P. 1
Sińczak - Procesy Przeróbki Plastycznej - Laboratoria

Sińczak - Procesy Przeróbki Plastycznej - Laboratoria

4.75

|Views: 85,880|Likes:
Wydawca: grypsss

More info:

Published by: grypsss on Jan 22, 2009
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2015

Opracowanie procesu technologicznego kucia swobodnego rozpoczyna się od wykonania
rysunku odkuwki. Rysunek odkuwki opracowuje się na podstawie rysunku gotowej części
przez ustalenie: naddatków technologicznych, naddatków na obróbkę skrawaniem oraz do
puszczalnych odchyłek wymiarowych dla typowych kształtów odkuwek podzielonych według
trudności wykonania. W tym celu korzysta się z normy PN-75/H-94101, w której podano war
tości naddatków i odchyłek wymiarowych odkuwek kutych swobodnie [74]. Naddatki techno
logiczne i kształt odkuwki mogą mieć wpływ na własności mechaniczne wyrobu po obróbce
skrawaniem. Przykładem jest wał korbowy wykonany według rysunku 8.23a lub według ry
sunku 8.23b. W tym drugim przypadku otrzymuje się korzystny przebieg włókien (rys. 8.24).
Kolejnym etapem jest dobór wsadu w oparciu o sumę mas odkuwki, ewentualnych nad
datków technologicznych, naddatków na próby do badań, odpad na zgorzelinę, a jeśli odkuwka
jest wykonywana z wlewka, również należy uwzględnić odpad na stopę i głowę wlewka.

Nadtatek na obróbkę skrawaniem

Rys. 8.23. Odkuwka wału korbowego: a-z dużymi naddatkami technologicznymi, b - bez naddatków
technologicznych

Przykład procesu technologicznego podano dla odkuwki tarczy (rys. 8.25a). Proces kucia
tarczy przedstawia się następująco. Po wykonaniu czopa do uchwytu i przekuciu krawędzi
wlewka do średnicy 500 mm odcina się dolną i górną część wlewka (rys. 8.25b). Z kolei spę-

192

Podstawy teoretyczne procesów przeróbki plastycznej

cza się wlewek na wysokość 250 mm.
Po nacięciu pierścienia o średnicy 500
mm i przebiciu otworu o średnicy 200
mm (rys. 8.25c) odkuwa się tarczę (rys.
8.25d) i piastę na wymiar (rys. 8.25e, f).

Rys. 8.24. Przebieg włókien w odkuwce wału korbo
wego wykonanego w przyrządzie TR

a)

b)

Rys. 8.25. Proces technologiczny kucia tarczy [133]: a - wlewek, b - odcięcie nadlewu i stopy wlewka,
c - spęczanie i przebicie otworu, d - kucie tarczy, e - kucie piasty, f - odkuwka

8.8. Kucie półswobodne

Kucie odkuwek dużych wałów korbowych przy minimalnych naddatkach technologicz
nych i niewielkich naddatkach na obróbkę skrawaniem oraz idealnym przebiegu włókien od
bywa się w specjalnym przyrządzie TR (rys.8.26) opracowanym przez T. Ruta. Przyrząd skła
da się z głowicy 1, w której przegubowo są ułożyskowane łączniki 3 połączone z górną matry
cą 2. Pręt wyjściowy układa się w dolnych połówkach matrycy 4. W czasie ruchu trawersy
prasy, w momencie zamknięcia matryc, następuje samoczynne zaciśnięcie się pręta w wykro
jach. Podczas dalszego ruchu suwaka przeguby pochylają się, powodując ruch matryc w kie
runku środka przyrządu, po czym wyginak 6 kształtuje wykorbienie.

8. Procesy kucia swobodnego

193

Rys. 8.26. Schemat kinematyczny przyrządu TR [133]: A - położenie matryc przed suwem roboczym, B
- położenie pod koniec suwu roboczego, F j - rozkład sił przy zaciskaniu pręta. F2 - rozkład
sił pod koniec suwu roboczego. Oznaczenia: 1 - głowica górna, 2 - matryca górna, 3 - łącz
niki, 4 - matryca dolna, 5 - płyta prowadząca, 6 - wyginak, 7 - pręt wyjściowy, 8 - odkuwka
korby

Rysunek 8.27 przedstawia fragment wału korbowego wykonanego w przyrządzie TR.

Rys. 8.27. Fragment wału korbowego wykonanego w przyrządzie TR

194

Podstawy teoretyczne procesów przeróbki plastycznej

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->