P. 1
Untitled

Untitled

Views: 9|Likes:
Wydawca: api-196703022

More info:

Published by: api-196703022 on Jan 08, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

©

b
y

B
u
d
e
r
u
s

T
e
c
h
n
i
k
a

G
r
z
e
w
c
z
a

S
p
.

z

o
.
o
.

O
p
r
a
c
o
w
a
n
i
e

g
r
a
f
i
c
z
n
e
:

H
o
r
y
z
o
n
t
-
N
e
f
i
l
i
m
,

e
-
m
a
i
l
:

h
o
r
y
z
o
n
t
@
p
o
z
n
a
n
.
h
o
m
e
.
p
l
[ Powietrze ]
[ Woda ]
[ Ziemia ]
[ Buderus ]
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
tel: +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl
www.buderus.pl
Katalog urządzeń
2008/2009
rozdział 11
Ciepło jest naszym żywiołem
Logatrend – grzejniki stalowe płytowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 001
Logatrend – grzejniki stalowe płytowe
Rozdział 11
Arkusz roboczy K5
str.: 11 – 091 do 10 – 093
• Arkusz Informacyjny BDH nr 7
- Powłoki grzejników
- Możliwości i granice zastosowań
Arkusz roboczy K4
str.: 11 – 088 do 11 – 090 • Przeliczenie na inne parametry temperaturowe czynnika grzejnego
Arkusz roboczy K2
str.: 11 – 086 do 11 – 087
• Nomogramy do ustalenia oporów przepływu grzejników
Logatrend K-Profl i K-Plan
Arkusz roboczy K1
str.: 11 – 083 do 11 – 085
• Hydrauliczne powiązanie grzejników stalowych płytowych
ze zintegrowanym zespołem zaworowym
Logatrend Air
str.: 11 – 078 do 11 – 082
• Kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych
Osprzęt
i zamocowania
str.: 11 – 075 do 11 – 077
• Osprzęt dodatkowy
• Zawory grzejnikowe termostatyczne
• Głowice do zaworów termostatycznych
• Zawory odcinająco-regulacyjne
• Wsporniki (zawieszenia) grzejników
K-Plan
str.: 11 – 060 do 11 – 074
• Grzejnik z płytą czołową płaską
• Wykonanie kompaktowe
• Z kratką przykrywającą
• 4 przyłączenia boczne
VKM-Plan
str.: 11 – 054 do 11 – 059
• Grzejnik z płytą czołową płaską
• Wykonanie kompaktowe z zespołem zaworowym,
z przyłączeniami pośrodku grzejnika
• Z kratką przykrywającą i wbudowanym zaworem grzejnikowym
VK-Plan
str.: 11 – 039 do 11 – 053
• Grzejnik z płytą czołową płaską
• Wykonanie kompaktowe z zespołem zaworowym
• Z kratką przykrywającą i wbudowanym zaworem grzejnikowym
K-Profl
str.: 11 – 024 do 11 – 038
• Grzejnik z blachy proflowanej
• Wykonanie kompaktowe
• Z kratką przykrywającą
• 4 przyłączenia boczne
VKM-Profl
str.: 11 – 018 do 11 – 023
• Grzejnik z blachy stalowej proflowanej
• Wykonanie kompaktowe z zespołem zaworowym,
z przyłączeniami pośrodku grzejnika
• Z kratką przykrywającą i wbudowanym zaworem grzejnikowym
VK-Profl
str.: 11 – 003 do 11 – 017
• Grzejnik z blachy stalowej proflowanej
• Wykonanie kompaktowe z zespołem zaworowym
• Z kratką przykrywającą i wbudowanym zaworem grzejnikowym
Przegląd typów
str.: 11 – 002
• Nazewnictwo, sposób oznaczania grzejników
Poszczególne modele grzejników dostępne są w zakresie długości od 400 do 3000 mm (15 wielkości) oraz w 5-ciu rozmiarach wysokości: 300, 400, 500, 600 oraz 900 mm
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 002
Przegląd typów grzejników
Nazewnictwo – oznaczanie grzejników
grzejnik Logatrend grzejnik stalowy płytowy
wykonanie
K
VK
VKM
wykonanie kompaktowe
wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
oraz przyłączeniem pośrodku grzejnika
typoszereg
Profl
Plan
płyta czołowa proflowana
płyta czołowa płaska
typ
grzejnika
10
11
20
21
22
30
33
1-sza cyfra: ilość płyt, przez które przepływa woda
2-ga cyfra: ilość rzędów elementów (taśm) konwekcyjnych
wielkość XXX/YYY wysokość/długość [mm]
zawór
grzejnikowy

Li
Re
zawór grzejnikowy z lewej strony
zawór grzejnikowy z prawej strony
kolor/
wykonanie specjalne

SF
kolor standardowy
kolor specjalny oraz/lub wykonanie specjalne
przykłady
Logatrend VK Plan 10 600/1200 Re – grzejnik płytowy w wykonaniu kompaktowym
z zaworem grzejnikowym, z płytą czołową płaską,
typu 10, wysokości 600 mm, długość 1200 mm,
z zaworem z prawej strony, w kolorze standardowym
Logatrend VK-Plan 10/600/1200 Re
Logatrend K Profl 33 300/2600 – – grzejnik płytowy w wykonaniu kompaktowym,
z płytą czołową proflowaną, typu 33, wysokość 300 mm,
długość 2600 mm,w kolorze standardowym
Logatrend K-Profl 33/300/2600
1yp 2!
!:
1yp !u
1yp !!
1yp 33
1yp 22

!:
Zukros oostuwy nio obo|mu|o plowicy tormostutyczno|
!:
!:
!:
!:
1yp 2u
1yp 3u
1yp !u
1yp !!
1yp 2!
1yp 33
1yp 22

1yp 2u
1yp 3u
!:
!:
VK-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 003
VK-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Przegląd wariantów
Właściwości i cechy szczególne
Pomoc przy zamawianiu
Numer zamówieniowy składa się z podstawowego numeru artykułu oraz numeru wariantu!
W wykonaniu standardowym grzejnik ma kolor biały (RAL 9016)
Przy wykonaniach specjalnych, o terminy dostaw proszę zapytać w Oddziałach frmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Nowoczesna konstrukcja o estetycznym
wyglądzie i wysokim bezpieczeństwie
• Dostarczane w postaci 7 typów, 15 dłu-
gości (400-3000 mm) oraz 5 wysokości
(300-900 mm).
• Moc cieplna sprawdzona i zarejestrowana
wg DIN EN 442.
• Właściwości zostały udokumentowane
przez niemiecki znak jakości RAL-Güteze-
ichen do grzejników płytowych.
• Wbudowane zawory grzejnikowe o małej
odchyłce P, oszczędzające energię wg DIN
V 4701/10.
• Grzejnik odpowiada wymaganiom bezpiecz-
nej pracy, stosownie do wytycznych praw-
nych zabezpieczeń przed wypadkami.
• Zabezpieczenie jakości potwierdzone przez
TÜV CERT DIN ISO 9001.
• 5 lat gwarancji.
Wysokiej jakości, chroniące środowisko
naturalne, lakierowanie i opakowanie
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne przez wypalanie, w kolorze białym (RAL
9016).
• Lakierowanie proszkowe przez wypalanie,
o wysokiej odporności na zarysowanie i od-
pryski przy uderzeniu, nie zawiera metali
ciężkich i rozpuszczalników.
• Opakowanie z czystego gatunku polietylenu
(PE), nadającego się do ponownego prze-
tworzenia.
Łatwy i szybki montaż
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie zabudowano jeden z dwóch opcjo-
nalnych zaworów grzejnikowych.
• Wyrównanie hydrauliczne bez potrzeby uży-
cia narzędzi, za pomocą zewnętrznej, bez-
stopniowej nastawy wartości kv.
• Dostosowany do grzejników system monta-
żu BMSplus (w Polsce nie stosowany).
• Grzejniki wielorzędowe można obracać,
brak łubków określających tylną stronę
grzejników.
• Przyłączenia rurowe od dołu, za pomo-
cą śrubunku z pierścieniem zaciskowym
i gwintem zewnętrznym (G ¾) – wg DIN V
3838.
Loputrono
str.. !! -uu9 i !! -u!u
str.. !! -u!5 i !! -u!6
str.. !! -u!3 i !! -u!4
str.. !! -u!! i !! -u!2
str.. !! -uu7 i !! -uu8
VK-lronl
                              wysokosc                              moc cioplnu
3uu mm
4uu mm
5uu mm
6uu mm
9uu mm
przo|nik
wysokość
[mm]
podstawowy numer artykułu numer wariantu
– długość
[mm]
wykonanie typ
standardowe specjalne 10 11 20 21 22 30 33
300
400
500
600
900
7 298...
7 299...
7 306...
7 307...
7 308...
7 320...
7 321...
7 316...
7 317...
7 318...
1.. 4.. 2.. 3.. 6.. 8.. 7..
.04 – 400
.05 – 500
.06 – 600
.07 – 700
.08 – 800
.09 – 900
.10 – 1000
.12 – 1200
.14 – 1400
.16 – 1600
.18 – 1800
.20 – 2000
.23 – 2300
.26 – 2600
.30 – 3000
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 004
Logatrend VK-Profl
System montażu Buderus – BMSplus (nie stosowany w Polsce)
Logatrend VK-Profl – wyposażenie specjalne
• Grzejnik z płyt proflowanych, ze zintegrowa-
nym zaworem grzejnikowym z prawej strony
oraz uszczelnionym korkiem zaślepiającym
i odpowietrzającym.
• Moc cieplna zgodna z DIN EN 442.
• Jakość produktu udokumentowana przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
RAL-RG 618.
• Konstrukcja odpowiada wymaganiom bez-
piecznej pracy, stosownie do wytycznych
prawnych zabezpieczeń przed wypadkami
(GUV).
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie wbudowany jest jeden z dwóch
opcjonalnych zaworów grzejnikowych. Za-
wór „N”(z czerwoną koroną nastawną)
przeznaczony jest do większych objęto-
ściowych strumieni przepływu oraz nadaje
się do ogrzewań jednorurowych. Zawór „U”
(z żółtą koroną nastawną) jest dostosowa-
ny do mniejszych strumieni przepływu wody.
Obydwa zawory grzejnikowe, w połączeniu
z głowicą termostatyczną (np. Danfoss RA),
w całym zakresie wartości kv mają odchył-
kę P ≤ 1 K. Lepsze właściwości regulacyjne
w stosunku do konwencjonalnych zaworów
grzejnikowych z odchyłką P = 2-3 K, pozwala-
ją wg DIN V 4701/10 zaoszczędzić w nowych
obiektach do 5 % energii, a w zależności od
stanu budynku, rzeczywista oszczędność
może być wyższa.
• Zabudowane zawory grzejnikowe z ze-
wnętrzną, bezstopniową nastawą wartości
kv , pozwalają uzyskać wyrównanie hydrau-
liczne bez potrzeby użycia narzędzi.
• Na życzenie, zawory grzejnikowe mogą być
fabrycznie zabudowane po innej stronie niż
przewiduje standard, ale zamówienie powin-
no wynosić ponad 30 sztuk. Jeżeli zachodzi
potrzeba zabudowy innych zaworów w ilo-
ści poniżej 30 sztuk, to należy to wykonać
na budowie, staraniem inwestora. W takich
przypadkach, zawory grzejnikowe należy za-
mówić oddzielnie, jako wyposażenie dodat-
kowe.
• Istnieje możliwość zastosowania grzejnika
z instalacji jednorurowej do instalacji dwuru-
rowej, przy zastosowaniu armatury spinającej
(bypass’owej) ⇒ Arkusz roboczy K3.
• Przyjazne połączenia rurowe od dołu, za po-
mocą gwintu zewnętrznego G ¾ wg DIN V
3838, dyskretne prowadzenie rurociągów.
• Grzejniki poddane próbie ciśnieniowej na ci-
śnienie nominalne 10 bar.
• Wszystkie grzejniki są przygotowane do
szybkiego montażu naściennego, przy za-
stosowaniu systemu Buderus – BMSplus
(w Polsce nie stosowany).
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne proszkowo przez wypalanie w kolorze
białym (RAL 9016) stosownie do DIN 55900
i dostarczane z kompletnym lakierem.
• Dostawa z (blaszanymi) elementami boczny-
mi oraz zdejmowaną kratką przykrywającą
(maskującą).
• Ochrona podczas transportu i montażu dzię-
ki opakowaniu z folii termokurczliwej oraz na-
rożom ochronnym. Folię można pozostawić
na grzejnikach do zakończenia całości ro-
bót montażowych, aby ochronić powłokę la-
kieru. Folia może być jeszcze na grzejnikach
podczas wygrzewania budynku, lecz tempe-
ratura wody grzewczej na zasilaniu nie może
przekroczyć 60°C.
• Grzejniki dostarczane są z kapturkami
ochronnymi z tworzywa sztucznego na za-
worach grzejnikowych, jako ochroną pod-
czas montażu instalacji. Działanie zaworu
bez termostatu jest możliwe. Późniejsze na-
stawianie temperatury i regulacja, odbywa
się za pomocą głowicy termostatycznej.
Buderus-BMSplus jest jednolitym systemem
zamocowań do wszystkich grzejników płyto-
wych marki Buderus i do prawie każdej możli-
wości zabudowania. System BMSplus oferuje
dla praktyki następujące, rozstrzygające zalety:
• niepotrzebne czasochłonne usuwanie opa-
kowania (np. rozcinanie opakowania karto-
nowego, jak przy znanych rozwiązaniach),
w celu zamontowania wsporników i uchwy-
tów grzejnikowych,
• odkręcany zawór grzejnikowy. Dzięki ada-
pterom systemu BMSplus, przy grzejnikach
wielopłytowych zawór można przełożyć
z prawej strony (położenie fabryczne) na
lewą, szybko i małym nakładem pracy,
• zmienne rozmieszczenie wsporników, dzięki
przesuwanym w poziomie adapterom,
• zestaw BMSplus i kompletne zamocowanie,
są niewidoczne po zamontowaniu grzejnika.
Logatrend VK-Profl w wykonaniu ocynkowa-
nym
• Grzejniki płytowe specjalne, do zastosowa-
nia w obszarach rozbryzgowo-natryskowych
kuchni i łazienek. Ogólnie, w tych obszarach
nie nadają się do montażu grzejniki, które po-
kryte są tylko jedną, standardową powłoką
lakierniczą wg DIN 55900 (porównaj Arkusz
Informacyjny BDH –„Powłoki malarskie grzej-
ników – możliwości i granice zastosowań”).
• Ocynkowany ogniowo grzejnik płytowy, po-
lakierowany wykończeniową powłoką struk-
turalną proszkową, w kolorze standardowym
RAL 9016.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak przy wykonaniu standardowym.
• Nie wymaga się minimalnych wielkości za-
mówień.
• Przy zamawianiu podać specjalny numer ar-
tykułu ⇒ strona 11– 005. Zamówienie po-
jedynczych grzejników odbywa się przy
pomocy numeru artykułu do wykonania spe-
cjalnego, z dodatkiem ZINK01.
Logatrend VK-Profl w wykonaniu „higie-
nicznym”
• Grzejniki bez elementów konwekcyjnych
z taśm blaszanych (typy 10/20/30), z ele-
mentami bocznymi i zdejmowaną kratką
przykrywającą.
• Grzejniki szczególnie łatwe do czyszczenia,
do stosowania w szczególnie wrażliwych
pod względem higienicznym obszarach, np.
w szpitalach.
• Łatwe czyszczenie i dezynfekcja, sprawdzo-
ne i potwierdzone przez niezależne Instytuty
(w Polsce Atest Higieniczny wystawił Pań-
stwowy Zakład Higieny).
• Jeżeli zamawiający życzy sobie, aby grzejni-
ki dostarczono bez kratek przykrywających
oraz osłon bocznych, to powinien wyraźnie
zaznaczyć to w zamówieniu; w przeciwnym
razie, grzejniki będą dostarczone z kratkami
oraz osłonami bocznymi.
• Moce cieplne oraz dane techniczne ⇒ stro-
na 11– 006; pozostałe wyposażenie jak przy
wykonaniu standardowym.
Logatrend VK-Profl w kolorach specjalnych
• Oddzielne numery artykułu oraz ceny, ry-
czałt za zamówienie oraz dodatek za każdy
grzejnik ⇒ strona 11– 005.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak w wykonaniu standardowym.
• Zamówienia pojedynczych grzejników doko-
nuje się za pomocą numerów artykułów do
wykonania specjalnego.
• Dostępny w różnych specjalnych kolorach
standardowych oraz w kolorach określo-
nych w RAL.
• Obowiązuje opłata ryczałtowa, za każdy ko-
lor specjalny.
• Dodatkowa dopłata do ceny każdego grzej-
nika w wykonaniu standardowym, za zamó-
wiony kolor specjalny.
VK-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 005
Grzejniki płytowe w wykonaniu specjalnym
Wykonanie Opis Numer artykułu Cena (€)
3)
Kolor specjalny – kategorii I
1)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 804 51,65
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 843 32,00
Kolor specjalny – kategorii II
2)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 824 307,45
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 864 14,80
Grzejnik ocynkowany
Ryczałt za złożone zlecenie 4 653 126 115,00
Dopłata do ceny brutto każdego grzejnika w kolorze standardowym – + 250%
1)
Kolory kategorii I: kremowo-biały, RAL 9001; sygnalnie-biały, RAL 9003; czysto-biały, RAL 9010; biało-szary, RAL 9002; perłowy, RAL 1013;
świetliście-szary, RAL 7035; Manhattan; jaśminowy; beż-Bahama; Pergamon oraz wszystkie kolory wg RAL (kategorii II), przy zamówieniu
od 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
2)
Kolory kategorii II: inne kolory wg RAL niż kolory wymienione w kategorii I, przy zamówieniu poniżej 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym.
3)
Ceny aktualne wg stanu w dniu 31.12.2007 r.
Uwaga dla korzystających z komputerowych programów obliczeniowych, uwzględniających dobór grzejników:
katalogi grzejników stalowych płytowych marki Buderus, Logatrend – wszystkich typów i wielkości, wprowadzono do programów komputerowych:
– AUDYTOR OZC i AUDYTOR C.O.,
– Instal-OZC 4.5/therm 4.5 HCR InstalSoft.
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 006
Logatrend VK-Profl
Wysokość Odstęp
pomiędzy
piastami
Typ Wykładnik
potęgowy
Moc cieplna
1)
,
2)
przy parametrach Powierzchnia
pomalowana
Pojemność
wodna
Ciężar Nr rej.
GZ
H
mm
N
mm
n 75/65/20°C
W/m
70/55/20°C
W/m
55/45/20°C
W/m

m
2
/m

l/m

kg/m
300 250
10
11
20
21
22
30
33
1,31
1,28
1,28
1,29
1,29
1,29
1,31
341
539
578
742
1000
813
1440
273
434
465
596
803
654
1153
173
278
298
381
513
418
732
0,70
1,84
1,4
2,50
3,68
2,1
5,52
2,1
2,1
4,2
4,2
4,2
6,4
6,4
6,9
9,4
12,0
15,2
17,8
19,0
26,8
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
400 350
10
11
20
21
22
30
33
1,29
1,28
1,28
1,30
1,30
1,30
1,32
442
689
739
925
1260
1031
1795
355
554
595
742
1010
828
1435
227
355
382
473
643
528
909
0,94
2,46
1,86
3,33
4,90
2,8
7,36
2,7
2,7
5,2
5,2
5,2
7,9
7,9
9,2
12,9
16,1
20,6
24,3
24,9
36,4
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
500 450
10
11
20
21
22
30
33
1,27
1,29
1,27
1,31
1,32
1,30
1,32
540
828
893
1101
1506
1239
2129
435
665
720
882
1205
993
1700
280
425
463
561
763
631
1073
1,17
3,08
2,34
4,18
6,16
3,52
9,25
3,2
3,2
6,3
6,3
6,3
9,4
9,4
11,4
16,2
20,2
25,8
30,6
31,0
45,8
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
600 550
10
11
20
21
22
30
33
1,25
1,30
1,27
1,31
1,33
1,31
1,33
633
960
1042
1273
1741
1440
2449
512
770
841
1018
1390
1152
1953
331
491
542
645
876
731
1230
1,40
3,72
2,8
5,04
7,44
4,2
11,16
3,8
3,8
7,3
7,3
7,3
10,9
10,9
13,6
19,4
24,0
30,8
36,7
36,8
55,0
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
900 850
10
11
20
21
22
30
33
1,26
1,30
1,30
1,32
1,34
1,33
1,33
897
1311
1466
1782
2399
2007
3343
724
1051
1176
1424
1910
1603
2666
467
668
750
900
1198
1011
1678
2,11
5,63
4,22
7,62
11,26
6,34
16,90
5,4
5,4
10,4
10,4
10,4
15,4
15,4
19,7
27,9
34,8
44,9
53,7
53,2
81,6
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
Medium grzewcze – woda: wykonanie na wysokie ciśnienie – PN 10, maksymalna temperatura wody grzejnej 120°C (w Polsce dopuszcza się 95°C),
maksymalne nadciśnienie robocze = 10 bar; maksymalne nadciśnienie próbne w miejscu zainstalowania = 13 bar.
1)
Moce cieplne dla różnych wielkości grzejników, można przeliczyć według Arkusza roboczego K4 (⇒ strony 11 – 088 do 11 – 090)
2)
Normalna moc cieplna wg DIN EN 442 (tożsama z PN-EN 442) = moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C
Uwaga dla korzystających z komputerowych programów obliczeniowych, uwzględniających dobór grzejników:
katalogi grzejników stalowych płytowych marki Buderus, Logatrend – wszystkich typów i wielkości, wprowadzono do programów komputerowych:
– AUDYTOR OZC i AUDYTOR C.O.,
– Instal-OZC 4.5/therm 4.5 HCR InstalSoft.
VK-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 007
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki jednopłytowe (typy 10 i 11) są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony).
Wykonanie lewe – na zapytanie. Grzejniki wielopłytowe (typy 21, 22, 33) można stosować w wykonaniu lewym i prawym (przez obrócenie).
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7320 … (do grzejników VK) lub 7 727 400 (do grzejników VKM).
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n = 1,31 1,28 1,29 1,29 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 172/109/69 U 271/174/111 U 373/239/153 U 502/321/205 U 725/461/293 U
500 214/136/87 U 338/217/139 U 466/298/191 U 628/402/257 U 908/577/366 U
600 258/164/104 U 405/260/167 U 559/358/229 U 753/482/308 U 1089/692/439 U
700 301/191/121 U 473/304/195 U 652/417/267 U 878/562/359 U 1270/807/512 U
800 343/218/138 U 540/347/223 U 745/477/305 U 1005/643/411 U 1451/922/586 U
900 387/246/156 U 607/390/250 U 839/537/343 U 1130/723/462 U 1633/1038/659 U
1000 430/273/173 U 676/434/278 U 931/596/381 U 1255/803/513 U 1814/1153/732 U
1200 515/327/208 U 811/521/334 U 1119/716/458 U 1506/964/616 U 2178/1384/878 N
1400 601/382/242 U 945/607/390 U 1305/835/534 U 1758/1125/719 U 2539/1614/1025 N
1600 688/437/277 U 1081/694/445 U 1491/954/610 U 2008/1285/821 N 2903/1845/1171 N
1800 773/491/311 U 1216/781/501 U 1677/1073/686 U 2259/1446/924 N 3266/2076/1317 N
2000 859/546/346 U 1352/868/557 U 1864/1193/763 N 2511/1607/1027 N 3628/2306/1464 N
2300 988/628/398 U 1554/998/640 U 2144/1372/877 N 2888/1848/1181 N 4173/2652/1683 N
2600 1117/710/450 U 1756/1128/724 U 2422/1550/991 N 3264/2089/1335 N 4717/2998/1903 N
3000 1289/819/519 U 2027/1302/835 N 2795/1789/1144 N 4235/2410/1540 N 5442/3459/2196 N
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Profl
VKM-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 008
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki typu 20 i 30 są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Typ 20 można stosować także
w wykonaniu lewym (przez obrócenie). Grzejniki typu 30 w wykonaniu lewym – dostępne na życzenie zamawiającego.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7320 … (do grzejników VK) lub 7 727 400 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,28 1,29
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 290/186/119 U 409/262/167 U
500 362/233/149 U 511/327/209 U
600 434/279/179 U 613/392/251 U
700 507/326/209 U 715/458/293 U
800 579/372/239 U 818/523/324 U
900 652/419/268 U 920/589/376 U
1000 724/465/298 U 1022/654/418 U
1200 869/558/358 U 1226/785/501 U
1400 1014/651/417 U 1431/916/585 U
1600 1159/744/477 U 1635/1046/669 U
1800 1303/837/537 U 1839/1177/752 U
2000 1448/930/596 U 2044/1308/836 N
2300 1665/1070/686 U 2350/1504/961 N
2600 1883/1209/775 N 2657/1700/1087 N
3000 2172/1395/895 N 3066/1962/1254 N
VK-Profl
VKM-Profl
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 009
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,29 1,28 1,30 1,30 1,32
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 222/142/91 U 346/222/142 U 466/297/189 U 633/404/257 U 906/574/363 U
500 277/177/113 U 431/277/177 U 582/371/237 U 792/505/321 U 1134/718/454 U
600 333/213/136 U 517/332/213 U 698/445/284 U 950/606/386 U 1359/861/545 U
700 388/248/159 U 604/388/248 U 815/520/331 U 1109/707/450 U 1587/1005/636 U
800 444/284/181 U 690/443/284 U 931/594/379 U 1267/808/514 U 1813/1148/727 U
900 498/319/204 U 777/499/319 U 1047/668/426 U 1425/909/578 U 2040/1292/818 N
1000 555/355/227 U 863/554/355 U 1163/742/473 U 1584/1010/643 U 2266/1435/909 N
1200 666/426/272 U 1036/665/426 U 1397/891/568 U 1900/1212/771 N 2720/1723/1090 N
1400 777/497/317 U 1208/776/497 U 1629/1039/662 U 2217/1414/900 N 3174/2010/1272 N
1600 888/568/363 U 1380/886/568 U 1863/1188/757 N 2534/1616/1028 N 3627/2297/1454 N
1800 998/639/408 U 1552/997/638 U 2095/1336/852 N 2851/1818/1157 N 4080/2584/1636 N
2000 1109/710/453 U 1725/1108/709 U 2328/1485/946 N 3167/2020/1285 N 4533/2871/1817 N
2300 1275/816/521 U 1984/1274/816 N 2677/1707/1088 N 3642/2323/1478 N 5213/3302/2090 N
2600 1442/923/589 U 2244/1441/922 N 3026/1930/1230 N 4118/2626/1671 N 5892/3732/2363 N
3000 1664/1065/680 U 2588/1662/1064 N 3492/2227/1420 N 4751/3030/1928 N 6799/4306/2726 N
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki jednopłytowe (typy 10 i 11) są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony).
Wykonanie lewe – na zapytanie. Grzejniki wielopłytowe (typy 21, 22, 33) można stosować w wykonaniu lewym i prawym (przez obrócenie).
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7321 … (do grzejników VK) lub 7 727 401 (do grzejników VKM).
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Profl
VKM-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 010
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki typu 20 i 30 są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Typ 20 można stosować także
w wykonaniu lewym (przez obrócenie). Grzejniki typu 30 w wykonaniu lewym – dostępne na życzenie zamawiającego.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7321 … (do grzejników VK) lub 7 727 401 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,28 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 371/238/153 U 519/331/211 U
500 463/298/191 U 649/414/264 U
600 556/357/229 U 779/497/316 U
700 649/417/267 U 909/580/369 U
800 741/476/305 U 1039/662/422 U
900 834/536/343 U 1168/745/475 U
1000 927/595/382 U 1298/828/527 U
1200 1112/714/458 U 1558/994/633 U
1400 1297/833/534 U 1818/1159/738 N
1600 1482/952/610 U 2077/1325/844 N
1800 1688/1071/687 U 2337/1490/949 N
2000 1853/1190/763 N 2597/1656/1055 N
2300 2131/1369/878 N 2986/1904/1213 N
2600 2409/1547/992 N 3376/2153/1371 N
3000 2780/1758/1145 N 3895/2484/1582 N
VK-Profl
VKM-Profl
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 011
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki jednopłytowe (typy 10 i 11) są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony).
Wykonanie lewe – na zapytanie. Grzejniki wielopłytowe (typy 21, 22, 33) można stosować w wykonaniu lewym i prawym (przez obrócenie).
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7316 … (do grzejników VK) lub 7 727 402 (do grzejników VKM).
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,27 1,29 1,31 1,32 1,32
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 270/174/112 U 416/266/170 U 555/353/224 U 761/482/305 U 1074/680/429 U
500 338/218/140 U 520/333/213 U 694/441/280 U 950/602/382 U 1342/850/537 U
600 405/261/168 U 623/399/255 U 832/529/336 U 1142/723/458 U 1610/1020/644 U
700 473/305/196 U 728/466/298 U 972/618/392 U 1331/843/534 U 1879/1190/751 N
800 540/348/224 U 831/532/340 U 1111/706/449 U 1522/964/610 U 2147/1360/859 N
900 608/392/252 U 936/599/383 U 1249/794/505 U 1711/1084/687 U 2416/1530/966 N
1000 675/435/280 U 1039/665/425 U 1388/882/561 U 1903/1205/763 N 2684/1700/1073 N
1200 810/522/336 U 1247/798/510 U 1666/1059/673 U 2283/1446/916 N 3221/2040/1288 N
1400 945/609/392 U 1455/931/595 U 1943/1235/785 N 2664/1687/1068 N 3758/2380/1503 N
1600 1080/696/447 U 1663/1064/680 U 2220/1411/897 N 3044/1928/1221 N 4296/2721/1718 N
1800 1215/783/503 U 1870/1197/765 N 2499/1588/1009 N 3425/2169/1374 N 4833/3061/1932 N
2000 1350/870/559 U 2078/1330/850 N 2776/1764/1121 N 3803/2409/1526 N 5370/3401/2147 N
2300 1553/1001/643 U 2391/1530/978 N 3192/2029/1289 N 4375/2771/1755 N 6175/3911/2469 N
2600 1755/1131/727 U 2702/1729/1105 N 3609/2294/1458 N 4945/3132/1984 N 6980/4421/2791 N
3000 2025/1305/839 N 3119/1996/1275 N 4165/2647/1682 N 5706/3614/2289 N 8054/5101/3220 N
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Profl
VKM-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 012
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki typu 20 i 30 są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Typ 20 można stosować także
w wykonaniu lewym (przez obrócenie). Grzejniki typu 30 w wykonaniu lewym – dostępne na życzenie zamawiającego.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7316 … (do grzejników VK) lub 7 727 402 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 447/288/185 U 623/397/253 U
500 559/360/232 U 779/497/316 U
600 670/432/278 U 934/596/379 U
700 782/504/324 U 1090/695/443 U
800 894/576/371 U 1246/794/506 U
900 1006/648/417 U 1401/894/569 U
1000 1117/720/463 U 1557/993/632 U
1200 1341/864/556 U 1868/1192/759 N
1400 1564/1008/649 U 2180/1390/885 N
1600 1788/1152/741 U 2491/1589/1012 N
1800 2011/1296/834 U 2803/1787/1138 N
2000 2235/1440/927 N 3114/1986/1265 N
2300 2570/1656/1066 N 3851/2284/1454 N
2600 2905/1872/1205 N 4048/2582/1644 N
3000 3352/2160/1390 N 4671/2979/1897 N
VK-Profl
VKM-Profl
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 013
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,25 1,30 1,31 1,33 1,33
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 316/205/132 U 483/308/197 U 640/407/258 U 881/556/351 U 1237/781/492 U
500 395/256/166 U 604/385/246 U 801/509/323 U 1101/695/438 U 1548/977/615 U
600 473/307/199 U 724/462/295 U 961/611/387 U 1321/834/526 U 1857/1172/738 N
700 552/358/232 U 845/539/344 U 1122/713/452 U 1542/973/613 U 2166/1367/861 N
800 630/409/265 U 966/616/393 U 1282/815/516 U 1762/1112/701 U 2476/1563/984 N
900 710/461/298 U 1087/693/442 U 1443/917/581 U 1982/1251/789 N 2785/1758/1107 N
1000 789/512/331 U 1207/770/491 U 1602/1018/645 U 2202/1390/876 N 3094/1953/1230 N
1200 946/614/397 U 1450/925/590 U 1923/1222/774 N 2643/1668/1052 N 3714/2344/1476 N
1400 1103/716/464 U 1692/1079/688 U 2244/1426/903 N 3083/1946/1227 N 4333/2735/1722 N
1600 1262/819/530 U 1933/1233/786 N 2563/1629/1032 N 3524/2224/1402 N 4951/3125/1968 N
1800 1419/921/596 U 2175/1387/884 N 2884/1833/1161 N 3964/2502/1578 N 5571/3516/2214 N
2000 1577/1023/662 U 2416/1541/983 N 3205/2037/1290 N 4403/2779/1753 N 6190/3907/2460 N
2300 1814/1177/762 N 2778/1772/1130 N 3685/2342/1484 N 5064/3196/2016 N 7118/4493/2829 N
2600 2050/1330/861 N 3141/2003/1277 N 4166/2648/1678 N 5724/3613/2279 N 8047/5079/3198 N
3000 2366/1535/994 N 3624/2311/1474 N 4807/3055/1936 N 6605/4169/2629 N 9284/5860/3689 N
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki jednopłytowe (typy 10 i 11) są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony).
Wykonanie lewe – na zapytanie. Grzejniki wielopłytowe (typy 21, 22, 33) można stosować w wykonaniu lewym i prawym (przez obrócenie).
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7317 … (do grzejników VK) lub 7 727 403 (do grzejników VKM).
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Profl
VKM-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 014
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki typu 20 i 30 są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Typ 20 można stosować także
w wykonaniu lewym (przez obrócenie). Grzejniki typu 30 w wykonaniu lewym – dostępne na życzenie zamawiającego.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7317 … (do grzejników VK) lub 7 727 403 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 522/336/216 U 715/461/297 U
500 653/421/271 U 894/576/371 U
600 783/505/325 U 1073/691/445 U
700 914/589/379 U 1251/806/519 U
800 1044/673/433 U 1430/922/593 U
900 1175/757/487 U 1609/1037/667 U
1000 1305/841/541 U 1788/1152/741 U
1200 1566/1009/649 U 2145/1382/890 N
1400 1827/1177/758 N 2503/1613/1038 N
1600 2088/1346/866 N 2860/1843/1186 N
1800 2349/1514/974 N 3218/2074/1334 N
2000 2610/1682/1082 N 3575/2304/1483 N
2300 3002/1934/1245 N 4112/2650/1705 N
2600 3393/2187/1407 N 4648/2995/1927 N
3000 3915/2523/1623 N 5363/3456/2224 N
VK-Profl
VKM-Profl
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 015
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,26 1,30 1,32 1,34 1,33
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 448/290/187 U 659/420/267 U 900/570/360 U 1215/764/479 U 1689/1066/671 U
500 560/362/234 U 823/525/334 U 1124/712/450 U 1518/955/599 U 2112/1333/839 N
600 671/434/280 U 988/630/401 U 1348/854/540 U 1822/1146/719 U 2535/1600/1007 N
700 784/507/327 U 1154/736/468 U 1574/997/630 U 2126/1337/839 N 2956/1866/1175 N
800 895/579/374 U 1319/841/535 U 1798/1139/720 U 2429/1528/959 N 3379/2133/1343 N
900 1008/652/420 U 1483/946/601 U 2023/1281/810 N 2733/1719/1079 N 3802/2400/1511 N
1000 1120/724/467 U 1648/1051/668 U 2248/1424/900 N 3037/1910/1198 N 4224/2666/1678 N
1200 1344/869/561 U 1977/1261/802 N 2698/1709/1079 N 3644/2292/1438 N 5068/3199/2014 N
1400 1568/1014/654 U 2306/1471/935 N 3147/1993/1259 N 4251/2674/1678 N 5914/3733/2350 N
1600 1791/1158/747 N 2636/1681/1069 N 3597/2278/1439 N 4859/3056/1917 N 6759/4266/2685 N
1800 2015/1303/841 N 2965/1891/1203 N 4047/2563/1619 N 5466/3438/2157 N 7603/4799/3021 N
2000 2239/1448/934 N 3294/2101/1336 N 4497/2848/1799 N 6073/3820/2394 N 8448/5332/3357 N
2300 2575/1665/1074 N 3790/2417/1537 N 5171/3275/2069 N 6984/4393/2756 N 9715/6132/3860 N
2600 2912/1883/1215 N 4284/2732/1737 N 5845/3702/2339 N 7895/4966/3116 N 10983/6932/4364 N
3000 3359/2172/1402 N 4942/3152/2004 N 6743/4271/2699 N 9110/5730/3595 N 12672/7998/5035 N
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki jednopłytowe (typy 10 i 11) są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony).
Wykonanie lewe – na zapytanie. Grzejniki wielopłytowe (typy 21, 22, 33) można stosować w wykonaniu lewym i prawym (przez obrócenie).
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7318 … (do grzejników VK) lub 7 727 405 (do grzejników VKM).
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Profl
VKM-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 016
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki typu 20 i 30 są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Typ 20 można stosować także
w wykonaniu lewym (przez obrócenie). Grzejniki typu 30 w wykonaniu lewym – dostępne na życzenie zamawiającego.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7318 … (do grzejników VK) lub 7 727 405 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,30 1,33
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 738/470/300 U 1016/641/404 U
500 922/588/374 U 1270/802/505 U
600 1106/706/449 U 1524/962/606 U
700 1291/823/524 U 1778/1122/707 U
800 1475/941/599 U 2032/1282/808 N
900 1660/1058/674 U 2286/1443/909 N
1000 1844/1176/749 N 2540/1603/1010 N
1200 2213/1411/899 N 3048/1924/1212 N
1400 2582/1646/1048 N 3556/2244/1414 N
1600 2950/1882/1198 N 4064/2565/1616 N
1800 3319/2117/1348 N 4571/2885/1818 N
2000 3688/2352/1498 N 5079/3206/2020 N
2300 4241/2705/1722 N 5841/3687/2323 N
2600 4794/3058/1947 N 6603/4186/2627 N
3000 5532/3528/2247 N 7619/4809/3031 N
VK-Profl
VKM-Profl
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 017
Logatrend VK-Profl – przykład zamocowania grzejników
Uwaga !
W Polsce system zamocowań BMSplus do grzejników Logatrend nie jest stosowany.
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., w swojej ofercie przedstawia natomiast 2 systemy montażu grzejników:
• MCK – grzejniki montowane na wspornikach, zamocowanych do ściany,
• MCS – grzejniki montowane na wspornikach, mocowanych do podłogi.
Przy montażu grzejników w zakładach opieki zdrowotnej, należy dochować wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213/2006, poz. 1568). Rozporządzenie to, w § 47 mówi: „Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie
w czystości grzejnika, ściany i podłogi”.
Bliższe dane dotyczące systemów montażu grzejników MCK oraz MCS ⇒ strona 11 – 077
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Profl
L
!!u
9u
8u
!24
4u
35 -
63
H
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
-
HB!
lunkt zumocowuniu
plówki mimosrooowo|
wsporniku
3u
5u
HB2
HB!
HB2
L
!2u
9u
H
- - !uu
2:
!uu
2:
3u
5u
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PL
plówku mimosrooowu BMSplus lLL
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lLS
ilosc oluposc lmm!
2
3
Zulocunu ilosc wsporników
4uu-!6uu
!8uu-3uuu
1yp !u/!! 1yp 2u/2!/22/3u/33
!:
Zukros oostuwy nio obo|mu|o plowicy tormostutyczno|
!: !:
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
65 66
33
65
X
100
50
!8-- 3u BMSplus PL
!8 BMSplus lLL
35 BMSplus lLS
Orzo|niki |oonorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
35 BMSplus PM
35 BMSplus lML
35 BMSplus lMS
Orzo|niki wiolorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
1yp !u 1yp !! 1yp 2! 1yp 22/2u 1yp 3u/33
Widok z ty|u
Widok z boku
X
50
155
lunkt zumocowuniu
wsporniku
zutrzuskowopo
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PM
plówku mimosrooowu BMSplus lML
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lMS
2:
Nustuwu tubrycznu. pooczus montuzu punkty montuzowo sµ oo wyboru.
poyz uouptor moznu przosuwuc poziomo
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 018
Przegląd wariantów
Właściwości i cechy szczególne
Pomoc przy zamawianiu
wysokość
[mm]
podstawowy numer artykułu numer wariantu
– długość
[mm] wykonanie typ
standardowe specjalne 10 11 20 21 22 30 33
300
400
500
600
900
7 727 000
7 727 001
7 727 002
7 727 003
7 727 005
7 727 400
7 727 401
7 727 402
7 727 403
7 727 405
1.. 4.. 2.. 3.. 6.. 8.. 7..
.04 – 400
.05 – 500
.06 – 600
.07 – 700
.08 – 800
.09 – 900
.10 – 1000
.12 – 1200
.14 – 1400
.16 – 1600
.18 – 1800
.20 – 2000
.23 – 2300
.26 – 2600
.30 – 3000
Numer zamówieniowy składa się z podstawowego numeru artykułu oraz numeru wariantu!
W wykonaniu standardowym grzejnik ma kolor biały (RAL 9016).
Przy wykonaniach specjalnych, o terminy dostaw proszę zapytać w Oddziałach frmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Nowoczesna konstrukcja o estetycznym wy-
glądzie i wysokim bezpieczeństwie
• Typ grzejnika i jego wymiary do dowolne-
go wyboru, także po uprzednim wykonaniu
przyłączy.
• Dostarczane w postaci 7 typów, 15 długości
(400-3000 mm) oraz 5 wysokości (300-900 mm).
• Moc cieplna sprawdzona i zarejestrowana
wg DIN EN 442.
• Właściwości zostały udokumentowane przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
do grzejników płytowych.
• Wbudowane zawory grzejnikowe o małej odchył-
ce P, oszczędzające energię wg DIN V 4701/10.
• Grzejnik odpowiada wymaganiom bezpiecz-
nej pracy, stosownie do wytycznych praw-
nych zabezpieczeń przed wypadkami.
• Zabezpieczenie jakości potwierdzone przez
TÜV CERT DIN ISO 9001.
• 5 lat gwarancji.
Wysokiej jakości, chroniące środowisko natu-
ralne, lakierowanie i opakowanie
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowane
przez wypalanie, w kolorze białym (RAL 9016).
• Lakierowanie proszkowe przez wypalanie,
o wysokiej odporności na zarysowanie i od-
pryski przy uderzeniu, nie zawiera metali
ciężkich i rozpuszczalników.
• Opakowanie z czystego gatunku polietylenu
(PE), nadającego się do ponownego prze-
tworzenia.
Łatwy i szybki montaż
• Możliwe wykonanie i próba instalacji rurowej,
bez grzejników; grzejniki montuje się tylko raz,
na zakończenie robót montażowych.
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie zabudowany jeden z dwóch opcjo-
nalnych zaworów grzejnikowych.
• Wyrównanie hydrauliczne bez potrzeby uży-
cia narzędzi, za pomocą zewnętrznej, bez-
stopniowej nastawy wartości kv.
• Dostosowany do grzejników system monta-
żu BMSplus (w Polsce nie stosowany).
• Przyłączenia rurowe od dołu, pośrodku grzej-
nika, za pomocą śrubunku z pierścieniem za-
ciskowym i gwintem zewnętrznym (G ¾)
– wg DIN V 3838.
VKM-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym•Przyłączenie pośrodku grzejnika
Loputrono
str.. !! -uu9 i !! -u!u
str.. !! -u!5 i !! -u!6
str.. !! -u!3 i !! -u!4
str.. !! -u!! i !! -u!2
str.. !! -uu7 i !! -uu8
VKM-lronl
                              wysokosc                              moc cioplnu
3uu mm
4uu mm
5uu mm
6uu mm
9uu mm
przo|nik
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 019
Logatrend VKM-Profl
System montażu Buderus – BMSplus (nie stosowany w Polsce)
Logatrend VKM-Profl – wyposażenie specjalne
• Grzejnik z płyt proflowanych, ze zintegrowa-
nym zaworem grzejnikowym z prawej strony
oraz przyłączeniem pośrodku grzejnika.
• Korki zaślepiające i odpowietrzające uszczel-
nione fabrycznie.
• Dostawa z zaworem grzejnikowym z lewej
strony – możliwa na życzenie. Alternatywnie,
grzejniki wielorzędowe (typy 20-33) moż-
na obrócić; należy jednak wówczas mieć na
uwadze właściwe przyporządkowanie zasi-
lania i powrotu!
• Moc cieplna zgodna z DIN EN 442.
• Jakość produktu udokumentowana przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
RAL-RG 618.
• Konstrukcja odpowiada wymaganiom bez-
piecznej pracy, stosownie do wytycznych
prawnych zabezpieczeń przed wypadkami
(GUV).
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie wbudowany jest jeden z dwóch
opcjonalnych zaworów grzejnikowych. Za-
wór „N”(z czerwoną koroną nastawną)
przeznaczony jest do większych objęto-
ściowych strumieni przepływu oraz nadaje
się do ogrzewań jednorurowych. Zawór „U”
(z żółtą koroną nastawną) jest dostosowa-
ny do mniejszych strumieni przepływu wody.
Obydwa zawory grzejnikowe, w połączeniu z
głowicą termostatyczną (np. Danfoss RA), w
całym zakresie wartości kv mają odchyłkę P
≤ 1 K. Lepsze właściwości regulacyjne w sto-
sunku do konwencjonalnych zaworów grzej-
nikowych z odchyłką P = 2-3 K, pozwalają
wg DIN V 4701/10 zaoszczędzić w nowych
obiektach do 5% energii, a w zależności od
stanu budynku, rzeczywista oszczędność
może być wyższa.
• Zabudowane zawory grzejnikowe z ze-
wnętrzną, bezstopniową nastawą wartości
kv, pozwalają uzyskać wyrównanie hydrau-
liczne bez potrzeby użycia narzędzi.
• Na życzenie, zawory grzejnikowe mogą być
fabrycznie zabudowane po innej stronie niż
przewiduje standard, ale zamówienie powin-
no wynosić ponad 30 sztuk. Jeżeli zachodzi
potrzeba zabudowy innych zaworów w ilo-
ści poniżej 30 sztuk, to należy to wykonać
na budowie, staraniem inwestora. W takich
przypadkach, zawory grzejnikowe należy za-
mówić oddzielnie, jako wyposażenie dodat-
kowe.
• Istnieje możliwość zastosowania grzejnika
z instalacji jednorurowej do instalacji dwuru-
rowej, przy zastosowaniu armatury spinają-
cej (bypass’owej) ⇒ Arkusz roboczy K3.
• Przyjazne połączenia rurowe od dołu, po-
środku grzejnika, za pomocą gwintu ze-
wnętrznego G ¾ wg DIN V 3838, dyskretne
prowadzenie rurociągów.
• Grzejniki poddane próbie ciśnieniowej na ci-
śnienie nominalne 10 bar.
• Wszystkie grzejniki są przygotowane do
szybkiego montażu naściennego, przy za-
stosowaniu systemu Buderus – BMSplus
(w Polsce nie stosowany).
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne proszkowo przez wypalanie w kolorze
białym (RAL 9016) stosownie do DIN 55900
i dostarczane z kompletnym lakierem.
• Dostawa z (blaszanymi) elementami boczny-
mi oraz zdejmowaną kratką przykrywającą
(maskującą).
• Do grzejników wielorzędowych można nabyć
osłony (montowane za grzejnikami), chronią-
ce przed utratą ciepła przez promieniowanie.
Takie osłony są dostępne także do grzejni-
ków jednorzędowych (typu 10, 11), ale tylko
do długości grzejnika 1600 mm włącznie.
• Grzejników z przyłączeniem pośrodku ich
długości, nie można zestawiać z systemem
nawiewu powietrza (za grzejnikami) Loga-
trend Air!
• Ochrona podczas transportu i montażu dzię-
ki opakowaniu z folii termokurczliwej oraz na-
rożom ochronnym. Folię można pozostawić
na grzejnikach do zakończenia całości ro-
bót montażowych, aby ochronić powłokę la-
kieru. Folia może być jeszcze na grzejnikach
podczas wygrzewania budynku, lecz tempe-
ratura wody grzewczej na zasilaniu nie może
przekroczyć 60°C.
• Grzejniki dostarczane są z kapturkami
ochronnymi z tworzywa sztucznego na za-
worach grzejnikowych, jako ochroną pod-
czas montażu instalacji. Działanie zaworu
bez termostatu, jest możliwe. Późniejsze
nastawianie temperatury i regulacja, odby-
wa się za pomocą głowicy termostatycznej.
Buderus – BMSplus jest jednolitym syste-
mem zamocowań do wszystkich grzejników
płytowych marki Buderus i do prawie każdej
możliwości zabudowania. System BMSplus
oferuje dla praktyki następujące, rozstrzyga-
jące zalety:
• niepotrzebne czasochłonne usuwanie opa-
kowania (np. rozcinanie opakowania karto-
nowego, jak przy znanych rozwiązaniach),
w celu zamontowania wsporników i uchwy-
tów grzejnikowych,
• zmienne rozmieszczenie wsporników, dzięki
przesuwanym w poziomie adapterom,
• zestaw BMSplus i kompletne zamocowanie,
są niewidoczne po zamontowaniu grzejnika.
Logatrend VKM-Profl w wykonaniu ocynko-
wanym
• Grzejniki płytowe specjalne, do zastosowa-
nia w obszarach rozbryzgowo-natryskowych
kuchni i łazienek. Ogólnie, w tych obszarach
nie nadają się do montażu grzejniki, które po-
kryte są tylko jedną, standardową powłoką
lakierniczą wg DIN 55900 (porównaj Arkusz
Informacyjny BDH – „Powłoki malarskie grzej-
ników – możliwości i granice zastosowań”).
• Ocynkowany ogniowo grzejnik płytowy, po-
lakierowany wykończeniową powłoką struk-
turalną proszkową, w kolorze standardowym
RAL 9016.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak przy wykonaniu standardowym.
• Nie wymaga się minimalnych wielkości zamówień.
• Przy zamawianiu podać specjalny numer ar-
tykułu ⇒ strona 11 – 020. Zamówienie po-
jedynczych grzejników odbywa się przy
pomocy numeru artykułu do wykonania spe-
cjalnego, z dodatkiem ZINK01.
Logatrend VKM-Profl w wykonaniu „higie-
nicznym”
• Grzejniki bez elementów konwekcyjnych
z taśm blaszanych (typy 10/20/30), z ele-
mentami bocznymi i zdejmowaną kratką
przykrywającą.
• Grzejniki szczególnie łatwe do czyszczenia,
do stosowania w szczególnie wrażliwych
pod względem higienicznym obszarach, np.
w szpitalach.
• Łatwe czyszczenie i dezynfekcja, sprawdzo-
ne i potwierdzone przez niezależne Instytuty
(w Polsce Atest Higieniczny wystawił Pań-
stwowy Zakład Higieny).
• Jeżeli zamawiający życzy sobie, aby grzejni-
ki dostarczono bez kratek przykrywających
oraz osłon bocznych, to powinien wyraźnie
zaznaczyć to w zamówieniu; w przeciwnym
razie, grzejniki będą dostarczone z kratkami
oraz osłonami bocznymi.
• Moce cieplne oraz dane techniczne ⇒ stro-
na 11 – 021; pozostałe wyposażenie jak przy
wykonaniu standardowym.
Logatrend VKM-Profl w kolorach specjal-
nych
• Oddzielne numery artykułu oraz ceny, ry-
czałt za zamówienie oraz dodatek za każdy
grzejnik ⇒ strona 11 – 020.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak w wykonaniu standardowym.
• Zamówienia pojedynczych grzejników doko-
nuje się za pomocą numerów artykułów do
wykonania specjalnego.
• Dostępny w różnych specjalnych kolorach
standardowych oraz w kolorach określo-
nych w RAL.
• Obowiązuje opłata ryczałtowa, za każdy ko-
lor specjalny.
• Dodatkowa dopłata do ceny każdego grzej-
nika w wykonaniu standardowym, za zamó-
wiony kolor specjalny.
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym•Przyłączenie pośrodku grzejnika
VKM-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 020
Grzejniki płytowe w wykonaniu specjalnym
Wykonanie Opis Numer artykułu Cena (€)
3)
Kolor specjalny – kategorii I
1)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 804 51,65
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 843 32,00
Kolor specjalny – kategorii II
2)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 824 307,45
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 864 14,80
Grzejnik ocynkowany
Ryczałt za złożone zlecenie 4 653 126 115,00
Dopłata do ceny brutto każdego grzejnika w kolorze standardowym – + 250%
1)
Kolory kategorii I: kremowo-biały, RAL 9001; sygnalnie-biały, RAL 9003; czysto-biały, RAL 9010; biało-szary, RAL 9002; perłowy, RAL 1013;
świetliście-szary, RAL 7035; Manhattan; jaśminowy; beż-Bahama; Pergamon oraz wszystkie kolory wg RAL (kategorii II), przy zamówieniu
od 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
2)
Kolory kategorii II: inne kolory wg RAL niż kolory wymienione w kategorii I, przy zamówieniu poniżej 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
3)
Ceny aktualne wg stanu w dniu 31.12.2007 r.
VKM-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym•Przyłączenie pośrodku grzejnika
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 021
Wysokość Odstęp
pomiędzy
piastami
Typ Wykładnik
potęgowy
Moc cieplna
1)
,
2)
przy parametrach Powierzchnia
pomalowana
Pojemność
wodna
Ciężar Nr rej.
GZ
H
mm
N
mm
n 75/65/20°C
W/m
70/55/20°C
W/m
55/45/20°C
W/m

m
2
/m

l/m

kg/m
300 250
10
11
20
21
22
30
33
1,31
1,28
1,28
1,29
1,29
1,29
1,31
341
539
578
742
1000
813
1440
273
434
465
596
803
654
1153
173
278
298
381
513
418
732
0,70
1,84
1,4
2,50
3,68
2,1
5,52
2,1
2,1
4,2
4,2
4,2
6,4
6,4
6,9
9,4
12,0
15,2
17,8
19,0
26,8
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
400 350
10
11
20
21
22
30
33
1,29
1,28
1,28
1,30
1,30
1,30
1,32
442
689
739
925
1260
1031
1795
355
554
595
742
1010
828
1435
227
355
382
473
643
528
909
0,94
2,46
1,86
3,33
4,90
2,8
7,36
2,7
2,7
5,2
5,2
5,2
7,9
7,9
9,2
12,9
16,1
20,6
24,3
24,9
36,4
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
500 450
10
11
20
21
22
30
33
1,27
1,29
1,27
1,31
1,32
1,30
1,32
540
828
893
1101
1506
1239
2129
435
665
720
882
1205
993
1700
280
425
463
561
763
631
1073
1,17
3,08
2,34
4,18
6,16
3,52
9,25
3,2
3,2
6,3
6,3
6,3
9,4
9,4
11,4
16,2
20,2
25,8
30,6
31,0
45,8
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
600 550
10
11
20
21
22
30
33
1,25
1,30
1,27
1,31
1,33
1,31
1,33
633
960
1042
1273
1741
1440
2449
512
770
841
1018
1390
1152
1953
331
491
542
645
876
731
1230
1,40
3,72
2,8
5,04
7,44
4,2
11,16
3,8
3,8
7,3
7,3
7,3
10,9
10,9
13,6
19,4
24,0
30,8
36,7
36,8
55,0
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
900 850
10
11
20
21
22
30
33
1,26
1,30
1,30
1,32
1,34
1,33
1,33
897
1311
1466
1782
2399
2007
3343
724
1051
1176
1424
1910
1603
2666
467
668
750
900
1198
1011
1678
2,11
5,63
4,22
7,62
11,26
6,34
16,90
5,4
5,4
10,4
10,4
10,4
15,4
15,4
19,7
27,9
34,8
44,9
53,7
53,2
81,6
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
Logatrend VKM-Profl
Medium grzewcze – woda: wykonanie na wysokie ciśnienie – PN 10, maksymalna temperatura wody grzejnej 120°C (w Polsce dopuszcza się 95°C),
maksymalne nadciśnienie robocze = 10 bar; maksymalne nadciśnienie próbne w miejscu zainstalowania = 13 bar.
1)
Moce cieplne dla różnych wielkości grzejników, można przeliczyć według Arkusza roboczego K4 ⇒ strony 11– 088 do 11– 090
2)
Normalna moc cieplna wg DIN EN 442 (tożsama z PN-EN 442) = moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym•Przyłączenie pośrodku grzejnika
VKM-Profl

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 022
Logatrend VKM-Profl
Typ grzejnika
Wysokość
grzejnika [mm]
Tabela mocy cieplnych
na stronie
Logatrend VKM-Profl – 10, 11, 21, 22, 33 300 ⇒ 11 – 007
Logatrend VKM-Profl – 20, 30 300 ⇒ 11 – 008
Logatrend VKM-Profl – 10, 11, 21, 22, 33 400 ⇒ 11 – 009
Logatrend VKM-Profl – 20, 30 400 ⇒ 11 – 010
Logatrend VKM-Profl – 10, 11, 21, 22, 33 500 ⇒ 11 – 011
Logatrend VKM-Profl – 20, 30 500 ⇒ 11 – 012
Logatrend VKM-Profl – 10, 11, 21, 22, 33 600 ⇒ 11 – 013
Logatrend VKM-Profl – 20, 30 600 ⇒ 11 – 014
Logatrend VKM-Profl – 10, 11, 21, 22, 33 900 ⇒ 11 – 015
Logatrend VKM-Profl – 20, 30 900 ⇒ 11 – 016
Moce cieplne grzejników Logatrend VKM-Profl
Moce cieplne grzejników Logatrend VKM-Profl są takie same, jak moce odpowiadających im co do typu oraz wysokości
grzejników Logatrend VK-Profl. Proszę wykorzystać wspólne dla grzejników VK-Profl oraz VKM-Profl stosowne tabele mocy cieplnych,
zamieszczone na stronach poprzednich:
Uwaga dla korzystających z komputerowych programów obliczeniowych, uwzględniających dobór grzejników:
katalogi grzejników stalowych płytowych marki Buderus, Logatrend – wszystkich typów i wielkości, wprowadzono do programów komputerowych:
– AUDYTOR OZC i AUDYTOR C.O.,
– Instal-OZC 4.5/therm 4.5 HCR InstalSoft.
VKM-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym•Przyłączenie pośrodku grzejnika
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 023
Logatrend VKM-Profl – przykład zamocowania grzejników
Uwaga !
W Polsce system zamocowań BMSplus dla grzejników Logatrend nie jest stosowany.
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., w swojej ofercie przedstawia natomiast 2 systemy montażu grzejników:
• MCK – grzejniki montowane na wspornikach, zamocowanych do ściany,
• MCS – grzejniki montowane na wspornikach, mocowanych do podłogi.
Przy montażu grzejników w zakładach opieki zdrowotnej, należy dochować wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213/2006, poz. 1568). Rozporządzenie to, w § 47 mówi: „Instalacja grzejnika powinna umożliwiać
utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi”.
Bliższe dane dotyczące systemów montażu grzejników MCK oraz MCS ⇒ strona 11 – 077
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym•Przyłączenie pośrodku grzejnika
VKM-Profl
O3/4
!2u
4u
8u
!!u
9u
!24
!5u
63
H
L
X
!uu
9u
L
H
X
66
X
!55 65 65
- -
5u
HB!
HB2
!2u
X X
32.5
¯:
32.5
¯:
32.5
¯:
32.5
¯:
32.5
¯:
5u
HB!
HB2
L/2
!uu
2:
!uu
2:
tzulocuny oostçp oo poolopi:
!:
¯:
Wymiur oo przylµczy posrooku przo|niku
powrót zusilunio
ilosc oluposc lmm!
2
3
Zulocunu ilosc wsporników
4uu-!6uu
!8uu-3uuu
3 3 / u 3 / 2 2 / ! 2 / u 2 p y 1 ! ! / u ! p y 1
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
!8-- 3u BMSplus PL
!8 BMSplus lLL
35 BMSplus lLS
35 BMSplus PM
35 BMSplus lML
35 BMSplus lMS
1yp !u 1yp !! 1yp 2! 1yp 22/2u 1yp 3u/33
Orzo|niki |oonorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Orzo|niki wiolorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Widok z ty|u
Widok z boku
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PL
plówku mimosrooowu BMSplus lLL
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lLS
!:
Zukros oostuwy nio obo|mu|o plowicy tormostutyczno|
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PM
plówku mimosrooowu BMSplus lML
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lMS
2:
Nustuwu tubrycznu. pooczus montuzu punkty montuzowo sµ oo wyboru.
poyz uouptor moznu przosuwuc poziomo
powrót zusilunio
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 024
Właściwości i cechy szczególne
Pomoc przy zamawianiu
wysokość
[mm]
podstawowy numer artykułu numer wariantu
– długość
[mm]
wykonanie typ
standardowe specjalne 10 11 20 21 22 30 33
300
400
500
600
900
6 450 …
6 451 …
6 445 …
6 446 …
6 447 …
6 438 …
6 439 …
6 441 …
6 442 …
6 443 …
1.. 4.. 2.. 3.. 6.. 8.. 7..
.04 – 400
.05 – 500
.06 – 600
.07 – 700
.08 – 800
.09 – 900
.10 – 1000
.12 – 1200
.14 – 1400
.16 – 1600
.18 – 1800
.20 – 2000
.23 – 2300
.26 – 2600
.30 – 3000
Numer zamówieniowy składa się z podstawowego numeru artykułu oraz numeru wariantu!
W wykonaniu standardowym grzejnik ma kolor biały (RAL 9016).
Przy wykonaniach specjalnych, o terminy dostaw proszę zapytać w Oddziałach frmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Przegląd wariantów
Nowoczesna konstrukcja o estetycznym wy-
glądzie i wysokim bezpieczeństwie
• Dostarczane w postaci 7 typów, 15 dłu-
gości (400-3000 mm) oraz 5 wysokości
(300-900 mm).
• Moc cieplna sprawdzona i zarejestrowana
wg DIN EN 442.
• Właściwości zostały udokumentowane przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
do grzejników płytowych.
• Grzejnik odpowiada wymaganiom bezpiecz-
nej pracy, stosownie do wytycznych praw-
nych zabezpieczeń przed wypadkami.
• Zabezpieczenie jakości potwierdzone przez
TÜV CERT DIN ISO 9001.
• 5 lat gwarancji.
Wysokiej jakości, chroniące środowisko natu-
ralne, lakierowanie i opakowanie
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakiero-
wane przez wypalanie, w kolorze białym
(RAL 9016).
• Lakierowanie proszkowe przez wypalanie,
o wysokiej odporności na zarysowanie i od-
pryski przy uderzeniu, nie zawiera metali
ciężkich i rozpuszczalników.
• Opakowanie z czystego gatunku polietylenu
(PE), nadającego się do ponownego prze-
tworzenia.
Łatwy i szybki montaż
• Grzejniki wielorzędowe można obracać,
brak łubków określających tylną stronę
grzejników.
• Dostosowany do grzejników system monta-
żu BMSplus (w Polsce nie stosowany).
• Przyłączenia rurowe boczne, gwint we-
wnętrzny (G ½).
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
Loputrono
str.. !! -u3u i !! -u3!
str.. !! -u38 i !! -u37
str.. !! -u34 i !! -u35
str.. !! -u32 i !! -u33
str.. !! -u28 i !! -u29
K-lronl
                              wysokosc                              moc cioplnu
3uu mm
4uu mm
5uu mm
6uu mm
9uu mm
przo|nik
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 025
Logatrend K-Profl
System montażu Buderus – BMSplus (nie stosowany w Polsce)
Logatrend K-Profl – wyposażenie specjalne
• Grzejnik z płyt proflowanych, z elementami
bocznymi i zdejmowaną kratką przykrywa-
jącą oraz 4-ma otworami przyłączeniowymi
z gwintem wewnętrznym G ½.
• Jakość produktu udokumentowana przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
RAL-RG 618.
• Konstrukcja odpowiada wymaganiom bez-
piecznej pracy, stosownie do wytycznych
prawnych zabezpieczeń przed wypadkami
(GUV).
• Wszystkie grzejniki są przygotowane do
szybkiego montażu naściennego, przy za-
stosowaniu systemu Buderus – BMSplus
(w Polsce nie stosowany).
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne proszkowo przez wypalanie w kolorze
białym (RAL 9016) stosownie do DIN 55900
i dostarczane z kompletnym lakierem.
• Ochrona podczas transportu i montażu dzię-
ki opakowaniu z folii termokurczliwej oraz na-
rożom ochronnym. Folię można pozostawić
na grzejnikach do zakończenia całości ro-
bót montażowych, aby ochronić powłokę la-
kieru. Folia może być jeszcze na grzejnikach
podczas wygrzewania budynku, lecz tempe-
ratura wody grzewczej na zasilaniu nie może
przekroczyć 60°C.
• Grzejniki poddane próbie ciśnieniowej na ci-
śnienie nominalne 10 bar.
Buderus-BMSplus jest jednolitym systemem
zamocowań do wszystkich grzejników płyto-
wych marki Buderus, i do prawie każdej możli-
wości zabudowania. System BMSplus oferuje
dla praktyki następujące, rozstrzygające zalety:
• niepotrzebne czasochłonne usuwanie opa-
kowania (np. rozcinanie opakowania karto-
nowego, jak przy znanych rozwiązaniach),
w celu zamontowania wsporników i uchwy-
tów grzejnikowych,
• zmienne rozmieszczenie wsporników, dzięki
przesuwanym w poziomie adapterom,
• zestaw BMSplus i kompletne zamocowanie,
są niewidoczne po zamontowaniu grzejnika.
Logatrend VK-Profl w wykonaniu ocynko-
wanym
• Grzejniki płytowe specjalne, do zastosowa-
nia w obszarach rozbryzgowo-natryskowych
kuchni i łazienek. Ogólnie, w tych obszarach
nie nadają się do montażu grzejniki, któ-
re pokryte są tylko jedną, standardową po-
włoką lakierniczą wg DIN 55900 (porównaj
Arkusz Informacyjny BDH – „Powłoki malar-
skie grzejników – możliwości i granice zasto-
sowań”).
• Ocynkowany ogniowo grzejnik płytowy, po-
lakierowany wykończeniową powłoką struk-
turalną proszkową, w kolorze standardowym
RAL 9016.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak przy wykonaniu standardowym.
• Nie wymaga się minimalnych wielkości za-
mówień.
• Przy zamawianiu podać specjalny numer ar-
tykułu ⇒ strona 11 – 026. Zamówienie po-
jedynczych grzejników odbywa się przy
pomocy numeru artykułu do wykonania spe-
cjalnego, z dodatkiem ZINK01.
Logatrend VK-Profl w wykonaniu „higie-
nicznym”
• Grzejniki bez elementów konwekcyjnych
z taśm blaszanych (typy 10/20/30), z ele-
mentami bocznymi i zdejmowaną kratką
przykrywającą.
• Grzejniki szczególnie łatwe do czyszczenia,
do stosowania w szczególnie wrażliwych
pod względem higienicznym obszarach, np.
w szpitalach.
• Łatwe czyszczenie i dezynfekcja, sprawdzo-
ne i potwierdzone przez niezależne Instytuty
(w Polsce Atest Higieniczny wystawił Pań-
stwowy Zakład Higieny).
• Jeżeli zamawiający życzy sobie, aby grzejni-
ki dostarczono bez kratek przykrywających
oraz osłon bocznych, to powinien wyraźnie
zaznaczyć to w zamówieniu; w przeciwnym
razie, grzejniki będą dostarczone z kratkami
oraz osłonami bocznymi.
• Moce cieplne oraz dane techniczne ⇒ stro-
na 11 – 027; pozostałe wyposażenie jak przy
wykonaniu standardowym.
Logatrend VK-Profl w kolorach specjalnych
• Oddzielne numery artykułu oraz ceny, ry-
czałt za zamówienie oraz dodatek za każdy
grzejnik ⇒ strona 11 – 026.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak w wykonaniu standardowym.
• Zamówienia pojedynczych grzejników doko-
nuje się za pomocą numerów artykułów do
wykonania specjalnego.
• Dostępny w różnych specjalnych kolorach
standardowych oraz w kolorach określo-
nych w RAL.
• Obowiązuje opłata ryczałtowa, za każdy ko-
lor specjalny.
• Dodatkowa dopłata do ceny każdego grzej-
nika w wykonaniu standardowym, za zamó-
wiony kolor specjalny.
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
K-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 026
Grzejniki płytowe w wykonaniu specjalnym
Wykonanie Opis Numer artykułu Cena (€)
3)
Kolor specjalny – kategorii I
1)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 802 51,65
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 842 31,00
Kolor specjalny – kategorii II
2)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 822 204,55
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 862 14,80
Grzejnik ocynkowany
Ryczałt za złożone zlecenie 4 653 127 115,00
Dopłata do ceny brutto każdego grzejnika w kolorze standardowym – + 250%
1)
Kolory kategorii I: kremowo-biały, RAL 9001; sygnalnie-biały, RAL 9003; czysto-biały, RAL 9010; biało-szary, RAL 9002; perłowy, RAL 1013;
świetliście-szary, RAL 7035; Manhattan; jaśminowy; beż-Bahama; Pergamon oraz wszystkie kolory wg RAL (kategorii II), przy zamówieniu
od 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym.
2)
Kolory kategorii II: inne kolory wg RAL niż kolory wymienione w kategorii I, przy zamówieniu poniżej 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym.
3)
Ceny aktualne wg stanu w dniu 31.12.2007 r.
Uwaga dla korzystających z komputerowych programów obliczeniowych, uwzględniających dobór grzejników:
katalogi grzejników stalowych płytowych marki Buderus, Logatrend – wszystkich typów i wielkości, wprowadzono do programów komputerowych:
– AUDYTOR OZC i AUDYTOR C.O.,
– Instal-OZC 4.5/therm 4.5 HCR InstalSoft.
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 027
Logatrend K-Profl
Wysokość Odstęp
pomiędzy
piastami
Typ Wykładnik
potęgowy
Moc cieplna
1)
,
2)
przy parametrach Powierzchnia
pomalowana
Pojem-
ność
wodna
Ciężar Nr rej.
GZ
H
mm
N
mm
n 75/65/20°C
W/m
70/55/20°C
W/m
55/45/20°C
W/m

m
2
/m

l/m

kg/m
300 250
10
11
20
21
22
30
33
1,31
1,28
1,28
1,29
1,29
1,29
1,31
341
539
578
742
1000
813
1440
273
434
465
596
803
654
1153
173
278
298
381
513
418
732
0,70
1,84
1,4
2,50
3,68
2,1
5,52
2,1
2,1
4,2
4,2
4,2
6,4
6,4
6,9
9,4
12,0
15,2
17,8
19,0
26,8
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
400 350
10
11
20
21
22
30
33
1,29
1,28
1,28
1,30
1,30
1,30
1,32
442
689
739
925
1260
1031
1795
355
554
595
742
1010
828
1435
227
355
382
473
643
528
909
0,94
2,46
1,86
3,33
4,90
2,8
7,36
2,7
2,7
5,2
5,2
5,2
7,9
7,9
9,2
12,9
16,1
20,6
24,3
24,9
36,4
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
500 450
10
11
20
21
22
30
33
1,27
1,29
1,27
1,31
1,32
1,30
1,32
540
828
893
1101
1506
1239
2129
435
665
720
882
1205
993
1700
280
425
463
561
763
631
1073
1,17
3,08
2,34
4,18
6,16
3,52
9,25
3,2
3,2
6,3
6,3
6,3
9,4
9,4
11,4
16,2
20,2
25,8
30,6
31,0
45,8
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
600 550
10
11
20
21
22
30
33
1,25
1,30
1,27
1,31
1,33
1,31
1,33
633
960
1042
1273
1741
1440
2449
512
770
841
1018
1390
1152
1953
331
491
542
645
876
731
1230
1,40
3,72
2,8
5,04
7,44
4,2
11,16
3,8
3,8
7,3
7,3
7,3
10,9
10,9
13,6
19,4
24,0
30,8
36,7
36,8
55,0
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
900 850
10
11
20
21
22
30
33
1,26
1,30
1,30
1,32
1,34
1,33
1,33
897
1311
1466
1782
2399
2007
3343
724
1051
1176
1424
1910
1603
2666
467
668
750
900
1198
1011
1678
2,11
5,63
4,22
7,62
11,26
6,34
16,90
5,4
5,4
10,4
10,4
10,4
15,4
15,4
19,7
27,9
34,8
44,9
53,7
53,2
81,6
0427
0428
0182
0429
0430
0183
0431
Medium grzewcze – woda: wykonanie na wysokie ciśnienie – PN 10, maksymalna temperatura wody grzejnej 120°C (w Polsce dopuszcza się
95°C), maksymalne nadciśnienie robocze = 10 bar; maksymalne nadciśnienie próbne w miejscu zainstalowania = 13 bar
1)
Moce cieplne dla różnych wielkości grzejników, można przeliczyć według Arkusza roboczego K4 (⇒ strony 11-088 do 11-090)
2)
Normalna moc cieplna wg DIN EN 442 (tożsama z PN-EN 442) = moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
K-Profl
Uwaga dla korzystających z komputerowych programów obliczeniowych, uwzględniających dobór grzejników:
katalogi grzejników stalowych płytowych marki Buderus, Logatrend – wszystkich typów i wielkości, wprowadzono do programów komputerowych:
– AUDYTOR OZC i AUDYTOR C.O.,
– Instal-OZC 4.5/therm 4.5 HCR InstalSoft.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 028
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,31 1,28 1,29 1,29 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 172/109/69 271/174/111 373/239/153 502/321/205 725/461/293
500 214/136/87 338/217/139 466/298/191 628/402/257 908/577/366
600 258/164/104 405/260/167 559/358/229 753/482/308 1089/692/439
700 301/191/121 473/304/195 652/417/267 878/562/359 1270/807/512
800 343/218/138 540/347/223 745/477/305 1005/643/411 1451/922/586
900 387/246/156 607/390/250 839/537/343 1130/723/462 1633/1038/659
1000 430/273/173 676/434/278 931/596/381 1255/803/513 1814/1153/732
1200 515/327/208 811/521/334 1119/716/458 1506/964/616 2178/1384/878
1400 601/382/242 945/607/390 1305/835/534 1758/1125/719 2539/1614/1025
1600 688/437/277 1081/694/445 1491/954/610 2008/1285/821 2903/1845/1171
1800 773/491/311 1216/781/501 1677/1073/686 2259/1446/924 3266/2076/1317
2000 859/546/346 1352/868/557 1864/1193/763 2511/1607/1027 3628/2306/1464
2300 988/628/398 1554/998/640 2144/1372/877 2888/1848/1181 4173/2652/1683
2600 1117/710/450 1756/1128/724 2422/1550/991 3264/2089/1335 4717/2998/1903
3000 1289/819/519 2027/1302/835 2795/1789/1144 4235/2410/1540 5442/3459/2196
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 438 …
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 029
Typ 20 Typ 30
n= 1,28 1,29
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 200/186/119 409/262/167
500 362/233/149 511/327/209
600 434/279/179 613/392/251
700 507/326/209 715/458/293
800 579/372/239 818/523/324
900 652/419/268 920/589/376
1000 724/465/298 1022/654/418
1200 869/558/358 1226/785/501
1400 1014/651/417 1431/916/585
1600 1159/744/477 1635/1046/669
1800 1303/837/537 1839/1177/752
2000 1448/930/596 2044/1308/836
2300 1665/1070/686 2350/1504/961
2600 1883/1209/775 2657/1700/1087
3000 2172/1395/895 3066/1962/1254
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 6 438 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
K-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 030
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,29 1,28 1,30 1,30 1,32
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 222/142/91 346/222/142 466/297/189 633/404/257 906/574/363
500 277/177/113 431/277/177 582/371/237 792/505/321 1134/718/454
600 333/213/136 517/332/213 698/445/284 950/606/386 1359/861/545
700 388/248/159 604/388/248 815/520/331 1109/707/450 1587/1005/636
800 444/284/181 690/443/284 931/594/379 1267/808/514 1813/1148/727
900 498/319/204 777/499/319 1047/668/426 1425/909/578 2040/1292/818
1000 555/355/227 863/554/355 1163/742/473 1584/1010/643 2266/1435/909
1200 666/426/272 1036/665/426 1397/891/568 1900/1212/771 2720/1723/1090
1400 777/497/317 1208/776/497 1629/1039/662 2217/1414/900 3174/2010/1272
1600 888/568/363 1380/886/568 1863/1188/757 2534/1616/1028 3627/2297/1454
1800 998/639/408 1552/997/638 2095/1336/852 2851/1818/1157 4080/2584/1636
2000 1109/710/453 1725/1108/709 2328/1485/946 3167/2020/1285 4533/2871/1817
2300 1275/816/521 1984/1274/816 2677/1707/1088 3642/2323/1478 5213/3302/2090
2600 1442/923/589 2244/1441/922 3026/1930/1230 4118/2626/1671 5892/3732/2363
3000 1664/1065/680 2588/1662/1064 3492/2227/1420 4751/3030/1928 6799/4306/2726
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 439 …
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 031
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
Typ 20 Typ 30
n= 1,28 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 371/238/153 519/331/211
500 463/298/191 649/414/264
600 556/357/229 779/497/316
700 649/417/267 909/580/369
800 741/476/305 1039/662/422
900 834/536/343 1168/745/475
1000 927/595/382 1298/828/527
1200 1112/714/458 1558/994/633
1400 1297/833/534 1818/1159/738
1600 1482/952/610 2077/1325/844
1800 1688/1071/687 2337/1490/949
2000 1853/1190/763 2597/1656/1055
2300 2131/1369/878 2986/1904/1213
2600 2409/1547/992 3376/2153/1371
3000 2780/1758/1145 3895/2484/1582
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 6 439 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
K-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 032
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,27 1,29 1,31 1,32 1,32
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 270/174/112 416/266/170 555/353/224 761/482/305 1074/680/429
500 338/218/140 520/333/213 694/441/280 950/602/382 1342/850/537
600 405/261/168 623/399/255 832/529/336 1142/723/458 1610/1020/644
700 473/305/196 728/466/298 972/618/392 1331/843/534 1879/1190/751
800 540/348/224 831/532/340 1111/706/449 1522/964/610 2147/1360/859
900 608/392/252 936/599/383 1249/794/505 1711/1084/687 2416/1530/966
1000 675/435/280 1039/665/425 1388/882/561 1903/1205/763 2684/1700/1073
1200 810/522/336 1247/798/510 1666/1059/673 2283/1446/916 3221/2040/1288
1400 945/609/392 1455/931/595 1943/1235/785 2664/1687/1068 3758/2380/1503
1600 1080/696/447 1663/1064/680 2220/1411/897 3044/1928/1221 4296/2721/1718
1800 1215/783/503 1870/1197/765 2499/1588/1009 3425/2169/1374 4833/3061/1932
2000 1350/870/559 2078/1330/850 2776/1764/1121 3803/2409/1526 5370/3401/2147
2300 1553/1001/643 2391/1530/978 3192/2029/1289 4375/2771/1755 6175/3911/2469
2600 1755/1131/727 2702/1729/1105 3609/2294/1458 4945/3132/1984 6980/4421/2791
3000 2025/1305/839 3119/1996/1275 4165/2647/1682 5706/3614/2289 8054/5101/3220
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 441 …
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 033
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 447/288/185 623/397/253
500 559/360/232 779/497/316
600 670/432/278 934/596/379
700 782/504/324 1090/695/443
800 894/576/371 1246/794/506
900 1006/648/417 1401/894/569
1000 1117/720/463 1557/993/632
1200 1341/864/556 1868/1192/759
1400 1564/1008/649 2180/1390/885
1600 1788/1152/741 2491/1589/1012
1800 2011/1296/834 2803/1787/1138
2000 2235/1440/927 3114/1986/1265
2300 2570/1656/1066 3581/2284 /1454
2600 2905/1872/1205 4048/2582/1644
3000 3352/2160/1390 4671/2979/1897
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 6 441 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
K-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 034
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,25 1,30 1,31 1,33 1,33
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 316/205/132 483/308/197 640/407/258 881/556/351 1237/781/492
500 395/256/166 604/385/246 801/509/323 1101/695/438 1548/977/615
600 473/307/199 724/462/295 961/611/387 1321/834/526 1857/1172/738
700 552/358/232 845/539/344 1122/713/452 1542/973/613 2166/1367/861
800 630/409/265 966/616/393 1282/815/516 1762/1112/701 2476/1563/984
900 710/461/298 1087/693/442 1443/917/581 1982/1251/789 2785/1758/1107
1000 789/512/331 1207/770/491 1602/1018/645 2202/1390/876 3094/1953/1230
1200 946/614/397 1450/925/590 1923/1222/774 2643/1668/1052 3714/2344/1476
1400 1103/716/464 1692/1079/688 2244/1426/903 3083/1946/1227 4333/2735/1722
1600 1262/819/530 1933/1233/786 2563/1629/1032 3524/2224/1402 4951/3125/1968
1800 1419/921/596 2175/1387/884 2884/1833/1161 3964/2502/1578 5571/3516/2214
2000 1577/1023/662 2416/1541/983 3205/2037/1290 4403/2779/1753 6190/3907/2460
2300 1814/1177/762 2778/1772/1130 3685/2342/1484 5064/3196/2016 7118/4493/2829
2600 2050/1330/861 3141/2003/1277 4166/2648/1678 5724/3613/2279 8047/5079/3198
3000 2366/1535/994 3624/2311/1474 4807/3055/1936 6605/4169/2629 9284/5860/3689
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 6 442 …
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 035
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 522/336/216 715/461/297
500 653/421/271 894/576/371
600 783/505/325 1073/691/445
700 914/589/379 1251/806/519
800 1044/673/433 1430/922/593
900 1175/757/487 1609/1037/667
1000 1305/841/541 1788/1152/741
1200 1566/1009/649 2145/1382/890
1400 1827/1177/758 2503/1613/1038
1600 2088/1346/866 2860/1843/1186
1800 2349/1514/974 3218/2074/1334
2000 2610/1682/1082 3575/2304/1483
2300 3002/1934/1245 4112/2650/1705
2600 3393/2187/1407 4648/2995/1927
3000 3915/2523/1623 5363/3456/2224
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 6 442 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
K-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 036
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,26 1,30 1,32 1,34 1,33
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 448/290/187 659/420/267 900/570/360 1215/764/479 1689/1066/671
500 560/362/234 823/525/334 1124/712/450 1518/955/599 2112/1333/839
600 671/434/280 988/630/401 1348/854/540 1822/1146/719 2535/1600/1007
700 784/507/327 1154/736/468 1574/997/630 2126/1337/839 2956/1866/1175
800 895/579/374 1319/841/535 1798/1139/720 2429/1528/959 3379/2133/1343
900 1008/652/420 1483/946/601 2023/1281/810 2733/1719/1079 3802/2400/1511
1000 1120/724/467 1648/1051/668 2248/1424/900 3037/1910/1198 4224/2666/1678
1200 1344/869/561 1977/1261/802 2698/1709/1079 3644/2292/1438 5068/3199/2014
1400 1568/1014/654 2306/1471/935 3147/1993/1259 4251/2674/1678 5914/3733/2350
1600 1791/1158/747 2636/1681/1069 3597/2278/1439 4859/3056/1917 6759/4266/2685
1800 2015/1303/841 2965/1891/1203 4047/2563/1619 5466/3438/2157 7603/4799/3021
2000 2239/1448/934 3294/2101/1336 4497/2848/1799 6073/3820/2394 8448/5332/3357
2300 2575/1665/1074 3790/2417/1537 5171/3275/2069 6984/4393/2756 9715/6132/3860
2600 2912/1883/1215 4284/2732/1737 5845/3702/2339 7895/4966/3116 10983/6932/4364
3000 3359/2172/1402 4942/3152/2004 6743/4271/2699 9110/5730/3595 12672/7998/5035
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 6 443 …
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 037
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
Typ 20 Typ 30
n= 1,30 1,33
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 738/470/300 1016/641/404
500 922/588/374 1270/802/505
600 1106/706/449 1524/962/606
700 1291/823/524 1778/1122/707
800 1475/941/599 2032/1282/808
900 1660/1058/674 2286/1443/909
1000 1844/1176/749 2540/1603/1010
1200 2213/1411/899 3048/1924/1212
1400 2582/1646/1048 3556/2244/1414
1600 2950/1882/1198 4064/2565/1616
1800 3319/2117/1348 4571/2885/1818
2000 3688/2352/1498 5079/3206/2020
2300 4241/2705/1722 5841/3687/2323
2600 4794/3058/1947 6603/4186/2627
3000 5532/3528/2247 7619/4809/3031
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 6 443 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
K-Profl
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 038
Logatrend K-Profl – przykład zamocowania grzejników
Uwaga !
W Polsce system zamocowań BMSplus do grzejników Logatrend nie jest stosowany.
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., w swojej ofercie przedstawia natomiast 2 systemy montażu grzejników:
• MCK – grzejniki montowane na wspornikach, zamocowanych do ściany,
• MCS – grzejniki montowane na wspornikach, mocowanych do podłogi.
Przy montażu grzejników w zakładach opieki zdrowotnej, należy dochować wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213/2006, poz. 1568). Rozporządzenie to, w § 47 mówi: „Instalacja grzejnika powinna umożliwiać
utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi”.
Bliższe dane dotyczące systemów montażu grzejników MCK oraz MCS ⇒ strona 11 – 077
K-Profl Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Wykonanie kompaktowe
L
!!u
9u
8u
!24
4u
35 -
63
H
-
HB!
HB2
HB!
HB2
L
!2u
9u
H
- - !uu
!:
!uu
!:
ilosc
2
3
4uu-!6uu
!8uu-3uuu
1yp !u/!! 1yp 2u/2!/22/3u/33
cu. 25
cu. 25
cu. 25
cu. 25
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
65 66
33
65
X
100
50
!8-- 3u BMSplus PL
!8 BMSplus lLL
35 BMSplus lLS
35 BMSplus PM
35 BMSplus lML
35 BMSplus lMS
1yp !u 1yp !! 1yp 2! 1yp 22/2u 1yp 33/3u
X
50
155
lunkt zumocowuniu
plówki mimosrooowo|
wsporniku
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PL
plówku mimosrooowu BMSplus lLL
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lLS
Zulocunu ilosc wsporników
Orzo|niki |oonorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Orzo|niki wiolorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Widok z ty|u
Widok z boku
lunkt zumocowuniu
wsporniku
zutrzuskowopo
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PM
plówku mimosrooowu BMSplus lML
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lMS
!:
Nustuwu tubrycznu. pooczus montuzu punkty montuzowo sµ oo wyboru.
poyz uouptor moznu przosuwuc poziomo
oluposc lmm!
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 039
Przegląd wariantów
Właściwości i cechy szczególne
Pomoc przy zamawianiu
wysokość
[mm]
podstawowy numer artykułu
numer wariantu – długość
[mm]
wykonanie typ
standardowe specjalne 10 11 20 21 22 30 33
300
400
500
600
900
7 358 ...
7 359 ...
7 365 ...
7 366 ...
7 367 ...
7 376 ...
7 377 ...
7 373 ...
7 374 ...
7 375 ...
1.. 4.. 2.. 3.. 6.. 8.. 7..
.04 – 400
.05 – 500
.06 – 600
.07 – 700
.08 – 800
.09 – 900
.10 – 1000
.12 – 1200
.14 – 1400
.16 – 1600
.18 – 1800
.20 – 2000
.23 – 2300
.26 – 2600
.30 – 3000
Numer zamówieniowy składa się z podstawowego numeru artykułu oraz numeru wariantu!
W wykonaniu standardowym grzejnik ma kolor biały (RAL 9016).
Przy wykonaniach specjalnych, o terminy dostaw proszę zapytać w Oddziałach frmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Nowoczesna konstrukcja o estetycznym wy-
glądzie i wysokim bezpieczeństwie
• Strumień wody grzewczej omywa bezpo-
średnio od tyłu, gładką płytę czołową.
• Dostarczane w postaci 7 typów, 15 dłu-
gości (400-3000 mm) oraz 5 wysokości
(300-900 mm).
• Moc cieplna sprawdzona i zarejestrowana
wg DIN EN 442.
• Właściwości zostały udokumentowane przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
do grzejników płytowych.
• Wbudowane zawory grzejnikowe o małej
odchyłce P, oszczędzające energię wg DIN
V 4701/10.
• Grzejnik odpowiada wymaganiom bezpiecz-
nej pracy, stosownie do wytycznych praw-
nych zabezpieczeń przed wypadkami.
• Zabezpieczenie jakości potwierdzone przez
TÜV CERT DIN ISO 9001.
• 5 lat gwarancji.
Wysokiej jakości, chroniące środowisko na-
turalne, lakierowanie i opakowanie
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne przez wypalanie, w kolorze białym (RAL
9016).
• Lakierowanie proszkowe przez wypalanie,
o wysokiej odporności na zarysowanie i od-
pryski przy uderzeniu, nie zawiera metali
ciężkich i rozpuszczalników.
• Opakowanie z czystego gatunku polietylenu
(PE), nadającego się do ponownego prze-
tworzenia.
Łatwy i szybki montaż
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie zabudowano jeden z dwóch opcjo-
nalnych zaworów grzejnikowych.
• Wyrównanie hydrauliczne bez potrzeby uży-
cia narzędzi, za pomocą zewnętrznej, bez-
stopniowej nastawy wartości kv.
• Dostosowany do grzejników system monta-
żu BMSplus (w Polsce nie stosowany).
• Przyłączenia rurowe od dołu, za pomocą śru-
bunku z pierścieniem zaciskowym i gwintem
zewnętrznym (G ¾) – wg DIN V 3838.
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
Loputrono
str.. !! -u45 i !! -u46
str.. !! -u5! i !! -u52
str.. !! -u49 i !! -u5u
str.. !! -u47 i !! -u48
str.. !! -u43 i !! -u44
VK-llun
                              wysokosc                              moc cioplnu
3uu mm
4uu mm
5uu mm
6uu mm
9uu mm
przo|nik
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 040
Logatrend VK-Plan
System montażu Buderus – BMSplus (nie stosowany w Polsce)
Logatrend VK-Plan – wyposażenie specjalne
• Grzejnik płytowy, z płaską płytą czołową omy-
waną od tyłu przepływającą wodą, co umoż-
liwia równomierny, intensywny odbiór ciepła
(bez dodatkowej płyty wiszącej z przodu); tyl-
na strona proflowana.
• Moc cieplna zgodna z DIN EN 442.
• Jakość produktu udokumentowana przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
RAL-RG 618.
• Konstrukcja odpowiada wymaganiom bez-
piecznej pracy, stosownie do wytycznych
prawnych zabezpieczeń przed wypadkami
(GUV).
• Grzejnik ze zintegrowanym zaworem grzejni-
kowym z prawej strony oraz uszczelnionym
korkiem zaślepiającym i odpowietrzającym.
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie wbudowany jest jeden z dwóch
opcjonalnych zaworów grzejnikowych. Za-
wór „N”(z czerwoną koroną nastawną) prze-
znaczony jest do większych objętościowych
strumieni przepływu oraz nadaje się do
ogrzewań jednorurowych. Zawór „U” (z żółtą
koroną nastawną) jest dostosowany do mniej-
szych strumieni przepływu wody. Obydwa za-
wory grzejnikowe, w połączeniu z głowicą
termostatyczną (np. Danfoss RA), w całym za-
kresie wartości k
v
mają odchyłkę P ≤ 1 K. Lep-
sze właściwości regulacyjne w stosunku do
konwencjonalnych zaworów grzejnikowych
z odchyłką P = 2-3 K, pozwalają wg DIN V
4701/10 zaoszczędzić w nowych obiektach
do 5 % energii, a w zależności od stanu bu-
dynku, rzeczywista oszczędność może być
wyższa.
• Zabudowane zawory grzejnikowe z ze-
wnętrzną, bezstopniową nastawą wartości
kv , pozwalają uzyskać wyrównanie hydrau-
liczne bez potrzeby użycia narzędzi.
• Na życzenie, zawory grzejnikowe mogą być
fabrycznie zabudowane po innej stronie niż
przewiduje standard, ale zamówienie po-
winno wynosić ponad 30 sztuk. Jeżeli za-
chodzi potrzeba zabudowy innych zaworów
w ilości poniżej 30 sztuk, to należy to wy-
konać na budowie, staraniem inwestora.
W takich przypadkach, zawory grzejnikowe
należy zamówić oddzielnie, jako wyposaże-
nie dodatkowe.
• Grzejnik do instalacji dwururowej. Istnieje moż-
liwość zamontowania go w instalacji jednoru-
rowej, przy zastosowaniu armatury spinającej
(bypass’owej) ⇒ Arkusz roboczy K3.
• Przyjazne połączenia rurowe od dołu, za po-
mocą gwintu zewnętrznego G ¾ wg DIN
V 3838, dyskretne prowadzenie rurociągów.
• Wszystkie grzejniki są przygotowane do
szybkiego montażu naściennego, przy za-
stosowaniu systemu Buderus – BMSplus
(w Polsce nie stosowany).
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne proszkowo przez wypalanie w kolorze
białym (RAL 9016) stosownie do DIN 55900
i dostarczane z kompletnym lakierem.
• Dostawa z (blaszanymi) elementami boczny-
mi oraz zdejmowaną kratką przykrywającą
(maskującą).
• Ochrona podczas transportu i montażu dzię-
ki opakowaniu z folii termokurczliwej oraz na-
rożom ochronnym. Folię można pozostawić
na grzejnikach do zakończenia całości ro-
bót montażowych, aby ochronić powłokę la-
kieru. Folia może być jeszcze na grzejnikach
podczas wygrzewania budynku, lecz tempe-
ratura wody grzewczej na zasilaniu nie może
przekroczyć 60°C.
• Grzejniki dostarczane są z kapturkami
ochronnymi z tworzywa sztucznego na za-
worach grzejnikowych, jako ochroną pod-
czas montażu instalacji. Działanie zaworu
bez termostatu, jest możliwe. Późniejsze na-
stawianie temperatury i regulacja, odbywa
się za pomocą głowicy termostatycznej.
• Grzejniki poddane próbie ciśnieniowej na ci-
śnienie nominalne 10 bar.
Buderus-BMSplus jest jednolitym systemem
zamocowań do wszystkich grzejników płyto-
wych marki Buderus, i do prawie każdej możli-
wości zabudowania. System BMSplus oferuje
dla praktyki następujące, rozstrzygające zalety:
• niepotrzebne czasochłonne usuwanie opa-
kowania (np. rozcinanie opakowania karto-
nowego, jak przy znanych rozwiązaniach),
w celu zamontowania wsporników i uchwy-
tów grzejnikowych,
• odkręcany zawór grzejnikowy. Dzięki ada-
pterom systemu BMSplus, przy grzejnikach
wielopłytowych zawór można przełożyć
z prawej strony (położenie fabryczne) na
lewą, szybko i małym nakładem pracy,
• zmienne rozmieszczenie wsporników, dzięki
przesuwanym w poziomie adapterom,
• zestaw BMSplus i kompletne zamocowanie,
są niewidoczne po zamontowaniu grzejnika.
Logatrend VK-Profl w wykonaniu „higienicz-
nym”
• Grzejniki bez elementów konwekcyjnych
z taśm blaszanych (typy 10/20/30), z ele-
mentami bocznymi i zdejmowaną kratką
przykrywającą.
• Grzejniki szczególnie łatwe do czyszczenia,
do stosowania w szczególnie wrażliwych
pod względem higienicznym obszarach, np.
w szpitalach.
• Łatwe czyszczenie i dezynfekcja, sprawdzo-
ne i potwierdzone przez niezależne Instytuty
(w Polsce Atest Higieniczny wystawił Pań-
stwowy Zakład Higieny).
• Jeżeli zamawiający życzy sobie, aby grzejni-
ki dostarczono bez kratek przykrywających
oraz osłon bocznych, to powinien wyraźnie
zaznaczyć to w zamówieniu; w przeciwnym
razie, grzejniki będą dostarczone z kratkami
oraz osłonami bocznymi.
• Moce cieplne oraz dane techniczne ⇒ stro-
na 11 – 042; pozostałe wyposażenie jak przy
wykonaniu standardowym.
Logatrend VK-Profl w kolorach specjalnych
• Możliwe do nabycia w różnych kolorach
standardowych oraz kolorach RAL ⇒ strona
11 – 041.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak w wykonaniu standardowym.
• Zamówienia pojedynczych grzejników doko-
nuje się za pomocą numerów artykułów do
wykonania specjalnego.
• Oddzielne numery artykułu i ceny, ryczałt za
zamówienie oraz dodatek za każdy grzejnik
⇒ strona 11 – 041.
• Obowiązuje opłata ryczałtowa, za każdy ko-
lor specjalny.
• Dodatkowa dopłata do ceny każdego grzej-
nika w wykonaniu standardowym, za zamó-
wiony kolor specjalny.
VK-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 041
Wykonanie Opis Numer artykułu Cena (€)
3)
Kolor specjalny – kategorii I
1)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 814 51,65
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 854 31,00
Kolor specjalny – kategorii II
2)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 834 307,45
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 874 14,80
1)
Kolory kategorii I: kremowo-biały, RAL 9001; sygnalnie-biały, RAL 9003; czysto-biały, RAL 9010; biało-szary, RAL 9002; perłowy, RAL 1013;
świetliście-szary, RAL 7035; Manhattan; jaśminowy; beż-Bahama; Pergamon oraz wszystkie kolory wg RAL (kategorii II), przy zamówieniu
od 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
2)
Kolory kategorii II: inne kolory wg RAL niż kolory wymienione w kategorii I, przy zamówieniu poniżej 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
3)
Ceny aktualne wg stanu w dniu 31.12.2007 r.
Uwaga dla korzystających z komputerowych programów obliczeniowych, uwzględniających dobór grzejników:
katalogi grzejników stalowych płytowych marki Buderus, Logatrend – wszystkich typów i wielkości, wprowadzono do programów komputerowych:
– AUDYTOR OZC i AUDYTOR C.O.,
– Instal-OZC 4.5/therm 4.5 HCR InstalSoft.
Grzejniki płytowe w wykonaniu specjalnym
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 042
Logatrend VK-Plan
Wysokość Odstęp
pomiędzy
piastami
Typ Wykładnik
potęgowy
Moc cieplna
1)
,
2)
przy parametrach Powierzchnia
pomalowana
Pojem-
ność
wodna
Ciężar Nr rej.
GZ
H
mm
N
mm
n 75/65/20°C
W/m
70/55/20°C
W/m
55/45/20°C
W/m

m
2
/m

l/m

kg/m
300 250
10
11
20
21
22
30
33
1,28
1,26
1,27
1,31
1,30
1,29
1,31
354
501
564
729
954
799
1350
285
405
454
584
765
642
1081
183
261
292
370
487
410
686
0,64
1,83
1,34
2,51
3,72
2,04
5,61
1,2
1,2
3,3
3,3
3,3
5,4
5,4
8,5
10,7
13,7
16,1
18,5
20,2
26,8
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
400 350
10
11
20
21
22
30
33
1,32
1,31
1,27
1,31
1,33
1,30
1,35
426
624
725
912
1158
1018
1680
341
500
584
730
924
817
1336
215
317
376
463
582
520
836
0,85
2,44
1,78
3,35
4,96
2,71
7,48
1,5
1,5
4,1
4,0
4,1
6,9
6,9
11,3
14,6
18,2
21,5
25,8
26,9
37,8
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
500 450
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,30
1,27
1,31
1,32
1,30
1,34
528
768
879
1089
1404
1228
2010
421
616
709
872
1122
984
1601
266
392
456
553
710
626
1006
1,11
3,03
2,28
4,71
6,12
3,45
9,21
1,7
1,7
5,0
4,8
5,0
8,3
8,3
14,1
18,3
22,7
26,6
32,8
33,6
48,3
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
600 550
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,30
1,27
1,31
1,31
1,31
1,34
627
909
1028
1257
1635
1432
2319
500
729
829
1006
1309
1147
1847
315
464
534
639
831
728
1160
1,28
3,66
2,68
5,02
7,44
4,08
11,22
1,9
1,9
5,7
5,5
5,7
9,7
9,7
16,2
21,7
27,2
32,2
39,6
40,3
59,0
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
900 850
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,29
1,29
1,31
1,29
1,32
1,32
915
1314
1449
1734
2241
2016
3150
730
1056
1164
1388
1800
1612
2518
460
675
744
881
1150
1020
1592
1,92
5,72
4,03
7,77
11,63
6,13
17,53
2,6
2,6
8,2
7,9
8,2
14,0
14,0
25,8
33,0
39,5
47,2
58,3
57,9
86,0
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
Medium grzewcze – woda: wykonanie na wysokie ciśnienie – PN 10, maksymalna temperatura wody grzejnej 120°C (w Polsce dopuszcza się 95°C),
maksymalne nadciśnienie robocze = 10 bar; maksymalne nadciśnienie próbne w miejscu zainstalowania = 13 bar
1)
Moce cieplne dla różnych wielkości grzejników, można przeliczyć według arkusza roboczego K4 (⇒ strony 11 – 088 do 11 – 090)
2)
Normalna moc cieplna wg DIN EN 442 (tożsama z PN-EN 442) = moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C
VK-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Uwaga dla korzystających z komputerowych programów obliczeniowych, uwzględniających dobór grzejników:
katalogi grzejników stalowych płytowych marki Buderus, Logatrend – wszystkich typów i wielkości, wprowadzono do programów komputerowych:
– AUDYTOR OZC i AUDYTOR C.O.,
– Instal-OZC 4.5/therm 4.5 HCR InstalSoft.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 043
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7376 … (do grzejników VK) lub 7 727 412 (do grzejników VKM).
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,28 1,26 1,31 1,30 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 178/114/73 U 251/162/104 U 367/233/148 U 480/306/195 U 680/432/274 U
500 221/142/91 U 312/202/131 U 459/292/185 U 601/383/244 U 850/540/343 U
600 266/171/110 U 376/243/157 U 551/350/222 U 720/459/292 U 1021/649/412 U
700 310/199/128 U 438/283/183 U 644/409/259 U 840/536/341 U 1191/757/480 U
800 355/228/146 U 501/324/209 U 735/467/296 U 960/612/390 U 1361/865/549 U
900 399/256/164 U 563/364/235 U 826/525/333 U 1080/689/439 U 1531/973/617 U
1000 444/285/183 U 626/405/261 U 919/584/370 U 1200/765/487 U 1701/1081/686 U
1200 533/342/219 U 750/485/313 U 1101/700/444 U 1439/918/585 U 2041/1297/823 N
1400 621/399/256 U 875/566/366 U 1285/817/519 U 1679/1071/682 U 2381/1513/960 N
1600 710/456/292 U 1001/647/418 U 1470/934/593 U 1919/1224/780 N 2720/1729/1097 N
1800 799/513/329 U 1126/728/470 U 1654/1051/667 U 2159/1377/877 N 3062/1946/1235 N
2000 888/570/365 U 1251/809/522 U 1836/1167/741 N 2399/1530/974 N 3402/2162/1372 N
2300 1020/655/420 U 1438/930/601 U 2112/1342/852 N 2760/1760/1121 N 3912/2486/1578 N
2600 1154/741/475 U 1627/1052/679 U 2388/1518/963 N 3119/1989/1267 N 4421/2810/1783 N
3000 1331/855/548 U 1877/1214/784 N 2755/1751/1111 N 3599/2295/1462 N 5103/3243/2058 N
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
VKM-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 044
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7376 … (do grzejników VK) lub 7 727 412 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,29
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 282/182/117 U 401/257/164 U
500 352/227/146 U 502/321/205 U
600 423/272/175 U 602/385/246 U
700 493/318/204 U 702/449/287 U
800 564/363/234 U 803/514/328 U
900 634/409/263 U 903/578/369 U
1000 705/454/292 U 1003/642/410 U
1200 845/545/351 U 1204/770/492 U
1400 986/636/409 U 1404/899/574 U
1600 1127/726/467 U 1605/1027/656 U
1800 1268/817/526 U 1806/1156/738 U
2000 1409/908/584 U 2006/1284/820 N
2300 1620/1044/672 U 2307/1477/944 N
2600 1832/1180/760 N 2608/1669/1067 N
3000 2114/1362/876 N 3010/1926/1231 N
VK-Plan
VKM-Plan
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 045
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7377 … (do grzejników VK) lub 7 727 413 (do grzejników VKM).
Typ10 Typ11 Typ21 Typ22 Typ33
n= 1,32 1,31 1,31 1,33 1,35
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 215/136/86 U 315/200/127 U 459/292/185 U 586/370/233 U 852/534/334 U
500 268/170/108 U 393/250/159 U 574/365/232 U 732/462/291 U 1066/668/418 U
600 322/204/129 U 472/300/190 U 689/438/278 U 878/554/349 U 1279/802/502 U
700 376/238/151 U 551/350/222 U 804/511/324 U 1025/647/408 U 1492/935/585 U
800 429/272/172 U 629/400/254 U 919/584/371 U 1171/739/466 U 1705/1069/669 U
900 483/306/194 U 708/450/285 U 1034/657/417 U 1318/832/524 U 1918/1202/753 U
1000 538/341/215 U 787/500/317 U 1149/730/463 U 1464/924/582 U 2131/1336/836 U
1200 646/409/258 U 944/600/380 U 1378/876/556 U 1757/1109/699 U 2557/1603/1003 N
1400 753/477/301 U 1100/699/444 U 1608/1022/649 U 2050/1294/815 U 2983/1870/1171 N
1600 860/545/345 U 1257/799/507 U 1838/1168/741 U 2342/1478/932 N 3411/2138/1338 N
1800 968/613/388 U 1415/899/571 U 2067/1314/834 U 2635/1663/1048 N 3837/2405/1505 N
2000 1075/681/431 U 1572/999/634 U 2297/1460/927 N 2928/1848/1165 N 4263/2672/1672 N
2300 1236/783/495 U 1808/1149/729 U 2642/1679/1066 N 3367/2125/1339 N 4902/3073/1923 N
2600 1397/885/560 U 2044/1299/824 U 2988/1899/1205 N 3807/2403/1514 N 5542/3474/2174 N
3000 1614/1022/646 U 2359/1499/951 N 3447/2191/1390 N 4392/2772/1747 N 6394/4008/2508 N
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
VKM-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 046
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7377 … (do grzejników VK) lub 7 727 413 (dla grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 362/234/150 U 512/327/208 U
500 453/292/188 U 641/409/260 U
600 544/350/225 U 769/490/312 U
700 634/409/263 U 897/572/364 U
800 725/467/301 U 1025/654/414 U
900 816/526/338 U 1153/735/468 U
1000 906/584/376 U 1281/817/520 U
1200 1087/701/451 U 1537/980/624 U
1400 1269/818/526 U 1793/1144/728 U
1600 1450/934/601 U 2050/1307/832 N
1800 1631/1051/676 U 2306/1471/936 N
2000 1812/1168/752 N 2562/1634/1041 N
2300 2084/1343/864 N 2946/1879/1197 N
2600 2356/1518/977 N 3331/2124/1353 N
3000 2719/1752/1128 N 3843/2451/1561 N
VK-Plan
VKM-Plan
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 047
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7373 … (dla grzejników VK) lub 7 727 414 (do grzejników VKM).
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,33 1,30 1,31 1,32 1,34
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 268/169/106 U 386/246/157 U 549/349/221 U 709/449/284 U 1017/640/402 U
500 334/211/133 U 483/308/196 U 686/436/277 U 886/561/355 U 1273/801/503 U
600 401/253/159 U 580/370/235 U 823/523/332 U 1063/673/426 U 1528/961/603 U
700 467/295/186 U 676/431/275 U 960/610/387 U 1241/786/497 U 1782/1121/704 U
800 534/337/212 U 773/493/314 U 1098/698/443 U 1418/898/568 U 2037/1281/804 N
900 600/379/239 U 869/554/353 U 1235/785/498 U 1595/1010/639 U 2291/1441/905 N
1000 667/421/266 U 966/616/392 U 1372/872/553 U 1771/1122/710 U 2545/1601/1006 N
1200 802/506/319 U 1159/739/471 U 1646/1046/664 U 2127/1347/852 N 3054/1921/1207 N
1400 935/590/372 U 1352/862/549 U 1921/1221/775 N 2480/1571/994 N 3564/2242/1408 N
1600 1068/674/425 U 1546/986/628 U 2195/1395/885 N 2836/1796/1136 N 4073/2562/1609 N
1800 1201/758/478 U 1739/1109/706 U 2469/1569/996 N 3189/2020/1277 N 4582/2882/1810 N
2000 1336/843/531 U 1932/1232/784 N 2744/1744/1107 N 3543/2244/1419 N 5091/3202/2011 N
2300 1535/969/611 U 2222/1417/902 N 3155/2005/1273 N 4075/2581/1632 N 5855/3683/2313 N
2600 1735/1095/690 U 2512/1602/1020 N 3567/2267/1439 N 4607/2918/1845 N 6618/4163/2614 N
3000 2003/1264/797 N 2898/1848/1177 N 4116/2616/1660 N 5316/3367/2129 N 7638/4804/3017 N
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
VKM-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 048
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7373 … (do grzejników VK) lub 7 727 414 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 440/284/182 U 617/394/251 U
500 550/355/228 U 771/492/313 U
600 660/425/274 U 926/590/376 U
700 770/496/319 U 1080/689/439 U
800 880/567/365 U 1234/787/501 U
900 990/638/411 U 1389/886/564 U
1000 1100/709/456 U 1543/984/627 U
1200 1320/851/547 U 1851/1181/752 N
1400 1540/993/639 U 2160/1378/877 N
1600 1760/1134/730 U 2469/1574/1003 N
1800 1980/1276/821 N 2777/1771/1128 N
2000 2200/1418/912 N 3086/1968/1253 N
2300 2531/1631/1049 N 3549/2263/1441 N
2600 2861/1843/1186 N 4012/2558/1629 N
3000 3301/2127/1369 N 4629/2952/1880 N
VK-Plan
VKM-Plan
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 049
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7374 … (do grzejników VK) lub 7 727 415 (do grzejników VKM).
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,33 1,30 1,31 1,31 1,34
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 317/200/126 U 458/292/186 U 634/403/255 U 824/524/332 U 1175/739/464 U
500 396/250/158 U 572/365/232 U 791/503/319 U 1031/655/415 U 1469/924/580 U
600 475/300/189 U 685/437/279 U 950/604/383 U 1235/785/498 U 1762/1108/696 U
700 555/350/221 U 800/510/325 U 1109/705/447 U 1441/916/582 U 2056/1293/812 N
800 634/400/252 U 914/583/371 U 1267/805/511 U 1647/1047/665 U 2350/1478/928 N
900 713/450/284 U 1029/656/418 U 1426/906/575 U 1853/1178/748 N 2644/1663/1044 N
1000 792/500/315 U 1143/729/464 U 1583/1006/639 U 2060/1309/831 N 2936/1847/1160 N
1200 951/600/378 U 1372/875/557 U 1901/1208/766 N 2472/1571/997 N 3525/2217/1392 N
1400 1109/700/441 U 1601/1021/650 U 2217/1409/894 N 2884/1833/1163 N 4111/2586/1624 N
1600 1269/801/505 U 1828/1166/743 N 2533/1610/1022 N 3296/2095/1329 N 4700/2956/1856 N
1800 1427/901/568 U 2057/1312/836 N 2851/1812/1150 N 3707/2356/1495 N 5286/3325/2088 N
2000 1586/1001/631 U 2286/1458/929 N 3167/2013/1277 N 4119/2618/1661 N 5874/3695/2320 N
2300 1824/1151/725 U 2630/1677/1068 N 3642/2315/1469 N 4738/3011/1911 N 6755/4249/2668 N
2600 2061/1301/820 N 2973/1896/1207 N 4118/2617/1661 N 5356/3404/2160 N 7636/4803/3016 N
3000 2378/1501/946 N 3429/2187/1393 N 4750/3019/1916 N 6179/3927/2492 N 8811/5542/3480 N
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
VKM-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 050
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie, z podaniem
podstawowych numerów artykułów: 7374 … (do grzejników VK) lub 7 727 415 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 515/332/213 U 712/459/295 U
500 643/415/267 U 890/574/369 U
600 772/497/320 U 1068/688/443 U
700 901/580/373 U 1246/803/517 U
800 1029/663/427 U 1424/918/590 U
900 1158/746/480 U 1602/1032/664 U
1000 1286/829/533 U 1780/1147/738 U
1200 1544/995/640 U 2136/1376/886 N
1400 1801/1161/747 N 2492/1606/1033 N
1600 2058/1326/853 N 2848/1835/1181 N
1800 2316/1492/960 N 3204/2065/1328 N
2000 2573/1658/1067 N 3560/2294/1476 N
2300 2959/1907/1227 N 4094/2638/1698 N
2600 3354/2155/1387 N 4628/2982/1919 N
3000 3859/2487/1600 N 5340/3441/2214 N
VK-Plan
VKM-Plan
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 051
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie, z podaniem
podstawowych numerów artykułów: 7375 … (do grzejników VK) lub 7 727 417 (do grzejników VKM).
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,31 1,28 1,29 1,29 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 463/292/184 U 659/422/270 U 873/555/352 U 1125/720/460 U 1590/1007/637 U
500 578/365/230 U 825/528/337 U 1092/694/441 U 1406/900/575 U 1998/1259/796 N
600 694/438/276 U 989/633/405 U 1311/833/529 U 1688/1080/690 U 2386/1511/955 N
700 810/511/322 U 1155/739/472 U 1529/972/617 U 1969/1260/805 N 2782/1762/1115 N
800 925/584/368 U 1320/845/540 U 1748/1111/705 U 2250/1440/920 N 3180/2014/1274 N
900 1041/657/414 U 1484/950/607 U 1967/1250/793 N 2531/1620/1035 N 3578/2266/1433 N
1000 1157/730/460 U 1650/1056/675 U 2184/1388/881 N 2813/1800/1150 N 3976/2518/1592 N
1200 1388/876/552 U 1980/1267/809 N 2621/1666/1057 N 3375/2160/1381 N 4770/3021/1911 N
1400 1619/1022/644 U 2309/1478/944 N 3059/1944/1233 N 3939/2521/1611 N 5566/3525/2229 N
1600 1851/1168/736 N 2639/1689/1079 N 3495/2221/1410 N 4502/2881/1841 N 6361/4029/2548 N
1800 2082/1314/828 N 2969/1900/1214 N 3932/2499/1586 N 5064/3241/2071 N 7155/4532/2866 N
2000 2313/1460/920 N 3299/2111/1349 N 4369/2777/1762 N 5627/3601/2301 N 7951/5036/3185 N
2300 2660/1679/1058 N 3794/2428/1552 N 5024/3193/2026 N 6471/4141/2646 N 9143/5791/3662 N
2600 3007/1898/1196 N 4289/2745/1754 N 5680/3610/2291 N 7314/4681/2991 N 10335/6546/4140 N
3000 3470/2190/1380 N 4949/3167/2024 N 6553/4165/2643 N 8439/5401/3451 N 11927/7554/4777 N
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
VKM-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 052
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Zawory grzejnikowe: U = wbudowany zawór typu „U”, N = wbudowany zawór typu „N”.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Grzejniki są dostarczane standardowo w wykonaniu prawym (zawór grzejnikowy z prawej strony). Wykonanie lewe – na zapytanie.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowych numerów artykułów: 7375 … (do grzejników VK) lub 7 727 417 (do grzejników VKM).
Typ 20 Typ 30
n= 1,29 1,32
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 728/466/298 U 1018/645/408 U
500 909/582/372 U 1273/806/510 U
600 1091/698/446 U 1527/967/612 U
700 1273/815/521 U 1782/1128/714 U
800 1455/931/595 U 2036/1290/816 N
900 1637/1048/669 U 2291/1451/917 N
1000 1819/1164/744 N 2545/1612/1019 N
1200 2183/1397/893 N 3054/1934/1223 N
1400 2546/1630/1041 N 3563/2257/1427 N
1600 2910/1862/1190 N 4072/2579/1631 N
1800 3274/2095/1339 N 4581/2902/1835 N
2000 3638/2328/1488 N 5090/3224/2039 N
2300 4183/2677/1711 N 5854/3708/2345 N
2600 4729/3026/1934 N 6617/4191/2650 N
3000 5456/3492/2231 N 7635/4836/3058 N
VK-Plan
VKM-Plan
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 053
Logatrend VK-Plan – przykład zamocowania grzejników
Uwaga !
W Polsce system zamocowań BMSplus do grzejników Logatrend nie jest stosowany.
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., w swojej ofercie przedstawia natomiast 2 systemy montażu grzejników:
• MCK – grzejniki montowane na wspornikach, zamocowanych do ściany,
• MCS – grzejniki montowane na wspornikach, mocowanych do podłogi.
Przy montażu grzejników w zakładach opieki zdrowotnej, należy dochować wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213/2006, poz. 1568). Rozporządzenie to, w § 47 mówi: „Instalacja grzejnika powinna umożliwiać
utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi”.
Bliższe dane dotyczące systemów montażu grzejników MCK oraz MCS ⇒ strona 11 – 077
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym
VK-Plan
L
!!u
9u
8u
!24
4u
35 -
63
H
-
HB!
3u
5u
HB2
HB!
HB2
L
!2u
9u
H
- - !uu
2:
!uu
2:
3u
5u
2
3
4uu-!6uu
!8uu-3uuu
1yp !u/!! 1yp 2u/2!/22/3u/33
!: !:
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi: !2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
50 64
33
50
X
08
50
!8-- 3u BMSplus PL
!8 BMSplus lLL
35 BMSplus lLS
35 BMSplus PM
35 BMSplus lML
35 BMSplus lMS
1yp !u 1yp !! 1yp 2! 1yp 22/2u 1yp 33/3u
X
50
153
Orzo|niki |oonorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Orzo|niki wiolorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Widok z ty|u
Widok z boku
ilosc
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PL
plówku mimosrooowu BMSplus lLL
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lLS
Zulocunu ilosc wsporników HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PM
plówku mimosrooowu BMSplus lML
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lMS
2:
Nustuwu tubrycznu. pooczus montuzu punkty montuzowo sµ oo wyboru.
poyz uouptor moznu przosuwuc poziomo
oluposc lmm!
lunkt zumocowuniu
plówki mimosrooowo|
wsporniku
lunkt zumocowuniu
wsporniku
zutrzuskowopo
!:
Zukros oostuwy nio obo|mu|o plowicy tormostutyczno|
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 054
Przegląd wariantów
Właściwości i cechy szczególne
Pomoc przy zamawianiu
wysokość
[mm]
podstawowy numer artykułu
numer wariantu – długość
[mm]
wykonanie typ
standardowe specjalne 10 11 20 21 22 30 33
300
400
500
600
900
7 727 012
7 727 013
7 727 014
7 727 015
7 727 017
7 727 412
7 727 413
7 727 414
7 727 415
7 727 417
1.. 4.. 2.. 3.. 6.. 8.. 7..
.04 – 400
.05 – 500
.06 – 600
.07 – 700
.08 – 800
.09 – 900
.10 – 1000
.12 – 1200
.14 – 1400
.16 – 1600
.18 – 1800
.20 – 2000
.23 – 2300
.26 – 2600
.30 – 3000
Numer zamówieniowy składa się z podstawowego numeru artykułu oraz numeru wariantu!
W wykonaniu standardowym grzejnik ma kolor biały (RAL 9016).
Przy wykonaniach specjalnych, o terminy dostaw proszę zapytać w Oddziałach frmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Nowoczesna konstrukcja o estetycznym wy-
glądzie i wysokim bezpieczeństwie
• Typ grzejnika i jego wymiary do dowolne-
go wyboru, także po uprzednim wykonaniu
przyłączy.
• Strumień wody grzewczej omywa bezpo-
średnio od tyłu, gładką płytę czołową.
• Dostarczane w postaci 7 typów, 15 dłu-
gości (400-3000 mm) oraz 5 wysokości
(300-900 mm), wraz z zaworem grzejniko-
wym.
• Moc cieplna sprawdzona i zarejestrowana
wg DIN EN 442.
• Właściwości zostały udokumentowane przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
do grzejników płytowych.
• Wbudowane zawory grzejnikowe o małej
odchyłce P, oszczędzające energię wg DIN
V 4701/10.
• Grzejnik odpowiada wymaganiom bezpiecz-
nej pracy, stosownie do wytycznych praw-
nych zabezpieczeń przed wypadkami.
• Zabezpieczenie jakości potwierdzone przez
TÜV CERT DIN ISO 9001.
• 5 lat gwarancji.
Wysokiej jakości, chroniące środowisko na-
turalne, lakierowanie i opakowanie
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne przez wypalanie, w kolorze białym (RAL
9016).
• Lakierowanie proszkowe przez wypalanie,
o wysokiej odporności na zarysowanie
i odpryski przy uderzeniu, nie zawiera metali
ciężkich i rozpuszczalników.
• Opakowanie z czystego gatunku polietylenu
(PE), nadającego się do ponownego prze-
tworzenia.
Łatwy i szybki montaż
• Możliwe wykonanie i próba instalacji ruro-
wej, bez grzejników; grzejniki montuje się tyl-
ko raz, na zakończenie robót montażowych.
• Jednakowe wymiary montażowe (odległo-
ści przyłączy od ściany) do wszystkich ty-
pów grzejników wielopłytowych.
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie zabudowany jeden z dwóch opcjo-
nalnych zaworów grzejnikowych.
• Wyrównanie hydrauliczne bez potrzeby uży-
cia narzędzi, za pomocą zewnętrznej, bez-
stopniowej nastawy wartości k
v
.
• Dostosowany do grzejników system monta-
żu BMSplus (w Polsce nie stosowany).
• Przyłączenia rurowe od dołu, pośrodku
grzejnika, za pomocą śrubunku z pierście-
niem zaciskowym i gwintem zewnętrznym
(G ¾) – wg DIN V 3838.
VKM-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym•Przyłączenie pośrodku grzejnika
Loputrono
str.. !! -u45 i !! -u46
str.. !! -u5! i !! -u52
str.. !! -u49 i !! -u5u
str.. !! -u47 i !! -u48
str.. !! -u43 i !! -u44
VKM-llun
                              wysokosc                              moc cioplnu
3uu mm
4uu mm
5uu mm
6uu mm
9uu mm
przo|nik
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 055
Logatrend VKM-Plan
System montażu Buderus – BMSplus (nie stosowany w Polsce)
Logatrend VKM-Plan – wyposażenie specjalne
• Grzejnik płytowy, z płaską płytą czołową za
którą przepływa woda, co umożliwia równo-
mierny, intensywny odbiór ciepła (bez dodat-
kowej płyty wiszącej z przodu); tylna strona
proflowana.
• Przyjazne połączenia rurowe od dołu, po-
środku grzejnika, za pomocą gwintu ze-
wnętrznego G ¾ wg DIN V 3838, dyskretne
prowadzenie rurociągów.
• Grzejnik ze zintegrowanym zaworem grzejni-
kowym z prawej strony oraz uszczelnionym
korkiem zaślepiającym i odpowietrzającym.
• Dostawa z zaworem grzejnikowym z lewej
strony – na zapytanie.
• Łatwy wcześniejszy montaż, dzięki jednako-
wym odległościom od ściany przyłączeń, do
wszystkich grzejników wielopłytowych
• Moc cieplna zgodna z DIN EN 442.
• Jakość produktu udokumentowana przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
RAL-RG 618.
• Konstrukcja odpowiada wymaganiom bez-
piecznej pracy, stosownie do wytycznych
prawnych zabezpieczeń przed wypadkami
(GUV).
• W zależności od mocy cieplnej grzejnika, fa-
brycznie wbudowany jest jeden z dwóch
opcjonalnych zaworów grzejnikowych. Za-
wór „N”(z czerwoną koroną nastawną)
przeznaczony jest do większych objęto-
ściowych strumieni przepływu oraz nadaje
się do ogrzewań jednorurowych. Zawór „U”
(z żółtą koroną nastawną) jest dostosowa-
ny do mniejszych strumieni przepływu wody.
Obydwa zawory grzejnikowe, w połączeniu
z głowicą termostatyczną (np. Danfoss RA),
w całym zakresie wartości kv mają odchył-
kę P ≤ 1 K. Lepsze właściwości regulacyjne
w stosunku do konwencjonalnych zawo-
rów grzejnikowych z odchyłką P = 2-3 K, po-
zwalają wg DIN V 4701/10 zaoszczędzić
w nowych obiektach do 5 % energii, a w za-
leżności od stanu budynku, rzeczywista
oszczędność może być wyższa.
• Zabudowane zawory grzejnikowe z ze-
wnętrzną, bezstopniową nastawą wartości
kv, pozwalają uzyskać wyrównanie hydrau-
liczne bez potrzeby użycia narzędzi.
• Na życzenie, zawory grzejnikowe mogą być
fabrycznie zabudowane po innej stronie niż
przewiduje standard, ale zamówienie powin-
no wynosić ponad 30 sztuk. Jeżeli zachodzi
potrzeba zabudowy innych zaworów w ilo-
ści poniżej 30 sztuk, to należy to wykonać
na budowie, staraniem inwestora. W takich
przypadkach, zawory grzejnikowe należy za-
mówić oddzielnie, jako wyposażenie dodat-
kowe.
• Grzejnik do instalacji dwururowej. Istnieje moż-
liwość zamontowania go w instalacji jednoru-
rowej, przy zastosowaniu armatury spinającej
(bypass’owej) ⇒ Arkusz roboczy K3.
• Wszystkie grzejniki są przygotowane do
szybkiego montażu naściennego, przy za-
stosowaniu systemu Buderus – BMSplus
(w Polsce nie stosowany).
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne proszkowo przez wypalanie w kolorze
białym (RAL 9016) stosownie do DIN 55900
i dostarczane z kompletnym lakierem.
• Dostawa z (blaszanymi) elementami boczny-
mi oraz zdejmowaną kratką przykrywającą
(maskującą).
• Do grzejników wielorzędowych można nabyć
osłony (montowane za grzejnikami), chronią-
ce przed utratą ciepła przez promieniowanie.
Takie osłony są dostępne także dla grzejni-
ków jednorzędowych (typu 10, 11), ale tylko
do długości grzejnika 1600 mm włącznie.
• Grzejników z przyłączeniem pośrodku ich
długości, nie można zestawiać z systemem
nawiewu powietrza (za grzejnikami) Loga-
trend Air!
• Ochrona podczas transportu i montażu dzię-
ki opakowaniu z folii termokurczliwej oraz na-
rożom ochronnym. Folię można pozostawić
na grzejnikach do zakończenia całości ro-
bót montażowych, aby ochronić powłokę la-
kieru. Folia może być jeszcze na grzejnikach
podczas wygrzewania budynku, lecz tempe-
ratura wody grzewczej na zasilaniu nie może
przekroczyć 60°C.
• Grzejniki dostarczane są z kapturkami
ochronnymi z tworzywa sztucznego na za-
worach grzejnikowych, jako ochroną pod-
czas montażu instalacji. Działanie zaworu
bez termostatu, jest możliwe. Późniejsze na-
stawianie temperatury i regulacja, odbywa
się za pomocą głowicy termostatycznej.
• Grzejniki poddane próbie ciśnieniowej na ci-
śnienie nominalne 10 bar.
Buderus-BMSplus jest jednolitym systemem
zamocowań do wszystkich grzejników płyto-
wych marki Buderus, i do prawie każdej możli-
wości zabudowania. System BMSplus oferuje
dla praktyki następujące, rozstrzygające zalety:
• niepotrzebne czasochłonne usuwanie opa-
kowania (np. rozcinanie opakowania karto-
nowego, jak przy znanych rozwiązaniach),
w celu zamontowania wsporników i uchwy-
tów grzejnikowych,
• zmienne rozmieszczenie wsporników, dzięki
przesuwanym w poziomie adapterom,
• zestaw BMSplus i kompletne zamocowanie
są niewidoczne po zamontowaniu grzejnika.
Logatrend VKM-Plan w wykonaniu „higie-
nicznym”
• Grzejniki bez elementów konwekcyjnych
z taśm blaszanych (typy 10/20/30), z ele-
mentami bocznymi i zdejmowaną kratką
przykrywającą.
• Grzejniki szczególnie łatwe do czyszczenia,
do stosowania w szczególnie wrażliwych
pod względem higienicznym obszarach, np.
w szpitalach.
• Łatwe czyszczenie i dezynfekcja, sprawdzo-
ne i potwierdzone przez niezależne Instytuty
(w Polsce Atest Higieniczny wystawił Pań-
stwowy Zakład Higieny).
• Jeżeli zamawiający życzy sobie, aby grzejni-
ki dostarczono bez kratek przykrywających
oraz osłon bocznych, to powinien wyraźnie
zaznaczyć to w zamówieniu; w przeciwnym
razie, grzejniki będą dostarczone z kratkami
oraz osłonami bocznymi.
• Moce cieplne oraz dane techniczne ⇒ stro-
na 11– 057; pozostałe wyposażenie jak przy
wykonaniu standardowym.
Logatrend VKM-Plan w kolorach specjalnych
• Możliwe do nabycia w różnych kolorach
standardowych oraz kolorach RAL ⇒ strona
11– 056.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak w wykonaniu standardowym.
• Zamówienia pojedynczych grzejników doko-
nuje się za pomocą numerów artykułów do
wykonania specjalnego.
• Oddzielne numery artykułu i ceny, ryczałt za
zamówienie oraz dodatek za każdy grzejnik
⇒ strona 11– 056.
• Obowiązuje opłata ryczałtowa, za każdy ko-
lor specjalny.
• Dodatkowa dopłata do ceny każdego grzej-
nika w wykonaniu standardowym, za zamó-
wiony kolor specjalny.
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym• Przyłączenie pośrodku grzejnika
VKM-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 056
Grzejniki płytowe w wykonaniu specjalnym
Wykonanie Opis Numer artykułu Cena (€)
3)
Kolor specjalny – kategorii I
1)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 814 51,65
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 854 31,00
Kolor specjalny – kategorii II
2)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 834 307,45
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 874 14,80
1)
Kolory kategorii I: kremowo-biały, RAL 9001; sygnalnie-biały, RAL 9003; czysto-biały, RAL 9010; biało-szary, RAL 9002; perłowy, RAL 1013;
świetliście-szary, RAL 7035; Manhattan; jaśminowy; beż-Bahama; Pergamon oraz wszystkie kolory wg RAL (kategorii II), przy zamówieniu
od 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
2)
Kolory kategorii II: inne kolory wg RAL niż kolory wymienione w kategorii I, przy zamówieniu poniżej 15 szt. w grzejników kolorze specjalnym
3)
Ceny aktualne wg stanu w dniu 31.12.2007 r.
VKM-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym• Przyłączenie pośrodku grzejnika
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 057
Logatrend VKM-Plan
Wysokość Odstęp
pomiędzy
piastami
Typ Wykładnik
potęgowy
Mocs cieplna
1)
,
2)
przy parametrach Powierzchnia
pomalowana
Pojemność
wodna
Ciężar Nr rej.
GZ
H
mm
N
mm
n 75/65/20°C
W/m
70/55/20°C
W/m
55/45/20°C
W/m

m
2
/m

l/m

kg/m
300 250
10
11
20
21
22
30
33
1,28
1,26
1,27
1,31
1,30
1,29
1,31
354
501
564
729
954
799
1350
285
405
454
584
765
642
1081
183
261
292
370
487
410
686
0,64
1,83
1,34
2,51
3,72
2,04
5,61
1,2
1,2
3,3
3,3
3,3
5,4
5,4
8,5
10,7
13,7
16,1
18,5
20,2
26,8
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
400 350
10
11
20
21
22
30
33
1,32
1,31
1,27
1,31
1,33
1,30
1,35
426
624
725
912
1158
1018
1680
341
500
584
730
924
817
1336
215
317
376
463
582
520
836
0,85
2,44
1,78
3,35
4,96
2,71
7,48
1,5
1,5
4,1
4,0
4,1
6,9
6,9
11,3
14,6
18,2
21,5
25,8
26,9
37,8
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
500 450
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,30
1,27
1,31
1,32
1,30
1,34
528
768
879
1089
1404
1228
2010
421
616
709
872
1122
984
1601
266
392
456
553
710
626
1006
1,11
3,03
2,28
4,71
6,12
3,45
9,21
1,7
1,7
5,0
4,8
5,0
8,3
8,3
14,1
18,3
22,7
26,6
32,8
33,6
48,3
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
600 550
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,30
1,27
1,31
1,31
1,31
1,34
627
909
1028
1257
1635
1432
2319
500
729
829
1006
1309
1147
1847
315
464
534
639
831
728
1160
1,28
3,66
2,68
5,02
7,44
4,08
11,22
1,9
1,9
5,7
5,5
5,7
9,7
9,7
16,2
21,7
27,2
32,2
39,6
40,3
59,0
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
900 850
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,29
1,29
1,31
1,29
1,32
1,32
915
1314
1449
1734
2241
2016
3150
730
1056
1164
1388
1800
1612
2518
460
675
744
881
1150
1020
1592
1,92
5,72
4,03
7,77
11,63
6,13
17,53
2,6
2,6
8,2
7,9
8,2
14,0
14,0
25,8
33,0
39,5
47,2
58,3
57,9
86,0
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
Medium grzewcze – woda: wykonanie na wysokie ciśnienie – PN 10, maksymalna temperatura wody grzejnej 120°C (w Polsce dopuszcza się 95°C),
maksymalne nadciśnienie robocze = 10 bar; maksymalne nadciśnienie próbne w miejscu zainstalowania = 13 bar
1)
Moce cieplne dla różnych wielkości grzejników, można przeliczyć według Arkusza roboczego K4 ⇒ strony 11 – 088 do 11– 090
2)
Normalna moc cieplna wg DIN EN 442 (tożsama z PN-EN 442) = moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym• Przyłączenie pośrodku grzejnika
VKM-Plan

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 058
Logatrend VKM-Plan
Typ grzejnika
Wysokość
grzejnika [mm]
Tabela mocy cieplnych
na stronie
Logatrend VKM-Plan – 10, 11, 21, 22, 33 300 ⇒ 11 – 043
Logatrend VKM-Plan – 20, 30 300 ⇒ 11 – 044
Logatrend VKM-Plan – 10, 11, 21, 22, 33 400 ⇒ 11 – 045
Logatrend VKM-Plan – 20, 30 400 ⇒ 11 – 046
Logatrend VKM-Plan – 10, 11, 21, 22, 33 500 ⇒ 11 – 047
Logatrend VKM-Plan – 20, 30 500 ⇒ 11 – 048
Logatrend VKM-Plan – 10, 11, 21, 22, 33 600 ⇒ 11 – 049
Logatrend VKM-Plan – 20, 30 600 ⇒ 11 – 050
Logatrend VKM-Plan – 10, 11, 21, 22, 33 900 ⇒ 11 – 051
Logatrend VKM-Plan – 20, 30 900 ⇒ 11 – 052
Moce cieplne grzejników Logatrend VKM-Plan
Moce cieplne grzejników Logatrend VKM-Plan są takie same, jak moce odpowiadających im co do typu oraz wysokości
grzejników Logatrend VK-Plan. Proszę wykorzystać wspólne dla grzejników VK-Plan oraz VKM-Plan stosowne tabele mocy cieplnych,
zamieszczone na stronach poprzednich:
VKM-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym• Przyłączenie pośrodku grzejnika
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 059
Logatrend VKM-Plan – przykład zamocowania grzejników
Uwaga !
W Polsce system zamocowań BMSplus do grzejników Logatrend nie jest stosowany.
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., w swojej ofercie przedstawia natomiast 2 systemy montażu grzejników:
• MCK – grzejniki montowane na wspornikach, zamocowanych do ściany,
• MCS – grzejniki montowane na wspornikach, mocowanych do podłogi.
Przy montażu grzejników w zakładach opieki zdrowotnej, należy dochować wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213/2006, poz. 1568). Rozporządzenie to, w § 47 mówi: „Instalacja grzejnika powinna umożliwiać
utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi”.
Bliższe dane dotyczące systemów montażu grzejników MCK oraz MCS ⇒ strona 11 – 077
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe z zaworem grzejnikowym• Przyłączenie pośrodku grzejnika
VKM-Plan
O3/4
4u
8u
!!u
9u
!24
!5u
63
H
L
X
98
9u
L
H
X
64
X
!53 59 59
- -
5u
H
B!
H
B2
!2u
X X
27.8
¯:
27.8
¯:
32.5
¯:
32.5
¯:
32.5
¯:
5u
H
B!
H
B2
L/2
!uu
2:
!uu
2:
!:
¯:
Wymiur oo przylµczy posrooku przo|niku
powrót zusilunio
2
3
4uu-!6uu
!8uu-3uuu
3 3 / u 3 / 2 2 / ! 2 / u 2 p y 1 ! ! / u ! p y 1
!8-- 3u BMSplus PL
!8 BMSplus lLL
35 BMSplus lLS
35 BMSplus PM
35 BMSplus lML
35 BMSplus lMS
1yp !u 1yp !! 1yp 2! 1yp 22/2u 1yp 3u/33
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
Orzo|niki |oonorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Orzo|niki wiolorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Widok z ty|u
Widok z boku
ilosc
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PL
plówku mimosrooowu BMSplus lLL
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lLS
Zulocunu ilosc wsporników HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PM
plówku mimosrooowu BMSplus lML
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lMS
2:
Nustuwu tubrycznu. pooczus montuzu punkty montuzowo sµ oo wyboru.
poyz uouptor moznu przosuwuc poziomo
oluposc lmm!
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
powrót zusilunio
!:
Zukros oostuwy nio obo|mu|o plowicy tormostutyczno|
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 060
Przegląd wariantów
Właściwości i cechy szczególne
Pomoc przy zamawianiu
wysokość
[mm]
podstawowy numer artykułu numer wariantu
– długość
[mm]
wykonanie typ
standardowe specjalne 10 11 20 21 22 30 33
300
400
500
600
900
6 698 ...
6 699 ...
6 701 ...
6 702 ...
6 703 ...
6 678 ...
6 679 ...
6 705 ...
6 706 ...
6 707 ...
1.. 4.. 2.. 3.. 6.. 8.. 7..
.04 – 400
.05 – 500
.06 – 600
.07 – 700
.08 – 800
.09 – 900
.10 – 1000
.12 – 1200
.14 – 1400
.16 – 1600
.18 – 1800
.20 – 2000
.23 – 2300
.26 – 2600
.30 – 3000
Numer zamówieniowy składa się z podstawowego numeru artykułu oraz numeru wariantu!
W wykonaniu standardowym grzejnik ma kolor biały (RAL 9016).
Przy wykonaniach specjalnych, o terminy dostaw proszę zapytać w Oddziałach frmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Nowoczesna konstrukcja o estetycznym wy-
glądzie i wysokim bezpieczeństwie
• Z gładką płytą czołową, bezpośrednio omy-
waną strumieniem wody grzewczej.
• Dostarczane w postaci 7 typów, 15 długości
(400-3000 mm) oraz 5 wysokości (300-900
mm).
• Moc cieplna sprawdzona i zarejestrowana
wg DIN EN 442.
• Właściwości zostały udokumentowane przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
do grzejników płytowych.
• Grzejnik odpowiada wymaganiom bezpiecz-
nej pracy, stosownie do wytycznych praw-
nych zabezpieczeń przed wypadkami.
• Zabezpieczenie jakości potwierdzone przez
TÜV CERT DIN ISO 9001.
• 5 lat gwarancji.
Wysokiej jakości, chroniące środowisko na-
turalne, lakierowanie i opakowanie
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne przez wypalanie, w kolorze białym (RAL
9016).
• Lakierowanie proszkowe przez wypalanie,
o wysokiej odporności na zarysowanie i od-
pryski przy uderzeniu, nie zawiera metali
ciężkich i rozpuszczalników.
• Opakowanie z czystego gatunku polietylenu
(PE), nadającego się do ponownego prze-
tworzenia.
Łatwy i szybki montaż
• Dostosowany do grzejników system monta-
żu BMSplus (w Polsce nie stosowany).
• Przyłączenia rurowe boczne, gwint we-
wnętrzny (G ½).
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
Loputrono
str.. !! -u3u i !! -u3!
str.. !! -u36 i !! -u37
str.. !! -u34 i !! -u35
str.. !! -u32 i !! -u33
str.. !! -u28 i !! -u29
 K-llun
                              wysokosc                              moc cioplnu
3uu mm
4uu mm
5uu mm
6uu mm
9uu mm
przo|nik
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 061
Logatrend K-Plan
System montażu Buderus – BMSplus (nie stosowany w Polsce)
Logatrend K-Plan – wyposażenie specjalne
• Grzejnik płytowy, z płaską płytą czołową za
którą przepływa woda, co umożliwia równo-
mierny, intensywny odbiór ciepła (bez dodat-
kowej płyty wiszącej z przodu); tylna strona
proflowana.
• Moc cieplna zgodna z DIN EN 442.
• Jakość produktu udokumentowana przez
niemiecki znak jakości RAL-Gütezeichen
RAL-RG 618.
• Konstrukcja odpowiada wymaganiom bez-
piecznej pracy, stosownie do wytycznych
prawnych zabezpieczeń przed wypadkami
(GUV).
• Wszystkie grzejniki są przygotowane do
szybkiego montażu naściennego, przy za-
stosowaniu systemu Buderus – BMSplus
(w Polsce nie stosowany).
• Przyjazne przyłączenia rurowe, za pomocą
gwintów wewnętrznych G ½.
• Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowa-
ne proszkowo przez wypalanie w kolorze
białym (RAL 9016) stosownie do DIN 55900
i dostarczane z kompletnym lakierem.
• Dostawa z elementami bocznymi i zdejmo-
waną kratką przykrywającą.
• Ochrona podczas transportu i montażu dzię-
ki opakowaniu z folii termokurczliwej oraz na-
rożom ochronnym. Folię można pozostawić
na grzejnikach do zakończenia całości ro-
bót montażowych, aby ochronić powłokę la-
kieru. Folia może być jeszcze na grzejnikach
podczas wygrzewania budynku, lecz tempe-
ratura wody grzewczej na zasilaniu nie może
przekroczyć 60°C.
• Grzejniki poddane próbie ciśnieniowej na ci-
śnienie nominalne 10 bar.
Buderus-BMSplus jest jednolitym systemem
zamocowań do wszystkich grzejników płyto-
wych marki Buderus, i do prawie każdej możli-
wości zabudowania. System BMSplus oferuje
dla praktyki następujące, rozstrzygające zalety:
• niepotrzebne czasochłonne usuwanie opa-
kowania (np. rozcinanie opakowania karto-
nowego, jak przy znanych rozwiązaniach),
w celu, zamontowania wsporników i uchwy-
tów grzejnikowych,
• zmienne rozmieszczenie wsporników, dzięki
przesuwanym w poziomie adapterom,
• zestaw BMSplus i kompletne zamocowa-
nie, są niewidoczne po zamontowaniu grzej-
nika.
Logatrend K-Plan w wykonaniu „higienicz-
nym”
• Grzejniki bez elementów konwekcyjnych
z taśm blaszanych (typy 10/20/30), z ele-
mentami bocznymi i zdejmowaną kratką
przykrywającą.
• Grzejniki szczególnie łatwe do czyszczenia,
do stosowania w szczególnie wrażliwych
pod względem higienicznym obszarach, np.
w szpitalach.
• Łatwe czyszczenie i dezynfekcja, sprawdzo-
ne i potwierdzone przez niezależne Instytuty
(w Polsce Atest Higieniczny wystawił Pań-
stwowy Zakład Higieny).
• Jeżeli zamawiający życzy sobie, aby grzej-
niki dostarczono bez kratek przykrywa-
jących oraz osłon bocznych, to powinien
wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu;
w przeciwnym razie, grzejniki będą dostar-
czone z kratkami oraz osłonami bocznymi.
• Moce cieplne oraz dane techniczne ⇒ stro-
na 11– 063; pozostałe wyposażenie jak przy
wykonaniu standardowym.
Logatrend K-Plan w kolorach specjalnych
• Możliwe do nabycia w różnych kolorach
standardowych oraz kolorach RAL ⇒ strona
11– 062.
• Pozostałe wyposażenie oraz dane technicz-
ne, jak w wykonaniu standardowym.
• Oddzielne numery artykułu i ceny, ryczałt za
zamówienie oraz dodatek za każdy grzejnik
⇒ strona 11– 062.
• Zamówienia pojedynczych grzejników doko-
nuje się za pomocą numerów artykułów do
wykonania specjalnego.
• Obowiązuje opłata ryczałtowa, za każdy ko-
lor specjalny.
• Dodatkowa dopłata do ceny każdego grzej-
nika w wykonaniu standardowym, za zamó-
wiony kolor specjalny.
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
K-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 062
Grzejniki płytowe w wykonaniu specjalnym
Wykonanie Opis Numer artykułu Cena (€)
3)
Kolor specjalny – kategorii I
1)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 812 51,65
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 852 31,00
Kolor specjalny – kategorii II
2)
Ryczałt za złożone zlecenie 9 930 832 307,45
Dopłata za każdy grzejnik w kolorze specjalnym 9 930 872 14,80
1)
Kolory kategorii I: kremowo-biały, RAL 9001; sygnalnie-biały, RAL 9003; czysto-biały, RAL 9010; biało-szary, RAL 9002; perłowy, RAL 1013;
świetliście-szary, RAL 7035; Manhattan; jaśminowy; beż-Bahama; Pergamon oraz wszystkie kolory wg RAL (kategorii II), przy zamówieniu
od 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
2)
Kolory kategorii II: inne kolory wg RAL niż kolory wymienione w kategorii I, przy zamówieniu poniżej 15 szt. grzejników w kolorze specjalnym
3)
Ceny aktualne wg stanu w dniu 31.12.2007 r.
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 063
Logatrend K-Plan
Wysokość Odstęp
pomiędzy
piastami
Typ Wykładnik
potęgowy
Moc cieplna
1)
,
2)
przy parametrach Powierzchnia
pomalowana
Pojemność
wodna
Ciężar Nr rej.
GZ
H
mm
N
mm
n 75/65/20°C
W/m
70/55/20°C
W/m
55/45/20°C
W/m

m
2
/m

l/m

kg/m
300 250
10
11
20
21
22
30
33
1,28
1,26
1,27
1,31
1,30
1,29
1,31
354
501
564
729
954
799
1350
285
405
454
584
765
642
1081
183
261
292
370
487
410
686
0,64
1,83
1,34
2,51
3,72
2,04
5,61
1,2
1,2
3,3
3,3
3,3
5,4
5,4
8,5
10,7
13,7
16,1
18,5
20,2
26,8
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
400 350
10
11
20
21
22
30
33
1,32
1,31
1,27
1,31
1,33
1,30
1,35
426
624
725
912
1158
1018
1680
341
500
584
730
924
817
1336
215
317
376
463
582
520
836
0,85
2,44
1,78
3,35
4,96
2,71
7,48
1,5
1,5
4,1
4,0
4,1
6,9
6,9
11,3
14,6
18,2
21,5
25,8
26,9
37,8
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
500 450
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,30
1,27
1,31
1,32
1,30
1,34
528
768
879
1089
1404
1228
2010
421
616
709
872
1122
984
1601
266
392
456
553
710
626
1006
1,11
3,03
2,28
4,71
6,12
3,45
9,21
1,7
1,7
5,0
4,8
5,0
8,3
8,3
14,1
18,3
22,7
26,6
32,8
33,6
48,3
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
600 550
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,30
1,27
1,31
1,31
1,31
1,34
627
909
1028
1257
1635
1432
2319
500
729
829
1006
1309
1147
1847
315
464
534
639
831
728
1160
1,28
3,66
2,68
5,02
7,44
4,08
11,22
1,9
1,9
5,7
5,5
5,7
9,7
9,7
16,2
21,7
27,2
32,2
39,6
40,3
59,0
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
900 850
10
11
20
21
22
30
33
1,33
1,29
1,29
1,31
1,29
1,32
1,32
915
1314
1449
1734
2241
2016
3150
730
1056
1164
1388
1800
1612
2518
460
675
744
881
1150
1020
1592
1,92
5,72
4,03
7,77
11,63
6,13
17,53
2,6
2,6
8,2
7,9
8,2
14,0
14,0
25,8
33,0
39,5
47,2
58,3
57,9
86,0
0171
0172
0184
0235
0174
0185
0175
Medium grzewcze – woda: wykonanie na wysokie ciśnienie – PN 10, maksymalna temperatura wody grzejnej 120°C (w Polsce dopuszcza się 95°C),
maksymalne nadciśnienie robocze = 10 bar; maksymalne nadciśnienie próbne w miejscu zainstalowania = 13 bar
1)
Moce cieplne dla różnych wielkości grzejników, można przeliczyć według Arkusza roboczego K4 (⇒ strony 11-088 do 11-090)
2)
Normalna moc cieplna wg DIN EN 442 (tożsama z PN-EN 442) = moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
K-Plan

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 064
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,28 1,26 1,31 1,30 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 178/114/73 251/162/104 367/233/148 480/306/195 680/432/274
500 221/142/91 312/202/131 459/292/185 601/383/244 850/540/343
600 266/171/110 376/243/157 551/350/222 720/459/292 1021/649/412
700 310/199/128 438/283/183 644/409/259 840/536/341 1191/757/480
800 355/228/146 501/324/209 735/467/296 960/612/390 1361/865/549
900 399/256/164 563/364/235 826/525/333 1080/689/439 1531/973/617
1000 444/285/183 626/405/261 919/584/370 1200/765/487 1701/1081/686
1200 533/342/219 750/485/313 1101/700/444 1439/918/585 2041/1297/823
1400 621/399/256 875/566/366 1285/817/519 1679/1071/682 2381/1513/960
1600 710/456/292 1001/647/418 1470/934/593 1919/1224/780 2720/1729/1097
1800 799/513/329 1126/728/470 1654/1051/667 2159/1377/877 3062/1946/1235
2000 888/570/365 1251/809/522 1836/1167/741 2399/1530/974 3402/2162/1372
2300 1020/655/420 1438/930/601 2112/1342/852 2760/1760/1121 3912/2486/1578
2600 1154/741/475 1627/1052/679 2388/1518/963 3119/1989/1267 4421/2810/1783
3000 1331/855/548 1877/1214/784 2755/1751/1111 3599/2295/1462 5103/3243/2058
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 678 …
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 065
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 300 mm
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,29
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 282/182/117 401/257/164
500 352/227/146 502/321/205
600 423/272/175 602/385/246
700 493/318/204 702/449/287
800 564/363/234 803/514/328
900 634/409/263 903/578/369
1000 705/454/292 1003/642/410
1200 845/545/351 1204/770/492
1400 986/636/409 1404/899/574
1600 1127/726/467 1605/1027/656
1800 1268/817/526 1806/1156/738
2000 1409/908/584 2006/1284/820
2300 1620/1044/672 2307/1477/944
2600 1832/1180/760 2608/1669/1067
3000 2114/1362/876 3010/1926/1231
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 678 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
K-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 066
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,32 1,31 1,31 1,33 1,35
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 215/136/86 315/200/127 459/292/185 586/370/233 852/534/334
500 268/170/108 393/250/159 574/365/232 732/462/291 1066/668/418
600 322/204/129 472/300/190 689/438/278 878/554/349 1279/802/502
700 376/238/151 551/350/222 804/511/324 1025/647/408 1492/935/585
800 429/272/172 629/400/254 919/584/371 1171/739/466 1705/1069/669
900 483/306/194 708/450/285 1034/657/417 1318/832/524 1918/1202/753
1000 538/341/215 787/500/317 1149/730/463 1464/924/582 2131/1336/836
1200 646/409/258 944/600/380 1378/876/556 1757/1109/699 2557/1603/1003
1400 753/477/301 1100/699/444 1608/1022/649 2050/1294/815 2983/1870/1171
1600 860/545/345 1257/799/507 1838/1168/741 2342/1478/932 3411/2138/1338
1800 968/613/388 1415/899/571 2067/1314/834 2635/1663/1048 3837/2405/1505
2000 1075/681/431 1572/999/634 2297/1460/927 2928/1848/1165 4263/2672/1672
2300 1236/783/495 1808/1149/729 2642/1679/1066 3367/2125/1339 4902/3073/1923
2600 1397/885/560 2044/1299/824 2988/1899/1205 3807/2403/1514 5542/3474/2174
3000 1614/1022/646 2359/1499/951 3447/2191/1390 4392/2772/1747 6394/4008/2508
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 679 …
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 067
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 400 mm
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 362/234/150 512/327/208
500 453/292/188 641/409/260
600 544/350/225 769/490/312
700 634/409/263 897/572/364
800 725/467/301 1025/654/414
900 816/526/338 1153/735/468
1000 906/584/376 1281/817/520
1200 1087/701/451 1537/980/624
1400 1269/818/526 1793/1144/728
1600 1450/934/601 2050/1307/832
1800 1631/1051/676 2306/1471/936
2000 1812/1168/752 2562/1634/1041
2300 2084/1343/864 2946/1879/1197
2600 2356/1518/977 3331/2124/1353
3000 2719/1752/1128 3843/2451/1561
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 679 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
K-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 068
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,33 1,30 1,31 1,32 1,34
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 268/169/106 386/246/157 549/349/221 709/449/284 1017/640/402
500 334/211/133 483/308/196 686/436/277 886/561/355 1273/801/503
600 401/253/159 580/370/235 823/523/332 1063/673/426 1528/961/603
700 467/295/186 676/431/275 960/610/387 1241/786/497 1782/1121/704
800 534/337/212 773/493/314 1098/698/443 1418/898/568 2037/1281/804
900 600/379/239 869/554/353 1235/785/498 1595/1010/639 2291/1441/905
1000 667/421/266 966/616/392 1372/872/553 1771/1122/710 2545/1601/1006
1200 802/506/319 1159/739/471 1646/1046/664 2127/1347/852 3054/1921/1207
1400 935/590/372 1352/862/549 1921/1221/775 2480/1571/994 3564/2242/1408
1600 1068/674/425 1546/986/628 2195/1395/885 2836/1796/1136 4073/2562/1609
1800 1201/758/478 1739/1109/706 2469/1569/996 3189/2020/1277 4582/2882/1810
2000 1336/843/531 1932/1232/784 2744/1744/1107 3543/2244/1419 5091/3202/2011
2300 1535/969/611 2222/1417/902 3155/2005/1273 4075/2581/1632 5855/3683/2313
2600 1735/1095/690 2512/1602/1020 3567/2267/1439 4607/2918/1845 6618/4163/2614
3000 2003/1264/797 2898/1848/1177 4116/2616/1660 5316/3367/2129 7638/4804/3017
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 705 …
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 069
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 500 mm
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,30
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 440/284/182 617/394/251
500 550/355/228 771/492/313
600 660/425/274 926/590/376
700 770/496/319 1080/689/439
800 880/567/365 1234/787/501
900 990/638/411 1389/886/564
1000 1100/709/456 1543/984/627
1200 1320/851/547 1851/1181/752
1400 1540/993/639 2160/1378/877
1600 1760/1134/730 2469/1574/1003
1800 1980/1276/821 2777/1771/1128
2000 2200/1418/912 3086/1968/1253
2300 2531/1631/1049 3549/2263/1441
2600 2861/1843/1186 4012/2558/1629
3000 3301/2127/1369 4629/2952/1880
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 705 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
K-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 070
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,33 1,30 1,31 1,31 1,34
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 317/200/126 458/292/186 634/403/255 824/524/332 1175/739/464
500 396/250/158 572/365/232 791/503/319 1031/655/415 1469/924/580
600 475/300/189 685/437/279 950/604/383 1235/785/498 1762/1108/696
700 555/350/221 800/510/325 1109/705/447 1441/916/582 2056/1293/812
800 634/400/252 914/583/371 1267/805/511 1647/1047/665 2350/1478/928
900 713/450/284 1029/656/418 1426/906/575 1853/1178/748 2644/1663/1044
1000 792/500/315 1143/729/464 1583/1006/639 2060/1309/831 2936/1847/1160
1200 951/600/378 1372/875/557 1901/1208/766 2472/1571/997 3525/2217/1392
1400 1109/700/441 1601/1021/650 2217/1409/894 2884/1833/1163 4111/2586/1624
1600 1269/801/504 1828/1166/743 2533/1610/1022 3296/2095/1329 4700/2956/1856
1800 1427/901/568 2057/1312/836 2851/1812/1150 3707/2356/1495 5286/3325/2088
2000 1586/1001/631 2286/1458/929 3167/2013/1277 4119/2618/1661 5874/3695/2320
2300 1824/1151/725 2630/1677/1068 3642/2315/1469 4738/3011/1911 6755/4249/2668
2600 2061/1301/820 2973/1896/1207 4118/2617/1661 5356/3404/2160 7636/4803/3016
3000 2378/1501/946 3429/2187/1393 4750/3019/1916 6179/3927/2492 8811/5542/3480
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 706 …
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 071
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 600 mm
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 706 …
Typ 20 Typ 30
n= 1,27 1,31
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 515/332/213 712/459/295
500 643/415/267 890/574/369
600 772/497/320 1068/688/443
700 901/580/373 1246/803/517
800 1029/663/427 1424/918/590
900 1158/746/480 1602/1032/664
1000 1286/829/533 1780/1147/738
1200 1544/995/640 2136/1376/886
1400 1801/1161/747 2492/1606/1033
1600 2058/1326/853 2848/1835/1181
1800 2316/1492/960 3204/2065/1328
2000 2573/1658/1067 3560/2294/1476
2300 2959/1907/1227 4094/2638/1698
2600 3354/2155/1387 4628/2982/1919
3000 3859/2487/1600 5340/3441/2214
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
K-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 072
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
n= 1,33 1,29 1,31 1,29 1,32
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 463/292/184 659/422/270 873/555/352 1125/720/460 1590/1007/637
500 578/365/230 825/528/337 1092/694/441 1406/900/575 1998/1259/796
600 694/438/276 989/633/405 1311/833/529 1688/1080/690 2386/1511/955
700 810/511/322 1155/739/472 1529/972/617 1969/1260/805 2782/1762/1115
800 925/584/368 1320/845/540 1748/1111/705 2250/1440/920 3180/2014/1274
900 1041/657/414 1484/950/607 1967/1250/793 2531/1620/1035 3578/2266/1433
1000 1157/730/460 1650/1056/675 2184/1388/881 2813/1800/1150 3976/2518/1592
1200 1388/876/552 1980/1267/809 2621/1666/1057 3375/2160/1381 4770/3021/1911
1400 1619/1022/644 2309/1478/944 3059/1944/1233 3939/2521/1611 5566/3525/2229
1600 1851/1168/736 2639/1689/1079 3495/2221/1410 4502/2881/1841 6361/4029/2548
1800 2082/1314/828 2969/1900/1214 3932/2499/1586 5064/3241/2071 7155/4532/2866
2000 2313/1460/920 3299/2111/1349 4369/2777/1762 5627/3601/2301 7951/5036/3185
2300 2660/1679/1058 3794/2428/1552 5024/3193/2026 6471/4141/2646 9143/5791/3662
2600 3007/1898/1196 4289/2745/1754 5680/3610/2291 7314/4681/2991 10335/6546/4140
3000 3470/2190/1380 4949/3167/2024 6553/4165/2643 8439/5401/3451 11927/7554/4777
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 707 …
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 073
Moc cieplna grzejników [W] – o wysokości [H] 900 mm
Typ 20 Typ 30
n= 1,29 1,32
Długość [mm] Moce cieplne grzejników [W] dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C; 70/55/20°C; 55/45/20°C
400 728/466/298 1018/645/408
500 909/582/372 1273/806/510
600 1091/698/446 1527/967/612
700 1273/815/521 1782/1128/714
800 1455/931/595 2036/1290/816
900 1637/1048/669 2291/1451/917
1000 1819/1164/744 2545/1612/1019
1200 2183/1397/893 3054/1934/1223
1400 2546/1630/1041 3563/2257/1427
1600 2910/1862/1190 4072/2579/1631
1800 3274/2095/1339 4581/2902/1835
2000 3638/2328/1488 5090/3224/2039
2300 4183/2677/1711 5854/3708/2345
2600 4729/3026/1934 6617/4191/2650
3000 5456/3492/2231 7635/4836/3058
• Moce cieplne grzejników [W] podano dla trzech rodzajów parametrów temperaturowych: 90/70/20°C, 70/55/20°C oraz 55/45/20°C.
• Numery zamówieniowe grzejników składają się z podstawowych numerów artykułów oraz numerów wariantów.
• Standardowym kolorem grzejników jest kolor biały (RAL 9016). Wykonanie specjalne (w innym kolorze) – na zapytanie,
z podaniem podstawowego numeru artykułu: 6 707 …
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
K-Plan
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 074
Logatrend VK-Plan – przykład zamocowania grzejników
Uwaga !
W Polsce system zamocowań BMSplus do grzejników Logatrend nie jest stosowany.
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., w swojej ofercie przedstawia natomiast 2 systemy montażu grzejników:
• MCK – grzejniki montowane na wspornikach, zamocowanych do ściany,
• MCS – grzejniki montowane na wspornikach, mocowanych do podłogi.
Przy montażu grzejników w zakładach opieki zdrowotnej, należy dochować wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213/2006, poz. 1568). Rozporządzenie to, w § 47 mówi: „Instalacja grzejnika powinna umożliwiać
utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi”.
Bliższe dane dotyczące systemów montażu grzejników MCK oraz MCS ⇒ strona 11 – 077
K-Plan Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe•Reprezentacyjne•Wykonanie kompaktowe
L
!!u
9u
8u
!24
4u
35 -
63
H
-
HB!
HB2
HB!
HB2
L
!2u
9u
H
- - !uu
!:
!uu
!:
2
3
4uu-!6uu
!8uu-3uuu
1yp !u/!! 1yp 2u/2!/22/3u/33
» 25
» 25
» 25
» 25
50 64
33
50
X
08
50
!8-- 3u BMSplus PL
!8 BMSplus lLL
35 BMSplus lLS
35 BMSplus PM
35 BMSplus lML
35 BMSplus lMS
1yp !u 1yp !! 1yp 2! 1yp 22/2u 1yp 33/3u
X
50
153
ilosc
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
!2u tzulocuny oostçp oo poolopi:
lunkt zumocowuniu
plówki mimosrooowo|
wsporniku
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PL
plówku mimosrooowu BMSplus lLL
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lLS
Zulocunu ilosc wsporników
Orzo|niki |oonorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Orzo|niki wiolorzçoowo
Ooloplosc oo sciuny - x
Widok z ty|u
Widok z boku
lunkt zumocowuniu
wsporniku
zutrzuskowopo
HB! - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik oo nuwiorcuniu BSMplus PM
plówku mimosrooowu BMSplus lML
HB2 - wysokosc nuwiorconopo otworu
wspornik zutrzuskowy BMSplus lMS
!:
Nustuwu tubrycznu. pooczus montuzu punkty montuzowo sµ oo wyboru.
poyz uouptor moznu przosuwuc poziomo
oluposc lmm!
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 075
Osprzęt grzejników
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe
Osprzęt i zamocowania grzejników
Oznaczenie Opis Numer artykułu
Dodatkowe zamocowanie kratki
przykrywającej, do specjalnych
przypadków zastosowań
• 10 sztuk
do typu 21
do typów 22/33

63 017 012
6 502 850
Szczotka do czyszczenia
• giętki trzon
• bardzo dobrze odkurza
• do użycia także pod parapetami okiennymi oraz w niszach
80 803 100
Zawór termostatyczny typu „N”
do zintegrowania z grzejnikiem
• korona nastawna w kolorze czerwonym
• dla większych objętościowych strumieni przepływu
81 001 310
Zawór termostatyczny typu „U”
do zintegrowania z grzejnikiem
• korona nastawna w kolorze żółtym
• dla mniejszych objętościowych strumieni przepływu
81 001 320
Przymiar hydrauliczny
typu 10-45017-1
• szablon przyłączeniowy do zaworów grzejnikowych
• przy montażu grzejnika na ścianie surowej,w połączeniu
z klockiem mostkującym
81 001 202
Klocek mostkujący
15-25 mm
• do przymiaru hydraulicznego, przy montażu grzejnika
na ścianie surowej
80 468 120
Głowica termostatyczna
Buderus Logafx
• do grzejników zasilanych od dołu
(VK-Profl, VKM-Profl, VK-Plan, VKM-Plan)
• nastawa 0-26°C, z zamknięciem zerowym
B80 799 200
Głowica termostatyczna
Buderus Logafx
• do grzejników zasilanych z boku (K-Profl, K-Plan)
• nastawa 0-26°C, z zamknięciem zerowym
B80 799 080
Pierścień zabezpieczający
przed kradzieżą głowic Buderus
TA6 900 A001
Pierścień maskujący biały
do głowic Buderus
TA1 000 A001
Klucz do montażu głowic VA8 210 A001
Korki zaślepiające do grzejników
Logatrend K-Profl, K-Plan
• do grzejników z przyłączeniami bocznymi,
komplet zawiera: korek, odpowietrznik, kluczyk.
021 120 810

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 076
Zawory grzejnikowe termostatyczne – do połączeń bocznych
Zawory grzejnikowe termostatyczne z wkładką typu V
• Bezszumowe zawory termostatyczne
• Z szerokozakresową wkładką nastawną typu V; k
vs
= 0,72 m³/h (przy pełnym otwarciu zaworu)
• Przyłącze głowicy termostatycznej M30 x 1,5
Zawory grzejnikowe termostatyczne z wkładką typu BB
• Bezszumowe zawory termostatyczne
• Z szerokozakresową wkładką nastawną typu BB; k
vs
= 0,62 m³/h (przy pełnym otwarciu)
• Przyłącze głowicy termostatycznej M30 x 1,5
Zawory odcinająco-regulacyjne VKE
• Zawory odcinająco-regulacyjne typu VKE do grzejników kompaktowych
• Z podejściem dolnym i nastawą wstępną; k
vs
= 1,5 m³/h (przy pełnym otwarciu)
• Funkcja odcięcia i regulacji, przy pomocy klucza sześciokątnego
Wsporniki do zamocowania grzejników
Osprzęt i zamocowania grzejników Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe
Oznaczenie Numer artykułu
Zawór grzejnikowy prosty, niklowany
DN 10
DN 15
DN 20
V 2000 DBB 10
V 2000 DBB 15
V 2000 DBB 20
Zawór grzejnikowy kątowy, niklowany
DN 10
DN 15
DN 20
V 2000 EBB 10
V 2000 EBB 15
V 2000 EBB 20
Oznaczenie Numer artykułu
Zawór grzejnikowy prosty, niklowany
DN 10
DN 15
DN 20
V 100 DVN 10
V 100 DVN 15
V 100 DVN 20
Zawór grzejnikowy kątowy, niklowany
DN 10
DN 15
DN 20
V 100 EVN 10
V 100 EVN 15
V 100 EVN 20
Oznaczenie Numer artykułu
Zawór prosty z gwintem zewnętrznym ¾ ” V 2476 DX 020
Zawór kątowy z gwintem zewnętrznym ¾ ” V 2476 EX 020
MCK – NG MCS 120-215 MCK 108
(„szpitalny”)
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 077
Systemy zamocowań grzejników (stosowane w Polsce)
1. Zamocowania grzejników na ścianie – system MCK
Oznaczenie Opis
Grzejnik
Numer artykułu
Typ
Wysokość
mm
MCK-NG
1)
• do zawieszenia grzejników na ścianie „gotowej”. Górne zaczepienie
grzejnika do wspornika – nad kratką przykrywającą grzejnik
• odległość od ściany do osi tylnej płyty grzejnika = 31mm
• komplet zawiera: 2 wsporniki, 2 wkręty 8 x 70, 2 kołki rozporowe
20
21
22
33
300
400
500
600
900
1021 132 210
1021 132 220
1021 132 230
1021 132 240
1021 132 250
MCK-PG
1)
• do zawieszenia grzejników na ścianie „gotowej”. Górne zaczepienie
grzejnika do wspornika – pod kratką przykrywającą grzejnik
• odległość od ściany do osi tylnej płyty grzejnika = 31mm
• komplet zawiera: 2 wsporniki, 2 wkręty 8 x 70, 2 kołki rozporowe
21
22
33
300
400
500
600
900
1021 132 410
1021 132 420
1021 132 430
1021 132 440
1021 132 450
MCK 108
1)
• do zawieszenia na ścianie „gotowej” grzejników „higienicznych”
• odległość od ściany do osi tylnej płyty grzejnika = 108 mm
• komplet zawiera: 2 wsporniki, 2 wkręty 8 x70, 2 kołki rozporowe
• maksymalne obciążenie na 1 wspornik = 125 kg
10
20
30
300
400
500
600
900
1021 132 112
1021 132 122
1021 132 132
1021 132 142
1021 132 152
MCK 100
1)
• do zawieszenia na ścianie „gotowej” grzejników „higienicznych”
• odległość od ściany do osi tylnej płyty grzejnika = 108mm
• komplet zawiera: 2 wsporniki, 2 wkręty 8 x70, 2 kołki rozporowe
• maksymalne obciążenie na 1 wspornik = 46 kg
10
20
30
300
400
500
600
900
1021 132 111
1021 132 121
1021 132 131
1021 132 141
1021 132 151
MCK 66
1)
• do zawieszenia na ścianie „gotowej” grzejników „higienicznych”
• odległość od ściany do osi tylnej płyty grzejnika = 66 mm
• komplet zawiera: 2 wsporniki, 2 wkręty 8 x70, 2 kołki rozporowe
• maksymalne obciążenie na 1 wspornik = 70 kg
10
20
30
300
400
500
600
900
1021 132 110
1021 132 120
1021 132 130
1021 132 140
1021 132 150
Zestaw podkładek
do ściany
nieotynkowanej
• ma zastosowanie przy montażu grzejników na ścianie „surowej”
• komplet zawiera: 2 wkręty 8 x 100, 2 zestawy podkładek do
maksymalnej grubości 27mm
51 123 926
1)
W przypadku montażu grzejników przy pomocy systemu MCK na ścianie surowej, należy dodatkowo zamówić komplet podkładek
do ściany nieotynkowanej (nr art.: 51 123 926)
Oznaczenie Opis
Grzejnik
Numer artykułu
Typ
Wysokość
mm
Typ 10/11
• do zawieszenia grzejników na ścianie „gotowej”
• komplet zawiera: 2 wsporniki, 2 tłumiki drgań, 2 kołki rozporowe
10
11
wszystkie 1021 120 410
2. Zamocowania grzejników jednopłytowych
Oznaczenie Opis
Grzejnik
Numer artykułu
Typ
Wysokość
mm
MCS
120-215
• wsporniki pionowe (stojaki), przymocowane do podłogi
• komplet zawiera: 2 wsporniki, kołki rozporowe, śruby, rozety maskujące
11
2)
22
33
wszystkie 2109 026 251
MCS
120-215 SLIM
• wsporniki pionowe, przymocowane do podłogi
• komplet zawiera: 2 wsporniki, kołki rozporowe, śruby, rozety maskujące
21 wszystkie 2109 026 250
Zestaw do montażu
grzejnika typu 11na
stojakach MCS
• do zamocowania grzejnika typu 11, na stojakach MCS 120-215
• komplet (dla 2 stojaków) zawiera: 4 blaszki, 2 nakrętki,
2 podkładki M6, 8 blachowkrętów 4 x 10
11 wszystkie 51 106 031
3. Zamocowania grzejników do podłogi – system MCS
2)
W przypadku montażu grzejników typu 11 na wspornikach stojących (stojakach) MCS 120-215, do każdego grzejnika należy dodatkowo
zamówić zestaw do montażu tego grzejnika na stojakach MCS (nr art.: 51 106 031)
Uwaga ! Począwszy od długości grzejników 1600 mm, zaleca się wykonać dodatkowe zamocowanie (wspornik) grzejników.
Logatrend
Grzejniki stalowe płytowe
Osprzęt i zamocowania grzejników
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 078
Przegląd systemu
Cechy i właściwości
Kontrolowana wentylacja pomieszczeń miesz-
kalnych
• Świeże powietrze, doprowadzane miejsco-
wo za pomocą specjalnego elementu, jest
podgrzewane przez grzejnik c.o.
• Odpływ powietrza następuje centralnie, przy
pomocy wentylatora wywiewnego, regulo-
wanego w zależności od wilgotności powie-
trza.
Ujmujący komfort i higiena
• Najwyższy komfort, dzięki podgrzewaniu
świeżego powietrza. Jest to najlepsza możli-
wość uniknięcia stref dopływającego zimne-
go powietrza i przeciągów.
• Uniknięcie zjawiska powstawania pleśni,
przez zapewnienie właściwej wymiany po-
wietrza.
• Czyste świeże powietrze, dzięki fltrowi po-
wietrza.
• Bardzo zalecany dla alergików, w połączeniu
z fltrem klasy F6, będącym optymalnie uzy-
skaną kombinacją fltra pyłkowego z fltrem
z węglem aktywowanym.
• Przewietrzanie bez uciążliwych insektów
w pomieszczeniu mieszkalnym.
• Maksymalna ochrona przed dźwiękami ze-
wnętrznymi podczas przewietrzania.
• Nadaje się do odciągania powietrza z łazie-
nek oraz w.c. położonych pośrodku obiek-
tów, zgodnie z DIN 18017.
System prosty, trwały
• Łatwy dobór, montaż i eksploatacja.
• Element doprowadzający powietrze moż-
na zamykać; w razie potrzeby (np. obiekty
wynajmowane, paleniska niezależne od po-
wietrza w pomieszczeniu), możliwość zamy-
kania może być zablokowana.
• Filtr można myć, a od przodu wymieniać.
• Uniknięcie szkód wywołanych mrozem, dzię-
ki sterowaniu wrażliwemu na temperaturę.
Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
• Oszczędność energii dzięki przewietrzaniu,
uzasadnionemu zapotrzebowaniem.
• Niski pobór energii elektrycznej, dzięki do-
stosowaniu strumienia objętościowego po-
wietrza za pomocą 7-stopniowej regulacji
prędkości obrotowej wentylatora.
• Niskie nakłady na montaż – także przy póź-
niejszym doposażeniu.
Air Logatrend
Kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych
powiotrzo
zownçtrzno

wylot powiotrzu
zuzytopo
powiotrzo
ooprowuozuno

kucbniu. WC...


powiotrzo
ooprowuozuno
poko|o mioszkulno.
sypiulnio
ooplyw swiozopo
powiotrzu
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 079
Element doprowadzający powietrze Logatrend Air
Wyposażenie dodatkowe
Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu
1. Kratka zewnętrzna
• zabezpieczona przed nagłym deszczem, z kratką ochronną przed owadami
• kolor standardowy – biały
63 044 619
2.
Zabudowa naścienna,
z tłumikiem dźwięków,
izolacją i zabezpieczeniem
przed parciem wiatru
• ø 160 mm, z tworzywa sztucznego
• średnia wartość tłumienia dźwięków, łącznie dla całego systemu,
D
n,w
wynosi 52 dB
• klapa dławiąca do utrzymania stałego strumienia dopływającego powietrza,
przy obciążeniu dynamicznym
3. Kanał dopływowy
4.
Zamknięcie
dopływu powietrza
• dźwignia do odcięcia dopływu powietrza, obsługiwana z przodu
5. Filtr powietrza • G4, wymienny
Oznaczenie Opis Numer artykułu
Filtr wymienny • G4, wymienny 63 044 620
Filtr z węglem aktywowanym,
dla alergików
• F7, jako alternatywa do fltra G4, właściwy do fltrowania pyłków
63 044 621
Logatrend
Kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych
Air

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 080
Wentylatory wywiewne
Oznaczenie Opis
Strumień objętościowy
podstawowy/zapotrzebow.
max wydajność [m3/h]
Pobór mocy
elektrycznej
Poziom dźwięku
(LpA)
dB(A)
Numer artykułu
Skalar
wentylator
podtynkowy
• sterowanie w zależności
od zawartości wilgoci
• zabezpieczenie temperatury
1)
• typ SFT
• skrzynka z twardej pianki poliestrowej
25-80
2)
/60/80 5,5-37 27-51 84 093 220
Saphir
wentylator
natynkowy
• sterowanie w zależności
od zawartości wilgoci
• zabezpieczenie temperatury
1)
• typ FT
30/60/30-90
3)
/60/90 7-27,5 28-45 84 093 112
1)
Wyłączenie wentylatora przy temperaturze w pomieszczeniu poniżej 10°C; ponowne automatyczne załączenie, po podwyższeniu się
temperatury w pomieszczeniu powyżej 15°C
2)
5-stopniowa charakterystyka wentylatora: strumień powietrza zależny od wilgotności powietrza w pomieszczeniu
3)
7-stopniowa charakterystyka wentylatora: strumień powietrza zależny od wilgotności powietrza w pomieszczeniu
Wyposażenie dodatkowe wentylatorów wywiewnych
1)
Tylko w połączeniu z 2/AD
Air Logatrend
Kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych
Oznaczenie Opis Numer artykułu
Urządzenie odcinające
– ochrona przeciwpożarowa K90 (K)
• LBS 90
• do wentylatorów Saphir, Skalar
1)
84 093 900
Adapter z przyłączeniem
DN 80, do LBS 90
•do wentylatora Skalar
• 2/AD 80
• przy montażu na zewnątrz szachtu
84 093 91
Wkładki fltra
• do wentylatora wywiewnego Saphir
• 5 sztuk
84 093 920
Wkładki fltra
• do wentylatora wywiewnego Skalar
• 5 sztuk
84 093 922
Przełącznik załączone/wyłączone
• biały
• 5/W
• opcjonalne wyposażenie dodatkowe, do ręcznego wyłączania
wentylatora wywiewnego
84 093 940
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 081
Wskazówki do projektowania
Powierzchnia mieszkania

Wentylacja minimalna
n
L
= 0,25 wymiany/h
Wentylacja komfortowa
n
L
= 0,5 wymiany/h
<50 1 2
50-80 2 3
80-100 2 4
100-120 2 4
Ilość elementów doprowadzających powietrze Logatrend Air, w mieszkaniu
Podane w tabeli wartości, obowiązują przy zastosowaniu fltra standardowego G4, przy różnicy ciśnień 8 Pa.
Minimalna wentylacja wynosząca 0,25 wymiany powietrza/h, jest wystarczająca dla uniknięcia szkód na skutek wilgoci, w normalnych warunkach (ilość
osób). Proszę zwrócić uwagę na normę DIN 1946-6. Głowica termostatyczna, ze względu na ochronę przed mrozem, musi być ograniczona w dół, na
minimalną wartość temperatury w pomieszczeniu = 12°C.
Ilość wentylatorów wywiewnych
Ilość elementów doprowadzających powietrze Wentylator natynkowy Saphir – FT
Wentylator podtynkowy
Skalar – SFT
1 1 1
2 1 1
3 1 2
4 2 2
Ta pomoc w doborze, wywodzi się ze statystycznej krotności wymiany powietrza. Regulacja wentylatora wywiewnego następuje wg wilgotności
względnej. Ilość wywiewanego powietrza jest dostosowana do zapotrzebowania powietrza, z uwagi na wilgotność. Powietrze powinno przepływać przez
pomieszczenia, od elementu doprowadzającego powietrze, przez szpary w drzwiach lub kratki przepływowe, do wentylatora.
Powierzchnia pomieszczenia m² 8 10 12 15 20 25
Kubatura pomieszczenia m³ 20 25 30 38 50 63
Dodatkowe zapotrzebowanie ciepła do każdego
elementu doprowadzającego powietrze.
Filtr standardowy przy różnicy ciśnień 8 Pa.
W 296 268 239 197 125 54
Element doprowadzający powietrze Logatrend Air
Wentylatory wywiewne
Dodatkowe zapotrzebowanie ciepła
• Do mniejszych pomieszczeń, o podwyższo-
nej wymianie powietrza w stosunku do wy-
liczonej z normy EN12831, n
min
= 0,5 wym/h,
należy uwzględnić dodatkową moc cieplną.
• Dodatki mocy cieplnej odniesione są do
normowej temperatury zewnętrznej = -12°C
(w Niemczech) oraz temperatury pomiesz-
czenia = 20°C.
• Zgodnie z normą DIN EN 12831, można
przeprowadzić obliczenie dokładne, z do-
stosowaniem temperatur oraz wymiany po-
wietrza.
• Ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
naporem wiatru, tłumikiem dźwięków, fl-
trem oraz kratką zewnętrzną.
• Z ociepleniem, zapobiegającym kondensacji.
• Element doprowadzający powietrze moż-
na zamykać; w razie potrzeby (np. obiekty
wynajmowane, paleniska niezależne od po-
wietrza w pomieszczeniu), możliwość zamy-
kania może być zablokowana.
• Filtr G4, możliwy do umycia, wymieniany
z przodu, fltr F7 z węglem aktywowanym
dla podwyższonych wymagań (np. dla aler-
gików) – dostępny jako wyposażenie dodat-
kowe.
• Dostosowany do grzejników stalowych pły-
towych, Logatrend K-/VK- Profl/Plan. Nie
ma zastosowania przy grzejnikach, z przyłą-
czeniami pośrodku grzejników.
• Możliwość zastosowania z grzejnikami Lo-
gatrend typu 11 (łącznie z BMSplus FES),
20,21, 22, 30 i 33, każdorazowo od długości
grzejnika 800 mm.
• Różnica ciśnienia akustycznego D
n,w
52 dB
(objaśnienie: z reguły wynikowa wielkość
tłumienia dźwięków przynależnej ściany ze-
wnętrznej wg DIN 4109, jest zredukowana
tylko o max 1 dB).
• Przepustowość jednego elementu: 36 m³/h
przy ∆p = 8 Pa, 16 m³/h przy ∆p = 4 Pa.
• Maksymalna dopuszczalna temperatura za-
silania grzejnika 90°C.
• Do wentylacji wg DIN 18017/3.
• Do zabudowy w kabinach sanitarnych oraz
w „ścianach instalacyjnych”.
• Energooszczędny silnik wentylatora, nie wy-
magający obsługi.
• Biała, ładna forma wewnętrzna.
• Filtr łatwy do wymiany przez uchylną przysło-
nę frontową.
• 230V / 50Hz / IP 45.
• Regulacja w zależności od wilgotności powie-
trza, wyłączanie wrażliwe na temperaturę.
• Z płytą tłumiącą dźwięki.
• Zabudowa w łazienkach i kuchniach (zacho-
wać wymagania p.poż.).
Wentylator podtynkowy Skalar
• Do wyboru zabudowa: z obudową lub bez
obudowy poliestrowej.
• Dostępny jako wentylator jedno- lub dwuko-
morowy.
• Montaż bez obudowy, dzięki zamocowaniu
zaciskowemu.
• Wymienność przyporządkowania króćców,
dzięki łatwym zamknięciom bagnetowym.
• Do wycięć ściennych lub dachowych
210 x 230 mm
• Przyłącze na stronie tylnej DN 75/80.
Wentylator natynkowy Saphir
• Idealny przy renowacji starych budynków.
• B x H x głębokość = 248 x 248 x 128 mm.
• Przyłącze wyrzucanego powietrza na stro-
nie tylnej DN 80.
Logatrend
Kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych
Air
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 082
Logatrend Air
Air Logatrend
Kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych
5
u
3
8
8
9
u
3!
92
Dolnu kruwçoz przo|niku
lrzowioroonio soiuny zownçtrzno|
wiortlom rurowym. !62 mm
6!6
min. 92
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 083
Powiązanie hydrauliczne
Wartość k
v
– nastawa wstępna
Grzejniki stalowe płytowe Logatrend VK-
Profl oraz VK-Plan są fabrycznie wyposa-
żone w zintegrowany zespół zaworowy, do
pracy w instalacji dwururowej. W ten zespół
jest wkręcony zawór grzejnikowy (Danfoss
N, 13G0482 lub U, 13G0483). Na zewnątrz,
zawór posiada bezstopniową nastawę war-
tości z naniesionymi znakami oraz dławiczkę.
Zrównoważenie hydrauliczne można prze-
prowadzić bez użycia narzędzi. Fabrycznie,
zawór jest nastawiony wstępnie na nastawę
„N”. Łatwo i dokładnie, bez użycia narzędzi,
można dokonać wstępnej nastawy zaworu
na zwymiarowaną wartość k
v
.
Uzyskane w wyniku obliczeń instalacji war-
tości k
v
, ustalają wielkości nastaw zaworów.
Wielkości te określa się na podstawie nomo-
gramu lub tabeli (strona 11-084 lub 11-085).
Nastawa może być dobrana bezstopniowo,
pomiędzy cyframi od 1 do 7. Wstępne na-
stawy wartości k
v
mogą być zmieniane pod-
czas pracy instalacji ogrzewczej. Wartości k
v

zaworów są zawarte także w odpowiednich
programach komputerowych do obliczeń in-
stalacji c.o.
Wartości k
v
– nomogram/wielkości nastawne
Na podstawie obliczeń instalacji rurowej,
ustala się wartości k
v
oraz nastawy wstępne
zaworów przy każdym grzejniku. Wartość k
v

określa się przy pomocy nomogramu, które-
go podstawą jest poniższy wzór:

∆p1 = bar
∆p2 = strata ciśnienia grzejnika wraz z termo-
statycznym zaworem grzejnikowym [bar]
V1 = wartość k
v
[m³/h]
V2 = wielkość przepływu wody przez grzejnik
[m³/h], obliczona jako iloraz mocy cieplnej
i różnicy temperatur zasilania i powrotu.
Dla ułatwienia, przy mniejszych instalacjach,
do przybliżonego ustalenia wartości k
v
moż-
na wykorzystać tabele przedstawione na
stronach 11-084 i 11-085. Odpowiednio do
mocy cieplnej grzejników oraz różnicy tempe-
ratur w instalacji, można ustalić wartości k
v

oraz wielkości nastaw (∆p = 0,1 bar).
Głowice termostatyczne (elementy czujnika)
Forma wykonania wbudowanego zaworu
grzejnikowego, umożliwia bezpośredni mon-
taż głowic termostatycznych, następujących
producentów:
Buderus
Danfoss serii RA 2000, RAW
Oventrop Uni LD
Heimeier VK
MNG Thera DA
Do montażu głowic innych producentów ko-
nieczne są odpowiednie adaptery, o które na-
leży zapytać u tych producentów. Grzejniki są
dostarczane z wbudowanymi zaworami, z kap-
turkami ochronnymi z tworzywa sztucznego,
stanowiącymi ochronę podczas trwania bu-
dowy. Działanie zaworu bez głowicy termosta-
tycznej jest możliwe. Późniejsze nastawianie
temperatury i jej regulacja, następuje potem
już przy pomocy głowicy termostatycznej.
Przyłączenie do instalacji rurowej
Rozdzielacz posiada gwint zewnętrzny
G ¾, to daje ogromne zalety przy montażu,
np. śrubunki zaciskowe i armatura mogą być
zamontowane bezpośrednio, bez uszczel-
nień. Odległość pomiędzy przyłączeniami
zasilania i powrotu wynosi 50 mm. Dzięki
różnym zestawom śrubunków, można przy-
łączyć rury miedziane oraz ze stali miękkiej,
a także z tworzyw sztucznych, przy pomocy
śrubunków zaciskowych. Przyłączenia ruro-
we następują od dołu, dlatego uzyskuje się
idealne optycznie prowadzenie przewodów.
Przy stosowaniu cienkościennych rur mięk-
kich, konieczne są tulejowe podporowe. Na-
leży zwracać uwagę na przepisy montażowe
producentów rur.
Zastosowanie do instalacji jednorurowej
Grzejniki Logatrend ze zintegrowanym ze-
społem zaworowym, nadają się także jed-
norurowej. Należy zastosować armaturę do
instalacji jednorurowej, ze zintegrowanym,
nastawnym bypass’em. Zawór grzejnikowy
pracuje przy nastawie „N”. Poprzez nastaw-
ny trzpień w armaturze bypass’owej, można
zmieniać ilość wody w obiegu grzejnikowym.
Dla określenia nastawy decydującej o tym,
jaka część całkowitego masowego strumie-
nia wody powinna przepływać przez grzejnik,
można skorzystać z nomogramów do ogrze-
wania jednorurowego.
Aby uzyskać żądany rozdział wody, ilość wody
płynącej do grzejnika należy ustalić oblicze-
niowo, aby uzyskać wymaganą moc grzejnika.
W celu osiągnięcia prawidłowej cyrkulacji
wody w grzejniku, trzpień w bypass’ie należy
odpowiednio przymknąć lub otworzyć. Roz-
dział wody zależy od:
• oporu grzejnika wraz z zespołem zaworo-
wym i armaturą bypass’ową,
• wysokości podnoszenia pompy wzgl. ciśnie-
nia w instalacji.
Strata bierna
W systemie jednorurowym tworzą się most-
ki cieplne, zasadniczo wskutek ilości wody,
płynącej przez bypass. Tym samym, w syste-
mie jednorurowym, przy zamkniętym grzejni-
kowym zaworze termostatycznym, w wyniku
przepływu ciepła w bypass’ie, może nastąpić
nieznaczne podgrzanie grzejnika.
Arkusze robocze
Hydrauliczne powiązanie grzejników stalowych płytowych ze zintegrowanym zespołem zaworowym
Arkusz roboczy K1
punkt odniosionia d|a
piorscionia nastaw
grzo[nikowych zo wstqpnq nastawq k
v
zakros nastaw
wstqpnych
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 084
Charakterystyka zaworu grzejnikowego „N” w połączeniu z głowicą termostatyczną Danfoss RA
(z czujnikiem „gazowym”)
Wielkości nastaw oraz wartości k
V
wbudowanego zaworu „N” w połączeniu z głowicą termostatyczną Danfoss RA
Wielkości nastaw oraz wartości k
V
wbudowanego zaworu „N” w połączeniu z cieczowym elementem czujnika
Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N
Wartość k
V
0,11 0,16 0,22 0,30 0,38 0,47 0,57 0,71
Odchyłka AP 0,5 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Max. moc cieplna
grzejnika [W]
przy ∆p=0,1 bar
∆t = 10K 400 580 800 1100 1390 1720 2090 2600
∆t = 15K 600 880 1210 1650 2090 2580 3130 3910
∆t = 20K 800 1170 1610 2200 2790 3450 4180 5210
Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N
Wartość k
V
0,09 0,14 0,21 0,28 0,36 0,44 0,54 0,67
Odchyłka AP 0,5 0,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. moc cieplna
grzejnika [W]
przy ∆p=0,1 bar
∆t = 10K 330 510 770 1020 1320 1610 1980 2460
∆t = 15K 490 770 1150 1540 1980 2420 2970 3690
∆t = 20K 660 1020 1540 2040 2640 3230 3960 4920
Arkusz roboczy K1 Arkusze robocze
Hydrauliczne powiązanie grzejników stalowych płytowych ze zintegrowanym zespołem zaworowym
l
m sl. w.
!
Nomoprum wurtosci k
v
olu instuluc|i owururowycb
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 085
Charakterystyka zaworu grzejnikowego „U” w połączeniu z głowicą termostatyczną Danfoss RA
Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N
Wartość k
V
0,03 0,06 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,43
Odchyłka AP 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Max. moc cieplna
grzejnika [W]
przy ∆p=0,1 bar
∆t = 10K 110 220 400 580 800 990 1210 1570
∆t = 15K 160 330 600 880 1200 1480 1810 2360
∆t = 20K 220 441 800 1170 1610 1980 2420 3150
Wielkości nastaw oraz wartości k
V
wbudowanego zaworu „U” w połączeniu z głowicą termostatyczną Danfoss RA
Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N
Wartość k
V
0,03 0,06 0,11 0,16 0,21 0,25 0,30 0,38
Odchyłka AP 0,5 0,7 1,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. moc cieplna
grzejnika [W]
przy ∆p=0,1 bar
∆t = 10K 110 220 400 580 770 910 1100 1390
∆t = 15K 160 330 600 880 1150 1370 1650 2090
∆t = 20K 220 440 800 1170 1540 1830 2200 2790
Wielkości nastaw oraz wartości k
V
wbudowanego zaworu „N” w połączeniu z cieczowym elementem czujnika
Arkusze robocze
Hydrauliczne powiązanie grzejników stalowych płytowych ze zintegrowanym zespołem zaworowym
Arkusz roboczy K1
Nomoprum wurtosci k
v
olu instuluc|i owururowycb
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 086
Opory przepływu grzejników Logatrend K-Profl
Arkusz roboczy K2 Arkusze robocze
Nomogramy do ustalenia oporów przepływu wody przez grzejniki Logatrend K-Profil oraz K-Plan
oL|çtosciowy strumion przoplywu V ll/b!
r
ó
z
n
i
c
u

c
i
s
n
i
o
n

p

l
m
L
u
r
!
|
o
o
n
o
r
z
ç
o
o
w
y
w
i
o
l
o
r
z
ç
o
o
w
y
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 087
Opory przepływu grzejników Logatrend K-Plan
Arkusze robocze
Nomogramy do ustalenia oporów przepływu wody przez grzejniki Logatrend K-Profl oraz K-Plan
Arkusz roboczy K2
oL|çtosciowy strumion przoplywu V ll/b!
r
ó
z
n
i
c
u

c
i
s
n
i
o
n

p

l
m
L
u
r
!
|
o
o
n
o
r
z
ç
o
o
w
y
w
i
o
l
o
r
z
ç
o
o
w
y
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 088
Dobór instalacji ogrzewczych pomieszczeń
Wskazówki
Arkusz roboczy K4 Arkusze robocze
Przeliczenie na inne temperatury czynnika grzewczego
1. Wszystkie podane moce odnoszą się
do przyłączeń grzejnikowych: zasila-
nie – górą, powrót – dołem. Przy podłą-
czeniu zasilania i powrotu dołem, należy
uwzględnić zmniejszenie mocy maksy-
malnie o 15%. Kolejne zmniejszenia od-
bioru mocy należy mieć na uwadze przy
montażu grzejnika we wnęce, po jego
obudowaniu, pokryciu lakierem metalicz-
nym.
2. Wykładnik „n” podany w tabelach tech-
nicznych do poszczególnych modeli
grzejników, wywodzi się z zarejestrowa-
nych, neutralnych badań grzejników. Nie
wykazane w tabelach, pośrednie warto-
ści współczynników przeliczeniowych
można interpolować, ze względu na moż-
liwe tylko niewielkie odchyłki. Przykła-
dowo, przy 55/45°C i 24°C dla n=1,30
mamy F=2,37 oraz dla n=1,28 współ-
czynnik F=2,34, wówczas dla n=1,29
z wystarczającą dokładnością obliczamy:
F= 0,5 · (2,37 + 2,34) = 2,36.
3. Wyszczególnione na dalszych stronach
współczynniki przeliczeniowe, został y
obliczone według podanych obok reguł.
4. Jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania
współczynników przeliczeniowych dla
innych kombinacji temperatur aniżeli po-
dane w tabelach, to mogą one być wy-
liczone na podstawie następujących
równań.
Ustalenie zapotrzebowania ciepła pomiesz-
czeń, odbywa się wg DIN EN 12831 (w Pol-
sce: PN-EN 12831). Następny ustęp pokazuje
wymiarowanie grzejników dla warunków od-
miennych od tych, dla których ustalono „nor-
malną moc cieplną” patrz ⇒ EN 442.
Sposób postępowania
Podstawowymi wartościami dla ustalenia
normalnych mocy cieplnych grzejników wg
DIN EN 442 (w Polsce: PN-EN 442), są:
- temperatura czynnika grzewczego na zasi-
laniu:
ϑ
Vn
= 75°C
- temperatura czynnika grzewczego na po-
wrocie:
ϑ
Rn
= 65°C
- temperatura powietrza w pomieszczeniu:
ϑ
Ln
= 20°C
- średnia różnica temperatur:
∆ϑ
n
= 49,83 K.
Do każdego modelu grzejnika, w tabelach
danych technicznych podano moce ciepl-
ne grzejników o długości 1,0 m, dla normal-
nych wartości temperatur: 75/65/20°C. Przy
innych temperaturach czynnika grzewczego
i powietrza w pomieszczeniu, moce cieplne
należy odpowiednio przeliczyć. Uwzględnie-
nie współczynników przeliczeniowych odby-
wa się w ten sposób, że zapotrzebowanie
ciepła Q
N
otrzymuje się z obliczonej mocy
cieplnej grzejnika Q, pomnożonej przez
współczynnik przeliczeniowy, pochodzący
z podanych dalej tabel. Z tak obliczonymi
zmienionymi mocami cieplnymi, zaglądamy
potem do tabel danych technicznych odpo-
wiedniego modelu grzejnika dla parametrów
75/65/20°C, także wtedy, jeżeli wymagana
jest inna temperatura powietrza w pomiesz-
czeniu, ponieważ ona będzie już uwzględ-
niona przy wyszukiwaniu i zastosowaniu
wartości korekty.
Przykład
Moc cieplna grzejnika powinna być odpo-
wiednia do obliczonego zapotrzebowania cie-
pła ogrzewanego pomieszczenia, Q = 1000 W.
Instalacja jest zaprojektowana dla maksymal-
nej temperatury zasilania czynnika grzejnego
ϑV = 55°C, temperatury czynnika na powro-
cie ϑR = 45°C oraz temperatury powietrza w
pomieszczeniu ϑ
Ln
= 20°C. Dla wykładnika
n=1,3 (odpowiedni do zamierzanego grzej-
nika modelu Logatrend VK-Profl, wysokości
600 mm, typu 22), z podanej w dalszej części
tabeli, odczytujemy stosowny współczynnik
korekcyjny F = 1,96. Skorygowana normalna
moc cieplna Qn dla doboru grzejnika, wyno-
si wówczas:
Qn = normalna moc cieplna grzejnika przy para-
metrach temperaturowych:75/65/20°C. Mając
tę moc cieplną Qn = 1960 W, wchodzimy do
tabeli danych technicznych dla wyżej wpro-
wadzonego grzejnika 75/65/20°C i przy po-
mocy podanej tam mocy cieplnej, ustalamy
długość grzejnika = 1200 mm.
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 089
Współczynniki przeliczeniowe F dla normalnej mocy cieplnej 75/65/20°C wg DIN EN 442
Wykładnik n = 1,18
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑL
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,25 1,76 1,41 2,77 2,12 1,66 3,00 2,27 1,77 3,28 2,46 1,89 3,62 2,68 2,03 4,05 2,94 2,21 4,61 3,28 2,42
35 1,77 1,48 1,24 2,15 1,77 1,45 2,32 1,89 1,54 2,52 2,03 1,64 2,76 2,21 1,76 3,06 2,42 1,91 3,45 2,68 2,08
40 1,50 1,30 1,11 1,81 1,54 1,30 1,94 1,64 1,37 2,10 1,76 1,46 2,29 1,91 1,57 2,53 2,08 1,69 2,84 2,29 1,84
45 1,32 1,17 1,02 1,58 1,37 1,18 1,69 1,46 1,25 1,83 1,57 1,33 1,99 1,69 1,42 2,19 1,84 1,53 2,44 2,02 1,66
50 1,19 1,07 0,94 1,42 1,25 1,09 1,51 1,33 1,15 1,63 1,42 1,22 1,77 1,53 1,30 1,94 1,66 1,40
55 1,09 0,98 0,88 1,29 1,15 1,01 1,38 1,22 1,07 1,48 1,30 1,13 1,60 1,40 1,21
60 1,01 0,92 0,82 1,19 1,07 0,95 1,27 1,13 1,00 1,36 1,21 1,06
65 0,94 0,86 0,78 1,10 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94
70 0,88 0,81 0,74 1,03 0,94 0,85
Wykładnik n = 1,20
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑ
L
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,29 1,78 1,42 2,82 2,14 1,67 3,06 2,30 1,78 3,35 2,49 1,91 3,70 2,72 2,06 4,15 3,00 2,24 4,73 3,35 2,45
35 1,79 1,49 1,24 2,18 1,78 1,46 2,35 1,91 1,55 2,56 2,06 1,66 2,81 2,24 1,78 3,12 2,45 1,93 3,53 2,72 2,10
40 1,51 1,31 1,11 1,82 1,55 1,30 1,96 1,66 1,38 2,13 1,78 1,47 2,33 1,93 1,58 2,57 2,10 1,71 2,89 2,33 1,86
45 1,33 1,17 1,02 1,59 1,38 1,18 1,71 1,47 1,25 1,85 1,58 1,34 2,01 1,71 1,43 2,22 1,86 1,54 2,48 2,05 1,67
50 1,20 1,07 0,94 1,42 1,25 1,09 1,53 1,34 1,15 1,64 1,43 1,23 1,79 1,54 1,31 1,96 1,67 1,41
55 1,09 0,98 0,88 1,30 1,15 1,01 1,38 1,23 1,07 1,49 1,31 1,14 1,61 1,41 1,21
60 1,01 0,92 0,82 1,19 1,07 0,95 1,27 1,14 1,00 1,37 1,21 1,06
65 0,94 0,86 0,77 1,11 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94
70 0,88 0,81 0,73 1,03 0,94 0,84
Wykładnik n = 1,22
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑ
L
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,32 1,80 1,42 2,87 2,17 1,69 3,11 2,34 1,80 3,41 2,53 1,93 3,78 2,77 2,08 4,25 3,05 2,27 4,86 3,42 2,49
35 1,81 1,50 1,25 2,20 1,80 1,47 2,38 1,93 1,56 2,60 2,08 1,67 2,86 2,27 1,80 3,18 2,49 1,95 3,60 2,77 2,13
40 1,52 1,31 1,12 1,84 1,56 1,31 1,99 1,67 1,39 2,15 1,80 1,48 2,36 1,95 1,59 2,61 2,13 1,72 2,94 2,36 1,88
45 1,34 1,17 1,02 1,61 1,39 1,19 1,72 1,48 1,26 1,87 1,59 1,34 2,04 1,72 1,44 2,25 1,88 1,55 2,51 2,07 1,69
50 1,20 1,07 0,94 1,43 1,26 1,09 1,54 1,34 1,16 1,66 1,44 1,23 1,80 1,55 1,32 1,98 1,69 1,42
55 1,09 0,98 0,87 1,30 1,16 1,01 1,39 1,23 1,07 1,50 1,32 1,14 1,63 1,42 1,22
60 1,01 0,91 0,82 1,19 1,07 0,95 1,28 1,14 1,00 1,37 1,22 1,06
65 0,94 0,86 0,77 1,11 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94
70 0,88 0,81 0,73 1,03 0,94 0,84
Wykładnik n = 1,24
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑ
L
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,35 1,81 1,43 2,92 2,20 1,70 3,17 2,37 1,82 3,48 2,57 1,95 3,87 2,81 2,11 4,35 3,11 2,30 4,99 3,49 2,53
35 1,82 1,51 1,25 2,23 1,82 1,48 2,42 1,95 1,57 2,64 2,11 1,68 2,91 2,30 1,81 3,24 2,53 1,97 3,68 2,81 2,16
40 1,53 1,32 1,12 1,86 1,57 1,31 2,01 1,68 1,40 2,18 1,81 1,49 2,39 1,97 1,61 2,65 2,16 1,74 2,99 2,39 1,90
45 1,34 1,18 1,02 1,62 1,40 1,19 1,74 1,49 1,26 1,88 1,61 1,35 2,06 1,74 1,45 2,28 1,90 1,56 2,55 2,10 1,70
50 1,20 1,07 0,94 1,44 1,26 1,09 1,55 1,35 1,16 1,67 1,45 1,23 1,82 1,56 1,32 2,01 1,70 1,43
55 1,09 0,98 0,87 1,31 1,16 1,01 1,40 1,23 1,07 1,51 1,32 1,14 1,64 1,43 1,22
60 1,01 0,91 0,82 1,20 1,07 0,95 1,28 1,14 1,00 1,38 1,22 1,06
65 0,94 0,85 0,77 1,11 1,00 0,89 1,19 1,06 0,94
70 0,88 0,80 0,73 1,04 0,94 0,84
Arkusze robocze
Przeliczenie na inne temperatury czynnika grzewczego
Arkusz roboczy K4
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 090
Współczynniki przeliczeniowe F dla normalnej mocy cieplnej 75/65/20°C wg DIN EN 442
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑ
L
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,38 1,83 1,44 2,97 2,23 1,72 3,23 2,40 1,83 3,55 2,61 1,97 3,95 2,86 2,13 4,46 3,17 2,33 5,12 3,56 2,56
35 1,84 1,52 1,26 2,26 1,83 1,49 2,45 1,97 1,58 2,68 2,13 1,70 2,96 2,33 1,83 3,30 2,56 1,99 3,75 2,86 2,18
40 1,54 1,32 1,12 1,88 1,58 1,32 2,03 1,70 1,40 2,21 1,83 1,50 2,43 1,99 1,62 2,70 2,18 1,75 3,04 2,43 1,92
45 1,35 1,18 1,02 1,63 1,40 1,19 1,76 1,50 1,27 1,90 1,62 1,36 2,08 1,75 1,46 2,31 1,92 1,57 2,59 2,12 1,72
50 1,21 1,07 0,94 1,45 1,27 1,09 1,56 1,36 1,16 1,69 1,46 1,24 1,84 1,57 1,33 2,03 1,72 1,43
55 1,10 0,98 0,87 1,31 1,16 1,01 1,41 1,24 1,07 1,52 1,33 1,14 1,65 1,43 1,22
60 1,01 0,91 0,81 1,20 1,07 0,94 1,29 1,14 1,00 1,39 1,22 1,06
65 0,94 0,85 0,76 1,11 1,00 0,89 1,19 1,06 0,94
70 0,88 0,80 0,72 1,04 0,94 0,84
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑ
L
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,42 1,85 1,45 3,02 2,26 1,73 3,29 2,44 1,85 3,63 2,65 1,99 4,04 2,91 2,16 4,56 3,23 2,36 5,25 3,63 2,60
35 1,86 1,53 1,26 2,29 1,85 1,49 2,49 1,99 1,60 2,72 2,16 1,71 3,01 2,36 1,85 3,37 2,60 2,01 3,83 2,91 2,21
40 1,56 1,33 1,12 1,90 1,60 1,33 2,05 1,71 1,41 2,24 1,85 1,51 2,46 2,01 1,63 2,74 2,21 1,77 3,10 2,46 1,94
45 1,36 1,18 1,02 1,64 1,41 1,20 1,77 1,51 1,27 1,92 1,63 1,36 2,11 1,77 1,46 2,34 1,94 1,59 2,63 2,15 1,73
50 1,21 1,07 0,94 1,46 1,27 1,10 1,57 1,36 1,16 1,70 1,46 1,24 1,86 1,59 1,33 2,05 1,73 1,44
55 1,10 0,98 0,87 1,32 1,16 1,01 1,41 1,24 1,07 1,53 1,33 1,15 1,67 1,44 1,23
60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,07 0,94 1,29 1,15 1,00 1,39 1,23 1,06
65 0,94 0,85 0,76 1,11 1,00 0,88 1,19 1,06 0,94
70 0,87 0,80 0,72 1,04 0,94 0,83
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑ
L
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,45 1,87 1,46 3,07 2,28 1,75 3,36 2,47 1,87 3,70 2,69 2,02 4,13 2,96 2,19 4,67 3,29 2,39 5,39 3,70 2,64
35 1,88 1,54 1,26 2,32 1,87 1,50 2,52 2,02 1,61 2,76 2,19 1,73 3,06 2,39 1,87 3,43 2,64 2,03 3,92 2,96 2,24
40 1,57 1,33 1,13 1,92 1,61 1,33 2,08 1,73 1,42 2,27 1,87 1,52 2,50 2,03 1,64 2,78 2,24 1,78 3,15 2,50 1,96
45 1,36 1,19 1,02 1,66 1,42 1,20 1,79 1,52 1,28 1,94 1,64 1,37 2,13 1,78 1,47 2,37 1,96 1,60 2,67 2,17 1,75
50 1,21 1,07 0,93 1,47 1,28 1,10 1,58 1,37 1,17 1,71 1,47 1,25 1,87 1,60 1,34 2,07 1,75 1,45
55 1,10 0,98 0,87 1,32 1,17 1,01 1,42 1,25 1,08 1,54 1,34 1,15 1,68 1,45 1,23
60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,08 0,94 1,30 1,15 1,00 1,40 1,23 1,07
65 0,93 0,85 0,76 1,12 1,00 0,88 1,19 1,07 0,94
70 0,87 0,80 0,72 1,04 0,94 0,83
ϑ
V
90 75 70 65 60 55 50
ϑ
L
24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15
ϑ
R
30 2,48 1,88 1,47 3,12 2,31 1,76 3,42 2,51 1,89 3,78 2,73 2,04 4,22 3,01 2,21 4,78 3,35 2,42 5,53 3,78 2,68
35 1,90 1,55 1,27 2,35 1,89 1,51 2,56 2,04 1,62 2,81 2,21 1,74 3,11 2,42 1,88 3,50 2,68 2,06 4,00 3,01 2,27
40 1,58 1,34 1,13 1,94 1,62 1,34 2,10 1,74 1,43 2,29 1,88 1,53 2,53 2,06 1,65 2,83 2,27 1,80 3,21 2,53 1,98
45 1,37 1,19 1,02 1,67 1,43 1,20 1,80 1,53 1,28 1,96 1,65 1,37 2,16 1,80 1,48 2,40 1,98 1,61 2,71 2,20 1,76
50 1,22 1,07 0,93 1,48 1,28 1,10 1,59 1,37 1,17 1,73 1,48 1,25 1,89 1,61 1,35 2,10 1,76 1,46
55 1,10 0,98 0,86 1,33 1,17 1,01 1,43 1,25 1,08 1,55 1,35 1,15 1,69 1,46 1,24
60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,08 0,94 1,30 1,15 1,00 1,41 1,24 1,07
65 0,93 0,85 0,75 1,12 1,00 0,88 1,20 1,07 0,93
70 0,87 0,79 0,71 1,04 0,93 0,83
Wykładnik n = 1,26
Wykładnik n = 1,28
Wykładnik n = 1,30
Wykładnik n = 1,32
Arkusz roboczy K4 Arkusze robocze
Przeliczenie na inne temperatury czynnika grzewczego
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 091
Arkusz Informacyjny nr 7 lipiec 1996 r.
Powłoki grzejników
– możliwości i granice zastosowań
Przy nakładaniu powłok malarskich na grzejniki, obowiązuje norma DIN 55 900
„Powłoki malarskie grzejników w pomieszczeniach; pojęcia, wymagania, badanie”:
DIN 55 900, cz.1: Materiały do nakładania podkładów, powłoki gruntujące
produkowane przemysłowo
DIN 55 900, cz. 2: Materiały do nakładania warstw pokrywających, produkowane
przemysłowo powłoki pokrywające
1. Zakres obowiązywania normy DIN 55 900
W pkt. 1 „Zakresu obowiązywania” tej normy (w obu częściach), mówi się:
„Niniejsza norma obowiązuje dla materiałów do powłok podkładowych
i pokrywających do grzejników pomieszczeniowych oraz do wytwarzanych
przemysłowo powłok podkładowych / powłok lakierniczych grzejników
pomieszczeniowych, do ogrzewań wodnych oraz parowych
niskociśnieniowych (woda gorąca do 130°C).”
Dostawa kompletnie wykończonych, najczęściej z wypalanymi proszkowymi
pokryciami grzejników, jest dzisiaj technicznym standardem. W normie DIN 55 900
cz. 2 są kontynuowane wykonania dla szczególnych spraw.
W normie DIN 55 900 cz. 2 „Materiały do warstw pokrywających”,
w pkt.1 „Zakres obowiązywania” , mówi się dalej:
„Nie są przedmiotem tej normy pokrycia grzejników pomieszczeniowych,
które pracują przy temperaturze na zasilaniu wyższej niż 130°C, oraz/lub
znajdują się w pomieszczeniach, w których panuje atmosfera określana
jako agresywna lub wilgotna.”
2. Pomieszczenia z atmosferą agresywną oraz/lub wilgotną
To znaczy: jeżeli grzejniki posiadają zewnętrzną powłokę zgodną z przepisami
normy DIN 55 900 cz. 2, to oznacza, że w tej formie wykonania, nie nadają się one
do zastosowania w krytycznych warunkach, np. na pływalniach, w saunach,
w szaletach publicznych, w pobliżu pisuarów.
Te ustalenia obowiązują także dla powszechnych dzisiaj, wysokogatunkowych,
wypalanych, proszkowych pokryciach grzejników. Przed zamówieniem
grzejników do tego rodzaju zastosowań, należy zasięgnąć informacji
o projektowanym miejscu zainstalowania grzejników i odpowiednio ustalić
granice ich zastosowania.
Arkusze robocze
Arkusz Informacyjny BDH nr 7 – Powłoki grzejników
Arkusz roboczy K5
BDH
Federalny Związek
Niemieckiego Przemysłu
Ogrzewniczego
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 092
Jeżeli zajdzie konieczność lub życzenie zainstalowania grzejników
w pomieszczeniach wilgotnych, jak np. na pływalniach lub o charakterze
przemysłowym (rzeźnie), istnieją inne powłoki zewnętrzne, wzgl. należy
odpowiednie powłoki dobrać. Dotyczy to także grzejników w pomieszczeniach,
których odbywa się czyszczenie „na mokro” (np. czyszczenie wysokociśnieniowe).
W takich przypadkach, oferowane są np. grzejniki ocynkowane. O inne możliwe
środki zaradcze, należy zapytać u producenta grzejników.
3. Instalowanie w obszarze spryskiwanym
Norma DIN 55 900 cz. 2 „Materiały do warstw pokrywających”
w pkt. 1 „Zakres obowiązywania”, mówi dalej:
„Kuchnie, łazienki itp. także miejsca poza obszarem spryskiwanym przez
natryski i toalety, w zrozumieniu normy nie są pomieszczeniami
z agresywną i/lub wilgotną atmosferą”.
Tym samym jest wyraźnie zdefiniowane, że obszar w obrębie strefy
spryskiwanej, np. pod umywalkami, rozumie się analogicznie jako będący
w atmosferze agresywnej i/lub wilgotnej, a więc nie jest on objęty zakresem
obowiązywania tej normy. Tym samym nie będą uznane żadne reklamacje
z tytułu gwarancji, jeżeli objawy korozji będą wskazywać na zainstalowanie
grzejników wewnątrz obszaru spryskiwanego.
Jeżeli na skutek warunków miejscowych, np. zawężonych pomieszczeń,
zachodzi konieczność zainstalowania grzejnika w obszarze spryskiwanym,
należy wykorzystać specjalne środki zaradcze, np. ocynkowane powierzchnie
zewnętrzne, odpowiednie obudowy ochronne itp.
O inne możliwości zastosowania środków zaradczych, należy zapytać
producenta.
4. Konieczność prawidłowej wentylacji
Wraz z wymaganiami w zakresie ochrony przed wilgocią i kondensacją, należy
zwrócić uwagę na szczególny problem. Eksploatacja grzejników powinna
odbywać się w należycie przewietrzanych (wentylowanych) pomieszczeniach.
Przy nowoczesnych konstrukcjach okien (z polepszoną szczelnością)
lub pomieszczeniach wewnętrznych bez okien, należy zwrócić uwagę
na przewietrzanie i wentylację tych pomieszczeń i ewentualnie przewidzieć
wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną.
Odłączone, zimne powierzchnie grzejne działają jak powierzchnie chłodzące,
na których może wydzielać się kondensat, tworzący się z wilgoci zawartej
w powietrzu. Kondensat ten może spowodować uszkodzenie powłok
grzejnikowych.
5. Łazienki i toalety ze środkowym położeniem wewnątrz obiektu
Wentylacja łazienek oraz pomieszczeń w.c. bez okien zewnętrznych, jest
uregulowana postanowieniami normy DIN 18 017 cz. 1 i 3 „Wentylacja łazienek
i pomieszczeń toaletowych bez okien zewnętrznych” (obowiązuje w Niemczech).
Tamże, w pkt. 3 „Podstawowe wymagania w zakresie higieny i wentylacji”,
podane są odpowiednie wielkości wymian powietrza w przeciągu godziny.
Jeżeli przepisowa wentylacja nie byłaby realizowana, wzgl. nie ma gwarancji
stałej wymiany powietrza, to grzejnik powinien pracować w sposób ciągły,
aby uniknąć zjawiska powierzchni chłodzącej. Jest to szczególnie ważne, przy
położeniu łazienek pośrodku budynków.
Użytkownik instalacji ogrzewczej powinien zwrócić uwagę, na prawidłowe
wykonanie ogrzewania pojedynczych pomieszczeń lub prawidłową ich
wentylację.
Arkusz roboczy K5 Arkusze robocze
Arkusz Informacyjny BDH nr 7 – Powłoki grzejników
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 11 11 – 093
6. Składowanie, instalowanie i eksploatacja grzejników
W pkt. 5 „Wymagań” odnośnie pokrycia grzejników powłokami, w cz. 2 normy
DIN 55 900, mówi się:
„Konieczne jest odpowiednie transportowanie, składowanie oraz
montaż grzejników kompletnie polakierowanych, a także ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią (np. opadami, kondensacją) oraz
czynnikami agresywnymi (np. urabianymi zaprawami do wiązania betonu)”.
W tych „Wymaganiach”,nakazuje się zdefiniowanie warunków brzegowych
odnośnie transportowania, składowania, montażu oraz eksploatacji grzejników.
Grzejniki powinny być składowane w pomieszczeniach suchych
i przewietrzanych.
Opakowania grzejników, w celu uniknięcia uszkodzeń, powinny być zdjęte
w miarę możliwości, dopiero po wykonaniu wszystkich robót budowlanych,
jak np. układaniu jastrychu, tynków, malowaniu. Montaż grzejników i ogrzewanie
obiektu za pomocą grzejników w opakowaniu, z reguły nie stanowi dzisiaj
problemu.
7. Czyszczenie grzejników
Norma DIN 55 900 definiuje w dalszej części:
„Wykończenie lakiernicze musi umożliwiać czyszczenie grzejnika bez
szkodliwych zmian błony lakieru, przy użyciu wodnych, domowych środków
utrzymania czystości”.
Odpowiednie środki czyszczące do powierzchni lakierowanych, nie są
erozyjne (nie ścierają), silnie alkaliczne lub kwaśne (chemicznie agresywne).
Arkusze robocze
Arkusz Informacyjny BDH nr 7 – Powłoki grzejników
Arkusz roboczy K5
©

b
y

B
u
d
e
r
u
s

T
e
c
h
n
i
k
a

G
r
z
e
w
c
z
a

S
p
.

z

o
.
o
.

O
p
r
a
c
o
w
a
n
i
e

g
r
a
f
i
c
z
n
e
:

H
o
r
y
z
o
n
t
-
N
e
f
i
l
i
m
,

e
-
m
a
i
l
:

h
o
r
y
z
o
n
t
@
p
o
z
n
a
n
.
h
o
m
e
.
p
l
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
tel: +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl
www.buderus.pl

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->