P. 1
Swoi i obcy w kulturze średniowiecza

Swoi i obcy w kulturze średniowiecza

|Views: 21|Likes:
Wydawca: twerkter

More info:

Published by: twerkter on Nov 04, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Fundacja „Unia Nadwarciańska” Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Słupcy

SWOI I OBCY W KULTURZE ŚREDNIOWIECZA
Wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach VII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 18 - 19 czerwca 2011 roku

pod redakcją Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego

Poznań – Ląd 2011

Redakcja

Michał Brzostowicz, Maciej PrzyBył, jacek wrzesiński
Skład i projekt okładki

toMasz kasProwicz Na okładce: dirhem arabski ze skarbu monet z X wieku w Lądku
Autor zdjęcia na okładce

klaudyna kucharska Druk: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski J. Zamiara ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ISBN 978-83-60109-22-9

Publikacja była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „VII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą” © Copyright by Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu and Starostwo Powiatowe w Słupcy

..... 134 Local people and strangers in the culture of the Middle Ages (summary) ........... Jacek Wrzesiński Wstęp ..................................................... Kowalski ”Swojskość” i „obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian ................. 31 Władysław Duczko Wikingowie i wczesnośredniowieczna Polska Zbyszko Górczak ................................ 109 Średniowieczny dwór angielski w oczach obcych...................... 140 ................. 15 Krzysztof Jaworski Czy aby tylko „pogański książę silny wielce........................................................................ 122 Informacje o VII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie ...................................................................... 70 Hanna Zaremska Żydzi w miastach średniowiecznej Polski Robert Bubczyk ................................................SPIS TREŚCI Michał Brzostowicz..... dworzanina Henryka II Plantageneta ......... Przykład Waltera Mapa... Maciej Przybył.. 5 Andrzej P.................. siedzący na Wiślech”? .. 61 Osadnictwo na prawie niemieckim czyli swoi i obcy w średniowiecznej Polsce .............................................................................................................................

.

pierwodruk 1930/31. wreszcie w badaniach nad interakcjami międzygrupowymi. etnograficznych. Nowicka 1990). zatem nie ma potrzeby ponownego przywoływania dobrze znanych przykładów i ilustracji tej problematyki (np. socjologicznych. głównie poprzez odwołanie się do danych językowych. w studiach nad kryteriami oznaczania tożsamości kulturowej. doczekało się wielu studiów i analiz historycznych. innego. specyfiki działania i powierzchowności istot mitycznych. W szkicu niniejszym chciałbym pokrótce przedstawić przejawy wspomnianych kategorii. Samo bowiem zagadnienie stereotypów obcego. tudzież wypadkową rodzaju więzi konstytuujących daną wspólnotę. Kowalski ”SWOJSKOŚĆ” I „OBCOŚĆ” W KOSMOLOGICZNYCH I SOCJOMORFICZNYCH WYOBRAŻENIACH DAWNYCH SŁOWIAN Kategoria swojskości i obcości uchodzi za podstawową w analizach identyfikacji społecznej. Kwestie te należały do dziedziny wielu doświadczeń społecznych i wyobrażeń daleko wykraczających poza relacje zachodzące między ludźmi. W odległej przeszłości wspólnot słowiańskich nie było teoretycznych zasad dekretowania swojskości czy obcości. Obcość i swojskość bowiem była często niejednoznacznie odczuwaną cechą terytorium. czasu.Andrzej P. Na podstawie przekazów folklorystycznych i mitologii porównawczej możemy podjąć próby odczytania zasadniczych . aspektem mitologicznie kreślonej budowy świata. Znaniecki 1990.

otoczeniu. uśmierzać (Toporov 1968). Zauważalny jest tu ślad opozycji jasność – ciemność. respektowania reguł uzgodnionego współistnienia. świecić’. Ziemia była po- . także prawdopodobnie pochodzenia irańskiego w związku z imieniem Mithra. czyli tego.mirъ. Nie zachowało się jednolite wspólne wyobrażenie świata.16 Andrzej P. Tomicki 1976. svĕt mówi o istnieniu świata jako bytu wyłonionego na jaw. Otóż wątek kojarzony z psł. porządek w sferze publicznej’. s. bezpieczeństwo. W wielu późniejszych apokryficznych tekstach folkloru Bóg posługuje się diabłem lub wodnym ptakiem w celu wydobycia z głębin morza grudki ziemi (Tomiccy 1975. oznaczało ‘pokój. W polu semantycznym mirъ zaznacza się opis stanu spokojnego. Kowalski schematów budowy świata u dawnych Słowian. czy kosmosu. że prasłowiańskie słowo svĕt (‘świat’) stanowi odzwierciedlenie wczesnych wpływów dualistycznych typu irańskiego zoroastryzmu. 30. 59). co znalazło się w oświetlonym. s. porozumienie. ujawnić się. stąd charakterystyczne derywaty w języku polskim: przymierze. przymierze. Rozwój znaczenia tej kategorii leksykalnej byłby następujący: ‘ujrzeć światło’. przyjaźń. Podobnie w staroinyjskim loka „świat” od ie. jak w przypadku svĕt. w schemacie której psł. Inne prasłowiańskie słowo na oznaczenie świata . wyjść na światło. niekwestionowanego współprzebywania. co wynika z faktu. ugodę. svĕt oznaczało ‘światło’. że w tradycji słowiańskiej nawarstwiły się wpływy rozmaitych kultur. w szczególności kosmogonicznych. dać się poznać ludziom. Jest to zapewne echo mitu mówiącego o wydobyciu ziemi z ciemnych wód praoceanu. przyjść na świat. Wskazane główne kategorie definiujące wyobrażenie świata stają się bardziej zrozumiałe w kontekście późniejszych metafor mitologicznych. Nie można wykluczyć. narodzić się. lecz z zasadami życia grupowego zakładającego pokój. Nie ma tu związku z fenomenami naturalnymi. Leuk –‘jasnieć. jasnym środowisku.

”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 17 czątkowo osuszonym pagórkiem. mirъ jest wyrazem poglądów na temat relacji międzyludzkich. Dlatego wyjście na świat oznaczało również nabywanie podstawowych orientacji kosmologicznych i społecznych. (< psł. spokój. wyobrażenia łączące swojskość ze . o wizji tworzenia kosmosu. W życiu wspólnot tradycyjnych ów rędъ był ustanawiany poprzez czynnościową. o tyle schemat odnoszący sie do psł. wydobyte z dna. tym co jasne. Nie jest to znak funkcjonowania relacji wertykalnych. Mirъ to zasady dostępne potocznemu doświadczeniu. mają one charakter niejako horyzontalny. porędъkъ) czyli z tym co. co gwarantowało wzajemne poszanowanie. uporządkowane. ugodę. Wyjście ziemi jako świata z ciemności było czasem utożsamiane z jej przebudzeniem. W skład tak rozumianego rędъ wchodziły stosunki panujące w obrębie wspólnoty. który jest szczególnie bliski człowiekowi i wspólnocie. Kategoria swojskości w kulturze dawnych Słowian miała kilka planów wyrażania. np. svĕt ukazuje model świata w jego układzie przedmiotowym. należycie ułożone (Popovič). Otóż według Popoviča mirъ bywał kojarzony z rjad. akcentujących bardziej podziały. obrjad. ponieważ sen/śmierć uważano za „zapomnienie o bożym świecie”. Najbardziej znane są prastare. O ile zatem schemat mitologiczny związany z psł. a więc to wszystko. ludzie – bogowie. które przekazywały określony wizerunek zależności mogących stanowić należytą podstawę ludzkiego współistnienia. Tworzy podwaliny przestrzennie odczuwanej swojskości. z ciemności. ziemia – niebo. rędъ. działaniową aktualizację mitycznych wyobrażeń. Socjomorficzna struktura i symbolika obecna w układzie pojęć związanych z mirъ nie jest pozbawiona wątków kosmogonicznych traktujących o budowie wszechświata. mówi o genezie. porjadok. co najmniej neolitycznej proweniencji. aniżeli wyznaczających linie silnych związków. Podlega im ten wycinek kosmosu.

psł.‘rodzić’ generujące znaczenia ĝenos ‘ród’ oraz niem. čel’adь.‘wschodzić. ‘to. svat i także psł. łac./ sū. Rdzeń w wariancie swe. rodъ ‘ród’. 8). co wyrosło’. Podstawą identyfikowania swojskości była zatem wspólnota krewniacza lub pokrewieństwo tzw. Mając na uwadze wyróżniony tu procesualno-dynamiczny aspekt ujmowania człowieka i najbliższej mu wspólnoty jako bytu wzrastającego. znati svojь rodъ i znakь ‘znać swój ród i znak’. 181. franc. Samo słowo swój. genou ‘kolano’ (patrz wyżej pol. s. należące do tej grupy psł. sū.widzimy jako kontynuant w wielu nazwach związanych właśnie z pokrewieństwem i określeniach bliskich sobie osób. pokolenie). swos ‘swój’ < swe-. por. Stankiewicz 1958).‘rodzić./ kwel. swe-sor-) oraz dalej svekry. psł. Знай свои родъ и зикъ < psł. sū-mortho ‘swojskie. čelovĕkъ. Stąd psł. plenus) oraz wyrażenia somatyczne: (por. lub pokolenie (< ‘kolano’) (szerzej o tym . ad.Tolstaja 2009. 25. W tym przypadku mianownikiem łączącym odnośne nazewnictwo jest indoeuropejski rdzeń kel. co zrodzone’. 188. Psł. plenum. zwrot pochodzenie z krwi i kości). s. Kowalski wspólnotą ludzi. svojь występuje w połączeniach frazeologicznych typu bułg. co się pleni i dochodzi do pełni’ (por.18 Andrzej P. Knoch ‘kość’. ród’. pomnażają- . sū-nu-). Kategorią socjomorficznie pojmowanej swojskości objęte były też wyobrażenia dotyczące poszczególnych ludzi i powiązań między nimi w ramach wspólnoty rodowej. co wzrasta’ i plemę ‘plemię’ < ‘to. por. która podlega ciągłemu wzrastaniu i pomnażaniu.10. sъmьrtь ‘śmierć’ (< ie. analogie indoeuropejskie rozpatrywał też Żuravlev 1999. symboliczne. Dokładną kalką semantyczną są dane indoeuropejskie typu ĝen. wzrastać’ > ‘to. s. psł. należyte umieranie’ ~ ‘umieranie wśród swoich z zapewnieniem odpowiedniego rytuału w ramach obligacji wynikających z mirъ’) (Trubačev 2003. sestra ‘siostra’ (ie. synъ ‘syn’ (< ie. svojь w warstwie filiacji indoeuropejskich ujawnia związki z wyobrażeniem rodu i jego powinności: ie. ‘to.

które kogoś obchodzą. sakralny.w ros. także ‘okrągły’. obščina ‘wspólnota. Relacja swojskości i wspólnotowej bliskości była też zakorzeniona w symbolice kosmologicznej. 168). znajdują się w polu obchodu. podobnie jak u wielu innych ludów indoeuropejskich. W rozważanej tu symbolice wyobrażenia okręgu jako przestrzeni szczególnie nacechowanej wartościami społecznymi mieści się kategoria wyznaczona przez psł. mianowicie ‘rodzić’ ~ ‘znać’. tzn. Słownictwo. który daje się obejść. Ludzki habitat to jego obejście. Ale jest to też – i może przede wszystkim . Obchód ma tu jednak dwa połączone ze sobą aspekty. ziemia i świat są obiektem okrągłym unoszącym się w wodach praoceanu. Z jednej strony chodzi o fizycznie opanowany obszar podlegający obejściu wokół i zamknięciu w wydzielonym okręgu tworzonej domeny swojskości. co znajduje się na tyle blisko. „Krąg ziemi” to wyrażenie doskonale oddające sens tych archaicznych poglądów. a zatem stwierdzić czyjąś przynależność do rodu. Są to znamiona. to obchody. który ma dwa aspekty semantyczne. dzięki czemu nabierają wyjątkowego znaczenia i ważności. co się obchodzi. to jest ważne . znaki pozwalające po-znać. że święta i uroczystości to coś. a w Polsce obejście. a zatem o coś. stąd sformułowanie.obchód rytualny. obьtjo ‘ogół ludzi. społeczność’ (Trubačev 1959. Dosłownie chodziło o teren. Z drugiej strony chodzi tu o zestaw żywotnych ludzkich spraw w łonie wspólnoty. świat’ . obьljъ > ‘obły’. Jest tu widoczna kontynuacja indoeuropejskiego paradygmatu związanego ze wspomnianą grupą nazw urobionych od morfemu ĝen. s. a zatem o kwestie. znakъ (< ĝnok-) oraz psł.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 19 cego siłę i moc rodu warto zwrócić uwagę na specyficzny model posługiwania się znakami tożsamości społecznej u Prasłowian. Chodzi o psł. W tradycji ukraińskiej najbliższy człowiekowi krąg ziemi nazywano obijstja. znamę (< ĝenomon-). W mitologii Słowian. że można dokonać obchodu. oraz psł.

Kowalski z dwóch powodów. epidemii. co nie stanowi indywidualnej „własności” lub posiadanego indywidualnie prawa do czegoś. Obecnie nie ma sensu dochodzenie tego. to co obce. To ludzie. Często wznoszono grody na wyspach lub wyniesionych cyplach jeziornych lub w rozległych dolinach. to rzeczy i sprawy nie podlegające jednostkowemu władaniu. także inne siedziby miały planigrafie zbliżone do okręgu. wody itp. obьtjo pochodzi rodzime słowo obcy. a zatem będące niejako wspólne – tak jak niegdyś wspólne/obce były gromadnie eksploatowane obszary anekumeny. obcy to zatem ktoś nie oznaczony swojskim znakiem. Po drugie wyznacza interesujące i trochę zdumiewające dla nas pierwotne pojmowanie obcości. ktoś przybywający z nieco mgliście sytuowanego obszaru „ogółu ludzi”. co znajduje się dookoła. Z tego powodu obcość jest brakiem bliskości zaznaczającej się w perspektywie obejścia. czy najstarszy. nieurodzaju. Oprócz omówionego już rytualnego oznaczania granic obejścia. lecz w oddaleniu (w znaczeniu przestrzennym) oraz to. Innym sposobem tworzenia obejścia było budowanie grodów. np. że w wielu tradycjach zataczanie kręgów było praktykowane i przypisywano im sens magiczny. lasy. potwierdza dawne skojarzenie grupy ludzi jako mieszkańców obszaru mającego postać okręgu. ani osądowi. wyrażany na planie językowym. Otóż z psł. jaki rodzaj osad otwartych był dominujący. Odpowiada to kosmogonicznemu wąt- . Inaczej mówiąc obcość. Wystarczy skonstatować. W czasie zagrożenia.20 Andrzej P. Sfera obcości w kulturze tradycyjnej Słowian była rozległa i rozmaicie manifestowana. W historiografii osadnictwa długo toczył sie spór o wsie okolnicowe i owalnicowe. Dawny sens obcości. W ten sposób starano się uchronić mieszkańców przed złym powietrzem. obejmowałby to wszystko. ktoś spoza udomowionej przestrzeni intymnego wspólnotowego życia. sprawy i obiekty nie leżące w obrębie ścisłego obejścia. oborywano granice wsi czyniąc na nowo obejście. Po pierwsze.

naśladował zakładanie bezpiecznego gniazda. 48-49).”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 21 kowi mówiącemu o wydobyciu ziemi z odmętów praoceanu lub o wyłonieniu się kopuły (wierzchniej sfery) kosmicznego jaja. jakie te osady umocnione mogły spełniać. s. gliny i odchodów. w sensie czysto militarnym. tak człowiek w swej technologii budowlanej. że ogromna większość założeń grodowych we wczesnym średniowieczu powstawała na planie okręgu. uporządkowaną. Jednak funkcje obronne. w miarę tego jaki chcą mieć kształt grodu i obszar jego powierzchni (przeł. Z tego też względu wały grodów zaopatrywano w palisady. gwarantującą ład. bezpieczeństwo i pomyślność – czyli mirъ. Kowalski 1946. . Tak jak zwierzęta budują gniazdo w postaci kolistego zagłębienia wymoszczonego i otoczonego plecionym wałkiem z gałęzi. tworząc konstrukcje przekładkowe i plecionkowe spajane gliną. Według relacji Ibrahima Ibn Jakuba Słowianie budują w ten sposób część swoich grodów. Tak oto obejście w postaci okolnicowej osady lub grodu otoczonego wałem wyznacza przestrzeń zamkniętą. nazywany česnъkъ ‘coś ociosanego’ dał podstawę nazwie pol. Samo działanie zmierzające do wyznaczenia miejsca pod budowę grodu sprawia wrażenie obrzędowego kreowania ekumeny. czosnek. Dzięki badaniom archeologicznym dobrze wiadomo. niekiedy stanowi symbol początku. i uważanym za skuteczny. które też wpisuje się w symbolikę obejścia. Wrogiem obejścia były też nieprzyjazne moce. środkiem odstraszającym złe moce. po czym kreślą tam linię kolistą lub czworoboczną. genezy rodu lub w ogóle wspólnoty poczuwającej się do wzajemnej swojskości. nie były jednymi. Poza tym grody w wyobrażeniach ludowych mogły nawiązywać do gniazda. Czosnek był popularnym. oswojoną. Taki częstokół. T. Gród jest miejscem ochrony i wzrastania głównie młodego życia. Udają się umyślnie na łąki obfitujące w wodę i zarośla. Gród zatem był wariantem obronnym pierwotnego obejścia. w rzędy ostro zaciosanych pali.

miały one wyraźne znamiona apotropaicznych akcesoriów: połyskujące metalowe pierścienie. 183-187). będący podstawowym apotropaionem w kulturze słowiańskiej miał jeszcze inne zastosowania. Bajburin (1983. Tellus i staropruskiego bóstwa zmarłych Patols). Okrąg. 125-185). Obiegano pola. strzecha to włosy. jaskrawe opaski – to wszystko swoiste warianty okręgu. a ognisko domowe to oddech/ dusza. jak pokazał A. ugrupowanie ludzi/rzeczy otoczonych umocnieniem gniazda. s. naramienniki. potem ołtarze. w łonie którego ma panować mirъ. dom koduje znaki mitologii ofiarniczej. która miała związek ze światem zmarłych.22 Andrzej P. przejawiał się w wielu innych gestach. Domostwo należy do porządku mirъ. stoły. W tradycji słowiańskiej. swojskość i zarazem manifestowanie ochronnego zamknięcia okręgu widzimy w stroju. Czym zatem jest osada lub gród jako zespół tak widzianych domostw. środkowej zamieszkanej przez ludzi i zwierzęta i górnej odpowiadającej strefie kontaktu z niebiańskimi bóstwami. a zwłaszcza w ozdobach. okna to oczy. W mikroskali indywidualnych odniesień przyswojenie. Obok funkcji estetycznych. Konstrukcja domu odpowiadała wizerunkowi człowieka: ściany to powłoka cielesna (skóra). zwanej tъlo (stąd tlić się o ognisku domowym położonym na ziemi. podwaliny to stopy. ale obrzędowe homologie (Bajburin 1993. s. . Za/biegi te miały chronić zasiewy i przychówek. To wyrażona w języku przestrzenno-budowlanym wspólnota antropomorfizowanych bytów. dom. Nie są to jedynie poetyckie metafory. Kowalski Dla dopełnienia obrazu struktury symbolicznej obejścia warto przywołać znaki związane z wyobrażeniem domu. dzieżę etc. W szerszym zakresie rytualna metodyka obejścia znajdowała wyraz w ludowych praktykach „obiegania”. dwory. Obiegano dom i gospodarstwo. por. Składał się on bowiem z trzech sfer: dolnej. Wznoszenie domu też miało wiele odniesień kosmogonicznych. pokrewne nazwy: łac. Był on u Słowian silnie antropomorfizowany.

nie należący do bliskiego kręgu ludzi’ < psł. że psł. Przykładem może być archaiczne wyobrażenie gościa jako istoty mogącej przynieść zagrożenie. hostis ‘wróg. przedstawiciel nie swojego ludu’ z goc. Nevskaja 1995). W czasach feudalnych dynamikę rytualnego obiegu i obejścia całego przynależnego książętom władztwa ilustruje praktyka objazdu dokonywanego przez władcę i jego dwór. gościec – choroba niegdyś interpretowana jako obecność nieproszonego. że pewna klasa określeń słowiańskich związanych z obcością była najpewniej wynikiem kontaktów kulturowych z ludami germańskimi. Jerzego (kontynuatora funkcji gromowładnego Peruna) pastuch obiegał stado dla ochrony przed drapieżnikami. jako postaci o cechach demonicznych wykazującej związki z duchami i światem zmarłych. były ostoją istot demonicznych. ludzi obcych. zjawa’. zaznaczanie hierarchii. Przestrzeń nie objęta mirem. Był to swoisty orbis exterior (w rozumieniu proponowanym przez L. przybysz’ nawiązuje do goc. 361. t’ud’ь ‘nie swój. zwłaszcza obszary anekumenty. przybyszów. Interesujące. por. Również obcość ma swoje topograficznie ustalone kodyfikacje. gasts ‘obcy. o formach okazywania gościnności w kulturze ludowej Słowian zob. W dzień św. dziewczęta obiegały dom ukochanego chłopca. co wtargnęło nieproszone z zewnątrz. To ciągłe przemieszczanie się suwerena i towarzyszące temu orzekanie sądowe. wymiana posług i darów. . cudzoziemiec’ i do łac. gostь ‘gość. þiuda ‘lud’ (Lehmann 1986. na który rzutowano wyobrażenia „tamtej strony” w sensie tanatologicznym. Stommę. a więc kogoś/czegoś. Geist ‘duch. 149. Drugim określeniem jest przymiotnik cudzy ‘nie swój. Nie jest bowiem wykluczone. s. żeby uczuciowo przywiązać go do siebie. było najbardziej ekstensywną formą ustanawiania miru (Modzelewski 2000). gości lub wrogów. ucztowanie.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 23 gdy nadchodziły burzowe chmury. sprawiającego ból gościa. nieprzyjaciel’ oraz do niem. szczególnie z Gotami. 2002). Agapkina.

Słowianie. pierwotności i tego. rozpocząć i jednocześnie psł. a zatem formy postępowania nabyte . musieli też w pewnych warunkach bardziej liberalnie stosować zasady bliskości społecznej. Czyniono tak. kosmatość. Swojskość pielęgnowano w ramach rozmaitych strategii rytualnych. władały nim liczne duchy i demony. končiti ‘kończyć’) wskazującym na przestrzeganie tego. dzicy ludzie (divi muži. np. pośród drzew (zatem pierwotnie myśliwych. na co wskazuje słowo psł.). ale też kwalifikacje etyczne. divoženky. Kowalski Jak wspomniałem. wyolbrzymione części ciała) i zarazem brakiem znamion oddziaływania kultury. tego. zwyczaj. zbieraczy). zaprzeć) wywodzące sie do psł. bolotnyj duchъ. zaprĕtiti (pol. Podstawowym wszak sposobem uczestniczenia w wartościach społecznych był obyczaj. jak inne ludy. przetrwać miały pewne stereotypy obcości oznaczające ludzi żyjących w lasach. ogólnie – wspólnoty żyjące według etosu odmiennego od miru rolników i hodowców. co ustanowione na początku. Istoty te charakteryzowały się powierzchownością wskazującą na ich ścisły związek z naturą (np. Las w wymiarze symbolicznym należał do przestrzeni chaotycznej. Przykładowo w nazwach takich plemion jak Drevlanie. kodeks’ (< psł. co ma sankcję dawności. pol. obszarem nadającym się do przypisania rozmaitych cech obcości były miejsca niezamieszkane. co stanowi domknięte prawo rodzimej tradycji. musiały wypracować metody nawiązywania kontaktów z obcymi. por. Drzewianie itd. głównie lasy. etc. za-čęti ‘zacząć. Tak więc przedmiot zakazu implikował groźbę ponoszenia dotkliwych konsekwencji w przypadku jego naruszenia. zaprzeczyć. leszy. prĕtiti ‘grozić’. Ukazana tu oś klasyfikacyjna odzwierciedla nie tylko opisowe cechy obcości. dive ženy. poprzez respektowanie autorytetu przodków wyrażające się w późniejszym słowie zakonъ ‘reguła.24 Andrzej P. dziwożony. zamieszkiwały go olbrzymy lub tzw. lichij divъ. Istniały także zakazy typu tabuistycznego.

ale z wcale częstą potrzebą wydatkowania nadmiaru dóbr. to jednak wiadomo. Ich formy były ujęte w ramy działań rytualnych. z drugiej pojęcie kłopotliwego nadmiaru (psł. między ludźmi a bogami. leikw – ‘to. Dary kursowały między grupami sąsiedzkimi. Dar stanowił przedmiot określonego typu mediacji między różnymi podmiotami życia społecznego. bogъ ‘bóg’ = ‘dawca’). nawet konfliktów. dlatego . obyczaj i może stać się udziałem niemal każdego. liχo. przysposobić’. między żyjącymi a zmarłymi (Kowalski 2005). ‘nauczyć. Dar łączył się nie tylko z koniecznością utrzymywania równowagi i ładu w łonie miru. co pozostaje jako nadmiar’ > pol. Jakkolwiek z naszego pragmatyczno-ekonomicznego punktu widzenia może się to wydawać zaskakujące. licho).”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 25 w toku wyuczenia (z psł. by użyć sformułowania G. jakie posiadamy z zakresu historycznej antropologii mówią o tego rodzaju obrzędach w łonie struktury feudalnej. Były to nie tylko gesty wpisane w typowo feudalną strukturę powinności. podstawową formą powinności była dań i pokłon. Religijność ta była stymulowana przez wysoką waloryzację obrzędowej wymiany dóbr i darów. Z jednej strony funkcjonowało wyobrażenie bogactwa jako doli bożej (psł. część przeklętą. w tradycji ludowej. czasem ambiwalentnie. liχъ ‘zły. Życie wewnątrzgrupowe ograniczone do rodu i plemienia zakładało realizację wielu powinności i zobowiązań. ale miały za sobą dawną tradycję pierwotnej religijności. Jednak z punktu widzenia ludności wiejskiej. ob-vyknąti ‘nawyknąć’. między władcami a poddanymi. gdy funkcjonuje władza książęca i drużyna wojskowa. budzący obawę’ < ie. Jest ona często przyczyną waśni i sporów. że w grupach tradycyjnych łupy lub obfity plon należały do dóbr wartościowanych niejednoznacznie. ‘wyrobić nawyk’). Dane. Praktyczne opanowanie zasad życia we wspólnocie przechodzi w zwyczaj. Bataille’a. Owa problematyczna nadwyżka uchodzi w społecznościach pierwotnych za tzw.

Kowalski wobec niemożności satysfakcjonującej redystrybucji takich dóbr rezerwowano je jako dary dla bogów i obcych. Nie stosowano długu jako relacji wzajemnego zobowiązania. np. Wobec wrogów obowiązywała wróżda (odpędzenie) oraz cĕna ‘cena’ (pierwotnie ‘zapłata jako zadośćuczynienie. licytacje.26 Andrzej P. Mieszały się tu uczucia zachwytu. Nazywano ich niemymi (niemcami). Markowska 1979. jaką wspólnoty pierwotne i starożytne odczuwały w kontaktach z sacrum. W tej ekonomice daru obecny był inny moment wzajemnych obligacji. ‘ten. mianowicie niemożnością porozumiewania się za pomocą mowy. Jest to typowa ambiwalencja. Ta dotyczyła obcych. energicznie oddalić’. vorgъ ‘wróg’ dosł. zmaganie się. to w kulturze słowiańskiej można odszukać przykłady okazywania szczególnego szacunku oraz przejawy poniżania. z którymi utrzymywano stosunki pokojowe. s. odwet’). Zdecydowanie negatywna relacja łączyła przedstawicieli rodziny. Jeśli chodzi o postawę wobec obcych. tu pol. podziwu i czci z odczuwaniem lęku i odrazy. Działo się tak w przeciwieństwie do Słowian = znających słowa i zyskujących dzięki słowom sławę (Benedyktowicz. poprzez pobratymstwo. Wraz z obowiązkiem wróżdy upowszechniły się typowe negatywne określenia obcych. Jeszcze w tradycji ludowej owych „symbolicznych” kumów i braci . Byli to więc obcy dotknięci największa skazą i upośledzeniem. albo spożytkowano podczas wystawnych uczt lub ofiar przybierających postać potlaczu – ostentacyjnego trwonienia. Obok postaw okazujących wrogość stosowano liczne rytuały agregacji do mikrowspólnoty. budować relacje oparte o poczucie prestiżu lub zdobytej symbolicznej przewagi (Bataille 2002). Zasady pierwotnej redystrybucji dóbr służyły też nawiązywaniu kontaktów poprzez swoiste obrzędowe agony. wierzgać). Poza tym przypisywano im głupotę (od głuchoty). na polu gier społecznych. por. by w ten sposób. rodu z wrogami (psł. kara. 213). którego należy odrzucić.

cnota. W perspektywie archeologicznie dostępnych faktów interesujące wydają się znane np. besĕda ‘spotkanie. spotyka się w materiałach wczesnośredniowiecznych (Zelenin 1991. 16). kładzenia do jednego łóżka i oczywiście poprzez wymianę darów. Przyjmowanie gości oznaczało w takich warunkach okazywanie czci. Do ważnych przejawów okazywania szacunku wobec gości i obcych było odbywanie biesiad (psł. godność. uczta. które na Rusi zwano брáтина (od zawierania braterstwa). odziewania ich w jedną koszulę. cny. Tego rodzaju naczynia. 139). włączano w relacje bliskości dzięki gestom przepasywania dwóch osób jednym pasem. pirъ ‘uczta’. Poza tym. Innym ciekawym etnograficznym przykładem było wspólne przepijanie piwa na znak zawartego braterstwa i przyjaźni. w tym sposoby traktowania swoich i obcych wyrażano poprzez rytuały. ale też bogów i zmarłych. zasady etyki. tradycyjnej kulturze Słowian dominowało prawo zwyczajowe. na co wskazują takie pojęcia pierwotnej etyki jak godny. można dostrzec dążenie do zapewnienia miru. Dzięki temu wartość społecznie preferowanej cnoty kojarzono właśnie z czczeniem. w układzie założeń etycznych. Naczyniem służącym do tego rodzaju rytuałów były specjalne drewniane czerpaki z uchwytem wymodelowanym na kształt wodnego ptaka. s. często bogato zdobione. Zatem wspólnota stołu była rytualnym podtrzymywaniem wzajemnej czci. o rytualnym charakterze uczty zob. poczęstunek. skąd cała terminologia związana z posługiwaniem się umówionymi znakami – również w obszarze . W polu semantycznym czczenia znajdują się następujące pokrewne słowa: cześć. stabilności świata relacji grupowych. Banaszkiewicz 1992).”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 27 jako „nowych swoich”. Dotyczyło to nie tylko przybyszów. s. często konkretnie z ucztowaniem. W ludowej. poczet. z folkloru serbskiego rytuały zawierania pokrewieństwa poprzez ryt wdziewania odzieży (Tolstaja 2009. rozmowa’.

Sankt Peterburg 1993. Warszawa 2002. Społeczeństwo Polski średniowiecznej. symbolicznej charakterystyki wartości życia zbiorowego.. 1-4. t. . Kowalski interakcji z obcymi – np. liχo ‘rodzaj zła.dopasować. ale wynikający z nadmiaru dóbr’. BajBurin a. Część przeklęta.I. S. Bóg w dom” i obcy jako bogowie. K. 185-195. a więc niezależna od bezpośrednio przeżywanych więzi rodowych instancja „pośredniej”. Trzy razy uczta. s. Bataille g.. ghodh. Moskva 1995. K. hasło.. t. psł... pod red. Nevskaja L. red. godło (< ie. a także gody jako święto domknięcia przemijającego i nadchodzącego cyklu kalendarzowego.. Ritual v tradicionnoj kulture. mityczną topografią i kosmologią. Warszawa. N. s. Etnolingvističeskij slovar. Dopiero wraz z rozwojem stosunków feudalnych zaczęła tworzyć się dziedzina socius. I.a. z. s. [w:] Slavjanskie drevnosti.28 Andrzej P. Banaszkiewicz j. Wtedy też określenia swojskości i obcości utraciły swoją rozległą sieć konotacji.k. Wybrana literatura agaPkina t. psł. jako że z czasem zostały przeniesione na płaszczyznę regulacji prawnych.G. Strukturno-semantičeskij analiz vostočnoslavjanskich obrjadov.Polska Sztuka Ludowa”. blagъ ‘dobro’ prowadzący do kontrastów w polszczyźnie typu błahy. 41 (1987). „Konteksty . „Gość w dom. błogi etc.k. BajBurin a. A-G. Tolstogo. Benedyktowicz z. przeł. Zilišče v obrjadach i predstavlenijach vostočnich slavjan. Jarosz. Warszawa 1992. Leningrad 1983. 531533. Typowe dla względnie słabo zaawansowanej instytucjonalizacji sfery publicznej są liczne ambiwalencje treści poszczególnych wartości.. Kuczyński. np. 95 – 108. uzgodnić). Gost’. rozluźniły związki z eschatologią.

toMiccy j. stankiewicz e.M. T. nevskaja. e. Tolstaja. Ludowa wizja świata i człowieka.g. [w:] Kategoria rodstva v jazykie i kulture. 1. J. Ser. red. 71 (1958). wyd. [w:].”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 29 Benedyktowicz z. Wrzesiński. Slavic Kinship Terms and the Perils of the Soul. Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje. Warszawa 1975. „Pomniki Dziejowe Polski”.. II. Drzewo życia. nr 280.. . pochówek. 23 (1979). 25-33.M. Koncept gost’ v kontekste pierechodnich ritualov.P.P.S. T. Kraków 1946. Swoi i obcy. Łódź 2002. red. i r. kowalski t. 115122. Aksjologia prehistorycznej wymiany darów..A. red. A Gothic Etymological Dictionary. l. Agapkina.. 1. Warszawa 1990. Modzelewski k. W.. [w:] Do. s. Kategoria rodstva v etnolingvističeskoj perspektivie (vmesto predislovija). Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek.. Nowicka. Moskva 2009. „The Journal of American Folklore”. s. Leiden 1986. tolstaja s. Wydawnictwa Komisji Historycznej. ut des – dar.2. vol. 103-114. 47. s. toMicki r. nowicka. Dzieduszycki. „Etnografia Polska”. kowalski a. t. Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy.97. 206-236. Uzenova. stoMMa l. z. 84. Relacja Ibrāhīma Ibn Jakūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekrīego. 2... tradycja. S. „Funeralia Lednickie” Spotkanie VII. 5-53. Przykłady kultury indoeuropejskiej. t.. „Simvoličeskij jazyk tradicionnoj kultury”. O niektórych problemach identyfikacji kulturowej w procesie porozumiewania się. Słowiański mit kosmogoniczny. s. Moskva 1993. z.. Markowska d.. E. E. Poznań 2005. Poznań 2000. lehMann w. s. „Etnografia Polska”. 20 (1976). s. Polska Akademia Umiejętności t.

truBačev o. Iranian and Indo-European Studies Presented to F. Żuravlev a.k. Istoria slavjanskich terminov rodstva.. Warszawa.F. Moskva 1959.30 toPorov v. truBačev o. s. Studia nad antagonizmem do obcych. Parallels to Ancient Indo-Iranian Social Mythological Concepts. 108-113. Pratidānam: Indian. znaniecki F. Warszawa 1990.n.. . Lingvističeskije issledovanija. Moskva 1991. Moskva 2003.B. Kuiper. 265-358. „Slavjanskoe i balkanskoe jazykoznanije. Etnogienez i kultura drevnejšich slavjan. Vostočnoslavjanskaja etnografija. Slovo v kontekste kultry”. The Hague 1968. [w:] Współczesne narody. s.n. zelenin d. s. 7-32.. Drevneslavjanskaja fundamentalnaja aksjologija w zerkale praslavjanskoj leksiki.J.... Moskva 1999.n.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->