Wstęp.

Analizę stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie nazywa się analizą ekonomiczną. Jest ona instrumentem służącym do poznania przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych. Można ją definiować również jako dyscyplinę zajmującą się wyszukiwaniem, mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych, prawidłowości dotyczących zachowywania się podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Proces budowy nowego systemu społeczno-gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej i związane z nią oczekiwania wymagają rozwoju przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego nie byłoby jednak możliwe bez ciągłego udoskonalania procesów planowania, bieżącej kontroli i sterowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność decyduje o skuteczności i pożądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych, komplikuje się, w warunkach dużej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji. Podejmowanie decyzji strategicznych, które określają podstawowe cele gospodarcze jak i decyzji operacyjnych oraz taktycznych mających za zadanie likwidację niepożądanych odchyleń od założonych celów oraz wczesne ich wykrywanie wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. Analiza ekonomiczna pozwala na dokonanie oceny bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i obejmuje zagadnienia takie jak, istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności jego płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania, zyskowności oraz oceny rynkowej wartości
1

akcji i kapitału. Analiza ekonomiczna pozwala na badanie czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstw, badanie dochodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżącej jak i przyszłej działalności gospodarczej. Duże znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi sprawia, że zaczyna ona zajmować wysoką pozycję wśród funkcji zarządzania i coraz częściej zaliczana jest do funkcji podstawowych przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie analizy wymaga zastosowania odpowiednich metod badania i zasad oceny wypracowanych przez analizę jako samodzielną dyscyplinę naukową. W procesie tym wykorzystywany jest dorobek z innych dziedzin takich jak: rachunkowość, ekonomika przedsiębiorstw, finanse i marketing. Charakterystyczną cechą analizy w gospodarce rynkowej jest bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania. Wyniki analizy stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenie punktu wyjścia zamierzeń bieżących i przyszłościowych. W bieżącej działalności przedsiębiorstwa analiza ekonomiczna ma na celu jak najszybsze dostarczenie informacji o zakłóceniach tej działalności w stosunku do stanu będącego podstawą porównań. W fazie oceny i weryfikacji rezultatów działalności przyszłych okresów analiza dostarcza informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branży i na rynku. Pozwala, więc na dobre przygotowanie przyszłej działalności wyrażonej w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Celem mojej pracy jest bliższe poznanie problematyki analizy ekonomicznej oraz próba jej zastosowania w praktyce w oparciu o wiedzę wyniesioną z uczelni oraz udowodnienie, że analiza ekonomiczna stanowi podstawę do opanowywania rynków i umacniania na nich pozycji przedsiębiorstw. Rzeczowy zakres pracy obejmuje dokonanie analizy i oceny
2

przedsiębiorstwa poprzez badanie struktury przychodów i kosztów, analizę wyniku finansowego na wybranym przykładzie. Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej wykorzystano bezpośrednie źródła z przedsiębiorstwa w postaci bilansu, sprawozdań FO1, sprawozdań z zatrudnienia oraz rachunków zysku i strat. Praca napisana jest w oparciu o literaturę przedmiotu. Spośród wielu autorów zajmujących się problematyką analizy finansowej, do których należą między innymi Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Marian Walczak, Jan Czekaj, Zbigniew Dresler, Wiesław Pluta, Niels A. Skor, Maria Sierpińska i Tomasz Jachna na szczególną uwagę zasługują Maria Sierpińska, Tomasz Jachna autorzy książki pt. „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, Jan Czekaj Zbigniew Dresler autorzy pracy pt. „Podstawy zarządzania finansami” oraz Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Edmund Kurtys, Tadeusz Waśniewski i Bolesław Wersty, twórcy książki pt. „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”. Wszyscy wymienieni powyżej autorzy w szczegółowy sposób omawiają problematykę analizy, jej rolę i znaczenie, metody analizy oraz dokonują prezentacji podstawowych wskaźników wykorzystywanych w przeprowadzaniu analizy ekonomicznej. Rozdział pierwszy stanowi bliższe zapoznanie się z tematyką analizy ekonomicznej jako instrumentu sprawnego zarządzenia przedsiębiorstwem. Określa istotę, funkcję i zakres współczesnej analizy finansowej. Wyjaśnia pojęcie i przedmiot analizy oraz charakteryzuje jej najważniejsze rodzaje i elementy składowe. W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki. Przedstawiono genezę i rozwój przedsiębiorstwa, charakterystykę produkcji oraz jej czynniki. Omówiono również sytuację w otoczeniu konkurencyjnym i tzw. makrootoczeniu. Zasadniczą cześć pracy stanowi analiza finansowa uwzględniająca najnowszy dorobek twórców metod do jej przeprowadzania. Zawiera przegląd tradycyjnych metod i wskaźników powszechnie zalecanych i
3

stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto przedstawia ocenę przeprowadzonej analizy na wybranym przykładzie. Zagadnienia te są przedmiotem rozdziału trzeciego.

4

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. identyfikację czynników oddziałujących na tę całość oraz siły. 1 2 J.2 Może mieć dwojaki cel. która polega na dzieleniu danej całości na części i rozpatrywaniu każdej z nich osobno. bowiem bądź to narzucać konieczność dotychczasowych sposobów postępowania.1 Jest ona również metodą postępowania. Analiza ekonomiczna jako fundament sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza odnosząca się do działalności gospodarczej nosi nazwę analizy ekonomicznej. a mianowicie: .32 Encyklopedia powszechna PWN T. PWE Warszawa 1988 s. Analiza osiągniętych wyników gospodarowania jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych w przeszłości decyzji. Uzyskiwane wyniki mogą. bądź też potwierdzić słuszność prowadzonej polityki. zmian jakie zachodzą. aby sprawnie zarządzać. Mówi się o niej jako o dyscyplinie naukowej dotyczącej zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz w jednostkach operacyjnych. Kierownictwo firmy. związków i zależności występujących między elementami strukturalnymi oraz między każdym elementem a całością.wykrycie struktury badanej całości. . 1. przedmiot i elementy składowe analizy ekonomicznej. Warunkiem efektywnego działania firmy jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania.Rozdział I.87 5 . Więckowski. Pojęcie.1 Warszawa 1973 s. wówczas nazywa się analizą strukturalną.poznanie mechanizmu funkcjonowania badanej całości.

3 Analiza strukturalna jak i przyczynowa nie zapewniają pełnego poznania badanego przedmiotu. Główne zadania analizy ekonomicznej traktowanej jako metoda to: .kierunku i natężenia wpływu poszczególnych czynników na stwierdzone zmiany. musi wiedzieć. T. 2. w czym jest lepsze a co wymaga 3 L. . R. Przedmiotem analizy są zjawiska. Konieczna jest synteza. Dotyczą one analizy ekonomicznej w obrębie przedsiębiorstwa i otoczenia. Waśniewski. Wersty. Przedmiot i rodzaje analizy. Duraj. Przedsiębiorstwo chcąc być konkurencyjne na rynku musi znać dobrze swoje otoczenie.ustalanie wewnętrznych oraz zewnętrznych związków przyczynowych tych zjawisk i procesów. Bednarski. – czyli łączenie różnych części w całość po uprzednim zbadaniu tych części. . Wydawałoby się. B. że synteza jest przeciwieństwem analizy jednak mimo to możemy powiedzieć. . Otoczenie jest jednym z czynników mających wpływ na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa.badanie wielkości przyszłych odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. że metody te uzupełniają się wzajemnie. Kurtys. J. Borowiecki.projektowanie działań korekcyjnych. wówczas nazywa się ją mianem analizy przyczynowej. Dzięki nim możemy poznać dogłębnie dany obiekt w całości i w szczególe.10 6 . zmierzających do poprawy stanu i przebiegu procesów. i procesy gospodarcze występujące we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. E.wykrywanie struktury zjawisk i procesów występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Rys. Uwzględniając kryterium przedmiotowe.mikroekonomiczną 7 . należy przede wszystkim wyodrębnić analizę: . jak i przebiegu oraz wyników osiąganych w danym czasie. Sierpińska T. Rodzaje analizy ekonomicznej. Do tego wszystkiego niezbędna jest „Analiza działalności przedsiębiorstwa”.modernizacji.12 Przeprowadzając taką analizę możemy dowiedzieć się. Regulowanie i sterowanie procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwie wymaga poddawania analizie zarówno stanów tych procesów.1 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa Ocena warunków społecznych i prawnych Analiza rynku Analiza konkurencji Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Analiza techniczno . Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” PWN Warszawa 1994.makroekonomiczną . jakie są warunki społeczne i prawne ludności. s. Znając słabe i mocne strony swoje oraz konkurentów może właściwie prowadzić politykę dalszego rozwoju i udoskonalania. czy w regionie który badamy występuje duże bezrobocie.ekonomiczna Synteza wyników analiz i przygotowanie decyzji przyszłych okresów Źródło: M. Czy wszystkich będzie stać na nasze produkty. jaką państwo prowadzi politykę pod względem dziedziny działalności naszego przedsiębiorstwa. Przyjęcie kryterium przedmiotowego lub czasowego umożliwia wyróżnienie kilku rodzajów analizy ekonomicznej.

B. Analizę ekonomiczną ze względu na przyjęty horyzont czasowy można podzielić na: analizę ex post (retrospektywną). Można także. Zadaniem analizy mikroekonomicznej jest natomiast badanie stanów i wyników działalności ekonomicznej i podmiotów gospodarczych. kosztów własnych produkcji. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. oraz analizy problemowe. należy do najlepiej opracowanych rodzajów analizy ekonomicznej. analizę gospodarki materiałowej. tj. zwana także retrospektywną. T. Duraj. wydajność pracy.4 W ramach analizy mikroekonomicznej można wyodrębnić analizy dziedzinowe. R. Może być przeprowadzona na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie. Bednarski. Wersty. J. analizę zatrudnienia i płac. obejmujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej. dotyczące głównych w danym okresie problemów gospodarczych. analizę ex ante (antycypacyjną). Centralny Urząd Planowania. E. zapobiegać w przyszłości zmianom niepożądanym. np. Kurtys. E. Kurtys. J. T.Przedmiotem analizy makroekonomicznej są stany i wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej. Borowiecki. lecz również w poszczególnych wycinkach jego działalności. obrotów aktywów. a także utrwalać tendencje w zarządzanych obiektach gospodarczych. Waśniewski. Sporządzają ją centralne organy administracji państwowej. Analiza ex post. tę ostatnią zaś na analizę taktyczną (średniookresową) oraz analizę strategiczną (długookresową). Główny Urząd Statystyczny. wykorzystując uzyskane wyniki. Wersty. Duraj. B. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s.14 8 . Dzięki wynikom analizy ex post można nie tylko wyjaśnić zmiany. Borowiecki.14 5 L. np. Waśniewski.5 Analiza operatywna ma na celu przygotowanie informacji analitycznych o zjawiskach i procesach gospodarczych w relatywnie krótkich odcinkach czasu 4 L. Jej podstawowym celem jest przeprowadzenie badań strukturalnych i przyczynowych w odniesieniu do minionych zadań gospodarczych w przyjętym przedziale czasu (kwartał. jakie zaszły w przedsiębiorstwie jako całości. Bednarski. rok). Ministerstwo Finansów. R.

Szczególną uwagę zwraca się w niej na stan konkurencji. zewnętrzną. Analiza ex ante. zdolność produkcyjna. struktura kosztów). Analiza taktyczna jest tym rodzajem analizy ex ante. gospodarczych Pozwala we ustalać wyniki przewidywanych działalności procesów oraz w wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwie jako całości. dekada. cash flow. zasobów technicznych (nowoczesność wyposażenia. zajmującą się słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich (kwalifikacje. dzień. jakość kierowania). które działały wcześniej. potencjał badawczy). a przede wszystkim planowania. płynność. Dzięki relatywnie krótkiemu horyzontowi czasowemu wyróżnia się dużą szczegółowością i wysokim prawdopodobieństwem uzyskanych wyników badawczych. stan gospodarki jako całości.– zmiana. zajmującą szansami przedsiębiorstwa w otoczeniu. Analiza strategiczna odnosi się do okresów dłuższych niż jeden rok i z tego powodu ma nieco odmienny zakres tematyczny oraz mniejszy stopień szczegółowości i dokładności aniżeli analiza taktyczna. Najistotniejszą cechą analizy operatywnej jest niemal bezpośrednie wykorzystywanie jej warunków do regulacji zaistniałych odchyleń od założonych parametrów i do likwidacji występujących zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych i produkcyjnych. zadłużenie. zwana także antycypacyjną.analizę konkurencyjność wyrobów) się i zasobów i finansowych zagrożeniami (płynność. . stan prawnopolityczny państwa. 9 . Analizę ex ante wykorzystuje się we wszystkich procesach decyzyjnych. które mogą się pojawić w przyszłości. podobnie jak analiza ex post może być przeprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie. jak i te.analizę wewnętrzną. który obejmuje okresy nie dłuższe niż jeden rok. zasobów handlowych (sieć dystrybucji. Wyróżnia się w niej: . Uwzględnia ona zarówno czynniki te. zasoby surowcowo – materiałowe itp.

zakłady).. ma na celu ustalenie przyczyn różnic między np. że cechy charakterystyczne rozpatrywanego zjawiska wynikają nie tylko z cech jego elementów. Analiza przestrzenna. zwana również międzyzakładową.analizę decyzyjną. że w badaniach analitycznych należy uwzględniać warunki. 10 . Analiza systemowa charakteryzuje się ujmowaniem badanych obiektów jako części składowych określonej całości. a nie jako elementów niezależnych.analizę funkcjonalną. . Oprócz wymienionych rodzajów analizy wyróżnia się jeszcze: .analizę synergii przedsiębiorstwa z otoczeniem. Analizą decyzyjną nazywa się taki zespół działań analitycznych. którego celem jest przygotowanie wszystkich informacji analitycznych potrzebnych do podjęcia oraz realizacji danej decyzji.analizę przestrzenną (międzyzakładową). Obiektem analizy funkcjonalnej są te zjawiska ekonomiczne. W celu zapewnienia wynikom analizy ekonomicznej wysokiej wartości i dużej użyteczności należy przestrzegać pewnej kolejności badań analitycznych. które znajdują się w obszarze odpowiedzialności danego stanowiska pracy. lecz również ze struktury sprzężeń między nimi. . w jakich badany obiekt działa i w ramach których istnieje. jednostkowymi kosztami własnymi porównywalnych wyrobów wytwarzanych przez przestrzenne wyodrębnione ogniwa organizacyjne (wydziały. Przyjmuje się w niej tezę.analizę systemową. Ponadto w analizie systemowej przyjmuje się założenie. .

Źródło: opracowanie własne. Podział analiz ekonomicznych według wybranych kryteriów. • analizę finansową. Ćwiąkała-Małys. • analizę otoczenia (konkurencji). Wrocław 1997. Wydawnictwo UW. 6 A. s. Maksimowicz: Wybrane zagadnienia analizy ekonomicznej w podmiocie gospodarczym.Kolejność ta podyktowana względami natury metodycznej. Kryterium przedmiotowe dzieli również analizę ekonomiczną na:6 • analizę techniczno-ekonomiczną. przesądza o wnikliwości i poprawności merytorycznej rezultatów badań i ich wartości aplikacyjnej. Rodzaj analiz Analiza makroekonomiczna Analiza mikroekonomiczna Analiza dziedzinowa Analiza problemowa Kryterium Kryterium przedmiotowe Kryterium horyzontu czasowego Analiza ex post Analiza operatywna Analiza ex ante Analiza taktyczna Analiza strategiczna Analiza wewnętrzna Analiza zewnętrzna Analiza synergii Rys 2.19 11 . Z.

Równie ważne są informacje dotyczące reakcji konkurenta na wprowadzenie nowego wyrobu na rynek. Wyjaśnienie odchyleń wskaźników finansowych stwarza konieczność wzajemnego powiązania analizy finansowej z analizą techniczną. gdy plany odbiegają znacząco od rzeczywistości. Posiadając te wszystkie dane firma dokonująca analizy może wypracować strategiczną 12 . aby nie utracić miejsca na rynku i móc prowadzić politykę ekspansji. Do analizy finansowej zaliczamy: wstępną i rozwiniętą analizę bilansu. wskaźniki wzrostu. wyposażenia w środki finansowe. ponieważ na takich danych można oprzeć politykę cenową i działanie marketingowe. W analizie konkurencji ważne jest ustalenie. rozmiar ich sprzedaży. wydajności. płac. ustalenie i ocenę przepływów pieniężnych. Przeprowadzamy ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa. w jakich grupach klientów konkurent ma lepsze.Analiza techniczno-ekonomiczna opiera się na: analizie produkcji (ilość asortyment). a także do interwencji w przypadku. rachunku strat i zysków. stopień integracji. analizie zatrudnienia. Poprzez analizę konkurencji poznajemy naszych głównych rywali. zmiany ceny lub reklamy. Musimy znać swoich głównych konkurentów. analizie gospodarki materiałowej i postępu technicznego. gorsze lub takie samo powodzenie i dlaczego. Przyczyny kształtowania się wyniku finansowego na określonym poziomie tkwią w stopniu wykorzystania poszczególnych czynników produkcji i otoczeniu przedsiębiorstwa. analizę kondycji finansowej oraz czynnikową ocenę wyniku finansowego. Ich słabe i mocne strony porównujemy z naszymi i wyciągamy odpowiednie wnioski. Analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podstawy do wyboru najlepszych alternatyw przy podejmowaniu decyzji.

Duraj. Do podstawowych etapów metodycznych badań analitycznych należy zaliczyć 1. E. dokładne zdefiniowanie obiektu badań. B. Borowiecki. Bednarski. Waśniewski. wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu. J. 4. określenie odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych. sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej. 6. ustalenie jednostki odniesienia (bazy). Wykorzystanie wyników tych badań do usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. T. postawienie diagnozy ekonomicznej. R. 3. postawienie wstępnej hipotezy.ofensywę wobec konkurencji. Materiały źródłowe służące do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Niezbędna do tego jest analiza. Przewagę na rynku charakteryzującym się nadmiernymi zdolnościami produkcyjnymi można uzyskać tylko dzięki szybkiemu reagowaniu na zakłócenia. przeprowadzanie badań przyczynowo – skutkowych. Wersty. Kurtys. 3. Zalicza się do nich: gromadzenie danych źródłowych.7 Przestrzeganie w badaniach analitycznych wyżej wymienionych etapów metodycznych jest ważne przede wszystkim dla poprawności merytorycznej uzyskiwanych wyników. ustalenie działań racjonalizujących przedmiot badań. Równie ważne znaczenie dla procesu analizy ekonomicznej ma organizacja badań analitycznych. 7 L.16 13 . wybór adekwatnej miary. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. w której wyodrębnia się kilka etapów. 5. 7. 2.

statystyki ekonomicznej oraz rachunkowości. Wśród materiałów ewidencyjnych. taśmy magnetyczne. tworzone w ramach prowadzonych w przedsiębiorstwie urządzeń ewidencji operatywnej techniczno – ekonomicznej.ewidencyjne. W ramach materiałów źródłowych ewidencyjnych można wyodrębnić: brakuje kartki nr 17. bez względu na ich rodzaj. co z kolei uniemożliwi wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznych działań. - pozaewidencyjne. wyodrębnić można:8 8 L. rejestry. w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych (konta. s. Wydawnictwo PWE. Etap ten decyduje w dużej mierze o jakości przeprowadzonej analizy. Podstawowe znaczenie mają materiały ewidencyjne.33 14 . zmierzających do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jednym z ważniejszych etapów jest przygotowanie materiałów źródłowych.W ramach prac analitycznych. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane mogą stać się przyczyną dalszych błędnych ustaleń. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. komputerowe ujęcie danych) oraz na podstawie sprecyzowanych zasad (w tym terminów) – może zapewnić uzyskiwanie danych liczbowych wszechstronnie ilustrujących przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Ewidencja gospodarcza właściwie zbudowana i prowadzona systematycznie. Warszawa 2000. Materiały źródłowe wykorzystywane na potrzeby analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na: . Podstawowym celem prac przygotowawczych analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych.

• zapisy dokonane w analitycznych i syntetycznych urządzeniach ewidencyjnych (konta. Weryfikacja sprawozdawczości przedsiębiorstwa w systemie gospodarki rynkowej należy do tych prac specjalistów rachunkowości i finansów. którymi są w Polsce biegli rewidenci. Właściwy dobór tych materiałów (a w tym głównie sprawozdawczości finansowej). Materiały niestarannie przygotowane. Podstawowe znaczenie ma jej podział na sprawozdawczość rzeczową i finansową. Jakość przeprowadzonej analizy. • sprawozdawczość opartą na tych zapisach. Źródła i metody badań w analizie ekonomicznej. 15 .• dokumentację pierwotną lub wtórną. 4. a także ich weryfikacja. Podstawą podejmowania analizy ekonomicznej powinny być odpowiednie materiały źródłowe o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. zależy w dużej mierze od charakteru i rodzaju wykorzystywanych informacji źródłowych. niekompletne. to podstawowe czynniki określające jakość analizy. niewłaściwie zweryfikowane. będącą uogólnieniem ich treści. a zatem i jej użyteczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. mogą prowadzić do podjęcia błędnych decyzji i tym samym uniemożliwić skuteczne działanie. Typowym materiałem źródłowym. tabulogramy). wykorzystywanym w ramach analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość finansowa. taśmy perforowane lub magnetyczne. stanowiącą podstawę zapisów w urządzeniach ewidencyjnych. Dobór i weryfikacja podstaw źródłowych analizy wpływa w istotnym stopniu na rzetelność i obiektywność dokonanych ocen. rejestry.

informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa. Materiały źródłowe wykorzystywane zarówno na potrzeby analizy finansowej. T.32 10 11 M. Materiały ewidencyjne mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji.11 Zasadnicze znaczenie mają materiały ewidencyjne. J. R. E.10 Decyduje to w dużej mierze o jakości prowadzonej analizy. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r. obok właściwej analizy porównawczej i przyczynowej. na wyróżnienie zasługuje:9 1) zebranie i weryfikacja materiałów źródłowych. sprawozdawczość finansowa i rzeczowa. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa 2000. Sierpińska T. Podstawowym zadaniem prac przygotowawczych do analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych. 16 . Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane stać się mogą przyczyną błędnych ustaleń i stąd uniemożliwiać wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznego działania. Dane o przedsiębiorstwie mogą mieć charakter ewidencyjny i poza ewidencyjny.21 11 L. Źródłem informacji liczbowych są: księgowość. jak i całej analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na dwie grupy: 1) materiały wewnętrzne. Duraj.W ramach prac analitycznych związanych z oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Kurtys. Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE Warszawa 1994r. Wydawnictwo PWE. Borowiecki. 12 L. Waśniewski. wchodzące w zakres ewidencji gospodarczej – statystyki ekonomicznej i rachunkowej. Składają się na nie:12 9 L. plany. Wersty. dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz inna dokumentacja obrazująca działalność przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s. Bednarski. kalkulacja ewidencyjna. s. poprzednie analizy ekonomiczne. zawierające dane o przedsiębiorstwie 2) materiały zewnętrzne. 2) opracowanie i prezentacja wyników przeprowadzonej analizy. B.

protokoły z przeprowadzonych kontroli i rewizji zewnętrznych i wewnętrznych oraz wnioski pokontrolne.informacje uzyskane od kompetentnych pracowników. • wyniki poprzednio przeprowadzonych analiz.zapisy w urządzeniach ewidencyjnych. jak dane ewidencyjne.sprawozdawczość Materiały ewidencyjne wykorzystywane dla potrzeb analizy obejmują przede wszystkim: . kosztorysy. takie jak kalkulacje wstępne.sprawozdania z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. . .. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. stanowią dla analizy równie cenne źródło informacji.wyniki przeprowadzonych analiz. Biznes plan i inne plany gospodarcze.dokumentacja pierwotna i wtórna .inne dane postulowane. .33 17 . w tym szczególnie analizy roku ubiegłego. Dane poza ewidencyjne pomimo uzupełniającego charakteru. . zwłaszcza analiz roku ubiegłego. Do materiałów źródłowych pozaewidencyjnych wykorzystywanych wszystkim:13 • opracowane dane postulowane. s. 13 w analizie ekonomicznej zaliczyć można przede L. Warszawa 2000. Wydawnictwo PWE. Materiały źródłowe pozaewidencyjne mają charakter uzupełniający. a ich brak lub niekompletność może utrudnić prowadzenie analizy w wybranym zakresie. pomocniczy. a zwłaszcza plan finansowy tzw. analitycznych i syntetycznych . . Ich brak może utrudnić lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie właściwego badania.plany gospodarcze zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe a w tym szczególności biznes plan.

wykorzystywana jest przede wszystkim jako podstawa źródłowa analizy finansowej. Należy jednak zaznaczyć. Sprawozdawczość finansowa uwzględniająca dane liczbowe wyrażone w jednostkach pieniężnych. którą z uwagi na treść danych można podzielić na sprawozdawczość rzeczową i finansową. dotyczące 14 Praca zbiorowa pod redakcją L.14 Podstawowym źródłem informacji wykorzystywanych w analizach ekonomicznych są: bilanse. Na ich podstawie sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych. przepływów środków pieniężnych przedsiębiorstwie oraz orientację o kierunkach ich zagospodarowania. rachunki wyników i rachunki przepływów pieniężnych. że często dla dokonania wszechstronnej oceny jakiegoś zagadnienia niezbędne jest wykorzystanie z danych zarówno sprawozdawczości finansowej jak i rzeczowej. Sprawozdawczość rzeczowa natomiast służy potrzebom analizy techniczno – ekonomicznej. • uzyskiwane materiały i informacje dotyczące przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Podstawowym materiałem źródłowym analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa. uregulowanej przepisami prawnymi. 18 . Te dwa sprawozdania są zbliżone do siebie w treści i dlatego często sporządza się tylko jedno z nich.• materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji. Te najważniejsze sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa sporządzone są w formie standardowej. zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Duże znaczenie informacyjne mają noty uzupełniające. Bednarskiego T. sporządzana w oparciu o ewidencję księgową. Jedynie rachunek przepływów pieniężnych nie ma ujednoliconej postaci (poza jego formą publikacyjną). Bilans i rachunek wyników stanowią podstawę do statycznej i Daje dynamicznej on obraz oceny stanu i wyników finansowych w przedsiębiorstwa. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r.

wielkości należności przeterminowanych . likwidacji w okresie sprawozdawczym.kosztach w układzie rodzajowym . wobec dostawców. zwłaszcza ich struktury w układzie czasowym i rzeczowym. . struktury czasowej zobowiązań średniej wielkości oprocentowania .zobowiązań krótkoterminowych wobec instytucji kredytowych. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r 19 . .zysku i jego strukturze dodatkowym źródłem informacji wykorzystywanych w analizach są raporty audytorów. w podziale na rynki geograficzne oraz główne rodzaje produktów. struktury zadłużenia ze względu na rodzaje źródeł zasileń zewnętrznych. Noty uzupełniające do bilansu mogą dotyczyć :15 . wartości księgowej itp.należności u ważniejszych dłużników. stopnia umorzenia.zobowiązań długoterminowych. czyli orzeczenia dyplomowanych biegłych księgowych.zapasów. wobec instytucji ubezpieczeniowych itp.środków trwałych. W notach uzupełniających do rachunku wyników zawarte są informacje o : . .kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rachunków wyników. ich struktury.kosztach osobowych . przyrostu. Wyjaśniają one bliżej treść bilansu i rachunku wyników zarówno za pomocą liczb jak i opisowo. Sierpińska T. Ich zakres jest zróżnicowany w zależności od działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz potrzeb informacyjnych kierownictwa i udziałowców (akcjonariuszy).sprzedaży. 15 M.

analizy i interpretacji danych empirystycznych. służące do uzyskiwania maksymalnie lub optymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania. S. matematyki) i odpowiednio adoptowane do wymagań występujących przy analizie zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. jaką jest analiza finansowa”. W obecnej praktyce stosuje się w analizie finansowej dwa rodzaje metod: metody specyficzne dla tej dyscypliny. równie ważne są informacje uzyskane od partnerów w biznesie. banku kredytującego ją. Przez metodę należy rozumieć „sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk – ogół reguł stosowanych przy badaniu rzeczywistości. wypracowane w miarę rozwoju analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz metody przyjęte z innych dyscyplin naukowych (np. a w tym także dyscyplina naukowa. opinie banków o sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa czy dane uzyskane bezpośrednio w firmie. wywiązywania się z płynności oraz zdolności kredytowej. jak i ilościowe. Oprócz rejestrów handlowych.: statystyki. opracowania. Są to zarówno metody jakościowe. W naukach empirystycznych. do których należy również ekonomia.zawierające informację o podstawach formalno – prawnych w zakresie dokumentów objętych weryfikacją oraz podstawowych ustaleniach.16 Ocena działalności gospodarczej stanowiąca przedmiot analizy finansowej jest bardzo trudna i złożona. Nowak „Metodologia badań Społecznych” PWN Warszawa 1985r. metody badawcze to przede wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbierania. danych statystycznych. list bankrutów. Informacje o firmach zbierane są z wszelkich możliwych źródeł. o której prowadzi się wywiad. Dlatego też skuteczna ocena zjawisk gospodarczych zwłaszcza przyczynowa analiza finansowa wnętrza przedsiębiorstwa i jego otoczenie wymaga różnorodnych metod badania. 16 Por. Informacje te dotyczą stanu ekonomiczno – finansowego firmy. 20 . bilansów.

co szczególnie ma miejsce w ma miejsce gospodarce rynkowej. Więckowski „Analiza ekonomiczna” PWE Warszawa 1969r. .ocenę poprawności i praktycznej przydatności deterministycznych metod analizy finansowej. . . Przy omawianiu pracochłonności. obejmujący: . zalet i wad oraz możliwości i celowości wykorzystania poszczególnych metod stosowanych obecnie w analizie finansowej przyjęto układ zagadnień. nazywaną również metodą scalania i metodę dedukcyjną określoną mianem metody rozdrabniania. rozbudowie i doskonaleniu.17 Przyjmując za podstawę podziału odpowiednie kryteria.obejmujące różne metody deterministyczne oraz metody stocholastyczne. .konieczność stosowania analizy wpływu inflacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa w najbardziej ogólnym ujęciu metoda to sposób badania przedmiotu.18 17 18 L.możliwości równoległego stosowania innych. 21 . Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE Warszawa 1997r. a więc w tym przypadku – sposób badania stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa. metod w przyczynowej analizie finansowej. W miarę wzrastania wymogów stawianych przed analizą finansową przy zarządzaniu przedsiębiorstwem. metody te polegają na stałej istoty. J. Z uwagi na stosowaną kolejność oceny zjawisk szczegółowych i ogólnych można wyodrębnić metodę indukcyjną.podstawowe zagadnienia metod analizy finansowej. można przeprowadzić systematykę metod badania wykorzystywanych w analizie ekonomiczno – finansowej.charakterystykę ogólnych metod i kierunków porównań stosowanych w analizie finansowej.

że w badaniach analitycznych przechodzi się od zjawisk szczegółowych do ogólnych. ma jednak ujemne skutki. bowiem. gdyż w czasie prowadzenia badań analitycznych nie zna się ostatecznych rezultatów pracy przedsiębiorstwa. Zakłada się. od wyników do czynników. Jak łatwo można zauważyć metoda ta jest odwrotnością metody indukcyjnej. Zaleta tej metody jest dość duża obiektywność wyników. Metoda dedukcyjna polega na przyjęciu odwrotnego kierunku badań. w których przechodzi się od zjawisk ogólnych do zjawisk szczegółowych. aczkolwiek zapewnia dokładność badań. na których poziom miały wpływ oceniane czynniki i od przyczyn do skutków. od czynników do wyników.Metoda indukcyjna polega na tym. Już na samym wstępie badań analityk wyrabia pogląd dotyczący ostatecznych wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.: od analizy rentowności. co przeciwdziała tendencyjnemu ustosunkowaniu się do ocenianych zjawisk gospodarczych. wyrażające się w dużej pracochłonności tej metody. od skutków do przyczyn. 22 . Obejmowanie badaniami wszystkich czynników i wieloetapowość oceny. Metoda ta jest bardzo użyteczna w praktyce. ponieważ pozwala się skoncentrować tylko na czynnikach. które wpłynęły na uzyskanie tych wyników. Następnie wytycza się kierunki i czynniki wchodzące w zakres dalszej oceny. że przedmiotem oceny są w zasadzie wszystkie czynniki bez względu na stopień ich oddziaływania na ostateczne wyniki działalności. ponieważ rozpoczyna on analizę od oceny syntetycznych wskaźników charakteryzujących całokształt jego działalności. np. które w sposób decydujący wpłynęły na ostateczny wynik pracy przedsiębiorstwa. Metoda ta pozwala na uzyskanie dokładnej i pełnej informacji analitycznej o działalności przedsiębiorstw.

na ostateczny wynik pracy przedsiębiorstwa. a druga stanowi podstawę porównań. gdy współzależności mają charakter związku funkcyjnego 19 M. ale również badań o charakterze przyczynowym. ujemnie lub dodatnio. można w zależności od potrzeb – skoncentrować badania tylko na tych czynnikach. metoda reszty. Sierpińska T. umożliwiającą przeprowadzenie nie tylko ocen ogólnych.in. W rezultacie otrzymuje się różnice dodatnie lub ujemne – zachodzące pomiędzy porównywanymi wielkościami. metoda wskaźnikowa itp. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1997r. metoda podstawień krzyżowych. (rys. Metoda porównań określana też mianem metody odchyleń. Jedna wyraża stan faktyczny. co jest przyczyną odchyleń badanego zjawiska od przyjętego wzorca. metoda różnic cząstkowych. które w sposób decydujący wpłynęły. s. polega na porównaniu badanych zjawisk z innymi wielkościami oraz ustaleniu różnic między cechami porównywanych zjawisk. Do metod rachunkowych należą: metoda podstawień łańcuchowych. metodę porównań. Specyfika poszczególnych procesów gospodarczych wymaga zastosowania metod szczegółowych. Metody te mają określoną wartość poznawczą i stanowią techniczny sposób rozliczania wpływu kilku czynników na pewną wielkość.3). do których zalicza się m. metoda funkcyjna. W analizie finansowej stosuje się różne metody szczegółowe.19 Stosowane w analizie ekonomicznej metody rachunkowe pozwalają odpowiedzieć na pytanie. Metoda indukcyjna i dedukcyjna mają charakter metod ogólnych.27 23 .Stosując metodę dedukcyjną. Metoda kolejnych podstawień (łańcuchowa) służy do liczbowego określania wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska tylko wtedy. W metodzie tej ocenia się zawsze przynajmniej dwie kategorie liczb. oraz jaki jest kierunek i siła oddziaływania poszczególnych czynników na to zjawisko. w warunkach zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między nimi.

Borowiecki. Bednarski. E. Waśniewski.31 23 M. Wydawnictwo PWE. ilorazu lub sumy danych czynników. PWE Warszawa 1998 s. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Walczak: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. czyli różnicą między odchyleniem globalnym a sumą wpływu innych przyjętych do badań czynników. ocenę rozmiarów i tempa zmian wskaźników ekonomicznych badanego okresu w porównaniu z okresami ubiegłymi lub okresem przyszłym24. porównania międzyzakładowe i porównania oparte na wzorcowych układach nierówności. Metoda reszty zalecana jest do badania wpływu dwóch czynników na badane zjawisko. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r.80 24 L. stanowiących przedmiot badań.21 Najczęściej wykorzystuje się ją do rozliczania wpływu zmian wielkości zatrudnienia i wydajności pracy na przyrost produkcji.22 Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej wykorzystywane również są metody analizy wstępnej.42 21 M. oprócz odchyleń cząstkowych wyrażających wpływ pojedynczych czynników i traktowaniu ich jako oddzielne elementy przyczynowe. Kurtys. R. oraz określeniu odpowiedniego łańcucha przyczyn. Warszawa 2000. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1993 s.23 Metoda porównania w czasie pozwala na ocenę dynamiki zjawisk gospodarczych. s. T.wyrażonego w formie iloczynu. Metoda reszty pozwala na obliczenie wpływu poszczególnych czynników na zmiany badanego zjawiska. Sierpińska T. Do tradycyjnych metod analizy należą: porównania w czasie i porównania wskaźników wykonania. Metoda różnic cząstkowych polega na ustalaniu. Wersty. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r. B. J.20 Metoda ta polega na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych. Sierpińska T. s. s 21 25 L. Duraj.30 22 M. Przy porównaniach w czasie wyróżnić można25: • porównanie w czasie zwykłe • porównanie w czasie łańcuchowe 20 L. Wydawnictwo PWE. przy czym wpływ ostatniego czynnika jest „resztą”. s 21 24 . Warszawa 2000.

Metody analizy Metody analizy wstępnej Metody analizy przyczynowej Porównania w czasie Porównania międzyzakład owego Porównania z planem Porównania oparte na wzorcowych układach nierówności Metoda postawień łańcuchowyc h Metoda reszty Metoda różnic Rysunek 3. PWN Warszawa 1998r. 112 25 . Porównanie łańcuchowe polega na odniesieniu wskaźników okresu objętych badaniem do wskaźników okresu poprzedzającego. Najmniej rozpowszechnioną metodą analizy jest forma porównań międzyzakładowych. Porównanie takie stosowane przy badaniu w ciągu kilku okresów pozwala w szczególności na określenie tempa ich wzrostu lub zmniejszenia. Oprócz porównań z planem mogą wystąpić porównania danych rzeczywistych z danymi kalkulacji wstępnej kosztorysów lub norm. W obrębie kalkulacji z planem wyróżnić można porównania z planem pierwotnym i porównania z planem skorygowanym. s. Walczak. Tradycyjne metody analizy ekonomicznej. Źródło: M. Pozwala to na ustalenie stopnia wzrostu lub zmniejszenia wskaźników ekonomicznych objętych badaniem w stosunku do okresu podstawowego. wybranego okresu nazywanego podstawowym. Prospektywna analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie.Porównanie zwykle polega na odniesieniu wskaźników z różnych okresów do wskaźnika z jednego. Za pomocą porównań międzyzakładowych można przedstawić działalność przedsiębiorstwa na tle działalności innych podmiotów gospodarczych bądź na tle branży. o wielkości produkcji i sprzedaży. Przedmiotem analizy międzyzakładowej mogą być też wskaźniki bardzo szczegółowe informujące np. Porównanie ze wskaźnikami postulowanymi polega na odniesieniu osiągniętych wskaźników do danych planu.

……………… brak str 31 26 ……… 26 . 5. Wyniki analizy ekonomicznej mogą być przedstawione w formie26: • liczbowej • graficznej • opisowej Podstawowe znaczenie ma forma liczbowa. Sposoby prezentacji wyników analizy ekonomicznej Przeprowadzona przy zastosowaniu odpowiednich metod analiza ekonomiczna wymaga w końcowym etapie prac dokonania syntezy całokształtu ustaleń i prezentacji wyników. Forma liczbowa znajduje zastosowanie w odniesieniu do zjawisk w pełni mierzalnych. polegająca na przedstawieniu wyników za pomocą szeregów lub tablic statystycznych. pozwalających na przeprowadzenie ich charakterystyki oraz określenie wzajemnych związków i oddziaływań za pomocą liczb.Poziom przydatności wyżej wymienionych metod analizy jest zróżnicowany a ich prawidłowość i dokładność są przedmiotem stałych badań. wyrażający się w pewnym doskonaleniu funkcjonowania poszczególnych metod. względnych. W ostatnich latach osiągnięto w tej dziedzinie znaczny postęp. w których dane wyrażane są w wielkościach absolutnych. Jej wykorzystanie do celów prezentacji wyników analizy wymaga porównywalności badanych zjawisk gospodarczych oraz pełnej charakterystyki. średnich lub współczynnikach.

……………tabelka ???? Określanie czynników. opartego na obserwacji faktycznego przebiegu procesów gospodarczych.określenie czynników oddziałujących na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny. Chodzi tu. Wykształca się w ten sposób jakby hierarchiczna struktura powiązań przyczynowo – skutkowych tych czynników. bądź także pochodne. sumy lub różnicy. Zależy to od ich treści ekonomicznej oraz możliwości prezentacji matematycznej. zatem w szczególności o: . W miarę pogłębiania oceny wybranych wskaźników wyróżnić można oddziałujące na nie jedynie czynniki podstawowe. .Z tych tez względów ocena wielkości. które oddziałują na kształtowanie się wskaźników ekonomicznych.obliczenie wielkości wpływu poszczególnych czynników na odchylenie wynikające z poprzednich porównań. Obliczanie wpływu poszczególnych czynników na badanie odchylenia wskaźników ekonomicznych prowadzi do przekształcenia odchylenia ogólnego 27 . Zachodzi zatem konieczność przeprowadzania analizy w zależności (analizy przyczynowej). następuje w drodze rozumowania logicznego. Wymierne zależności czynników oddziałujących na wskaźniki ekonomiczne mogą przyjmować postać iloczynu. ilorazu. w którym dąży się do ustalania wpływu określonych czynników na powstanie odchyleń ujawnionych w toku analizy porównawczej. będących funkcją różnych czynników nie może być sprowadzona do prostego ich porównania. Analiza przyczynowa jest pogłębionym etapem badania wskaźników. będące rozwinięciem czynników podstawowych. w której zakłada się szczegółowe i wymierne określenie wpływu poszczególnych czynników na powstałe odchylenia.

Cechuje je różnica pracochłonności. gdy obliczone na podstawie planowanych. Metody analizy jakościowej. zwane również metodami opisowymi. udziałowców lub potencjalnych interesantów. wielkości są porównywane ze wskaźnikami dotychczasowymi. ujmują badane związki ich zależności w formie opisowej. Są to metody jakościowe i ilościowe – determistyczne. stochastyczne oraz różne kombinacje wymienionych metod. Wykazują one wtedy postęp i zamierzone osiągnięcia lub pogorszenie sytuacji. co jest istotnym punktem w planowaniu jego dalszej działalności. Na ich podstawie wnioskuje się o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi konkurentami. że nie można mówić o wyższości jednych metod nad innymi. Na podstawie tych wskaźników widoczna jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Zależnie od sposobu obliczania wpływu tych czynników na odchylenie ogólne wyróżnić można szereg szczegółowych metod (technik) analizy przyczynowej. Wszystkie wskaźniki oblicza się w końcowej części opracowania finansowego. Przedstawiona charakterystyka metod wykazała. Wskaźniki mają wartość wtedy. poprawność matematyczna i przydatność praktyczna. Suma tych odchyleń cząstkowych powinna tworzyć odchylenie ogólne. które są dobierane zależnie od rodzaju badanych zjawisk i postawionych w analizie celów. Wyeksponowane wady i zalety poszczególnych metod wykazują. Mogą być wykorzystywane nie tylko do wewnętrznej oceny.w kilka odchyleń cząstkowych. werbalnej bez prób nadania 28 . Do syntetycznej analizy przedsiębiorstwa można stosować zestaw syntetycznych wskaźników. Charakteryzują one osiągnięcia finansowe firmy. że w analizie finansowej dysponuje się wieloma różnymi metodami. ale również przez banki.

6. co w wielu przypadkach może być ważne. Jeżeli prace analityczne wykonuje więcej osób (zespołowo). wówczas należy dokonać podziału podmiotowego czynności. Najlepszym rozwiązaniem jest. czynności i osoby. Trzeba przy tym zwrócić uwagę. z terminami wykonania. Całość prac analitycznych można podzielić na etapy.czasowym. Ułatwi ati znakomicie dotrzymanie terminu przekazania analizy do ośrodka zarządzania. wykonawcze i prace końcowe. więc równoległe stosowanie wszystkich metod i ich dobieranie stosownie do specyfiki badanych zjawisk i właściwości poszczególnych metod. Każdy z tych etapów wymaga profesjonalnej organizacji.im ilościowego mierzonego wyrazu. Nie należy bowiem stosować metod złożonych jeśli zbliżone wyniki są osiągalne przy zastosowaniu metod prostych. Bednarskiego T. W etapie przygotowawczym można przewidzieć następujące czynności: 27 Praca zbiorowa pod redakcją L. a więc mało pracochłonnych27. aby efekt finalny: analiza ekonomiczna – mógł być we właściwym terminie osiągnięty. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. 29 . na schemacie lub wykazie. Organizacja prac analitycznych polega na rozplanowaniu i podzieleniu czynności w układzie przedmiotowo . Etapy i fazy analizy ekonomicznej. Szczegółowy podział czynności jest niezbędny przy opracowaniu rocznej analizy ekonomicznej i analizach wieloletnich. Prace związane z analizą ekonomiczną można podzielić na trzy etapy: prace przygotowawcze. że przy wyborze metod w znacznej mierze decyduje ich pracochłonność i wartość uzyskiwanych wyników (dokładność). ale tylko na etapie analizy wstępnej.

Wybór metody ogólnej i metod szczegółowych analizy. cash flow. oceny. na pięć lat). 11. 6. 13. Wstępna analiza ogólnych wyników gospodarczych (operacyjnych). 10. 2. 7. 14. 3. Scharakteryzowanie warunków działania firmy (wewnętrznych i Sformowanie wniosków analitycznych. 5. 12. Określenie prognozy na przyszłość (np. Uzgodnienie z szefem firmy ogólnego zarysu i koncepcji analizy. problemów i pytań wymagających odpowiedzi. inwestycyjnych i finansowych. w tym: rodzaju i formy opracowania. 4. tezy. Przygotowanie wzorów tabel i wykresów. 30 . Opracowanie tablic syntetycznych. gospodarki kasowej). celów. zakresu przedmiotowego i czasowego założeń i kryteriów. miar i mierników. kwestie). Gromadzenia materiału podstawowego i pomocniczego do analizy (tj. kalkulacyjnych. na rok. zewnętrznych). przeprowadzona według określonych zasad i metod oraz technik. danych źródłowych i przetworzonych). Opracowanie tabel i wykresów analitycznych oraz zestawień pomocniczych i rachunków (np. na trzy lata. spisu treści opracowania) Rozpisanie koncepcji szczegółowej analizy (zagadnienia. Wybór narzędzi analitycznych. W etapie wykonawczym można wyróżnić następujące czynności: 8. diagnozy i wniosków poanalitycznych (prodecyzyjnych). 9. Ustalenie ostatecznego zakresu tematycznego analizy (tj.1. Analiza właściwa.

w czytelnym rękopisie. Przestudiowanie bardzo uważnie całej analizy przez analityka lub zespół analityków. zarządowi. dyrektorowi itd. w wydruku komputerowym). Edycja całego opracowania analizy (np. Skorygowanie zauważonych błędów logicznych. a więc przydatność decyzyjna.) lub również innym osobom w danej firmie. prognozy i wniosków poanalitycznych. 31 . 16. którzy tę analizę opracowywali. prezesowi. Podpisanie analizy i przekazanie jej do ośrodka zarządzania (właścicielowi firmy. że dobra organizacja prac analitycznych w powiązaniu z techniką komputerową może coraz bardziej skracać termin wykonania analizy rocznej. Przyspieszy to w znacznym stopniu wykonanie całości prac przewidzianych w planie i skróci czas (termin) przekazania analizy ekonomicznej decydentom firmy. 19. Rozpatrzenie analizy przez organ stanowiący lub/i zarządzający oraz podjęcia wiążących decyzji. wtedy taki plan powinien być pomocny w organizacyjnym przebiegu prac analitycznych.W etapie końcowym przewiduje się najczęściej takie czynności jak: 15. 18. diagnozy. Uważam. 20. Ostateczne sformułowanie ocen. 17. Przy opracowaniu analizy ekonomicznej rocznej niektóre czynności mogą być wykonane przed zakończeniem roku bilansowego lub krótko po jego zakończeniu. Zyska na tym aktualność analizy. stylistycznych i rachunkowych oraz uzupełnienie analizy o nowe zagadnienia. maszynopisie. Jeśli przy każdej czynności będą określone konkretne osoby i terminy wykonania.

emisji obligacji oraz odpływu środków w postaci spłat kredytów. Sprawozdanie te. koszcie kapitału oraz informacji o pewnych wielkościach makroekonomicznych jak: poziom inflacji. szybkość obiegu pieniądza. dotacji. Sprawozdania przedstawiające przepływy strumieni finansowych oraz zasoby to sprawozdanie z przychodów i kosztów. jaki kredyty i na jaki okres. o wielkości kosztów i poziomie przychodów. mimo że nie mają formalnego charakteru muszą jednak spełniać reguły kalkulacji wyniku finansowego. w którym będą określone środki przeznaczone na sfinansowanie 32 . – jaki będzie udział własny.Pierwszym etapem analizy ekonomicznej jest zebranie odpowiednich informacji o niezbędnych nakładach inwestycyjnych i ich rozłożeniu w czasie. przychody ze sprzedaży części majątku. czyli w środkach trwałych. kursy walutowe. oraz finansowych skupiających się na pozyskiwaniu środków w postaci kredytów. zestawienia z przepływu środków pieniężnych oraz bilans. podwyższenia kapitału zakładowego. Sprawozdania finansowe przedstawiają najbardziej prawdo podobne kształtowanie się przepływów pieniężnych stanów zasobów kolejnych latach. przede wszystkim dotyczące struktury i warunków finansowania przedsięwzięcia. wykupu obligacji i wypłat dywidend. opodatkowania itp. jak i inwestycyjnych. Z kolei przepływy pieniężne określają zmiany w stanach zasobów. majątku obrotowym zobowiązaniach o kapitale. przyrost zapasów. Do wykonania analizy jak już powiedziano niezbędny jest plan nakładów inwestycyjnych zawierający strukturę rzeczową i harmonogram nakładów inwestycyjnych a także plan finansowy. naliczania amortyzacji. do których zaliczyć można wydatki inwestycyjne. Dotyczy to zarówno strumieni operacyjnych takich jak: przychody i koszty działalności. Na tym etapie trzeba poczynić pewne wstępne założenia. Etapem drugim jest sporządzenie sprawozdań finansowych pro forma na podstawie zebranych informacji i założeń. Informacje te zbierane są na podstawie założeń techniczno – ekonomicznych oraz analizy marketingowej i opinii ekspertów.

którą przeprowadza się na podstawie badania bilansu w przekroju poziomym i pionowym. przeprowadza się ponad to tzw. że w przypadku prognozowania istnieje duża niepewność do rzeczywistego kształtowania się przyszłych przychodów i wydatków. należności. Etapem trzecim jest ocena danego przedsięwzięcia na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych oraz wyliczonych wskaźników finansowych będących miernikami płynności finansowej. Konieczne jest również przedstawienie sposobu uruchomienie i spłaty kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięcia. która powinna pokryć wszystkie koszty przy zerowym zysku. że najistotniejsza jest wstępna ocena majątku i kapitału firmy. Niezbędne jest również określenie. wzrost kosztów.przedsięwzięcia. efektywności i zyskowności przedsięwzięcia. Mając na uwadze wcześniejsze rozważania na temat etapów analizy ekonomicznej można stwierdzić. wydłużenie fazy realizacji przedsięwzięcia. Niezbędne jest także zestawienie dotyczące zapotrzebowania na środki pieniężne związane z finansowaniem kapitału obrotowego. Gdzie pożądane jest dokonywanie porównań wieloletnich obejmujących dane 3 – 5 lat a nie tylko ograniczenie się do 33 . Oprócz badania wskaźników finansowych. Etapem ostatnim jest przeprowadzenie analizy uwzględniającej wpływ ewentualnych negatywnych wydarzeń w strumieniach przychodów i kosztów na płynność i zyskowność danego projektu inwestycyjnego. sprzedaży. Taka analiza pozwala określić margines bezpieczeństwa danej inwestycji zwłaszcza. zapasów wyrobów gotowych. czyli zapasów surowców i materiałów. zmiana kursu walutowego. w jakiej części wydatki związane z kapitałem obrotowym mogą być finansowane zobowiązaniami. szczególnie wobec dostawców. produkcji w toku. analizę progu rentowności. Analiza ta polega na przeprowadzaniu wszelki testów wrażliwości. czyli określenie wpływu takich wydarzeń jak: spadek cen. przez która to wyznacza się minimalną wielkość produkcji.

porównań z rokiem ubiegłym. 34 . Celem pogłębienia tego badania przeprowadza się dalsze szczegółowe analizy. płacach. zatrudnieniu. wyrażone zarówno w kwotach absolutnych jak i w postaci wskaźników dynamiki. zaopatrzeniu materiałowym i stopniu wykorzystania materiałów. Zestawienie takie ujmuje elementy obliczeniowe i składowe wyniku finansowego oraz jego zmiany. która obejmuje obliczenie wskaźników finansowych w oparciu o dane i porównywanie ich wielkości w czasie. ekonomiczna metodach jej koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: ilości i wykorzystania. Poprzez ocenę wyniku finansowego firmy można uzyskać posługując się zestawieniem analitycznym struktury i dynamiki rachunku zysków i strat. Dostarczają informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa w dłuższym okresie oraz umożliwiają bardziej realistyczne określenie jego przyszłych trendów rozwojowych. ?????????????????????????????????????? Analiza asortymencie techniczno produkcji. dostarcza ogólnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na czynniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa. Porównania wieloletnie charakteryzują się większą użytecznością analityczną. Jedną z form badania bilansu oraz rachunku wyników jest analiza wskaźnikowa. wydajności pracy itp. wyposażeniu technicznym. Ocena zaprezentowana na podstawie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych – bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Zadaniem analizy ekonomicznej jest ocena finansowej strony działalności nie tylko do założeń planowanych. Rola i znaczenia analizy ekonomicznej. również w stosunku do okresów ubiegłych i wielkości osiągniętych przez inne firmy oraz na dokładnym wytyczeniu kierunków dalszych badań dotyczących czynników kształtujących wyniki finansowe. praktyce wielu firm. pochodzących z analizy działalności 35 . Uzyskanie tych wyników wymaga przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej. Przedmiot analizy ekonomicznej jest tak ustawiony. których przezwyciężenie wymaga szybkich i rzetelnych informacji. za wystarczające przyjmuje się ocenę wyniku finansowego i czynników go kształtujących. Wraz z przejściem do gospodarki rynkowej. Dlatego tez analiza ekonomiczna. Tym czasem wyniki finansowe stanowią jedynie odzwierciedlenie rezultatów osiągniętych na poszczególnych odcinkach działalności. Pomniejsz się tym samym rolę analizy techniczno – ekonomicznej na rzecz analizy finansowej. że obejmuje on ocenę stale doskonalonych informacji.7. nabrała przy gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia jako czynnik dostarczający informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Wartość praktyczna analizy zależy. W warunkach dużej zmienności szeroko pojętego otoczenia oraz dynamicznego rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem natrafia obecnie na znaczne trudności. Przyczynowo – skutkowe wyjaśnienie odchyleń wskaźników powiązania analizy finansowej z analizą techniczno – ekonomiczna. Natomiast przyczyny kształtowania się tych wyników na określonym poziomie tkwią w stopniu wykorzystania poszczególnych produkcji i otoczeniu przedsiębiorstwa. Jej szczegółowość zależy od praktycznych potrzeb analizy finansowej. bowiem w znacznym stopniu od właściwego ustalenia czynników wpływających na kondycję finansową oraz dokładnego określenia kierunków ich oddziaływania.

wzrost wartości kapitału w granicach normalnej stopy procentowej lokaty). S. S. własnych (dywidendy. .gospodarczej przedsiębiorstwa. że łączy ono zarówno elementy wiedzy jak i sztuki z zakresu zarządzania pieniędzmi. 45 30 Praca zbiorowa pod redakcją L. W zakończeniu rozważań nad różnymi aspektami omawianej tu problematyki nie można nie przytoczyć pewnej. Davies „Sztuka zarządzania finasami” PWN Warszawa 1993 s. Oznacza to.3 36 . że mimo stosowania analogicznych metod i narzędzi analizy finansowej. że rośnie ono wraz ze wzrostem skali tego działania i stopnia zaangażowania kapitałów w przedsiębiorstwie. Bednarskiego T. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. 24 29 D. przedsiębiorstwa osiągają różne rezultaty.22 31 Przedsiębiorstwa i gospodarka rynkowa. jego stanu ekonomicznego i zmiennych warunków gospodarowania28. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. 28 Praca zbiorowa pod redakcją L.Paryż 1991 s. z której ono musi31 : . a nie nauką ścisłą”29. Ryzyko to można oszacować tylko w przybliżeniu i jest rzeczą oczywistą. Bednarskiego T. Jest rzeczą znamienną. Wynika to między innymi z różnic w ocenie rzeczywistego ryzyka podejmowania określonych działań.zapłacić oprocentowanie kapitałów: pożyczonych (koszty finansowe). W zbiorze: Materiały Seminarium Polsko – Francuskie „Rachunkowość przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej” Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa . że zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest „rodzajem sztuki. Jednocześnie jednak wzrost jest warunkiem osiągnięcia coraz większych dochodów w przyszłości30. interesującej opinii stwierdzającej.zapewnić godziwe wynagrodzenie za pracę (płaca + świadczenie). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest uzależnione od wygospodarowania odpowiedniej wielkości środów „wargtości dodanej”.

jak i metod oraz procedur jasnych.utrzymać aktualny potencjał majątku trwałego (odpisy amortyzacyjne). w której się ono uplasowało. Jog C. 32 regionalnym. a zwłaszcza analiza finansowa nabrała szczególnego znaczenia jako czynnik informacji i podstawy do podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji. Suszyński „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” Centrum Informacji Menadżera Warszawa 1993r 37 . zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej nie może mieć charakteru intuicyjnego.poszukać możliwości zbytu – wystarczająco duże aby móc być konkurencyjnym.posiadać skuteczną organizację w dziedzinie struktur wewnętrznych (mocnych i kierowanych przez kompetentnych ludzi). Jeżeli wartość dodana jest większa od czterech wymienionych obciążeń przedsiębiorstwo jest rentowne i osiąga zysk. Jak z tego wynika. lecz zaspokajających potrzeby wszystkich dziedzin zarządzania32. gdy wartość dodana jest mniejsza od czterech wymienionych obciążeń. Z tych względów. . .uczestniczyć w zaspokajaniu potrzeb zbiorowości (podatki pobierane przez państwo). Ponieważ przedsiębiorstwo jest ograniczone na rynku przez konkurencję.wykorzystać potencjał materialny przy najlepszych warunkach wydajnościowych.. krajowym i międzynarodowym). . muszą: . jego zarządcy Por. Aczkolwiek wprowadzone już w gospodarce polskiej zmiany systemowe można uznać za zdecydowane odejście od systemu nakazowo – rozdzielczego. V. analiza ekonomiczna. przedsiębiorstwa jest deficytowe i nie ma podstaw ekonomicznych do utrzymania się na rynku (lokalnym. W przypadku. .zapewnić produkcję lub usługi wysokiej jakości w stosunku do popytu istniejącego w tej części rynku.

tzn. oraz konkurencyjnej struktury wytwórców. przestrzegały racjonalności rozumianej w kategoriach techniczno – gospodarczych oraz mikroekonomicznych. którzy ponosząc indywidualne ryzyko majątkowe będą zainteresowani osiąganiem określonej wielkości zysku. Podmioty gospodarcze działające w warunkach gospodarki rynkowej mogą utrzymać się na rynku tylko wówczas. odpowiedniej liczby właścicieli kapitału. bowiem na zasadniczy wzrost znaczenia analizy finansowej stanowiącej niezbędny element zarządzania przedsiębiorstwem. stanowi w gospodarce polskiej niezbędny warunek opanowania przez przedsiębiorstwa umiejętności przystosowania się do założonych i 38 . że podobnie jak w państwach Europy Zachodniej – analiza ekonomiczna wysunęła się stopniowo na czołowe miejsca w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Realizacja zadań przewidzianych w reformie gospodarczej wpływa. Gospodarka rynkowa może. gdy zaistnieje konkurencja nie tylko między poszczególnymi sektorami. Racjonalności mikroekonomiczna jest przede wszystkim racjonalnością przedsiębiorcy. tj. Taki kierunek zmiany w podejściu do analizy finansowej. bowiem funkcjonować sprawnie tylko w przypadku. Realizacja polskiej reformy gospodarczej spowodowała. a osiąganie zwiększonych zysków będzie możliwe tylko przez innowacje produktowe i technologiczne.to jednak one jeszcze nie wystarczające w stosunku do zasad postępowania typowych dla gospodarki rynkowej gospodarki konkurencyjnej. Dopiero realizacja wymienionych elementów może doprowadzić do dalszego wzrostu efektywności kierowania firmami przez ich właścicieli oraz do stworzenia warunków. w których konkurujące firmy będą sobie wzajemnie blokowały nieefektywne działania. ale również przedsiębiorstwami o różnych formach organizacyjnych i własnościowych. gdy będą w pełni stosowały zasadę racjonalnego gospodarowania. Obecnie brakuje dwóch elementów.

B. Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego jest wytwarzanie i sprzedaż wyrobów przemysłowych jak również świadczenie usług przemysłowych. półwyroby i części wyrobów gotowych oraz produkcję w toku34. Kurtys.193 39 . Rozdział II. R. Produkcja jest odzwierciedleniem wyników pracy przedsiębiorstwa. wielkość i struktura produkcji. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1998 s. Duraj. Dynamika. T.zmiennych warunków gospodarowania (konieczności wyboru najkorzystniejszych rozwiązań)33. Bednarskiego T. E. Waśniewskiego „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Warszawa 1996r. 34 L. W zależności od stopnia wykończenia rozróżnia się wyroby gotowe. Przesądza także o efektywności gospodarowania poszczególnymi czynnikami wytwórczymi. Wersty. co korzystnie oddziałuje na koszty 33 Praca zbiorowa pod redakcją L. 1. Borowiecki. Waśniewski. Szybsze tempo wzrasta produkcji niż czynników wytwórczych świadczy o lepszym ich wykorzystaniu. Bednarski. J.

Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S. kg). Dokonanie wyboru tych mierników zależy od celu pomiaru i jest niezwykle ważne w ocenie działalności przedsiębiorstwa. są to zazwyczaj ceny rzeczywiście obowiązujące w okresie sprawozdawczym. jaką jest pieniądz. mierniki wartościowe i mierniki pracochłonności. Do wyrażenia produkcji w ujęciu wartościowym przyjmuje się odpowiednie ceny. kilometry oraz sztuki. Przyjmując sposób agregacji efektów pracy jako podstawę podziału. a tym samym na wyniki finansowe i efektywność gospodarowania całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych czynników wytwórczych. m. m3) albo są po prostu wyrażone w sztukach. masy (np. t. m2). Takie właśnie ceny zostały przyjęte do analizy wartości i potencjału produkcji w ZPB „Frotex" S. objętości (np. Potencjał produkcyjny oraz dynamika produkcji jest badana z wyszczególnieniem na wydziały produkcyjne. Produkcję przedsiębiorstwa przemysłowego można przedstawić w różnych miernikach. może niejednakowo scharakteryzować wyniki jego pracy. a punktem odniesienia jest okres poprzedni w stosunku do badanego. Naturalne mierniki opierają się na fizycznych jednostkach miary długości (np. które pozwalają wyrazić produkcję różnych asortymentów. w Prudniku posiadają 40 . tony. odmian i gatunków w najbardziej ogólnej jednostce miary. ponieważ taka sama wielkość produkcji wyrażana w różnych miernikach. Do analizy potencjału produkcyjnego przyjęto naturalne mierniki tj. mierniki umowne. w okresie od 1995 do 2000 roku. powierzchni (np. Podstawowym i najprostszym sposobem mierzenia wielkości produkcji za pomocą mierników naturalnych jest wyrażenie rzeczowe efektów pracy przedsiębiorstwa przemysłowego. lecz także wielkość usług przemysłowych i produkcji w toku.A.własne. można wyróżnić mierniki naturalne.).A. Zastosowanie mierników wartościowych pozwala sumować nie tylko liczbę wytworzonych wyrobów gotowych i półwyrobów. Do najczęściej stosowanych mierników produkcji należą mierniki wartościowe.

6 102. • tkalni. • konfekcji (szwalnia i hafciarnia). a tym samym dalszym wzrostem wykorzystania parku maszynowego.3 108. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 125 2 631 7 459 2 685 104.0 101.9 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1995 2 348 72 185 10 835 9 656 28 972 1996 2 526 76 763 11 768 10 535 29 509 Dynamika w % 107.5 103. Przyrost produkcji na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w okresie 1995 – 1996. wzrostem wydajności pracy oraz unowocześnieniem produkcji. Poniesione w tym czasie nakłady inwestycyjne w niewielkim stopniu przyczyniły się do odnowienia parku maszynowego. Rok 1996 w stosunku do roku 1995 charakteryzował się wzrostem produkcji.kompletny ciąg technologiczny od produkcji przędzy do konfekcjonowania wyrobów.0 „ „ Km 4 949 24 023 9 756 5 368 24 141 10 144 108. jednak miały wpływ na osiągnięcie przyrostu produkcji. • wykończalni.8 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1996r.6 106. Tabela 1. Przyrost produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1996 – 97.0 100. Tabela 2. Produkcja zlokalizowana jest w 4 wydziałach produkcyjnych: • przędzalni.6 109.6 41 . Wyszczególnienie Przędzalnia Jednostka miary Tona 1996 2 526 1997 2 793 Dynamika w % 110. Co przedstawione jest w poniższej tabeli (1).

Pozostałe wydziały produkcyjne zadań nie wykonały. brak możliwości dojazdu do pracy pracowników oraz brak możliwości dojazdu usługobiorców.2 128. Mimo tych niesprzyjających okoliczności w 1997 roku nastąpił dalszy wzrost produkcji na wszystkich wydziałach produkcyjnych.6 98.8 103. 42 . W roku 1997 nastąpiły straty w produkcji. Wpływ na niewykonanie zadań miały także zmiany asortymentowe oraz postój wywołany powodzią. a także problemami zaopatrzeniowymi. W rezultacie powodzi zastój zanotowały: • Wydział Tkalni w ilości 5 dni • Wydział Przędzalni w Podlesiu w ilości 6 dni • Oddział Szwalni 1 dzień • Oddział Hafciarni 2 dni Bezpośrednimi przyczynami postoju było wtargnięcie wody na niektóre hale Wydziału Tkalni. zniszczenie drogi dojazdowej do Wydziału Przędzalni w Podlesiu. które się z tym wiązały. które spowodowane były postojami z powodu powodzi.Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia T/Nm Km Mln wątków Km „ „ Km „ „ 76 763 11 768 10 535 29 509 5 368 24 141 10 144 7 459 2 685 84 397 11 840 10 327 31 329 6 887 24 442 10 835 7 727 3 108 109.2 106.0 106.6 115. co wiązało się głównie ze zmniejszeniem planowanego eksportu.9 100. Ilościowy plan produkcji na rok 1997 wykonany został jedynie przez Wydział Wykończalni.3 101.7 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1997r.

7 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1997 2 793 84 397 11 840 10 327 31 329 1998 2 816 85 866 11 179 10 190 27 517 Dynamika w % 100. Brak realizacji założeń ujętych w planie produkcji na 1998 rok w zakresie tkanin frotowych spowodowany był: • koniecznością modernizacji krosien NP.8 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1998r..7 87.4 98.0 „ „ Km 6 887 24 442 10 835 7 575 19 942 10 262 110.0 99. natomiast w zakresie usług odnotowano spadek produkcji.8 101.6 94. W roku 1998 nastąpił spadek produkcji w porównaniu do roku 1997 na trzech wydziałach. szczególnie w ramach tkanin frotowych.. Tkalni. • zmianami asortymentowymi dla potrzeb produkcji eksportowej co wiązało się z koniecznością dostosowania krosien. Spadek produkcji na Wydziale Konfekcji był konsekwencją zmniejszonej produkcji Wydz. Jej wzrost zgodny z założeniami ujętymi w planie odnotowano jedynie na Wydziale Przędzalni.Tabela 3. Wydział Wykończalni w porównaniu z rokiem 1997 zwiększył produkcję w zakresie wykańczania tkanin własnych.0 85.7 94. Wielkość produkcji na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w okresie 1997 – 98. 43 . Wydział Tkalni nie wykonał zadań produkcyjnych w zakresie tkanin gładkich oraz frotowych. Zmniejszenie produkcji tkanin gładkich wiązało się z koniecznością ograniczenia ich produkcji z powodu spadku zainteresowania odbiorców krajowych i zagranicznych tkaninami obrusowymi i ścierkowymi. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 727 3 108 7 184 3 078 93.

Tabela 4.7 97.7 %. Zmniejszenie produkcji w wątkach w porównaniu do okresu minionego oraz niewykonanie planu w tych jednostkach wiązało się ze zmianami asortymentowymi w trakcie roku oraz koniecznością zatrzymywania krosien z uwagi na brak zamówień. Wielkość produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1998 – 99.6 74.0 108.0 102. W stosunku do roku poprzedniego na Wydziale Przędzalni nastąpił przyrost produkcji w mierniku ilościowym o 1%. Wydział Tkalni zanotował przyrost produkcji w stosunku do roku 1998 oraz wykonał zadania planowe. W przypadku Oddziału Nafciarni wiązało się to dodatkowo ze spadkiem popytu na wyroby pościelowe.9 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 1999r. 80%.0 105.5 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1998 2 816 85 866 11 179 10 190 27 517 1999 2 852 86 683 11 812 9 947 20 616 Dynamika w % 101.6 64. Praca na wydziale odbywała się w systemie cztero-brygadowym. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 184 3 078 7 182 3 332 100. co pozwoliło na wykorzystanie mocy produkcyjnych w 100%. Roczny plan produkcji wydział wykonał w 102.Dotyczyło to szczególnie Oddziału Szwalni.3 „ „ Km 7 575 19 942 10 262 7 844 12 772 10 514 103. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wydziału było zróżnicowane w różnych okresach roku. 44 .3 101. natomiast w III kwartale wskutek zmniejszenia się potrzeb rynku w granicach 90% i w IV kwartale wskutek ograniczenia zamówień eksportowych ok. Najwyższe w granicach 100% w okresie I i II kwartału.

Mimo spadku ilościowego świadczonych usług ich wartość była wyższa od wykonania w roku 1998 i założonej w planie na rok 1999. Wielkość produkcji na wydziałach produkcyjnych w okresie 1999-2000. Wartość usług wykończalniczych w 1999 roku w stosunku do planu Wyszczególnienie .2 84.5 75. Tabela 5.0 94. W zakresie produktów przedsiębiorstwa przyjmuje się ich podział na następujące grupy asortymentowe: • • • • tkaniny ręczniki frotte konfekcję stołową i pościelową usługi wykańczalnicze 45 .Na Wydziale Wykończalni w porównaniu do 1998 roku w jednostkach fizycznych nastąpił spadek produkcji ogółem.5 Jednostka miary Tona T/Nm Km Mln wątków Km 1999 2 852 86 683 11 812 9 947 20 616 2000 2 710 82 292 11 149 9 670 17 469 Dynamika w % 95.9 94. zł 7.451.4 „ „ Km 7 844 12 772 10 514 7 885 9 584 10 357 100.6 (ceny ewidencyjne) Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji analitycznej ZPB"Frotex" za 1999 r.8 8.74 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego ZPB"Frotex" za 2000r.9 7.0 95.4 97. Jednostka miary Wykonanie 1998 1999 Plan Wykonanie Tabela 6. Wyszczególnienie Przędzalnia Tkalnia Wykończalnia W tym: Tkaniny własne Usługi Konfekcja W tym: Szwalnia Hafciarnia „ „ 7 182 3 332 7 178 3 179 100.0 98. Ograniczona zastała ilość usług w zakresie gazy i pieluch na rzecz bardziej pracochłonnych tkanin drelichowych.250.wartość usług wykończalniczych Tys.834. Zmniejszenie produkcji wiązało się ze zmianami asortymentowymi.

4 9 166.9 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych ZPB"Frotex" 46 .0 7 727.9 8 451.7 1 217.2000 (w tys.8 9 368.8 50 429.) Tkaniny Ręczniki frotte Konfekcja stołowa i pościelowa Usługi 8 908.) (w cenach ew.6 10 839. Grupy asortymentowe 1995 8 770.9 944. zł. Wielkość produkcji według asortymentu za okres 1995 .9 9 415.0 83 534.7 7 348.) (w cenach ew.2 3 108.0 OGÓŁEM 78 030.• pozostałe usługi Kształtowanie się wielkości produkcji wg struktury asortymentowej w latach 1995-2000 przedstawiają poniższe tabele: Tabela 7.2000 (w km) Grupy asortymentowe 1995 1 139.8 53 463.8 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych ZPB"Frotex" Tabela 8.8 80 140.7 884.3 8 462.) (w cenach ew.3 1 295.1 9 532.0 7 458.3 50 725.0 24 141.6 8 613.0 7 183.0 9 583.5 85 282.5 wykończalnicze Pozostałe usługi OGÓŁEM 34 918.2 7 125.7 10 588. w cenach ewidencyjnych).5 9 535.1 7 177.7 36 494.5 3 077.6 wykończalnicze Pozostałe usługi 1 302.1 10 977.) (w cenach ew.2 35 442.) (w cenach ew.0 Tkaniny Ręczniki frotte Konfekcja stołowa i pościelowa Usługi 24 023.4 7 834.0 2 361.7 82 403. Wielkość produkcji według asortymentu za okres 1995 .4 24 442.1 Wielkość produkcji w poszczególnych okresach (w km) 1996 1997 1998 1999 2000 (w cenach ew.4 9 984.9 55 402.1 55 528.9 3 331.9 54 544.2 19 942.9 84 699.1 12 770.0 9 370.0 Wielkość produkcji w poszczególnych okresach (w km) 1996 1997 1998 1999 2000 1 157.7 927.2 2 074.4 3 179.6 8 936.3 24 378.5 10 921.5 20 824.7 2 685.7 31 498.

Na wielkość produkcji w poszczególnych okresach zasadniczy wpływ miała zmiana asortymentu produkcji. Coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców cieszy się konfekcja stołowa i pościelowa co znajduje wyraz we wzrastającej produkcji tegoż asortymentu. Począwszy od 1995 roku produkcja konfekcji stołowej i pościelowej ciągle wzrasta, zarówno w wielkościach naturalnych jak i w wartości. Podobna sytuacja dotyczy ręczników frotte, których udział w produkcji jest największy. W tej podstawowej grupie asortymentowej kontynuowana jest strategia wdrażania do produkcji i na rynek wyrobów o najwyższych parametrach estetycznych, wzorniczych i jakościowych. Od 1998 roku nastąpił znaczny ilościowy spadek produkcji w grupie usługi wykańczalnicze. Ograniczona została ilość usług w zakresie wykańczania gazy i pieluch na rzecz bardziej pracochłonnych tkanin drelichowych. Mimo ilościowego spadku usług ich wartość rośnie. Ogólnie wartość produkcji w latach 1995-1997 wykazywała tendencję zwyżkową w bieżących cenach ewidencyjnych. W roku 1998 nastąpił spadek produkcji głównie z powodu zmian asortymentowych oraz zwiększonych remontów parku maszynowego. Kolejne lata charakteryzują się nieznacznymi wahaniami w wielkości produkcji ze spadkiem w roku 2000 w stosunku do 1999 roku.

2. Podstawowe czynniki produkcji.

Przedsiębiorstwo w trakcie swojej działalności wykorzystuje różnorodne zasoby. Do podstawowych a zarazem najważniejszych z nich można zaliczyć: 1. zasoby ludzkie zwane inaczej zasobami siły roboczej, 2. zaopatrzenie materiałowo-surowcowe, 3. zaplecze techniczne występujące w postaci środków trwałych, 4. postęp techniczny i techniczno - produktowy.

47

3. Wielkość i struktura zatrudnienia.

Zasoby czynnika ludzkiego występujące w przedsiębiorstwie określa się mianem zatrudnienia lub załogą przedsiębiorstwa35. Zatrudnienie to określona liczba czynnika ludzkiego wykonująca za odpowiednim wynagrodzeniem pracę, w wyniku której uzyskuje się dobra lub usługi zaspokajające potrzeby rynku36. W przedsiębiorstwie można odróżnić zatrudnienie nominalne i zatrudnienie realne (rzeczywiste). Dla ustalenia stanu rzeczywistego zatrudnienia, do stanu nominalnego (liczba zatrudnionych osób bez względu na czas ich pracy) dodaje się liczbę osób jaka wynika z dodatkowego zaangażowania pracowników własnych lub spoza przedsiębiorstwa. Zatrudnienie ujmuje się w przedsiębiorstwie według stanu ewidencyjnego na koniec badanego okresu i według stanu przeciętnego w badanym okresie. Stan ewidencyjny zatrudnienia jest to liczba pracowników znajdujących się w ewidencji osobowej przedsiębiorstwa w ostatnim dniu badanego okresu. Podstawą ujęcia do stanu ewidencyjnego jest zawarcie umowy o pracę. Jednym z podstawowych zadań polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie winno być dążenie do osiągnięcia liczbowego stanu załogi racjonalnego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa. Wiąże się to z jednej strony z optymalizacją wykorzystania czynnika ludzkiego dla dobra przedsiębiorstwa, z drugiej zaś z uwzględnieniem szeroko pojętych potrzeb pracowników i zharmonizowania ich z wymaganiami przedsiębiorstwa w ramach tzw. humanizacji pracy. Zakładowa polityka zatrudnienia powinna więc zmierzać do przystosowania warunków pracy do człowieka, człowieka do warunków, jak

35

L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Dunaj, E. Kumys, T. Wiśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s. 227 36 W. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSE, Warszawa 1999, s.95

48

również człowieka do człowieka tak, aby zapewnić pożądaną efektywność i jakość pracy37. Zakładowa polityka zatrudnienia powinna zmierzać do maksymalnej intensyfikacji działań na Wewnętrznym rynku pracy w przedsiębiorstwie tak, aby znajdować drogi do racjonalizacji zatrudnienia. Bardzo ważne przy tym jest, aby racjonalizacja zatrudnienia była prowadzona w sferze ekonomicznej i społecznej. Ekonomiczna racjonalność zatrudnienia wyraża się w wysokiej wydajności pracy zapewniającej odpowiedni poziom płac realnych i zysków przedsiębiorstwa38. Społeczna racjonalność zatrudnienia przejawia się w uwzględnieniu w procesie pracy elementów humanistycznych, psychospołecznych i socjalnych, tj. pozaekonomicznych potrzeb, dążeń i zainteresowań pracowników39. Załoga (zatrudnienie) przedsiębiorstwa może być sklasyfikowana według różnych kryteriów. Klasyfikacja taka oznacza podział pracowników przedsiębiorstwa według określonych kryteriów. Cel podziału zatrudnienia określany jest przez przyjęte kryterium, którym może być określona cecha, według której przeprowadza. się podział danej zbiorowości zatrudnienia. Powszechnie klasyfikuje się pracowników według następujących kryteriów:40 1. rodzaju działalności przedsiębiorstwa, 2. charakteru czynności wykonywanych przez pracowników,
3.

poziomu kwalifikacji i zawodowych,

4. poziomu wykształcenia, 5. stażu pracy zawodowej, 6. płci, 7. wieku.
37 38

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.133 J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.135 39 J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.134 40 W. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSE, Warszawa 1999, s.95

49

Do analizy zatrudnienia badanej firmy, Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.A. przyjęto kryterium klasyfikacji ze względu na płeć, wiek oraz poziom wykształcenia. Zatrudnienie ogółem na koniec okresu w przekroju grup pracowniczych według płci w latach 1995-2000 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9 Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" wg płci.

Lata

Mężczyźni

Kobiety

Zatrudnienie ogółem

Wskaźnik dynamiki 1995 = 100% Okres poprzedni = 100% 100,0 98,6 95,2 92,6 92,7 89,6

1995 729 932 1 661 100,0 1996 718 919 1 637 98,6 1997 646 912 1 558 93,8 1998 584 860 1 444 86,9 1999 575 764 1 339 80,6 2000 522 678 1200 72,2 Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań ZPB “Frotex” Z-01

Z powyższej tabeli wynika, że w okresie ostatnich kilku lat następuje systematyczny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie ZPB „Frotex" S.A. Proces ten jest konsekwencją racjonalizacji zatrudnienia, modernizacji poszczególnych wydziałów produkcyjnych oraz zmian organizacyjnych zachodzących w spółce. W latach 1997-1998 spadek zatrudnienia nastąpił w wyniku: • przekazania części pracowników do pracy w innych spółkach- dotyczyło to pracowników służb remontowych na Wydziałach Tkalni i Wykończalni oraz Straży Zakładowej i pralni, • modernizacji Wydziału Konfekcji oraz Oddziału Przygotowawczego na Wydziale Tkalni. Tendencja spadkowa zatrudnienia utrzymała się również w latach 1999-2000. Zmniejszenie stanu zatrudnienia w tymże okresie nastąpiło przede wszystkim w wyniku dokończenia modernizacji Oddziału Przygotowawczego Wydziału

50

A. Tabela 10.Tkalni oraz instalacji bardziej wydajnych maszyn szwalniczych w Wydziale Konfekcji. Strukturę wiekową pracowników zatrudnionych w ZPB „Frotex' S. Aktualnie ponad 56% załogi to pracownicy w wieku do 40 lat. Taka struktura wiekowa zatrudnienia zapewnia spółce stabilność zatrudnienia na najbliższe lata. w latach 1995-2000 przedstawia tabela oraz rysunek. Zmiany organizacyjne i związana z tym redukcja zatrudnienia w pozostałych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa to przyczyny dalszego spadku zatrudnienia w roku 2000. Wiek Do 30 lat 30 – 40 lat 40 – 50 lat Powyżej 50 lat Udział poszczególnych grup wiekowych do ogółu zatrudnionych 1995 21% 27% 43% 9% 1996 22% 29% 40% 9% 1997 26% 30% 37% 7% 1998 30% 27% 33% 10% 1999 26% 30% 37% 7% 2000 26% 30% 37% 7% Jak wynika z powyższej tabeli od kilku lat w spółce obserwuje się korzystne zmiany w strukturze wiekowej zatrudnienia. Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" w/w wieku pracowników. Realizowana w obszarze zatrudnienia polityka kadrowa zakłada zatrudnianie w miejsce pracowników odchodzących ludzi młodych i wykształconych. 51 .

50 lat powyżej 50 lat Struktura zatrudnienia pod względem wykształcenia w ZPB „Frotex" w latach 1995-2000 przedstawia się następująco: Tabela 11.40 lat 40 . Struktura zatrudnienia z uwzględnieniem poziomu wyksxtalcenia w latach 19952000r. struktura zatrudnienia w ZPB „Frotex” według wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 10 Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w zatrudnieniu ogółem w latach 1995. 52 . Wyszczególnienie Pracownicy ogółem: z tego z wykształceniem: .zasadniczym 46% 46% 46% 46% 47% 25% 47% 25% 21% 21% 21% 26% 24% 24% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 1995 100% 1996 100% Pracownicy ogółem 1997 100% 1998 100% 1999 100% 2000 100% 31% 30% 30% 24% .wyższym .Rysunek5.2000 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 do 30 lat 30 .średnim zawodowym i ogólnokształcącym . Struktura zatrudnienia w ZPB"Frotex" wg wykształcenia.podstawowym Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań ZPB „Frotex" Z-O1 Rynek 6.

W ocenie Zarządu udział pracowników z wykształceniem wyższym jest za niski mimo tendencji zwyżkowej. wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia. Aby obliczyć średni poziom wykształcenia pracowników ZPB „Frotex" S. wskaźnik średniego potencjału wykształcenia.1999 2000 25% 4% 24% 25% 4% 24% 47% 47% 1997 1998 30% 3% 21% 24% 4% 26% 46% 46% Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 11. 1. Aby obliczyć wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia pomnożono liczb pracowników poszczególnych poziomów wykształcenia na koniec badanego okresu przez liczbę lat nauki właściwą dla danego poziomu wykształcenia i dodano otrzymane iloczyny.A. Szczególnie duże zapotrzebowanie występuje na absolwentów takich kierunków Sak obróbka chemiczna i mechaniczna włókna . Dużą wagę przywiązuje się w spółce do podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych czego wyrazem jest szereg kursów oraz kierowanie pracowników na studia zaoczne i podyplomowe. Wskaźnik średniego potencjału wykształcenia obliczono dzieląc ogólny potencjał wykształcenia na koniec badanego okresu przez liczbę pracowników na koniec tego okresu. informatyka. 2. Wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia wyraża 53 . zastosowano dwa wskaźniki.

Należy również stwierdzić.1 93.0 100.3 10.3 89. zaś wskaźnik średniego potencjału wykształcenia przedstawia liczbę osobolat nauki szkolnej przypadającej na jednego pracownika. 17 273 17 026 16 701 15 596 14 369 12 876 10.8 103. przedstawia poniższa tabela.9 102.1 83. Do obliczenia wskaźnika ogólnego potencjału nauki przyjmuje się następujące mnożniki odpowiadające liczbie lat nauki w poszczególnych poziomach wykształcenia: 1) wykształcenie wyższe 17 2) wykształcenie średnie 12 3) wykształcenie zasadnicze 11 4) wykształcenie podstawowe 8 Wyniki ogólnego i średniego potencjału wykształcenia dla pracowników Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S.7 90. Tabela 12.0 98.7 10. gdyż wskaźnik średniego potencjału wykształcenia oraz jego dynamika od kilku lat pozostają na niezmienionym poziomie.8 54 .7 10.2000 (w latach nauki szkolnej przypadający na jedną osobę) Rok WSKAŹNIK OGÓLNEGO POTENCJAŁU Poziom WYKSZTAŁCENIA Wskaźnik potencjału 1995=100% Rok 100. gdyż osiąga poziom jedynie wykształcenia zasadniczego. Jej wyniki potwierdzają opinię zarządu o zbyt małym zatrudnieniu osób z wyższym wykształceniem.4 10.wielkość załogi w osobolatach nauki szkolnej.7 100.A.6 96.6 WSKAŹNIK ŚREDNIEGO POTENCJAŁU WYKSZTAŁCENIA Poziom Wskaźnik potencjału 1995=100% Rok poprzedni=100% 100.0 100.7 10. Wskaźnik ogólnego i wskaźnik średniego potencjału wykształcenia w latach 1995 . że wskaźnik średniego poziomu wykształcenia od roku 1997 jest dość niski (10.2 74.5 poprzedni=100% 98.8 103.8 103.7).9 103.6 98.9 100.0 100.2 92.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel nr 9 i nr 11.

należą: • • • • bawełna. Zaopatrzenie materiałowo-surowcowe. A. 169 42 W. Gospodarka materiałowa odgrywa bardzo ważną rolę w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Turkmenistanu i Kazachstanu. materiały. Istota gospodarki materiałowej polega przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnej dążności do minimalizacji zużycia i eliminacji wszelkich zakłóceń w przepływie materiałów i surowców we wszystkich fazach procesu produkcyjnego42. między innymi z Uzbekistanu. W tej działalności stara się utrzymać optymalny poziom zapasów. organizacyjnych. ewidencyjnych i analitycznych związanych z regulacją oraz sterowaniem strumieniami i zasobami w całym procesie wytwórczym określany jest mianem gospodarki materiałowej41. głównie ze Szwajcarii. a ich zużycie jest ciągle uzupełniane nowymi dostawami.4. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Zespól działań planistycznych. a poprzez to na kształtowanie się kosztów i osiągany zysk. części zamienne itp. ponieważ wpływa zarówno na ilość produkcji i jej jakość. s. Warszawa 1999. Każde przedsiębiorstwo w trakcie swojej działalności zużywa surowce. s. barwniki i chemikalia. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. a pochodzącym z krajów azjatyckich.46 55 . energię.A. Leszczyński. Bawełna jest surowcem importowanym przez przedsiębiorstwo. przędza. Difin. Do podstawowych surowców zużywanych w procesie produkcji w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex" S. tkanina surowa. Wydawnictwo WSE. Warszawa 2000. Bawełna służy do produkcji 41 Z. Wyd.

1 18 429. złotych.2 18 150. Jej wielkość kształtuje się na poziomie około 10% ogólnego zużycia przędzy w procesie produkcyjnym w ciągu roku.3 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych ZPB"Frotex" Przędza jako podstawowy materiał do produkcji jest produkowana przez spółkę we własnej przędzalni. ZPB „Frotex" posiada własną przędzalnię w Podlesiu.0 21 231. 56 . W skład kolejnej grupy surowców (chemikalia) wchodzą takie związki jak kwasy. która jest najbardziej zmodernizowanym wydziałem w spółce i należy do najnowocześniejszych w Polsce. głównie w Zawierciu i Lubaniu. z której następnie produkuje się wyroby finalne.przędzy.3 16 953. Wartość zużycia tej grupy surowców kształtuje się na poziomie około 8-9 mln. LATA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ZUŻYCIE W TONACH 2 547 2 752 3 095 3 092 3 161 2 982 ZUŻYCIE W TYSIĄCACH ZŁ. Najmniejszy udział w grupie materiałów do produkcji ma tkanina surowa. której roczne zużycie waha się w granicach od 400 do 500 tys. mydło w płynie oraz barwniki. ług sodowy.2000 r. woda utleniona.0 14 310. Zużycie bawełny w latach 1995 . złotych rocznie. Zużycie bawełny w procesie produkcji na przestrzeni lat 1995-2000 przedstawia poniższa tabela: Tabela13. Jedynie przędza o bardzo wysokich parametrach technologicznych jest zakupywana od innych producentów krajowych. 14 443.

Środki trwałe stanowią podstawowy składnik potencjału wytwórczego podmiotów gospodarujących i jako takie w zasadniczy sposób decydują o ich możliwościach produkcyjnych43. że jest on obarczony dużym ryzykiem. T. Gospodarowanie majątkiem trwałym. Jest mało elastyczny. Środki trwałe mają charakter środka substytucyjnego w stosunku do siły roboczej. ewidencją. Te cechy powodują. Wersty. likwidacją i odtworzeniem. Bednarski. Waśniewski. Są także nośnikiem postępu technicznego i unowocześniania organizacji produkcji. s.193 44 W. Kurtys. Rozwój majątku trwałego odbywa się w długim czasie na skutek długofalowych i strategicznych decyzji i wymaga zaangażowania dużych kwot pieniężnych. Warszawa 1999. Analiza ekonomiczna jest instrumentem wspomagającym proces decyzyjny w zakresie inwestycji w majątek trwały.82 57 . wykorzystaniem. Gospodarka środkami trwałymi obejmuje całość zagadnień techniczno organizacyjnych i ekonomicznych związanych z ich pozyskiwaniem. Gospodarowanie środkami trwałymi rozpoczyna 43 L. Dlatego też ich stan i rozwój oraz wartość techniczna i poziom wykorzystania są determinantami działalności każdego przedsiębiorstwa. E. Świetlik: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Uczestnicząc w wielu cyklach działalności stopniowo się zużywa i przenosi w ten sposób część swojej wartości na wytworzone dobra i usługi. pozwala ocenić jego produktywność w wymiarze długookresowym i operacyjnym. Duraj. Celem gospodarowania środkami trwałymi jest takie ich wykorzystanie aby przy najmniejszym ich zużyciu osiągnąć optymalny efekt nie tylko w postaci jakościowo dobrej produkcji ale także minimalnych kosztów44. Majątek trwały jest zaangażowany w przedsiębiorstwie przez okres dłuższy niż rok. Wydawnictwo WSE. J. B. gdyż nie można go na bieżąco dopasowywać do poziomu wykorzystywanych mocy produkcyjnych. R.5. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie WAE Wrocław 1998 s. Borowiecki.

wartości niemateńalne i prawne. Wszystkie środki trwałe charakteryzują się tym. Do tej grupy zaliczamy między innymi prawo wieczystego użytkowania gruntu. Warszawa 2000. która w tej grupie stanowi najważniejszy składnik. się nabyte przez przedsiębiorstwo prawa majątkowe. budynki i budowle.się od momentu podjęcia decyzji o ich zakupie lub wytworzeniu we własnym zakresie do momentu ich likwidacji. a w nim środki trwałe gdyż obok ludzi są podstawowym czynnikiem wytwórczym. które nadają się do gospodarczego wykorzystania. s. udziały i akcje. 112 58 . a wartość początkowa wynosi co najmniej 3500. Majątek trwały można różnie sklasyfikować w zależności od przyjętego kryteńum. W bilansie środki trwałe 45 Z. że ich okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. prawa autorskie. środki transportu. A. Każdy środek trwały spełnia w przedsiębiorstwie różne funkcje. Zalicza się także do niego należności długoterminowe. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. lokaty kapitałowe oraz udzielone pożyczki długoterminowe. Majątek rzeczowy jest podzielony na pięć grup (grunty własne. znaki towarowe. a część obsługuje procesy pomocnicze. Kryterium zastosowania dzieli go na majątek produkcyjny i finansowy zaś kryterium prawa własności na własny i obcy. finansowy majątek trwały. programy komputerowe a także wartość firmy. Leszczyński. Majątek trwały przedsiębiorstwa obejmuje trzy podstawowe grupy45: rzeczowy majątek trwały. urządzenia techniczne i maszyny. pozostałe środki trwałe) a podstawą ich podziału jest klasyfikacja rodzajowa. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza.OOzł. Część środków uczestniczy w podstawowej działalności i ma przeznaczenie produkcyjne lub usługowe. Wyd. Difin. Podstawowe znaczenie w strukturze majątku trwałego ma majątek rzeczowy. W skład finansowego majątku trwałego wchodzą: papiery wartościowe. Są również środki trwałe o charakterze nieprodukcyjnym.

0 10 312.1 27 214. pozostałe środki trwałe f.1 254.3 306.0 2 378. środki transportu e.9 11 752.1 26 849.5 0.8 63. Wielkość strukturę oraz dynamikę majątku trwałego przedsiębiorstwa „Frotex" przedstawiają poniższe tabele: Tabela 14.8 7 865. Majątek finansowy 1996 1997 1998 1999 20 840. Rzeczowy majątek trwały a.0 717.5 169.4 0.1 937.4 22 838. Wielkość majątku trwałego w przedsiębiorstwie ZPB „Frotex" w latach 1995-1999.0 9 983. inwestycje rozpoczęte g.9 42 557. zaliczki na poczet inwestycji 3.9 301.0 9 499.2 Tabela 15. Majątek trwały 1. Są to między innymi wskaźniki dynamiki i wskaźnik produktywności majątku trwałego. Struktura środków trwałych w ZPB „Froteg" w latach 1995-1999 59 .5 24.0 0.7 101.są ujmowane w kwocie netto.9 356.1 168. ZŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I.9 22 865.8 1.7 39 338.2 8.2 847.0 0. WIELKOŚĆ MAJĄTKU W TYS.5 129.9 0. Należności długoterminowe 4.0 332.8 0.5 0.0 75.0 10 146. Wartości niematerialne 2.9 788. grunty b.0 360.5 364.0 10 618.4 20 829.1 109.0 2.8 526.2 21 165.0 0. która jest różnicą między wartością początkową środka trwałego a jego dotychczasowym umorzeniem. Wskaźniki dynamiki pozwalają ocenić kierunek i tempo zmian w strukturze środków trwałych zaś wskaźnik produktywności określa efekty produkcyjne jakie można uzyskać z posiadanych zasobów środków trwałych w określonym czasie. urządzenia techniczne i maszyny d.5 1.0 10 926. budynki i budowle c.9 0.9 27 491.4 143.5 0.8 383.4 21 351.0 1.9 15 461.2 507.7 406. Podstawowym instrumentem analizy środków trwałych są wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące najogólniej efektywność gospodarowania tymi środkami.

0 0.2 3960.0 46.4 196.0 101. budynki i budowle c.4 0. Majątek finansowy 1996 1997 1998 1999 100.0 2.4 118. grunty b.0 38. Rzeczowy majątek trwały a.2 Tabela 16.0 25.0 100.9 0.5 1300.0 100.6 111.0 100.7 Źródło: wszystkie trzy tabele zostały opracowane na podstawie tabeli Nr 14 60 .0 92.7 290.4 98.5 78. środki transportu e.4 0.9 0.4 84. środki transportu e. urządzenia techniczne i maszyny d.8 4.3 0.0 204.0 0.0 47.0 0.6 159.6 0.6 0.4 57. zaliczki na poczet inwestycji 3. Majątek trwały 1.0 100.0 121.4 0.7 0.5 1.5 51.0 100.0 100.8 141.STRUKTURA MAJĄTKU WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I. budynki i budowle c.8 130.0 100.3 0.0 94.6 0.9 47.6 4.0 5.0 1.0 109.1 99. Dynamika majtku trwałego w ZPB „Frotex" w latach 1995-1999 DYNAMIKA MAJĄTKU 1995=100% WYSZCZEGÓLNIENIE 1995 I.5 1.9 0.0 0.5 206.7 188.5 128.0 52.0 0.4 0.3 149.1 57.4 0.1 0.2 0.0 102.0 109.8 69.0 0.0 1.5 109. Wartości niematerialne 2.5 99. Majątek finansowy 100. pozostałe środki trwałe f.0 100.5 0. zaliczki na poczet inwestycji 3.5 3. Wartości niematerialne 2.0 0.0 0.9 349.3 1. Rzeczowy majątek trwały a. inwestycje rozpoczęte g.9 1.0 100.0 0.6 4334.0 100.0 100.7 75.6 131. Należności długoterminowe 1996 1997 1998 1999 100.0 94.0 100.8 92. pozostałe środki trwałe f. Należności długoterminowe 4.4 0. Majątek trwały 1.6 0.0 0.1 2378.9 1.0 100.0 100.3 120.0 0.1 90. inwestycje rozpoczęte g.0 100.5 38.4 26694.6 1.8 1.7 1.0 23.2 44. urządzenia techniczne i maszyny d.2 4.9 297.9 6.2 0.5 0.5 37.4 42.3 0. grunty b.

że nie zmieniają się one w wymiarze ilościowym. gdyż w modernizacji upatruje parku maszynowego i postępie Od technologicznym firma swoją przewagę konkurencyjną. a ich wartość zmniejsza się na skutek corocznego umorzenia. 4. których udział jest coraz większy. zwiększania udziału pozostałych środków trwałych.świadczą o tym ponoszone 61 . 3. zmniejszania się dominującego w 1995 roku udziału budynków i budowli. Dominującym składnikiem majątku trwałego jest jego rzeczowy składnik. W strukturze rzeczowego majątku widoczna jest tendencja do: a. 2. którego udział systematycznie rośnie w czasie. Zwiększa się zaangażowanie przedsiębiorstwa w wartościach niematerialnych i prawnych. Majątek finansowy oraz należności długoterminowe nie stanowią istotnego składnika majątkowego. Jest to bardzo ważne dla spółki. Biorąc pod uwagę charakter działalności przedsiębiorstwa należy ocenić taki fakt za prawidłowy. Zauważyć można także bardzo korzystne zjawisko związane z rozwojem materialnej bazy przedsiębiorstwa . Jest to zjawisko bardzo pozytywne albowiem widoczne jest zmniejszanie się wartościowego wymiaru grupy budynków i budowli. nowoczesnej linii technologicznej zależy jakość produkowanych wyrobów.1. W badanym okresie nastąpił wzrost nominalnej wartości majątku. Oznacza to. b. Zwiększanie się wartości środków z grupy maszyny i urządzenia techniczne świadczy o realizowanym w przedsiębiorstwie postępie technicznym oraz o ciągłych procesach odnowy i modernizacji parku maszynowego. przy czym w większym stopniu zaobserwowano go w odniesieniu do rzeczowego majątku trwałego.

Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” PWN Warszawa 1998r. Inwestycje związane są z odtworzeniem i rozbudową maszyn. a efekty z jego zaangażowania są widoczne dopiero po pewnym czasie. s. Przedsięwzięcia rozwojowe mogą dotyczyć zarówno zmian wielkości produkcji. Jest to niewątpliwie tendencja pozytywna w rozwoju przedsiębiorstwa. środków transportu. obniżki kosztów. jak też powiązań z innymi firmami. Wśród nich można wyróżnić47: 1) inwestycje odtworzeniowe. 62 . Trafność tych decyzji decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Postęp techniczno-produktowy Jednym z podstawowych warunków ciągłej ekspansji przedsiębiorstwa jak również zapewnienia sobie pozycji na rynku jest umiejętność podejmowania optymalnych decyzji dotyczących rozwoju flamy i źródeł jego finansowania. Sierpińska T. 6.nakłady inwestycyjne. jej jakości i stli asortymentowej. Sierpińska T.. Wszystko to dokonuje się w przedsiębiorstwie poprzez realizację określonych przedsięwzięć rozwojowych. zmiany źródeł zaopatrzenia i kierunków zbytu.polegające na zastępowaniu zużytych lub przestarzałych urządzeń nowymi 46 M. lokowania nadwyżek kapitału poza firmą macierzystą czy też innych form działania46. a także wspólnych inwestycji.189 47 M. 189 – 190. Jachna „Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych” wydanie drugie PWN Warszawa 1998r. s. o jego udziale w rynku jak również o możliwości gromadzenia zysku. Istnieje szereg rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsięwzięcia te wymagają zgromadzenia odpowiedniego kapitału. urządzeń.

dotychczas nie znanych potrzeb 5) inwestycje strategiczne o charakterze defensywnym. tworzeniem funduszy służących finansowaniu badań naukowych. ofensywnym i defensywno . niektóre zaś służą dobremu wizerunkowi firmy. inwestycje związane z ochroną środowiska. wydatki związane z ochroną środowiska naturalnego. jak i poza nią.obejmujące m. edukacji itp. zróżnicowania kanałów dystrybucji. zarówno w czasie peacy. 4) inwestycje rozwojowe.obejmujące dwa rodzaje przedsięwzięć: a) mające na celu zwiększenie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego w znaczeniu wydajności parku maszynowego.2) inwestycje modernizacyjne. Nie wszystkie wyżej wymienione rodzaje inwestycji przynoszą przedsiębiorstwom bezpośrednie korzyści. Niektóre z nich są realizowane zgodnie z przepisami prawa np.nastawione głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów i przeprowadzane zazwyczaj łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi. lepiej zaspokajających istniejące potrzeby potencjalnych nabywców lub powodujących powstawanie nowych. 3) inwestycje innowacyjne. rozwoju sieci handlowej.ofensywnym.służące modyfikacji wytwarzanych dotychczas wyrobów.in. 6) inwestycje dotyczące ustroju społecznego. szeroko rozumianym mecenatem przedsiębiorstw w dziedzinie kultury. 7) inwestycje dotyczące interesu publicznego. Spośród wszystkich inwestycji 63 .służące zapewnieniu możliwie najlepszych warunków personelowi fumy. b) służące wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów.

w Prudniku. Wprowadzono do produkcji szereg nowych asortymentów między innymi tkanin obrusowych Ewita.wzrost udziału ( tańszej od kupowanej z zewnątrz) przędzy własnej z 72. Ogólne nakłady na tę inwestycje wyniosły 5 765 tys. Efekty jakie uzyskano w jej wyniku to: . kształtują możliwości produkcyjne i determinują przyszłą pozycje na rynku.3% .A. Efekt ekologiczny uzyskano we wrześniu 1996 roku. tkanin ścierkowych 64 .najważniejsze są te. którą oddano do użytku w 1995 roku. które gwarantują rozwój przedsiębiorstwom. naturalnego. Podejmowane decyzje inwestycyjne dotyczyły głównie postępu techniczno produktowego jak również działań związanych z ochroną środowiska. Inwestycja ta kosztowała 4 298 tys zł. zł. jak również od innych negatywnych konsekwencji związanych z natychmiastową wymagalnością zwrotu zaciągniętych pożyczek z funduszy celowych.wzrost produkcji przędzy ze 190 ton średnio w miesiącu przed modernizacją do 230-250 ton miesięcznie po modernizacji . W 1996 roku doprowadzono oczyszczalnię ścieków do pełnej zdolności technologicznej. Konieczność odejmowania różnego rodzaju inwestycji dostrzeżono również w ZPB „Frotex" S.spadek kosztów jednostkowych średnio 0 około 4% . Niezaprzeczalnym faktem było zaprzestanie postrzegania Frotexu jako największego „truciciela" środowiska.znaczna poprawa jakościowa produkowanej przędzy . Rok 1996 to okres zakończenia modernizacji Wydziału Przędzalni w Podlesiu.zdecydowana poprawa warunków pracy poprzez likwidację zapylenia W roku 1997 podjęto szereg działań w zakresie unowocześnienia i rozszerzenia asortymentu produkcji. Osiągnięcie efektu ekologicznego uwolniło Spółkę od zagrożenia związanego z naliczeniem kar na rzecz Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 2 mln zł. dzięki czemu możliwe było przywrócenie życia biologicznego w sąsiedniej rzece. co spowodowało zaliczenie jej do II klasy czystości.7% do 91.

Stan techniczny posiadanych wybijanek był bardzo zły. Budowa składowiska pozwoliła na uniknięcie przewidzianych kar za zatruwanie środowiska. zmiękczając je na suszarce ramowej. • zakup fulardu zimnozwojowego Fulard przeznaczony został na Wydział Wykańczalni i umożliwił osiągnięcie następujących efektów: 65 . • zakup wybijanki kart żakardowych Inwestycja ta miała charakter odtworzeniowy. Do najważniejszych realizowanych w tym czasie przedsięwzięć należały: • budowa składowiska żużla Konieczność jego budowy wynikała z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. co było możliwe dzięki poczynionym inwestycjom. wprowadzono w przedsiębiorstwie wiele nowości wzorniczo . tkanin płaszczowych frotte Pegaz oraz tkanin ręcznikowych frotte Tulipan.. na mocy której zakład został zobowiązany do właściwego zagospodarowania i eksploatacji żużla i odpadów. W 1997 roku wykonano łącznie 360 nowych wzorów. W tymże roku wprowadzono nową technologię wykończenia tkanin frotte. uzyskując lepszą kolorystykę i uchwyt tkaniny. wodochłonności i wybarwienia.kolorystycznych. Równolegle do prac nad nowymi asortymentami. czego wynikiem była duża awaryjność. przeznaczonych na osnowy pętelkowe w celu podniesienia walorów użytkowych. W roku 1997 nakłady inwestycyjne wyniosły 2 357 tys zł. z czego za zakupy maszyn i urządzeń wydatkowano 1 161 tys zł. W ostatnim kwartale omawianego okresu rozpoczęto prace nad wdrożeniem do produkcji tkaniny drelichowej z wykończeniem niepalnym i antyelektrostatycznym oraz przędz mieszankowych z udziałem włókna wiskozowego modalnego.Kiwi. tj.

System Finansowo-Księgowy i System Gospodarka Materiałowa.Techniczne Przygotowanie Produkcji.wyeliminował z procesu barwienia sól kuchenną. Do ważniejszych inwestycji w 1998 roku należały: • zakup kolejnego fulardu zimnozwojowego Była to inwestycja o wartości 1 141 830 zł. Efektem inwestycji była poprawa organizacji pracy i zmniejszenie stanu zatrudnienia. co spowodowało obniżenie kosztów. co miało upływ na uciążliwość ścieków. Zlecono także opracowanie koncepcji nowej organizacji pracy wydziału.. • zakup suszarki EB-60 Potrzeba zakupu suszarki wiązała się z potrzebą produkcji wyrobów tamblowanych. zmniejszenie usług powierzanych 66 . • zakup maszyn konfekcyjnych Inwestycja ta związana była z modernizacją Oddziału Szwalni na Wydziale Konfekcji i spowodowała poprawę jakości.dał możliwość barwienia krótkich serii produkcyjnych. Uruchomiona została także sieć komputerowa na Wydziale Przędzalni w Podlesiu. . . • modernizacja Wydziału Konfekcji Modernizacja tego wydziału wiązała się z zakupem automatów do rozkroju i obszywania poprzecznego ręczników. Opracowany został harmonogram i rozpoczęto wdrożenie systemu TETA. • zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego Wdrożone zostały programy TETA.pozwolił na zmniejszenie zużycia pary wodnej w procesie barwienia oraz uzyskanie dobrego jakościowo wybarwienia. Badania marketingowe wykazały wzrost zainteresowania rynku tkaninami frotte zmiękczonymi w procesie tamblowania.

Realizacja tej inwestycji pozwoliła na zastąpienie pojedynczych główek szyjących automatycznymi maszynami do cięcia wzdłużnego oraz szycia wzdłużnego i poprzecznego. . energochłonnych maszyn. Pozwoliła na . . • zakup krosna gładkiego Zakupiono krosno włoskiej firmy Somet wraz z maszyną żakardy firmy Staubli. zmniejszenie zatrudnienia i wprowadzenie systemu czterobrygadowego. Wartość inwestycji 127 555 zł. Wartość inwestycji. Zakup nowej maszyny umożliwił wyeliminowanie błędów w perforacji wzorów.obniżenie ilości przędzy resztkowej przez dokładne odmierzanie przędzy w procesie przewijania i skrecania. • zakup skręcarek dwuskrętowych oraz zdwajarki Była to inwestycja odtworzeniowa polegająca na wymianie starych.3 612 424 zł.unowocześnienie parku maszynowego.zastąpienie 18 starych maszyn siedmioma wydajnymi skręcarkami i jedną zdwajarką. zużytych. . • zakup wybijanki kart żakardowych Była to inwestycja odtworzeniowa polegająca na wymianie starych zużytych wybijanek produkcji bułgarskiej.zmniejszenie zatrudnienia. prawidłową i terminową pracę w zakresie odtworzenia i bicia wzorów jak również na wyeliminowanie błędów podczas cyklu produkcyjnego. Wartość inwestycji. Pozwoliło to uruchomić kolekcję produkcji obrusowej odpasowanej na bazie 67 .uruchomienie czterobrygadowego systemu pracy. a tym samym na poprawę jakości wyrobów.2 062 328 zł. .podwykonawcom.

wzrost poziomu konkurencyjności oraz na obniżenie kosztów produkcji.wzorów Frankla tj. kolekcji ekskluzywnej o bardzo wysokiej jakości. Firma realizując przyjętą strategię stała się wiodącym producentem przemysłu włókienniczego w Polsce. Na dotychczasowym parku maszynowym produkcja tego typu wyrobów nie była możliwa.A. Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w tych latach należą: • zakup przewijarek • zakup krosien z maszynami żakarda • zakup klimatyzacji i budowa kompresorowni • zakup snowadła • zakup aparatów barwiarskich • inwestycje w rozwój sprzedaży i sieć dystrybucji Inwestycje realizowane w ZPB „Frotex" S. Lata 1999 i 2000 były kolejnym okresem realizacji programu inwestycyjnego firmy stanowiącego część programu strategicznego. W 1998 roku zmodernizowano sklep firmowy poprawiając jego wystrój i tym samym podnosząc standard obiektu. Dotychczasowe działania pozwoliły firmie na wzrost udziału w rynku.580 790 zł. Wartość inwestycji.4 mln zł. są wynikiem planowania strategicznego mającego na celu skuteczna walkę z konkurencją oraz umocnienie pozycji rynkowej firmy. 68 . Nakłady rzeczowe na inwestycje poniesione w tym okresie wyniosły 19.

Czynnikami. które kształtują powstawanie struktury organizacyjnej jest podział pracy jak również złożoność i wzrost danego przedsiębiorstwa. jaki sobie stawia48. do osiągnięcia celu. że przyczyniają się one do jej powodzenia. na realizację strategii przedsiębiorstwa oraz na poziom kosztów. 48 J. Ustawy i przepisy nadrzędne zewnętrzne. Kodeks Pracy. Do podstawowych aktów prawnych regulujących sposób zachowań i obowiązujący w Spółce należą: Kodeks Handlowy. Podstawowym aktem prawnym. Wpis do Rejestru Handlowego. Regulamin Zarządu Spółki. jest regulamin organizacyjny określający wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa. na podstawie którego działa przedsiębiorstwo „Frotex" S. uprawnień.207 69 . Statut Spółki. s. regulaminy organizacyjne. System organizacji i zarządzania Przedsiębiorstwo jest instytucją składającą się z wielu elementów powiązanych z sobą w ten sposób. odpowiedzialności i współpracy poszczególnych komórek i stanowisk oraz inne szczegółowe regulacje. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przedstawiają zazwyczaj schematy. Wrocław 1998. pracownikami. działającego pod nazwą Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" Spółka Akcyjna. Do najważniejszych powiązań w strukturze organizacyjnej należą powiązania między ludźmi. Regulamin Rady Nadzorczej. Sposób ich połączenia może być rozpatrywany z punktu widzenia różnych elementów i powiązań występujących między nimi. Wydawnictwo AE.7. Wpływa przede wszystkim na wielkość zatrudnienia. którzy zajmują różne stanowiska i wchodzą w skład różnych komórek organizacyjnych. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Struktura organizacyjna w bardzo dużym stopniu oddziaływuje na przedsiębiorstwo. karty obowiązków.A.

ustalonym przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Działa zgodnie z zatwierdzonym statutem oraz uchwalonym Regulaminem Rady Nadzorczej i Regulaminem Zarządu Spółki. 70 . Dział B/RHB 1388. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Spółki. • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat. emisja obligacji. w tym emisji nowych akcji. zbycie przedsiębiorstwa spółki. • • • • zmiana Statutu Spółki. Władzami Spółki są: • Rada Nadzorcza • Walne Zgromadzenie • Zarząd Spółki Walne Zgromadzenia może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy.Spółka działa w oparciu o Kodeks Handlowy oraz Statut Spółki-Akt Notarialny Rep. rozwiązanie Spółki. • kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków. a także w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. A nr 959/95 z dnia 29 września 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami. Spółka wpisana jest do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu.

badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do zasad podziału zysku. Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym i kieruje działalnością przedsiębiorstwa. • badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej. Odpowiada on za prowadzenie spraw spółki przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem. • • powoływanie. regulaminu organizacyjnego oraz innych wewnętrznych regulaminów spółki. Występuje tu polączenie funkcji: 71 . a także rachunków zysku i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. planów finansowych i marketingowych Spółki. • ustalania i odwoływania prokury Ogólne zasady zarządzania spółką oparte są na kolegialnym funkcjonowaniu Zarządu Spółki oraz na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. • zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Do kompetencji RN należy: • badanie rocznego bilansu. • ustalania organizacji przedsiębiorstwa. zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu. • badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu. w szczególności w zakresie praw majątkowych i zawierania umów.Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki. Jej postępowanie określa regulamin RN przez nią uchwalony. W szczególności Zarząd Spółki posiada uprawnienia do: • składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu spółki.

72 . wyodrębnione są następujące pony organizacyjne: 1) pion Dyrektora Generalnego (DG). 2) pion Dyrektora Ekonomicznego (DE).• Prezesa Zarządu. GP. 2) specjalizacja funkcjonalna określa podział funkcji działalności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w przedsiębiorstwie Spółce. GSI.Dyrektora Generalnego • Członka Zarządu. GZ. GB.A. EK. któremu podlega: GI. Dyrektor Generalny wykonuje swoje funkcje przy pomocy dyrektorów pionów funkcjonalnych i kierowników komórek organizacyjnych. System organizacyjny przedsiębiorstwa charakteryzuje się pięcioma wymiarami struktury organizacyjnej: 1) konfiguracja strukturalna określa nazwy komórek organizacyjnych i zależności hierarchiczne i oraz wzajemny stosunek wzajemnie komórek ze sobą organizacyjnych stanowisk instancyjnych zintegrowanych i powiązanych. techniczno-produkcyjnych. któremu podlega: EC. określony w podstawowych dokumentach organizacyjnych. 3) centralizacja określa podział kompetencji na poszczególne stanowiska instancyjne i komórki organizacyjne. Nr 8) ZPB „Frotex" S. G3.Dyrektora ds. 5) Model postępowania ukształtowany poprzez niepisane i niesformalizowane elementy kultury organizacyjnej definiuje standaryzacja. W strukturze organizacyjnej (Rys. 4) formalizacja określa sposób postępowania w organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi. EI.

Techniczna-Produkcyjnych (DT). grupa. HL. Funkcje działalności zawarte w katalogu oznaczone są kodem czterocyfrowym i stanowią układ podstawowy. któremu podlega: HH. HE. któremu pocllega: TO. biuro. dział. Specjalizacja funkcjonalna oparta jest na katalogu funkcji działalności obowiązującym w Spółce. TR. TP. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spólki występują następujące komórki organizacyjne: wydział. TT. TK. służba.3) pion Dyrektora ds. TE. TW. magazyn i warsztat. 73 . HM. 4) pion Dyrektora Handlowego (DH). który zawiera wszystkie zadania realizowane w komórkach organizacyjnych. sekcja. HS. TC.

Jakości i Zarządzania Środowiskowego GI Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju DT Dyrektor Techniczno .GZ Biuro Zarządu DG Dyrektor Generalny GP Dział Polityki Personalnej GJ Pełnomocnik ds.Produkcyjny DH Dyrektor Handlowy HE Dział Eksportu DE Dyrektor Ekonomiczny EC GSI Dział Inwestycji i Postępu Technicznego GB Służba BHP TO Dział Przygotowania Produkcji Dział Controllingu i Budżetowania TC Dział Techniczny HH Dział Marketingu I Polityki Handlowej EK Dział Księgowości – Główny Księgowy TR Zakładowa Służba Ratownicza HL Dział Logistyki EI Dział Informatyki TE Wydział Elektrociepłowni HM Magazyn Handlowy TP Wydział Przędzalni HS Dział Sprzedaży TT Wydział Tkalni TW Rysunek 7. Struktura organizacyjna ZPB „Frotex” Wydział Wykończalni TK Wydział Konfekcji 74 .

. .formułowanie długookresowe. 75 . .rozwój produktów.kontrola gospodarcza.rachunkowość finansowa i zarządcza. . .doskonalenie systemu zarządzania.realizacja polityki personalnej i socjalnej.realizacja inwestycji. - celów strategicznych i planowanie formułowanie celów polityki personalnej. W pionie Dyrektora Ekonomicznego: .prowadzenie dokumentacji organizacyjno-prawnej oraz obsługa prawna.Układ podstawowy przeznaczony jest do koordynacji pracy kierownictwa ogólnego i określa podział funkcji pomiędzy komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska instancyjne i jest ściśle powiązany ze strukturą organizacyjną. . Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji układu podstawowego z czterema cyframi na czynności oznaczone pięcioma cyframi.polityka finansowa i kredytowa. .. .przepływy pieniężne i realizacja operacji pieniężnych.utrzymanie systemu jakości i systemu środowiskowego. . . W pionach funkcjonalnych spółki realizowane są następujące grupy funkcji: W pionie Dyrektora Generalnego: . .obsługa administracyjna przedsiębiorstwa.

handel zagraniczny. Techniczno-Produkcyjnych: - planowanie i przygotowywanie produkcji.marketing operacyjny.zaopatrzenie surowcowe i techniczne.analizy ekonomiczne. . . . .polityka handlowa.wywiad gospodarczy.koszty i rachunkowość materiałowa.ewidencja majątku i inwestycji kapitałowych.gospodarka magazynowa. . . W pionie Dyrektora ds. W pionie Dyrektora Handlowego: . . . . .gospodarka majątkiem trwałym.gospodarka wodno-ściekowa. . . .zabezpieczenie techniczne produkcji.doskonalenie procesów technologicznych.transport. 76 . . . ..zaopatrzenie i gospodarka magazynowa.sprzedaż krajowa.logistyka.koordynacja i rozlicznie usług remontowych.

Wszystkie komórki organizacyjne mają obowiązek ścisłej współpracy na rzecz całego przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów. finansowo-księgowych i innych. Pracownicy na stanowiskach wykonawczych otrzymują polecenia służbowe od bezpośredniego przełożonego i ponoszą wobec niego odpowiedzialność za całokształt wykonywanych funkcji działalności i czynności. oraz za wyniki pracy komórki oraz podległych mu pracowników. Komórką organizacyjną w Spółce kieruje kierownik i odpowiada bezpośrednio przed kierownikiem wyższego szczebla za całokształt powierzonych mu zadań. którzy są odpowiedzialni za wykonanie powierzonych im zadań oraz posiadają uprawnienia i kompetencje w zakresie ich wykonywania.- pomiary i automatyka. wynikających z zakresu działania komórek organizacyjnych. Kierownik sprawuje swoją funkcję przez wykorzystanie swoich uprawnień decyzyjnych i kontrolnych. określonych zakresem realizowanych funkcji. wykonywania zarządzeń i poleceń dyrektora Generalnego oraz dostarczania materiałów liczbowych i opisowych niezbędnych do sporządzania obowiązujących sprawozdań statystycznych. Zakres działania komórek organizacyjnych pionów funkcjonalnych określają „Listy funkcji realizowanych w komórce". Obowiązki poszczególnych pracowników v~rynikają z listy funkcji realizowanych w komórce organizacyjnej. 77 . Działalność przedsiębiorstwa zgodną z prawem wyznaczają: 1) Regulamin Organizacyjny. Pionami funkcjonalnymi kierują dyrektorzy. 3) Regulamin Pracy. 2) Zakładowy Układ zbiorowy Pracy.

Regulamin Organizacyjny jest podstawowym dokumentem. Księga Służb zawiera szczegółowe schematy konfiguracji struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w tych komórkach oraz karty służby dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Regulamin Kontroli Wewnętrznej określa organizację oraz zasady. Regulamin Pracy określa porządek procesu pracy oraz prawa pracodawcy i pracowników. Pozostałe uregulowania wewnętrzne przedsiębiorstwa sporządzane są w formie: • • • • • zarządzeń poleceń aneksów instrukcji poleceń wewnętrznych 78 . 6) Regulamin Kontroli Wewnętrznej. władz i ich kompetencji oraz zasad organizacji i zarządzania. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa warunki jakim odpowiada treść stosunku pracy oraz ustala zasady precyzowania tych warunków. 5) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów. 7) Pozostałe uregulowania prawne. tryb i sposób działania kontroli wewnętrznej. Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów reguluje obieg i zakres operacji i kontroli wykonawczej na poszczególnych dokumentach występujących w Spółce we wszystkich komórkach organizacyjnych. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.4) Księga Służb. który określa wewnętrzną organizację Spółki. Zawiera informacje dotyczące podstaw jej funkcjonowania.

Wskaźniki dynamiki struktury przychodów wg rynków zbytu w latach 19952000 w cenach bieżących 79 . Tabela 17. na podstawie. zł % % % % % Kraj Eksport Przychody ze sprzedaży Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej ZPB "Frotex" za okres 95-00 Rysunek 8. Struktura przychodów ze sprzedaży według rynków zbytu w latach 1995-2000 Uzupełnić – wklej zeszyt 2!!!!!!!!!!!!! Tabela 18. Struktura przychodów ze sprzedaży według rynków zbytu w latach 19952000.8. Następna tabela to wskaźniki dynamiki. zł 2000 Tys. zł 1998 Tys. zł 1997 Tys. posługując się kategorią przychodu ze sprzedaży na poszczególne rynki. 1995 Tys. Wyszczególnienie % zł 1996 Tys. których dokonano ogólnej analizy struktury rynków zbytu. Rynki zbytu. zł 1999 Tys. Firma Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex" Spółka Akcyjna kieruje swoje wyroby na dwa rynki: 1) rynek krajowy 2) eksport Strukturę udziału według rynków zbytu w latach 1995-2000 przedstawia tabela oraz rysunek.

Łotwy.Wyszczególnienie Wskaźniki dynamiki 1995r.0 118.8 Eksport 100. Niestety kolejne dwa lata przyniosły spadek sprzedaży w stosunku do roku 1998 zarówno na rynku krajowym jak i na rynku zagranicznym. = 100% 1995 1996 1997 1998 1999 Kraj 100.0 138.7 Analiza.2 127.6 182. wskaźników dynamiki wykazuje. Dynamika sprzedaży uzyskana w 1996 roku wpłynęła za wzrost udziału produktów zakładu w rynku krajowym. Fakt ten spowodowany został generalnie spadkiem siły nabywczej pieniądza jak również trudnościami w sprzedaży i terminowym uzyskaniu zapłat za sprzedany towar. Sprzedaż krajowa wzrosła prawie o 50%. aby wyroby „Frotexu" kojarzone były z wyrobami o najwyższych parametrach jakościowych w branży. W roku 1998 Frotex zanotował najwyższe obroty w sprzedaży na kraj i eksport w stosunku do roku 1995.0 122. Sprzedaż eksportowa na poszczególne kraje przedstawiała się następująco: Tabela Nr 19 Sprzedaż eksportowa z podziałem na poszczególne kraje w latach 1996-2000 Kraj 1996 wykonanie Sprzedaż Udział 1997 wykonanie Sprzedaż Udział 1998 wykonanie Sprzedaż Udział 1999 wykonanie Sprzedaż Udział 2000 plan Sprzedaż Udział 80 . że lata 1995-1998 to okres. natomiast w eksporcie prawie podwojono obroty.5 146. w którym zarówno na rynku krajowym jak i na rynku zagranicznym zanotowano wzrost sprzedaży.5 142. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych produktów w poszczególnych asortymentach oraz ciągłej dbałości o to . Estonii i Belgii.2 161. Spadek eksportu spowodowany został rezygnacją klientów z Irlandii i Belgii z części oferowanego asortymentu na rzecz tańszych i bardziej konkurencyjnych wyrobów z Litwy. Szacunkowy udział w rynku produktów Frotexu wyznaczony w oparciu o ogólnopolskie badania rynkowe przeprowadzone przez agencje „Pentor" i „Demoskop" wynosił około 35 °lo.7 140.9 Źródła: opracowanie własne na podstawie tabeli Nr 17 2000 126.

w tys. usługobiorcy.0 100.0 100. % w tys. supermarkety.0 100. przerobowcy. Sprzedaż według kanałów dystrybucji w łatach 1995 – 2000 Kanał Dystrybucji Udział procentowy poszczególnych kanałów dystrybucji w sprzedaży krajowej 2000 1995 1996 1997 1998 1999 plan Hurtownie patronackie Przerobowcy. sklepy własne. detaliści Agencje reklamowe OGÓŁEM 100.0 81 .0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitvcznvch ZPB „Frotex” 100. Zestawienie procentowych udziałów poszczególnych kanarów dystrybucji w sprzedaży ogółem przedstawia poniższa tabela. % Wielka Brytania Italia Belgia Szwajcaria Dania Niemcy Francja Holandia Irlandia USA Norwegia Czechy Finlandia Szwecja Austria Wenezuela Rosja RAZEM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji analitycznej ZPB ”Frotex” Do głównych kanałów dystrybucji za pośrednictwem których Frotex sprzedaje swoje wyroby w kraju należą: hurtownie patronackie.0 100. usługobiorcy Supermarkety Hurtownicy. Tabela 20. % w tys. odbiorcy finalni oraz agencje reklamowe. % w tys. % w tys.

• cennika dla pozostatych odbiorców.Jak wynika z powyższej tabeli głównym kanałem dystrybucji wyrobów Frotexu są hurtownie patronackie. Hurtownicy oferujący asortyment w cenach fabrycznych skutecznie skracają drogę pomiędzy odbiorcą finalnym a zakładem. a co za tym idzie przystosowania odpowiedniej polityki asortymentowo-cenowej zakładu pozwalającej na rozwinięcie współpracy z tym klientem. W praktyce oznaczało to odejście od udzielania upustów naliczanych dotychczas w zależności od obrotów hurtowni. pomimo. Dynamiczny rozwój sieci supermarketów znalazł odbicie w zwiększeniu obrotów Froter w tym kanale dystrybucji. które wpłynęły na wzrost udziału w sprzedaży kanału dystrybucji jakim jest kanał usługobiorcy i przerobowcy. że dynamika tego kanału maleje z każdym rokiem. Przyjęto rozwiązanie wprowadzające funkcjonowanie dwóch cen: • cennika dla hurtowników dokonujących stałych systematycznych zakupów. 82 . Zapotrzebowanie klientów na usługi wykończalnicze. wysoki ich poziom we Frotexie. w którym ceny są wyższe o około 8% od cennika hurtowników Duża ekspansja sieci dystrybucji opartych na supermarketach skłoniła przedsiębiorstwo do zwiększenia zainteresowania się tym kanałem. przejęcie klientów od konkurencji to główne czynniki. ograniczenie nowe zasady kosztów współpracy dystrybucji z oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z rozliczeniami finansowymi. W 1997 wprowadzone hurtowniami patronackimi. w których między innymi zostały uwolnione ceny na wyroby Frotexu. Pozwala to na roku zwiększenie zostały sprzedaży.

83 .

.....................WSTĘP.......... ANALIZA EKONOMICZNA JAKO FUNDAMENT SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM..........................................1 ROZDZIAŁ I.......................39 84 .......................................................................... ......................................................................................5 ROZDZIAŁ II..................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful