You are on page 1of 8

europäisches magazin

Tusk – Rathenau FO36 Yes, we can! 20120909 Stefan Kosiewski ZR ZECh Veröffentlicht am 9. September 2012

Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») 9. 9. 2012 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 232×

Pakt w Rapallo, zawarty w 1922 r. przez Niemcy i Zwi¹zek Sowiecki, byù zùowieszczy dla Polski odrodzonej zaledwie niecaùe cztery lata wczeœniej, restytuowanej wysiùkiem caùego Narodu oraz dziaùalnoœci politycznej, artystycznej, towarzyskiej i dyplomatycznej Narodowców takich jak: Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski, który m.in. podpisaù Traktat Pokojowy w Wersalu stwarzaj¹cy Niemcom podstawê do wysùania Piùsudskiego poci¹giem do Warszawy, jak wysùano wczeœniej do carskiej Rosji Lenina z Trotzkim i prywatnymi pieniêdzmi zachodnich bankierów, które miaùy posùu¿yã do przejêcia wùadzy w Petersburgu przez ¿ydokomunê. Pakt w Rapallo byù de facto wziêciem Polski w kleszcze przez dwa s¹siednie pañstwa i stanowiù przygotowanie do zawarcia w bliskiej przyszùoœci paktu Hitler – Stalin, likwiduj¹cego Rzeczpospolit¹ Polsk¹ pogardliwie nazywan¹ “pañstwem sezonowym” jeszcze za czasów urzêdowania Walthera Rathenau na stanowisku Ministra Wojny w rz¹dzie Cesarza Prus, gdy¿ Rathenau byù pierwszym przeciwnikiem odtwarzania pañstwowoœci Polski i Wêgier, tworzenia Czechosùowacji, Litwy, £otwy i Estonii. Walter Rathenau byù wrogiem pokoju zawartego w Wersalu, poniewa¿ nadal chciaù prowadziã I. wojnê œwiatow¹ i wyszedù nawet z propozycj¹ bombardowania cywilnej ludnoœci Londynu ze samolotów budowanych w zaùo¿onej przez niego na swojego ojca

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

Foto, od l.: Ambasador RP w RFN dr Marek Prawda, Pezes Stefan Kosiewski, Prof. Dieter Bingen, Deutsches-Polen Institut w Darmstadt. Download MP3 (19,4 MB) Stefan Kosiewski: Fascynacja obùêdem, fragment 36. Zniweczona rzeczywistoœã, wtajemniczenie 28 stopnia symbolicznego.

yn

Eu ro

pe j

Donald Tusk przyj¹ù Nagrode nazwan¹ imieniem Ministra Wojny Pruskiej Rzeszy.

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Emila Rathenau prywatnych zakùadach AEG, których byù Prezydentem i Prezesem Rady Nadzorczej. Rathenau byù zatem osobiœcie zainteresowany prowadzeniem wojny i dalszym mordowaniem milionów Bogu ducha winnych ludzi, których postrzegaù cynicznie jedynie jako miêso armatnie, gdy¿ Rathenau zarabiaù na rzeziach i masowych mordach frontowych a przy tym gromadziù wielki, prywatny maj¹tek zdobywany na zleceniach, które jako Minister Wojny dawaù samemu sobie jako Prezydentowi AEG oraz producentowi bombowców i pùaciù sam sobie przelewaj¹c pieni¹dze z pañstwowej kasy do prywatnej.

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

Rathenau byù ¿ydem i zostaù zastrzelony w 1922 r. przez czùonków tajnej organizacji niemieckiej O.C. (Organisation Consul), która posiadaùa ok. 5 tys. mùodych oficerów zawodowych oraz ochotniczych oddziaùów Freikorps (w wieku 20 do 30 lat) oraz liczne skùady broni w caùych Niemczech ukryte pod pùaszczykiem monachijskiej firmy handluj¹cej drewnem; ta bardzo dobrze zakonspirowana i posiadaj¹ca szerokie oparcie w narodzie niemieckim, kadrowa organizacja miaùa po stronie polskiej swój odpowiednik w POW, która walczyùa przeciwko O.C. w trzech Powstaniach Úl¹skich.

yn

Eu ro

Mówi¹c krótko: Rathenau robiù w dawnych czasach rzeczy, które dzisiaj uwa¿ane s¹ powszechnie w pañstwach demokratycznych za przestêpstwo wysoce ob¿ydliwe i niemoralne, a w XIX wieku uchodziùy jeszcze carom, królom i cesarzom. Pañstwo to ja – miaù prawo myœleã król Francji Ludwik XIV i publicysta Rathenau, który najpierw zadebiutowaù w 1897 r. opublikowanym w prasie artykuùem zatytuùowanym: “Sùuchaj, Izraelu”/ „Höre, Israel!”, w którym skrytykowaù oœwieceniowy ruch ¿ydowski, a potem dopiero jako osoba dobrze wtajemniczona wzi¹ù siê za krytykê pañstwa pruskiego, czyli jak to siê dzisiaj mówi poprawnie politycznie: byù przeciwnikiem polityki Wilhelmiñskiej.

pe j

sk iS

O

W
Buy RoboPDF

A

Wyrazem tej dalekowzrocznoœci, co trzeba w tym miejscu przypomnieã, byùo wezwanie wygùoszone przez Radka Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP w rz¹dzie Tuska, do przejêcia przez Niemcy faktycznego przywództwa w Unii Europejskiej przeksztaùcanej w jedno pañstwo europejskie przy propagandowym odwoùywaniu siê przez masoneriê do idei Stanów Zjednoczonych Europy, co robiù brytyjski premier prowadz¹cy wojnê Churchill, czy tak samo baùamutnym u¿ywaniem przez Rathenau wspomnienia o rzekomej jednoœci europejskiego pañstwa Franków, albowiem praktycznie przeciwko europejskiej jednoœci pañstwowej opowiadali siê dùugo mówi¹cy po niemiecku Sasi, a nawet dùugo jeszcze po tym jak Otto I. wzi¹ù sobie za ¿onê piêkn¹ i m¹dr¹ ksiê¿niczkê Wessex, która wkrótce potem mu zmarùa, to wyspiarzom nie spieszno byùo tak samo zreszt¹ jak i dzisiaj do wspólnej z Niemcami monety, polityki fiskalnej, jednego skarbu pañstwa. Rathenau jako Minister Wojny byù autorem propozycji masowych deportacji cywilnej ludnoœci Belgii do prac przymusowych w Rzeszy, bowiem chciaù zastosowania nowo¿ytnej niewoli babiloñskiej au rebours, czy te¿ mówi¹c po imieniu: niewoli egipskiej dla gojów, na których sam siê dorabiaù maj¹tku. Po zastrzeleniu ¿yda Rathenau przez oficerów O.C. (Organisation Consul) mówiùo siê du¿o i nie tylko w orzeczeniu s¹du o antysemityzmie, wiêc trzeba w tym miejscu napomkn¹ã o wspólnym rdzeniu sùowotwórczym od greckiego semeiotikòs, czyli dotycz¹cy znaku, gdy¿ w jêzyku znaków czynionych na glinie klinem tak¿e i przez ¿ydów nie byùo samogùosek ju¿ w sumeryjskim Babilonie.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Donald Tusk wyró¿niony zostaù, w podanym wczeœniej do wiadomoœci prasy komunikacie oraz laudacji wygùoszonej wczoraj przez Angelê Merkel, za swoje zasùugi na rzecz pogùêbienia jednoœci europejskiej podczas pierwszego przewodnictwa Polski w 2011 r. i jego rolê w procesie polsko-niemieckiego pojednania. Osobiste zaanga¿owanie Tuska w konstruktywny dialog obu pañstw s¹siedzkich komunikat nazwaù dowodem na “dalekowzroczn¹ politykê zagraniczn¹ wielkiego Europejczyka”.

O

W

A

Premier Polski Donald Tusk odebraù wczoraj, 31 maja 2012 r. z r¹k kanclerza Niemiec Angeli Merkel wybity w zùocie kr¹¿ek z podobizn¹ Rathenau, Ministra Wojny Rzeszy; Walther-Rathenau-Preis ustanowion¹ niedawno nagrodê przez powoùan¹ do tego w Niemczech fundacjê i wrêczon¹ dopiero trzem innym osobom: Genscherowi, Hilary Clinton oraz Perezowi, Prezydentowi Izraela.

Dla Angeli Merkel i Donalda Tuska ta sama historia oka¿e siê wkrótce na krótk¹ metê tak samo ùaskawa jak dla Berlusconiego i Sarkozego; zast¹pi¹ ich nowi, wtajemniczeni zwolennicy wspierania prywatnych banków dofinansowaniami pùyn¹cymi jak w czasach Rathenau z jednej kieszeni do drugiej. Z pañstwowej, finansowanej przez miliony niemiùosiernie wyzyskiwanych podatników do prywatnej kieszeni bogatych

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Mówi siê zaœ tutaj o tych niegodnych zalegùoœciach wyù¹cznie dlatego, i¿ profanacja sakralnego charakteru podziemnej czêœci Rzymskokatolickiej Katedry na Wawelu , dokonana w ostatnim czasie przez rz¹dz¹cych Polsk¹, za zgod¹ zamieszanego nie tylko w kryminaln¹ aferê we Watykanie kardynaùa Dziwisza, poprzez zùo¿enie w niej doczesnych szcz¹tków czùonka masoñskiej Grupy Windsor, dokonana zostaùa na gruncie historycznym cierpieñ ostatniego Ksiêcia Siewierza, kardynaùa Sapiehy zmuszonego wszak przez sanacyjn¹ masoneriê, ù¹czon¹ symbolicznie z nazwiskiem ¿yda Becka, Ministra Spraw Zagranicznych II. RP, do popeùnienia tego¿ grzechu desakralizacji koœcielnej budowli.

sk iS

O

Historia Europy pisana przez rz¹dz¹cych wyniesie wnet butnie na Wawel byùego oficera austriackiej dwójki (II.), tj. tajnej sùu¿by cesarskiego wojska, który ucieknie w sierpniu 1920 r. z placu boju pod Warszaw¹ po zùo¿eniu oficjalnej rezygnacji z dowodzenia Polskim Wojskiem na rêce ludowca, premiera Witosa, zaœ po Cudzie nad Wisù¹ rozprawi siê surowo rz¹dz¹cy Polsk¹ Piùsudski z rzeczywistym autorem tego¿ cudu, generaùem Rozwadowskim tak samo zrêcznie jak sprz¹tnie z tego œwiata po dokonanym przez siebie zamachu w 1926 r. generaùa Zagórskiego, który broniù demokratycznego rz¹du Rzeczypospolitej i polskiej suwerennoœci pañstwowej.

W

Buy RoboPDF

A

ludzi, którzy posiedli na przeró¿nych warsztatach umiejêtnoœã wymieniania siê znakami i medalami, które niewtajemniczonym obywatelom nic nie mówi¹.

Historia obejdzie siê ze zùoczyñcami tak samo ùagodnie jak z Kiszczakiem, Jaruzelskim, Urbanem i Rakowskim, ¿eby tylko nie wa¿yù siê ¿aden mason przysyùaã mi wyjaœnieñ podobnych do tych, które Obama przysùaù dziœ Komorowskiemu, bo ja tego nie bêdê czytaù, gdy¿ nie mam na to czasu; chciaùbym skoñczyã pisanie sztuki scenicznej HERODY, a poza tym w Niemczech splajtuje w tym roku 30 tys. prywatnych przedsiêbiorstw i setki tysiêcy ludzi utraci pracê a milion bezrobotnych dotknie za zgod¹ Merkel jeszcze jedna w tym roku podwy¿ka cen pr¹du i tak jak w zeszùym roku odciêto pr¹d 200 tysi¹com gospodarstw domowych, które popadùy z powodu ostatniej podwy¿ki cen pr¹du w dùugi, tak teraz znowu czarna przyszùoœã zagl¹da nam w oczy, a Wojewoda Sl¹ski w Katowicach i arcybiskup Katowic, o którym Kazik Switoñ mówi, ¿e to kapuœ Sùu¿by Bezpieczeñstwa o pseudonimie “D¹browski” (jak Piùsudski u¿ywaù ¿ydowskiego sùowa “Ziuk” na swój pseudonim), wiêc ten Wojewoda Sl¹ski i grzeszny biskup nie poczuwaj¹ siê do odpowiedzialnoœci za krzywdy wyrz¹dzone mi w stanie wojennym w Polsce przez ¿ydokomunistów, którzy zabieraj¹c mi miejsce pracy w Zarz¹dzie Sl¹sko-D¹browskiej Solidarnoœci zapùacili jedynie podstawow¹ pensjê za miesi¹c grudzieñ, a nie zapùacili za caùy rok 1982, chocia¿ byli do tego zobowi¹zani ustanowionym przez siebie prawem o stanie wojennym.

M

ag

W Koœciele Rzymskokatolickim jednako Ojciec œw. Benedykt XVI. jak moja skromna osoba i ksi¹dz Arcybiskup jednakowo dost¹piliœmy ùaski Chrztu œw. i woda œwiêcona spùynêùa na nasze gùowy. Tak samo, jak ujêty w Katechizmie naszego Koœcioùa Grzech woùaj¹cy o pomstê do Nieba, zatrzymanie zapùaty sùugom i najemnikom spùywa na gùowê rz¹dz¹cego Województwem Katowickim, Sl¹skim Wojewody, którego dla pewnoœci ks. Arcybiskup powinien jednak chyba odwiedziã i zapytaã, czy nie jest czasem agnostyk? Bo taki nie ma grzechu.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Ksiê¿ê Arcybiskupie, Pan Jezus nakazaù: robotnikowi za pracê jego zapùaã!

Eu ro

pe j

Do wiadomoœci niewtajemniczonych podaje siê, zatem ¿e Obama powiedziaù niechc¹cy “polskie obozy œmierci”, natomiast Minister Spraw Zagranicznych Sikorski nie zostaù oficjalnie poinformowany przez Ambasadora Polski w Niemczech Marka Prawdê, ¿e ten otrzymaù drog¹ internetow¹ zawiadomienie od prezesa pewnej organizacji polskiej we Frankfurcie nad Menem, ¿e rz¹d Angeli Merkel sfinansowaù przed dwu laty wydanie w 800 tys. egzemplarzy przez Federaln¹ Centralê Szkolenia Politycznego, a wiêc niemiecki urz¹d pañstwowy w Unii Europejskiej, druku zawieraj¹cego to samo ob¿ydliwe, antypolskie pomówienie o rzekome istnienie “polskich obozów koncentracyjnych”.

sk iS

O

W

Rzeczpospolita Polska, godùo pañstwowe

Buy RoboPDF

A

Zatwardziaùoœã w grzechach i odkùadanie pokuty a¿ do œmierci to s¹ z kolei grzechy przeciwko Duchowi œw. Mówimy zatem: co masz zrobiã jutro, zrób dzisiaj. Idê do Wojewody i powiedz mu, ¿e Úwitoñ z Kosiewskim od lat postuluj¹ powoùanie na Úl¹sku w Katowicach Funduszu Sprawiedliwoœci, (bo taki fundusz powoùany ju¿ zostaù przed laty w Warszawie, Mazowiecki Fundusz), a ten, nasz œl¹ski, z którego bêdzie mo¿na zadoœãuczyniã za grzechy, winien powstaã niezwùocznie w Katowicach. Bo czy rodzinom ofiar stanu wojennego nie tylko na kopalni Wujek, zostaùo ju¿ zapùacone wszystko to, co im siê po Bo¿emu nale¿aùo za wyrz¹dzone im przez rz¹dz¹cych, odznaczaj¹cych siê medalami i przyjmuj¹cych medale, ¿yj¹cych w dobrobycie kosztem inwalidy, wdowy, emeryta? Pan Bóg zna prawdê i zna j¹ Koœcióù w Polsce, który nie mo¿e doczekaã siê obiecanego w Magdalence poprawienia swojej wùasnej sytuacji materialnej przez rz¹d Donalda Tuska, a byùy premier Bielecki na posadzie dyrektora Banku PKO nie mo¿e siê doczekaã miliardowego parasola ochronnego rz¹du dla tego¿ Banku – wzorem obùêdu, którym fascynuje nas w Niemczech córka pastora ewangelickiego, która mianowaùa drugiego pastora ewangelickiego na prezydenta Niemiec, a tak mówi¹c ju¿ na koniec miêdzy nami, to ten pastor Gauck, pozostaj¹cy w zwi¹zku maù¿eñskim z jedn¹ kobiet¹, a z drug¹ ¿yj¹cy w nieformalnym zwi¹zku maù¿eñskopodobnym, czyli siedz¹cy z ni¹ na wiaderku a zasiadaj¹cy jednoczeœnie na najwy¿szym stoùku pañstwowym pojechaù parê dni temu do Izraela i tak siê tam krytycznie wypowiadaù o polityce tego ¿ydowskiego pañstwa, ¿e a¿ dziwiã musi nie to, ¿e go ¿aden rabin nie pos¹dziù jeszcze o te wiaderle, a ¿ydy niewierz¹ce o antysemityzm.

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Magdalenka 1989, zmowa: Koœcióù Katolicki – Kiszczak, ¿ydokomunistyczna Sùu¿ba Bezpieczeñstwa

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

Pokùadaj¹c ufnoœã w Miùosierdziu Bo¿ym a zawierzaj¹c bliênim nasze wspólne sprawy Polaków, zarówno na Wawelu jak i w Katowicach oraz w caùej Polsce i na emigracji politycznej tudzie¿ ekonomicznej nie czynimy êle. Zatem: zostañcie z Panem Bogiem przy wykonywaniu zadañ, albowiem poeta ¿ydowski w Polsce powiedziaù kiedyœ: “S¹ w Ojczyênie rachunki krzywd, obca dùoñ ich te¿ nie przekreœli”. Chciaùbym byã dobrze zrozumiany; niechaj ma oczy ten, który czyta i niechaj sùucha, kto sùyszy: Rachunek sumienia i zadoœãuczynienie s¹ najwy¿szymi zadaniami czùowieka w Sùu¿bie Bo¿ej, które wypeùniaã winien z nakazan¹ przez Jezusa Chrystusa miùoœci¹ do bliêniego swego.

Home

Edition

M

Stefan Kosiewski i Biskup Limburga ks. dr Franz-Peter Tebartz-van Elst

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Osobiœcie nie jestem tego tak pewien, co powiedziaù premier Tusk, czego byù pewien i daùem tego dowód wyraz w piœmie wysùanym do Ambasadora USA w Polsce a napisanym tonem stonowanym, które to pismo zawiesiùem w internecie obok ciepùych sùów z pozdrowieniami od Poety Polskiego przebywaj¹cego na emigracji politycznej w Niemczech od 30 lat i zajmuj¹cego siê obok oczekiwania na wyrównanie rachunków krzywd gùównie budowaniem mostów porozumienia pomiêdzy ludêmi.

O

W

A

W minion¹ œrodê premier Tusk oœwiadczyù, ¿e sùowa Obamy dotknêùy wszystkich Polaków. – Kiedy ktoœ mówi “polskie obozy œmierci”, to tak jakby nie byùo nazistów, nie byùo niemieckiej odpowiedzialnoœci, tak jakby nie byùo Hitlera – mówiù polski premier.

Szczêœã Bo¿e! Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/tusk_nagroda_rathenau_fo36_zr28_mp3

http://sowa.blogg.de/2012/09/09/tusk-rathenau-fo36-yes-we-can-20120909stefan-kosiewski-zr-zech/
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Donald-Tuskprzyj-Nagrode-nazwan-imieniem-Ministra-Wojny-Pruskiej-Rzeszy-Yes-we-canFO36-ZR28

W

A