BONITACJA PUNKTOWA

Metoda bonitacji punktowej. Szeroki opis tej metody przedstawia Sołowiej (1992). Autorka twierdzi, że jest to ocena jakości i klasyfikacja stosowana w bardzo wielu dyscyplinach. W geografii jest to jakościowe wartościowanie składników i cech struktury środowiska, m.in. rzeźby terenu, deniwelacji, lesistości, jeziorności, obecności obiektów zabytkowych, ochrony przyrody, obecności infrastruktury turystycznej i dostępności komunikacyjnej. W geografii turyzmu służy do oceny atrakcyjności i przydatności badanego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Decydującymi o atrakcyjności obszaru komponentami przyrodniczymi są: rzeźba terenu, wody powierzchniowe oraz lesistość i użytkowanie ziemi, zaś komponentami pozaprzyrodniczymi: obecność zabytków, dostępność komunikacyjna oraz zagospodarowanie turystyczne. Bonitacja przebiega w dwóch etapach, wspomina dalej autorka. Pierwszy polega na klasyfikacji bonitacyjnej, tzn. utworzeniu szeregu bonitacyjnego o wartościach względnych. Kryteria te ściśle się precyzuje, mając na względzie indywidualne cechy obszaru. Stosuje się założenie, że jedna sytuacja fizycznogeograficzna jest lepsza od drugiej, druga od trzeciej i tak dalej. Kolejnym etapem jest naniesienie na mapę analizowanego obszaru (w skali 1:100 000 lub mniejszej), siatki kwadratów o jednakowej wielkości (można też wykorzystać istniejącą już sieć kwadratów na mapie w danej skali). Następnie dokonuje się bonitacji punktowej właściwej, przyporządkowując terenom w obrębie każdego kwadratu odpowiednią wartość punktową (w oparciu o kryteria szeregu bonitacyjnego). Dopełnieniem badania jest wykonanie kartogramu na podkładzie mapy topograficznej (nadając danemu przedziałowi punktów określony kolor na mapie) oraz wypisanie wniosków. CEL BADANIA Atrakcyjność turystyczna obszaru jest pojęciem bardzo złożonym. Wymaga ona od badacza wielopłaszczyznowej oraz kompleksowej analizy cech ocenianego obszaru. W analizie tej muszą być uwzględnione aspekty przyrodnicze, kulturowe, oraz kwestie dostępności komunikacyjnej i obecności infrastruktury turystycznej. Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem względnym i sposób jej odbioru przez turystę zależny jest od subiektywnych cech odbiorcy. W dzisiejszych czasach można wyróżnić wiele grup odbiorców turystyki, którzy mają różne cele wyjazdów. Jedni szukają wrażeń estetycznych, drudzy wypoczynku, trzeci pragną mocnych wrażeń podczas spływu rwącą rzeką, a jeszcze inni całe godziny spędzać mogą w ekstremalnych warunkach pogodowych w celu ujrzenia przedstawiciela jakiegoś gatunku zwierzęcia.

1 .W przypadku gminy Wielichowo bonitacja punktowa przeprowadzona została w oparciu o cechy. . zwyczaje miejscowej ludności.10% 2 pkt.20% 3 pkt. 1 .brak cieków 1 pkt. . Cieki wodne 0 pkt. bez większej rzeki 3 pkt.20% 2 pkt. na które zwróciliby uwagę turyści szukający odpoczynku w bliskości z naturą. ZJAWISK.ponad pięć cieków + większa rzeka .brak wody powierzchniowej stojącej 1 pkt. .udział powierzchni leśnej 0.1 . . Jeziorność 0 pkt.udział powierzchni leśnej 20.ponad pięć cieków. a przy tym aktywnie spędzać czas uprawiając rekreację. Celem przeprowadzenia waloryzacji turystycznej jest możliwie jak najbardziej obiektywne zidentyfikowanie atrakcyjności turystycznej rozpatrywanego obszaru. W jej wyniku zostaną wyłonione obszary o największej i najmniejszej atrakcyjności pod kątem pełnionych i potencjalnych funkcji turystycznych.50% 3 pkt.deniwelacje poniżej 10 m 1 pkt.1 . pragnący poznać ciekawe kulturowo miejsca. . ..jeden do pięciu cieków 2 pkt. . ZASOBÓW I WALORÓW Czynniki stymulujące: 1.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 10.deniwelacje 20. Deniwelacje 0 pkt . .deniwelacje 10.deniwelacje > 30 m 2. . KLASYFIKACJA PUNKTOWA CECH. Lesistość 0 pkt.1 ..80% 3.brak powierzchni leśnej 1 pkt.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 20. .50% 4.1 . .1 .udział powierzchni leśnej 50% .30 m 3 pkt. .20 m 2 pkt .udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 0.

. lub stanowisko dokumentacyjne 6.75% powierzchni .brak form ochrony przyrody 1 pkt.droga o nawierzchni twardej. asfaltowa 3 pkt. Trasy turystyczne i sportowe 0 pkt.brak 1 pkt. obiektów zabytkowych 1 pkt. obiekty historyczno.wojskowe. . .jeden obiekt 2 pkt. . Zabytki ( budownictwa. . muzea) 0 pkt.dwa obiekty 3 pkt. . stacja PKP. . .dwa obiekty zabytkowe 3 pkt.jeden przebiegający przez teren szlak turystyczny 2 pkt.brak miejsc.trzy lub więcej przebiegających szlaków turystycznych 9. .jeden obiekt zabytkowy 2 pkt. gruntowa polna 2 pkt.brak 1 pkt.5. użytek ekologiczny. Formy ochrony przyrody 0 pkt. . . łąk i pastwisk w krajobrazie 0 pkt. Obiekty infrastruktury turystyczno. . . . lub kolei wąskotorowej 10. techniki. .rekreacyjnej 0 pkt.przystanek PKS.dwa pomniki przyrody 3 pkt.powyżej trzech obiektów zabytkowych 7. . . . Dostępność komunikacyjna 0 pkt. .50 .dostępność tylko piesza 1 pkt.jeden pomnik przyrody 2 pkt.75 . .powyżej trzech obiektów 8. .droga gruntowa wiejska.dwa przebiegające przez teren szlaki turystyczne 3 pkt. Udział pól uprawnych.> trzy pomniki przyrody.100% powierzchni 1 pkt. .

.II klasa czystości -2 pkt. które odróżniają tereny mało atrakcyjne (sklasyfikowane w przedziale -2 . oznaczonych na pomarańczowo oraz atrakcyjnych dla uprawiania turystyki (w przedziale >8).75% powierzchni -3 pkt.25 . na który składają się przede wszystkim: różnorodność krajobrazu. etc. .wody pozaklasowe 3.2 pkt) i oznaczone na żółto. .000. oznaczonych na czerwono. .do 25% powierzchni Czynniki obniżające 2.do 25% powierzchni -1 pkt. Kartogram utworzony został poprzez naniesienie na siatkę kilometrową kolorów. . utworzony na podkładzie mapy topograficznej gminy w skali 1: 50.75 . . od średnio atrakcyjnych (w przedziale 3 . .2 pkt. Zanieczyszczenie wód 0 pkt. . które otrzymały noty powyżej wartości 8 i nie są zagospodarowane turystycznie mają możliwość rozwoju z racji potencjału turystycznego.25 . łatwa dostępność komunikacyjna.I klasa czystości -1 pkt. . Obecność terenów bagiennych 0 pkt.III klasa czystości -3 pkt.7 pkt).50% powierzchni -2 pkt.50 .100% powierzchni MAPA BONITACJI PUNKTOWEJ Do pracy dołączono kartogram. . obecność lasów. Tereny. .50% powierzchni 3 pkt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful