BONITACJA PUNKTOWA

Metoda bonitacji punktowej. Szeroki opis tej metody przedstawia Sołowiej (1992). Autorka twierdzi, że jest to ocena jakości i klasyfikacja stosowana w bardzo wielu dyscyplinach. W geografii jest to jakościowe wartościowanie składników i cech struktury środowiska, m.in. rzeźby terenu, deniwelacji, lesistości, jeziorności, obecności obiektów zabytkowych, ochrony przyrody, obecności infrastruktury turystycznej i dostępności komunikacyjnej. W geografii turyzmu służy do oceny atrakcyjności i przydatności badanego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Decydującymi o atrakcyjności obszaru komponentami przyrodniczymi są: rzeźba terenu, wody powierzchniowe oraz lesistość i użytkowanie ziemi, zaś komponentami pozaprzyrodniczymi: obecność zabytków, dostępność komunikacyjna oraz zagospodarowanie turystyczne. Bonitacja przebiega w dwóch etapach, wspomina dalej autorka. Pierwszy polega na klasyfikacji bonitacyjnej, tzn. utworzeniu szeregu bonitacyjnego o wartościach względnych. Kryteria te ściśle się precyzuje, mając na względzie indywidualne cechy obszaru. Stosuje się założenie, że jedna sytuacja fizycznogeograficzna jest lepsza od drugiej, druga od trzeciej i tak dalej. Kolejnym etapem jest naniesienie na mapę analizowanego obszaru (w skali 1:100 000 lub mniejszej), siatki kwadratów o jednakowej wielkości (można też wykorzystać istniejącą już sieć kwadratów na mapie w danej skali). Następnie dokonuje się bonitacji punktowej właściwej, przyporządkowując terenom w obrębie każdego kwadratu odpowiednią wartość punktową (w oparciu o kryteria szeregu bonitacyjnego). Dopełnieniem badania jest wykonanie kartogramu na podkładzie mapy topograficznej (nadając danemu przedziałowi punktów określony kolor na mapie) oraz wypisanie wniosków. CEL BADANIA Atrakcyjność turystyczna obszaru jest pojęciem bardzo złożonym. Wymaga ona od badacza wielopłaszczyznowej oraz kompleksowej analizy cech ocenianego obszaru. W analizie tej muszą być uwzględnione aspekty przyrodnicze, kulturowe, oraz kwestie dostępności komunikacyjnej i obecności infrastruktury turystycznej. Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem względnym i sposób jej odbioru przez turystę zależny jest od subiektywnych cech odbiorcy. W dzisiejszych czasach można wyróżnić wiele grup odbiorców turystyki, którzy mają różne cele wyjazdów. Jedni szukają wrażeń estetycznych, drudzy wypoczynku, trzeci pragną mocnych wrażeń podczas spływu rwącą rzeką, a jeszcze inni całe godziny spędzać mogą w ekstremalnych warunkach pogodowych w celu ujrzenia przedstawiciela jakiegoś gatunku zwierzęcia.

. . .udział powierzchni leśnej 0.W przypadku gminy Wielichowo bonitacja punktowa przeprowadzona została w oparciu o cechy.20% 3 pkt.10% 2 pkt. Deniwelacje 0 pkt . .udział powierzchni leśnej 50% .jeden do pięciu cieków 2 pkt.ponad pięć cieków.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 10. ZJAWISK. Cieki wodne 0 pkt.50% 3 pkt.brak cieków 1 pkt.1 .30 m 3 pkt. 1 . .1 .80% 3. .ponad pięć cieków + większa rzeka . . .1 . Jeziorność 0 pkt.brak wody powierzchniowej stojącej 1 pkt.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 0.udział powierzchni leśnej 20. pragnący poznać ciekawe kulturowo miejsca. . Celem przeprowadzenia waloryzacji turystycznej jest możliwie jak najbardziej obiektywne zidentyfikowanie atrakcyjności turystycznej rozpatrywanego obszaru. .deniwelacje > 30 m 2. bez większej rzeki 3 pkt.deniwelacje poniżej 10 m 1 pkt. zwyczaje miejscowej ludności.1 . KLASYFIKACJA PUNKTOWA CECH.brak powierzchni leśnej 1 pkt.deniwelacje 20. Lesistość 0 pkt.deniwelacje 10.50% 4. na które zwróciliby uwagę turyści szukający odpoczynku w bliskości z naturą. a przy tym aktywnie spędzać czas uprawiając rekreację. .. ZASOBÓW I WALORÓW Czynniki stymulujące: 1.1 .20% 2 pkt. .20 m 2 pkt . W jej wyniku zostaną wyłonione obszary o największej i najmniejszej atrakcyjności pod kątem pełnionych i potencjalnych funkcji turystycznych.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 20.1 . .

jeden obiekt 2 pkt. . . .dwa pomniki przyrody 3 pkt. obiektów zabytkowych 1 pkt. lub stanowisko dokumentacyjne 6.jeden przebiegający przez teren szlak turystyczny 2 pkt. Trasy turystyczne i sportowe 0 pkt. Dostępność komunikacyjna 0 pkt. . . .powyżej trzech obiektów zabytkowych 7.dwa przebiegające przez teren szlaki turystyczne 3 pkt. . . .> trzy pomniki przyrody. .jeden obiekt zabytkowy 2 pkt.5. Formy ochrony przyrody 0 pkt. .75% powierzchni . .jeden pomnik przyrody 2 pkt.50 . gruntowa polna 2 pkt. Obiekty infrastruktury turystyczno. asfaltowa 3 pkt.brak form ochrony przyrody 1 pkt.droga gruntowa wiejska. .brak miejsc.dwa obiekty zabytkowe 3 pkt.brak 1 pkt. obiekty historyczno.przystanek PKS. Udział pól uprawnych. .dwa obiekty 3 pkt.75 . muzea) 0 pkt. łąk i pastwisk w krajobrazie 0 pkt.100% powierzchni 1 pkt.rekreacyjnej 0 pkt.droga o nawierzchni twardej. . .brak 1 pkt. . Zabytki ( budownictwa. lub kolei wąskotorowej 10.trzy lub więcej przebiegających szlaków turystycznych 9.powyżej trzech obiektów 8. . użytek ekologiczny. techniki. .wojskowe. . .dostępność tylko piesza 1 pkt. . stacja PKP.

. na który składają się przede wszystkim: różnorodność krajobrazu. . . .50 . Tereny.2 pkt.75% powierzchni -3 pkt.7 pkt). utworzony na podkładzie mapy topograficznej gminy w skali 1: 50. Zanieczyszczenie wód 0 pkt.50% powierzchni -2 pkt. . obecność lasów. które odróżniają tereny mało atrakcyjne (sklasyfikowane w przedziale -2 . oznaczonych na pomarańczowo oraz atrakcyjnych dla uprawiania turystyki (w przedziale >8). . . łatwa dostępność komunikacyjna.III klasa czystości -3 pkt. Kartogram utworzony został poprzez naniesienie na siatkę kilometrową kolorów. etc.I klasa czystości -1 pkt.do 25% powierzchni -1 pkt. .do 25% powierzchni Czynniki obniżające 2.II klasa czystości -2 pkt.100% powierzchni MAPA BONITACJI PUNKTOWEJ Do pracy dołączono kartogram. . oznaczonych na czerwono. .wody pozaklasowe 3. Obecność terenów bagiennych 0 pkt.75 .25 .25 . .000. które otrzymały noty powyżej wartości 8 i nie są zagospodarowane turystycznie mają możliwość rozwoju z racji potencjału turystycznego.50% powierzchni 3 pkt.2 pkt) i oznaczone na żółto. od średnio atrakcyjnych (w przedziale 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful