P. 1
Analiza Ekonomiczna - Praca Mg.

Analiza Ekonomiczna - Praca Mg.

|Views: 548|Likes:
Wydawca: ddorotka19

More info:

Published by: ddorotka19 on Nov 22, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

Wstęp.

Analizę stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie nazywa się analizą ekonomiczną. Jest ona instrumentem służącym do poznania przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych. Można ją definiować również jako dyscyplinę zajmującą się wyszukiwaniem, mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych, prawidłowości dotyczących zachowywania się podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Proces budowy nowego systemu społeczno-gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej i związane z nią oczekiwania wymagają rozwoju przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego nie byłoby jednak możliwe bez ciągłego udoskonalania procesów planowania, bieżącej kontroli i sterowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność decyduje o skuteczności i pożądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych, komplikuje się, w warunkach dużej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji. Podejmowanie decyzji strategicznych, które określają podstawowe cele gospodarcze jak i decyzji operacyjnych oraz taktycznych mających za zadanie likwidację niepożądanych odchyleń od założonych celów oraz wczesne ich wykrywanie wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. Analiza ekonomiczna pozwala na dokonanie oceny bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i obejmuje zagadnienia takie jak, istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności jego płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania, zyskowności oraz oceny rynkowej wartości
1

akcji i kapitału. Analiza ekonomiczna pozwala na badanie czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstw, badanie dochodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżącej jak i przyszłej działalności gospodarczej. Duże znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi sprawia, że zaczyna ona zajmować wysoką pozycję wśród funkcji zarządzania i coraz częściej zaliczana jest do funkcji podstawowych przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie analizy wymaga zastosowania odpowiednich metod badania i zasad oceny wypracowanych przez analizę jako samodzielną dyscyplinę naukową. W procesie tym wykorzystywany jest dorobek z innych dziedzin takich jak: rachunkowość, ekonomika przedsiębiorstw, finanse i marketing. Charakterystyczną cechą analizy w gospodarce rynkowej jest bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania. Wyniki analizy stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenie punktu wyjścia zamierzeń bieżących i przyszłościowych. W bieżącej działalności przedsiębiorstwa analiza ekonomiczna ma na celu jak najszybsze dostarczenie informacji o zakłóceniach tej działalności w stosunku do stanu będącego podstawą porównań. W fazie oceny i weryfikacji rezultatów działalności przyszłych okresów analiza dostarcza informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branży i na rynku. Pozwala, więc na dobre przygotowanie przyszłej działalności wyrażonej w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Celem mojej pracy jest bliższe poznanie problematyki analizy ekonomicznej oraz próba jej zastosowania w praktyce w oparciu o wiedzę wyniesioną z uczelni oraz udowodnienie, że analiza ekonomiczna stanowi podstawę do opanowywania rynków i umacniania na nich pozycji przedsiębiorstw. Rzeczowy zakres pracy obejmuje dokonanie analizy i oceny
2

przedsiębiorstwa poprzez badanie struktury przychodów i kosztów, analizę wyniku finansowego na wybranym przykładzie. Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej wykorzystano bezpośrednie źródła z przedsiębiorstwa w postaci bilansu, sprawozdań FO1, sprawozdań z zatrudnienia oraz rachunków zysku i strat. Praca napisana jest w oparciu o literaturę przedmiotu. Spośród wielu autorów zajmujących się problematyką analizy finansowej, do których należą między innymi Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Marian Walczak, Jan Czekaj, Zbigniew Dresler, Wiesław Pluta, Niels A. Skor, Maria Sierpińska i Tomasz Jachna na szczególną uwagę zasługują Maria Sierpińska, Tomasz Jachna autorzy książki pt. „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, Jan Czekaj Zbigniew Dresler autorzy pracy pt. „Podstawy zarządzania finansami” oraz Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Edmund Kurtys, Tadeusz Waśniewski i Bolesław Wersty, twórcy książki pt. „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”. Wszyscy wymienieni powyżej autorzy w szczegółowy sposób omawiają problematykę analizy, jej rolę i znaczenie, metody analizy oraz dokonują prezentacji podstawowych wskaźników wykorzystywanych w przeprowadzaniu analizy ekonomicznej. Rozdział pierwszy stanowi bliższe zapoznanie się z tematyką analizy ekonomicznej jako instrumentu sprawnego zarządzenia przedsiębiorstwem. Określa istotę, funkcję i zakres współczesnej analizy finansowej. Wyjaśnia pojęcie i przedmiot analizy oraz charakteryzuje jej najważniejsze rodzaje i elementy składowe. W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki. Przedstawiono genezę i rozwój przedsiębiorstwa, charakterystykę produkcji oraz jej czynniki. Omówiono również sytuację w otoczeniu konkurencyjnym i tzw. makrootoczeniu. Zasadniczą cześć pracy stanowi analiza finansowa uwzględniająca najnowszy dorobek twórców metod do jej przeprowadzania. Zawiera przegląd tradycyjnych metod i wskaźników powszechnie zalecanych i
3

stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto przedstawia ocenę przeprowadzonej analizy na wybranym przykładzie. Zagadnienia te są przedmiotem rozdziału trzeciego.

4

bowiem bądź to narzucać konieczność dotychczasowych sposobów postępowania. Uzyskiwane wyniki mogą.wykrycie struktury badanej całości. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. aby sprawnie zarządzać. a mianowicie: . . Warunkiem efektywnego działania firmy jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. Kierownictwo firmy. PWE Warszawa 1988 s. Analiza osiągniętych wyników gospodarowania jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. przedmiot i elementy składowe analizy ekonomicznej. Analiza odnosząca się do działalności gospodarczej nosi nazwę analizy ekonomicznej.87 5 . związków i zależności występujących między elementami strukturalnymi oraz między każdym elementem a całością. która polega na dzieleniu danej całości na części i rozpatrywaniu każdej z nich osobno. 1. Mówi się o niej jako o dyscyplinie naukowej dotyczącej zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz w jednostkach operacyjnych.32 Encyklopedia powszechna PWN T. Pojęcie. bądź też potwierdzić słuszność prowadzonej polityki. Więckowski. wówczas nazywa się analizą strukturalną. musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych w przeszłości decyzji.2 Może mieć dwojaki cel. zmian jakie zachodzą.Rozdział I. identyfikację czynników oddziałujących na tę całość oraz siły. 1 2 J.poznanie mechanizmu funkcjonowania badanej całości. Analiza ekonomiczna jako fundament sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.1 Jest ona również metodą postępowania.1 Warszawa 1973 s.

Wersty. Przedsiębiorstwo chcąc być konkurencyjne na rynku musi znać dobrze swoje otoczenie. Dzięki nim możemy poznać dogłębnie dany obiekt w całości i w szczególe.kierunku i natężenia wpływu poszczególnych czynników na stwierdzone zmiany. wówczas nazywa się ją mianem analizy przyczynowej. Główne zadania analizy ekonomicznej traktowanej jako metoda to: . Przedmiotem analizy są zjawiska. . B. T. Waśniewski. 2. i procesy gospodarcze występujące we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa.projektowanie działań korekcyjnych. Otoczenie jest jednym z czynników mających wpływ na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. Bednarski. w czym jest lepsze a co wymaga 3 L.badanie wielkości przyszłych odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. Konieczna jest synteza. Borowiecki. Dotyczą one analizy ekonomicznej w obrębie przedsiębiorstwa i otoczenia. że metody te uzupełniają się wzajemnie. . zmierzających do poprawy stanu i przebiegu procesów. Duraj. Wydawałoby się. E.10 6 . . Kurtys. J. musi wiedzieć.3 Analiza strukturalna jak i przyczynowa nie zapewniają pełnego poznania badanego przedmiotu.ustalanie wewnętrznych oraz zewnętrznych związków przyczynowych tych zjawisk i procesów. że synteza jest przeciwieństwem analizy jednak mimo to możemy powiedzieć. R. Przedmiot i rodzaje analizy.wykrywanie struktury zjawisk i procesów występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. – czyli łączenie różnych części w całość po uprzednim zbadaniu tych części.

jak i przebiegu oraz wyników osiąganych w danym czasie. Uwzględniając kryterium przedmiotowe. s. Do tego wszystkiego niezbędna jest „Analiza działalności przedsiębiorstwa”. jaką państwo prowadzi politykę pod względem dziedziny działalności naszego przedsiębiorstwa. Regulowanie i sterowanie procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwie wymaga poddawania analizie zarówno stanów tych procesów. czy w regionie który badamy występuje duże bezrobocie. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” PWN Warszawa 1994. Znając słabe i mocne strony swoje oraz konkurentów może właściwie prowadzić politykę dalszego rozwoju i udoskonalania. Przyjęcie kryterium przedmiotowego lub czasowego umożliwia wyróżnienie kilku rodzajów analizy ekonomicznej.modernizacji. Sierpińska T.12 Przeprowadzając taką analizę możemy dowiedzieć się. jakie są warunki społeczne i prawne ludności. Rodzaje analizy ekonomicznej. Rys.makroekonomiczną . Czy wszystkich będzie stać na nasze produkty. należy przede wszystkim wyodrębnić analizę: .ekonomiczna Synteza wyników analiz i przygotowanie decyzji przyszłych okresów Źródło: M.1 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa Ocena warunków społecznych i prawnych Analiza rynku Analiza konkurencji Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Analiza techniczno .mikroekonomiczną 7 .

a także utrwalać tendencje w zarządzanych obiektach gospodarczych. tę ostatnią zaś na analizę taktyczną (średniookresową) oraz analizę strategiczną (długookresową). B. obrotów aktywów. J. E. Bednarski.Przedmiotem analizy makroekonomicznej są stany i wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej. Bednarski. E. oraz analizy problemowe. Można także. Duraj. lecz również w poszczególnych wycinkach jego działalności. Może być przeprowadzona na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie. jakie zaszły w przedsiębiorstwie jako całości. Ministerstwo Finansów. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. Sporządzają ją centralne organy administracji państwowej. np. Wersty.4 W ramach analizy mikroekonomicznej można wyodrębnić analizy dziedzinowe. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. T. Waśniewski. Kurtys. Centralny Urząd Planowania. Główny Urząd Statystyczny. R. Waśniewski. Kurtys. analizę zatrudnienia i płac. obejmujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej. tj. Borowiecki. analizę gospodarki materiałowej. Analizę ekonomiczną ze względu na przyjęty horyzont czasowy można podzielić na: analizę ex post (retrospektywną). rok). Duraj. zapobiegać w przyszłości zmianom niepożądanym. wydajność pracy. Borowiecki.14 8 . dotyczące głównych w danym okresie problemów gospodarczych. należy do najlepiej opracowanych rodzajów analizy ekonomicznej. Wersty. Zadaniem analizy mikroekonomicznej jest natomiast badanie stanów i wyników działalności ekonomicznej i podmiotów gospodarczych. T.14 5 L. analizę ex ante (antycypacyjną). Analiza ex post. np. kosztów własnych produkcji. zwana także retrospektywną.5 Analiza operatywna ma na celu przygotowanie informacji analitycznych o zjawiskach i procesach gospodarczych w relatywnie krótkich odcinkach czasu 4 L. R. wykorzystując uzyskane wyniki. Dzięki wynikom analizy ex post można nie tylko wyjaśnić zmiany. J. B. Jej podstawowym celem jest przeprowadzenie badań strukturalnych i przyczynowych w odniesieniu do minionych zadań gospodarczych w przyjętym przedziale czasu (kwartał.

Analizę ex ante wykorzystuje się we wszystkich procesach decyzyjnych. które działały wcześniej. który obejmuje okresy nie dłuższe niż jeden rok. zajmującą się słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich (kwalifikacje. dekada.analizę konkurencyjność wyrobów) się i zasobów i finansowych zagrożeniami (płynność. jakość kierowania). struktura kosztów).analizę wewnętrzną. Analiza strategiczna odnosi się do okresów dłuższych niż jeden rok i z tego powodu ma nieco odmienny zakres tematyczny oraz mniejszy stopień szczegółowości i dokładności aniżeli analiza taktyczna. dzień. potencjał badawczy). zadłużenie. Uwzględnia ona zarówno czynniki te. zwana także antycypacyjną. Szczególną uwagę zwraca się w niej na stan konkurencji. cash flow. Analiza taktyczna jest tym rodzajem analizy ex ante.– zmiana. Najistotniejszą cechą analizy operatywnej jest niemal bezpośrednie wykorzystywanie jej warunków do regulacji zaistniałych odchyleń od założonych parametrów i do likwidacji występujących zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych i produkcyjnych. a przede wszystkim planowania. zasoby surowcowo – materiałowe itp. jak i te. stan gospodarki jako całości. gospodarczych Pozwala we ustalać wyniki przewidywanych działalności procesów oraz w wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwie jako całości. zasobów technicznych (nowoczesność wyposażenia. podobnie jak analiza ex post może być przeprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie. które mogą się pojawić w przyszłości. Dzięki relatywnie krótkiemu horyzontowi czasowemu wyróżnia się dużą szczegółowością i wysokim prawdopodobieństwem uzyskanych wyników badawczych. zasobów handlowych (sieć dystrybucji. zdolność produkcyjna. Wyróżnia się w niej: . stan prawnopolityczny państwa. . zajmującą szansami przedsiębiorstwa w otoczeniu. płynność. 9 . zewnętrzną. Analiza ex ante.

analizę przestrzenną (międzyzakładową). Analizą decyzyjną nazywa się taki zespół działań analitycznych. . . Analiza przestrzenna. zwana również międzyzakładową. jednostkowymi kosztami własnymi porównywalnych wyrobów wytwarzanych przez przestrzenne wyodrębnione ogniwa organizacyjne (wydziały. że w badaniach analitycznych należy uwzględniać warunki. Oprócz wymienionych rodzajów analizy wyróżnia się jeszcze: . Obiektem analizy funkcjonalnej są te zjawiska ekonomiczne. W celu zapewnienia wynikom analizy ekonomicznej wysokiej wartości i dużej użyteczności należy przestrzegać pewnej kolejności badań analitycznych. . a nie jako elementów niezależnych. które znajdują się w obszarze odpowiedzialności danego stanowiska pracy. że cechy charakterystyczne rozpatrywanego zjawiska wynikają nie tylko z cech jego elementów.analizę synergii przedsiębiorstwa z otoczeniem. Przyjmuje się w niej tezę. 10 . zakłady). w jakich badany obiekt działa i w ramach których istnieje.. Analiza systemowa charakteryzuje się ujmowaniem badanych obiektów jako części składowych określonej całości. ma na celu ustalenie przyczyn różnic między np.analizę systemową. którego celem jest przygotowanie wszystkich informacji analitycznych potrzebnych do podjęcia oraz realizacji danej decyzji. lecz również ze struktury sprzężeń między nimi.analizę funkcjonalną. Ponadto w analizie systemowej przyjmuje się założenie.analizę decyzyjną.

Wrocław 1997. Kryterium przedmiotowe dzieli również analizę ekonomiczną na:6 • analizę techniczno-ekonomiczną. Podział analiz ekonomicznych według wybranych kryteriów. Wydawnictwo UW.19 11 . 6 A. Maksimowicz: Wybrane zagadnienia analizy ekonomicznej w podmiocie gospodarczym. Ćwiąkała-Małys. Z. Rodzaj analiz Analiza makroekonomiczna Analiza mikroekonomiczna Analiza dziedzinowa Analiza problemowa Kryterium Kryterium przedmiotowe Kryterium horyzontu czasowego Analiza ex post Analiza operatywna Analiza ex ante Analiza taktyczna Analiza strategiczna Analiza wewnętrzna Analiza zewnętrzna Analiza synergii Rys 2. s. • analizę otoczenia (konkurencji).Kolejność ta podyktowana względami natury metodycznej. przesądza o wnikliwości i poprawności merytorycznej rezultatów badań i ich wartości aplikacyjnej. • analizę finansową. Źródło: opracowanie własne.

stopień integracji. rachunku strat i zysków. Przeprowadzamy ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa.Analiza techniczno-ekonomiczna opiera się na: analizie produkcji (ilość asortyment). wskaźniki wzrostu. wyposażenia w środki finansowe. płac. gdy plany odbiegają znacząco od rzeczywistości. Równie ważne są informacje dotyczące reakcji konkurenta na wprowadzenie nowego wyrobu na rynek. Poprzez analizę konkurencji poznajemy naszych głównych rywali. analizie zatrudnienia. Analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podstawy do wyboru najlepszych alternatyw przy podejmowaniu decyzji. Do analizy finansowej zaliczamy: wstępną i rozwiniętą analizę bilansu. ponieważ na takich danych można oprzeć politykę cenową i działanie marketingowe. W analizie konkurencji ważne jest ustalenie. wydajności. Ich słabe i mocne strony porównujemy z naszymi i wyciągamy odpowiednie wnioski. rozmiar ich sprzedaży. a także do interwencji w przypadku. gorsze lub takie samo powodzenie i dlaczego. zmiany ceny lub reklamy. Posiadając te wszystkie dane firma dokonująca analizy może wypracować strategiczną 12 . w jakich grupach klientów konkurent ma lepsze. Musimy znać swoich głównych konkurentów. Wyjaśnienie odchyleń wskaźników finansowych stwarza konieczność wzajemnego powiązania analizy finansowej z analizą techniczną. analizę kondycji finansowej oraz czynnikową ocenę wyniku finansowego. ustalenie i ocenę przepływów pieniężnych. analizie gospodarki materiałowej i postępu technicznego. aby nie utracić miejsca na rynku i móc prowadzić politykę ekspansji. Przyczyny kształtowania się wyniku finansowego na określonym poziomie tkwią w stopniu wykorzystania poszczególnych czynników produkcji i otoczeniu przedsiębiorstwa.

przeprowadzanie badań przyczynowo – skutkowych. 4. postawienie wstępnej hipotezy. ustalenie jednostki odniesienia (bazy). B. 5. Borowiecki. określenie odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych. Duraj. Niezbędna do tego jest analiza. w której wyodrębnia się kilka etapów. dokładne zdefiniowanie obiektu badań. postawienie diagnozy ekonomicznej. 2. Materiały źródłowe służące do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 3. Wykorzystanie wyników tych badań do usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu.ofensywę wobec konkurencji. Wersty. Waśniewski.16 13 . T. Równie ważne znaczenie dla procesu analizy ekonomicznej ma organizacja badań analitycznych. Zalicza się do nich: gromadzenie danych źródłowych. J. Kurtys. Bednarski. Przewagę na rynku charakteryzującym się nadmiernymi zdolnościami produkcyjnymi można uzyskać tylko dzięki szybkiemu reagowaniu na zakłócenia. 7. 6. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. Do podstawowych etapów metodycznych badań analitycznych należy zaliczyć 1. wybór adekwatnej miary.7 Przestrzeganie w badaniach analitycznych wyżej wymienionych etapów metodycznych jest ważne przede wszystkim dla poprawności merytorycznej uzyskiwanych wyników. sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej. 3. E. R. ustalenie działań racjonalizujących przedmiot badań. 7 L.

Warszawa 2000. taśmy magnetyczne. komputerowe ujęcie danych) oraz na podstawie sprecyzowanych zasad (w tym terminów) – może zapewnić uzyskiwanie danych liczbowych wszechstronnie ilustrujących przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. bez względu na ich rodzaj. Wśród materiałów ewidencyjnych. zmierzających do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jednym z ważniejszych etapów jest przygotowanie materiałów źródłowych. tworzone w ramach prowadzonych w przedsiębiorstwie urządzeń ewidencji operatywnej techniczno – ekonomicznej. - pozaewidencyjne. Podstawowe znaczenie mają materiały ewidencyjne. Ewidencja gospodarcza właściwie zbudowana i prowadzona systematycznie. rejestry. statystyki ekonomicznej oraz rachunkowości. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Etap ten decyduje w dużej mierze o jakości przeprowadzonej analizy. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane mogą stać się przyczyną dalszych błędnych ustaleń. Wydawnictwo PWE.ewidencyjne. W ramach materiałów źródłowych ewidencyjnych można wyodrębnić: brakuje kartki nr 17. wyodrębnić można:8 8 L. co z kolei uniemożliwi wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznych działań.W ramach prac analitycznych. w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych (konta.33 14 . Materiały źródłowe wykorzystywane na potrzeby analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na: . s. Podstawowym celem prac przygotowawczych analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych.

taśmy perforowane lub magnetyczne. • sprawozdawczość opartą na tych zapisach. Materiały niestarannie przygotowane. • zapisy dokonane w analitycznych i syntetycznych urządzeniach ewidencyjnych (konta. Podstawowe znaczenie ma jej podział na sprawozdawczość rzeczową i finansową. Dobór i weryfikacja podstaw źródłowych analizy wpływa w istotnym stopniu na rzetelność i obiektywność dokonanych ocen. 4. niewłaściwie zweryfikowane. zależy w dużej mierze od charakteru i rodzaju wykorzystywanych informacji źródłowych. a także ich weryfikacja. Właściwy dobór tych materiałów (a w tym głównie sprawozdawczości finansowej). Podstawą podejmowania analizy ekonomicznej powinny być odpowiednie materiały źródłowe o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym.• dokumentację pierwotną lub wtórną. a zatem i jej użyteczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Typowym materiałem źródłowym. wykorzystywanym w ramach analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość finansowa. stanowiącą podstawę zapisów w urządzeniach ewidencyjnych. Weryfikacja sprawozdawczości przedsiębiorstwa w systemie gospodarki rynkowej należy do tych prac specjalistów rachunkowości i finansów. rejestry. tabulogramy). 15 . którymi są w Polsce biegli rewidenci. Źródła i metody badań w analizie ekonomicznej. mogą prowadzić do podjęcia błędnych decyzji i tym samym uniemożliwić skuteczne działanie. niekompletne. będącą uogólnieniem ich treści. to podstawowe czynniki określające jakość analizy. Jakość przeprowadzonej analizy.

Źródłem informacji liczbowych są: księgowość.11 Zasadnicze znaczenie mają materiały ewidencyjne. Sierpińska T. Warszawa 2000. kalkulacja ewidencyjna. Bednarski.21 11 L. Dane o przedsiębiorstwie mogą mieć charakter ewidencyjny i poza ewidencyjny. Materiały źródłowe wykorzystywane zarówno na potrzeby analizy finansowej. s. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. obok właściwej analizy porównawczej i przyczynowej. T. Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE Warszawa 1994r. 2) opracowanie i prezentacja wyników przeprowadzonej analizy.W ramach prac analitycznych związanych z oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. zawierające dane o przedsiębiorstwie 2) materiały zewnętrzne. wchodzące w zakres ewidencji gospodarczej – statystyki ekonomicznej i rachunkowej. jak i całej analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na dwie grupy: 1) materiały wewnętrzne. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. J. Duraj.32 10 11 M. na wyróżnienie zasługuje:9 1) zebranie i weryfikacja materiałów źródłowych. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r. Materiały ewidencyjne mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji. Wersty. sprawozdawczość finansowa i rzeczowa. B. plany. Wydawnictwo PWE. dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz inna dokumentacja obrazująca działalność przedsiębiorstwa. Borowiecki. poprzednie analizy ekonomiczne. 12 L. R. 16 . Kurtys. E. informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa. Waśniewski.10 Decyduje to w dużej mierze o jakości prowadzonej analizy. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane stać się mogą przyczyną błędnych ustaleń i stąd uniemożliwiać wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznego działania. Podstawowym zadaniem prac przygotowawczych do analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych. Składają się na nie:12 9 L.

w tym szczególnie analizy roku ubiegłego.inne dane postulowane.protokoły z przeprowadzonych kontroli i rewizji zewnętrznych i wewnętrznych oraz wnioski pokontrolne. . s. .zapisy w urządzeniach ewidencyjnych. kosztorysy. Ich brak może utrudnić lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie właściwego badania. analitycznych i syntetycznych . a ich brak lub niekompletność może utrudnić prowadzenie analizy w wybranym zakresie. Dane poza ewidencyjne pomimo uzupełniającego charakteru.sprawozdawczość Materiały ewidencyjne wykorzystywane dla potrzeb analizy obejmują przede wszystkim: . a zwłaszcza plan finansowy tzw.33 17 . Warszawa 2000. stanowią dla analizy równie cenne źródło informacji. Materiały źródłowe pozaewidencyjne mają charakter uzupełniający. takie jak kalkulacje wstępne. ..wyniki przeprowadzonych analiz.informacje uzyskane od kompetentnych pracowników. Wydawnictwo PWE. jak dane ewidencyjne. • wyniki poprzednio przeprowadzonych analiz. Do materiałów źródłowych pozaewidencyjnych wykorzystywanych wszystkim:13 • opracowane dane postulowane. zwłaszcza analiz roku ubiegłego. . pomocniczy.plany gospodarcze zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe a w tym szczególności biznes plan. 13 w analizie ekonomicznej zaliczyć można przede L.sprawozdania z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Biznes plan i inne plany gospodarcze. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. .dokumentacja pierwotna i wtórna .

sporządzana w oparciu o ewidencję księgową.14 Podstawowym źródłem informacji wykorzystywanych w analizach ekonomicznych są: bilanse. Należy jednak zaznaczyć. Jedynie rachunek przepływów pieniężnych nie ma ujednoliconej postaci (poza jego formą publikacyjną). Sprawozdawczość finansowa uwzględniająca dane liczbowe wyrażone w jednostkach pieniężnych. że często dla dokonania wszechstronnej oceny jakiegoś zagadnienia niezbędne jest wykorzystanie z danych zarówno sprawozdawczości finansowej jak i rzeczowej. Te dwa sprawozdania są zbliżone do siebie w treści i dlatego często sporządza się tylko jedno z nich. Te najważniejsze sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa sporządzone są w formie standardowej. Na ich podstawie sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych. rachunki wyników i rachunki przepływów pieniężnych. • uzyskiwane materiały i informacje dotyczące przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Duże znaczenie informacyjne mają noty uzupełniające. dotyczące 14 Praca zbiorowa pod redakcją L. Bednarskiego T. wykorzystywana jest przede wszystkim jako podstawa źródłowa analizy finansowej. przepływów środków pieniężnych przedsiębiorstwie oraz orientację o kierunkach ich zagospodarowania. zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. 18 . którą z uwagi na treść danych można podzielić na sprawozdawczość rzeczową i finansową. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. Sprawozdawczość rzeczowa natomiast służy potrzebom analizy techniczno – ekonomicznej. Podstawowym materiałem źródłowym analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa.• materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji. Bilans i rachunek wyników stanowią podstawę do statycznej i Daje dynamicznej on obraz oceny stanu i wyników finansowych w przedsiębiorstwa. uregulowanej przepisami prawnymi.

kosztach w układzie rodzajowym . wobec instytucji ubezpieczeniowych itp.zobowiązań długoterminowych. wartości księgowej itp. ich struktury. czyli orzeczenia dyplomowanych biegłych księgowych. likwidacji w okresie sprawozdawczym. stopnia umorzenia. 15 M. . Wyjaśniają one bliżej treść bilansu i rachunku wyników zarówno za pomocą liczb jak i opisowo. Ich zakres jest zróżnicowany w zależności od działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz potrzeb informacyjnych kierownictwa i udziałowców (akcjonariuszy). W notach uzupełniających do rachunku wyników zawarte są informacje o : . struktury zadłużenia ze względu na rodzaje źródeł zasileń zewnętrznych. Sierpińska T.kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rachunków wyników. zwłaszcza ich struktury w układzie czasowym i rzeczowym.zysku i jego strukturze dodatkowym źródłem informacji wykorzystywanych w analizach są raporty audytorów.kosztach osobowych . struktury czasowej zobowiązań średniej wielkości oprocentowania .sprzedaży. wielkości należności przeterminowanych . przyrostu.należności u ważniejszych dłużników. . w podziale na rynki geograficzne oraz główne rodzaje produktów. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r 19 .środków trwałych. Noty uzupełniające do bilansu mogą dotyczyć :15 .zobowiązań krótkoterminowych wobec instytucji kredytowych. wobec dostawców.zapasów. .

danych statystycznych. opracowania. Przez metodę należy rozumieć „sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk – ogół reguł stosowanych przy badaniu rzeczywistości. S. list bankrutów. opinie banków o sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa czy dane uzyskane bezpośrednio w firmie. 20 . a w tym także dyscyplina naukowa. Oprócz rejestrów handlowych. W naukach empirystycznych. o której prowadzi się wywiad. równie ważne są informacje uzyskane od partnerów w biznesie. wywiązywania się z płynności oraz zdolności kredytowej. 16 Por. wypracowane w miarę rozwoju analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz metody przyjęte z innych dyscyplin naukowych (np. Informacje o firmach zbierane są z wszelkich możliwych źródeł. metody badawcze to przede wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbierania. matematyki) i odpowiednio adoptowane do wymagań występujących przy analizie zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. jak i ilościowe.: statystyki. bilansów.zawierające informację o podstawach formalno – prawnych w zakresie dokumentów objętych weryfikacją oraz podstawowych ustaleniach. analizy i interpretacji danych empirystycznych. W obecnej praktyce stosuje się w analizie finansowej dwa rodzaje metod: metody specyficzne dla tej dyscypliny. do których należy również ekonomia.16 Ocena działalności gospodarczej stanowiąca przedmiot analizy finansowej jest bardzo trudna i złożona. służące do uzyskiwania maksymalnie lub optymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania. Informacje te dotyczą stanu ekonomiczno – finansowego firmy. Są to zarówno metody jakościowe. Nowak „Metodologia badań Społecznych” PWN Warszawa 1985r. banku kredytującego ją. jaką jest analiza finansowa”. Dlatego też skuteczna ocena zjawisk gospodarczych zwłaszcza przyczynowa analiza finansowa wnętrza przedsiębiorstwa i jego otoczenie wymaga różnorodnych metod badania.

Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE Warszawa 1997r. Przy omawianiu pracochłonności. metod w przyczynowej analizie finansowej. . metody te polegają na stałej istoty. .17 Przyjmując za podstawę podziału odpowiednie kryteria. można przeprowadzić systematykę metod badania wykorzystywanych w analizie ekonomiczno – finansowej. zalet i wad oraz możliwości i celowości wykorzystania poszczególnych metod stosowanych obecnie w analizie finansowej przyjęto układ zagadnień.charakterystykę ogólnych metod i kierunków porównań stosowanych w analizie finansowej. .18 17 18 L. W miarę wzrastania wymogów stawianych przed analizą finansową przy zarządzaniu przedsiębiorstwem. obejmujący: .obejmujące różne metody deterministyczne oraz metody stocholastyczne.możliwości równoległego stosowania innych.ocenę poprawności i praktycznej przydatności deterministycznych metod analizy finansowej.podstawowe zagadnienia metod analizy finansowej. rozbudowie i doskonaleniu. nazywaną również metodą scalania i metodę dedukcyjną określoną mianem metody rozdrabniania. Z uwagi na stosowaną kolejność oceny zjawisk szczegółowych i ogólnych można wyodrębnić metodę indukcyjną. . co szczególnie ma miejsce w ma miejsce gospodarce rynkowej. Więckowski „Analiza ekonomiczna” PWE Warszawa 1969r. J. 21 . a więc w tym przypadku – sposób badania stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa.konieczność stosowania analizy wpływu inflacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa w najbardziej ogólnym ujęciu metoda to sposób badania przedmiotu.

22 . od czynników do wyników. Obejmowanie badaniami wszystkich czynników i wieloetapowość oceny. Już na samym wstępie badań analityk wyrabia pogląd dotyczący ostatecznych wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. że w badaniach analitycznych przechodzi się od zjawisk szczegółowych do ogólnych. że przedmiotem oceny są w zasadzie wszystkie czynniki bez względu na stopień ich oddziaływania na ostateczne wyniki działalności. ma jednak ujemne skutki. Metoda dedukcyjna polega na przyjęciu odwrotnego kierunku badań. od wyników do czynników. Metoda ta pozwala na uzyskanie dokładnej i pełnej informacji analitycznej o działalności przedsiębiorstw. które w sposób decydujący wpłynęły na ostateczny wynik pracy przedsiębiorstwa. np. Jak łatwo można zauważyć metoda ta jest odwrotnością metody indukcyjnej.Metoda indukcyjna polega na tym.: od analizy rentowności. Zaleta tej metody jest dość duża obiektywność wyników. bowiem. które wpłynęły na uzyskanie tych wyników. gdyż w czasie prowadzenia badań analitycznych nie zna się ostatecznych rezultatów pracy przedsiębiorstwa. w których przechodzi się od zjawisk ogólnych do zjawisk szczegółowych. od skutków do przyczyn. Metoda ta jest bardzo użyteczna w praktyce. aczkolwiek zapewnia dokładność badań. Następnie wytycza się kierunki i czynniki wchodzące w zakres dalszej oceny. na których poziom miały wpływ oceniane czynniki i od przyczyn do skutków. Zakłada się. wyrażające się w dużej pracochłonności tej metody. co przeciwdziała tendencyjnemu ustosunkowaniu się do ocenianych zjawisk gospodarczych. ponieważ pozwala się skoncentrować tylko na czynnikach. ponieważ rozpoczyna on analizę od oceny syntetycznych wskaźników charakteryzujących całokształt jego działalności.

Stosując metodę dedukcyjną. (rys. a druga stanowi podstawę porównań. do których zalicza się m. metoda funkcyjna. w warunkach zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między nimi. które w sposób decydujący wpłynęły. W rezultacie otrzymuje się różnice dodatnie lub ujemne – zachodzące pomiędzy porównywanymi wielkościami.3). Metody te mają określoną wartość poznawczą i stanowią techniczny sposób rozliczania wpływu kilku czynników na pewną wielkość. Sierpińska T. metoda wskaźnikowa itp. Jedna wyraża stan faktyczny. co jest przyczyną odchyleń badanego zjawiska od przyjętego wzorca. W analizie finansowej stosuje się różne metody szczegółowe. W metodzie tej ocenia się zawsze przynajmniej dwie kategorie liczb. umożliwiającą przeprowadzenie nie tylko ocen ogólnych. Metoda indukcyjna i dedukcyjna mają charakter metod ogólnych. gdy współzależności mają charakter związku funkcyjnego 19 M. można w zależności od potrzeb – skoncentrować badania tylko na tych czynnikach.in.19 Stosowane w analizie ekonomicznej metody rachunkowe pozwalają odpowiedzieć na pytanie. ale również badań o charakterze przyczynowym.27 23 . metoda reszty. Metoda kolejnych podstawień (łańcuchowa) służy do liczbowego określania wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska tylko wtedy. Specyfika poszczególnych procesów gospodarczych wymaga zastosowania metod szczegółowych. na ostateczny wynik pracy przedsiębiorstwa. ujemnie lub dodatnio. Do metod rachunkowych należą: metoda podstawień łańcuchowych. metoda podstawień krzyżowych. polega na porównaniu badanych zjawisk z innymi wielkościami oraz ustaleniu różnic między cechami porównywanych zjawisk. metodę porównań. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r. oraz jaki jest kierunek i siła oddziaływania poszczególnych czynników na to zjawisko. Metoda porównań określana też mianem metody odchyleń. metoda różnic cząstkowych. s.

R. Waśniewski. Sierpińska T. stanowiących przedmiot badań. Wydawnictwo PWE.80 24 L.22 Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej wykorzystywane również są metody analizy wstępnej. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r.21 Najczęściej wykorzystuje się ją do rozliczania wpływu zmian wielkości zatrudnienia i wydajności pracy na przyrost produkcji. s. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. T. czyli różnicą między odchyleniem globalnym a sumą wpływu innych przyjętych do badań czynników. oraz określeniu odpowiedniego łańcucha przyczyn. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. s 21 25 L.wyrażonego w formie iloczynu. Wydawnictwo PWE. Sierpińska T. Duraj. E.30 22 M. s 21 24 . Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r. Metoda reszty pozwala na obliczenie wpływu poszczególnych czynników na zmiany badanego zjawiska. Walczak: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Metoda różnic cząstkowych polega na ustalaniu. porównania międzyzakładowe i porównania oparte na wzorcowych układach nierówności. Wersty. B. Borowiecki. oprócz odchyleń cząstkowych wyrażających wpływ pojedynczych czynników i traktowaniu ich jako oddzielne elementy przyczynowe. s. przy czym wpływ ostatniego czynnika jest „resztą”.20 Metoda ta polega na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych. Warszawa 2000.23 Metoda porównania w czasie pozwala na ocenę dynamiki zjawisk gospodarczych. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s.31 23 M. Do tradycyjnych metod analizy należą: porównania w czasie i porównania wskaźników wykonania. J. Warszawa 2000.42 21 M. Metoda reszty zalecana jest do badania wpływu dwóch czynników na badane zjawisko. Kurtys. PWE Warszawa 1998 s. Przy porównaniach w czasie wyróżnić można25: • porównanie w czasie zwykłe • porównanie w czasie łańcuchowe 20 L. ilorazu lub sumy danych czynników. Bednarski. ocenę rozmiarów i tempa zmian wskaźników ekonomicznych badanego okresu w porównaniu z okresami ubiegłymi lub okresem przyszłym24.

Porównanie zwykle polega na odniesieniu wskaźników z różnych okresów do wskaźnika z jednego. Pozwala to na ustalenie stopnia wzrostu lub zmniejszenia wskaźników ekonomicznych objętych badaniem w stosunku do okresu podstawowego. s. Porównanie ze wskaźnikami postulowanymi polega na odniesieniu osiągniętych wskaźników do danych planu. Porównanie łańcuchowe polega na odniesieniu wskaźników okresu objętych badaniem do wskaźników okresu poprzedzającego. Najmniej rozpowszechnioną metodą analizy jest forma porównań międzyzakładowych. Za pomocą porównań międzyzakładowych można przedstawić działalność przedsiębiorstwa na tle działalności innych podmiotów gospodarczych bądź na tle branży. W obrębie kalkulacji z planem wyróżnić można porównania z planem pierwotnym i porównania z planem skorygowanym. wybranego okresu nazywanego podstawowym. Oprócz porównań z planem mogą wystąpić porównania danych rzeczywistych z danymi kalkulacji wstępnej kosztorysów lub norm. Źródło: M. o wielkości produkcji i sprzedaży. Walczak. 112 25 . Porównanie takie stosowane przy badaniu w ciągu kilku okresów pozwala w szczególności na określenie tempa ich wzrostu lub zmniejszenia. Prospektywna analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Przedmiotem analizy międzyzakładowej mogą być też wskaźniki bardzo szczegółowe informujące np. PWN Warszawa 1998r. Metody analizy Metody analizy wstępnej Metody analizy przyczynowej Porównania w czasie Porównania międzyzakład owego Porównania z planem Porównania oparte na wzorcowych układach nierówności Metoda postawień łańcuchowyc h Metoda reszty Metoda różnic Rysunek 3. Tradycyjne metody analizy ekonomicznej.

względnych. Jej wykorzystanie do celów prezentacji wyników analizy wymaga porównywalności badanych zjawisk gospodarczych oraz pełnej charakterystyki. Wyniki analizy ekonomicznej mogą być przedstawione w formie26: • liczbowej • graficznej • opisowej Podstawowe znaczenie ma forma liczbowa.Poziom przydatności wyżej wymienionych metod analizy jest zróżnicowany a ich prawidłowość i dokładność są przedmiotem stałych badań. pozwalających na przeprowadzenie ich charakterystyki oraz określenie wzajemnych związków i oddziaływań za pomocą liczb. Sposoby prezentacji wyników analizy ekonomicznej Przeprowadzona przy zastosowaniu odpowiednich metod analiza ekonomiczna wymaga w końcowym etapie prac dokonania syntezy całokształtu ustaleń i prezentacji wyników. 5. Forma liczbowa znajduje zastosowanie w odniesieniu do zjawisk w pełni mierzalnych. W ostatnich latach osiągnięto w tej dziedzinie znaczny postęp. polegająca na przedstawieniu wyników za pomocą szeregów lub tablic statystycznych. w których dane wyrażane są w wielkościach absolutnych. wyrażający się w pewnym doskonaleniu funkcjonowania poszczególnych metod. ……………… brak str 31 26 ……… 26 . średnich lub współczynnikach.

Obliczanie wpływu poszczególnych czynników na badanie odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego 27 . ilorazu. W miarę pogłębiania oceny wybranych wskaźników wyróżnić można oddziałujące na nie jedynie czynniki podstawowe. w którym dąży się do ustalania wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych. Wykształca się w ten sposób jakby hierarchiczna struktura powiązań przyczynowo – skutkowych tych czynników. będące rozwinięciem czynników podstawowych. ……………tabelka ???? Określanie czynników. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzania analizy w zależności (analizy przyczynowej). . bądź także pochodne. Chodzi tu.Z tych tez względów ocena wielkości. następuje w drodze rozumowania logicznego. Wymierne zależności czynników oddziałujących na wskaźniki ekonomiczne mogą przyjmować postać iloczynu. Analiza przyczynowa jest pogłębionym etapem badania wskaźników.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenie wynikające z poprzednich porównań. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych. zatem w szczególności o: . sumy lub różnicy. w której zakłada się szczegółowe i wymierne określenie wpływu poszczególnych czynników na powstałe odchylenia. Zależy to od ich treści ekonomicznej oraz możliwości prezentacji matematycznej. będących funkcją różnych czynników nie może być sprowadzona do prostego ich porównania.

które są dobierane zależnie od rodzaju badanych zjawisk i postawionych w analizie celów. poprawność matematyczna i przydatność praktyczna. Na podstawie tych wskaźników widoczna jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Zależnie od sposobu obliczania wpływu tych czynników na odchylenie ogólne wyróżnić można szereg szczegółowych metod (technik) analizy przyczynowej. Wskaźniki mają wartość wtedy. udziałowców lub potencjalnych interesantów. werbalnej bez prób nadania 28 . ujmują badane związki ich zależności w formie opisowej.w kilka odchyleń cząstkowych. Mogą być wykorzystywane nie tylko do wewnętrznej oceny. Przedstawiona charakterystyka metod wykazała. co jest istotnym punktem w planowaniu jego dalszej działalności. Charakteryzują one osiągnięcia finansowe firmy. Cechuje je różnica pracochłonności. wielkości są porównywane ze wskaźnikami dotychczasowymi. stochastyczne oraz różne kombinacje wymienionych metod. gdy obliczone na podstawie planowanych. Wykazują one wtedy postęp i zamierzone osiągnięcia lub pogorszenie sytuacji. Metody analizy jakościowej. ale również przez banki. zwane również metodami opisowymi. Wyeksponowane wady i zalety poszczególnych metod wykazują. Są to metody jakościowe i ilościowe – determistyczne. Suma tych odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. Wszystkie wskaźniki oblicza się w końcowej części opracowania finansowego. że w analizie finansowej dysponuje się wieloma różnymi metodami. że nie można mówić o wyższości jednych metod nad innymi. Do syntetycznej analizy przedsiębiorstwa można stosować zestaw syntetycznych wskaźników. Na ich podstawie wnioskuje się o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi konkurentami.

na schemacie lub wykazie. a więc mało pracochłonnych27. Ułatwi ati znakomicie dotrzymanie terminu przekazania analizy do ośrodka zarządzania. Całość prac analitycznych można podzielić na etapy. więc równoległe stosowanie wszystkich metod i ich dobieranie stosownie do specyfiki badanych zjawisk i właściwości poszczególnych metod. Prace związane z analizą ekonomiczną można podzielić na trzy etapy: prace przygotowawcze. Trzeba przy tym zwrócić uwagę. z terminami wykonania. Etapy i fazy analizy ekonomicznej. aby efekt finalny: analiza ekonomiczna – mógł być we właściwym terminie osiągnięty. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r.im ilościowego mierzonego wyrazu. co w wielu przypadkach może być ważne. wykonawcze i prace końcowe. Nie należy bowiem stosować metod złożonych jeśli zbliżone wyniki są osiągalne przy zastosowaniu metod prostych.czasowym. Każdy z tych etapów wymaga profesjonalnej organizacji. Najlepszym rozwiązaniem jest. ale tylko na etapie analizy wstępnej. Organizacja prac analitycznych polega na rozplanowaniu i podzieleniu czynności w układzie przedmiotowo . że przy wyborze metod w znacznej mierze decyduje ich pracochłonność i wartość uzyskiwanych wyników (dokładność). czynności i osoby. W etapie przygotowawczym można przewidzieć następujące czynności: 27 Praca zbiorowa pod redakcją L. 29 . Szczegółowy podział czynności jest niezbędny przy opracowaniu rocznej analizy ekonomicznej i analizach wieloletnich. wówczas należy dokonać podziału podmiotowego czynności. 6. Bednarskiego T. Jeżeli prace analityczne wykonuje więcej osób (zespołowo).

Określenie prognozy na przyszłość (np. Scharakteryzowanie warunków działania firmy (wewnętrznych i Sformowanie wniosków analitycznych. Przygotowanie wzorów tabel i wykresów. Wybór narzędzi analitycznych. cash flow. zewnętrznych). celów. gospodarki kasowej). na rok. 7. miar i mierników. 5. Ustalenie ostatecznego zakresu tematycznego analizy (tj. diagnozy i wniosków poanalitycznych (prodecyzyjnych). Wstępna analiza ogólnych wyników gospodarczych (operacyjnych). 14. Opracowanie tabel i wykresów analitycznych oraz zestawień pomocniczych i rachunków (np. Wybór metody ogólnej i metod szczegółowych analizy. 4. 3.1. przeprowadzona według określonych zasad i metod oraz technik. tezy. Uzgodnienie z szefem firmy ogólnego zarysu i koncepcji analizy. zakresu przedmiotowego i czasowego założeń i kryteriów. spisu treści opracowania) Rozpisanie koncepcji szczegółowej analizy (zagadnienia. na pięć lat). kwestie). problemów i pytań wymagających odpowiedzi. 2. kalkulacyjnych. danych źródłowych i przetworzonych). 30 . Analiza właściwa. 6. W etapie wykonawczym można wyróżnić następujące czynności: 8. Gromadzenia materiału podstawowego i pomocniczego do analizy (tj. na trzy lata. 12. 13. w tym: rodzaju i formy opracowania. oceny. Opracowanie tablic syntetycznych. 11. 9. inwestycyjnych i finansowych. 10.

a więc przydatność decyzyjna. zarządowi. że dobra organizacja prac analitycznych w powiązaniu z techniką komputerową może coraz bardziej skracać termin wykonania analizy rocznej. 20. Jeśli przy każdej czynności będą określone konkretne osoby i terminy wykonania. stylistycznych i rachunkowych oraz uzupełnienie analizy o nowe zagadnienia. Uważam. Przestudiowanie bardzo uważnie całej analizy przez analityka lub zespół analityków.) lub również innym osobom w danej firmie. maszynopisie. w czytelnym rękopisie. Skorygowanie zauważonych błędów logicznych. Przy opracowaniu analizy ekonomicznej rocznej niektóre czynności mogą być wykonane przed zakończeniem roku bilansowego lub krótko po jego zakończeniu. Edycja całego opracowania analizy (np. 17. Ostateczne sformułowanie ocen. prezesowi. w wydruku komputerowym). 16. Przyspieszy to w znacznym stopniu wykonanie całości prac przewidzianych w planie i skróci czas (termin) przekazania analizy ekonomicznej decydentom firmy. 19. diagnozy. 18. dyrektorowi itd. Zyska na tym aktualność analizy. 31 . prognozy i wniosków poanalitycznych. Rozpatrzenie analizy przez organ stanowiący lub/i zarządzający oraz podjęcia wiążących decyzji. którzy tę analizę opracowywali. Podpisanie analizy i przekazanie jej do ośrodka zarządzania (właścicielowi firmy.W etapie końcowym przewiduje się najczęściej takie czynności jak: 15. wtedy taki plan powinien być pomocny w organizacyjnym przebiegu prac analitycznych.

Etapem drugim jest sporządzenie sprawozdań finansowych pro forma na podstawie zebranych informacji i założeń. Z kolei przepływy pieniężne określają zmiany w stanach zasobów. w którym będą określone środki przeznaczone na sfinansowanie 32 . dotacji. emisji obligacji oraz odpływu środków w postaci spłat kredytów. mimo że nie mają formalnego charakteru muszą jednak spełniać reguły kalkulacji wyniku finansowego.Pierwszym etapem analizy ekonomicznej jest zebranie odpowiednich informacji o niezbędnych nakładach inwestycyjnych i ich rozłożeniu w czasie. oraz finansowych skupiających się na pozyskiwaniu środków w postaci kredytów. jaki kredyty i na jaki okres. Informacje te zbierane są na podstawie założeń techniczno – ekonomicznych oraz analizy marketingowej i opinii ekspertów. – jaki będzie udział własny. szybkość obiegu pieniądza. Dotyczy to zarówno strumieni operacyjnych takich jak: przychody i koszty działalności. majątku obrotowym zobowiązaniach o kapitale. zestawienia z przepływu środków pieniężnych oraz bilans. Do wykonania analizy jak już powiedziano niezbędny jest plan nakładów inwestycyjnych zawierający strukturę rzeczową i harmonogram nakładów inwestycyjnych a także plan finansowy. koszcie kapitału oraz informacji o pewnych wielkościach makroekonomicznych jak: poziom inflacji. Na tym etapie trzeba poczynić pewne wstępne założenia. czyli w środkach trwałych. Sprawozdania przedstawiające przepływy strumieni finansowych oraz zasoby to sprawozdanie z przychodów i kosztów. do których zaliczyć można wydatki inwestycyjne. kursy walutowe. o wielkości kosztów i poziomie przychodów. przyrost zapasów. opodatkowania itp. Sprawozdanie te. przede wszystkim dotyczące struktury i warunków finansowania przedsięwzięcia. Sprawozdania finansowe przedstawiają najbardziej prawdo podobne kształtowanie się przepływów pieniężnych stanów zasobów kolejnych latach. przychody ze sprzedaży części majątku. podwyższenia kapitału zakładowego. naliczania amortyzacji. jak i inwestycyjnych. wykupu obligacji i wypłat dywidend.

zmiana kursu walutowego. szczególnie wobec dostawców. że najistotniejsza jest wstępna ocena majątku i kapitału firmy. wydłużenie fazy realizacji przedsięwzięcia. Etapem ostatnim jest przeprowadzenie analizy uwzględniającej wpływ ewentualnych negatywnych wydarzeń w strumieniach przychodów i kosztów na płynność i zyskowność danego projektu inwestycyjnego. Etapem trzecim jest ocena danego przedsięwzięcia na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych oraz wyliczonych wskaźników finansowych będących miernikami płynności finansowej. która powinna pokryć wszystkie koszty przy zerowym zysku. przez która to wyznacza się minimalną wielkość produkcji. Analiza ta polega na przeprowadzaniu wszelki testów wrażliwości.przedsięwzięcia. Konieczne jest również przedstawienie sposobu uruchomienie i spłaty kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięcia. sprzedaży. analizę progu rentowności. wzrost kosztów. Gdzie pożądane jest dokonywanie porównań wieloletnich obejmujących dane 3 – 5 lat a nie tylko ograniczenie się do 33 . Taka analiza pozwala określić margines bezpieczeństwa danej inwestycji zwłaszcza. należności. przeprowadza się ponad to tzw. efektywności i zyskowności przedsięwzięcia. Mając na uwadze wcześniejsze rozważania na temat etapów analizy ekonomicznej można stwierdzić. zapasów wyrobów gotowych. czyli określenie wpływu takich wydarzeń jak: spadek cen. Niezbędne jest również określenie. że w przypadku prognozowania istnieje duża niepewność do rzeczywistego kształtowania się przyszłych przychodów i wydatków. Oprócz badania wskaźników finansowych. produkcji w toku. czyli zapasów surowców i materiałów. którą przeprowadza się na podstawie badania bilansu w przekroju poziomym i pionowym. w jakiej części wydatki związane z kapitałem obrotowym mogą być finansowane zobowiązaniami. Niezbędne jest także zestawienie dotyczące zapotrzebowania na środki pieniężne związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

dostarcza ogólnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. która obejmuje obliczenie wskaźników finansowych w oparciu o dane i porównywanie ich wielkości w czasie. wydajności pracy itp. Ocena zaprezentowana na podstawie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych – bilansie oraz rachunku zysków i strat.porównań z rokiem ubiegłym. wyrażone zarówno w kwotach absolutnych jak i w postaci wskaźników dynamiki. ekonomiczna metodach jej koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: ilości i wykorzystania. Jedną z form badania bilansu oraz rachunku wyników jest analiza wskaźnikowa. Celem pogłębienia tego badania przeprowadza się dalsze szczegółowe analizy. zatrudnieniu. Porównania wieloletnie charakteryzują się większą użytecznością analityczną. Dostarczają informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa w dłuższym okresie oraz umożliwiają bardziej realistyczne określenie jego przyszłych trendów rozwojowych. ?????????????????????????????????????? Analiza asortymencie techniczno produkcji. płacach. zaopatrzeniu materiałowym i stopniu wykorzystania materiałów. Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na czynniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa. wyposażeniu technicznym. Zestawienie takie ujmuje elementy obliczeniowe i składowe wyniku finansowego oraz jego zmiany. Poprzez ocenę wyniku finansowego firmy można uzyskać posługując się zestawieniem analitycznym struktury i dynamiki rachunku zysków i strat. 34 .

za wystarczające przyjmuje się ocenę wyniku finansowego i czynników go kształtujących. W warunkach dużej zmienności szeroko pojętego otoczenia oraz dynamicznego rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem natrafia obecnie na znaczne trudności. praktyce wielu firm. bowiem w znacznym stopniu od właściwego ustalenia czynników wpływających na kondycję finansową oraz dokładnego określenia kierunków ich oddziaływania. Rola i znaczenia analizy ekonomicznej. również w stosunku do okresów ubiegłych i wielkości osiągniętych przez inne firmy oraz na dokładnym wytyczeniu kierunków dalszych badań dotyczących czynników kształtujących wyniki finansowe. Wraz z przejściem do gospodarki rynkowej. Zadaniem analizy ekonomicznej jest ocena finansowej strony działalności nie tylko do założeń planowanych. że obejmuje on ocenę stale doskonalonych informacji.7. Uzyskanie tych wyników wymaga przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej. Przedmiot analizy ekonomicznej jest tak ustawiony. Wartość praktyczna analizy zależy. Pomniejsz się tym samym rolę analizy techniczno – ekonomicznej na rzecz analizy finansowej. których przezwyciężenie wymaga szybkich i rzetelnych informacji. Natomiast przyczyny kształtowania się tych wyników na określonym poziomie tkwią w stopniu wykorzystania poszczególnych produkcji i otoczeniu przedsiębiorstwa. nabrała przy gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia jako czynnik dostarczający informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Jej szczegółowość zależy od praktycznych potrzeb analizy finansowej. Tym czasem wyniki finansowe stanowią jedynie odzwierciedlenie rezultatów osiągniętych na poszczególnych odcinkach działalności. Przyczynowo – skutkowe wyjaśnienie odchyleń wskaźników powiązania analizy finansowej z analizą techniczno – ekonomiczna. pochodzących z analizy działalności 35 . Dlatego tez analiza ekonomiczna.

W zbiorze: Materiały Seminarium Polsko – Francuskie „Rachunkowość przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej” Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa . jego stanu ekonomicznego i zmiennych warunków gospodarowania28.Paryż 1991 s.3 36 . Oznacza to. że łączy ono zarówno elementy wiedzy jak i sztuki z zakresu zarządzania pieniędzmi. . 45 30 Praca zbiorowa pod redakcją L. Ryzyko to można oszacować tylko w przybliżeniu i jest rzeczą oczywistą. że rośnie ono wraz ze wzrostem skali tego działania i stopnia zaangażowania kapitałów w przedsiębiorstwie. interesującej opinii stwierdzającej. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. Jest rzeczą znamienną.zapłacić oprocentowanie kapitałów: pożyczonych (koszty finansowe). Wynika to między innymi z różnic w ocenie rzeczywistego ryzyka podejmowania określonych działań. 24 29 D. Bednarskiego T. że mimo stosowania analogicznych metod i narzędzi analizy finansowej. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. S. Jednocześnie jednak wzrost jest warunkiem osiągnięcia coraz większych dochodów w przyszłości30. a nie nauką ścisłą”29.zapewnić godziwe wynagrodzenie za pracę (płaca + świadczenie). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest uzależnione od wygospodarowania odpowiedniej wielkości środów „wargtości dodanej”. Davies „Sztuka zarządzania finasami” PWN Warszawa 1993 s.22 31 Przedsiębiorstwa i gospodarka rynkowa. S. wzrost wartości kapitału w granicach normalnej stopy procentowej lokaty). 28 Praca zbiorowa pod redakcją L.gospodarczej przedsiębiorstwa. Bednarskiego T. W zakończeniu rozważań nad różnymi aspektami omawianej tu problematyki nie można nie przytoczyć pewnej. przedsiębiorstwa osiągają różne rezultaty. że zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest „rodzajem sztuki. z której ono musi31 : . własnych (dywidendy.

utrzymać aktualny potencjał majątku trwałego (odpisy amortyzacyjne). V. gdy wartość dodana jest mniejsza od czterech wymienionych obciążeń. Z tych względów.posiadać skuteczną organizację w dziedzinie struktur wewnętrznych (mocnych i kierowanych przez kompetentnych ludzi).uczestniczyć w zaspokajaniu potrzeb zbiorowości (podatki pobierane przez państwo). W przypadku. jego zarządcy Por.. . zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej nie może mieć charakteru intuicyjnego. lecz zaspokajających potrzeby wszystkich dziedzin zarządzania32. 32 regionalnym. . Jak z tego wynika. analiza ekonomiczna. jak i metod oraz procedur jasnych. . Suszyński „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” Centrum Informacji Menadżera Warszawa 1993r 37 . w której się ono uplasowało. muszą: .poszukać możliwości zbytu – wystarczająco duże aby móc być konkurencyjnym. Jog C. . krajowym i międzynarodowym). Jeżeli wartość dodana jest większa od czterech wymienionych obciążeń przedsiębiorstwo jest rentowne i osiąga zysk. przedsiębiorstwa jest deficytowe i nie ma podstaw ekonomicznych do utrzymania się na rynku (lokalnym. a zwłaszcza analiza finansowa nabrała szczególnego znaczenia jako czynnik informacji i podstawy do podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji.wykorzystać potencjał materialny przy najlepszych warunkach wydajnościowych.zapewnić produkcję lub usługi wysokiej jakości w stosunku do popytu istniejącego w tej części rynku. Ponieważ przedsiębiorstwo jest ograniczone na rynku przez konkurencję. Aczkolwiek wprowadzone już w gospodarce polskiej zmiany systemowe można uznać za zdecydowane odejście od systemu nakazowo – rozdzielczego.

Gospodarka rynkowa może. ale również przedsiębiorstwami o różnych formach organizacyjnych i własnościowych. Realizacja polskiej reformy gospodarczej spowodowała. Podmioty gospodarcze działające w warunkach gospodarki rynkowej mogą utrzymać się na rynku tylko wówczas. że podobnie jak w państwach Europy Zachodniej – analiza ekonomiczna wysunęła się stopniowo na czołowe miejsca w zarządzaniu przedsiębiorstwem.to jednak one jeszcze nie wystarczające w stosunku do zasad postępowania typowych dla gospodarki rynkowej gospodarki konkurencyjnej. Taki kierunek zmiany w podejściu do analizy finansowej. tzn. bowiem na zasadniczy wzrost znaczenia analizy finansowej stanowiącej niezbędny element zarządzania przedsiębiorstwem. gdy będą w pełni stosowały zasadę racjonalnego gospodarowania. w których konkurujące firmy będą sobie wzajemnie blokowały nieefektywne działania. gdy zaistnieje konkurencja nie tylko między poszczególnymi sektorami. którzy ponosząc indywidualne ryzyko majątkowe będą zainteresowani osiąganiem określonej wielkości zysku. Realizacja zadań przewidzianych w reformie gospodarczej wpływa. przestrzegały racjonalności rozumianej w kategoriach techniczno – gospodarczych oraz mikroekonomicznych. a osiąganie zwiększonych zysków będzie możliwe tylko przez innowacje produktowe i technologiczne. odpowiedniej liczby właścicieli kapitału. Dopiero realizacja wymienionych elementów może doprowadzić do dalszego wzrostu efektywności kierowania firmami przez ich właścicieli oraz do stworzenia warunków. tj. Racjonalności mikroekonomiczna jest przede wszystkim racjonalnością przedsiębiorcy. Obecnie brakuje dwóch elementów. oraz konkurencyjnej struktury wytwórców. bowiem funkcjonować sprawnie tylko w przypadku. stanowi w gospodarce polskiej niezbędny warunek opanowania przez przedsiębiorstwa umiejętności przystosowania się do założonych i 38 .

J.zmiennych warunków gospodarowania (konieczności wyboru najkorzystniejszych rozwiązań)33. półwyroby i części wyrobów gotowych oraz produkcję w toku34. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1998 s. Duraj. Szybsze tempo wzrasta produkcji niż czynników wytwórczych świadczy o lepszym ich wykorzystaniu. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. Przesądza także o efektywności gospodarowania poszczególnymi czynnikami wytwórczymi. 34 L.193 39 . Bednarski. R. Produkcja jest odzwierciedleniem wyników pracy przedsiębiorstwa. E. wielkość i struktura produkcji. Dynamika. Wersty. Rozdział II. Waśniewski. Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego jest wytwarzanie i sprzedaż wyrobów przemysłowych jak również świadczenie usług przemysłowych. Bednarskiego T. Borowiecki. 1. co korzystnie oddziałuje na koszty 33 Praca zbiorowa pod redakcją L. Kurtys. W zależności od stopnia wykończenia rozróżnia się wyroby gotowe. B. T.

w okresie od 1995 do 2000 roku. Dokonanie wyboru tych mierników zależy od celu pomiaru i jest niezwykle ważne w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Takie właśnie ceny zostały przyjęte do analizy wartości i potencjału produkcji w ZPB „Frotex" S. Do wyrażenia produkcji w ujęciu wartościowym przyjmuje się odpowiednie ceny. m2). Przyjmując sposób agregacji efektów pracy jako podstawę podziału. można wyróżnić mierniki naturalne. Podstawowym i najprostszym sposobem mierzenia wielkości produkcji za pomocą mierników naturalnych jest wyrażenie rzeczowe efektów pracy przedsiębiorstwa przemysłowego. a tym samym na wyniki finansowe i efektywność gospodarowania całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych czynników wytwórczych. kilometry oraz sztuki. masy (np.A. objętości (np. Zastosowanie mierników wartościowych pozwala sumować nie tylko liczbę wytworzonych wyrobów gotowych i półwyrobów. są to zazwyczaj ceny rzeczywiście obowiązujące w okresie sprawozdawczym. w Prudniku posiadają 40 . a punktem odniesienia jest okres poprzedni w stosunku do badanego. Produkcję przedsiębiorstwa przemysłowego można przedstawić w różnych miernikach. m.A. Naturalne mierniki opierają się na fizycznych jednostkach miary długości (np. mierniki umowne. Do analizy potencjału produkcyjnego przyjęto naturalne mierniki tj. tony. Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S. m3) albo są po prostu wyrażone w sztukach. może niejednakowo scharakteryzować wyniki jego pracy. kg). Potencjał produkcyjny oraz dynamika produkcji jest badana z wyszczególnieniem na wydziały produkcyjne. jaką jest pieniądz. odmian i gatunków w najbardziej ogólnej jednostce miary. Do najczęściej stosowanych mierników produkcji należą mierniki wartościowe.własne.). mierniki wartościowe i mierniki pracochłonności. ponieważ taka sama wielkość produkcji wyrażana w różnych miernikach. t. powierzchni (np. które pozwalają wyrazić produkcję różnych asortymentów. lecz także wielkość usług przemysłowych i produkcji w toku.

Przyrost produkcji na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w okresie 1995 – 1996. jednak miały wpływ na osiągnięcie przyrostu produkcji. a tym samym dalszym wzrostem wykorzystania parku maszynowego. Poniesione w tym czasie nakłady inwestycyjne w niewielkim stopniu przyczyniły się do odnowienia parku maszynowego.0 100.9 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1995 2 348 72 185 10 835 9 656 28 972 1996 2 526 76 763 11 768 10 535 29 509 Dynamika w % 107.3 108. Tabela 2.0 „ „ Km 4 949 24 023 9 756 5 368 24 141 10 144 108.8 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1996r. • wykończalni.6 41 . wzrostem wydajności pracy oraz unowocześnieniem produkcji.6 102. Co przedstawione jest w poniższej tabeli (1). Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 125 2 631 7 459 2 685 104. Produkcja zlokalizowana jest w 4 wydziałach produkcyjnych: • przędzalni.6 109. • tkalni.0 101. Przyrost produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1996 – 97. • konfekcji (szwalnia i hafciarnia). Tabela 1. Wyszczególnienie Przędzalnia Jednostka miary Tona 1996 2 526 1997 2 793 Dynamika w % 110.5 103. Rok 1996 w stosunku do roku 1995 charakteryzował się wzrostem produkcji.6 106.kompletny ciąg technologiczny od produkcji przędzy do konfekcjonowania wyrobów.

brak możliwości dojazdu do pracy pracowników oraz brak możliwości dojazdu usługobiorców. zniszczenie drogi dojazdowej do Wydziału Przędzalni w Podlesiu. Pozostałe wydziały produkcyjne zadań nie wykonały.0 106.9 100. Wpływ na niewykonanie zadań miały także zmiany asortymentowe oraz postój wywołany powodzią. które się z tym wiązały. a także problemami zaopatrzeniowymi.2 106.Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia T/Nm Km Mln wątków Km „ „ Km „ „ 76 763 11 768 10 535 29 509 5 368 24 141 10 144 7 459 2 685 84 397 11 840 10 327 31 329 6 887 24 442 10 835 7 727 3 108 109. W rezultacie powodzi zastój zanotowały: • Wydział Tkalni w ilości 5 dni • Wydział Przędzalni w Podlesiu w ilości 6 dni • Oddział Szwalni 1 dzień • Oddział Hafciarni 2 dni Bezpośrednimi przyczynami postoju było wtargnięcie wody na niektóre hale Wydziału Tkalni. co wiązało się głównie ze zmniejszeniem planowanego eksportu.6 115. 42 .3 101. które spowodowane były postojami z powodu powodzi.2 128.7 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1997r.6 98. Ilościowy plan produkcji na rok 1997 wykonany został jedynie przez Wydział Wykończalni.8 103. Mimo tych niesprzyjających okoliczności w 1997 roku nastąpił dalszy wzrost produkcji na wszystkich wydziałach produkcyjnych. W roku 1997 nastąpiły straty w produkcji.

Wielkość produkcji na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w okresie 1997 – 98.7 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1997 2 793 84 397 11 840 10 327 31 329 1998 2 816 85 866 11 179 10 190 27 517 Dynamika w % 100. natomiast w zakresie usług odnotowano spadek produkcji.4 98. Tkalni. Brak realizacji założeń ujętych w planie produkcji na 1998 rok w zakresie tkanin frotowych spowodowany był: • koniecznością modernizacji krosien NP. 43 . W roku 1998 nastąpił spadek produkcji w porównaniu do roku 1997 na trzech wydziałach.7 94.0 99..Tabela 3. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 727 3 108 7 184 3 078 93.8 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1998r. Spadek produkcji na Wydziale Konfekcji był konsekwencją zmniejszonej produkcji Wydz. Jej wzrost zgodny z założeniami ujętymi w planie odnotowano jedynie na Wydziale Przędzalni.8 101.7 87.0 85. Wydział Tkalni nie wykonał zadań produkcyjnych w zakresie tkanin gładkich oraz frotowych.6 94. szczególnie w ramach tkanin frotowych. Wydział Wykończalni w porównaniu z rokiem 1997 zwiększył produkcję w zakresie wykańczania tkanin własnych. Zmniejszenie produkcji tkanin gładkich wiązało się z koniecznością ograniczenia ich produkcji z powodu spadku zainteresowania odbiorców krajowych i zagranicznych tkaninami obrusowymi i ścierkowymi.0 „ „ Km 6 887 24 442 10 835 7 575 19 942 10 262 110.. • zmianami asortymentowymi dla potrzeb produkcji eksportowej co wiązało się z koniecznością dostosowania krosien.

Zmniejszenie produkcji w wątkach w porównaniu do okresu minionego oraz niewykonanie planu w tych jednostkach wiązało się ze zmianami asortymentowymi w trakcie roku oraz koniecznością zatrzymywania krosien z uwagi na brak zamówień.3 „ „ Km 7 575 19 942 10 262 7 844 12 772 10 514 103.3 101. 80%.7 %. Tabela 4.6 64. natomiast w III kwartale wskutek zmniejszenia się potrzeb rynku w granicach 90% i w IV kwartale wskutek ograniczenia zamówień eksportowych ok. W stosunku do roku poprzedniego na Wydziale Przędzalni nastąpił przyrost produkcji w mierniku ilościowym o 1%. Roczny plan produkcji wydział wykonał w 102. 44 .0 102. co pozwoliło na wykorzystanie mocy produkcyjnych w 100%. Wydział Tkalni zanotował przyrost produkcji w stosunku do roku 1998 oraz wykonał zadania planowe. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 184 3 078 7 182 3 332 100. Wielkość produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1998 – 99.0 108.6 74.7 97. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wydziału było zróżnicowane w różnych okresach roku. W przypadku Oddziału Nafciarni wiązało się to dodatkowo ze spadkiem popytu na wyroby pościelowe.0 105.9 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1999r.Dotyczyło to szczególnie Oddziału Szwalni. Najwyższe w granicach 100% w okresie I i II kwartału.5 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1998 2 816 85 866 11 179 10 190 27 517 1999 2 852 86 683 11 812 9 947 20 616 Dynamika w % 101. Praca na wydziale odbywała się w systemie cztero-brygadowym.

9 94.0 94.4 „ „ Km 7 844 12 772 10 514 7 885 9 584 10 357 100. Tabela 5.9 7. Mimo spadku ilościowego świadczonych usług ich wartość była wyższa od wykonania w roku 1998 i założonej w planie na rok 1999. Ograniczona zastała ilość usług w zakresie gazy i pieluch na rzecz bardziej pracochłonnych tkanin drelichowych.834. Wartość usług wykończalniczych w 1999 roku w stosunku do planu Wyszczególnienie .250. Zmniejszenie produkcji wiązało się ze zmianami asortymentowymi.8 8. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 182 3 332 7 178 3 179 100.5 75. Wielkość produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1999-2000.0 95.4 97.5 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1999 2 852 86 683 11 812 9 947 20 616 2000 2 710 82 292 11 149 9 670 17 469 Dynamika w % 95. W zakresie produktów przedsiębiorstwa przyjmuje się ich podział na następujące grupy asortymentowe: • • • • tkaniny ręczniki frotte konfekcję stołową i pościelową usługi wykańczalnicze 45 .74 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 2000r.451.0 98.2 84. zł 7.wartość usług wykończalniczych Tys.Na Wydziale Wykończalni w porównaniu do 1998 roku w jednostkach fizycznych nastąpił spadek produkcji ogółem. Jednostka miary Wykonanie 1998 1999 Plan Wykonanie Tabela 6.6 (ceny ewidencyjne) Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji analitycznej ZPB"Frotex" za 1999 r.

0 Wielkość produkcji w poszczególnych okresach (w km) 1996 1997 1998 1999 2000 1 157.7 884.5 20 824.1 10 977. Wielkość produkcji według asortymentu za okres 1995 .1 9 532.2 2 074.) (w cenach ew.0 9 370.2000 (w tys.9 54 544.) (w cenach ew.7 31 498.5 wykończalnicze Pozostałe usługi OGÓŁEM 34 918.9 8 451.0 7 727.0 7 458.0 Tkaniny Ręczniki frotte Konfekcja stołowa i pościelowa Usługi 24 023.8 50 429.) (w cenach ew.9 9 415.0 24 141.6 8 936. zł.3 1 295.6 10 839.2 7 125.4 7 834.9 55 402.2 35 442.) Tkaniny Ręczniki frotte Konfekcja stołowa i pościelowa Usługi 8 908.0 9 583.1 55 528.7 2 685.7 1 217.6 8 613.5 85 282.8 9 368.8 80 140.5 10 921.5 3 077.0 2 361.7 82 403.7 7 348.) (w cenach ew.5 9 535.1 12 770.9 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych ZPB"Frotex" 46 .• pozostałe usługi Kształtowanie się wielkości produkcji wg struktury asortymentowej w latach 1995-2000 przedstawiają poniższe tabele: Tabela 7.) (w cenach ew.1 Wielkość produkcji w poszczególnych okresach (w km) 1996 1997 1998 1999 2000 (w cenach ew.1 7 177.2 3 108.4 9 984.4 9 166. Wielkość produkcji według asortymentu za okres 1995 . w cenach ewidencyjnych). Grupy asortymentowe 1995 8 770.9 3 331.6 wykończalnicze Pozostałe usługi 1 302.3 8 462.2000 (w km) Grupy asortymentowe 1995 1 139.0 7 183.4 24 442.0 OGÓŁEM 78 030.0 83 534.2 19 942.9 84 699.3 50 725.7 10 588.8 53 463.7 36 494.7 927.3 24 378.9 944.4 3 179.8 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych ZPB"Frotex" Tabela 8.

Na wielkość produkcji w poszczególnych okresach zasadniczy wpływ miała zmiana asortymentu produkcji. Coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców cieszy się konfekcja stołowa i pościelowa co znajduje wyraz we wzrastającej produkcji tegoż asortymentu. Począwszy od 1995 roku produkcja konfekcji stołowej i pościelowej ciągle wzrasta, zarówno w wielkościach naturalnych jak i w wartości. Podobna sytuacja dotyczy ręczników frotte, których udział w produkcji jest największy. W tej podstawowej grupie asortymentowej kontynuowana jest strategia wdrażania do produkcji i na rynek wyrobów o najwyższych parametrach estetycznych, wzorniczych i jakościowych. Od 1998 roku nastąpił znaczny ilościowy spadek produkcji w grupie usługi wykańczalnicze. Ograniczona została ilość usług w zakresie wykańczania gazy i pieluch na rzecz bardziej pracochłonnych tkanin drelichowych. Mimo ilościowego spadku usług ich wartość rośnie. Ogólnie wartość produkcji w latach 1995-1997 wykazywała tendencję zwyżkową w bieżących cenach ewidencyjnych. W roku 1998 nastąpił spadek produkcji głównie z powodu zmian asortymentowych oraz zwiększonych remontów parku maszynowego. Kolejne lata charakteryzują się nieznacznymi wahaniami w wielkości produkcji ze spadkiem w roku 2000 w stosunku do 1999 roku.

2. Podstawowe czynniki produkcji.

Przedsiębiorstwo w trakcie swojej działalności wykorzystuje różnorodne zasoby. Do podstawowych a zarazem najważniejszych z nich można zaliczyć: 1. zasoby ludzkie zwane inaczej zasobami siły roboczej, 2. zaopatrzenie materiałowo-surowcowe, 3. zaplecze techniczne występujące w postaci środków trwałych, 4. postęp techniczny i techniczno - produktowy.

47

3. Wielkość i struktura zatrudnienia.

Zasoby czynnika ludzkiego występujące w przedsiębiorstwie określa się mianem zatrudnienia lub załogą przedsiębiorstwa35. Zatrudnienie to określona liczba czynnika ludzkiego wykonująca za odpowiednim wynagrodzeniem pracę, w wyniku której uzyskuje się dobra lub usługi zaspokajające potrzeby rynku36. W przedsiębiorstwie można odróżnić zatrudnienie nominalne i zatrudnienie realne (rzeczywiste). Dla ustalenia stanu rzeczywistego zatrudnienia, do stanu nominalnego (liczba zatrudnionych osób bez względu na czas ich pracy) dodaje się liczbę osób jaka wynika z dodatkowego zaangażowania pracowników własnych lub spoza przedsiębiorstwa. Zatrudnienie ujmuje się w przedsiębiorstwie według stanu ewidencyjnego na koniec badanego okresu i według stanu przeciętnego w badanym okresie. Stan ewidencyjny zatrudnienia jest to liczba pracowników znajdujących się w ewidencji osobowej przedsiębiorstwa w ostatnim dniu badanego okresu. Podstawą ujęcia do stanu ewidencyjnego jest zawarcie umowy o pracę. Jednym z podstawowych zadań polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie winno być dążenie do osiągnięcia liczbowego stanu załogi racjonalnego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa. Wiąże się to z jednej strony z optymalizacją wykorzystania czynnika ludzkiego dla dobra przedsiębiorstwa, z drugiej zaś z uwzględnieniem szeroko pojętych potrzeb pracowników i zharmonizowania ich z wymaganiami przedsiębiorstwa w ramach tzw. humanizacji pracy. Zakładowa polityka zatrudnienia powinna więc zmierzać do przystosowania warunków pracy do człowieka, człowieka do warunków, jak

35

L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Dunaj, E. Kumys, T. Wiśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s. 227 36 W. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSE, Warszawa 1999, s.95

48

również człowieka do człowieka tak, aby zapewnić pożądaną efektywność i jakość pracy37. Zakładowa polityka zatrudnienia powinna zmierzać do maksymalnej intensyfikacji działań na Wewnętrznym rynku pracy w przedsiębiorstwie tak, aby znajdować drogi do racjonalizacji zatrudnienia. Bardzo ważne przy tym jest, aby racjonalizacja zatrudnienia była prowadzona w sferze ekonomicznej i społecznej. Ekonomiczna racjonalność zatrudnienia wyraża się w wysokiej wydajności pracy zapewniającej odpowiedni poziom płac realnych i zysków przedsiębiorstwa38. Społeczna racjonalność zatrudnienia przejawia się w uwzględnieniu w procesie pracy elementów humanistycznych, psychospołecznych i socjalnych, tj. pozaekonomicznych potrzeb, dążeń i zainteresowań pracowników39. Załoga (zatrudnienie) przedsiębiorstwa może być sklasyfikowana według różnych kryteriów. Klasyfikacja taka oznacza podział pracowników przedsiębiorstwa według określonych kryteriów. Cel podziału zatrudnienia określany jest przez przyjęte kryterium, którym może być określona cecha, według której przeprowadza. się podział danej zbiorowości zatrudnienia. Powszechnie klasyfikuje się pracowników według następujących kryteriów:40 1. rodzaju działalności przedsiębiorstwa, 2. charakteru czynności wykonywanych przez pracowników,
3.

poziomu kwalifikacji i zawodowych,

4. poziomu wykształcenia, 5. stażu pracy zawodowej, 6. płci, 7. wieku.
37 38

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.133 J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.135 39 J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.134 40 W. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSE, Warszawa 1999, s.95

49

Do analizy zatrudnienia badanej firmy, Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.A. przyjęto kryterium klasyfikacji ze względu na płeć, wiek oraz poziom wykształcenia. Zatrudnienie ogółem na koniec okresu w przekroju grup pracowniczych według płci w latach 1995-2000 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9 Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" wg płci.

Lata

Mężczyźni

Kobiety

Zatrudnienie ogółem

Wskaźnik dynamiki 1995 = 100% Okres poprzedni = 100% 100,0 98,6 95,2 92,6 92,7 89,6

1995 729 932 1 661 100,0 1996 718 919 1 637 98,6 1997 646 912 1 558 93,8 1998 584 860 1 444 86,9 1999 575 764 1 339 80,6 2000 522 678 1200 72,2 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań ZPB “Frotex” Z-01

Z powyższej tabeli wynika, że w okresie ostatnich kilku lat następuje systematyczny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie ZPB „Frotex" S.A. Proces ten jest konsekwencją racjonalizacji zatrudnienia, modernizacji poszczególnych wydziałów produkcyjnych oraz zmian organizacyjnych zachodzących w spółce. W latach 1997-1998 spadek zatrudnienia nastąpił w wyniku: • przekazania części pracowników do pracy w innych spółkach- dotyczyło to pracowników służb remontowych na Wydziałach Tkalni i Wykończalni oraz Straży Zakładowej i pralni, • modernizacji Wydziału Konfekcji oraz Oddziału Przygotowawczego na Wydziale Tkalni. Tendencja spadkowa zatrudnienia utrzymała się również w latach 1999-2000. Zmniejszenie stanu zatrudnienia w tymże okresie nastąpiło przede wszystkim w wyniku dokończenia modernizacji Oddziału Przygotowawczego Wydziału

50

51 . Realizowana w obszarze zatrudnienia polityka kadrowa zakłada zatrudnianie w miejsce pracowników odchodzących ludzi młodych i wykształconych.A. Zmiany organizacyjne i związana z tym redukcja zatrudnienia w pozostałych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa to przyczyny dalszego spadku zatrudnienia w roku 2000. Aktualnie ponad 56% załogi to pracownicy w wieku do 40 lat.Tkalni oraz instalacji bardziej wydajnych maszyn szwalniczych w Wydziale Konfekcji. Strukturę wiekową pracowników zatrudnionych w ZPB „Frotex' S. Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" w/w wieku pracowników. w latach 1995-2000 przedstawia tabela oraz rysunek. Wiek Do 30 lat 30 – 40 lat 40 – 50 lat Powyżej 50 lat Udział poszczególnych grup wiekowych do ogółu zatrudnionych 1995 21% 27% 43% 9% 1996 22% 29% 40% 9% 1997 26% 30% 37% 7% 1998 30% 27% 33% 10% 1999 26% 30% 37% 7% 2000 26% 30% 37% 7% Jak wynika z powyższej tabeli od kilku lat w spółce obserwuje się korzystne zmiany w strukturze wiekowej zatrudnienia. Tabela 10. Taka struktura wiekowa zatrudnienia zapewnia spółce stabilność zatrudnienia na najbliższe lata.

Rysunek5.podstawowym Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań ZPB „Frotex" Z-O1 Rynek 6.wyższym .40 lat 40 .50 lat powyżej 50 lat Struktura zatrudnienia pod względem wykształcenia w ZPB „Frotex" w latach 1995-2000 przedstawia się następująco: Tabela 11. Wyszczególnienie Pracownicy ogółem: z tego z wykształceniem: . Struktura zatrudnienia z uwzględnieniem poziomu wyksxtalcenia w latach 19952000r. Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" wg wykształcenia.2000 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 do 30 lat 30 . struktura zatrudnienia w ZPB „Frotex” według wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 10 Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w zatrudnieniu ogółem w latach 1995.średnim zawodowym i ogólnokształcącym .zasadniczym 46% 46% 46% 46% 47% 25% 47% 25% 21% 21% 21% 26% 24% 24% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 1995 100% 1996 100% Pracownicy ogółem 1997 100% 1998 100% 1999 100% 2000 100% 31% 30% 30% 24% . 52 .

W ocenie Zarządu udział pracowników z wykształceniem wyższym jest za niski mimo tendencji zwyżkowej.A. Wskaźnik średniego potencjału wykształcenia obliczono dzieląc ogólny potencjał wykształcenia na koniec badanego okresu przez liczbę pracowników na koniec tego okresu. Szczególnie duże zapotrzebowanie występuje na absolwentów takich kierunków Sak obróbka chemiczna i mechaniczna włókna . wskaźnik średniego potencjału wykształcenia. Wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia wyraża 53 . informatyka. Aby obliczyć wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia pomnożono liczb pracowników poszczególnych poziomów wykształcenia na koniec badanego okresu przez liczbę lat nauki właściwą dla danego poziomu wykształcenia i dodano otrzymane iloczyny. wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia. 2. Aby obliczyć średni poziom wykształcenia pracowników ZPB „Frotex" S. zastosowano dwa wskaźniki. 1. Dużą wagę przywiązuje się w spółce do podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych czego wyrazem jest szereg kursów oraz kierowanie pracowników na studia zaoczne i podyplomowe.1999 2000 25% 4% 24% 25% 4% 24% 47% 47% 1997 1998 30% 3% 21% 24% 4% 26% 46% 46% Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 11.

gdyż osiąga poziom jedynie wykształcenia zasadniczego.6 WSKAŹNIK ŚREDNIEGO POTENCJAŁU WYKSZTAŁCENIA Poziom Wskaźnik potencjału 1995=100% Rok poprzedni=100% 100.2 92.wielkość załogi w osobolatach nauki szkolnej.7 10.0 100.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel nr 9 i nr 11.0 100.7 10.3 10. że wskaźnik średniego poziomu wykształcenia od roku 1997 jest dość niski (10.9 100.7 10. przedstawia poniższa tabela.8 103.9 102. Należy również stwierdzić.0 100. Wskaźnik ogólnego i wskaźnik średniego potencjału wykształcenia w latach 1995 . Tabela 12.6 96.2 74. zaś wskaźnik średniego potencjału wykształcenia przedstawia liczbę osobolat nauki szkolnej przypadającej na jednego pracownika.8 103.8 54 . Jej wyniki potwierdzają opinię zarządu o zbyt małym zatrudnieniu osób z wyższym wykształceniem.4 10.7).6 98.2000 (w latach nauki szkolnej przypadający na jedną osobę) Rok WSKAŹNIK OGÓLNEGO POTENCJAŁU Poziom WYKSZTAŁCENIA Wskaźnik potencjału 1995=100% Rok 100.A.3 89.1 93.7 90. gdyż wskaźnik średniego potencjału wykształcenia oraz jego dynamika od kilku lat pozostają na niezmienionym poziomie.0 98.8 103. 17 273 17 026 16 701 15 596 14 369 12 876 10. Do obliczenia wskaźnika ogólnego potencjału nauki przyjmuje się następujące mnożniki odpowiadające liczbie lat nauki w poszczególnych poziomach wykształcenia: 1) wykształcenie wyższe 17 2) wykształcenie średnie 12 3) wykształcenie zasadnicze 11 4) wykształcenie podstawowe 8 Wyniki ogólnego i średniego potencjału wykształcenia dla pracowników Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.1 83.9 103.7 100.5 poprzedni=100% 98.

energię. Zespól działań planistycznych. Bawełna jest surowcem importowanym przez przedsiębiorstwo.4. Każde przedsiębiorstwo w trakcie swojej działalności zużywa surowce. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Bawełna służy do produkcji 41 Z. s. Difin. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. ponieważ wpływa zarówno na ilość produkcji i jej jakość. Leszczyński. s. a ich zużycie jest ciągle uzupełniane nowymi dostawami. organizacyjnych. Turkmenistanu i Kazachstanu. tkanina surowa. Gospodarka materiałowa odgrywa bardzo ważną rolę w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. a pochodzącym z krajów azjatyckich. Zaopatrzenie materiałowo-surowcowe. ewidencyjnych i analitycznych związanych z regulacją oraz sterowaniem strumieniami i zasobami w całym procesie wytwórczym określany jest mianem gospodarki materiałowej41. głównie ze Szwajcarii. a poprzez to na kształtowanie się kosztów i osiągany zysk. Wyd. barwniki i chemikalia.46 55 . Warszawa 1999. przędza. części zamienne itp. należą: • • • • bawełna. materiały. 169 42 W. A. Istota gospodarki materiałowej polega przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnej dążności do minimalizacji zużycia i eliminacji wszelkich zakłóceń w przepływie materiałów i surowców we wszystkich fazach procesu produkcyjnego42. W tej działalności stara się utrzymać optymalny poziom zapasów. Do podstawowych surowców zużywanych w procesie produkcji w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.A. między innymi z Uzbekistanu. Wydawnictwo WSE. Warszawa 2000.

mydło w płynie oraz barwniki.0 14 310. Zużycie bawełny w procesie produkcji na przestrzeni lat 1995-2000 przedstawia poniższa tabela: Tabela13.2000 r. z której następnie produkuje się wyroby finalne. 56 . Najmniejszy udział w grupie materiałów do produkcji ma tkanina surowa. której roczne zużycie waha się w granicach od 400 do 500 tys.2 18 150. LATA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ZUŻYCIE W TONACH 2 547 2 752 3 095 3 092 3 161 2 982 ZUŻYCIE W TYSIĄCACH ZŁ.3 16 953. ług sodowy. Jej wielkość kształtuje się na poziomie około 10% ogólnego zużycia przędzy w procesie produkcyjnym w ciągu roku.przędzy. 14 443. która jest najbardziej zmodernizowanym wydziałem w spółce i należy do najnowocześniejszych w Polsce. W skład kolejnej grupy surowców (chemikalia) wchodzą takie związki jak kwasy.0 21 231. woda utleniona. Jedynie przędza o bardzo wysokich parametrach technologicznych jest zakupywana od innych producentów krajowych.1 18 429. złotych. głównie w Zawierciu i Lubaniu. ZPB „Frotex" posiada własną przędzalnię w Podlesiu. złotych rocznie. Zużycie bawełny w latach 1995 . Wartość zużycia tej grupy surowców kształtuje się na poziomie około 8-9 mln.3 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych ZPB"Frotex" Przędza jako podstawowy materiał do produkcji jest produkowana przez spółkę we własnej przędzalni.

likwidacją i odtworzeniem.82 57 .5. Gospodarowanie środkami trwałymi rozpoczyna 43 L. s. Rozwój majątku trwałego odbywa się w długim czasie na skutek długofalowych i strategicznych decyzji i wymaga zaangażowania dużych kwot pieniężnych. Środki trwałe mają charakter środka substytucyjnego w stosunku do siły roboczej. pozwala ocenić jego produktywność w wymiarze długookresowym i operacyjnym. Bednarski. Majątek trwały jest zaangażowany w przedsiębiorstwie przez okres dłuższy niż rok. gdyż nie można go na bieżąco dopasowywać do poziomu wykorzystywanych mocy produkcyjnych. ewidencją. Te cechy powodują. T. Duraj. Gospodarka środkami trwałymi obejmuje całość zagadnień techniczno organizacyjnych i ekonomicznych związanych z ich pozyskiwaniem. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Celem gospodarowania środkami trwałymi jest takie ich wykorzystanie aby przy najmniejszym ich zużyciu osiągnąć optymalny efekt nie tylko w postaci jakościowo dobrej produkcji ale także minimalnych kosztów44. wykorzystaniem. że jest on obarczony dużym ryzykiem. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1998 s. Warszawa 1999. R. Wydawnictwo WSE. Środki trwałe stanowią podstawowy składnik potencjału wytwórczego podmiotów gospodarujących i jako takie w zasadniczy sposób decydują o ich możliwościach produkcyjnych43. Analiza ekonomiczna jest instrumentem wspomagającym proces decyzyjny w zakresie inwestycji w majątek trwały. Gospodarowanie majątkiem trwałym. Uczestnicząc w wielu cyklach działalności stopniowo się zużywa i przenosi w ten sposób część swojej wartości na wytworzone dobra i usługi. J.193 44 W. B. Dlatego też ich stan i rozwój oraz wartość techniczna i poziom wykorzystania są determinantami działalności każdego przedsiębiorstwa. Są także nośnikiem postępu technicznego i unowocześniania organizacji produkcji. Wersty. Waśniewski. Kurtys. Jest mało elastyczny. E. Borowiecki.

Są również środki trwałe o charakterze nieprodukcyjnym. Majątek trwały przedsiębiorstwa obejmuje trzy podstawowe grupy45: rzeczowy majątek trwały. Majątek trwały można różnie sklasyfikować w zależności od przyjętego kryteńum. się nabyte przez przedsiębiorstwo prawa majątkowe. środki transportu. Podstawowe znaczenie w strukturze majątku trwałego ma majątek rzeczowy. lokaty kapitałowe oraz udzielone pożyczki długoterminowe. że ich okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. wartości niemateńalne i prawne. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza.OOzł. która w tej grupie stanowi najważniejszy składnik. prawa autorskie. 112 58 . urządzenia techniczne i maszyny. s. Leszczyński. W bilansie środki trwałe 45 Z. Majątek rzeczowy jest podzielony na pięć grup (grunty własne. które nadają się do gospodarczego wykorzystania. udziały i akcje. pozostałe środki trwałe) a podstawą ich podziału jest klasyfikacja rodzajowa. W skład finansowego majątku trwałego wchodzą: papiery wartościowe. znaki towarowe. Część środków uczestniczy w podstawowej działalności i ma przeznaczenie produkcyjne lub usługowe. Wszystkie środki trwałe charakteryzują się tym. Kryterium zastosowania dzieli go na majątek produkcyjny i finansowy zaś kryterium prawa własności na własny i obcy. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. a w nim środki trwałe gdyż obok ludzi są podstawowym czynnikiem wytwórczym. Do tej grupy zaliczamy między innymi prawo wieczystego użytkowania gruntu. a wartość początkowa wynosi co najmniej 3500. Warszawa 2000. Difin. A. finansowy majątek trwały.się od momentu podjęcia decyzji o ich zakupie lub wytworzeniu we własnym zakresie do momentu ich likwidacji. programy komputerowe a także wartość firmy. budynki i budowle. a część obsługuje procesy pomocnicze. Każdy środek trwały spełnia w przedsiębiorstwie różne funkcje. Zalicza się także do niego należności długoterminowe. Wyd.

1 27 214.7 101. Struktura środków trwałych w ZPB „Froteg" w latach 1995-1999 59 .2 21 165.5 0.9 788.3 306.9 356.9 15 461. Wielkość majątku trwałego w przedsiębiorstwie ZPB „Frotex" w latach 1995-1999.7 39 338.4 21 351. Rzeczowy majątek trwały a.2 Tabela 15. która jest różnicą między wartością początkową środka trwałego a jego dotychczasowym umorzeniem.5 1.1 109.9 22 865.4 20 829.0 10 618.0 1. Wskaźniki dynamiki pozwalają ocenić kierunek i tempo zmian w strukturze środków trwałych zaś wskaźnik produktywności określa efekty produkcyjne jakie można uzyskać z posiadanych zasobów środków trwałych w określonym czasie. zaliczki na poczet inwestycji 3. ZŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I.0 10 926.0 9 499.0 9 983.8 0.9 0.0 2 378.0 2.2 8.1 26 849.5 0. środki transportu e. pozostałe środki trwałe f.1 937.1 254. Majątek trwały 1.0 75.5 364.8 526. Są to między innymi wskaźniki dynamiki i wskaźnik produktywności majątku trwałego.8 7 865.4 22 838.7 406. Majątek finansowy 1996 1997 1998 1999 20 840.8 63.1 168. WIELKOŚĆ MAJĄTKU W TYS. inwestycje rozpoczęte g. Należności długoterminowe 4.4 0. Wartości niematerialne 2.9 27 491. Podstawowym instrumentem analizy środków trwałych są wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące najogólniej efektywność gospodarowania tymi środkami.8 1.0 0.0 0.0 360. grunty b.9 42 557.9 11 752.5 24.są ujmowane w kwocie netto.0 717. urządzenia techniczne i maszyny d.2 507.9 0.0 332.2 847. budynki i budowle c.0 10 146.8 383.5 129.5 169.4 143.5 0.0 10 312.0 0.9 301. Wielkość strukturę oraz dynamikę majątku trwałego przedsiębiorstwa „Frotex" przedstawiają poniższe tabele: Tabela 14.

8 1.4 98. środki transportu e.0 109.0 109.9 47.9 297.2 4.5 78.5 1.5 3. zaliczki na poczet inwestycji 3.9 0.4 26694.0 100.3 0.0 0.0 0.4 0. Majątek finansowy 100.6 0.0 100.4 0.6 131.0 0.7 1.0 100.0 0. budynki i budowle c.5 99.6 159.0 94.9 1. grunty b.9 0. pozostałe środki trwałe f.4 42.6 4334.9 0. Dynamika majtku trwałego w ZPB „Frotex" w latach 1995-1999 DYNAMIKA MAJĄTKU 1995=100% WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I.3 120.5 38. zaliczki na poczet inwestycji 3.0 100.1 90.4 84.2 0.0 100.0 100.4 118.7 188.9 1.6 0. środki transportu e.0 102.6 0.1 99.2 0.STRUKTURA MAJĄTKU WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I.8 141.0 0.0 0.0 0. urządzenia techniczne i maszyny d.5 128. inwestycje rozpoczęte g.4 0.4 0.0 2. Należności długoterminowe 1996 1997 1998 1999 100.8 130.9 6.5 206.4 0.6 111.0 25. pozostałe środki trwałe f.0 92.5 37.7 0.0 0.8 69.2 Tabela 16.4 196.7 75.0 121.5 0.1 2378. Majątek trwały 1.0 100.0 52.4 0.0 100.0 46. Majątek trwały 1.0 100. grunty b. urządzenia techniczne i maszyny d. Rzeczowy majątek trwały a.0 94.0 100.0 1. Majątek finansowy 1996 1997 1998 1999 100.0 100.0 0.3 1.0 100.0 38. Rzeczowy majątek trwały a.8 4. Należności długoterminowe 4.4 57.0 100.6 0.2 44.3 149.5 1300.0 204.0 5. Wartości niematerialne 2.1 57.6 4.5 1. budynki i budowle c.8 92. inwestycje rozpoczęte g.5 51.9 349.3 0.5 0.6 1.3 0.0 0. Wartości niematerialne 2.2 3960.0 101.0 47.0 1.0 23.5 109.7 Źródło: wszystkie trzy tabele zostały opracowane na podstawie tabeli Nr 14 60 .0 100.0 0.7 290.1 0.0 100.

że nie zmieniają się one w wymiarze ilościowym. przy czym w większym stopniu zaobserwowano go w odniesieniu do rzeczowego majątku trwałego. Jest to zjawisko bardzo pozytywne albowiem widoczne jest zmniejszanie się wartościowego wymiaru grupy budynków i budowli. nowoczesnej linii technologicznej zależy jakość produkowanych wyrobów. Majątek finansowy oraz należności długoterminowe nie stanowią istotnego składnika majątkowego. 3. zmniejszania się dominującego w 1995 roku udziału budynków i budowli. gdyż w modernizacji upatruje parku maszynowego i postępie Od technologicznym firma swoją przewagę konkurencyjną. których udział jest coraz większy. Jest to bardzo ważne dla spółki. b. Zauważyć można także bardzo korzystne zjawisko związane z rozwojem materialnej bazy przedsiębiorstwa . zwiększania udziału pozostałych środków trwałych. Zwiększanie się wartości środków z grupy maszyny i urządzenia techniczne świadczy o realizowanym w przedsiębiorstwie postępie technicznym oraz o ciągłych procesach odnowy i modernizacji parku maszynowego. Biorąc pod uwagę charakter działalności przedsiębiorstwa należy ocenić taki fakt za prawidłowy. a ich wartość zmniejsza się na skutek corocznego umorzenia. W strukturze rzeczowego majątku widoczna jest tendencja do: a. Dominującym składnikiem majątku trwałego jest jego rzeczowy składnik. 2. Oznacza to. W badanym okresie nastąpił wzrost nominalnej wartości majątku. 4. którego udział systematycznie rośnie w czasie.1. Zwiększa się zaangażowanie przedsiębiorstwa w wartościach niematerialnych i prawnych.świadczą o tym ponoszone 61 .

Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r. s. 189 – 190. zmiany źródeł zaopatrzenia i kierunków zbytu. Inwestycje związane są z odtworzeniem i rozbudową maszyn. Przedsięwzięcia te wymagają zgromadzenia odpowiedniego kapitału. jej jakości i stli asortymentowej. Postęp techniczno-produktowy Jednym z podstawowych warunków ciągłej ekspansji przedsiębiorstwa jak również zapewnienia sobie pozycji na rynku jest umiejętność podejmowania optymalnych decyzji dotyczących rozwoju flamy i źródeł jego finansowania. 6. środków transportu.polegające na zastępowaniu zużytych lub przestarzałych urządzeń nowymi 46 M. a efekty z jego zaangażowania są widoczne dopiero po pewnym czasie. a także wspólnych inwestycji. Wszystko to dokonuje się w przedsiębiorstwie poprzez realizację określonych przedsięwzięć rozwojowych.189 47 M. o jego udziale w rynku jak również o możliwości gromadzenia zysku.. Trafność tych decyzji decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa.nakłady inwestycyjne. Przedsięwzięcia rozwojowe mogą dotyczyć zarówno zmian wielkości produkcji. 62 . Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” PWN Warszawa 1998r. Jest to niewątpliwie tendencja pozytywna w rozwoju przedsiębiorstwa. urządzeń. jak też powiązań z innymi firmami. Sierpińska T. Sierpińska T. Wśród nich można wyróżnić47: 1) inwestycje odtworzeniowe. lokowania nadwyżek kapitału poza firmą macierzystą czy też innych form działania46. s. obniżki kosztów. Istnieje szereg rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych.

dotychczas nie znanych potrzeb 5) inwestycje strategiczne o charakterze defensywnym. zróżnicowania kanałów dystrybucji. szeroko rozumianym mecenatem przedsiębiorstw w dziedzinie kultury. lepiej zaspokajających istniejące potrzeby potencjalnych nabywców lub powodujących powstawanie nowych. 3) inwestycje innowacyjne. rozwoju sieci handlowej.nastawione głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów i przeprowadzane zazwyczaj łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi. 7) inwestycje dotyczące interesu publicznego. b) służące wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów. Niektóre z nich są realizowane zgodnie z przepisami prawa np. Spośród wszystkich inwestycji 63 .obejmujące dwa rodzaje przedsięwzięć: a) mające na celu zwiększenie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego w znaczeniu wydajności parku maszynowego.in. edukacji itp.obejmujące m. wydatki związane z ochroną środowiska naturalnego.służące modyfikacji wytwarzanych dotychczas wyrobów. tworzeniem funduszy służących finansowaniu badań naukowych. jak i poza nią. inwestycje związane z ochroną środowiska. zarówno w czasie peacy. ofensywnym i defensywno .służące zapewnieniu możliwie najlepszych warunków personelowi fumy.2) inwestycje modernizacyjne. Nie wszystkie wyżej wymienione rodzaje inwestycji przynoszą przedsiębiorstwom bezpośrednie korzyści.ofensywnym. 4) inwestycje rozwojowe. niektóre zaś służą dobremu wizerunkowi firmy. 6) inwestycje dotyczące ustroju społecznego.

kształtują możliwości produkcyjne i determinują przyszłą pozycje na rynku. Podejmowane decyzje inwestycyjne dotyczyły głównie postępu techniczno produktowego jak również działań związanych z ochroną środowiska. które gwarantują rozwój przedsiębiorstwom.znaczna poprawa jakościowa produkowanej przędzy . naturalnego. Ogólne nakłady na tę inwestycje wyniosły 5 765 tys. dzięki czemu możliwe było przywrócenie życia biologicznego w sąsiedniej rzece. Wprowadzono do produkcji szereg nowych asortymentów między innymi tkanin obrusowych Ewita.A.7% do 91.wzrost produkcji przędzy ze 190 ton średnio w miesiącu przed modernizacją do 230-250 ton miesięcznie po modernizacji . Efekt ekologiczny uzyskano we wrześniu 1996 roku. którą oddano do użytku w 1995 roku. tkanin ścierkowych 64 .3% . Inwestycja ta kosztowała 4 298 tys zł. co spowodowało zaliczenie jej do II klasy czystości. w Prudniku.najważniejsze są te. W 1996 roku doprowadzono oczyszczalnię ścieków do pełnej zdolności technologicznej.zdecydowana poprawa warunków pracy poprzez likwidację zapylenia W roku 1997 podjęto szereg działań w zakresie unowocześnienia i rozszerzenia asortymentu produkcji. Osiągnięcie efektu ekologicznego uwolniło Spółkę od zagrożenia związanego z naliczeniem kar na rzecz Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 2 mln zł. jak również od innych negatywnych konsekwencji związanych z natychmiastową wymagalnością zwrotu zaciągniętych pożyczek z funduszy celowych. zł. Efekty jakie uzyskano w jej wyniku to: .spadek kosztów jednostkowych średnio 0 około 4% . Konieczność odejmowania różnego rodzaju inwestycji dostrzeżono również w ZPB „Frotex" S. Rok 1996 to okres zakończenia modernizacji Wydziału Przędzalni w Podlesiu.wzrost udziału ( tańszej od kupowanej z zewnątrz) przędzy własnej z 72. Niezaprzeczalnym faktem było zaprzestanie postrzegania Frotexu jako największego „truciciela" środowiska.

W roku 1997 nakłady inwestycyjne wyniosły 2 357 tys zł. wprowadzono w przedsiębiorstwie wiele nowości wzorniczo . co było możliwe dzięki poczynionym inwestycjom. W tymże roku wprowadzono nową technologię wykończenia tkanin frotte. tj. na mocy której zakład został zobowiązany do właściwego zagospodarowania i eksploatacji żużla i odpadów.kolorystycznych. • zakup fulardu zimnozwojowego Fulard przeznaczony został na Wydział Wykańczalni i umożliwił osiągnięcie następujących efektów: 65 . Budowa składowiska pozwoliła na uniknięcie przewidzianych kar za zatruwanie środowiska. • zakup wybijanki kart żakardowych Inwestycja ta miała charakter odtworzeniowy. Do najważniejszych realizowanych w tym czasie przedsięwzięć należały: • budowa składowiska żużla Konieczność jego budowy wynikała z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. zmiękczając je na suszarce ramowej. czego wynikiem była duża awaryjność. W ostatnim kwartale omawianego okresu rozpoczęto prace nad wdrożeniem do produkcji tkaniny drelichowej z wykończeniem niepalnym i antyelektrostatycznym oraz przędz mieszankowych z udziałem włókna wiskozowego modalnego.. przeznaczonych na osnowy pętelkowe w celu podniesienia walorów użytkowych. z czego za zakupy maszyn i urządzeń wydatkowano 1 161 tys zł. Stan techniczny posiadanych wybijanek był bardzo zły. uzyskując lepszą kolorystykę i uchwyt tkaniny. wodochłonności i wybarwienia. W 1997 roku wykonano łącznie 360 nowych wzorów. tkanin płaszczowych frotte Pegaz oraz tkanin ręcznikowych frotte Tulipan. Równolegle do prac nad nowymi asortymentami.Kiwi.

.System Finansowo-Księgowy i System Gospodarka Materiałowa.pozwolił na zmniejszenie zużycia pary wodnej w procesie barwienia oraz uzyskanie dobrego jakościowo wybarwienia. zmniejszenie usług powierzanych 66 . Efektem inwestycji była poprawa organizacji pracy i zmniejszenie stanu zatrudnienia. Uruchomiona została także sieć komputerowa na Wydziale Przędzalni w Podlesiu.Techniczne Przygotowanie Produkcji.wyeliminował z procesu barwienia sól kuchenną. Badania marketingowe wykazały wzrost zainteresowania rynku tkaninami frotte zmiękczonymi w procesie tamblowania. • zakup maszyn konfekcyjnych Inwestycja ta związana była z modernizacją Oddziału Szwalni na Wydziale Konfekcji i spowodowała poprawę jakości. Zlecono także opracowanie koncepcji nowej organizacji pracy wydziału.dał możliwość barwienia krótkich serii produkcyjnych. Opracowany został harmonogram i rozpoczęto wdrożenie systemu TETA. co spowodowało obniżenie kosztów.. • zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego Wdrożone zostały programy TETA. • modernizacja Wydziału Konfekcji Modernizacja tego wydziału wiązała się z zakupem automatów do rozkroju i obszywania poprzecznego ręczników. co miało upływ na uciążliwość ścieków. • zakup suszarki EB-60 Potrzeba zakupu suszarki wiązała się z potrzebą produkcji wyrobów tamblowanych. . Do ważniejszych inwestycji w 1998 roku należały: • zakup kolejnego fulardu zimnozwojowego Była to inwestycja o wartości 1 141 830 zł.

zmniejszenie zatrudnienia. Wartość inwestycji 127 555 zł. . a tym samym na poprawę jakości wyrobów. • zakup krosna gładkiego Zakupiono krosno włoskiej firmy Somet wraz z maszyną żakardy firmy Staubli.obniżenie ilości przędzy resztkowej przez dokładne odmierzanie przędzy w procesie przewijania i skrecania. Wartość inwestycji. zmniejszenie zatrudnienia i wprowadzenie systemu czterobrygadowego. prawidłową i terminową pracę w zakresie odtworzenia i bicia wzorów jak również na wyeliminowanie błędów podczas cyklu produkcyjnego. zużytych. • zakup skręcarek dwuskrętowych oraz zdwajarki Była to inwestycja odtworzeniowa polegająca na wymianie starych.podwykonawcom. Pozwoliła na .zastąpienie 18 starych maszyn siedmioma wydajnymi skręcarkami i jedną zdwajarką. Realizacja tej inwestycji pozwoliła na zastąpienie pojedynczych główek szyjących automatycznymi maszynami do cięcia wzdłużnego oraz szycia wzdłużnego i poprzecznego.2 062 328 zł.unowocześnienie parku maszynowego. Zakup nowej maszyny umożliwił wyeliminowanie błędów w perforacji wzorów. Wartość inwestycji.uruchomienie czterobrygadowego systemu pracy. .3 612 424 zł. energochłonnych maszyn. • zakup wybijanki kart żakardowych Była to inwestycja odtworzeniowa polegająca na wymianie starych zużytych wybijanek produkcji bułgarskiej. . Pozwoliło to uruchomić kolekcję produkcji obrusowej odpasowanej na bazie 67 . .

są wynikiem planowania strategicznego mającego na celu skuteczna walkę z konkurencją oraz umocnienie pozycji rynkowej firmy.wzorów Frankla tj.4 mln zł. Nakłady rzeczowe na inwestycje poniesione w tym okresie wyniosły 19. Na dotychczasowym parku maszynowym produkcja tego typu wyrobów nie była możliwa. kolekcji ekskluzywnej o bardzo wysokiej jakości. Firma realizując przyjętą strategię stała się wiodącym producentem przemysłu włókienniczego w Polsce. 68 . Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w tych latach należą: • zakup przewijarek • zakup krosien z maszynami żakarda • zakup klimatyzacji i budowa kompresorowni • zakup snowadła • zakup aparatów barwiarskich • inwestycje w rozwój sprzedaży i sieć dystrybucji Inwestycje realizowane w ZPB „Frotex" S. Lata 1999 i 2000 były kolejnym okresem realizacji programu inwestycyjnego firmy stanowiącego część programu strategicznego. W 1998 roku zmodernizowano sklep firmowy poprawiając jego wystrój i tym samym podnosząc standard obiektu. Wartość inwestycji. wzrost poziomu konkurencyjności oraz na obniżenie kosztów produkcji.580 790 zł. Dotychczasowe działania pozwoliły firmie na wzrost udziału w rynku.A.

Czynnikami. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przedstawiają zazwyczaj schematy. Kodeks Pracy. Do najważniejszych powiązań w strukturze organizacyjnej należą powiązania między ludźmi. Wrocław 1998.7. s.A. Wpis do Rejestru Handlowego. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. System organizacji i zarządzania Przedsiębiorstwo jest instytucją składającą się z wielu elementów powiązanych z sobą w ten sposób. Regulamin Rady Nadzorczej. Do podstawowych aktów prawnych regulujących sposób zachowań i obowiązujący w Spółce należą: Kodeks Handlowy. na podstawie którego działa przedsiębiorstwo „Frotex" S. Struktura organizacyjna w bardzo dużym stopniu oddziaływuje na przedsiębiorstwo. które kształtują powstawanie struktury organizacyjnej jest podział pracy jak również złożoność i wzrost danego przedsiębiorstwa. jaki sobie stawia48. którzy zajmują różne stanowiska i wchodzą w skład różnych komórek organizacyjnych. na realizację strategii przedsiębiorstwa oraz na poziom kosztów. karty obowiązków. Podstawowym aktem prawnym. regulaminy organizacyjne. Wydawnictwo AE. Wpływa przede wszystkim na wielkość zatrudnienia. 48 J. Regulamin Zarządu Spółki. pracownikami. do osiągnięcia celu. jest regulamin organizacyjny określający wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa.207 69 . działającego pod nazwą Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" Spółka Akcyjna. odpowiedzialności i współpracy poszczególnych komórek i stanowisk oraz inne szczegółowe regulacje. Ustawy i przepisy nadrzędne zewnętrzne. Statut Spółki. Sposób ich połączenia może być rozpatrywany z punktu widzenia różnych elementów i powiązań występujących między nimi. że przyczyniają się one do jej powodzenia. uprawnień.

ustalonym przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą. • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat. 70 . w tym emisji nowych akcji. Spółka wpisana jest do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Spółki. • kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków. a także w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.Spółka działa w oparciu o Kodeks Handlowy oraz Statut Spółki-Akt Notarialny Rep. zbycie przedsiębiorstwa spółki. Władzami Spółki są: • Rada Nadzorcza • Walne Zgromadzenie • Zarząd Spółki Walne Zgromadzenia może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. A nr 959/95 z dnia 29 września 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami. Dział B/RHB 1388. emisja obligacji. • • • • zmiana Statutu Spółki. bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy. Działa zgodnie z zatwierdzonym statutem oraz uchwalonym Regulaminem Rady Nadzorczej i Regulaminem Zarządu Spółki. rozwiązanie Spółki.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki. • badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej. regulaminu organizacyjnego oraz innych wewnętrznych regulaminów spółki. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Występuje tu polączenie funkcji: 71 . • badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu. Do kompetencji RN należy: • badanie rocznego bilansu. • ustalania organizacji przedsiębiorstwa. a także rachunków zysku i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów. • ustalania i odwoływania prokury Ogólne zasady zarządzania spółką oparte są na kolegialnym funkcjonowaniu Zarządu Spółki oraz na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Jej postępowanie określa regulamin RN przez nią uchwalony. • • powoływanie. zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu. Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym i kieruje działalnością przedsiębiorstwa. Odpowiada on za prowadzenie spraw spółki przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem. w szczególności w zakresie praw majątkowych i zawierania umów. badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do zasad podziału zysku. • zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd Spółki posiada uprawnienia do: • składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu spółki. planów finansowych i marketingowych Spółki.

72 . 5) Model postępowania ukształtowany poprzez niepisane i niesformalizowane elementy kultury organizacyjnej definiuje standaryzacja. Dyrektor Generalny wykonuje swoje funkcje przy pomocy dyrektorów pionów funkcjonalnych i kierowników komórek organizacyjnych. któremu podlega: GI. wyodrębnione są następujące pony organizacyjne: 1) pion Dyrektora Generalnego (DG).Dyrektora Generalnego • Członka Zarządu. 4) formalizacja określa sposób postępowania w organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi. któremu podlega: EC. GZ. GP. EI. 3) centralizacja określa podział kompetencji na poszczególne stanowiska instancyjne i komórki organizacyjne. EK. 2) pion Dyrektora Ekonomicznego (DE). GB. System organizacyjny przedsiębiorstwa charakteryzuje się pięcioma wymiarami struktury organizacyjnej: 1) konfiguracja strukturalna określa nazwy komórek organizacyjnych i zależności hierarchiczne i oraz wzajemny stosunek wzajemnie komórek ze sobą organizacyjnych stanowisk instancyjnych zintegrowanych i powiązanych.A. określony w podstawowych dokumentach organizacyjnych. techniczno-produkcyjnych. G3. 2) specjalizacja funkcjonalna określa podział funkcji działalności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w przedsiębiorstwie Spółce.• Prezesa Zarządu.Dyrektora ds. W strukturze organizacyjnej (Rys. Nr 8) ZPB „Frotex" S. GSI.

któremu pocllega: TO.3) pion Dyrektora ds. TR. magazyn i warsztat. TC. TP. 4) pion Dyrektora Handlowego (DH). Specjalizacja funkcjonalna oparta jest na katalogu funkcji działalności obowiązującym w Spółce. HL. HS. TW. biuro. któremu podlega: HH. grupa. HE. TE. HM. który zawiera wszystkie zadania realizowane w komórkach organizacyjnych. TT. dział. Techniczna-Produkcyjnych (DT). służba. 73 . W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spólki występują następujące komórki organizacyjne: wydział. TK. Funkcje działalności zawarte w katalogu oznaczone są kodem czterocyfrowym i stanowią układ podstawowy. sekcja.

GZ Biuro Zarządu DG Dyrektor Generalny GP Dział Polityki Personalnej GJ Pełnomocnik ds. Struktura organizacyjna ZPB „Frotex” Wydział Wykończalni TK Wydział Konfekcji 74 . Jakości i Zarządzania Środowiskowego GI Dyrektor ds.Produkcyjny DH Dyrektor Handlowy HE Dział Eksportu DE Dyrektor Ekonomiczny EC GSI Dział Inwestycji i Postępu Technicznego GB Służba BHP TO Dział Przygotowania Produkcji Dział Controllingu i Budżetowania TC Dział Techniczny HH Dział Marketingu I Polityki Handlowej EK Dział Księgowości – Główny Księgowy TR Zakładowa Służba Ratownicza HL Dział Logistyki EI Dział Informatyki TE Wydział Elektrociepłowni HM Magazyn Handlowy TP Wydział Przędzalni HS Dział Sprzedaży TT Wydział Tkalni TW Rysunek 7. Strategii i Rozwoju DT Dyrektor Techniczno .

. - celów strategicznych i planowanie formułowanie celów polityki personalnej.kontrola gospodarcza.prowadzenie dokumentacji organizacyjno-prawnej oraz obsługa prawna.polityka finansowa i kredytowa. .obsługa administracyjna przedsiębiorstwa. . . . . .rozwój produktów.realizacja polityki personalnej i socjalnej. . . W pionach funkcjonalnych spółki realizowane są następujące grupy funkcji: W pionie Dyrektora Generalnego: .rachunkowość finansowa i zarządcza.doskonalenie systemu zarządzania. 75 .realizacja inwestycji.Układ podstawowy przeznaczony jest do koordynacji pracy kierownictwa ogólnego i określa podział funkcji pomiędzy komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska instancyjne i jest ściśle powiązany ze strukturą organizacyjną.przepływy pieniężne i realizacja operacji pieniężnych.utrzymanie systemu jakości i systemu środowiskowego. W pionie Dyrektora Ekonomicznego: . .formułowanie długookresowe. . Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji układu podstawowego z czterema cyframi na czynności oznaczone pięcioma cyframi..

. 76 .marketing operacyjny.. .doskonalenie procesów technologicznych.polityka handlowa. .transport. . .handel zagraniczny. .gospodarka majątkiem trwałym. .wywiad gospodarczy. W pionie Dyrektora ds. . Techniczno-Produkcyjnych: - planowanie i przygotowywanie produkcji. . .logistyka.koszty i rachunkowość materiałowa. .zaopatrzenie i gospodarka magazynowa. .analizy ekonomiczne.zabezpieczenie techniczne produkcji.koordynacja i rozlicznie usług remontowych.sprzedaż krajowa. W pionie Dyrektora Handlowego: .zaopatrzenie surowcowe i techniczne. .gospodarka magazynowa.gospodarka wodno-ściekowa. . . .ewidencja majątku i inwestycji kapitałowych.

Zakres działania komórek organizacyjnych pionów funkcjonalnych określają „Listy funkcji realizowanych w komórce". Wszystkie komórki organizacyjne mają obowiązek ścisłej współpracy na rzecz całego przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów. Pionami funkcjonalnymi kierują dyrektorzy. Działalność przedsiębiorstwa zgodną z prawem wyznaczają: 1) Regulamin Organizacyjny. określonych zakresem realizowanych funkcji. Obowiązki poszczególnych pracowników v~rynikają z listy funkcji realizowanych w komórce organizacyjnej. którzy są odpowiedzialni za wykonanie powierzonych im zadań oraz posiadają uprawnienia i kompetencje w zakresie ich wykonywania.- pomiary i automatyka. Pracownicy na stanowiskach wykonawczych otrzymują polecenia służbowe od bezpośredniego przełożonego i ponoszą wobec niego odpowiedzialność za całokształt wykonywanych funkcji działalności i czynności. wykonywania zarządzeń i poleceń dyrektora Generalnego oraz dostarczania materiałów liczbowych i opisowych niezbędnych do sporządzania obowiązujących sprawozdań statystycznych. 77 . Kierownik sprawuje swoją funkcję przez wykorzystanie swoich uprawnień decyzyjnych i kontrolnych. 3) Regulamin Pracy. oraz za wyniki pracy komórki oraz podległych mu pracowników. wynikających z zakresu działania komórek organizacyjnych. finansowo-księgowych i innych. 2) Zakładowy Układ zbiorowy Pracy. Komórką organizacyjną w Spółce kieruje kierownik i odpowiada bezpośrednio przed kierownikiem wyższego szczebla za całokształt powierzonych mu zadań.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa warunki jakim odpowiada treść stosunku pracy oraz ustala zasady precyzowania tych warunków. 6) Regulamin Kontroli Wewnętrznej. Zawiera informacje dotyczące podstaw jej funkcjonowania. tryb i sposób działania kontroli wewnętrznej. Regulamin Pracy określa porządek procesu pracy oraz prawa pracodawcy i pracowników. Pozostałe uregulowania wewnętrzne przedsiębiorstwa sporządzane są w formie: • • • • • zarządzeń poleceń aneksów instrukcji poleceń wewnętrznych 78 . Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów reguluje obieg i zakres operacji i kontroli wykonawczej na poszczególnych dokumentach występujących w Spółce we wszystkich komórkach organizacyjnych. Regulamin Kontroli Wewnętrznej określa organizację oraz zasady. który określa wewnętrzną organizację Spółki. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. 7) Pozostałe uregulowania prawne. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym dokumentem. Księga Służb zawiera szczegółowe schematy konfiguracji struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w tych komórkach oraz karty służby dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. 5) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów.4) Księga Służb. władz i ich kompetencji oraz zasad organizacji i zarządzania.

zł 1999 Tys. Struktura przychodów ze sprzedaży według rynków zbytu w latach 1995-2000 Uzupełnić – wklej zeszyt 2!!!!!!!!!!!!! Tabela 18. Rynki zbytu. zł 1998 Tys. Firma Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" Spółka Akcyjna kieruje swoje wyroby na dwa rynki: 1) rynek krajowy 2) eksport Strukturę udziału według rynków zbytu w latach 1995-2000 przedstawia tabela oraz rysunek. 1995 Tys. Następna tabela to wskaźniki dynamiki. Wyszczególnienie % zł 1996 Tys. zł 1997 Tys. posługując się kategorią przychodu ze sprzedaży na poszczególne rynki. zł 2000 Tys. Struktura przychodów ze sprzedaży według rynków zbytu w latach 19952000.8. zł % % % % % Kraj Eksport Przychody ze sprzedaży Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej ZPB "Frotex" za okres 95-00 Rysunek 8. których dokonano ogólnej analizy struktury rynków zbytu. na podstawie. Tabela 17. Wskaźniki dynamiki struktury przychodów wg rynków zbytu w latach 19952000 w cenach bieżących 79 .

Niestety kolejne dwa lata przyniosły spadek sprzedaży w stosunku do roku 1998 zarówno na rynku krajowym jak i na rynku zagranicznym. wskaźników dynamiki wykazuje. W roku 1998 Frotex zanotował najwyższe obroty w sprzedaży na kraj i eksport w stosunku do roku 1995.Wyszczególnienie Wskaźniki dynamiki 1995r. Fakt ten spowodowany został generalnie spadkiem siły nabywczej pieniądza jak również trudnościami w sprzedaży i terminowym uzyskaniu zapłat za sprzedany towar. Sprzedaż krajowa wzrosła prawie o 50%.2 127.9 Źródła: opracowanie własne na podstawie tabeli Nr 17 2000 126. Sprzedaż eksportowa na poszczególne kraje przedstawiała się następująco: Tabela Nr 19 Sprzedaż eksportowa z podziałem na poszczególne kraje w latach 1996-2000 Kraj 1996 wykonanie Sprzedaż Udział 1997 wykonanie Sprzedaż Udział 1998 wykonanie Sprzedaż Udział 1999 wykonanie Sprzedaż Udział 2000 plan Sprzedaż Udział 80 . aby wyroby „Frotexu" kojarzone były z wyrobami o najwyższych parametrach jakościowych w branży.6 182.8 Eksport 100.5 146. = 100% 1995 1996 1997 1998 1999 Kraj 100. natomiast w eksporcie prawie podwojono obroty.5 142. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych produktów w poszczególnych asortymentach oraz ciągłej dbałości o to .2 161.7 Analiza. Spadek eksportu spowodowany został rezygnacją klientów z Irlandii i Belgii z części oferowanego asortymentu na rzecz tańszych i bardziej konkurencyjnych wyrobów z Litwy. że lata 1995-1998 to okres.0 138.0 122.0 118. Łotwy. Szacunkowy udział w rynku produktów Frotexu wyznaczony w oparciu o ogólnopolskie badania rynkowe przeprowadzone przez agencje „Pentor" i „Demoskop" wynosił około 35 °lo. w którym zarówno na rynku krajowym jak i na rynku zagranicznym zanotowano wzrost sprzedaży.7 140. Dynamika sprzedaży uzyskana w 1996 roku wpłynęła za wzrost udziału produktów zakładu w rynku krajowym. Estonii i Belgii.

0 100. % Wielka Brytania Italia Belgia Szwajcaria Dania Niemcy Francja Holandia Irlandia USA Norwegia Czechy Finlandia Szwecja Austria Wenezuela Rosja RAZEM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji analitycznej ZPB ”Frotex” Do głównych kanałów dystrybucji za pośrednictwem których Frotex sprzedaje swoje wyroby w kraju należą: hurtownie patronackie. przerobowcy.0 81 . Zestawienie procentowych udziałów poszczególnych kanarów dystrybucji w sprzedaży ogółem przedstawia poniższa tabela. usługobiorcy. % w tys.0 100. Sprzedaż według kanałów dystrybucji w łatach 1995 – 2000 Kanał Dystrybucji Udział procentowy poszczególnych kanałów dystrybucji w sprzedaży krajowej 2000 1995 1996 1997 1998 1999 plan Hurtownie patronackie Przerobowcy. Tabela 20. % w tys. odbiorcy finalni oraz agencje reklamowe. % w tys.0 100. supermarkety.w tys.0 100.0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitvcznvch ZPB „Frotex” 100. % w tys. detaliści Agencje reklamowe OGÓŁEM 100. sklepy własne. usługobiorcy Supermarkety Hurtownicy.

że dynamika tego kanału maleje z każdym rokiem. wysoki ich poziom we Frotexie. Dynamiczny rozwój sieci supermarketów znalazł odbicie w zwiększeniu obrotów Froter w tym kanale dystrybucji. w których między innymi zostały uwolnione ceny na wyroby Frotexu. które wpłynęły na wzrost udziału w sprzedaży kanału dystrybucji jakim jest kanał usługobiorcy i przerobowcy. pomimo. W 1997 wprowadzone hurtowniami patronackimi. przejęcie klientów od konkurencji to główne czynniki. w którym ceny są wyższe o około 8% od cennika hurtowników Duża ekspansja sieci dystrybucji opartych na supermarketach skłoniła przedsiębiorstwo do zwiększenia zainteresowania się tym kanałem. • cennika dla pozostatych odbiorców. a co za tym idzie przystosowania odpowiedniej polityki asortymentowo-cenowej zakładu pozwalającej na rozwinięcie współpracy z tym klientem. Pozwala to na roku zwiększenie zostały sprzedaży. W praktyce oznaczało to odejście od udzielania upustów naliczanych dotychczas w zależności od obrotów hurtowni. Przyjęto rozwiązanie wprowadzające funkcjonowanie dwóch cen: • cennika dla hurtowników dokonujących stałych systematycznych zakupów. Hurtownicy oferujący asortyment w cenach fabrycznych skutecznie skracają drogę pomiędzy odbiorcą finalnym a zakładem. 82 . Zapotrzebowanie klientów na usługi wykończalnicze.Jak wynika z powyższej tabeli głównym kanałem dystrybucji wyrobów Frotexu są hurtownie patronackie. ograniczenie nowe zasady kosztów współpracy dystrybucji z oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z rozliczeniami finansowymi.

83 .

..............................................................................................................5 ROZDZIAŁ II.....................................39 84 ..................................................... .................................................................................................WSTĘP............................................................ ANALIZA EKONOMICZNA JAKO FUNDAMENT SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM...........................................................................1 ROZDZIAŁ I..................

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->