You are on page 1of 9

Tratwa Meduzy.

Fascynacja obùêdem, fragment 106 Drastyczne zdjêcia z Wyborów Miss Chazaria 2012 w Czeladzi

Stefan Kosiewski: Wstêp do Zarysu estetyki Chazarów

Home

M

Zdjêcie odsùoniêtego trupa Marii Kaczyñskiej powoduje byã mo¿e erekcjê mózgu i lasuje siê ju¿ we ùbie niezdrowym póùgùówka, zaœ nagi tors Lecha Kaczyñskiego przyprawia ew. o ejakulacjê
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

24 November Category: Chazaria Tratwa Meduzy. Fascynacja obùêdem, fragment 106

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 11×

nie mo¿e jednak na tej nieskromnej podstawie ¿aden tzw. polityk na twitterze ogùaszaã swojego widzimisiê za prawo miêdzynarodowe, które potem terrorystycznie bêdzie chciaù egzekwowaã na caùym œwiecie z moc¹ prawa Ustaw publikowanych w Dzienniku Ustaw,

Home

M

(êródùo: wikimedia) bowiem zdjêcia ofiar tej, czy innej katastrofy, mog¹ byã przecie¿ estetyczne i zasùugiwaã te¿ na pokazanie ku przestrodze, niczym fotka obrazu pt.: “Tratwa Meduzy” Théodore Géricault, na którym artysta odmalowaù kanibalizm uprawiany dwieœcie lat temu przez oœwiecon¹ ludzkoœã.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

. homoseksualnego nekrofila obci¹¿onego genetycznie, wspomnianego w mowie n.t. potêgi smaku, wygùoszonej przed kamerami telewizji w Polsce przez byùego Ministra Spraw Zagranicznych RP Wùadysùawa Bartoszewskiego,

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Do drastycznych zdjêã pozuje dzisiaj w Sosnowcu, w skórach œci¹gniêtych ze zabitych zwierz¹t a tak¿e w prawdziwych futrach zdjêtych ze skór¹ ze stworzeñ bo¿ych, dziesiêã przepiêknych kobiet z Republiki Czeskiej oraz piêtnaœcie uroczych cór Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych bezprawnie do walki o tytuù Miss Sl¹ska i Moraw, gdy¿ jest to tylko lanie wody przez agencje mody na mùyn autonomistów œl¹skich, tzn.: wschodnioeuropejskich potomków ¿ydów chazarskich, którzy udaj¹ Greków podaj¹c siê w spisie powszechnym Heroda w liczbie 700 tysiêcy ludzi za tzw. narodowoœã œl¹sk¹ a zarazem uznanych przez partiê rz¹dz¹c¹ w Polsce za koalicjanta godnego wspóùdecydowaã o sprawach wielomilionowego Województwa; obie te bandy za 30 lat uzna s¹d niezale¿ny za ob¿ydliwe, jak uznaù stan wojenny za dzieùo tajnego zwi¹zku przestêpczego, bo jawnie zmierzaj¹ce do wyrwania Sl¹ska i Moraw ze struktur pañstw czùonków Unii Europejskiej. Tyle winien wiedzieã

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Drastyczne zdjêcia z Wyborów Miss Chazaria 2012 w Czeladzi

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Czy nale¿y zatem usun¹ã niewinn¹ reprodukcjê z internetu dlatego tylko, ¿e ¿yd nie zna siê na sztuce i pietê spod koœcioùa w Czeladzi, z nagim ciaùem Pana Jezusa zdjêtego z krzy¿a i z Maryj¹ chciaùby sobie uznaã za drastyczn¹ bardziej od badziewia drastycznych zaiste pomników ¿ydokomuny w Polsce?

w miejscu pracy, bêd¹c na etacie pañstwowym w Biaùym Domu. Pieprzyã to wy siê mo¿ecie prywatnie, z kim chc¹, w tzw. zwi¹zkach maù¿eñskopodobnych ¿ydów i pedaùów – tak mówi zdrowy rozum i zarys estetyki, który Jan Izydor Sztaudynger, aforysta ¿ydowski wsparù uwag¹ dystychem, dwuwierszem ku pamiêci, który przytaczam z gùowy: “Zajmuj¹ siê moraliœci obskubywaniem bobkowych liœci”. W ksiêdze dostêpnej natomiast na Uniwersytecie w Erlangen, gdzie w 1985 r. byùem czerwon¹ pinifarin¹ z Clausem, który tam studiowaù, jest wydane we Lwowie 1910 r. studyum historyczne z x w. Autor/Hrsg.: Modelski, Teofil Emil; w którym jest wiadomoœã o ludzie sùowiañskim Gabalim, w liœcie Chasdaja syna Szepruta, po latach opublikowanym w caùoœci w Monumenta Poloniae Historica; Chasdaj byù w Kordobie posùem Chazarii na dworze Omajadów i napisaù po hebrajsku przed 961 r. list do wùadcy Chazarów Józefa, zaœ bawi¹cy na dworze muzuùmañskich Arabów posùowie Gabalim, obok ambasadorów Aszkenazi (to jest Niemców) i Konstantynopola,

Home

M

Edition

ag

Minister Spraw Zagranicznych RP Radosùaw Sikorski broni¹cy dziœ na twitterze przyzwoitoœci a zarazem nieprzyzwoicie u¿ywaj¹cy drastycznie ¿ydowskiego imienia Radek w internecie obok fotek z Obam¹ i niewiast¹, której m¹¿ dawaù do buzi ¿ydówce Levinski

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j
êródùo: wikipedia Kagan Józef odpowiedziaù na list Chasdaja i wyjaœniù mu o Chazarach, ¿e s¹ ludem tureckim, synem Togarma; tak literatura ¿ydowska okreœla wszystkie ludy tureckie. Khasar byù ludem nielicznym, lecz Úwiêty pozwoliù, by zapanowaù nad silniejszymi narodami drog¹ wojny i tak znad Woùgi na przykùad przegoniù Buùgarów nad Dunaj.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

sk iS

Gabalim w górach, gdzieœ na obszarach od Pragi, Krakowa po Halicz i Belgrad na poùudniu, w Karpatach, gdzie dzisiaj Rumunia przechowuje pamiêã po sùowiañskich plemionach zromanizowanych, jak zgermanizowane zostaùy plemiona Poùabian, jak jêzykom: Niemców i Sùowian ulegùa Chazaria.

O

Gabalim byùo zatem pañstwem niezale¿nym od Rzymu i Bizancjum, usytuowanym w górach, jak wskazuje na to sùowo hebrajskie: gebal; w liczbie mnogiej: gebalim; po polsku: góra. Sùowo: gibki w Polszczyênie z niego i nazwisko: Gibek wystêpuj¹ce na Wêgrodzie od czasów Gomuùki.

W
Buy RoboPDF

A

powiedzieli do niego: “Daj nam twoje listy, oddamy je królowi Gabalim, on przez szacunek dla ciebie odeœle list twój do ¿ydów mieszkaj¹cych w kraju Hungryn (Awaro-Madziary), a ci do Rzymu (Konstantynopola) wyœl¹, a stamt¹d przez Buùgarów do Chazarii”.

Home

M

Czytaù Stefan Kosiewski z Frankfurtu nad Menem duchem obecny nad osiedlami: Piaski- Milowice-Kalety-Zùodziejów na pograniczu przed wiekiem wsi Sosnowice z miasteczkiem Czeladê 24 listopada 2012 r. http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2012-11-24T11_30_35-08_00
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

w kolejnoœci wskazañ Tory. Tak zarozumialec prawiù o sobie, a ju¿ niecaùe dziesiêã lat póêniej Úwiatosùaw I pobiù go w Kijowie w 969 r. Chazarski Józef siedziaù w delcie Woùgi w grodzie Itil zatrzymuj¹c do czasu dùugie ùodzie Waregów, których znamy jako Ruœ Wikingów z Nowgorodu; pod¹¿aùy przez Morze Kaspijskie z handlem do Arabów a tak¿e Chrzeœcijan w Baku i na Kaukazie.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Demokratycznie przegùosowali w dwóch, wiêc Buùan schroniù siê pod skrzydùami Boga mówi¹c: Niechaj Bóg, w którego wierzê pozwoli mi osi¹gn¹ã bez pracy pieni¹dze, zùoto i srebro mnie obiecane. Wy mo¿ecie odjechaã w spokoju do domów – odprawiù innowierców, obrzezaù siebie, rodzinê i sùu¿bê, po czym przywoùaù ¿ydów z ksiêgami ze wszystkich rozproszonych miejsc, aby nauczali Prawa

Eu ro

Religiê ¿ydowsk¹ dla Chazarów przyj¹ù kagan Buùan po tym, jak odrzuciù szamanów: Bizancjum i Arabowie wysùali doñ posùów z darami i namow¹, by przeszedù na ich wiarê. Wezwaù tedy Buùan Chrzeœcijan, a¿eby orzekli, czyja wiara jest lepsza: ¿ydów, czy arabów i usùyszaù, ¿e ¿ydów. Arabów zapytaù, czy lepsza wiara ¿ydów, czy Bizancjum i usùyszaù: ¿ydów.

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Drastyczne zdjecia ofiar katastrofy smolenskiej 20121017 Stefan Kosiewski FO90 Maria Kaczynska Sikorskiemu w poprzek

Home

M

- Apelujê do polskich mediów o poczucie przyzwoitoœci i niepublikowanie drastycznych zdjêã ofiar katastrofy smoleñskiej z obcych portali – napisaù na twitterze Radosùaw Sikorski, który przeszedù w ¿yciu du¿o, bo przechodziù kolejno z obcych mediów na Zachodzie do Warszawy i swoich z Ruchu Odbudowy Polski Olszewskiego i Maciarewicza z KOR-u, ¿eby przejœã potem do AWS-u Krzaklewskiego i Buzka, z którego przeszedù do PiS-u Kaczyñskich, a na samym koñcu bzintweresownoœã i przyzwoitoœã nakazaùy mu przejœã do Platformy firmowanej przez Tuska do spóùki z przegranym agentem i masonem Olechowskim oraz Piskorskim bredz¹cym o swoim dochodzeniu do kasy w kasynie. seguir Przyzwoitoœã nakazaùa Sikorskiemu przed laty umieszczenie fotki z karabinem na ramieniu na okùadce ksi¹¿ki, któr¹ miaù nadziejê dobrze sprzedaã, kiedy startowaù akurat z fatalnym dla siebie skutkiem na stanowisko Prezydenta RP, a ksi¹¿ka byùa o wojence widzianej oczma mùodego brytyjczyka po niedokoñczonych studiach, paraj¹cego siê dziennikark¹ pod okiem agentów CIA, czyli o zabijaniu miejscowych w Afganistanie. Polecam kabotyñsk¹ fotkê, choã samej ksi¹¿ku i przyzwoitki nie polecam.

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Escrito por sowa (») 17. 10. en categoría przecieki – sowa, leído: 13091×

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Gumowe buty mê¿czyzny stoj¹cego nad gùow¹ zabitej kobiety stanowi¹ doskonaùy kontrapunkt statycznoœci w stosunku do heroicznej dynamiki nie¿ywej postaci. Ale komu o takich rzeczach mówiã? Dla kogo dokonywaã eksplikacji estetyki fotografii? Prosty, ukryty ¿yd/ kryptosyjonista w Polsce dzieli siê dzisiaj schizofrenicznie na takiego, który odwraca uwagê Narodu Polskiego od wa¿niejszej .: Sprawy wpisami na twitterze kieruj¹cymi ludzk¹ ciekawoœã do nagoœci sfotografowanych po œmierci ciaù, na których nie widaã – na dowód – ¿adnych dziur po kulach pistoletowych! A tak¿e na takich dzieli siê jak Macierewicz i pozostaùy przy ¿yciu Kaczyñski, którzy do kresu swojego ¿ywota bêd¹ ¿yli podszyci strachem wywoùanym chorym gadaniem o krzykach: “Nie dobijajcie nas”! Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/drastyczne_zdjecia_ofiar_katastrofyfo90

M

ag

http://sowa.quicksnake.es/przecieki-sowa/Drastyczne-zdjecia-ofiar-katastrofysmolenskiej-20121017-Stefan-Kosiewski-FO90-Maria-Kaczynska-Sikorskiemu-wpoprzek
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Chazaria 38 Episoden 920 Plays

yn

Eu ro

pe j

sk iS

W Muzem zwanym Star¹ Pinakotek¹ wisi w Monachium Rubensa “Porwanie córek Leukipossa”, tematyk¹ tego obrazu jest fragment ¿ycia bliêniaków: Kastora i Polluxa, zrodzonych z Ledy i Zeusa zamienionego w ùabêdzia. Czy¿ nie przemawia do nas patos obna¿onych barokowo piersi, dramatyzm rozrzuconych nóg nakrytych listkiem figowym kawaùka zakrwawionej szmaty?

O

W
Buy RoboPDF

A

8 p. Laczmy co jest do zburzenia 20120729 w ogolnopolskim projekcie Stefan Kosiewski FO56 ZR28 …Bo nie s¹ znane wyroki Bo¿e i Plan Bo¿y nie wszystkim oczom odsùaniany jest z jednakow¹ wyrazistoœci¹. Byã mo¿e nowe pomniki zgodne z duchem czasu bêdzie siê jeszcze stawiaã i te wszystkie staliny betonowe, czerwone gwiazdy nie bêd¹ ju¿ Nowemu Adamowi z niczym siê kojarzyã, a bêdzie trzeba uczciã w pieœni i w kamieniu bohaterów nowej wojny ojczyênianej? Herosów polegùych w wojnie aryjskiej, bo dawniej na Iran mówiùo siê Arynam, kraj Ariów; jest mowa o tym w Aweœcie, wznowionej na Polski drukiem w ubiegùym roku, Awesta spisana zostaùa tam wierszem przez Poetê Aryjskiego jakieœ czterysta lat przez narodzeniem Chrystusa. Za wolnoœã nasz¹ i wasz¹, za œmierã w sojuszu z Armi¹ Stanów Zjednoczonych, gdy¿ jak tylko dobrze siê przyjrzeã, to przecie¿ Episkopat Polski w zbli¿eniu ekumenicznym odgrywa ju¿ rolê tak samo sùu¿ebn¹ w stosunku do wùadzy pañstwowej, jak Cerkiew Prawosùawna, która w Rosji prze¿ywa prawdziwy rozkwit… http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/czmy-co-jest-do-zburzenia-wogolnopolskim-projekcie-do-zrealizowania-od-zaraz-w-skali-caego-kraju-SK-FO56ZR28 Kategoria:Notatki publiczne Czytañ:2,670 Przesùano:07 / 30 / 2012 Save for later Dodaj do kolekcji

M

ag

http://sowa.posterous.com/tag/chazaria, http://sowa-frankfurt.podomatic.com/ http://sowa.unblog.fr/2012/11/24/stefan-kosiewski-wstep-do-zarysu-estetykichazarow/ http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Tratwa-Meduzy-Fascynacjaobdem-fragment-106-Drastyczne-zdjcia-z-Wyborow-Miss-Chazaria-2012-w-Czeladzi
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Chazaria2 21 Episoden 973 Plays

yn

Eu ro

pe j

sk iS

12 p. Czeladz – Skansen Zydokomuny 20121012 FO87 Stefan Kosiewski zglasza wniosek o wpisanie przez UNESCO Hurra! Hymn ¿ydokomuny do wysùuchania w Czeladzi! 12.10.12, 11:31 Hymn ¿ydopolonii – do wysùuchania w oryginalnym wykonaniu tutaj Czas ju¿ nastaù Wiwatujem czas ju¿ nastaù miùoœci, pokoju. Tylem trwalim a czekalim z nadziej¹, » http://sowa.quicksnake.org/communists/Czelad-skansen-ydokomuny-StefanKosiewski-zgasza-wniosek-o-wpisanie-przez-UNESCO Kategoria:Notatki publiczne Czytañ:168 Przesùano:10 / 12 / 2012 Save for later Dodaj do kolekcji

O

W

A

Buy RoboPDF