BONITACJA PUNKTOWA

Metoda bonitacji punktowej. Szeroki opis tej metody przedstawia Sołowiej (1992). Autorka twierdzi, że jest to ocena jakości i klasyfikacja stosowana w bardzo wielu dyscyplinach. W geografii jest to jakościowe wartościowanie składników i cech struktury środowiska, m.in. rzeźby terenu, deniwelacji, lesistości, jeziorności, obecności obiektów zabytkowych, ochrony przyrody, obecności infrastruktury turystycznej i dostępności komunikacyjnej. W geografii turyzmu służy do oceny atrakcyjności i przydatności badanego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Decydującymi o atrakcyjności obszaru komponentami przyrodniczymi są: rzeźba terenu, wody powierzchniowe oraz lesistość i użytkowanie ziemi, zaś komponentami pozaprzyrodniczymi: obecność zabytków, dostępność komunikacyjna oraz zagospodarowanie turystyczne. Bonitacja przebiega w dwóch etapach, wspomina dalej autorka. Pierwszy polega na klasyfikacji bonitacyjnej, tzn. utworzeniu szeregu bonitacyjnego o wartościach względnych. Kryteria te ściśle się precyzuje, mając na względzie indywidualne cechy obszaru. Stosuje się założenie, że jedna sytuacja fizycznogeograficzna jest lepsza od drugiej, druga od trzeciej i tak dalej. Kolejnym etapem jest naniesienie na mapę analizowanego obszaru (w skali 1:100 000 lub mniejszej), siatki kwadratów o jednakowej wielkości (można też wykorzystać istniejącą już sieć kwadratów na mapie w danej skali). Następnie dokonuje się bonitacji punktowej właściwej, przyporządkowując terenom w obrębie każdego kwadratu odpowiednią wartość punktową (w oparciu o kryteria szeregu bonitacyjnego). Dopełnieniem badania jest wykonanie kartogramu na podkładzie mapy topograficznej (nadając danemu przedziałowi punktów określony kolor na mapie) oraz wypisanie wniosków. CEL BADANIA Atrakcyjność turystyczna obszaru jest pojęciem bardzo złożonym. Wymaga ona od badacza wielopłaszczyznowej oraz kompleksowej analizy cech ocenianego obszaru. W analizie tej muszą być uwzględnione aspekty przyrodnicze, kulturowe, oraz kwestie dostępności komunikacyjnej i obecności infrastruktury turystycznej. Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem względnym i sposób jej odbioru przez turystę zależny jest od subiektywnych cech odbiorcy. W dzisiejszych czasach można wyróżnić wiele grup odbiorców turystyki, którzy mają różne cele wyjazdów. Jedni szukają wrażeń estetycznych, drudzy wypoczynku, trzeci pragną mocnych wrażeń podczas spływu rwącą rzeką, a jeszcze inni całe godziny spędzać mogą w ekstremalnych warunkach pogodowych w celu ujrzenia przedstawiciela jakiegoś gatunku zwierzęcia.

10% 2 pkt.80% 3. W jej wyniku zostaną wyłonione obszary o największej i najmniejszej atrakcyjności pod kątem pełnionych i potencjalnych funkcji turystycznych. Jeziorność 0 pkt.deniwelacje 10.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 0.1 . . .udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 20. ..1 .30 m 3 pkt. ZASOBÓW I WALORÓW Czynniki stymulujące: 1. bez większej rzeki 3 pkt.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 10.20% 2 pkt.W przypadku gminy Wielichowo bonitacja punktowa przeprowadzona została w oparciu o cechy. Lesistość 0 pkt. Deniwelacje 0 pkt .udział powierzchni leśnej 0. .1 . 1 . Celem przeprowadzenia waloryzacji turystycznej jest możliwie jak najbardziej obiektywne zidentyfikowanie atrakcyjności turystycznej rozpatrywanego obszaru.deniwelacje poniżej 10 m 1 pkt. .. .udział powierzchni leśnej 20.20 m 2 pkt .ponad pięć cieków + większa rzeka .brak cieków 1 pkt. KLASYFIKACJA PUNKTOWA CECH. pragnący poznać ciekawe kulturowo miejsca. .ponad pięć cieków.jeden do pięciu cieków 2 pkt. . .1 . .deniwelacje > 30 m 2.deniwelacje 20.1 .1 .20% 3 pkt.50% 3 pkt. .udział powierzchni leśnej 50% .50% 4.brak powierzchni leśnej 1 pkt. a przy tym aktywnie spędzać czas uprawiając rekreację.brak wody powierzchniowej stojącej 1 pkt. . na które zwróciliby uwagę turyści szukający odpoczynku w bliskości z naturą. zwyczaje miejscowej ludności. Cieki wodne 0 pkt. ZJAWISK.

dwa pomniki przyrody 3 pkt. . .droga gruntowa wiejska. .> trzy pomniki przyrody.wojskowe.droga o nawierzchni twardej. lub stanowisko dokumentacyjne 6. . techniki. .100% powierzchni 1 pkt. asfaltowa 3 pkt. .powyżej trzech obiektów zabytkowych 7. gruntowa polna 2 pkt. .powyżej trzech obiektów 8. . muzea) 0 pkt. Trasy turystyczne i sportowe 0 pkt. Udział pól uprawnych. . użytek ekologiczny. .50 .5.jeden pomnik przyrody 2 pkt.dwa obiekty zabytkowe 3 pkt.dwa przebiegające przez teren szlaki turystyczne 3 pkt. . Zabytki ( budownictwa.brak miejsc.brak form ochrony przyrody 1 pkt. Dostępność komunikacyjna 0 pkt. stacja PKP. . .75% powierzchni . lub kolei wąskotorowej 10. . . .brak 1 pkt. łąk i pastwisk w krajobrazie 0 pkt.jeden obiekt 2 pkt. .75 . obiekty historyczno. .jeden obiekt zabytkowy 2 pkt. . .przystanek PKS. . Obiekty infrastruktury turystyczno. .jeden przebiegający przez teren szlak turystyczny 2 pkt.dwa obiekty 3 pkt. Formy ochrony przyrody 0 pkt.rekreacyjnej 0 pkt.dostępność tylko piesza 1 pkt.trzy lub więcej przebiegających szlaków turystycznych 9. obiektów zabytkowych 1 pkt.brak 1 pkt.

.25 . Tereny.do 25% powierzchni Czynniki obniżające 2. .50% powierzchni 3 pkt. obecność lasów.I klasa czystości -1 pkt.III klasa czystości -3 pkt. .000. Kartogram utworzony został poprzez naniesienie na siatkę kilometrową kolorów.100% powierzchni MAPA BONITACJI PUNKTOWEJ Do pracy dołączono kartogram. . etc. . .75% powierzchni -3 pkt. na który składają się przede wszystkim: różnorodność krajobrazu.25 .50 .2 pkt) i oznaczone na żółto.50% powierzchni -2 pkt. . Obecność terenów bagiennych 0 pkt. które odróżniają tereny mało atrakcyjne (sklasyfikowane w przedziale -2 .do 25% powierzchni -1 pkt.7 pkt). oznaczonych na czerwono. utworzony na podkładzie mapy topograficznej gminy w skali 1: 50.II klasa czystości -2 pkt. .75 . łatwa dostępność komunikacyjna. Zanieczyszczenie wód 0 pkt. . oznaczonych na pomarańczowo oraz atrakcyjnych dla uprawiania turystyki (w przedziale >8).2 pkt. .wody pozaklasowe 3. które otrzymały noty powyżej wartości 8 i nie są zagospodarowane turystycznie mają możliwość rozwoju z racji potencjału turystycznego. od średnio atrakcyjnych (w przedziale 3 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful