BONITACJA PUNKTOWA

Metoda bonitacji punktowej. Szeroki opis tej metody przedstawia Sołowiej (1992). Autorka twierdzi, że jest to ocena jakości i klasyfikacja stosowana w bardzo wielu dyscyplinach. W geografii jest to jakościowe wartościowanie składników i cech struktury środowiska, m.in. rzeźby terenu, deniwelacji, lesistości, jeziorności, obecności obiektów zabytkowych, ochrony przyrody, obecności infrastruktury turystycznej i dostępności komunikacyjnej. W geografii turyzmu służy do oceny atrakcyjności i przydatności badanego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Decydującymi o atrakcyjności obszaru komponentami przyrodniczymi są: rzeźba terenu, wody powierzchniowe oraz lesistość i użytkowanie ziemi, zaś komponentami pozaprzyrodniczymi: obecność zabytków, dostępność komunikacyjna oraz zagospodarowanie turystyczne. Bonitacja przebiega w dwóch etapach, wspomina dalej autorka. Pierwszy polega na klasyfikacji bonitacyjnej, tzn. utworzeniu szeregu bonitacyjnego o wartościach względnych. Kryteria te ściśle się precyzuje, mając na względzie indywidualne cechy obszaru. Stosuje się założenie, że jedna sytuacja fizycznogeograficzna jest lepsza od drugiej, druga od trzeciej i tak dalej. Kolejnym etapem jest naniesienie na mapę analizowanego obszaru (w skali 1:100 000 lub mniejszej), siatki kwadratów o jednakowej wielkości (można też wykorzystać istniejącą już sieć kwadratów na mapie w danej skali). Następnie dokonuje się bonitacji punktowej właściwej, przyporządkowując terenom w obrębie każdego kwadratu odpowiednią wartość punktową (w oparciu o kryteria szeregu bonitacyjnego). Dopełnieniem badania jest wykonanie kartogramu na podkładzie mapy topograficznej (nadając danemu przedziałowi punktów określony kolor na mapie) oraz wypisanie wniosków. CEL BADANIA Atrakcyjność turystyczna obszaru jest pojęciem bardzo złożonym. Wymaga ona od badacza wielopłaszczyznowej oraz kompleksowej analizy cech ocenianego obszaru. W analizie tej muszą być uwzględnione aspekty przyrodnicze, kulturowe, oraz kwestie dostępności komunikacyjnej i obecności infrastruktury turystycznej. Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem względnym i sposób jej odbioru przez turystę zależny jest od subiektywnych cech odbiorcy. W dzisiejszych czasach można wyróżnić wiele grup odbiorców turystyki, którzy mają różne cele wyjazdów. Jedni szukają wrażeń estetycznych, drudzy wypoczynku, trzeci pragną mocnych wrażeń podczas spływu rwącą rzeką, a jeszcze inni całe godziny spędzać mogą w ekstremalnych warunkach pogodowych w celu ujrzenia przedstawiciela jakiegoś gatunku zwierzęcia.

. . . . 1 .deniwelacje 10.udział powierzchni leśnej 0.. pragnący poznać ciekawe kulturowo miejsca. W jej wyniku zostaną wyłonione obszary o największej i najmniejszej atrakcyjności pod kątem pełnionych i potencjalnych funkcji turystycznych. . a przy tym aktywnie spędzać czas uprawiając rekreację.brak cieków 1 pkt.1 . .1 . .30 m 3 pkt..brak powierzchni leśnej 1 pkt. .W przypadku gminy Wielichowo bonitacja punktowa przeprowadzona została w oparciu o cechy.ponad pięć cieków.deniwelacje 20.20 m 2 pkt . Celem przeprowadzenia waloryzacji turystycznej jest możliwie jak najbardziej obiektywne zidentyfikowanie atrakcyjności turystycznej rozpatrywanego obszaru. Lesistość 0 pkt. Cieki wodne 0 pkt.20% 2 pkt. ZASOBÓW I WALORÓW Czynniki stymulujące: 1. zwyczaje miejscowej ludności.deniwelacje > 30 m 2. KLASYFIKACJA PUNKTOWA CECH.1 . .udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 0.1 . . .80% 3.udział powierzchni leśnej 20. Deniwelacje 0 pkt .1 .deniwelacje poniżej 10 m 1 pkt.50% 4. Jeziorność 0 pkt.20% 3 pkt.50% 3 pkt. bez większej rzeki 3 pkt.10% 2 pkt.ponad pięć cieków + większa rzeka .brak wody powierzchniowej stojącej 1 pkt.jeden do pięciu cieków 2 pkt. .1 . na które zwróciliby uwagę turyści szukający odpoczynku w bliskości z naturą.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 20. ZJAWISK.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 10.udział powierzchni leśnej 50% .

.przystanek PKS.75 .dwa obiekty zabytkowe 3 pkt. . lub kolei wąskotorowej 10. Trasy turystyczne i sportowe 0 pkt. . obiekty historyczno. . techniki.5.dwa pomniki przyrody 3 pkt.dwa obiekty 3 pkt.brak 1 pkt. . . lub stanowisko dokumentacyjne 6.brak miejsc. .trzy lub więcej przebiegających szlaków turystycznych 9.jeden obiekt 2 pkt. . gruntowa polna 2 pkt. .wojskowe. łąk i pastwisk w krajobrazie 0 pkt.jeden obiekt zabytkowy 2 pkt. . . muzea) 0 pkt.100% powierzchni 1 pkt. Dostępność komunikacyjna 0 pkt.dostępność tylko piesza 1 pkt. . . . . Formy ochrony przyrody 0 pkt.50 . Obiekty infrastruktury turystyczno. Udział pól uprawnych. obiektów zabytkowych 1 pkt.> trzy pomniki przyrody.droga gruntowa wiejska.jeden przebiegający przez teren szlak turystyczny 2 pkt.powyżej trzech obiektów zabytkowych 7. . stacja PKP.powyżej trzech obiektów 8.jeden pomnik przyrody 2 pkt. . Zabytki ( budownictwa. asfaltowa 3 pkt.dwa przebiegające przez teren szlaki turystyczne 3 pkt.brak form ochrony przyrody 1 pkt. . .rekreacyjnej 0 pkt.brak 1 pkt. . .75% powierzchni .droga o nawierzchni twardej. . użytek ekologiczny.

000. .2 pkt) i oznaczone na żółto. .II klasa czystości -2 pkt. które otrzymały noty powyżej wartości 8 i nie są zagospodarowane turystycznie mają możliwość rozwoju z racji potencjału turystycznego.do 25% powierzchni -1 pkt.25 .75% powierzchni -3 pkt. oznaczonych na pomarańczowo oraz atrakcyjnych dla uprawiania turystyki (w przedziale >8).2 pkt. . które odróżniają tereny mało atrakcyjne (sklasyfikowane w przedziale -2 .I klasa czystości -1 pkt. .50% powierzchni 3 pkt.do 25% powierzchni Czynniki obniżające 2. Kartogram utworzony został poprzez naniesienie na siatkę kilometrową kolorów.75 .50 . Obecność terenów bagiennych 0 pkt. Zanieczyszczenie wód 0 pkt. . . łatwa dostępność komunikacyjna. .wody pozaklasowe 3. od średnio atrakcyjnych (w przedziale 3 . .50% powierzchni -2 pkt. etc.100% powierzchni MAPA BONITACJI PUNKTOWEJ Do pracy dołączono kartogram. obecność lasów. oznaczonych na czerwono.III klasa czystości -3 pkt. na który składają się przede wszystkim: różnorodność krajobrazu. . .25 . Tereny. utworzony na podkładzie mapy topograficznej gminy w skali 1: 50. .7 pkt).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful