System Windows. Najlepsze rozwi?zania
0% of System Windows. Najlepsze rozwi?zania completed

About

From the Publisher

System Windows. Najlepsze rozwišzania Jak dopasowa? Windows do swoich potrzeb? Jak optymalnie zabezpieczy? komputer? Jak zwi?kszy? wydajno?? systemu Windows? Jak zbudowa? domowe centrum rozrywki?

Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawia?. Warto jednak zobaczy?, jak mo?na go udoskonali? i dostosowa? do swoich potrzeb. Dzi?ki tej ksiš?ce poznasz szerokie spektrum oprogramowania -- zarówno wbudowanego, jak i zewn?trznego, wraz z instrukcjami u?ycia -- przeznaczonego do modyfikacji oraz personalizacji obecnie u?ywanych systemów Windows.

Ksiš?ka "System Windows. Najlepsze rozwišzania" nie jest skierowana do tych, którzy oczekujš zwyk?ych porad i wskazówek mówišcych, gdzie nale?y kliknš?, gdzie przecišgnš? myszš i jakie polecenia wpisa?. To propozycja kreatywnych rozwišza?, dzi?ki którym ka?dy u?ytkownik b?dzie móg? dostosowa? ten system operacyjny i wszystkie aplikacje oraz sprz?t, na którym dzia?ajš, w celu podniesienia komfortu i wydajno?ci swojej pracy. Po przeczytaniu tej ksiš?ki samodzielnie skonfigurujesz interfejs Aero w systemie Vista i utworzysz w?asne gad?ety paska bocznego, po czym uruchomisz je z nap?du USB. Dzi?ki szczegó?owym instrukcjom i wskazówkom krok po kroku zastosujesz przedstawione tu sposoby na optymalizacj? pracy z Windows. Znajdziesz tu równie? porady dotyczšce przeglšdarki Internet Explorer i pakietu biurowego Office 2007 oraz sprz?tu, takiego jak Zune czy router bezprzewodowy. W ksiš?ce znajdziesz sposoby m. in. na:

szybsze uruchamianie i zamykanie systemu, wyszukiwanie i zarzšdzanie plikami w Eksploratorze Windows, rozwišzywanie problemów z Internet Explorerem, k?opoty z sieciš, optymalizacj? poczty elektronicznej, zapewnianie bezpiecze?stwa i kontroli kont u?ytkowników, wykorzystanie grafiki i multimediów, podnoszenie wydajno?ci systemu. Uwolnij ca?y potencja? drzemišcy w systemie Windows!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457176746
List price: $25.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for System Windows. Najlepsze rozwi?zania
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews