P. 1
A.nadolski - Polskie Sily Zbrojne w Czasach Boleslawa Chrobrego

A.nadolski - Polskie Sily Zbrojne w Czasach Boleslawa Chrobrego

|Views: 39|Likes:

More info:

Published by: andrewmihailov on Dec 28, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Sections

  • ROZDZIAŁ I
  • ROZDZIAŁ II
  • ROZDZIAŁ III
  • ROZDZIAŁ IV
  • ROZDZIAŁ V

Nr 19

Andrzej Nadolski

POLSKiE SIŁY ZBROJNE W CZASACH BOLESŁAWA CHROBREGO
ZARYS STR ATEGII I TAKTYKI

ACTA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS I.ODZIENSIS Nr 5

ł.ódż 1956

WSTĘP 1. Dzieje polskiej sztuki wojennej to jeszcze bardzo mało znana karta naszej historii. Zwłaszcza epoki dawniejsze, a między nimi epoka pierwszych Piastów, czekają na należyte opracowanie. Ten stan rzeczy zadziwia tym bardziej, że przecież czasy wczesnofeudalnego państwa polskiego są okresem wspaniałego rozwoju jegosiły zbrojnej, która nie ustępuje żadnemu wojsku ówczesnej Europy, a wiele z nich zdecydowanie przewyższa. Zaniedbanie to jest jednak uzasadnione. Niesposób mówić o taktyce wojska nie znając jego uzbrojenia i zaopatrzenia. Niesposób badać organizację sił zbrojnych bez poznania ekonomiczno-społecznych podstaw, na których te siły były ufundowane. Tymczasem dawniejsze prace naszej nauki historycznej, poświęcone początkowym stadiom rozwoju państwa polskiego, zwracały się w lwiej części ku zagadnieniom politycznym, z pominięciem historii kultury materialnej, procesu produkcji, ekonomicznego ustroju społeczeństwa. Dopiero archeologiczne i historyczne badania ostatnich lat powojennych, poświęcone tym właśnie zaniedbywanym odcinkom polskiego procesu historycznego, zmieniły sytuację. W oparciu o nagromadzony w czasie tych badań świeży materiał źródłowy, o odmienną interpretację źródeł dawniej znanych, o nową wreszcie postawę metodologiczną, możemy podjąć próbę poznania zaniedbanych poprzednio dziedzin naszej historii. Dzieje polskiej sztuki wojennej w okresie wczesnofeudalnym stanowić tu powinny pozycję bardzo poważną. Zaległości nie od razu dadzą się usunąć. Zbyt wiele ich się nagromadziło, aby można było poradzić sobie z nimi od jednego zamachu i to w chwili obecnej. Dotychczasowe, nieliczne zresztą opracowania poświęcone wczesnofeudalnej wojskowości polskiej są w większości przestarzałe, z reguły oparte na zbyt szczupłej bazie źródłowej 1, często schematyczne 2, a niejednokrotnie pisane bez znajomości zagadnień wojny i wojskoBez należytego uwzględnienia źródeł archeologicznych. Por. np. M. Kukieł: Zarys historii wojskowości w Polsce, Kraków 1929, s. 3—8.
2 1

■s

wości 3 . Pozycje nowsze, powojenne, mają charakter prac popularnych, a nie ściśle naukowych 4 , bądź też poświęcone są pewnym tylko odcinkom całego interesującego nas tu zagadnienia 5 . Trzeba przy tym podkreślić, że uwagę autorów zazwyczaj przyciągał przebieg wypadków wojennych, a nie ustalenie prawidłowości dostrzegalnych w rozwoju sztuki wojennej i organizacji sił zbrojnych 6 . Sprawę komplikuje jeszcze zbliżony stan rzeczy w krajach sąsiednich. Literatura radziecka posiada wprawdzie bardzo cenne studia na temat wczesnofeudalnego uzbrojenia, zwłaszcza jego produkcji 7 , posiada rozprawy omawiające inne dziedziny sztuki wojennej w czasach Rusi Kijowskiej 8 , a jednak płk A. Strokow w artykule O powstaniu i początkow y c h e t a p a c h r o z w o j u r o s y j s k i e j s z t u k i w oj e n n e j (p rz e k ła d po l s k i z r. 1954) stwierdza wprost: ,,O ile rosyjska sztuka wojenna od Piotra I była przedmiotem badań wielu historyków wojskowych, o tyle badania
M. in. T. Korzon: Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Kraków 1912. Por. np. W. Bortnowski: Walki o niepodległość Polski w okresie wczesnof eudalnym, Warszawa 1952; W. Kor t a: Z dziejów obrony Śląska przed f eudalami niemieckimi w XI i XII wieku, „Szkice z dziejów Śląska", Warszawa 1952, s. 54 i nast.; J. S i k o r s k i : Jak walczyli nasi przodkowie, cz. I, Warszawa 1952, s. 7—15; tenże: Zarys historii polskiej sztuki wojennej, „Materiały do historii sztuki wo jennej", cz. I, Warszawa 1952, s. 55—75. 5 M. i n. J. D ą br o w sk i: Ob ovńą zek obrony kraj u w X —X I I I wi e ku , „S p r a
4 1

w o z d a n i a z C z yn n o ś c i i P o s i e d z e ń P A T J " , t . L I I , n r 1 0 , K r a k ó w 1 9 5 1 ; W . H e n s e l :

Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1948; A. N a d o l s k i : Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź 1954 (tam dalsza literatura zagadnienia). " Por. np. H. Z e i s s b e r g : Die Kriege Kaiser Heinrichs II mit Herzog Bolesław I von Polen, Wiedeń 1868; S. Z a k r z e w sk i: Bolesław Chrobry Wielki, Lwów— Kraków—Warszawa 1925; Bortnowski: op. cit.; Kort a: op. cii. W t ym też przede wszyst kim kierunku zmierzają znane mi z maszynopisu prace A. F. Grabskiego (z Uniw. Łódzkiego) poświęcone studiom nad wczesnofeudalną sztuką wojenną w Polsce. 7 M. in. W. Arendt: Der Nomadenhelm d. friihen Mittelalter in Osteuropa, „Zeitschrift fur historische Waffen- und Kostumkunde", t. V, Neue Folgę, 1935; tenże: K woprosu o mieczach charałużnych Słowa o pólku Igoriewie, „Sbornik statiej poswiaszczonych akademiku A. S. Orłowu"; t e n ż e : Tiirkische Sdbel aus dem VIII—IX J-t, „Aarchaeologia Hungarica", t. XVI, 1935; tenże: Uber die „wurmbunten" Klingen, „Zeitschr. f. Hist. Waffen- und Kostumkunde", t. III, NF., 1929— 1931; A. W. Arcichowskij: Orużije, „Istorija kultury driewniej Rusi", t. I, Moskwa 1948, s. 417—438; B. A. K o ł c z i n : Czornaja metałłurgija i metałloobrabotka w driewniej Rusi (domongolskij pieriod), „Matieriały i issliedowanija po archieołogii SSSR", t. XXXII, Moskwa 1953; tenże: Tiechnika obrabotki metałła w drewniej Rusi, Moskwa 1953. 8 M. in. B. D. Griekow: Kijewskaja Ruś, Moskwa 1949, s. 306 i pass.; B. A. Rybaków: Wojennoje dieło (stratiegija i taktika), „Ist. kult. driewniej Rusi", t. I, Moskwa 1948, s. 397—416; N. N. Woronin: Kriepostnyje soorużenija, „Ist. kult. driewniej Rusi", t. I, Moskwa 1948, s. 439—470.

nad tak zwanym okresem przedpiotrowskim leżały aż do ostatnich czasów niemal zupełnie odłogiem"". Podobnie przedstawia się sprawa u naszych sąsiadów zachodnich. Autor niemiecki E. v. Frauenholz tak pisze w r. 1935 o stanie badań nad wczesnośredniowieczną sztuką wojenną Nie miec: „Uber Entstehung und Entwicklung der Ritterheere breite t sich immer noch reichliches Dunkel... Auch die neuere und neueste Forschung hat eine vollige Klarung nicht zu erreichen vermacht, wenn sie schon manchen Schritt nach vorwarts getan hat" 10 . Opinię tę podziela w pełni K. Schiinemann w pracy z r. 1938 lł . Dzieje wojskowości polskiej w początkach epoki feudalnej powinny być wobec tego rozpatrzone w szerokich granicach chronologicznych (co najmniej 3—4 wieków), bo tylko wtedy będzie można wydobyć dynamizm ich rozwoju. Równie niezbędne są obszerne ramy przestrzenne, które umożliwią swobodne operowanie metodą porównawczą. Rozprawa niniejsza nie odpowiada, rzecz jasna, tym warunkom. Jest ona próbą prześledzenia fragmentu polskiej wczesnofeudalnej sztuki wojennej, fragmentu ujętego w wąskie granice czasowe, bardzo ważnego, ale w żadnym wypadku nie obejmującego całości zagadnienia. Ponieważ jednak nie można rozpatrywać strategii i taktyki w oderwaniu od innych działów wojskowości, wypadło poświęcić trzy rozdziały (II, III, IV) na ogólnikowe omówienie organizacji sił zbrojnych w Polsce bolesławowskiej, ich uzbrojenia i zaopatrzenia, a wreszcie ówczesnego stanu sztuki fortyfikacyjnej. Nie roszczę sobie oczywiście pretensji do wyczerpania tematów objętych tymi rozdziałami. Chodziło mi raczej o postawienie problematyki badawczej niż o jej rozwiązanie i wyczerpanie. 2. Zagadnienia stanowiące temat niniejszej rozprawy oświetlają w zasadzie dwa rodzaje źródeł: archeologiczne i pisane. Pierwsze z nich odgrywają stosunkowo mniejszą rolę w badaniach nad samą strategią i taktyką, stanowią natomiast niezbędną podstawę dla studiów nad umocnieniami (grody), nad uzbrojeniem i zaopatrzeniem wojska, a nawet nad jego organizacją. Ślady umocnień, przede wszystkim w postaci grodzisk, broń i fragmenty oporządzenia — oto najważniejsze kategorie źródeł archeologicznych informujące nas o dziejach sztuki wojennej. Źródeł tego rodzaju mamy sporo. Umożliwiły one wstępną syntezę wczesno" Popularnonaukowa praca zbiorowa: O początkowych etapach rozwoju rosyjskiej sztuki wojennej (przekład polski), Warszawa 1954, s. 5. 1 0 E. v. F r a u e n h o l z : Das Heerwesen der germanischen Friihzeit, des Frankenreiches und des ritterlichen Zeitalters, „Entwicklungsgeschichte des deutschen Heerwesens", t. I, Monachium 1935, s. 59. 1 K. Schiinemann: Deutsche Kriegsfiihrung im Osten wdhrend des Mittelalters, „Deutsches Archiv fur Geschichte des Mittelalters", t. II, z. 1, Weimar 1938, s. 54—84.

Ocenia on wprawdzie fakty z punktu widzenia swej klasy społecznej. Powstało jak wiadomo współcześnie lub niemal współcześnie ze zdarzeniami dziejowymi. że parokrotnie przewyższa ono bogactwem zawartego w nim materiału wszystkie bez wyjątku pozostałe źródła. Jako zasadnicza podstawa naszych rozważań służą źródła pisane. aczkolwiek w całej pełni zdaję sobie sprawę z trudności. cit. Jeśli jednak stale pamiętać będziemy o tym stanie rzeczy. . W pierwszej grupie na czoło wysuwają się takie pozycje. Inne interesujące nas tu źródła z początków XI wieku nie mogą się już równać z dziełem Thietmara. Poważną lukę w interesującym nas tu zespole źródeł stanowi brak materiałów z pobojowisk. jest przy tym Polsce szczerze niechętny. cit. Można śmiało powiedzieć. Przede wszystkim wymienić tu trzeba Thietmara. potrafimy w większości wypadków uniknąć skutków Thietmarowych sympatii i antypatii. jest ono dla wszelkich studiów nad wczesnofeudalną polską sztuką wojenną podstawą zasadniczą. 1:1 Nadolski: op. które powstały współcześnie z opisywanymi wypadkami. a wierny Henrykowi II. Jestem zdania. jako wielki feudał.Uł feudalnego budownictwa obronnego na terenie Słowiańszczyzny li i systematyzację polskiego uzbrojenia z części tegoż okresu 13 . Jego postawa ideologiczna daje w konsekwencji mniej lub bardziej świadome tuszowanie i wypaczanie na kartach kroniki prawdziwego przebiegu zdarzeń. Napisał je człowiek znający się. Cokolwiek twierdzono by o tendencyjności dzieła biskupa merseburskiego. Można je przy tym podzielić na następujące grupy: a) źródła informujące nas bezpośrednio o działaniach wojennych pro wadzonych przez polskie siły zbrojne w czasach Chrobrego. na które musiałyby natrafić tego rodzaju prace badawcze. na rzemiośle wojennym i biorący udział w wojnach na stanowisku pozwalającym mu dobrze pojmować przebieg całych kampanii. Obie wspomniane prace obejmują także i okres stanowiący ramy czasowe niniejszej rozprawy i uzupełnione przez wyniki szeregu rozpraw drobniejszych mogą stanowić podstawę dla niektórych naszych dalszych rozważań. na których tle snuć chcemy nasze rozważania. b) źródła dostarczające materiału porównawczego. cenne przy tym. że zbadanie metodą archeologiczną pól bitewnych może dostarczyć bardzo cennych podstaw do studiów nad sztuką wojenną i nad dziejami wojen. Największe stosunkowo wśród nich znaczenie mają Annales Quedlinburgenses — źródło wiarogodne. ponieważ reprezentuje poglądy sfer Henrykowi II niezbyt chęt12 Hense 1: op.

R. czasem dostarczają informacji z zakresu produkcji uzbrojenia i zaopatrzenia (nazwy osad służebnych: Grotniki. gdzie znaleźć możemy dobre i wiarogodne dane dotyczące interesującego nas problemu. są szczupłe. Do drugiej grupy źródeł zaliczono te wszystkie. poza archeologicznymi i pisanymi. 1. III. etnograficzne na ogół w tym wypadku mało przydatne. Dane toponomastyczne mogą nam czasem ułatwić lokalizację pól bitewnych. 1018. niestety. podaje jednak wiadomości o charakterze na wpół legendarnym. Autor roczników nie był zapewne tak dobrze zorientowany w przebiegu wypraw cesarskich jak biskup merseburski. 1015. Widukinda oraz ponownie Thietmara. Materiały ikonograficzne są bardzo szczupłe. I. z. Pozycje późniejsze tym bardziej nie wchodzą w rachubę. jak wiadomo. być może opartych o relacje uczestników działań wojennych 15 . Oczywiście. Annales Quedlinburgenses. . 78 i nast. wyd. • 1 4 . które nie informując nas bezpośrednio o strategii i taktyce wojsk Chrobrego dostarczają nam jednak wiadomości o wczesnofeudalnej sztuce wojennej w Polsce i krajach ościennych. Berlin 1938. G. Powiest wriemiennych let. 1 5 Opis klęski tylnej straży niemieckiej w r. Korzystać z nich trudno. Pertz. „Monumenta Germaniae Historica".Deutsche Kaiserzeit". Adalberti Martyris oraz Vita quinque fratrum dają nam zaledwie parę wiadomości ułamkowych. wyd. 3. s. r. W. na której opieramy rozważania niniejsze.). potrafił jednak w paru wypadkach dostarczyć szczegółów bardzo ciekawych. Holtzmann. Konary itp. stanowiąc tym samym przeciwwagę dla Thietmara 14 . Praca niniejsza powstała w Zakładzie Archeologii Polski Uniwersytetu Łódzkiego. Scriptorum t. Te czynniki wpłynęły na dobór źródeł pomocniczych. Por. 44 i nast. Hannower 1838. Wykorzystano Ibrahima ibn Jakuba. Kosmasa i Galia. podobnie jak z mocno bałamutnych opowieści Kosmasa.nych. Źródła innego rodzaju. Jest następną z kolei pozycją po Studiach nad uzbrojeniem polskim w X. Możemy. Odnoszą się wyłącznie do wyprawy kijowskiej z r. Wśród źródeł później powstałych na pierwsze miejsce wysuwa się Powiest wriemiennych let. Dane te. XI i XII wieku w planowanym przeze mnie szeregu rozpraw poświęconych wczesnośredniowiecznej wojskowości. Vita et passio S. posługiwać się nim jedynie tylko w ramach jednego i tego samego etapu procesów dziejowych i to z bacznym uwzględnieniem specyfiki regionu. przede Por. s. Gali w swej kronice mówi o czasach Chrobrego dużo. odgrywają przy badaniach interesującego nas problemu rolę zupełnie podrzędną. 1015. Szczytniki.. Wiadomości te niejednokrotnie w znacznej mierze wzbogacają podstawę materiałową. W a t t e n b a c h : Deutschlands Geschichtsąuellen im Mittelalter. t. korzystanie z materiału porównawczego wymaga znacznej ostrożności.

mgr W. art. dr A. . dr B. Grabskiemu za wymianę myśli i doświadczeń. że rozprawy te posłużą mi z czasem jako podstawa do zamierzonego ujęcia syntetycznego.12 wszystkim polskiej. Zwolskiemu za pomoc w tłumaczeniu tekstów. F. mgr W. KrzemieńskiejSurowieckiej za udział w zbieraniu źródeł. Bortnowskiemu za udostępnienie zgromadzonych przezeń materiałów. Wieczorkowi za staranne opracowanie graficzne szkiców sytuacyjnych. Mam nadzieję. mgr A. wreszcie Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu i Wydawnictwu Zakładu imienia Ossolińskich za trud włożony w zredagowanie i wydanie tej książki. J. Sulikowskiej i mgr B. piast. Gieysztorowi za cenne rady i wskazówki. Kończąc te uwagi wstępne pragnę podziękować prof. ogarniającego całość zagadnień związanych ze sztuką wojenną Słowiańszczyzny zachodniej w okresie wczesnofeudalnym.

że Dąbrowski nie wdąże owych wo jów służebnych.. Sprawą drugorzędną (z punktu widzenia dziejów sztuki wo jennej) jest. reasu mując zr eszt ą po części w ynik i pr ac s zer egu innyc h aut oró w. s. według Ibrahima. w ęgierskimi i czeskimi. wbrew zdaniu Dąbrowskiego. widzieć po prostu kontynuację drużynników z X i XI w.. w liczbie 3000. Taką drużyną byli owi pancerni woje. czy t eż na korzystaniu z z iemi książęcej. że posia1 . Pod tą nazwą rozumiemy tu oddziały zawodowych wojowników pozostających na utrzymaniu księcia i w pełni podlegających jego władzy. Ten stan rzeczy znajdował swe wyraźne odbicie w organizacji naszych ówczesnych sił zbrojnych. cit. Wydaje się przy tym. stwierdzonych przezeń w obrębie XII i XIII w. Byli to widocznie ludzie całkowicie zależni od władcy 1. st o sunko m z czasów Chrobrego.. pozostającymi w pełnej zależności od swego władcy i utrzymywanymi przez niego. gdzie niewątpliwie znalazłyby się cenne materiały porównawcze.ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA WOJSKA 1. częściowo lub w pełni niewo lnych. Wydaje się przede wszystkim. Można by wo bec tego w wojach służebnych z XII—XIII w. a przynajmniej lepiej od piechoty uzbrojonych") występowało w Polsce już w drugiej połowie X wieku. Polska w czasach Chrobrego była monarchią wczesnofeudalną. Wątpliwości budzi wreszcie następujące oświadczenie (powtórzone za Tymienieckim): „W tym czasie służono w wojsku dlatego. którymi dysponował. 889 i nast. Wśród innych poglądów Dąbrowskiego (ibid. Pogląd ten wydaje się budzić zastrzeżenia. dostosowaną do zmienionej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Różnica pomiędzy rycerstwem służebnym a drużyną pojętą tak. Stwierdził o n pr z y t ym w tej dziedzinie analogię między stosunkami po lskimi a niemieckimi. W związku z tym należałoby przyjąć. z dawniejsz ą dru żyną. skoro można ich było wprost podarować zaprzyjaźnioBardzo ciekawe uwagi o występowaniu w Polsce wojów służebnych. s. Mieszko. 889) za dyskusyjne uznać można przeciwstawienie st o sunkó w panując ych w po lsk ie j wojsko wo ści w ko ńcu XI w. czy utr zymanie to po lega na w yp łac ie żo łdu (tak u Ibrahima). W jednym i drugim wypadku mamy do czynienia z wo jownikami z profesji. jak my ją tutaj pojmujemy. i takich właśnie 300 drużynników ofiarował Bolesław opuszczającemu Gniezno Ottonowi. że nie uwzględnił stosunków ruskich. szkoda. o kt órej wed ług niego g łucho w źród łach już od połowy XI w. że drużyna mimo wszystko odegrała pewną rolę w procesie kształtowania się warstwy rycerskiej.. Podstawą ich była drużyna książęca. podał D ąbrpwski: op. że „rycerst wo" (pod tym terminem rozumie Dąbrowski „wojowników walczących konno i ciężkozbrojnych. jest właściwie niewielka.

Ł ow mia ń s ki eg o ( J . wywierający poważny wpływ na sprawy państwowe. Griekow: op. in. i to podwójnej natury. „Monumenta Poloniae Historica". a należeli do niej dostojnicy i świeccy. a między nimi i na bieg spraw wojennych. ale używał do t ego rycerzy służebnych siedzących na jego ziemi. wyróżniającym się wśród innych przede wszystkim wielkością środków pozostających w jego dyspozycji dano ziemię. E.. wyd. H. Ł o w m i a ń s k i . Ziemia książęca... Drużyna w ten sposób pojmowana jest oczywiście odpowiednikiem tzw. Jedlicki. którzy w ramach wczesnofeudalnej wojskowości znaczyli bardzo wiele. * Por. cit. W da lszym c iągu c yto wane jako Thiet ma r: o p. z wyjątkiem jednak drużynnikó w czy też może raczej rycerzy służebnych. K. skoro traktowano ich jako dar tak cenny 2 . IV. odp ow i ed ni e u wa g i m. omawiając organizację dowództwa w obrębie wojsk Bolesławowskich). 3 Por. 13. 5 P or . t. 32. H. s. s. s. na której siedzą owi rycerze służebni. 4 Jak wiadomo. m.. 46. 48) i Z a k r z e w s k i eg o: op. o zupełnie innym obliczu społecznym i militarnym. M. i duchowni 5 . musimy pamiętać. 325. Jej rola w organizacji sił zbrojnych była bardzo poważna. in.. O skin: „Powieść doroczna" jako źródło do historii wojska i sztuki wojennej. A. opartej zresztą na legendzie. 403. War szawa 1953. s. Maleczyński. M a l e c z y ń s k a : Historia Polski do r. O tych ostatnich pisze sam Dąbrowski następująco: „Książę . 35—36. wykonywania wyroków. według relacji Galia. Gi eys z t o r . goto wych na każde wezwanie". cit. potrzebował . o ile drużynę „młodszą" uważać możemy za odpowiednik dzisiejszego wojska stałego. Kronika Thietmara. 339. S. w skład stałej rady przybocznej Bolesława wchodziło 12 dostojników. egzekutywy dla swoich rozkazów. Jaki był skład tej „starszej" drużyny na dworze Bolesława Chrobrego? Niewiele o tym możemy powiedzieć. Gall-Anonim: Cronica et gęsta ducum sive principum Polonorum.. cit. Ponadto istniała niewątpliwie i drużyna „starsza". wyd. i to wojska zawodowego. a nie na danych faktycznych. I. 209. a nieposiadanie zie mi wyp łynę ło z zajęcia się s łużbą wo jskową'' (ibid. B a r d a c h . . Nie najmował do t ego ludzi. Po wtóre.nemu cesarzowi.O początkowych etapach rozwoju rosyjskiej sztuki wojennej". II. zaufani księcia. że członkowie „starszej" drużyny to zarazem czołowi przedstawiciele uprzywilejowanej klasy wielkich posiadaczy ziemskich — feudałów. „młodszej" drużyny. s. Ujęcie to jest niewątpliwie słuszne w odniesieniu do wszystk ich wojów.. wybierania danin. musieli być zarazem dobrym narzędziem walki. nadana im została właśnie jako wynagrodzenie za służbę wojskową. . s. nie po wo ływał ich z ziemi. Należeli do niej przedstawiciele klasy wielkich feudałów. znanej dobrze w państwie ruskim 3 . Kraków 1952. s. 1466. ci t. Rybaków: op. o tyle w „starszej" drużynie dopatrzyć się można mutatis mutandis analogii do obecnego sztabu głównego (do zagadnienia tego wrócimy jeszcze później. Poznań 1953. Po pierwsze. s.. Ustępowała ona oczywiście pod względem liczebności wielokrotnie drużynie „młodszej" 4 .. 893). Sam książę był przecież naczelnym feudałem. Nova Series.

Na terenie Rusi doskonałym przykładem drużyny prywatnej w połowie X w. cit. Wydaje się rzeczą niewątpliwą. II.ekow: op. W obrazie ostatecznie ukształtowanej armii rycerskiej zdecydowanie na drugim planie stanął składnik sił zbrojnych.. Drużyny podobne. Por. Gąssowski: Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południo wej granicy Mazowsza. D. s. także D ą b r o w s k i : op. Przede wszystkim wydaje się. 4. przekształconą w „oddziały nadworne". 945). I. element najsprawniejszy bojowo. Por. Władca. 306 i nast.ignobiles". J. . cit. s.Materiały wczesnośredniowieczne". . ale niewątpliwie istniały one tutaj już wcześniej 8 . s. Bezpośrednio dowodzi on już tylko własną zmniejszoną drużyną. też Gri.. 1 Por. 68. występujących pod chorągwiami poszczególnych feudałów. dobrze uzbrojonymi i wyszkolonymi. S. 318 i nast. choć znacznie mniejsze. Z niego właśnie utworzy się w głównym swym zrębie rycerstwo okresu rozwiniętych stosunków feudalnych. G r i e k o w : op. Element ten w miarę postępu procesu feudalizacji kraju będzie stale zyskiwał na ciężarze gatunkowym. że stanowiło ono w prostej linii kontynuację dawnego zbrojnego ogółu ludności z czasów demokracji wojskowej 9. 7 G a l i : op. poza drużyną księcia. o tyle dysponujący całością sił zbrojnych. 1950. Armia składać się będzie wówczas z prywatnych wojsk.. Moskwa 1950. że spośród ludzi nie należących do klasy rządzącej nie wszyscy byli w równej mierze obciąże'• W dalszym ciągu niniejszej pracy przez drużyną będziemy rozumieć drużynę . s. . II. Ko ńskie.. W rezultacie tego stanu rzeczy feudałowie ze swymi drużynnikami. Do środków tych należała także drużyna (i. Warszawa 1952. Por. wyd. stanowili w ramach sił zbrojnych wczesnofeudalnego państwa. Poza jego obrębem pozostawali w pewnym sensie panowie feudalni ze swymi drużynami i drużynnicy książęcy..młodszą".i stanowiących podstawy jego władzy. których Sieciech przenosił ponad nobilów — feudałów 7. Lichaczew. o ile chcą go słuchać wielcy wasale. posiadali też i inni mniejsi feudałowie — wielcy posiadacze ziemscy. Rozbicie feudalne znajduje swój wyraz w strukturze wojskowej. t. Powieś? wriemiennych let. jest drużyna Swenelda. bardzo ważny w okresie wczesnofeudalnym. Por. Nie na tym jednak koniec.. cit. dt. w tym układzie rzeczy to już tylko „primus inter pares". Składnikiem tym było ogólnokrajowe pospolite ruszenie. 336 i nast.. r. Archeo logicznym śladem takiej prywat nej drużyny na terenie Po lski mogą być stosunki zaobserwowane na cment arzysku w m.. 890. s. Możemy sądzić. że nie obejmowało już ono wszystkich zdolnych do noszenia broni członków społeczeństwa. s. t. 39. 6453 (r. Pospolite ruszenie wczesnofeudalne różniło się jednak poważnie od swego dawniejszego poprzednika. Pierwszy ślad takich właśnie drużyn (nazwijmy je „prywatnymi" w odróżnieniu od drużyny książęcej) na terenie Polski widzieć by można w przekazie Galia o owych . którzy zresztą jako drużyna naczelnika wojennego wydzielili się już w okresie demokracji wojskowej.

lecz wybrańcy powoływani w różnym stosunku liczebnym do ogółu ludności. Scriptorum t.Studia wczesnośrednio wieczne". Niezależnie od tego stanu rzeczy potrafimy zaobserwować inne jeszcze zróżnicowania w obciążeniu ogółu wczesnofeudalnej społeczności obowiązkami służby wojskowej. Pogląd ten znaj duje poparcie w wynikach prac archeologicznych prowadzonych na terenie gro dów pomorskich (Gdańsk. II. 739. Tereny te to okolice grodów. Wydatny udział polskiej wczesnofeudalnej ludności miejskiej w wysiłku wojennym całego społeczeństwa ustalił w przekonywający sposób H.. dotyczy on jednak Pomorza. Pertz (opr. 1 0 . cit. s. J. K. Dąbrowski w pracy cytowanej jest zdania.. 208 i nast. Hannower 1868. Łowmiański: Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiań skich. 1 2 Przez wprowadzenie tu terminu „dym" przyjmujemy. Por. Poprzednio oczywiście ciężar ten musiał być bardziej dokuczliwy. s. G. s. Wynika z tego. XX. Szczecin).. na których władza książęca ma zapewnione najszybsze i najsprawniejsze wprowadzenie w życie swych dyspozycji. III. cit. Z sytuacją stwierdzoną na obszarach pomorskich w początku XII wieku można się było prawdopodobnie spotkać w granicach kontynentalnych ziem polskich kilkadziesiąt lat wcześniej. s. Kópcke). Warszawa—Wrocław 1955. Z natury rzeczy na wojnę ruszali najczęściej wojownicy z takich terenów. Musimy wreszcie poświęcić nieco uwagi służebnościom dobrze znanym ze źródeł pisanych pod nazwą „stróży" i „ naroku". które w porównaniu z Polską pozostawało wówczas na nieco niższym stopniu rozwoju społecznego. że przynajmniej w pewnych okolicznościach na wyprawę wojenną stawali nie wszyscy mężczyźni zdatni do noszenia broni. w których miały swoją siedzibę organy ad minist racji terytorialnej. wyd. że na Pomorzu w po czątku XI wieku jedna chata była zajęta przez jedną rodzinę. Na ślad tych zróżnicowań naprowadza znany przekaz Herborda o złagodzeniu przez Bolesława Krzywoustego powinności ciążących na Pomorzanach z racji ich zależności od księcia polskiego n . Ślady analogicznych stosunków w państwie karolińskim stwierdzamy w źródłach fran końskich zestawionych i wykorzystanych przez F r a u e n h o l t z a : op. 403 i Griekow: op. 30 „MGH". Wolin. 75 i n. Po otrzymaniu ulg winni byli mieszkańcy Szczecina dostarczać na wezwanie Bolesława jednego zbrojnego na dziesięciu ojców rodzin. Przekaz Herborda odnosi się wprawdzie do czasów znacznie późniejszych niż okres Chrobrego. można by powiedzieć jednego zbrojnego z dziesięciu dymów 12. R. J a ż d ż e w s k i : Charakterystyka wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych w wykopie głównym w Gdańsku. Warszawa 1953.ni obowiązani służby wojskowej. też Rybaków: op. 1 Herbord: Dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis. Por. gdzie wszędzie odkryto domy jedno rodzinne. cit. t. a przede wszystkim zaczątki miast — podgrodzia. Łowmiański10 . . że obie powinności związane były bezH. np.. s. gdzie są wzmianki o analogicznym stanie rzeczy na Rusi. 326.

że armia złożona z zawodowych i dobrze uzbrojonych wojów przewyższała pod każdym względem (z wyjątkiem liczby) armię sformowaną w przewadze z ludzi wzywanych pod broń na krót ko. Oczywiście znaczenie tego odłamu siły zbro jnej. Ciekawe uwagi na temat upadku powszechnego po spo lit ego ruszenia i ro zwo ju rycerst wa zawiera cyt o wana praca Frauenh o l z a : op. 887—888. Lwów 1925. XII (prawo Fryderyka I z 18 IX 1156 r„ Constitutio de pace tenenda. Balzera". Straty te. w Polsce.. s.. rzemieślników od warsztatu. Stróża. s. O stosowaniu tej zasady w okresie wczesnofeudalnym świadczyć się zdają m. obowiązująca całą ludność i początkowo wykonywana zapewne w formie straży warowni. Z tego stanu rzeczy wynikało oczywiście większe obciążenie służbą wojskową naroczników niż mieszkańców innych osiedli14. Warto jednak przypomnieć. r Poiskie siły zbrojne '' o 13 . nie t ylko wolną/ lecz i zależną. 95. VIII. interes klasowy. Musimy prz y t ym pamięt ać. 1. nie groziły. „Studia nad Historią Prawa Polskiego pod redakcją O. 58—74. że równolegle z rozwojem t echniki wzrast ały wymagania w dziedzinie uzbro je nia. z tym zastrzeżeniem. „Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych". w Ko ńskic h pr zez G ą s s o w s k i e g o : op. Bujak: Narok. cit. który mógł niekiedy do prowadzić nawet do ustawowego rozbrojenia klasy upośledzonej. s.. Boretius. Dalszą przyczyną. dla której ograniczano powoływanie pod broń całej zdolnej do broni ludności kraju. stosunki zaobserwowane na cment arz ysku z XI w. Za jeden z zasadniczych argumentów przemawiających przeciw hipotezie Wojciechowskiego uważa Bujak fakt znacznego oddalenia wsi narokowych od odpowiednich grodów. cit. że tworzenie załóg z element ów obcych jest zjawiskiem pospolit ym w dziejach sztuki wo jennej. chociaż autor jej nie zawsze dostrzega ekonomiczrjospołeczne podłoże sprawy. rzecz jasna. gdy zadania wojenne powierzano wyłącznie wojownikom z profesji. Taki stan rzeczy zaistniał np. U podstaw wspomnianej zasady leży. że osady naroczników obowiązane były dostarczać załóg ustalonym twierdzom. cit. I. s. była chęć uniknięcia strat materialnych związanych z oderwaniem rolników od ziemi. Wojc i e c h o w s k i m: Momenty terytorialne organizacji grodowej w Polsce piastowskiej. Władzy feudalnej dogodnie było dysponować siłą zbrojną nie związaną z ludnością miejscową. " Po wszechne po spo lit e rusze nie istn ia ło wed ług D ąbro wsk iego: op .. in. 69—99. t. 3.pośrednio lub pośrednio ze służbą garnizonową w grodach. Narok istniejący. poczynając od XII wieku została w przeważającej części zamieniona na daninę. przynajmniej teoretycznie. w interpretacji naroku idzie za Z. i to aż do najnowszych czasów. 887—888. Leges. wyd. czy też u naszych sąsiadów. s.. ale w XII i XIII. bynajmniej nie zawsze najbliższym 13 . a nie ulega wątpliwo ści. w wieku XIII posiadał charakter zbliżony. z. Dużą rolę wreszcie musiała odegrać chęć dysponowania jak najsprawniejszym narzędziem wojny. Lwów 1924. 194). malało nieustannie i to w wyniku szeregu przyczyn. Hannower 1893. Przeciwne st anowisko zają ł F. A. z. ci t. Koszt ekwipunku wojennego zwiększał się szybko przekraczając możliwości materialne ludności chłopskiej. w Niemczech już w w.. godzące znów w interesy klasy uprzywilejowanej. t. w miarę potrzeby. . a nawet w początkach XIV w. Za jedną z* najważniejszych uznać wypada wzrost antagonizmów kla sowych w ramach rozwijającej się formacji feudalnej. choć już w stanie schyłkowym. czy to u nas. nie tylko w X i XI w.. Dąbrowski: op. IV.MGH". Constitutiones t. Obowiązek udziału w wo jnie zwany „wy prawą" i „pogonią" obejmowa ł przy t ym w zasadzie całą ludno ść osiad łą.

Wymowną ilustracją tego stanu rzeczy jest twierdzenie Ibrahima. Nie spotykamy śladów masowego Z wyjątkiem tylko pewnych ludów stepowych. Kawaleria. gdy zależało na czasie. 59—74. długotrwałej obrony miejsc warownych ani też walk w terenach leśnych. Siły zbrojne w państwie pierwszych Piastów. s. 1 5 . I. Zagadnienie powstania i rozwoju kawalerii w wojskach Europy wczesno średniowiecznej obszernie i przekonywająco omawia F r a u e n h o l z : op. raz po raz działania wojenne prowadzono wyłącznie oddziałami konnymi. cit. Wojska Polski wczesnofeudalnej składały się w ogromnej przewadze z elementu etnicznie rodzimego. Drużynę Mieszkową opisaną przez Ibrahima uważam za wojsko konne. a więc z elementu dobrze uzbrojonego i znacznie lepiej wyrobionego bojowo niż ogół pieszych wojowników. „MPH". Do zagadnienia tego powrócimy w rozdziałach poświęcanych strategii i taktyce. dzieliły się na piechotę i kawalerię. Kraków 1946. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać o specyfice obu krajów (relikty rzymskie we Frankonii). Miało to oczywiście miejsce wówczas. gdy w grę wchodziły operacje o dalekim promieniu działania i gdy nie przewidywano oblężenia. a tym bardziej w czasach późniejszych. Składała się ona z drużynników książęcych oraz możnowładców feudalnych wraz z ich drużynami. że jedna setka Mieszkowych drużynników równa się dziesięciu secinom innych wojów 1 G . górskich i bagnistych. Por. 3. której główny zrąb stanowili woje z powszechnego pospolitego ruszenia. Por. 1 6 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów slowiańskic)i w przekazie Al Bekriego. Praca jego dotyczy wprawdzie Niemiec. t. Zwłaszcza stosunki w państwach karolińskich. Analogie te są dotychczas sto sunkowo słabo uwzględniane przez polską literaturę przedmiotu z oczywistą szkodą dla jego znajomości. Z tego powodu stosowanie do obu tych krajów metody porównawczej nie powinno budzić zastrzeżeń. cit. 50. Frankonia Karolingów i Polska pierwszych Piastów znajdowały się najprawdopodobniej na podobnym etapie rozwojowym procesu dzie jowego. N a d o l s k i : op. s. T. też N a d o l s k i : op. których wojska składały się może tylko z konnicy.2. nie ulega jednak wątpliwości. w okresie wczesnofeudalnym. s. Drużynnicy-kawalerzyści byli przy tym w Polsce wczesnopiastowskiej elementem najłatwiejszym do szybkiego zmobilizowania i równie szybkiego użycia w odpowiednim kierunku. W czasach Chrobrego. odgrywała rolę bardzo poważną i w miarę upływu czasu coraz to poważniejszą. W przeciwnym wypadku do głosu przychodziła piechota 17 . 94 i nast. 94— 98. obszer nie przez Frauenholzia omówione. a prawdopodobnie też i w czasach późniejszych przewaga liczebna była po stronie piechoty.. W rezultacie już w czasach Chrobrego. zawierają dużo materiału porównawczego dla studiów nad polskim wczesnym średniowieczem. podobnie zresztą jak w całej niemal ówczesnej Europie 15 . że znaleźć w niej można wiele stwierdzeń posiadających pełny walor i w od niesieniu do terenów Polski. s.. 1 7 Polskie działania kawaleryjskie w czasach Chrobrego i w późniejszych znaj dują niejednokrotnie odbicie w źródłach pisanych. Kowalski. NS. wyd. tj. cit.. choć mniej liczna.

151. s. 20.. I. Jak wiadomo. s.. Odrębne zagadnienie stanowią oddziały cudzoziemskie współdziałające z Polakami jako sojusznicy. 141. 69. . przebywający w Polsce po katastrofie libickiej. Por.MPH" : t. takim też zapewne Światopełk ruski w czasie swego wygnania. 97. 493. 22. cit. „Materiały wczesnośredniowieczne". 46. s. Rybaków: op. 25 Ibid. s. s. VIII. 23. 2 1 W i d u k i n d : Res gestae Saxonicae. 32. 12. s. 404. VI. I. Lwów 1864. Uchodźcy wybitniejsi. używa terminów „legio" 24 i „phalanx" 25. wyd. I. Griekow: op. I. Wiele przemawia za tym. Rybaków słusznie podkreśla trudność odróżnienia takich sprzymierzeńców od najemników 23 . s. III. 303. r. A. jako sojusznicy zjawili się w tymże roku pod Kijowem Pieczyngowie 22. Takimi uchodźcami byli: Niemiec Eryk. 1 8 . 4. 27 Ibid. I. III. 1949. gdzie zjawiska tego rodzaju występują często 18 .. 22. Gali wymienia: . Sobiebor Sławnikowic. 303. 28 G a l i : op. że takie jednostki istniały.. 1018 ciągnęli z Chrobrym na Ruś Niemcy i Węgrzy. Granice były niewątpliwie bardzo płynne.legio" 26. Thietmar np. 148 i 149. służący w drużynie Chrobrego 19 .. t.. t. 1. 158—161. Warszawa 1951. V. „acies" 27.. cit. s. cit. 23. przybywali prawdopodobnie w granice państwa polskiego w otoczeniu swych drużynników.cohors" 28 i „agmen" 29. rekrutowali się oni zazwyczaj z ludzi. 28 Ibid. 621. 623.. VII. 59. let. 72: III. III. Thietmar: op. 331. 2 2 T h i e t m a r : op. w r. 24 T h i e t m a r : op.. II. 16. s. s. 37. B. 21. Mówią o nich wyraźnie źródła pisane określając je różnymi nazwami łacińskimi: nazw tych dotychczas nie potrafiliśmy jednak rozszyfrować. s. s. cit. przez co procent elementów etnicznie obcych w obrębie wojsk polskich mógł ulegać pewnemu zwiększeniu. 340 i nast. książęta i możnowładcy. K. s. 128. III. s. Por. s. 20 K. cit.. V. 149. cit. VII. w przeciwieństwie do Rusi. te ż Powiest' wriem. 36. 29 Ibid. Jażdżewski: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Lutomiersku pod Łodzią w świetle badań z r. 1 9 Por. Cudzoziemcy pojawiali się w wojskach polskich X—XI wieku rzadko.. s. 1949.I!) zaciągu obcoplemiennych najemników. 23. 6526 (1018). VII. A. 553.. III. . s. cit. 23 Rybaków: loc. Bielowski. Jażdżewski jest skłonny widzieć w cmentarzysku lutornierskim miejsce pochówku takiej właśnie obcoplemiennej grupy drużynnej 20 .. 46—47. 501. W tym charakterze przybyli Czesi na pomoc Mieszkowi w wojnie z Wichmanem 21 . którzy porzucili swój kraj pod przymusem. s. s. 150. s. Jednym z najtrudniejszych zagadnień z zakresu organizacji sił zbrojnych Polski wczesnofeudalnej jest sprawa tworzenia w ich ramach określonych jednostek taktycznych. 5.

wg Herb o r d a : op. Otto III otrzymał w Gnieźnie 300 pancernych 36 . W czasach Krzywoustego wojska polskie dzieliły się już według zasad Por. cit. Adalberti Martyris. Wielmoża pomorski spod Kamienia wodził z sobą poczet złożony z 30 jeźdźców 39 .. s. Takiej samej ilości zbrojnych domagał się od Bolesława Krzywoustego Henryk V 37 . s. 87 G a l i : op. Istnieje szereg argumentów przemawiających za takim ujęciem. wyd. Nazwy pozostałe należałoby uważać za odpowiednik polskiego „hufca". jest to przypadkowy zbieg okoliczności.. Polska literatura naukowa próbowała. 35 84 . Książę Warcisław przyjął chrzest z 300 drużynnikami38 . 89 T h i e t m a r: op. P or . J.. Hofmeist er.. 13. s. s. II. t. cit. że spośród tych terminów jedynie tylko „legio" i „acies" posiadają znaczenie. przyp. I. warto znów zwrócić uwagę na relację Ibrahimową. s. wyd. może dziesięć30. oznaczają — choć może nie zawsze — stałe jednostki o mniej więcej zdefiniowanej sile liczebnej.Wydaje się. drużyna Warcislawa składała się z 500 wojów. Chrobry dał św. K u k i e ł : op. cit. 180. popr zedni. Wojciechowi jako eskortę 30 wojów 35. 2. 36. co najmniej sześć. A... przyp. 130. których kilka składałoby się na „legion". I. Batowski).. 46. cit. M H e r b o r d : op. Bielowski (opr. które nas tu interesuje. 2. 3 1 Por. cit. z da n i e O s k i n a : o p . „Legion" uznano za jednostkę nadrzędną obejmującą kilka „szyków". które przytaczają cytowani powyżej autorzy. Najmniejszą jednostką byłaby wówczas dziesiątka. 6. Drużyna Mieszka liczyła 3000 głów 34 . większą setka (acies?). A. W porównaniu tym można by dopatrywać się śladu dziesiętnego podziału ówczesnych wojsk polskich. „MPH". t. Być może. że podstawę organizacji wojska stanowił system dziesiętny31 . Śla dy or ga nizacji d z i e s i ęt n e j w o j s ka z na n e s ą t eż w ź r ó d ła c h r u s k i c h. Wszystkie przytoczone tu liczby zbrojnych są dziesiętnymi wielokrotnościami trzech. w oparciu o przekazy Galia.. II. s. 82 Na tej zasadzie zor ga nizowana była np.. s. 33 R elacja Ibrahi ma: loc. 36—37. C a n a p a r i u s : Vita et passio S. 30 Ibid. trudno jednak nad tymi stosunkowo licznymi przekazami przejść do porządku dziennego. 23. Kor z on: op. cit. Poza tymi. Przyjmuje się przy tym. cit. co jest zjawiskiem częstym w dziejach sztuki wojennej *-. IV. cit. A. że obok podziału dziesiętnego odgrywał jakąś rolę podział trójkowy. Bamberg. ustalić stosunek pomiędzy „legionem" i „szykiem" (acies). Lwów 1864. „Denkmaler der Po mmerschen Geschicht e". od miennie Z a k r z e w s k i : op. cit. 209. armia mongolska. Możliwe. która mówi. że drużynnicy Mieszka podzieleni są na oddziały i że ich jedna setka równa się dziesięciu setkom zwykłego wojska 33. 38 Die Priifeninger Vita des Bischofs Otto v. II. 2. Gryfia 1924. 1. III. Określają one raczej człony uszykowania bitewnego. 188—189.

liczącej 1000 głów. III. cit. 6523—6526 (1015—1018). z żołnierza zawodowego 42 . Powiest wriem. T h i e t m a r : op. że podana przez Ibrahima liczba 3000 wojowników jest dla drugiej po łowy X i początku XI wieku nie tylko możliwa do przyjęcia. Dotychczasowe badania niewiele na tym odcinku wyjaśniły. czy była ona częściowo rozlokowana po prowincjonalnych grodach i podporządkowana zarządzającym nimi urzędnikom. dysponującego nad Bugiem w przybliżeniu liczbą co najmniej 4000 zbrojnych (część jego wojsk działała przeciw Pieczyngom). 151. 11 Można się domyślać. ale prawdopodobna. 1016). s. siłami złożonymi przeważnie z kawalerii. t. t. s. 5. 22. trudno powiedzieć. cit. s. R. S. 32. Również rezultaty niektórych operacji wojennych prowadzonych przez Chrobrego. 96. r. Wyjąwszy książęcy szyk nadworny (acies curialis). Z zagadnieniem podziału sił zbrojnych Polski wczesnofeudalnej łączy się ściśle sprawa ich ogólnej liczebności. musiał Chrobry dysponować zdecydowaną przewagą liczebną. 31. r. czy też zawsze skupiała się przy osobie księcia. Stosunkowo łatwiej poradzić sobie możemy z siłą liczebną drużyny książęcej. III.. Por. Zależało to oczywiście od tego. Fakt odstąpienia Ottonowi 300 drużynników świadczy niedwuznacznie. let. 1933. Jakimowicz: Szlak wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w świetle archeologii. jak sądzić można. Lichaczewa). VIII. co łącznie dawałoby znów około 1000 żołnierza. VI. 403. 96—97. s. a więc przynajmniej 2000—3000 ludzi. że wg Rybak owa: op. 149. drużyny niektórych książąt ruskich dochodziły do 3000 ludzi. Do sprawy tej powrócimy jeszcze w jednym z dalszych rozdziałów. t. a może i feudałów z ich drużynami 41 . co zresztą jest zupełnie zrozumiałe wobec bardzo szczupłych danych. Te ostatnie składały się z 300 Niem ców. W skład tej kawalerii wchodziły oprócz właściwej drużyny książęcej także i drużyny feudałów. I. s. który skłonny jeste m uważać za ko nt ynuację dawniejsze j drużyny. jakich dostarczają wszelkiego rodzaju źródła. 362 (komentarz do s. III. 623. Por. cit. niezbędną dla doszczętnego rozbicia w jednej jedynej bitwie doborowej armii Jarosława.. Wydaje się. że książę polski musiał dysponować kilkakrotnie większą liczbą stałego wojska. „Rocznik Wołyński". 423. 80. s. G a l i : op. 621. Po dodaniu 3000—4000 Polaków uzyskalibyśmy silę 4000—5000 wo jowników. 43 Dla zdobycia pierwszym szturmem Lubuszy i wycięcia jej załogi. pozwalają ocenić liczebność tych sił na około 2000—5000 zbrojnych 43 . że w ramach podziałów terytorialnych istniał podział dziesiętny czy też trój dziesiętny.terytorialnych l0.. II (komentarz D. 23. Por. s. W czasach Chrobrego zasada ta obowiązywała według wszelkiego prawdopodobieństwa powszechne pospolite ruszenie. ibid. Czy podziałem tym objęta była drużyna książęca. 42 40 . Warto dodać.. W wy prawie kijowskiej polskie oddziały musiały kilkakrotnie przewyższać liczbą towa rzyszące im posiłkowe wojska cudzoziemskie. 500 Węgrów oraz zapewne z jakiejś nie znanej ilości ruskich stronników Swiatopełka (Pieczyngowie działali oddzielnie).

lecz nawet i od uro dzaju. Krzywousty zażądał od Pomorzan jednego zbrojnego z dziesięciu rodzin. ale nie zwiększają się. 1 125 000 mieszkańców odpowiada 187 500 rodzin (za Łowmiańskim przyjmujemy rodzinę składającą się z sześciu osób). że ilość dymów składających się na wystawienie jednego zbrojnego musiała zwiększać się w miarę wzrostu 15 44 . c i t . ale pozostaje tylko hipotezą. Przede wsz yst k im zas ada pobor u jed ne go wojo w nika z dziesięciu dymów nie może być uważana za obowiązującą w Polsce normę. przynajmniej na interesującym nas tutaj odcinku dziejowym.w porównaniu z mo żliwościami majątkowymi społeczeństwa plemiennego". b) Równolegle. liczba ta b yła prz y t ym w różnych latach zmienna i zależna nie tylko od ilości ziemi posiadanej przez po szczególnych mieszka ńców. ale i o nim bardzo mało możemy pbwiedzieć. Krzywousty stosował tę zasadę wobec Pomorzan jako wynagrodzenie za przyjęcie chrztu.Znacznie trudniej określić siłę liczebną całego wojska obejmującego łącznie drużynę książęcą. Jak wiadomo. z których w yst awia no jed nego zbro jnego . jest bardzo sugestywna. które można przedstawić w sposób następujący: a) W miarę rozwoju organizmu państwowego i postępującego wraz z nim klasowego zróżnicowania społeczeństwa zwiększają się możliwości majątkowe przedstawicieli klasy uprzywilejowanej (w naszym wypadku — feudałów). 3 0 . a nie do feudałów. 244. A jednak pogląd ten nie wydaje się w pełni zadowa lając y. I I . Ibid. 4łi P o r . że poprzednio jednego zbrojnego musiała dostarczyć ilość dymów mniejsza niż dziesięć 46 . w państwach karolińskich liczba dymów.. Łowmiański45 . . 2 3 4 i przypis 1231.. cit. Ocena H. jednak wg Frauemholza: op.. 234—236. c) Zasada składkowego ekwipowania wyruszającego na wyprawę woja odnosi się niewątpliwie do ludności klasowo upośledzonej. wzrastają wymagania techniki wojennej i co za tym idzie. norma 1 : 10 obowiązywała w Niemczech w początkach X w. to kwestia liczebności ówczesnych sił zbrojnych pozostawałaby w dalszym ciągu otwarta.. można ją więc uważać za typową dla społeczeństwa wczesnof eudalnego. który teoretycznie mógł być powołany pod broń... 75 i nast. . s . oczywiście nie pominął stosunków karo lińskich. była mnie jsza (1—6 ). s. Jasny stąd wniosek. Pogląd ten wydaje się budzić zastrzeżenia. Siła ta musiała oczywiście pozostawać w pewnej proporcji do stanu zaludnienia Polski wczesnopiastowskiej. Bylibyśmy w stanie obliczyć co najwyżej maksymalny potencjał ludzki. w g Ł o w m i a ń s k i e g o : o p . a nawet ona wydaje się za wysoka . s. Ci ostatni stają na wezwanie władcy osobiście i to zazwyczaj na czele własnych pocztów zbrojnych. c i t . cit. Gdybyśmy ją jednak przyjęli. Tak też przyjmuje H. Z powyższych uwag wynika. cit. normie tej odpowiadałoby więc około 18 000 ludzi możliwych do zmobilizowania na terenie Polski wczesnośredniowiecznej. drużyny feudałów i powszechne pospolite ruszenie. przypis 1231. H e r bo r d : o p . a raczej nawet ulegają redukcji takież możliwości przedstawicieli klasy upośledzonej. wzrasta koszt wystawienia pełnowartościowego wojownika. Ł o w m i a ń s k i : op. Po Ł o w m i a ń s k i : op. Łowmiańskiego. według której ludność w Polsce X i XI wieku miałaby dochodzić do 1 125 000 (4—5 mieszkańców na 1 km2 )44. uważa jednak.. że tylko norma najniższa (1 : 6) może być porównywana ze stosunkami doby formowania się państwa. s.

wg F r a u e n h o l z a : op. 479.. że w razie poważnej potrzeby obrony kraju (lub raczej jego części) przed najazdem wzywano pod broń nie tylko owych wybrańców. Starsza drużyna. Niewiele wiemy. zgodnie ze zwyczajem epoki. 318 na tejże stronie). tworząc w ten właśnie sposób powszechne pospolite ruszenie. Naczelna władza wojskowa spoczywała oczywiście w ręku księcia. oczywiście w wypadku wojny obronnej prowadzonej w obrębie własnych granic lub też na terenac h do nich przylegających 47. ale i pozostałą. Spośród nich wybierał książę dowódców dla samodzielnych oddziałów wydzielonych. że ogólna liczba zbrojnych powołanych jednocześnie na wojnę mogła dochodzić w czasach pierwszych Piastów co najmniej do kilkunastu tysięcy ludzi. Teoretycznie możliwe do zmobilizowania siły zbrojne Rzeszy Niemieckiej w XII—XIII w.. nawet na obszarach nią objętych nie wszyscy i nie wszędzie podlegali jej w równej mierze.L\"-5 wtóre. ale to nie wchodzi już w zakres niniejszej pracy. chyb a przesadn ie n a 150 000 ludzi. 6. s. 395 (por. też przyp. że wbrew zdaniu Łowmiańskiego właśnie w warunkach społeczeństwa przedpaństwowego przeciętny woj mógł się swobodnie uzbroić własnymi środkami... O s k i n : op. wojownicy z profesji) oraz z kilkakrotnie liczniejszej piechoty (pospolite ruszenie). Odgrywali oni rolę jakby dzisiejszego sztabu generalnego połączonego z ministerstwem wojny 48. Karolingowie dyspo nowali armiami złożonymi z 5000—10 000 konnicy (drużyny. 92 i nast. W ten sposób powstawały silne liczebnie armie ludów żyjących na etapie demokracji wojennej. Odrębną kwestię stanowi organizacja dowództwa. najwybitniejsi możnowładcy feudalni przebywający przy boku władcy wpływali niewątpliwie na jego decyzje także i w dziedzinie spraw wojennych. w ty m 30 00 0 wła ści wego rycerstwa.. cit. np. a nawet i duchownych.. oni reprezentowali swego władcę w poselstwach mających na celu zawarcie pokoju czy rozejmu albo też wypowiedzenie wojny. W każdym razie wydaje się. łączącego się z zaostrzeniem zróżnicowania klasowego. s. Ich zdanie mogło zaważyć na przebiegu operacji wojennych i zabiegów politycznych 49 . rachuje Prauenhol z: lo c. że mobilizacja taka nie ogarniała na pewno nigdy całego państwa. jak przedstawiało się to grono możnych w czakosztów pełnego uzbrojenia i zarazem w miarę utrwalania organizacji państwowej. funkcje najwyż szych urzędników cywilnych. zdolną do walki ludność męską. a jednocze śnie urzędy dwor skie. s. 36—37. Powszechne pospolite ruszenie epoki feudalizmu jest tylko stale słabnącym echem tych wielkich armii. Nie wykonywał on jej jednak sam. 49 Por. cit. Zjawiska te starałem się omówić na początku niniejszego rozdziału. obejmujących rzeczywiście wszystkich zdolnych do noszenia broni członków społeczności. nie korzystając z pomocy swych współobywateli. 47 Autorzy radzieccy obliczają. Por. 48 Sprawowali też przy tym. cit. 404. VII. s. Inna rzecz. cit. Wydaje się. Thietmar: op. Rybaków: op. s. 9. VI. można sądzić. że siły zbrojne powoływane pod broń przez książąt ruskich dochodziły do 50 000. . cit.

Należy pamiętać. 52 Th i et mar: op. 17. Por. Na czele takich grup występował parokrotnie. VI. 97. 5 1 Por. 1015. dt. r. ibid. s. 1004 dopiero na rozkaz Chrobrego. syn Bolesława Mieszko 52. spełniając w czasie ich trwania ważne funkcje nie tylko polityczne. s. s. Potężnym feudałem. 17/s. VII. r. VII. W skład „starszej" drużyny wchodzili także i możnowładcy kościelni. Mieszko Bolesławowie nie chce pertrak tować z Niemcami bez wiedzy ojca. 7. który w czasie kilkuletniego pobytu w Polsce mógł należeć do bliskich współpracowników Bolesława. — W ogóle jednak nie można traktować organizacji dowództw w wojskach wczesńofeudalnych z dzi siejszego punktu widzenia. a bywał w razie potrzeby dowódcą „legionu". s. mógł się znaleźć jednocześnie w gronie starszej drużyny. Dowódca grodu np. Oprócz naczelnego dowództwa istniały dowództwa samodzielnych grup operacyjnych. t. administrował za razem okręgiem grodowym. Thietmar: op. VIII. VII. VII. 96. Jeden z nich. s. znany ze swego posel^ stwa do Niemiec w r. I. s. dowodzący paro^ kroliiie oddzielnymi grupami operacyjnymi. jak to wyżej wspomniano. których nie mogli powziąć bez zgody naczelnego wodza53. (1016). na czele załogi grodu i pospolitego ruszenia zebranego w powierzonym sobie okręgu wyruszał w pole. czy istniały w czasach Chrobrego określone godności dostojników wojskowych. Nie wiemy. gdzie wojewoda znany był dobrze w okresie współczesnym Chrobremu 51. 1018).. jeśli . 53 Garnizon Budziszyna kapituluje w r. Por. 50 . łączenie kilku funkcji cywil-* nych i wojskowych na porządku dziennym. 23. ale i wywiadowcze 50. towarzyszył Chrobremu co najmniej w dwóch kampaniach (nadodrzańskiej w r. s.. 623. Wszyscy ci funkcjonariusze wojskowi musieli mieć mniej lub bardziej ściśle sprecyzowany zakres kompetencji. s. Za ich istnieniem przemawiają analogie ruskie. 501..24 sach Chrobrego. Zasady jej były płynne. przede wszystkim godność wojewody. członkiem „starszej" drużyny musiał być też Stoigniew. dt. I. Pierwszym znanym w źródłach wojewodą polskim jest Sieciech. VII. 6524. 493. Poczynając co najmniej od r. Powiest wriem. 497—499. 493. Gdy był do tego możnowładcą feudalnym (a tak się zwykle zdarzało) i zaufanym księcia. opat Tuni. 33. 59. że udział łacińskiego duchowieństwa w wojnach był w tym czasie rzeczą powszechną. Dalsze miejsca w hierarchii wojskowej zajmowali zapewne dowódcy poszczególnych jednostek („legionów" i „szyków") oraz dowódcy grodów. Trzeba ponadto wspomnieć o Śobieborze Sławnikowicu. np. Istniały w każdym razie decyzje. można dopatrzyć się w źródłach dowodów niewątpliwego zdyscyplinowania istniejącego w wojskach Chrobrego. let. O zdyscyplinowaniu tym świadczą choćby owe ograniczenia samodzielności Ibid. 6526 (1018) t. Choć ówczesne pojęcie karności wojskowej różniło się oczywiście znacznie od dzisiejszego. 337. 1015 i kijowskiej w r. 20. 15. 1013 poważną rolę od* grywał w nim następca tronu Mieszko Bolesławowie. 553.

. że istniały pewne tradycją ustalone normy sprawności fizycznej. Bez tego zgrania oddział pozostanie tylko i wyłącznie konną hordą. s. groził Krzywousty dowódcom głogowskiego grodu śmiercią. w dużej mierze rezultatem rozbieżności. s. 91. 345 (tragicznie zakończona samowola Thiedberna). Zbuntowały się natomiast w r. 57 Por. Por. Jest rzeczą wiadomą. że nie może być mowy o dobrym i sprawnym oddziale kawaleryjskim bez należytego zgrania nie tylko każdego poszczególnego jeźdźca z koniem. Rozwój feudalizmu był bardziej zaawansowany w Niemczech niż w Polsce. •"•s G a l i : op..poszczególnych dowódców na rzecz księcia. mar: 07). cit. W obrębie pospolitego ruszenia poziom wyszkolenia indywidualnego musiał być bardzo nierówny. 54. słuszne uwagi K u k i e ł a: op. VI. cit. jaka istniała po stronie niemieckiej 56 . gdy karność w wojskach wyraźnie osłabła. 8. czy też zadowalano się uzyskiwaniem osobistej sprawności przez każdego woja z osobna? Trudno odpowiedzieć na te pytania wobec milczenia źródeł bezpośrednich.. 1013 posiłkowe oddziały Pieczyngów. Różnica ta jest. ale także wszystkich jeźdźców i wszystkich koni pomiędzy sobą. cit. iVł . r>5 Por. a więc drużynników książęcych i możnowładczych. w wyniku czego Rzesza w początku XI w. przyp. przyczyniał się w bardzo poważnej mierze do zneutralizowania przewagi liczebnej i materialnej. i et. ibid. np. 7. Za przekroczenie dyscypliny karano. Możemy się jednak domyślać. natomiast wyraźnie wspominają. VI. Ten stan rzeczy. Źródła nie przekazały nam w każdym razie ani jednej wiadomości o złamaniu dyscypliny w wojskac h polskich Chrobrego 54 . Pieczyngowie burzący się na wyprawie ruskiej gardłem opłacili podniesienie buntu 57 . 22. s. Jak przedstawiać się mogło wyszkolenie wojowników polskich w początku XI wieku? Czy znano wówczas jakieś formy szkolenia zbiorowego. 445. a zarazem wojskowej. Jeszcze w sto lat po Chrobrym. ograniczenia. Wymagania te dotyczyły w pierwszym rzędzie wojowników z zawodu. korzystny dla Polaków. gdyby wbrew otrzymanym rozkazom poddali twierdzę cesarzowi 58. jak sądzić można. które były. III. których wymagano od każdego zbrojnego. wykazywała już wyraźne ślady rozbicia feudalnego oraz wynikającej zeń anarchii i wybujałego zindywidualizowania w obrębie sił zbrojnych. :6 ' Por. jakie istniały pomiędzy obydwoma sąsiednimi krajami na polu rozwoju społecznego.. 6. s. Można też przytoczyć pewne argumenty przemawiające za istnieniem we wczesnofeudalnym wojsku polskim jakichś form wyszkolenia zespołowego. niezdolną do zespołowego działania. że ówczesna armia niemiecka była daleka od pożądanej karności 55 . na ogół przestrzegane. 135. oczywiście znówr przede wszystkim w obrębie drużyn.

11. Por. s. też G a l i : op. 162. zwłaszcza indywidualne. celowych zabiegów szkoleniowych 60. 77. s. 1! " Szkolenie.). „Pouczenie". Por. Pozostaje natomiast kwestią otwartą. Powieś? wriem. t.26 a zwłaszcza do walki wręcz w otwartej bitwie59. mogło być w wielkiej mierze zastąpione przez udział w ró żnego rodzaju zawodach (biegi. I. czy oddziały konnej drużyny wczesnopiastowskiej zgranie takie uzyskiwały tylko w drodze długiej.. 12. s.. let. czy też w wyniku specjalnie stosowanych. 61. cit. na któr ych po sługiwano się t ak ą samą bronią jak na wojnie i które ze względu na ówczesną zwierzynę łowną mało różniły się od wyprawy wojennej. st rze lanie do celu it p. dt. . sko ki. " > B Bardzo ciekawe uwagi na ten temat podaje Frauenholz: op. a przede wszyst kim pr zez udzia ł w ło wach. II. wspólnej służby wojennej.

niekiedy lekko nachylony ku głowni. Miecz z końca X i początku XI wieku był niezbyt długi (głownia o długości przeciętnie około 75 cm). cit. stanowią poważną podstawę do studiów nad bronią i oporządzeniem. przypisując im mylnie pochodzenie skandynawskie. Dzięki badaniom archeologicznym dość dobrze znamy niektóre dziedziny uzbrojenia używanego w Polsce wczesnofeudalnej. Rękojeść. Druga połowa wieku X i wiek XI dostarczyły przy tym materiałów szczególnie obfitych. powleczonych skórą. ile raczej z powodu trudności związanych z wykonaniem dobrego brzeszczota. posiadał zaokrąglony sztych i nadawał się przede wszystkim do rąbania. sprężystego i twardego zarazem. topory. włócznie i łuki. stamtąd t eż prz yb yw a ła n a t ere n Po lsk i w ięk szo ść m ieczó w w X i X I w. niekiedy zaopatrzonych na dolnym końcu w metalowe okucie zwane trzewikiem. nie do kłucia. to jest z pęku sztabek żelaznych i stalowych o różnych stopniach sprężystości i twardości. Miecze były bronią kosztowną. nie tyle ze względu na zdobienie rękojeści. często zdobiona. Składały się na nią przede wszystkim miecze. Materiały te. 1 . -' Jeden z najważniejszych ośrodków płatnerskich stanowiła Nadrenia.ROZDZIAŁ II UZBROJENIE I ZAOPATRZENIE 1. Miecze noszono w pochwach drewnianych. maczugi i proce) odgrywały prawdopodobnie rolę podrzędną. ciężką głowicę i jelec. miała dużą. zawsze jednoręczna. Por. uzupełnione wiadomościami zaczerpniętymi ze źródeł pisanych i poparte analogiami z krajów sąsiednich. a ich wyroby stanowiły cenny przedmiot handlu dalekosiężnego. N a d o l s k i : op. Najlepiej znamy broń zaczepną. Brzeszczoty takie wyrabiano niejednokrotnie z tak zwanego damastu skuwanego. W yt w ó r n ie p r o d uk uj ą c e d o b r e gło w n ie n ie b y ł y l ic z n e 2 . zazwyczaj prosty. jakimi posługiwali się wojownicy pierwszych Piastów 1 . M iec ze t e często najniesłuszniej nazywamy „wikińskimi". Praca ta stanowi jednak tylko wstępne ujęcie zagadnienia. które skute na gorąco w jedną całość dawały pożądan y e fe k t . szable. Inne rodzaje broni (noże.

i do rzucania. bardzo mało. w obronie grodów posługiwano się nim powszechnie i z jak najlepszym skutkiem.Wysoka cena miecza sprawiała. które 3 Czekanem nazywamy topór. W walkach leśnych i nadrzecznych. Łuk odgrywał w uzbrojeniu wczesnofeudalnych wojsk polskich bardzo poważną rolę. O procy i maczudze. W r. łuk w ręce. odgrywające w życiu ówczesnych ludzi ogromną rolę. Topory przeznaczone dla pieszych osadzano prawdopodobnie na długim toporzysku. stanowiły tylko okazy ozdobne. Szabla. W ogromnej jednak większości wypadków grot włóczni czy też żeleźce topora mógł wykuć każdy przeciętny kowal. Więcej już wiemy o strzałach. okazy o szczególnie ukształtowanym ostrzu oraz czekany3. zaopatrzone zazwyczaj w tulejki i zadziory. Żakiego) doprowadziły do odkrycia fragmentu drewnianego prostego łuku. że nie był on na terenie Polski wczesnofeudalnej bronią powszechnie używaną. Był to zapewne przeważnie łuk drewniany. są pospolitym znaleziskiem archeologicznym. Włócznia osadzona na niezbyt długim (około 2 m) i niezbyt grubym drzewcu służyć mogła i do walki wręcz. zapewne też drużynnicy. Posiadali go niewątpliwie feudałowie. których groty żelazne. Zapewne trafiały się wśród nich okazy ozdobne. Strzały noszono w tulę (kołczanie) przy prawym boku. 1954 badania wykopaliskowe na Wawelu (pod kierownictwem doc. prosty. czyniąc zeń w ręku wprawnego wojownika broń prawdziwie groźną. i to względny. Mógł się on w każdej chwili. znalezionego w obrębie wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej. zmienić w narzędzie pracy. 5 Pomimo stałych kontaktów wojennych z Rusią i Węgrami. dra A. Niewielka stosunkowo waga żeleźca pozwalała na zadawanie wczesnośredniowiecznym toporem ciosów szybkich i celnych. którego obuch uzbrojony jest młotkiem lub kol cem. Bronią tą były włócznie i topory. zadowalając się bronią tańszą i przez to łatwiejszą do nabycia. Topór nie był przy tym wyłącznie bronią. choć trzeba przyjąć możliwość wczesnego pojawienia się na naszym terenie także i wschodniego łuku refleksyjnego 4 . Wyjątek. Jeźdźcy używali zapewne toporzysk krótszych. jakich nie brakło w Polsce ówczesnej nie tylko w grodach. Wszystkie inne mogły być używane na oba sposoby. której użycie było analogiczne z użyciem miecza. O szczegółach jego wyglądu wiemy. na plecach albo też w łubiu przy lewym boku. pomocniczą. pojawiała się w Polsce wczesnośredniowiecznej wyjątkowo jako rzadki import 5 . cenne wyroby szczególnie biegłych rzemieślników. ale i w zwykłych wiejskich osadach. bez żadnych najmniejszych nawet przeróbek. zależnie od potrzeby. nóż odgrywał rolę drugorzędną. ale prości woje z pospolitego ruszenia walczyli mieczem rzadko. Wyłącznie do tego ostatniego celu nadawały się dość rzadkie włócznie zaopatrzone w groty z zadziorami. 4 . niestety.

a zwłaszcza pancerz. co prawda nie przy szturmie. W każ dym raz ie heł m. czy były to jak na Zachodzie kaftany skórzane. Powierzchnia zewnętrzna. szczególnie kolczy pancerz. Te niewielkie i ma ło prz ydatne do kłusa koniki odznaczają się jednak szeregiem poważnych zalet.. 7 11 . były podobnie jak miecz częścią uzbrojenia kosztowną i nie dla każdego dostępną. Niestety. Nie wiemy. pokrytych miedzianą blachą złoconą. przenikające na ziemie Polski z terenu Niemiec i Czech. Używali jej zapewne wszyscy bez wyjątku wojownicy. VII. do której był pierwotnie przymocowany skórzany lub kolczy kołnierz. Najpospolitszym koniem w Polsce wczesnofeudalnej był drobny koń miejscowego pochodzenia. Dolną krawędź dzwonu otacza ozdobna obręcz żelazna. Na szczycie dzwonu znajduje się tulejka na kitę lub pióropusz. Odrębnym rodzajem broni były machiny wojenne. przez które przekładano przedramię. 555. Używanie takich machin przez Polaków jest potwierdzone źródłowo dla czasów Chrobrego 6 . Ten bardzo ciekawy dział uzbrojenia. Machiny wojenne budowano w razie potrzeby na miejscu spodziewanej walki. nie wiemy właściwie niemal nic. cit. pospolitego w pierwszych czterech wiekach naszej ery. wzorowanym zresztą niewątpliwie na formach wschodnich. używane z reguły przy obleganiu twierdzy. niestety. badania archeologiczne nie dostarczyły nam dotychczas ani jednego takiego pancerza. naszywane lub nabijane że laze m. doskonałe koThietmar: op. Najważniejszymi z nich były wieże rucho me. Oprócz nich mogły być u nas w użyciu inne typy hełmów wschodnich. tara ny oraz różnego rodz aju machiny do miotania wielkich pocisków 7. Hełmy te są prawdopodobnie wyrobem miejscowym. którego odległymi potomkami są współczesne „tarpanoidalne" koniki polskie. Najpospolitszym rodzajem broni odpornej była tarcza. nie posiadała umba metalowego. wśród których wymienić trzeba suche nogi (zwłaszcza przednie). dzwon ich złożony jest z czterech znitowanych blach żelaznych. czy też raczej wsc hodnie kolczugi. nie doczekał się dotychczas opracowania w naszej literaturze. s. zapewne barwiona. Bez odpowiednich koni nie do pomyślenia była organizacja kawalerii. o kształcie kolistym lub migdałowatym. lecz przy obronie grodu. 60. Źródła pisane niedwuznacznie informują nas o pancerzach noszonych przez wojów Bolesława Chrobrego. Tarczę wczesnośredniowieczną.zresztą mogły być szeroko rozpowszechnione. lekko wklęsła powierzchnia była zaopatrzona w pętlice skórzane. Jej wewnętrzna. zwana szczytem. Niezmiernie ważny składnik wyposażenia wojsk bolesławowskich stanowiły konie. Wszystkie znane z terenu Polski wczesnofeudalne hełmy są stożkowate. a także hełmy zachodnie. wyrabiano z drewna i pokrywano skórą.

R. cit. ibid. Do tego celu drobny konik miejscowy. Przydatność przeciętnych miejscowych koni dla celów komunikacyjnyc h we wczesnym średniowieczu nie ulega. in. jakimi mogły przybyć do Polski wczesnośrednio wiecznej konie tej rasy. Możliwości są tu właściwie dwie.30 pyta. 329. t. niewybredność. przybyłe do nas za pośrednictwem Rusi i ludów koczowniczych (m. Szczególnie w złych warunkach komunikacyjnych koniki wykazują wysok ie walory użytkowe. Dla porównania warto podać. przydatność ta polegała na możliwości uniesienia w bitwie. Należało zaopatrzyć się w konie rosiej sze. t. Badania wykopaliskowe polskich stanowisk wczesnośredniowiecznych dostarczyły istotnie szczątków koni dwojakiego rodzaju. Warszawa — Wrocław 1956. Prawidłowy stosunek między wagą jeźdźca a wagą konia powinien się przedstawiać jak 1 : 5. wątpliwości. energię oraz znaczną w stosunku do małej masy siłę i wytrzymałość. I. Wacława z Pragi. t. II. w szarży "wykonanej cwałem ciężkozbrojnego jeźdźca o wadze przekraczającej niewątpliwie 100 kg 9 . a może nawet już Scytów). s. naszyty żelazem. szybkie i wytrwałe. Por. Awarów. por. Hunnów. Obok pospolitego drobnego konika pojawiają się okazy rosiej sze. a dalej dobry wzrok i słuch. W okresie. zwłaszcza w okresie roztopów 8. op..łażenia" po rozmiękłym gruncie. s Por. Por. dużą pojemność klatki piersiowej. Warszawa — Wrocław 1955. Prawoche ński: Hod owl a ko ni. 1 0 Por. tenże: Wykopaliskowe szczątki zwierzęce z grodziska koło Łęczycy. Od konia kawaleryjskiego wymagamy jednak ponadto jeszcze i przydatności w walce.. Prawocheński: op. s. t. 242—244. kolczugi św. Pancerz skórzany. zdrowe nerwy. III. „Studia wczesnośredniowieczne". o wymiarach zbliżonych do współczesnego araba l0 .. III. s. szeroki grzbiet i dość dobre związanie. Krysiak: Szczątki zwierzęce z wykopalisk w Gdańsku w latach 1950—1951. t. s. K. II. jak można sądzić. " Obliczono przyjmując następujące przybliżone dane: waga jeźdźca 75 kg zbroi 10 kg . cit. że regulaminowa waga francuskiego kawalerzysty w pe łnym uzbrojeni u i oporządzeniu z okresu międzywojennego wynosiła 114—136 kg. był prawdopodobnie za mały. rzędu. Prawdopodobnie obydwa . I. 427 i nast. s. albo też wschodnie konie ze stepu euroazjatyckiego. mimo całej swej siły i wytrwałości. 366. Z dużym prawdopodobieństwem dopatrywać się w nich można śladów użytkowania specjalnego konia bojowego n . odporność. Albo były to konie z Zachodu. 80. Prawocheński: op. furażu 30 kg razem 115 kg Jako wagę zbroi wzięto przykładowo wagę tzw. który nas tu interesuje. gdzie w tym okresie starano się już wyhodować rosłego i silnego wierzchowca dla ciężkiej kawalerii rycerskiej. 1 Niejasne są na razie drogi. t. 92. odzie nia. był zapewne cięższy.. żywności. Madziarów. Podkreślana bywa ich zdatność do . „Studia wczesnośredniowieczne". Pieczyngów.. s. P uławy 19 47. pozostałego uzbrojenia i oporządzenia.

\ 1 2 Do tego dochodził zwykle jeszcze jeden koń jako zwierzę juczne. Starano się przy tym niewątpliwie o taki ubiór. zapewne łukiem. Jeźdźcy wozili ze sobą wiadro do pojenia koni i sierpy do żęcia paszy. przy czym jednak przewaga leżała zapewne po stronie Wschodu. używano powszechnie. Czy w wojskach Chrobrego źródła wpływów działały jednocześnie. Por. musiał Świętopełk dysponować koniem bojowym. Odzież wojownika nie różniła się zapewne od odzieży noszonej przez wszystkich mieszkańców kraju przy pracy czy też w podróży. drugi — to lżejszy i szybszy. przeznaczony wyłącznie do użycia w bitwie i z tego powodu starannie oszczędzany w czasie marszu. Por. Oprócz tego muła. zapewne większym nieco i silniejszym od ówczesnych normalnych koni miejscowych 13. O dzisiejszej jednolitości w wyglądzie i uzbrojeniu wojska nie mogło być oczywiście mowy we wczesnym średniowieczu. może też toporem lub maczugą.. O innych składnikach oporządzenia wiemy bardzo mało. że książę w chwili otrzymania śmiertelnego ciosu jechał na mule. cit. II. służyła do rzucania. 95 i nast. 16. 23.W wiekach późniejszych (poczynając od XII—XIII) ciężkozbrojny kopijnik-rycerz Europy łacińskiej dysponował dla swego osobistego użytku z reguły co najmniej dwoma wierzchowcami. III. czasem bogato zdobionych. skądkolwiekby przybywały. Opisując zgon czeskiego Swiętopełka podaje kronikarz. Przeciętny kawalerzysta (pancerny — loricatus) nosił hełm. t.. Herbo rd: op. Ostróg. siodło z żelaznymi strzemionami oraz uzda skórzana z prostym trenzłowym wędzidłem. uzyskując konie roślejsze. który nie krępując zbytnio swobody ruchów właściciela zabezpieczał go możliwie jak najlepiej przed zmianami atmosferycznymi. krzyżowano nie wątpliwie z miejscowymi. Wszyscy zbrojni byli zapewne zaopatrzeni w jakieś torby przeznaczone na pomieszczenie prowiantu i drobnych przedmiotów codziennego użytku. Raczej przyjąć należy. obite skórą.. Nie wydaje się prawdopodobne. Pierwszą zapewne wiadomość o używaniu na terenie Słowiańszczyzny zachodniej odrębnego wierzchowca do podróży i odręb nego do bitwy zawdzięczamy Gal Iow i: op. Konie obce. odgrywającego rolę palafreda. s. W skład rzędu końskiego wchodziło drewniane. 1 4 Lub dwoma włóczniami. s. Jednym z nich był właściwy koń bojowy. wielki i ciężki (dextrarius). 143. ponadto posługiwał się włócznią 14 i mieczem. a zarazem mniejszy koń pochodowy (palafredus) 12 . że zadowalali się oni jednym wierzchowcem uniwersalnym. odpowiednie dla ówczesnej konnicy. F r a u e n h o l z : op. dzięki którym wyróżniano pewne ustalone typy zbrojnych. aby w ten sam sposób mieli być zaopatrzeni polscy jeźdźcy w początku wieku XI. pancerz i tarczę. do walki wręcz. Istniały jednak określone praktyką zasady. cięższa. lżejsza. cit. . 1 3 Na Pomorzu w 1 połowie XII wieku liczono jednego konia na jednego jeźdźca. cit. Wówczas jedna. druga.

20 Dotyczy to przede wszystkim ziarna pastewnego. . którym w okresie przez nas omawianym był zapewne nie tylko owies.. cit. s. 9. Łowmiański: op. 2.istniała też kawaleria lekka (nie nosząca pancerzy) 15 — nie wiemy. Drużyna. doprowadzą niewątpliwie do wyjaśnienia tego ważnego problemu. które rozpoczęto równolegle w kilku polskich ośrodkach naukowych. Studia nad wczesnofeudalną produkcją żelazną. s. t. cit. Szczytniki. Por. znana na naszym terenie z czasów późniejszych. Por. Drużynników uzbrajał i wyposażał ich pan. V. 122 i nast. co prawda przekaz ten dotyczy stosunków niemieckich. Magazynowano zapewne przede wszystkim broń cenniejszą. 114. 259. włócznie. hełmy. Cytowany tu wielokrotnie przekaz Ibrahima nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. ale i jęczmień. Thietmar: op. W każdym razie wypada przyjąć. 1 7 Za istnieniem u nas takiej produkcji. 1 5 . cit. s. Piechota zbroiła się w tarcze (tarczownicy — clipeati). niestety. nie zebranych w żadnym opracowaniu. W tym ostatnim wypadku należałoby się liczyć z istnieniem zorganizowanej wytwórczości elementów uzbrojenia 17 . np. że książę. miecze importowane z zagranicznych ośrodków produkcji zbrojeniowej albo też wykonywane na miejscu. była z pewnością zaopatrywana z danin w naturze składanych przez ludność kraju i dostarczanych na odpowiednie miejsca. a więc książę lub możnowładca feudalny. Por. pancerze. III. 6576 (1068). ponadto też Kowale) dotychczas. że wypadek podany w latopisie ma charakter specjalny. Tam przytoczona jest równie ż dalsza literatura zagadnienia i wa żniejsze zwi ązane z nim źródła. Nadolski: op. że i wojownicy z pospolitego ruszenia mogli korzystać z broni ks iążęcej wydawanej im na czas wyprawy oraz z przydzielonych im w takiż sposób koni 16 . s. furaż i opał. I. też O s k i n : op. s. cit. istniała również niewątpliwie w końcu X i początkach XI stulecia 18. Trzeba jednak podkreślić. łuki i topory. Kij owianie domagają się od księcia broni i koni do walki z najazdem Połowców. Prawoc h e ń s k i : op. Dziedziną jeszcze bardzo mało znaną jest zaopatrzenie wczesnofeudalnych wojsk polskich w żywność. Zorganizowana hodowla koni. a przede wszystki m przez księcia. let. przemawia szereg argu mentów (m. r. s. Por. organizowanej i wykorzystywanej przez klasę panującą. Miecze były tu rzadkością. O paszę dla koni troszczyli się niekiedy sami wojownicy 19 . a w zmniejszonej skali także i każdy wielki feudał dysponował składami broni i stadninami koni bojowych.1S Por. jest to jednak zupełnie możliwe.. Uzbrojenie i oporządzenie bynajmniej nie musiało być własnością poszczególnych wojowników. którzy dopiero co rozbili drużynę książęcą.. Kawaleria taka istniała niewątpliwie w wojskach Krzywoustego.. A.. nazwy osad służebnych typu: Grotniki. t. 99 — 1 01. choć oczywiście część jej mogła być również ściągana w ramach danin 20 . Źródła ruskie informują nas jednak. 207. utrzymywana pod bronią w czasie pokoju. 42. cit. 1 9 Zapewne o paszę zieloną lub siano. in. 1 6 Powiest wriem.

131. te ż Ło wmia ński: op. np. Moskwa 1952. s.. II.. 25 Por. 1 barana (lub równowartość innego mięsa). I: Pamiatniki prawa kijewskogo gosudarstw a X — XII w. a niewątpliwie też analogiczne zagony Krzywoustego 25. s. nie mówiąc o innych produktach. według tradycji. po wtóre. informuje nas pośrednio Russkaja prawda kratkoj redakdi po Akademiczeskomu spisku. Gali: op. Polskie siły zbrojne 3 21 . a przynajmniej do ciężkiego niepowodzenia 23 . s. I.. a zapewne też i niektóre wyprawy wojsk niemieckich 2 7 . s. cit. s. gdzie słuszne uwagi o trudnościach. 29. 16. 2 . s. uzależniała przebieg operacji wojennych od zasobów znalezionych na miejscu.. słabo zagospodarowane. mamy wiadomość o takiej praktyce stosowanej przez Chrobrego w czasie wypraw wojennych 24. wyd. 95. Czech i Węgier. mąkę) trzeba było rozdzielać między poszczególnych wojowników lub też wieźć na wozach. P or. in. A. Należało wtedy zapewnić odpowiednie zaaprowidowanie armii w polu. cit. podając deputat tygodniowy przysługujący będącemu w podróży drobnemu urzędnikowi książęcemu (dla 2 ludzi i 4 koni). a więc bez wozów taborowych. 56.Inaczej jednak przedstawiała się sprawa w czasie wojny. Schiinemann: op. t. 28. Świeży prowiant mięsny można sobie było zapewnić pędząc przy wojsku stada bydła rzeźnego. 6472 (964).Por. cit. jaką należało dostarczyć wojskom. cit. 26 Powiest' wriem. t. 1010 i 1015. 491 i 493. 42. 81. można było żyć z kraju dzięki mniej lub bardziej bezwzględnym rekwizycjom. przeprowadzano komunikiem. 129. W celu częściowego przynajmniej zapobieżenia temu należało gromadzić i prowadzić ze sobą zapasy żywności. 10 kur. s. z którymi walczyć musiały armie niemieckie w marszach przez pograniczne terytoria Polski. wyprawy Swiatosława Igorewicza na Rusi -(> . co przy ówczesnych środkach transportu musiało być problemem niezmiernie trudnym do rozstrzygnięcia 21 . I. 46. „Pamiatniki russkogo prawa". par. też H. a ponadto ryby i ser (w dni postne) oraz dowolne ilości chleba. VI. a może nawet i furażu. 2:! Por. 103. cit. r. Thietmar: op. s. II. co mogło niekiedy prowadzić do katastrofy. Autor uważa ten stan rzeczy za jeden z zasadniczych czynników hamujących ekspansję niemiecką ku wschodowi. A. Mięso konserwowane (suszone. zasada ta jednak miała dwie słabe strony.. a zatem uniemożliwiające aprowizację większych sił ludzkich. 85.. s. let. co pociągało za sobą konieczność tworzenia taboru. 7 wiader słodu na piwo. W polskich źródłach pisanych. Deputat ten wynosił m. Zapewne.. Por. Przede wszystkim zastosowana na własnym terenie doprowadzała go do ruiny gospodarczej 22. gdzie mowa o znaczeniu szybkich kawaleryjskich raidów w wojnach ze wschodnimi sąsiadami Rzeszy. co prawda niewspółczesnych. Zimin. s. Po odpowiednim przeliczeniu uzyskalibyśmy dla trzytysięcznej drużyny 1500 baranów tygodniowo. 34.. Posługiwanie się tym ostatnim nie było z pewnością regułą. ar por. Działania takie nie były O ilości żywności i paszy. wypadki towarzyszące koncentracji niemieckiej w r. wędzone) oraz produkty roślinne (kaszę. cit. Schiinemann: op. 10. s. 24 G a l i : op. 77—81. Łowmiański: op. Podobnie przedstawiały się też. Wspomniane tu już zagony kawalerii Chrobrego. cit. 395 i VII. kaszy i owsa (dla koni).

a gdy ich zabrakło. cit. 105. któr ą należy zabezpieczyć dla gromadzących się wojowników. Organizacja sił zbrojnych tych krajów może zdaniem Frauenholza dostarczyć ciekawych materiałów porównawczych dla studiów nad wczesno średniowieczną sztuką wojenną państw europejskich.8 . Według Frauen h o l z a: op. s. Armia zdana była wyłącznie na to. uciekano się może czasem do zakupu. Frauenholz: op. gdzie przytoczono bardzo ciekawe uwagi o składzie i uzbrojeniu wojska abisyńskiego. że chodzi tu raczej o podanie normy prowiantu. jak długo to się dało. powszechne pospolite ruszenie i inne elementy dobrze znane we wczesnofeudalnej Europie. jak sądzi Frauenholz. Interesującą analogię stanowią tu znowu stosunki frankońskie przeanalizowane szczegółowo przez E. s. Wynika z nich. Jest jednak rzecz ą z wojskowego punktu widzenia nieprawdopodobną. Normą tą byłoby więc prowadzenie taboru. cit. cit. 104 i nast. To sa mo da się stwierdzić w stosunku do wojsk niemieckich w X—XII wieku . Analogia istotnie wydaje się uderzająca. żywiąc wojsko. zastrzegano ustawowo prawo . 1) i s. Za posługiwaniem się przez wojska niemieckie w IX — XII w. jako dokonane w ramach jednej i tej samej formacji ekonomiezno-społecznej (feudalizm).. że armia karolińska tabor znała i posługiwa ła się nim w d łużej trwających pochodach wojennyc h. a przede "wszystkim do rekwizycji.u jednak zasadą.. może przy zachowaniu odpowiedniego krytycyzmu doprowadzić do uchwycenia rzeczy wistych prawidłowości. 29 Frauenholz przytacza ciekawe uwagi o takich właśnie stosunkach. s. szczególnie bezwzględnej w kraju nieprzyjacielskim 29 . Por. cit. tym ostatnim sterano się nadać ustalony wymiar. Frauenholz jest jednak zdania. Już sam fakt podkreślania przez źródła ich specjalnego charakteru dowodzi. w Niemczech w XI i XII w. Frauenholz zwraca uwagą na wzmianki źródłowe mogące informować nas o podstawach organizowania taborów w wojskach karolińskich. a zwłaszcza o ich transport w czasie wyprawy. taborami opowiada się Schunemann: op. s. że tabory te składały się z wozów dostarczanych przez wielkich feudałów oraz z wozów królew skich. analogiczna troska w stosunku do zwykłych wojów z pospolitego ruszenia ciąży prawdopodobnie na dowodzących nimi grafach. Z analizy tej wynika. W praktyce stosowano zresztą niewątpliwie system mieszany. które do niedawna panowały w wojskowości prymitywnych państw afry kańskich (Abisynia).. Inna sprawa.. według cytowanych przez niego kapitularzy wojownicy z karolińskiego pospolitego ruszenia obowiązani byli przybyć na punkt zborny przed wyprawą z trzymiesięcznym zapasem żywności. co obowiązywało przede wszystkim w kampaniach bardziej długotrwałych. W późniejszych wiekach na terenie Niemiec. Wielcy feudałowie wyraźnie zobowiązani są do troski o zaaprowidowanie na czas wyprawy swoich drużyn. Porównanie to. Frauenholza. 106 (przyp. pozostawiano jednostkom. co świadczy o istnieniu przemyślanego systemu organizacji transportu wojennego. 62 (przypis 1). stosunki pozostały w zasadzie zbliżone. drużyny możnych. z zapasów wiezionych ze sobą. 57. w którym wyraźnie wyróżnić można drużynę królewską. znanych mu z autopsji. aby starania o zgromadzenie odpowiednich zapasów. że uważano je za coś odbiegającego od normy. że ogólna suma prowiantu może się składać w znacznej części z trzymiesięcznych porcji dostarcza nych przez poszczególnych wojów.. co prowadziła ze sobą 28 F r a u e n h o 1 z: op. O stałym dowozie środków zaopatrzenia z obszarów własnych oczywiście nie ma co mówić.

M. 392. Analogie ruskie przedstawia Rybaków: 30 op. O użyciu żaglowych łodzi przy forsowaniu przeprawy (przez Niemców i Weletów) pisze Thietmar: op. VI. VII. 56. Na takiej łodzi płynął do Gdańska św. Przekaz Ibrahima mówi wyraźnie o żołdzie drużynników Mieszkowych. VIII. powstawanie zatorów w cieśninach i zwolnienie tempa pochodu. 499. s. którzy mieli otrzymywać go dzięki napływającym do skarbu książęcego podatkom ściąganym w pieniądzu 33 . 32 . 19.. O budowie mostów w obliczu nieprzyjaciela (w bitwie nad Bugiem) mówi Thiet mar: op. 31. aktualne aż do dnia dzisiejszego. 58. T.i co znalazła na drodze marszu. o budowie pomostu (przez Niemców) ibid.. uważa. s. bei der Anlage ihres Flussnetzes zu wenag mit den Bediirfnissen der kiinftigen deutschen Kriegsfiihrung gerechnet". 6550 (1042). Do transportu wodnego służyły łodzie.. 308. s. Oczywiście musiały być ponadto w użyciu różnego rodzaju niniejsze łódki i czółna aż do najprostszych dłubanek. Schiinemann: op. w razie wypłaty żołdu wojownik nie otrzymywał już żywności w naturze. 3 1 Polskie duże łodzie rzeczne używane na Wiśle niewiele różniły się od współczesnych łodzi morskich. loc. s. t. Por. r. 20. Ten stan rzeczy miewał doniosły wpływ na przebieg operacji wojennych. Por. cit. Por. ale sądzić można. 33 Por. J e d l i c k i : Kronika Thietmara. też np. Dla uniknięcia nieporozumienia używani wyrazu „most" wyłącznie w zna czeniu dzisiejszym. Wojciech i towarzyszący mu drużynnicy.. Najważniejszą może rekwirowania we własnym kraju zielonej paszy i drewna opałowego. s. Lewicki skłonny jest według udzielo nych mi ustnych informacji tłumaczyć zagadkowe „odważniki handlowe" jako pieniądze. Być może. dawał w rezultacie zwiększenie długości kolumn marszowych. nie mamy na naszym gruncie śladów wynajmowania we wczesnym średnio*wieczu większych oddziałów cudzoziemskich. s. VII. Wszystkie te czynniki. cit. występowały we wczesnym średniowieczu ze zdwojoną siłą wobec ówczesnego stanu dróg. których ponadto używano jako ważnego środka przeprawy 31 . cit. cit. 103. W razie potrzeby przeprawiano się budując mosty i kładki (przez rzeki) lub pomosty (przez bagna) 32 .. nazywając wymoszczone przejście przez bagna „pomostem". cit. J. 1010 nastąpiło w rezultacie rekwirowania opału. 495. Pozostaje wspomnieć o jeszcze jednej formie zaspokajania potrzeb wojska. Powiest' wriem. s. let. przyp. Mieściło się na nich co najmniej trzydziestu kilku ludzi. że i niektóre for macje rodz ime otrz y mywa ły za swą s łużbę wyna grodze nie w formie żołdu. Jak to już wyżej wspomniano. cit. a mianowicie o wypłacie żołdu. Autor niemiecki pisze przy tym ze wzruszającym żalem pod adresem przyrody: „Aber leider hatte die Natur. Canaparius: loc. Z tego powodu starano się w miarę możności stosować transport wodny. I. Tabor złożony z wozów był wielkim obciążeniem. 621. że częściowe spalenie dóbr margrafa Gerona przez armię cesarską w r. Możliwości te jednak były silnie uzależnione od ukształtowania sieci rzecznej 30 . 405. Relacja Ibrahima.

s. zawsze szczególnie dotkliwe dla żołnierskiej kieszeni i serca. 35. Charakterystyczne. Omówimy to zagadnienie obszerniej w jednym z dalszych rozdziałów. 16. I.. że kronikarz na pierwszym miejscu wymienia wynagrodzenie za straty w koniach. Tak można rozumieć przekaz Galia: op. Niezależnie od udziału w zdobyczy i od ewentualnie wypłacanego im żołdu przynajmniej wybitniejsi wojownicy mieli według wszelkiego prawdopodobieństwa zapewniony zwrot strat materialnych. cit. z której zapewne korzystać mogli nie tylko drużynnicy. 84 .36 formą wynagrodzenia. poniesionych na wyprawie wojennej w książęcej służbie 34. był łup wojenny.

Taki stan rzeczy znajduje odbicie w stosunkowo licznych pozycjach literatury naukowej. Drugie — to obiekty mające na celu zwiększenie naturalnej niedostępności terenu i ułatwienie doraźnych działań obronnych własnym siłom żywym. z umocnień stałych. odwrotu w zasadzie nie ma. Po sforsowaniu przez nieprzyjaciela umocnień polowych można się cofnąć. poświęconej konstrukcjom obronnym wczesnośredniowiecznych grodów Polski i innych krajów słowiańskich 1. budowane z myślą o długotrwałej obronie. jaką odgrywały w procesie obronności kraju. ryglowanie przepraw i cieśnin. umocnienia polowe — to zasieki. W razie działań zaczepnych dostarczały własnym wojskom baz operacyjnych. Badania archeologiczne tych umocnień posunięte są dość daleko i możemy sobie w zasadzie o ich wyglądzie wyrobić wystarczające pojęcie. Stanowiły naturalne punkty koncentracji pospolitego ruszenia. jak wiadomo. W okresie wczesnośredniowiecznym na naszym terenie umocnienia stałe — to grody. Pierwsze z nich — to samodzielne punkty warowne. Hens la: Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej. Poważną też była ich rola. Budowane w ważnych punktach komunikacyjnych ułatwiały kontrolę i opanowanie sieci drożnej. składnice zapasów i garnizony dla wojsk stale trzymanych pod bronią. spełniały w pełni wszystkie te funkcje.ROZDZIAŁ III UMOCNIENIA Sztuka wojenna Polski wczesnofeudalnej znała dobrze oba zasadnicze rodzaje umocnień: stałe i polowe. Słowem. Funkcje te mogły być wypełniane dzięki rozmachowi i pomysłowości. z jaką wznoszono umocnienia grodowe. ten1 . trudniejszych do zdobycia. Z tego powodu ograniczymy się tu do przypomnienia momentów najważniejszych. Skupiając w obrębie swych wałów istotne elementy produkcji (rzemiosła) i administracji państwowej zapewniały ich funkcjonowanie nawet w obliczu najazdu nieprzyjaciela. wielostronne i zawsze bardzo poważne. Najpełniejszym ujęciem tej kwestii jest do dzisiaj praca W. Znaczenie grodów w Słowiańszczyźnie i w Polsce wczesnofeudalnej było. Poznań 1948. jakie w ciągu dziejów powierzano wszelkiego rodzaju fortecom.

Woronin: „Kriepostnyje soorużenija". 241 i nast. s. Analogie ruskie omawia N. 5—6. ale machiny bojowe oraz zapasy swoistej amunicji w postaci stosów kamieni i bierwion przeznaczonych do miotania z góry na oblegających. I. 1948: t. że mieścili się na nich nie tylko ludzie z załogi. dzięki którym analogiczną alę mogły odegrać strome.. Poznań 1951. s. Zabezpieczenie stanowił płaszcz gliniany lub ziemny (może darniowy) okrywający konstrukcje drewniane. Przeważnie : ło ich kilka. może w celu zapewnienia całej budowie większej stateczności w przypadku zastosowania przez nieprzyjaciela taranów. XIX. J. Sulikowska: Budownict wo obronne Polski wczesnofeudalnej w świetle źródeł pisanych (w maszynopisie). na ogół jednak znacznych rozmiarach (w Pozr. A. jezior lu: bagien wielokrotnie wzmagał niedostępność twierdz. stok wewnętrzny bywał bardziej stromy od zewnętrznego. . driewnej Rusi". miu 20 m szerokości u podstawy. Poznań 1952. bądź wreszcie kombinacje obydwu konstrukcji. Zewnętrzny stok i szczyt wałów był zabezpieczony przed pożarem. pomiędzy którymi znajdowały się mniejsze wały. Poznań 1947. Wał ten o rozmaitych. \vy i 10 m wysokości) zbudowany był w zasadzie z drewna i ziemi względnie z kamieni polnych. Były one tak szerokie. zwolnienie tempa ich natarcia. „Z otchłani wieków". Moskwa— Leningrad. N. kult. tenże: Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. 439—470. Poznań 1950. rzecz ciekawa. który w postaci rzek.. dzięki której obiekty warowne z reguły v. przy czym. bądź to różne rodzaje konstrukcji przekładkowej. Na nizinnych na ogół obszara Polski woda była tym czynnikiem.. R. s. A. a często kilkoma takimi fosami.Je z najbardziej charakterystycznych cech słowiańskiego budownictwa odowego we wczesnym średniowieczu była znakomita umiejętność o* y warunków terenowych. 153 i nast. czasem skaliste stoki górskie. „Ist. 87. w Łęczycy 15 m szerokości u podst. Wszystkie te przeszkody miały na celu utrudnienie oblegającym dostępu do wału głównego. Wolne przestrzenie pomiędzy spiętrzonymi i w różny sposób spojonymi bierwionami wypełniała ziemia lub luźne kamienie.przedwałem". przy czym najważniejszą z nich stanowił główny wał groc ... Jako zabezpieczenie przed działaniem machin bojowych służył często dostawiany od zewnątrz do głównego wału stopień. zapewne kryte. Nadolski: Umocnienia grodu łęczyckiego. Główny wał grodu otoczony bywał rowem-fosą. Kos'trze wski: Kultura prapolska. który można by nazwać . Urno ienia sztuczne rzadko składały się z jednej linii przeszkód. Wał posiadał oba stoki pochylone. Dszono w miejscach z natury obronnych.. Nadolski i W. utrzymanie ich w ciągu że: Historia kultury materialnej dawnej Słowiańszczyzny. Stosowano bądź to konstrukcję skrzyniową (izbicową). Miejscami wał drewniano-ziemny uzupełniano czysto ziemnym nasypem. s. Na szczycie wału znajdowały się blanki. Tutaj znajdowała się główna linia obronna warowni. 80 i nast. Jedynie w dzisic zej Małopolsce i na Śląsku istniały warunki. s.

Z tej przyczyny wobec grożącego oblężenia starano się dosyłać posiłki z zewnątrz. 18. Poznań 1949/50. nie wiemy. choć zazwyczaj nieco słabiej obwarowanym podgrodziem (osadą miejską). cit. .najdłuższego możliwie czasu w polu rażenia twierdzy. t. Hen s l a : Szkice wczesnodziejowe. Kier s no w sk i. 497 „Bo lizlavus . 2.. Kiersnowskim. ani w źródłach pisanych. który ostatnio obszerniej zajął się tym zagadnieniem 4 . 'Por. Wieże takie budowano mo że niekiedy na wale niezależnie od bram. ani też w prawidłach sztuki wojennej. Rozmiary wczesnośredniowiecznych grodów polskich były oczywiście różne. Były one najsłabszymi punktami systemu obronnego. Należy jednak podkreślić.. 5 Por. czyli zwały ściętych drzew. N a d o l s k i i S u l i k o w s k a : op. Istnieją. s. że stosowano je z reguły w połączeniu z naturalnymi przeszkodami wodnymi.'s. jakimi były rzeki3 .. Łączenie ich z wojnami polsko-niemieckimi. spiętrzane w odpowiednio dobranych punktach terenowych.. Wałów Chrobrego. 1. VII. że stała załoga grodu. przeciwny pogląd W. nie wystarczała do należytego obsadzenia wałów. prowadzonymi w początkach XI wieku. niełatwy do całkowitego osaczenia. VII. zachowanych do dnia dzisiejszego na Dolnym Śląsku. iuxt a Oderam o mnimodis sua fir mavit ". czy też o ufortyfikowaną osadę miejską. s.Slavia Antiąua". Właściwy gród bywał połączony z podobnie. W świetle źródeł pisanych wydaje się. 152—192. zawalając zasiekami brody i miejsca przepraw. 21. „Prze g lą d Zac ho d ni". zależne od tego. 4 R. Zgodnie z R. nawet w dłuższy czas po ścięciu. R. nie wydaje się jednak uzasadnione 5 . które przebiegają w znacznej odległości od tej rzeki. nie może się więc odnosić do Wałów Śląskich. II. Niekiedy przez bagna otaczające gród wiodła do niego grobla. przeznaczenie i wiek tzw. Pogląd ten oparty m. że hipotezy te nie znajdują wystarczającego uzasadnienia ani w źródłach archeologicznych. W obwodzie wału głównego znajdowała się brama.. nawet jeśli włączono do niej wszystkich jego mieszkańców zdolnych do noszenia broni. uważam. Starano się je zabezpieczyć przez wznoszenie ponad nimi drewnianych wież zwiększających pole obserwacji i ostrzału 2 . in. przyp. a czasem kilka bram. s. 2. jak wiadomo. czy chodziło tu o czysto militarną strażnicę. na przekazie Thiet mara: op. Przekaz t en jednak wyra źnie mówi o zabezp ieczeniu linii Odr y. a czasem z kilkoma podgrodziami. W rezultacie dawało to rozległy i skomplikowany system obronny. dt. Dochodzono do bram po mostach przerzuconych przez fosy i zapewne zrywanych wobec groźby oblężenia. i mogły bardzo poważnie utrudnić przekroczenie rzeki. okalających niektóre partie zachodnich granic Polski z czasów Bolesława Chrobrego. Umocnieniami polowymi były w okresie wczesnofeudalnym zasieki. Jakie jest pochodzenie. hipotezy zmierzające do zrekonstruowania ciągłej linii umocnień. 262. Wa ł y ś l ą s k i e . Drzewa moknące w wodzie były niemożliwe do spalenia. 1951. 1 .

Wojny z Niemcami były ogniwem działań zmierzających do zapewnienia Polsce jak największej niezależności od cesarstwa względnie nawet do sformowania wielkiego państwa. Wyprawa kijowska — to bynajmniej nie tylko łupieżczy zagon na ziemie bogatych sąsiadów. Strategia — to umiejętność planowego i celowego kierowania tą siłą zbrojną. s. gdz ie po lemizu je z dawniejszymi a utorami. 413. cit. Ścisły i logiczny związek pomiędzy wojnami prowadzonymi przez Chrobrego a jego poczynaniami politycznymi był niewątpliwy. wed ług którego prawdziwy ro zwó j strategii na Rusi przypada na w. cit . Jak długo tylko istniały możliwości. były jeszcze dosyć prymitywne. Ana lo giczne zdanie w stosunku do Rusi Kijo wskie j ma O s k i n : o p . Jak wiadomo. Cz y de finicje te dadz ą s ię zas tosowa ć do stosunk ów panuj ąc yc h w okresie wczesnofeudalnym? Czy możemy wówczas mówić o racjonalnym połączeniu polityki z wyprawami wojennymi? Czy te ostatnie mają na celu coś więcej niż zdobywanie łupu? Wydaje się. to jest do śmierci Ottona III. s. XI — XII.. Analogicznie przedstawiało się stanowisko Bolesława wobec Rusi. też zdanie Rybak owa: op. realizujących hasło Drang nach Osten. 1 . lecz akcja zmierzająca do zapewnienia sobie na Wschodzie wpływów przez osadzenie na tronie ruskim księcia związanego z dynastią polską. 43. wojna — to kontynuacja zabiegów politycznych. umiejętność prowadzenia i wygrywania wojny. Jedne były następstwem drugich. Dopiero wobec zdecydowanego sprzeciwu Niemiec przyszło do rozgrywki zbrojnej.ROZDZIAŁ IV STRATEGIA 1. podczas gdy wyprawy z X w. jedne z drugich wypływały. obejmującego przeważną część zachodniej Słowiańszczyzny i mogącego stworzyć trwałą barierę przeciw apetytom niemieckich feudałów. że choćby właśnie interesująca nas tu sztuka wojenna Polski za Bolesława Chrobrego upoważnia do udzielenia na wszystkie te pytania odpowiedzi stanowczo twierdzącej *. polegająca na narzuceniu przeciwnikowi własnej woli przy użyciu siły zbrojnej. Bolesław zdążał do tego celu na drodze zabiegów dyplomatycznych. Por.

s. s. 1018)5 . których posiadanie zapewniało kontrolę najważniejszej z przebiegających przez Polskę dróg handlowych. w których zrezygnowano z tworzenia imperium zachodnio-słowiańskiego. cit. gdzie ostatecznie pozostawiono własnym losom niepewnego Światopełka. G.. 393. 2 . 7 Ibid. że krach monarchii piastowskiej w latach 1031—1038 wywołany był przede wszystkim przez zbyt ekspansywną politykę Bolesława Chrobrego. " Ibid. których realizacja przerastała siły państwa piastowskiego. s. :i Tak rozumieć w ypada tr aktat y po ko jo we z Nie mcami z lat 1018 i 1013. 44. Warto przy tym podkreślić. Jednocześnie jednak Bolesław wykazuje wielką uporczywość w dążeniu do osiągnięcia rezultatów. wygrywając mome nty sporów dynastycznych i narastającego rozbicia feudalnego stara się nawiązać kontakt z tymi czynnikami w obrębie Niemiec. s. uważających. które reprezentują element oporu wobec centralnej władzy w każdym z tych państw. 479. 9 Ibid. a z lepszym skutkiem Słowian łużyckich 8 i może Hobolan 9. in. do osłabienia wroga jeszcze przed rozpoczęciem wojny. 5 Thietmar: op. a zmierzających do uzyskania najdogodniejszej sytuacji wyjściowej. 9. VI. s. 10. a nawet 1005. s. 1013 i 1018) i Węgrów (w r. s. Poznań 1946. VI. traktowanych jako minimum niezbędne dla zabezpieczenia najistotniejszych interesów Polski wczesnofeudalnej 3 . 324. że w stępowaniu Chrobrego jnożna się dopatrzyć wyraźnych śladów realizmu politycznego i wojennego 2 . 1013 i 1018). s. 33. Przeciw Rusi Kijowskiej zapewnia sobie Bolesław Chrobry pomoc Niemców (w r. 395. 445. 361. zmierzały prawdopodobnie do likwidacji enklawy pogańsko-republikańskiej.Nie bez znaczenia była też tu chęć usadowienia się w Grodach Czerwieńskich. 391. 623.. VI. 481. 33. s Ibid. 32. Podobnie przedstawia się sprawa na Rusi.. Tak właśnie Wbrew poglądom niektórych autorów. m. prowadzone wespół z Ottonem III. Do poczynań tych w pierwszym rzędzie zaliczyć należy system sojuszów 4 . s. VIII. V.. cit. VI. Wojny z Weletami. s. 361. Rusi i Czech. 57. stanowiącej poważne niebezpieczeństwo dla monarchii piastowskiej.. VII. 4 Analogie rusk ie o mawia krót ko Rybaków: op. VI. 259. La budy: Studia nad początkami państwa polskiego. Przeciw Nie mco m próbuje skierować bez powodzenia Weletów 6 i Czechów 7 .. Sojuszników szuka książę polski nie tylko poza granicami państwowymi swych nieprzyjaciół. 91. Pieczyngów (w r. na przykład umiejętności prędkiego wycofania się z imprez zbyt szeroko zakreślonych. Z tego związku pomiędzy polityką a działaniami wojennymi wynika systematyczne poprzedzanie i uzupełnianie wystąpienia zbrojnego szeregie m pocz yna ń nos ząc yc h nie wą tp l iwe c ec h y dyw er sj i po lit ycz ne j. 55. zapewniono jednak całkowitą niepodległość ziemiom rdzennej Polski. Przeciwnie.

.. że pod imionami tymi kryją się zazwyczaj pojęcia znacznie szersze: dowództwo. szukanie porozumienia z opozycją nadreńską 12 . niż to praktykowano dotychczas. VI. cit. cesarz) użyte jako pars pro toto ze względów stylistycznych. 331. Zwyczaj taki pospolity jest w studiach poświęconych dziejom wojen i wojskowości. 33. Oczywiście. 301 i pass. Trzeba pamiętać. Jedlickiego). 571. V. s. V. M. a nawet całe państwo. 1 2 Chodzi tu przede wszystkim o małżeństwo Mieszka Bo lesławowica z Ryksą. cit. s. 412—413. grupa operacyjna. Gał a k t i on o w: Cel strategiczny (tłum.. 71 i przypisy 382—393 na s... Jest przy tym skłonny przypisywać związkom tym znaczenie większe. V. 273'—274. O sprzyjających Bolesławowi możnych niemieckich por. Henryk II) lub ich tytuły (książę. polskie). 18. Ponieważ jednak szczegółowy rozbiór polityki Chrobrego w stosunku do wszystkich jego sąsiadów wykracza znacznie poza granice niniejszej pracy. cit. Jarosław. s. s. działając niewątpliwie za pośrednictwem wydanej za Światopełka córki i jej otoczenia (biskup Reinbern). Werszowcy) 16. 11. Szczegóły wywodów Grabskiego niejednokrotnie opierają się na zbyt słabych przesłankach. armia. 90. 36. 275 i 277. s. 1 0 . V. A. O t ym fakcie po r. c it. zasadnicza jednak jego myśl nie budzi zastrzeżeń. rozdz. Warszawa 1950. Na Rusi. 299. np. stałe popieranie wszystkich niechętnych Henrykowi II u . I i II. 29. 291 i przypisy 174—176 na s. F.. Z politycznym przygotowaniem kampanii. cit. VI. stara się Bolesław osłabić pozycję księcia Włodzimierza 15 . G r a b s k i (z Uniwersytetu Łódzkiego) w pracach swych poświęconych wojnom po między Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym (prace te znane mi są z maszynopisu) szczegółowo rozpaitruje "wszelkie okoliczności towarzyszące związkom pomiędzy Polską a opozycją szweinfurcką w Niemczech.. 1 3 Thiet mar: op. Zeissb e r g : op. V. 92. 277. Thiet mar: op. (komentarze M. VII. 34. 449. 18. 1002 dokonuje się zapewne bez większego wysiłku zbrojnego. 1 7 Szczegółowe omów ienie t ych spraw por. W stosunkach z Czechami widzimy próby wygrywania jednych dynastów przeciw drugim przy jednoczesnym wiązaniu się z rozmaitymi ugrupowaniami miejscowych feudałów (Sławnikowice. ibid. . Dzięki dobremu przygotowaniu politycznemu zajęcie tranu czeskiego w r. cit. z dywersją prowadzoną w obozie przeciwników łączy się ściśle kwestia wywiadu strategicznego. 1 5 Ibid. 1 4 Ibid. s. W tekście tej pracy często spotyka się imiona wodzów i władców (Bolesław. 72. s. 295. związki z Guncelinem13 . np. 1 6 Ibid. Rezult atami tego zwichnięcia byłaby strata Czech i Łużyc w kampanii lat 1003—1005. 291. 1 1 T n i e t mar: op. Zakrzewski: op. s. s. Zakr zew ski: op. VI. 32. U t ych autorów podana dalsza obszerna literatura zagadnienia. przytoczone tu wypadki nie wyczerpują całości zagadnienia. s. V. s. 439.42 ' trzeba rozumieć na terenie Niemiec pomoc udzieloną przez Chrobrego 10 Henrykowi ze Schweinfurtu 11 .. VI. poprzestaję na wybraniu szeregu najbardziej charakterystycznych przykładów 17 . a w przedwczesnym wybuchu i niefortunnym końcu akcji Henryka ze Schweinfurtu dopatruje się bodaj głównej przyczyny zwichnięcia dalekosiężnych planów Chro brego.

planów i poczynań wrogiej potęgi." 2 1 Ibid. 1014 21. Przeważnie chodziło o uzyskanie w porę informacji dotyczących zamierzeń. VI. VI. korzystał jednak również i z pomocy swych potajemnych sprzymierzeńców.. 449. ąualiter rex [sc. s. wyjawienie planów Henrykowych przebywającemu w Pradze Bolesławowi decyduje o pomyślnej ewakuacji Czech 20 . co spowodowało opóźnienie marszu najeźdźców. W wypadku wojen z Niemcami obejmowała ona swym zasięgiem prawdopodobnie całe cesarstwo. ale nawet wpływać na ich decyzje. w Italii] haberetur. że Chrobry akcję wywiadowczą prowadził. Taki właśnie charakter mają działania wywiadowcze wysłanników Chrobrego w przededniu wojny w r. 80. Thietmar: op.. Tym sprzymierzeńcom właśnie zawdzięczał ostrzeżenie w Pradze. 11. qualiterque filium in suam redigeret potestatem. wydanego Niemcom przez Udalryka czeskiego w r. peciit".. s. Napad polski na Lubuszę wiąże się wyraźnie z chwilą śmierci arcybiskupa Walterda 19 . Hic legatione tali commonitus clam se preparavit. Niekiedy udawało się księciu polskiemu nie tylko poznać zamierzenia swych wrogów. invida eorum malignitate tardatur". 1015.. Za podobny wypadek uznać by można podstawienie w r. Niewątpliwie dowództwo polskie chciało skorzystać z zamieszania. sięgające terenu italskiego i połączone. 23 Abstrahujemy tu od przyczyn. 345: „Hic' [exercitus] ducibus corruptis et sua defendere cupientibus. jak otrzymane w porę wiadomości wpływają na postępowanie Bolesława już w trakcie kampanii. 20 Zbici. Vioit pecunia consilium. Henryk II] in Mis partibus [sc. . 483: „Hoc [nieprzychylną odpowiedź cesarską w sprawie zwolnienia Mieszka] Bolizlavus ut audivit.... ^t pars corrupta id cum honore magno fieri non posse ingeminat. cit. W innych wypadkach widzimy. Tak zapewne tłumaczyć wypada aferę z wypuszczeniem na wolność Mieszka Bolesławowica. znajdujących się w obozie nieprzyjaciela 23 . które skłaniały niektórych możnych nie mieckich do łączenia się z Bolesławem. Wiemy dobrze. s. VI. per solitudines paludesąue circumductus ad modum gravatur et. „Tunc vero missis illo nuntiis tacite rimatur. VII.. 92. 1005 armii niemieckiej fałszywych przewodników... a może i skierowanie ich na wyznaczone z góry pole bitwy (pod Krosnem)22. 485: [arcybiskup Gero na radzie cesarskiej wyst ępował przeciwko uwolnieniu Mieszka] „Talia lociuentem maxima presentium turba conse ąuitur. że wchodziły tu w grę 1 8 . W celach wywiadowczych i dywersyjnych posługiwał się Bolesław własnymi emisariuszami. ibid.. s. s.. 12. 331: „Quem [sc. które wywołać musiał zgon jednego z najznaczniejszych dostojników wschodnich kresów cesarstwa. 423: „Interim Bolizlavus de nece archipresulis certus congregato exercitu Libusuam." 1 9 Ibid. s. semper tacita mente et crebra legatione revolvit". i to na wielką skalę. 343. 12. Jaromira z wojskiem] preoccupantes nuncii prescriptorum rem ordine pandunt Bolizlavo de tali periculo prius securo." 22 Ibid. 22. non bene suscepit. VII. z dywersją polityczną 18 . VI..43 Nie ulega wątpliwości. co zresztą uważać można za regułę.. ne cito ad hostem ledendum perveniret.

prowadzona w r. quoscumque potuit. por. VII. która przecież. Musimy tu przede wszystkim przypomnieć. 447. Poselstwo prowadzone przez Stoigniewa. Przy ówczesnych. że książę polski starał się je rozwiązać w pierwszym rzędzie przez łączenie działań szpiegowskich z misjami dyplomatycznymi. 1014 a zmierzająca do rozpoznania spraw italskich. 27 Ibid. nuncios quoque ąuosdam remittens. Możemy się ponadto domyślać. różnicach językowych i kulturalnych pomiędzy poszczególnymi plemionami słowiańskimi. 51.. którzy je utrzymywali). 63. 29 Thietmar: op. w nich podana dalsza literatura zagadnienia. bawiącego wówczas w zachodnich prowincjach Rzeszy. 18 i 21. przytoczonych wy żej. cit. połabskich prowincjach Rzeszy mieszkała wówczas zwartą masą ludność słowiańska. kierowanych w strony bardzo odległe od granic państwa polskiego. 477. s. Oprócz ekscerptów. 363 (Bolesław zostaje uprzedzony przez swych „pośredników" o zdążającym doń poselstwie cesarskim w r. suos familiares caritative rogavit. która stanowiła tam niewątpliwie większość etniczną.44 Oni to zresztą musieli stanowić punkt oparcia dla agentów wysyłanych z Polski. które udawało się na początku r. s. Na Rusi. Wydaje się... też w tej sprawie T h i e t m a r : op. starała się ich wychwytać. że we wschodnich. s. V. Akcja wywiadowców Bolesława. 33. 475. VI. 92. Wiślanin czy Ślęzanin mógł się poruszać na obszarze Połabia nie zwracając na siebie uwagi. 476—478. O tych ostatnich wspomina Thietmar parokrotnie 24 w sposób niedwuznaczny. w Czechach. Istniała wreszcie możliwość posłużenia się właśnie samymi Połabianami.. . 18. VII. W miarę sięgania do bardziej na zachód i południe położonych ziem cesarskich trudności wzrastały wielokrotnie. cit. 25 Por. 479 i przyp. 24 Ibid. 1015 do Henryka II. 66 na s. 277 . VI. że w misjach dyplomatycznych i wywiadowczych. s. wobec czego w istnienie ich wątpić nie podobna. pr zypis 8 i 9. regi avertere oantendit. choć już wyraźnych. Polanin. 60. partykularne interesy rozmaitych feudałów. . 10il7 zakazuje fieudałom niemieckim stosunków z Bolesławem i poleca wyśledzić tych. Warto natomiast zastanowić się. a nawet na Węgrzech okoliczności układały się podobnie. miało zapewne również dwojaki charakter 27 . si fieri posset. Quod max ad aures regis postquam pervenit. powrogość wobec Henryka II. 449. s. co z przytoczonego ekscerptu wynika. wiąże się niewątpliwie z poselstwem skierowanym z Polski do Benedykta VIII 2fi . a nawet zwykłe przekupstwo.. kim byli ci „exploratores". 9. ut archanas Sclavi insidias perquirerent et. exploratares eius capere temptaremt". Por.3 .. w jaki sposób przedostawali się na teren Niemiec i jak unikali ręki władzy.[Bolislavus] . te ż przyp. 1007) i ibid. niewielkich jeszcze. . możliwość tę wykorzystywał Chrobry niejednokrotnie . 543 (cesarz w r.

tej doborowej części wojska stale pozostającej pod bronią. II. lecz bardzo ciekaw ie Rybakó w: op. sprawa tej dyslokacji bynajmniej nie jest jasna.8 O znaczeniu wywiadu w stosunkach międzypaństwowych w okresie wczesnego feuda lizmu na Rusi mówi krótko. Hannower 1883. mobilizowało się niewątpliwie według zasad terytorialnych 29 . 2. Wydaje się przy tym możliwe. W przeciwnym razie jądrem tym być musiała prywatna drużyna komesa grodowego. . źródła nasze dostarczają nam niezmiernie mało podstaw dla zrekonstruowania przebiegu tych akcji na terenie Polski. a w dal szej perspektywie samego księcia. a przynaj mniej w miejscu wskazanym przez urzędnika książęcego. że w karolińskiej Frankonii ogół wojów jest gromadzony i dowodzony przez odpowiednich terytorialnie grafów. „MGH". Frauenho lz: op. przewidziany przez kró la. cit. A.Ważny udział brali cudzoziemcy (Niemcy. a uzależniony od spodzie. W ścisłym niewątpliwie związku z rezultatami poczynań wywiadowczych rozwijały się dalsze działania zmierzające do odpowiedniego rozegrania rozprawy zbrojnej: mobilizacja i koncentracja. list Karola W. Nie będziemy chyba dalecy od prawdy sądząc. I. Por.. Pospolite ruszenie. podczas gdy wielcy feudałowie dążą wraz ze swymi drużynami wprost na punkt zborny. dokoła którego skupiała się masa powołanych na wyprawę wojów. który przecież będąc jednocześnie możnowładcą feudalnym drużynę taką nie wątpliwie posiadał. wyd. i ziemią. 29 Por. s. Oddziały wojsk zebrane w poszczególnych prowincjach państwa zdążały na punkt zboru wyznaczony przez księcia. zarządzającego 1 grodem. to oddział ów stawał się zarazem jądrem. Niestety. że na przebieg mobilizacji i koncentracji polskich sił zbrojnych w czasach bolesławowskich bardzo poważny wpływ wywierała dyslokacja drużyny książęcej. II. Drużyna mogła w całości przebywać przy osobie księcia. Jeśli urzędnik ten dysponował oddziałem drużyny książęcej. wyżej ro zdz. których przecież nie brakło w otoczeniu Chrobrego 28. s. Sku piało się ono zapewne wokół naczelnego grodu każdej ziemi. do opata Fulrada. Zdani jesteśmy w przeważającej mierze na analogie dotyczące krajów sąsiednich.. t. s. na bardzo zresztą szczupłe wzmianki w późniejszym materiale źródłowym i na własne domysły. Capitularia regum Francorum. 407—408. cit. 108. a nawet prawdo podobne. Niestety. Włosi). że zwłaszcza wyżsi urzędnicy administracji terytorialnej obo wiązani byli do stałego utrzymywania oddziałów zbrojnych. ale mogły być też z niej wydzielane oddziały 0 rozmaitej sile liczebnej. Boretius. przeznaczone na załogi ważniejszych grodów. Leges. t. 4. wyłączając może tylko drużyny wybitniejszych feudałów. Oddziały te wraz ze stróża stanowiłyby wówczas załogi poszczególnych grodów i przed stawiałyby ramię zbrojne feudalnej władzy komesa grodowego. 168. dochodzi do wniosku.

Mobilizacja i koncentracja bywały niewątpliwie uproszczone w wypadku prowadzenia wyprawy wojennej wyłącznie przy użyciu drużyny książęcej i drużyn feudałów. 19. że organizacja polskich wojsk wczesnofeudalnych opierała się o system dziesiętny. Równolegle z podziałem wojska na bronie główne następowało formowanie jednostek taktycznych. cit. s.. 411. 329. Oddziały te składały się przede wszystkim lub nawet wyłącznie z kawalerii.. 95. po jednym dla każdej grupy. 64. s. Gali: op. cit. 30 . w pieszej masie pospolitego ruszenia (chodzi tu przede wszystkim o dowódców) 32 . powiązane. Wyjątek stanowiła chyba tylko drużyna książęca. nie mówiąc już o jednostkach większych. 3 1 Równocześnie i na bardzo szerokim froncie (od Moraw po środkową Odrę) prowadzone działania polskich oddzielnych grup operacyjnych w kampaniach lat 1015 i 1017 mogą być tłumaczone tylko uprzednim wyznaczeniem odrębnego punktu koncentracji dla każdej z tych grup. Sądzić jednak można. posiadały więc znaczniejszą szybkość ruchów niż mieszane. na skompletowa nie może nawet dziesiątek. VII. s. s. O oddziałach wyłącznie pieszych ibid. zmniejszano niebezpieczeństwo epidemii. II. s. VI.. VII. Pewna ilość konnych pozostawała. VI. s. cit. że władze wojskowe musiały mieć czas i możność na praktyczne wprowadzenie w życie tego systemu. np. 407. Jeżeli plan kampanii przewidywał działanie kilku niezależnych od siebie grup operacyjnych. 23. 19. mówiące wyraźnie o jednostkach złożonych bądź to wyłącznie z piechoty. być może. większość ich jednak łączono w oddzielne oddziały kawaleryjskie. VI. rzecz jasna. Późniejsze analogie polskie por. s. 10. s. 495. Koncentrując wojska jednocześnie w kilku punktach ułatwiano sobie znacznie kwestię zaopatrzenia. z drużyną księcia. VII. 90 i nast. Frauenholz: op. złożonych według wszelkiego prawdopodobieństwa wyłącznie z kawalerii. to wypada przyjąć. Analogie niemieckie por. Jeśli słuszny jest nasz domysł. s. W pierwszych fazach mobilizacji i koncentracji oddziały konne i piesze występowały zapewne pomieszane pomiędzy sobą. owych „szyków" i „legionów". cit. rejonów koncentracji mogło być więcej. połączony może z systemem trójkowym. 59—60. 559. wreszcie zyskiwano na czasie 31 . 16.tfl wanego przebiegu wojny 30 . O analogiach ruskich krótko Rybaków: op. cit.. Można sądzić. s. że taka właśnie zasada obowiązywała najczęściej. Za taką rekonstrukcją przemawiają wzmianki źródłowe. Por. 341. 28. bądź też wyłącznie z konnicy 33 . 32 Według słusznej uwagi Frauenholz a: op.. 491. 501. 33 O oddziałach polskich. też Tnietmar: op. mówi np. że ten stan rzeczy był tylko etapem przejściowym i że w trakcie skupiania wojsk dokonywano między nimi selekcji wydzielając jeźdźców w osobne jednostki. 56. Thietmar: op... a w przewadze piesze hufce pospolitego ruszenia. a na pewno setek. VII. łatwiej wyobra zić sobie armię złożoną wyłącznie z konnicy niż wojsko piesze zupełnie pozbawione koni. cit. s.

10. W obu wypadkach mamy tu po stronie niemieckiej do czynienia z rozpuszczeniem wojska do domu po ukończeniu działań zaplanowa nych na dany rok i z ponowną mobilizacją w roku następnym. VII. VI. oczywiście w pobliżu jego siedziby) oblicza B. Por. Thietmar: op. 491. 329. 36 Za typowy przykład rozbicia jednej wojny na dwie w zasadzie zupełnie niezależne od siebie kampanie uważać można m. 57. Niemożliwością było przede wszystkim przetrzymywanie pod bronią wojowników z pospolitego ruszenia. 35 34 . 51. zmniejszała poważnie trudności zaopatrzenia. im. 327. s. 551.I? W dodatku drużynnicy pozostawali w ciągłej gotowości bojowej i nie potrzebowali podejmować poważniejszych przygotowań przed wyruszeniem w pole. 543. Nie umiano przy tym stworzyć odpowiedniej bazy zaopatrzenia. złożonej wyłącznie z zawodowych wojów. Por. s. 19. s. oderwanych od roli czy też rzemiosła. Thietmar: op. s. okres ten musiał poważnie wzrastać. s.. po czym wojsko rozpuszczano. Henryk II w wojnach z Polsiką ogłaszał powszechną mobilizację na parę miesięcy przed terminem zbiórki. Z jednej strony chęć zebrania jak największych sił ludzkich i materialnych wymagała długiego okresu mobilizacji. 10. nie mówiąc już o latach. na jakie natrafić musiała w okresie wczesnofeudalnym próba prowadzenia poważniejszych działań wojennych bez przerwy w ciągu dłuższego czasu. wojny polsko-niemieckie z lat 1004—1005 i 1015—1017. pomnożona co najwyżej oddziałami feudalnych możno władco w i stróża zalegającą po grodach36 . 543. Możemy się domyślać. 407.. 327—329. cit. 51. niezbędnej dla wyżywienia liczniejszych wojsk na przestrzeni bodaj kilku miesięcy. W przerwach pomiędzy tymi krótkimi okresami maksymalnego wysiłku pod bronią pozostawała tylko drużyna. 16. choć brak na to bezpośrednich dowodów. W rezultacie główne działania wojenne koncentrowały się na niewielkiej przestrzeni czasu. Istniała przy tym zasadnicza sprzeczność. 341. VI. VII. s.. 493. VI. zmierzające do ustalenia sukcesów uzyskanych w kampanii zakończoRybaków: op. stosunkowo niewielka liczebność takiej elitarnej armii. i VII. nie mówiąc już o powszechnym pospolitym ruszeniu. aby je ponownie powołać dopiero w następnym roku dla przeprowadzenia następnej kampanii. Akcje tych mniejszych sił. W razie mobilizowania ponadto drużyn feudałów. z drugiej strony szybkie przeprowadzenie tej ostatniej dawało możność wykorzystania 35 zaskoczenia 3. VII. Bez względu na długotrwałość wojny poszczególne kampanie wchodzące w jej skład rozgrywały się w okresie stosunkowo ograniczonym. że po stronie polskiej sprawa przedstawiała się identycznie. Okres potrzebny na zebranie ruskich drużynników (osadzonych już na ziemi księcia. s. Wreszcie. Rybaków na dwa do trzech dni34 . A. Zjawisko to spowodowane było szeregiem trudności nie do przezwyciężenia. cit. cit. s.

a w każdym razie stawiało przeciwnika w sytuacji bardzo pow aż ne j.. Przy użyciu wyborowych. skierowanej w lutym 1004 r. w początkach lipca. groziło w razie przewlekania działań. ibid. Jednocześnie. ale wówczas wzrastały niezmiernie trudności zdobycia żywności i paszy. s. cit. 37 . s. 56. w którym nie można było wykorzystać tegorocznych zbiorów na stworzenie zapasów dla wojska. 491. że główny nacisk kładziono jednak na rekwizycję w kraju nieprzyjacielskim. 395. zajętego przez Bolesława. wody w rzekach opadały. zaplanowanych na sierpień — wrzesień. w takich samych okolicznościach i prawdopodobnie w zbli żonym czasie. wypełniały niekiedy interludium. Powróćmy jednak jeszcze do działań wojennych prowadzonych w „niezwykłych" porach roku. VI. 1015. powstawały nowe brody. stan dróg był stosunkowo dobry. która mogła pociągnąć za sobą całkowite unieruchomienie wojska. a więc w okresie. włości margrafa Gerona padły ofiarą rabunkowej rekwizycji na rzecz armii cesar skiej zbierającej się na polską wyprawę. Było nią z reguły lato i to raczej późne lato oraz początek jesieni. 16. VII. co odgrywało rolę szczególnie ważną.. Strona zaczepna musiała bowiem dążyć do takich tylko celów strategicznych. s. Ten stan rzeczy miał niezmiernie doniosły wpływ na przebieg operacji wojennych w okresie wczesnofeudalnym.. które można było osiągnąć w ciągu dwóch. a ponadto. 319. Por. Podobny wypadek. W tych miesiącach (sierpień—wrzesień) zbiory były już ukończone. Thietmar: op. wydarzył się w r. Podobne warunki stwarzał fakże mróz w okresie zimowym. a nawet i własnym. 1010. VI. a ponadto liczyć się trzeba było z ustawiczną groźbą nagłej odwilży. 1005 He nryk I I mus ia ł zrez ygnować z próby zdobycia Poznania i zakończyć zwycięską w zasadzie wojnę kompromisowym. Por. 493. do kraju Milczan. Ograniczony w założeniu czas trwania zasadniczego wysiłku wojennego zmuszał do maksymalnego wykorzystania najdogodniejszej pory roku. Tak w r. Por. Opóźnienie postępów nieprzyjacielskiej ofensywy mogło niekiedy równać się wygraniu kampanii. Po tej nauce Henryk II nigdy już nie zaryzykował w walkach z Polską działań zim owych. zmniejszała się niedostępność bagien. najwyżej trzech miesięcy odpowiednich dla prowadzenia wielkich wypraw. z którymi trzeba było się liczyć już od połowy października.nej lub też przygotowania najdogodniejszych warunków dla rozpoczęcia kampanii planowanej. dowodzi wyraźnie. cit. 2. choć nielicznych Fakt koncentrowania armii już w ciągu lipca. 38 Nagła odwilż i związana z nią powódź była przyczyną niepowodzenia zimowej wyprawy Henryka II. Podobne niebezpieczeństwo w postaci nadejścia nieuchronnych słot jesiennych. w następstwach swych niefortunnym pokojem. W r. można było wyżywić wojsko z rekwizycji na terenie działań wojennych 37. dzięki suszom letnim. Strona broniąca się grała oczywiście na zwłokę. Thietm ar: op. można więc było zabezpieczyć sobie zapasy prowiantu i paszy we własnym kraju. a nawet jego zupełną zagładę 38 .

b) Walki w Bawarii — w początku r. 256 — maj).. d) Najazd z Moraw na Bawari — czerwiec 1017 r. Gałaktionow w swym studium szeroko uwzględnia poglądy dawniejszych autorów (m. „Cel strategiczny. Zeissberg: op.. s. z kawalerii złożonych oddziałów. Zdanie to. wydają się znacznie bardziej skrępowani porą roku.. posiada pełną wartość także i w odniesieniu do odległych lat. Polskie siły zbrojne • •. przy ograniczeniu do minimum czasu trwania operacji. ci t. 80—81 i passim. s . 108. 1007 (według Zakrzewskiego: op. 1003. 81).s.. 2 8 7 ). 283). cit. 282. 4 1 Gałaktionow: op. doborowych.. Przeciwnicy jego. Jominiego. a więc drużyna książęca wzmocniona ewentualnie druży nami możnowładców feudalnych. s. Być może. cit. Por. Clausewitza. Focha). kierunek głównego uderzenia. Wchodził tu oczywiście w grę moment zaskoczenia. przede wszystkim Niemcy. 4. . zna niewątpliwie ściśle z nim związane planowanie operacyjne. Polska sztuka wojenna okresu wczesnofeudalnego zna doskonale wyznaczanie celów strategicznych. W Niemczech XI w. co pociągało za sobą konieczność zastosowania kawalerii. Pogląd swój uzasadnia szeregiem przy kładów. jakie istniały w strukturze polskich i niemieckich sił zbrojnych tego 40 czasu 4. Delbriicka. s. że Chrobry stosował je parokrotnie i zawsze z dobrym skutkiem 3J>. s. w których inicjatywa a) Wyprawa do Czech — na przedwiośniu r. ę Z e i s s b e r g : o p . też Z e i s s b e r g : op.. zaczerpnięte z pracy radzieckiego generała.. in. s . cit. Por. Działania te zasługują na naszą uwagę przede wszystkim dlatego. w lutym (według Korty: op. s.. s. 57.. Na poglądach tego autora opierać się będziemy w dalszych rozważaniach zawartych w tym rozdziale. nie by ło łatwo zorganizować tego rodzaju imprezy. 40 Na zależność operacji wojennych od pory roku i na ograniczony czas ich trwania zwraca uwagę Schunemann: op. Czechami. Za najskuteczniejszą metodę walki z Polską. 23—28. Trzeba jeszcze raz podkreślić. 291. cit.) — wiosna r. Połabianami i Węgrami uważa Schiinemamn niespodziewane zagony nielicznych. a więc drużyn. 62) lub w marcu (według Z a kr z e ws k i e g o: op. . prowadzone w zimie {ibid. Stalina.. 4 1 6. Trudności związane z ko niecznością zaniknięcia całej kampanii w ciągu 2—3 miesięcy (sierpień — połowa października) należały według Schunemanna do najpoważniejszych przyczyn nie powodzenia wielu niemieckich wypraw skierowanych przeciw sąsiadom wschodnim.. Wytyczanie i realizowanie celu strategicznego szczególnie jasno występuje oczywiście w działaniach zaczepnych42. cit. poświęconej w głównej mierze strategii ostatniej wojny.. że do zagonów takich nadawało się przede wszystkim wojsko stale. ci t. Z akrz ew ski: o p. 1004 lub w końcu 1003 r. W naszym wypadku rozważyć musimy więc te kampanie Chrobrego. że pozostaje to w związku z różnicami. 19. Moltkego sen. s. J. plan wojny — oto podstawa strategii" 41.40 oddziałów wojska. (Por. cit. to w każdym razie poważne rezultaty. w warunkach bardziej niż w Polsce zaawansowanego rozbicia feudalnego. 42 Ibid. :i!) . s. c) Najazd na kraj Morzyczan (początek wojny 1007—1013 r. cit. którymi się tu zajmujemy. można było dzięki nim osiągnąć jeśli nie decydujące.

Thietmar: op. a więc do zlikwidowania jego armii w warunkach maksymalnej przewagi własnej. 29S—305. Wreszcie pamiętać trzeba. 32. zmuszali do rozpraszania wysiłków. Jarosław występował osamotniony. Takim obiektem terenowym. musiał działać z dala od swej naturalnej podstawy operacyjnej. że Jarosław. I.50 strategiczna od początku znajdowała się po stronie polskiej. Por. Opuścił go dotychczasowy niemiecki sojusznik. 96—97. Jakimow i c z : Szlak wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w świetle archeologii. podobnie jak w każdej wojnie. t. Utrata Kijowa równała s ię dla Jarosława utracie tronu ruskiego. to jest ponowne osadzenie Swiatopełka na tronie wielkoksiążęcym 44 . 6526 (1018). R. 22 VII 1018 r. a zapewne też jakąś grupą ruskich stronników Swiatopełka. W kampanii tej. cit. 1018 (por. cel strategiczny w praktyce związany jest ze zdefiniowanym obiektem terenowym. zbiegłych wraz ze swym panem do Polski. 623. opierający się w walkach o tron kijowski przede wszystkim na siłach Nowogrodu. 44 Por. Wszystkie szkice sytuacyjne. VIII. Cel ten powinien doprowadzić-do zniszczenia potencjału wojennego nieprzyjaciela. nie ulegało więc wątpliwości. Jarosław pragnął utrzymać opanowany tron kijowski. którego osiągnięcie równać się będzie wygraniu kampanii. też Z a k r z e w s k i : op. let: r. posiłkami dostarczonymi przez Niemców i Węgrów. trzeba wyznaczyć cel strategiczny. Ponieważ operacje wojenne rozgrywają się w określonej przestrzeni. 31. świetnie wyrobionych* udziałem w długotrwałych wojnach z przewagą cesarską.). a więc przy użyciu siły zbrojnej.. Nastąpiła z kolei realizacja celu politycznego. 43 . zagrażający od stepów czarnomorskich a współdziałający z Chrobrym i Światopełkiem. Energiczny pościg dał w efekcie kapitulację Kijowa (14 VIII 1018 r. obie strony dążyły do zrealizowania pewnych założeń politycznycn. nie są oczywiście szczegółowym odtworzeniem przebiegu zdarzeń. 1018. Do bitwy tej mógł Chrobry prawdopodobnie zgromadzić siły przeważające. do którego opanowania dążył Bolesław w r. Bolesław zamierzał osadzić na tronie tym swego zięcia Swiatopełka. że zwrócenie na to miasto głównego kierunku działań polskich zmusi rywala Swiatopełkowego do stoczenia walnej bitwy. cit. Pieczyngowie. s. s. był Kijów. zagwarantować sobie w ten sposób wpływ na sprawy Rusi i uniknąć na przyszłość niebezpieczeństwa. Pow iesi' wriem. dysponował bowiem oprócz własnych wojsk. jakie dla Polski stanowiło przymierze rusko^niemieckie.) doprowadziła do całkowitego rozbicia sił Jarosławowych i automatycznie wydała w ręce Bolesława Ruś południową. 621. Realizując dążenia polityczne w drodze wojny. Mają tylko znaczenie orientacyj nych schematów. Cel strategiczny był osiągnięty. Stoczona w tych warunkach walna bitwa (pod Wołyniem. zawarte w niniejszej pracy. Najbardziej charakterystycznym przykładem jest tutaj wyprawa kijowska z r.. szkic 1) 43 . s.

cit. cit. 10—103. vel pecuniam congregando suum iter retardavit.. traktowanego niewątpliwie jako czasowe zawieszenie broni. s. Odrębny i nie tak efektowny. Klęskę tę poniósł sam Światopełk naraziwszy się przez swą dwulicową grę potężnemu teściowi i pozbawiwszy się w ten sposób jego pomocy. r. 361. który jednak żadnych kroków nieprzyjaznych przeciw Jarosła wowi nie podejmuje. „MGH". ciągnącej się od r. 363. cit. t. Wycofanie się w porę z afery ruskiej świadczy niewątpliwie o dużym realizmie politycznym i strategicznym Chrobrego. Niemniej w ciągu „Rocznik Wołyński". w oparciu o Ruś Nowogrodzką.. let. 6526 i 6527 (1018 i 1019). ut arcem regni simul et regem caperet. Pertz. Trzeba podkreślić. 33 i 34. w r. 22. 3 tego rozdziału. 46 Oceny tej nie może zmniejszyć ostateczna klęska. 252—270. jaką zakończyła się walka Swiatopełka o tron kijowski. te ż Thietmar: op. w którym zresztą Swiatopełk mylnie uważany za szwagra zamiast za zięcia Chrobrego). let. Powiest' wriem. że w obliczu ponownej rozprawy z Jarosławem Świato pełk uchodzi do Pieczyngów. 1934. mającą na celu rozbicie sojuszu niemiecko~czeskiego i niemiecko-weleckiego. 78 i nast . 365. s.. Pozostawienie Jarosławowi możliwości odtworzenia. 363—366 (komentarz Lichaczewa. Opanowanie Nowogrodu wymagałoby nowej kampanii. którą może planowano na r. przyp. 7. Bolesław po zawarciu pokoju poznańskiego (w r. Hannower 1838. s. W wojnie tej. 45 G a l i : op. swych sił zbrojnych tłumaczy się olbrzymią rozległością ruskiego teatru wojennego. II. s. 1019. Według wszelkiego prawdopodobieństwa oceniano również bardzo wysoko znakomite zaplanowanie i przeprowadzenie zwycięskich działań wojennych. t. 1007. Widocznie nie móg ł się już stamtąd spodziewać poparcia. III. Por.11 Kampania kijowska budziła podziw współczesnych nie tylko ze względu na bogactwa i wspaniałość zdobytej stolicy ruskiej. Istotnie. 97—98. sed ad Chyou caput regni. Por. r. Scriptorum t. wyd. s. Chrobry okazał się tu mistrzem w wyznaczaniu celu strategicznego i w jego realizacji 46 . III. I. W jednej kampanii można było zająć Kijów i to zadanie wykonał Bolesław w pełni. Echo tej oceny wyraźnie dźwięczy w słowach zapisanych przez Galia: „[Boleslauus] Nec statim tamen hostili morę civitates capiendo. rozpoczął szeroką akcję dyplomatyczną. 1007 (por. inicjatywa strategiczna znajdowała się na ogół po stronie polskiej. a co gorsza Henryk zareagował na nią zerwaniem pokoju. s. 47 Przebieg wypadków przedstawiam przede wszystkim wed ług Zakrzews k i e g o : op. Szczególnie jaskrawo wystąpiło to na samym początku omawianych zdarzeń. VI. Por. ale która nie doszła do skutku albo też raczej doszła. Powiest' wriem. s. Akcja ta zakończyła się niepowodzeniem. lecz już bez udziału Bolesława. Annales Quedlinburgenses. I. t. properavit" 45 . Dopiero po 'definitywnej porażce chroni się zapewne ponownie na dworze polskim. zrażonego rozdźwiekami z zięciem. nie do Polski. G. 1005). Tam przytoczona dawniejsza literatura. szkic 2)... lecz również pouczający przebieg miały operacje strategicz ne prowadzone przeciwko Nie mco m na Łużycach w czasie drugiej wojny z Henrykie m II 4 7 . 1007 do 1013 i rozpadającej się na kilka odrębnych kampanii.

52

lat 1007—1013 Weleci i Czesi przeciw Polsce nie walczyli. Być może trzeba w tym widzieć rezultat zabiegów dyplomatycznych Chrobrego. Wypowiedzenie wojny, aczkolwiek nastąpiło ze strony Henryka, było dla Niemców zaskoczeniem. Zaskoczenie to wykorzystał Bolesław, który j uż na w io s nę r . 1 0 0 7 go t ó w b ył d o a k c j i z b r o j ne j . W o b e c z a wo d u a w najlepszym razie wątpliwego rezultatu rokowań z Czechami i Weletami środki obu stron są mimo wszystko zbyt nierówne, aby można było myśleć o definitywnym rozstrzygnięciu konfliktu polsko-niemieckiego przez rozgromienie całych sił Rzeszy. Chrobry, realista w dziedzinie wojny i polityki, zdecydował się na próbę odzyskania Łużyc, utraconych w r. 1005, a odgrywających w systemie obronnym państwa pierwszych Piastów rolę niezmiernej wagi. Oto cel polityczny. Ale w grodach łużyckich, przede wszystkim w najważniejszym z nich Budziszynie, stały załogi niemieckie. Sam Budziszyn był potężną twierdzą, jego oblężenie mogło się przeciągnąć a zwłoka przekreślić wszystkie korzyści początkowego zaskoczenia. Trzeba było tak działać, aby przed rozpoczęciem akcji przeciw Budziszynowi rozbić lub zdezorganizować siły wschodnich feudałów niemieckich. Siły te mogły zagrozić Polakom z dwóch kierunków. Pierwszy z nich to kierunek zachodni, gdzie podstawę operacyjną stanowi Miśnia. Ale gród miśnieński pozostaje w ręku Guncelina, a ten ostatni, niewątpliw y stronnik Chrobrego, na pe wno nie wystąpi przeciw swemu „bratu". Groźniejszy jest więc kierunek północno-zachodni, oparty o potężną twierdzę magdeburską, tradycyjny kierunek wypraw niemieckich na Polskę. Z tej strony trzeba się było zabezpieczyć przed podjęciem próby opanowania Budziszyna. Magdeburg, a raczej jego przedpole, ziemia Morzyczan, oto pierwszy cel strategiczny kampanii r. 1007. Uderzenie, mające zresztą charakter demonstracyjnego, zapewne kawaleryjskiego zagonu, wykonał Chrobry już w maju r. 1007, a więc przed tradycyjną porą wielkich wypraw. Zebrane naprędce oddziały niemieck ie, po d w odzą a rcyb isk upa Tagino na, r uszają z a Po laka mi w pościg, ale szybko zawracają. Możliwe, że powrót ten ocalił Niemców przed zupełną zagładą, jest bowiem bardzo prawdopodobne, że akcja Bolesława miała właśnie na celu wywabienie wojsk nieprzyjaciela poza Łabę, wciągnięcie w przygotowaną zawczasu zasadzkę i całkowite zlikwidowanie. Dałoby to stronie polskiej wolną rękę na Łużycach. W każdym razie w efekc ie akcji majowej Nie mc y byli zaszac howani, związa ni w rejonie Magdeburga, od którego bali się oddalić. W dodatku Polacy usadowili się przy tej okazji na dolnych Łużycach osaczając Milsko od północy i północnego zachodu. Przychodzi kolej na drugi etap kampanii. Celem strategicznym był tym razem izolowany Budziszyn, obsadzony przez ludzi grafa Hermana.

Herman nadaremnie domagał się posiłków od wielmożów z grodów nadłabskich. Magdeburg bał się ryzykować. Miśnia (Guncelin), jak wolno się nam domyślać, sabotowała wszelkie próby walki z Bolesławem. W tym stanie rzeczy załoga budziszyńska po dzielnym, ale beznadziejnym oporze kapitulowała na honorowych warunkach 48 . Całe Łużyce znalazły się znów w rękach Chrobrego. Inaczej przedstawia się strategia obrony. Swoboda decyzji dowódcy strony broniącej się jest z natury rzeczy ograniczona przez inicjatywę przeciwników. Musi on starać się o jak najszybsze poznanie ich planu strategicznego, o zdefiniowanie celów, do których osiągnięcia dążą. Dopiero w zależności od wyników tego poznania może tak rozporządzić środkami pozostającymi w jego dyspozycji, aby przeciwstawić się zamiarom nieprzyjaciół i doprowadzić do ich porażki. Porażka ta w zasadzie wtedy tylko bywa decydująca, gdy strona broniąca się potrafi w odpowiedniej chwili sama uchwycić w swe ręce inicjatywę działań i przejść do kontrofensywy. Musi ona wówczas oczywiście wyznaczyć sobie cele strategiczne i starać się o ich realizację, jak zawsze w działaniach zaczepnych49 . Nawet w dzisiejszych warunkach, w warunkach wojny nowoczesnej, nie można jednak całkowicie wyłączyć możliwości definitywnego wygrania kampanii jedynie tylko w drodze załamania zaczepnych działań nieprzyjaciela bez wydarcia mu inicjatywy 50 . Proble m obrony strategicznej uchodzi za najtrudniejszy proble m wojny współczesnej 51. Wydaje się jednak, że w okresie wczesnośredniowiecznym przedstawiał się nierównie łatwiej. Składało się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim dowództwo strony broniącej się mogło zazwyczaj bardzo wcześnie odkryć plan działań i cele strategiczne przeciwników. Było to rezultatem stosunkowo powolnego tempa działań oraz ograniczonej sieci komunikacyjnej. Nieprzyjaciel miał do wyboru tylko niewiele szlaków, po których mogłaby się posuwać większa armia. Powolność marszu takiej masy ludzi, koni i wozów pozwalała szybko rozpoznać, na który z tych szlaków padł wybór najeźdźców. Ustaliwszy to w porę (często jeszcze przed rozpoczęciem kampanii lub na jej początku) można było bez trudu skupić wszelkie możliwe środki obrony w postaci sił zbrojnych i odpowiednich umocnień na głównym kierunku działań nieprzyjaciela.
Z a k r z e w s k i : op. cit., s. 256 pisze, że w Budziszynie „stał niewielki oddział rycerstwa Hermanowego". Nie wydaje się to przekonywające; Budziszyn musiał mieć do brą załogę. Z niewielk im o ddzia łe m nie wdawa łby się Bo les ław w pertraktacje.
49 50 5 1

4 8

G a ł a k t i o n o w : o p . ci t. , s. 1 4 5 — 1 4 7 . Tak uważa np. Gałaktionow: op. cit., s. 146. Ibid., s. 145.

Ponadto nie ulega wątpliwości, że istniały wówczas znacznie większe niż dziś możliwości uzyskania decydujących sukcesów na drodze działań czysto obronnych, bez przejęcia inicjatywy strategicznej. Musimy tu znów zwrócić uwagę na ograniczony czas odpowiedni dla ówczesnych operacji w wielkim stylu. Wszystko musiało być rozstrzygnięte w ciągu dwóch do trzech miesięcy, przed nadejściem słot jesiennych. Jeśli strona zaczepna nie potrafiła w ciągu tego czasu osiągnąć wybranego celu strategicznego, choćby najsłuszniej określonego, tym samym przegrywała kampanię, a mogła przegrać wojnę. Dodajmy do tego trudną kwestię zaopatrzenia armii w polu, bez dowozu z terytorium własnego, dodajmy groźbę epidemii, wiszącą nieuchronnie nad każdym większym skupieniem ludzkim w okres ie wczes no fe uda lny m, a uzyska my obraz tr udnośc i, z jakimi borykać się musiał w tych czasach wódz prowadzący ofensywę. Trudności te automatycznie ułatwiały zadanie obrońcom. Strategia obronna Chrobrego, występująca w całej pełni w wojnach z przewagą niemiecką, dowodzi, że książę polski doskonale zdawał sobie sprawę z wszystkich okoliczności omówionych powyżej (por. szkic 3). W działaniach jego możemy dopatrzyć sdę trafnego odgadywania strategicznych celów nieprzyjaciela 52 . Widoczna w nich jest doskonała znajomość terenu i jego walorów operacyjnych, a w jej następstwie umiejętność skupienia sił własnych na głównym kierunku działania przy szerokim wykorzystaniu umocnień stałych i polowych świetnie zgranych z naturalnymi przeszkodami53 . Dostrzegamy dalej, że dowództwo polskie dobrze oceniało moment czasu i moment przestrzeni, grając na zwłokę przez twardą obronę miejsc warownych54 , przez przewlekłe działania opóźniające 55 , przez szybkie i głębokie manewry odwrotowe, stosowane w razie doznanego niepowodzenia 5(i , przez uporczywą ,,małą wojnę", zmierzającą do ogłodzenia silniejszego przeciwnika 57. Jednocześnie jednak Bolesław daleki był, nawet wobec przewagi niemieckiej, od rezygnowania z inicjatywy strategicznej. Chwila zatrzymania zdobywczego marszu armii niemieckiej na wschód była zarazem chwilą podjęcia kontrofensywy
Z wyjątkiem tylko kampanii czeskiej r. 1004. O o b r on i e p r z ep r a w o dr z a ńs kic h w r . 1 0 0 5 . P or . T h i e t m a r : o p . c i t ., VI , 26, s. 351; w r. 1010 ibid., VI, 58, s. 395; w r . 1015 ibid., VII, 17, 18, 19; s. 493, 495, 497; w r. 1017 ibid., VII, 59, s. 553. r>4 B u d z i s z y n w r . 1 0 0 4 , T h i et ma r : o p. ci t . , V I , 1 4 , 1 5 , s . 3 3 5 , 3 3 7 , N i e mc z a w r. 1017, ibid., VII, 59, 60, s. 553, 555 oraz VII, 63, s. 559. 35 W a l k i na Ł u ż y c a c h w r . 1 0 0 5 , T h i e t m a r : o p. ci t . , V I , 1 6 , s . 3 4 3 , 3 4 5 , a zapewne t eż w r. 1015 (wypad z gr odu „Ciani"), ibid., VII, 16, s. 493. r>B E wa ku a cja Pr a gi w r . 1 00 4, T hiet ma r : o p . c i t ., VI , 1 2 , s . 3 3 1, 3 3 3 . O dwr ó t z Krosna w r. 1005, ibid., VI, 26, s. 351, 353, i znad brz egów Odr y w r. 1015, ibid., VII, 18, 19, s. 495, 497. 57 Między Odr ą a Wartą w r. 1005, T h i e t m a r : op. cit., VI, 27, s. 353.
53 r>2

polskiej. W ślad za cofającym się najeźdźcą szły oddziały pościgowe, skierowane na jego drogę odwrotu 58 ; wyrastały na tej drodze zasadzki i przeszkody5 !) . Na pograniczne marchie spadały zagony odwetowe, niszcząc podstawę działań przeciwników (i0 . Szczególnie kampanie z lat 1015 i 1017 muszą być uznane za wspaniałe przykłady obrony zaczepnej, w której każdy błąd nieprzyjaciela jest natychmiast wykorzystany dla dania mu dotkliwej lekcji. W latach 1004, 1005 i 1010 ogranicza się Chrobry do obrony biernej, w tym sensie, że większych działań zaczepnych nie podejmuje 61 . 5. Dwa są zasadnicze rodzaje działań armii na wojnie: manewr i bitwa 62 . Tymi działaniami urzeczywistnia dowódca swój plan ofensywy czy też defensywy. Dzięki nim dochodzi do wyznaczonych sobie celów. Istota manewru strategicznego polega na umiejętności takiego pokierowania ruchem sił własnych, aby uzyskać przewagę nad nieprzyjacielem w przewidywanym miejscu i w czasie decydujących rozstrzygnięć. Rozstrzygnięcie to zapada zazwyczaj w bitwie. Umiejętność jej przeprowadzenia wkracza już w dziedzinę taktyki. Manewr strategiczny znany był polskiej sztuce wojennej w czasach Chrobrego. Co więcej, stwierdzić można, że posługiwano się nim bardzo umiejętnie i na bardzo szeroką skalę. Przykładem udanego manewrowania w operacjach zaczepnych jest kampania r. 1007, której przebieg rozKlęska tylnej straży niemieckiej w ziemi Dziadoszan w r. 1015, Thietmar: op. cit., VII, 20—22, s. 497, 499; Annales Quedlinburg., r. 1015.
Zapora strategiczna na Odrze w r. 1015, montowana przeciw zawracającym wojskom niemieckim, Thietmar: op. cit., VII, 20, s. 497. Odcięcie Niemcom drogi odwrotu przez Łużyce w r. 1017, ibid., VII, 61, s. 557: „Neąue tacendum est, qupd alii milites Bolizlavi urbem Belegori dictam XVIII. Kal. Septembr. aggressi et bello eam inpugnantes diutino, Deo gratia! nil profieiebant''; ibid., VII, 63, s. 559: „Cesar autem ... i ter suum nimis arduum ad Boemiam direxit", oraz komen tarz Jedlickiego do tego zdania, ibid., s. 558, przypis 421. W komentarzu tym Jedlicki idąc za Hirschern i Zakrzewskim uważa, że przyczynami, które skłoniły Niemców do zaniechania odwrotu przez Łużyce, były bagnistość tamtejszego terenu oraz jego ogołocenie ze środków żywności. Pogląd ten nie zadowala. Wszystkie poprzednie wyprawy wycofały się mimo wszystko przez Łużyce. Zmiana linii odwrotu wojsk Henryka w r. 1017 spowodowana była niewątpliwie aktywno ścią oddziałów polskich najeżdżających Czechy i wypadających z grodów łużyckich. Perspektywa przebijania się przez te oddziały z głównymi siłami Bolesława na karku nie musiała być zachęcająca. Do zagadnienia tego wrócimy jeszcze omawiając znaczenie manewru strategicznego. 60 Na pad na Miś ni ę w r. 101 5, T h i e t m a r : o p . ci t ., VII, 23. s. 501, 50 3, zag on między Łabą a Muldą w r. 1017, ibid., VII, 64, s. 561. 6 1 D o t yc h ka mp a n ii p or . Z a k r z e w s k i : o p. ci t. , r oz dz. VI i VI I I ; W. Bor t nowski: op. cit., s. 21—32; Kor ta: op. cit., s. 63;—68; Z e i s s b e r g : op. cit.; J e d l i c k i : komentarze do cytowanych powyżej przekazów Kroniki Thietmara. "-' G a ł a k t i o n o w : op. cit., s. 19.
59

:>s

ale dzięki celowym i przemyś la ny m r uc ho m w łas ne go wojs ka potra fił z ne ut ra lizować n ie korzystny dla siebie stosunek sił i odnieść poważne. dowodzone przez samego cesarza. 152—181. VIII. Zagon na kraj Głomaczów w r. s . 1015 uczestniczyli w wyprawie. ograniczyło się do dywersji w kraju G łomaczów. V. Z e i s s b e r g : op. Zakrzewski: op. cit. 1015 Henryk II pra gną ł wykor zystać pos iada ną przewagę s i ł i zaatakować Bolesława na kilku frontach jednocześnie (por. Epistolae Bambergenses cum aliis monumentis permixtae. K5 Wg H. Czesi. Według niego Henryk ze Schweinfurtu rozpoczął powstanie przedwcześnie. Zakrzewski: op. 471. biskupów Bamberga i Wiirzburga) i górnej Lot aryngii (arc ybiskupa Trew iru. 1015 ciągnęli na Polskę: Sasi. Grabski. Jaffe. K r e t s c h m a n n : Die stammesmiissige Zusammensetzung der deutschen Streitkrdfte in den Kdmpfen mit den ostlichen Nachbarn unter den Karolingen. 191. 1003 63 stanowił. cit. które mogło doprowadzić do zupełnej klęski Henryka II. 286.. przy zapewnionym wspó łdziałaniu Jarosława ruskiego. 396—410. F r a u e n h o l z : op. „Bibliotheca rerum Germanicarum". 1003 daje w swej wspomnianej już a dotychczas nie drukowanej pracy A. 419—422. Por. 126— 147. cit. W r. 222—224. . c i t . biskupa Met zu). Liczby t e należą do najwyższych w ca łym wykazie. wyd. Wykaz te n jest niekompletny. s. 66 Dla przebiegu obu kampanii por. Ciekawą. Weleci. 303. s. manewru. być może. choć hipotetyczną rekonstrukcję wypadków z r. s. że arcyhiskupi Moguncji i Trewiru należeli do najpotężniejszych mo żnowładców Rzeszy. Szwabii i Bawarii.. Por. Na wezwanie Ottona II wyprawili do Italii pierwszy 100. B o rt no w s k i: o p . Por. rozdz. zaopatrzone w obszerne komentarze (te ostatnie w części powtórzone za innymi autorami). Ottonen und Saliern. fragment szeroko zakrojonego manewru..m patrywaliśmy powyżej. . Ponadt o liczyć się trzeba z obecnością wojsk z Marchii nadłabskich. s. Bawarowie. Berlin 1859. Z tego powodu zamierzone współdziałanie Chrobrego.. Główne siły. Dywers ja t a nie była już w stanie uratować sytuacji sprzymierzonych. także z Frankonii (arcybiskupa Moguncji. Turyngowde. a drugi 70 pancernych ( loricat i). oprócz wymienionych. 1017 Sasi. w r. P. wojska z Marchii nadłabskich i Czesi.. t. Berlin 1940. V. a w r. s. 36. który zresztą nie doszedł właściwie do skutku 6 4 . 386—393.. 403—422. 6 4 —6 8 . s. 1017 ruszyły oddziały. Ko r t a: o p . 428—433). jeszcze i Welecd. cit. opartego na współdziałaniu Bolesława i Henryka ze Schweinfurtu. s. skierowanych jako posiłki dla bawiącego na wyprawie cesarza. c i t . przynajmniej feudałów duchownych. zmuszony do tego niespodziewanymi zmianami w konstelacjach politycznych w obrębie Rzeszy. W r. tzw. Bawarowiie. cit. cit. też koment arze J e d l i c k i e g o do Kroniki Thietmara (przypisy do księgi VII. decydujące sukcesy 66. 301. W tych pracach cytowane odpowiednie źródła. Dopiero jednak kampanie obronne z lat 1015 i 1017 pozwalają nam w całej pełni ocenić Chrobrego jako mistrza wojny ma newrowej. podążały tradycyjnym T h i e t m a r : op. 2 6— 32 . gdzie cytowane całe źródło. Warto przy tym przypomnieć. F.' oraz Zeissberg: op. W r. Lotaryngii. szkic 4). W obu tych latach książę polski walczył z przeciwnikiem niewątpliwie potężniejszym65 . 416 (gdzie nie wymienio ny biskup Met zu). przedstawiającym liczebność kontygensów z Frankonii. 114 03 .

20. Tymczasem grupa cesarska. Bernhardus cum suis imperatori ad auxilium. koło Zgorzelca. który w dodatku oddalałby ich od wyznaczonego celu. który zdobył Udalryk. s. s... Połącze nie miało zapewne nastąpić na północny wschód od Krosna. cit. Forsowanie Odry na jej pomorskim odcinku. 27.. na Morawach.. Tak samo nie troszcząc się początko wo o łączność z cesarzem przeprawia się Bernard. s. VII. domum rediit". cit. wreszcie czeski Udalryk wespół z Bawarami miał wkroczyć na ziemie polskie od południowego zachodu. nie oglądając się na grupy skrzydłowe. 17. s... Po przejściu jednej przeszkody naturalnej (Odry) wojska najezdnicze stanęłyby zaraz wobec drugiej równie poważnej (Warty). ibid. 07 . venire cum nequivisset. s. musieliby odbyć po przeprawieniu się długi marsz flankowy (przeszło 200 km w linii powietrznej).. Thietmar: op. Załogi grodów łużyckich miały niepokoić wrogów w czasie przemarszu i opóźnić ich ruchy. s. cit. Morawianie uderzając na bawarską Marchię Wschodnią ściągnęli na siebie wyprawę odwetową bawarską i czeską 69. Por. VII. W ten sposób Udalryk i Bawarowie zostali usunięci ze sceny rozstrzygających wypadków wojennych. znajdował się według Z akr ze ws k i e g o: op. przekrocz yła tę rzekę I ruszyła na wschód. Plan cesarski przewidywał następnie. Plan tak nakreślony był realizowany bardzo konsekwentnie. związać częścią sił (Morawianie) grupę południową. s. 68 Za takim domysłem przemawiają następujące fakty: a) Cesarz forsuje Odrę śmiało. Z dru gą częścią tej hipotezy godzę się w pełni. grupa północna (Bernard i Weleci) powinna była nadejść przez Pomorze. postanowił. wszystkie 3 grupy „miały się połączyć w rejonie Wrocławia. 495: . b) Po przekroczeniu Odry Bernard stara się natychmiast zawiadomić cesarza. Por. Według Bortnowskiego: op. na Łużycach. 495. połączenie wszystkich trzech kolumn po przekroczeniu Odry i wspólny marsz na Poznań — Gniezno68. skoncentrowana 8 VII w miejscowości „ Scla nc is fordi" na lewym brz egu Łab y. sicut ei prius iussum est. że nie może przybyć mu na pomoc. poni żej ujścia Warty. 497. Dla spotkania się z Czechami i Bawarami pod Wrocławiem Henryk i Bernard. 19. cit. W każdym razie Czesi ograniczyli się do akcji na własnym pograniczu. Książę saski Bernard wraz z Weletami nadciągał od północy. a większością swych wojsk bronić linii Odry przed dwoma pozostałymi grupami armii cesarskiej.. 495. 69 Gród „Businc".szlakiem na Krosno. jak się wydaje. przyp... per pedites clam missos ei eventum rei et necessitatern inobedientiae indicens. po czym maszerować na Poznań".Dux . . czesko-bawarską. 493. Bolesław. 145. 27. jak to miał poprzednio nakazane. niepokojona po drodze przez załogi polskie pozostaWedług Bortnowskiego: op. z pierwszą — nie. VII. zapewne przez Ziemię Lubuską 67 . strzeżonej przez potężny gród Santok. jak możemy się domyślać. Dopiero wtedy podejmuje odwrót. 18. Przemawia za tym niedwuznacznie wyczekująca postawa Henryka w tym właśnie rejonie. widocznie dobrze powiadomiony o zamiarach nieprzyjaciela. było strategicznie nie do przyjęcia.. to jest od Poznania. Pogląd ten jest mało prawdopodobny. Por.. według J e d l i c k i e g o : komentarz do Kroniki Thietmara. 283. 19. c) Cesarz zatrzymuje się w rejonie Krosna do czasu otrzymania wiadomości o nie powodzeniu obu grup skrzydłowych. ibid.

s koro mogły w odwrocie zabierać ze sobą zwłoki wybitniejszych Niemców poległych w czasie pościgu. zapewne ze względu na pośpiech. natknęli się jednak na umocnienia i na kawalerię polską. wynika wyraźnie. VII. cit.. Przejścia pod Krosnem bronił Mieszko Bolesławowie. Przez ten jednak manewr. Por. a więc przeciwnym od rejonu działań armii cesarskiej. Dzienny wysiłek marszowy wynosił więc około 6 km. Bernard postanowił wyminąć groźnego przeciwnika . T h i e t m a r : op. Książę polski. 18. cit. lecz w dalszym ciągu pilnował Sasów i Weletów zmuszając ich do ciągłego przesuwania się w kierunku północnym.wionę w grodach łużyckich 70 . op. wymuszony przez Polaków. Podkreślić trzeba. automatycznie zbliżyłby się do cesarza i mógłby się z nim połączyć bez żadnych trudności. Cesarz przeprawił się.. VII. że Niemcy nie próbowali zdobywać grodów łużyckich. 19. Szczególnie jednak ciekawy był przebieg wypadków na odcinku północnym. Po wtóre z tekstu T h i e t m a r a. W grodzie tym stał zapewne jakiś oddział drużyny Bolesławowskiej. w czasie gdy wzbraniał przeprawy Bernardowi.. To zerwanie związków pomiędzy dwoma armiami nieprzyjaciela i wyeliminowanie jednej z nich ze sceny wojennej było według wszelkiego prawdopodobieństwa przeprowadzone przez Bolesława z pełną świadomością. Tempo marszu Niemców było bardzo powolne. 7:1 Wszystko przemawia zia tym. o czym świadczy obecność tam rycerza Eryka. zdobywając się zaledwie na zawiadomienie Henryka o swym odejściu. który odrzuciwszy czynione mu propozycje zdrady stawił cesarzowi opór. gdzie grupa Bernarda saskiego spotkała się z samym Bolesławem. Do Krosna. 495. 493. odległego o około 150 km w linii powietrznej od Łaby. dotarli 3 VIII (por. 72 Ibid. 7 1 Por.. Niemcy i Weleci] per omnem unam navigabant diem. że grupa Bernarda w wyścigu z Bolesławem posunęła się w kierunku północnym. do Wiemy z pewnością. s. odrzucając oddziały polskie. 495.. że wypadu na maszerujących Niemców dokonała za łoga grodu „Ciani". grupa niemiecka oddaliła się bardzo znacznie od swoich sił głównych stojących w rejonie Krosna 7 : i . niemieckiego banity w polskiej służbie. Przede wszystkim tylko płynąc z prądem. s. cit.. s. a więc na północ. Opór ten zakończył się porażką. nostri [sc. ereetis celeriter velis.. Gdyby płynął na południe. epizod ^e zwłokami Hodona." "-'. że po całodniowej żegludze Bernard znalazł się w sytuacji uniemożliwiającej mu połączenie się z Henrykiem... w obliczu której lądowanie było niemożliwe. 70 . można było osiągnąć szybkość wystarczającą do prześcignięcia dążącej brzegiem kawalerii. a następnie odsyłać je do obozu cesarskiego 71 . s. co pozwoliło im na wyprzedzenie jazdy Bolesławowej i osiągnięcie prawego brzegu Odry. Sasi i Weleci podjęli próbę przeprawy przy pomocy łodzi. szkic 5). VII.. Połączenie się z cesarzem uznał Bernard za niemożliwe i zawrócił do domu. 16. 497. VII. dostał wiadomość o porażce oddziału Mieszka pod Krosnem. a jednak nie ruszył mu na pomoc. 495. Thietmar: op. które odeszły na wsc hód śc iga ne wid ocz nie bardzo miękko. 19.

przypis 86. nie można brać dosłownie. co w efekcie dałoby Ibid. Nawet niewielka szybkość marszu. 75 Są wszelkie podstawy.. a przynajmniej na wiadomości od nich 70 .oO zwiększenia dystansu dzielącego ich od cesarza. in hiis partibus fuit". dość długo na przybycie obu swych grup skrzydłowych. ponieważ Bolesław wysyłał już rozkazy zmierzające do zatrzymania Niemców na linii Odry. multum sollici-tus quamvis parvo uteretur excercitu. quamdiu voluit. b) Bitwa pod Krosnem odbyła się 3 VIII. że jedyny ratunek jego własnej armii leży w spiesznym.. Dopiero pod koniec dnia.. przekraczając Odrę zapewne pomiędzy Krosnem a Głogowem. 74 . Bolesław. cit. ". jak się wydaje. 77 Świadczy o tym przede wszystkim doskonale obmyślony i przeprowadzony plan kampanii przeciw Bolesławowi w r. 1004. cit. Oczywi ście zwrotu „quamdiu voluit". uchodzi za szczególnie trud ny. Gdy połączenie to nastąpiło. 329. Henryk II. Por. s. że kampania przegrana. a klęska Niemców w ziemi Dziadoszan zdarzyła się 1 IX. Nie był on bynajmniej wodzem małej klasy 77 . s. odosobniona armia cesarska znalazła się wobec zebranych w jednej masie wojsk polskich. jakie postawił własnej grupie. Na uwagę zasługuje tu utrzymana w tajemnicy i sprawnie wykonana zmiana g łównego kierunku działań (Czechy za miast Łużyc). według słów Thietmara. Nie była to ucieczka. aby armia niemiecka przez cały czas po między tymi dwiema datami odbywała marsze na obszarze o niewielkiej stosun kowo rozpiętości. Wojska polskie były tu osłonięte przeszkodą wodną. VII. dalej rozdz. gdy Bernardowi udało się wylądować.. aby omówiony tu manewr Bolesława uznać za ope rację po liniach wewnętrznych. . 10. ale i szczególnie owocny rodzaj manewru strategicznego. 497. Jest to nieprawdopodobne przede wszystkim dlatego. Ten pierwszy rzut potrafiłaby bez trudu rozbić wyborowa kawaleria Bolesława.. Chrobry po prostu uznał. Zorientował się. obliczona na 6 km dziennie. jak wiadomo. że łodzie Bernarda mogły za jednym razem przeprawić tylko część jego ■wojsk i to zapewne przede wszystkim piechotę. Thiet mar: op. mając w dodatku za plecami barierę Odry. Nie posiadając przewagi bezwzględnej książę polski potrafił sobie zapewnić przewagę względną w miejscu i czasie decydującym. Zasadniczy cel manewru strategicznego został osiągnięty 75 . która dała w rezultacie całkowite zaskoczenie strategiczne strony polskiej i prawdopodobnie przes ądziła wyparcie Bolesława z Pragi. dostrzegł jednak grozę swego położenia. lecz inną jakąś drogą. która. Czas był najwyższy. Połączenie Bolesława z Mieszkiem nastąpiło prawdopodobnie poza linią Obry. mówi wyraźnie: „Sed anteąuam haec omnia [chodzi o niepowodzenia grup skrzydłowych] cesar comperiret. a zarazem zamykały przeciwnikowi drogę na Poznań. który oczekiwał. Por. Bolesław] prefatus agnosceret morę solito fugit. że zadanie. ratującego prestiż cesarski. natychmiastowym odwrocie. wyprowadziłaby Niemców w ciągu 28 dni daleko poza granice tego obszaru. 76 Prz e m a wi a ją za t ym nas tę pu ją ce ar gu m e nt y: a) T h i e t m a r : op . VI. zostało wykonane i z możliwie największą szybkością ruszył na połączenie z Mieszkiem. V/6. „rzucił się do ucieczki" 74 . Odwrót ten skierowano nie przez Krosno. zapewne w rejonie Między rzecza.. Trudno sądzić. prawdopodobnie bardziej na południe. tamen potestative.Quod cum eminus dux [sc. 20.

że akcja tu omawiana miała na celu związanie jak największych sił niemieckich na drugorzędnym kierunku. O tworzeniu polskiej zapory strategicznej na Odrze por. (wymieniając zresztą w tym czasie z Bolesławem poselstwa) i 9 VIII Ibid. 1017 (por. jak możemy się domyślać. która następnie uderzyła na Marchię Miśnieńską. Maszerowano przez Łużyce. który był już Niemcom względnie dobrze znany. cit. tak samo jak w czerwcu 1015. s. to dołączenie dokonało się w Dobrymługu. Thietmar: op. 8 1 Według Zakrzewskiego: op. ale również bardzo pouczający przykład biegle przeprowadzonej strategicznej obrony. pchnął Morawian na Marchię Austriacką. podobnie jak przed dwoma laty. z interwencją zbrojną swych sprzymierzeńców ruskich (Jarosław kijowski). nie możemy mieć jednak w tym względzie pewności. a może i węgierskich. być może. 1005. 79 Por. 386. Margraf Henryk musiał znów. cit. Pomimo pośpiesznego odwrotu Niemcy zostali doścignięci na obszarze ziemi Dziadoszan i dotkliwie pobici 1 IX. Nie wyłączało to wprawdzie akcji na kierunkach drugorzędnych. przyp.. Cesarz liczył się przy tym. Bolesław uprzedzając koncentrację niemiecką. 20. s. zapewne na terenie Ziemi Lubuskiej. zapewne szlakiem z r. Odmienny. Tak trzeba traktować nieudany zresztą wypad Weletów zwrócony przeciw jednemu z grodów polskich. 7ł ł . 497. Możemy sądzić. że działania Morawian mogły doprowadzić do oskrzydle nia armii cesarskiej. 287. niż przybył. i to wcale nie na próżno. W ślad za resztkami rozbitej armii najezdniczej szedł dalej pościg prowadzony przez kawalerię polską (dowódca — Mieszko Bolesławowie). Por. działać w jednej masie i zabezpieczyć sobie w ten sposób przewagę nad nieprzyjacielem na cały przeciąg operacji wojennych.. Trudno w to uwierzyć. 550. Kampania była zakończona zupełną klęską Henryka II. że cesarz odszedł inną drogą. 80 Jedlicki jest zdania. dołączywszy się. ibid. że dla realizacji takiego planu Morawianie musieliby opanować całe Czechy i Bawarię. s. Cesarz gromadził i kierował na Polskę. mówi wyraźnie. a kcje te jednak miały już tylko c harakter dywersji. przyp. siły prawdopodobnie większe niż kiedykolwiek 79 . Sytuacja wyjściowa była w zasadzie ta sama co przed dwoma laty. VII. Posuwano się jak zwykle powoli. próbując zdobyć 13 IX samą Miśnię.. Po smutnych doświadczeniach roku 1015 Henryk posta nowił. pozostać na tym odległym i drugorzędnym obszarze operacyjnym 8 0 .całkowitą zagładę wojsk cesarza 78. szkic 6—8). dopiero podczas marszu 81. manewrowej stanowią działania wojenne w r. Główne siły cesarstwa po skoncentrowaniu się w Licykawie pod Magdeburgiem wyruszyły na wschód 10 VII. Z cesarzem szli oprócz Niemców Czesi i Weleci. Dalszy przebieg wypadków świadczy o przekroczeniu Odry na południe od Krosna. jeśli przyjąć. Byłoby to zadanie ponad ich siły. której władcę ogłosił jawnym wrogiem Rzeszy. 65.

ale o tym za82 . i jak mieli zrobić ponownie w 100 lat później. że Niemcy maszerowali wprost na Głogów omijając Krosno . s. że armia cesarska poszła na Głogów przez Krosno. Pora roku również nie stała na przeszkodzie w kontynuowaniu decydujących działań zaczepnych. Obecnie ten wzgląd nie wchodził w rachubę wobec potężnej armii. przeprowadzony przed 9 VIII.1 osiągnięto Odrę w rejonie Głogowa s2 . 39 5. cit. wyraźnie mówi. 553. było to jednak zrozumiałe ze względu na stosunkowo szczupłe siły. "•' Tak można rozumieć zdanie Thiet mar a: op. . i bi d. mapa po s. Tutaj oczekiwały cesarza główne siły polskie dowodzone przez samego Bolesława i przygotowane do stoczenia walnej bitwy o przeprawę 8 "'. też słuszną uwagę Jedlick iego.. jakimi dysponowali feudałowie dowodzący w zastępstwie chorego cesarza. W zagonie tym. T hie t ma r: op. Wydaje się bardziej prawdopodobne. jaką cesarz potrafił skupić w swym rozporządzeniu. z rozbicia polskich sił zbrojnych. Moment ten uważać należy za punkt krytyczny całej wojny. Poczynając od 9 VIII można było jeszcze swobodnie spodziewać się 7—8 tygodni dobrej pogody. uważają. 59. 57. przegrali Nie mcy tym samym ka mpanię. że cesarz dowiedział się o wkroczeniu Mieszka do Czech przed osiągnięciem Odry w rejonie Głogowa. W związku z tym mamy prawo przypuszczać. Bolesław zabezpieczywszy się od wschodu przed niebezpieczeństwem ruskim. ad urbem Gloguam . s. s. Rezygnując ze sforsowania Odry.. Dowiedziawszy się o napadzie polskim na Czechy uznał go prawdopodobnie za niebezpieczny dla linii swego ewentualnego odwrotu i postanowił dotrzeć wprawdzie do Odry. VI. i Bo rtnowsk i: op. 287. 553: „Cesar . cit. s. 58. przyp. od północnego zachodu przed Weletami... że załamanie się ofensywy niemieckiej sprowadzone było polską obroną manewrową. t ak ja k t o już z ro bili r az w r. którym dowodził Mieszko Bolesławowie. cit. Tak też ocenił ją Henryk. Jaka była przyczyna tej decyzji? Raz już w r. ci t.. że była to operacja znacznie przerastająca zwykłe wypady dywersyjne.. Zważywszy te wszystkie okoliczności skłonny jestem sądzić. vemit et provocantem inter sagittarios lat itantes hostem nostros perseąui prohibu it ". .6... W rzeczywistości wcale nie możemy być tego pewni. Thietmar o Krośnie milczy zupełnie. brało udział aż 10 polskich „legionów". 101 0. VII. Por. 552— 553. VII. Bitwy tej jednak Henryk nie zaryzykował. lecz jej nie przekraczać 84. Z a k r z e w s k i : op. s. 398. 32. Co prawda Mieszko po dwudniowym plądrowaniu opuścił Czechy. 1010 w nieco podobnych okolicznościach dowództwo niemieckie zrzekło się poważniejszych operacji zaczepnych. » 4 T h i e t m a r: op. cit. kontynuując dywersję morawską i trzymając mocno linię Odry przystąpił już w końcu lipca lub w pierwszych dniach sierpnia do akcji mającej prawdopodobnie na celu zniszczenie głównej armii niemieckiej.. Pierwszym etapem tej akcji był zagon na Czechy. Smutne doświadczenia sprzed dwu lat nauczyły go ostrożności. 59.

Niemcza nie pozostaje w żadnym związku strategicznym z Łużycami. niewątpliwie zaniepokojonych wieściami z kraju. 557. 288. Najdogodniejsza droga wiodła właśnie ku Bramie Kłodzkiej przez Niemczę.. 61. cesarz nie zawrócił natychmiast. że już pod Głogowem Henryk postanowił wycofać się nie przez Łużyce. Z a k r z e w s k i : op. 66. Jak jednak wiadomo. aby się pr zeko nać. pewne początkowo Henryk nie wiedział. W dodatku. wyd. zapewniało jaką taką swobodę operacyjną na lewobrzeżnym Śląsku. Z e i s s b e r g : op. Spo dz iewa no s ię. przepro wadzono 15 VIII. lecz podjął ekscentryczną i zagadkową wyprawę na Niemczę. ale nie Niemczę. że Mieszko wtargnął do Czech od strony Niemczy. zresztą sam fakt stwierdzenia na skrzydle własnej armii t ak poważnych i tak akt ywnych sił nieprzyjaciela mógł podziałać deprymująco na dowództwo niemieckie. Za Z a k r z e w s k i m idą Kor t a : op. do kładnie dat owaną. cit.. Możemy się z dużą dozą prawdopodobieństwa domyślać. nadz ie je t e zawio d ły. lecz do Czech. Wystarczy spojrzeć na mapę. 287—288. Przede wszystkim wydaje się. Tak przynajmniej sądzić można na podstawie tekstu T h i e t m a r a : op. 85 Z a k r z e w s k i : op... VII. usadowiwszy się w Bramie Kłodzkiej można było osłonić Czechy przed ponownym najazdem polskim 8(i . choć dopiero na drugim miejscu. i J e d l i c k i : komentarz do Kroniki Thietmara. s.ti-2 W sytuacji Niemców podjęcie tego postanowienia równało się stwierdzeniu własnej porażki. kt ó r e mia ł y ud er z yć na Po lsk ę o d pó łno c y. traktuje wyprawę na Niemczę jako imprezę niefortunną. który by osłodził przykrą decyzję odwrotu. ze w t ej akc ji wez mą udz ia ł O bo dr yc i. Nie bez znaczenia była też prawdopodobnie postawa Udalryka czeskiego i jego wojowników. s. 553. sądzi. co dałoby w rezultacie odcięcie od Polski grodów łużyckich. znaczenie posiadania Niemczy dla ko munikacji z Czechami. Można "wątpić. Zajęcie tego grodu zapewniało Niemcom możliwość odwrotu w każdej chwili. i to było na pewno bardzo ważne. cit. Nie wyciąga jednak z tego stwierdzenia odpowiednich wniosków. s. cit. Zdar zenia po wyższe mogłyby tu istotnie odegrać rolę poważną. Przyczyn i celu tej wyprawy nie rozumiemy dokładnie 8r \ Prawdopodobnie było ich wiele. . gdyby nie to. że dla izo lowania od Polski t ych ostat nich trze ba zdobyć właśnie Krosno i Głogów. a co za tym idzie. że załamanie się o fensywnych planów cesarza spowodowane było porażką tych oddziałó w we leck ic h. Zdobycie Niemczy mogło być właśnie taką osłodą bardzo potrzebną dla podtrzymania autorytetu władzy cesarskiej. uważa.. że nastąpiły prawdopodobnie nieco później. cesarz z całym swym wojskiem stał wtedy już pod wałami Niemczy. s. Pociągało to za sobą automatycznie konieczność odwrotu. Z a k r z e w s k i podkreśla zresztą również. przez Bramę Kłodzką. cit. Tę ost at nią akcję. już w czasie oblężenia Niemczy. cytowane. nie wdaje się jednak w jej szczegółową ocenę. cit. s. 419. 80 Jest bardzo możliwe. który wzmiankuje o walkach welecko-polskich równocześnie z opisem napadu Polaków na łużycką Białą Górę. s. że Henrykowi zależało mocno na odniesieniu jakiegokolwiek sukcesu. czy tak było naprawdę. Nie można wreszcie zapominać o zagadnieniu prestiżu. że zamiar zdobycia Niemczy wiązał się z planem opanowania lewobrzeżnego Śląska.

nieudany. meldunku lub instrukcji. ale posiadający groźną wymowę dla stojącego pod Niemczą cesarza. możliwości użycia pisma dla przekazania rozkazu. Warunki te zdumiewają nas swym prymitywizmem. zupełnie nieznane. Staraliśmy się powyżej udowodnić. posługiwało się szeroko zakrojonym manewrem w skali operacyjnej 89 . lecz stale jego liczebną i materialną przewagę nad Polakami. że dowództwo polskie w początku XI wieku znało i umiało wprowadzić w życie zasady planowania strategicznego. przyp. samodzielPor. potrafiło wyznaczać jasno i trafnie cel strategiczny. ostatecznie zrujnował wojska cesarskie. 6. p o z a b a r d z o nielicznymi wyjątkami. W rzeczywisto ści droga była z nacznie d łuższa ze względu na górzysty teren.Bolesław ocenił sytuację natychmiast. należało je zwinąć i ruszyć z powrotem do Merseburga okrężną drogą przez Czechy. Jednocześnie dalej niepokojono Czechy. Od N iemczy odst ąpiono prawdopodobnie w pierwsze j dekadzie września. Skoordynowane działanie kilku samodzielnie działających grup polskich. N i e z n a n o ma p . manewr strategiczny itp. przesunął gros swych sił z Głogowa do Wrocławia. doprowadziło do wygrania kampanii bez rozstrzygającej bitwy. przynoszących niemieckiemu wojsku wielkie straty i niwelujących powoli. A jednak działania poszczególnych. o d b y t y z re s z t ą w s t o s unk o w o s z y b kim tempie 88. 59 do tego rozdziału. Bitwa ta nastąpiłaby prawdopodobnie. wiążąc ciągle siły Marchii Austriackiej i zapewne demoralizując oddziały Udalrykowe. Wojna dogorywała wśród ponownych najazdów polskich na kraj między Łabą a Muldą. Same pojęcia: cel strategiczny. jak przedstawiały się w okresie wczesnofeudalnym warunki. nie przestając przy tym kontynuować manewrów strategicznych mających na celu całkowite osaczenie armii cesarskiej. 1 października był już Henryk w Menseburgu. były im. NS 87 . N ie p o s ia d a n o . Nie dysponowano żadnymi środkami łączności z wyjątkiem sygnału oraz pieszego lub k o n n e g o g o ń c a . Wiadomości o tym napadzie musiały utwierdzać Henryka w postanowieniu odwrotu przez Bramę Kłodzką 87 . Zabezpieczył Niemczę dosyłając do niej dwukrotnie posiłki. Warto jednak rozważyć. 350 km. D ł u g i i uc ią ż l iw y t e n ma r s z . gdyby cesarz nie przerwał w porę walk pod Niemczą. w których odbywały się czynności dziś nazywane pracą sztabu. skierowanych na przypuszczalne drogi odwrotu potężnego nieprzyjaciela. Szczególną wagę miał tutaj napad na łużycką Białą Górę. nadszarpnięte przez grasującą pod Niemczą zarazę i zdemoralizowane świadomością doznanych niepowodzeń. rzecz jasna. W tym stanie rzeczy zbytnie przeciąganie oblężenia zaciekle bronionej Niemczy mogło być dla Niemców zgubne. Merseburg odległy jest od Niemczy w linii po wietrznej o o k. że wszystkie te umiejętności opanowywali wodzowie wczesnośredniowieczni w drodze praktycznego doświadczenia. M Oczywiście należy pamięta*.

ludzi XX stulecia. . trudno zrozumiałe. Wojska dążące z jednej miejscowości do drugiej potrafiły wybrać najkrótszą i najdogodniejszą drogę. Szeroko zakreślone plany strategiczne mogły powstać tylko pod warunkiem doskonałej orientacji przestrzennej planującego dowódcy. Niektóre z nich będą przedmiotem szczegółowych rozważań w rozdziale następnym. poświęconym taktyce. dla nas. Są to wszystko zagadnienia godne podziwu i trzeba przyznać. ogarniającej obszary liczące setki tysięcy kilometrów kwadratowych.nych grup walczących na bardzo rozległych teatrach operacyjnych wykazywały zdumiewającą koordynację.

i storoże sami nariażiwajtie. 407—408. s.. Polskie siły zbrojne 1 . że Polacy. i nocz. A.. 1005. Jednym z podstawowych elementów taktyki. 2 Przez to określenie rozumiemy typową taktykę wojsk Europy łacińskiej w XII—XIV w. musiało działać sprawnie. ponieważ warto przypomnieć. cit. którzy niepokoili wojska Rozpoznanie tym różni się zasadniczo od wywiadu. 5 Por. dostarczają nam niestety bardzo niewiele. o przeprawach czy też o gotowości obronnej obiektów warownych. Możemy jednak dzięki nim podjąć próbę ustalenia niektórych. Rybaków 3. 157): „ . Należy to podkreślić. 4 Ośkin: op. s. Wojskowość okresu feudalnego umiała stosować rozpoznanie i ubezpieczenie.ROZDZIAŁ V TAKTYKA 1. t. np. Ze słów Thietmara dowiadujemy się. występujących wówczas form rozpoznania i ubezpieczenia. oświetlające dzieje polskiej sztuki wojennej w czasach Chrobrego. Przekazów takich źródła pisane. o stanie dróg. a nie wywiadowcy-agenci. 3 Rybaków: op. Rozpoznanie polskie.. „Pouczenie" Włodzimierza Monomacha (Powiesi wrievi. czyli umiejętności staczania bitew. Ubezpieczenie chroni własne wojska przed nagłym napadem wroga. Rozpoznanie * dostarcza nam wiadomości o ruchach wojsk przeciwnika. cit. I. s. Ośkin4. Świadczy o tym choćby przebieg walki z zaawanturowanym oddziałe m rycerza Thiedberna w lasach łużyckich w r. Na duże znaczenie działań rozpoznawczych i ubezpiecza jąc yc h w obrę bie t ak tyk i woj sk R us i Kijow sk iej zw raca uwa g ę B. Zaniedbanie obu tych dziedzin prowadzi z reguły do bolesnych niepowodzeń. Z tego powodu zasięg rozpoznania jest znacznie mniejszy i ogranicza się do obszaru objętego bezpośrednio przez operacje wojenne. otwsjudu nariadiwsze około woi toże lazitie".. 44. lei. że w ramach tak zwanej „taktyki rycerskiej" 2 ważne te czynności bywały zupełnie zaniedbywane. jest rozpoznanie i ubezpieczenie. przy czym obaj opierają się o charakterystyczne przekazy latopisów 5 . zwłaszcza w wojnach z Niemcami. że przeprowadzają je od działy wojska. a za nim G.

V. s. s. J e d l i c k i : ibid.. zupełnie niepotrzebnie polemizuje z tym potępieniem dowodząc. 36.". Obro na ta jest zbyteczna choćby dlatego. mane facto ipse subseąuitur . Na pogr a n i c z u r o z p o z n a n ia i w yw ia d u s t a ła mis j a o p a t a Tu n ie go .. k t ó r y w r. a polegający na przeprowadzeniu zwiadów pod pozorem pertraktacji.66 cesarskie. użyt y według wszelkiego prawdopodobieństwa przez Bolesława. a tę znajomość mogli osiągnąć tylko dzięki biegle i systematycznie prowadzonemu rozpoznaniu. Przedmiotem polskich działań rozpoznawczych były też przeprawy. 1003. 9 Ibid. . jest do brze znany i prakt ykowany powszechnie na całej przestrzeni dziejów sztuki wojennej we wszystkich krajach i we wszystkich możliwych okolicznościach. 353: „Quod [niespodziewaną przeprawę niemiecką] eminus agnoscentes Bolizlavi custodes. 301: „Hic [Bolizlavus] ąualitatem vadorum secreto perąuirens. że Tuni mógł przy być do Henryka z rzeczywist ym zamiarem nawiązania rokowań pokojowych. 8 Ibid. że podstęp wojenny. s. 22. natychmiast dowiedzieli się o samowolnym wypadzie wasali biskupa Arnulfa i przygotowali na nich zasadzkę 6 .. Wynika z tego niedwuznacznie. Rozpoznanie przepraw odgrywało zawsze rolę po ważną. że przeprawa ta wykorzystała bród przypadkowo odkryty. 1005.. przyp. 345. s. 1015 udał się pod pozorem pertraktacji pokojowych do osaczonych przez Bolesława wojsk cesarskich w celu dokładnego rozpatrzenia sytuacji tych ostatnich 8. VII. fugit". Odmienny obraz ubezpieczeń ruchomych znajdujemy w opisie najazdu na kraj Głomaczów w r. s. 498. 21. 1005 umożliwiło Henrykowi II niespodziewane sforsowanie tej rzeki i o mały włos nie doprowadziło do całkowitej katastrofy strony polskiej. kiedy to dwa wysunięte do przodu oddziały " Thiet mar: op. 155. Warto podkreślić. 499. lecz zapewnił dozorowanie brzegów rzeki na całym wchodzącym w rachubę odcinku. że wojownicy polscy doskonale znali ruchy nawet małych oddziałów niemieckich. VI. Ubezpieczenia nadbrzeżne utrzymywały z dowództwem polskim kontakt za pośrednictwem gońców (legati) 9 . .. Równie starannie prowadzono służbę ubezpieczeń. . Pięknym przykłade m tej sprawności jest niefo rtunna bitwa pod Krosne m w r. Epizod ten wywo łał w niemieckiej literaturze przedmio tu potępienie Chrobrego za jego podstęp. zatarasowanych zresztą zasiekami. nie dyskredytując nigdy posługujących się nim dowódców.. Wynika z tego. triste nuncium ac incredibile seniori suimet celeriter detulerunt. 1005 Polacy zbadali starannie i „skrycie" (secreto) brody na Łabie. 7 Ibid. które natychmiast zawiadomiły go o niespodziewanej przeprawie cesarskiej. zanim dokonali przeprawy na jej lewy brzeg'.. 26.. VI. W czasie najazdu na kraj Gło maczów w r. Starannie przeprowadzone badanie przepraw przez Odrę pod Krosnem w r. że Chrobry nie ograniczył się do strzeżenia przejść znanych. Hic tandem per tres vel amplius legatos certus effectus amot is propere castris ipse cum suis. cit. skąd Bolesław zdołał się w porę wycofać jedynie tylko dzięki swym elementom ubezpieczającym (custodes).

Por. że niektóre dane liczbowe. bo tam pisano i czytano w języku rodzimym. U nas należało nie tylko poznać samą sztukę kreślenia i odczyt ywania liter. Przy na ogół bardzo złym stanie dróg organizacja marszów była we wczesnym średniowieczu sprawą niełatwą. s. 1 4 Thietmar: op. cit. Thietmar nie omieszkał podkreślić tej nie zwykłości (op. 1 3 Inaczej mogło być na Rusi. Oczywiście zazwyczaj posługiwano się gońcami konnymi. Rozkazy i mel dunki musiały być przekazywane ustnie wobec znikomego rozpowszech nienia umiejętności czytania i pisania 13 . 302. providere studebant ". też komentarz J e d l i c k i e g o : ibid. 495). pozwalają nam w kilku wypadkac h uzyskać dość dokładne dane liczbowe. VII. okrz yk i) i świet lnyc h (dym w dzie ń. 1 1 W r. mogliby wpaść w ręce Polaków. Szybkość ruchów zale żała. W czasie przepraw. 303. przyp. 3. 1015 książę saski Bernard odcięt y nad Odrą od Henryka II wysłał do tego ostatniego pieszych gońców. 495: „Hoc [porażkę Mieszka] Bolizlavus. 2. V. 19. U/2. Zachowania ciszy i niealarmowania krzykiem sąsiednich osad domagał się w r. rozdz. Wiadomości. 19.. ab internuntiis festinanitibus mox rescivit". Zasadniczym środkiem łączności byli gońcy. licząc się z tym. Gońcy krążyli między Bolesławem a jego strażami pod Krosnem. VII. Gońcy zawiadamiali Chrobrego o porażce Mieszka w tymże samym miejscu w r. 36.. V. od składu wojska. s. 36. Możemy przy tym przypuszczać. 303: „Duae autem phalanges premissae. 1015 12 . ne sui aliąuam a marchione molestiam paterentur. a mianowicie różnego rodzaju sygnałów dźwiękowyc h (gra nie na rogac h. wozy trzeba było prawdopodob nie rozbierać.. Z tych powodów dzienny wysiłek marszowy polskich wojsk wczesnofeudalnych przedstawiał się zapewne bardzo rozmaicie. 1 0 5* . jak to wyżej stwierdziliśmy.. ale były znacznie bardziej uzależnione od terenu niż piecho ta. przenosić częściami i składać następnie na nowo. wyżej. Pociągało to za sobą konieczność wybierania posłańców spośród ludzi inteligentnych. cit. dostępnym dla każdego. że konni. pieszych używano w sytuacjach wy jątkowych 11 . rzecz jasna. ogie ń w nocy). ale ponadto opanować łacinę. Nie należy jednak całkowicie wyłączać możliwości stosowania innych środków łączności. którzy dawali gwa rancję ścisłego przekazania powierzonych im wiadomości. których dostarczają źródła pisa ne. Dotyczą one jednak wyłącznie Ibid. 1 2 Ibid. s. ubi tunc mansit. 1 5 Por. a tym bardziej z wozów 15. szczególnie trudne do zacho wania w pamięci. Oddziały konne posuwały się stosun kowo szybko.polskie otrzymały zadanie osłony reszty sił własnych przed niespodziewanym napadem niemieckim 10 .. Szczególne trudności nastręczało prowadzenie taboru złożonego ze zwierząt jucznych. bardziej widoczni. karbowano na kijach. s. 1003 Chrobry od załogi Strzały nad Łabą 14 . s. a nawet na szczególnie ciężkich odcinkach drogi. 207.

Warszawa 1927. 1 8 Bitwa pod Wołyniem rozegrała się 22 VII. lecz cała. a jeden wejście do poddającego się miasta. Kraków 1929. gdzie czekał na nich Bolesław. co oczywiście opóźniło ich ruchy. » T hi e t m ar : op. duża na owe czasy armia. a ponadto miały one za sobą intensywny.. dt. rankiem. które wyruszyły spod Miśni rankiem 13 IX. 391. a wynoszącą około 480 km w linii powietrznej. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć. VII. 1 7 Ibid. artyleria. Ze względu na planowane zaskoczenie całą drogę odbyli prawdopodobnie bez dłuższych wypoczynków. odległego od Miśni o około 70 km w linii powietrznej. Wojsko polskie. piechota. dotarły do rzeki Gany (dziś Jahne) i wróciły znów pod Miśnię. 23. 503. uzyskując średnią szybkość 26. stanąć pod wałami Miśni. a wieczorem wkroczono w obszary nieprzyjacielskie. Por. Dorównywała ona wysiłkom marszowym. 1 6 .6 km dziennie21. w rzeczywistości zapewne był znacznie większy 18 . Na pierwszym miejscu wymienić tu trzeba nieudany zresztą napad na Miśnię w r. Przytoczone tu przykłady odnoszą się do wojsk o mieszanym składzie (jazda. 1015 oddziały Mieszka Bolesławowica. 55. s. że wymarsz z Budziszyna nastąpił w ciągu dnia. VI I I . przebywały w ciągu 43—45 dni przeciętnie 22—23 km dziennie 20 .działań prowadzonych według wszelkiego prawdopodobieństwa przy użyciu doborowych wojsk konnych. tabory). W dodatku droga przebyta rzeczywiście była zapewne znacznie dłuższa niż odległość w linii po wietrznej. Dowodzi to tego. cofającej się znad Odry na zachód 17 . maszerujące wyjątkowo forsownie z obozów nadmorskich pod Ulm. uchodzącym w historii wojen za bardzo duże. że w godzinach dziennych pr zebyto teren znajduj ący się w rękach polskich. Kukieł: Wojny napoleońskie. s. s. 393. s. 501. 99. choćby ze zwierząt jucznych 19 . Szybkość tę osiągnęła już nie tylko wydzielona grupa kawalerii. co najmniej kilkanaście dni trwający pościg armii niemieckiej. T h i e t m a r : op. bo jeden dzień po chłonęła bitwa. przechodząc w tym dniu co najmniej 40 km. Dużego również wysiłku dokonały w r. a raczej jego siły główne w czasie wyprawy wiedeńskiej przebyły około 400 km w ciągu 15 dni. Przeciętny wysiłek dzienny wynosił co najmniej 20 km. w ciągu 24 dni. Korpusy napoleońskie. prowadząca zapewne jakieś tabory. lecz 22 dni. Kukieł: Zarys historii wojskowości w Polsce. Przytoczone powyżej przykłady pozwalają stwierdzić. aby po całonocnym marszu. że sprawność ruchów wczesnośredniowiecznych wojsk piastowskich jak na stan ówczesnych dróg była znaczna. że oddziały te spustoszyły całkowicie kraj między Łabą i Ganą. 3 1 . 1010. s. 20 M. wejście do Kijowa 14 VIII. 6 1 9 . VI. Na marsz pozostawało więc prawdopodobnie nie 24. 2 1 M. Należy podkreślić. że samej szybkości marszu w wyprawie kijowskiej nie można uważać za argument Polacy wyruszyli zapewne z Budziszyna. 6 2 1. dt. 3 2 ... 128. w którym oddział polski przebył w ciągu jednego dnia odległość około 70 km 16 . W czasie wyprawy kijowskiej wojska Bolesława pokonały ogromną odległość dzielącą Wołyń od Kijowa.

Przeciętna szybkość wynosiła nieco ponad 10 km dziennie.2 R y b a k o w: op. . żyjący w warunkach bardziej naturalnych. 22. W r. Dla porównania trzeba przypo mnieć. Musimy jednak pamiętać. VII. poświęconych organizacji marszów we wczesnym średniowieczu. Dla uzupełnienia całości rozważań. cit. Natomiast szybkość ruchów wojsk niemieckich w czasie wypraw na Polskę we wczesnym średniowieczu była znacznie mniejsza. 18. Rybaków: op. s. 1005 25 . 1005 według wszelkiego prawdopodobieństwa również łużyckimi przewodnikami. s.. 95. wyszedł na tym jak najgorzej. Thietmar: op. 391. cit. W terenie mało znanym lub nie znanym zupełnie posługiwano się przewodnikami spośród ludności miejscowej.. s. 55. cit.. s. 23 Thietmar: op. cit. 553. VI. prosty i skuteczny we własnym kraju. s. VII.. VI. że prawdopodobnie panował już u nas w tym czasie zwyczaj maszerowania bez zbroi i przywdziewania jej dopiero bezpośrednio przed bitwą 27 .. Sposób ten. Gali. 19. Por. VI. cit. 25 Ibid. O stosowaniu tej zasady na Rusi — por. Natomiast w świetle uwag. 27. 551. 26. s. mógł się okazać ryzykowny na obszarze etnicznym nieprzyjaciela. 493. trzeba dodać. że ludzie wczesnego średniowiecza. W r. co dawało niespełna 6 km dziennie 24 .. 491. Wreszcie w r. a więc taki sarn jak w r. z czego trzeba odliczyć 7 dni straconych nad Odrą 23. VI. op. O marszu oddziałów polskich przez nieprzyjacielski kraj bez użycia przewodników wspomina Gali opisując najazd Bolesława Krzywoustego na Kołobrzeg. 16. II.. s. 1005 przebyły one trasę Licykawa—Dobry ług—Krosno—Międzyrzecz (około 300 km w linii powietrznej) w ciągu 38 dni (16 VIII—22 IX). 58.. że wczesnośredniowieczna kawaleria ruska osiągała przeciętny dzienny wysiłek marszowy równy około 50 km. 28 W r. Wynika z tego. 57. 407. 343. VII. Polacy chcąc zaskoczyć nieprzyjaciela szli rozmyślnie pustaciami. Por. s. posługujący się w r. 1015 przejście trasy Sclancisfordi—Ciani—Krosno (około 150 km w linii powietrznej) trwało 27 dni (8 VII—3 VIII). 24 Ibid. Natomiast Henryk II. VII. VI. Wojsko bywało wówczas zdane na własne siły. 395. 1009 (napad na Miśnię) jako przewodnicy wojsk polskich działają Łużyczanie. 1017 przemarsz z Licykawy przez Dobryług do Głogowa (około 300 km w linii powietrznej) trwał 31 dni (10 VII—9 VIII). s. 343. a w marszu „komunikiem" z zapasowymi końmi mogła przejść 120 km w ciągu jednego dnia 22 . 27 Brak bezpośredniej wzmianki o zdejmowaniu przez wojska polskie pancerzy w marszu.. 341. s. 351.przemawiający za wyłącznie konnym składem wojsk Bolesławowskich biorących udział w tej operacji. 59. VI. s. VI. 353. T h i e t m a r : op. Por. 407. a nawet wsi europejskich26 . s. mieli niewątpliwie zmysł orientacji wyrobiony bez porównania silniej niż dzisiejszy mieszkaniec miast. że uzyskano wówczas dzienny wysiłek marszowy przekraczający 10 km. 28. 345. opisując przemarsz Niemców koło Głogowa . 495. ibid. s. a kierowali się światłem gwiazd. cit. s. 22.

że przy powrocie . V/l. w przywdzianiu pancerzy. 32 Ibid.duża część wrogów utonęła w Łabie". 33 Thietmar: loc.. . 1018. I. VII. . VI. cit. przejawiającą się m. 6526 (1018). Podobnie przebywała Łabę kawaleria polska podchodząc pod Miśnię w r. czy miano do czynienia z rzeką większą lub mniejszą. Kronikatrz chciał w ten sposób. mających na celu ułatwienie armii polskiej przeprawy przez rzekę 33 . co uratowało gród miśnieński przed grożącym mu upadkiem. Przeprawiano się przez nie w różny sposób.. 621. 391. że w początkach XI wieku nie znano u nas jeszcze użycia oddzielnych wierzchowców do pochodu a oddzielnych do boju. Czynnikiem poważnie utrudniającym ruchy większych mas ludzi i koni we wczesnym średniowiecz u były liczne przesz kody naturalne. Sposób ten stosowano zapewne z reguły przy przejściu rzeczek niewielkich i płytkich. 301—303. 97. s. V. 30 Thietm ar: op.: „Bolizlavus [po prz ybyciu nad brzeg Bugu] . Umiejętność obróbki drewna była w r. woj sika polskie sforsowały w bród Bug w obliczu zaskoczonego nieprzyjaciela. let..70 które poczyniliśmy powyżej (w rozdz. s. można jednak podejrzewać. 1010 30 i r. III) odnośnie do wyposażenia wojsk bolesławowskich w konie. Tak dwukrotnie przeszedł Łabę Bolesław w r. s. cit.. Thietmar podaje. 28 Thietmar: op. w czasie najazdu na kraj Głomaczów 28. 3 1 Ibid. przede wszystkim wodne. castra metari pontesąue necessarios parare iubet". Powiesf wriem. 501. wyżej rozdz. .. 393. Nie mamy powodu wątpić w prawdziwość tej wzmianki.. 55. t. s. W rzeczywistości należałoby przełożyć: „okryci zbroją". tłumaczy: w „szyku bojowym". ż e pr z ech o d zi li o n i „ g r eg a ti m e t lo r ic a ti ". 10 1 0 p i sz e. Większe arterie wodne można było przekraczać bez użycia środków pomocniczych tylko w niektórych punktach i przy niskim stanie wody. 29 Por. Wreszcie w r.. 36—37. wyrazić całkowitą gotowość wojsk niemieckich do stoczenia bitwy. cit. 1005 ibid. 1003. W drugim wypadku nagły przybór Łaby zmusił Polaków do wycofania się na prawy brzeg rzeki. Wojska polskie stosowały przeprawę w bród często i to nawet na rzekach większych. VIII. r. 351. s. czy też mokradłem. należy sądzić. w czasie bitwy pod Wołyniem. in. VI. Niewątpliwie najprostszą formą przebycia rzeki było przejście jej w bród. co J e d l i c k i : ibi d. 394. 26. 23. że u Thietmara łączy się z nim wzmianka o przygotowaniu mostów. Ten ostatni epizod jest tym bardziej interesujący. że zdanie to wyraża raczej „pium desiderium" niemieckiego kronikarza. zależnie od tego. 31. Nie daje jednak ona podstaw do domyślania się. 1015 31. przeprowadzając poprzednio staranne rozpoznanie brodów 29 . odnosząc przez to zdecydowane zwycięstwo 32. O przygotowaniu mostów przez Niem ców nad Odrą w r. s. s. że wśród wojów Bolesława istniały wydzielone oddziały odpowiadające dzisiejszym saperom.

. VI. Zasadniczą podstawą walk zaczepnych prowadzonych przez wojska Chrobrego było szerokie wyzyskiwanie momentu zaskoczenia. Przykładu innego sposobu przeprawy. Dłuższe postoje liczniejszych wojsk przybierały zapewne formę biwaku. cit..pod Wołyniem. ściśle zabudowane. 351. VI. w najlepszym razie kilkunastu budynków. s. 1015 35. 495. Duże osady. składające się z kilku. Oprócz mostów używano łodzi. Znalezienie kwater dla większych mas ludzi i koni było bardzo trudne. że w razie potrzeby umieli się nimi posługiwać i polscy wojownicy 40 . w r. II/2. O szerokim używaniu łodzi do przepraw i komuni kacji w sztuce wojennej Rusi pisze Rybaków: op. s. 20. grody i podgrodzia.. 1015. hostes in tentoriis improvisos opprimerent". 26. 1005 nad Odrą 37 . polegającego na pośpiesznym kładzeniu pomostu. Ponieważ pomosty tego rodzaju były niewątpliwie bardzo rozpowszechnione na całym obszarze Polski wczesnofeudalnej. 4 1 Ibid. qui precesserunt. 405. s. Sposobu tego. 10.. nie przez rzekę zresztą. ni Liuticios diu tardantes expectarent. s. posiadały w obrębie swych wałów duże zagęszczenie ludności. VII. 4. 35 T h i e t m a r: op. Tylko najwybitniejsze osobistości mogły w nich znaleźć dach nad głową. nie rozwiązywały zagadnienia. Zbierał łodzie Henryk II w r.. 36 Ibid.. lecz przez bagna..a przez to również nie sprzyjały zakwaterowaniu oddziałów wojskowych. 89 Thietmar: op. mamy prawo sądzić. Doskonałym tego przykładem jest bitwa. opisując walki pod Krosnem w r. II/2. W Polsce bolesławowskiej łodzi różnego rodzaju na pewno nie brakło i niejednokrotnie odgrywały one rolę ważnego środka przeprawy 38. VII. wyżej rozdz. że funkcje wojsk technicznych mogli doskonale spełniać właściwie wszyscy woje. 19. cit. s. 40 Por. Bolesław wygrał ją przede wszystkim dzięki przeprowadzeniu zdecydowanego natarcia całą swą siłą w sposób zupełnie nieoczekiwany przez nieprzyjaciela. 329. VI. O namiotach w obozie polskim wspomina Thietmar. 26. W łodziach przebył Odrę Bernard saski w r. s. 1004 nad Łabą36. 499. wyżej rozdz. 34 . który dokonał przeprawy]. 37 Ibid. Jarosław Nie ulega wątpliwości. użyły wówczas woj sika cesarskie 39. 38 Por. zbudowanego zapewne z bierwion i faszyny. 1005 41 . Drobne osady. Ogromna większość wojsk musiała się zadowolić namiotem lub szałasem. cit.71 tak rozpowszechniona we wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyźnie. że nawet w czasie wypraw podejmowanych siłami drużyny książęcej i drużyn możnowładców feudalnych nie brakło w wojsku przed stawicieli klas upośledzonych. Prawdopodobnie ciężar ten spadał w pierwszym rzędzie na chłopów z pospolitego ruszenia 34. 353: „Hii autem [pierwszy oddział niemiecki. dostarczają nam końcowe wydarzenia wojny r.

1015. I. t. Roczniki pomijają cały szereg ważnych zdarzeń. Rozpatrzmy jej przebieg (por. s. „MGH". i to dobrze poinformowanych o całości prze biegu zdarzeń. Por. Harcnower 1838. Charaktery styczne. ale i w latach współczesnych omawianym przez nas wypadkom spotykamy się na Rusi ze zjawiskiem długotrwałego wysta wania walczących stron na dwu przeciwległych brzegach rzeki. a przede wszystkim tak zna komity obraz beznadziejnej atmosfery całkowitego otoczenia (kotła. szkic 9): Henryk II. przynajmniej w jej ostatnich fazach. III. raczej nie ucze stniczyli. 97: „[Bolesław] wsjed' na kori. 621. W interesującej nas bitwie. W związku z powyższym można by przyjąć. 1016. 1015 43 . Warto podkreślić różnicę pomiędzy obydwoma źródłami. Scriptorum t. mógł powstać jedynie tylko na podstawie osobistego przeżycia. Zdecydowawszy odwrót przeprawił się z powrotem przez Odrę (uprzedzając zarządzenia dowództwa polskiego. s. 408. Pertz.. wbriedie w rieku i po niem woi jego. cit. let. choć bardzo ogólnikowe. nie zajmującym szczególnie wybitnego stanowiska. r. W ten sposób stał przez trzy miesiące nie kto inny. jak właśnie Jarosław Włodzimierzowicz nad Dnieprem naprzeciw Swiatopełka w r. musiała święcić triumfy. 20—22. Por. r. s. Tak szczegółowy opis terenu i szeregu epizodów walki.. Ten sam moment zaskoczenia dostrzec można w przebiegu bitwy stoczonej z armią niemiecką w ziemi Dziadoszan w r. zmierzające do zatrzymania Powiest' wriem. 6524 (1016). 43 Cały przebieg wydarzeń omawia Thietmar: op. a szykował się do przewlekłej obrony linii Bugu. 497. Gwałtowne sforsowanie rzeki przez Polaków postawiło go w sytuacji bez wyjścia. s. który bez związku ze swymi grupa mi skrzydłowymi sforsował przeprawę pod Krosnem. I. znalazł się w wyniku udanych manewrów Bolesława wobec połączonych i przeważających sił polskich. 42 . że informator Roczników był rycerzem. t. VIII. VII. dzięki czemu mógł oczekiwać od nich szczególnie poważnych wysiłków. cit. Uwagi te dotyczą wprawdzie raczej czasów późniejszych. let. cit. Bitwa ta. 96. 499.72 prawdopodobnie nie liczył się z możliwością stoczenia bitwy 22 VII. oraz Annales Quedlinburgenses. 78 i nast. Jego oddziały nie uszykowane do bitwy musiały ulec uderzeniu strony przeciwnej 42 . często nie dostrze gają związku pomiędzy różnymi wypadkami kampanii. 6526 (1018). Ryzyko przeprawy działało odstraszająco w równej mierze na obu przeciwników. też Thietmar: op. Prawdopodobnie znajdował się on w samym kotle i wydobył się stamtąd w ostatniej chwili. doprowadziła do otoczenia i zniszczenia przeważnej części wojsk cesarskich. Powiest' wriem. G. jakbyśmy to dziś powiedzieli). znacznie zresztą bardziej skomplikowana od wołyńskiej. reprezentowana przez Bolesława. Byli to zapewne wybitni ludzie z najbliższego otoczenia cesarza. ale za to należał do uczestni ków bitwy z 1 IX.. Biskup merseburski nie uczestniczył w wyprawie r. s. Warto przy tym jeszcze dodać. Jarosław' że nie utjagnu ispołczitisja i pobiedi Bolesław' Jarosława". s. 31. że władca polski potrafił doskonale wykorzystać moment psychologiczny i zagrać na ambicji swych wojów. a relację swą oparł na opowieściach świadków naocznych. uwagi na temat znaczenia pozycji obronnych w taktyce wojsk ruskich podaje Rybaków: op. W tych warunkach taktyka zaskoczenia i zdecydowanego natarcia. wyd. górują jednak niewątpliwie nad Thietmarem żywością i plastycznością opowiadania o samej bitwie.

Niemcy zatrzymali się więc na postój nocny w „ciasnym miejscu" (in angusto loco) i przystąpili do moszczenia przejścia przez moczary. nie można było wykonać kawalerią. . aby wyminąć obozujących Niemców i przeciąć im jedyny kierunek odwrotu. Ruchu oskrzydlającego. Dalszy marsz. był niemożliwy. napotkały przed sobą pasmo bagien. w tych warunkach beznadziejnej walce z tą ostatnią. Na ich wschodnim brzegu pozostała jednak jeszcze mocna. Gdyby całe wojsko niemieckie istotnie przebyło feralną cieśninę i oddzieliło się nią od pościgu polskiego. margrafa Gerona " T h i e t m a r : op. a nie chcąc. Bolesław postanowił użyć piechoty. pisze wyraźnie: „[Caesar] . którą przeszedł Henryk II. aby przejrzeć podstęp wojenny. niedostępnym dla pancernej jazdy i taborów. Natknęłyby się frontalnie na jego tylną straż i ugrzęzłyby na miejscu w przewlekłej. dopóki całe wojsko nie przeszło. Z dalszych słów Thietmara wynika wyraźnie. biegnącej — jak się możemy domyślać — podmokłym lasem.zatrzymał go. a tylko ten mógł doprowadzić do przynajmniej częściowego otoczenia i zagłady nieprzyjaciela." itd. . tylna straż pod dowództwem arcybiskupa magdeburskiego Gerona. Pomimo tego Jedlicki t łumaczy libid. aby Bolesław dowiedział s ię o tym. który szedł trop w trop za nieprzyjacielem i prawdopodobnie dobrze zdawał sobie sprawę z jego położenia.. [opata Tumi] quousque omnis pene exercitus factis in precendenti nocte pontibus paludem transcenderet preiacentem. że Henr yk z go d z i s i ę p r z y na j m n i e j na n a w ią z a n i e r o z mó w n a t e n t e ma t i opóźni swoje odejście.go właśnie na linii tej rzeki) i odchodził na zachód poprzez ziemię Dziadoszan. że napadnięto go w miejscu zajętym w ciągu poprzedniej nocy przez obóz całej armii niemieckiej. bez sztucznych ułatwień. Rozstrzygnięć tych nie dałoby rzucenie do natarcia oddziałów kawaleryjskich. s. Piechurzy polscy ruszyli prawdopodobnie na prze łaj przez las. wojska cesarskie znalazły się w krytycznej sytuacji. gdy główna siła niemiecka przebyła niebezpieczny pas bagnisk 4 4 .. Stłoczone na jednej. jak tylko to było możliwe. Cesa rz był jednak dość sprytny. Dla zyskania go książę polski wyprawił do cesarza opata Tuniego pod pozorem nawiązania rokowań pokojowych licząc. Mogłyby one posuwać się tylko po tej jednej drodze.. Przeprawę rozpoczął tak szybko. jedynej drodze. Na obszarze tej ziemi. VII. Gros wojsk cesarskich odeszłoby tymczasem spokojnie na zachód. s. Realizacja tego planu wymagała jednak dość długiego czasu. dertinetur". 496): . cit. zatrzymał parlamentariusza polskiego.. Taki przekład zupełnie zmienia myśl oryginału i wypacza obraz sytuacji. . Odesłał go dopiero wtedy. niemożliwe byłoby zniszczenie oddziału Gerona. ibidem. że Gero ze swymi ludźmi nie zdążył jeszcze przejść bagien. to jest natychmiast po ukończeniu przerzuconego w ciągu nocy przez ba gna po mostu. 499. 20. Bolesław.. w miejscu bliżej nam nie znanym. zdecydował się na szukanie decydujących rozstrzygnięć.

Arcybiskup i palatyn przebili się i ocaleli. mieczami (Annales Quedliriburg. W ten sam sposób pobił swego czasu Mieszko I WichNiestety. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w ostatniej fazie walki wzięła udział także i kawaleria polska pod wodzą Bolesława. illos spiculis iaculisąue excludamt". ■ " Thietmar: op. in. Musimy wziąć pod uwagę. co przemawiałoby przeciwko naszej hipotezie. Po stronie Polaków. VII. jak brzmiało to zawołanie. jak wiadomo. 21. mówi wyraźnie. wysłany przez cesarza dla pogrzebania zwłok poległych 47. Za udziałem jazdy polskiej w ostatniej fazie bitwy przemawia też.. piesi tarczownicy. Uderzenie nastąpiło niespodziewanie. przynajmniej z początku. stosowanej przez wojska polskie. Manewr taki. prowadzący do całkowitego otoczenia. 1015 dała w rezultacie jedną z najcięższych klęsk. reszta poległa lub poszła w niewolę. 499. Pancerna kawaleria niemiecka znajdowała się jednak w sytuacji uniemożliwiającej wykorzystanie jej głównego waloru — miażdżącej siły szarży. Jej przebieg pozwala nam zaobserwować parę dalszych elementów taktyki natarcia. Trzecie uderzenie polskie rozbiło oddziały nieprzyjacielskie. s. Bitwa w ziemi Dziadoszan w r. W tym czasie nadciągnęła przedzierająca się przez lasy piechota polska. 48 45 . Zastał go tam. cit. biskup miśnieński Idzi. które ze względu na swą ceną były w Polsce wczesnofeudakiej tylko bronią bogatych. s. tekst odpowiedniego przekazu Roczników kwedliriburskich. Bitwę tę rozpoczęła broń miotająca. Wagę tego argumentu osłabiają zresztą dwie okoliczności: po tpierwsze miecze mogli mieć ostatecznie i niektórzy piesi wojownicy. Thietmar: op. wykonany skutecznie dzięki wyraźnemu współdziałaniu broni głównych (piechoty i konnicy). włócznie. Nastąpił pogrom. topory. jakie kiedykolwiek ponieśli agresorzy niemieccy w czasie wojen z Polską..74 i palatyna Burcharda. 78: „[Polacyl Hos recessus gladios. co jest łatwo zrozumiałe ze względu na nierówność uzbrojenia obu stron46. nie wiemy. VII. 499.. cit. być może. że strzała i łuk. a do takiej właśnie walki niewątpliwie doszło przy likwidacji tylnej straży niemieckiej w omawianej bitwie. a więc pancernych — jeźdźców. Przemawiałby za tym fakt obecności księcia na polu bitwy wkrótce po jej ukończeniu. s. z które^go się ją wyrzuca. można z dużym prawdopodobieństwem uznać za typowy dla sztuki wojennej Polski wczesnofeudalnej. że Niemców w rozsypce zabijano strzałami: „[Polacy Niemców] separatos sagittis fallentibus perdunt". po wtóre słowa Rocznika mogą być po prostu tylko zwrotem retorycznym. Wydawszy trzykrotny okrzyk bojowy45 piechurzy ruszyli do natarcia przygotowanego wyrzuceniem wielkiej ilości strzał. "Niemcy trzymali się dobrze i dwukrotnie odrzucili Polaków. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wyraźne dążenie do zniszczenia siły żywej nieprzyjaciela przez manewr oskrzydlający. po stronie Niemców pancerna konnica. ale zakończyły miecze. Opowiadanie biskupa merseburskiego nie wydaje się jednak w tym szczególe wiarogodne. są zupełnie nieprzydatne do walki wręcz. gdzie mowa jest o zabijaniu Niemców m. 22.

j e d n o s t r o n n e g o u ż y w a t eż B ol es ła w K r z yw o u st y w b it wi e p o d Na k łem. Nawet po osiągnięciu linii Łaby nie były one w stanie stawić czoła naciskającej je konnicy polskiej i tylko czynniki atmosferyczne (nagły przybór Łaby) uniemożliwiły Polakom zdobycie grodu miśnieńskiego 52. Por. s. 1018 doprowadził Bolesława bez boju do Kijowa. Thietmar: op. Poprzedzona gradem strzał piechota polska mogła uderzyć wręcz na pancerną jazdę niemiecką. że nie można uzyskać poważniejszych sukcesów ścigając nieprzyjaciela wprost po linii jego marszu i starało się wyprzedzić go w uchwyceniu przepraw na najważniejszych przeszkodach terenowych 53 . 497. Dowództwo polskie rozumiało przy tym dobrze. że natarcie przygotowano przez gwałtowne użycie broni miotającej. kiedy to Chrobry próbował wyprzedzić Henryka II w obsadzeniu linii Odry. Podkreślić wreszcie trzeba. Użycie przez Chrobrego w r. który pozwalał na właściwe wykorzystanie owoców zwycięstwa. cit. cit. M a n e w r u os kr z y d l a j ą c e g o . 48 . 52 Por. że wykorzystywanie wszelkiego rodzaju cieśnin dla zorganizowania napadów lub zasadzek na silnego przeciwnika jest zapewne charakterystyczną cechą taktyki całej Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu. P or. 67—68.. W i d u k i n d : l o c . Szereg interesujących przykładów przytacza Schiinemann: op. Thietmar: op. 1015. trafną ocenę sytuacji. 49 Warto podkreślić. pościg prowadzono przede wszystkim przy użyciu kawalerii. 1. też wyżej przebieg bitwy z 1 IX 1015. i to już na rachunek samego Bolesława. ponawianych trzykrotnie. 1126. Natarciu towarzyszyło wznoszenie okrzyków bojowych. 12 8. O ile możemy się domyślać. 20.76 mana i Wolinian. 5 1 Sama bitwa 1 IX jest właściwie operacją pościgową w wielkim stylu. Por. Godna uznania jest uporczywość tych uderzeń. 1015 dał w efekcie definitywne pognębienie tych wojsk 5 1 . VII. 23. z tą tylko różnicą.. G a l i : op. że polskie oddziały oskrzydlające były wówczas złożone z kawalerii 48 . s. co jest zresztą zupełnie zrozumiałe i nie wymaga komentarzy. umiejętność wybrania czasu i miejsca najdogodniejszego dla szukania rozstrzygnięć decydujących 50 . cit. i niepomyślną wyprawę Lotara I przeciw Czechom w r. 50 Trzeba zresztą stwierdzić. 65. Pościg reszty wojsk cesarskich po zniszczeniu ich t3^1nej straży w r. 1015 do oskrzydlenia oddziałów pieszych świadczy o doskonałym wyczuciu terenu i o elastyczności myśli taktycznej 49. 53 Tak było przynajmniej w r. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienić należy bitwę nad Reknicą w r. Po pomyślnej bitwie lub też po zmuszeniu nieprzyjaciela do odwrotu następował energiczny pościg. Widzimy dalej. gdzie bliską zagłady była armia Ottona I. P or . Pościg po walce nad Bugiem w r. 501. c i t .. VII.. III. s. mimo początkowych niepowodzeń doprowadziły one w końcu do pożądanego rezultatu. 955. cit. Dało to w efekcie niewątpliwie poważne osłabienie siły odpornej nieprzyjaciela i zniwelowanie różnic w uzbrojeniu. że z podobnym użyciem piechoty spotykamy się u rzutkich dowódców także i w znacznie późniejszych okresach dziejów sztuki wojennej. s.

60.. 353. cit. VII. Machin tych u żywa załoga Niemczy. Henryk II sforsował w r. s. 301. Sztuka wojenna Polski wczesnofeudalnej znała dobrze regularne oblężenie i szturmy prowadzone przy użyciu machin oblężniczych 5 4 . o którym wprawdzie Thietmar nie wspomina.. veniebat".. VI. a nde w szturmie. Podobnie postępowali Niemcy. s. 58 Ibid. VI. 1007 na skutek regularnego oblężenia połączonego z blokadą. II. kiedy to czujność nieprzyjacielskich ubezpieczeń maleje. jest poważnym argumentem przemawiającym na korzyść tej hipotezy 56 . VI. skoro Bolesław przed rozpoczęciem walki wzywał załogę do kapitulacji przez wysłanych spe■"'■' W opisach wojen Chrobrego wzmianki o machinach wojennych po stronie polskiej napotykamy w Thietmarowej opowieści o walkach pod Niemczą. cit. 55. VI. 555. ciemność nocna sprzyja skrytemu podejściu. Por.. II. Fakt. 59. . 351. 59 Ibid. 391: „. Typowym przykładem takiej operacji jest zdobycie Lubuszy w r. 80. „Porta aperitur et multorum sanguis effunditur'.. 26. s. cit. 501.. Zasada ta obowiązuje zresztą przy wszystkich napadach opartych na zaskoczeniu. 391. s. 57 Ibid. s. 44.. W przeciwieństwie do przykładów przytoczonych wyżej Budziszyn uległ w r. Z tekstu kroniki wynika niedwuznacznie. 39. Nagłe napady wyborowych. 114 i passim. VII. 110. Efekt taki trudny byłby do osiągnięcia. 1012 55 . Thietmar: op. 36. V. s.. s. świeżo doprowadzona przez Niemców do stanu obronności i opatrzona silną załogą. VII.. O machinach wojennych używanych przez Polaków przeciw grodom pomorskim w czasach Bolesława Krzywoustego wspomina wyraźnie Gali: op. s.. 1008. T h i e t m a r : op. a Mieszko Bolesławowie w r. wolno si ę jednak domyślać. że szczególnie chętnie posługiwała się znów zaskoczeniem. ibid. 423. cit.. Tak samo nagłym napadem próbowali zdobyć Miśnię wojownicy Bolesława w r.magna Poleniorum caterva in primo diei crepusculo Albim transgressa usąue ad portam civitatis. O zaskoczieniu nie mogło tu być mowy.. 393. s. Por. 55. 56 Ibid. 1009 57. trzeba jednak stwierdzić.. prawdopodobnie wyłącznie lub w przewadze konnych oddziałów oddały w ręce Bolesława niejeden gród. została zdobyta jednym szturmem i w ciągu jednego dnia. Por. że twierdza ta.. ibid. 23. gdyby nie mo ment zaskoczenia. 555. Tak samo o świcie rozpoczął Chrobry zagon na ziemię Głomaczów w r. 1005 Odrę pod Krosnem również o świtaniu. że Polacy wdarli się do środka Lubuszy przez bramę. Uprzywilejowaną porą tego rodzaju działań była prawdopodobnie chwila poprzedzająca bezpośrednio świt. co prawda w obronie. s. s3 Thietmar: op. że w razie potrzeby umiano się nimi posługiwać i przy zdobywaniu grodu. a nastający niebawem dzień pozwala na uporządkowanie pomieszanych w walce oddziałów 59 . 1015 58 .76 Bardziej skomplikowanie przedstawia się kwestia oblegania i zdobywania twierdz. ale którego z wielkim prawdopodobieństwem możemy się domyślać. Por. 60. Znano wreszcie też i walki nocne: W nocy przebiła się odsiecz polska do oblężonej Niemczy.

57. niedostępnymi dla konnych. s. VII.. dokonały oddziały piesze65. na kraj Głomaczów w r. 363. 149. 1017 6 4 . V/l (o rozpoznaniu i ubezpieczeniu).. 365. s. 301. Por. 551. G a l i : op. Nie będziemy tu wyliczać wszystkich znanych nam ze źródeł pisanych. Trzeba jednak podkreślić. Natomiast ponownego napadu na Czechy w tymże samym roku 1017. V. 36. IV (o kampaniach r. 553. VI. (i:) Ibid. z których jedne zajmowały się braniem jeńców i łupu oraz działaniami niszczycielskimi. wyżej rozdz.. 503. 1015 61 . też T h i e t m a r : op. s. VII. cit. na kraj Morzyczan w r. P o r . 1007 63 . s. V. VI. inne natomiast pełniły rolę ubezpieczenia 67 . 1015 i 1017). Taktyka obrony była natomiast Ibid..557. VII. Wynikało stąd. Ibid. s. 65 Ibid. że posługiwano się w nich głównie kawalerią. Za podstawę Bolesławowskiej taktyki natarcia uznaliśmy szerokie zastosowanie momentu zaskoczenia. s. lecz w porze nieco późniejszej. Por. Operacje te starano się przeprowadzić jak najszybciej i objąć nimi możliwie jak największy obszar. 22. T h i e t mar: op.i 4 cjalnie parlamentarzy i zawierał z oblężonymi rozejm na 7 dni. choć od reguły tej trafiały się wyjątki. Typowym zagonem konnym było spustoszenie ziem między Łabą i Ganą przez wojów Mieszka w r.. 1110. Tutaj też trzeba prawdopodobnie zaliczyć najazdy:. 1003 C2 . gdyby nie uzupełnić go rozpatrzeniem kwestii zagonów. Por. też wyżej rozdz. 19. 501. s. cit. których zadaniem jest zniszczenie kraju nieprzyjacielskiego. VII.. 555. a bardzo licznych zagonów wykonanych przez wojska Bolesława. 5.. 59. s. napady prowadzone z Moraw na Czechy i bawarską Marchię Wschodnią. 64. III.. 303. "7 T a k i p o d z i a ł w i d z i m y w c z a s i e n a j a z d u n a k r a j G ł o m a c z ó w . na Czechy (pod wodzą Mieszka) w lipcu r. s. 61. że niektóre z nich miały zapewne przede wszystkim charakter dywersji strategicznej i dążyły w pierwszym rzędzie do związania i usunięcia z teatru głównych działań wojennych jak największej części sił nieprzyjaciela c<i . Thietmar mówi przy tym wyraźnie o „nieprzerwanych szturmach" (assidua impugnacio). 303. 549. s. 497. przy równoczesnym unikaniu rozprawy z większymi siłami wroga. wzięcie jak największej ilości jeńców i łupu. cit. Por. s. VII. Przez termin „zagon" (niejednokrotnie pojawiał się on już w pracy niniejszej) rozumiemy takie operacje bojowe. 33. które cierpiał gród ze strony Polaków 60 . Powodem ich użycia była może chęć przejścia Sudetów mało znanymi drogami. nie byłby kompletny. 23. typowych dla polskiej sztuki wojennej w czasach Chrobrego. VII. 34. 6 1 60 . Ten sa m w zasadzie pod ział stoso wał Bo lesław Krzy wousty w czasie najazdu na Czechy w r. 36. 112 Ibid. W czasie samej akcji pustoszenia kraju nieprzyjacie lskie go oddział wykonujący zagon dzielił się na kilka grup. Hti Zaliczyć tu trzeba przede wszystkim. Obraz większych działań o charakterze zaczepnym.. " 4 Ibid. 559.

Pozycja obronna okazała się tak silna. 19. 497.. 68.Por. VII. złożony z kawalerii 1 przenoszony szybko w zagrożone miejsce. Najważniejsza rola w walkach obronnych przypadała niewątpliwie pieszym łucznikom. niszczyli Thietmar: op.. s. czy byli nimi w tym wypad ku Polacy. 1015 pojawia się ponadto odwód taktyczny. W grodach i wokół nich. Oni to obsadzili przejście przez Rudawy 75 . nie wynika jasno. Nad Odrą w r. cit. Wśród licznych bitew obronnych. a również w r. 7J Por. 70 Ibid. 1005 71. przyp. wyżej rozdz. których położenie wiązało się zresztą z najważniejszymi punktami przeprawowymi. a nawet przewozów przez rzekę. 7> Por. 493. Tak przedstawiały się walki w górach czeskich w r. a przynajmniej bardzo utrudniało przeprawę nie tylko w bród. "•. s. 495. 351. Ze względu jednak na dalszy przebieg wypadków wydaje się. że dopiero specjalnie wysłany doborowy oddział niemieckich pan cernych utorował drogę dla reszty wojska. V/2. 10. ale też i na łodziach. nie znamy ani jednej prowadzonej w oderwaniu od fortyfikacji polowych lub stałych. musiały mieć charakter drugorzędny.. 17. 18. jeśli w ogóle istniały. na spodziewanych kierunkach silniejszego naporu nieprzyjaciela koncentrowano zapewne większość własnych oddziałów. że chodzi tu o Odrę. czy umocnienia polskie znajdowały się nad Odrą. wyżej rozdz. W r. W pierwszym z tych trzech wy padków wojownicy Bolesława — nie wiemy. M Ibid. 1015.oparta na wysokiej umiejętności wykorzystania umocnień i naturalnych przeszkód terenowych. Pomiędzy poszczególnymi członami całego ugrupowania istniała łączność 73 . 73 Por. albo też od trafnie wybranych. 329. VI. 68 . 7 1 Z opisu Thietmara: ibid. Uniemożliwiało to. Z tego powodu obrona w polu przybierała z reguły charakter boju 0 przeprawy.. 66. 26. 1004 (iH. Odwód ten umiejętnie użyty utrudnił Niemcom. Umocnienia nad Bobrem. poważnie przeprawę i przyczynił się do wymanewro wania północnej grupy wojsk niemieckich z terenu rozstrzygających wy padków wojennych 74. wyżej rozdz. czy też może raczej Czesi — zablokowali w jakiejś cieśninie górskiej drogę wiodącą przez Rudawy. na linii Odry w latach 1005 69 i 1015 70 . z natury obronnych obiektów terenowych. przyp. Partie brzegu mniej ważne obejmowano dozorowaniem72 . V/l. Węzłami tak zorganizowanej linii oporu były grody nadrzeczne. czy też nad dolnym Bobrem. stoczonych przez ówczesne wojska polskie. spotykamy się z polskimi umocnieniami polowymi. VI. Według wszelkiego prawdopodobieństwa umocnienia te polegały na zawaleniu zasiekami brodów i przejść. IV/5. s.

T h i e t m a r : op.. Schiinemann widzi w nich. 1004. M W Niemczy. s. 4. 1015 80. VI. 15. 132—133. 1004 Henryk II o mało nie zginął od strzały polskiego łucznika.. 80 Por. Obrona twierdzy rozpoczynała się walkami na jej przedpolu. VII. cit. ibid. VI. VII. 1017. Pomyślna obrona nieznanego grodu (może Brześcia?) przed Rusią w r. s. ibid. sukcesem obrońców 78. 16. por. cit. 's. na nich starał się naprowadzić Niemców pod Głogowem Chrobry w r.. ibid. cit. 557. 555. Machiny oblężnicze nieprzyjaciela niszczono „ogniem rzucanym z wałów". VII. 337. 22. Cytowany tu wielokrotnie K. 59. Pomyślna obrona Niemczy. Por. por.. Thietmar: op. s. cit. s. Walki pod grodem „Ciani". 555. Por. VI. 337. nasmołowanych szmat itp. 337.. . cii. * 2 Tak było pod Niemczą. W okresie wojen prowadzonych przez Bolesława Chrobrego cały szereg grodów polskich przechodziło oblężenie. 82 Machinami wojennymi (zapewne przede wszystkim tymi. 63. 493. że stali mieszkańcy grodu nie wystarczali do obrony jego wałów. Thietmar: op.. 335. 555... Postawienie grodu na stopie obronnej polegało przede wszystkim na zwiększeniu jego załogi. Podobnie w 100 lat później przy syła Krzywousty posiłki dla zagrożonego Głogowa. 335. 59.Thietmar: op. 60. jeden z najpoważniejszych czynniPor. Wynika z tego jasno. 493. 1005 ~r> . które służyły do miotania wszelkich pocisków) posługiwali się zresztą i oblężeni 83 . Osaczonej przez wojska Henryka II Niemczy dwa razy dosyła Chrobry posiłki w ludziach79. por. cit. 559. 77 76 . 561. W ostateczności przychodziło do walki wręcz. 62..spoza zasieków oddział Thiedberna w r. prawdopodobnie więc płonącymi strzałami lub pękami zapalonych pakuł. 8 1 Pod Budziszynem w r. s. s. 345. cit. 497. s. 14.. 1017 77 . oraz ibid. VII. 14. 60. 553. 79 Por. ibid. s. Thietmar: op. 59. VII. por. choć bynajmniej nie wyłącznie. VII. s. 559. Thietmar: op. ś|bid.... ibid. 553. 1004 i grodu „Ciani" w r. s. Oblężenia te kończyły się zazwyczaj. 1017. 78 Nieudana obrona Budziszyna w r. Szturmy odpierano rażąc przeciwników z broni miotającej oraz zasypując wszelkiego rodzaju pociskami zrzucanymi z wałów 81. a niemiecki rycerz Hemuza padł od zrzuconego mu z wałów na głowę kamienia żarnowego. 19. s. cit. VII. Na szczególnie wysokim poziomie stała w Polsce wczesnofeudalnej umiejętność obrony twierdz. Nieudana obrona grodu „Businc". VI. 60. VII. 61. G a l i : op. s. Por. Załoga dokonywała wypadów mających na celu utrudnienie napastnikom całkowitego osaczenia warowni i przecięcia jej połączeń ze światem. 15. VII. 16. III. por. s. Polskie i w ogóle słowiańskie umocnienia oraz umiejętność ich obrony stały na bardzo wysokim poziomie. Pomyślna obrona nieznanego grodu przed Weletami w r. 65. por. Por. VII. Thietmar: op. Por. s. Takie właśnie walki staczali wojownicy polscy broniący Budziszyna w r. 15. nie bez racji. 5. 335...

a energii i zimnej krwi dowódcy. Oczywiście po zostaje kwestią ot wartą. Oznaczała konieczność odtworzenia obrony w głębi kraju. Ścigający je nieprzyjaciel z reguły napotykał po pewnym czasie ponownie zorganizowany opór. Niedwuznacznie przemawia za tym tekst Thietmara 85 . że o niektórych sprawach tego rodzaju był zupełnie dobrze poinformowany. Najbardziej charakterystycznym przykładem umiejętnie przeprowadzonego odwrotu jest bitwa pod Krosnem. Wojska Chrobrego cofały się często.80 ków. s. pluribus ibidem relictis rebus. 26. że niejedna wiadomość przedostawała się do Niemców w czasie stosunkowo częstych różnego rodzaju pertraktacji. broniące z powodzeniem przejść przez Odrę. że Henryk II miał w otoczeniu Bolesława swoich agentów. że wszystkie choćby najbardziej celowe zarządzenia obronne nie wystarczały. J e d yn ie t ylk o p e w na z w ło k a w s z e re ga c h na j eź d źc ó w i sprawnie działająca po naszej stronie służba ubezpieczeń uratowały Polaków przed całkowitym zaskoczeniem. Opór pękał pod uderzeniem nieprzyjaciela. Niemniej niebezpieczeństwo było groźne. 62^-77. jak wiemy. Thietmar: op. jak sądzić można. nigdy odwrót nie zamienił się w ich całkowitą katastrofę. Bolesław nie uciekł na pierwszą wieść o niemieckiej przeprawie. jest szczególnie niebezp ie c z n y d la k a ż d ej a r mi i. S chune mann: o p. ci t. że nie uległ panice i zachował całkowit ą przyto mno ść umysłu. Widać z tego. Następował odwrót. Rezygnacja ta oznaczała całkowitą zmianę planu strategicznego. 85 S4 . W tym stanie rzeczy Bolesław postanowił odwrót. 6. cit. bo mamy bardzo poważne powody do sądzenia. O d w r ó t zb yt p o w o ln y i z b yt pł yt k i m oż e ją narazić na ponowną bitwę i ostateczną już klęskę. Wydaje się jednak niewątpliwe.. że decyzja Chrobrego była rezultatem głębokiego namysłu i trzeźwej oceny sytuacji. co gorsza rezygnowało ze starannie umocnionej linii Odry. Decyzja ta była ciężka. lecz starał się o sprawdzenie tego faktu. Natomiast odwrót szybki i głęboki łatwo przemienia się w paniczną ucieczkę. prowadzącą cofające się wojsko do całkowitego rozprzężenia. Z jeszcze większym prawdopodobieństwem możemy się domyślać. stoczona we wrześniu 1005 roku. Z tych powodów umiejętnie i sprawnie przeprowadzony odwrót jest sprawdzianem zdyscyplinowania i siły moralnej żołnierza. a niejednokrotnie już wspominana w ciągu nasz ych rozważań. nie poszły polskie siły zbrojne w rozsypkę. skąd T h i e t mar mógł znać tak szczegółowo przebieg wypadków w polskim obozie. który. Wojsko polskie opuściło obóz i tabory. Nigdy jednak.. 353: „Hic tandem per tres vel amplius legatos certus effectus amotis propere castris ipse cum suis. Zdarzało się jednak. VI. s. Mówimy postanowił. Nie wyłączone. które decydowały o niepowodzeniach niemieckich wypraw na wschód w okresie wczesnego średniowiecza 84. fugit". znalazło się w trudnej sytuacji z powodu nieoczekiwanej przeprawy wojsk n ie mie c k ic h. Gros sił Bolesława. 56.

. zachowując jednocześnie swobodę operacyjną i nienadwerężoną odporność moralną swego wojska. że po przejściu Odry Niemcy nie spotykali początkowo żadnego oporu. które tak zręcznie umiało uchylać się od niebezpiecznych rozstrzygnięć. Tą najważniejszą była w obu omawianych tu wypadkach zdolna do dalszej walki żywa siła zbrojna.more solito fugit" 88 . posunięcia Bolesława były słuszne. jak ocenić tę ucieczkę. Dopiero między Międzyrzeczem a Poznaniem. VI. pisząc o Bolesławie: . choć nie tak dla Polski korzystny. Mimo wszystkich sukcesów odniesionych w ciągu dwu lat na polach walk od gór czeskich po Międzyrzecz Henryk II znalazł się w sytuacji mocno niepewnej i musiał zakończyć kampanię pokojem wątpliwej wartości. sforsowanej przez Sasów i Weletów księcia Bernarda. cit.. 353. wyżej: rozdz. Czas ten był zresztą bezcenny także i dlatego. Niemcy szli z Krosna na Poznań przez Międzyrzecz. wygranie czasu. jeśli wziąć pod uwagę tekst T h i e t m a r a: op. 1015 Chrobry wykonał gwałtowny odwrót znad Odry. dopiero na linii Warty (z ośrodkiem w Poznaniu) czekały na nich główne siły Bolesława 86 . 88 Ibid: VII. 12. Warto przy tym zwrócić uwagę na szybkość i głębokość odwrotu polskiego. że w związku z nadchodzącą jesienią sam przez się działał na korzyść strony polskiej. Świadczą o tym niedwuznacznie dalsze działania Bernarda 89 . IV/5. miał odwrót Bolesława z Pragi87. W ścisłym związku z operacjami odwrotowymi pozostawały operacje opóźniające. Niemcy dobrze już wiedzieli. jak Krosno na linii Odry. nawet w grodach. Nieco zbliżony przebieg.81 Dzięki tym ofiarom ocalono jednak żywą siłę zbrojną. Stosowanie ich miało oczywiście na celu zwolnienie tempa marszu najeźdźcy. z którego wynika dość wyraźnie. 27.. Thietmar określił to jako zwykły manewr polskiego władcy. m oże nawet dopiero na 2 mile od Poznania. nakładając drogi. « 7 Por. I tu zaobserwować można tę cenną cechę Bolesławowskiej sztuki wojennej: umiejętność rezygnowania z rzeczy ważnych dla ocalenia najważniejszych. cit. działające na przedpolu tego grodu. VI. Prawdopodobnie dopiero za Międzyrzeczem spotkali się Niemcy z działalnością partyzanckich oddziałów przeciwnika. Nie wydaje się ona jednak nie uzasadniona. Poznań był przy tym zapewne takim samym węzłem na linii Warty. nie uszła uwagi obserwatorów strony przeciwnej. natrafili na partyzanckie oddziały polskie. Godna podziwu elastyczność dowództwa polskiego. Cofnięcie się tak daleko wstecz dało Chrobremu czas potrzebny na zreorganizowanie wojska i zmontowanie nowej pozycji obronnej. Thietm ar: op. s. Gdy w r. 331 . ale omijając szczególnie silnie zabagniony odcinek Obry. a wraz z nią ocalono możliwość odrobienia wszystkich poniesionych strat. s. s. 495. Polskie siły zbrojne 86 . którego wielką wagę we wczesDomysły te są oczywiście tylko hipotezą. 7. Jak wiemy. 19. 89 Por.

U Thietmara. . na niszczeniu dróg i przepraw. Wielkie znaczenie działań partyzanckich w kampaniach prowadzonych przez Chrobrego przeciwko Niemcom nie ulega wątpliwości. VI.. per solitudines paludesque circumductus ad modum gravatur et. 9 1 Ibid. wygłodzonej i zapóźnionej armii niemieckiej 93 . . 1015 Thietmar: op. zwróceni przeciw siłom głównym nieprzyjaciela. które uniemożliwiły dalszą ofensywę znużonej. 27. Prowadzone umiejętnie. a główne siły polskie musiały rozpocząć gwałtowny odwrót na linię Warty. partyzanci polscy. 1005. Wszystkie te przeszkody zorganizował Bolesław na dalekim przedpolu swej głównej pozycji obronnej. demonstracyjnych napadach na boki i tyły maszerujących kolumn nieprzyjaciela. comperiret [Thiedbern przedsięwziął wypad na własną rękę]". Mam tu na myśli wypad załogi grodu .Ciani" w r. 22.. VI. Wzmianek tych mamy niewiele. irwida eorum malignitate tardatur". 345: „Hic [wojsko cesarskie] ducibus oorruptis et sua defendere cupientibus. 345: „. gdy walki pod Krosnem skończyły się niepowodzeniem. 353: „Excercitus autem in colligendis frugibus caeteris ąue rebus necessariis divisus magnum ab imsidiantibus inimicis sustinuit damnum". 92 Ibid. VI. Główną rolę odgrywali tu piesi łucznicy. Gdy pozycja ta nie wytrzymała próby. wysyłanych po żywność i paszę — krótko mówiąc : na stosowaniu działań partyzanckich. pomijając omówione wyżej wypadki z r. W oparciu o teksty źródłowe możemy sądzić. o których tylekroć z niechętnym uznaniem wspomina Thietmar. oderwanych oddziałów wojsk cesarskich92 . na podstawianiu mu fałszywych przewodników.cum hostem ex latere abdito nocentem . Szczególnie wyrazistego obrazu akcji partyzanckiej dostarcza pierwsza faza kampanii r. opierającej się na linii Odry. pojawiają się w sposób wyraźny właściwie tylko raz jeden.. że opóźnianie polegało w pierwszym rzędzie na niespodziewanych. 90 . s.. Widzimy tu i podstawionych przewodników 90 ..nofeudalnej strategii obronnej niejednokrotnie już podkreślano w pracy niniejszej. katastrofa oddziału Thiedberna. 22. 9:! Ibid. i niespodziewane napady zagrażające bokom niemieckich kolumn 91 . ne cito ad hostem ledendum perveniret. i niszczenie z zasadzki drobniejszych. s. cit. że źródła pozwalają nam poznać te działania raczej na drodze wnioskowania pośredniego niż na podstawie bezpośrednich wzmianek.. s. na znoszeniu drobnych oddziałów wroga. Niemcy w swym marszu przez pograniczną puszczę polsko-łużycką napotykają cały szereg przeszkód. sprawa działań partyzanckich stanęła znowu na porządku dziennym. Trzeba jednak stwierdzić.. 1005. stały się one niewątpliwie jedną z przyczyn. których pokonywanie zabiera cenny czas i podkopuje siły armii najezdniczej przed czekającą ją walną rozprawą. 343. na urządzaniu zasadzek w cieśninach wszelkiego rodzaju.

Pierwsze — to troska o rannych i chorych. Por. Kwestia ta obejmuje właściwie dwa zagadnienia. też ibid. Pod Krosnem w r.. którego poległy był wasalem. spotkał się z wszel kimi ułatwieniami ze strony zwycięzców 98 .. s. gdzie mowa o pogrzebie dostojników poległych 1 1X1015 r.. 8. Zwłoki wybitniejszych wro gów starano się unieść.. Bolezlauus . 4. Ibid. [wyruszył z pozostałymi przeciw Niemcom]". 78: „. . młodego Hodona. VII. "" Gali: op. VII. 22. Zwłoki własnych.. drugie — to troska 0 poległych. 1004 pod Budziszynem. 97 Ibid. Thietmar: op. 493. VII. III. dapifer Woyslauus in vertice tale signum audacie comparavit.. aliisque domum cum eis dimissis. viris et equis obsessione diutina fatigatis. 94 . zapewne bez różnicy: swoich i nieprzyjaciół.. nie są to jednak akcje partyzanckie w pełnym znaczeniu tego słowa. VII.zwrócony przeciw armii dowodzonej przez samego cesarza 94 . Chowano ich zazwyczaj na polu bitwy. Mało zbadaną i bardzo trudną do zbadania.. audito pro certo. Por. s. 100 Robili tak niewątpliwie Niemcy. 14. jak trepanacja czaszki 97 .. cit. 1015 Miesziko Bolesławowie bezintere sownie odsyła do obozu cesarskiego należycie opatrzone zwłoki swego przyjaciela. cytowany wyżej wypadek z. Za zwłoki te następnie pobierano okup. poświęconych zbieraniu i grzebaniu poległych.. zapewne tuż po bitwie. 18. cit. W każdym razie biskup miśnieński Idzi.. wysłany przez Henryka II na pobojowisko 1 IX 1015 r. W niektó rych wypadkach odsyłano ciała kurtuazyjnie bez żadnego wynagro dzenia ". poważniejszych znaczeniem wojowników odsyłano zapewne w ich rodzinne strony 10 °. Por. II. s. 13. 335. cit. ąuibusdam militum interemptis. Hemuzą. Polacy unosz ą ciało Hemuzy i odstępują je za okupem grafowi Henrykowi. Jego kronika informuje nas o zarządzonej przez księcia ewakuacji rannych 96 oraz o dokonywaniu. 22. 333. wyżej rozdział IV/5. s. ąuibusdam etiam sauciatis. Por. Dużo natomiast mamy wiadomości z początków XI wieku. s.. 132: „ . 16. .. 499. s. quo vix cum extractis ossibus operatio sagax medici liberabit". znajdując na to czas nawet w chwili niepomyślnej walki. 495. wydzielonych grup na drugorzędnych kierunkach operacyjnych występują znacznie częściej 9 5 . Mówi nam o niej dopiero Gali i to w odniesieniu do początków XII stulecia. . 501. tak poważnego zabiegu operacyjnego.ąuod cesar Poloniam introisset. 99 W r. Dywersyjne działania samodzielnych. s. VI. ale zarazem wyjątkowo interesującą kwestią jest zagadnienie służby zdrowia we wczesnofeudalnych wojskach polskich. wypłacany przez osoby za interesowane w zapewnieniu zmarłemu wiecznego spoczynku. w celu pogrzebania zabitych Niemców. 98 Thietmar: op. na podstawie której moglibyśmy się dowiedzieć czegokolwiek o istnieniu w obrębie jego sił zbrojnych zorganizowanej opieki sanitarnej. Z czasów współczesnych Chrobremu nie posiadamy żadnej wzmianki. ibid. '•'•"■ Por. 499.

". 303. I. ' • Powiest' wriem. 11. 37. idące w każdym razie w tysiące. wybierając oczywiście młodych. . że nie tylko dla jednostek. Informacje. jak się wydaje. Nie inaczej postępowali Czesi. zagarniano też w możliwie jak największej liczbie ludność. Wojska Bolesława (podobnie zresztą jak wszystkie inne) zagarniały łupy i jeńców w bitwach. . V. 64.. 22. silnych i zdrowych. w r. VII. let. 102 Thiet mar: op.. których pochwycenie pozwalało spodziewać się w ys ok ie go ok up u. 423 (Polacy zdobywają Lubuszę). 21.. przed którymi ocalił Henry k II resztę poddających się polskich wojów w Żateu. s. 105 Ibid. ale nawet dla skarbu książęcego zdobycz wojenna była cennym źródłem dochodu 101.9. Zwykłym wojownikom prawdopodobnie na ogół nie dawano pardonu 103. których pochwycił Mieszko Bolesławowie w trakcie dwudniowego najazdu na Czechy w r. Branie łupu i jeńców odgrywało we wczesnofeudalnych wojnach rolę ogro mną. starców i drobne dzieci. stanowić miały cenną siłę roboczą we włościach księcia i pomniejszych feudałów polskich 106 . Grabiono wówczas wszystkie cenne ruchomości. ibid. W bitwie 1 IX 1015 do niewoli wzięty „Liudulfus . 3 45 ( Pola cy bior ą łu p na Thie db ernie i jeg o towarzyszach). s. 331. mających na celu grabież nieprzyjacielskiego kraju. VI. Por. 86. s. 1 0 1 . 423. Dla przykładu warto przypomnieć. spędzano bydło. są zupełnie jednoznaczne 102. 100 Społeczno-gospodarcze znaczenie osadzania w głębi kraju obcoplemiennych jeńców wykracza poza ramy tej pracy i dlatego nie zostało omówione obszerniej. mordując zapewne chorych. podczas gdy poległo wg Thietmara 200 najprzedniejszych wojowników. 80. s. ■wzięli Polacy żywcem tylko 3 wy bitnych rycerzy spośród załogi liczącej 1000 głów.. Do niewoli brano w bitwie przede wszystkim osobistości ważniejsze. . s . 3000 niewolników w kraju Głomaczów. W innym wypadku mówi kronikarz o „nieprzebranym mnóstwie" (innumerabilis multitudo) jeńców. oraz VII. 103 p r Z y zdobyciu Lubuszy. a mog ło też sta no w ić ce nny ś rode k nac is k u na stronę przeciwną. s. 21. ibid. 553. powtórzone przez latopis: „Srebrom i zła tom nie imam nalesti drużiny o drużinoju nalezu srebro i złato . cum paucis. Nieco inaczej działały zagony pustoszące kraj nieprzyjaciela. 499 (Polacy biorą łup na poległych 1 IX 1015). 104 T h i e t m a r : op. Por. Por. Por. 59. 561. a także w czasie specjalnych najazdów. Nie ulega wątpliwości.. s. wymowne słowa Włodzimierza kijowskiego. cit. s. s. . 1000 niewolników między Łabą a Muldą 104 . cit. VII.. . 6504 (996). 1017 1 0 5 . Rzecz jasna. VI. znów w ciągu jednego dnia. t. Liczby brańców były stosunkowo bardzo znaczne.. VII. że według Thietmara Polacy zagarnęli w ciągu jednego dnia w 1003 r. VI. jakich nam na ten temat udziela Thietmar. że w "wypadku zdobycia grodu lub obozu nieprzyjacielskiego zagarniano ca łą jego zawartość. s. ibid. 1017. . cit. 499. 80. VI. Por. Najcenniejszą zdobycz bitewną stanowiło niewątpliwie uzbrojenie zdzierane z poległych nieprzyjaciół. 22. T h i e t m a r : op. r. Te masy ludzkie.

let. 6526 (1018). let. Jeńców wojennych zwalniano w drodze wymiany albo też przy różnych innych okazjach. 1 1 2 T h i e t m a r : op. Abramowicz. t. G a l i : op. Wynika z tego. Dobrego przykładu. 10. dostarcza Budziszyn. że warto poświęcić mu tutaj kilka słów. a niekiedy dopiero po upływie dziesiątków lat110. uzyskując prawo wolnego odejścia 112. 104: Thietmar: op. cit. 142. cit. Niemcy. 337. wyd. 6.m Uprowadzenie brańców i łupu z Kijowa miało według wszelkiego prawdopodobieństwa nieco inny charakter. Pierwszeństwo przysługiwało niewątpliwie osobistościom wybitniejszym. Porozumienie to nastąpiło zapewne z wiedzą i zgodą oblegających 111 . s. że Polska nie różniła się tu niczym od innych krajów europejskich stojących na tym samym stopniu rozwoju. s. z taką tylko różnicą. 32—33. wz i ęt y c h w w o j n a c h p o l s k o . 109 D ef i ni t y w n a w y m i a n a j e ńc ó w . Polacy kapitulowali na warunkach w pełni honorowych. cit. r. a z la t 10 07 — 1 0 1 2 p o p o koju m er s eb u r ski m. r. 561. W pierwszym rzędzie zagarnął książę polski porzucony skarbiec Jarosława oraz jego rodzinę i bojarów108.. I. Kijów 1930. nastąpiła po zawarciu pokoju bu dziszyńskiego.. VI. Zwolnienie następowało niejednokrotnie szybko 109. 104. Gali: op. P or.n i e m i e c k i c h z la t 1015—1017. 23. 1 1 1 W podob nych nieco okolicznościac h porozu miewali się głogowianie z Boles ła w e m K r z yw o u st y m za z g o dą H enr y ka V. 104 3. 135. w ciągu którego Jeszcze raz podkreślić tylko trzeba. T h i e t m a r : op. I. t. Wzmianki o ogromnych bogactwach wywiezionych przez Chrobrego do Polski i o uprowadzeniu przezeń bardzo wielkiej liczby jeńców powtarzają się w szeregu niewątpliwie wiarogodnych źródeł107 . 623. „Kijewo-Pieczerskij Paterik". t. s. r. I. cit. 7. W r. że w rękach Jarosława pozostawała córka Chrobrego. Nie był jednak sojusznikiem bezinteresownym. że oblężeni mogli się porozumieć ze swym władcą. Por. 108 Trzeba pamiętać. III. W r. i to dziwnym zbiegiem okoliczności dwukrotnie. zastrzegli sobie siedmiodniowy rozejm. 15. s.. 65. s. 1007 historia powtórzyła się. VII. 101 8 wr ócili do kra ju dop ier o w r. Jeńcó w z lat 1003 — 1005 wy mienio no zap ew ne po pokoju pozna ń s ki m. s. że tym raze m na analogicznych warunkach poddała twierdzę Polakom załoga niemiecka złożona z ludzi graf a Hermana. s. Bolesław występował tam jako sojusznik jednego z współubiegających się o tron ruski książąt. 107 Powiesf wriem. s. Pertraktacje najczęściej wiązały się z oblężeniem twierdz i dotyczyły warunków kapitulacji. . Por. s. wezwani do kapitulacji przez parlamentarzy. 621. Po wi est wriem. cit. 181. VIII.. 1 1 0 J eńcy rusc y z r. 6551 (1043). Działania wojenne w czasach Chrobrego często przerywane były przez różnego rodzaju pertraktacje i rozejmy. Związane z nimi zwyczajowe prawo wojenne jest tak interesujące. D. 6551 (1043). nie wkroczył więc do Kijowa jako zdobywca w pełnym tego słowa znaczeniu. Żywot Mojżesza Węgrzyna. 1004 gród ten poddała Niemco m załoga polska na rozkaz samego Bolesława. I..

. W czasie działań w otwartym polu wysyłano parlamentarzy najczęściej w związku z wydawaniem zwłok poległych wojów. po bitwie 1 IX 1015. 18 1 Ibid. Niekiedy wreszcie samo poselstwo nosiło cechy dywersji politycznej.. s.. 495. 34. T h i e t m a r: op. jak to miało miejsce z próbą przeciągnięcia na stronę cesarską Mieszka Bolesławowica pod Krosnem w tymże samym roku 118. Czasem pod płaszczykiem negocjatora ukrywał się wywiadowca. Warto jednak podkreślić. Ibid.. Ibid. VII. VIII. VI. s. Th iet mar: o p. 365. s. 20—21. Wobec niepowodzenia tych starań oddali gród Bolesławowi11S. a Henryk z samym Bolesławem 115 . Również wymiana jeńców bywała treścią poselstw odbywanych pomiędzy obydwoma walczącymi stronami 116. s. 16 1 Po zajęciu Kijowa Bolesław starał się w dro dze pert raktacji o wydo bycie swe j có rk i z r ąk Jaro sława. 623. s. s. VII. 17 1 Ibid. VII. 1015 Mieszko Bolesławowie z Henrykiem II (już po bitwie pod Krosnem) 114. W takich okolicznościach pertraktował w r. Taką właśnie podwójną rolę spełniał opat Tuni w r. 499. 1015 117. 17. 33. 22.. 497^99. VII.starali się sprowadzić odsiecz.. 495. cit. 18. 15 1 Za pośrednictwem biskupa Idziego. c it. 14 1 13 1 . że nawet w tych wypadkach obie strony w pełni uszanowały nietykalność poselską parlamentarzy.

brak wszelkiej awanturniczości wojennej. wykonanych przez nie. a następnie dobrze rozwiniętą służbę ubezpieczenia i rozpoznania. 4 Napad na Miśnię w r. Oto najważniejsze z nich: a) Wojny toczone przez państwo polskie w początkach XI wieku były ścisłą kontynuacją zabiegów politycznych prowadzonych przez strony za interesowane. Bolesławow ska sztuka wojenna znała też współdziałanie broni głównych i potrafiła wykorzystać każdą z nich w sposób najbardziej celowy. prawdopodobnie też zdobycie Lubuszy w r. b) Strategię i taktykę w czasach Bolesława Chrobrego cechowała da leko posunięta trzeźwość w ocenie sytuacji. Piesze oddziały bywały w szczególnych warunkach używane do działań pościgowych 1 lub do najazdu na teren wroga 2 . W bitwie 1 IX 1015 r. ł Walki nad Odrą z Bernardem saskim w r. Na pograniczu akcji dyplomatycznej i akcji zbrojnej stały szeroko zakreślone działania wyw iadowcze i dywersyjne. kawaleria umiała działać także w walkach obronnych 3 albo przy szturmie twierdz 4 . 1015. w zagonach i w akcji pościgowej — kawaleria. 1015. ani jedna nie zakończyła się paniką i rozsypką. poświęcone polskiej sztuce wojennej w czasach Chrobrego doprowadzają nas do szeregu konkluzji.ZAKOŃCZENIE Rozważania. * Pieszy zagon na Czechy w r. Brak jednak przy tym wszelkiego schematyzmu. d) Wojska Chrobrego wykazywały duże zdyscyplinowanie i znaczną odporność moralną. manewr po liniach wewnętrznych) i taktycznej (przede wszystkim oskrzydlenie). Wy mienić tu należy przede wszystkim umie jętność wyznaczania celu strategicznego. in. 1017. na pierw szy plan wy suwała się piechota. posługiwanie się manewrem w skali operacyjnej (m. przy jednoczesnej śmiałości planów strategicznych i konsekwencji w ich realizowaniu. W w alkach obronnych. przestrzeganie łączności oraz celowe działa nia opóźniające i pościgowe. Z szeregu akcji odwrotowych. c) W strategii i taktyce polskiej tego czasu stwierdzić można sto sowanie szeregu zasad dobrze znanych teoretykom sztuki wojennej w okresach późniejszych. 1012 1 . w działaniach pro wadzonych na obszarach leśnych i bagiennych.

1003 plan ten. których posiadanie było tej niezależności gwarancją. Pokój budziszyński był zupełnie zrozumiałą konsekwencją tego stanu rzeczy. a w każdym razie do rozbicia Henryka II na jego własnym terenie. Zrezygnowały one od razu z przejścia Odry i ograniczyły się właściwie do akcji mającej na celu zebezpieczenie sobie drogi odwrotu. 1015 cesarzowi udało się przejść linię Odry. ale za Odrę już ich nie puścił.e) Poważnym atutem w rękach dowództwa polskiego była znakomita znajomość terenu i umiejętność wykorzystania jego walorów obron nych. lecz zapłacił za to krwawo. 9 Trzeba tu zresztą podkreślić. zmuszony do odwrotu i doścignięty w ziemi Dziadoszan. W r. zmierzający do opanowania całej Słowiańszczyzny zachodniej. W realizacji powyższego planu zrezygnował Bolesław z wielkich akcji ofensywnych. defilujące przed Głogowem. Ceną zapłaconą za tę omyłkę były klęski lat 1004 i 1005 5 . 1010.* lecz bardziej realnego. 1005 Niemcy po szeregu sukcesów doszli niemal do Poznania. W r. Można podejrzewać. W kampanii r. 1007 Bolesław trzymał się konsekwentnie w ramach planu skromniejszego. które były w Czechach i Bawarii. gdzie został pobity 1 IX. rezygnując z ofiarowanej mu bitwy pod Głogowem. wzmożonych przez wykonywanie stosunkowo prostych a bardzo celowych umocnień. Kampania r. Czynił to zupełnie niedwuznacznie Henryk. prowadzonej na własnym terenie. że pewien postęp myśli strategicznej i wykorzystywanie nabyt ych doświadczeń widoczne jest równocześnie po stronie niemieckiej. 1005. po uprzednim odzyskaniu części strat z r. 1004 skończyła się zdecydowaną klęską. Podobny obraz przemian widzimy w kształtowaniu się polskich planów wojny. g) Sztuka wojenna w czasach Bolesława bynajmniej nie stała w miej scu. Chrobry nie zaryzykował wprawdzie uderzenia na wojska niemieckie. 1003—1004 (straty te dotknęły te wojska. Ale już od r. oparty o gromadzone doświadczenia i może o wzrastający potencjał wojenny państwa piastowskiego. ograniczając się w zasadzie do obrony zaczepnej. 5 . Zmierzał do wywalczenia Polsce pełnej niezależności od cesarstwa i do opanowania Łużyc. Bolesław wygrywał jednak umiejętnie moment czasu i potrafił zawrzeć pokój dla siebie względnie korzystny. W r. Szala prze wagi strategicznej przechyliła się wyraźnie na stronę polską. że właśnie straty poniesione przez wojska polskie w kampanii r. f) Polskie twierdze (grody) wykazywały z reguły bardzo wysokie wa lory obronne. Polska straciła Czechy i Łużyce. W r. a więc zapewne przede wszystkim drużynę 'książęcą) zaważyły w wielkiej mierze na niepo myślnym dla nas przebiegu działań r. przekraczał możliwości państwa piastowskiego. 1017 wojska cesarskie zdradzały już głęboki respekt dla przeciwnika. W tej ostatniej kampanii już nie tylko Bolesław uchylał się od rozstrzygających starć. 1004. w warunkach umożliwiających uzyskanie względnej przewagi nad przeciwnikiem 6 . Siedzimy jej rozwój.

Po niepowodzeniu kampanii łużyckiej z lutego r. gdzie szybszemu postępowi feudalizmu towarzyszyły już zaczątki tzw. 19. to jeden z najciekawszych i najbardziej godnych podziwu okresów w dziejach polskiej sztuki wojennej. 1017 — w dn.. podobnie zresztą jak sztuka wojenna sąsiednich narodowości słowiańskich. ci t. s. VII.W świetle rozpatrzonych faktów można z całą pewnością stwierdzić. VII. W r. w r. Ofensywa niemiecka na Czechy w r. 1004 Henryk nie ryzyku je już nigdy wyprawy zimowej na wschód. 16. między innymi także i z powodu nadchodzących już słot jesiennych. 341). VI. 1015 konce ntr acja wo jsk cesar skich nast ępuje 8 VII (por. Tym razem okazuje się jednak. 327. . ibid.. Praca przedstawiona na posiedzeniu naukowym Wydziału II Łódzkiego Towarzystioa Naukowego dnia 1 kwietnia 1955 r. że w roku następnym wyprawa wyrusza znowu w połowie sierpnia (por.. s. że termin ten jest niefortunny. Nic dziwnego. 1005. ibid. bo 15 V III (po r. cit. Thiet mar: op. 57. 329). 10 VII (por. s. ale w końcu września działania były już ukończone (w r. 10. 1010 nie znamy. I oto widzimy. że następne kampanie rozpoczyna strona niemiecka znacznie wcześniej. Henryk II musi zawrócić od bram Poznania. 1005 w końcu września Henryk podchodził pod Poznań). bez wątpienia górując nad stosunkami panującymi w wojskach Europy zachodniej.. Stała ona wówczas. że okres wczesnofeudalny. na poziomie bardzo wysokim. Dokładnej dat y koncentracji z r. T hiet mar : o p. 1004 ro zpo czyna s ię st o sunko wo pó źno. a zwłaszcza czasy Bolesława Chrobrego. 493). „taktyki rycerskiej". 549. Niemcy mają jednak dość czasu dla odniesdenia sukcesów w Czechach i dla zdobycia Budziszyna. Sam Bolesław zasługuje na miano jednego z najwybitniejszych wodzów europejskiego wczesnego średniowiecza. czyli z górą o miesiąc wcześniej niż w r. s. Z Zakładu Archeologii Polski Uniwersytetu Łódzkiego. VI. 551).

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->