P. 1
Historia Krucjat - Jonathan Riley-Smith

Historia Krucjat - Jonathan Riley-Smith

|Views: 505|Likes:

More info:

Published by: Jan Maciej Karol Wścieklica on Aug 02, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

Historia krucjat redakcja naukowa Jonathan Riley-Smith Oficyna Wydawnicza "Yocatio' Warszawa 791262 Tytuł oryginału: The

Oxford Hlustrated History ofthe Crusades Redakcja oryginału: Jonathan Riley-Smith Przekład: Katarzyna Pachniak Wstęp i konsultacja naukowa wydania polskiego: prof. dr hab. Janusz Danecki Kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki, Instytut Orientalistyczny, Wydział Neofiłologii UW Autor dodatku do wydania polskiego: prof. dr hab. Jerzy Hauziński, Rektor WSP w Słupsku Redakcja: Krzysztof Trawkowski Skorowidz i redakcja techniczna: Tadeusz Zawadzki Korekta: Hanna Stompor Projekt okładki: Joanna Złonkiewicz Copyright (c) 1995 Oxford University Press. This translation of The Oxford Illustrated History of the Crusades originally published in English in 19 is published by arrangement with Oxford University Press. Niniejszy przekład Histońi krucjat, wydanej oryginalnie po angielsku w roku 1995, został opublikowany w porozumieniu z Oxford University Press. Copyright for the Polish edition (c) 2000 by Oficyna Wydawnicza "Yocatio", Warszawa Ali rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka, ani żadna jej część, nie może być przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydaw W sprawie zezwoleń należy zwracać się do Oficyny Wydawniczej "Yocatio", 02-798 Warszawa, skr. poczt. 41 e-mail: vocatio@vocatio.com.pl http://www.vocatio.com.pl Redakcja: fax (0-22) 648 63 82, tel. (0-22) 648 54 50 Dział handlowy: fax (0-22) 648 03 79, tel. (0-22) 648 03 78 e-mail: handlowy@vocatio.com.pl Księgarnia wysyłkowa "Yocatio": 02-798 Warszawa 78, skr. poczt. 41, tel. 0-603 861 952

ISBN 83-7146-154-2 BUW-EO- 00 l iii Słowo wstępne

in 1995 x>sób e lub ydawcy. Ujęcie tematu krucjat w serię ilustrowanych historii i fakt, że tylko jeden z autorów pochodzi spoza Anglii, prowadzi do refleksji nad niezwykłym wzrostem liczby uczonych zajmujących się krucjatami od lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy było ich co najwyżej sześciu, a tylko dwóch z nich to historycy wykładający na uniwersytetach. Do 1990 roku uczeni z dwudziestu dziewięciu wydziałów historii brytyjskich uniwersytetów i w collegów byli członkami Society for Study ofthe Crusades ("Towarzystwa do spraw Badań nad Krucjatami"). Ta tendencja, panująca wśród uczonych brytyjskich prawdopodobnie ma bliski związek z ogólnym powszechnym zainteresowaniem, datującą się od dawna fascynacją Bliskim Wschodem, sławą Szpitala świętego Jana, łączącą się ze średniowiecznymi joannitami i ciągłym powodzeniem Dziejów wypraw krzyżowych pióra sir Stevena Runcimana. W rozdziale I ukazujemy najnowsze osiągnięcia historiografii krucjatowej. Praca obejmuje krucjaty toczone w rozmaitych teatrach wojny. Opisano koncepcje apologetów, propagatorów, pieśniarzy, poetów, sposób widzenia krucjat i motywację samych krzyżowców oraz emocjonalne i intelektualne reakcje muzułmanów na chrześcijańską świętą wojnę. Przeanalizowano też rozwój instytucjonalny - prawny, finansowy i strukturalny - który był potrzebny do podtrzymania tego ruchu. Kilka rozdziałów poświęcono zachodnim osadom założonym we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, powstającej w nich znakomitej sztuce i architekturze oraz zakonom rycerskim. Odpowiednio dużo uwagi poświęcono też tematowi późniejszych krucjat, w tym historii zakonów rycerskich od XVI do XVIII wieku. Podjęto także pierwsze kroki celem rzucenia światła na mało zbadany temat przetrwania idei i motywów krucjatowych w XIX i XX wieku. Jonathan Riley-Smith Croxton, Cambńdge kwiecień 1994 Słowo wstępne do wydania polskiego JANUSZ DANECKI Dzieje wypraw krzyżowych najlepiej znamy od strony europejskiej. Jawią się nam jako bo i szlachetny wyczyn europejskich rycerzy, którzy w imię słusznej i świętej sprawy wyruszyli droższe dla chrześcijan tereny, by je wydrzeć spod panowania

barbarzyńskich, niecywilizc muzułmanów. Zakłada się, że panowanie muzułmańskie w Ziemi Świętej chrześcijaństwa i się jej bezczeszczeniu i bezwzględnemu islamizowaniu. Ten obraz podtrzymywały rozpows; ne podówczas opisy wojen krzyżowych i oparta na nich literatura piękna. Nawet dzieło do ni najbardziej udokumentowane, a mianowicie Dzieje wypraw krzyżowych Stevena Runcimam żuje wyprawy krzyżowe głównie w świetle europejskich opisów i poglądów, a jeśli wykorzy! są źródła arabskie, to jedynie w przekładach. Jest to błędna i krzywdząca opinia. Rzeczywistość była bowiem zupełnie inna. Muzuł: koncepcja religijna i społeczna uznawała religie monoteistyczne za poprzedniczki islamu i ła opieką wyznawców tych religii, w tym również ich świątynie. Innowiercy uważani był siadający księgi objawione. Nazywano ich w związku z tym "ludami księgi" (ahl al-kitab), uprawniało do specjalnej opieki zwanej zimma, dlatego też podopieczni islamu nazywali mi. Pierwszy wyłom w jednostronnym spojrzeniu na islam uczynił przekład niewielkiej ksi zatytułowanej Księga pouczających przykładów (Kitab al-itibar) napisanej przez muzułmańskiego cica i rycerza Usamę Ibn Munkiza (zm. 1188), urodzonego w 1095 roku, a więc dokładnie wte papież Urban II ogłosił rozpoczęcie wypraw krzyżowych. Kiedy świat zachodni zapoznał się z treścią tego dzieła, a także wielu innych muzułmański historycznych, okazało się, że nasze spojrzenie na wyprawy krzyżowe nie jest obiektywne an tecznie uzasadnione. Przekonania o naszej wysokiej kulturze i o barbarzyństwie muzułmani zupełnie bezpodstawne. Bezsprzecznie bowiem cywilizacja islamu stała podówczas na znaczr szym poziomie, a kultura i moralność były bardziej wyrafinowane. Zdano sobie też sprawę, ż nas tak istotne wydarzenia, miały marginalne znaczenie dla samych muzułmanów. Nie prz wali większego znaczenia do obecności Europejczyków na swoim terytorium. Jedynym bo wydarzeniem były skutki wypraw krzyżowych na Półwyspie Iberyjskim, gdzie muzułmanie wiście utracili jedną z najpiękniejszych krain o szczególnie interesującej kulturze niemal w zniszczonej przez barbarzyńskich krzyżowców. W rzeczywistości bowiem Europejczycy byli dla muzułmanów barbarzyńcami. Usama pr: się tym europejskim barbarzyńcom z mieszaniną rozbawienia i politowania. Nie są oni dl partnerami: europejskie metody leczenia chorych i rannych urągają wszelkim zasadom rozsąi zgrozą opisuje prymitywne leczenie stosowane przez europejskich medyków - odrąbywan cem chorych członków, zabijanie chorych, by się już nie męczyli. r Ul Słowo wstępne do wydania polskiego Zachowanie się Franków wobec kobiet nie ma w sobie nic z kultury, nie mówiąc już o rycerskości. "Ich mężczyźni nie są o kobiety zazdrośni, ani też nie posiadają dumy męskiej" - stwierdza autorytatywnie Usama, a potem pokazuje, jak Frankowie podle traktują kobiety: ,,[W Tyberiadzie] wystąpili rycerze, by urządzić zabawę z włóczniami. Wraz z nimi wyszły dwie stare, słaniające się kobiety, które oni postawili na końcu placu, na drugim zaś końcu umieścili świnię, którą związali i rzucili na skałę. Kazali tym

starym kobietom urządzić wyścigi. Za każdą z tych starych kobiet jechało kilku jeźdźców, którzy je popędzali. Staruszki upadały i podnosiły się co krok, a oni się s'miali" (Usama Ibn Munkidh, Kitab al I'tibar. Księga pouczających przykładów [...], Warszawa-Wrocław 1975, s. 242). Skutkiem zetknięcia się historiografii europejskiej z takim obrazem wojen krzyżowych było nie tylko zdziwienie, i refleksja, że może nie mieliśmy racji, ale również zweryfikowanie dotychczasowego euro-centrycznego spojrzenia i wyprawy przedstawianie ich w bardziej obiektywnym świetle. Spojrzenie na historię wypraw musiało być teraz dziełem wielu specjalistów. To z pozoru epizodyczne wydarzenie w dziejach ludzkości nie mogło już być opracowywane przez historyków europejskich, lecz wymagało współpracy bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin. W rezultacie powstało monumentalne dzieło - wielka zbiorowa historia wypraw krzyżowych pt. A History ofthe Crusades - w sześciu tomach przygotowana w Stanach Zjednoczonych pod redakcją K.M. Settona (1969-1989). Prezentowana tutaj Czytelnikowi książka jest kolejną próbą nowego zespołowego podejścia do złożonego zjawiska, jakim były wyprawy krzyżowe. Ukazuje wiele różnych ich aspektów, nie pomija się przy tym spojrzenia muzułmańskiego i muzułmańskiej perspektywy. Jego autorami są wybitni specjaliści brytyjscy pod kierunkiem profesora Jonathana Riley-Smitha. Dzięki pracy przedstawicieli wielu dziedzin nauki obraz wojen krzyżowych jest bardziej zrównoważony, a znaczenie templariuszy czy rycerzy maltańskich dla późniejszych dziejów europejskich zachowuje w tej perspektywie swój rzeczywisty wymiar. Dzieło to cieszy się uznaniem, opublikowane zostało przez prestiżowe wydawnictwo Oxford University Press dwukrotnie. Polska edycja nie tylko zawiera pełny tekst oryginału, ale również została od nowa opracowana w świetle wyników najnowszych badań i uzupełniona o informacje na temat polskiej i obcej literatury przedmiotu przez profesora Jerzego Hauziriskiego, wybitnego historyka, specjalistę w zakresie średniowiecznych stosunków europejsko-muzułmańskich. Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE ........................................ 1. RUCH KRUCJATOWY A HISTORYCY ..................... Jonathan Riley-Smith 2. POCZĄTKI ............................................ Marcus Buli 3. RUCH KRUCJATOWY 1096-1274 ......................... Simon Lloyd 4. MENTALNOŚĆ KRZYŻOWCÓW NA WSCHODZIE 1095-1300 Jonathan Riley-Smith 5. PIEŚNI ................................................ Michael Routledge 6. ŁACIŃSKI WSCHÓD 1098-1291 ..........................

Jonathan Phillips 7. SZTUKA NA ŁACIŃSKIM WSCHODZIE 1098-1291 ......... Jaroslav Folda 8. ARCHITEKTURA ŁACIŃSKIEGO WSCHODU 1098-1571 Denys Pringle 9. ZAKONY RYCERSKIE 1120-1312 ......................... Alan Forey 10. ISLAM A RUCH KRUCJATOWY 1096-1699 ............... Robert Irwin 11. RUCH KRUCJATOWY 1274-1700 ........................ Norman Housley 12. ŁACIŃSKI WSCHÓD 1291-1669 ......................... Peter Edbury 13. ZAKONY RYCERSKIE 1312-1798 ........................ Anthany Luttrei 14. OBRAZ KRUCJAT W XIX I XX WIEKU .................. Elizabeth Siberry 15. ODRODZENIE I PRZETRWANIE ......................... Jonathan Riley-Smith CHRONOLOGIA ......................................... DALSZE LEKTURY ....................................... ŹRÓDŁA ILUSTRACJI .................................... SKOROWIDZ ............................................ 1. Ruch krucjatowy a historycy JONATHAN RILEY-SMITH ..18 ..42 ..76 .100 .120 .152 .170 .198 .230 .272 .309 .341 .383 .404 .412 .418 .432 .434

W listopadzie 1095 roku w Clermont zebrał się synod pod przewodnictwem papieża Urbana H. Na zakończenie synodu, 27 listopada, duchowni i świeccy-w większości mieszkańcy okolicznych wiosek - zgromadzili się na błoniu za miastem i wysłuchali papieskiego kazania. Urban n wezwał rycerzy frankijskich do ślubowania, iż udadzą się na Wschód z podwójnym zadaniem: by wyzwolić chrześcijan spod jarzma islamu i wyrwać Grób Święty w Jerozolimie z rąk niewiernych. Gdy tylko papież skończył swą przemowę, Ademar z Monteil, biskup Le Puy, który później, w czasie wyprawy, miał reprezentować papieża, jako pierwszy ujął krzyż. W tym czasie tłum skandował "Bóg tak chce". Chociaż relacje naocznych świadków tego wydarzenia i papieskie kazanie zostały spisane później, kiedy blasku dodał im odniesiony triumf, jednak nie można się oprzeć wrażeniu, że mamy do czynienia ze starannie wyreżyserowanym przedstawieniem-nader śmiałym, gdyż zdecydowano się na ryzyko organizacji zgromadzenia pod gołym niebem na początku zimy - przedstawieniem, w którym role głównych postaci i oklaski tłumu zostały wcześniej przećwiczone. Ruch krucjatowy zaczął się w melodramatycz-nej formie, która miała być dla niego typowa również potem. Papież sam wywodził się z klasy, którą zamierzał pobudzić do czynu, dlatego musiał wiedzieć, jak można grać na emocjach żołnierzy. Miał około sześćdziesiątki, kiedy rozpoczął roczną podróż po południowej i środkowej Francji. Myśl o zwołaniu wyprawy, która pomogłaby cesarstwu bizantyjskiemu, nurtowała go najprawdopodobniej od kilku lat, a odświeżył ją przedstawiony w marcu, na synodzie w Piacen-zy, apel bizantyjskiego cesarza Aleksego. Cesarz prosił o pomoc w walce z Turkami, którzy od ponad dwóch dziesięcioleci zagarniali stopniowo tereny w Azji Mniejszej i dotarli już prawie do Bosforu. Wkrótce po przybyciu do Francji papież Urban II musiał przedyskutować swoje plany z Ademarem z Le Puy i Rajmundem z Saint-Gilles, hrabią Tuluzy, którego zamierzał uczynić przywódcą wyprawy. Spotkania te nie mogły być poufne i jest być może nieco prawdy w burgundz-kiej tradycji, że "pierwsze śluby o ruszeniu w drogę do Jerozolimy" zostały złożone na synodzie, w którym brało udział 36 biskupów, a odbył się 10 Ruch krucjatowy a historycy

on wcześniej w 1095 roku, w Autun. Według innego przekazu, zanim doszło do wezwania w Clermont, zrealizowanie podobnej krucjaty proponował wędrujący kaznodzieja, Piotr Pustelnik. Piotr był znany ze swojej chełpliwości, dlatego też jest możliwe, że jego opowieści o pielgrzymce do Jerozolimy, wezwaniu, z jakim zwrócił się do niego patriarcha, wizji Chrystusa, rozmowie odbytej z papieżem we Włoszech, w czasie której przekonał Urbana II do zebrania sił i wysłania ich na pomoc Jerozolimie, narodziły się w Lotaryngii, niedaleko opactwa Neumo-ustier. Tam bowiem Piotr żył samotnie, gdy krucjata już się skończyła. Lecz przybycie papieża do Clermont musiało poprzedzić przynajmniej wiele rozmów i jakieś wstępne planowanie.

Zdaje się, że Urban II wzywał do podjęcia krucjaty w każdym miejscu we Francji, do którego dotarł. Do następnej wiosny krzyżowcy gromadzili się na tę wyprawę, która później została określona jako pierwsza krucjata (1096-1102). Punktem kulminacyjnym tej wyprawy było zdobycie Jerozolimy 15 lipca 1099 roku, co w oczach współczesnych jeszcze urosło po tym, jak dwa lata później armie trzeciej fali krzyżowców poniosły w starciu z Turkami w Azji Mniejszej katastrofalną porażkę. Samej Jerozolimy nie dałoby się utrzymać na Wschodzie, więc jej zajęcie przyczyniło się nieuchronnie do powstania zachodnich osad w Lewancie (znanych pod wspólną nazwą łacińskiego Wschodu). Wkrótce zaczęło im zagrażać niebezpieczeństwo, które pociągnęło za sobą konieczność organizowania wypraw wojskowych i zakładania zakonów rycerskich dla ich wsparcia. Działania krzyżowców trwały w latach 1107-1108 - aczkolwiek ten okres przemienił się we wstępny i zgubny w skutkach atak na cesarstwo bizantyjskie - a później w latach 1120-1125, 1128-1129, 1139-1140 oraz 1147-1149. Ostatni okres miał stać się znany jako druga krucjata. Jednocześnie ruch krucjatowy ogarnął równi Hiszpanię. Już papież Urban II zaczął porówr wać jej odzyskanie z rąk Maurów do wyzwo nią Jerozolimy. Gdy papież Kalikst II zapropor wał wojnę na dwa fronty, prowadzoną jednoc; śnie w Hiszpanii i na Wschodzie, na Półwysj Iberyjskim w latach 1114, 1118 i 1122 głoszo kazania wzywające do uczestnictwa w kruc tach. Inicjatywę Kaliksta rozwinął papież EUJ niusz III w 1147 roku. Zezwolił wtedy na kruc tę przeciwko Wenedom (Łużyczanom) żyjący przy północno-wschodniej granicy Niemi W tym samym czasie wzywano krzyżowców walki w Hiszpanii i Azji. Druga krucjata żaki czyła się klęską. Chociaż doszło do trzech c szych krucjat w Hiszpanii przed 1187 rokiem, j nej w północnej Europie oraz kilku wypr< szczególnie ekspedycji z 1177 roku do Palesty to jednak ruch krucjatowy przez następne ti dzieści lat był pod wieloma względami najsł szy przed XV wiekiem. Wielkie zamieszanie w Europie wywol wieść o muzułmańskim zwycięstwie pod H nem oraz utracie Jerozolimy, a wkrótce całej lestyny, na rzecz Saladyna (Salaha ad-Dina alAjjuba) w 1187 roku. W czasie trzeciej kru ty (1189-1192) i krucjaty niemieckiej (1197-1] udało się odzyskać większość wybrzeża, dz temu ocalały znajdujące się tam łacińskie osi W XIII wieku wszystkie warstwy społeczne i ogarnąć entuzjazm. Emocje tłumu znalazły raz w krucjacie dziecięcej (1212 rok) i krucj "pastuszków" (1251 rok) - siły wojskowe po nęły na Wschód w latach 1202-1204 (czw krucjata zmieniła kierunek na Konstantync krzyżowcy zdobyli miasto i większą część ' cji), w latach 1217-1229 (piąta krucjata, któn kończyła się odzyskaniem Jerozolimy na n traktatu zawartego przez ekskomunikowai cesarza Fryderyka II), w latach 1239-1241, l! 1254 (pierwsza krucjata francuskiego króla iii 11 Ruch krucjatowy a historycy

LYSTWSS-ET EXCELE' DOMINO DOMINO

ROEKNESTO CO MTIA LES1S EQym,SAC:OŁS, MGLŁCtYE MAI, CAMERARIO, RISCALLO GENERALI, CONSIUARIO AYUCO BELL1CO, Ostatnia wielka ofensywa muzułmańska. Oblężenie Wiednia przez Turków osmańskich na początku września 1683 roku. Obozowisko muzułmańskie otacza miasto, wokół fortyfikacji zaciska się pajęczyna okopów. Rysunek sporządzony przez inżyniera Leandro Angnissola. Marsz Turków osmańskich ku sercu Europy przyspieszył ostatnią wielką ligę krucjatową, której udało się odzyskać dla świata chrześcijańskiego znaczną część Bałkanów. dwika IX, do której przyczyniła się utrata Jerozolimy w 1244 roku), w latach 1269-1272 (druga krucjata króla Ludwika) i w latach 1287-1290. Armie krzyżowców wtargnęły do Egiptu w roku 1218 i 1249, a do Tunezji w 1270. W latach 1187-1260 wznowiono także działania na terenie Hiszpanii, kiedy krucjatę przeniesiono na krótko do Afryki. Szczytowymi osiągnięciami stały się zwycięstwo pod Las Navas de Tolosa (1212 rok) oraz odzyskanie Walencji (1232-1253), Kordoby (1236) i Sewilli (1248). Ruch krucjatowy w Hiszpanii rozpoczął się ponownie na początku XIV wieku i raz jeszcze w latach 1482-1492. Po czym, gdy Granada i cały Półwysep Iberyjski znalazły się już w rękach chrześcijan, rozciągnął się na Afrykę Północną i doprowadził do zdobycia przyczółków nawet w wysuniętym daleko na wschód Trypolisie. W rejonach nadbałtyckich krucjaty były tylko wsparciem dla misji chrześcijańskich w Inflantach w latach 1193-1230. W ich wyniku krzyżacy opanowali Inflanty.* Podobnie było na terenie Prus, gdzie krzyżacy prowadzili "nieustającą * Autor myli zakon krzyżacki z innym niemieckim zakonem, Kawalerów Mieczowych (przyp. tłum.) 12 Ruch krucjatowy a historycy

odi wl w l turę war nej' ca> zam zakc Mai. ona V wru każe polit też s histo bałty gotr; ne, r story żono wiek I woj: fakty na Ri pod l pows ukazć pięćd przyi Je< wieki o tym ponoi ły się które JeanF i Praw nad ir wiedzi Historycy krucjat. Dwóch wielkich uczonych ze "złotego wieku" badań nad krucjatami. (Powyżej) Gustave Schlumberger (1844-1929), ojciec studiów nad monetami i pieczęciami osadników łacińskich na Wschodzie. (Po prawej) Louis de Mas Latrie

zorganizowano nieszczęsne wyprawy na Bałkany . papieska schizma natomiast przyczyniła się do zorganizowania krucjat we Flandrii i Hiszpanii w latach osiemdziesiątych XIV wieku. który zakończył się wraz z wybuchem l wojny . od 1241 roku przeciwko Mongołom. którym udało się zająć Smyrnę w 1344 roku. Jednakże od końca XVI wieku ruch krucjatowy zaczął stopniowo zamierać. Chociaż aż do niedawna zwykło się go traktować jako zjawisko egzotyczne i marginalne. Po "złotym wieku". Jednak najważniejszym polem działalności krzyżowców pozostawał Wschód. Największe sukcesy iii Ruch krucjatowy a historycy 13 odniosły te.w Niemczech i królestwie Aragonii. wysłanej w 1390 roku do Al-Mahdijji w Afryce Północnej. Później utworzono wiele takich lig. krucjatę" od 1245 roku aż do początków XV wieku. Ponieważ rosnąca potęga Turków osmańskich coraz bardziej zagrażała Europie. Niemczech. odbyła się we Francji w latach 1209-1229. Ekspedycje przypływały regularnie we wschodnie rejony Morza Śródziemnego. który stworzył podwaliny wszystkich późniejszych badań historycznych nad łacińskim Cyprem.pod Ni-kopolis (1396 rok) i Warnę (1444 rok).Kościół i myśl religijną. którzy próbowali odzyskać Konstantynopol. Pierwsza krucjata przeciwko heretykom. zwyciężyć w bitwie pod Lepanto w 1571 i wyrwać znaczną część Bałkanów z rąk tureckich w latach 1684-1697. życie społeczne . we Włoszech i w Czechach. tak zwana krucjata przeciwko albi-gensom. Krucjaty rozpoczynano też w latach 1231 i 1239 przeciwko Grekom.1541 i 1578. Miał trwały wpływ na historię zachodniego świata islamu i regionu nadbałtyckiego. chociaż chwilowo udało się powstrzymać napór turecki pod Belgradem w roku 1456.nieustannie protestującym w latach 1255-1378 . chociaż organizowano też tradycyjne krucjaty w Afryce Północnej w latach 1535. gospodarkę. W 1332 roku zaistniał nowy wyraz ruchu krucjatowego . Rycerze z krzyżem na płaszczach prowadzili działania wojenne także w Estonii. Finlandii i w Polsce. wywarł on wpływ na nieomal każdą dziedzinę życia . przeciwko prawosławnej Rusi w północnej Europie od XIII wieku i przeciwko protestantom w Anglii w XVI wieku (Wielka Armada 1588 roku). Począwszy od 1199 roku krucjaty kierowano również przeciwko politycznym przeciwnikom papiestwa we Włoszech . szczególnie przeciwko husytom w latach 1420-1431. po jednej z takich wypraw.stworzył też swą własną literaturę. chociaż joannici ciągle działali jako zakon rycerski w swym zakonnym państwie na Malcie aż do czasu zajęcia wyspy przez Napoleona w 1798 roku.(1815-1897). Podwaliny współczesnej wiedzy położono w drugiej połowie XIX wieku. inne miały miejsce w Bośni. Utrata Akry i ostatnich chrześcijańskich enklaw w Palestynie i Syrii w 1291 roku spowodowała kolejną falę uniesienia. która znalazła wyraz w ludowych krucjatach w 1309 i 1320 roku. nigdy nie brakowało zajmujących się nim historyków. politykę.sojusz zainteresowanych sił w lidze krucjatowej. Wszystkie państwa Europy zaangażowały się w ruch krucjatowy.

ale na podstawie rzeczy wydobytych przez niego na światło dzienne Richard i Prawer napisali ponownie dzieje Jerozolimy. gdyż stało się oczywiste. Znajdujemy w nich obraz państwa. na które nowe światło rzucili: historyk francuski. napisanych w XIII wieku. które . nie zgadza się ani z realiami XII wieku. zapoczątkowane przez Richarda i Prawera. Richard i Prawer podjęli pionierskie działania w studiach nad instytucjami. okazując się raczej inteligentnymi. zainteresowanie materiałami źródłowymi. Dzieła prawne coraz bardziej traciły status autorytetów. Assises dejerusalem ("Posiedzenia jerozolimskie"). która toczyła się w Palestynie dziesiątki lat przed ich powstaniem. W latach dwudziestych naszego stulecia francuski uczony. któremu w czasie osadnictwa około 1100 roku narzucono swego rodzaju "czysty" feudalizm .Joshua Prawer. napisanymi przez stronników konstytucyjnej walki. które ukazały się bądź zaczęły ukazywać do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku.jeżeli kiedykolwiek coś takiego istniało . wyszukując w nich te fragmenty odnoszące się do problemów prawnych. oraz inteligentne analizy. wyłaniający się z trzynastowiecznych dzieł prawnych. mimo rzecz jasna pewnych swoistych odrębności. Jednak do początku lat pięćdziesiątych XX wieku pojawiło się kilka sygnałów świadczących o tym.jego zdaniem . Wszyscy historycy Królestwa Jerozolimy stawali wobec znaczącego problemu dotyczącego osad łacińskich. mogły powstać tylko przy względnie stałym zasobie wiedzy krytycznej. W dłuższej perspektywie to właśnie może się okazać ich największym osiągnięciem. W połowie lat . Uczeni wnieśli w nie szeroką wiedzę o wydarzeniach poza łacińskim Wschodem.światowej. lecz tendencyjnymi traktatami politycznymi. jak się okazało. wielotomowe dzieła historyczne Steve-na Runcimana i grupy amerykańskich uczonych pod kierownictwem Kennetha Settona (znane powszechnie jako Historia z Wisconsin). nastąpił okres konsolidacji -faktycznie.pochodziły z XII wieku. przebadał dokładnie Assises. którą przeważnie zajmowano się przedtem. podlegając polityczno-prawnym Ruch krucjatowy a historycy 14 przekształceniom nie różniącym się zanadto od zmian zachodzących gdzie indziej. związanego z najważniejszym ocalałym materiałem źródłowym. które wzniosły ich badania znacznie ponad prozaiczną pracę. z rzeczywistością trzynastowieczną. szczególnie przywilejami i prawami. ani. panowało niepodzielnie przez około dwadzieścia lat. "Organiczne" podejście do historii Jerozolimy. I tak Królestwo Jerozolimy zaczęło. Maurice Grandclaude. wyglądać bardziej "normalnie". że obraz skostniałego feudalnego państwa.funkcjonujący tam w archaicznej i skostniałej formie przez półtora wieku. Jean Richard i izraelski . Jest to zbiór dzieł prawnych. Jednak o wiele większe zainteresowanie wzbudził inny aspekt ich badań. że tempo studiów nad krucjatami zaczęło ponownie wzrastać. Pierwsze zwiastuny pojawiły się w studiach nad łacińskim Wschodem. Wnioski Grandclauda zostały niemalże kompletnie zignorowane.

siedemdziesiątych zaczęło ono jednak ustępować miejsca innemu spojrzeniu na politykę łacińskiego Wschodu, zapoczątkowanemu przez Hansa Mayera. W pewnym sensie podobna reakcja miała miejsce w latach trzydziestych wśród historyków zajmujących się średniowieczną Anglią. Mianowicie porzucono ogólne podejście "organiczne" na rzecz podejścia popularnego oraz studiów nad praktycznym działaniem systemu senioratu, co było bliskie studiom instytucjonalnym. Wydaje się, że współgrało to z tonem, który mógł być widoczny w wielu dziedzinach badań historycznych. Upadło bowiem stare przeświadczenie, że sukcesy odnosiły jedynie państwa scentralizowane, w konsekwencji ponownie zainteresowano się społeczeństwami zdecentralizowanymi. Współczesne badania cechuje zainteresowanie wszelkimi rodzajami drobnych, lecz dogłębnych i skutecznych sposobów, jakimi władza królewska działała w rozczłonkowanych feudalnych strukturach królestwa. Jednocześnie poczyniono postępy w badaniach nad ideologią krucjat. Jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania uczonych tą dziedziną był zapewne rozwój innych nauk. Psychiatria wojenna uczyniła w czasie II wojny światowej wielki krok naprzód. Zaczęła się również upowszechniać wiedza o jednostkowych i grupowych skutkach stresu. Odkąd klasyfikowanie zachowań wojennych w starych, jasno określonych kategoriach heroizmu i brutalności stało się trudne, krzyżowcy wydali się bardziej interesujący. Intensywniej rozważano też teorie leżące u podstaw pojęcia sprawiedliwej wojny. Procesy norymberskie, które opierały się na założeniu, że można popełnić zbrodnię przeciwko całej ludzkości, ożywiły zainteresowanie prawem naturalnym, a debata nad problemem czy posłuszeństwo rozkazom było uzasadnione, podniosła kwestie związane z tradycyjnym kryterium sprawiedliwej wojnymianowicie prawomocność władzy prowadzącej walkę. Doktryna odstraszania nuklearnego i początek zainteresowania proporcjonalnością zbrojeń wysunęły na plan pierwszy inne kryterium sprawiedliwej wojny, a mianowicie słuszną intencję. Podczas gdy rozwój intelektualny mógł skłaniać ludzi do spojrzenia na krucjaty z większym zrozumieniem, to jednak najlepsze wyjaśnienia zaangażowania tak wielu ludzi - mężczyzn i kobiet, w ruch krucjatowy, opierało się nadal na założeniu, iż brakowało im wyrafinowania, bądź też pragnęli zdobyczy materialnych. Ta druga opinia znalazła silne oparcie w zręcznej, lecz słabo uzasadnionej sugestii, iż krzyżowcy uczestniczyli w wyprawie zmuszeni przez rodowe strategie "przetrwania ekonomicznego". Dlatego też Runciman mógł zakończyć swe Dzieje wypraw krzyżowych uderzając w podniosły ton moralnego oburzenia: Zwycięstwa każdej krucjaty były zwycięstwami wiary. Jednak wiara, której nie wspiera mądrość, jest rzeczą niebezpieczną (...) W długim procesie wzajemnych oddziaływań i integracji Wschodu z Zachodem, z którego narodziła się nasza cywilizacja, krucjaty stanowiły epizod tragiczny i destrukcyjny (...) Znajdujemy bowiem w ich dziejach jednocześnie tak dużo męstwa i tak mało honoru, tak dużo poświęcenia i tak mało rozumu. Najwyższe ideały zostały skalane okrucieństwem i chciwością, a energia i wytrwałość zniweczone ślepotą, ciasną obłudą. Święta wojna była dhigim pasmem nietolerancji w imię Boga, co jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. (Dzieje wypraw krzyżowych t. III, przekład Jerzego Schwakop-fa, Warszawa 1997, s. 444-445).

Zaiste trudno było dopuścić prawość kobiet i mężczyzn propagujących ideologię tak odraża-

Romans krucjatowy. Sale poświęcone krucjatom w nowym skrzydle Wersalu zostaty zaaranżowane w 1839 roku. Kiedy król Ludwik Filip zezwolił potomkom uczestników krucjat na umieszczenie swych herbów w tych komnatach, rozwinął się rynek fałszowanych przywilejów, za pomocą których można było dowodzić uczestnictwa przodków w krucjatach. jącą, jak krucjatowa. Łatwiej uwierzyć, że byli zbyt prostoduszni, aby zrozumieć, co robią, czy też dowieść, że kierowała nimi żądza zdobycia ziemi i łupów - niezależnie od tego, co oni sami mogliby powiedzieć na ten temat. Jednakże to ostatnie wyjaśnienie trudno utrzymać. Każdy wie, że działania wojenne w średniowieczu były nader kosztowne. Powstało wiele prac, jeśli nawet nie wszystkie przeczytano, wykazujących, jakie finansowe ofiary musieli ponieść uczestnicy wypraw i ich rodziny, aby wziąć udział w krucjatach. Innymi słowy, historycy pozostawali zupełnie ślepi na fakty i dowody, gdyż odczuwali odrazę do przemocy ideologicznej i nie byli w stanie zrozumieć, że mogła naprawdę przekonująco przemawiać do ludzi. Oni i wszyscy inni zapomnieli, jak godna szacunku pod względem intelektualnym jest chrześcijańska teoria pozytywnej przemocy, która ku powszechnemu zaskoczeniu - odrodziła się w latach sześćdziesiątych w południowoamerykańskich ruchach teologii wyzwolenia. W kilku z nich powstały zbrojne odłamy dopuszczające użycie siły - w tym przypadku buntu - którą traktowano jako akt miłosierdzia zgodny z odnoszącymi się do ludzkości zamiarami Chrystusa, a jednocześnie nakaz moralny. Historycy krucjat odkryli nagle szczerość

16 Ruch krucjatowy a historycy

i pobożność współczesnych im ludzi, wyznających ideologię bardzo podobną do ideologii propagowanej przez przedmiot ich studiów - średniowiecznych apologetów. Kiedy historykom otwarły się oczy, dostrzegli wreszcie słabość argumentów przekonujących, że krucjaty podejmowano głównie z powodów materialnych. Jaśniejsza stała się wątłość dowodów, przy których obstawali. Awanturniczy młodsi synowie

zaczęli w końcu schodzić ze sceny. Zdaje się, że niewielu historyków chce w nich dłużej wierzyć. Historycy byli zatem przygotowani na zaakceptowanie poglądu, że wielu, być może najwięcej krzyżowców kierowało się innymi motywami, nie wyłączając idealizmu. To zmusiło ich do konfrontacji z ideami krucjatowymi i do próby ich zrozumienia. Ponowne zainteresowanie ideologią po raz pierwszy wyraziło się w badaniach nad motywacjami biedaków, którzy byli ważnym elementem wczesnych krucjat i od czasu do czasu łączyli się podczas buntów ludowych w XIII i XIV wieku. Lecz zainteresowanie biednymi krzyżowcami, które było oczywiście także wyrazem entuzjazmu dla ruchów masowych, typowym dla lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, zaczęło zanikać, gdy tylko stało się jasne, jak niewiele informacji uda się kiedykolwiek zebrać na ich temat. Praca w większości zaczęła się koncentrować tam, gdzie istnieją świadectwa, a mianowicie na abstrakcjach ludzi wykształconych: kanonistów i teologów, na pomieszaniu pojęć i uprzedzeniach szlachty i rycerstwa, oraz na argumentacji papieży i kaznodziejów, którzy byli mediatorami między tymi dwiema grupami. Do istoty pracy umysłowej należy fakt, że większa wiedza i lepsze zrozumienie rodzą tyle samo pytań, na ile odpowiadają. A przecież w dziejach studiów nad krucjatami dość prędko wypłynęło znów główne, drzemiące od pewnego czasu pytanie: Czym była krucjata? Należy przyznać, że pojęcie krucjaty nie jest łatwe do zdefiniowania. Ruch ten trwał bardzo długo, poglądy i kursy polityczne zmieniały się; na przykład rozwój lig krucjatowych był przystosowaniem ruchu krucjatowego do narodzin państwa narodowego. Ruch krucjatowy objął ludzi każdego zakątka Europy Zachodniej i wszystkich klas społecznych, trudno więc oczekiwać podobieństwa postaw. Przyciągał zarówno intelektualistów, jak i ogół, dlatego też stajemy w obliczu wielu idei, począwszy od tych najbardziej wzniosłych do najbardziej prymitywnych, od szczytów teologii moralnej aż do nizin krwawych potyczek antysemickich. Idee odzwierciedlały skrajne punkty widzenia, ponadto oddziaływały na siebie. Ruch krucjatowy był dobrowolny, dlatego też papieże i kaznodzieje musieli nadać teologii bardziej popularny, ludowy wymiar. Nie było zresztą nic niezwykłego w tym, że ludowe wyobrażenia dołączyły do oficjalnej nauki Kościoła. Na przykład krucjaty musiały mieć formalnie charakter obronny chrześcijanie nie powinni bowiem toczyć wojen w celu nawrócenia - lecz ludzie uważali powszechnie, że chrześcijaństwo musi być "krzepką" religią, dlatego też pierwiastki misyjne coraz to przenikały myśl i propagandę krucjat. Historycy byli zgodni co do tego, że krucjata to święta wojna, ogłoszona przez papieża w imię Chrystusa. Ci, którzy w niej walczyli, czy też znaczna ich część, złożyli szczególnego rodzaju śluby i cieszyli się pewnymi ziemskimi i duchowymi przywilejami, szczególnie odpustami. Lecz jaki był status uczestników krucjat skierowanych nie do Ziemi Świętej, ale w inne strony? Jak wiadomo, krucjaty zwoływane przez papieża w imię Chrystusa, prowadzone przez krzyżowców, którzy złożyli śluby i cieszyli się specjalnymi przywilejami i odpustami, miały miejsce nie tylko na Wschodzie, ale również w Europie, walczono nie tylko z muzułmanami, ale również z poganami, heretykami, schizmatykami, a nawet z katolickimi przeciwnikami papiestwa. Czy wszystkie

iii Ruch krucjatowy a historycy 17

spośród nich były prawdziwymi krucjatami? Czy walki poza Wschodem były odstępstwem lub co najmniej wypaczeniem oryginalnej idei, które należałoby sklasyfikować oddzielnie? Chociaż wielu historyków nie wyjaśnia swych autorytatywnych sądów, opowiadających się za takim lub innym podejściem, ten problem był i jest bardzo istotny. Z jednej strony pluraliści, szerzej ujmujący ruch krucjatowy, biorą pod uwagę wiele źródeł, których czytaniem tradycjonaliści o węższym spojrzeniu nie chcieliby się prawdopodobnie zanudzać. Z drugiej strony, polityka papiestwa w stosunku do krucjat nabiera odmiennego charakteru, jeśli uznać, iż papieże manipulowali strategią realizowaną na różnych teatrach wojny. Te nawet jeśli nie były równorzędne - wszyscy przecież zgadzali się z tym, że krucjaty na Wschodzie były o wiele bardziej prestiżowe i stanowiły skalę porównawczą dla innych-to przynajmniej były podobne jakościowo. Jedna droga, być może jedyna posuwająca do przodu problem krucjat, to odpowiedź na inne, zwodniczo proste pytanie. Co myśleli o krucjatach im współcześni? Krucjata zaistniała, gdy została ogłoszona przez papieża. Nie ulega wątpliwości, że papieże, przynajmniej oficjalnie, nie dokonywali szczególnego podziału ważności między poszczególnymi teatrami wojny. Pozostaje jednak sporne, jak dalece byli w kontakcie z chrześcijańską opinią publiczną. Kłopot w tym, że same świadectwa historyczne okazały się ulotne. Krytyki krucjat nie kierowanych na Wschód były nieliczne i trudno jest obecnie powiedzieć, na ile były one reprezentatywne, gdyż prawie każda z nich miała własną sprawę do załatwienia. U dostojników Kościoła, takich jak kardynał - kanonista Ho-stenzjusz czy też mnich z opactwa świętego Albina Mateusz z Paryża, można znaleźć okazjonalne wzmianki na temat niezadowolenia z powodu wzywania do tego drugiego rodzaju krucjat. Lecz jaką wagę należałoby przypisać t świadectwu? Jak dalece jest ono zrównoważone przez ogromną liczbę ludzi, którzy stanęli na wezwanie krzyża? Jak powinno się potraktować opisy, takie jak ten przekazany przez Jakuba z Yitry, dotyczący "zdalnego" obsesyjnego zainteresowania świętej Marii z Oignies krucjatą przeciwko albigensom? Maria miała widzenia, w których Chrystus podzielał jej zaniepokojenie szerzącą się w Langwedocji herezją. "Chociaż znajdowała się tak daleko, widziała święte anioły radujące się i zabierające dusze zmarłych (krzyżowców) do niebiańskiej szczęśliwości z pominięciem czyśćca." Marię ogarnął taki zapał, że z trudem powstrzymała się od podróży do południowo--zachodniej Francji. W 1953 roku Giles Constable wykazywał, że wojska drugiej krucjaty walczące na Wschodzie, w Hiszpanii i na Elbie były postrzegane przez współczesnych jako oddziały oderwane od jednej armii, lecz dziesięć lat później Hans Mayer zakwestionował traktowanie alternatywnych krucjat jako autentycznego wyrazu ruchu krucjatowego. Uczony przyznawał, iż papieże i kler pozornie pragnęli, aby tak było, sugerował jednak, że była to postawa raczej dyplomatyczna. W swych Krucjatach (po raz pierwszy

opublikowanych w Niemczech w 1965 roku, w Anglii natomiast w 1972) zdefiniował on ściśle krucjatę jako "wojnę, mającą na celu zdobycie i utrzymanie chrześcijańskiej dominacji nad grobem Pana naszego w Jerozolimie; jest to zatem jasno określony cel, który pod względem geograficznym może być ograniczony do określonego regionu." Helmut Roscher cztery lata później, a Jonathan Riley-Smith w 1977 roku opowiedzieli się za złożoną definicją krucjat. W 1983 roku zagadnienie to wywołało burzliwą dyskusję na pierwszej konferencji The Societyfor the Study ofthe Crusades and the latin East (Towarzystwa do spraw Badań nad Krucjatami i Łacińskim Wschodem). Następnie beth Siberry wykazała, że dwunaste- i trzy18 Ruch krucjatowy a historycy

nastowieczne krytyki alternatywnego ruchu krucjatowego są o wiele mniej reprezentatywne niż przypuszczano. Norman Housley, czołowy zwolennik pluralistycznego podejścia do tematu, przeprowadził pełną analizę krucjat politycznych we Włoszech, ukazując, do jakiego stopnia były one zintegrowane z całym ruchem krucjatowym. On również napisał pierwsze dzieło o całym ruchu krucjatowym XIV wieku, jak również pierwszą pełną pluralistyczną historię późniejszych krucjat. Początkowo pluraliści chcieli przede wszystkim wskazać, co sprawiło, że papieże i masy wiernych mogli traktować wszystkie krucjaty jako takie same. Jednakże nabrawszy pewności siebie, zaczęli sugerować, że różnice w rozmaitych przejawach ruchu krucjatowego były tak samo ważne jak podobieństwa. Wtedy też pluraliści zaczęli pracować nad nakreśleniem nieco bardziej złożonego obrazu ruchu krucjatowego. Krzyżacy odbywali w XIII i XIV wieku "wieczną krucjatę" na terenach nadbałtyckich. Nie potrzebowali w tym celu żadnych powtarzających się i szczegółowych papieskich proklamacji. Na Półwyspie Iberyjskim ruch krucjatowy był dużo silniej niż w innych miejscach kontrolowany przez władców, szczególnie królów Kastylii. W tym samym czasie, kiedy spierano się o definicję krucjat, coraz więcej historyków zaczęło spoglądać w stronę Zachodu. Częściowo stało się tak za sprawą zainteresowania europejskimi teatrami wojny, lecz ważniejsze wydają się być dwa inne czynniki. Po pierwsze, zdano sobie sprawę, że ogromna część materiałów źródłowych nawet z lepiej opracowanych okresów, czyli XII i XIII wieku - nigdy nie została wykorzystana. Powszechnie pomijano europejskie archiwa zakonów rycerskich na rzecz bogatszych zbiorów wschodnich. Nie zważano przy tym na oczywisty fakt, że zakony walczące na Wschodzie: templariusze, joannici, krzyżacy oraz późniejsze państwa zakonne na Rodos, w Prusach i na Malcie były zależne od pieniędzy, materiałów i siły roboczej napływającej do nich z zachodniej Europy, gdzie zawsze przebywała większość braci. Pewne zainteresowanie życiem religijnym zakonów zaczęło się wraz z odkryciem, iż wojskowa czy też szpitalna służba w Palestynie lub na Rodos były sprawami marginalnymi w stosunku do zarządzania posiadłościami i zakonnego żyda w europejskich komandoriach, przeoratach i siedzibach prowincjałów.

Właśnie tam wielu braci znalazło spełnienie w życiu zakonnym. Było więc sprawą naturalną, że pojawiła się grupa historyków, z Alanem Foreyem, Michaelem Gerversem i Anne-Marie Legras, która zajęła się posiadłościami zachodnich zakonów. A zatem był to cały materiał dotyczący krzyżowców, zawarty w przywilejach i aktach państwowych, który na ogół pomijano aż do chwili, gdy zwrócił na nań uwagę Giles Constable. To ogromny materiał. Na przykład, co najmniej jedna trzecia znanych dotąd uczestników pierwszej krucjaty, nie została wymieniona w spisie wyprawy, wzmianki o nich można znaleźć tylko w rejestrach. Drugi czynnik to rosnące zainteresowanie motywacją ludzi biorących udział w ruchu krucjatowym. Trudno doprawdy uniknąć podkreślania, że krucjaty były żmudne, dezorientujące, zastraszające, niebezpieczne i kosztowne dla uczestników, trudno też wytłumaczyć nieustanny, trwający przez wieki, entuzjazm wobec nich. Podłożem krucjat był jedenastowieczny ruch reformatorski. Wytworzył on siły, które prawdopodobnie znalazłyby wyraz w wojnach o wyzwolenie, niezależnie od sytuacji na Wschodzie. Nie ma wątpliwości, że rekrutację zrodziła prowadzona przez ludzi Kościoła ewangelizacja, zatem organizacja nauczania krucjatowego i głoszone kazania - a przynajmniej ocalałe do dziś przykłady - są teraz poddawane dokładnym studiom. Jeżeli nawet wielu krzyżowców kierowało się Ruch krucjatowy a historycy 19

ideałami, to z pewnością nie były one podobne do ideałów przyświecających dostojnikom kościelnym. Myśli i aspiracje szlachty i rycerstwa stały się żywymi kwestiami. Część historyków, wśród nich Marcus Buli, Simon Lloyd, James Po-well, Jonathan Riley-Smith i Christopher Tyer-man, zabrało się za te problemy i wskazało pewne kierunki dla dalszych badań. Jak wkrótce zobaczymy, w początkowych etapach ruchu bardzo ważnym czynnikiem wydaje się być wpływ rodzin, a zwłaszcza kobiet. U schyłku XIII wieku związki lokalne tworzone przez system senioratu, zawsze bardzo wpływowe, odgrywały jeszcze większą rolę. Religijność ludowa, istotna w społeczności o rozległych związkach rodzinnych, miała być może bardzo silny wpływ na początku, lecz do 1300 roku poważnie kształtowały ją idee rycerskie. Zmianom kierunku zainteresowania historyków towarzyszyło również powszechne rozszerzenie skali czasowej, w której prowadzili badania. Runciman omówił okres po 1291 roku na Trwałe świadectwo ruchu krucjatowego. Pierwsza strona propagandowego dzieła De praedicatione sancte crucis ("O pochwale Krzyża świętego") pióra Humberta z Romans, doświadczonego kaznodziei krucjatowego. Dzieło zostało napisane w latach 12651266, lecz wydrukowano je w Norymberdze dopiero w 1490 roku.

iii 20 Ruch krucjatowy a historycy czterd/iestu ostatnich stronach trzeciego tomu, kończącego się śmiercią papieża Piusa II w An-konie w 1464 roku. Natomiast Mayer, w ostatnim angielskim wydaniu swoich Krucjat, poświęca ruchowi po 1291 roku mniej niż stronę spośród 288. Jednakże współczesne studia nad krucjatami kończą się na 1521, 1560, 1580, 1588 i 1798 roku. Zawdzięczamy to przede wszystkim Kennethowi Settonowi. Jego dzieło The Papacy and the Lewant ("Papiestwo i Lewant"), obejmujące okres od splądrowania Konstantynopola aż do bitwy pod Lepanto w 1571 roku, wprowadza uczonych w materiały źródłowe dotyczące późniejszych krucjat. Jest teraz zupełnie jasne, że ruch krucjatowy nie pozostawał bynajmniej w kryzysie i w XIV wieku był niemal tak samo aktywny jak w XIII. Jeszcze bardziej zaskakujący okazał się ten ruch na początku XVI wieku. Wcześniejsi historycy współcześni czasami okazjonalnie czynili wzmianki o zawziętej walce Hiszpanów o Afrykę Północną w owym czasie jako o krucjacie, chociaż wydaje się, że używali tego terminu dość dowolnie. Setton udowodnił, że faktycznie była ona krucjatą. Napisał dalszy ciąg dziejów wypraw krzyżowych dla XVII wieku, dzięki temu uczeni mają teraz przewodnik po materiałach źródłowych, szczególnie po archiwach włoskich aż do 1700 roku. Z historią hiszpańskiego ruchu krucjatowego w basenie Morza Śródziemnego związany był los zakonnego państwa na Malcie, Rycerzy Szpitalników świętego Jana Chrzciciela, założonego przez cesarza Karola V jako placówka, która miała za zadanie blokować szlak morski z Konstantynopola do Afryki Północnej. Katalogi archiwów braci-ryce-rzy w La Valletcie zostały opublikowane, dzięki czemu wielu historyków zyskało cenny materiał źródłowy dotyczący tego małego, lecz ważnego państwa - ostatniego spadkobiercy ruchu krucjatowego - które przetrwało aż do 1798 roku. Jest pewne, że wkrótce na temat całości ruchu krucjatowego, przedtem ignorowanego, powstanie wiele solidnych prac naukowych. Cokolwiek dojrzewało pod powierzchnią czterdzieści lat temu, ogólnie przyjęta historia krucjat zajmowała się zwłaszcza zakrojonymi na szeroką skalę wyprawami na Wschód i łacińskimi osadami w Palestynie i w Syrii. Zainteresowanie większości historyków ruchem krucjatowym kończyło się na roku 1291, kiedy to, jak uważano, ruch miał się ku ostatecznemu schyłkowi. Od tego czasu temat krucjat rozciągnął się w czasie i przestrzeni, ponieważ jego charakter uległ zmianie, obejmując ponad siedem wieków i wiele różnych teatrów wojny. Wcześniej za najważniejsze uważano sprawy ekonomiczne, pro-tokolonialne i militarne. Teraz mówi się raczej o sprawach religijnych, prawnych i społecznych. Rośnie nacisk na badanie początków krucjat i długotrwałości ich siły napędowej. 2. Początki MARCUS BULL

Jego żądza krwi była w niedawnych czasach tak bezprzykładna, że d, którzy uważają siebie za naprawdę okrutnych, sq o wiek łagodniejsi mordując zwierzęta, niż on, gdy zabijał łudzi. Codzienną praktyką jest udowadnianie ofiarom, że są winne zbrodni, a następnie dobijanie ich starannie mieczem. On jednak czynił inaczej. Zarzynał swe ofiary, zadając im przy tym nieopisane tortury. Kiedy zmuszał swych więźniów kimkolwiek oni byłi - do płacenia okupu, kazał ich wieszać za jądra - czasami nawet czynił to własnoręcznie. Niekiedy ofiara była zbyt ciężka, wówczas dało rozrywało się, a trzewia wydobywały na zewnątrz. Inni byli wieszani za kciuk lub intymne części ciała z kamieniem przywiązanym do ramion. Sam przechadzał się pod swoimi powieszonymi ofiarami, a kiedy nie zdołał wydrzeć im tego, co w rzeczywistości do nich nie należało, zwykł był tłuc ich ciała pałką tak długo, aż w końcu obiecywałi mu to, czego pragnął, albo umierali w męce. Nikt nie wie, ile właściwie osób zakutych w łańcuchy zginęło w jego lochach z głodu, chorób i fizycznego wycieńczenia. Autorem tego żywego opisu, pochodzącego z 1115 roku, jest Guibert z Nogent, opat małego klasztoru leżącego blisko Laon w północno--wschodniej Francji. Autor przedstawia wizerunek wpływowego lokalnego wielmoży, Tomasza z Marie. Oprócz zacytowanego fragmentu Guibert pisał na temat Tomasza jeszcze więcej, w tym samym duchu, z mieszaniną słusznego oburzenia i pełnej zdumienia fascynacji, wahającej się od surowego realizmu do anatomicznego absurdu. Z punktu widzenia pierwszej krucjaty opis jest bardzo interesujący, gdyż kariery tych dwóch mężczyzn były ze sobą związane. Guibert był autorem długiej kroniki krucjaty. Mała liczba zachowanych manuskryptów sugeruje, że dzieło to było mniej popularne niż kilka innych historii pióra mu współczesnych, jednakże jest ono istotnym źródłem dla dzisiejszych historyków, czego nie najbłahszym powodem jest, że Guibert próbował uszczegóławiać fakty - jego informacje pochodziły z drugiej ręki - wyjaśniając doświadczenia krzyżowców w uczonych terminach teologicznych. Tomasz natomiast był jednym z uczestników wyprawy. W czasie ekspedycji zyskał sobie bardzo dobrą opinię, a Guibert próbował wszystko przekręcić twierdząc, że To-

Beaugency, niedaleko Blois. Od początków XI wieku liczba fortyfikacji w Europie poważnie wzrosła. W czasie pierwszej krucjaty budowle z kamienia zaczęły wypierać konstrukcje drewniane i ziemne. Beaugency to wczesny przykład tego, jak kamienne zamki mogły ucieleśniać i ukazywać potęgę wojskowych elit społecznych. masz zwykł polować na pielgrzymów udających się do Jerozolimy. Często przedstawiano Tomasza w roli archetypu barona-rozbójnika z jedenasto- i dwunasto-wiecznej Europy, swego rodzaju nieokiełznane zagrożenie społeczne, które rozszerzyło się wraz z osłabieniem rządów i niewielkim respektem wobec

która powodowała szerokie skutki. aby Bóg umożliwił mu schwytanie mordercy brata. że musi walczyć o kontrolę nad zamkami. musiał wraz z nim uczestniczyć w tym dziele. złożył zakrwawioną broń i zbroję ofiary w pobożnym darze mnichom z Sorde. Rycerz mściciel. biskupią iii Początki 23 i zwyczajową . ziemiami i przywilejami. wobec którego staje współczesny obserwator zajmujący się środkowym średniowieczem. Innymi słowy. Konieczny był obraz brutalności nadmiernej i bezmyślnej. . W ten sposób bezpowrotnie zniszczono jego prestiż. W czasach pierwszej krucjaty coraz bardziej powszechne stawało się uśmiercanie i okaleczanie przestępców. Ten fakt jest drobnym. Walki arystokratów rzadko ograniczały się do wendety. to znaczy chłopom. Chcąc skutecznie oczernić Tomasza. jak wierzył. lecz skuteczne działania wojenne regularnie kierowano przeciwko majątkom przeciwników. plonom i zabudowaniom. które. zdolność do walki oraz perspektywy dynastyczne. dalekie od zagrożenia dla społeczeństwa. żyli w społeczeństwie. przykładem na to. Na przykład spory prawne często rozwiązywano przez pojedynki lub bolesne a niebezpieczne sądy Boże. Jest to jednak opinia krzywdząca. Tyranizowany przez wrogiego mu ojca i macochę uznał. pełnego przemocy świata. że energiczne sprawowanie władzy feudalnej przez Tomasza. że średniowieczny Kościół nie potrafił zachować dystansu wobec otaczającego go. który. w którym przemoc była endemiczna i sama w sobie niezauważalna. Na przykład około 1100 roku pewien rycerz z Gasko-nii modlił się w klasztorze w Sorde.mogło stać się źródłem nieporządku. że mogła stać się rytuałem.królewską. Prawdziwe znaczenie opisu leży właśnie w tej przesadzie. jak wierzył. wedle których sądzono notoryczne wykroczenia. co pozostawało w niezgodności z tradycyjnym naciskiem na wynagradzanie ofiar bądź ich rodzin. lecz istotnym. obcięto dłonie i stopy oraz wykastrowano. Jest to być może najpoważniejszy problem. ponieważ pośrednio ukazuje standardy normalnego zachowania. przydało pewnej stabilności temu obszarowi Francji. Można też dowodzić. Mordercę schwytano w zasadzkę. ponieważ prymitywne. Tomasz i Guibert. pisemny portret pióra Guiberta jest jawnie tendencyjny i wyolbrzymiony. zmasakrowano mu twarz. Brutalność była tak powszechna. a ci je przyjęli. Problemy Tomasza zdają się być natury raczej dynastycznej niż psychologicznej. Gui-bert nie mógł przedstawić go jako osobę tylko brutalną. były jego prawowitym dziedzictwem. którym udowodniono winę. przepełniony uczuciem wdzięczności do Boga. obaj działający w ruchu krucjatowym.moralizatorstwa Kos'cioła. ale każdy na zupełnie innych zasadach. Przemoc była powszechna. zwierzętom gospodarskim. wpływała na wiele aspektów codziennego życia. na którym współzawodnictwo między rozmaitymi rodzajami władzy sądowniczej . Częste były przypadki wendety między rodzinami i wewnątrz nich. Traktowany jako rodzaj reportażu.

które wasal winien był swemu panu? Czy czyn danego przestępcy zasługuje na egzekucję. Na Sycylii wojownicy normańscy. Na Półwyspie Iberyjskim małe. Kulminacją tego procesu miałby być okres rozkwitu krucjat. Uporządkowanie tych postaw w sposób liniowy jest jednak praktycznie niemożliwe. szczególnie świętego Augustyna z Hippony (354-430). niegdyś stolicy królestwa Wizygotów. Reakcja zależała od kontekstu. zniszczonej przez najeźdźców arabskich i berberskich w VIII wieku. gdyż reakcje na przemoc w drobnych szczegółach zależały od wartościowań moralnych. opartych na niezliczonej ilości zmiennych czynników. Alfonsa VI. Czy na przykład jeden rycerz jest dość spokrewniony z drugim. aby usystematyzować i nadać spójność problemom wiążącym się z przemocą. który zezwalał na ten czyn. Najistotniejszym elementem w średniowiecznym stosunku do przemocy był wybór. Poza wszystkim. na których chrześcijaństwo łacińskie stykało się bezpośrednio ze światem muzułmańskim. kiedy musiało ocenić czyjeś zachowanie. że moralnej wartości czynu nie można ocenić badając jedynie czyn. .Historycy zwykli uważać. że we wczesnych wiekach chrześcijaństwa Kościół był nastawiony pokojowo. w odniesieniu do których analizowano przypadki przemocy i wypowiadano się na ich temat były dziedzictwem prawa rzymskiego. Największym sukcesem było zdobycie przez króla Leonu-Kastylii. wywodzącą się od Augustyna. aby bez ujmy na honorze można było się poddać? Lista tego rodzaju pytań może być bardzo długa. łącznie z obszarami. można też odnaleźć w późniejszych wiekach. uczyły się wykorzystywać momenty słabości Hiszpanii muzułmańskiej (AlAndalus). celami do osiągnięcia oraz kompetencjami jednostki lub organu. Kościół posiadał odpowiednie środki. chociaż tradycja kościelnego Początki 24 nauczania i niemal wyłączność na słowo pisane w naturalny sposób umożliwiały mu śmielsze postępowanie na poziomie teorii i abstrakcji niż świeckim. Zapewniało to znaczną elastyczność ideologiczną. Wzorcową postawę. czy jako potencjalna ofiara? Czy służba wojskowa w czasie danej kampanii należy do kontraktowych obowiązków. Jej sednem jest twierdzenie. jednak później zaczął przejmować wartości swych wojowniczych społeczeństw. Świeckie społeczeństwo wiedziało to instynktownie za każdym razem. gdyż w każdym okresie jednostki i instytucje były w stanie zmieniać swe podejście do przemocy. leżące na północy chrześcijańskie państewka. Druga połowa XI wieku to okres ekspansji łacińskiej. w 1085 roku miasta Toledo. Kościół mógł aktywnie interesować się walkami toczonymi na wielu frontach. którzy byli za nią odpowiedzialni. Starego i Nowego Testamentu i pierwszych ojców Kościoła. Kościół w gruncie rzeczy traktował przemoc w taki sam sposób. i czy ów przestępca został osądzony przez odpowiednią władzę? Jak niebezpieczne musi być położenie rycerza w bitwie lub jak ciężka sytuacja obleganego zamku. by znaleźć się w kręgu wendety czy to jako agresor. w oderwaniu od kontekstu: przemoc była uprawomocniona w mniejszym lub większym stopniu stanem umysłu tych. Różne terminy.

gdyż wzmocniły w łonie papiestwa nastroje religijnej konfrontacji i wzmogły zainteresowanie prawnym statusem wojny. Jednak doświadczenia Hiszpanii i Sycylii były istotne. kiedy chrześcijanie i muzułmanie uważali. a świeckimi ludźmi. . wojny te miały charakter krucjat. Walki w Hiszpanii i na Sycylii. iż ziemie uprzednio chrześcijańskie były wyrywane spod kontroli niewiernych. Papieże na ogół wspierali tę ekspansję. ponieważ terminologia krucjaty jest często nieadekwatnie stosowana do wszystkich przypadków potyczek przed 1095 rokiem. musiała prędzej lub później przyciągnąć uwagę Kościoła. a były dla Europejczyków "wprawkami" w zasadniczą krucjatę. przepojoną głęboką treścią religijną. ponieważ nie mogli uczynić wiele więcej nad dawanie wsparcia i nadziei na kierowanie trudnym zadaniem reorganizacji Kościoła na podbitych terytoriach. Perspektywa walki w rejonie basenu Morza Śródziemnego była widoczna tylko dla tych instytucji. niezależnie od odmiennych w każdym przypadku warunków. że rosną w siłę. Oznaczały. że jakoby pierwsza krucjata zakończyła serię wojen w XI wieku i była ich kulminacją. łączył fakt. że w powszechnym odbiorze ludzi apel papieża Urbana II z 1095-1096 roku spowodował swego rodzaju szok dla porządku publicziii Początki 25 Konni wojownicy w jedenasta wiecznej Hiszpanii. Ten punkt widzenia jest nie do przyjęcia. Śródziemnomorskie teatry wojny. Należy zauważyć różnicę między hierarchami kościelnymi wyższej rangi. choć nie były krucjatami. Do nieprecyzyjnego użycia tego terminu przyczynia się teoria.którzy stanowili już dominującą siłą na ziemiach południowych Włoch. podbita przez Arabów w VII wieku. W rezultacie Ziemia Święta. którzy dobrowolnie mieli w niej uczestniczyć. Na ten punkt należy położyć szczególny nacisk. które posiadały sieci szpiegowskie. faktyczne lub domyślne. którzy podejmowali decyzje polityczne i pewnego dnia wpadli na pomysł pierwszej krucjaty. Wiele faktów sugeruje. stanowiły jednak znaczące precedensy. i^s ^r Trzydzieści lat przed pierwszą krucjatą wzrosła częstotliwość i intensywność walk między muzułmanami a rzymskimi katolikami. wyparli stopniowo muzułmanów w latach 1061-1091. wiedzę geograficzną i poczucie długiej tradycji historycznej wystarczające. Ich wkład w chrześcijański sukces nie był decydujący. aby szerzej spojrzeć na chrześcijaństwo i jego problemy. szczególnie papiestwa. że dwa pokolenia przed pierwszą krucjatą główne autorytety Kościoła ujrzały w końcu Zachód jako organizm zaangażowany w jedną wspólną walkę.

że odpowiedź zachodnich Europejczyków na apel pierwszej krucjaty wynikała z rozwiniętej nienawiści do islamu i szePoczątki 26 5C S cdnzV Si d te c. rz te nć sb m zw fli tei ty nii Wl u\\ i n.ii nego: był odczuwany jako skuteczny właśnie dlatego. czego próbowano przedtem. z rzadka usiłowali przedstawić ją w kategoriach kontynuacji i rozszerzania koniecznej walki z muzułmanami. że był zupełnie różny od wszystkiego. Ówcześni komentatorzy. rozważając siłę przyciągania krucjat. że i nie cjat choi pozi Rycerz na dwunastowiecznej płaskorzeźbie. Ostrogi wskazują. Należy zauważyć. Widzimy tu większość najważniejszych elementów rycerskiego ekwipunku oprócz kopii. 814) i jego cesarstwa frankijskiego. niż do wiele bliższych wydar/eń w Hiszpanii i na Sycylii. Gdy jednak tak się działo. częściej odwoływali się do odległego i mitologizo-wanego świata Karola Wielkiego (zm. ża< cłu on zoc dia ucz staA nie. że najczęściej .

aby kosztem niebezpieczeństw i wydatków ścigać wrogów w dalekich stronach. lecz istniała także możliwość walki w pozycji stojącej. zawróconego przed wiekami z drogi ku Europie i cywilizacji chrześcijańskiej.stosowaną metodą walki byta walka konna. Znaczące jest to. Natomiast o życiu proroka Muhammada krążyły bajeczne historie. dokonali tego najprawdopodobniej w czasie zwykłej pielgrzymki do Jerozolimy. studia nad krucjatami w większej części zdominowali uczeni. odzwierciedla się także w reakcjach na obecne konflikty polityczne na Bliskim Wschodzie i innych terenach. czy rzeczywiście ich energiczni wrogowie nie są dalekimi krewnymi. Lecz takie pojęcia dalekie były od spójnego systemu przesądów. co sprawiało. że zastanawiali się. Ci krzyżowcy. nie był to tylko jałowy komplement. że ruch krucjatowy działał na marginesie zachodnioeuropejskiego rozwoju historycznego: był on raczej serią egzotycznych i irracjonalnych epizodów o ograniczonym znaczeniu. Co więcej. Zwykło się uważać. Takie postrzeganie związane jest ze współczesnymi formami wrażliwości na dyskryminację religijną. Byli tak poruszeni wyszkoleniem bojowym Turków. że ich sądy były często nadmiernie surowe. kulturo- . W dzisiejszych czasach w popularnym odbiorze istnieje skłonność do rozważania krucjat w kategoriach wielkiego sporu między wyznaniami. co i na wydarzeniach na Wschodzie. Ważnym elementem w takim podejściu pozostaje badanie tych cech religijnego. Obecnie jednak mediewiści pragną włączyć ruch krucjatowy w obręb rozległej historii cywilizacji zachodniej. napędzanego fanatyzmem religijnym. że muzułmanie są bałwochwalczymi politeistami. gdy wierzono. Istniały tu z pewnością prymitywne stereotypy i nieporozumienia: przyjmowano. Przeważająca część krzyżowców pierwszej fali krucjat nigdy przedtem nie widziaPoczątki 27 la muzułmanów. którzy ujmowali zagadnienie krucjat z nastawieniem na problemy chrześcijaństwa wschodniego lub kultury muzułmańskiej. czymś w rodzaju zagubionego plemienia. Jednak w przypadku pierwszej krucjaty taki sposób myślenia nie znajduje uzasadnienia. którzy jako pierwsi zdobyli doświadczenie w kontaktach ze światem muzułmańskim. Impet badań nad ruchem krucjatowym w ostatnich latach skupia przynajmniej tyle samo uwagi na ideach i instytucjach na Zachodzie. a historie o pochodzeniu ludzi od biblijnych i mitycznych antenatów stały się sednem rozumienia przez Europejczyków tożsamości historycznej i wartości wspólnotowej. że cechy charakteru są przekazywane przez krew. który mógłby motywować ludzi do podjęcia decyzji o porzuceniu swoich domów i rodzin. kiedy padł ich wierzchowiec. a nie na polu bitwy. roko pojętej kultury muzułmańskiej. Większość rycerzy w czasie pierwszej krucjaty musiała bić się w taki sposób. że zapoznaw-szy się z metodami wroga krzyżowcy doświadczali mieszanych uczuć. W czasach.

W najlepszym wypadku władze mogły mieć nadzieję na porozumienie z elitami. którzy zdominowali zachodnią Europę. które wyłoniły się z wolno i boleśnie popadającego w dekadencję zachodniego cesarstwa rzymskiego. łączące królów z wojowniczymi dynastiami tych obszarów. mająca swe korzenie w długich wiekach rozwoju. Lecz dziedzictwo Karolingów przyniosło tu ważną nowość. dominujących pod względem ekonomicznym i wojskowym. Jednostki polityczne.mediewiści francuscy zwą go mutationfeodale. Od lat pięćdziesiątych XX wieku historycy rozwijają tezę. którzy sprawują władzę" .potrafili rozwinąć i wykorzystać zachowane publiczne instytucje władzy. będące pozostałościami . które mogą wyjaśnić entuzjastyczne zainteresowanie krucjatami. ponieważ władza zaczęła się ponownie skupiać w rękach krewnych.ustabilizował się jako ortodoksja. zgodnie ze spojrzeniem "przekształceniowym". Idealnym układem dla władzy centralnej (zazwyczaj króla) i regionalnych dygnitarzy wojskowych było znalezienie wspólnego celu. ukazując. że wobec ataków muzuł' Początki 28 manów i Wikingów zachodnia Europa musiała podjąć działania obronne. że krucjata stała się możliwa? Jedna podstawowa cecha to całkowita militaryzacja społeczeństwa. przekształceniem feudalnym . U zarania pierwszej krucjaty istnienie struktur społecznych w Europie było odległym dziedzictwem układu stworzonego wtedy. wielkie bloki regionalne. gdy ostatnim razem na wielką skalę próbowano w analogiczny sposób ustalić relacje między ośrodkiem władzy centralnej a regionami.wego i społecznego doświadczenia Europy Zachodniej. W pewnym sensie życie polityczne po prostu wróciło do normy. Problemy Zachodu rozjątrzyły bolesne wojny domowe między członkami dynastii Karolingów. wart jest naszkicowania w paru słowach. aby móc bez niczyjej pomocy narzucić społeczeństwu swą przewagę. które czerpały swe bogactwo i władzę z kontroli nad terytoriami i zapewniły sobie status dzięki przewadze militarnej. doświadczeń w zarządzaniu czy środków łączności. W ciągu IX wieku rytm ukierunkowanej agresji załamał się. Od około połowy X wieku. po części również dlatego. rozwinęli system polityczny mobilizujący społeczeństwo frankijskie do częstych wypraw wojennych w południowej Galii. W konsekwencji za-niknęły więzy lojalności i wspólnego celu. zgodnie z którą przesunięcie władzy królewskiej w IX i X wieku stanowiło wstęp do jeszcze donioślejszych zmian. dla którego można by zharmonizować współpracę i pilnowanie własnych interesów. dzierżącymi codzienną władzę na poziomie podstawowym. że wielcy szlachetnie urodzeni "książęta" rozumiani jako "ci. po części dlatego. które nierzadko z władzą centralną wiązały się jedynie pojęciowo. że coraz rzadziej można było zdobyć łatwe ofiary. Jaki zatem czynnik w Europie końca XI wieku sprawił. były zdominowane przez arystokratyczne związki krwi. w Hiszpanii i w środkowej Europie. W VIII i na początku IX wieku królowie z dynastii Karolingów. W średniowiecznej Europie z reguły nie posiadali wystarczających zasobów pieniężnych. jakie zaszły około 1000 roku. Ponieważ ten model wyjaśnienia . we Włoszech.

na płaskorzeźbie przedstawiającej epizody z Dziejów Apostolskich 8. model "prze-kształceniowy". Z . jeszcze przeważnie drewniane. stały się narzędziami prywatnej potęgi arystokratycznej. i zbyt negatywna. Dwory przestały stanowić publiczne forum.nabywania lub sprzedawania urzędów kościelnych .w naszej opinii . który poprosił o kupno daru Ducha Świętego. To wyraźne odrzucenie tradycji interpretuje się zwykle jako symptom odwrócenia się od organizacji publicznej i systematycznej w stronę prywatnej i ad hoc prawnej . w XI wieku stają się wyraźnie mniej sformalizowane. zajmującej się wymierzaniem sprawiedliwości i organizacją wojskową. Powtarzając w o wiele mniejszej skali wcześniejszą formę rozdrobnienia. Szczególnie po roku 1000 wzrosła liczba zamków. że społeczny i ekonomiczny status tych. inni utrzymywali jednak prawa ziemskie i względną niezależność. czy przyjęto odpowiedni punkt widzenia. Jest także jasne. ponieważ łączyli siłę ekonomiczną . Na wieśniaków nakładano coraz bardziej uciążliwe opłaty i pańszczyznę. choć coraz częściej budowane z kamienia. Przekształcenie z 1000 roku może nawet być iluzją.proces o szerokich społecznych i politycznych reperkusjach. co było wymuszonym dowodem powodzenia możnowład-ców.polityki fran-kijskiej. akty przeniesienia praw własności ziemi i praw .8-24. Niektórzy stawali się poddanymi pod presją wszechwładnych właścicieli. jak książęta Normandii i Akwitanii oraz hrabiowie Flandrii i Barcelony ostro zwalczali drobnych kasztelanów. Jak się dowodzi. Różny był również los książąt: niektórzy. zależy od interpretacji wydarzeń IX i X wieku. Uprzywilejowany dostęp do dworu zyskiwało się przez wasalstwo. Jeśli jednak zmianę w dokumentach można wytłumaczyć innymi czynniiii 29 Początki Święty Piotr strąca Szymona Maga. gdy byli przedstawicielami książąt w terenie. która z jednej strony jest zbyt dobrze ułożona (pod tym względem. Jedenastowieczni reformatorzy atakowali praktykę świętokupstwa . służące wolnej ludności danego rejonu.aby ograniczyć świeckie wpływy w Kościele. Przywileje. którzy uprawiali ziemię był bardzo różny. że władza na znacznych obszarach starego cesarstwa frankijskiego uległa całkowitej atomizacji. symbolizowały stanowcze twierdzenie geopolityczne. Zamki. Wielu z nich zdobyło władzę.z pozostałością władzy publicznej. Warto zauważyć. że niedawno uczeni zaczęli sobie zadawać pytanie.najważniejsze źródła. same zaczęły ulegać odśrodkowym dążeniom pomniejszych dygnitarzy wojskowych.którą posiadali jako właściciele ziemscy . lokalni możnowładcy rozkwitli. ponieważ przypisuje się w niej późnym Karolingom (ostatni król z tej dynastii zmarł we Francji w 987 roku) więcej bezsilnej bezczynności niżby to wynikało ze świadectw historycznych. a bardziej rozwlekłe. że zakłada się w niej nierealistycznie ostre rozróżnienie między instytucjami publicznymi a prywatnymi).

Do XI wieku wojownika zwykło się nazywać miles (liczba mnoga milites). która była ułożona pod pachą i wyciągnięta ponad głową konia. Broń miała też znaczenie symboliczne: ciężka kopia nie była dla rycerza jedynym orężem. zbroi i broni. lecz w przesunięciu znaczeniowym zaczęło oznaczać jedynie tego. W ostatnich latach historycy pracujący nad IX i X wiekiem byli na ogół bardziej śmiali niż ich koledzy pracujący nad wiekiem XI. Nawet gdy uznajemy celowość ponownego przeanalizowania tych problemów. karni . Umożliwiała szeregom konnych wykonanie szarży wykorzystującej siłę rozpędu wierzchowca i jeźdźca. co sprzyjało powstawaniu grupowej solidarności. że studia nad okresem bezpośrednio poprzedzającym krucjaty zaczynają zmieniać swe oblicze.być może przywileje dawnego rodzaju maskowały zmiany społeczne na dziesiątki lat i były ostatecznie uważane za niezbyt odpowiednie dla rozrastającego się i bardziej złożonego świata . Pouczająca jest tu terminologia stosowana w kronikach i przywilejach.powodu tego nacisku na trzymanie się na uboczu rozwinęło się jednakże ponowne zainteresowanie rolą. który walczy konno. gdyż odważyli się raz jeszcze przemyśleć swe podstawowe założenia i ponownie zinterpretować dowody. Z biegiem czasu termin miles nabrał nowych społecznych znaczeń ponieważ sugerował możność poniesienia wielkich kosztów zakupu wierzchowca. że historycy nie powinni odchodzić od tradycyjnego zainteresowania pewnym podstawowym aspektem jedenastowiecznego społeczeństwa: dominacją elity rycerskiej. Przewaga ciężkiej kawalerii w . Ogólnie rzecz biorąc. Efekt przypomina wzbierającą rzekę. Wydatek ten stawał się możliwy dzięki wykorzystaniu nadwyżek produkcyjnych w obszernych posiadłościach ziemskich lub dzięki podjęciu zaszczytnej służby u bogatego pana. ostoję rzymskich legionów. Taka broń była ważna z różnych przyczyn. Za wcześnie na przewidywania. wydaje się jednak dos'ć pewne. W klasycznej łacinie słowo to oznaczało wojownika pieszego.zatem tezy "przekształceniowe" wymagają modyfikacji. w jaki dokładnie sposób nowe interpretacje wpłyną na nasz iii Początki 30 obraz początków pierwszej krucjaty. Do czasów pierwszej krucjaty rycerze nosili ciężką kopię. jaką w chrześcijańskim społeczeństwie mogą prawowicie odegrać świeccy. Skuteczne rozwinięcie szyku zależało od dobrego przygotowania i umiejętności współpracy wśród rycerzy. która przerwała tamę. jest jasne. W związku z tym zmieniły się także techniki prowadzenia walki konnej. służyła zaznaczeniu odrębności jej właściciela. lecz jako najbardziej okazała i używana wyłącznie w bitwach konnych.

Wielcy panowie i skromni milites trwali razem w uprzywilejowanej kulturze wojowniczej siły. Po pierwsze. trzeba unikać anachronicznych i nadmiernie romantycznych skojarzeń. kiedy rozważa się stopień rozwoju osiągniętego przez rycerstwo w ostatnich latach XI wieku.czasie bitew była zarazem przyczyną i konsekwencją ich wysokiego społecznego i ekonomicznego statusu. aby działały w odosobnieniu. Md 31 Początki . Ponieważ zachodnia organizacja wojskowa. W1095 roku była ona jeszcze w powijakach. . Zaczynało się dopiero rodzime przedstawianie rycerskości w pieśniach. jak w większości preindustrialnych społeczeństw. uważano. jeśli nie dodawano do tego imponujących przymiotników. Lecz pełen rozwój idei rycerskiej przypadł na wiek XII i późniejsze. honoru i umiejętności jazdy konnnej. które jeszcze w większości nie potrafiło czytać. Należy zauważyć dwie istotne sprawy. była w skomplikowany sposób powiązana z szerokimi ekonomicznymi i administracyjnymi strukturami. iż na jego życie poważnie wpłynęły modele ról monastycznych. W tym okresie niewielu świeckich ludzi uznawano za świętych. hrabia ze środkowej Francji. że czuli się oni częścią zmilitaryzowanego społeczeństwa. Wyjątkiem byli niektórzy królowie i królowe. które sugerują. Wysoko urodzeni nie uważali całkowitej identyfikacji z towarzyszami broni o niższym statusie za stosowną. majątku i statusu społecznego. która miała pomóc krzyżowcom. przełamującą bariery języka. Co znaczące. Inny wyjątek to Gerald z Aurillac (zm.vt e • wieczne skłania do wywoływania ponętnych obrazów rycerskiej waleczności i dwornych manier. Nie było też jasno ustalonych rytuałów pasowania. Po drugie. Rycerstwo średnioGrzeszność świeckich. panowie i książęta na ogół niechętnie zlecali opisywanie siebie jako milites. gdy zostali poddani ogromnej presji fizycznej i psychicznej . w 909 roku). Nie istniał również system heraldyczny: jest to ważna okoliczność. mających na celu scementowa-nie etosu wspólnego dla wszystkich rycerzy. W tym leży skuteczna moc zwartości. w jakim chciałyby to pojmować późniejsze pokolenia. dominacja konnych rycerzy nie oznaczała całkowitego odrzucenia potencjalnego wkładu innych osób w działania wojenne. zachowania i barwnego stylu międzynarodowej "kadry" rycerskiej. zważywszy rolę obrazów w dostarczaniu informacji społeczeństwu. nie można było odciąć znacznych sił kawalerii od ich kulturowego i społecznego środowiska. Lecz pierwsza krucjata nie była wpraw-ką rycerskości w takim sensie. której zainteresowania i grupowa świadomość tworzyły ogromną kulturową siłę. Z tych ostatnich wielu było w trzecim lub czwartym pokoleniu potomkami chłopów. Co znaczące. Trudno było też oczekiwać.

płatnerzy i kucharzy. Katolicy wierzą. To właśnie zdarzyło się w drugiej połowie XI wieku. niechęć do wprowadzania zbyt szybko wielu zmian może być uzasadniona jako pragnienie mądrego zarządzania Bożą opatrznością. gdyż oni byli najlepszymi żołnierzami. wokół którego mogły sprzymierzyć się efektywnie armie. najpierw popierana przez cesarza niemieckiego Henryka III. Rozpoczęcie pierwszej krucjaty umożliwiła rewolucja. Powyższa postawa. kowali. że ich Kościół jest nie tyle "zgromadzeniem". co znaczy. Kościół jest raczej "apostolski". raczej niesprawiedliwie. od imienia jednego z jego najbardziej energicznych i głośnych rzeczników. Tylko nieliczne armie średniowieczne potrafiły obyć się bez kobiet.Armie potrzebowały służb pomocniczych. W armiach znajdowali się też żołnierze piesi. wstrząs może być olbrzymi. czy po prostu rezultatem czysto przypadkowego rozwoju historycznego. okazało się. papieża Grzegorza VII (10731085). takich jak intencje przekazane przez Chrystusa apostołom. Działanie . lecz jej korzenie głęboko tkwiły w tym. każdy z nich mógł walczyć. że nie sposób wykluczyć wszystkich uczestników nie-rycerzy. jak Kościół postrzegał sam siebie. Program reformatorów jest często znany jako reforma gregoriańska. często była karykaturalnie przedstawiana jako dogmatyczny i obojętny tradycjonalizm. którzy modlili się za jego pomyślność. że jej rola polega na podejmowaniu działań hamujących siły dążące do zmian. a przez nich duchowieństwu późniejszych pokoleń.instytucją. czyli parobków. aby wyzwolić Jerozolimę. Z historycznego punktu widzenia hierarchia kościelna uważała. jakich Zachód miał do ofiarowania. przejęła kontrolę nad papie-stwem . następnie pozostająca w opozycji do jego syna Henryka IV. mimo że. która została utworzona dzięki ludzkiej inicjatywie. Jeśli zaistniała taka potrzeba. Kiedy papież Urban II zawezwał ludzi. lecz metody reformatorów w rzeczywistości poszły w stronę iii Początki 32 przeciwną do drogi zwykle prowadzącej Kościół ku częściowej odnowie. Wskazał szczególnie na milites. W wojsku służyli także księża. Byli też niezbędnym rdzeniem. Gdy jednak siły dążące do zmian obejmują też czynniki z samej hierarchii kościelnej. Od lat czterdziestych XI wieku grupa reformatorów. że istnieje jako bezpośrednia i nieunikniona konsekwencja zamierzeń powziętych przez Boga wobec rodzaju ludzkiego. instytucją. jak to papież jasno wyraził w swych zachowanych do dzisiaj oświadczeniach. która od połowy XI wieku stała się udziałem Kościoła na Zachodzie. posiadający specjalne umiejętności posługiwania się łukami i bronią służącą do walki wręcz. służących. Dzięki temu można lepiej zrozumieć szeroki odzew na apel wzywający do pierwszej krucjaty. myślał przede wszystkim o milites i był świadomy. Mogłoby się wydawać. Zważywszy na to przekonanie. którym na ogół przypisywano pochodzenie z dołu. zaspokajających rozmaite potrzeby żołnierzy. którą trafnie uznali za znakomicie nadającą się do ich programu wyeliminowania nadużyć z Kościoła. że oczywistym sposobem jest przechwycenie władzy na samym szczycie. że siły krucjatowe nie powinny być obciążone zbyt wieloma nie-walczącymi.

podobnie dominowali w życiu ekonomicznym i społecznym. jak również ingerencję świecką w funkcjonowanie kościołów i mianowanie na kościelne urzędy. którzy życzyli sobie. Poniżej: Papież Urban U w drodze do Clermont. w tym sześciu starszych duchownych. tak aby mógł on stanowić zadowalający ośrodek rytuału religijnego. i umiejętności porozumienia się wielu pojedynczych kleryków i wspólnot religijnych. wiecznym problemem było zgranie działań na szczeblach centralnym. które już stało się podatne na papieskie inicjatywy. Tak jak w przypadku rządów świeckich. Do czasu pierwszej krucjaty wojownicy konni tworzyli elitarne jednostki zachodnich armii. Papież (po lewej) święci główny ołtarz nowego kościoła w opactwie Cluny 25 października 1095 roku. szczególnie seksualne zachowania kleru. Opat Hugon z Cluny stoi wraz ze swymi mnichami z drugiej strony ołtarza. kiedy papież Urban II rozpoczął pierwszą krucjatę. Pod tym względem cele reformatorów dotyczyły głównie spraw kultu. rozrastające się i lepiej zorganizowane zbiory prawa kanonicznego (kościelnego). edukacyjne osiągnięcia duchownych i ich kompetencje w zakresie wypełniania obowiązków obejmujących sakramenty.wszystko to służyło nadaniu działaniom Kościoła większej konsekwencji. regionalnym i lokalnym. Zwolennicy papieża Grzegorza VII zwrócili uwagę na aspekty postępowania Kościoła: moralność. szczególnie członków klas rycerskich. dążyły do oczyszczenia Kościoła. Na pełne wyniki reformy administracyjnej trzeba było czekać aż do XII i XIII wieku. rady będące rutynowym miejscem zebrań starszych dostojników kościelnych. entuzjazm Powyżej: Militaryzacja społeczeństwa: uzbrojeni rycerze konni na ilustracji z jedenastowiecznego włoskiego manuskryptu. uzbrojeni w nadzorcze i dyscyplinarne uprawnienia. bogaciły się dzięki darom świeckich. W jego następstwie. Takie klasztory. Członkowie świty towarzyszący mu w czasie podróży do Francji. ciała kolektywnego wsparcia. . W tym celu papiescy legaci. nacisk na prawny autorytet papieża . Początki 35 Walka z grzechem: kościół klasztoru Saint-Benoit-sur-Loire (Fleury). był w stanie zmobilizować zasoby.odbywało się na dwóch uzupełniających się poziomach. Jednak w drugim rzędzie ambicje reformy gregoriańskiej dotyczyły także spraw organizacji kościelnej. liturgię i duszpasterstwo. jak ten we Fleury. trzy tygodnie przed otwarciem synodu w Clermont. stoją rzędem za nim. Jednak przed latami dziewięćdziesiątymi XI wieku dokonano ważnego i trwałego kroku wyjściowego. aby łączono ich z mnisią świętością i ich aktami orędownictwa.

musiały narzucić sobie reguły. Około 1100 roku zaczęto się skłaniać ku poglądowi. dopuszczających bardzo mało prywatności albo wcale.można uznać za mechaniczny. ile myśli i słowa. Umacniano w nich poczucie winy. Jedynie ci. Spójność społeczna była więc podtrzymywana dwojakim postępowaniem: grzeszników zawstydzano przez izolację. 36 Początki Lecz w sensie duchowym działania cały czas wyrażały przynajmniej tyle. w których praktycznie wszyscy żyli w dokładnie zasklepionych i introspekcyjnych grupach. Takiemu podejściu sprzyjało przekonanie.Kaznodzieje krucjaty na próżno strzępiliby sobie języki. jest produktem kontrreformacji. eremici. Podstawową cechą dążeń religijnych ludzi w owym okresie było ich uwarunkowanie przez reakcje na grzech i ocenę jego konsekwencji. które przedstawiano jako dobrowolne przedsięwzięcie. jak i tym. wykorzystując przy tym do zatwierdzania norm siłę zgromadzenia. Zagadnienie to jest szerokie.wyrażony zarówno tym. Wspólnoty znalazłszy się w bezpośredniej bliskości. jeśli nie weźmiemy pod uwagę jego przymusowego wpływu na życie ludzkie.żyjący w celibacie kler. iż anormalne zachowanie naraża na szwank solidarność grupową. gdyby wielu Europejczyków nie 'pragnęło odpowiedzieć na wezwanie. że wiele cech. że grzechy to jeden ze sposobów naruszenia równowagi małego światka wspólnot. Szczególnie sprzyjali temu mnisi.mogli mieć nadzieję. jak definiowano grzechy. Taki nacisk na czyny . że najważniejszą częścią wyrażenia pobożności jest nastawienie duchowe. mnisi i mniszki . którzy nadawali ton jedenastowiecznej pobożności. że jej odbycie miało być nabożnym aktem pielgrzymki. Ogromna czujność w prowadzeniu się była zupełnie naturalna dla środowisk społecznych. że uda im się uniknąć rozlicznych pułapek codziennej egzystencji. Świeccy szanowali i wspierali wspólnoty klasztorne. których życie rozmyślnie płynęło w ściśle regulowanych i nietypowych ze społecznego punktu widzenia otoczeniach . publicznym potępieniem i zrytualizowa-ną poprawą. . jak mogły one być odkupione przez akty pokutne . Kultura religijna średniowiecznej Europy może się wydać współczesnym obserwatorom dziwna: trzeba jednak zdawać sobie sprawę. gdyż wartość moralną uważano za funkcję zewnętrznego sposobu postępowania. uważanych dzisiaj za znamienne dla katolicyzmu. 'Siła przyciągania krucjaty polegała na tym. Niemniej jednak można wyodrębnić kilka spraw pomocnych do wytłumaczenia atrakcyjności krucjat. Żaden aspekt ludzkiego zachowania i interakcji społecznej nie był wolny od skazy grzeszności. Uważano.

W teorii moc świętych nie była ograniczona sprawami geografii. takie jak pielgrzymka czy krucjaty. koniecznych. w tym królów i księży. tak samo ludzie wszystkich klas instynktownie zestawiali abstrakcję religijną i odczucie fizyczne. obejmującą cierpienie o wiele silniejsze niż jakiekolwiek uczucie doświadczane za życia. była sednem ideologii krucjatowej. w piekle. zwykło rozpamiętywać niedociągnięcia ludzkiego postępowania i było przekonanych. Jak uczeni mogli alegory-zować i wyciągać morały z fragmentu biblijnego. Torturowanie potępionych. niemniej jednak istniała głęboko zakorzeniona wiara. rozsianych po terenach zachodniego chrześcijaństwa. dotknięte. było uważane za jedną z głównych dróg wiodących do grzechu. Idea. że ich virtus . Na zasadzie kontrastu. usłyszane. Dzięki nim Kościół mógł manewrować między podtrzymaniem możliwości ratunku dla grzesznej populacji i jednoczesnym zachowaniem rygorystycznych wymogów.Pierwsza krucjata została więc ogłoszona w czasie. że zachowanie seksualne. było powszechne i silne. Pośrodku: Konsekwencje grzechu. którą posiłkowali się dewoci. Ten stan umysłu przejawiał się szczególnie wyraźnie w tysiącach kapliczek i relikwiarzy. że akty skruchy. że czyny człowieka dokonane za życia będą miały wpływ na jego przeznaczenie wieczne. Wiara w fizyczną prawdziwość straszliwych męczarni w piekle wzmacniała przekonanie. aby wejść do nieba. później każdy zmartwychwstanie cieleśnie i zostanie ostatecznie osądzony w dniu Sądu Ostatecznego. Oczekiwanie na wieczną karę. antropomor-ficzne i ogólnie dostępne. Anioł zamyka potępionych. Tutaj chrześcijaństwo. wierzono. mogli też działać jako orędownicy przy wymierzaniu boskiej sprawiedliwości. mogło być widziane. Sami święci byli śmiertelni. Na ziemi ich fizyczne szczątki i przedmioty związane z ich życiem emanowały virtus. wyczute. dlatego też mieli wzgląd na ludzkie ograniczenia. Święci stanowili główny element jedenastowiecznej pobożności i pełnili wiele pożytecznych funkcji. Nagość potępionych ukazuje. powinny również wymagać cierpliwości i cierpienia. że ludzie będą sądzeni dwukrotnie: pierwsza decyzja zostanie podjęta po śmierci. kiedy wielu świeckich było szczególnie podatnych na powszechny nacisk. że w niebie po dniu Sądu Ostatecznego będą mieszkały tylko osoby wolne od seksualnego popędu. do poczucia miejsca. dopóki byli przekonani o jego rzeczowej dokładności. Na tej stronie: Sąd Boży: Zmartwychwstanie w dniu Sądu Ostatecznego. uświęconą siłą duchową. Wierzono. iż ich dobro duchowe zależy od podjęcia pozytywnego działania. Kolejną godną uwagi cechą średniowiecznej kultury religijnej jest jej głębokie przywiązanie Początki 37 Po lewej: Konsekwencje grzechu. które Kościól starał się ograniczyć.

opowiadających o cudach. Nagle ciałem dziewczynki wstrząsnęły konwulsje. znalazła się samotnie z tyłu. umarł i został pogrzebany. uważano za wyjątkowo chwalebne przeżycie religijne. historia z kaplicy świętego Winoka. aby dzięki orędownictwu świętego Bóg zechciał przywrócić dziewczynce wzrok. będą bardziej wytrwali w praktykach religijnych w kościele. Ponadto dodali. które miały miejsce przy relikwiarzach. że relacje z kazania papieża Urbana II. aż dotarła w ten sposób do przodu. Nic przeto dziwnego. napisanym zgodnie z ustaloną typologią rodzajową. kiedy wierni w nawie przepychali się do przodu ku kapliczce. Chwilę później dziewczynka oznajmiła. Niektórzy z nich byli miejscowi. w jaki wyidealizowany obraz rzeczywistości może rzucać światło na faktyczne postawy i zachowania. że mamy tu do czynienia z formą literacką. gdzie w przenośnym relikwiarzu wyłożono relikwie Winoka. . Wiele zachowanych relacji. aczkolwiek mogą one mieć pewne oparcie w faktach. mała niewidoma dziewczynka. Rozszerzając ten punkt widzenia. iż odwołał się on do tradycji pielgrzymkowej. W Zielone Świątki (czyli wczesnym latem) klasztorny kościół przyciągał ogromne rzesze ludzi. aby zdarzenia przebiegały w opisany sposób. że jeśli Bóg da im taki znak. wiele osób już było na Wschodzie albo też znało tych. W XI wieku lepsze warunki komunikaPoczątki 38 cyjne w środkowej Europie i wzrastający w Italii handel morski w rejonie Morza Śródziemnego oznaczały. Pewnego dnia. wykorzystując właściwe ówczesnym ludziom utożsamianie wyrażania pobożności z przestrzenią geograficzną. przyciągnięci chwałą świętego Winoka. mimculum. Jak stwierdził. Urban II posłużył się także przerażającymi opowieściami o bezczeszczeniu przez Turków Świętych Miejsc. Historia natomiast wygląda następująco. stanowiły one silne bodźce. przekazują. Prawdziwa korzyść z tej opowieści polega na możliwości przeanalizowania sposobu.koncentrowała się przestrzennie dookoła miejsc. Tłum podawał ją sobie na rękach nad głowami. Niezależnie od prawdziwości tych opowieści. Należy zauważyć. a oczy jej zaczęły krwawić. w których żył. że o wiele więcej osób z Europy Zachodniej niż kiedykolwiek przedtem mogło zaspokoić swe pragnienie pielgrzymki podróżując do Ziemi Świętej. Ludzie wznieśli oczy ku niebu i modlili się. którzy tam byli. Dobrą ilustracją może być jeden przykład. które rozpoczęło w Clermont w listopadzie 1095 roku pierwszą krucjatę. która stała się dla zgromadzonego tłumu kimś w rodzaju maskotki. Jest więc mało prawdopodobne. bliski związek między ideą a położeniem zastosowano do osoby Chrystusa. daje ważne wskazówki na temat nastroju wrażliwości religijnej panującej w czasach apelu papieża Urbana II. gdzie przechowywano ich relikwie i oddawano hołd ich pamięci. Pielgrzymki do miejsc. że odzyskała wzrok. z klasztoru w Bergues w północno-wschodniej Francji. inni zaś przybyli z daleka.

w których można by stymulować i kierować impulsami ludzkiej reli- Początki 39 gijnos'ci. świeccy i kler. lecz rozsądnie byłoby podejrzewać pewien rodzaj podpowiedzi. gdy zdarzył się cud. połączyły się z bardziej harmonijnym śpiewem mnichów w chórze.Pewne cechy tej historii odnoszą się do kultury religijnej. Szczególnie interesujący jest sposób. Był tutaj w mik-rokosmosie jedenastowieczny Kościół w działaniu: dwie grupy. jak modlitwy wiernych. aby jak najlepiej wystawić ją na virtus Winoka i zbiorowo prosząc świętego o pomoc.bardzo w owym czasie powszechnej . lecz w ramach jednoczącego kontekstu rytualnej poZloty majestat z Clermont-Ferrand: pochodzący z X wieku rysunek słynnej rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem. która nie przetrwała do naszych czasów. relikwiarz był wystawiony w widocznym miejscu: ekscytacja narastała. Obiekty sztuki sakralnej . Autor tej opowies'ci doskonale zrozumiał nastrój tłumu. że w chwili. Nie należy sądzić. lecz w przełomowych momentach brała udział cała grupa: wybierając dziewczynkę. która rozegrała się w kościele. która przyczyniła się do entuzjazmu krucjatowego. Wzięcie pod uwagę czasu i miejsca wydarzeń sugeruje dodatkowo. Każda grupa spełniała odrębną rolę (tutaj symbolizowaną przez separację przestrzenną między nawą a chórem). że mnisi byli tylko biernymi obserwatorami. Skoro tylko stworzono już podniosły nastrój. służyła umocnieniu istniejących już więzów solidarności . Historia opisuje spontaniczny wylew pobożnej energii ze strony świeckich. Ten punkt widzenia wzmacnia fakt. aby na niej mogła się skoncentrować szczególna uwaga.tu więzi łączącej tych.do reagowania na podniecenie czy poruszenie pełnym wyrazu emocjonalnym wylewem. że mnisi z Bergues mieli interes w stworzeniu okoliczności. współpracując. weszły w relację wzajemnego wzmacniania się. w jaki działania tłumu ilustrują zwykłą wspólnotową naturę pobożnego zachowania. która połączyła ludność miejscową z różnorodną zbieraniną pielgrzymów przybyłych z odległych rejonów. Dziewczynka była naturalnie centralną postacią. nawet ukar-towanej reżyserii ze strony mnichów. dzięki niemu uczynił interesujące porównanie. głośne i nieuporządkowane. Scena. co osiągnięto dzięki wykorzystaniu skłonnos'ci . Opisał mianowicie. aż wybuchła w kulminacyjnym momencie. którzy mieszkali w pobliżu a także stworzyła nową grupową tożsamość. można go było podtrzymać i ukierunkować w stronę zbiorowej afirmacji wiary.

na przykład.zagrzewały do wiary zarówno świeckich. Lecz podkreślanie odwołania się do obietnicy tłumu świadczy także o większej wrażliwości na uczucia świeckich. 40 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 bożności ogniskowała w miejscach kontaktu (przybytek. on także w sposób aluzyjny zwraca uwagę na niepokój kleru. czego dowody możemy też znaleźć w innych miejscach. jak i duchowieństwo. Kanonicy byli niechętni. że wierni mają skłonność do zmieniania intensywności zaangażowania religijnego w zależności od tego. niemy młodzieniec. opowiada historię kilku rycerzy. powierzchowna i dosłowna. iż ludzie średniowieczni istotnie byli zdolni do mocnych przeżyć religijnych. Obawiano się. relikwiarz. Krytycy popełniają błąd.uroki. iż pobożność świeckich wiązała się z ideą qui pro c\uo. opartą na bodźcach psychologiczno-społecznych. niepokojów. to obietnica tłumu. gdyż proponowany beneficjant. nie jest niczym więcej niż osiągniętą dzięki kulturze koloryzacją. podobnie jak autor opowieści o cudzie z Bergues. Taką interpretację można jednakże podać w wątpliwość. Guibert z No-gent. jak dalece do ich trosk materialnych. co miał do zaoferowania Kościół. lecz zaspokajały je głęboko zakorzenione rytuały pogańskie. aby ci wystarali się u Najświętszej Panny o cud uleczenia.bardziej bezpośrednie i godne zaufania niż to. a nawet do ciekawości można było trafić przez kontakt ze zinstytucjonalizowaną religią. ponieważ biorą za podstawę ustalone typy zachowań pobożnego człowieka w pluralistycznych pod względem wyznaniowym społeczeństwach postreformacyjnego świata. którzy sprowokowali część kanoników z La-on. za pomocą którego kult Winoka miałby szerzyć jego sławę i znaleźć się wśród lokalnych form pobożności. Jedyny element tej opowieści. Inni krytycy trzymają się kurczowo tezy. co składa się na autentyczne przekonanie religijne. aby gloryfikować Najświętszą Maryję Pannę i podkreślić autentyczność jej relikwii przechowywanych w Laon. talizmany. czary. dowodzący. wykorzystując anachroniczne kryteria do analizy tego. a rycerze pokornie przyznali się do błędu. lecz były punktem stycznym wiary tych dwu grup. wróżby i tym podobne . Obawy wyrażane przez Guiberta i autora z Bergues wykorzystywali krytycy. Z jednej strony jest to topos gatunkowy: autor ujął tu w porządku przyczyny i skutku znacznie dłuższy proces. Guibert przytoczył to wydarzenie. Lecz. młodzieniec zaczął wydawać z siebie dźwięki. Lecz Panna Święta przyszła z pomocą. który mógłby sprawiać wrażenie nieprzyjemnego zgrzytu. że religijność świecka w średniowieczu. pochodzące z okresu przedchrześcijańskiego . że doświadczywszy cudu stanie się bardziej pobożny. Nie były wyrazem ustępstwa kleru na rzecz potrzeb świeckich. Ich sąd jest błędny. że aby osądzić zdolność średniowiecznego Kościoła do przełożenia własnych wierzeń na zachowanie innych . Winok) napędzając powstawanie i trwanie wspólnotowego entuzjazmu. Tutaj natomiast błąd polega na tym. zdawał się beznadziejnym przypadkiem.

Jest to norma. Gdyby pójść tym tropem.ciągle jeszcze nie było dostatecznie rozwinięte. ponieważ ludzie zastanawiali się. . że na relacje między tym a tamtym światem mają wpływ przyczyna i skutek.system. Podatność kleru na to. przez akty pokuty. jaką święci pełnili wobec swych wiernych w czasie Sądu Ostatecznego. żyjąca w W wieku królowa. jakie podziela większość ludzi w danym czasie. leczy niewidomą kobietę. postów i odstępstw od normalnej rutyny: odbywającym pokutę nie było wolno. Moc świętych trwała po ich śmierci. że postawy zaczynały się zmieniać. nadejście starości. zmiany w statusie osobowym czy kryzysy domowe i społeczne regularnie pobudzały wzmocnienie pobożności w wielu systemach religijnych w różnych okresach. społeczeństwo zachodniej Europy w przededniu pierwszej krucjaty okazuje się na wskroś chrześcijańskie. że do zmycia grzechu mogą wystarczyć akty skruchy. Ludzie w XI wieku rzadko potrafili trwać przez całe życie na jednym poziomie zaangażowania religijnego: choroby. W czasie pierwszej krucjaty Kościół nauczał. że grzech może być odkupiony. by mogli jej użyć wierni: leczenie dolegliwości cielesnych było najpowszechniej poszukiwanym przejawem świętej virtus. przynajmniej w teorii. Należy zauważyć. lonym odgałęzieniem podstawowej zasady propagowanej czynnie przez autorytety: idei. Wielu pielgrzymów traktowano jako pokutników. Pomoc zapewniana w tym życiu wyprzedzała orędowniczą rolę. Lecz pojęcie traktowania pokuty jako symbolicznej demonstracji skruchy. co wydaje się pewnym rodzajem mentalności religijnej.ludzi wykorzystuje się kryteria dużo późniejsze. Taki poziom służy bowiem jako stały kulturowy punkt odniesienia. może być także interpretowana pozytywnie jako znak potęgi Kościoła. który jest stosowany we współczesnym Kościele katolickim . na przykład. Z historycznego punktu widzenia ludzie średniowiecza nie byli bynajmniej wyjątkowi pod tym względem. czy zwykli śmiertelnicy mogą zmazać swe grzechy przez własne akty pokuty. bez pomocnej ręki nieskończonej łaski Bożej. która miała być okazywana gdy grzesznik pokajał się w akcie sakramentalnego rozgrzeszenia . W ostatnich latach XI wieku niezachwianie wierzono. ponieważ rodzaj wzajemności oczekiwany przez wiernych w Bergues był lekko odchyPoczątki 41 Święta Radegunda. nosić broni. Dla świeckich pokuta przyjmowała zawsze formę okresów wstrzemięźliwości seksualnej. Chodzi tu jednak o podstawowy poziom uczuć religijnych.

Świeccy mogli nawet dążyć. Przesłanie krucjatowe przecięło węzeł gordyjski. Cluny III było największym kościołem w zachodniej Europie. którą Urban II wyobrażał sobie jako akt tak kosztowny. niegdyś mnich Cluny. Początki 44 . Moissac. których grzechy uważano za szczególnie liczne i notoryczne. Jednakże nieuniknione zaangażowanie się w sprawy tego świata oznaczało. Przez uczestnictwo w pielgrzymkach czy uposażanie mnichów i mniszek. że nie byli w stanie odprawiać wszystkich pochłaniających czas i odrywających od życia społecznego form pokuty. W czasie budowy w okresie pierwszej krucjaty. odegrały istotni} rolę w propagowaniu idei krucjatowej. że są świadomi swej grzeszności. jak to przenikliwie wyraził Gui-bert z Nogent. zasłużyło na miano jednej z najbardziej prestiżowych wspólnot chrześcijaństwa łacińskiego. Urban wiedział doskonale. które Urban II odwiedził w czasie swej podróży po Francji. które mogłyby zrównoważyć ciągle rosnący repertuar złych uczynków. opactwo w południowo-zachodniej Francji. jak i fizycznie. najbliższych nieosiągalnego ideału bezgrzesznego ludzkiego postępowania. że miał on być równoznaczny z "satysfakcjonującą" pokutą. szczególnie dla elity rycerzy. Papież Urban II. Klasztory takie jak Moissac. które popełnili chętni do udziału w krucjacie. długi i wyczerpujący. zarówno emocjonalnie. jakim tokiem podążają myśli jego słuchaczy. świeccy wystarczająco dawali do zrozumienia. które często były największymi i najsławniejszymi miejscami kultu religijnego w swych społecznościach i mogły korzystać z solidnych zasobów świeckiego respektu i poparcia. zdolną zmazać wszystkie grzechy. Tutaj w końcu odnalazła się skuteczna pod względem duchowym działalność. poświęcił kościół w czasie swej podróży do Francji. przed rozpoczęciem kariery na dworze papieskim służył w katedrze w Reims i we wspaniałym opactwie burgundzkim Cluny. Syn drobnego szlachcica z Szampanii. do zapewnienia sobie zbawienia bez konieczności porzucania zwykłego życia. Formacja intelektualna pozwoliła mu zrozumieć paradoks stanowiący sedno świeckich uczuć religijnych. W dużym stopniu tłumaczy to żywą odpowiedź na wezwanie pierwszej krucjaty.Początki 42 Kościól opactwa w Cluny (Cluny III) w południowej fturgundii. przeznaczona specjalnie dla świeckich.

środkowej i zachodniej Francji w tych miesiącach.a przez skanalizowanie instynktów w kierunkach. oraz. lecz ruch. które odwiedził w czasie swego długiego objazdu po południowej. starannie dopracowanym ceremoniałem liturgicznym. papież zwrócił na siebie uwagę święcąc kościoły i ołtarze. gdyż znajdowały się w nich znane kościoły. Entuzjazm dla krucjat był najsilniejszy we Francji. Ruch krucjatowy 1096-1274 SIMON LLOYD Po synodzie w Clermont i apelu wzywającym do walki (który został opisany w rozdziale I) papież Urban H pozostał we Francji aż do września 1096 roku. Angers. którą odbył między jesienią 1095 a latem 1096 roku. ponieważ między wiosną a jesienią 1096 roku dziesiątki tysięcy ludzi wyruszyły w drogę. (Raz jeszcze zupełnie jasny pozostaje bliski związek między obrzędową a społeczną ekscyta-cją religijną. które odpowiadały gtęboko zakorzenionemu uwarunkowaniu społecznemu. 3. które przez dziesiątki lat rzadko gościły króla. lecz niewiele obszarów chrześcijaństwa łacińskiego pozostało obojętnych na wezwanie krucjatowe. ogłaszając krucjatę w licznych miejscach. Dowód był oczywisty. że ten ostatni obejmie przywództwo świeckie. Wysyłał . "nerw doskonałego uczucia" ogarnął Zachód. zaszczycając miejscowości. Papież spotkał się z nim przynajmniej dwa razy w 1096 roku. sprawami rekrutacji zajmowali się inni dostojnicy kościelni. jak mieliśmy okazję zobaczyć. hrabią Tuluzy. Korespondował z biskupem Ademarem z Le Puy. przez które przejeżdżał. wyznaczonym na papieskiego legata przy armii i z Rajmundem IV. a jego wpływ wzmocniła jeszcze podróż Urbana II po południowej i zachodniej Francji. W miejscach. podobnie jak kościoły wiejskie.) Największe miasta potraktowano jako tymczasowe bazy: między innymi Limoges. który później przerodził się w pierwszą krucjatę był w znacznym stopniu dziełem Urbana H. Poitiers (dwukrotnie). a przyświecał im jeden cel wyzwolenie Jerozolimy. które nie znalazły się na szlaku podróży papieskiej. Miejsca te były szczególnie istotne. Tours. Poruszając się jako postać promieniująca autorytetem po okolicach. Spodziewano się. Saintes i Bordeaux. Italii i w zachodnich Niemczech. Wydaje się. Jak dobitnie podkreśla pewien historyk. jak odjeżdżający krzyżowcy zwracają się do klasztorów po duchowe wsparcie i pomoc materialną. dlatego też zależało mu na zapewnieniu przywództwa i przewodnictwa w okresach formowania się ekspedycji. Przynaglał rozmaitych dostojników kościelnych do głoszenia przesłania krzyża we Francji. służyły teraz jako punkty rekrutacji chętnych do wyruszenia na krucjaty. Planowana wyprawa na Wschód nie była jedyną przyczyną tak długiego pobytu. One to. sam stanął na czele. które długo służyły jako punkty gromadzące regionalne społeczności religijne. że do najbardziej czynnych agentów rekrutacyjnych należeli mnisi: wiele ocalałych przywilejów ukazuje. Efekt ukształtowanego w ten sposób przesłania był elektryzujący.

Wielu -co nie znaczy. jako pierwsze stawiły się gotowe do odjazdu. pospiesznie przeprawili się przez Bosfor w sierpniu 1096 roku. W zamyśle Urbana II armia krucjatowa miała składać się przede wszystkim z rycerzy. zaalarmował naturalnie władców ziem przez które szli. Jedną z natychmiastowych tego konsekwencji była przerażająca przemoc. Wskazuje. które często miary za zadanie sprawdzanie odzewu na papieskie we zwania krucjatowe. Biedota. pragnęła dotrzeć do Konstantynopola. Ten fakt. ale i z innych zbrojnych. które Urban II pragnął zatrzymać w domu. lecz wielu nie zdołało dojs'ć nawet tam. ponieważ poniżej znajdujemy sylwetki rycerzy krucjatowych. łącznie z brakiem dyscypliny i zwykłym u nich okrucieństwem. jak Piotr Pustelnik i Walter Bez Mienia. na których czele stali ludzie tacy. po czym podzielili się na dwie grupy. Ci zaś. 1170) jest jednym z wielu zachowanych planów i diagramów Świętego Miasta. Bandy. Większość została zabita lub . jak ważne były święte miejsca dla ówczesnych uczuć religijnych na Zachodzie. ludzie. Jednakże gdy tylko wiadomości o jego apelu z Clermont rozeszły się na Zachodzie. rozpętana przeciwko Żydom w północnej Francji i Nadrenii. lecz w rzeczywistości były to zasadniczo niezależne grupy biedoty. mężczyźni i kobiety.poza granice Francji listy w sprawie krucjat oraz poselstwa. którym brakowało zapasów i wyposażenia. chociaż w niektórych z nich znajdowali się rycerze. Wielu członków wyprawy zginęło w nieuniknionych potyczkach zbrojnych. Niderlandów. że wszyscy . W poszukiwaniu pożywienia plądrowali tereny. Nadrenii i Saksonii. Zbiorowo. przedstawiciele wszystkich zawodów. pochodzący ze wszystkich klas społecznych. Ten plan jest szczególnie interesujący. W sprawach personalnych Urban II stracił kontrolę nad wyprawą. którzy będą użyteczni pod względem wojskowym. pochodząca głównie z północnej Francji.odpowiedzialnych za te postępki. pierwszy z serii pogromów i innych form antysemityzmu. przede wszystkim Bi-zantyjczyków. pochodziło z tych grup społecznych. już wczesną wiosną 1096 roku. w następnych pokoleniach blisko związanych z działalnością krucjatową. ujęli krzyż. dycyjnie mianem wyprawy ludowej. przepędzających muzułmanów z pola bitwy. czy też nawet nimi dowodzili. szczególnie chodziło mu o bandy miejskiej i wiejskiej biedoty. określa się je trą46 Ruch krucjatowy 1096-1274 Ten wysoce sformalizowany plan Jerozolimy i jej okolic (ok. przez które przechodzili. którym udało się dotrzeć do Konstantynopola. Jedna z nich bez powodzenia próbowała zdobyć Nikeę. obrońców Ziemi Świętej.

Baldwin i Rajmund staną się pierwszymi władcami. Got-fryda z Bouillon. Główne kontyngenty należały do: hrabiego Rajmunda IV z Tuluzy . 15 lipca 1099 roku. co wywołał Urban II. Gotfryd. zgrupowanych dookoła jednego lub kilku wielkich panów. który stał na czele Normanów z południowych Włoch. zdobyto Jerozolimę. święty król Francji. gdyż blisko dwa lata później. księstwa Antiochii. Ta wyprawa była ostatnią międzynarodową krucjatą do Ziemi Świętej. ani że krucjata będzie mogta odbywać się poza Ziemią Świętą i zostanie skierowane przeciwko wrogom innym niż muzułmanie . Bo-emund. Trzon wyprawy sformowano z odrębnych kontyngentów.krótko . Zaskakujący sukces wyprawy zainspirował częściowo wyjazd "trzeciej fali". że wielu im współczesnych uznało to za cud. lecz nikt w tych latach nie mógł jrzewidzieć. Wbrew wszelkim przeszkodom oraz strasznym cierpieniom i stratom. hrabiego Flandrii i jego szwagra hrabiego Stefana z Blois. Druga grupa wpadła w zasadzkę. Wyprawa była zupełnie niewiarygodna. udało im się wyzwolić święte miejsca. jego kuzyna Roberta. a następnie została zmasakrowana w pobliżu Civetot (Kibotos) w październiku. jak w Tunisie wnoszą trumnę króla na pokład statku. Stopniowo zbierali się w Konstantynopolu pod koniec tegoż roku i na początku 1097. Zmarł w czasie swej drugiej krucjaty iv Tunisie (25 sierpnia 1270 roku). Nic dziwnego. Widzimy tutaj. tak zwanej krunr Ruch krucjatowy 1096-1274 51 ijaty 1101 roku. Hugona z Ver-mandois. księcia Dolnej Lotaryngii oraz jego brata. co przedstawiało skuteczne siły wojskowe. Baldwina z Boulogne. hrabstwa Edessy i hrabstwa Trypolisu. Niedobitki powróciły do Konstantynopola. że to. Długa wędrówka ostatecznie zakończyła się sukcesem. księcia Roberta z Normandii. wzięta do niewoli przez Turków.był to kontyngent największy pod względem liczebnym. był najbardziej ze wszystkich królów zaangażowany w krucjaty.iii Ruch krucjatowy 1096-1274 49 Ludwik IX. Boemunda z Tarentu i jego bratanka Tankreda. okaże się tylko pierwszą krucjatą. na które liczyli Urban II i cesarz Aleksy. Krzyżowcy rozpoczęli wyprawę na Wschód późnym latem 1096 roku. aby przyłączyć się do ruchu identyfikowanego później jako "druga fala" krucjaty. odpowiednio: Królestwa Jerozolimy. szczególnie w czasie przedłużającego się oblężenia Antiochii w 1097-1098 roku. a śmierć króla wyznaczyła w pewnym sensie koniec epoki w historii krucjat.

utworzonego w następstwie osławionej czwartej krucjaty. Po fakcie da się stwierdzić. która doprowadziła do złupienia tego miasta. które N świetle współczesnych badań okazały się tak amo krucjatami. Powinno się też zauważyć zmianę w podejściu do wypraw i strategii krucjatowej na Wschodzie. a następnie. Północ przyszła ze strony papiestwa i przybrała fornę deklaracji krucjatowych. Miała ona swoje uzasadnienie. dowodzonej przez króla Francji Ludwika VII i króla Niemiec. którzy opanowali Nikeę i próbowali odzyskać tereny utracone w 1204 roku. jak i dużą liczbę iejszych i mniej znanych ekspedycji.chociaż nie zawsze były to powszechne we-twania do broni . była czwarta krucjata (12021204). warunki. pierwsza krucjata wyprawiła się do Palestyny drogą lądową przez cesarstwo bizantyjskie. Wtedy rcwiem zahamowanie postępów na Wschodzie skłoniło do szukania pomocy na Zachodzie. a nawet zdobyć Egipt. w Damietcie. które wylądowały w Egipcie. Konrada III. żeby wesprzeć isady łacińskie. od czasu trzeciej krucjaty poważną alternatywą dla walki na samym łacińskim Wschodzie stała się idea uczynienia Egiptu celem krucjaty. gdyż potęga i polityczne znaczenie Egiptu w założonym przez Saladyna imperium Ajjubidów. że przyszłość została określona przez decyzję monarchów Ryszarda I angielskiego i Filipa II francuskiego o przeprawie drogą morską przez Morze Śródziemne do Ziemi Świętej. oznaczał)7. poczynając od upadEdessy w ręce muzułmańskiego ałabaka Ima-ad-Dina Zankiego II w 1144 roku i samej Jero-ilimy na rzecz Saladyna w 1187 roku. przede wszystkim polityczne.mówiąc. łatwiej można by odbudować łaciński Wschód. jak ich sławniejsze siostry.po pierwsze. lecz te krucjaty były skierowane głównie przeciwko Bizantyjczykom. Ten model miał się ustalić w XII i XIII wieku.1 Podobny los spotkał też pierwszą . przydarzyło się nieszczęście. chociaż nie każdy odzaj pomocy wysyłanej na Wschód przybierał ormę krucjaty. Podobnie stało się w przypadku sił drugiej krucjaty (1147-1149). Pierwsze oddziały piątej krucjaty (1217-1229) były też pierwszymi. ani też ludzie ze Wschodu nie awsze domagali się jej w swych prośbach. Krucjaty ogłaszane imieniu łacińskiego cesarstwa Konstantynopo-(1204-1261). która ewidentnie wyruszyła z takim zamiarem.) 'ogarszająca się sytuacja na Wschodzie sprawi-a. że ruch krucjatowy okaże się jedną z najważniejszych części składowych i cech charakterystycznych późnośredniowiecznej kultury zaIchodniej. także pasują do powyższego wzorca. z poważnymi następstwami logistycznymi. aby od-ikać utracone ziemie. (To zyni tradycyjne klasyfikacje anachronicznymi. Jak widzieliśmy. Jeżeli natomiast chodzi o krucjaty na łaciński Wschód. nikt nie przypuszczał. lecz kiedy posuwały się w dół Nilem. w stronę Kairu. że do każdej generacji w XII i XIII wieku skie-owano przynajmniej jedno wezwanie krucjatowe . Pierwszą krucjatą. wymagały zwołania i wysyłania dodatkowych eks->edycji celem wsparcia założonych tam osad. Do eeo modelu tradycyjnie zalicza się przeważająt część większych krucjat. Lecz siły cesarza Fryderyka I Barbarossy w czasie trzeciej krucjaty (1198-1202) jako ostatnie wybrały drogę lądową. że gdyby zdołało się osłabić. lecz miała być zawrócona w stronę Konstantynopola. jakich znaleźli się osadnicy po 1099 roku. Ponadto.

w Estonii. mającego korzenie w świętych wojnach. Papież Eugeniusz III w 1147 roku po raz pierwszy podniósł do rangi krucjaty wojnę Sasów ze Słowianami Połabskimi. Należy podkreślić. W zamian za pomoc kościołowi w Tarragonie krzyżowcom obiecano odpuszczenie grzechów. chociaż przedtem. to pierwszą . gwałtownego ataku Mongołów na Europę w 1241 roku wzięli na siebie Polacy i Węgrzy. Zatem ten sam papież rozpoczynał krucjatę jednocześnie na obydwóch krańcach Morza Śródziemnego. Nie należy wyciągnąć na tej podstawie ostatecznego wniosku. szlachtę katalońską. na Litwie i w Finlandii. Jakkolwiek było. jak widzieliśmy wcześniej. ihim. w Prusach. powodowany ostrą walką z Ro-gerem II. papież Urban II zupełnie jednoznacznie pozwolił czy też raczej ponaglił. Zważywszy na ten precedens. Nie jest również szczególnie zaskakujące. w celu pozbawienia ich władzy. iii 52 Ruch krucjatowy 1096-1274 wyprawę krucjatową króla Francji. lecz może to wskazywać na przyjęcie sposobu myślenia i postępowania. niszcząc łodzie. Kontynuując ówczesny Dmng nach Osten (parcie na Wschód). że po pierwszej krucjacie Hiszpania szybko okazała się stałym teatrem działań ekspedycji krucjatowych. zapasy żywności i topiąc konie. począwszy od wypraw z lat 1114 i 1118. impet nagłego. że w tym samym czasie (1096). kiedy pierwsi krzyżowcy znajdowali się w drodze do Jerozolimy. Pierwszy rodzaj to użycie siły przeciwko politycznym oponentom papieskim na chrześcijańskim Zachodzie. W czasie swej drugiej krucjaty. w Inflantach. że krucjatę szybko wymierzono w innych ludzi na innych granicach zachodniego chrześcijaństwa. normariskim królem Sycylii. Najprawdopodobniej jako pierwszy taką krucjatę ogłosił papież Innocenty II w 1135 roku.1 Morze zalało teren. król zmarł w Tunisie w 1270 roku. szczególnie cesarzowi niemieckiemu Henrykowi IV. lecz. Charakter i postęp rekonkwisty zasadniczo zmieniły się wskutek serii krucjat odbywanych w tym okresie i potem.). ostatecznym celem krucjaty nie zawsze było to właśnie miejsce. Ludwika IX (1248-1254). krucjaty miały być ogłaszane coraz dalej za Łabą i w rejonach nadbałtyckich: na Pomorzu. Kilka innych trzynastowiecznych ekspedycji pożeglowało bezpośrednio do Ziemi Świętej. na którym znajdował się obóz krzyżowców. W tym samym roku ogłoszono pierwszą z licznych krucjat przeciwko Mongołom. która ujęła krzyż dla krucjaty na Wschód. aby wypełniła swe śluby w Hiszpanii. w 1108 roku. Później w obozie wybuchła epidemia (przyp. Szczególnie ważne było jej rozszerzenie na walkę między Niemcami a pogańskimi Słowianami na północnych i wschodnich obszarach osadnictwa niemieckiego. jakie papieże reformatorzy wypowiadali pod koniec XI wieku swoim wrogom. Raz jeszcze. nie należy się dziwić. Pod koniec XIII wieku wraz z widokami na przymierze przeciwko muzułmanom zmienił się stosunek do krucjat. Obydwa były już wówczas i są do dzisiaj kontrowersyjne. Pozostają do rozważenia dwa dalsze rodzaje krucjat. retorykę krucjatową wykorzystywano próbując zdobyć rekrutów. na południu. która jest uważana za ostatnią z wielkich międzynarodowych krucjat na Wschód podjętych przed 1300 rokiem.

który w 1208 roku ostatecznie doprowadził do ogłoszenia krucjaty przeciwko stronnikom katarów w południowej Francji. gdyż w kręgach papieskich przezwyciężono wszelkie opory gdy przyszło do stosowania krucjat przeciwko oponentom politycznym. przedstawianych jako (u doht po prawej) bałwochwalcy oddający cześć bożkowi. Po raz kolejny istnieją jasne wskazówki. W oczach papieża walka z cesarzem Fryderykiem II doszła do tak krytycznego punktu. którzy do tego czasu silnie się obwarowali. który został pod koniec 1215 roku wybrany królem na miejsce Jana. W Anglii na przykład. W tym okresie doszło też do zróżnicowania w innym względzie. której nie udało się wykorzenić herezji. tak więc ogłoszenie krucjaty mogło być uzasad54 Ruch krucjatowy 1096-1274 nione koniecznością użycia siły przeciwko buntowniczym wasalom papieża. Jednak ze wszystkich tych krucjat najbardziej znaczące. pod dowództwem księcia Ludwika z Francji. Po tym zasadniczym precedensie nastąpiły kolejne "polityczne krucjaty". jeśli chodzi o ich doniosłe konsekwencje polityczne. gdzie Święte Miejsca wyobrażono jako zbezczeszczone przez muzułmanów. Po śmierci cesarza w 1250 roku ogłaszano dalsze krucjaty przeciwko jego następcom. oraz ich francuskim sojusznikom. gdy Jan w 1213 roku podporządkował się papieżowi Innocentemu III. Do tego czasu Fryderyk kontrolował południowe Włochy i Sycylię. miały krucjaty ogłoszone w Niemczech i Włoszech przeciwko cesarzom z dynastii Hohenstaufów. będzie trwała epizodycznie przez następne dwadzieścia Urban II glosi kazanie do uczestników pierwszej krucjaty (u góry po prawej) o Chrystusowym odkupieniu i Jego śmierci w Jerozolimie (u góry po lewej).krucjatę niewątpliwie należącą do tego rodzaju rozpoczął papież Innocenty III w 1199 roku. aż do 1268 roku. został schwytany i stracony. przynajmniej przez Innocentego III. w latach 12161217 ogłoszono krucjatę przeciwko angielskim rebeliantom. Konradyn. a pod koniec udało mu się przełamać opór sprzymierzeńców papieskich w północnych Włoszech. lecz zniszczyła w znacznym stopniu kulturalną. papieża. Została wymierzona przeciwko Markwardowi z Anwe-iler i jego zwolennikom na Sycylii. że w 1239 roku ogłoszono przeciwko niemu krucjatę. Pielgrzym czy krzyżowiec modli . 1240 jest bardzo ważny w dziejach ruchu krucjatowego. Do początku 1240 roku zagrażał nawet Rzymowi. że takie działanie było zapowiedziane. społeczną i polityczną strukturę Langwedocji. wraz z pojawieniem się krucjaty przeciwko heretykom. Okres 1199-ok. którzy zmusili króla Jana do uznania Magna Carta. oponentom wobec papieskiej polityki we Włoszech. Podobnie jak Sycylia. Anglia była już lennem papieskim. Powszechnie znana krucjata przeciwko albigen-som. Jej król był papieskim wasalem. kiedy ostatni ze znienawidzonej dynastii.

W czasie pontyfikatu Innocentego III. że próba wybawienia chrześcijan i miejsc chrześcijańskich z opresji muzułmańskiej jest prawie tak samo ważna w Hiszpanii czy Lewancie. skierowanymi przeciwko heretykom i papieskim oponentom politycznym. a opinia publiczna inną. ze względu na treści. zatem również. była rodzajem instytucji. Raz jeszcze. Jeśli krucjata była ruchomym celem w czasie i przestrzeni. Słowianom czy Mongołom. Podobny rozległy schemat rozwoju można też dostrzec w sposobie rozpowszechniania i głoszenia. niebezpieczni. i tak też czyniono. były też używane w wezwaniach do krucjat skierowanych przeciwko cesarzom z rodu Hohenstaufów czy heretykom katarskim. finansowania i organizowania krucjat. Zupełnie jasno ukazują to duchowe i ziemskie przywileje krucjatowe. Ogółem. Do połowy XIII wieku stało się to niekwestionowaną rzeczywistością. Polityka papieska była jedną rzeczą. Urban II uważał. Krucjaty przeciw nim były więc uważane za potrzebniejsze od krucjat kierowanych do Ziemi Świętej. który mógł być stosowany wedle woli papieży co do sposobu i czasu. Jak się okazało w praktyce. najsilniejsza broń we wspaniałym arsenale papieskim. które znalazły wyraz w bullach papieskich ogłaszających krucjaty przeciwko muzułmanom. twierdził też. Jednych i drugich można było opisać. lecz należy podkreślić. Ruch krucjatowy 1096-1274 55 lat. ilustruje to graficznie w odniesieniu do granic Zachodu: działania krucjatowe były prowadzone jednocześnie w Hiszpanii i Portugalii. okazywała się więc coraz bardziej instrumentem. odczucia i obrazowość. na zasadzie precedensu. Wrogowie wewnętrzni stanowili nie mniejsze zagrożenie niż wrogowie zewnętrzni. że nie wszyscy im współcześni byli zadowoleni z każdego aspektu tak rozległego rozwoju ruchu krucjatowego. ostatecznie. Pod . możemy rozpoznać i przedstawić jasny proces ewolucyjny zachodzący od czasu pierwszej krucjaty. Tak zaczęły się krucjaty skierowane przeciw heretykom sztedyngerianom* w Niemczech w 1232 roku i przeciwko heretykom bośniackim w 1227 i 1234 roku. celu krucjat. doszło do innej większej zmiany. przeciwko tym ludziom i w tych miejscach. rozpoczęcie krucjaty przeciwko innym heretykom było już dużo łatwiejsze. które oni sami uznali za odpowiednie. że krucjata jest właściwym elementem do osiągnięcia tego celu w obydwu teatrach wojny. w północno-wschodniej Europie i w Syrii. ttum. materię i narzędzia. jako gnębicieli chrześcijan i Matki Kościoła. pod względem tego przeciwko komu i gdzie miała być stosowana. Takie same uzasadnienia. schemat.się u Świętego Grobu (u dohi po lewej). jeżeli chodzi o stosowanie krucjat. jak często podkreślali papieże i inni. zasięg drugiej krucjaty. wraz z pierwszymi wyprawami krucjatowymi.). Krucjata. Jego następcy wyciągnęli z tego stanowiska logiczny wniosek i rozszerzyli go na innych przeciwników Ko-s'cioła. Ukrzyżowanie przedstawione wyżej nawiązuje do tego obrazu. ci pierwsi byli nawet bardziej * Chłopi ze Stedingergau nad dolną Wezerą (przyp.

koniec tego okresu ruch krucjatowy stał się więc dopracowanym i kompleksowym interesem. a brak formalnie zatwierdzonej bulli krucjatowej utrudniał przeprowadzenie tej sprawy. Rozpowszechnianie i głoszenie Jedynie papieże mieli autorytet konieczny. aby przekazywali jego słowa w kościołach swych dieRuch krucjatowy 1096-1274 56 Fulko z Neuilly (zm. że dostojnikom kościelnym brakowało środków. . aby maksymalnie zwiększyć efekt wezwania do krucjat. cesi koi nie iw św SZ( że że ki w Pi n: Pnk ii s cezji. aczkolwiek elementarny. aby ogłosić krucjatę i zapewnić krzyżowcom duchowe i materialne przywileje. SZO! skk tec. Przekonywał ich także. Papież Urban ogłosił krucjatę w czasie swej podróży po Francji. głównie dlatego. stanowiąc dla większości kleru zadanie. Konieczne były dodatkowe środki. Tak więc rozpowszechnianie krucjat polegało głównie na proklamowaniu danej ekspedycji przez papieża. jak go nazywano w owym czasie. Jednakże pierwsza krucjata wprowadziła model. aby głosili przesłanie w poszczególnych miejscowościach. że nadzieje Urbana II w pełni zrealizowały się w praktyce. Widzimy tutaj Fulka głoszącego przesłanie krucjatowe w północnej Francji. entuzjastycznych i inspirujących spośród wszystkich kaznodziejów krucjatowych. Został zaangażowany przez papieża Innocentego III do ofensywy kaznodziejskiej przy okazji czwartej krucjaty. że papież Urban II polecił zebranym dostojnikom kościelnym. "interesem krzyża". który będzie stopniowo rozwijany i rozbudowywany w ciągu XII i XIII wieku. poza tym delegował specjalnych agentów. Rozważmy teraz kilka najważniejszych aspektów krucjat. by sami głosili przesłanie krzyża. aby łatwo i bezproblemowo rozpropagować w swoich diecezjach wezwanie na krucjatę: struktury administracji kościelnej były ciągle prymitywne. 1202 roku) był jednym z najbardziej żarliwych. W jednej z relacji z synodu w Clermont czytamy. Jednak mężczyźni i kobiety rzadko ujmowali krzyż przekonani samymi proklamacjami. Nie ma żadnego dowodu na to. System głoszenia przesłania także był w powijakach. z którym nie był jeszcze obeznany.

audytorium i celu. Szczególnie w 1181 roku papież instruował wszystkich dostojników. że jego papieska bulla Cór Nostrum jest ogłaszana we wszystkich kościołach i że wierni dowiedzą się. Jest to niezwykłe. Zarówno z listów świętego Bernarda z Clairvaux. Przeanalizujemy je po kolei. Najprawdopodobniej stało się to możliwe dzięki sporządzaniu kopii listu w lokalnych kancelariach episkopalnych. taki wzorzec postępowania stał się w XIII wieku rutynową procedurą.to głoszenie przesłania przed zgromadzeniami Kościoła czy państwa. jak i na wzrastającą instytucjonalizację Kościoła scentralizowanego pod władzą papieską. co ostatecznie zostało ustalone przez Quantum praede-cessores (rok 1145) dla drugiej krucjaty: początkowa część narracyjna tłumaczy. następnie do ich biskupów sufraganów. aby upewnić się. Podobny proces nastąpił też w przypadku głoszenia krucjatowego przesłania. w sposób znacznie bardziej energiczny i pewny niż było to możliwe w 1095 roku. że bulla miała być opublikowana. podstawowa forma. i tak dalej w dół hierarchii aż do szczebla księdza parafialnego. jakie będą przywileje krucjatowe. Dwa znane przykłady przemawiania do zgromadzeń świeckich. Późniejsze przykłady to kazanie Innocentego III na IV soborze laterari-skim (rok 1215) czy kazanie Innocentego IV i Grzegorza X do zgromadzonych dostojników na I i II soborze lyoriskim (1245. nawołuje do ujęcia krzyża i wylicza przywileje krucjatowe. dlaczego konieczna jest krucjata. jak i innych świadectw wynika. Kopie te były później rozsyłane do poszczególnych kościołów w danej diecezji. Można wyróżnić dwa typy głoszenia przesłania. Prototypem jest tu synod w Clermont.Podstawowymi czynnikami tego modelu było rozpowszechnianie papieskich proklamacji i lokalne głoszenie kazań. Na kilku przykładach możemy dokładnie prześledzić kolejność podejmowanych środków administracyjnych. przede wszystkim za pomocą bezpośredniego mandatu kierowanego do lokalnych dostojników kościelnych. to mowa świętego Bernarda do Ludwika VII i magnatów Francji w Vezelay w 1146 roku oraz jego dramatyczne kazanie wygłoszone do Konrada III w Niemczech z okazji Bożego Narodzenia w tym samym roku. zalecającego głoszenie krucjaty. Żadna formalna bulla nie zapowiadała pierwszej krucjaty. ponieważ wiekiii Ruch krucjatowy 1096-1274 57 szość pozostałych krucjat proklamowały papieskie encykliki. dostosowane do okazji. że w praktyce rozpowszechnianie przesłania krucjatowego zdano na los przypadku. W każdym razie. tego. Pierwszy .1274). lecz wydaje się. Cały proces wskazuje zarówno na rozwój struktur administracji kościelnej (możliwy dzięki większemu zastosowaniu środków pisanych w sztuce rządzenia). prowadzących od kurii papieskiej do prowincjonalnych arcybiskupów. Ostatecznie wykorzystywanie takich okazji do głoszenia przesłania krucjatowego . Lokalni dostojnicy byli teraz zobowiązani do podjęcia działań w sprawie krucjaty i w innych sprawach. Dopiero w czasie pontyfikatu Aleksandra III podjęto pierwszą próbę systematycznego rozpowszechniania bulli krucjatowych na szczeblu lokalnym.

Wiele spraw było starannie wyreżyserowanych. przy okazji piątej krucjaty.stało się całkiem normalne. W 1213 roku. Do konkretnych prowincji Kościoła wysłano jednego lub więcej egzekutorów. na przykład w Anglii. Prawie w każdej prowincji wyznaczono radę wykonawczą zajmującą się krucjatą. Następcy Innocentego III byli bardziej pragmatyczni i ad hoc w swym podejściu. który odbył się w Paryżu. weszły w życie jeszcze bardziej rozwinięte struktury. w niewielkim tylko stopniu zdawano się na los szczęścia. Dobry przykład to parlament. Miała ona za zadanie wprowadzanie w życie polityki propagowania krucjaty. znajdujące się w posiadaniu króla: w sekrecie poinformował on papieża o swoich zamiarach we wrześniu poprzedniego roku. zaplanowanych tygodnie czy miesiące naprzód. Wraz z nimi działali kaznodzieje-wolni strzelcy. którzy mieli głównie propagować krucjatę. chociaż ustaliła wzorzec dla następnych działań propagowania krucjaty na tych samych terenach. Właśnie w dziedzinie głoszenia kazań po synodzie w Clermont dokonał się prawdziwy postęp. Już w 1198 roku. a często (od drugiej krucjaty) rozgłosić publicznie ujęcie krzyża przez księcia. takich jak turnieje. Tutaj właśnie Ludwik IX złożył swój drugi ślub krucjatowy. Ogromny skok dokonał się w czasie pontyfikatu Innocentego III. lecz zajmowali się również innymi sprawami. obdarzoną uprawnieniami legata w sprawach krucjaty. ciwstawić większej monotonii panującej na tym polu. tacy jak słynny Fulko z Neuilly. Próbowano skłonić ważnych mężów uczestniczących w turniejach do złożenia ślubów. z okazji czwartej krucjaty. rozpocząć szersze propagowanie kampanii. podobnie jak w przypadku mniej zobowiązujących zebrań. a jego śladem poszli natychmiast trzej z jego^sy-nów i inni krewni. brakowało bowiem centralnej koordynacji. Ta uniwersalna struktura nie została wykorzystana ponownie. że po zakończeniu pontyfikatu . k. Aż do późnych lat XII wieku wszystko wskazywało. że głoszenie kazań lokalnych jest poddane przypadkowi i niesystematyczne. Głoszenie kazań tego typu było skierowane do najwyższych klas społecznych i należy je przelii Ruch krucjatowy 1096-1274 58 st di & dc w n< w w d! P' "c P] jo w tr. Specjalnie z tej okazji wystawiono na pokaz relikwie Męki Pańskiej. zajmujące się "interesem krzyża". założono nowe generalne biuro wykonawcze. Po raz pierwszy ustanowiono też wytyczne określające sposób głoszenia idei krzyża. w marcu 1267 roku. Lecz nie można mieć wątpliwości. na które miały częściowy wpływ wydarzenia polityczne na Zachodzie. Delegaci wysyłani do poszczególnych diecezji i arcydiakonii w danej prowincji byli odpowiedzialni przed legatami za głoszenie przesłania.

prałaci i inni dygnitarze: ograniczały się one do specjalnie wyreżyserowanych okazji. Do głoszenia przesłania w danych miejscach czy w szczególnych rejonach wybierano pojedynczych przedstawicieli. sposoby lokalnego propagowania krucjat były na ogół bardziej spójne i intensywne niż przedtem. zadanie głoszenia kazań coraz bardziej miały przejmować zakony żebrzące. Hierarchia kościelna pragnęła rozpropagować krucjaty na jak największym terenie. kleryk czy mnich mógł być wezwany do głoszenia przesłania krzyża. aby systematycznie "obsłużyć" teren. szczególnie zakonników. odkąd ich pozycja ustaliła się w chrześcijaństwie w latach dwudziestych i trzydziestych XIII wieku. dlatego też dysponowali siecią ośrodków. w miarę wysyłania w teren liczniejszego personelu. regularnie wygłaszali kazania do ludzi . Nauczanie koncentrowało się przede wszystkim w ośrodkach miejskich. że rzadko to czynili zwykli księża parafialni.Innocentego III. Po trzeciej krucjacie lokalne głoszenie kazań zaczęto dokładnie planować z wyprzedzeniem. Każdy duchowny. a w rejonach wiejskich ograniczało się do większych wsi. lecz ofensywy krucjatowe rzadko były zdane na przypadek. Po pierwsze. Było to zrozumiałe ze względu na koncentrację ludności i ograniczoną liczbę dostępnych kaznodziejów. wykorzystać w pełni posiadane zasoby i uniknąć zdwojonego wysiłku. Druga większa zmiana dotyczyła osób. bracia dominikanie i franciszkanie. Byli do tego celu wspaniale przygotowani: z racji pełnienia apostolskiej misji byli to profesjonalni kaznodzieje. które głosiły kazania. Tak działo się w XII i jeszcze w XIII wieku. po piątej krucjacie mniej kazań głosili legaci papiescy. W celu systematycznego wykonywania tego zadania wymagano zaplanowanych tras. Dlatego też kaznodzieje udawali . Przy okazji pojawiły się polityczne problemy komplikujące tę kwestię. Do końca XIII wieku jeden mnich miał być zasadniczo odpowiedzialny za głoszenie kazań w jednej tylko lub dwóch arcydiakoniach. a ich siedziby rozrzucone po całej Europie Zachodniej.przeciwnie niż odgrodzeni od świata mnisi wyrośli z tradycyjnego monastycy-zmu . lecz nawet wtedy musiał podróżować według planu. lecz istnieją dwie poważne różnice. częściowo z powodu zapoczątkowanej przez Innocentego III reorganizacji. Pierwszym dobrze udokumentowanym objazdem tego typu była podróż pod wodzą Baldwina z Ford. do Ruch krucjatowy 1096-1274 59 Walii w 1188 roku. które rozważaliśmy wcześniej oraz do rozpoczynania kampanii propagujących wyprawy w pojedynczych prowincjach lub diecezjach. Potem przejęli ciężar lokalnego głoszenia kazań krucjatowych. a częściowo dlatego.byli więc dobrze wyćwiczeni w sztuce głoszenia kazań. że obszar przypadający na jednego kaznodzieję miał się skurczyć. z których łatwo było prowadzić zakrojone na szeroką skalę lokalne głoszenie przesłania. Zamiast tego. arcybiskupa Canterbury. chociaż wydaje się. Takie rozległe podróże miały stać się rzadkie w XIII wieku.

że na kazania stawiało się zarówno duchowieństwo parafialne. jak i trzódka. którzy pracują i tych. którzy modlą się i pracują. Jego wyczerpujące studium zbierało w jedną pracę materiały i argumenty. jaki papiestwo osiągnąło za pontyfikatu Innocentego ffl. uważał za najbardziej użyteczne. Ci. Rezultatem opisanego wyżej wszechstronnego rozwoju był fakt. podręczniki tematów. Powstawały przykładowe kazania krucjatowe i podręczniki mające wspomagać kaznodzieję w jego zadaniu. Uzbrojeni w takie materiały. W głoszeniu nauk pomagali im świeccy księża. powinni pozostać w domu. Najpopularniejsze to np. jakie one zawierały. Ta idea leżała u podstaw polityki papieskiej dotyczącej uczestników krucjat. trzynastowieczni kaznodzieje krucjatowi byli o wiele lepiej wyposażeni niż ich poprzednicy. do krucjat . To osiągnięcie podkreśla stopień rozwoju osiągnięty przez trzynastowieczny Kościół i odzwierciedla autorytet i władzę monarchii papieskiej. że do końca XIII wieku Kościół z powodzeniem rozwinął środki ułatwiające przesłaniu krucjatowemu dotarcie do wszystkich zakątków zachodniej Europy. nie zdołało ono prowadzić spraw na swój własny sposób. którzy się modlą. znany kaznodzieja krucjatowy. Ponadto w teren wysyłano lokalnych kaznodziejów. w których mogli oczekiwać pozytywnego odzewu. 1266-1268 roku. co widzimy tutaj. kompilacja pochodząca z ok. gdyż modlitwą i owocami pracy wspierają tych. Większość tematów W XI wieku szybko rozprzestrzeniło się pojęcie. Towarzyszył temu zauważalny wzrost w tworzeniu materiałów pomocniczych dla kaznodziejów regularnie wygłaszających nauki dla mas: zbiory wzorcowych kazań. że mnich ma zamiar wygłosić kazanie danego dnia i w danym miejscu. Dążności do zintensyfikowania lokalnego kaznodziejstwa towarzyszył rozwój sztuki głoszenia samych kazań krucjatowych. sporządzona przez dominikanina Humberta z Romans. Groźba kar kościelnych sprawiała. Lecz od końca XII wieku kazania bardzo się rozwinęły. przez systematyczne ogłaszanie bulli krucjatowych i przywilejów. tych. itd. eiempla. Na przykład.się do miejsc. biskupów i mnichów pozostało takich samych od czasów Cler-mont. którzy walczą. l Ruch krucjatowy 1096-1274 60 wykorzystywanych przez papieży. Tak wyglądał kij. Nowością było położenie nacisku na głoszenie kazań skierowanych do ludu. W rezultacie tylko garstka osób mogła trwać w niewiedzy co do aktualnej polityki krucjatowej. lepiej wykwalifikowanych niż ich poprzednicy. począwszy od 1095 roku. Po raz pierwszy procedurę tę wprowadził papież Innocenty III. którzy wysłuchiwali kazań. i nie ma w tym niczego zadziwiającego. których wysyłano wcześniej z zawiadomieniem. natomiast marchewka przybrała formę częściowego odpustu zagwarantowanego tym. Liczba dni odpuszczanych za grzechy wzrosła pod koniec XIII wieku do maksimum jednego roku i czterdziestu dni. Jednakże nawet w okresie szczytu. Również pod tym względem sposób rozpowszechniania krucjat stał się bardziej profesjonalny. iż społeczeństwo składa się z trzech wzajemnie wspierających się klas: tych. którzy walczą. Głównie dotyczyło to kazań krucjatowych. które autor.

Poza tym ludzie Kościoła nie mogli nosić broni. przed jakimi stanęli papieże usiłując zaprowadzić na Zachodzie pokój. szczególnie na 62 Ruch krucjatowy 1096-1274 oc: ści w< za ni ry re ki śl r. Poza tym. chorym. . które w innym przypadku byłyby przeznaczone dla osób bardziej użytecznych do prowadzenia walki. Wielu nie--żołnierzy ujęło krzyż i wyjechało. takie osoby miały wcześniejsze zobowiązania.zaczęli zachęcać kaznodzieje-wolni strzelcy. Masy świeckich stwarzały też znaczny problem dyscyplinarny i organizacyjny. nie zaś ziemskiej. W rezultacie do krucjat zapragnęła przyłączyć się biedota. lecz bez powodzenia. Królowie zgadzali się odbyć krucjaty tylko w czasie i miejscu. pogarszając. Papież wiedział. które im samym odpowiadały. klerykom i mnichom odpowiadanie na wezwanie krucjatowe. co w niemałym stopniu pogłębiło konflikt z Bizantyjczykami. Personel i rekrutacja W jednej z relacji z synodu w Clermont czytamy. Na przykład. Wojna była przeznaczeniem żołnierzy. jeśli ksiądz miałby pójść na wojnę. Szczególnie w sposób niedopuszczalny wykorzystywali dostępne zasoby żywności. że skuteczna pomoc dla wschodniego chrześcijaństwa nie nadejdzie ze strony pełnych zapału nie-żołnierzy. natomiast mnisi związani byli swymi ślubami do toczenia w imieniu wszystkich walki duchowej. święta wojna nie była wyjątkiem. zaniedbałby troskę o dusze swoich parafian. że nie mogły udać się na krucjatę. a inne grupy społeczne powinny starać się od niej powstrzymać. a nawet powodując głód. lecz od walczących klas społeczeństwa. że papież Urban II energicznie usiłował wyperswadować starcom. a w konsekwencji rosły ceny artykułów żywnościowych. a także krucjatę "pastuszków" w 1251 roku. Spowodowało to liczne problemy. lecz osiągnęli mierne rezultaty. wśród których wielu przejawiało skłonności millenary-styczne. kobietom. i dtr I krucjaty do Ziemi Świętej. Grupy biednych uczestniczyły w pierwszej krucjacie. od lat siedemdziesiątych XII wieku kolejni papieże w interesie łacińskiego Wschodu wytrwale starali się pogodzić wojujących królów Anglii i Francji. Tak biorący udział w wyprawie świeccy trwonili zasoby. Na przykład. niezbędny do powodzenia krucjatowej rekrutacji. Zorganizowano tak zwaną krucjatę dziecięcą w roku 1212. który w miarę marszu na Wschód stawał się coraz bardziej dokuczliwy. Dwunastowieczni papieże podtrzymywali to stanowisko. hipotetycznymi sprzymierzeńcami krzyżowców. Ograniczeniem dla poczynań władzy papieskiej w praktyce były też trudności. Potwierdzają to również zachowane listy. które sprawiały.

tym bardziej uderzający. Kiedy dana kampania wymagała przeprawy' wojsk drogą morską.Z relacji świadków pierwszej i drugiej krucjaty okazuje się zupełnie jasno. od ludzi zdrowych fizycznie wymagano dotrzymania ślubów. zarządził. łącznie z medykami. a gdy byli pi. stajennymi i innymi. którzy stali na czele trzeciej krucjaty do podjęcia kroków mających uniemożliwić tłumom nie-walczących udział w wyprawie. Wydaje się jasne. zezwalając na odłożenie. przywileje krucjatowe i urok świętych miejsc były tak potężne. Jego następcy próbowali usprawnić stosowanie tej decyzji w praktyce. W rezultacie w zamian za odpusty krucjatowe zaczęła napływać gotówka. z wyjątkiem mnichów.do odkupienia ślubów. miała być potrzebna do celów specjalnych: na przykład kle. lecz śluby te mogą być. Osoby najlepiej przygotowane do prowadzenia działań krucjatowych pochodziły na Zachodzie oczywiście z klas walczących: byli to rycerze i klasy wyższe. klasa panów feudalnych (w czysto wojskowej terminologii . w związku z rekrutacją do piątej krucjaty. gdy zwróci się uwagę na gwałtowną zmianę w polityce papieskiej dotyczącej ślubów krucjatowych.. Część pozostałych osób. Dostrzegając praktyczne problemy spowodowane uczestnictwem w kampanii tłumów ludności cywilnej. jaką prezentował sobą na polu bitewnym. która zaszła za pontyfikatu Innocentego III. pod groźbą kar kościelnych. Jest to jeszcze jeden dowód na praktyczne ograniczenie władzy papieży. bardzo ważni stali się też Ruch krucjatowy 1096-1274 63 . stosownie do okoliczności.j śmienni. ani też późniejsi przywódcy krucjat. że ruch krucjatowy. zaczęły uczestniczyć w krucjatach jako j część świty szlachetnie urodzonego krzyżowca. że z biegiem czasu takie osoby. pochodzących z nie-walczących warstw społecznych. lecz większość skłamano . Ta innowacja mogła pojawić się dopiero wówczas. Jednakże w 1213 roku. nie odnieśli pełnego sukcesu. również uciążliwymi sprawami admini. W XII wieku papieże na ogół surowo odnosili się do indywidualnego wypełniania ślubów. przynajmniej na łacińskim Wschodzie. choroba czy też ubóstwo danej osoby. Pieniądze uzyskane w ten sposób służyły wsparciu osób najlepiej wyćwiczonych w sztuce wojennej. gdy administracja Kościoła osiągnęła pewien stopień skuteczności i siły w działaniu. papież Innocenty III ogłosił radykalną zmianę tej polityki. niezależnie od wartości. W połowie XIII wieku wprowadzono system odkupowania ślubów za pieniądze.nawet zmuszano .. że każdy. saperzy i tak dalej.i wiant. takich jak niedomaganie. odłożone lub złagodzone. kupcy zaopatrywali armię w pro. że doświadczenie skłoniło monarchów. Ci ostatni to sierżanci. kusznicy. złagodzenie czy też pokutę tylko w pewnych szczególnych okolicznościach. Lecz ani ci. Z drugiej strony. konni i piesi.j stracyjnymi. zapewniał mu znaczny odzew wśród mas.ciężka kawaleria) i ich taktyczni pomocnicy.j rycy zajmowali się sakramentami. Każdy mógł ująć krzyż. może teraz ująć krzyż. którzy postępowali według tego wzorca. Ponadto ilość pieniędzy w ogólnym obiegu była wystarczająca do trwałego wzrostu gospodarki europejskiej. odpokutowane.

przyszłemu cesarzowi Henrykowi VI. że na dokładny skład osobowy każdej wyprawy miały wpływ działania struktury społecznej i politycznej. Znany przykład to opat Samson z opactwa Bury Saint Edmunds. Pomniejsi panowie mogli naturalnie wywierać mniejszy nacisk. Ten schemat powtarzał się we wszystkich krucjatach . Pan mógł wręcz stanowczo odmówić pozwolenia na ujęcie krzyża. lecz ze strachu przed narażeniem się królowi. W niedługim czasie krucjaty powszechnie zaakceptowano jako integralny wyraz idealnego zachowania rycerskiego. bracia wyruszali z braćmi. Zważywszy na ówczesne realia ekonomiczne. Jest jasne. Należy zaznaczyć różnicę między motywacją i czynnymi siłami ideologicznymi a procesami dotyczącymi rekrutacji. biskup czy inny możnowładca ujmował krzyż. kto natomiast zostać w domu. ich śladem szli inni. powinien wyruszyć na wyprawę. analizy sugerują. aby ujął krzyż. W historii ruchu krucjatowego poważną rolę w rekrutacji odegrały także związki pokrewieństwa. aby ktoś z jego służby pozostał w domu. Jeśli król czy wielki książę ujął krzyż.oczywiście żeglarze. Jeden z rycerzy zauważył: Jeśli nie ujmiemy krzyża. dlatego też należy omówić teraz sprawę rekrutacji na krucjaty. lecz mimo to jedynie nieliczni z każdego pokolenia udawali się na krucjaty. natomiast rządzenie państwem zostało na czas krucjaty powierzone innemu synowi. z siłą i władzą koncentrującą się na szczycie. miały na celu wsparcie rycerzy na polu walki. czy też ich brak. że rodziny zwykły rozważać problem krucjaty zbiorowo . że również na niego wywierano bardzo silną presję przekonując. Mamy liczne przykłady. Był to standard stosowany wobec członków wszystkich klas. tłumacząc zakaz interesem króla i królestwa. jeśli zaś to uczynimy.decyzje o tym. Narady rodzinne musiały poprzedzać wszelkie decyzje braci. natychmiast tą drogą podążała jego służba. któremu w 1188 roku Henryk II zabronił uczestnictwa w wyprawie. stracimy łaskę u Boga. Jednakże najważniejszą częścią armii krucjatowych w tym okresie. Sporządzony przez Jana z Joinville zapis dyskusji między dwoma rycerzami Ludwika IX.synowie towarzyszyli swym ojcom. Zobowiązania feudalne były szczególnie istotne ze względu na hierarchiczny porządek społeczeństwa. w wigilię jego decyzji o ujęciu krzyża w 1267 roku. środek przez który przechodziło wezwanie krucjatowe. wielu z jego otoczenia szło w jego ślady. społeczne i polityczne. który pojawiał się u niektórych z tego powodu. wskazujące. mógł tym samym udaremnić ambicje krucjatowe. synów i bratanków Ludwika IX. nie ujmiemy bowiem krzyża w Jego imieniu. kto z rodziny. podejmowano wspólnie. dokąd podążały osoby z klas panów feudalnych. którzy . skierowanych na Wschód czy też gdzie indziej. Pomijając indywidualny zapał i entuzjazm. lecz nie należy wyolbrzymiać tego wzorca postępowania. którymi ten mógłby się posłużyć. począwszy od okresu pierwszej krucjaty. lecz posługiwali się tym samym repertuarem środków. jeżeli w ogóle ktoś. szeregi pozostałych osób organizowano dookoła nich. a wujowie ze swymi bratankami. jest najprawdopodobniej najjaskrawszą ilustracją strasznego dylematu. Jednocześnie." Sam Jan z Joinville stwierdza. że wyruszający zwykli prosić krewnych o wsparcie. powodowanych naciskiem czy pokusami. Ruch krucjatowy gwałtownie wkroczył w kulturowe wartości zachodniego rycerstwa. po części dlatego. Z pewnością nie przez przypadek Fryderykowi Barbarossie towarzyszył w trzeciej krucjacie jeden z jego synów. że gdy tylko jakiś książę. popadniemy w niełaskę u króla. byli zawsze rycerze. jeżeli pan życzył sobie.

połączeni we wspólnych miejskich strukturach społecznych i politycznych. szczególnie kuzynów w pierwszej i drugiej linii. jakie było znaczenie i wpływy rekrutacji. jednak wielokrotnie możemy obserwować członków rozległych klanów rodzinnych wspólnie uczestniczących w wyprawie. Jan z Joinville celowo podkreśla w swej relacji związki krwi. Lecz lokalne i regionalne powiązania obejmowały także klasy rycerzy.towarzyszyli królowi w dwóch krucjatach. w swym dziele omawia problemy krucjaty w sposób szczególnie bliski ówczesnej percepcji. Jan z Jonwille nie mówi wprawdzie. co jest być może najbardziej widoczne w przypadku kontyngentów z poszczególnych miast i osiedli wysyłanych na krucjaty: ludzie. chociaż nie zawsze można określić dokładnie ich rolę. Mimo to Gotf ryd z Yillehardouin. którzy poszli za wezwaniem hrabiego Tybalda z Szampanii. że ujął krzyż po uprzedniej konsultacji z kuzynem Janem. W przypadku dalszych związków pokrewieństwa. aby był to zawsze lub prawie zawsze jedynie przypadek. Stara się poszeregować uczestników krucjaty z północnej Francji dzieląc ich według stref polityczno-geograficznych. uczestnik i kronikarz czwartej krucjaty. Jest mało prawdopodobne. lecz fakt. hrabią Saarbriicken i dziedzicem Apremont. Dużą rolę w rekrutacji odgrywały też związki lokalne i regionalne. Można to raczej uznać za wynik wcześniejszych decyzji wspólnego dołączenia się do krucjat. Najpierw wymienia uczestników z Szampanii. ponieważ same związki częściowo wywodziły się z więzi rodzinnych lub poddańczych ist-niejących w danej regionalnej społeczności. słynny był przypadek gwałtownej reakcji Henryka II na złożone bez konsultacji z nim w 1183 roku śluby jego starszego syna iii J 64 Ruch krucjatowy 1096-1274 nie dzj był ud raz ne cei tCA zai ny uc WJ it by ty ni ru te za F V\ sl Ui S( wn Vcdk d i dziedzica Henryka Młodszego. szczególnie zwykli działać w grupie. trudniej jest powiedzieć. a później przez Ryszarda w roku 1187. Czasami decyzje dotyczące krucjat prowadziły do konfliktów w rodzinie. że wynajęli wspólnie statek na pierwszą krucjatę Ludwika IX jest bardzo znaczący. następnie ludzi z Blois i Chartrain pod .

następnie uczestników z Ile-de-France. Inni mieli dziedziczyć tradycję krucjatową. finansowanie Wojna może być nader kosztowna. zarówno duchowych jak i doczesnych. Krucjaty nie były tu wyjątkiem. szczególnie zaś ci. Krótko mówiąc. Dla osób urodzonych w takich rodzinach. z różnych powodów. udawali się na krucjatę. dokładnie oszacować . zarówno dla społeczeństwa. mieli skłonności do działania razem jako grupa. biorące udział w kampanii. które ściśle ze sobą łączyły klasy rycerskie w każdym z wymienionych regionów: związki pokrewieństwa. w przypadku krucjaty i innych prób tego typu. iii Ruch krucjatowy 1096-1274 65 niektórzy pozostawali sceptyczni c/y nawet wrodzy wobec krucjat. Prowansal-czyków i Andegawericzyków. głębsze. poddaństwa. Oczywiście. sąsiedztwa czy znajomości. króla Nawarry i hrabiego Szampanii. Na przykład w Tunisie w 1270 roku. Rodzaj związków omówionych wyżej z pewnością wywarł ogromny wpływ na sposób rekrutacji. ponieważ w 1188 roku uzgodniono. dlaczego niektórzy rycerze z jednego regionu czy baronii. lecz współczesne badania nad postaciami wymienionymi przez kronikarza ujawniły inne. Gotfryd z Yillehardouin wskazuje na wewnętrzne związki pokrewieństwa w każdym kontyngencie. co również jest jasne. niestety. podwładni Henryka II biały. czyli ujęli krzyż. Rekrutacja jednostek na krucjaty nigdy nie miała być sprawą wyłącznie wolnego wyboru. podczas gdy Bur-gundczycy oraz mieszkańcy Nawarry i Szampanii służyli pod dowództwem Tybalda. ludzie ze szczególnej społeczności regionalnej. Po pierwsze. luźniejsze. którego oczywistość jest wystarczająca. silniejsze i bardziej poruszające. a księcia Flandrii . można się było oprzeć sile tradycji. lecz nie mniej istotne związki przyjaźni. rzecz jasna. i tak dalej. często wzmacnianą przez tradycje przekazane w związkach małżeńskich.zielony. jeżeli jednak mamy zamiar wyjaśnić. Karol. aby można się pokusić o wyciągnięcie zdecydowanych wniosków. Ten schemat. byli pełni entuzjazmu. wcześniej istniejące wewnętrzne powiązania między tymi osobami. Inni. czy też nie na wezwanie skierowane do całej grupy. więcej niż raz: najwyraźniej uznawali. Dodatkowo ilustrują to formacje bitewne. a inni nie. którzy udali się na krucjatę. zawsze należała do jednostki. połączeni wspólnymi więzami lojalności. lub ze świty jednego pana. lecz ostateczna decyzja czy odpowiedzieć. król Sycylii. należy też wziąć pod uwagę inne czynniki.dowództwem hrabiego Ludwika z Blois. że krucjaty są zgodne z ich duchowymi wartościami i ideałami rycerskimi. z Flandrii. podobnie jak innym motywom. bodźce skłaniające do wyprawy były. że w trzeciej krucjacie podwładni Filipa II będą nosili czerwony krzyż. Nie sposób. Czasami taki podział w doborze sił był przedstawiany wizualnie. hrabia Andegawenii i hrabia Prowansji dowodził siłami Włochów. jak i dla osób biorących w niej udział. wspólnego doświadczenia i stronnictw politycznych. Napotykamy kombinację związków. powtarzał się też w przypadku innych sił krucjatowych. których przodkowie uczestniczyli w krucjatach.

umożliwiających to zapisów. lecz klasa rycerska nie była znana z zapobiegliwości. Rząd francuski w XIV wieku ocenił. na którą wskazywałyby tylko rachunki wydatków Ludwika na wyprawę. lecz nie należy sądzić. wymianę i kupno koni. wynoszącym 250 000 liwrów. który próbował przed wyjazdem na wyprawę spacyfikować swoje królestwo i ustabilizować sytuację polityczną. który został wzięty do niewoli przez muzułmanów w kwietniu 1250 roku. takich jak Alfons z Poitiers czy Karol Andegaweński. Prawdopodobnie najlepiej udokumentowaną wyprawą jest pierwsza krucjata Ludwika IX. najem i zaopatrzenie statków. Jednak nawet dokładna suma nie pozwala na oszacowanie wydatków indywidualnych poniesionych przez wielkich panów. chociaż niektórzy zasłynęli natychmiastowym ograniczeniem wydatków po podjęciu decyzji o udaniu się na wyprawę. czy też kosztów poniesionych przez Ludwika. prezenty i pożyczki dla krzyżowców. przeznaczonego specjalnie do załadunku. Ludwik wspierał także. Ponadto. lub pomniejszych rycerzy. kuszników i sierżantów. okup za króla. płace rycerzy. przez kontrakty. że finanse były źródłem nieustającej troski dla wszelkich krzyżowców. mułów. Ta suma odpowiada więcej niż sześciokrotnym dochodom rocznym króla. wielbłądów. zabezpieczenie odpowiednio wymienialnego pieniądza stanowiło główny priorytet. że kosztowała ona Ludwika l 537 570 liwrów bitych w Tours między 1248 rokiem a jego powrotem do Francji w 1254 roku. Inny sposób zdobycia środków pieniężnych polegał na wyegzekwowaniu . Lista wydatków obejmuje sumy płacone za zaopatrzenie oraz przyodziewek dla króla i jego dworu. Powyższy szacunek nie obejmuje także "kosztów ukrytych" . którzy wraz z nim udali się na wyprawę. Jeśli krzyżowiec miał jakieś oszczędności. aby dać nam przynajmniej pewne wyobrażenie o wielkości sum wydawanych na takie ekspedycje. mógł je wykorzystać. lecz dokładne wydatki ponoszone przez poszczególnych krzyżowców zależały oczywiście w każdym przypadku od okoliczności. takich jak Jan z Joinville oraz przez członków ich świty. W tym świetle nie dziwi fakt. krucjaty nie były typem samofi-nansujących się przedsięwzięć. Całkowite koszty tej krucjaty były dla królestwa Francji o wiele większe niż suma. Najbliższa prawdy wydaje się suma 3 000 000 liwrów czyli dwunastokrotność rocznych wpływów budżetu. że są to całkowite poniesione przez niego koszty. Mimo to można postaRuch krucjatowy 1096-1274 66 rac się o pewne uogólnienia. pochodzących ze wszystkich warstw społecznych.wielkich sum. podarki czy pożyczki około 55 procent krzyżowców. prace nad umocnieniami w Ziemi Świętej itd.całej sumy wydawanej na jedną krucjatę. jakie pociągnęła za sobą budowa nowego portu królewskiego Aigues Mortes. Próba zebrania funduszy stanowiła najważniejszy punkt wszelkich przygotowań do krucjat. W przypadku niektórych trzynastowiecznych krucjat zachowały się jednak dane wystarczające. ponieważ brakuje nam szczegółowych. chociaż ilość rabunków i łupów mogła być spektakularna. to jednak rzadko równoważyła koszty wyprawy.

Dotyczą zarówno rycerzy czy możnowładców. ze względu na długoterminowe interesy rodziny i rodu. hełmy i garnki do gotowania. powszechne też były wizerunki Ukrzyżowania. z którymi utrzymywano kontakty. lub na porozumieniu z innymi możnowładcami. Ten wizerunek (ok. daje nam dobre pojęcie o trzynastowiecznym transporcie. jak wskazuje przykład wyżej wspomnianego Alfonsa z Poitiers lub sprzedawać prawa i przywileje mieszczanom podległym ich jurysdykcji. Ponadto. ważne źródła inspiracji dla przeważnie niepiśmiennego społeczeństwa. Alfons z Poitiers zasłynął tym. Dwa przykłady z wczesnego okresu krucjatowego to sprzedaż hrabstwa VerWyżej: Chrystus na krzyżu. Po pierwsze. na relikwiarzu z południowej Francji. Na kołkach wozu zawieszono wiadra na wodę. Krzyżowiec mógł liczyć na otrzymanie duchowego wsparcia. Jako miejsce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Jerozolima miała ogromną siłę przyciągania. od instytucji kościelnych. była nader skomplikowana. Współczesne badania wyjaśniają także ważną rolę rodziny. przybierającego postać modlitw. w marcu-kwietniu 1202 roku. Tak samo jak w przypadku rekrutacji liczono na swoją grupę społeczną. Można tu przytoczyć liczne przykłady. na przykład często w celu szybkiego otrzymania gotówki sprzedawano drewno. jak i członków innych klas społecznych. W jednym wypadku. tarczami i workami z prowiantem. Dwa wozy są załadowane hełmami. lecz czasami z różnych przyczyn czyniono tak. który w 1189 roku złagodził warunki hołdu króla Szkocji i przekazał mu kilka zamków w zamian za ogromną sumę 10 000 marek. zapasy i majątek ruchomy. szczególnie skierowanych na Wschód. wstąpienie w służbę krucjatową mogło się też odbywać na zasadzie kontraktów. Ruch krucjatowy 1096-1274 . że uzyskał znaczne sumy ze sprzedaży lasów na swą drugą krucjatę w 1270 roku. Panowie mogli też wyzwalać swych poddanych w zamian za pieniądze. starano się tego unikać. Przyczyny sprzedaży ziemi mogły być różne. aby zebrać w ten sposób pieniądze na udział w czwartej krucjacie. W szczególny sposób praw jurysdykcji dotyczył też postępek Ryszarda I. zyskując w ten sposób zabezpieczenie tytułu posiadania własności jak i pewną sumę pieniądzy w zamian. często leżały w przywiązaniu do minionych epizodów z historii chrześcijaństwa. jakie krzyżowiec komuś pożyczył. była inną sprawą. Korzenie krucjat. podobnie jak pielgrzymek. jednym z pierwszych działań było wycięcie i sprzedaż lasów. kolczugami. 1250 rok) Dawida dostarczającego żywność swoim braciom. znajomych i panów krzyżowca w finansowania krucjat. Gdy hrabia Ryszard z Kornwalii podjął decyzję o wyruszeniu na wyprawę w 1236 roku. Na przykład miejskie bractwa i cechy zarabiały pieniądze przeznaczone na opłacenie uczestnictwa swych członków w krucjatach. Lecz niezawodnym źródłem zapewniającym dopływ wystarczającej ilości bieżącej gotówki było od początku wykorzystywanie praw własności i zasobów materialnych. Jednakże sprzedaż ziemi. szczególnie dziedzicznej ojcowizny.przed wyjazdem sum. Na ogół. chociaż oczywiście nie rozwiązywało całkowicie problemu. tak też można było oczekiwać subsydiów w postaci pożyczek czy wręcz darowizn od tych. Niżej: Logistyka krucjat. hrabia Hugon z Saint-Pol założył trzy lub nawet cztery komuny miejskie na swych ziemiach. jak przekonamy się później. To zaspokajało potrzeby finansowe kandydatów. sprzedawano produkty. pan płacił rycerzom za ich usługi w kampanii.

Z posiadanych świadectw możemy jednak wywnioskować. który zyskał w ten sposób pieniądze na pierwszą krucjatę. zarówno krzyżowcom. Być może najistotniejsza zmiana w finansowaniu krucjat w tych stuleciach polegała na pojawieniu podatków świeckich i kościelnych. dostarczające w ten sposób krzy-żowcom gotówki. a wraz z nimi w nieunikniony sposób zmieniał się ruch krucjatowy. całe księstwo Normandii za 10 000 marek. W rezultacie większa część umów kredytowych zaczęła obejmować kupców.69 dun. dokonana przez Gotfryda z Bouillon. nie należy się więc dziwić. lecz zmiana ta nie dokonałaby się bez znaczącego wzrostu zamierzeń oraz aparatu państwa świeckiego i monarchii papieskiej. lecz w wyniku wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego pojawiało się coraz więcej innych możliwych wierzycieli. jak kosztowna może być krucjata. że we Francji zwyczaj ten wszedł . zabezpieczanych na dobrach. takich jak panowie krzyżowców i kupcy. towarzyszących im centralizacji i rozwoju struktur administracyjnych. przeznaczonych specjalnie na krucjaty. hrabiemu Macon. na ogół. że wasal powinien wspomóc swego pana w potrzebie. Jednakże począwszy od 1095 roku pieniądze zdobywano naj-częs'ciej dzięki różnym formom pożyczek. Około 150 lat później następca Filipa. co miało wspomóc finansowo jego uczestnictwo w krucjacie 1101 roku. wprowadzenie w życie poglądu. jak i pozostałym. gdyż możnowładcy krucjatowi podzielali feudalne przekonanie. Robert. wielkich magnatów. któremu jego brat. a także znacznego udoskonalenia pojęć krucjaty i chrześcijaństwa. chociaż możemy też znaleźć innych wierzycieli. umożliwił Janowi. książę Normandii. nawet prostych rycerzy. w przeciwieństwie do poszukiwania dobrowolnych datków. panów krzyżowców. Najczęściej polegało to na kredycie uzyskiwanym pod zastaw nieruchomości i inwentarza żywego (pożyczkodawca był spłacany z zysków z majątku w czasie gdy ten znajdował się w jego posiadaniu). Naturalnie. szczególnie pierwszej. Ludwik IX. która wykazała w praktyce. lecz wydaje się. że na mocy prawa pan udający się na krucjatę może domagać się takiej pomocy. którzy mogli i mieli chęć dokonać interesu z danym krzyżowcem. W pierwszym wieku krucjat ogromną rolę odgrywały klasztory. czyli wszystkich. przed wyjazdem na pierwszą krucjatę. Wśród pożyczkodawców pochodzących z samych rodzin krucjatowych spotykamy króla Anglii Wilhelma II Rufusa. oddał w zastaw w 1096 roku. wyruszenie na krucjatę. Podatki świeckie nałożono szybciej niż papieskie. że najważniejszymi wierzycielami były klasztory. ich rodziny. chociaż może to być fałszywe wrażenie oparte na wypaczonych pozostałościach pewnych rodzajów zapisów. Obraz XIV wieku jest raczej odmienny. Społeczeństwo i gospodarka zmieniały się. Częściowo wynikło to z doświadczenia zdobytego we wcześniejszych krucjatach. Stowarzyszenia kościelne były względnie zamożne. Możemy też znaleźć innych wierzycieli. uwikłani w interesy. oraz sprzedanie przez wicehrabiego z Bour-ges miasta i wicehrabstwa królowi Filipowi I. napotykało opór. kupując jego hrabstwo za 10 000 liwrów bitych w Tours. lecz nie zawsze. że głównie one udzielały kredytów.

lecz pierwszym przymusowym podatkiem. służące zdobyciu większej ilości pieniędzy na ruch krucjatowy. gdy Ludwik VII i Henryk II nałożyli obciążenia. Ostatecznie król musiał przyrzec. lecz w wysokości znacznie większej niż przedtem. kroniki szacują go w samej tylko Anglii na 70 000 funtów. przeznaczona na finansową pomoc dla trzeciej krucjaty. że był nieco niższy. że ani on. Do ogólnego opodatkowania na cele krucjatowe najprawdopodobniej doszło po raz pierwszy. choć możliwe. żyjący na obszarach możnowładcy. ani też jego następcy W roku 1199 Innocenty III podjął dwie ważne inicjatywy. aby zebrać pieniądze dla Ziemi Świętej w 1166 roku. królowie mogli wyjątkowo próbować także nakładania bardziej powszechnych podatków na swych poddanych. Co roku od wszystkich poddanych. Druga natomiast polegała na ustawieniu w każdym kościele na chrześcijańskim Zachodzie skrzyni. Trwająca przez wieki rekonkwista w Hiszpanii przyjmowała przede wszystkim postać krucjat skierowanych przeciwko Maurom. Później. świeckich czy duchownych pobierano jedną dziesiątą wartości dochodu i ruchomości. Jako zwierzchnicy. chociaż w poważnym stopniu zależało to od warunków politycznych. znów na wsparcie Ziemi Świętej.2 Ten po2 Chodzi tu o podatek nakładany na dzierżawców przez pana majątku lub na miasta królewskie i ziemie koronne przez króla. była słynna dziesięcina Salady-na (1188 rok). Był to podatek od indywidualnego dochodu i od nieruchomości. w roku 1185. wprowadzono we Francji i Anglii progresywny podatek od dochodu i nieruchomości. Zwolnieni z tego obowiązku byli jedynie krzyżowcy. który został wprowadzony na ich ziemiach. w obydwu królestwach. dokładnie związanym z konkretną wyprawą krucjatową. Opór wobec dziesięciny Saladyna we Francji wyraźnie ograniczył zysk króla Filipa II. którzy mieli otrzymać dziesięcinę od swych wasali. nie zaangażowanych w ruch krucjatowy. Podobnie faktem stało się nakładanie przez pana podatków na nie-f eudalnych dzierżawców. Ruch krucjatowy 1096-1274 70 datek po/wolił Ludwikowi IX zebrać na swą pierwszą krucjatę około 274 000 liwrów turneń-skich z miast francuskich należących do korony królewskiej. Król Ludwik VII mógł wprowadzić pierwszy królewski podatek tego typu w 1146 roku. takich jak mieszczanie i wieśniacy. broni i wzorów tarcz. do której wierni . Zysk był powszechny. Jedna z nich polegała na obciążeniu kleru urzędowymi podatkami w celu finansowania krucjat. Te żywe sceny uwidaczniają kilka różnic w sztuce prowadzenia wojny między dwiema stronami.w życie pod koniec XII wieku. szczególnie pod względem chroniącej dało zbroi. Podatek został narzucony ponownie. lecz nie należy z tego faktu wyciągać zbyt daleko idących wniosków.

Ruch krucjatowy 1096-1274 71 nie wprowadzą po raz drugi podobnego podatku. gdzie miały być wypłacane krzyżowcom biorącym udział w wyprawie.mogli wrzucać datki na obronę Ziemi Świętej. Wydaje się jednak. w 1245 roku. na przykład na wsparcie krucjaty lorda Edwarda w 1270 roku przeznaczono podatek dwudziestej części od dochodu. wymagającym istnienia rozwiniętej sieci poborców podatkowych. Do tego czasu również. podzielił obszar chrześcijański na dwadzieścia sześć okręgów podatkowych. uzgodnionych w 1096 roku jako kwota za Normandię. lecz dobrowolne. których działania . lecz do lat czterdziestych XIII . narzucono płacenie co trzy lata dwudziestej części dochodu.szczególnie Innocentego III i Honoriusza III. Jednakże wkład w finansowanie trzeciej krucjaty był spory. Początkowo zebrane pieniądze płacono krzyżowcom lokalnie lub wysyłano bezpośrednio do Ziemi Świętej. ustąpiło miejsca zewnętrznemu szacowaniu. rozbudowując system stworzony przez swych poprzedników .i dziesięciną raz na sześć lat w 1274 roku. Ci natomiast wyznaczali poborców niższego szczebla.bardzo uważnie kontrolowano. Ta oto skrzynia z Climping (Sussex) zachowała się do naszych czasów. we Francji i An-I glii wkrótce zastąpiono tę sumę dziesięciną. na przykład podatki we Francji w 1209 i 1226 roku wspomogły krucjatę przeciwko albigensom. obrabował angielskich duchownych. Obiecał. po ostatecznym upadku Jerozolimy. Takie podatki były powszechne.co było odpowiednikiem jednej dwudziestej płaconej rocznie . W 1215 roku. Zbieranie i przekazywanie sum płynących z podatków było imponującym zadaniem. Rozwój systemu sięgnął szczytu w 1274 roku. Na pozór już tego nie zrobili. z posmakiem bardziej jałmużny niż podatku. Tylko w 1199 roku Innocenty III obciążył cały kler płaceniem podatku w wysokości jednej czterdziestej rocznego dochodu z przeznaczeniem na czwartą krucjatę. chociaż zwolnienia od nich stawały się stopniowo coraz częstsze i dotyczyły krucjaty do Ziemi Świętej. na piątą krucjatę. co zmniejszyło oszustwa wynikające z rozmyślnego zaniżania wysokości dochodów. kiedy papież Grzegorz X. setną płaconą raz na pięć lat w 1263 roku . Inaczej sprawy się miały z papieskimi podatkami w Kościele powszechnym.i pieniądze. W każdym został wyznaczony główny poborca podatkowy. że będzie to sprawa wyjątkowa. które zbierali . Poszczególne kościoły i duchowni od samego początku ponosili skutki próśb o pieniądze na krucjaty. że podatki te nigdy nie osiągnęły wysokości dziesięciny Saladyna i na ogół nie były przymusowe. inne były lokalne i dotyczyły innych krucjat. Okazjonalne opodatkowanie tego typu możemy spotkać w niektórych państwach w XIII wieku. samodzielne szacowanie zobowiązania podatkowego. aby zapłacić swemu bratu 10 000 marek. na przykład. rozważane w 1199 roku przez Innocentego III. lecz oczywiście tak się nie stało i stawka wzrosła. Wilhelm Rufus.

a krzyżowcy walczą za tę sprawę. mieli do XIII wieku pochodzie głównie z klas walczących. chociaż pewien stopień oszustw i malwersacji w działaniach zakrojonych na taką skalę był nie do uniknięcia. Ta ilustracja jednego z epizodów oblężenia przedstawia atak na wieżę. Pojawienie się i rozwój krucjaty papieskiej. mimo warunków politycznych. wywiad i tak dalej. Rzeczy praktyczne Zwiększenie zewnętrznych zasobów krucjatowych. był naturalnym następstwem podstawowej koncepcji. jak widzieliśmy. Na przykład. papieże przydzielali sumy pojedynczym przywódcom krucjat. krzyż zatem można było zastąpić gotówką.wieku nastąpiła silniejsza centralizacja. Do tych sum należy dodać inne: prywatne dary i zapisy przeznaczone na krucjaty. które ewentualnie mogły stanąć na przeszkodzie. były olbrzymie. trudne oblężenie Damietty trwało od maja 1218 roku. Przede wszystkim zaś były dochody z taktyki odkupywania ślubów. Nic dziwnego również. że w XIII wieku kler uskarżał się gorzko na obowiązkowe podatki. zatem członkowie wszystkich pozostałych grup społecznych powinni przyczyniać się i pomóc wspierać tych. gdyż na ich temat zachowało się więcej przekazów niż w przypadku . Nic więc dziwnego. lecz mimo to przyczyną zaniepokojenia były też bardzo praktyczne i realistyczne problemy. Jednak system był skuteczny. którą już wcześniej omówiliśmy.a«ffi w caWWtf-iitaB&f utwalij J |itm 4i iiffwpttufftwr »«»8aB8 «p«ito «? j Długie. oraz pieniądze związane z karą noszenia krzyża (jako pokuty za najróżniejsze występ^ 4f»a «pt»naw*»B*. wobec których stawała każda armia: transport. Jak wiadomo. krótko omówione wyżej. kiedy do Egiptu przybyły pierwsze kontyngenty piątej krucjaty. struktura dowodzenia i organizacja. wrzucane do specjalnych skrzyń wystawianych we wszystkich kościołach. ogromne sumy płynęły też z dużych darowizn przeznaczanych dla pojedynczych krzyżowców z tych źródeł. Krzyżowcy. Zebrane sumy. po wprowadzeniu tej praktyki w 1199 roku przez Innocentego III. takich jak taktyka i strategia na samym polu bitewnym. którzy ryzykują życie w imieniu jednej chrześcijańskiej wspólnoty. że ponieważ krucjaty dotyczą wspólnego dobra Kościoła. drobne sumy składane przez wiernych w intencji Ziemi Świętej. ki). W przypadku największych krucjat skierowanych na Wschód. do listopada 1219 roku. dyscyplina. nie mówiąc już o sprawach wynikających bezpośrednio z poczynań drugiej strony. kiedy Damietta poddała się ostatecznie krzyżowcom. że przez cztery pierwsze lata krucjaty król był całkowicie wypłacamy. którymi jesteśmy najbardziej zainteresowani. około l 000 000 liwrów bitych w Tours Kościół francuski przekazał na pierwszą krucjatę Ludwika IX. opłacanej dla ich wsparcia. zaopatrzenie. prowiant. pomogło w zaspokojeniu jednej z największych trosk wszystkich walczących krzyżowców.

i nic w tym dziwnego. częściowo zmian w technice wojennej na Zachodzie . jak zawsze w historii ludzkiej. wbrew przyjętej uprzednio strategii. Odon z Deuil. jaki postęp dokonał się od czasów pierwszej krucjaty. nie zostały przekazane następnym pokoleniom. Gdy weźmiemy pod uwagę tego rodzaju okoliczności. którymi można podróżować czy typu wozów do transportu. świadomie starali się wykorzystać minione doświadczenia oraz rady. istniejące w ojczyznach krzyżowców. inne. lecz. Dopóki jednak ich los leżał w ich własnych rękach. duże znaczenie miało wcześniejsze planowanie i przygotowanie. Dotarłszy na scenę działań wojennych. tym dobitniejsze staje się zwycięstwo pierwszej krucjaty. francuski historyk drugiej krucjaty. jest tego wspaniałym przykładem. którzy kłócili się między sobą. Pisał z nadzieją na przekazanie pewnych przemyśleń następnym pokoleniom krzyżowców i wierzył. który został zwołany. Wydaje się.innych krucjat. reprezentujących różne obyczaje. krzyżowcy nie mieli innego wyboru niż myśleć o własnej skórze i reagować na zmienione warunki. przypisywane Grzegorzowi X przed II soborem w Lyonie (rok 1274). niektóre lekcje nie były nigdy (lub nigdy w pełni) skuteczne. że nie zachowały się żadne potwierdzające to świadectwa). różnorodne wojskowe tradycje i techniki. że następcy będą się uczyć na błędach już popełnionych. którzy starali się przekazać potomnym własne doświadczenia. że w przypadku pierwszej krucjaty przywódcy nie planowali szczególnie swych poczynań (jest też możliwe. wbrew oczekiwaniom części krzyżowców. lecz nie wygląda na to. te problemy powiększały jeszcze: odległość. W czasie trzeciej krucjaty Ryszard I i Filip II rywalizowali ze sobą. Narzucało ono konieczność skutecznego skoordynowania sił porozumiewających się różnymi językami. co pozwoliło przywódcom i uczestnikom krucjat na precyzyjniejsze ich planowanie i przygotowywanie. czas trwania danej kampanii . aby rozważyć ideę nowej międzynarodowej krucjaty celem odzyskania Ziemi Świętej. a w konsekwencji ich wojska pozostawały w złych stosunkach. Stąd wiele jego praktycznych rad dotyczących na przykład dróg. jak najlepiej można rozpocząć i wprowadzić w życie krucjaty. Również papieże. co mogło rozciągnąć na daną krucjatę animozje polityczne. Najprawdopodobniej przywódcy kontaktowali się i wyznaczyli Konstantynopol na miejsce zgromadzenia. aby . Żołnierze przynosili ze sobą własne przesądy. często kierowanych przez dumnych i konfliktowych dowódców.a częściowo większej złożoności sztuki rządzenia i administracji na Zachodzie.te zmiany potem wpłynęły szczególnie na krucjaty . chociaż przyjęte. Okazało się. że niektóRuch krucjatowy 1096-1274 73 rych problemów nie można rozwiązać.i trudności wynikające z międzynarodowego charakteru takiego przedsięwzięcia. Częściowo był on rezultatem uprzednich doświadczeń. Najlepiej znane zalecenia to zachowane pamiętniki. Tutaj właśnie możemy zauważyć.ponad sześć lat w XIII wieku . co najmniej od czasów Innocentego III.

który przetrwał do naszych czasów. Miały one przetransportować 650 rycerzy. za 5850 marek. która w 1190 roku pożeglowała na spotkanie z królem Francji w Marsylii. bezpieczeństwa i listu żelaznego dla krzyżowców. To tutaj Ludwik IX postanowił zbudować nowe miasto. Ostatecznie Ludwik postanowił udać się śladem Konrada III drogą lądową.Filipa III. Mamy jednak oczywiste dowody. mieli wcześniej przygotowaną przeprawę z różnych portów. Nie ma też żadnego dowodu. Do spotkania nie doszło. Roger oferował wsparcie swojej floty i zaopatrzenia. Rywal Ryszarda. Od tego też czasu ustalił się wyraźny schemat postępowania. Bretonii i Poitou. lecz ostatecznie północna flota połączyła się z innymi statkami ściągniętymi z włoskich portów. że doszło do wynegocjowanego układu z cesarzem Aleksym w sprawie zaopatrzenia rynków. Niewygody i spory. gdzie spędzały zimę. miały niewątpliwie ważny wpływ na decyzję o zmianie dróg transportu. Przebieg samej krucjaty wykazuje jasno. Mury i wieże widoczne powyżej są w większości dziełem syna Ludwika . aby armie Ryszarda i Filipa popłynęły morzem z południowej Francji. jak zaopatrzenie dla wojska od chwili.podjęli jakieś wcześniejsze działania w tak podstawowej sprawie. z zaopatrzeniem na osiem miesięcy od momentu wejścia na statek. że ci. aby przetransportować siły Ryszarda na Wschód. Inne przyczyny to zwrot wschodnich krucjat w stronę strategii egipskiej i niemożność podróżowania przez Anatolię po 1204 roku. Po raz pierwszy o możliwości przeprawy całej krucjaty statkami przez Morze Śródziemne wspomniano najprawdopodobniej w czasie negocjacji między Ludwikiem VII a Rogerem II z Sycylii. Genui. kiedy opuścili terytoria swych własnych państw. a statki wynajmowano wcześniej w jednym lub kilku portach śródziemnomorskich: Pizie. Miasto znajdowało się w XIII wieku bezpośrednio pod kontrolą króla Francji. wzmocnione przez porażki armii Fryderyka Barbarossy w Azji Mniejszej w czasie trzeciej krucjaty. którzy przebyli Adriatyk. Filip II. Ryszard zebrał znaczną flotę w Anglii. gdy . wynegocjował pierwszy krucjatowy kontrakt dotyczący statków. Od tego czasu wszystkie następne krucjaty na Wschód przeprawiały się drogą morską. 1300 towarzyszących im giermków i 1300 koni. W lu- '('f Aigues Mortes to jedna z niewielu miejscowości śródziemnomorskich z naturalną przystanią. tym 1190 roku. Normandii. które przejęły lwią część interesów. w 1146-1147 roku. które stały się udziałem pierwszych pokoleń krzyżowców. Przy trzeciej krucjacie pojawił się projekt. Wiele mówią na przykład spory w chwili przybycia do Bizancjum oraz fakt. przeznaczone specjalnie do załadunku na potrzeby swej krucjaty w 1248 roku. Większość budowli była z drewna. W kwietniu 1191 roku około 200 statków opuściło Mesynę. Wenecji czy Marsylii. i winem na cztery. że w przypadku drugiej krucjaty dokonał się pewien postęp. pozyskał statki genueńskie. że przed wyjazdem nie ustalono żadnych formalnych struktur dowództwa.

ponieważ bez nich armie. co cesarz Fryderyk n docenił w 1224 roku. w czasie której przewieziono konie drogą morską bezpośrednio do Ziemi Świętej. przez które mieli przechodzić. Lecz opcja podróży przez Egipt a stąd i strategii egipskiej stała się możliwa jedynie dzięki znacznemu postępowi żeglarstwa na Morzu Śródziemnym. Jest jasne.wrodzy Bizantyjczycy opanowali Nikeę. W każdym razie. zgadza się służyć w krucjacie Edwardowi z Anglii. wyciągnęli wnioski z doświadczeń pierwszej krucjaty. datowanym na 20 lipca 1270 roku. Ludwik VII i Konrad III. Wykonalne stały się przede wszystkim długie podróże przez Morze Śródziemne. Praktyka krucjat znacznie zmieniła się pod rozważonymi przez nas względami od czasu pierwszej wyprawy. dwóch angielskich rycerzy. samego Konrada i króla Węgier. nie powinniśmy się dopatrywać w praktyce krucjat jakiejś stałej krzywej. Ich pieczęci zostały dolączone do kontraktu. z pięcioma rycerzami każdy. Ludwik i Konrad ustalili także odmienne daty wyruszenia na wyprawę. możliwości załadunkowe i techniczne statków. były pozbawione siły do tego stopnia. w zamian za przewóz statkiem. ponieważ składała się w przeważającej części z żaglowców. których podstawę stanowili rycerze. . była krucjata wenecka z 1123 roku. wodę i wynagrodzenie w wysokości 100 marek na rycerza. Podstawowe trudności dotyczące transportu wielkich armii również zostały rozwiązane w rezultacie postępu technicznego i technologicznego. wydaje się. że obydwaj władcy. W tym kontrakcie. Wracając do spraw zaopatrzenia. Payn z Chaworth i Robert Tybetot. przygotowując się do realizacji własnego planu ataku na Egipt w czasie swej krucjaty.do cesarza bizantyjskiego Manuela Komnena. Potrzebne były statki na wiosła. na przykład. jego flota w 1248 roku była źle wyposażona do tego zadania. natomiast rycerze musieli przedzierać się w bród. Najprawdopodobniej pierwszą krucjatą. że stawały się praktycznie nieużyteczne. Od czasu trzeciej krur Ruch krucjatowy 1096-1274 75 cjaty stało się to zwykłą praktyką. Jednakże jak już wspominaliśmy. który nastąpił w tym czasie. obydwaj próbowali przed wyprawą zagwarantować sobie od władców ziem. że wbrew powziętym wcześniej przez Ludwika IX planom dobicia do brzegów Egiptu. Gezy.wariant drogi morskiej był jeszcze ciągle możliwy . otrzymanie przywileju zapewniającego środki żywnościowe i bezpieczne przejście. Miała na to wpływ dominacja zachodniej potęgi morskiej i rosnące rozmiary. Szczególnie istotne okazało się rozwiązanie problemu transportu koni. które łatwo osiadały na mieliźnie zanim dopłynęły do suchego lądu. W 1146 roku Ludwik napisał w tej sprawie do Rogera II .

Przybycie na Wschód wielkiej liczby krzyżowców powodowało gwałtowny wzrost cen. kolczug. Dodatkowo. a ich siły miały połączyć się dopiero w Konstantynopolu. oczywiście jak najwięcej rzeczy starano się przetransportować statkami z Zachodu. hrabia Saarbriicken oraz ich osiemnastu rycerzy spłynęli w dół Saoną i Rodanem do Marsylii w 1248 roku. że będą finansować przynajmniej część potrzeb swych towarzyszy. aby utrzymać siły wojskowe na odpowiednim poziomie. Dotyczyło to szczególnie przywódców krucjat. zabrali na pokład wielkie ilości bekonu. można prześledzić szczegóły zakupów kusz i bełtów. Gdy wyprawa kierowała się do Egiptu. Ludwik IX wzmocnił zaopatrzenie w Aigues Mortes i zgromadził przed swą pierwszą krucjatą ogromne ilości wina i zboża na Cyprze. wina. ich najlepsze konie bojowe prowadzono brzegiem rzeki. sucharów. pieniądze były też ważne. pokładnic i tym podobnych. syropu i innych produktów żywnościowych. gdyż oczekiwano od nich. które w nieunikniony sposób pojawiały się w czasie kampanii. że w czasie kampanii istniały też inne materiały. broń. konie i inne niezbędne rzeczy w Ziemi Świętej. jak wysokie musieli przy tym ponosić koszty. ponieważ zamierzali udać się tą samą drogą. podków. Jan z Joiiwille opowiada. mówi ze zdumieniem o stosach beczułek wina i górach pszenicy i jęczmienia. Przykładem może być Ryszard I. jak on sam. Krzyżowcy mogli oczywiście liczyć. że uda im się zaopatrzyć w prowiant. który podczas trzeciej krucjaty wziął na utrzymanie wszystkich rycerzy. aczkolwiek fragmentarycznych. czy tak jak w przypadku Ryszarda I.76 Ruch krucjatowy 1096-1274 chcąc ułatwić sobie uzyskanie zaopatrzenia i uniknąć problemów z dyscypliną. Na podstawie zachowanych rachunków. fasoli. W interesie pojedynczych kontyngentów leżało natomiast zabranie ze sobą wszystkiego. galantyny. co się da. Zmiana kierunku na drogę morską całkowicie odmieniła sytuację. Wiadomo. lecz z zachowanych rachunków jasno wynika. przywódcy krucjatowi i towarzyszący im wielcy możnowładcy wcześniej zapewniali sobie wyżywienie i zabierali je do portu załadunkowego. Zachowane kontrakty wykazują. łuków i strzał. Naturalnie na statki zabierano również w dużych ilościach wszelkiego rodzaju ekwipunek wojskowy. Jan z Joinville. sera. że na ogół właściciele statków zgadzali się dostarczyć wyżywienie i wino (lub wodę) dla przewożonych wojsk na określony czas od chwili wejścia na pokład. Ostatecznie krzyżowcy musieli też zabrać ze sobą ilość gotówki wystarczającą do opłacenia wszelkich wydatków. w znanym fragmencie swej kroniki. mąki. którym wyczerpały się . transportowali je na Wschód na własnych statkach. Centralne planowanie i dostarczanie zaopatrzenia potrzebnego własnym siłom jako całości (na przykład sprzętu oblężniczego) było bardzo pożyteczne dla przywódców krucjatowych. pali. że kiedy płynęli na Wschód w 1190 roku. a zaopatrzenie i wyposażenie spoczywało na łodziach. kronikarze opowiadają. Czasami dotyczyło to także innego rodzaju pożywienia czy paszy dla koni.

Krótko mówiąc. przeszedł od czasów pierwszej krucjaty długą drogę rozwoju. wybitnego dowódcy. Podstawowe jednostki. Zmiany te zakończyły się podczas krucjat Ludwika IX. otoczenie poszczególnych rycerzy czy panów. problem polegał na tym. sporządzanymi przed wyjazdem. Alfonsem z Poitiers. który różnicował się i nasilał. Z własnego dworu Ludwika około 400 rycerzy dołączyło do niego na zasadzie kontraktu. międzynarodowych krucjat. po jego śmierci. w zamian za służbę określonej liczby rycerzy. Częs'ciowo w odpowiedzi na ten problem. przywódcy krucjat zaczęli posługiwać się formalnymi kontraktami. Ludwik IX był na przykład niekwestionowanym ogólnym przywódcą w czasie obydwu swoich krucjat. Bonifacego. nie było tego problemu. w sposób omówiony wyżej. że zabiorą ze sobą określoną liczbę rycerzy. Najpierw wyznaczono Tybalda z Szampanii. dlatego też sporządzali podkontrakty. spisywano je też w przypadku innych form działań wojennych. Pieniądze mogły się też przydać się do utrzymania wewnętrznej dyscypliny armii krucjatowych. wystawianych przez kontrahenta. Lecz akceptacja jednego dowódcy nie zawsze wystarczała do zapewnienia spójności i dyscypliny. szczególnie w przypadku ogromnych. wyżywienie. że lepiej przed wyjazdem. Robertem z Artois i Edwardem z Anglii. W praktyce ruch krucjatowy. zarówno najmu statków. Krucjata z 1270 roku była zorganizowana całkowicie za pomocą kontraktów. Obowiązki osób służących w krucjatach były w nich dokładnie spisane w formie prawnej. jak połączyć te jednostki w większy oddział i następnie wprowadzić stałą strukturę dowodzenia wszystkimi oddziałami. obejmujących kontyngenty pochodzące z całego Zachodu. Rywalizacja między przywódcami pierwszej krucjaty oraz królami drugiej i trzeciej udowodniła. struktura dowództwa i dyscyplina były zawsze punktem krytycznym. aby stać się tak różnorodnym i kompleksowym zjawiskiem jak krucjata. w niektórych wypadkach. Gwidonem z Flandrii. Skutki Ruch. Ludwik zawarł także umowy z dowódcami oddziałów. lub chociaż przed przybyciem na Wschód. margrabiego Montferratu. pomijając już jego . wyprawa 1270 roku dostarcza najpełniejszego obrazu wielkiej. Ludwik zapewniał pieniądze. a następnie. wyznaczyć dowódcę uznawanego przez wszystkich. posiadały swą własną strukturę i dyscyplinę. W XIII wieku stawały się one coraz bardziej powszechne. zorganizowanej przy wykorzystaniu takich środków jak kontrakty. międzynarodowej krucjaty. Pierwszą próbę tego typu podiii Ruch krucjatowy 1096-1274 77 jęto w czasie czwartej krucjaty.własne zasoby. Kiedy krzyżowcy znajdowali się pod dowództwem jednego. dotyczył on czy wpłynął na większość aspektów ówczesnego świata zachodniego. Musieli oni zagwarantować. Istotnie. jeśli tak. a niektóre z nich przetrwały do naszych czasów. transport i. jak i ludzi. skutki ruchu krucjatowego były praktycznie nieograniczone. Organizacja. czyniąc z nich w ten sposób jedną armię. musiał też wywrzeć w owym czasie doniosły wpływ. Być może takie umowy sporządzano już w XII wieku. to żadna się nie zachowała.

mimo dzielących ich różnic lokalnych. W takim rozumieniu. Na Zachodzie różnorodne skutki ruchu krucjatowego także pomogły w ukształtowaniu. Bardziej prozaiczny wpływ krucjat jest widoczny wszędzie. Inna dostrzegalna zmiana polegała na sposobie.bezpośrednich sąsiadów. przyspie78 Ruch krucjatowy 1096-1274 szając proces dzięki któremu udało im się docenić fakt. jak i do dystansu kulturowego dzielącego je od innych klas społecznych. iż posiadają jednaką tożsamość. która wkrótce zakorzeniła się w sercu kultury zachodniej. wojny całkowicie ideologicznej. w bezpośrednim następstwie krucjaty. przez co wyraźnie przyczynił się tak do własnego obrazu rycerstwa. przyczyniając się do powstania nowych łacińskich państw w północno-wschod-niej Europie. w teorii i praktyce. szczególnie zwycięstwo papieża nad cesarzami z rodu Hohenstaufów. niektóre zmiany polityczne. w jaki ruch krucjatowy. że w miarę jak ruch ten rozwijał się. Przez samą deklarację krucjat papiestwo usiłowało urealnić swe ambicje kierowania sprawami świata chrześcijańskiego w tym okresie. w którym łacińską chrześcijańską wyższość kulturową u/nawano za pewnik. Z powyższego przeglądu widać jasno. dotąd pozostających w stanie względnego uśpienia. W dziejach świata ruch krucjatowy odegrał poważną rolę w zmianach na mapie politycznej i kulturowej ponieważ głęboko uwarunkował proces ekspansji chrześcijaństwa łacińskiego. na Półwyspie Iberyjskim i oczywiście na Wschodzie. czy nawet ostatecznie zdeterminowały. krucjaty wydatnie przyczyniły się do wzrostu ksenofobicznych zachowań w kulturze zachodniej. jaka otworzyła się między Wschodem i Zachodem. wizja ta była najbliższa realizacji podczas pontyfikatu Innocentego III. w jaki ludzie na Zachodzie postrzegali samych siebie. szeroka otchłań. miała podłoże religijne. Chociaż krucjaty przeciw albigen-som nie zniszczyły herezji . lecz niestety. gdyż pomógł zmienić sposób. mającą swe korzenie we wspólnej tradycji kulturowej.był to środek zbyt mało wyrafinowany .to jednak drastycznie wpłynęły na politykę i kulturę południowej Fran-cji. w tym szkicu brakuje miejsca na dokładniejszą prezentację tego problemu. Jedną z konsekwencji tej opinii jest drastyczna zmiana w stosunkach chrześcijańsko-żydowskich na Zachodzie. władza króla francuskiego sięgnęła znacznie w kierunku Langwedocji i Morza Śródziemnego. Ponieważ znamiennym i jednoczącym czynnikiem była wspólna kultura łacińsko-chrześcijańska. i nasiliły wyłączający inne punkty widzenia światopogląd. głównie skorzystała na tym korona francuska. chociaż niektóre z tych państw okazały się jedynie tymczasowe. Do połowy XIII wieku pozostało na . miał wpłynąć na wartości rycerskie. prześladowczej postawie. Po raz pierwszy. Los rozmaitych części ich imperium stał się jednym z głównych problemów polityki międzynarodowej pod koniec XIII wieku i później. Na innym poziomie ruch krucjatowy był ważny. pogromy z 1096 roku świadczą o nowej. obejmował swym bezpośrednim zasięgiem coraz więcej mieszkańców Zachodu. którzy zagrażali obaleniem papiestwa.

którzy nigdy nie słyszeli przynajmniej jednego kazania krucjatowego. Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 JONATHAN RILEY-SMITH Ruch krucjatowy przyciągał ludzi. żywności i innych niezbędnych rzeczy przyczyniła się także do czasowego wzrostu popytu w ojczyźnie krzyżowców na całą skalę artykułów. kiedy wielu biednych podróżowało "obciążonych żonami. A jednak ruch krucjatowy wywarł być może naj silniejszy i najbardziej poruszający wpływ na psychikę i osobowość tych. czy bodźce gospodarcze płynące z wydatków na krucjaty równoważyły szkody. przyjaciół. II 4. że "pobudzał umysły rycerzy" . mieli wielkie trudności w wyeliminowaniu obecności osób . jak głęboki pod tym względem był wpływ ruchu krucjatowego. Podobnie życie ich żon i dzieci. Współczesne badania historyczne dopiero teraz zaczynają wydobywać na światło dzienne. mieszczan. ze wszystkich klas społecznych. wielu uczestników wróciło fizycznie czy psychicznie okaleczonych. rodzaj pobożnego działania otwartego dla wszystkich. Jak w czasie wszystkich wojen. że ogłosił krucjatę jako pielgrzymkę. Jednak nie wspomniałem bezpośrednio ani słowem o wpływie krucjat na samych krzyżowców. chociaż nie można stwierdzić. coraz mniej kieszeni wieśniaków. Podobnie potęgę morskich republik włoskich w znacznym stopniu wzmogła potrzeba wynajmu statków i zaopatrzenia na krucjaty. ich rodziny. oraz biedzie gospodarczej. która przeszła przez Europę. dziećmi i wszelkimi sprzętami domowymi". epidemii ergotyzmu. Potrzeba broni. Jest to kilka ważniejszych i bardziej oczywistych skutków ruchu krucjatowego w tym okresie.przykład niewielu świeckich. a najprawdopodobniej w ciągu całego życia wysłuchiwali ich o wiele więcej.w 1097 roku napisał. jak i jego następcy. których los na różne sposoby zetknął z krucjatami. co wydawało się być przejściem migracyjnym. aby do wyprawy wojskowej przyłączyli się tacy nieodpowiedni ludzie . ich życie nie było już takie jak przedtem. Opisuje on to. Wraz ze zwiększaniem podatków i coraz szerszym stosowaniem innych środków mających na celu zebranie funduszy. kleryków czy innych ominął ciężar finansowania krucjat. mężczyzn i kobiety. którzy pragnęli rozwijać swe interesy w danej miejscowości. Papież Urban II nie chciał. W miarę urzeczywistnienia i popularyzacji polityki odkupywania ślubów coraz więcej ludzi ujmowało krzyż. bo na przykład rosła podaż ziemi w czasach krucjat. Głód gotówki u krzyżowców tworzył rzecz jasna nowe okazje dla tych. jeżeli w ogóle wrócili. dzierżawców. jakie również powodowały one w życiu gospodarczym. Jeden ze współczesnych przypisuje napływ mas na pierwszą krucjatę chaosowi.ale właśnie dlatego. a założenie łacińskich osad na Wschodzie pozwoliło im rozszerzenie przedsięwzięć handlowych. którzy podążyli jego śladem. zarówno on. czy też tych.

jak mieliśmy się okazję przekonać. których mogli się pozbywać za pieniądze. aby często o nich wspominano w rozmaitych relacjach. Na przykład. Krucjaty organizowane przez samych biednych.niepowołanych. jak Innocenty III znalazł rozwiązanie w postaci wykupywania krucjat. że wydawali przywileje. Krzyżowcy "podejmowali krzyż". Poddano myśl. Mimo że zawsze była garść biednych stwarzająca. dlatego też jest niepowetowaną stratą. Kiedy król Ludwik VII przygotowywał się do drugiej krucjaty. nawet po tym. W czasie publicznego zebrania król dołączył do kaznodziei. w których interesie leżało doprowadzenie słuchaczy do szaleństwa. Mogło tak być. dwie ceremonie odbyły się w innym miejscu i czasie. który dzielili 80 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 z innymi krzyżowcami. lecz pierwotnie rytuały były oddzielne. Ludwik VII i najwięksi panowie ujęli krzyż w czasie półprywat-nej ceremonii. Jednak takie świadectwa są rzadkie. że koszta uczestnictwa w wyprawach zniechęcały uczestników bardziej niż oficjalne zakazy. które często zawierają bezcenne informacje na temat stanu ich świadomości. Wydaje się. rzemieślnikach czy rolnikach.krucjata dziecięca z 1212 roku. Śluby krucjatowe złożył 31 marca 1146 roku w Yezelay. kupcach. krucjata ludowa z 1309 i krucjata "pastuszków" z 1251 i 1320 nigdy nie zdołały wyjść poza zachodnią Europę. że w marszu na Wschód brała udział duża ilość biedoty. że od trzeciej ćwierci XII wieku przyjęcie krzyża i rytuał nadawania symboli pielgrzymkowych: sakwy i kija. Czasami uzyskujemy trochę informacji o ważniejszych krzyżowcach. co pociągało za sobą złożenie ślubu szczególnego rodzaju. Zamożniejsi spośród nich byli wystarczająco wpływowi. lecz kiedy ekspedycje wybrały drogę morską. W celu utrzymania posiadanej pozycji społecznej musieli opłacić koszty związane z utrzymaniem dworu w czasie krucjaty. połączyły się w pojedynczą ceremonię. Ponieważ posiadali dobra. Masy stanowiły ważny choć nieregularny element krucjat. że niewiele świadectw dotyczących sposobu myślenia czy odczuwania ludu przetrwało do naszych czasów. próbował jej zagwarantować zatrzymanie miejsca w namiocie. mogących przypaść mu w udziale. Uczynił swą żonę Giuliettę spadkobierczynią każdej własności czy łupu. Królowi wręczono wtedy krzyż przysłany przez papieża. w czasie ogromnego zebrania. Więcej materiałów świadczących o uczuciach czy odbiorze krucjat dotyczy jedynie możnowładców i rycerzy. w grudniu 1219 roku Barzella Merxadrus. W końcu okazało się. Często do ślubowania dochodziło w czasie emocjonalnych publicznych zebrań pod wpływem kaznodziejów. . znacznie mniej biednych mogło sobie na nie pozwolić. nic dziwnego. obywatel Bolonii. które powstawały być może w odpowiedzi na wykluczenie ich z większych. coraz bardziej profesjonalnych ekspedycji . to jednak ich liczba malała. leżał bardzo chory w obozie w Da-mietcie w Egipcie i spisał tam swoją ostatnią wolę. problemy przywódcom krucjat.

aby można było rozdać więcej kawałków. stał na podium obok niego niosąc jego krzyż. w sali kapituły w Lerins. pochodząca z początków XII wieku z klasztoru Belval w Lotaryngii. niech się zaprze samego siebie. który przypuszczalnie zastąpił kij pielgrzymi. aby otrzymać kij i sakwę. Na przykład. 11 czerwca 1147 roku w Saint-Denis. Poznań-Warszawa 1984. 22 maja 1096 roku. co pojawiło się w późniejszych obrzędach. przedstawia krzyżowca niosącego na piersi krzyż wykonany z pasów tkaniny 5 cm szerokości. braci lub siostry. Krzyżowiec otrzymuje swój krzyż od biskupa. Ceremonie tego typu mogły trwać jeszcze długo po połączeniu dwóch rytuałów: w 1248 Jan z Joinville otrzymał od opata z Cheminon jedynie symbole pielgrzymki. który najprawdopodobniej miał rozmiary 15 na 15 centymetrów.sztandar bojowy królów francuskich. iii 81 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 ki. i nakazałeś nam. że tę praktykę wprowadzono pod koniec lat czterdziestych XII wieku w czasie krucjaty przeciwko Słowianom po- . Urban II połączył ujmowanie krzyża i ubieranie się w szaty z jego symbolem zgodnie z nakazami Chrystusa. Oddzielne ceremonie ujmowania krzyża i przyjmowania symboli pielgrzymich połączono pod koniec XII wieku. została szybko wykorzystana. Ponad rok później. którą przygotowano specjalnie do rozdania. Czyniąc krzyż jawnym symbolem ślubu zaangażowania. lecz ogół zadowalał się zwykłymi znakami krzyża na szatach. Rzeźba. Gdy szlachetnie urodzeni i rycerze złożyli śluby krucjatowe. Drugiej ceremonii towarzyszyły czasami porozumienia finansowe ze społecznością religijną lub dar na jej rzecz. kto dla mego imienia opuści dom. oczywiście. 16. Fulko Doon z Chateaurenard podarował całkiem dużo swej posiadłości opactwu.14). abyśmy poszli za Chrystusem. niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt. Już wkrótce poszczególne kontyngenty krzyżowców zaczęły się odróżniać stylem i kolorem krzyży .29) i "Jeśli kto chce pójść za Mną.świętego Bernarda z Clairvaux. mogli organizować prywatne uroczystości. Ludwik otrzymał z rąk papieża symbole pielgrzymPrzyjmowanie krzyża. ujmując nasze krzyże".l Z Syrii przywódcy krucjatowi tak oto pisali do niego: "Ty. dzieci lub pole. 1 Cytaty według Biblii Tysiąclecia. Kazanie Bernarda zostało przyjęte z takim entuzjazmem. co się na nich znajdowało. wypalając sobie znaki krzyża na ciele. stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy" (Mt. Niektórzy ludzie reagowali histerycznie. i być może także błogosławieństwo od lokalnych biskupów. a Bernard musiał porwać swój mnisi habit na strzępy. że wszyscy opuściliśmy nasze ziemie i wszystko. "I każdy. 19. Opat wręczył mu serwetkę (w miejsce sakwy) i kij. sakwę i oriflamę . nakazał mu udać się na krucjatę jako pokutnikowi i dał mu także muła. We wczesnych latach ruchu krucjatowego ceremonie ujmowania krzyża i symboli pielgrzyma były równoległe. wcześniej dostał już sakwę i kij pielgrzyma. ojca lub matkę. aby zachęcić słuchaczy. że paczka ubrań z symbolem krzyża. Wydawnictwo Pallotinum. który swoimi kazaniami sprawiłeś. opatów i księży.wydaje się.

Zatem powinno stać się możliwe określenie. Przywódcy pierwszej krucjaty byli przekonani. że dostojnicy kościelni nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii. jak już wspomniano. kiedy wypełnione zostaną ich śluby: w 1123 roku biskupi na I soborze laterańskim omawiali problem tych. niepokoił się. gdyż hrabia Rotrou z Mortagne. gdy oni sami będą na wyprawie.szybkie rozpatrzenie sprawy spornej przed wyjazdem. gdyż wiele z nich miało specyficzne skutki prawne. chociaż był jednym z największych ówczesnych specjalistów od prawa kanonicznego. Biskup Hugona. o którym dokładniej wspomnimy dalej. i ochrony. gdyż "prawo kościelne chroniące dobra rycerzy udających się do Jerozolimy jest nowe. który rozpatrzył przypadek ponownie. czy tę ochronę należy stosować tylko do włości krzyżowców czy także do ich fortyfikacji". Doszło do aktu przemocy i Hugon odwołał się do papieża. Oprócz odpustu. Iwo z Chartres. Iwo podkreślał. krzyżowcy nosili znak krzyża nałożony na godło . kto był krzyżowcem. dając krzyżowcom przewagę prawną.i.łabskim. albo też alternatywnie . i takie określenie było istotne. pozwolenie na utrzymywanie stosunków z ekskomunikowanymi i uwalnianie od konsekwencji interdyktu. kto ujął krzyż. gdy Kościół zmusi opieszałych do wypełnienia ślubów. zwolnienie od myta i podatków. Nie wiedzieli oni. ilu jest "fałszywych krzyżowców". uczestniczący w niewielkim stopniu w pierwszej krucjacie. Lecz dużo łatwiej było skarżyć się na krzyżowców-oszustów niż zmusić ich do wypełnienia podjętych zobowiązań. zdolność do . aby otrzymać tą drogą pieniądze. Chodziło tu o zobowiązanie Kościoła do ochrony rodzin i włości krzyżowców w czasie. że jej francuscy uczestnicy będą nosić czerwone krzyże. a Flaman-dowie zielone. a rycerz w sprzedaży czy zastawianiu lenna czy niezbywalnej własności. w czasie zaplanowanego zebrania z okazji trzeciej krucjaty postanowiono. Inny powód dla którego ważne było ustalenie. "którzy zdjęli krzyż" nie wyjeżdżając do Ziemi Świętej. Hugon II z Le Puiset. W historii ruchu krucjatowego stawiano żądania tego typu. zwalnianie od ekskomuniki. przekazał tę sprawę świeckiemu sądowi. Na początku panował brak zgody. że krzyżowcy będą nosili krzyże przez cały czas aż do powrotu do domu. nawet wśród wyższego kleru. to specjalne prawa przysługujące krzyżowcom. że na Zachodzie znajdują się rezerwy dodatkowej siły. Oczekiwano. Systematycznie też podejmowano próby mające ustalić. która może ująć krzyż jedynie wtedy. duchowny cieszył się przywilejem korzystania z beneficjum in absentia. moratorium na spłatę długu czy opłacenie udziału w wyprawie. co do jednego przyiii 82 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 najmniej przywileju zagwarantowanego krzyżowcom przez synod w Clermont. przywileje obejmowały też odłożenie wypełnienia zobowiązań feudalnych czy postępowania prawnego aż do powrotu. Jednak do XIII wieku przywileje zostały jasno określone. wzniósł pospiesznie na ziemi w wicehrabstwie Hugona zamek. angielscy białe. który ujął krzyż na krucjatę 1107 roku.

Zaniepokojenie Stefana z Blois o bezpieczeństwo rodziny. lecz. czy krucjata kończyła się sukcesem czy klęską. Kiedy Boemund z Tarentu objeżdżał Francję w 1106 roku. którzy w niej walczyli. od reakcji w domu. Na razie nikt nie napisał jeszcze studium na temat wpływu zaangażowania się w taką prestiżową działalność na ich pozycję społeczną. że klęski poniesionej w wojnie wszczętej na rozkaz Boga nie można było przypisać Jemu. w blasku triumfu.wykorzystywania ślubu krucjatowego jako substytutu innego. mógł mi przebaczyć. za wszystko. który przewrócił i niemalże zniszczył sztorm. zapewniał im honor w sąsiedztwie lub nawet jeszcze dalej. wracając w 1220 roku z Damietty na statku. Często pisano. trwał nieruchomo aż do północy. jak w Starym Testamencie. Dwa lub trzy pokolenia po pierwszej krucjacie rodziny ciągle były dumne z przodków. opiekował się moją żoną Adelą i naszymi dziećmi". każdy krzyżowiec ryzykował śmierć. kalectwo. że według samych orędowników Ranulf z Chester. których moi przodkowie i ja sam umieściliśmy w różnych miejscach. lecz nie należy mieć wątpliwości. W1096 roku Stefan z Blois 85 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 podarował opactwu Marmoutier las. którą zamierzał opuścić. mimo że Kościół przyjął na siebie rolę protektora. zawarty w katedrze w Chartres. Krzyżowcy byli więc narażeni na stek obelg. Opowiadał licznym słuchaczom o swych przygodach. Niezależnie od tego. Krucjaty przyciągały rzecz jasna publiczne zainteresowanie. a jego doświadczenia z czasów. które miały miejsce po roku 1101. wielu szlachetnie urodzonych Francuzów chciało w nim widzieć ojca chrzestnego swych dzieci. "żeby Bóg. jakie miał do dyspozycji. jeszcze nie wypełnionego. Żadna grupa ludzi w środkowym średniowieczu nie ściągnęła na swoją głową tak jadowitej krytyki. O wiele mniej pożądaną konsekwencją decyzji o udziale w krucjatach była często obmowa. jak krzyżowcy. zawodności narzędzi. zaintonowali śpiew w służbie Bożej i wspomnieli o mnie w swych modlitwach". a także prawo do osobistego spowiednika. w tym przypadku żołnierzy Chrystusa. Musimy przyznać. czy ruinę finansową. Jego i wielu innych pokrzepiała myśl o modlitwach o wstawiennictwo. kiedy był więźniem muzułmanów. znalazło odbicie w wielu przywilejach. zostały włączone w Mimcula świętego Leonarda. mającego szerokie uprawnienia do udzielania rozgrzeszenia. Powodem był fakt. że tytuł Jerosolimitunus. które mnisi mieli odmawiać w intencji ich powrotu do domu. że papież Urban II miał nadzieję na ukierunkowanie wojowniczości . który uzyskiwali krzyżowcy. Nagle odzyskał zdolność ruchów. którego uwieńczeniem był ślub z córką króla Francji. za wstawiennictwem świętego Marcina i jego mnichów. aż do klęsk. poprowadził mnie w podróży poza moją ojczyzną i przywrócił mi zdrowie i bezpieczeństwo. którego świątynię Boemund ostentacyjnie nawiedził. co zrobiłem złego. a obawa niczym chmura przysłaniała przywileje wydane przez wyjazdem. Z ideologicznego punktu widzenia w przypadku każdej klęski należało koniecznie ośmieszyć walczących. ponieważ w tym czasie "moi mnisi i inni przedstawiciele kleru.

a jej ciało wrzucono do błotnistego dołu. Kiedy Gwidon z Rochefort powrócił do swej kasztelani! w 1102 roku. Scena bitwy z Angielskiego żywota świętego Edmunda. kiedy korona wzięła pod swoją opiekę posiadłości krzyżowców. że nieobecność wielkich magnatów przyniesie przeciwne efekty. III 86 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 cTAngers za oplataj obiecał dodatek do tej sumy jako dar zaślubinowy. Zmusiło to Baldwina do podjęcia kroków. jej braci i . gdyby ktoś chciał je skrzywdzić. "nawet gdyby sam miał wszcząć wojnę". pozostawionych na łasce młodszego i najprawdopodobniej niezamężnego brata. Nic dziwnego. a Ralph Hodeng po powrocie do domu zastał swą córkę i spadkobierczynię poślubioną jednemu z wieśniaków. że zawsze będzie traktować dwie kobiety z szacunkiem. Żona Wilhelma Trussela została zamordowana sześć tygodni po wyjeździe męża na krucjatę w 1190 roku. Widać jasno. osamotnionych na wiele lat. 1135. które mogłyby zapobiec wszelkim aktom gwałtu. że krzyżowiec obawiał się o los żony i córki. gdy on był na piątej krucjacie. otoczonych przez zachłannych sąsiadów i uwikłanych w sporne układy. wszystkich posiadłości oraz jego żony i ich jedynej córki". Rual obiecał. że w czasie jego nieobecności "prawie nikogo nie udało się postawić przed sądem".zbrojnych poza Europę Zachodnią i że pod tym względem krucjata była instrumentem domowego pokoju. Zawarte porozumienie zostało poświadczone przez dziesięciu mężczyzn i zagwarantowane przez bezpośredniego suzerena Baldwina. mogły być straszliwe. Faktem jest. aby miały pieczę nad jego córką. W tym samym czasie Fulko z Le Plessis-Mace zwrócił się do zakonnic. Zapiski sądowe przekazują nam przygnębiający wykaz krzywd. W 1128 roku Baldwin z Vern d'Anjou zawarł szczegółowe porozumienie ze swym bratem Rualem "dotyczące jego ziemi. W porozumieniu tym widać wyraźnie. że krzyżowcy byli często lękliwi i przerażeni. ilustrowanego ok. że krzyżowcy czuli się bezpieczniej podejmując środki zaradcze. Być może dlatego głoszeniu kazań krucjatowych towarzyszyło na synodach kościelnych odnawienie dekretów pokojowych. nigdy nie spróbuje przywłaszczyć sobie ich własności i pomoże im. napotkał mnóstwo skarg. Żonę Piotra Duffielda uduszono w czasie. doświadczenia rodzin. na jakie były narażone kobiety. kiedy hrabia Robert udał się na pierwszą krucjatę. gdyby żona sama zechciała zostać mniszką. że nawet w XIII wieku w Anglii. w czasie których miały zajmować się posiadłościami i rodziną. Lecz każdy musiał wiedzieć. Gdyby nie wrócił. miały pozwolić jej na małżeństwo lub złożenie ślubów zakonnych "zgodnie z wolą jej samej. szczególnie kobiet. Flamandowie ucierpieli. Na przykład w 1120 roku Gotfryd z Le Louet odwiózł swą żonę pod opiekę zakonnic z Le Ronceray Rzeź wojenna.

Na przykład pierwszy krzyżowiec. Ge-rald z Landerron. największy skarbiec w Europie. Z rodziny wyznaczano starszego lub młodszego syna 87 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 Relikwia prawdziwego Krzyża (po lewej). że nie pragnie wstąpić do zakonu. Gdyby jednak córka zadecydowała. kiedy on sam pasuje ich na rycerzy". Gdyby umarł. Fulko obiecał mniszkom jedną ze swych siostrzenic jako oblatkę i zagwarantował dar związany ze wstąpieniem do klasztoru. Hugon Rufus z Champallement miał bardzo chorego czy kalekiego brata imieniem Gwidon. Prawdziwym składem dla wielu wyjątkowych łupów jest katedra świętego Marka w Wenecji. że w czasie pierwszej krucjaty mówiono o trzyletniej kampanii. gdy był on skarbnikiem u Świętego Grobu w Jerozolimie. że tyle właśnie może potrwać jego nieobecność w domu. Olivierowi z Lastours. Poruszające porozumienia negocjowano przez rekrutacją na drugą krucjatę. sąsiedzi czy wasale. łupy wysłano do domu jako wyraz triumfu. Została przywieziona do Europy przez krzyżowca. uważanej za zdolną do udźwignięcia odpowiedzialności. Spośród innych krzyżowców z wczesnego okresu krucjat. Odpowiedzialni za zarządzanie posiadłościami mogli być członkowie rodziny. dotyczące administrowania ich włościami w czasie długiej nieobecności: wydaje się. Bertolda z Sperberseck. które miały na celu zaspokojenie bieżących potrzeb. w 1129 roku. mnisi mieli pochować go na swym cmentarzu. a w 1120 roku Fulko z Le PlessisMace uważał. płaconą w określonych porach roku. W 1101 roku Gwidon z Bre powierzył pieczę nad swą ziemią i córką sąsiadowi. Łupy przywieziono świętemu do domniemanego miejsca spoczynku. W czasie krucjat nieustannie dochodziło do aktów plądrowania i grabieży. pochodząca z X wieku ikona ozdobiona emaliowaniem i drogimi kamieniami. którego ojciec i wuj byli uczestnikami wyprawy 1096-1099 roku. powierzył swe zamki i synów opiece swojego brata Augera. Należała do krzyżowca z pierwszej wyprawy Geralda z Schaffhausen. Niemal powszechnie opiekę sprawowały żony i matki. albo brata. (w środku) Matka Boża z Nikopei.innych przyjaciół". Podobnie ważne dla interesów krzyżowców były porozumienia. lecz wydaje się. Auger obiecał "wychowywać synów aż do czasu. lecz kiedy w 1204 roku czwarta krucjata złupiła Konstantynopol. Gotfryd z Issoudun zostawił swój . przeora Saint-Pier-re de La Reole. Z jej dzierżawy Gwidon miał otrzymywać rentę w gotówce i naturze. Łupy. Później Olivier poślubił dziewczynę. Hugon uczynił darowiznę mnichom z Corbigny. (na tej strome) Jedenastowieczny kielich bizantyjski. że czasami w rodzinie brakowało osoby.

co zapowiadało się nader kosztownie. Fulko i Le Ronceray porozumieli się. do próby zmniejszenia długu wszystkimi osiągalnymi środkami. Dodo z Cons-la-Grandvil-le. że zakonnice mają rację i zamienił dziesięcinę na inną. że uwikłali się w coś. ozdobiony cennymi klejnotami. jego syn Hugon doszedł do przekonania. my zaś wiemy już. a na zamku wzniesiono drewniany kościół. Kiedy Fulko I z Matheflon powrócił ze Wschodu w roku 1100. jeśli Fulko nie zaakceptuje tego. Pamiętajmy o trudach walki i ogromnych wydatkach. przejeżdżając przez Cluny. Jednak ze swojej strony nie dotrzymał ugody. a Hugon z Gal-lardon powierzył zamek i córkę swym rycerzom. a czasami ich bliskich. większą sumę. aby udało się znaleźć wiele innych podobnych przykładów. anulować porozumienie. Mówi się. Musimy tu wziąć pod uwagę wydatki na podróż powrotną i trudności w przewiezieniu większej ilości złota czy drogocennych rzeczy na tak dużą odległość. Rycerz imieniem Grimald. jakie ponosili. a Fulko zgodził się oddawać swą część dziesięciny i wyposażyć księdza. stał się "konfratrem". by pierwsi krzyżowcy wracali do domu zamożni. Kiedy Fulko walczył na Wschodzie. Bardzo mało istnieje świadectw na to. Postawiono ten kościół. Kiedy Fulko wrócił. co on uczynił. chociaż przedtem dostał na to od zakonnic sporą sumę. aby udać się na krucjatę. którą zgodził się zwrócić. jak ogromne wydatki wiązały się z krucjatami. chciał. Na terenie parafii zbudowano wówczas zamek Matheflon. mieli często zastawy do wykupienia i długi do spłacenia. aby wybudować tam kościół kamienny. Z pewnością jednak przywozili relikwie i zasypywali nimi europejskie kościoły.zamek w rękach jednego z wasali. Sprytnie też obrócił na swoją korzyść stary spór z zakonnicami z Le Ronceray d'Angers. która udała się na krucjatę ze swym mężem. Istnieją nikłe szansę. tak więc aż do czasu wyruszenia na pierwszą krucjatę pozostawał z mniszkami w konflikcie. W całą sprawę był też wplątany mężczyzna imieniem . podarowała opactwu Saint-Hubert-en-Arden-ne komplet ornatów z drogocennych materii oraz kielich wykonany z dziewięciu uncji złota. Krzyżowcy wiedzieli. lecz przekonano go by zgodził się na większą nawet kwotę. Lecz są to jedyne znane wzmianki na temat bogactw. że Gwidon z Rochefort powrócił w 1102 roku Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 "w chwale i bogactwie". Na początku wieku XI wioska Seiches-sur-le-Loir została oddana zakonnicom przez hrabinę Hil-degardę z Andegawenii. zdobytych prawdopodobnie w czasie wcześniejszych wypraw. i być może z tego powodu były one tak srogie. dlatego też gwałtowna potrzeba pieniędzy prowadziła niektórych ludzi. który wybudował i obłożyć inną opłatą trzodę chlewną. uczynił zapis na rzecz opactwa i podarował mu uncję złota. zatrzymywał dziesięcinę. Gdy wzrosła liczba ludności. którzy przeżyli i ich rodziny. Od końca XII wieku krzyżowcy angielscy wyznaczali pełnomocników do pilnowania swych interesów. próbował nałożyć opłatę mostową na most. lub sprawiał takie wrażenie. cokolwiek to mogłoby znaczyć. Hadvide z Chiny. Z drugiej strony ci. Udział Fulka w dziesięcinie z Seiches drogo kosztował zakonnice.

zmieść plugastwo pogan i nadmierną wściekłość. brano do niewoli i zabijaPielgrzymka. Edykulum w kościele Świętego Grobu w Jerozolimie. przedstawiony na fresku ściennym. że niezliczone masy chrześcijan gnębiono. Kiedy wrócił. ujęli krzyż "z jednej strony dla chwały pielgrzyma. Francja. w jakie przyczyniła się ona. przez cały XI wiek zmierzały tam masowe pielgrzymki. Odzew ludzi. Pielgrzym z początków XII wieku w drodze do domu. tym dziwniejsze wydają się ich motywacje. Mała konstrukcja pod kopułą rotundy pokrywa pozostałości skalnego grobowca. aby pod Bożą opieką. który. niebezpieczne i kosztowne. zdecydował. Dwóch braci z Prowansji. obojętność czy rozpacz. Co prawda. Lecz nawet w ujęciu historii teorii chrzes'ci-jańskiej przemocy krucjaty były zdumiewającym wydarzeniem. kiedy odmówiła uczestnictwa w sprzedaży. a myśli krucjatowej w szczególności. aby dziesięcina została sprzedana wraz z młynem .Gotfryd Le Rale. zbierając pieniądze na swą krucjatę. lecz krucjata była nie tylko największą z nich. tylko zwielokrotniały ich entuzjazm? Co działo się w ich umysłach? Przez ponad sześćdziesiąt ostatnich lat wnikliwie studiowano teologię chrześcijańskiej przemocy. które powinny były wywołać cynizm. i dość jasne stały się sposoby. do idei chrześcijańskiej świętej wojny w ogóle. mężczyzn i kobiet na wezwanie krucjatowe zaczyna być wyjaśniany w kategorii odpowiedzi na popularyzację tej ideologii. który współgrał z ich codziennymi religijnymi troskami. namalowanym w kościele świętego Mikołaja w Tavant. Krucjaty były tak nieprzyjemne. Gotfryd 90 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 i Gwidon z Signes. gdzie przyznał się do winy i został ukarany grzywną.co oczywiście podniosłoby cenę -i bardzo się zdenerwował na przeoryszę z Le Ronceray. a z drugiej. Co myśleli na temat swych poczynań? Dlaczego klęski. Gotfryd zawładnął młynem. przedstawianej luCel wczesnych krucjat na Wschodzie. prawdopodobnie. Pierwsza krucjata była kulminacyjną falą kultu Świętego Grobu. która sprawiła. żeby spłacić długi. na płaszczyźnie intelektualnej. że sprzeda sam młyn. dziom przez kaznodziejów w sposób. ale miała też status wojny. że im dłużej zastanawiamy się nad krzyżowcami. sprzedał dziesięcinę z młyna w Seiches na rzecz Le Ronceray. który został zniszczony przez Egipcjan w 1009 roku. lecz chciał. . skierowaną do Ziemi Świętej. lecz zaciągnięto go do przeoryszy.

Zatem wzywając do pierwszej krucjaty papież Urban II rzucił rewolucyjne wezwanie. wolni i przy-odziani w strój. krocząc swą własną drogą. Wydaje się. Matyldy z Toskanii. którzy z pewnością mogli podróżować w splendorze i ostentacji. lecz zmienił zamiar. która może być przyrównana do odmawiania modlitwy. W ten sposób nie zmusza się ich do całkowitego porzucania ziemskich spraw na rzecz życia klasztornego czy innego religijnego zajęcia. aby szlachetnie urodzeni i rycerze mogli funkcjonować jako żołnierze. W Aimery. w wyniku dialogu między papieżem Grzegorzem VII a kręgiem teoretyków reform. Autor Kroniki z Monte Cussino. przy udawaniu się na pielgrzymkę bez broni. iż prowadzenie wojny może być potraktowane jako pokuta. pragnęli traktować wojnę jako integralną część swej praktyki pokutnej. że stwierdzenie. przeznaczyć na zakup rynsztunku. który nie pociągał za sobą porzucenia profesji żołnierza czy upokarzającej utraty statusu..Pielgrzym jest nieogolony i odziany w ciemny strój. Mimo częstych kwiecistych zapewnień. z drugiej strony. aby sumę. że można ją było intelektualnie uzasadiii 91 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 nić przez połączenie działań wojennych i pielgrzymki do Jerozolimy. Odbycie pielgrzymki jest pobożnym aktem pokuty.. opisał jego inicjatywę jako ruch pasterski. W rejonie Limoges Brunet z Treuil miał zamiar wstąpić do klasztoru w Aureil. można znaleźć w słynnym stwierdzeniu Guiberta z Nogent. aby klasa rycerzy i tłum. jak było w zwyczaju. były na ogół czysto pokojowe. a jego miejsce we wspólnocie zajął jeden z . Intencje jedenastowiecznych pielgrzymów z klas walczących. W prawej ręce trzyma kij. zostało rozwinięte w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XI wieku. Takie stwierdzenia wywołały powszechną reakcję. pozostając jednocześnie wśród ludzi świeckich. Przekonał przeora. w okolicach Limoges. prawdopodobnie urzędnik kurii. nie tylko celem odniesienia korzyści. Urban podjął tę bezprecedensową ideę i sprawił. Komentarz na temat krucjaty jako ruchu stworzonego specjalnie po to. Bruno "był świadomy swych grzechów i wraz z innymi chrześcijanami pragnął zwalczać muzułmanów oraz odwiedzić grób Pański w Jerozolimie". musiał chyba dostrzec w krucjatach drogę zaspokojenia pragnienia bardziej chwalebnego życia. w lewej natomiast liść palmowy przywieziony z Jerozolimy. zebranych wokół swej protektorki. Ma torbę zawieszoną na ramieniu. Oficjalnie opisywano to jako wyraz ich miłości dla chrześcijańskich braci i sióstr oraz ich Boga. krucjaty były w takim samym stopniu działalnością pobożną. lecz również z pobożności. lecz mogą zasłużyć w pewnym względzie na łaskę Bożą. a zaangażowanie się w tę praktykę traktowano jako "prawdziwą ofiarę". mógł znaleźć nową drogę osiągnięcia zbawienia. Krzyżowcy. jak i wojskową. o którym już wspominaliśmy: "Bóg ustanowił w naszych czasach święte wojny. który pobiegł ich śladem . a pojęcie pobożnej wojny sugeruje formę usługi wojennej. no z barbarzyńską furią". wymagającym stanu umysłu całkowicie odmiennego od zamiarów wojownika. który towarzyszył papieżowi w podróży do Francji. dający klasie walczących szansę zapracowania na własne zbawienie dzięki podjęciu aktu pokuty. ekwipunku i koni. poddanie samego siebie. do którego przywykli". którą wpłacił jako wstępne.

napisał papież Paschalis II. w hrabstwie Dorset. fizycznie pomagającego krzyżowcom. na której można było zdobyć Bożą aprobatę. Lecz gdy przeor wrócił z Marmoutier.młodych krewnych. który był uwikłany w przedłużający się spór z opactwem Marmoutier. Gdyby pierwsza krucjata poniosła klęskę. do którego w opinii wielu krzyżowców przyczyniła się pomoc armii aniołów. rozwodzących się nad pokutnym charakterem krucjaty i podkreślających jedyną drogę. duchów poległych krzyżowców. Sigebert zawsze był przeciwnikiem aż . Jego umysł był "podzielony.. Niedługo po bitwie wizję tę uwieczniono na drzwiach kościoła świętego Jerzego w Fordington. że można się dziwić. droga krzyża. niewiarygodnie go pobudziło". W południowych Włoszech normariski rycerz Tankred zadręczał się. spadającymi gwiazdami . gdyż życie. że krucjata była prawdziwą manifestacją Bożej woli. iż najprawdopodobniej nie wywołało żadnych protestów ze strony wyższych dostojników kościelnych. z pewnością skrytykowaliby ideę połączenia wojny i pielgrzymki. "Pan z pewnością ożywił swe stare cuda". niebiańska Jerozolima. że Bóg zaaprobował połączenie świętej wojny z pokutą i pielgrzymką. która przeszła przez Syrię w 1097 roku i udała się dalej w kierunku Antio-chii i ostatecznie do Jerozolimy. więc zrzeknie się roszczeń co do własnos'ci. czy oddać się życiu ziemskiemu". że chciałby wstąpić do społeczności klasztornej.kometami. aby potwierdzić ważność relikwii czy pewność uzyskania nagrody w niebiosach. Uważali ponadto. którzy powrócili. Odzyskał ducha "po wezwaniu do broni w służbie Chrystusa. gdyż traktuje ją jako dar zaślubino-wy. którymi aż do tego momentu opisywa- . Pojęcie wojny o wiarę było tak radykalne. świętych i duchów zmańych. prowadzonych przez świętego Jerzego.a noce zakłócały liczne nawiedzenia: Chrystusa. zorzami. że jedynym wytłumaczeniem ich zwycięskiego marszu jest interwencja Boga. Krzyżowcy przekonywali się. wojna duchowa . lecz triumf wyprawy potwierdził w oczach zarówno uczestników i obserwatorów tezę. że Odon odzyskał siły i mówi teraz.. jakie wiódł stało w sprzeczności z duchem chrześcijańskim. stwierdził. Jedną z najbardziej znamiennych cech listów od krzyżowców i opowieści naocznych świadków jest potęgujący się nastrój zdumienia w armii. Niebiosa błyszczały przypadkową lecz rzeczywistą pirotechniką . co.mżenie Paiiskie: Punktem zwrotnym pierwszej krucjaty było zwycięstwo odniesione pod Antiocina 28 czerwca 1098 roku. Podobnie mogło być w przypadku Odona Bevina. Naoczni świadkowie krucjaty zaczęli używać zwrotów. Odon zachorował i poinformował miejscowego przeora. mieszkającego w pobliżu Chateaudun. świętych. W liście napisanym przez Sigeberta z Gembloux w 1103 roku widać wyraźnie słabość bardziej konwencjonalnej teologii wobec całej tej euforii.rycerstwo Chrystusa. dotyczący posiadłości. że wolałby wyruszyć do Jerozolimy. niepewny czy ma iść śladem Ewangelii.wiele spośród nich było wychwalanych i wysubtelnionych przez komentatorów. no wyłącznie profesje klasztorne .

zapewnię dość surową na to. który spędził cztery lata. w większej części Zachodniej Europy.wydaje się jednak.1118 i 1122. w czasie rekrutacji na drugą krucjatę. że pochodząca z końca XI wieku tradycja pokojowego pielgrzymowania ponownie sama się potwierdziła. wyrażoną w liście papieża Pascha-lisa II do Roberta z Flandrii. który udał się do biskupa z Poitiers. Można jednak odnieść wrażenie. który odnosił się szczególnie do powrotu Roberta z wyzwolenia Jerozolimy.zachowały się imiona wielu pielgrzymów. Zainteresowanie Świętym Grobem bynajmniej nie zniknęło . W innych miejscach rekrutacja odbywała się sporadycznie lub wręcz wcale. W rozdziale 2 wyjaśniono. by być w pełni satysfakcjonującą. Jak wiadomo. W tych dwóch regionach tradycja krucjatowa pozostała żywa. gdzie pierwsza krucjata spotkała się z szerokim odzewem. najprawdopodobniej między 1102 i 1146 rokiem nie było więcej krzyżowców. Synod w Clermont i papież Urban II podsumowali korzyści. Zdaje się. że w następstwie pierwszej krucjaty. dlatego też zaatakował ideę wojny pokutnej. tak powszechną na to odpowiedzią wiernych zachodnia Europa zaczęła zmierzać w nieoczekiwanym kierunku. że wojna jest pobożnym postępkiem. aby otrzymać od niego "szatę pielgrzyma". w Jerozolimie i udał się tam raz jeszcze w 1114 i 1125 roku. 1104-1108.tak radykalnej reformy. za które nie odpokutowali. po wszystkich trudach poniesionych dla wyzwolenia Jerozolimy. południową Normandię i Ile-de-France. chciał zapewnienia. którzy udali się stamtąd na pielgrzymkę do Jerozolimy na początku XII wieku . że na postępowanie wiernych wpływało przekonanie. co już wiemy. iż w ten sposób Urban II chciał autorytatywnie stwierdzić. że trudy wyprawy pomogą duszy jego ojca. jakie przyniesie ten akt skruchy w odpuście. kiedy został templariuszem. aby odżyć czterdzieści cztery lata później. krucjaty na Wschód były ogłaszane w latach 1106-1107. ale i wyrównają wszelkie zaległości po94 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 zostałe z wcześniejszych a niewystarczających pokut. W Limousin.1120. natomiast do Hiszpanii w latach 1114. lecz regularny i logiczny odzew na te apele nadszedł tylko z Flandrii i tylko z części terytorium rozciągającego się od północnego Poitou przez Andegawenię do Chartrain.1139. iż wysiłek i cierpienie przyniosą im dobro. przez co odbędą przed Bogiem nie tylko kary na rachunek ostatnich grzechów. chociaż zacytował list Paschalisa. Sigebert ani razu nie wspomniał o krucjacie. a krzyżowcy uczynili krok w nieznane. W tym samym okresie żaden krzyżowiec . innym centrum rekrutacji na pierwszą krucjatę. Wśród wielu pielgrzymów o wysokiej pozycji społecznej znajdujemy hrabiego Hugona z Troyes. idea krucjatowa została uśpiona.1128. Między 1102 i 1146 rokiem nie wyruszył stamtąd ani jeden krzyżowiec. Tak samo było w Szampanii. iż krzyżowcy mają zamiar podjąć pokutę. Wysiłki krzyżowców mogły także przynieść korzyść ich krewnym: w 1100 roku Herbert z Thou-ars. Wskutek ogłoszenia w 1096 roku. lecz bardzo chętnie pielgrzymowano do Jerozolimy.

gdyż cały czas pragnie pomóc ci w twej potrzebie. szansą. którego piętnastowieczny portret. lecz najpewniej żadnego w międzyczasie. z Prowansji do Jerozolimy wyruszyło wielu pielgrzymów. Spośród potomków hrabiego Wilhelma Tete-Hardi z Burgundii niektórzy zajmowali w czasie pierwszej krucjaty bardzo wysoką pozycję. z których wywodzili się liczni krzyżowcy z 1096 roku. choć również w tej krainie odpowiedź na apel 1096 roku była entuzjastyczna. Krzyżowcy w pierwszych krucjatach zwykli łączyć się w grupy związane pokrewieństwem.nie pojawił się w Prowansji. Możliwe. przedstawił drugą krucjatę jako szczególną sposobność osiągnięcia zbawienia. był oparty na wcześniejszej wersji. aby myślano o nim jako o . Chce. że historia krucjat jako instytucji rozpoczęła się dopiero wraz z trzecią wyprawą. dlaczego święty Bernard 95 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 Prawo kanoniczne i ruch krucjatowy. którzy ujęli krzyż na drugą krucjatę. Podobny obraz odnajdujemy przechodząc od spraw geografii rekrutacji do problemu rodzin. iż dla wielu noszących broń w początkach XII wieku pierwsza krucjata była wysiłkiem jednorazowym i całkowitym oraz szansą na podjęcie jedynej w swoim rodzaju i wyjątkowo opłacalnej pokuty. że tak jest. Z pewnością wielu spośród tych. Lecz w wielu rodzinach. Mogłoby to skłaniać do wyciągnięcia wniosku. zmagał się z niepokojami krzyżowców dotyczącymi skuteczności odpustów. Po 1102 roku ludzie powrócili do tradycjnych pobożnych praktyk. czy też udaje. otwartą dla tych. szczególnie wielkich panów z okolic Marsylii. która mogłaby się już nigdy nie powtórzyć. wstąpiło lub miało zamiar wstąpić w ślady swych ojców i dziadków. Jednakże podobnie jak w wyżej wymienionych przypadkach. Wydaje się. że rodzinne tradycje angażowania się w ruch krucjatowy zostały ustalone w czasie wypraw 1096 i 1101 roku. że tylko jeden udał się na krucjatę między 1102 a 1146 rokiem. którzy podejmą krzyż: "[Bóg] znajduje się w potrzebie. lecz zdaje się. W połowie XIII wieku święty Tomasz z Akwinu. pędzla Justusa z Gandawy. Badania mogą przynieść podobny obraz okresu między 1149 i 1187 rokiem. W każdym razie sytuacja powstała w latach 1102-1146 tłumaczy. nie można było spotkać ani jednego czy też niewielu w czasie późniejszych rekrutacji aż do 1146 roku. Rodzina Bernarda z Bre w Limoges wysłała czterech mężczyzn na pierwszą krucjatę i następnych czterech na drugą. siedem osób zdominowało drugą. że w przypadku związków rodzinnych zapał 1096 roku odrodził się dopiero w 1146 roku. Wydaje się prawdopodobne.

dłużniku. że Odon zaaranżował inną melodra-matyczną ceremonię w Gevrey-Chambertin. do których zadawania byłem aż do tego momentu przyzwyczajony. a żyjecie nadal w tym roku jakże dla Boga miłym. aby ktokolwiek. kobiety czy mężczyźni. Przywileje uposażenia. tyle że z większym natężeniem. W 1101 roku Odon I z Burgundii. tak więc może wynagrodzić tych. Lecz najpierw. z jaką papiestwo traktowało nową teologię odkupienia. Bernard proponował jednak przedwczesną interpretację. a otrzymasz taką samą miarą odkupienie wszystkich grzechów. Obiecałem. przejawiało się samopo-niżenie. miłosierdzia i miłości. że odpust w pełni wszedł w życie w XIII wieku. i jak sam mówi: "W obliczu mnichów siedzących dookoła sali i wielu członków świty. gdzie odwołał obciążenia. kiedy dokładnie odpust zaczyna działać. żywiły urazy i wnosiły skargi przeciwko nim. naprawiłem krzywdy. Idąc na pielgrzymkę nie chcieli oczywiście. w której nie istniały prawdziwie satysfakcjonujące pokuty. a szczególnie społeczności religijne. że krucjata ofiaruje im szansę ponownego startu. dzięki której Bóg zgadza się na uznanie pokuty za wystarczającą. 96 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 które wyznałeś ze skruchą w sercu. czując się zamkniętymi w świecie grzechu. Wydaje się. ujął krzyż pogrążony w smutku z powodu ofiar. Ostatecznie teza ta została przyjęta dopiero pięćdziesiąt lat później przez Innocentego III. Z tego powodu nazwałem was błogosławionym pokoleniem. którzy tam stali. W czasie drugiej krucjaty krążyła pogłoska. lecz stał się gwarancją aktu łaski. prawdziwym roku jubileuszowym". W tym stylu. w otoczeniu swych największych wasali. was. Uznałem mój błąd i poszukując łaski. Ludwik VII. całkowicie spalonym po ataku króla na . jeśli są sprzedane. poprosiłem o rozgrzeszenie. Być może nie byłaby zbyt śmiałą sugestia. którzy walczą za Niego: odkupieniem ich grzechów i niekończącą się chwałą. że jeśli uda mi się wrócić (z krucjaty). W jego interpretacji odpust przestał być stwierdzeniem o nagrodach zadowalającej pokuty. lecz kiedy wierny nosi je na ramionach. jej przyjęcie zostało opóźnione przez ostrożność. z którym panowie zrzekali się własności czy praw zabranych klerowi lub na nim wymuszonych. które zginęły w kościele. jakoby król Francji. które niesprawiedliwie narzucił tam mnichom z Cluny. ludzie wystarczająco dobrze pojęli. z którego nie mogą uciec. które nadawali. Szaty [z symbolem krzyża] nie przynoszą wielkiej korzyści. poprawię się". kiedy doktrynę sformułowano w sposób zrozumiały dla ludzi. były na ogół formowane w kategoriach pokuty i pokory. Oratorskie potraktowanie przez Bernarda problemu odpustu było wspaniałe: "Weź znak krzyża. na pewno mają wartość królestwa Bożego". Ciągle wszak dochodziło w tej sprawie do nieporozumień i święty Tomasz z Akwinu starał się odpowiedzieć na problemy dotyczące tego. Przygotowania do krucjat przeprowadzano zawsze w atmosferze pokuty. którzy byliście porwani w czasie tak bogatym w odkupienie. wkroczył do kaplicy świętej Beni-gny z Dijon.

Yitry w 1144 roku. jak gdyby błyskawica spłynęła z nieba. i wydawało się. który proklamował trzecią krucjatę: "Obowiązkiem spoczywającym na nas wszystkich jest rozważenie i wybór odkupienia naszych grzechów przez dobrowolną chłostę i zwrócenie się do Pana Boga naszego z pokutą i pobożnymi uczynkami. Komory ossuańum na zrujnowanym dwunastowiecznym cmentarzu kościoła joannitów w Acheldamach. Nie może w tym świetle dziwić fakt. Dalej list przedstawiał krucjatę jako "okoliczność sposobną do wyrażenia żalu i czynienia dobra". z hałasem uczynionym przez proporce i cymbały. chów-encjueteurs (śledczych). że stanie przed sądem Bożym. wszędzie głoszono krucjatę jako pokutę. bębny i rogi Saracenów. Przybył najwspanialej ze wszystkich. których zadaniem było zbieranie i rozpatrywanie skarg na dworskich urzędników. ponieważ jego galera miała wymalowane poniżej i powyżej linii wody jego tarcze herbowe: zloty równoramienny krzyż na czerwieni heraldycznej. W ten sposób Jan z Joimdlle opisał przybycie do Egiptu Jana z Ibelinu. najpierw poprawmy w samych sobie to. nakazujących mu zmienić postępowanie. ciągle są pełne kości pobożnych chrześcijan. Jan z Jo-inville. wzmocniła . Papieże próbowali umniejszyć przepych i luksus . w której się umiera. aby nie pozostawić u nikogo urazy. Ton nadawał list papieski Audita tremendi. do każdej tarczy był dołączony proporzec. kiedy zachodnie chrześcijaństwo doznało szoku po utracie Jerozolimy na rzecz Saladyna w 1187 roku. kobiety i mężczyźni. a Humbert z Beaujeu po ostrzegawczych wizjach. Retoryka pokutna sięgnęła szczytów. na którym złotem wybito herb. że jego galera frunie. a potem zwróćmy naszą uwagę na zdradę i złośliwość wroga". ponieważ wioślarze gnali ją do przodu. przypominającego mu.listy proklamujące drugą i trzecią krucjatę zawierały ścisłe klauzule przeciw zbytkowi . Jednak od tego czasu bardzo ważny jest inny czynnik. w pobliżu Jerozolimy. Ludzie. przyozdobionego w paradny strój rycerski. Niemiecki władca Konrad III został przekonany do przyłączenia się po kazaniu świętego Bernarda. każdy miał tarczę z jego herbem. Jego zaś towarzysz. Idąc tym śladem. przybywali do Jerozolimy. jakie wasale królewscy mogli mieć przeciwko władcy. hrabiego Jafy. wydawało się. określił feudalny dwór króla jako ten. na którym dopuszczono do oczyszczenia wszelkich zarzutów. albo by dać zadośćuczynienie po odmowie akceptacji nowego arcybiskupa z Bourges. w tym najstarsi krzyżowcy.lecz popularyzacja idei rycerskości. która włączyła do chrześcijaństwa bardziej świeckiego niż kościelnego elementy wojenne i arystokratyczne. co uczyniliśmy złego. że sześćdziesiąt lat później pragnienie krzyżowców. aby tam doczekać końca swych dni. Filip z Gloucester najwidoczniej złożył ślub po chorobie uniemożliwiającej wendetę. Miał na swojej galerze przynajmniej 300 wioślarzy. skłoniło króla Francji Ludwika IX do utworzenia urzędu mniiii Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 Jerozolima jako świątynia. w którą był zaangażowany. Kiedy się zbliżał.

naturalnie takie tendencje jak dążenie do osiągnięcia honoru i sławy. Pierwszy to związana z ruchem praktyka czasowej służby walczących na Wschodzie. lecz oddźwięk na wezwanie do pierwszej krucjaty nadszedł z równą. ogłosił krucjatę 1120-1124 roku. W czasie pierwszej krucjaty grupki krzyżowców można było znaleźć wśród szlacheckich. a następnie udał się do Jerozolimy "i tam. wydaje się. Jan z Joinville . Ile-de-France. Prowansji. Wówczas kilkuletni pobyt Karola Dobrego z Flandrii w Ziemi Świętej po roku 1102 został opisany w nieomal czternastowiecznym języku jako prouesse (waleczność) w służbie Boga. Karol został pasowany na rycerza.. Po drugie. We właściwym czasie ruch krucjatowy stał się zwykłą cechą sceny europejskiej. jako papież Ka-likst II. Normandii i Burgundii. jeśli nie większą mocą z pewnych rodzin wasali. Bywało to już opisywane w przedwczesnych terminach rycerskich przynajmniej od lat dwudziestych XII wieku.Gotfryd z Yillehardouin. Oczywiście istnieje możliwość. Tradycja przedłużania okresu służby celem pomocy wobronie świętych miejsc czy chrześcijańskich przyczółków zaczęła się z Galdemarem Carpene-lem z Dargoire i Wilhelmem V z Montpellier w 1099 roku. kasztelańskich i rycerskich rodów w Limoges. że krucjaty zawsze były bardziej przyziemne niż wykazują źródła. silne bodźce zawsze wychodziły z kręgów senioratu feudalnego. drugiej i trzeciej krucjaty spisali ludzie Kościoła. a rycerze . że władza panów feudalnych miała coraz większy wpływ na rekrutację w szeregi krzyżowców. Flandrii. z przepojonymi magią elementami krucjatowymi. Wiele opowieści z pierwszej. Tybald z Szampanii. a czwarty. Trzy czynniki mogły się przyczynić do popularyzacji elementów rycerskości. był podkoloryzowany przez idee świeckie. zmieniała się też równowaga między wojną za wiarę a przedsięwzięciem rycerskim. obecne w ruchu krucjatowym od samego początku.. W rozdziale 3 przedstawiono subtelny i złożony związek między motywacją a różnymi więzami przynależności. Wybitne przykłady to dom hrabiów Burgundii i rodzina kasztelanów z Montlhery w Ile-de-France. Z pięciu synów hrabiego Wilhelma Tete-Hardi z Burgundii trzech zostało krzyżowcami. a ich bardziej entuzjastyczni praktycy byli dla tegoż rycerstwa wzorami. walczył dzielnie za Chrystusa Pana i . wszedł do kanonu literatury rycerskiej. Dopiero w XIII wieku cykl krucjatowy Chevalierdu Cygne ("Rycerz Łabędzia"). najważniejszym zadaniem rycerstwa. Szczyty osiągnęła w karierze Gotfryda z Sergines pod koniec XIII wieku i ciągle wyrażała się w służbie Rycerzy Szpitalników na Rodos w XVI wieku. Robert z Clery. Oczywiście.. którą pełnili nie jako krzyżowcy. nosząc broń przeciwko pogańskim wrogom naszej wiary. Conon z Bethune.zyskali znamienny głos w opowieściach i poezji. Lotaryngii.. Przynajmniej od iii 99 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 czasu czwartej krucjaty wyprawy stały się przygodą rycerską. Wzięli w niej udział także wnuk i wnuczka . lecz jako rycerze świeccy.Jemu poświęcił pierwsze owoce swej pracy i czynów".

to Tybald będzie musiał sprzedać swe dziedzictwo. który co prawda właśnie oddano pod zastaw. że rodziny musiały zbierać się na rozlicznych naradach. Savaric z Yergy kupił lenno swego bratanka i następnie oddał je pod zastaw. Kiedy przyszło do zbierania pieniędzy. że jeśli ten nie wspomoże go finansowo. Możemy sobie wyobrazić. że podobne dyskusje musiały mieć miejsce. uwidacznia się w ich stosunku do problemu kosztów. W sumie dwa pokolenia tego aktywnego w owym czasie klanu wydały dwudziestu trzech krzyżowców i osadników. który następnie sprzedał swoją część matce. dlaczego w niektórych układach rodzinnych odpowiedź na wezwanie krucjatowe była szczególnie silna. a jeśli nie. by można się było domyślić. Krzyżowiec Tybald z Ploasme poinformował brata Wilhelma. aby otrzymać pieniądze na spłacenie krewnego. Norman Tankred z południowych Włoch był wspomagany przez swego opiekuna. Le Bourcą z Rethel i Le Puiset po dwóch. pan Amboise. Zapał. a Courtenay i Pont-Echan-fray po jednym. Troje członków rodziny z Montlhery brało udział w pierwszej krucjacie. w tym Gotfryd z Bouillon w Lotaryngii i ośmiu z rodziny Hauteville w południowej Italii. Wilhelm nie chciał. Można wyróżnić czynniki pomagające wytłumaczyć. Można tu . wszyscy byli blisko ze sobą związani. Hugon z Chaumont-sur-Loi-re. to jaki typ nieruchomości można przeznaczyć pod zastaw czy na sprzedaż.Wilhelma. skoro z dalszej rodziny pochodziło jeszcze trzech krzyżowców z rodu hrabiów z Boulogne. oddał pod zastaw swoją posiadłość kuzynowi Robertowi z Rochecorbon w 1096 roku. Inne porozumienia rodzin z wczesnego okresu krucjatowego były wystarczająco skomplikowane. takimi jak kościoły i dziesięciny. jaka fala entuzjazmu przeszła przez północną Francję i poza nią. jaki żywiły rodziny wobec krucjat. gdy tylko ruch reformatorski postąpił naprzód. Podsuwa to myśl. do których. aby przepadła część Tybalda. dysponując własnościami. lecz dodatkowo zdobył pewną sumę pieniędzy od wuja. Zanim Fantin i jego syn Gotfryd wyruszyli z Thouars. sprzedając część swego udziału w młynie. sześciu z nich zostało ważnymi postaciami na łacińskim Wschodzie. Zapis jednej z takich konferencji rodzinnych widnieje w dokumencie z Breto-nii. Broyes. Saint-Yalery trzech. tak więc nie musiał sprzedawać dziedzictwa. aby zadecydować. czy aktywa mają być zachowane. że wiele z nich postępowało w rozsądnie. Można wykazać. Fantin zostawił trochę ziemi swej żonie i Gotfrydowi. razem z zadziwiająco licznym szykiem powiązanych z nimi rodów: ród Chaumont-en-Vexin wysłał czterech krzyżowców. tak więc zebrał pieniądze. rodziny dzieliły się obciążeniami wynikającymi 100 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 ze sprzedaży czy oddania w dzierżawę ziem. ich prawa zaczęły być coraz bardziej kwestionowane.

podobnie obydwie jej córki. oprócz tego walczył w trzeciej i piątej krucjacie i ujął krzyż w czwartej. czy jego wasale są Mu wierni. że precyzyjne określenie miejsca walki. Tam. a czwarta matką jednego z nich. który stracił swoją ojcowiznę i wzywał swoich synów do jej odzyskania. który był zawsze odpowiedzią na społeczne wartości słuchaczy. do których był adresowany. jednak należna jest jeszcze dodatkowa pokuta i kara. Chce wypróbować swych przyjaciół i zobaczyć.wymienić rodzinną tradycję pielgrzymek do Jerozolimy. matka rodu była jedną z czterech sióstr z Mon-tlhery. jest sprawą drugorzędną. Wydaje się. lecz w epoce pełnego rozkwitu związków feudalnych jeszcze większy wpływ miały patronat i klientela. Chodziło tu o walkę z wrogami . teraz częściej można było spotkać Jego portret jako króla lub pana wymagającego służby od poddanych. On ofiaruje ci tak wiek i takie nagrody. swoją duszę i wszystko. Jeżeli ktoś posiada lenno suzerena i zaatakowany porzuca go i traci swe dziedzictwo. jak zaraz zobaczymy. to jest odkupienie wszystkich twoich grzechów. Z czterech sióstr pochodzących z domu burgundzkiego. związki z monastycyzmem kluniackim i reformą papiestwa oraz kult oddawany niektórym świętym. z których wszystkie były żonami lub matkami krzyżowców. francuski rycerz Piotr Pillart został zwerbowany do obydwu krucjat Ludwika IX na Wschód i krucjaty Karola andegaweńskiego do południowych Włoch. w którą zamierzali się zaangażować. można już znaleźć w pieśniach pochodzących z okresu drugiej krucjaty. od najwyższego cesarza. chociaż nie jesteś związany z nim prawem feudalnym. dzisiaj 102 Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 On wezwał ciebie. Przed XIV wiekiem szlachetnie urodzeni biorący udział w krucjacie uważali powszechnie. abyś mógł pospieszy ć za Nim z własnej. co masz. Chociaż w klanie Le Pu-iset były to prawdopodobnie niezależne tradycje. Pan naprawdę był zasmucony utratą ojcowizny. lecz przeważać zaczął przed 1200 rokiem. często działające na szczeblu regionalnym. Wizerunek Chrystusa jako pana. a tradycje zaangażowania. Trzecim czynnikiem była popularność krucjat na innych teatrach wojny. podobnie jak życie wieczne. nieprzymuszonej woli. Gorliwi krzyżowcy byli często przygotowywani do służby na innych frontach: Leopold VI z Austrii odbywał krucjatę w Hiszpanii i Langwedocji. że miało to wpływ na obraz Chrystusa przedstawiany w propagandzie. Ty otrzymałeś swe ciało. takiego wasala powinno się w prawie pozbawić tego lenna. Związki rodzinne były oczywiście cały czas bardzo istotne. z którymi związały się przez małżeństwo. trzy były żonami pierwszych krzyżowców. Nadto to raczej członkinie rodzin krucjatowych wydają się wnosić przesłanie do domów. wywarły silny nacisk na powołanych do ujęcia krzyża. abyś pospieszył mu z pomocą w bitwie. przechodzące z pokolenia na pokolenie. Do XIII wieku jednakże główną przyczyną motywującą krzyżowców wydaje się być władza pana feudalnego. gdzie Chrystusa opisywano powszechnie jako ojca.

Nie sposób oszacować obecnie szkód. nawet jeśli nieznacznie. iż rzekomo zaprzeczali boskości Chrystusa. chociaż w coraz bardziej ozdobny sposób. dlatego też musiały stać się mniej radykalne. Prowadzenie walki w imieniu Państwa Bożego. że przy przyjmowaniu do zakonu plują na krzyż. czyli upadek templariuszy. jak często nazywano chrześcijaństwo. Świeckie idee rycerskości przytłumiły. Templariuszy oskarżano. Idea wojny pokutnej. Mogło być tak. Pieśni MICHAEL ROUTLEDGE a h i-oLiteratura każdego okresu odzwierciedla jego niepokoje. Krucjaty stały się w XIII wieku zinstytucjonalizowaną i konwencjonalną opcją dla rycerzy. odpowiadająca ojcowiźnie Chrystusa. nabierało coraz bardziej charakteru wojny w obronie państwa. charakteryzowała postawę krzyżowców zaangażowanych w kampanie w Afryce Północnej czy Europie. była zbyt niewygodna. lecz stanowiły także szczególnie gwałtowne wyzwanie dla krucjatowej teorii i tradycji. Jednakże w średniowieczu słowa "literatura" i "ludowy" czy "popularny" nie . lecz z pewnością były one spore. rewolucyjną ideę proklamowaną w 1095 roku. Koncepcja wojny jako pokuty i pobożnego aktu trwała i ciągle jeszcze była uosabiana. jakie te oskarżenia wyrządziły ruchowi. że jej dożywotnia ziemia. że cause celebrę załamania się krucjat po 1291 roku. jeden z najbardziej radykalnych wyrazów myśli europejskiej. przez rycerzy joannickich na Malcie w XVIII wieku. gdzie i z kim walczą".Chrystusa. Z czasem cel krucjaty przesunął się z wyzwolenia lub obrony Jerozolimy (czy pomocy Ziemi Świętej) na obronę chrześcijaństwa ogółem. W każdym chrześcijańskim społeczeństwie te zarzuty byłyby przerażające. który zostanie opisany w rozdziale 9. aby móc zapewnić sobie stałe miejsce w teologii i praktyce chrześcijańskiej przemocy. leży w Inflantach. Lecz utorowała drogę bardziej konwencjonalnemu obrazowi wojskowej służby Bogu. Zarzuty te były szeroko rozpowszechniane przez rząd francuski. że wciela w odpowiedniej formie religijnej ideały krucjaty. depczą go i oddają na niego mocz. który utrzymywał. inaczej nie może być nazwana ludową. Z oczywistych powodów nie wszystkie odmienne teatry wojny dzieliły tradycje pokutnej pielgrzymki łączone z Jerozolimą. przyczynił się do częściowej laicyzacji ruchu. W XIV wieku służba Bogu czyniona przez demonstrację prouesse. niemalże oderwana od idei pokuty. ukrzyżowaniu i krzyżowi. chociaż w początkach XIII wieku przywódcy krucjaty przeciwko Bałtom usiłowali stwor/yć kult Najświętszej Panny w Rydze i mit. Serię zarzutów przeciwko templariuszom otwierały oskarżenia. i w owym czasie "manifestowali oni nawet dziwną nonszalancję dotyczącą tego. a nie wojny . bluźnierczo zaprzeczając jej podstawowym dogmatom. a społeczeństwu przedstawiano zatrważający obraz prestiżowego zakonu. w której główne miejsce zajmowały autorytet Chrystusa i obraz krzyża. 5.aktu pobożności.

Lecz ciągle istniała również literatura innego typu: łacińskie materiały tworzone dla wysoce wykształconych klerków i pisarzy dworskich. W średniowieczu różnica polegała na tym. ii hatera l tować. takich jak nauczanie. takie jak kroniki. annały i historie. że niezbyt rozwinięta jeszcze umiejętność czytania i pisania ograniczyła rozpowszechnianie: tak literatura będzie odzwierciedlała wszystkie troski klasy piśmiennej: klasy dla której i dzięki której powstawała. których ludzie słuchali. to jednak z pewnością można ją nazwać popularną. W przypadku II wojny światowej piosenki rozchodziły się dzięki gramofonom i radiu o wiele szybciej i docierały do jeszcze szerszych kręgów odbiorców. W tym rozdziale nie zostaną omówione ani te. Z drugiej strony poematy wojenne Wilfrida Owena czy Ruper1 Angielski termin popular może oznaczać zarówno "ludowy" jak i "popularny". chociaż nie można pominąć innych funkcji. napominanie i propaganda. nikarr skich arabs i Roi nęło mar czyi Xlv cja der roi. widzieli ich wykonanie.1 Popularne piosenki z okresu I i II wojny światowej były szeroko znane. Chociaż można mieć wątpliwości. Cisza morska czy Komu bije dzwon nie są pozbawione walorów literackich. ud< cei pU m m n sł ZL gC Ś Ilustracja przedstawia Karola Wielkiego i Rolanda udających się na bitwę przeciwko Saracenom.miały takiego znaczenia jak obecnie. Skoncentrujemy się tutaj na pieśniach. co wykształcony człowiek napisał dla swego audytorium. mimo że ich zasięg był bardziej ograniczony niż w przypadku piosenek. które zależały od masowych umiejętności czytania i pisania oraz względnie dużej liczby wykształconych muzycznie ludzi i musicale. uważali początkowo za rozrywkę. pochodzi z czternastowiecznego manuskryptu Roman cTArles ("Opowieść . ponieważ istniała wtedy pewna forma masowego rozpowszechniania: w pierwszym wypadku były to utwory muzyczne. c szczeg go wrą dy w I wane. ta Brooke'a. najwca Pieśni c nym. a "literatura" oznacza wszystko. ani też inne "oficjalne" formy pism. powieści takie jak Na Zachodzie bez zmian. tak więc utwór taki jak "Tipperary" dotarł do milionów ludzi we względnie krótkim czasie. "Popularny" oznacza popularny na arystokrytycznych dworach. czy tego typu twórczość faktycznie powinna nosić miano "literatury".

nie zostanie tam czarów ani uroków. Ten okres. Anzelm .Cesarz zdobył Saragossę. czy muzułmanie mieli w tym swój udział. diuk marchii bretońskiej. król chce. i czy walka była czymś więc niż zwykłą potyczką. języku literackim południowej Francji . Król wierzy w Boga. na ile odbijają się w niej krucjaty. <caxvi)2 . który opiera się Karolowi. jest oparta na fakcie historycznym. autorstwa Bertrana Boysseta z Arles. a biskupi błogosławią wody. jak i w Niemczech. Ciosami mieczów i toporów kruszą obrazy i wszystkie bałwany. od łacińskiego słowa gęsta: uczynki. Akcja najwcześniejszego i najlepiej znanego poematu. można znaleźć bogate tradycje epickie. synagogi i meczety. ale królowej nie. Jest jasne. został nie bez słuszności nazwany "dwunastowiecznym renesansem". albo zabić żelazem. Canso de la Crotzada ("Pieśń krucjatowa") opisuje wierszem w langue d'oc tak zwaną krucjatę przeciwko albigensom. w tym seneszal Eggihard. Obecnie upłynęło zbyt wiele czasu. aby się nawróciła z miłości.napisana w langue d'oc. Pieśń o Rolandzie. Zawiodą ją do słodkiej Francji jako brankę. Ponadto istnieją też bardziej typowe historyczne opowieści pióra Roberta z Cleri i Got-fryda z Yillehardouin. czy to (zgodnie z dziewięciowiecznymi kronikami chrześcijańskimi) przez rabusiów baskijskich czy też (wg trzynastowiecznego kronikarza arabskiego Ibn al-Asira) przez muzułmanów z Saragossy. opowieści o oblężeniu Antiochii w 1098 roku. oddziały Francuzów plądrują do szczętu miasto. Okres czterech pierwszych krucjat łączy się z rozwojem bogatej rodzimej literatury we Francji i Niemczech. chociaż nie można mieć pewności co do szczegółów. Kulminacją był udany podbój całej Hiszpanii i wymuszone nawrócenie mieszkańców Saragossy. jeśli znajdzie się taki. aby stwierdzić. chce spełnić swoją służbę.z Arles"). król każe go pojmać albo spalić. że w XI wieku nastąpiła gwałtowna zmiana skali: relacja z wydarzeń w Pieśni o Rolandzie zmienia incydent w wielką konfrontację między imperium Karola Wielkiego a siłami islamu.. najstarszy poemat epicki.Chanson d'An-tioche. Jakość rysunku może być tutaj związana z f aktem. W 778 roku oddziały Karola Wielkiego wracały z udanej ekspedycji do Hiszpanii. O wiele więcej niż sto tysięcy ochrzczono na prawdziwych chrześcijan. niemal na pewno można datować na okres pierwszej krucjaty.. które to znaczenie rozciągnięto na wyczyny dokonywane przez bo105 Pieśni hatera lub grupę czy klan). kiedy w Roncesvalles w Pirenejach zostały zaatakowane.dowódca straży królewskiej i Roland. przynajmniej jeśli chodzi o literaturę. Pieśni o Rolandzie. Wczesna francuska epika była znana jako chan-son de gęste ("pieśń o czynach rycerskich". w której oczywiście znalazły odbicie także krucjaty. Istnieją też dwie wersje: francuska i prowansalska . Można jednak dyskutować. . Zarówno we Francji. że Boysset byt geometrą z zawodu. Prowadzą pogan aż do chrzcielnicy. Zginęła cała tylna straż.

Od około połowy XII wieku znajdujemy jednak pewną formę rodzimej literatury tego okresu. że stosunkowo mało jest pieśni. nie ma żadnego dowodu świadczącego o tym. takie jak planh Gaucelma Faidita po Ryszardzie I z Anglii (rok 1199). Są one zapisane w języku prowansalskim lub starofrancuskim. w której wspomina się krucjaty. plus k'a nulle autre gent (1188/91) i prawie wszystkie pieśni niemieckie. w których krucjaty stanowią temat. że jakiś utwór jest "pieśnią krucjatową"? Prawda. takie jak na przykład Mnicha z Montaudo L'au-tńerfui en paradis (1194). inni oddają się wytwornej konwersacji. że autor był świadomy faktu. których przedstawiono w Rolandzie jako potwory i bałwochwalców. Mówienie o pieśniach krucjatowych jako o gatunku nie jest bardzo pomocne. Późniejsze przykłady to dworskie pieśni miłosne. amant. 30 w niemieckim. w których krucjaty byłyby jedynym tematem. Krótko mówiąc. Najwcześniejsze można łączyć z drugą krucjatą czy też z rekonkwistą. panegiryki. .pieśni. lecz zachowało się wiele fragmentów utworów. na którym mogty być wykonywane pieśni krucjatowe. lamenty za utraconymi bohaterami. w których poeta przedstawia dziewczynę lamentującą z powodu nieobecności kochanka. Mimo to.2 Pieśń o Rolandzie.i formy zwane pastorela . Marcabru i Cercamona. alegorię czy rozwinięcie jakiejś myśli: 106 przykładów w języku prowansalskim. Powyższe ilustracje przedstawiają inne formy rozrywek dworskich: grupa dworzan tańczy taniec carole. odbił się powszechnie szerokim echem. które poruszają kwestie moralne. takie jak Rutebeufa Complainte de monseigneur Joffroi de Sergines (1255-1256) i poematy dyskusyjne. polityczne czy personalne . Co więcej. W Pieśni o Rolandzie nie znajdujemy żadnej wzmianki na temat krucjat. Przekonująco dowiedziono. Dla ułatwienia przyjmujemy definicję. Wiele dyskusji poświęcono problemowi: co stanowi o tym. Wśród najwcześniejszych takich pie- i mauuató cft tongeura <HM ln» nuits nc fiut «»«»«»: &ptgi8L«djH omtnnm Dwór był miejscem. Francji lub Włoszech. obraz muzułmanów. Są to "pieśni krucjatowe". Poeci nawiązywali do krucjat w wielu różnorodnych formach poetyckich. aby mówić o krucjatach. Należy jednak stwierdzić. jeden w hiszpańskim i dwa we włoskim. czy to na Wschodzie czy też w Hiszpanii. śni pióra trubadurów prowansalskich. że obraz muzułmanów przedstawiony w poemacie jest celowo wypaczony i nijak ma się do tego. przekład Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Z czasów pierwszej krucjaty nie zachowały się żadne przykłady -lecz z tego okresu w ogóle przetrwało niewiele zapisów. jak zobaczymy. Krucjaty stały się tematem dla pieśni i form poetyckich już istniejących. około 40 w francuskim. można znaleźć siwentes pieśni. że w starofrancuskiej epice celowe aluzje do krucjat w Palestynie są stosunkowo rzadkie. że poeci stworzyli nową formę czy rodzaj literacki. co jedenastowieczny poeta mógłby wiedzieć o muzułmanach z Hiszpanii czy Palestyny. w której krucjaty pojawiają się jako temat. na przykład pieśń kasztelana z Coucy A vous. że "pieśnią krucjatową" jest każda pieśń. PIW 1994. a dama trzyma jastrzębia. iż jego opowieść będzie miała specjalne znaczenie propagandowe. wydaje się prawdopodobne.

wykonywali też w swych przedstawieniach pieśni krucjatowe trubadurów. króla. przyjąłe. jak Bonifacy i on sam walczyli w czasie oblężenia Konstantynopola. przyjmowanego na di kobiety" (Yalen Marque w. Raimbaut przypomina. jak i wypraw na Wschód. tym bardziej że niektórzy poeci byli jednocześnie przywódcami krucjat. Znamy pieśni takich dowódców jak Tybald IV z Szampanii czy Foląu-et. że mi pomógł. W południowej Francji znajdujemy aluzje. lecz napomina swego patrona. przeważnie we Francji i Niemczech. do krucjaty przeciwko albigensom.Niewiele pieśni z okresu drugiej krucjaty przetrwało do naszych czasów: jedna we francuskim i być może dziesięć w prowansalskim. jako że znalazłem w tobie tak dobrego pana. w "liście-pieśni" do Bonifacego z Montferrat. że mi pomógł. w. lecz napomina swego ] wspomnieniami: Figury przedstawione na ślubnej szkatułce to najprawdopodobniej jongleurs. że nie da się żyć wspomnieniami: Z tobą oblegałem warowne zamki. Ekspedycje z XIII wieku stały się tematem wielu pieśni. byt wielu poetów zależał. Na przykład trubadur Raimbaut z Vaqueiras. zawodowi artyści-żonglerzy. a ty uczyniłeś z takiej osoby szanowanego rycerza. wspomina minioną życzliwość swego patrona: "Błogosławię Boga. dlaczego krucjaty tak często stawały się tematem pieśni. przyjąłeś mnie tak szlachetnie. często z ostrożności pośrednie. 5-10). i takich znacznych możnowładców jak Conon z Bethune i Gwidon z Coucy. dałeś mi broń. którzy oprócz gry na instrumentach. wyniosłeś mnie z nizin na wysokości. biskup Tuluzy w czasie krucjaty przeciw albigensom. uczyniłeś mnie z nizin na wysokośi a ty uczyniłeś z takiej o rza. emira. truwerów. przyjmowanego na dworze i chwalonego przez kobiety" (Valen Marąues. Raimbaut przyf sam walczyli w czasie ot la. oznacza. W okresie po 1160 roku wzrost liczby i popularności trubadurów oraz ich odpowiedników w północnej Francji. 5-10). Figury przedstawione na ś którzy oprócz gry na instr: krucjatowe trubadurów. uczyniłeś tyle dobrego. zatem właściwie zbyteczne wydaje się stawianie pytania. że trzecia i czwarta krucjata znalazły większe odbicie w pieśniach. bowiem byłem nikim. truwerów i Minnesanger. Jeśli prawdą jest nasza początkowa teza. tn od patronatu wpływowy kład trubadur Raimbau pieśni" do Bonifacego z IV nioną życzliwość swegc Boga. skoków i zonglerki. Pieśni. jako dobrego pana. które przetrwały z tego okresu i z następnych dziesięcioleci. ufortyfikowane cytadele i wiek wspaniałych pałaców należących do cesarza. senher de Montferrat. dałeś mi broń. Co więcej. często dotyczą zarówno Hiszpanii. przynajmniej częściowo. dostojnego Lascańsa i proto-stratora obleganego . od patronatu wpływowych krzyżowców. Podobnie większość pieśni niemieckich Mmnesiinger odwołuje się do tych ekspedycji.

Figury przeds którzy oprócz krucjatowe tn od patronatu kład trubadi pieśni" do Bo: nioną życzlh Boga. lamenty za utraconymi bohaterami. na którym mogty być wykonywane pieśni krucjatowe.pieśni. tym bardziej że niektórzy poeci byli jednocześnie przywódcami krucjat. panegiryki. aby mówić o krucjatach. Niewiele pieśni z okresu drugiej krucjaty przetrwało do naszych czasów: jedna we francuskim i być może dziesięć w prowansalskim.przyp. Lecz jeśli nie zostanę przez ciebie suto wynagrodzony. Powyższe ilustracje przedstawiają inne formy rozrywek dworskich: grupa dworzan tańczy taniec carole. w. oznacza. które poruszają kwestie moralne.w Petńon i wielu innych dostojników. Podobnie większość pieśni niemieckich Minnesiinger odwołuje się do tych ekspedycji. Marcabru i Cercamona. 5-10). o panie margrabio. Krótko mówiąc. które przetrwały z tego okresu i z następnych dziesięcioleci. Z tobą ścigałem do Filopation cesarza Roma-nii [Bizancjum . gdyż postanowiłeś ukoronować kogoś innego na jego miejsce. Ty wiesz. zatem właściwie zbyteczne wydaje się stawianie pytania. takie jak planh Gaucelma Faidita po Ryszardzie I z Anglii (rok 1199). w których poeta przedstawia dziewczynę lamentującą z powodu nieobecności kochanka. można znaleźć sirventes . polityczne czy personalne . często dotyczą zarówno Hiszpanii. jak obiecałem. plus k'a nulle aułre gent (1188/91) i prawie wszystkie pieśni niemieckie. dlaczego krucjaty tak często stawały się tematem pieśni. truwerów. biskup Tuluzy w czasie krucjaty . Rain sam walczyli i la. że poeci stworzyli nową formę czy rodzaj literacki. Krucjaty stały się tematem dla pieśni i form poetyckich już istniejących. przyjmow kobiety" (Val w. Jeśli prawdą jest nasza początkowa teza. często z ostrożności pośrednie. to ludziom będzie się wydawać.i formy zwane pastorela . Ekspedycje z XIII wieku stały się tematem wielu pieśni.]. na przykład pieśń kasztelana z Coucy A vom. tłum. inni oddają się wytwornej konwersacji. lecz napom wspomnieniai śni pióra trubadurów prowansalskich. a dama trzyma jastrzębia. że nigdy nie byłem z tobą i nie służyłem ci tak wiernie. W południowej Francji znajdujemy aluzje. 31-34) Poematy sławiące bohaterów krucjatowych często opiewają ich wspaniałomyślność jako pa- DwoY był miejscem.pieśni. że trzecia i czwarta krucjata znalazły większe odbicie w pieśniach. takie jak Rutebeufa Complainte de monseigneur Joffroi de Sergines (1255-1256) i poematy dyskusyjne. nie ma żadnego dowodu świadczącego o tym. że mówię prawdę! (ibid. takie jak na przykład Mnicha z Montaudo L'au-tńerfui en paradis (1194). W okresie po 1160 roku wzrost liczby i popularności trubadurów oraz ich odpowiedników w północnej Francji. jak i wypraw na Wschód. do krucjaty przeciwko albigensom. Znamy pieśni takich dowódców jak Tybald IV z Szampanii czy Foląu-et. Późniejsze przykłady to dworskie pieśni miłosne. amant. Pieśni. że mi pi dobrego pan dałeś mi bror mnie z nizin i a ty uczyniłei rza. przeważnie we Francji i Niemczech.

w. gdyż postanowiłeś ukoronować kogoś innego na jego miejsce. 31-34) Poematy sławiące bohaterów krucjatowych często opiewają ich wspaniałomyślność jako paPieśni 108 i rycerzy swemu s towarzys. truwerów i Minnesanger. że mówię prawdę! (ibid.]. senher de Montferrat. wyniosłeś mnie z nizin na wysokości. jako że znalazłem w tobie tak dobrego pana. i Ki ore Ja mar Char s'i Od les i (w. i takich znacznych możnowładców jak Conon z Bethune i Gwidon z Coucy. dałeś mi broń. ufortyfikowane cytadele i wiele wspaniałych pałaców należących do cesarza. króla. od patronatu wpływowych krzyżowców. Ty wiesz. którzy oprócz gry na instrumentach. jesteście szar oddajcie swe został ukrzyżc ży tu Ludwik . przynajmniej częściowo. w "liście-pieśni" do Bonifacego z Montferrat. Raimbaut przypomina. przyjmowanego na dworze i chwalonego przez kobiety" (Valen Marąues. że nigdy nie byłem z tobą i nie służyłem ci tak wiernie. 9-12) Nikt. o panie margrabio. a ty uczyniłeś z takiej osoby szanowanego rycerza. ściach woje Chrystusa: "Rycerze. przyjąłeś mnie tak szlachetnie.przeciw albigensom. 5-10). Na przykład trubadur Raimbaut z Vaqueiras. lecz napomina swego patrona. wykonywali też w swych przedstawieniach pieśni krucjatowe trubadurów. emira. uczyniłeś tyle dobrego. Figury przedstawione na ślubnej szkatułce to najprawdopodobniej jongleurs. zawodowi artyści-żonglerzy. bowiem byłem nikim.przyp. Co więcej. jak obiecałem. tłum. Z tobą ścigałem do Filopation cesarza Roma-nii [Bizancjum . kto odczuwać st sza znajdzie Rycerzor. dostojnego Lascańsa i proto-stratora obleganego w Petrion i wielu innych dostojników. Lecz jeśli nie zostanę przez ciebie suto wynagrodzony. byt wielu poetów zależał. w. że nie da się żyć wspomnieniami: Z tobą oblegałem warowne zamki. jak Bonifacy i on sam walczyli w czasie oblężenia Konstantynopola. skoków i żonglerki. to ludziom będzie się wydawać. że mi pomógł. wspomina minioną życzliwość swego patrona: "Błogosławię Boga.

w. dobry Królu. powraca w poemacie Na jego nędzę (1270 rok) paryskiego poety Rutebeufa: "Śmierć przyniosła mi wielkie straty i ty także. Lecz krucjaty odegrały ważną rolę w poezji dworskiej tego okresu z innych jeszcze powodów. który wplątuje się w dyskusję z Tobą! (L'autrier fui en Paradis. Nie dziwi. niektóre z tych cnót . 20-24). i niegodziwi. do króla. w czasie ich powrotu z Akry w 1192 roku. aby go uwięziono. Konf. że król postąpił słusznie zrywając z tobą związki przyjaźni. dlaczego nie szukał pomocy u króla Ryszarda. że krucjata króla Ludwika pozbawiła go towarzystwa tych ludzi. Rutebeuf skarży się. jak to możliwe. koma krzyżowców Mojżesza przez M został wtedy farao. które w jej opinii odróżniały ją od innych klas. Ni autor pragnie w sty na tych wn zasłużyli. gdyby nie Twoja pomyłka: przecież to Ty pozwoliłeś.czy zapomniałeś. Panie. Poczynania patronów i poetów znajdowały odbicie w faktach. cnoty. Zi ki Pańskiej. w ciągu dwóch podróży. ka między Niebe przyjaciół.. Podobna myśl. Och. Lecz statek Saracenów . zabrałeś ode mnie dobrych ludzi.. tak zwanym Mnichem z Montaudo. 33-48) Jest to aluzja do uwięzienia Ryszarda przez Leopolda. źle uczyniłeś nie udając się tak szybko. bezbożni ludzie uczynili to samo. poszedłbym w końcu zobaczyć go. Niemądry jest człowiek. Mnichu. będzie tam pełno nikczemnych Turków. Bóg pyta mnicha. wyrażona w tym samym żartobliwym tonie. (w. den z licznych przj w których muzułrr towarzyszy faraona tronów oraz ich wyczyny wojenne. że poezja wychwala te cechy i zalety. który nawrócił się i został mnichem. 41-44). aby do cza miejsce i cza będzie zbawienie. którzy normalnie byli jego wsparciem finansowym.. który trzyma Oleron. "Teraz czycy i nikczemi wiele złych sztuc. księcia Austrii. Ponieważ istniał ścisły związek między pojęciem szlachectwa a kwestią posiadania ziemi. do których aspirowała arystokracja." (w. a pielgrzymka do dalekiego Tunisu. stanowi tu dobry przykład. On był twoim tak dobrym przyjacielem.rezygnująca z wiek wyrzeke święte życie. Dlatego też myślę. Fikcyjna rozmowa między Bogiem a trubadurem. jakże wiek pieniędzy wydał na prezenty dla ciebie! Przecież to właśnie on wyciągnął ciebie z błota. jak on żegluje? -jeśli kiedykolwiek dopłynie do Akry. barbarzyńskiego miejsca.

Wczesna krucjatowa pieśń francuska. Przesłanie jest wyrażone w kategoriach obowiązku feudalnego. władzy. Konflikt jest widziany jako rozgrywka między Niebem a Piekłem: Bóg wzywa swych przyjaciół. musi w końcu zostać potępiony ten. (w. akceptacja feudalnych obowiązków auńlium (pomoc zbrojna w czasie ataku wrogów) i consi-lium (doradzanie i oddawanie sprawiedliwości).. z obrazem Boga jako seigneur 109 Pieśni i rycerzy. jak swemu suzerenowi. co leży w ich mocy. Jeżeli nie uda im się tego zrobić. kto towarzyszy monarsze. aby odzyskać je dla Niego. ziemi. Char s'alme en iert en Pareis Od les angles nostre Segnor. Quant Deu a vus fait są chmur Des Turs e des Amoraviz Ki li untfait tels deshenors. Chevalier. jesteście w końcu szczęśliwi. Ki ore imt od looms }a mm d'enfern n'avmt pouur. anonimowa kompozycja z około 1145-1146 roku. gdyż Kananeń-czycy i nikczemni następcy Zankidów zrobili Mu wiele złych sztuczek: teraz weźcie na nich odwet!" (w. 41-44). że Bóg zawezwał was na pomoc przeciwko Turkom i Almora-widom. kto teraz towarzyszy ludwikowi. ponieważ jego dusza znajdzie się w raju z aniołami Pana Naszego. które jasno to ukazują.. którzy przyznają Mu taką opiekę. Rycerze. musimy naprawdę nad tym płakać. którzy jesteście szanowani za zręczne władanie bronią. aby prowadzić święte życie. oddajcie swe ciała w dani temu. 17-20). Rycerzom przypomina się o ich umiejętnościach wojennych i o długu. a wasale Boga muszą dlatego uczynić wszystko. wy. Refren obiecuje raj temu.można określić jako feudalne. którzy popełnili przeciwko Niemu tak haniebne czyny. Wbrew prawu zabrali Jego lenna. muli estes guańz. 1112) mówi anonimowa pieśń pochodząca z około 1189 roku. który za was został ukrzyżowany" (w. 9-12) Nikt. nazywa te sprawy nawet jaśniej. jaki mają wobec Chrystusa: "Rycerze. Cher la fud Deu pńmes servi E reconnu pur segnuur. uzurpowane przez grabieżców. którzy sobie na nią zasłużyli.. Są to: związek z jednym suzere-nem. Bien en devums aveir dolur. w. kto opuszcza swego pana w godzinie potrzeby. Za przykład służy tu Ludwik VII: jest przedstawiony jako osoba rezygnująca z majątku. W Ziemi Świętej widzi się terytorium słusznie przynależne Bogu. ponieważ tam po raz pierwszy uznano go za Pana. nie musi odczuwać strachu przed piekłem. że zaniedbali wykonanie swego feudalnego obowiązku: ". Znajdujemy odwołania do ran i Męki Pańskiej. aby .. zastanówcie się dobrze. Nie jest to tylko pobożne życzenie: autor pragnie wzmóc w słuchaczach żądzę zemsty na tych wrogach Boga. jako człowiek wyrzekający się świata." (Vbs ki ameis. "Teraz on wzywa was. oznacza to. Cher a tort unt ses fieuz saiziz. Poeci opisują często krucjatę słowami.

Edessę. męstwa. 25-40). których oswobodził z więzienia ciemności umierając na Krzyżu. czy Seig-neur lub Baron). Ahi. aby myśleć i dedukować posługując się dialektyką. którzy nie kochają Boga. nagrodą będzie zbawienie. Są ślepi. Średniowieczni poeci i uczeni wiedzieli. Amours! com dure departie. Wszyscy tchórze zostaną tutaj." (Conon z Bethune. a zemsta Boga dokona się rękoma krzyżowców. co kochają Boga i honor tego świata. którzy odpowiadali na wezwanie.. i pomścimy żałosny wstyd. tych. wiek czy choroba. ci ludzie. ci." Ci ludzie zeszli na głupią drogę myślenia. Boże! tak długo pozostawaliśmy bezczynni! Teraz zobaczymy. lecz także doskonale współgrają z ważnymi wymaganiami poetyki. qui orne s'en ha. Nauczano ich także. Bóg jest oblegany w swej świętej ojcowiźnie. w. zobaczymy teraz. A otóż ci odważni rycerze. należało potępiać. Każdy Klasa rycerska i baronowie powinni wszelkimi kosztami uniknąć bezczynności. nie mogą pozostać na miejscu nie cierpiąc wstydu. jak pomogą Mu ci. który za nas został ukrzyżowany. ponieważ chcą mądrze zdążać do Boga. będą wywyższeni. wyznacza miejsce i czas turnieju . jest to jeden z licznych przykładów pies'ni krucjatowych. lecz d. kto naprawdę będzie dzielny. miłości czy wartości. że nie tylko posiadają zalety. którzy je odrzucali.. co są silni. aby tam zostali. w których muzułmanie zostali przyrównani do : towarzyszy faraona. sachiez. Takie upomnienia nie tylko są odpowiednim tematem dla pieśni krucjatowej. 8-21) Trubadur Marcabru jest mistrzem tej techniki. nie mam co do tego wątpliwości. (Tybald z Szampanii. Jeśli teraz pozwolimy naszym śmiertelnym wrogom. który teraz znalazł się w rękach Turków. bo zaprawdę nie masz przyjaciela nad Tego. nasze życie na zawsze będzie okryte hańbą. w. . gdyż w naszych czasach straciliśmy święte miejsca. okryją się wstydem. którym powinien być przybity i zasmucony każdy człowiek. którzy nie pójdą. wstydu i braku męstwa. Wiedz dobrze. Ideologia krucjatowa miała zatem doskonałą strukturę: ci. chyba że chroni ich bieda. ci. że dwiema najważniejszymi funkcjami retoryki są praise i blame (chwała i wstyd). iii 110 Pieśni z nich mówi: "A co z moją żoną? Za żadne skarby nie opuściłbym mych przyjaciół. młodzi i bogaci. lecz smarkacze i ci o spopie-lałych twarzach zostaną z tyłu. Przypomina się im przejście Mojżesza przez Morze Czerwone i że zatopiony został wtedy faraon i jego towarzysze. Seigneurs. W niektórych pieśniach krucjata jest przedstawiona jako okazja dająca rycerzom i baronom możliwość udowodnienia. te w których Bóg cierpiał za nas mękę śmiertelni}. którzy właśnie raz odmawiają pomocy Bogu i tracą chwałę świata dla tak małej rzeczy.dołączyli do jego drużyny. lecz przewyższają pod tym względem swoją klasę. mieli być chwaleni. Do nich są adresowane te pieśni (często zaczynają się one od słów Chevałier.

żaden nie oddaje czci Bogu. młodzieńcza energia. ponieważ przez moc miejsca umywalni Jezus zamieszka wśród nas. nie lubią zabawy ani przyjemCztery nagrobki iv opactwie Fontevrault przedstawiają członków potężnego rodu Andegawenów: Henryka II. Nagrobek Ryszarda I. inni będą strzegli swoich własnych mieszkań i znajdą bardzo trudną przeszkodę: dlatego odesłałem ich. którzy nie zgodzili się udzielić swego wsparcia. Ryszarda I i Izabelę Angouleme. kto będzie Jego prawdziwym przyjacielem. który zna wszystko co jest. a lotry. termin odnosi się do wielu cech. określano w alegoryczny sposób krucjatę w Hiszpanii. które będzie czynione Bogu zarówno tutaj.Bowiem Pan. co będzie i co było. 1149 rok) i najbardziej znanych pieśni krucjatowych.czy ty wiesz.większe będzie niż blask porannej gwiazdy. oraz Gaucelma Faidita. (Marcabru. że odmowa poparcia przedsięwzięcia hiszpańskiego ze strony niektórych panów jest symptomem upadku joven .dosłownie "młodzież" czy "wiek młodzieńczy" .chodzi tu nie tylko o młodzież ze względu na wiek. podobnie jak matka i bracia: Henryk i Gotfryd. Ta pieśń należy do wcześniejszych (ok. obiecał nam koronę i tytuł cesarski. przydrożne włóczęgi. Marcabru uważa. Bóg pragnie wypróbować w swej umywalni śmiałość i zdrowie. aby się wstydzili. że mścimy zło. jakie Marcabru i inni przypisują pozytywnemu modelowi młodego barona czy rycerza: wielkoduszność. zapraszający ogień. Pieśni 111 Rozpustni pijacy i żarłocy. Wilhelma IX z Akwitanii. 28-54) Terminem "umywalnia". samą patronkę poetów. o której mówi Marcabru. Alienor z Akwitanii. był patronem wielu poetów. zostaną w miejscu tchórzy. jak i w stronę Damaszku. jakiego rodzaju? . jaki poeci czynili między społecznymi wartościami cortezia a krucjatą jako moralnym kryterium. Tak wielu jest ludzi bliskich rodowodowi Kaina. pierwszego złoczyńcy. Ci. . zostaną zmuszone do ucieczki. Ukazuje jaśniej niż inne związek. Piękno tych. dowodzi tylko. w. który opłakiwał wzięcie Ryszarda do niewoli. Psi m nomine Domini. którzy idą do umywalni . Alienor. który namawiał go do wypełnienia obietnicy wyjazdu do Palestyny. należało przedstawić z książki} w dłoniach. szczególnie Mnicha z Montaudo. są "złamani. Zobaczymy. strapieni. wnuczkę pierwszego znanego trubadura. poświęcenie. Ryszard. nuży ich proeza. które wierzą we wróżby i przepowiednie.

Jezus. wzywa nas wszystkich. Taka wizja znalazła odbicie w lamentacjach po Ryszardzie napisanych przez poetów Gaucelma Faidita i Peirola. są złośliwe i często wyrażone w języku celowo grubiańskim. . lecz można też znaleźć odniesienia do entuzjazmu i honorowego poszukiwania chwały. 1-5).. który został ukrzyżowany dla zbawienia chrześcijan. Podtrzymuje w swych pieśniach charakterystyczny obraz srogiego moralizatora.. fałszu. 62-63). jak i społeczne. w. w. Lecz. a w drugiej miecz. Proeza oznacza tu odwagę w walce i talent. Ci. ponieważ w takiej sytuacji może ocalić sam siebie od brzemienia. 43-48). którzy nie zamierzają żyć zgodnie z ideałami cortezia. entuzjastycznego wobec chwały i cnoty oraz świadomego obowiązków narzuconych mu przez zajmowaną pozycję społeczną. abyśmy poszli i odzyskali Ziemię Świętą. ności" (ibidem. gdzie umarł. bowiem nas umiłował" (w. szczególnie w kontekście krucjat. jeżeli jest tego wart. że owo "brzemię" to malvestatz.Po lewej: Marcabru byl jednym z najbardziej twórczych i oryginalnych trubadurów z wczesnego okresu krucjat. Współczesny Marcabru Cercamon uważa uczestnictwo w krucjatach za wyznacznik nienagannie moralnego życia oraz za środek na uniknięcie zła: "Teraz człowiek może oczyścić się i uwolnić od wielkiego wstydu. Karą za brak odpowiedzi na to wezwanie będzie zhańbienie po śmierci i niemożność wejścia do raju. Obelgi. iż znajdzie takie cechy u panów i ich bliskich. które sprawia. Jawi się nam jako bohater. krucjaty są uważane za konwencjonalne kryterium zarówno moralne. Mieszając ten obraz z religijną alegorią i z dialektyczną strukturą sirventes. Reszta poematu sugeruje. 1202 rok) przedstawia krucjaty jako zapłatę za ofiarę Chrystusa: "Panowie. Desnaturat son li Frances si de l'afar Deu dizon no. Tworzy portret idealnego baronapełnego energii. Pieśń Peire Yidala Baron. którzy nie idą na krucjatę. 64-65) Nie jest naturalne. że większość ludzi błądzi i ginie" (Cercamon. nie posiadają cech należnych ich klasie. ascetycznego. Marcabru oczekuje. qu'en crotzfon mes (ok. pożądliwości i tchórzostwa. ganiącego gnuśność i słabość natury ludzkiej. jakim został obarczony. aby Francuzi odrzucali sprawą j Bożą. co Cer-camon opisuje jako mieszankę chciwości. to uda się do Edessy i zostawi za sobą niebezpieczny świat. Puois nostre temp iii Pieśni 113 comens'a brunezir. którym go broni. (ibidem. tak samo jak wszelkie słabości hierarchii. jak można oczekiwać. jakie rzuca na tych. honor idealnego pana i jego obowiązki są identyfikowane z chwałą i religijnymi nakazami krucjat. 1. Po prawej: Ryszard jest tutaj przedstawiony w pozie wyrażającej jego zaangażowanie w ruch krucjatowy: w jednej ręce trzyma kościół. pychy. Jhesus.

Działanie krzyżowca utożsamia się z Chrystusowym odpuszczeniem grzesznikom. niósł w wielkiej męce Święty Krzyż.w nie nazwanej kobiecie. Jednym z najważniejszych tematów średniowiecznej poezji jest miłość. pragnienie zdobycia czegoś nieosiągalnego i wysławianie ukochanej. truwerów i minnesangerów to: tęsknota. w. ocknij się! Nie śpij! Skowronek oznajmia nam dzień i mówi w swym języku. podjętej nie z konieczności. Ty. który Bóg w swej wielkiej słodyczy da tym. Cechy. Niespełniona tęsknota może wyrażać intencję. Nietrudno spostrzec. lecz z litości: "On nie musiał wydać siebie na mękę. rywale. że Ziemia Święta nigdy nie była w większej potrzebie . 8-11). Zrobienie tego. za ręce i stopy". to wyniesienie się ponad świat. z miłości. można podać tego przyczynę: pani jest tak wysokiego stanu. Jeżeli jakiś człowiek nie zmiłuje się nad Jego krzyżem i Grobem. On. jest miejscem. Tego samego zdania jest anonimowy dwunastowieczny truwer. lub może być wykorzystana do podsunięcia myśli o wyprawie. Albrecht z Johansdorf. którzy śpiewają o miłości". jak łagodny baranek.lecz pewni głupcy pytają: "Dlaczego też Bóg nie może się tym zająć bez naszej pomocy?" Odpowiedź jest wyrażona w kategoriach Chrystusowej ofiary. 1-10. 21-30) Idea traktowania krucjat jako aktu miłości jest częścią religijnej ortodoksji tych czasów. lecz inne związki między krucjatami i miłością wywodzą się raczej z literackich a nie kościelnych źródeł. W przypadku poetów niemieckich miano. stanowi okazję do grzechu. w których ona przebywa. że trudno dostrzec jej 114 . jeśli napięcie kulminuje się. jak wymienione elementy pieśni miłosnych mogą zostać przełożone na idee krucjatowe. przed Jego piersią. która wydaje się tak długa. prosty i pobożny. udania się na krucjatę. autor pięciu pieśni o tematyce krucjatowej. że traci on nadzieję. słodki w Jego ramionach.oznacza "tych. następnie został przybity trzema gwoździami. iż kiedykolwiek osiągnie wielkie wyżyny. że nadszedł dzień pokoju. jeszcze niezrealizowaną. (Vos qui ameis. Te cechy mogły się rozwijać na różne sposoby. w. lecz kochał nas. Krucjatę podejmuje się z litości. nie będzie mu dane wstąpić do nieba" (Die hinnen varn. lecz ulitował się nad naszym położeniem. interesująco rozwija tę ideę. w którym człowiek zdradza nawet swych przyjaciół. Na przykład. kto naprawdę go kocha. który jest w każdym razie niepewny. który został za nas ukrzyżowany. które charakteryzują ekspresję tychfiriamor w pieśniach trubadurów. Można też znaleźć wiele innych niebezpieczeństw i przeszkód: odległość. tak "odległa" od kochanka.na ogół beznadziejnie . nie był oziębły w swej miłości do nas. Zazwyczaj poeta jest personifikacją mężczyzny zakochanego . Podkreśla. pod którym są oni znani -minnesangerzy . który kochasz prawdziwą miłością. plotkarze (zwani tu losengiers) czy nieśmiałość kochanka. jak prawdziwy kochanek [fins amins] i dla nas z miłością. Wtedy On zobaczy.pisze wkrótce po zwycięstwie Saladyna pod Hittinem .który jest obiecany uczestnikom krucjat. Poeta bawarski. co ujmą krzyż z miłości do Mego i którzy będą cierpieli bół dniem i nocą z powodu swych czynów.

że powinienem wyruszyć po jej miłość. odchodzi mój kochanek. została mi jedynie moja ciężka dola. szczególnie w Niemczech. lecz pod koniec wieku. Teraz wysłała do mnie wiadomość. który wydał rozkazy i edyk-ty. nagle odmienił się jej nastrój. córką wielkiego pana. lirze. ruszam w podróż. w. Autor wyjawia dopiero przy końcu drugiej strofy.na ogół uosabiane przez rycerza . co wyraża się w określeniu krucjaty "pielgrzymką miłości": "Panowie i krewni. w pieśni napisanej w czasie trzeciej krucjaty. 1-8). celowo łączy Minne z miłością Bożą. królu świata. Muszę teraz tam iść.Pieśni koniec. Właśnie z Tobą. moja tęsknota i moje łzy. Najwcześniejsze przykłady ujmują problem z punktu widzenia kobiety pozostawionej przez krzyżowca. instrumencie dętym (prawdopodobnie szałamai). Nie ma potrzeby pytać. aby Ci służyć. Ta tendencja wzrastała w miarę upływu czasu. Płakała nad strumieniem i wzdychała szczerze. przystosowując język czy typowe sytuacje poetyki miłosnej. iii Pieśni 115 czyzna na całym świecie wyrusza. stało się ono powszechne. lecz to Ci się podoba. piękną. Jednak.napotyka dziewczynę. ponieważ wstyd popełniony przeciwko Tobie pogrąża mnie w wielkim żalu: najlepszy mężMuzycy grający (od lewej do prawej) na dudach. ona zaś mogłaby być skłonna wysłuchać mych perswazji. Och! Okrutny był król Ludwik. poeci częściej łączą ideę krucjaty z ideą miłości ludzkiej. W okresie drugiej krucjaty to skojarzenie znajdujemy tylko w jednym zachowanym poemacie. szlachetny. że ptaki i zieleń mogłyby przynieść jej radość. 1147 roku) zaczyna się od aluzji do wiosny i natury. co jest tradycyjną cechą pieśni dworskiej. Ona śpiewa o radości czy cierpieniu w miłości. najbardziej smucę się przez Ciebie. zacny i pełen siły. portatywie i kotiach: wszystkich głośnych instrumentów można było używać do podniesienia bojowego ducha średniowiecznego rycerstwa. jak mógłbym złamać swoją obietnicę i przysięgę?" (Ich var mii iuwern hulden. a gdy się spodziewałem. Pieśń Marcabru A la fontann del vergier (ok. Miłość (Minne) schwyciła mnie i uwolniła na słowo. a przez nie smutek wszedł w moje serce!" . że ma na myśli krucjaty. zamiast posługiwać się alegoriami. Była młodą dziewczyną. ponieważ nowa pora roku jest tak słodka. W zwykłej pastoreli "ja" poematu . przystojny. W tym przypadku smutek dziewczyny ma specyficzne podłoże. Hartmann z Aue. dokąd podążam: mówię ci wyraźnie. lecz zostaje odrzucony. gdzie zmierza moja podróż. błogosławiąc moją ziemię i ludzi. Jest to nieuniknione. Rycerz usiłuje ją uwieść. Rzekła: "Jezusie.

Poemat ukazuje interesujące powikłanie. Wydaje mi się. w. które potrafi przebywać daleko od jego ciała. Wzorem dla Fryderyka była najprawdopodobniej pieśń Ahi. Moje ciało jest gotowe do walki z poganami. jaką kiedykolwiek kochano i jakiej kiedykolwiek służono! Oby Bóg w swej dobroci sprawił. Wysłał mi koszulę. jest szalony. etc. że zmuszono ją do poślubienia mężczyzny. Boże. którą jej zostawił. szczególnie w Min herze und min lip diu wellent scheiden: "Moje serce i moje ciało. kładę ją na łóżku przy sobie i tulę całą noc do swego nagiego ciała. w którym jest teraz mężczyzna. On jest na pielgrzymce. Kiedy wieje słodki wiatr napływający ze słodkiego kraju. Będę opłakiwać moją stratę. lecz przeszkodą w osiągnięciu szczęścia jest fakt nieobecności krzyżowca-kochanka. 8-28) Królowi i krucjacie dano rolę. stamtąd. 1-2). daj Boże. Każdy. Będę śpiewać. Bunt kobiety przeciwko rozłące wiąże się z erotycznymi myślami o nim i niekonwencjonalną pamiątką. że wrócę do niej. Friedrich z Hau-sen. gdyż przyjęłam jego hołd."pielgrzyma" . etc. aby pocieszy ć moje serce. Żałuję bardzo. Ta pieśń. kiedy miłość do niego mnie dręczy. który prawie dosłownie sytuuje obiekt miłości . W późniejszym przykładzie widzimy tradycyjne motywy chanson defemme: jest to typ pieśni. podczas gdy moje serce ponad cały świat wybrało kobietę" (w. że nie było mnie Maj. autorstwa Guiota z Dijon (ok. jak i straconej miłości. co zazwyczaj jest chwalebne. Nie stety! Cóż ja mówię? Tak naprawdę nie opuszczam . kto choćby wspomni mi o tym. wspomóż Boże pielgrzyma. które długo były połączone. którą w standardowych pieśniach miłosnych odgrywają losen-giers: rozdzielenie prawdziwych kochanków. Jednym z ulubionych toposów (poetyckich konwencji) poetów była idea serca kochanka. co odpowiada poetyckiej konwencji "miłości z oddali". który przynosi pocieszenie mojemu sercu. w której kobieta skarży się na swoje nieszczęście w miłości. a kobieta skarży się na to. aby go odprowadzić w drogę. że nikt nie powraca z obcego kraju. a zginął w trzeciej krucjacie. kiedy oni krzyczą. 1188): "O. jak mówi. aż upłynie rok.w kontekście krucjat. kiedy oni krzyczą. kiedy oni krzyczą "naprzód". kiedy widzę. tak pewnie. często dlatego. ponieważ nie chcę umierać ani też popaść w szaleństwo z powodu wielkiej straty. (Chanterai por mon corage. którego pożądam. Boże. Jednak jestem pełna nadziei. dla którego drży moje serce. kiedy oni krzyczą. Amours! com dure departie Conona z Bethune (ok. gdzie jest mężczyzna. że czuję go pod moim futrzanym płaszczem. jest bardzo emocjonalna. lecz znajduje pocieszenie w myśleniu o bezprawnym kochanku. który był poetą z otoczenia Fryderyka Barba-rossy. 1190 roku). jak ciężko mi będzie opuścić najlepszą kobietę. Miłości. Boże. wtedy zwracam twarz w tamtą stronę z największą ochotą. aby uśmierzyć ból. etc. mają się rozdzielić. gdyż lament podniesiono zarówno ze wstydu spowodowanego utratą świętych miejsc. którego nie kocha. którą nosił. Stosuje się tu taką samą narrację jak w przypadku chanson de femme. często opisywał to w niektórych swoich pieśniach. Boże. przekraczając dystans dzielący kochanków. abym mogła trzymać ją ramionach. W nocy. jak opuściłem ją w smutku. 33-56) Konwencja chanson de femme jest złamana refrenem. kiedy słucham. ponieważ Saraceni są podłymi ludźmi. aby z niej powrócił! Wbrew całej mojej rodzinie nie mam zamiaru poślubić nikogo innego. 1-20.(w.

Można ją też znaleźć w pieśni Gia mai non mi comfortto Rinalda z Akwinu (ok. 25-30) Krzyż zbawia ludzi. 15-21). dlaczego zniszczyłeś mnie w ten sposób? Hartmann z Aue wyznacza kobiecie bardziej pozytywną rolę: "Kobieta. jeśli bym mógł znaleźć moją najmilszą niż zostać tutaj całkiem opuszczony" (w. która spotyka kobietę. la crocie mi fa dolente e non mi vale Dio pregare. autom Psalmów. uosabia prawdopodobnie króla Dawida. postawę. że popadam w szaleństwo. jej wcale! Choć moje ciało oddaliło się. którą kobieta wyraża w pierwszej strofie: "Jerozolimo. grający na cymbałkach. będącą odbiciem zachowania dziewczyny z pa-storeli Marcabru. grant damage me /flis. Jej śmierć jest paralełą jego śmierci. krzyżu pielgrzyma. lecz powoduje. Na tej miniaturze wykonawca znajdujący się w środku. czy pieśni krucjatowe miały być wykonywane solo czy z akompaniamentem. że jestem smutna i nie pomaga mi modlitwa do Boga. 1228). pochodzącej prawdopodobnie z połowy XIII wieku. krzyż sprawia. Niestety! Wolałbym raczej wdać się w ten dzień. 1-80). oraz jako śmierć jej kochanka w czasie krucjaty. Inny powszechny topos to "umierający z miłości".116 Pieśni Muzycy byli częstym tematem miniatur w manuskryptach łacińskich i rodzimych. nie ma dla mnie ucieczki: muszę umrzeć. Ach. lecz dobrze wiem. w jeden dzień pójdzie do Boga. Oi me. W anonimowej chanson de femme: Jherusa-km. crocie pellegńna. robisz mi wielką krzywdę". a obydwoje w jeden dzień pójdą do Boga. który zginął z miłości do Boga. taki jest mój los. W tej zwrotce doskonale widać. moje serce pozostaje całkowicie w jej władzy" (w. Boże. aby służyć Panu naszemu. że ten. lecz trudno jest stwierdzić. kto umrze z miłości. jest to połączone z interesującym przekształceniem idei krucjatowej w akt miłości:"Tak więc pomóż mi. która z chętnym sercem wysyła swego ukochanego męża w tę pod- . perche m'ai cosi distrutta? (w. jak bliski był związek między liryką miłosną a ortodoksją krucjatową. Równoważy to nieomal prowokującą postawę. "Śmierć z miłości" jest rozumiana na dwa sposoby: jako konwencjonalna "śmierć z powodu złamanego serca". La croce salva la giente e me facie disviare.

" (w. spada w dół. powiedz im. czy ocalić swoją duszę. że niektórzy ruszają w morze tylko po grabież i rabunek: "Każdy człowiek. często bywa tak. aby zwyciężyć w Bogu. południe czy zachód. jak podróż morska: "Wydaje mi się szalonym ten. Powinna się modlić za nich obydwoje tutaj. kiedy przypomnimy sobie fakt. żeby rabować..nie jest to zaskakujące. którzy udają się w morze w niecnych zamiarach będą cierpieć na chorobę morską! W Ez gruonet wól diu heide (pieśni napisanej prawdopodobnie w czasie ekspedycji Fryderyka II w 1228-1129). który wziął udział w trzeciej krucjacie. 53-54). ponad połowa armii zginęła . w jaki sposób w pieśniach krucjatowych odbijały się apiracje społeczne. który zostaje tutaj w sierpniu. stracił prawie wszystkich swych ludzi w drodze do Ziemi Świętej. zdobędzie tak połowę jego odkupienia.. który wszyscy nazwą godnym. 1-7). który jest narażony na taki dyskomfort. lecz być może znajdujemy tu też żartobliwy podtekst: ci. złoto i srebro" (w. przepełniony podłymi intencjami. tak więc w rozpaczy pozwala sobie na wszystko i odrzuca wszystko: duszę. Dotąd rozważyliśmy. Autor docenia zasługi krzyżowców. pielgrzymami. które znalazło odbicie w pieśniach krucjatowych. przedstawiająca jongleur. gdzie cierpi taką chorobę. po to. 38-42. jak źle potraktowali nas Francuzi i Włosi: dlatego jesteśmy zmęczeni tym miejscem . w. czyni słuszną rzecz. iż odniósł zwycięstwo. Nie dbał o tę wyprawę i jest zachwycony.. lecz jeśli ktoś wybiera się na morze. róż. Neidhart z Reuental pisze do domu z Palestyny list pełen skarg: "Jeżeli cię spytają. Moralny krytycyzm jest zupełnie jasny. jest interesującym wczesnym przykładem połączenia sztuki i religijnego zapału. że pierwszy ze znanych trubadurów. Jest zupełnie rozczarowany całym przedsięwzięciem i nie odłożyłby powrotu do domu z powodu czegoś tak względnie nieszkodliwego. Moja rada jest taka. północ. lecz cóż miały one do powiedzenia o rzeczywistości krucjatowej? Jednym z najczęściej wspominanych aspektów jest niebezpieczeństwo samej wyprawy . a on pójdzie walczyć za nich obydwoje tam" (Swelch vrowe sendet lieben mań.. że nie powinien opóźniać dłużej . że kiedy już myśli. że może wrócić na łono rodziny. jak idzie z nami. mój statek nie kołysze się już Pieśni 118 więcej i ja nie muszę już dłużej obawiać się szybkich galer i korsarzy" (w. ta iluminowana litera z dwunastowiecznej Biblii. Wilhelm IX z Akwitanii. Gaucelm Faidit.Podczas gdy muzyka i muzycy świeccy są czasami widziani jako niebezpieczna okazja do grzechu. lecz boleje nad faktem. 37-48). nie zaś złą. wszyscy żyjemy w nędzy. wysławia swój powrót w pieśni Del grań golfe de mar (1192-1193). religijna ortodoksja i konwencje literackie owych czasów. Szczególnie trapiła go podróż morska: "Ponieważ teraz nie muszę niepokoić się o wiatr. 32-36). o ile w domu żyje w sposób. ciało.

jak żywcem odcinają piersi ich żonom. Almorawi-dzi okupują góry i pola. Mówi o ich pysze: myślą. Aluzje do ojczyzny jego słuchaczy ukazują jasno. Maurów jest wielu. będzie walczył z wszystkimi królami chrześcijańskimi" (w. uczyńcie dla nas drogę! Prowansja i hrabstwo Tuluzy są nasze i wszystkie ziemie. aby nie . że anonimowy poeta pisał ten poemat dla słuchaczy II soboru lyońskiego (rok 1274).. 21-27). gdzie mają żyPieśni 119 wic się padliną i nie zostawiają niczego nie zjedzonego. Chrześcijanie widzą. Jedyna zachowana pieśń krucjatowa w języku hiszpańskim prezentuje jednak bardziej szczegółowy. 13-16. obraz Jerozolimy po zajęciu miasta przez Cho-rezmijczyków w 1244 roku." (Chevalier mut estes guańz. Iherusalem!. którą rozciągają się z tego miejsca do Le Puy!« Nigdy przedtem nie można było usłyszeć tak dumnych przechwałek od tych fałszywych psów. 71-72). 1-9). a stajnię ze Świętego Grobu. Wsparli ich ci z Babilonii z Afrykańczykami i tymi z Etiopii.. bez wątpienia krwawe szczegóły miały pełnić funkcję propagandową: "Potem nadchodzą młode dziewczęta. (Niewierni) uczynili sobie derki z ornatów. że takie zwycięstwa mogą ich zachęcić do podejmowania podobnych prób w Hiszpanii: "Panowie. ze świętych krzyży porobili kołki w Jerozolimie" (Ay. że ze swymi perfidnymi Andaluzyjeżykami i Arabami. kościoły zostały spalone i zrównane z ziemią: nie składa się już tam ofiar Bogu. jak przypiekają ich synów. 21-27.. Wyczyny muzułmanów zazwyczaj podaje się krótko lub ogólnikowo: ". więcej niż gwiazd" (Ay. za przyczynę sukcesów muzułmanów w Ziemi Świętej uważa grzeszność chrześcijan. Opowiada też o wielkiej liczbie i gwałtownej drapieżności wroga. Teraz z powodu naszych grzechów ponury dzień przyniósł hordy Maurów . OChwesmijezykach wtój pieśni mówi się w sposób przypominający wcześniejsze pieśni krucjatowe: "Te mauretańskie psy zajmowały święte miejsca przez siedem i pół roku. liczniejsi niż krople deszczu. uzbrojonymi przeciwko wierze Chrystusa. w... mniej niż owiec. 66-67. w jego własnej parafii" (w. z powodu waszych grzechów wzrasta siła Saracenów. nie jest to przykre. wciąż nie udaje się jej odbić. o ataku na Edessę).w. Marokańczycy. w łańcuchach i udręce. Wydaje się. 71-77). Chrześcijan jest mało.wyjazdu. idą ulicami w Jerozolimie z odciętymi rękoma i nogami (sid). w pieśni Senhor.. w. 91-135}. Poeta przynagla swych słuchaczy... Płaczą szczerze ze smutku i żalu w Jerozolimie. że wszystko należy do nich i będzie się przed nimi kłaniać. per los no-strez peccatz (rok 1195). Chełpią się przed sobą: »Frankowie. może wrócić do domu drogą morską. że autor próbuje ich natchnąć lub zwerbować przez zastraszenie: ". dlatego też król Maroka wysłał wiadomość. Także Gavaudan. nie obawiały się śmierci. Obawia się.. podbiły Jerozolimę. tych przeklętych niewiernych" (w. iTierusai'em!'. są rozrzuceni po polu. chociaż być może nie przedstawiany przez naocznego świadka. Saladyn zdobył Jerozolimę.. W pieśniach rzadko znajdujemy opisy toczonych aktualnie walk. Nigdzie człowiekowi nie jest lepiej niż w domu.

którzy są w niebezpieczeństwie. jeden z pierwszych. . którzy w Niego nie wierzą. nie jest.oddawali pierworództwa cas negres outramańs (czarnym cudzoziemskim psom). pragnę rzec. do wyruszenia. drugą z Miśni. 37-39). byśmy dobrze zakończyli życie. pieśnią krucjatową. który nauczałeś nas po to. które nie służy Bogu. wzdłuż grzbietu. aby każdy rozważył możliwość udania się tam... bowiem pochwały przychodzą z [samym] wyruszeniem! (w. Hrabiemu. per los nostres peccatz. Wypada. i aby uwolnili mieszkańców Hiszpanii. ich siła wyraża się nie tyle liczbą. Ta "właściwa ścieżka" jest tu czymś więcej niż zwykłą chrześcijańską metaforą określającą drogę do zbawienia: jest to ścieżka. niech zadba o to. dlatego też powszechne jest tak wychwalanie. pokaż nam właściwą ścieżkę" (Sen-hor. ich przechwałki trafiają w samo sedno chrześcijańskiego strachu przed atakiem i podporządkowaniem. Nigdy nie słyszeliście o gorszych okrutnikach. Gaucelm Faidit. jak i krytyka wydarzeń politycznych. w. przekład Tadeusza Boya-Żeleńskiego. ściśle rzecz biorąc. są podobni do zwierząt. Temat przeciwstawnych żądań tych dwóch przedsięwzięć 3 Pieśń o Rolandzie.. ile odwoływaniem się do ich korzeni plemiennych. toteż nie dbają o kolczugę ani o hełm. która wiedzie do Hiszpanii. Filipa II z Francji i jego szlachtę oraz Ryszarda I z Anglii. bowiem zdradzieckie plemię tych. mają skórę tak twardą jak żelazo. Pieśni krucjatowe często przybierają formę sirventes. aby pomogli Hiszpanii. zgoła jak wieprze. powraca w pieśni Gavaudana. a najbardziej książęta. Praktycznie cała kariera Ryszarda jako rycerza krucjatowego znalazła odbicie w pieśniach krucjatowych. lavador Marcabru wynosi ważność krucjaty hiszpańskiej nad krucjaty na Wschód.na krzyżu. z wielkimi głowami . plemię. aby Bóg mial powód do wdzięczności. Każdy człowiek przebywający w więzieniu może prawdziwie wyrazić swą myśl tylko w smutku. lecz został napisany jako tego rodzaju utwór wwiezieniu w Wiedniu. mówi o wstydzie. do robienia więcej niż czynią. .. w którym cierpiał i umań. z powodu którego wszyscy powinni cierpieć. lecz aby pocieszyć samego siebie może napisać pieśń. którzy ujęli krzyż po bitwie pod Hittinem. hrabia Poitou. lecz ich prezenty są skromne. Muzułmanie są tu potraktowani w taki sam sposób jak w Pieśni o Rolandzie: ". Zbawienie zależy od wyboru właściwej drogi: "Jezu Chryste. mają szczeć.. że jest Mu wiemy i posłuszny. 54-64). gdyż nikt nie może twierdzić. PIW 1994. Ich grzechem jest pycha i brak wiary. ]a nus om pńs ne dira są raison. jeśli nie wspomoże go w tym przedsięwzięciu. wydziedzicza Go i ubliża Mu w tym miejscu. że skoro jako pierwszy miał ten zaszczyt. o panie. który wzywa cesarza.. ponieważ zajmują wysoką pozycję. a dziesiąta z mieszkańców pustyni Okcjanu. Jego własny poemat. Owym hrabią jest prawdopodobnie Ryszard. Mam mnóstwo przyjaciół. Pierwszą tworzą ludzie butentroccy. w Tant sui ferms e fis vas Amor (1188/9). Często poeci przynaglają monarchów i szlachetnie urodzonych do ujęcia krzyża. w bitwie zasię twardzi są i uparci" (CCXXXII-CCXXXIII)3.

Filipa II. Obraz dworu z Cantigas de Santa Maria. który wykorzystał okazję uwięzienia Ryszarda i najechał Normandię. Jeśli w pieśniach poświęconych krucjatom wschodnim Bóg był ofiarą. uczestniczyli w trzeciej krucjacie. lecz wyczuwał. Istnieje apokryficzna opowieść poety Blondela. że ówcześni monarchowie są dużo gorsi od tych. Wplyw rozkwitającej kultury literackiej i muzycznej dworów południowej Francji szeroko rozprzestrzenił się w Europie w wieku XII i początkach XIII. 15-21). którą obydwaj złożyliśmy. Krucjata przeciwko albigensom stworzyła poetom interesującą sytuację. jak się zachowają ci. klęczy przed Henrykiem VI. wiem na pewno. kiedy suzeren zabiera me ziemie. Gdyby był teraz świadomy przysięgi.19-24) Suzerenem jest Filip II z Francji. dla niektórych trubadurów tę pozycję . w. Nic dziwnego. którą złożyli obydwaj w grudniu 1190 roku.Ryszard I. mimo przysięgi. nie wiem. obydwaj mają nienajlepsze zdanie o niektórych innych przywódcach: "Anglia ma tylko nędzne wynagrodzenie za króla Ryszarda. połączona ze skargą na francuskiego suzerena. Francja z jej kwiatem zwykła mieć dobrego króla i dobrych panów. będą zawstydzeni. że nie byłbym dłużej więźniem tutaj. Hiszpania także ma dobrego króla. której należne ziemie i dziedzictwo przywłaszczali sobie muzułmanie. podobnie jak iii 122 Pieśni Montferrat miało dobrego markiza i cesarstwo miało szanowanego cesarza. Peirol pisał tę pieśń w 1221 lub 1222 roku. że moje serce jest smutne. Jedyna zachowana pieśń pióra Ryszarda to skierowana do protektorów prośba. którzy są tu teraz" (Peirol Pusflum Jordan. Po śmierci Ryszarda opłakujące go strofy znajdujemy u Gaucelma Faidita i Peirola. schwytany w drodze powrotnej z Palestyny. aby zapłacili za niego okup. 1-6. Krucjata przeciwko dbigensom drastycznie uszczupliła potęgę i bogactwo możnowładców z południa i zapoczątkowała upadek liryki dworskiej w Prowansji. jeśli przez wzgląd na mój okup zostanę tu uwięziony przez dwie zimy. który zajął niektóre normandzkie terytoria Ryszarda. o odkryciu miejsca przetrzymywania Ryszarda dzięki śpiewaniu jednej z własnych pieśni króla pod jego oknem. że będą nawzajem ochraniać swoje ziemie w czasie trwania krucjaty. (w.

został zamordowany na rozkaz Szymona z Montfort.prezentowały. wielu alegorii i struktur myślowych.zajmował hrabia Tuluzy. 36-42). dostarczając wzorców do naśladowania i pobudzania ich esprit de corps.ci. o wiele dłuższa od pieśni truwerów. zabiłeś dobrego króla Francji wabiąc go daleko od Paryża swym fałszywym kaznodziejstwem" (D'un siwentes far. w przyjemnej formie właściwej temu środowisku. W1209 roku gruchnęła pogłoska. dla niektórych poetów z Langwedocji najeźdźcami byli Francuzi. Guilhem Figueira. precyzyjnego odniesienia się do faktów. "Fałszywy odpust" i "fałszywe kaznodziejstwo" ukazują. Z punktu widzenia po-ety-twórcy. że z oszustwem fałszywego odpustu wydałeś baronów Francji na tortury daleko od raju i ty. naprawdę ja wiem. osób. Guilhem jasno ukazuje. najpierw oskarża Rzym o to. Możemy więc powiedzieć. że jest odpowiedzialny za utratę Damietty z powodu "tchórzliwych negocjacji" papieża. że te pieśni pisano. dostarczały materiałów do sirventes. które w jego opinii zarówno odwróciły uwagę króla Ludwika IX. w swoich słynnych sirventes. Gdy sprawy przybierały zły obrót. Nowa forma. Aluzje polityczne są rzadsze w pieśniach francuskich i niemieckich. w. które w innej postaci były rozpowszechniane przez kaznodziejów i klerków. którą zaraził się w Langwedocji. jak sama krucjata może stanowić potwierdzenie ich szlacheckich cnót. pieśni mogły także wyrażać zaniepokojenie i niepewność. protesty przeciwko niesprawiedliwości czy złemu traktowaniu Bożego przedsięwzięcia. Napisana dla niego lamentacja Guillema Augiera Novelli przedstawia Francuzów tak. której użył. drwin z ulubionego obiektu ataków. Jednocześnie pieśni uzmacniały własny wizerunek słuchaczy i ukazywały. dała mu możność wyrażenia myśli. kontrapunktu i źródła wariacji na temat miłości dworskiej. . Tam. doktrynę. 11-16). Z punktu widzenia słuchacza . Ludwik VIII zmarł w Montpensier w 1226 roku na chorobę zakaźną. propagandę i informację. gdzie konwencjonalne pieśni krucjatowe utożsamiają drogę do raju z krucjatą. że zdaniem Guilhema ekspedycja przeciwko katarom nie była prawdziwą krucjatą i nie mogła pociągać za sobą korzyści w postaci pełnego odpustu. ani też nie było tak wielkiej krzywdy ani też nic nie było tak dalekie od woli Pana Boga naszego jak to. co uczyniły te odszczepieńcze psy. wicehrabia Beziers. którzy go zabili" (Quascus piór e planh. że ekspedycja jest przeszkodą do zbawienia: "Tak w zimie jak i w lecie. zakonów żebrzących. Rzymie. w. później zaś o wystosowanie do francuskich krzyżowców fałszywego odpustu: "Rzymie. Nigdy nie widziano tak wielkiej zniewagi.ponieważ nie możemy zapominać. pochodzące ze zdradzieckiego potomstwa Piłata . który idzie za tobą. Jeśli w pieśniach łączonych z rekonkwistą groźne hordy obcych były hordami Maurów. jak i odebrały krucjatom wiele pieniędzy. że Rajmund Roger Trencavel. 5456). bez wątpliwości. aż do prac Rutebeufa u schyłku XIII wieku. w. postępuje złą ścieżką. człowiek. gdyż diabeł doprowadzi go do ognia piekielnego" (ibidem. że pieśni krucjatowe służyły kilku celom. jak inne pieśni krucjatowe traktują muzułmanów: "Zabili go. postaw. aby je później wykonywać . dii.

Langwedocji i Lotaryngii. pisząc około 1108 roku. która utrzymała się przez prawie 200 lat. Grecy szybko odzyskali większość swego terytorium. W skład wypraw wchodziły kontyngenty z wielu części Europy. iż kolonia jest politycznie kierowana lub ekonomicznie eksploatowana dla korzyści ojczyzny. księstwo An-tiochii. Niektórzy historycy sądzą. czy też jest przedmiotem zakrojonej na szeroką skalę migracji. lecz przetrwały wenecka Kreta i rzymskokatolicka większość w Achai. lecz krucjata oraz ruch pielgrzymów i zebranych ludzi". Pod124 Łaciński Wschód 1098-1291 . Guibert z Nogent. że tradycyjna definicja sugeruje. W tym rozdziale prześledzimy ich charakter i wpływ na podbite ziemie. gdyż przywodzi na myśl obrazy odwołujące się do osadnictwa angielskiego w Ameryce Północnej czy hiszpańskiego podboju Nowego Świata.6.ty to' Pierwsza krucjata zapoczątkowała chrześcijańską obecność na wschodnich obszarach rejonu Morza Śródziemnego. że koncepcja kolonializmu niesie zbyt wiele emocjonalnych skojarzeń. aby mogła być użyteczna w dyskusji o historii krucjat. 1098-1187 Miedzy 1098 a 1109 rokiem Frankowie założyli na wschodnich terenach Morza Śródziemnego cztery państewka: hrabstwo Edessy. Jest dyskusyjne. w tym z Flandrii. Normandii. Łaciński Wschód 1098-1291 JONATHAN PHILLIPS Cl w s-\a a-aiy że . Po złupieniu Konstantynopola w 1204 roku krzyżowcy przejęli kontrolę nad większą częścią uprzedniego cesarstwa bizantyjskiego. Nie pasuje to jednak do łacińskiego osadnictwa w Lewancie przed 1291 rokiem. a wyspa pozostała najdalej wysuniętą placówką chrześcijaństwa długo po upadku osad na stałym lądzie. czy te terytoria stanowią wczesne przykłady zachodnioeuropejskiego ko-lonializmu. Utrzymują. Bliski Wschód. Zajęcie Cypru w 1191 roku wzmocniło społeczność frankijską w Lewancie. Trzynastowieczny autor L'estoire de Erades stwierdził: "Podboju tej ziemi nie dokonał suzeren. Zachodnie osady różniły się między sobą. określił osadników frankijskich mianem "nowych kolonistów świętego chrześcijaństwa". Wszyscy krzyżowcy osiedlający się w Lewancie byli przez współczesnych im muzułmanów i katolików mieszkających na Wschodzie nazywani "Frankami". Królestwo Jerozolimy i hrabstwo Trypoli-su. mimo że ich pochodzenie było różne.

było oczywiste. Ekspansję Franków na południe i wschód od Morza Martwego rozpoczął król Baldwin I.boju dokonano. aby odbudować i obronić społeczności miejskie. że głównym priorytetem Franków stało się zabezpieczenie leżących na wybrzeżu miast Lewantu. Po zdobyciu Jerozolimy wielu krzyżowców wróciło do ojczyzny. tak więc stosunki między Frankami i ludnością miejscową były zupełnie różne od tych. lecz znów względnie niewielu pozostało na Bliskim Wschodzie. jak i szyici. przez sąsiednie siły muzułmańskie. będących prawdopodobnie rezultatem polityki. aby mogli go zasiedlić własnymi ludźmi. a rodowici książęta ormiańscy również sprzeciwiali się władzy frankijskiej i do końca lat trzydziestych XII wieku roku sprawowali kontrolę nad osadnikami. Jedynym większym portem wymykającym się kontroli frankijskiej pozostał Askalon. a w 1124 roku Tyr. W roku 1101 upadły Ar-suf i Cezarea. Chociaż z Zachodu napłynęło wielu osadników mających zamiar osiąść w Lewancie. w 1104 zdobyto Hajfę i Akrę. W czasie pierwszej krucjaty Frankowie podbili część Cylicji. W konsekwencji zmieniło się podejście Franków do miejscowej . Wschodnia fala chrześcijańskiego osadnictwa była powstrzymywana. lecz krzyżowcy usiłowali zdobyć i zasiedlić Ziemię Świętą. pozostawali w bliskich stosunkach z mieszkańcami wschodnich obszarów Morza Śródziemnego. oraz sporą wspólnotę grekokatolicką. Cylicja stała się obiektem najazdów Bizancjum. druzów. które łączyły ich wcześniej. a zatem warto będzie rozwinąć koncepcję kolonializmu religijnego. Stamtąd też odbywały się liczne najazdy na południowe obszary Królestwa Jerozolimy. wznosząc zamki w sąsiedztwie Askalonu. a jej mieszkańcy mogą utrzymywać ścisły kontakt z ojczyzną przede wszystkim z powodu wspólnej wiary i potrzeby wsparcia wojskowego i finansowego. co zresztą było dla Franków szczególnie niebezpieczne. Ważnym elementem w procesie osadnictwa było podejście osadników do miejscowej ludności. gdyż służył on jako baza dla egipskich flotylli dokonujących najazdów na wybrzeże. nestoria-nów. We wczesnych latach podboju doszło do serii rzezi. a ten zwiększony nacisk na miasto był wstępem do przeprowadzenia udanego oblężenia w 1153 roku. Antiochia stała się w latach 1110-1115 celem serii ataków Turków Seldżuków. że taka polityka jest nieproduktywna. wyznawców różnych religii. chrześcijan z Armenii. Lecz już wkrótce stało się jasne. na mocy której tereny o znaczeniu strategicznym czy religijnym miały być zarezerwowane dla chrześcijan. aby odzyskać Święty Grób i zapewnić bezpieczeństwo sprawowanej nad nim chrześcijańskiej kontroli. Po zdobyciu Jerozolimy warunki strategiczne i ekonomiczne sprawiły. Frankowie przejęli kontrolę nad wielkim obszarem. Ostatecznie "kolonia" może być zdefiniowana jako terytorium przejęte i zasiedlone początkowo z przyczyn politycznych. a w Transjordanii krzyżowcy sprawowali władzę z zamku Asz-Szaubak. że Frankom brakowało wystarczającej liczby ludzi. zoroastrian. Druga fala krzyżowców przybyła w 1101 roku. jakobitów. w 1110 Bejrut i Sydon. dzięki pielgrzymkom i kontaktom handlowym. Byli także muzułmanie: zarówno sunnici. Król Fulko (1131-1143) zmniejszył niebezpieczeństwo. Można na nim było spotkać rodowitych żydów. lecz ich panowanie w tym rejonie było pełne niepokojów. maronitów. Niektórzy Europejczycy. i czasami odrzucana. zbyt wielkim. Krzyżowcy podbili obszar zamieszkany przez niesłychanie zróżnicowaną ludność. Wprowadzanie władzy frankijskiej w niektórych rejonach położonych w głębi kraju było procesem powolnym.

gdy chciał on rozszerzyć władzę frankijską na obszar Transjordanii. Z zamku kontrolowano ważne szlaki karawanowe z Damaszku do Egiptu czy nad Morze Czerwone.Kitab al-ltibar ("Księga pouczających przykładów") zostało przełożone na polski przez Józefa Bielawskiego. dlatego zawierano wiele rozejmów. ówczesny komentator muzułmański. Rosnące poczucie realizmu objęło także relacje Franków z ich muzułmańskimi sąsiadami. Takie wydarzenia nie stanowiły wprawdzie punktu zwrotnego w stosunkach z ludnością miejscową. lecz jasno widać. Kontakty między muzułmanami i chrześcijanami rozwijały się dalej. książę Tan- Zamek Asz-Szaubak (Krak de Montreal) został zbudowany przez króla Jerozolimy Baldwina I w 1115 roku. że sprowadził ich żony z Aleppo. Na przykład. tłum.). którzy obronili go przed wykorzystaniem przez nazbyt gorliwego osadnika. kred z Antiochii był tak zainteresowany zatrzymaniem miejscowych robotników na swej ziemi. że przypadkowy krzyżowiec mógł mieć trudności ze zrozumieniem 1 Dzieło tegoż Usamy Ibn Munkiza . mogły zaistnieć tylko przy wysokim stopniu interakcji między dwiema stronami.ludności. iż doszło do zawarcia ścisłych związków. pozostawał w bliskich stosunkach z grupą templariuszy. z grobowcem Chrystusa w centrum znajdującego się niżej rysunku. dokąd uciekły dla bezpieczeństwa. . Usama Ibn Munkiz. 126 Łaciński Wschód 1098-1291 10 U z ci śl k. przedstawionego z lotu ptaka. Trudno było walczyć bez przerwy. W nielicznych przypadkach znajdujemy dowody. W Sydonie w 1110 roku muzułmanie wynegocjowali prawo do pozostania na swojej ziemi i uprawiania jej na korzyść Franków. takie jak handel. że Fran-kowie stali się świadomi potrzeby znalezienia pewnego modus vivendi w tym rejonie. Pewne istotne formy działalności. w C2 Ż) Sti nc nc iż Dwunastowieczny plan terenu kościola Świętego Grobu w Jerozolimie. Ossolineum 1975 (przyp.1 Ten incydent ukazuje również. Dalej na północ.

Większość miejsc. 127 Łaciński Wschód 1098-1291 Produkcja oliwy z oliwek była . jest niepraktyczne. Muzułmanie i żydzi tworzyli najniższy szczebel społeczeństwa w państwach fran-kijskich. mogli odwiedzać Jerozolimę. Frankowie uznali. Tutaj widzimy pozostalośd prasy do oliwek z hospicjum joannitów w Aqua Bella. w których ją wytwarzano. lecz teoretycznie nie pozwalano im rezydować w Świętym Mieście. czy to uruchamianą ręcznie. oświetlania i wyrobu mydlą. jak zobaczymy mieli status podobny do chrześcijan i żydów w państwach muzułmańskich2. Wyżej stali wschodni chrześcijanie. czy przez zwierzęta pociągowe. M al-kitab (ludzie księgi). którzy. a na szczycie katoliccy Frankowie. Z rodowitych chrześcijan monofizyccy jakobici.Podobne kościoły na planie okręgu byly powszechnie budowane w obrębie chrześcijaństwa rzymskokatolickiego w okresie średniowiecza. żydzi czy muzułmanie. przynajmniej pod względem prawnym. W stosunku do wiary ludności miejscowej. tium. została wyposażona w prasę do oliwek. Na przykład muzułmanie i żydzi.) 128 Łaciński Wschód 1098-1291 .i w niektórych rejonach jest nadal . Jednym z istniejących do dziś przykładów jest kościół templariuszy w Londynie. cieszyli się uprzywilejowanym statusem i mogli bez większych przeszkód wyznawać swą religię (przyp. w Królestwie Jerozolimy. Ormianie i maronici 2 W społecznościach muzułmańskich chrześcijanie i żydzi jako tzw. niezależnie od tego czy byli to chrześcijanie Kościołów wschodnich. którzy nie byli rzymskokatoliccy. u osadników ich "zdolności do współistnienia z muzułmanami i jednoczesnego toczenia przeciwko nim świętych wojen". aczkolwiek nałożono pewne restrykcje. że przesiedlanie czy prześladowanie wszystkich. Wszystkim pozwalano na praktykowanie wiary.podstawą wiejskiej gospodarki Lewantu. W kadziach zbierano oliwę używaną do gotowania. Frankowie stosowali postawę względnej tolerancji. czyli wyznawcy religii monoteistycznych.

że sporo było "nowych miast" (villeneuves). takie jak obszar dookoła Morza Galilejskiego. Wygląda na to. którzy swoją drogą nie sympatyzowali z prawosławiem. Mieli względną wolność w praktykach religijnych. kiedy to ich Kościół połączył się z Rzymem) mogli zachować autonomię religijną. że znaczny procent Franków mieszkał na wsiach czy w rezydencjach. lecz mimo. szczególnie w hrabstwie Edessy. Regiony wewnątrz kraju. Jednak wymogi wojskowe i pogarszające się stosunki z Grekami zmusiły przywódców nowych państw. nie jest całkowicie adekwatny. Jest bardzo prawdopodobne. nie doszło do żadnych prześladowań. Podobnie jak wszyscy niekatolicy. że byli chrześcijanami. wybierając walkę . Grecka społeczność prawosławna stanowiła ważną część ludności.(przed 1181 rokiem. w których wolni wieśniacy pochodzący z Zachodu mogli otrzymywać ziemie od lokalnego pana w zamian za 10 procent swoich produktów. że byli wykluczeni z obrębu Świętego Grobu. także mogły dostarczać żyznych zbiorów. Mimo że wielu osadników żyło w rejonach miejskich. słynące z wielu upraw. ich heretycka wiara o/naczała. Mimo różnic religijnych. Nadbrzeżne równiny Lewantu to okolice żyzne. Społeczeństwo w pozostałej części państw frankijskich było bardziej zróżnicowane pod względem narodowościowym i prawdopodobnie mniej /integrowane niż w Edessie. Tak hrabstwo stało się enklawą frankijskoormiariską. Wieści o pogromach w Nadrenii sprawiły. takie jak trzcina cukrowa i bawełna. prowokowały wrogość i pogłębiały segregację. gdzie największą część mieszkańców stanowili Ormianie. że w państwach frankijskich. żyjących bezpiecznie w swych zamkach czy miastach. tradycyjny stereotyp większości Franków. gaje oliwne i sady. lecz wielu z nich uprawiało ziemię. które wskazywały na ich wiarę. Warto zauważyć. głównie na eksport. większość Żydów zdecydowała się zamieszkać w miejskich rejonach kontrolowanych przez Franków. Miejscowi szlachetnie urodzeni byli w oczach osadników "godną partią". w przeciwieństwie do Europy Zachodniej. do wyznaczenia własnych rzymskokatolickich patriarchów i biskupów. Wielu Żydów postanowiło przeciwstawić się najazdowi. W obszarach wiejskich można było znaleźć przemysł na małą skalę . Na kształt osadnictwa frankijskiego wpłynął brak wystarczającej liczby ludzi.i w rezultacie śmierć u boku muzułmanów w pierwszych latach podboju. że gdy ruszała pierwsza krucjata. Żydzi nie mogli posiadać lenna. takimi jak proso czy kukurydza. Sprzyjający klimat i wykorzystanie starych rzymskich akweduktów oraz irygacja za pomocą kanałów pozwoliły rolnikom na uzupełnianie głównych zbiorów zbóż szybko rosnącymi letnimi uprawami. Ważną rolę odgrywały także winorośle. inni natomiast zajmowali się rzemiosłem.na przykład w . Pod pewnymi względami Żydzi w państwach frankijskich byli traktowani o wiele lepiej niż ich rodacy w Europie Zachodniej. nakazujących im noszenie specjalnych oznak czy szat w określonych kolorach. nie byli zmuszani do przestrzegania surowych nakazów dotyczących ubioru. Można też było spotkać bardziej specjalistyczne uprawy. papież Urban II i sami krzyżowcy zamierzali pozostawić patriarchom greckiego Kościoła prawosławnego z Jerozolimy i Antiochii władzę kościelną. że lewantyńska ludność żydowska obawiała się przybycia pierwszej krucjaty. osad. pracując jako farbiarze czy wytwórcy szkła. łączyli się czasem w związkach małżeńskich z Frankami. Kiedy sytuacja się uspokoiła. szczególnie w księstwie Antiochii. Obecnie wydaje się jasne.

Edessie wydobywano rudę żelaza - lecz miał on niewielki wpływ na gospodarkę jako całość. Wydaje się, że zmiana pana była jedyną, jaką odczuli miejscowi wieśniacy. Po początkowej brutalności podboju Frankowie m Łaciński Wschód 1098-1291 129 zazwyczaj traktowali miejscowych rolników dobrze, gdyż doceniali ich znaczenie dla gospodarki swych osiedli. Wieśniacy musieli płacić podatek oparty na tradycyjnym muzułmańskim haru, który mógł sięgać jednej trzeciej zbiorów z pól oraz połowy produkcji winnic i zbiorów oliwek. Inaczej niż na Zachodzie, bardzo niewiele pól wchodziło w obręb wielkich majątków, "domowych gospodarstw", gdzie wieśniacy pracowali dla swego pana przez określony czas każdego tygodnia. Podczas gdy podstawy funkcjonowania życia wiejskiego pozostały w poważnej części nienaruszone, bardzo szybko rozwinęły się miejskie ośrodki Lewantu - szczególnie te położone na wybrzeżach. Porty na Bliskim Wschodzie zamieniły się w kwitnące centra handlowe, przyciągające znaczną część handlu międzynarodowego. Tyr i Akra stały się rynkami zbytu dla szlaków handlowych Orientu. Pozycja państw frankij-skich jako punktu stycznego między Wschodem a Zachodem sprawiła, że zainteresowały się nimi kupieckie miasta: Genua, Piza i Wenecja. Włosi wykorzystali fakt, że osadnicy potrzebowali pomocy w morskich podbojach wybrzeży i wymuszali określoną cenę za swe usługi. W zamian za uczestnictwo w oblężeniu Tyru Wenecjanie wynegocjowali prawa do jednej trzeciej miasta i jego terytoriów oraz liczne przywileje, w tym immunitety podatkowe i prawne. W konsekwencji poMapa Akry sporządzona przez Manno Sanudo. Pochodzi z XIV wieku i przedstawia miasto przez upadkiem w 1291 roku. Główne ulice wydają się dokładnie narysowane, podobnie jak mury i rynki: wenecki ipizański. Dom celny zastąpiono jednak przez "wewnętrzną przystań", która w rzeczywistości nigdy nie istniała; przypuszczalnie na pierwowzorze tej i innych map przerobiono na zatokę rozlany na mapę atrament.

•v

130 Łaciński Wschód 1098-1291

rozumień zawartych w innych miastach cechy kupieckie zajmowały własne, wyraźnie wyznaczone dystrykty. Na przykład dzielnica genueńska w Akrze składała się z położonego centralnie skweru, po bokach znajdował się kościół świętego Wawrzyńca (patrona Genui) i pałac, w którym mieścił się sąd. Dystrykt miał także własne ufortyfikowane bramy, piekarnie, sklepy oraz bazę dla przyjezdnych kupców. Kierując się instynk-temi handlowym Włosi nie zważali czasem na podziały religijne - na przykład zlekceważyli nałożony przez papieża zakaz handlu z muzułmanami surowcami wykorzystywanymi w działaniach wojennych - lecz statki włoskie były bardzo ważne dla osadników, ponieważ zapewniały ciągłość połączeń z Zachodem. Po zajęciu Jerozolimy gwałtownie wzrosła liczba Europejczyków pragnących udać się na Wschód. Transportując pielgrzymów do Lewantu Włosi umożliwili wielu Europejczykom odwiedziny świętych miejsc. Pielgrzymi przyczyniali się także do rozwoju gospodarki, zarówno wydając pieniądze na życie, jak i czyniąc dary instytucjom kościelnym. Jednakże kupcy włoscy dostarczali osadnikom najwięcej korzyści w stosunkach handlowych. Przepływ towarów przez porty Lewantu zapewnił Frankom wymierny dochód, szczególnie w pierwszej połowie XIII wieku. Mimo zakrojonych na szeroką skalę zwolnień podatkowych, które otrzymywali zachodni kupcy, rozmiar prowadzonego przez nich handlu aż nadto rekompensował nadane im początkowo przywileje. Kupcy z Bizancjum, Afryki Północnej, Syrii i Iraku nie mieli tych samych immunitetów co Włosi, tak więc przybywając i odjeżdżając z portów musieli płacić podatki za sprzedaż i wwożone towary. Wiele obciążeń miało muzułmański rodowód, co ukazuje, w jakim stopniu osadnicy przyswoili sobie praktyki lokalne, szczególnie, gdy mogły być dochodowe. Akra była najbardziej ruchliwym portem na łacińskim Wschodzie. Pisarz muzułmański, Ibn Dżubajr, napisał w 1185 roku: "Akra jest... portem, do którego zmierzają wszystkie statki. Jest to skupisko dla statków i karawan oraz miejsce spotkań kupców muzułmańskich i chrześcijańskich ze wszystkich rejonów. Drogi i ulice Akry są wypełnione ciżbą ludzką, tak więc trudno postawić stopę na ziemi. Akra śmierdzi i jest brudna, pełna odpadków i ekskrementów". Towary przybywające morzem wyładowywano i przewożono na jeden z licznych rynków w głównych miastach portowych. Mniejsze rynki specjalizowały się w produktach codziennych, takich jak ryby czy warzywa, natomiast inne w produktach eksportowych, takich jak cukier. Głównym źródłem prosperity był handel przyprawami, znaczna ilość towarów z azjatyckich szlaków handlowych przechodziła przez państwa frankijskie w drodze do Bizancjum i zachodniej Europy. Z Europy przywożono na ogół sukno. Urzędnicy ważyli towary i artykuły oraz nakładali na nie podatki, na ogół według ich wartości, lecz w przypadku produktów hurtowych, takich jak wino, oliwa czy zboża, według ich ilości. Poziom opodatkowania wahał się od 4 do 25 procent. Król czy pan miał zapewniony indywidualny udział w zyskach, czasami w formie lenna płaconego w pieniądzu od poszczególnych podatków. Po odprowadzeniu tych sum przez urząd dla danego rynku czy portu, resztę pieniędzy wpłacano do lokalnych i centralnych skarbców. Polityczny rozwój Królestwa Jerozolimy uka-j żuje, jak Frankowie godzili rodzime obyczaje za-| chodnie z potrzebą przystosowania się do warunków, jakie spotkali na

Wschodzie. Wielkie posiadłości przypominały marchie w europejskim stylu, a szlachetnie urodzeni mogli zajmować się swoimi własnymi sprawami. Mieli prawo do wymierzania sprawiedliwości i prowadzenia własnej polityki zagranicznej. Mieszkańcy tych palatyna-; tów pozostawali zatem potencjalnie poza kontro-j la królewską. Wielu panów, oprócz posiadłości

Łaciński Wschód 1098-1291 131

Polowanie bylo ulubioną rozrywką we wszystkich rejonach Lewantu. Na tej ilustracji, pochodzącej z trzynastowiecznego manuskryptu kroniki Wilhelma z Tyru, król Jerozolimy Fulko umiera po upadku z konia, który potknął się biegnąc za zającem pod murami Akry w listopadzie 1143 roku.

ziemskich otrzymywało też lenno płacone w pieniądzu, co było o wiele mniej powszechne na Zachodzie. Dzięki temu mogli przetrwać finansowo w przypadku strat terytorialnych. Od wszystkich wymagano jednak służby wojskowej. Wychodzono tu z założenia, że są wasalami króla. Na Zachodzie natomiast służbę można było zamienić na pieniądze. Król zatrzymywał dla siebie najsilniejsze i najbardziej prestiżowe terytorium, w tym porty: Tyr i Akrę, i oczywiście miasto Jerozolimę. Chociaż w XII wieku utracił wiele oznak władzy i praw, takich jak prawo bicia monet czy prawo do rozbitych statków, jego status jako króla pomazańca, połączony z siłą ekonomiczną, oznaczał, że dopóki był zdolną jednostką, wasalom rzadko udawało się z powodzeniem sprzeciwić jego władzy. Chociaż głównym zgromadzeniem w królestwie była Wysoka Rada, składająca się z samych wasali króla, okazjonalnym lecz ważnym forum do debatowania nad kierunkiem polityki był parlament złożony z szlachetnie urodzonych, do-

Łaciński Wschód 1098-1291 132

stojników kościelnych, przywódców zakonów rycerskich i czasami znaczących mieszczan. Parlamenty uchwalały nadzwyczajne podniesienie ogólnych podatków na pomoc w opłaceniu wydatków wojennych, jak w 1166 i 1183 roku, lub też mogły naradzać się nad wyborem stosownego małżonka - często pochodzącego z Zachodu dla ważnej dziedziczki. Członkowie parlamentów mogli też rozważać problemy dyplomatyczne. W 1171 roku zgromadzenie dyskutowało, do kogo w Europie należy się zwrócić o pomoc wojskową: szlachetnie urodzeni chcieli wysłać posłów do Europy i byli oburzeni, kiedy król Amal-ryk wyjawił im zamiar osobistej wizyty w Konstantynopolu, gdzie chciał szukać wsparcia u Greków: wzbudziło to żywiołowe protesty, lecz król dysponował władzą wystarczającą, aby móc zrealizować swój plan. Przed wstąpieniem na tron chorego na trąd króla Baldwina IV w 1174 roku władcy Jerozolimy mieli generalnie przewagę w stosunku do szlachetnie urodzonych. Mogli im narzucić swą kontrolę zarówno przez legislację, jak manipulacje prawami królewskimi do dysponowania ziemią. Przykładem jest assise sur la ligece (posiedzenie sądu w sprawie lenna) króla Amalryka z około 1166 roku, na którym ustanowiono, że wszyscy wasale największych panów - znani jako kontrwasale - muszą płacić daninę lenną królowi. Dzięki temu wytworzył się bezpośredni związek między koroną a większością posiadaczy lenn, potencjalnie omijając największą szlachtę. Porozumienie to było korzystne dla króla, gdyż mógł odwołać się do poparcia kontrwasali, jeżeli ich pan pozostawał z nim w konflikcie. Oni sami również na tym zyskiwali, ponieważ ich przysięga wobec króla oznaczała, że mogli bezpośrednio do niego skarżyć się na swojego pana, podczas gdy poprzednio niezależność wielkich lenn pozwalała wielkim panom na bezkarność w traktowaniu swych wasali. Zbyt wielka władza magnatów nie leżała w interesie króla. Mógł ją osłabiać na wiele sposobów. Kiedy ktoś umierał bezpotomnie, jego własność przechodziła pod kontrolę króla. Wziąwszy pod uwagę wysoki wskaźnik śmiertelności w Ziemi Świętej, zdarzało się to całkiem często i król czasami rozważał podział terytorium na pewną liczbę małych i z zasady mniej groźnych domen. Inną metodą umniejszenia władzy szlachty było nadawanie ziem rozproszonych wśród innych posiadłości, bowiem w takich warunkach, w razie opozycji, o wiele trudniejsze było stworzenie jednolitej siły terytorialnej. Te praktyki mogły się przyczynić do konsolidacji władzy korony, ale w każdym razie od 1140 roku wysokie koszty utrzymywania fortyfikacji i konieczność odrabiania strat spowodowanych najazdami muzułmańskimi sprawiły, że szlachta musiała oddać swe ziemie i zamki zgromadzeniom religijnym i zakonom rycerskim. W rodzinach rządzących w państwach fran-kijskich w XII wieku bardzo wysoka była pozycja kobiet. Szczególnie zasłynęły tu córki króla Jerozolimy Baldwina II (1118-1131). Kiedy król zmarł, jego najstarsza córka Melisanda, jej mąż Fulko, uprzednio hrabia Andegawenii, i ich syn pierworodny Baldwin, zostali wspólnie ukoronowani. Fulko chciał rządzić samodzielnie, lecz mimo podejmowanych prób nie zdołał zdobyć Nie sposób nie docenić roli papieża Innocentego III w rozwoju ruchu krucjatowego. Głęboko zaangażowany w odzyskanie Ziemi Świętej - to właśnie on wszczął tak

czwartą jak i piątą krucjatę - był również przygotowany do rozszerzenia ruchu krucjatowego na heretyków i politycznych oponentów papiestwa na Zachodzie. Co nie mniej ważne, to on decydująco rozwinął ruch krucjatowy pod względem kaznodziejskim, finansowym i organizacyjnym. Łaciński Wschód 1098-1291 135

dostatecznie dużego poparcia, aby usunąć' Me-lisandę. Był zmuszony do rządzenia wspólnie z królową. Kiedy zmarł w 1143 roku, jego syn Baldwin III miał tylko 13 lat i Melisanda sprawowała władzę jako regentka. Baldwin osiągnął pełnoletność w 1145 roku, lecz jego matka nie zamierzała wypuścić władzy z ręki i rządziła jeszcze przez pięć lat. W dwunastowiecznym społeczeństwie było to godne uwagi: kobieta rząd/ąca w swym własnym imieniu była niesłychanie rzadkim zjawiskiem, jak pokazała w Anglii opozycja wobec władzy Matyldy; po/a Bliskim Wschodem być może jedyną postacią, którą możemy porównać do Melisandy, jest królowa Urraka z Leonu-Kastylii (11091126). Kiedy nasilał się konflikt w Jerozolimie, matka i syn utworzyli swe własne oddzielne administracje i wydawali przywileje, każde we własnym imieniu. Władca musiał zazwyczaj dowodzić wojskiem w bitwie. To wymaganie miało wyeliminować władzę kobiet, a jednak w Królestwie Jerozolimy - prawdopodobnie ze wszystkich państw frankijskich najbardziej narażonym na działania wojenne - Melisanda utrzymała się przy władzy. Wyznaczyła dowódcę wojskowego i ewidentnie rządziła z autorytetem wystarczającym, aby zdominować najbardziej wpływowych mężczyzn w Królestwie, gdyż aż do 1152 roku Baldwin nie zdołał zdobyć poparcia wystarczającego do odsunięcia matki od władzy. Nawet kiedy udało mu się w końcu uzyskać przewagę, Melisanda pozostała wpływową osobą w Królestwie Jerozolimy. Jednakże te wydarzenia były niczym w porównaniu ze wstrząsem, jaki spowodowała jej młodsza siostra, księżniczka Alicja, która usiłowała sprawować władzę w księstwie Antiochii po śmierci swego męża w 1130 roku. Większość lokalnych możnowład-ców sprzeciwiała się księżnie. Próbując pozostać przy władzy, Alicja poprosiła o wsparcie Greków, muzułmanów z Aleppo, hrabiów Try-polisu i Edessy oraz patriarchę Antiochii. Ten siejący niezgodę epizod zakończył się siedem lat później, kiedy Alicja została zmuszona do oddania władzy przybyłemu z Zachodu Rajmundowi z Poitiers, którego lokalni możno-władcy namówili do poślubienia jej córki. Stosunki między władcami państw f rankij skich były na ogół dobre, chociaż czasami dochodziło do spięć. Łaciński Wschód składał się z czterech różnych terytoriów. Każde miało odrębny charakter i mogło podejmować niezależne działania, chociaż oczywiście w interesie osadników pozostawało łączenie się przeciwko działaniom wspólnych wrogów. Stosunki między Jerozolimą a jej mniejszym północnym sąsiadem, hrabstwem Try-polisu, były na ogół bliskie, a hrabia był wasalem króla. Hrabiowie Edessy płacili daninę Jerozolimie. Do lat trzydziestych XII wieku byli oni także wasalami księstwa

Antiochii. Książę Antiochii nie miał formalnego zobowiązania wobec króla Jerozolimy, lecz teoretycznie, jak zaraz zobaczymy, podlegał cesarzowi greckiemu. Niemniej jednak mieszkańcy księstwa Antiochii potrzebowali silPowyżej: Duma rodowa. Okno w południowej nawie opactwa Tewkesbury, zamówione w latach 1340-1344 roku przez Hugona Despensera, z zapisu jego matki, Eleonory z Clare. Widzimy tutaj portrety jej rodziny, jednej z rodzin związanych z ruchem krucjatowym. Poniżej: Rycerskość. Na tej miniaturze, namalowanej w 1490 roku, krzyże są dobrze widoczne, lecz król francuski, na wspaniale przyodzianym koniu, prowadzi innych szlachetnie urodzonych krzyżowców na ; wyprawę wyglądającą bardziej na polowanie, z niewidoma oznakami pokutnego etosu, który powinien być i nieodłącznie związany z krucjatami.

Łaciński Wschód 1098-1291 136

Katedra Najświętszej Maryi Panny w Tortosie. Najlepiej zachowana katedra z czasów wypraw krzyżowych. Układ (centrum) może przedstawiać pierwszy kościół poświęcony Najświętszej Pannie. nego związku z Frankami na południu, ponieważ często byli zmuszani do zwracania się o pomoc wojskową do Jerozolimy. W latach 1110-1137 władcy Jerozolimy piętnastokrotnie pomagali swym współwyznawcom na północy. Przez trzynaście lat król Jerozolimy działał w księstwie jako regent. Stosunki nie były całkowicie jednostronne, ponieważ mężczyźni z Antiochii walczyli w imieniu Jerozolimy w 1113,1129 i 1137 roku, lecz prawdą jest, że Antiochia była państewkiem wymagającym większego wsparcia. W czasie drugiej krucjaty między czterema państwami frankijskimi można zauważyć większą konkurencję. Wilhelm z Tyru,| dwunastowieczny historyk Królestwa Jerozolimy, j napisał, że gdy król francuski Ludwik VII przybył do Antiochii w marcu 1148 roku, przedstawiciele l wszystkich terytoriów frankijskich odwiedzili gol i próbowali przekonać do założenia bazy właśnie l na ich ziemiach, nie zważając na potrzeby innych, l W latach czterdziestych XII wieku sytuacja l wojskowa zmieniła się na gorsze. Pierwsze wiel-[ kie zahamowanie ekspansji osadników frankij-J skich nastąpiło w grudniu 1144 roku, kiedy to l Zanki, muzułmański atabak Mosulu, zajął Edes-l 137 Łaciński Wschód 1098-1291

sę. Chociaż marsz przez Azję Mniejszą dwóch wielkich armii drugiej krucjaty, prowadzonych przez Ludwika VII i władcę niemieckiego Konrada III, zakończył się klęską, to jednak połączone siły krzyżowców i osadników zaatakowały Damaszek w lipcu 1148 roku. Oblężenie upadło po tygodniu. Obecnie wydaje się prawdopodobne, że strach przed siłami muzułmańskiej odsieczy zmusił chrześcijan do popełnienia błędu taktycznego, lecz to proste wytłumaczenie nie usatysfakcjonowało osadników i krzyżowców, którzy oskarżali się nawzajem o zdradę. Krzyżowcy wrócili do domu, pozostawiając Franków zdanych na samych siebie. Północni osadnicy zawsze byli bardziej narażeni na najazdy muzułmańskie, a ich sytuacja stopniowo zaczęła się pogarszać. Wilhelm z Tyru napisał, że chrześcijanie znajdowali się pod tak wielką presją, jakby ich ziemia dostała się między dwa kamienie młyńskie. Następca Zankie-go, Nur ad-Din z Aleppo, ciężko pracował nad połączeniem oddzielnych muzułmańskich państewek w północnej Syrii. W 1149 roku zabił księcia Rajmunda z Antiochii w bitwie pod Inab, a głowa Rajmunda została wysłana kalifowi do Bagdadu, aby podkreślić pozycję Nur ad-Dina jako czołowego wojownika wśród sunnickich muzułmanów. Jego wpływy rozciągnęły się na południe. W 1154 roku przejął kontrolę nad Damaszkiem, co oznaczało, że chrześcijanie po raz pierwszy stanęli wobec zjednoczonej muzułmańskiej Syrii. Z tego punktu widzenia sytuacja polityczna była wyrównana: muzułmanie stanowili dla Franków rosnące zagrożenie, ale osadnicy mieli dwóch silnych władców w Baldwinie III z Jerozolimy (1143-1163) i jego następcy Amalryku (1163-1174), władców przygotowanych, aby sprostać wrogom. Kluczem polityki Amalryka pozostawała kontrola Egiptu. Ismailiccy kalifowie z linii Fatymi-dów byli słabi, Nur ad-Din kontrolował zarówno Aleppo, jak i Damaszek, Amalryk nie mógł więc dopuścić do zagarnięcia przezeń Egiptu i otoczenia osadników drogą lądową. W latach 1163 i 1169 Amalryk podjął co najmniej pięć prób podboju Egiptu. Lecz aby ochronić się przed rosnącą wrogością muzułmańską - weźmy pod uwagę choć tak ambitne plany jak zdobycie Egiptu - było jasne, że osadnicy potrzebowali większej ilości wojska. Pierwszym miejscem w którym szukali pomocy była Europa Zachodnia. Raison d'etre państw frankijskich polegała na obronie świętych miejsc w imię chrześcijaństwa rzymskokatolickiego. Prawdziwe związki pokrewieństwa łączyły osadników z ich współwyznawcami w Europie, od których spodziewali się pomocy w obronie Chrystusowego patrymonium, gdyż opieka nad Ziemią Świętą dotyczyła teoretycznie wszystkich chrześcijan. Osadnicy, chcąc zachęcić ludzi do ujęcia krzyża, usilnie próbowali także wykorzystać swe koneksje rodzinne z zachodnimi możnowładcami. Od 1160 roku osadnicy wysłali serię listów i wezwań do czołowych przywódców Europy Zachodniej z prośbami o pomoc. Papiestwo wspierało te apele ogłaszając listy wzywające do nowych krucjat. Do Lewantu wysłano pewne wsparcie finansowe, oraz, co o wiele ważniejsze, pewną liczbę krzyżowców średniej klasy, pod dowództwem takich ludzi jak hrabiowie z Flandrii czy Nevers. Przewidziana na krótki okres pomoc tego rodzaju była oczywiście mile widziana, lecz tak naprawdę osadnicy pragnęli

krucjaty zakrojonej na większą skalę. Skoncentrowali szczególną uwagą na królu Francji Ludwiku VII i królu Anglii Henryku II, lecz różnice polityczne między tymi dwoma władcami zniweczyły ich wysiłki. Frankowie nadal jednak potrzebowali konkretnej pomocy wojskowej. Gdzie jeszcze mogli się zwrócić? Odpowiedzią było Bizancjum. Grecy od początku byli wplątani w sprawy państw frankijskich i pozostawali w konflikcie z Boemun-dem z Tarentu aż do czasu, kiedy w traktacie 139 Łaciński Wschód 1098-1291

z Devol (1108) Boemund przysiągł cesarzowi posłuszeństwo i uznał w nim zwierzchnika Antio-chii. Do zainteresowania Greków tym rejonem przyczyniała się także obecność ludności greko-katolickiej w północnej Syrii. Król Baldwin III zdecydował się na zawarcie ściślejszych związ-.. ków z Konstantynopolem i pod koniec 1150 roku pozwolił Grekom na zabezpiecznie sobie mocnego przyczółka w północnej Syrii przez zakupy resztek ziem frankijskich w Edessie. Stosunki między Grekami a Frankami wkrótce rozwijały się dalej. W 1158 roku Baldwin poślubił członkinię greckiej rodziny cesarskiej. Dziewięć lat później jego następca Amalryk uczynił podobnie. W okresie przejściowym Manuel Komnen poślubił Marię z Antiochii. Te śluby wzmacniały perspektywy współpracy wojskowej. Spodziewano się, że pierwszym celem przymierza grecko-frankijskiego będzie Egipt, lecz na początku 1169 roku Nur ad-Din zajął kraj, nim chrześcijanie zdołali wprowadzić w życie swe porozumienie. Ten ostatni sukces muzułmanów poważnie zwiększył zagrożenie dla Królestwa Jerozolimy. Wobec ciągłego braku większej pomocy z Zachodu, Amalryk obstawał przy swej polityce progrec-kiej. Pojechał do Konstantynopola w 1171 roku, gdzie prawdopodobnie złożył hołd Manuelowi. Po raz pierwszy król Jerozolimy odbył taką podróż, a ów dramatyczny gest ukazał, w jakiej desperacji się znajdował. Później pomoc Greków przyszła do Lewantu w 1177 roku, lecz stosunki między dwoma państwami skończyły się wraz ze śmiercią Manuela w 1180 roku. Ten układ nie zakończył się wielkim sukcesem, chociaż w rzadkich przypadkach obawa przed interwencją Greków wpływała na podejście muzułmanów do Franków. Na przykład, gdy Nur ad-Din rozbił armię frankijską w północnej Syrii w 1164 roku, jego oficerowie doradzali mu kontynuowanie marszu w kierunku księstwa Antiochii i zniszczenie pozostałych Franków, lecz Nur ad-Din odrzucił ten plan, gdyż był przekonany, że zdobycie zbyt wielkiego chrześcijańskiego terytorium sprowokuje odwet Greków. W roku 1174 nastąpił zwrot, zarówno dla Franków, jak i dla ich wrogów. W maju po śmierci Nur ad-Dina systuacja stała się korzystna dla Franków. Dzięki zwykłemu zrządzeniu losu osadnicy najęli flotę Sycyli do pomocy w kolejnym ataku na Egipt. Nieszczęśliwie dla nich, gdy tylko Sycylijczycy przybyli do Lewantu, król Amalryk zachorował i zmarł. Kampania nie powiodła się, a Sycylijczycy wrócili do domu. Rozczarowanie było tym większe, że dziedzic Amalryka, Baldwin IV, był chory na trąd,

świat muzułmański zaczął odzyskiwać siły. Jednak nic nie wskórali. w którym Chrystus pokazał się uczniom po zmartwychwstaniu. ców Zachodniej Europy do pomocy w obronie Świętego Grobu. W następnych miesiącach Saladyn zajął Jerozolimę i zepchnął Franków na wybrzeże. i w 1186 roku stworzył koalicję sił muzułmańskich. Jerozolima. miejscem. jedna z córek króla Baldwina II. które usiłowały manipulować nieszczęsnym królem. Jeden z rzadkich zachowanych przykładów dwunastowiecznego kościoła krzyżowców. Baldwina V. chcąc zrealizować swe własne cele. który był królem-małżon-kiem siostry Baldwina IV. Kiedy Frankowie coraz bardziej dzielili się. 140 Łaciński Wschód 1098-1291 Kościół Zmartwychwstania w Abu Dżausz. Baldwin walczył aż do swej śmierci w 1185 roku. jak również nie mógł mieć dzieci. rozbił siły Franków dowodzone przez Gwidona z Lusignan. który stoi nad tak zwanym Źródłem w Emaus. Okazało się. Wysłali do Europy delegację z patriarchą Jerozolimy i mistrzami zakonów rycerskich na czele. w małym stopniu wpłynęła na sytuację.co oznaczało.Saladyn wstąpił po nim na tron. Sukcesja jego małoletniego bratanka. jak niewielu jest Franków. To dwunastowieczne miejsce pielgrzymek było utożsamiane z Emaus. Oficer z armii Nur adDina . Był to okres prawdziwej wojny między dwiema rywalizującym frakcjami moż-nowładców. 1140 roku. że nawet bezskutecznie ofiarowywali tron królestwa władcom: Francji Filipowi II i Anglii Henrykowi II. W 1187 roku Saladyn uderzył i 4 lipca. w bitwie pod Hit-tinem. była członkinią tej wspólnoty. ponieważ dziecko zmarło w ciągu roku. które przygotował do walki z Frankami w imię dżihadu. Jedynym palestyńskim miastem w rękach chrześcijańskich . Osadnicy byli tak zdesperowani. Miejsce należało do zakonnic benedyktyńskich i zostało zabudowane pod patronatem królewskim ok. Na tym zdjęciu widzimy kryptę z ołtarzem. lecz rządził królestwem coraz bardziej podzielonym. Ich państewka pozostały lii Łaciński Wschód 1098-1291 141 nieomal bezbronne. Próbowali oni namówić władKościół świętej Anny. kiedy Yvette. Chrześcijanie gwałtownie potrzebowali pomocy. że nie mógł rządzić skutecznie.

chociaż obawa przez atakiem skłoniła Amalryka z Lusignan do poszukiwania w 1195 roku opieki zachodniego cesarza Henryka VI. Jego małżeństwo z Izabelą nie doczekało się potomstwa. chociaż jest jasne. Amalryk nie zgodził się. że zdobył terytorium dla własnej korzyści. Ryszard żeglował w stronę Ziemi Świętej. założył dynastię. wyspa pozostawała bowiem w ścisłych związkach z innymi państewkami łacińskiego chrześcijaństwa na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego i podobnie jak one miała mieć swój udział w obronie Ziemi Świętej.musiały schronić się na wyspie w czasie burzy. byłemu królowi Jerozolimy. kiedy dokonał najazdu na Egipt w czerwcu 1249 roku. Cypr był mniej narażony na najazdy muzułmańskie. sądownictwo pozostawało pod ściślejszą kontrolą królewską. odpowiedzią Zachodu była trzecia krucjata. W porównaniu z osadami łacińskimi. podróż z Cypru na wybrzeże syryjskie mogła trwać tylko jeden dzień. Był jednak przygotowany do rozważenia propozycji zaangażowania wojskowych sił mieszkańców wyspy w interesie osadników na lądzie. Dynastia Lusignan była także na tyle ostrożna. Chociaż spędzał więcej czasu w Akrze niż w Nikozji. kiedy część jego floty . Jak wiadomo. zyskał tytuł króla-malżonka Jerozolimy w 1197 roku. Jego brat i następca. Przejęcie Cypru trudno uznać za akt kolonizacji religijnej. konnym i mieszczanom ziemie i prawa. Ryszard sprzedał wyspę Gwidonowi z Lusig-nan. Gdy sprzyjały wiatry. Wroga reakcja Izaaka sprowokowała Ryszarda do użycia siły i wkrótce jego oddziały podporządkowały sobie Cypryjczyków. Trypolis i An-tiochia były mniej zagrożone.pozostał Tyr. aby nie zostawić żadnego . Frankijskim Cypryjczykom nie zależało aż tak bardzo na popieraniu podobnych ekspedycji. aby obrona Jerozolimy pochłonęła wpływy finansowe Cypru. że nie powinni odbywać służby wojskowej poza wyspą i że jeśli kiedykolwiek w przeszłości pomagali królowi. że Cypr był odpowiednią bazą dla ekspedycji krzyżowców. Ostatecznie zgodzili się na służenie mu poza wyspą tylko przez cztery miesiące w roku. dlatego też po jego śmierci w 1205 roku dwoma królestwami rządziły różne dynastie. Wbrew swemu statusowi krzyżowca Ryszard nie wahał się z przejęciem wyspy od chrześcijańskiego władcy. wynikało to z czysto dobrowolnego wyboru. która rządziła Cyprem przez niespełna 300 lat. nie oznaczało to. Taka polityka pomogła także w zrównoważeniu niedawnej utraty terytoriów na rzecz Saladyna. Na wyspie nie było palatyna-tów. Najlepiej było to widać w czasie pierwszej krucjaty Ludwika IX. kiedy poślubił dziedziczkę tronu Izabelę I. Cypr W maju 1191 roku król angielski Ryszard I zdobył Cypr od Izaaka Komnena. W celu skonsolidowania władzy frankijskiej na wyspie pierwsi członkowie dynastii Lusignan nadali setkom rycerzy. zdradzieckiego członka cesarskiej rodziny greckiej. Dwa państwa miały oddzielne administracje. Taka lokalizacja oznaczała. Amalryk. Ludwik spędził osiem miesięcy na wyspie w towarzystwie króla Henryka I i dowodził możnowładcami cypryjskimi.w tym statki. na których płynęły jego siostra i narzeczona . Amalryk. chociaż obydwa straciły terytoria na wschodnich wybrzeżach. W czasie krucjaty króla angielskiego Edwarda w latach 1271-1272 niektórzy z nich próbowali dowieść. że królestwa zostały połączone. Dopłynąwszy do wschodniego brzegu Morza Śródziemnego. który miał koronę zagwarantowaną także przez zachodniego cesarza.

z obawy przed atakiem muzułmańskim. Do prosperity przyczyniła się pozycja Cypru jako naturalnego punktu przystankowego dla kupców na szlaku handlowym oraz rosnące zainteresowanie włoskich cechów kupieckich. że Cypr mógł produkować na eksport znaczne ilości zbóż. że Famagusta rozwinęła się jako bogate i kosmopolityczne miasto. Tej praktyki nie mogli stosować władcy 142 Łaciński Wschód 1098-1291 w innych rejonach Bliskiego Wschodu. Zachodni kupcy wykorzystywali do tego port Ayas w chrześcijańskiej Cylicji. było wprowadzenie na wyspie Kościoła rzymskokatolickiego. można je było jeść z chlebem jak miód. Pod koniec XIII wieku Famagusta zastąpiła Limassol jako stolica handlowa wyspy. tarasowate doliny i wykorzystywanie kanałów irygacyjnych sprawiło. aby umożliwić Europejczykom ich nabycie. a miasto Limassol stało się najważniejszym ośrodkiem działalności handlowej. która wybuchła w latach 1229-1233. a rozmiary tego handlu sprawiły. lecz w czasie rządów Lusignanów silniejszy wpływ zyskali Genueńczycy. które należały do wielkich majątków pozostających w posiadaniu joannitów i templariuszy. jakie przyniósł podbój Franków. Kupcy z Pizy.zamku czy ufortyfikowanego miasta w rękach wasali. chociaż pewne gatunki były tak lepkie. Jedną z największych zmian. Innym ważnym produktem było wino. zakłóconego jedynie zainspirowaną z zewnątrz wojną domową. gdyż leżała 50 mil bliżej lądu i lepiej nadawała się do rosnącego handlu z Syrią i Cylicją. Po upadku Akry w 1291 roku Europejczykom zabroniono prowadzenia bezpośredniego handlu z muzułmanami. Prawosławie zosta . a syryjscy chrześcijanie transportowali towary z Lewantu do Famagusty. W czasie władzy Bizancjum Wenecjanie zapewnili sobie przywileje. Król Henryk I (1218-1253) potrzebował pomocy floty morskiej i mieszkańcy Genui wspomogli go w zamian za znaczne przywileje handlowe. cukru i oliwy z oliwek. lecz biskupi z Rzymu tworzyli starszyznę kościelną. Większość miej scowej ludności była wyznania grekokatolickiego. Żyzne równiny nadbrzeżne. jak twierdzili współcześni. Jedynymi fortecami nie należącymi do króla były prawdopodobnie zamki Kolossi i Gastrii. Ka-taloriczycy i cylicyjscy Ormianie także utrzymywali kontakty handlowe z Cyprem. a od biskupów greckich wymagano. aby się im podporządkowali. że. W czasie panowania dynastii Lusignan gospodarka Cypru rozkwitła. Powyższe czynniki uniemożliwiły możnowładcom zbudowanie regionalnej potęgi i mogą pomóc w wytłumaczeniu względnego spokoju na wyspie. Cypr stał się kluczowym punktem postojowym na międzynarodowym szlaku handlowym. szczególnie po wojnie domowej trwającej od 1229 do 1233 roku.

Filip miał wystarczające wsparcie. po podbiciu Królestwa Jerozolimy w 1187 roku przez Saladyna. a następnie kazał otoczyć uzbrojony-I mi mężczyznami i aresztować. na czele których stał wtedy brat Filipa . Jeden z nich nastąpił. Cesarz był wściekły. Około 1218 roku Filip Ibelin został regentem swego bratanka.ny Ibelinów. był zdeterminowany. jako znacznej siły w spra. przywłaszczając sobie i wykorzystując mienie należące do lokalnego Kościoła. Czternastowieczny krużganek w klasztorze prernonstratensów w Bellapais na Cyprze. a jego pozostałości świadczą o okresie dominacji Kościoła katolickiego na Cyprze. Doszło do kryzysów. Klasztor został ufundowany przed 1205 rokiem przez mnichów. Klasztor doskonale prosperował w XIII wieku. symbolizującego dla nich Zmart wychwstanie. (Wkrótce potem Fryderyk opuścił ziemie cypryj-jskie. Biskup prawosław ny zgodził się na to w 1261 roku. lecz kler niższy był gorzej przygotowany do zaakceptowania jurysdykcji katolickiej. Ich współwyznawcy na lądzie nigdy nie znaleźli się w takiej sytuacji. który przybył na wyspę w 1228 roku. gdy Grecy upierali się przy użyciu do odprawiania Eucharystii chleba pieczonego na zakwasie. którzy uciekli z lądu. koronując Henryka bez uprzedniej z nim konsultacji. Gdy papieski najazd na południowe Wło- . Henryka I. W wyniku konfliktu trzynastu pra wosławnych poniosło męczeńską śmierć.ło także zmuszone do uznania zwierzchności papieża. Jan został zmu-I szony do wydania Henryka. następnie uciekł do l zamku świętego Hilariona w północnych górach. lecz cesarz Fryderyk II. że Ibelinowie zignorowali jego prawa suzerena.wach cypryjskich. : Szkody wyrządzane społeczności prawosławnej zwiększali jeszcze Frankowie. uprzed Przez ponad połowę okresu między 1205 i 1267 rokiem rządy w królestwie Cypru sprawo. przyjął go [kordialnie. ' Jedną z konsekwencji było pojawienie się rodzi. kościołów i klasztorów świadczy o dominującej pozycji Kościoła katolickiego w tym okresię. Zażądał opieki nad młodym królem i profitów z królewskich posiad-I lości. aby nie dopuścić do władzy Ibelinów. aby odeprzeć zagrożenie dla swoich rządów ze strony matki Henryka. która była już dobrze osadzona w Królestwie Jerozolimy. króla-infanta skie.Jan. a wielu ich współwyznawców ekskomunikowano. Zaprosił Jana Ibelina na bankiet.wali małoletni władcy pod kuratelą regentów. Wygląd zachowanych katolickich ! katedr.

oblegał ich zamek w Bejrucie i zbudował opozycję przeciwko nim na Cyprze. Henryk II miał wiele kłopotów w czasie panowania na Cyprze. Srebrny grosz pochodzi z okresu jego panowania na Cyprze. Jana z Brienne. Po upadku Akry w roku 1291 na Cypr przybyło wielu ucie- . Zwierzchnictwo cesarza na Cyprze zakończyło się w 1247 roku. Był także królem Jerozolimy. zmierzające do skoncentrowania pozostałych sił Franków na walce z mameluckim sułtanem Bajbarsem spełzły. Na awersie widać ukoronowaną głowę ze słowami IOHANNES REX. Na rewersie krzyż i słowo DAM1ETTA. Później nastąpiły cztery lata wojny domowej. chociaż po upadku Akry w 1291 roku już tylko tytularnym. Jednak kontrola Jana nad miastem okazała się krótkotrwała. Ibelinowie walczyli chcąc pokonać zwolenników cesarza w Palestynie i na Cyprze. jak zobaczymy. w latach 1285-1324. Wyspa wkroczyła w nową epokę. Jan odwołał się do pomocy floty genueńskiej i większości ludności Cypru. Król Cypru Hugon III (1267-1284) został w 1269 roku również władcą Jerozolimy. Ryszard Filangieri. na rewersie natomiast lwa cypryjskiego. marszałek cesarski. i królestwo przeszło pod bezpośrednią kontrolę Stolicy Apostolskiej. cijańska Palestyna została podzielona przez walczące ugrupowania. z którego usiłowano odnowić obecność chrześcijańską w tym rejonie. kinierów. który wrócił do króla Jerozolimy. gdyż pod koniec 1221 roku port odzyskali muzułmanie. Do 1233 roku rozgromił siły cesarskie na wyspie. kiedy papież Innocenty IV uwolnił króla Henryka z wszelkich przysiąg. Wysiłki Hugona. sprzedał on regencję Cypru pięciu cesarskim pomocnikom. Jan tymczasowo dał dowód swojej władzy przez wybicie monet. ChrześŁaciński Wschód 1098-1291 144 W 1219 roku piąta krucjata zdobyła egipski port Damiettę.chy zmusił cesarza do powrotu do domu. na niczym. Na awersie widzimy króla na tronie. które ten składał Fryderykowi II. w której odegrała ważną rolę jako enklawa Kościoła katolickiego w północno-wschodnim obszarze Morza Śródziemnego i oczywisty punkt.

Znajdowało to odbicie w metodach rządzenia i administracji.s. Ziemię podzielono na lenna. byli traktowani jak poddani. Pozostałe trzy czwarte ziemi podzielili między siebie Wenecjanie i inni krzyżowcy. Większa ji^' . Ci Grecy. z różnymi prawami dla szlachetnie urodzonych. są wyznacznikami relacji łączonej zwykle z bardziej konwencjonalną definicją kolonializmu. Frankijska Grecja 12 kwietnia 1204 roku Konstantynopol poddał się czwartej krucjacie. który mógłby kontrolować jedną czwartą terytorium odebranego Grekom. Jednak wkrótce podstawowe rozróżnienie między najeźdźcami 146 Łaciński Wschód 1098-1291 . Okupacja cesarstwa bizantyjskiego przez kolonistów była bezpośrednią konsekwencją ruchu krucjatowego. głównie dlatego. W przypadku Grecji weneckiej. w którym wszyscy wolni ludzie podlegali temu samemu prawu. który rozciągał się w dół wzgórza. Rozpoczęło się trwające trzy dni plądrowanie miasta. lecz zabrakło w niej pierwiastka religijnego. otaczając stajnie i magazyny. W przededniu ataku krzyżowcy zdecydowali się wybrać katolickiego cesarza. Wpływ podboju frankijskiego był nader różnorodny. którzy pozostali wierni prawosławiu.^tała zbudowana przez Gotfryda I Yillehardouina w latach 1220-1223. Podbój był nastawiony przede wszystkim na zdobycze finansowe i terytorialne. Katolicy wprowadzili wysoce rozwarstwione społeczeństwo.Zamek Tornese (Clermont) na frankijskim Peloponezie. Grecy stanowili społeczeństwo. niezależnie od zajmowanej pozycji ekonomicznej czy społecznej. i skutkiem tego osłabiły "religijne kolonie" w Lewancie. bliskie związki osadników z Wenecją oraz polityczny i ekonomiczny kierunek nadawany przez samą Wenecję. że sami krzyżowcy z Zachodu byli przedstawicielami różnych kultur.^. które narzucali miejscowej ludności. W rzeczywistości. dobrobyt i względne bezpieczeństwo frankijskiej Grecji przyciągnęły osadników z państw frankijskich. Sześciokątna forteca wewnętrzna (pośrodku) otacza miejsca mieszkalne i mały otwarty dziedziniec. Na prawo można zobaczyć początek muru o wiele większego dziedzińca. . W maju 1204 roku koronowano hrabiego Baldwina z Flandrii. mieszczan i wieśniaków.

Istnieją dowody. że interesy lokalne ograniczyły się do interesów osadników oraz pomógł w zrekompensowaniu słabości liczebnej Franków wobec ataków wrogiego państwa bułgarskiego na północy i greckich migracji do Azji Mniejszej i Epiru. ponieważ stanowiła kluczowy punkt na szlakach handlowych między Egiptem. wykorzystywali oni archontes. gdyż utrzymywali scentralizowaną biurokrację. w drugiej połowie XIII wieku zaczęli otrzymywać od osadników lenna. Pod względem . a chociaż pod względem religijnym i kulturowym różnili się od Franków. byłych cesarskich posiadaczy i urzędników. Podestę wybierano. Ten proces sprawił. podlegały pojedynczej kontroli. lecz jego władzę ograniczały nakazy z Wenecji. Archontes byli w gruncie rzeczy grecką szlachtą. nie rozdzielano ich jednostkom. Frankowie nie usiłowali narzucić nowym poddanym obrządku katolickiego. Wynika z tego. Jednak Frankowie wybierali katolickiego patriarchę Konstantynopola i zastępowali prawosławnych biskupów katolickimi. Kreta była najważniejsza. a prerogatywy cesarskie. Dla tych niewielu ludzi Zachodu. że od 1262 roku Grecy byli pasowani na rycerzy. Aby wejść w system podatkowy. takie jak obciążenia fiskalne. Katoliccy duchowni zamieszkiwali na ogół w ośrodkach miejskich.znalezienie księdza znającego obrządek łaciński było trudne. W przypadku archontes akceptacja fran-kijskiego systemu feudalnego była drogą wiodącą do polepszenia zajmowanej pozycji. a poddanymi zaczęło się zacierać. Te dwie wieże znajdują się w miejscowości Phylla. że archontes zaczęli wchodzić do hierarchii frankijskiej. że taka polityka stałaby się bezskuteczna. W konsekwencji. a najprostszą prowadzącą do tego drogą było zaadaptowanie istniejącej bizantyjskiej struktury podatkowej. na wyspie Euboea (Negroponte). Liczba prawosławnej ludności mogła sprawie. Może też pomóc wytłumaczyć. dlaczego Grecy na okupowanych terenach rzadko wszczynali rebelie przeciwko swym zachodnim panom. Frankowie do wykorzystania wszelkich surowców potrzebowali nowego terytorium.często dla bezpieczeństwa w ufortyfikowanych wieżach . iii 147 Łaciński Wschód 1098-1291 Jak wszędzie na Wschodzie. jak na innych obszarach frankijskiej Grecji. żyjący w takich miejscach osadnicy korzystali przy odprawianiu sakramentów z pomocy duchownych prawosławnych. Syrią i Konstantynopolem. Wenecjanie mniej oddziaływali na Greków niż pozostali przybysze. Większość wież składała się z leżącej na parterze piwnicy z wejściem oraz obszaru mieszkalnego na pierwszym piętrze lub wyżej. co prowadziło do pewnego stopnia hellenizacji. którzy żyli na wsi . Posiadłości Wenecji obejmowały Kretę.Ze względów bezpieczeństwa osadnictwo frankijskie w wiejskich rejonach Grecji koncentrowało się w ufortyfikowanych wieżach. aby rządził. Modon i Koron na południowym Peloponezie i europejskie wybrzeże Morza Marmara.

Późniejszy kronikarz zauważył. Jednakże w 1259 roku pyszny następca Got-fryda. mimo że pierwotny cel odzyskania Świętego Miasta nie został osiągnięty. lecz już nigdy nie mogła działać samodzielnie. Książę Got-fryd II (1229-1246). a dzięki zawarciu rozejmu z Saladynem pielgrzymi znów mogli udawać się do Jerozolimy. odzyskali prawie wszystkie ziemie. Dwór książęcy w Andravidha traktowano jako ostateczne szkołę dla kwiatu rycerstwa francuskiego. został schwytany przez Nikeariczyków w bitwie pod Pe-lagonią. oliwa z oliwek. Okresy pokoju pozwalały szlachetnie urodzonym oddawać się turniejom i polowaniom. reprezentował styl achajski. Łacińska Palestyna i Syna. Lepiej wiodło się innym osadnikom frankij-skim. w rezultacie Frankowie bogacili się. Zagrożenie najazdem Mongołów tymczasowo powstrzymało Nikeariczyków od dokończenia dzieła. Wczesne dziesięciolecia XIII wieku w państwach frankijskich charakteryzował wzrost gospodarczy. książę Wilhelm II (1246-1278). Jednak nie byli na swych terenach zupełnie bezpieczni. uprzednio utracone w Azji Mniejszej. Żyzne tereny Półwyspu Peloponeskiego i Krety przyczyniły się do ekspansji gospodarczej. po przejęciu Cypru. pod wodzą cesarza żyjącego na wygnaniu w Nikei. Wzrastał popyt na eksport produktów hurtowych. piękne freski zdobiły ściany ich pałaców. Najwspanialsza była Achaja. lecz w ciągu dekady Grecy. seria kryzysów związanych z sukcesją tronu i liczne krucjaty do Egiptu. gdyż właśnie jego zdobycie uważano za najlepszą drogę wiodącą ku odzyskaniu Jerozolimy. Niewiele pozostałości tej kultury przetrwało do dzisiaj. 1187-1291 W lipcu 1191 roku.kulturowym jednakże Frankowie nie zintegrowali się ze swymi poddanymi i na weneckiej Krecie mieszane małżeństwa były zabronione. Egzystencja gospodarcza Królestwa Jerozolimy była zależna od chrześcijańskiej kontroli Łaciński Wschód 1098-1291 148 . przynajmniej w teorii. jak jedwab. Cesarz Henryk I (1206-1216) usiłował narzucie swą władzę Tracji. był tak dobry jak w Paryżu. Ryszard I król Anglii i król francuski Filip II odnieśli znaczący sukces. takich jak pszenica. Śmierć Saladyna w 1193 roku stworzyła chrześcijanom stosowne okoliczności do konsolidacji odzyskanych terenów. jakim mówiono w Achai. pomagając frankijskim osadnikom odzyskać port w Akrze. lecz w lipcu 1261 roku cesarz bizantyjski Michał VIII zażądał oddania Grekom Konstantynopola. Ten punkt widzenia odzwierciedlał ścisłe związki kulturowe między osadnikami a ich ojczyzną. który przejechał przez Peloponez w towarzystwie ośmiu rycerzy ze złotymi ostrogami. Achai udało się przetrwać. Przed uwolnieniem zmuszono go do złożenia wrogom przysięgi lojalności. że język francuski. Pod koniec trzeciej krucjaty chrześcijanie zdobyli wybrzeże od Tyru do Jafy. wełna i wino. podobnie jak towarów luksusowych. Dwór książąt z dynastii Yillehardouin zaczął być uważany za najwspanialszy przejaw rycerstwa w świecie chrześcijańskim.

Wzrastało zaangażowanie włoskich cechów kupieckich. a Fryderyk zażądał regencji w imieniu swego syna Konrada. Angielski kronikarz Mateusz z Paryża napisał. w przeciwieństwie do biegu wydarzeń w Europie. wyniszczającego konfliktu. cesarz Fryderyk II dołączy się do ekspedycji. lecz około 1180 roku azjatyckie szlaki handlowe zaczęły kierować się do Akry. a król otrzymywał duże sumy pieniędzy z podatków. Cesarz z determinacją pragnął odbudować władzę korony. że podejmując krzyż w piątej krucjacie w 1215 roku. prawa Królestwa. której prestiż ucierpiał od czasu panowania Bald-wina IV. że kiedy Jerozolima upadła. Nawet jeśli dokładność danych dla Akry może być wątpliwa. gdzie istniała podpora w postaci praw pisanych. Nie można się więc było odwołać do praw pisanych. Początki tego leżą w osobliwości służby feudalnej w państwach frankijskich . W konsekwencji wyroki w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku były dyktowane przez pamięć i obyczaj. Na obszarach miejskich rozkwitały społeczności żydowskie. ściśle związanych z rodzinami baronów. potęgował jeszcze fakt. Tak w Lewancie . biegłych w tym względzie. Kupcy korzystali z rozwijającego się handlu. przez co zaangażował się bardzo mocno w sprawy Jerozolimy. lecz kiedy zachorował i odłożył wyjazd na później. Później napotkał trudności na lądzie. którzy także należeli do jej członków. Regencję otrzymał. lecz polityczne problemy na Zachodzie uniemożliwiły mu wyjazd. zdecydowanych osiedlić się w Ziemi Świętej. że królewskie wpływy z Akry wynosiły około 1240 roku 50 000 funtów w srebrze rocznie: stanowiło to więcej niż dochód królestwa Anglii w owym czasie. częściowo przyciągane tu przez korzystne warunki ekonomiczne i wzmacniane przez migrantów. Izabela zmarła w połogu. Do 1227 roku zgromadził dużą armię krzyżowców.Akry. angażując się w problemy Ziemi Świętej. Piza. to z pewnością Królestwo Jerozolimy miało silną pozycję gospodarczą. Przez większą część XII wieku wielkim ośrodkiem handlowym na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego pozostawała Aleksandria. Spodziewano się. przepadły. która była pierwszym rynkiem zbytu dla ich towarów. dziedziczkę tronu. postanowili się opierać. że zaczęły wywierać destabilizujący wpływ na życie polityczne: w 1256 roku rywalizacja handlowa między Genueńczykami i Wenecjanami doprowadziła do wojny o klasztor świętego Sabasa w Akrze. Najskuteczniejszym orężem w tej walce były między innymi ich umiejętności prawne. który przebywał na Zachodzie. które zostały spisane i były przechowywane w kufrze w kościele Świętego Grobu. jeżeli został do tego zawezwany. którzy obawiali się zagrożenia swej dominacji. Interesujące było powstanie szkoły prawników. Jednakże w 1225 roku cesarz poślubił Izabelę II. Szczególnie w Akrze można było spotkać dużą społeczność żydowskich intelektualistów. Jego działania na Cyprze zostały opisane powyżej. Prestiż wasali. lecz najpotężniejsi możnowładcy. Ostatecznie cechy kupieckie stały się tak silne.obowiązku udzielania przez wasala conseil (rady) i pomocy przy wnoszeniu sprawy pod sąd na dworze. a nie przechowywanych w pamięci. Genua i Wenecja ciągle wysyłały do Lewantu urzędników. papież Grzegorz IX ekskorrtunikował go. Korona Jerozolimy niosła ze sobą znaczny prestiż i Fryderyk II zamierzał wywyższyć swą pozycję jako władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Tymczasem względne bezpieczeństwo na wybrzeżu doprowadziło do znacznego wzrostu liczby ludności Tyru i Akry. Cesarz ostatecznie wyruszył na Wschód w czerwcu 1228 roku. w który byli też wplątani możnowładcy frankijscy i zakony rycerskie.

lecz zaczął znaczącą kańerę jako regent i władca na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. dziedziczkę tronu Jerozolimy. spisano wiele ważnych dzieł prawnych. Sprzeciwili się konfiskacie lenn Ibelinów w pobliżu Akry i próbom Fryderyka. Musimy być ostrożni. przynajmniej początkowo. Jan był starszy niż większość ludzi Zachodu. a zakończył swe dni jako cesarz Konstantynopola (1228-1237). ustanowione w XII wieku przez króla Amalry-ka celem wzmocnienia korony. Lenna Ibelinów odzyskano siłą. zapraszanych do poślubienia ważnych dziedziczek na Wschodzie.pojawiła się grupa wysoce wyspecjalizowanych prawników. opierały się na Łaciński Wschód 1098-1291 149 Przybycie Jana z Brienne do Akry we wrześniu 1210 roku. aby nie dać się zaślepić przez własne poczucie ważności prawników. chociaż trudno zaprzeczyć. teoretycznie pozostawiając króla pozbawionego wszelkiej siły. Ilustracja pochodzi z trzynastowiecznej kontynuacji kroniki Wilhelma z Tyru. Ponieważ prawo stanowiło. wykształconych w sztuce publicznych procesów. możnowładcy upierali się. że mają prawo do użycia siły w celu odzyskania wszystkich skonfiskowanych lenn i mogą odmówić swych usług. obstawali przy tym. że odgrywali istotną rolę w podjęciu decyzji. jeśli nie było sprawiedliwych wyroków. że odnosi się to tak samo do króla. że pan nie może podejmować działań przeciwko wasalowi bez formalnej decyzji swego dworu. które. ok. odwrócono teraz. . kto będzie rządził Królestwem Jerozolimy w przypadku nieobecności czy niepemolet-ności władcy. Jan udał się do Lewantu. w zupełnie odmiennych okolicznościach. przede wszystkim Li-vre de Jean d'Ibelin ("Księgę Jana z Ibelinu". 1265). szlachetnie urodzeni wykorzystali przygotowanie prawne niektórych z nich. jak i do każdego innego pana. Opis jego przybycia w pełnym rynsztunku do Egiptu mogliśmy przeczytać na stronie 95. Rezultat tego epizodu był iii 150 Łaciński Wschód 1098-1291 jednak tak odbiciem słabości cesarza. spisaną przez hrabiego Jafy. zmierzającym do wzmocnienia pozycji krzyżaków przez nadanie im dziedzicznie dóbr Toron. Kiedy przyszło się zmierzyć z Fryderykiem. pamięci prawników o dawnych procedurach. a w przypadku krzyżaków perspektywa utraty wsparcia wojskowego skłoniła Fryderyka do odstąpienia od projektu. aby poślubić Mańę. Assise sur la ligece. jak i dowodem potęgi możnowładców. Kiedy studia prawne rozkwitły. na korzyść możnowładców.

Konflikt trwał wiele lat. wykorzystując opozycję na zaprzysiężonym bractwie w Akrze.regencja jego ojca powinna dobiec końca. 1265). Wymagało to prawnego uzasadnienia. Baghras. Fryderyk przygotował cesarską ceremonię koronacji w Świętym Grobie. na czele których stali Ibelinowie. Królestwo Jerozolimy nie było jedynym państwem frankijskim narażonym na wstrząsy polityczne. Zawarto dziesięcioletni rozejm. Atak na Egipt. jak wkrótce zobaczymy. Książę wybrał na miejsce rezydowania Trypolis. Zamek byt kluczową twierdzą władców . ciągle istnieje potrzeba wyznaczenia regenta. Ponieważ Konrad nie przybył na Wschód i nie zażądał tronu. chociaż systemy prawne i administracyjne dwóch państw były oddzielne. na poły niezależną siłę w tym rejonie. zdołali pokrzyżować jego plany. co skłoniło Wenecjan do sprzysiężenia się z jego wrogami. jak i Trypolisie. W czasie jego nieobecności Antiochię zdominowała społeczność grecka. politycznie osłabiony konfederacją Ajju-bidów. mający uzasadnić koniec regencji Fryderyka. Prawnik. Cesarz opuścił Wschód w czerwcu 1229 roku. Ryszard Filangieri. chociaż muzułmanie wciąż posiadali obszar dookoła Świątyni i nie zezwolili na ufortyfikowanie miasta. Poplecznicy cesarza wkrótce utracili nawet te niewielkie pozostałości wpływów na Wschodzie. że skoro tylko Konrad dorośnie . Rządził zarówno w Antiochii. obsypywany w czasie podróży do portu w Akrze śmieciami przez miejscową ludność.W stosunkach z muzułmanami Fryderyk miał dużo więcej szczęścia. wznosząca się nad rzeką Pyramus nad równiną Adana. Politykę północnej Syrii skomplikowały później wpływy zakonów rycerskich. Przedstawiciele dwóch włoskich społeczności zaproponowali zdradę Tyru na rzecz stronnictwa Ibelinów. chociaż z powodu jego statusu ekskomunikowanego patriarcha Jerozolimy obłożył miasto interdyktem. Obawiając się skutków ekspedycji Fryderyka. Latem 1242 roku te siły połączyły się. Osadnicy zerwaYilan Kale (Zamek Węży). próbował przejąć kontrolę nad Bejrutem. Krak des Chevaliers i Chastel Blanc .i stanowiły.co nie nastąpi do kwietnia 1243 roku . Niemniej jednak Ryszard utrzymał kontrolę nad Tyrem. Ogromna trzynastowieczna forteca. wywołał zaniepokojenie Egipcjan. Ryszard przywłaszczył sobie weneckie dochody z Tyru. królową Cypru. W1201 roku pretendenci z Armenii i Try-polisu zaczęli się spierać na temat sukcesji An-tiochii. Odjazd Fryderyka nie oznaczał końca cesarskiego zaangażowania na Bliskim Wschodzie: kiedy w 1231 roku jego oficer. które miały siedziby w ufortyfikowanych zamkach . a królestwo zostało podzielone między zwolenników cesarza i jego oponentów. chrześcijańskimi i muzułmańskimi. sułtan AlKamil zgodził się podporządkować kontroli Jerozolimy w lutym 1229 roku. Genueńczycy zawsze byli wrogo nastawieni wobec zwolenników cesarza. Na miejsce Fryderyka wyznaczono jego najbliższą krewną w Palestynie. aby wypędzić zwolenników cesarza z miasta. Okres względnej prosperity skończył się w latach czterdziestych XIII wieku. który był klientem Ibelinów i jest naszym głównym źródłem informacji o tym okresie. stworzył fikcyjny argument. Utrzymywał on. w końcu zatriumfował Boemund IV (12191233). a Fryderyk obiecał chronić sułtana przed wszystkimi wrogami.Margat. Filip z No-vary (zm. Tor-tosa. moż-nowładcy. dokonany w czasie piątej krucjaty. Alicję.

Na południowym falochronie stoi dwunastowieczna cytadela. który wkrótce zapanował nad całą Syrią. lecz władcy Jerozolimy. do ponownego umocnienia fortyfikacji Akry. li rozejm z sułtanem Egiptu. Cezarea widziana od strony południowo-wschodniej. Wyraźnie widać pozostałości portu. Strategia oparta na trzymaniu w izolacji ważnych punktów. polegająca na założeniu stałego francuskiego regimentu na Wschodzie. Po klęsce poniesionej w Egipcie król pozostał w Palestynie i doprowadził. wielkim nakładem kosztów. która pierwotnie była odseparowana od lądu przez wypełnioną wodą fosę. była kluczowym elementem obrony terytorium ' frankijskiego. chociaż niewątpliwym postępem była innowacja Ludwika IX. pozwolili Egipcjanom przejść przez swoje terytorium przed ich zwycięstwem nad Mongołami. Mniej więcej w tym samym czasie na scenie pojawiła się armia mongolska. jak zobaczymy. Atak Ludwika na Egipt doprowadził. którzy kontrolowali ten region. Jafy i Cezarei. przez co rozpętali burzę. rozdarci między Mongołami a Mamelukami. wędrującym ludem zmuszonym do nomadyzmu przez Mongołów. a dwa lata później zaatakowali Aleppo. w której zginęło ponad 1000 rycerzy. gdyż muzułmanie sprzymierzyli się z Cho-rezmijczykami. Przywództwo Mameluków przeszło w ręce wybitnego sułtana Bajbarsa. W dużym stopniu finansowany przez koronę francuską. Ludwika IX. w czasie jego pobytu w mieście od marca 1251 do maja 1252 roku. Jerozolimę utracono w sierpniu 1244 roku. a dwa miesiące później siły chrześcijańskie zostały rozbite w bitwie pod La Forbie. regiment liczył około 100 rycerzy. jego pozostałości pochodzą najprawdopodobniej z pierwszej połowy XIII wieku. Boe-mund VI z Antiochii-Trypolisu (1252-1275) został ich sprzymierzeńcem. aby stworzyć armię polową oraz zaopatrzyć ufortyfikowane miasta w odpowiednie garnizony. odniesionym w bitwie pod Ajn Dżalut w 1260 roku. że brakowało im ludzi. Chrześcijanie mieli zbyt mało odiii Łaciński Wschód 1098-1291 153 działów. lecz zachowane mury są w większości pozostałościami prac nakazanych przez króla Francji. wraz z . Na charakter odwetu wojskowego osadników miał wpływ fakt. Nowe wezwania do krucjaty zaowocowały pierwszą krucjatą króla Francji Ludwika IX. Sydonu. W 1258 roku Mongołowie splądrowali Bagdad. do zastąpienia dynastii Ajjubidów rządami Mameluków.ormiańskich. często pod kontrolą zakonów rycerskich. Krzyżowcy zdobyli miasto w 1101 roku.

a Morze Czarne zastąpiło Lewant jako końcowy punkt dla przeważającej części handlu wschodniego. Hugon III z Cypru. Po straszliwej walce miasto ostatecznie poddało się 18 maja sułtanowi mameluckiemu Chalilowi al-Aszrafowi. Ograniczeni do pasywnej formy obrony. osadnicy mogli tylko patrzeć. 28 maja przełamano ostateczną obronę. W ciągu trzech miesięcy zakończyło się panowanie chrześcijan nad tym obszarem. Król i jego dwór uciekli na Cypr.łucznikami. że niemożność przewidzenia wyników bitwy była o wiele bardziej ryzykowna dla nich niż dla ich przeciwników. Oznaczało to. Mimo że na Wschodzie przebywali krzyżowcy. Gospodarka frankijska również zaczęła podupadać. Ogromna armia wyrąbywała sobie drogę przez mury miasta. a chrześcijańska kontrola nad terytorium coraz bardziej się kurczyła. Wszystkie warstwy społeczeństwa odczuły straty finansowe. w obliczu roszczeń Karola Andegaweńskiego. Mongolskie najazdy na Irak i północną Syrię zniszczyły szlaki handlowe. a 5 kwietnia 1291 roku rozpoczął się ostateczny atak na Akrę. W przeciwieństwie do zakonów rycerskich. Zwyczajowo kapitan otrzymywał tytuł seneszala Królestwa Jerozolimy (królewski przedstawiciel w Radzie Najwyższej i administrator zamków królewskich). ponownie zdobył Akrę i został koronowany z wielką pompą i splendorem. lecz Mamelucy zarzucili już sieć na pozostałe osiedla. Działania obronne Franków ograniczały się zwykle do najazdów. że Królestwem Jerozolimy nie da się rządzić i postanowił skupić uwagę na Cyprze. jak pustoszy się ich ziemie. przedstawiająca atak muzułmański na Akrę w kwietniu-maju 1291 roku. jak regiment zadomowił się na Wschodzie. regiment nie był przeznaczony do obrony konkretnych miejsc i dlatego też mógł przemieszczać się w dość swobodny sposób. W 1287 roku upadł Trypolis. z kontynuacji kroniki Wilhelma z Tym. lecz wielu obrońców zginęło. uznał. Jednak pułk ów był zbyt mały i zorganizowany zbyt późno. konnymi i pieszymi. Franków ciągle było mniej niż przeciwników. Od czasu do czasu miasta czy fortece upadały. gdyż ze swymi ograniczonymi zasobami Frankowie w niewielkim tylko stopniu mogli liczyć na stałe zdobycze terytorialne. Nawet coraz wymyślniej-sze zamki. Saperzy podkopywali wieże. Dzięki jego wspaniałemu dowództwu i ostrożnej strategii obszar znajdujący się pod kontrolą Franków stopniowo się zmniejszał. jak Margat i Krak des Cheveliers nie Ilustracja manuskryptu pochodzącego z początku XIV wieku. która . a łucznicy zasypywali obrońców gradem strzal z ładunkami wybuchowymi i zapalającymi. Na ogół unikano bitew pozycyjnych. król Henryk II. który kupił koronę od pretendenta do tronu. Na wojskowych problemach Franków skorzystał sułtan Bajbars. iii 154 Łaciński Wschód 1098-1291 mogły się oprzeć naporowi wrogich sil. Na wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego katolicy nie sprawowali już dłużej władzy na żadnej ziemi. W 1286 roku jego następca. co wskazywało.

Dodał też. że niewierni zniszczyli i zbezcześcili zabytki chrześcijańskie. podobnie jak zabytki muzułmańskie. znajdujące się w powszechnym obiegu w Walencji. Znaczące jest. Tradycje artystyczne. Utrwalenie podbojów 1099 roku zabrało osadnikom kilka lat. wywodziły się z Lotaryngii. Urban II żywo opisał uciemiężenie chrześcijańskich kościołów na Wschodzie.na przykład miejscowy kamień. południowej Francji i południowych Włoch końca XI wieku. broń i pancerze oraz oczywiście monety. którym miała służyć sztuka powstająca w Ziemi Świętej. iii 7. reprezentujący różne kultury. Krzyżowcy zabrali także ze sobą pewne przenośne przedmioty sztuki. Zmiany zależały od przedmiotu i projektu. doliny Mozy. takie jak malowanie ikon. nowe materiały . syryjskie i ormiańskie tradycje artystyczne oraz artyści. które przynieśli ze sobą z Europy uczestnicy pierwszej krucjaty. Normandii. relikwiarze itd. były zróżnicowane. Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 JAROSLAY FOLDA Kiedy wojska pierwszej krucjaty zajęły 15 lipca 1099 roku Jerozolimę. takie jak modlitewniki i przedmioty liturgiczne (kielichy.wcześniej należała do muzułmanów: o ironio. a także malowane proporce. że gdy europejscy krzyżowcy przybyli do Ziemi Świętej. Były w sposób oczywisty spowodowane nowym kontekstem i środowiskiem. Ile-de-France. ruch. do tego doszły nowe środki wyrazu. wykorzystywał teraz zasoby terytoriów. sztuka. udało im się wspaniale zrealizować wiele głównych celów. wielokulturowe spo-łeczno-religijne i artystyczne środowisko: zebrani razem artyści i mecensi sztuki. które zawsze znajdowały się w rękach chrześcijan. jak również specjalnymi funkcjami. lecz niewiele przedmiotów 156 Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 . Fortyfikacje i kościoły były potrzebne wszędzie. niezbędne w czasie długiej wyprawy. na których się wzorowali. której tam patronowali. Istniało tam również bogate i zróżnicowane. który pierwotnie znajdował wyraz w kolonizacji religijnej. Wezwał noszących broń do udania się z pomocą braciom w Ziemi Świętej i wyzwolenia chrześcijańskich świętych miast z rąk pogan.). zmieniała się szybko i zasadniczo w stosunku do tej uprawianej w ojczyźnie. Nowa sztuka stworzona przez Franków jest czasami nazywana "sztuką krucjatową". wskazanych przez papieża Urbana II w jego sławnym przemówieniu wygłoszonym na synodzie w Cler-mont. Lukce czy gdzie indziej. Duży wpływ wywarło też miejscowe chrześcijaństwo czyli bizantyjskie. przenośne ołtarze.

Dwa z wyżej wymienionych miejsc odgrywały także ważną rolę polityczną. Wśród modlitw i napisów można przeczytać datę . lecz niestety nie ukazuje szczegółów finansowanego przez Franków planu ponownej aranżacji jej wnętrza. po śmierci Godfryda z Bouillon. w którym znajdujemy opis pierwszego być może katolickiego starania upiększenia Grobu. a od roku 1131 stał się kościołem koronacyjnym. Daniel z Czernichowa. nad którymi patronat sprawowali Frankowie. stanowią monety: w Antiochii i Edessie w ich wzorach widoczne są silne wpływy bizantyjskie. Wraz z zajęciem Betlejem. położoną na wschód od bizantyjskiego tńpor-ticus. rozciągającym się od Bejrutu do Akaby. wspomina srebrny posąg Chrystusa naturalnej wielkości umieszczony przez Franków na szczycie edykulum. W 1114 roku. który do naszych czasów dotrwał tylko w relacjach późniejszych pielgrzymów.sztuki figuratywnej z trzech północnych państw: Edessy. Działalność artystyczna w Jerozolimie rozwijała się pod patronatem finansowym królów i patriarchów. Malowany wizerunek Jana van Scorela z lat dwudziestych XVI wieku daje nam pewne wyobrażenie o kaplicy. W Królestwie Jerozolimy. lecz w numizmatycznej tradycji Trypolisu motywy pochodzą z Francji (szczególnie z Tuluzy). wolno stojącym budyneczku kryjącym Grób. co mamy. i znajdującym się w rotundzie Anastazego.miejscem urodzenia Jezusa. Kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem był miejscem koronacji królów katolickich w pierwszym okresie XII wieku. w Betlejem natomiast przedmioty sztuki sakralnej do kościoła Narodzenia Pańskiego zamawiali najwidoczniej pielgrzymujący do świętego miejsca. nie dziwi. Kalwarią i Świętym Grobem. Przyczyniło się to do powstania w XII wieku kilku najważniejszych obiektów artystycznych. czyli otoczonego arkadami dziedzińca bizantyjskiego kościoła Świętego Grobu. Znamienne. zbudowano dla nich wielką rezydencję klasztorną. Słynny rysunek Bernarda z Breydenbach krążył jako drzeworyt w XV wieku. Mniej więcej w tym samym czasie uwaga skupiła się na edykulum Świętego Grobu. Świadectwo Daniela jest jedynym źródłem. który odwiedził Ziemię Świętą w latach 1106-1108. W 1100 roku. Od tej pory podobnie czyniono ze wszystkimi królami chowanymi przed rokiem 1187. Większość tego. Jednak w 1119 roku edykulum zupełnie odmieniły marmurowe rzeźby i i mozaiki. iż artyści od samego początku skupiali uwagę na tym właśnie miejscu. oraz miejscem Wcielenia Syna Bożego. Antiochii i Trypolisu. przetrwało do naszych czasów. w następstwie doniosłej decyzji umieszczenia przy Świętym Grobie rezydencji kanoników augustiańskich. Jerozolimy i Nazaretu w 1099 roku krzyżowcy ustanowili chrześcijańską kontrolę nad głównymi świętymi miejscami chrześcijaństwa . Kościół Świętego Grobu był miejscem pochówku królów katolickich w latach 1100-1187 roku. Pielgrzym z Rusi. jego nagrobek umieszczono przy wejściu do kaplicy Adama u stóp Kalwarii. W południowej nawie bocznej wizerunek Dziewicy Glykophilousa* z Dzieciątkiem został namalowany bezpośrednio na piątej kolumnie. małym. że wszystkie wcześniejsze prace prowadzone w kościele Świętego Grobu noszą cechy sztuki zakorzenionej w tradycjach Zachodniej Europy. działalność artystyczna Franków rozwinęła się najpełniej w XII wieku. przebudowanego w latach czterdziestych XI wieku. Gdy weźmie się pod uwagę znaczenie Świętego Grobu.

Dzieło zostało wykonane przez malarza wykształconego w duchu włoskim. tysta łączy typ siedzącej na tronie greckiej Madonny z włoską wrażliwością na czysto ludzki związek. już to więcej się ich nie wspomina. będący dotychczas ludźmi Zachodu. Jest to najwcześniejszy znany nam przykład monumentalnego malunku sztuki krucjatowej. Tutaj wykształcony w duchu bizantyjskim zachodni ar* Typ bizantyjskich przedstawień Madonny. Przedstawione tu sceny z życia Chrystusa zdają się odwoływać do świętych miejsc. po raz pierwszy odbija się specyficzna ikonografia miejsca. Kto zaś pochodził z Reims czy Chartres. do którego doszło w sztuce krucjatowej drugiej generacji osadników. staliśmy się ludźmi Wschodu. datowane na 1130 rok. Trzy klęczące sylwetki przedstawione poniżej obrazu są najprawdopodobniej sylwetkami pielgrzymów. W tym dziele. co identyfikuje tę pracę jako jedno z najwcześniejszych istniejących jeszcze wielkich malowideł "krucjatowych". NMP z Dzieciątkiem Glykophilousa.1130. aby siedzące figury zostały przedstawione w jaskini. co w Betlejem może oznaczać jedynie grotę Narodzenia Pańskiego. gdzie się urodziliśmy. miejsca naszych narodzin są już to wielu z nas nieznane. a szczególnie królowa Melisanda. namalowanym na zamówienie pielgrzyma przez artystę łączącego tradycje bizantyjskie. Fulko z Chartres skomentował zmianę perspektywy w słynnych słowach. Kto był poddanym Rzymu czy Frankiem. którzy zostali koronowani w kościele Świętego Grobu. przedstawione na zachodnim nadprożu fasady pohidniowej nawy poprzecznej w kościele Świętego Grobu. nosiły insygnium królestwa . Jego armie Wjazd do Jerozolimy i Ostatnia Wieczerza. na kolumnie południowej nawy bocznej kościoła Narodzenia Pańskiego w Betlejem. że w Jerozolimie. którzy opłacili malowidło i zażyczyli sobie. pierwsi władcy. łączący Maryję z jej synem. Wspaniały relikwiarz Najświętszego KrzyFresk z 1130 roku jest ważnym przykładem zwrotu. zmienił się na tej ziemi w Galilejczyka lub Palestyńczyka. w czasie wszystkich większych wypraw. Wjazd do Jerozolimy wspominano każdego roku przy Złotej Bramie. Relikwie stały się tak ważne. na których Dziecię pieszczotliwie dotyka Jej policzka (przyp. o parę metrów od groty Narodzenia Pańskiego." Szczególny wpływ na tę przemianę w sztuce po 1131 roku mieli niektórzy mecenasi: patriarchowie Jerozolimy. mieszczącą się pod skrzyżowaniem nawy i transeptu omawianego kościoła. a pracującego w stylu bizantyjskim. na południe od Świętego Grobu. zachodnie i lokalne. napisanych po zajęciu przez krzyżowców Tyru w lipcu 1124 roku: "My.relikwiarz Najświętszego Krzyża. (tum}. którą otwierano specjalnie w . stał się teraz obywatelem Tyru czy Antio-chii. które pielgrzymi mieli odwiedzić przed przybyciem do kościoła. Fulko był wielkim budowniczym zamków. Wytwarzano tam na zamówienie pielgrzymów charakterystyczne relikwiarze z dwuramiennym krzyżem. we wschodnim murze miasta. powstało całe centrum pracy złotników. Już zapomnieliśmy. król Fulko. Dalej w tle widzimy jaskinię.

Król nie oszczędzał tu pieniędzy. dokonana w czasie. również w to przedsięwzięcie Melisanda musiała być mocno zaangażowana. Melisanda. W1144 roku meczet Kopuła na Skale został poświęcony jako kościół Templum Domini. okładki książki przygotował "krzyżowiec" w kości słoniowej. słynny historyk państw frankijskich. Lata czterdzieste XII wieku były szczególnie istotne dla patronatu sprawowanego przez królową i dla sztuki krucjatowej w ogóle. Ukazuje też wrażliwość Melisandy wobec religii prawosławnej. powstał prawdopodobnie w Jerozolimie około roku 1138. Zespół czterech ilustratorów (w tym Bazyli. pochodzącym ze skryptorium Świętego Grobu. żelaznych krat dookoła skały w jego wnętrzu. Królowa Melisanda zajmowała w historii państw frankijskich od 1131 roku do 1161 bardzo ważną pozycję.). Manuskrypt jest najważniejszym zachowanym dziełem z XII wieku. stanowiła uosobienie nowej wschodniej perspektywy. jak już wspomniano w rozdziale 6. dla których Bizancjum było pod względem artystycznym synonimem arystokratycznego stylu. rezydencja królewska została przeniesiona do Świątyni Salomona w południowej części cytadeli. ttum. żoną króla Fulka i matką dwóch królów: Baldwina III i Amalryka. a Meli-sanda mogła wspomagać finansowanie całkowicie nowych mozaik oraz wspaniałych. Kronikarze poświęcają temu kościołowi . widocznej w sztuce tego kwitnącego okresu. przynajmniej przed 1152 rokiem. wraz z pisarzem pochodzącym z północnej Francji. kiedy władzę przejął Baldwin III. miała też duży wpływy na politykę i sztukę. wzniesionego w miejscu grobu Łazarza. piszący w latach osiemdziesiątych XII wieku. Wykończenie psałterza jest odzwierciedlę niem gustu krzyżowców. pracował nad kalendarium i tekstem łacińskiego psałterza. następnie kler i pielgrzymi udawali się do coenaculum*. znajdujący się obecnie w Barletcie. Na początku lat czterdziestych XII wieku.czasie procesji w Palmową Niedzielę. w której wyraźnie łączą się wpływy Wschodu i Zachodu. który podpisał obraz Deesis). ża. że Melisanda zamówiła dla swej młodszej siostry Yvette budowę klasztoru świętego Łazarza w Betanii. to znaczy przed 1144 rokiem. iii 159 Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 przez nią projektów jest być może przebudowa klasztoru świętej Anny.kościołowi . Wilhelm z Tyru. Wraz z betlejemską ikoną z 1130 roku stanowi nowy etap sztuki krucjatowej. Melisanda musiała się też walnie przyczynie do wielu innych większych prac: jednym z najwcześniejszych finansowanych * Miejsce spożycia Ostatniej Wieczerzy (przyp. Była córką króla Baldwina II. Najwspanialszym projektem lat czterdziestych XII wieku była oczywiście przebudowa kościoła Świętego Grobu. córka frankijskie-go ojca i ormiańskiej matki. wykształcony w Bizancjum "krzyżowiec"-artysta. jak również "krzyżowiec"-haf-ciarz wyhaftował jedwabny grzbiet książki srebrną nicią. mówi nam. Przynajmniej siedem osób współpracowało od początku 1135 roku przy wykonaniu tego wykwintnego manuskryptu. aby w Wielki Czwartek rozpamiętywać tam Ostatnią Wieczerzę. Najważniejszym zamówieniem Fulka był jednakże Psałterz Melisandy. gdy żyła tam Yvette.

figuratywne. nawiązujących do świętych miejsc znajdujących się w samej Jerozolimie i dookoła niej. niezależnie od roli. Program był imponujący. z których do naszych czasów przetrwał tylko jeden wizerunek Chrystusa. chórem.pielgrzymkowemu. dzwonnicą i wspaniałym nowym głównym wejściem południowym. Jako kulminacja długiego procesu zdobienia najważniejszego świętego miejsca . została przynajmniej utrwalona na pieczęci patriarchy Amalryka z Nesle (1157-1180). Melisanda. Mozaika Anastazego we wschodniej apsydzie. Panegiryczny portret pióra Wilhelma z Tym potwierdz. Góry Kalwarii i Więzienia Chrystusa. Plan przebudowy kościoła bizantyjskiego wypracowano z pewnością we wczesnych latach trzydziestych XII wieku.a że Melisanda była wpływową kobietą. jak i niefiguratywne kapitele. w czym widać wyraźne wpływy sztuki włoskiej. zarówno . to jej wspaniały grobowiec.projekt najprawdopodobniej został w pełni ukończony po latach pięćdziesiątych XII wieku kościół krzyżowców określił wysoki standard dla przyszłych planów budowli w Betlejem i Nazarecie. Jak zo-: baczymy w rozdziale 8 święte miejsca przebudowano na planie ujednoliconego kompleksu architektonicznego. Grób Maryi był oczywiście pusty z powodu Wniebowzięcia. krótko po powrocie do Europy przywódców nieszczęsnej drugiej krucjaty. z którym możemy ją łączyć w późniejszym okresie. Ten niezrównany projekt krucjatowy daje wspaniałe świadectwo przenikania się sztuki Wschodu i Zachodu. Całe wnętrze kościoła i kaplice Kalwarii zostały przyozdobione wieloma mozaikami. straciła swe wpływy po przejęciu władzy siłą przez Baldwina III w 1152 roku. krużgankiem i promieniście rozmieszczonymi kaplicami . Został poświęcony 15 lipca 1149 roku. główne prace wykonano w latach czterdziestych. Nad prawymi drzwiami spiralne nadproże odwoływało się do arbor vitae. ze skrzyżowaniem nawy i transeptu. które zostały przeniesione z Betlejem do Jerozolimy. Baldwin III rozpoczął swe panowanie od wprowadzenia w obieg nowych królewskich monet z wizerunkiem wieży Dawida. W tym celu przedstawiono plan kościoła przy zachodniej drodze pielgrzyma. katedrze patriarchalnej i państwowemu kościołowi katolickiego królestwa . jaką odgrywała w przebudowie kościoła Świętego Grobu. Wewnątrz i na zewnątrz zrealizowano większe programy zdobnicze . lecz chowano tutaj inne kobiety z rodzin królewskich. Nad lewymi drzwiami przedstawiono serię scen z życia Chrystusa. został przebudowany i ozdobiony w pierwszej połowie XII wieku. umiejscowiony w Dolinie Jozafata. pod którym na znajdującym się wyżej tympanonie mógł wisieć obraz Ukrzyżowania. koncentrującego się dookoła edy-kulum Świętego Grobu. Jedyny projekt.tak by scalić istniejącą już rotundę w pojedynczy budynek z dwiema kopułami. po ceremoniach koronacyjnych. pięćdziesiąt lat po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców. czyli cytadeli w JeGrób Najświętszej Maryi Panny w Dolinie Jozafata w Jerozolimie. obok wejścia do Grobu Najświętszej Maryi Panny. już nieistniejąca. Fasadę południowej nawy poprzecznej przyozdobiono mozaikowym wyobrażeniem noli Me tangere i pięknie wyrzeźbionymi nadprożami.znacząco mało uwagi. Plan architektoniczny i zdobniczy Świętego Grobu był bogaty i zróżnicowany.

co upodabniało go do wielu kościołów francuskich. pozostających w stałym obiegu: króla Baldwina III. Mając to na uwadze. W niej . z wielkimi ostrołukami. była pierwszym większym katolickim kościołem na Wschodzie. gdzie udało mu się przejąć władzę od matki. W latach 1167'-1169 rokiem Amalryk dołączył do cesarza Manuela Komnena i biskupa Rafała 161 Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 Po lewej: Rewers jednego z pierwszych królewskich groszy. V Baldwin III nie wsławił się mecenatem artystycznym. Potem nastąpiło wielkie zwycięstwo wojskowe w 1153 roku. była królewski} rezydencją w Jerozolimie. Najważniejsze zamówięnie artystyczne Amalryka było także ważnym aktem politycznego rzemiosła i dyplomacji kościelnej. podbicie Askalonu. W rzeczywistości większość kościołów katolickich budowano w szczególnym lewantyrisko-romańskim stylu. Wieża Dawida. przedstawiona wewnątrz ozdobionego paciorkowym ornamentem koła. który pozostawał od 1099 roku w rękach Fatymidów. Tymczasem dwa zakony rycerskie: templariusze i joannici. Gazie i Sebastei. Królowa Melisanda była najważniejszą z nich. jak i przybywające z pielgrzymką. który ozdobiono na fasadzie kapitelami z wizerunkami postaci ludzkich i zwierzęcych. rozolimie. Kazał zaprojektować swoje insygnia według bizantyjskich wzorów i poślubił bizantyjską księżniczkę Marię w 1167 roku. Przygotowano dla niej wspaniały grób komorowy leżący za widocznym na zdjęciu wejściem. przedstawiające bizantyjską rotundę Anastazego w kościele Świętego Grobu.miejscowe. płaskimi dachami i często zwieńczonych kopułą. Amalryk starał się zawrzeć nowe przymierze z Bizancjum przeciwko Fatymidom w Egipcie. Krótko po dojściu do władzy w 1163 roku. W tym kościele widać wyraźne bezpośrednie związki architektoniczne z katedrą w Sens (patrz s. Katedra w Sebastei. zaczynały odgrywać większą rolę w obronie państw frankijskich. wprowadził mo nety nowego typu. w której mieścił się grób świętego Jana. 178). W okresie względnej prosperity i stabilizacji wznoszono kościoły pod wezwaniem świętego Jana Baptysty w Ramli. w przeciwieństwie do swego młodszego brata Amalryka. dwudzieścia stopni w dół po prawej stronie.

l z Betlejem w finansowaniu całkowitej przebudo-| wy wnętrza w kościele Narodzenia Pańskiego. ponieważ wzięło w nim udział wielu artystów. na południowej ścianie bemy I (sanktuarium) kościoła. Ten typ monet byt l w obiegu popularny do XIII wieku. który zmienił wzór w latach sześćdziesiątych XII l wieku. Tak więc w wielkim przedsięwzięciu wykonywania ogromnych malunków w jednym z najświętszych miejscach chrześcijaństwa brały udział . Najpewniej zespołowi wykonawców przewodził grecki prawosławny mnich i autor mozaik.. Amalryk.wszystko w bizantyjskim stylu ikonograficznym . Napis •łaciński wychwalał króla Amalryka jako "wielkodusznego przyjaciela. zachowane jedynie we Ifragmentach. Po prawej: Rewers na groszu z okresu panowania Amalryka. Efraim. towarzysza honoru i wro-a niepobożności". artyści i cele zdołały połączyć tradycje prawosławne i krucjatowe i osiągnąć wspaniałe re-Izultaty artystyczne. upamiętniają zamówienie. godnego tronu biskupa. co znaczy Jan. W głębi nawy głównej znajdowały się przedstawienia siedmiu soborów Kościoła (ściana południowa) i sześciu soborów (ściana północna). przepyszne sceny z życia Chrystusa i Narodzenia Pańskiego . w nawach poprzecznych i w grocie. Mozaiki ukazujące Matkę Bożą z Dzieciątkiem. po l kinie i w grece. do oddania mu władzy w królestwie. poniżej wizerunku soborów przedstawiono portrety popiersi przodków Chrystusa. na skalę wnętrza kościoła Świętego Grobu. Na wewnętrznej ścianie zachodniej znajdował się wielki obraz przedstawiający Drzewo Jessego. przedstawionych na fresku. podkreślające bizantyjski rodowód kościoła Świętego Grobu. Na kolumnach nawy w dolnej części dodatek do namalowanych uprzednio obrazów tworzyły nadto nabożne wizerunki świętych Wschodu i Zachodu.. autor mozaiki z aniołami w nawie.Baldwin zmusił w 1152 roku swą matkę. przedstawicieli różnych kultur." W greckiej wersji wymieniono trzech icenasów i podano imię Efraima jako twórcy lozaiki.zostały umieszczone w apsydzie. Bazyli. w którym patro-Inat. podobnie jak jego brat Baldwin III. był Syryjczykiem z Kościoła ortodoksyjnego. który skończył swą pracę w 1169 roku. wybrał motyw architektoniczny. Wyjątkowy projekt mozaik i fresków w Betlejem był projektem wspólnym. 162 Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 Ów projekt stanowił kamień milowy w rozwoju sztuki krucjatowej. cesarza Manuela jako "wieldusznego donatora i pobożnego władcę" i Raajako "wielkodusznego . pracował najprawdopodobniej w południowej nawie poprzecznej. Dwujęzyczne inskrypcje. królową Melisandę. Między oknami klerestorium kroczące anioły posuwały się w stronę apsydy. Projekt był olbrzymi. w tym wypadku jest to l wnętrze rotundy Anastazego. Wenecki artysta imieniem Zań.

iż wykonawcy tego projektu byli krzyżowcami.wielokulturowe zespoły artystów. podejmowane w państwach frankijskich przei trpct^Kierri ^feKiłsiisstj TM 11&? v$ai*. lecz pojawia się tutaj w o wiele większej skali. pracujące wspólnie pod połączonym fran-kijskobizantyjskim mecenatem. klińce sklepienia (łuki kamienne) ze znakami zodiaku i sylwetki apostołów i proroków po obu stronach wejścia. a templariusze opłacili wielkie i ważne przedsięwzięcie w okolicy Świątyni w Jerozolimie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Praca w Betlejem z pewnością zaispirowała wiele innych projektów dekoracyjnych dotyczących fresków . wszystko to połączone z elementami krucjatowymi . Kościół Zwiastowania to jedyny kościół katolicki. większe. figuratywnymi rzeźbami we wczesnych latach siedemdziesiątych XII wieku. dwujęzyczne inskrypcje. Znajdujemy mozaiki z widocznymi silnymi wpływami bizantyjskimi.siaJau. ku czci Maryi Panny. Dokonano wtedy wystroju wnętrz w budynkach klasztornych wewnątrz i dookoła Świątyni Salomona. jak i architektonicznej. pod wpływem miej sco-wych tradycji chrześcijańskich. prą-. to znaczy f rankij skimi osadnikami urodzonymi na Wschodzie. swobodnym stylu w miej scowym kamieniu.takimi jak Drzewo Jes-sego. że najważniejsze późniejsze projekty artystyczne. nawet daleko na północy w Krak des Chevaliers . język grecki większości tekstów soborowych łączy się z prawosławną. wykonywane przez wielu artystów wywodzących się z różnych tradycji. w którym miało miejsce Wcielenie.Domem Najświętszej Maryi Panny. syryjską treścią. Na nich przedstawiono sceny z opowieści z życia apostołów. cującymi w dynamicznym. płaskorzeźba z kapitelu kościoła Zwiastowania w Nazarecie. spójny i niezwykle cenny rezultat. jest zatem całkiem podobne jak w przypadku Psałterza Meli-sandy.' nak wewnątrz. Dzięki takiej decy-| zji kościół w Nazarecie w oczywisty sposób naPiotr wskrzeszający wdowę Tabitę w Jafie. któremu patronował arcybiskup Nazaretu. gdzie do edykulum nad grotą Zwiastowania dodano szereg godnych uwagi wie-lobocznych kapiteli.' go na tronie z aniołami. Najbardziej twórczy zestaw rzeźb znajdujemy jed. obejmujący przebudowę i ozdobienie kościoła Zwiastowania za świętym miejscem . w którym znajdujemy komplet rzeźb na portalu w dwunastowiecznym stylu francuskim: tympanon przedstawiający Chrystusa Wcielone. przygotowanymi do fachu przez mistrzów francuskich. którzy ufundowali kościół w Nazarecie. w Betanii. Połączenie elementów wschodnich i zachodnich w stylu i ikonografii. język łaciński jako tekst przy przedstawieniu siódmego soboru i sama idea inskrypcji pozwalającej zidentyfikować mecenasów i artystów . Pomysł przyozdobienia świętego miejsca Nazaretu najpierw monumentalnymi rzeźbami był j śmiałalidea4 ijeżeli pamiętamy. Jest. zgodnie z tradycją.lecz żadnego TwiciZcfiYegc-1 TTfóTwkamL. dotyczyły rzeźby. rzeźby muzułmańskiej. zatem za. Jest bardzo prawdopodobne. najprawdopodobniej . Nadto. że rzeźby bez wąt-j pienia miały być malowane. Joannici ozdobili kaplicę w swym zamku w Belvoir wspaniałymi. prostokątne kapitele pojawiają się przy filarach kościoła bezpośrednio podtrzymując świątynię. Rzeźba figuratywna w Nazarecie. w kaplicy przy bramie w Damaszku.ą-ce. Najważniejszym przedsięwzięciem z lat siedemdziesiątych był projekt.w Abu Dżausz.wszystko dało bardzo bogaty.

Przed śmiercią sprawował władzę przez niecałe dwa lata. aby jego kościół i święte miejsce odróżniało się od Betlejem i Jerozolimy. Jest oczywiste. w których widoczne były silniejsze wpływy bizantyj skie.pochodząca z lat siedemdziesiątych XII wieku. Święty Franciszek udal się do Egiptu w 1219 roku. (po prawej) Franciszkanie doświadczający cudu. Król Baldwin IV odważnie próbował poradzić sobie z Saladynem. Inni pracowali nad projektem przebudowania i ozdobienia coenaculum. Łaciński Wschód i sztuka krucjatowa ucierpiały ogromnie od Saladyna. brał szczególnego charakteru. jak w Jerozolimie i w Betlejem. lecz także z powodu zniszczeń i rozproszenia. że arcybiskup Nazaretu zdecydował się na tę rzeźbę. aby spotkać się z sułtanem. Kiedy zdobyto Jerozolimę. gdzie w koń- Pochodząca z połowy XIII wieku kaplica świętego Franciszka w Kalenderhane Camii. Ostatecznie ten wybór wyznaczył nowy poziom dojrzałości i rozwoju w zakresie artystycznej działalności krucjatowej: połączenie wyraźnie zachodnich środków z wpływami wschodniej stylistyki i elementów ikonograficznych na rzecz projektu specjalnie dostosowanego do danego miejsca świętego. figuracji dwunastowiecznej sztuki krucjatowej -poza tym lewantyńsko-romariskiej odzwierciedla się wpływ gotycki.oraz architektury." . (po lewej) Rekonstrukcja znajdujących się w niej malowideł.zarówno miniaturowego. Jego wizyta bez wątpienia przyczyniła się do spopularyzowania kultu Franciszka w Lewancie. Malowidła w tej kaplicy są bardzo podobne w stylu do Biblii Arsenalskiej. Stambuł. Jego następca Baldwin V umarł w wieku 8 lat. Po śmierci króla Amalryka w 1174 roku państwa frankijskie zaczęły się szybko chylić ku upadkowi. jakie można gdziekolwiek znaleźć. To ważne miejsce jest jednym z ostatnich projektów krucjatowych podjętych przed upadkiem Jerozolimy i jednym z nielicznych. lecz w 1185 roku zachorował na trąd. była największym zamówieniem tego typu dla jednego z najświętych miejsc i jest jedną z najlepszych ówczesnych prac. Po straszliwej klęsce poniesionej pod Hitti-nem 4 lipca 1187 roku osadnicy frankijscy utracili Jerozolimę 2 października 1187. miejsca Ostatniej Wieczerzy w kościele Najświętszej Maryi Panny na Górze Syjon. Rzeźbiarze z pracowni templariuszy przygotowali dla chłopca--króla w latach 1186-1187 najwspanialszy ze wszystkich królewskich grobowców. Uprzednio najważniejsze dokonania w sztuce krucjatowej dotyczyły malarstwa . kronikarz muzułmański Imad ad-Din zapisał: "Jerozolima została oczyszczona z nieczystości po przeklętych Frankach. Jednakże w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nowym ważnym środkiem przekazu stała się rzeźba figuratywna. nie tylko za sprawą utraty terytorium i surowców. w przeciwieństwie do projektów. jak i monumentalnego .

Aby osiedla frankijskie mogły nadal istnieć. szczególnie Ziemi Świętej. Znajdujący się obecnie w Neapolu mszał został najprawdopodobniej wykonany przez artystę pochodzącego z południowych Włoch. zwróciła się . przestają być szczególną cechą sztuki krucjatowej. i dwunastoma apostołami. jest możliwe. Jak wiadomo. zdobyty w 1191 roku przez króla Anglii Ryszarda I. lecz jej warunki i kontekst całkowicie się zmieniły. którzy siedzą na dwóch ławach otrzymując Ducha Świętego na języczkach ognia. przynajmniej częściowo. pracującego w Akrze w tradycji skryptorium kościoła Świętego Grobu. zdradza w serii ozdobnych inicjałów silne i charakterystyczne wpływy stylistyczne i ikonograficzne bizantyjskie. świeckie. Mimo braku porównywalnych przykładów z tego okresu. Korzenie bliskowschodnie. dlatego papież Innocenty III w 1202 roku wysłał na Wschód kolejną krucjatę. obecnie w San Danieli del Friuli. kościelną i handlową żywotność i stabilność. Wszyscy wielcy mecenasi sztuki przenieśli się: patriarcha Jerozolimy. były całkowicie odmienne: głównymi ośrodkami sztuki zostały teraz porty w Akrze i Tyrze. gdyż nie można już było dłużej skupiać się na świętych miejscach w głębi lądu. Trzecia krucjata. a król nie musiał już dłużej koniecznie rezydować w Królestwie: czasami mieszkał na Cyprze. szpitalnicy i templariusze znaleźli się w Akrze. odmienne od wszystkiego. a nowym ważnym elementem na Bliskim Wschodzie stał się Cypr. w których powstawała. Naj świętych miejsc nie udało się jednak odzyskać. Monumentalna Biblia. Nikłe więzi łączyły jeszcze oczywiście ówczesną sztukę z jej formami dwunastowiecznymi. króla i patriarchy dołączyli kupcy i żołnierze z miast handlowych i portów na wybrzeżu. W większym stopniu staje się ona częścią handlowej i artystycznej "lingua franca" świata śródziemnomorskiego XIII wieku. Święte miejsca po trzeciej krucjacie pozostały w rękach muzułmańskich. w kaplicy joannitów w zamku Margat. prawdopodobnie zakrystii. Dalej podtrzymywano religijną funkcję sztuki krucjatowej dla użytku liturgicznego i nabożnego. Miejsca. że unikatowe cechy tego artysty można wytłumaczyć w kontekście Antiochii. co pochodziło z Jerozolimy czy Zachodu. a więcej mieszczan: do Dwóch apostołów namalowanych około 1200 roku na sklepieniu pomieszczenia północno-wschodniego. szczególnie po odbiciu Akry w 1191 roku. lecz pojawiły się cele niereligijne. Sztuka krucjatowa trwała po 1187 roku. odnowiła królestwo łacińskie. Mecenat rozrósł się. Przedstawieni tutaj dwaj apostołowie są przykładami standardowych bizantyjskich wzorów w stylistyce i ikonografii. W skryp-toriach w Akrze i najprawdopodobniej w Antiochii wiatach dziewięćdziesiątych XII wieku powstawały manuskrypty. Jest to scena z Zielonych Świątek. a nawet syryjskie. ormiańskie. obejmując mniej arystokratów i kleru. należało odtworzyć ich polityczną.

Po splądrowaniu Konstantynopola czwarta krucjata zdobyła wielkie łupy. wielkie rzeźby ornamentowe na wypukłościach sklepień i fragmenty szkła z okien witrażowych. jest jednym z najbardziej charakterystycznych architektonicznych składników tego zamku. Montfort był jednym z pierwszych odkopanych zamków krucjatowych. teraz zrujnowany. o ironio. ponieważ ukazują. datowany na ok. Po 1204 roku wiele ekspedycji wyruszyło na pomoc Ziemi Świętej. pod koniec lat dwudziestych XIII wieku. Siły roboczej dostarczyła ekspedycja krucjatowa. tylko Fryderykowi II. udało się . Cesarstwo łacińskie. wsławiło się budową wielu zamków. lecz jeden większy cykl fresków. które przetrwały do naszych czasów. w tym niewielkie rzeźby figuratywne. Pozostaje otwartą kwestią. Nawet gdy w królestwie łacińskim po rozej-mach między Frankami a muzułmanami zapanował chwilowy pokój.finansowały członkom swych zgromadzeń sztukę figura-tywną. że w cesarstwie łacińskim przed jego upadkiem rozwijało się prosperujące rzemiosło snycerskie. potrzeba budowania silnych zamków ciągle była głównym priorytetem. lecz niewiele rzeźb czy malowideł kościelnych przetrwało do naszych czasów. są ważne. na miejscu znaleziono wiele przedmiotów. co częściowo zrekompensowało przerwę w napływie pamiątek krucjatowych z Jerozolimy po 1187 roku. obejmujące Konstan- 166 Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 tynopol i frankijską Grecję. stał się ostatecznie siedzibą zakonu krzyżackiego. że zakony rycerskie . Głównej kaplicy dobudowano wówczas nowe południowe wejście. zachował się w kaplicy Kalenderha-ne Cami w Konstantynopolu. Zamek Montfort. kierowana przez Andrzeja II z Węgier i Leopolda VI z Austrii. głównie relikwiarze i inne prace złotnicze. Malowidła w Kraku i kaplicy zamku Margat. istnieje jednak mało dowodów świadczących. który w międzyczasie został dwukrotnie ekskomunikowany. a w kaplicy zewnętrznej w północnej części zamku namalowano fresk Ofiarowania w Świątyni.ona w stronę Konstantynopola i tak powstała trzecia enklawa łacińska na Bliskim Wschodzie po 1204 roku. znajdujące się na wspornikach wielkiego przedsionka.szczególnie joannici . Dalej na południe templariusze zbudowali Chastel Pelerin w zimie 1217-1218 roku. prawdopodobnie wkrótce po trzęsieniu ziemi w 1202 roku: w tym czasie powstał pełen układ zewnętrznych wież i ścian. czy iluminowano wtedy manuskrypty i czy malowano ikony. to trzy pięknie wyrzeźbione głowy w stylu gotyckim. przedstawiający wizerunki świętego Franciszka. Joan-nici powiększyli i ufortyfikowali swój wielki zamek Krak des Chevaliers. Z nich. Mimo okupu zapłaconego przez Ludwika IX w latach czterdziestych XIII wieku za relikwie Korony Cierniowej. zbudowany na wzgórzach na północny-zachód od Akry w czasach krucjaty Fryderyka II. wykonane w pierwszym dziesięcioleciu XIII wieku. 1250 rok. lecz jedyne dekoracje figuratywne. Duży okrągły kościół. Zostały one odesłane do Europy.

Ta ilustracja pochodzi z południowofrancuskiej opowieści o krzyżowcach zatytułowanej Pasazia et auxilia terre sancte. dotarły z Ziemi Świętej do Anglii w latach trzydziestych i czterdziestych XIII wieku i obecnie znajdują się w Bromholm i'tu<k> jtbCtatnntf cwfdła* itrowi fet* * ftrt-fmi 4tor er 'f&tt Oftttetll. Grobowiec Filipa z Aubigny został ozdobiony napisami i udekorowany w 1236 roku. po prawej: W czasie wyprawy Ludwika w pieśniach krucjatowych. możliwe. która tworzy najdłuższy rozdział rodzimej wersji Chronologia magna Pawła z Wenecji (początek XIV wieku). Nadal oczywiście iluminowano manuskrypty. znajduje się zaraz za głównym wejściem do kościoła Świętego Grobu. Po zerwaniu rozejmu z 1229 roku. ponieważ najszlachetniejsi i najszczodrzejści patroni pojechali wraz z królem do Palestyny. Cały czas można w nich było znaleźć potoczne tematy: poeta ciągle rozpaczał.1 un qui anuerenr m Po lewej: Rozwój rycerstwa. Święty Ludwik w czasie oblężenia Damietty w Egipcie w 1249 roku. przedstawiony w iluminowanym manuskrypcie. lecz nie zawierał on żadnych przedstawień figuratywnych. po lewej Piotr Pustelnik. wrogowie wznowili działania. znalazło się więcej wątków politycznych. Ważne relikwie. w wyniku którego chrześcijanie mogli ponownie zajmować święte miejsca w Jerozolimie. Wykonano także Pontyfikał z Apamei. Mimo znanej pobożności Ludwika ilustrator nie przedstawił żadnego krzyża. pozbawiając poetę wsparcia finansowego. Powstał wtedy Psałterz Riccardiana i sakramentarzyk. ok. swego rodzaju histońi świata. szczególnie autorstwa paryskiego poety Rutebeufa. herb Ludwika. nie dzięki podbojowi. iii 169 Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 i w Westminsterze. Jest to ostatni znany pochówek krzyżowca w tym świętym miejscu. W lutym 1229 roku podpisał z sułtanem Al-Kamilem traktat. że w Jerozolimie. W sierpniu 1244 roku . Znamy bardzo mało ważnych dzieł sztuki krucjatowej łączących się z Królestwem łacińskim a powstałych od lat dwudziestych do początku czterdziestych XIII wieku. przypuszczalnie w stosownych relikwiarzach wykonanych w królestwie łacińskim. Betlejem. Lyddzie i Nazarecie. lecz w wyniku porozumienia nie pozwolono widocznie na budowę jakichkolwiek nowych budynków czy na inne przejawy aktywności artystycznej.odzyskać święte miejsca. Poniżej. 1280. paf |^ii!ćr cn U tarę Ccftine* «6r muot. lecz dyplomacji. Poniżej. scena jest zdominowana przez wizerunki kwiatu lilii. obecnie w posiadaniu British Library w Londynie. wykonanym w chrześcijańskiej Akrze na wybrzeżu palestyńskim.

Potem z najświętych miejsc dla chrześcijan zostały Otwarte jedynie Betlejem i Nazaret. Te same wyraźne francusko-włoskie cechy formalne z silnym wpływem bizantyjskim znaleźć możemy w drugim manuskrypcie z Akry . gdzie rezydował przez cztery lata. Biblia Arsenalska była wyborem fragmentów ze Starego Testamen-tu. Siwy. patronki krzyżaków. że trzyma s lewej ręce jabłko. prawie wszystkie w klasztorze świętej Katarzyny na górze Synaj. a Dzieciątko stoi jej na kolanach. Dekoracje naszej Biblii są bardzo podobne do wykonanych w Konstantynopolu fresków świętego Franciszka. wykonaną przez artystę krucjatowego. przybył do Królestwa łacińskiego. Zbudował też nowy zamek w Sydonie. który połączono z królewskim programem deko-racji frontyspisów. przez co ponownie stwierdził. Jest on ważnym dziełem ponieważ jego styl wykazuje podobieństwo do Biblii Arse-nalskiej i można go blisko porównać do ikon zachowanych w klasztorze świętej Katarzyny na górze Synaj: zestawmy choćby wizerunek Ukrzyżowania z manuskryptu z Ukrzyżowaniem z Synaju.chorez-mijscy Turcy zdobyli i splądrowali Jerozolimę. Cezarei i Jafie. Styl Biblii Ar-senalskiej jest szczególną mieszanką gotyckich motywów ornamentowych witraży oraz formy pozostającej pod wpływem bizantyjskim. przetłumaczonych na język starofrancuski. W tym czasie przebudował fortyfikacje w Akrze. że rękopis ten napisał i ozdobił artysta-krzy-żowiec z Akry około 1250 roku. Wykazują one bliskie podobieństwa stylistyki i obrazowania. zobaczymy. brodaty krzyżak jest przedstawiony wśród wiernych (w głębi po prawej). wykształconego w tradycji franko-włoskiej. Po otwarciu ujrzymy w jej wnętrzu figurę Boga rzymającego krucyfiks. •fos rycerzy teutońskich (krzyżaków). Król manifestował swą wyjątkową pobożność W czasie symbolicznej wizyty w świętym Nazarecie w 1251 roku. co jasno wskazuje. . W miniaturach widać wpływ paryskiej szkoły iluminatorskiej Sainte-Chapel-le. W obliczu takiej klęski król Ludwik IX przybył z pomocą Ziemi Świętej w 1248 roku. najprawdopodobniej jako porównania do nieustraszonej żony Ludwika IX. Kiedy nie powiódł się jego atak na Egipt. 1400 roku. Co więcej w kalendarium mszału znajdujemy wpis upamiętniający Dedica-tio Eccksie Acconensis 12 lipca. Podobne wysoce symboliczne Schreinmadonnas byty 'harakterystyczne dla sztuki czternastowiecznych Prus. Obecność króla dała Królestwu nowy impuls artystyczny i polityczny. Dwa większe manuskrypty powstałe w cza-sie pobytu Ludwika IX w Akrze ponownie okreś-iły. Ta rzeźba wchodzi z ok. która towarzyszyła mu w wyprawie i wykupiła z więzienia w Egipcie. Małgorzaty. jak mają wyglądać malowidła krucjatowe w drugiej połowie XIII wieku. Podczas gdy ikony malowane dla frankijskich mecenasów istniały już w XII wieku. Ze wszystkich malowideł krucjatowych w tych przypadkach najtrudniej określić wykształcenie artystów. że te miejsca odgrywają ośrodkową rolę w europejskim chrześcijaństwie. Widocznie to Ludwik tchnął nowe życie w malowidła krucjatowe w Akrze. większa ich liczba przetrwała z drugiej połowy XIII wieku. miejsca wykonania. Pojawienie się malarstwa ikonograficznego jako ważnego nowego środka w sztuce krucjatowej jest najlepiej widoczne w latach 1250-1291. znajdujących się pod władzą krzyżaków. Kiedy zamkniemy figurkę Matki Bożej. Miniatury upamiętniały ideały władzy królew-skiej w Ziemi Świętej i sławiły ważne kobiety ze Starego Testamentu.Mszale Perugia.

wykonane na zamówienie niemieckiego mecenasa. rami Biblii Arsenalskiej. Święta Marina z Syrii była żyjącą w V wieku dziewicą. przedstawiony w manuskrypcie francuskiego przekładu Kroniki Wilhelma z Tyru. co połączono z niezwykłymi przedstawieniami czterech scen z życia Chrystusa. Pierwszy atak krzyżowców na Antiochię. ładnie zaprojektowanymi tekstami łacińskimi. obydwa naśladują bardziej kosztowne metalowe pokrycia. Jednak stanowią też jedno z najwybitniejszych dzieł krucjatowych tego okresu. prawdopodobnie cesarza Fryderyka II. Styl w jaki oddano sceny z życia Chrystusa jest wyraźnie bardzo blisko związany z miniatuPoczątkowe (B)eatus vir z Psałterza Riccardiana. której ojciec wstąpił do klasztoru w Dolinie Kasisza biorąc ją ze sobą. Ikona jest godna uwagi z powodu swej wypuklej gipsowej dekoracji i malowanych wzorów na ramie. a Anastazym z drugiej. Takim przykładem jest podwójna ikona z wizerunkiem Ukrzyżowania z jednej strony. nadano miano "mistrza joannity" ponieważ wśród jego patronów był też wpływowy członek zakonu św. mecenasów i funkcje owych ikon. łączy ona elementy frankijskie i bizantyjskie. Jana. ukazuje w środkowym wewnętrznym obrazie siedzącą na tronie Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Francuskiemu malarzowi. obrazującymi radości i smutki Najświętszej Maryi Panny. Izajasz i Habakuk przepowiadają nadejście Chrystusa. który jest prawdopodobnie ostatnim zachowanym manuskryptem. Prawdopodobnie wykonana przez artystę wykształconego w stylu weneckim. Być może jest to dzieło malarza sycylijskiego. Tryptyk również znajdujący się obecnie w klasztorze świętej Katarzyny. strzeżoną przez anioły. pracującemu w Akrze w czysto paryskim stylu gotyckim w ostatnim dziesięcioleciu istnienia Królestwa łacińskiego. Jak . wykonanym w Jerozolimie przed jej upadkiem w 1244 roku. Przedstawienie Najświętszej Maryi Panny i Dzieciątka na tryptyku tworzy punkt odniesienia dla jednego z największych problemów sztuki krucjatowej po roku 1250. Napisy są dużymi. W ikonografii i stylistyce widać silne wpływy bizantyjskie. w wewnętrznej części dwóch skrzydeł. które urzeczywistnia się w głównych scenach przedstawiających Zwiastowanie INarodzenie Pańskie. Na niektórych ikonach krucjatowych znać rękę kilku malarzy. a wyrazisty styl z silnymi skłonnościami do linearności jest bliski modelowi bizantyjskiemu.Pochodząca z polowy XIII wieku ikona świętej Mariny z Trypolisu. podczas gdy siedząca na tronie Matka Boża z Dzieciątkiem została wykonana przez malarza krucjatowego w stylu trzynastowiecznego malarstwa włoskiego pod wpływem ikon bizantyjskich.

D/ieki temu okazało się. teraz w Menil Collection w Houston). tłum. Są to najważniejsze przykłady rodzaju przedmiotów liturgicznych. Znaczące jest. przypisuje się pocho.ry w Waszyngtonie. Dzieło to pochodzi najprawdopodobniej z Akry. Inne problematyczne ikony. obecnie znajdujące się w klasztorze świętej Katarzyny. z której wywodził się kult świętej Mariny. sugeruje. które lokalizuje się na Synaju (z powodu specyficznej w latach 1250-1291 dla * Gr. z jej mieszaniną składników artystycznych. to znaczy malarstwem z silnymi wpływami bizantyjskimi. obecnie w National Galle. mogą rzucić ważne światło na ówczesne wydarzenia na Cyprze. którym przypisuje się pochodzenie z Lyddy (ikona świętego Jerzego. z następującym ostrzeżeniem: "Niech będzie przeklęty ten. Gdzie powstała. szczególne okoliczności artystyczne i mecenat nie mogą być zidentyfikowane? Naj. na południe od Trypolisu. słynna Madonna Mellona. Refa-sy (ikona świętego Sergiusza. chociaż niewiele z nich przetrwało. Betlejem. Obok ikon.świętsza Maryja Panna i Dzieciątko na tryptyku są wyraźnie przykładem sztuki krucjatowej. Mimo tego trudnego problemu w studiach nad ikonami krucjatowymi dokonał się wielki postęp. Po powrocie Ludwika IX do Francji w 1254 roku. ormiańską. że ikona powstała w okolicy. podczas gdy Madonnie Kahna. wykonaną z czarnej emalii. którym na podstawie stylistyki przypisuje się pochodzenie z Akry i tych. kładem sztuki "linqua franca". Natomiast Madonnę Puszkina w Moskwie określa się jako przykład Maniera Greca i najprawdopodobniej po. obecnie w National Galle-ry of Art w Waszyngtonie. że w tych niebezpiecznych czasach działalność artystyczną kontynuowano w Akrze. włoską (Maniera Greca) i cypryjską (Maniera Cypńa) tego okresu oraz sztuką "lingua franca".dzenie z Konstantynopola i jest ona przykładem sztuki zasadniczo czysto bizantyj skiej.). jest najprawdopodobniej przyJeden z pary trzynastowiecznych srebrnych świeczników z kościoła Narodzenia Pańskiego. Frankowie w obliczu nieugiętych podbojów mameluckich stopniowo tracili swoją siłę. że pochodzą one z dotąd niewyobrażalnie licznych źródeł. dla kogo i w jakim celu? Porównanie z zachowanymi freskami w Mar Marina.różnorodność malarstwa krucjatowego pozostaje w związku ze sztuką bizantyjską (konstantynopolitańską i prowincjonalną).chodzi z Pizy. Na tle tych znanych przykładów z lat ju pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIII wieku. teraz w British Museum). kto oddala mnie od miejsca Świętych Narodzin w Betlejem". wyobrażenia stojącej Madonny z Dzieciątkiem trzymanym na lewej ręce (przyp. mamy też i takie. 174 . takie jak rozmaite przedstawienia Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem w stylu hodegetńa*. które można było znaleźć we wszystkich większych kościołach w Lewancie. obecnie na Synaju) i rejonu Doliny Kadisza w pobliżu Trypolisu (święta Marina. Ten świecznik ma inskrypcję w języku łacińskim. lecz wyraźnie nie bizantyjskiego pochodzenia. "wskazująca drogę". którego konkretne miejsce wykonania. tego ośrodka ikonografii).

gdzie joannici i templariusze szybko założyli swe siedziby. Lecz wielokulturowa. szczególnie Akry. ów Mistrz Joan-nita stworzył wiele różnorodnych ilustrowanych ksiąg. W XIII wieku sztuka krucjatowa stała się sztuką doskonale prosperujących handlowych miast portowych. Wszystkie te składniki wytworzyły szczególne wielokulturowe zjawisko regionalne. W latach 1187-1250 sztuka krucjatowa rozwijała się w sposób wyraźnie mniej spójny niż wcześniej. a właściwie po 1187. we frankijskiej Grecji i po roku 1309 na Rodos.Sztuka na łacińskim Wschodzie 1098-1291 i że ostatecznie rozkwitła nowa świecka sztuka. Betlejem i Nazarecie.wydawali się być czasami bardzo kolonialni. pozostała niedościgniona. Chociaż niektóre cechy tej sztuki . lecz sztuka krucjatowa nie przetrwała. Historii Powszechnej. osadnicy w coraz większym stopniu polegali na artystach przybyłych z Zachodu. że sztuka zmieniła się i odżyła. był iluminator rękopisów. Na jego dorobek składają się ilustrowane kodeksy Historii Outre-mer Wilhelma z Tyru. lecz w wieku XIII najbardziej rozkwitły architektura i malarstwo. Podczas gdy sztuka krucjatowa XII wieku wywodziła swe funkcje i inspiracje bezpośrednio z religijnej i politycznej doniosłości świętych miejsc w Jerozolimie. Pod względem jakości i ilości. lecz ponowne założenie w Akrze centrum malarstwa krucjatowego w latach 1250-1291 sprawio. Można zastanawiać się czy nie zginął w czasie ostatniego oblężenia Akry w maju 1291 roku. bogactwa czy zróżnicowania nie dorównały jej wytwory powstające w tych bardziej prowincjonalnych warunkach. Orient łaciński przetrwał w wyraźnie zmienionych okolicznościach po 1291 roku. aspekt pielgrzymkowy gwałtownie stracił na znaczeniu. Później już nigdzie nie spotykamy ręki mistrza. Fakt. Ostatnim dotąd zidentyfikowanym wielkim przedstawicielem sztuki krucjatowej. sztuka krucjatowa nie straciła swej tożsamości. Po 1187 roku ciągle były widoczne silne wpływy bizantyjskie. którzy przeżyli oblężenie Akry. szczególnie tradycjami włoską i francuską. dla członków zakonu świętego Jana i innych. w większości świeckich. Jego styl był czystym francuskim stylem gotyckim z lat siedemdziesiątych XIII wieku. charakterystyczna dla osad na wybrzeżu Syrii i Palestyny. Limę de Cesar i nawet Lwre des Assises Jana Ibelina. część przeniosła się na Cypr. Stojąc na czele wielkiej i twórczej pracowni. jednak nie była to sztuka kolonialna. Z tych osadników frankijskich. Odcięci od swych chrześcijańskich braci w głębi kraju.i niektórzy artyści krucjatowi . Kultura frankijska we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego przetrwała na lusignańskim Cyprze. po roku 1250. które połączyły się z ważnymi składowymi zachodnioeuropejskimi. że tak mało przykładów tej sztuki przetrwało. kosmopolityczna sztuka krucjatowa. W XII wieku rozwijały się wszelkie formy sztuki krucjatowej. Ostatni cykl jego manuskryptów pozostał nieukończony. Tworząc część "lingua franca" świata śródziemnomorskiego. a szczególnie łacińskiego Królestwa Jerozolimy. . z okazjonalnymi przejawami syryjskimi i ormiańskimi. któremu wschodnia atmosfera przydała nowe aspekty w kolorystyce i ikonografii. wszystkie w potocznej starofrancuszczyźnie. coraz bardziej odizolowani. który przybył z Paryża po 1276 roku i pracował w Akrze w ostatniej dekadzie przed jej upadkiem.

od stylu romańskiego do renesansu. W Syrii i Palestynie twardsza odmiana wapienia. Jednym z czynników. przywiezionego z Małego Hermonu. Począwszy od 1130 roku na kolumnach malowano postacie wschodnich i . jakie napotkali oni na Wschodzie. z którego wykonano choćby grobowce królewskie w kościele Świętego Grobu czy niezwykłe rzeźby architektoniczne związane z obszarem Świątyni. 8. występował wapień na wpół przeobrażony w marmur. większość budowli została zbudowana z lokalnego bazaltu. Krucjatom nie udało się ostatecznie zrealizo1 celów. Kredy i wapnia używano także do produkcji wapna do zaprawy murarskiej oraz gipsu. Gdy patrzymy na różnorodne podłoże kulturowe przybyszy i zróżnicowanie lokalnych kultur i tradycji architektonicznych. przywiezionych w czasach rzymskich i bizantyjskich. W średniowieczu kamień był tradycyjnym materiałem budowlanym w całym Lewancie. Wapień i piaskowiec były łatwo dostępne. że wydaje się. W niektórych rejonach. znana jako maliki (czyli "królewski") dawała się łatwo obrabiać. które w 1095 w Clermont ogłosił papi Urban H. była zwykle używana do wznoszenia murów. drzwi. Frankowie. Przynajmniej to dokonanie przetrwało do naszych czasów. ponownie wykorzystywali też marmurowe i granitowe trzony anPańskiego. więc chętnie wykorzystywano ją na narożniki. pochodzącego z okolicznych kamieniołomów. Kamieniołomy znajdowały się często w pobliżu wznoszonych budynków. okna i rzeźbione ozdoby. podczas gdy nieco miększa. że "nie wolno położyć kamie-j nią na kamieniu dla odbudowy kościoła".jest świadectwem polityki mszczenia i zacierania śladów obecności frankijskiej na terytoriach zajętych przez muzułmanów. Betlejem. iż pojawiły się tam style zarazem spójne i wyróżniające się. Istniejący kościół datowany jest na panowanie cesarza Justyniana I (527-565). znana jako nań. wzięto z antycznych kolumn i sarkofagów. Jednakże właściwie cały marmur doskonałej jakości. najbardziej chyba uderzający jest fakt. wschodniej Galilei i pod Emessą (Hims). Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 DENYS PRINGLE W budowlach osadników łacińskich w Lewan-cie i na Cyprze odbija się prawie pięć wieków rozwoju architektury. która była wspaniała i złożona. bazalt znajdował się w Dżabal ad-Duruz (na południe od Damaszku). chociaż wapień drobnoziarnisty lepszej jakości mógł być czasami przywożony z miejsc odległych o kilka kilometrów. Jednak wspólnie krzyżowcy stworzyli sztukę. co pozwalało wykorzystywać go jako substytut tego ostatniego. tak jak przedtem Fatymidzi. Po 1291 roku tolerowano chrześcijańskie święte miejsca. Na przykład w zamku Belvoir w Galilei (1168-1187). natomiast kaplicę zbudowano z pięknego białego wapienia. lecz w Nazarecie i innych miastach uczyniono zastrzeżenie. które się do tego przyczyniły. znajdującego się około 15 kilometrów dalej. takich jak Betlejem. mogły być dostępne surowce z których wznoszono budowle.

jak i w pobliskim Muzeum Islamu. Jedna inskrypcja. nadaje architekturze "krucjatowej" Lewantu szczególny charakter. W większości nie zachowały się też architektoniczne prace w metalu. w słynnych lasach pinii z Aleppo czy limby pod Bejrutem. Zauważył: "Domy. Sydonie. który wywarł wrażenie na niemieckim pielgrzymie. jak i nawet okazjonalnie z inskrypcji. Ormianami (ich znaki murarskie pojawiają się w kościele Zwiastowania w Nazarecie). w językach greckim i arabskim. to na ogół na podłogi. chociaż przetrwało kilka krat wykonanych z kutego żelaza. To właśnie. dachy.. między Jerozolimą a Jerychem. drewno trzeba było przywieźć z Wenecji. takie jak podłogi na wysokim parterze w wieżach zamku Kalat Jahmur (Cha-stel Rouge) i Tukla w północnej Syrii czy wysunięte balkony w Kalat Dżiddin 0udyn) w Galilei. ochraniających skałę w Templum Domini. znajdująca się w prawosławnym klasztorze w Chozibie. że sporo utalentowanych murarzy na Wschodzie łacińskim było Grekami. kościołów. W czasie . lecz mają dachy poziome i płaskie. gdy odwiedził on Jerozolimę w 1172 roku. którzy odrestaurowali klasztor w 1179 roku jako chrześcijan syryjskich: byli to Ibrahim i jego bracia. Jafie i Cezarei. syryjskimi chrześcijanami. mają dachy zrobione z drewna przywiezionego w czasach bizantyjskich. jak i Frankami. Niektóre budynki. hrabstwa Trypolisu i Edessy. Chociaż drewno było c/ęsto używane na rusztowania przy budowie sklepień i łuków. skąd w 1184 roku biskupowi pozwolono brać belki do swojej katedry. księstwo Antiochii Restrykcje muzułmańskie nałożone na budowę nowych kościołów oraz malejąca liczba i zasoby miejscowych wspólnot chrześcijańskich oznaczały. Kiedy około 1480 roku naprawiano dach kościoła w Betlejem. synowie Musy z Dżifny.. nie są zwieńczone wyniosłymi dachami w naszym stylu.zachodnich świętych. W średniowieczu odpowiednie do budowy drewno można więc było znaleźć tylko w małych skupiskach leśnych: na przykład w lasach cedrowych w górach Libanu. zamków. Askalonie. a niektóre budynki miały elementy drewniane. rzadko wiemy coś o samych budowniczych. zarów-ni in situ. bardziej niż cokolwiek innego. lecz niewiele takich przykładów przetrwało do dzisiaj. identyfikuje tych. tycznych kolumn do umacniania budowli portowych i fortyfikacji w Akrze." 177 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 Drewno mogło być także używane do wewnętrznego urządzenia domów. Wydaje się. balkony i schody używano kamienia. że krzyżowcy po przybyciu do Syrii i Palestyny zastali tam budowle kościelne na ogół małe i nieliczne. a w latach sześćdziesiątych XII wieku pod wspólnym patronatem króla Amalryka i cesarza Manuela Komnena ściany kościola pokryto mozaikami. Inne podobne elementy można zobaczyć wykorzystane ponownie w meczetach Kairu. Do czasu podboju muzułmańskiego w VII wieku znaczną część lasów już wycięto. takie jak meczet Al-Aksa (później Palatium Salomonis) i meczet Kopuła na Skale (później Templum Domin!) w Jerozolimie czy kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem. zarówno z zapisu w dokumentach. Chociaż czasami znamy mecenasów prac budowlanych. Królestwo Jerozolimy.

Jednakże w 1036 roku pozwolono Bizantyjczy-kom na rozpoczęcie odbudowy kościoła Świętego Grobu.Baldwinem III i Amalrykiem. lecz również przez miejscowych chrześcijan. także prawdopodobnie pochodzi z XII wieku. Wśród innych prawosławnych kościołów w okolicach Jerozolimy. która znalazła się na obszarze wpływu Fatymidów. W latach sześćdziesiątych XII wieku odbudowano i powiększono ormiańską katedrę świętego Jakuba. między innymi w Chozibie. co więcej. pomógł w odbudowie pewnej liczby prawosławnych kościołów i klasztorów. wiele detali na kapitelach i drzwiach wejściowych jest podobnych do tych znajdowanych na budynkach frankijskich tego okresu. świętego Eliasza (w pobliżu Betlejem). iż same roboty budowlane były zorganizowane według zachodnich wzorów. m ol te d: cl z P< ta c: P1 zv w: tn m P( sc ni m m Sti Hi ny pe pc dl. Możliwości odbudowy po podboju krucjatowym zostały wykorzystane nie tylko przez Franków.panowania kalifa Al-Haki-ma (966-1021). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XII wieku okres względnie przyjaznych stosunków między cesarzem Manuelem I Komnenem a królami . odbudowanych w tym okresie. go tri le pr: fen wi i> ok tar mi . nakryte kopułą kościoły świętego Michała Archanioła i Dajr al-Adas (Klasztor Soczewicy) obok świętego Mikołaja i świętej Tekli. zwrócony na południe narteks (zamknięte przejście między wejściem głównym a nawą kościoła). Wielki jakobicki kościół świętej Marii Magdaleny. dodając nowy. została zniszczona. Jakobici odbudowali także w 1058 roku kościół świętej Maryi w Abud. Kościoły prawosławne odbudowane w Jerozolimie to niewielkie. Chociaż na plan główny kościoła ewidentnie miały wpływ wymogi liturgii ormiańskiej. położony w uprzednio żydowskiej dzielnicy miasta (obecnie dzielnica muzułmańska). większość z tych budowli. w tym sam kościół Świętego Grobu (lub Zmartwychwstania). znaki murarskie w narteksie sugerują. świętego Jana Chrzciciela w okolicy Jordanu i świętej Marii z Kalamon w pobliżu Jerycha. W Betlejem malowidła i mozaiki w pochodzącym z VI i w ni zi F. znalazły się klasztor Krzyża (ok. 1020-1038) i kościoły świętego Jana w Ajn Ka-rim i Sebastei. a włoscy benedyktyni kościoły świętej Marii Łacińskiej i świętej Marii Magdaleny (dla zakonnic) w Jerozolimie.

Jednakże wiele katedr katolickich arcybiskupów i biskupów przetrwało do dzisiaj czy też jest znanych z informacji antykwarycznych lub wykopalisk. z pomocą Rosjan. którzy dodali galerię i zwróconą na wschód apsydę. Golgotę i Miejsce Namaszczenia. po wielkim pożarze.U góry: Prezbiterium w kościele Świętego Grobu. 4) kaplica Kalwarii. 11) kapituła. Po zniszczeniu przez sułtana Bajbarsa w 1263 roku i wzniesieniu w tym miejscu nowego kościoła w latach 1959-1969. wznieśli nowe prezbiterium i nawę poprzeczną we wschodniej części. na miejscu wielkiej bazyliki. co . jjMfft 179 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 wieku kościele Narodzenia Pańskiego zostały odnowione za pomocą cesarza. tak jak w kościele Świętego Grobu i katedrze świętego Jerzego w Lyd-dzie. iż w XII wieku społeczności kleru prawosławnego i łacińskiego żyły obok siebie w Betlejem. Apsydę odbudowali prawoslawni. Kalwarię. łącząc pod jednym dachem wszystkie tradycyjne miejsca związane z Męką Pańską. Wydaje się jednak. że była to trój nawowa siedmioprzęsłowa bazylika. 12) kuchnia. miejscem śmierci. Zostalo dobudowane do bizantyjskiej rotundy mieszczącej Grób Chrystusa i poświęcone 15 lipca 1149 roku. Ta druga miała wymiary całkowite około 68 na 30 metrów. W pierwszej połowie XII wieku Frankowie powiększyli budynek. 14) refektarz. zbudowaną dla upamiętnienia odkrycia relikwii Najświętszego Krzyża. który zniszczył kościól w 1808 roku. którzy pełnili posługę przy kościele. 3) skrzyżowanie nawy z transeptem i prezbiterium. wschodnie przęsło nawy głównej miało w przybliżeniu kształt kwadratu. Na wschód od tego budynku. Kościół Świętego Grobu był nie tylko patriar-chalną katedrą. 15) portyk przed kościołem. lecz również najświętszym z wszystkich świętych miejsc. Nic nie wiadomo na temat architektury pa-triarchalnej katedry w Antiochii. przetrwało niewiele fragmentów starego budynku. takie jak: Więzienie Chrystusa. Lf dołu: Plan dwunastowiecznego kościola Świętego Grobu i zgromadzenia kanoników augustianów: 1) edykulum mieszczące grobowiec Chrystusa. Największe z nich były katedry arcybiskupów z Tyru i Nazaretu. 2) rotunda. dokladnie pięćdziesiąt lat po zajęciu Jerozolimy przez krzyżowców. zbudowanej przez Kon-stantyna I (rok 335) i zburzonej przez kalifa Al-Hakima (rok 1009). 7) krużganek. Frankowie wznieśli otoczony budynkami klasztor dla kanoników. W latach 1042-1048 rotunda pokrywająca Grób Chrystusa została przebudowana na kościół przez Bizantyjczyków. mimo że kościół znajdował się pod władzą biskupa katolickiego. 5) apsyda. Klasztor stał nad podziemną kaplicą świętej Heleny. 10) dormitorium (powyżej). Jerozolima. 6) kaplica-krypta świętej Heleny. Faktycznie. pochówku i zmartwychwstania Chrystusa. zakończona trzema głęboko zagłębionymi apsydami. wydaje się. burząc apsydę.

). układać wszystko z małych (mniejszych od poszczególnych części wzoru) elementów (przyp. wygląd po odbudowie po trzęsieniu ziemi w II70 r. Obecny budynek pochodzi najprawdopodobniej z czasów krótko po 1120 roku. W północnej nawie bocznej (nad Grotą Zwiastowania) znajdowało się edykulum. Dżubajl (Gibelet). przed sanktuarium postawiono tymczasową apsydę. aby pozwolić na nieprzerwane odprawianie obrzędów religijnych. ttum. o wymiarach całkowitych 55 na 22 metry. Świątynię prawdopodobnie budowano do połowy XII wieku. Jednakże budynek został poważnie zniszczony przez trzęsienie ziemi w 1170 roku.może świadczyć. by tworzyły części zamierzonego wzoru . że inne kościoły katedralne miały skromniejsze wymiary. kiedy wejście do jaskini zostało przypadkowo odkryte przez jednego z kanoników augustiańskich. iż przykryte było kopułą lub latarnią. muszli a niekiedy macicy perłowej. miał trzy nawy z półkolistymi apsydami od wschodu. po czym odnowiono tylko jego wschodnią część. W Hebronie trzeba było zmniejszyć poziome wymiary budowli. w którym wzory figuralne układa się z kamieni. Wtedy też odkryto relikwie Abrahama. Znaleziono też pozostałości opus sectile* ułożonego z ponownie wykorzystanej kostki mozaikowej oraz fragmenty marmuru. pilastry zostały zastąpione przez zwykłe prostokątne filary. a nawy boczne miały sklepienia krzyżowe. Izaaka i Jakuba. że jest to wynikiem zastąpienia wcześniejszej budowli.zamiast. datującego się od 1115 roku. Krak w Moabie. Katedra w Dżubajl (Gibelet). by zmieścić ją wewnątrz okręgu Heroda. Hebronie (świętego Abrahama) i Lyddzie (świętego Jerzego). Podobnie jak w innych mniejszych kościołach sklepienie opierało się na prostokątnych filarach z półkolumnami z każdej strony ściany. Katedry w podobnym stylu i rozmiarze wzniesiono w XII wieku również w Bejrucie. lecz wydaje się. Wedle pierwotnego planu. Podobnie w Cezarei. prawdopodobnie nawy boczne również. którym odpowiadały pilastry nawy bocznej. lecz miała wysunięte nawy poprzeczne. Katedra w Tyrze była podobnej wielkości. że wschodni koniec przebudowano. Katedra w Dżubajl (Gibelet) także ma nieco nieregularny plan. jak w zwykłej mozaice. możliwe iż po uszkodzeniu w roku 1191 czy 12191220. miał to być trzynawowy sześcioprzęsłowy budynek. arkady nawy głównej przechodziły w prostokątne pilastry z półkolumnami ze wschodniej i zachodniej strony. zakończony od wschodu półkolistymi apsydami. przyciętych tak. w czasie przebudowy. 1170) odkryte . nawa główna była najwidoczniej sklepiona krzyżowo. Do północnej strony trzeciego przęsła dołączono (widocznie przed trzęsieniem ziemi w r. Zdaje się. Kiedy trwała przebudowa. * Typ mozaiki. zwane Domem Najświętszej Maryi Panny. Tortosie (Tortosa). znajdującego się powyżej Jaskini Makpe-la. nawa główna była sklepiona beczkowo. która skupiła się tutaj na południowej nawie. W Cezarei w latach 1960-1961 odkopano pozostałości katedry. miejsca pochówku Patriarchów i ich żon. możliwe. z otwartym baptysterium dobudowanym od północnej strony. Nowe filary różnią się od starych i nie pasują dokładnie do podstaw. Budynek. Podpory nawy miały przekrój krzyża i z obu stron ściany półkolum-ny.

podpierających kopułę na pendentywach. Nawa główna miała cztery przęsła. były ustawione na przemian z wolno stojącymi parami kolumn.) pienie żebrowe naw bocznych. Ostatnie badania Nurith Kenaan-Kedar sugerują. że prawdopodobnie budynek ten był zaprojektowany i zbudowany w sposób podobny do katedry w Sens. tak więc kapitele nawy głównej ukazują przejście od stylu romańskiego we wschodniej części nawy do wczesnogotyckiego w zachodniej. Filary nawy głównej.baptysterium składające się z trzech łuków. która służyła jako boczna wieża ochronna w południowo-wschodnim rogu. był dobroczyńcą Sebastei w latach siedemdziesiątych XII wieku. W licznych przypadkach w XII wieku frankijscy mieszkańcy takich miast jak Jafa. Wilhelm. lecz ukończono dopiero w XIII wieku. natomiast. Z tego samego okresu pochodzi pobliski kościół przy studni Jakuba. Lydda i Nazaret musieli Katedra w Tortosie od strony południowo-zachodniej. lum. Budowę katedry w Tortosie rozpoczęto najprawdopodobniej w drugiej ćwierci XII wieku. trzy z nich były prawdopodobnie nakryte sześcioczęściowym sklepieniem krzyżowożebrowym. zdobionych ornamentem zygzakowym. Kościół miał plan prostokąta (54 na 26 metrów) z wysuniętą środkową apsydaj tak jak w Bejrucie jej zewnętrzna fasada była ozdobiona zaokrąglonymi pilastra-rni. które mogły dźwigać klerestorium* i czteroczęściowe skle* Rząd okien w nawie głównej ponad nawą boczną (przyp. jak się wydaje. podpierające sklepienie. iii 181 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 Pewne zmiany stylistyczne można zauważyć w kościele w Sebastei. Widoczne są ochronne przypory wzdłuż południowej ściany oraz wysunięta zakrystia. który jest podobny pod względem stylu. ^ n f 182 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 jjjjjmmm . drugie przęsło od wschodu wpisane było w transept i nakryte kopułą lub latarnią. zbudowanym prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych XII wieku. której arcybiskup. chociaż jest inaczej rozplanowany.

Al-Kubajbie. zalożonego w 1157 roku. mniejsza liczba ludności osiedlała się na wsiach. W XII wieku kanonicy regularni św. Saffurijji. takie kościoły znajdują się w Fahmie. oaa. Jubnie. Augustyna przebudowali kościół . Wieża bramna LEGENDA: VZZZ. takich jak terytoria Jerozolimy i Akry. Zirin i Amwas.. Bajtin. gdzie szeroko było rozpowszechnione osadnictwo w okrągicb. Bajt Nuba. Al-Birze. z wyjątkiem pewnych szczególnych okolic. Ogółem. Jednak katedra w Tortosie wydaje się wyjątkowa wśród zachowanych kościołów katolickich.dm. Para prostokątnych. przypominających wieże zakrystii wysuniętych z północnoników budynku miała niewątpliwie służyć zabezpieczeniu flank. Najprawdopodobniej przekształcenie kościoła w mały zamek nastąpiło w latach sześćdziesiątych XIII Rozmieszczenie katolickich kościołów parafialnych jest odbiciem rozmieszczenia ludności frankijskiej. W Gazie.zułmariskiego ataku. w którym Chrystus spożył Ostatnią Wieczerzę z Apostołami. chociaż można mieć wątpliwości. ze sklepioną beczkowo lub krzyżowo nawą i półkolistą apsydą. w zamkach i w wiejskich klasztorach. Dabburijji. oraz w miastach Tyberiadzie i Bejrucie. dobudowane do ścian północnej i południowej. Jerozolima. Ramli i Na-bulus kościoły parafialne konkurują z katedrami pod względem wielkości.kicb. Mniejsze trójnawowe kościoły parafialne znajdują się w Amiun. gdyż znajdujemy tu ślady for-tyfikowania. Górne pomieszczenie upamiętnia miejsce. Camille Enlart znalazła także ślady istnienia pary wież na przęsłach zachodniej nawy bocznej. Kościoły wiejskie były jednak Coenaculum na Górze Syjon. częściej prostymi budynkami w kształcie prostopadłościanu. a przypory. Innym ważnym elementem katolickich instytucji religijnych na Wschodzie były zakony religijne. wiei.Łnlart 1921. Ta kaplica zajmowała część południowej galeńi kościoła świętej Maryi z Góry Syjon. najprawdopodobniej wspierały machikuły służące temu samemu celowi (jak w pochodzącym z końca XIII wieku kościele Saintes-Maries-de-la-Mer w Camargue). Tyberia-dzie i Kajmun. a Duch Święty zstąpił na nich w Zielone Świątki. Sindżil. •te opactwa cystersów w Belmont (Dajr Balamund) w pobliżu Trypolisu. XII i XIII kiejsze prace After C. czy mieszkańcy Gazy zawsze zdołali zapełnić kościół.cy raczej skupiali się w miastach.s.

która mogła górować nad sanktuarium głównego kościoła i jest kojarzona z górnym pomieszczeniem. zaznaczający miejsce Przemienienia Pańskiego. teraz poświęcony świętej Marii Magdalenie i Marcie. z nowym kościołem świętego Łazarza. Zaraz poza prowadzącą do miasta bramą Jozafata stał kościół świętej Anny. Obecnie pozostała z niego jedynie kaplica południowej galerii. założyły opactwo świętego Łazarza w Betanii. Dopuszcza się daty bezpośrednio poprzedzające rok 1187 lub krótki H 184 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 okres. z kościołami z pojedynczym pomieszczeniem i budynkami klasztornymi leżącymi dookoła małego prostokątnego podwórza czy krużganka. W latach ok. w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Architektura kościołów zakonów rycerskich wymaga specjalnej wzmianki. w oczywisty sposób naśladując plan rotundy w kościele Świętego Grobu (w przypadku templariuszy byłoby to naśladownictwo Temp-lum Domini. W Dolinie Jozafata zbudowano nowy kościół nad bizantyjską kryptą mieszczącą Grób Najświętszej Maryi Panny. co przypominało Templum Domini (uprzednio Kopuła na Skale).Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej na planie oktagonalnym. Chociaż na Zachodzie wiele zachowanych kościołów i kaplic templariuszy czy joannitów ma plan okręgu czy wie-lokąta. został także założony w Ajn Karim w 1169 roku. w północno-zachodniej Jerozolimie. Wczes-nogotyckie sklepienie żebrowe tej budowli zostało prawdopodobnie częściowo zmienione pod koniec XIV wieku. nazywany Zbawieniem. Skromne plany tych trzech domostw zdradzają wielkie podobieństwo. Poza Jerozolimą. wzniesionym przez premonstratensów nad grobem proroka Samuela na Górze Radości. lecz opinie co do pierwotnej daty jej powstania są podzielone. na zachodnim zboczu Góry Karmel. kiedy kaplica przeszła w ręce franciszkanów. Największym kościołem w Jerozolimie po kościele Świętego Grobu był kościół świętej Maryi z Góry Syjon. co jest jednak sporne). zbudowanym nad samym grobem i połączonym z nowym krużgankiem i budynkami klasztornymi. w pobliżu Jerozolimy w 1161 roku. a budynki opactwa benedyktynów zostały umieszczone na zachód od niego. kiedy Jerozolima wróciła w ręce Franków w latach 1229-1244. zbudowany na domniemanym miejscu Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1143 roku zakonnice benedyktyńskie. 1220-1283 również karmelici zbudowali mały kościół i klasztor w Wadi as-Sijah. obsługiwany przez mniszki benedyktyńskie. gdzie także sprawowali posługę. Bliźniaczy Belmont budynek. pod patronatem króla Fulka i królowej Melisandy. Bardziej typowy plan kościoła cystersów można jednak znaleźć w budynku na planie krzyża. benedyktyni posiadali wielki kościół na Górze Tabor. na łacińskim Wschodzie ich kościoły były częściej budowane . znajdowanym na Zachodzie. Mają one niewiele wspólnego ze zwykłym typem budownictwa cystersów. Cystersi z Morimond założyli bliźniaczy dom w Belmont w pobliżu Trypolisu w 1157 roku oraz inny. zwany Saint John in the Woods. łącząc stary bizantyjski kościół.

podobnie jak ich mury miejskie na łacińskim Wschodzie. Poza zamkami. że brak rozpoznawczych cech architektonicznych. Prawdopodobnie również kaplica w zamku Safad (1240-1260) została zbudowana na planie wielokąta. co odzwierciedlało rosnące przymierze między osadnikami a Grekami w owym okresie. Ten ostatni został zbudowany ok. 187 . Poniżej. wzbudziły one względnie niewielkie zainteresowanie naukowców. istniała przed podbojem krzyżowców. Maria z Antiochii. Takie są na przykład kaplice joannitów w zamkach Krak des Chevaliers. Poniżej. a częściowo dlatego. ze scenami z życia króla Dawida w medalionach. -•Tv« . Bazy lego. sygnowana na stopie Chrystusa przez malarza. po prawej: Okładka Psałterza królowej Melisandy. często przy bezpośredniej pomocy z Zachodu. z Matką Bożą i Janem Chrzcicielem wstawiającymi się u Chrystusa. aby osiągnąć wystawny efekt. ta druga miała formę wieży warownej czyli donżonu. w czasie swego pobytu w Lewancie osadnicy frankijscy wznieśli też wiele budowli świeckich. po lewej: Miniatura Deesis z Psałterza królowej Melisandy. o wiele większy wysiłek włożono we wzmocnienie fortyfikacji miast takich jak Askalon. Oprócz budynków religijnych. pokryta kością słoniową. Wizerunek w stylu bizantyjskim.tradycyjnie na planie prostokąta. odzwierciedlającym treść manuskryptu. niemieckim szpitalu w Jerozolimie (świętej Marii od Niemców) i Abu Dżausz (Castellum Emaus). Margat i Belvoir oraz ich kościoły w Bajt Dżibrin. Tyr. który był jednym z czterech wykonawców kodeksu. Była to ostatnia z 24 ilustracji do Nowego Testamentu. psalmów i temat władzy królewskiej w Ziemi Świętej. była pierwotnie pozłocona i pomalowana. takich jak rzeźba czy znaki murarskie sprawia. kiedy kontrola frankijska ograniczyła się do wąskiego pasma wybrzeża. Cezarea. 1140 roku celem upamiętnienia zmartwychwstania Chrystusa i pojawienia się na drodze do Emaus. Stało się tak po części dlatego. ' '^ 4. Bejrut. kaplice zamkowe templariuszy w Tortosie i Chastel Blanc (Safita) były prostokątne. obsługującą dwunastowie-czną drogę pielgrzymkową. cnotami i wadami w odstępach między nimi. iż często trudno jest stwierdzić z całą pewnością. Podobnie. Para pobrała się w Boże Narodzenie 1161 roku. Akra. Większość miast i osiedli. Po lewej: Bizantyjski cesarz Manuel Komnen (1143-80) i jego jrankijska żona. Sceny z życia Dawida były stosownym wyborem. lecz kaplica zbudowana w Chastel Pelerin (Aslis) po 1218 roku była dwunastokątna. Sydon. Całkiem stosownie łączył się on ze stacją przydrożną. 'Ż ^ -r s. Wyrzeźbiona kość słoniowa. iż wiele z nich podchodziło pod kategorię nie tyle architektury. ile inżynierii cywilnej.. Jafa i Tortosa. czy dana budowla jest frankij-ska czy muzułmańska. odwołujący się do Sądu Ostatecznego. Dlatego mamy tylko skąpe wzmianki na temat dwunastowiecznych prac budowlanych dotyczących murów. Jednakże po 1187 roku. mająca imitować tkaninę.

Cezarei. chociaż w Ty-rze. Dokumenty i znaleziska archeologiczne sugerują istnienie dwóch typów domów miejskich. Pierwotnie były wioskami. Cezarei i Nabulusie. Tyrze. iż należały one do opactwa świętej Anny. W Cezarei odkopano przykłady takiego budownictwa. Antiochii. kiedy splądrował je sułtan Bajbars. co wskazuje. Istnienie typu wschodniego. magazynami czy loggią otwartą na ulicę na poziomie parteru i paroma piętrami pomieszczeń mieszkalnych czy "słonecznych" powyżej. Arsuf i Akrze. zachowała się w osmańskim Chan al-Umdan. Przykłady tego typu są znajdujemy w Jerozolimie. oznaczające. Znajdujemy także frankijskie "nowe miasta". na terenach przylegających do Morza Śródziemnego. w które włączono konstrukcje z okresu abbasydzkiego i fa-tymidzkiego. rycerzy czy zarządców.odpowiednik francuskich "maison forte" czy angielskich "mo-ated manorhouse" . czyli chaine. Pod względem funkcji można je podzielić na: zamki. W rejonie wiejskim odkopano kilka typów budynków świeckich. Cezarei i Jerozolimie korzystano dodatkowo ze starych akweduktów. Chociaż w większości przypadków mieszkańcy miast budowali na infrastrukturze istniejącej już przed podbojem. Otoczone murami podzamcze należącego do templariuszy zamku Chastel Pelerin zostało najprawdopodobniej wzniesione i zasiedlone od lat dwudziestych XIII wieku do roku 1265. mieszczący cysternę do łapania deszczówki. Jednak w Asz-Szaubak (Montreal) w Transjorda-nii i w Milijji (Castrum Regis) w Galilei osiedla koncentrowały się wewnątrz murów otaczających zamek królewski. W Akrze część królewskiej komory celnej. że tego typu domy budowano w XI wieku. zamkniętego od ulicy. Akrze. z domami po obu stronach głównej ulicy i odchodzącymi od nich z tyłu parcelami. przetrwały w Sydonie. Budowle portowe wzniesione przez krzyżowców. Al-Birze (Magna Mahumeria) i Az-Zi-bie (Casal Imbert) osiedla zbudowano na planach regularnych. zajmowane przez urzęd- . większość miast korzystała z cystern i studni. ze sklepami. gdzie na kilku frontonach sklepów znajdują się litery SCA ANNA. główne budynki majątków ziemskich czy budynki z dziedzińcami (cuńae). co dwukrotnie powiększyło rozmiar miasta. iż w istocie były to tworzące się miasta. znajdujące się w posiadaniu wielkich panów czy zakonów rycerskich. Jest oczywiste. W Akrze nowe przedmieście Montmusard zostało dokładnie rozplanowane i otoczone murami około 1212 roku. potwierdzają źródła pisane w Jerozolimie. Drugi typ domu jest podobny do budowli mieszkalnych wznoszonych na Zachodzie. małe zamki czy obronne rezydencje . W AlKubajbie (Parva Ma-humeria).pozostające w posiadaniu pomniejszych panów. jednak miały rady miejskie i mieszkali w nich wyspecjalizowani kupcy. a trzynastowieczną łaźnię odkopano w mieście przy zamku templariuszy Chastel Pelerin. pojawiały się też całkowicie nowe fundamenty.Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 l Jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Zadaszone rynki z XII wieku przetrwały w Jerozolimie. lecz były rozbudowywane i nadal używane przez przybyszy frankijskich w XII wieku. z głównymi pokojami wychodzącymi na środkowy dziedziniec.

Znamy inne takie budynki z dziedzińcami. na zachód .Strona tytułowa Księgi Judyty z Biblii Arsenałskiej. aby móc zapłacić okup muzul189 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 manom. Wydaje się więc prawdopodobne. W drugiej fazie został włączony do zespołu. zbudowany na ziemiach wsi Aqua Bella." ników majątków. Fragment uliczki zadaszonego rynku czyli suqu. składającego się z czterech budynków rozmieszczonych wokół dziedzińca z wej ściem od strony południowej. z warsztatami rzemieślniczymi na parterze i pomieszczeniami mieszkalnymi powyżej. zbudowanego przez królową Melisandę przed 1152 rokiem. Lecz jeden. zarządców czy przywódców wsi i w końcu zwykłe domy wiejskie Franków i miejscowych mieszkańców. Niektóre z nich były też najprawdopodobniej ośrodkami majątków. Solidniejsze budowle w "nowym mieście" w Al-Kubajbie mają charakter miejski. Małgorzaty. Ten ostatni pierwotnie był wolno stojącym dwukondygnacyjnym budynkiem o wymiarach 13. chociaż niektóre zostały częściowo odkopane. dotyczyło bohaterskich kobiet z Ziemi Świętej. Drzwi chronione były przez machikuły ze strzelnicami. Kidny i Bajt Itab. niemiecki pielgrzym do Jerozolimy.dobrymi przykładami są budynki w Chirbat al-Burdż. z czasu pobytu w mieście króla Ludwika IX. Poklasyfikowanie zachowanych budynków według tych kategorii nie jest jednak łatwe. Estery i Rut. Do sali można było teraz wejść bezpośrednio z dziedzińca zewnętrznymi schodami.3 na 29 metrów. najwspanialszego. która towarzyszyła mu w krucjacie. Przetrwało niewiele wiejskich domów. a schody w ścianie prowadziły do sali na pierwszym piętrze. napisał: "Prawie wszystkie ulice Jerozolimy są wybrukowane wielkimi kamieniami. istniejącego jeszcze zamówienia ze skryptorium w Akrze. Dwadzieścia ustępów ze Starego Testamentu przetłumaczonych na język francuski. Być może był to komplement pod adresem żony Ludwika. zawierających teksty z ksiąg Judyty. że dwór ten stanowił centrum jego posiadłości. Znamy trochę domów jednoprze-strzennych (halowych) . a wiele z nich wieńczy kamienne sklepienie z umieszczonymi tam okienkami. W1161 roku rycerz Jan Gothman sprzedał Bajt Itab kościołowi Świętego Grobu. Dwa dziesięciolecia później Teodoryk. które przepuszczają światło. ponieważ wiele z nich jest zrujnowanych i nieudokumentowanych.

którzy posiadali tę wieś w latach sześćdziesiątych XII wieku. wydaje się budynkiem kościelnym. iż często miały podobne rozmiary. wtopione w ob-jrys terenu. położonymi dookoła głównego dziedzińca. zwłaszcza gdy niewiele po-. wieże zarządców w Al-Ram i Al-Birze oraz wieże zamków w Ibillin. W 1136 roku Bajt Dżibrin został podarowany joannitom. Mniejsze wieże (to jest o powierzchni wewnętrznej mniejszej niż 60-70 m2) mogły spełniać wiele funkcji. ile raczej wojskowym. wokół Askalonu w latach trzydziestych i czterdziestych XII wieku: Blanchegarde (Tali as-Safi). a zewnętrzny obwód mieścił budynki gospodarcze i kwatery świeckich członków garnizonu. Ich garnizon zatem przypuszczalnie składał się z grupy żołnierzy żyjącej we wspólnocie. [utworzony przez słabo przygotowany do aktyw-[nej obrony budynek z podwórzem. które według opisu Wilhelma z Tyru zbudowano.badanie ich wnętrz wykazuje także. że istotnie niektóre zamki rozwinęły się z nieufortyfikowanych czy tylko lumocnionych konstrukcji. jeszcze inne przekształciły się Iz czasem w zamki w pełnym znaczeniu tego sło-fwa. były wieże. kaplicą i innymi budynkami klasztornymi. kuchniami. Budowlami. W sa-jmym tylko Królestwie Jerozolimy udokumento-Iwano istnienie ponad siedemdziesięciu pięciu. Inny. takich jak wieża biskupa w Betlejem.od Jerozolimy. że było to hospicjum należące do joannitów.wieżę bramną ze skręcającą drogą dojazdową. Bajt Dżibrin i możliwe. że Gaza. główna różnica polegała na stopniu ich [obronności. które w bardziej oczywisty spo-Isób spełniały funkcje obronne. sprzedana opactwu świętej Maryi z Góry Syjonu przez rycerza Amalryka z Franclieu (floruit 1171-1179). Ramatha) na północ od Jerozolimy. Wydaje się jednak. Możliwe. Zamki stanowiące ośrodki dużych majątków l mogły pełnić funkcje bardzo podobne do niektórych domów halowych czy budynków z dziedziri-kcami. jak w Gabie. Ibelin (Jubna). Kalat Dżiddin. Mirabel (Madżdal Yaba) i Beaufort (Kalat Szakif Arnun). refektarzem. [niektóre najpewniej stały samodzielnie. Lecz nawet względnie mała wieża. gdzie do czterobasztowego wewnętrznego obwodu murów dodano piątą . z przestrzenią mieszkalną na sklepionych podziemiach przykrytą tarasowym dachem . został póź-Iniej wzmocniony przez zewnętrzne obwałowanie (poligonalne ze spadzistą szkarpą. inne były •otoczone murem. Podobne założenie można znaleźć w późniejszym zamku joannitów Belroir. Latrun. że wiele wież miało także przeznaczenie mieszkalne. pierwotny dziedziniec zamkowy. który wzniesiono wokół wieży w Ar-Ram (Rama. miała słoneczną komnatę na pierwszym piętrze. tak jak w Trypolisie. w której mieszkańcy "nowego miasta" musieli płacić swe dzierżawy. Inne zamki wydają się budowane od początku z przeznaczeniem nie tyle mieszkalnym. W tym zamki z czterema basztami. na przykład służyły jako schronienie czy strażnice. Madd ad-Dajr. Kakun. może być identyfikowany jako siedziba zarządcy kościoła Świętego Grobu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku większych z nich. budowanym od 1168 roku. W zamkach świętego [Eliasza (At-Tajjib) i Belmont (Suba). Tak naprawdę nie tylko ogólne założenie tych wież jest podobne do układu budynków halowych. leżących od-Ipowiednio na północny-wschód i na zachód od •Jerozolimy. zostałości przetrwało do dzisiaj. Jednak- . Wydaje się. z dormitorium. Burdż al-Ahmar i Umm atTajjib. Jednak ogólna forma budynków nie zawsze stanowi pewną wskazówkę co do jego szczegółowej funkcji.

Ty-rze. dobudowana do bizantyjskiego zamku Sahyjun. chronionych przez starannie wypracowane kombinacje wrót. "Koncentryczne" fortyfikacje okazały się tak skuteczne. W XII i XIII wieku postęp w sztuce fortyfikacji na Wschodzie łacińskim dokonał się pod wieloma względami. powstały na planie typowym dla zamków nad-reńskich. komnaty. projektując zamki. WIEŻA PRZEDSIONEK PN-ZACH PN-ZACH. zwykły adaptować na własne potrzeby ich świeckie typy. lecz miała także na wyższym piętrze pomieszczenie mieszkalne. w lalach 1108-1132. o ścianach wysokich na 22 metry i grubych na ponad 4 metry. z główną wieżą i przyległym blokiem mieszkalnym otoczonymi wysoką kurtyną. opuszczoną dopiero w sierpniu 1291 roku. kaplica. Sahjun. że zamek był jedną z ostatnich twierdz frankijskich w Królestwie Jerozolimy. Jerozolimie i Cezarei. na otoczonym przez morze przylądku między Hajfą a Cezareą. które zakon krzyżacki zbudował w Galilei na początku XIII wieku. często z zakręcającą drogą dojazdową. budowanego przez templariuszy od 1217/18 roku. a Darum (Dajr al-Balah) i Milijja (Castrum Regis). ponieważ Blanche-garde i Ibelin podarowano s'wieckim właścicielom. Także i tu widać. kuchnia dla pana lub kasztelana. nie tylko zapewniała znaczące umocnienie wysuniętej wschodniej ściany zamku. że zakony rycerskie. były zamkami królewskimi. Zamki Montfort (Kalat Kurajn) i Judyn (Dżiddin). KRYPTA ZACH Plan i przekrój Chastel Pelerin (Aslis). Można przyjąć'. obydwa istniejące w latach sześćdziesiątych XII wieku. Kurtyny budowano z rzędami otworów strzelniczych na różnych poziomach i z machikułami na szczycie muru wysuniętymi przed jego lico. że powinny się w nich znajdować: sala ogólna. spuszczanych krat czy zapadni. że takie zamki nie były charakterystyczne wyłącznie dla zakonów rycerskich. jak w Belvoir.Frankijska wieża warowna czyli donżon. aby po192 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 . Ta masywna wieża. Dotyczyło to głównie powstania bardziej wyrafinowanych bram wjazdowych. Tortosie.

są to poziome młyny wodne i tamy.probizantyjskimi Hetumidami i koronował się sam na króla. Chociaż król Hetum I zdołał się w latach czterdziestych XIII wieku porozumieć z Mongołami. kiedy pierwszy raz przeprowadzili oblężenie takich miejsc jak Jerozolima (rok 1099). tego drugiego zamku nigdy nie wzięto szturmem. wina. metalu. Akra (rok 1103). gdzie Frankowie już zetknęli się z narysem "koncentrycznym". Tyr (rok 1124) i Askalon (rok 1153). uzyskały swój ostateczny kształt dopiero w XIII wieku. drogi. kuchnie i urządzenia do produkcji cukru. cysterny. 1190 rokiem i był od roku 1292 siedzibą patriarchy ormiańskiego. Nieregularny plan odpowiada obrysowi odkrywki skaty wapiennej mającej ponad ok. a od lat dziewięćdziesiątych XII wieku przez We-necjan i Genueńczyków. pozostało bardzo zróżnicowane pod względem kulturowym. soli. 680 m długości. frankijska wieża warowna czyli donżon. Chociaż królestwo przetrwało do 1375 roku. W zamkach naiys koncentryczny pojawia się w Belvoir i Belmont przed 1187 rokiem i w Ad-Da-rum do 1192 roku. mosty. zawsze Zamek Sis. w tym Krak des Chevaliers i Margat joannitów oraz Chastel Pelerin i Tortosa templariuszy. Cylicja była wcześniej prowincją bizantyjską. przeznaczonych do trzymania wroga. którzy ostatecznie zniszczyli królestwo w 1375 roku. dobudowana do zamku Anavarza w latach 1098-1108. w okolicy Kozanu. stajnie. szkła i wapna. poprzedzająca przebudowę zamku przez baronów ormiańskich Torosa I i Leona II. jego wież oblężniczych i miotającej kamiene pociski artylerii.wstrzymać atakujących podchodzących do podnóża muru. od 1097 roku jej południowe i wschodnie obszary nadbrzeżne były też kolonizowane przez Franków. wzniesionych na planie koncentrycznym. Cylicyjska Armenia (1100/1102-1375) Cylicję od połowy XI wieku zasiedlała pod egidą cesarza bizantyjskiego rosnąca liczba przesiedlonych Ormian. Także zakony rycerskie otrzymywały tam nadania. Jednakże niektóre z bardziej spektakularnych zamków. największe zagrożenie mieli stanowić Mamelucy z Egiptu. który zastąpił Anavarze jako stolica Cylicji Rubenidów przed ok. w bezpiecznej odległości od głównych murów. . częściowo zamieszkaną przez Turków. Pozostałości innych budowli z okresu obecności Franków ciągle można znaleźć w rejonach wiejskich. Jednak najważniejsze zmiany polegały na upowszechnieniu się wysuniętych dzieł fortyfikacyjnych. Podobne zmiany zaszły także w zachodniej Europie. W styczniu 1199 toku rctbenidzkr baron Leon połączył swą dynastę Rubenidów z rywalem . oliwy z oliwek. chociaż później niż na Wschodzie.

poniżej gzymsu biegła inskrypcja Itipamiętniająca budowniczego. Zarówno wschodnie.wspomina się.Pełna wstrząsów historia i kulturowe zróżnicowanie Armenii Cylicyjskiej znajdują odbicie w architekturze.osadnictwo miejskie było rzadkością. na którym stawiano budowlę. blanki murów obronnych z okrągłymi zwieńczeniami. Narożniki wzmocniono ozdobny-liu pilastrami. często z wieloma obwodami murów obronnych. wycięte z jednego"blóku"kamiennnego. Pierwotnie wnętrze zdobi-jty freski. jedyny miejski kościół. który przetrwał-świętego Pawła (czy Najświętszej Maryi Panny) w Tarsie. na planie prostokątnym. które pozostawiły naj-oczywistszy ślad w krajobrazie są fortece. podzielone na sekcje basztami. brak wież (donżo-nów). zakończonymi wpisa-I nymi półokrągłymi apsydami. podparte prostymi filarami z rzeźbio-Jnymi zwieńczeniami. Ma [on trzy beczkowo sklepione nawy. bramy z pośrednim dojazdem oraz skrzydłowymi wrotami z wysuwanymi belkami. W późniejszym [okresie do północnej strony kościoła dobudowa-Ino apsydowe pomieszczenie. że większość cyli-cyjskich zamków datuje się na okres po korona195 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 żu czy na równinie było ograniczone i z wyjątkiem Sisu (zniszczonego przez Mameluków w roku 1266). Wśród cech. Chociaż często zakładano. Nie-ity. został poważnie zrujnowany. oraz upodobanie do ostrych łuków i sklepień. Jednakże ich datowanie i identyfikacja kulturowa dopiero niedawno zostały oparte na solidnej podstawie dzięki pracy Roberta Edwardsa. ma cha-[rakter zachodni. Arkady były trzy-j pr/ęsłowe. Faktycznie. Budowlami. Jednym Iz najważniejszych jest kościół. wsparte na l kolumnadach. ukosowanie podnóża muru. z trzema beczko-Iwo sklepionymi nawami. które wyróżniają budowle armeńskie można wymienić: nieregularny narys dopasowany do terenu. że znajdowały się tam kościoły . że zbudowano go j w czasie pierwszych dziesięcioleci XII wieku. Tarsu. . brak fos. wąskie otwory strzelnicze z podstawami w kształcie strzemion i zaokrąglonymi zwieńczeniami. Strona zachodnia miała także [okna oświetlające nawy boczne i okulus w ścia-Inie szczytowej. od kiedy w 1905 roku opisała go Gertrudę leli. a mate-Iriał pochodził w znacznej mierze z rabunku an-jtycznych budowli. który Toros I [wzniósł dla swych przodków na południowym iricu zamku w Anavarza w 1111 roku. wieże bram-ne z labiryntem wejściowym albo dwiema bramami połączonymi sklepionym przejściem z zapadnią. jak i zachodnie l drzwi miały nadproże i łuki odciążające. wydaje się. zaokrąglenie zewnętrznych kątów i wykorzystanie baszt okrągłych lub na planie podkowy. jeden poniżej drugiego. poprzedzone przez machikuł ze strzelnicą. W wielu zamkach mieści się również kaplica i cysterna. Zbudowano go ! g}adkiego muru z kamienia ciosanego z rdze-Iniem wypełnionym betonem z kamienia łama-[nego. Większos'ć z zachowanych kościołów i kaplic l ormiańskich znajduje się w zamkach. Adany i Misis .

chociaż istnieją pewne dowody sugerujące. Rozpoczęcie pracy nad kościołem katedralnym świętej Zofii w Nikozjii przypisuje się arcybiskupowi Eustorgiosowi z Montaigu (1217--1249). Ten kościół miał także apsydę z boczną kaplicą lub nar-teksem. lecz jest przej zachowany. Meydan i Mancili-ku. dobudowaną strony południowej. lecz zgodnie ze zwyChór w kościele katedralnym świętej Zofii w Nikozji. i boczne. jak w Maran. Jednakże dopiero w 1319 roku jego następca. od wczesnogotyckiej katedry świętej Zofii w Nikozji. nigdy nie ukończono budowy zachodnich wież. tworzą one część obwodu obronnego. kaplicę świętego Mikołaja w transepcie północnym i kaplicę świętego Tomasza z Akwinu także w południowej nawie. Apsydy boczne oddzielono od naw poprzecznych i nawy głównej. z tą różnicą. co więcej. Czasami. beczkowo sklepione komnaty. Cem. Budynek został ostatecznie poświęcony w 1326 roku. aby utworzyć małe. wpisaną bądź zaokrągloną na zewnątrz. Kolumny nawy głównej są cylindryczne. Większość składa się z jednej beczkowo sklepionej nawy głównej z półokrągłą ap-sydą. Jego sklepienie zapadło się. rozwinął się pod względem architektonicznym najpełniej ze wszystkich terenów zasiedlonych przez Franków. Budynek ma pięcioprzęsłowe nawy: główną. ukończył budowę nawy głównej i nartek-su.cz mogło mieć raczej formę hali nakrytej ko-ulą niż ze sklepieniem beczkowym. . że dachy powyżej sklepienia nie są z drewna. które przetrwały gdziekolwiek na Wschodzie poza samą Jerozolimą. obwód murów miejskich ciągle otacza najbardziej wyjątkową grupę kościołów rzymskokatolickich. czajem lewantyriskim tarasowe. Cypr 1191-1571 Cypr. w tym kaplicę Matki Bożej (rok 1270) w transepcie południowym. . Kaplice tworzą liczniejszą grupę budynków kościelnych. zakończoną okrągłym chórem z galerią.W (Jandir kościół konstabla Smbata został oświecony w 1251 roku. Famagusta od 1291 roku przejęła na wschodnim wybrzeżu rolę Akry jako głównego zachodniego centrum handlowego w Lewancie. W kościele wybudowano pięć bocznych kaplic. gdzie dominacja frankijska przetrwała przez prawie cztery stulecia. Podczas gdy Nikozja była centrum królewskiej i kościelnej administracji. Ma on kształt trzynastowiecznej katedry francuskiej. do renesansowej fasady Palazzo del Prowe-ditore (rok 1552) w Famaguście. a sklepienie galerii wspiera się na czterech wykorzystanych ponownie kolumnach antycznych. że budowę rozpoczęto wcześniej. wyglądające na zakrystie. ta ostatnia została pod koniec XV wieku ozdobiona malowidłami przedstawiającymi "legendy o świętym doktorze". Mimo że kamienie z jej budowli w połowie XIX wieku zostały skradzione na budowę Port Sa'idu. Plan ogólny kościoła jest podobny do planu kościoła Torosa I. Giovanni del Conte. datowany na pierwszą połowę XIII wieku.

Jednakże.Budowę katedry świętego Mikołaja w Fam guście rozpoczęto około roku 1300. z trzema parami s/ei kich drzwi wejściowych z przyczółkowymi ol parni. Małą kaplicę. W innych budynkach. jej zachodni front. Z osiemdziesięciu kościołów. trzon budowli uzupeln no w pierwszej połowie wieku. Inawet w kościołach prawosławnych. które. lii 197 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 mierzona. Jednakże niektóre kościoły wiejskie mają l kaplice dobudowane do nich na użytek imigran-Itów katolickich: tak jak kaplica rodzinna Gibe-[letów w Kiti i kościół klasztorny świętego Jana [Lampadysty w Kalapanayiotis. . wyróżnia nie tylko nazwisko mu-[rarza . jak w przypadku większości łacińskich budynków na Wschodzie. [styl bizantyjski przeważał na obszarach wiejskich. Charlotty z Burbonów. który łączy gotyckie sklepienie i ornament z liści. jakoby miała Nikozja w 1567 roku. zakończonym kolisto oknem z sześcioc otworami świetlnymi oraz odznaczającymi " niegdyś dzwonnicami. Upadek sztuki architektonicznej widać w pochodzącej z początku XVI wieku północnej fasadzie prawosławnego kościoła metropolitalnego świętego Mikołaja (obecnie znanego jako Bedestan). W rzeczywistości ta aluzja mogła być. świętej Katarzyny w stylu gotyku płomienistego (obecnie meczet Haydara Paszy). Podczas gdy w dwóch największych miastach. wpływy zachodnie nie ograniczały się do jednego źródła. ulokowanego na południe od dziedzińca kościoła świętej Zo-j fii. z całą pewnością franc skim stylu gotyckim. takich jak kościół w Morphou. Podczas gdy we wnętrzu znajdujemy mieszan-[_kę stylu greckiego.Basoges. zachodniego późnego goty-i oraz renesansu. mskrypi zachodnia na południowych drzwiach upami nią ponowne podjęcie pracy nad nią na polec nie biskupa Baldwina Lamberta w 1311 rok Sądząc po jednolitym. lecz także wnętrze udekorowane malowidłami. [zbudowaną w dobrach królewskich w Pyrdze l w 1421 roku. próba naśladowania główlych zachodnich drzwi katedry wydaje się pła-Jska i pozbawiona życia. Na pierwszy rz oka. wypisane nad południowymi l drzwiami. której budowa rozpoczęła się w 1262 roku. Detale wewnętrzne zdradzają więcej cech wspólnych z promienistą architekturą katedry świętego Urbana w Troyes. nestoriań-Iskich i ormiańskich. można wyróżnić styl franko-bizantyjski. przywołuje na myśl ka drę w Reims (lata dwudzieste-trzydzieste X wieku). przetrwało tylko kilka. w tym jednym przedstawiającym Ukrzyżowanie z klęczącymi postaciami króla Ja-nusa i jego żony. ponieważ to właśnie w tej katedrze królowie Cypru z dynastii Lusignan otrzymywali koronę króla Jerozolimy. W tym pochodzące z początku XIV wieku j opactwo benedyktyńskie Matki Bożej z Tyru (obecnie ormiański kościół Najświętszej Maryi l Panny) i pochodzący z końca XIV wieku kościół . dominował styl zachodni.

jednak nie jest to dowód przekonujący. gdyż wiadomo. Prasa do cukru. potem zakonnicy przyjęli regułę premonstraten-sów w czasach arcybiskupa Thierrego z Nikozji (1206-1211). a za nimi dziedziniec kuchni. trójkątną. Pierwotnie klasztor augustiański. Zamek zbudo- 198 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 \ wano na regularnym planie koncentrycznym. W Koukli (Stare Paphos). przerzuconym nad wyciętą w skale fosą. powyżej kapitularz i beczkowo sklepiona krypta. prostokątną. zewnętrzna brama warowna także miała skręcające przejście i była połączona z resztą zamku drewnianym mostem zwodzonym. W czasie panowania Franków ważną uprawą na sprzedaż w południowo-zachodniej części Cypru była trzcina cukrowa. ufundowany przez króla Amalryka (1194-1205). Zamek joannitów w Kolossi. ma dwuprzęsłową nawę główną ze dwiema nawami bocznymi. znany jedynie z wykopalisk archeologicznych.Do dzisiaj przetrwało niewiele wiejskich klasztorów katolickich. Refektarz mieści się w północnej części. gdzieś po tej stronie były też ulokowane królewskie komnaty gościnne. głównie z powodu jego podobieństwa do Belvoir. Największe wrażenie wywiera Bellapais. to Saranda Kolones w Pa-phos. w pobliżu dworu królewskiego. krzyżujące się wpisanym w obrys budynku transeptem oraz wystające prostokątne prezbiterium. Budynki są rozmieszczone dookoła prostokątnego podwórca. obok cukrowni. Został wzniesiony wkrótce po 1191 roku i zburzony przez trzęsienie ziemi w 1222 roku. Z najstarszego łacińskiego zamku na Cyprze. . Chociaż przypisywano go joannitom. położony od południowej strony. w jakim celu go zbudowano. że król Hugo IV (1324-1359) zbudował je na własny użytek. ostro-łukową i wieloboczną. zbudowanego przez templariuszy w Gastrii w 1191 roku. niezależnie od tego. pochodzący z początku XIII wieku. cele w części zachodniej. Wewnętrzny obwód murów miał kształt prostokąta z prostokątnymi basztami narożnymi i okrągłą wieżą bramną po stronie wschodniej. na wschód od Kyrenii. Korzystając ze szczodrych datków króla Hugona III (1267-1284) i jego następców. We wschodniej części było dormitorium.cylindryczną. Inny stary zamek. w których wytwarzano cukier. leży w centrum dóbr. Mur zewnętrzny miał różnorodnie ukształtowane wieże . Kościół. wokół którego w XIV wieku zbudowano krużganek z krzyżowo-żebrowym sklepieniem. stał się bogaty i wpływowy. pozostała tylko wycięta w skale fosa. umieszczona w podziemiu zamku sugeruje. zbudowany przez mistrza Jacques'a z Milly w 1454 roku. zawierającą zakreęcające przejście poniżej kaplicy. zbudowany na skalnej skarpie z widokiem na północne wybrzeże. że wkrótce po ukończeniu był on wykorzystywany jako centrum majątku.

wypełniając przestrzeń między podwójnymi murami i dobudowując okrągłe basteje w północno-zachodnim i w południowo--wschodnim narożu oraz wielokątny bastion na południowym-zachodzie. Od strony lądu. W okresie weneckim szczególną uwagę przywiązywano do ulepszenia fortyfikacji dwóch głównych miast. strzelającą nad pochyłym stokiem wału. kiedy Wenecjanie zmienili zamek w regularną fortyfikację dla artylerii. Mur miejski także został zaopatrzony w basteje z artylerią na szczycie. znajdowały się kazamaty z innymi rodzajami broni palnej. na planie litery D. Budowano je na planach nieregularnych. czyli bar-bakanem. Apartamenty królewskie leżą w części zachodniej. W Kyrenii Lusignanowie odziedziczyli zamek bizantyjski. Polegała na pogrubieniu murów cytadeli lusignańskiej i dobudowaniu do niej okrągłych bastei do obrony artyleryjskiej. na zachodzie i południu. w pobliżu Nikozji. przebudowując zachodni mur. z szeregiem obwodów murów dopasowujących budowlę do naturalnej topografii.czyli świętego Hilariona (Dieudamour). na południowym zacho-' dzie Bramę Ziemną. która w połowie XVI wieku należała do rodziny Cornaro z Wenecji. północnowłoskich ekspertów od obrony . oraz bastion Martinengo w północno-zachodnim rogu wielokątny bastion z orylonami chroniącymi flankującą artylerię. z wyjątkiem tych należących do zakonów rycerskich. Ostatni okres łaciński to lata 1544-1560. Bardziej regularne założenie znajdujemy w zamku Jakuba I z Sigouri (rok 1391). pozostawały pod bezpośrednią kontrolą królewską. przed którą znajdował się 200 Architektura łacińskiego Wschodu 1098-1571 zaokrąglony rawelin z dwiema zewnętrznymi bramami ustawionymi pod kątem prostym do bramy wewnętrznej.odkopano kilka rafinerii z prasami wodnymi do rozgniatania trzciny i pozostałościami pieców do odgotowywania cieczy i krystalizowania jej w ceramicznych formach. Kantara i Buffavento . W projekt tych prac było zaangażowanych wielu czołowych. Na ich flankach. Wydaje się. że na łacińskim Cyprze wszystkie zamki. Wcześniej zamek miał wieże narożne. który miał prostokątny narys z narożnymi wieżami i był otoczony fosą. ochranianym przez wieże o ostrołukowym przekroju. zachowała się w Epi-skopi. kontrolując wejście. czyli przejściami prowadzącymi do otworów strzelniczych. dobudowali nowe mury zewnętrzne z chemins de ronde. na planie kwadratu o boku ok. 80 metrów. ubezpieczającymi kurtyny. z kaplicą nad bramą wewnętrzną. najlepiej widoczne jest to w La Cava. W Famaguście pierwsza tura prac przebiegała w latach 14921496. z cylindrycznymi wieżami narożnymi i przedbramiem. lecz przetrwała tylko jedna na północnymwschodzie. na południu. Inna przetwórnia.także stawiano na miejscach ufortyfikowanych w czasach bizantyjskich. W XIII wieku przebudowali oni północny i wschodni mur. W czasie drugiej tury prac (lata 1544-1565) di łączono ośmioboczny bastion Diamante w roi północno-wschodnim. wychodzący na morze. W XIII-XIV wieku zamki królewskie na górskim grzbiecie Kyrenii .

każdy zaprojektowany tak. mur ten miał trzy bramy i jedenaście wielokątnych bastionów z zaokrąglonymi orylonami. aczkolwiek nie mogły one brać udziału w działaniach wojskowych. Fosa i dzieła zewnętrzne nie zostały jeszcze ukończone. większość członków była bracią świecką i głównie w ich rękach koncentrowała się władza. który zmarł w Fa-maguście w 1558 roku. Zakon został założony w Jerozolimie w 1119 roku. który krzyżowcy utożsamiali ze Świątynią Salomona (Templum Salomonis). zbudowany przez Piotra II w 1372 roku. Członkowie zakonów rycerskich żyli zgodnie z regułami. Pierwsza funkcja zakonu polegała na zapewnieniu opieki pielgrzymom podróżującym przez Ziemię Świętą. a na początku XII wieku władcy osad frankijskich mieli za mało oddziałów wojskowych. gdzie mieli główną siedzibę. Może się to wydać dziwne. Zbudowany pod kierunkiem Giulia Savorgnano. lecz religijna droga życia łączyła się z walką. Został zatem zburzony. w tym Michele Sanmiche-li i jego bratanek Giangirolamo. ośmioma bramami i fosą. Niemniej jednak mury Nikozji stanowią dzisL. . jak i funkcjonariuszy porządkowych dworów. W wiodących zakonach bracia byli podzieleni na dwie grupy: rycerzy i braci świeckich. które były podobne i częściowo oparte na istniejących regulacjach monastycznych. aby mógł pomieścić 200 osób i 4 działa artyleryjskie. biorąc swą nazwę od budynku. ta ostatnia grupa obejmowała zarówno dowóców wojskowych. łącznie ze wszystkim. i zastąpiony krótszym kolistym murem. która przetrwała poza Italią. zakon wypełniał oczywistą potrzebę: z pism pielgrzymów jasno wynika. Zakony rycerskie 1120-1312 ALAN FOREY Początki i założenie Pojawienie się zakonów rycerskich było jednym z aspektów rosnącego zróżnicowania. Zakony rycerskie składały się też z braci świeckich. że w latach następujących po pierwszej krucjacie drogi w Królestwie Jerozolimy w żadnym razie nie były bezpieczne. co leżało na zewnątrz niego. W Nikozji kolisty mur z zaokrąglonymi wieżami. jeden z najprzedniejszych przykładów włoskiej fortyfikacji renesansowej. Wi . kiedy Nikozja poddała się Turkom 9 września 1570 roku. aby można go było odpowiednio obronić. lecz w ciągu niewielu lat zakon stał się częścią składową chrześcijańskich sił wojskowych walczących z muzułmanami. lecz wiele zakonów rycerskich miało także dodatkowo pewną liczbę członkiń. został uznany przez inżynierów weneckich za zbyt długi. otaczającym centrum miasta. Chociaż wszystkie miały braci kapelanów. Pierwszym zakonem rycerskim byli templariusze. Podejmując się tych zadań. jakim odznaczało się życie religijne zachodniego chrześcijaństwa pod koniec XI i na początku XII wieku.artyleryjskiej. sądów i innych zgromadzeń.

zwykle zostawali w nich tylko na określony czas. W latach siedemdziesiątych XII wieku zakon św. którzy służyli w ńbatach. Nie jest jednak jasne. Wśród najwcześniejszych akcji. którzy byli w stanie! walczyć.jak wiemy . Jakuba w 1174 roku. a zgromadzenie kanoników regularnych. W trzecim dwudziestopięcioleciu XII wieku założono wiele małych. kiedy podjęło obowiązki wojskowe leprozorium świętego Łazarza. Istniały jednak poważne różnice: na przykład ci. Szczególnie omawiane funda-] cje . który zostal założony w królestwie Leonu. biskupi Winchesteru. w których członkowie leprozorium . Jednak istniały także bardziej! ogólne czynniki. Chociaż instytucja zakonu rycerskiego poją wiła się najpierw w Ziemi Świętej. byli ten plariusze i joannici. Joannici cl(tm) l Zakony rycerskie 1120-1312 ciii za broń przeciwko niewiernym w Hiszpanii mniej więcej w połowie XII wieku. krucjaty. wkrótce mo na ją też było spotkać przy innych granicach i chodniego chrześcijaństwa. gdy zgromadzenie kanoników chyliło! się ku upadkowi. dlaczego inni poszli ich śladem. można ich więc porównać raczej z krzyżowcami niż Zakony rycerskie 1120-1312 204 Podarowanie zamku Udes zakonowi św. po raz pierwszy wspomniane w zachowanych źródłach w 1142 roku. lokalnych zakonów . które sięgnęły po broń w Hiszpanii. W kilku przypadkach zadziałały z pewnością szczególne wpływy: do militaryzacji zakonu świętego Tomasza z Akry przyczynił się znacznie Piotr z Les Roches. lecz nie jest całkowicie jasne. który przebywał na Wschodzie! w czasie.z wyjątkiem świętego Tomasza z Akry -l miały zapewne członków. również zostało założone w czasie trzeciej krucjaty. Pierwszymi zakon mi. stal się zakonem międzynarodowym.Sugerowano czasami. którego mieszkańcy łączyli religijną drogę życia z walką z wrogami islamu. Precedens zaistniał oczywiście u templariuszy. a ci mogli być zachęcani do podjęcia obowiązków wojskowych z powodu ciągłego nie doboru wojowników w Ziemi Świętej. Pedro Fernandezowi. którą określano jako ufortyfikowany klasztor. że chrześcijański zakon rycerski został stworzony na wzór muzułmańskiej instytucji ńbat. które później stało się rycerskim zakonem świętego Tomasza z Akry.wzięli udział. Jakuba. lecz w 1143 i hrabia Barcelony przekonał templariuszy i wzięcia udziału w rekonkwiście. była bitwa pod La Forbie w 1244 roku. Początkowo byli oni zaintf resowani Półwyspem Iberyjskim jedynie ja źródłem wpływów i rekrutów. Miniatura z rejestru zakonu przedstawia Alfonsa VIII Kastylijskiego i jego żonę Eleonorę powierzających Udes mistrzowi. Zachowane źródła dostarczają nam niewielu informacji o przyczynach przekształceń zakonów. Przekształcenia tych dwóch fundacji dokonały się odpowiednio w 1198 roku i pod koniec lat dwudziestych XIII wieku.

pomoc morską. templariusze i joannici nie byli pierwszymi zakonami. chociaż padały rozmaite propozycje rozszerzenia ich działalności na Afrykę Północną. którym wcześniej dano zamek Calatrava. powstał około 1173 roku. władcy zyskiwali pewność. bo konflikt z Arabami w większości skupiał się na rywalizacji o Cieśninę Gib-raltarską. że zakon Ca-1 latravy pojawił się. Mimo królewskiego wsparcia. Chcąc wyjaśnić powody ich fundowania. Jakuba ponieśli w bitwie pod Moclin w 1280 roku. a później z templariuszami w 1196 roku. Zakon Montegaudio. Około 1176 roku założono w Portugalii zakon znany później jako Aviz. Lokalne zakony miały jeszcze tę zaletę. przeciwnie niż w Hiszpanii. Te unie miały swą przyczynę w trudnościach zaistniałych w łonie zakonów Montegaudio i Monfrague. Dokonano tego . i Santa Maria de Espańa (Najświętszej Maryi Hiszpańskiej). Na początku XIII wieku. Jerzy z Alfamy.jak również postawy królów hiszpańskich. Te fundacje hiszpańskie były od samego początku zakonami rycerskimi. którzy wspierali powstawanie zakonów. utworzony na przełomie XII i XIII wieku. Odegrali oni wiodącą rolę w ujarzmieniu Prus i Inflant. Alfons X Kastylijski widocznie wspierał zakon Santa Maria de Espańa. Faworyzując kilka fun-I dacji. Inne hiszpańskie zakony przetrwały i rozwijały się. że nie musiały wysyłać części swych dochodów do Ziemi Świętej. że hiszpańscy władcy najpierw rozważali wykorzystanie tych lokalnych fundacji przeciwko swym chrześcijańskim rywalom. Jakuba w Leonie w 1170 roku. lecz ograniczyły się głównie do Półwyspu. że żadna z nich j nie stanie się zbyt silna. Montegaudio zostało najpierw połączone w roku 1188 ze szpitalem Świętego Odkupiciela w Teruel (zajmującym się wykupywaniem jeńców). a św. Zakon Kawalerów Mieczowych i Zakon Braci Dobrzyńskich zostały pierwotnie założone w celu . nie byli w sta-I nie go obronić.rycerskich: Calatra-vę w Kastylii w 1158 roku. który pojawił się w latach siedemdziesiątych XIII wieku. które chwyciły za broń. iż dzięki temu uzyska . Wydaje się też. jednak żaden z tych planów nie doszedł ostatecznie do skutku. Juliana z Pereiro . licząc. lecz wiodące zakony hiszpańskie szybko rozciągnęły swe posiadłości na Półwyspie i przyjęły neutralną postawę w konfliktach między chrześcijańskimi królami. Ziemię Świętą czy nawet rejon bałtycki. Jakuba . Chrześcijańscy władcy w Hiszpanii wyraźnie mieli nadzieję na uzyskanie woj skowego wsparcia na ładzie.przed końcem XIII wieku. ta grupa została później wchłonięta przez Calatravę. Niektórzy bracia nie zaakceptowali tej unii i osiedli w Monfragiie nad rzeką Tag w Kastylii.w królestwie Leonu. zamiast zakładać nowe fundacje. W Europie Środkowej. Jedynymi zakonami rycerskimi założonymi w Hiszpanii od końca lat siedemdziesiątych XII wieku do roku 1300 były: św. należy koniecznie wziąć pod uwagę dążenia ich założycieli i pierwszych członków .zwiastun Alcantary . Należy także zauważyć. Jakuba była spowodowana stratami. nie wszystkie zakony hiszpańskie rozkwitły. podobnie jak św. jakie rycerze św. gdyż templariusze. którego posiadłości leżą głównie w Aragonii. zaufano krzyżakom.na przykład inicjator Montegaudio był niezadowolonym członkiem zakonu św. natomiast unia zakonu Santa Maria de Espańa z zakonem św. zakładano je na wzór templariuszy i joannitów. Tym względem można najprawdopodobniej wytłumaczyć życzliwość 205 okazywaną przez Alfonsa II Aragońskiego zakonowi Montegaudio.mimo odwrotów i buntów .

zapewnienia ochrony i pomocy w działaniach misyjnych: pierwszy został ufundowany w Inflantach w 1202 roku. w które był zaangażowany także cesarz Fryderyk II. w następstwie unii z zakonem Kawalerów Mieczowych. że zakon próbował uniezależnić się od króla węgierskiego. Mniej więcej w tym czasie jednak Konrad Mazowiecki. lecz także ze schizma-tykami. na południu templariusze. leżący na północ od Południowych Karpat. utworzonego w 1204 roku po czwartej krucjacie. Również templariusze nie osiedlili się na stałe przy wschodnich granicach Polski w Łukowie. Bela IV miał nadzieję na pomoc joannitów nie tylko w walce z poganami. Zakon krzyżacki po raz pierwszy rozszerzył swój obszar zainteresowań w Europie Środkowej w 1211 roku. z inicjatywy biskupa pruskiego Krystiana i polskiego księcia Konrada Mazowieckiego. joannici i krzyżacy bardziej przyczynili się do obrony łacińskiego cesarstwa Konstantynopola. chociaż jego władza nie była tam tak rozległa jak w Prusach. a został im przyznany przez Belę IV. Jednakże obydwa te zakony w latach trzydziestych XIII wieku zostały włączone do zakonu krzyżackiego. w tym przypadku pomoc nie nadeszła. prawdopodobnie w 1228 roku. władcy Węgier i Polski najprawdopodobniej zwracali się gdzieś po pomoc. Gdy krzyżacy zostali wygnani z Węgier i osiedlili się jako niezależna siła w Prusach. ofiarował zakonowi ziemię chełmżyńską. W XIII wieku podejmowano także wysiłki zmierzające do założenia i wykorzystania zakonów do walki z heretykami. drugi założono w Prusach. który podarowano im w latach pięćdziesiątych XIII wieku. Podjęta w 1237 roku przez Konrada Mazowieckiego próba ponownego osiedlenia Zakonu Braci Dobrzyńskich w zamku w Drohiczynie nad Bugiem wkrótce jednak upadła. Podobnie joannici nie podjęli się stałej obrony okręgu Severin (Oltenii). w 1247 roku. który rozciągał się między Południowymi Karpatami a Dunajem. dał mu okręg Burzenland (obecnie okolice Braszo-wa w Rumunii). Krzyżacy prawdopodobnie pojęli. króla Węgier. kiedy Andrzej II. nie dziwota. Jednakże w 1225 roku Andrzej II wygnał krzyżaków. zagrożony przez Prusów. widocznie dlatego. pod władzą rycerzy krzyżackich. ale w Europie Środkowej ciągle było miejsce dla innych zakonów. osiedlił się też w Inflantach. gdzie zakon miał stawie czoło pogańskim Komanom (Połowcom). a później w tym samym dziesięcioleciu. że kampanię przeciwko Grekom uważano za zadanie odpowiednie dla zakonu rycerskiego. otworzyły drogę do założenia w Prusach niepodległego państwa. Mogłoby się zdawać. Ponieważ krzyżowcy w XIII wieku coraz częściej byli angażowani w walkę z opozycją chrześcijańską. gdzie rywalizowali z posiadającymi mocną pozycję templariuszami i joannitami. że ta oferta daje im większe pole ekspansji niż było to możliwe w Ziemi Świętej. Późniejsze negocjacje. że zakon krzyżacki stał się jedynym zakonem rycerskim walczącym na tych frontach. przy poparciu biskupa 206 Zakony rycerskie 1120-1312 Alberta. Około 1230 roku zakon zaczął walczyć z Prusami. wrogami papieża i mącicie lami pokoju w . król Węgier.

potwierdzało. że funkcje zakonu polegają na obro: wiary i wolności kościelnej oraz na tłumieniu śni. nigdy jednak nie wchodzili w skład lekkiej kawalerii typu istniejącego w niektórych armiach muzułmańskich. Ci bracia byli stałymi członkami zakonu. Zakony. jego reguła. Nie odniosi one trwałego sukcesu. służba tego rodzaju trwała do XIII wieku. Zadania wojskowe W wiodących zakonach rycerskich bracia. Jakuba i Calatrava pod koniec lat dwudziestych i na początku lat trzydziestych XIII wieku . a przynajmniej w kilku regionach rekrutowano żołnierzy najemnych. Przywództwo hiszpańskiej rekonkwisty spoczywało w rękach chrześcijańskich władców półwyspu. rycerze mogli ich mieć trzy lub cztery. Hiszpańscy królowie nie usiłowali. Wiele przywilejów. Klemens IV w 1267 roku oczekiwał od joannitów wsparcia dla Karola Andegaweńskiego. Lecz chociaż bracia mogli być wykorzystywani jako piechota. że zakony istnieją. broń i wyposażenie obu grup były podobne. aby zwalczać tam herezję. lecz większą niezależnością cieszyły się w Syrii i kraju Bał-tów niż w Hiszpanii. w walce z ostatnim pretendentem rodu Hohenstaufów w południowych Włoszech. Takie wypadki miały jednak mniejsze zi czenie i na przestrzeni XII i XIII wieku najwi niejszą funkcją zakonów rycerskich pozosta 207 Zakony rycerskie 1120-1312 walka z nie-chrześcijanami na granicach zachodniego chrześcijaństwa. mimo pewnych protestów papieskich. Natomiast we Włoszec! zakon Błogosławionej Maryi Panny miał dłużs. Reguła templariuszy poświęca takim osobom trzy klauzule. st nowiła.lecz takie wyprawy . którzy mogli odbywać służbę wojskową byli zarówno rycerzami. zwykle przestrzegały tej reguły. którzy pochodzili z miejscowej ludności. Normalnie zakony mogły też domagać się służby wojskowej od swych własnych wasali. które przez pewien okres razem z nimi mieszkały i walczyły. oczywiście. Na wszystkich frontach kontyngenty zako-1 nów rycerskich były tylko jednym z kilku elementów składowych sił chrześcijańskich. Bracia świeccy (zwani komandorami) zwykle posiadali tylko jednego wierzchowca. W Ziemi Świętej w skład płatnych wojsk wchodzili turcopks (poturczeńcy). historię. wyposażeni byli w łuk.źródła upamiętniają na przykład zajęcie pewnej liczby zamków muzułmańskich przez zakony św. lec/ czasami towarzyszyły im osoby. W Ziemi Świętej pomoc tego rodzaju przypuszczalnie zapewniali głównie krzyżowcy przybywający z Zachodu. w niektórych wypadkach mieli wierzchowca. jak i braćmi świeckimi. Rycerze mieli bardziej kunsztowne zbroje. Podejmowano także próby założenia nowych zakonów na południi Francji. W sprawach wojskowych różnica między nimi była raczej różnicą stopnia niż klasy. aby czynić wojnę i pokój na rozkaz króla. Papieże niejednokrotnie przynaglali zakony rycerskie do interwencji w wewnętrzne konflikty w Królestwach Cypru i Jerozolimy.łonie zachodniego chrześcijaństwa. nadanych zakonom rycerskim w Hiszpanii. stłumić wszelkiej inicjatywy. którzy usiłowali utrzymać pełną kontrolę nad poczynaniami wojskowymi. i zakony podejmowały ekspedycje samodzielnie . ustalona w 1261 roku.

niezależnie od tego. teoretycznie nie cieszyli się tak całkowitą niezależnością. w tym samym wieku. przedstawiającym ruiny zamku Baghras. kiedy wzrosła siła Mameluków. Nie ma żadnego zapisu na temat podobnego pozwolenia w dwunastowiecznym Królestwie Jerozolimy. Podobną obietnicę złożył Leon II z Armenii w 1210 roku. dalej na południe natomiast określili własne linie postępowania w stosunku do Egiptu i Damaszku. . a chociaż w Inflantach Kawalerowie Mieczowi.mieściły się w ramach polityki królewskiej. Rejon nadbałtycki różnił się także tym. Najprawdopodobniej w latach trzydziestych XII wieku templariusze otrzymali zadanie obrony marchii Amanus na północy księstwa Antiochii. Lecz na wszystkich frontach zakony rycerskie prowadziły głównie działania lądowe. Wojna prowadzona przez zakony na rozmaitych frontach także różniła się do pewnego stopnia pod względem celów i metody. w Prusach i Inflantach. negocjowali z najeźdźcą własne rozejmy. W rejonach nadbałtyckich jednak podbojowi towarzyszył chrzest pogan. na który się zgodzili zakonnicy. kiedy zamarzały bagna i rzeki. że "walczył on 208 Zakony rycerskie 1120-1312 Baghras. co umożliwiło im pobieranie trybutu od sąsiednich władców muzułmańskich. a we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego dopiero pod koniec XIII wieku templariusze i joannici tworzyli spore floty na własny użytek. co ułatwiało przemieszczanie się. Henryk z Inf-lant pisze na początku XIII wieku o mistrzu zakonu Kawalerów Mieczowych. lecz upadek autorytetu królewskiego pozwolił tam zakonom rycerskim na prowadzenie w XIII wieku własnej polityki w całej Palestynie i Syrii. nikt nie sprawował nad nimi władzy w polu. W Syrii i Hiszpanii najważniejszym zamierzeniem wojny ofensywnej było utrzymanie kontroli nad terytorium: nawracanie muzułmanów nie stanowiło bezpośredniego celu. że działania wojenne prowadzono często w zimie. W pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku templariusze i joannici przyjęli agresywną postawę na północy. Jednakże największą swobodę działania zakony stale miały w rejonach nadbałtyckich. Boemund III z Antiochii w 1168 roku pozwolił joannitom na prowadzenie wojny i negocjowanie rozejmów wedle ich woli. W Prusach krzyżacy nie mieli nad sobą żadnej władzy zwierzchniej. prowadząc czy dowodząc Jego wojskiem w czasie każdej wyprawy. Ilustracja jest dziewiętnastowiecznym grawerunkiem. Nawet zakon s'więtej Maryi Hiszpańskiej nie ograniczył się do prowadzenia walki wyłącznie na morzu. który templariusze opuścili ostatecznie w 1268 roku. Później. w bitwach Pana. czy biskup [Rygi] był czy też nie był obec-ny". Na Wschodzie. a później krzyżacy. przeciwnie. Obiecał też przestrzegać każdego zawieszenia broni.

joannici rozbudowali Krak des Che-yaliers. W Palestynie i Syrii w XII wieku templariuszom j i joannitom powierzano coraz większą liczbę! zamków. odbudowany. oraz Safad.j cześnie na obronie warowni i na walce w polu. kie-y jego uprzedni właściciel "zdał sobie sprawę. Obowiązki zakonów nie ograniczały się do dostarczania siły ludzkiej dO obrony zamków: zakonnicy budowali także nowe warownie. na krzyżaków natomiast również w tym czasie spadła odpowiedzialność za obsadzenie garnizonami i obronę zamków. Jednakże w XII wieku te dwa akony posiadały o wiele więcej zamków w północnej Syrii niż w Królestwie Jerozolimy.Na lądzie działania zakonów polegały jedno. Niektóre jednak zostały później odzyskane. Wśród budowli templariuszy znajdowały się: Chastel Pelerin. lecz jest jasne. z powodu nadmiernych kosztów i bliskiego sąsiedztwa niewier-lych". takich jak Belvoir. ilisko wschodnich granic swego hrabstwa. aby je odpowiednio bronić. że wielka liczba zamków przygranicznych na półwyspie przeszła pod kontrolę zakonów. remontowali i fortyfikowali już istniejące. pod-zas gdy na północy księstwa Antiochii templa-iuszom powierzono marchię Amanus. Większość tych zamków utracono zaraz 10 bitwie pod Hittinem. W 1245 zamek stal się siedzibą zakonnego comendadora mayora mistrza) Kastylii. w okresie szybkich ostępów chrześcijaństwa w Hiszpanii. którym brakowało siły ludzkiej cz środków. jaki i sprzedawane przez władców i szlachetnie uro-J dzonych. Zakony wzięły na siebie główny ciężar obrony. gdy miejsce to zostało odzyskane z rąk muzułmańskich w 1240 roku. Znamy mniej szczegółów o budowach podjętych w Hiszpanii. W Aragonii i Katalonii w XII wieku opierano się głównie na templa- . jak było konieczne dla nteresów chrześcijaństwa. W XIII wieku templariusze i joannici zdobyli na nowo inne warownie. iowiedzialni za obronę około 25 zamków. Jesz-:ze przed 1150 rokiem Bajt Dżibrin i Gaza. który zakon otrzymał w 1187 roku. który wcześniej rezydowal w Ucles. zbudowany na wybrzeżu w 1217/1218 roku. a do mniejszych for-yfikacji pozostających w ich rękach należały orty leżące wzdłuż szlaków pielgrzymich i za-«wniające schronienie podróżującym do Jero-rolimy i Jordanu. gdzie na przełomie XII i XIII wieku dobudowano zewnętrzny obwód forteczny. W1144 oku Rajmund II z Trypolisu podarował joanni-om zespół twierdz. szczególnie na zapleczu Akry. leżą-e w pobliżu wschodnich granic Królestwa Jero-olimy. Jakuba w 1242 roku. Oprócz budowania nowych zamków. w tym Krak des Chevaliers. znajdowały się odpowiednio w posiada-dujoannitów i templariuszy. które były im zarówno nadawane. OcenionoJ że w 1180 roku joannici byli na Wschodzie i ćwiek Segura de la Sierra w Andaluzji podarowano zakonowi św. Najważniejszym zamkiem joannitów w księstwie był vlargat. nie może go utrzymać.

posuwając się wzdłuż Wisły i Zalewu Wiślanego w Prusach.210 Zakony rycerskie 1120-1312 riuszach i joannitach: nie powiodła się podjęta przez Alfonsa II próba poparcia w południowej Aragonii zakonu Montegaudio. ta 211 Zakony rycerskie 1120-1312 Safad. W taki sam sposób po przeciwnej stronie półwyspu. szczególnie w rejonie nadbałtyc-dm i w Hiszpanii. Kronikarz wzmiankuje. którym można dać wiarę. Również w Inflantach zakony wniosły znaczący wkład w budowę zamków. chcąc zabezpieczyć obronę zamków przygranicznych. Nie należy przypuszczać. władcy portugalscy wykorzystywali templariuszy i joannitów. podbitego w połowie XIII wieku. W obydwu rejonach prymitywne pogańskie konstrukcje z drewna płonęły często w czasie walki i były zastępowane innymi. Jednakże w centrum Półwyspu królowie Kastylii i Leon. w XIII wieku natomiast woleli zakony hiszpańskie. że 80 templariuszy musiało strzec zamku Plan zamku krzyżackiego w Gniewie (Mewę). Dopiero później normą stały się bardziej skomplikowane budowle. szczególnie Aviz i św. w XII wieku. konsekwentnie polegali głównie na zakonach hiszpańskich szczególnie Calatravie i św. Liczba braci w zamku była często niższa. Jakuba. Pisano. strzegły duże garnizony braci. Zakon otrzymał okręg gniewski na zachodnim brzegu Wisły w 1276 roku. Jakuba. Jakuba. że wszystkich zamków. . W rejonach bałtyckich zakony w miarę postępującego podboju zajęły się budową. stawianie nowego budynku rozpoczęto prawdopodobnie pod koniec wieku. Chociaż wczesne fortyfikacje wznoszone przez zakon krzyżacki w Prusach byty dość prymitywne. które znajdowały się w rękach zakonów. z coraz powszechniej używaną cegłą. król aragoński Jakub I faworyzował przede wszystkim zakon św. iż po ufortyfikowaniu Torunia nad Wisłą przez krzyżaków w roku 1231. Lecz te liczby należą do najwyższych. Lecz w południowej części królestwa Walencji. przed końcem XIII wieku konstruowano bardziej skomplikowane warownie. Tak uczynił zakon krzyżacki. W 1255 roku jo-annici stwierdzili. że zamierzają utrzymać sześćdziesięciu konnych w Kraku des Chevaliers. chociaż wczesne fortyfikacje budowane przez zakony same przeważnie były wznoszone z drewna i ziemi.

szczególnie tam. którego nie mógł łatwo wypełnić nikt inny. Chociaż kolonizacja na ziemiach zakonnych w Syrii wydaje się jardzo ograniczona. Zamek joannitów w Belvoir utrzymał się jeszcze ponad rok po bitwie pod Hittinem. które mogły się składać z wasa-i pochodzących z podległego okręgu. że zakon stracił sześćdzie- . na przykład pod Hittinem i Alarcos. W niektórych przypadkach klęskę czy sukces można wytłumaczyć szczególnymi czynnikami. Trudno oszacować rozmiar ich kontyngentów na jakimkolwiek froncie. Proces ponownego osiedlania w Hiszpanii przebiegał wolno.pozostawiono tam tylko siedmiu braci. nawet jak na średniowieczne standardy. Braci broniących zamku wspierały jednak wojska pomocnicze. zaś zgodnie ze źródłami muzułmańskimi. aby uwolnić swego wziętego do niewoli mistrza. Kiedy pod koniec XIII wieku zakony w Syrii stanęły wobec rosnącej potęgi Ma-meluków i nie mogły liczyć na pomoc wojskową. gdy atakował go kalif z dynastii Al-mohadów. Czasami zakony prowadziły zdecydowaną i pełną determinacji obronę. W liście templariusza z Ziemi Świętej z 1187 roku czytamy. Templariusze poddali Gazę. kiedy to Prusowie zostali ostatecznie spacyfikowani. czasami wolały się nawet poddać w zamian za gwarancje bezpieczeństwa niż walczyć do samego końca. Z drugiej jednak strony. a Saladyn nie był w tym czasie w stanie zająć tak Kraku des Chevaliers jak i Margatu. wyjątkowe położenie i siła zamku Margat umożliwiły mu pozostanie pod kontrolą templariuszy po bitwie pod Hittinem. Zamek templariuszy w Gazie poddał się bez walki po bitwie pod Hittinem. garnizony nie mogły długo się utrzymać. Mimo to zakony chwalono często za działanie podejmowane w obronie pogranicznych zamków. gdyż brakowało im środków. Jednak przyciąganie osadników do obejmujących duży obszar i ciągle zagrożonych ziem nie zawsze było łatwym zadaniem. konieczne było osadzenie kolonistów z Zachodu. w pewnych przypadkach warownie szybko upadały. na przedłużającą się obronę i nie można było zapewnić pomocy. Kilka mniejszych fortyfikacji nie mia-:o stałych garnizonów. podczas gdy kolonizacja Prus przez zachodnich wieśniaków również nie postępowała zbyt szybko aż do ostatnich lat XIII wieku. Zakony rycerskie nie były zwykle zobowiązane do dostarczania określonej liczby walczących na pole bitwy. a kilka fortec Calatravy w Hiszpanii szybko poddało się po klęsce chrześcijańskiej pod Alarcos w 1195 roku. Jednak los warowni zakonnych zależał zazwyczaj raczej od ogólnej sytuacji politycznej i wojskowej niż od bardziej specyficznych czynników. Podobnie w latach sześćdziesiątych XIII wieku liczne zamki krzyżaków w Prusach padły w następstwie buntów. Zanim jednak można było otrzymać odpowiednią pomoc od poddanych. W niektórych regionach ponowne osiedlanie stanowiło ważny etap w procesie zapewniania kontroli chrześcijańskiej nad dystryktami przygranicznymi. Liczba braci wydaje się jednak względnie niewielka. gdzie obsadę zredukowano bądź zabrano siły w pole. W Inflantach natomiast nigdy nie było zakrojonej na szeroką skalę kolonizacji. Po dotkliwych klęskach. zakony powszechnie stara-y się przyciągnąć osadników do swych domen w podbitych częściach Hiszpanii: zachowały się iczne przywileje osadnicze nadawane przez zakony. Jednak w bronionych warowniach zakony usiłowały podjąć się zadania. utrzymanie zamków stało się trudne. Podobnie w roku 1211 bracia z Cala-travy długo bronili swego zamku Salvatierra w Kastylii.

napisany po klęsce pod La Forbie w 1244 roku. na całe siły lądowe wynoszące 18 000. ponieważ zachodni chrześcijanie stanowili w królestwach na Półwyspie Iberyjskim o wiele większą część populacji niż w państewkach krucjatowych. stwierdza. a przeżyło trzydziestu trzech templariuszy i dwudziestu sześciu joannitów. Jakuba utracił swego mistrza i pięćdziesięciu pięciu braci w bitwie pod Moclin w 1280 roku. że zakony templariuszy i joannitów straciły ponad 300 rycerzy każdy. stwierdzał. Kiedy zakon św. W 1229 roku kontyngent templariuszy składał się tylko z dwudziestu pięciu procent sił.j iii 213 Zakony rycerskie 1120-1312 . że liczba braci walczących w polu była mała w porównaniu z liczbą innych wojsk gromadzonych lokalnie. że większe postępy w tym rejonie za.j wincjał zakonu krzyżackiego w Inflantach wezwał wszystkich dostępnych braci. jak też domagali się kontyngentów od szlachty. Na Półwyspie Iberyjskim zakony rycerskie były mniej liczne. które atakowały Majorkę. to połączone kontyngenty tych dwóch zakonów w drugiej połowie XII wieku były podobne pod względem liczebnym do sił zbieranych w trakcie poboru w systemie feudalnym. aby stworzyć okazję do połączenia się z zakonem Najświętszej Maryi Hiszpańskiej. Jest też jasne. że władcy chrześcijańscy w Hiszpanii mogli liczyć na większe kontyngenty świeckich wojsk chrześcijańskich niż mogli zmobilizować ich odpowiednicy w Syrii. Ponadto władcy hiszpańscy czynili użytek z powszechnego obowiązku służby wojskowej. na przykład. Na rysunku Mateusza z Paryża pstry sztandar templariuszy trzyma rycerz uciekający z pola bitwy. W bitwie pod La Farbie (rok 1244) siły Królestwa Jerozolimy poniosly dotkliwi} klęskę z rąk Chorezmijczyków. że w 1268 roku mistrz pro. mimo że templariusze byli wiodącym zakonem rycerskim w Aragonii. a w XIII wieku ich udział był proporcjonalnie większy. Zatem w Królestwie Jerozolimy każdy z tych zakonów był w stanie wystawić na pole bitwy siły liczące około 300 braci. i że było ich 180. sięciu braci w bitwie pod Cresson w maju tego roku. Rymowana Kronika Inflancka. ta strata była wystarczająco poważna. Kolejny list. Kontyngenty zakonów rycerskich w bitwie pod La Farbie zostały w rzeczywistości prawie całkowicie wybite. Należy jednak pamiętać. a 230 dalszych zginęło w bitwie pod Hittinem: główny konwent został "prawie zupełnie unicestwiony". Z kronik relacjonujących walkę w rejonie nadbałtyckim można wynieść także zgodne wrażenie.Bitoa między chrześcijanami i Chorezmijczykami. Jeśli te dane są zgodne.

Mimo ograniczonej liczby. chociaż u templariuszy szeregowa brać rycerska służąca na Wschodzie wywodziła się zwykle z zupełnie nowych rekrutów. często skłaniała ku rozwadze. częściowo ze względu na to. Gerard z Ridefort. lecz kilku teoretyków krucjatowych zgadzało się z punktem widzenia mistrza templariuszy.jeżeli wymagała tego sytuacja .leżały często od pomocy zapewnianej przez kontyngenty krucjatowe. który umacniała jeszcze obawa przed surowymi karami za nieposłuszeństwo rozkazom na polu walki. dotyczące zachowania na polu walki i w obozie. Podobnie w czasie podboju Majorki przeor joannitów doradzał królowi aragońskiemu. przynajmniej na Wschodzie. z powodu grożącego niebezpieczeństwa. Bracia w rejonach przygranicznych nie byli fanatykami. We wszystkich wiodących zakonach karą za dezercję z bitwy było wykluczenie z bractwa. margrabiego Brandenburgii i wielkich sil krucjatowych. Jakuba de Molay. Paru teoretyków uważało także. Bracia wszystkich zakonów składali oczywiście ślub posłuszeństwa. Chociaż większość templariuszy wstępujących do zakonu we Francji. kiedy mistrz templariuszy. Siły zapewniane przez braci były też bardziej zdyscyplinowane niż wiele s'wieckich kontyngentów. Oczywiście. 214 Zakony rycerskie 1120-1312 mi. że zakony rycerskie w Syrii miały największe doświadczenie. W czasie trzeciej krucjaty templariusze i joannici odradzali obleganie Jerozolimy. dzielność i determinację braci wysoko oceniali ich przeciwnicy: kronikarz Ibn al-Asir.do walki u boku niechrześcijan. opisuje kasztelana joanni-tów z Krak des Chevaliers jako "kość w gardle muzułmanów". tracili swój habit na pewien okres. Tak oto podbojów Sambii w 1255 roku dokonano z pomocą Ottokara II i Węgier. iż z powodu ślubu posłuszeństwa bracia mieli przewagę nad innymi wojskaMalowidło ścienne w kościele templariuszy w Cressac-sur-Charente. Reguła templariuszy zawiera ścisłe regulacje. że w czasie oblężenia byliby wystawieni na ataki sił Saladyna. . Zazwyczaj jednak rada udzielana przez wiodących braci zakonów na wszystkich frontach była odbiciem realnej oceny sytuacji politycznej i wojskowej. Długa służba i doświadczenie nie zawsze miały wpływ na podejmowanie rozsądnych decyzji: do strat poniesionych w bitwie pod Cresson w 1187 roku doszło. byli przygotowani . którzy rozpoczęli atak bez pozwolenia. aby nie atakował muzułmanów na wzgórzach za Inca. podobne malowidła przypominały im oglównym zadaniu zakonu. na przykład. zaś templariusze. wbrew radzie zaangażował swe wojska w walkę z o wiele większą siłą muzułmańską. czołowi dostojnicy w zakonach zwykle mieli za sobą długą służbę. którzy służyli w Ziemi Świętej tylko przez krótki okres w młodym wieku. nigdy nie była na Wschodzie. Obawa przed naganą nie mogła wykluczyć wszystkich aktów nieposłuszeństwa w polu.

We wschodnim rejonie Morza Śródziemnego doświadczenie i wiedzę zakonów wykorzystywano często przez umieszczenie kontyngentów braci na czele i w straży tylniej sił krucjatowych. Inne działania Wydaje się. W Hiszpanii. to na Wschodzie i w rejonie nadbałtyckim wniosły one poważny wkład w walkę z niewiernymi. Chociaż w Hiszpanii zakony rycerskie cieszyły się mniejszą wolnością. jednak w drugiej połowie XIII wieku coraz bardziej opieszale pełniły służbę. To samo zaszło w Kastylii. wystosowane po odrzuceniu przez zakony pierwszej prośby o służbę wojskową. W Hiszpanii normalne były ograniczenia czasowe służby poddanych: w roku 1233 kilku kastylijskich żołnierzy odstąpiło od oblężenia Ubedy. zakony nie musiały pełnić tej roli. kiedy nie można było polegać na zakonach rycerskich. gdzie większość sił świeckich stanowili Hiszpanie. kiedy trudne było bardzo szybkie zmobilizowanie świeckich kontyngentów. a . gdyż skończył się im okres służby. że "jeśli możemy coś osiągnąć. Rejestry królów Aragonii zawierają nie tylko powtarzające się ponaglenia. lecz pomagały tam często w zawiązaniu armii na początku kampanii. Przykłady możemy znaleźć na każdym froncie. Jednak w praktyce bracia nie zawsze byli skłonni do walki z niewiernymi. Takie działania pochłaniały środki. jesteśmy w stanie to uczynić dzięki nim". lecz także pogróżki o podjęciu działań przeciwko własności zakonów za niespełnienie żądań królewskich. Na wszystkich frontach krzyżowcy zwykle walczyli jedynie przez określony czas. Baldwina z Al-ny. którą pod koniec XIII wieku dręczyła niestabilność polityczna. jeśli były okresy. na Wschodzie zakony zostały wplątane w wewnętrzne konflikty polityczne. a na wszystkich frontach odegrały ważną rolę w obsadzaniu i obronie warowni. takie jak wojna świętego Sa-basa. W Syrii niezależność zakonów oznaczała także. które w innym wypadku mogłyby być przeznaczone na walkę z muzułmanami czy poganami. charakterystyczne dla XIII wieku. Jednak. Kiedy zakon Montegaudio połączył się w 1188 roku ze szpitalem Świętego Odkupiciela.podejmowano przeważnie z dala od pola bitwy. Ich broń zwracała się czasem w obronie i zgodnie z własnymi interesami zakonu przeciw współwyznawcom-chrześcijanom. Już w połowie XII iii 215 Zakony rycerskie 1120-1312 wieku Amalryk z Jerozolimy mawiał królowi francuskiemu. angażowali się też w prywatne spory. sam podjął się tego zadania. W Inflantach Kawalerowie Mieczowi w 1233 roku pozostawali w konflikcie ze zwolennikami legata papieskiego. powszechnym w służbie zapewnianej przez siły świeckie. lecz działania dobroczynne -które były częścią funkcji wszystkich zakonów rycerskich . że joannici i niektóre zakony hiszpańskie zapewniały na polu bitwy opiekę okaleczonym i rannym. zajmującym się wykupywaniem jeńców chrześcijańskich. Służba pełniona przez braci nie podlegała też zwykle organiczeniom i restrykcjom. jak w czasie piątej krucjaty i krucjaty do Egiptu Ludwika IX. że zakonnicy mogą odrzucić prośbę o pełnienie służby.

Czasami podkreślano. Członkowie wszystkich zakonów w nieunikniony sposób angażowali się w zarządzanie majątkami. że "wielu chorych . że wszystkie łupy wzięte przez zakon służyć mają podobnemu celowi. Jakuba istotnie wszedł w posiadanie szpitali zajmujących się wykupywaniem jeńców na prawie całym obszarza Półwyspu Iberyjskiego. Templariusze pełnili też ważną rolę jako pożyczający pieniądze. pożyczali pieniądze już od lat trzydziestych XII wieku. co często podkreślano w czasie ich procesu. Jakuba stanowiła. Kiedy byłem tam. lecz . że wszystkie klasztory oddalone od rejonów przygranicznych znajdowały się w dobrze ufortyfikowanych warowniach. Operacje tego rodzaju ułatwiała sieć konwentów. w tym kilku braci Ludwika IX. że wojskowe funkcje joannitów stoją w sprzeczności z ich pracą dobroczynną. dowiedziałem się z opowieści samych sług. Zakon św.podobnie jak od innych zakonów .zarówno kobiety. W Aragonii na przykład.szczególnie templariusze . Znaczącą siłę polityczną miafy także najważniejsze zakony Ziemi Świętej. chociaż nie powinno się zakładać. Niektóre depozyty powierzano jedynie celem zabezpieczenia pieniędzy. którą wiodące zakony posiadały w świecie zachodniego chrześcijaństwa. nie mieli obowiązku prowadzenia szpitali. lecz niektóre osoby posiadały u templariuszy bieżący rachunek. to pielgrzym Jan z Wurzburga.oczekiwano od nich regularnego rozdzielania jałmużny. napisał o joannitach. Niektóre zakony . Wiele depozytów miało charakter okazjonalny. biżuterii i dokumentów.zbiera się w różnych budynkach i powraca codziennie do zdrowia wielkim kosztem. Chociaż pod koniec XII wieku papież Aleksander III stwierdził. miało u nich swe rachunki. lecz w następnym stuleciu pożyczanie stało się zwykłą cechą rządowego finansowania: rosły zobowiązania finansowe władców i aby sprostać potrzebom. że liczba chorych dochodzi do 2 tysięcy". Szpital świętego Jana i krzyżacy były zakonami założonymi do opieki nad biednymi i chorymi. władcy często brali krótkoterminowe pożyczki na poczet r~ . lecz zakony mogły się także zająć przekazaniem dóbr z jednego miejsca w drugie.reguła zakonu św. Ich konwenty były często miejscem depozytu pieniędzy. W XII wieku pożyczki zaciągano zwykle w celu zaspokojenia specjalnej potrzeby. jak i mężczyźni . że wojskowy i religijny charakter zakonów czynił je szczególnie stosownymi do tego zadania. Zakonnicy regularnie otrzymywali wpływy swego klienta i płacili rachunki w jego imieniu. Templariusze. Krzyżacy wzięli na siebie odpowiedzialność za zarządzanie całymi Prusami. który odwiedził Jerozolimę w latach sześćdziesiątych XII wieku. przeznaczając dla biednych jedną dziesiątą chleba wypiekanego i wykorzystywanego w konwentach zakonnych. i kontynuowały to zadanie po przekształceniu się w zakony rycerskie. Wielu szlachetnie urodzonych. Ten obowiązek wypełniano częściowo.rozwinęły także bankowość i interesy polegające na pożyczaniu pieniędzy. Przez większą część XIII wieku templariusze w Paryżu działali jako skarbiec królów francuskich. a pod koniec XIII wieku regularnie wspomagali pożyczkami koronę Aragonii.

drugiego earla. W rejonach oddalonych od granic zachodniego chrześcijaństwa wszystkie warstwy społeczeństwa świeckiego czyniły zakonom podarunki. Jednakże tylko te zakony uzyskały znaczne majątki we wszystkich rejonach Zachodu. z których wielu wstępowało do zakonu krótko przed śmiercią lub wybierało tam pochówek. Na decyzję wspomagania zakonów rycerskich miały wpływ więzi rodzinne i osobiste. Zakony rycerskie byty zależne od łaski patronów. sami byli zmuszeni brać pożyczki. Były to nie tylko firmy włoskich kupców. za-leżących głównie od lokalnych dochodów . nie można było łatwo odrzucić próśb o pieniądze.216 Zakony rycerskie 1120-1312 przyszłych dochodów. Lecz większą część swego dochodu zakony czerpały z posiadłości leżącej poza obszarami przygranicznymi. W XII wieku koncepcja świętej wojny była ciągle względnie nowa i wpływała na sposoby sprawowania patronatu w czasie.mogli Kościół templariuszy w Londynie. kiedy gasła popularność starych zakonów. Część ludzi miała bardziej osobiste powody do wspierania zakonu rycerskiego: podarunek był czasami namiastką wyruszenia na krucjatę. Templariusze i joannici mogli odegrać tak ważną rolę w obronie Ziemi Świętej. Zwracali się do osób posiadających wystarczający kapitał. Dzięki swym darom dobroczyńcy częściowo starali się poprzeć chrześcijańską sprawę przeciw niewiernym. pierwszego earla Pembroke. Obydwaj zostali pochowam w kościele templariuszy w Londynie. chcąc sprostać królewskim pros'bom o pieniądze.w przeciwieństwie do władców i szlachty na łacińskim Wschodzie. lecz także templariusze . ponieważ . Te nagrobki należą do Wilhelma Marshala. i jego syna Wilhelma. Na niektórych frontach zakonnicy otrzymywali także trybut. regularnie korzystać ze źródeł dochodów we wszystkich częściach zachodniego chrześcijaństwa. Dochody Działalnos'ć dobroczynna i wojskowa zakonów nieuchronnie wymagała bardzo znacznych nakładów pieniężnych i zależała od dostępności odpowiednich środków. zwykle w formie łupów i posiadłości na podbitych terytoriach. Źródło stanowiły same zwycięskie wojny. Niektórzy dobrodzieje sami byli na krucjacie i mieli osobiste doświadczenia z wojskowymi i dobroczynnymi poczynaniami zakonów. chociaż poparcie kleru świeckiego było ograniczone. ważne były . aby utrzymać łaskę królewską.w niektórych sytuacjach. który zmarl w 1219 roku. aby móc pożyczać większe sumy. Wpływy osiągano w rozmaity sposób.

Lecz czyniąc dary dobroczyńcy poszukiwali Bożej łaski. aby czynić darowizny na rzecz księży należących do kantorii oraz na msze czy lampy. Poza otrzymywaniem ziemi w darze zakony rycerskie kupowały ją. że z powodu wydatku na działania wojenne i opiekę nad chorymi i biednymi "bracia mogą posiadać zarówno ruchomości. Ponieważ działania wojskowe i dobroczynne były kosztowne. zakony rycerskie nie mogły. nałożyć organiczeń na rodzaje własności. jak i na tamtym świecie. Druga klauzula reguły krzyżackiej stwierdza.. Nadwyżkę dochodów zakonnicy inwestowali w sposób. jak były one zwykle wyposażane przez możnych. że dochód z ich darów będzie spożytkowany przede wszystkim na cele wojskowe i dzieła miłosierdzia. zbroi czy gotówki. Imiona ofiarodawców włączano do modlitw odmawianych w klasztorach zakonnych. chociaż dobroczyńcy zakonów rycerskich nie próbowali zwykle fundować nowych klasztorów tak samo. jak i nieruchomości . który mógł przynieść długoterminowy zysk. Nabytki otrzymane w darze czy kupione miały bardzo różny charakter. dziesięciny i tym podobne". Jednakże w XIII wieku ws'ród dobrodziejów rosła tendencja. śledztwie. które sprzyjały zwiększaniu ich dochodów lub pozwalały zatrzymać większą część wpływów na własny użytek. młyny. Zakony otrzymywały także przywileje. obszary pod budowę miasta. W niektórych okręgach zakupy były liczniejsze niż darowizny.takich jak utrzymanie . Dwunastowieczni dobroczyńcy oczekiwali. Na przykład tym. którzy uczynili . fortyfikacje. Ta lista nie jest pełna. chociaż zwykle nie tak wartościowe. co znaczy ziemie i pola.często przyznawane dobroczyńcom klasztorów. Zakony rycerskie w Ziemi Świętej coraz bardziej zależały od dochodów i zaopatrzenia płynącego z ich posiadłości w Europie Zachodniej. kościoły parafialne. winnice.też czynniki geograficzne: dobroczyńcy patronowali często zakonowi posiadającemu konwent w ich i Spichlerz w klasztorze templariuszy w Cressmg. kaplice. bowiem powszechne były dary pod postacią koni. tak na tym. jak niektóre fundacje klasztorne. które miały być zapalane 218 Zakony rycerskie 1120-1312 przed ołtarzami w kaplicach zakonnych. Zdjęcie przedstawia jeden z dwóch trzynastowiecznych spichlerzy.. należących do klasztoru templariuszy w Cressing w Essex. Niektórzy donatorzy liczyli także na otrzymanie bardziej materialnych korzyści . które uważano za możliwe do przyjęcia.

Zakony nie tylko nie powiększały już swego bogactwa. Zobowiązania religijne. W Syrii i Hiszpanii. Większość zakonów otrzymała także od papiestwa częściowe zwolnienie z płacenia dziesięciny. Zakony dotykały też ogólniejsze trendy. przez działania wojenne i inne niepokoje.zakonowi roczny dar dobroczynny. ale również traciły istniejące już źródła dochodu. również pochłaniały docho iii 219 Zakony rycerskie 1120-1312 dy. że wszędzie na obszarach zachodniego chrześcijaństwa utrzymanie praw wymagało stałej czujności. którym obiecano wsparcie i tych. chociaż na temat zysków otrzymywanych tą drogą przetrwało mało szczegółów. którzy zagrażali posiadłościom zakonów rycerskich dowodzi. usilnie starający się. Wpływy pozostające do dyspozycji zakonu były później uszczuplane wskutek płatności i podatków odprowadzanych na zewnątrz. Zakony rycerskie traciły popularność wśród donatorów. Zgodnie ze śledztwem przeprowadzonym w 1309 roku. a w wielu częściach zachodniego chrześcijaństwa dochód został ograniczony. gdyż właśnie na Zachodzie żyła większość templariusz) i joannitów. skurczyły się też okoliczności sprzyjające ciągnięciu zysków z wojny z niewiernymi. Kolejnym źródłem wpływów było pożyczanie pieniędzy. W XII i XIII wieku miało to miejsce na większej części terenów zachodniego chrześcijaństwa. papież odpuszczał siódmą część pokuty. Lecz częstotliwość pogróżek papieskich wobec tych. ponad jedna czwarta dochodu templariuszy z Cressing w Essex szła na ten cel. dzieła dobroczynne czy inwestowanie we wła-j sność. Należało także opłacie ludzi. o ograniczenie przywilejów zakonów rycerskich. Chociaż zakony rycerskie bogaciły się w różny sposób. w swym własnym interesie finansowym. jak inflacja. W XIII wieku wcześniejsze zwolnienia zostały . Nie należy też sobie wyobrażać. których życzliwos'ci zakon potrzebował. Posiadłości na Wschodzie przepadły wraz ze zdobyczmi Mameluków: w 1268 roku mistrz joannitów twierdził. Powszechnie mówiono. przynajmniej na krótki okres. że większa część dochodów otrzymywanych przez zakony-mogła być przeznaczana na działania wojskowe. był świecki kler. że nie uzyskał żadnych dochodów w Królestwie Jerozolimy przez osiem lat. Wśród tych. Zmiejszyła się też ilość zakupów. takie jal kantorie czy msze. kiedy w połowie XIII wieku zatrzymała się rekonkwista. natomiast spadek zakupów związany był z ich finansową sytuacją. W większości okręgów daleko od granic chrześcijaństwa napływ darów zmalał w XIII wieku. nie wszystkim udało się utrzymać wysoką pozycję. w sprawach takich jak prawo do pochówku. że zakony usiłują także zwiększyć swe dochody przez nadużywanie swych praw i przywilejów. którym udało się naruszyć te prawa. Zakony mogły powiększać swój dochód użyźniając nieużytki. Dużą część dochodu templariuszy i joanj nitów w zachodniej Europie wykorzystywano na utrzymanie zamieszkałych tam braci.

istniały jednak wymogi wstęp- . Większość zakonów rycerskich rekrutowała głównie. Jakuba w 1233 roku również dowodził. aby odpowiednio wspierać chorych. Wiele zakonów uznawało wypełnianie swych obowiązków za coraz trudniejsze. Problemy te dotyczyły zarówno działań dobroczynnych. nigdy nie posiadały dochodów wy-rczających na utrzymanie. był konieczny. w jednym regionie: kandydaci do zakonów hiszpańskich pochodzili głównie z Półwyspu Iberyjskiego. jak i wojskowych. choć nie wyłącznie. a większość członków zakonu krzyżackiego była niemieckojęzyczna. że procent śmiertelności w zakonach rycerskich musiał prawdopodobnie być wyższy niż w instytucjach religijnych o charakterze kontemplacyjnym. Od zakonów oczekiwano także udziału w nowych formach powszechnego opodatkowania. W1306 roku mistrz joannitów twierdził. że jego środki nie są wystarczające. bynajmniej nie zawsze krótkoterminowych. j Na przykład joannici nadwyrężyli swoje zasoby (nadmiernie wspierając plany podboju Egiptu l w latach sześćdziesiątych XII wieku. szczególnie dlatego. że opuszczenie Ziemi Świętej może stać się koniecznością z powodu biedy. które nałożył na nie l celem wsparcia Ziemi Świętej.otrwarych kłopotach finansowych. Niektóre mniejsze zakony. Na początku XIV wieku joannici usiłowali przezwyciężyć finansowe trudności w Niemczech. Przy kilku okazjach pod koniec XIII wieku mistrzowie templariuszy stwierdzali. które wczes'niej zagwarantowali zakonom ich poprzednicy. które w XIII rieku stały się udziałem wiodących zakonów >raz aluzji do długów. których wymagali w XIII wieku zarówno królowie. Mamy jednak coraz więcej dowodów świadczących o bardziej dłu-. ale nawet potężne ndacje doświadczały często finansowych trud-f ności. a w Hiszpanii król Kastylii uznał za konieczne wesprzeć |Calatravę po stratach. W Hiszpanii mistrz zakonu św. by sprostać rosnącym potrzebom finansowym.tak zwolnienia z dziesięciny ograniczył papież Innocenty III w 1215 roku. jak j i papieże: chociaż papież nie wymagał od zako-i nów udziału w podatkach. jakie zakon poniósł w na-Istępstwie klęski pod Alarcos. chociaż nawet te zakony uważały Francję za swój główny obszar rekrutacji.ograniczone . Niektórzy władcy świeccy. podobnie jak środków finansowych. że jego zakon nie ma już środków. kiedy brały na siebie dodatkowe zobowiązania lub ponosiły poważne porażki wojskowe. aby ochronić warownie jego zakonu. podobnie usiłowali zredukować zwolnienia podatkowe. Mogło to zapewnić pomoc w krótkim terminie. Rekrutacja Stały dopływ rekrutów. Podobnie jak w zakonach monastycznych. takie jak zakon l Monfragiie. Jedynie templariusze i joannici regularnie zbierali narybek na wszystkich ziemiach zachodniego chrześcijaństwa. jednak powszechniejszym rozwiązaniem było przeniesienie tytułu własności. przy różnych okazjach ubiegał się o subsydia na finansowanie l potrzeb papieskich na Zachodzie. częściowo przez ograniczenie rekrutacji i zakaz wznoszenia nowych budynków. lecz kosztem dochodu długoterminowego. po konfliktach z biskupami diecezjalnymi. Rosnąca niechęć do pełnienia służby na Półwyspie Iberyjskim wydaje się spowodowana problemami finansowymi. a dalej były redukowane na mocy lokalnych kompromisów.

Młodsi synowie. że wstąpienie przez niektórych było widziane jako szansa na wygodne życie. dalej kandydatów wypytywano o zdrowie i status majątkowy. walka z niewiernymi mogła wydawać się bardziej zrozumiałą drogą służenia Bogu i uzyskania zbawienia niż zamknięcie w klasztorze. którzy stanowili znaczną część rekrutów. lecz byli oni wyjątkami: średni wiek rekrutacji wahał się między 20 a 30 rokiem życia. W XIII wieku od kandydatów pragnących osiągnąć godność rycerza wymagano rycerskiego pochodzenia. Zakony miały największą trudność z przyciąganiem rekrutów we wczesnych latach istnienia. zamiast w gospodarstwie szlachcica. Do większości zakonów żonaci kandydaci nie mogli wstępować bez zgody małżonek. Chociaż synowie szlachetnie urodzonych powszechnie byli wychowywani w klasztorze. \ nigdy nie przezwyciężyły . takie jak zakon Montegaudio. nie były zobowiązane do składania ślubów. szczególnie we wczesnym okresie krucjatowym. i tego motywu nie można po prostu odrzucić. nie oznaczało to. Istniał też jednak dodatkowy czynnik. co sugeruje stwierdzenie jednego z templariuszy. niektóre zakony wyznaczały dla wstępujących kandydatów limit wieku. Wszyscy rekruci musieli być stanu wolnego. że nie będą obciążane długami rekruta. We wczesnym średniowieczu domy religijne uważano powszechnie za odpowiednie miejsca schronienia dla szpetnego czy kalekiego potomstwa. wstępujący do templariuszy i joannitów. ponieważ był szlachetnie urodzony. Jednakże. Rozważania tego typu były często bardzo istotne. że gdy wstępował do zakonu "zapytali go. że rodzice nie mieli nic do powiedzenia w wyborze kariery swego dziecka. W pewnych okolicznościach dawało ono także widoki na podwyższenie statusu społecznego. nie mogli także pochodzić z nieprawego łoża. zakony rycerskie były mniej elitarne niż klasztory: ci. Jednak zakony rycerskie szczególnie chciały uniknąć obciążenia takimi osobami. iż kandydat do życia religijnego powinien złożyć dar z okazji ślubów. mogli zostać pełnoprawnymi członkami zakonu rycerskiego. Niektóre fundacje. Kandydaci na rycerzy. bogaty i posiadał dość ziemi". często potrzebowali utrzymania. to jednak w zakonach rycerskich ta praktyka zanikała wolno. Chociaż w XII i XIII wieku w Kościele rosła opozycja wobec wymogu. Zakony te pozostawały jednak w większej zgodzie z bieżącą praktyką Kościoła. którzy do klasztoru mogliby wstąpić tylko jako conversi. Jednak większość zachowanych źródeł kładzie nacisk na duchowe zainteresowania rekrutów.220 Zakony rycerskie 1120-1312 ne. dzieci. że w praktyce mała liczba kandydatów wstępowała do zakonu w wieku 10 czy 11 lat. Przy wyjaśnianiu problemu rekrutacji nie powinno się też pomijać zwiąż-1 ków rodzinnych i sąsiedzkich z zakonem. pragnęły także zapewnienia. Zapisy z procesu templariuszy ukazują. Niektórym. dlaczego chce to uczynić. które mieszkały w domu zakonu rycerskiego. Słowa kierowane do kandydatów w czasie ceremonii przyjęcia sugerują. odrzucając oblację dzieci. jak jasno wynika z treści regulacji. W zakonach takich jak templariusze czy joannici kandydaci-rycerze stanowili jednak tylko mniejszość rekrutów: większość wstępowała w szeregi braci.

takie jak św. Przywódca taki musiał sprawdzać. Spoczywały tam na nich i obowiązki wojskowe. Potrzebny był system. Chociaż istniały różnice w szczegółach. a kilka zakonów rycer-I skich miało domy dla sióstr. Kiedy jednak zdobyto już rekrutów i własność. Do najważniejszych z praktyk. zazwyczaj składały się nie więcej niż garstki osób. wkrótce stawało się potrzebne pośrednie ogniwo. wiodące zakony przyswoiły sobie trójstopniowy system zarządzania. posiadały pewną liczbę oddzielnych kon-I wentów dla duchownych. Organizacja W latach bezpośrednio następujących po założeniu w skład zakonu rycerskiego wchodziła niewielka liczba braci pod przywództwem mistrza: na tym etapie nie była potrzebna wielka machina administracyjna. Kronikarz Mateusz z Pa mówi. powszechnie nazywany "preceptorem" czy "komandorem". Lecz zdaje się. chociaż niektóre zakony. łączące konwenty z siedzibą główną zakonu. że po klęsce pod La Forbie w 1244 roku templariusze i joannici "dopuścili do swych: konów wielu wybranych świeckich". nie był wybierany przez członków. Niektó-j rży kandydaci mogli otrzymać pozwolenie i pienia do zakonu tylko dzięki interwencji \ wowych patronów. W rejonach przygranicznych konwenty często j lokowano w zamkach. Większość członków zakonu należało zazwyczaj do braci świeckiej. które walczyły na kilku frontach. czy w zakonie przestrzega się reguły.chociaż j przyciągali niewielu kandydatów duchownych-w przeważającej części zachodniej Europy nawet w XIII wieku nie mieli zbytnich trudności z re-j krutacją wystarczającej liczby świeckich. Konwenty sióstr liczyły sobie czasami aż czterdzieści czy pięćdziesiąt członkiń. lecz męskie domy. . Jakuba. jak i innych. mogła jednak nie być tak korzystna. a w rejonach przygranicznych prowadził braci do boju. Zakony. Toteż formy organizacji istniejące w świecie monastycznym niezbyt pasowały do celów przyświecających zakonom rycerskim. wobec której stanęły zakony : 221 Zakony rycerskie 1120-1312 skie na Półwyspie Iberyjskim. które zostały przystosowane do l celów zakonów wojskowych. gdyż mistrzom trudno było doglądać odległych klasztorów. że od czasów założenia templariusze i joannici . W XIII i ku sytuacja. dzięki któremu środki i rekruci z klasztorów znajdujących się w innych częściach zachodniego chrześcijaństwa mogły być łatwo wysyłane do rejonów przygranicznych. potrzebowały także na każdym obszarze przywódcy wojskowego. Zwierzchnik konwentu. należało grupowanie regionalnych klasztorów w jednostki zwane prowincjami lub przeoratami. normą stało się zakładanie podległych konwentów. podczas gdy w innych regionach podstawowym zadaniem było zarządzanie i własnością w podległym dystrykcie. lecz zwykle narzucany z góry. leżące z dala od obszarów przygranicznych.problemu niedostatecznej liczby kandydatów. zarówno w rejonach przygranicznych. którą znacznie przewyższali liczebnie mieszkający tam i pracujący świeccy. Gdy ekspansja przybrała spore rozmiary.

który zajmował się szatami. Poniżej: Malowidła ścienne w konwencie Sigena w Aragonii. rok 1239-1240. mistrza zakonu krzyżackiego. joannitów i krzyżaków zwierzchnicy prowincji w Europie Zachodniej byli zwykle zobowiązani do wysyłania trzeciej części swoich dochodów z prowincji do siedziby głównej. św. Mistrz mógł konsultować się z członkami swego centralnego konwentu. Stało się też normą. Tych urzędów nie spotykamy jednak w mniejszych zakonach. lecz czołowi oficjałowie zakonów rycerskich pochodzili zwykle z pomniejszych rodzin. które zbierały się raz do roku i gromadziły zwierzchników konwentów. mniejsze i większe. Konrad należał do arystokracji. w kościele św. nie istniała też w nich . w tym wielki komandor. aby decyzje były podejmowane na zebraniach kapituły. Zwierzchnicy prowincji czyli przeorzy także byli wyznaczani z góry i sprawowali funkcje podobne do funkcji komandora. Elżbiety w Marburgu. i nie byli zdominowani przez podwładnych. który przypuszczalnie zbierał się raz na tydzień w kapitule. Jednak w praktyce urzędnicy cieszyli się znaczną swobodą działania.Był też odpowiedzialny za administrowanie własnością konwentu. W niektórych zakonach tę drugą powinność łączono z okresowym zdawaniem urzędów. Kapituły prowincjalne i generalne spotykały się niezbyt często. w tym joannici. U templariuszy. 223 Zakony rycerskie 1120-1312 Zatem na wszystkich szczeblach wpływ urzędników równoważyły kapituły. lecz oczekiwano od niego. Kapituły generalne i prowincjalne stwarzały okazję do płacenia powinności i zwracania rachunków. W głównych siedzibach wiodących zakonów mistrzom towarzyszyli urzędnicy. Poświęcały się one życiu kontemplacyjnemu i na ogół nie angażowały się w opiekę nad chorymi. Wszystkie zakony. że prowadzono tam inne sprawy. takich jak przyjmowanie rekrutów. przyswoiły sobie praktykę okresowego zwoływania kapituł generalnych. zatem w czasie zebrań kapituły dochodziło też powszechnie do mianowań nowych urzędników. miały też konwenty sióstr. Kilka zakonów rycerskich. często stawiano wymóg. na którym spoczywały powinności wojskowe i drapier. marszałek. Jedynie mniejsza część braci w ważniejszych zakonach brała udział w walce: większość z nich zmarła raczej we własnych łóżkach niż na polu bitwy. W rejonach niegranicznych część osiąganych z niej dochodów musiała być każdego roku płacona jego zwierzchnikowi. Po lewej: Grobowiec Konrada z Turyngii. Na tym szczeblu także było kilku pomocniczych urzędników. zbierającej się zwykle raz w tygodniu. Komandor miał kilku podległych mu urzędników. że będzie rządził zgodnie z radą zgromadzenia kapituły konwentu. na których byli obecni bracia z różnych prowincji. Jakuba i Calatrava. lecz prowincjałowie liczyli się z radą swoich kapituł. Malowidła ścienne w konwencie joannitów w Sigenie zostały zniszczone w czasie pożaru w 1936 roku. W niektórych sprawach.

wydaje się. Tworzyli także najliczniejszy element generalnych kapituł. Jeśli nawet istniały kontrole. czterech braci świeckich i jednego kapelana. Lecz zarządzanie zakonami rycerskimi pozostawało głównie w rękach braci świeckich. że nie chciano zbytnio krępować urzędników. Na bardziej lokalnym szczeblu. ponieważ składały się one z ośmiu rycerzy. Z drugiej strony urzędnicy nie zawsze uznawali sprawowanie ścisłej kontroli nad wszystkimi podwładnymi za łatwe zadanie. często miały prawo wyboru własnego zwierzchnika. Mogły oczywiście występować skłonności do uniezależniania się prowincji. Bracia świeccy byli oczywiście podporządkowani w sprawach duchowych swym towarzyszom-księżom. w których dominowała brać świecka. w którym rezydowali. istniało też niebezpieczeństwo. przedstawiająca krzyż i miecz. chociaż przełożeni prowincji mogli wykonywać to zadanie osobiście.kontynuacja członkostwa. które wybierały nowych mistrzów.napis brzmi: SIIG1LLUM] MAGISTRI ET FR[ATRUM] M/LICIE XPI DE LIYONIA . kiedy generalny konwent starał się zaradzić nadużyciom popełnionym przez kilku ostatnich mistrzów. że ich siedziby główne nie zajmowały centralnej pozycji pod względem geograficznym. mistrzowie zakonów zwykle musieli działać przez delegatów. Tak stało się u joannitów w 1296 roku. że w s'wiecie świeckim narzucenie władcom trwałych ograniczeń spotykało się z podobnym oporem. Przy poparciu portugalskiego króla zakonnikom udało się zmniejszyć władzę mistrza nad sobą. Rycerze stanowili z pewnością największą grupę w konwencie generalnym templariuszy. Wizytacje stały się zwyczajową praktyką . jest pieczęcią wspólną braci i mistrza . Choć jednak prowincje zaniedbywały niekiedy wypełnianie swych zobowiązań finansowych. Jakuba w Portugalii. jedynej poważnej próby zdobycia większej niezależności regionalnej przed rokiem 1300 dokonali pod koniec XIII wieku bracia zakonu św. gdzie prowadzono codzienne interesy zakonu. Najważniejsi centralni oficjałowie i zwierzchnicy prowincji zwykle należeli do klasy rycerskiej. lecz należy pamiętać. W zakonach mieszczących się w Ziemi j Świętej sytuacja była znacznie trudniejsza z powodu faktu. .jak wiadomo . lecz na innych terenach zachodniego chrześcijaństwa komandorami byli często bracia świeccy i czasami mieli rycerzy wśród swoich podwładnych. U templariuszy i krzyżaków . jednak. Mistrzowie wiodących zakonów rycerskich usiłowali dzier-> żyć władzę na ziemiach zachodniego chrześcijari-I stwa. wszystkich największych zakonach.lecz mistrzowie zakonów rycerskich zwykle mieli też własne pieczęcie. Ta pieczęć. Nie wszystkie kapituły miały własne pieczęcie.rycerze przeważali w zgromadzeniach. że lokalne związki i układy wezmą górę nad posłuszeństwem wobec mistrza. a na wyższych poziomach w rękach braci rycerskiej. Konwenty duchownych czy sióstr. rok 1226. Wy- Pieczęć Bractwa Kawalerów Mieczowych w Inflantach. Ślub posłuszeństwa wywierał być może ograniczony wpływ na podwładnych. w przeciwieństwie do tych. szczególnie gdy większość braci pochodziła z regionu. Dochodziło do tego zwykle tylko w wypadku uporczywych nadużyć ze strony podwładnych. rycerze sprawowali zwykle pieczę nad konwentami wiodących zakonów w rejonach przygranicznych.

a zakony Aviz i Alcantara do zakonu Calatrava. zakony pozostawały pod władzą papieży. Czas między modlitwami bracia poświęcali na zajęcia praktyczne. chociaż w przypadku Calatravy przyłączenie można wytłumaczyć okolicznościami powstania zakonu: założi no go. jak kapelani recytują modlitwy i odmawiania pewnej liczby "Ojcze nasz" o każdej godzinie kanonicznej. że w tych regionach większy wpływ na nominacje miała przydatność do stanowiska niż ranga. kiedy papież życzył sobie obdarzyć łaską swego protegowanego. i u joannitów. Jakuba i Calatrava. gdy przeor cystersów z Fitero wziął n. gdzie zwierzchnik domu macierzystego miał prawo wizytacji i głos w wyborze mistrzów. Kapituły lokalnych konwentów także składały się w dużej części z braci. że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian. był podobny do tego istniejącego między domami cystersów. który dopuszczał pełne członkostwo żonatych braci. podczas gdy świeccy władcy na Zachodzie powstrzymywali niekiedy wysyłanie odpowiedzi do Ziemi Świętej. Życie zakonne Rekruci do zakonów rycerskich składali zwykłe zakonne śluby ubóstwa. gdzie siostry z Sige-ny w Aragonii przy wielu okazjach ścierały się z przełożonym prowincji. Chociaż większość dzięki przywilejom była wyjęta spod jurysdykcji biskupów. siebie w 1158 roku odpowiedzialność za obroni iii 226 Zakony rycerskie 1120-1312 zamku Calatrava. Nie zawsze znamy przyczyny takich układów. Zadania wyznaczane różnym rangom nie zawsze harmonizowały. Najświętszej Maryi Hiszpańskiej. Wszyscy bracia rezydujący w konwencie byli zobowiązani do uczestnictwa w nabożeństwach. podobnie tworzyli oni najliczniejszą grupę na obszarach daleko od granic chrześcijaństwa. czystości i posłuszeństwa . gdzie duchowni często skarżyli się na naruszanie swych praw. Jakuba. gdy tylko uznawali. że jedyne przedłużające się niesnaski między szczeblami organizacyjnymi miały miejsce w zakonach św. zostało dołączonych do cystersów. kiedy templariusze nie mogli go już dłużej utrzymać. Oczekiwano od nich prowadzenia wspólnego życia w konwencie. którzy interweniowali. Od braci świeckich nie wymagano czytania medytacyjnego. Jednak większość zakonów rycerskich teoretycznie podlegała jedynie papieżowi. a choć działalność literacka nie była całkiem obca zakonom rycerskim. Niekiedy papieże wtrącali się także do nominacji w zakonach rycerskich: działo się tak zarówno z przyczyn politycznych jak i wtedy. oczekiwano od nich jedynie wysłuchiwania. Zakony rycerskie nie sprawowały całkowitej kontroli nad swymi własnymi sprawami. Monte-gaudio. Z tych samych przyczyn podobnych interwencji dokonywali królowie. lecz wydaje się.wyjątkiem był zakon św. spania w dormitorium i jedzenia w refektarzu. w tym Calatrava. który powstał. Układ. ponieważ wielu było niepiśmiennych. Jednakże zakony rycerskie przyłączone do innych fundacji religijnych były przedmiotem regularniej szego nadzoru zewnętrznego.daje się. to jedynymi książkami znalezionymi w większości konwentów . Kilka zakonów hiszpańskich.

dopuszczalne był. ja lii 227 Zakony rycerskie 1120-1312 mniejszych domach. by bracia mieli wystarczającą i siłę do walki. Znajduje my coraz więcej wzmianek o pokojach czy kwa terach należących do pojedynczych oficjałóv Wydaje się.j znajomość języka znaków może sprawić. które upolowali. Podobnie jak w klasztorach. Reguły dotyczą-. Posty. chociaż reguła templariuszy dopuszczała. jednak zazwyczaj tylko trzy razy w tygodniu. aby zakon rycerski oddawał się w ten sposób ziemskim przyjemnościom". że: "Nie jest właściwe. który umożliwiałby zarówno postu-ntowi. byli! karani stopniowym systemem kar. członkom zakonów rycerskich pozwalano jeść mięso. ubierania się i wyposażenia nie podlegały roz-źnieniu. Dodatkowy post bez pozwolenia był zakazany. lecz były trudne do narzucenia. że do początku XIV wieku zwyk bracia w siedzibie głównej joannitów w Lir soi zajmowali pojedyncze własne cele czy kon naty. Chociaż . Niektórzy bracia zajmowali się administracją i działalnością dobroczynną.zarówno w wielkich. na •zykład. z powodu syryjskiego upału. Jednak rozporządzenia nie mog zapobiec łamaniu dyscypliny. W przeciwieństwie do mnichów. jak i tym. w czasie posiłków zwykle obowiązywało milczenie. choć nie zawsze. Przed narzuceniem ścisłego reżimu życia w zamach rycerskich powstrzymywał często brak wicjatu. powtarzające się potępienia haftowa-fch szat i wykorzystywania złota czy srebra wyposażeniu. Niewiele jednak wiadomo o przygotowaniu wojskowym i ćwiczeniach podejmowanych w okresie pokoju. Ci. którym podlegali bracia w zakonach rycerskich także były mniej rygorystyczne niż posty w zwykłych klasztorach. W sprawie odzieży reguła templariuszy także czyniła ustępstwo. takim jak polowania czy polowanie z sokołem. której czasami towarzy-1 szyła chłosta. uzasad-iane potrzebami wojskowymi. chociaż na jałowych terenach braciom zakonu Calatrava pozwalano jeść zwierzęta. że konieczne staną się krótkie rozmowy.templariuszy w czasie ich procesu. W regule templariuszy możemy przeczytać. którzy go przyjmują. Jednakże w zapisach z procesu templariu szy znajdujemy też wzmianki na temat współ nych dormitoriów . ZaJ konnicy nie żyli w pełnej wspólnocie. należało zapewnić. a bracia świeccy często parali się działalnością gospodarczą lub pracowali w polu. były te niezbędne do nabożeństw. Przepisy zapobiegały jedynie zajęciom charakterystycznym dla rycerstwa świeckiego. którzy przekroczyli reguły konwentu. z wyrokami! sięgającymi od wykluczenia z zakonu do kilku dniowej jedynie pokuty. Dopuszczone były także iektóre rozluźnienia reguł dotyczących pożywie-ia: były one na ogół. Lecz j w ubraniu i wyposażeniu należało przestrzegać j prostoty i unikać ekstrawagancji. także pewne przypadki rozluźniania reguły.z wyjątkiem terenów nadbałtyckich główne okresy postu nie pokrywały się z sezonem bitewnym i chociaż jedynie mniejsza część braci była w danym momencie zaangażowana w działania wojenne. Również restrykcje dotyczące )lowania nie były jednolicie przestrzegane. spraw- . Trzy-istowieczne statuty joannitów zawierają. zezwalając na noszenie lnu zamiast weł-j ny w okresie między Wielkanocą a Wszystkimi! Świętymi. iż nie.

na zykład. Rywalizację tę uważano za przeszkodę w owocnej współpracy na polu bitwy.istnieje między nimi. nieuchronnie tworzyły :zególne problemy.LWJa '/Ł-gi/ -spwsjjOTfcfcrji 1& Tycia "zakonnego. że zakony. ujaw-iją szeroko rozpowszechnioną ignorancję i nie-uczenie panujące wśród braci. Kiedy. Twierdzono też coraz powszechniej. lecz zakony atakowano coraz bardziej pod innym względem. gdy instytucje te powstały. praktykowano okresowe ibliczne odczytywanie przepisów.ego. zapisy z prosu templariuszy. kiedy rekrutowi mó-iono o karach za rozmaite występki i podawa-) szczegóły dotyczące życia codziennego. w j aki zakony wykorzystywały swój e bogactwo. i dziekan Lincoln na soborze lyoriskim w 1274 roku. Nawet przy braku okresu przygotowaw-. templariusze i joannici opowiadali się przeciwko atakowi na Jerozolimę w czasie trzeciej krucjaty. Twierdzono. zwracają broń przeciwko sobie nawzajem z powodu zaciekłej rywalizacji. z początku XIV wieku. która . jak innych zakonach. Krytycy i zmieniające się role Chociaż dopływ darów do XIII wieku był ciągle spory. że zakony rycerskie we wschodnich rejonach Morza Śródziemnego były niechętne prowadzeniu agresywnej polityki skierowanej przeciwko niewiernym. Braci żyjących w regionach granicznych potępiano za gotowość użycia siły przeciwko bliźnim chrześcijanom. Wśród osób podnoszących ten argument byli: kronikarz od świętego Albana . Chociaż u templariuszy. Sądzono też. że podjęcie skutecznego działania wojskowego przeciwko muzułmanom na Wschodzie powstrzymuje również niezależność. Chociaż za-on Calatrava cały czas obstawał przy okresie róbnym. Niektórzy krytycy dowodzili. i że na ten cel przeznaczają swe dochody. zakony rycerskie w XII i XIII wieku stały się przedmiotem poszerzającej się fali krytyki. a u templariuszy zniknął on zu-Anie.jak myślano . w swej Chronica majora. iii 228 Zakony rycerskie 1120-1312 . zakony usiłowały zapewnić pewne szko-nie: u templariuszy najpierw działo się tak pod mieć ceremonii zaślubin. Wątpliwości. które miały być odmawiane na żdym nabożeństwie. tylu rycerzy. szczególnie w Ziemi Świętej. wyrażone po raz pierwszy. Ten zarzut kierowano często przeciw krzyżakom działającym w rejonie nadbałtyckim. jak i o skąpstwo. na przykład. Były powszechnie oskarżane zarówno o pychę. Ponadto twierdzono. że bracia wiodą życie luksusowe i wygodne. do tego mctwo wielu braci. ilu powinny. jaką cieszyły się zakony. a do wiodących zakonów cały czas przybywali rekruci. lecz upadek standardów t zjawiskiem powszechnym w świecie klasz-nym. Podawano.Mateusz z Paryża. Brak nowicjatu. to do zakonu krzyżackiego około po-wy XIII wieku rekruci mogli być przyjmowani 2z nowicjatu. powtarzali następnie niektórzy późniejsi autorzy. \ tory pozwalałby też na szkolenie. Jed-ik dla rekruta mogła nie być to bardzo skutecz-i droga nauczania. Rosnącej krytyce poddawano też sposoby. szczególnie templariusze i joannici. bardzo różne szacunki dotyczące licz-"Ojcze Nasz". że w'konsekwencji zakony nie utrzymują w rejonach granicznych.

w latach sześćdziesiątych XIII wieku krytykował zakony za prowadzenie jakiejkolwiek walki. Taka krytykę trzeba oczywiście ustawić w odpowiednim kontekście.j łączyć kilka lub wszystkie zakony rycerskie. Krzyżowcom często brakowało jasnego rozeznania w warunkach politycznych na Wschodzie. Papieże wyrażali krytykę. Świecki kler stracił dochód i władzę w rezultacie przywilejów zagwarantowanych zakonom przez papiestwo. i dlatego przypuszczali. Lecz spisy. Był to oczywiście punkt widzenia mniejszości. Roger Bacon. Niektórzy sugerowali. zawierają mało oznak bogactwa. Został on J również podjęty przez synody prowincjonalne. że j zakony rycerskie wymagają większej reformy. nawet wśród tych. a w XIII wieku powtarzały się też skierowane do nich prośby o dołożenie się do podatków na pomoc Ziemi Świętej. Mieli też wyolbrzymione pojęcie o dochodach zakonów rycerskich. Jednak krytyka była częściowo uzasadniona. Niektóre zarzuty były wyraźnie stronnicze. angielski franciszkanin. a potem w Prusach. j Autorytety kościelne. co stało się obiegową opinią. lecz Kawalerów Mieczowych i krzyżaków działających w rejonie nadbałtyckim przy różnych okazjach krytykowano za to. Z drugiej strony. lecz jedynie powtarzali to. podobnie jak autorzy rozpraw krucjatowych.j na uwagę. Co więcej. nasuwa myśl. Sami krzyżowcy przybyli walczyć z niewiernymi i woleli agresywną politykę. którzy czasami wysuwali pewne zastrzeżenia. które to nawracanie powstrzymywały. najpierw na Węgrzech. które wykorzystano w czasie procesu templariuszy. Rozmiar rywalizacji również był przesadzony. Jednym z jego stosownych argumentów było. Nie rozumieli. Na niektórych z tych syno dów orędowano .! zwoływane przez papieża Mikołaja IV w celu roz-J ważenia tej sprawy. że aby uniknąć rywalizacji. Wszystkie zakony rycerskie miały swoich krytyków. że należy ograniczyć niezależność zakonów rycerskich w rejonie Morza Śródziemnego. lecz jeszcze częściej dowodzono. W rzeczywistości niektórzy sądzili. Ten J punkt widzenia rozwinęło wielu teoretyków. Pod koniec XIII wieku wiele osób uważało. należy po. W regionie nadbałtyckim wielu krytykujących było rywalami zakonu krzyżackiego. Nie wszyscy wypowiadali się na temat zakonów rycerskich tak samo negatywnie. na czym polegają długoterminowe interesy łacińskich osad.narazili się na krytykę francuskich krzyżowców. iż zakony te nie powinny mieć trudności w finansowaniu obrony Ziemi Świętej. Skargi na politykę prowadzoną przez zakony w Ziemi Świętej w stosunku do niewiernych można wytłumaczyć częściowo sprzecznymi koncepcjami i różnicami w poglądzie na ten problem. Czasami zakony nadużywały przywilejów. a użycie broni przeciwko współbraciom chrześcijanom nie zawsze dawało się uzasadnić argumentem samoobrony. ta-1 kich jak Rajmund Luli i Piotr Dubois. Wielu było też źle poinformowanych i tylko w ograniczonym stopniu rozumiało pozycję zakonów. że brać zakonna pozostaje raczej w zbyt przyjaznych stosunkach z muzułmanami. że zaniechały nawracania i za działania. że działania wojskowe zakonów stają na przeszkodzie nawracaniu niewiernych. niektórzy z oponentów zakonów nie opierali swych komentarzy na osobistym doświadczeniu. instytucje te miały swoich obrońców. lecz także w XII i XIII wieku wspierali zakony. poświęcali tej sprawie znacz. bez myślenia o przyszłości. Dążenie krzyżaków do utrzymania niezależności. iż nie chodziło tu jedynie o popieranie walki przeciwko niewiernym.

gdzie nie pełnił już dłużej zadań wojskowych. W Kastylii pod koniec XIII wieku zakony były uwikłane w walki wewnętrzne. mówiono. aby odkryć. templariusze zostali rozwiązani. Piotr Dubois l jednak zdania. kiedy Francuzi zaatakowali Aragonię w 1285 roku. że zakon sprzyja praktykom homoseksualnym. Proces templariuszy Podczas gdy inne zakony podejmowały nowe role. wyspę leżącą przy południowo-zachod-nim wybrzeżu Azji Mniejszej. Papież Klemens V protestował przeciwko działaniu Filipa. Ostatecznie przyczyną zmiany stały się nowe okoliczności w regionach granicznych. Jednak joannici napotkali problemy na Cyprze.siedziba główna zakonu znajdowała się cały czas na Cyprze templariusze we Francji zostali nagle aresztowani z inicjatywy króla Filipa IV. Tymczasem zakon świętego Łazarza przeniósł swą główną siedzibę do Francji. Rozwijały się one stopniowo w Hiszpanii. plucia na krzyż i do nieprzyzwoitego pocałunku. gdyż ówcześni nie uświadamiali sobie. że w czasie ceremonii wstępnych rekruci byli zmuszani do wyparcia się Chrystusa. to jednak nie wprowadzono proponowanych reform. Lecz w 1309 roku główna siedziba zakonu krzyżackiego przeniosła się raz jeszcze. kied pojedynczy zakon rycerski miał przejąć kierów iii 229 Zakony rycerskie 1120-1312 nie wyprawą chrześcijańską we wschodnich rejonach Morza Śródziemnego. a w pierwszym dziesięcioleciu XIV wieku sami stworzyli nowe pole dla siebie podbijając Rodos. Twierdzono. W październiku 1307 roku . który znajdował się tylko 100 mil od wybrzeża syryjskiego. Hiszpańscy władcy zaczęli oczekiwać od zakonów rycerskich pełnienia służby przeciwko swym chrześcijańskim rywalom. że Ziemia Święta została utracona na dobre. przenieśli swe główne siedziby na Cypr. bracia zostali także oskarżeni o praktykowanie kultu bożków. W następnych latach wysłano stamtąd kilka ekspedycji przeciwko niewiernym. gdzie w połowie XIII wieku zaczęła słabnąć rekonkwista. lecz straty z tego roku nie zniszczyły natychmiast racji bytu zakonów. a mistrz i konwent krzyżacki osiadł w Wenecji. Jakub de Molay. Templariusze i joannici. Chociaż niektórzy krytycy ostrzegali. jak wielu rycerzy możn utrzymywać z ziem zakonnych. tym razem do Malborka w Prusach i od tego momen-I tu zainteresowania zakonu zaczęły się koncentrować na regionie nadbałtyckim. na którym wprowadzenie instrukcji papieża napotkało się ze . i liczni bracia przyznali się do tych praktyk. nakazał wszystkim zachodnim władcom aresztowanie templariuszy i skonfiskowanie ich dóbr. a mistrzowie templariuszy i joannitów zaangażowali się w bieżące dyskusje dotyczące jak najlepszego sposobu odzyskania Ziemi Świętej. Jedynym obszarem. Nacisk przeniósł się na zaangażowanie w konflikty między chrześcijanami. wraz z zakonem świętego Tomasza z Akry. We wschodnich rejonach Morza Śródziemnego wyraźniej-szym punktem zwrotnym zdawał się upadek osad łacińskich w 1291 roku. do czego doszło. że posiadłości zakonne na Zacho dzie powinny zostać skonfiskowane i na ir sposób wykorzystane w celach krucjatowych.też za oszacowaniem dochodóv zakonów. lecz gdy mistrz templariuszy.

Znaczący jest brak obciążających dowodów. o które ich oskarżano. w wyniku kłótni między papieżem a Filipem. gdzie templariusze zostali aresztowani przez zaskoczenie. który słuchał zeznań templariuszy przed 1307 rokiem. że powinno się ich wysłuchać. Od czasu procesu. jakie motywy kierowały królem Filipem IV. niektórzy templariusze francuscy wycofali się potem z zeznań.jeśli trwały od dawna . Nie jest również prawdopodobne. natomiast drugi. w dyskusji dotyczącej kasaty templariuszy istnieją dwa najważniejsze punkty. jak w innych zakonach. szczególnie we Francji. Aragonii. czemu templariusze wprowadzili praktyki. Rezultaty były różne. Większość ocalałych przy życiu templariuszy szybko pensjonowano. zeznania tych. chociaż większość obecnych prałatów czuła. Na początku roku 1308. takich jak bożki czy kopie sekretnych statutów. spotykano odstępstwa i wielu braci przed procesem spowiadało się księżom nie będącym templariuszami. We Francji nikt nie próbował nawet bronić rzekomych praktyk. którzy się przyznali do większości poważniejszych zarzutów.znaczną trudnością. Grupa templariuszy. która przybyła tam. Chociaż we Francji i niektórych częściach Włoch większość templariuszy przyznała się do poważniejszych zarzutów. który nie mógł przynieść winnym żadnej korzyści. ponieważ u templariuszy. Pierwszy dotyczy problemu. Dalej. Trudno uwierzyć. w co żaden z nich nie wierzył. że popełniono jakiekolwiek uchybienie. Zeznania sprawiają wrażenie. W Anglii jedynie trzech templariuszy przyznało. że główne oskarżenia są prawdziwe. był to krok. są mało przekonujące: nie są spójne. który nie dał się tak łatwo rozwiązać. żeby templariusze byli winni poważniejszych zarzutów. Portugalii. Na tej podstawie zebrał się sobór w Vienne. lecz los ich własności był problemem. Należy też pamiętać. W tym kontekście warto zauważyć. czy byli winni czy też niewinni. żeby praktyki te . by przemawiać w obronie zakonu. Templariusze zamknęli się tam w swych zamkach i stawiali opór. było królestwo Aragonii. że wielu templariuszy . że oskarżenia przeciwko templariuszom nie były nowe: precedensy można znaleźć w zarzutach wcześniej stawianych domniemanym heretykom albo muzułmanom. aby zadecydować o losie zakonu. papież Klemens zapowiedział kasację zakonu. Kastylii. lecz do 1311 roku inkwizytorzy i prałaci we wszystkich krajach zachodniej Europy prowadzili dochodzenia. 22 marca 1312 roku.nie zostały wcześniej wykryte. że w czasie procesu żaden świadek. nie podano też wiarygodnego wyjaśnienia. w niektórych przypadkach ponad rok. nie została dopuszczona do głosu. o jakie ich oskarżano. Pozostaje faktem. zaniechano dalszego śledztwa w sprawie oskarżeń. dwa dni po iii 231 Zakony rycerskie 1120-1312 przybyciu do Yienne króla Filipa IV. nie stwierdził. żadne przyznanie się do winy w tych kwestiach nie nadeszło z Cypru. jakby wielu templariuszy czyniło to.

lecz nie jest pewne. lecz ten efekt został osiągnięty przez uporczywe i zręczne wypytywanie. jakiej poddano wszystkie pozostałe za-. po części dlatego. że Filip faktycznie uwierzył w pogłoski.przyznało się. choć XIV wiek miał przynieść zmianę roli zakonów. . Wiele dyskutuje się nad powodami. po śmierci żony w 1305 roku. Wydaje się. nawet jeżeli na tego ostatniego można było wpłynąć i go zastraszyć. gdy dobra templariuszy znajdowały się pod jego kontrolą. że korona francuska potrzebowała pieniędzy i że król kierował się motywem finansowym. Niektórzy współcześni umieścili proces na tle niedawnych prób. mimo kasacji templariuszy i krytyki. w który uwikłane były bałwochwalstwo i herezja. czy któraś z propozycji pochodziła od rządu francuskiego i trudno jest odnieść je do postawy korony w czasie procesu. Lecz niekoniecznie wskazuje to na główny powód.mógł coraz bardziej skłamać się ku sprawom religijnym po śmierci swej małżonki (nie jest tutaj przedstawiona). zmierzających częściowo do rozszerzenia francuskich wpływów w Ziemi Świętej. Trudniej jest rozróżnić motywy prowadzące do aresztowania francuskich templariuszy. Zaranie wieku XIV na wiele sposobów zaznaczało koniec pierwszego etapu historii zakonów rycerskich. Z pewnością król francuski. Możliwe jed- Filip IV i członkowie jego rodziny. kony. które krążyły wokół templariuszy. Jednak przypadek. Kolejny wysuwany argument dotyczy faktu. nak. które skłoniły króla francuskiego do aresztowania templariuszy w 1307 roku . że nie ma żadnej pewności co do stopnia osobistego zaangażowania króla w podjęcie decyzji. coraz bardziej przejmował się w sprawami religii i mógł wątpić. bardzo słabo nadawał się do tego celu: rząd francuski musiał zaakceptować fakt. Proces był interpretowany także jako wyraz przewagi władzy monarszej nad władzą papieską. samą instytucję ciągle uważano za wartościową. jego członkowie nie byli zasadniczo arystokratami. Jednak. ponadto nie wydaje się. wojskowej i arystokrytycznej organizacji w królestwie. że przekazanie władzy sądowniczej nad zakonem było sprawą papieża. uzyskał krótkoterminowe korzyści finansowe w czasie. Lecz we Francji charakter zakonu prawie nie był wojskowy. aby rząd francuski uporczywie nalegał. a niezależność zakonu była w praktyce ograniczona. które on sam uważał za odpowiednie. pozbawianie praw i godności oraz tortury: za pomocą tych środków niewinny często był uznawany za winnego. czy papież podejmie działania. że król. by zdobyć długotrwałe korzyści finansowe. że korona usiłowała rozszerzyć swoją władzę i nie mogła tolerować niezależnej. Powszechnie twierdzono. jak inni władcy. Bardzo trudno jest jednak wyciągnąć zdecydowane wnioski.

mógł włączyć do swej kroniki . sporządzonym w dwunastowiecznej Syrii. kobiety i mężczyźni. która pojawi się w ostatnich dniach. i przyniesie muzułmanom zwycięstwo i sprawiedliwość. Po hordach Goga i Magoga ukaże się jednooki Antychryst. że czternastowieczny kronikarz arabski. Następnie hordy znikną (i zgodnie z jednym opisem. Ostatecznie słońce zajdzie na wschodzie. potem pojawią się barbarzyńskie hordy Goga i Mago-ga. Lecz po czterdziestu dniach Jezus zstąpi z niebios i zabije Antychrysta.iii 10. Spekulacje na temat Dni Ostatnich i roli w nich mahdiego były często przeplatane proroctwami na temat triumfu islamu nad chrześcijaństwem i przyszłych losów Jerozolimy. czyli opowieścią1. którzy żyli kiedykolwiek. zapisy jego wypowiedzi i faktów z jego życia. parodiując Jezusa. Przy drugim dźwięku trąby wszyscy ludzie. że koniec świata rozpocznie ciemny wschód słońca na zachodzie.historii islamu. kilka kładzie nacisk na rolę mahdiego. Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 ROBERT IRWIN Oczekiwanie końca świata Szczegóły dotyczące końca świata były tak dobrze znane średniowiecznym muzułmanom. postaci kierowanej przez Boga. który przejedzie przez Palestynę na ośle. wcześniej niż Antychryst. zmartwychwstaną i udadzą się do Jerozolimy. aby tam ich osądzono. Ad-Dadżdźal będzie dokonywał fałszywych cudów. Wielu muzułmanów w okresie krucjatowym wierzyło. Konstantynopola i Rzymu. przed udaniem się na wschód wypiją do dna Jezioro Tyberiadzkie). tium). aby postępowali za wiarą islamu. Zgodnie z przypisywanym prorokowi Muhammadowi hadisem. Ibn Kasir. Inne opowieści podają nieznacznie odmienną kolejność wydarzeń. Wtedy zabrzmi pierwszy dźwięk trąby i umrą wszystkie żyjące stworzenia. Poza hadisamiwiele materiału apokaliptycz1 Hadisy to opowieści o życiu proroka Muhammada. Początek i koniec w historii (Al-bidaja wa-an-nihaja fi-at-tańch) szczegółowy opis oczekiwanego przebiegu wydarzeń. Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 234 l . zanim zniszczy krzyż i wezwie wszystkich ludzi. Ad-Dadż-dżal. za nim natomiast uda się świta 70 000 żydów. Czasami tym terminem określa się całą tradycję proroka czyli sunnę (przyp. krążącym już przed pierwszą krucjatą: "Godzina nie nadejdzie zanim Bóg nie da mojej społeczności zwycięstwa nad Konstantynopolem".

nego i . stojącym w centrum Konstantynopola. ciągle był tyli seniorem w terytorialnej konfederacji. Dla muzułmanów. Podczas gdy niektórzy oczekiwali odrodzenia wiary muzułmańskiej pod koniec piątego wieku islamu. Barkijaruk. pozostający w służbie egipskie! Fatymidów. Wiele wczesnej literatury typu malakim powstało w okresie.nego fałszywie przypisywano siedmiowiecznemu towarzyszowi Proroka. uznawany pr większość muzułmanów sunnickich za polit. utwory traktujące o zawziętych wojnach w ostatnich dniach. 1106-1107). inni z lękiem oczekali pojawienia się mahdiego i końca świata. kalif abbasy ki był. Transoksanii. a później trzynastowiecznemu mistykowi sufickiemu pochodzącemu z arabskiej Andaluzji . który dzierżył sferę z wypisanym: "Będę panował nad światem tak długo. że owa sfera nie spoczywa już dłużej w rękach posągu. W praktyce. kiedy muzułmanie walczyli. iż muzułmanie staną wobec wielu trudności i porażek . Nawet w takiej sytuacji. w Iraku i Syrii.przed ostatecznym triumfem. Kalif. Rodzaj literacki zwany malakim (dosłownie "bitwa". Czegokolwiek ludzie oczekiwali. Poczynając od 1038 roku sułtanowie seldżu cy chcieli rządzić jako podlegli abbasydzkiej kalifa w Bagdadzie oraz jako obrońcy islan sunnickiego. Konstantynopol miał zostać podbity przez mah-diego. jak ten nieboskłon jest w moich rękach". -Mustazhir (1094-1118) miał mnóstwo czasu kontynuowanie swoich upodobań dla poezji ij ligrafii. po wcześniejszym zajęciu przez niego Rzymu. Tradycje plemienne Turków seldżuckich sprzyjały podziałowi władzy w łonie rodziny. aby obronić terytorium Syrii przed bizantyjskimi próbami ponownego zajęcia go. walczył o ustanowienie niepev nego zwierzchnictwa w środkowej części impi rium. był niesłusznie przypisywany biblijnemu prorokowi Danielowi. lecz gdy zmarł w 1105 roku. W tym samym cza się generałowie. Były też opowieści o posągu-talizmanie. Po śmierci Malik Szaha jego krewni walczyli o jego imperium w Iranie. na Kaukazie. jedenastowieczni J\ basydzi posiadali niewiele skutecznej wład politycznej nawet w samym Bagdadzie. Jednakże źródła arabskie przekazywały. W bardziej przyziemnych sprawach wielu muzułmanów miało nadzieję na decydujące zwycięstwo w długotrwałej walce o kontrolę nad Syrią. skorzystali z nieładu panująceg< wśród Seldżuków.mogą nawet na pewien czas stracić Jerozolimę na rzecz chrześcijan . z pewnością nie była to zainspirowana przyczynami religijnymi napaść ludzi z Europy Zachodniej. którą toczyli fatymidzcy kalifowie Egiptu i sułtanowie seldżuccy na wschodnich terenach imperium muzułmańskiego. W okresie bezpośrednio poprzedzającym przybycie pierwszej krucjaty oczekiwania muzułmańskie (i żydowskie) koncentrowały się szczególnie na groźbie nadejścia roku 500 kalendarza muzułmańskiego (rok ok. Kabowi Ibn alAhbarowi.Ibn al--Arabiemu. aby ich kosztem uzyskać zdc bycze w Palestynie i Syrii. chrześcijan i żydów koniec XI wieku na Bliskim Wschodzie był okresem dotkliwego braku bezpieczeństwa. przynajmniej formalnie. najstarsz syn Malik Szaha. Mozaika bliskowschodnia Sukces pierwszej krucjaty i założenie na Bliskim Wschodzie państw frankijskich było jedną ze względnie mniejszych konsekwencji rozpadu sułtanatu seldżuckiego. Proroctwa zwykły kłaść nacisk na fakt. Zgodnie z kilkoma legendami muzułmańskimi. do którego doszło po śmierci sułtana Malik Szaha w 1092 roku. "rzeź"). Tureccy generałowie i klientela złożona z dygnitarzy wojskowych w Syrii i innych rejonach wspierali rywalizujących książąt i prowadzili coraz bardzie niezależną politykę lokalną.

głównie z powodu niedostatecznej ilości źródeł (przyp tłum. co oznacza słowa i czyny proroka ] '. podaje się za prawdopodobne lata 756-763. a po nim do imamów. Jedna większa grupa szy-ptów utrzymuje. . imamat przeszedł w ukrycie. kuzyna proroka. najpierw druzowie. choć nawet ta władza stała się do tego czasu fikcją prawną. którego uważali za prawowitego siódmego imama. którzy utrzymywali.oczownicze plemiona tureckie w dużej części brały udział w siłach pomocniczych. którzy byli jego potomkami i duchowymi następcami. Mamelucy. następnie nizaryci czyli asa-syni. szóstym imamem. Jednakże inna grupa szyitów. Muhammada Ibn Isma'ila. ostateczna władza duchowa pozostaje w zawieszeniu.religijnego zwierzchnika świata mu| mariskiego. Dżafarem as-Sadikiem. czyli żołnierze-niewolnicy byli także zwyczajowo rekrutowani z mieszkających na tępię Turków. Muzułmanie sunniccy uznawali najwyższą władzę polityczną kalifów. Szi'at Ali pznaczało partię Alego. oderwali się od ismailickiego kalifatu faty-midzkiego w Kairze i sprzeciwili się mu. To uznanie dla władzy kalifów różniło sunni-tów od muzułmanów szyickich. Ostatecznie obecnie ismailitami zwie się tych. Nie znamy dokładnej daty śmierci Isma'ila. że po zniknięciu czy ukryciu się dwunastego imama w 878 roku. zwana ismailitami. ummada i jego towarzyszy. jak i postępowaniu pojedynczych muzułmanów. Chociaż nie można tego stwierdzić z całkowitą pewnością. utrzymuje. 760 roku Isma'ila. że 2 Nie jest to zupełnie ścisłe. Jednak sprawy genealogii i początków ruchu ismailickiego nie są do końca zbadane. że po zniknięciu ok. zbioru ustnie prze-azywanych tradycji. Kompozytowy łuk refleksyjny (przedstawiony wyżej po prawej) był głównym źródłem tureckiej potęgi wojskowej. które pomogły w nadaniu tsztaltu zarówno muzułmańskiemu prawu (ś«ri'flf). Po śmierci Isma'ila pojawiły się głosy kwestionujące jego prawa do imamatu.2 W XI wieku miały miejsce kolejne schizmy. że został przez ojca wydziedziczony jeszcze za życia z powodu skłonności do alkoholu.). że ostateczna władza polityczna i religijna może należeć wyłącznie do Alego. Szyici wierzący w dwunastu imamów czekają na poKrót Ukrytego Imama i z jego przybyciem na narzucenie muzułmańskiej sprawiedliwości całemu światu. Sunnici wywodzą swą nazwę od wa sunna. Mówiło się też. gdyż miał jakoby umrzeć przed swym ojcem. którzy opowiedzieli się za władzą bądź dla samego Isma'ila bądź jego syna. które walczyły przeciwko rzyżowcom. Szyici rozbili się wtedy na kilka grup opowiadających się za przejściem władzy na różnych synów szóstego imama. wydaje się prawdopodobne.

Jednakże . bilo monety ze znajdującymi się na nich wizerunkami. Jego zwolennicy zdobyli twierdzę Ala-mut w 1090 roku i stopniowo inne zamki w tym rejonie dostały się pod kontrolę ismailicką. Wielu sunnitów przejawiało skłonności szyickie. Jednakże w XII i XIII wieku na Bliskim Wschodzie kilku książąt muzułmańskich. W większości pozostałych rejonów świata muzułmańskiego. poddanymi kalifatowi abbasydzkie-mu w Bagdadzie. urodzony w Iranie. którzy mieli pod swym beńem wielu chrześcijan. skoncentrowanej dookoła fortecy Masyaf na wyżynach Syrii. szyici znaleźli się w sytuacji konfrontacyjnej . prawdopodobnie chcąc sprostać oczekiwaniom swych poddanych. i w niektórych rejonach Syrii większością byli szyici. Ewidentnym błędem byłoby myśleć.236 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 większość' muzułmanów w Wielkiej Syrii (tzn. Libanie i Palestynie) w XI i XII wieku była sunnitami. założył enklawę ismailizmu niza-ryckiego na wyżynach na południe od Morza Kaspijskiego. w Syrii.) przejęcia Aleppo i innych dużych miast syryjskich na początku XII wieku. mniejszość szyicka była bardzo liczna. Jednakże rozróżnienia między doktrynami i rytuałami sunnickimi i szyickimi nie zawsze są zupełnie jasne. poza terytoriami kalifatu faty-midzkiego. Sunnici i szyici żyli obok siebie w dużych miastach muzułmańskich. zanim ostatecznie zdecydowali się na utworzenie małej terytorialnej enklawy. Jednakże Al-Hasan Ibn as-Sabbah. Po lewej miedziak seldżucki przedstawia konnego wojownika. Chociaż współczesny Iran jest w przeważającej większości szyicki. Chociaż sunnici stanowili większość. podczas gdy wielu szyitów nie miało żadnych wyrzutów sumienia wstępując tam na służbę do kalifów abbasydzkich czy sułtanów seldżuckich. lecz zwolennicy nizaryckiej wersji ismailizmu ponawiali próby 1 Zwolennicy dwunastu imamów (przyp. ale pochodzenia arabskiego. Na ogół historycy muzułmańscy okazywali bardzo mało zainteresowania czy wiedzy na temat historii swych chrześcijańskich wrogów. Papieże i cesarze. Po prawej moneta z Mosulu przedstawia półksiężyc (symbol islamu) trzymany przez siedzącego księcia. tłum. w okresie średniowiecznym był bastionem sunnizmu. Większa część syryjskich szyitów była prawdopodobnie imamitami3. że Wielka Syria przed przybyciem pierwszej krucjaty staWładcy muzułmańscy zwyczajowo unikali przedstawień figuratywnych na monetach na rzecz inskrypcji w języku arabskim.

a niektórzy oficerowie w armii byli pochodzenia ormiańskiego. którą mianowano gubernatorem prowincji. ka- 238 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 lif Al-Mustazhir próbował kolejno mediować między walczącym seldżuckim rodzeństwem i skorzystać na ich konflikcie. a rodzimi chrześcijanie mieli szczególne wpływy wśród miejskiej biurokracji i w medycynie. gdzie Koptowie (egipscy monofizyci) zdominowali urzędy podatkowe. Raszidowi ad-Dinowi. Istotnie. niezależni tureccy dygnitarze wojskowi i ambitni żołnierze zacięż-ni. Jedna z grup chrześcijan melkici (czyli prawosławni) zwróciła się o opiekę i przywództwo do cesarza bizantyjskiego. że uzurpowali sobie niezależną władzę. używało formalnego tytułu do urzędu atabaka (dosłownie "ojciec-książę"). nadal mieszkały tam liczne wspólnoty rodzimych chrześcijan. Po śmierci sułtana Malik Szaha. Jednakże. Najważniejszym rysem historii islamu pod koniec XI i na początku XII wieku był upadek dynastii Wielkich Seldżuków. podobnie jak uzurpujący władzę atabakowie.w tym jakobici. Duże znaczenie chrześcijan było nawet lepiej widoczne w Egipcie. lecz inne grupy chrześcijan . aby umocnić swą pozycję niezależnych władców. którzy tak uczynili. Podobniebyło wszędzie w rozbitym imperium seldżuckim . zachodnim Iranie i Syrii. nowiła muzułmański monolit. niż sytuacja religijna. starali się poszerzyć swoje terytoria jeden kosztem drugiego. Wszędzie w Iraku. swego atabaka. Tak na przykład Mosul w latach dziewięćdziesiątych XI wieku przeszedł pod kontrolę Kar-buka (Kitbughy).trzynastowiecznemu perskiemu historykowi świata. Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie w przeddzień przybycia pierwszej krucjaty była bardziej złożona. Kilku z tych. Wielu znalazło wsparcie u władców muzułmańskich. jak przedstawiono w rozdziale 6. nestorianie i maronici -mogli wybrać swobodne praktykowanie swojej wiary pod władzą muzułmanów. wykorzystali walkę dynastyczną. Nie tylko sami muzułmanie byli podzieleni pod względem religijnym. lecz. jak i na wsi. problemy polityczne i religijne w kontekście islamu jest często niełatwo rozdzielić. Atabak był rodzajem zwierzchnika wojskowego. zarówno w miastach. udało się zebrać trochę informacji o takich postaciach jak cesarz Fryderyk II i papież Grzegorz IX. który pracował pod patronatem Mongołów. jak można było oczekiwać.zarządcy i żołnierze wyznaczeni do sprawowania władzy w seldżuckich miastach i prowincjach. w jednej prowincji po drugiej atabakowie odsuwali książąt na bok i skutecznie przechwytywali niezależną władzę dla siebie. wysyłanego w celu ochrony i doradzania nieletniej latorośli dynastii seldżuckiej. przedstawionych tutaj w serii stylizowanych portretów w stylu perskim. . by ukryć fakt. zwiększając swą niezależną władzę w Bagdadzie.

zajęły regularne wojska seldżuckie. lecz d piero od 1089 roku i jedynie niepewnie. w tym oś dużych miast muzułmańskich wewnątrz Syrii. Miasto portowe w Trypolisie zbuntowało się skutecznie przeciwko Fatymidom w 1070 roku i aż do zdobycia go przez krzyżowców w 1109 rok było rządzone przez dynastię kadich (sędziów). Nasir-i Chusrawa. wykorzystując zajęcie Turków przybyciem do północnej Syrii wojsk pierwszej krucjaty. lecz w 1098 roku Fatymi-dzi. że chociaż większość ludności Syrii stanowili Arabowie. Muzułmańska ludność Antiochii była najprawdopodobniej niezbyt liczna. atabaka Mosulu. arabski ród szyickich ima-mitów. Sydon. podbijanym przez generałów i uprzednich klientów Seldżuków z jednej strony. Nie tylko był nielubiany w tym mieście. Akra ta znajdowały się pod kontrolą fatymidzką. Po: w Bejrucie był rządzony przez Fatymidów i zao trywany przez ich flotylle. który był nominalnym władcą Damaszku. który odwiedził Jerozolimę w latach pięćdziesiątych XI wieku. Powta się tam bunty przeciwko władzy Egiptu. ponieważ do 1084 roku Antiochia była miastem bizantyjskim.Pod koniec XI wieku Wielka Syria była rozległym terytorium wojny. sprzymierzyła się z Damaszkiem przeciw Aleppo. innego tureckiego atabaka. w mniejszym stopniu. Wielu z nich było Turkami i żołnierzami. Antiochia położona na zachód od Aleppo i rządzona przez amira Jaghiego Sijana. którzy z jakiegoś powodu nie mogli odbyć pielgrzymki . Terytorium Ridwana było też zagrożone od wschodu przez ambicje Karbuka. koczownicze siły plemienne pochodzenia tureckiego. 239 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 Jerozolimę zdobył od Fatymidów turecki generał Atsisz w 1071 roku. biegnącą od Aleppo na północy. Warto tutaj wspomnieć. rządził Banu Munkiz. wkroczyli do Syrii. Ridwan znalazł się później pod wpływami agentów nizaryckich i nigdy nie był popularny w Aleppo. a armie służące kalifom fatymidzkim w Egipcie z drugiej. lecz parę lat później dużą część Syrii. Jednakże w zajmowaniu miast nadbrzeżnych Seldżucy i ich sprzymierzeńcy odnosili mniejsze sukcesy. Od 1064 roku Turkmeni. Jednakże od 1086 roku miastem i fortecą Szajzar w północnej Syrii. lecz jego ambicje w Syrii napotykały również opór jego młodszego brata. Tyr. miał pod swoją władzą (a przynajmniej zgłaszał takie roszczenia) Aleppo i większą część północnej Syrii. do Damaszku na południu. Co więcej. Ridwan. Trypolis zamieszkiwała głównie ludność szyick Port Dżabala był także niezależną republiką. Zgodnie z przekazem perskiego podróżnika. a Fatymidzi ciągle utrzymywali się na wybrzeżu i w Palestynie. odbili miasto. przez Hamę i Hims. Nieomal każde miasto w Syrii wydawało się mieć swego własnego władcę. miasto liczyło około 20 000 ludności i było licznie odwiedzane przez pielgrzymów muzułmańskich. kurdyjskiego. Hims znajdował się pod kontrolą Dżanaha ad-Dauli. Duqaqa. to jednak przeważająca część członków elity wojskowej w tym regionie była pochodzenia tureckiego i. Ci Turkmeni nie pozostawali pod kontrolą sułtana seldżuckiego. W przededniu pierwszej krucjaty bratanek Malik Szaha.

Jednakże bezpośrednią przyczyną pierwszej krucjaty nie było niebezpieczeństwo. na obszarze Góry Świątyni w Jerozolimie. Jerozolima zajmowała specjalne miejsce w muzułmańskim scenariuszu dotyczącym ostatnich dni przed końcem świata. których ludność stanowili przede wszystkim greccy chrześcijanie. że drogi do miasta nie można było przebyć. które trwały w ciągłym konflikcie z Wielkimi Sel-dżukami z Iraku i Iranu. poczynione kosztem Greków w Azji Mniejszej przez seldżuckiego sułtana Ar--Rumu Kilig Arslana I. doprowadziła ostatecznie do jego śmierci w 1107 roku. który przeniósł proroka Muhammada do nieba w czasie Nocnej Podróży. którzy spoglądali na utratę tego miejsca przez ich szyickich wrogów ze spokojną satysfakcją. jak i Da-niszmendydzi sprawowali władzę nad terytoriami. W dniu Sądu Ostatecznego. kolejne triumfy wojsk pierwszej krucjaty w Anatolii. Budowę muzułmańskiego meczetu Kopuły na Skale. a kiedy Fatymidzi utracili Jerozolimę na rzecz krzyżowców. a korsarze turkmeriscy i beduini terroryzowali wieśniaków. jak przez pięć lat na próżno próbował dotrzeć do Jerozolimy. Powody jej zbu-. którzy mieli swój ośrodek władzy w północnej Anatolii. kupców i pielgrzymów wszystkich i religii. Zatem wielu muzułmanów decydowało się na pochówek w tym miejscu lub blisko niego. Damaszku i Mosulu dla doraźnej pomocy Antiochii w 1097-1098 roku wysyłano armie tureckie. Kilig Arslan należał do oddzielnej gałęzi rodu seldżuckiego. Aleksego I. Chrześcijański dżihad i odpowiedź muzułmańska Zważywszy na podział imperium świata muzułmańskiego. aby ponow-I nie zająć Jerozolimę w 1098 roku. Miasto było "trzecim najświętszym miejscem Boga" i wielu mistyków muzułmańskich wybrało je na miejsce zamieszkania.tureckich wojowników granicznych. a główną bazą morską Askalon. przekazuje nam. że ze skały w środku świątyni wyskoczył skrzydlaty rumak Al-Bu-rak. dowania są tajemnicze. lecz działalność bandytów i beduinów sprawiła. lecz do XI wieku muzułmanie powszechnie wierzyli. Chociaż z Aleppo.iżdżu) do Mekki i Medyny. skłoniły bizantyjskiego cesarza. Chociaż Fatymidzi wytężyli siły. Raczej zdobycze terytorialne. Podjęta przez Kilig Arslana próba skorzystania z nieładu seldżuckiego w Górnym Iraku. północnej Syrii i Palestynie są mało zaskakujące. jednak miej-sce to nie było dla nich szczególnie ważne. Daniszmendydów. Mniejsze miasta na wybrzeżu były o wiele za słabe. do prośby o pomoc wojskową z Zachodu. . Poza miastami w Palestynie ich polecenia nie były prawie nigdzie respektowane. List napisany w roku 1100 przez żydow-1 skiego pielgrzyma znajdującego się w tarapatach l w Egipcie. ukończono w 692 roku. aby oprzeć się postępowi chrześcijan. jednej z tych. Zarówno Seldżucy z Ar-Rumu. W samej Azji Mniejszej supremacja Seldżuków z Ar-Rumu była równoważona przez dynastię rywali . wobec którego stawali pielgrzymi w Palestynie. ich poczynania nie były skoordynowane. tuż pod wschodnim murem Jerozolimy. ludzie zostaną zebrani w dolinie Gehenny. kiedy trąba zwiastująca Zmartwychwstanie zabrzmi po raz drugi i wszystkie stworzenia powrócą do życia jeszcze raz. wśród muzułmanów sunnickich mogli znaleźć się tacy. Ich stolicą w Palestynie była Ar-Ramla.

prosząc go o jakąkolwiek pomoc. że Egipt spustoszyła i osłabiła zaraza. zdobywcę stolic i pogromcę wojsk frankijskich". Wielu muzułmanów nie doceniło też na początku pełnego znaczenia ruchu krucjatowego i chrześcijańskiej okupacji Jerozolimy. odbije Jerozolimę jeszcze tego samego roku. Al-Harawi. który znalazł się w kłopotach w Egipcie. lecz sułtan seldżucki. lecz mimo to z ufnością oczekiwano.Nad Aleppo. w jaki Al-Harawil zwrócił się do władcy. Pod koniec roku 1099 główny kadi Damasz-l ku. mimo wszystkich politycznych i religijnych podziałów społeczności muzułmańskiej. Aleksandra swych czasów. a także mimo powszechnej niewiedzy z ich strony co do pochodzenia i motywów krzyżowców natychmiast pojawiło się oburzenie z powodu krucjatowych okru. napisał do Barkijaruka. Jednakże inskrypcja nad wejściem do budynku przy bramie upamiętnia dokonania mameluckiego sułtana Kalawuna jako "niszczyciela wyznawców krzyża. stanął na czele delegacji ucieki-J nierów. Ghi-jasem ad-Din Muhammadem. góruje olbrzymia cytadela. że Al-Afdal. oraz zajęcia Świętego Miasta. Ujawnia. która szukała w Bagdadzie pomocy u ka-l Ufa Al-Mustazhira. wywołał łzy w oczach jeg audytorium. popełnionych w takich miejscach jak Ma'arrat an-Numan. . że będą okupować Jerozolimę przez bardzo długi okres. zajęty w tym czasie wojną na terenach północnego Iranu z własnym bratem. daje nam obraz stanu rzeczy natychmiast po chrześcijańskim podboju Jerozolimy. gdzie zmasakrowano wielu mieszkańców. Nawet w tej sytuacji. fatymidzki wezyr i generał. zbudowana w dużej części przez władców z dynastii Zankidów i Ajjubidów. który nie miał własnych żołnierzy. List. napisany w 1100 roku przez żydowskiego pielgrzyma.j cieństw. Sposób. Krótko później mowa sędziego zo-l stała zaadaptowana i zamieniona na poetyck wers przez irackiego poetę Ibn al-AbiwardiegoJ Jakże oko może spać między powiekami w czas klęsk. nic nie uczynił. Frankowie byli powszechnie myleni z oddziałami bizantyjskimi i nie spodziewano się. które obudziłyby każdego śpiącego? 241 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 Kiedy twoi syryjscy bracia mogą spać tylko na grzbietach swych bojowych rumaków lub w żołądkach sępów? Kalif. jednym z najważniejszych miast muzułmańskiej Syrii.

Ibn al-Haszszab. Ta poezja. skierowana przeciwko krucjatom. jak i zdobycie Jerozolimy. Prawdą jest. lecz udadzą się zdobyć Konstantynopol. "miejsc utraconej szczęśliwości". Jednakże ofiary krzyżowców w Syrii nie miały nigdy otrzymać żadnej poważnej pomocy ze strony któregoś z pretendentów do sułtanatu seldżuckiego. że Ghijas ad-Din Muhammad I. zwykła być wyrażana w formie rozwiniętej pierwotnie przez arabskich nomadów przedislamskich dla opłakiwania śladów minionych obozowisk. rok 1105) to pierwsze dzieło na temat świętej wojny. który po śmierci Barkijaruka w 1105 roku przejął po tym ostatnim pretensje do rządzenia sułtanatem seldżuckim. mająca za temat zniszczenie i wygnanie spowodowane przez krzyżowców. Kalif wpadł we ws'ciekłość. ponieważ prorok Muhammad przepowiedział. Jeśli wejdziesz tam pewnego dnia. że było to mieszkanie ukochanej! Idea dżihadu Chociaż pierwsze muzułmańskie odpowiedzi na przybycie krzyżowców były w nieunikniony sposób bezładne i często wyrażane w niewłaściwie archaicznych formach. zdecydowana by poruszyć opinię na dworze kalifa w celu wywołania zgranej akcji przeciwko Frankom. na Sycylii i w Afryce Północnej. przybyła do Bagdadu. Przyjacielu. rozszerzającej się wszelkimi drogami iii . As-Sulami nie mylił krzyżowców z Bizantyjczykami. na której czele tym razem stał szyicki kadi Aleppo. starych i młodych. powstałe po przybyciu Franków na Bliski Wschód. iż muzułmanie na pewien czas stracą Jerozolimę. jak na przykład w tym poemacie. Tę akcję powtórzono tydzień później. który miał miejsce w Hiszpanii. znajdowała wyraz w poezji i dostosowała się do konwencji rządzącej rozmaitymi rodzajami poezji arabskiej. Dużo wcześniej propaganda muzułmańska. W przeciwieństwie do niektórych jemu współczesnych. kilku przywódców muzułmańskich szybko zdołało się zorientować. że podejmie jakieś działanie i poczynił przygotowania do dżihadu. pamiętaj. obiecał. Jego gotowość do postrzegania krucjaty w szerszym kontekście walki między dwiema religiami.W 1110 roku podobna delegacja. Z poparciem sufich i kupców Ibn alHaszszab zorganizował demonstrację w meczecie kalifa w Bagdadzie w czasie piątkowych modłów. Ali Ibn Tahir as-Sulami (1039-1106) był sunnickim uczonym teologiem. który przetwarza tradycyjne motywy w lament nad splądrowaniem przez krzyżowców i Ma'arrat an-Numan w roku 1098. As-Sulami był także świadom konfliktu między chrześcijaństwem a islamem. Zatrzymaj wielbłąda i opłakuj wraz ze mną jego dawnych mieszkańców. lecz ofiarował także swym czytelnikom pewność przyszłego zwycięstwa. jakie było pełne znaczenie chrześcijańskiego ataku. oto miasto. związanym z Wielkim Meczetem w Damaszku. które Bóg skazał na zniszczenie. Podobnie przeszkodzono orszakowi żony kalifa we wjeździe do Bagdadu. mającego na celu zarówno pomoc miejscowym chrześcijanom. Patrzył raczej na ekspedycję Franków jako na część chrześcijańskiego "dżihadu" z Zachodu. lecz później nie tylko ją odzyskają. Jego Kitab al-dżihad ("Księga dżihadu". Podjęli oni próbę organizacji kontrkrucjaty. Przedstawił triumf krzyżowców w Syrii jako symptom moralnego i politycznego upadku islamu oraz osłabienia instytucji kalifatu.

którzy nie zakazują tego. Na przykład Harun ar-Raszid prowadził sw< wojska na Bizancjum co drugi rok. który jest powszechnie tłumaczony jako "święta wojna". Przepisana jest walka. Inny historyk działający w Aleppo na początku XII wieku. i zwalczajcie bałwochwalców w całości. Później zdobyli jednak inne miejsca. którzy nie wierzą iv Boga i w Dzień Ostatni. najechali ziemię syryjską. Dżihad prowadzono także n wschodnich ziemiach przeciwko pogańskim Tu kom w Transoksanii i Azji Środkowej. którym została dana Księga dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni. Następnie siłą przedostałi się nawet na brzeg Afryki. sura IX Skrucha (At-Tauba). co zakazal Bóg i Jego Posłaniec i nie poddają się religii prawdy . a jeśli polegli w trakcie walki. które jednak zdołaliśmy im odbić.. ponieważ najpierw dzierżawił wioskę od frankijskiego pana z Al-Atarib. znalazła później bliski oddźwięk w kronice napisanej przez trzynastowiecznego historyka z Mosulu. powstałym w odpowiedzi na krucjatę. . praktykował hadżdż czyli piel grzymkę do Mekki. w latach. Jego dzieło nie przetrwało. Kiedy nadszedł rok 490 [1096-1097]. dosłownie oznacza "dokładanie starań". iż Bóg jest z bogobojnymi! Koran. mającej poszerzać terytoria islamu. Hamdan Ibn Abd ar-Rahim. Chociaż dzieło As-Sulamiego było pierwszym dziełem o dżihadzie.Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 242 przez Morze Śródziemne. Ta strata jest szczególnie dotkliwa.Zankiego. atak na ziemie islamu i zajęcie niektórych z nich. Koran. tak jak oni was zwalczają w całości. przywództwo w świętej wojnie. 216 Zwalczajcie tych.. przypadało kalifowi. sura II Krowa (AI-Baijara). W VIII i IX wieku prowadzenie dżihadu było jednym z obowiązków kalifa abbasydz-kiego. 29 . kiedy chrześcijanie zdobyli miasto Toledo i inne na ziemiach Al-Andałus. Ochotnicy na te i inne święte wojny bj znani jako ghazi.spośród tych. chociaż jest wam nienawistna. mi1 zapewniony status męczenników. jak już przedstawiono. Wiedzcie. istotnie napisał dzieło Historia Franków. Walczyli w oczekiwaniu na zd bycie łupów. gdzie zdobyli kilka miejsc. Pierwsze pojawienie się imperium Franków. to znaczy starań. Zgodnie z tradycyjną muzułmańską doktryną sunnicką. nie było jednak pierwszym dziełem poświęconym temu tematowi. gdyż Abd ar-Rahim był wyjątkowo odpowiednim człowiekiem do napisania takiego dzieła. Ibn al-Asira. o tym też już wcześniej mówiłem. aby rozwi-i jąć islam. 36 4 Termin "dżihad". później wstąpił na służbę do pierwszego wielkiego przywódcy dżihadu . kie dy tego nie czynił. jak i prą ciwko bałwochwalczym Hindusom w północnyc Indiach. wzrost ich siły. W samym Koranie można znaleźć fragmenty na temat ostatecznej władzy dżihadu. nastąpiły w roku 478 [1085-1086]. Koran. sura IX Skrucha (At-Tauba). jak teraz zobaczycie. Następnie w roku 484 [1091-1092] chrześcijanie zaatakowali wyspę Sycyłię i podbili ją. którzy zaatakowali ziemie islamu. z wyjątkiem fragmentów cytowanych w późniejszych historiach.

3 "Zwierciadła dla władców" to typ dzieł. nałożonego na społecznos'ć muzuł-nańską w celu poszerzenia terytoriów islamu (dar \al~ishm). wszyscy muzułmanie są zobowiązani do wspierania ich pieniędzmi i zachętą. jeżeli przeciw244 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 . Pierwszy to Idżihad ofensywny. 0ednak-że muzułmański skarb państwa mógł płacić chrześcijanom i żydom. PIW 1986. mająca na celu pozbycie się agresorów. Zostało. Bahr rozpatruje pewne szczegóły praw i obowiązków osób podejmujących dżihad. Ten rodzaj wojny obronnej jest obowiązkiem spadającym na każdego zdrowego fizycznie. Walczący muzułmanie. skierowany przeciwko wadom l moralnym jednostki. pisane w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiąt __ 4 Wszystkie cytaty koraniczne z tłumaczenia Je Bielawskiego. czy wyliczających ich obowiązki itp. Niektórzy muzułmanie będą chcieli brać l udział w tych napastniczych kampaniach przeciwko niemuzułmariskim sąsiadom. jak je rozumiano w połowie XII wieku. odbija się konwencjonalny spo-i myślenia na ten temat . p pouczeń dla władców. Mimo że arabscy Beduini rzadko przywdziewali zbroję. jak należy sprawować w dobierać sobie współpracowników. który rozv się w literaturze arabskiej pod wpływem perskim. że byt jego żony jest dobrze zabezpieczony. prawdopodobnie mieszkańca Aleppo w czasach Nur ad-Dina.również dżihad ze-nętrzny dzielił się na dwa rodzaje. (przyp. Drugi rodzaj dżihadu to walka de-fensywna. musi otrzymać pozwolenie od rodziców. Istnieją dwa rodzaje dżihadu: dżihad j wewnętrzny. którzy u boku muzułmanów brali udział w dżihadzie). Nie powinien oczekiwać zapłaty. dwunastowiecznej egipskiej rycinie ukazano fatymidzkich wojowników z tarczami iv kształcie latawca. wymie-jrzony w niewiernych. którzy zajęli terytorium posiadane przez muzułmanów. przedstawił doktryny i przepisy dotyczące dżihadu tak. Jest on rodzajem zbiorowego [obowiązku. zawodowa muzułmańska jazda nosiła kolczugi bardzo przypominające kolczugi ich chrześcijańskich przeciwników. bardzo zbliżonymi do ulubionych tarcz ich zachodnich współczesnych.w któ-Irym. jak wszędzie. Ponieważ autor był w sposób widoczny głęboko zaangażowany w walkę z Frankami w Syrii. Jeśli kandydat nie jest pełnoletni. Zgodnie z dziełem . Muzułmanin z pola walki może uciec tylko wtedy. i dżihad zewnętrzny. musi zdobyć pewność. Na tej surowej.Bahr al-fawa'id czyli "Morze wspaniałych cec jest encyklopedią i pełnym pouczeń dziele z rodzaju "zwierciadeł dla władców"3. j XII wieku przez anonimowego Persa. Jeśli jest żonaty. organizować pr dworze. dorosłego muzułmanina.

które powstawały w czasie wojen arabskich z Bizancjum. aby dżihad zewnętrzny stał na drugim miejscu za dżihadem prowadzonym przeciwko złu we własnej duszy człowieka. podczas gdy muzułmanie walczą z muzułmanami. Dzieło wykazuje. Podczas gdy niektórzy teoretycy w średniowieczu dowodzili. na przykład. rozkwit i upadek Chorezmijczyków i przybycie Mongołów. Jeśli on tego nie uczyni i zawrze pokój z niewiernymi. dopóki cały świat nie znajdzie się pod władzą islamu. chociaż ismailiccy Fatymidzi i imamiccy panowie z Banu Munkiz z Szajzaru wielokrotnie angażowali się w bitwy z krzyżowcami. który trzyma miecz w dłoniach i styka się z niewiernymi. Podobnie wielu muzułmanów. W XII i XIII wieku powstawały dzieła. Bahr kładzie nacisk na stwierdzenie. by nie pomyśleć. Pokrewny rodzaj traktował o mniejszych pielgrzymkach czyli ziyaratach. to lepiej. że niezależnie od nadziei zawartych w pobożnych teoriach. a nie żywy. Wszędzie w swym dziele autor. że obowiązek dżihadu nie ustanie. Jednakże autor dzieła uznaje. Chociaż autor Bahr nienawidził chrześcijan i czuł do nich odrazę. dżihad jednak nie odgrywał żadnej roli w ideologii szyickiej. "Przelanie krwi heretyka jest warte siedmiu świętych wojen". czy całej Palestyny lub Syrii. ponieważ wywoła demoralizację na świecie. że pierwszym obowiązkiem muzułmańskiego władcy jest prowadzenie dżihadu aż do całkowitego zwycięstwa islamu. ten szczególny obowiązek pozostaje w zawieszeniu aż do nadejścia ostatnich dni przed końcem świata. Takie dzieła odwoływały się do podobnych prac. gdyż naprawdę uczony. odbywanych do grobowców proroków. by ten władca był martwy. Ponieważ imam pozostaje w ukryciu. który jest z pewnością alimem czyli uczonym religijnym.ko niemu staje więcej niż dwóch niewiernych. jednak było to spojrzenie mniejszości. Nie można zabijać kobiet i dzieci. z których wielu spoczywało na terenie zajętym później przez niewiernych Franków. iż ghazim jest jedynie ten. Tak. Większość autorytetów utrzymywała. szczególnie szyitów i su-fich. Frankom w Syrii ciągle dobrze się powodzi. Propagatorzy dżihadu kładli nacisk na specjalny status Jerozolimy dla islamu. jest również wojownikiem. obstaje przy tym. W teologii szyickiej tylko imam może wezwać do dżihadu ofensywnego. że uczeni wykształceni w sprawach religijnych także mają prawo do wzięcia udziału w podziale łupów z wojny z niewiernymi: "Strzeż się. że dżihad jest jedynie wojną obronną. że nawet zwierzęta biorące udział w dżihadzie zasługują na prezenty: "Podarek dla słonia powinien być większy niż ten dla wielbłąda czy osła". męczenników czy świętych mężów sufic-kich. które były poświęcone specjalnym doskonałościom (fada'il) Jerozolimy. Tutaj niektóre z tez przedstawionych w Bahr wydają się ekscentryczne. W tym . a jego pióro jest ostrzejsze niż miecz". Dżihad w praktyce Historia Bliskiego Wschodu jako całość w okresie od lat dziewięćdziesiątych XII wieku do dziewięćdziesiątych XIII była pod względem politycznym zdominowana przez upadek Seldżuków. Zasady dotyczące podziału łupów są skrajnie skomplikowane. który w meczecie i mihrabie [nisza modlitewna] trzyma pióro w dłoniach i zna zasady islamu. to heretycy w łonie islamu byli przez niego postrzegani jako zagrożenie nawet większe od chrześcijan. naciskało.

potem w Syrii. aby pomogli zaludnić miasto. . gdzie chrześcijanie i żydzi płacili podatek pogłówny czyli gizję. Z drugiej strony. że muzułmańscy wieśniacy są dobrze traktowani przez swych frankijskich panów i płacą mniej podatków niż wieśniacy znajdujący się pod władzą sąsiednich panów muzułmańskich. których muzułmanie zdecydowali się nie opuszczać. nie płacili dziesięciny. co było odwróceniem sytuacji istniejącej na obszarach muzułmańskich. który zwróciłby im ich domy. Z niektórych miejsc. iż historia Syrii i Egiptu w XII i XIII wieku jest przede Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 245 wszystkim historią rosnącej jedności tych muzułmańskich ziem. Później zachęcano chrześcijańskich Arabów z Transjordanii do osiedlania się w Jerozolimie. musieli płacić specjalny podatek pogłówny. Ibn Dżubajr. w latach trzydziestych i osiemdziesiątych XII wieku w regionie Dżabal Bahra. Muzułmanie. nie wszystkie świadectwa wskazują na taki bieg wypadków. pochodzący z muzułmańskiej Hiszpanii pielgrzym do Mekki. stwierdził. w roku 1144 w południowej Transjordanii. Z osadnictwem frankijskim nastał większy porządek na obszarach nadbrzeżnych a rolnicy zyskali pewną ochronę przez beduiriskimi i turkmeriskimi maruderami. szczególnie w pewnych dzielnicach Aleppo i Damaszku. gdzie utworzyli krzykliwe lobby. w drodze do domu przejeżdżał przez Królestwo Jerozolimy w roku 1184. to jednak wciąż pozostaje prawdą. Muzułmańskie bunty wybuchły w regionie Nabulusu w roku 1113. którzy pozostali na terytorium krzyżowców. W latach pięćdziesiątych XII wieku. w mieście nie pozostali żadni muzułmanie. opowiadające się za prowadzeniem dżihadu. mieszkańcy ośmiu wiosek w regionie Nabulus masowo uciekli przez Jordan do Damaszku.samym okresie na wielkich obszarach nastąpił triumf polityczny zwolenników sunnizmu nad szyitami. że istnieje rozłożone w czasie niebezpieczeństwo. Chociaż byłoby poważnym nieporozumieniem nadanie temu okresowi historii bliskowschodniej etykietki . Nawet na kilku obszarach. iż nawrócą się oni na chrześcijaństwo. ludność uciekła przed nadejściem krzyżowców. Ci i wcześniejsi uciekinierzy z Królestwa Jerozolimy oraz innych państw frankijskich osiedlili się w miastach interioru. Szukali przywódcy. Pod koniec wieku w Palestynie wybuchały sporadyczne protesty wieśniaków. W innych miastach i na wsiach ludzie zostawali. który. które łączyły się z najazdami Saladyna."wiek krucjat". w odpowiedzi na wyzwanie rzucone przez istnienie osad łacińskich. Szczególnie władza terytorialna asasynów została obalona najpierw w Iranie. doszło następnie do buntów i masowych exodusów. po kilku protestach przeciwko nadużyciom i niesprawiedliwości pana na zamku Mirabel. Sądził nawet. takich jak Ar-Ramla. Gdy krzyżowcy wycięli albo wzięli do niewoli całą muzułmańską ludność Jerozolimy w 1099 roku. w przeciwieństwie do katolików. Niemniej jednak.

było częścią szerszego ruchu. której profesorowie specjalizowali się w prowadzeniu studiów nad Koranem i prawa religijnego. widzieli w Zankim przeznaczenie i nowego przywódcę dżihadu. Ilghazi odebrał przysięgę od swych turkmeriskich zwolenników. Była to całkowicie sunnicka insytucja. obawiający się zaiii 246 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 razem zagrożenia ze strony asasynow w samym mieście. aby założyć w północnym Iraku i Syrii domenę. odniósł większy sukces w prezentowaniu siebie samego jako przywódcy dżihadu. w którym adepci sufizmu mieszkali. to uczelnia. Ibn al-Asir miał napisać. Podobnie jak Seldżucy. aby sprostać tym oczekiwaniom i w rzeczywistości większość cza- .Pierwszym możliwym do przyjęcia kandydatem na ich reprezentanta był Ilghazi z rodu Artu-kidów. Trzynastowieczny historyk z Mosulu. Zanki wyruszył zająć Aleppo w 1128 roku. Jednakże pod różnymi względami Ilghazi nie pasował do idealnego obrazu przywódcy dżihadu. W swym księstwie Zanki naśladował protokół i instytucje sułtanów sel-dżuckich z Iraku. Chanka (znana także jako zawija) była miejscem. obywatele Aleppo poprosili go. atabak Mosulu (1127-1146). siadaniem na huśtawce. iż atabak [Zanki] podbił Syrię. aby wziął ich miasto pod swą pieczę i bronił go przeciwko Rogerowi z Antiochii. Chociaż nabożni muzułmanie. Madrasa. że będą prowadzić dżihad i odniósł pierwsze zwycięstwo w muzułmańskiej kontrkrucjacie na Polu Krwi. jak i elity religijne poświęciły się likwidowaniu demoralizacji i heterodoksji w społeczności muzułmańskiej. piciem ze złotych kubków. Poza głoszeniem świętej wojny z Frankami. jak i zagrożenia zewnątrznego ze strony Franków. w 1118 roku. Powstawanie coraz większej liczby madras i zawiji w Syrii pod rządami Zankiego i jego następców. że gdyby "Bóg w swej łasce nie sprawił. w którym zarówno władcy. lecz w rzeczywistości bardziej interesował się konsolidacją własnej władzy dookoła Mardin niż niszczeniem księstwa Antiochii. która pochodzi ze wschodnich ziem sułtanów seldżuckich. która faktycznie była niezależnym księstwem. Głosiciele i zwolennicy sufizmu mieli odegrać ważną rolę w wojnach z krzyżowcami. W omawianym wyżej Bahr al-fawa'id wiernie odbija się ideologia tamtych czasów. przez większą część kariery uczynił on niewiele. a zatem jednym z najważniejszych celów takich uczelni było przeciwdziałanie nauczaniu szyickiemu. nie oparli się Zankiemu. nie spełniwszy nadziei. studiowali i odprawiali swe praktyki. jakie pokładali w nim mieszkańcy Aleppo. Ilghazi zmarł w 1122 roku. opowiadaniem nieprzyzwoitych żartów i tak dalej. które skorzystały na rozbiciu imperium sel-dżuckiego. kiedy. co było częścią wielkiego dżihadu. szczególnie w Aleppo. Nie tylko pił dużo alkoholu. dzieło przestrzega czytelników przed czytaniem frywol-nych książek. jednej z wielu tureckich grup plemiennych. Imad ad-Din Zanki. aby wydzielić dla siebie małe księstwa. mającego o wiele szersze cele niż jedynie usunięcie Franków z wybrzeża Palestyny. on sam i jego oficerowie byli fundatorami madms i chank. Sprawował rządy w Mardin. Jak wielu atabaków mianowanych przez Seldżuków. to Frankowie całkiem by ją zajęli". Zanki wykorzystał sytuację. noszeniem satynowych szat. Jego mieszkańcy.

choć nie planowanemu zbiegowi okoliczności. wjechał triumfalnie do tego miasta w 1154 roku. Wydał zatem rozkaz. dowodziła mieszana grupa Turków i Kur-• dów. Zankiemu udało się zdobyć frankijskie miasto Edessę. z kurdyjskiego rodu Al-Ajjub. Dojście do uuładzy Saladyna Ostatecznie armii muzułmańskiej wysłanej przez Nur ad-Dina. zastąpił w Aleppo jego syn Nur ad-Din. że zrównanie takiego miejsca z ziemią nie byłoby dobrym posunięciem. aby ucztować na ciałach pomordowanych. powrócić do domu z całym złupionym im dobytkiem. mężczyznom. spodobało mu się i zdał sobie sprawę. W Egipcie ismailizm był sprawą elity i nawet w owym czasie mieszkało tam sporo po-j tężnych muzułmanów sunnickich. Wielką armią turecką. był w stanie pohamować ambicje Zankiego. Mu'in ad-Din Unur. Fatymidzcy kalifowie z Egiptu byli bez247 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 silnymi pionkami wojujących wezyrów i regimentów podzielonych pod względem etnicznym. licząc na pomoc w zwalczaniu niewiernych. nabrzmiały krwią. Lecz według Ibn al-Asira: "Kiedy Zanki obejrzał miasto. Chociaż wymuszony powrót do . ponieważ nie przybył tam nikt z wyjątkiem tych. Historyk Michał Syryjczyk opłakiwał zdobycie miasta: "Edessa pozostała pustynią: poruszający obraz okryty czernią. aby znieść ka-: fatymidzki. podczas gdy inni raczej spoglądali na Nur ad-Dina z Damaszku. w celu zapewnienia sobie jego pomocy dla rządów Fatymidów. Saladyn (czyli Salah ad-Din). Od tego momentu piątkowe dły w meczetach. przejął faktyczną władzę jako wezyr Egiptu w 1169 roku.su spędzał na walce ze swymi muzułmańskimi rywalami. lecz gubernator Damaszku. Jednakże w roku 1144. prowadzono w imieniu kalifa abbasydz-kiego z Bagdadu oraz Nur ad-Dina. Zankiego. mające znaczenie symbo-ne. przy pomocy prącego do dżihadu stronnictwa w samym Damaszku. kobietom i dzieciom. aby jego ludzie pozwolili wszystkim ludziom. Nur ad-Din. Jeden z kurdyjskich oficerów. Jednakże podbój Egiptu wydawał się być pilniejszym priorytetem. którzy splądrowali je w poszukiwaniu skarbów". udało się przejąć władzę w Egipcie i pokrzyżować chrześcijańskie ambicje w tym rejonie. Askalon poddał się Frankom w 1153 roku. sułtana Damaszku. Szczególnie miał nadzieję na przyłączenie muzułmańskiego Damaszku do swych ziem w Syrii. Lecz sam Nur ad-Din w niewielkim stop-I niu skorzystał z sukcesu swych sił ekspedycyjnych. zapewniając flocie fran-kijskiej port oddalony o wystrzał armatni od Delty Nilu. Tam zamówił minbar czyli kazalnicę. zasłany ciałami jej synów i córek! Wampiry i inne dzikie bestie przybiegły i weszły nocą do miasta. Niektórzy w Egipcie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XII wieku woleli zawrzeć układy z Królestwem Jerozolimy. dzięki szczęśliwemu. zamordowanego przez niewolnika w 1146 roku. która miała być umieszczona w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie w nadziei odzyskania tego miasta na stałe przez jego armie. którą wysłał do J Egiptu.. Miasto stało się siedzibą szakali. . a Zanki umieścił w nim garnizon obronny". Miasto zostało przywrócone do wcześniejszego stanu. W roku 1171 Saladyn skorzystał ze śmierci kalifa-beneficjanta Egiptu. chrześcijan l i żydów. zawierając przymierze z Królestwem Jerozolimy.

Hojność była podstawową cechą muzułmańskiego władcy średniowiecznego. lecz mniej interesował się faktycznym wsparciem swego mistrza pieniędzmi czy pomocą wojskową. Większą część kariery Saladyna jako władcy Egiptu i Damaszku można dobrze zrozumieć po pierwsze w kategoriach bezowocnych prób przejęcia Mosulu od księcia z dynastii Zanki. Iraku i Jemenie. Mimo to aktywność Saladyna w walce z chrześcijanami była niewielka aż do 1183 roku. w ich skład nie wchodzili ghazi. napominając go. podobnie jak prawie każdej muzułmańskiej armii średniowiecznej. Większość oficerów czyli emirów otrzymała ikta -nadanie wpływów z podatku. które mogli zatrzymywać dla siebie. tworzyli mamelucy. Saladyn udał się do Syrii i zajął Damaszek. Saladyn i jego następcy w Egipcie dbali o popieranie ortodoksji przez zakładanie madras i sprzyjanie sufim. W zamian za ikta żołnierze pełnili służbę wojskową. podobnie jak armia Zankiego i Nur ad--Dina. czyli żołnie-rze-niewolnicy. którym rządziłby jego ród. dóbr czy wytwórni. Kiedy Nur ad-Din zmarł w 1174 roku. To rodzinne imperium zostało po większej części utworzone kosztem muzułmańskich sąsiadów Saladyna w północnej Syrii. przekonujących go. Saładyn musiał usatysfakcjonować oczekiwania swych ajjubidzkich krewnych przez wykrojenie dla nich apanaży. kiedy jego zwierzchność uznało Aleppo Zankidów. Najważniejsi intelektualiści-urzędnicy służby cywilnej. tacy jak Al-Kadi al-Fadil i Imad ad-Din al-Isfahani. składała się przede wszystkim z zawodowych żołnierzy tureckich i kurdyjskich. aby podjął dżihad przeciwko państwom frankij-skim. Kiedy zwolennicy Zankidów i inni wrogowie Saladyna zaatakowali go jako uzurpatora i nepotę.islamu ' sunnickiego nie napotkał zbyt wielkiego oporu. o co go regularnie proszono. Dodatkowo. obydwaj pracujący w kancelarii Saladyna. które Saladyn poprowadził przeciwko państwom frankijskim. W ciągu całej swej kariery ogromną część dochodów Saladyn przeznaczał na zaspokajanie oczekiwań krewnych i zwolenników. aby zakończył walkę z muzułmańskimi sąsiadami i skierował swe wojska przeciwko niewiernym. zastępując syna Nur ad-Dina. ważną część elitarnych sił Saladyna. W to miejsce armia Saladyna. że prowadzony przez niego dżihad legitymuje przywłaszczenie przez niego władzy. W listach rozsyłanych po całym świecie muzułmańskim przedstawiali zniszczenie państw frankijskich jako ostateczny cel działania Saladyna. poplecznicy Saladyna podkreślali. Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 248 Wojska Saladyna Chociaż wojska. Saladyn i jemu współcześni rekrutowali także żołnierzy zaciężnych. Al-Kadi alFadil i jego podwładni mieli przekształcić kancelarię w ważny instrument propagandy Saladyna. Mimo korzystania z ikta liczyli także na udziały z bitwy. Saladyn zawsze był gotów do złożenia dekla-i racji lojalności Nur ad-Dinowi. starającego się o wzbogacenie własnej rodziny. Jednakże Saladyn znajdował się też pod różnoraką presją ze strony pobożnych idealistów i uciekinierów z Palestyny. nieustannie dokuczali swemu władcy. a Seldżu-cy w . pochodzącego z wyznaczonej wsi. były formalnie przeznaczone do prowadzenia dżihadu. a po wtóre w kategoriach jego dążenia do stworzenia imperium.

Anatolii korzystali nawet z usług frankij-skich żołnierzy zaciężnych. jednak bez większych strat. Lecz tę właśnie cnotę sam Usama stawiał nad wszystkimi innymi. byli zabezpieczeni równie dobrze jak ich przeciwnicyrycerze. Jak długiego łuku angielskiego. muzułmańska technologia wojskowa w XII i XIII wieku nie wniosła znaczących innowacji. kiedy napisał swe dzieło o tym. wykonanego z warstw rogu i ścięgien.stąd relacje angielskich krzyżowców idących w 1191 roku w stronę Arsuf. zmarł w roku 1188. Usama jeździł z nimi na polowanii i miał wiele okazji poznania ich na gruncie ti warzyskim. Usama Ibn Munkiz. Interpretowana jako autobiografia. nie mają żadnej męskiej cnoty z wyjątkiem odwagi". Ostatecznie liczbę wojsk Saladyna biorących udział w wyprawie powiększały oddziały plemienne beduinów i Turkmenów. generał kontrolujący Damaszek. tak i łuku tureckiego mogła używać tylko osoba wprawiona w posługiwaniu się nim i mająca odpowiednio rozwinięte mięśnie. była to broń atakującej kawalerii i miała większą moc przebicia i nawet większy zasięg strzału niż ta pierwsza. licząc na zdobycie łupów. Ponieważ większość przykładów (ibara) pochodzi z własnego życia Usamy. księga zdaje się być tylko autobiografią. szczególnie długość ludzkiego życia. to emirowie i mamelucy w zbroi z ułożonych warstwami płytek lub kolczudze. którzy walczyli. Elitarne siły tureckie specjalizowały się w użyciu kompozytowego łuku refleksyjnego. W przeciwieństwie do łuku angielskiego. W walce wręcz wojska muzułmańskie na ogół używały lekkich kopii. Jednakże masy pomocniczych beduinów i Turkmenów używały prostych łuków. prezentuje też umyślnie fragmentaryczny zapis licznych interesów autora prowadzonych z Frankami. W swym znakomicie zrównoważonym opisie zwyczajów Franków. stara się . Miał prawie dziewięćdziesiąt lat. tak pokrytych strzałami. oszczepów i mieczy. jak nakazany przez Boga los determinuje wszystko. urodzony w Szajzarze w północnej Syrii w 1095 roku. których strzały miały o wiele mniejszą siłę . w sprawach dyplomatycznych. że wyglądali jak jeże. Jej arystokrytyczny autor. Arabsko-syryjski intrygant w czasach Saladyna Kitab al-itibar ("Księga pouczających przykładów") rzuca interesujące światło na stosunki między muzułmanami i chrześcijanami na polu bitwy i poza nim. zwykle mierzącego około metra długości w stanie nie-napiętym. Poza wprowadzeniem katapulty z przeciwwagą jako wyrzutni pocisków na oblegane cele.skórzany pancerz. 249 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 Wedle Usamy "Frankowie (niech Allah uczyni ich bezsilnymi!). Chociaż większość mężczyzn chronił tylko -co najwyżej . jest jednak skrajnie niepełna i nieścisła. utrzymywali regularny kontakt z królem Fulkie: i obydwaj odwiedzali Królestwo Jerozolim. Lecz interesy czi sto łączyły się z przyjemnością i mimo wszystj kich jego stereotypowych przekleństw rzucanyd na Franków. jako pomocnicza lekka kawaleria. na początku lat czterdziestych XII wieku Usama i jego patron. W rzeczywistości. Mu'i ad-Din Unur.

również był poetą. Al-Kadi al-Fadil. Saladyn nie tylko . Takie dzieło napisał Abd al-Latif al-Baghdadi (1161/2-1231/2). wyjątkowo inteligentny człowiek. Chociaż studiował z uwagą Koran. kierowanego przez zagarniającego ziemie przywódcę wojskowego. Lecz nawet Saladyn. lecz powodem może też być fakt. a zatem nie pokładał wiary w szczególną religijną ważność dżihadu. Gdyby przetrwało. jednak jego dzieło w osobliwy sposób pozbawione jest wszelkich odniesień do dżihadu. które znamy jedynie z cytatów w dziełach innych. podobnie jak reszta Banu Munkiz. takiego jak Saladyn. szczycił się pewną znajomością literatury arabskiej. jaki przypisuje Frankom. także napisało autobiografie. swoje wartości moralne tylko w części zaczerpnął z Koranu. z drugiej natomiast kilka frankij skich leków działa wyjątkowo dobrze. przemierzających pokryte krwią pole od ciała do ciała i wyłupujących gałki oczne martwym niewiernym. że Usama znał na pamięć 20 000 wersów poezji przedmuzułmańskiej. jak i język. są Frankowie. jak zaraz po jednej z bitew między krzyżowcami i muzułmanami widział żerujących na zwłokach alchemików. Miał wyjątkową pamięć. znalazło się kilku najbardziej znamienitych pisarzy XII wieku. z drugiej strony. który pracował w kancelarii Saladyna. Styl jego prozy. Usama wolał podkreślać. mogłoby być nawet bardziej interesujące od autobiografii Usamy. jak i negatywne. którzy dopiero co przybyli do Ziemi Świętej. Przypadkowo całkiem sporo współczesnych Usamie naocznych świadków krucjat. Z jednej strony frankijska procedura prawna procesu rozstrzyganego przez pojedynek jest groteskowa i absurdalna. Abd al-Latif napisał także traktat stanowiący reputację alchemii. że Usama. wiódł bardzo ciekawe życie. był nie tylko historykiem panegirystą. byli też Frankowie. którzy stali się przyjaciółmi Usamy i naprawdę rozumieją islam. lecz także jednym z najbardziej znanych poetów swego wieku. Po części może to być odbiciem skrępowania autora niegdysiejszymi układami dyplomatycznymi z Frankami. gdyż Al-Baghdadi. kurdyjski awanturnik wojskowy. Z jednej strony. jakim opisuje swe bitwy z Frankami i innymi. W tym względzie Usama nie różnił się od wielu czołowych muzułmańskich zwolenników kontrkrucja-ty. że wielokrotnie potykał się z Frankami w walce twarzą w twarz. Wywarł także decydujący wpływ jako innowator stylu arabskiej prozy. Z jednej strony niektóre frankijskie zabiegi medyczne są głupie i niebezpieczne. Zarówno kodeks postępowania. odwiedził Sa-ladyna podczas oblężenia Akry i później w Jerozolimie po zawarciu pokoju z Ryszardem Lwie Serce. iż eliksir młodości można otrzymać z gałek ocznych młodych mężczyzn. był muzułmaninem szyickim. Mówiono. który stał na czele kancelarii Saladyna. a zachowują się jak barbarzyńscy awanturnicy. Poeci wojny W swych czasach Usama był znany nie tylko jako autobiograf. ozdobny i pompatycz-ny. miał być naśladowany przez pisarzy arabskich w następnych stuleciach. pochodzą przynajmniej w tym samym stopniu z przedmuzułmańskiej tradycji poezji koczowniczych Arabów z Al-Hidżazu.wskazać zarówno na aspekty pozytywne. lecz jako poeta. z drugiej sam Usama doświadczał sprawiedliwości na frankijskim dworze. Wśród rady Saladyna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XII wieku. lekarz z Iraku. Imad ad-Din alIshafani. Wspominał. w którym polemizuje z twierdzeniem alchemików. przeładowany metaforami.

wychwalają tradycyjne arabskie wartości. nie ma on ani rozumu. męstwo i hojność. Krewni i następcy Saladyna podzielali jego gusta i całkiem sporo z nich pisało poezje. które zebrał. Baha ad-Dina Zuhajra i Ibn Matruha. nie zawracając sobie głowy umieszczeniem dzieła na półce". Wiek W-XHI. szczególnie odwagę. W Ha-masie ("Dzielność") Abu Tammam (8067-845/6) zebrał poematy beduińskie z okresu przed islamem i przedstawiał je czytelnikom jako przewodnik dobrego postępowania. nie powinno się z nim rozmawiać. obrazy.iii 250 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 nosił ze sobą antologię poezji Usamy. Jednakże. nauczył się też na pamięć całego zbioru Hamasa Abu Tam-mama i rozkoszował się recytowaniem go. Podróżnik Ibn Dżubajr stwierdza. Ogólniej rzecz biorąc. pomogły narzucić formy poezji upamiętniającej klęskę i zwycięstwo w wojnie z krzyżowcami i ostatecznie uformować własny obraz elity wojowników muzułmańskich. ale zatrudniał arabskiego uczonego do komentowania książek w tym języku. małych zwycięstw w wyścigach wielbłądów w siedmiowiecznej Arabii. Zgodnie z Bahr al-fawa'id. Renald z Chatillon. Tak właśnie tropy. Sahih Aj-jub. szczególnie kupcy kursowali tam i z powrotem między Damaszkiem a chrześcijańskim portem w Akrze. Renald z Sydonu nie tylko znał arabski. On wyznacza granicę między powagą a żartem"*. że jego Bóg wyszedł z intymnych części kobiety. mówił po arabsku i blisko współpracował z miejscowymi beduinami z Transjorda-nii. 365 Wymiana kulturowa Muzułmańscy i frankijscy arystokraci wojskowi mogli bawić się nawzajem w swym towarzystwie i wspólnie polować. Poematy. Zdaniem Abu Tammama "Czasem miecz więcej powie niż uczone księgi. Ossolineum 1997. jest zupełnym szaleńcem. wprowadzone przez poetów przedmuzułmańskich. metafory i postawy emocjonalne. Między muzułmanami i chrześcijanami bardzo rozwinął się handel. gatunki literackie. Uczyli się języka w praktycznych celach. że "żołnierze sami zajęli się swoją wojną. ostatni wielki ajjubidzki sułtan Egiptu (1240-1249). książki obcych nie były warte czytania. * Poezja arabska. s. ożywały i znajdowały ponowne zastosowanie do świętej wojny. z jego wspomnień wynika jasno. pan na Krak Moab. interakcja kulturowa zaszła tylko w niewielkim stopniu. a ludzie pozostali w pokoju". W okresie ajjubidzkim "ludzie zwykli uczyć się go na pamięć. ani wiary". zatrudnił i zasięgał rad dwóch największych poetów późnego średniowiecza. toczonej przez wymieszanych pod względem etnicznym. Także według Bahr: "Każdy. że kilku Franków potrafiło porozumieć się po arabsku. kto wierzy. rozwinięte dla wychwalania walki wręcz. mimo że między chrześcijanami i muzułmanami istniały liczne kontakty. Chociaż Usama nie mówił po francusku. Jednakże . pół-zawodowych wojowników w Syrii i Egipcie. Bliskość niekoniecznie sprzyjała zrozumieniu.

tarcze herbowe. Dzwonnicę (która obecnie stracila swe wyższe piętro). wtumttatttctorttm Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 253 na. Nauka arabska dotar-na do świata chrześcijańskiego głównie przez iszpanię. którego przywiózł z Egiptu gdzieś w latach sześćdziesiątych XII wieku. i ten doktor miał leczyć jego chorego na trąc Kościól Świętego Grobu. Jerozolima. Spekula-? o przeniesieniu ze Wschodu na Zachód. Nominalne zwierzchnictwo Mosulu izyrnał w 1186 roku.tuką.żadne dzieło arabskie nie zostało przetłumaczone na łacinę czy francuski na łacińskim Wschodzie. Święty Bernard. techniki seksualne. Nie były jed-łk wzajemnie zainteresowane swą nauką czy . Uttin i jego następstwa iladyn zajął Aleppo w 1183 roku. Powyżej: Krak des Chevaliers. przez :iński Wschód. opat cystersów z Clairvaux. Muzułmańskie i chrześcijańskie elity i Bliskim Wschodzie podziwiały religijny fana-zm i zalety bojowe przeciwników. Daleko powszechniejsze wśród uzułmanów było korzystanie z usług lekarzy wy-Ddzących się z rodzimych chrześcijan. pozostają tylko sperlacjami. odegrał ważną rolę w tworzeniu reguły templańuszy w 1129 roku. Abu Sulajmana Dawuda. Dopiero wtedy podjął swą ijwiększą ofensywę przeciwko . zbudowano nad jedenastowieczną bizantyjską kaplicą świętego Jana Apostola. a Majjafari-n w 1185. w którym próbował odpowiedzieć na krytykę operacji wojskowych templariuszy. Baldwina. zepisy kucharskie i tak dalej. Król Amalryk zaangażował arabskiego lekarza. Sycylię i Bizancjum. Joannici otrzymali zamek w 1144 roku i podjęli tam zakrojoną na szeroką skalę odbudowę i rozbudowę warowni. Południową fasadę dobudowano przed 1149 rokiem. czołowy dostojnik kościelny na Zachodzie w drugim dwudziestopięcioleau XII wieku. prezentuje ona mieszankę motywów i stylów zachodnich oraz wschodnich. Krak poddał się Mamelukom w 1271 roku. Na przełomie XII i XIII wieku przebudowali zewnętrzne mury obronne. takich rzeczy jak ostro zakoń-:one łuki. Ważna wymiana kulturalna miała miejsce cześniej lub gdzie indziej. Podobnie Arabowie nie interesowali się literaturą zachodnią. Napisał także dzieło De laude novae militiae ("O chwałę nowej walki"). Niżej: Święty Bernard. dostawioną przed 1153 rokiem.

W arabskiej literaturze tego okresu znajdujemy napomknienia świadczące. Baha ad-Dinowi Ibn Szaddadowi. Wydaje się. dochody Mezopotamii na podbicie Palestyny". że poddanie się Jerozolimy muzułmanom spowoduje ogłoszenie na Zachodzie jeszcze innej wielkiej krucjaty. że będzie mógł sprostać w bitwie rmii króla Jerozolimy. Saladyn "wydał dochody Egiptu na zdobycie Syrii. że ie uczynił wcześniejszych przygotowań. która poddała mu się 2 października. która krańcowo nadwyrężyła muzułmańskie zasoby. który później miał służyć jako ważna baza dla trzeciej krucjaty. Posiadacze ikty życzyli sobie nadzorować żniwa w wioskach. myślę o podzieleniu mych ziem i o wydaniu [mym następcom] ostatnich rozkazów. Natychmiast po bitwie Saladyn ruszył zająć ilka słabo bronionych miejsc na wybrzeżu i nie tylko. Z powodu stałego niedoboru funduszy. Saladyn opowiedział zachwyconemu biografowi. pożegluję tym morzem na wyspy w pościgu za nimi. Saladyn miał wielkie trudności w utrzymaniu dużych wojsk w polu. Większość wybitnych chrze-:ijan wziętych w bitwie do niewoli została osta-. Saladynowi nie udało się zdobyć wielkiego portu w Tyrze. że niektórzy widzieli w Saladynie postać eschatologiczną. podejmując się [kich zadań jak podpalanie trawy przed armią irześcijańską. Jednakże Saladyn i jego doradcy nie przewidzieli. Następnie pożegnawszy się z nimi. aż nie pozostanie na kuli ziemskiej ani jeden nie wierzący w Boga albo też umrę w czasie tej próby". Później skierował się w stronę Jerozolimy. że narzuciły jedność w służbie dżihadu. które od-iósł pod Hittinem. Krewni Saladyna byli czasem bardziej zainteresowani pilnowaniem własnych interesów na kresach imperium ajjubidzkiego niż pomocą Saladynowi w zachowaniu zajmowanej pozycji Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 254 w obliczu wojsk trzeciej krucjaty. udając się w stronę Akry. aby ykorzystać sensacyjne zwycięstwo. W rozmowie parę lat po Hittinie. z których czerpali dochód.Królestwu Jero-)limy. Saladyn mógł liczyć na zajęcie jmku Tyberiada. z czego 1000 regularnej kawalerii. W słowach Al-Kadiego al-Fadi-la. jaką spełniali ci ochotnicy. Wychwalały one wyzwolenie "bratniej świątyni Mekki z niewoli" i sugerowały. Przybycie z Zachodu kontyngentów trzeciej krucjaty rozpoczęło serię podchodów. Gwidona. dochody Syrii na zdobycie Mezopotamii. swe marzenie na przyszłość: "Kiedy z Bożą pomocą żaden Frank nie pozostanie na tym wybrzeżu. Niektórzy z pozosta-ch byli mutawwijjun. Muzułmańscy kronikarze odnotowali )lę. że wcześniejsze wojny Saladyna z muzułmańskimi sąsiadami można teraz uznać za uzasadnione w tym. lecz mistykom su-ckim z otoczenia Saladyna przyznano przywilej cięcia schwytanych templariuszy i joannitów. cywilnymi ochotnikami żihadu. Najprawdopodobniej nie spo-ziewał się. W czerwcu 1187 roku przekroczył Jordan armią liczącą jakieś 30 000 żołnierzy. Była to faktycznie wojna obliczona na wyczerpanie przeciwnika. Tymczasem urzędnicy kancelarii Saladyna napisali listy do kalifa i innych władców muzułmańskich. .cznie zwolniona za okupem.

podczas gdy inni. lecz wkrótce po powrocie kontyngentów krucjatowych do Europy Saladyn.wojownika ostatnich dni. lecz książęta ci (z których część była wyłącznie figurantami agresywnych frakcji. ty nim jesteś.pomocników krzyża] i WOH ska ich postąpiły naprzód. Zawalali swych współwyznawców-krzyżowcóia [dosł. z li tością. p\ błyskujące jak rogi słońca. Oczywiście (i to jest naprawdę najważnie sze w poemacie) cała chwała spływa na dom Ajji bidów i jego szlachetniego księcia Al-Kamila. W końcu krzyżowcy poddali Damiettę Al-Kamilowi w 1221 roku. Inny przypochlebiający się poeta pisze: Jeśli istnieje mahdi. którzy się poddali. w pewnej odległości na zachód od Damietty. Lecz w dłuższej perspektywie zostali skazani na klęskę bo nie ruszy szybko na Kair. zgadzali się w pogiął dach. który wp wadziłeś w życie religię Wybranego i Księgę. Alep-po. Po śmierci Saladyna jego imperium zostało podzielone między wrogich sobie krewnych. Nur ad-Din czy Saladyn. z większym lub mniej szym entuzjazmem. którego nie zliczysz an w całość ani w domyśle. wycieńczony latami walk z krzyżowcami. Zwykle. Nad nimi wszelkiego rodzaju kolczugi i zbroje.Sajf ad-Din al-Adil był sułtanem Egiptu w latach 1200-1218. jakby fale były dla nic statkami. nosili jedynie tytuł malika (króla). chociaż nie zawsze. Spadkobiercy Saladyna Sukcesy Saladyna były osiągnięte wielkim kosztem. składających się z tureckich oficerów i mameluków) byli zwykle bardziej zainteresowani opozycją wobec wszelkiej władzy zwierzchniej w łonie imperium ajjubidzkiego. Kiedy Al-Adil zmarł w sierpniu. związki Ajjubidów z krzyżowcami i początku XIII wieku są lepiej zrozumiałe . Jednakże działaniami obronnymi od początku kierował syn Sajf ad--Dina . Krzyżowcom udało się ostatecznie zająć Damiettę w listopadzie 1219 roku. krzyżowcy walczyli dobrze. kiedy pierwsze kontyngenty piątej krucjaty przybiły do delty Nilu w maju 1218 roku. Rankiem spotkaliśmy pod Damiettą potężny za stęp Eizantyjczyków [sic]. Brat Saladyna . Nawet jeżeli różnił ich język. mocno splecione ze sob I tak dalej przez następne dwadzieścia wersów Zdaniem poety. Poeta Ibn Unayn wykorzystał tradycyjną formę kasydy do wychwalania zwycięstwa: •wy Zapytaj uciekających na koniach w dniu bit czy nie znają naszego godła i naszych giętkich lanc. jak to czynili Zanki. lecz kosztem wywołania jeszcze jednej krucjaty. zdecydowaniu. ty. Hamy. Jednakże mimo heroicznego dziedzictwa 3 ladyna i ajjubidzkiego triumfu odniesionego p< Damiettą. Właśnie on sprawował nominalną władzę. władca Egiptu był uznawany przez resztę rodu za seniora i sułtana. Większość z nich podkreślała swe chęci prowadzenia dżihadu tak. a mu zułmanie traktowali tych. Al-Kamil odziedziczył po nim tytuł sułtana. ambicji i religii. ten czy inny książę ajjubidzki sprzymierzał się z Frankami w państwach fran-kijskich przeciwko innym członkom swego rodu. podczas gdy krewni Al-Ka w Syrii i Mezopotamii. wysłali swe wojska na pomoc Egiptowi. zmarł na febrę w 1193 roku. ansar as-salib . gubernatorzy Damaszku. Jego następcy byli ostrożni w kontynuowaniu nazbyt agresywnej polityki. Himsu i innych miast.Al-Kamil. która mogłaby przynieść im zdobycze terytorialne w Palestynie czy Syrii. Czasami istotnie.

okupował czasowo Jerozolimę. Jak już wspominaliśmy. miłość i picie wina. Słynny poeta Baha ad-Din Zuhajr (zm. prawie wszyscy przywódcy muzułmańscy wykorzystywali takie wojska. Kiedy w 1229 roku Al-Kamil. Prowadzenie wojny . Jednakże najbardziej krzykliwymi krytykami AIKamila byli inni książęta ajju-bidzcy. które są dowodem na dolce vita pod panowaniem niektórych Ajjubidów. As-Sahih Ajjub zdecydowanie polegał na swym oddziale mameluckim. W jednym z poematów opisuje. jego działanie spotkało się i szeroko rozpowszechnioną krytyką w świecie muzułmańskim. Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 255 religijne nie zezwalało na formalne zawarcie jakiegokolwiek trwałego pokoju z niewiernymi. jak odwiedzał tawerny i klasztory Egiptu ze swym ukochanym. Zasada pierworództwa nie miała w konfederacji ajjubidz-kiej szczególnego lub wręcz żadnego znaczenia. W ten sposób pozwalano na istnienie pośredniego dar as-sulh (terytorium rozej-mu). As-Sahih Ajjub zmarł. gdy było to im na rękę. między pozostającymi poza tym w ciągłej opozycji dar al-harb (terytorium wojny) i dar al-iskm (terytorium islamu). jednak wymogi handlu i rolnictwa sprawiły. poddał Jerozolimę Fryderykowi II. że negocjowano dziesięcioletnie (zazwyczaj) rozej-my i tworzono w niektórych rejonach wiejskie kondominia. w 1239 roku. Al-Kamil zmarł w roku 1238. dowodząc działaniami obronnymi w Al-Mansurze w delcie Nilu. pikniki. Kiedy krucjata Ludwika IX dopłynęła w 1249 roku do Egiptu. As-Sa-hih Ajjub już wcześniej. Bahrytach. w których muzułmanie i chrześcijanie współpracowali w administracji i przy pracach polowych. upijał się i wyobrażał sobie "mnichów o twarzach jak księżyc i giętkich kibiciach". W 1245 roku miał dołączyć i Damaszek do swych terytoriów. Nie wszyscy następcy Saladyna poświęcali się tak poważnie jak on działaniom wojennym i polityce. którzy ciągle trzymali się na wybrzeżu Palestyny. Chociaż muzułmańskie pr. którzy. dlatego też władzę nad Egiptem w roku 1240 przejął jego drugi syn . Następnie wprawiał ich w sztuce wojennej i indoktrynował w kulcie lojalności wobec siebie. byli gotowi do zawarcia taktycznego przymierza z chrześcijanami. lecz As-Sahih Ajjub kupił wyjątkowo dużą liczbę kipczac-kich niewolników tureckich ze stepów południowej Rusi. W walce z wro-f gimi mu książętami ajjubidzkimi i z chrześcijanami. 1258) przygotował diwan (antologię) poematów. Początek XIII wieku to wspaniały okres dla arabskiej literatury celebrującej przyjemności życia: uczty. zagrożony przez koalicję wrogich mu krewnych.As-Sahih Ajjub.w tekście potrzeby koegzystencji niż chęci p: dzenia dżihadu.

Propagandziści-cy-wiliści nie rozwodzili się nad faktami dotyczącymi jego uzurpacji. Podjęto środki zaradcze przeciwko spożywaniu alkoholu i narkotyków. Arsuf. starannie inwigilowano heretyków. odstąpił obydwa miasta Mongołom i uciekł na pustynię. Owoce zwycięstwa Kutuza zebrał jednak inny mameluk . W czasie swego panowania Bajbars wykazał nieokiełznaną energię w obronie Syrii na granicy Eufratu przeciwko niewiernym Mongołom. którzy pokonali Francuzów pod Al-Mansurą w 1250 roku. W styczniu 1260 roku przeszli Eufrat i wkroczyli do Syrii.siedzibę kalifatu ab-basydzkiego.Alamut. wnuka Czyngis-chana. W czasie serii kampanii w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIII wieku zajmowano zamki asasynów w Syrii. Pod koniec panowania Bajbarsa mapa Bliskiego Wschodu była zupełnie różna od mapy z lat dziewięćdziesiątych XII wieku.wzięli na siebie w dużym stopniu oficerowie mameluccy. jak i jego urzędnicy. by zmierzyć się z armią mongolską w bitwie pod Ajn Dżalut 3 września. gdy do Syrii wtargnęli Mongołowie. syna As-Sahiha Ajjuba . który zapewnił państwom frankijskim trochę oddechu. który przywłaszczył sobie sułtanat. Kutuzowi. co należało zakończyć. Zamordował on Kutuza i ogłosił się sułtanem Egiptu i Syrii. Sułtan ogłosił się opiekunem świętych miast Mekki. Antio-chię i Krak des Chevaliers.Bajbars. że jest skutecznym przywódcą wojennym. Klęska. Przejął też z rąk chrześcijan Cezareę. czymś. Kilka miesięcy później te elitarne oddziały zamordowały przyszłego dziedzica. ajjubidz256 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 ki władca Aleppo i Damaszku.Turan Szaha. on sam. jaką ponieśli Ajjubidzi w przeciwstawianiu się Mongołom. Jusuf an-Nasir. kiedy książęta ajju-bidzcy. W 1258 roku Mongołowie splądrowali Bagdad . W roku 1256 zdobyto warownię asasynów . Chociaż wojska mongolskie dotarły na Bliski Wschód już w latach dwudziestych XIII wieku i zajęły w latach czterdziestych dużą część Anatolii. pozostawiając . Tego rodzaju wzajemnie wyniszczający konflikt. Później został schwytany i zgładzony przez Mongołów. pozostało zebranie armii syryjskich i egipskich niedobitków i opuszczenie Egiptu. a pozostał nim. Az-Zahir Bajbars (1260-1277) został sułtanem dzierżąc sztylet mordercy. generałowie tureccy i kurdyjscy oraz rywalizujące frakcje mameluków walczyły o władzę nad prowincjami imperium ajjubidzkiego. dbali o przedstawianie tego wojskowego dżihadu jako części szerszego programu reformy moralnej i odrodzenia. był w pewnym sensie luksusem. byli opisywani przez ówczesnego kronikarza Ibn Wasila jako "templariusze islamu". Bajbars przejął ich księstwa. zdyskredytowała tę dynastię. Medyny i Jerozolimy. Mamelucy bahryccy. To działanie poprzedziło dekadę dotkliwych wstrząsów politycznych w Syrii i Egipcie. pod przywództwem Hulagu-chana. udowodniwszy. Kalifat ab-basydzki został ponownie ustanowiony pod opieką mamelucką w Kairze. zamiast tego kładli nacisk na skuteczność Bajbarsa jako przywódcy dżihadu. Ostatecznie. jednak bardziej systematyczny program podboju zaczął się w latach pięćdziesiątych. oficerowi mameluckiemu.

Egipt i Syria były teraz częścią jednego imperium. rozpoczynali forsowny plan treni wojskowego. Niemców. a następnie siłą nawrócono na islam. to jednak j wojska uderzeniowe składały się z mameluk W mameluckim sułtanacie Egiptu i Syrii (126 1517) w wyjątkowym stopniu najważniejsze dy wojskowe i administracyjne były monopolizowane przez mameluków. na wschi od Eufratu. bywania niewolników i rekrutowano coraz wie' szą liczbę Czerkiesów z Kaukazu. gdy wypuszczał strzałę. Ten skórzany wizerunek łódki byt wykorzystywany w średniowiecznym egipskim teatrze cieni. Nu Terytorium sułtana rozciągało się od granic bii do Armenii Cylicyjskiej. Ważnym ćwiczeniem było strzel Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 257 Łódka rzeczna z tucznikami mameluckimi klęczącymi z naciągniętymi lukami. Włochów i innycl Większość Europejczyków schwytano do niewo jako młodzieńców w czasie wojen w Ziemi Swi tej i na Bałkanach. Po pierwsze.tylko Hamę jako obciążone trybutem księstewko ajjubidzkie. lecz od lat sześćdziesiątych wieku nastąpił częściowy zwrot w polityce n. w górę i do tyłu do dyni umieszczonej na wysokim słupku. większość mamel ków przywożonych do Egiptu i Syrii była z chodzenia Turkami kipczackimi ze stepów polu niowej Rusi. Łucznik konny musiał puszczać lejce. Organizowane na . Chociaż pr: ważali Turcy i Czerkiesi. Praivdziwe i wyimaginowane zwycięstwa muzułmańskie nad krzyżowcami wysławiano w sztukach teatru cieni i w ludowych poematach. który służył także jako trening wojskowy. w szeregach mameluckic znajdowała się także znaczna liczba Europejcz ków .Węgrów. specjalnym naciskiem na to. układankę księstw post-seldżuckii zastąpił ilchanat mongolski. arystokratycznego sportu. Podobnie. Młodzi mamelucy. Musieli przecinać bryłki cukru kawałki mieczami jakieś 1000 razy dziennie. Nieszczęśliwe wypadki zdarzały się też powszechnie w czasie gry w polo. jak strzelać do z siodła. czy też w czasie wypadów p rackich. chociaż emirowie Saladyna byli głównie wól: urodzonymi Turkami i Kurdami. a według jednego ze źródeł Alp Arslan w swej armii w czasie bitwy pod Manzike: w 1071 roku 4000 mameluków. zgromadzeni w cyta> w Kairze. Nie było niczym niezwyczajnym. Wydaje się. Sułtanowie mameluc cy powszechnie dysponowali większymi i lepie przygotowanymi wojskami niż ich ajjubidzc] poprzednicy. aby oddać strzał i prowadzić konia kolanami. ab wykształcić mięśnie ramion. Niewolnicy na koniach Seldżucy wykorzystywali żołnierzy mameluc-kich. że nowicjusze ginęli zderzając się ze słupem. Uczono ich jazd konnej na oklep i strzelania z łuku z konia.

kampania prowadzona przeciwko państwom frankijskim była przedłużającą się wojną obliczoną na wyczerpanie przeciwnika. a Trypo-lis w 1289 roku. podobnie jak rozłożeniu maszyn oblężnłczych i prowadzeniu wojska. Dosłownie furusijja oznacza umiejętność jazdy konnej. Kiedy ostatecznie syn i następca Kalawu-na .Al-Aszraf Chalil (1290-1293). At-Tarsusi twierdził. dokonać koniecznych rytuałów oczyszczenia. ruszył w stronę Akry w 1291 roku.Badr ad-Din Baktut ar-Rammah opowiada się za rodzajem samoinwestytury wśród rycerstwa dżihadu. aby pomóc Saladynowi w jego walce z niewiernymi. była kontynuowana przez sułtana Al-MansuraKalawuna (12801290).wielką skalę wyprawy na polowania pełniły podobną funkcję zarówno u mameluków. podkreślające ważność tych talentów dla prowadzenia dżihadu w służbie Allaha. W późniejszym dziele. jego 258 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 autor . która zaczęła się w 1263 roku. odszkodowania za towary z rozbitych statków i bezpiecznego przechodzenia kupców przez granicę. Księga wiedzy o umiejętności jazdy konnej. jak i u Mongołów. lancy. Pisze. Zdobył on Margat i Marakleę w 1285 roku. że w ciągu tych dziesięcioleci mamelucy wprawili się w podkopach oblężniczych i w coraz większym stopniu wykorzystywali machiny wojskowe do miotania pocisków. Tak na przykład. powinien udać się na brzeg morza. że jego podręcznik łucznictwa jest napisany. Wydaje się również. zabrał ze sobą sznur siedemdziesięciu dwóch machin oblężniczych. a kampanie oblężeń były urozmaicane okresami rozejmu. Kształtowanie wyedukowa-nej elity wojskowej XIII i XIV wieku tłumaczy powstanie dużej liczby traktatów na temat furusijja. Wielu z nich uczono czytać i pisać. ponieważ rozmaite klauzule dotyczą zakładania punktów celnych. Mameluków uczono także języka arabskiego i kształcono w zagadnieniach islamu. że jeśli ktoś pragnie zostać świętym wojownikiem (mudżahid). Mówią nam sporo o społeczeństwie syryjskim w XIII wieku. a później działa. Przetrwało wiele dokumentów rozejmowych. Autorzy powszechnie zaopatrywali takie dzieła we wstępne hymny pochwalne. zwrócić się do Boga i zanurzyć trzy razy w wodzie przed odmówieniem modlitwy. Upadek Akry na . łuku. Mimo rosnącego profesjonalizmu i poświęcenia armii mameluckiej. w tym użyciu miecza. Mamelucy dysponowali do tego momentu tak wielkimi wojskami. zawracania zbiegłych niewolników. lecz dzieła tego typu były poświęcone nie tylko obchodzeniu się z końmi. że chrześcijanie nie ośmielili się zmierzyć z nimi w otwartej bitwie. wyprać swe rzeczy. wspólnego opodatkowania obszarów przygranicznych. lecz wszystkim umiejętnościom potrzebnym w czasie wojny. Długo przeciągająca się ofensywa Bajbarsa przeciwko warowniom frankijskim.

cz sami pod przywództwem kaznodziejów sunni iii 259 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 Hulagu. a później także dla Mongołów. napisany pod koniec XIII wieku przez Ibn alWasitiego. Napój. pod najmniejszym pretekstem burzył chrześcijańskie kościoły. W okresie mameluckim sporadyczn zdarzały się przymusowe nawrócenia na islai chrześcijańskich urzędników . Trzyma luk refleksyjny. trwały powtarzające się kampi nie protestów przeciwko kontynuowaniu pr: nich takiej pracy. Antychrześcijari-ski traktat. 1300 i 1305. W latach następujących bezpośrednio po upadku Akry. chrześcijanie żyjący pod władzą muzułmanów ucierpieli w okresie krucjatowym. że zajęcie przez niego Akry może sprowokować nową krucjatę. których jednym z celów było przyjście z pomocą i wsparciem rodzimym chrześcijanom . aby zapobiec ich wykorzystaniu jako bazy dla przy-j szłych ekspedycji chrześcijańskich. Podejrzewano ich. armie mameluckie zwróciły swą uwagę na heretyków i grupy chrześcijan na wyżynach Syrii i Libanu.chociaż wymi szone nawracanie chrześcijan i żydów jest żak zane przez prawo muzułmańskie . przedstawiony na szesnastowiecznej miniaturze perskiej. niem im władzy mameluckiej. Al--Aszraf Chalil upamiętnił swe zwycięstwo na fres-! ku na cytadeli kairskiej. Łuk i strzała to turecko-mongolskie symbole władzy królewskiej. systematycznie burzył wszystkie frankijskie miasta i porty na wybrzeżu Palestyny i Syrii. Tak to krucjaty. W następnych dziesięcioleciach często używano gotyckich kolumn i innych zdobyczy z Syrii do przyozdobienia meczetów w Kairze. mongolski ilchan z Iranu (1256-1265). kich. że w czasie panowa: Bajbarsa mieszkańcy Akry zaangażowali chrzi cijańskich podpalaczy do spalenia części Po obaleniu Fatymidów chrześcijanom nie powii rżano już wyższych stanowisk w armii. obawiając się. że są szpiegami czyli czymś w rodzaju piątej kolumny dla Franków.a tłum. nauczony doświadczeniem Saladyna. którzy ciągle opierali się przed narzucę-. przedstawiającym wszystkie zdobyte warownie chrześcijańskie. Szczególnie ma-ronici ucierpieli z powodu skierowanych przeciwko nim kampanii w latach 1292. i chocii ciągle pracowali w biurach podatkowych Di maszku i Syrii. podaje. Al-Aszraf Chalil. Frankijskie kościoły i pałace były plądrowane. Czasami byli oskarżani o w korzystywanie swej pozycji do gnębienia muzu manów. Mówiąc ogólniej. który spożywa to prawdopodobnie kumys (sfermentowane kobyle mleko).rzecz sułtana mameluckiego poprzedził chrześcijańską ewakuację pozostałych miast i warowni.

Królowie taifa byli tak przestraszeni. to jednak ciągle istnia-J ła między nimi znaczna różnica kulturowa. iż poprosili o pomoc Ibn Taszufina w Afryce Północnej. Ibn Taszuf in. że niektórzy z nich obawiali się Almorawidów tak samo jak chrześcijan. Al-Andalus Podczas gdy w Palestynie. nastąpiło rozbicie Al-Andalus (muzułmańskiej Hiszpanii) na wiele księstw. Syrii i Azji Mniejszej wojska muzułmańskie w XII i XIII wieku uzyskały kosztem chrześcijan stałe zdobycze. którzy. W1085 roku Alfons VI z Leonu zajął Toledo. zauważył: "Wolałbym raczej być poganiaczem wielbłądów [w Afryce Północnej] niż świniopasem [pod władzą chrześcijan]". który jako pierwszy podjął tę decyzję. Po upadku hiszpańskiego kalifatu umaj-jadzkiego i zdobyciu Kordoby przez wojska Berberów w 1031 roku. Cho-l ciąż muzułmanie hiszpańscy desperacko potrze-j bowali pomocy wojskowej tych dzikich i kędzie. poświęcając się dżihadowi. władca Sewilli. później największe miasto w Hiszpanii. nie byli rodziną. nawet mimo to. zdobył władzę stojąc na czele wojującego ruchu sunnickiego odrodzenia religijnego. Nauka głoszona przez Almorawidów kładła nacisk na wyższość dosłownej interpretacji prawa religijnego. zamieszkiwanych wyłącznie przez pobożnych ochotników świętej walki. Almorawi-dzi. wywołały długoterminowy efekt w postaci bezpowrotnego osłabienia ich chronionego statusu w społeczeństwie muzułmańskim. była muzułmanami. ufortyfikowanych miejscach odosobnienia. Almorawidzi . muzułmanie od końca XI wieku tracili terytorium. których objęły krucjaty. Jednakże nadzieje krzyżowców na otrzymanie znacznej pomocy wojskowej od rodzimych chrześcijan na Wschodzie nigdy się nie spełniły. Dla-J tego też dokonane przez Almorawidów : Andaluzji nie było powszechnie dobrze wid ne wśród ich współwyznawców. lecz grupą mężczyzn. w Egipcie. czyli ugrupowanie królów. w Hiszpanii. czy poprawniej Al-Murabitun.j rzawych koczowników. na przeciwnym krańcu Morza Śródziemnego. Chociaż większość Arabów.na Wschodzie. Przywódca Almorawidów. Większość z wczesnych rekrutów ruchu pochodziła z berbe-1 ryjskiej konfederacji plemiennej Sanhaga. iii 260 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 Jezus dokonuje cudu przemienienia wody w wino na ilustracji z trzynastowiecznej arabskiej ewangelii apokryficznej. żyli w ribatach. aby oprzeć się postępowi chrześcijańskiemu na północy i na ogół woleli raczej płacić trybut niż walczyć. Syrii i Iraku ciągle mieszkały wspólnoty arabskich chrześcijan. Królom tym brakowało środków. rządzonych przez taifa. Ich zwolennicy byli wybitnie nietolerancyjni wobec chrześcijan i żydów. prześladowali też sufich. Al-Mutamid.

która stanęła na czele . jeszcze mniej popularna niż wcześniejsza almirawidzka. prowadzili niepewną politykę równoważenia wpływów chrześcijan z północy i sułtanów Maroka z dynastii Marynidów. Od początku XIII wieku władzy Almohadów w Maroku przeciwstawili się Marynidzi. Walencja . lub dokład-lej Al-Muwahhidun (wyznawcy imienia Boga Je-ynego).w 1238. kładli ogromny acisk na jedynos'ć Boga. którzy przejęli tam władzę. Ibn Dżubajr. Jednocześnie oku-jacja przez Almohadów tego. W 1212 roku Alfons VIII zadał wielki cios Almohadom w bitwie pod Las Navas de Tolosa. Lecz Alarcos było ostatnim większym zwycięstwem muzułmanów w Hiszpanii i potem chrześcijańską rekonkwistę wznowiono z mniej więcej tą samą siłą. kiedy indziej przynaglali Marynidów. co zostało z Al-An-dalus. od roku 1125 ich siedzi-ę w Afryce Północnej atakował nowy ruch od-odzenia religijnego. podejmującymi każdy wysiłek dla wychwalania Jego imienia. manife-towania Jego misji i wspierania Jego religii". jak sugeruje ich miano. jeśli w ogóle. Jego wy-nawcy wierzyli. Almohadzi. i oczyszczą je: "Oby Bóg wkrótce leczył to przez oczyszczenie. i dłuższej perspektywie nie zdołali odwrócić l postępu chrześcijańskiego na Półwyspie. Ruch Almoha-ów znalazł popleczników w konfederacji berbe-yjskich plemion Masmuda. był jego entuzjastycznym zwolennikiem głosił. partią Boga. Otwarto tym drogę dla następnych chrześcijańskich zdobyczy. że Almohadzi zajmą pewnego dnia Mekce i Medynę. Chociaż Almorawidom udało się zająć całą Al-Andalus do 1110 roku. była. lecz nie udało im się odzyskać Toledo. Na moment udane prowadzenie przez nich dżihadu na Zachodzie wywołało porównanie z działaniem Salady-na na Wschodzie. Książęta arabscy z dynastii Nasrydów. Uda 261 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 m się jednak dołączyć terytoria królów taifa do wego imperium. obronami sanktuarium Boga Wszechmogącego. W czasie panowania Abd al-Mumina (1130-1163) Almohadzi zajęli wszystkie ziemie Almo-rawidów w Afryce Północnej i przeprawili się do iiszpanii. które odsunie te gubne herezje od muzułmanów za pomocą mie-za Almohadów. muzułmański ielgrzym z Hiszpanii do świętych miejsc Al-Hi-żazu.c nieśli szybkie zwycięstwo pod Sagragas w 108 roku. wspierany przez różne gru-y plemion berberskich. ogłosił się nieomylnym mahdim. aby przybyli i poprowadzili w Al-Anda-lus nowy dżihad. Założyciel. a Sewilla w 1248. Almohadzi odnieśli zwycięstwo pod Alarcos nad Alfonsem I Kastylijskim w 1195 roku. W odróżnieniu od Al-norawidów prześladowali zwolenników dosłow-ej malikickiej szkoły prawa religijnego i opowia-ali się za doktrynami sufickimi. ludźmi prawdy i szczerości. Tam chrześcijańscy królowie wykorzystali rozdrobnienie władzy Almorawidów do dokonania kolejnych zdobyczy. zatro-kanymi o Jego zakazy. Kordoba upadła w 1236 roku. którzy są wyznawcami wiary. że dokonuje cudów. Czasami płacili trybut chrześcijanom. grupa. w tym rozmawia z umarłymi. Po upadku Sewilli pod władzą muzułmańską pozostawał jedynie górzysty południowy obszar Granady. Ibn Tu-mart.

po zdobyciu miasta przez chrześcijan. który zaczął się od lat czten stych XIV wieku. zajęty prz . Triumfujący nomadzi zakładają swą własną dynastię. ponieważ tylko Europejczycy posiadają wystarczającą dyscyplinę. główny t most między Hiszpanią a Afryką. Almoha-dów i Marynidów w Hiszpanii i Afryce Północnej. W jego interpretacji osiadłe cywilizacje podupadają. Zauważył także. Ibn Chaldun był skłonny uważać wczesne triumfy krzyżowców tylko za szczególny aspekt rosnącej od XI wieku morskiej przewagi chrześcijan na Morzu Śródziemnym.Berbe-rów Zanata. Tę wizję historii zasadniczo ukształtowały rozważania Ibn 262 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 Na tej ilustracji. w nieunikniony sposób padając ofiarą nomadów. że centrum władzy powinno przesunąć się na północ prawdopodobnie na terytoria Franków czy Turków osmańskich. aby utrzymać szyki. chrześcijanin i muzułmanin siedzi} twarzą w twarz. Marynidzi nato miast mieli inklinacje do traktowania Granady] jak gdyby była jedynie wysuniętą linią obrony id własnych posiadłości w Afryce Północnej. który przyjęli. pochodzącej z dzieła poświęconego szachom. którą czasami udawało się osiągać w średniowiecznej Hiszpanii. lecz w ciągu niewielu pokoleń ich wigor i asabijją zostają strawione przez osiadły styl życia. Współpraca Marynidów i Nasrydów przeciw ko władcom chrześcijańskim była nieróv ponieważ Nasrydzi podejrzliwie patrzyli na i bicje Marynidów w Hiszpanii. Up dek Marynidów. Chalduna na temat kolejnych szczęśliwych i nieszczęśliwych kolei losu Almorawidów. Jeżeli chodzi o jego własne czasy. pozostawił Granadę bez i tecznych sprzymierzeńców. Mimo to wiele arabskich dzieł poświęconych szachom podkreślało wartość tej gry jako ćwiczenia ze strategii wojskowej dla wojowników dżihadu. Do 1275 roku całe Maroko znalazło się w rękach Marynidów. a później od czasu do czasu władcy marynidzcy brali udział w świętej wojnie w obronie Granady. teoretyzował. Algeciras. Chociaż urodził się w Tunisie. Odzwierciedla to prawdopodobnie convivencia czyli koegzystencję między chrześcijanami i muzułmanami. Ibn Chaldun (1332-1406) był największym i najbardziej oryginalnym średniowiecznym muzułmańskim myślicielem historycznym. którzy są obdarzeni asabijją (naturalną solidarnością) i których często inspiruje religia. że władcy Afryki Północnej są zmuszeni uciekać się do angażowania europejskich żołnierzy najemnych. sporządzonego dla Alfonsa X Kastylijskiego. jego przodkowie uciekli do Afryki Północnej z Sewilli. Ibn Chaldun rozwinął cykliczną filozofię historii.

Ibn Ijas. że w 1419 r. daremnie szukał pomocy Mameluków czy Osmanów. Z okazji wielkich zwycięstw czasami wystawiano je na widok publiczny. ponieważ ludzie pobożni mają także obowiązek opierania się tym . lecz do lat dziewięćdziesiątych XV wieku sułtanowie mameluccy. Ten stosunkowo błahy triumf szczegóło upamiętniły pompatyczne inskrypcje w jego cz ści pałacu Alhambra pod Granadą. był przechowywany w mameluckim arsenale w Aleksandrii. Ibn Tajmijja (1263-1328). aby utrzymać dżihad na pierwszym miejscu planów politycznych sułtanatu mameluckiego. niewiele mogli pomóc odległej Granadzie. Połączenie Kastylii i Aragonii w 1469 roku przypieczętowało na dłużej los Granady. jakie stwarzali im Turcy osmańscy przy północnej granicy oraz Portugalczycy na Oceanie Indyjskim. Ibn Tajmijja opowiadał się za powrotem do prostoty zasad 264 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 i praktyk wczesnego islamu i oczyszczeniem go ze wszystkich nie dających się zaakceptować nowinek. W 1335 ilchanat. brano muzułmańskie fortece jedną po drugiej. W ręce muzułmanów wpadły wielkie ilości oręża krzyżowców. prowadzonej przy intensywnym wykorzystaniu artylerii. Imperium mameluckie W XIV i przez większą część XV wieku sułtanat mamelucki stanowił największą siłę na wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego. jeden z najważniejszych myślicieli religijnych późnego średniowiecza. ma na klindze arabską inskrypcję oznaczającą. Algeciras było ednak jednym z bardzo rzadkich zwycięstw muzułmanów odniesionych nad chrześcijanami w XIV wieku. zrobił więcej niż ktokolwiek inny. jakie kiedykolwiek dotknęły islam. został odbity władcę nasrydzkiego Muhammada V w 13 roku. Pochodzący z Egiptu kronikarz. Chociaż Mongołowie powtarzali próby podbicia mame-luckiej Syrii. sięcioletniej kampanii od 1482 do 1492 roku. prawdopodobnie pochodzący z Italii. W dzieTen miecz krzyżowca. opisał upadek Granady jako jedną z naj straszniej szych katastrof. rozpadł się. zaniepokojeni zagrożeniami. że chrześcijanie i jawni heretycy nie są jedynym celem dla dżihadu. znany także jako Boabdil (lata 1482.chrześcijan w 1344 roku. lecz w końcu został zmuszony do negocjowania poddania samego miasta Granady w 1492 roku. Nauczał. dręczony sporami o sukcesję po śmierci Abu Sai'da. Ostatni władca Muhammad XI.1487-1492). W1322 roku przedstawiciele sułtana mameluc-kiego An-Nasira Muhammada i irańskiego ilcha-na Abu Sai'da zawarli pokój. żadna z nich się nie powiodła.

Splądrowanie Aleksandrii było jedynu najbardziej spektakularnym z długiej serii naja dów w delcie Nilu począwszy od XI wieku. miały mniej sz scia. został zamordowany w następny roku. Władcy muzułmańscy. których powodzenie w znacz stopniu zależało od przemysłu. Stało się tak i tylko dlatego. jak i ziemskich interesów muzułmanów. a zdesperowani sułtanowie. 286). który prowadził interesy w Syri i Egipcie. Twórcami nowej fali dzieł poświęconycl furusijja byli podżegacze wojenni. przeto szkoda dla muzułmanów jest olbrzymia. a więcej Czerkiesów. nie pragnący podejmować dżihadu przeciwko Europie. a ich armie robiły mało. Dla władcy czy żołnierza odstąpienie od dżihadu było największym grzechem. zgodnie z praw muzułmańskim. Krucjata króla Piotra I z Cypru i splądrowa-l nie przez niego Aleksandrii w 1365 roku (pati s. mię scowi chrześcijanie zostali obciążeni uciążliw mi podatkami. lecz Rosetta. nie mogli być niewolnikan Barkuk. przez zaniedbywanie swego obowiązku walki za nich". zadały poważny cios prestiżowi dynastiil Mameluków. lecz dlatego. Jego panowan (1382-1399) zapoczątkowało okres poważ: niepokojów i konfliktów między frakcjami i . w których pokładano nadzieję. jest nieumiarkowany i marnotrawny. na ziemiach Mamę luków aresztowano europejskich kupców. Mul sto odbudowano i ciągle jest jednym z wielkie! portów Morza Śródziemnego. kupowanie mameluków pod koniec XIV wieku stało się bardziej kosztowne. Nie tylko w granicach sułtanatu zmarło mnóstwo ludzi. W roku 1347 czarna śmierć dotarła do Egiptu i Syrii od strony stepów południowej Rusi. zaczęli przyspieszać trening swych młodych rekru-l tów. aby podtrzymać liczebność armii. że in nawrócili się na islam. lecz w rzecz wistości nie istniało już dłużej znaczące względem politycznym lobby opowiadające si| za dżihadem. Jednakże w pierwszej połowie XIV wieku sułtanowie mameluccy byli zainteresowani szczodrym finansowaniem programu wznoszenia budynków i równie szczodrym dworskim ceremoniałem. i wtedy. na których zdobywano młodych kip-czackich niewolników. byli głównie zaabsorbowani handlem z Wenecją i Genuą. ograniczając swe działania wojskowe do dochodowych ekspedycji-najazdów na chrześcijańskie królestwa Cylicyjskiej Armenii i chrześcijańskiej Nubii. jaki może ewentualnie popełnić muzułmanin: "Jeżeli ktoś z tych.władcom. mietta i Tinnis. lecz nie udaje im się stosować prawa religijnego z wszystkimi jego rygorami. W 1370 roku zawarto pokój z CM prem. Poczynając od lat sześćdziesiątych XIV wiJ ku. że wielu Kipczaków na stepad zmarło z powodu zarazy. lecz zaraza zniszczyła też ziemie stepowe. którzy nazywają się sami muzułmanami. mameluk pochodzenia czerkieskieg przywłaszczył sobie sułtanat. Po krucjacie. wykorzystując do formalnego zatwie dzania swych decyzji sułtana-dziecko. AlAsz fa Szabana. Wielu zakupionych mameluków zmarło z powodu zarazy przed ukończeniem treningu wojskowego. Później epidemie zarazy spustoszyły ziemie mameluckie w odstępach od pięciu do ośmiu lat. sułtanowie mameluccy kupowali mniej' czaków. Wyludnienie zmniejszyło także odbieranej przez sułtana i jego emirów dochody z rolnictwa Wśród mameluków stały się powszechne strajki] płacowe. aby rozszerzać dar al-islam. W konsekwencji. ponieważ tacy powodują wielki uszczerbek zarówno dla religijnych. a na rozkaz emira Jalbughy Chassakiego zbudowano flotę w celu odwetuJ Lecz Jalbugha.

jak się zdaje -za sułtana Al-Mu'ajjada Szajcha (1412-1421). Cypr. Pragnął także pośrednio pomóc Osmanom. że ci ostatni znaleźli się o wystrzał armatni od 266 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 wyspy. Wojna morska między muzułmanami i chrześcijanami była w większym stopniu sprawą piractwa niż pobożności. Wczesny atak na Rodos w roku 1440 był nieledwie przypadkową akcją. służył jako baza dla chrześcijańskich krzyżowców i piratów. meluków kipczackich i czerkieskich. Późniejsza odbudowa armii mameluckiej. Z drugiej strony. przypuszczalnie prowadzi wojnę z poddanymi wymyślonego chrześcijańskiego władcy Księdza Jana. podczas gdy na wschód od mameluckiego władcy Kairu Morze Czerwone jest dosłownie pomalowane na czerwono. jak flota egipska najechała Cypr w 1425 roku. które trwały w czasie panowania jego syna. armia mamelucka spustoszyła wyspę i pojmała króla Jana następnego roku. Chociaż . Odtąd Cypr stał się terytorium trybutowym sułtanatu. Na skrawkach pergaminu przedstawionych tutaj sułtan Babiloine (tzn. wyczerpała jego zasoby. potężny człowiek. przyszły zdobywca sporej części świata -Tamerlan (Timur). W czasie niepewnego sułtanatu An-Nasira Faradża turecko-mongolski możno-władca. Muzułmańska flota wojenna wypłynęła na Morze Śródziemne w sile największej od czasu pełnego rozkwitu Fatymidów. z determinacją pragnął położyć kres piractwu chrześcijańskiemu we wschodnich rejonach Morza Śródziemnego. AnNasira Fara-dża (1399-1412). szczególnie na początku XV wieku dla piratów kataloriskich.Atlas Kataloński (rok 1375) przedstawiał korzystającym z niego typową średniowieczną mieszaninę faktów i fantazji na temat Azji i Afryki. przedstawiony na zachód od niego. Jedną z najbardziej uderzających cech odrodzenia mameluckiego w XV wieku jest stworzenie w czasach Barsbaja i jego następców skutecznej floty wojennej. która zaczęła się . w której zaatakował posiadłości chrześcijan na południowym wybrzeżu Azji Mniejszej. przyniosła najbardziej oczywiste efekty w czasie panowania Al-Aszrafa Barsbaja (1422-1437). Druga wyprawa w 1443 roku. Kairu). Sułtan Az--Zahir Sajf ad-Din Dżakmak (1438-1453). Po tym. a jego królowie nie zatrudniali portowych piratów. W latach czterdziestych XV wieku Mamelucy zwrócili swe siły przeciwko Rodos. jest dokładnie opisany jako potężny władca w regionie. Lecz zajęcie przez Mame-luków portów na syryjskim wybrzeżu sprawiło. najechał Syrię i splądrował Damaszek (1400-1401). od czasu zajęcia go przez króla angielskiego Ryszarda I w 1191 roku.

W tej wojnie zwyciężyli Mamelucy. ponieważ Mamelucy hamowali walkę Selima z chrześcijanami i szyickimi schi-zmatykami. to korpusy janczarów walczyły przede wszystkim jako piechota. po części dzięki udanemu wykorzystaniu artylerii. jednak jej wojska zostały wkrótce pokonane. i z tego powodu ich wcześniejszy zapał do toczenia świętej wojny w tym rejonie miał ostygnąć na dłuższy c/as. posunął się do ogłoszi nią samego siebie opiekunem świętych miej: Mekki i Medyny. lecz gdzie indziej popadali w przejściowe konflikty. gdzie wspierali rywalizujące księstwa turkmeriskie. odniesione pod Mardż Dabik w północnej Syrii w 1516 roku i Rajdanijją w Egipcie w 1517 roku. Chociaż ci elitarni janczarzy z gwardii honorowej w paradnych mundurach z XVI wieku są tutaj przedstawieni na koniach. Jedynie do Boga należy ostateczny koniec wszelkich rzeczy". chociaż pewną rolę odi ły także zdrady i dezercje w szeregach mamelui kich. Mameluków i sułtanów osmańskich łączył wspólny interes zwalczania chrześcijańskich krzyżowców i piractwa we wschodnich rejonach Morza Śródziemnego. którzy przyłączyli się i Osmanów na kresach terytorium bizantyjskiej aby wziąć udział w dżihadzie i zdobyć łupy .: W1516 roku sułtan turecki Selim Groźny (1512-1520). Wzrost potęgi Osmanów Turcy osmańscy są po raz pierwszy wspon jako posiadacze terytorium w rejonie Bursy i początku XIV wieku.trzecia i ostatnia ekspedycja w 1444 roku faktycznie próbowała oblegać fortecę na Rodos. Mniejszej w następstwie upadku sułtanatu se! dżuckiego z Ar-Rumu i wycofania się sił mon skich z tego obszaru. obawiając się. że Mamelucy mogliby znaleźć powód do sojuszu z nowymi władcami Iranu . Potulni prawnicy Selima ogłosili tę wojnę dżihadem. uprzedził ich uderzenie. Seli przyłączył Syrię i Egipt. Chociaż walkę o panowanie w tym rejonie toczyli po większej części w ich imieniu klienci. to Mamelucy zmierzali ku bezpośredniej walce z Osmanami w latach 1486-1491. Zwycięstwa osmańskie. Ostatni sułtan mamelucki Tuman-baj. Zgodnie ze słowami ówczesnego kronikarza muzułmańskiego "cele wojsk nie zostały zrealizowane. W następnych dziesięciolecia Osmanowie potrafili poszerzyć swe terytoriui o dużą część wybrzeża Afryki Północnej. Jednakże we wczesnej histc rii Osmanów jest wiele legendy i nie jest jasn czy pierwsi bejowie osmańscy byli przywódca naturalnego plemienia i czy masy ich zwole ków stanowili ghazi. Problemy ekonomiczne Mameluków pogłębiła obecność Portugalczy-l ków na Oceanie Indyjskim i portugalskie próby zablokowania Morza Śródziemnego i pozbawienia Egiptu dochodów z handlu przyprawami. zosi powieszony na Bramie Zuwajla w Kairze. W 1446 roku francuski kupiec. Ja-cques Coeur. szczególnie w południowej i wschodniej Turcji. Osmańskie bejlikaty (księj stewka) były jednymi z wielu założonych w. a ich głównym uzbrojeniem były łuki albo muszkiety. Jednak tak długo trwający konflikt wyczerpał skarb Mameluków. wynegocjował na Rodos pokój między Mamelukami a joannitami.dynastią szyickich Safawidów. ani też nie wrócili z jakimś rezultatem. były w znacznej mierze spowodowane osmańską przewagą lt czebną i logistyczną. .

który ogłosił siebie sułtanem. lecz długo jeszcze stolica osmańska znajdowała się tam. poświęconego Siedmiu Grzechom Głównym. lecz nawet . że posiadają najlepszych mieszkańców Rumu (tj. że etyka ghazich odegrała poważną rolę w kilku innych bejlikatach. Szajch pokazał emirowi maczugę.. że jeden z emirów Aydin otrzymał tytuł zi z rąk szajcha bractwa mawlawijja czyli "tańczących derwiszów". pierwszego z Osmanów.wierzą. W następstwie tego w 1344 roku morska liga krucjatowa wybrała za swój Umura w należącym do Aydin porcie w S nie. Trzęsienie mi w Gallipoli w 1354 czy 1355 roku pozwo Osmanom zająć to wybrzeże i zapewniło . chełpią się. znajdując przyjemność w braniu niewolników. zajmując się mordowaniem. sufi odegrali ważną rolę w głoszeniu dżihadu. Ekspansja osmańska w północno-zachodniej Anatolii nabrała tempa za panowania Orhana (ok.co za odejście z właściwej drogi . z których tyli część była na służbie Osmanów. Bursa poddała się Orhanowi. przedstawiającej ucztującego księcia turecko--mongolskiego. Ilustracja obżarstwa. później zabiję wszystkich wrogów wiary". z których portów morscy ghazi wyruszali niszczyć statki chrześcijańskie. że Bogu podoba się ich bój. plądrowaniem . Późne źródła osmańskie opisują. którą ten ostatni położył sobie na głowie. Jego ekspansja terytorialna odbyła się kosztem Bizancjum. Jest to najwcześniejsza znana w Europie kopia malarstwa perskiego. Tymczasem jeźdźcy tureccy. grabieżą. "ci nikczemni ludzie. jak i sąsiednich bejlikatów. gdzie rozbijano namioty beja. że Bóg ich pochwala". a następnie oświadczył: "Tą maczugą najpierw opanuję swoje namiętności. Gdziekolwiek byli beduini czy ghazi. jest tak naprawdę oparta na perskiej miniaturze.. znienawidzeni przez Boga i podli. Na Zachodzie uznano najpierw. łukiem i rozpustą. W Anatolu. Żyją mieczem. pochodząca z czternastowiecznego włoskiego dzieła. w 1326 roku.. mężczyźni. który dostał się do tureckiej niewoli w 1354 roku. bejowi osmańskiemu. 1324-60). Bizantyjczyków) dzięki swej miłości do Boga . szczególnie nadbrzeżnych Aydin iMente§e. walczyli w zaufaniu. że morski bejlikat Aydin sprawia większy problem niż Osmanowie. Jest jednak jasne. i nie tylko dopuszczają się tych zbrodni.znaleźć męczeńską śmierć. Zgodnie ze słowami Grzegorza Palamasa. którzy walczyli dla pierwszych bejów osmańskich. prawdopodobnie Tamerlana.. metropolity prawosławnego. przeszli Da: nele i działali na Płaskowyżu Adrianopolskim od lat czterdziestych XIV wieku. jak w innych miejscach.

Chociaż Murad został zabity w bitwie. lecz kiedy to źrói okazało się niewystarczające. lecz zajęcie przez Osma-lów Adrianopola w 1369 roku przywróciło ich >ozycję w Europie. jego syn.Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 269 Dla sułtanów osmańskich uszyto wiele koszul z talizmanami. >ierwszą bazę na zachód od Dardaneli. Pierwotnie zastęp janczarów (dosłownie leni gen czyli "nowe wojsko") rekrutowano z :hrześdjańskich młodzieńców wziętych do nie-roli w wojnach bałkańskich. aby odbyć ćwiczenia ako niewolnicy wojskowi. były to dobra. Chociaż janczarzy uważali za stosowne opi-iywanie samych siebie jako "wybranych przez liebiosa żołnierzy islamu". pochodzący z chrześcijańskich wiosek imperium osmańskiego. tlum. że mistyczne litery. zgodnie z wzorami wybranymi przez astrologów i numerologów. 270 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 Kampania Murada I w Europie i posuwanie się jego wojsk w stronę Dunaju doprowadziły do utworzenia koalicji chrześcijańskich księstw na Bałkanach. większość janczarów otrzymała muszkiety dopiero pod koniec XVI wieku. Akinci czyli jeźdźcy lekkiej kawalerii. pomogli wypełnić szeregi osmańskie. Najlepsi młodzieńcy rekrutowani tą drogą weszli do służby dworskiej. Janczarzy byli w pewnym sensie odrzutami z systemu dev§irme. którzy walczyli za udział w łupach. cyfry.). chociaż mniej zdyscyplinowana. magiczne figury i znaki kabalistyczne ochronią sułtanów przed śmiercią na polu bitwy i innymi niebezpieczeństwami. Istniała też. gdzie przygotowywano ich do wyższych urzędów. Bajazid I (1389-1402). Jednakże elitę armii osmańskiej tworzyli sipahi*. podobna i liczniejsza. Chociaż w XV wieku tworzyli zasadniczo zastęp łuczniczej piechoty i chociaż niektóre wojska wyposażono w broń ręczną już od lat czterdziestych XV wieku. znana jako yaya. Gallipoli dobyła następnie krucjata prowadzona przez \madeusza z Sabaudii. Tkano je z bawełny. byli na siłę wcie-ani do wojska i zabierani. nie można wyolbrzy-niac znaczenia tych średniowiecznych wojowni-ców. Przypuszczano. znany także jako Yil-dirim . W systemie dev$irme chłopcy. z których mieli prawo otrzymywać dochody. którzy pełnili służbę wojskową w zamian za cesję timar. lnu i jedwabiu. formacja piechoty złożonej z wolno urodzonych. W czasie panowania Mura-lal (1362-1389) podbito Trację i Macedonię. Zwani w Europie spahisami (przyp. wolno urodzeni kawalerzyści. Jednakże ich połączone wojska poniosły klęskę w bitwie na Kosowym Polu (rok 1389). między 8 i 15 okiem życia. poczynając od cońca XIV wieku nastąpił zwrot w stronę dev§ir-me.

a nawet więcej niż stracili w 1402 roku. Prowad na przez Bajazida w Anatolii agresywna politykal aneksji zwróciła go przeciw klientom Tamerla i sprowokowała turecko-mongolskiego dowódo do interwencji. Chociaż nie powiodła się ponowna próba zajęcia Konstantynopola w 1422 roku. Mehmeda i Musy. że miasto! powinno być zablokowane.! W 1394 roku Bajazid wydał rozkazy. W następnych latach Bajazid wykorzystał wątpliwą lojalność europejskich wasali. jak węgierska ciężka kawaleńa na pierwszym planie tonie w błocie. Przejście na stronę Tamerlana nie zajęło in wiele czasu. Bajazid został wzięty w bitwie do nie woli. o sukcesję. Na sąsiedniej stronie: Decydujące zwycięstwo osmańskie w bitwie pod Mohaczem (rok 1526) pozwolilo Osmanom przyłączyć Węgry. Isy. Większość armii. a w dalszej perspektywie przesądziło o losie Serbii. jaki napotkałby ze strony chrześcijaństwa. węgierska próba . gdzie miał wkrótce umrzeć. Osmanowie twierdzili. Ta wojna skończyła się zwycięstwem Mehmeda I (14131421). Widać. wysłanej prze Bajazida do walki z Tamerlanem pod AnkarJ w 1402 roku. zakończyła się klęską na polu bitwy pod Niko-l polis. jak zobaczymy dalej. Zwycięstwo pod Koso-wem potwierdziło podbicie przez Turków Bułgarii. Turcy odzyskali wszystko. by móc sobie poradzić z buntem Turkmenów Karaman w Ana-tolii. zważywszy na niewielki opór. że gdyby sułtan osmański "chciał zaangażować swą potęgę i posiadane dochody. Zaraz po biti Tamerlan odnowił bejlikaty turkmeriskie.czyli Grzmot. że Karaman. prowadząc wojnę przeciwko nim.! między innymi na celu wsparcie Konstantynopol la. powstrzymują dżihad i pomagają niewiernym. Już w roku 1432 burgundzki szpieg Bertrandon de la Brocąuiere pisał. Węgierski generał Jan Hunyadi odniósł kilka zadziwiających zwycięstw w walce z Turkami w 1441 i 1442 roku. spokojnie przejął władzę i zebrał owoce zwycięstwa. są wystawione na kolumnie. 272 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 rium osmańskie osłabiła później wzajemna walka synów Bajazida: Sulajmana. a w Azji Mniejszej przezornie zajął siedem bejlikatów. mógłby podbić większą część jego obszaru". W czasie panowania Mehmeda i jego syna Mu-rada II (1421-1451) Osmanowie szybko rośli w siłę. Na tej miniaturze. zrabowane w czasie ostatniej udanej kampanii przeciwko Węgrom. pochodzącej z histońi wychwalającej wyczyny sułtana Sulajmana. dopóty utrudniona była komunikacja mię-l dzy wschodnim i zachodnim frontem sułtanatu. Chociaż połączona! krucjata Węgrów i Francuzów z 1396 roku miała. W tle trzy posągi. lecz krucjata warneńska z roku 1444. w szeregi Węgrów wkrada się już chaos. składała się z niechętnych mu len ków. Natychmiast potem Bajazid zaoferował jednak Serbom dogodne warunki. a ratunek dla mias miał nadejść z zupełnie innego źródła. Imp Poniżej: Osmański sułtan Sulajman Wspaniały tńumfałnie przejeżdża przez hipodrom w Konstantynopolu. aby walczyć w Azji i vice versa. Dopóki chrześcijanie utrzymywali Konstanty-1 nopol.

która dopłynęła do Otranto w południowych l Włoszech w 1480 roku. j Wojska tureckie znalazły się we Włoszech w kło-J potach i poddały we wrześniu tegoż roku. Lecz podbój dawnej stolicy wschodniego cesarstwa rzymskiego pozwolił Mehmedowi zaprezentować się jako dziedzicowi nie tylko bohaterów przeszłości muzułmańskiej. a więcej armat przywieźli odszczepiericy chrześcijańscy. mającą na celu zahamowanie wpływów osmańskich na Bałkanach. Morze Czarne zamieniło się w jezioro osmańskie. Według słów Lionela Butlera: "Mehmed II był pełen zapału. który objął władzę po Muradzie II.. Podbój miasta. chrześcijański odszczepieniec z Transylwanii i specjalista w odlewaniu dział. lecz także Aleksandra i Cezara. że musi istnieć tylko jedno imperium. Podbój wyspy j mógł także zapewnić Mehmedowi zdobycie kluczowego strategicznego punktu na wschodnim ob. Trebizondu". był jednym z głównych twórców triumfu muzułmańskiego pod Konstantynopolem w 1453 roku.j szarże Morza Śródziemnego. Aten. Prawdopodobnie Osmanowie używali dział już od lat osiemdziesiątych XIV wieku. Do 1460 roku Osmanowie zdobyli ostatni przyczółek cesarstwa bizantyjskiego na Peloponezie. Współczesny im włoski obserwator zapisał. Podbój Konstantynopola uczynił sułtana właścicielem wielkiej stoczni i arsenału. iż będzie postępował ze Wschodu na Zachód. w oblężeniach regularnie wykorzystywano działa. Powiada. jedna wiara. Urban. lecz zmarł w roku 1481. Sułtan zamienił jego pięknie ozdobione kościoły na muzułmańskie uczelnie i meczety". "Sułtan Mehmed podbił Konstantynopol z Bożą pomocą. Po 1453 roku statki osmańskie stały się bardziej napastliwe i skuteczne. aby włączyć Rodos do swej kolekcji słynnych greckich miast świata j starożytnego. nie odniosła sukcesu i wydawała się ostatnią krucjatą ofensywną.współdziałania z zachodnią flotą na Morzu Czarnym. Poczynając od lat dwudziestych XV wieku. lecz najazd turecki został powstrzymany. którzy wstąpili na służbę turecką. Teb. że Mehmed "oświadcza. i jedna zwierzchność na świecie". które podbił: Konstantynopola. W 1451 roku Mehmed II. Najważniejszą rolę w tym oblężeniu odegrała artyleria. potwierdził tradycyjne muzułmańskie przepowiednie o upadku miasta na rzecz muzułmanów. dokonany przez Mehmeda. W roku 1480 flota osmańska ruszyła na Rodos. Armaty zdobyto na chrześcijanach w wojnach w Europie. Było to w dużej J iii Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 273 . jak wcześniej ludzie Zachodu posuwali się w kierunku Orientu. wziął w swe ręce przygotowania do oblężenia Konstantynopola. Była to siedziba bożków. Zachowanie floty osmańskiej w czasie oblężenia Konstantynopola było ostrożne i niesławne. Mehmed planował podjęcie jeszcze jednej próby w 1481 roku i bez wątpienia planował także wzmocnienie tureckiej ekspedycji. Bajazid II (1481-1512) prowadził mniej agre-J sywną politykę wobec Zachodu.. a armia i flota Mehmeda prowadziły połączone działania w rejonie Morza Egejskiego i na innych terenach. Koryntu.

Gdy w 1798 roku uniuu jinu\. Dżemem. że jest bezgrzeszny i niepokonany. po dojściu do władzy szaha Isma'ila. Jeszcze przed wkroczeniem Selima do Kairu w 1517 roku. lecz na wschodnim froncie miał poważniejsze problemy. szkicującą w języku arabskim obietnicę "Wolności. szczególnie z Egiptu. części spowodowane faktem. że jego zwolennicy widzieli w nim mahdiego i wierzyli. Nawet po klęsce pod (Jaldiran szyizm ciągle postrzegano jako zagrożenie dla sunnickie-go państwa osmańskiego. Arudż Barbarossa przekazał mu władzę nad Algierem. jej dowódca. Pokonany w 1481 roku. Chociaż siły wysłane przez cesarza Karola V odbiły miasto w następnym roku. a stamtąd udał się do Francji. Równości. rekrutujących się spośród turkmeriskich wojowników plemiennych. począwszy od 1501 roku. W 1533 roku Chayr ad-Din otrzymał zadanie organizacji floty osmańskiej i w 1534 roku zajął Tunis. że musiał bronić swego tronu przed bratem. utrzymanych w tradycji Gotfryda z Bouillon i króla Francji. Okupacja ziem mameluckich przez Osmanów w latach 1516-1517 zjednoczyła ziemie wschodniego obszaru Morza Śródziemnego pod berłem jednego władcy muzułmańskiego. Bajazid poczynił kilka zdobyczy na Bałkanach. Dżem stanowił mocny zastaw w rękach chrześcijaństwa aż do swej śmierci w 1495 roku. wydaje się. pierwszego z dynastii Safawidów. to jednak nadal wspierały ich masy arabskich poddanych. Wyczyny braci Arudża i Chayra ad-Dina Barbarossów zapoczątkowały złoty wiek korsarzy berberyjskich. następnie. Legenda o niezwyciężeniu Isma'ila została obalona w 1514 roku w bitwie pod Caldiran. Szah Isma'il był szyitą imamitą. kiedy armia pod dowództwem Selima Groźnego pokonała niezdyscyplinowanych zwolenników Isma'ila. Napoleon Bonaparte wygłosił proklamację. lecz dla Selima prowadzenie dalszych kampanii przeciwko Isma'ilowi było niebezpieczne.u^u wylądowała w Egipcie. Pozostając w Europie pod nadzorem. najpierw z sułtanatem mame-luckim. Chociaż Mamelucy ponieśli klęskę w bitwie pod piramidami. Lecz większość Egipcjan skłonna była widzieć w nowej inwazji jedynie ostatnią z serii napastniczych wojen. w Iranie. Później Konstantynopol co roku odbierał olbrzymie kwoty. i Braterstwa". Chayr ad-Din odniósł w 1538 roku pod 274 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 . który zajął poprzedniego roku. dopóki potencjalnym zagrożeniem dla jego południowej granicy był sułtanat mamelucki. Ludwika IX. Dżem zbiegł na Rodos w 1482.

Jednakże Osmanowie kontynuowali podboje. Filozoficznie nastawieni osmańscy urzędnicy l analizowali problemy i niektórzy odwołali się w tym celu do teorii Ibn Chalduna. że gdybyśmy pragnęli wyposażyć całą flotę w srebrne kotwice. lecz wydaje się. zwycięstwo odniesione nad Węgrami w bitwie pod Mohaczem (rok 1526) i w następstwie zniszczenie królestwa Węgier. z wyjątkiem Maroka. Obserwatorzy tureccy mogli podziwać dyscyplinę zachodnich armii. Trypolis. jak odkryją następcy Sulajmana. Sułtanat osłabiały także j problemy podatkowe i bunty w Anatolii. Rok później Sulajman zmarł. a etyka ghazich zamarła. W ponownej turze walk na Bałkanach (1593-1660). jedwabne olinowanie i satynowe żagle. Rzekomo. osmańskie linie zaopatrzenia ledwie sięgały Wiednia. osmańskie oddziały źle sobie radziły. moglibyśmy to zrobić". został w 1551 odbity przez muzułmanów. Chrześcijanie powitali swe zwycięstwo w bitwie pod Lepanto w Zatoce Korynckiej w 1571 roku jako wspaniały triumf nad niewiernymi. W1570 roku zajęcie przez nich większej części weneckiego Cypru sprowokowało powstanie jeszcze innej chrześcijańskiej ligii morskiej. Wojna Sulajmana nad Morzem Śródziemnym i na Bałkanach była w rzeczywistości raczej wojną imperialną z Habsburgami niż świętą wojną skierowaną przeciwko chrześcijaństwu.Prevezą wielkie zwycięstwo morskie nad chrześcijańską ligą morską. lecz nie ich taktykę. ile będzie kosztowało odbudowanie utraconej floty. zajęcie Rodos (rok 1522). utracili tysiące uzdolnionych marynarzy i łuczników. Zajęcie Cypru nie napotkało szczególnego oporu. W ich memoran. Twórcy propagandy Sulajmana woleli podkreślać konieczność dżihadu wymierzonego w heterodoksyjnych Safawidów w Iranie i Iraku. W końcu Osmanowie szybko zbudowali nową flotę. że główne obo.j dum uderza fakt. pozostający od 1510 roku w posiadaniu Hiszpanów.i tu. wezyr odrzekł: "Potęga imperium jest taka. Imperium osmańskie pod rządami Sulajma-na Wspaniałego (1520-1566) może być widziane jako muzułmański odpowiednik powszechnego chrześcijańskiego imperium Karola V.j ska osmańskie kopiowały technologię wojskową Europejczyków. stanęła na-przeszkodzie osmańskim ambicjom. Sulajmanowi nie udało się zdobyć Wiednia w roku 1529. lecz wojska tureckie nie zdołały naśladować chrześcijan w tych dziedzinach. podobnie jak ich umiejętne użycie dział l i muszkietów. W zamian starali się dowodzić. a całą Afrykę Północną. kiedy Selim II (1566-1574) zapytał swego wezyra. Na początku szczęśliwy los stale sprzyjał wojskom Sulajmana: zajęcie Belgradu (rok 1521). pod patronatem cesarza i papieża. czasami wykorzystując do tego zaprzyjaźnione porty francuskie. najeżdżali też dowolnie na zachodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Także klęska turecka. Chociaż Turcy ponieśli w tej bitwie ciężkie straty. poniesiona na Malcie w 1565 roku. że w tym czasie nie miało to szczególnego znaczenia. gdyż próba zajęcia miasta była tylko rezultatem powziętej poniewczasie decyzji pod koniec kampanii. Mimo to. Generałowie tureccy ciągle pokładali wiarę w noszącej miecze kawalerii sipahi. to jednak zasoby osmańskie były ogromne i bitwa nie zmieniła układu sił. że nie uważali już dłużej przywództwa dżihadu za główny obowiązek sułtana.j wiązki sułtana polegają na utrzymaniu sprawie-j . przyłączono do sułtanatu. Woj. W XVI wieku muzułmańskie oczekiwania ciągłych podbojów upadły.

J Wcześniej towary Indii.»A gdzież jest Bóg chrześcijan?* . był to spór pomiędzy głuchymi. lecz sprowokowała wojnę Świętej Ligi (1684-1697) i doprowadziła do utraty Budy i Belgradu. postanowieniach krucjatowych z II soboru lyoriskiego: "Ku większemu wstydowi Stwórcy. Inni podzielali odczucie Omera Taliba. Ostatnia osmańska próba zdobycia Wiednia w 1683 roku nie tylko nie powiodła się. Sukcesy odniesione w ostatnim czasie w Hiszpanii. Przeminął "wiek dżihadu" i zaczął się długi proces rozczłonkowania imperium osmańskiego. Prusach i Włoszech były zdumiewające. Co więcej. krzywdzie i cierpieniu wszystkich. którzy wyznają wiarę chrześcijańską. która faktycznie oddawała terytoria chrześcijanom. Lecz teraz statki portugalskie. Sindu i Chin przybywałyj na ogół do Suezu. Ruch krucjatowy 1274-1700 NORMAN HOUSLEY Pod koniec dwóch pierwszych wieków swego istnienia ruch krucjatowy znalazł się w stanie kryzysowym. oni [tj.dliwości i zapewnianiu poddanym dobrego losu. kryzys musiał dotknąć tak wiary. a Wenecja i Polska umocniły inne terytoria. 11. Na mocy pokoju w Karłowicach (rok 1699) Osmanowie zostali zmuszeni do odstąpienia Austrii Węgier i Transylwanii. a muzułmanie rozdzielali je i cały świat. Dopiero w połowie XIX wieku Arabowie w ogóle utworzyli termin al-hurub as-salibijja na oznaczenie wojen krzyżowych. po raz pierwszy Osmanowie byli niewątpliwie stroną pokonaną. iż sułtanatowi zagraża brak dostępu do ogromnych zasobów obu Ameryk. lecz nie mogły zrekompensować faktu. Fala osmańskiego postępu została w oczywisty sposób zahamowana. Nawet jeśli Gibbon miał rację. jak i strategii wojskowej: co wyrażono w 1274 roku w Constitutiones pro zelo fidei. Mamelucy] wyśmiewają i obrażają chrześcijan wieloma napomnieniami . J W1625 roku niejaki Ómer Talib napisał: "Teraz Eu-1 ropejczycy nauczyli się poznawać cały świat: wy-J słali swe statki wszędzie i zajęli ważne porty. Ze względu na naturę ruchu krucjatowego. nazywając walkę między chrześcijaństwem a islamem na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego SPOREM ŚWIATOWYM. hole: derskie i angielskie przewożą te towary do FrangiJ iii 275 Islam a ruch krucjatowy 1096-1699 stanu (Europy) i stamtąd płyną wszystkie na cały świat". iż obrona Ziemi Świętej wobec postępu Mameluków stanęła w obliczu klęski.

1395 rok. Zmiany te nie były jedynymi przyczynami przetrwania ruchu krucjatowego przez wiele następnych pokoleń. 1320 roku. Wilhelm z Nogaret. czuli moralny obowiązek stanięcia na czele chrześcijańskich wysiłków krucjatowych. Ruch krucjatowy 1274-1700 278 in wylicza dwadzieścia sześć dzieł krucjatowych. elastyczność l i zdolności przystosowcze. wenecki człowiek interesu i lekarz z Genui. które zainicjowane czy popierane przez II sobór lyoriski. Filip z Meziers (poniżej) przedstawia swój list na temat krucjaty królowi Anglii.] którzy w dziesięcioleciach między II soborem! lyońskim a początkiem wojny angielsko-franc skiej chwycili za pióro.} Nigdy nie brakowało mądrości (sapientia).(porównaj Ps 115. Lata próby ogniowej i ich dziedzictwo "Do zdobycia Ziemi Świętej potrzebne są przede l wszystkim trzy rzeczy: są to mądrość. potęga i miłosierdzie". Sam Luli był jednym z najbardziej wpty-j wowych i płodnych spośród wielu katolików. W późnym średniowieczu królowie Francji i Anglii. Znaleźli się wśród nich królowie (Henryk II z Cypru i Karol II z Neapolu). ok. Uniemożliwiła to rywalizacja polityczna między nimi. w for-| mię rady. mistrzowie największych zakonów rycerskich. dzięki którym prze-j trwała myśl krucjatowa.2). rok 1309) przedstawia plan wsparcia krucja-1 ty mającej na celu odzyskanie Ziemi Świętej. powiązania i doświadczenie ich autorzy stanowili przekrój męskiej części ludności Europy (ciekawe. Biorąc pod uwagę pochodzenie. czołowy francuski urzędnik królewski. Ryszardowi II. jako dziedzice świętego Ludwika i Ryszarda I. Sylvia Sche-j Wilhelm Durand (u góry) prezentuje królowi Francji swe dzieło poświęcone krucjatom. kiedy nadzieje na odzyskanie zaczęła żywić tylko optymistyczna mniejszość. Istnieją dobre powody. lecz wiernie przedstawiają zaangażowanie. status. wygnany książę Armenii. powstałych między soborami w Lyonie i Yienne (1274-1312). objęły dziesięciolecia po roku 1300. różni biskupi i opaci zakonów żebraczych. we l wstępie do swego dzieła krucjatowego De ucąm-l sitione termę Sanctae ("O odzyskaniu Ziemi Sv tej". oczywiście było to sporne do wybuchu wojny stuletniej w 1337 roku. aby rozpocząć przegląd późniejszych krucjat od skupienia się na żyznym zaczyni idei i konsolidacji metod organizacji i finansowania. aby pisać dzieła zachęca-1 jące do podjęcia ponownej krucjaty. Po nich miało jeszcze powstać wiele innych. Niektórzy byli niedzielnymi strategami. Kryzys nie skończył się bynajmniej w 1291 roku. że nie znamy żadnego działa napisanego przez kobietę). inni . ponieważ niewielu ówczesnych uznało utratę Palestyny za ostateczną. W ten sposób Rajmund Luli.

Mieszały się tu pry-! watne interesy. co zadziwiające. Powinno to mieć miej. w nadziei i oczekiwaniu na działanie. mającej na celu odzyskanie utraconych terenów.jeśli błędy przeszłości nie miały się powtórzyć.źródłem i początkiem ruchów krucjatowych. Konstruktywna i pozbawiona złudzeń odpowiedź na błędy przeszłości doprowadziła do czegoś na kształt zgodności opinii. Z drugiej sti ny.pióra Fidenzia z Padwy. Jakub de Molay. wszyscy pisali prośby o audiencję. odrzucili etap passagium particulare i woleli pojedynczą przeprawę z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sił. Ten zalew porad i napomnień był czymś nowym. który miała przybrać sama ekspedycja.ekspertami. a jedną z najbardziej uderzają cych cech najwybitniejszych twórców traktatów| Lulla i Wenecjanina Marino Sanudo Torselloj było. podczas gdy nawet tak wybitny i altruistyczny myśliciel. a drugi ipas-sagium generale) miał go wykorzystać. Pierwszy w pełni godzien tego miana traktat o wznowieniu krucjat . w czym naśladowali precedens Innocentego III. teoretyków francuskich: Piotra Dubois i Wilhel. Nie było zgody co do tego. ćwiczonych jako jego elitarna kawaleria) i osłabienie skarbu państwa mameluckiego. charakterystycznym i znaczącym. dysponowanie podbitymi ziemiami i ich ochronę . próżni. pierwszy z nich (passagium particulare) miał stworzyć przyczółek. doświadczonemu i szanowanemu dowództwu. Krucjatę należało zorganizować na profesjonalnych podstawach. pozostawał pod silnym wpły-j wem interesów aragońskich i francuskich. Częściowo spowodował go fakt. Dla. miała być odpowiednio finansowana i podlegać jasno określonemu. zwykle do jednego z papieży i królów. że ich obecność była dobrze widziana i r« 279 Ruch krucjatowy 1274-1700 . chociaż ukończono go dopiero krótko przed upadkiem Akry. która miała podwójny cel: pozbawienie sułtana podstawowego importu wojennego (w tym niewolników. ostatni mistrz templariuszy. był też najprawdopodobniej odpowiedzią na apel Grzegorza X o udzielenie rady na piśmie. jak Rajmund Luli. nierealna była próba wyplątania krucja ty z dynastycznych i ekonomicznych zamiarów wielkich potęg. Takie apele odzwierciedlały szeroko rozpowszechnione odczucia potrzeby radykalnego i nowatorskiego myślenia o właściwie każdym aspekcie organizacji krucjatowej . Nie należy wyolbrzymiać tej zgody ani też zakładać. gdzie passsgium powinno wylądować. pojawiającej się w wielu głównych aspektach oczekiwanej krucjaty. który i pod tym względem był fons et ońgo . Większość z najwcześniejszych zachowanych traktatów i memorandów została napisana na II sobór lyoński. krucjata była po części instrumentem dynastycznych ambicji Kapetyngów. chociaż nie zawsze wynikało to jasno z ich rady.j ma z Nogaret. że począwszy od Grzegorza X papieże prosili o radę. Niektórzy teoretycy. której włączył do swych planów ataku.od kształtu. ciągle też wtrącali się politycy. stratą czasu byłoby pisanie w polityczne. Nie powinny znaleźć się w jej szeregach osoby cywilne i maruderzy. w tym. że powstały plan był wykonalny.i sce w dwóch etapach. Ekspedycję powinna była poprzedzać ciągła blokada ziem mameluckich.

landlowe potęgi w obszarze Morza Śródziemnego, szczególnie włoskie republiki morskie i Barcelona, zwykle yrzyjały pokojowym stosunki z Mamelukami, co przedstawił tutaj uczeń Gentile Belliniego. Było to poważną rzeszkodą dla krucjaty odzyskującej teren, ponieważ właśnie od tych mocarstw zależało wprowadzenie handlowego, które uważano za klucz do powodzenia. worach, zgromadzeniach i soborach kośdel-ych. Byli oni wielkimi twórcami sieci przygotowań krucjatowych. Jest jasne, że potok idei wpływów płynął dwiema drogami. Trudniej osądzie, czy oczyszczona i zreformo-rana krucjata, za którą opowiadali się tacy lufcie, miała szansę urzeczywistnienia jeśli, jak to ^iało istotnie miejsce, zależała od dwu innych rybutów, uważanych przez Lulla za konieczne: lilosierdzia (caritas) i władzy (potestas). W żad-n wypadku nie da się z góry przewidzieć skut-manipulacji publicznymi uczuciami odnośnie krucjaty - czy to przez reakcje na niepowo-zenia na Wschodzie (przede wszystkim na utra-Akry), czy też na kaznodziejstwo krucjatowe, a te pierwsze w zbyt wielkim stopniu wpływa-specjalne interesy i powszechna chęć znale-enia kozła ofiarnego, podczas gdy głoszenie krucjat zostało zniekształcone po tym, jak w oficjalnych kazaniach zaczęto namawiać do zbiórki funduszy, a nie do osobistego uczestnictwa. Jednakże doszło do wiele mówiących, choć krótkotrwałych, erupcji powszechnego zainteresowania tą kwestią niedługo po upadku Akry. Zazwyczaj łączono je z eschatologicznym elementem w ideach krucjatowych. Stały one w sprzeczności z zaawansowaną, profesjonalną formą krucjaty, za którą opowiadała się większość teoretyków, lecz mają pewną zaletę: dowiodły, iż obsesja teoretyków na punkcie odzyskania Ziemi Świętej poruszyła szerokie kręgi ludności wtedy, gdy panowały odpowiednie nastroje. Takie wybuchy pojawiały się z grubsza w odstępach dziesięcioletnich: w 1300 roku, kiedy na Zachód dotarły wieści o zwycięstwie ilchana Ghazana nad Mamelukami pod Emessą, w roku 1309 i 1320, kie-

Ruch krucjatowy 1274-1700 280

dy krucjaty ludowe w Niemczech i Francji ukazały jasno, że biedota ciągle jest podatna na wybuchy zapału krucjatowego. Przechodząc wyżej w hierarchii społecznej, stajemy na solidniejszym gruncie. Uzyskujemy bogatsze świadectwa i jasne jest, że kult rycerskości, który najpełniej rozwinął się mniej więcej w czasie upadku Akry, przyjął ruch krucjatowy jako jedną z określających go cech. Nie przez przypadek świeccy władcy tak często decydowali się

na ogłaszanie czy podejmowanie swych planów krucjatowych w otoczce rycerskiego splendoru. Działo się tak jeszcze w czasie Święta Bażanta Filipa Dobrego w 1454 roku. Także rodzinne tradycje krucjatowe, szczególnie we Francji i w Anglii, predysponowały wielu szlachciców do entuzjastycznej odpowiedzi na projekty, które wykluwały się na papieskich i królewskich dworach. Ich entuzjazm był jednak coraz bardziej zabarwiony podejrzeniami co do motywów i prawdziwych intencji tych promowanych projektów, a to znajdowało wyraz w większej ostrożności przy formalnym zobowiązywaniu się do ujęcia krzyża. Lecz wielokrotnie, od czasów planów krucjatowych Edwarda I, króla Anglii w latach osiemdziesiątych XIII wieku, przez projekty króla Francji Filipa VI na początku lat trzydziestych XIV wieku, rekrutacja walczących okazywała się możliwa. Istotnie, dochodzimy do wniosku, że to brak potestas a nie cańtas sprawił, iż projekty krucjaty odzyskującej spełzły na niczym. Aby wytłumaczyć dlaczego, konieczne jest naszkicowanie kilku niezwykłych przykładów postępu, jaki dokonał się w organizacji wojskowej i finansowaniu. Razem z traktatami miały stworzyć stałą spuściznę soboru lyońskiego i żarliwe plany na następne pięćdziesiąt lat. Było to stopniowe pojawianie się praktyki krucjatowej, która, mniej ukierunkowana i skuteczna niż ta, jaką wyobrażali sobie niektórzy teoretycy, lepiej jednak współgrała z trendami ówczesnych działań wojennych, a zatem było bardziej prawdopodobne, że dzięki niej osiągnie się pewne rezultaty. W planowaniu kru-! cjatowym Edwarda I, Karola IV i Filipa VI można jasno dostrzec dążenie do rekrutacji kontraktowej, z wszystkimi jej korzyściami dotyczącymi kontroli i odpowiedzialności. Coraz bardziej doceniano też znaczenie wynikające z pełnego wykorzystania morskiej supremacji Zachodu, nie, tylko ze względu na planowaną blokadę morską ziem mameluckich. Należyte znaczenie nadano! rozpoznaniu, szpiegowaniu i wyszukiwaniu J sprzymierzeńców wśród sił neutralnych. Doce-J niono potrzebę przystosowania taktyki wob różnych wrogów i w różnych okolicznościach Przewidziano wyznaczenie ekspertów w padku działań oblężniczych. Ogólnie, gdy tylkoj krzyżowcy ruszali w pole, równowaga międ elementem mistycznym a militarnym zdecydo wanie przechylała się na korzyść tego ostatnie go, bardziej nawet niż podczas niedawnych kań panii świętego Ludwika. Jednakże najważniejszy przełom dokonał sid w sposobie finansowania krucjat. Wszystkia zmiany, o których wspomniano powyżej, kosztowne. Chcąc sprostać ciągle rosnącym kos; tom ruchu krucjatowego, II sobór lyoriski zapn ponował obłożenie ludności świeckiej w świecid chrześcijańskim podatkiem. Ta propozycja : biła się o skały podejrzeń i partykularyzmu, l sobór odniósł trwały sukces względem inneg środka finansowego. Otóż na cały Kościół na żono sześcioletnią dziesięcinę. Kościelne podał ki od dochodów uznawano przez kilka dziesi cioleci za jedyne odpowiednie środki, zapev jące krucjatom nieprzerwany strumień doch dów, lecz procedury szacowania, zbierania i f kazywania funduszy miały dotąd przypadko charakter. Największym wkładem papieża Gr; gorza X w ruch krucjatowy było to, że zajął i trudną sprawą oparcia tego podatku na moc: podstawie instytucjonalnej. Papież powołał dwudziestu sześciu poborców podatkowych i, w swej bulli Cum pro negotio z 1274 roku, sformułował szczegółowe wska/ania, dotyczące szacowania dochodów kleru na cele podatkowe. Po śmierci Grzegorza X w

1276 roku, jego następcy musieli wprowadzić do jego procedur poprawki, lecz od śmierci Bonifacego VIII w 1303 roku papiestwo miało powszechny system podatkowy, z którego j mogło czerpać na finansowanie przedsięwzięć krucjatowych. Istotnie, system ten przeszedł przez pierwszą wielką próbę, w postaci licznych i dziesięcin i subsydiów, które nałożyli papieże, by opłacić serię krucjat przeciwko buntowniczym Grobowiec papieża Grzegorza X w katedrze w Arezzo daje wrażenie władzy tego papieża, który próbował, w duchu Innocentego III, pobudzić chrześcijaństwo do wyzwolenia Ziemi Świętej. Sycylijczykom i ich sprzymierzeńcom w latach 1282-1302. Papieskie opodatkowanie Kościoła było nadzwyczajnym osiągnięciem. Może się to wydawać zwodniczo proste. W 1292 roku, na przykład dochody biskupa z Rochester szacowano rocznie na 42 funty, 2 szylingi 2 pensy, w tym renty, połowy ryb, młyny, rynki i sądy. Oznaczało to, że biskup musi płacić 4 funty, 4 szylingi i 2,5 pensa dziesięciny rocznie, którą to sumę papież Mikołaj IV ofiarował Edwardowi I na jego projekt krucjatowy. Lecz ten pozornie bezpośredni sposób liczenia napotkał trudności. Czy dziesięcina powinna być oparta na dochodzie szacowanym przez bezstronnego badacza, co było czasochłonne i szybko się dezaktualizowało, czy zapłatę powinno się czynić retrospekcyjnie, na podstawie sumienia i wiedzy duchownego -oczywiście nie zawsze dokładnych - jaki dochód osiągnął w danym roku? Jak powinno się znaleźć i wynagrodzić szacujących i poborców i jak należy kontrolować ich pracę? Jak najlepiej zabezpieczyć i przekazywać dochód? Dodatkowo, istniały jeszcze dwie wielkie grupy problemów dotyczące płacących podatki i świeckich przywódców, którzy otrzymywali pieniądze na cele krucjatowe. Środki oporu stosowane przez duchownych, od wykręcania się i podstępów, do otwartego sprzeciwu, były liczne i przebiegłe. Z drugiej strony, należało koniecznie obmyślić środki w celu zapewnienia, by przekazane pieniądze faktycznie zostały wydane na krucjatę, by prowadzono i sprawdzano księgowość, a niewykorzystane wpływy - zwracano. Ruch krucjatowy 1274-1700 282

Okazało się, że te problemy nie mają rozwiązania: unikający podatków duchowni, poborcy-oszuści, rozbójnicy, niewypłacalne spółki bankowe oraz władcy, którzy przywłaszczali sobie podatki na krucjaty - wszystko to stanowiło niezmienne cechy europejskiego pejzażu społeczno-ekonomicznego późnego średniowiecza. Jak większość średniowiecznych systemów podatkowych, ten system nałożony przez papiestwo na Kościół walił się, był bardzo krytykowany i znienawidzony, kosztowny, a nieskuteczny. Lecz przy wszystkich swych wadach, system dostarczył dużej części funduszy, od których zaczął teraz zależeć ruch krucjatowy i w ten sposób umożliwiał jego kontynuację. Oczywiście czynnie ją też

stymulował. Ściąganie na krucjatę powszechnej dziesięciny co sześć lat, postanowione nie tylko w Lyonie w 1274 roku, lecz także na powszechnym soborze Klemensa V w Yienne w 1312 roku, dało ogromne sumy pieniędzy, które miały pójść na opłacenie przeprawy na Wschód. Decyzja ta pomogła zatem w utrzymaniu problemu krucjat w sferze politycznej. Ten sam skutek miała gotowość kurii papieskiej do zezwolenia poszczególnym władcom na opodatkowanie jego kleru. Sumy te miały być przeznaczone albo bezpośrednio na krucjatę, albo na działania przedstawiane jako niezbędne przygotowania do niej. Możliwe, że obecność krucjaty w Europie pod koniec średniowiecza była być może czymś więcej niż armie poborców podatkowych, bankierów i biurokratów, zajmujących się zbieraniem i rozdziałem pieniędzy, bez których niczego nie można było uczynić. W znacznym stopniu potestas Lulla sprowadzała się do pieniędzy, których nie wystarczyło na krucjatę odzyskującą; lub dokładniej: warunki polityczne w Europie około 1300 roku uniemożliwiły odpowiednią koncentrację potestas. Rosnąca pewność siebie i palące prywatne potrzeby chrześcijańskich władców świeckich oznaczały, że zaakceptowaliby wprawdzie na swych j ziemiach papieskie opodatkowanie Kościoła (szczególnie, jeśli mogli mieć widoki przynajmniej na część dochodu), ale to nie pozwoliliby na wywóz tych funduszy na użytek innego władcy organizującego przeprawę do Ziemi Świętej, j W praktyce zatem żaden wyznaczony przywód-j ca krucjaty odzyskującej nie zdołałby zebrać! potrzebnych środków. Filip VI, który najprawdo j podobnie) na początku lat trzydziestych XIV l wieku był najbliższy rozpoczęcia takiego passa-j gium, próbował obejść ten problem, zbierając! świeckie podatki we Francji i naciskając na pa-l pieską kurię, aby przysyłała fundusze spoza Frań-J cji i jej państw satelickich. Lecz ten drugi środek! nie mógł zadziałać, gdyż wpływ papiestwa w sfe-l rze politycznej zbytnio osłabł. Była w tym po-l dwójna ironia. Wuj Filipa VI, Filip Piękny, jaskra-l wo uwydatnił tę słabość w czasie swych wielkich! zmagań z papieżem Bonifacym VIII. Powodem! nacisków Filipa VI było utworzenie papieskiego! systemu opodatkowania, dowodzącego imponu-J jącego zakresu władzy, którą papiestwo ciągły posiadało, ale nie w obszarze świeckim, tylk w łonie Kościoła. Nie dziwota, że niewielu współczesnych i ło jasny obraz tych subtelnych lecz istotnych zwrotów władzy i autorytetu czy ich wpływu i krucjatę. Docierało do nich wrażenie bałaganu! krętactwa i udawania ze strony władców. W uderzającym zdaniu Antoniego Luttrella była to "ep ka kryzysów i nieładu". Dyskutowano nad kolej-J nymi projektami, mającymi na celu odzysk Ziemi Świętej przy pomocy Cypru i Armenii ( licyjskiej, czy odzyskanie Konstantynopola z i Greków. Te ostatnie cele uważano za przyg wawcze w stosunku do pierwszych. Prawid wszystkie zarzucono, przyczyniając się do ogron nego rozczarowania. Powszechną frustrację jes; cze bardziej rozjątrzyło podjęcie wielu krucja takiego czy innego rodzaju. Na przykład w 130' roku odbyły się nie mniej niż trzy wyprawy do północnych Włoch, Granady i nad Morze Egejskie. Ponad wszystko, upadek templariuszy w latach 1307-1312 wywołał konsternację i nieład. Jeśli rozwiązał, w opinii niektórych, problem, kto ponosił odpowiedzialność za wypadki z 1291 roku i ustalił, przez force majeure, wielce

dyskutowaną kwestię zjednoczenia zakonów rycerskich, to podniósł także niepokojące pytania "... faryzeuszów nowy książę wojnę/Rozpoczął wówczas wieść pod Lateranem! ... wojował jeno z chrześcijanem,/Który z niewiernym Akry nie zdobywał..." [Boska Komedia, Piekło, p. XXVII, w. 86-89, tł. Edward Porębowicz] Zupełnie możliwe, że papież Bonifacy Viii, przedstawiony na rzeźbie Arnolfa di Gambio, wyglądał naprawdę tak. Naciski papieża, by krucjatę do Ziemi Świętej uzależnić od stłumienia buntu na Sycylii sprawiły, że Dante jadowicie go zaatakował w Piekle. o władzę i motywy postępowania korony francuskiej. Wobec powtarzającego się odkładania na później programów krucjatowych, zmiany przeznaczenia funduszy krucjatowych przez papieży i świeckich władców oraz zniechęcających strategicznych i finansowych problemów dotyczących odzyskania Ziemi Świętej, nie ma wątpliwości, że niektórzy stracili nadzieję na jej odzyskanie. Jak wiemy z repliki Humberta z Romans na krytyki krucjatowe, już w 1274 roku niektórzy ludzie zgadzali się z Salimbene z Adam, iż "nie jest wolą Boga, aby Święty Grób został odzyskany". W ostateczności, kryzys, wobec którego stanął ruch krucjatowy pod koniec XIII wieku, nie został rozwiązany. Zamiast tego miały miejsce dwa zdarzenia. Po pierwsze, po upadku w 1336 roku odłożonego na czas nieokreślony przez papieża projektu krucjatowego Filipa VI, odzyskanie świętych miejsc spadło z listy priorytetów. Przetrwało, głównie ze względu na wygodę kleru, w terminologii używanej do zdefiniowania odpustu i przywilejów każdego crucesignatus. Co bardziej znaczące, cały czas wywierało silny wpływ na umysły niektórych entuzjastów, takich jak Filip z Mezieres; a czasami, szczególnie we wczesnych latach sześćdziesiątych i w połowie lat dziewięćdziesiątych XIV wieku, problem ten ponownie pojawiał się na krótko jako temat dys-

Ruch krucjatowy 1274-1700 284

kusji i planów na dworach chrześcijańskich. Lecz generalnie przysłoniły go inne, bardziej realne cele. Po drugie, jak zobaczymy dalej, nowe idee, kierunki i struktury, które stworzono pod naciskiem klęski, w nadziei utrzymania czy odzyskania Ziemi Świętej, zarówno wzmocniły istniejące obszary ruchu krucjatowego, jak i pomogły w tworzeniu nowych. Pod tym względem nie można iść za daleko: to warunki lokalne, aktywna polityka papieska i głębokie zakorzenienie ruchu krucjatowego w religijnej i społecznej kulturze katolickiej Europy wyniosły go ponad bolesny rozdźwięk 1291 roku. Lecz wiele można powiedzieć na podkreślenie zdolności przystosowawczej jak i zwyczajnej elastyczności ruchu krucjatowego. Trwające tradycje - nowe kierunki

Połowa XIV wieku była szczególnie trudna dla ruchu krucjatowego. Wojna angielskofrancuska, upadek w latach 1343-1348 włoskich domów bankowych, których dochody i ekspertyzy w znacznym stopniu wpływały na papieskie opodatkowanie Kościoła, czarna śmierć (rok 1348) i jej wpływ w postaci dyslokacji życia ekonomicznego i społecznego, wszystko to stanowiło poważne ciosy w polityczne i finansowe inicjatywy, od których zależał zakrojony na szeroką skalę ruch krucjatowy. Na tym ponurym tle ranga i witalność ruchu krucjatowego w XIV wieku były godne uwagi. Ta aktywność miała miejsce zarówno w ramach istniejącej tradycji, jak i w nowych formach i kontekstach. Jej przypływy i odpływy były w poważnym stopniu zależne od losów wojny we Francji, jeżeli nie wręcz spowodowane przez wojennef wypadki, lecz w ramach tego ograniczenia wykazywała wielką bujność. Dawno minęły dni, kiedy ten okres można było sprowadzać do rzędu pokłosia czy babiego lata w historii krucjat. Ruch krucjatowy we Włoszech i na Półwyspie Iberyjskim może stanowić przykład niezanikłych tradycji, które przywracano do życia dzięki postępom organizacyjnym. Na Półwyspie Iberyjskim masowe zdobycze z połowy XIII wieku stworzyły złożoną grupę problemów, które z kolei na wiele pokoleń powstrzymały kolejne zdobycze o jakimś większym znaczeniu. Wszystkie chrześcijańskie królestwa stanęły wobec zadania wchłonięcia tych podbojów; Kastylia, największy beneficjent, osiągnęła to kosztem stworzenia niezwykle silnej i bezkompromisowej klasy magnackiej, która ciągle! przeciwstawiała się koronie. Aragonia i Portugalia, obawiające się hegemonialnych ambicji Kasty-j lii, sprzyjały temu buntowi i zazwyczaj opierały siej wszelkiej próbie wznowienia rekonkwisty, boi głównym rezultatem byłoby dalsze poszerzeniel zdobyczy Kastylijczyków. Maurowie, z drugiej stro-J ny, byli zupełnie świadomi swego niepewnego! położenia w Granadzie i nie tylko wznieśli taml budzące grozę fortyfikacje, lecz i jasno wyrazili,! że przypadku wielkiej chrześcijańskiej ofensywy! są gotowi odwołać się do pomocy swych wsp wyznawców w Afryce Północnej, nawet za cenę utraty własnej niezależności. Powyżej: Spalenie templańuszy. Pięćdziesięciu czterech braci spalono pod Paryżem w maju 1310 roku w czasie procesu templariuszy. Wielki mistrz, Jakub de Molay i Gotfryd z Charney, preceptor Normandii, spłonęli podobnie w 1314 roku po odwołaniu swych zeznań. Lecz większość templariuszy została po proces, pensjonowana. Poniżej: Tureccy i kurdyjscy emirowie powyżej pewnej rangi zwyczajowo utrzymywali orkiestrę wojskową i swe usługi. Bębny i trąby często wykorzystywano do kierowania ruchami oddziałów na ćwiczeniach i polu bitwy.

Te konne posągi Cangrande delia Scali (po lewej) i Bernaby Viscontiego (po prawej) dobrze oddają wrażenie władzy, które chcieli wywierać ci włoscy tyrani, zdeklarowani przeciwnicy papieży. Przeciwko obydwu mężczyznom i ich zwolennikom ogłoszono krucjaty.

Fakt, iż trzy wielkie chrześcijańskie państwa od czasu do czasu podejmowały działania wojenne przeciwko Granadzie, był po części przypisany gotowości papieża w Awinionie do przekazania szczodrą ręką podatków kościelnych na to przedsięwzięcie. Istotnie, negocjacje finansowe między dworami Aragonii i Kastylii oraz papieżami były tak trzeźwe i nieustępliwe, jak dyskusje dotyczące passagium w celu odzyskania Ziemi Świętej z tej samej przyczyny - nie dlatego, żeby władcy iberyjscy nie byli szczerzy; nie widzieli oni powodu, by zbankrutować w czasie wojny za Chrystusa. Za panowania Alfonsa XI Kastylijskiego (1325-1350), kiedy udało się na pewien czas przytrzeć nosa Po lewej: Rekruci mameluccy (rozpoznawalni dzięki brakowi bród) wykonują ćwiczenia z mieczami iv czasie parady. Widzimy to na ilustracji pochodzącej z czternastowiecznego egipskiego dzieła poświęconego działaniom wojennym prowadzonym konno. Ruch krucjatowy 1274-1700 288

szlachcie, a inne państwa chrześcijańskie skłoniły się do współpracy z obawy przed interwencją marokańską, negocjacje te były bardzo owocne: król zwyciężył w jednej z największych walnych bitew rekonkwisty nad rzeką Salado w 1340 roku, zajął port Algeciras w 1344 roku i oblegał Gibraltar, kiedy zmarł na czarną śmierć sześć lat później. Potem, kiedy zagrożenie ze strony Maroka osłabło, wybuchła wojna między królestwami chrześcijańskimi, a Półwysep Iberyjski uwikłał się w konflikt angielskofrancuski jako dodatkowy teatr działań. W krucjatach, które papieże toczyli we Włoszech w XIV wieku, walczyli, nawet w bardziej widoczny sposób niż w krucjatach na Półwyspie Iberyjskim, głównie profesjonaliści, finansowani z masowych podatków kościelnych oraz, przy okazji, dzięki udanemu głoszeniu odpustów. W XIII wieku głównym obiektem wysiłków krucjatowych we Włoszech było południowe królestwo, po pierwsze, aby je wyrwać z rąk rodu Hochenstaufów i następnie utrzymać dla rodu An-degawenów. W okresie awinioriskim (1305-1378), przeciwnie, ruch krucjatowy przeniósł się na północ do Lombardii i Toskanii. Aby stworzyć pokojowe warunki, konieczne do powrotu tych terenów pod pieczę papieską, papieże musieli zarówno wziąć na powrót prowincje państwa papieskiego pod swą kontrolę, jak i zatamować eks-pansjonistyczną i destabilizującą politykę dynastycznych możnowładców, którzy nieuchronnie przejmowali władzę w północnych miastach. Mechanizm wykorzystywany przez kurie do osiągnięcia tych celów był szczególny. Ustawicznie posiadający władzę kardynałowie-legaci - tacy jak Bertrand z Le Poujet w latach dwudziestych i Gil Albornoz w latach pięćdziesiątych XIV wieku, udawali się na zagrożone tereny z armiami najemnych żołnierzy, pieniędzmi i

możliwościami uzyskania kredytów, potrzebnych do zapłacenia żołnierzom i wspomagania sprzymierzeńców kurii oraz z bullami krucjatowymi, które, jak się spodziewano, otworzą znowu dopływ ludzi i pieniędzy. Lecz czternastowieczne Włochy były kłębowiskiem kolidujących ze sobą i szybko zmieniających się interesów i ambicji. Nie byli pewni nawet tradycyjni papiescy sprzymierzeńcy, tacy jak andegaweński Neapol czy Florencja. Do połowy wieku całe polityczne status quo było podważane przez niezależne kompanie, powstałe w wyniku łączenia profesjonalnych wojsk, najmowanych przez wszystkie strony. Po pokoju w Bretigny (rok 1360), podobne kompanie (routiers) zaniepokoiły papieża i jego dwór w Awinionie, a kuria zaczęła wydawać odpusty krucjatowe za walkę z tymi kompaniami prowadzoną zarówno we Francji, jak i we Włoszech. Kiedy w 1378 roku doszło do wielkiej schizmy, dzielącej chrześcijaństwo na dwie, a później trzy obediencje, rywalizujący papieże zaczęli ogłaszać krucjaty jeden przeciw drugiemu. Na j przykład, w 1383 roku, biskup Norwich, Henryk Despenser, wskrzesił armię krucjatową w Anglii i osobiście prowadził ją na kampanię we Flandrii. Krucjaty przeciwko routiers czy przeciw schizma-tykom nie były nowością, jedne i drugie wyrosły1 na tradycjach tak starych, jak sam ruch krucjatowy. Ruch krucjatowy jednak stał się obiektem za interesowania w godny uwagi, ale raczej niezdri wy sposób. Przez to nie tylko kierujące nim p, piestwo, lecz także wybrane narzędzie czyli zawc dowi żołnierze, samo stało się, na różne sposób przedmiotem krucjat. W pewnym stopniu Turcy osmańscy pomog w zakończeniu tego nieładu, gdyż za ich przy czyną ruch zyskał nowy i nieodparcie przyciąga jacy ośrodek na Bałkanach: już od połowy sześćdziesiątych XIV wieku chrześcijanie sta li przed alternatywą: czy wysyłać oddziały na k cjatę przeciwko Turkom, czy użyć ich w walka wewnątrz chrześcijaństwa. W latach dziewi dziesiątych XIV wieku plany krucjaty antytui

Koronacja Piotra Rogera z Beaufort jako papieża Klemensa VI w 1342 roku. Jego zaangażowanie w ruch krucjatowy było ogromne. Wysiany na dwór papieski przez króla Filipa W w 1332 roku, aby negocjować oplacenie planowanego przez króla generalnego przejścia, jako papież aktywnie promował krucjatę przeciwko Turkom na Morzu Egejskim oraz popierał ponowne podjęcie przez Alfonsa XI rekonkwisty w Hiszpanii. kiej przedstawiano zarówno jako mechanizm, jak i jako powód, zakończenia wielkiej schizmy. Jednakże przedtem sukcesy Turków w Azji Mniejszej i ich rosnąca siła morska na Morzu Egejskim zapoczątkowała wspaniały przykład na to, jak ruch zdolny jest do sprostania zmieniającym się potrzebom. Była to liga morska, połączenie chrześcijańskich sił zagrożonych przez Turków, gromadzących się razem pod egidą papieską, aby postarać się o flotyllę galer na własną obronę. Ligi 1 były główną formą

jego próby dołączenia uczestnictwa sił zachodnich i ciągłe plany. ufundowane przez kombinację podatków kościelnych i sprzedaży odpustów. Był to uderzający przykład tego. Umożliwiło to Frankom ataki na dowolne punkty wybrzeża muzułmańskiego.zajęciem Aleksandrii przez Piotra z Cypru w 1365 roku. wtedy papież wyraził nadzieję. były one czymś na kształt nieustannych wojen podjazdo- Ruch krucjatowy 1274-1700 290 wych. od centralnego Magrebu do Dardaneli. Ligi antytureckie były w istocie "krucjatami granicznymi". Na ten cel . i patronowane przez legata papieskiego. Niezależnie od tego. że celem wyprawy ma być zdobycie Jerozolimy. Chociaż toczone w większej skali. Cypr i joannitów -jako środki utrzymania regionalnej równowagi sił. Jednakże aktywne zaangażowanie papiestwa nadało im szerszy wymiar ze względu na środki. i skończyło się najbardziej dramatycznym krucjatowym zwycięstwem wieku . którego głównym problemem było zwykle zapobieganie kłótniom wśród sprzymierzeńców. Piotr ogłosił. której był tytularnym królem. jak i na nieustanne działania wojenne oraz ekonomiczną dyslokację na Zachodzie. ligi były dobrze ukierunkowane. Bardzo podobne strategiczne myślenie sprawiało. że papież opłaci krucjatę hrabiego Amadeusza z Sabaudii. mającą pomóc Grekom w Konstantynopolu w 1366 roku. że przyczółek ten możne być wykorzystany przez większą ekspedycję. sukcesy lig w naturalny sposób zależały przede wszystkim od dominacji zachodniej siły morskiej na Morzu Śródziemnym.przeważnie Wenecję. którego król dokonał w latach 1362-1364. i podobnie jak rama były przeplatane okresami convivencia i wolnej wymiany handlowej. w nadziei uzyskania pomocy i ochotników. Gdy liga Klemensa VI odniosła największy sukces z wszystkich. a latami siedemdziesiątymi XIV wieku. kiedy ich pro-| totyp zagroził Turkom w Zatoce Adramyttion l (Edremit). jakie korzyści dało papieskie wsparcie finansowe. które miały miejsce na granicy Granady. toczonymi głównie przez lokalne siły . Wyprawę podjęto po objeździe europejskich dworów. jak pojęcia stworzone w traktatach poświęconych odzyskaniu Ziemi Świętej i planowaniu przystosowywano do użytku w innych dziedzinach. które pa-piestwo zaangażowało dla ich wsparcia. zarówno na nowy scenariusz strategiczny na Wschodzie. kiedy postępy tureckie na Bałkanach zepchnęły kampanię lądową na dalsze miejsca w planie działania. które uniemożliwiały każde większe przedsięwzięcie.ruchu krucjatowego na l Wschodzie między rokiem 1344. passagium particulare. zajmując większą część tureckiego portu w Smyrnie w październiku 1344 roku. Na małą skalę. że ograniczone cele i sukcesy lig powinny stać się odskocznią dla czegoś więcej.

[propozycja spotkała się z wielkim zainteresowa-Iraem. musieli opuścić port w niecały tydzień. Wenecja przyczyniła się do zniweczeni! wszelkich nadziei na "dalszą" ekspedycję.1 Szerząc pogłoskę o przymierzu cypryjsko-mam< luckim. że papież był szczęśliwy popierając j. Projekt upadł całkowicie ze śmier-l cią króla w 1364 roku. W136! roku Republika ściągnęła na siebie papieską prymendę.uzyskał wsparcie zarówno papieża Urbana V. która doprowadziła Urbana V i jego wschodniego legata. do zaakceptowania sugestii kró-j la Piotra. Kampania aleksandryjska połączyła wiele powtarzających się schematów czternastowiecznego ruchu krucjatowego. z zapałem ykorzystał okazję do pójs'cia w ślady swego •zodka . iż Zachód powinien podjąć walkę Mamelukami w czasie. Początki ekspedycji były podobne do passagium particulare.n utiers. Jednakże sukces Piotra i jego cypryjsko-joannickiej floty w zajęciu Aleksandrii został pomniejszony przez fakt. zawartego z Anglią w czerwcu 1389 roku. Podstawowe napięcie między handlei a krucjatą. ani wyprawa poprzednika krucjata świętego Ludwika z 1270 roku . kiedy zagrożenie turei kie wzrosło szczególnie na północy: całkiei możliwe. kikolwiek wschodni projekt. jakieś dwadzieścia pięć lat później. które wcześniej zniweczyło pról utrzymania embarga handlowego nad Egiptem. we fn cusko-genueńskiej krucjacie do muzułmańsl . jest bardziej prawdopodobne. Tunezja l nie była udanym polem działań dla ruchu krucjatowego: ani ta ekspedycja. Jana.Famagusty i zamierzał go zatrzymać lub zniszczyć jego urządzenia.! Piotra Tomasza. Wuj króla. Ludwik II Bourbon. pojawiło się raz ji cze. że król od początku myślał o zajęciu głównego rynku zbytu w Egipcie. W praktyce. odmawiając przewiezienia krzyżi ców. ne przy zajęciu Aleksandrii. na czele której miał stanąć król Francji Jan. zimą 1389-1 roku. Armia licząca oko- . go portu w Magrebie .świętego Ludwika. ponieważ to Genueńczycy zaproponowali odby-i cię kampanii na dworze Karola VI. że siła morska sama w sobie nie może spowodować decydującego czy ostatecznego zwrotu w sytuacji strategicznej. jak i króla Francji. Wobec faktu trzyletniego ro-zejmu. dający nadzieji uwolnienia Francji i Włoch od kompanii .nie osiągnęły swego celu. Przy tej oka-[ zji handel i krucjata pozostawały w harmonii.Al-Mahdijji. Krucjata ukazała również! zamęt panujący w papieskiej polityce. Wyprawa udowodniła. mając nadzieję na zdobycie stałej kon-| troli nad portem.] było widoczne w lękliwej odpowiedzi na te wypadki ze strony włoskich mocarstw handlowych.yjazd do Afryki: francusko-genueńska wyprawa do Al-Mahdijji stawia żagle w czerwcu 1390 roku. charakteryst. najważniejszego rywala jego własnego portu . lecz owa planowana przeprawa generalna.'. koni i materiałów wojennych na Wschi Podejście "uderz i uciekaj". że wraz z podejściem armii memeluc-kiej. zawsze była niepraw-j dopodobna. W 1560 roku hiszpańska armia {krucjatowa poniosła wielką klęskę na wyspie Dżerba.

Tereny między Prusami a Litwą były jałową dziczą i wielkie armie nie mogły się tam wyżywić. w tym 1500 francuskich gentil-shommes. Na te warunki złożył się konflikt między katolickim zakonem rycerskim a dynamiczną siłą pogańską. Oskarżanie Piotra czy Genueńczyków o manipulowanie zapałem rycerskim im współczesnych w celu zrealizowania własnych celów mogłoby jednak być uproszczonym i anachronicznym spojrzeniem na o wiele bardziej złożoną interakcję celów i postaw. ograniczały okres trwania kampani do głębokiej zimy. jak i Genueńczycy troszczyli się o przedstawienie swoich wypraw jako pełnoprawnych przedsięwzięć rycerskich. Istnieją poważne dowody. cieszył się wsparciem papieży i generalnie europejska opinia publiczna postrzegała go jako wartościowe ujście dla energii i zasobów krzyżaków po utracie Ziemi Świętej. surowy klimat. że zarówno Piotr z Cypru. Nawet wówczas. i wielkimi wylewami wiosną i wczesnym latem. Te ostatnie nie tylko dostarczają niepodważalnego dowodu na trwanie krucjatowego entuzjazmu wśród europejskiej elity rycerskiej aż do samego końca wieku. którą to koncepcję rozwijali teoretycy. Gotfryd z Bouillon czy Roland. a bagna pokryte lodem. Pod tym względem te dwie krucjaty były bardzo tradycyjne. kiedy śnieg był mocno ubity. dzięki naśladowaniu czynów takich bohaterów jak święty Ludwik. lecz po kilku tygodniach przybyły liczne posiłki muzułmańskie. które umożliwi uczestnikom wykazanie się dzielnością i zebranie owoiii 292 Ruch krucjatowy 1274-1700 cu nagród i sławy. aby wziąć udział w rajzach (Reiseri). niegościnność terenu i odległości do przebycia ograniczały większość kampanii do rajz i oblężeń a czasem do wznoszenia i umacniania fortec . pokrewne ligom morskim w ich przebiegłym wykorzystaniu siły morskiej jako środka wiodącego do zdobycia jasno określonych i ograniczonych celów wojskowych w kontekście handlowym. To samo odnosi się do stosunków między krzyżakami a rycerzami-ochotnikami. kiedy kilka tygodni wysokiej temperatury osuszało okolicę. . rekrutowanych dzięki bullom papieskim i finansowanych z podatków kościelnych. że nie można teraz zając porta.po to by wytyczyć stałe granice zajętego terenu. podobnie jak ligi morskie. lecz także. którzy przybywali do Prus. Konflikt przypadł na czas osłabienia ruchu krucjatowego. Lecz natura wojny nie była łaskawa dla wielkich wojsk krucjatowych. oraz do późnego lata. Krzyżowcy oblegali Al-Mahdijję. ukazują jak ruch i jego sponsorzy zdołali z pewną pomysłowością przystosować się do nowych warunków strategicznych. toteż podjęto ewakuację. Było jasne. ze srogimi mrozami i obfitymi opadami śniegu w zimie. Także Prusy nie były odpowiednim miejscem dla krucjaty rozgrywającej się na wielu teatrach wojny. pożeglowała z Genui na początku lipca 1390 roku. dotyczący kontroli nad Żmudzią i doliną rzeki Niemen.ło 5000 żołnierzy. Co więcej. kampaniach zakonu przeciwko litewskim poganom.

patrona rycerstwa. opisywano jako "nie kończącą się krucjatę". kobiety i dzieci. Inskrypcja mówi nam. który pozwalał na rekrutowanie krzyżowców bez formalnego ogłoszenia krucjaty. począwszy od zimy 1304-1305 roku. że podobnie jak jego syn Szymon i wielu innych rycerzy angielskich z XIV i początku XV wieku.1 Nikt nie wymknął się z ich rąk". przedstawia ją jako rodzaj wydawanego na zakończenie rajzy bankietu. Felbńgg. aby "praktykować rycerstwo przeciwko wrogom Chrystusa" i zwykle byli prowadzeni do boju pod sztandarem świętego Jerzego. przez ponad j sto lat tysiące rycerzy z prawie każdego państwa katolickiego w zachodniej i środkowej Europie. wielu ludzi masakrowano. j wielki książę Albert austriacki.". Tak właśnie w 1391 roku. udawały się lądem i morzem do Prus w nadziei wzięcia udziału w letnich czy zimowych rajzach. brakowało w niej nawet j regularnego schematu wojny i rozejmu. pióra Jana Cabareta z Oryille. Ruch krucjatowy 1274-1700 293 Tablica pamiątkowa Rogera z Felbńgg w kościele świętej Małgorzaty. że odbywała się przed kampanią.W Prusach i Inflantach do prowadzenia zimowych i letnich rajz zakon miał nie więcej niż jakichś 1000 braci. . ochotnicy krzyżaccy przybywali na wschód. Norfolk. 1380 roku udział w rajzie na pogańskich Litwinów. a w 13771 roku mistrz Winrich von Kniprode i jego gość. Obydwie strony prowadziły walkę z wielkim okru-1 cieństwem. kiedy morderstwo popełnione przez kilku rycerzy angielskich na szkockim szlachcicu. zakon korzystał z zagwarantowanego mu w 1245 roku przez Innocentego IV przywileju. to jednak istnieją poważniejsze dowody świadczące o tym. Na przykład. Ośrodkowa rola kultu rycerskości w kampaniach litewskich jest najlepiej widoczna właśnie w upowszechnianiu przez zakon rajzy. "spędzili dwa dni J w okolicach Kortynian [Kaltinenai]. Wojnę. kronikarz Wigand l z Marburga napisał. kobiety i j dzieci brano w niewolę i wywożono. być może jako środek przypieczętowania braterstwa broni ochotników. że "wszystko pozostawiano j odłogiem. w której walczyli. na którym rozdawano nagrody. Chcąc chronić swe ziemie we wschodnich Prusach i zrealizować wskazany cel . Chociaż najpełniejszy opis Ehrentisch.. że Roger "zmań w Prusach i jest pochowany tutaj" (qi mourut en prus e la est son corps enterrej: jest to wskazówka. paląc wszyst[ ko i uprowadzając mężczyzn. Jak zauważył Wigand przy innej okazji.przymusowe nawracanie mieszkańców Litwy. charakterystycznego dla katolickomuzułmańskich granic w Granadzie i nad Morzem Egejskim. w czasie litewskiego najazdu na Inflanty w 1345 roku. a szczególnie w przemyślnym wykorzystaniu Ehrentisch (uczty honorowej). Roger wziął ok.. Na tej podstawie.

Ludwika Orleańskiego i Filipa Śmiałego z Bur-gundii. jak w przypadku kampanii w Al-Mahdijji i Aleksandrii. ponieważ były to przedsięwzięcia równie niebezpieczne. że ci sami mężczyźni. mogliby też walczyć na innych frontach. Takie kuriozalne. Jest jasne. Lecz ostatecznie tę krucjatę umożliwił rozejm między Anglią i Francją oraz istnienie na obydwu dworach silnych lobby pokojowych. Lecz powaga sytuacji. jak kosztowne. że obydwa odłamy wielkiej schizmy były przygotowane do wsparcia większej krucjaty. Ta ekspedycja była odpowiedzią Zachodu na osmański postęp na Bałkanach. szczególnie na fatalną klęskę Serbów pod Kosowem w 1389 roku. którzy gromadnie udawali się do Prus. oraz następujące po nim wielkie przejście. Ponieważ było to wrogi teren. wyniosły oczekiwania na poziom nie mający precedensu od lat trzydziestych XIV wieku. o ile pozwoliłby na to charakter tamtych konfliktów.kampanii Nikopolis z 1396 roku. pod wodzą króla Zygmunta. Siły wysłane wiosną 1396 roku z Montbeliard dalej były pokaźne. wielu z tych.Wilhelmie Douglasie uniemożliwiło zorganizowanie Ehrentisch przed rajzą w Królewcu. Zasięg tych planów skurczył się w 1395 roku. które widziały w kryzysie bałkańskim szansę na ostateczne pojednanie między dwoma krajami. epizody nie powinny skłaniać nas do myślenia. że Wenecja zaczęła się niepokoić o bezpieczeństwo na Adriatyku. W końcu. sygnały ostrzegawcze w Budzie i Wenecji oraz altruistycz-ne. pod wspólnym dowództwem Karola VI i Ryszarda II. która rozważała podjęcie dwustopniowej krucjay: passagium particulare. lecz aktywne zainteresowanie Westminsteru i Paryża. którzy uczestniczyli w rajzach. w tym bohatera j krucjatowego tego okresu par eicellence Jana le Maingre (marszałka Boucicaut). rycerze musieli obiadować w pełnym uzbrojeniu. Po początkowym sukcesie w dolinie Dunaju 25 września nastąpił tragiczny koniec. która przybliżyła Turków do granicy węgierskiej i sprawiła. by nie powiedzieć komiczne. W latach 1392-1394 wzmożone działalność dyplomatyczną. mistrz podejmował swych gości w Starym Kownie w czasie kampanii. Sytuacja na Wschodzie była tak poważna. pod wodzą najstarszego syna Filipa Śmiałego . kiedy armia stoczyła walną bitwę z wojskami sułtana Bajazida . W Budzie spotkała się z dodatkowym wsparciem. że-zaKÓnowi udało się poruszyć jakąś strunę w umysłach europejskiego możnowładztwa. lecz Ruch krucjatowy 1274-1700 294 niewiele można mieć wątpliwości. Tak. które miało wyruszyć w 1395 roku pod wodzą Jana z Gaunt. że rajzy były jedynie rodzajem fantazji czy przedstawienia. wzięło także udział w największej i najbardziej ambitnej spośród krucjat tego wieku . być może nawet od śmierci Grzegorza X. Z różnych powodów wszyscy trzej książęta królewscy zrezygnowali z krucjaty i do zimy 1395-1396 roku czoło passagium zdominowała głównie siły francusko-burgundzkie.Jana z Nevers i grona francuskich możnowładców. strategiczne idee teoretyków odzyskania Ziemi Świętej dalej wywierały swój wpływ.

wziętego do niewoli po bitwie pod Nikopolis w 1396 roku. że zainteresowanie ruchem krucjatowym. zarówno wśród możnowładztwa francuskiego. Chociaż obliczono. jak i angielskiego. Nade wszystko. po Nikopolis nastąpiła zmiana nastrojów. Generalna przeprawa nie mogła się teraz odbyć. oznaczały. że jako całość ruch krucjatowy przestaje być przedsięwzięciem na granicach chrześcijaństwa (przy założeniu szerszego oddźwięku . jak się zdaje.j 295 Ruch krucjatowy 1274-1700 Płacenie okupu za hrabiego Jana z Nevers. planowanie na wielką skalę i organizacja podjęte przez przynajmniej kilka europejskich autorytetów świeckich.I na południe od bułgarskiego miasta Nikopolis (Nikopol). Ranga i zróżnicowanie ruchu krucjatowego.sukces na Zachodzie iezależnie od tego. jakoby drugoplanowe zainteresowanie francuskiego dworu królewskiego było równoważone przez ciągłe zaangażo. że bitwa ta musi mieć długoterminowe znaczenie. tak charakterystyczne w XIV wieku. leska na Wschodzie . Łatwiej jest taką tezę postawić. Historyk ma odczucie. jemu i jego towarzyszom po powrocie do domu zgotowano przywitanie bohaterów. która została zniszczona pod Nikopolis. że w ruchu krucjatowym krotce dały się odczuć większe zmiany.j dzanie entuzjazmu klasy walczącej miało być trud.nazbyt znajoma kombinacja w historii krucjat .j wanie w ruch krucjatowy dworu książęcego w Bur-! gundii.co doprowadziło do katastrofalnej klęski. była ostatnią wielką międzynarodową armią zachodnią wysłaną do walki z Turkami. Nie ma wątpliwości. że ogólny koszt wykupienia hrabiego sięgnął pół miliona franków. że ruch krucjatowy nadal hołubio-. niźli jej dowieść. lecz mogło się tak stać z powodów innych niż klęska. skurczyły się. no jako jedną z zasadniczych form wyrazu warto. ci szlachty europejskiej. W przyszłości wzbu.i czących o tym. w XV wieku było też mniej znaków świad. Bardzo trudno jest odtworzyć bieg wydarzeń. Armia. Propagandę krucjatową zaczęły przenikać nowe tematy i idee. Jan z Nevers i wielu innych krzyżowców zostało wziętych do niewoli. lecz najprawdopodobniej francuska duma rycerska połączyła się z niezrozumieniem taktyki tureckiej . upadło po Nikopolis. jaki był dokładny wpływ Niapolis na uczucia możnowładztwa europejskie3. który miał teraz faktyczną wendettę do spełnienia. Sporne jest. pozostaje faktem. podobnie jak sasami irytujący brak koncentracji. Przede wszystkim to adaje wewnętrzną spójność wielkiej sprawie zternastowiecznego ruchu krucjatowego i tłuma-zy jego godną uwagi buriczuczność. takie jak bitwy pod Hittinem czy La Forbie. Jednakże.J niejsze.

To zwiększy zależność rycerzy od pomocy ochotników z chodu. 15 lipca 1410 roku armia krzyżac poniosła straszliwą klęskę z rąk Polaków i Litv nów w bitwie pod Grunwaldem. pod koniec lat trzydziestych XIV wieku. stając się raz jeszcze problemem dla czołowych potęg europejskich. na ile nawrócenie się Jagiełły łączyło się z jego ślubem z królową Polski Jadwigą . że chrystianizacja Litw jest pozorna. dokonany w 1386 roku przez wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. lecz zdominowały go europejskie rywalizacje polityczne. Jeden ważny front krucjatowy . dlatego też strumień ochotniko z Zachodu nie zmniejszył się zauważalnie. rola tych potęg była przytłumiona od czasu klęski projektowanej przez Filipa VI krucjaty odzyskującej. w której mieli znaleźć si krzyżacy. takimi jak kampania Alfonsa XI i ekspedycja Nikopolis. W XV wieku siły te doszły ponownie do głosu.rejon nadbałtycki .w formie uczestnictwa rycerzy-ochotników z centrum terenów katolickich). zanim ujawniła się główna trudność nowt sytuacji strategicznej. aby kongres byt płaszczyzną porozumienia i organizacji wielkiej krucjaty.miał być bliski zaniku do 1500 roku.Polska była głównym katolickim antagonistą zakonu .i poi sonalną unią Polski i Litwy. Z pewnymi wyjątkami. Lecz kilka lat później ich reprezentan na soborze w Konstancji nie zdołali przekon soboru do pomocy zakonowi przeciwko je 297 Ruch krucjatowy 1274-1700 . Papież Pius II przewodniczy zjazdowi w Mantui w 1459 roku (fresk Pintuńcchia w Bibliotece Piccolomini w katedrze w Sienie). i jego obietnica pomocy w nawracaniu swych pogańskich poddanych. Pius II pragnął. Zagroziły także posiadaniu przez rycerzy ich Ordensstaat (państwa zakonnego) na tyle. ostatecznie zniweczyły krucjatowe uzasadnienie działań krzyżaków przeciwko Litwinom. po czas gdy skoncentrowanie sił przeciwko Orde staat zabrało Polsce i Litwie kilka dziesięciole Jednak od 1410 roku klęski następowały cz sto i szybko. Obietnic danych na zjeździe nigdy nie dotrzymano. Zakon ogłosił. Chrzest Litwy. Minęło trochę cze su.

Ci entuzjaści krucjat. W 1453 roku nowy sułtan. 1420. Mehmed II. 298 Ruch krucjatowy 1274-1700 przez niego samego i innych władców zachodnich. Odznaczenie to zawsze łączono z celami krucjatowymi: w 1445 roku galery burgundzkie. Ta linia polityczna spełzła na niczym po nieszczęsnej klęsce. Zainteresowanie Filipa ruchem krucjatowym było trwalsze niż u jakiegokolwiek władcy w XV wieku. gdzie wojna zakonu z prawosławiem pod Nowogrodem i Pskowem ciągle cieszyła się statusem krucjaty. poniesionej przez siły bałkańskie pod Warną w listopadzie 1444. i wsparcia Filip Dobry. Z wyjątkiem lat od 1402 do ok. postępy Turków w kierunku zachodnim zmusiły teoretyków i entuzjastów krucjat w XV wieku do ciągłego skupiania uwagi na Bałkanach. a papieże Mikołaj V i Aleksander VI zagwarantowali krucjacie odpusty. morskich środków Wenecji. Ich ogłoszenie pomogło braciom w Inflantach na opłacenie poważnych kosztów wojennych. Albania i Grecja zostały pod- . Wołoszczyzna. W tym długim okresie dochodziło niekiedy do skoncentrowanej aktywności dyplomatycznej. Niektórzy niemieccy krzyżowcy ciągle podążali się na północ do Inflant. którzy zastanawiali się nad samym istnieniem zakonu krzyżackiego po Grunwaldzie. Jana Huny-adiego. planowania i wysiłków. który ufundował w 1430 roku. który był na skraju poddania się Turkom. Ta zmiana była rzecz jasna symptomem faktu. zajął Konstantynopol i w czasie następnych dwudziestu ośmiu lat dowodził jedną z najbardziej udanych fal ekspansji sułtanatu. że głównymi wrogami ruchu stali się Turcy osmańscy. i napływ rycerzy-ochotników do Prus praktycznie zanikł.wrogom. pod wodzą Gotfryda z Thoisy. rozwinęli różnorodne pomysły przerzucenia jego zasobów na front turecki. książę Burgundii. Widzimy go tutaj w insygniach Orderu Złotego Runa. Paryż. W latach 14401444 papież Eugeniusz IV ciężko pracował nad skoordynowaniem oporu chrześcijan na Bałkanach. trwało przez ponad 40 lat. ponownie przemierzyły szlak Jazona i jego Argonautów na Morzu Czarnym. szczególnie wybitnego wodza węgierskiego. Luwr. Lecz krucjata w Inflantach była zdecydowanie marginalnym aspektem ruchu. kiedy sułtanat stawał na nogi po uderzeniu zadanym mu przez Tamerlana i bitwę pod Ankarą. na portrecie pędzla van der Weydena. w celu uwolnienia Konstantynopola.

chociaż scenariusz strategiczny wymagał w dużej mierze świeżego podejścia. chociaż ta wspierana przez papieża Piusa II była bliska realizacji w 1464 roku. w które zaangażowali się sami władcy. r 299 Ruch krucjatowy 1274-1700 Chociaż odniesiono pewne szukcesy. Chrześcijańskie dwory objeżdżały kolejne fale wygnanych władców. Moł-dawianami i innymi bałkańskimi siłami lądowymi dały skromne wyniki. tacy jak zachodni cesarz. jak i mobilizowania ogólnej krucjaty z Zachodu. Co najważniejsze. które same poświęcały się sprawie krucjaty. źle zsynchronizowane lub ukierunkowane. Z szerszej perspektywy klęska krucjaty anty-tureckiej daje się również wytłumaczyć tymi samymi względami. Doszło również do podobnego natłoku projektów. takie jak wyjątkowa kampania Hunyadiego w 1443 roku i cudowna odsiecz Belgradu w 1456. Fundusze i dostawy wojskowe przelewane na Wschód były niewystarczające. dyskutowanych też w dziełach na temat odzyskania. które uniemożliwiły projekty krucjaty odzyskującej. Tymczasem sztuka . "[komunia] w obydwu postaciach"). Te improwizowane fortece byly idealne do szybkiego rozmieszczania kuszników i dziat polowych. zarówno zachęcania do oporu miejscowych sił. Przeszkody na drodze do zebrania Lullowskiej potestas w przypadku krucjaty przeciwko Osmanom były nawet większe niż w przypadku krucjat antymameluckich. rozważające wiele problemów politycznych. Rysunek piórkiem z epoki. Nakładano przy tej okazji podatki kościelne i ogłaszano odpusty. Po śmierci Mehme-da II w 1481 roku. król Aragonii i książę Burgun-dii. dostęp do niego w czasie eucharystii był głównym pragnieniem utraąuist (= in utraque specie. którzy prosili tam o pomoc. lecz nie udało się urzeczywistnić tych projektów. Na każdym etapie planowania pisano traktaty doradcze. Serbami. Na namiocie widnieje się rysunek kielicha. z Zachodu nie wysłano żadnej ogólnej krucjaty. krucjata an-tyturecka zakończyła się klęską. Próby użycia ciągle dominującej (choć już nie na długo) zachodniej floty w połączeniu z Węgrami. Znalazły się też osoby. finansowych i wojskowych. To niepowodzenie prosi się o porównanie z wcześniejszą krucjatą odzyskującą.porządkowane władzy Osmanów. jego syn Bajazid II prowadził na Zachodzie mniej agresywną politykę. takie jak groźny kardynał Bessarion. Papieże odpowiedzieli ciągłymi próbami. szczególnie na kongresie papieskim w Rzymie w 1490 roku i w czasie najazdu Karola VIII na Włochy cztery lata później. lecz ciągle snuto plany krucjatowe. przedstawiający husycki tabor.

przedstawiona na jednej z pełnych życia płaskorzeźb Rodńga Alemana. Początkowo krucjata oznaczała dla nich głoszenie odpustów. w diecezji Utrecht. Spowodowała. że uogólnienia stają się ryzykowne.takich jak umiejętności kaznodziejów. czy niedawno zostały. choć na podstawie dostępnych . Rzeczywisty ruch krucjatowy od dawna był odległy od życia większości zwykłych ludzi. Narastało rozczarowanie i podejrzliwość. W 1488 roku parafianie Wageningen.wojenna stała się bardziej profesjonalna i bardziej kosztowna. Byia to wojna żmudnych oblężeń. iż świeccy władcy chrześcijańscy nieszczególnie się już przejmują wysyłaniem przedstawicieli na kongresy. postawa lokalnych władz świeckich i roz- Krucjata granadzka. że każda większa krucjata pociągnie za sobą niechciane odrodzenie cesarskiego autorytetu w Rzeszy. które miały się jasno zaangażować w ruch krucjatowy na Wschodzie. Co do popularnego odczucia na temat krucjaty antytureckiej. większość z nich została kolejno przedstawiona. które poświęcali oni debatom na temat zagrożenia tureckiego. które sprawiają. Wielka schizma przyniosła dalszy upadek politycznego autorytetu papie-stwa. były coraz to niweczone przez złożone układy europejskie: Węgry obawiały się Wenecji. przyjęli ataki swego kapłana na kaznodziejstwo krucjatowe z taką sympatią. Lecz ile wart jest ten dowód antagonizmu w zestawieniu z opowieściami kronikarskimi o popularności i sukcesie głoszenia krucjaty w tym samym roku w Erfurcie. iż zanik rajz położył kres jednej z powszechnie przyjętych form rycerskości. Nawet stworzenie koalicji sił. Już przed 1413 rokiem bur-gundzki podróżnik. czego jednym z ważnych powodów było. Guillebert z Lannoy. Tu sukces lub klęska zależały od tak wielu innych czynników . że nie pozwolili poborcom podatkowym odjechać z ofiarowanymi pieniędzmi. że papieże Pius II i Innocenty VIII odkryli. rozpowszechnione . miar. Poważnie rozwinięto teorie o niezależności władzy świeckiej i o pierwszeństwie jej praw do środków poddanych (około 1300 roku jeszcze pączkujące).że uważanie oddźwięku na tę działalność za miarę ludzkich reakcji na samą tylko krucjatę jest niezbyt odpowiednie. potęga Wenecji zatrważała inne państwa włoskie. napisał. w jakim inne odpusty były. zaś książęta niemieccy wierzyli. wzbudza ona problemy. zwykle na gruncie własnych interesów. nie mówiąc już o nadzwyczajnej odpowiedzi na ogłaszanie krucjaty na pomoc Belgradowi w 1456 roku? Ten temat jest polem minowym dla interpretacji. udziałowi księstwa Burgundii sprzeciwiała się Francja. by przekonać ludzi do wykonalności projektów. że rajzy są historycznym epizodem. w stallach chóru katedry w Toledo. lecz w praktyce prawie wszyscy blokowali organizację krucjaty. Jak zauważono wcześniej. które trzeba było przezwyciężyć. związek między rycerskością a krucjatą stawał się coraz słabszy. Każdy władca w piętnastowiecznej Europie uznawał potrzebę krucjaty jako jedynego wykonalnego środka zbierania funduszy koniecznych do walki z tą wrogą a ogromną potęgą.

że mimo wszystkich lęków. Stanąwszy wobec tego dylematu. książęta niemieccy. Połączenie husytyzmu z poczuciem czeskiej tożsamości narodowej oraz powiązania represyjnych sił Kościoła i państwa z niemiecką mniejszością w Czechach. Zygmunt zastosował się do sugestii papieża Marcina V i lobby walczącego na jego własnym dworze. Te kr cjaty. gdyż niebezpieczne było pozbawienie Węgier rycerzy dokładnie w momencie. nadało konfliktowi między katolikami a husytami rys nacjonalistyczny. a Czechy i podległe im terytoria leżały wewnątrz granic Rzeszy.świadectw z pewnością trudno byłoby obalić pogląd. a nie problemy polityczne i finansowe. Zygmunt miał prawo wezwać na pomoc niemieckich książąt. Ponieważ był cesarzem-elektem. Człowiekiem. w 1419 roku. Seria krucjat! wymierzonych w latach 1420-1431 w heretyckich husytów w Czechach. że ludowa apatia czy wrogość. Niezbyt rozsądnie. w sensie powtarzających się i upokarzających klęsk na polu bitwy. jedyne zakrojone na szeroką skalę eksp dycje skierowane przeciwko doktrynalnym hę retykom w późnym średniowieczu. . który musiał poradzić sobie z tym bardzo poplątanym scenariuszem był Zygmunt Luksemburski. a sprawa jego dynastii w Czechach podniesiona do rangi krucjaty. gdy ten ostatni zmarł w wyniku szoku w czasie buntu 1419 roku. Zygmunt odziedziczył koronę czeską po swym bracie Wacławie. Ostra krytyka. będą niechętni do ruszenia w pole. iż problem religijny powinien zostać uwydatniony. Poza podejmowaniem pewnej działalności nal morzu i prowadzeniem przez lokalne siły kac panii na Bałkanach. która. wymagała użycia skalpela. kiedy Turcy na nowo zaczęli naciskać na południową granicę tego kraju. krucjata antyturecka upad ła już na etapie szkicowania planu. Zygmunt zdecydował się zastosować młot w sytuacji. skierował przeciw 301 Ruch krucjatowy 1274-1700 ko nadużyciom ówczesnego Kościoła. którą praski akad mik i kaznodzieja. król Węgier. niepokoju politycznego i por szeri nacjonalistycznych na czeskich ziemiac koronnych. Tak więc wkroczył na swe własne ziemie wiosną 1420 roku jako dowódca armii krucjatowej. zarówno świeccy. jak i kościelni. miały swd początki w złożonych oddziaływaniach heterod doksji religijnej. Jan Hus. Współudział panującej dynastii Luksemburgów w tym tragicznym wydarzeniu oraz sympatia wielu czeskich możnowładców dla poglądów husyckich doprowadziły do wybuchu buntu w Pradze. iż husytyzm rozszerzy się na ich ziemie. uniemożliwiły dojście dój skutku krucjaty antytureckiej. odniosła bardziej drań tyczne niepowodzenia. co doprowadziło do skazania i spalenia Husa w 1415 roku na soborze w Konstancji. Lecz wiedział z doświadczenia. Potrzebował tego. rozszerzyła się w radykalną reinterpretację podstawowych zasad kościoła katolickiego. jak widzimy z naszej korzystnej prespektywy czasowej.

latem 1413 roku. poza murami miasta. w 1436 roku Zygmunt zdołał osiągnąć kompromis ze swymi krnąbrnymi poddanymi. Ze strony katolickiej. porównanie między krucjatami tureckimi i . że wynegocjowany układ był trwały w inny sposób. fakt. poprowadzona przez Ferdynanda Aragońskiego i Izabelę Kastylijską przeciwko Granadzie. złożonych głównie z Niemców. mimo kolejnych prób zniszczenia go krucjatami w latach 1465-1467. Przywódcy krucjat próbowali zarazem uczyć się i wprowadzać innowacje . świadczy o poważnym pogorszeniu się morale. Dwie dalsze krucjaty w latach 1421-1422 poniosły klęskę równie dotkliwą. że husyci bardziej skorzystali na swych krótkich liniach komunikacyjnych i aprowizacyjnych niż krzyżowcy na swej teoretycznej zdolności zaskakiwania wroga i koordynowania ataków z różnych kierunków. w latach 1482-1492. iż ar- Ruch krucjatowy 1274-1700 302 mię były nie tyle pokonywane. Jastrzębie poniosły ogromną klęskę. Gdy weźmie się pod uwagę stosunkowo prymitywne warunki działań wojennych w XV wieku. Podczas gdy niektóre aspekty ich niepowodzenia rozsądnie wyjaśniono. niż w przypadku krucjat przeciwko siłom muzułmańskim. W 1427 roku w zachodnich Węgrzech dano rozkaz wymarszu innej krucjacie. Ostatecznie. Przede wszystkim zdecentralizowany ustrój Rzeszy sprzeciwiał się niezbędnym próbom wymuszania nadzoru i ukierunkowania. które przezwali "pięknymi przejażdżkami" na okoliczne ziemie niemieckie. piąta krucjata zawróciła pod Domazlicami. Ostatni punkt potwierdza pośrednio najbardziej udana piętnastowieczna krucjata.Zygmunt nie był w stanie zdobyć Pragi w 1420 roku i. chociaż został koronowany na króla Czech w katedrze świętego Wita. Jeżeli chodzi o husytów. Jak zwykle w ruchu krucjatowym klęski te wzbudziły wątpliwości co do słuszności sprawy katolickiej. które mogły być oparte na pomysłach samego Żiżki . że przedsięwzięli serię rajdów. że delikatną koalicję radykałów i konserwatystów wzmacniały okrucieństwa nierozsądnie popełniane przez katolików i usilne uwydatnianie czeskiego poczucia narodowego w obliczu wojsk krucjatowych. która szczęśliwie mieściła się na pozostałej w rękach katolików twierdzy na Hradczanach. to jednak został wyrzucony ze swego królestwa w marcu 1421 roku. jest prawdopodobne. Husyci zyskali już taką przewagę. co pierwsza ekspedycja. i po przykrych negocjacjach. Była to jednak tylko pierwsza ze smutnego zestawu porażek. na jaką zasługują. najambitniejszej ze wszystkich. W polu husytyzm skorzystał w ogromnym stopniu z organizacyjnego sprytu i innowacyjnej taktyki Jana Żiżki. inne zaś nie. tym bardziej wymowne. oczywiste jest. Ostatecznie. Husytyzm obwarował się w Czechach.lecz skończyło się to w najlepszym razie częściowym sukcesem.czynniki wspierające kampanię z 1431 roku przyjęły regulacje wojskowe. gołębiom pozwolono przejąć kontrolę. Krucjaty husyckie nie przyciągnęły specjalnej uwagi. ile wręcz ustawicznie rozgramiane.

król Piotr l z Cypru. Mobilizacja ludzi.husyckimi z jednej strony. można dojrzeć znajome zarysy Konstantynopola. około 800 milionów mara-vedfs zgodnie z jednym z szacunków. Poniżej: Kościół walczący. której rok po roku \ trwale używano do stopniowego zmniejszań powierzchni emiratu. kończąc wstrząsy dynastyczne w swym królestwie. papieski legat Gil Albornoz i (czwarty od lewej) Juan Ferndndez Heredia. któl ra miała miejsce dwa wieki wcześniej. na j czątku 1482 roku. Zrobiwszy to. Ferdynand del Pulgar: . Przedstawieni (od prawej do lewej) hrabia Amadeusz VI z Sabaudii. Ostatnia faza rekonkwi-sty została uwieńczona ślubem Ferdynanda i Izabeli w 1469 roku. w interesie zarówno Kastylii. królowa mogła zająć się Granadą. przemieniło się w progran podboju. dlaczego oportunistyczna przejęcie Alhamy przez hrabiego Kadyksu. dolna część obrazu). zbóż i innych środkój żywnościowych. papież Urban V. pędzla Andrei Bonaiutiego (lewa. wymagała doskonałej końce tracji wysiłków. poniewa mniej więcej w tym samym czasie fortyfiko no Granadę. Od czasów ekspedycji świętego Ludwika. W 1489 roku około 52 l Powyżej: Panowanie osmańskie nad Bosforem zapewniło sułtanowi bezpieczną komunikację między posiadłościami w Azji i Europie oraz kontrolę nad terytoriami wokół Morza Czarnego. żaden rżał większego europejskiego państwa nie był tak l pośrednio i nieustannie uwikłany w organizow nie i prowadzenie wielkiej krucjaty. Takie zaaii gazowanie było sprawą kluczową. a wojną o Granadę z drugiej wykazuje. koń mułów. hiszpańska kaplica świętej Marii Novella. Fresk Bonaiutiego praktycznie mógłby być galerią portretów najbardziej wpływowych inicjatorów i wykonawców ruchu krucjatowego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIV wieku. Jej podbój wymagał zastosowań wielkiej potęgi woj skowej. której ujawniały się od połowy do końca XV wieku w Ka-| stylii. przynajmniej na pewien czas. zanim pój stepujący Osmanowie zwiększyliby swoją potę gę morską na tyle. Jak stwierdził jeden z czołowych historyków wojny. Florencja. którego kulminacją było poddanie sid Granady dziesięć lat później. cesarz Karol IV. Co więcej. by naśladować wtargnięcie Al-l morawidów i Almohadów do Hiszpanii przez drzwi otwarte przez ich pokonanych współ znawców muzułmańskich. Ponad wszystko były potrzebne pieniądze. jaki i Aragonii. Za strażnikiem hare. mistrz joannitów. artylerii i prochu. który zakończył. Dziesięć lat później Izabela odniosła sukces. Te drugoplanowe rozJ ważania tłumaczą. Jej własny temperament odpowiadał! w pełni wzrastającej atmosferze wojowniczej! nietolerancji wobec innych rodzajów wiary. czego brakowało dwóm pierwszym. pozującym na pierwszym planie. Zaopatrzeniem wojsk i finansowaniem konfliktu zarządzała bezpośrednio królowa. wielowiekową rywalizację dwóch królestw. leżało wygnanie Maurów. iii Ruch krucjatowy 1274-1700 305 czących było przez sześć miesięcy zaangażowanych w oblężenie Bazy.

Wynalazek druku. Lecz istniało przypuszczalnie jeszcze coś więcej. zarówno na wojnę przeciwko Maurom. którą kaznodzieje i poborcy podatkowi otrzymywali od świeckich urzędników i dostępnemu dowodowi. szczególnie z podatków kościelnych i odpustów. była zarówno narodowa. w latach 1516-1517 zburzyli sułtanat . jak i na inne potrzeby ciągle narzucane przez rząd jej królestwa". W większej skali można go przypisać niewielkim sumom wymaganym w zamian za odpust. że zadali olbrzymie straty Wenecji. na którym kuria papieska uczyniła ostatnią przed reformacją próbę wprawienia w ruch krucjaty antytureckiej. ułatwił udzielanie odpustów. wyraźnie popadła w chorobę. najlepiej uwydatniła się w Kastylii w latach osiemdziesiątych XV wieku. umożliwiający wyrób tego rodzaju dokumentów. widoczna w czasach wojny stuletniej i paradoksalnie. że pieniądze naprawdę były przeznaczane na walkę. Sukces odniesiony przez te ostatnie. 306 Ruch krucjatowy 1274-1700 krucjatą. Zbieżność poczucia patriotyzmu z religijnym zapałem. że takie postępowanie jest wstrętne i stanowi świętokupstwo. Jedynie imiona odbiorców musiały być wpisane ręcznie. a nawet ginęli. lecz przygotował grunt do zarzutów reformatorów. aktywnej pomocy. Turcy w ostatnich czasach stworzyli taką siłę morską. wspaniałym gwarantowanym przywilejom. u heretyków husyckich w latach dwudziestych XV wieku. w postaci biuletynów z linii frontu. jak zdobyć pieniądze. w latach 1515-1517 podbili wschodnią część Wyżyny Anatolijskiej. krucjata. Sprawa. Król i królowa składali o nie energicznie petycje i dbali. Wschodnie tło rozważań soborowych było dogłębnie ponure. Wygaśnięcie na północy . Razem z dominacją państwa w kierowaniu samą Wydrukowane pokwitowanie (buletaj sprzedaży odpustu krucjatowego na krucjatę w Granadzie.przetrwanie na południu Gdy nadszedł wiek XVI. w porównaniu z niejednolitymi rezultatami osiąganymi przez kaznodziejów krucjaty antytureckiej w Europie. symbolizującej jedność chrześcijańską i wspierającej jego ogólne interesy. jest uderzający. walczyli za nią. a w przypadku wojskowych. jak i święta. w swej tradycyjnej formie kierowanej przez papieża świętej wojny. Nic nie ukazało tego żywiej niż V sobór laterariski (1512-1517)."Królowa nieprzerwanie rozmyślała o tym. na którą Kastylijczycy dawali pieniądze. aby każda bulla krucjatowa (bulą de la cruzada} została rozreklamowana do maksimum. rok 1490. Większość nadzwyczajnych nakładów potrzebnych na wojnę pochodziła ze źródeł krucjatowych. stała się jasną wskazówką dla przyszłego rozwoju krucjat.

Tal właśnie krucjata iberyjska połączyła się w śro kowym Magrebie z krucjatą antyturecką. okazała się trwała. który kształtował! myślenie Krzysztofa Kolumba i franciszkańskich! misjonarzy w Nowym Świecie. Nowa siła roz-| poczęła ekspansjonistyczną politykę zagranicz-i na. że w niedalekiej przyszłości będą chcieli podjąć na nowo marsz w kierunku zachodnim.\ zada. klucz do Węgier i główną przeszkodę hamującą ich postępy. Może się to wydawać] propagandą czy przynajmniej samoułudą. Wkrótce po zabezpieczę-j niu Granady. nie tylko w oparciu o doświadczenie wojsko-J we uzyskane w trakcie wojen w Granadzie. Juliusz H. co wyglądało jak krótkie < rodzenie starszej tradycji. Do 15101 roku zdobyli Trypolis i przygotowywali się do! ataku na Tunis. Papież Leon X był szczery w swym entuzjazmie dla ruchu krucjatowego i czynił wielkie wysiłki. czyniąc spektakli-! larny ruch w stronę Algierii i Tunezji. czynione przez takich władców jak cesarz Maksymilian I. Jednakże w prak-l tyce fala wschodnia doprowadziła Kastylijczykówl do zderzenia z Osmanami i zależnymi od nich północnoafrykariskimi emirami i korsarzami. imponujące oferty i wielkie obietnice.mamelucki i włączyli Syrię i Egipt w obręb swego imperium. które mocno rozpalał jego poprzednik. Karol V musiał z trud balansować między popieraniem interesów Kas lii w Afryce Północnej. Jakby dla podkreślenia letargu swych przeciwników. Było właściwie nieuniknione. Kastylijczycy zaczęli naśladować! swych zachodnich sąsiadów. często widocz-j nym w wojnie o Granadę. Pod tym względem wydawało się nieuniknionej że kierowaną przez papiestwo międzynarodowa krucjatę zastąpi narodowa krucjata kierowana f państwo. zarówno dla stłumienia konfliktów włoskich. Sobór słuchał namiętnych przemówień. Byli w połowie drogi do wyzna-1 czonego celu Jerozolimy. a w ten sam sposób następował ciągi dalszych portugalskich podbojów w zachodnim! Magrebie w XV wieku. W powietrzu unosił się pewien optymizm. Do tego ostatniego przyczyniło się l papiestwo dzięki ciągłemu nakładaniu nowych! podatków papieskich i odnowieniu bulą de k cru. lecz! poczynania te były w pełni związane z mistycz-] nym i eschatologicznym tonem. spełzły prawie na niczym. a wykonywaniem swycl irr . Już w 1415 roku zajęcie przez Portugalczy-j ków Ceuty w Maroku zostało potraktowane jako l krucjata. lecz. Turcy zdołali w 1521 roku zająć Belgrad. jeśli nawet niedoskonała. lecz j także przy wykorzystaniu z charakterystyczne-! go dla tej polityki połączenia zapału religijnego! i politycznego. a symbolizowana przez hiszpańskie l panie przeciwko Maurom. Lecz wybór Karola hisz-l pańskiego w 1519 roku na Świętego Cesarza I skiego przyniósł coś. Franciszek I z Francji i Henryk VIII z Anglii. nakładał podatki kościelne przeznaczone na krucjatę i apelował do władców europejskich o podjęcie działań. jak to często bywało w przeszłości. jak i dla wsparcia pokojowych negocjacji między Francją a Anglią. Jedyna nadzieja odrodzenia ruchu leżała w Hiszpanii. Unia Kastylii i Aragonii.

że stanowiło to niewiele więcej niż formalny koniec praktyki. później kalwińskich państwach północy. która i tak stawała się szczątkowa. jakby jego krucjaty. Ostatecznie celebrowanie zwycięstwa pod Tunisem jako triumfu Rzymu nad Kartaginą odwołuje się do starszych nawet tradycji wojny cesarskiej. który ciągle przypominał mu o jego licznych obowiązkach. Zamknięcie frontu litewskiego na początku XV wieku i upadek wszystkich planów generalnej krucjaty przeciwko Turkom osmańskim sprawiły. Krucjatowy status wojen Karola jest niezaprzeczalny. Tych ostatnich było więcej. Można było dowodzie. Terytoria cesarza były tak rozległe i różnorodne. Kiedy Karol V udał się na odsiecz Wiednia. Karol widział w samym sobie nowego Barbarossę czy Karola Wielkiego. że na kilka pokoleń względnie Ruch krucjatowy 1274-1700 308 mało rodzin w Anglii. co skutecznie zniszczyło ruch krucjatowy. a te drugie wspomagane przez środki krucjatowe. współpracy z papieżem.Wenecja około 1500 roku. niż możnaby się spodziewać. którzy wyruszyli ze Sluys w 1464 roku z zamiarem walki w krucjacie Piusa II .po drodze zatrzymali się oni w Ceucie i pomogli Portugalczykom odeprzeć atak Maurów . Lecz to tylko iluzja. lecz były to "krucjaty Habsburgów" odbywane dla partykularnych celów. zostawali papieskimi kaznodziejami i poborcami podatkowymi czy też udawali się samotnie bądź w grupie walczyć w Granadzie. nawet jeśli te pierwsze były zachęcane.czy 1500 łuczników angielskich. W luterariskich. które sprawiły. cesarskich zobowiązań w środkowej i wschodniej Europie. nie pozbawionej różnych kontrowersji. lecz Republika poniosła właśnie straszliwe straty w Grecji. a po klęsce Węgier w 1526 roku oznaczało obronę samej Rzeszy przed Osmanami. ponieważ Karol zawsze bronił swych własnych ziem czy interesów dynastycznych. odrzucano zarówno autorytet papieski. że nie była chętna do angażowania się w odnowiony konflikt. chrześcijaństwo było podzielone pod względem wyznaniowym. na Węgrzech czy na Rodos. . jak i sakrament pokuty z nieodłącznymi odpustami krucjatowymi. co chętnie podkreślał Franciszek I i inni wrogowie cesarza. szczególnie odsiecz Wiednia w 1529 i wielka wyprawa do Tunisu w 1535. około 2000 Burgundczyków. były pokrewne tym dwunaste. Początkowo to drugie pociągało za sobą pomoc Węgrom. Cesarz działał w bliskiej. na słynnym drzeworycie Vavassore z Muzeum Correr w Wenecji. wykorzystując własne wojska i fundusze. chociaż ich członkowie wstępowali do zakonu świętego Jana. że czasami wydaje się.i trzynastowiecznym. Niderlandach czy Niemczech doświadczyło bezpośrednio ruchu krucjatowego. Potężna flota wenecka stanowiła trzon krucjaty przeciwtureckiej.

Przysłowie . których ziemie dostarczały rocznego dochodu w wysokości 2000 funtów lub więcej. ponieważ "podejrzenia ludzi rozwieją się. pędzla Hansa Holbeina. raczej Wyrazisty i uczuciowy portret Erazma z Rotterdamu. "Za każdym razem. które łączyły się z upadkiem. jak pierwsi templariusze. U zarania reformacji Erazm był najbardziej zjadliwym krytykiem ruchu krucjatowego. oraz bez udziału Kościoła. Przede wszystkim powinno się obyć bez głoszenia odpustów. a jego odbiór stal się negatywny.. Lecz nie było ich wystarczająco wielu.których Henryk VIII wysłał do Kadyksu w 1511 roku. że ruch krucjatowy zszedł raczej na margines bogatej tkanki kultury katolickiej. Erazm najmniej chętnie popierał wojnę przeciw Turkom: "Nie radzę przeciw wojnie. obłudą i niegodziwymi "umowami" między papieżem a lokalnymi władcami. aby została podjęta i prowadzona pomyślnie". którą zniszczyli reformatorzy. Trudno nie dojść do wniosku. Jak dotąd ich zaangażowanie nie przyniosło żadnego sukcesu". Nigdzie nie widać tego wyraźniej niż we wkładzie Erazma do długiej serii dziel j krucjatowych. 309 Ruch krucjatowy 1274-1700 ferendo ("Rada w sprawie wojny z Turkami") z 1530 roku. "Nie jest to ani właściwe.. jego Consultatio de bello Turcis in-1 Handel odpustami. że wizerunek ruchu ! krucjatowego nabrał złej sławy. lecz z całej mej mocy przynaglam.rezultat był śmieszny. aby kardynałowie. Nie był to już więcej ruch krucjatowy. na szesnastowiecznym sztychu.pisał . biskupi. opaci i księża zajmowali się sprawami tego typu. kiedy papieże odgrywali te farsę . Miał na myśli fakt. aby "wydać w litości to. Wojna powinnna być finansowana z sum dotychczas niepotrzebnie wydawanych przez dwór. W Anglii w 1501 roku na krucjatę przeciwko Turkom przygotowano szczegółową skalę opłat: od 3 funtów 6 szylingów 8 pensów w przypadku świeckich. Tak samo ważny był fakt. aby wzięli udział w planowanej przez króla Ferdynanda krucjacie w Tunisie. których dochód z ziemi był niższy od 40 funtów rocznie i którzy posiadali dobra ruchome warte od 20 do 200 funtów. Pisząc w okresie rozbicia Węgier. do l szylinga dla ludzi. gdy plany dojrzeją do działania". tak jak opisał to święty Bernard. co zabrali z ekstrawagancji" i dzięki dobrowolnym datkom. natychmiast po osmańskim oblężeniu Wiednia. a wojska w duchu pokuty. że świeckie autorytety chrześcijaństwa powinny walczyć altruistycznie. aby podtrzymać tradycję. ani nie pozostaje w zgodzie z Pismem Świętym czy prawami Kościoła.

Zajęcie przez Turków Tunisu w 1569 i Nikozji w 1570 roku umożliwiło papieżowi Piusowi V . że podział wyznaniowy jest czymś więcej niż chwilowym odchyleniem. powstająca jak Feniks z popiołów starych. Jednakże formy i postawy krucjatowe przetrwały na Południu. Pod względem politycznym i kulturowym Turcy byli ciągle "obcy": przymierza protestantów z nimi przeciwko siłom katolickim trzymano w sekrecie. przy zachodnim wybrzeżu Grecji. nawet jeśli są wspaniale. W rzeczywistości tu Luter odstąpił od owego skrajnego augustyńskiego stanowiska z tych samych powodów. skoro kilkadziesiąt razy zostaliśmy oszukani. XVI wiek był świadkiem kulminacji praktyki zawiązywania lig morskich przeciwko Turkom. Erazm krytykował Lutra w Consultatio za całkowite potępienie wojny antytureckiej na podstawie twierdzenia. aby ukarać chrześcijan za ich grzechy. były znakiem. Ich wielka długotrwałość spotkała się w ostatnich latach z należytym uznaniem. jednak ucierpiała ona z powodu dotkliwej klęski pod Prevezą. jakie spowodowała i różnice polityczne między umawiającymi się państwami unie możliwiły utworzenie innej ligii aż do momentu. Stare uczucia i wierzenia nie mogły zostać odrzucone z dnia na dzień. wymuszając za cenę swej pomocy istotne ustępstwa w dziedzinie religijnej. tak często i tak otwarcie wprowadzani w błąd. w której skład weszli: Karol V. żaden reformator nie mógł znieść myśli o rzeczywistym życiu pod rządami Osmanów. kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych XVI wieku walka o panowanie nad środkową częścią Morza Śródziemnego osiągnęła punkt kulminacyjny. z których Erazm dał swą wysoce autorytatywną aprobatę świeckiej wojnie obronnej.mówi nam. Do chwili zawarcia pokoju w Augsburgu w 1555 roku. z obawy przed narażeniem się opinii publicznej. Niezależnie od własnych teologicznych poglądów. a poczucie wspólnych wartości. jak więc możemy ufać takim obietnicom." Ruch krucjatowy 1274-1700 310 oczyszczona forma chrześcijańskiego działania wojennego. niemieccy luterańscy książęta walczyli u boku swego cesarza z Turkami. nawet religijnych czy wywodzących się z religii. wzajemne oskarżenia. przetrwało. jak i przetrwanie zakonu krzyżackiego w państwach północnych. Ta porażka. W1538 roku stworzono ligę. Zwycięstwa katolickie odniesione w rejonach Morza Śródziemnego sławiono w państwach protestanckich. Wenecja i papież. skompromitowanych struktur. że sprawy są mniej wyraźne niż się wydaje. iż Turcy są zesłani przez Boga. współpraca wojskowa między protestantami niemieckimi i katolikami podjęta przeciwko Turkom. które miały skromne początki w latach trzydziestych XIV wieku. Nawet gdy stało się jasne. że to wstyd uderzyć się dwa razy o ten sam kamień.

chociaż miał on osiągnąć o wiele wyższy wymiar. Tak więc. jaki Filip II uzyskiwał od hiszpańskiego Kościoła. który ewidentnie wywodził się z kościelnej dziesięciny. że stały się możliwe do zaakceptowania. Rycerzy Świętego Stefana. ponieważ niezależnie od interesu papieży w ekspansji hiszpańskiej. jak niegdyś uważano. który zostanie opisany w rozdziale 13. stanowiły około dwóch trzecich z dwóch milionów dukatów. Uczestnicy bitwy mieli świadomość jej znaczenia. Lepanto. wykorzysl jącą swą władzę nad zakonami do maksymaln Bitwa pod Lepanto. podatek kościelny. uzasadnił to wydatkami Filipa "na zachowanie i obronę religii chrześcijańskiej" we Flandrii i nad Morzem Śródziemnym. cruzada i subsidio. 7 października 1571 roku jej galery zwyciężyły w największej bitwie morskiej owego stulecia. ruch krucjatowy w czasie kontrreformacji rozkwitł najbardziej w Hiszpanii Habsburgów. Ostatnie wielkie zwycięstwo krucjatowe. jak i Wenecji do przystąpienia do innej ligi. lecz podniosło morale wśród sit katolickich. ukazała się w 1571 roku. Tak jawne przetrwanie praktyk krucjatowych w Hiszpanii można wytłumaczyć konserwatyzmem Kościoła i społeczeństwa. nie mogło być wątpliwości. Może to wywołać w nas pewne podejrzenia dotyczące ustawicznych. W 1562 roku książę Kosma I z Florencji założył nawet nowy zakon rycerski. na jakie dobrze poinformowany komentator w Rzymie w 1566 roku oszacował roczny zysk. modyfikując swe główne instytucje. W relacjach ogłoszonych wkrótce po bitwie przedstawiano ich jako przygotowujących się do działania w duchu pobożności. sprawił. Jednakże jego biografowie skłaniają się ku przekonaniu o szczerości Filipa. Jak można było oczekiwać.przekonanie zarówno Hiszpanii. nie odwróciło. stanowczych zapewnień króla. mimi nadużyć popełnianych przez koronę. go wyciągania z nich stanowisk i ziem. Co więcej. Flota katolicka pod Lepanto była szczodrze finansowana z podatków kościelnych i sprzedaży odpustów. a przede wszystkim ogniwem między finansami państwa a wpływami krucjatowymi. pokuty i przebaczenia. pod Lepanto w Zatoce Korynckiej. w Magrebie i Niderlandach. że wojny. a reformy mniejsze niż gdzie indziej. Katolicyzm okresu kontrreformacji naprawdę z łatwością przyswoił sobie wiele pobożnych praktyk ruchu krucjatowego oraz. Była ceną udziału Filipa II w Świętej Lidze. które sięga przynajmniej od czasów wojny o Granadę. kiedy papież Pius V dał królowi w 1567 roku wpływy z zupełnie nowej formy opodatkowania dochodów kościelnych. co mogło zyskać aprobatę Erazma i wydawać się bliskie duchowi świętego Ludwika. podtrzymały katolicką wiarę. biegu wojny na Morzu Śródziemnym przeciwko Turkom osmańskim. Zyski osiągane z zakonów rycerskich. Odnowiona przez papieża bulą de la cruzada. które Filip II prowadził na Morzu Śródziemnym. . Następnie regularnie ogłaszano tam bulą de la cruzada na wojnę z Turkami i zbierano subsidio. Najlepiej widać to z wybitnej roli. że zaangażuje się w prowadzenie Bożej sprawy. którą w społeczeństwie hiszpańskim wciąż odgrywały zakony rycerskie. mimo że kolidowała z reformującymi dekretami soboru trydenckiego. Obecność takiej hiszpańskiej spuścizny krucjatowej racjonalizowano w kategoriach jej krucjatowej teraźniejszości. 1571 rok. excusado. Stopień instytucjonalnej ciągłości był tutaj godny uwagi.

Opowieści o wyczynych conąuistadores. zapewniając żołnierzy. podobnie jak Wielka Armada z 1588 roku. Wielka Armada byla najbardziej jawną krucjatą. dzięki swemu uczestnictwu w ciągle trwającej walce z Turkami na Morzu Śródziemnym. iż odniosą "wspaniale zwycięstwo nad wrogami religii katolickiej. w którym Jezus Chrystus uczyni was wszystkich nieśmiertelnymi i umieści wśród wybranych". są przedstawieniami powszechnych naonczas tematów. przed bitwą pod Steenbergen w 1583 roku. snę im listy oraz historie o bojach nad Morzem Śródziemnym i w Niderlandach. wspomnienia żołnierzy hiszpańskich i współcze- Ruch krucjatowy 1274-1700 312 l Relikwiarzyk i wisiorek (z krzyżem zakonu rycerskiego Alcdntara). było najbardziej znaczącym wyrazem przetrwania idei krucjatowej na katolickim południu. powstało nie w kręgach rządzących lecz pojawiło się w źródłach. waszego króla i moimi. z wyidealizowanym samo-odbiorem hiszpańskiej klasy wojskowej. Jest to dzień. nowymi Izraelitami. Przetrwanie odpustów krucjatowych i podatków kościelnych w tym samym okresie jest gorzej udokumentowane. z wraku "Girony" w Armadzie hiszpańskiej (rok 1588). którzy zginęli. aczkolwiek w radykalnie odmiennej formie. na przykład w czasie weneckoosmańskiej walki o Kretę (1645-1669). jak jo-annici przeprowadzili historię zakonów rycerskich przez XVII i XVIII wiek. którym nie da się przypisać celów propagandowych. mieli zapewnione miejsce w niebie. Łączenie ruchu krucjatowego z zagraniczną polityką Habsburgów. ich sukcesy były opatrznościowe. Hiszpanie byli ludźmi wybranymi przez Boga. lecz bez wątpienia istniało. iż wojny hiszpańskie to wojny Boga. jaką ogłoszono przeciw potędze protestanckiej oraz skutkiem niezwykle silnej zbieżności polityki hiszpańskiej i papieskiej.wiele szesnasto-wiecznych komentarzy w których twierdzono. Lecz nie jedynym. Za tym szło stwierdzenie. iż żołnierze. Na przykład. którzy szerzyli wiarę nawracając w Nowym Świecie i broniąc jej silą wojskową w starym. W rozdziale 13 zostanie ukażemy. Aleksander Farnese rzekomo zachęcał swe wojska. a ogólniej z hiszpańskim poczuciem narodowym. drugiego oblężenia Wiednia (rok 1683) i Świętej .

sułtanat mamelucki i wiele innych. oznaczał koniec zachodniej obecności w Syrii i Palestynie. podobnie jak cesarstwo bizantyjskie . Włosi utrzymywali się w Negroponte i na wielu mniejszych wyspach Morza Egejskiego. Chociaż Frankowie utracili sam Konstantynopol w 1261. założone w latach dziewięćdziesiątych XII wieku w następstwie trzeciej krucjaty.Ligi z lat 1684-1697. kiedy. W XIII wieku największe zagrożenie dla ciągłości frankijskiej władzy w Romanii przyszło ze strony Greków z Nikei czy Epiru. Heraklion. inne tureckie emiraty w Azji Mniejszej. a kierowane przez Wenecjan wojska odniosły . Lecz władza łacinników przetrwała gdzie indziej we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. na czoło wysunęło się zagrożenie ze strony Turków. po podboju Konstantynopola przez armie trzeciej krucjaty. powstałych we wczesnych latach XIII wieku. dopóki zgadzamy się. Historycy krucjat fascynują się podążaniem śladami jeszcze późniejszych przykładów wzywania do krucjat. że ruch krucjatowy. Królestwo Cypru. poddał się Turkom w 1669 roku i mimo że garnizony weneckie były w stanie utrzymać się w kilku innych miejscach na wyspie aż do 1715 roku. z jego konotacjami nie tylko cichej zgody. wciąż trwało kilka państw. mającej swe zapoczątkowanej w pierwszej krucjacie. miał przed sobą jeszcze j długi żywot. dokonany w 1291 roku. najbardziej znacznymi późniejszymi zdobyczami. na obszarze. Osmanowie przywiedli do końca historię władzy zachodniej na terytoriach podbitych w czasie krucjat na Wschód lub po nich. jednostek ujmujących krzyż i zapewniania odpustów na walkę. a ogólniej przyglądaniu się wyrazowi krucjatowych idei i sentymentów we współczesnych czasach. najważniejsze miasto Krety. sułtanowie osmańscy. Ta fascynacja jest zrozumiała i sama stanowi uprawniony teren badawczy. wraz z podbojem weneckiej Krety. jako najbardziej wysunięta na wschód zachodnia posiadłość. Frankijskie księstwa Achai i Aten władały większością południowej Grecji. Jak już opisano wyżej. W końcu XIII wieku w północ-no-zachodniej Azji Mniejszej pojawił się turecki dowódca wojskowy. jego potomkowie. zwany Osmanem. mieli we właściwym czasie najechać wszystkie te posiadłości frankijskie. iii 12. w XIV wieku zachodni Europejczycy byli w stanie powiększyć terytoria na Morzu Egejskim znajdujące się pod ich kontrolą.Koron i Modon. jak już widzieliśmy. a Republika Wenecka rządziła Kretą i południowymi portami greckimi . przetrwało do podboju tureckiego w 1517 roku. władza bizantyjska zblakła. ale i szerokiej popularności i wsparcia. Łaciński Wschód 1291-1669 PETER EDBURY Mamelucki podbój Akry i innych frankijskich miast i fortec. któremu ówcześni często nadawali wygodną nazwę "Romanii". Lecz po 1300 roku. z Rodos i Chios. W XVII wieku. W Grecji i w Egei.Bałkany.

Na łacińskim Wschodzie ludzie pochodzący z Europy Zachodniej sprawowali władzę nad ludnością miejscową. Usiłował. w których omówimy pozostałe kwestie. poczynając od XVI wieku. prób nawiązania współpracy z Ghazanem. jak sami członkowie domu królewskiego. znów nieskutecznie. jeśliby nawet miało to na celu tylko stworzenie ram chronologicznych. jeżeli nawet w rezultacie nieskutecznych. związek dla zarządzanych przez Franków terytoriów handlu między Wschodem a Zachodem. Na uwagę zasługują zwłaszcza takie problemy jak formy. Królestwo Cypru W czasie upadku Akry królowie z dynastii lusig-nańskiej już od stu lat sprawowali władzę nad Cyprem. Jednakże w 1291 roku ówczesny król cypryjski. Poczynił kilka poważnych. oraz czy można je uznać za zapowiadające europejskie doświadczenia kolonialne na innych terenach. oraz szeroko omawiana kwestia.a nie było to wiele aby powstrzymać atak Mameluków. Przynajmniej dwa razy wysyłał do papieża memoranda o tym. dzierżył Akrę i zrobił. co mógł . jak i między Frankami a innymi władcami chrześcijańskimi: cesarzami bizantyjskimi i królami Armenii Cylicyjskiej. Henryk II (1286-1324). choć krótkotrwałe sukcesy w Grecji w latach osiemdziesiątych XVII wieku. konieczne jest naszkicowanie historii politycznej tych zasadniczo różniących się między sobą obszarów. które gmatwają historię znajdujących się pod panowaniem zachodnim ziem we wschodnich rejonach basenu Morza Śródziemnego w tych wiekach. ludźmi wydziedziczonymi w wyniku podbojów Saladyna w latach 1187-1188. jak powinna być prowadzona krucjata wiodąca do odzyskania Ziemi Świętej.Łaciński Wschód 1291-1669 314 spektakularne. Henryk nigdy nie stracił zupełnie nadziei na odzyskanie któregoś dnia Królestwa Jerozolimy. nałożyć embargo na zachodnie statki. Wojna z Turkami jest jednak tylko jednym z kilku tematów. Przybycie jeszcze większej liczby uciekinierów z fran-kijskiej Syrii w XIII wieku odniosło skutek w postaci wzmocnienia łacińskiej pozycji na wyspie. w czasie najazdu tego ostatniego na Syrię w latach 1299-1301. mongolskim ilchanem Persji. Lecz zanim rzuci się światło na kilka z tych problemów. Wielu początkowych osadników franki] skich było. mając nadzieję na ekonomiczne osłabienie sułtanatu i umożliwienie w ten sposób chrześcijańskiej rekonkwi-sty. pod względem języka i religii głównie grecką. prowadzące handel w portach mameluckich. Od 1269 roku królowie Cypru wnosili także roszczenie do tytułu króla Jerozolimy. upadek Heraklionu można uznać za symptom końca pewnej epoki. Lecz . mimo że ich prawu do niej zaprzeczali królowie Sycylii z dynastii Andegawenów. w jakim stopniu rządom frankijskim można nadać etykietkę "kolonialnych". Ważne są też konflikty między samymi Frankami. jakie mogły przybrać zachodni rząd i społeczeństwo. Innym przedmiotem godnym zainteresowania jest los tej klasy niższej pod rządami dominującej mniejszości.

Wydaje się. a nawet jeśli tak by się stało. W czasie panowania bratanka i następcy Henryka . Gdyby taka wyprawa odniosła sukces. zaowocował zawiesze-l Jacomo Franco przygotował swą mapę Cypru w ostatnich latach panowania tureckiego i opublikował ją w 1570 roku. Henryk odzyskał władzę. Innymi słowy. pod koniec tego samego roku. Od początku lat trzydziestych XIV wieku aż do końca swego panowania. wprowadziłaby też prawie na pewno francuską czy andegaweńską władzę w Ziemi Świętej. Od końca XIII wieku Cypr cieszył się znacznym powodzeniem handlowym. głównego rywala Andegawenów w basenie Morza Śródziemnego. próbując ukrócić piractwo tureckie na Morzu Egejskim. niem władzy Henryka. Hugon skierował uwagę na problemy powodowane przez rosnącą obecność turecką na wodach między Cyprem a Zachodem. lecz skutkiem tego epizodu było wznowienie wrogości w stosunkach z Genuą i chłodne stosunki z Ormianami. Ochrona tras statków była zatem równoznaczna z zabezpieczeniem własnych interesów. Po śmierci Amalryka. Był też w stanie narzucić trybut władcom tureckim z większej części południowego wybrzeża Anatolii. W ostatnim dziesięcioleciu swego życia Henryk poświęcił się budowaniu związków dynastycznych z królewskim domem Aragonii. doszło do większej reorientacji polityki. lecz aż do XIX wieku ta mapa pozostała najbardziej szczegółowa. leczj bez żadnego efektu.nie doszło do żadnej krucjaty. Amalryka. Zamach stanu wasali. żel nie jest odpowiednim władcą. W każdym razie pokazał. że wyspa leżała w poprzek jednego z głównych szlaków handlowych między Wschodem a Zachodem. Gdyby piraci . W 1310 roku Henryk został zesłany na wygnanie do Armenii Cylicyjskiej. król był związany z zakonem jo-annitów na Rodos. pochodne wersje. w dużym stopniu związanym z faktem.Hugona IV (1324-1359). Jego polityka była bardzo rozsądna. Zamiast zajmować się sułtanatem mameluckim i odzyskaniem Ziemi Świętej. dowodzony przez jego brata. która mogłaby odnowić władzę chrześcijańską w Jerozolimie. lorda Tyru w 1306 roku. Jakąś większą ekspedycję na Wschód na początku XIV wieku mogliby poprowadzić Francuzi. król uwikłał się w kłótnie z najsilniejszymi włoskimi republikami handlowymi na Wschodzie i z jedynym chrześcijańskim królestwem w pobliżu jego własnego. że w tym samym czasie zahamował próby nałożenia embarga na handel z Mamelukami i próbował nawiązać lepsze stosunki z Genuą. sam Henryk z trudnością mógłby z tego skorzystać. Wenecjanami i papiestwem. Wielu późniejszych kartografów przygotowało swe własne.

również miał zacząć podupadać. W rezultacie zmniejszenia J liczby ludności miały podupaść produkcja rolni/ cza i przemysłowa. Wprawdzie regres gospodarczy dotknął wszystkich części świata śródziemnomorskiego.najbardziej sławiony z nich to dawny łaciński kościół katedralny świętego '. Lecz do czasu. Florencki przedstawiciel handlowy. który przebywał na Cyprze w pierwszych latach panowania Hugona IV. Garnizon został wzięty zupełnie bez walki. Od czasów podboju osmańskiego w 1571 roku była wykorzystywana jako meczet. iż zmiana kierunków szlaków handlowych oznaczała. że mniejsza część handlu między Azją a Europą Zachodnią przechodziła przez wyspę.są kolejnym dowodem na kwitnący stan j gospodarki. Zwyczajowo panowanie Henryka II i Hugona IV uważa się za apogeum królestwa lusignań-skiego. tureccy działający z baz na zachodnim czy południowym wybrzeżu Azji Mniejszej mogli bezkarnie zakłócać handel międzynarodowy. a następnie. w 1361 roku. Jak wspomniano w rozdziale 11. miasto zajęto i splądrowano. Zachowane zabytki. jakie tam napotkali. szczególnie opactwo premonstratensów w Bellapais i liczne piętnastowieczne kościoły w Famaguście . rekrutując ochotników na krucjatę. On i jego armia opuścili Wenecję w roku 1365 i spotkaw-szy się z siłami cypryjskimi na Rodos.Katedra świętego Mikołaja w Famaguście pochodzi z pierwszej potowy XIV wieku. w 1362 roku udał się na Zachód i objechał Europę. Na tym tle powinno się rozpatrzyć dramatyczne wypadki panowania Piotra I (1359-1369). Odwiedzający wyspę opowiadali o potędze i bogactwie. lecz sytuację Cypru pogarszał fakt. które ten handel przynosił Cyprowi i jego władcom zmniejszyłoby się. Piotrowi I. Dobrze wybite i liczne monety dowodzą obfitego dopływu srebra na wyspę. następnie armia krucjatowa wycofała się na wieść o zbliżających się z Kairu głównych wojskach mameluckich. przejął od Turków ważne centrum handlowe . Po tym ata- . kołaja . a wyspa byłaby mniej zdolna do przeciwstawiania się przyszłym najazdom muzułmańskim. Piotr rozpoczął od przejęcia portu Korykos od jego ormiańskich mieszkańców. Francesco Balducci Pe-galotti. Wyspę zdziesiątkowała w latach 1347-j 1348 czarna śmierć. gdy starzejący się i coraz bardziej wybuchowy Hugon IV przekazał władzą swemu najstarszemu pozostałemu przyj życiu synowi. Ponieważ międzynarodov Wi 317 Łaciński Wschód 1291-1669 popyt na towary gwałtownie spadł . jak niezwykle różnorodnymi towarami tam handlowano. opisuje.Antalyę.było mniej producentów i mniej konsumentów dobrobyt. który wyspie zapewniał handel. prosperity Cypru koń-] czyła się. zaatakowali nagle egipskie miasto Aleksandrię. to bogactwo. okresu największego powodzenia miasta.

Zajęcie przez Piotra l. przedstawia króla trzymającego wzniesiony miecz i jabłko królewskie. kiedy zostały przejęte przez Turków z Karamanii. Nasza wiedza o pokojowych negocjacjach sugeruje. Historycy spierają się o postępowanie Piotra I. a ich niszczący najazd zatrzymała jedynie energiczna obrona zamku Kyrenia. Krucjatą pierwotnie miał kierować król Francji. którzy sprawowali nad nimi kontrolę aż do 1448 roku. lecz król już wtedy nie żył.sugerują. jaka była prawda. Lecz faktyczny bieg wypadków zniszczenie konkurencyjnego portu Famagusty. Upadek Famagu-sty . Pokój z Mamelukami został zawarty w 1370 roku. jako dziedzica świętego Ludwika. w czasie następnych kilku lat. w następstwie zamieszek przy okazji koronacji nowego króla. że Cypr nie odniósł korzyści z przedsięwzięcia Piotra. Atak króla na Egipt naruszył włoskie interesy kupieckie. Grosz wszedł w obieg w ostatnich latach Xlii wieku i pozostawał w użyciu aż do czasów Katarzyny Cornaro. Na rewersie widoczny jest krzyż Jerozolimy. w itr 319 Łaciński Wschód 1291-1669 W1372 roku. Następnego 1373 roku Genueńczycy zajęli Famagustę. Srebrny grosz króla Cypru Piotra I (1359-1369). Niezależnie od tego. że wierzył on. że Piotr mógł być bardziej zainteresowany odnowieniem podupadającego handlu swego królestwa. Piotr zorganizował serię mniejszych najazdów na wybrzeże syryjskie. że skieruje wzrok na Jerozolimę. a następnie proszenie sułtanatu mameluckiego o handlowe przywileje dla własnych poddanych . Piotra II (1369-1382). od którego. Antalyi na południowym wybrzeżu obecnej Turcji 23 sierpnia 1361 roku jest upamiętnione na tej inskrypcji. jasne jest. Ta wojna położyła kres handlowemu rozkwitowi Cypru. przechowywanej w miejscowym muzeum. króla cypryjskiego. Zamki w Korykos były przez dłuższy czas częścią królestwa Armenii Cylicyjskiej. można było oczekiwać. W 1360 roku przeszły w ręce Cypryjczyków. Retoryka krucjatowa tych czasów wskazywałaby. że Piotr szukał korzyści handlowych dla kupców cypryjskich. Cypr i Genua weszły w stan wojny.ku. iż może ponownie zdobyć Jerozolimę i święte miejsca chrześcijaństwa. zamordowany przez grupę własnych wasali.

trybut płacono zamiast tego Stambułowi. w latach pięćdziesiątych XV wieku. Jakub obalił w niej legalną gałąź rodziny i został królem.został jeszcze pogłębiony przez zniszczenie kapitału roboczego miejscowych kupców. postawiły Cypr na szczególnie wyeksponowanej pozycji. Wielu piratów pochodziło z Katalonii. Lecz po stracie Negropon-te na rzecz Turków w 1470 roku. chcąc zabezpieczyć swe interesy i nie dopuścić. Oprócz Karoliny. Następnie skończyli z udawaniem. Jego syn-Jakub III. Wynikła z tego wojna domowa. w walce z Osmanami. dopuszczając się w połowie lat dwudziestych XV wieku serii ataków na wyspę. W Nikozji. wspierany przez grupę europejskich awanturników. W zamieszaniu. Wenecjanie zaczęli doceniać ekonomiczny i strategiczny potencjał wyspy. że odżyła gospodarka. Jednakże począwszy od 1458 roku stabilność dynastyczna zaczęła się sypać. że wdowa po Jakubie. Osmański podbój Syrii. Aż do 1489 roku podtrzymywali oni fikcję. by Cypr stał się bazą dla korsarzy. Wenecjanie ponownie ufortyfikowali zamek w Kyrenii i przebudowali mury w Famaguście. jak widzieliśmy. a kiedy w 1517 roku Egipt poddał się Osmanom. Uzun Hasanem. i przez wojsko żołnierzy egipskich. W rezultacie sułtan mamelucki wziął odwet. że trzeba podjąć bardziej drastyczne środki. aby mogły odeprzeć kanonadę. lecz i on zmarł w następnym roku. poprowadził najazd na Cypr. Odtąd Cypr płacił trybut Egiptowi. próbując nawiązać współpracę z przywódcą Turkmenów. urodził się jako pogrobowiec. Karolinę. dom królewski Lusignanów wygasł. stolicy. Pozostawał pod kontrolą Genui aż do 1464 roku. W1460 roku.Katarzynę Cornaro. aby kontrolę przejęła grupa sycylijskich doradców Jakuba i najemnych kapitanów. Przed latami siedemdziesiątymi XV wieku rząd Wenecji nie okazywał żadnego szczególnego zainteresowania Cyprem. Palestyny i Egiptu w latach 1516-1517. zdecydowali. Uprzednio. przebywającej na wygnaniu na Zachodzie. wydaje się. Do lat dziewięćdziesiątych XIV wieku port upodobnił się do miasta-widma. i syna z nieprawego łoża imieniem Jakub. W 1472 roku poślubił szlachetnie urodzoną Wenecjankę .8). zostawiając córkę. jakie nastąpiło po śmierci Jakuba II i jego syna. Następnie w 1473 roku zmarł. W 1426 roku wojska cypryjskie zostały pokonane pod Khirokitią. Ich władza trwała od roku 1474 aż do podboju osmańskiego w latach 1570-1571. nie mogli już dłużej angażować się w prowadzenie działań antytureckich na Morzu Egejskim ani podejmować innych pozytywnych środków celem wzmocnienia własnej pozycji. a płaceniem trybutu narzuconego przez Genueńczyków. Katarzyna Cornaro. a po nim zajęcie Rodos w roku 1522. W tym roku zmarł król Jan II (1432-145. przynajmniej udało mu się nawiązać stosunki z Wenecją. przez dwa i pół wieku Lusig-nanom udało się unikać poważnych kryzysów dynastycznych. władze weneckie interweniowały. Zamiast tego pozwolili. i kilku gałęzi rodziny z nieprawego łoża. jest rządzącą królową Cypru. wśród których duże znaczenie mieli Sycylijczycy. Mimo problemów. Jakub uciekł do Kairu. Coraz bardziej zubożeni i odizolowani. Krótko przedtem Jakub mógł uzyskać pewne międzynarodowe uznanie. Liczba ludności stale wzrastała. został wzięty do niewoli. Średniowieczne mury nigdy nie zapewniały tam odpowiedniej ochrony. Dynastia Lusignanów zaczęła wówczas oscylować między polityką próby ponownego przejęcia Famagusty siłą. a król Janus (1398-1432). która trwała aż do 1464 roku. znieśli monarchię i administrowali wyspą jako częścią swego zamorskiego imperium. papież odłożył ze sprzedaży odpustów pie- .

był jednym z najwcześniejszych dokumentów wydrukowanych ruchomymi czcionkami. lecz mury zewnętrzne zostały potężnie rozbudowane przez Wenecjan w XVI wieku. po sześciotygodniowej walce. Nikozja upadła we wrześniu 1570 roku. kiedy wyczerpały się zapasy żywności i prochu. że nie ma powrotu do Ziemi Świętej. . trwające od września 1570 roku aż do sierpnia następnego roku. co mialo uodpornić je na ostrzał. W tym celu konieczne było zburzenie dużej liczby budynków. Trzon fortecy jest konstrukcją pochodzącą z początku XIV wieku. a kopie odpustów wydrukowane w tym czasie przez Gutenberga należą do najwcześniejszych przykładów druku ruchomymi czcionkami. z wykorzystaniem najnowszych planów wojskowych. W każdym razie prace budowlane nie były jeszcze ukończone w chwili. Odpust wydrukowany przez Gutenberga w 1455 roku. którzy przyczynili się do ponownego ufortyfikowania Nikozji. przeznaczony dla tych.prawie dokładnie okrągły mur z jedenastoma bastionami kątowymi w regularnych odstępach. Rodos i Rycerze Szpitalnicy śuńętego Jana Utrata łacińskiej Syrii zmusiła joannitów do odnalezienia się w nowej roli.Zamek w Famaguście strzeże wejścia do portu. ukazuje szesnastowieczne fortyfikacje weneckie . Lecz w Fama-guście garnizon wenecki znosił oblężenie. skierowali swą uwagę gdzie indziej i w 1306 roku wdali się Oblężenie Nikozji w 1570 roku. w tym również dominikańskiego kościoła. lecz kiedy stało się oczywiste. na pochodzącym z owych czasów sztychu Giovanniego Francesca Camocia. Początkowo osiedli na Cyprze. gdy zaczął się najazd osmański. jak widzieliśmy. Kyrenia poddała się bez oporu. i poddał się dopiero wtedy. w którym pochowano wielu królów lusignańskich. iii Łaciński Wschód 1291-1669 321 niądze na ponowne ufortyfikowanie miasta. Do lat sześćdziesiątych XVI wieku jednak uznano za konieczne rozebranie całego obwodu muru i ponowne zaplanowanie fortyfikacji od początku.

lecz od tego czasu aż do 1522 roku joannici wykorzystywali ją jako główną siedzibę (patrz rozdział 13) i bazę..^. Wydaje się.^' •" c-f w.^Ai»wr(.*r*^"* W*«^^^tlBiS^*l>«'l^"<v^ fi^'^-X«.L...^a'LrTX.^n|»~i».jtn K.>te. aby skutecz-J nie interweniować w coraz bardziej chaotycznej! sytuacji w tamtym rejonie. któl ra znalazła się wówczas w strefie ataków turecH kich.>.i^zfjŁ^s. Następnie musieli wziąć na swoje barki większą część ciężaru jej obrony aż do czasu.^^^*^fc«''~^^L^»j>w»'^^ • «»«(w**^*«.^*^^-AjT(tm)!/ ^^^.Rtl BACUONK SĘlN MOlTIAf RI SiG-NORI fcHJUSTUNil ASS EDIATI DAŁ»:J1PVR.^:^".:.'J«"%«w ' <w.Cffi"». iw -* *.''^Sis&s^r^^&^S&^Sisf .:^*w'?«*w«''*f-łf^^'!«-B^^.' .m nr" FAMAG FORTEZZA-NOI N'El LISetA Dl CfPRO BOVE OGG1 SI RI1 ROVA'IL SIGNORE A.**.^^^^--t.CH'0 IŁ i AŃ N O • "tJS • D • L XXI l jf^ST^^^^^^Ąi^Ui. że wyspa znalazła się całkowicie w ich rękach nie później niż w roku 1309. r . Zwycięstwo odniesio ne w 1402 roku przez Tamerlana nad Ósma pod Ankarą w efekcie zmniejszyło nacisk turec-j ki na Grecję. . • jiii^.. JfnAfcwJ: ^?3rnó«J.-^ i n.STQ». Pod koniec XIV wieku joannici usiłowali bronić południowej Grecji..^is^Hj^w^^. -.tft.. •"t""/^^1v2.. i. w 1344 roku joannici wzięli udział w udanym ataku na Smyrnę.S^P-^w^^^fr^^l-owjw-^-wwt^Sti''^*^:^^"'*'^-•'f''^-/-'-.*/f<jLZ~i ^-iS2^^«^»*w? rt»"'«^yiM!»^w»^[f*"«*«^'««««T»'<'Ł»*^.'." .. *«. lecz brakowało im środków. kiedy w 1402 roku zajął ją i zniszczył Tamerlan. Jak zobaczymy.>«**M«(tm)w .• ^Sw.?'rsin::?' •-"»" Oblężenie Famagusty z roku 1570-1571 trwało dziesięć i pół miesiąca i było głównym epizodem w osmańskim podboju Cypru. Zajęli także pewną liczbę pobliskich mniejszych wysepek.X^' »''-''''''* ^':"^7i^^^li'r7-r^^'^ tsferRL -«*S^fe^ft^^H&jfcfe?4L«*: • •jSSS-ESfe' i-łSS&^. Ten sztych z epoki daje ogólnie wierne wyobrażenie o topografii fortyfikacji w tamtych czasach. wykorzystał sposobność wycofania się Zaoszczędziwszy na konieczności . w podbój znajdującej się w posiadaniu Bizantyj-czyków wyspy Rodos. W ciągu kilku lat zakon. z której próbowali powstrzymać muzułmańskie grabieże i ekspansję.i. v(tm). MMMM ». v *.«* ^c.^lf łmlvji^t^*&K.^ J^M^Tt^j^a. chociaż zajmowali się patrolowaniem szlaków dla statków. poróżnić ny z innymi chrześcijańskimi władcami w ty rejonie. cały czas krytykowano ich za niedostateczne wykorzystywanie dochodu z ich rozległych posiadłości na Zachodzie..'ra^^fg**«*fy*wtilltrźt'Hniii[itt.ijMTOJ?T ' Jh'X"t" ]|^A!«(^*J«.»K^i"^.i«. " .wmł ^^if ^.1Mfe'..-:~~' f.

W1453 roku Turcy podbili Konstantynopol. których dwór w XIII wieku słynął ze swego splendoru i rycerskości. joannici skupił] się teraz na ochronie samego Rodos. Przy tej Dominikański kościół w Andrauidzie. była ulubioną rezydencją książąt Achai. Bardziej bezpośrednie zagrożenie spowodowali Osmanowie. W1440 i ponownie w 1444 rok lii Łaciński Wschód 1291-1669 323 sułtan mamelucki wziął odwet. Rodos skutecznie blokowało dalszą ekspansję morską na południe i na wschód. Podobnie jak w roku 1480. Łaciński Wschód 1291-1669 324 okazji sułtan Sulajman Wspaniały osobiście dowodził wojskami. pobliskie kontynentalnego zamku Bodrum i pobliskiej wysepek. wysyłając swą flotę. Dopiero w 1522 roku Osmanowie ponownie spróbowali najazdu na pełną skalę. w których potęgi zachodnie były w stanie posłużyć się groźbą uwolnienia wziętego do niewoli pretendenta do tronu. chcąc powstrzymać sułtana Bajazida II od ataku na chrześcijańskie terytoria. Księstwo Achai . W latach siedemdziesiątych XV wieku Turcy powtarzali wypady na posiadłości joannitów. Chociaż joannici odnieśli sukces odpierając najazd. obrońcy zostali bardzo osłabieni. aby zaatakowała posiadłości joannitów. które nastąpiły w jej wyniku. Oblężenie miasta Rodos trwało prawie trzy miesiące. w przeciwieństwie do Cypryjczyków. Przetrwali dzięki chwili wytchnienia po śmierci sułtana Mehmeda II w następnym roku.wydawanuj pieniędzy na Smyrnę i Grecję. Jednakże. W końcu trzeba było od niego odstąpić. lecz tym razem poddało się ono po sześciu miesiącach oblężenia. na pólnocnym-zachodzie Peloponezu. Andravidha. Turcy otoczyli miasto Rodos. w 1462 roku zajęli Lesbos. i sporom o sukcesję. jo-annici byli dobrze przygotowani i nie mieli trud-nos'ci z poradzeniem sobie z tymi atakami. a w 1480 roku Osmanowie podjęli większą próbę podbicia wyspy i usunięcia z niej zakonu na dobre. a w 1470 Ne-groponte. do 1460 praktycznie całą południową Grecję. W XV wieku wyspa Rodos stała się znana ja baza korsarska. którzy poważnie ucierpieli w podobnych okolicznościach w latach dwudziestych XV wieku.

w której zginął Ferrand. a w 1322 roku ustanowił księciem własnego brata. Mahaut zmarła uwięziona w Neapolu w 1331 roku. Wraz z kompanią aragońskokatalońską. Andegawenom nie udało się zaradzić problemom. zebrała we Włoszech znaczne siły zbrojne.] tynopola. lecz nieudanej ekspedycji. i odtąd księstwo po większej części ograniczało się do zachodnich i północnych rejonów nadbrzeżnych. w walnej bitwie pod Manoladą. Po serii samowolnych działań król Neapolu Robert wkrótce potem usunął owdowiałą Mahaut. próbując podtrzymać władzę książęcą. Karola I. W latach 1289-1297 księstwem rządziła córka Wilhelma II . Lecz tak się nie stało.Izabela i jej małżonek. jakim musiało sprostać księstwo. Następnie wycofał się do Włoch. Tylko na krótko odstąpiono od tego zamiaru. rządzącą już w graniczącym z Achają księstwie Aten. Około 1320 roku Bizantyjczycy poczynili kilka poważnych zdobyczy na środkowym Peloponezie. że ocaleli możnowładcy zmierzali do prowadzenia własnej polityki i lekceważyli żądania swego pana. rzucił wyzwanie dominacji Andegawenów. kiedy w 1313 roku inne ambicje doprowadziły ich do popierania ślubu Mahaut z Ludwikiem. młodszym bratem księcia Burgundii. Karol. Jednakże. Wycofała się w 1341 roku. która była potrzebna. młodszy syn króla Jakuba I z Majorki. nie jest więc dziwne. Zamiast tego rządził przez adiutantów. Lecz po buncie 1282 roku. Klęska z rąk Greków pod Pelagonią w 1259 roku doprowadziła bezpośrednio do ponownego zajęcia przez Bizancjum po-łudniowo-wschodniej części Peloponezu i przyniosła perspektywę dalszych strat. W potrzebie znalezienia protektora książę Wilhelm II zwrócił się do andegaweńskiego króla Sycylii. Jana z Gravina. Zdenerwo-J wani zmieniającymi się okolicznościami polity-T ki wolnej ręki i interwencjami Andegawenów J możnowładcy w latach czterdziestych XIV wie ku zwrócili uwagę na wpływowego Bizantyjcz Łacmski Wschód 1291-1669 325 . był naturalnym sprzymierzeńcem. a ten wzór nieobecnego władcy trwał po 1332 rok. W 1278 roku zmarł ostatni męski potomek rządzącej rodziny Yille-hardouin. lecz po śmierci małżonka królowie Neapolu z dynastii Andegawenów poszukali sposobów na zastąpienie Izabelli i jej córki Ma-haut członkiem własnego domu. Od 1297 roku w Achai nie było rezydującego księcia. mat-1 ka Roberta. zaistniała realna możliwość. W tym stanie rzeczy Fer-rand z Aragonii.Frankijskie księstwo Achai straciło znaczenie już pod koniec XIII wieku. aby już nigdy nie powrócić. zostawiając baronów j tak samo krnąbrnych jak przedtem. Mogli jednak wykorzystać swą pozycję panów do interweniowania w wewnętrzne sprawy księstwa. i w 1267 roku u/nał go za suzerena. znanym jako Nieszpory Sycylijskie. W 13251326 roku Jan z Gravina stanął na czele ważnej. która miała na celu odzyskanie utraconych terenów. że Aragonowie przejmą kontrolę na całą łacińską Grecją. który sprawowałby skuteczną kontrolę. a także tytularna cesarzowa Konstan. który miał nad/ieję wyprzeć Bizantyjczyków i ponownie założyć łacińskie cesarstwo Konstantynopola. W1338 roku Katarzyna Yalois. jego następcy nie mogli dłużej zapewniać tego rodzaju wojskowej i finansowej pomocy. co stworzyło Andegawenom wielką okazję. kiedy na mocy ugody rodzinnej Jan j zrzekł się swych praw do Achai na rzecz młodego bratanka. mimo przejęcia bezpośredniej władzy. Wojna między opozycyjnymi partiami zakończyła się w lipcu 1316 roku. Krótko później zmarł Ludwik z Burgundii. Roberta z Tarentu. Flo-rent z Hainault.

że jest najbardziej znaczącą potęgą wojskową i morską w tym obszarze. Kretą i Negroponte oznaczały. lecz nie wtrącałby się w ich sprawy. To właśnie oni wprowadzili do Achai siły gaskońskich i nawarskich żołnierzy najemnych. bizantyjskiego despoty Morei. której flota i władza nad Koron. aby im się przeciwstawić. zasadniczo pozostawiając w tym samym czasie Achaję jej własnemu losowi. Do tego czasu wielkim problemem stały się najazdy tureckie. zaczął otrzymywać lenna i zdobył mocną pozycję w księstwie. doprowadziło do przedłużającej się waśni. po śmierci Roberta w 1364 roku. a Teodor opanował Korynt. która doprowadziła do obalenia Joanny. dotyczących tego. Do lat siedemdziesiątych XIV wieku bratanek Niccola Acciaiuoliego . Było jasne. Nawarczycy zwrócili się do Wenecji. Jednakże utworzenie wspólnego frontu przeciwko Turkom wydawało się złudne. Do tego czasu władza osmańska sięgała już północnych brzegów Zatoki Ko-rynckiej. W1377 roku królowa Joanna z Neapolu oddała księstwo w dzierżawę joannitom. kompania cały czas sprawowała faktyczną władzę. miasta. 1394-1395 i 1397 zebrały swoje żniwo. Nerio Acciaiuoli zwrócił się do Teodora Paleologa.ka. W1358 roku nieskuteczny i nieobecny książę tytularny. kto mógłby bronić i zabezpieczyć ich posiadłości. zakończyła w istocie zwierzchnictwo Ande-gawenów. Wymagali jednak zbyt wiele i żaden z wymienionych władców nie byłby w stanie przyjąć roli. obdarował go ważnym i istotnym pod względem strategicznym lennem Koryntu. Modon. i na króla Majorki. Rosnące zagrożenie osmańskie zmusiło rozmaite siły chrześcijańskie na Peloponezie do pewnego rodzaju przystosowania się. jako na ewentualnych kandydatów do zwierzchnictwa neapolitariskiego. Niccolo Acciaiuoli. rodzina zaangażowała się w serię kłótni. zostawiając Katalończykom same Ateny. kiedy Nawarczycy podstępem aresztowali Nerio Acciaiuoliego w czasie negocjacji mających uregulować tę sprawę. które We-necjanie właśnie odkupili od wdowy po jego ostatnim właścicielu.Piotrowi z San Superan.został panem Koryntu i pozyskał od osłabionego rządu ka-talońskiego w Atenach Vostitsę w Zatoce Korync-kiej i Megarę. Pragnęli kogoś. W1397 roku Teodor zorganizował joannitom przejęcie władzy w Koryncie. Reszta Kompanii pozostała w Achai. kto jest pełnoprawnym księciem. że Andega-wenowie nie zdołają uczynić niczego. Kiedy w 1381 roku joannici formalnie zwrócili księstwo królowej Joannie. za przyzwoleniem Neria. gdzie jej dowódcy objęli kontrolę nad miastami i fortecami domeny książęcej. któremu w 1388 roku oddał swą córkę za żonę. Na początku lat osiemdziesiątych XIV wieku seria kryzysów politycznych w południowych Włoszech. a około 1400 roku był nawet gotów rozważyć możliwość sprzedania im całej . Pod patronatem Katarzyny Yalois w latach trzydziestych XIV wieku jej florencki doradca i bankier. W1396 roku król Neapolu Władysław nadał tytuł księcia Achai przywódcy Nawarczy-ków . główne miasto. W ten sposób zdobył dominację nad całym regionem. która rozjątrzyła się.Nerio . W końcu. W 1394 roku Nerio zmarł. część Kompanii Nawarskiej najechała księstwo Aten i zdobyła Teby. Zajęcie przez Bizantyjczyków Argos. W 1379 roku. jaką sobie wyobrażali. znane jako kompania nawar-ska. Jana Kantakuzena. Robert z Tarentu. a większe wypady na Peloponez w latach 1387.

jak Anglicy pod Bannockburn trzy lata później. Walter myślał. Jako siła walcząca miała ona swe początki w południowych Włoszech. Najemnicy skierowali się przeciwko jego księstwu i w marcu 1311 roku rozbili siły Waltera w bitwie nad rzeką Kephissos. zmiej szyła nacisk. usunął dziedziców Piotra i przekonał króla Neapolu do nadania mu tytułu księcia Achai. Waltera z Brienne. Kampania przeprowadzona w 1310 roku odniosła wielki sukces. iii Łaciński Wschód 1291-1669 327 . Była to posiadłość bardzo niezależnego markiza. stabilnością dynastyczną i odnosiło sukcesy wojskowe. Uległo ono nie Turkom. Odbyła się ogromna rzeź. Klęska Osmanów. zadana im przez Tamerlana w 1402 roku. lecz Walter nie był gotów wygrodzić Katalończyków zgodnie z ich oczekiwaniami. następnie zwrócili się przeciwko swemu najemcy i dopuścili się ogromnych szkód na terytorium bizantyjskim w Tracji. była głównym bastionem frankijskiej Grecji przeciwko najazdom z północy. Rycerze ateńscy. W 1308 roku książę Gwidon II zmarł bezpotomnie. lecz napastliwej zachłanności J Bodonitsa. znanego jako kompania katalońska. mimo zmiennych losów ich sąsiadów na północy i na południu. To właśnie Centurione przewodniczył w ciągu następnych dwudziestu pięciu lat upadku księstwa. W1303 roku Katalończycy wydzierżawili swe usługi cesarzowi bizantyjskiemu. które wybuchły w następstwie Nieszporów Sycylijskich. Książęta nie tylko zdołali utrzymać swą posiadłość. Ostatni akt rozegrał się w 1430 roku. W krótkim czasie po swym dojściu do władzy. despotów Morei. lecz księstwo cieszyło się korzyściami płynącymi z dobrobytu. Bizantyjska despotia przetrwała aż do podboju osmańskiego w 1460 roku. Piotr z San Superan zmarł w 1402 roku. Księstwo Aten W XIII wieku księstwo Aten rozkwitło pod rządami burgundzkiej rodziny La Roche. Są Walter został zabity. później przenieśli się do Tessa-lii. Powstała w czasie wojen między Andegawenami i Ara-goriczykami. Walter stanął wobec przybycia nad północną granicę księstwa wojska najemników. zostali zagnani. że zdoła przy pomocy Kataloń-czyków wesprzeć własne ambicje zdominowania tego regionu. bratanek wdowy po Piotrze i członek starej rodziny baronów. a Kataloriczykom udało się l zająć całe jego księstwo. wspomagani przez kontyngenty z innych stron Grecji frankijskiej. w bagno. w 1282 roku. a w 1404 Centurione Zaccaria. w pobliżu starożytnych Termopil. a księstwo przeszło w ręce jego kuzyna.despotii. który wykorzystał ich do walki z Turkami w Azji Mniejszej.

Lecz ich przedsięwzięcia handlowe rozprzestrzeniały się dalej. oddaliło się. że pozostali w izolacji. Kiedy w 1331 roku syn i imiennik Waltera z Brienne . Ateny raz jeszcze cieszyły się pewną koniunkturą. Nawet wtedy nie zdołał uczynić żadnych postępów przeciw Kataloriczykom. Nie było mowy o współpracy między katalońskimi Atenami a andegaweńską Achają. że Antonio nie zamierza atakować Negroponte. Pozwolono im zatrzymać Teby aż do 1460. Do 1280 roku Genueńczycy przejęli kontrolę nad Kaffą na Krymie i aż do końca XV wieku kupców genueńskich można było spotkać w wielu ośrodkach handlowych wokół . Rodzina utrzymała same Ateny aż do przejęcia ich przez Turcję w 1456 roku. Genueńczycy na Morzu Egejskim i Morzu Czarnym Czwarta krucjata umocniła władzę Wenecji jako głównej zachodniej siły morskiej w Romanii. Zagrożenie osmańskie. Skorzystał na tym florencki lord Koryntu. jej głównego rywala. przedmieście leżące po przeciwnej niż Bizancjum stronie Złotego Rogu. kiedy Osmanowie zlecili zamordowanie ostatniego księcia. mimo że on sam i jego następcy intrygowali przeciwko nim. Nerio Acciaiuoli. Na stopniowe złagodzenie postawy papiestwa poczynając od lat czterdziestych XIV wieku wpłynęło dopiero rosnące niebezpieczeństwo ze strony Turków. Kataloriczycy naturalnie zwrócili się do aragońskiego domu królewskiego o wsparcie i zaakceptowali nominalne zwierzchnictwo kolejnych członków sycylijskiej gałęzi rodziny jako książąt. jak i w Neapolu. W pierwszych dziesięcioleciach XIV wieku kompania kataloriska była wspaniałą siłą.Nowa władza nie zyskała międzynarodowego uznania. W konsekwencji interesy Genui. Lecz wrogość Andegawenów z Neapolu. wyrwał im miasto. Kataloriczykom niewiele oprócz samych Aten. pozostawiając. lecz z czasem jej dzielność zaczęła podupadać. lecz z jego śmiercią w 1394 roku despota Morei zajął Korynt. na przywódcach katalońskich ciążyła papieska klątwa. Antonio miał rządzić aż do śmierci w 1435 roku. Władza Wenecji przetrwała do 1402 roku. Francuzów i papiestwa wobec Aragoriczyków sprawiała. dobrze skoligaco-na zarówno we Francji. chcąc odzyskać swoje patrymonium. Przez większość czasu. i uczynili ją głównym centrum handlowym. W1379 roku kompania nawarska najechała księstwo i zajęła Teby. mogła liczyć na wsparcie papieża. i tak zabrakło obopólnego wsparcia. Rodzina Brienne. a w 1388 roku ukoronował swój podbój zajęciem Akropolu w Atenach. Jednakże wraz z upadkiem władzy łacinników w Konstantynopolu w 1261 roku. Nerio zwrócił się do króla Władysława z Neapolu o uprawomocnienie swych zdobyczy. poważne w latach dziewięćdziesiątych XIV wieku. Po 1435 roku księstwo przeszło w ręce kuzynów Antonia. kiedy syn Neria z nieprawego łoża . Wenecjanie pogodzili się ze stratą Teb. który w międzyczasie przejął kontrolę nad łebami. a Wenecjanie pragnąc uprzedzić Osmanów zajęli Ateny. lecz odkąd stało się jasne.Antonio. czasowo ucierpiały. który do połowy lat osiemdziesiątych XIV wieku zajął prawie wszystkie terytoria uprzednio należące do Kataloriczyków. Wtedy właśnie zdobyli Perę. ekspedycja zyskała status krucjaty. W Wenecji sukcesy Antonia uznano za spore upokorzenie. jak widzieliśmy. aż do początku lat siedemdziesiątych XIV wieku. Genueńczycy odzyskali siły. w poprzednim wieku na ogół charakterystycznego dla stosunków między dwoma większymi frankijskimi księstwami w południowej Grecji.Walter II -stanął na czele wielkiej armii.

Lecz zdobywanie terytorium pozostawiono pojedynczym osobom. Te porty Morza Czarnego zapewniły im dostęp do Rusi i. znajduje się kwitnące przedmieście Pera. Chcieli tylko miejsc. U góry. teraz zarządzane przez konsorcjum handlowe. sporządzony przez Krzysztofa Buondelmontiego. a Genueri- Plan Konstantynopola. w których ich kupcy mogliby bezpiecznie handlować. po drugiej stronie Złotego Rogu. co ważniejsze. Jednakże od 1346 roku Chios i Focea znów znalazły się w rękach Genueńczy-. Pera do 1453 roku. Władza jego krewnych na Chios trwała aż do 1329 roku. Egejskim i w Le-wancie ciągle przynosił znaczny zysk. lecz handel na Morzu Czarnym. szczególnie ałunem z Focei i niewolnikami. lecz Genueńczycy rozwinęli jej port jako centrum handlu innymi towarami. od 1261 roku znajdujące się w posiadaniu Genui. że po ok. W pierwszej połowie XIV wieku spotykamy ich też handlujących w Indiach i Chinach. i prawo do eksploatacji jej złóż ałunu. kiedy zdołali ją odzyskać Grecy. W pierwszej połowie XIV wieku Genueńczycy zaczęli rzucać zazdrosnym okiem na leżącą bardziej na północ wyspę Les-bos. Famagusta na Cyprze. 329 Łaciński Wschód 1291-1669 ków. Rodzina Zaccaria poszła dalej. Ostro rywalizowali z Wenecją. Dostęp do Azji w celu realizacji tych odległych przedsięwzięć wiódł albo przez Perę i Morze Czarne. Katedra świętej Zofii to duży budynek po prawej. Genueńczycy nie byli szczególnie zainteresowani samym w sobie zdobywaniem ziem. albo przez port Armenii Cylicyjskiej -Ayas. znane jako mahona z Chios. lecz dopiero w 1354 roku . Wyspa słynęła z produkcji mastyksu (żywicy do lepienia). którą zajęli w 1373 roku . a w 1304 roku Benedetto Zaccaria zajął leżącą w pobliżu bizantyjską wyspę Chios. czycy utworzyli znaczną wspólnotę handlową w Tebryzie. Genua z kolei próbowała utrzymać swój wpływ we wschodniej i północnej części. 1350 roku takie przedsięwzięcia w znacznym stopniu zarzucono. Przed końcem XIII wieku statki należące do Genui pływały po Morzu Kaspijskim.aż do 1464 roku. Zerwanie szlaków handlowych wewnątrz Azji i utrata pewności siebie w wyniku czarnej śmierci oznaczały. W latach sześćdziesiątych XIII wieku cesarz Michał VIII nadał rodzinie Zaccaria Foceę. datowany na rok 1420.brzegów Morza Czarnego. zakładając Nową Foceę. do Azji. Kaffa pozostała w ich rękach aż do 1475 roku. Od początku XIII wieku Wenecja zdominowała południowe i zachodnie wody Morza Egejskiego. na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.

Sama Wenecja utrzymała Tenos i Cyterę aż do XVIII wieku. Do lat dwudziestych XV wieku książęta Naksos płacili trybut Osmanom. lecz przed ich księstwem wciąż była długa historia. lecz Wenecjanom dopiero stopniowo udało się zdobyć bezpośrednią kontrolę nad resztą wyspy. Formalnie Sanudi byli wasalami książąt Achai. na południu Peloponezu. a resztki zwierzchnictwa chrześcijańskiego na tych maleńkich wysepkach trwały aż do 1617 roku. Aż do czasu przejścia w ręce tureckie w 1470 roku Negroponte pozostało najważniejszym kawałkiem terytorium weneckiego. Aby odrobić straty. Bliżej Konstantynopola wyspa Negroponte (czyli Eubea) stanowiła część terytorium przyznanego Wenecji w czasach czwartej krucjaty. co było częścią ich polityki trzymania dróg do Konstantynopola w przyjaznych rękach. władcy często musieli sprowadzać osadników z innych terenów.awanturnik genueński. W1383 roku ich księstwo przeszło w ręce rodziny Crispi. na południowo-zachodnim krańcu Grecji. z tytułem "księcia Na-ksos" lub "księcia Archipelagu". jaką odegrał w zamachu. którzy od początku XIII wieku sprawowali władzę nad Cykladami i Sporadami. Jednakże Chios pozostało w rękach Genueńczyków aż do 1566 roku. jak i do Lewantu. dlatego w żadnym formalnym sensie nie zależeli od Wenecji. W łańcuchu kontro- . proces ten zakończył się mniej więcej w latach osiemdziesiątych XIV wieku. Wenecka Romania W następstwie czwartej krucjaty Wenecja zdobyła bezpośrednie zwierzchnictwo nad Kretą i bliźniaczymi portami. Głównym beneficjentem tej polityki byli członkowie rodu Sanudi. Na początku XIII wieku Wenecjanie wykorzystali sytuację na terenach wcześniej należących do Bizancjum. "dwoje oczu Republiki". Ogólnie niestabilną sytuację polityczną i wojskową jątrzyło kilka długotrwałych konfliktów między lokalnymi władcami. Inni Wenecjanie zdobyli wyspy dla samych siebie i władali nimi jako wasale książąt Naksos. ostatecznie przeszła pod panowanie tureckie. szczególnie w przypadku kilku mniejszych wysepek. Wyspy stały się słynne jako raj dla korsarzy. który zdobył sławę rolą. z których najważniejszą była Sifnos. leżącym między Kretą a Konstantynopolem. aby zapewnić posiadanie tych wysp własnym ludziom. który usunął cesarza Jana VI Kantakuzena. zdobywając posterunki wzdłuż drogi prowadzącej do Konstantynopola i nad Morze Czarne. lecz nawet oni nie mogli ochronić wysp przed pustoszeniem przez piratów i. Modon i Koron. były użytecznymi przystaniami na drodze zarówno na Morze Egejskie. zdobył tę wyspę. które posiadły swe ziemie jako lenno otrzymane od Wenecjan. kiedy grupa mniejszych wysp. Osmanowie przejęli kontrolę nad Foceą i Nową Foceą w 1455 i opanowali Lesbos w 1462 roku. Francesco Gattilusio. Wenecki ambasador (balio) zarządzał głównym portem czyli miastem Negroponte. Koron i Modon. przed systematycznym wyludnianiem przez tureckich handlarzy niewolników. lecz w rezultacie przeszła pod kontrolę trzech rodzin lombardzkich. W tym samym czasie zachęcano pojedynczych członków weneckich rodzin patrycjuszowskich do zdobywania dla siebie kontroli nad wieloma mniejszymi wysepkami na Morzu Śródziemnym. W praktyce Wenecjanom zależało. Ostatni książę stracił urząd dopiero w 1566 roku. Sanudi byli władcami energicznymi.

Działania wojenne trwały w latach 1376-1381. leżące przy południowym wejściu do Adriatyku. płynących do Konstantynopola i Lewantu. na obszarze. Dalej na południe' zdobyła Lepanto (Naupaktos). aż do czasu przejęcia go przez Turków na początku XVI wieku. skończyły się w sposób nie załatwiający niczego. Wenecja nie mogła powstrzymać . Ostatecznie jednak w 1386 roku otrzymali tę wyspę i dzierżyli ją aż do upadku Republiki Weneckiej w 1797 roku. został zdobyty przez Wenecje w następstwie czwartej krucjaty i pozostał ważnym punktem przystankowym dla statków weneckich. flaga świętego Marka powiewała nawet nad Atenami i Tesalonikami (1423-1430). lecz w coraz większym stopniu interesy polityczne i handlowe Wenecji odwracały się od Romanii w stronę jej bardzo powiększonych w XV wieku posiadłości terytorialnych w północnych Włoszech. połączone z osłabieniem frankijskich księstw w południowej Grecji i skutecznym końcem wszelkich pretensji władców Neapolu do sprawowania zwierzchnictwa w tym rejonie. lowanych przez Wenecjan portów wzdłuż drogi do Konstantynopola istniały dwie większe luki. Tutaj Wenecjanie chcieli zdobyć wyspę Tenedos. Po wojnie o Tenedos wzmocnienie władzy osmańskiej. stworzyły Wenecji zarówno okoliczności.Genua-także miała wobec niej plany i ostatecznie konfliktowe ambicje dwóch miast doprowadziły do wojny. Po 1204 roku Wenecjanie mieli nadzieję na zdobycie Korfu. Inna luka w łańcuchu leżała pod samym Konstantynopolem. z której mieli być wygnani jej greccy mieszkańcy. Przez kilka lat. Obok Korfu Wenecja zdobyła inne strategiczne miejsca. Upadek Konstantynopola w 1453 roku oznaczał. która jest usytuowana strategicznie naprzeciwko wejścia do Dar-daneli. W swoim czasie wszystkie zdobycze musiały poddać się władzy osmańskiej. i ostatecznie w 1462 roku przeszła pod ich rządy Monenwasia. lecz rywal Wenecji . Mimo dramatycznego spektaklu genueńskiej blokady Wenecji. Jedna leżała na południowym krańcu Adriatyku. porty i fortece straciły swoje centrum. w Zatoce Korync-kiej w 1407 roku. przedstawiony tutaj na drzeworycie Giovanniego Francesco Camocio (rok 1517). że te wyspy. Ciągle były ważne same w sobie. lecz to się im nie powiodło. gdyż wyspa Tenedos została ostatecznie ogłoszona ziemią niczyją. i Navarino na zachodnim wybrzeżu Peloponezu w 1417 roku.Modon. jak i pretekst do zdobycia dodatkowych terytoriów. Na wybrzeżu iii 331 Ruch krucjatowy 1274-1700 Egejskim Wenecjanie kupili Argos i Nauplię w roku 1388. jak widzieliśmy. na którym obecnie zasadniczo znajduje się Albania.

Wenecjanie stanęli wobec wielu buntów. szczególnie w latach 1538. W tym czasie Wenecjanie wygrali kilka większych potyczek morskich. W końcu Wenecjanie musieli pozwolić rdzennym Kreteńczykom na utrzymanie ich własności i zachowanie zwyczajów. Po tym wydarzeniu ludność na ogół pozostawała uległa. Kiedy w 1669 roku poddali Heraklion. Bunt rozpaliły ciężkie żądania. a nawet musieli poczynić pewne ustępstwa wobec hierarchii Kościoła prawosławnego. Do 1648 roku podbili całą Kretę. razem z wyspami Tenos i Ketyrą oraz kilkoma obszarami w Chorwacji. z wyjątkiem Heraklionu. a "wojna o Kandię" stała się w oczach Europejczyków walką epicką. które utrzymali aż do 1715 roku. a która miała za zadanie prowadzenie wojny z Osmanami. pod egidą papieża Innocentego XI. W1684 roku powstała Święta Liga. W wojnie z lat 1570-1573 Wenecja straciła Cypr. skuteczność jej obrony będzie zależała od zdolności Wenecji do wykorzystania siły morskiej. które w ostatnim czasie zdobyli kosztem Osmanów. w skład której wchodziły Wenecja. Nauplię i kilka wysp. Ostatecznie cios spadł dopiero po 1645 roku. Cypr i Kreta były dwoma najważniejszymi zdobyczami Wenecji we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego. w wojnie z 14991503 Mo-don. Dobrobyt psuły napady Osmanów.1562 i 1567. Austria i Polska. Bunt trwał aż do 1367 roku i był tłumiony przez władze z bezlitosnym okrucieństwem. Koron i Navarino. Wenecjanie przejęli Łaciński Wschód 1291-1669 . a ogromna forteca w Retym-nonie jest tego świadectwem. Lecz strategowie wojskowi zdawali sobie sprawę. takich jak zamek i mury Heraklionu (znanego wtedy jako Kandia). Kiedy się to nie udawało. Kretę jednak zdobyto po czwartej krucjacie. w tym Aeginę. Turcy potrafili wykorzystać chrześcijańskie niezdecydowanie i przejąć inicjatywę. wybuchających pod przywództwem miejscowych kreteńskich posiadaczy ziemskich. Poddanie Heraklionu nie było końcem zaangażowania weneckiego w Romanii. W wojnie w latach 1463-1479 stracili Negroponte. by zatrzymać atakującą armię. w wojnie 1537-1540 Mo-nenwasię. W 1363 roku z kolei weneccy osadnicy na Krecie zbuntowali się przeciwko swemu własnemu rządowi. wybuchała wojna. Najpoważniejszy bunt wybuchł w latach osiemdziesiątych XIII wieku. Spina-londze i Grabusie. że gdy Turcy poważnie zdecydują się zaatakować Kretę. Między Grekami i Frankami postępowało wzajemne przejmowanie elementów kulturowych i wyspa kwitła. Wenecjanie wiele zainwestowali w ufortyfikowanie głównych miast. Wenecjanie próbowali prowadzić politykę ugłaskiwania w drodze ustępstw. które postawili osadnikom weneccy administratorzy na wyspie. Pozostawała w rękach weneckich przez prawie pięćset lat. Chcąc zabezpieczyć swój handel. Oblężenie Heraklionu trwało przez dalszych dwadzieścia jeden lat. pod przywództwem Aleksego Kallergisa.postępów Osmanów. Cypr pozostawał w rękach weneckich przez niecały wiek i w tym czasie przeżywał okres względnego spokoju i dostatku. udało się im uratować bazy morskie na Krecie w Sudzie. i trwał sześć lat. Uporawszy się z początkowymi problemami z przejęciem kontroli.

332 pierwszeństwo w zajmowaniu południowej Grecji. Tę kampanię upamiętniło głównie zniszczenie Partenonu w czasie oblężenia Aten w 1687 roku. W1699 roku pokój w Karłowicach potwierdził posiadanie przez Wenecję Peloponezu, lecz w 1715 roku Osmanowie zdołali go odbić przy niewielkim oporze. Kiedy w 1718 roku pokój w Pożarevacu (Passarowitz) zakończył działania wojenne, Wenecja ciągle trzymała się na Wyspach Joriskich i w pobliskich twierdzach lądowych - Butrinto, Pardze, Prevezie i Yonitzy. W późnym średniowieczu zróżnicowanie i rozdrobnienie były najbardziej oczywistymi cechami charakterystycznymi Wschodu łacińskiego. Na pierwszy rzut oka widzimy rozdzielone posterunki świata zachodniego, przyczepione niepewnie do krańców świata muzułmańskiego, w których francuscy i włoscy posiadacze sprawowali władzę nad greckimi wieśniakami, podczas gdy wszędzie dookoła weneccy i genueńscy kupcy i żeglarze kłócili się o sprawy handlowe. Jednakże bliższe badania ukazują, że wzajemne stosunki były bardziej złożone. Krucjaty na Wschodzie najpierw kierowały się przeciw światu muzułmańskiemu, lecz ziemie znajdujące się w owym czasie pod panowaniem katolickim zostały w całości wyrwane chrześcijańskim Grekom. W XIII wieku Bizantyjczycy odnieśli kilka sukcesów w odzyskiwaniu utraconych terytoriów, lecz poza Peloponezem, gdzie despoci Mo-rei w 1430 roku ostatecznie zniszczyli księstwo Achai, zagrożenie bizantyjskie dla posiadłości łacińskich zniknęło około 1300 roku. W XIV wieku Frankowie raz jeszcze poczynili zdobycze kosztem Greków, kiedy Rodos, Chios, i Lesbos przeszły z rąk bizantyjskich w ręce Zachodu. Wenecja i Genua skorzystały z tego i nawet popierały współzawodnictwo dynastyczne, które tak osłabiało cesarstwo począwszy od lat trzydziestych XIV wieku. Na przykład w latach pięćdziesiątych XIV wieku Wenecja aktywnie wspierała cesarza Jana IV Kantakuzena, a Genua popierała jego rywala, Jana V Paleologa. Później, w latach siedemdziesiątych XIV wieku, Wenecja oczekiwała od Jana V, aby dał jej pożądaną nagrodę - wyspę Tenedos, podczas gdy Genua w tym samym czasie wspierała buntowniczego syna Jana - Andronikusa, żywiąc nadzieję, że w ten sposób uda im się ubiec rywali i zdobyć wyspę dla siebie. W XIV i na początku XV wieku Włosi zdołali nawet jeszcze bardziej zdominować życie handlowe Konstantynopola, bogacąc się kosztem Bizantyjczyków. Genueńska kolonia w Perze rozkwitła, a sam Konstantynopol podupadał. Od 1343 roku bizantyjskie klejnoty koronne trzymano w zastawie w Wenecji i, jak się okazało, nigdy nie miały być zwrócone. Chociaż przy okazji cesarze korzystali z zachodnich przedsięwzięć krucjatowych, to Frankowie osiedleni w regionie Morza Egejskiego nie mogli czy nie chcieli zaoferować im żadnej poważniejszej pomocy w obronie przed postępem tureckim. Nawet joannici na Rodos nie znajdowali się w takiej sytuacji, aby w jakiś widoczny sposób wpłynąć na losy cesarstwa. W każdym razie postawy tak Greków, jak i Franków wobec Turków mogły się okazać przy danej okazji całkowicie ambiwalentne. W czasie bizantyjskiej wojny domowej w latach czterdziestych XIV wieku Jan Kantakuzen sprzymierzył się z przywódcą osmańskim Orhanem, któremu w 1346 roku dał swą córkę za żonę. Następnie w 1352 roku Genueńczycy, wrodzy Kantakuzenowi, także zawarli formalne przymierze z Orhanem. W tych skomplikowanych okolicznościach politycznych owych lat Osmanowie po raz pierwszy osiedli naj ziemi europejskiej. W 1387 roku despota

Morei wykorzystywał wojska tureckie w swej wojnie przeciwko księstwu Achai; w 1388 roku Wenę-cjanie zarzucili władcy Koryntu - Nerio Accia-iuoliemu - że wspomaga Turków w atakach na ich terytorium; w latach 1394-1395 Turcy razem

Łaciński Wschód 1291-1669 333

z władcą Achai - Piotrem z San Superan - atakowali despotę. W zmieniających się jak w kalejdoskopie zwrotach przymierzy tego okresu zarówno Grecy, jak i Frankowie okazali gotowość do sprzymierzania się z Turkami przeciwko swym współwyznawcomchrześcijanom. Czasami robili to z obawy o to, co mogłoby ich spotkać, gdyby odrzucili tureckie żądania pomocy; przy innych okazjach rozmyślnie wykorzystywali Osmanów do pobicia swych współwyznawców. Tak właśnie w 1399 roku Antonio Acciaiuoli i Turcy grozili zajęciem Aten, które należały wcześniej do ojca Antonia, a które następnie przejęli We-necjanie. Wśród chrześcijańskich władców w Ro-manii tylko Wenecjanie i joannici konsekwentnie unikali zawierania przymierzy z Turkami, podczas gdy przez sto lat, od połowy XIV do połowy XV wieku, Genueńczycy mieli z nimi długie i korzystne przymierze. Genueńczycy angażowali się nawet w konflikty dynastyczne, które od czasu do czasu wstrząsały kalifatem osmańskim, jak na przykład w 1421 roku, kiedy wspomagali Murada II statkami i wojskami w walce z jego bratem, Mustafą. Przymierze osmańsko--genueńskie zakończyło się w 1450 roku, kiedy Turcy, wydaje się, że nie sprowokowani, zaatakowali Lesbos. W ciągu niewielu lat po upadku Konstantynopola w 1453 roku Genueńczycy utracili na rzecz Turków wszystkie swe posiadłości na Morzu Egejskim i Czarnym, z wyjątkiem Chios. Na Cyprze sytuacja polityczna była mniej skomplikowana. Stosunki panujące między królami cypryjskimi i władcami Armenii Cylicyj-skiej, jedynego innego chrześcijańskiego królestwa w pobliżu, były często złe. Problemy rozpoczęły się w pierwszym dziesięcioleciu XIV wieku. Amalryk z Tyru, który przejął siłą władzę na Cyprze w 1306 roku, poślubił siostrę króla ormiańskiego, a ich potomkowie, oderwani od rządzącej gałęzi dynastii lusignańskiej na Cyprze, zajmowali ważną pozycję w państwie ormiańskim. W latach 1342-1344 i jeszcze raz pod sam koniec istnienia królestwa w latach siedemdziesiątych XIV wieku, potomkowie Amalryka zajęli tron Armenii. Urazy między królami Cypru i ich ormiańskimi kuzynami mogła pogarszać rywalizacja handlowa portów w Famaguście i Ayas. Musiało to spowodować wysłanie do Cylicji mniejszej pomocy wojskowej, niż w przypadku lepszych stosunków. Z drugiej strony, władcy Cypru nigdy nie znaleźli się w obliczu konieczności przymierza z jakąś siłą muzułmańską przeciwko innym chrześcijanom, chociaż w latach czterdziestych XV wieku ich suzeren, sułtan Egiptu, naciskał na

Cypryjczyków, by pozwolili jego flocie na ładowanie zaopatrzenia po drodze podczas ataków na Rodos. W jednym wypadku jednak państwo chrześcijańskie poważnie rozważało pomysł zawarcia przymierza z muzułmanami przeciw Cyprowi. W 1383 roku Genua robiła wszystko, by osadzić na tronie Cypru swego własnego kandydata, Jakuba I. Kiedy plany Genui napotkały trudności, zaproponowano sprowadzenie tureckich wojsk z pobliskiego emiratu Ka-ramania, aby pomogły narzucić wolę Genui. W tym wypadku okazało się to niepotrzebne, co z punktu widzenia Cypryjczyków było obojętne. Jednakże twierdzenie, że ludność łacińskiego Wschodu w późnym średniowieczu automatycznie ceniła solidarność chrześcijańską nad wszystko inne i odrzucała możliwość nawiązywania przyjaznych stosunków z muzułmańskimi sąsiadami, nie jest prawdą. W dalszej perspektywie walka z Turkami zdominowała historię całego rejonu, lecz rywalizacja między konkurującymi chrześcijańskimi siłami mogła stwarzać i stwarzała okazję prowadzenia współpracy wojskowej z Turkami, nawet mimo faktu, że taka współpraca mogła łatwo stymulować i ułatwiać dalszą turecką ekspansję kosztem chrześcijan. Nie jest też szczególnie ważnym stwierdzenie, iż walka mięŁaciński Wschód 1291-1669 334

dzy siłami chrześcijańskimi mogła w dużym stopniu ułatwić podboje muzułmańskie. Wzajemnie wyniszczające walki między chrześcijanami były na porządku dziennym: od zatargów między panami pomniejszych wysp Morza Egejskiego czy drobnych aktów piractwa, aż do konfliktów, w które zaangażowanych było kilka największych potęg chrześcijańskiej Europy. W pierwszej połowie XIV wieku konflikt między Francuzami a Aragonami rzucił cień na łaciński Wschód. Poczynając od lat osiemdziesiątych XIII wieku konflikt ten skoncentrował się na zawziętej walce między Aragonami i Andegawenami - którzy byli młodszą gałęzią francuskiego domu królewskiego - o kontrolę nad południowymi Włochami. Achaja była terytorium podległym Andegawenom; Ateny, pod rządami Kompanii Katalori-skiej, liczyły na patronat aragońskiego domu królewskiego. Między dwoma dworami nie mogło dojść do żadnej ugody ani współpracy. Nie jest zaskakujące, że francuski pretedent do tronu Aten w latach trzydziestych XIV wieku, Walter z Brienne, mógł się zwrócić po wsparcie do An-degawenów w czasie próby wyparcia rządów ka-taloriskich. Od lat siedemdziesiątych XIII wieku Andegawenowie i dynastia Lusignanów z Cypru kłócili się o prawo do Królestwa Jerozolimy. Na początku XIV wieku królowie Francji przejęli przywództwo, próbując zorganizować krucjatę, która miałaby odzyskać Ziemię Świętą, lecz, jak widzieliśmy, na Cyprze krucjata pod przewodnictwem Francuzów mogła liczyć na niewielki oddźwięk - Lusignanowie wiedzieli, że nie zdobędą tytułu króla Jerozolimy, a gdyby krucjata nie odniosła sukcesu, na Cyprze najprawdopodobniej skupiłby się muzułmański odwet. W drugim dwudziestoleciu XIV wieku bezdzietny król Cypru - Henryk II - był przygotowany na to,

że jego królestwo przejdzie w ręce królewskiego dworu aragońskiego. W tym przypadku Francuzi nie przeprowadzili krucjaty, a Aragonowie nie zdobyli królestwa Henryka, lecz wypadki mogły potoczyć się zupełnie inaczej. Andegawenowie mieli inne pilne sprawy, takie jak obalenie grecZamek w Heraklionie na Krecie stoi przy wejściu do portu i był w dużej części zbudowany przez Wenecjan w drugiej ćwierci XVI wieku.

Zamek wenecki w Retymnonie na Krecie jest ogromą fortecą, wybudowaną w dużej części pod koniec XVI wieku po poddaniu Cypru Turkom. Wewnątrz wałów obronnych znajdowała się miejscowa katolicka katedra i weneckie biura administracyjne. kiej władzy w Konstantynopolu i odnowienie cesarstwa łacińskiego. Nie należy mieć wątpliwości, że w pierwszej ćwierci XIV wieku ten opóźniający się i coraz bardziej nierealny plan wstrzymał papieskie próby pomocy Bizantyjczykom. Jednakże do połowy XIV wieku władza Andega-wenów we Włoszech osłabła, a Francja w pełni zajęła się wojną z Anglią. W tym samym czasie Aragonowie dochodzili do wniosku, że nie uda im się skutecznie wtrącić w sprawy łacińskiego Wschodu. Hegemonia Genui i Wenecji była tak silna, że Aragonowie stwierdzili, iż ich kupców nigdy nie będzie stać na więcej, niż na trzecie miejsce daleko za pierwszą dwójką. Z upadkiem rządów kompanii katalońskiej w Atenach wpływy Aragonów dalej malały. Na Morzu Egejskim i na przyległych wodach Morza Śródziemnego, gdzie komunikacja morska była często o wiele ważniejsza niż komunikacja lądowa, siły morskie miały największe znaczenie. Tacy władcy jak mistrzowie joannitów czy królowie Cypru posiadali statki, które mogli wykorzystywać do patrolowania mórz i zwalczania piractwa, lecz największa koncentracja siły morskiej spoczywała w rękach Genui i Wenecji. W okresie, w którym galery kupieckie mogły też służyć za statki wojenne, dominacja dwóch miast w handlu między Europą a wschodnią częścią Morza Śródziemnego oznaczała, że dysponują znaczną siłą. Mogły wykorzystywać swą flotę wojenną do ochrony handlu, a budując marynarkę handlową, mogły wzmacniać flotę wojenną. W przypadku Wenecji, gdzie rząd w znacznym stopniu kierował transportem morskim, istniała celowa polityka zakładania kontrolowanych przez Wenecję portów przeładunkowych wzdłuż szlaków wiodących do Konstantynopola i na Wschód. W Genui nie było takiego centralnego zarządzania, lecz Genueńczycy byli nie mniej ekspansywni w poszukiwaniu ośrodków handlowych, które mogliby posiadać na własność. Obydwie potęgi morskie rywalizowały o rynki i przywileje handlowe i obydwie były gotowe do obnoszenia się ze swą siłą, aby zapewnić swym kupcom ciągłe zwiększanie zysków i prowadzenie handlu tak niewielkim nakładem kosztów, jak to tylko możliwe.

Stosunki Genui z Cyprem stanowią dobry przykład działania asertywności w praktyce. Genueńczycy cieszyli się przywilejami handlowymi na wyspie od początków XIII wieku. Do 1300 roku jednak ich stosunki z władzą były nikłe.

iii Ruch krucjatowy 1274-1700 336

Częściowo działo się tak za sprawą ich poglądu, że Cypryjczycy okazują zbyt dużo sympatii ich rywalom, Wenecjanom, częściowo dlatego, że Cypryjczycy starali się ograniczyć zasięg genueńskich przywilejów i narzucić papieskie embargo na handel w portach mameluckich. Genueńczycy nie zaakceptowali grzecznie tego, co uważali za próby ograniczenia ich zdolności do prowadzenia handlu w miejscu i czasie przez nich wybranym, przy minimalnych kosztach własnych. W pierwszym dziesięcioleciu XIV wieku sytuacja pogorszyła się to tego stopnia, że podjęli oni karne rajdy na wybrzeże cypryjskie. Władcy cypryjscy naturalnie chcieli zapewnić, żeby jak najwięcej bogactwa powstającego z handlu znalazło się w ich skrzyniach. Nie byli przygotowani na pewne ograniczenie swego zwierzchnictwa w celu przyciągnięcia zamorskich kupców do robienia interesów na ich ziemi. Z drugiej strony, jeżeli dobrobyt ekonomiczny ich wyspy miał być utrzymany, a handel kontynuowany, Cypryjczycy potrzebowali kupców genueńskich. W 1364 roku doszło do poważniejszego incydentu w Fama-guście, kiedy zamordowano pewną liczbę Genueńczyków. Z tej okazji król Piotr I uznał wszystkie genueńskie żądania o odszkodowanie, w trosce o to, by nic nie kolidowało z krucjatą, którą właśnie miał zacząć. Jednakże w 1372 roku, po podobnym incydencie, rząd Cypru odrzucił żądania Genui o odszkodowanie. Jak wiadomo, w rezultacie wybuchła wojna. W 1373 roku Genua wysłała flotę wojenną, zajęła wyspę i wyrządziła na niej spore szkody. Genueńczycy zatrzymali Fa-magustę jako bezpieczną bazę, z której prowadzili działalność handlową i usiłowali, ze zmiennym w powszechnej opinii szczęściem, narzucić trybut na ród Lusignan. Można dowodzić, że Cypryjczycy w poważnym stopniu sami ściągnęli na siebie tę katastrofę, lecz pozostaje faktem, że Genua wykorzystała własną siłę morską do obrony i poszerzenia interesów swych kupców. W rezultacie Genueńczycy znacznie osłabili duży posterunek chrześcijaństwa. Z handlu można było uzyskać ogromne zyski. W walce o przywłaszczenie sobie możliwie jak największych profitów, Wenecja i Genua często wchodziły w konflikt. Od lat pięćdziesiątych XIII wieku do 1381 roku wybuchły między nimi cztery większe wojny. Wojna świętego Sabasa, która zaczęła się w 1256 roku, miała swe początki w sporze o własność w Akrze, lecz trzy pozostałe, z lat 1294-1299, 1350-1355 i 1376-1381, zostały spowodowane głównie przez ich rywalizację w Romanii. Chociaż działania wojskowe w większości były prowadzone na Zachodzie, to powodem wojny w każdym przypadku był handel z Konstantynopolem i na Morzu Czarnym. Paradoksalnie, sukcesy wojskowe

niekoniecznie zapewniały hegemonię handlową. W żadnym wypadku zwycięstwo jednej strony nie było tak przekonujące, aby położyć kres poczynaniom handlowym drugiej strony. Lecz klęska Genui w wojnie o Tenedos, która nastąpiła tak szybko po wydatkach poniesionych na zaatakowanie Cypru, zapoczątkowała okres niepewności politycznej. Po niej interesy Genui na wschodnim obszarze Morza Śródziemnego zaczęły stopniowo chylić się ku upadkowi. W XV wieku Wenecja zatrzymała dominujący udział w handlu z Egiptem i Syrią, i sprowokowała działania osmańskie na Morze Egejskie i wokół niego. Genua przestała się starać o prześcignięcie rywala. Kreta i, od lat siedemdziesiątych XIV wieku, Cypr, były ważnymi weneckimi nabytkami, z którymi nie mogło się równać genueńskie Chios. Zachodni Europejczycy nie stanowili nigdy większości mieszkańców w żadnym z państw fran-kijskich na Wschodzie. Szczególnie w rejonach wiejskich przeważającą część ludności stanowili Grecy. Porty były kosmopolityczne. Na przykład w Famaguśde duża arabskojęzyczna społeczność syryjska żyła obok Greków, Franków, Włochów Po lewej: Katarzyna Cornaro, ostatnia królowa Cypru. Całkowicie uzależniona od Wenecji była marionetkową władczynią w latach 1474-1489. Ten obraz, pędzla Giovanniego Belinniego, jest jedynym autentycznym portretem królowej Cypru namalowanym po jej abdykacji i powrocie do Wioch. Poniżej: Port i miasto Chios w XVI wieku, pozostawały pod rządami Genui od roku 1304 aż do 1329, a później w latach 1346-1566. Były ważnym centrum produkcji mastyksu oraz przystanią dla statków handlowych pływających między Konstantynopolem a Zachodem i sułtanatem mameluckim.

n

339 Łaciński Wschód 1291-1669

Żydów i Ormian. Wielu, nawet raczej biednych ludzi, miało w domu niewolników. Zachowane dokumenty sugerują, że mogli oni być pochodzenia słowiańskiego, azjatyckiego czy z Czarnej Afryki. W krótkich okresach miały tam zawsze przebywać społeczności kupców i żeglarzy, lecz wśród długookresowych rezydentów wielu domagało się statusu Genueńczyków czy Wenecjan, nawet jeśli nigdy nie żyli w miastach, z których jakoby pochodzili. Z początku XV wieku przetrwały dowody

sugerujące, iż na potrzeby codziennej konwersacji istniała lingua franca, obejmująca eklektyczną mieszaninę słów i zwrotów pochodzących ze wszystkich języków lokalnych. Większość ludności pochodzenia europejskiego na Wschodzie mówiła najprawdopodobniej pewną odmianą języka włoskiego. Na Cyprze, w Achai i w Atenach miejscowi feudalni właściciele ziemscy byli Francuzami, lecz z czasem zastąpili ich Włosi i Kataloriczy-cy. W przypadku Aten zmiana nastąpiła gwałtownie, wraz z nadejściem Kompanii Kataloriskiej w 1311 roku. W Achai w XIV wieku szlachetnie urodzeni o francuskich nazwiskach ustąpili miejsca Włochom. Na Cyprze ten proces był wolniejszy, chociaż pod koniec XIV wieku odwiedzający wyspę mieszkaniec Zachodu zauważył z jawnym zdziwieniem, że król mówi "całkiem dobrze po francusku". Dopiero z nadejściem Jakuba U i wojny domowej,w latach 1460-1464, wśród szlachty zaczęły przeważać nazwiska włoskie czy hiszpańskie. i W początkach istnienia władzy łacińskiej zachodni zdobywcy generalnie trzymali się z dala od miejscowej ludności. Lecz stopniowo mieszane małżeństwa i ogólna bliskość przełamywała bariery i pozwoliła na rozwinięcie procesu wymiany kulturowej między różnymi warstwami ludności. Decydującym czynnikiem była przynależność wyznaniowa. Zachodnie rządy niezmiennie wprowadzały łacińskich biskupów i duchowieństwo oraz szukały sposobów, aby zepchnąć duchowieństwo greckie na niższe pozycje. Zwykle pociągało to za sobą przekazanie uposażenia Frankom i eliminację czy redukcję greckich biskupstw. Duchowieństwo greckie było zmuszone uznać jurysdykcję swych łacińskich zwierzchników i ostatecznie papieża. Nic dziwnego, że wielu się przeciwstawiło, lecz wielu nie, i zdarzały się nawet przypadki greckich duchownych udających się ze swoimi sporami do Rzymu. Władcy łacińscy wiedzieli, że muszą zachowywać się ostrożnie. Gdyby pozwolili greckiemu klerowi na zbyt wiele niezależności, to na nich mogłoby się skupić niezadowolenie; gdyby byli zbyt surowi w obchodzeniu się z nim, prawdopodobne byłyby wybuchy gniewu ludu. Na Cyprze do 1300 roku każdy łaciński biskup miał Greka za koadiutora, odpowiedzialnego za duchownych obrządku greckiego i kościoły w diecezji. Przynajmniej dwukrotnie w XIV wieku władze na wyspie interweniowały, chcąc przeszkodzić przedstawicielom nowo przybyłego z zachodniej Europy duchowieństwa w próbach narzucenia Grekom łacińskich zwyczajów, przez co wywo-łanoby zamieszki. W praktyce rozwinął się modus vivendi między Grekami a Frankami. Nie dorównywało to aspiracjom teologów czy ludzi pióra obydwu stron, lecz ogólnie wydaje się, że satysfakcjonowało przeważającą część ludności. W XIV wieku wyższy kler rzymskokatolicki poObraz przypisywany szkole Jana z Flandrii, ok. 1510-1520, ukazuje interwencję świętego Jakuba, czyli Santiago, w legendarnym zwycięstwie odniesionym w IX wieku nad Maurami pod Clavijo, które -jak niesłusznie przypuszczano - doprowadziło do założenia zakonu św. Jakuba. Flagę z krzyżem zakonu wiozą na białym koniu. iii Łaciński Wschód 1291-1669 340

wszechnie uchylał się od obowiązków, i także to mogło obniżać napięcie. Na różne sposoby kryzysy polityczne, czarna śmierć i schizma papieska w 1378 roku - wszystkie czynniki - przyczyniły się do osłabienia panowania Kościoła katolickiego na Wschodzie. Ten upadek ciągnął się przez cały XV wiek. Na tym tle na początku XIV wieku zaczynamy napotykać skargi, iż Frankowie uczęszczają na greckie msze. Możliwe, że w wielu przypadkach takie zachowanie wynikało z braku rzymskokatolickich księży, lecz często ludzie mogli tak postępować z wyboru: małżeństwa mieszane i dwujęzyczność musiały jakoś wpływać na postawy społeczne i religijne. Również okazjonalnie znajdujemy przykłady Greków czy innych wschodnich chrześcijan, którzy nawracali się na obrządek katolicki. W XV wieku cypryjska rodzina Audeth dostarcza dowodu na kruszenie się tradycyjnych więzów lojalności. Była to rodzina syryjskich jakobitów, lecz w latach pięćdziesiątych XV wieku j eden z nich był kanonikiem w katedrze w Nikozji, a później tytularnym rzymskokatolickim biskupem Tortosy; mniej więcej w tym samym czasie inny członek rodziny opłacił w swym testamencie msze w kościołach jako-bickim, koptyjskim, maronickim, greckim i ormiańskim, oraz w katolickiej katedrze w Nikozji. Trudno stwierdzić, jak powszechna była taka zmiana przynależności czy też zadowalająco przeanalizować jej motywy. Zatarcie podziałów religijnych znalazło odbicie w ówczesnej sztuce i architekturze. Na przykład, zachowały się ikony, które są ewidentnie dziełem greckich mistrzów, noszą jednak łacińskie inskrypcje, lub mają inskrypcje greckie, lecz były zamawiane przez fundatorów frankijskich. Pewien król Cypru ułożył katolicką mszę na dzień greckiego świętego Hilariona, zaś w Famaguście w XIV wieku grecką katedrę przebudowano w zachodnim stylu włoskiego gotyku. W innych miejscach spotykamy hybrydyzację form architektonicznych z motywami pochodzącymi zarówno z zachodniej, jak i prawosławnej tradycji. Niektóre budynki kościelne zdradzają ślady przeróbek, pozwalających na ustawienie oddzielnych ołtarzy dla greckich i katolickich księży. Na Krecie krzyżo-1 wanie się gatunków artystycznych tradycji odniosło największy skutek w rozwoju szkoły malarskiej, której jednym z najznamienitszych członków był El Greco. W XVI i XVII wieku Kreteri-1 czycy tworzyli greckojęzyczną literaturę ludową w znacznym stopniu wzorowaną na włoskich pierwowzorach. Zachodni podróżnicy czasami patrzyli z ukosa na tych łacińskich osadników na Wschodzie, których ubiór i mowa zaczęły upodabniać się do ich greckich sąsiadów, lecz fakt, że pojawiały się takie zmiany nasuwa myśl, iż da-1 lekie od polaryzacji społeczeństwo w znacznymi stopniu się przemieszało. Na Cyprze królowie zatrudniali zazwyczaj pra-l wosławnych Greków do pracy w swym głównymi departamencie finansowym, secrete. Od lat sześć-J dziesiątych XV wieku pisali oni listy po francu-l sku, włosku czy grecku, zależnie od potrzeby.! Wygląda na to, że w XIV i XV wieku personel! zdominowała bardzo zwarta grupa prawosławne-J go "serwisu cywilnego". Cypryjski historyk z po-J czątku XV wieku, Leontios Makhairas, należał do| jednej z tych rodzin. Jego kronika, z wpływar demotycznej greki tego czasu, daje nam niezłe: pojęcie co do zasięgu, w jakim rodzima inteligen ej a przyswoiła sobie słowa zapożyczone z jęz ków zachodnich. Odbija także postawy członków tej klasy:

Na Krecie i w południowej Grecji klasa greckich właścicieli ziemskich przetrwała przejęcie władzy przez łacinników. lecz także lojalnych i pełnych respekt wobec swych lusignańskich władców..«^ .dumnych i broniących swojej prawo sławnej wiary. był teraz Frankiem a nie Grekiem. jakie zawsze wiedli. "W* . t-o ^ *§. któremu były należne podatki.. ^ « ICA^A e' ilfA TT" II 5'~"*i ii E B •» « ł1" A »i S.» t(tm)IML*. Nie ma żadnego powodu.. « i Wenecki plan cukrowni w Episkopi .. Główna różnica polegała na tym.. Rządzący w państwach frankijskich w znad nym stopniu zadowalali się zezwoleniem sv * .ty. aby przypuszczać. wyśmiej wających konwertytów z prawosławia na katolj cyzm. że rządy frankijskie były przykrzej-sze dla chłopstwa niż rządy ich poprzedników.'i ".: 4 J=1 fł •*«-~*(tm)f itr. T IM :H T *. że należy ich zaakceptować jako integralną część hierarchii społecznej. Do 1300 roku przekonali władzę. '*SH«*M*^A^A .:.^. znajdowała się od połowy XIV wieku w rękach weneckiej rodziny Cornaro. . " **« poddanym na prowadzenie życia..wieku cesarstwa. na południu Cypru w pobliżu Kolossi. *' * «*~| » M i» .J1 ». Posiadłość. _JŁi mt^uuniimim *m *ij»«łM.datowany na 1551 rok. że władca czy właściciel. być może wzdychających do : nionego porządku ."Castello de Piscopia" ...^.a. . ^ .» ) " V".. . Społeczności wiejskie na ogół zachowały system organizacyjny sprzed podboju. .

jak i na Cyprze. takich jak odkopane w Koukli i Episkopi na Cyprze.w końcu mogło być tak. Ten przykład przedsięwzięcia agrarno-przemysłowego prowadzi naturalnie do postawienia pytania. W posiadłościach weneckich lokalni rządcy byli . czy do Wenecji. Nie jest dziwne. Wszędzie na łacińskim Wschodzie rządząca elita była obca. że tylko najsilniejsze jednostki czy korporacje mogły zająć się rafinowaniem cukru: król w Koukli. Obok bogactwa płynącego z rolnictwa. organizację społeczną i religię. dla których priorytetem pozostawała potrzeba ułatwienia pracy weneckim kupcom. lecz podobieństwo jest zdecydowanie dalekie. Łaciński Wschód 1291-1669 342 W kilku przypadkach władcy czy właściciele ziemscy inwestowali w przedsięwzięcia rolnicze czy przemysłowe. Produkt prawie w całości miał być eksportowany do zachodniej Europy. jak dalece rządy frankijskie we wschodnim basenie Morza Śródziemnego zapowiadały kolonialne posunięcia późniejszych epok. Nie było to samo w sobie wyjątkowe: również w imperium osmańskim rządząca elita była nieproszona. niewol-nych chłopów pańszczyźnianych. wenecka rodzina Cornaro w Episkopi. Terenami weneckimi administrowali urzędnicy przysyłani z Wenecji. a elita mamelucka w Egipcie była pod względem rasowym odległa od rdzennych mieszkańców i trzymała się od nich na dystans. Budowa wytwórni cukru. joannici w Kolossi. mogła być kosztowna i wymagać wielkiego nakładu siły roboczej. Lecz wszyscy władcy mogli korzystać z ceł handlowych i z ogólnego dobrobytu. wprowadzona siłą do społeczeństw. Lecz rządy frankijskie były w dużym stopniu zróżnicowane. jako część cypryjskich spłat. że los paniki. które posiadały odmienny język. Dobrym przykładem jest przetwórstwo cukru. Posiadacze potrzebowaliby zatem znacznego kapitału i mogli zatrudniać do pracy niewolników. Uprawa trzciny cukrowej wymaga obfitych zasobów wody i tak prawie na pewno przemysł pociągnął za sobą zmiany w sposobie wykorzystywania ziemi. Ostatecznie. to na lepsze. które rozwinęło się zarówno na Krecie. główną raison d'elre wielu zamorskich posiadłości weneckich było popieranie interesów weneckiego handlu. jaki niósł ze sobą handel. jeśli się zmienił. Pod pewnymi względami cypryjski przemysł cukrowniczy wyprzedza plantacje na Karaibach. przynajmniej w europejskiej części. w przypadku joannitów i rodziny Cornaro zyski w większości również miały być wywożone: na Rodos. aby powiększyć fortunę jednej z czołowych rodzin patrycjuszowskich. od zwykłego typu upraw mieszanych do produkcji wyłącznie tej rośliny z przeznaczeniem na sprzedaż. większość władców mogła liczyć na pewien udział w zyskach z handlu.

a później wełny z Krety i Cypru. wioząc dobra z posiadłości Genui. typowe w późnii szych czasach dla gospodarki Wysp Kanar skich. lecz Genueńczycy mieli mniej zobowiązań i statki genueńskie. Czy można jednak powiedzieć. mieściły się gdzieś między tymi skrajnościami. W rezultacie żaden obszar na Wschodzie nie uzależnił się całkowicie od jednego tylko produktu. natomiast lusi-gnariskiego Cypru nie możemy tak nazwać.wyznaczani na określony czas przez republikę wenecką. że ich kupcy i armatorzy. Z drugiej strony spektrum zależności.-ałunu z genueńskiej Focei. W sensie politycznym zatem portom i wyspom weneckim można nadać miano kolonii. królowie Cypru nie byli odpowiedzialni wobec nikogo i rządzili swym królestwem we własnym interesie. Obecna budowla powstała w połowie XV wieku. to znów tylko w przy padku Wenecji te stosunki można uznać za ko lonialne. W przypadku włoskich republik morskich znaczna część bogactwa pochodziła z . Nie znajduje tutaj potwierdzenia idea. jak również Achaja i Ateny pod zwierzchnictwem Andegawenów i Aragonów. że łaciński Wschód był kolonialny w sensie ekonomicznym? Wenecja i Genua oczekiwały od swych zamorskich posiadłości dostarczania żywności i surowców: wina. suszonych owoców. Poza tym produkty sprzedawano w in nych częściach świata śródziemnomorskiego Najbardziej wartościowe artykuły: jedwab z Te mastyks z Chios i cukier. Posiadłości Genui. że lokalna gospodarka była nastawiona na służenie interesom odległej siły rządzącej. lecz nigdy nie przybrały takie! rozmiarów jak monokultury. Tak zmniejszało się ryzyko katastrofy gospodarczej w przypadku załamania rynku. chociaż łaciński Wschód wysyt głównie towary do Europy. będą handlowali między samą Wenecją a ic wschodnimi rynkami. Szczególnie Wenecjanie próbowali zapewnić. nie musiały koniecznie zawijać do genueńskiego portu macierzyst go. wymagały większ nakładu środków. cukru. aby administrować terytorium zgodnie z jej wymogami. Tak więc. które cieszyły się większą autonomią niż ziemie Wenecjan. Karaibów czy południowego obszaru Si »§*s > Zamek Kolossi w pobliżu Limassol należał do joannitów i był ośrodkiem administracji ich rozległymi posiadłościami na Cyprze. Łaciński Wschód 1291-1669 344 nów Zjednoczonych. oliwy z oliwek.

co było zasadniczo handlem tranzytowym. wszystkie rozkwitły. Frankowie nie zamierzali zmieniać społeczeństwa. co istniało przed nią.władcy Cypru. Jeżeli zaś' chodzi o łaciński Wschód. Ayas w Cylicyjskiej Armenii i porty Morza Czarnego. aby wesprzeć siebie samych i swe posiadłości w Konstantynopolu. oznaczało to udział w zyskach z tego. że mają religijny obowiązek przetrwania w obliczu ataków muzułmanów. lecz z drugiej strony można by dowieść. W poprzednim rozdziale sugerowano. Inni nie. nie oni pierwsi ani ostatni znaleźli się w takiej sytuacji. miała opuszczać wyspę. Na wiejskich obszarach właściciele wykorzystywali swe prawa do ziemi i chłopstwa. zwłaszcza na weneckiej Krecie. i to oznaczało. że zyski z ziemi mogły być całkowicie odebrane lokalnej gospodarce.w trwającej wieki walce z Turkami. a miejscowej ludności najprawdopodobniej nie wiodło się gorzej niż przedtem. Jeśli ich poczucie motywacji religijnej przemieszało się z bardziej przyziemnymi wymogami samoobrony i zdobywania środków do życia. 13. Wszyscy . aby zapewnić sobie byt. Pod pewnymi względami wyprzedzili działania plantatorów i kolonialnej administracji późniejszych czasów. Zakony rycerskie 1312-1798 ANTHONY LUTTRELL . Teraz zostały stracone i przesadą jest nazywanie zachodniego społeczeństwa na Wschodzie łacińskim w okresie późnego średniowiecza kolonialnym. Zachodnia władza nie różniła się zbytnio od tego. funkcjonowało w obrębie miejscowej gospodarki.długodystansowego handlu luksusowymi towarami. Nie można znaleźć szczególnego dowodu na idealizm dwu-nastowiecznych krzyżowców. aby wzbogacić rodzinę w Wenecji. Lecz koncentrowanie uwagi wyłącznie na tych cechach może zniekształcić rzeczywistość. że inwestycje rodziny Cornaro zapowiadały późniejsze przedsięwzięcia kolonialne. ciągnąc zyski. a ich koniunktura zależała w dużym stopniu od nieustannej obecności weneckich kupców. którzy także wyprowadzali zyski rolne z prowincji cesarstwa. przynajmniej na pewien czas. lecz poza pociągiem do zarabiania pieniędzy i zachowania stanu posiadania. Famagusta. że Cornaro nie zachowywali się inaczej niż posiadacze ziemscy z wcześniejszego okresu bizantyjskiego. jako składy dla wschodniego handlu przyprawami. Konstantynopol. Ci kupcy dysponowali wspólnie znaczącą siłą polityczną. Tak na przykład przynajmniej część bogactwa wytwarzanego przez należące do rodziny Cornaro plantacje cukrowe i rafinerię w Episkopi na Cyprze. że w połowie średniowiecza Palestyna i Syria stały się przedmiotem kolonizacji religijnej. nigdy nie zanikła całkowicie idea. uznali. Władcy. że Frankowie trzymali siły islamu w szachu i bronili chrześcijaństwa. lecz niekoniecznie umożliwiało im to zdominowanie miejscowego establishmentu politycznego. Wielu posiadaczy ziemskich. Jest jasne. osadnicy i kupcy interesowali się zarabianiem dostatecznej ilości pieniędzy. joannici na Rodos czy Wenecjanie .

Rozmaite zakony rycerskie poważnie różniły się od siebie. Każdy zakon miał regułę. wysuwano propozycje zjednoczenia ich w . Stało się mniej prawdopodobne. Poza Prusami i Inflantami. czystości i posłuszeństwa. zburzony w 1856 roku. która musiała być zatwierdzona przez papieża. było mniej prawdopodobne. Było też coraz bardziej nieprawdopodobne. okazjonalnym wydarzeniem. Psychologiczny oddźwięk sprawy templariuszy musiał być głęboki. Członkowie zakonów nie mogli formalnie składać ślubów krucjatowych. a proklamowaną przez pa-piestwo krucjatą. księży i siostry. aby bracia chcieli doświadczać wspólnego życia liturgicznego w łonie dużej wspólnoty religijnej. wszystkich przeznaczonych przede wszystkim do toczenia walki zbrojnej z niewiernymi. Papieskie prawo do ingerencji w sprawy zakonu. chociaż naturalnie brali udział w krucjatach walcząc z niewiernymi. widnieje na wzgórzu w tle ryciny pochodzącej z 1853 roku. a często nawet niewyróżniającej się pozycji w lokalnym społeczeństwie. mimo stopniowej kodyfikacji prawa kanonicznego. których członkowie nie mieli poza pewnymi specyficznymi sytuacjami . formalny status posiadających śluby zakonne członków zakonów rycerskich Kościoła katolickiego niewiele się zmienił od czasów powstania zakonów w XII wieku. datowane przed 1480 rokiem. lecz większość zakonników w zakonach rycerskich ciągle składała śluby ubóstwa. paląc mistrza. znalazła swój dramatyczny finał w momencie. a wszyscy mieli żyć zgodnie z konstytucjami swego zakonu. Byli też bardziej skłonni do szukania względnego bezpieczeństwa. lecz bezpośrednio po tym pojawiło się niewiele oznak zmniejszenia nabo- Rodos: Cienkie kurtyny i wysokie wieże joannickich fortyfikacji typowych dla okresu przed wykorzystywaniem prochu strzelniczego. kierowanym przeciwko katolikom i innym chrześcijanom częściej niż przeciwko niewiernym.walczyć ze współwyznaw-camichrześcijanami. aby bracia motywowali się duchowym entuzjazmem czy perspektywą działania dotyczącego bezpośrednio odzyskania Jerozolimy. braci świeckich. włącznie z jego kasacją. lecz na ogół przyjmowały rycerzy. Sama funkcja tych zakonów stała się przedmiotem szeroko rozpowszechnionej krytyki i debaty. że bracia staną naprzeciw niewiernych. Około 1312 roku zaczęła się pogłębiać różnica między nieustającą świętą wojną zakonów rycerskich. kiedy papież Klemens V zniósł zakon templariuszy w 1312 roku.Późne średniowiecze: państwa zakonne i zakony narodowe Na początku XIV wieku. ru do innych zakonów rycerskich. uchwalania nowych statutów i odmiennej legislacji wewnątrz pojedynczych zakonów.

poprzedzał atak na templariuszy w 1307 i uczynił wiele. który miał małą posiadłość na Cyprze. aby ochronie joanni-tów przed podobnym napadem. Ponadto. papież zapoczątkował śledztwo w sprawie najpoważniejszych skarg na działalność krzyżaków w Inflantach. Ten piracki najazd. Joannici stanęli także wobec większego kryzysu finansowego. której nie miał on na Cyprze. W rezultacie prestiż zakonu pomysłowo wykorzystał mistrz. broniąc zasady. Po 1312 roku joannici na Zachodzie byli zajęci rozległym procesem zabezpieczania i przejmowania przekazanego im przez papieża ogromnego spadku ziemskiego po templariuszach. Dowodzili uparcie. z Wenecji do Malborka w Prusach. aby ochronić swe interesy i przywileje. że świeciii Zakony rycerskie 1312-1798 347 kie siły nie powinny wydawać sądów czy wtrącać się w sprawy religijnych zakonów rycerskich. rozstrzygając wewnętrzne spory i ponawiając interwencje w świecie łacińskiego chrześcijaństwa. a w 1306 roku joannici rozpoczęli podbój Rodos. Interesy pojedynczych zakonów często nie pokrywały się z zainteresowaniami papieskimi. czyli siedzibę. zrezygnowała z wszelkich akcji wojskowych w XIV wieku. Papieżowi Klemensowi V nie udało się ocalić templariuszy. prawdopodobnie ukończony dopiero w 1309 roku. interesami innych. zapewnił joannitom różnorodne. kłócąc się z fran- . działając jako sąd apelacyjny dla braci. Nowe narodowe zakony rycerskie powstały w Walencji i w Portugalii. co doprowadziło do usunięcia go w 1317 roku i do niszczących sporów wewnętrznych. W 1309 roku zakon przeniósł swój główny konwent. Pewna liczba mniejszych zakonów. aby podtrzymywać rekonkwistę na Półwyspie. którzy także próbowali nawrócić czy przekonać Litwinów i Łoty-szów do chrześcijaństwa: bractwa często potrafiły obejść nakazy papieskie. Monarchowie iberyjscy przejawiali skrajną niechęć do zaakceptowania połączenia bogactwa i siły templariuszy oraz joannitów. spowodowanego ich kosztowną kampanią rodyj-ską i ekstrawaganckimi pomysłami Fulka z Yillaretu. Chociaż skierowany głównie przeciwko grekochrześcijariskim schizmatykom. takich jak angielski zakon świętego Tomasza.pojedynczy zakon czy nawet konfiskaty wszystkich ziem. która pożeglowała z Włoch w 1310 roku pod komendą mistrza i dokonała podbojów kosztem Turków w Anatolii. łatwo dające się uzasadnić funkcje w działaniach przeciw niewiernym i dał zakonowi niezależność. a nie na Morzu Śródziemnym. które trudno było kontrolować na taką odległość. lecz od 1312 do 1378 roku papieże awiniońscy zachęcali. W północnowschodniej Europie papieże usiłowali zrównoważyć działania krzyżaków. lecz utrzymał większość ich dóbr poza rękoma świeckich. łajali i czasami grozili zakonom. w 1310 roku. natomiast w Kastylii większość mienia templariuszy przywłaszczyła sobie szlachta. Odwiedził Zachód i zebrał papies-ko-joannicką krucjatę. że zakon templariuszy został ufundowany. Ful-ko z Ylllaretu.

Działania przeciwko Maurom stały się sporadyczne. stanowisko mistrza na Rodos. który miał bronić muzułmańskiej granicy w Murcji. zyskał w ten sposób element wpływu na mianowania. i jeszcze raz. czy nawet odzyskaniu. aby założyć nowy zakon Montesa. Juanowi de Heredia. królem Polski i innymi świeckimi władcami. W 1319 roku papież Jan XXII rozwiązał spór o ustrój zakonu. i dopiero w 1377 roku papież Grzegorz XI. Później sytuacja pogorszyła się dla wszystkich z wyjątkiem krzyżaków. przenosili prawa do ziem zakonnych na mocy papieskich postanowień lub darowizn dla faworytów. które wcześniej zagwarantowali zakonom. Zakony rycerskie cały czas osiedlały się i eksploatowały swe rozległe posiadłości. który potrafił zatrzymać ludzi i pieniądze wypływające na Rodos. zwykle uważany za rycerza-brata. ziem. Znaczenie tych możliwości stała się uderzająco oczywiste w czasie wielkich buntów w roku 1347-1348. lecz monarchom hiszpańskim zależało na kontroli. przypisywanej Paolowi z San Leocadio. czy nawet na stałe. Papieże z Awinionu ogromnie rozszerzyli zakres interwencji swej kurii we wszelkiego rodzaju sprawach kościelnych i okazjonalnie usiłowali wpłynąć na mianowania w zakonach rycerskich. który wybuchł między joannitami.Nieznany członek pochodzącego z Walencji zakonu Montesa. po 1356 roku. który został założony na wybrzeżu katalońskim. że władcy aragońskich joannitów mają osobiście składać hołd samemu królowi nim zaczną wykonywać swoją władzę. kiedy wszystkie zakony stanęły po stronie króla. wybierając na nowego mistrza sprawnego Heliona z Villeneuve. Jerzego z Alfamy. sądownictwa i przywilejów.przedstawiony na namalowanej pod koniec XV wieku Najświętszej Maryi Panny rycerza z Montesy. w wojnach z Kastylią. kolejni papieże z Awinionu naciskali na podjęcie działań i reformę. Jednak papieże ostrożnie zachowywali rezerwę wobec joan-nitów i krzyżaków. arcybiskupem Rygi. Królewskie próby rozwinięcia małego zakonu św. zapewnił długoletniemu protegowanemu papieskiemu. mógł więc wykorzystać część dochodów i zasobów ludzkich joannitów na swe własne cele. gdzie wykorzystywali pewna liczbę szpitalników jako rektorów zarządzających papieskimi prowincjami. szczególnie we Włoszech. W 1317 roku uzgodniono. Korona aragońska zatrzymała w Walencji ziemie zarówno joannitów jak i templariuszy. W miarę jak Rodos stawało się ważnym antytu-reckim bastionem. nie zanadto się . Zakony rycerskie 1312-1798 348 ciszkanami. jako donator . jako że papieże coraz bardziej interweniowali w wybór mistrza czy inne wybory i okresowo. Król. krewnych czy innych protegowanych W Hiszpanii około 1312 roku granicę muzułmańską przesunięto na głębokie południe. który wcześniej podjął powszechne dochodzenie w sprawie zachodnich majętności joannitów.

w latach . jako że Kastylia wkroczyła w przedłużający się okres wojny domowej. Kiedy w 1394 mistrz Alcantary. kiedy wszystkie hiszpańskie zakony wzięły udział w chrześcijańskim zwycięstwie nad rzeką Salado w 1340 roku. Zakony kastylijskie miały inne funkcje.od 1350 do 1460 roku. lecz nieraz działali też na własny rachunek jako kapitanowie królewscy i wykorzystywali wojska nie składające się z braci żadnego zakonu. Jakuba. Jednakże zakon Calatrava. W Kastylii zakony stanęły wobec niemal pozycyjnej sytuacji frontowej. Ta odmowa iii Zakony rycerskie 1312-1798 349 wydawała się uzasadniona.powiodły. zakony kastylijskie tylko okazjonalnie wykorzystywały swe środki przeciwko niewiernym. łamanego tylko przez mniejsze potyczki. gdzie wzięto do niewoli mistrza Calatravy. która odniosła zwycięstwo nad Maurami. złupili przedmieścia i rzucili wyzwanie władcy muzułmańskiemu. Kastylijskie zakony św. gdzie ich mistrzowie częstokroć dowodzili armiami królewskimi. które doprowadziło do zajęcia Algeciras w 1344 roku. trwającej przez około 110 lat . W 1451 roku Alfons V z Aragonu rozważał osiedlenie zakonu Montesa. nawróciły się na maestrats czyli mistrzostwo pod kontrolą królewską i służyły na morzu przeciwko niewiernym mieszkańcom Afryki. na przykład. Alcantara na przykład strzegł portugalskiej granicy w Extremadurze. na przykład w czternastowiecznej joan-nickiej części Langwedocji. Zakonnicy kontynuowali obsadzanie zamków garnizonami i prowadzenie walki na granicy. lecz następnie poniosła klęskę pod Kadyksem. takie nowe fundacje trwały też gdzie indziej. Rekonkwistę w Kastylii ożywił regent Ferdynand. król. z wyjątkiem 25 lat oficjalnego rozejmu. Jak w przypadku zakonu Montesa. Martfn Yanez de la Barbuda. Jeszcze długo w XV wieku zakonnicy ponownie zaludniali przygraniczne wioski. złamał pokój i poniósł śmierć w czasie nierozważnej wyprawy. na Malcie. w 1378 roku mistrz i jego siostra zostali porwani z Alfamy przez piratów afrykańskich. rzeczywiście przepraszał Maurów. Dwa lata później król Marti zaproponował. W 1361 roku trzej mistrzowie kastylijscy i przeor joanni-tów walczyli w armii królewskiej. który z pomocą zakonów zajął Anteąuerrę w 1410 roku. W 1400 roku zakon dołączono do zakonu Montesa. pozbawionego rzeczywistej funkcji militarnej. chociaż granica przesunęła się na południe daleko od większości ich ziem. która później wplątała wszystkie zakony w intrygi rodzinne i zaciekłe polityczne konflikty i podziały. Alcantara i Calatrava podtrzymywały swą początkową działalność osiedlania się i obrony swych wielkich la-tyfundiów andaluzyjskich przed Maurami. Około 1389 roku mistrzowie zakonów Calatrava i Alcantara stanęli na czele rajdu do bram Granady. w tym joannici. który wcześniej próbował go zatrzymać. Jednakże niebawem rekonkwista niedostępnej górskiej enklawy w Granadzie uległa względnemu zawieszeniu. inspirowanej nadmiernym poświęceniem w świętej wojnie. W 1331 roku papież odrzucił spóźnioną prośbę Alfonsa XI o stworzenie nowego zakonu rycerskiego z ziem kastylijskich templariuszy. opuszczane przez muzułmańskich wieśniaków. aby wszystkie aragońskie zakony.

Zamiast tego ich bogactwo i wpływ sprawiły. przedstawia rabina Mojżesza Arragela. Bogactwo to pomogło wspierać członków wywodzących się z niższej szlachty. Jakuba większą część Nowej Kastylii. prowadzone przez wielkich magnatów. a ich mistrz zajął Archidonę w 1462 roku. a zakon św. czy też nawet mordowali. prezentującego swój przekład Biblii z hebrajskiego na kastylijski Luisowi de Guzman. zboża i wojsk. takiego jak na Rodos czy w Prusach. Królowie mogli wtrącać się w wybory i przekonywać papieży do mianowania na urzędy i dawania dyspens na wybór mistrzów. .1455-1457. nie miały żadnej szansy na stworzenie autonomicznego państwa zakonnego. tak Alcantara posiadała prawie połowę Extremadury. i grzebiąc zmarłych. Zakony dostarczały pieniędzy. że dla korony królewskiej bardzo ważne stało się ich kontrolo- Miniatura. Jakuba. Rycerze bractwa. ok. mistrzowi Calatravy. 1430. lecz w większości robili to nie wykazując większego zainteresowania strona religijną. otrzymywali ogromne dochody z wielkich stad owiec i ich sezonowych wędrówek. wziął udział w sześciu wypadach granicznych. z czerwonym "krzyżem. którzy nie byli zbytnio zainteresowani świętą wojną. Jakuba swoim synom. by zapewnić w 1409 roku stanowiska w zakonach Alcantara i św. Zakony funkcjonowały w ramach królestwa. Okazyjnie monarchowie odrzucali hołdy mistrzówelektów. mistrzowie zakonów św. Istnieli przykładni bracia i podejmowano poważne. Jakuba i Calatrava obydwaj zginęli pod Łoją w 1482 roku. siedzącemu na ironie z ceremonialnym mieczem. a mistrz zakonu Montesa pod Bezą w 1488 roku. kontyngent Calatravy nie był zapisany. pocieszając chorych i strapionych. a inni bracia. Tak jak joannici stali się największymi pojedynczymi posiadaczami ziemskimi w Aragonii. otaczają tlumacza. rozdając jedzenie i odzież. królowie i wielcy możnowładcy zachowywali stanowisko mistrza dla swych faworytów. i jak rozległa by nie była ich władza i niezależność. Zakony kastylijskie utworzyły narodowe stowarzyszenie. którzy nie osiągnęli odpowiedniego wieku lub pochodzili z nieprawego loża. 266 konnych Alcantara. lecz w 1489 roku było ich 400. chociaż wielu rycerzy z bractw było chętnymi i kompetentnymi wojownikami. i w mniejszej skali joannici. Tak Fernando de Anteąuera. szczególnie swych synów. ich wojska i środki często były dołączane do armii narodowych. Bractwa wszystkich zakonów walczyły w wielkich i zaciekłych kampaniach. 962 konnych i 1915 pieszych dostarczył zakon św. wanie. sprawujących dla korony dowództwo zarówno w czasie krucjaty przeciwko Maurom. bez mieczy. obecnych pod Granadą w 1491 roku. Z około 10 000 konnych. manewrował. W Kastylii trzy większe zakony. Mimo powtarzającego się oporu i wielu procesów sądowych. legalnych czy nie. uprawiają działalność dobroczynną. innych zmuszali do abdykacji. 62 joannici. obiecując przeznaczenie swych dochodów na wojnę o Granadę. i służyły inicjatywie królewskiej. jak i w wojnach narodowych i domowych. które ostatecznie skończyły się podbojem Granady w 1492.

lecz udział zakonów w nakazanych przez papieża krucjatach przeciwko niewiernym w Maroku był już tylko okazjonalny. Wielkie zamorskie bogactwo znalazło później wyraz w okazałym przeoracie w Tomar z jego licznymi klasztorami. co wikłało braci w intrygi. nie pozwalając większości lokalnej szlachty ze swych państw zakonnych na wstępowanie do zakonu jako bracia-rycerze. udało się narzucić na mistrzów książąt z rodu królewskiego czy innych. Kontyngenty trzech portugalskich zakonów brały udział w nieudanym ataku na Tanger w 1437 roku. lecz mogli zajmować się administracją zakonu. której. Portugalska gałąź zakonu św. Zakony powróciły na krótko do świętej wojny. Zakon ten otrzymał znaczne przywileje duchowe i materialne na wyspach Atlantyku. Zamężni władcy nie mogli być mistrzami. jak i Ca-latravy. W1443 roku papież nadał zakonowi Chrystusa prawo do wszystkich ziem. Papież Marcin V wyznaczył około 1418 roku księcia Henryka na zarządcę zakonu Chrystusa. Jakuba. który założono na dobrach templariuszy w 1319 roku. który został wychowany przez mistrza zakonu Chrystusa i został mistrzem zakonu Aviz. kiedy papież Ka-likst III mianował Henryka IV administratorem i zarządcą zarówno zakonu s'w. walczyły z Maurami nad rzeką Salado w 1340 roku. rozłamy i przemoc. syn króla Piotra I z nieprawego łoża. Zakony portugalskie. W1457 roku Henryk zagwarantował mu dwudziestą część wpływów z Gwinei. i zdołał wykorzystać bractwo i jego środki do sfinansowania swych doniosłych podróży odkrywczych. Portugalscy joannici w 1375 roku nie płacili żadnych datków na Rodos już od dziewięciu lat. Trzy zakony i portugalscy joannici. co wielokrotnie ułatwiało obchodzenie przepisów. stanął na czele narodowej opozycji przeciwko najazdowi kastylijskie-mu i został mianowany królem pod imieniem Jana I. w tym joannici. Portugalia nie graniczyła już z niewiernymi. które otrzymywały niewielką zachętę za strony paiii Zakony rycerskie 1312-1798 351 piestwa. Zaangażowanie polityczne mistrzów przyczyniło się dalece do odwrócenia właściwych funkcji zakonnych. Interwencja królewska w zakonach portugalskich. jakie zdoła w przyszłości zająć w Maroku. a mistrz zakonu Chrystusa i przeor joannitów walczyli w czasie zajęcia Ceuty w Maroku w 1415 roku. W 1385 roku regent. podobnie jak w Kastylii. ich zaangażowanie w politykę świecką. tak jak w 1456 roku. lecz przez dziesięciolecia były pochłonięte głównie przez politykę wewnętrzną i w dużym stopniu podporządkowane koronie. kiedy rekonkwista portugalska rozszerzyła się na tereny zamorskie. a portugalscy joannici zaatakowali Arzilę w 1471 roku.aczkolwiek nieskuteczne próby reformy. na wyspach Atlantyku i w innych zamorskich rejonach. wzdłuż wybrzeża Afryki i ostatecznie w Azji. Jakuba wybrała swego własnego mistrza i w dużym stopniu uniezależniła się. wszyscy odrzucili pochodzące z 1456 . Członkowie zakonów często walczyli ze sobą nawzajem. Zakony joannitów i krzyżacy uniknęli takich kłopotów. jak zakon Chrystusa. a Aviz był zakonem narodowym. wewnętrzne niesnaski i częste wyznaczanie książąt z domu królewskiego do kontrolowania zakonów i ich dochodów trwało.

zachodnich rejonach Prus. Niemcy z powodzeniem prowadzili zupełnie inną. Zdobyli wiele terytoriów. lecz trwała nieprzerwanie. Chociaż pod względem rekrutacji zakon polegał na swych niemieckich posiadłościach. i odtąd mistrzowie rządzili okazałym dworem z imponującego. aby siedzibę główną przenieść na północ i tym samym zakończyć podwójne obciążenie zakonu w Prusach i na Wschodzie. nieraz mrożąc krew w żyłach. kiedy konwent joannitów pozbawił stanowiska swojego mistrza. Karol z Trewiru. jak i przez cesarza. leżąca na północ od Inflant. które były oddzielone skrawkiem terytorium. Prusy i Inflanty leżały poza granicami imperium i były utrzymywane i ochraniane. brutalne rabowanie świeckich księży.roku papieskie propozycje założenia posterunków wojskowych i utrzymywania jednej trzeciej bractwa w Ceucie. Co do właściwego celu działania zakonu. lecz uparta i skuteczna opozycja pogańskich Litwinów i zakonna potrzeba . ponadto rozległe komandorie i tereny rekrutacji członków we Fran-konii i w Turyngii. szczególnie w bardziej pokojowych. przeniósł konwent bez zgody braci z Wenecji do Prus. napaść na arcybiskupa Rygi. a decyzja ta wywołała protesty w Portugalii. o który toczono nie kończący się spór. zdania były mocno podzielone: bractwo w rejonach nadbałtyckich nawoływało. W rejonie nadbałtyckim. Estonia. leżącego na brzegu rzeki zamku w Malborku. zarówno przez papieża. w dwuznaczny i dyskusyjny sposób. Zygfryd von Feuchtwangen. aby zakony portugalskie nie były zobowiązane do prowadzenia żadnej wojny ofensywnej. Stała się ona mniej zacięta niż w XIII wieku. Ostatecznie. zasadniczo kontynentalną walkę. Jednak krzyżakom udało się uczynić prawdziwy postęp. nie był jednak ograniczony do jakiegoś królestwa. szczególnie na Sycylii i w Apuli. Gdańsk i Pomorze Wschodnie opanowali w 1308 roku. wybrano w Prusach w 1324 roku. Jego następca. uniemożliwianie nawracania i prowadzenie licznych nawróconych ku apostazji. których zręczne udawanie nawrócenia na chrześcijaństwo przeszkadzało i dyskredytowało zakon. Krzyżacy zachowali pewne po- Zakony rycerskie 1312-1798 352 siadłości w rejonie Morza Śródziemnego. handel z poganami. Następnego mistrza. w 1309 roku mistrz. został wygnany do Niemiec w 1317 roku. Wernera z Or-seln. W 1310 roku rycerze krzyżaccy stanęli wobec ogromnej serii oskarżeń o masakry chrześcijan w Inflantach. podczas gdy inni chcieli. jak zakony na Półwyspie Iberyjskim. tego samego roku. wzdłuż Renu i na innych ziemiach niemieckich. skupiając się na walce z Litwinami. kapitułą i kaplicą. by głównym polem działalności zakonu nadal pozostała Jerozolima. została zakupiona od Danii w 1346 roku. W 1467 roku kuria papieska zgodziła się nawet. mimo zbrojnego oporu Polaków. Zakonowi poważnie zagrażało rozwiązanie i zaczęły się zagmatwane stosunki dyplomatyczne z Litwinami. ze zbudowanymi z cegły pomieszczeniami mieszkalnymi. w Prusach i Inflantach.

zbudowanego w bogatym manuelińskim stylu początku XVI wieku tuż obok o wiele wcześniejszej strony zewnętrznej. późniejszy marszałek Francji. Kontynuując działania zakon podkreślał. Henryk IV. do czego przyczyniła się pomoc zachodnich arystokratów. 363) Zakony rycerskie 1312-1798 354 .zdobywania łupów i nawracania. w rodzaju i skali nieznanej w Hiszpanii czy na Rodos. że ich motywy były tak polityczne i proniemieckie. w młodości trzy razy służył w Prusach. Stworzył on model administracyjnej skuteczności i ujednoliconej biurokracji. rozbili armię krzyżacką pod Grunwaldem. zamek . przy znacznej przewadze. do- Powyżej: Wejście do kościoła wielkiego klasztoru portugalskiego zakonu Chrystusa w Tomar. a ich formalne nawrócenie się na chrześcijaństwo w 1389 roku podważyło podstawowe uzasadnienie krzyżackiej świętej wojny. wymagały częstych kampanii. Często organizowano dwie ekspedycje rocznie w Prusach i jedną w Inflantach. Jan z Boucicaut. Litwini ponieśli dotkliwą klęskę. W 1410 roku Polacy i ich rozmaici sprzymierzeńcy.siedziba mistrza i braci zakonnych. wieża z latryną i pomniejsze zabudowania (patrz plan na s. ośmiokątnej kaplicy templariuszy z surowymi przyporami. Gdy mistrzem został Winrich von Kniprode. udał się tam dwa razy. Przyszły król Anglii. w latach 1352-1382. Zakon krzyżacki sprowadził osadników niemieckich i nawrócił wielu miejscowych pogan na chrześcijaństwo w trakcie większego procesu kolonizacyjnego. Paradoksalnie. jak religijne i chrześcijańskie. W rezultacie wrogowie krzyżaków ostatecznie połączyli się zdeterminowani pragnieniem odzyskania swych ziem. podobnej do fortecy. sukces Niemców przyczynił się do ich upadku: w 1386 roku silni Litwini sprzymierzyli się z Polakami. widoczny główny dziedziniec. Obok: Clowna siedziba zakonu krzyżackiego w Malborku (dawne Prusy) od strony klasztoru. Niosły one wiele śmierci i zniszczenia. który był o wiele rozleglejszy niż proces prowadzony przez zakony kastylijskie w Andaluzji. ściąganych do zakonu na prestiżowe wyprawy czyli rajzy. a bracia cierpieli z powodu strat w ciągłych działaniach wojennych. zbudowana z czerwonej cegly i obwałowana.

z ludnością około 350 000. i którzy nie mieli przedstawicielstwa w rządzie swego kraju. W XV wieku krzyżacy opodatkowali także swą ludność. Najliczniejsza klasa braci . porównywalnych do opłat joannitów. Krzyżacy nie mieli prawdziwej floty. lecz inni mieli własne siedziby terytorialne. kontrolowali skarbiec. dzierżawy ziem i łupów oraz z opłat za częste zmiany stanowisk braci. z których wielu pochodziło z Frankonii.Krzyżacy. byli przyjmowani do domu w Niemczech i po prostu pozostawali tam. zostali tu przedstawieni w boju.państwo zakonne. innym odmówiono przyjęcia do zakonu w Niemczech i jechali do Prus czy Inflant z własną bronią. W Malborku. 1380 roku w działa. lecz służyło to odciągniąciu ich niemieckich osiadłych poddanych. skonałe Ordensstaat . a jeden z mistrzów został zamordowany. Kapituły generalne odbywały się z coraz mniejszą regularnością i nie miały odpowiednika konwentowej pieczęci joannitów. lecz ich armia była doskonale wyposażona. na przykład.rycerze tworzyła w większości arystokratyczną kastę wojskową. nie wymagały od swych komandorii w Niemczech pieniędzy. jak i na chorągiewkach hełmów. jak w zakonie Montesa i zakonach ka-stylijskich. trzema końmi i sześćdziesięcioma florenami. noszący czarne krzyże na białym tle zarówno na tarczach. i w nich rezydowali. Księża i bracia do obsługi byli z reguły werbowani wśród niemieckich osadników w Prusach. jak oligarchia joannitów. mieszkało najprawdopodobniej około 100 braci i setki innych w komandoriach. głównej siedzibie. Jednakże w samych Prusach zakon uzyskiwał wpływy z handlu. Dochody z różnych źródeł były przydzielane na specjalne fundusze. gdzie. fresk z kościoła w Bunge na Gotlandii. najprawdopodobniej w czasie okupacji wyspy Gotlandii. Musiał on uzgadniać decyzje ze starszymi oficerami i komandorami. Prusy. lecz starsi oficjałowie mieli ogromne doświadczenie administracyjne i mogli. po ok. Pruskie komandorie nie płaciły regularnych należności. mógł być zastraszany lub usunięty z urzędu. pohamować swego mistrza. jak marszałek w Królewcu. którzy normalnie mogli wstępować do zakonu jedynie jako księża i brada-służący. jednak rekrutacja ochotników zależała od ciągłego dopływu bractwa z Niemiec. Niektórzy bracia-rycerze wnosili wstępną opłatę. niektóre domy miały mniej niż 10 braci. Jednakże po 1410 roku potrzeba wynajmowania kosztownych żołnierzy najemnych Zakony rycerskie 1312-1798 355 . która trwała w latach 1398-1409. i miała dobrze zbudowane fortece. lecz inne miały osiemdziesięciu albo więcej. a posiadłości niemieckie prawie nie wysyłały pieniędzy. Bracia udający się do Prus. Niektórzy starsi oficjałowie rezydowali w Malborku. rzadko wracali do siebie.

Niektórzy ilborku. przygotowanie wojny z Rusią wbrew wszelkim radom i o osobisty zabór licznych komandorii i ich bogactw. który miał pewne cechy charakterystyczne Ordensstaat. Element eksploatacji w Inflantach był wyraźniej szy. Inflanty nie tworzyły jednego państwa jak Prusy. Warunki służby były trudniejsze niż w Prusach. a jemy. z jego własną organizacją i polityką. przykład sprawnej technicznej i handlowej organizacji. jak w Prusach. W 1471 roku bractwo w Inflantach odwołało swego mistrza. . zatwierdzany przez wielkiego mistrza czyli Hochmeistem w Prusach. w Inflantach. uposażona. a wyczerpująca wojna na wschodzie obejmowała nie kończące się rajdy w lasach. który został oskarżony o liczne akty kurupcji. krzyżacy toczyli świętą wojnę o zupełnie odmiennym charakterze. Johanna Wolthussa. z dwóch wybranych w Inflantach kandydatów. Klęska pod Grunwaldem w 1410 roku prawie nie dotknęła braci w Inflantach. lecz następnego roku poniosła klęskę . marszałek w Najliczniejsza w większości lecz służyło to adłych poddaępować do za-•służący. W Inflantach rezydował oddzielny mistrz. lecz doświadczenie :hiajoannitów. ponieważ trzech biskupów kontrolowało rozległe terytorium. ł on uzgadniać komandorami. Dalej na północ. ich zakon rozwinął tam praktycznie niezależny ustrój. uz żacy byli rekrutowani w Inflantach. zostali i w latach Elewacja i plan wielkiego krzyżackiego czternastowiecznego młyna wodnego w Gdańsku. natomiast odegrali jawniejszą i bardziej agresywną rolę an-typogańską i po wielokroć walczyli ze schizma-tykami na Rusi. dotyczących szczególnie indywidualnej kontroli nad majątkiem. Bracia inflanccy pochodzili głównie z północnych Niemiec i Nadrenii. Po 1438 roku bractwo w Inflantach faktycznie wybierało swego mistrza. zniszczenia. między osadnikami pochodzącymi z niemieckiej mniejszości a ludnością miejscową zawierano niewiele małżeństw. Wojny z Rusią trwały. Ruś spustoszyła wschodnie Inflanty. rozejmy i zmieniające się przymierza. i któ-v rządzie swe-wdziwej floty. lecz inni mieli . w 1501 roku. na przykład.powodowała coraz bardziej nieznośne obciążenia finansowe. e domy miały ' osiemdziesię-e odbywały się ie miały odpo-oannitów. gdyż właściwie nie brali udziału w bitwie. niektórzy księża i braciasluebnów. natomiast w Estonii klasa rycerzy sprawowała swego rodzaju rządy świeckie. gdzie. po ?rze zbudowai potrzeba wyży najemnych Zakony rycerskie 1312-1798 356 lasy za mieszk i zamka siarze. z urzędu. F nionej Ł roku byłi opatrywi unici. Jednakże. dochodziło do poważnych waśni wewnętrznych. która stanowiła podstawę gospodarki zakonu.

w północnej części ówczesnego państwa zakonnego w Inflantach. Rodos było względnie małe. a odpowiednia konstytucja ograniczała mistrza. Do portu przybywały statki. Rodos zostało zdobyte w wyniku uzgodnionej kapitulacji a Greków. od 250 do 450 osób. Szczęśliwa formuła zakonnego państwa na wyspie pozwoliła joannitom przetrwać przez wiele wieków.których czasami wręcz zniechęcano do przybywania na wyspę . Zakony krzyżackie i iberyjskie były głównie narodowe. Zbrojny konflikt nie trwał nieustannie. zdolną do przetrwania ataków kierowanych przeciwko nim w pojedynczych królestwach. zajmując się rządzeniem i ochroną łacińskiej floty oraz przeciwstawiając się najpierw tureckim emirom z wybrzeży Ana-tolii leżących naprzeciw wyspy. Liczba joannitów na Rodos prawdopodobnie wahała się znacznie. Rodos nie potrzebowało ludzi . pielgrzymi. mieszkańcy budowali czy służyli w wieżach i zamkach lub zaciągali się na galery jako wioślarze. Część funduszy pochodziła z rozwoju portu i gospodarki wyspy. większość pozostałych dochodów płynęła z zachodnich klasztorów. że byli słabszą organizacją. Inne zarządzenia. lecz nie musi to znaczyć. których do 1522 roku było może ze 20 000 . wyspa była dość zaludniona. okresowe kapituły generalne i ograniczenia statutowe. a statki i żołnierzy najemnych wynajmowano tylko w koniecznych wypadkach. piraci. lecz można je było otoczyć kamiennymi fortyfikacjami i bronić przy wykorzystaniu minimum siły ludzkiej. Przejmowanie tych funduszy musiało być uzasadniane swego rodzaju pokazami świętej wojny. faktycznie służyły rozdzielaniu stanowisk i regulowaniu napięć między braćmi różnego pochodzenia. przeciwnie niż w Prusach. Państwo zakonne na wyspie potrzebowało stworzenia tradycji morskiej i ukierunkowania lokalnej gospodarki i rządów na wsparcie przedsięwzięć obronnych. lecz jego autorytet we własnym zakonie był całkiem skutecznie ograniczany i hamowany przez wielonarodową oligarchię zakonną starszych oficerów. bractwo broniło tego odległego rejonu aż do 1561 roku. Daleko na Rodos joannici stworzyli sobie podwójną funkcję. lecz joannici tworzyli prawdziwie międzynarodową organizację.z rąk mistrza Woltera von Plettenberg. takie jak instytucja langues (języków) czyli grupowania się wedle przynależności narodowej i m-berges czyli domów-rezydencji dla langues. który wiele uczynił dla uspokojenia sytuacji w Inflantach. takie jak restrykcje nałożone na posługiwanie się jego pieczęciami. a później potędze Osmanów szybko rozszerzających swoje rządy ku północy. chociaż były źródłem nie kończących się tarć na jednym szczeblu. lasy zapewniały drewno na budowę statków. a jego zasoby ograniczone. by dostarczać artykułów żywnościowych i sił pomocniczych. handel i podatki. jej Ruiny zamku krzyżackiego i ośmiokątna wieża w Weissenstein (obecnie Paide) w Estonii. Miał on na Rodos rozległe uprawnienia. a ich działania wojskowe nie były tak ciągłe i intensywne. Walka joannitów była o wiele mniej skoncentrowana niż w przypadku krzyżaków. szczególnie do opłacenia importu podstawowych produktów żywnościowych.lecz pieniędzy.

Ten drzeworyt opublikowany w 1493 roku. Ferlino d'Airasca. prawdopodobnie na Rodos. W rezultacie. rozstrzyga spory i pozwala zachodnim przestawicielom na pewną konstytucyjną kontrolę poczynań mistrza.tysięcy. jak i od ich środków. Joannici brali udział w katolickich ligach morskich. prawdopodobnie chcąc uniemożliwić zakonowi wycofanie znacznych kredytów od własnych bankierów papieża we Florencji. jednak papież Benedykt XII odrzucił propozycje działania krucjatowego w latach 1335 i 1336. w latach 1343-1345 joannici utracili ogromną sumę ponad 360 000 florenów. Około 100 braci na czterech galerach. która splądrowała Aleksandrię w 1365 roku. Ogółem ludność czuła. zachowali swą grecką liturgię. gdy Bardi. skierowanej na Jerozolimę. które uchwala statuty. Pięćdziesięciu joannitów walczyło z Osmanami pod Lampsakos w Dardanelach w 1359 roku. Przenosząc się z Cypru na Rodos joannici odeszli od schematu dawniejszej krucjaty. która zajęła Smyrnę w 1344 roku. pod dowództwem admirała. chociaż cały czas zapewniali okazjonalną pomoc chrześcijanom w Armenii Cylicyjskiej i zatrzymali swoją cypryjską koGeneralna kapituła joannitów w czasie obrad. chroniono i reprezentowano. od 1374 aż do utraty Smyrny w 1402 roku joannici jako jedyni byli za nią odpowiedzialni. mandorię zasobną w cukier. że jest dość dobrze traktowana i była przygotowana do współpracy. oraz ogólne załamanie gospodarcze i demograficzne na Zachodzie. wzięło udział w większej krucjacie. Joan-nici współpracowali w krucjacie. zasoby i działalność wojskową zakonu. którą papiestwo mogło się posłużyć . a ich siły służyły przeciwko innym Turkom u brzegów Anatolii naprzeciw Cypru w latach 1361-1367. racjonalnie zaopatrywano. drastycznie ograniczyły rekrutację. która nadeszła w 1347 roku. Jako unici. Efektywność joannitów zależała zarówno od ich skuteczności i dos'wiadczenia. Acciaiuoli i Peruzzi zbankrutowali. Dzięki temu podreperowały się finanse zakonu. Sukcesem zakonu odniesionym po 1306 roku było pohamowanie morskiej agresji Turków z Mente§e i zepchnięcie centrum ekspansji tureckiej na północ do Aydin. Do 1373 roku joannici byli zasadniczo jedyną siłą wojskową. Zakony rycerskie 1312-1798 359 Zaraz potem wojna angielsko-francuska. ze skrybą zapisującym jej uchwały. skierowanych przeciwko wielkiemu Umurowi z Aydin. a bazy morskiej do Smyrny. przedstawia legislacyjne ciało zakonu. uznający papieża rzymskiego. szczególnie w 1334 roku. Jedna czy dwie galery. i zaraz potem w jej obronie. które chroniły Rodos. z 50 lub 100 braćmi i ich wojskami pomocniczymi mogły odegrać ważną rolę. inne wojny i wielka zaraza.

obronny system sprzed wynalezienia prochu strzelniczego. Korona angielska wspierała rzymskiego papieża. Na tym soborze toczył się zaciekły spór . finansowe kłopoty rywalizujących papieży zmusiły ich do lepszego wykorzystywania dochodowych nominacji na beneficja. Następny mistrz. i zostało rozbite przez chrześcijańskich Albariczyków z Arty. które począwszy od około 1356 roku uporczywie poszukiwało rozleglejszej bazy ekonomicznej i bardziej prestiżowych okazji przeciwstawienia się postępom Osmanów. z powodzeniem odparte przez joannitów. gdzie zdominowany przez Francuzów konwent opowiadał się zdecydowanie po stronie Awinionu. lecz pozwalała Anglikom udawać się na Rodos i wysyłała tam pieniądze. joannici byli skutecznym elementem obrony chrześcijańskiej Europy. za-inpirowane przez papieża Grzegorza XI. Rodos w 1398 roku rzekomo wspierało tylko dziewięć z dwudziestu jeden zachodnich przeoratów. Schizma papieska z 1378 roku podzieliła joannitów na dwa odłamy. na którym mistrz joannitów występował w roli strażnika konklawe. SchizMiniatura z epoki. ma papieska zakończyła się w 1417 roku soborem w Konstancji. Filip z Naillac. broniąc przesmyku przy Koryncie przed osmańskimi najazdami na półwysep. spełzła na niczym. i trzymali go dla okupu. Kiedy w 1413 roku okazało się. To stworzyło więcej warunków do naruszania dyscypliny i niepłacenia powinności należnych Rodos. lecz w następstwie klęski pod Yonitzą musiał je opuścić. którzy wzięli do niewoli mistrza. Juana Fernandeza de Heredia. prawdopodobnie Gallipoli. przenosząc joannitów do południowej Grecji. Byli tam odpowiedzialni za ocalenie po klęsce króla węgierskiego. Pokazano obóz turecki. było żałośnie małe. a to pozbawiło braci perspektywy awansów. jak i jako część ogólnej krucjaty. atakowany przez turecką artylerię i przerwaną zaporę bonową ustawioną w poprzek północnego portu. która stanowiła nieomal joannicki odpowiednik krzyżackich Inflant. Chociaż poważnie ograniczeni ogólną klęską Zachodu w opieraniu się niewiernym Turkom. że an-typapież Jan XXIII sprzedał bogatą komandorię Cypru pięcioletniemu synowi króla Janusa. które pożeglowało do Yonitzy w Epirze w 1378. atak na wieżę świętego Mikołaja.do obrony Bizancjum. Passsagium. Niestety. Najwidoczniej w Awinionie i na Rodos istniało stronnictwo. bracia zakonni zagrozili opuszczeniem Rodos. po klęsce Nikopolis joannici wydzierżawili na kilka lat bizantyjską despotię na południowym Peloponezie. przedstawiająca osmańskie oblężenie Rodos w 1480 roku. kończąc swą własną schizmę siedem lat przed papieską. Zygmunta. zarówno gdy działali niezależnie. i kilku innych joannitów walczyło w krucjacie Nikopolis w 1396 roku.rycerze krzyżaccy twierdzili. że Litwini nie są chrześcijanami i że Polacy . skierowana do joannitów w 1374 roku. Jednak bizantyjska propozycja obrony Salonik i innego bizantyjskiego miasta. Jednak w latach 1383-1389 doszło do ponownych prób osiedlenia joannitów na Peloponezie. W 1410 roku kapituła generalna w Aix-en-Provence wykazała godną uwagi solidarność wewnątrz zakonu. Około 1377 roku zakon wziął w dzierżawę na dwadzieścia pięć lat łacińskie księstwo Achai. którymi ponoć nagradzano starszeństwo zdobywane w służbie na Rodos.

korso było uzasadnione jako typ świętego działania wojennego. Najazdy z mameluckiego Egiptu napotkały udany opór w latach 1440-1444.11-17% 361 propagandową. lecz dopiero w roku 1480 Osmanowie przeprowadzili atak na dużą skalę. Osmanów. a Morea ewakuowała się niewiele później. Joannici. Wielki nowy szpital. sprzedaży emerytur. które irytowało Mameluków. co najprawdopodobniej uczyniło z nowo zbudowanej fortecy raczej dochodową inwestycję niż czynnik przewagi strategicznej. ze sporadycznymi przerwami i potyczkami. Okazjonalnie uczestnictwo joannitów w kampaniach poza Rodos trwało. doprowadziła do innego heroicznego oblężenia. Osmanowie byli sprytnie trzymani w szachu. w czasie którego Wene-cjanie na Krecie i inne siły łacińskie wysłały nieznaczną pomoc. W1407 lub 1408 roku Smyrnę zastąpił lądowy zamek w Bodrum naprzeciwko Kos. leżącego na tureckich szlakach komunikacyjnych do Egiptu. ten przyniósł prestiż. lecz flota mame-lucka poniosła z ich rąk większą porażkę w 1510 roku.sprzymierzają się z nimi. które mogły wytrzymać ostrzał nawet najcięższych dział tureckich. . sprawiedliwości. Mistrz. jak również Wenecjan. rent miejskich. dlatego też mogli podejmować tylko operacje na małą skalę. Piotr z Aubusson. pozycja Rodos. jak i oddawanie w dzierżawę jurysdykcji. W rzeczywistości dochodowa forma uznanego publicznie. Szczególne znaczenie miały własne lukratywne "korsy" joannitów. odpusty i zwolnienie z podatków. Po podboju Egiptu przez Osmanów. Uzyskiwały je przede wszystkim z uprawy ziemi i hodowli inwentarza w swych posiadłościach . praw senioralnych. Polityczną koniecznością stało się stworzenie przyczółka umożliwiającego bezpośredni kontakt bojowy z Turkami na lądzie. jednak rozkwitło jako bezpieczne przedmurze dla łacińskiego handlu i piractwa w Lewancie. późniejszy kardynał. Zawarto serię rozejmów. prawie prywatnego piractwa.zarówno przez bezpośrednią uprawę i wypasy. był inną udaną inicjatywą Zakony rfc«skie 13. Struktura zakonów rycerskich Wszystkie zakony rycerskie potrzebowały finansów. W miarę dalszych postępów Osmanów na Bałkanach Rodos było coraz bardziej izolowane. wywierający duże wrażenie na pielgrzymach. Ta-merlan zdobył Smyrnę w 1402 roku. że braciom nie udało się nawet nawrócić Prusów. ostatecznie skapitulowali i odpłynęli z Rodos w styczniu 1523 roku. Joannici byli zależni od handlu z tureckim lądem i od bardzo ograniczonej siły morskiej. którego budowę rozpoczęto na Rodos w 1440 roku. gdyż po 1482 roku u joannitów znajdował się brat sułtana Dżem. którym nie udało się doprowadzić do powstania koalicji antyosmań-skiej. Polacy natomiast utrzymywali. Później zbudowano masywne fortyfikacje chroniące przed bronią palną. poprowadził epicką obronę miasta z talentem i determinacją. lecz ostatecznie sama wyspa stała się celem bezpośredniego ataku.

W 1519 roku twierdzono. 7000 florenów z Rodos przeznaczono na szpital. a ci urzędnicy przekazywali całkowitą sumę do skarbca zakonnego. większość z nich . składających się głównie z dziesięciny i dochodów z podatków. Po 1319 roku zakon Montesa stosował system oparty nie na osiadłych społecznościach. a później. aby wspierać swój centralny konwent i braci pozostających w czynnej służbie. jaką część tych środków mogłoby zmobilizować ich centralne dowództwo. t* r tylko niedokładne i niekompletne pojęcie o całkowitych dochodach i zasobach ludzkich oraz o tym. Mistrz joannitów otrzymywał większą część dochodów z wyspy Rodos. około 1478 roku konwent na Rodos otrzymał 80 500 florenów rodyjskich z Zachodu i 11550 na Wschodzie. lub czasami zarządcy. Mimo rozbudowanych systemów lokalnej rachunkowości i wizytacji. w innych miejscach było zbyt mało braci świeckich albo nie było ich wcale. papieskich odpustów. W roku 1373 komandoria. liczba joannitów na Wschodzie w XV wieku wahała się od 250 do 450 osób. że ich bracia nie tylko musieli utrzymywać się samodzielnie. z Malty. znanych także jako preceptorie. iv Courval (Calvados) w przeorii francuskiej. tak więc część pieniędzy docierała do mistrza. dostarczających 47 000 dukatów rocznie. którzy mieli swoją własną mensę. czasami nadmiar księży. K. encomiendas i tak dalej. która przynosiła "wielki dochód". W roku 1374/5 zachodnie przeorie joannitów oddały około 46 000 florenów odbiorcy z Rodos. czyli prywatną kasę. składające się z wielu komandorii. czy coraz częściej wynajmowali je i płacili należności swemu przeorowi czy prowincjałowi. niektórzy z nich zbyt starzy. handlu i innych dodatkowych działań. lecz na wpływach z indywidualnych domów. Zakony tradycyjnie organizowały swe posiadłości w prowincje lub przeoraty. ucierpiała na skutek działań wojennych i zarazy. Jak już wspomniano. Wpływy z niektórych domów były często zarezerwowane dla przeorów i mistrzów. została spaloną i zburzona. domus. które przeznaczano dla rozmaitych oficjałów w różnych celach. że joannici są zależni od wypraw korsarskich. ze stodołami i wysoką kaplicą. Komandorzy utrzymywali własne domy. żeby walczyć. płacących swoje należności.inwestycji kapitałowych. joannici nabyli ją od templariuszy po roku 1312. Krzyżacy poza Niemcami utrzymywali się ze swych pruskich czy inflanckich państw. Zakonne statystyki w nieunikniony sposób były przybliżone i niekompletne. lecz także musieli wytwarzać nadwyżkę gotówki. a inne dochody przeznaczano na obronę granicy z muzułmanami. lecz generalnie domy zakonów rycerskich różniły się od innych domów religijnych tym. na całkowitą sumę 92 000 florenów rodyjskich. po 1530 roku. Podobnie trzy kastylijskie zakony i zakon krzyżacki przeznaczały dochody z poszczególnych obszarów czy komandorii bezpośrednio dla mistrzów. W niektórych wypadkach było bardzo mało rycerzy. Większość tej sumy została rzekomo przeznaczona na utrzymanie 450 braci i dużej liczby płatnych wojsk na Rodos i w Bodrum. zarząd zakonów miał Komandoria typowo wiejska.

226 braci było zatem na Malcie. natomiast w samych Prusach było około 700 krzyżaków w 1379 roku. 14351450 pozostały stabilne. Komandorie były czymś więcej niż dostarczycielami pieniędzy i ludzi. Około 540 rycerzy i braci joannickich broniło Malty w roku Zakony rycerskie 1312-1798 363 1565. 365).Malborku. że poszczególni bracia wwozili niemal l 000 000 skudów rocznie na swoje osobiste wydatki. z powodu donacji i opłat za msze wypominkowe. domy dla wycofanych ze służby. Były też ważne jako ośrodki rekrutacji i przygotowania żołnierzy. Zakony hiszpańskie miały duże dochody i skład członkowski. przedstawia wewnątrz murów siedziby mistrza i rycerzy. sam zakon Calatrava osiągnął około 1500 roku dochód 61 000 dukatów. lecz w latach ok. Wszyscy bracia składali pełne śluby zakonne. 400 w roku 1450. Poza zakonnikami. około 1420 roku. 148 kapelanów. Oceniano. (skala większa niż planu Rodos na str. którzy w pewnych regionach i domach mogli tworzyć oczywistą większość członków oraz rządzić i kierować komandoriami. mógł posiadać przytułUfortyfikowany konwent zakonu krzyżackiego w Mańenburgu . Jednakże tylko niewielką częs'ć tego bogactwa wykorzystywano na cele wojskowe. najwyższy roczny dochód z eksportu wyniósł 2 816 610 skudów w roku 1787/78. czyli w przybliżeniu jedną dwunastą zwykłego rocznego dochodu korony kasty-lijskiej. 155 braci świeckich. a w roku 1631 cały zakon liczył 1755 rycerzy. głównie z zagranicy. gdzie zakon nie był lokalną seniorią. wielu braci było kapłanami.była rycerzami. Do 1776 roku uprawa bawełny na Malcie przynosiła wyspie więcej pieniędzy niż zakon. rezydencje dla wielu księży zakonnych i punkty ożywionych kontaktów z ludem. Dochody w Prusach rosły cały czas. Modlitwa z pewnością przynosiła też bogactwo. Ten drastyczny spadek był częściowo spowodowany dużą utratą terytorium. a ogółem 2058 osób. szczególnie po 1466 roku. Metropolia joannitów w La Yaletcie była zależna od funduszy z kolonii czyli zachodnich przeoratów. aż do 1410 roku. później zac/ęły maleć. jeśli nawet niewymierna. z czego trzy prowincje francuskie zapewniały 995 osób czyli prawie połowę. W nowszych czasach gospodarka jo-annitów znacznie przewyższała gospodarkę innych zakonów.160 w roku 1513 i 55 w roku 1525. Ponad połowę całkowitego dochodu przekazywano mistrzowi. Nawet tam. 364 Zakony rycerskie 1312-1798 . a dochód skarbca klasztornego wynosił 1315 000 skudów rocznie. toteż jedną z ich czynności była modlitwa. której duchowa wartość była ważna. Mistrz otrzymywał z wyspy około 200 000 skudów rocznie.

Zakony utrzymywały naturalnie ogromne archiwa administracyjne. Krzyżacy zatrudniali specjalnych lektorów do czytania na głos w czasie posiłków w rodzimym języku. krytykował joannitów za ich upadek. Około roku 1427 joannici katalońscy zaczęli wymagać badania szlachectwa z zaprzysiężonymi świadkami i pisemnymi certyfikatami. aby zabezpieczyć dobre zachodnie beneficjum. spis świątobliwych braci. by wykluczyć rywalizację. nagrobków osobistych. parafie i szkoły. pieczęci z osobistymi herbami oraz inne przejawy przejmowania się pochodzeniem społecznym i rodowym. Zakony budowały i utrzymywały kościoły i inne budynki. w XVI wieku zakon joannitów przynajmniej ogłaszał. Zasady dotyczące wstępowania do zakonu stopniowo zaczęto stosować bardziej ściśle. wielu opowiadało się za narodowymi rozwiązaniami. które z upływem wieków stawały się coraz większe i wystawniejsze. Przynajmniej u joannitów stało się powszechne. świętych patronów. Miały swą własną liturgię. lecz z drugiej strony zadziwiająco mało dyskusji poświęcano zakonowi jako takiemu. Dla elity normalne stało się określanie warunków wstępowania do zakonu tak. Niektórzy autorzy woleli widzieć jeden połączony zakon. wiele podległych mu kościołów i kaplic. Piszący przed 1389 rokiem Filip z Mezieres. relikwie. opierała się na . Ich krytykę można było znaleźć w wielu dziełach krucjatowych dziesięcioleci po 1291 roku. Niektóre zakony miały swych własnych świętych. ziemiaństwa czy drobnej szlachty. pełen pochwał dla krzyżaków. Chrześcijańskie ofiary zakonu krzyżackiego wielokrotnie ponawiały protesty przeciwko jego praktykom. zapewnienia o biedzie i regulacje ograniczające własność osobistą były naruszane przez rosnące praktyki prywatnych fundacji. a od rycerzy wymagano świadectwa szlachectwa. obrazy. rządził nowy zakon rycerski. Chociaż istniało duże zróżnicowanie regionalne. gdyż niektórzy z braci byli niepiśmienni. aby uniknąć "skazy" żydowskiej krwi. i pełniło ważną rolę propagandową. jeszcze inni proponowali. co ułatwiało także spisywanie własnych dziejów. dawny kanclerz Cypru i doktrynalny fanatyk krucjat. Jako że głęboki kryzys gospodarczy w XIV wieku obniżył faktyczną wartość wpływów zakonów. nasilił się wyścig do bogactwa. że komandorzy utrzymywali dwa lub więcej domy jednocześnie. W większości przypadków w skład zakonów wchodzili bracia walczący. które pomagały w utrzymywaniu ich espńt de corps i przyciągały wsparcie publiczne. nawet jeśli istniały zawsze pochodzące z wysokiej arystokracji wyjątki. Wszędzie w interesie arystokracji uzmacniano jej pozycję kosztem mieszczaństwa i właścicieli ziemskich. szpitale i cmentarze. W Kastylii używano dowodów pochodzenia. Jednak jego uwaga. Atak na templariuszy wzmógł debatę dotyczącą zakonów. Ten proces w każdym razie odpowiadał ogólnej tendencji w społeczeństwie zachodnim.ki. który przed końcem XV wieku powszechnie unikał osobistych pieczęci i posągów nagrobnych. w XIV wieku wielu rycerzy pochodziło w rzeczywistości z klasy mieszczańskiej. jako państwem zakonnym. później stało się to normą. a w niektórych przypadkach zmyślał. aby Jerozolimą. U krzyżaków i w innych zakonach formalnych dowodów szlachectwa zaczęto wymagać długo przed 1500 rokiem. Niektórzy z nich byli raczej ludźmi świeckimi stosunkowo skromnego pochodzenia niż rycerzami. iż joannici służą na Rodos tylko po to. Poza zakonem krzyżackim.

ciągle opierał się na pojęciu szlachetnej braci. Późnośrednio- /\\ Wieża świętego Mikołaja Wieża wiatraków Pałac magistratu Dzielnica j żydowska l Rodos joannitów . narzucając wymóg czystości małżeńskiej. tak jak w zakonie św.wysokie. rycerzom pozwalano wstępować w związki małżeńskie. mającej za cel odzyskanie Jerozolimy i jej obronę. Powstało wiele propozycji. cienkie mury średniowieczne z basztami otoczone niskimi. Zakony rycerskie 1312-1798 366 wieczne zakony rycerskie przyciągały niewielu ludzi na wysokim poziomie intelektualnym czy duchowym. wewnętrznych i zewnętrznych. zwiększała się własność prywatna. ostatecznie zrewidowany w 1396 roku. Proponował. nie rezydowanie w komandoriach i odmowa służby w konwencie. chociaż w mniejszym stopniu u joannitów i krzyżaków. posiadali prywatne pokoje. pochodzącymi : początków czasów nowożytnych. że przyjmowane do zakonu św. którego wszyscy bracia lii Zakony rycerskie 1312-1798 365 mieli pozostać na Wschodzie.nieznajomości mechanizmów ich systemu awansu. Jakuba wdowy po zmarłych członkach bractwa musiały się określić. Od XIV wieku rygoryzm ślubów braci ulegał stopniowemu osłabieniu. czy życzą sobie powtórnie wyjść za mąż. stopniowej reformy nadużyć w pojedynczych zakonach oraz ponownej regulacji prawnej takich rzeczy jak praktyka liturgiczna. płacenie należności. fortyfikacjami bastionowymi. żeby.bracia unikali służby wojskowej. stworzony przez Filipa z Mezieres. Jakuba. Wartości i dyscyplina zmierzały ku upadkowi . Konwent joannitów i pałac magistralny na północy sił oddzielone od miasta czyli borgo masywnym murem. Ciekawe. Własny projekt nowego zakonu. Żaden zakon nie przeszedł trwałej zasadniczej reformy. podczas gdy rzetelni s'wieccy administratorzy zajmowaliby się ich zachodnimi posiadłościami i dochodami. istniało coraz więcej sposobności . z monarchicznym wojskowym państwem zakonnym. jak u franciszkanów i augusty-nów.

a pojedynczy bracia otrzymywali dożywotnie dzierżawy. Na mocy pokoju zawartego w 1466 roku bracia utracili dalsze terytoria i podobno zobowiązali się do usług woj skowych dla korony polskiej. jeżeli nie jest on hospicjum i mieszkaniem dla szlachty?" Zakony rycerskie z wczesnego okresu nowożytnego: w stronę zwierzchności władzy narodowej W latach 1487-1499 kastylijskie zakony rycerskie zostały w praktyce zracjonalizowane przez koronę. który nie potrzebował już dłużej ich służby wojskowej i próbował zastąpić wieśniakami. Zbyt otwarcie prześladował swoich Zakony rycerskie 1312-1798 367 . Bogatszy element pruskiego społeczeństwa. w 1523 roku joannitów wypędzono z Rodos. w większości odsunięty od członkostwa w zakonie i od rządzenia. konwent przeniósł się do Królewca. Wszystko to redukowało pierwiastek moralny w życiu braci. Sama sprawność Ordensstaat działała w kierunku podkopania go na różne sposoby. Na przykład krzyżacy wprowadzili opłaty wstępne. Kiedy Polacy zdołali w 1457 roku odkupić Malbork od najemników zakonu. że krzyżacy stali się o bez porównania bardziej skuteczni niż joannici. Ich wielkie posiadłości i dochody oraz wspaniała organizacja i szlaki komunikacyjne sprawiły. W 1410 roku zakon zebrał wielką armię na bitwę pod Grunwaldem i nawet po stracie prawdopodobnie 300 braci był w stanie utrzymać Malbork pod rządami autokratycznego Henryka von Plauen. Bractwo niemieckie działało bezlitośnie w porównywalnie brutalnych warunkach. Wkrótce potem ciągłe działania wojenne wyludniły i zniszczyły wsie. coraz bardziej opierał się zakonowi. od których zakon mógł pobierać czynsze i podatki na utrzymanie wojsk. co zapewniało doskonałe beneficjum na życie. wszystko to przemawiało przeciwko dobrobytowi zakonu. który następnie został wybrany mistrzem. lecz odwołano go w 1413 roku. Zakon nigdy nie rozwiązał satysfakcjonujące polskiego problemu. W 1418 roku powstał nawet projekt przeniesienia zakonu na Rodos czy na Cypr. Do 1454 roku krzyżacy walczyli ze swymi własnymi poddanymi. W 1449 roku lokalna szlachta oświadczyła krzyżackiemu kom-turowi z Altenbiesen: "Po cóż miałby być dalej potrzebny zakon. iż zakon powinien wejść w nową rolę walcząc z niewiernymi na osmańskich granicach Bałkanów (w praktyce jako lądowe uzupełnienie sił joannitów) nie wynikły żadne trwałe skutki. W latach 1437-1454 odzyskano niektóre tereny. zaniechanie rajz po 1410 roku. Przyjęcie do zakonu w coraz większym stopniu mogło otwierać dostęp do synekur w uprzywilejowanych rodach arystokratycznych. dyplomatyczne powiązania wymierzone w zakon i wydatek ponoszony na żołnierzy najemnych. Jednak chrzest Litwinów. Dzierżawienie komandorii i sprzedaż emerytur świeckim stanowiło odbicie rosnącego nacisku na sprawy materialne i pieniężne.do powiększania majątku i innych odstępstw od surowej dyscypliny. Niektórzy krzyżacy okazjonalnie walczyli z Turkami. jak w latach 1429-1434. a w 1525 roku została zeświecczona pruska gałąź krzyżaków. lecz liczba braci musiała rozmyślnie być utrzymywana na niskim poziomie. lecz powtarzane propozycje cesarza Zygmunta i innych. W Prusach utworzony w 1440 roku Związek Pruski sprowadził na państwo zakonne wojnę domową i polską interwencję.

Krzyżacy stracili swego Hochmeistra i główny trzon terytorium. Misja osadnictwa i nawracania w rejonach bałtyckich była misją mało przyszłościową. niemieckimi i inflanckimi oraz nieformalnymi klanami braci pochodzących z Frankonii. zbrojonych pod Liuorno w Toskanii. Anonimowy siedemnastowieczny widok na galery zakonu Santo Stefana. istniało też pewne porozumienie co do podziału urzędów. Członek zakonu z krzyżem na piersiach stoi na pierwszym planie. w lipcu 1565 roku. Jakuba powiewa zaraz za sztandarem joannitów. samonapędzającej się machiny oligarchicznej . czyli językach. Or-densstaat w Prusach stało się raczej polityczne niż religijne. a większe możliwości wyboru stojące przed nim pozwoliły na utrzymanie roli wojskowej długo po tym. Zabrakło mu moralnego oparcia i nie było w stanie konkurować z sąsiednimi państwami świeckimi. jak zakon krzyPochodzący z epoki fresk Matteo Pereza d'Alecdo w pałacu wielkiego mistrza w La Yaletcie. po prostu nawrócił się na luteranizm. W1525 roku ostatni mistrz pruski. Mgliście mówiono tam o Zungen.z Nadrenii. sztandar zakonu św.jak langues na Rodos . około 60 procent. Jakuba. Państwo joannitów było o wiele mniejsze. lecz . rycerza-brata zakonu św. albo też . którzy uchowali się w Prusach.około 30 procent . upamiętniający wielkie tureckie oblężenie Malty.na ustalaniu starszeństwa czy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących podziału urzędów i dochodów. lecz można je było obronić mniejszym nakładem kosztów. W 1523 roku Marcin Luter ogłosił broszurę zatytułowaną Ań die Herrn Deuts-chs Ordens. zdolną po 1466 roku wpływać na politykę mistrza. Sami bracia w rażący sposób ograniczali się wyłącznie do arystokracji i coraz bardziej ulegali demoralizacji. żacki prawie całkowicie odszedł od wszelkiej prawdziwie świętej wojny. Zakon joannicki był bardziej elastyczny. 1450 roku prawie wszyscy bracia pochodzili albo z Westfalii. złożył hołd królowi polskiemu i rządził Prusami jako dziedzicznym księstwem świeckim. Zmiany faktycznie kierujące się w stronę własnego majątku okazały się z czasem niebezpieczne bo ułatwiały ostateczną sekularyzację państwa zakonnego. Al-brecht Brandenburg-Ansbach. ich funkcja nie polegała . bardzo niewielu pozostało katolikami. W Prusach tworzyli silną oligarchię. Nadrenii i innych regionów. Z 55 braci.braci chrześcijan i dlatego nie bardzo mógł pretendować do roli obrońcy Europy. poświęciło się jedynie zachowaniu swojej własnej. lecz Zungen były w rzeczywistości czymś niewiele więcej niż obszarami rekrutacji. W zakonach powtarzały się spory między mistrzami pruskimi. W Inflantach do ok. w czasie przybycia z Sycylii pierwszych posiłków pod wodzą Melchiora de Robles.

Reformacja uderzyła także w joannitów. Ich przeorie zostały rozwiązane lub zeświecczone przez władców protestanckich: w Szwecji w 1527 roku. lecz niektórzy bracia walczyli indywidualnie. Tak więc. wybory i element życia w komandorii trwały nadal: zakony Całatrava. pełnionej na terenach niewiernych w Afryce i Azji. Montesę z kolei przyłączono do królestwa Aragonii w 1587 roku. Z czasem inne bulle papieskie stopniowo uwalniały bractwa hiszpańskie od ograniczeń dotyczących małżeństwa. kiedy w celu ich nadzorowania stworzono radę królewską. Udział korony przekażąiii Zakony rycerskie 1312-1798 369 \ - no bankom Fukierów w 1525 roku. czyli w przybliżeniu połowę wszystkich wpływów zakonów. wielu braci zostało rentierami. wykorzystującej niektóre ich komandorie do wynagradzania osobistej służby. w krucjacie marokańskiej w 1578 roku. Po podboju Granady korona kastylijska miała silną pozycję i usilnie starała się położyć kres anarchistycznym debatom nad pozycją mistrzów zakonu. także przeszła w ręce korony. inflancka. własności. podobnie. szlachectwo i karierę. jak do 1561 roku. Utworzenie stałej armii królewskiej pozbawiło zakony szczególnej wartości jako dostarczycieli sił wojskowych. Do zakonu przyjmowano członków nawet w wieku dziecięcym. . W1523 roku papież Adrian VI formalnie połączył trzy zakony kastylijskie na wieczne czasy. Zwierzchność nad zakonami portugalskimi. Norwegii w 1532. Jako że korona oddała w dzierżawę komandorie zakonne. postów. Montesa i Aviz zachowały związek z zakonem cystersów. W latach 1489-1494 król Ferdynand przejął nadzór nad trzema żakonami kastylijskimi. przynajmniej 28 zostało zabitych czy wziętych do niewoli pod Alcazar. zapewniając koronie stanowisko mistrza i ogromne dochody. którzy cenili swe członkostwo zakonne ze względu na honor. W 1536 roku Karol V zaczął dzielić posiadłości zakonne na sfinansowanie obrony chrześcijaństwa. Trzy zakony zatraciły swój wojskowy charakter. Danii w 1536 i Anglii w 1540 roku. Bracia z trudnością zdołali się oprzeć. Tak to w większej części stały się źródłem królewskiej klienteli. lecz kapituły. miejsca zamieszkania i modlitwy. c Postępujące unarodowianie zakonów Półwyspu Iberyjskiego zaczęło się długo przed końcem rekonkwisty w 1492 roku. z których wszystkie odrzucały propozycje poświęcenia się sprawom zamorskim.przetrwała gałąź niemiecka. szacowane na 110 000 dukatów rocznie.

komandoria. Jakuba wydawał około 14 000 dukatów rocznie na trzy lub cztery galery. Okazało się to nie-wydajne ekonomicznie. Alvaro Bazan. chociaż wyrażano je przez cały XVII wiek. Od 1552 roku zakon św. Po 1571 roku wysiłki hiszpańskie koncentrowały się bardziej na północnej Europie. i w 1565 roku inni pomogli obronić Maltę. bezskutecznie. aby zebrać sumę l 700 000 dukatów. a prestiż. Jakuba i trzy z 38 Alcantary. Niewielu pojedynczych władców . Jakuba. co zmniejszyło zasięg możliwości prowadzenia przez zakon świętej wojny. W każdym razie wie370 Zakony rycerskie 1312-1798 lu braci po prostu lekceważyło swe obowiązki. Pojedynczy bracia kastylijscy często mieli stanowiska wojskowe. wręcz pasożytnicze. którzy nie czynili żadnych inwestycji w swych komandoriach. leży na drodze do Jerozolimy. W 1506 roku król Ferdynand zwołał kapitułę zakonu św. Przynajmniej 8 braci zakonu św. gdy miał 11 lat. było wynikiem stosowania tej samej logiki z większym skutkiem. nadal przynosiła dochód. galery odegrały użyteczną rolę w bitwie pod Lepanto w 1571 roku. z jej rentami. Melchior de Robles. 13 z 98 zakonu św. gdy miał 2 lata. lecz same zakony były już w dużym stopniu bezczynne. Korona uzasadniała naturalnie przejęcie zakonów kastylijskich starym argumentem. został przyjęty do zakonu w 1528 roku. które działały na Morzu Śródziemnym. po czym nastąpiły plany przeniesienia Calatravy i Alcantary do Bougie i Try-polisu. Jakuba wzięło udział w wyprawie do Tunisu w 1535 roku. Podczas gdy krzyżacy i zakony iberyjskie uległy gruntownej zmianie i straciły wszelkie przekonujące poczucie misji. po 1561 roku jako część floty królewskiej. służył 1 zginął z honorem. to jednak naprawdę nigdy nie zostały ziszczone. która zgodziła się założyć konwent w Oranie. Statuty zakonu wymagały. Latyfun-diami zakonnymi administrowali komandorzy. Osadzenie przez Karola V w 1530 roku zakonu joannitów w Trypolisie i na Malcie. podobnie jak krzyżackie plany walki na Bałkanach. Jakuba tylko 50 czy 60 pełniło znaczącą służbę przeciw niewiernym. Znaczenie tych galer było po części symboliczne. Korona mogła sprzedawać miejsca w zakonach. Jednak pod wodzą Luisa de Reąuesensa. Nadużycia nie zawsze prowadziły do bezczynności. gdzie jeden z nich. którego wspaniała kariera morska obejmowała Lepanto i Maltę. często nieobecni. tak jak Granada. sześciu miesięcy służby morskiej jako warunku wstąpienia do zakonu. Luisa de Gón-gora. Krytykowano nieustannie poetę.Sprzedał 14 z 51 komandorii Calatravy. członkostwo zapewniało nie bogactwo. że ich środki będą w ten sposób nadal wspomagać nawracanie i świętą wojnę. oraz że Afryka Północna. Te projekty afrykańskie. Jakuba. kiedy w 1614 roku nie zgodził się na rozkaz królewski służyć pod Marmorą w Afryce. joannici walczyli dalej. W latach 1518-1598. na przykład Luis de Reąuesens wstąpił do zakonu św. commendador mayor Kastylii. z 1291 znanych braci-rycerzy zakonu św.

która pod względem technicznym była nie do obrony. Modon złupiono w 1531 roku. utrzymując ciągłość ustrojową i szukając nowej bazy. nowy zakon rycerski. Tunis w Afryce w 1531 roku. nieurodzajnej wysepce Malcie. dowiedli nadzwyczajnych zdolności przystosowawczych w przenoszeniu ciągłości swego zakonnego państwa z jednej wyspy na drugą. gdyż wyspa leżała między osmańską Afryką a hiszpańską Sycylią. ostatecznie osiedlił ich na malutkiej. Ukazali raz jeszcze. Sześć lat później. komandora zakonu św.mogło ich obalić. Yiterbo. Nicei i Syrakuz. wspomagany przez ludność Malty. która. Była bazą. w towarzystwie kilku łacińskich i greckich poddanych z Rodos. Joannici byli głównie Francuzami. odbywali dalej lądowo-morskie kampanie w Grecji. Taktyka turecka była niezręczna. Przeznaczył ją zarówno do obrony swych wybrzeży i statków. Decydujące okazały się pewnie posunięcia strategiczne w kierowaniu odsieczą przez Gardę de Toledo. Joannici. wzorowaną na maltańskiej. Został założony w 1562 roku przez Kosmę I Medyceusza. Przekształcił część słabej floty toskariskiej w stałą marynarkę. z mistrzem joannitów jako strażnikiem konklawe. Niechętni bracia. nowe miasto Isola czy pobliska Senglea oraz fort świętego Elma przy wejściu do zatoki zostały potężnie uzmocnione. Stąd mieli bronić nowego lądowego przyczółka w Trypolisie w Afryce. Karol V. bronił się zaciekle i rozważnie. Civitavecchia. zanim w 1565 roku nastąpił atak osmański. takich jak . Nie mieli jednak wielkiego wyboru. Przez 8 demoralizujących lat po 1523 roku Filip Yilliers de 1'Isle Adam i jego ocalały konwent przenosili się z Krety do Mesyny. poświęcony świętemu Stefanowi (Santo Stefano) dostarczył pięć galer i 100 rycerzy. Malta i jej wspaniały port zapewniały niezależność. Joannici zyskali wielki prestiż. wybrany papieżem w 1523 roku. a papież i cesarz cały czas ich wspierali. W 1551 roku stracono nieodpowiednio ufortyfikowany i broniony Trypolis. uparcie trzymając się pozycji. ostatecznie mistrzem w latach 1536-1553 był Aragończyk. Dżerbę w roku 1559 i tak dalej. wymierzone przeciwko niewiernym flotom i piratom. zajęli leżący nad brzegiem morza zamek i jego przedmieście zwane Birgu w 1530 roku. Ze względu na francuskie przymierze z Turkami. z której zakon mógł kontynuować napastliwe morskie działania wojenne. który stał się jego dziedzicznym wielkim mistrzem. Jakuba. że przetrwanie zakonu rycerskiego nie musi zależeć od konkretnej bazy terytorialnej. ów pierwszy ruch maltański stanowił zasadniczo przesunięcie joannitów w stronę Hiszpanii. cały czas żywiący nadzieję na powrót na Rodos czy na podboje w Grecji. jak i do zespolenia swych nie-florenckich poddanych wokół swej władzy. lecz to cesarz hiszpański. zaś Osmanowie zostali usunięci z miejsca. miała być lennem od korony sycylij skiej. kiedy Turcy bronili się pod Lepanto. dzięki stworzeniu i określeniu nowej klasy szlacheckiej. weteran ostatniego oblężenia Rodos z 1522 roku. Joannici wynegocjowali nieopodatkowany import zboża z Sycylii i zbudowali minimalne fortyfikacje w Wielkiej Przystani. Mistrz joannitów. które mogło stanowić niebezpieczna bazę strategiczną. księcia Toskanii. W rzeczywistości Klemens VII. sam był joannitą. wraz z pobliską Gozo. wicekróla Palermo. Yillefranche. Juan de Homedes. Nadmorski zamek Świętego Anioła. zajętego przez Hiszpanów w 1510 roku. Przybywszy z częścią relikwii i archiwum. znani odtąd jako zakon maltański. W kilku miastach sprzeciwiających się Florencji. a Gozo została poważnie zniszczona. Jan de la Yalette.

ilustracja z księgi godzin wykonanej ok. przeora Szampanii.Dwie galery rodyjskie. 1460. joannity. w której wylicza się także 60 joannitów. którzy brali udzial w akcji. U75 roku dla Piotra z Bosredon. ł |i j 0 un0 - x\ •i Licz •10 i ---- • . dowodzone przez joannitę Georges'a z Bosredon. ok. zadają klęskę Turkom.

landkomtura Austńi. w zbroi zdobnej w klejnoty. świętym Krzysztofem i świętą Anną. pierwotnie w Grazu. oczywiście celem podkreślenia jego szlachectwa. Poniżej: Zakony rycerskie 1312-1798 373 Liczba wziętych pryzów . przedstawiający Konrada von Stauchwitz. w ogrodzie. *< t I Fg Ó owyże ównie Anonimowy portret. Herby rodzinne i nazwiska czworga dziadków są przedstawione niżej.i-_ -. gdzie klęczy przed Najświętszą Maryją Panną. w rynsztunku krzyżackim i z proporcem.

Stefana walczył w czasie wojny kreteriskiej z Wenecjanami. niektórych spoza Toskanii. w latach 1645-1669. Jakuba. Po 1584 roku zakon przesunął środek ciężkości swojego chrześcijańskiego piractwa z zachodniego rejonu Morza Śródziemnego w stronę wód Lewantu. W latach 1563-1737 założono nie mniej niż 695 komandorii. czasami dziesięć lub więcej na raz. jednak zapewniło również skuteczny wkład marynarki w świętą wojnę. W ciągu ośmiu lat od 1610 roku zakonnicy św. i bardzo krótko krzyżacy. wkrótce przyciągnął setki rycerzy. Z bazy zakonu w Li-vorno dobrze zorganizowana flota broniła handlu toskańskiego i wybrzeży. nawet jeśli jego szlachectwu brakowało maltańskiego prestiżu. w przeciwieństwie do joannitów. członkowie św. Poniżej: Statki zdobyte w czasie maltańskich "korso" na wodach muzułmanów w latach 1654-1694. Wszystko to bardzo różniło się od praktyki maltańskiej dotyczącej celibatu i szlachectwa. a jego konwent i przyklasztorny kościół w Pizie. Stefana mogli wstępować do zakonu i uzyskiwać status szlachecki wyposażając nową komandorię w jus patronatus czyli rodzinny patronat. co miało umożliwić pewnej liczbie jej członków rychłe zdobycie szlachectwa. Niezbyt wysokie urodzenie matek mogła zrekompensować dodatkowa czy wyższa opłata. Krążyli jako eskadra. . Zakony rycerskie 1312-1798 374 Siena i Lukka. Jak joannici. lecz zaraz potem ograniczył swoje działania. Jak w zakonie św. na Morzu Egejskim i wokół Cypru.•l n 5 A 10 O 15 • 20 O 200 400 km Powyżej: Kampanie eskadr zakonu Santo Stefana w latach 1536-1688. szczególnie pod wodzą swego największego admirała. Stefana przyciągnął wiele rodzin poza jo annickimi. W 1565 roku zakon posłał dwie galery na pomoc Malcie. Zakon św. zaprojektowany przez Giorgio Yasariego. która brała i dzieliła łupy i okupy. Walczyła też z niewiernymi na dalej położonych terenach. lecz w innych regionach zakon św. Galery tos-kariskie. Stefana mogli wstępować w związki małżeńskie. częściowo na morzu. lecz. Co więcej. ukazujące ich energiczne działania gównie we wschodnim obszarze Morza Śródziemnego. Rycerze św. zakon św. splądrowali kilka miast i zdobyli 49 tureckich i greckich galer i 1114 niewolników w Lewancie. Byli zobowiązani do trzyletniej służby wojskowej. członkowie zakonu św. urządzały agresywne napady na wybrzeża Afryki. żyjący komandorzy mogli szybko zrzekać się sukcesji na rzecz rodziny. często żeglując obok statków joannitów. Stefana zdobyli 24 berberyjskie okręty i 1409 niewolników na Zachodzie. Jacopo In-ghiramiego. Stefana nie dokonywali pół-prywatnych odrębnych wypraw korsarskich. Zamężni synowie komandorów mogli dziedziczyć komandorie po ojcach. Stefana miał własną akademię morską. szlachta w dużym stopniu pozostała wierna Makie.

który utracił swe ziemie niemieckie. pomógł w założeniu papieskieZakony rycerskie 1312-1798 375 go zakonu rycerzy. Przyjmowano do niego grupy Włochów i Niemców. ich propaganda podkreślała muzułmańską solidarność. Dużo później. Ponieważ masywne kamienne fortyfikacje Malty nigdy nie zostały poważnie . Stefana. lecz działalność wojskowa tego zakonu ustała po 1583 roku. powstała też flota. Niewielka liczba braci tego zakonu i ich mistrz. Joannici tworzyli najważniejszy bastion przeciwko temu zagrożeniu. chcąc tym samym podtrzymać lęk przed niewiernymi. z Emanuelem Filiberto. lecz zamiast tego w 1572 roku papież dołączył jego część do zakonu świętego Maurycego. Wyspa przekształciła się w silny czynnik odstraszający. Oblężenie z 1565 roku dało joannitom nowy cel i przeświadczenie. oraz z obowiązkiem utrzymywania dwóch galer. lecz wojskowe właściwości i wszystkie aspiracje państwa zakonnego przepadły. zakonnicy wrócili tam. W1623 roku papież Urban VIII przekształcił go w pełen zakon rycerski. Okres nowożytny: przetrwanie państwa zakonnego Po 1561 roku jedynie zakon maltański pozostał skutecznym i niezależnym ciałem wojskowym. Daimberto de Amorosa. używając dóbr różnych skasowanych mniejszych zakonów. który zagrażał strategicznym szlakom komunikacyjnym między Stambułem a Aleksandrią. a bractwo przeniosło się do Sy-ros i zbudowało tam w 1464 roku hospicjum. rozpościerających się dookoła Wielkiego Portu. którzy znali swój fach. a zakon zlikwidowany przez Napoleona w 1809 roku. która stanowiła podstawę ich ideologii. Algieru i Maroka. Cały czas tworzono nowe zakony rycerskie. co było częścią rozwiniętych francuskich planów walki z Turkami i niemieckimi protestantami. przydzielono pieniądze. od razu zaczęli budowę nowego zakonnego miasta La Yaletta. Papież Pius II założył zakon Rodziny Betlejemskiej w 1459 roku. Tego samego roku Napoleon przerwał ciągłość historii zakonu krzyżackiego. mistrz Jan de la Yalette został wzięty do niewoli w 1540 roku. oraz ogromnego systemu fortyfikacji. Udało się to dzięki wojownikom. ponad rok więzili go muzułmanie. Jego główna siedziba została przeniesiona do Wiednia. planowali obronę leżącej na Morzu Egejskim wyspy Lemnos. upiększonego przez Girolamo Cassara. księciem Sabaudii. książę Mantui i Nevers. i jego następcami jako dożywotnimi wielkimi mistrzami. lecz przejęli ją Turcy. ze ślubami czystos'ci małżeńskiej. Po przejęciu Lemnos przez Wenecjan tego samego roku. W1568 roku Kosma de Medici próbował dołączyć joannicki zakon świętego Łazarza do zakonu św. Ordre de la Milice Chretienne.Urząd admirała został zniesiony w 1737. od których częściowo zależało muzułmańskie wybrzeże od Egiptu do Tunisu. Karol Gonzaga. lecz nie podjęto żadnych działań. uzasadnić ich własną pozycję i świętą wojnę. w 1619 roku. lecz Turcy odzyskali wyspę w 1479 roku i zakon praktycznie zniknął. Faktycznie dwie galery służyły w Tunisie w 1574 roku.

jako że joannici skutecznie panowali na wodach od Tunisu do Kalabrii. ile raczej zdobywanie łupów. ukończony dopiero w 1794 roku. ale znaczących epizodach. zaatakowali Korynt w Grecji i Kerken-nę z wybrzeża tune2yjskiego. Ludność Malty i Gozo w ciągu 100 lat prawie się podwoiła. Współpracowali z Wenecją w obronie Krety w latach 1645-1669. Joanniiii Zakony rycerskie 1312-1798 376 ci wytrzymywali ich agresję. byli względnie dobrze traktowani i zadowoleni. od około 49 500 w 1680 roku. i fortyfikacje. Ostatnią większą konstrukcją w tym prawie nieustannym programie budowy był Fort Tigne. które stały się zbyt kosztowne. sprawiały wrażenie. weneckim i innych. znane jako okręty liniowe. jak gdyby chroniły rządzących ogarniętych paniczną trwogą przed najazdami. do 91 000 w 1788 roku. W 1611 roku. dlatego też pod Lepanto w następnym roku zakon mógł wystawić jedynie trzy inne. gospodarka stała się bardziej różnorodna w miarę szybkiego powiększania portu. aby utrzymać równowagę sił na Morzu Śródziemnym. lecz do XVIII wieku wojna na morzu. Pewien element niebezpieczeństwa zawsze istniał. Ich celem było nie tyle zabijanie czy zatapianie. Zamiast tego Malta zrobiła wiele. jak przed nimi mieszkańcy Rodos. objęły ostatecznie większą część wyspy. W 1705 roku joannici wprowadzili jako uzupełnienie galer wiosłowych ciężkie żaglowce. która skończyła się w 1718 roku. wraz z samym zagrożeniem osmańskim. zanim mogli otrzymać awans. Te statki wojenne były opłacane ze specjalnych fundacji. Fortyfikacje wymagały dużego nakładu finansowego i lokalnego opodatkowania. La Yaletta stała się wspaniałą szkołą dowódców marynarki. o których ciągle twierdzono. podobnie jak w całej zachodniej Europie. francuskim. Mimo że istniało pewne niezadowolenie z rządów.zaatakowane. a rycerze musieli przypuszczalnie odsłużyć na nich cztery sześciomiesięczne okresy. Sukces pod Lepanto nie zniszczył potęgi tureckiej. Na przykład w 1570 roku zdobyto trzy ich galery. w rzeczywistości Turcy podbili Cypr w 1571 roku. Galery maltańskie i toskańskie cały czas żeglowały przeciwko Osmanom. w czasie wojny sprowokowanej przez atak joannitów na konwój egipski. lecz ostatnia większa kampania joannitów na wodach Lewantu miała miejsce w czasie wojny tureckiej. co jest dowodem na ich skuteczność. Te osiągnięcia były chronione nieustającą interwencją dyplomatyczną na dworach papieskim. Po tej bitwie wielkie mocarstwa już nigdy więcej nie wystawiały olbrzymich flotylli składających się z galer. nowych miast. szpitali i kwarantanny oraz dobrze ulokowanej składnicy handlowej. a w 1574 odbili Tunis. Doki i arsenały stanowiły wsparcie dla większych kampaniii morskich. Wojny . na przykład. znalazła się w zaniku. okupu i niewolników. Niektórzy z nich zostawali oficerami we flocie francuskiej. z drugiej strony natomiast Turcy przeprowadzili mary atak na Maltę w 1614 roku. że wymagają unowocześnienia. joannici też ponosili straty. Losy są zmienne. to Maltańczycy. gdzie joannici byli istotnie często obecni w służbie świeckiej. Osiągnięcia wojskowe Malty były oparte na niezliczonych mniejszych. lecz zapewniały miejscowej ludności ochronę i zatrudnienie.

W latach 1526-1612 kapituła Detal z anonimowego osiemnastowiecznego obrazu: zdobycie trypolitańskiej capitany przez flotę maltańską. zmusiły joannitów do pohamowania działań w Lewancie i zmniejszyły ich zdobycze. pod sam koniec. odbyło się pod wodzą joannitów. chociaż często nie w praktyce. Joannici wzięli udział w wielu większych szesnastowiecznych kampaniach i w wojnach turecko-weneckich. przedstawia wiosłową galerę z trzema flagami. w miarę jak działania przeniosły się z Trypolisu na Peloponez. Na przykład w 1749 roku zaatakowano Oran. Maltańscy żeglarze i inwestorzy w pełni uczestniczyli w wyprawach. Jej okręty działały wzdłuż wybrzeży Ma-grebu. kiedy w kwietniu 1798 roku zdobyto pod Gozo okręt tunezyj-ski. lecz także służyli na nich. Jak w przypadku Rodos. Dopiero po kryzysie 1792 roku korsy na krótko odżyły. Ich pole administracji. Rosjanie zniszczyli osmańską potęgę morską w 1770 roku. Rosnąca przewaga Francuzów. gdzie napotykały kontrakcje berberskie w trakcie konfliktów niekiedy przenoszących się na wody Atlantyku. lecz po 1580 roku skupili się na kor-sie. które trwały w latach 1645-1718. dwóch liniowców i dwóch fregat. ograniczona do ataków na statki niewiernych. Z 483 znanych osiemna-stowiecznych wypraw około 183. Korsa maltańska nie była czystym piractwem. Podobnie jak jej północnoafrykańscy odpo-wiednicy. raczej rządzili na morzach i pacyfikowali. Do roku 1675 w Lewancie ciągle działało kilkudziesięciu aktywnych korsarzy. zależało przeważnie od mistrza. Rodos i Cypr.morskie kończyły się do czego znacznie przyczynili się joannici. popierając zachodni handel. bo nie udzielano pozwoleń na działania w Lewancie. flota joannitów ciągle składała się z czterech galer. który joannici wprowadzili w 1705 roku. lecz od tego czasu aż do 1740 ta liczba spadła do kilkunastu. czyli 38%. wyprawy korsarskie były korzystne dla zatrudnienia i gospodarki. Nie była też standardowym korsarstwem licencjonowanym przez władzę państwową w ramach prawnych zasad. . i ściśle regulowana przez specjalny trybunał. teoretycznie. Do tego czasu joannici. pozwoliła joannitom i innym inwestować w pirackie wyprawy przez zbrojenie statków i podział zysków otrzymanych z łupów i okupów. który otrzymywał 10 procent łupów. Instytucje joannitów pozostały statyczne. lecz zakon ciągle prowadził użyteczną działalność. jednak niebezpieczeństwo pozostało. Była to raczej forma świętej wojny. z ich porozumieniem z Turkami. Malta zamieniała się w państwo korsarskie. która była capitaną eskadry joannitów oraz (pod żaglami) okręt liniowy należący do typu. ze znacznym powodzeniem. zamiast prowadzić moralnie uzasadnioną wojnę religijną. Często powtarzające się ataki na statki weneckie doprowadziły do konfrontacji dyplomatycznych i konfiskaty wpływów joannitów z ich przeoratu w Wenecji. które rozciągało się daleko poza wyspę państwa zakonnego. ale bez różnic religijnych. później bywało nawet mniej. podczas gdy joannici nie tylko finansowali okręty. Dokonywana za zezwoleniem mistrza. szczególnie przez zmuszanie poddanych osmańskich do szukania bezpieczeństwa pod flagą chrześcijańską. Na Morzu Egejskim i w Lewancie zdobywano wielkie łupy. lecz działania wojenne nigdy nie miały całkowicie wygasnąć.

Szczególnie przy mianowaniach szeroko rozpowszechniły się interwencje papieży. od których zależało ich przetrwanie. syn bratanka mistrza joannitów. Manoel Pin-to de Fonseca został przyjęty do zakonu w wieku dwóch lat. . Jednak joannici bez wątpienia popadli w dekadencję. komandorii i wpływów. Król w skandaliczny. Jana l'Eveque de la Cassiere. kiedy w końcu kryzys finansowy okazał się nieodparty. Został przywrócony na urząd dopiero po większym przewrocie i wizycie w Rzymie. Ne-potyzm był nieunikniony. w skrajnym wypadku. trzymali się instynktownie ziem. Monopol południa Francji na obsadzanie stanowiska mistrza upadł w 1374 roku. otrzymał komandorię Lagny-le-Sec w wieku 3 lat w 1692 roku i ciągle posiadał ją l Zakony rycerskie 1312-1798 378 w chwili swej śmierci 82 lata później. uchylanie się od obowiązków i inne nadużycia. rycerze byli w zdecydowanej przewadze. ten pierwszy rządził przez około 46 lat. Pozostali silni w Aragonii i w Czechach. jak Włosi i Francuzi. Francuzi.Pinto przez 32 lata. dopuszczające kumulowanie stanowisk. odgrywających ważną rolę w podkopywaniu morale wszystkich zakonów rycerskich. sposób ingerował w przeorat we Francji i ogólnie system awansów rozwinął się w skomplikowane biurokratyczne współzawodnictwo. Antonio Manoel de Yilhena i Mano-el Finto de Fonseca. we Włoszech i w cesarstwie. którzy nigdy nie przeszli poważnej reformy. Wybór władcy na całe życie zapewniał ciągłość.generalna zbierała się przeciętnie raz na sześć lat. W 1700 roku ciągle istniało około 560 komandorii we Francji. ich mistrzowie starali się nawet uniezależnić. stali się jeszcze bardziej autokratyczni. lecz od 1631 do 1776 roku. z trzema z siedmiu prowincji joannitów. dobieranie komisji czy wybór rycerzy wedle swej własnej władczej łaski. Następnie mistrzami byli zarówno Hiszpanie. Wielkie dochody mistrza i patronat umożliwiały mu zdobycie wpływu. ten drugi . W ten sposób mistrz mógł stać się nadmiernie autokratyczny. w niektórych częściach Niemiec i we Włoszech. którym nie udało się oprzeć naciskom ze strony władców i innych osób. lecz system starszeństwa sprzyjał długowiecznym i tworzył na wyższych szczeblach administracji gerontokrację. na Półwyspie Iberyjskim. Adriena de Wignacourt. acz nieprzeparty. Joannici. Takie zachowanie doprowadziło do usunięcia w 1581 roku mistrza. Do 1583 roku. kiedy z około 2000 braci zostało tylko 150 komandorów i 150 kapłanów. stabilność i nie dopuszczał do przekazania sukcesji dziecku lub kobiecie. a zmarł jako mistrz w wieku 92 lat. szczególnie w Neapolu i na Sycylii. w XVIII wieku dwóch Portu-galczyków. nie odbyło się żadne spotkanie. który niezręcznie próbował ograniczyć bezprawne zachowanie wśród braci.

aby ta nie stworzyła destabilizującego elementu dynastycznego w rządzie zakonu. Ci ludzie znali się nawzajem jako członkowie rozległego wielonarodowościowego klubu. gdzie założył szkołę dla biednych dzieci. Wielu z nich miało bliskie i wpływowe rodzinne i polityczne kontakty z władcami i dworami w swych rodzimych prowincjach. którzy byli bardzo oczytani i aktywni w zachodniej Europie czy nawet tak daleko. jak w Rosji lub Ameryce. która była tak praktyczna. Jak we wszystkich zakonach. ogólna proletaryzacja sztuki wojennej i powstanie niearystokratycznej służby biurokratycznej na dworze. lecz na Malcie. dyplomatycznych. zamknięta klasa oligarchiczna. Biblioteka w La Yaletcie odzwierciedlała zakres tej kultury. który w czasie pobytu na Rodos zbierał klasyczne rzeźby. W rozdrobnionej politycznie Italii joannici pomogli zachować prowłoską klasę szlachty. śluby joannitów były interpretowane swobodniej i coraz bardziej . jak wcześniej w Prusach i na Rodos. lecz uderzająco podobne do krytyki. nowoczesnych zainteresowaniach i talentach wojskowych. Dostęp do niego ograniczali przez pomysł kontroli rodziny nad komandorią w ius patronatus i jeszcze sztywniejszy system dowodów szlachetnego urodzenia. Szlachta z wczesnego okresu nowożytnego była często dobrze wykształcona. Joannici cieszyli się znacznym prestiżem na Zachodzie. która powtarzała się w XIV wieku i wcześniej. Mimo rzeczywistych wad instytucjonalnych. Wczesny przykład to humanista Sabba di Castiglione. Osiemnastowieczne oskarżenia o wysoki poziom życia. którą łączyło urodzenie i zwyczaje oraz wspólne doświadczenie szkolne w konwencie maltańskim.Prawie wszędzie habit maltański z krzyżem z ośmioramienną gwiazdą nadawał najwyższy stopień szlachectwa. europejska arystokracja nie tylko wykorzystywała zakony rycerskie do określania i obrony własnego statusu. Liczba braci wzrosła w owych czasach z 1715 w 1635 roku do 2240 w 1740 roku. jak i teoretyczna. która przeżyła w stanie krańcowego anachronizmu. pochodząca spoza państwa zakonnego. usiłując uniemożliwić nowszym szlachcicom czy patrycjuszom wstępowanie do zakonów i w ten sposób trzymać ich z dala od swoich komandorii i beneficjów. naukowych i artystycznych. Stopniowe odejście od konia w stronę galery. której honor i ideały rycerskie symbolizował przestarzały miecz. ostatecznie wsparcie i czasami niszczące wtrącanie się Rzymu przez cały czas wpływały na politykę joannitów. ludzi. wszystko to zmierzało do zepchnięcia na margines starszej szlachty. Joannici przyciągali do wstępowania ludzi o wybitnych i szerokich. następnie został wysłany jako ambasador do Rzymu i wycofał się do swej komandorii w Faenzie. joannici nie uosabiali chylącej się ku upadkowi średniowiecznej idei. Kiedy w ożywionych debatach ponownie określano i modyfikowano koncepcje szlachectwa. Jurysdykcja papieska nie stanowiła więzi jedynie teoretycznej. w dużej mierze nie pozwalała rodowitej maltańskiej elicie na wstępowanie do zakonu. niemoralność i bezczynność nie zawsze były nieuzasadnione. W zakonie krzyżackim i u joanni-tów korporacjonizm szlachecki funkcjonował w przeoratach i prowincjach poza ich państwami zakonnymi.

nabycie posiadłości w Kanadzie i zdobycie Korsyki. przeważnie dzierżawiąc swoje komandorie jako jednostki gospodarcze. Dzięki temu Malta utrzymała ścisły związek ze współczesną myślą. gdzie dochodziło do symbiotycznej wymiany między przeoratem a konwentem. Wszystko to częściowo pokrywało się z podtrzymywaniem rycerskiej funkcji Malty. wskazującego na symbol suwerennej władzy. Przedstawia portugalskiego mistrza Manoela Finto de Fonseca. podległych im. Szukali ścieżek. zakon zainteresował się tak desperackimi projektami jak te. lecz skuteczna obrona przed epi-skopalną jurysdykcją zwolnień braci i. Niektórzy joannici czynnie zaangażowali się w dobroczynność. że mistrz obawiał się powstania ludności państwa zakonnego. a nawet masonerii wśród braci-rycerzy maltańskich wzmogło niezadowolenie z ancien regime'u. którą rozwinęli we Francji w XVII wieku we współpracy z jezuitami i innymi nowoczesnymi ruchami. iż pojawienie się oświecenia. którymi religijna osoba nie będąca kapłanem mogłaby postępować za powołaniem jo-annitów. które pociągały za sobą przymierza z Rosjanami. Grupa maltańskich szlachciców upierała się przy negocjacjach i wydaje się. stworzenie przeoratu w Polsce. z ich często dobrze zarządzanymi posiadłościami i lasami. założenie kompanii etiopskiej. Trzy prowincje francuskie. Karola de Fourneau de Cruquembourg. niektóre wojska maltańskie nie chciały walczyć. reformatorskiego soboru w Trydencie. odchodzono od wspólnego życia liturgicznego w komandorii. dochodziło do odosobnionych wypadków buntu i sabotażu. być może niesłusznie. opiekę i misje oraz w wykup chrześcijańskich jeńców z rąk muzułmańskich i w ówczesne dzieła pobożne i duchowe. w La Yaletcie panowała panika i bałagan. iii hiszpańskich odmówiło walki. który stużyl przeciw Turkom i zmań na Malcie w 1593 roku. papieskimi inkwizytorami i przedstawicielami maltańskiej ludności i kleru. Kiedy zniknęła wojskowa funkcja zakonu. przede wszystkim. Na górze szkicu widzimy osiem nazwisk z rodziny i tarcze herbowe dowodzące jego szlacheckich korzeni. lecz musiał je sprzedać . Jednak joannici bardzo troszczyli się o pobożność. a nie wyświęconych osób. pędzla Antoine'a de Favray. a dochody zmalały. dostarczały około połowy zagranicznych wpływów zakonu i zapewniały Francuzom większy udział w urzędach. które było zarazem uświęcone i wojskowe. Zakon nabył trzy wyspy na Morzu Karaibskim w 1651. Komandorzy byli często nieobecni. Przedstawiciele joan-nitów oczekiwali wielkiego. Zakony rycerskie 1312-1798 380 Pochodzący z 1647 roku projekt odnowienia pamiątkowego okna w Ternant w Belgii. Brytyjczykami i Amerykanami. z 1747 roku. Dowodem na istnienie tej wymiany było. ku czci joannity. Krótko przedtem w zakonie pojawiły się oznaki powszechnego niezadowolenia. Mistrzowie często kłócili się z biskupami. które uwolniono w Trydencie.Wspaniały portret Wywyższenie władzy. Mogli gromadzić znaczne bogactwa osobiste i po śmierci umieszczać część poza zakonem. gdzie jednak problemem stała się dla nich nie ich własna wewnętrzna reforma zakonna. który rządził Maltą w latach 1741-1773.

Zakon był skutecznie chroniony w rejonie Morza Śródziemnego i nawet po 1798 roku mógł odgrywać rolę w zbrojnym konflikcie.w 1665 roku. ze statusem niemieckich książąt. jak to w rzeczywistości się stało. W 1558 roku Iwan Groźny podjął ponowne najazdy na Inflanty. miały pewnie decydujące znaczenie. Pomoc przybyła tylko od dwóch potęg nie-katolickich: Rosji i Anglii. jego rozległych ziem i przywilejów na Zachodzie. W przybliżeniu 200 do 300 braci na wyspie było Francuzami i mimo demoralizacji i braku przygotowania. Jednak w oczach wielu obserwatorów czasami aroganckie społeczeństwo arystokratycznych zakonników miało się okazać w dużym stopniu nieodpowiednie w epoce rewolucji. gdzie przez kilka wieków osoby łączące funkcje wielkiego i niemieckiego mistrza (tytułowane Hoch. nie dlatego. zwróciły się przeciwko niemu. także przeszedł na protestantyzm i zeświecz-czył państwo zakonne. lecz niektórzy bracia francuscy przejawiali zbyt wiele sympatii rojalistycznych. Kilku joannitów Zakony rycerskie 1312-1798 381 Francja i Hiszpania. które wkrótce objęły też Szwajcarię. lecz dlatego. Włochy i inne ziemie. a także przeciwko oporowi ludności Inf-lant. W 1792 roku Zgromadzenie Narodowe skonfiskowało dobra joannitów we Francji. wielu Francuzów było gotowych się bronić. Zdecydowane przywództwo i lepsza taktyka mogłyby ocalić Maltę. W międzyczasie Inflanty. lecz katoliccy bracia walczyli. Konfiskaty w 1792 roku. lecz grupy defetystów i panikarzy opowiedziały się za poddaniem. gdzie zakon ciągle kontrolował wiele miast i fortec. Francuzi korzystali pod względem handlowym z joannickiej kontroli nad s'rodkowym obszarem Morza Śródziemnego i wykorzystywali port na Malcie. Z pewnością Francuzi nie mieli interesu w usunięciu joannitów i utracie kontroli nad wyspą na rzecz wroga. który w Afryce Północnej przez kilka dziesięcioleci toczyły mocarstwa europejskie czy nawet Stany Zjednoczone. że nie można było dłużej zaakceptować podstawowych zasad państwa zakonnego. Następnie w 1561 roku ostatni mistrz w Inflantach. dwa lata później bractwo straciło Fellin (obecnie Yiljandi). Okres współczesny: Upadek funkcji wojskowej Po upadku Malty w 1798 roku zakon krzyżacki podtrzymywał minimalną funkcję wojskową. W1525 roku utracił Prusy. . Ferdynanda von Hompescha i jego braci. co potencjalnie miało zgubne konsekwencje finansowe. nawróciły się w dużym stopniu na luteranizm. w 1798 roku Napoleon napotkał niewielki opór i wywiózł niezdecydowanego mistrza niemieckiego. największe podpory zakonu. że Maltą nie można było rządzić czy jej bronić. a nawet protestanckich częściach właściwych Niemiec. Po 1525 l roku główna siedziba niemieckiego mistrza znajdowała się w Mergentheim we Frankonii. a niektórzy rewolucjoniści w Paryżu byli zbyt dogmatyczni. części Inf lant przyłączono do Polski. z uważanej za niezdobytą Malty. Gotthard Kette-ler. szczególnie z prawosławnymi Rosjanami.und Deutschmeister) sprawowały rządy na niewielkim barokowym dworze. lecz utrzymał posiadłości i dochody w wielu katolickich.

co stało się jedynym w swym rodzaju. inny w 1622 roku dla floty galer krzyżackich nad Dunajem. Zakon krzyżacki utrzymywał stary mechanizm kapituł generalnych i dokładnych dowodów szlachectwa. jak i jako oficerowie austriaccy. a w 1668 roku odbył niewielką i nieudaną wyprawę. kilku straciło życie w wojnach tureckich. W 1658 roku powstał projekt łączonych działań z Wenecją i Maltą. i o kompromisach z protestantami. nie mając własnego budynku. którzy często byli członkami austriackiego domu panującego. a nie członkowie zakonu rycerskiego. pracy w biurokracji Mergentheim czy karierze w regularnej armii. W 1664 roku mistrz. czyli ponad połowa.przynajmniej 362. zwłaszcza w Prusach. Po 1606 roku wszyscy krzyżaccy bracia-rycerze mieli odbywać trzyletnią służbę wojskową. trójwyznaniowym zakonem. chcąc walczyć z nimi na Krecie. a następnie przeniósł się do Austrii. a nie zakonu rycerskiego. Sporo dyskutowano o żądaniach terytorialnych. faktycznie służyli oni raczej jako człon382 Zakony rycerskie 1312-1798 kowie cesarskiego dworu. w latach 1618-1809.Były mistrz stał się dziedzicznym świeckim księciem Kurlandii i Semigalii (obszary przy obecnej granicy litewsko-łotewskiej). Stefana i zakony hiszpańskie. do Wiednia. Kiedy poczynając od 1595 roku Maksymilianowi Habsburgowi udało się wysłać parę osób przeciwko Turkom. Wielki nacisk kładziono na starą tradycję i arystokrację niemiecką. W XVII i XVIII wieku rycerze krzyżaccy wymagali udowodnienia 32 pokoleń szlachectwa. lecz pod rządami mistrzów. Działania wojskowe braci krzyżackiej stały się w drugorzędne. krzyżacy okresowo przedstawiali plany obrony jakiejś fortecy czy nawet przeniesienia całego zakonu i walki z niewiernymi na granicy węgierskiej. co okazjonalnie czynili w XV wieku. lecz w rzeczywistości mogli się zajmować zarządzaniem komandoriami. i podtrzymywali śluby celibatu. na 717 znanych braci-rycerzy -184 pochodziło z Franko-nii . Zawstydzeni być może przykładem szlachetnie urodzonych niemieckich kolegów. . Chociaż na mniejszą skalę niż zakon św. służyli jako jednostka armii cesarskiej. Johann Kaspar von Ampringen. Mergentheim nie było państwem zakonnym. ufortyfikowali się przeciwko pogańskim Prusom na wielkim drzewie. Od 1696 roku mistrz finansował regiment. Niektórzy bracia odwoływali się do starej średniowiecznej tradycji Baumburg "drzewazamku" w Toruniu. szczególnie od 1595 roku Maksymiliana Habsburga. Zakon przetrwał w Mergentheim do 1809 roku. poprowadził kontyngent przeciwko Turkom na Węgrzech. opłacani zarówno przez komandorie. Do 1577 roku cały zakon krzyżacki zredukowano do 171 braci. działających na Malcie. gdzie bracia najprawdopodobniej przekroczyli Wisłę i. Część braci wypełniała swe exertitium militare w miastach garnizonowych na granicy osmańskiej. w tym. którzy przejęli wiele komandorii. cieszyło się niezależnością niemieckiego księstwa. W 1699 roku było tam jedynie 94 rycerzy i 58 księży. W1740 roku bili się w wojnie austriacko-pruskiej. Od 1648 roku luteranie i kalwini mieli równe prawa. w ciągu 192 lat. w którym bracia. służyło jednocześnie jako oficerowie w armii. lecz jako przedstawiciele księstwa niemieckiego. a 89 z nich zostało generałami.

raczej. W 1625 roku trzy zakony ciągle liczyły ogółem 1452 braci. Zaraz potem obowiązek został powszechnie zamieniony na zapłatę. W końcu batalion wysłano do zwalczenia buntu Katalończyków przy granicach hiszpańskich. Jakuba. z zasobami i siłą ludzką poza Austrią. protesty i usprawiedliwienia. W 1775 roku trzy regimenty. Wysyłali zastępców na własny koszt. było po ślubach. Zakony hiszpańskie stały się dużo mniej aktywne pod względem wojskowym. lecz szlachta zarzuciła wojenne zwyczaje. płacąc grzywny czy po prostu unikając poboru. napotkała powszechne uniki. ich struktura przestała pełnić jakąkolwiek użyteczną funkcję. jak w przypadku krzyżaków. Królewska Rada Zakonów cały czas broniła pewnego monopolu urodzenia i honoru. Zakon utrzymywał regiment. nadając członkostwo całkowicie nieodpowiednim kandydatom. Hiszpańskie zakony stały się archaiczne. Zakony kastylijskie przetrwały jako spore źródło dochodów i patronatu. utrzymywane przez Alcantarę. stojąc w obliczu wojny francuskiej wielokrotnie wzywał braci do wypełniania wojskowych obowiązków. przez system sztywnych dowodów. św. zapewniła mu pewien stopień niezależności. Zakony portugalskie rozwiązano w latach 1820-1834.również został wchłonięty przez zasadniczo świecką armię. należało do zakonu św. którzy walczyli z chrześcijańskimi wrogami domu austriackiego. przedstawione na akwareli z ok. żeby walczyć w obronie własnego kraju. obowiązkiem była obrona domen świeckiego władcy. w którym wielu braci-rycerzy służyło jako część cesarskiej armii Habsburgów. lecz jego niemiecka baza. W latach 1637-1645 Filip IV. Służba batalionu zakonnego nie była prawdziwą służbą związku religijnego. i służyło. potrzebnych do wstąpienia w szeregi bractwa. Jakuba i Montesę wystawiły zaledwie 468 ludzi do oblężenia Algieru. zbyt chora czy niechętna. zbyt stara. jak gdzie indziej. . do określenia instytucjonalnej formy kasty szlacheckiej. czyli jedenaście procent. 949 z nich. 1725 roku. reszta braci była zbyt młoda. a korona. w tym z zakonu Montesa. by utworzyć batalion zakonów rycerskich. co zapewniło przeżycie dużej liczbie sług królewskich. a maZakony rycerskie 1312-1798 383 Ćwiczenia fizylierów służących w piechocie w regimencie zakonu krzyżackiego. czyli blisko dwie trzecie. W 1640 roku zebrano 1543 wojskowych. lecz jedynie 169.

w dużym stopniu trwające dla samego trwania. która potrzebuje jego opieki i że on sam jest również zbyt biedny. Zakony czysto narodowe i niektóre narodowe przeoraty czy inne lokalne sekcje wielonarodowych zakonów były . to obrona Rodos i Malty oraz opór zakonny stawiany Turkom.które liczyły się. zakony dostarczyły tylko kilka z 208 chrześcijańskich galer pod Lepanto w 1571 roku. Po XVI wieku sami joannici podtrzymywali pozytywną strategię wojskową.oraz tam. Jednak cesarz bizantyjski Manuel II napisał około 1409 roku: "Niech nikt nie uważa. wielu z nich może się zebrać z całego świata." Były naturalnie osoby niechętne pełnieniu służby. okazały się większymi osiągnięciami. Reszta zakonów starała się głównie przetrwać jako arystokratyczne korporacje. że jego brat ma wielką rodzinę. aby wybrać nazwiska czterech. Inne zakony wniosły mniejszy czy pośredni wkład w poczynania lokalnych władców. że służył już przeorowi 10 lat w Rzymie. W bardziej współczesnym świecie zakony rycerskie przetrwały tylko tam. jak regionalny zakon może. patrząc na małą liczbę galer stacjonujących pod Rodos. które to majątki ostatecznie stały się źródłem dochodu. gdy kolonizowali i chrystianizowali niemiecki wschód . Jeśli uczestnictwo zakonu w okazjonalnych wyprawach krucjatowych i w hiszpańskiej rekonkwiście miało ograniczony zasięg i jeśli sukcesy krzyżaków . że siła joannitów jest nikła i słaba. Pod koniec ten przypadek dotyczył jedynie joannitów i. gdzie mogły znaleźć wojskowe powody do utrzymania posiadłości położonych gdzie indziej. Udział zakonów rycerskich w świętej wojnie wiatach 1312-1798 zależał od jakości i skuteczności ich sprawowania się w walce. zakonu krzyżackiego. a nie od liczebności braci.ostatecznie przeszły do historii. którzy je kontrolowali. Twierdził. mogłoby to przynieść ujmę zakonowi. Kiedy w 1411 roku sześciu joannitów z przeoratu w Wenecji spotkało się pod Treviso. Angelo Rossi próbował różnych wykrętów. chociaż zakon św. aby tam jechać.jatki wszystkich trzech zakonów kastylij skich zostały ostatecznie skonfiskowane w 1835 roku. gdzie są rozproszeni. w bardzo niewielkim stopniu. determinowaną przez ich własne władze. Stefana wykazał. z powodzeniem wykorzystywać tradycję krucjatową i uczucia arystokracji do celów wojskowych i morskich. pod starym i inteligentnym kierownictwem.w formie dziwnych. z których przeor miał wybrać jednego do wysłania na Rodos. że w latach 1312-1798 nie doszło u nich do żadnej zasadniczej zmiany. Interesy narodowe zawsze zmierzały do obejścia ideałów krucjatowych. Jedynie joannici mogli twierdzić. że jest zaangażowaZakony rycerskie 1312-1798 384 ny w przewlekły proces. a gdyby go przegrał pod swoją nieobecność. jeśli zechcą. pół-świeckich teokracji . gdzie mogły sobie zapewnić i utrzymać własną bazę terytorialną . Na przykład.

okazało się najbardziej udane. Rozwiązanie wybrane przez joannitów. przedstawia go odzianego w orientalny płaszcz i turban. zwany Klubem Dywanu. Portret w domu sir Francisa. kiedy bracia obawiali się opuścić Rodos. która zaczęła się w 1792 roku. konfiskaty i represje po 1792 roku dokonywane przez rewolucję i Napoleona. skazanego na zniknięcie. Listy lady Mary Wortley Montagu (1689-1762). lecz ciągle zależało od zachodnich przeoratów. i zmienili swe projekty dopiero pod wpływem szczęśliwego przybycia wpłat z Anglii. archiwom i kronikom. Można było zatem spojrzeć na Wschód nieco spokojniej. wywodząca się z różnych państw. zarezerwowany dla takich osób jak elegancki sir Francis Dashwood (1708-1781). zakony ledwie ukierunkowywały agresywne instynkty klasy wojskowej w stronę religijnej formy działań wojennych. w Surrey. chociaż otrzymali wsparcie finansowe. żony brytyjskiego ambasadora na dworze osmańskim w Stambule. Poza bardzo wąskim marginesem w cesarstwie Habsburgów. która opisała szczegóły życia tureckiego. Po 1798 roku zakony przetrwały w dziedzinach nie-wojskowych. aby podtrzymać zbiorowey ideał chrześcijańskiej świętej wojny. dzięki swym budowlom i dziełom sztuki. pretendujących do sukcesji po templariuszach. istniały też niezliczone plany ich odbudowy i odrodzenia. zarówno jako ponadnarodowa siła polityczna. Istniał klub. Zakony rycerskie zrobiły coś. chociaż krzyżacy oraz zakony hiszpańskie i portugalskie cały czas czyniły ograniczony wkład w narodowe armie i floty. raz jedynie jako arystokrytycz-nych bractw. czyli marynarka oparta na wyspiarskim państwie zakonnym. Chociaż szczególnie Malta ciągle w pewien sposób przyciągała wojowniczo usposobione osoby.wcielane czy przejmowane przez świeckie państwo. Stało się to jasne w 1413 roku. Uprowadzenie z seraju (rok 1782) i popularność przekładów Księgi z 1001 nocy. iii 14. Zakony rycerskie były częścią antien regime'u. w West Wycombe Park w Buckinghamshire. Przykładem mody na orientalizm jest opera Mozarta. a joannici byli w swoich czasach prekursorami w działaniach. jak i jako kosmopolityczna organizacja medyczna. . Tak osiemnastowieczne ogrody w Painshill. to znowu w pozornej formie masońskich i ezoterycznych grup. w rzeczywistości zakończyły żywot zakonów jako jednostek wojskowych. przedstawiają sobą turecki namiot. a przede wszystkim dzięki swej działalności opiekuńczej i działaniom medycznym. zyskały dużą popularność po opublikowaniu w 1763 roku. Obraz krucjat w XIX i XX wieku ELIZABETH SIBERRY Po pokoju w Karłowicach w 1699 roku ustało bezpośrednie zagrożenie atakiem tureckim. Jeszcze raz stało się to oczywiste po końcowej konfiskacie. który przebywał w imperium osmańskim. Objęła ona nawet styl projektowania ogrodów. z podpisem El Faąuir Dashwood Pasha. Księża zakonni i konwenty żeńskie czasami przetrwały. Wojskowy byt zakonu znikał wraz z nim.

w zakładaniu dużej liczby naukowych towarzystw orientalistycznych. a szkocki historyk Wiliam Robertson opisał ruch krucjatowy jako "szczególny pomnik ludzkiego szaleństwa". Logicznie jest zacząć od tych. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo wyróżnienia szczególnego tematu i przez to nadmierne uwypuklenie go. rzuca światło na współczesne sposoby postrzegania zarówno Bliskiego Wschodu. jednak wydaje się. pisarz angielski. uzbrojonych w przewodniki. jak i średniowiecza. lecz ogólnie widzieli go raczej przez różowe okulary. jest traktowanie krucjat jako zjawiska historycznego i źródła ob386 Obraz krucjat w XIX i XX wieku razowania. że krucjaty "nie posunęły naprzód dojrzałości Europy. kierując na zewnątrz energię. Tak więc Edward Daniel Clarke. którzy obserwowali Ziemię Świętą bezpośrednio. podróżowanie stawało się bezpieczniejsze i łatwiejsze. warte jest zachodu. Edward Lear i Jean--Leon Geróme. kulturą i religią znalazło odbicie w serii monografii oraz. którzy odwiedzili sławne miejsca wspomniane w Biblii. począwszy od lat dwudziestych XIX wieku. Przykłady to francuscy poeci . W XIX wieku. Anthony Trollope.Alphonse de Lamartine i Gerard de Nerval. że osiemnastowieczni historycy mieli raczej sceptyczne spojrzenie na krucjaty. Główne zainteresowanie skupiało się bez wątpienia na miejscach wspomnianych w Biblii. że miał on pewne korzystne skutki. chociaż przyznawał. Nadszedł okres wycieczek. który negocjował w 1858 roku porozumienie z Egiptem w imieniu swych pracodawców z poczty brytyjskiej. lecz ją zatrzymały". Edward Gibbon napisał. zaangażowanego w walkę z egzotycznym muzułmańskim przeciwnikiem. ukazujące rozwój tego tematu na wiele różnorodnych sposobów i w różnych celach. w miarę upływu czasu. Ogólniej rzecz biorąc. więc wezbrał potok podróżnych. że wielu podróżników było także świadomych spuścizny krucjatowej. W skład sił napoleońskich wchodzili inżynierowie i uczeni. . jako zamanifestowanie chrześcijańskiego rycerstwa. Wkrótce potem napłynął tam regularny strumień topografów. Wydaje się. Zainteresowanie muzułmańską historią. Aspektem. Lista jest ogromna. artyści Davis Roberts. który jednak nie został rozpatrzony szczegółowo. zgodne z ich postawą wobec średniowiecza i koncepcji rycerskości ogółem wziąwszy. To rozwijające się zainteresowanie Bliskim i Środkowym Wschodem zostało zbadane i opisane przez innych. których badania zostały opublikowane. i zapisywali na różne sposoby swoje wrażenia. Komentatorzy dziewiętnastowieczni nie byli bezkrytyczni wobec przejawów ruchu krucjatowego. Wolter i Da-vid Hume byli podobnie niechętni krucjatom.Egipska kampania Napoleona w 1798 roku pobudziła dalsze zainteresowanie Wschodem. którą korzystniej byłoby zużyć na miejscu. artystów i pisarzy. Nie wszyscy mieli zrozumienie dla ruchu krucjatowego. jednak przeanalizowanie obrazów krucjat z XIX i początków XX wieku. takie jak rozwój handlu i miast włoskich. W swym dziele Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego.

i wysłuchiwał historii o swym przodku. łańcuch i miecz Gotfryda z Bouillon.. że mało miał sympatii czy zrozumienia dla muzułmanów. opublikowanych w 1812 roku. Nie ma również żadnego dowodu. które czytała mu jego matka. ślubował. którzy kwestionowali moralność czy sprawiedliwość krucjat.7 października. gdy mieczem Gotfryda z Bouillon przy Grobie Zbawiciela pasowano go na Kawalera Orderu Świętego Grobu. że zawsze znajdowali oni upodobanie w niszczących działaniach. że wszystko u mahometan jest barbarzyńskie i przypisywanie chrześcijanom w tym okresie większego wyrafinownia niż w rzeczywistości posiadali. który. by wierzyć. iż ta ceremonia stała się nieomal starym punktem wizyt co znamienitszych Europejczyków. Francuski pisarz i historyk. . W Jerozolimie przeczytał Jerozolimę wyzwoloną Tassa. j ak się ich nazywało. Jej kluczowymi elementami były ostrogi. Chateaubriand.w swych Podróżach do różnych państw Europy. doczekał się wielu wydań i tłumaczeń i był traktowany niemalże jako podstawowe źródło. aby odzyskać Święty Grób spod "panowania niewiernych". a swego ostatecznego celu .. Gotfrydzie IV z Chateaubriand.Itineraire de Pańs a Jeru-salem ("Podróże z Paryża do Jerozolimy"). Jeśli poświęcić historii odpowiednią uwagę. byli w rzeczywistości bardziej oświeceni niż ich najeźdźcy. Z opowies'ci innych dziewiętnastowiecznych podróżników do Jerozolimy można wysnuć wniosek. był w jego czasach szalenie popularny. które określano jako najpow-szechniej czytane dzieło na temat Palestyny. Jako dziecko Chateaubriand słuchał baśni o rycerzach. Azji i Afryki. który udał się na krucjatę u boku Ludwika IX. Kiedy już nim został. spokojnie paląc fajki wodne czy pijąc sorbet. Punkt kulminacyjny pieliii 387 Obraz krucjat w XIX i XX wieku grzymki Chateaubrianda nastąpił. skomentował: "Powszechnym błędem jest przypuszczanie. Mało co przewyższyło perfidię i haniebne postępowanie chrześcijan w czasie wojen w Ziemi Świętej". napisane na początku XPX wieku.Jerozolimy . Jego dziennik jest przepełniony aluzjami do ruchu krucjatowego: "Udaliśmy się do Jeruzalem pod sztandarem ze znakiem krzyża. wyjechał z Paryża w lipcu 1806 roku. Chateaubriand krytykował tych. to może się okazać. w całkowitej nieświadomości treści składanych ślubów i obietnic". Późniejszy obserwator skomentował. iż te pełne emocji ceremonie odbywały się "w zasięgu słuchu muzułmańskich effendich. który z wyobrażeniami. Nowo pasowani rycerze wydawali później na swój koszt przyjęcie. W muzułmańskim mies'cie nie było to pozbawione ironii. Wydaje się. dotarł do Konstantynopola we wrześniu. że jest gotów w pełnym rynsztunku dołączyć do współwyznawców-rycerzy. którzy siedzieli w przejściu. uczuciami i celami właściwymi dawnemu pielgrzymowi udał się w podróż do Ziemi Świętej". Może będę ostatnim Francuzem. Po powrocie do Francji napisał sprawozdanie ze swych podróży . W ciągu trzech lat doczekało się trzynastu wydań. opublikowane w 1811 roku. Jednakże na ogół krucjaty widziano w korzystniejszym świetle. że Saracenowie. szesnastowieczny poemat epicki o pierwszej krucjacie. jak się wydaje.

Jednakże decyduje się odrzucić powab doczesnych majętności i pozycji społecznej. aby odzyskać Jerozolimę z rąk tych. Człowiek jest prawdziwie wspaniały tylko wtedy. który wziął udział w krucjatach i ponoć ocalił życie Ryszardowi Lwie Serce. a teraz.żadna ze wszystkich kling rdzewiejących w rodowych salach Europy nie jest w stanie wywołać takich wizji niezwykłego przeżycia w mózgu tego. Mówi mu o Bald-winie i Tankredzie. odwiedził Stambuł.. zamiast odbyć trzecią krucjatę. Lawrence'a templariuszy i.E. o wspaniałym Saladynie i wielkim Ryszardzie Lwie Serce". wśród kostiumów maskaradowych w czasie ceremonii Mon-tem w Eton są też przebrania "bohaterów świętego grobu". noszącej podtytuł Nowy Krzyżowiec. W tym ostatnim mieście. zorganizowaną w 1898 roku przez Tomasza Cooka.. Odniesienia do krucjat pojawiają się także w kilku innych jego powieściach. to jednak bardzo poruszył go widok rzekomego miecza Gotfryda z Bouillon: "Żadna klinga w chrześcijaństwie nie wzbudza takiego zachwytu jak ta . sześć lat przed wyborem do Izby Gmin. oprócz sławniejszych miejsc.. to zainspirowało krucjaty. Porusza w człowieku uśpioną w duszy od lat wszelką pamięć o świętych wojnach i zaludnia jego myśli postaciami odzianymi w kolczugi. Disraeli nadal fascynował się Wschodem. Kair i Jerozolimę. których uważali za niewiernych. rozwieszonych w sali rodzinnego domu Tankreda. Disraeli lamentuje: "Ponad sześćset lat temu [Anglia] wysłała swego króla i kwiat jej parów i ludu. Po powrocie do Anglii. odwiedził także groby rycerzy krzyżowych. życzył sobie wjechać do starego miasta na koniu. Disraeli udał się w wielką podróż. Wieniec z brązu. i to stworzyło tło dla kilku jego książek. Benjamina Disraelego. Markiz Sidoni komentuje: "To nie rozsądek popchnął Saracena z pustyni na podbój świata. Jednakże w Jerozolimie cesarz odwiedził również nowo założoną niemiecką kolonię Wieniec z grobowca Saladyna. zużywa się nadmiar energii na budowę kolei". 1869) i chociaż mógł być cyniczny wobec cudów włoskiej sztuki renesansowej. wyobrażając sobie siebie samego jako krzyżowca. Bohaterem Tankreda jest młody szlachcic. położony na grobowcu Saladyna w Damaszku przez cesarza Wilhelma. który został zbudowany przez niemieckich protestantów. gdy odwołuje się do wyobraźni".Krucjaty przyciągnęły także uwagę przyszłego premiera. W powieści wyczyny krzyżowca są upamiętnione na serii gobelinów. aby pojechać na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Egiptu i Syrii.. nie można mu się oprzeć tylko wtedy. zwanej galerią krzyżowców. w tym najwyraźniej ulubionego Tcmkreda (rok 1847). Cesarz Wilhelm także podjął podróż do Ziemi Świętej. W1831 roku. Aby umożliwić cesarzowi odbycie tej drogi. Chce pójść za przykładem jedne-50 ze swych przodków. Celem podróży było poświęcenie kościoła Odkupiciela w Jerozolimie. Mark Twain... kto na nią patrzy. odwiedził pole bitwy pod Hittinem w czasie swej podróży do Ziemi Świętej (Naiwni za granicą. mur miejski w okolicy Bramy Jafy został . ostatniej części trylogii Młodej Anglii. kiedy miał 27 lat. następnie zabrany jako trofeum I wojny światowej do Anglii przez T. obdarzony wszelkimi pożytkami płynącymi z bogactwa i władzy. jego miastami i historią. kiedy działa z namiętności. Tradycyjnie ta forma wjazdu do miasta była zarezerwowana dla zdobywców. Amerykański pisarz. czy przynajmniej spadkobiercę krzyżowców. Na przykład w Coningsby.

z którego krzyżacy rzekomo oparli się Prusom w 1231 roku. red. Lawrence'a. miał rzekomo towarzyszyć Ryszardowi I w czasie oblężenia Akry. Francji. 282 (przyp. w trakcie kariery w siłach powietrznych.E. Sam Lawrence był oczywiście w pełni świadomy przeszłości krucjatowej. witają pełni zaskoczenia żona i syn. Jerzy Szwakopf. Anonimowy obraz. Romantyczna wizja grupy krzyżowców.zburzony. Siedem filarów mądrości. Wieniec został przywieziony do Anglii jako łup po I wojnie światowej. Po prawej: Powrót z długiej krucjaty. W Siedmiu filarach mądrości Lawrence napisał: "Byłem przekonany. To pojęcie opętało Lawrence'a w Arabii i później. datowany ok.M. For-ster odwołał się do pojęcia krucjaty. Napisał pracę dyplomową na temat zamków krucjatowych. i zaadaptować je do dwóch nowych czynników . ale nie przez bramę. Austrii (rok 1849) i Hiszpanii (rok 1854). że obraz został zamówiony przez Kaspara Matthausa von Wolkenstein-Trostburga. w czasie wojny tureckiej. Powyżej: Marsz krzyżowców. a fosa wypełniona. sir Robert Lawrence. Sardynii i Prus (rok 1843).E. 1825-1894. przez T.).* We wspomnieniu wygłoszonym po jego śmierci E. przel. 1811-1890. a jeden z jego przodków. . przedstawiający Turków w turbanach i legendarne drzewo-fortecę. Dla podniesienia dramatyzmu sytuacji cesarz miał na sobie ceremonialny biały mundur marszałka polnego. s. do grupy * Lawrence T. pędzla amerykańskiego pejzażysty Georga Innessa. pędzla szkockiego poety i malarza Wiliama Bella Scotta. Namalowane sceny mają podkreślać zaangażowanie zakonu w ówczesną walkę. komandora Sterzing w Tyrolu. Jamesa Firma. 391 Obraz krucjat w XIX i XX wieku ludzi opuszczających jeden kraj. i znajduje się teraz w Imperialnym Muzeum Wojny w Londynie. 1600 roku. z napisem "Od jednego wielkiego cesarza dla innego" na grobowcu Saladyna. aby dokonywać szlachetnych czynów w innym. Powracającego krzyżowca po długiej nieobecności do domu.linii kolejowych i wojsk Murraya na Synaju".. które podsunęły mi wyprawy krzyżowe i pierwsze podboje arabskie. że nowe spojrzenie na Syrię pozwoli mi skorygować strategiczne koncepcje. Tak wjechał do miasta. Pamiętniki konsula brytyjskiego.Wielkiej Brytanii (rok 1838). W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku w Ziemi Świętej zaczęto zakładać konsulaty europejskie . W Damaszku zawiesił atłasową flagę i laurowy wieniec z brązu. Herb sugeruje. Warszawa 1998.

Zauważyła także. brały swe tytuły Godefridus i Tancredus . by ich uważano za spadkobierców krzyżowców. co wrócił z Palestyny Rodzily wielkie i rycerskie dzielą Pewnie by jakaś stara prowansalska opowieść .lub refreny Minstrela. że zbrodnie krzyżowców zostały "niezmiernie wyolbrzymione". Baldwin. Ludzi w epoce wiktoriańskiej bardzo pociągały idee i nauki średniowiecznego rycerstwa. tyś żyć powinien w owych dawnych dniach. synod w Clermont był synodem francuskim. którego to tytułu domagali się jego monarcha i cesarz Austrii.od dwóch bohaterów pierwszej krucjaty. którzy nie kierowali się niskim interesem czy egoistycznymi oczekiwaniami. "perswazjami czy otwartymi prześladowaniami. Dwa z czterech tomów popularnego podręcznika rycerskości Kenelma Digby. iż jego królewski zwierzchnik był "opiekunem chrzes'cijan na Wschodzie" a konsul Sardynii nosił mundur przedstawiciela króla Jerozolimy. Gotfryd z Bouillon i jego brat. że są za ogólnym przyzwoleniem opiekunami chrześcijaństwa na Wschodzie. Francji i Anglii ruszył kwiat młodzieży i szlachty. aby bronić sprawy. Tych. że krucjaty można "łatwo uzasadnić każdą zasadą sprawiedliwości i polityki". Gotfryd i Tankred byli dla autora wyjątkowymi bohaterami krucjatowymi. Konsul francuski najwidoczniej obstawał przy pierwszeństwie swoich współwyznawców na tej podstawie. aby nie szkodzili religii". lecz Piotr Pustelnik był Francuzem. którzy wydawali się współczesnym sumą ideałów rycerskich.chociaż pasza tego nie wiedział". są interesującą ilustracją rywalizacji między narodami. napisał o swym przyjacielu. "Z Niemiec. Kiedy pelne uczucia spojrzenia Oczu śmiejących się na widok męstwa . lecz chwalił także zwykłych krzyżowców. zatytułowanego The Broad Słone ofHonour ("Wielki Kamień Honoru"). Z ich punktu widzenia inne nacje przyłączyły się do nich w świętych wojnach. lecz na mocy własnych roszczeń tego. oraz że chrześcijanie mieli prawo zmusić Saracenów. że Francuzi muszą utrzymać w Turcji wysoką pozycję. wyrzekając się największych dobrodziejstw swego kraju i swojej pozycji. w którym Gotfryd z Bouillon rozłożył się obozem w 1099 roku. Do Jerozolimy w połowie XIX wieku licznie przybywali członkowie europejskich rodzin królewskich. opisywano czasami jako krzyżowców. z których część miała swe źródło jeszcze w czasach krucjat. która była im droga i chronić przed obrazą i krzywdą prześladowane sługi swego Zbawiciela".który sprawował swój urząd w latach 1845-1863. Digby napisał. Na przykład w 1837 roku Geor-ge Smythe. że Edward był pierwszym spadkobiercą tronu brytyjskiego. lord Strandford. w miejscu. lordzie Johnie Mannersie: Drogi przyjacielu. W rzeczywistości konsulowie wykorzystywali krucjatowe listy uwierzytelniające swych państw do wzmocnienia własnej pozycji. że Edward. Odpowiadając na niektóre argumenty wysuwane przez osiemnastowiecznych sceptyków. mężczyzn. którego stopa stanęła w Palestynie od czasu krucjaty lorda Edwarda z 1270 roku. rozbił swój namiot w 1862 roku pod wielką pinią. późniejszy Edward VII. Co do żądań francuskich Finn zauważa: "To prawda. lecz poszli ze szczerym sercem. . książę Walii. W swych wspomnieniach pani Finn zanotowała. nie tylko dlatego. a ostatnią krucjatą dowodził osobiście święty Ludwik". byli Francuzami.

The Island o f Sheep ("Wyspa owiec") Arbuthnot przemawia w sprawach Bliskiego Wschodu w Izbie Lordów. safianowy pas. Nieco później John Buchan opisał Aubreya Herberta.pomagał kobiecie przy bezpiecznych narodzinach potomka. Podobnie było w XIX wieku we Francji. innego przyjaciela Buchana. która. przywieziony jakoby z Ziemi Świętej przez krzyżowca. wicehrabiów Bangor. że rozwiązanie akcji Greenmantle miało pierwotnie nastąpić w Konstantynopolu. W późniejszej powieści. Lawrence'a. lecz historię trzeba było zmienić po katastrofalnym zakończeniu operacji dardanelskiej. kory odwiedził Stambuł z grupą przyjaciół.E. Było jasne. Na przykład dewiza rodziny Ward. "Niegdyś stanąłby na czele krucjaty albo odkrył nową drogę do Indii. W swych pamiętnikach król Ludwik Filip napisał.przodka earlów Lincoln. który . W zupełnie odmiennym kontekście odkrywca norweski. syn lorda Ribblesdale. Wydaj e się prawdopodobne. który przeżył od czasów krucjat". Na przykład Macpher-sonowie z Cluny mieli czerwony. W 1824 roku przekład Jerozolimy wyzwolonej Tassa wyliczył "tych angielskich szlachetnie urodzonych i ziemian. Fabuła przedstawiałaby swego rodzaju krucjatę przeciwko niemieckiemu spiskowi. z odrobiną T. Herbert. lecz na mroźnej północy". jak się sądzi. mającemu na celu wzniecenie muzułmańskiej rewolucji w celu przerwania dróg lądowych do Indii. Rodzina de Vere ma pięcioramienną gwiazdę (barwe-nę). być może podobnie jak Tankred Disraelego. kiedy poniósł go duch". jako "rodzaj człowieka. Niektóre rodziny przechowywały i wystawiały odwiedzającym kamienie-amule-ty i tajemnicze przedmioty. późniejsza ofiara I wojny światowej. w podobnych słowach. przodka lordów Saye i Sele. które historia rodzinna łączyła z krucjatami. Robert Piotrowski) Charles Lister. zaznacza ich wiarygodność ich krucjatowej przeszłości. a heraldycznymi figurami podtrzymującymi tarczę są rycerz w zbroi z czerwonym krzyżem na piersi i turecki książę w turbanie. którzy udali się na krucjatę". że krucjatowe herbarze stały się jak "dziedziczne lenna" i w latach trzydziestych XIX wieku we Francji między rodzinami odbywał się prawdziwy wyścig. "natchniony duchem dawnych krucjat". (tt. widział siebie jako "swego rodzaju krzyżowca w badaniu Arktyki. obecnego diuka Newcastle . z rękoma w kajdanach. Amundsen. W tym Rogera de Clintona .392 Obraz krucjat w XIX i XX wieku O Syjonie i Krucjacie zachowała Twoje rycerskie imię i tysiąc szlachetnych twych dróg. był. aby ich herby .nie na palącej pustyni w drodze do Jerozolimy. był bez wątpienia prototypem Sandy'ego Arbuthnota w drugiej powieści Buchana Hannaya-Greenmantle. że posiadanie przodka krzyżowca napawało wielką dumą. który służył jako oficer brytyjskiego wywiadu na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj wędrował jedynie. brzmi sub cruce salus. Chciałem cierpieć za sprawę .zabitego w bitwie pod Antiochią i Ingelrama de Fiennes.jak wierzono . Odniesienia do takich antenatów można znaleźć w godłach heraldycznych.

39. dziedzic Galloway mówi do angielskiego zwiedzającego: "Chciałbym. którzy patrzą na nas ze swoich nagrobków rotundy templariuszy"*.. po 1827 roku doszło do próby ożywienia instytucji angielskiego langue. książę Jouwille.znalazły się w "Salles des croisades" w Wersalu. Głównym inspiratorem krucjaty był sir Wi-liam Hillary. Przekazał tytuł synowi Jerzego III. i jak przywieźli relikwie do domu. napisał broszurę Sugestie o ponownym zajęciu Ziemi Świętej przez chrześcijan jako suwerennego państwa zakonu św. i chorągiew. Smitha łączono z francuskim masońskim zakonem neotemplariuszy. O przodkach krucjatowych wspominali również bohaterowie powieści. W powieści Guy Mannering sir Waltera Scotta. heroiczny obrońca Akry przed Francuzami w 1799 roku. nazywani teraz powszechnie rycerzami maltańskimi. Lawrence'a ma nie tylko twarz "jednego z tych kamiennych krzyżowców. że nieliczni wstąpili do niego i gałąź angielska nie przetrwała dużo dłużej niż jej założyciele. uciekały się do sfałszowanych przywilejów. Hillary napisał: "Chrześcijańska władza w Ziemi Świętej była przez wiele wieków najdonioślejszą sprawą. uczestnika trzeciej krucjaty. tłum}. jaka kiedykolwiek zajmowała uwagę ludzkości". aby zwiększyć majątek zakonu. księciu Sussex. W rzeczywistości niektóre rodziny. główną rolę w staraniu ożywienia zakonu w Anglii odegrali sir Sidney Smith. lecz zdaje się. przetrwali zajęcie swej siedziby przez Napoleona w 1798 roku. zarezerwowanych przez króla dla tych... to znaczy do Jerozolimy i Jerycha. co to leży u nas na strychu". których przodkowie przynieśli Francji chwałę w krucjatach. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. przeł. Jak zobaczymy. zakupionych od przedsiębiorczego pana Courtois. Wyobrażał sobie założenie protektoratu. Jana z Jerozolimy. takie same jak mają katolicy. w XIX wieku. Rycerze joannici. Jeżeli chodzi o templariuszy. oraz Charles Tennyson d'Eyncourt. że Akra wróciła pod kontrolę sułtana tureckiego. a nawet podjęcia krucjaty. całkiem stosownie. w co była zamieszana barwna grupa wiktoriańskich ekscentryków. żebyś pan mógł posłuchać mojego ojca. Guy Limngstone G. aby dowieść swego prawa. jak żeglowali do Ziemi Świętej. * Dawny kościół templariuszy przy Inner Tempie Lane w londyńskiej dzielnicy Holborn (przyp.. który mógłby zarazem . który ewidentnie widział w sobie samym współczesnego krzyżowca. doszło do prób ożywienia zakonów rycerskich. jak to on opowiadał o dawnych walkach Mac-Dingawiów.* Na tym tle nie dziwi. mości. Kiedy usłyszał w 1840 roku wiado* s. wujek poety Alfreda Tennysona. 393 Obraz krucjat w XIX i XX wieku lecz jest też potomkiem sir Malisa "Żelazne Ostrze" Livingstone'a. który walczył ramię w ramię z Ryszardem I pod Askalonem. Warszawa 1978. Ich roszczenia badał. że na przykład w Anglii.A. w którym był uznawany za wielkiego przeora Anglii. rycerz angielskiego langue i założyciel Królewskiego Towarzystwa Ratownictwa Morskiego.

Jana o zajęciu Ziemi Świętej przez chrześcijan. W sierpniu 1841 roku opublikował Odezwę do rycerzy św. Róhricht. Jako teksty źródłowe cytował dzieła Bongarsa Gęsta Dei per Francos. wśród wielkich dziewiętnastowiecznych historyków krucjatowych znaleźli się Wilken. która wydała Recueil des Historiens des Croisades -szesnaście tomów zachodnich. lecz ze względu na jego własną walkę o zdobycie uznania i na powikłania polityczne owych czasów. Trzytomowa Histoire des Croisades i czterotomowa Bibliotheque des cro-isades wyjątki z tłumaczeń . wszystkie te wysiłki spełzły na niczym. arabskich.zabezpieczać Akrę w rękach chrześcijańskich i przywrócić zakonowi joanni-tów jego minioną chwałę. którego twórczość obejmowała dwutomowe Archives de 1'Orient Latin i Revue de /'Orient Latin.. Początki poczynili benedyktyni. Dodatkowo. przeciwko mocarstwu (Rosji). Kariera Josepha Michauda (1767-1839) daje nam posmak dziewiętnastowiecznej historiografii krucjat. Ostatecznie uzupełniła je Academie des Inscriptions et Belles Lettres... lecz krucjatę pokoju". Syrii. Tak więc w wojnie krymskiej widziano formę krucjaty mającej na celu odzyskanie świętych miejsc. które stało się w pełni chrześcijańskie do394 Obraz krucjat w XIX i XX wieku piero od czasu krucjat i które równie pożądało posiadania Grobu Świętego". Odbył podróż szlakiem pierwszej krucjaty z dwoma inżynierami i. które walczyły w tej pierwszej krucjacie: teraz jednak walczyli w obronie muzułmańskich posiadaczy tego samego skarbu. były związane z muzułmańskimi Turkami. W latach 1830-1831 uczony pojechał do Stambułu. było skierowane przeciwko muzułmańskim posiadaczom Świętego Grobu. Ta ostatnia oczywiście zasługuje na samodzielne traktowanie. lecz przerwano je w czasie Rewolucji Francuskiej. gdzie ponownie używa języka przypominającego średniowieczną propagandę krucjatową. Na początku XIX wieku zadanie zbierania. handel i przemysł. Angielska insytucja langue uczyniła wiele dla rozpowszechnienia planu Hillary'ego. W1806 roku Instytut Francuski ogłosił konkurs na esej na temat wpływu krucjat na europejską wolność.. został rycerzem Świętego . Jerozolimy i Egiptu. profesor historii na Uniwersytecie w Getyndze. które uruchomiło pierwszą krucjatę. nie po to.zostały opublikowane w 1829 roku. Konsul brytyjski w Jerozolimie w czasie wojny skomentował: "Zawołanie «Bóg tak chce». z całym szacunkiem.H. opublikowane w Hanowerze w 1611 roku. które wzięły udział w tamtych krucjatach. by jak niegdyś obrócić Ziemię Świętą w pole rzezi i przelewu krwi. aby utworzyli nową krucjatę.. podobnie jak Chateau-briand. chociaż przy tej okazji narody. cywilizację. kierowali przedstawiciele tych samych narodów.w latach 1841-1906.L. lecz okrzykami wojennymi. o których teraz mówimy. W 1875 roku hrabia Paul Riant założył Societe de l'0rient Latin. Obrazowości krucjatowej używano też w odniesieniu do współczesnych konfliktów. "Pozostaje mi tylko. wydawania i tłumaczenia zachodnich opowieści krucjatowych było ciągle w powijakach. Heeren. błagać usilnie mych braci rycerzy. greckich i armeńskich historyków i dwa tomy praw . Hagenmeyer i Michaud. W XIX wieku zaczęły się też badania naukowe i zaczęła powstawać literatura krucjatowa. Konkurs wygrał A.

Chociaż krytycznie odniósł się do zachowania i okrucieństwa krzyżowców. z których nie najmniej ważnym był zbiór pędzla austriackiego artysty J. nie zawładnęła wyobrażeniem ludowym czy artystycznym. czy to wywiedziona z pieśni pierwszych bardów. na którym oparto różnorodne dziewiętnastowieczne interpretacje krucjat w muzyce. sztuce i literaturze. Wydaje się jednak. Fuhricha w Pokoju Tassa w Cassino Massimo w Rzymie. lecz któż nie byłby chętny podtrzymywać iluzję. dostarczający obfitości budującego materiału dla polityka. Tam. Przykładem dziewiętnastowiecznej opery odwołującej się do Tassa jest Armide Rossinie-go. Scott. gdzie można zinterpretować źródło. lecz wyjątkowy.H. czy z czarującej opowieści Tassa. musimy zapomnieć. Southey i De Quincey czytali Jerozolimę wyzwoloną w przekładzie. połączoną z trzema dodatkowymi wątkami udaremnionej miłości i nowymi postaciami. Jednakże nie wszyscy wielbiciele Tassa widzieli krucjaty w podobnie różowym świetle. że ta analiza. odwagi i miłości". Połączenie elementów przyciągało kompozytorów i artystów. lecz zauważa: "Pan Mills.. że zbrodnie i okrucieństwa krzyżowców.. We wprowadzeniu odwołuje się on do ostatnio opublikowanej Hi-stońi krucjat Charlesa Millsa (rok 1820). Wordsworth. postawiły ich poniżej . to jednak opisał ruch krucjatowy jako: "Jeden z najważniejszych działów w historii ludzkiej. podobnie jak ich fanatyzm.. która.. Wiffena. w prawdziwych barwach charakter tych wyjątkowych wypraw. po raz pierwszy wystawiona w 1817 roku. iż jest to historia pierwszej krucjaty w formie przedstawionej przez Tor-quata Tassa i przelotne spojrzenie na krucjaty i krzyżowców z powieści sir Waltera Scotta niż historia Michauda czy opowieści z pierwszej ręki Fulka z Chartres. a w Wielkim kamieniu honoru Digby cytuje ją jednym tchem ze źródłami do pierwszej krucjaty. jest bardziej prawdopodobne. Po powrocie Michaud poprawił Historię w świetle nabytych doświadczeń. przyobleka charakter krzyżowca w już sam nie wiem jaką miarę wiary. Brahms skomponował dramatyczną kantatę pod tytułem Rinaldo. poety. filozofa..J. pisarza i obywatela". przedstawił. Jeden z recenzentów stwierdził: "Wielkim zarzutem pod adresem poematu Tassa jest to. że daje fałszywy obraz osiągnięć. nie tylko pouczający.. którzy urozmaicają podstawowy wątek. Jana z Joinville czy Gotfryda z Yillehardouin. które wysławia.Grobu. oparta na podstawowych źródłach. Na ten temat malowano w XIX wieku liczne obrazy. Wykorzystywanie Tassa jako źródła można dostrzec już w XVII wieku. takimi jak chrześcijański rycerz Rinaldo i czarodziejka Armida. opowiada historię pierwszej krucjaty. Wśród dziewiętnastowiecznych tłumaczeń Tassa jest jedno autorstwa bibliotekarza z opacObraz krucjat w XIX i XX wieku 395 twa Woburn . Jerozolima wyzwolona Tassa. opublikowana w 1581 roku.

i napisał w swym Dzienniku: "Wieczorem w Odeonie widzieliśmy hanhoe. Ivanhoe stał się też tematem opery sir Arthura Sullivana. Wśród obrazów odwołujących się do tego tematu jest Rebecca i sir Bńan de Bois Guil-bert pędzla Leona Cognieta. jednak ogólnie prezentował uromantyczniony wizerunek ruchu krucjatowego. Talizman i Narzeczona z Lammemoor. na obrazie pędzla francuskiego artysty Leona Cognieta (rok 1831). Sam Scott był obecny na wystawieniu opery Rossiniego lvanhoe. Został wspaniale wystawiony. Obraz krucjat w XIX i XX wieku 396 Najpopularniejszym pisarzem historycznym w XIX wieku był oczywiście sir Walter Scott. które wyglądały bardzo dobrze. Zdecydowanie najpopularniejszym z nich był Ivanhoe. Była to opera i oczywiście historia została mocno przekręcona. z Ryszardem i Saladynem jako głównymi postaciami. był bezkrytyczny w stosunku do krucjat i faktem jest. pędzla austriackiego arytysty J. albo w tle albo też krucjata jest ich głównym tematem: hanhoe (rok 1819). iż wyzwolenie Jerozolimy było celem wartym wstawiennictwa najwyższego rozumu". że zakwestionował wartość wypraw w swym Eseju na temat rycerstwa. co bardzo przypominało kolczugi. a dialogi były w większej części nonsensowne".S. Romantyczny Lessinga. Powstawały też opery i obrazy. napisanym dla Encydopae-dia Bńtannica. którego akcja dzieje się w czasie trzeciej krucjaty. itilysty Carla Fńedńcha Straż krzyżowca. Krzyżowcy u Świętego Grobu w Jerozolimie (1828-1829). .muzułmanów i musimy starać się uwierzyć. obecnie w Wallace Collection w Londynie. Fuhricha. Scena z popularnej powieści historycznej sir Waltera Scotta Ivanhoe. który zainspirował kompozytorów. żołnierze normańscy nosili spiczaste hełmy i coś. arystów i dramaturgów. Gilbertem. opublikowanym w roku 1818. z Pokoju Tassa w Cassino Massimo w Rzymie.H. Przykład popularności Jerozolimy wyzwolonej Tassa jako źródła obrazowości krucjatowej. której akcja miała miejsce w czasie trzeciej krucjaty. Cztery jego książki nawiązują do krucjat. w Paryżu w październiku 1826 roku. Scott nie Rebecca i sir Bńan de Bois Guilbert. opublikowane razem z Opmuieścia-mi krzyżowymi i Hrabią Robertem z Paryża (rok 1831). odwołujące się do Talizmanu. lepiej znanego jako kompozytor operetek razem z W.

Krucjaty zdają się być naprawdę ulubionym tematem Lessinga i szkoły diisseldor-fskiej. Po nieuniknionych komplikacjach i zwrotach akcji opera kończy się pojednaniem na brzegach Loch Lomond. syn chowa się za matką. Krucjaty zainspirowały także romantycznych dramaturgów. poniewieranego przez żywioły. których można rozpoznać po czerwonych krzyżach na pelerynach. przestraszony tym dziwnie ubranym obcym. Zaskoczona żona z trudnością rozpoznaje męża. która w czasie nieobecności męża popełniła cudzołóstwo. Krucjatowe powieści Scotta już zostały omówione. napisana ku chwale świętej Elżbiety z Węgier. Trzy zupełnie różne obrazy ilustrują rangę możliwej obrazowości. przechodzącą przez most na tle romantycze-go pejzażu. Aroldo Verdiego. obecnie wystawiony w Fruitlands Museum pod Bostonem (Massachus-setts). powstała idiosynkra-tyczna opera Hrabia Ory Rossiniego. w latach trzydziestych XX wieku. które w rzeczywistości są pomnikiem na cześć krucjat i joannitów. Jej wątek dotyczy siostry hrabiego Fourmoutiers. pierwszy raz wystawiona w 1828 roku. krzyżowca. Przykładem sztuki o temacie krucjatowym jest Tragedia Świętej Charlesa Kingsleya. W swym Powrocie z długiej krucjaty namalował krzyżowca powracającego do swej żony i syna po długiej nieobecności. pierwszy raz wystawiony w 1857 roku. który przebywa na krucjacie. wynalazca środka bezpie398 Obraz krucjat w XIX i XX wieku czeństwa na drogach. autor Straży krzyżowca z 1836 roku. William Bell Scott. zbudował pokój muzyczny i kaplice. przedstawia samotnego krzyżowca. które wzięły udział w krucjatach. opowiada historię Arolda. W dziedzinie muzyki. potem za siostry zakonne. pisarzy i poetów. usiłował przedstawić ponowne połączenie krzyżowca z jego rodziną. Jego obraz. Ri-chard Hollins Murray. który nabył posiadłość Dinmore w Herefordshi-re. Malowidło ścienne w kaplicy przedstawia młodego mężczyznę wyruszającego na krucjatę i Gotfryda z Bouillon wkraczającego do Jerozolimy. rzeźba i obrazy przedstawiające joannitów i templariuszy oraz seria herbów tych rodzin z Herefordshire. uprzednio komandor joannitów. którego być może już uważała za zmarłego. W czasie jego nieobecności hrabia Ory i jego przyjaciel Raimbaud. przyjaciel Rossettiego. najpierw przebrani za pustelników. lecz zanim osiągną cel. Amerykański artysta George Inness ma raczej odmienny wizerunek krzyżowców. . ukazanego w sposób odwołujący się do opuszczonego króla Lira na targanym wichurą wrzosowisku. Są tam okna z witrażami. motywem witraży w pokoju muzycznym jest życie rycerza w czasie krucjat. światła odblaskowego. Lessinga pośrednio inspirował Walter Scott. hrabia wraca. Malarz prerafaelicki. Niemiec Carl Friedrich Lessing. Później. i jego żony Miny. gdzie był członkiem armii Ryszarda I. który właśnie wrócił z Palestyny. zatytułowany Marsz krzyżowców.Krucjaty dawały rozległe pole dla romantycznej wyobraźni i nasyconych osobistą wrażliwością interpretacji podstawowych wydarzeń historycznych. ukazuje grupę krzyżowców. próbują uwieść młodą dziewczynę.

by śluby spełniwszy. Całe okno przedstawia sceny z życia rycerza w czasie krucjat. pieśń im żałobną zanucą A ziemia podejmie ją głosem. Złuda-ż to? A może gdy Niebo rozpuści Swoje najgłębsze. zatytułowany po prostu Krzyżowcy. W1810 roku Astley wystawiło produkcję zatytułowaną Krwawy Czerwony Rycerz. jak Dobrzy. Same krucjaty nadawały się na widowisko. Robert Piotrowski) Kolejnym przykładem powieści krucjatowej jest Huberfs Arthur Fredericka Rolfe. w pokoju muzycznym (1932-1936) w Dinmore. którą byś obdzielił Wiele barwnych żywotów. chór krucjatowy śpiewa: Grób Boga przed nami. a w końcu zdobywa Jerozolimę i rękę jej królowej. Nasz statek przeskoczy strome fale. gdzie stacza bitwę i zwycięża Saracenów. oddalenie. którego nie zdławisz I wtedy opowie jak Mężni. Herefordshire. (ti. rvo. Kingsley napisał: "Jak nasi dzielni ojcowie krucjatowi walczyli i umierali dla Boga. Wątek dotyczył . aby ich miłość. Z wiarą i mocą. Czasem wracają. Glosy. Zostawiliśmy ziemię ojców. księciu Brytanii. chłopięca śmiałość. na lewo. Robert Piotrowski) Podobnie nasycone romantyzmem spojrzenie na krucjaty można znaleźć w Sonetach kościelnych Wordswortha. która znajdowała się na afiszu 175 wieczorów i przyniosła właścicielom 18 000 funtów dochodu. Rycerze i yeomani pod czerwonym krzyżem W całym mieście świętym. Krzyżując nogi na płytach nagrobnych. wzbogaciły pozłotę dawnych dni". I kiedy królewska para rozstaje się. W swym przeglądzie historii kościoła poświęca cztery sonety krucjatom. którą Los daje Krzyżowcom. barona CoWitraż przed