Wstęp.

Analizę stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie nazywa się analizą ekonomiczną. Jest ona instrumentem służącym do poznania przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych. Można ją definiować również jako dyscyplinę zajmującą się wyszukiwaniem, mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych, prawidłowości dotyczących zachowywania się podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Proces budowy nowego systemu społeczno-gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej i związane z nią oczekiwania wymagają rozwoju przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego nie byłoby jednak możliwe bez ciągłego udoskonalania procesów planowania, bieżącej kontroli i sterowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność decyduje o skuteczności i pożądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych, komplikuje się, w warunkach dużej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji. Podejmowanie decyzji strategicznych, które określają podstawowe cele gospodarcze jak i decyzji operacyjnych oraz taktycznych mających za zadanie likwidację niepożądanych odchyleń od założonych celów oraz wczesne ich wykrywanie wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. Analiza ekonomiczna pozwala na dokonanie oceny bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i obejmuje zagadnienia takie jak, istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności jego płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania, zyskowności oraz oceny rynkowej wartości
1

akcji i kapitału. Analiza ekonomiczna pozwala na badanie czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstw, badanie dochodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżącej jak i przyszłej działalności gospodarczej. Duże znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi sprawia, że zaczyna ona zajmować wysoką pozycję wśród funkcji zarządzania i coraz częściej zaliczana jest do funkcji podstawowych przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie analizy wymaga zastosowania odpowiednich metod badania i zasad oceny wypracowanych przez analizę jako samodzielną dyscyplinę naukową. W procesie tym wykorzystywany jest dorobek z innych dziedzin takich jak: rachunkowość, ekonomika przedsiębiorstw, finanse i marketing. Charakterystyczną cechą analizy w gospodarce rynkowej jest bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania. Wyniki analizy stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenie punktu wyjścia zamierzeń bieżących i przyszłościowych. W bieżącej działalności przedsiębiorstwa analiza ekonomiczna ma na celu jak najszybsze dostarczenie informacji o zakłóceniach tej działalności w stosunku do stanu będącego podstawą porównań. W fazie oceny i weryfikacji rezultatów działalności przyszłych okresów analiza dostarcza informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branży i na rynku. Pozwala, więc na dobre przygotowanie przyszłej działalności wyrażonej w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Celem mojej pracy jest bliższe poznanie problematyki analizy ekonomicznej oraz próba jej zastosowania w praktyce w oparciu o wiedzę wyniesioną z uczelni oraz udowodnienie, że analiza ekonomiczna stanowi podstawę do opanowywania rynków i umacniania na nich pozycji przedsiębiorstw. Rzeczowy zakres pracy obejmuje dokonanie analizy i oceny
2

przedsiębiorstwa poprzez badanie struktury przychodów i kosztów, analizę wyniku finansowego na wybranym przykładzie. Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej wykorzystano bezpośrednie źródła z przedsiębiorstwa w postaci bilansu, sprawozdań FO1, sprawozdań z zatrudnienia oraz rachunków zysku i strat. Praca napisana jest w oparciu o literaturę przedmiotu. Spośród wielu autorów zajmujących się problematyką analizy finansowej, do których należą między innymi Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Marian Walczak, Jan Czekaj, Zbigniew Dresler, Wiesław Pluta, Niels A. Skor, Maria Sierpińska i Tomasz Jachna na szczególną uwagę zasługują Maria Sierpińska, Tomasz Jachna autorzy książki pt. „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, Jan Czekaj Zbigniew Dresler autorzy pracy pt. „Podstawy zarządzania finansami” oraz Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Edmund Kurtys, Tadeusz Waśniewski i Bolesław Wersty, twórcy książki pt. „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”. Wszyscy wymienieni powyżej autorzy w szczegółowy sposób omawiają problematykę analizy, jej rolę i znaczenie, metody analizy oraz dokonują prezentacji podstawowych wskaźników wykorzystywanych w przeprowadzaniu analizy ekonomicznej. Rozdział pierwszy stanowi bliższe zapoznanie się z tematyką analizy ekonomicznej jako instrumentu sprawnego zarządzenia przedsiębiorstwem. Określa istotę, funkcję i zakres współczesnej analizy finansowej. Wyjaśnia pojęcie i przedmiot analizy oraz charakteryzuje jej najważniejsze rodzaje i elementy składowe. W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki. Przedstawiono genezę i rozwój przedsiębiorstwa, charakterystykę produkcji oraz jej czynniki. Omówiono również sytuację w otoczeniu konkurencyjnym i tzw. makrootoczeniu. Zasadniczą cześć pracy stanowi analiza finansowa uwzględniająca najnowszy dorobek twórców metod do jej przeprowadzania. Zawiera przegląd tradycyjnych metod i wskaźników powszechnie zalecanych i
3

stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto przedstawia ocenę przeprowadzonej analizy na wybranym przykładzie. Zagadnienia te są przedmiotem rozdziału trzeciego.

4

poznanie mechanizmu funkcjonowania badanej całości. identyfikację czynników oddziałujących na tę całość oraz siły. przedmiot i elementy składowe analizy ekonomicznej. bądź też potwierdzić słuszność prowadzonej polityki. aby sprawnie zarządzać. a mianowicie: .Rozdział I. związków i zależności występujących między elementami strukturalnymi oraz między każdym elementem a całością. Pojęcie. musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych w przeszłości decyzji. Mówi się o niej jako o dyscyplinie naukowej dotyczącej zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz w jednostkach operacyjnych. Analiza ekonomiczna jako fundament sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. bowiem bądź to narzucać konieczność dotychczasowych sposobów postępowania. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. 1.32 Encyklopedia powszechna PWN T. wówczas nazywa się analizą strukturalną. Analiza odnosząca się do działalności gospodarczej nosi nazwę analizy ekonomicznej.87 5 . . Warunkiem efektywnego działania firmy jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. która polega na dzieleniu danej całości na części i rozpatrywaniu każdej z nich osobno.2 Może mieć dwojaki cel.wykrycie struktury badanej całości.1 Jest ona również metodą postępowania. Analiza osiągniętych wyników gospodarowania jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 1 2 J. Kierownictwo firmy.1 Warszawa 1973 s. PWE Warszawa 1988 s. zmian jakie zachodzą. Uzyskiwane wyniki mogą. Więckowski.

Waśniewski. w czym jest lepsze a co wymaga 3 L. 2. E. że synteza jest przeciwieństwem analizy jednak mimo to możemy powiedzieć.wykrywanie struktury zjawisk i procesów występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Bednarski.ustalanie wewnętrznych oraz zewnętrznych związków przyczynowych tych zjawisk i procesów. Duraj. . Przedmiotem analizy są zjawiska. Borowiecki. Dotyczą one analizy ekonomicznej w obrębie przedsiębiorstwa i otoczenia. musi wiedzieć. Główne zadania analizy ekonomicznej traktowanej jako metoda to: . Przedsiębiorstwo chcąc być konkurencyjne na rynku musi znać dobrze swoje otoczenie. . Przedmiot i rodzaje analizy.projektowanie działań korekcyjnych.kierunku i natężenia wpływu poszczególnych czynników na stwierdzone zmiany. Wersty. R. że metody te uzupełniają się wzajemnie. Konieczna jest synteza.10 6 . zmierzających do poprawy stanu i przebiegu procesów. . Dzięki nim możemy poznać dogłębnie dany obiekt w całości i w szczególe. wówczas nazywa się ją mianem analizy przyczynowej. J. T. Kurtys.badanie wielkości przyszłych odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych. B. – czyli łączenie różnych części w całość po uprzednim zbadaniu tych części.3 Analiza strukturalna jak i przyczynowa nie zapewniają pełnego poznania badanego przedmiotu. Wydawałoby się. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. Otoczenie jest jednym z czynników mających wpływ na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. i procesy gospodarcze występujące we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa.

mikroekonomiczną 7 . Znając słabe i mocne strony swoje oraz konkurentów może właściwie prowadzić politykę dalszego rozwoju i udoskonalania. jakie są warunki społeczne i prawne ludności. Regulowanie i sterowanie procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwie wymaga poddawania analizie zarówno stanów tych procesów. czy w regionie który badamy występuje duże bezrobocie.ekonomiczna Synteza wyników analiz i przygotowanie decyzji przyszłych okresów Źródło: M. s. Do tego wszystkiego niezbędna jest „Analiza działalności przedsiębiorstwa”. jak i przebiegu oraz wyników osiąganych w danym czasie. Sierpińska T. Rys. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” PWN Warszawa 1994. należy przede wszystkim wyodrębnić analizę: .12 Przeprowadzając taką analizę możemy dowiedzieć się. Czy wszystkich będzie stać na nasze produkty.modernizacji.makroekonomiczną .1 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa Ocena warunków społecznych i prawnych Analiza rynku Analiza konkurencji Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Analiza techniczno . Rodzaje analizy ekonomicznej. Przyjęcie kryterium przedmiotowego lub czasowego umożliwia wyróżnienie kilku rodzajów analizy ekonomicznej. Uwzględniając kryterium przedmiotowe. jaką państwo prowadzi politykę pod względem dziedziny działalności naszego przedsiębiorstwa.

a także utrwalać tendencje w zarządzanych obiektach gospodarczych. zapobiegać w przyszłości zmianom niepożądanym. E. obrotów aktywów. rok).Przedmiotem analizy makroekonomicznej są stany i wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej. analizę ex ante (antycypacyjną). obejmujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej. Można także. analizę zatrudnienia i płac. Duraj. B.14 8 . R. J. kosztów własnych produkcji. Zadaniem analizy mikroekonomicznej jest natomiast badanie stanów i wyników działalności ekonomicznej i podmiotów gospodarczych. Wersty. np. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. E. J. Dzięki wynikom analizy ex post można nie tylko wyjaśnić zmiany. jakie zaszły w przedsiębiorstwie jako całości. R. Ministerstwo Finansów. Borowiecki. lecz również w poszczególnych wycinkach jego działalności. Bednarski. Jej podstawowym celem jest przeprowadzenie badań strukturalnych i przyczynowych w odniesieniu do minionych zadań gospodarczych w przyjętym przedziale czasu (kwartał.4 W ramach analizy mikroekonomicznej można wyodrębnić analizy dziedzinowe. tj. dotyczące głównych w danym okresie problemów gospodarczych. Może być przeprowadzona na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie.5 Analiza operatywna ma na celu przygotowanie informacji analitycznych o zjawiskach i procesach gospodarczych w relatywnie krótkich odcinkach czasu 4 L. należy do najlepiej opracowanych rodzajów analizy ekonomicznej. T. Waśniewski. Waśniewski. Kurtys. zwana także retrospektywną. B. T.14 5 L. Borowiecki. Duraj. wykorzystując uzyskane wyniki. Analiza ex post. oraz analizy problemowe. Analizę ekonomiczną ze względu na przyjęty horyzont czasowy można podzielić na: analizę ex post (retrospektywną). Centralny Urząd Planowania. Główny Urząd Statystyczny. np. Sporządzają ją centralne organy administracji państwowej. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. Wersty. Bednarski. wydajność pracy. tę ostatnią zaś na analizę taktyczną (średniookresową) oraz analizę strategiczną (długookresową). Kurtys. analizę gospodarki materiałowej.

struktura kosztów).analizę konkurencyjność wyrobów) się i zasobów i finansowych zagrożeniami (płynność. Analizę ex ante wykorzystuje się we wszystkich procesach decyzyjnych. gospodarczych Pozwala we ustalać wyniki przewidywanych działalności procesów oraz w wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwie jako całości. które działały wcześniej. podobnie jak analiza ex post może być przeprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie. a przede wszystkim planowania. które mogą się pojawić w przyszłości. zdolność produkcyjna. płynność. Analiza taktyczna jest tym rodzajem analizy ex ante. Analiza ex ante. zadłużenie. zasoby surowcowo – materiałowe itp. zajmującą szansami przedsiębiorstwa w otoczeniu. jak i te. Szczególną uwagę zwraca się w niej na stan konkurencji. Najistotniejszą cechą analizy operatywnej jest niemal bezpośrednie wykorzystywanie jej warunków do regulacji zaistniałych odchyleń od założonych parametrów i do likwidacji występujących zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych i produkcyjnych. dekada. cash flow. stan gospodarki jako całości. jakość kierowania). Dzięki relatywnie krótkiemu horyzontowi czasowemu wyróżnia się dużą szczegółowością i wysokim prawdopodobieństwem uzyskanych wyników badawczych. 9 . Analiza strategiczna odnosi się do okresów dłuższych niż jeden rok i z tego powodu ma nieco odmienny zakres tematyczny oraz mniejszy stopień szczegółowości i dokładności aniżeli analiza taktyczna. zajmującą się słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich (kwalifikacje. który obejmuje okresy nie dłuższe niż jeden rok.analizę wewnętrzną.– zmiana. . Uwzględnia ona zarówno czynniki te. stan prawnopolityczny państwa. zwana także antycypacyjną. Wyróżnia się w niej: . potencjał badawczy). zasobów technicznych (nowoczesność wyposażenia. zewnętrzną. dzień. zasobów handlowych (sieć dystrybucji.

ma na celu ustalenie przyczyn różnic między np.analizę synergii przedsiębiorstwa z otoczeniem.. Obiektem analizy funkcjonalnej są te zjawiska ekonomiczne. jednostkowymi kosztami własnymi porównywalnych wyrobów wytwarzanych przez przestrzenne wyodrębnione ogniwa organizacyjne (wydziały.analizę decyzyjną. . Analiza systemowa charakteryzuje się ujmowaniem badanych obiektów jako części składowych określonej całości. zwana również międzyzakładową. W celu zapewnienia wynikom analizy ekonomicznej wysokiej wartości i dużej użyteczności należy przestrzegać pewnej kolejności badań analitycznych. zakłady).analizę funkcjonalną. że cechy charakterystyczne rozpatrywanego zjawiska wynikają nie tylko z cech jego elementów. którego celem jest przygotowanie wszystkich informacji analitycznych potrzebnych do podjęcia oraz realizacji danej decyzji. Analizą decyzyjną nazywa się taki zespół działań analitycznych. 10 . a nie jako elementów niezależnych. Ponadto w analizie systemowej przyjmuje się założenie. które znajdują się w obszarze odpowiedzialności danego stanowiska pracy. Analiza przestrzenna. Przyjmuje się w niej tezę. .analizę przestrzenną (międzyzakładową). w jakich badany obiekt działa i w ramach których istnieje.analizę systemową. . lecz również ze struktury sprzężeń między nimi. że w badaniach analitycznych należy uwzględniać warunki. Oprócz wymienionych rodzajów analizy wyróżnia się jeszcze: .

19 11 . Maksimowicz: Wybrane zagadnienia analizy ekonomicznej w podmiocie gospodarczym. Źródło: opracowanie własne. • analizę finansową. Ćwiąkała-Małys. Rodzaj analiz Analiza makroekonomiczna Analiza mikroekonomiczna Analiza dziedzinowa Analiza problemowa Kryterium Kryterium przedmiotowe Kryterium horyzontu czasowego Analiza ex post Analiza operatywna Analiza ex ante Analiza taktyczna Analiza strategiczna Analiza wewnętrzna Analiza zewnętrzna Analiza synergii Rys 2. Z. Wrocław 1997. Kryterium przedmiotowe dzieli również analizę ekonomiczną na:6 • analizę techniczno-ekonomiczną. Wydawnictwo UW. przesądza o wnikliwości i poprawności merytorycznej rezultatów badań i ich wartości aplikacyjnej. Podział analiz ekonomicznych według wybranych kryteriów. • analizę otoczenia (konkurencji). 6 A. s.Kolejność ta podyktowana względami natury metodycznej.

Ich słabe i mocne strony porównujemy z naszymi i wyciągamy odpowiednie wnioski. Poprzez analizę konkurencji poznajemy naszych głównych rywali. w jakich grupach klientów konkurent ma lepsze. ustalenie i ocenę przepływów pieniężnych. a także do interwencji w przypadku. ponieważ na takich danych można oprzeć politykę cenową i działanie marketingowe. rachunku strat i zysków. wyposażenia w środki finansowe. wskaźniki wzrostu. rozmiar ich sprzedaży. gdy plany odbiegają znacząco od rzeczywistości. analizie zatrudnienia. zmiany ceny lub reklamy. Posiadając te wszystkie dane firma dokonująca analizy może wypracować strategiczną 12 . płac. stopień integracji. gorsze lub takie samo powodzenie i dlaczego. Wyjaśnienie odchyleń wskaźników finansowych stwarza konieczność wzajemnego powiązania analizy finansowej z analizą techniczną. analizę kondycji finansowej oraz czynnikową ocenę wyniku finansowego. analizie gospodarki materiałowej i postępu technicznego. Musimy znać swoich głównych konkurentów. Równie ważne są informacje dotyczące reakcji konkurenta na wprowadzenie nowego wyrobu na rynek. W analizie konkurencji ważne jest ustalenie. wydajności. Przyczyny kształtowania się wyniku finansowego na określonym poziomie tkwią w stopniu wykorzystania poszczególnych czynników produkcji i otoczeniu przedsiębiorstwa. aby nie utracić miejsca na rynku i móc prowadzić politykę ekspansji. Analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podstawy do wyboru najlepszych alternatyw przy podejmowaniu decyzji. Przeprowadzamy ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa. Do analizy finansowej zaliczamy: wstępną i rozwiniętą analizę bilansu.Analiza techniczno-ekonomiczna opiera się na: analizie produkcji (ilość asortyment).

R. J. Kurtys. 7. Wersty. Niezbędna do tego jest analiza. 5. Do podstawowych etapów metodycznych badań analitycznych należy zaliczyć 1. 3. przeprowadzanie badań przyczynowo – skutkowych. 7 L. Waśniewski. Zalicza się do nich: gromadzenie danych źródłowych. T. Materiały źródłowe służące do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. postawienie diagnozy ekonomicznej. Przewagę na rynku charakteryzującym się nadmiernymi zdolnościami produkcyjnymi można uzyskać tylko dzięki szybkiemu reagowaniu na zakłócenia. dokładne zdefiniowanie obiektu badań. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. 3. Bednarski. 2. Borowiecki. określenie odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych. wybór adekwatnej miary. Równie ważne znaczenie dla procesu analizy ekonomicznej ma organizacja badań analitycznych. E. Wykorzystanie wyników tych badań do usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. 6. ustalenie jednostki odniesienia (bazy).ofensywę wobec konkurencji.7 Przestrzeganie w badaniach analitycznych wyżej wymienionych etapów metodycznych jest ważne przede wszystkim dla poprawności merytorycznej uzyskiwanych wyników. B. 4. postawienie wstępnej hipotezy. wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu.16 13 . sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej. Duraj. w której wyodrębnia się kilka etapów. ustalenie działań racjonalizujących przedmiot badań.

Podstawowe znaczenie mają materiały ewidencyjne.ewidencyjne. taśmy magnetyczne. w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych (konta. Etap ten decyduje w dużej mierze o jakości przeprowadzonej analizy. Podstawowym celem prac przygotowawczych analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych.W ramach prac analitycznych. rejestry. Ewidencja gospodarcza właściwie zbudowana i prowadzona systematycznie. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.33 14 . Materiały źródłowe wykorzystywane na potrzeby analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na: . - pozaewidencyjne. Wydawnictwo PWE. s. co z kolei uniemożliwi wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznych działań. Warszawa 2000. tworzone w ramach prowadzonych w przedsiębiorstwie urządzeń ewidencji operatywnej techniczno – ekonomicznej. komputerowe ujęcie danych) oraz na podstawie sprecyzowanych zasad (w tym terminów) – może zapewnić uzyskiwanie danych liczbowych wszechstronnie ilustrujących przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Wśród materiałów ewidencyjnych. W ramach materiałów źródłowych ewidencyjnych można wyodrębnić: brakuje kartki nr 17. statystyki ekonomicznej oraz rachunkowości. bez względu na ich rodzaj. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane mogą stać się przyczyną dalszych błędnych ustaleń. zmierzających do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jednym z ważniejszych etapów jest przygotowanie materiałów źródłowych. wyodrębnić można:8 8 L.

15 . Jakość przeprowadzonej analizy. zależy w dużej mierze od charakteru i rodzaju wykorzystywanych informacji źródłowych. • zapisy dokonane w analitycznych i syntetycznych urządzeniach ewidencyjnych (konta. Weryfikacja sprawozdawczości przedsiębiorstwa w systemie gospodarki rynkowej należy do tych prac specjalistów rachunkowości i finansów. Źródła i metody badań w analizie ekonomicznej. niekompletne. będącą uogólnieniem ich treści. niewłaściwie zweryfikowane. • sprawozdawczość opartą na tych zapisach. rejestry. Podstawowe znaczenie ma jej podział na sprawozdawczość rzeczową i finansową. taśmy perforowane lub magnetyczne. Podstawą podejmowania analizy ekonomicznej powinny być odpowiednie materiały źródłowe o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Właściwy dobór tych materiałów (a w tym głównie sprawozdawczości finansowej). wykorzystywanym w ramach analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość finansowa.• dokumentację pierwotną lub wtórną. stanowiącą podstawę zapisów w urządzeniach ewidencyjnych. mogą prowadzić do podjęcia błędnych decyzji i tym samym uniemożliwić skuteczne działanie. Materiały niestarannie przygotowane. Dobór i weryfikacja podstaw źródłowych analizy wpływa w istotnym stopniu na rzetelność i obiektywność dokonanych ocen. którymi są w Polsce biegli rewidenci. a zatem i jej użyteczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. to podstawowe czynniki określające jakość analizy. tabulogramy). Typowym materiałem źródłowym. 4. a także ich weryfikacja.

Borowiecki. E. Źródłem informacji liczbowych są: księgowość. Wersty. kalkulacja ewidencyjna. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane stać się mogą przyczyną błędnych ustaleń i stąd uniemożliwiać wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznego działania. informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa. Duraj. Waśniewski. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r.W ramach prac analitycznych związanych z oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Warszawa 2000. Bednarski. T. Materiały źródłowe wykorzystywane zarówno na potrzeby analizy finansowej. zawierające dane o przedsiębiorstwie 2) materiały zewnętrzne. Dane o przedsiębiorstwie mogą mieć charakter ewidencyjny i poza ewidencyjny. Materiały ewidencyjne mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji. 12 L. poprzednie analizy ekonomiczne.32 10 11 M. Składają się na nie:12 9 L. dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz inna dokumentacja obrazująca działalność przedsiębiorstwa.11 Zasadnicze znaczenie mają materiały ewidencyjne. Podstawowym zadaniem prac przygotowawczych do analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. B. 16 . sprawozdawczość finansowa i rzeczowa. J.21 11 L.10 Decyduje to w dużej mierze o jakości prowadzonej analizy. Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE Warszawa 1994r. R. obok właściwej analizy porównawczej i przyczynowej. Wydawnictwo PWE. wchodzące w zakres ewidencji gospodarczej – statystyki ekonomicznej i rachunkowej. Sierpińska T. 2) opracowanie i prezentacja wyników przeprowadzonej analizy. na wyróżnienie zasługuje:9 1) zebranie i weryfikacja materiałów źródłowych. s. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Kurtys. plany. jak i całej analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na dwie grupy: 1) materiały wewnętrzne.

inne dane postulowane. 13 w analizie ekonomicznej zaliczyć można przede L. . w tym szczególnie analizy roku ubiegłego. analitycznych i syntetycznych . Dane poza ewidencyjne pomimo uzupełniającego charakteru. zwłaszcza analiz roku ubiegłego.33 17 . Biznes plan i inne plany gospodarcze.zapisy w urządzeniach ewidencyjnych..sprawozdawczość Materiały ewidencyjne wykorzystywane dla potrzeb analizy obejmują przede wszystkim: . s. takie jak kalkulacje wstępne. Warszawa 2000. a ich brak lub niekompletność może utrudnić prowadzenie analizy w wybranym zakresie. jak dane ewidencyjne. • wyniki poprzednio przeprowadzonych analiz. Materiały źródłowe pozaewidencyjne mają charakter uzupełniający. . . Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. stanowią dla analizy równie cenne źródło informacji. kosztorysy.protokoły z przeprowadzonych kontroli i rewizji zewnętrznych i wewnętrznych oraz wnioski pokontrolne.wyniki przeprowadzonych analiz. pomocniczy.informacje uzyskane od kompetentnych pracowników. Do materiałów źródłowych pozaewidencyjnych wykorzystywanych wszystkim:13 • opracowane dane postulowane.plany gospodarcze zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe a w tym szczególności biznes plan. a zwłaszcza plan finansowy tzw. .sprawozdania z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Wydawnictwo PWE. Ich brak może utrudnić lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie właściwego badania. .dokumentacja pierwotna i wtórna .

sporządzana w oparciu o ewidencję księgową. Należy jednak zaznaczyć. Te najważniejsze sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa sporządzone są w formie standardowej. że często dla dokonania wszechstronnej oceny jakiegoś zagadnienia niezbędne jest wykorzystanie z danych zarówno sprawozdawczości finansowej jak i rzeczowej. 18 . dotyczące 14 Praca zbiorowa pod redakcją L. wykorzystywana jest przede wszystkim jako podstawa źródłowa analizy finansowej. Podstawowym materiałem źródłowym analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa. Duże znaczenie informacyjne mają noty uzupełniające.14 Podstawowym źródłem informacji wykorzystywanych w analizach ekonomicznych są: bilanse. Sprawozdawczość finansowa uwzględniająca dane liczbowe wyrażone w jednostkach pieniężnych. Sprawozdawczość rzeczowa natomiast służy potrzebom analizy techniczno – ekonomicznej. uregulowanej przepisami prawnymi. przepływów środków pieniężnych przedsiębiorstwie oraz orientację o kierunkach ich zagospodarowania. Jedynie rachunek przepływów pieniężnych nie ma ujednoliconej postaci (poza jego formą publikacyjną). Bilans i rachunek wyników stanowią podstawę do statycznej i Daje dynamicznej on obraz oceny stanu i wyników finansowych w przedsiębiorstwa.• materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji. którą z uwagi na treść danych można podzielić na sprawozdawczość rzeczową i finansową. Te dwa sprawozdania są zbliżone do siebie w treści i dlatego często sporządza się tylko jedno z nich. • uzyskiwane materiały i informacje dotyczące przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. rachunki wyników i rachunki przepływów pieniężnych. Bednarskiego T. zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. Na ich podstawie sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych.

zobowiązań długoterminowych.zysku i jego strukturze dodatkowym źródłem informacji wykorzystywanych w analizach są raporty audytorów. struktury zadłużenia ze względu na rodzaje źródeł zasileń zewnętrznych. wobec instytucji ubezpieczeniowych itp.sprzedaży. czyli orzeczenia dyplomowanych biegłych księgowych. Noty uzupełniające do bilansu mogą dotyczyć :15 . w podziale na rynki geograficzne oraz główne rodzaje produktów. Wyjaśniają one bliżej treść bilansu i rachunku wyników zarówno za pomocą liczb jak i opisowo.kosztach osobowych . struktury czasowej zobowiązań średniej wielkości oprocentowania .środków trwałych. Sierpińska T.zapasów. wielkości należności przeterminowanych . . wobec dostawców. ich struktury. zwłaszcza ich struktury w układzie czasowym i rzeczowym. 15 M. W notach uzupełniających do rachunku wyników zawarte są informacje o : . likwidacji w okresie sprawozdawczym. .należności u ważniejszych dłużników. przyrostu. Ich zakres jest zróżnicowany w zależności od działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz potrzeb informacyjnych kierownictwa i udziałowców (akcjonariuszy).kosztach w układzie rodzajowym . . Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r 19 . wartości księgowej itp. stopnia umorzenia.kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rachunków wyników.zobowiązań krótkoterminowych wobec instytucji kredytowych.

służące do uzyskiwania maksymalnie lub optymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania. Dlatego też skuteczna ocena zjawisk gospodarczych zwłaszcza przyczynowa analiza finansowa wnętrza przedsiębiorstwa i jego otoczenie wymaga różnorodnych metod badania. W naukach empirystycznych. jaką jest analiza finansowa”. Są to zarówno metody jakościowe. Informacje te dotyczą stanu ekonomiczno – finansowego firmy. do których należy również ekonomia. list bankrutów. jak i ilościowe.16 Ocena działalności gospodarczej stanowiąca przedmiot analizy finansowej jest bardzo trudna i złożona. S.: statystyki. matematyki) i odpowiednio adoptowane do wymagań występujących przy analizie zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. metody badawcze to przede wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbierania. równie ważne są informacje uzyskane od partnerów w biznesie. wypracowane w miarę rozwoju analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz metody przyjęte z innych dyscyplin naukowych (np. Nowak „Metodologia badań Społecznych” PWN Warszawa 1985r. danych statystycznych. Informacje o firmach zbierane są z wszelkich możliwych źródeł. opinie banków o sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa czy dane uzyskane bezpośrednio w firmie.zawierające informację o podstawach formalno – prawnych w zakresie dokumentów objętych weryfikacją oraz podstawowych ustaleniach. analizy i interpretacji danych empirystycznych. opracowania. a w tym także dyscyplina naukowa. W obecnej praktyce stosuje się w analizie finansowej dwa rodzaje metod: metody specyficzne dla tej dyscypliny. wywiązywania się z płynności oraz zdolności kredytowej. 20 . Przez metodę należy rozumieć „sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk – ogół reguł stosowanych przy badaniu rzeczywistości. banku kredytującego ją. o której prowadzi się wywiad. Oprócz rejestrów handlowych. bilansów. 16 Por.

podstawowe zagadnienia metod analizy finansowej.17 Przyjmując za podstawę podziału odpowiednie kryteria. . Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE Warszawa 1997r. obejmujący: . Więckowski „Analiza ekonomiczna” PWE Warszawa 1969r. metody te polegają na stałej istoty. Przy omawianiu pracochłonności. można przeprowadzić systematykę metod badania wykorzystywanych w analizie ekonomiczno – finansowej. 21 . Z uwagi na stosowaną kolejność oceny zjawisk szczegółowych i ogólnych można wyodrębnić metodę indukcyjną.charakterystykę ogólnych metod i kierunków porównań stosowanych w analizie finansowej. .konieczność stosowania analizy wpływu inflacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa w najbardziej ogólnym ujęciu metoda to sposób badania przedmiotu. co szczególnie ma miejsce w ma miejsce gospodarce rynkowej. a więc w tym przypadku – sposób badania stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa. .obejmujące różne metody deterministyczne oraz metody stocholastyczne.ocenę poprawności i praktycznej przydatności deterministycznych metod analizy finansowej. metod w przyczynowej analizie finansowej. rozbudowie i doskonaleniu. W miarę wzrastania wymogów stawianych przed analizą finansową przy zarządzaniu przedsiębiorstwem.18 17 18 L. J. .możliwości równoległego stosowania innych. zalet i wad oraz możliwości i celowości wykorzystania poszczególnych metod stosowanych obecnie w analizie finansowej przyjęto układ zagadnień. nazywaną również metodą scalania i metodę dedukcyjną określoną mianem metody rozdrabniania.

Zaleta tej metody jest dość duża obiektywność wyników. 22 . od czynników do wyników. Metoda ta pozwala na uzyskanie dokładnej i pełnej informacji analitycznej o działalności przedsiębiorstw. od wyników do czynników.Metoda indukcyjna polega na tym. które wpłynęły na uzyskanie tych wyników. ponieważ rozpoczyna on analizę od oceny syntetycznych wskaźników charakteryzujących całokształt jego działalności. że przedmiotem oceny są w zasadzie wszystkie czynniki bez względu na stopień ich oddziaływania na ostateczne wyniki działalności. Jak łatwo można zauważyć metoda ta jest odwrotnością metody indukcyjnej. Obejmowanie badaniami wszystkich czynników i wieloetapowość oceny. np. gdyż w czasie prowadzenia badań analitycznych nie zna się ostatecznych rezultatów pracy przedsiębiorstwa. co przeciwdziała tendencyjnemu ustosunkowaniu się do ocenianych zjawisk gospodarczych. ponieważ pozwala się skoncentrować tylko na czynnikach. bowiem. w których przechodzi się od zjawisk ogólnych do zjawisk szczegółowych. Metoda ta jest bardzo użyteczna w praktyce. Następnie wytycza się kierunki i czynniki wchodzące w zakres dalszej oceny.: od analizy rentowności. Już na samym wstępie badań analityk wyrabia pogląd dotyczący ostatecznych wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. aczkolwiek zapewnia dokładność badań. wyrażające się w dużej pracochłonności tej metody. Zakłada się. od skutków do przyczyn. ma jednak ujemne skutki. na których poziom miały wpływ oceniane czynniki i od przyczyn do skutków. że w badaniach analitycznych przechodzi się od zjawisk szczegółowych do ogólnych. Metoda dedukcyjna polega na przyjęciu odwrotnego kierunku badań. które w sposób decydujący wpłynęły na ostateczny wynik pracy przedsiębiorstwa.

W metodzie tej ocenia się zawsze przynajmniej dwie kategorie liczb. oraz jaki jest kierunek i siła oddziaływania poszczególnych czynników na to zjawisko. co jest przyczyną odchyleń badanego zjawiska od przyjętego wzorca. gdy współzależności mają charakter związku funkcyjnego 19 M. Specyfika poszczególnych procesów gospodarczych wymaga zastosowania metod szczegółowych. umożliwiającą przeprowadzenie nie tylko ocen ogólnych. W analizie finansowej stosuje się różne metody szczegółowe. s. metoda podstawień krzyżowych. (rys.Stosując metodę dedukcyjną. metoda funkcyjna. metodę porównań. Metoda porównań określana też mianem metody odchyleń. W rezultacie otrzymuje się różnice dodatnie lub ujemne – zachodzące pomiędzy porównywanymi wielkościami. Jedna wyraża stan faktyczny. metoda wskaźnikowa itp. Do metod rachunkowych należą: metoda podstawień łańcuchowych. polega na porównaniu badanych zjawisk z innymi wielkościami oraz ustaleniu różnic między cechami porównywanych zjawisk. ujemnie lub dodatnio.27 23 . do których zalicza się m. w warunkach zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między nimi. Sierpińska T. a druga stanowi podstawę porównań. Metoda kolejnych podstawień (łańcuchowa) służy do liczbowego określania wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska tylko wtedy. można w zależności od potrzeb – skoncentrować badania tylko na tych czynnikach. Metoda indukcyjna i dedukcyjna mają charakter metod ogólnych. które w sposób decydujący wpłynęły.19 Stosowane w analizie ekonomicznej metody rachunkowe pozwalają odpowiedzieć na pytanie. na ostateczny wynik pracy przedsiębiorstwa. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r. ale również badań o charakterze przyczynowym.in. Metody te mają określoną wartość poznawczą i stanowią techniczny sposób rozliczania wpływu kilku czynników na pewną wielkość. metoda różnic cząstkowych. metoda reszty.3).

s 21 24 . Metoda reszty zalecana jest do badania wpływu dwóch czynników na badane zjawisko. Metoda reszty pozwala na obliczenie wpływu poszczególnych czynników na zmiany badanego zjawiska.30 22 M.wyrażonego w formie iloczynu. Bednarski. porównania międzyzakładowe i porównania oparte na wzorcowych układach nierówności. Do tradycyjnych metod analizy należą: porównania w czasie i porównania wskaźników wykonania.20 Metoda ta polega na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych. oprócz odchyleń cząstkowych wyrażających wpływ pojedynczych czynników i traktowaniu ich jako oddzielne elementy przyczynowe. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r. Sierpińska T. B. Walczak: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. ilorazu lub sumy danych czynników. E. J.23 Metoda porównania w czasie pozwala na ocenę dynamiki zjawisk gospodarczych. Duraj. Sierpińska T. Warszawa 2000. PWE Warszawa 1998 s. s 21 25 L.21 Najczęściej wykorzystuje się ją do rozliczania wpływu zmian wielkości zatrudnienia i wydajności pracy na przyrost produkcji. czyli różnicą między odchyleniem globalnym a sumą wpływu innych przyjętych do badań czynników. Przy porównaniach w czasie wyróżnić można25: • porównanie w czasie zwykłe • porównanie w czasie łańcuchowe 20 L. Wydawnictwo PWE. R. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. ocenę rozmiarów i tempa zmian wskaźników ekonomicznych badanego okresu w porównaniu z okresami ubiegłymi lub okresem przyszłym24. Waśniewski. stanowiących przedmiot badań. Wydawnictwo PWE. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.42 21 M. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa 2000. Borowiecki.31 23 M. Wersty. s. s. Kurtys.80 24 L. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r. oraz określeniu odpowiedniego łańcucha przyczyn.22 Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej wykorzystywane również są metody analizy wstępnej. T. przy czym wpływ ostatniego czynnika jest „resztą”. Metoda różnic cząstkowych polega na ustalaniu.

Prospektywna analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Najmniej rozpowszechnioną metodą analizy jest forma porównań międzyzakładowych.Porównanie zwykle polega na odniesieniu wskaźników z różnych okresów do wskaźnika z jednego. 112 25 . Oprócz porównań z planem mogą wystąpić porównania danych rzeczywistych z danymi kalkulacji wstępnej kosztorysów lub norm. Przedmiotem analizy międzyzakładowej mogą być też wskaźniki bardzo szczegółowe informujące np. Metody analizy Metody analizy wstępnej Metody analizy przyczynowej Porównania w czasie Porównania międzyzakład owego Porównania z planem Porównania oparte na wzorcowych układach nierówności Metoda postawień łańcuchowyc h Metoda reszty Metoda różnic Rysunek 3. o wielkości produkcji i sprzedaży. Źródło: M. Tradycyjne metody analizy ekonomicznej. s. wybranego okresu nazywanego podstawowym. Walczak. Porównanie ze wskaźnikami postulowanymi polega na odniesieniu osiągniętych wskaźników do danych planu. PWN Warszawa 1998r. Porównanie łańcuchowe polega na odniesieniu wskaźników okresu objętych badaniem do wskaźników okresu poprzedzającego. Za pomocą porównań międzyzakładowych można przedstawić działalność przedsiębiorstwa na tle działalności innych podmiotów gospodarczych bądź na tle branży. Pozwala to na ustalenie stopnia wzrostu lub zmniejszenia wskaźników ekonomicznych objętych badaniem w stosunku do okresu podstawowego. W obrębie kalkulacji z planem wyróżnić można porównania z planem pierwotnym i porównania z planem skorygowanym. Porównanie takie stosowane przy badaniu w ciągu kilku okresów pozwala w szczególności na określenie tempa ich wzrostu lub zmniejszenia.

wyrażający się w pewnym doskonaleniu funkcjonowania poszczególnych metod. ……………… brak str 31 26 ……… 26 . Wyniki analizy ekonomicznej mogą być przedstawione w formie26: • liczbowej • graficznej • opisowej Podstawowe znaczenie ma forma liczbowa. W ostatnich latach osiągnięto w tej dziedzinie znaczny postęp. Jej wykorzystanie do celów prezentacji wyników analizy wymaga porównywalności badanych zjawisk gospodarczych oraz pełnej charakterystyki. średnich lub współczynnikach. Forma liczbowa znajduje zastosowanie w odniesieniu do zjawisk w pełni mierzalnych. względnych. Sposoby prezentacji wyników analizy ekonomicznej Przeprowadzona przy zastosowaniu odpowiednich metod analiza ekonomiczna wymaga w końcowym etapie prac dokonania syntezy całokształtu ustaleń i prezentacji wyników. 5. w których dane wyrażane są w wielkościach absolutnych.Poziom przydatności wyżej wymienionych metod analizy jest zróżnicowany a ich prawidłowość i dokładność są przedmiotem stałych badań. pozwalających na przeprowadzenie ich charakterystyki oraz określenie wzajemnych związków i oddziaływań za pomocą liczb. polegająca na przedstawieniu wyników za pomocą szeregów lub tablic statystycznych.

Wymierne zależności czynników oddziałujących na wskaźniki ekonomiczne mogą przyjmować postać iloczynu. W miarę pogłębiania oceny wybranych wskaźników wyróżnić można oddziałujące na nie jedynie czynniki podstawowe. . Obliczanie wpływu poszczególnych czynników na badanie odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego 27 . ……………tabelka ???? Określanie czynników. zatem w szczególności o: .obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenie wynikające z poprzednich porównań. Chodzi tu. Wykształca się w ten sposób jakby hierarchiczna struktura powiązań przyczynowo – skutkowych tych czynników. ilorazu.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. następuje w drodze rozumowania logicznego. w której zakłada się szczegółowe i wymierne określenie wpływu poszczególnych czynników na powstałe odchylenia. sumy lub różnicy. w którym dąży się do ustalania wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. będące rozwinięciem czynników podstawowych. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych. będących funkcją różnych czynników nie może być sprowadzona do prostego ich porównania. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzania analizy w zależności (analizy przyczynowej). Zależy to od ich treści ekonomicznej oraz możliwości prezentacji matematycznej. bądź także pochodne.Z tych tez względów ocena wielkości. Analiza przyczynowa jest pogłębionym etapem badania wskaźników.

poprawność matematyczna i przydatność praktyczna.w kilka odchyleń cząstkowych. zwane również metodami opisowymi. ale również przez banki. Metody analizy jakościowej. wielkości są porównywane ze wskaźnikami dotychczasowymi. Cechuje je różnica pracochłonności. gdy obliczone na podstawie planowanych. werbalnej bez prób nadania 28 . co jest istotnym punktem w planowaniu jego dalszej działalności. Są to metody jakościowe i ilościowe – determistyczne. które są dobierane zależnie od rodzaju badanych zjawisk i postawionych w analizie celów. Wskaźniki mają wartość wtedy. Na podstawie tych wskaźników widoczna jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Do syntetycznej analizy przedsiębiorstwa można stosować zestaw syntetycznych wskaźników. stochastyczne oraz różne kombinacje wymienionych metod. Mogą być wykorzystywane nie tylko do wewnętrznej oceny. Przedstawiona charakterystyka metod wykazała. Na ich podstawie wnioskuje się o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi konkurentami. Wyeksponowane wady i zalety poszczególnych metod wykazują. Wykazują one wtedy postęp i zamierzone osiągnięcia lub pogorszenie sytuacji. że nie można mówić o wyższości jednych metod nad innymi. Zależnie od sposobu obliczania wpływu tych czynników na odchylenie ogólne wyróżnić można szereg szczegółowych metod (technik) analizy przyczynowej. udziałowców lub potencjalnych interesantów. Wszystkie wskaźniki oblicza się w końcowej części opracowania finansowego. ujmują badane związki ich zależności w formie opisowej. Suma tych odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. że w analizie finansowej dysponuje się wieloma różnymi metodami. Charakteryzują one osiągnięcia finansowe firmy.

Nie należy bowiem stosować metod złożonych jeśli zbliżone wyniki są osiągalne przy zastosowaniu metod prostych. Organizacja prac analitycznych polega na rozplanowaniu i podzieleniu czynności w układzie przedmiotowo .czasowym. Każdy z tych etapów wymaga profesjonalnej organizacji. czynności i osoby. Bednarskiego T. ale tylko na etapie analizy wstępnej. Szczegółowy podział czynności jest niezbędny przy opracowaniu rocznej analizy ekonomicznej i analizach wieloletnich. na schemacie lub wykazie. co w wielu przypadkach może być ważne. Prace związane z analizą ekonomiczną można podzielić na trzy etapy: prace przygotowawcze. więc równoległe stosowanie wszystkich metod i ich dobieranie stosownie do specyfiki badanych zjawisk i właściwości poszczególnych metod. że przy wyborze metod w znacznej mierze decyduje ich pracochłonność i wartość uzyskiwanych wyników (dokładność). wykonawcze i prace końcowe. W etapie przygotowawczym można przewidzieć następujące czynności: 27 Praca zbiorowa pod redakcją L. Etapy i fazy analizy ekonomicznej. Jeżeli prace analityczne wykonuje więcej osób (zespołowo). Całość prac analitycznych można podzielić na etapy.im ilościowego mierzonego wyrazu. Trzeba przy tym zwrócić uwagę. 29 . Najlepszym rozwiązaniem jest. z terminami wykonania. a więc mało pracochłonnych27. aby efekt finalny: analiza ekonomiczna – mógł być we właściwym terminie osiągnięty. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. 6. wówczas należy dokonać podziału podmiotowego czynności. Ułatwi ati znakomicie dotrzymanie terminu przekazania analizy do ośrodka zarządzania.

zakresu przedmiotowego i czasowego założeń i kryteriów. Określenie prognozy na przyszłość (np. danych źródłowych i przetworzonych). 9. Wybór metody ogólnej i metod szczegółowych analizy. inwestycyjnych i finansowych. diagnozy i wniosków poanalitycznych (prodecyzyjnych). Ustalenie ostatecznego zakresu tematycznego analizy (tj. 11. 13. na pięć lat). Przygotowanie wzorów tabel i wykresów. W etapie wykonawczym można wyróżnić następujące czynności: 8. cash flow. Uzgodnienie z szefem firmy ogólnego zarysu i koncepcji analizy. kalkulacyjnych. Gromadzenia materiału podstawowego i pomocniczego do analizy (tj. 30 . 6. celów. przeprowadzona według określonych zasad i metod oraz technik.1. w tym: rodzaju i formy opracowania. 14. gospodarki kasowej). miar i mierników. tezy. Opracowanie tablic syntetycznych. 12. 7. Opracowanie tabel i wykresów analitycznych oraz zestawień pomocniczych i rachunków (np. 4. Wybór narzędzi analitycznych. spisu treści opracowania) Rozpisanie koncepcji szczegółowej analizy (zagadnienia. Wstępna analiza ogólnych wyników gospodarczych (operacyjnych). 3. 10. Scharakteryzowanie warunków działania firmy (wewnętrznych i Sformowanie wniosków analitycznych. oceny. zewnętrznych). na trzy lata. na rok. Analiza właściwa. problemów i pytań wymagających odpowiedzi. kwestie). 2. 5.

diagnozy. prognozy i wniosków poanalitycznych. Skorygowanie zauważonych błędów logicznych. Jeśli przy każdej czynności będą określone konkretne osoby i terminy wykonania. że dobra organizacja prac analitycznych w powiązaniu z techniką komputerową może coraz bardziej skracać termin wykonania analizy rocznej. 16. Podpisanie analizy i przekazanie jej do ośrodka zarządzania (właścicielowi firmy. 18. dyrektorowi itd. którzy tę analizę opracowywali. Przyspieszy to w znacznym stopniu wykonanie całości prac przewidzianych w planie i skróci czas (termin) przekazania analizy ekonomicznej decydentom firmy. prezesowi. 31 . Rozpatrzenie analizy przez organ stanowiący lub/i zarządzający oraz podjęcia wiążących decyzji. Przestudiowanie bardzo uważnie całej analizy przez analityka lub zespół analityków. 20. 17. Uważam. wtedy taki plan powinien być pomocny w organizacyjnym przebiegu prac analitycznych. Przy opracowaniu analizy ekonomicznej rocznej niektóre czynności mogą być wykonane przed zakończeniem roku bilansowego lub krótko po jego zakończeniu.) lub również innym osobom w danej firmie. Edycja całego opracowania analizy (np. w czytelnym rękopisie. Zyska na tym aktualność analizy.W etapie końcowym przewiduje się najczęściej takie czynności jak: 15. stylistycznych i rachunkowych oraz uzupełnienie analizy o nowe zagadnienia. Ostateczne sformułowanie ocen. a więc przydatność decyzyjna. 19. maszynopisie. w wydruku komputerowym). zarządowi.

przede wszystkim dotyczące struktury i warunków finansowania przedsięwzięcia. oraz finansowych skupiających się na pozyskiwaniu środków w postaci kredytów. o wielkości kosztów i poziomie przychodów. Informacje te zbierane są na podstawie założeń techniczno – ekonomicznych oraz analizy marketingowej i opinii ekspertów. emisji obligacji oraz odpływu środków w postaci spłat kredytów. dotacji.Pierwszym etapem analizy ekonomicznej jest zebranie odpowiednich informacji o niezbędnych nakładach inwestycyjnych i ich rozłożeniu w czasie. naliczania amortyzacji. zestawienia z przepływu środków pieniężnych oraz bilans. przychody ze sprzedaży części majątku. Do wykonania analizy jak już powiedziano niezbędny jest plan nakładów inwestycyjnych zawierający strukturę rzeczową i harmonogram nakładów inwestycyjnych a także plan finansowy. koszcie kapitału oraz informacji o pewnych wielkościach makroekonomicznych jak: poziom inflacji. jaki kredyty i na jaki okres. czyli w środkach trwałych. szybkość obiegu pieniądza. Sprawozdania przedstawiające przepływy strumieni finansowych oraz zasoby to sprawozdanie z przychodów i kosztów. podwyższenia kapitału zakładowego. Dotyczy to zarówno strumieni operacyjnych takich jak: przychody i koszty działalności. majątku obrotowym zobowiązaniach o kapitale. w którym będą określone środki przeznaczone na sfinansowanie 32 . Sprawozdania finansowe przedstawiają najbardziej prawdo podobne kształtowanie się przepływów pieniężnych stanów zasobów kolejnych latach. Sprawozdanie te. opodatkowania itp. przyrost zapasów. kursy walutowe. Etapem drugim jest sporządzenie sprawozdań finansowych pro forma na podstawie zebranych informacji i założeń. do których zaliczyć można wydatki inwestycyjne. jak i inwestycyjnych. Na tym etapie trzeba poczynić pewne wstępne założenia. wykupu obligacji i wypłat dywidend. Z kolei przepływy pieniężne określają zmiany w stanach zasobów. mimo że nie mają formalnego charakteru muszą jednak spełniać reguły kalkulacji wyniku finansowego. – jaki będzie udział własny.

Niezbędne jest również określenie. która powinna pokryć wszystkie koszty przy zerowym zysku. Analiza ta polega na przeprowadzaniu wszelki testów wrażliwości. sprzedaży. w jakiej części wydatki związane z kapitałem obrotowym mogą być finansowane zobowiązaniami. przez która to wyznacza się minimalną wielkość produkcji. Konieczne jest również przedstawienie sposobu uruchomienie i spłaty kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięcia. analizę progu rentowności. należności. zmiana kursu walutowego. że w przypadku prognozowania istnieje duża niepewność do rzeczywistego kształtowania się przyszłych przychodów i wydatków. Etapem trzecim jest ocena danego przedsięwzięcia na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych oraz wyliczonych wskaźników finansowych będących miernikami płynności finansowej. wydłużenie fazy realizacji przedsięwzięcia. że najistotniejsza jest wstępna ocena majątku i kapitału firmy.przedsięwzięcia. Gdzie pożądane jest dokonywanie porównań wieloletnich obejmujących dane 3 – 5 lat a nie tylko ograniczenie się do 33 . wzrost kosztów. Niezbędne jest także zestawienie dotyczące zapotrzebowania na środki pieniężne związane z finansowaniem kapitału obrotowego. czyli określenie wpływu takich wydarzeń jak: spadek cen. szczególnie wobec dostawców. czyli zapasów surowców i materiałów. produkcji w toku. Etapem ostatnim jest przeprowadzenie analizy uwzględniającej wpływ ewentualnych negatywnych wydarzeń w strumieniach przychodów i kosztów na płynność i zyskowność danego projektu inwestycyjnego. Mając na uwadze wcześniejsze rozważania na temat etapów analizy ekonomicznej można stwierdzić. zapasów wyrobów gotowych. Oprócz badania wskaźników finansowych. przeprowadza się ponad to tzw. którą przeprowadza się na podstawie badania bilansu w przekroju poziomym i pionowym. Taka analiza pozwala określić margines bezpieczeństwa danej inwestycji zwłaszcza. efektywności i zyskowności przedsięwzięcia.

porównań z rokiem ubiegłym. Porównania wieloletnie charakteryzują się większą użytecznością analityczną. Celem pogłębienia tego badania przeprowadza się dalsze szczegółowe analizy. ekonomiczna metodach jej koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: ilości i wykorzystania. Zestawienie takie ujmuje elementy obliczeniowe i składowe wyniku finansowego oraz jego zmiany. ?????????????????????????????????????? Analiza asortymencie techniczno produkcji. Jedną z form badania bilansu oraz rachunku wyników jest analiza wskaźnikowa. wydajności pracy itp. wyposażeniu technicznym. zaopatrzeniu materiałowym i stopniu wykorzystania materiałów. Dostarczają informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa w dłuższym okresie oraz umożliwiają bardziej realistyczne określenie jego przyszłych trendów rozwojowych. Poprzez ocenę wyniku finansowego firmy można uzyskać posługując się zestawieniem analitycznym struktury i dynamiki rachunku zysków i strat. 34 . Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na czynniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa. która obejmuje obliczenie wskaźników finansowych w oparciu o dane i porównywanie ich wielkości w czasie. Ocena zaprezentowana na podstawie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych – bilansie oraz rachunku zysków i strat. zatrudnieniu. wyrażone zarówno w kwotach absolutnych jak i w postaci wskaźników dynamiki. płacach. dostarcza ogólnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

pochodzących z analizy działalności 35 . Uzyskanie tych wyników wymaga przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej. Rola i znaczenia analizy ekonomicznej. Zadaniem analizy ekonomicznej jest ocena finansowej strony działalności nie tylko do założeń planowanych. nabrała przy gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia jako czynnik dostarczający informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. których przezwyciężenie wymaga szybkich i rzetelnych informacji. praktyce wielu firm. Wraz z przejściem do gospodarki rynkowej. Pomniejsz się tym samym rolę analizy techniczno – ekonomicznej na rzecz analizy finansowej. bowiem w znacznym stopniu od właściwego ustalenia czynników wpływających na kondycję finansową oraz dokładnego określenia kierunków ich oddziaływania.7. Dlatego tez analiza ekonomiczna. Przedmiot analizy ekonomicznej jest tak ustawiony. że obejmuje on ocenę stale doskonalonych informacji. W warunkach dużej zmienności szeroko pojętego otoczenia oraz dynamicznego rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem natrafia obecnie na znaczne trudności. Jej szczegółowość zależy od praktycznych potrzeb analizy finansowej. Natomiast przyczyny kształtowania się tych wyników na określonym poziomie tkwią w stopniu wykorzystania poszczególnych produkcji i otoczeniu przedsiębiorstwa. Wartość praktyczna analizy zależy. za wystarczające przyjmuje się ocenę wyniku finansowego i czynników go kształtujących. Tym czasem wyniki finansowe stanowią jedynie odzwierciedlenie rezultatów osiągniętych na poszczególnych odcinkach działalności. Przyczynowo – skutkowe wyjaśnienie odchyleń wskaźników powiązania analizy finansowej z analizą techniczno – ekonomiczna. również w stosunku do okresów ubiegłych i wielkości osiągniętych przez inne firmy oraz na dokładnym wytyczeniu kierunków dalszych badań dotyczących czynników kształtujących wyniki finansowe.

45 30 Praca zbiorowa pod redakcją L. W zbiorze: Materiały Seminarium Polsko – Francuskie „Rachunkowość przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej” Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa . Wynika to między innymi z różnic w ocenie rzeczywistego ryzyka podejmowania określonych działań. Davies „Sztuka zarządzania finasami” PWN Warszawa 1993 s.22 31 Przedsiębiorstwa i gospodarka rynkowa.Paryż 1991 s. Oznacza to. W zakończeniu rozważań nad różnymi aspektami omawianej tu problematyki nie można nie przytoczyć pewnej. Bednarskiego T. własnych (dywidendy. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r.gospodarczej przedsiębiorstwa. S. .zapewnić godziwe wynagrodzenie za pracę (płaca + świadczenie). z której ono musi31 : . że zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest „rodzajem sztuki. a nie nauką ścisłą”29. S. Ryzyko to można oszacować tylko w przybliżeniu i jest rzeczą oczywistą. że mimo stosowania analogicznych metod i narzędzi analizy finansowej. jego stanu ekonomicznego i zmiennych warunków gospodarowania28. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest uzależnione od wygospodarowania odpowiedniej wielkości środów „wargtości dodanej”. że łączy ono zarówno elementy wiedzy jak i sztuki z zakresu zarządzania pieniędzmi.zapłacić oprocentowanie kapitałów: pożyczonych (koszty finansowe). 28 Praca zbiorowa pod redakcją L.3 36 . 24 29 D. Bednarskiego T. wzrost wartości kapitału w granicach normalnej stopy procentowej lokaty). Jednocześnie jednak wzrost jest warunkiem osiągnięcia coraz większych dochodów w przyszłości30. że rośnie ono wraz ze wzrostem skali tego działania i stopnia zaangażowania kapitałów w przedsiębiorstwie. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. interesującej opinii stwierdzającej. przedsiębiorstwa osiągają różne rezultaty. Jest rzeczą znamienną.

W przypadku. analiza ekonomiczna. V.zapewnić produkcję lub usługi wysokiej jakości w stosunku do popytu istniejącego w tej części rynku. lecz zaspokajających potrzeby wszystkich dziedzin zarządzania32. . przedsiębiorstwa jest deficytowe i nie ma podstaw ekonomicznych do utrzymania się na rynku (lokalnym. Z tych względów.. . Aczkolwiek wprowadzone już w gospodarce polskiej zmiany systemowe można uznać za zdecydowane odejście od systemu nakazowo – rozdzielczego. muszą: . Ponieważ przedsiębiorstwo jest ograniczone na rynku przez konkurencję.uczestniczyć w zaspokajaniu potrzeb zbiorowości (podatki pobierane przez państwo). Jog C. Suszyński „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” Centrum Informacji Menadżera Warszawa 1993r 37 . Jeżeli wartość dodana jest większa od czterech wymienionych obciążeń przedsiębiorstwo jest rentowne i osiąga zysk. Jak z tego wynika.poszukać możliwości zbytu – wystarczająco duże aby móc być konkurencyjnym. zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej nie może mieć charakteru intuicyjnego. gdy wartość dodana jest mniejsza od czterech wymienionych obciążeń. . jego zarządcy Por.utrzymać aktualny potencjał majątku trwałego (odpisy amortyzacyjne).wykorzystać potencjał materialny przy najlepszych warunkach wydajnościowych. . a zwłaszcza analiza finansowa nabrała szczególnego znaczenia jako czynnik informacji i podstawy do podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji. jak i metod oraz procedur jasnych.posiadać skuteczną organizację w dziedzinie struktur wewnętrznych (mocnych i kierowanych przez kompetentnych ludzi). 32 regionalnym. w której się ono uplasowało. krajowym i międzynarodowym).

ale również przedsiębiorstwami o różnych formach organizacyjnych i własnościowych. gdy zaistnieje konkurencja nie tylko między poszczególnymi sektorami. Podmioty gospodarcze działające w warunkach gospodarki rynkowej mogą utrzymać się na rynku tylko wówczas. gdy będą w pełni stosowały zasadę racjonalnego gospodarowania. Dopiero realizacja wymienionych elementów może doprowadzić do dalszego wzrostu efektywności kierowania firmami przez ich właścicieli oraz do stworzenia warunków. Realizacja polskiej reformy gospodarczej spowodowała. oraz konkurencyjnej struktury wytwórców. w których konkurujące firmy będą sobie wzajemnie blokowały nieefektywne działania. że podobnie jak w państwach Europy Zachodniej – analiza ekonomiczna wysunęła się stopniowo na czołowe miejsca w zarządzaniu przedsiębiorstwem. tzn.to jednak one jeszcze nie wystarczające w stosunku do zasad postępowania typowych dla gospodarki rynkowej gospodarki konkurencyjnej. odpowiedniej liczby właścicieli kapitału. Realizacja zadań przewidzianych w reformie gospodarczej wpływa. bowiem na zasadniczy wzrost znaczenia analizy finansowej stanowiącej niezbędny element zarządzania przedsiębiorstwem. przestrzegały racjonalności rozumianej w kategoriach techniczno – gospodarczych oraz mikroekonomicznych. Racjonalności mikroekonomiczna jest przede wszystkim racjonalnością przedsiębiorcy. którzy ponosząc indywidualne ryzyko majątkowe będą zainteresowani osiąganiem określonej wielkości zysku. bowiem funkcjonować sprawnie tylko w przypadku. Taki kierunek zmiany w podejściu do analizy finansowej. stanowi w gospodarce polskiej niezbędny warunek opanowania przez przedsiębiorstwa umiejętności przystosowania się do założonych i 38 . tj. a osiąganie zwiększonych zysków będzie możliwe tylko przez innowacje produktowe i technologiczne. Obecnie brakuje dwóch elementów. Gospodarka rynkowa może.

E. Rozdział II. B. 34 L.zmiennych warunków gospodarowania (konieczności wyboru najkorzystniejszych rozwiązań)33. Kurtys. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1998 s. Szybsze tempo wzrasta produkcji niż czynników wytwórczych świadczy o lepszym ich wykorzystaniu. Przesądza także o efektywności gospodarowania poszczególnymi czynnikami wytwórczymi. co korzystnie oddziałuje na koszty 33 Praca zbiorowa pod redakcją L. Duraj. T. Bednarskiego T. R. Borowiecki. Wersty. Bednarski. Dynamika. Produkcja jest odzwierciedleniem wyników pracy przedsiębiorstwa. 1. wielkość i struktura produkcji. Waśniewski. J. W zależności od stopnia wykończenia rozróżnia się wyroby gotowe.193 39 . Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego jest wytwarzanie i sprzedaż wyrobów przemysłowych jak również świadczenie usług przemysłowych. półwyroby i części wyrobów gotowych oraz produkcję w toku34. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r.

które pozwalają wyrazić produkcję różnych asortymentów. odmian i gatunków w najbardziej ogólnej jednostce miary. Do najczęściej stosowanych mierników produkcji należą mierniki wartościowe. Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.). m2). objętości (np. w okresie od 1995 do 2000 roku. Podstawowym i najprostszym sposobem mierzenia wielkości produkcji za pomocą mierników naturalnych jest wyrażenie rzeczowe efektów pracy przedsiębiorstwa przemysłowego. t. Potencjał produkcyjny oraz dynamika produkcji jest badana z wyszczególnieniem na wydziały produkcyjne. Naturalne mierniki opierają się na fizycznych jednostkach miary długości (np. ponieważ taka sama wielkość produkcji wyrażana w różnych miernikach. Takie właśnie ceny zostały przyjęte do analizy wartości i potencjału produkcji w ZPB „Frotex" S. kilometry oraz sztuki. masy (np.A. Przyjmując sposób agregacji efektów pracy jako podstawę podziału. w Prudniku posiadają 40 . a tym samym na wyniki finansowe i efektywność gospodarowania całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych czynników wytwórczych. Zastosowanie mierników wartościowych pozwala sumować nie tylko liczbę wytworzonych wyrobów gotowych i półwyrobów. mierniki umowne. może niejednakowo scharakteryzować wyniki jego pracy.własne. Produkcję przedsiębiorstwa przemysłowego można przedstawić w różnych miernikach. powierzchni (np.A. mierniki wartościowe i mierniki pracochłonności. tony. kg). Dokonanie wyboru tych mierników zależy od celu pomiaru i jest niezwykle ważne w ocenie działalności przedsiębiorstwa. m. a punktem odniesienia jest okres poprzedni w stosunku do badanego. jaką jest pieniądz. Do analizy potencjału produkcyjnego przyjęto naturalne mierniki tj. są to zazwyczaj ceny rzeczywiście obowiązujące w okresie sprawozdawczym. m3) albo są po prostu wyrażone w sztukach. Do wyrażenia produkcji w ujęciu wartościowym przyjmuje się odpowiednie ceny. można wyróżnić mierniki naturalne. lecz także wielkość usług przemysłowych i produkcji w toku.

0 „ „ Km 4 949 24 023 9 756 5 368 24 141 10 144 108. Przyrost produkcji na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w okresie 1995 – 1996.6 106. Produkcja zlokalizowana jest w 4 wydziałach produkcyjnych: • przędzalni.kompletny ciąg technologiczny od produkcji przędzy do konfekcjonowania wyrobów. • konfekcji (szwalnia i hafciarnia).0 101. wzrostem wydajności pracy oraz unowocześnieniem produkcji. Poniesione w tym czasie nakłady inwestycyjne w niewielkim stopniu przyczyniły się do odnowienia parku maszynowego. Rok 1996 w stosunku do roku 1995 charakteryzował się wzrostem produkcji.3 108. • tkalni.6 102. Tabela 1. Co przedstawione jest w poniższej tabeli (1). Wyszczególnienie Przędzalnia Jednostka miary Tona 1996 2 526 1997 2 793 Dynamika w % 110. • wykończalni.5 103.0 100. Tabela 2.6 41 .6 109. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 125 2 631 7 459 2 685 104.8 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1996r. Przyrost produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1996 – 97. jednak miały wpływ na osiągnięcie przyrostu produkcji.9 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1995 2 348 72 185 10 835 9 656 28 972 1996 2 526 76 763 11 768 10 535 29 509 Dynamika w % 107. a tym samym dalszym wzrostem wykorzystania parku maszynowego.

Ilościowy plan produkcji na rok 1997 wykonany został jedynie przez Wydział Wykończalni. 42 . Pozostałe wydziały produkcyjne zadań nie wykonały.6 98. co wiązało się głównie ze zmniejszeniem planowanego eksportu. które spowodowane były postojami z powodu powodzi.8 103.6 115.2 106. a także problemami zaopatrzeniowymi. W rezultacie powodzi zastój zanotowały: • Wydział Tkalni w ilości 5 dni • Wydział Przędzalni w Podlesiu w ilości 6 dni • Oddział Szwalni 1 dzień • Oddział Hafciarni 2 dni Bezpośrednimi przyczynami postoju było wtargnięcie wody na niektóre hale Wydziału Tkalni.2 128.9 100.3 101. zniszczenie drogi dojazdowej do Wydziału Przędzalni w Podlesiu. Mimo tych niesprzyjających okoliczności w 1997 roku nastąpił dalszy wzrost produkcji na wszystkich wydziałach produkcyjnych. brak możliwości dojazdu do pracy pracowników oraz brak możliwości dojazdu usługobiorców.Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia T/Nm Km Mln wątków Km „ „ Km „ „ 76 763 11 768 10 535 29 509 5 368 24 141 10 144 7 459 2 685 84 397 11 840 10 327 31 329 6 887 24 442 10 835 7 727 3 108 109.0 106. W roku 1997 nastąpiły straty w produkcji. Wpływ na niewykonanie zadań miały także zmiany asortymentowe oraz postój wywołany powodzią.7 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1997r. które się z tym wiązały.

7 87. Wydział Wykończalni w porównaniu z rokiem 1997 zwiększył produkcję w zakresie wykańczania tkanin własnych.8 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1998r.0 99. 43 .7 94. szczególnie w ramach tkanin frotowych. • zmianami asortymentowymi dla potrzeb produkcji eksportowej co wiązało się z koniecznością dostosowania krosien.4 98..8 101.6 94. Zmniejszenie produkcji tkanin gładkich wiązało się z koniecznością ograniczenia ich produkcji z powodu spadku zainteresowania odbiorców krajowych i zagranicznych tkaninami obrusowymi i ścierkowymi.0 „ „ Km 6 887 24 442 10 835 7 575 19 942 10 262 110. Spadek produkcji na Wydziale Konfekcji był konsekwencją zmniejszonej produkcji Wydz.7 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1997 2 793 84 397 11 840 10 327 31 329 1998 2 816 85 866 11 179 10 190 27 517 Dynamika w % 100. W roku 1998 nastąpił spadek produkcji w porównaniu do roku 1997 na trzech wydziałach. Wydział Tkalni nie wykonał zadań produkcyjnych w zakresie tkanin gładkich oraz frotowych. Brak realizacji założeń ujętych w planie produkcji na 1998 rok w zakresie tkanin frotowych spowodowany był: • koniecznością modernizacji krosien NP. natomiast w zakresie usług odnotowano spadek produkcji.Tabela 3. Jej wzrost zgodny z założeniami ujętymi w planie odnotowano jedynie na Wydziale Przędzalni. Wielkość produkcji na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w okresie 1997 – 98. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 727 3 108 7 184 3 078 93..0 85. Tkalni.

0 102.0 105. Wydział Tkalni zanotował przyrost produkcji w stosunku do roku 1998 oraz wykonał zadania planowe. Zmniejszenie produkcji w wątkach w porównaniu do okresu minionego oraz niewykonanie planu w tych jednostkach wiązało się ze zmianami asortymentowymi w trakcie roku oraz koniecznością zatrzymywania krosien z uwagi na brak zamówień. Wielkość produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1998 – 99. Roczny plan produkcji wydział wykonał w 102.Dotyczyło to szczególnie Oddziału Szwalni. 44 . co pozwoliło na wykorzystanie mocy produkcyjnych w 100%. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 184 3 078 7 182 3 332 100.6 64.7 %. 80%. Tabela 4. W stosunku do roku poprzedniego na Wydziale Przędzalni nastąpił przyrost produkcji w mierniku ilościowym o 1%.0 108. Praca na wydziale odbywała się w systemie cztero-brygadowym.3 101. natomiast w III kwartale wskutek zmniejszenia się potrzeb rynku w granicach 90% i w IV kwartale wskutek ograniczenia zamówień eksportowych ok.3 „ „ Km 7 575 19 942 10 262 7 844 12 772 10 514 103. Najwyższe w granicach 100% w okresie I i II kwartału. W przypadku Oddziału Nafciarni wiązało się to dodatkowo ze spadkiem popytu na wyroby pościelowe.9 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1999r.5 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1998 2 816 85 866 11 179 10 190 27 517 1999 2 852 86 683 11 812 9 947 20 616 Dynamika w % 101.6 74.7 97. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wydziału było zróżnicowane w różnych okresach roku.

8 8.451. W zakresie produktów przedsiębiorstwa przyjmuje się ich podział na następujące grupy asortymentowe: • • • • tkaniny ręczniki frotte konfekcję stołową i pościelową usługi wykańczalnicze 45 .2 84.834.9 94. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 182 3 332 7 178 3 179 100.5 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1999 2 852 86 683 11 812 9 947 20 616 2000 2 710 82 292 11 149 9 670 17 469 Dynamika w % 95.5 75. zł 7.0 98.250. Mimo spadku ilościowego świadczonych usług ich wartość była wyższa od wykonania w roku 1998 i założonej w planie na rok 1999. Jednostka miary Wykonanie 1998 1999 Plan Wykonanie Tabela 6. Zmniejszenie produkcji wiązało się ze zmianami asortymentowymi.4 „ „ Km 7 844 12 772 10 514 7 885 9 584 10 357 100. Wielkość produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1999-2000. Wartość usług wykończalniczych w 1999 roku w stosunku do planu Wyszczególnienie .wartość usług wykończalniczych Tys.0 95. Tabela 5.74 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 2000r. Ograniczona zastała ilość usług w zakresie gazy i pieluch na rzecz bardziej pracochłonnych tkanin drelichowych.0 94.9 7.4 97.6 (ceny ewidencyjne) Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji analitycznej ZPB"Frotex" za 1999 r.Na Wydziale Wykończalni w porównaniu do 1998 roku w jednostkach fizycznych nastąpił spadek produkcji ogółem.

4 9 984.1 Wielkość produkcji w poszczególnych okresach (w km) 1996 1997 1998 1999 2000 (w cenach ew.2 35 442.4 24 442.7 2 685.6 wykończalnicze Pozostałe usługi 1 302.8 80 140.2000 (w tys.5 20 824.7 7 348.0 7 458. Wielkość produkcji według asortymentu za okres 1995 .1 7 177.8 9 368.5 wykończalnicze Pozostałe usługi OGÓŁEM 34 918.7 1 217.2000 (w km) Grupy asortymentowe 1995 1 139.2 7 125.4 7 834.) (w cenach ew.) (w cenach ew.3 8 462.2 19 942. zł.4 9 166.9 8 451.9 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych ZPB"Frotex" 46 .5 3 077.7 927.4 3 179.1 55 528.7 82 403. Wielkość produkcji według asortymentu za okres 1995 .0 9 583.0 7 727.7 884.9 944.7 10 588.5 85 282.9 84 699.9 54 544.1 9 532.0 2 361.) (w cenach ew. w cenach ewidencyjnych).8 53 463.0 OGÓŁEM 78 030.) (w cenach ew.0 9 370.7 36 494.0 Tkaniny Ręczniki frotte Konfekcja stołowa i pościelowa Usługi 24 023.6 8 613.0 7 183.2 3 108.8 50 429.8 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych ZPB"Frotex" Tabela 8. Grupy asortymentowe 1995 8 770.0 83 534.0 Wielkość produkcji w poszczególnych okresach (w km) 1996 1997 1998 1999 2000 1 157.6 10 839.1 12 770.7 31 498.0 24 141.• pozostałe usługi Kształtowanie się wielkości produkcji wg struktury asortymentowej w latach 1995-2000 przedstawiają poniższe tabele: Tabela 7.5 9 535.9 55 402.5 10 921.) Tkaniny Ręczniki frotte Konfekcja stołowa i pościelowa Usługi 8 908.2 2 074.1 10 977.3 50 725.) (w cenach ew.3 24 378.9 3 331.9 9 415.6 8 936.3 1 295.

Na wielkość produkcji w poszczególnych okresach zasadniczy wpływ miała zmiana asortymentu produkcji. Coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców cieszy się konfekcja stołowa i pościelowa co znajduje wyraz we wzrastającej produkcji tegoż asortymentu. Począwszy od 1995 roku produkcja konfekcji stołowej i pościelowej ciągle wzrasta, zarówno w wielkościach naturalnych jak i w wartości. Podobna sytuacja dotyczy ręczników frotte, których udział w produkcji jest największy. W tej podstawowej grupie asortymentowej kontynuowana jest strategia wdrażania do produkcji i na rynek wyrobów o najwyższych parametrach estetycznych, wzorniczych i jakościowych. Od 1998 roku nastąpił znaczny ilościowy spadek produkcji w grupie usługi wykańczalnicze. Ograniczona została ilość usług w zakresie wykańczania gazy i pieluch na rzecz bardziej pracochłonnych tkanin drelichowych. Mimo ilościowego spadku usług ich wartość rośnie. Ogólnie wartość produkcji w latach 1995-1997 wykazywała tendencję zwyżkową w bieżących cenach ewidencyjnych. W roku 1998 nastąpił spadek produkcji głównie z powodu zmian asortymentowych oraz zwiększonych remontów parku maszynowego. Kolejne lata charakteryzują się nieznacznymi wahaniami w wielkości produkcji ze spadkiem w roku 2000 w stosunku do 1999 roku.

2. Podstawowe czynniki produkcji.

Przedsiębiorstwo w trakcie swojej działalności wykorzystuje różnorodne zasoby. Do podstawowych a zarazem najważniejszych z nich można zaliczyć: 1. zasoby ludzkie zwane inaczej zasobami siły roboczej, 2. zaopatrzenie materiałowo-surowcowe, 3. zaplecze techniczne występujące w postaci środków trwałych, 4. postęp techniczny i techniczno - produktowy.

47

3. Wielkość i struktura zatrudnienia.

Zasoby czynnika ludzkiego występujące w przedsiębiorstwie określa się mianem zatrudnienia lub załogą przedsiębiorstwa35. Zatrudnienie to określona liczba czynnika ludzkiego wykonująca za odpowiednim wynagrodzeniem pracę, w wyniku której uzyskuje się dobra lub usługi zaspokajające potrzeby rynku36. W przedsiębiorstwie można odróżnić zatrudnienie nominalne i zatrudnienie realne (rzeczywiste). Dla ustalenia stanu rzeczywistego zatrudnienia, do stanu nominalnego (liczba zatrudnionych osób bez względu na czas ich pracy) dodaje się liczbę osób jaka wynika z dodatkowego zaangażowania pracowników własnych lub spoza przedsiębiorstwa. Zatrudnienie ujmuje się w przedsiębiorstwie według stanu ewidencyjnego na koniec badanego okresu i według stanu przeciętnego w badanym okresie. Stan ewidencyjny zatrudnienia jest to liczba pracowników znajdujących się w ewidencji osobowej przedsiębiorstwa w ostatnim dniu badanego okresu. Podstawą ujęcia do stanu ewidencyjnego jest zawarcie umowy o pracę. Jednym z podstawowych zadań polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie winno być dążenie do osiągnięcia liczbowego stanu załogi racjonalnego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa. Wiąże się to z jednej strony z optymalizacją wykorzystania czynnika ludzkiego dla dobra przedsiębiorstwa, z drugiej zaś z uwzględnieniem szeroko pojętych potrzeb pracowników i zharmonizowania ich z wymaganiami przedsiębiorstwa w ramach tzw. humanizacji pracy. Zakładowa polityka zatrudnienia powinna więc zmierzać do przystosowania warunków pracy do człowieka, człowieka do warunków, jak

35

L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Dunaj, E. Kumys, T. Wiśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s. 227 36 W. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSE, Warszawa 1999, s.95

48

również człowieka do człowieka tak, aby zapewnić pożądaną efektywność i jakość pracy37. Zakładowa polityka zatrudnienia powinna zmierzać do maksymalnej intensyfikacji działań na Wewnętrznym rynku pracy w przedsiębiorstwie tak, aby znajdować drogi do racjonalizacji zatrudnienia. Bardzo ważne przy tym jest, aby racjonalizacja zatrudnienia była prowadzona w sferze ekonomicznej i społecznej. Ekonomiczna racjonalność zatrudnienia wyraża się w wysokiej wydajności pracy zapewniającej odpowiedni poziom płac realnych i zysków przedsiębiorstwa38. Społeczna racjonalność zatrudnienia przejawia się w uwzględnieniu w procesie pracy elementów humanistycznych, psychospołecznych i socjalnych, tj. pozaekonomicznych potrzeb, dążeń i zainteresowań pracowników39. Załoga (zatrudnienie) przedsiębiorstwa może być sklasyfikowana według różnych kryteriów. Klasyfikacja taka oznacza podział pracowników przedsiębiorstwa według określonych kryteriów. Cel podziału zatrudnienia określany jest przez przyjęte kryterium, którym może być określona cecha, według której przeprowadza. się podział danej zbiorowości zatrudnienia. Powszechnie klasyfikuje się pracowników według następujących kryteriów:40 1. rodzaju działalności przedsiębiorstwa, 2. charakteru czynności wykonywanych przez pracowników,
3.

poziomu kwalifikacji i zawodowych,

4. poziomu wykształcenia, 5. stażu pracy zawodowej, 6. płci, 7. wieku.
37 38

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.133 J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.135 39 J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.134 40 W. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSE, Warszawa 1999, s.95

49

Do analizy zatrudnienia badanej firmy, Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.A. przyjęto kryterium klasyfikacji ze względu na płeć, wiek oraz poziom wykształcenia. Zatrudnienie ogółem na koniec okresu w przekroju grup pracowniczych według płci w latach 1995-2000 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9 Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" wg płci.

Lata

Mężczyźni

Kobiety

Zatrudnienie ogółem

Wskaźnik dynamiki 1995 = 100% Okres poprzedni = 100% 100,0 98,6 95,2 92,6 92,7 89,6

1995 729 932 1 661 100,0 1996 718 919 1 637 98,6 1997 646 912 1 558 93,8 1998 584 860 1 444 86,9 1999 575 764 1 339 80,6 2000 522 678 1200 72,2 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań ZPB “Frotex” Z-01

Z powyższej tabeli wynika, że w okresie ostatnich kilku lat następuje systematyczny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie ZPB „Frotex" S.A. Proces ten jest konsekwencją racjonalizacji zatrudnienia, modernizacji poszczególnych wydziałów produkcyjnych oraz zmian organizacyjnych zachodzących w spółce. W latach 1997-1998 spadek zatrudnienia nastąpił w wyniku: • przekazania części pracowników do pracy w innych spółkach- dotyczyło to pracowników służb remontowych na Wydziałach Tkalni i Wykończalni oraz Straży Zakładowej i pralni, • modernizacji Wydziału Konfekcji oraz Oddziału Przygotowawczego na Wydziale Tkalni. Tendencja spadkowa zatrudnienia utrzymała się również w latach 1999-2000. Zmniejszenie stanu zatrudnienia w tymże okresie nastąpiło przede wszystkim w wyniku dokończenia modernizacji Oddziału Przygotowawczego Wydziału

50

w latach 1995-2000 przedstawia tabela oraz rysunek. Tabela 10.Tkalni oraz instalacji bardziej wydajnych maszyn szwalniczych w Wydziale Konfekcji. 51 . Strukturę wiekową pracowników zatrudnionych w ZPB „Frotex' S. Realizowana w obszarze zatrudnienia polityka kadrowa zakłada zatrudnianie w miejsce pracowników odchodzących ludzi młodych i wykształconych.A. Zmiany organizacyjne i związana z tym redukcja zatrudnienia w pozostałych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa to przyczyny dalszego spadku zatrudnienia w roku 2000. Wiek Do 30 lat 30 – 40 lat 40 – 50 lat Powyżej 50 lat Udział poszczególnych grup wiekowych do ogółu zatrudnionych 1995 21% 27% 43% 9% 1996 22% 29% 40% 9% 1997 26% 30% 37% 7% 1998 30% 27% 33% 10% 1999 26% 30% 37% 7% 2000 26% 30% 37% 7% Jak wynika z powyższej tabeli od kilku lat w spółce obserwuje się korzystne zmiany w strukturze wiekowej zatrudnienia. Aktualnie ponad 56% załogi to pracownicy w wieku do 40 lat. Taka struktura wiekowa zatrudnienia zapewnia spółce stabilność zatrudnienia na najbliższe lata. Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" w/w wieku pracowników.

zasadniczym 46% 46% 46% 46% 47% 25% 47% 25% 21% 21% 21% 26% 24% 24% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 1995 100% 1996 100% Pracownicy ogółem 1997 100% 1998 100% 1999 100% 2000 100% 31% 30% 30% 24% .2000 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 do 30 lat 30 .podstawowym Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań ZPB „Frotex" Z-O1 Rynek 6. Wyszczególnienie Pracownicy ogółem: z tego z wykształceniem: . struktura zatrudnienia w ZPB „Frotex” według wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 10 Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w zatrudnieniu ogółem w latach 1995.Rysunek5. Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" wg wykształcenia.wyższym .50 lat powyżej 50 lat Struktura zatrudnienia pod względem wykształcenia w ZPB „Frotex" w latach 1995-2000 przedstawia się następująco: Tabela 11. 52 .40 lat 40 .średnim zawodowym i ogólnokształcącym . Struktura zatrudnienia z uwzględnieniem poziomu wyksxtalcenia w latach 19952000r.

2. zastosowano dwa wskaźniki. Szczególnie duże zapotrzebowanie występuje na absolwentów takich kierunków Sak obróbka chemiczna i mechaniczna włókna . 1. informatyka. Aby obliczyć wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia pomnożono liczb pracowników poszczególnych poziomów wykształcenia na koniec badanego okresu przez liczbę lat nauki właściwą dla danego poziomu wykształcenia i dodano otrzymane iloczyny.A.1999 2000 25% 4% 24% 25% 4% 24% 47% 47% 1997 1998 30% 3% 21% 24% 4% 26% 46% 46% Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 11. W ocenie Zarządu udział pracowników z wykształceniem wyższym jest za niski mimo tendencji zwyżkowej. wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia. Dużą wagę przywiązuje się w spółce do podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych czego wyrazem jest szereg kursów oraz kierowanie pracowników na studia zaoczne i podyplomowe. Wskaźnik średniego potencjału wykształcenia obliczono dzieląc ogólny potencjał wykształcenia na koniec badanego okresu przez liczbę pracowników na koniec tego okresu. Aby obliczyć średni poziom wykształcenia pracowników ZPB „Frotex" S. Wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia wyraża 53 . wskaźnik średniego potencjału wykształcenia.

1 93.7 10.1 83.A.5 poprzedni=100% 98. gdyż osiąga poziom jedynie wykształcenia zasadniczego.3 10. 17 273 17 026 16 701 15 596 14 369 12 876 10. że wskaźnik średniego poziomu wykształcenia od roku 1997 jest dość niski (10.9 100.8 54 .8 103.6 98.2000 (w latach nauki szkolnej przypadający na jedną osobę) Rok WSKAŹNIK OGÓLNEGO POTENCJAŁU Poziom WYKSZTAŁCENIA Wskaźnik potencjału 1995=100% Rok 100.4 10.7 10.0 100.8 103. Tabela 12. Należy również stwierdzić.7).0 100.2 92.3 89.0 100.9 103.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel nr 9 i nr 11.9 102.0 98.wielkość załogi w osobolatach nauki szkolnej. zaś wskaźnik średniego potencjału wykształcenia przedstawia liczbę osobolat nauki szkolnej przypadającej na jednego pracownika. przedstawia poniższa tabela.6 96. Do obliczenia wskaźnika ogólnego potencjału nauki przyjmuje się następujące mnożniki odpowiadające liczbie lat nauki w poszczególnych poziomach wykształcenia: 1) wykształcenie wyższe 17 2) wykształcenie średnie 12 3) wykształcenie zasadnicze 11 4) wykształcenie podstawowe 8 Wyniki ogólnego i średniego potencjału wykształcenia dla pracowników Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.7 100. Wskaźnik ogólnego i wskaźnik średniego potencjału wykształcenia w latach 1995 . Jej wyniki potwierdzają opinię zarządu o zbyt małym zatrudnieniu osób z wyższym wykształceniem.7 90.2 74.8 103.6 WSKAŹNIK ŚREDNIEGO POTENCJAŁU WYKSZTAŁCENIA Poziom Wskaźnik potencjału 1995=100% Rok poprzedni=100% 100. gdyż wskaźnik średniego potencjału wykształcenia oraz jego dynamika od kilku lat pozostają na niezmienionym poziomie.7 10.

169 42 W. Warszawa 2000. między innymi z Uzbekistanu. należą: • • • • bawełna. Zespól działań planistycznych. Zaopatrzenie materiałowo-surowcowe. części zamienne itp.4. Warszawa 1999. Turkmenistanu i Kazachstanu. Gospodarka materiałowa odgrywa bardzo ważną rolę w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. Difin. Każde przedsiębiorstwo w trakcie swojej działalności zużywa surowce. organizacyjnych. W tej działalności stara się utrzymać optymalny poziom zapasów. Istota gospodarki materiałowej polega przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnej dążności do minimalizacji zużycia i eliminacji wszelkich zakłóceń w przepływie materiałów i surowców we wszystkich fazach procesu produkcyjnego42. materiały. Wydawnictwo WSE. ponieważ wpływa zarówno na ilość produkcji i jej jakość. s.A. a poprzez to na kształtowanie się kosztów i osiągany zysk. Wyd. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. ewidencyjnych i analitycznych związanych z regulacją oraz sterowaniem strumieniami i zasobami w całym procesie wytwórczym określany jest mianem gospodarki materiałowej41. A. przędza. Bawełna jest surowcem importowanym przez przedsiębiorstwo. barwniki i chemikalia.46 55 . energię. s. Do podstawowych surowców zużywanych w procesie produkcji w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S. a ich zużycie jest ciągle uzupełniane nowymi dostawami. a pochodzącym z krajów azjatyckich. głównie ze Szwajcarii. Leszczyński. tkanina surowa. Bawełna służy do produkcji 41 Z.

0 14 310. głównie w Zawierciu i Lubaniu. Zużycie bawełny w procesie produkcji na przestrzeni lat 1995-2000 przedstawia poniższa tabela: Tabela13. której roczne zużycie waha się w granicach od 400 do 500 tys. Jedynie przędza o bardzo wysokich parametrach technologicznych jest zakupywana od innych producentów krajowych. W skład kolejnej grupy surowców (chemikalia) wchodzą takie związki jak kwasy. Zużycie bawełny w latach 1995 .3 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych ZPB"Frotex" Przędza jako podstawowy materiał do produkcji jest produkowana przez spółkę we własnej przędzalni.3 16 953. z której następnie produkuje się wyroby finalne. Wartość zużycia tej grupy surowców kształtuje się na poziomie około 8-9 mln.przędzy. woda utleniona.0 21 231.2000 r.2 18 150. 14 443. mydło w płynie oraz barwniki. Jej wielkość kształtuje się na poziomie około 10% ogólnego zużycia przędzy w procesie produkcyjnym w ciągu roku.1 18 429. złotych rocznie. 56 . LATA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ZUŻYCIE W TONACH 2 547 2 752 3 095 3 092 3 161 2 982 ZUŻYCIE W TYSIĄCACH ZŁ. złotych. ług sodowy. która jest najbardziej zmodernizowanym wydziałem w spółce i należy do najnowocześniejszych w Polsce. Najmniejszy udział w grupie materiałów do produkcji ma tkanina surowa. ZPB „Frotex" posiada własną przędzalnię w Podlesiu.

Te cechy powodują. Środki trwałe stanowią podstawowy składnik potencjału wytwórczego podmiotów gospodarujących i jako takie w zasadniczy sposób decydują o ich możliwościach produkcyjnych43. B. Wersty. ewidencją. Środki trwałe mają charakter środka substytucyjnego w stosunku do siły roboczej. Gospodarka środkami trwałymi obejmuje całość zagadnień techniczno organizacyjnych i ekonomicznych związanych z ich pozyskiwaniem. Gospodarowanie środkami trwałymi rozpoczyna 43 L. J.5.193 44 W. że jest on obarczony dużym ryzykiem. Dlatego też ich stan i rozwój oraz wartość techniczna i poziom wykorzystania są determinantami działalności każdego przedsiębiorstwa. Borowiecki. Rozwój majątku trwałego odbywa się w długim czasie na skutek długofalowych i strategicznych decyzji i wymaga zaangażowania dużych kwot pieniężnych. Warszawa 1999. Gospodarowanie majątkiem trwałym. s. R.82 57 . Majątek trwały jest zaangażowany w przedsiębiorstwie przez okres dłuższy niż rok. T. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1998 s. Duraj. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo WSE. Kurtys. Celem gospodarowania środkami trwałymi jest takie ich wykorzystanie aby przy najmniejszym ich zużyciu osiągnąć optymalny efekt nie tylko w postaci jakościowo dobrej produkcji ale także minimalnych kosztów44. wykorzystaniem. pozwala ocenić jego produktywność w wymiarze długookresowym i operacyjnym. E. likwidacją i odtworzeniem. Jest mało elastyczny. gdyż nie można go na bieżąco dopasowywać do poziomu wykorzystywanych mocy produkcyjnych. Są także nośnikiem postępu technicznego i unowocześniania organizacji produkcji. Analiza ekonomiczna jest instrumentem wspomagającym proces decyzyjny w zakresie inwestycji w majątek trwały. Waśniewski. Bednarski. Uczestnicząc w wielu cyklach działalności stopniowo się zużywa i przenosi w ten sposób część swojej wartości na wytworzone dobra i usługi.

Do tej grupy zaliczamy między innymi prawo wieczystego użytkowania gruntu.się od momentu podjęcia decyzji o ich zakupie lub wytworzeniu we własnym zakresie do momentu ich likwidacji. znaki towarowe. Kryterium zastosowania dzieli go na majątek produkcyjny i finansowy zaś kryterium prawa własności na własny i obcy. Podstawowe znaczenie w strukturze majątku trwałego ma majątek rzeczowy. W skład finansowego majątku trwałego wchodzą: papiery wartościowe. która w tej grupie stanowi najważniejszy składnik. a wartość początkowa wynosi co najmniej 3500. Zalicza się także do niego należności długoterminowe. a część obsługuje procesy pomocnicze. Wszystkie środki trwałe charakteryzują się tym. programy komputerowe a także wartość firmy. środki transportu. W bilansie środki trwałe 45 Z. Majątek rzeczowy jest podzielony na pięć grup (grunty własne. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. prawa autorskie. 112 58 . urządzenia techniczne i maszyny. że ich okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. udziały i akcje. Leszczyński. A. się nabyte przez przedsiębiorstwo prawa majątkowe. Warszawa 2000. Część środków uczestniczy w podstawowej działalności i ma przeznaczenie produkcyjne lub usługowe.OOzł. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza. które nadają się do gospodarczego wykorzystania. budynki i budowle. finansowy majątek trwały. s. Są również środki trwałe o charakterze nieprodukcyjnym. Każdy środek trwały spełnia w przedsiębiorstwie różne funkcje. Majątek trwały przedsiębiorstwa obejmuje trzy podstawowe grupy45: rzeczowy majątek trwały. lokaty kapitałowe oraz udzielone pożyczki długoterminowe. Wyd. a w nim środki trwałe gdyż obok ludzi są podstawowym czynnikiem wytwórczym. wartości niemateńalne i prawne. Majątek trwały można różnie sklasyfikować w zależności od przyjętego kryteńum. pozostałe środki trwałe) a podstawą ich podziału jest klasyfikacja rodzajowa. Difin.

1 109.8 0.5 0.1 254. urządzenia techniczne i maszyny d.1 937.3 306. inwestycje rozpoczęte g. grunty b.8 526.1 168. WIELKOŚĆ MAJĄTKU W TYS.9 0.8 63.5 1. pozostałe środki trwałe f.9 301. Wskaźniki dynamiki pozwalają ocenić kierunek i tempo zmian w strukturze środków trwałych zaś wskaźnik produktywności określa efekty produkcyjne jakie można uzyskać z posiadanych zasobów środków trwałych w określonym czasie.9 15 461. Rzeczowy majątek trwały a.0 10 146.0 0. zaliczki na poczet inwestycji 3.4 21 351. Wielkość strukturę oraz dynamikę majątku trwałego przedsiębiorstwa „Frotex" przedstawiają poniższe tabele: Tabela 14. Podstawowym instrumentem analizy środków trwałych są wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące najogólniej efektywność gospodarowania tymi środkami.0 717.0 360.4 0.9 788.4 20 829.5 169.0 9 499. Należności długoterminowe 4.5 0.8 7 865. ZŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I. budynki i budowle c. Struktura środków trwałych w ZPB „Froteg" w latach 1995-1999 59 .0 2 378.0 10 618.9 42 557.0 2.2 Tabela 15.7 39 338.2 847.8 1.0 0.1 27 214.2 507. Wielkość majątku trwałego w przedsiębiorstwie ZPB „Frotex" w latach 1995-1999. Są to między innymi wskaźniki dynamiki i wskaźnik produktywności majątku trwałego.5 129.0 0.5 0.4 143.1 26 849.5 24. środki transportu e.2 21 165.0 75.2 8.7 406.9 27 491.9 356. która jest różnicą między wartością początkową środka trwałego a jego dotychczasowym umorzeniem.0 332.7 101.0 1.5 364.0 9 983.9 0. Majątek trwały 1.8 383.są ujmowane w kwocie netto.9 11 752. Majątek finansowy 1996 1997 1998 1999 20 840.0 10 312.4 22 838. Wartości niematerialne 2.0 10 926.9 22 865.

0 94.0 47.2 4.1 2378.4 0.9 0.8 141.5 51.4 0. Majątek trwały 1.0 101.0 25.9 47.6 159.4 0. Rzeczowy majątek trwały a.0 100.9 1. grunty b.0 0.9 1.1 57.5 1300. Należności długoterminowe 1996 1997 1998 1999 100.5 0.1 90.0 100.2 3960.0 121. urządzenia techniczne i maszyny d. budynki i budowle c.7 Źródło: wszystkie trzy tabele zostały opracowane na podstawie tabeli Nr 14 60 . Wartości niematerialne 2. zaliczki na poczet inwestycji 3.2 0.6 131.0 0.0 0.9 297.0 100. Majątek finansowy 1996 1997 1998 1999 100.0 100. budynki i budowle c.0 0.0 52.4 57.4 26694.0 0.8 4.3 0.5 128.0 100.4 0.0 100.4 118.0 100.5 1.3 0.0 94.7 75.4 0.0 100.1 99.0 1.0 100.0 1.0 2. pozostałe środki trwałe f.6 111.STRUKTURA MAJĄTKU WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I. środki transportu e.5 38.8 69.2 44.0 102.4 42. inwestycje rozpoczęte g.0 100.3 149. środki transportu e. Majątek trwały 1.0 109. inwestycje rozpoczęte g.0 0.3 1.5 0.0 100.3 120.0 100. grunty b.9 349.0 5.4 0. Majątek finansowy 100. pozostałe środki trwałe f.5 206.2 Tabela 16.0 23.8 92. Wartości niematerialne 2.5 78.4 196.5 37.0 0. Dynamika majtku trwałego w ZPB „Frotex" w latach 1995-1999 DYNAMIKA MAJĄTKU 1995=100% WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I.4 84.9 6. urządzenia techniczne i maszyny d. Rzeczowy majątek trwały a.0 100.0 109.0 0.7 0.0 0.7 290.9 0.5 109.6 1.6 4334.6 0.7 1.5 99.6 0. Należności długoterminowe 4.0 92. zaliczki na poczet inwestycji 3.8 130.0 100.2 0.0 204.0 100.4 98.3 0.7 188.9 0.0 0.1 0.6 0.6 0.0 0.8 1.5 3.0 46.5 1.0 38.6 4.

b. 4. Zwiększa się zaangażowanie przedsiębiorstwa w wartościach niematerialnych i prawnych. gdyż w modernizacji upatruje parku maszynowego i postępie Od technologicznym firma swoją przewagę konkurencyjną. a ich wartość zmniejsza się na skutek corocznego umorzenia. W badanym okresie nastąpił wzrost nominalnej wartości majątku.1.świadczą o tym ponoszone 61 . Dominującym składnikiem majątku trwałego jest jego rzeczowy składnik. Oznacza to. Majątek finansowy oraz należności długoterminowe nie stanowią istotnego składnika majątkowego. Jest to bardzo ważne dla spółki. przy czym w większym stopniu zaobserwowano go w odniesieniu do rzeczowego majątku trwałego. 2. Biorąc pod uwagę charakter działalności przedsiębiorstwa należy ocenić taki fakt za prawidłowy. 3. zmniejszania się dominującego w 1995 roku udziału budynków i budowli. Jest to zjawisko bardzo pozytywne albowiem widoczne jest zmniejszanie się wartościowego wymiaru grupy budynków i budowli. że nie zmieniają się one w wymiarze ilościowym. których udział jest coraz większy. Zauważyć można także bardzo korzystne zjawisko związane z rozwojem materialnej bazy przedsiębiorstwa . którego udział systematycznie rośnie w czasie. W strukturze rzeczowego majątku widoczna jest tendencja do: a. nowoczesnej linii technologicznej zależy jakość produkowanych wyrobów. zwiększania udziału pozostałych środków trwałych. Zwiększanie się wartości środków z grupy maszyny i urządzenia techniczne świadczy o realizowanym w przedsiębiorstwie postępie technicznym oraz o ciągłych procesach odnowy i modernizacji parku maszynowego.

Trafność tych decyzji decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa. 189 – 190.189 47 M. Sierpińska T. Sierpińska T. Przedsięwzięcia rozwojowe mogą dotyczyć zarówno zmian wielkości produkcji. o jego udziale w rynku jak również o możliwości gromadzenia zysku. Przedsięwzięcia te wymagają zgromadzenia odpowiedniego kapitału. s. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r. urządzeń. lokowania nadwyżek kapitału poza firmą macierzystą czy też innych form działania46. Jest to niewątpliwie tendencja pozytywna w rozwoju przedsiębiorstwa. obniżki kosztów. jak też powiązań z innymi firmami. a efekty z jego zaangażowania są widoczne dopiero po pewnym czasie. Postęp techniczno-produktowy Jednym z podstawowych warunków ciągłej ekspansji przedsiębiorstwa jak również zapewnienia sobie pozycji na rynku jest umiejętność podejmowania optymalnych decyzji dotyczących rozwoju flamy i źródeł jego finansowania. Inwestycje związane są z odtworzeniem i rozbudową maszyn.polegające na zastępowaniu zużytych lub przestarzałych urządzeń nowymi 46 M.nakłady inwestycyjne. Wśród nich można wyróżnić47: 1) inwestycje odtworzeniowe. 62 .. Istnieje szereg rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych. Wszystko to dokonuje się w przedsiębiorstwie poprzez realizację określonych przedsięwzięć rozwojowych. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” PWN Warszawa 1998r. a także wspólnych inwestycji. środków transportu. 6. s. jej jakości i stli asortymentowej. zmiany źródeł zaopatrzenia i kierunków zbytu.

służące modyfikacji wytwarzanych dotychczas wyrobów. rozwoju sieci handlowej. niektóre zaś służą dobremu wizerunkowi firmy. zróżnicowania kanałów dystrybucji. dotychczas nie znanych potrzeb 5) inwestycje strategiczne o charakterze defensywnym. tworzeniem funduszy służących finansowaniu badań naukowych. 7) inwestycje dotyczące interesu publicznego. 4) inwestycje rozwojowe. edukacji itp. szeroko rozumianym mecenatem przedsiębiorstw w dziedzinie kultury.obejmujące dwa rodzaje przedsięwzięć: a) mające na celu zwiększenie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego w znaczeniu wydajności parku maszynowego.służące zapewnieniu możliwie najlepszych warunków personelowi fumy.obejmujące m. b) służące wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów. 3) inwestycje innowacyjne.2) inwestycje modernizacyjne. wydatki związane z ochroną środowiska naturalnego. lepiej zaspokajających istniejące potrzeby potencjalnych nabywców lub powodujących powstawanie nowych. jak i poza nią.nastawione głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów i przeprowadzane zazwyczaj łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi. Niektóre z nich są realizowane zgodnie z przepisami prawa np. inwestycje związane z ochroną środowiska. Nie wszystkie wyżej wymienione rodzaje inwestycji przynoszą przedsiębiorstwom bezpośrednie korzyści. zarówno w czasie peacy. ofensywnym i defensywno . 6) inwestycje dotyczące ustroju społecznego.ofensywnym.in. Spośród wszystkich inwestycji 63 .

W 1996 roku doprowadzono oczyszczalnię ścieków do pełnej zdolności technologicznej.najważniejsze są te. Ogólne nakłady na tę inwestycje wyniosły 5 765 tys. w Prudniku. Podejmowane decyzje inwestycyjne dotyczyły głównie postępu techniczno produktowego jak również działań związanych z ochroną środowiska. Osiągnięcie efektu ekologicznego uwolniło Spółkę od zagrożenia związanego z naliczeniem kar na rzecz Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 2 mln zł.spadek kosztów jednostkowych średnio 0 około 4% . Niezaprzeczalnym faktem było zaprzestanie postrzegania Frotexu jako największego „truciciela" środowiska.7% do 91. Rok 1996 to okres zakończenia modernizacji Wydziału Przędzalni w Podlesiu.znaczna poprawa jakościowa produkowanej przędzy .wzrost udziału ( tańszej od kupowanej z zewnątrz) przędzy własnej z 72. które gwarantują rozwój przedsiębiorstwom. co spowodowało zaliczenie jej do II klasy czystości. Efekty jakie uzyskano w jej wyniku to: .3% .zdecydowana poprawa warunków pracy poprzez likwidację zapylenia W roku 1997 podjęto szereg działań w zakresie unowocześnienia i rozszerzenia asortymentu produkcji.A. zł. Inwestycja ta kosztowała 4 298 tys zł. którą oddano do użytku w 1995 roku.wzrost produkcji przędzy ze 190 ton średnio w miesiącu przed modernizacją do 230-250 ton miesięcznie po modernizacji . kształtują możliwości produkcyjne i determinują przyszłą pozycje na rynku. Wprowadzono do produkcji szereg nowych asortymentów między innymi tkanin obrusowych Ewita. tkanin ścierkowych 64 . Efekt ekologiczny uzyskano we wrześniu 1996 roku. dzięki czemu możliwe było przywrócenie życia biologicznego w sąsiedniej rzece. jak również od innych negatywnych konsekwencji związanych z natychmiastową wymagalnością zwrotu zaciągniętych pożyczek z funduszy celowych. Konieczność odejmowania różnego rodzaju inwestycji dostrzeżono również w ZPB „Frotex" S. naturalnego.

W 1997 roku wykonano łącznie 360 nowych wzorów.kolorystycznych. • zakup wybijanki kart żakardowych Inwestycja ta miała charakter odtworzeniowy. zmiękczając je na suszarce ramowej. z czego za zakupy maszyn i urządzeń wydatkowano 1 161 tys zł. co było możliwe dzięki poczynionym inwestycjom. Budowa składowiska pozwoliła na uniknięcie przewidzianych kar za zatruwanie środowiska. tj.. na mocy której zakład został zobowiązany do właściwego zagospodarowania i eksploatacji żużla i odpadów. Równolegle do prac nad nowymi asortymentami. przeznaczonych na osnowy pętelkowe w celu podniesienia walorów użytkowych. uzyskując lepszą kolorystykę i uchwyt tkaniny. tkanin płaszczowych frotte Pegaz oraz tkanin ręcznikowych frotte Tulipan. Stan techniczny posiadanych wybijanek był bardzo zły.Kiwi. W roku 1997 nakłady inwestycyjne wyniosły 2 357 tys zł. W ostatnim kwartale omawianego okresu rozpoczęto prace nad wdrożeniem do produkcji tkaniny drelichowej z wykończeniem niepalnym i antyelektrostatycznym oraz przędz mieszankowych z udziałem włókna wiskozowego modalnego. Do najważniejszych realizowanych w tym czasie przedsięwzięć należały: • budowa składowiska żużla Konieczność jego budowy wynikała z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. wodochłonności i wybarwienia. czego wynikiem była duża awaryjność. wprowadzono w przedsiębiorstwie wiele nowości wzorniczo . • zakup fulardu zimnozwojowego Fulard przeznaczony został na Wydział Wykańczalni i umożliwił osiągnięcie następujących efektów: 65 . W tymże roku wprowadzono nową technologię wykończenia tkanin frotte.

• zakup maszyn konfekcyjnych Inwestycja ta związana była z modernizacją Oddziału Szwalni na Wydziale Konfekcji i spowodowała poprawę jakości. Do ważniejszych inwestycji w 1998 roku należały: • zakup kolejnego fulardu zimnozwojowego Była to inwestycja o wartości 1 141 830 zł.dał możliwość barwienia krótkich serii produkcyjnych.Techniczne Przygotowanie Produkcji. . • zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego Wdrożone zostały programy TETA. Zlecono także opracowanie koncepcji nowej organizacji pracy wydziału.System Finansowo-Księgowy i System Gospodarka Materiałowa.pozwolił na zmniejszenie zużycia pary wodnej w procesie barwienia oraz uzyskanie dobrego jakościowo wybarwienia. Efektem inwestycji była poprawa organizacji pracy i zmniejszenie stanu zatrudnienia. • modernizacja Wydziału Konfekcji Modernizacja tego wydziału wiązała się z zakupem automatów do rozkroju i obszywania poprzecznego ręczników. Uruchomiona została także sieć komputerowa na Wydziale Przędzalni w Podlesiu.wyeliminował z procesu barwienia sól kuchenną. zmniejszenie usług powierzanych 66 . • zakup suszarki EB-60 Potrzeba zakupu suszarki wiązała się z potrzebą produkcji wyrobów tamblowanych. .. Opracowany został harmonogram i rozpoczęto wdrożenie systemu TETA. co spowodowało obniżenie kosztów. co miało upływ na uciążliwość ścieków. Badania marketingowe wykazały wzrost zainteresowania rynku tkaninami frotte zmiękczonymi w procesie tamblowania.

unowocześnienie parku maszynowego. Pozwoliło to uruchomić kolekcję produkcji obrusowej odpasowanej na bazie 67 . Zakup nowej maszyny umożliwił wyeliminowanie błędów w perforacji wzorów. zużytych.2 062 328 zł. prawidłową i terminową pracę w zakresie odtworzenia i bicia wzorów jak również na wyeliminowanie błędów podczas cyklu produkcyjnego. • zakup wybijanki kart żakardowych Była to inwestycja odtworzeniowa polegająca na wymianie starych zużytych wybijanek produkcji bułgarskiej.obniżenie ilości przędzy resztkowej przez dokładne odmierzanie przędzy w procesie przewijania i skrecania. Realizacja tej inwestycji pozwoliła na zastąpienie pojedynczych główek szyjących automatycznymi maszynami do cięcia wzdłużnego oraz szycia wzdłużnego i poprzecznego. zmniejszenie zatrudnienia i wprowadzenie systemu czterobrygadowego. .zmniejszenie zatrudnienia. Wartość inwestycji 127 555 zł. • zakup krosna gładkiego Zakupiono krosno włoskiej firmy Somet wraz z maszyną żakardy firmy Staubli. .3 612 424 zł.zastąpienie 18 starych maszyn siedmioma wydajnymi skręcarkami i jedną zdwajarką.uruchomienie czterobrygadowego systemu pracy. . Wartość inwestycji. Wartość inwestycji. Pozwoliła na . a tym samym na poprawę jakości wyrobów. energochłonnych maszyn.podwykonawcom. • zakup skręcarek dwuskrętowych oraz zdwajarki Była to inwestycja odtworzeniowa polegająca na wymianie starych. .

W 1998 roku zmodernizowano sklep firmowy poprawiając jego wystrój i tym samym podnosząc standard obiektu. Dotychczasowe działania pozwoliły firmie na wzrost udziału w rynku. są wynikiem planowania strategicznego mającego na celu skuteczna walkę z konkurencją oraz umocnienie pozycji rynkowej firmy. Wartość inwestycji.580 790 zł.A.4 mln zł. Lata 1999 i 2000 były kolejnym okresem realizacji programu inwestycyjnego firmy stanowiącego część programu strategicznego. 68 . wzrost poziomu konkurencyjności oraz na obniżenie kosztów produkcji. Firma realizując przyjętą strategię stała się wiodącym producentem przemysłu włókienniczego w Polsce.wzorów Frankla tj. Na dotychczasowym parku maszynowym produkcja tego typu wyrobów nie była możliwa. Nakłady rzeczowe na inwestycje poniesione w tym okresie wyniosły 19. Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w tych latach należą: • zakup przewijarek • zakup krosien z maszynami żakarda • zakup klimatyzacji i budowa kompresorowni • zakup snowadła • zakup aparatów barwiarskich • inwestycje w rozwój sprzedaży i sieć dystrybucji Inwestycje realizowane w ZPB „Frotex" S. kolekcji ekskluzywnej o bardzo wysokiej jakości.

Struktura organizacyjna w bardzo dużym stopniu oddziaływuje na przedsiębiorstwo. Ustawy i przepisy nadrzędne zewnętrzne. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przedstawiają zazwyczaj schematy. odpowiedzialności i współpracy poszczególnych komórek i stanowisk oraz inne szczegółowe regulacje. Regulamin Zarządu Spółki. że przyczyniają się one do jej powodzenia. Wydawnictwo AE. którzy zajmują różne stanowiska i wchodzą w skład różnych komórek organizacyjnych. Kodeks Pracy. jaki sobie stawia48. Podstawowym aktem prawnym. na realizację strategii przedsiębiorstwa oraz na poziom kosztów. karty obowiązków. do osiągnięcia celu. jest regulamin organizacyjny określający wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa. regulaminy organizacyjne. Regulamin Rady Nadzorczej.207 69 . 48 J.7. na podstawie którego działa przedsiębiorstwo „Frotex" S. Czynnikami. działającego pod nazwą Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" Spółka Akcyjna. uprawnień. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. pracownikami. Statut Spółki. Do podstawowych aktów prawnych regulujących sposób zachowań i obowiązujący w Spółce należą: Kodeks Handlowy. s. Wpis do Rejestru Handlowego. Do najważniejszych powiązań w strukturze organizacyjnej należą powiązania między ludźmi.A. Sposób ich połączenia może być rozpatrywany z punktu widzenia różnych elementów i powiązań występujących między nimi. które kształtują powstawanie struktury organizacyjnej jest podział pracy jak również złożoność i wzrost danego przedsiębiorstwa. Wrocław 1998. System organizacji i zarządzania Przedsiębiorstwo jest instytucją składającą się z wielu elementów powiązanych z sobą w ten sposób. Wpływa przede wszystkim na wielkość zatrudnienia.

bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy. ustalonym przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Władzami Spółki są: • Rada Nadzorcza • Walne Zgromadzenie • Zarząd Spółki Walne Zgromadzenia może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. w tym emisji nowych akcji. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Spółki. 70 .Spółka działa w oparciu o Kodeks Handlowy oraz Statut Spółki-Akt Notarialny Rep. Dział B/RHB 1388. • • • • zmiana Statutu Spółki. • kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków. • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat. zbycie przedsiębiorstwa spółki. Spółka wpisana jest do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu. rozwiązanie Spółki. emisja obligacji. a także w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Działa zgodnie z zatwierdzonym statutem oraz uchwalonym Regulaminem Rady Nadzorczej i Regulaminem Zarządu Spółki. A nr 959/95 z dnia 29 września 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami.

regulaminu organizacyjnego oraz innych wewnętrznych regulaminów spółki. w szczególności w zakresie praw majątkowych i zawierania umów. • zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji RN należy: • badanie rocznego bilansu. Występuje tu polączenie funkcji: 71 . • badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej. zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu. Odpowiada on za prowadzenie spraw spółki przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem. a także rachunków zysku i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów. W szczególności Zarząd Spółki posiada uprawnienia do: • składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu spółki. planów finansowych i marketingowych Spółki. Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym i kieruje działalnością przedsiębiorstwa. • • powoływanie. badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do zasad podziału zysku. Jej postępowanie określa regulamin RN przez nią uchwalony. • badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu. • ustalania i odwoływania prokury Ogólne zasady zarządzania spółką oparte są na kolegialnym funkcjonowaniu Zarządu Spółki oraz na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki. • ustalania organizacji przedsiębiorstwa.

GSI. GZ. GB. któremu podlega: EC. 5) Model postępowania ukształtowany poprzez niepisane i niesformalizowane elementy kultury organizacyjnej definiuje standaryzacja. G3.Dyrektora Generalnego • Członka Zarządu. System organizacyjny przedsiębiorstwa charakteryzuje się pięcioma wymiarami struktury organizacyjnej: 1) konfiguracja strukturalna określa nazwy komórek organizacyjnych i zależności hierarchiczne i oraz wzajemny stosunek wzajemnie komórek ze sobą organizacyjnych stanowisk instancyjnych zintegrowanych i powiązanych. 72 . 2) specjalizacja funkcjonalna określa podział funkcji działalności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w przedsiębiorstwie Spółce.Dyrektora ds. Dyrektor Generalny wykonuje swoje funkcje przy pomocy dyrektorów pionów funkcjonalnych i kierowników komórek organizacyjnych. EK.A. GP.• Prezesa Zarządu. 2) pion Dyrektora Ekonomicznego (DE). wyodrębnione są następujące pony organizacyjne: 1) pion Dyrektora Generalnego (DG). techniczno-produkcyjnych. 3) centralizacja określa podział kompetencji na poszczególne stanowiska instancyjne i komórki organizacyjne. określony w podstawowych dokumentach organizacyjnych. EI. 4) formalizacja określa sposób postępowania w organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W strukturze organizacyjnej (Rys. któremu podlega: GI. Nr 8) ZPB „Frotex" S.

TK. HS. TW. Specjalizacja funkcjonalna oparta jest na katalogu funkcji działalności obowiązującym w Spółce. 73 . TR. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spólki występują następujące komórki organizacyjne: wydział.3) pion Dyrektora ds. Funkcje działalności zawarte w katalogu oznaczone są kodem czterocyfrowym i stanowią układ podstawowy. magazyn i warsztat. grupa. HE. 4) pion Dyrektora Handlowego (DH). TT. któremu podlega: HH. dział. który zawiera wszystkie zadania realizowane w komórkach organizacyjnych. sekcja. HL. biuro. TC. TE. TP. któremu pocllega: TO. Techniczna-Produkcyjnych (DT). HM. służba.

Struktura organizacyjna ZPB „Frotex” Wydział Wykończalni TK Wydział Konfekcji 74 . Strategii i Rozwoju DT Dyrektor Techniczno .Produkcyjny DH Dyrektor Handlowy HE Dział Eksportu DE Dyrektor Ekonomiczny EC GSI Dział Inwestycji i Postępu Technicznego GB Służba BHP TO Dział Przygotowania Produkcji Dział Controllingu i Budżetowania TC Dział Techniczny HH Dział Marketingu I Polityki Handlowej EK Dział Księgowości – Główny Księgowy TR Zakładowa Służba Ratownicza HL Dział Logistyki EI Dział Informatyki TE Wydział Elektrociepłowni HM Magazyn Handlowy TP Wydział Przędzalni HS Dział Sprzedaży TT Wydział Tkalni TW Rysunek 7.GZ Biuro Zarządu DG Dyrektor Generalny GP Dział Polityki Personalnej GJ Pełnomocnik ds. Jakości i Zarządzania Środowiskowego GI Dyrektor ds.

obsługa administracyjna przedsiębiorstwa..utrzymanie systemu jakości i systemu środowiskowego. - celów strategicznych i planowanie formułowanie celów polityki personalnej. W pionach funkcjonalnych spółki realizowane są następujące grupy funkcji: W pionie Dyrektora Generalnego: .realizacja inwestycji.realizacja polityki personalnej i socjalnej.kontrola gospodarcza. . . . W pionie Dyrektora Ekonomicznego: . .rachunkowość finansowa i zarządcza. 75 . . . .przepływy pieniężne i realizacja operacji pieniężnych.rozwój produktów. .prowadzenie dokumentacji organizacyjno-prawnej oraz obsługa prawna..polityka finansowa i kredytowa. .doskonalenie systemu zarządzania.formułowanie długookresowe. . Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji układu podstawowego z czterema cyframi na czynności oznaczone pięcioma cyframi.Układ podstawowy przeznaczony jest do koordynacji pracy kierownictwa ogólnego i określa podział funkcji pomiędzy komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska instancyjne i jest ściśle powiązany ze strukturą organizacyjną.

zaopatrzenie surowcowe i techniczne. 76 .polityka handlowa.marketing operacyjny. W pionie Dyrektora ds.gospodarka magazynowa. . . . W pionie Dyrektora Handlowego: . . . . .analizy ekonomiczne.ewidencja majątku i inwestycji kapitałowych. .sprzedaż krajowa.wywiad gospodarczy.zabezpieczenie techniczne produkcji..koszty i rachunkowość materiałowa. .gospodarka majątkiem trwałym. Techniczno-Produkcyjnych: - planowanie i przygotowywanie produkcji.koordynacja i rozlicznie usług remontowych.zaopatrzenie i gospodarka magazynowa.handel zagraniczny. .doskonalenie procesów technologicznych. . . . .gospodarka wodno-ściekowa. .transport.logistyka. .

finansowo-księgowych i innych. określonych zakresem realizowanych funkcji. którzy są odpowiedzialni za wykonanie powierzonych im zadań oraz posiadają uprawnienia i kompetencje w zakresie ich wykonywania. 77 . 2) Zakładowy Układ zbiorowy Pracy. Działalność przedsiębiorstwa zgodną z prawem wyznaczają: 1) Regulamin Organizacyjny. Wszystkie komórki organizacyjne mają obowiązek ścisłej współpracy na rzecz całego przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów. oraz za wyniki pracy komórki oraz podległych mu pracowników. Obowiązki poszczególnych pracowników v~rynikają z listy funkcji realizowanych w komórce organizacyjnej. Kierownik sprawuje swoją funkcję przez wykorzystanie swoich uprawnień decyzyjnych i kontrolnych. Pionami funkcjonalnymi kierują dyrektorzy. Zakres działania komórek organizacyjnych pionów funkcjonalnych określają „Listy funkcji realizowanych w komórce". 3) Regulamin Pracy. wykonywania zarządzeń i poleceń dyrektora Generalnego oraz dostarczania materiałów liczbowych i opisowych niezbędnych do sporządzania obowiązujących sprawozdań statystycznych.- pomiary i automatyka. wynikających z zakresu działania komórek organizacyjnych. Pracownicy na stanowiskach wykonawczych otrzymują polecenia służbowe od bezpośredniego przełożonego i ponoszą wobec niego odpowiedzialność za całokształt wykonywanych funkcji działalności i czynności. Komórką organizacyjną w Spółce kieruje kierownik i odpowiada bezpośrednio przed kierownikiem wyższego szczebla za całokształt powierzonych mu zadań.

7) Pozostałe uregulowania prawne.4) Księga Służb. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. tryb i sposób działania kontroli wewnętrznej. 6) Regulamin Kontroli Wewnętrznej. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym dokumentem. Pozostałe uregulowania wewnętrzne przedsiębiorstwa sporządzane są w formie: • • • • • zarządzeń poleceń aneksów instrukcji poleceń wewnętrznych 78 . władz i ich kompetencji oraz zasad organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące podstaw jej funkcjonowania. 5) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów. Regulamin Kontroli Wewnętrznej określa organizację oraz zasady. Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów reguluje obieg i zakres operacji i kontroli wykonawczej na poszczególnych dokumentach występujących w Spółce we wszystkich komórkach organizacyjnych. Regulamin Pracy określa porządek procesu pracy oraz prawa pracodawcy i pracowników. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa warunki jakim odpowiada treść stosunku pracy oraz ustala zasady precyzowania tych warunków. Księga Służb zawiera szczegółowe schematy konfiguracji struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w tych komórkach oraz karty służby dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. który określa wewnętrzną organizację Spółki.

8. Wskaźniki dynamiki struktury przychodów wg rynków zbytu w latach 19952000 w cenach bieżących 79 . zł 1999 Tys. Firma Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" Spółka Akcyjna kieruje swoje wyroby na dwa rynki: 1) rynek krajowy 2) eksport Strukturę udziału według rynków zbytu w latach 1995-2000 przedstawia tabela oraz rysunek. posługując się kategorią przychodu ze sprzedaży na poszczególne rynki. na podstawie. zł 1998 Tys. których dokonano ogólnej analizy struktury rynków zbytu. Struktura przychodów ze sprzedaży według rynków zbytu w latach 1995-2000 Uzupełnić – wklej zeszyt 2!!!!!!!!!!!!! Tabela 18. Następna tabela to wskaźniki dynamiki. zł % % % % % Kraj Eksport Przychody ze sprzedaży Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej ZPB "Frotex" za okres 95-00 Rysunek 8. zł 1997 Tys. Rynki zbytu. Wyszczególnienie % zł 1996 Tys. zł 2000 Tys. Tabela 17. Struktura przychodów ze sprzedaży według rynków zbytu w latach 19952000. 1995 Tys.

5 146. w którym zarówno na rynku krajowym jak i na rynku zagranicznym zanotowano wzrost sprzedaży.6 182.Wyszczególnienie Wskaźniki dynamiki 1995r.2 161.7 Analiza. wskaźników dynamiki wykazuje. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych produktów w poszczególnych asortymentach oraz ciągłej dbałości o to . Łotwy. Szacunkowy udział w rynku produktów Frotexu wyznaczony w oparciu o ogólnopolskie badania rynkowe przeprowadzone przez agencje „Pentor" i „Demoskop" wynosił około 35 °lo. Sprzedaż eksportowa na poszczególne kraje przedstawiała się następująco: Tabela Nr 19 Sprzedaż eksportowa z podziałem na poszczególne kraje w latach 1996-2000 Kraj 1996 wykonanie Sprzedaż Udział 1997 wykonanie Sprzedaż Udział 1998 wykonanie Sprzedaż Udział 1999 wykonanie Sprzedaż Udział 2000 plan Sprzedaż Udział 80 .2 127. Sprzedaż krajowa wzrosła prawie o 50%.5 142.0 122.9 Źródła: opracowanie własne na podstawie tabeli Nr 17 2000 126. = 100% 1995 1996 1997 1998 1999 Kraj 100.8 Eksport 100. Fakt ten spowodowany został generalnie spadkiem siły nabywczej pieniądza jak również trudnościami w sprzedaży i terminowym uzyskaniu zapłat za sprzedany towar.7 140.0 138. że lata 1995-1998 to okres. Niestety kolejne dwa lata przyniosły spadek sprzedaży w stosunku do roku 1998 zarówno na rynku krajowym jak i na rynku zagranicznym. Dynamika sprzedaży uzyskana w 1996 roku wpłynęła za wzrost udziału produktów zakładu w rynku krajowym. natomiast w eksporcie prawie podwojono obroty. Spadek eksportu spowodowany został rezygnacją klientów z Irlandii i Belgii z części oferowanego asortymentu na rzecz tańszych i bardziej konkurencyjnych wyrobów z Litwy. W roku 1998 Frotex zanotował najwyższe obroty w sprzedaży na kraj i eksport w stosunku do roku 1995. aby wyroby „Frotexu" kojarzone były z wyrobami o najwyższych parametrach jakościowych w branży. Estonii i Belgii.0 118.

% Wielka Brytania Italia Belgia Szwajcaria Dania Niemcy Francja Holandia Irlandia USA Norwegia Czechy Finlandia Szwecja Austria Wenezuela Rosja RAZEM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji analitycznej ZPB ”Frotex” Do głównych kanałów dystrybucji za pośrednictwem których Frotex sprzedaje swoje wyroby w kraju należą: hurtownie patronackie.w tys. sklepy własne. Tabela 20. Zestawienie procentowych udziałów poszczególnych kanarów dystrybucji w sprzedaży ogółem przedstawia poniższa tabela. supermarkety. % w tys. detaliści Agencje reklamowe OGÓŁEM 100. % w tys.0 100.0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitvcznvch ZPB „Frotex” 100. Sprzedaż według kanałów dystrybucji w łatach 1995 – 2000 Kanał Dystrybucji Udział procentowy poszczególnych kanałów dystrybucji w sprzedaży krajowej 2000 1995 1996 1997 1998 1999 plan Hurtownie patronackie Przerobowcy. % w tys. usługobiorcy. przerobowcy.0 100.0 100. odbiorcy finalni oraz agencje reklamowe. % w tys.0 81 . usługobiorcy Supermarkety Hurtownicy.0 100.

wysoki ich poziom we Frotexie. które wpłynęły na wzrost udziału w sprzedaży kanału dystrybucji jakim jest kanał usługobiorcy i przerobowcy. W praktyce oznaczało to odejście od udzielania upustów naliczanych dotychczas w zależności od obrotów hurtowni. Zapotrzebowanie klientów na usługi wykończalnicze. a co za tym idzie przystosowania odpowiedniej polityki asortymentowo-cenowej zakładu pozwalającej na rozwinięcie współpracy z tym klientem. w których między innymi zostały uwolnione ceny na wyroby Frotexu. że dynamika tego kanału maleje z każdym rokiem. 82 . Dynamiczny rozwój sieci supermarketów znalazł odbicie w zwiększeniu obrotów Froter w tym kanale dystrybucji. Przyjęto rozwiązanie wprowadzające funkcjonowanie dwóch cen: • cennika dla hurtowników dokonujących stałych systematycznych zakupów. w którym ceny są wyższe o około 8% od cennika hurtowników Duża ekspansja sieci dystrybucji opartych na supermarketach skłoniła przedsiębiorstwo do zwiększenia zainteresowania się tym kanałem. Hurtownicy oferujący asortyment w cenach fabrycznych skutecznie skracają drogę pomiędzy odbiorcą finalnym a zakładem. przejęcie klientów od konkurencji to główne czynniki. ograniczenie nowe zasady kosztów współpracy dystrybucji z oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z rozliczeniami finansowymi. • cennika dla pozostatych odbiorców. Pozwala to na roku zwiększenie zostały sprzedaży. W 1997 wprowadzone hurtowniami patronackimi. pomimo.Jak wynika z powyższej tabeli głównym kanałem dystrybucji wyrobów Frotexu są hurtownie patronackie.

83 .

........................................ ..........................WSTĘP.........5 ROZDZIAŁ II..................................................................................................................... ANALIZA EKONOMICZNA JAKO FUNDAMENT SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM..........................................1 ROZDZIAŁ I......................................................................39 84 ..................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful