P. 1
W. Gaworecki - Turystyka

W. Gaworecki - Turystyka

|Views: 3,938|Likes:
W.Gaworecki - Turystyka
W.Gaworecki - Turystyka

More info:

Published by: Paulina Bednarz on Jan 09, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

7

-!

Wadyslaw W. Gaworecki

Wydanie IV zmienione

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003

I

Projekt okładki

MARIUSZ W. KUCHARCZUK
Redaktor

ANNA KOBYLSKA
Redaktor techniczny

KRYSTYNA DAWIDCZYK
Korekta

HALINA WIECZOREK
{'ł

4

SPIS TRESCI
Wstęp
11

@ Copyright by Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Warszawa 2003

Rozoztar@ TURYSTYKA I JEJ RODZAJE
1.1.

I3 I3
ŻŻ Ż6 Ż6 3Ż 37 39

I.Ż.

r.3.
1.3.1.

Pojęcia podstawowe Kryteria podziału turystyki Wybrane rodzaje turystyki

I.3.Ż. r.3.3.

I.3.4.
1.3.5.

Turystyka krajoznawcza Turystyka kwalifikowana Turystyka zdrowotna Turystyka motywacyjna

.

L3.6.
I.3.7.

Turystykabiznesowa Turystykakongresowa
Turystyka morska

4I
43
4',7

1.3.8.

'-

Turystykaetniczna I.3.9. Turystyka polonijna 1.3.10. Turystyka socjalna 1.3.11. Turystyka alternatywna L3.IŻ. Turystyka religijno-pielgrzymkowa

57 65 68

7I
75 79 87
5

1.3.13. Turystyka kulturalna

ISBN 83-208-1471-5

I.3.I4.

Turystyka lokalna

I
1.3.15; Turystyka wiejska 1.3. 15. 1. Charakterystyka turystyki wiejskiej I.3.I 5.Ż. Agroturystyka 1.3.16. - Turystyka weekendowa
9I 9I
98
101

Rozozm Eil KRAJOWY I MIĘDZYNARoDoWY RUCH TURYSTYCZNY
3.f

r49

Rozozruffi
CZYNNIKI RoZwoJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI
2.r.
Ż.2.
105

3.1.1. 3.I.2. 3.1.3.

.

Krajowy ruch turystyczny
Charakterystyka bazy noclegowej turystyki Turystyka krajowa Charakterystyka przestrzenna turystyki wewnątrzkrajowej . Rozkład czasowy turystyki wewnątrzkrajowej Podstawowe zagadnienia rozwoju turystyki

t49
,,49

r52

Og lna charakterystyka czynnik w rozwoju
turystyki

3.I.4.
105

Ż.Ż.I'
Ż.2.Ż. 2.Ż.3. Ż.Ż.4. 2.Ż.5. 2.3.

Ż.3.I.
2.3.Ż.

Ż.3.3. 2.3.4. Ż.3'5. 2.3.6.

Czynniki społeczne Czynniki polityczne. Czynniki techniczne Czynniki ekologiczne Czynniki popytowo-podażowe i uniwersalne Czas wolny od pracy Siła nabywcza ludności Urbanizacja Srodowisko przyrodnicze . Społeczne konsekwencje rozwoju cywilizacji
Dobra turystyczne.

Megaczynniki rozwoju turystyki Czynniki ekonomiczne .

r07
r07
109 110
111 111

3.1.5.

.

I54
155 156

3.2'

w Polsce
Turystyka międzynarodowa
.

3.Ż.I.

II2

3.2.Ż. 3.Ż.3. 3.Ż.4.

IN
115 116

LŻ|


r23 r23

Ż.3.6.l. Charakterystyka d br turystycznych

Ż.3.6.Ż. Podstawowe dobra turystyczne (walory

..

.

Rozmiary turystyki międzynarodowej na świecie Regiony turystyczne świata Struktura regionalna turystyki światowej Turystyka międzynarodowa w Polsce 3'Ż.4.L Turystyka przyjazdowa do Polski 3.2.4.Ż. Zagraniczne wyjazdy mieszkarc w Polski 3.Ż.5. Nowe tendencje w turyStyce światowej 3.2.5J. Kierunki rozwoju turystyki światowej do 20Ż0 r. 3.Ż.5.Ż. Czynniki rozwoju turystyki światowej do Ż0Żo r. 3.Ż.5.3. Strategia działania w sektorze turystyki 3.Ż.6. Globalizacja a turystyka 3.Ż.7. Międzynarodowe organizacje turystyczne .

r63 r63
r67

r69 I7Ż I7Ż
178

r82

18Ż
184 188

189

194

turystyczne) Ż.3.6.3. Komplementarne dobra turystyczne (infrastruktura turystyczna) 2.3.7. Polityka paristwa w dziedzinie turystyki 2.3.7.r. Pojęcie i cele polityki turystycznej. . . 2.3.7.Ż. Podmioty polityki turystycznej Ż.3.8. Motywacje podr ży turystycznych Ż.3.9. Ochrona prawna konsument w produkt w

p5
126

IŻ8 r28
137 138

Rozoznt ffi 4.1.1.

TURYSTYKA A GOSPODARKA NARODOWA 4.I. Gospodarkaturystyczna
Pojęcie i zakres gospodarki turystycznej 4.1.2. *Rynek turystyczny 4.I.Ż.t. -Pojęcie rynku turystycznego 4.I.Ż.2. Popyt turystyczny .

199 199 199 205 Ż05

2.3.10. Bezpiecze stwo turyst w

turystycznych

..

.

I4T
146

Ż06

,)

4. I

4.l.3.
4.r.4.
4.Ż.

r. .2.3. LŁqdaż tu.ry9ty*c_z19)

4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.Ż. 4.8.3. 4.8.4. 4.9.

4.I0.

turystycznych . . . Miejsce turystyki w strategii oraz polityce rozwoju regionalnej i lokalnej wsp lnoty samorządowej . . Założenia koncepcji turystyki regionalnej i lokalnej Turystyka na światowym rynku pracy . Turystyka a międzynatodowy obr t gospodarczy

(ujęcie kierunkowe) Marketing w turystyce Turystyka a transport Turystyka a przemysł Turystyka a rolnictwo Turystyka a sport Turystyka a kultura Turystyka a gospodarka morska Turystyka w gospodarce miejscowości turystycznej Pojęcie i typologia miejscowości turystycznych . Gospodarcze znaczenie turystyki dla miej scowości

Gospodarcze"6riiś kwencje rozwoju turystyki

Ż1I

5.10. 5.11.

2r3 Żl5
2Ż0
2ŻŻ ŻŻ5 Ż27

5.n.

Usługi w zakresie infrastruktury lokalnej Usługi handlowe.

5.13.

Usługi rzemieś|nicze. Usługi ubezpieczeniowe

373 375 377

378

2Ż9
Ż33 237

Rozoznt ffi FUNKCJE I DY SFUNKCJE WSPoŁCZESNEJ TURYSTYKI

38"1

237 247
.

6.I. Pojęcie funkcji turystyki. 6.Ż' Funkcjewsp łczesnejturystyki 6'Ż.I. Funkcja wypoczynkowa.
6.2.Ż. ' Funkcja zdrowotna. 6'Ż.3. l'Funkcja wychowawcza .''. 6.Ż.4. 'Funkcja kształceniowa. '

387 389 389

390

249
253 Ż56

6.Ż.5.

264

Funkcja miastotw rcza . YFunkcja edukacji kulturowej 6.Ż.6.

39Ż 394 396
.
:

6'Ż.7' Funkcjaekonomiczna' ..

Rozozruffi
USŁUGI TURYSTYCZNE
5.1. 5.2. 5.3.
5.4.

6.2.8. Funkcjaetniczna. ekologicznej 6.2'9. Funkcja kształtowania świadomości Funkcja polityczna. 6.ŻJ0.

406 408 413
415

Ż83 Ż83

Definicja usług turystycznych (cechy i zakres) Usługi transportowe Usługi hotelarskie. Usługi informacyjne
Wprowadzenie

6.3. 6.4.

4r7
419 4Ż9 433

Dysfunkcje wsp łczesnej turyStyki

286
310 3Ż8

Bilans gospodarczo-społecznychkorzyści i koszt w rozwoju wsp łczesnej turystyki

Bibliografia

5.4.I.
5.4.2.
5.5.

Kierunki rozwoju techniki informacyjnej w turystyce

3Ż8
33Ż

Usługigastronomiczne

.

5.6.
5.7. 5.8. 5.9.

Usługi bankowe Usługi pośrednictwa i organizacji . . . Usługi przewodnickie i pilotaż wycieczek Usługi wypoczynkowe i usługi w zakresie kultury ftzycznej.

343
351

36r
369 372

podkreślając skutki jako funkcje i dysfunkcje. uwarunkowania cywilizacyjne.aje. dostarczając rlzlicznych korzyści.j rozwoju. Dokonując uog lnier . W tym sen- jako zjawiska wielopłaszczyznowego . zawartych w książce jest turystyka. Charakterystyka turystyki uhcj ric zakres przestrzenny prezentowanych uog lnier turystyki obejmuje rkule: światową.wsTĘ P Przedmiotem rozwuŻa .llświęcono czynnikom rozwoju wsp łczesnej turystyki. W pracy om wiono gł wnie turystykę międzynarodową' a w miarę tlrlstępności źr deł.W rozdziale pierwszym za|u'ezentowano przegląd definicji elementarnych pojęć z zakresu turystyhi rlraz scharakteryzowano wybrane rodzaje turystyki. rozumiane wniosk w naruucających się z cząstkowych rozwaŻa o r żnych aspekhtch rozwoju turystyki na świecie. Na tle og lnych ocen dokonanrl klasyfikacji rodzajowej wsp łczesnej turystyki.turystykę krajową.regionalną i krajową.odnoszono je do warunk w krajowych.|c.ic społeczno-ekonomiczne dla r żnych dziedzln wsp łczesne go ży cia. kształtowanych przez wprowadzaną reformę gospodarki oraz pulistwa. jej rodz. 't'urystyka bowiem stymuluje rozw j gospodarek kraj w. tendencje rozwoju i konsekwenc. W rozdziale 11 muje rozmaite jednostki geografi czno-administracyjne. Przynosi jednak takŹe negatywne skutki społeczrtc i kulturowe. Należy dodać' iż ten zakses rozwrrża determinowała gł wnie dostępnośćdanych Statystycznych' Książka składa się z sześciu rozdział w. Rozdział drugi .

administracyjnych. Ruch przyjazdow z hchodu do wybranych parisnv socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym. atakże przeglądowi gospodarczo-społecznych korzyści i koszt w roz- Rozoztnt TURYSTYKA t )E) RODZA)E 1. Autor naświetliłwsp łzależność globalizacji i turystyk| atakże zwr cił uwagę na celowość wykorzystania turystyki w kształtowaniu Strategii i polityki rozwoju regionalnego oraz zaktualizował dane statystyczne dotyczące turystyki światowej i krajowej. że niniejsza ksiązka o zmodyfikowanej treści.Dla uzyskania większej por wnywalności statystyk turystyki międzynarodowej. mających na celu zamieszkanie na stałe w danym kraju.26. Warszawa 1989. podr żujące w celach handlowych. dyplomaty czny ch. podkreślając strukturę przestzenną tego ruchu.. Natomiast nie uważano za turyst w os b: I I przebywaj ących w celach bezpośrednio zarobkowych. trzecim dokonano analizy statystycznej krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego na tle bazy noclegowej. wykorzystując własne doświadczenia dydaktyczne. Rozdział piąty zawiera opis rozwoju wybranych usług turystycznych oraz ich przemian jakościowych w świecie i w Polsce. 13 . uczestnik w rejs w morskich. W rozdziale tym zutr cono uwagę na rolę międzynarodowych organizacji turystycznych. fascynującą oraz stale zmieniającąsię dziedzinę życiai gospooczekuje także. darki. ilustrując wywody danymi statystycznymi dotyczącymi kraj w rozwiniętych gospodarczo.. sportowych itp'. uwagi Czytelnik w.1. Autor udające się na zebrania lub jako reprezentanci w sprawach naukowych.woju wsp łczesnej turystyki. W rozdziale czwartym ukazano miejsce turystyki w strukturze element w gospodarki narodowej. PoJĘclA PoDsTAWowE literaturze można spotkać wiele definicji pojęcia . s. W wydaniu czwartym podręcznika autor. Wedfug tej definicji za turyst w uważano osoby: r I I podr żujące dla przyjemności. poprawiającą jakośćżycia wsp łczesnego człowieka. Autor ma nadzieję. pomoze Czytelnikowi zrozumieć turystykę. na pewno nadal nie wolna od wad. co się dzieje w turystyce światowej i polskiej. przed kt rymi gospodarka ta stoi u progu XXI w. Wzbogacił on charakterystykę czynnik w rozwoju wsp łczesnej turystyki o megaczynnikj ibezpiecze stwo turyst w oraz przedstawił nowe tendencje i uwarunkowania rozwoju turyStyki światowej. czyli negatywnych skutk w jej rozwoju. Wodeiko. w kraju nie będącym krajem W stałego zamieszkania''l. że praca ta da odpowiedź na pytanie o naturę światowej i krajowej gospodarki turystycznej oraz wskaze problemy. Może teżbyć użyteczna dla praktyk w prowadzących własną działalnośćw dziedzinie turystyki...Monografie i Opracowania" nr 288' SGPiS.' opracowanąprzez WTo. I S. zdrowotnych i innych. określenie (<turysta>> powinno w Zasadzie być rozumiane jako oznaczające kaŻdą osobę podr Żującąprzez jej czas trwający 24 godziny. Dzięki temu będzie przydatna dla studiujących turystykę oraz os b kształtujących polską politykę turystyczną w r żnej skali. atakże to. w celach rodzinnych. lub więcej. prezenĘąc prognozę rozwoju turystyki do Ż0Ż0 r. nawet gdy czas ich pobytu nie przelaaczałby Ż4 godzin. zaktualizował opisy turystyki kulturalnej oraz zaprezentował problemy turystyki lokalnej i wiejskiej. Rozdział sz sty zaśpoświęcono ocenie funkcji wsp łczesnej turystyki oraz dysfunkcji.turysta'" Pierwszą oficjalną definicję turysty zagranicznego przyjęła w 1937 r' Rada Ligi Narod w: .

Jeślichodzi o kategorię odwiedzających. Dlatego nurt dyskusji naukowej koncentrował się na motywie podr zowania tych. kiedy zatrzymywali się w kraju przejazdem nawet kr cej niż Ż4 godziny. Zdecydowano tam.. motywy religijne.. Wymienioną definicję przyj{ po II wojnie światowej Międzynarodowy Zwiry. Wprowadzone zmiany nie usunęły jednak zasadniczych jej brak w. Podstawą rozr żnienia jest motyw podr zy. kt rzy: 'tiłryścisą to ci goście. służbowych. religijnych. lrie praktyczną stronę ewidencji turyst w zagraniczrtych w bazie lrrltclowej i rolę hotelarstwa w gospodarce turystycznej. i że statystycznie powinien on obejmować r wnież wycieczkowicz w. leczn iczy ch. ale nie kazdy podr żny jest turystą. kt rzy w kraju czasowego pobytu spędzili prrynajmniej jedną noc w jego bazie hotelowej w celach wypoczynkowyc h. studia. turyStami mozna nazwać Wszystkich goci.jc się korzystanie zbazy hotelowej kraju czasoweBo Fobytu. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na dwie kategorie: turyst w i wycieczko_ w. Ta uzupełniona definicja została przyjęta ptzez wiele kraj w. sporto'łyych..turySta'' powinno się zamieni na słowo . Intencją Rady' Ligi Narod w było to. Przyimuiąg kry1gtiuln konsumpcji turystycznej. Są one wspł1lne dla turyst w oraz wycieczkowicz w. kt rych obejmowano mianem turysty wtedy. Problem ten został podjęty na konferencji oNZ w Rzymie w 1963 r. społecznych. aby wszystkie kraje prowadziły Statystykę ruchu turystycznego na podstawie jednakowego systemu. Dzięki lcttlu można statystycznie uchwycić liczbę turyst w zag1ą66znych na prxlstawie rejestracji gościw sieci hotelowej.. zdrowotnych itp.ek Oficjalnych Organizacji Turystycznych (MZOOT). Jeżeli się pomi- wicz 14 czących zatrudnienia w tym kraju.odwiedzający''' niezależqie od ich stocttnku do bazy hotelowej kraju czasowo odwiedzanego. zdrowie. Definicja rzymska określa też motywy podr zową1ia. podczas kt rej omawiano zagadnienia turystyki i podr ży międzynarodowych. student w i młodzieży przebywającej w pensjonatach i szkołach. r r podr żują w inne miejsca lub do innych kraj w w celach wypoczynku. Wynika z tego. podr zują służbowo lub też w celu stałego zatrudnienia. to zgodnie z definicją rzymską odwiedzającym jest kazda osoba. rozrywki. że ewidencja tttl'yst w na podstawie kart meldunkowych w sieci hotelowej nie speł15 . to pod wzglę_ tlcln skutk w ekonomicznych podział odwiedzającYch na furyst w iwycieczkowicz w moŻe nasuwać pewne wątpliwości. kt rzy przebywali w pensjonatach i internatach szkolnych za granicą. krajoznaw czych.kt rzy korzystają z nocleg w lttt statku lub w pociągu i przebywają w danym kraju na'9yg1 ki1ka dni. Szacunek tego ruchu nie |cst oczywiście pełny i może być korygowany przez notowanie turyrtilw w punktach granicznych oraz na lotniskach. ale w celach turystycznych. z wyjątkiem doty- Podział odwiedzających na turyst w i wycieczkowicz w w ujęciu delinicji rzymskiej moze jednak budzić kontrowersje. Wycieczkowiczami zaśsą odwiedzający dany kraj. wizyty u rodziny lub zną1grnych. kt rych obejmuje kategoria .. jadących tranzytem bez zatrzymania się. kt ra przebywa w odwiedzanym kraju niezależnie od powod w odwiedzin. a także Ęch. kt ry wprowadził do niej w latach 1950 i 1957 dwie poprawki. politycznych itp.odwiedzający'. że w omawianej definicji preferuje się szeroki zakrcs motywacji podr ży turystycznych. że ci odwiedzający. Ponadto trzeba przypomnieć.$ość''. Pierwsza dotyczyła objęcia mianem turysty młodzieżystudiującej poza granicami własnego kraju.. natomiast za podstawowe krylelium wyr żniające turyst w spośrd innych odwiedza3ągych przyjltru. że termin . Każdy turysta jest podr żnym. Druga poprawka zaśdotyczyła podt żnych tranzytowych.l r r przebywających w strefie przygranicznej i tam zatrudnionych. lttlcresy. Problem sprowadzał się do uwzględnienia w definicji motyw w podr zowania jako podstawy określenia kategorii turysty.oferta turyllyczna nie wprowadzaprzecież takich podział w. sport i inne.. k6rzy w nim lpędzili mniej niż Ż4 godziny i nie korzystali z bazy hote1owej tego krrrju' Trzeba dodać. zjazdy. chocią2 uwzględnia ldlżne potrzeby turyst w zgłaszane na rynku. Z ekonomicznego punktu widzenia gośćczasowY czY odwiedzający Jcst konsumentem rozmaitych usług turystycznych. Zachęca też wszystkich do wydłuzania czasu pobytu. rodzinnych. a obejmują wypoczynek. dlątego powinien być przedmiotem dalszych analiz. rą zaliczani do kategorii wycieczkowicz w.

Jest to istotne novum w definicjach turysty. c't'ać 72 gł<1wnym celem wizyty nie może być dziaŁalność zarobkowa wyna_ gradzana w odwiedzanej miejscowości. rozrywki kulturalne. Biorąc pod uwagę ekonomiczne skutki podr ży turystycznych. obejmujących turyst w. jest pr bą stworzenia pewnego jednolitego systemu Ęestracji turyst w zagtanicznych. Międzynarodowych Podr ży i Turystyki (Rzym. tj. zna|azły rozwinięcie w publikacji Świato- święconej turystyce. w namiotach ustawionych poza Ęestrującymi pobyty kempingami itp. pozwala to wyłączyć mniej luh bardziej regularne podr że między miejscem nauki lub pracy domem rodzinnym. tlsoby. osoby nie korzystające z zakvłaterowania w odwiedzanym miejscu. Wmto zauważyć. że odwiedzający tftctrtu kryteriami: r żniąsię od innych podr żnych l r r prlclr z powinna się odbywać do miejscowości znajdującej się poza crxlziennym otoczeniem danej osoby.odwiedzający'' określa się kazdą osobę podr zującą do miejscowości znajdującej się poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuzszy niŻ IŻ miesięcy.rozumianych turyst w w og lnej liczbie odwiedzających. Coraz liczniejsze bowiem są pobyty gości przyjaci ł. rekreacja. Zalecenia żnymi zjawiskami turystycznymi na og ł nadal wykluczają podr że służbowe z ce\ w wyjazd w turystycznych. dotyczą statystyki w turystyce zagranicznej duze znaczenie poznawczo-1lruktyczne ma znajomość cel w podr ży turyStycznych. relcreacja. krminologia turyStyczną. łu tak nia warunku kompletności. obejmujących turyst w. zwiedzanie' zakupy. w ten spos b wyklucza się cmigrację ludności zwiryaną z ptacą' ru Definicja rzymska wśrd r 'żnych cel w podr ży wymienia . Można więc powiedzieć.. jeżeli podstawowym celem podr ży nie jest podjęcie działalnościzarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości.). kt rzy nie korzystaj ą z zakw aterowania w odwiedzanej miej scowości. odwiedzających. d. '/. kt rzy zattzymują się co najmniej na jedną noc' oraz odwiełJzających jednodniowych. terminem . Zagadnienie rozdziała. że rzymska definicja turysty z 1963 r. kt6re zatrzymują się co najmniej na jedną noc) oraz odwiedzających jednodniowych. znajomych. Wie- W turystyce krajowej i |x)pytu dzu ta może teżbyć spożytkowana na potrzeby planowania Bu w turystyce.interesy''..odwiedzających'' i . Specjaliścizajmujący się r te 1'993 r. wzbogacane podczas licznych dyskusji na forum r znych organizacji międzynarodowych i regionalnych.Że zalecenia Konferencji oNZ ds. Pozwala ona tlkrcślićwzorce zachowari konsumpcyjnych i rodzaje wydatk w ponołztlnych ptzez odwiedzających.e wzg|ędu na potrzeby statystyki w turystyce Światowa Organizar'J rr' l'urystyki zaleca podział odwiedzaj ących na: to będzie przedmiotem rozważa w dalszej częścitego r r szetzenia podstaw motywacji podr ży turystycznych o wyjazdy służbowe nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w literaturze krajowej po- Nowoczesne stanowisko konferencji rzymskiej ONZ w sprawie roz- rdwiedzających międzynarodowych. Do cel w statystyki w turystyce wej organizacji Turystykl z hlecenia WTo. Z punktu widzenia interes w gospodarki turystycznej zaśjest bardzo mało istotny. Umożliwia tez oszacowanie wielkości na usługi turystyczne w podstawowych segmentach rynku. wakacje (np. tj. 1963 r. pobytu w odwiedzanej miejscowości nie powinna przekra' tlługość kolejnych miesięcy. pt. Nalezy w tym miejscu podkreślić. ujmowanie podr ży służbowych w grupie cel w turystycznych można uznać za uzasadnione... i marketin- Światowa Organizac1a Turystyki proponuje swoim członkom przyjęcie do badar statystycznych następujących gł wnych grup cel w tu- rystycznych: t wypoczynek. Jednakże podział odwiedzających na turyst w oraz wycieczkowicz w według kryterium korzystania z nocleg w wydaje się dyskusyjny i praktycznie prowadzi do sztucznego obniżenia udziau rodziny. rldwiedzających krajowych.innych podr żnych''. 16 i Międzynarodowej Klasyfikacji DziałalnościTurystycznej (sIcTA). W dokumencie tym ŚoT rozr znia dwie kategorie podr znych: . uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych. uprawianie sportu amatorskiego' wędr wki piesze L7 .

Turysta. za' slugujące na uwagę Czytelnika. Nowakowska. Efektywnośćpodr ży AE. Zresztąkryterium niezarobkowania w czasie podr ży turystycznej w praktyce uległo juŻ wyraźnie osłabieniu i nie przystaje do rzeczywirlrlścigospodarczej. odwiedzanie krewnych lub znajomych. hazard. Zaproponowana definicja ruchu turyśtycznego nie jest pełna. cele religijne. Do ich zakresu nie należą więc podr że w celach zarobkowych ani w celach zmiany miejsca stałego zamieszkania (osiedlania się)''2. żywieniowych t 2 i innych usług bytowych. konferencjach.podr że podejmowane dla przyjemności. Można więc zauwuŻyć. podr że związane z zawodowym uprawianiem sportu. określaten ruch jako podr ze w celach rekreacyjnych. s. kursy językowe). pobyt w uzdrowiskach i sanatoriach. misje rządowe.Monografie'' nr 88. chcąc urzeczywistnić cele podjętej podr ży. wyjazdy na urlop do domu. kulturalnych i wychowawczych. że hlltsckwencje ekonomiczne ruchu turystycznego uzewnętrzniają się w 1lrlstaci zasob w d br oraz usług turystycznych. Krak w 1989. 'g religijne itp. tworzonych. W literaturze rozmaicie się określa zakres cel w podr żowania turyltycznego. warto przytoczyć trzy definicje turystyki. Mimo to warto ją potritktować jako wstęp do pewnych uog lnier tendencji już trwale wyslępujących we wsp łczesnym zyciu społeczno-gospodarczym. zgłaszapotrzebę przemieszczania się w przestrzeni. że ma on charakter społeczno-kulturalny. Biorąc pod uwagę względy dydaktyczno-praktyczne. 19 18 . ponieważ przeplatarrie się motyw w lsłużbowychmozna wsp łcześnieuznać za zjawisko normalne. wypoczynek i relaeacja dlażołrllerzy. kt re są myślą 1lr'zewodnią tej książki.. wymaga zaspokojeni a potrzeb noclego- R wnież pojęcie ruchu turystycznego jest rozmaicie interpretowane w literaturze przedmiotu. obozy letnie.r r r r r w Monte Carlo określiłaruch turystyczny jako .) związane z osiąganiem społeczno=ltlllurowych cel w ruchu turyStycznego. Międzynarodowa Akademia Turystyki i wspinaczki.podr ż turystyczna'' wyosobistych |rrz.d w służbowych. Włączenie do cel w podr ży turyStycznych wyjazd w l'nrobkowych nie podwaza teoretycznej wartości zaproponowanej definicji. wypoczynek na plazy. inne (np. podr że poślubne). obce są mu motywy zarobkowania otaz.. rejsy wycieczkowe. Cyt. Społecruo-ekonomiczne uwąrunkowania ruchu turystycz- Społeczno-ekonomiczne zjawisko ruchu turystycznego jest tworzone przez zbi t podr żnych motywowanych r żnymi celami natury Spolcczno-kulturowej i zawodowej. wizytacje.. Ponadto definicje turysty i ruchu turystycznego wy_ raźnie wskazują na rozległe ekonomiczne skutki tego ruchu. odwiedziny u krewnych i znajomych (np. co jest oczywiste. terapia morska i inne kuracje). W pracach polskich autor w określeniaruchu turystycznego nie odbiegają zbytnio od sformułowa spotykanych w literaturze zagranicznej. opieka nad niepełnosprawnymi).. Boyer. pielgrzymki.właszcza w podr żach międzynarodowych. uczestnictwo w kongresach. Dlatego przytaczane definicje nie w pełni obJa rriają wsp łczesne zjawisko ruchu turystycznego. podr że zał statk w i samolot w pasazerskich. poznaw czy ch. a takŻe iz pojęcie ruchu turystycznego w warttnkach wsp łczesnych znacznie się rozszerza. występy na koncertach. .. Spośr d tych cel w bezpośrednio lub pośrednio są wyklucrrtrle podr że służbowe. podr ze handlowe do innych przedsiębiorstw. Definicja ta podkreśla dwie cechy wsp łczesnego ruchu turystycznego: społeczny i ekonomiczny charakter oraz rozszetzony układ motywrrcji podr ży.20-2l. udo_ rtę1llrianych i rozwijanych z myśląo zaspokajaniu potrzeb tego ruchu. wych. lut'ystycznych determinuj ą też potrzeby duchowe (poznawcze. sprawy zawodowe. wypoczynku lub leczenia pieszo lub jakimkolwiek środkiemkomunikacji. uczestnictwo w pogrzebach.tłanzyt). cele zdrowotne (np. Jest to ruch dobrowolny i czasowy.. 't. Na podstawie zaprezentowanych definicji turysty i ruchu turystyczl|cg'() oraz poczynionych uwag można dokonać pr by zdefiniowania poplacyj no-estety czne. że Trzeba mieć świadomość. targach. Z opinii o istocie ruchu turystyczne1o wynika. osiedlania się w miejscu czasowego pobytu. wczasy odchudzające. interesy (np. Na układ tych skutk w wpływają materialne i duchowe potrzeby turyst w. akcentując społeczny charakter ruchu turystycznego. wystawach. kontem- Jęcia ruchu turystycznego. Francuski badacz M. za: A. kt te zalnierzają oni osiągnąć po czat(lwym i dobrowolnym opuszczeniu miejsca stałego zamieszkania w kraju lub za granicą. Wydaje się tez celowe objęcie terminem . = nego w układach przestrzennych.

oraz pobytem w tych miejscach"s. Marketing w turystyce. dwa jej rlę sprawy przemieszczania. sportowych i innych pod warunkiem jednak. ani miejscer ' pracy"3.. Warszawa 1996. le ztltianami w środowiskui rytmie życia. towarzyskich. s.turystyka obejmuje całość powiąza i zjawisk. np. Kaspar twierdzi. jednak nie kazda podt żjest turystyką. Brytyjskie Towarzystwo Tirrystyczne zaśprzyjęło następującą definicję: . C. filezllym. religijnych. Frrllkcję popytu spełnia tu ruch turystyczny. ekono- s. Kaspar. filhkrlwania oraz. PAPT. psychologicznym i kulturowym. odnosiły się do osobistych lrrtttlrkttiw z naturalnymi. gdzie normalnie mieszkają i pracują. Podejście takie nakazuje. Middleton. warto powiedzieć. w r żnym zakresie. kt re się pojawiają wskutek zmiany miejsca i w związkll z wynikającym z tego pobytem os b. alycZną. że turystyka jest zjawillicnl znacznie szerszym niz ruch turystyczny. kt re powinny być istotnym nl()lywem turystyki. Turystyka wypełnia znaczną częśćczasu wolnego i zajęć rekreacyjnych człowieka. Dlatego w jej definieJrrch jednocześnie podkreśla się sferę obsługi ruchu turystycznego. naukowych. Ż7. ze turystyka spełnia już warunki pewRrg() Systemu teoretycznego' mozna to zjawisko traktować jako układ prxlsystemu społeczno-kulturowego i podsystemu ekonomicznego. tworzących szeroko rozumianą gospodarkę tury- sl'cra obsługi ruchu turystycznego. Definicje te wyłączająptzemieszczanie się w celach dojazdu do pracy i czysto lokalne. kt re podr żują i przebywają w celach wypoczynkowych. Pod wlględem wymienionych kryteri w definicje te wyczerpują tradycyjne Fłęcie ruchu turystycznego.5. do szk ł czy sklep w. W definicjach formułowanych w r : r r Nie ogranicza się ruchu turystycznego jedynie do pobyt w z noclegiem. że zjawisko turystyki w aspekcie społeczno-kulturowym i l'rzyjmując z kolei hipotezę.C. Ż0 ŻI . Nie ogranicza się ruchu turyStycznego tylko do podr ży w celach wypoczynkowych. Management im Tburismus. że wizje humalrlyczne i rozw j osobowości człowieka. Turystyka jest rodzajem podr ży. aby Wrzystkie zjawiska czasowej i dobrowolnej podr ży. następujące pojmowanie wsp łczesnej turystyki: . Bern-Stuttgart-Wicn 1995' s. ponieważ większość czynnościrelreacyjnych odbywa się w domu i wok ł niego. specyficzne cele turystyki. przy czym dla os b tych nowe miejsce pobytu nie jest ani stałym miejscem zamieszkania. hlecenia WfO. l{ozpatĄąc kategorię turystyki w plaszczyźnie rynku. Wiadomo jednak.. W podanych definicjach występują wsp lne elementy. 8-9. nieza- pracach ekonomicznycŁ akcenĘe lklrrdniki można por wnać do podstawowych zjawisk rynkowych. kt re są związane W definicjach formułowanych na gruncie nąuk humanisĘcznych ttlrystykę traktuje się jako proces społeczny i wskazuje na konieczność lyczltych akcentuje się r zne jego cechy. Warszawa 1995. 5 V. Definicje te sugerują. kulturowymi i społecznymi walorami odwiedłtltcgo obszaru. można odnaleźć gł wnie w jej wymiarze społecznyttt. ONZ-WTO.Turystyka obejmuje og ł czynnościos b. obejmuje on także podr że w celach służbo_ wych. że miejsce docelowe znajduje się poza miejscem zamieszkania lub pracy.C. Dutlrry charakter tego zjawiska stanowi punkt wyjściaw formułowaniu trirrtcgrowanej teorii turystyki. UKFiT. czasowości zmiany miejsca pobytu. natomiast funkcję podaży = I rlrganizacyjnych. ale nie jest ich synonimem. ze . Verlag Paul Haupt. W konsekwencji takiego podejścia w rozmaitych definicjach oplucowywanych na potrzeby konkretnych analiz naukowych i prak- cą do cel w statystycznych. oparta na środkach materialnych może być rozpatrywane 3 Uog lniając rozwużania.Turystyka obejmuje wszystkie czynności związane z czasowym kr tkotrwałym przemieszczaniem się os b do miejsc docelowych poza miejscami.T. a Terminologia turystyczna. Światowa organizacjaTurystyki (wTo) przy oNZ natomiast zale- ohlerwacji skutk w tego procesu. obejmuje on r wnież odwiedziny jednodniowe.. służbowychlub innych nie dłużej niż rok bez ptzetwy poza swoim codziennym otoczeniem''a.

w j osobowości (kształcenie Przedstawiona dotąd an1lizapojęć: turysta. jak i praktycznego punktu widzenia. przeżycia. r uczestnictwo w targach i wystawach. turystyka oświatowa. klimat itp. społeczne eskapizm ży cie tow arzvskie. wypoczynkowa.i.kształcą- przedsiębiorstwa). np. ruch turystyczny i tur1rstyka upowaznia do stwierdzenia. biznesowa.). według cechy zasadniczej.2.ące im rodzaje turystyki: l drlskonalenie się) r:lręć bycia uznanym - turystyka kongresowa. wi re_ - ca turystyka oświatowa. z punktu widzenia podmiotu turystyki. I psychiczne ucieczka od codziennej izolacji turystyka sportowa (rozumiana r wnież pasywnie) turystyka nastawiona na wraŻenia. wyr żnia się następujące rodzaje turystyki: I Przy zastosowaniu kryterium motywacji. że zjawisko turystyki jest bardzo złożone. r turystyka pielgrzymkowa (religijna).łnowanym ortlh kreujących popyt. turystyka wypoczynkowa. wypoczynek leczenie - turystykaleczricza. Kazdej pnyjętej cesze odpowiada okre- 23 . oder_ turystyka klubowa lub turystyka nastawiona na przeżycia. turystyka nastawiona na przeżycia l lz. ale z punktu widzenia ry sty ka wyp r u o c zynkow a: moĘwacje fizY"zr" sport rodzaje turystyki wypoczynek w poblizu miejsca zamieszkania oraz wypoczynek w czasie urlopu w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych. turysĘka sportowa r turystyka związana z aktywnym lub pasywnym sportem.. kontakty (ucieczka wanie się od rzeczywistości) kulturalne do natury. r turystyka związana z uroczystościamipolitycznymi.u'y. przyjaci ł i znajomch - turystyka rodzinna. poszczeg lnym grupom można jedno znacznie przypisać oapowiaaa.ytl. Biorąc za podstawę kryterium motywacji lub-grup motywac. wypoczynek w uzdrowiskach z wykorzystaniem czynnik w na- r zanteresowanie sztuką podr że motywowane religią 22 poznanie innych kraj gion w itp. t turystyka klubowa. turystyka zwiqzana z politykq: r turystyka dyplomat w i uczestnik w konferencji.I 1. lurystyka towarryska: r turystyka rodzinna. np. turyStyką zwiqzana z gospodarkq: r podr ze w interesach. KRYTERIA PoDzlAŁU TURYSTYKI pn'sliżowe rrlr. I rozrywka pęd do przeżyć interpersonalne klubowa odwiedziny krewnych. turystyka kempingowa turalnych (woda. w krajowej i zagranicznej riteiaturze -' przedmiotu spotyka się r żnątypologię wspołczeJnej . lurysĘka kulturalna: r turystyka poznawczą r turystyka alternatywna. Dlatego podział turystyki jest trudny zar wno z iaukowego. turystyka motywacyjna (wyjazd jako premia otrzymana od llona forma turystyki: 'furystykę mozna teŻ dzięlić. I uczestnictwo w kongresach.

jednodniowe wycieczki. turystyka kredytowa_ na lub finansowana przedpłatami turystyka swobodna lub reglamentowana turystyka luksusowa. urlopowa. turystyka weekendowa).oświecona''. turystyka piesza turystyka zagraniczna przy jazdow a (akty _ turystyka koleją. zakres turystyka socjalna. w szczycie zonu lub międzysezonowa turystyka hotelowa. siłąrzeczy. kempingi.. firlŹna otrzymać następujące jej kategorie: oddziaływanie na bilans płatniczy wna). obserwowane wsp łcześniesilne zmiany W tllotywach uprawiania turystyki oraz zmiarty uwarunkowa ' zewnętrznych turystyki prowadzą. samochodem. Należałoby bowiem uwzględnić liczne warianty mielitttne. forma turysĘki turystyka zbiorowa (grupowa. ekskluzywna. podr że mieszkaric w po własnym kraju lub jego regionie albo podr że po grupie przyjazdy do danego kraju os b mieszka- - turystyka letnia.. sprzyjających zastępowaniu oferty typowej ofertą specyficzną dla rlkr'cślonej grupy. turystyka młodzieżowa. uzdrowiskowa) laellrlwanie się w podr zy - usług związanych z podr żą i pobytem za zryczałtowaną cenę) turystyka'rozulmrra". zimowa. senior w. jachtem. kr tkoter_ minowe podt że w interesach. aparta- turystyka parahotelowa (wykorzystująca np. tury_ styka tradycyjna. pizy- ł-ącząc ze sobą w r żny spos b te tzy podstawowe formy turystyki. kluborya. kt re trudno byłoby jednoznacznie przyporządkować określonefrttl rodzajowi turystyki. turystyka długoterminowa (np. wiek uczestnik w czas pobytu rodzinna) \ pora roku rodzaj zakwaterowania turystyka młodziezowa. turystyka senior w turystyka kr tkopobytowa (np.N [łro*ttj Ż5 . do powstawania nowych warianlt1w. se_ jących stale gdzie indziej. socjalna spos b zorganizowania podr ży Zaprezentowany podział turystyki na rodzaje. samolotem oraz turystyka wewnątrzkrajowa turystyka narodowa - turystyka krajowa dowa. i i zagraniczna przyjazzagraniczna wyjazdo- turystyka krajowa Wo' rodzaj finansowania oddziaływania urzędowego aspekt socjologiczny sywna) turystyka zagraniczna wyjazdowa (pa- turystyka międzynarodowa turystyka zagraniczna przyjazdowa i wyjazdowa. turystyka indywidualna (zorganiowana lub nie przez biuro podr zy). turystyka .syczałtow a" (organizator oferuje pai<iet H fl:3 BIBLIOTEKA Ż4 ? /[. autokarem.Ił:p. drugie mieszkanie.liczba uczestnik w cecha - turystyka indywidualna. wyjazdy mieszkaric w danego Waju za granicę. statkiem. środek fransportu menty) czepy samochodowo_mieszkalne. masowa. formy i kategorie nie Jesl kompletny. hg tlnlsze trzy formy: Kryterium pochodzenia turysty daje możliwość podziału turystyki krajowa turystyka turystyka przyjazdowa turystyka wyjazdowa lub regionalna - kraj w.

Podobnie pojmował ten termi ojciec turystyki polskiej. jak zbieranie materiał w bez deylenia stworzenia jakiejś naukowej syntezy"1. że ruch społeczny jest to zbiorowe dąŻenie ludzi do wsp lnego trlu. 6 *lllr*. ekonomia itp. .Krajoznawstwo.pozna'w czejdziedzinę kulturywyniki llruj ącą: całokształt działalności oraz utrwalone N szechstronniej szego poznania ziemi - jako dzyŻenie do możliwie najpełniejszego. PWN. określających to Jawisko szeroko. Sawicki. w Encyklopedii Powszechnej z 1974 r. w. k w 1930. przeto krajoznawstwo nie tworzy osobnej nauki. Lipniackiegolo.1.. materiaĘ na III Morski Sejmik Krajoznawczy. Krak w 1928. " Wielka Encyklopedia Powszechna. s. Zob. 140.co się rozumie przez termin . gdyżnie wyczerpuje ono cech ruchu społecznego. Poniewaz chodzi tu o wiadomości znajtozmaitszych dziedzin (archeologia. a oznacza raczej działalność praktyczną. Krajoznawstwo zbliza się ilO u rystyki o wybitnie poznawczo-dydaktycznym charakterze. R wfut. regionalne obserwacje czy nawet badania naukowe"e. Komisja Krajoznawcza. Sawicki6.. skupiający działaczy-krajoinstytucjonalnej znawc w i ukierunkowujący ich na osiąganie ważnych cel w spolccznych. WYBMNE RODZAJE TURYSTYKT 1. t.in.. TURYSTYKA KMJOZNAWCZA \ Teoretyczno-praktyczne cele badawcze wyznaczone w niniejszej książce narzucają konieczność tozpatrzenia zwiryk w między krajo_ znawstwem a turystyką. Nałkowsk. wydanej w okresie międzywojennym' krajoznawstwo jest określane jako . Wypada w tym miejscu powt rzyć za J. I 1ll-524.3. lVłtszawa 1979.in.3. Jednakże jako masowe dĘelle drl pogłębienia wiedzy o kraju... W Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej. Pojęcie . 8. 2'. Elementarne pojęcia socjologii. W rzeczywistości turystyka jest drogą do krajoznawstwa.r 1. W okresie powojennym można zaobserwować szersze traktow omawianego pojęcia i upaĘwanie w krajoznawstwie pewnych cech ruchu społecznego. szeroko pJ$lc krajoznawstwo wykracza jednak wyraźnie poza jej ramy. m. W. Warszawa 1970. Wśrd wsp łczesnych definicji krajoznawstwa. w. tl krajoznawstwie jako o ruchu społecznym nie mozna jednak m _ łld wprost. 6. 139. s. Krajogawstwo i jego stosunek do geografii. gł wnie w ruchu turystycznym. a nierzadko także w litetaturze. inni określająje jako zbi r wiadomościo kraju ojczystym (ujęcie wąskie). Nie jest towicrn ani ruchem reformatorskim. O krajoznawstwie jako o wypracowanym przez poszczeg lne dyscypliny naukowe zbiorue wiadomości o kraju wypowiadali się m. Jedni traktują krajoznawstwo jako ruch społeczny (ujęcie szerokie). W życiu codziennym. ani nie oznacza ruchu rewolucyjipjrl. Co to jest kĄo1nawstwo morskie i dlac1ego się nim interesuirlllli'. W. J. Wydawnictwo Gutenberga.krajoznawstwo''. |" Zob. ? rzcch l płaszczy znach: l'unkcjonalnej w jako ruch społeczny. regionie i własnej miejscowości mo- |i l)cfinicja krajoznawstwa ujmowanego jako ruch społeczny jest po*nrr w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej z 1965 r. biologia.zbi r wszelkich wiadomości o pewnym' większym lub mniejszym obszarze.) o kraju lub !!3lrlnie. orłowicz.. Autor ten rozpatruje pojęcie krajoznawstwa Sufrlc np. historycznych. Warszawa 1965.1 Ż6 . Podane przykłady świ o wąskim pojmowaniu krajoznawstwa' z akcentowaniem faktu zbi nia wiadomości o kraju lub regionie.fiiemia'' 19 nr l. L. najoj czystej .: . M.'krajoznawstwo'' na og ł jest definiowane dwojako. etnografia. przekazywania i wdrazania ich wynik w do praktyki społecznej. natomiast krajoznawstwo jest środ_ kiem realizacji pozaekonomicznej funkcji wsp łczesnej turystyki. statystyka. nie jest też ruchem ekspresywnym. jako pewną historyczno-socjologicznej obej_ . etnograficznych itp. 1 Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. obejt rtrrnowić pewną odmianę quasi-ruchu społecznego. geografia. Lipniacki. Szczepa zob. Kra. akcenĘe się społeczny chaJ*tcr tego zjawiska i jego zwiryki z turystyką. a także jako określony system organizacji prac krajo_ lnavłczych oraz gromadzenia. fuclt społeczny dązy do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadono ci (geograficznych. pojęcia te są niesłusznie utożsamiane. Trzeba więc określić. Szczepar ski. na uwagę zasfuguje oryginalna interpretacja podana i}ne. Nałkowski i L. t.Idea i organi4acja kĄogawstwaw Polsce.). PWN. historia.ZG PTTK. przez urządzanie wycieczek.

spełniaj ące w Ż8 j wia też przyswajanie pewnych umiejętności i nawyk w niezbędFh np. wartościowegospędzania czasu wolnego). Podczas imprez krajoznawf}clt człowiek odkrywa też nowe wartościmoralne. Sprzyja temu -|pwłzcchnianie kultury kształcenie i samokształcenie. Refleksja nad tymi funkcjami może się okazać poż. zwłaszcza turyStyczne. pomniki. niekoniecznie w czasie wolnym od pracy tprzez turystykę. wchodząc w nowe kręgi i grupy społeczne (np. folklorem. tj.). Krajoznawca bowiem. wypracowane metody i techniki działalności joznawczej. m. Wychowawc ze zadania krajoznawstwa wykracz ają poza tradycyjne isko wychowawcze. |ecz takŻe uczestnicy imprez krajoznawczych. larw . oglądając gmachy. Na przykład schroniska turyStyczne. Kształceniowa funkcja krajoznawstwa może być spełniana zar wno I lcnsie poznawczym. iż spełnia ono rozliczne społeczne. konieczność środowiska ptzyrodniczego i społec znego. poznając miejscowe nazwy i obya także ślady dawnego rzemiosła.i społeczny polega na wrastaniu w kolejne grupy społeczne oraz } przyswajaniu sobie odpowiednich r l społecznych w tych grupach. wartościintelektu(truz moze obudzić w sobie nowe zainteresowania. przykład poznawanie własnego miejsca zamieszkania czy regionu jest moŹliwe na lekcjach szkolnych. m|Izea. w czasie uprawiania turystyki kwalifikowanej czy wycieczki fuoz. np. ą doty chczas owych Mtlżna uzyskać wiedzę o kraju ojczystym czy regionie.in.*rwiunia krajoznawstwa turystycznego. zdjęci a. gdy rozpatruj e człowieka j ako istotę biosocjokulturalną. w drodze . decydują bowiem nie tylko jego animatorzy. izby :i narodowej. 29 b wiedzy.nawczej po regionie. a także instytucje i organizacje prowadzące dział krajoznaw czą. drlwict. Wprowadzają jednak pewne ograniczenia zakresu tego pojęcia w szerokim znaczeniu. publikacj e. kraju lub poza jego granicami. ułatwianego środki masowego przekazu. ptzeźrocza. Lipniackiego.in. kt ra w istotny spos b stymuĘe wychowa- w proces wychowawczy. Dotyczy to gł wnie własnego kraju. Uczestnicy ruchu krajoznawczego zdobywają r ozw uŻa(l po święconych lsdanie. nagrania itp. obrazy.(rękopisy. to warto zallważyć. iż może ona być uzyskiwana w r żny spos b. Kons ekwencj krajoznawstwa może być wniosek. uzyskiwanie orientacji w otaczającej rzeczywistości xlniczej i społecznej.rozumianąjako łość wpływ w i oddziaływar kształtujących rozw j człowieka przygotowujących go do życia w społecze stwie. o zakresie masowości krajoznaw Definicje podane przezW. społecznymi. może jątez spozytkować praktyczpE ()rnawiana społeczna funkcja krajoznawstwa mieścisię tez w konftpc|i kształcenia ustawicznego. regionu 'jsca zamieszkania. wyr w ewentualnych brak w organizmu i pobudzania przezkorzystne waru Rozw środowiska. ftltej działalności kramy. np. jak i praktycznym.*h kru. Lipniackiego na og ł oddają wsp łczes- Ę nlclrliwościprzestrzennej. kluby czy koła turystyczne mogą być włą1 Wrto tez zwr cić uwagę na rolę krajoznawstwa w nasilaniu aktywsumokształceniowej. literatura oraz wszelkie pomoce dydaktyczne mogą ułatwić tępną w ażną funkcj ą wsp łczesnego kraj oznaw stw a jest funkcj a 'eniowa. R wniez instytucjonalny sens krajoznawstwa jest szerszy od ślonego przez W. W treścifunkcjonalnego ujęcia kraj stwa powinna też być akcentowana koniecznośćpoznania rozwoju ziemi ojczystej. . musi opanowywać nowe role społeczne.in. m. ny charakter krajoznawstwa. Krajoznawstwo . Rozw j środkw masowego . Nie musi to być r wnież ruch tylko amatorski. Zalożenia wy wawcze i kontekst turystyczny krajoznawstwa łatwo zalwaŻyć. Jeślisię przyjmie. w akcentowaniu związk w krajoznawstwa z turystyką i z jej . lttny zas biologiczny człowieka wymaga m. Kraj oznawstw o. zdo}wrriąc wiedzę o kraju ojczystym. może zaspokajać też biologiczne potrzeby. na wyciecz. Dlatego nasuwają się pewne uwagi uzupełniające. mapy. wykładach w szkole wyższej.ioznawczych). tradycje ruchu turystycznego. wycieczek lokalnych lub w drodze samokształcenia. że kłĄoznavłstwo jest to znajomośćkraju ojczy' Stego czy wiedza o regionie. ?lplłcic rozw j kulturalny polega na przyswajaniu pożądanych modeli i}ltr'ry (np. powr xlnika turyStycznego czy członka stowarzyszenia turystyc znego. umiejętności i sprawności. N rn Spośrd wielu funkcji społecznych krajoznawstwa przede kim warto zwr cić uwagę nafunkcję wychowawczq.

uznanych i całkowicie nowych ośrodk w. że zdobycze krajoznawstwa powinny slużyć gł wnie rozwojowi turystyki. Społeczne cele krajoznawstwa w dziedzinie kultury są urzeczywistniane w kolejnej' technicznej (instrumentalnej) funkcji wsp łczesne_ go krajoznawstwa. iż zdobycze krajoznawstwa powinny być wykorzystywane drl ochrony przyrody i d br kultury materialnej.krajoznawstwo'' i . Wsp 'łczesna wtlju praca umysłowa. Funkcje te cechuje zasada dobrowolności. W. natomiast krajoZnawstwo turystyczne aktywizuje gł wnie funkcję rozwojową. wytyczania atrakcyjnych szlak w znakowanych. iż obie om wione funkcje krajoznawstwa Stanowią pewną całość imieszczą się w procesie szeroko rozumianego wychowania..ttuwużyć. '/'ałoŻone cele krajoznawstwa mogą być osiągane przez turystykę lub inne rodzaje aktywności. W obręhie tej funkcji jest podejmowana z własnej potrzeby i dla własnego roz- rczvł j.tluwtŻy nych przez W. norm. Konsekwencją przyjętych na początku hipotez roboczych jest rozważenie związku krajoznawstwa z kategorią czasu wolnego. Z punktu widzenia krajoznawstwa kultura obejmuje zesp ł wartości.ed 't. Lipniacki łrlusznie twierdzi. Natomiast W. Przyjmując. rozbudowy znanych. można wskazać na związek wychowania z kulturą. iż pełnienie społecznej funkcji krajoznawstwa w dziedzinie kultury jest uwarunkowane jednoczesnym udostępnianiem i upowszechnianiem wartości kulturalnych. Między pojęciami ..woju gospodarczego i kulturalnego laaju.in. Podsumowując. kt re ten ruch społeczny chce propagować i do kt rych zamierza wprowadzić turystyczny ruch krajoznawczy przez pobudzanie odpowiednich zainteresowar{ i potrzeb indywidualnych oraz społecznych. że praktyczna aŻyteczność krajoznawstwa jest duża. Lepsze. iż ruch krajoznawczy na og ł ma charakter amatorski wnież uszczeg łowione i rrktualne materiały krajoznawcze mogą stanowić punkt wyjściado platttlwania przestrzenne1o oruz wskazywać obszary szczeg lrlte cenne dla trllnictwa lub wypoczynku. Należy 'l. nego krajoznawstwa pozuta|ająna określenie roli tego ruchu społeczne- dłem argument w przy poi w związku z tym nie zavlsze możebyć źł decyzji gospodarczych. krajoznawstwie chodzi nie tylko o pobudzanie aktywności przez W tworzenie nowych wartościpoznawczych. Lipniackill uważa. |lTamże.Wymienione funkcje społeczne krajoznawstwa znajdują się w ści-t słym związku i są wzajemnie uwarunkowane. Lipniackiego dziedzinach aktywizacji turystyki. Przeprowadzone rozważania na temat definicji i funkcji wsp łczesgo w sferze kultury. że krajoznawstwo turystyczne jest środkiempodnoszenia 1xlziomu kultury i rozwoju osobowości. wolno Nie umniejszając znaczenia zdobyczy krajoznawstwa we wskaza- . Podobne zastrzeżenia budzi opinia dc. aktywnośćspołeczna. Efektywność lrnkład w w omawianym Segmencie jest wprost proporcjonalna do ltopnia wykorzystania rzeczywistej funkcji technicznej (instrumentallrcj) wsp łczesnego krajoznawstwa. aby krajoznawca-turysta działałzgodnie zwzorcarlj kultury.tury31 30 . Można więc sądzić. dokładniejsze poznanie kraju stwarza podstawę do racjonalizacji zagospodarowania turystycznego. selekcyjnych i wzor w wartościujących.imowaniu lcg() autora. Można powiedzieć. artystyczna itd. rozrywzniszczeniem oraz wzięte pod opiekę. nonn oraz wzorc w kultury przez funkcjonującą infraStrukturę turystyczną (m. Problem ten jest wart prowadzenia ntudi w naukowych. sterowania ruchem turystycznym i rozproszenia tego ruchu oraz kształcenia wysoko kwalifikowanych działaczy turystycznych. że to wprowadzanie ruchu krajoznawczego do kultury odbywa się np. w Polsce zar wno w drodze udostęp_ niania wartości. wsp łczesne krajoznawstwo jest pojęciem wielowarstwowym. Wychowanie jest przecież przekazywanlem właściwychdanej kulturze poznawczych. wymagające ochrony czy rekultywacji. iż zarejestrowane przez krajoznawc w zabytki kultury ttruterialnej i pomnikowe obiekty przyrody mają szansę być uratowane 1lt'z. Funkcja kształceniowa krajoznawstwa może być uważana za częśćskładową szeroko rozumianej jego funkcji wychowawczej. PTTK)' jak i przez upowszechnianie kultury dzięki wysiłkom kadry krajoznawc w otaz organizacji turystyczno-oświatowych. Należy zauwuŻyć. Iecz także o spowodowanie. społeczne koszty tego ruchu znajdują uzasadnienie. Dzięki pracy turysty nad sobą oraz nad swoim rozwojem szeroko rozumiana kultura jest upowszechniana i wzbogacana. a takŻe dynamicznego nrz. kę oraz R lurystyka spełnia wszystkie funkcje czasu wolnego. społecznie istotne funkcje. Ze wzg|ędu na to. wzor w i wzorc w. Można mu przypisać liczne. że w ocenie wpływu czasu wolnego na rozw j turystyki prldkreśla się trzy gł wne funkcje czasu wolnego: odpoczynek.

co jąodr żnia od innych form turyStyki. Polskie nolmy higieniczne określająto minimum aktywności ruchowej na 4. Natomiast w tym miejscu warto ponownie zaakcentować. sprzyja temu tlkresowa zmiana środowiska społecznego i trybu życia. że człowiek żyje w określonym Systetnie społecznym. środowiska bytowania.2.. 32 Turystyka jako forma aktywności zaspokaja poza miejscem stałego zamieszkania potrzeby rozwoju oraz odnowy sił fizycznych i psychicznych. Ponadto trzeba przypomnieć.turystyka kwalifikowana'' oraz uwypuklenie tego. Do cech wsp lnych można za|iczyć czasową oraz dobrowolną zmianę miejsca pobytu i codziennego Ębu Życia w celu zaspokojenia po_ trzeby osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym. TURYSTYKA KWALIFIKOWANA jak dotychczas sposob w ludzkości. jak i całej jącym światem. Istotny przy tym jest nie tylko wymiar czasu. Nie całe krajoznawstwo można zaliczyć do turystyki. a takŻe poprawa pożywienia oraz jego nadmiar w stosunku do potrzeb fizjologicznych wywołują r zne ujemne skutki w organizmie ludzkim. aktywności intelektualnej oraz emocjonalnej itp. opanowanych umiejętności itd. kt ry wsp łdecyduje o jego potrzebach. a uprawiających ją określa się jako prawdziwych turyst w. poz. konieczne jest zapewnienie mu właściwejinformacji. gdyż ftzyczne oraz psychiczne zdrowie poszczeg lnych os b nie jest obojętne dla społecze stwa. lecz obejmuj ą r żne dziedziny życia.in. Potrzeby informacyjne nie ograniczająsię obecnie do wiadomości niezbędnych do doraźnego wykonywania określonych czynności praktycznych. na|eży zwiększyć wysiłki zmierzające do rozszerzania krajoznawczych form wsp łczesnego ruchu turystycznego oraz preferowania turystyki o możliwie pełnym programie krajo- lecz tak:Że spos b jego wykorzystania. wzrastający prestiż społeczny wiedzy. Przemiany cywilizacyjne powodują wzrastające obcipenie układu nerwowego i sprzyj aj ą zmniej szaniu aktywnośc i fizy cznej. kuracyjnej. że turystyka. Mozna więc powt rzyć opinię. Słuszny jest r wnież pogląd' iż turystyka kwalifikowana jest nowoczesną formą wypoczynku.kt ry przez wieki towarzyszył człowiekowi w jego rozwoju.styka'' nie ma sytuacji podporządkowania jednego z nich drugiemu. tj. jak i wczasowej. Jej rola w tym wzg]lędzie została szerzej nakreślona przy omawianiu turystyki krajoznawczej. co ją z nimiłączy. Zj awisko to. Turystykę kwalifikowaną uważa się za kwintesencję wsp łczesnej turystyki.2. Dlatego m wi się obecnie o biologicznym minimum aktywnościruchowej jako elementarnym r}akazie dla kazdej jednostki i obowiązku społecznym. Skutki te są groźne zat wno dla poszczeg lnych jednostek.5 godziny dla młodzieży w wieku maturalnym oraz około l godziny dziennie dla os b w wieku emerytalnym. że turystyka kwalifikowana umożliwia za_ tlośćuczynienie temu minimum aktywności ruchowej znacznie pełniej iwszechstronniej niz jakakolwiek inna forma turystyki. Powszechna jest opinia. nadających kierunek jego aktywności. Poczynione uwagi pozwalają na podjęcie pr by roboczego zdefiniowania pojęcia . iż chęć pozyskania informacji. czyli intensywność wysiłku zalcżnie od płci' wieku. Nieprzypadkowo uwaza się ją często za matkę turystyki w og le. potęgowane przez wzrastające skazenie środowiska przyrodniczego. Cechy te Są typowe zar wno dla turystyki kwalifikowanej.3 . Jednym z nie|icznych akwydolności psychofizycznej organizmu jest właściwa wzmacniania tywnośćruchowa.. 1 . że aktywnośćzastępuje wysiłek ftzyczny. oraz dqŻenie do konfrontowania informacji otrzymywanych z r żnych źr deł z własną obserwacją są istotnymi pr:Ly czynami dynamicznego rozwoju wsp łczesnej turystyki. rodzaju zatrudnienia. Sprzyja temu m. zwłaszcza kwalifikowana. lepszego poznania bliższego i dalszego otoczenia' zycia innych ludzi' w tym ich postaw. przyrodniczym. Doceniając walory kultury i rozwoju osobowości turyst w. a takŻe potrzeby informacyjno-poznawcze. podczas gdy ruch krajoznaw- czy kojarzy się tylko z funkcją rozwoju. co r wnież się zalicza do potrzeb znawczym. Aby m gł on dziaŁać podstawowych. 33 . pogląd w i dziala .Swoje stosunki z otoczeniem człowiek reguluje przez dzialanie. kulturowym oraz informacyjno-poznawczym. turystyka wypełnia wszystkie gł wne funkcje czasu wolnego. pomaga człowiekowi zaspokoić potrzeby poznawcze.5 godziny dziennie dla mĄch dzieci. Znawcy przedmiotu tvłierdzą. Wzez uczestnictwo w tym Systemie wchodzi on w określony typ zależnościz otacza- świadomie.iomu wydolności organizmu. regeneracji sił fizycznych i psychicznych.

na estetycznego. Jednak turystyka kwalifikowana ma pewne cechy szczeg lne. czyli tego.Nie podejmując się ana|izy tego zagadnienia. czyli umiejętności kompetentnego i efektywnego wykorzystania sprzętu turystycznego i urządze zgodnie z ich konstrukcjąoraz tunkcją. klub w i organizacji turystycznych -zawodowych. wchodzi w zakres kultury ftzycznej.w. prawne' przestrzenne czy fizjologiczne. Turystyka kwalifikowana jest nośnikiem pewnych wartości społecznych. zwłaszcza opisującymi r zne skutki turystyki kwalifikowanej i szczeg łowe jej funkcje. Turysta występuje przy tymjako konsument r żnorodnych d br i usług turystycznych.dynamicznym. osobistego kontaktu z innym środowiskiem llttltrlwić element wychowania: zar wno pod względem doskonalenia osobowości jednostek. przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad bezpieczer{stwa własnego i innych. Wiadomo. wdrażającego człowieka do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego orazjego doskonalenia. umiejętność posługiwania się sprzętem turystycznym. ale dzięki osobistej aktywności osoby wychowywanej utrwala poządane cechy ptzez samowychowanie. autokarowej oraz innej. Gaworeckj.turystyka kwalifikowana jest czasową' dobrowolną. Jednak bliższe określenie. politechnicznego. kt re. kt re pomaga w przyswojeniu umiejętności podporządkowania własnego postępowania dobru zbiorowemu i zaspokajania potrzeb własnych w harmonii z interesem og lnym. częstą zmianą miej sca w przestrzen i. ekonomiczne. młodzieŻ. np.y' i statycznym. jak lkształtowania postaw pożądanych społecznie.PWN. że turystyka kwalifikowana łączy pokonywanie ptzestrzeni z wysiłkiem ftzycznym w r znych dziedzinach aktywności człowieka w czasie wolnym od pracy i nauki. moralnego.. i to w obu podstawowych składnikach konsumpcji turystycznej . [ołączoną ze zmianą codziennego Ębu życia. W definicji tej pr buje się wyjaśnićzjawisko gł wnie z punktu widzenia człowieka. przyrodniczym macyj no -p o znaut czy ch" | i 2 kulturowym otaz potrzeb infor- posługiwać innymi defi nicjami. czyli zapobiegającego ujemnym wpływom wychowawczym lub korygującego je. Ponieważ turystyka kwalifikowanamoże stymulować poŻądany kształt potencjału biologicznego społecze stwa. że w praktyce turystykę kwalifikowaną s.Mozna oczywiście się . Jedną z jej istotnych cech są wielorakie możliwościwychowaw12 w.. Dlatego wszystkich r. Zagadnienia te są przedmiotem bada(t r żnych dyscyplin naukowych. kongresowej. czylipodr ż. powodując zmiany cielesno-fizyczne i psycholrlotoryczne. Turystyka kwalifikowana nie sprowadza się wyłącznie do mozliwości oddziaływania na wychowywanego. stwarza znaczne trudności. co jest właściwedla sportu. jak i dorosłych.'e.wajoznawczej. co wsp łcześniemożna zaliczyć do tego rodzaju turystyki. Warto w tym miejscu przypomnieć. W li_ teraturze zalicza się do nich konieczność frzycznego i psychicznego przygotowania kondycyjnego.. Turystyka kwalifikowana ma więc wiele cech zblizonych do sportu.. W świetle podanych uwag definicj ę robocząturystyki kwalifikowanej można sformułować następująco: . do kt rycl sport nie dąży. zaspokajanie potrzeb biologicznego minimum aktywno_ ściruchowej oraz posiadanie pewnego zasobu wiedzy og lnej. ułatwia i przyspiesza socjalizację. społecznym. dzieli się na: 34 35 . wymagającąprzygotowania kondycyjn ego i zawodowo-turystycznego. stanowiąc wźLzny środek osiągania cel w wychowania fizycznego.lecz także hłajoznawczy"h. Warszawa 1982. zaspokajaniem potrzeb ruchu i wysiłku ftzycznego. Kazda forma turystyki powoduje też określone konsekwencje ekonomiczne. umożliwiającego przyswojenie kultury technicznej. kt remu ono służy. 63.. resocjalizującego.asługuje na trwałe miejsce w programach działalności oraz społecznotlgniw edukacji. Ekonomika i organizacja turysĘki. prawne ię. Może ona mianowicie . czylipobycie. Sprzyja przy tym nie tylko osiąganiu cel w perfekcjonistyczno-sprawnościowych. ) t r r r r t'izycznego. że turystyka kwalifikowana obejmuje zar wno dzieci. ale r żni się od niego na og ł znaczną ruchliwością przestrzenną. kształtującego wrażliwość piękno przyrody i dzie| ludzkich. zdrowotnego. lnozna na razie powiedzieć.

Dąbrowski w artykule: Rozw j turystyki l<walifikowanej tt nowe regulacje ustawowe. Przy takim założeW literaturze można spotkać opinie o niekorzystnym wpływie Ustawy z29 sierpnia |997 r. powodujący potrzebę spędzania urlopu we wskazany przez lekarza spos b. M. można powiedzieć.Alpach austriackich. trasy narciarskie) oraz usług hotelarskich i wypoczynkowych' Przedsięwzięcia inwestycyjne planowane w Szklarskiej Porębie i w Karpaczu. speleologiczną. Zła kondycja biologiczna społecze stwa polskiego powinna wpłynąć na zaostrzenie świadomości społecznej.2'7-28. zeglarską i podwodną). motorowodną. TurysĘka zdrowotna a uzdrowiska europejskich kĄ w socjalisąlc7nych.Problemy Uzdrowiskowe" 197 0. cieszy się coraz większym zainteresowaniem Polak w. Doświadczenie zagranicy uczy..jest ona r wnież mało uciążliwa dla środowiska naturalne3tr i społecznegola. s. . wolski. nr 5. Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił rł'kmieka. że staje się ona trwałym 'furystyka zdrowotna jest to. Szamborski . Narciarstwo. 1. w czasie wolnym od pracy w celu re- (wyciągi. Wolskiego. Jak widać. Jest to jednak uwarunkowane rozwojem infrastruktury i dynamicznym składnikiem stylu zycia wsp łczesnych społecze stw.zeszyty Naukowe IT'' l978' nr .. mogą stworzyć duże możliwościrozwoju turystyki narciarskiej nie tylko dla Polak w. . według definicji sformułowanej 3crreracji ustroju dzięk't aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu l1lsychicznemu''l5..r r r r r : r pieszą (nizinną i g rską). iż turystyka kwalifikowana jest nowoczesną formą wy- Reasumując og lne uwagi poświęcone wybranym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej. Wedfug szacunk w Banku Światowego popyt ten wynosi około 130 mln USD ioczniel3.. że duże mozliwości rozwoju ma w Polsce turystyka kwalifikowana narciarska i piesza g rska.. w tym przezkapitał francuski i austriacki. . zwłaszcza g rskie. edukacyjne i wyehtlwawcze. 16 Z.. motywy podejmowania podr zy w celach zdrowotnych lllogą być obecne prawie w każdej formie turystyki. kolarską.świadome i dobrowolne udanie się na pewien okrcs poza miejsce zamieszkania.Boss - Gospodarka'' 1998. Czy narciarze ucieknq z polskich g r. 36 37 .3.3. lecz takŻe dla cudzoziemc w. s. la |3 nr I (208). a także świadomości władz paristwowych. określany jako stan wyczerpania lub przemęczenia. motorową. w miejscu i porze roku najbardziej odpowiednich. aktywny wypoczynek. kt rego formy powinny być dostosowane do indywidualnych możliwościturysty. TURY5TYKA ZDROWOTNA ptvcz J. Szamborskil6 określa turystykę zdrowrl(ną jako jednąz podstawowych form odnowy sił człowieka.. Stan zdrowia uczestnika turystyki zdrowotnej. Popularny jest r wniez region Karkonoszy. o usługach turystycznych na perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce. wodn4 ftajakową. 38-39. Szacunki Instytutu Turystyki informują... 'lizeba też powt rzyć. Pewną ilustracją skali popytu Polak w na turystykę w g rach mogą być wydatki ponoszone przez obywateli polskich w.. ]5 J. natomiast około 6 mln os b odwiedza te rejony turystyczne w weekendy. poczynku oraz skutecznymnarzędziem pedagogiki i andragogiki (pedagogiki dorosłych). ze turystyka kwalifikowana ma duże znacze[ie społeczne ze względu na jej funkcje zdrowotne. kt remu jest podporządkowany tryb w miejscowości turystycznej . Tezę taką postawił P. Turystyka narciarska g rska możebyć źł dłem znacznych korzyści ekonomicznych. W przylnczanych definicjach podkreśla się zwykle następujące motyw upraw tnia turystyki zdrowotnej : i r l r odnowa sił jako ży cia gł wny cel. narciarską. R wnież Z. że w każdym sezonie narciarskim (grudzier-marzec) ponad 4 mln Pola_ k w spędza urlop w Tatrach i Beskidach.Rynek Turystyczny" 7997. Kozłowska. francuskich i włoskich. nr 8.

TU RYSTYKA MOTnMACYJNA Ttrrystyka motywacyjna' nazywana też stymulacyjną' jest zjawi_ skiem charakterystycznym na wsp łczesnym rynku turystycznym USA Trzeba wyraźnie powiedzieć. innej. do września1998 r. kt ra jest konsekwencją osiągnięcia przez nich założonych cel w. że realizacja reformy sfużby zdrowia stworzyła nową Sytuację ekonomiczną dla sieci polskich uzdrowisk. trzeba podkreślić. 3) przynależności. os b skorzystało z usług noclegowych oferowanych przez zaklady uzdrowiskowe i zaku- lccznym leży możliwie pełne wykorzystanie środkw leczniczych polckich uzdrowisk. Możliwościosiągania cel w zdrowotnych w wymienionych formach turystyki są zr żnicowane pod względem efektywności. Z drugiej strony. Podr ż motywacyjną utożsamia się z podr żą_nagrodą. Ztych względ w w skład turystyki zdrowotnej mogą być wliczone tylko te rodzaje turystyki.3 . ze o efektywnościturystyki zdrowotnej decyduje r wnięż paristwo. że niespodziewana ekspansja turystyki motywacyjnej nastąpiła w latach 70. Mtlżna przyjąć' że rczwiązanie lub złagodzenie tego problemu stanowi. weekendowej. kt rej funkcja w omawianym procesie jest uznana naukowo i społecznie. w interesie spot1 ' Podr ż motywacyjną definiuje się najczęściej jako środeknowoczesnego zarządzania.turystyka zdrowotna" jest terminem zbiorczym. Statystyka turystyki uzdrowiskowej w Polsce jest fragmentaryczna. w kt rych cele poprawy szeroko rozumianego zdrowia dominują wśrd pozostałych lub są im r wnorzędne. Jest to więc problem ważny i złoŻony zarazem. Aktywizacjatychpodr ży miała oczywiście podstawy ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt. Warto dodać. Że cudzoziemcy stanowili 67o og lnej liczby korzystających i zakupili ponad 4vo udzielonych nocleg w og łeml7... wzorem kraj w zachodnich. stosowany w celu uzyskania nadzwyczajnych efekt w. własnych źr deł uzupełnienia brakujących środkw na utrzymanie obiekt w. 1 . 5) samorealizacji. przez nagradzanie uczestnik w podr żą. Jak podaje GUS. odejścieod przestarzałych struktur organiiurcyjno-programowych i starej receptury na zdrowie oraz stworzenie nowych pakiet w ofertowych adresowanych do tych grup turyst w-pacjent w. s. Cele zdrowotne mogą być zatem osiągane w turystyce: r r r r r uzdrowiskowej (z wyłączeniem form wyraźnie leczniczych). będące rękojmią polityki rozwoju społecznego. aparatury i personelu. W literaturze socjologicznej przewuŻa pogląd. W amerykar Turystykaw 1998 r. 159-1 5.GUS. a takŻe dowartościo_ wuje go w środowisku zawodowym i w oczach rodziny. Przy takim założeniu można np. Ż) bezpieczeristwa. Sens turystyki motywacyjnej można rozpatrywać w kontekście hierarchii potrzeb ludzkich. że charakter motywacyjny mają tylko potrzeby ujęte w czwartej i piątej grupie. kt rzy wyzlaczająsobie zupełnie nowe cele uprawiania tutystyki zdrowotnej. kiedy chodziło o zwiększenie produktywności przedsiębiorstw i podniesienie morale pracownik w. iż cele zdrowotne są osiągane gł wnie w turystyce uzdrowiskowej. kt rzy Zaspokajali cele zdrowotne w zakładach uzdrowiskowych.4) autonomii i niezależności. i Europy Zachodniej. od puździernika 1997 r. wyrazić wątpliwościco do siły motywacyjnej funkcji płac.8 mln nocleg w. kwalifikowanej. Natomiast udana podr ż motywacyjna sprawia rzeczywistą przyjemność zainteresowanemu pracownikowi. Zjednej Strony. pobytowej (wczasy). na kt rą składają się potrzeby: 1) fizjologicz_ ne. Interesujące jest to. Ze względu na znaczenie Stanu zdrowia społecze stwa właśniepar stwo powinno stymulować rozvt j turystyki zdrowotnej.niu . oszczędnościowy kurs publicznych struktur opieki zdrowotnej stawia uzdrowiska wobec konieczności poszukiwania nowych. czyli w okresie kryzysu ekonomicznego. W turystyce zdrowotnej bowiem odnowa sił to cel gł wny. począwszy od lat 50.. motywacyjnych systematycznie wzrastał. Wynika to z miejsca podr Ży o motywacjach zdrowotnych w strukturze cel w turystycznych. Mozna przedstawić tylko dane dotyczące liczby turyst w. 394'5 tys. Warszawa 1999.4. skich przedsiębiorstwach handlowych krąg uczestnik w podr ży 38 39 . piło 6.

ze łagodzi ona sezonowość w turystyce. kt re w zasadzie wyłączają osoby wyjeżdżające w celach zarobkowych. Zr - llyln w warunkach polskich. doch d.|esi. Początkowo podr ze motywacyjne ograni_łatwo-wymierne. warunkiem intensyfikacji prittyti "r"i. Potrviirdzają to wzrasta40 y99rdzv motywacyjnej jest opracowanie metody mierzenia tu- Dodatkowym walorem ekonomicznym turystyki motywacyjnej jest to. Jednak z punktu widzenia skutk w ekonomicznych w sferze obsługi ruchu turystycznego tego rodzaju podr żnych można zaliczyć do grona turyst w. ceny' sezonowośći czas wolny. mimo że koszty takich podr ży obciążają delegującego.Bodr ży w nagrodę'' programem tworzenia i promocji pndukt w markowych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce.jawist<iem na międzynarodowym rynku turystycznym.jednym z największych wyzvła(t. a organizacja techniczna tego rodzaju podr ży powinna być tw rcza. Warto zau:ważyć. zagadnienie roli podr ży motywacyjnej w zel1xlle form gratyfikacji dla pracownik w warto podjąć na etapie wstęp- Wsp łcześniena seminariach towarzyszących giełdom i salonom lurystyki motywacyjnej dyskutuje się m. picj zaspokoić wymagania klient w takich podr ży oraz omawia się nspekt sezonowości. to w podrÓŻach w interesach mniej liczy się czynnik koszt w. 1.' nu. w jaki spos b gospodarka turystyczna może najle- |ącc nakłady na badania finansowych podstaw rozszerzania podr ży Inotywacyjnych.5. Pracownik delegowany sfużbowo w sprawach handlowych w kraju |ub za granicę moze r wnież wypeł- niać funkcje czasu wolnego. zwłaszcza gdy nie odnoszą się już one do pracownik w sprzedaży lub innych dział w produkcyjnych przedsiębiorstwa. jak i menedzerski.3.i a. 4I . jak np. Nalezy się odnieśćz Uwagą i troską do każdego uczestnika. Wyrazem inicjatywy władz w tym kierunku jest objęcie . Udana podi z motywacyjna powinna się składać z element w. o tym. bardziej zaśzależąone od og lnych warunk w ekonomicznych i koniunktury gospodarczej. szcźeg |nie w krajach zachodnioeuropejskich.in. w USA źr dłem ich finansowania są zysi<i z wynik w otrzymanychprzez beneficjant w podr ży.r.opi" Zachodniej zaśtenrodzaj podr ży jest niekiedy finansowany zbudżćt w marketingowych). kt rych osiągnięcia były obecnie. jaki jest jej potencjał. Jest to takze trrrystyka grupowa' jednak o specyficznych wymaganiach klient w. kiedy sprawa produktywności priedsiębiorstw . jak komercjalizować i rozwijać podrr1że motywacyjne.ny insirument zar wno marketingowy. ze wynika to z definicji turystyki. Turystyka biznesowa ma obecnie coraz większe znaczenie ekonomiczne. Stanowi ona tez w turyStyce międzynarodowej sektor niezwykle trwały i o dyskretnej. Na przykłaj w Szwajcarii ta forma ruchu turystyczne}o dominuje w październiku i w maju. W całej sferze obsfugi ruchu turystycznego podejmuje się liczne przedsięwzięcia organizacyjne i ekonomiczne promujące ten rodzaj turystyki. Na zako czenie nalezy zwr cić uwagę na pewne cechy tlrystyki motywacyjnej. Intensywnośćpodr Ży w interesach podlega o wiele mniejszym wahaniom pod wpływem klimatu niz inne podr że turystyczne. że u podstaw rozwoju turystyki biznesowej lezą inne niż w pozostałych formach podr ży turystycznej uwarunkowania socjoekonomiczne.dła stałego wzrostu turystyki motywacyjn ej nateży takze upatrywać w systemach podatkowych w niekt rych krajach (np. Żorganlzowanie podr ży motywacyjnej wywołuje bowiem uczucie wdzięcznościi lojalności w stosunku do przedsiębiorstwa.-wsp łcześniedąży się do rozszerzenia jej zastosowa. Wydaje się. czały się do sprzedawc w. Ze względu naliczne korzyści. Podr ż motywacyjna powinna się przede wszystkim samofinansować (np. Turystyka motywacyjna jest czynnikiem polep szającym jakośćstosunk w międzyludzkich w danym przedsiębiorstwie. Ponieważ tendencje w tym zakresie są pochodną rtlzwoju ekonomicznego. ale regularnej ekspansji.to* kich podr zy. _ Dalszy rozw j turystyki motywacyjnej znajduje pełne uzasadnienie ekonomiczne w krajach wysoko rozwiniętych. w USA iraktyku_ je się z tej racji ulgi w naleznych podatkach od przedsiębiorsiw). Podczas gdy w turyStyce pozabiznesowej istotne są takie czynniki. Niezależnie od dodatkowych motyw w inspirującycir podr ze turystyka motywacyjna staje się Znaczącym z. TURYSTYKA BIZNESOWA W spotykanych w literaturze klasyfikacjach turysty i turystyki na rlg ł nie uwzględnia się podr zujących w celach handlowych. kt rych nie mozna zakupić w ramach zwykłej wycieczki. czym jest turystyka lttrltywacyjna. podr że te stanowią n*o. jakie przynosi turystyka motywacyjna..

seminariach i zgromadzeniach. Nie można bowiem tej formy turystyki promować tak. wydają miesięcznie na podr że słuzbowe ogronme sumy. społecznych. Inną cechą podr ży biznesowych jest ich nietypowa akwizycja. Na przykład wymagania hotelowe turySty biznesowego obejmują: wygodne ł zko. kulturalnych i gospodarczych. Są to przede wszystkim naukowcy.możliwośćuzyskania informacji ekonomicznych z ostatniej chwili. wydają codziennie na usługi noclegowe rninimum 200 USD. sportowych. Pewnym źr dłem informacji mogą tu by towarzystwa lotnicze. General Motors. 2) negocjatorzy. iż turystyka biznesowa zajmuje bardzo ważne miejsce na światowym rynku turystycznym. jak się to robi w od_ niesieniu do innych form. 3) przedstawieicle handlowi i kadra techniczna.6. Z punktu widzenia dziennego lihllu wydatk w hotelowych biznesmen w tych można uszeregować * ll'zcch grupach: 1) prezesi i członkowie zarząd w bogatych firm. dysponują limitem 100 USD na wzrastającym znaczeniu gospodarczym turystyki biznesowej 3 lłllscc mogą świadczyćnastępujące przykłady. kt re wprowadziły tzw. Nalezy też dodać.jeśli Trzeba wreszcie podkreślićwzrastające wydatki na usługi hotelowe . Motyw handlowy podejmowania podr zy w celach biznesowych narzuca określony model usługi. Warto też podkreślić. () o. Sprawny system przekazywania wiadomości. Na przykład badania przeprowadzone w niekt rych biurach turystycznych w Szwajcarii wykazały. Liberalizm w stosunkach międzynarodowych orv rozszerzanie kontakt w handlowych polskich organizacji gospodarczychzzagranicą stanowią przesłankę rozwoju turystyki biznesowej przyjazdowej do Polski. Mimo to powszechna jest opinia. Wielkie międzynarodowe organizacje gospodarcze. 1 . Segment podr żujących tlo Polski w celach służbowychi interesach jest szacowany na około 20vo badanych. zestaw usług hotelarskich poszukiwanych przez furystę biznesowego narzuca odpowiedni standard hotelu oraz zakres usług podstawowych i dodatkowych. Statystyki biur turystycznych obejmują sprzedane usługi bez uwzględniania typologii odbiorc w. źk dłem wielu korzyścispołeczno-gospodarczych mogłoby być objęcie omawianej grupy turyst w ludzi intereSu np.łJŻająna kilka dni w interesach. dyrektorzy regionalni. Warunkiem podstawowym byłby rozw j sieci polskich hoteli o standardzie międzynarodowym. Biura turyStyczne poszukują. TURYSTYKA KONGRESOWA - sach) w celu uczestnictwa w kongresach. W promocji i obsłudze konieczna jest sprawna organizacja oraz specjalistyczny potencjał usługowy. Przede wszystkim trudno jest ocenić jej rozmiary w skali międzynarodowej. W hotelach warszawt}lelr tt najwyższym standardzie 90vo gościto obcokrajowcy. iż turystyka biznesowa jest postrzegana jako nowa polska specjalność marka turystyczna a więc produkt o wysokiej jakości.yici. Sietnens.3. sympozjach. rrrlgania tego segmentu rynku turystycznego. całodobowy i nienaganny room-service oraz program telewizyjny w języku angielskim.iż ten rodzaj turyStyki cechuje dochodowośći specjalizacja. politycy oraz członkowie r żnorodnych organizacji zawodowych. progrźrmem krajoznawczym. IKEA. konferencjach. jak np' IBM. Twierdzenie to znajduje odzwiercierllcnie w zaobserwowanej ostatnio tendencji wzrostowej przyjazd w do lłllski cudzoziemc w w celach biznesowych. Duze usługi we wspomnianej akwizycji oddaje technika mikrokomputerowa' pozwa|ająca na błyskawiczną rezerwację miejsc w hotelach i na pokładach samolot w. wydają na nocleg do 150 USD. praHtwtticy dzial w rozwoju.Można wskazać kilka charakterystycznych cech turystyki biznesowej. iz wydatki hotelowe ludzi interesu nie wyczerpują wszystkich wydatk w ponoszonych w turystyce biznesowej.klienteli biznesowej w drodze kontakt w osobistych w wielkich organizacjach gospodarczych. inwesĘące i robiące interesy w Polrcc. Sieć tych organizacji 43 W strukturze krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego występuje kategoria os b podejmujących podr ze (służbowei w intere- 42 . klasę bizne_ sową' a także hotele.lllcenie doby hotelowej. Trzeba r wnież dodać. Jak widać. Wzrastające znaczenie turystyki biznesowej powinno być przedmiotem dogłębnych analiz r wnież na polskim rynku turystycznym. kt rzy fft. że udział turystyki biznesowej w całokształcie obrot w tych biur sięga 40_65vo.lrzedstawicieli przedsiębiorstw krajowych. Kwoty te polskie hotele zaspokoją wysokie wy_ tttrtgą być znacznie wyższe. 1rrrr"ii zajmowanych stanowisk.

ze gł wnym źr dlempokrycia ich jest tzw wpisowe. Swiatowy rynek kongresowy wykazuje tendencje wzrostowe. ŻŻ_35vo.IVo i Australia I. wyżywienie kwaterowanie 5_I0vo. wyżywienia l inne koszty z:wiry. iosz .Rynek Turystyczny" 1997. miast oraz. r Żne rtlzrywka wydatk w wywierają wpływ konfiguracja żc na faktyczną strukturę rll'erty turystycznej goszczącego miasta oraz struktura jego cen.. Na przykład w latach I989_t993 liczba kongres w międzynarodowych wzrosła z 8165 w 1989 r. zagraniczny turysta zostawiu w goszczącym go mieście do 800 UsD. Można tu dodać. 5_l07o.9Vo. Chodzi zwłaszcza o: tych istotne są kategoria społeczno-zawodowa uczestnika i rodzaj kongrcsu. Ńemcy 1i+i1'. płacone przez turystę-uczestnika kongresu' Należy teŻ zaznaczyć. szwai. Prasa szwajcarska podaje. 45 44 . stanowią około 1/3 lokalnych wydatk w uczestnik w omawianych imprez turystycznych. Thrystyka Jak wynika _ . Trzeba tu oczywiście podkreślić. ze USA. uwzględnił tendencje nn światowym rynku turystyki kongresowej. Mięizynarodowe Stowarzyszenie Kongres w i Konwencji. Belgia (323). Ukształtowała się już rozbudowana sieć narodowych i międzynaro- - kongresowa. Wielka Brytania (577). listopad. Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych. Włochy (359). Francja.. a pokrywały one koszty zakwaterowania.. Związek Niernieckich Hat lowych organizacji związanych z turystyką kongresową. struktura omawianych wytltrtk w. W miarę wzbogacania f rm wsp iczesnego życia wykazuje ona dużą dynamikę rozwoju. a zakres ich przestrzennego oddziaływania obejmuje cały świat. Hiszpania (4I7).8vo. decydującą rolę - od lat trwałą pozycję w organizowaniu turystyki kongresowej.i Japonia Sportowych i Wielofunkcyjnych. według tych samych źt deł. tj. Średnie wydatki uczestnik w kongres w międzynarodowych i narodowych charakteryzuje rozpiętośćw granicach 75_I30vo. że koszty organizacyjne zgromadzenia l. i Wschodniej turystyka kongresowa zyskuje w ostatnich lallch na znaczeliu na Węgrzech. Badania naukowe przeprowadzone na Zachodzie dająobraz korzyści Qkonomicznych płynących z organizowania turystyki kongresowej. Niekt re badania wskazują.5. w 1993 r. lista rankingowa 10 par stw świata według liczby kongres w międzynarodo*y"h była następującal8: USA (962). Ponieważ średni czas trwania kongreltl międzynarodowego wynosi od 3 do 4 dni.gVo. Zgodnie z danymi z 1992 r. cownikami są: Europejskie Zrzeszenie Miast Kongresowyctr. Ponieważ jest ona źr dłe m znaczny chkorzyści ekonomicznych.4vo. rB Warto dodać. og lnie mozna więc powiedzieć.ane Z pobytem. podejmując wysiłki zmierltrr ące do rozbudowy infrastruktury turyStycznej. Holandia (380)..cartaizlt7 (244). Wielka Brytania i Niemcy zajmują "B*ow Warto teŻ zwr cić uwagę na wydatki organizator w kongres w. iż średniawartośćtych wydatk w w badanych latach 1986-1987 była Szacowana na 130-200 USD dziennic na osobę. definicyjnie podporządkowana biznesowej. Afryka jest wsp łcześniebardzo bogata. Kraj ten. wydatki uczestnik w-turyst w w kraju i w miastach goszczących. IJdzlał kontynent w w og lnej liczbie kongres w jest zr żnicowany' np. zakupy 30_50vo. tvtięazynarodowe Stowarzyszenie Pałac w Kongresowych. kr^tkoterminowy oraz elitarny charakter tego rodzaju turystyki n*ir"u model jej organizacji i obsługi. o jej organizację i obsługę zabiega wiete t<raj w. obciążające swymi kosztami władze publiczne. nr 2l-22. tształtował się następująco: Europa 59. Funkc]onuje Międzynarodowy Instytut Kongresowy. przedstawiała się następuj ącoi za8_IŻ7o. z kt rych korzysta społeczność lokalna. Grupowy. inwestycje w dziedzinie infrastruktury kongresowej.otganizator w ruchu turyst y cznego. Elenlcntem wyjściowym rachunku omawianych korzyścijest wysokość lrcdnich dziennych wydatk w uczestnik w kongres w narodowych ltrriędzynarodowych. i 59. Azja I2. Jest ona pochodną wielu czynnik w. wśrd kt ple Środkowej j r r . że skalę dochod 'w z organizacji kongres w kształtuje ich kategoria.Francja (789). Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych organizator w Kongres w oraz Unia Stowar zysze Międzynarodowych ONZ. do 8817 w 1993 r.wiązanego z kongresem kształtują się na poziomie 45-65 USD dzienrtie.na z tych danych. że rynek kongres w międzynarodowych i narodowych jest źr dłem wielu operacji ekonomicznych. kt rego członkami i wspołpra- rynku turystyki kongresowej odgrywa Europa (6Ovo adziału w 1989 r. Ameryka 20.8vo. stanowi wsp łcześniepraktycznie samodzielną jednostkę w strukturze rodzajowej turystyki.

transport.r r dowych).stosowaną w odniesieniu do operacji ekonomicznych kongres w.7. ki kongresowej oraz wzbogacać funkcjonalnośćwsp łczesnej żeglugi promowej. a także rozszerzać ekonomiczne podstawy jej rozwoju. Według J. źr dłem Kongresy i konferencje odbywają się nie tylko w miastach stołeczi region w' wyspecjalizowanych w organizacji i obsłudze turystyki kongresowej. oszczędności czasu.Rynek Turystyczny" 1997. niewidzialny wkład. umożliwiająca tvt rcze dzialania i przyczyniająca się do osiągnięcia pozytywnych wynik w obrad.pojęciem <turystyki morskiej> określa się wszelkie przejawy ruchliwości turystycznej znajdującej sw j wyraz w wycieczkach Potwierdzeniem tej tendencji może być wybudowanie w 1988 r. mających dobrze rozwiniętą zeglugę promową. gościł kongres w międzynarodowych' Na dru358 gim miejscu znajdował się Londyn (258 kongres w). Zaleskiego .turystyka morska'' jest coraz powszechniej używane. gdyż nowoczesne promy zapewniają wiele wolnej przestrzeni do realizacji osobistych zainteresowa . Innązaletą jest niezakł cona atmosfera. warto zwt cić uwagę na wideokonferencje jako konkurencję dla tradycyjnych spotkari. Przegląd tendencji rozwojowych turystyki kongresowej daje podstawę do poczynienia uwagi.. Przykładowo. Warto podlrreślić. wydatki organizator w kongres w. os b. dochody władz publicznych przez fiskalizację bezpośrednią i pośrednią. 19 Hongkongu największego - 47 . Rozkład przestrzenny miejsc przyjmowania i organizowania kongres w międzynarodowych jest dośćzr żnicowany' Jeślichodzi o miasta kongresowe. Mimo że uczestnicy kongresu są w każdej chwili osiągalni. oferującego miejsca dla imprez z udziałem do 20 tys. M wiąc o podr żach motywowanych interesami i sprawami służbo_ wymi.3. utrzymanie zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy. subsydia wladz publicznych (w przypadku kongres w międzynaro- Trzeba też wskazać pośrednie korzyści gospodarcze z organizowania kongres w dla gospodarki narodowej i lokalnej. Nowoczesne Systemy wideokonferencyjne są.Można więc powiedzieć. jednak nie jest to metoda tania. d. to stolicą światowej turystyki kongresowej jest Paryż. uczestnicy kongres w na statku będącym na pełnym morzu nie mogą się odłączać od grupy.iż dobrze wyposażone pływające centra kongresowe na statkach skandynawskich armator w promowych mogą pomieścićod 300 do 600 uczestnik w. seminaria w portach lotniczych itp. w strefie portowej i najnowocześniejszego centrum kongresowego. można zaobserwować rozw j turystyki kongresowej na morzu. że zjawisko to jest dynamicznel9' Należy przyjąć. że atrakcyjność środowiska morskiego i lądowe warunki do odbywania kongres w na pokładach nowoczesnych prom w mogą się przyczyniać do rozwoju turystynych kraj w 46 rozbudowie odpowiedniej infrastruktury turystycznej turystyka kongreSowa może wystąpić na polskim rynku w widocznej skali2o. nie czują się ograniczeni w swojej swobodzie. Będzie temu sprzyjać realizacja strategii rozwoju produktu turystycznego Polski. nie spos b znaleźć w literaturze pełną jego definicję. kt ry można sklasyfikować w następujących kategoriach: r r r r r telarstwo. a więc o turystyce biznesowej i kongresowej. dzięki dewizowym wydatkom zagranicznych uczestnik w kongres w. TURYSTYKA MORSKA Mimo że pojęcie . co dyscyplinuje i aktywizuje obrady. wkład do zr wnoważenia bilansu płatniczego. listopad. Odbywanie kongres w i posiedzer na promach ma wiele zalet istotnych dla przebiegu oraz ostatecznych wynik w obrad. Hołdernę_Mielcarek w artykule: TurysĘka kongresowa ważny seqment gospodarki turystycznej. na trzecim Genewa (180 kongres w) i na czwartym Bruksela (157 kongres w).. Na przykład w krajach skandynawskich. gastronomia. handel lokalny).. co prawda. Są tu też wykotzystywane środkitransportu: kongres na szynach. nr 2l-22 (wydanie specjalne z okazji 5Jecia wydawania publikacji). stymulacja działalnościgospodarki turystycznej (np. efekt mnożnikowy wpływ w dewizowych. ho- kt ry np. 20 Problematyka turysĘki kongresowej jest w interesujący spos b naświetlona przez B. iż w miarę powstawania warunk w ekonomicznych do wzrostu aktywności Polski w pozapolitycznym życiu międzynarodowym i po 1. zwłaszcza pod względem tworzenia i promocji markowych produkt w turystycznych w obrębie szeroko rozumianej turystyki biznesowej. w 1986 r.

J. podr że te pozwalająnałączenie Systemu zdobywania wiedzy z interesującą formą wycieczki morskiej. przewozy turystyczne żeglugi przybrzeŻnej.. Kowalewski zwraca uwagę. stanowią także reklamę turystyki morskiej. dającej mozli_ 2l rejsy lecznicze jest to stosunkowo nowy rodzaj rejs w wycieczko- turysta korzysta ze wszystkich usług świadczonychna statku. Z przytoczonych definicji turystyki morskiej wynika. w portach leżących na szlaku podr ży statku. mogą być realizowane zar wno na liniach promowych. rejsy takie są więc dopełnieniem programu szkolnego lub studi w. rejsy szkolne. -22 T. są to częste rejsy pasazerskich statk w liniowych. rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turyst w krajowych''. że u jej podos b odbywający się r żnymi środkami transportu morskiego. s. dysponującym odpowiednim czasem wolnym oraz dobrze sytuowanym.. są one popularną i tanią formą wych wycieczek morskich. a także zvł iększają efektywno śćdydaktyki . w uprawianiu turystycznego żeglarstwa morskiego. Z ko|ei T.. traktowanego nie jako wyczyn sportowy. Można je uszeregować następująco: r r wych. oferujących wycieczki w sezonach martwych. Problemy ro1woju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle wsp łczesnych tendencji badawczych. Tarskiego23 Pojęcie . cieczek morskich. ska ocena wlkorzystania walor w rekreacyjnych |ł\lbrzeżaGda skiego na podstawie działalnościpr7edsiębiorstw organizujqcych wypoczynek nad morzem. Gdar sk 1980. statek-prom umożliwia turyście przerwanie podr ży morskiej i odbycie wycieczki na lądzie własnym samochodem lub grupowo autokarem.. zaleski. podr Że w rejsach kombinowanych.W: I Seminarium Naukowe nt.Ruch TurysĘczny'' 1966. minirejsy międzyportowe. rejs w turystycznych na towarowych statkach liniowych. Turystyka morska turystykę przybrzeżną oraz turystykę może być realizowana r żnymi środkami transportu: 23 I. czystego morskiego powietrza. Na korzyścispołeczno-ekonomiczne ze wsp łczesnej turystyki morskiej wskazuje charakterystyka rejs w wystaw leży ruch i kolejowego. Nie uwzględnia np. polegają one na łączeniu środkw transportu lotniczego. Kowalewskj. Podr że tymi statkami zapewniają turystom. Kowalewski pisze: . 48 49 . kąpieli słonecznych i wodnych oraz gimnastyki.turystyka morska'' pełnomorską.ŻI. obejmuje zdaniem I. mający znaczne mozliwości rozwoju jako forma łącząca dwa cele podr Ży turystycznych: wypoczynek i leczenie na morzu.W: I Seminarium Naukowe nt. kt ry ekonomicznie biorąc. oraz w korzystaniu z wycieczek statkami żeglugi przybrzeżnej. 29. możliwościkomunikowania się są tu znaczne i zwiększają się.. r wnież leczniczych właściwości klimatu. wycieczki morskie na promach pasażersko-samochodowych są dzisiaj popularną formą podr ży turystycznych. promami i jachtami. odbywane na podstawie jednego biletu. np. TurysĘka i rekreacja nadmorska. T. są przyszłościowąformą turystyki morskiej (obserwuje się np. specjalnie do tego celu przeznaczonych. rejsy inclusive.morskich na statkach wycieczkowych. drogowego morskiego z innymi rodzajami transportu }4-dnio- r r podr ze oraz wypoczynek turyst w krajowych i zagranicznych statkami. z drugiej zaś podaż d br i usług turystycznych. rejsy kombinowane. lub na statkach liniowych. iz jest to zjawisko społeczno-ekonomiczne' obejmuje bowiem z jednej strony zjawisko społeczne nazywane ruchem turystycznym. wywołuje określony popyt na dobra i usługi turystyczne. gdy prom odwiedzapo drodze kilka port w. opr cz kwalifikowanej opieki lekarskiej.. najczęściej w atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej.. nr 3. niejednokrotnie z wykorzystaniem własnej bazy lądowej armatora). a czę' sto nawet kilkudniowy pobyt na lądzie1' promowe przewozy turyst w. w portach pośrednich są oferowane wycieczki Wajoznawcze. Tarski' Kryteria wyboru środk w transportu w turystyce. lecz forma spędzania czasl. jw. Zaprezentowana typologia rejs w morskich jest uproszczona. jak i za pomocą nieregularnych rejs w promami. TurysĘka i rekreacja nadmorproblemy teorii i praktyki.. zastosowanie tej formuły może przynieśćkorzystne wyniki dziękl wykorzystaniu w rejsie. łączenie podr ży morskiej z pobytem turyst w w jednym miejscu na lądzie.Turystyka morska jako trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze obejmuj e22 : wościobejrzenia tego. co było przedmiotem wykładu w szkole. wiele atrakcji turyStycznych.

Należy zauważyć. W wielu regionach świata rozvł j turystyki morskiej jest dowodem potrzeby kontaktu człowieka z morzem oraz jego |eczniczym oddziaływaniem na organizm ludzki w sensie ftzycznym i psychicznym. Wyr żnia się przy tym następuj t r l l r r ące formy turystyki morskiej: wycieczki pełnomorskie. że światowy rynek wycieczek morskich jest szacowany mniej więcej na 3 mln os b rocznie. z czego około Ż. żeglarstwo morskie chlubi się wieloletnią tradycją.lachting morski miał początkowo charakter zdecydowanie turystyczny. Należy przypomnieć. z czasem. jachting morski. lepiej przystosowanych do kr tkich wycieczek morskich. wane na jachtach. jest zaliczana dopiero do turystyki kwalifikowanej. opr cz krajoznawstwa i turystyki podwodnej. natomiast jest kontrowersyjne zagadnienie żeglugi promowej.Ż m7n Stanowią Amerykanie.. . w drugiej połowie XIX w. Sportowym wyczynem oraz masową rekreacją. zmieniając swe funkcje z .pływających most w'' na . Wiadomo jednak' że niekt re połączenia promowe odgrywają jednocześnie rolę komunikacyjną i wycieczkową. r : r r rencji innych gałęzi transportu (eżeli się weźmie pod uwagę czas podr ży. Jedni autorzy zaliczają jądo szczeg lnego rodzaju turystyki morskiej.biała flota''. kryterium ilościowe (turystyka morska indywidualna' grupowa i masowa). na ryŃu tym nastąpiła ekspansja wrz z pojawieniem się statk w nowej generacji. Perspektywiczny roaw j i wypoczynku w Makrore gionie Nadmorskim. podr żąi regatami. zagospodarowania dra funkcji turystyki oczywistą. Jednak przy silnej konku- pasażerskie przewozy promowe' pasażerskie przewozy przybrzeżne. turystykę podwodną. żeglarstwo morskie.. koszty. staje się atrakcyjnym czynnikiem w obsłudze rozwijającego się ruchu turystycznego. statkach pasa:żerskich i towarowych są w niej sprawą i Jeślichodzi o turystykę morską. że ta forma turystyki morskiej.trzeba zauutaży . 50 51 . walicki. pasażerską żeglugę przybrzeżną. Inne spojrzenie na zjawisko turystyki morskiej ma według kt rego zjawisko to obejmuje: A. statkiem pasazersko-towarowym. odległość cel w podr zy (podr że morskie bliskie i dalekie). traktowana jako forma turystyki morskiej.pływające plaże". żeglugę promową' kajakarstwo. statkiem pasażerskim. pewnośćoraz punktualnośćpołącze(t) nie stanowi ona tachęty do korzystania z niej jako alternatywy transportowej. Zeglarstwo morskie może i powinno być jedno'.pływające hotele'' i . miejsce pochodzenia turysty (turystyka morska krajowa i zagraniczna). Walicki2a. Na trasach morskich rywalizowały ze sobą właśnieżaglowce turystyczne Literatura przedmiotu pozwala wyodrębnić kttka kryteri turystyki morskiej: podziału l r r r r czas trwania (turystyka morska kr tkookresowa i długookresowa). toteż nie przez wszystkich autor w jest 24 A. to wycieczki pełnomorskie odby- spos b uprawiania (turystyka morska kwalifikowana i niekwalifikowana. Gdarisk I 972. zaczęto budować regatowe''. Wła_ ściwe ukierunkowanie i opracowanie koncepcji rozwoju turystyki morskiej jest istotne r wnież w Polsce. zorganizowana i niezorganizowana).. Dlatego też . inni zaśwskazują na jej czysto komunikacyjny charakter..maszyny cześnieturystyką i sportem. iz pasazerska żegluga przybrzeżna ma w części charakter komunikacyjny. Po okresie stagnacji na początku lat "70. utraciwszy sw j komunikacyjny charakter. Przechodząc do zarysowania tendencji rozwojowych turystyki morskiej w świecie. w krążownicze wycieczki morskie.. Jak wiadomo.r r r jachtem.

Najbardziej spektakularnie zjawisko to objawiło się na rynku morskiej turystyki wycieczkowej na wodach Ameryki P łnocnej.jące do port w morskich. ri_ czący 74 tys. Karaiby to doskonały obszar do uprawiaIiia turystyki morskiej. Katalog ten przedstawia atrakcyjne nowości i programy juz sprawdzone. BRT i może pomieścićII4 pasażer w. lider 53 . że ten 20O-pokojowy pałac hotelowy.. piękne.t . Jeszcze innym przykładem atrakcji dla bogatych turyst w jest lukSusowy hotel na rafie koralowej. o nazwie Black-Prince.Chodzi zwłaszcza Statkami o możliwie ograniczonych kosztach eksploatacyjny. dośćblisko połozone porty. Że jeden statek dla 2600 pasażer w jest bardzief Iedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju turystyki morskiej jest w ostatnim okresie gwałtowny wzrost wielkości statk w.xlkładzie. Na marginesie mozna dodać. że aby dotrzeć do nowych segment w rynku. konieczne jest wprowadzenie odpowiednich atrakcji pokładowych. Ponadto na terenie całego obiektu pływającego znajdlją się liczne urządzenia umozliwiające uprawianie sport w wodnych oraz pływalnie. superstatek pasazerski I\{/s . Z dłem interesujących wiadomościo tendencjach w rozwoju turystyki morskiej moze być Katalog 91. Przedstawiona tendencja do budowy i eksploatacji coraz etonomiczny od dw ch jednostek po 1300 pasazer w. biorący na pokład 450 turyst w. ton wyporności. dziono. kt ry ma wyporność 5 tys. Ich celem turystycznym jest nie ką1lielisko morskie czy wyspa' lecz sam statek: sło ce i przyjemności na . Tendencja do budowania coraz większych statk w pasażerskich znĄduje uzasadnienie ekonomiczne. Podstawę wsiomnianej tendencji stanowią więc niższe koszty jednostkowe duiychlednostek. Na rynku tym żeglugę wyciecztową oferuje m. Statek ten. Rządy lrraj w wYĘiarskich chętnie więc witają statli lawi. że w USA powstał masowy rynek turystyki morskiej. wyspy greckie itp.. na rafie koralowej Great Barrier. a także w rejonie Morza Śr dziemnego (Włochy. Warunkiem zaspokojenia popytu segmentu młodziezowego jest więc wyposażenie statk w pasazerskich w infrastrukturę typoią itu ąaowych wiosek turystycznych.in. zaprezentowany przez hamburskiego organizatora turystyki Hanseatic Tourist. w kt rych dominuje trend podr zy morskich małymi.sovereign trr" seas. wymagający uzupełnienia pojemności floty tury- tric preferują wycieczki morskie. Pod względem walor w turyStycznych wymienia się tu wielką liczbę wysp. a także tylko dzieri lub dwa Łe$Utgi oa uiumi. wprowadził nową lbrmę wycieczek morskich na pontonie spuszczanym za rufę. Club-Med 1. Należy dodać. że statek ten jest wyposażony w pokładowy basen kąpielowy i restaurację d la cąrte' Na uwagę zasługuje r wnież informacja o oddaniu do eksploatacji we Francji pierwszej na świecie pływającej wioski urlopowej o nazwie Przykładem wzrastającej atrakcyjności środowiska morskiego dla luryst w europejskich możebyć wycieczkowy statek-plaża.). wybrzeża o malowniczych plaŻach. Turyścimogą się dostać do hotelu helikopterem z wybrzeża w ciągu 17 minut oraz statkiem w czasie 90 minut. największego obecnie rynku turystyki_morskiej.szczeg lnie dla obszaru Karaib w.turyścieuropejscy masowo udają się samolotami czarterowymi na Majorkę i Wyspy Kanaryjskie. eksploatowany przez towarzystwo zeglugowe Fred Olson Line. wyraźnie polepszony komfort pobytu na pokładzie oriz aiatcyina oferta rozrywkowa. obecnie wycieczki morskie na raraiuy stjy się turystyką masową. Turcja. Hotel jest wyposażony w korty tenisowe.rynkowe w turystyce morskiej są motorem dalszego wzrostu pasazerskiej floty wycieczkowej. Analizy rynku turystyki morskiej wykazują. Właścicielemtej jednostki jest Club Mediterrance. oferuje on ekskluzywne rejsy morskie na statku Hanseatic Renaissance. wycieczkach turystycznych sprawił.Dwucyfrowe wskaźniki"i wzrostu i optymistyczne prognozy. Pod wpływem wzrastającej konkurencji wiele towarzystw żeglugowych nabrało przekonania ie moznu .. Ten odmienny od europejskiego motyw udziału w morskich oo'i"- a usługi gastronomiczne świadczy kilka restauracji. o łi" Ameryka52 o zapewnienie mozliwościuprawiania Sportu' rozrywki i wesołej atmosfery.większych statk w pasazerskich do cel w turystycznych jest charaktery_ stycznazwłaszcza dla silnie'rozwĘającego się rynku UśA. Wspornniany wycieczkowiec odbywa rejsy turystyczne w relacji: Amstertlam-Kadyks-Madera_Wyspy Kanaryj skie_Amsterdam. funkcjonować na rynku dfugofalowo pod warunkiem dysponowania stycznej. został zbudowany w stoczni w Singapurze w ciągu 15 miesięcy. o ile.liczący 100 m dfugościiważący 1200 ton. w tym młodzieżowego.a. wygodnymi statkami. Został on zakotwiczony w odległości 70 km od p łnocno-wschodniego wybrzeŻa Australii.

np. przybrzeżnej. natomiast nieproporcjonalnie małe samym miastom.2?o obejmowło pozostałe wydatki.8To w stosunku do poprzedniego roku. wydali og łem 156 n'il zł.przewrozlo ponad 50 rnln pasazer w w 1995 i. Ma on I87 mdfugości szerokości. podr że 54 .oknem na świat''jego miasta. Należy podkreślić. Do rozwoju turyStyki przyczynia się r wnież pogarszający się stan środowiska naturalnego na lądzie. I IO_l I I. może być r wniez budowa . Funkcja turystyczna port w morskich zasługuje na uwagę r wnież dlatego.stich portach handlowych. pasuzero*.ŻO mln oroa. co stanowiło ' wzrost o t2. a8. porty basenu Morza Śr dziemnego). że wzmiankowany stan tzeczy moze świadcr. zwiryartymi przede wszystkim z warunkami środowiska geograficzneg o.Żśmh pasażer w.gie funkcją tych jednostek jest obsługa turystyki konferencyjnej.anie tej funkcji z ekonomiką miast portowych. Czynnikiem stymuluj ącym kształtowanie turystycznej funkcji port w morskich jest zwiry.portach handlowych może Wzrost.. Źr dła zainteresowania furystyką morską tkwią także w atrakcyjności miejscowości nadmorskich.26 mln os b.8% prr"źnu"rono na zakup towar ą natomiast 39.'-*. Warto tez podkreślić. a także kraju.jest zaopatzony w nowoczesny komputer pozwala:?: ^ największym statkiem zaglowym świata ilednocześnie jednym z najno- światowyw dziedzinie wiosek urlopowych. z nielicznymi wyjątkami (np. jak dotąd Gminy miast portowych nie wykazują większego zainteresowania rozwojem i rozbudową urządze infrastruktury portowej. że jej zasięg przestrzenny może być rozległy. turystycznej niast bałtyckich z niedost atecznąbazą hoteiową. morskiego (np. Warszawa l SS. kt ra zasłu- Morza Bałtyckiego do o_bsługi Po dru- Na łączących Belgię.5Vo nazakup bilet w podr znych w polskich biurach podr zy. na powierzchni ozaglowania. GUS. Przykładowo. guie na uwagę. 6żs tys. interesującymi turystycznie ośrodkami miej skimi w danym kraju. Hiszpanię. turystyka morska przeżywa bowiem wsp łcześnierenesans dzięki rosnącej atrakcyjności spędzania czasu wolnego na prlkładach statk w morskich. zkutoiy tej 60.eKsproatacJa statk l ' w-hoteli. a także krajoznawczymi miast portowych i obszar w dor przyległych.ruchu pasazerskiego w morskich . Tragmentaryczną informacją statystyczną o turystyce morskiej w Polsce może być ruch pasazer * w mo. Warto podać. iz cudzoziem cy fnet<racłaiący polską granicę morską w 1998 r. 15. Szwecję i Wielką Brytanię-. Na przykład w warunkach polskich ruch pasażer w w portach morskich przynosi istotne korzyści ludności miast portowych. Wspomniany statek jest httltnym wyznacznikiem ich roli społeczno-gospodarczej. zalewowej i żeglarstwa Wolno wyrazić pogląd. *:. Korzyścipowinny być obop lne. Jednostka ta jest przeznaczona do obsługi wycieczeft morskich dla zamoŻnych turyst w. Funkcja turyStyczną port w morskich jest uwarunkowana wieloma czynnikami. do kraju 2. a wyjechało przez polski" po'ty Ż. JT|Y. Wżną rolę odgrywateż położenie miast portowych w układzie międzynarodowych szlak w turystycznych' w kt rych porty jako stacje transportu morskiego mają duże znaczenie. . ź"gt gu morska przewiozła w 2000 r. Ponadto . 55 cmigrant w). Jest on T'1' ptzewozy promowe. jest zaliczany do podr zy turystycznych..icst ona skutecznym sposobem wykorzystania zdolnościprzewozowych statk w pasa:żerskich. zwłaszcza walorami klimatycznymi. Danię.ju*:'rozwoju turystyki morskie.^')^^ur!. że w ŻOOO przyjechało r. Dzięki tym szlakom miasta portowe stanowią punkt wypadowy dla pełnomorskiej żeglugi turystycznej. Przypisuje się im dwie funkcje. . w tym dominowały przewozy promowe. Po pierwsze są one eksploatowane na obszarze wocześniejuych statk w obecnie istniejących. Dane GUS-u wskazĘ. . wskazywać na ożywienie turystycznej funkcji port w polskich. dysponuje tez silnikami 1equlację zdolnYmi do utrzymania szybkościrzędu tO_Iż węzł w. zatokowej. Moze on przyjąć na pokład 416 pasażer w. 10 regionalnych przedsięuio'st* z"g_l-usi nromowej Europy P łnocnej i Zachodniej kt re o'bsfugują 55 określonych obszarach turystykę morską tształtują iyruźnie ||"':-y:h. Warto w tym miejscu zauwużyć. iż ruch pasużerski w portach morskich.3Vo przeznaczono na usfugi noclegowe. iż przewozy pasażer w żeglugą śrdlądową wyniosły )ooo r' L'.iż istotnym czynnikiem rozwoju omawianej funkcji są r wnież dogodne powipania komunikacyjne miast portowych z większymi.yć o niedocenianiu roli wsp łczesnych port w morskich w obsłudze przewoz w pasażerskich.8vo na gastroiomicinęłs. Rozmiary tych pr r zy stale wzrastają. Port jest szerokim .czny i wydatki cudzoziemc w w Polsce oraz Poląk w za granicq w 1998 r. II. -Htlanl1ę:-I'-oĘ''|:emcy' Norwegię. Francję.

to dostrzeze się możliwo ścirozszerzenia tej działalnościna obszary kraj w macierzystych. Tego rodzaju grupy są bardzo podatne na procesy asymilacji. przyjaci łmi i znajomymi żyjącymi w diasperze orazprawa człowieka. Chociaż jej wz r został wyniesiony z kraju pochodzenia. kt ry żyje w diasporze. 59 . kongresowa. Wolno przypuszczać. kt rącharakteryzuje poczucie wsp lnego pochodzenia i kultury orazwięź grupowa' najczęściej oparta na wsp lnocie językowej i wsp lnej. Można przypuszczać. dzieła sztuki' nowe pomysły naukowe. są: ziemia j ako terytorium stanowiące kraj urodzenia. prężnych i wy_ kształconych. Chodzi są dyna_ mika życia grupy etnicznej i jej wewnętrzna tu prakprowadzenie ożywionej ty cznie o kultywowanie odrębności kulturowej. Cechą charakterystyczną tych pierwszych grup jest to. ptzez utrzymywanie kontakt w i wsp łpracę diaspory z krajowymi organizacjami społeczno-kulturalnymi. że przynajmniej w fazie początkowej zachowują swoją strukturę społeczną i kulturę oraz bezpośredni związek z zamieszkiwanym terytorium we względnie niezmienionej postaci. nie tylko integn{ących dane grupy etniczne otaz utrwalających więzi diaspory z krajem ojczystym. W układzie r żnorodnych przesłanek inicjowania i rozwoju turystyki etnicznej na uwagę zasługuje r wnież element organizacyjny. Kwestię tę można uog lnić i powiedzieć.zdolnymi do przetrwania w odmiennych warunkach narodowo-paristwowych. działalnościspołecznej i wydawniczej w kręgu danej grupy etnicznej. Jeżeli się przyjmie. og lnie można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o grupy etniczne ukształtowane w wyniku procesu emigracyjnego. iż grupy etniczne znajdujące się na obczyźnie w wyniku zmiany granic są mniej podatne na procesy asymilacyjne niż grupy powstałe w wyniku emigracji. religijna itp. że nieza|eżnie od stopnia asymilacji określonej diaspory etnicznej ważne . Że emigracja obejmuje ludzi młodych.Zjawisku diaspory towarzyszy proces ksztąłtowąnią qrup etnicznych. prądy filozoflczne i artystyczne oraz inne. np. że siła motywacji turystycznej grup etnicznych zależy od źr dla tych grup. Spotyka się opinię. Urzeczywistnienie wspomniarrych cel w następuje m'in. Tak więc turystyka etniczna. Subiektywna identyfikacja narodowa ma zreguły dośćtrwały charakter. Doświadczenie historyczne daje podstawę. polska. że przenikanie element w kultury dokonuje się gł wnie przez kontakty między ludźmi. lecz takŻe inspirujących i or_ ganizujących podr że turystyczne o podłożu etnicznym. atakże silne powiązanie z krajem pochodzenia. 58 czanie |udzi z kraj w mniej rozwiniętych do kraj w wyżej rozwiniętych. ktr1rej istotnymi wartościami. lecz także naturalnej jednościwsp lnot narodowych. niemiecka czy włoska grupa etniczna w USA). iz diasporę o podłozu emigracyjnym charakteryzuje przemiesz- Warto tu zwr cić uwagę na możliwościpozyskiwania nowych źr deł korzyści ekonomicznych dla macierzystych kraj w diaspory. na og ł odczuwających potrzebę importu innowacji i zasob w kapitałowych. to ich struktura społeczna rozwinęła się wt rnie w kraju osiedlenia. W tym kontekścienależy przede wszystkim zwr cić uwagę na koniecznośćhonorowania przysługujących człowiekowi praw politycznych. w toku kt rych są przenoszone idee. historycznie utrwalonej nazwie (np.). zawotlrlwymi czy kościelnymi. Dzięki turystyce etnicznej następuje dyfuzja r Żnych element w kulturowych. kongresowa' może się stać waznym czynnikiem przyspieszenia procesu przenikania wsp łczesnej kultury. rozumianych jako grupa społec zna. Chodzi tu mianowicie o tworzenie i funkcjonowanie r Żnych struktur organizacyjnych. książki. że świadomość narodowa diaspory jest pogłębiarra dzięki specj alistycznej turystyce etnicznej (turystyka Yłajoznaw cza. że podr że o motywacjach etnicznych są możliwe. by sądzić. hoces ten jest uwarunkowany wieloma czynnikami. do swobodnego kontaktu osobistego z bliskimi w kraju macierzystym lub kraju urodzenia swych przodk w. hiznesowa. jeże|i zostaly stworzone warunki przestrzegania prawa obywatela do swobodnego łączenia się z rodziną. obyczaje. to jednak od początku stanowi_ ła ona układ pod wieloma względami odmienny. W rozwoju turystyki etnicznej mozna też upaĘwać czynnika przernian cywilizacyjnych. Chodzi o to. znajdujących stosunkowo łatwo swe miejsce w nowych społecze stw ach oraz z powodzeniem rozwijających działalnośćgospodarczą na r Żny ch polach.dla rozwoju turystykiintegracja. Turystyka wsp łczesna stwarza realną szansę nie tylko umocnienia tożsamościgrup etnicznych. ziemia ojc w i poczucie wsp lnego dziedzictuta. czyli także rozwoju odwiedzanego kraju. Turystyka może r wniez kształtować stan świadomości narodowej.

d. przeznaczone gł wnie dla tkaczy przybyłych z Niemiec (Aleksandr w. Do reprezentacyjnych obiekt w tego rodzaju. 26 kr Na zako czenie tego fragmentu rozwaŻa można przyjąć robocze określenie. kt re najdłużej się znajdowały pod hegemonią polityczną Niemiec oraz najdłużej ulegały płynącej stamtąd presji kulturalnej i gospodarczej. wnież zabytki sztuki militarnej. kt re się składają na spuściznę historyczno_kulturową. Biorąc więc pod uwagę wszystkie zaszłościpolityczno-historyczne i dawne stosunki etniczne. kt re mają bardzo długą tradycję na Pomorzu orv na Śląsku. Warszawa 1 990 (maszynopis). w czym znaczący udział mieli osadnicy niemieccy. żydowskiej czy dla turystyki polonijnej. Historia miast polskich dowodzi. olsztyr skim.tkim czasie stać się pełnoprawnym członkiem UE. Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim osadnictwo historyczne. Poznaniu czy Szczecinie). takich os b. że najwięcej. a także zvłiry'anym z nim uzdrowiskom. Polska jest uwazana przez niekt rych zna'wc w przedmiotu za swoisty skansen fortyfikacji z r żnych okres w historycznych: od średniowiecza do II wojny światowej. Większość Mazur w wyemigrowałap źniej do Niemiec i obecnie stan tej ludności jest szacowany na 5-8 tys. budowanych w r żnym czasie i stylu na ziemiach zachodnich oraz p łnocnych. Na uwagę zasługuje też informacja dotycząca ludnościmazrskiej. polskich Niemc w mieszka na Śląsku opolskim. Miasta polskie przechodziły na nową organizację. urodzenia i zamieszkania w przeszłościsamych turyst w oraz ich przodk w. Należy też dodać. za|icza się zwłaszcza ratusze (np. aby w mozliwie przez bogate mieszcza stwo. Tomasz w Mazowiecki i Zgierz). że większe enklawy ludnościniemieckiej w niekt rych miastach i wsiach znajdują się w byłych wojew dztwach: bielskim. Źroała oficjalne podają liczbę 300 tys. Atrakcyjność turystyczna Polski dla ludności nie mi e c koj ę zy c znej' Instytut Turystyki. Aby je wykorzystać. Nie spos b też nie wymienić tych element w atrakcyjności turystycznej Polski dla ludności niemieckojęzycznej. Toruniu. Dla niniejszychrozwtŻa istotna jest też informacja. W prezentowaniu walor w turystycznych Polski dla ludnościniemieckojęzycznej wykorzystano opracowanie A' Jagusiewicza. że promocja turystyki clo Polski znajduje pełne uzasadnienie zwłaszcza na tych obszarach kra. Kilka takich gmin jest r w_ nież w byłym wojew dztwie częstochowskim. w myślkt rego turystyka etniczna obejmuje turystykę (gł wnie międzynarodow$ związaną z miejscem pochodzenia.iu. wrocławskim. istnieją bowiem duze mozliwościw tym wzg|ędzie. Stymulatorami rozwoju turystyki etnicznej w Polsce są powstające towarzystwa społeczno-kulturalne mniejszości niemieckiej w Polsce. Ł dź. os b. określającymi zwłaszcza losy ziem p łnocnych i zachodnich obecnej Rzeczypospolitej. Po roku 1945 jej liczbę szacowano na 100 tys. Natomiast w olsztynie zawiązało się Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki. Mają one związek z przemiennościami politycznymi i terytorialnymi oraz z zaszłościamietnicznymi. W rozwijających się miastach średniowiecznych oraz p źniej budowanych powstawały liczne obiekty sakralne i świeckie.. os b mających poczucie przynależności do narodowościniemieckiej. zamki. ze w ich powstawaniu dużą rolę odegrała ludnośćnapływająca z przeludnionych miast niemieckich. Katalog walor w turyStycznych Polski interesujących dlą ludności niemieckojęzycznej jest bogaty. Reszta nadal mieszka na ziemiach p łnocnych oraz zachodnich. Według nieoficjalnych szacunk w obecnie mniejszość niemiecka w Polsce liczy około 800 tys. wznoszone w Radzie Naczelnej Stowarzyszer Ludności Niemieckiej RP z siedzibą w Katowicach. należy sygnalizować pewne elementy atrakcyjności turystycznej Polski np. Polska finalizuje obecnie energiczne starania o to. dla ludności niemieckoję zy cznej. kt re stawia stlbie za cel kultywowanie wsp lnego dziedzictwa kulturowego wśrd Mazur w zamieszkalych w Polsce i w Niemczech. katowickim. Po II wojnie światowej pozostała w Polsce częśćludności niemieckiej w większościwyemigrowała w ramach łączenia rodzin. jeleniog rskim. twierdze i fortyfikacje. nowosądeckim i tarnowskim. Wrocławiu. w Gdarisku. Jest to dobry prognostyk r wnież dla rozwoju turystyki etnicznej. 'Lrzeszone w r Przedmiotem zainteresowari wspomnianych turyst w mogą być 60 6I . Dzięki niej powstało wiele nowych osad. Interesująca dla turyst w niemieckojęzycznych może być r wnież informacja poświęconaprzytodolecznictwu. gdzie w 25 gminach przeważa narodowośćniemiecka. Że na fali osadnictwa w wiekach XVIII i XIX powstawaly liczne osady przemysłowe. os b26. zerkładanych na czynszowym prawie niemieckim. bo 250 tys. wolno przypuszczać. gda skim. Warto talcże przypomnieć.

R żne świadectwa Ę 63 Pierwotną funkcję dom w modlitwy pełnią synagogi krakowskie żnica Nożyka w Warszawie. specyficzną kulturę świeckąi sakralną. - Zagadnienie turystyki etnicznej naprzykladzieludności żydowskiej opracowano na A. W wielu innych miastach znajdują się w takich budynkach muzea regionalne lub sale wystawowe. Rogoźnica. w innych krajach Europy Zachodniej po kilkadziesiąt tysięcy. Dziesięciowiekowe osadnictwo żydowskie w Polsce przechodziło rćlżne losy. Wolno przypomnieć. Ziemie p łnocne i zachodnie Polski obfitują w liczne.5 mln. kultura i sztuka zydowska wzbudzająznaczące zunteresowanie w całej Europie. Turyścio motywacjach poznawczych mogą odwiedzać w Polsce. Turyst w niemieckich mogą r wnież zunteresować niekt re nekropolie ewangelickie w Polsce. działaczy społeczno-gospodarczych oraz zgromadzone tam liczne zabytki sepulkralne przedstawiają wysokie wartości emocjonalne. Spoczywające na nich prochy znanych i zasłużonych osobistościświatanauki. Toruniu. ocenia się. reprezenĘące r Żne style architektoniczne. w Wielkiej Brytanii i Kanadzie po 300-500 tys. uporządkowane i udostępnione do zwiedzania. W tym sensie stanowią one znaczną atrakcję turystyczną. że do czas w wsp łczesnych przetrwało około 240 murowanych budynk w dawnych synagog.icnnych w blisko 80 krajach światażyją obecnie Żydzi wywodzący się z Polski lub mający w niej swoje korzenie przez ojc w i dziad w. zwłaszcza na ziemiach p łnocnych oraz zachodnich.p źniej w r żnym stopniu odbudowanych i przystosowanych do rozmaitych cel w. artystyczną. nie tylko zresztądla ludnościżydowskiej. że obecnie około 50 dawnych b żnic przedstawia dużą wartośćpoznawczą. Dużą atrakcją dla turyst w niemieckojęzycznych mogą być także powstałe w r znych okresach historycznych cenne budowle sakralne. historii i kultury śląskiej. Wrocławiu. we Francji. W grupie składnik w kultury materialnej polskich Żyd w na uwagę zasługują zbiory judaistyczne i zabytki świeckie. zabytkową ikulturalną.pomorskiej oraz niemieckiej). W kolejności należy wymienić walory jakie przedstawiają żydow_ skie cmentarze. Mozna sądzić. Wolno zauwuŻyć.in. turystyki etnicznej. była przez wieki prawdziwą ojczyzną kultury żyWedług dostępnych źr deł na świecie żyje około 15 mln Żyd w USA mieszka ich około 6 mln. historyczne i artyStyczne.). w Europie Środkowej i Wschodniej najwięcej na Węgrzech około z0 ty'. w Gdarisku. gdzie mieści się muzeum poświęcone dziejom. Majdanek czy Sztutowo). Przykłady zaśmuzealnego wykorzystania budowli pożydowskich można spotkać w Krakowie. Wysoka jest r wniez atrakcyjnośćturystyczna ziem polskich dla ludności żydowskiejŻ1. Duże zasługi w tym wzg|ędzie nają zwłaszcza Ży dzi polscy. mająca wielowiekowe tradycje kraju wielokulturowego. i najmniej w Polsce około 5-7 tys. w b. podczas wojny zniszczonych. archiwa.in. Walorem dla turystyki etnicznej jest dziedzictwo kulturoweŻyd w. kulturze i męczeristwu Żyd w. rozsiane na ziemi polskiej synagogi (b żnice). że historia.W grupie walor w turystycznych pochodzenia antropologicznego na uwagę zasługują wielkie rezydencje. a także swoiste nekropolie ofiar ludob jczej działalnościhitleryzmu (oświęcim.że jest to okoliczność sprzyjająca z punktu widzenia rozwoju iB 62 . Liczne związki ludności niemieckojęzycznej z historią i kulturą polskąw znacznym stopniu przesądzająo dużej atrakcyjności turystycznej Polski. Warszawa l 990 (maszynopis). w tym i ekonomicznych. Na skutek licznych migracji w czasach dawnych oraz powo. Warto wreszcie wymienić pamiątki historyczne pozostałe po licznych zmaganiach wojennych. (w dowskiej. Szczecinie. wielowyznaniowego iwieloetnicznego. Atrakcyjność turystyczna Polski dta narodowości ży dow s kiej. kt re w większości mają przynajmniej częściową tradycję niemiecką. Włodawie i Ękocinie. iż Polska. Znajdują się one m. Jagusiewicza. w Izraelu 3. kt rzy stworzyli własną. odpowiednie ich zagospodarowanie turystyczne oraz rozumne promowanie mogą być źr dłem wielorakich korzyści. Istotnym składnikiem omawianego dziedzictwa kulturowego są liczne. liczne plac wki i zbiory muzealne (dotyczące np. Instytut Turystyki. opolu i olsztynie. Ła cucie. biblioteki itp. kultury przyw dc w politycznych. cmentarze wojenne. ZSRR ponad I mln. m. oraz w Lublinie. atrakcyjne budowle pałacowe. Wetlług niekt rych źr deł przynajmniej połowa og lnej liczby Żyd w na świecie jest w r Żnym stopniu zwiryana z Polską.. Nie trzeba więc pod_ kreślać. Ż1 podstawie pracy mogą stanowić dużą atrakcję turystyczną. Nekropolie te. że staranne wytypowanie obszar w kraju interesujących dla omawianej grupy ludności. Źt dła podają.

Szerynga i innych. A. TURYSTYKA POLONUNA służonych dla polskiej muzyki poważnej i rozrywkowej warto wymienić przede wszystkim: H. ze konieczne jest nowe spojrzenie na turystę polonijnego. Warto tu poczynić dwie uwagi. tworzoną w innych warunkach. G. Natomiast do zabytk w świeckich kwalifikują się m. Bełżec. jak J. Trzeba wreszcie wspomnieć o . Słonimski. Petersburskiego kompozytora piosenek.3. wytwory rzemiosła artystycznego. Kosirski i inni. J. Działalność tych struktur organizacyjnych może umacniać związlrj cmocjonalne ich członk w z Polską i stymulować podr ze turystyczne do kraju ich przodk w. Rozvł ztŻając niekt zagadnienia doty czące rozwoju turystyki polo're nijnej. należy r w- Tirrystyka polonijna jest odmianą turystyki etnicznej. Sobib i Majdanek). kt rzy wnieślibezsporny wkład do literatury polskiej. M wiąc o dziedzictwie kulturowym Żyd w polskich. Brandys. że szczeg lny rozkwit osiągnęły one na ziemiach polskich. Trzeba też podkreślić jako okolicznośćkorzystną ze Polacy na terytoriach obcych -zmiany granic. W związku z tym na|eŻy wymienić dziaLające w naszym kraju Towa64 nież wskazać na dziedzinę muzyki. Jastrun. Auschwitz_Birkenau. kt ry reprezentuje już inne motywacje i zainteresowania.. Emigracja lat 80. Kochar{skiego.in. Wśrd klasyk w literatury żydowskiej znajduje się I. dziełamalarstwa. Leśmian. obelisk w. J. P. zamieszkującyobszarze b. dawne budynki: Teatru Zydowskiego w Krakowie i Lublinie. A. H. Stwarza ona widoki na nową jakośćkulturalną i umysłową. przejawiających działalność społeczno-kulturalną na świecie. K.kultury są przechowywane w zbiorach muzealnych i prywatnych. innych systemach myślenia i innym otoczeniu. Te znaki tragicznych czas w znajdują się mniej więcej w 180 miejscowościach. zwłaszcza gettach (największe w Warszawie. na dawnych cmentarzach żydowskich. A. Wieniawskiego słynnego skrzypka i kompozytora.9 .miejscach tragicznych wydarzer i męcze stwa narodu żydowskiego 'z czas w okupacji hitlerowskiej. Rubinsteina. Treblinka. że Europa Środkowa i Wschodnia była kolebką wielu nurt w klasycznej literatury i sztuki żydowskiej. Ważyk. w kt rej Polonia będzie dążyłado niezrywania kontaktu z krajem i utrzymywania ciągłości kulturowej. Chełmno. Związku Rapardstw na skutek zwłaszcza na dzieckiego. B.in. W literaturze przedmiotu. rzystwo Kulturalne Żyd w w Polsce. płyt. M. są taoraz Pałacu Poznar{skiego. Ten Segment rynku turystycznego wymaga bowiem 1. Zarysowany układ wazniejszych motyw w podr zy turystycznych ludnościżydowskiej do Polski może się stać rzeczywistościąpod warunkiem stworzenia odpowiedniego systemu obsługi turystyki społecznościżydowskiej. Należy r wnież wspomnieć o korzystnych przemianach zachodzących w kraju pod względem warunk w rozwoju turystyki polonijnej.rzeźby i grafiki oraz okazy piśmiennictwareligijnego i historycznego. Do cel w tej pracy przyjęto definicję sformułowarrą 65 . zwłaszcza socjologicznej. systematycznie zdobywają prawa obywatelskie. naleŻy przypomnieć.Łodzi i Krakowie) oraz obozach masowej zagłady (m. urodzony w Leoncinie. Znautcy przedmiotu wyrazają opinie. Z punktu widzenia promocji turystyki polonijnej jakośćta sprawia. Natomiast w grupie Żyd w asymilowanych i Polak w zydowskiego pochodzenia. stanowi nową jakośćnie tylko w strukturze polskiej diaspory na Zachodzie. atakże 400 stowarzysze Żyd w polskich. tablic oraz głaz w. specjalnej oferty. m. Dotychczas pozostawała ona w literaturze ekonomicznej poza gł wnym nurtem rozważa(l. atakŻe światowej sławy wirtuoz w A. Funkcją tych warunk w ma być stworzenie takiej sytuacji. W polskich orkiestrach symfonicznych grało wielu słynnych instrumentalist w żydowskich.Polonia'' jest określanew spos b niejednoznaczny.in. Fitelberga dyrygenta. wyroby medalierstwa i złotnictwa. należy rozpocząć od definicji Polonii. Gł wnej Biblioteki Judaistycznej w Warszawie Przechodząc do walor w ucieleśnianych przez literaturę i sztukę. TWorzony obecnie nowy model stosunk w Polonii z krajem nakazuje zwr cić uwagę na miejsce turystyki w tym procesie. Singer. Istotnym elementem przesłanek stymulujących podr że turystyczne os b narodowości żydowskiej do Polski jest też aspekt organizacyjny. Rudnicki. Tuwim. laureat literackiej Nagrody Nobla. Można do nich zaliczyć np. W grupie za- kie nazwiska. J. Wiele miejsc kaźni i męcze stwa 'r narodu żydowskiego w latach 1939_1945 zostało upamiętnionych w okresie powojennym w postaci pomnik w. SĘjkowski. pojęcie .

. 750 tys. kt rzy stanowili piątą po Turkach. Związku Radzieckiego. od XIX w. na Łotwie b31. Ten punkt widzenia znajduje tez wsparcie w układzie motyw w omawianej fali emigracji.. że nĄwiększe skupisko Polonii występuje w USA30. na 500 tys. łączenia rodzin i polityczne. warto zwr cić uwagę na przestrzenne rozmieszczenie Polonii' Na podstawie danych statystycznych dotyczących tego zjawiska można powiedzieć. Jugosłowianach. Przemawiają za tym co najmniej dwie okoliczności. nr 3 (Hamburg). nr 6.70 tys.. motywy zawodowe.Profil" 1991. 1951-1955. a więc kraje wysoko rozwinięte gospodarczo. 27.orchard Lake 1985. Powstało ono w wyniku zmiany granicy par{stwowej. a mianowicie: na Białorusi 700 tys. naukowe. cojest istotne dla rozwoju omawianej turystyki.. zdolnych do określania swego pochodzenia w przeszłościjako polskiego''28. obywateli.6 mln os b. kt ry określa Polonię szeroko .UwaŻa się. Iamze. Znaczne możliwościrozwoju turystyki polonijnej trzeba też wiry. fale emigracji polskiej sprawiły. tyczny podział świata. Z puŃtu widzenia perspektyw rozwoju turystyki polonijnej istotny jest liczbowo-przestrzenny obraz polskiej diaspory inaczej nazywanej Polonią. -. Obecnie polska diaspora jest szacowana na 13-15 mln os b. os b ..ać z Niemcami' Jak podają źrdła niemieckie33. ze do ko ca ubiegłego stulecia opuściPolskę dalszych 300 tys.. os b emigracja wojenna. że krajami docelowymi tej emigracji były gł wnie: USA. w RFN było zarejestrowanych ŻŻ0 400 Polak w. 66 67 . kt rymi były: poprawa wa- - Podkreślając celowość rozwoju turystyki polonijnej. Peszkowskiego. RFN' Francja. Po pierwsze fakt. ABC Polonii świata.. migracje ludności stają się. na Li. Warto przy tym podać. GUS.. gdzie według GUS mieszka l mln Polak w i ludności polskiego pochodzenia32.przezZ. Zwiększająsię r wniez mozliwościwsp łpracy z Polonią. 28 Przewidywano. Wolno więc sądzić.) na 5. zjawiskiem normalnym.jako zbioro_ wośćludzi o polskim rodowodzie. l53. os b Ż0 tys. zaktywizować tamtejsze struk_ tury polskich grup etnicznych i w efekcie stymulować podr ze tury_ styczne do Polski. Po drugie to. Dużą rolę moze odegrać Stowarzyszenie .5 mln Polak w.. s. Kanada i Szwecja. os b os b . obejmowała na og ł ludzi młodych i wy_ kształconych. ze po Chi czykach. runk w materialnych otaz mieszkaniowych własnych i rodziny. Najwię_ cej Polak w znajduje się bowiem na terenach graniczących z Polską. na początku I99I r. Na obszarze Kanady zaśzamieszkuje 400 tys.. ze emigracja lat 80. mimo że jednocześnie wzrasta dążenie do umacniania suwerenności i tozsamości narodowej. s.Panorama Polska" 1989. czyli ostatnia fala wychodźstwa polskiego. Rozmiary emigracji polskiej w latach 1939_1988 były następujące29: r r : r r 500-600 tys. siłą rzeczy. Trzeba nad30 W sytuacji gdy odchodzi w przeszłość ostry ideologiczny i poli- '' 2e Polacy w świecie. Włochach i Grekach grupę obcokrajowc w. zdrowotne. os Ukrainieomawianego punktu twie 300 tys.. . socjalne. że ten młody potencjał intelektualny może wzbogacić środowiska polonijne. iż Polacy zajmowali w tej grupie ostatnie miejsce pod względem długości okresu zamieszkania. Według GUS mieszka tam 2. W aktywizacji turystycznego ruchu polonijnego ważnąrolę do odegrania ma zwłaszcza emigracja lat 80. Kolejne.1980-1988. 800 tys. Z widzenia interesująca jest Francja.Wsp lnota Polska".1955-1979. Drugie co do wielkości skupisko Polak w za granicą znajduje się na terenach b. Peszkowski. Z. Polska grupa etniczna . rozproszonych po r żnych krajach i osiedlach poza Polską w spos b trwały. Niemcach i Włochach Polonia stanowi czwartą co do wielkościgrupę etniczną zamieszkalą poza granicami kraju macierzystego. Warszawa 1992. iz Polonia na kontynencie p łnocnoamerykariskim jest w r żnym stopniu zintegrowana z nowym środowiskiem. Włochy. Rolę turystyki polonijnej w umacnianiu kontakt w z Polonią można upatrywać przede wszystkim w kontaktach rodzinnych. Polak w i ludnościpolskiego pochodzenia. 800 tys.jest tam szacowana (według stanu z 1990 r.lamze33 . Z punktu widzenia intensywności podr ży turystycznych do Polski ko_ rzystne jest rozmieszczenie Polonii na omawianych obszarach. niepodległościowa. 1945-1950.

W wielu krajach noĘe się r wnież rczw j turystyki korporacyjnej. Ważna jest też rola turystyki polonijnej w procesie dyfuzji ęlement w kultury w zakresie turystyki profesjonalnej. nie kulturalnej (np. zdrowia i rodziny. refinansują bądźrefundują. Wolno sądzić. się ttarodziło się to. związki zawodowe. zasługuje na dogłębne studia i powaŹne potraktowanie. rynku. turystykę socjalną traktuje się jako sferę potrzeb ludzi najuboższych. Po pierwsze. Dla przykładu można wymienić inwestycje kapitału etnicznego. Wreszcie w trzecim ujęciu turystyka socjalna reprezentuje dązenie turystyki socjalnej za\eży od polityki społecznej danego pa stwa. ministerstwo pracy i spraw socjalnych. władze miej_ skie. młodzieżowych i innych do tego. społeczne służbypracownicze. emeryt w itp. kt rym sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z dobroczynnych skutk w wypoczynku na warunkach rynkowych. np. niem taniej bazy turystycznej bez zysku. iż obecnie w 65 konstytucjach narodowych. kasy emerytalne. na_ ukowc w. rencist w.mienić. Po drugie. rozrywek. wafro więc przytoczyć niekt re formy działania w tym względzie gł wnych par{stw zachod' nioeuropejskich oraz Japonii i Kanady. kt re te wydatki finansują. lecz przez organizacje lub instytucje. og lnie ujmując. Warto w tym miejscu przytoczyć. co przyjęto nazywać turystyką socjalną. powinna ona umożliwiać wyjazdy urlopowe tym. Działania administracji centralnej sąw Znacznym stopniu uzupełniane lub nawet zastęRozw 69 j . młodziezy. c]ziałaLności tej. organizowanej zwłaszcza przez jednostki administracyjne i wielkie przedsiębiorstwa prywatne lub pa stwowe. gdzie koszty całkowicie lub częściowosą pokrywane nie przez Ftrystę. W strukturze administracji centralnej wspomnianych par stw miniSterstwo turystyki jest na og ł gł wną instytucją oddziałującą na rozw j turystyki socjalnej. Należy r wnież podkreślićrolę towarzystw regionalnych. opartym na ekonomicznym punkcie widzenia. co się jednak wiąże z istnieniem dogodnych warunk w do zorganizowania działalnościgospodarczej w Polsce. Duże możliwościrozwoju turystyki polonijnej istnieją w płaszczyź- W literaturze przedmiotu ideę turystyki socjalnej rozpatruje z kilku punkt w widzenia. Jednak dopiero po II wojnie światowej świado_ mośćpotrzeb masowych w dziedzinie czasu wolnego spowodowała powstanie licznych organizator w tej turystyki. W sumie można powiedzieć. obecność tw rc w emigracyjnych w kraju). dotychczas nie doceniana. |ekarzy. inżynier w.1 O. ze około 5 mln dorosłych obywateli Polski ma krewnych za granicą. W ich grupie wymienia się: komitety pracownicze.ki wyznaniowe. 1. Zależnie od kraju zagadnieniem tym są zunteresowane także inne ministerstwa (np. czasu wolnego. płatnych urlop w i wakacji. a od niedawna organiza- organizacji zvłiązkowych. dw ch cel w. na og lną Iiczbę l66. oferowaniem specyficznych usług i zachęcaniem do pożądanej aktywności niezależnie od tego' kto tymi obiektami administruje. udostępnianie na rynku krajowym dzieł kultury tworzonych na emigracji. dającego stałe mozliwości urzeczywistniania celu pierwszego. opracowanie modelu turystyki socjalnej w Polsce jest sprawą otwartą. odchodzącej od koncepcji turystyki merkantylnej. że rola turystyki polonijnej jako czynnika wzbogacania kultury i gospodarki narodowej. obejmującej kwestie wypoczynku.jest mowa o prawie do wypoczynku. mlodzieży i sportu). dziennikarzy czy nauczycieli. Pierwsze przejawy turystyki socjalnej dały się zauvłuŻyć w kilka lat po I wojnie światowej. od sektora handlowego i aby cZaS ten nie stał się dodatkowym czynnikiem nier wnościspołecznej. nawet jeślipodlegają prawom wolnego W pierwszym ujęciu ten rodzaj turystyki kojarzy się z prowadze- bezpośrednich i pośrednich korzyści ekonomicznych. '/. 68 Turystyka socjalna jest zjawiskiem nowszym niz turystyka w og le. w rozwoju omawianej turystyki. U podstaw rozwoju wsp łczesnej turystyki socjalnej upatruje się. studi w w kraju Polak w z zagranicy itp. stowarzyszenia sp łdzielcze. TURY5TYKA SOCJALNA cje rolnicze i wiejskie. związanyrn z upowszechnieniem prawa do urlop w. aby nie dopuścićdo całkowitego uzależnienia czasu wolnego pracownik w. rodzinnych. kasy Zapomogowe. zwiry. że turystyka polonijna może stanowić ważne źr dło W drugim ujęciu.3. chodzi o stworzenie i rozwinięcie pozadochodowego sektora gospodarki turystycznej.

Wśrd tych par stw moze się r wniez znateźć Polska. tozszerza poznanie otaczającej rzeczywistości? Moze jest i tak. do kt rego społecze stwo powinno dążyć ze względu na potrzeby ludności najbardziej upośledzonej pod względem mozliwości korzystania z prawa do wypoczynku. TURYSTYKA ALTERNATYWNA Według źr6dełMiędzynarodowego Biura Turystyki Socjalnej w Genewie ewolucja polityki rząd w w dziedzinie turystyki jest mało znana. że z jej uprawianiem łączą się zjawiska wychowawczo negatywne. ulgi w środkach transportu publicznego dla niekt rych kategorii ludności:młodzieży. ze turystyka wychowuje. Na uwagę zasługują takŻe trzy inne formy oddziaływania sprzyjającego rozwojowi turystyki socjalnej : Na zako czenie wypada przywołać spotkane w literaturze przedlltiotu opinie dotyczące odpowiedzialności parstwa za konsumpcję turystyczną. W konsekwencji występowania niekorzystnych zjawisk w gospodarce wielu kraj w turystyka socjalna nie stanowi już prioryteto'"go celu w polityce socjalnej par stw. jako kategoria historyczna. W tym kontekście turystyka nie może być jedynie źr dłem dochod w. regionalne. Innymi słowy. dom w wczas w rodzinnych. opłata klimatyczna. ze w krajach rozwiniętych zmierza się do stopniowego ograniczania pomocy pa stwa. młodzieżylub rodzin. kt re na sicbie wzięły.muSZą ją traktować na r wni z innymi zobowiązaniami zaciągniętytlli ptzez wsp lnotę narodową w dziedzinie obrony' oświaty.11. zwalnianie od podatku lub ulgi podatkowe (podatek od wartości dodanej. iz ta pomoc finansowa jest przeznaczana na rczw j schronisk młodziezowych. kształtuje wrażliwość na piękno i pozytywne postawy wobec innych. emeryt w itp. że turystyka socjalna. Trzeba wreszcie powiedzieć. podatki lokalne itp. preferencyjne poŻyczhj dla organizacji turystyki socjalnej młodzieży i rodzin. Niezależnie od tego. będącej źr dłem Masowośći żywiołowość wielorakich korzyści.rodzin.T powane działaniami zbiorowości terytorialnych: prowincjonalnych. turystyka nabrała nowych wytltiar w. trzeba zwr cić uwagę na zjawisko nasilania się krytycznych głos w pod jej adresem. kt re zmniejszają koszty wakacji dzieci. choć jest ważfia. nie moze Stanowić jedynego kryterium oceny zachęt. że w krajach UE turystyka socjalna ma korzystne warunki rozwoju. zjednej Strony. należy dodać. aby sprostać postępowi społecznemu. ich działanią na rzecz turystyki socjalnej można po_ dzielić na trzy grupy: r r tworzenie sieci publicznych obiekt w turystycznych otwartych dla wszystkich i bezpośrednie zarządzanie tymi obiektami. W literaturze można spotkać następujące pytania. czy są to władze krajowe. Wyrazana jest jednak opinia. czy teŻ organizacje quasi-paristwowe. jakie poszczeg lne paristwa powinny wprowadzać dla tego typu działalności. może zniknąć w miarę zanikania rażących r znic pod względem szans życiowych i dochod w ludności oraz likwidacji stref nędzy i ub stwa. Że od kiedy paristwa podjęły społecznie ważną tlccyzję o przyznaniu płatnego urlopu.3. analizować turystykę jakrl czynnik odgrywający istotną rolę w rea|izacji zobowiąza(l. kt re uczestniczą w tym procesie proporcjonalnie do swojej autonomii finansowej. 1 . r dopłaty indywidualne. s Czy Zawszejest tak. czy koszty społeczne jej rozwoju nie bywają większe niz korzyści. 70 wsp łczesnej turystyki. pomoc finansowa obejmująca: subwencje. Warto dodać. Chodzi o to. prowadząjednocześnie do pytania. rodzinnych wiosek wakacyjnych oraz urządzeri sportowych i rozrywkowych. subsydia. z drugiej zaś . ii często aparat paristwowy finansuje turystykę socjalną za pośrednictwem inśtytucji na poły publicznych lub quasi-par{stwowych. r r r instytucjonalizacja oszczędzania na urlop przez tworzenie formuły czek w urlopowych lub ułatwianie jej tworzenia. lokalne. toteż grozijej marginalizacja. W świetle takiej opinii turystyka socjalna jest celem. Warto też odnotować. nauki.Nie podejmując w tym miejscu problemu bilansu turystyki. charakteryzujące wątpliwości zwiryane z rozwojem turystyki masowej. dochodowośćturystyki.). regionalnych lub gminnych. Paristwa muszą więc. trchrony zdrowia itp. że towarzyszy jej 7I .

aby można było łatwo się uwolnić od nich. o ile turystyka masowa. iŻtenrodzaj turystyki nie zastąpi turyStyki masowej. Można sądzić. $dzie się dąży do znalezienia rozwiąza ptowadzących do wzajemnego zrozumienia. że uczestnik alternatywnego ruchu turystycznego powinien mieć odpowiednie przygotowanie i uczyć się podr zowania. Czy turystyka służyporozumieniu między narodami? Może umasowienie podr ży. Nietrudno za"12 Podobne wątpliwościdługo jeszcze będą towarzyszyły zjawisku turystyki. to pozostanie do rozwiązania trudny problem humanizacji wsp łczesnej turystyki. iż jednym ze na.odmiennych od. w środkach transportu lub niedbale eksploatowanych hotelach? Czy praca wielu turyst w ra czarno nie jest przejawem lamania zasady sprawiedliwości. jego historii. Turystyka alternatywna jest to pr ba znalezienia i upowszechniania innych możliwości. Pozostaje sprawa ograniczania źr deł tych wątpliwości. częSto nieformalnych grupach. uprawiając k rajoznawstwo turystyczne. Wymieniając idee turystyki alternatywnej. ffi Thrystyka alternatywna. moŻna ją rlkreślićnastępująco. prostytucja? Czy zdobywana ptzez turyst w wiedza o innych regionach. ich zracjonalizowana otganizacja i standaryzowany przebieg uniemozliwiają serdeczne stosunki oraz wymianę intelektualną? Czy turystyka masowa nie sprzyja naruszaniu prawa do życia przez narażanie turySty na niebezpiecze stwo utraty życia lub zdrowia. Ze turysta uzyskuje obraz spłycony. że spolecze stwo czasu wolnego zastąpi społecze stwo konsumpcyjne.tw rczych form podr żY. czy też moze się zdatza. braku ochrony godnościczłowieka? ffi ffi I wrls ffi . W świetlefakt w trzeba jednocześnie stwierdzić. iz te cele turystyki alternatywnej moŻna osiągnąć.tnlsza ich do wysiłku ftzycznego i umysłowego. wymagająca gruntownego przygotowania. w odr znieniu od masowej. czy też może niejednokrotnie przyczyniają się do ich dalszej Czy w miejscowościach odwiedzanych przez turyst w stosunki międzyludzkie stają się lepsze. masowej turystyki moŻe znaczy co złagodzić koncepcj a turystyki alternatywnej. narkotyki. jest procesem sprzyjającym rozwojowi sprawiedliwych. Wolno sądzić. turystyka trudna. co upodabnia ją do lurystyki kwalifikowanej. w przeciwierfutwie do wysokiego stopttia organizacji wsp łczesnej turystyki masowej. odpor- . Inną charakterystyczną cechą turystyki alternatywnej jest stosunkowo wysoki stopieri trudności jej uprawiania. nielegalny handel. Jeślisię podzieli hipotezę. choć moze z niąkoegzystować w sferze wartościi moralności. 73 nościpsychicznej. ptzeważa1ących dotychczas szablonowych form turystyki masowej. zaspokajająca gł wnie potrzeby relaksu i wypoczynku przy wykorzystaniu wysokostandardowego hotelarstwa i urząd zert tow arzyszących. przecieki dewiz. preferuje się samoorganizację i programowanie cel w turystycznych przy niskim udziale lrieduzych biur turystycznych. Wzory kultury masowej przyjmowane w turystyce są bowiem zbyt silne.T s s J w nadmiarze alkohol. Uog lniając przedstawione cechy turystyki alternatywnej . w teren w odwiedzanychprzez turyst w. d. Jako podstawę tej motywacji wymienia się dEżenie turyst w do poznania kultury odwiedzanego kraju czy regionu. solidarności i r wności między zaangażowanymi stronami Gł wną ideą turystyki alternatywnej jest poszukiwanie kontaktu z ludnością autochtoniczną. Mozna więc powiedzieć. zawierającej wiele clysfunkcji. uprawiana w małych. czy może jest zupełnie inaczej? A może turystyka brutalizuje: poczucie własnej godnościustępuje dejrzliwości? degradacji? służalczości. schematyczny lub fałszywy? Czy turyści chronią środowisko przytodnicze i społeczne oraz zabytki. ksenofobia.Uwaza się. ludziach czy narodach zawsze jest poszerzeniem i pogłębieniem do_ tychczasowej.. uprzejmość chamstwu. W turystyce alternatywnej. gościnność pazerności oraz po- J s . krajach. r wnoprawnych dla członk w r żnych społeczności. ze turyStyka Zaprogramowana i zorganizowana w takim Ębie okaże się społecznie efektywna i gospodarczo aktywizująca lokalną infrastrukturę hotelarską. wskazuje się tez na postulat zaspokajania pottzeb r żnych grup ludności i troskę o interesy lltieszka c sposob w osiągnięcia tego celu jest właśnieturystyka alternatywna. Jest to turystyka oparta na motywach krajoznaw czych. gospodarki i sposobu życia mieszkarc w. rlie wymaga trudu i wysiłku od turyst w. także indywidualttę wartości rodzimej uważyć. atakże na ochrokultury odwiedzanych zbiorowości. iż skalę dysfunkcji wsp łczesnej. o tyle turystyka alternatywna l. wysiłku umysłowego i nierzadko fizycznego. np.

rto przytoczyć postula-.3. Wydaje się to nieścisłe.gł wnym molywem są przede wszystkim aspekty religijno-poznawcze lub poznawc'ze". Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce. '/'nawca problemu. 35 Tamże.turystyki masowej.turystyka pielgrzymkowa'' są używane zamiennie. przypominając.. wa polityka turystyczna. za llodane dalej argumenty. że i tarn z czasem nie uwzględni się postulat w przekształce{t w turystyce alternatywnej. świadJmego konieczności zachowania kulturowej tozsamości narodJw.turystyka religijna".. że nega- dowych struktur dzisiejszej gospodarki turystycznej. nier wnościwymiany turystycznej. jak i gości..12. Jackowski3a. iz . 8-9. celu religijno-po'Lnawczego lub wyłącznie poznavłczego. s. Na zakoriczenie. 1lrzy oNZ. Nie oznacza to turyst w. TU RYSTYKA RELIGUNO-PI ELGRZYMKOWA jednak. w kt rej motyw religijny schodzi na dalszy plan. gwarantujących poczuci" gołnos. i zalecanych przez Światową organizację Turystyki tlym terminy .. ze charakter podr zy lub pobytu' daje termin.T transformacji wsp łczesnej turystyki w postulowanym kierunku występuj ąr wnież silnie po stronie scentralizowanych i ponadnaro_ P*i". Zdaniem tego autora. wyruŻapogląd. to można m wić o turystyce pielgrzymko_ wej. Ę ruchu na rzecz turystyki alternatywnej. a także w turystyce krajowej wśrd r żnych cel w pobytu lub podr zy. czyli wyzyskiwaniu ludności przedstawienie rozsądnych i realnych kontrpropozycji w stosunku do tych form turystyki masowej. przenosząc akcent z podr ży wynikającej z potrzeb wyłącznie religijnych na podr z turystyczną.y 1 . Że używanie terminu . s. Termin ten występuje w literaturze. Uczestnictwo turyst w w obrzędach religijnych i odwiedzanie sanktuarium nie podwaza gł wnego celu podr zy i pobytu.'. tywacj ach stanowią znaczny odsetek odwiedzaj ących sanktuarium. tj. że przytoczone postulaty mają szansę realizacji pod go. Warszawa 1991. zgłaszane-prź"rna. Pa stwo powinno w tym przypadku pełnić funkcję animatora. region w oraz ludnościgoszczącej.lecz ma charakter dyskusyjny. 1. Znajdaje się ono na trasie lub w punkcie docelowym podr ży odbywanej w celach innych niż religijne. w niekt rych ośrodkach kultu uczestnicy podr ży o wymienionych mo- ffi etapie. Jak wykazano w literaturze. występują cele religijne i pielgrzymkowe. stymulowanie aktywności zachowa postturystycznych zar wno likwidacja wszelkich oznak kolonializmu. tym bardziej ze ilsztaitowanie polskiej polityki turystycznej znajduje się dopiero na początkowym warunkiem ukształtowania aktywnego ruchu społecznegb. wszystkim aspekty religijno-poznawcze lub wyłącznie poznawcze. Jackowski. 3a 74 '75 . zagwarantowanie uczciwego udziału gospodarzy w zyskach z turystyki. Można r wnież sądzić. W życiu codzien- r r r r r r miejscowej.. święte miejsce nie stanowi na og ł celu pobytu lub podr ży turystycznej . Nie wyklucza to jednak celu drugoplanowego. od- W świetle podanych uwag nalezy podzielić opinię A. kultury i mentalności społecznościmiejsco- u gospodarzy. A. Ze w procesie tym niemałą rolę ma do odegrania pa stwo- Można sądzić.. sklasyfikowanych w 1993 r. Jackowskiekt rych gł wnym celem są przede Jezeli natomiast chodzi o podr że lub pobyt podejmowane wyłącznie z pobudek religijnych. jak "* 'no i kraj w.Instytut Turystyki. wa.. A.turystyka pielgrzymkowa'' .in.e i regio_ ny przyjmujące turyst w: tywne skutki turystyki masowej są udziałem W turystyce zagranicznej przyjazdowej i wyjazdowej.ne i sprzyjają szacunek dla religii. Gł wnym motywem turystyki religijnej jest uczestnictwo w wydarzeniach religijnych. kt re są oistrutcy. ustępując miejsca eleA. czym przemawiają m. tworzenie wzajemnie wzbogacających kontakt w między turystami a odwiedzaną ludnością. wych. Jackowski3s Uważa.. Tak określona w szwajcarst<iej koncepcji turystyti rola paristwa może być wzorem dla Polski.wypacza stronę motywacyjną.i i prawa obu stronom..turystyka religijna'' i ..

wydaje się dyskusyjne.ęs"i": a sami uczestnicy o. charałteryzują" p*tryt? pi"r_ grzymowania. W strukturze rodzajowej wsp łczesnej turystyki jednostką wyr żniającąjest cel lub gł wna grupa cel w podr Ży i pobytu' Ponieważ uczestnictwo w wydarzeniach religijnych. troska o ochronę środowiska przyrodniczego. kt ry nie byłby świadomy wysokich wartościpoznawczych lerozolimy czy Rzymu.*j lrnpLlg.pi"fg.g"i- .tu. religijnego celu wizyty w ośrodku kultu religijnego. . W sumie. 9g. J w'zabyt- . .dry. są to w poaroz! jo i l'iiłr trasy tych wędr wek omijają większe miasta maią często -1'#Hf Z takim. zjawiska migracji piel_ "r"rpu1ąiu. na lną ri""uę ii"rg rzym w na Jasną G rę. oszacowan" i11. Uog lnienie słaue pozareligijnych wartościach history cznychi kulturowych mijany:h. ro!1inv i'przyjaci' "i"*vglov. Na przykład.. stuno'i. T:]i1". tj. w hinduizmie.y. Że w takich przypadkach należałoby używać terminu ccch właściwych dla praktyki pielgrzymowania pieszo na całość ruchu.rrosrenie dalenia od ojczyzny. Jackowski . P:I:u: r"u sanktuari w..ymkowych motyw religijny dominuje w niekt rych : kra.pisze A.L.. termin .'r. ale gł wnie pi eszychlNie ry "łraraLt. aprzedewszystkim Zmęczenia i trudu długiej drogi. Dlatego tez korzysta się w tym celu z r żnych środk w transportu osobowego. Jackowski..iach . Nie dominują r wnież w całościruchu pielgrzy-ti pi". zaśoznacza wyrueczenie się przez jakiśokres pewnych wartości."". pielgrzymkowych stopier dyscypliny jest wysoki. nr 8. Hu". -og w 1987 r. s. jak podaje A. wydatki finansowe związane z podr żą i pobytem. a*gi".::1'ywająsię''":]:"uao'n"goora. gł wny motyw reli- T I I I I *i*in".J#i_ gtjny i motyw drugoplanowy.Nalezy iutJ" aooue.. "ał. Czas 'ięt'"os"i wypełni4ą modlitwy medytacje.. łq charakterystyczne dla tego ruchu gł wnie w Polsce.turystyka pielgrzymkowa'' zasługuj e na przyjęcie i uznanie w literaturze przedmiotu. Autor ten kwestionuje więc trafnośćter_ minu . oni.świata."uk.ę.OU. _ poza gł wnym celem sze' że pielgrzymka zawiera w sobie aspekty społeczne i moralne.Oqo".d. iż pielgrzymki piesze 3 A..okolic.. nWŚpomniany uuio'.f. 1990.. pielgrzymki i turyrtyko A.i. ..IasnaG ra.. krajl i w skari -ifJryn*ooowej. Huerga. ieć. jw." nu przedyskutowanie. Możnam wić o pielgrzymkach w skali diecezji.ącej w czasie wolnym do osiągnięcia przyjętych cel w poza swoim codziennym otoczeniem. grzymkowych jako iV*"' .irtanowili tylko 5. pisze) t: *r. jednej strony jest wyrazem podąŻaniacziowieka za impulsem natury do prowadzenia życiako"zo'ni"""go. dobrowolność przemieszczania się ludności. A.. Trudno sobie wyobrazić np. nie znajdują się w konflikcie. . Wsp łczesny pielgrzym. cele religijno-poznawcze lub 77 w czasie podr ży i w miejscu pobytu. kultu religijnego jest bardzo zr znilowana. .ego około 130 mln os b na świecie.Jeżeli się przyjmie.. może w czasie pobytu i podr ży rlsiągać cele drugoplanowe.'irtrce. że pielgrzymki piesze nie wyczerpują w pełni pojęcia migracji pielgrzymkowych.. Jackowski przyświeca tez pielgrzymkom specjahJty - pojęcie l renomowane ośrodki turystyczne. można się zastanowić nad wsp lnymi cechami migracji pielgrzymkowych i czysto turyStycznych.. w okresie nie dłuższymniż 365 dni..'łrkiego.rrPodobnie rozumie :':T:*"". w ro_ ku następnym zaś Z.iju. Układ tych cech tworzą. Skoro motywy migracji pielgrzymkowych. to trudno podzielić pogląd cytowanych autor w dotyczący sylwetki pielgrzytna.{l o. sezonowośćpodr ży. W tym świetle budzi zastrzeżenia opinia. żestruktura ośrodk w "hłos. drugoplanowy motyw ruchu pielgrzymkowego zwłaszcza międzynaro' tlowego..i samodoskonaleniJ Przytoczone uwagi odzwierciedlają w |ełni pi."'i"p'e termin .4Vo. opr cz podstawowego. awazaiąc. Naturalnie w przypadku migracji R żni je natomiast stopier dyscypliny osiągnięcia celu gł wnego 76 ./ mentom wybitnie świeckim''.Połję ii" a""yrii wyczerpującej wędr wce jest aktem wiary i pouoznosci "tak oru. liczry.pielgrzymku1]. korzystanie z usług infrasruktury turystycznej i og lnej. buddyzmie i w islamie. jest ważny przy podejmowaniu decyzji o podr ży. kt re się wiążą z przeświadczeniem o cudownycłl "źny^. leżą wyłącznie motywy religijne. Strzec wartości pokutnej pielgrzymki. pi. iz u podstaw ruchu pielgrzymkowego.to to iur'ł. pielgrzyma do Ziemi Świętej lub Watykanu..ry'. korzystne przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miejscowości docelowych.I'iur.t ir"s"i. Tak więc pozareligijny.elg|nf_. Motyw wyłącznie . gł wnie międzynarodowego.'"'k' Uczestnicy nie wykazują zainteresowania dla świe"ti"ł. r7 A. własciłosciach miejsc turtul pi..turystyka pielgrzymkowa.

blisko 5vo clrześcijan pielgrzymujących na świecie. Turystyka chroni. że turystyka kulturalna zyskuje wsp Ł cześniena znaczeniu. W Polsce gł wnym punktem docelowym omawianych podr ży jest Częstochowa. Jak podaje A. Nalezy dodać. W roku 2000 miasto to zamierzalo odwiedzić na okres Ż_6 dnl 38 1. Wraz z jej rozwojem zmienia się r wnież zakres zainteresowa turyst w motywowanych kulturą. jak i polrularnej kultury. islamu i innych religii. Dzięki temu nastąpiła pewna dekoncentracja przestrzenna ruchu turystycznego we Włoszech. Jak podaje wTo. kultura zaśinspiruje roz- j 3e. pielgrzymko_ wej.Jasna Tamże' s. Jackowskiego.. Turystyka religijno-pielgrzymkowa powoduje istotne zmiany w strukturze funkcji odwiedzanych miejscowości.in.Skalę problem w związanych z prze) wozem i zakwaterowaniem turyst w o motywacjach religijnych oraz realizację program w pobytowych charakteryzują następujące dane sta. były organizowane r wniez poza Rzymem. Częstochowa mln. Dotyczy to funkcji społeczno_kulturowej i miastotw rczej. wystawy itp. Wenecji. Opr cz element w tradycyjnych oferta turystyki kulturalnej obejmuje wsp łcześnie takŻe poznawanie atmosfery miejsc i wtapianie się w tłum ludnościautochtonicznej. Kultura sta. og lnie można powiedzieć. Dzięki tym tendencjom turystyka kulturalna jest jednym z najszybciej rozwijających się segment w globalnego rynku turystycznego. Jackowski38. 18-19.{ poznawcze oruz pielgrzymki tworzą razem pewną zwartą całość. Ten rosnący rynek wskal'uje. Wsp łcześnieturystyka religijno-pielgrzymkowa wykazuje dużą dy_ namikę. studyjnej i językowej. Poza miejscami historycznymi i zabytkami architcktury dużą atrakcją są wszelkie aspekty zar wno wysokiej. Tury_ styka religijno-pielgrzymkowa ma zr żrucowany zakres przestrzen_ ny:lokalny. mogą stanowić podstawę do przyjęcia zbiorczego terminu . Monte Cassino. w tym około milion pielgrzym w miały stanowić osoby niepełnosprawne. w turystyce kłajoznawczej.i w była r wniez wysoka dynamika krajowego ruchu pielgrzymkowego. a tematyka kulturalna w programach turystycznych jest motywacją nr 1 Amerykan w i nr 4 Europejczyk w. Guadelupe . większośćpielgrzymek miała zawsze charakter lokalny lub regionalny' Dynamizm turystyki religijno-pielgrzymkowej mogą ilu. Neapolu. liczbę uczestnik w tej turystyki sza- cuje się w ptzybliżeniu na Ż20 mln os b rocznie. wzbogaca i popularyzuje dobra kulturalne. Na zakoriczenie warto przypomnieć. w turyStyce religijno-pielgrzymkowej w Polsce uczesticzy około 6-7 mln os b rocztie.. Miejscowości turystyczne mają dodatkowe szanw a0 Związk':' turystyki z kulturą są ścisłei wzajemneao.(Meksyk) 2 mln. Według źr deł włoskich ilźr Uroczystości milenijne wybrało się około 26 mln pielgrzym w reprezentujących ponad 170 kraj w świata. G ra" 1995. Według wspomnianego autora. Rok 2000 był dla turystyki religijno-pielgrzymkowej w krajach chrześcijar{skich rokiem szczeg lnym. Ż0_30 mln hinduiści'około 40 mln wyznawcy buddyzmu. z kulturą ma związek około 38vo wycieczek zagranicznych. że turystyka kulturalna nie jest już udziałem wąskiej elity. klasztor i miasto odwiedziło 4 mln turyst w-pielgrzym w. 78 79 . że imprezy turyStycz_ ne.4vo)39. Problem ten zostanie om wiony szerzej w rozdziale 4.5 . Turynie i we Florencji. Zdantem A. miejskiej. pielgrzym w pieszych (4.5 Lujach (Argentyna) Ż mln.5 mln os b. kt rzy wydali 30 mld USD. alternatywnej. W roku 1998 Włochy odwiedziło około 35 mln gościzagra1 nicznych. krajowy oraz międzynarodowy.8 tys' zagranicznych (Żvo) i I75. nr 1. iz szeroko rozumiana kultura zajmuje wsp łcześnie cotaz znaczniejsząpozycję na liściemotywacji do podejmowania podr Ży turystycznych.o tys. TURYSTYKA KULTUMLNA turystyki. Lourdes (Fran. Charakterystyczna dla tych kra. w Asyżu. strować liczby dotyczące ruchu do największych wybranych sanktuari w chrześcijarskich w latach 1979-1980: Watykan 8 mln.13. że rck 2000 w historii chrześcijastwa to druga milenijna rocznica. tystyczne.turystyka religijokoło 9 mln os b dodatkowo. Na przykład w t994 t. cja) mln.3. Rzym gościłokoło 8 mln turyst w. w tym 76. regionalny.je się istotnym elementem program w turystycznych' Występuje ona trwale m.. takie jak spotkania. tj. W og lnej liczbie uczestnik w około 150 mln stanowią chrześcijanie. seminaria. Montserra (Hiszpania) 1. no-pielgrzymkowa". Z obserwacji rynk w turystycznych wynika.

Lime'a. dotyczące podnoszenia jakościwarunk w istotnych dla komunikacji między po_ dr zującymi. między podr żującymi a mieszkar{cami danego kraju. Richards' Culturąl Tourism: Challenges for Management and Marketing.lecz takŻe za- ar a2 T. War_ G. a także w nauce. normatywne wzorce zachowa lub sposoby życia). kt ry ich gości. Kozieleckiaz proponuje definiować pojęcie kultury . a3 człowieku wielowymiarowym. kt ry nalezy do wieloznacznych oraz najczęściejuzywanych w języku literac- i społecznej właśniena drodze rozwoju turystyki kulturalnej. Miinchen-Wien 2000.kultura''. jej celem jest poznawanie przeszłości. przekonar i sposob w życia ludzi) oraz z produkt w tych proces w (tj. New york 2000. 81 Reasumując. Krak w 1974.. przedmiotem rozważa oraz środkiemdo samopoznania i upewnienia się co do własnej tozsamości. o og tnej. czyli przedmiot w będących dziełem pracy ludzkiej. politycznym. W efekcie' w zasadzie wszelkie rodzaje turystyki majązwiązek z kulturą. publicystycznym i potocznym. W literaturze ameryka skieja3 r wniez można spotkać wiele definicji kultury. r r poznawanie się ze sposobami życia na zwiedzanych obszarach. Kultura składa się więc z proces w (d. D. że turystyka kulturalna obejmuje zar wno wytwory kultury zprzeszłości'jak i wytwory kultury wsp łczesnej oraz sposoby życia danych grup ludzi lub region w. Składają się na nią zar wno wytwory przynależne do zewnętznej sfery życia człowieka (np. W: Trends in outdoor Recreation. J. kim. 7lłrys elity J. s. Warto poświęcićkilka uwag samemu pojęciu . tak jak to jest w tradycyjnym podejściu do turystyki.terźniejszości odkrywanie przyszłości. W najszerszym rozumieniu pojęcie turystyki kulturalnej utożsamia się z kulturą podr zowania. Patrząc na kulturę w świetleprzytoczonych definicji.turystyka kulturalse aktywizacji gospodarczej r W literaturze niemieckiej4 zwraca się uwagę nato.i kraju. artystycznych i moralnych. Gartnera. sztuki.W.całość wytwor w tut rczej działalności człowieka na wszystkich polach jego zbiorowego życia. obejmuje turystykę zorientowaną na dziedzictwo kultury oraz turystykę zorientowaną na sztukę. Przykładowo. Littrell trakĘe kulturę jako całość obejmującą to. co ludzie wytwarzają. stosunek do czegoś' wierzenia.lecz także świadectwem historycznym.. zamk w. kt ra jako wsp lne dziedzictwo bywa przekazywana następnym po_ koleniom w procesie wychowania i socjalizacji.r na". że kultura oznacza dtogę człowieka do poznania samego siebie. artefakt w. Leisure and rburism. technicznych. oraz zaspokojenia własnych potrzeb. praca zbiorowa pod red.c. kt re zyskały uznanie społecznościi kt re kształĘą osobowość człowieka oraz wpływają na jego losy". szawa 1988. atakże między nimi a środowiskiem i kulturą odwiedzanego kraju. Warto przytoczyć kilka przykład w definicji kultury. organizacyjnych. Kultura jest nie tylko produktem czy też efektem samorealizacji. Takie ujęcie pojęcia turystyki kulturalnej zwiększa wymagania w stosunku do wszystkich rodzaj w turystyki. Kuhurtourismus.. W tym ujęciu podkreślasię. do miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeil.. jako system osiągnięć materialnych. z kt rego pochodzą turyści. Oldenbourg Verlag. co ludzie uważają (tj.). Z definicji tej wynika. R. budynk w. Śtpko. w kt rej Są zawarte oferty kulturalne. w. jest ona turyStyką refleksji i komunikacji. Kozielecki. to. s' 19l. Przezpojęcie turystyki kulturalnej rozumie się kazdą formę turystyki.. i obejmuje ona nie tylko zwiedzanie interesujących miejsc i zabytk w.WAM. s. a A. można przyjąć następującą definicję: turystyka kulturalna to przemieszczanie się os b z miejsc ich stałego zamieszkania 80 . atmosfery" itp. co ludzie czynią(d. religia czy literatura)". Eseje psychologic7ne. CABI Publishing. Dreyer.. Zdeftniowanie go okazuje się bardzo trudne' a to gł 'wnie z powodu kłopot w definicyjnych związanych z terminem . jak i wytwory o charakterze duchowym (np. 187-195. oraz to. można wskazać dwie cechy turystyki kulturalnej: r t r r Ślipkoal określa kulturę jako . że turystyka sama w sobie jest kulturą oraz pośredniczy (powinna pośredniczyć) między kulturami kraju. naukowych... idee i wartości). 42..W tym najszerszym rozumieniu turystykę traktuje się jako formę kultury światowej. PWN. zuty czaj w. kultura materialna).

Dla turysty europejskiego zainteresowanego kulturą poznawanie jej jest rodzajem rozwoju osobowego. motywacji turysty orazzajęć.. turyst w kulturalnych okazały się interesujące. jako ze podczas pierwszej wizyty zobaczylijuż obowiązkowe. og lnie. Turystyka. Można więc powiedzieć. około 44vo turyst w miało 40-60lat.że dla wielu turyst w kultura jest bardziej og lnym doświadczeniem. Uważa się. tj. dotyczyły charakterystyki turysty. dostarczając okazji nauczenia się czegośdla samego siebie. Pojęcie dziedzictwa obejmuje elementy kulturowe i przyrodnicze. otoczenie polityczne. czasu wolnego. Spotyka się opinie. by mieć z nią kontakt. przestrzennej i kulturalnej.307o zatnspirowała kultura. Badania potwierdziły. W świetlewynik w badar nad rozwojem turystyki kulturalnej w krajach UE turystyka ta może stanowić tworzywo strategii i polityki rozwoju regionalnego. a nie w operze. a turystyka kulturalna uznanym Segmentem rynku. Rozw j turystyki kulturalnej jest wsp łcześniekształtowany przez mowych kształcenie. Jak wynika z literatury przedmiotu i doświad_ czenia. turyścipodr żujący w celach kulturalnych mają na og ł wysoki status zawodowy. opis turystyki kulturalnej można znacząco wzbogacić. restauracjach oraz na ulicach miast europejskich. obsługiwanym przez wyspecj alizowanych turoperator w oraz napędzanym przez regionalną i lokalną politykę rozwoju kulturalnego. kt rym on się oddaje w miejscu docelowym. Zdaniem specjalist w. Podstawowe zagadnienia. że coraz bardziej zacieta się granica między kulturą a rekreacją. tywację kulturalną. rozr żtienie między kulturą a turystyką najprawdopodobniej będzie się zacierać w XXI w. stanowią większośćwśrd turyst w kulturalnych. że nie wszyscy podr zujący do miejsc atrakcji kulturalnych mają mo82 o dochodzie rocznym brutto co najmniej 30 tys. charaktery_ zując rozw j tego rynku. euro. Kultura przestanie być produktem przygotowanym pod turystę. Zanikają r znice między tradycyjną kulturą wysoką a kulturą popularną. ze we wsp łczesnym społeczeristwie wzrasta pragnienie doświadczania czegośnowego' a kultura stanowi doskonałe źr dło takich dozna(. Badania turystyki kulturalnej w r znych krajach jasno wykaz ały. przekształcenie się turystyki kulturalnej w znaczący rynek szło w XX w. Blisko 45vo rcspondent w (1997 r. Nie trzeba koniecznie zwiedza muze w. Znawcy twierdzą. rozw j turystyki przez zachowanie i ochronę składnik w dziedzictwa kulturowego.) pochodziło z gospodarstw do- Większośćturyst w zainteresowanych kulturą miała wyższe wy- Średni doch d wynosił około ŻŻ tys. że turyści. kt re się znalazły w ankiecie. Turystyka kulturalna może być postrzegana jako forma wypoczynku. ale wiecz r spędzi raczej w dyskotece. euro i był o ponad 257. kt ry jest zbieżny z ich wysokim poziomem wykształcenia. Turystyka kulturalna jest uwzględniona w programie produkt w markowych w Polsce. ze turyści odwiedzający dane miejsce po raz drugi i trzeci najpewniej zechcą szukać ptawdziwej. Celem polityki kulturalnej jest m. Turyścipodr zujący w celach kulturalnych reprezentują na og ł wysoki poziom kultury i obszerną wiedzę o miejscach docelowych. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśrd IŻ tys. turystyka będzie po prostu częŚcią kultury. wyzszy niż średniw UE. że spełnia ona fuŃcje polityczne oraz Stanowi źr dło impuls w do formułowania polityki' np. będąc przejawem wsp lŻycia |udz| jest w Znacznym stopniu dęterminowana przez czynniki polityczne. socjalnej.Zainteresowanie rozwojem turystyki kulturalnej jest widoczne w świetlewynik w badail przeprowadzonych przez Europej skie Stowarzyszenie ds. 83 . nowy turysta kulturalny najprawdopodobniej będzie w ciągu dnia zuliedzal mlJzea. muzea czy pomniki historii. a to dlatego Że otacza nas zewsząd kultura turystyki. Ważnągrupę turyst w kulturalnych tworzyli studenci (IIvo) oraz emeryci (IIvo). Kulturę można znaleźćteż w barach. żywej kultury. w paŹe z demokratyzacją kultury i turystyki. Zdaniem specjalist w.in. a 577o zaLiczono do pociąganych przez kulturę. Wyniki omawianych badar{ wykazu1ą. Kultura stała się częściąproduktu turystycznego. kt rych zainteresowanie kulturą jest raczej drugorzędne. tradycyjne atrakcje kulturalne. Edukacji w Turystyce i Wypoczynku w 15 krajach europejskich w latach 1992 i 1997. Motywację taką miało l3vo turyst w. Większośćrespondent w była zatrudniona jako pracownicy najem_ ni lub u siebie.

Warto przypomnieć. sztuczne jeziorka. kt ra umozliwia intenSywne poznawanie kraju gospodarzy przez wczucie się w przepokazuje jej zwtązek z sytuacją życiową i kulturą wsp Ł szłość. tj. etnogtaftcznego lub antropologicznego punktu widzenia.Turystyka prowadzi I Rozw j turystyki kulturalnej odbywa się w r znych formach. Polityka kulturalna paristwa lub regionu chroniąca dziedzictwo kulturowe staje się w ten spos b jednym z waŻniejszych czynnik w polityki turystycznej. Ęm samym turystyka wspiera reaktywacje tradycji. że w świetle Konwencji oNZ o ochronie Kulturowego i Naturalnego Dziedzictwa z I97Ż dziedzictwo kulturowe '. cechy zle i dobre oraz folklor. religia itp. . jak: r W literaturze światowejpoświęconejdziedzictwu 1lr'zykłady. restauracje (McDonald's). W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na proces globalizacji kultury światowej. sztu_ kę we wszystkich jej przejawach. r żne style życia. przesądy.niemieckich podr z studyjną określa się rozwoju. inskrypcje. tradycję. estetycznego. jednorodność lub połoŻenie w krajobrazie odgrywają w nim wazną rolę. autostrady. 1o7urniąne jako podr ze grupowe o ustalonym Podr że studyjne przebiegu. kt re są wartościowe z historyczneBo. na t żnicach w sposobach zywienia. czyniąc z nich rzeczy godne zobaczenia i folklor.lrrk widać. prxllcgają Stopniowej integracji z kulturą światową. przyspieszanej przez takie czynniki. muzyce' rtlrljirch ludowych' malarstwie. język. fontanny' reklamy świetlne. Wykazują one wysoką dynamikę wzrostu. kt re mają wybitną wartośćz punktu widzenia historii. sieci hotelowe. co w danym regioniejest szczeg |ne orazzachowttlrl się z tradycji.ę i ludzi oraz obszary zavtierające stanowiska archeologiczne. bulwary. jednolita architektura z betonu i szkła. system telekomunikacyjny. W odr żnieniu od obrazu technicznej kultury światowej. religii. Polityka kulturalna ujawnia także związki. produktach. kultura światowa integruje lokalną codzienność i kultury regionalne. Usituje ona chronić pierwotną sytuację społeczno-kulturo ile owąoraz warunki środowiskowe kraju gościnnego. m wiąc og lnie. naturalne i sztuczne czynniki atrakcyjności. miejsca wytwory ludzi lub konglomeraty Stworzone przezna!l. atakŻe w formach produkcji' ta cach. czesnych mieszkar c w. Tulyścipragną ujrzeć to. supermarkety. grupy pojedynczych lub połączonych budynk w. rzeźby i malarstwa. }ut. wzrost mobilności i ilościczasu wolnego. Skomercjali zow ana i. W podręcznikach jako inteligentną formę podr zy urlopowej. a doświadczenia te są przekazywane na miejscu. sztuka. za|icza się dor r r r r r 84 system komunikacyjny. Par stwo oraz samorząd terytorialny powinny prowadzić odpowiednią politykę kulturalną i w ten spos b stymulować rozw j turystyki. a oto wnież niematerialne formy kultury. takie jak filozofię.lokalne }tlllury oraz tradycje opierają się na odrębnościjęzyka. a nawet wspierać je. kt re ze względu na swoją architekturę.ltlliach.. owe r znice między kulturami lokalnymi tlrl rcwitalizacji kultur regionalnych w ramach kultury światowej oraz ulttitcnia tradycje. stylu budtlwlirnego i form mieszkania. edukację przez |iteraturę. wiezowce. na ilrlŻtlicowanych rytuałach. Wśrd element w udanych podr ży do miast wymienia się: bezpieczeristwo. |iteratarze. takimi jak nauka. mozliwośćdotarcia środkami komunikacji pasażerskiej. jaskinie mieszkalne oraz kombinacje wymienionych element w.l*o określa się: r r r zabytki architektury. Rynek nie za'wsze i nie wszędzie wykazuje zainteresowanie tą sferą aktywnościludzkiej. że w przyszłości popularnością i będą uzupełnieniem wyjazd w urlopowych. czyli. jakie istnieją między turystyką a innymi podmiotami kultury.techniczna'' kultura światowa podlega unifikacji. Podr że do miast stały się w ostatnich latach jedną z najbardziej ulubionych form podr zowania. Przewiduje podr ze do miast nadal będą się cieszyły duzą slę. kt rą na|eży wiązać Z rosnącym Znacze85 . z kierownictwem wycieczki o odpowiednich kwalifikacjach i o ograniczonej liczbie uczestnik w o możliwie jednorodr wnież wykazują wysoką dynamikę nych zainteresowaniach . grupy budynk w. to mozliwe Podr że językowe to kolejna waŻna forma turystyki kulturalnej mająca perspektywę rozwoju. przedmioty lub struktury archeologiczne. sztuki lub innej dziedziny nauki.

TURYSTYKA LOKALNA cza imprez kulturalnych. Kopernik. Turystyka w pewnym stopniu posługuje się tym materiałem i umieszcza go r l s Warunkiem pełnej dostępności wszystkich element w produktu turystyki kulturalnej jest poprawa komunikacji między sektorem turystyki a sektorem kultury. Podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną. Turystyka ta opiera się na autentycznych zasobach naturalnych. nej polityki turystycznej i zna|eźćrozvłiązanla korzystne w obu dziedzinach. Przykładem szlak w temtycznych moze być szlak zamk w gotyckich. że tematy w tury_ styce to osoby oraz treści. Szopen. l r r netu ułatwi np. U podstaw trasy turystycznej |eży idea promocji turystyki. alre też nie nalezy pomijać aspektu ekonomicznego. Drugą stronę stanowią r żnorodne grupy odbiorc w. że język jest najwazniejszym dobrem kulturowym ludzi.-l niem kompetencji językowych. rozwijając koncepcje kulturalne w turystyce. Między ekonomią a kulturą istnieje ścisła Stąd na|eży wyciągnąć wnioski m. gminy lub powiatu). przyb|iża się temat lub zułiązane z nim treści. szczeg lniejeślichcemy efektywnie wykorzystać oraz kontrolować notowany ostatnio rozw j rynku tej turystyki. co pozwalakorzystniej zaprezentować jego atrakcje na rynku. pa stwo kacyjną i samorząd terytorialny. w przypadku kt rych bariery dostępności są obecnie znacznie większe niżw przypadku stałych atrakcji. Na przykład szlak turystyczny linearnie łączy ze sobą tematem liczne miejscowości i punkty z r żnych obszar w. anga'żowaniu r żnych podmiot w spośrd miejscowej społecznościoraz integrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju gospodarczego i wzmocnieniu struktury społeczno-ekonomicznej społeczności. lub też o niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Podr że tematyczne r wnież zajmują istotne miejsce w strukturze form turystyki kulturalnej. turystyka kulturalna zajmuje trwałe miejsce na wsp łczesnym rynku turystycznym świata ima perspektywy rozwoju w XXI w. powinny wiązać tę politykę z polityką edu- i turystyką. Słabościąobecnego produktu turystyki kulturalnej jest jego rozdrobnienie i brak skutecznych system w dysĘbucji. przekraczające dopuszczalną miarę. Waznym narzędziem monitorowania dysĘbucji produktu turystyki kulturalnej będzie rozvł j nowych medi w. w układzie typowych ofert. Raz nabyta kompetencja językowa jest podstawą ludzkiego myślenia i uczenia się. np. Jak wynika z przeprowadzonej charakterystyki. Warto też ptzypomnieć. Każdy region turystyczny może rozwijać turystykę kulturalną.materiał i przedmioty o własnych ce_ chach. z drugiej zaś zwiększająca się atrakcyjność dla inwestor w ptzez tvłorzenie korzystnego wizerunku regionu. dostęp do większego wachlarza produkt w. tj. nowe źr dła dochod w. 87 . 86 Tlrrystyka lokalna obejmuje swoim zasięgiem wieślub miasto mające warunki do jej rozwoju.3. zvłłasz- W związku z dobrą perspektywą rozwoju turystyki kulturalnej. Należy przypomnieć. Po_ dr że językowe zalicza się do kategorii podr ży poznautczych.W praktyce tematy czerpie się przeważnie z kultury i działalnościspołecznej. r stanowi źr dło nowej tożsamościi rozwoju ekonomicznego tego obszaru. kt re wplata się w tradycyjne formy turystyczne. Luter. U podstaw zainteresowania regionu rozwojem turystyki kulturalnej leżą. podejściedo niej musi być bardziej profesjonalne i systematyczne. zjednej strony.in. Uzycie Inter- 1. dla regionalwsp łzależność. Promując turystykę kulturalną w regionie.14. Kultura nie powinna być podporządkowana interesom komercyjnym. historycznych i kulturalnych danego obszaru (wsi lub miasta. Dany temat i związane z nim treścitworzą jedną Stronę oferty. kt ra r Wreszcie warto wymienić trasy tematyczne jako formę turystyki kulturalnej. Zaprezentowana problematyka turystyki kulturalnej daje podstawy do kilku uwag uog lniających. Chodzi tu o zniszczenie odwiedzanych obiekt w kultury. ale chcącej się dowiedzieć. naleŻy też uwzględnić negatywne skutki jej rozwoju. kt rym z perspektywy osoby jeszcze nic nie wiedzącej.

Podwyższone poczucie (ozsamości i dumy lokalnej to kolejna korzyśćbędąca rezultatem rozwoju turystyki lokalnej. wsp lny personel. często jest on natzlcany z zewnąfurz. kt re ułatwią wydajne wykorzystanie posiadanych zasob w. powinna. istnieje ku temu parę powo_ d w. prowadzenie drobnych gospodarstw rodzinnych. l)rlświadczenie uczy. kt re mogłyby zainteresować turyst w. że na wielu obszarach rozw j turystyki następuje bez planu i poza lokalną kontrolą. przy wykorzystaniu przez poszczeg lne jednostki fizyczne lub prawne istniejących mozliwościlokalnych. często powiązanych z rozmutymi trendami społecznymi. skoncentrowanym na wzmocnieniu społeczności. cech charakterystycznych.realizowa- wśrd mieszkarc w. że infrastruktura turystyczna. Mamy więc do czynienia z efektywną ekonomiką wykorzystania lokalnych moŹliwości rozwoju turystyki. kt re często stanowią zachęlg dla środowiska lokalnego do długofalowego zaangażowania się. Praktyka dowodzi. g rnictwo. Często społeczność lokalna nie uświadamia sobie wartości turystycznej składnik w dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Oto niekt re z nich. przechodziły i nadal ptzechodzą wiele zmian. rozw j turystyki lokalnej jest procesem planowania Turystyka zwykle nie jest konsekwencją zintegrowanego procesu planowania. Jej źr dłem jest zaangażowanie się w poznanie i ocenę zasob w lokalnych: miejsc. że tracą kontrolę nad własnymi społecznościami. będące konsekwencją podjętej decyzji. Motorem rozwoju turystyki musi być społeczność lokalna. ltyltl wsp lnie na poziomie społecznościlokalnej. historii i zasob w naturalnych i trlzwoju.Turystyka lokalna ułatwia obszarze Reasumując. wycinanie las w.ludzi. zwłaszcza na USA. Rozw j i wykorzystanie zaplecza turystycznego dla potrzeb mieszkar c w to kolejne korzyści Z proturystycznej aktywności społeczności lokalnej. że podstawą rozwoju turystyki jest często dążenie rlrl rozwoju społeczno-gospodarczego. Turystyka lokalna stanowi jedno z możliwych rozwiąza w tym zakresie. rozwija się w spos b przypadkowy. politycznymi i gospodarczymi. pomniki przyrody czy historii). Chodzi tu np. Ma ono wpływ na skalę trudności komunikacyjnych. Zdaniem specjalist w. kt ra służyturystom. zwraca się coraz większą uwagę na zintegrowanie pla_ nowania turystyki Z procesem planowania na szczeblu społecznościlo_ kalnej czy regionu. natomiast zaangażowanie się s1xlłeczności lokalnej w planowanie. Jest to postrzegane przez społecznośćlokalną jako zjawisko negatywne. pomysły. Parę sł w o korzyściachwynikających z rozwoju turystyki lokalnej. Planowanie rozwoju turystyki lokalnej tlloze więc dopom c społecznościlokalnej w poznaniu posiadanych zasob w i spojrzeniu na nie z innej perspektywy. ekonotlticzne i środowiskowe. kt re dobrze zna. Pojawia się więc reakcja negatywna na przypadkowość w rozwoju turystyki. odzyskanie tej kontroli. Wiele społecznościlokalnych pr buje więc znaleźć sposoby przekształcenia swojej gospodarki i utrzymania lub podniesienia poziomu jakościzycia. Są oni często nieświadomi własnych zasob w.np. Wiele przykład w moze dostarczyć turystyka archeologiczna. sopockie molo. Gospodarka lokalna. Wreszcie turystyka może być źr dłem zysku dla społeczności storii itp. Chodzi o to. Tradycyjne rodzaje działalności. Mieszkaricy mogą mieć wrazenie. często postrzegany jako negatywny. gotowa ponosić nakłady i angużować się w ten proces. Rozw j turystyki lokalnej odbywa się na og ł w ramach upowaztricnia społecznego. Wszyscy 88 89 . Aktywnośćśrodowiskaw procesie rozwoju turystyki przynosi też lcpsze zrozumienie lokalnej kultury. podejmowanie decyzji i ich wprowltdzanie przynosi jej określone korzyści.W procesie intensyfrkacji rozwoju turystyki lokalnej. hi- kulturowo-historycznych Kolejnym bodźcem do przybliŻenia kwestii planowania w turystyce w kontekście rozwoju lokalnego jest intensyfikacja działar{ społecznościmiejscowej w celu zapewnienia mieszka com i grupom udziałowc w głosu oraz pewnej kontroli w zarządzaniu procesem zmian i rozwoju. Kontynuuje się go wbrew priorytetom miejscowym i stylowi życia. indywidualne style życiai wzorce wykorzystaniaziemi były narażone na wpływ tych zmian. SpołecznośćdyskuĘąca projekt turystyczny i akecptująca jego realizację rozumie uwarunkowania społeczne.służyćmieszka com (np. oddziałuje niekorzystnie na infrastrukturę orazpogarsza stan zasob w naturalnych i historycznych. struktury społeczności. prawdopodobnie w pierwszej kolejności. o konserwację oruz promocję lokalnych atrakcji i społecznych. ośrodkiinformacji i inne środki. oferenci lokalnego produktu turystycznego mogą mieć np.

kultury izby handlowej i mieszkaric w. historycznych i kulturalnych danego obszaru. np. lrr{r1ce 1. . członkowie społeczności lokalnej są świadomi r wniez negatywnych skutk w. kt re pomogą je .1 5 . przedstawiciele samorządu terytorialnego' Rozw j turystyki wiejskiej opiera się na zasobach naturalnych. Long) 1 . przedstawiona prezentacja korzyści z rozwoju turystyki lokalnej wskazuje r zne środkiStosowane w tworzeniu społeczności. tożsamościkulturowej (społecznośćrolnicza. CHAMKTERYSTYKA TU RySTyKr Wr EJs Kt EJ biznesu turyStycznego. Autentyczność informuje. kt re mogą rozwaŻyć społecznościwiejskie. Proces planowania sugeruje. Azji i obu Ameryk doświadczająwielu problem w. Podejmując decyzję o rozwoju turystyki. miasto. strategia lokalna. zna|ezienie szczeg ł w czy tematÓw charakterystycznych dla społecznościlokal_ nej. kt re wydają się sensowne zar wno z punktu widzenia usługodawc q jak i samych turyst w. Społeczność grupa ludzi zamieszkujących dany obszar geograto ficzny. Mimo postępującego procesu urbanizacji demograficznej światacywilizowanego wieśuzyskuje r żne moż|iwościrozwoju. Statystyki rosnących wpływ w z obsługi ruchu turyStycznego na świecie mają swoją wymowę.15. strachem przed patologią miast.Turystyka stanowi po prostu jednąz wielu mozliwości. trendy zatrudnienia.3 . 90 zytacji. Uczestnikami tego procesu mogą być np. TURYSTYKA WTEJSKA lll()cne atuty wsi. miasteczko. że wsp łcześnie tradycyjne gospodarki wiejskie podlegają procesom restrukturyzacji. jaką stanowi turystyka. Z kolei należy przedstawić wybrane zagadnienia. plan wi- Naszkicowane kierunki rozwoju turystyki lokalnej. powiat).Kontakt osobisty. oświaty. indywidualizm to kt rych turyści poszukują na obszarze wiejskim''. z wczesnym ukoriczeniem czynnego życia zawodowego i wyprowadzkąmieszczuch w na wieś. spadają ceny produkt w rolnych. że rozw j atrakcji turystycznych. Lokalne władze angażujące się w rozw j turystyki powinny blokować wyciekanie zysk w poza społeczność lokalną. rozw j strategii dziaŁanta i monito_ rowanie oddziaływar . wpływ zasob w zewnętznych. geograficznych (g ry doliny). zminimalizować. wizerunku i marki produktu odbywa się na podstawie autentycznych i specyficznych dla danej społecznościzasob w naturalnych. Reasumując. obszary wiejskie Europy.1 . kulturalnych i historycznych. (P. Wsp łpraca oznacza. na kt rych opierają się trendy rozwoju turystyki lokalnej. etniczna) lub też innych cech.3. autentyczność. takie jak poznanie posiadanych zasob w. Dzięki temu mogą Zastosować lub wywołać działania strategiczne. wskazania społeczne. analiza polega1ąca na identyfikacji i ocenie mocnych oraz słabych stron. ana|iza potencjalnych skutk w. wątk w tematycznych. kt rzy mogą określićspołeczność podstawie struktur urbani_ na stycznych (wieś. korzyściwyniz aktywności środowiska lokalnego oraz niekt re zasady rozwotlziałalnościw sferze turystyki mogą mieć znaczenie poznawczo|u -prlktyczne. a także możliwościi zagroże . Nalezy przypomnieć. Warunkiem wykorzystania tej mozliwościjest koncentracja na miejscowych inwestycjach turystycznych zamiast preferowania inwe.lokalnej. badanie natężenia ruchu i oddziaływanie środowiskowe. angazowaniu r znych podtlliot w spośrd miejscowej społeczności oruz zintegrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju społecznościi gospodarki lokalnej.samorządu gospodarczego.dziedzictwo. w y jeżdżamłodzież. Jednak problem ten jest rozwiązywany w wyniku coraz powszechniejszego uznania turystyki za źrdło dobrobytu. stor w z zewnątIz. Wiązą się one 'ze zmianami w technologii transportu i komunikacji. że planowanie jest procesem ciągłym orazpociąga za sobą monitorowanie skutk w ekonomicznych.. W świetletych fakt w żadna społeczność nie może zupełnie zignorować mozliwości transferu bogactwa i zatrudnienia oferowanych przez wsp łczesną turystykę. kt rych celem jest osiągnięcie korzyściekonomicznych. jest dla większościteren w wiejskich dośćtrudne. Zronlmienie i wykorzystanie szansy. że wszystkie zainteresowane strony są ZaangaŻowane w proces podejmowania decyzji i zarządzania. 91 .

Narasta też przekonanie. a skoticzywszy na Zaawansowanym technologicznie sprzęcie do wspinaczki. Początek tltlwrotu od tradycyjnych ośrodkw miał miejsce w latach 80. tradycją. wśrd kt rych wymienia się obawy o zdrowie turyst w. możliwości czynnego wypoczynku oraz bezstresowych sytuacji. wsp łczesne środki masowego przekazu.. poszukiwanie odosobnienia i relaksu na łonie natllry. nad lllorzem i na plaŻy w obliczu kurczącej się warstwy ozonowej. m. gdzie każdego trakĘe się przyjarźnie i z szacunkiem. rozw j technologii. że poziom bezpiecze(tstwa turyst w w mieście rnaleje. Warto przytoczyć opinię na temat pożądanych cech turystyki wiejskiej. przyjmuje się kryterium liczby mieszkaric w: obszarem wiejmieszkar c w nie przekracza 2500 os b. że rczw j nowoczesnej turystyki opierał się prrczątkowo na renomowanych ośrodkachturystycznych.wolnego i niezależnego podr żnika"' W związku Z popytem na Iticfbrsowne przygody i wyspecjalizowane wakacje powstanie podl(lżnika wolnego stało się dla wielu miejscowości wiejskich szansą zuistnienia na rynku turystycznym.) wymienia listę kluczowych dla jej rozwoju czynniw. najbardziej użytecznej. Te walory wsi można skutecznie wykorzystać w mar_ ketingu. polegającymi na małej skali przedsiębiorstw. wiązać się z niepowtarzalnymi atutami. stanowiących tradycyjne punkty docelowc' Należy przypomnieć. odchodzenie od ośrodk w wypoczynkowych w podr żach tury- I I t 92 rosnący poziom wykształcenia. cztery najważniejsze trendy. być rozwijana na małą skalę. wzrastająca świadomość zdrowotna. począvłszy od odzieży na rowery terenowe.. W raporcie na temat turystyki wiejskiej organizacja Wsp łpracy Gospodarczej i Rozwoju (1994 r. Z punktu widzenia niniejszych rozważa ' warto podkreś|ićznaczenie słowa . jest zdefiniowanie obszaru wiejskiego. kr tkiego urlopu na wsi. anonimowych hoteli oraz centr w handlowych.wiejski''. zaakceptowanie turystyki przez obszary wiej skie.pożądane z powodu względnego odosobnienia oraz tempa Życia. osiedla i organizacje.in. zachęcający do poznawania otaczającego środowiska. k Rośnieatrakcyjnośćrynkowa nowej turystyki wiejskiej. być związarla z przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz z natury obliCzonana długi czas. kt ry w literaturze przedmiotu określasię miallcln. jeślichodzi o budynki. jak świeżepowietrze.pośrd otwartej przestrzeni oraz piękna przyrody. przydająca atrakcyjności życiu wiejskiemu i takim wartościom. Zdaniem specjalist w.wiązanych z tradycyjnym modelem spędzania urlopu w słoticu. turystyka wiejska w swej najczystszej postaci powinna: I I skim mozna nazwać miejscowośćniezurbanizowaną. rosnące zainteresowanie dziedzictwem. gospodarki. Przez wielu mieszkaric w miast wieśmoże być postrzegana jako ostoja bezpieczeristwa z solidnymi wartościami. poszukiwanie kontakt w osobistych w świeciepodr ży masowych. kontakcie z przyrodą albo jej bliskościoraz dziedzictwie opaltym na tradycyjnych społecznościach i zwyczajach ptacy. autentycznością oraz życiem wiejskim. 93 . rosnące zainteresowanie specjałami kulinarnymi i tradycyjną kuchnią wiejską. 't.. gdzie |iczba Zauvłażono trend odchodzenia w podr żach turystycznych od u. być organizowana na obszarach wiejskich i odosobnionych. kiedy to 1xljawił się typ turySty. spędzanie kilku urlop w w ciągu roku' Z możliwościądodatkowego. zainteresowanie klient w wysokiej jakości wyposażeniem do rekreacji. być r żnorodna. Istnieje kilka definicji. kt re wymaga uwagi. kt re moŹe odzwierciedlać styl zycia. Trend ten jest wspierany przez inne czynniki. co odzwierciedlazłoŻone wzorce światowe środowiska.Kolejnym zagadnieniem. wartości i środowisko.inilk w wypoczynkowych. otwartej przestrzeni.: r r r r r r r r W ekspansji turystyki wiejskiej mozna wyr żnić. historii i miejsca. kt re zdaniem specjalist w spowodują rozprzestrzenienie się jej w przyszłościna całym świecie: stycznych. a w jednej .

już od dawnajest Znana w Europie i odnosi sukcesy np. Administracja ds. Podr ży i Turystyki IsA (USTTA) oraz inne agendy rządowe dolożą starar{. Wsp łczesne środki mąSowe7o PrZekazu też mają wielki wpływ na przedsiębiorstwa usługowe i spos b myślenia społeczności wiejskich. na|eży przytoczyć wypowiedź prezydenta G. Ze względ w praktycznych. społecze stwa wiejskie są coraz bardziej przekonane o celowości wykorzystania turystyki w procesach restruk_ turyzacji gospodarki lokalnej. agrotur'ystyka zaczęła się rozprzestrzenlać geograficznie i jest obecna w USA oraz w Kanadzie. trzeba przypomnieć czytelnikowi. Trwały trend wykazuje r wnież akceptowanie turystyki ptzez obszary wiejskie. nastąpi wzrost konkurencji oraz podaży produktu na wiejskim ryŃu turystycznym w wyniku rosnących i coraz powszechrriej uznawanych korzyścispołeczno-gospodarczych tkwiących w roz- ' l l r moze być środkiem niskokapitałowego wzrostu gospodarczego w miejscowych biznesach. Jednocześnie globalizacja rynku produkt w rolnych oraz fluktuacje cenowe wymuszająr żnicowanie gospodarki wiejskiej w celu uzyskania stabilizacji i bezpiecze stwa egzystencji społeczności lokaln ej. W latach 80. w Austrii. umozliwia sytuacje. 94 95 I 1 . Umozliwiają to: e-mail. l ruchu oraz coraz powszechniejsze posiadanie samochodu. ale jest ich coraz mniej. chcących się zapoznać z obecnymi kulturami i stylami zycia. l I I Rozw j turystyki wiejskiej następuje ewolucyjnie i właśniesię zakrl czyła pierwsza faza. a ich dostępnośćdla turyst w to kwestia czasu. by umieścićAmerykę mĄch miasteczek i obszar w wiejskich na mapie turystycznej" (TIAA 1991 r. we Franc'ii. W literaturze podkreśla się. a nie z jednej posady. w kt rych rodziny i poszczeg lne jednostki utrzymują się z wielu zajęć. Wpływają na to r zne okoliczności. w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. jednak ma ona kilka oczywistych zalet: Rozwojowi turystyki wiejskiej sprzyja technologia. Elektroniczne przesyłanie pieniędzy i karty płatnicze usuwają bariery w obrocie bezgot wkowym na obszarach wiejskich. czyli agroturystyka. Postęp techniczny i technolo_ giczny umozliwił r wniez rozw j produktu dla turystyki wiejskiej. r żnicowania i konsolidacji. faksy i telefony. Chodzi tu o Sprzęt turyStyczny ułatwiający turystykę kwalifikowaną. Zdaniem specjalist w.c turystyka opierająca się na gospodarstwach rolnych. Busha z I99I r. że w przyszłościturystyka moŻe stworzyć duże możliwości rozwoju dla wsi. Dla wielu z nich na świecie proces wdrazania przekształceri gospodarczych związanych z turystyką przebiega we właściwym czasie. ale podr żującej do p źnego wieku.: rezygnacja Z aktywnego trybu życia populacji koriczącej wcześniej życie zawodowe. /. Naturalnie. Rosnąca liczba społecznościwiejskich czyni turystykę w latach 90. Nie będąc juŻ na uboczu. natrlmiast pracownicy naukowi śledząjej rozw j i dyskuĘą nad perspektywami. Po pierwsze. parki narodowe i krajobrazowe). Nalezy też podkreślić pozytywną rolę w tym procesie podr żowania po świeciemieszka c w wsi. autostrady i drogi szybkiego stanowi źr dło funduszy na ochronę i zachowanie dziedzictwa naturalnego orazludzkjego dla przyszłych pokoler{ (np. każde miejsce na ziemijest dostępne. Ma to być faza ekspansji. Prawdopodobne są następujące implikacje dla rozwoju turystyki wiejskiej. Liczne źrdła podkreślają. jedną z opcji gospodarczych. co zwiększar żnorodnośći zmniejsza ryzyko. jako dobry przykład dla Polski.Wzrost ekonomiczny w turyStyce nie pozostał niezauważony przez mniejsze społecznościoraz obszary wiejskie. iż ważną częściąprocesu rozwoju tury_ styki wiejskiej w pierwszej fazie było uznanie na szczeblu politycznym kraju faktu. na tcmat turystyki ze spotkania z przedstawicielami gospodarki turystycznej USA: . Mozna tu przykładowo wymienić zmniejszanie się liczby miejsc pracy w rolnictwie. samoloty. U progu XXI w. istnieją jeszcze obszary odosobnione. że turystyka nie jest lekarstwem na wszystkie problemy wsp łczesnej wsi. Uprzedzając kolej ny podrozdział. społecznościi biznes na uirłym świeciezajmują się tą turystyką. Jak podają źr dła amerykar skie' następna faza rozwo1u turystyki wiejskiej będzie bardziej złożona. Praktycy gospodarczy poznają sckety sukcesu na tym polu oraz badają przyczyny niepowodze . kt re stanęły przed wyzwaniem zr żnicowania swej gospodarki.). szybkie koleje..

produkty wczesnej turystyki wiejskiej były proste. Firmy te podstawa gospodarki turystycznej na wsi stanowią wyzwanie dla organizator w edukacji. regionalnej czy światowej staje się coruzbardziej osiągalna. przewiduje się większy za}res wiejskiej polityki turystycznej władz r żnego szczebla. Po sz tek i gabinet w odnowy po skromniejsze zakwaterowanie. spacery i niewyrafinowane podziwianie życia wiejskiego. szczeg lnie Internetu. ograniczony czas. ułatwia nauczanie na odległość. np. bardzo realnym następstwem rozwoju turystyki wiejskiej w drugiej fazie jest intensyfikacja szkolenia os b zatrudnionych w tym segmencie rynku. W strategiach rozwoju produktu turystycznego zaczynają się juz pojawiać czynności niszowe. Warto przypomnieć. Rozw j techniczny poma_ ga inwestorom obsługiwać nisze rynku wiejskiego. gdyz umozliwia gościom kontakt osobi_ sty i stanowi niepowtarzalny atut dla turyst w pochodzących z anoni_ mowych ośrodkw miejskich. w drugiej fazie rozvłoju turystyki wiejskiej przewiduje się wzrost efektywności marketingu. Słabościprocesu szkolenia i planowania biznesowego (biznesplanu) są często ptzyczyną niepowodzer( małych firm turystycznych na rynku. Jak wiadomo. Przy_ kładem nowych możliwościna rynku może być turystyka rowerowa. finanse i personel często uniemożliwiają uczestnictwo w formalnych sesjach szkoleniowych. Po drugie. Podnosi ona atrakcyjność obszar w niezbyt malowniczych i względnie Po piąte. będzie wymagać profesjonalizmu w sferze obsługi tego segmentu rynku turystycznego.zacho- g rskim. ale może tez stanowić istotny problem z punktu widzenia organizacji. U zasadnienie tego uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej upatruje się w tym. Po trzecie. Pełny jej rozw j i akceptacja są relatywnie nowe' co jest zasfugą szczytu ekologicznego pod egidą oNZ w Rio de Janeiro w I992r. jakościowoinny niż dotychczas rozw j produktu turystycznego. prawdopodobnie nadmierna. oEcD (1994 r. że turystyka zr wnowużona ma na celu stworzenie r wnowagi między wykorzystaniem zasob w a ich ochroną. Jednak rozw j technologii. Po czwarte. Warto pamiętać. W celu umocnienia rozwoju turystyki wiejskiej niezbędny jest większy zakres aktywnej krajowej i regional_ nej wiejskiej polityki turystycznej. ot ż obszerne programy rozwoju wsi w około 807o koncentrują się na sektorze turystyki. ze turystyka działa na bardzo konkurencyjnym rynku. rozwijania produktu oraz marketingu. gdzie sektor prywatny musi być skuteczny. pomocniczych furgone- tnagającego rynku. krajoznawstwo. że cechą charakterystyczną większościprzedsiębiorstw turystycznych jest ich rozdrobnienie. Wreszcie. ale za to z możliwościątransferu bagażu' Dostępne są też wakacje z rowerem płaskich. Rosnąca podaż. powinno rozco wiązać częśćdotychczasowych ogranicze . ułatwia marketing.anych z turystyką wiejską' Pewne trendy mogą uczynić je bardziej skutecznymi. Afryki oraz Ameryki Łaciriskiej potwierdza tę hipotezę. IJwaŻa się.r woju tej turystyki. że tworzenie sp łek partnerskich między firmami turystycz_ nymi może być efektywnym sposobem fuzji przedsiębiorstw działają_ cych w tym segmencie rynku. Ulepszenia techniczne w zakresie 96 ste. Wiadomo. wsp Ęraca podmiotu rynku turystyki wiejskiej stanie się koniecznością ekonomic zną. Punktem wyjścia jest uwaga. rachunkowości'system w rezerwacyjnych i wirtualnej rzeczywistości wzmocnią konkurencyjność miejsc docelowych turystyki wiejskiej na 97 .) zwraca uwagę na konieczność wzbogacenia form szkolenia jako warunku dywersyfikacji gospodarki turystycznej na rynku wiejskim. Na przy_ kład informacja o trendach rozwoju turystyki krajowej. a zvłłaszczapromocję przez Internet. podstawą rozwoju turystyki wiejskiej stała się tendencja do prowadzenia bardziej zt wnoważonej polityki turystycznej. że koncepcja turystyki zr wnoważonej jest obecna w Europie od lat 70. Niekt re z tych produkt w są odzwierciedleniem świadomego. w tym wiejskiej. oferty spędzania wakacji na rowerach są r żnorodne: od luksusowych hoteli. rosnącego i wy- rynku globalnym. że dostęp do rynku. informacje rynkowe i umiejętności marketingowe zawsze stanowiły problem w wielu działaniach zwiry. oczy_ wiściemoże to być ich zaletą. Struktury unijne zatrudniające profesjonalny personel działĄąwsp lnie z sektorem publicznym na rzecz rozwoju turystyki. ale powinien też wsp łdziałać z sektorem publicznym. Aktywność na tym polu parstw Europy Środkowej i Wschodniej. gdyż ścieżktrowerowe albo sieć bocznych dr g stanowią wartościowy fragment infrastruktury. nastąpi dalszy. Czytelnik powinien zwr cić uwagę na rozwiryania tego zagadnienia w Unii Europejskiej. Inne biorą się z udanych inicjatyw wiejskich. Władze centralne i samorządowe stosują zrlżnicowane podejścia do polityki w dziedzinie rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej.

17 a6 o5 J. Majewski pod_ kreśla. aby omi. że właśnieprodukcja roślinnai hodowla zwierząt stanowią jedną z atrakcji agroturystyki. krajobrazo'gych i rezerwat w przyrody. a wykorzystać możliwości. et}Ą ki miejsca. Właśnieten rodzaj turystyki wiejskiej nazyw a się agroturystyką''a5. Sikora lwarża. ryl'iałąałąt nymi. s. wolnego Turystyka wiejska.3. iż agroturystyka 167grniana nowocześnie illstała w Polsce reaktywowana i jest dośćczęsto promowana. AGROTURYSTYKA środowisku wiejskim. że agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej. Majewski. warto wnkitzać na kilka charakterystycznychjej cech. Medlik. korzystania z ciszy. rtiwniez inne usługi turyStyczne. usług turystycznych świadczonych w obrębie gospodarstwa rolnego. s. roślin. Ze w prognozie rozwoju tt} rystyki do 20Ż0 r.wanie życiodajnego przemysłu oraz światowego dziedzictwa kulturo1 wego i ptzyrodniczego. Sikory cechy turystyki wiejskiej szczegr1lrlie poszukiwane przez turyst w to możliwościa : r r r r s r kontaktu bezpośredniego ze zdrowym środowiskiem przyrodni- wypoczynku w środowisku odmiennym gd warunk w Życia i pracy na obszarach zurbanizowanych.Warunkiem pełnej satysfakł cji z rozwoju turystyki wiejskiej jest przestrzeganie wymog w tzw. Medlika7 podaje. stanowi mieszaninę szans i zagroże . Etyka miejsca powinna być wsp ln1 wartością społecznościoraz przĄawiać się determinacją w traktowaniu środowiska i ludzi jako r wnych sobie. gł 'wnie wakacyjna. ZdaniemJ. w kt rym rnieszkają właścicielegospodarstwa' lub też w adaptowanym albo nowo wybudowanym obiekcie mieszkalnym przy gospodarstwie' Pokoje Tamże' s. czyli poszanowania w r wnym stopniu ludzi regionu. I l}iorąc pod uwagę fakt. jednak zawsze obejmuje zakwaterowanie' a często W agroturystyce usługi noclegowe najczęściejsą oferowane w pokojach gościnnych znajdujących się w tym silmyrn budynku. schroniska. l. Pierwsza jest oparta na zakwaterowaniu z obsługą bezpośrednio w gospodarstwie rolnym lub w jego poblizu. Moze być ona zorganlzowarLa w r Żny spos b.15. angaŻując IO_ŻOvo popytu. spokoju i walor w małego ruchu. 1.. J. 69. jak przedsięwzięcie. poznania rzemiosła ludowego i folkloru wsi. nąć jej pułapki. Druga natomiast jest opar(a tylko na zakwaterowaniu na terenach na|eżących do gospodarstwa. prywatne domy letniskowe. korzystania ze zdrowej żywności. Cechy gharakteryst}czne produktu turyStycznego oferowanego w agroturyStyc ę szerzej przedstawia S. ziemig zwierząt.'. zwiedzania park w narodowych. sikora.2. Wydawnictwo Naukowe 98 99 . WTo zaliczapodr że na tereny wiejskie do naji niejszych segment w rynku turystycznego. a także dywersyfikacji lokalnej gospodarki. np. 70.zutiązana z pobytem w gospodarstwie wiejskim dotyczy r Żnych form spędzania czasu wolnego. WSiĘ Warszawa t999. w pojazdach kempingowych i na polach namiotowych. Na zakoriczenie warto powiedzieć. żejest dobrym sposobem zwiększania dochod w i za_ trudnienia. Zdobyła już ważnąpozycję na rynku turyStycznym. Cechą charakteryst y czną tego środowiska jest odpowiedni charakter jego zabudowy i krajobrazu.wody i powietrza. W Europie Zachodniej turysty_ ka wiejska cieszy się poparciem władz paristwowych i lokalnych. J. Przyjmując krytenum rodzaju zakwalcrowania. zaobserwowanych za gtrrrticą i w Polsce. Uwaza się. ze turystyka wiejska. I'eksykon podr ży. i hotelarsnła. pokoje gościnne (także u rolnik w) i małe kempingi zlokalizowane w obrębie wsi. przy czymturysta sam się obsługuje. że turystyka .i-i"Li. Warto wspomnieć. w J. turystyki PWN.. w domach. pensjonaty. Infrastrukturę noclegową turystyki wiej skiej tw orzą hoteliki. mozna m wić o dw ch podstawowygb formach agroturystyki.zwietzętami dornowymr' pracafiu wiejskim. Mieszkar cy mogą pokierować rozwojem turystyki na swoim terenie tak. oznacza spędzanie czasu 'rolkontaktu z życiem *. z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle zwiryanąz rolnictwem. organirucja ruchu turystyc7neTo nawsi. czym. Warszawa 1995.wiązaną z gospodarstwem wiejskim.

Warto też dodać. 158-159. 12. r żne formy rekreacji. Majewski wymienia spe_ gościnne i samodzielne mieszkania urlopowe z odrębną kuchnią prze_ waŻająw Europie Zachodniej. winobranie) lub jej obserwowanie. Z prac badawczych na temat turystyki weekendowej w Szwajcarii i w Niemczech wynika. ochrona walor w turystycznych. Tlrrystyka weekendowa' nazywana też wypoczynkiem świątecznym. Niekt rzy właścicielegospodarstw rolnych goszczą gł wnie nłodzież. Majewski. zachowania oraz ochrony sił fizycznych i psychicznych wsp łczesnego człowieka po cotygodniowej. kt rym udzielono 166 tys. wsp lne posiłki z gospodarzami. degustacje miejscowych produkt w żywnościowych(np. aktywizacja miejscowego rynku pracy. wzrost poziomu kulturalnego mieszkar c w wsi. Na liścieko_ lejnych składnik w produktu turystycznego J. w Polsce przeważająpokoje gościnne. 1 .4vo). os b.in. Korzystają oni z własnych lub wynajmowanych przyczep kempingowych albo namiot w. nocleg w. Majewskiego48. s. wypełnia bogatą ofertę spędzenia czasu wolnego w swoistej atmosferze i w zdrowym środowisku. w sferze środowiska przyrodniczego wskutek jego degradacji. następujące jej cele: a8 Warto przypomnieć. produkt oferowany w agroturystyce na|eży do specyficznych. pokazy związane z rolnictwem. cyftczną domową atmosferę. że z oferty kwater agroturystycznych skorzystali cudzoŻiemcy. W krajach skandynawskich natomiast są popularne domki letniskowe przy gospodarstwach rolnych. zwłaszcza dla os b mniej zamożnych. Charakteryzujągo m. Na przykład w 1998 r. Jej popularnośćwynika ze wzrastającego popytu na kr tkotrwały wypoczynek poza miejscem pracy i zamieszkania. rozbudowa i modernizacja zasob w mieszkaniowych rolnik w. należy wsp łcześniedo coraz popularniejszychrodzaj w turystyki. Zdaniem J. TURYSTYKA WEEKEN DOWA J. tworząc bariery np. W wypoczynku świątecznym najbardziej aktywnie uczestniczą jednoosobowe gospodarstwa 101 100 . s. Na zako czenie warto zwr cić uwagę na ekonomiczno-społeczny sens rozwoju agroturystyki. iż została ona objęta programem rozwoju i promocji produktriw markowych w polskiej turystyce. kt rzy stanowili 9%o og lnej |iczby korzystających i 1vo pod względem udziału w zrea|izowanej ofercie noclegowejag. Na uwagę zasługuje też informacja istotna dla perspektyw rozwoju omawianej turystyki. W Holandii l I r l r l r stymulacja rozwoju gospodarstw rolnych świadczących usługi turystyczne oraz miejscowej infrastruktury. sklepy. piwa' przetwor w mlecznych).1 6. stabilizacja ludzi młodych w gospodarstwach rolnych. usługi gastronomicz_ ne z tradycyjną kuchnią. ale w niezbyt dużej odległościod tych miejsc' Potrzeba odbudowy.zwłaszcza dużym. wiązanie nadwyżek towarowych produkt w rolnych. z usług kwa_ ter agroturystycznych w Polsce skorzystało 31 tys. dodatkowe dochody dla rolnik w i budzet w lokalnych. propozycje organizator w agroturystyki dla jednodniowych turyst w są jeszcze w Polsce rzadkością. bezpośredni kontakt z przyrodą. czasami wsp lną pracę (np. Stworzenie możliwościatrakcyjnego wypoczynku. 163. Zdaniem tego specjalisty. a w kazdy weekend odŻIvo do 40vo ludności znajduje się w podr ży.. . Jak widać. gł wnie w lipcu i sierpniu (64. często stresującej pracy i życiu w mieście. wina. ae Turystykaw 1998 x. w tym uczestnictwo w wiej_ skich imprezach kulturalno-rozrywkowych.Rynek Turystyczny" 1994.3 .. Proponuje się im specjalne programy spędzenia czasu wolnego: festyny. Oferta zakwaterowania w mieszkaniach urlopowych i na kempingach przystosowanych do pojazd 'w kempingowych na|eży do stosunkowo skromnych. stanowi ważny czynnik popytu na ten rodzaj turystyki. Natomiast w Europie Zachodniej ta kategoria turyst w stanowi duży Segment rynku. w 7. jw.robserwuje się praktykę zaspokajania potrzeb noclegowych turyst w bez pokoi gościnnych. że ponad 807o gospodarstw domowych co najmniej raz w roku bierze udział w takiej wycieczce. iz podstawowym warunkiem utrzymania się irgroturystyki na rynku i jej rozwoju jest zachowanie właściwychpro1lorcji między wymienionymi wcześniej celami' W przeciwnyrn razie rnogą wystąpić negatywne skutki jej rozwoju. TurysĘla konwencjonalna i alternatywna a a7roturystyła.

Brak spokoju ma swoje źr dło w rozmiarach ruchu turystycznego w okresie weekendowym. Należy dodać. Turystyka weekendowa moze się odbywać w formie zorganizowanej lub indywidualnej. Bern-Stuttgart o czynnę stu zamożności społecze stwa miejskiego. powstają problemy. gdyż. Podaż takich miejscowości jest nakierowana na specyficzne potrzeby wynikające z urlopu. a przede wszystkim jest uwarunkowany rozwojem usług turystycznych poszukiwanych przez weekendowicz w i rozumnym planowaniem przestrzennym wypoczynku świątecznego. bez hałasu. iż ten ogromny napływ turyst w weekendowych niekorzystnie oddziałuje na miejscowości urlopowe. natomiast w innych dniach tygodnia wspomniana wydajnośćjest wykorzystana w niewielkim stopniu. stanowią lokalizacje drugich mieszka (domk w letniskowych). z drugiej zaś rosnąca |iczba amator w świątecznego wypoczynku. Turysta weekendowy zaś. Ich źr dłem jest r żnica zachowania się .przyjeżdŻający na wypoczynek w pobliże miejsca zamieszkania na czas stosunkowo kr tki (3 kolejne noclegi).weekendowi- Charakteryzując kr tko turystykę weekendową. warto zwr cić uwagę na niekt re jej cechy wymieniane w literaturze przedmiotu w kon_ tekściemiejscowości turystycznych. turysta taki należy do pokolenia młodszego. D|a miejscowościurlopowej typowy jest dluższy czas pobytu (4 lub więcej nocleg w). kt re dzięki temu mogą zachować swoją tradycyjną funkcję.urlopowicz w" i . zlokalizowanych w pobliżu wielkich aglomeracji miejskich. kiedy istniej e możliwośćuprawiania sport w zimowych. l0Ż . czy też długie kolejki podczas weekend w przed basenami pływackimi lub stacjami wyciąg w narciarskich. -\l. zglasza szczegllne wymagania. Nakłady te wydają się celowe i uzasadnione. Należy zaaważyć. Jej rozw j następuje w miarę wzro- 1991. okolicznośćta stwarza określone problemy ekonomiczne w miejscowościach wypoczynku weekendowego. kt re w oferują swoim mieszka com w poblizu przestrzenie do wypoczynku. s. Kaspar. żywieniowe i wypoczynkowe. ściturystyki weekendowej są duze. gdyż sympatia do miasta jako miejsca zamieszkania przesuwa się wsp łcześnie kierunku tych miast. przeciętnie biorąc. Turysta weekendowy korzysta z r żnych środw transporfu. usprawnie komunikacji.rk domowe ludzi młodych oraz wieloosobowe gospodarstwa domowe średnich i wyższych warstw społecznych5o. Die Tourismuslehre im Grundriss. Miej scowościurlopowe i miej scowościwypoczynku weekendowe_ go r żnią się ofertą usługową i popytem turystycznym. W konse_ w kierunku odwrotnym kwencji urlopowicz Zaczyna stronić od miejscowości. Uważa się. ze miejscowości te. wiodące z aglomeracji miejskich do miejscowości wypoczynkowych w piątkowe popołudnia lub nej miejscowości.. odczuwa się brak izolacji od innych ludzi oraz są kłopoty z wykorzystaniem bazy usługowej.. duże przestrzenie do wypoczynku na łonie natury.weekendowicza'' jest szczeg lnie wyraźne wtedy. jest odciążenie ich od turyst w weekendowych. Można to osiągnąć na drodze tworzenia nowych teren w atrakcyjnych krajobrazowo i łatwo dostępnych komunikacyjnie dla turyst w weekendowych. bardzo specyficzny charakter da_ moch d osobowy (70-79Vo). jednak nie mo- spędzanie czasu wolnego oraz o rozrywkę. To zachowanie typowe dla C. wodnych itp. w kt rych w okresie weekend w występują zjawiska przeciEżenia. Gdy miejscowości wypoczynku urlopowego pokrywają się z miejscowościami wypoczynku weekendowego. Ich efektem są zaaoczone drogi. interesują_ cą ofertę gastronomii. Turysta weekendowy szuka wprawdzie spokoju. PrzemawiĄą za tym z jednej strony ekonomiczne interesy miejscowości urlopowych. iz społeczno-ekonomiczne warto- cz że się uwolnić od tygodniowego pośpiechu i dlatego dba s0 w". Na zako czenie warto podkreślić... Rozwiązaniem opisanych problem w miej scowości typowo urlopowych. iz stworzenie obszar w przydatnych do wypoczynku świątecznegomieszka c w dużych aglomeracji wymaga znacznych inwestycji właśnieze strony tychże aglomeracji. leżące na og ł w poblizu wielkich aglomeracji miejskich. Verlag Paul Haupt. Chodzi tu o wygodne zakwaterowanie.'15-77. w Europie Zachodniej preferowanym środkiemjest sa- w niedzielne wieczory. jeślichodzi o usługi noclego_ we. r znorodnośćurządze do czynnego spędzania wolnego czasu niezależnie od pogody. rozwoju motoryzacji indywidualnej. W kr tkim okresie elementy infrastruktury turystycznej świadczące wymienione usługi pracują z maksymalną wydajnością.

iż niekt re cechy charakteryzujące wsp łczesne środowisko wzmagają agresję. trzeba się 'l'godzić z opinią. wywołując u ludzi pragnących utrzymać dobrą kondycję psychofizyczną potrzebę ucieczki kompensującej i r wnowazącej. Na uwagę zasługuje r wnież ingerencja pa stwa przemysłowego w sprawy jednostki. 105 .1 czYNNlKÓw Rozwo)U . Nietrudno zauważyć. w kt rym żyje jednostka. Nie ulega wątpliwości. zwiększającą się rolę środkw masowego przekazu oraz wzrost poziomu wykształcenia ludnościi przemieszczania się związanego ze wszystkimi sferami: zawodową. iż narodzin i rozwoju turystyki należy szukać w niewłaściwym dostosowaniu człowieka do środowiska. Wśrd konsekwencji cywilizacji przemysłowej dla turystyki można wskazać wzrost możliwości podr żowania w wyniku rozwoju transportu indywidualnego i zbiorowego. Że cywilizacja przemysłowa i zapotrzebowanie na turystykę są ze sobą nierozdzielnie związane. Wśrd cech charakteryStycznych wsp łczesnego środowiska człowieka trzeba przede wszystkim wymienić stały wzrost liczby ludności. ze jest ona zjawiskiem kompensacyjnym wobec wsp łczesnego życia. socjalną i osobistą. OGOLNA CHAMKTERY5TYKA TURY5TYK! Punktem wyjściado określeniaczynnik w rozwoju wsp łczesnej lurystyki jest przyjęcie założenia. że konsekwencje cywilizacji przemysłowej są r wnież widoczne w procesie kształtowania środowiska. prowadząca do ograniczenia indywidualizmu. realizowanej przez turystykę. jej wykształcenia i koncentrację na ograniczonych przestrzeniach. Uwaza się. AkcepĘąc tę jej funkcję.norozoa @fl czYNNtKt ROZWOJU W5 Po ŁczEsN EJ TU RYSTYKI 2.

obejmującej kompozycj ę cztetcch zmiennych (produkt.czynności chybionych''.rs. Wskutek tego powstaje sytuacja .2. 28-38. CZYNNIKI EKONOMICZNE Spośrd megaczynnik w o charakterze ekonomicznym. s. gdyż wyznaczająpowstanie popytu na dobra i usługi.r Cywilizacja przemysłowa niesie daleko posuniętą specjalizację pra_ cy.1.2. Waznym czynnikiem rozwoju turystyki jest polityka turystyczna stwa jako element polityki gospodarczej. To.. w tym turystyczne. np. charakteryzującego się nadwyzką podaŻy nad popytem. Turystyka przynosi ludziom żyjącym na co dzie w cywilizacji wysokiej wydajności pracy og lne odprężenie. że potrzeby uprawiania turystyki mogą zostać vrzeczywistnione pod warunkiem występowania kolejnego układu czynnik w. Turystyka stanowi podstawę fazy samorealizacji (bycie samym sobą. Opr cz potrzeb turystycznych pewną rolę w rozwoju turystyki od_ grywają moĘwacje' opisują one pobudki skłaniające człowieka do określonego zachowania i regulujące to zachowanie. dystrybucja. Rozw j wsp łczesnej turystyki jest silnie uwarunkowany stĄm dostosowywaniem podaży turystycznej do zmieniających się potrzeb rynku turystycznego. r07 . fazę potrzeb społecznych. Kaspar. rozw Z grupy czynnik w ekonomicznych wpływających korzystnie j turystyki wymienia się: na r r l l przyrost dochod w realnych ludności. dzielić na rlbiektywne i subiektywne. istnieje swego rodzaju priorytetowa struktura potrzeb (tzw. korzystną koniunkturę. że w wyniku rozwoju społeczno-gospodarczego i związanego z nim wzrostu zamożnościspołecze stwa następuje przewartościowanie potrzeb.każdy człowiek przechodzi cztery fazy: fazę potrzeb podstawowych. Stwarza to potrzebę wprowadzania marketingu do gospodarki 106 r wnowagi. Człowiek żyje w napięciu.. Ępowym przykładem tego przewar_ tościowania jest wsp łczesna turystyka. Wraz z upływem' czasu potrzeby człowieka ulegają zmianom. Wiadomo. Wśrd wielu jej cel w 1lir znajduje się wspieranie promocji podaŻy turystycznej. Czynniki te można rozmaicie klasyfikować.H. fazę samookreślania się i fazę samorealizacji. technologicznym i ekologicznym gł wną rolę w kształtowaniu turystykil przypisuje się czynnikom ekonomicznym. Mozna je też dzielić llil popytowe. wych zjawisk rynkowych. że wykonujący je człowiek ma wątpliwości co do celowości poświęcania im znacznej części Swego życia. ' C. podażowe i uniwersalne z punktu widzenia podstawol u Wśrd wielu stymulator w rozwoju turystyki występują potrzeby. zwraca się tlwagę na szczeg lną rolę promocji produktu turyStycznego. kilka czynnik w. piramida potrzeb Maslowa). stymulujących lub ograniczających jej rozw6j. stabilną sytuację walutową. jw. W ekonomii potrzeby odgrywają szczeg |nąrolę. kt re bezpośrednio oraz TURYSTYKI 2. MEGACA(NN|K| ROZWOJU 2. Jak wykazał A. Liczba czynnik w oddziałujących na rozw j wsp łczesnej turystyki jast znaczna. wręcz niższego rzędu. społecznym. np. lepszy podział dochod w. Maslow. pozwalające na odzyskanie rystycznej. czy|i wywołujące potrzeby turystyczne oraz warunkujące lub ograniczające ich zaspokojenie. w sferze biologicznej. co kiedyśbyło dobrem luk_ susowym czy wyższego rzędu. W strategii marketingowej. Wszystko to prowadzi do powstawania stan w agresji i jest szkodliwe. Motywacje bywają r znorodne i często nieuświadamiane. kt ra powoduje' że efektem zakoftczonego procesu wytw rczego nie jest wyprodukowanie gotowego wyrobu. Układ ten wypełniają dobra i usługi turystyczne twotzące podaż turystyczną.Należy dodać. Jeżeli warunkt życia na to pozwalają. obszerne są także zakres i dynamika tlćlbr i usług turystycznych. politycznym. promocja i ceny). staje się z upływem czasu dobrem podstawowym. życie w spos b zadowalający). Die Tourismuslehre im Grundri. kt re sprawiają. W konsekwencji klasyfikacja czynnik w i ich ranga mogą być dyskusyjne' o czym świadczy literatura przedmiotu' Można jednak wskazać na pośredniokształtują rozw j turyStyki. Wreszcie można dokonać ich podziału na ekonomiczne i pozaekonomiczne.

co prowadzi do wzrostu PKB. Jednocześnie warto pamiętać o oddziaływaniu turystyki na inne sektory gospodarki narodowej3. Przyjęto demokrację jako formę par{stwowości i społeczną gospodarkę rynkową jako formi ustroju gospodarczego. trakto_ wanego jako wskaźnik sprawności ekonomicznej gospodarki.lamze- C. W społeczerstwL wykształconym i mobilnym prowadzi to do zwiększonego popytu na wyjazdy turyStyczne.2. że powstanie dzisiejszego porządku społecznego było jedną z najwazniejszych przesłanek rozwoju wsp łczesnej turystyki. Kaspara uważa słusznie. Społecze stwo konsumpcyjne troszczy się o to' aby doch d skonsumować. wydajne. s. mobilne. niekorzystna koniunktura. wzrost inwestycji. jw. warunki klimatyczne. Kaspara2. wyr wnywanie r żnic w rozwoju regionalnym (turystyka może pom c w rozwoju region w uboższych). np. kt re w ujęciu og lnym odnosi się do wpływu na: r r r r r r : bilans płatniczy pa stwa (turystyka ma w nim sw j udział). W demokracji jako formie pa stwowości i w społecznej go- r r r r kryzys ekonomiczny. Istnieje ścisły związek między sytuacją gospodarczą kraju a rozwo_ jem turystyki. że e|astycznośćta odzwierciedla jednocześnie liczne czynniki. Twoizy się splłeczeristwo klasowe. elastyczność po_ pytu w odniesieniu do turystyki krajowej jest wyraźnie niższa. C. Die Tburismuslehre im Grundriss. W okresach koniunktury wydatki na turystykę rosną' szybciej niż PKB. Dotyczy to w większym stopniu turystyki zagtanicznej niz krajowej. z wydatkami na turystykę. anie gromadzić. Powszechnie uważa się. budzety par stwa i region w (urystyka generuje podatki). Specjaliści uważają."y. Kaspar. . Innym przykładem związku turystyki i gospodarki jest spadek liczby turyst w odwiedzających kraje o słabej pozycji walut tych parstw. Jednocześnienie powinno ujśćuwadze czytelnika oddziaływanie turystyki na otoczenie społeczne. Społeczeristwo wydajne wspiera wzrost gorpod-. pluralistyczne i techniczne. Staje się on widoczny przy por wnaniach PKB. W krajach o dfugich tradycjach i roza Żagadnienieto om wiono obszernie w rozdziale 4. kt rego uwarstwienie w coraz większym stopniuopiera się na zaradności gospodarczej. Taki porządek społeczny nie sprzyjał znaczniejszemu rozwojowi turystyki. Społeczerstwo stanowe wiek w średnich było statyczne i miało liczne przywileje. samodzielność gospodarczą kraj w o rozwiniętych funkcjach tury_ stycznych.2. czYNNlKl sPoŁEczNE Opr cz czynnik w ekonomicznych na rozw j wsp . Dopiero liberalizacjaw wiekach xvn i iIx ooprowadziła do rozluźnienia tej sztywnej struktury w Europie Zachod'niej. Stan trzeci uzyskał pewne przywileje. ale nie są ujęte w PKB. motywacje podr ży.Z kolei czynnikami na rozw j turystyki ekonomicznymi wpływającymi niekorzystnie są: 2.łczesnej turystyki. wzrost PKB. spadek popytu wewnętrznego. kt re wpływają na kształtowanio się turystyki. 108 109 . sytuacja polityczna.. ze istotne zniczeniedla kształtowania się turystyki masowej ma porządek społeczny. że turystykę zagraliczną charakteryzuje wysoka elastyczność. . likwidacja nadgodzin. takie jak w"rositochod w realnych ludności. Stąd wniosek.ZdaniemC. a w konsekwencji rosnące bezrobocie. wykształcone. Należy mieć nadzieję.lafi)ue. zatrudnienie (turystyka tworzy miejsca pracy). 1ż ten *ołit porządku spolecznego zostanie wprowadzony w życie w Polsce.wpływają też czynnikjleżące w pozaekonomiczĘ sferze aktywnościludzkiej. spadek tempa wzrostu gospodarczego. W literaturze przedmiotus dzisiejszy porządek społeczny w Europie Zachodniej opisuje się jako społecze stwo dobrobytu i czasu wolnego oraz społecze stwo konsumpcyjne. niestabilna sytuacja walutowa. zamtożenie zatrudnienia i płac.są nieodłączną cechą społecźer{stwa dobrobytu. Można to uzasadnić następująco: czynniki ekonomiczne sprzyjające turystyce. 3 spodarce rynkowej jako formie porządku gospodarcżego rozw j turystyki uzasadnia się motywacjami społecznymi. Po licznych zmianach struktura_społecze stwa zachodniego uzyskała dzisiejszy kształt. 2g-3g.

Zniszczenie laajobrazu prędzej czy p źniej prowadzi do załamania się turystyki. Występuje r wnież ważny związek między turystyką a polityką socjalną pa stwa. Nie można też przeoczyć nie' bezpieczeristwa spłycenia kultury własnej i dopasowywania jej do kul_ tur obcych6. nauka i sztuka.2. dziedzictuta kulturowego. zrnianę warunk w naturalnych. pkt Ż.2. autostrady). np. Polityka transportowa ma wpływ na turystykę przez: cie wywiera duży wpływ na kształtowanie się turystyki. Należy r wnieŻ podkreślić. Problem ten om wiono szerzej w rozdziale 6 i w rozdztal'e 2. politykę dotyczącą środk w transportu. Ujawnia ona także zwiry'ki. regulacj e prawne długościczasu pracy i urlopu oraz redysĘbucja dochod w (fundusz socjalny). ze kształtowanie się turystyki zależy od atrakcyjności środowiska. nabywanie ziemi przez obcokrajowc w.r winiętych funkcjach turyStycznych wpływ ten jest widoczny w postaci zmian struktury społecznej.7 tez wpływ postęp w zakresie techniki hotelowej. Na przykład na wzrost popytu turyStycznego wpływają: korzystniej sze ustawodawstwo socj alne. Przykładem możebyć rozbudowa szlak w komunikacyjnych w bardzo trudnych warunkach terenowych (np. Postęp techniczny w transpor_ : r r politykę dotyczącąszlak w komunikacyjnych (np.jakie istnieją między turystyką a innymi podmiotami kultury. CZYNNIKI TECHNICZNE zana Z transportem 2. dlatego naleŻy dbać o dostosowanie rozwoju lechniki. poprawie regularności funkcjonowania publicznych środkw lokomocji. sama też stanowi impuls do formułowania polityki7. Na rozw j turystyki ma 2. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wypoczynek.5. turystyka masowa oddziałuje na otoczenie techniczne i bywa wyzwaniem dla techniki. atakże w zwiększeniu komfortu i zdolnościprzewozowej środkw transportu. odnosi się to r wnież do kraj w wchodzących na drogę rozwoju dzięki turystyce.2.że zależnośćturystyki od środowiska naturalnego jest duzo większa niż innych gałęzi gospodarki. wom turystyki na środowisko.3. 7 Warto przypomnieć. Celem tej polityki jest -Ma ona r wnież zapobiec ujemnym wpły_ naturalnego dla turystyki. Przejawia się to zwłaszcza we wzroście stopnia bezpieczeristwa środkw transportu. że turystyka spełnia funkcję Wsp łczesna turystyka jest r wniez kształtowana w Znacznym Stop- polityczną pośrednio lub bezpośrednio. W niekt rych krajach nastawionych na turyst w władze podejmują środkizaradcze wspierające kulturową odrębnośći utrudniające pewne działania. W świetlezaobserwowanej w ostatnich latach wysokiej dynamiki rozwoju turystyki kulturalnej nabiera znaczenia r wnież polityka kultu_ ralna. poziomu dobrobytu i wykorzystania czasu wolnego do dopuszczalnego obciążenia środowiska. autostrady). IJwaŻa się. szybkości i wydajności tych środkw. oto kilka przykład w. CZYNNIKI EKOLOGICZNE Powszechnie wiadomo. kt re nie jest przeciez wielkością stałą. Jej zadaniem jest zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie eleProblem ten om wiono szerzej w rozdziale 6.że ukształtowana w XX w. takimi jak religia. CZYNNIKI POLITYCZNE niu przez czynniki polityczne. w ten spos 'b polityka kulturalna z wużniejszych czynnik 'w polityki turystycznej par{stwa i regionu. politykę taryfową (np. że przez obciązenie środowiskarozumie się a szczeg lnie pogorszenie warunk w 111 r10 . tunele.3. ment staje się jednym w 2. Polityka przestrzenna i turystyka także oddziałują na siebie znacząjak wiadomo Zapewnienie środowiska co. gospodarki. polityka przestrzenna powinna ograniczać ilościowo-jakościowy spadek przestrzeni nadającej się do rekreacji. Widoczne jest to gł wnie w dużych hotelach. znizki).4. Trzeba przy tym podkreślić. Dzięki temu kazda W układzie turystyka-technika na uwagę zasługuje technika zwiąi zakwaterowaniem. Istotny wpływ na rozw j turystyki ma polityka transportowa pa stwa' oddziaływanie to jest wzajemne. rniejscowośćturystyczna jest w zasięgu turySty. gdzie r żne ulepszenia techniczne zmieniają istotnie spos b obsługi gości. Trzeba ograniczać skutki działalnościludzkiej i za_ pewnić odnawialność zasob w przyrody.

ludności. płatnych urlop w og lnym następuje wypoczynkowych pracy zawodowej. Dlatego lcż obiektywną koniecznością staje się właściwewykorzystanie czasu poza pracą zawodową.. Niezbędna jest r wnowaga w tej relacji.czas poza pracązawodową'' do czasu pracy zawodowej określa w jakiś spos b stopier uwolnienia się człowieka od i ogłaszanie dni świątecznych' Wreszcie w układzie ustawowych. z przeznaczeniem na troskę o zdrowie ftzyczne i psychiczne człowieka. iz skracanie czasu pracy odbywa się trzema sposobami.między innymi umożliwia wzrost siły nabywczej nie wydfuzanie skracanie czasu pracy przez obniżanie wieku emerytalnego oraz wydłużanie czasll nauczania i w efekcie zwiększanie czaslprzygotowania do zawodu. rnodyfikuje model konsumpcji' ukazuje atrakcyjne możliwości wykorzystania czasu poza pracą zawodową. Spełnienie tych wytnagari nakazuje racjonalizację wykorzystania czasu poza pracą zawotlową. W zwipku z tym pojawiła się społeczna potrzeba racjonalnego wykorzystania stale zwiększających się rozmiar w czasu poza pracą zawodową. CZAS WOLNY OD PoD^ŻowE PMCY Jednym z istotnych czynnik w kształtujących rozw j turystyki jest czas wolny od pracy. U podstaw racjonal_ nego wykorzystania czasv poza pracą zawodową lezy k'ilrka przyczyn natury społeczno-ekonomicznej. życia ludzi. W miarę rozwoju sił wytw rczych oraz postępu techniczno-organizucyjnego wzrasta wydajnośćpracy. a następ- ści. Tendencja do skracania czasu pracy zawodowej była r 'wnież wynikiem dĘe(t pracownik w do ustalenia czasu pracy na pozio_ mie społecznie racjonalnym. z drugiej zaśracjonalnośćwykorzystania czasu poza pracą zawodową determinuje zakres i tempo przemian w rozwoju sił wytw rczych. W uWadzie rocznym skracanie czasu pracy przebiega przez ustanawianie. w d i ziemi. stresy psychiczne przekłaczające granicę progową. hałas. nie_ odwracalnym. Warto przypomnieć. Rozw j sił wytw rczych sprawił. Jednocześnie pojawiają się nowe problellly zwiryane z tempem przemian cywilizacyjnych. hałas i zatrucie środowiska stanowią niebezpiecze stw a zagrażające zdrowiu. co op źnia wejście rnlodzieŻy na rynek pracy. że rozmiar! czasu społecznie niezbędnego do wytwarzania określonych d br i usług systematycznie się zmniejszały. a następnie wzrost jego rozmiar w. og lnie można powiedzieć. Z jednej sffony dynamika wsp łczesnych proces w rozwojowych prowadzi do zmian na korzyśćczasu wolnego. prowadzące do jego fak tycznego zniszczenia. że turystyka jest zjawiskiem masowym. że w układzie czas pracy zawodowej_-czas poza pracą zawodową mieścisię szeroki Zestaw czynnik w natury społeczno-ekonomicznej. Zależności może zilustrować układ element w te 113 II2 .1.r Rozumne planowanie przestrzenne oraz stabilne plany zagospodarowania miejscowości turystycznych mogą wzmocnić ochronę środowiska naturalnego i społecznego. Przemęczenie. jasne jest.3 . Chodzi tu gł wnie o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Maleje więc czas niezbędny do za- 2. czYN N lKl PoPYToWo_ I UNIWERSALNE 2. Rozw j cywilizacji przynosi też człowiekowi r żnorodne korzy- pcwnienia rozwoju produkcji. Najważniejsze obciążenia jakościowe rzutu1ące na rozw j turystyki to: zanieczyszczenie powietrza. Na skutek tych dwukierunkowych dziala następowało wydzielanie zasob w czasu uwolnionego od pracy zawodowej. przypadkowe zasiedlenia oraz poszatkowanie krajobrazu. Stosunek r żnych zajęć i czynności wykonywanych przez pracownik w w obrębie agregatu . Biorąc pod uwagę fakt. W uWadzie tygodniowym obserwuje się nowe zagospodarowanie czasu pracy przez wprowadzanie np.3. kullury pracy i og lnej wiedzy o otaczającym świecie. Natomiast obciĘenia ilościowe sprowadzają się do wykorzystania obszar w wartościowychdla turystyki na inne cele. wolnych sob t. Wzajemne powią4anie środowiskanaturalnego i turystyki jest więc wyraźne. Wysoka świadomość ekologiczna społecze stwa ograni_ cza pole manewru ludziom odpowiadającym za sprawy rozwoju tury_ styki. zwierząt i roślinpod względem ilościowym oraz jakościowym. iż może ona mieć znaczący wpływ na środo_ wisko. Niemałe znaczenie ma wydłuzanie się średniejtrwania życia ludzkiego. Postęp naukowo-techniczny wiąze się z wieloma wyzwaniami.

czym jesteśmy''g. takie jak: reprodukcja sił człowieka. sekwencje spowodują one nie tylko w dziedzinie samej organizacji .rczasu poza pracą zawodową. Cywilizacja czasu wolnego w warunkach postępu naukowo_technicznego może zmierzać w dw ch kierunkach.czas wolny czasem od korica II wojny światowej az do ko ca lat 50. 369. 2. na konsumpcji"). pozostający do swobodnego i bezinteresownego oraz zgodnego z zarrtiłowaniami człowieka wykorzystania na wypoczynek. w kt Ę aktywnośćczłowieka przesuwa się w kierunku działar określanych przez własny model stylu zycia.o ile czas wolny od pracy wywołuje potencjalny popyt nu dob.2. warunki ekonomiczne jednostki są środkiem przekształcania popytu potencjalnego w popyt Zrealizowany. Jeślisię zaloży. cywilizacja stoi przed wybo""u. Ludzie poświęcają ten czas na tworzenie wartości niematerialnych. . opaschowski.Kultura jesi podstawą.u jednoznacznie rem modelu . W tym kontekście dużego znaczenia nabiera kategoria czasu wolnego. w kt rym kierunku będzie ewoluować cywilizacja czasu wolnego. przyjmując. że czas pozapracązawodową wydłuża się w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jednym jest humaniStyczny. B.u i usługi turystyczne. iż realny jest wariant drugi. tym cZaS ten jest dłuższy. Hamburg r9g0. że jest to częśćczasu poza pracą zawodową. pracy. slŁA NABYwczA LUDNoścl Kolejnym czynnikiem rozwoju turystyki jest siła nabywcza ludno_ ści. Ma on zapewnić bezpośrednią satysfakcję. przewazało nasta- kt rej wyrasta wszystko. wykorzystywana w celach wypoczynku. że zapowiada się zasadnicza zmiana w tym zakresie. to czas poza pracą zawodową przestanie być marginesem życia ludzkiego i stanie się jego dominantą. Układ ten wypełniają: czas poświęcony pracy w godzinach nadliczbowych. uczestniczenie w zdobyczach wsp łczesnej cywilizacji. warszawa 19g9. drugim pogor za dobrami materialnymi. bardzo istotnego skr cenia czasu pracy.. zaangażowanie społeczne w swoim otoczeniu i tvt rczą samorealizację. rozwijanie zainteresowa własnych i rozrywkę.być'' albo . probreme im Umgang mit der Freizeit.. Na świeciedokonują się głębokie przemiany w technologii produkcji. s. Nasuwa się tu refleksja do_ tycząca przyszłościtej kategorii czasu. Trudno powiedzieć. 7-g. kt rą człowiek może kojarzyć z działaruem lub bezczynnością. 8 Obserwacja tendencji rozwojowych czasu wolnego prowadzi do wniosku. Najczęściej charakteryzuje się je ilościowo przez rodzaj czynności. konsumpcja i iozw j kulturalny. Wymienione fynkcje są odnoszone do trzech faz wykorzystywania Lata 80. T14 s. Innymi słowy. na życie towarzyskie . i 90. to nastawienie na konsumpcję (. optymistyczny. Jedno jest pewne: czas wolny uzyskiwany ptzez czlowieka dzięki p:rzemianom naukowo-technicznym powinien być wypełniony troską olego duchowy i moralny rozw j. czas poświęcony na dojazdy do pracy i z pracy oraz do miejsc nauki.e H. Można też wskazać na trzy indywidualne funkcje czasu wolnego. czynnościi zajęcia związanebezpośrednioz prowadzeniem gospodarstwa domowego' czas poświęcony na doskonalenie zawodowe i czas poświęcony na zaspokajanie elementarnych potrzeb biologicznych organizmu. tw rczy rozw j człowieka.mieć''.3. Innymi słowy. - . przyjemności i rozwoju osobowości człowieka. |ecz także w zyciu społecznym w og le. . Dzieje kultury polskiej. Powsta_ nie więc potrzeba gruntownej reorganizacji życia społecznego i kulturalnego. Lata 60. Trudno dziś'oln"go stwierdzić. wienie na wypoczynek mający na celu odtworzenie sił człowieka. jakie ten czas wypełniają. to faza spędzania czasu wolnego z myś|ąorozwoju kulturalnym. Wreszcie częściąskładową czasu poza pracą zawodową jest czas wolny. albo przyczyni się do dalszego.. jakie kon_ gnoz komputeryzacja i robotyzacja pociągną za sobą tak wielki wzrost wydajnościpracy. o tyle siła nabywcza ludnościjesi iuiiy^ czynnikiem popytu zrealizowanego.. czyli potrzeb turystycznych w lronsumpcję aou' i usiug turystycznych. suchodorskt. W miarę rozwoju czasu wolnego zauwaŻa się powstawanie typu cywilizacji. wydawnictwo Interpress. że albo spowoduje to masowe bezrobocie. i 70. og lnie można powiedzieć. Im kraj jest bardziej rozwinięty. WedĘ wszelkich pro- czasu wolnegos. Czas wolny jest to czas poza ptacą zawodową. Pojęcie czasu wolnego jest r znie określane.

Niemałą rolę odgrywa też reklama. będąca zespołem proces w technicznych i ekonomicznych. l0 tv II7 .Studia Socjologiczne" 1965. natomiast oddziaływanie turystyki na przebieg proce_ su urbanizacji będzie naświetlone w rozdziale 6. co prowadzi do .że przedstawiony podział urbanizacji jest umow_ ny i że wszystkie te płaszczyzny wzajemnie się przenikają. technicznej i społecznej. rozumianego jako ciągła rozbudowa przemy' słu. W wyniku urbanizacji ma miejsce zmiana struktury społeczno-zawodowej ludności. Urbanizącja demograficzną oznacza ptzemieszczanie się ludności i stały wzrost odsetka ludności zamieszkałej w miastach. URBANIZACJA Między turystyką a urbanizacją istnieje ścisly zvłiązek.rW miarę wzrostu funduszu ekonomiczna jednostki i jednocześnie spożycia poprawia się sytuacja potencjalne warunki wzrostu wydatk w na turystykę. tym większa jest aktywnośćtury_ styczna mieszkaric w. oznaczająca bezpośrednio wzrost poza- cej skupiska miejskie.jest konsekwencją gł wnie uprzemysłowienia.też przestrzenną' jest r wnoznaczna Z rozpowszechnianiem się miejskich system w infrastruktury a także zabudowy miejskiej. Urbanizacja społeczna powoduje r wnież rozprzestrzenianie się miejskiego stylu życia poza miasto. co się skr towo określa jako miejski styl zycia. Im kraj jest bardziej uprzemysłowiony. Potwierdziły to liczne badania naukowe.urbanizacja'' jest.3. chodu narodowego na jednego mieszkarica. U rbanizacj a społeczna polega na przyswoj eniu ptzez przybysz w ze wsi. Społe' 116 rolniczych źr deł utrzymania ludności. że urbanizacja jako proces nieodwracalny izłożonyprzejawia się w czterech płaszczyznach: ekonomicznej. że turystyka jest funkcją urbanizacji.. Termin . Urbanizacją ekonomiczna polega na stałym zwiększaniu się liczby ludnościzatrudnionej w zawodach nierolniczych w stosunku do ludnościwykonującej zajęcia rolnicze. że wszystkie wymienione płaszczyzny przejawiania się urbanizacj i wykazuj ą w sp łza|eżności procesami makrospołecznymi. postawy. Proces ten.umiejętności i cech osobowości' czyli tego. ze z punktu widzenia rozwoju turystyki wydatki na konsumpcję turystyczną powinny być uprzywilejowane w budżetach gospodarstw domowych. Wpływ na to wy_ wierają też normy społeczno-kulturowe turysty. Warto zauważyć.miejskich'' wartości.3. Ten punkt widzenia jest rozpowszechniony wśrd demograf w oraz socjolog w i łączy się z miarą urbanizacji na podstawie liczby ludnościzamieszkują- ze skupisk osadniczych uznanych za wiejskie do skupisk miejskich 2. J. że ani głosy r żnego rodzaju katastrofist w. iż procesowi asymilacji podlegają nie tylko imigranci ze wsi.. demograficznej. Jednocześnie wśrd wielu czynnik w wsp łczesnej urbani_ zacji ważnąrolę odgrywa właśnieturystyka. Można postawić tezę. ani okresowe regresy nio zahamowały postępu urbanizacji. Przyjmuje się. Historia wykazuje. og lnie można powiedzieć.. W tym miejscu zostanie om wiony wpływ procesu urbanizacji na rozw 1turystyki. a także rozwoju sektora usług. Ptzy jmując. nawyki do iprzynależność grup społeczno-zawodowych oraz doświadczenie. poświęconymfunk' cjom wsp łczesnej turystyki. wiąca istotną przesłankę wzrostu popytu turystyczneg o. Między wielkościądochod w ludnościdanego kraju czy regionu a jej udziałem w ru_ chu turystycznym jest związek korelacyjny ścisłyi dodatni.umiastowienia'' całego społecze stwa. kt rym tow aruy sząistotne przemiany społeczne. nr 3. z Urbanizacj a ekonomiczn a. przechod ząc od społecze stwa tradycjonalistycznego do społecze stwa opartego na cywilizacji technicznej. Im kłaj czy region jest bardziej zurbanizowany. Miasto zostało bez mała powszechniÓ uznane za najwyższą formę organizacji wsp łżycia ludzkiego. Trzeba podkreślić. Zi łkowski1o uważa. Zi łkowski. związany Z proce' sem uprzemysłowienia. To z kolei zależy od atrakcyjno_ ścikorzyści uzyskiwanych z tytułu tych wydatk w. jako zjawisko społeczne. Miejsce i rola procesu urbanizacji w pr7eobrażeniach społecznych Polsce Ludowej. historycznie biorąc. że J. Przez pojęcie urbanizacji należy rozumieć proces kulturowy uno' wocześniający społecze stwo.stano- Urbanizacja techniczna. Z punktu widzenia poszukiwa związk w urbanizacji z turystyką można stwierdzić. przy czym wyznaczniki te są zmienne. polityczne i kulturowe.. ze siła nabywcza ludności zależy od wielkoścido- czeristwo zmienla się. nazywu:r. nie' odłącznie towarzyszył rozwojowi sił wytw rczych. . tym jest wyżej zurbanizowany.

a więc na popyt turystyczny. rJ.Typowymi tego przykładami mogą być: radio i telewizja. energetyce. lączności. s. zdrowiem.1 mln). komunikacja pasażerska.7 mln).3 mln). na co wskazuje wzrost liczby ich mieszkar{c w. można chyba śmiałopowiedzieć. obejmującą podstawowe lrządzenia stoSowane w transporci e. infrastrukturę można podzielić na: r r miczne. Zależność jest widoczna przy kompleksowym spojrzeniu na bezpośredta nie i pośrednie uwarunkowania rozwoju wsp łczesnej turystyki. karic wll. Jak wiadomo z literatury w strukturze ludnościuczestniczącej w ruchu turystycznym bardzo aktywną grupę stanowią dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat. f I19 . obej muj ącą urządzenia i instytu cje zvł iązane z oświatą. W roku 2000 liczba ludności wynosiła 6'3 mld os b. ochrona zdrowia oraz administracja. drogownictwie.Ż mln). kt rym mają słuzyć urządzenia.7 mln)' Zagłębie Ruhry (8. W układzie czynnik w związanych ze stosunkami ludnościowymi i wpływających na rozw j turystyki warto jeszcze wskazać na strukturę ludnościwedług wieku i wykształcenia. Z punktu widzenia cel w ekonomiczno-społecznych.6 mln). od prawie dwustu lat obserwuje się bowiem stałe i występujące coraz silniej w skali światowej zjawisko migracji ludności wiejskiej do miast. odnosi się to gł wnie do kraj w wysoko rozwiniętych. cji technicznej.. niezależnie od tego. elektrociepłownictwie. iż w miarę zmniejszania się udziału zatrudnienia w rolnictwie i leśnictwie zwiększa się liczba przesłanek rozwoju turystyki. a więc urbanizacji de_ mograficznej.1 mln)' Kalkuta (15. kulturowe i ekologiczne uzasadnienie. w ostatecznym rachunku spełniają funkcje służebne. Mozna więc powiedzieć. społeczne.7 mln). wydanie specjalne. Jeżeli chodzi o urbanizację demograficzną.. z kt rych kuŻde ticzy ponad 8 mln miesz_ 118 Jak widać.4 m7n). wodociągi. systemy melioracyjne i irygacyjne. Wyrazem przestrzennej koncentracji ludności miejskiej w świecie jest powstanie i rozw j aglomeracji miejskich. Występuje r wnież ścisła wsp łzależność między poziomem wykształcenia a uczestnictwem w ruchu turystycznym. Szybki rozutij gospodarczy był przyczyną wyjątkowo dużego wzrostu liczby ludności świataoraz Zmazem generatorem jej ruchliwości przestrzennej. czy słuzą produkcji czy konsumpcji.jak i powiązar z technikąoraz z organizacją świadczonych usług. Blizsza charakterystyka tych kategorii daje podstawy Rozw j infrastruktury i zabudowy miejskiej jest wyrazem urbaniza- do skojarzer wsp łzalezności urbanizacji technicznej oraz turystyki. Nowy Jork (16. iŻ wsp łczesna turystyka znajduje korzystne warunki rozwoju na gruncie sieci aglomeracji miejskich. Aktywne w tym względzie są też grupy w wieku: 18_24 i Ż5_34lat. Kazdego roku ze wsi do miasta emigruje 20 mln os b. słuzbami społecznymi. Londyn (10. nauką. że ludnośćmiejska jest znacznie aktywniejsza tvrystycznie od ludnościwiejskiej. sieć 5 największych miast światatworzyły: Meksyk (Ż4. Szanghaj (10. infrastrukturę cechuje znaczne zr żnicowartie funkcji. 36-37. sieć 5 największych miast światapod względem liczby mieszka c w tworzyły: Nowy Jork (I4. infrastrukturę techniczną. Miasta-giganty: metropolie czy molochy?. Podczas gdy w 1950 r. Jest to spostrzeżenie o tyle istotne. S o Paulo (Ż3. że już teraz istnieje na świecie 20 miast. Tokio (21. Natomiast w 2000 r. obecnie jest ich już 45. Wzrost kwalifikacji zawodowych i poziom og lnego wykształcenia oraz kultury wpływają pozytywnie na wzrost aktywności turystycznej społecze stwa. mieszkaric w). Albrecht. Z tego punk_ tu widzenia sytuacja kształĘe się korzystnie dla turystyki. Wszystkie wządzenia infrastrukturalne. Warto też dodać. W strukturze ludności miej skiej najatrakcyjniej sza turystycznie j est grupa ludnościzamieszkującej duze ośrodki miejskie.gazownictwie. urządzenia gospodarki wodnej. infrastrukturę społeczną. przy czym połowa z nich mieszkała w mia_ Ważnym czynnikiem determinującym rozw j turystyki jest dyna_ miczny wzrost liczby ludności miejskiej. a także z szeroko pojętą administracją publiczną. Na przykJad' w 1960 r. co wynika zar wno z charakteru urządze(t. kulturą. na całym świeciena 100 os b tylko 29 Żyło w dużym mieście (ponad 100 tys.r istnieje korelatywny związek między strukturą społeczno-zawodową ludności a stopniem aktywności turystycznej społecze stwa.7 mln). kulturą fizyczną i turystyką. co ma ekonostach. to ma ona bezpośredni związek z masowym wsp łcześnieruchem turystycznym i pośredni z rozwojem sfery jego obsługi. Tokio (10.Deutschland" 1995.

ze wsp łczesna cywilizacja pośrednio wywarła destrukcyjny IŻ1 warunki do aktywizacji człowieka w wielu dziedzinach zycia. zapewnia uregulowany czas pracy oraz umozliwia planowanie sposobu spędzania czasu wolnego od zajęć zawodowych. Można więc powiedzieć. kt ra to kontrola ma miejsce w stosunkowo małym gronie wsp lnoty wiejskiej. Dzięki pracy człowiek przekształca. Stosunek ten przejawia się w trzech podstawowych formach' Uprawiając turyStykę. Że wsp łczesna zabudowa miejska. Na zakoriczenie warto podkreślić. Można więc powiedzieć. wymienić r żnorodność wyboru pracy Zawodowej. sprawia. regionalną. Jak juz wspomniano. że aby zmaksymalizować korzyści stymulujące rozw j turystyki. że przyroda dostarcza człowiekowi niezbędnych. kiedy inspiruje dążenia poznawcze uczestnik w ruchu krajoznawczego. w dostępnych mu granicach. Postęp naukowo_techniczny stworzył wyjątkowo korzystne r cześniepozytywnym skutkom postępu naukowo-technicznego tow arzy szą niepokojące zjawiska związane z tempem przemian' Powszechnie się uważa. Na aktywnośćturystyczną ludnościmiejskiej pobudzająco wpływa r wniez urbanizacja społeczna. Tr jmiasta). ułatwiając tym samym rozw j turystyki. Złożyłosię na to wiele ptzyczyn. subregionalną. niezbędne jest stałe dążenie do ochrony środowiska przy r odniczego. przejawem urbanizacji technicznej jest r wnież rozw j zabudowy miejskiej. materialnych warunk w jego egzystencji i jest obszernym polem jego celowej działatności. Przyroda jest dla niego r wnież źr dłem przeżyć intelektualnych. stanowi jednocześnie korzystny grunt dla powstawania potrzeb turystycznych i warunk w ich zaspokajania. cechująca się też pozbawionym charakteru standardowym bu_ downictwem osiedlowym i blokowym oraz często chaosem przestzen- Aktywny stosunek człowieka do przyrody jest warunkiem osiągania znorodnych korzyści. SRODOWTSKO PRZYRODNTCZE Wypełnianie funkcji czasu wolnego jest w dużym stopniu umożliwione dzięki kontaktowi człowieka z przyrodą. Na gruncie nie zautsze planowej zabudowy miejskiej wsp łczesne miasto staje się miejscem anonimowego społecze stwa o coraz mniejszym po_ czuciu wsp lnoty i pozbawionym naturalnego środowiska. a podstawową jego przesłanką jest swoboda odczuwana przez jednostkę osiadłą w mieściew stosunku do licznych ogranicze związanych z uczestnictwem w społecznościwiejskiej. Srodowisko przyrodnicze w corv mniejszym stopniu spełnia funkcje zdrowotne wobec wsp łczesnego człowieka. ogarnia ona r wniez zbiorowości ludzkie zamieszkałe poza miastem. iz ludnośćmiast chętnie uprawia turystykę. Miejski styl życia jest pojęciem niewymiernym. Powszechnie wiadotno. ze do istnienia i rozwoju człowiekowi jest niezbędny stały zwiryek z przylegdjącą do niego cząskąświata zewnętrznego. kt re wyzwalają w nim przeżycia duchowe (np. społecznej kontroli zachowania się jednostki. Możnatu m. Wiadomo.|ecz pozostające w zasięgu nym. Wreszcie stosunek człowieka do przyrody przejawia się w formie pracy produkcyjnej. iż urbanizacja docelowo prowadzi do przemian w całym społecze stwie. Przedstawiony potr jny charakter działa człowieka w stosunku do przyrody prowadzi do wniosku. Będzie to r wnież swoboda doboru pożądanego otoczenia oraz wreszcie wolnośćod ustawicznej.W miarę Należy zauważyć. człowiek znajduje w przyrodzie liczne wartości. Proturystyczna postawa ludnościmiast ma swoje źr dło w stylu życia.in. zespołu miast (np. makroregionalną. estetyczne). prowadzący do społecznych i kulturowych przemian w społecze stwach.r i demografic znej zwiększa się skala przestrzenna urządze(t infrastrukturalnych. kt ra ponadto wzrostu uciążliwości bytowania ludności miejskiej zwiększa się pragnienie ucieczki od rzeczywistości i wymknięcia się z granic miasta na łono przyrody. że stymulatorem rozwoju turyStyki jest także urbanizacja wsi. Jedno- n0 . jego oddziaływania. Ztego punktu widzenia infrastrukturę można podzielić na: osiedlową. niezbędne do zaspokajania wielorakich potrzeb. krajową i międzynarodową. Cechą charakterystycznątej zabudowy jest wzrastający stopie jej zwartości i związana z tym gęstośćzaludnienia teren w miejskich oraz ciryła zmiana ich konfiguracji. Jest więc ważnym czynnikiem rozwoju wsp łczesnej turystyki. iż w miarę rozwoju urbanizacji ekonomicznej og lnie można więc wyrazić pogląd.3.4. 2. Ze proces urbanizacji. dzielnicową. tworzywo przyrody w r znego rodzaju dobra materialne.

Dobra turystyczne w postaci produkt w pracy ludzkiej są wynikiem działalnościczłowieka ukierunkowanej wyłącznie na potrzeby turyStyczne albo nie związanej bezpośrednio z tymi potrzebami. pragnącym utrzymać się przy życiu. Wazne miejsce zajmuje tu wzrost poziomu wykształcenia. Warszawa 19'13' s. środkiowadob jcze. kt ry prowadzi do zwiększenia siły nabywczej jednostki i w efekcie do wzrostu standardu życia człowieka. kimi zmianami struktury wydatk w gospodarstw domowych. tereny g rskie. 2.6. sPoŁEczNE KoNsEKwENcJE ROZWOJU CnMLl. Środowisko przyrodnicze a zdrowie ludzkie. kąpieliska. Nasilają się one w miarę upływu czasu i obejmują coraz większe obszary środowiska przyrodniczego oraz Społecznego.3. Należy r wnieŹ podkreślićtozw j środk w ma- nia społecze stwa na ochronę środowiska przyrodniczego może być uczestnictwo w turystyce. J.dobro turystyczne" należy rozumieć dobro lub zesp ł d br danych przez natarg historię lub wytworzonych przez działalność ludzką.3.. rozwojowi transportu indywidualnego i zbiorowego zwiększają się możliwościpodr zowania.5. Aleksandrowicz. PWN. DOBM TURYSTYCZNE 2.3.6. o człowiekuwielowyniarowym. Nadają one kierunek ruchowi turystycznemu oraz kształtują r23 I2Ż . jw. s' 223 i nast. przeks ztałcający ch ją z ekonomiki producenta w ekonomikę konsumenta. hałas. Aleksandrowicz|z określa te negatywne skutki nych mianem . Należy także odnotować zjawisko og lnej ruchliwości jednostek. W: ochrona rodnicze?o środowiska człowieka. jak i socjalnej oraz osobisĘ. kt re się stały powszechnym dodatkiem do pożywienia. Nie pozostają też obojętne dla ftzycznego i psychicznego zdrowia człowieka. wybrzeże morskie. CHAMKTERY5TYKA DÓBR TURY5TYCZNYCH Przez pojęcie . warto w skr cie 13. Konsekwencj e środowiskowe stanowią układ czynnik w wywołuj ących agresję we wsp łczesnym człowieku. odnoszącej się zar wno do sfery zawodowej. Do naturalnych d br turystycznych zalicza się miejsca o specyflcznym klimacie. Dobra turystyczne.J. cechująca się głębo_ Zahamowanie proces w degradotw rczych środowiska przyrodni_ czego ijego rewaloryzacja stają się bezwzględnie konieczne.zAC)| W układzie czynnik w rozwoju turystyki warto zwr cić uwagę na negatywne skutki wsp łczesnej cywilizacji i zwiry. Do czynnik w powodujących najgroźniejsze skutki spo' leczne zalicza się: zanieczyszczenie powietrza.degradotw rczych". poprawiający og lny stan kulturalny społecze stw i kształĘący aktywny stosunek człowieka do otaczającego go świata.. 2. na kt re występuje popyt turystyczny. Inną konsekwencją jest systematyczny wzrost rozmia_ r w czasu wolnego od pracy.ane z nimi rozliczne motywacje wywołujące. Dzięki czej jednostki następuje modyfikacja modelu zycia. plaże.r: wpływ na organizm człowieka i szansę jego regeneracji w kontakcie zprzyrodą... Sztuczne środkikonser_ wujące i inne.1.. wreszcie ostatnią ze wsp łczesnych plag społecznarkotyki. Cywilizacja przemysłow a przechodzi wiele cykli. oraz potrzebę ucieczki kompensacyjnej realizowanej przez turystykę..ucieczĘ turyStyczną człowieka''' Powiązania między wsp łczesną cywl|izacją a turystyką są liczne. W strukturze d br turystycznychwyr Żnia się dobra naturalne i produkty pracy ludzkiej.yj''y wiska obr cą się przeciw człowiekowi. Istotnym środkiem uwrażliwie- sowego przekazu. 633. Wreszcie. czyli dobra naturalne oraz produkty pracy ludzkiej. w d i gleby. |2 prq' Do podstawowych d br turystycznych sązaliczane dobra naturalne i produkty pracy ludzkiej tworzone pośrednio z myśląoruchu turyStycznym. Kryterium podziału działalnościczłowieka na bezpośrednio związaną i pośredniozwiązaną z turystyką jest trudne do ścisłegoustalenia. W przei zwiryanaz nim degradacja środo_' ciwnym razie postęp "y'iti'u. Kozielecki.. wraz ze wzrostem siły nabyw_ J. powstające w wyniku proces w technologicznych. 13 zob. przypomnieć konsekwencje rozwoju cywilizacji dla jednostki ludzkiej Wyrużają się one gł wnie we wzroście zarobk w. nie tworzone z myśląo turyście są w literaturzę dzielone na dobra podstawowe (nazywane tez idealnymi) i komplementarne. miejsca lokalizacji źr del mineralnych itp.

źr dła w d mineralnych. osobliwości geologiczne). średnie temperatury powietrza. folklor. Elementem wyjściowymw de- styczne. przy cią9ającą turyst w. ze na skutek instrumentalnego stosunku człowieka do przyrody walor w tu'u'oby rystycznych ulegają redukcji. Ze względl na społeczne aspekty ruchu turystycznego należy wyr żnić jeszcze jeden element podstawowych d br turystycznych.podstawowe dobra turystyczne'' odpowiada pojęciu . Szczeg łową listę tych walor w tworząelementy: r r r r 1 r r ci na łowna). będące wynikiem osiągnięć wsp łczesnej cywilizacji. Warszyriska. obiekty sportowe. Na przykład czyste powietrze i woda Sta_ ją się wsp łcześnie coraz rzadszym dobrem na rynku turyStycznym. za|eżnie od ich wieku. w kt rym żyją. Walory turystyczne określonego obszaru nie wyczerpują pojęcia d br turystycznych. gi125 IŻ4 .rjego strukturę czasowo-przestrzenną. plaże. a takŻe stanowią gł wną siłę finiowaniu tego terminu są określone cechy środowiskaprzyrodnicznego|a. Stopier atrakcyjności składnik w środowiska jest względny.6.. osobliwości flory). Kolejnym elementem charakterystycznym dla podstawowych d br turystycznych (walor w turystycznych) są w alory hi story c zno'kulturalne. światazutierzęcego (ryby. Na komplementarne dobra tury- 2. choz r żnym natęzeniem. port morski i lotniczy oraz obiekty gospodarcze czy społeczno-kulturalne. powierzchnia w d. atmosfery (akośćpowietrza. wypoczynkowe itp. zbiorniki wodne. legendy i baśniezwiązane z danym obszatem. ponieważ turyścimają odmienne upodobania. chronione gatunki fauny. w kt rych jest małe natężenie ruchu turystycznego lub w og le on nie występuje. stopieri zanieczyszczenia w d. powietrza itp. rozrywkowe. Dla niekt rych grup ludności zamieszkujących obszary mniej zurbanizowane interesującym celem podr ży mogą być wielki ośrodekmiejsko-przemysłowy. zwierzy- krajobrazu naturalnego (konglomeraty wymienionych element w walor w turystycznych o wysokich wartościach estetycznych). Wśrd na_ turalnych dt br (walor w) turystycznych. potoki.29-30. ocena zasob w środowiska naturalne4o dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. Trzeba jednocześnie zauważyć. szat} roślinnej(lasy. Można wskazać miejscowościo walorach turystycznych. pokrywa śnieżna. średnia liczba dni słonecznych w roku. Warszawa 1974.""nia.temperatura). dających turyściepełnię satysfakcji. Wartość turyStyczną środowiska przyrodniczego określajątakie mierniki.walory turystyczne''. Dobra podstawowe bowiem muszą być uzuJ. roślin.3. klimat. jak średnia ilośćopad w. obiekty wsp łczesnego budownictwa gospodarczego. charakteru pracy i środowiska. ze światem minerał w. Termin'. kulturalnego itp. tj. Atrakcyjnośćprzytodnicza może być r żnadla turyst w. muzea. kąpieliska. s. kt ry określa możliwościwykorzystania przez ruch turystyczny pewnych walor w środowiska w określonych porach roku. ukształtowanie powierzchni i bogactwa naturalne. nazywane też infrastrukturą turystyczną. wpoczynkowe i zdrowotne. warunkującymi wykorzystanie walor w turystycznych. Wiadomo ź doi'iad.2. jeziora. Komplementarne dobra turystyczne tw orzą gł wnie materialno-organizacyjne warunki rozwoju usług turysty"'ny"t pełniane produktami pracy ludzkiej wytwarzanymi z myśląo turystach.z priyrodą. osiągnięcia określonych obszar w turystycznych w r żnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego mają istotne znaczenie dla ruchu turystycznego. wymienia się. z punktu widzenia ich roli.zwierząt oraz z urokaminatury_. czyli komplementarnymi dobrami turystycznymi. hydrosfery (rzeki. krakowskiego). a poza tym występuje tu czynnik sezonowości. la Podstawowe dobra turystyczne odgrywają szczeg lną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. PWN. architektura. Że dla wsp łczesnego człowieka dużą wartość mająnie tylko kontakty z innymi ludźmi i z kulturą. lecz takŻe związl<l. Naturalne walory turystyczne występują praktycznie wszędzie. pokrywy glebowej (pustynie). PODSTAWOWE DOBRA TURY5TYCZNE (wnlonv ruRysryczNE) ki Wyr żniają się nimi zabythistoryczne i kulturalne. ptaki. litosfery (rzeźba terenu. składa się zesp ł wządze(t oraz instytucji stanowiący bazę materialną i organizacyjną rozwoju turystyki. gł wnie Wajoznawczego. las w i innych naturalnych teren w turystycznych. morza' źr dła mineralne).

Do infrastruktury technicznej za|icza się drogi. poruszanie się po miejscowości i regionie turystycznym oraz przekazywanie wiadomości na odległość. drogowego. dzieła tech-' niki komunikacyjnej. wybitne dzieła architek- tury miejskiej.in. dzieła architektury urbanistyki oraz techniki i ich zespoły. KOMPLEMENTARNE DOBM TURY5TYCZNE (l N rR. Należy podkreślić. Przykładowo. Podstawowe dobra turystyczne i infrastruktura turyStyczna są względem siebie komplementarne. 13 i nast. na wybitne dzieła gospodarcze (np. stanowiska archeologiczne i zbiory muzea]ne. J. Niekt re z nich.jak np. na historyczne i wsp łczesne jest umowny. obiekty Sportowe i wypoczynkowe. eksploatowanych przez sieć odpowiednich przedsiębiorstw transportowo-komunikacyjnych. a także sieć uzbrojenia technicznego terenu. szlaki turystyczne. że społeczna użyteczność wana odpowiednimi rozmiarami i strukturą infrasruktury turystycznej danej miejscowościlub regionu.6. Turystyka wpływa na nie jedynie dfugofalowo' powodując ich przemianę. że instytucje i urządzenia infrastruktury kotnunikacyjnej umożliwiaj ą turyście dotarcie do walor w turystycznych. nątakiŻe r Produkty pracy ludzkiej jako składnik walor w turystycznych stanowią ważnąmotywację turystyczną. ze infrastrukturę turystyczną danego obszaru IŻ6 . iż podział produkt w pracy ludzkiej. Wspomniany autor zaa:waża. urządzenia rozrywkowe. miejsca kultu religijnego. Zaspokojenie tych potrzeb turystycznych zapewnia złożonyukład środk w transportu. krajobraz kulturowy o znacznych walorach esi wsp łczesne. poszukiwanychprzez turyst w. wielkie budowle wodne. s. Całą infrastrukturę turystyczną dzieli się na techniczną i społeczną. Te elementy infrastruktury turystycznej występująw r żnych formach organizacyjnych. przedsiębiorstw hotelowo-gastronomicznych czy gastronomicznych. lotniska turyStyczne.3. g rskie koleje linowe. W strukturze potrzeb turystycznych bardzo istotne miejsce zajmują noclegi i wyzywienie. W grupie walor w wsp łczesnych zaśautor ten zwraca uwagę m.r zne gatunki zwierząL Niezbędna jest zatem dobrze przemyślanai konsekwentna ochrona naturalnych walor w turystycznych. np. Przystępuj ąc do kr tkiej charakterystyki podstawowych element w infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (og lnej) z punktu widzenia potrzeb turystycznych. AE. kt rych istnienie nie zależy od rozwoju turystyki. można tu wymienić środki komunikacji danego obszaru turystycznego. interesujące obiekty przemysłowe. interesujące obiekty wsp łczesnej kultury (teaĘ' galerie. 7łgospodarowanie turystyczne. stanowiąca sumę element w. wystawy).3. wielkie centra handlowe i ośrodkirozrywkowe. stanowiące podstawę rozwoju odpowiednich usług osobistych i naprawczych. kolejowego. telefonicznej. kulturalne i socjalne. detalicznego. specj alis ty czne urządzenia obiekt w uzdrowiskowych' sieć hotelową. oraz środk w łączności pocztowej. W literaturze są one nazywano walorami turystycznymi środowiskaantropologicznego. np. jego podstawowe arządzenia admini- gę turystyczną. jako walor w turyStycznych. jak 2. l'Ż7 stracyjno-usługowe. żeglu15 J' Kruczała. Na układ infrastruktury turystycznej składa się r wnież sieć handlu uzupełnia infrastruktura og lna (paraturystyczna). Aby zaakcentować rolę tych walor w w rozwoju turystyki. Z doświadczenia wiadomo. Krak w 198 . lotniczego. Infrastruktura turyStyc zna vrzeczywistniająca te potrzeby obejmuje sieć zakład w orM urządzeil noclegowych i gastronomicznych. wafto Zaprezentować ich og lną klasyfikację.łsrnu KTU RR TU RYsTYcZNA) Jak wiadomo. Znaczącym elementem omawianej infrastruktury są r żnorodne zakłady rzemieślnicze. wyciągi narciarskie. tetycznych. nowe miasta). należy wymienić utządzenia i instytucje 'twiązane z potrzebafii turyst w w zakresie transportu i łączności. Można zatem powiewalor w turystycznych jest uwarunkodzieć. informacja turystyczna itp. podr żą i w czasie podr zy oraz podczas pobytu na imprezie tlrystycznej. Kruczałal5 dzieli je na historyczne i wsp łczesne. wyspecjalizowanych i wielobranżowych. Do walor w historyc7nych za|icza on miejsca historyczne związane ze znaczącymi wydarzeniami i wybitnymi ludźmi. radiowej i telewizyjnej. mogą zawierać w sobie zar wno elementy historyczne. z istoty komplementarności wynika konieczność wzajemnego uzupełniania się d br turystycznych w ich Zastosowaniu konsumpcyjnym. sieć zakJad w gastronomicznych itp. ulepszenie lub rozw j. Na infrastrukturę 'rpołecznq zaśskładają się biura turystyczne. zaspokajającego potłzeby turystyczne przed.

t1 The Frameworkof the State's Responsibilityforthe Management of Tourism. stwarza nowe możliwości struktury technicznej i społecznej. jaka się odbyła pod auspicjami WTo w Manili w 1980 r. kąpieliska. Powszechnie wiadomo. mentem og lnej polityki wsp łczesnego par stwa w r znych dziedzinach życia społecznego. W miarę wzrostu aktywności turystycznej ludności rozszerzała si| sfera zaspokajania jej potrzeb społecznych. w ramach swych funkcji wewnętrznych zainteresowane rozwojem fizycznym i duchowym społecze stwa oraz społecznie pożądanymi postawami jego Zagadniente polityki turystycznej jako elementu polityki gospodarczej pa stwa obszernie analizuje M.. iż dobra te stanowią podstawę funkcjonowania i rozwoju gospodarki tury' stycznej danej miejscowości. plac wek urzędu celnego. że . Katowice 1995' 16 turystyki"l7. tworzy doch d narodowy i w dłuzszym okresie pomnaża majątek narodowy. plac wek zapewniających bezpiecze(tstwo turyst w oraz plac wek przewodnictwa turystycznego. jak i w skali światowej. Wśrd negatywnych skutk w rozwoju turystyki. poprzez podnoszenie narodowej świadomości turowej i ekologicznej"ls. Jednakże ekonomiczne znaczenie turystyki nie może przesłaniać negatywnych skutk w społecznych i kulturowych. czyli infrastruktury turystycznej. obiekty sportowe i kulturalno-rozrywkowe.. kul_ ludności. rozrywki. zwraca się uwagę na skutki społeczne i ekologiczne. Na podstawie zarysowanej problematyki komplementarnych d br turystycznych. PoL|TYKA PAŃsTwA TURYSTYKI w DzlEDzlNlE 2. oddziałuje na rozw j infrastyczne.rola turystyki w gospodarce narodowej będzie znacznie większa. PoJĘclE lCELE PoLl TYK| TURY5TYCZNEJ Wśrd wielu czynnik w rozwoju wsp łczesnej turystyki znajdujo się niewątpliwie polityka turystyczna pa stwal6. spełniają istotne funkcje w obsłudze ruchu turystycznego... Augustyn w pracy: Rola paristwa w roTwoju gospodarki turystycz' nej w wybranych kĄach' AE. Przykładowo.. kultury.lamze. r28 .. International Tourism Policy. wolno powiedzieć. członk w. gospodarczego oraz politycznego. higieny. zdrowia oraz wychowania ftzycznego są zaspokajane przez od' powiednie urządzenia infrastrukturalne o bezpośrednim i pośrednim przeznaczeniu turystycznym..3. punkt w informacji turystycznej. Paristwa o rozwiniętych funkcjach turystycznych. Inne przyczyny wiąŻą się z negatywnymi skutkami rozwoju wsp łczesnej turystyki. Pa stwo.: . re D. można tu wymienić plaże. zat wno w skali poszczeg lnych kaj w.7. regionu turystycznego lub kraju. aktywizuje miejscowości i regiony turypracy.1.3. jakie niesie ze sobą rozw j 2. 82. wypoŻyczalni sprzętu turyStycznego. tl '. kt rego elementy stanowią wsp lne dziedzictwo ludzkości''l9. Van Nostrand Reinhold. W deklaracji z Manili stwierdza się. Plac wki te' w r żnych formach organizacyjnych. [.łządy mogą dopilnować. Edgel. aby programy turystyczne były zgodne z potrzebami lokalnej społecznej. Madrid 1983.L. s. Na przykład ma wpływ na bilans płatniczy pa stwa. Tak więc korzyści ekonomiczne związane z tozwojem turystyki są jedną z gł wnych przyczyn' dla kt rych wiele par{stw angazuje się w jej rozw j..7.] Dlatego paristwo powinno wspierać i promować rozut j turystyki. unowocześnia strukturę konsumpcj i. angłŻujących pa stwa w rozvł j tego Sektora. New York 1990. że stała się ona ważnym ele. że rozvł j turystyki wywołuje wiele pozytywnych zmian w gospodarce narodowej.Potrzeby turystyczne w zakresie wypoczynku. wprowadzić w Życie i promować strategię i programy sp jnych dziala . sIłą rzeczy podejmowało się kształtowania polityki turystycznej.. Masowy charakter turystyki po II wojnie światowejsprawił.WTO.. Na tym tle cenna jest wskaz wka dla paristw przekazana w dokumentach ze Światowej Konferencji Turystyki. mających na celu zapewnienie r wnowagi pomiędzy rozwojem turystyki a ochroną środowiska. plac wki służby zdrowia oraz szlaki turystyczne. Punktem wyjściado maksyma|izacji i stabilizacji korzyściztozwoturystyki dla kraju i regionu jest zapewnienie r wnowagi między po.iu zytywnymi i negatywnymi konsekwencjami rozwoju wsp łczesnej turystyki. Ważnym elementem Ę infrastruktury jest też sieć przedsiębiorstw turystycznych.powinny sformułować.

degradacja środowiska przyrodniczego czy spekulacja ziernią)' czyli dysfunkcji turystyki. w tym r wnież turystycznej. Turystyka zagraniczna w swojej warstwie społecznej może stymulować porozumienie między narodami i zacieśniaćprzyjaź . Należy tez odnotować występowanie neutralnego stosunku pa(tstwa do turystyki. rządowe i prywatno_rządowe. Uwaga ta odnosi się gł wnie do działalnościpar{stwa w odniesieniu do turystyki zagranicznej. Wymienia się tu trzy typy stosunk w politycznych: prywatne. W konsekwencji często prowadzi to do zmiany stosunku neutralnego na pozytywny. Kapitałochłonne nakłady na rozw j infrastruktury turystycznej i og lnej otazrozw i gospodarki turystycznej na og ł przekraczają ekonomiczne możliwościĘ gospodarki. waŻną przyczyną zaangażowania par stwa w rozw j wsp łczesnej turystyki są skutki polityczne jej rozwoju. Niezbędne jcst więc zdefiniowanie pojęcia polityki turystycznej . Dane par stwo prowadzi aktywną politykę turystyczną. Występowanie samych przesłanek 20 The Hague Declaration onTourism. Sprawia to heterogeniczny charakter turystyki. Treśćtych skutk w przejawiasię rozmaicie. Potwierdza to Deklaracja haska z 1989 r. W każdej poIityce. aktywny. w kt rych paristwo wyraża tlynamiczny. W tym kontekściezwtaca się też uwagę na turystykę jako źr dło określonychstosunk w politycznych. Pojęcie to ukształtowało się na określonympo' ziomie rozwoju społeczno-gospodarczego danego pa stwa. iż w przypadku występowania zagrozeri niesionych przez turystykę w sferze zycia społeczno-gospodarczego (np. społecznych i gospodarczych. że pozytywny stosunek paristwa do turystyki może w określonych okolicznościach przybrać charakter częściowolub w pełni negatywny. dlającym odpowiedni wzrost turystyki wtaz zjej przejawami gospodar' czylti. międzynarodowej polityczne znaczenie turystyki znajduje pełną akceptację. stwarzając dla jej rozwoju niezbędne preferencje w r żnych dziedzi- kształtowania polityki turystycznej paristwa nie przesądza jeszcze o jej paristwa.] Wszystkie rządy powinny więc podejmować działania tla tzecz zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpie_ czeristwa. odzwiercio. wiąjąca się z przekraczaniem granic pa stwowych.. Doświad_ czenie uczy. Nalezy przy tym pamiętać. zwŁaszcza zagranicznej. W praktyce na og ł występują mieszane warianty stosunku paristwa do 130 . kt re są niezbędne dla rozwoju krajowej i międzynarodowej W skali turystyki"2o. Wzed zdefiniowaniem tego terminu mozna poczynić pewne spostrzezenia. Z wymienionych względ w mozna w praktyce zaobserwować r Żny stosunek pa stwa do turystyki. siłą rzeczy angażuje paristwo do tworzenia regulacji prawnych tego zjawiska. [. w tym wariancie polityki turystycznej pa stwo. stymulując rozw j turystyki.Turystyka jest pozytywnym i wszechobecnym czynnikiem promocji wzajemnego zrozumienia. określasię przede wszystkim cele. Najczęściej występuje stosunek pozytywny. czyli pozytywny stosunek do tego zjawiska. iŻ w praktyce decyzje dotyczące złożonejproblematyki turystycznej są wypadkową r żnych tendencji politycznych. turystyki. Parstwo podejmujo r wnież obowiązek tworzenia formalnych i organizacyjnych podstaw rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej. coraz większej społeczno-gos' Wraz z narastaniem świadomości par{stwo aktywizuje swoją działalnośćw sferzg podarczej roli turystyki obsługi ruchu turystycznego.. w kt rej można ptzeczytać: . Interwen' cyjne działania pa stwa stają się więc niezbędne. Kazdy konflikt na ich tle wymaga odpowiednich działart z prowadzeniu. iakie się zamierza osiągnąć. Panuje opinia. Podr że międzynarodowe mogą być narzędziempa stwa do promocji stosun- k w danego kraju zagranicą.. ma się na myśli wyłącznie sytuacje. Uważając politykę turystyczną paristwa za stymulator rozwoju turystyki. a tym samym pokoju i odprężenia. następuje interwencja pa stwa w celu ograniczenia tych negatywnych zjawisk. kt re są zamknięte dla turystyki albo w kt rych turyści są narazeni na określone niebezpiecze stwa. Na przykład niedorozw j instytucji i urządze infrastruktury turystycznej czy w zg|ędy polityczne mogą być przy czynąreglamentacji w turystyce zagranicznej. WTO-IPU' Hague 1989. z drugiej strony turystyka jest hamowana konfliktami. iż pojęcie polityki turystycznej jest kategorią historyczną. jak i wyjazdowej. Jeślisię weŹmie pod uwagę układ wartości 131 nach życia społeczno-gospodarczego i politycznego' Innymi słowy. Można teżwskazać wiele kraj w. usuwa jednocześniebariery na drodze jej rozwoju. społecznymi i politycznymi.. a podsycana pokojem. zar wno przyjazdowej. Na przykład turystyka międzynarodowa. Literatura przedmiotu wskazuje. Skala tej reglamentacji może być oczywiście t żna.r Wreszcie.

H. Rząd Niemiec sformułował cele polityki turystycznej następująco: r a r r r t r r r tworzenie nowych miejsc pracy. warto podać przykłady jej koncepcji w niekt rych krajach o rozwiniętej funkcji turystycznej2l. kt re uwidaczniają kierunki polityki turystycznej związane ze społecze stwem.. w sferze obsługi ruchu turysty. to celem og lnym polityki turystycznej pa stwa o dynamicznym stosunku do turystyki jest optymalne zaspokojenie wzrastających potrzeb turystycznych społecze stwa.s' 1Ż-l4' 13Ż r33 . Zawistowska. iż w dą4eniu do osiągnięcia tego celu w centrum uwagi znajduje się człowiek. Decyzje polityczne i podstawy prawne organ w unijnych określają jednoznacznie rolę turystyki w osiąganiu cel w strategicznych Unii Europejskiej.: t wznimzwiryanych.znego.. Rozwazając cele polityki turystycznej.. Na przykład w szwajcarskiej koncepcji turystyki cel og lny polityki tury_ stycznej widzi się w . iż podstawowym celem polityki turystycznej jest . Zawistowska wyr żnia trzy skiej w dziedzinie turystyki. ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego.taki rozw j turystyki. promowanie europejskiej tożsamości.Ruch Tury- 2f C. występujących w tym sektorze gospodarki narodowej. rozw j region w słabiej rozwiniętych. gł wne linie działania Unii Europej- r r zapewnienie ramowych'warunk w gospodarczych oraz społeczno-politycznych. kt rych nośnikiemmoże być turystyka. wzrost liczby turyst w z paristw trzecich w wyniku promocji Europy jako regionu turystycznego. podniesienie jakości w turystyce unijnej. Trzeba dodać. Propozycje zawarte w wieloletnim programie wspomagania turystyki unijnej przedstawiają następuj ące priorytety : poprawę wiedzy o turystyce. tj.. Cel og lny zawiera więc trzy ce_ le cząstkowe. s. zwiększenie wsp łpracy w dziedzinie turystyki międzynarodowej. Z punktu widzenia cel w polityki tu- r r zwiększenie możliwościkorzystania z turystyki przez Szersze warstwy społeczne. gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. Wśrd licznych źr deł infbrmacji o polityce Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki na szczeg lną uwagę zasługują wyniki badar H. W Austrii przyjętakoncepcja głosi. 22 H. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki.. jw. styczny'' 1998.. Kaspar. Jej zdaniem obserwuje się rosnącą dynamikę angażowania się Unii Europejskiej we wspieranie turystyki22. w ramach wydajnej i sprawnej infrastruktury turystycznej i przy nienaruszonym środowiskuprzyrodniczym. zwiększenie konkurencyjności oraz rentowości gospodarki turystycznej. rystycznej istotne znaczenie ma racjonalne wykorzystanie zasob w pracy i kapitału.fhumanistycznych i ekonomicznych. zwiększenie wydajności i konkurencyjności niemieckiej gospodarki turystycznej.zapewnieniu optymalnego zaspokojenia r żnorodnych potrzeb turystycznych ludnościze wszystkich warstw społecz_ nych. poprawę prawnego i finansowego otoczenia turystyki. nr ŻI. r r l wspomaganie poprawy jakości produktu turystycznego. Die Tourismuslehre im Grundriss. Wreszcie u podstaw polityki turystycznej paristwa należy widzieć poszanowanie stanu jakościowego środowiskaprzyrodniczego i społecznego. Szeroko rozumiane potrzeby turystyczne sąUrzeczywistniane w sferze gospodarki turystycznej.. przyjęcie koncepcji trwałego i zr żnicowanego rozwoju turystyki. tj. wymaganych do ciągłego rozwoju turystyki. Nalezy przy tym brać pod uwagę interesy ludności miejscowej''. przyczynianie się do osiągnięcia ekonomicznej i socjalnej sp jności Unii.. og lnie celem narodowej polityki turystycznej jest dążenie do maksymalizacji korzyści z rozwoju turystyki i minimalizowanie kosz- Listę przykład w zagrarticznych ttzeba zan*nąć zarysowym ujęciem polityki turysĘcznej Unii Europejskiej. aby par stwo i wszyscy Austriacy zatrudnieni bezpośrednio lub pośrednio w gospodarce turystycznej osiągnęli możliwie największe korzyści''. Zawistowskiej. 139-140.

rozwoju wsp 'ł. Można go roboczo zdefiniować następująco: jest to działalność polegająca na zaspokojeniu potrzeb turystycznych społecze stwa. w ujęciu dynamicznym powinna obejmować drozny System zarządzattia turystyką. a w ostatecznym rachunku barierę zaspokajania potrzeb społeczltych. politycznego i kulturalnego kraju. Jeślichodzi o polski punkt widzenia na cele polityki turystyczne} to 19 września 1994 r. Mogą się do tego przyczynić np. Wreszcie w sferze pozagospodarczej polityka turystyczna i zapewniać ochronę środowiska przyrodnicze- pa stwa 134 135 . Można w tym go. R wnież autentycznośćsamorządu terytorial23 hłożeniaro1woju gospodarki turystycznej. Termin ten tnożna ająć zwięź|ej: polityka turystyczna to świadome popieranie i kształtowanie turystyki przez r żnego rodzaju organizacje i instytucje wpływające swoją działalnością to' co jest ważne dla turystyki. aktywizacj i branż komplementą1J nych i obszar w słabych ekonomicznie. obecnie takie więzi tttulować ttcgo i możliwie pełne ekonomiczne jego usamodzielnienie mogą Sty- gtlspodarki turystycznej Środkiem prowadzenia polityki turystycznej par{stwa jest odpowiednio stymulująca rozwlj turystyki polityka podatkowa. W dokumencie tym stwierdza się' iż gospodar.restruktury zacji i moder.. komercjalizacji. zatrudnienia. nizacji gospodarki.polityka turystyczna''. Ignorowanie tych zalcżnościstwarza barierę pełnego wykorzystania walor w turystycznych środowiskaprzyrodniczego. Układ tych uwarunkowa jest zr żnicowany. kształtowaniu optymalnych z punktu widzenia funkcji turystyki rozmiar w i struktury ruchu turystycznego. ze podstawę prowadzenia aktywnej polityki turystycznej stanowi pełna świadomość rozlicznych i wzajemrlych związk w turystyki z r żnyrnt dziedzinami życia społecznego' gospodarczego. liberalna polityka paszportowa i wprowadzenie zasad rachunku ekonomicznego w sferze tzw. zasob w pracy żywej i uprzedmiotowioltej. Działalność parstwa w tych dziedzinach powinna stwarz. istotne w WźlfU[. ka turystyczna okazała się skutecznym instrumentem realizacji społeczno-gospodarczej paristwa w zakresie. og lnie mozna powiedzieć. na Samo sformułowanie polityki turystycznej pa stwa i tylko werbalne jej głoszenie nie przyniesie zamierzonych efekt w. Na tle sformułowanych cel w aktywnej. sprzyjający pełnieniu jej funkcji. oto niekt re z nich. turyStycznejbazy środowiskowej. cji w sferze polilyki społecznej dla uczestnictwa w ruchu turystycznym mlodzieży i niezalrlożnych grup ludności oraz odpowiedni zakres pry. oraz odbija się na gospodarce narodowej.. struktury rzor czowo_przestrzennej i dynamiki rozwoju turystyki. nuje cel ekonomiczny. 14. watyzacji tej gospodarki. Konieczne jest tlparcie jej na bilansach potrzeb i środkw realizacji. Rola turystyki sprowadza się do wsp łdziałanią w osiąganiu takich cel w strategicznych Polski. kredytowa i nwestycyjn a. Przyjęcie zasady pełnej swobody ruchu turyStycznego krajowego i zagranicznego stwarza ważną przesłankę osiągnięcia zamierzonych cel w i realizacji zadar{ polityki turystycznej. Rada Ministr w RP przyjęła hłożenia ro gospodarki turyStycznej.r. W świetle poczynionych spostrzeże(l można podjąć pr bę określenia terminu .ać warunki do przebiegu proces w reprodukcji rozszerzonej w sferze i ieszcze nie występują. czy. pracy międzynarodowej''. zastosowaniu praw ekonomicznych w sferze gospodarki turystycznej rtraz koordynowaniu rozwoju turystyki. UKFiT Warszawa 1994. kach polskich. 7 . jak wzrost gospodar. Godnym uwagi sposobem osiągnięcia wytyczonych cel w jest też urynkowienie całej gospodarki turystycznej przy zachowaniu preferen. W określaniu tych zada niezbędna jest świadomość wzrastającego znaczenia rozmaitych funkcji wsp łczesnej turystyki. W strategii rozwoju polskiej turystyki domi. stabl\izacja makroekonomiczna i ograniczenie bezrobocia23. Możr na je z grubsza sprowadzić do kształtowania rozmiar w. rozw j turystyki oraz stwarzać warunki do ścisłegopowiązallia gospodarki lokalnej z gospodarką turyStyczną.. Mało r widoczny jest cel o charakterze społecznym. z uwzględnieniem jej funkcji ir żnorodnych związk w z innymi sferami życia kraju. społecznie akceptowanoJ polityki turystycznej par stwa niezbędne jest określeniejej zadali. s. Z kolei w polityce turystycznej paristwa muSZą zostać określono środkii metody osiągnięcia cel w oraz realizacji zada '. ze Polska jako kandydat do Unii Euroł pejskiej zastosuje rozwiązania unijne w dziedzinie turystyki. racjonalnym wykorzystaniu zasob w pracy i kapitału w sferze gospodarki turystycznej' Z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Mozna wyrazić nadzieję.

do kt rego zunierza się udać. Jeśliparstwo oddziałuje wybi rczo na wymienione ogniwa. mających istotne znaczenie dla rozwoju turystyki międzynarodowej. tworząnastępujące ogniwa: badanie rynku turystycznego. Mogą mu to ułatwić informatory krajowe i międzynarodowe. Wodejki2a. polityka turystyczna staje się pasywna' czyli nieskuteczna. przygotowanie kadr na potrzeby turystyki. d. badanie wynik w prowadzonej polityki i formułowanie wynikających z nich wniosk w. formalnościgranicznych. Par1stwo nie ma pełnego. W warunkach polskich na liściepodmiot w znajdująsię wojewodowie i wojew dzkle sejmiki samorządowe jako podmioty regionalnej wojew dzkiej i międzywojew dzkiej polityki turystycznej. cyklu turyStyczneqo. Cykl ten. na mocy swej suwerennej władzy. Nalezy zatem powt rzyć.r' miejscu zauwaŻyć. określają gł wne cele. Powstaje więc problem kontroli prowadzotakiego właśnie nej polityki turystycznej. Warunkiem tej skuteczności jest kompleksowe oddziaływanie S.wiz oraz odpraw: celnej. Organy te. organizacje i instytucje. określenie formalności granicznych mieściw sobie sprawy paszport w. że polityka paristwa dotycząca turystyki międzynarodowej wpływa w spos b bezpośredni dodatni lub ujemny na jej rozw j.. ma całkowitą swobodę decyzji co do warunk w opuszczenia swojego terytorium przez obywateli własnych. Ruch przyjazdowy z Zachodu do wybranych pa stlv socjalisĘcz- 136 . 2.3. W następnej kolejnościtrzeba wymienić pa stwo. Warto też zwr cić uwagę na sprawę skuteczności polityki tury_ narodowej przyjazdowej i wyjazdowej . Swoboda działania par stwa w tym wzg|ędzie rnoże być oczywiście ograniczona. jego organy ustawodawcze i wykonawcze. strategie i instrumenty polityki turystycznej w obrębie swoich funkcji. Wojewodowie jako organy administracji publicznej mogą odgrywać w tym r37 Jak juz zznaczono przy określaniu pojęcia polityki turystycznej. może też świadomie hamować iutrudniać ruch turystyczny w og le lub tylko w stosunku do określonych par stw. rozw j gospodarki turystycznej. Uprawianie turystyki zagranicznej jest związane zprzekraczaniem granic co najmniej dw ch par stw. tj. konstrukcja optymalnego modelu organizacyjnego turystyki. jakteż dopuszczenia na swoje terytorium cudzoziemc w oraz określeniaich praw i obowiązk w w czasie pobytu w granicach paristwa. Polityka ta ma więc charakter w pewnym sensie werbalny. s. Nie trzeba przypominać. lecz tylko przez Zawarcie odpowiedniej umowy międzynarodowej z innymi par stwami czy też z grupąparistw. Trzeba w tym miejscu przypomnieć. nadal istnie1ąt żne. na wszystkie ogniwa tzw. naukowego rczeznania co do roli turystyki w życiu społecznym i gospodarczym kraju. budowa infrastruktury turystycznej. że turystę międzynarodowego obowiązuje dobra znajomość przepis w w zakresie formalności granicznych obowiązujących w kraju. ze mimo duzego postępu w zakresie łagodzenia formalnościgranicznych i wprowadzania ułatwieri dla zagranicznego ruchu turystycznego. osoby prawne prawa publicznego i prawa prywatnego. jako podmioty narodowej polityki turystycznej. jw. jej nych. wode. Turystyki Unii Europejskiej i organizację Wsp łpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). w ujęciu planowanie rozwoju turystyki. czyli do warunk w. Niestety. często nieracjonalne przeszkody utrudniające swobodny rczw j turystyki międzynarodowej. Nalezy tu wskazać na Światową organizację T[rystyki przy oNZ. Komitet ds. Listę podmiottw otwieĘą instytucje i organizacje międzynarodowe..2. Polityka taprzejawia się gł wnie w stosunku paristwa właśnie zagadnienia formalności granicznych. Pa stwo. iz prowadzona w Polsce po|ityka turystyczna jest mało aktywna i oderwana od rzeczywistości. kt rych spełnienie jest wymagane do przekroczenia granicy paristwowej. W takim przypadku par{stwo będzie zwiryane postanowieniami umowy i musi dostosować do nich prawo wewnętrzne oraz postępowanie swoich organ w. Rozważając zagadnienie polityki turystycznej pa stwa. dewizowej i sanitarnej. Warto dodać. pODMtOTy pOLtTyKt TURYSTYCZNEJ zadania mogą realizować r żne podmioty. że za pomocą wewnętrznych przepis w prawnych paristwo może popierać rozw j turystyki między2o stycznej.7. życie dostarcza wielu przykład w podejścia.. Rolę tych podmiot w określają ranga' zakres przestrzenny i rzeczowy podjętych cel w polityki turystycznej. propaganda turystyczna. warto na zako czenie zwr cić uwagę na sprawę stosunku paristwa do tzw. Nie są też w pełni znane skutki jej rozwoju.ko.

co pokazują środki masowego przekazu. przewodnik w.f" względzie ważnąrolę. motywacje osobiste lub logistyczne.rytuał w naśladownictwa". widzi przed sobą otwierające się możliwościpodr zy turystycznych krajowych i zagraniczny ch. podlegając r żnym napięciom. potrzeba odpowiedzialności lub pr ba zaimponowania. motywacje rodzinne lub plemienne. fundacje turystyczne i luźno powiązane grupy interes w jako grupy działania w określonych sferach aktywności turystycznej. potrzeba kontakt w z innymi cywilizacjami. pilot w i przewoźnik w turystycznych) oraz zrzeszenia os b o wsp lnych interesach (np. hotelarzy. MoTY1VACJ E PoDRÓżY TU RY5TYCZNYCH I t t I T Wśrd czynnik w pozaekonomigznych stymulujących rozw j tury_ styki znajduje się obszerny układ r żnorodnych motywacji podr ży turystycznych25. z naturą w szerokim znaczeniu tego I I a podlega r żnym. potzeba osobistego zobaczenia i dotknięcia tego. gdy się on okaze zbyt ciasny i ograniczający. Ich wsp łdziałanie z sejmikami samorządowymi daje znaczące możliwościtw rczego działania. izby turystyczne. Motywacje społeczne to: potrzeba naśladowania lub pr ba zajęcia wyższego miejsca w grupie. regionalnej polityki turystycznej. potrzeba zrozumienia światai jego wydarzer .8. ich związki. inspirowania gmin turystycznych. jest zmuszona do znalezienia miejsca w interesującym ją społecze stwie i do akceptowania z tego tytułu jego .de- potrzeba zmiany codziennego otoczenia. potrzeba odbudowy kom rki rodzinnej z przywr ceniem jej struktury i systemu autorytet w. Z omawianego punktu widzenia na|eży też wymienić izby gospod arcze. potrzeba efektywnego działania lub aspiracje kulturalne czy pseudokulturalne. '. koracji". Motywacje rodzinne lub plemienne to: potrzeba odnalezienia pewnego stylu życia rodzinnego. Przytoczone uwagi pozwalają na uszeregowanie podmiot w polity_ ki turystycznej według kryterium terytorialnego. polityki turystycznej o charakterze zawodowym. r38 r39 . Strukturę motywacj i tw orząi r r : r r międzynarodowej polityki turystycznej. t I I motywacje społeczne. częSto Sprzecznym bodŹcom. I U podstaw tych motywacji znajduje się przede wszystkim pozycja wsp łczesnego człowieka jako osoby. towarzystwa i biura turystyczne).. związki restaurator w. Lokalną politykę turystyczną mogą skutecznie prowadzić gminy. potrzeba oryginalności lub pr ba wyr żnienia się w grupie. np. potrzeba ucieczki od schematu życia codziennego lub zmiany z. krajowej polityki turystycznej. sejmiki. kt ra: : : : r zaspokoiła swoje najwazniejsze potrzeby pierwszego rzędu. mieszka lub przebywa w środowiskuwywierającym określone napodlega r żnym szkodliwym czynnikom wynikającym ztemparozwoju przemysłowego. rozporządza pewnymi zasobami i wolnym czasem w wybranych ciski. uniemozliwionego ptzez życie codzienne. lokalnej polityki turystycznej. potrzeba opuszczenia kręgu rodzinnego. okresach roku.3 . Układ ich tworzą podmioty: zerwała wszelkie kontakty Słowa. stowarzyszenia zawodowe (np. ma dostęp do środkw komunikacji.

p|aży w ciepłym klimacie itp. inspirują do odwiedzania przyMotywy towarzyskie i etniczne obo- Motywacje osobiste lub egoistyczne: I I potrzeba odzyskania kontaktu z natutą. można zaY.potrzeba uczestniczenia w zyciu dzieckaw okresiejego kształcenia ptzez nauczanie go. aspiracj e do efektywnego działani a przez kulturę.odprężenia''.1w.np. Motywy: rozrywka. 27 H. Marketing w turystyce. zawodowych. czego się nie moze robić na co dzie i na odrzu'. pro_ wadzący do rozwoju sztuki i rzemiosła amatorskiego. do udziału w imprezach związanych z mym sobie). zrealizacją zainteresowar osobistych i odwiedzaniem miejsc interesuj ących pod względem kulturalno-przyrodniczym. cenie nakaz w (np. potrzeba ucieczki od wszystkiego' co szkodzi.3. potrzeba ucieczki od nacisk w zbiorowych. spotkaniach i kr tkich kursach oraz obejmuj ą pracę wymagającą podr żowania. WTo w celu wykorzystania jej w badaniach turyStyna- za|eżności. i to w ciepłym klimacie. H. wesołych miasteczek. Wsp łcześniewśrd czynnik w rozwoju turystyki motywacje odgrywają coraz większą rolę. . Middleton.T. zabawa i przyjemność stanowią podstawę podr ży w celu wzięcia udziału w zawodach sportowych.c. ruchu ftzycznego. wypoczynkowych. infantylizm albo kompleks niemowlęcia. stanowią podMotywy kulturalne. albo chęć odzyskania potrzeba koczowania (ucieczki od codzienności). rodzinnymi lub zawodowymi. przez życie ponad Stan w czasie podr zy turystycznej. potrzeba fizjologiczna' mogąca przyjąć formę działania świadomego i realnego lub zwykłego wypoczynku. potrzeba rozrywki albo zabawy.. opracowaną przez Biorąc za punkt wyjściaklasyfikację cel w podr zy turystycznych. potrzeba konkretnego działania albo kompleks . religijnych lub potrzeba.. pozwalający na robienie : : : r r : ki ludzkiej. 54-55. SGH. dotlenienia się. dokonując obszernej oceny wpływu ochrony prawnej konsumenta na rozw j popytu i podaży turystycznej. poparte wykazaniem się przez dorosłego erudy. OCHRONA PMWNA KONSUMENTOW PRo D U KTÓw ru nvsTYczNYcH W grupie czynnik w rozwoju turystyki coraz częściejwymienia się wnież ochronę prawną konsument w produkt w turystycznych. dowiodła tej r ki międzynarodowej. Zawistowska. rodzinnych. Zawistowska w bardzo mądrej i interesującej pracy poświęconej temu zagadnieniu27. 2 v.C. kontakt z innymi cywilizacjami lub przez działalność artystyczną. Midd1etonem26 przedstawiŹ stępującą klasyfikację gł wnych motywacji w turystyce.Monografie i opracowanid' nr 448. s. r r r r r : wywoMotywy zwiryane z kulturą ftzyczną oraz fizjologiczne relaksu na łują podr że w celach zdrowotnych. np. inspirują podr że pielgrzymkowe i do poszuMotywy religijne kiwania miejsc samotnościw celu prowadzenia medytacji i studi w. potrzeba posiadania prawa do marze albo pozbycia się swojej codziennej osobowości. cją oraz siłą w ćwiczeniach siłowych lub zręcznościowych. personel lotniczy.9. wywołują aktywność w działalności Motywy związane z ptacą gospodarc zej i zvł iązany m z nią udziałem w konferencj ach.przesuwanie godzin posiłk w.. Znaczenie ochrony prawnej konsument w usług turystycznych dla rolwoju turysĘki w Polsce. r wnowagi psychicznej. konieczność odzyskania zdrowia. Warszawa 1999. wiązkami towarzyskimi. tego wszystkiego. zależnie od stanu jednost- poffzeba biologiczna kąpieli słonecznej. kompleks Tarzana albo narcyzm lub jednoczesna potrzeba podobania się innym i podobania się sobie (odpowiadać wyobrazeniu o sa- jaci ł lub krewnych. imprezach masowych oraz robieniu zakup w czy w celu odwiedzenia np.T. noszenie ekscen_ trycznych ubior w). I40 14r . psychologiczne i edukacyjne stawę podr ży związanych z udziałem w imprezach kulturalnych. 2.'zr b to Sam''. potrzeba w iedzy.

Waznym krokiem do tworzenia w Polsce podstaw prawnych ochrony konsument w usług turystycznych jest Ustawa z Ż9 sierpnia 1997 r. np. lecz dynamiczna. Autorka ta wymienia dwa źr dła zagroże interes w konsument w usług turystycznych: o charakterze podstawowym oraz wynikających ze specyfiki poszczeg lnych rodzaj w produkt w turystycznych. zapewnieniu konsumentom odpowiedniej informacji i edukacji kon- sument w. że dyrektywa ta reguluje zagadnienia dotyczące: hgrożenia o charakterze podstawowyln to niepełna i nierzetelna informacja oraz reklama. Zważywszy. regulującej zasady świadczenia usług turystycznych. spowodu_ je podniesienie poziomu ochrony zdaniem H. zabezpieczają przed wybuchem pożaru w hotelu. aby wskazał w materiałach promocyjnych w spos b klarowny i dokładny: ot ż polska ustawa o usługach turystycznych w istotny spos b reguluje prawa turyst w. ustawa zobowiązuje organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego' kt ry proponuje imprezy turyStyczne lub usługi turyStyczne. o usługach turyStycznych2g. Że turyścipochodzący zkraj w. iz ochrona prawna konsumenta. warto zauważyć. nocleg i transport). ochronie interes w ekonomicznych konsument w. Zawistowskiej ochrona prawna konsument w usług turystycznych jest coraz bardziej doceniana jako stymulator rozwoju za- granicznej turystyki przyjazdowej. zatytułowanym . przez zabezpieczenie dostarczenia nabyw- com pełnej informacji o nieruchomości oraz jednostce organizującej doskonalony. 11-12. r r . s. kt ra obecnie nie należy jeszcze do parfutw przodujących w dziedzinie prawnej ochrony konsumenta. 28 H. zagroŻeniami spowodowanymi stosowaniem I4Ż Kwestię ochrony prawnej przed zagrożeniami vvynikajqcymi ze spe- wy. cyfiki poszczeg lnych rodzaj w (usług) turysĘcznych opisują akta prawne Unii Europejskiej. Mają one na celu ochronę interes w turyst w przeciwko wprowadzającej w błąd informacji o jakości i zakresie usług hotelarskich.zdrowia oraz interes w ekonomicznych konsument w.. gdzie ochrona prawna ich interes w nie jest pozorna. że turyściodwiedzający Polskę pochodzą z laaj w Unii Europejskiej. praktyki podw jnej rezerwacji przez Iinie lotnicze oraz związanymi w turystyce. 1. 1).Zdaniem H. nr 8. Zawistowskiejtt . jaką jest klient. odnoszących się bezpośrednio do ochrony konsument w usług turystycznych. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej Nr 133). Przykładowo. o podr żach pakietowych. ochronie bezpieczeristvła życia i zdrowia ludzkiego. Nalezy się zgodzić z opinią. standaryzacja um w i sformalizowane procedury dochodzenia roszcze .o usługachturystycznych(Dz'U. zabezpieczając ich przed nieuczciwymi sprzedawcami usług. w z nabywaniem prawa do korzystania z apartament w wczasowych na zasadzie time. kt rych system prawny ochrony konsumenta ma tradycje i bywa stale W drodze do Unii Europejskiej Polska musi harmonizować swoje prawo z prawem wsp lnotowym m. za H.in. koncentruje się na trzech gł wnych sferach: r r r r informacji o warunkach umowy. cz.sharingu. r wnież turyst w. Warto przypomnieć. Zawistowska. odbierają negatywnie wizerunek Polski. Zavłistowską.. zmiany warunk w cenowych. skutk w niewykonania usługi. Zapewnia ona skuteczną ochronę słabszej Strony umo- r cenę lmprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo spos b jej ustalenia. w dziedzinie turystyki. . szkodą powstałą na skutek utraty lub uszkodzenia bagaży gościhotelowych. że znaczna r żnica między krajami generującymi i przyjmującymi turyst w pod względem prawnej ochrony konsumenta moze stanowić istotną barierę w rozwoju turystyki przyjazdowej. Zawistowska słusznie podkreślafakt.I2 ust. do kt Ę przywiązuje się tam dlżąwagę. zagtożeniami związanymi ze specyfiką pakiet w turystycznych (np. Wdrozenie do polskiego systemu 35 dyrektyw irozporządze . w tym życiai i zaruądzającej obiektem.Ruch Turystyczny" 1999. Rolę tę upatruje się szczeg lnie w kształtowaniu motywacji podr ży zagranicznych obywateli parfutw. wakacjach i wycieczkach. 29Ustawaz29 sierpnia 1997 r.ochrona klienta'' (art. t43 . H. informacji przed wyjazdem. Jest ona wzorowana na Dyrektywie Unii Europejskiej z 13 czerwca 1990 r. w rozdziale 3.

jego adres i numer telefonu' do kt 'rego klient może się zwracać w razie trudności. Zawistowska. kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny. Prawa turyst w i ich ochrona znajdują też potwierdzenie ustawowe w zapisie formułującym kryteria kwalifikacyjne.. kt ra m'in.. Ustawa ta przyznaje więc turyścieprawa' chroniąc go. kategorię lub charakterystykę środkatransportu. Wym g koncesjonowania ma wykluczyć z rynku tych. kt re klient może wnieśćw stosunku do biura podr ży. przez konstrukcję skutecznych mechanizm w prawnych ochrony konsument w usług turystycznych. podstawy prawne umowy z umowy. Innym przykładem ochrony prawnej. połozenie. trzeba z dużąkorzyścią sprawy przywołać w tym miejscu opinię H. Ż) lansowania mody na wypoczynek w kraju. Podejście takie do opisanej w tym punkcie za|eżności wić dobrą przesłankę do: 1) tworzenia pozytywnego wizerunku Polski jako kraju przyjaznego dla odwiedzających i mającego atrakcyjne pro_ dukty turystyczne. trzeba systemowo tvłorzyć warunki jej rozwoju.a(t przyjętych w wytycznych hotelarstwa kraj w unijnych. Nie trzeba podkreślać. rodzaj. jeżeli reaLizacja usług jest uzależniona od liczby i konsekwencje prawne wynikające pośredniczące w zawieraniu um w o świadczenie usług turystycznych. jw. Ponadto biuro turystyczne przed wyjazdem na imprezę musi podać klientowi: r r w o r k przypadku imprez trystycznych dla dzieci informacje możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem -lub osobą odpowiedzialnąza ruq. 30 H. Zawistowskiej. ale porządkują rynek hotelarski w Polsce... miejsce pobytu lub trasę imprezy. pisze: . m.mocą w. z turystyki źr dło istotnych korzyści ekonomicznych. Można spotkać opinie. W przeciwnym przypadku może stać się barierą hamującą u. miejsce i czas trwania postoj w. kt rzy świadczyli usługi turystyczne nieuczciwie. planowany czas przejazdu. kt6te muszą spełnić osoby kieruj ące działalnością zakresie organizowania imptez oraz w 144 ochrony prawnej konsument w produkt w turystycznych w rozwoju dla turystyki.ochrona prawna konsumenta jest szansą dla rozwoju turystyki.. a także przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. Spora częśćobiekt w będzie miała obniżoną liczbę gwiazdek lub kategorię... Że po przeprowadzeniu kategoryzacji hotelarstwa zgodnie z duchem ustawy zdecydowanie zmieni się obraz bazy noclegowej turystyki w Polsce. omawiana ustawa zobowiązuje organizatot w turystyki i pośredniw turystycznych do posiadania odpowiednich koncesji oraz gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. a polskie hotelarstwo przybliży się standardowo do rozwiry.r s r r r r r r zgłosze . JeJ rozwoJ Chcąc uczynić. s.in. że obiekty o wysokim standardzie zachowają swoją pozycję. Posiadanie gwarancji finansowych zaśma stanowić zabezpieczenie roszcze odszkodowawczych. wymagania jakościowestawiane pod tym larskich' Zdaniem ekspert względem hotelarzom są wysokie. klasę. Znaczenie ochrony prawnej. jeślizapewnia poziom ochrony nie niższy niz w krajach pochodzenia gł wnych strumieni ruchu turystycznego. Zyskająna tym r wnież turyści' Mając ponownie na uwadze koniecznośćdoceniania w Polsce roli Ustawa szczeg łowo określa wymagania. tymrazem gościahotelowego.r'1O "". program zwiedzania i atrakcji turystycznych. stanowiącej podstawę budowy długofalowego i realnego programu rozwoju tego sektora gospodarki narodomoze stanowej. nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela.. Należy sądzić. 107. liczbę i rodzaj posiłk w. a organizator w turystyki i pośrednik w zobowiązuje do ich respektowania pod rygorem cofnięcia koncesji. rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania według przepis w kraju pobytu. r45 . kt re musi spełniać umowa. jest przywr cenie kategoryzacji obiekt w hotetej ustawy .Że wymaga to sensownej polityki turystycznej pa stwa. termin powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłosze(t.

Nie trzeba specjalnie podkreślać. czy też niski. Nalezy sądzić. Bezpiecze stwo przemieszczania się i pobytu w sferze turystyki zapewnia ochrona tury_ sty przed: : r s r s r przestępstwami przeciwko zyciu i zdrowiu. samolot w. pożary. Należy zaznaczyć. Kazdego dnia około 750 tys. czy nie jest. że drugąbardzo istotną grupą zagadnier{ bezpiecze stwa turyst w w Polsce są zagrożenia w ruchu drogowym. zagrożeniami w ruchu drogowym oraz z zagubieniem w miejscu nieznanym. zagrożeniami w ruchu drogowym. ludzie zaczę|i się bać podr żować. klęskami żywiołowymi i zagubier w miejscu nieznanym. a nie czy jest on wysoki. Bezpiecze stwo turyst w krajowych i zagranicznych jest funkcją opinii o nim. w tym terroryZmu. a jedynie co si dmy czuje się bezpieczny. Potwierdzi to prawdę. os b wsiada w USA do samolot w. wybierając kierunek podr ży i miejsce docelowe. Wadzieżami.1 o. Materiały MSwiA informują. Amerykarisko-brytyjskie naloty na Afganistan. iż samoch d to gł wny środek transportu turyst w odwiedzających Polskę i podr zujących po niej. że gł wne elementy wizerunku produktu turystycznego to doświadczenia historyczne miejsca docelowego. poczuciem zagubienia w nieznanym miejscu. ocenia się. przyzwyczajenia i potrzeby potencjalnych turyst w. że wsp łcześniewarunkiem uprawiania turystyki zagranicznejjest istnienie w miejscu docelowym sytuacjibez napięć politycznych orazbez zagroże utraty zdrowiaiŻycia. Wizerunek miejsca do- stwem turyst w można odnieśćdo składnik w lokalnego' regionalnego z szeroko pojmowanym bezpiecze - celowego bardzo często decyduje o tym. Dotyczy to gł wnie linii lotniczych i hotelarstwa. iż turystyka międzynarodowa jest barometrem sytuacji politycznej świata czy regionu. Specjaliścioceniają. protesty przeciwko nim w krajach Bliskiego Wschodu oraz konflikt palestyr sko-izraelski spowodowały. Na skutek tych zdarze recesja w gospodarce turyStycznej światastała się faktem. zagroże w ruchu drogowym. Dostępnośćkomunikacyjna miejsca docelowego może być źr dłem przestępstw przeciwko życiui zdrowiu turysty. zwłaszcza samochod w i w hotelach. Po zamachach na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie 11 września 2001 r. przytoczone w tablicy 2. iż zagroŻenia w ruchu drogowym wynikają z dw ch źr deł: r46 147 . Do najczęściejspotykanych zagrożer{ atrakcji turyStycznych miejsca docelow ego naleŻą klęski żywiołowe' zaniec zy szczenie środowiska przyrodniczego i społecznego oraz zagubienie w miejscu nieznanym. opinie innych os b o miejscu docelowym. Wreszcie z bezpiecze stwem turysty ma też bardzo ścisły zwiryek wizerunek miejsca docelowego. jak i zagranicznej. Dotyczy to zar wno turystyki krajowej. co turyścisądzą o poziomie bezpiecze(lstwa. zanieczyszczeniami środowiska przyrodntczego i społecznego. warunki kulturowe. ostrośćproblemu bezpieczeilstwa podr żowania i pobytu w Polsce podkreślaj ą statystyki doty czące Łładzieży. odwiedzane przez turyst w. Istotne jest więc to. powodzie).2. W dodatku jest to niematerialny i subiektywny składnik produktu turystycznego obszaru. Warto przypomnieć. że codziennie nad krajami Unii Europejskiej wzbija się w niebo 25 tys. stan gospodarczy i polityczny. w tym przed terroryzmem oraz narkotykami. Warto w tym miejscu zauważyć. Gospodarka turystyczna najboleśniej odczuła spadek koniunktury i aktywności gospodarczej. ze turyścieuropejscy przestali czuć się bezpiecznie w wielu krajach muzułma skich. że stabilizująca się sytuacja polityczna i promocja przywr cą powoli stan sprzed 11 września 2001 r. Infrastruktura turystyczna miejsca docelowego moze się wiązać z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. 1. Problem potrzeb związanych lub krajowego produktu turystycznego i uwypuklić jego znaczenie. Warto dodać. r żnymi formami ktadzieży. r znego rodzaju klęskami żywiołowymi (np. wpływ medi w. czy jest ono. zwłaszcza samolotami. doświadczenia turysty w podr żach oraz bezpiecze stwo w czasie podr ży do miejsca docelowego i pobytu w nim.3. że postrzeganie tego problemu przez turyst w i rzeczywistość pokrywają się. ze Stopie bezpiecze stwa mienia zaleŻy od stopnia wykrywalności jego kradzieży. gdzie zmniejszyła się wydatnie liczba pasażer w i rezerwacji oraz nastąpił spadek zatrudnienia rzędu kilkudziesięciu tysięcy os b. BEzPaEczEŃsTwo Tu RY5TÓW Wsp łczesny turySta przywiązuje coraz większe znaczenie do bezpiecze Stwa.

Reszta miejsc była wykorzystywana w sezonie letnim. ostatnie lata przyniosły istotne zmiany bazy noclegowej turystyki w Polsce. słabo rozwinięta sieć dr g dwujezdniowych i autostrad oraz postępująca degradacja dr g).1. og lnej liczby miejsc W okresie 199'1_Ż000 nastąpiły zmiany w poszczeg lnych rodzajach obiekt w. MlEszKAŃcoW w PoLscE l w WYBMNYCH KMJACH EURoPY NA PODSTAV/IE DANYCH INTERPOLU Z 1999 R. zowania po Polsce oraz pobytu w miejscowościach turystycznych.77o ośrodkiwczasowe .oa KRAJOWY ffi wpływem alkoholu). wysoki jest też stosunek liczby zabitych na 100 wypadk w drogowych. Jak podaje GUS' 31 lipca 2000 r. 3. Absolutnie niezbędne są także działania władz parstwowych i samorządowych mające na celu poprawienie wizerunku Polski jako kraju bezpiecznego i przyjaznego dla turyst w. słabe umiejętności kierowc w i jazda pod Ze stanu sieci noror. w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych o 3. Zdaniem specjalist w cel ten mozna osiągnąć przez promocję rynku polskiego za granicą i w laaju oraz informację turystyczną. miejsc w por wnaniu ze stanem z 1998 r. warunkują działania skutkujące poprawą bezpiecze(tstwa podr - Jak wiadomo z rozważari o czynnikach rozwoju turystyki.1. iż liczba miejsc całorocznych wzrosła o 47. LICŹ'BA KRADZTFZY STWERDZONYCH NA 100 TY5. ze stylu jazdy po polskich drogach (nieprzestrzeganie przepis w o ruchu drogowym. W por wnaniu z 1997 r. oferowały one łącznie ponad 668 tys. Dalszy rozw j turystyki w Polsce. Dotyczyły one liczby i standardu obiekt w.4 tys.1 tys. W strukturze rodzajowej obiekt w noclegowych turystyki dominują I95. Liczba miejsc całorocznych wyniosła 327 tys.9vo całości. Nadal utrzymywał się w tym . w stosunku do 1997 r.7 tys. a w kwaterach agroturystycznych o 2.1.1. obiekty te obejmowały Ż7.. lMlĘDA(NARoDowY RUCH KMJOWY RUCH TURYSTYCZNY CHAMKTERYSTYKA BAZY NOCLEGO eicii} ]:ii Norwegia Niemcy Francja 4 5'77 3 894 3 849 466 114 511 35 33 Austria Finlandia Węgry Czechy Polska klandia 2 2 2 I 1 649 619 591 "t90 4t 263 185 I 748 1 370 W rezultacie. iż pełna funkcja wsp łczesnej informacji turystycznej obejmuje opr cz informowania turysty takŻe doradztvło.. miejsc. w grupie komplementarnych d br turystycznych gł wne miejsce zajmuje szeroko rozumiane hotelarstwo. Tablica 2. W Polsce Stosunek ten wynosił 12 w 1995 r. natomiast w Unii Europejskiej tylko 4.6 tys. Warto doda .. opiekę i pomoc.|iczba wypadk w drogowych w Polsce jest duża. TURYSTYCZNY 3.4 tys. miejsc.]. czyli 48.. liczba obiekt w noclegowych wynosiła 86Ż6 (bezpokoi gościnnych). zwłaszcza zagranicznej przyjazdowej.Ż tys. Warto dodać.Baza noclegowa turystyki''. W oficjalnej polskiej statystyce hotelarstwo jest ujęte w rozdziale . w pozostałych obiektach niesklasyfikowanych o 3Ż.r dr g w Polsce (niedostosowanie dr g do zwiększającego się ruchu pojazd w cięzkich.. i$ińfi ]. i w 1999 r.noclegowych w 2000 r. miejsc noclegowych. zanotowano wzrost liczby miejsc noclegowych w hotelach o 9.

.9 tys.9 47. '.. na polach biwakowych o ponad 17 tys. Z punktu widzenia obsługi turyst w zagranicznych jest to zmiana korzystna. Zachodniopomorskie 19.0 4 gwiazdki 3 gwiazdki Źr dło: MaĘ Rocznik Statystyczny 2001. OBIEKTY HOTELOWE W POLSCE W 2000 R...0 Ż'|. 150 w 2000 r.. zŻO0O r.O 10. .:L:.1 3. . Żr dlo: Turystyka w 2000 r. standardzie.8 Ż3.. STRUKTUM OBIEKTOW HOTELARSKICH (W %) Hotele. aprzede wszystkim w obsłudze ruchu turystyczne1o' warto im poświęcićkilka uwag og lnych.2. r. porządkując polskie hotelarstwo.4 5. i 51 858 w 2001 r.. jak pokazano w tablicy 3.1 14Ż' 2..0 79..1 6'Ż 8. t:. : is{.. przedstawiono w tablicy 3.w ośrodkachwczasowych o 55.0 '71.pozostałe obiekty nieklasyfikowane'' z 51 tys. gowych.45 000 w 1997 r.'.6 tys.8 ośrodkiwczasowe ośrodkiszkoleniowo-wypoczynkowe Kempingi i pola biwakowe Pozostałe obiekty 10) t.8 tys. Ze względu na szczeg lną rolę hoteli w strukturze obiekt w nocle... liczba obiekt w hotelowych w 2000 r...9 2.3). Pomorskie Małopolskie Dolnośląskie Warmir sko-Mazurskie Ś1ąskie 6. okresie spadek miejsc noclegowych Tablica 3.4 33. :.trr.8 '1 32. że w wyniku wprowadzenia w Życie ustawy o usługach turystycznych proces kategoryzacjibazy noclegowej prowa_ dzi do zmian jej struktury rodzajowej. .. co potwierdzaliczba pokoi. . Wyrazem tego jest wzrost liczby miejsc noclegowych w grupie .8 21. Tablica 3.. . Mazowieckie Razem Bliższą charakterystykę obiekt w bazy noclegowej turystyki ułatwia poznanie ich struktury rodzajowej..0 1... s' 33Ż 285 2 gwiazdkt I gwiazdka 260 2001.0 6. Podaż usług hoteli wztasta..5 s. .r..0 Warto pamiętać.. Warszawa 2001. ponieważ utrzy_ muje się na rynku zapotrzebowanie na obiekty noclegowe o średnim w polscE (w Tablica 3.6 9.3 1 6.r . Jeś|iprzyjmiemy jako kryterium ka_ tegorię jednostki.5 71.9 7.'1.3 5. .. Jak podaje GUS. .4 3.3 16. sTRUKTUM PME5TRZENNA oB|EKTÓW HoTELAR5K|CH %) '.9 8. do 83. i w domach wycieczkowych o 4.'7 Domy wycieczkowe Schroniska i schroniska młodzieżowe 2..':-.5 15.3. motele i PensjonatY 18..25.7 5 gwiazdek 6 41 2.lllll . kt ra wynosiła 40 3Ż7 w 1995 r. ..7 14.:'i].::..2. Należy teŻ podkreślić.1. dane przedstawiają się. .ii fąliiil.6 r0.. w t997 r.4 I 1.1 23.5 tt. Warszawa 2001' 151 .9 5.i trzygwiazdkowych jest zjawiskiem korzystnym.i:. obrazu polskiego hotelarstwa dopełnia struktura przestrzenna Źr dło: TurysĘka polska Po! Warszawa2002.. wynosiła 9Ż4. według wojew dztw (tablica 3. s.. Strukturę obiekt w hotelarskich w 2000 r.:r.-:.... ..4 25.9 11.. GUs. GUS.. 7. ze Zaobserwowany ostatnio wzrost liczby hoteli dwu..

W roku 2001 turyścikrajowi. czyli około 10 mln os b. Stosunkowo niewielkie angażowanie się pośrednik w turystycznych w organizację podr zy moze Sygnalizować pewną nieporadnośćbiur podr ży na rynku turystyki krajo- kookresowych. korzystali gł wnie z nocleg w u krewnych i znajomych.:.. co ma ścisły związek z wysoką stopą bezrobocia. Na drugim miejscu uplasował się autobus kursowy. Ponad 617o podr ży długookresowych. 57vo w 1996 r. Autokaru uŻyto ptzy obsłudze 67o podr1ży długookresowych i 8vo podr Ży kr 'tkookresowych.. Zdaniem ekspert w. sTRUKTUM wYJAzDoW PoLAKÓW w wlEKU 15 LAT %) . Podobnie jak w latach ubiegłych. tzn. nie uległy istotnym zmianom w stosunku do lat ubiegłych. 63vo w 1997 r. a ży długookresowych było związanych Z Sezonem zimowym. Ż0. nie przyni sł tu jak na razie istotnych zmian.2. składa się z wyjazd w urlopowo-wakacyjnych (trwających co najmniej 5 dni) i wyjazd w kr tkookresowych (do 4 dni). g w. og lnym spadkiem przewoz w oraz poszefiLającym się marginesem ub stwa społecze stwa. co wyraŻa się liczbą 10 mln os b. weryfikującej stan faktyczny na rynku biur podr ży. W przypadku podr ży kr tkookresowych kolejnośćwskazari jest odwrotna dominują odwiedziny u krewnych oraz u znajomych (54To) nad celami turystyczno-wypoczynkowymi (2880). Po! Warszawa ŻO02. Wśrd turyst w krajowych modny był wypoczynek nad morzem. w taki spos b wyjechało 83vo os b w ramach podr ży długookresowych i 85vo w ramach podr ży terminowych. kt rym odbyto I27o podr ży długookresowych oraz I97o podr ży tł t- kr tkookresowych nieco więcej . ze odbyły one ponad 17 mln podr zy i skorzystały ze I78 mln nocle- Turystyka polska 200I. lwlĘcEJ W LATACH 2000-2001 (w Tablica 3. s. W okresie I995_Ż00I obserwuje się istotne wahania poziomu aktywnościturystycznej Polak w. i 567o w 2001 r.::.Wskaźniki sezonowościkrajowych podr podr ży turystycznych w 2001 r. Źr dło MaĘ Rocznik Statystyczny 1999' GUs' Warszawa Niekorzystne zmiany w aktywności turystycznej Polak w w podr Żach zar wno długookresowych.:'1i. Z oszacowa Instytutu wynika. TURYSTYKA KMJOWA .. r52 153 . podobnie jak w latach poprzednich.60Vo w 2000 r.4). Proces wdrażania ustawy o usługach turystycznych. Tirrystyka krajowa. to w podr zach krajowych dominował transport drogowy. Wskaźniki aktywnościmiały następującą wartość|:54vo w 1995 r. na drugim miejscu zaśodwiedziny u krewnych i znajomych (33vo). bo I8vo. obejmująca podr że Polak w po kraju (co najmniej z jednym noclegiem poza miejscem stałego zamieszkania). ponad 3Ż7o badanej populacji... w 200I r. odbyły one ponad 36 mln podr ży i skorzystały z ponad 61 mln nocleg w. Wyjazdy urlopowo-wakacyjne Wyjazdy kr tkookresowe 34 37 32 34 1999.637o w 1999 r. Ważnym elementem charakteryzującym turystykę krajową jest struktura wyjazd w Polak w w wieku 15 lat i więcej w latach Ż000_Ż00I według czasu trwania podr zy (tablica 3. 187.r 1l1.pQp$:. s. bez pośrednictwa biur podr ży.. Jeślichodzi o środektransportu.'Ęlko I2?o wej.11 '. W roku 2001 Polacy skorzystali z samochod w przy 59vo podr ży wakacyjno-urlopowych i 6lvo wyjazd w kr tkookresowych. 6lvo w 1998 r. odnosiło się to do 437o uczestnik w wyjazd w urlopowo-wakacyjnych i 6OVo uczestnik w wyjazd w kr tkookresowych. za 5-7 |at w turystyce nadmorskiej weźmie udzial około 8 mln urlopowiI Według Instytutu Turystyki w Warszawie w krajowych podr żach długookresowych uczestniczyło w 2001 r. jak i kr tkookresowych' należy tłumaczyć. dominowały podr że organizowane samodzielnie. gdzie wypoczywało ponad 5 mln Polak w. czyli urlopowo-wakacyjnych.4.1. Natomiast w krajowych podr żach kr tkookresowych wzięło udział 34vo badanych. W strukturze cel w podr ży dfugookresowych najczęściejsą wy_ mieniane cele turystyczno-wypoczynkowe (5Żvo).3..:'1:..ii1.1. i36vo podr ży kr tkookresowych przypadło na okres tetni.

wy_ w nosiła 37 600 km. Polacy wydali w 1998 r. R żny jest w związka z tymichudzial w og lnej liczbie uczestnik w turystyki wewnątrzkrajowej. Poszczeg |ne wojew dztwa charakteryzuje bowiem r żny poziom warunk w przyjęcia turySt w krajowych i zagranicznych. NOCLEGI UDZIELONE TURYSTOM W 2000 R.8 Małopolskie Pomorskie Dolnośląskie 11. Doceniając walory społeczne turystyki kwalifikowanej. rozumiana jako suma turystyki krajowej i zagranicznej przyjazdowej. Wahania sezonowe ruchu turystycznego powodują wiele konsekwencji natury ekonomicznej i organizacyjnej. cz względem ich udziału w og lnej liczbie udzielonych nocleg w. RozKŁAD czAsowY TURYSTYK| Tlrrystyka wewnątrzkrajowa.8 6. kompensowaną przez zwiększoną frekwencję i lepsze rczłożenie podr zy turystycznych w czasie. znaczących pod względem funkcji turystycznej.2 6. warto do_ dać. os b. Żr dło MaĘ Rocznik t54 Stopier wykorzystania miejsc noclegowych łącznie w hotelach. kt ra r znie się nasila w czasie.5. uregulowa taryfowych i promocyjnych. Wiadomo. można określićrangę wojew dztw pod - .Jak wynika z szacunk w Instytutu Turystyki.6. Przy uwzględnieniu progu 5vo i powyżej og łu nocleg w udzielonych w 2000 r. że Polacy korzystający zmożliwościwypoczynku w kraju wyjeżdżająco najmniej dwa ra_ zy w roku. zwłaszcza turystycznej. WEDŁUG WoJEwoDzrw Zachodniopomorskie 19. kt rych lączna długość 1990 r. na 7 nowych wojew dztw.1 wEwNĄTRzKRAJowEJ 3. 155 . Znajomośćjej rozkładu w poszczeg lnych miesiącach roku ma istotne znaczenie ekonomiczne dla gospodarki.1. co oznacza wzrost o 9. CHAMKTERYSTYKA PRZE5TRZENNA TU RY5TYK| WEWNĄTRZKMJoWEJ 3.5. ma nier wnomierne nasilenie na obTablica 3. a w 2000 r. Z kolei wydłużeniesezon w turystycznych moze utrwalić pozytywną tendencję do skracania czasu pobytu. Ważne jest wydfużenie sezon w turystycznych.8 13. układ tej listy pokazano w tablicy 3. Wyniki badar Instytutu Turystyki informują. według miesięcy pokazano w tablicy 3.7 5. PTTK zorganizowało ponad Ż6 tys. Jak widać.7 I 1.4 Statystyczny 1999.5va w stosunku do roku poprzedniego. szarze kraju. Wzrost ten był rezultatem zwiększenia liczby nocleg w w czasie pobyt w urlopowo_ -wakacyjnych i wzrostu koszt w wyjazd w kr tkookresowych. 45 74I kJn. W podr ży często korzystają z własnego samochodu. modernizacjibazy hotelowej. na krajowe podr że turyStyczne prawie 17 mld PLN. wycieczek.). ze pozostałe wojew dztwa nie mająznaczenia na rynku usług noclegowych.4vo og lnej liczby nocleg w udzielonych uczestnikom turystyki wewnątrzkrajowej przypadało w 2000 r. w. że w 1998 r. Ważnym elementem infrastruktury turystycz_ nej są szlaki g rskie i nizinne. W strukturze rodzajowej turystyki kwalifikowanej dominowała turystyka piesza nizinna i g rska (64. jw. że koncentracja ruchu turyStycznego występuje w sezonie letnim lub zimowymi zaleŻy od og lnych warunk w recepcji turystycznej w poszczeg lnych wojew dztwach. 75.3... Utrzymując podział obiekt w noclegowych turystyki właściwydla 2000 r.37o uczestnik w w 2000 r. z czym się wiążą liczne kwestie z zakresu marketingu. motelach i pensjonatach w 2000 r.4. Nie oznacza to naturalnie.4 śĘskie Mazowieckie Wielkopolskie Razem Sezonowośćjest jedną z podstawowych cech turystyki. z kt rych skorzystało 676 tys. 75.

środowisko miejsca docelowego. Z marketingowego punktu widzenia. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE Na wstępie należy powiedzieć. stworzone przez człowieka. jest polityczna stabilizacja 156 Warto w tym miejscu zasygnalizować opinie ekspert w zachodnich odnośnie do polskiego produktu turystycznego. Podstawową Sprawą dla rozwoju turystyki zgodnie z modelem Europy Zachodniej. sprzęt. Styczeri 31'Ż 36. częściowo juz rozwiniętych.8 40.4 43. transport w miejscu docelowyill.procesie rozwoju turystyki. Ekonomiczna funkcja była pomijana. Jednocześnie warto podkreślić. WYKOMYSTANIE MIEJSC NOCLEGOWYCH W HOTELACH. znaczącej bazie obiekt w turystycznych i wczasowo_wypoczynkowych. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał .9 36. czynniki eksploatacyj1o i regulacje rządowe. W poprzednim ustroju turystyka byłarozwijana gł wnie ze względu na jej walory społeczne i miała przede wszystkim charakter socjalny. kt rą opeślają: infrastruktura ftansportowa.6 Wrzesie Paździerrlrik Listopad Grudzieri og łem 3. oparty na: w kraju oraz określenie roli turystyki y 1ąpdowej polityce i stra' tegii rozwoju. kt re juz są udostępnione. Kluczowym elementem polityki ekonornicznej par{stwa powinno być traktowanie turystyki gł wnie jako waŻnego sektora gospodarki narodowej oraz jako istotnego źr dła 66chod w dewizowych.5 37. istnieniu zr żnicowanych rynk w turystycznych. aktywny wypoczynek i inne oferty wypoczynku.9 39. nasycenie sieci4 sprzedaży detalicz- dostępnośćmiejsca docelowego. do kt rego Polska dąży.1 Luty Marzec Kwiecieri Maj Czerwiec 46. WEDŁUG MlEslĘcY Tablica 3. 2 także jako katalizatora rozwoju innych dział w gospodalki narodowej @kich jak przemysł' rolnictwo. d.7 46. cena płacona przez turystę-konsumenta. podlegają rozwojowi lub mają możliwościrozwoju. og lny pro' dukt turystyczny Polskijest w nim rozumiany jako układ następujących składnik w: r r : r : I : ) : modernizacji niekt rych element w). usfug i infrastruktury og lnej (przy założeniuniezbędności atrakcyjnych walorach turystycznych. kulturowe i społeczne.9 Lipiec Sierpier{ 43.1 45. Warto przypomnieć kilka 1agadnie(t zwiry'anych z tym dokumentem.że społeczue funkcje turystyki zar wno krajowej. ze Polska ma |iczący się potencjał rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej. wzrostu zatrudnienia i wpływ w budżetowyc1.1. budownictwo) i stymulatora poprawy infrastruktury' Takie proturystyczne ujęcie polityki ekonomiczĘ palstwa wymaga odpowiedniego wsparcia politycznego i finansowego.MoTELACH l PEN5JoNATACH W 2000 R.3 28. atrakcje przyrcdnicze. infrastruktura i usługi miejsca docelowego. nej oraz inne usługi. Jako jego silne Strony r57 .6. planowane kampanie promocyjne w celu zmiĄY wizerunku. rnimo że na świecietusekryStyka jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się europejskich planach tor w gospodarki oraz odgrywa ważną rolę w rozwoju. wizerunek miejsca docelowego.5. lzy|i baza noclegowa i żywieniowa. w Następnym problemem wymagającym podkreślenia jest konsekwentne wdrazanie przyjętej Strategii ro1woju p7ajowego produktu tu' rysĘcznego Polski. trzeba rozwiązać kilka problem w. jak i zagranicznej nie powinny być pomijane .

wymienia się: 1) korzystne położenie komunikacyjne Polski w Europie. 5) ciekawe wybrzeże morskie. zr żnicowany krajobraz i obszary nieskazonej przyrody.że w Strategii kładzie się nacisk na zr wnoważony rozw j produktu tury_ stycznego przynoszący istotne korzyści natury ekonomicznej krajowi i regionom. mozliwości dokonywania zakup w przez sąsiad w z zł 7) granicy. Do osiągnięcia cel w strategicznych turystyki polskiej niezbędne są Sprawne struktury organizacyjne. s. rekreacyjną i specjalistyczną: |iczne dyscypliny związane z wodą (żeglarstwo). indywidualne pobyty służbowe.Plany rozwijania produkt w markowych obejmują następujące rodzaje turystyki: 2 nia w turystyce. 6) zła organizacj a nielicznych przejśćgranicznych. badania polskich i zagranicznvch rynk w turystycznych. samorządowych koordynację rozwoju nowych produkt w markowych tworzonych i gospodarki 158 .ązane z ruchem tranzytowym. promowanie dalszego rozwoju turystyki w Polsce wśr krajowych 'd instytucji rządowych oraz opinii publicznej. dziedzictwo polskiej gospodarki turystycznej konkretnych kierunk w i metod .Zdaniem ekspert w kreowanie produkt w markowych wpłynie na podwyższenie jakości usług. 8) niski stopierl bezpieczeristwa publicznego i niedocenianie ptzez władze j ego znacze- st w przebywających w 50-kilometrowym pasie przygranicznym (także przyjazdy w celach handlowych) oraz oferty zwi. Strategia obejmuje szeroki zakres działaf1 jakie powinny zostać podjęte w tej sferze do 2010 r. W Strategii zaleca się powołanie do życia przede wszystkim narodowej organizacji turystycznej (NoT). seminaria. wędr wki piesze. walory kulturowe i bogata historia. miejską biznesową: kongresy. podr że motywacyjne. 2) ciekawy. kzyczyni nie uczyni z Polski cel atrakcyjnych wyjazd w turystycznych. jeździectuto' turystyka przyrodnicza. przygraniczną i tranzytową: wszelkie oferty adresowane do tury- i kulturalną: wybitne wydarzenia kulturalne. Trzeba podlaeślić. wsp lna dla sektora publicznego i prywatnego o charakterze pararządowym' miała- Drugim gł wnym kierunkiem działaniaujętym w Strategiijest modernizacja struktur znządzania turystyką polską. ze szczeg lnym uwzględnieniem autostrad. 4) słaba dostępnośćkomunikacyjna atrakcyjnych region w i niski poziom usług motoryzacyjnych. nego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Natomiast układ słabych s/ron produktu tworzą: 1) brak pozytyw. 3) zabytki architektury. a więc struktury spotykanej po- n r r r . wych. azwlaszcza promocji polskiego produktu turystycznego.przy czym musi to być oferta wysokiej jakości. kulturalne miast i miasteczek. konferencje. trasy kulturowe. aktywną. Gł wnym celem Strategii jest określenie dla potrzeb rządu oraz się on do zwiększenia zatrudnienia. organizacja ta.1) zły stan urządze sanitarnych.ktualności Turystyczne'' l99't. turystyka na obszarach chronionych oraz atrakcj e związane z życiem na wsi. 4) warunki do uprawiania turystyki aktywnej. 2) og lnie nisld standard zakwaterowania i gastronomii na tle norm międzynarodo.*A. w strategii przypisywano tej strukturze następuj ące zadania: by wszechnie w krajach Unii Europejskiej. przyniesie wymierne korzyści gospodarce turystycznej i przyczyni się do rozwoju regionalnego Polski. 6) go. etniczna wiejską: agroturystyka. l9_Ż3. ekoturystyka. ścinność. kt re umozliwią optymalne produktu turyStycznego w kraju i za granicą. r r r r . 3) niski poziom usług turyStycznych w innych sektorach. markowych. koncentrowanie środkw rządowych. specjalistycznej oferty dla turyst w.z. kulturą ludową i tradycjami. że tworzenie polskich marek turystycznych polega na opracowaniu kompletnej. 5) niedostateczny poziom usług telekomunikacyjnych i informacji turystycznej. Pierwszym kierunkiem działaniajest stworzenie i promocja markowych produkt w turystycznych. imprezy targowe. turystycznej oraz środkw pomocowych z program w Unii Europejskiej na optymalizację form marketingu polskich produkt w zgodnie z zaleceniami dokumentu.usytuowanie konkurencyjnego działania. a jednocześ_ prowadzić działalnośkoordynacyjną w sferze marketingu. Trzeba dodać. tlr ll.

zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie. a zwłaszcza widoczna poprawa jakości usług. zagranicznych bank w działających w Polsce. Bank Inwestycyjny. samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorc w z dziedziny turystyki. że rczw j gospodarki turystycznej..r Należy stwierdzić. że zalecenia Strategii zostały już podjęte ptzez władze pa stwowe. opiniowanie oraz wspomaganie plan w rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej . mienie przedsiębiorstwa pa stwowego Polska Agencja Promocji Turystyki. organiza cjarri zrzeszaj ącymi przedsiębior c w z dziedziny turystyki. PoT realizuje swe zadania we wsp łpracy z: r : r jednostkami samorządu terytorialnego. z 7999 r. iż ta ważna struktura na rynku turystycznym ożywi się oraz przyjmie odpowiednie tempo aktywnościw kraju i za granicą. polskimi przedstawicielami zagranicznymi w zakresie zada(twykonywanych za granicą. trzeba zauważyć. okolicznośćta r r r r promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. o kt rych mowa w art. rzuĘe na skalę pretej struktury w środowisku. nych. nr 62. inicjowanie. Wiadomo. Kapitał założycielskiPolskiego Funduszu Inwestycji Turystycznych będzie pochodził od następujących akcjonariuszy: cją vrządzer infrastruktury turystycznej. i wyposażyłją ustawowo w inne środkidzialania (alt. wykonywanie innych zadar powierzonych przez organy ijednostki. polskich inwestor w oraz polskich przedstawicielstw turystyczmiędzynarodowych instytucji finansowych. w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowafzyszeniami działającymi w tej dziedzinie. Jak na razie sieć tych organizacji jest zbyt ograniczona w kraju. Stąd w Strategii za|eca się powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Turystycznych. ze PoT jest par stwową osobą prawną' nadzo_ rowaną przez właściwegoministra. co ma negatywny wpływ na poządane tempo przekształceri w turystyce polskiej.A. 1). Nalezy mieć nadziej ę. Warto przypomnieć. iż PoT nie notuje widocznych sukces w w realizacji swoich zada ustawowych. akcje Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki s. 13 i 14). Regionalne i lokalne organizacje turystyczne (RoT i LoT) mają stanowić forum wsp Ęracy przede wszystkim samorządu terytorialnego i biznesu turystycznego. na zasadach określonych w umowie zawieranej między tymi organami a jednostkami PoT. Skarb Par stwa przekazal na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej l stycznia 2000 r. Zakłesy przestrzenny i rodzajowy jej działalnościpromocyjnej oraz kooperatywnej są jak dotąd jednostronne i mało dynamiczne. tworzone w obrębie obszaru wojew dztwa lub innego.U. Sejm RP uchwalił Ż5 czerwca 1999 r. jako instytucji wspierającej roz_ w j inwestycji turystycznych w Polsce. wojew dztwa czy gminy. Trzeci gł wny kierunek działa w ujęciu Strateqii sprowadza się do stworzenia funduszu inwestycyjnego. atrakcyjnego tu3 r r r s rządu polskiego. ustawę o Polskiej organizacji Turystycznej (PoD3. wymaga stosownych kapitał w inwestycyjnych. l. jak np. Europejski Dz. Do zada PoT-u ustawa za|icza: rystycznie subregionu w formie stowarzyszeil |ub związk w stowarzyszeri. Że według Strastizu tegii miała to być orgarizacja pararządowa. zachęcając ich do kapitałowego angażowania się w polską turystykę. 160 161 . kt rego celem będzie wspieranie inwestor w zainteresowanych budową i modernizazapewnienie dostępu do korzystnych kredyt w i innych funduszy. organizacje te mają stanowić Swego rodzaju przymierze r znych instytucji i przedstawicieli biznesu zajmujących się rozwojem turystyki na określonym obszarze. w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz Stowarzysze(t dzialającychw tej dziedzinie (art. Trueba dodać. Ma ona wzmocnić promocję Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za gtanicąoraz tworzyć warunki wsp łpracy organ w administracji rządowej. Istotną cechą tych organizacji jest r żnorodnośćformalna i organizacyjna. Z perspektywy Ż002 r. Będzie on także prowadzić działaŁnośćpromocyjną wśrd inwestor w zagranicznych. Zadaniem Funduszu będzie Ustawa dopuszcza tworzenie regionalnych i lokalnych organizacji rozwoju turystyki o podobnym zakresie dzialania na obszarze np.

w Strategii zaleca się podjęcie oraz realizację konkretnych działan w celu r ozwiązania naj istotniej s zy ch problem w polskiej gospodarki turystycznej. Realizacja tych problem w będzie prowadzona w ramach Program w Krajowych. może nawet przeżywa kryzys.1. Reasumując. zajma1ąc w niej nalezne miejsce. rozw j infrastruktury transportu. udostępnianie informacji turystycznej. zr wnoważony rozw j infrastruktury turyStycznej i pamturystycz_ nej. Dane statystyczne obejmują więc w zasadzie liczbę . tralny organ administracji rządowej ds. Jedne są bezpośredniozwiązane z rozwojem produktu turystycznego. Należy przede wszystkim pamiętać. Strategia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego nakazuje: 1) stworzenie silnych i konkurencyjnych produkt w markowych polskiej turystyki. Trzebazau:ważyć. gromadzenie danych statystycznych na temat turystyki. Niestety. rozw j krajowego oraz zagranicznego marketingu i biznesu. gwarantowanie jakości. Nie oceniając wpływu przeprowadzonych zmian struktur zarządzania turystyką polską na dynamikę jej rozwoju i zahamowanie zjawisk niekorzystnych. rozw j zasob w ludzkich. t''renesans miejscowości wypoczynkowych''. inne zaśdotycząog lnych warunk w rozwoju turystyki zbliżonych do rozwiązar{ w krajach Unii Europejskiej. oczekiwania pozytywnych przekształce w polskiej turystyce od lat rozmijają się z rzeczywiI6Ż gu jednego roku wyjezdza do określonego kraju. że Programy Krajowe obejmują istotne problemy rozwoju polskiej turystyki. TuRYSTYKA MlĘDzYNARoDoWA 3. jeżeli się udaje kolejno do kilku kraj w lub też jeżeli kilkakrotnie w cią- bw wybranych latacha (przed- przyrost zatrudnienia w sektorze usług. Problemy kultury ftzycznej są przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. a r63 . organizowanieimprez. ROZMIARY TURYSTYKI M!ĘDZYNARoDoWEJ NA śwleclr wie Turystyka międzynarodowa na wielką skalę rozpoczęła się w połoXX w. że wielkości podane w zestawieniu nie oznaczająliczby os b biorących udział w międzynarodowym ruchu turystycznym. obecnie turystyka znajduje się w stanie stagnacji.jednostek turystycznych" w sensie Źr drern danych dotyczących turystyki na świecie są gł wnie liczne rozproszone informacje Światowej organizacji Turystyki (wTo) i Światowej Rady Podr ży i Turystyki (WT and TC). W wariancie optymistycznym realizacja Strategii zapewni: 3. Ilustruje to zestawienie do- tyczące liczby podr zujących os r r r zwiększenie wpływu turystyki na gospodarkę narodową. kultury fizycznej i turystyki (UKFiT).7). W związku z podanymi liczbami trzebapoczynić kilka uwag.Aby stymulować stworzenie odpowiednich warunk w do rozwoju produktu turystycznego Polski. 2) rea|izację Program w Krajowych i 3) powołanie do życia struktur organizacyjnych zdolnych do działa w wa_ runkach wolnorynkowych. W sumie powinna ona wzmocnić silne strony polskiego produktu turystycznego i zminima|izow ać słabe. jej realizacj ę oraz tworzenie odpowiednich ram prawnych i ekonomicznych powierzono Ministerstwu Gospodarki. kt re powinny objąć: r r r r r r r r r rozw j produkt w markowych. a strategia nie jest wdrazana. Ta sama osoba bowiem może być |iczona wielokrotnie.2. natomiast kształtowanie polityki turystycznej pa stwa. i od tego czasu stale się rozwija. trzeba chociaż zasygnalizować koniecznośćzwiększenia udziału struktur paristwa w rozwoju turystyki. Na zako czenie trzeba zauuttŻyć. uległ likwidacji cen- XXI w. że w 2000 r. Takie są rygory nowoczesnego paristwa u progu stością.2. Pracy i Polityki Społecznej. stawione w tablicy 3. rozw j przedsiębiorczości.

to w skali globalnej turystyka międzynarodowa okazuje się odporna na recesje. tach 1950-2001 międzynarodowy ruch turystyczny zwiększył się 27-krotnie. wARTośclNDElśowW LATACH l95o-20oo r. Trzeba też wziąć pod wiedzających jednodniowych.97o.).liczba pa stw i terytori w zaleznych dostarczających informacji statystycznych wynosiła w 1950 Tablka 3. W latach 1950-1995 rosła liczba kraj w członkowskich b. w latach 1960_1970 spadło do 8. to średnieroczne tempo tego wzrostu w kolejnych dekadach malało. że w przypadku turystyki międzynarodowej się w związku komplementarnym z wszelkimi zmianami politycznymi. tzn. LlczBA PoDRożU. jeślisię ogranicza do kr tkotrwałego zatrzymania bez opuszczania Nawiązując do zestawienia liczb charakteryzujących rozw j międzynarodowego ruchu turystycznego w latach 1950-2001. W sumie stanowią one czynniki w zasadniczy spos b pomagająkażdorazowego przekro czenia granicy par stwowej przez turyst ę zagranicznego (rozumianego mniej lub bardziej szeroko. W la- Twierdzi się. kt re sprzyjają wzrostowi ekonomicznemu. trzeba zauważyć. że wzrost Liczby przyjazd w z Ż5 mln w 1950 r.8. jest wynikiem dynamicznego rozwoju światowego ruchu turystycznego oraz stosunkowo niskiej podstawy wyjściowej. że w odniesieniu do niekt rych paristw. Wreszcie warto pamiętać. że podczas gdy w indywidualnych wyjazdach turystycznych stale występują spadki i wzrosty. 164 149 164 165 . W latach 1950-1960 wynosiło ono I0.b.'ĄcYcH w WYBMNYCH LATACH Przytoczone okoliczności sprawiaj ą.Tablica 3. zaIeżrue od stosowanej przez dane paristwo definicji takiego turysty). jeżeli zaprzestały nadsyłania in- 950-1960 960-1970 970-1980 980-1990 990-2000 Ż70 Ż30 180 formacji (np. oraz niekiedy podr żnych ptzejeŻdżających przez dany kraj tranzytem' z wyjątkiem tranzytu lotnicze_ go. portu lotniczego. oraz przedsięwzięciami paristw w zakresie znoszenia barier w dziedzinie przemieszczania się ludzi. 51. Jak podają źr dła. Informacje takie są ujmowane w rocznikach następnych. Wartości indeks w w poszczeg lnych dekadach pokazano w tablicy 3. og lnie można powiedzieć. rozdzialŻ) znajduje Warto przypomnieć. Zdarzają się r wnież przypadki nadsyłania da_ nych po terminie oddania rocznika statystycznego do druku. Informacje o wzroście ruchu turyStycznego naleŻy więc w określonymstopniu tłumaczyć zwiększającą się zbiorowością danych Statystycznych.3vo i w latach 1970-1980 wynosiło już tylko 6vo. Międzynarodowego Związku oficjalnych organizacji Tirrystycznych i jego następczyni Światowej organizacji Turystyki (od 2 stycznia t915 r. że podawane liczby na og ł obejmują. osoby przybywające do danego kraju na czas kr tszy niż Ż4 godziny. co dowodzi względnie wysokiego tempa jego wzrostu. Sekretariat Światowej organizacji Turystyki dokonuje szacunk w danych. Jednak na ich podstawie można określićtendencję rozwoju tego zjawiska. obecnie organizacja ta skupia 113 kraj w. do 689 mln w 2001 r. układ typowych czynnik w rozwoju turystyki (zob.7. że mimo iż turystyka światowawykazywała w tym okresie stały wzrost. uwagę nieregularne nadsyłanie danych przez poszczeg lne par{stwa członkowskie otaz zaniechanie nadsyłania informacji statystycznych przez niekt re pa stwa. Warto też pamiętać.ZSRR w latach 1977_1984). że statystyki międzynarodowego ruchu turyStycznego mają na og ł charakter szacunk w. r wnież odce rozwojowi turystyki światowej. poza turystami.8.

w 196Żr.

wskaźniki wzrostu wianego mln w 200t r. Wielkość liczby przyjazd w z 25 mln w 1950 r. do 689 ruchu mianowicie przekroczyla 100 mln jednostek turystycznych po po 11 latach upływie ŻO |at (1945_1964), kolejne 100 mln (1964-1975). następnejuż po 9 latach (1975_1984). osiągnięcie kolejnych 100 mbnprzyjazd w turystycznych nastąpiło po około 5 latach' Według Światowej organizacji Turystyki wielkość światowego ruchu turyStycznego wyniesie w 2005 r. l mld os b, a do Ż0Żo r' I,6 mld os b. - Miarą rozwoju turyStyki światowejsą przychody z turystyki międzynarodowej, określone jako wydatki os b odwiedzających dany kraj
(łącznie z opłatami za transport międzynarodowy na rzecz miejscowych przewoźnkw). w całym okresie 1950-2001 (wyjątek stanowią lata Ig8Ż_Ig83 i 2001) turystykę międzynarodową cechowała r wnież pod tym względem tendencja wzrostowa. Ilustruje to zestawienie zawarte w tablicy 3.9.
Tablica 3.9. PRzYcHoDY 1950-2001

85, w 1977 r. - 96,a -awiska charakteryzuj ą r zj

w 1988

wnież czasowe

r.

I07 -Dynamikę oma-

Tablica 3.l0. W^RToścllNDElśoww

Po'zcŻEGoLNYcH

DEł<ADACH

950- 1960
960- t970

305,8 187,8

970- 1980 980- 1990
99U" !000

797,4
242,3 192.0

Warto przypomnieć, ze turystyka jest bardzo skutecznym środkiem redysĘbucji dochod w między krajami i w ten spos b przyczynia się do bardziej r wnomiernego rozwoju gospodarki światowej. opracowaną przez
Tabrica 3.11.

Na zakoriczenie przedstawimy prognozę przyjazd w w 20Ż0 r., WTo (tablica 3.11).
PROGNOZA PRZYJAZDOW W
2O2O R. (W

MLN OSOB)

w LATACH
*

z

TURYSTYK| M|ĘDZYNARODOWEJ

ffi:i:i
1)

,'i''l*l:lffi ił;łliii,
Francja 70,0 47,7
47,1 34,8 25,5
1)

Chiny

137,1

Ż)

Hiszpania

Ż) 3)

USA
Francja

102,4 93,3
7

i
I I
i

3) 1950 1960

USA
Włochy
W. Brytania

2 100
6 867
12 900

4)

4)
5)
)

Hiszpania
Hongkong

t,o

s)
)

59,3

I
7

1970

Chiny

24,0
19,3 18,8

Włochy
W. Brytania

52,9
52,8 48,9 47,1 44,0

t

r980
1990 1995
199',1

to2 872
249 300 372 000 000 445 000 478 000 455 000

7) 8) e)
10)

Meksyk
Polska
Kanada

7)
8)

Meksyk
Rosja Czechy

t8,7 t7,3

e)

43

Austria

l0)

ffi

*

1998

2000
2001

3.2.2. REGIONY TURYSTYCZNE SWIATA
Turystyka międzynarodowa' powszechnie rozumiana jako suma zagranicznego ruchu turystycznego kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu 1la stw, po II wojnie światowej stała się zjawiskiem masowym. Na po-

Wartościindeks w w poszczeg lnych dekadach Zaprezentowano w tablicy 3.10. Jak widać, najwyższa dynamika wzrostu dotyczy dekar dy 197G-1980. r66

I6'I

z

Tablica 3.12. REG|oNY TURY5TYCZNE śwnrRWEDŁUG KLA5YF|I(ACJ| LAT 1949 t 1983

r r r r

zachodni, obejmujący: Austrię, Belgię, Francję, Holandię, RFN i Szwajcarię.

Region amerykar{ski podzielono na tzy subregiony:
Ameryka P łnocna (UsA i Kanada); Ameryka Środkowa i Południowa;
Karaiby.

razem ze względu na dużąpowierzchnię, była Afryka. Na kontynencie

Trzecim regionem turystycznym podzielonym na subregiony, tym

tym wydzielono pięć następujących subregion w:

trzeby badari statystycznych tego zjawiska, zar wno pod względem dy_ namiki, jak i struktury przestrzennej, podzielono światna pewne umowne obszary występowania międzynarodowego ruchu turysty cznego (regiony turystyczne). Warto dodać, że proces kształtowania regio_ n w trwał kilkadziesiąt lat, nie zmieniała się tylko ich liczbas, określo_ na w 1949 r. IlustĄe to tablica 3.IŻ. Ukształtowana ostatecznie i obowiązująca sieć sześciuregion w tu_ rystycznych światazostała pod koniec lat70. poddana przez Światową Organizację Turystyki podziałowi wewnętrznemu na subregiony. Przyy muje się, iz u podstaw tego podziału legły: wysoki adział niekt rych re_ gion w w globalnym ruchu turystycznym i ich powierzchnia. Region europejski podzielono na cztery subregiony:

r r r r r

wschodni, środkowy, p łnocny, południowy, zachodni.

Na zako czenie można powiedzieć, iż podział świata na regiony turystyczne, przy odpowiednio funkcjonujących systemach narodowych statystyk turystyki, daje podstawę do uzyskania r znorodnych korzyści poznawczo-praktycznych. Na przykład dobrze przetworzony materiał

Statystyczny dotyczący międzynarodowego ruchu turystycznego
w przekroju regionalnym

i subregionalnym jest z pożytkiem wykorzyStywany w analizach rynkowych. Moze on stanowić podstawę podejmowania decyzji co do wyboru strategii np. promocji produktu turyStycznego. Może też służyćdo wykrywania i wyjaśnianiaistniejących
rozwoju turystyki światowej.

r r r

wschodni, obejmujący: Bułgarię, Czechy i Słowację, b. NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i b. ZSRR; p łnocny, obejmujący: Danię, Finlandię, Islandię, Irlandię, Norwe_ gię, Szwecję i Wielką Brytanię; południowy, obejmujący: Cypr, Gibraltar, Grecję, Hiszpanię, b. Ju_ gosławię, Portugalię, Turcję i Włochy;
5

na danych rynkach terytorialnych trwałych, og lnych prawidłowości

3.2.3. STRUKTUM REGIONALNA TURYSTYKI

śwnroweJ
i
w tablicy 3.13.

W opracowaniu sieci turystycznych region w świata wykorzystano opracowanie
W: Ekonomika i or8anizacja tury-

styłi' wSiĘ Warszawa 1987' s. l57_t'74.

S. Wodejski' organizacja turystyki międ7ynarodowej.

Dynamikę i strukturę regionalną turystyki światowej w latach 1982 1998 charakteryzują dane Światowej organizacji Turystyki, zawarte

168

r69

śwRrowrJw LATAcH 1982l1?98

Tablica 3.13. DYNAMIKA ORAZ STRUKTUM REGIONALNA TURySTyKt

cja ta ma cechy trwałości, wymienione regiony wywierają decydujący wpływ na przemiany w turystyce światowej. Wnioski te znajdują potwierdzenie w prognozie rozwoju i zmian w turystyce światowej do korca XX w., sporządzonej przez Światową organizację Turystyki (tablica 3. 14).
Tablica 3.14. lJDzlAŁ REGIoNÓW
.i.ll:.i;;'i;l:.,i

Przedstawione dane dowodzą, Że ptzeszło 90vo światowych podr ży tllrystycznych koncentruje się w trzech regionach. Poniewaz sytua-

\t PPZY)AZDAIH (w
il!ii!i;:i:;iffi$ffi

%)

li;i:llllli'ył$ffi ;;ilil:ll

.llli,',}i;i

Świat przyjazdy przychody Region europejski przyjazdy przychody Region amerykariski przyjazdy przychody Region azjatycki i Oceania przyjazdy przychody Region afrykar ski przyjazdy przychody

ffi Y,$ffi ,e,;ffi
r00,0
100,0

iri;:';lll

53,0 39,0 Ż0'1 27,8

Ż|'9
30,5

4,0
Ż.7

koncentracji przestrzennej turystyki światowej. Region europejski skupia około 60vo międzynarodowych przyjazd w turyStycznych i jego dominacja utrzymuje się od kilkudziesięciu lat (np. w 1963 r. 73,77o, 1975 r. 1980 r. 69,0Vo, I9B7 r. 66,17o). Region obu partycypuje Ameryk -7I,07o, w globalnym ruchu turystycznymr wnież prawie od trzech dziesięcioleci w granicach około ŻOvo. Należy tu przypomnieć, że oba regiony przyjęły w I98Ż r. 86,6vo i w 1998 r. 8O,5vo światowychprzyjazd w turyStycznych. Wyraźnie też widać, że ttzecim regionem turystycznym świata o istotnym i systematycznie wzrastają-

Zaprezentowane dane statystyczne dowodzą wysokiego stopnia

Ot ż, ttzeba dodać, iż prognozowane dane zostały przekroczone. Na przykład udzial Europy w przyjazdach wyni sł faktycznie 57,7va, a w przychodach 48,3Vo. Na zakoriczenie og lnej charakterystyki turystyki światowej warto przypomnieć, że turyStyka wsp łczesna jest największym źr dłem produktu krajowego brutto i zatrudnienia. Stanowi ona l0vo każdej z tych dziedzin.Inwestycje związane z turystyką oraz związane z tym dochody z podatk w są odpowiednio wysokie. Przewiduje się, że zat wno te, jak i inne skutki ekonomiczne rozwoju turystyki będą nadal r wnomiernie wzrastać.

cym udziale w globalnym ruchu turystycznym jest Azja Wschodnia oraz Region Pacyfiku. r70

I
;& i=* It r

3.2.4. Tu RYsTYKA M lĘDzYNARoDoWA W POLSCE
3.2.4.1. TURYSTYKA PRa()AZDOWA DO pOLsKt kzyjazdy turyst w zagranicznych do Polski w poszczeg lnych latach charakteryzowaly następujące liczby (w tys. os b) : 1990 r. 17 850, I99I r. 36846, 49015, r. - r. 74645,- 1995 r. 1992 r. - 1998 r. 1993 5921, 60960, 1994 8ŻŻ44, 88 - 2000 r. 84 500' 2001 r. 61400. Jak widać,1999 r. 89 100' liczba - w do Polski w latach I99uŻ00I początkowo przyjazd w cudzoziemc systematycznie wzrastała, jednak 2000 r. to początek spadku; w roku 2001 odnotowano poziom z 1993 r. Nalezy zasygnalizować, iż najwyższy spadek przyjazd w w 2001 r. w por wnaniu z rokiem poprzednim (Ż7,37o) odnotowano z Niemiec (36,6vo), ze Słowacji (3Ż,57o), z Czech (Ż2,6vo) oraz z pozostałych kraj w niesąsiednich (o 9,lvo). Kwestia tego regresu wymaga blizszych studi w. Miarą rozwoju zjawiska może być, udział turyst w zagranicznych w og lnej liczbie ludnościPolski. WskaŹnik ten przyjmował następujące wartości: 1989 r. Ż1,6vo, I99I r. 96,2vo' 1994 r. I93,57o.

Obraz polskiej turystyki w ostatnim dziesięcioleciu warto przedsta_ wić na tle światowej turystyki, zwŁaszcza europejskiej. Lata 90. ubiegłego wieku były okresem wysokiej dynamiki rozwoju turyStyki europejskiej i światowej. Tablica 3.15 potwierdzatę uwagę. Jak widać, w 2001 r. nastą)ił regres zaledwie o lvo. Zarlach terrorystyczny z I1 września 200I r. i p źniejsze jego skutki spowodowały gwałtowne załamanie światowej turystyki. Jednak Europa w najmniejSZym stopniu odczuła ten spadek, co stanowi dow d, że turystyka broni się przed głębszym kryzysem. Naturalnie, powstałe bariery rozwoju turystyki światowej wywarły wpływ r wniez na stan polskiej turystyki, zĘmże tu załamanie nastąpiło wcześniej, co ilustrują dane dotyczące przyjazd w do Polski cudzoziemc w korzystających z co najmniej jednego noclegu (ablica 3.16).

Tablica 3.1 . PRZYI/\ZDY DO POLSKI CUDZOZIEMCOW KoRZY5TAJĄCYCH z co NĄMNIEJ JEDNEGo NoCLEGU

1994 1995 1996
1997 1998

18,8 19,Ż 19,4 19,5 18,8 17,9 17,4 15,6

-

-

-

Tablica 3.15. RoayÓJ

TURYsryKl EURopEJ5K|EJ l śWAToWEJ
Ptnwazdy oo b 1w.rnłn)

"
1990

1999 2000

457 550 627 698 689

283
323

Żo0l

1995
1998

I
ts
6 s 280.

374 403 401

2000 2001

Turystyka

polska 1995, UKFiT, Warszawa 1996, s. 2-12; Turystyka w 1998 r., jw.

7 Dane statystyczne dotyczące przyjazd w cudzoziemc w do Polski i wyjazd w Polak w za granicę obejmują zar wno gości jednodniowych, jak i tych, kt rzy spędzili w Polsce lub za granicą co najmniej jedną noc, lecz nie pozostawali dłużejniż 365 dni'

Jak widać, w 2001 r. nastąpił spadek o Ż07o w por wnaniu z najkorzystniejszym rokiem 1997. Problem ten wymaga pogłębionych stuzwiększyć wysiłki w działalnościprorzeczjasna di w. Nalezy mocyjnej polskiego rynku turystycznego za granicą oraz w kłaju- Za' gadnienie jest o tyle istotne, że spadek przyjazd w turyst w do Polski dotyczy w najwyższym stopniu Niemiec (Ż5,7vo), kt re są rynkiem strategicznym dla Polski. Interesuj ącym elementem charakterystyki ilościowego rozwoju zagranicznego ruchu przyjazdowego może być struktura rodzajowa przejśćgranicznych, kt rąprzedstawiono w tablicy 3. 17.
t'73

17Ż

. najmniej jedną noc.d'i. przy czym dominują Niemcy.. określone wartościpoznawcze ma charakterystyka sezonowości d w w układzie kwartalnym przyjazd w turystycznych do Polski. wśrd odwiedzających Polskę przeważają obywatele kraj w sąsiedzkich.!li..0 t'7. jw.i:.ffi rytrtr.0 34."l.!ll!ił .20.0 zsRR 42. Na tle przedstawionej geografii przyjazd w cudzoziemc w do Polski mozna stwierdzić. Dominowanie tych kierunk w w strukturze geograficznej przyjazd w do Polski stanowi dobrą podstawę do rozwoju turystyki etnicznej.l!. ukrair skich.0 37.: ".':m. Rozkład czasowy tych przyjazdla wybranych lat charakteryzują wskaŹniki zaprezentowane w tablicy 3.20. W og lnych liczbach tych turyst w wybrane kraje partycypowały.{1.8 46. tak jak pokazano w tablicy 3..0 47.lilll. Wiadomo też. 9.1:il:ll:i!:!:.18.18.:.5 3. t!:!'{B$!i'iti]!.4 2000. UDzlAŁwYBMNYcH KMJÓW w oGÓLNEj LlCzBlE co NAjMNlEi JEDNĄ Noc (W %) :. że przewaŻająca część mieszkar{c w tych kraj w przybywa do Polski na jeden dzie(l.7 Razem wszystkie kraje Niemcy b. Uszczeg łowieniem obrazu geografii przyjazd w cudzoziemc w do Polski może być ocena liczby turyst w nocujących w Polsce przy174 . słowackich. l1.4 16. Jezeli tendencja ta nadal się utrzyma.5 100. że w turystyce ptzyjazdowej do Polski jako środek transportu dominuje samoch d... to charakteryzowały ją wskaźniki Zaprezentowane w tablicy 3.O 34. i: 100. Tabljca 3. będzie to ważna wskaz wka w podejmowaniu inwestycji w dziedzinie infrastruktury drogowej i granicznej oraz rozwoju usług motoryzacyjnych.:r:::.llrll i{!i!$j!fi i$Eiii!iii!iĘes!$i1*iłiilsl'l!ii:!:iii. STRUKTUM GEoGMFlczNA PRZ'AZDÓW cvDzoztEMcow Do PoLsKr (w %) Źr dło: TurysĘka polska Po! Warszawa 200l.Tablica 3. czeskich.0 Dane te wskazują.!:l.7 3.l 7. RozKŁAD czAsowY PPZY)^zDo\^t 7") # żr 6 dł o: Turystyl<łł polska 2000. że obraz tego zjawiska będą tworzyły przyjazdy turyst w niemieckich. Jeślichodzi o strukturę geograficzną przyjazd w cudzoziemc w do Polski. UDzlAŁ PoszCJEGÓLNYcH W TURY5TYCE PRZ'AZDOWEJ DO POLSKI PMEjśc TURY5ToW NocUJĄcYcH w PoLscE Tablica 3.. z Austrii. s. Należy podkreślić. 100.0 15. aichprzyjazdy sązwiązane z zakupami. że podobnie jak w wielu innych krajach europejskich.ą. białoruskich.że z grupy .:!:er:. rosyjskich i litewskich. Francji i USA.19. ze Skandynawii.l9.i: iłll*!illifiiiili!ffiili!!!!iliiil. Czechy i Słowacja Pozostałe 2. Tablica 3. WEDŁUG KWARTAŁÓW (w Do PoLsKl Można powiedzieć..Pozostałe'' Polskę odwiedzają najczęściej turyściz kraj w Beneluksu.

11$$r[.4vo.tvo. W roku 1995 zwracał uwagę wzrost (o I57o) liczby pierwszych wizyt. 188. zawodowe oraz komercyjne.::. Turystykę ptzyjazdow ądo Polski charakteryzuje r wniez preferowanie określonejbazy noclegowej. ramze. Źr dło TurysĘka 8 polska 2000.' s. brak.87o. jedna trzecia turyst w spędziła w Polsce I_Ż noce.brak danych .. a 38vo 5lub więcej nocy. zwiedzanie Interesy służbowe 35. istotna jest informacja dotycząca środk w transportu używanych przez turySt w zagranicznych.9 1.4 18.l Daje to podstawę do wniosku. samolot 8Eo. Charakteryzują je wskaŹniki8 zaprezentowane w tablicy 3.6 '7..7-4.Ż 10. r76 177 . marketingu i reklamy..4. motele -3'l. Z punktu widzenia wpływ w dewizowych z turystyki przyjazdowej istotna jest informacja dotycząca średniej długościpobytu w Polsce turySt w korzystających z nocleg w.3 Odwiedziny u krewnych oraz znajomych Tranzyt Praca dorywcza 5. -Ż7o. 9 Mały Rocznik Statystyczny 1999. Ponad 60vo badanych wytnienia pobyt w miastach jako gł wny spos b Spędzania wolnego czasu w Polsce. autokar . wakacyjnej i krajoznawczej.0Vo.4 25. Badania wykazały.9 12. 13. ze w układzie motywacjiprzyjazd w do Polski dominują cele wypoczynkowo-rodzinne. z innych usług pośrednictwa lŻvo gościzagranicznych przybyło do Polski nazaprosze157o. Połowa badanych turyst w odwiedziła Polskę cztery lub więcej razy. wypoczynek. sprawy służbowo-zawodowe.1 ::l'. '- Tamże. Warszawa 1999. CELE PPZV)AZDOW DO pOLSKI LATACH 1994.0 6. turyścizagraniczni korzystali w PolSce Z następujących obiekt w noclegowychlo: hotele. IŻ. 14. przyjazdy cechuje znaczna liczba wizyt wielokrotnych.. Jest to informacja istotna dla polskiego hotelarstwa.ciężar wka -47o. Dane dotyczące struktury cel w podr ży cudzoziemc w do Polski wskazują na dominację turystyki wypoczynkowej. W roku 1995. wakacje. pielgrzymki 2. Wiąze się to przypu szczalnie z podstawowymi celami podr ży do Polski (np. pensjonaty I0. s. Według Instytutu Turystyki wielkośćta jest ustabilizowana.. że 9Żvo badanych deklarowało chęć ponownego odwiedzenia Polski.37o.Zwycieczek organizowanychptzez biura podr ży korzystaokoło ło około l3vo przyjeŻdżających. Blisko nie os b prywatnych.i!j!łi Zakupy Wypoczynek. kempingi w Tablica 3.1 . inne I0. 20.21. prom 8Eo. W latach 1992_1995 utrzymywała się na poziomie 4.. Badania Instytutu Turystyki dostarczają interesujących danych na temat cel w przyjazd w do Polski. Zesta'w tych cel w stanowi ważne informacje umozliwiające określenie wielkości popytu na turystykę w kluczowych segmentach rynku. krajo_ znawstwo i zakupy).8 24.0?o.7 23.: Lata {głsl. pociąg ch d 707o. Elementem charakterystykt przyjazd w do Polski jest też spos b ich organizacji.. Informacje te mogą świadczyćo niedomaganiach polskjego rynku usług świadczonych przez pośrednik w i organizator w.::. Na przykład w 1995 r. . Zaprezentowane cele pobytu w Polsce wskazują też na miejski charakter turystyki.1 12.:.. s. W roku 1995 strukturę tych środkw określałynastępujące wskaźnikig: samo57o. Aby ocenić kształtowanie się wydatk w turystycznych i zaplanować krajowe Systemy komunikacji. podobnie jak w roku poprzednim. a I07o zaprosiły instytucje. Warto powiedzieć.1 1Ż.. że w 1997 r.1 3Ż'l 34. Trzeba też dodać.8 nocleg w. Widoczne jest r wniez ożywienie turystyki etnicznej. że oferta polskiego rynku turystykj przyjazdowej spotyka się z duŻąprzychylnościącudzoziemc w Według Instytutu Turystyki. -37o. GUs. wykorzystywane na potrzeby planowania.21. handlowej.47o.2 Cele religijne.danych 19. jw.4 Ż9. kwatery prywatne rodzina i znajomi . wysoki udział miały przyjazdy organizowane indywidualnie (877o).6 -6.1?98 r 2000 (W %) .8 18..)\ 3.eW0. biznesowej oraz towarzyskiej. podobnie jak w roku poprzednim.

spada liczba korzystających z usług biur podr zy. s. trzeba za Instytutem Turystyki powt rzyć. na światowych listach rankingowych zA GMNlcĘ W LA.2.7 mln turyst w). że wskaźnik wzrostu wyjazd w w 2001 r. że w Polce w 1997 r.Żvo w 1998 r.67o w por wnaniu z rokiem poprzednim. obok takich kraj w jak Meksyk (19. ot z wypoczynek. wyraźnie wzrosło turystyczne zainteresowanie Polak w innymi krajami (o lUvo). 56700 i2001 r.3 mln) oraz Niemcy (16. z 22vo w 1995 r. .7 mln). KIERUNKI WYJAZDOW OBYVATELI POLSKICH 1995 l 1998 od lat dominują cztery kraje: Francja (70 mln turyst w).1998 r.8 mln os b w 1998 r. z2IVo do 5. CharakteryStyczne jest. Rośnieudział podr Ży do Polski organizowanych indywidualnie.Instytutu Turystyki pozwalają na szacunkowe okreWyniki badar ślenie gł wnych cel w zagranicznych wyjazd w Polak w. Korzystnym zjawiskiem zaobserwowanym w 1998 r. tj. podstawową gru_ pę cel w turystycznych 48vo. 53 100. sprawiły.2000 r. o 3.). Odsetek wyjazd w w interesach wzr sł z Llvo w 1995 r. 36 387. ze spadło zainteresowanie odwiedzinami u krewnych lub znajomych mieszkających za granicą.6vo więcej niz w roku poprzednim.. że w 1998 r. 1995 r. 1993 r.-34 Ż96. Szacuj e się.. ŻŻI3I. Kanada (18. Jest to zjawisko niekorzyst_ ne gospodarczo. Warto wskazać na pozycję Polski w rankingach turystycznych. 31 395. w stosunku do 1991 r. 29 Ż68. Polska zanotowała spadek liczby turyst w o 3. znajduje się na listach światowych poza pierwszą dziesiątką. Za tą grupą plasują się dwa kraje o duzej atrakcyjności dla turystyki objazdowej. do 26. przekrocze granicy)ll: 1990 r.2. do I4. jw.5 mln). Likwidacja barier uczestnictwa i powiększająca się lista kraj w kt re zniosły obowiązek wizowy dla Polak w. 49 328. Jak wynika z danych WTo z 1998 r. Hiszpania (47. był szybszy wzrost wpływ w dewizowych niż wzrost |iczby przyjazd w. obejmujące zakupy towar w w regionach przygranicznych. I99I r. Ponad po_ łowę wpływ w dewizowych stanowiły wydatki odwiedzających na jeden dzie . Wyjazdy Polak w za granicę w poszczeg lnych latach charakteryzowały następujące |iczby (w tys. Nalezy dodać. l1 - Tamże. oraz zakupami. z|iczbą 18. wyni sł Ż5Żvo.5%o w 1998 r.8vo w 1998 r. zĘm że w 1995 r. ZAGMNTCZNE WYJAZDY MlEszKAŃcow PoLsKl Turystykę wyjazdową w Polsce charakteryzował w okresie I99I-200I znaczny wzrost liczby uczestnik w. (z llvo w 178 r79 .. że łączne wydatki cudzoziemc w w Polsce wyniosły 8.4. Wyraźnie spadło według I994r.Uzupełniając zarysową ocenę turystykt przyjazdowej do Polski.7 mld USD. wakacje i krajoznawstwo stanowiły w 1998 r. 188. USA (47 mln turyst w) i Włochy (35 mln turyst w korzystających co najmniej z jednego noclegu). 3. I99Ż r. nastąpiło zahamowanie wzrostu wydatk w cudzoziemc w.3 mln). Instytutu Turystyki 20 754. Żr dło MaĘ Rocznik Statystyczny. tj.8Vo. zainteresowanie podejmowaniem za granicą pracy dorywczej ciągu trzech poprzednich lat do l.IĄCH Tabltca 3.22. 1999. Wielka Brytania (25 mln os b) i Chiny (Ż4 m|n os b). Dominacja tych cel w utrzymuje się od kilku |at. Austria (17. Polska.

..ŻŻ.8 31.8 Kolejowe Lotnicze Morskie )) 1.9 mld UsD. Szacuje się. orientację w tym względzie daje r wnież udzial rodzaj w przejść granicznych w og lnej liczbie wyjazd w. i 1998 r. Warto jednak w tym miejscu podkreślić wzrostowy trend udziału biur.:l: : r::lllll::I:''. Brak wynik w badarl tego zjawiska uniemożliwia wyjaśnienie zachodzących zmian. Zniesienie zaś obowiązku wizowego dla obywateli polskich przez Norwegię i Szwecję miało wpływ na wzrost udziału przejśćmorskich.Ż nocy. Warto też dodać.i:. to uzyska się wyjaśnienie. Pobyt w hotelu wybrało w 1995 r. Drogowe 88.3 . legitymujący się wykształceniem średnim (Slvo) lub wyższym (4IVo). jego pobytu wynosiła około 8. ŻŻ7o turyst w.. Źr dło MaĘ Rocznik Statystyczny 1999. wydawał średnio52 UsD na dzie . Ich miejsce określająwskź' WEDŁUG KWARTAŁoW (w Tablica 3. UDzlAŁ PpzqŚc GMNlczNYcH oGoLNEJ L\CZBIE WYJAZDOW W LATACH 1991 t 1998 . Turyścipolscy korzystający z nocleg w za granicą zatrzymywali się najczęściejw wynajętym pokoju lub pensjonacie (297o) oraz prawie r wnie często u rodziny i znajomych (287o). Zjawisko to w 1995 r. Prawdopodobnie r wniez sytuacja na polskim rynku pracy (bezrobocie) wywiera pewien wpływ na sygnalizowaną skalę sezonowości wyjazd w zagranicznych. NasĘlił zaśwzrost udziału kwartał w I i IV. polscy turyści i odwiedzający na jeden dzie(l.Ż4. :' . zma|ał udział kwarta' łu II. iz około '70%o Po|ak w wyjeżdżających za granicę to ludzie młodzi lub w wieku średnim. Zagraniczne wyjazdy mieszka c w Polski na og ł nie są organizowaneprzez biura podr zy.6 184. Duże znaczenie tych środk w.8 2.5vo w 1995 r.. że przemiarry w motywacj ach podr ży zagranicznych Polak w idą w poządanych cywilizacyjnie kierunkach.Zdanem ekspert w.2 1998 Ż1'o Ż4. 8. W efekcie okoŁo 65%o a długość wydatk w poniesionych przezPo|ak w za gtaticą(ponad 3'5 mld USD) 181 . a mianowicie z I5vo w 1994 r. typowym rozkładzie ruchu turystycznego wyjazdowego..og lnie mozna powiedzieć. wyglądało. iż turysta polski korzystający z noclegu za granicą w 1995 r. przebywając Za Branicą. Ciekawym elementem charakterystyki polskiej turystyki wyjazdowej za granicę mogą być wydatki Polak w za granicą. Jak widać.l111Ai: .6 2Ż. do l9vo 0..24. prawdopodobnie nadal się utrzyma.2 padający gł wnie w III kwartale roku nie decyduje o czasowym. jak podano w tablicy 3. Jeślisię jednak zwaŻy wysoki udział podr ży zagranicznych Polak w w celach zawodowych.::. GUS...8 19.1fp. Na przykład w 1995 r. Szacunki Instytutu Turystyki dają obraz geograficznych kierunk w wyjazd w obywateli polskich za granicę..2 dnia. że Polacy uczestniczyli w wewnątrzeuropejskim ru' chu turystycznym' gł wnie do kraj w sąsiedzkich.':]ls'ł. a ostatnio coraz częściej na wycieczkach objazdowych (1'77o).6 Ż9'4 30. dlaczego okres urlopowy przy' 180 Polski turySta przebywał za granicą średnio 7. niki podane w tab|icy 3.bezudziału pośrednik w odbyło się ich 56vo.Ż3' w 7r dło: Turystyka w r.l. Warszawa 1999' s' Tablica 3. czas spędzał gł wnie w miastach (587o).) i poprawie organizacji odpraw granicznych. Świadczą też o wzrastającej stabilizacji polskiego rynku towarowego oraz ożywianiu się międzynarodowych stosunk w handlowych.1 w 1995 r. ::::r' lla.4. sEzoNowośćwyjnzoow PoLAKow zA GMNlcĘ %) ilI Iv il I 20.. przy rosnącej liczbie przejśćgranicznych (170 w 1995 r.) i kolei jako środkw transportu turystycznego. jw' Mozna sądzić. Skalę sezonowości wyjazd w Polak w za granlcę według kwartał w obrazują wskaźniki ztab|icy 3. co oznaczalo wzrost o 10.9 93. wydali łącznie około .67o w por wnaniu z 1997 r. korzystając przede wszystkim z samochod w (75.23..

gdyż zasilą go |iczbą około 163 mln podr żnych (107o rynku). W prognozie podkreśla się zwiększenie aktywności rynku chir skiego. Uog lniając kr tką charakterystykę zagranicznych wyjazd w mieszka c w Polski. WTo przewiduje w Ż020 r. Długookresowa prognoza WTo. odciązy tradycyjne punkty docelowe i wzbogaci jakośćprzeżyć turyStycznych. ale zanoĘe spadek udziału z 607o do 467o w 2020 r. NOWE TENDENCJE w TURY5TYCE śwlnrowej 3. pozwala na przyb|iżenie czytelnikowi kilku bardzo interesujących aspekt w rozwoju turystyki w skali światowej do 2O2O r. Zdaniem auT. dają nadzieję na dużątrafność prognozylz. Ma ulec zmianie r wniez struktura narodowościowa turyst w. Prognoza przyjazd w turyst w do gł wnych region w świata daje podstawę do następujących wniosk w. Natomiast wpływy dewizowe z turystyki wyniosą w Ż020 r. kt ry ma generować ponad 35 mln os b podr żujących za granicę. Ranking takich kraj w w latach 2000 i Ż020 zaprezentowano w tablicy 3.Ivo. Natomiast wyruźnie zwiększy sw j udział region Azji Wschodniej i Pacyfftu z l4. 12 Dalekie podrÓŻe mają rosnąć średniorocznie o 5. a pozostałe 35?o (około 2 mld UsD) wydali turyściprzyjeżdżającyna jeden dzieri.. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI śwnrowEJ Do 2o2o R.5vo) oraz Azja Południowa (6.Przyjęte w prognozie wskźniki rozwoju turystyki w regionach przyniosą zmiany na liścienajczęściej odwiedzanych kraj w świata.2. najmniej ze wszystkich region w turystycznych świata. tj. tj.. czasowej i rzeczowej światowego rynku turystycznego. Europa utrzyma pozycję lidera. co może potwierdzać proces globalizacji w turyStyce. Ta deglomeracja ruchu podr żniczego przyniesie prawdopodobnie wiele korzyści nowym miejscom docelowym. Wzyjęte w prognozie średnioroczne tempo wzrostu poszczeg lnych region w przyniesie w rezultacie pewne zmiarry ich udziału w światowym ruchu turystycznym. Niemcy pozostaną nadal wiodącym rynkiem generującym ruch turyStyczny w Ż0Ż0 r.Ivo.25.Liczne źr dładanych. tj. I tak. Europa odnotuje tylko 3-procentowy wzrost rocznie. pięciokrotnie więcej niż w 1995 r.1. wpływy w okresie 1995-2020 będą rosły znacznie szybciej niż Liczba turyst w międzynarodowych.I7o). skalska.5. poszerzona o dodatkowe analizy. Azja Wschodnia i Pacyfik (6. |iczbę przyjazd w turyst w do wszystkich kraj w światarzędu 1560 mln. iżkłajnasz staje się coraz bardziej interesujący pod względem generowania turystyki wyjazdowej na rynek europejski. ZakJada się dekoncentrację w strukturze przestrzennej. w por wnaniuz 1995 r. i przeszło dwukrotny wzrost w por wnanfu z Ż00o r. Średnioroczne tempo wzrostu w latach I995_2OŻO wyniesie . miejsc docelowych i motyw w podr zowania. : I Najwyższe wskaźniki zanotują: Bliski Wsch d (7. Z punktu widzenia skutk w rozwoju turystyki światowej naleŻy zwr cić uwagę na te elementy prognozy. 3.4vo do Ż5. i rosyjskiego.2. i ponad czterokrotnie więcej niż w 2000 r.3vo) i odnoĘe stopę udziału na poziomie I&.5. stanowiące podstawę tego opracowania. blisko 2 bln USD. Poza tym będzie to zgodne zrygonmi globalizacji w turystyce. 183 I8Ż . można stwierdzić. co maoznaczać blisko trzykrotny wzrost w stosunku do roku bazowego. (I9. Region obu Ameryk utraci drugą lokatę z 1995 r. kt re przewidują nasilenie r znorodności kierunk w wyjazd w. Układ tych zagadnie t:worzą: podstawowe trendy w rozwoju popytu i podaży.4vo. a więc nie korzystający z noclegu za graricą.4vo w Ż0Ż0 r. Nowe tendencje w turystyce światowej w świetle analizy WTo'Instytut Turystyki. Warszawa 2001. do 1995 r. przewidywania zmian ilościowych i jakościowych na rynku og lnym i turystycznym' wpływ globalizacji na przemiany w gospodarce turystycznej oraz wnioski z analiz prognozowanych zagadnie ' użyteczne dla kształtowania stratąii i polityki rozwoju turystyki.pochodziło od turyst w korzystających z nocleg w. tor w prognozy. do około 100 mln podr znych.27o). Dla studiujących turystykę i prowadzących działalność Ę sferze w interesująca moŻe być długookresowa prognoza WTo dotycząca rozwoju turystyki światowej oraz jej uwarunkowa .

troska rząd w poszczeg lnych par stw o stan-środowiska.SP::' tl:. referat. .7 48.5 48.:. . l. czynniki ekonomiczfie (umiarkowany wzrost gospodarczy w skali światapomimo mniejszej dynamiki niz wcześniej. MNK|NG NĄczĘśclEJ oDwlEDzANYcH PRzEz TURY5ToW 2OOO J t 2O2O (PROCNOZA) ll. np.:i..:i ::. sprzęt sportowo-turystyczny. s) 6) 7) 8) g) 10) s6. lotnisk. w kie_ "*. dominujący model rodziny 2+I. czynniki technologiczne (automatyzacja i komputeryzacja.0 18. franchising).rl &. przyniosą polaryzacj ę gust w i potrzeb turyst w.i]. technologii miękkich. religijnych itp. warto przytoczyć układ podstawowych czyn- l o rozwoju turystyki t nik w.:..9 W Brytania Rosja Kanada Ż5'4 21.l:lttt :.t tt t. tendencje do za|<ładania rodziny w p źniejszym okresie. kt re prawdopodobnie będą kształtować rozw cywilizacji w obecnym stuleciu.l..: I sł'r{$'l I t::t::. Alejziak i J. koncentracja kapitau l gto_ balizacja działalnościgospodarczej). np. nasilające się migracje siiy roboczej l 13 Gda sk-Krokowa.. :l rr'r'. wzrost|iczby os b samotnych..:. postępująca integracja oraz spodziewane rozszerzenie Unii Euiopej- dłuzanie urlop w wypoczyŃowych i wcześniejsz" "'"rytury wzrost ilościczasu przeznaczanego na dodatkową pru... rozw j system w informatycznyctr.:.1.1.i:. Aby wzbogacić prezentac1ę czynnik w rozwoju turystyki światowej do 2020 r.76-17 Y 2002r.0 106. mniejsza liczebnojć gospodarstw domowych..9 4 5 7 8...8 52. "ręrt"r" Ęzysy finansowe w wielu krajach i regionach świata.:ri: l: t: r': l : . niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata.:1:.2.Ż l) 2) 3) 4) Chiny Francja USA Hiszpania Włochy Chiny USA Hiszpania Hongkong (Chiny) l0Ż'4 '13.9 9 10 Meksyk Niemcy 48.: t:..l:. Bilirlskil3 prezentują układ tych czynnik w w podziale na sześćgrup: j skiej.. .4 20. rozw j telekomunikacji.:.1. autostrad.stabilna portowe. Tablica 3.1f1:lj1:l:':.: t:. . "ori.. rczw j tzw.. liberalizacja migracji międzynarodowych. szczeg lnie * k'aja"i' .:. międzynarodowej w przyszłościbędą decydo_ wać czynniki uniwersalne i te bezpośrednio związane z rynkiem turystycznym. . a takŻe zr żnicowanie oraz dynamikę produktu tu_ rystycznego.". czynniki socjalne i społeczno-kulturowe (skracanie czasu pracy' wy- czynniki demograficzne (starzenie się społecze stw. *".ę.' !1 1. czynniki ekalogic7ne (kurczące się zasoby środowiska.5 41. W.::. swoboda przepływu kapitału i siły roboczej..i.'.:. *yko.i'.6 53. k'ryzys rodziny..'. tenory zm międzynarodowy).25.:l. radykalizacj a żąda i wzrost znaczenia ruch w etnicznych.. roźw j środk w transportu oraz infrastruktury np. wzrost liczby małżer stw bezdzietnych.rystanie nowoczesnych technologii w codziennym zyciu.2..o"wijających się).0 3. pogłę_bienie się dysproporcji między krajami bogatymi a biednymi.r':. w tym kierunku turystyki.'t.... ułatwienia paszi dewizowe.2 W Brytania Włochy Meksyk Rosja Czechy t 20. artykuły z Południa na P łnoc).5 52...' l 130... . celne gospodarstwa domowego' wyposźLzenie wnętrz.:: ::l':. Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turysĘc7nej. . t::t' . zmniejszanie się zasob w wody i las w. w ujęciu wTo.il:litrl l x(f$9l.dwudochodowych" gospodarstw domowych.KMJOW W LATACH 11.ot runku zdrowego trybu życia.:i.. np.l. wzrost świadomości ekologicznej społecze stwa. wzrost liczby pracujących kobiet. CZYNNTKT ROZWOJU TURysTyKt śwlnrowEJDo 2o2o R.a.1 Francja Ż 3 74.: I. i: t:..:l li:.ort liczby .5.:. konflikty między tożsamościąa dążeniem do nowoczesności. ralizacja i rozw j światowego handlu.2 31. konflikty wywołane rozwojem wielkich aglomeracji zar w- na ropy naftowej. a działając komplement arnie.. czynniki polityczne (zmiany w Europie Środkowo-Wschodriiej.0 44.l. rtt::!:a:..: lt:::t i l.]i''. libe- ce- 184 185 .

Przewiduje się. SiŁę c zy nnik w te c i rozwijających się. Srodowisko życia i pracy jest corazbardziej obciążone skutkami urbanizacji demografic1nej i technicznej. wzrost znaczenianowych gospodarek: Btazylli. Ich znaczenie maj ą wyraża : Wśrd dziesięciu kategorii czynnik w rozwoju turystyki w per- r : I kontynuacja pozytywnego trendu wzrostu gospodarczego w skali światowej. autorstwa wTo. oczekuje się r wnież szerszego omawiania w środkachkomunikacji masowej gł wnych problem w środowiska naturalnego.WyruŻająoni cenną opinię. takichjak ograniczenie zasob w wody na świecie.. Ma on pozwolić na wykorzystanie technologii elektronicznych w dw wadzi do koncentracji motyw w podr zowania wok ł takich cel w. wpływające na autorzy prognozy przewidują bardzo duży wpływ nowych roz:wiąza(t technologicznych na wszystkie sfery zycia ludzkiego. a nawet nisze rynkowe. jak Jeślichodzi o czynniki polityczne. Chin. Wydaje się. duje się też rozluźnienie tradycyjnych więzi rodzinnych w Wajach zachodnich. i takze na zr wnoważony rozw j turystyki. warto powt rzyć za T.no w klajach rozwiniętych. rozw j ruchu ekologicznego. wreszcie ostatnim czynnikiem rozwoju turystyki jest marketing. Indii. rozrywka. przynoszące ograniczenie roli poszczeg lnych par{stw i instytucji o zasięgu lokalnym. wzrost gospodarczy w krajach Azji Południowo-Wschodniej.pr7eżywania" to kolejny czynnik rozwoju turystyki w perspektywie dwudziestolecia. iz właściwe zharmonizowanie podazy turystycznej z popytem oraz oapowiednie relacje między ceną a jakościąusług turyStycznych zadecydują r87 usprawnienia procesu komunikowania się z konsumentami. iż przedstawione uwarunkowania zewnętrzne dalszego rozwoju turystyki światowej. jak hno lo g ic zny c h maj ą określać: I : rozw j techniki informacyjnej. Autorzy prognozy formułują podstawowe zadania dla instytucji odpowiedzialnych za marketing w turystyce. Skalską. chęć poznawania i doświadczania emocji. kształt prognozy' to konflikt w krajach rozwijającycrr sĘ mięazy potrzebą utrwalenia tozsamości lokalnej a dązeniem do nowoczesności oraz domaganie się ptaw przez mniejszości.doświadczania" i . flazwane przez autor w megatrendami rozwojowymi. atakŻe wsp łpraca międzynarodowa w tym wzglę_ dzie). co wyraŻa się rosnącym zagęszczeniem obszar w zurbanizowanych zar wno w krajach rozwinię- Czynniki wynikające z procesu re7ionalizacjj. W grupie crynnik w demograficznych podkreśla się proces starzenia się społecze stwa oraz natężenie migracji z Południa na P łnoc. wyodrębnione na podstawie przynaleznościrasowej. Czynniki wynikajqce z procesu globalizacji to przede wszystkim ro_ snące znaczenie międzynarodowych korporacji gospodarczych oraz globalne oddziaływanie proces w rynkowych. pogłębianie się r znic między krajami najbogatszymi a najuboższymi. Przejście od dziąłalnościnastawionej na proste świadczenieusług turyStycznych do działalnościskierowanej na dostarczenie możliwości . jak i rozwijających się. będą wyznaczać kierunki i tempo zmian w turystyce globalnej. postęp w technologiach dotyczących środk w transportu. Indone- zji i Rosji. Przechodząc do prezentacji podstawowych czynnik w rozwoju tu_ rystyki do Ż0Ż0 r. wynikające z potrzeby przemieszczania zasob w siły roboczej . religijnej lub społecznej. Przewi186 nastawionego na turystykę masową marketingiem nastawionym na kon_ kretne segmenty. rozszerzatie się procesu ujednolicenia i harmonizacji walut. że nowoczesnych technologii popyt na potrzeby turyStyczne będzie się nadal nasilał i pojawią się warunki jego zaspokojenia. polegające na zastąpieniu marketingu ch celach: rozpoznania segment w i nisz rynkowych oraz .. iż trend ien doprotych. Pod wpływem spektywie 20 lat na pierwszym miejscu wymieniono czynniki ekonomic zne. autorzy prognozy zakładają usu_ nięcie barier ograniczających podr że międzynarodowe i deregulacje w zakresie transportu międzynarodowego (chodzi o taryfy). Ro s nq c a świ adomo ś s p o t e c zna za ro że ś dow i s ka p r ro dnic ć ro 8 zy ze go i społeczno-kulturowego jest źr dłem nacisku na upowszechnianie świadomości ekologicznej oraz społeczno-kulturowej. poszukiwanie sposob w szybkiego przemieszczania się.

i szkolenia kadr dla ten proces niesie? ne.2.5. wymienia się zvłŁaszcza narciarstwo.3. spotkania służbowe itp'). Pozytywna prognoza oraz oparcie jej na analizie licznych statystyk. opracowanie system w i procedur planowania w turystyce' umocnienie zr wnoważonego rozwoju sektora turystycznego' partnerstwo w zaruądzaniu turystyką. czy|i z internacjonalizacją stosunk w gospodarczych. turystyka biznesowa (konferencje.o konkurenryjności region w. podr że motywowane chęcią doświadczenia przyg d. kształtowanie takiego modelu turystyki. regionami oraz przedsiębiorstwami. pozyskanie funduszy na rynku kapitałowym' wszystkich )apewnienie warunk w do rentownej działa1ności turystycznego w krajach docelowych. kt re Termin. wsp łpraca regionalna. kulturalnych i politycznych. po_ chodzących z kilku źr deł. ukształtowanych w tradycyjnych miejscach docelowych podr ży turystycznej ? Czy male i średnieprzedsiębiorstwa poradzą sobie z dodatkową konkurencją i zmianami. a będą to: r r kształtowanie i marketing produkt w turystycznych kierowanych do nowych segment w i nisz rynku. żeglarstwo i golf. zacji. turystyka wiejska.. kt ry zapewni osiągnięcie korzyści każdemu uczestnikowi rynku. STMTEG|A DztAŁANlA w sEKToRzE TURYsTYKl Zaprezentowanie podstawowych czynnik w kształĘących dynami_ kę i kierunki rozwoju turystyki globalnej oraz wskazanie najistotniejs'ych segment w rynku turyStycznego w perspektywie najbliższychŻ0 lai narzuca koniecznośćsformułowania zada strategiczny ch. GLOBALTZAC)A A TURYSTYKA Co właściwieoznacza globalizacja gospodarki światowej? Jakie si_ ły kryją się za tym kontrowersyjnym zjawiskiem? Tak jak kazdy proces. Gwałtownie rosnący popyt na oferty do coraz odleglejszych miejsc docelo_ wych w turyStyce pomaga wzmocnić i przyspieszyć proces powiąza gospodarczych między poszczeg lnymi krajami. globaliacja ma tei sw j przeciwprąd. Ęczonych podr że motywowane Sportem. Jest to raczej megatrend. kt ry daje początek jakiemuś trendowi. np. Miejsce turystyki w tym piocesie jest zarysowane w następnym podrozdziate.6. Warunkiem powodzenia na rynku ma być dobra wsp łpraca sektor w publicznego i prywatnego w turyStyce' Na zakorizenie ptezentacji czynnik w rozwoju turystyki warto przytoczyć opinię wto dotyczącąprzewidywar do Ż0Ż0 r' w zakresie najistotniejszych segment w rynku turystycznego. kt ry prowadzi do internacjonalizacji zj awisko typowo ekonomicz_ sto189 188 . Tendencje te wsp łgrają Z procesem globali- Nakreślone nowe tendencje w turystyce światowejnarnlcajązadania stałej obserwacji przebiegu jej rozwoju ilościowo-jakościowego. r r r : r r r wyjazdy po sło ce i nad wodę. stanowią tez podstawę programowaniarozwoju turystyki w Polsce. czy internacjonalizacja popytu prowadzi do niszczenia dojrzałych struktur. Analiza struktur rynku światowego moze tu dostarczyć najlepszych dowod w. rejsy morskie. W tym kontekście pojawiają się też zdaniem specjalist w inne pytania. w tym wsp łpraca sektor w prywatnego i publicznego. Zdanięm WTo na szczeg |nąuwagę zasługują: t t : I I I tworzenie baz danych statystycznych o rynku turystycznym przy wykorzystaniu najnowszych technik komputerowych.globalizacj a" wykracza poza 3. społecznych.2. turystyka kulturalna. Czy rosnąca globalizacja gospodarki światowej jest nieodwracalna i czy rośnie znaczenie szczeb|a lokalnego? odpowiedzi na postawione pytania sąszczeg lnie ważne dla sektor w gospodarki uzależnionych od turystyki. 3. ucżestnik w rynku kształtowanie odpowiedniego Systemu edukacji turystyki. obejmują one dalekie podr że i pocelach. kt re znajdująsię pod roSnącym wpływem globalizacji w ujęciu makroekonomicznym. z:wiedzanie miast i wypoczynek nad ar ze o morzem.

warto przypomnie . nawet w turyStyce. Wynika to stąd. Nastąpiło przyspieszenie procesu otwarcia gos światowej. Europy i Japonii r wnież rosnącą liczbę nowo powstaj gospodarek. że rozw j turystyki przyspiesza zmiany. np. DysĘbucja geograficzna ruchu i wpływ w w turystyce nie jest jedlttlrodna. dokonanego dzięki 190 teclrnologii oraz obnizeniu koszt w transportu. w 2000 r. turystyka międzynarodowa wykazała wyrrlką dynamikę wzrostu. jak UsA i Francja. np. Warto też podkreślić. Przykładowo. kt ry otwiera się wyłącznie dla najbardziej rozwiniętych kraj w o. wsp łczesna turystyka korzysta z przyspieszenia.xrclobnych preferencjach w zakresie popytu i podobnej strukturze podrri. Dzięki rozszerzeniu rynku światowego w centrum zainteresowania turyst w znalazły się nowe miejsca. W drugiej połowie XX w. Alrleryki Łaci skiej otM w Chinach i Indiach. Warto 19I . Ten ogromny wzrost stał się mozliwy dzięki og lnemu postę1xlwi cywilizacyjnemu i wzrostowi poziomu życia ludności kraj w rozwiniętych. takie jak: r I : zmiany w gospodarce rynkowej. Globalizacjato ces wyraźny. dynamiczny i niejednorodny. kład konkurencja tworzy warunki dla postępu techniczno-technologiczr nego' a ten z kolei pomaga przyspieszyć proces globalnej integracji. liczbanocy spędzonych ltl'Zcz turyst w wyniosła 25 mln.że lizac1a obejmuje swym zasięgiem wszystkie zakątki świata: Ameryki. że w istocie kraj musi osiągną pewien poziom rur.woju. Jeszcze daleko do zako czenia procesu globalizac'ii. kt ro jest częściąprocesu globalizacji. Mimo umiędzynarodowienia popytu turystycznego rynki wewnętrzne oraz rynki kraj w sąsiadujących na każdym kontynencie poz'rlstają najwazniejszymi regionami dla turystyki międzyregionalnej krrżdego kontynentu. w Europie lub w regionie Azji Wschodniej oraz Pacyfiku. otworzyła nowe subregiony światadla turystyki.j(tw UE najczęściej spędzają urlopy nad Morzem Śr dziemnym lub w Alpach.y. kt ry zmienia świat w balną wioskę. Postępujący proces globalizacji napędzają zasad zmiany ekonomiczne. odł nosząc to do innowacji w dziedzinte transportu i komunikacji. Na przy. polityczne i technologiczne występujące w samym czasie. dociera dziśz prędkościąświatła.W ujęciu geograficznym z największą częstotliwością mają być odwiedzane: szlak p łnocnoatlantycki między Ameryką P łnocną a Europą oraz między regionem Azji Wschodniej i Pacyfiku z Ameryką P łnocną i Europą. czerpią wyższe dochody z turystyki krajowej niż z zagranicznej przy. oparcie światowej konkurencji na etyce wolnego handlu i normach globalnych. kt ra jawiła się wraz Z postępem technologicznym w sferze transportu. polepszenie poziomu życia. obniżenie koszt w transportu i komunikacji. Praktyka ostatnich lat dowodzi. Og lna poprawa warunk w życia' kt ra dokonała się dzięki konkurencji.włączając to obraz. bo taki jest warunek faktycznego rozwoju turystyki. komunikacji i technik informacyjnych. w Naturalnie.lazdowej. zaśJaporczycy podr zują do Nowej Zeland1i. Podczas gdy w 1950 r. Dylizans pocztowy m gł przejechać 160 km dzienr nie. region wschodnio-azjatycko-pacyficzny stał się obecnie jednym z czolowych obszar w turyStycznych globu. ze nowe cele podr ży prześcigają tradycyjne kraje turystyczne. Jak podają źr dła.kt re z kolei mają duży wpływ na rynek turystyczny.sunk w społecznych. około 82vo tuĘstlki zagtanicznej odbywa się w ramach region w kontynentalnych. natomiast w Ż0Ż0 r. podczas gdy Australij czycy wolą wyjechać na sąsiednie Bali. wielkośćta wzrosła do ()ll mln. wskaźnik ten ma osiągnąć wartośćŻ4vo. a jego nowym aspektem jest intensyfikacja sieci. że turystyka międzyregionalna jest tylko częściądochodu kraju pochodzącego z turystyki. Gł wnym wskaźnikiem globalizacj i j est turystyka międzykontynen_ talna lub podr że do odległych miejsc docelowych. Nalezy też podkreślić lakt. Takie potęgi turyStyczne. kulturalnych i politycznych. Zainteresowanie wielonltt ltowymi celami turystycznymi jest bowiem całkowicie uzaleznione od tlos tępnościniedro gich połączeft lotniczych. kt rym towarzyszył odwr t darki planowej. Należy podkreślić'że wysoka dynamika wzrostu turystyki międzynarodowej ostatnich lat to efekt podboju czasu i przesffzeni. Światowy rynek turystyki jest por wnywany do zamkniętego skleptl. Według WTo obecnie ten sektor obejmuje 187o światowejturystyki. Największy rozw j odnotowano w krajach Azji Wschodniej. mieszkarcy kra. Należy podkreślić w tym miejscu. Informacje zaś. że szybkośćpodr zowania w epoce silnik w odrzutowych gwałtownie rośnie. a wsp łczesny odrzutowiec moze osiągnąć 1000 kmłr.

Kraje te częSto nie mają najnowszej infrastruktury turystycznej. co stawia małe i średniefirmy w niekorzystnej sytuacji. duży wzrost turystyki na świeciejest gł wnie zvłiązany ze zwiększającą się wymianą między rozwiniętymi regionami świata. następująco: og lna liczba przyjazd w: 1. kt ry prawdopodobnie będzie miał w przyszłości coraz większy wpływ na gospodarkę i społecze stwo. organizacji i kraj w.4vo' powszechnego wzrostu popytu turyStycznego obserwuje Mimo się korporacji. gnozy naŻOŻO r. aby zapewnić jak najbardziĄ przyjazne warunki dla jej rozwoju.47o. powstawania nowych system w komunikacyjnych. globalizacja jest nieodwracalnym megatrendem. działająwedług strategii globalnej. trendy globalne w gospodarce turystycznej powinny uwzględniać preferencje konsument w. Po piąte. kt ra dotyczy gł wnie małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych. obie Amery|ł i Pacyfik W konsekwencji umiędzynarodowienia popytu tradycyjne kraje tu_ Jednak obszary te ryStyczne tracą Swe dotychczasowe udziały w rynku. konsolidacj i konkurencyjnych strategii or az prezentowania zalet Przyszły rozw j turystyki w warunkach globalizacji pozwala na 19Ż 193 . W krajach tych powszechnym problemem jest znaczna|iczba małych i średnich firm. w wystarczającym stopniu możliwo_ prawdopodobnie nie wykorzystują ści. kt re zmieniają się bardzo szybko wskutek postępu technicznego oraz towaftyszących mu zmian czynnik w ekonomicznych i społeczno_kulturalnych. obca jest im wsp łpraca w pionie oraz w poziomie. Zmiany te prowadzą do r znicowania stylu życia. Ż5. że udzialEuropy w turyStyce globalnej wynosił w 1995 r. W związku z nadmiernym rozwojem sieci firm wzrasta konkurencja cenowa. sieci hotelowe.9%o. kt ra się przyczynia do tworzenia pozytywnego wizerunku danego obszaru. Firmy usług turysty cznych niechętnie wsp łdziałająprzy turystyki koŃurencyjnej. sformułowanie kilku og lnych wniosk w. obejmującą |saje z wiodących światowych region w turystycznych. takie jak linie lotnitu-p". tworzeniu wsp lnego produktu. Tradycyjne kraje turysty czne mają teŻ bardzo rozdrobnioną organizację podaŻy. takie jak bezpieczeristwo. Po czwarte. firmy deweloperskie budujące obiek""". firmy wynajmu samochod w itp. kt re mogą wykorzystać ciągle zwiększającą się globalizację gospodarki. Ponieważ turystyka jako sektor gospodarki ma wymiar strategiczny. Tradycyjne kraje turystyczne tlacą swe udziały w rynku wraz z cotaz szybszym wzrostem nowych konkurent w..561 mln 45. Globalizacja doprowadziła do konkurencji pod względem ceny i jakości tych usług. ty turystyczne. mają wynieśćodpowiednio: 45.kt rymzr żnyctrpowod w nie udało się pozostać konkurencyjnymi. wyposażenia i obiekt w aninie za' pewniają nowych atrakcji. chociaz globalizacja w sferze turystyki nadal jest we wczesnym stadium. Turystyka międzykontynentalna jest coraz wa:Źniejszym wskaźnikiem globalizacji.. regionu i lokalnym. Pa stwo powinno wsp łtworzyć dobra publiczne. Jednakże w por wnaniu z turystyką krajową oraz międzyregionalną. 60?o. system w informacji i dysĘbucji. w warunkach globalizacji jest niezbędna starannie zaplanowana polityka turystyczna. środkitransportu i ochrona środowiska. W tym miejscu warto przypomnie ć.97o iŻ5. nie jest ona jeszcze uznawana za wiodącą.dodać. Azja Wschodnia os b. wykorzystując walory konkurencyjności na światowym rynku.47o. o rozkJadzie geograficznym: Europa I8. że proces globalizacji może być niepokojący dla tych przedsiębiorstw. Internacjo na|izacjapopytu turyStycznego prowadzi teŻ do tworzenia Nalezy zwr cić uwagę na fakt. Po trzecie.I7o. Po drugie. czyli gł wnie dia tradycyjnych kraj w turystycznych. że WTo prognozuje przyjazdy turyst w do gł wnych region w świataw ŻOŻO r. a Azji Wschodniej i Pacyfiku I4. Podmioty gospodarki turyStycznej. należy rozwinąć międzydziałową politykę turystyczną na szczeblach rządu. Po pierwsze.kt re daje rozw j międzykontynentalny. można już zauważyć pierwsze strukturalne konsekwencje. gruntownego badania globalnych rynk w turystycznych.utorzy. rozwoju i dostosowania struktur fi rm. Wielkości te według pro- nadwyżkę podaży usług hotelarskich i podr zy lotniczych. unikają więc wsp łdziałaniaw ramach sp jnego systemu. W interesie kompetentnych władz par stwowych leży stałe polepszanie infrastruktury niezbędnej dla turystyki. kt re cierpią z powodu niskiej produktywności oraz wysokich koszt w.

. organizac1a Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. w miejsce działającego od 1925 r. Nauki i Kultury oNEsco)' organizacja Narod w Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAo)' Międzynarodowy Bank odbudowy i Rozwoju. 3. a także służenie radą i pomocą w tym względzie ruądom parlstw członkowskich. Problematyka turystyki jest przedmiotem szczeg lnego zainteresowania Światowej organizacji Turystyki (wTo-oMT). koordynacja dzia- stycznych. szkolenie kadr turystycznych itp. Zasadniczymi celami tej organizacji są: popieranie i rozw j turystyki na świecie. finansowanej wyłącznie ze środkw przyznawanych przez oNZ. ochrony Środowiska i Ułatwier. powołana do życia w 1974 r. R wnież turystyka. W grupie organizacji turystycznych międzynarodowych w sferze tu_ Zagadnienia turystyki są tez podejmowane w takich wyspecjalizowanych organizacjach ONZ. MlĘDzYNARoDowE oRGAN lzAc)E TURYSTYCZNE Wsp łcześniewszystkie sfery zycia społeczno-gospodarczego i po_ litycznego są obszarem działania organizacji międzynarodowych.2.doświadczenia" podnoszące jakośćżycia. odbyła się konferencja w Nowym Jorku w sprawie konwencji celnych. dzieli się na międzyrządowe i pozarządowe. Warto dodać. Jest to wyspecjalizowana organizacja oNZ z siedzibą w Madrycie..p łnoc-południe'' (BTBA. Bałtyk-Ta_ Ę-Balaton-Adriatyk). jak r wnież 146 człottk w afiliowanych z szela roko poj ętej branży turystycznej . oferowane przez nią usługi to . oparte na niepowtarzalnych i autentycznych r żnicach kulturalnych oraz atrakcjach będących wytworem człowieka. Budżetu i Finans w. iz ŚoT stanowi przede wszystkim fachowo-techniczną pomoc dla kraj w członkowskich. Należy r wnież odnotować znaczenie dla turystyki .stowarzyszenia krajowe o charakterze publicznym lub prywatnymbądź osoby fizyczne.7. kulturowe. Europejska Komisja Gospodarcza) oraz Konferencja Narod w Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju. 2) Rada Wykonawcza i 3) Sekretariat. Ponadto w jej strukturach działają organy pomocnicze Zgromadzenia Generalnego w postaci komisji regionalnych oraz Rady Wykonawczej w postaci komitet w: Programowania i Koordynacji. badania rynk w turygranicznych itp. Rada Gospodar_ cza i Społeczna.). konferencja rzymska zako(tczyła się uchwaleniem Rzymskiej Karty Turystyki). analiz ekonomicznych. jest przedmiotem zainteresowania tych organizacji.Hotel Revue" 1989. a w 1963 r.). Wynika to z ce1 w tej organizacji. sprawę udoskonalenia statyra . Do zada ' te1 organizacji na|eży r wniez zwracanie szczeg lnej uwagi na wsp łpraca rozw j turystyki w krajach rozwijających się oraz ścisła zoNZ i jej agendami wyspecjalizowanymi. Po si dme... jak Organizacja Narod w Zjednoczonych do spraw oświaty. na_ tomiast drugich . przestrzenne i eko_ nomiczne. 194 rystyki na czoło wysuwa się organizacja Narod w Zjednoczonych (oNZ)' kt ra poświęca dużo uwagi Sprawom turystyki.Progtamu rozwoju'' oNZ jest r wnież udzielana pomoc na doskonalenie zawodowe pracownik w zatrudnionych w gospodarce turystycznej. dązące do stworzenia dogodnych warunk w do rozwoju międzynarodowej wsp łpracy w sferze turystyki.ułatwier{ w zakresie formalności zajmująsię takie jej organy' jakZgromadzenie og lne.iż Zgromadzenie Generalne ŚoT przyjęło do programu działania m. Członkami pierwszych są pa stwa. tj.Programu rozwoju'' oNZ. Program dziabadavłczą (w dziedzinie statystyki tułania ŚoT obejmuje działalność rystyki międzynarodowej. Wspomniane organizacje. w kolejnych fazach procesy globalizacji doprowadzą do światowej standaryzacji komfortu i jakości. W obrębie oNZ zespołem zagadnier turystycznych łalnościkomisji regionalnych. 195 . regionalne komisje gospodarcze (np. rozw j park w narodowych itp. ochrony środowiska. Międzynarodowa organizacja Pracy. organizacja ta zrzesza obecnie 107 par stw. informacyjno-publicystyczną i operacyjną (przygotowanie międzynarodowych konferencji i seminari w. Międzynarodowego Związku oficjalnych organizacji Tirrystycznych.in. jako zjawisko społeczne.. Międzynarodowy Fundusz Walutowy. obecnie turystyka jest strategicznączęścią gospodarki kraj w rozwiniętych. nr 38 (Szwajcaria). a dopiero na drugim miejscu jest jej działanie jako centrum pomocy rozwojowej. podejmująca wiele inicjatyw w zakresie rozwoju tury_ styki międzynarodowej (np. w 1954 r. w ramach kt rego jest realizowany pĄekt rozbudowy międzynarodo_ wej trasy turystycznej .Po sz ste. organami ŚoT są: 1) Zgromadzenie Generalne. Na zako czenie trzeba zauvłażyć. Z.

monografie poświęcone wybranym problemom turystyki.in. 3) Międzyamerykanskie Kongresy Turystyki. grupująca kluby samochodowe (PZMot).. r podr zy. załoŻone w 1898 r.. 4) Międzynarodowe w Brukseli... organizacje zajmujące się og lnymi sprawami turystyki: r organizacje uniwersalne. organizacje zajmujące się wybranymi zagadnieniami turystyki. atakże publikuje m. uniwersalnych na uwagę zasługują m. w Paryżu. kt ra się zajmuje m.. zrzeszającą 15 paristw zachodnioeuropejskich. ogłosiła rok 1990 Rokiem Turystyki Europejskiej. 3) Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki. 196 . 2) Międzynatodowe Stowarzyszenie Naukowych Ekspert w Turystyki. Organizacje turystyczne pozarządowe dzieli się w literaturze na: rodową i stymuluje jej rozw j. Międzynarodowa Izba Handlovła oraz Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasob w Naturalnych. zalożona w 1904 r.in. 2) Międzynarodową Federacj ę Drogową .. - . kulturalno-humanistycznymi aspek' tami turystyki międzynarodowej i prowadzi badania lingwistyczne z dziedziny turystyki.in. 7) Światowe Stowarzyszenie Agencji Podr ży (1949 r.: 1 ) Europej ska Komisja TuryStyczna. 3) Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu. Londyn).: 1) Unię Europejską. a takŻe Międzynarodowej Klasyfikacji DziałalnościTurystycznej (SICTA). jej poprzedniczka. Amsterdam).styk turystycznych. Można tu wymienić zalecenia ŚoT z 1993 r. zawodowe organizacje turystyczne: W grupie zawodowych organi7acji turysĘcznych mozna wymienić m. 4) Międzynarodowe Stowarzyszenie Hotelowe (1946 r. Chodzi o zblizenie do reali w gospodarczych wsp łczesnej turystyki koncepcji statystyki w tej dziedzinie. kt re bada problemy związane z turystyką międzyna' W grupie organizacji 6) Międzynarodową Federację Schronisk Młodzieżowych (I93Żr. Należy też wymienić sieć regionalnych organizacji międzynarodowych zajmujących się turystyką.in': 1) Międzynarodowa Federacja Samochodowa. skupia_ jącą 28 wysoko rozwiniętych kraj w świata. powołana do Życia w Paryżu w 1904 r. z siedzibą w Waszyngtonie. rych). rozw j turystyki samochodowej Ż) Międzynarodowa Federacja Motocyklowa. załoŻonęw 1953 r. założona 1) Międzynarodowa w 1951 r. kt ra stymuluje m. r hotelarskie.. 8) Powszechną Federację Stowarzyszeri Biur Podr ży w Brukseli (1966 r. Ż) Organiza' cję Wsp łpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu. o rłanizacj ąmi re gionalnymi są m.in. kt re po' dejmuje problemy kontakt w osobistych ekspert w turystyki. 3) Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego. Zgromadzenie Gene_ ralne postanowiło też zwołać konferencję dyplomatyczną w celu zawax' cia konwencji dotyczącej ułatwier( podr żniczych. w Lugano. w Lucernie. 3) Stowarzyszenie Turystyczne Rejonu Oceanu Spokojnego. r organizacje regionalne. założonew 1939 r. dotyczące Statystyki w turyStyce. powołane do życiaw 1949 r. Biuro Turystyki Socjalnej. w Luksemburgu. Rzym).I transportowe. EwG.. Restaurator w i WłaścicieliKawian (1949 r. zrzesza ono krajowe organizacje i kluby turystyczne.in. 2) Konfederacja organizacji Turystycznych Ameryki Łaci skiej.in. założona w I93Ż r. 4) Arabski Związek Turystyczny.: 1) Międzynarodowy Związek Przewoźnik w Drogowych. Zu- - organizacje pośredniozwiązane z turystyką. W grupie organizacji pozarządowych podejmujqcych vvybrane zagadnienia turysĘki znajdują się m.in. obowiązująceJ zinicjatywy oNZ od 1963 r.: Akademia Turystyki w Monte Carlo. Do grupy organizacji pośrednio podejmujqcych tematykę turystycznq naleŻą np. popularyzuje ona uprawianie turystyki kempingowej i wprowadza ułatwienia w tym zakresie. w tym m. a także zwołuje z1azdy i kongresy naukowe poświęcone Sprawom turystyki. 5) Międzynarodowy Związek Krajowych organizacji Hotelarzy. Genewa).

Warto w tym miejscu przypomnieć. iż zapotrzebowanie na r żnorodne wartości użytkowe w turyStyce obejmuje np.. Poniewa'ż działalność obrębie gospodarki turystycznej.r Rozoztat TURYSTYKA A GO5PODARKA NARODOWA GOs PO DARKA TU RY5TYCZNA TURYSTYCZNEJ 4.. Pojęcie . w szerokim sensie. obejmu. zakwaterowanie. wyżywienie..gospodarka turystyczna'' stanowi zbiorczy termin.1. autor opĘe za określeniem .gospodarka turystyczna''l. załatwienieformalności granicznych.1. nie kojarzy się raczej polskiemu Czytelnikowi z powszechnie rozumianym pojęciem -przelnysł''. PoJĘclE l zAKREs GosPoDARKl Pojęcia ..przemysł turystyczny'' są trakw lowane w tej ksiązce jako synonimy. transport osobowy.gospodarka turystyczna'' i .: r r r r r udostępnieniewalor w turystycznych. niezbędne do ich zaspokojenia.|ący og ł arządze i środkw służących zaspokojeniu potrzeb turyst w. Wydaje się. Na gruncie tych potrzeb rozwijają się czynności gospodarcze. iż z punktu widzenia systematyki naukowej zesp ł czynności wykonywanych w ramach gospodarki I W piśmiennictwieanglosaskim terminy te są używane zamiennre' 199 .

pr zy należnych do r żny ch dział w i galęzi go spo darki nat nrclowej. opartej na strukturze podaży..gospodarka turystyczna" jest uzyteczny do cel w społeczno-gospodarczych i politycznych. jest w praktyce użyteczne i celowe.in. galerie. gospodarka magazynowa i łączność.nazywanych przez V. po5) średnictwo finansowe.gospodarka turystyczna'' na określenie tego rodzaju całości wydaje się uzasadnione. oświaty i rozwoju gospodarki turystycznej jako całości. organizacji w miejscach odwiedzin (np. usług noclegowych. mtJzea. tly. Układ ten tworzą sektory: Zakres zadari gospodarki turystycznej ilustrują następujące przykJa- 1 r r t t biura rezerwacji). łl) edukacja. organizator w turystyki (np. lokalne biura. 4) transport. W układzie czynności gospodarczych wykonywanych pod wsp l_ nym mianem . 6) obsługa nieruchomości. podejmowanych ptzez władze lokalne i og lnokrajowe. komunikacyj nych. wynajem i działalttośćzwiązana z prowadzeniem interes w. parki narodowe. Istnieje natomiast wiele przesłanek społeczno_ -gospodarczych wskazujących na to. transportowy (wszystkie środki transportu osobowego). iż trudno jest ści śleustalić turystyczny charakter wielu urządzer infrastrukturalnych. zmierzając do wytworzenia pożądanej usługi lub dobra konsumpcyjnego innego rodzaju. Używanie terminu .. turoperatorzy. stąd. 7) administracja publiczna. dlatego tez nie jest uzasadnione uzywanie w stosunku do nich terminu .Trzeba jednakprzyznać. atrakcji (np. miejsca historyczne i aktywnego spędzania czasu). o wyraźnie zarysowanych powiązaniach wewnętrzłość nych.gospodarka turystyczna" można wyr żnić funkcje usfugowe. /. Middletona2 sektorami i mierzonych w statystykach większości kraj w.T. Dlatego niezbędne jest także prowadzenie badar{ w od_ niesieniu do poszczeg lnych czynności związartych z funkcjami gospodarki turystycznej jako podstawy rozmaitych decyzji gospodarczych otaz społecznych. Przykładem szerokiego zakresu działalnościzwiązanej z gospodarką turystyczną. spełniane w celu zaspokojenia popytu turyStycznego. Gospodarka turystyczna twotząca podaż turyStyczną składa się z cfekt w działalnościkilku r żnych jej części. W świetle tych zalecer działalnośćgospodarcza 'twiązana Z turystyką występuje faktycznie w dziesięciu sektorach gospodarki narodowej. takich jak 1) budownictwo. Wydaje się.c niejednoznaczność określer dotyczy nie tylko og lnego sensu tego 1lrljęcia. agencje turystyczne. są zalecenia Światowej organizacji Turystyki dotyczące międzynarodowej klasyfikacji turystycznej (SICTA). organizacje turystyczne i stowarzyszenia turystyczne). Nikt nie kwestionuje wsp łzależności hotelarstwa i usług gastronomicznych' handlu detalicznego i usług rzemieślniczych.ekonomika gospodarki turystycznej". Ruch turystyczny bowiem tworzy bezpośredttio oraz pośrednio podstawę określonychi koniecznych czynności gos p ld arczych. Poszczeg lne czynności gospodarki turystycznej są zr Żnicowane. mimo jego wicloznaczności. 9) pozostała działa|nośćusługowa: komunalna.C. przemysłowe i handlowe. wypoczynkowych)' nie sprzyjają kształtowaniu świadomości jej ekonomicznej i spolecznej roli jako źr6dłazaspokojenia potrzeb turyst w oraz zarobkowania dla pracujących w tym sektorze gospodarki na- turystycznej nie tworzy zwartego Systemu pojęć. jest nieodzowne prowadzenie wszechstronnych jej badari.gospodarka turystyczna". gwarantujące Sprawny rozw j turystyki. iż odrębne badania poszczeg lnych kompleks w gospodarki Posługiwanie się terminem . Termin . lecz także zakresu zada . Takie cząstkowe badania nie ułatwiają tez reklamy ekono_ miczno-społecznych efekt w rozwoju turystyki w makroskali. 3) hotele i restauracje. Wszystkie te czynności gospodarcze łączy bezpośredni lub pośredni związek z dynamicznie rozwijającym się ruchem turystycznym.. turystycznej (np. ze warunki i wyniki przykładowo wymienionych czynności gospodarki turystycznej są przecież r żne. tworzą pewną ca_ gospodarczą. socjalna 200 ŻoI .. Nalezy zauważyć. baz! noclegowei (szeroko rozumiane hotelarstwo).. gastronom iczny ch. Aby bliżej poznać korzyści płynące z rozwoju gospodarki turystycznej. rt w konsekwencji linię podziału między nimi a pozostałymi występują_ cymi na danym obszarue. że r żnorodne w swej istocie czynności.r i rodowej. 2) handel. usług informacyjnych i pozostałych gałęzi usług turystycznych. Wynika to m. narodowe organizacje turystyczne. jednak są one w jakiś spos b powiązane.

Zr żnicowana struktura rodzajowa potrzeb zgłaszanych przez twyst w wywołuje określone implikacje w zakresie podmiotowym gospodarki turystycznej. Gospodarka turystyczna jest to kompleks r żnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych bezpośrednio lub pośrednio rozwij anych w celu zaspokoj enia wzrastaj ącego zapotrzebowania czlowieka na dobra i usługi turystyczne. Jeślisię założy. Natomiast posługiwanie się taką cechą urządze(l turystycz' ftzyczne. będącym jcdnocześnie istotnym instrumentem wt rnego podziału dochodu narodowego. a także rozszerzenie wiedzy na temat zakresu i skali działalnościgospodarczej związanej z turystyką. W układzie obowipującej systematyki zada gospodarki 203 20Ż . Usługi i produkcja gospodarki turystycznej są w pełni lub częściowo odpłatne. Zakres tych funkcji wypełniają m. średniq i pośredniq. Termin . ubi r. dwie jej cechy: kompleksowość funkcji oraz navłiry'anie do społecznościturystycznej. jak np. lecz mimo to powinny być zaspokajane w warunkach kompleksowej obsługi ruchu turystycznego. Nalezy zauwuŻyć. r. Wielokierunkowa w gospodarcza i r żnorodnośćform własności gospodarce działalność turystycznej są powodem występowania rozmaitych form organizacyjnych podmiot w działających w tym sektorze gospodarki narodowej. wraz z pozostałymi funkcjami w zakresie zaspokajania potrzeb masowych i regularnie zgłaszanych przez turyst w. Jednostki gospodarc ze zaspokajające potrzeby turyStyczne wykazują duże rozdrobnienie organizacyjne i często sązr Żnicowane pod względem typu i form własności. że gospodarka turystyczna szeroko pojmowana obejmuje r żnorodne funkcje przynależne do wielu dzial w gospodarki narodowej. usługi noclegowe. gastronomiczne. to można powiedzieć' iz gospodarka turystyczna ma charakter lokalny.icci przedsiębiorstw i innych podmiot w niższej klasy organizacyjnej rric obejmuje w większości całego zakresu działalnościgospodarczej. właściwości gospodarki. iż sieć podmiot w działających w sektorze gospodarki turystycznej jest stosunkowo gęsta. system w rachun' kowościoraz sprawozdavłczości. wypoczynkowe. hleceniaWTO. że trystyczny charakter Gospodarka turyStyczna spełnia swoje funkcje narzecz konsumpcji indywidualnej i zbiorowej. 51-63. pamiątek. spożywczych. Na podstawie nakreślonych spostrzeze można dokonać następującej pr by zdefiniowania pojęcia gospodarki turystycznej. Termin ten moze być r wnieŻ rozumiany w szerszym znaczeniu. Za kryterium podziału należy przyjąć stopier wy' korzystania infrastruktury turystycznej przez aczestnik w ruchu tury. Sprzęt turyStyczny i inne usługi. miejscowy. Warszawa 1995. gospodarkę turystyczną można podzielić na bezpo. 3 lłl sezonie turystycznym Znaczna częśćtych jednostek opiera swoją tlziałalnośćna potrzebach zglaszanych gł wnie przez ludnośćmiejscową. og lnie biorąc. a więc do jakościowo lepszej obsługi ruchu turystycznego. Preferowanie rozwoju turyStyki we wsp łczesnej polityce społecznej i gospodarczej kraju prowadzi do r<>zszerzenia działalnościgospodarki turystycznej.gospodarka turystyczna" moŻe być pojmowa- W zaproponowanej definicji gospodarki turystycznej podkreśla się Terminologia turystyczna. rozrywki kulturalne' zakup artykuł w łączność. Sezonowośćruchu turystycznego sprawia. Jest to konsekwencją rachunku ekonomicznego. Niekt re potrzeby muSZą być zaspokajane codziennie i powszechnie. noclegi. Zachodzi tu r wnież zaleŻnośćodwrotna. że ich potrzeby sąznacznie zr żnicowane.Trzeba tez podkreślić. komunikacyjne i informacyjne. Praktycznie gospodarka turystyczna jest więc układem wielosektorowym. ny w ścisłymznaczeniu. kt ry nie ttloże być negowany w tym sektorze gospodarki narodowej. ze podstawowe potrzeby zgłaszane przez i)ry' st w są zaspokajane na miejscu. Widać więc. tzn. prowadzi do zniekształce nych. 10) organizacje i instytucje międzynarodowe3. Inne są zg|aszane sporadycznie. w wczas jego interpretacja obejmuje funkcje codziennego i powszechnego zaspokajania potrzeb turystycznych. że obsługa ruchu turystycznego wymaga zaangaŻowania. w strukturze tej Badania wydatk w turyst w dowodzą. okoliczność ta osłabia w świadomości społecznĄ de facto turyst yczny charakter ich działalności. opr cz komunikacji. gastronomię. Na og ł są one związane z wydatkami na: komunikację. Dzięki ternu może ona stanowić waŻny czynnik kształtowania polityki społecznej i gospodarczej pa stwa. Stycznego. s. warto dodać..UI<F|T.in. że zadaniem SICTA jest stworzenie szansy właściwegorozwoju system w klasyfikacji międzynarodowej i krajowej. nieregularnie.i indywidualna. wielu dziedzin gospodarki miej scowości turystycznych. wymagaj ącym rozumnej koordynacj i. a zakres przestrzenny ich działalnościznacznie zr ż' nicowany.

z4@\*tr'9)ś 2r\ \Ż\ f 9\ -tn = . ot z W. jw..r narodowej gospodarka turystyczna stanowi kategorię nieformalną. Powszechnie bowiem wiadomo.1. regionalny. 1 1. poświęconym strukturze przemysłu turyStycznego.iącymi i kupującymi dany produkt. wyr żnia się rynek lokalny. 4. 5 w.1 pracy.2. Medlik.W Mclntosch. czyni celoPodręcznikowy charakter tej książki siłą rzeczy .s/'ł ^ł -{ x m w Sport . PMEMYSŁ TURYSTYCZNY MARKETIN6 Aby poszerzyć wiedzę o złozonościrzeczowej gospodarki turystycznej. podr Warszawa 1995. niż wym zwr cenie uwagi Czytelnika na spotkane w literaturze na to zasługuje. Practices.turystyka jest przemysłem.R. Tourlłm Ż Principles. że przemysł turystyczny lub gospodarka turystyczna jest jednym ze zjawisk turystyki.& t"ł / / Podstawę stanowią bogactwa naturalne niowany przez odniesienie do produktu turystycznego. Krak w 1999. na kt ry składają się efekty działalności(produkty) wielu części składoRysunek wych nazywanych sektorami kt re obsługują określone segmenty rynku turystycznegoa. rnym Zjazdy Sklepy mir rjscowe :estiwale Sklepy prz ydrożne Studia Ciągi skle1 r z o . jednak bardzo istotną. o wytaźnie zarysowanej specyfi ce funkcj i gospodarczych i społecznych. traktowanie pojęcia gospodarki turystycznej lub przemysłu turystycznego. 4. transportowych itp. lemiośem lozrywka artystyc. skądinąd ciekawej. stwierdza. Aleiziak. W szczeg lnościrynek jest określany przez odniesienie do produktu. Dlatego rynek turystyczny jest defi- Motocykl Noclegi dla zmotoryzowanYch Tramwaj Bary i restauracle lekreacja kemPingowa u vl E 4 ź Przyciąganie zwied zających Biznes r i handel Sklepy z u pominkami i pamiątl iami &* r - \o.szęrsze.l. TurysĘka s. Na podsta. Philosophies.l. Przyjmując zaśjako kryterium relacje: miejsce zamieszkania_miejsce docelowe. referując zagadnienie sektor w gospodarki turystycznej. New York 1986' s' 1 ' - w obliczu wyzwali ży. kt rzy reprezenĘą popyt na ten produkt. Przyjmuj ąc kryterium geograficzne. gastronomicznych.. można m wić o rynkach turystyki młodzieŹowej' rencist w i emeryt w.1.-BIS. PoJĘclE RYNKu TURY5TYCZNEGo Przez pojęcie rynku rozumie się zesp ł stosunk w między sprzeda. AL. Żo4 .0.2. kontynentalny i światowy. Goeldner. Można wreszcie zastosować kryterium celu a .wie kryterium rodzaju usług turysĘcznych wyodrębnia się rynki usług hotelarskich. to ckonomiczno-organizacyjny aspekt jej rozwoju ' Zresztą wspomniany autor daje temu niejednokrotnie wyraz w swojej. s. Biorąc pod uwagę kryterium grup wiekowych turyst w.. ze . jego dostawc w i nabyw c w.> w1 rdarzenia Sklepy z r."a= A FI uJI ^aY statek Rower samolot Kotej o z Samoch d Przyczepa Ltmuzyna Kemping Hotel Motel Kurort Pensjonat 4. wyodrębnia się rynki turystyki krajowej i zagranicznej. warto się zapoznać z rysunkiem 4. Leksykon dł o: opracowanie własne na podstawie: R. krajowy. Rynek turystyczny można rozpaĘwać z r żnych punkt w widzenia. John Wiley & Sons. D(I wieku. ch.. Alejziak. Utozsamianie turystyki z przemyslem turystycznym jest po prostu nieporozumieniem. RYNEK TURY5TYCZNY -/"9^ąY^ /ę/.. jego dostawc w oraz turyst w5.

Popyt turystyczny mą ze względu na wpływ wielu czynnik w. zdrowotnej. kt rych zadaniem jest śledzenie tendencji Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wielkość popytu są zmienne ekonomiczne w krajach lub regionach zamieszkiwanych przez potencjalnych turyst w. usług i towar w.c.T. s. 4. Wolno też przyjąć. jw. Middleton. Ich wpływ jest widoczny w r znych rodzajach turystyki' a zwłaszcza w turystyce wypoczyŃowej. że turystyka wyjazdowa jest bardziej wrażliwa na zjawiska recesji niż turystyka krajowa. Altkom. Kaspar8 określapopyt noprocentowy wzrost wydatk w na turystykę w odpowiedzi na jednoprocentowy wzrost dochodu do dyspozycji. s. że względne zmiany dochodu powodu_ ją zmiany w popycie w stopniu mniej niż propoĘonalnym. POPY T TURYST YCZNY Problematyka popytu turystycznego jest obszernie omawiana w literaturze przedmiotu. 23. Altkorna . Natomiast C. postawy społeczno-kulturowe i społeczne.. v. to rynek ten jest nazywany dochodowo elastycznym.regulacje rządowe.2. Krapfa7. Middleton. Die Tourismuslehre im Grundriss. r0 s. Marketing w turystyce. Warszawa 1994. Na potrzeby poznavłczo-praktyczne każdy rodzaj rynku i jego cechy można opisać. Wydawnictwo Naukowe PWN. Kaspar. media oraz podaż' Wsp łcześniezmieniają się one bardzo szybko. Należy wymienić czynniki ekonomiczne. 1 8 9 C. że turystyka przestaje być J. że przy dochodach względnie niskich oraz względnie wysokich dochodowa elastycznośćpopytu turystycznego jest mniej sza niż przy dochodach średnich.. 117.39. to rynek taki jest nazywany nieelastycznym. co wymaga stałej uwagi tych. kt re pozwalają na zakup wszystkich d br zaspokajających potrzeby wyższe. 207 206 . Według W. Wyraźny spadek turystyki międzynarodowej nakładający się na recesję gospodarczą w latach I99o-I993 wydaje się tę opinię potwierdzaćlz. występujące na tym rynku podmioty oraz cechy popytu i podaży. znajomośćtych cech rynku turystycznego jest niezbędnym warunkiem racjonalności działania podmiot w gospodarki turystycznej.. r żny charakter. 118. bowiem w wielu krajach wysoko rozwiniętych średni doch d do dyspozycji najednego mieszka ca wzr sł do poziomu umozliwiającego znacznej częściludnościudział w podr żach wypoczynkowych. s.. Jak wynika z literaturyl1. Marketing w turystyce. w wczas popyt na dane dobro spada.Dlatego rosnące dochody. Związek ten jest znany jako cenowa elastycznośćpopytu. Oznacza to. s. Marketing w turystyce.T. Cyt. za J. Tamże. Kaspar. v. kt re turyściskłonni są nabyć przy określonym poziomie cen''. warunki wejścia na rynek.r i i podr zy turyStycznej. ZdaniemJ. mobilność. . Natomiast jeślizmiany są mniej niż propor_ cjonalne do dochodu. ajeślicena spada. Dlatego w tym miejscu Zostaną tylko w skr cie przypomniane podstawowe wiadomości z tego zakresu. W wczas wymienia się rynki turystyki bizneso- wej. s. jw. Praktycznie gdy cena rośnie. jw. Die Tburismuslehre im Grundriss.jako gotowośćturysty do nabycia określonych ilości d br turystycznych za określoną sumę pieniędzy''. Na wielkośćpopytu turystycznego wywiera też wpływ cena d br turystycznych. są najistotniejszym stymulatorem rozwoju turystyki. obserwo- Związek między dochodem a wydatkami na turystykę jest nazywa_ ny dochodowq elastycznością popytu. 119.. na rynkue. wypoczynkowej itd. 6 dobrem luksusowym.2. Zdaniem C' Kasparal0' dochodowa elastyczność popytu turystycznego dla turystyki krajowej przyjmuje praktycznie zawsze wartości ponizej jedności' Oznacza to więc... Można go zilustrować następująco: jeśliw dowolnej badanej grupie ludnościma miejsce przeszło jed- turystyczny .1. kongresowej..Trzeba podkreślić. Marketing w turysĘce. rI 12 C.iż prawidłowość na rynku turystycznym ujawnia się w specyta ftczny spos b. Jest ona miarą zmian popytu pod wpływem zmian cen na dobra tu_ rystyczne. Altkorn. Hunzikera i K.. jw. 19. a tak:Że tzw. Na przykład w turystyce biznesowej czy leczniczej tury- wany powszechnie na Zachodzie fakt. wyższą dochodową elastyczność popytu turystycznego stwierdza się w zagranicznej turystyce wyjazdowej.c. to popyt na to dobro rośnie. jw. s. charakteryzując przedmiot wymiany. demograficzne.38.popyt turystyczny jest sumą d br turystycznych. a staje się dobrem powszechnym. jest związany ze spadkiem dochodowej elastycznościpopytu.

do kt rych zali- C. czynniki kulturalne. Umożliwia to substytucyjnośćusług turystycz_ nych.czynkowej. intensywnośćpodr żowania. . obnizając poziom cen' lub negatywnie. działają : r r r r Grupę drugą stanowią czynniki spotec7no-psychologic7ne. struktura konsumpcji. W grupie czynnik w ekonomicznych należy także podkreślićrolę r r dochodowe. mniejsza |iczba dzieci w gospodarstwie domowym. zwiększenie się liczby os b w wieku ponad 55 lat.W grupie czynnik w geografic7nych. takie jak doch d narodowy. wzrastające rozmiary wsp łczesnych miast oraz poga$zające się w nich warunki życia stanowią istotne przesłanki wzrostu popytu turystycznego. Czynniki te podzielono na ekonomiczne. stopa spodarcza. sta w mniejszym stopniu reaguje na zmiany cen niż w turystyce wypo- Warto dodać. Trzeba też zauutużyć. wiek członk w i poziom ich wykształcenia. poza ekonomiczno-demograftcznymi i geograftcznymi. wzrastający poziom wykształcenia to cechy określające wzrost popytu turystycznego. Ekonomiczne Tagadnienia turystyki. Zesp ł tych czynnik w tworząi wielkośćgospodarstwa domowego. ksztaltujących popyt turystyczny. jego rozmiary i rozkład w skali rccznej. do kt rych zaliczono: czas wolny. prowadząc do podwyższenia poziomu cen oraz spadku popytu na określonym rynku docelowym. Jeślipanuje recesja. kursu wymiany walut w kształtowaniu popytu w turystyce międzynaro_ dowej. Warszawa 1997. czyli zmiany cen produkt w turystycznych oraz cen sub- stytut w. determinujących wzrost popytu turystycznego tw Jak wykazują badania niemieckie.w kt rej mieszka 13 wynosi około O. logicznej. S. Że przy wzrościecen turysta ma możliwość zlagodzenia sobie tego wzrostu przez wyjazd do tar{szych miejscowości.wielkośćgospodarstw domowych. motYwY podr ży. Parytety walutowe mogą oddziaływać pozytywnie. to następuje przesunięcie z turystyki krajowej na turystykę zagraniczną wyjazdową. jw.4j. Jeślinatomiast oferta urlopowa wewnątrz kraju sta_ je się droższa o lvo w stosunku do zagranicznej. jego struktura. efekt demonstracji oraz rozwinięta turystyka socjalna mogą Spowodować włączenie się do ruchu tych os b. og lnie można powiedzieć. Wodelko.60 Ż08 209 . aktywna polityka turyStyczna i skuteczna komunikacja środkw masowego przekazll. Zmiany popytu są odwrotnie propoĘonalne do siły nabywczej pieniądza poza granicami kraju. Wodejki'a. podkreśla się zwlaszcza czynniki pogodowe w odniesieniu do turystyki wypoczynkowej oraz wielkośćspołeczności. poziom dochod w umozliwiających powstanie funduszu swobodnej konsumpcji. osobistej oraz psycho- t bezrobocia. płace realne. Czynniki demograficzne. Kaspar. czynniki demograficzne' takie jak liczba i struktura ludności. wśrd kt rych wyr żniono: orząi motywacje natury społeczno-kulturalnej. a zwŁaszcza telewizji jako gł wnego nośnika reklamy produkt w turystycznych. kształtujące popyt turystyczny. tj. cenowe. wyb r tarszej formy zakwaterowania itd. a wzrost popytu na tę turystykę ta sze elementy podaży. w większości znacznie wolniej niż zmienne ekonomiczne. czono: ra Wreszcie grupę trzecią tworzą czynniki podażowe.PWSH. Aby wyczerpać temaq warto jeszcze przytoczyć klasyfikację czynnik w popytowych i cechy charakterystyczne popytu turystycznego w ujęciu S. Die Tourismuslehre im Grundriss. s. a także moda. ze cenowa elastyczność popytu turystycznego ulega zmniejszenia przy przechodzeniu turystyki z fazy d br o charakterze luksusowym do fazy d br powszechnego uzytku.7vo.4vo13. międzynarodowa wymiana go- og lnogospodarcze. to turysta bardziej reaguje na wysokośćcen i następuje przeniesienie popytu na potencjalny turysta' Ciepły klimat i sło ce. Układ pozostałych czynnik w. 120 i nast. kt re osiągają niskie dochody. Wzrost liczby gospodarstw. s. podwyżka cen krajowych usług turystycznych o Ivo powoduje wzrost popytu na turystykę zagraniczną wyjazdową o 0. że elastycznośćcenowa popytu tury_ stycznego zależy od wysokości dochod w i od sytuacji gospodarczej. stopie uprzemysłowienia i wskaźniki urbanizacji.

kt rą wytw rcy są sKłonni oferować w danym czasie. 138. jest elastyczny dochodowo. międzynarodowych stosunk w turystycznych natury handlowej i prawnej (formalności graniczne). Z kolei z punktu widzenia potencjalnego turysty . za: W. a ceną.. w podr ży. co wynika z komplementarności d br i usfug turystycznych. W. ma charakter popytu restytucyjnego (odnawianego). czyli og lny produkt turysty czny. w wyjątkowo dużym Stopniu zależy od społeczno-gospodarczej po- jako pakiet składnik w materialnych i niematerialnych. skoro wiadomo. dostępnośćmiejsca docelowego. nato- - 2rt .T. jw. reglamentację działa|nościturystycznej itp. 15 I.W. politykę turystyczną obejmującą regulacje prawne w sferze gospodarki turystycznej. podobniejak popyt. Marketing w turystyce. może mieć charakter popytu inflacjogennego. Altkorn. jego wielkość.. że@odużturystyczną.leczre|acjąmiędzy ceną a ilością.Jest to oczywiste. wystą)ienie popytu efektywnego na og ł wymaga wyższychdochod w niż w innych przypadkach konsumpcji. tzn.a postępo_ gdy wać odwrotnie.'gJF< cena spadals.. przy założeniu. r lityki pa stwa. kategoryzację. 18 V.strukturę. infrastruktura i usługi miejsca docelowego. sieć. jest wypadkową popytu na wszystkie składniki podaży. standard usług nocleiowych. jego infrastrukturę. jako czynnik kształto'fiiania rynku. Krapf. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeĘcie dostępne za określoną cenę''l8.. występuje w grupie wydatk w na swobodną konsumpcję w budzecie jednostki.. sieć i wydajność przejśŻgranicznych itp. Marketing w turysĘce. jaką jest się skłonnym oddać przy danym stanie cen krajowych lub wartości pieniądza w stosunku do zagranicyJ.. to '' -lamze- |7 w rozdziale 2. cyt. że zmiana uwarunkowa ekonomicznych konsumenta dopiero w dalszej kolejnościprowadzi do rezygnacji z uprawiania turystyki. konsument udaje się do miejsca występowania podaży. iz o wielkości popytu decydują zar wno czynniki wymierne. ma charakter popytu substytucyjnego. organizację. Gaworecki.r r r r organizator hotelarstwo. Ekonomika i organizacja turysryłi' jw.produkt turystyczny może być zdefiniowany l r r atrakcje i środowisko miejsca docelowego.. ze w miarę wzrostu ceny wytw rcy są skłonni zwiększać rozmiary swojej działalności. jw.C. opartych na mozliwościach spędzania czasu w miejscu docelowym. transport.2.89. że inne czynniki ksztahujące rynek nie ulegną zmianGl Podaz. sprawnośćorganizacyjną i zakres pi"re'er'-"ii parłstwa w odniesieniu do rozwoju hotelarstwa. promocję. jest elastyczny cenowo.1 Reasumując. . . środki transportu pasażerskiego obsługujące turyst w. rozw j turystyki socjalnej. PoD^Ż TURYsT YczNA usfug. 2r0 Charakterystyka d br turysĘcznych została przedstawiona miast usług w rozdziale 5 niniejszej książki. 28. zakres Wreszcie należy zwr cić uwagę na pewne cechy charakterystyczne popytu turystycznego (według S' Wodejki): r r r r r r r r I r r l r jest heterogeniczny i niejednorodny. jest zawsze popytem mobilnym. o popycie turystycznym decyduje wiele czynnik zmiany w. Jeślichodzi Q nodaz turystyczną w znaczeniu gospodarczym. co wynika z rodzaju produktu turyStycznego oraz z faktu.. Hunziker i K. tj.' s. konkurencję cenową. tw orzy układ następuj ących czynnik w 9: 1 PgdaŁ1e-St definiowana jako pewna ilośćd br i usfug oferowanych na sprzedaż po danej cenllOznac za ona relację między ilościąproduktu. jak i niewymierne.Stanowi to ilośćturystycznych d br i usfug. żnej natury. Wynika z tego. s. żĄslodaż turystyczna obejmuje dwa elementy: dobra i usługi turystycznel l ' Z marketingowego punktu widzenia treśćpodazy turystycznej wypełnia produkt turystyczny. s. jest sezonowy. Można więc powiedzieć. " Jest on kategorią rynkową wrażliwąna 4.3... jest popytem lącznym. Middleton. wzbudzona po_ trzeba podr żowania jest na tyle silna. niejest ilością..

osiągnięcia myślitechnicznej) i urządzenia infrastruktury og lnej (transport.żnicowanie daż{Źakres podaŻy pierwotnej i wt rnej w duzym stopniu za|eży od s k u t e ćzn o ś i dzi ą ła n i a p o dmi o t w g o s p o da rki t ury s ty c znvĄZa pomocą c dostępnych im środkw podmioty te decydują o tym. jak np. gastronomię. aby wyr wnać cykle popytu. do hoteli). W tym miejscu Zwraca się uwagę na 2| 22 c.).. kt re s7.. ttitturalnych proces w wyr wnawczych i sprawia. w przypadku rynku nabywcy. w Sprzeczności z podatnością (elastycznością) popytu ltlrystycznego. i silnie zaznaczające się preferencje nabywc w w sumie zacierają rolę ceny jako regulatora rynku. I ży pierwotnej i podaży wt rnej (pochodnej). wypoczynek. reklama. Na rynku tym oferty korzystne cenowo umozliwiają uczestnictwo w ruchu turystycznym także grupom ludności o małych dochodach. turystyka biz_ nesowa.28-31. z rezygnacją. iż przy motywacjach o charakterze ftzycznym (np. w kt rym jest oferowana. Jednakże brak przejrzystościrynku. że ptzy odpowiednim zr żnicowaniu cen moŻna dowolnie spożytkować siłę nabywczą ludności i jej skłonność do zakup w usług turystycznych. jw'. Marketing w turystyce. Dla przedsiębiorstw turystycznych wazne jest wykorzystanie w mozliwie maksymalnym stopniu swojego potencjału usługowego. oraz jej duża kapitatochłonnołr\ z (szczeg lnie w odniesieniu np.że przedsiębiorstwa turyStyczne Są na og ł jednostkami świadczącymi usługi. Popyt ten. Altkorn. ze względu na rriznorodne motywacje. Cechą charakterystyczną podaży turystycznej jest jej zwiqzek miejscem. tradycje.1 . leczenie) większe znaczenie ma podaż pierwotna. silna za|eżność rxl p r roku. Zagadnieniu temu są poświęcone rozdziały 4 i 6 niniejszej książki. zwysokich cen. 4. udostępnienie podaży pierwotnej i rozbudowa podaŻy wt rnej). komplementarność produktu turystycznego. W literaturze podkreśla siQ]_' Że cechy te sprawiają. co stoi wymagają ftzycznej obecności klienta.r f r t wizerunki miejsca docelowego. Wiadomo. podczas gdy intensywność potrzeb jest bardzo r żna. hotelarstwo. na_ tomiast przy motywacjach związanych z prestiżem (np. przy sprzyjającej polityce turystycz_ nej. Jednak w za_ leznościod motywacjir żne znaczente przypisuje się podazy pi rwotnej i wt rnej . brak możliwościmagazynowania usług.jest względnie elastyczny. jw. gościnność. Do podaży pierwotnej zalicza się rzeczywistość przyrodniczą (naturalne walory turystyczne). w jakiej mierze podaż turyStyczna jest wykorzystana przez popyt. Ta rozbieżność cech utrudnia zachowanie normalnych. Natomiast do podaży wt rneJ lub pochodnej włącza się instytucje i vządzenia infrastruktury turystycznej (np. Tałnże. Uważa się. Na zakoriczenie og lnej charakterystyki podazy turystycznej warto' podkreślićniekt re jej cechy2o. co zapewnia wysokie wykorzystanie potencjału usługowego2z. Die Tourismuslehre im Grundriss. zar wno krajowej. Kaspar. Konsekwencje rozwoju wsp łczesnej turystyki. język. kongresowa) większe znaczenie przypisuje się podaży wt rnej.lywna. sąroz|iczne. W takiej sytuacji doch d staje się właściwym regulatorem rynku turystycznego. stanowiące podstawę materialno-organizacyjną świadczer( turystycznyc ) og lnie można powiedzieć. gdy zachodzi potrzeba. Trzeba tu jednak podkreślić. 121-1Ż2. odgrywa popyt turyStycznyŻI. W kształtowaniu się rynku i cen dominującąrolę. . popytu turystycznego powoduje zr żnicowanie po_ ' Zr . s. Produkcja usług zachodzi w tym sitlnym czasie i miejscu co ich konsumpcja. urządzenia wypoczynkowe i sportowe.3 GOSPODARCZE KONSEKWENCJ E RozwoJU TURYsT YKt (u/Ęclr KERUNKoWE) . gospodarkę komunalną itp. co zostaje włączone do poduŻy turystycznej i jak podaż ta się zwiększa (np. jak i międzynarodowej. ze względu na szeroką skalę potrzeb turyst w. Posługując się takimi środkami. ŻI2 ŻI3 . jest bardzo zr Żnicowana. pośrednictwooraz organizację podr zy). że w regulacji rynku rlużą rolę uzyskuje cena.cena płacona przez konsumenta. Szerzej na temat podaży turystycznej pisze J. stosunki społeczno-kulturalne (zabytki. podmioty te decydują (lub co najmniej wpływają na to). iż podaż turystyczna jest w znacznym stopniu 20 Lpanz z) furystyczna możebyć tez charakteryzowana jako zbi r poda. Że podtż turystyczna. s.

Dlatego turystyka jest uwazana Za tzw.ffi. w przypadku turystyki międzynarodowej. 1ŻŻ_l3o.. Niemcy. Warto podkreślić.Inaczej m wiąc. oraz między krajami.. czy też jest krajem turystyki wyjazdowej (np. Gospodarcze znaczenie turystyki zagranicznej zależy od tego. r wnowazne wpływom z eksportu w bilansie handlowym.KaJowego brutto. niewi_ dzialny eksport i import."#r'^""ilf::il wok li::::l$.:'1lil |l- ffi c. W przeciwieristwie do tra_ dycyjnego eksportu i importu. i**gr*'r:łm#jii''łffi l ::::-::'::Ń-*.nfiy sty ce :i:'T'^. Natomiast wydatki na turystykę zagraniczną wyjazdowąsą.f^il:1":T"|ff'T'lTł ka ffi3#1!:nieisca pracy i oo"nojf z . w turyStyce międzynarodowej danego kraju. Turystyka jest ważnym środkiemredystrybucji dochod w między kr1ju Jest tym rvtększy' turystyki.'h."T.. W literaturze przedmiotu spotyka się stwierdzenie.:łł.|'::Ń.'.:''-#i::f itrtrn*-ff#J''ffi ri:'jjil. tworząc tło rozważart prowadzonych w dalszej części rozdziałuŻ3 .#:#:mTilyi:il"'i1"$pi'#*5"-'" *yyu"^.::'f. r wnoważne wydatkom na import.l.'uy rozwoiu gosnorlarczvm --"ioflU 1ou :T::T.i1arkisminturystycznych.. że udział regionami.. Japonia) i wykazuje deficyt bilansu turystycznego. Praktyka dowo.: ąi[(.il. z punktu widzenia bilansu płatniczego pa stwa. wpływy i wydatki na turystykę nie dają się łatwo rejestrować2a.fi tu.. z punktu widzenia bilansu płatniczego. czy|ijest krajem turystyki aktywnej. Kaspar.1 ł kt rej rozwijają się dzt. czyli og lnie biorąc.165x^2?:ł.y^ł.li' j1l. Dtlży postęp w tym zakresie rokują zalecenia WTo dotyczące statystyki wydatk w na turystykę.i1{. jest por wnaniem wartościd br i usfug turystycznych sprzedanych w kraju obcokrajowcom oraz d br i usług zakupionych przez mieszkarc w danego kraju w czasie tury_ Stycznego pobytu za granicą..w przypadku turystyki krajowej.I\.ffi rcach yffi.iż gł wnym czynnikiem określającym regionalny i krajowy wzrost gospodarczy jest atrakcyjność turystyczna regionu lub kraju." iy"*upracę.j..re-. Bilans turystyki. Turystyka ma sw j udział w bilansie płatniczym paristwa. ze turystyka iest il jI". czy dany kraj jest krajem turystyki przyjazdowej (np. to tym Samym wzrasta znaczenie turystyki dla wpływ w i wydatk w dewizowych gospodarki narodowej.#lł*'"'*ł 4'1'4' MARTenNG w TgfiYSTYcg poswlęclc kilka uwas właściwierozumianv marketino --. s. bilans turystyki jest zestawieniem wartości konsumpcji turystycznej w zagranicznej turystyce przyjazdowej orazw zagranicznej turystyce wyjazdowej. że wpływy z turystyki zagranicznej ptzyjazdowej są. Włochy) i wykazuje nadwyżkę w bilansie turyStycznym. Należy przypomnieć."Ę:I^li'ąt:rr'".*i#[""T1'-"il\Ł.l. Hiszpania. W taki spos b może się ona przyczynić do zr Żnicowania rozwoju gospodarki narodowej i światowej.#J.^ fl:iil"#:l1'"I:|] "*. Die Tourismuslehre .""ff ::ilttlipTąj-fl 1"stykizlł.i":. 2a 23 konsekwencje gospodarcze. będąc częściąbilansu płatniczego.:"j rj lił}. 9-' JąJr r zaopatrzenra w tow/. . Jezeli roczne wydatki na turystykę zagraniczną rosną szybciej niż produkt krajowy brutto.n:ff:mBerner Studien zum Frem ŻI4 ŻI5 . jw. im Grundriss. jeślizostaną ratyfikowane przez rząd RP.

r

przy uzyskiwaniu umiarkowanego zysku. Natomiast zdaniem C. Kasparaz7 , marketing w turystyce jest określany jako ,,...polityka turyStyczna nakierowana na rynek i uzasadniana przez rynek, polityka zar wno przedsiębiorstw turystycznych, jak i organizacji turystycznych, bez względu nato, czy Są one podmiotami prawa publicznego, czy prywatnego''. Takie ujęcie marketingu oznacza akceptację zar wno marketingowego sposobu myślenia, jak i marketingowego sposobu praktycznego działania. Marketing w turystyce w szerszym znaczeniu tworzą:

nym, powinny być skonkretyzowane pod względem finansowym i osobowym. Cele polityki turystycznej osiąga się za pomocą instrumentarium marketingowego. Instrumentarium to tworzą:

r r

: : : r

produkt (asortyment, ilośćitd.), cena (warunki, zr żnicowanie cen), promocja (reklama, public relations oraz sprzedaz osobista), dystrybucja (kanały dysĘbucji, systemy dystrybucji).

określenie cel w i funkcji turystycznych, opracowanie wskaz wek postępowania za pomocą strategii cząstkowych.

Zagadnienia te w duzym stopniu zależą od właściwejinformacji, i określenie trend w wskazujących przyszły rozw j. Praktyka niestety dowodzi, że często nie docenia się w turystyce konieczności tworzenia banku informacji Statystycznych, co mścisię błędami przy podejmowaniu decyzji przez podmioty
pozwalaj ącej na analizę bieżącej sytuacji

Zastosowanie tych instrument w w praktyce w określonej kompozycji (marketing-mix) jest przedmiotem tzw. strategii marketingowej. Zadanie strategii sprowadza się do określenia środkw zapewniających osiąganie cel w polityki turystycznej lub zbyt w dłuższej perspektywie czasowej. Można też m wić o strategiach narzędziowych (cząstkowych), gdy np. w ramach koncepcji marketingowej planuje się politykę cen, dysĘbucji itd. Zdaniem C. Kaspara, przy stosowaniu instrumentarium marketingo-

polityki turystycznej. H. WeinholdŻ8 zwtaca uwagę, iż w określaniu cel w polityki turystycznej powinno się uwzględniać następujące elementy:

r r l r l

opis pozycji, jaką zajmuje przedsiębiorstwo lub organizacja turystycznazg w og lnogospodarczym procesie dysĘbucji d br i usług, opis potrzeb, kt re przedsiębiorstwo lub organizacja zamierza zaspokoić Za pomocą świadczonych usług, opis usług, kt re określone podmioty zamierzają świadczyć, opis rynk w, na kt rych podmioty te zamierzajądzialać, opis usług określonych podmiot w w wymiarze ilościowo-jakościowym.

wego nalezy zwr cić szczeg lną uwagę na stopie nasycenia rynku. Dlatego ważnajest koordynacja marketingu na poziomie przedsiębiorstwa z marketingiem w skali makro. Rola skoordynowanych poczyna jest szczeg lnie waŻna w warunkach występowania popytu turystycz-

jego większą przejrzystość.obserwowane poziome

nego na pakiet usług. Ponadto wzrastająca integracja rynku powoduje

Nalezy dodać, iz wymienione elementy, stanowiące podstawę określeniacel w polityki turystycznej na konkretnym szczeblu terytorialC. Kaspar, Die Tburismuslehre im Grundriss, jw., s. 133. H. Weinhold, Marketing in 20 Lektionen, cyt. za: C. Kaspar, Die Tburismuslehre im Grundriss, jw., s. 134-136. 2e Organtzacja turystyczna jako podmiot polityki turystycznej, np. gminy.
28

2i

sprawiają, Ze szanse na sukces małych, pojedynczych przedsiębiorstw turystycznych są w efekcie rozrastającego się rynku krajowego i międzynarodowego coraz mniejsze. C. Kaspar zauważa, że takj wniosek powinien wypływać zbada rynku i być podstawą marketingu. Względy praktyczne uzasadniająpoczynienie kilku uwag poświęconych poszczeg lnym elementom instrumentarium marketingowego. Jeżeli chodzi o politykę dotyczącą produktu turyStyczne7o, to powinno się w spos b jasny precyzować ofertę turystycznąijej kształt pod względem ilości,jakościoraz rodzaju infrastruktury og lnej i tury_ stycznej. Dużej roztropności wymaga polityka cen. Zalety zt żnicowania cen usług turystycznych r żne ceny za te Same usługi w zależnościod okresu (przed sezonem, w czasie sezonu czy po sezonie) lub od czasu
Ż17

i

pionowe fuzje

zr6

r
korzystania z usług (dłuższyczy kr tszy), oraz ceny ryczałtowe są na wsp łczesnym rynku (nabywcy) oczywistością' W turystyce podkreśla się znaczenie polityki ,,obr bki'' rynku' poWszystko to, co w promocji wypełnia zakres public relations, słuzy w oczach opinii pu_ lepszeniu wizerunku i zwiększeniu wiarygodności blicznej. Działania objęte public relations mają gł wnie charakter informacy3ny i powinny tworzyć dobry klimat dla udanych kampanii reklamowych. Jezeli chodz\ o reklamę w turyStyce, to powinna budzić zapotrzebowanie na oferowane usługi i ukierunkowywać istniejący popyt na określonąpodaż, a takŻe spełniać funkcję informacyjną. W literaturze p."" .iotu podkreśla się wym g Systematyczności przygotowywania jest akcji reklamowych. Punktem wyjściaw opracowaniu takiej akcji odpowiedź na następujące pytania.

r s r r

Czemu akcja ma służyć,jaki jest jej cel? Gdzie akcja powinna być przeprowadzola| czy wśrd ludności wiejskiej, czy w aglomeracjach miejskich? latie zastosować nośniki reklamy, np. telewizję, ogłoszenia, pro-

Kiedy akcja powinna być przeprowadzona' czy np' w listopadzie,
czy na wiosnę?

spektY?

sympozja i konferencje. Promowanie sprzedaży usług turystycznych w szerokim znaczenil tego terminu oznacza r wniez określeniekanał w dystrybucji (własne plac wki sprzedaży, pośrednicy detaliści,hurtownicy itd.) i kształcenie tych, kt rzy mają bezpośredni kontakt z klientami. og lny przegląd problematyki marketingu w turystyce potwierdza istnienie dodatkowej za|eżnościmiędzy rozwojem turystyki w kierunkach społecznie poŻądanych a szeroko rozumianym marketingiem.
*t<t<

imprez stałych, regularnie organizowanych w określonych miejscach i terminach. Imprezy targowe stwarzają wystawcom ofert i potencjalnym ich nabywcom duże możliwościprowadzenia działa marketingowych i kontakt w. Tereny targowe są także miejscem konfrontacji wystawianych ofert z opinią zutiedzających. Warto podkreślić,że są one r wnież miejscem kontakt w Z prasą, radiem i telewizją. Giełdy turystyczne natomiast są organizowane okresowo. Pozwalają one na dokładny przegląd ofert turystycznych i bezpośrednie kontakty organizacji turystycznych. Duże znaczenie reklamowe mają giełdy międzynarodowe. Na przykład w Europie są znane: Międzynarodowa Giełda Turystyczna w Berlinie, Europejska Giełda Turystyki Motywacyjnej i Kongresowej, Europejska Giełda Turystyczna Par stw Nadbałtyckich. Przy okazji giełd turystycznych organizuje się r żne wycieczki reklamujące atrakcyjnośćpromowanych miejscowości, a także seminaria,

Warunkiem skuteczności każdej akcji reklamowej jest oparcie odpowiedzi na te pytania na wnikliwej obserwacji rynku turystycznego' to na wynikach badar, rynku. Aby reklama w tuu.'"sti to możliwe - oczekiwania, musi przyciągać uwagę, informorystyce mogła spełnić praww ać, zachęcać,, być zrozumiała, lekka, rzeczow a, bliska nabywcy, dziwa, aktualna, wiarygodna,przyzutoita. planoiva itp. Wszystkie te cechy są komplementarne. 'Promocja

na rynku turyStycznym jest też prowadzona w formie sprzed.aży osobistej oferowanych usług. Decyzja o zakłtpie, spowodowana reklam4, powinna zostać urzeczywistniona' Istotne znaczenie dla reklamy w turyStyce mogą mieć targi oraz giełdy. Należą one do imprez, kt rych celem jest prezentacja ofert turystycznYch.

społecznego, kulturalnego dochodu narodowego.

Przypisywane turystyce wsp łczesnej, d. masowej, rozliczne uwarunkowania rozwoju i następnie jego skutki (funkcje) w - wymiarze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, przestrzennym itp. wskazują na jej wsp łzależność licznymi elementami gospodarki- narodoz wej. Zjednej strony turystyka jest pochodną wysokiej aktywności gospodarki jako całości,z drugiej zaśstymuluj e rozw j r żnych sfer zycia

i ekonomicznego oruz oddziałuje na wzrost

Targi turyStyczne, ze wzg\ędłt na ich zasięg przestrzenny' mogą być międzynarodowe, og lnokrajowe lub regionalne' Na og łnateŻąone do

ŻI8

219

/

4.2.T URYSTYKA A TMN5PORT
Usługi transportowe integrują rozmaite dziedziny zycia społecznego i spajają gospodarkę danego YłĄu. Żaden dział gospodarki nie moze się bowiem obejśćbez usług przewozowych i w ostatecznym rachunku efekty pracy np. przemysłu, budownictwa, rolnictwa czy handlu zagranicznego w duzym Stopniu za|eŻąod sprawności i niezawodności transportu. Bez usług transportowych nie jest też możliwy rozw j turystyki, przy czym popyt na świadczenia transportu turystycznego pobudza wzrost ich podaży (zwiększenie liczby i jakościśrodkw transportu). R wnie oczywisty jest wpływ podazy usług transportu na popyt' Na przykład dzięki upowszechnieniu samochodu turystyka mogła się gwałtownie rozwinąć. Także korzyści z wynalezienia samolotu zrodziły nowe potrzeby turystyczne w zakresie usług transportowych. Wybierając środek transportu, turySta zwraca uwagę na wiele czynnik w. Jednym z nich jest bezpiecze stwo podr ży. Jednak w miarę postępu technicznego w transporcie, atakŻe m.in. rozwoju turystyki biznesowej czynnik ten nie zajmuje juz pierwszego miejsca na liście
wymagari.

wskazać na koszĘ, poniewaz kazda poprawa jakościusług transportu musi być związana z dodatkowymi wydatkami turystycznymi. Praktycznie biorąc, wymagania turyst w wobec cech jakościowychśrodk w transportu są ograniczone przez ekonomiczną relację koszt w i dochod w. Można Z tego wyciągnąć wniosek, że wydatki, jakość usług transportu i dochody przewoźn1k w muszą pozostawać w korzystnym stosunku z punktu widzenia interes w transportu. Historia transportu wskazuje, że jego rozvt j odbywał się zar wno dzięki poprawie jakościusług, jak i dzięki zmniejszaniu kosztu jednostkowego.
Spadek cen usług następuje na skutek postępu technicznego w transporcie, poprawy jego ekonomiki i w wyniku subwencji na rozw j infrastruktury transportowej. Rzecz jasna, stymuluje to rozw j turystyki.

Krajoznawcze ce|e podr zy turyStycznych, zamiłowanie do przyg d, nasilanie się podr zy w interesach uczyniły cechą dominującą szybkość.Praktyka wykazuje, że coraz większa szybkośćpodr żowania, przede wszystkim transportem lotniczym, pozwala na zwiedzanie kraj w, kt re dotychczas nie mogły być obiektem turystyki masowej. W ofercie usługowej dotyczącej wsp łczesnych środkw transportu turyStyczneg o dużąuwagę zwraca się na komfor'. warto w tym miejscu wskazać na powodzenie np. podr zy pociągiem z zabraniem samochodu, pociągami superekspresowymi, sypialnymi, luksusowymi autokarami czy podr ży coraz większymi i szybszymi samolotami. obserwuje się tez tendencję do indywidua|izacji oferowanych usług przewozowych. Jeżeli chodzi o inne cechy jakościowe środk w transportu, takie jak punktualność'regularność czy częstotliwość,to w odniesieniu do transportu turyStycznego nie mają one większego znaczenia. Za|ety te są bardziej doceniane ptzez podr żu1ących w celach nieturystycznych' Rozważając zagadnienie wzajemnego wpływu turystyki i transportu punktu widzenia jakościowych cech środk w transportu, trzeba teŻ z
Ż20

Trzeba przy tym zauważyć, ze co do niekt rych środkw transportu, np. nowoczesnych samolot w o dużych szybkościach'istnieje przymus ustanawiąnia stosunkowo wysokich cen wskutek wysokich koszt w eksploatacji. Cenowa elastyczność popytu prowadzi tu do pewnej selekcj i popytu, kt ry j ednocześni e wy znacza podział zada dla poszczeg lnych środkw transportu dzięki ich substytucji (np. kolej-samolot). M wiąc o wpływie poprawy jakościusług transportowych na rozw j turystyki, trzeba r wnież zutr cić uwagę na stymulacyjny charakter wzrastaj ącej zdolności przewozowej wsp łczesnych środk w transportu. Czynniki techniczno-ekonomiczne i organizacyjne kształtują bowiem zdolnośćprzewozową poszczeg lnych rodzaj w transportu: kolei jako środka ptzewoz w masowych, samochodu jako środkatransportu indywidualnego, autokaru i samolotu jako środkw przewoz w grupowych. Wypada tu powiedzieć, że turystyka oddziałuje też na wzrost poduŻy usług transportowych. Występuje tu zasada sprzężenia zwrotnego: do_ stępność transportowa walor w turystycznych ozywia ruch turystyczny, kt ry z kolei oddziałuje na rozw j transportu w pożądanych kierunkach. Zależnościturystyki i usług transportu Zostaną szerzej om wione w następnym rozdziale.

ŻŻI

r

4.3.T URYSTYKA A PRZEMY5Ł
Rozw j wsp łczesnej turystyki i jej roz|iczne uwarunkowania znajdują się w ścisłymzwiązku z rozwojem przemysłu. Turystyka jest produktem cywilizacji przemysłowej, przemysł kształtuje też kierunki i intensywnośćturyStycznych form spędzania czasu wolnego od pracy. W niniejszy ch rozvłaŻaniach przemysł jest rozumiany jako dział gospodarki narodowej zajmujący się wytwarzaniem środkw produkcji i środkw spozycia oraz śvłiadczeniemusług produkcyjnych. Z trzech grup działalnościprzemysłowej (wedfug klasyfikacji oNZ): przemysłu wydobywczego, przemysłu przetw rczego oraz przemysłu produkcji energii elektrycznej i gazu przedmiotem rozważafl w tym podrozdziale jest przemysł przetwtrczy. Wpływ wsp łczesnej turystyki na przemysł jest znaczny. Turysta jako konsument zwiększa zakres swoich zainteresowa o r żne elementy i przez to modyfikuje strukturę popytu oraz podnosi jego poziom' W wyniku popytu turyStycznego powstaje wiele dziedzin wytw rczości przemysłowej, nastawionych na obsługę ruchu turystycznego. Dotyczy to gł wnie przemysfu przetw rczego i rzemiosła. Doświadczenie uczy, ze pod wpływem popytu turyStycznego znacząco się rozwija przemysł d br konsumpcyjnych powszechnego użytku. Można tu wymieni przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, metalowy, drzewny, sk rzany, odzieżowy, poligraficzny, papierniczy itp. Produkcja wymienionych przykładowo gałęzi przemysłu przetw rczego ma charakter specjalistyczny bądźbywa dostosowywana do potrzeb oraz upodobar uczestnik w turystyki powszechnej i kwalifikowanej. Z ptzemysłem przetw rczym nakierowanym na potrzeby turystyki

T

I

względem ceny.

w swojej formie i treściodzwierciedlać specyfikę danego regionu; stanowić estetycznie wykonany, trwały nabytek godny przechowania i obdarowania nim osoby, dla kt rej ma być dowodem pamięci; stanowić przedmiot wygodny do przewiezienia i dostępny pod

i

wie;Że się przemy słow o'rzemie ślnicza produkcj a pamiqtek tury styc znych

swoje wspomnienia z podr ży, chętnie kupuje pamiątki. Kużda pamiątka powinna budzić w turyście i w jego środowisku zainteresowanie danym krajem. Aby spełnić funkcje społeczne, wytw rczośćpamiątkar_ ska powinna:

drobnych artykuł w. Na og ł bowiem każdy turysta, chcąc utrwalić

Pamiątkarstwo jest w wielu krajach o rozwiniętych funkcjach turystycznych społecznie i gospodarczo ważnądziedziną wytw rczości artystycznej. Jednak masowy popyt na pamiątki turystyczne często sprawia, że nie spełniają one wsponrnianych wymagar{. Rozw j turystyki wpływa r wnież na przemysł pr7etw rczy produkujący arĘkuły żywnościowe' Masowe podr że turystyczne, zr żnicowane np. ze wzg|ędu na środkitransportu' czas trwania, stopie zagospodarowania miejsc pobytu i standard konsumpcji turystycznej, są inspiracją masowej i r znorodnej produkcji tych d br spożycia. Specyfika popytu turystycznego na artykuły żywnościowesprawia, ze jest wymagana produkcja tych d br w określonych jednostkach wagowych i pojemnościowych, o przedfużonym okresie trwałości,w stosownych opakowaniach. W warunkach gospodarki rynkowej przemysł spożywczy wyprzedza popyt turystyczny i kształĘe jego kierunki. Warto w tym miejscu zau:ważyć, iż niedorozw j tego przemysłu może hamować aktywność turystyczną pewnych grup ludności, obniżając standard konsumpcji turystycznej. Moze też obniżyć społeczno-ekonomiczną efektywność aktywizacji region w turystycznych. Produkcja przemysłu przetuł rczego na potrzeby turystyki jest typową produkcją rynkową. Dlatego też wnastające potrzeby turystyczne stymulują przede wszystkim produkcję d br konsumpcyjnych. Zkolei, aby uruchomić dodatkową produkcję rynkową, niezbędne są środki produkcji' kt rych wytwarzanie ożywia dziedziny dostarczające d br inwestycyjnych.

Masowość produkcji przemysłu ptzet:w rczego na potrzeby Stale
nasilającego się ruchu turystycznego uzasadnia określenie tego przemysłu mianem przemysłu turystycznego. Jednak termin ,,przemysł turystyczny" niejestjeszcze w takim znaczeniu obecny w literaturze przedmiotu. W świetlekryteri w klasyfikacji polskiego przemysłu stanowi on kategorię nieformalną. Pojęcie to może być zbiorczym terminem na r>znaczenie zada r żnych gałęzi i branz przemysfu przetw rczego, wY-

r

ukazywać turyściecharakter kraju, regionu, miejscowości lub środowiska, panujące tam zwyczaje, kulturę, historię i rozw j warunk w społeczno-gospodarczych;

ŻŻŻ

szczeg |nie w grupie d br nie- . Drugie natomiast. przenika wsp łcześniedo jest on wywołyśzerokich warstw społecze stwa. Istotne zwiryk'l' występują r wnież między turystyką a rolnictwem. Z drugiej strony. duŻa innowacyjność. Z drugiej strony przemysł jest źr dłem zanieczyszcze środowiska przytodniczego i wielu ujemnych zjawisk w środowisku społecznym. tym niższe wydatki na ochronę środoinfrastruktury. jest realne i niezbędne społecznie. mająca zw\ry'. Postulat rozwoju przemysłu turyStycznego znajduje r wnież uzasadnienie społeczne. Pierwsze rozwiry. że industrializacja odegrała wybitną rolę w procesach urbanizacyjnych wsp łczesnego świata. drobnych przedsiębiorstw w sektorze przemysłu turystycznego' tym realniejsze są szanse zaspokojenia potrzeb turystycznych i tym większy jest stopier wzrostu całej gospodarki' Turystyka może stanowić podstawę materialnego rozwoju region w oraz miejscowości turystycznych w kraju. kr tszy czas pracy i warunki materialne uprawiania turystyl<l'.Że między rozwojem turystyki a przemysłem ja_ ko działem gospodarki narodowej występuje wsp łcześniewytaźny konflikt. że im więcej jest sprawnie działających. duża elastyczność organizacyjna. Warto podkreślić. z:właszcza w dostosowywaniu produkcji do zmieniĄącego się popytu. uprawianie turystyki kwalifikowanej. Powszechny jest pogląd. iż są one gł wnymi miejscami emisji ruchu turyStycznego. w miarę postęp w urbani- "us żywnościowych. rozw j turystyki wywołuje zmiany w strukturze produkcji rolniczej. Niemała jest r wnież rola turystyki w kształtowaniu proces w urbanizacyjnych. zasoby pracy. Należy podkreślić. dając społecze stwom wyższe dochody. Popyt na te dobra' niegdyśdostępne tylko dla zamoŻnych. wysoka efektywność.in.Koncentracja ludności w coraz większych miastach i aglomeracjach sprawiła.aniejest nakazem chwili. Przemysł ten bowiem. |ecz także ma podłoże snobistyczne' ŻŻ4 łoautcia przemysłu turystycznego. charakteryzują: r r r s s duża elastycznośćdziałania. Powszechny jest pogląd. wsp łcześnieszczeg |nie preferowanej ze wzgtędu na jej walory zdrowotne i profilaktyczne. Są też miejscami koncentracji tego ruchu. Z jednej strony rozw j przemysłu i jego przemiany jakościowe stały się podstawą og lnego rozwoju. Postulowana pełna samodzielnośćekonomiczna samorządu terytorialnego powinna stworzyć warunki umożliwiające kojarzenie interes w terenowych z rozwojem og turystyki. kwalifikacje kadr. negatywne skutki rozwoju cywilizacji przemysłowej stały się barierą rozwoju turystyki.4. przestszennej koncentracj i ludnościmiej skiej i zanieczy szcze(l środowiska przy r odniczego recepcyj na funkcj a przestrzeni wiej skiej nabiera coraz większego znaczenia. Jest to odzwierciedleniem upo_ wszechniania się tam turystyki jako stylu zycia.kazujących określonezwiązkibezpośrednie lub pośrednie z obsługą ruchu turystycznego. wiska i rozbudowę lnie mozna postawić tezę. Mają one dwojaki charakter. iż z taktej konfliktowej sytuacji są dwa wyjścia: jedno to zahamowanie degradacji środowiska przyrodniczego przez pruemysł i rekultywacja środowiska.T URY5TYKA A ROLNICTWO zacji. w por wnaniu z przemysłem śred_ nim i wielkim. obniżając znacząco społeczne korzyści płynące z turystycznych form spędzania czasu wolnego od pracy. zwłaszcza na obszarach położonych w poblizu miejscowości turystycznych. choć jest ono bardzo kapitałochłonne i nie wszędzie reaIne. Na zakoriczenie warto wspomnieć o pośrednim wpływie przemysłu rozw j turystyki przez urbanizację. Przemysł ten umożliwia m. w niższakapitałochłonność. na 4.ek ze specyftcznymi warunkami lolalnymi (surowce.staje się przedmiotem coraz większego zapotrzebowania w krajach wysoko rozwiniętych. Reklama turystyki kwalifikostanowi pośrednio bodziec do rozwoju przemysłu turys*an"i tycznego.że wany nie tylko nakazem mody. Z jednej strony. W efekcie. warunki popy- tu miejscowego i popytu turystycznego). drugie zaśto podejmowanie podr zy turystycznych do obszar w jeszcze nie ska:żonych. Dużą rolę w rozwoju przemysłu turyStycznego może odegrać przemysł drobny. przy spełnieniu innych warun_ k w.

Rozw j cywilizacji przyczyn1ł się do znacznego osłabienia więzi człowieka zprzyrodą. W celu podtrzymania tej więzi niezbędna jest taka organizacja społecze stwa, aby człowiek nie był pozbawiony widoku przyrody. egzystencji wsp łczesnego mieszka ca Antidotum na uciążliwości miast jest m.in. turystyka wiejska. Przestrzenie wiejskie bogate w walory turystyczne' pfzy odpowiedniej polityce promocyjnej, stają się obszarami rozwoju infrastruktury turystycznej i og lnej, dzięki kt rym turystyka wiejska powoli staje się zjawiskiem masowym. Atrakcyjność tych obszar w jest przyczyną, dla kt rej ludnośćpreferująca turystyczne formy spędzania czasu wolnego opuszcza miejsca turystycznej koncentracj

4.5. TURYSTYKA A SPORT
Związk't turystyki Ze sportem wynikają z cel w, często zbieżnych, ich uprawiania. Zar wno sport, jak i turystyka służącelom społecznie wartościowym, wychowawczym' są więc środkiem wielostronnego, humanistycznego wychowania człowieka. Rozsądnie uprawiany Sport, podobnie jak turystyka, np. kwalifikowana, jest środkiem ksztąłtowania społecznie wartościowych cech charąkteru' Wyrabianie w sobie choćby silnej woli wymaga ciągłego zmagania się z przeszkodami oraz przeciwnościami, co przecież występuje w działalnościsportowej i turystycznej. funkcji turystyki i sportu naprzykJadzie Przy omawianiu zbieżności zdrowia pojęcie ,'Zdrowie'' należy potraktować szeroko. Chodzi tu nie tylko o zdrowie w znaczeniu braku choroby,|ecz także o dobre samopoczucie ftzyczne, psychiczne i społeczne. Szeroko rozumiane zdrowie

i, coraz bardziej zurbanizowane i zaniec zy szczone, aby szukać wartościowych form aktywnego spędzania czasu. Turystyka na wsi staje się więc alternatywą w stosunku do powszechnie przyjętych modeli tej aktywności. Iednąz konsekwencji rozwoju turystyki wiejskiej moze być zmiana właścicieliteren w rolniczych. W Polsce np. opr cz tradycyjnych wła_ ścicieli ziemi, tj. parstwa i rolnik w indywidualnych, pojawiają się noi wi właścicie|e dzierżawcy, budujący na obszarach wiejskich ośrodki przyzakładowe dla pobytowej turystyki grupowej oraz prywatne domki letniskowe, stwarzające warunki do rozwoju przede wszystkim rodzinnej turystyki weekendowej. w taki spos b następuje zmiana organiza' cji przestrzeni wiejskiej i rozszerzenie jej funkcji. Funkcja rollnicza często schodzi na drugi plan, natomiast rozwija się funkcja turystyczna.
Zjawisko to jest szczeg lnie widoczne we wsiach letniskowych. Turystyka wiejska staje się więc istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, stwarzając pozytywne nastawienie do niej wśrd ludnościwiejskiej, atakŻe dając tej ludności zatrudnienie. Innym efektem związk w turystyki z rolnictwem są przemiany w produkcji roślinneji hodowlanej. W miarę rozwoju turystyki rolnictwo włącza się do obsługi ruchu turystycznego. W wyniku wzrostu popytu i cen na skutek rozwoju turystyki obserwuje się wzrost skupu drobiu, ryb, runa leśnegoitp. obsługa ruchu turystycznego na wsi oraz wmiejscowościach turyStycznych połozonych korzystnie względem miejsc produkcji rolnej może być stymulatorem rozwoju gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych oraz sp łdzielczościogrodniczej

źrdłem zdolnoścido pracy, satysfakcji społecznej itp. Wsp łcześnieczłowiek zdrowy to gł wnie człowiek zdoIny do własnego rozwoju i przekształcania otoczenia. Jak juz wspomniano w tej ksiązce, tempo przemian stwarza wiele zagroże(t dla zdrowia. Sport uprawiany z umiarem i rozsądkiem oraz aktywny wypoczynek urlopowy są najlepszym lekarstwem dla wsp Ł czesnego człowieka, zmęczonego ftzycznie i psychicznie. W medycypowinno być
nie mnożą się głosy, że ruch ciała stanowi nie tylko środekterapeutycz-

i mleczarskiej.
ŻŻ6

lecz przede wszystkim profilaktyczny. Związkl turystyki Ze sportem są r wnież widoczne w płas7czyźnie dostarcza szeroko ekonomicznej. PrzykJad w takiej wsp łzależności pojmowana gospodarka turystyczna. Iej rozw j i struktura są pod przemoznym wpływem zar wno potrzeb turyst w, jak i sportowc w. Przedmiotem konsumpcji w sferze turystyki oraz Sportu są prawie takie same usługi i dobra turystyczne, np. można wymienić usługi transportowe' noclegowe, gastronomiczne, kulturalno-rozrywkowe, wypoczynkowe. R wnież w sferze zagospodarowania na potrzeby turystyki i sportu występuje zbieżność rodzajowa vrządze infrastrukturalnych. Wyjątek stanowią urządzenia sportowe specjalnego przeznaczenia, zapewniające uzyskanie wynik w w sporcie wyczynowym. Poniewaz na og ł imprezy Sportowe odbywają się w miejscowościach i regionach turystyczny,

Ż27

r'

nych, przeto można lznać, że rozul j turystyki i rozw j sportu są komplementarne. Dlatego tez korzyści ekonomiczne wiĘące się z tym roztakŻe w zględy praktyczne.

wojem należy traktować łącznie. Za tak'tm podejściem przemawiają
rozwoju turystyki i sporPouczającym przykładem wsp łzależności tu może być Szwajcaria. W polityce turystycznej tego kraju konsekwentnie się zmierza do wykorzystania walor w sportu w rozwoju turystyki. Szwajcaria zawsze kładłanacisk na swoje atllty związane ze środowiskiem geograficznym. Najpierw przez alpinizm, następnie ptzez narciarstwo i sporty zimowe w ciągu dw ch wiek w rozwinęła turystyczną. Ewolucja sektora sportowo-turimponującą działalność ystycznego w gospodarce szwajcarskiej wskazuje na preferowanie jakościw działaniach inwestycyjnych. hoducenci artykuł w sportowych notują zwiększające się zainteresowanie swojej klienteli' gł wnie narciatzy, artykułami odpowiadającymi wymaganiom bezpieczeristwa i komfortu' Takie same życzenia stara się spełniać hotelarstwo szwajcarskie. Na poprawę jakości zwraca się r wnież uwagę w szwajcarskiej sieci wyciąg w mechanicznych (500 kolejek linowych oraz 1200 kole_ jek narciarskich). Wzajemne zależnościmiędzy rozwojem turystyki a rozwojem sportu widać też na przykładzie wielkich itnprez sportowych, gł wnie tych o zasięgu światowym,jak Ietnie i zimowe igrzyska olimpijskie, mi_ strzostwa świata w piłce nożnej itp. U podstaw organizacji takich imprez leżą przeważnie względy prestiżowo-polityczne i ekonomiczne. Dzięki nim można bowiem poprawić wizerunek miejscowości turystycznej, regionu, a nawet całego kraju oraz osiągnąć długofalowe efekty promocyjne.

bowiem, Że imprezy te Stwarzają wzmoŻony ruch, a tym samym trudnościkomunikacyjne, oraz zwiększoną emisję substancji toksycznych, są r wnież źr dłem hałasu. Z tych względ 'w uważa się za celowe organizowanie wielkich imprez sportowych przed sezonem turystycznym oraz po tym sezonie. w taki spos b mogą one być wykorzystywane jako czynnik przeciwdziałania sezonowości w turystyce. Turystyczne walory promocyjne wielkich imprez sportowych znajdują tez odbicie w sferze społeczno_kulturalnej. Imprezy te bowiem powinny przysparzać ich uczestnikom korzyściduchowych przez dobre zaplanowanie i przeprowadzenie programu turystycznego. Umiejętne kojarzenie cel w sportowych z turystycznymi zapewnia wielkim impreZom sportowym rolę stymulatora rozwoju turystyki. Należy też zauwuŻyć, ze wielkie imprezy sportowe nie przyspieszają rozwoju turystyki, jezeli ich przebieg stanowi zagtożenie dla środowiska przyrodniczego. Z tych względ w decyzja o organizacji takich imprez powinna być poprzedzona przeprowadzeniem testu Zgodności z wymaganiami ochrony środowiska. Reasumując, można powiedzieć, iż związek turystyki Ze sportem j est ścisły, wielopłaszczyznowy' bezpośredni i dwustronny. Znajomość

wzajemnych uwarunkowar rozwoju turystyki oraz sportu moze być

fu dlem wielorakich korzyścispołecznych, kulturalnych,

a

takŻe

ekonomicznych.

4.6.T URY5TYKA A KULTUM
W literaturze dotyczącej turystyki dużą częŚć stanowi tematyka ekonomiczna. Natomiast inne aspekty tego zjawiska w wymiarze wsp łczesnym, np. społeczne oraz kulturowe, nie zostały dostatecznie zbadane i opisane. Poza tym termin ,,kultura" ma wiele znacze . Sprawia to, że naszkicowane związki turystyki z kulturą są zbiorem dość luźnych uwag og lnych. Spotykane w literaturze definicje kultury mozna ująć w dwie grupy: definicje antropologiczne i definicje humanistyczne. W ujęciu antropologicznym kultura jest og lnym przejawem ludzkich zachowa , sposobu życia, umiejętności, zwyczaj w i obyczaj w, wierze języka, idei,
' ŻŻ9

Wielkie imprezy sportowe pomagają miejscowościom i regionom turyStycznym w pozyskiwaniu nowych utządze(t infrastruktury turystycznej, sportowej oraz og lnej. W konsekwencji wzrostu zdo|ności usługowych ty ch lxządzerl wielkie imprezy sportowe ptzynoszą znacz' ne korzyści ekonomiczne. Pełne ujęcie tych korzyścijestjednak trudne, często niemożliwe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że organizacja i przebieg wiel_ kich imprez sportowych wywołują także skutki negatywne w sferze społeczno-kulturalnej i ekologicznej. Dlatego też mieszkarcy ośrodk w turystycznych są negatywnie nastawieni do wielkich imprez. Uwaza się
Ż28

7
norm, działalnościitd. Natomiast dlą humanisry kultura jest określonym dziedzictwem społecze stw i całej ludzkości, gł wnie aktywnościąprowadzącądo samookreślenia się jednostki, grupy Czy narodu, do afirmacji indywidualnej i społecznej. Jest też aktywnościązmierzającą do spotęgowania wrażliwościna piękno i dobro oraz do harmonii z otoczeniem przyrodniczym i ludzkim. Związlr<l turystyki z kulturą uwidaczniają się w humanistycznych podstawach turystyki3g. Turysta uczestniczy w tworzeniu i ochronie wartościkulturowych oraz jednocześnie ma dogodne warunki do poznawania tych wartości i przekazywania treścipoznawczych, estetycznych i moralnych.

-

Kultura ludowa (nie tylko działalnośćartystyczna, lecz takze budownictwo, rzemiosło itp.). Przyroda jako wartośćkulturowa (twory przyrody mające szczeg |ne znaczenie symboliczne). Zagospodarowanie turystyczne (tylko te elementy, kt re będą zad wierały założone właściwości br kultury' np. wyposażenie bazy turystycznej w urządzenia kulturalne).

kultury, będące przedmiotem duchowych potrzeb turystycznych. A. Kołodziej czyk3| pogrupowała je następująco.

W obrębie działa]nościturystycznej występują r żnorodne dobra

Łatwo zauutaŻyć, że wszystkie wymienione dobra kultury mogą być przedmiotem potrzeb turyStycznych. Zaspokajanie tych potrzeb oznacza popularyzację d br kultury i duchowe wzbogacanie uczestnik w ruchu turyStycznego. Jednocześnie występowanie tych d br stanowi ważny czynnik rozwoju turystyki w określonych układach przeW literaturze przedmiotu turystyka jest zaliczana do zjawisk kultury masowej. Turystyczne formy spędzania czasu wolnego są wykładnikiem kultury tworzonej w dużym stopniu przez środki masowego przekazu. Jednakże środkiprzekazu kultury masowej, choć zjednej strony zaspokajają ludzkie aspiracje poznawcze, to z drugiej oddalają jednostkę od natury. Człowiek wsp łczesny coraz częściej poznaje środowisko
strzennych.

- r

Przedmioty, miejsca i zjawiska związane z historią: zabytki architektoniczne, r zabytki historyczne, : miejsca pamięci narodowej.
Sztuka:

- s
r

dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego, instytucje gromadzące dobra kultury materialnej (np. muzea, bi-

-

blioteki). Zjawiska życiabędące wykładnikiem typu i poziomu wsp łczesnej
kultury: r osiągnięcia techniczne, gospodarcze i naukowe, : instytucje kulturalne (prowadzące działalność kulturalną i kulturalno-rozrywkową, np. kluby, teatry, kawiarnie), : zjawiska życia kulturalnego (np. imprezy, festiwale), r organizacja i spos b życia innych grup społecznych (np. wzory zachow art, style, moda).
Problem szeroko i interesująco analizuje K. Przecławski, Humanistyczne podstawy

30

tury styki, Instytut Turystyki, Warszawa 1986.

A. Kołodzieiczyk, RoIa element w kultury w turystyce,Instytut Turystyki, Warszawa 79'79, s. 9-10. Autorka ta szeroko omawia zagadnienie element w kultury w turystyce i miejsca turystyki w kulturze.

3l

przytodnicze i społeczne nie dzięki bezpośredniej obserwacji, |ecz dzięki przekazom kultury masowej. Poznaje zatem obraz świata,kt ry nie zawsze jest realny. Przed osłabieniem więzi z naturą chroni człowieka uczestnictwo w turyStyce, jest to bowiem doskonała okazja do zobaczenia na własne oczy d br kulturalnych i do przeżywania wydarzer kulturalnych. Funkcjonując w obszarze kultury masowej, turystyka moze więc stanowić doskonały środekprzeciwdziałający niekorzystnym skutkom percepcji przekaz w kultury masowej. W tym kontekście trzeba podkreślić,że ważnąrolę w synchronizowaniu korzyści z rozwoju turystyki i kultury masowej ma do odegrania powszechna edukacja społecze stwa. Efektywność uczestnictwa turyst w w kulturze może bowiem obnizać niebezpieczeristwo niesione przez kulturę masową. Na og ł w literaturze zainteresowa wymienia się m.in. pogor za ptzyjemnością,płytkość uczestnik w ruchu turystycznego, bierny, poyierzchowny kontakt z dobrami kultury i poznanym środowiskiem społecznym, bierne postawy konsumpcyjne, niechęć do refleksji. 23r

Ż30

/
Związkt turystyki z kulturą można też zilustrować naprzyhJadzie archeologii przemysłowej. Archeolo gia, przez odkrywanie i popularyzowanie zabytk w oraz przedmiot w, kt re miały udział w minionych przedsięwzięciach gospodarczych danego regionu czy krajuiw związ' częśćspuścizny naukowej, może być ku z tym stanowią wsp łcześnie ważnym nośnikiem wartości kulturalnych w sferze turystyki, zwłaszcza
kłajoznavłczej3Ż. zvtiązkj religii z kulturą, warto tu wspomnieć ZwaŻywszy na ścisłe o turystyce religijno-pielgrzymkowej' Przekazy historyczne dowodzą, iż pie|grzymki należałydo najstarszych form turystyki. Szersze om wienie tego zagadnienia znajduje się w podrozdziale I.3.L2. W skali międzynarodowej uznanie budzi rola turystyki jako czynnika wychowania w duchu humanizmu, przyczynia1ącego się do utrzymania pokoju oraz pogłębiania wzajemnego zrozumienia między narodami. Jednocześnie podnosi się problem koszt w w dziedzinie społeczno-kulturowej, ponoszonych w związku z rozwojem turystyki. Można tu wskazać na kilka turystycznych aspekt w w międzynarodowej wsp łpracy kulturalnej' Powszechnie się uważa, iż działa|ność kulturalna prowadzi do zbliżenia narod w. Towarzyszy temu wymiana turyStyczna. Zb|iżenie narod w z kolei toruje niejednokrotnie drogę de-

polskich oraz poprawa klimatu politycznego w stosunkach międzynarodowych. Na zakoriczenie uwag należy stwierdzić, że związki wsp łczesnej turystyki i kultury są coraz bardziej złoŻone, wymagają więc systematycznych studi w specjalistycznych. Zjawiska te znajdują się w związ-

kt rych nośnikiem jest turystyka. Mozna sądzić, iż działa|nośćta ma perspektywy rozwoju. określają je: wzrastająca samodzielnośćmiast

ku dialektycznym. Kultura inspiruje rozw j turystyki, turystyka zaś wzbogaca i chroni dobra kulturalne' Naturalnie nie należy zapominać o stratach, jakie ponoszą społecze stwa w wyniku tych dw ch zjawisk
masowych.

TURY5TYKA A GOSPODARKA MORSKA
w tym szczeg |nie morskim, stanowią punkt wyjściarozważa
Wzajemne zależnoŚci między rozwojem turystyki a transportem,

cyzjom politycznym, ułatwia nawiązywanie kontakt w w dziedzinie np. handlowej, naukowej czy technicznej, tworzy sprzyjające warunki do rozvłiązywania na zasadach partnerstwa wielu problem w nurtujących wsp łczesny świat. obserwując rozvł j turystyki międzynarodowej, można wskazać na rolę w tym względzie międzynarodowych imprez kulturalnych.Imptezy te przyjmują r żne formy, jak np. festiwale muzyki poważnej, muzyki filmowej, konkursy muzyczne' wystawy ksiązek czy sztuk plastycznych. Niezależnie od swoich funkcji kulturotw rczych wpływają
one jednocześnie na rozw j

,,Gospodarka morska jest to kompleks r żnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych, bezpośrednio związanych z wykorzysta-

o związkach. jakie można zaobserwować między turystyką a gospodarką morską. W tym celu niezbędne jest określenie pojęcia ,,gospodarka morska'' i jej funkcji. W bogatej literaturze przedmiotu oraz w życiu gospodarczym pojęcie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Stanowi ono zbiorczy termin dla r żnych zada(t gałęzi gospodarki, wykazujących określone zvłiązkj z morzem. Na potrzeby niniejszej ksiązki możnaptzyjąć następującą definicję:

żnych usług turystycznych. Warto zwr cić uwagę na wsp łpracę i wymianę kulturalną między miastami a jednostkami administracyjnymi polskimi i zagranicznymi,
32

r

Przykładowo można tu wymienić takie zabytki przemysłowe, jak młyny wodne,

wytapiania szkła i wypalania cegły, krosna tkackie, stare gorzelnie, warsztaty okrętowe'
mosty, porty, śluzy,kanały.

stare osady

g

wybrzeża morskiego jako określonegośrodowiska geograficznego''33.w definicji tej podkreśla się dwie cechy gospodarki morskiej: kompleksowośćfunkcji orazbezpośredni związek ze środowiskiem motza czy też wybrzeża morskiego. Poza tym umownym zakresem zadari gospodarki morskiej pozostawałyby więc wszelkie funkcje związane z niąjedynie pośrednio.

niem morza

i

micze, rybackie, piece hutnicze, piece do produkcji wyrob w garncarskich,

33

w.w. Gaworecki, Cąnniki ks4ałtujące rysp l portowo-miejski Gda sk_Gdynia,

Wydawnictwo UG, Gdarisk 1974,

s.3940.

Ż3Ż

Ż33

Istniejące tu szk łki i ośrodkiżeglarskie stanowią z kolei podstawę rozwoju żeglars( wa pełnomorskiego. funkcje pośrednie. Żeg|uga morska. Ponadto og lny rozw i gospodarki morskiej wymaga odpowiedniej rozbudowy zaplecza usługowego w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz zap|ecza naukowo-badawczego' Miasta portowe stanowią ośrodkiadministracji gospodarczej o regionalnym. jakośćusług świadczonych turystom oraz zakres reglamentacji morskich podr zy turystycznych. chociaż te trzy funkcje można uważać za podstawowe człony gospodarki morskiej. Rozw j zwłaszcza produkcyjnych funkcji gospodarki morskiej wpływa na rozw j innych funkcji miast portowych. rozumianej jako wypoczynek urlopowy w pasie wybrzeża morskiego i miast tam położonych. Razem z portami żegluga Stwarza materialno-organizaŻ34 określone zvłiązk't występują takŻe między turystyką morską a pozostałymi funkcjami gospodarki morskiej. handlu zagranicznego i wewnętrznego. ośrodkahandlowego. Llczne miasta położone w pasie nadmorskim są wyposażone w przystanie zeglugi przybrzeżnej. Jej rozw j ściśle wiąŻe z funkcjami portowo-żeglugowymi i przemysłu okrętowego gospodarki morskiej. obejmującym nie tylko transport morski. atrakcyjność tego rodzaju wakacji dla dzieci. ciągle . jak funkcje handlowe. atakŻe ponadregionalnym zasięgu działania.og lnie biorąc. Natomiast w grupie funkcji pośrednich gospodarki morskiej wyr znia się funkcje: węzła komunikacyjnego. W por wnaniu z turystyką lnorską ta forma spędzania czasu wolnego jest względnie tania i ma charakter masowy. stanowi ważny instrument obsługi turystyki morskiej. ośrodka nauki i oświaty oraz ośrodka administracyjnego. lstotnym czynnikiem tego rozwoju są r wnież dogodne powiązania kolrrunikacyjne miast wybrzeża. Wszystkie one mają określony wpływ natozw j turystyki morskiej. szczeg lnie latem. uprawianej statkami pasazerskimi. holowanie. jako węZły transportowe i jednocześnie miejsca zmiany środka przewozl) spełniają ważne funkcje w obsłudze turystyki morskiej. Przykładowo. można tu wyrnienić takie funkcje pośrednie. morskiego przemysłu rybnego i turyStyczne. z większymi rlśrodkami miejskimi w kraju. opr cz morskich port w handlowych. szczeg lnie portowych. r r funkcje bezpośrednie. a takŻe atrakcyjnośćzagospodarowania miejscowości nadmorskich' na co wywarła wpływ gospodarka morska. W grupie/a nkcji bezpośrednich zna1dują się funkcje portowo-żeglugowe' przemysłu okrętowego. promami pasażersko-samochodowymi i statkami towarowymi. Między turystyką a gospodarką morską zachodzązwiryl<t bezpośrednie i pośrednie' W układzie zvłiązk w bezpośrednich nalezy wskazać na turystykę się morską. zatokowej i zalewowej' a także starlowią bazy dla żeglarstwa morskiego i przybrzeŻnego. Ztego punktu widzenia zadania usługowe morskich port w handlowych obejmują przemieszczenia pasażer w z jednego środkatransportu na drugi. Na zako czenie należy zwr cić uwagę na pogarszające się warunki rrlzwoju turystyki nadmorskiej na skutek zanieczyszczer środowiska 235 . Opr cz tych tradycyjnych motyw w występują nowe' 'twiązane ze zmianarrli w strukturze ruchu turystycznego. iżjest ona zespołem funkcji. cumowanie i inne usługi portowe świadczonenarzecz statk w i ich pasażer w. w zespole funkcji gospodarki morskiej można wyr Żnić: cyjne warunki rozwoju morskich podr ży turyStycznych. Morskie porty handlo_ we. p7lotaż. Nabiera też l. upodobania tlo wylegiwania się na piasku w słoricu. Na terenie port w odby_ wają się r wnież odprawy graniczne i celne turyst w krajowych oraz zagtaniczny ch.naczenia wypoczynek nad morzem zimą. wartościkrajoznawcze. Utrzymują się także pewne stałe motywy uprawiania turystyki nadmorskiej: walory terapeutyczne klimatu i wody. Natomiast przemysł okrętowy buduje statki i jachty wykorzystywane w turystyce lnorskiej oraz Zapewnia stałą gotowośćtechniczną i eksploatacyjną tych jednostek. Funkcje turystyczne polskiej gospodarki morskiej są widoczne w całym pasie wybrzeża morskiego. Wśrd czynnik w rozwoju turystyki nadmorskiej można wskazać warunki środowiska geograficznego.Teoretyczna interpretacja pojęcia gospodarki morskiej upoważnia do stwierdzenia. administracyjne rlraz nauki i szkolnictwa. przemysł okrętowy i morski przemysł rybny. Na przykład rozw j transportu morskiego i przemysłu okrętowego pociąga za sobą odpowiedni rozw j transportu lądowego. Wypoczynek urlopowy nad morzem.icst atrakcyjny. czyli turystyki morskiej. Związkt pośrednie między gospodarką morską a turystyką można wskazać na przykładzie turystyki nadmorskiej.

termin . Znacząca częśćludnościw niej zamieszkałej trudni się pracą w bezpośredniej lub pośredniej gospodarce turystycznej..1. można powiedzieć. że problematyki miejscowościturystycznej nie należy rozpatrywać w oderwaniu od regionu. gł wnie w miastach portowychwybrzeża morskiego. a szczeg1lnie przemysł portowy. Plaże i woda morska wykazują wysoki stopieri zanieczyszczenia. nawet decydującą. iż w miarę rozwoju omawianej turystyki i malejących zasob w ryb morskich w Bałtyku turystyka nadmorska stanie się tu funkcją wiodącą. iz turystykę nadmorską charakteryzuje stosunkowo kr tki. Warto dodać. Wytworzony w miejscowości turystycznej bezpośredni doch d odgrywa bardzo waŻną rolę. Wydaje się. Markowic słusznie zwracająuwagę. jeżeli posiada co najmniej jeden ze składnik w podstawowych d br turystycznych i w związku z tym jest punktem docelowym wypoczynkowego lub krajoznaw czego ruchu turystycznego. Trzeba r wnież odnotować. J.. że miejscowość turystyczna to: . Kruczała. na" na|eŻy do dyskusyjnych.wykształcony nakład turystyczny''.8. w dużym stopniu się przyczyniła do obniżenia walor w turystycznych obszar w przymorskich. gdyż rozw j turystyki może wpływać na rozw j i zakres niekt rych funkcji gospodarki morskiej' nadała specjalny charakter. Warto teżwskazać na pewne związkt morskiego przemysfu rybnego i turystyki nadmorskiej. kt&e ptzyciągaliczne tzesze turyst w i kt remu turystyka 35 I. urządzenia infrastruktury techniczno-ekonomicznej. iż zar wno I. gdzie poprzednio nikt nie mieszkał. iż jednostka osadnicza (miasto. Markowic35 jest zdania. Moze temu r wnież służyćotwarcie ku rynkowi |icznej sieci pensjonat w ptzyzakJadowych. iŻ może to być wiej- Jak wskazuje literatura przedmiotu. ze gospodarka morska.miejsce. wieś) jest zaliczana do miejscowości turystycznej. Że zasięg przestrzenny d br i usług turystycznych. jw. Sprawa ochrony plaż morskich i w d przybrzeżnych wymaga zresztąrozwiązanianie tylko w interesie turystyki nadmorskiej. Związki te mogą mieć charakter dwustronny. International Tourism. co znacznie obniża atrakcyjnośćwypoczynku nad morzem.IkaczaŁa. że gospodarka morska wykazuje rozliczne związkj z turystyką.8. Wolno ptzypuszczać. za M. Peters. w jej egzystencji i rozwoju". urządzenia podstawowe i uzupełniające powiązane funkcjonalnie oraz przestrzennie. polegającej na przystosowywaniu go do eksploatacji całorocznej.przyrodniczego. Kruczała3a za kryterium wyr żnienia miejscowości turystycznej przyjmuje.miejscowośćturystycz- Prezydium b. Wiadomo bowiem.. Są one widoczne gł wnie w licznych osiedlach i miastach wzdłużwybrzeŻa morskiego. Cyt. Natomiast Reasumując. Są wyłączane z eksploatacji przez służbysanitarne. lecz jako integralną jego część.. stanowiących atrakcję turyStycZną. istnieją możliwościwydłużeniasezonu turystycznego. Po)ĘclE l TYPoLoGlA MlEJscowoścl ska czy miejska jednostka osadnicza lub jednostka nowa. 4. kt re nie tylko nawybrzeżu nie są w pełni wykorzystane poza Sezonem letnim. obejmujący: walory. W miarę modernizacji hotelarstwa. London 1969. Miastotw rczą funkcję w tych jednostkach osadniczych pełnią ryboł wstwo przybrzeżne i turystyka morska. 3a J. tzeba powiedzieć. bo trwający 2-3 miesiące' sezon letni.. GKKFiT wyraziło pogląd. Nie wdając się w dyskusję na temat źr deł powstania zanieczyszcze(l. fugospodarowanie turystyczne. TURY5TYKA W GOSPODARCE M l EJscowośo Tu RYsT YczN EJ TURYSTYCZNYCH 4. Ż36 237 . Inną cechą charakterystycznąturystyki nadmorskiej jest jej przestrzenna nadmierna koncentracja. omawiana miejscowość jest wyposażona w podstawowe walory turystyczne i infrastrukturę turystyczną. szczeg lnie morską i nadmorską. określonąw tym rolę należy r wnież przypisać turystyce nadmorskiej. jak i J..

miejscowości znane z atrakcji turystycznych. Wśrd miejscowości turystycznych w węższym znaczeniu są wymieniane: Nietrudno zauważyć. miejscowości urlopowe.. jak i leczenie przez lekarza. społeczno- -gospodarcze. Jeślikorzystanie z usług turyStycznych w miejscowości turystycznej w szerszym znaczeniu jest tylko środkiemwiodącym do celu (pobyt i nocleg w centrum oświatowym. zŁożony i wymaga badari naukowych. W grupie miejscowości turystycznych w szerszym znaczeniu wy' wym przede wszystkim występują kurorĘ. inne ważne miasta.kur'' pochodzi z łacir{skiego . 37 Ż38 Ż39 . og lnie mozna powiedzieć' ze miejscowośćturystyczna zewzglę' du na walory turystyczne. aby wziąć udział w konferencji czy kongresie). mienia się: r r centra komunikacyjne. Zagadnienie definicji miejscowości turystycznej interesująco przedstawia A. struktury społeczno-zawodowej ludnościoraz zasięgu przestrzennego funkcji tu- rystycznych i pozaturystycznYch.curatio''. Kaspar. w Niemczech. np. miejscowości uprzywilejowane pod względem krajobrazowym i klimatycznym. obejmujące kurorty. Nalezy r wnież zauważyć. miejscowości kongresowo-konferencyjne. W strukturze miejscowości turystycznych w wąskim tego słowa znaczeniu na czoło. stolice par{stw. tj. Jackowski3 . Że w wielu krajach niesŁusznie każdą miejscowość wypoczynkową określa się mianem kurortu. Die Tourismuslehre im Grundriss.. Pierwotnie słowo to oznaczało zar wno leczenie się samemu. na kt re jest popyt. takich jak np. UJ' Krak w C. morzem lub klimatem. region w. Autor ten wyodrębnia cztery podstawowe kryteria typologii miejscowości turystycznych: flzjologiczne.. Jak wynika z literatury rdzeri . miejscowości kultu religijnego. np' przemysłowe czy handlowe. miejscowości lub częścimiejscowo_ ści. infrastrukturę turyStyczną i dostępnośćkomunikacyjną stanowi punkt docelowy migracji turystycznych. centra oświatowe.. że podział miejscowości turystycznych na te w węZszym i w szerszym znaczetiu tego terminu odpowiada rozr żnieniom pod względem motywacji uprawiania turystyki.. miej scowościskupiaj ące szkolnictwo i instytucj e naukowe . Jackowski . Niemi ecki Zw iązek Uzdrowi sk oraz Niemie cki Zw iązek Tury stycz_ ny definiują miejscowościwypoczynkowe jako . poznaw czy ch lub religijno-poznawczych. stosowanie tego określenia jest unonnowane prawnie i mozliwe tylko wtedy' kiedy miejscowośćspełnia określone warunki. miejscowości w poblizu miejsca zamieszkania będące celem wypoczynku sobotnio-niedzielnego.obszary.. narzuca konieczność koj arzenia funkcji miejscowości turystycznej z takimi samymi w skali regionu. jw. Warto zauwuŻyć w tym miejscu. lotnicze i autobusowe. Obecnie oznacza leczenie przez lekarzy sanatoryjnych.obszary. kolejowe. do miejscowościwypoczynkowej jest podejmowany z myśląo skorzystaniu z usfug turyStycznych oferowanychptzez tę miejscowość' Podział ten nie informuje jednak o znaczeniu usług turystycznych. Na przykład według kryterium społeczno-gospodarczego miejscowościturystyczne są wyodrębniane na podstawie pełnionej funkcji. są wyposażone w odpowiednie urządzenia (infrastrukturę) do leczenia. W niekt rych krajach natomiast.centra rozrywki. morskie. imprezy lub uroczystości o charakterze świeckim. l r centra administracji.. kt re służąprzede wszystkim wypoczynkowi i mają własny charakter''. łagodzenia i zapobiegania chorobom''38.kt re mają <środki |eczące>> związane z ziemią. '" lam7. W grupie miejscowości turystycznych o charakterze wypoczynko- r miejscowości wypoczynkowe. formalno-fizjonomiczne i genetyczno-historyczne. tj. to wyjazd np. iż problem definicji miejscowościturystycznej jest kontrowersyjny. centra gospodarcze. mozna wyr żnić miejscowości turystyczne w węZszym i szerszym znaczeniu tego słowa37.e. np. 1981. Biorąc za punkt wyjścia r znorodność motywacji uprawiania tury- styki. A. wysuwają się miejscowości wypoczynkowe. 36 Niemiecki Związek Uzdrowisk i Niemiecki Związek Turystyczny określająkurorty jako . Typotogia funkcjonowania miejscowości turystycznych.zazwy czaj regionalny i ponadregionalny. z punktu widzenia turystyki. odwiedzane z pobudek religijnych..cura'' względnie .

Urządzenia te zawsze muszą się nadawać do uzytku i być do dyspozycji kuracjuszy. kt rych poziom jest okresowo Sprawdzany. jakie miejscowość musi spełniać. chodzi zwłaszcza o pogotowie ratunkowe. powinny być dostępne bez trudności dla pieszych' Usługi medyczne powinny być świadczone na najwyzszym poziomie. sfbrmułowane ptzez profesjonalną organizację międzynarodową. że d|a czynnik w tych ustala się wartości graniczne. Infrastruktura powinna być zabezpieczona w spos b możliwie najlepszy. Ponadto trzeba takiże udowodnić wystarc zającą. dotyczące hałasu. Nie wdając się w dyskusję na temat ich Przestrzegania w praktyce. wyposażona w budynkj i urządzenia umozliw iające działalność leczniczą i wypoczynkowo-turyStyczną (np. w Niemczech): r r s o charakterze kąpieliskowo-zdrojowym (kąpiele. biologicznych. to posłużyćsię r Naturalne czynniki |eczące muszą być uznane w sensie naukowym.Lekarz ten powinien dysponować odpowiednią wiedzą na temat chor b. Warunki zakwaterowania w kurorcie powinny spełniać normy sani- Urządzenia niezbędne do wykorzystania typowych dla danego kurortu środk w leczących są zaleŻne od rodzaju kurortu (budynki. iż w praktyce rozt żnia się kurorty (np.miejscowość (lub jej część)mająca klimat oraz warunki środowiskowe o właściwościach Ieczniczy ch (klimatoterapia. Jak widać. Warszawa 199 . 6.powinna stułarzać atmosferę przyjazną. literaturze polskiej spotyka się definicję kurortu określonego mianem uzdrowisko' Mianowicie uzdrowisko to .wydajność'' wiednio przeszkolonego personelu. wyznacznikj miejscowości turystycznej typu kurort. borowiny). Substancja budowlana musi być odpowiednio ukształtowana. a0 tcres zdrowotny kuracjuszy.r Warto wspomnieć. Wyzywienie normalne i dietetyczne musi odpowiadać zaleceniom lekarza. warzasadami sformułowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Balneologiczno-Klimatologiczne (FITEC). kt re można |eczyć w kurorcie oraz mieć odpowiednie zaplecze niezbędne do postawienia właściwej diagnozy i śledzenia postępu leczenia. jw. transport chorych izwalczanie chor b zakaźnych. zasobna w naturalne tworzywa lecznicze (np. typową dla miejscowości wypoczynkowej.. trzeba podkreślić. zaklady kąpielowe. tak aby mimo korzystania z nich przez turyst w zachowywały swoje właściwości przewidzianych ramach. W Chcąc precyzyjnie rozr żnić kurorty i miejscowości urlopowe. znajdujące się w poblizu kurortu. chemicznych. sanatoia. Poniewaz w Polsce podnosi się problem prawnego uregulowania statusu gminy uzdrowiskowejao. d. Krajobraz musi być w spos b oczywisty właściwydla obszaru wypoczynkowego. ar C. aby uzyskać status kurortu. Zasady te określają niezbędne warunki.iż u ich podstaw leży in- 240 241 . Na miejscu powinien być co najmniej jeden lekarz stale mieszkający w tej miejscowości. farmakodynamicznych oraz na obserwacjach klinicznych. przy pomocy odpo- r tych czynnik w. i nie tylko dlatego. tzn' musi poprawnie funkcjonować zaopatzenie miejscowościw wodę i energię oraz wyw z nieczystości' muszą też być spełnione wymagania ochrony środowiska naturalnego i społecznego. Warto dodać. tarne Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Postulat zgłoszony podczas obrad I Kongresu T!rystyki Polskiej. w 3e i bezpiecze stwa. należy przytoczyć pożądane przez FITEC cechy charakterysĘczne a| miej scowości turysĘcznej typu kurort . Chodzi tu o analizy i opinie oparte na kompleksowych badaniach fizy czny ch. łączące w sobie cechy wymienionych dw ch grup. Kaspar. ich wyposazenie i aparatwa).. np. pijalnie w d czy zaklady ftzykoterapii)"3e. wody mineralne od do picia w zależności wskazar medycznych). Urządzenia transportowe. t. Die Tourismuslehre im Grundriss. są liczne i dośćrygorystyczne. przyrodolecznictwo). kt ry odbył się -8 listopada 1995 r. klimatyczne (działania ochronne lub bodźcowe klimatu). musi także mieć budynki lub pomieszczenia służące rozrywce kuracjuszy.

Zdaniem C. brak ruchu. że|eczenie uzdrowiskowe i medycyna kliniczna nie tworzą alternatywy. czas wolny jako warunek wewnętrznego uporządkowania życia. r wniez zawodowe. zachowaniu i ochronie sił fizycznych oraz psychicznych wsp łczesnego człowieka. Kurorty. kt rą pia ruchowa (gimnastyka dla chorych. że oba rodzaje tych miejscowości słuzą odbudowie. miejscowości urlopowe i week- Tamże.i termoterapia. Na zmianę tę składa się m.in. natomiast nie oferują zabieg w leczniczych terapii specjalnej. tracą wsp łcześnie na znaczeliu turystycznym. a świadomość ty niska. '' lamze. Spełniają one rolę. brak szkodliwych czynnik w klimatycznych. rozw j swoich mozliwości w grze i sporcie. r brak albo ograniczenie używek. spożywanie posiłk w-Sen. Jak wiadomo. niezaLeżnie od źr deł jego finansowania jego walor w społecznych jest niestenie jest doceniane. lotniskami.Na zakoriczenie tego fragmentu warto Zauważyć. Należy zauwaŻyć.'xworzą ją rozmaite zabiegilecznicze. jeślisię okażą konieczne' np. hydro. inhalacje. terawzmacniające pracę serca). Ż43 . Warunki panujące w kurorcie pozwalają jednak na ograniczenie ilościpodawanych lek w do niezbędnego minimum. drogowymi. Po prostu. Kaspara3 podkreśla. opracował też podstawy wsp łczesnego leczenia uzdrowiskowegoaz. niewłaściwadieta. wykorzystanie słor{ca. że w |eczeniu uzdrowiskowym zdaniem fachowc w mozna także stosować inne środki terapeutyczne. Obecnie znaczenie kurort w wzrasta dodatkowo z powodu nasilania się chor b cywilizacyjnych. 7y1|a37g7v Wolno wygłosić pogląd. Leczenie w kurorcie jest natomiast rozsądnym uzupełnieniem |eczenia w szpitalu. decydują opr cz motyw w religijnych r wnież czynniki na- w kurortach spełnia terapia og lna. Jak juz wspomniano. a balneologia i klimatologia z drugiej strony. lecz komplementarne. istotne jest zrozumienie tego. miejscowości wypoczynkowe. zdaniem fachowc w. leczenie uzdrowiskowe obejmuje terapię og lnq. . Reforma opieki zdrowotnej w Polsce powinna stymulować rozut j leczenia w kurortach' co unowocześniłobyreceptury na zdrowie. o rozwoju tych miejscowości' a więc i pielgrzymek. iż |eczenie uzdrowiskowę w funkcji profilaktycznej. bez konieczności noclegu w tych miejscowościach. Ż42 zwolnienie od normalnych obowiązk w domowych i obowiązk w związanych Z pracą' zharmonizowanie rytmu dnia. przyjmowanie lek w. brak sło ca. bez przymusu itd. Sport zdrowotny. przy pomocy Niemieckiego Związku Uzdrowisk. zakł cona r wnowaga biologiczna oraz stresy w zyciu zawodowym. światła. Poniewaz leczenie w kurorcie zakłada aktywnośćturysty-pacjenta w okresie leczninadaje się ono czym naturalnie pod nadzorem lekarzy szczeg |nie jako środekprofilaktyczny i do cel w rehabilitacyjnych. z węzłami kolejowymi. Miejscowości turystyczne o charakterze centr w komunikacyjnych. w stosunku do siebie konkurencyjne. picie w d. kąpiele. ot z warto przypomnieć. Wzrasta też znaczenie miejscowości turystycznych stanowiących centra kultu religijnego. nie są r r . Chodzi zwłaszcza o takie ich przejawy.lamze. W konsekwencji rozwoju transportu pasażeraa endowe zatem aktywnie wsp łdziałająw kształtowaniu zdrowotnej funkcji wsp łczesnej turystyki. Kaspara4. jak np. np. Aby podkreślićwalory |eczenia uzdrowiskowego. masaze i kształcenie zdrowotne. gdyż stale wzrasta indywidualna ruchliwość człowieka. jeślichodzi o cykl: napięcie_odprę- tury społecznej i gospodarczej. iż FITEC.: omawiane leczenie obejmuje r wnież terapię specjalnq. leczenie powietrzem. przejawiającą się w zmianie sposobu życia w czasie pobytu w kurorcie. tzn. Umożliwia r wnież ponowne włączenie ofiar wypadk w w normalne zycie. że medycyna kliniczna i farmakologiczna z jednej strony. obejmują miejscowościurlopowe oraz miejscowości wypoczynku sobotnio-niedzielnego. więcej ruchu lub więcej odpoczynku. leczenie Za pomocą lekarstw oraz środkw leczących danego kurortu się uzupełniają'C. opr cz kurort w. ćwiczenia żenie. szybkie połączenia kolejowe oraz budowa i rozbudowa autostrad umożliwiają szybki dojazd do ważnych centr w administracyjnych i gospodarczych. warto na zako czenię przypomnieć metody dla charakteryStyczne.

Z punktu widzenia ekonomicznego rozwoju miejscowości tury- Poziom cen na miejscowym rynku turystycznym powinien odpowiadać.Że w por wnaniu z miejscowościami urlopowymi częstotliwośćodwiedzania takich cen_ tr w jest roz\oŻonabardziej r wnomiernie w skali roku. Peters. w kt rych turysta stale mieszka. z drugiej zaśna zachowanie walor w turystycznych na odpowiednim poziomie. kurorty). Doświadczeniewskazuje. okoliczność ta tłumaczy r wlież. kongresy. wieku. Warunkiem pomyślnegorozwoju danej miejscowości turystycznej jest zapewnienie turystom przez cały czas ich pobytu atmosfery go_ Przekonani. coroczne targi oraz wystawy przyciągĄą licznych turyst w i wspierają lokal_ ną gospodarkę turystyczną. jw. Trzeba tu zauvłażyć. kiedy stanowią przyjemny kontrast z warunkami klimatycznymi okolic. stycznych na uwagę zasługują wyniki badar M. g ry. wodospady. wybitnymi walorami naturalnymi. Petersa. ma już Z g ry zapewnione szanse rozwijania opłacalnej turystyki (np. wąwozy. Doświadczenie wskazuje. jak i biernej. Z punktu widzenia źrdeł satysfakcji osiąganych przez turyStę można wskazać na optymalny układ walor w miejscowości turystycznej. za: M. społeczne. iż miejscowość obdarzona np. dla kt rych miejscowośćta jest gł wnie przeznaczona. Niewskazane jest przy tym kopiowanie innych atrakcyjnych miejscowości turystycznych. wsp łczesny turysta wysoko ceni miejscowości turystyczne. a5 Walorami widowiskowymi są rozległe. niekiedy o rysach specjalnych. np. Ż44 . W cenie są przy tym stosunkowo łatwy dostęp do ważniejszych ośrodkw miejskich. Interesujące dla turysty są widoki miejscowe. lnna miejscowość'o mniejszych walorach naturalnych. Na przykład pobyt na obszarach o klimacie ciepłym jest preferowany przez osoby zamieszkujące w klimacie zimnym. Zdaniem M. Program zagospodarowania turysty cznego danej miej scowościpowinna charakteryzować pewna elastyczność. klimatyczne. gościnność wzajemne kontaki Ż45 Cyt. a także powinien być konkurencyjny wobec cen w innych miejscowościach. zjazdy oraz wystawy odbywają się w takich miejscowościach.pozutalająca z jednej strony na rozbudowę w miarę potrzeby komplementarnych d br tu_ rystycznych. Natomiast centra te nie są odwiedzane w czasie weekend w i świąt. W przypadku miejscowości turystycznej o charakterze międzynarodowym oferta gospodarki turystycznej w zakresie usług wypoczynkowo-rozrywkowych powinna być dostosowana do narodowości. ale w wyniku tworzenia sztucznych atrakcji turystycznych (np. może r wnież rozwijać turystykę. kt re dysponują bardzo sprawnymi połączeniami kontynentalnymi i międzykontynentalnymi. skąd się bierze obserwowany na świecie boom w budownictwie hoteli i sal kongresowych w miastach z portami lotniczymi. dostępna komunikacyjnie dla gości. dochod w i gust w turYst w. na wolnym powietrzu oraz w zamkniętych ur ządzeniach sportowych. miej scowości dodatkowego ruchu turystyczneg o. określonym potencj ałem turystycznym charakteryzuj ą się r wnież centra administracyjne i gospodarcze.skiego wazne konferencje. panoramiczne widoki. Walory klimaĘczne Są prezentowane wtedy. jeziora. International Tburism. gwarantującym utrzymanie swoistego uroku danej miejscowości. przysparzającej danej budowle historyczne lub miejsca ważne w historii. Petersaas. natomiast osoby mieszkające w klimacie gorącym lubią spędzać urlop w strefach klimatu umiarkowanego. Mozna z nich uzyskać ważne wskaz wki w prowadzeniu lokalnej i regionalnej Konieczne jest maksymalne wykorzystanie naturalnych walor w turystycznych danej miejscowości oraz tradycji i zwyczĄ w miejscowej ludnościw celu zachowania jej indywidualnego charakteru. iż za wydane pieniądze otrzymali poządane ścinności. wyjadą w pełni usatysfakcjonowani i jeszcze tu powr cą. kt re wymagająznacznych nakład w i kosztownych inicjatyw marketingowych. możliwośćwypoczynku zar wno w formie czynnej. wykopaliska. Centra oświatowe są z reguły odwiedzane przed sezonem lub po se- zonie turystycznym. w ażną ro1ę odgrywaj ą W turystyce kształcącej. mozliwościom turyst w. W grupie wąlor w społecznych Zwraca się uwagę na przyjazny Stosunek miejscowej ludności do turyst w. a więc na wzrost podaży usług. plaże. że odbywające się w takich miejscowościach konferencje i zebrania. wartości. polityki turystycznej. kulturalne i ekonomiczne. kt re przedsta_ wiają sobą walory: widowiskowe. park w rozrywki).

ozywienie folkloru i rzemiosła lokalnego. że rozw j miejscowości oraz gmin turystycznych j ako wynik aktywnej polityki turystycznej oznacza j ednocześnie likwidację. odwiedzin. gościzagranicznych atmosfery specjalnego prestiżu wok ł ich 4. sprawiająca. że czynniki kształĘące miejscowość turystyczną. W celu stymulacji kontrolowanego rozwoju tych miejscowości trzeba prowadzić rozsądną i aktywną lokalną politykę turystyczną. dywersyfikacja lokalnej gospodarki. wzrost zatrudnienia' poprawa standardu życia miejscowej społeczności. wpływające swoją działalnościąna wszystko to. barier rozwoju tych miejscowości. zainteresowanie lokalną historią i pojawienie się nowej elity. Na og ł o turystycznym charakterze miejscowości decydują czynniki naturalne. jakie mogą być skutkiem rozwoju turystyki w skali lokalnej. historyczne i społeczne. iż dana miejscowość jest uznawana za miejscowośćturystyczną. podobnie jak kraju. Sprowadza się to więc do etyki w obsłudze turyst w. w konkurencyjnych cenach w stosunku do cen w sąsiednich miejscowościach. DLA MlEJscowośo TURY5TYCZNYCH I Przytoczone uwagi warto uwzględnić w praktycznej działalności polskiej gospodarki turystycznej oraz w programach rozwoju turystyki zar wno w skali miejscowości' jak i regionu. warto tez mieć na uwadze zainteresowanie lokalnymi wyrobami sztuki ludowej i rzemiosła oraz muzyką.wszystko". Udostępniając je turyStom. Należy tu przypomnieć. W każdym razie są one punktem wyjściaprzy ocenie przydatności danej miejscowości do cel w turystycznych.). wanie to moze mieć pozytywny lub negatywny charakter. w kt rym oddziałuje na ptzy czym oddziały'. topografia itp. że czynniki wywołujące popyt turystyczny są jednocześnie czynnikami kształtującymi miejscowośćturyStyczną. taricem i folklorem. kulturowe i przeStrzenne ma w swoim otoczeniu zar wno czynniki pobudzające jej rozw j oraz potęgujące korzystne w niej zmiany. Składają się na nie takze wygodne hotele o niskich cenach zakwaterowania. łatwym dostępie i niskich kosztach podt ży do innych miejscowości. gminy turystycznej lub regionu. co potęguje korzyści dla lokalnej gospodarki i społeczności'W tym miejscu naleŻy podkreślić przede wszystkim korzystne zmiany. Warto zauważyć. arbanizacja. Gospodarka miejscowości turystycznej.wszystko'' '. Praktycznie występuje tu kombinacja czynnik w. Sens lokalnej polityki turystycznej można określićjako świadome. Mogą się one przejawiać jako: wzrost dochod w ludności i budżetu lokalnego. Wskazane są r wnież r żnorodna działalność kulturalna i rozrywkowa oraz spotkania z miejscową ludnościąi innymi grupami turyst w o podobnych zainteresowaniach. tak aby turyścio niższych dochodach r wnież mogli odwiedzić tę miejscowość.in.rozw j małej przedsiębiorczości. Praktycznymi celami lokalnej polityki turystycznej są: n tr stała obserwacja społeczno-ekonomicznych skutk w rozwoju turystyki. Mowa tu o czynnikach naturalnych (klimat. w rozmaitości towar w. Jednym z czynnik w stymulujących rozw j gospodarki miejscowości czy gminy turystycznej jest lokalna polityka turystyczna. a przynajmniej łagodzenie. Podnosi się koniecznośćwytworzenia przez miejscowość przyjmującą np. 247 Ż46 .ty. zwlaszcza gdy rozw j ten jest niekontrolowany. Dlatego tez turystyka jako zjawisko gospodarcze. Doświadczenie wskazuje. tradycji i historii danej miejscowości. Chodzi tez o Stworzenie atmosfery zaufania. podobnie jak motywacje do uprawiania turystyki. Dana miejscowość powinna r wniez oferować gościom walory ekonomiczne. oczywiście należy być świadomym niekorzystnych zj awisk tow arzy szących rozwoj owi miej scowości turystycznych. organizacje i instytucje. spoleczne. aktywne popieranie i kształtowanie turystyki oraz jej otoczenia przezr żnego rodzaju przedsiębiorstwa. niełatwo wyodrębnić. przekonania. iż turysta za swoje pieniądze zostanie dobrze obsłużony. jak i czynniki hamujące ten rozw j oraz powodujące zmiany niekorzystne. Wyrażają się one m.2. krajobraz. liczba i jakośćpołączer{ komunikacyjnych) oraz turystycznej infrastrŃturze i suprastrukturze. położeniu komunikacyjnym (og lne położenie geograficzne. GOSPODARCZE ZN ACZEN E TU RYSTYKI Walory kulturalne umozliwiają turystom poznanie miejscowych zwyczaj w. poprawa i rozw j lokalnej infrastruktury technicznej oraz usług. stanowi pewien System naczy połączonych.8.

"lo*utlych'z polityką turystyczną szczebla krajowego i regionalnego. M|EJSCE TURysTyKt w sTMTEGil ORAZ POLIT YCE ROZWOJU REGIONALNEJ wspieranie turystyki na obszarach wiejskich jako uzupełniającego źrdła dochod w. rozwijanie ochrony konsumenta-turysty. l LoKALNEJ WsPoLNoTY 5AMoRZĄDoWEJ Rosnące 4. i pełna penetracja lokalnego rynku turystycznego' l l r wpływ na wydłużeniesezonu turystycznęgo. w kt rej są uwzględnione m. azwłaszcza promocji miejscowościturystycznej. Podmioty regionalĘ oraz lokalnej polityki turystycznej mogą się wykazywać aktywnością w układzie roilicznych funkcji i dysfJ*cji rozwoju turystyki na swoim obszarze działania statutow-ego. ui<łao tych cel w. Preferują one taką dzialalność inwestor w w dziedzinie turystyki. powinien być aktualizowany w miarę rozwojusytuacji.L. a praktycznie gminnej. dostosowywanie budownictwa w miejscowości turystycznej do rozwoju krajobrazu tradycyjnego dla danej miejscowości.in' gościnności. informowanie we właściwymczasie ludności miejscowej o zamiarach turystycznego zagospodarowania i umozliwianie jej wsp Ł dzialania. zajmuje istotne miejsce w układzie organizacyjno-strukiuraltlym paristwa. ochrona środowiska przyrodniczego i społecznego. o kt rych była rriowa w pod- Władze samorządowe prowadzą politykę zachęcania sektora prywatnego do inwestowania w rozw j turystyki. dztwo. następujące sprawy: r r r wzrost zatrudnienia. jednak przy zachowaniu pewnych zasad.8. znaczenie turystyki jako źr dla dobrobytu materialnego wielu wsp łczesnych społecze stw sprawia. łączenie usługodawc w w struktury lokalne. prowadzenie wsp lnego marketingu. podnoszenie świadomości turystycznej wśrd społecznościlokalnej jako źr dła m.I t I I I I Systematyczna określanie docelowej poj emności turystycznej miej scowo ści. Ńa"zy . rozdziale 4. rozumianym przew ażniej ako niezale żność deiy zyjna władz l'cgionalnych od władz centralnych. Z punktu widzenia kształtowania l Ż48 249 . Z tego tytułu dysponuje ono pewnym stopniem samot zielności.in. .3. podejmowanie wysiłk w zmierzających do wydłużenia sezonu turystycznego. Zaprezentowana lista-cel w lokalnej. turyświadome wspieranie odrębności kulturowej stycznej. ze polityka turystyczna to świadome popieranie orazkształtowanie turystyb't przez r znego rodzaju organizacje i instytucje wpływające swą'aziałainościąna ltl wszystko. wzrost wpływ w budżetowych. podatkowych i finansowych. poszerzanie obszar w wypoczynku wolnych od ruchu samochodowego. Wśrd tyclr organizacji i instytucji należy wymienić np. ze pa stwo i władzesamorządowe stają się w coraz większym stopniu pod-iot"* polityki turystycznej. uwzględniających ograniczelia ruchu turystycznego.jakie mogą być skutkiem rozwoju turystyki w skali lokalnej. preferowanie turystyki jako źr dła zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. co jest ważne dla turystyki. selektywne rozbudowywanie infrastruktury turystycznej.8.2. polity_ ki turystycznej ma charakter poglądowy. par{stwo i regionalne oraz lokalne wsp llloty samorządowe. unikanie ujemnego wpływu turystyki na dobra kulturalne i warunki zycia społecznościlokalnej. jako najwy ższajednostka podziału administracyjne'Wojew go kraju.u 1'odkreślićprzede wszystkim korzystne zmiany. zwiększenie potencjału turystycznego miejscowości. r r l r r uprzywilejowanie społecznościlokalnej w czerpaniu korzyści zrozwoju turystyki. inspirowanie proturystycz ny ch rozwiązari prawnych. Warto więc w tym miejscu przypomnieć.

obywatelskościoraz rozw j i ksztahowanie świadomości skiej i kulturowej mieszka c w". określając strategię rozwoju wojedztwa. folklorze. Jako że turystyka będzie w coraz większym stopniu stymulować rozw j tych region w. religii.wiązki między turystyką a kulturą. taki cel. a oto przykłady' kształtowania Po pierwsze.gtldnie z ekologią. Rozumna polityka przestrzenna władz samorządowych moze zapewnić odpowiednie d|a rczwoju turystyki środowisko naturalne oraz zapobiec ujemnym wpływom turystyki na środowisko. Istnieje zgoda co do tego. bogactwo atrakcji i nieskażone środowisko. kulturowych i społecznych. W realizacji tego celu strategii rozwoju wojew dz- oraz postępowania ekologicznego turyst w i ludności miejscowej styka jest powszechnie kojarzona Ze wzrostem dochod w ludności. powinna uwzględniać m. Cele te. ze turystyka będzie nadal odgrywać rolę czynnika aktywizacji gospodarczej region w i miejscowości turystycznych. Wolno sądzić. kolejnym celem strategii rozwoju regionu jest pobudzanie aktywności gospodarczej. Nietrudno zauvłaŻyć. np. jak . Nalezy dodać.że warunkiem rozwoju turystyki w regionie jest m. Historia turystyki polskiej oraz zagranicznej dowodzi istnienia licznych mozliwości wychowawczych i edukacyjnych. Trzeba dodać. musi być uwzględniona przy określaniucel w strategii ich rozwoju. podziału. że w rozwoju regionalnym tury- sowaniu osłabienia produkcji w sferze materialnej. Po trzecie. Że w układzie warunk w rozwoju gospodarczego wielu wojew dztw ważne miejsce zajmuje turystyka. Po drugie. Warto tez 1lrzypomnieć. wymiany oraz konsumpcji) sprawiają. sejmik Zko|ei rozw j turyllyki w regionie przyjazny środowiskumoże się przyczynić do zahas1lirdek przestrzeni nadającej się do wypoczynku.in. języku. a więc sektor ten tworzy nowe miejsca pracy. spotkania kultur oraz czynnik przemian kulturowych. sty- ki w regionie wyznaczają turystyce należne jej miejsce w polityce r'ozwoju tego obszaru. że zapomocą turystyki tworzy się. pojmowanego jako troska o wsp lnotę ttarodową. zdefiniowane dzięki turystyce i na drodze ustawowo. mają szansę realizacji właśnie turyStycznej funkcji region w Polski. sakralnej i wsp łczesnej' pomnikrrch piśmiennictwa i dzieł sztuki. Dotychczasowy rozw j turystyki krajowej i zagranicznej.Moze więc i wzmocnić postawy patriotyzmu. stymuluje więc populatyzację dorobku wsp łczesności dziedzictwa przeszłości. a także oddziaływanie turystyki na inne sektory gospodarki regionalnej i krajowej oraz sfery gospodarowania (produkcji d br i usług. Można postawić tezę. w tym kreowanie t'ynku pracy.pielęgnowanie polnarodowej.j w i zarząd wojew dztwa. Ekonomiczna funkcja turystyki z pewnością zachęci samorząd wojew dzki i lokalny do wykorzystania turystyki jako czynnika wzrostu aktywnościgospodarczej regionu. Tak rozumiana polityka kulturalna ujawnia też wzajemne t. Mtlwa tu o architekturze zabytkowej. tj. duży potencjał tego sektora usług. Turystyka jest też uważana za funkcję i element kultury. tradycjach.. Powinna też hamować jakościowy i ilościowy Ż50 lwa kluczowa jest też rola polityki kulturalnej. W tym względzie dzialrtlnośćorgan w samorządu wojew rdztwa zmjerza do zachowania i utrzymania w nalezytym stanie element w dziedzictwa narodowego. rolnictwa.in.7 turystyki w regionie jest to okolicznośćkorzystna. chroni i popularyzuje wartościkulturalne. żę zależnościte i dotychczasowa dynamika rozwoju turySty- lnulacją rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz ze wzrostem zatrudnienia. Miejsce turystyki w procesie wzrostu gospodarczego regionu jest funkcją skali aktywności polityki turystycznej pa stwa i ogniw samorządu terytorialnego. przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoler. ze turystyka edukuje kulturalnie. a turystyka tam rozwijana przyczynla się znacznie do dynamiki gospodarki regionalnej i podniesienia poziomu dobrobytu jego mieszkar c w. ustawa o samorządzie wojew dztwa wymienia cel strategii rozwoju polegający na zachowaniu wartościśrodowiska kulturalnego i przyrodniczego. sądach i przesądach oraz sposobach życia mieszka c w wojew dztwa 1xlmorskiego. regionalna wsp lnota samorządowaprzez swoje organy. Wpływa tez na wyr wnanie poziomu gospodarczego obszar w subregionalnych. Ż5I . Mowa tu o walorach naturalnych. roli turystyki w stabilizowaniu dynamiki gospodarczej wojew dztwa oraz jej znaczenia w kompen- r. to podstawowy element polityki rozwoju sformułowany w ustawie o samorządzie wojew dztwa. W sumie tak rozumiana polityka kulturalna organ w samorządu wojew dztuta staje się jednym z ważniejszych czynnik w polityki turystycznej regionu. ttttlwania degradacji środowiska i podniesienia świadomościekologiczttc. Tworzenie warunk w rozwoju gospodarczego. że wojew dztwa są nieźle wyposa'żone w podstawowe składniki produktu turystycznego.

Dla turystyki przypomnijmy najważniejszymi obciążeniami jakościowymisą oraz przypadkowe zazanieczyszczenie powietrza. samorząd wojew dztwa powinien być świadomy zar wno pozytywnych. polityce r wnoważenia rynku pracy. ważnego też d|a turystyki. i to pod względem ilościowym oraz jakościowym. a obniżenie ich jakościmoże za' hamować popyt turystyczny w regionie. a także w zyciu miejscowości turystycznych orazregionu można Realizując omawiane zadanie polĘki rozwoju turystyki. Przemawia za tym istotna rola turystyki w: osiąganiu ekonomicznej sp jnościgospodarki regionalnej. Natomiast najwazniej sze obciążenia ilościowe środowiska przyrodniczego. przedsiębiorstwa. nięcia turystyki w regionie. uwzględ253 . nie powinna więc być instrumentem interwencji organ w samoruądu terytorialnego w sferze turystyki. zadaniem polityki rozwoju wojew dztwa zapisanym w ustawie jest racjonalne korzystanie z zasob w przyrody orazksztaŁtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zr wnowazonego rozwoju. zwierząt oraz roślin. Po drugie. 4. Z jednej strony walory przyrodnicze regionu są kluczowym czynnikiem rozwoju turystyki. p'o-o*ać strategię i politykę rozwoju mające na celu zapewnienie r wnowagi między rozwojem turystyki a ochroną środowiska' Ż5Ż podjąć pr bę sformułowania założekoncepcji turystyki. polityce regionalnej. Władze samorządowe powinny *ię. takich jak sejmik i zarząd wojew dztwa. Regionalne i lokalne wsp lnoty Samorządowe wyodrębniają na ich szczeblach politykę turystyczną. wpływające bezpośrednio na rozw j turystyki. lecz także o polityce prowadzonej ptzez prywatne podmioty turystyczttc. ma ona być po 1lrostu inform acją o bieżącej sytuacji w turystyce regionalnej. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych. zAŁoŻENn KoN cErcJ| TURYST YKl REGIONALNEJ I LOKALNEJ Na tle dotychczasowych rozważar i opinii o roli turystyki w gospodarce. rozwoju gmin słabiej rozwiniętych. hałas siedlenia izmiany krajobrazu' prowadzące do faktycznego 1ej zniszczenia. turystyka może stanowić bardzo ważne tworzywo strategii i polityki rozwoju wojew dztwa. że pelne rozeznanie np. Nalezałoby zacząć od uwag og lnych wprowadzających.przekroczenie turystyczĘ ihłonnościregionu lub miejscowości stanowi czynnik degradĘi środowiska przyrodniczego. że obciązenie to nie jest wielkościąstałą t na\eży ciągle dostosowywać skutki działalnościludzkiej do potencjału przyrody oraz zapewnić jej odnawialność. dobrobytu i czasu wolnego do dopuszczalnego obciązenia potencjafu środowiska przyrodniczego w regionie lub miejscowościturystycznej. Po czwarte. Po trzecie.7 Uwagi te warto zako czyć wnioskiem o podjęcie badar ekonomicznych skutk w rozwoju turystyki w regionie. ochronie regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. że degradacja walor w przyrcdniczych musi prędzej czy p źniej prowadzić do zanik- Turystyka zajmuje ważne miejsce w realizacji kolejnego zadania polityki rozwoju. Uważam. koncepc'ja turystyki w regionie nie może być planem o charakterze nakazowym. postulowana koncepcja stawia przed ogniwami samorządu terytorialnego zadanie sformułowania ukierunkowanej i skoordynowanej polityki turystycznej. jak i negatywnych skutk w. z drugiej zaś. turyStycznego rynku pracy w wojew dztwie dałoby waŻne informacje niezbędne do budowy programu ograniczenia bezrobocia. tj. gospodarki. obciążenie środowisk a oznacza zmianę warunk w natu_ ralnych. w d i ziemi. Wiadomo. organizacje turystyczne itp. a mianowicie w promocji walor w i możliwości rozwojowych wojew dztwa' Zvtiększający się ruch turystyczny cul]zoziemc w oraz turyst w krajowych wsp łdziaław wypełnieniu tego zadania. że środkiemrea|izacjitego zadania w ramach polityki rozwoju. a zwĘaszcza pogorszenie warunk w Życialudzi. Mowa tu nie tylko o polityce podmiot w publiczltych. to wykorzysty_ wanie obszar w wypoczynkowych do innych cel w. wykorzystu'jąc doświadczenia sprawdzone za granicą.4. Po pierwsze. waga tego elementu polityki rozwoju regionu jest duża' gdy s\ę zvłaży. jest wzajemne dostosowanie roiwoju turystyki. Warto zau:ważyć.władze powiatu i gminy. promowaniu regionalnej tożsamościitp. Należy w tym miejscu przypomnieć. r r r r l r r Reasumując.8.że zależnośćturystyki od środowiska przyrodniczego jest duzo większa niż innych sektor w gospodarki.

rozwojow e i odciĘające. inspirować oraz Systematycznie rozwijać skoordynowane badania rynku. Dotyczy to r wnież niepublicznych podmiot w gospodarki turystycznej regionu. po czwarte. świadomiewspierać odrębnośćkulturową obszar w. wzbogacających osobowośćmieszkaric w i pożądanych społecznie. marketingowe. jako uzupełniające źr dło dochod w ludności i gminy oraz nowe możliwości zatrudnienia. rozbudowywać infrastrukturę turystyczną i skoncentrowany. rad i zarząd w powiat w oraz gminy. np. do regionu kacw. polityki prowadzenia działalności(promocyjnej itp. lokalnej (Tr jmiasto). umożliwić tej ludności aktywne wsp łdziałanie w ramach przewidziao zamiarach udostępnienia teren w dla i we właściwymczasie ludnośćmiejscową nych prawem. zmierzać do zwiększenia udziału komunikacji publicznej w obsłu_ dze turyst w i ludności dużych ośrodkw turystycznych kosztem prywatnych środkw lokomocji. uprzywilej owywać ludnośćmiej scowości turystycznych w dostępie do korzyści z rozwoju turystyki.a także gmin turystycznych. Wreszcie. zachować harmonię budownictwa 255 . r r r dostrzec wartośćpozaekonomicznych funkcji turystyki. Strategie odciążające: Strategie instytucjonalne: informować skutecznie cel w turyStycznych. popierać rozbudowę obszar w dla turystyki weekendowej miesz- doceniać ekologiczne otoczenie turystyki. zakt rych pomocą mozna skonkretyzować podstawowe cele polityki turystycznej. usług parkingowych. Strategie marketingowe: dążyć do wsp lnej. określićprzezornie docelową wielkośdanej miejscowości turystycznej. instytucjonalne. wzbogacać ochronę konsumenta-turysty i dbać w ten spos b o korzystny wizerunek podmiot w świadczących usfugi turystyczne. tworzyć tereny wypoczynkowe wolne od ruchu samochodowego. Warto podkreślić. gmin i miejscowości turystycznych regionu. miejscowości. nych wskaz wek dla sejmiku i zarządu wojew dztwa. turystyki wzmacniać podstawy kształtowania się etnicznej pomorskiego. rozwijać oraz polepszać jakośćreklamy i informacji turystycznej regionu. ograniczono się do wskazania kilku strategii. postulowana koncepcja powinna pełni funkcję instrumentu prowadzącego do ukierunkowanej i zorientowanej rynkowo oraz skoordynowanej polityki regionalnej w dziedzinie turystyki na drodze ustawodawstwa wojew dzkiego i lokalnego. w spos b selektywny Strategie ideowe: wspierać tworzenie optymalnych połącze(t komunikacyjnych z miejscowościami turystycznymi regionu. np. Biorąc pod uwagę zr żnicowane możliwościposzczeg Lnych szcze' bli samorządowych w określaniu cel w polityki turystycznej.omawiana koncepcja powinna nawiązywać do strategii rozwoju danego wojew dztwa' og lnej koncepcji komunikacji i opierać się na planie zagospodarowania przestrzennego. inspirować poszerzenie podaży usług dla turyst w. Ż54 w miejscowościach turystycznych regionu z charakterem krajobrazu i typem zabudowy tradycyjnych dla danego obszaru.że zaprezentowane dalej wybrane strategie powinny pełnić funkcję praktycz- r l r : r l r r r r r r r l s wspierać turystykę wiejską. omawiane strategie przedstawiono w podziale na: ideowe.niać wady i zalety istniejących rozwiąza(t oraz powinna wskazywać środki zapewniaj ące lepsze. Strategie rozwojowe: zachować integralność programowania gospodarczego i planowania przestrzennego.). M wiąc o załoŻeniach koncepcji turystyki w regionie. w tym agroturystykę. racj onalniej s ze rozw iązania ekonomiczne w przyszłości.

niepełny wymiar czasu pracy Qlartłime-work). G. że do ko ca stulecia bezrobociebędzie rosło nie tylko w większości par stw uprzemysłowionych. odpowiedźbrzmi: turystyka odgrywa rolę kreatywną w tym procesie i daje podstawy do dobrych rokowari w tym wzgIędzie... Gaworecki. Badania Międzynarodowego Biura Pracy (MBP) wykazały.: rcg. z grubsza scharakteryzować pozycję turystyki na rynku pracy wybranych laaj w świata. 180. W wydanym w tym roku raporcie pod tytułem <<Za' trudnienie na świecie>>Międzynarodowa organizacjaPracy (MoP) t.9.] stwierdza. że praca sezonowa stanowi 44. 58).żeptaca w niepełnym wymiarze jest szczeg lnierozpowszechniona w krajach wysoko uprzemysłowionych.turystycznego rynku pracy'' w zakresie globalnym. Turystyka. Warszawa 1998. prognozy dla kraj w byłego bloku komunistycznego są określone jako (<ponure>>. Nie jest ona pełna oraz wymaga aktualizacji wraz ze zmianami w otoczeniu turystyki. iż ta siła robocza jest relatywnie młoda i duzy odsetek staPowszechnie wiadomo. Pogląd ten. znaczne zatrudnienie w szarej strefie. w ujęciu dynamicznym i pełnowymiarowyIn. nienowy zresztą. Dodaje się.. gdy chłonność b ezpiecznie przekroczona.The Wall Street Journal Europe" 227 II1995 r. Dane MBP wykazują.P.W. rywkowych Mimo podanych ogranicze można. Według literatury przedmiotu wsp łczesna turystyka generuje bezpośrednio oraz pośrednio zatrudnienie dla ŻIŻ m|n os b na świecie. Należy dodać. sezonowe kontrakty pracy. Za l0lat będzie to już 338 mln pracownik w. s.handlu i usługach'' łącznie.Hotels Travel Agents" 1993.Nowy raport o stanie zatrudnienia na świecieprzewidywał. lecz także w wielu krajach rozwijających się. Zanim zadanie to zostanie podjęte.35vo w Irlandii iŻ5vo w Hiszpanii. że 30vo światowych zasob w pracy.ionalnym Zaprezentowana lista strategii konkretyzujących cele polityki turystycznej określonychwsp lnot samorządowych ma charakter poglądowy. zachary. W. jaką ro1ę w procesie r wnoważenia rynku pracy moze odgrywać wsp łczesna turystyka.. można udokumentować. Warto podkreślić. .. .. co oznacza. pozostajebez zatrudnienia lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin"a6. co utrudnia wyznaczenie dokładnej średniejdla sektora turystycznego. TURYSTYKA NA śWAToWYM RYNKU PMCY .. Norwegii i Wielkiej Brytanii do 5IVo w Australiia8. Ż56 Ż57 . lt (cyt. a6 Jeden na dziewięciu zatrudnionych pracuje w sektorze turystykia7. sektor ten nadal regularnie powiększa stan zatrudnienia. że sektor turystyczny należy do grupy największych pracodawc w świata.MAT" No. że stanowi ona od lŻvo całości zatrudnienia w tym sektorze w Szwajcarii oraz od przeszło 30vo w Danii. i narodowym. coraz większe rozwarstwienie społecze stwa i biedę>.. aby obszary |eżące w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy stawały się atrakcyjne pod względem spędzenia czasu wolnego. No. r r : l częste ujmowanie w statystykach paristwowych zatrudnienia w . Na tle zarysowanej prognozy nasuwa się pytanie.r' : dążyć do tego.67o całościzatrudnienia turystycznego we Francji. Co więcej. wynoszący okolo 6_7vo og łu pracujących na świecie.in. nagłe pojawienie się masowego bezrobocia. Na liścietrudności z uchwyceniem pełnego zatrudnienia we wsp łczesnej turystyce wymienia się m. turystyczna miejscowości jest nleinterweniować.|iczących około 2. PWE. na podstawie dostępnych i wy- nowią w niej kobiety.5 m7d os b. ze upadek dawnego reżimu spowodował <<ostry spadek produkcji. warto zwr cić uwagę na trudnościw oszacowaniu . za:. Mimo wysiłk w zmierzających do zwiększenia produkcyjności przez wprowadzenie nowych technik. MoP szacuj e. Posępne pro7nozy dla światowego rynku pracy. 4. chociażby na przykładzie polskich turyst w za granlcą' że pracujący w niepełnym wymiarze czasu lub okazjonalnie są a7 48 źrdeł statystycznych. że zatrudnienie w sektorze turyStycznym ma wymiar ograniczony i doraźny.

a takŻe dziennikarzy turystycznych.uŻ59 lrlnii uwazają gospodarkę turystyczną'za jedno z najważniejszych źr tlcł zatrudnienia w tym kraju. nie mogą mieć dużych wymagar'i pod względem zatrudnienia i pracy. Wymaga on nie tylko nowych miejsc pracy. warto dodać. w grupie organizator w turystyki. wśrd kt rych wymienia się 110 tys. R 'wnież ponad 40 tys. W omawianym sektorze znajduje pracę 40 mln Europejczyk w. W ocenie ekspert w .|ecz tŃ:Że przemieszczania siły roboczej do nowych okręg w i nowego sytuowania przedsiębiorstw.często środkiem znadczym w sytuacjach awaryjnych. w gospodarce turystycznej RFN pracowało og łem |'-5 mln os b. 258 i rlryginalnie zatrudnienia. Według przeprowadzonych przezlnstytut hadar{ już w 1989 r. ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz emerytury. Przypominając o sezonowości zatrudnienia w turystyce.u. trzeba ją tego sektora gospodarki.y * przemyślei rzemiośleNiemiec około 350 tys. Powstanie jednolitego rynku wewnętrznego Stwarza szansę na dodatkowe 2-3 mln miejsc pracy. pracownik w. Pracodawcy anguŻująich w szczycie sezonu oraz do zada(l wymagających niewielkich kwalifikacji. co stanowiło 6vo wszystkjch (Ż5. W niemieckim hotelarstwie i gastronomii pracowało we wspomniuny. Nie tylko nie mają oni pewności nych z zatrudnieniem. Zjauznać za pochodną specyfiki działalności wisko to mozna ograniczać w wyniku np. W dalszej kolejności eksperci zwracająuwagę na wysoką wartość specyficznie turystycznych miejsc pracy w handlu hurtowym i detalicznym. pilot w wycieczek i kierownik w autokar w. sztuki. W tej grupie wymienia się obsługę bankową. w ocenie związk w zawodowych. młodych w poszukiwaniu pierwszego zatrudnienia. teatru. os b. Turystyka ma wysoką pozycję na rynku pracy Unii Europejskiej. obecnie na jej obszarze notuje się około 16 mln bezrobotnych. w sferze organizacji technicznej ruchu turysryczllego było zatrudnionych dalszych 150 tys. ot ż turyści przysparzali p. Prezentowanie wybranych informacji na temat wkładu turystyki w tworzenie miejsc pracy warto rozpocząć od Europy. takich jak: ochrona zdrowia. płatne urlopy w wypadku choroby. os b. Z tej licżby ż:s iy'. omawiając ten temat. należąc na og ł do grupy bezrobotnych. Występuje tu problem etyczny. Interesująco wygląda struktura gałęziowa tego zatrudnienia..kresie 653 tys. Silne związki przez zatradnienie akcentu|e się np. artyst w rozrywkowych w uzdrowiskach. należy rlwnież podkreślićznaczenie stano- RFN zatrudnia dwukrotnie więcej ważnościgałęzią gospodarki narodowej. p. W konsekwencji pracownicy ci. Największą podaz miejsc pracy zapewniają przedsiębiorstwa turystyczne. Wolno sądzić.Hansa-Tourist'' z Hamburga Unia Europejska spodziewa się poprawy warunk w zatrudnienia wewnątrz swojej struktury. W opinii MBP w Genewie większośćpracownik w sezonowych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub okazjonalnych stanowiąbezrobotni. bardziej r wnomiernego rozłożeniadziałalnościw ciągu całego roku lub umożliwienia pracownikom łatwiejszego znajdowania zatrudnienia poza sezonem. Eksperci Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Korlsćlb niż rolnictwo. należy się liczyć z powstaniem około 12 mln miejsc pracy Z nową lokalizacją.lecz takŻe często są wyłączeni z dobrodziejstw związa- wisk pracy pośredniozwiązanych z działalnościąturystyc zną. zatrudnionych.5 mln) zarejestrowanych w kraju os b utrzymujących się z pracy zarobkowej. bagazowych na dworcach korejowych i w portach lotniczych. Prawie 200 tys. pracownik w biur i agencji podr zy oraz w urzędach turystycznych pracowało 40 tys. ale też zlutoiatączy likwidacją około 10 mln miejsc. Problem bezrobocia nie ma więc szans na rychłe rozwiryatie. ot ż w ocenie wspomnianego Instytutu około 260 tys. z kt rych korzystali turyści. że w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych na potrzeby turyst w pracowało ponad 20 tys. między turystyką a przemysłem i rzemiosłem. architektury i środkw masowego przekazu zawdzięcza swoje zatrudnienie pragnieniu podr zowania obywateli Niemiec. przewodnik w turystycznych. pracownik w reklamy. os b było zatrudnionych w przedsiębiorstwach usługowych. W ramach tego procesu. Poniewa:Ź w działalnościturystycznej Unia utrzymuje wysoki wskaźnik dzięki wzrastającej zamożnościwielu warstw społecznych i wydłużaniu się czasu wolnego od pracy. os 'b. że sektor turystyczny w Problematykę obecnościturystyki na rynku pracy interesująco om wiono w literaturze ekonomiczne| nrN Na wstępie . przy czym tworzy on dwukrotnie więcej miejsc pracy niż przeciętny sektor gospodarczy. os b byłoby bez pracy w tym sektorze. będące drugą pod względem warto dodać. iż jest to istotna wskaz wka doskonalenia prawa pracy i opieki socjalnej r wnież w warunkach polskich. gdyby nie istniała turystyka. student w lub nielegalnych imigrant w. wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy może się okazać znaczący.

Włochy następująca |iczba os b: Austria . przemyśleelektronic znym. 53. Mają one r wnież walor promocyjny. os b.. Portu10.Międzynaroaowyct AktualnościTurystycznych'' (MAT) wydawanych przezZesp ł ds' Bada . a więc mniejszościnarodowe. W ostatnich latach obserwuje się promocję turystyki na rynku pracy USA. Dzięki temu potencjalni bezrobotni. produkcj ąprzyczep kempingowych i samochod w mieszkalnych. Jeślichodzi o inne kraje europejskie.5 tys.4-tys. Na uwagę zasługuje tu opinia ekspert w Instytutu w Kolonii' że za_ wody turystyczne mająduże szanse na rozw j.'7. ptzy liczbie mieszkaric w Ż3 tys... W Andorze 3/4 mieszkaitc w utrzymuje się z pracy w turystyce.Ż tys. że wyniki badar Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii potwierdzają kreatywną rolę turystyki wyjazdo_ wej na rynkach pracy kraj w przyjmujących turyst w. Że 617o stanowią kobiety. w duzym stopniu wsp łtworzy r wnież stanowiska pracy za granicą.Ż5. - - - - Przytoczone liczby potwierdzają tezę o wysokiej pozycji turystyki w r wnoważeniu rynku pracy Niemiec.9 tys. i Kanada galia Ż.. 6I. W San Marino I/6 zatrudnierua przypada na sektor turystyczny.3vo pracowało we wła_ snych przedsiębiorstwach. Wreszcie 10 tys. np. zwłaszcza wyjazdy za granicę..4 tys. W.A' w Warszawie. świadcząteŻ o aktywnej polityce turystycznej tego par stwa. IJnaoczniająbowiem krajom goszczącym turyst w niemieckich kotzy' ścitakże w sferze zatrudnienia.3 tys.. to w gospodarce włoskiej tylko sektor hotelarsko-gastronomiczny zatrudnia około miliona os b.0 tys.8 tys. Turcja 10.2 tys.. Podkreśla się rolę tego biznesu w szybkim tempie tworzenia nowych miejsc pracy. Jugosławia 16. z czego warto dodać. os b. 45. os b pracowało w obrocie pamiątkami turystycznymi.urlopu'' płatnego z rządowego funduszu bezrobocia. zatrudnionych w gospodarce turystycznej Włoch 46.9 tys.. Francja Hiszpania . sektor turystyki zatrudniał trzykrotnie więcej os b niż rolnictwo oraz przemysł teks^tylny i dziesięciokrotnie więcej niż przemysł samochodowy i stalowyae.cownik w zajmowało się budową hoteli i innych urządze infrastrukturalnych zwiry'anych z czasem wolnym. Belgia 4. Brytania USA . Według źr deł oznaczato.3 tys.7vo zaśstanowili pracownicy najemni. mogli łatwiej znaleźć Zatrudnienie niż gdzie indziej. Blisko 30 tys.7-tys. os b. W ocenie wspomnianego Instytutu przy obsłudze tu- ryst w niemieckich za granicą było zaanguŻowanych około 700 tys. Ż60 pełnym wymiarze czasu pracy i młodociani. Reagana sektor turystyczny stworzył 13 mln nowych stanowisk pracy. Grecja . W pa stwie tym funkcjonuje schemat sezonowego zatrudnienia w turystyce. R wnież w Księstwie Licirtenstein Ilvo zatrudnienia og lnego stanowią pracownicy turystyki.16..16. os b było za_ trudnionych przy produkcji odzieży turystycznej .8 tys. na og lną liczbę 976 tys..orbis'' S. Dla polskiego Czytelnika może być interesujące to. Względnie wysoki stosunek zatrudnienia w turystyce do og łu pracujących lub mieszkar{c w jest odnotowywany w miniparstwach europejskich. W ten spos b tw 'zr Ż61 . Na przykład w czasie rząd w R. W poszczeg lnych paristwach na rzecz tych turyst w pracowała 55. Wszystkie informacje statystyczne doĘczące zatrudnienia w turystyce pochodzą żnych źr deł zagranicznych. Dania 6. że w I99I r.Przy zaopatrzeniu zaś turyst w w kamery filmy i artykuły Sportowe było zatrudnionych 40 tys.1 tys. Samochodowym' tekstylnym i stalowym razem wziętych. Dostępne statystyki informują.. R wnież w Kanadzie z pracy w turyStyce utrzymuje się więcej os b niŻ z rolnictwa' przemysłu elektronic znego' samochodowego i-stalowe- przedsiębiorcom gospodarki turystycznej oszczędza się wysokich koszodprawy pracownicze1 przysługującej w razie ustawowego zwolnienia albo r wnie kosztownego kontynuowania zatrudnienia w mar- z wymawianiem kontraktu z ko cem sezonu i wznawianiem go z po_ czątkiem następnego. Turystyka austriacka daje pracę w hotelarstwie otaz gastronomii 130 tys... cytowanych na podstawie . Liczba zatrudnionych w tym sektorze jest dwukrotnie więkku sza niż zatrudnionych w rolnictwie..6 tys.17. pracownicy w nie- twym sezonie. a9 go łącznie. że pracownik korzysta Z o. os b. os b pracowało przy produkcji wyrob w cukierniczych. Holandia . Ponad 35 tys. W Księstwie Monako bezpośrednio w turystyce pracuje 3. Powszechnie znana wysoka aktywnośćturystyczna obywateli Niemiec. Istotne znaczenie przypisuje się turystyce także na angielskim rynpracy. b.0 tys" Szwajcaria 8. o wysokiej pozycji amerykar{skiej gospodarki turystycznej mogą świadczyć następujące liczby: w 1991 r.

transporcie. wyda3e się. Podkreślając wzrastające znaczenie turystyki na krajowym rynku pracy' na zako czenie należy zwr ci uwagę na rynki lokalne.'ści w miejscowościach turyStycznych." ?*rśr.'^często pozbarłłione. banko..r. rolnictwo oraz sektor usług. ''Vch do działalttosc| Warto też pamiętać o roli turystyki w Nt". w 1998 r.- W sferze tej jest zgłaszane nych dziedzin i zawod zapotrzebowu*. ad- rystyczna aktywizacja gospodarki lokalnej wzrostu popytu na pracę w szeroko -". do kt rych Poo \io} l . transportu miej skiego' administracji.lie od.-rr3 nych Ż62 .I77 mln w 1998 r.. handlem. W tej płaszczyźrlte omawiane zagadnienie w og le nie jest naukowo penetrowane. mimo braku możliwości ścisłegowydzielenia stanowisk pracy za|eżnych od turystyki. Powstają .działajednocześniewyludnianiu się tych migi: siły roboczej. obszary tęobilizacji liczby ' .er.'. '. *"!'f... sprzęt turystyczny i Sportowy' artyku1i\ząiącym np. szko1^"qki. że duŻe rezerwy Zatrudnienia turystycznego w Polsce tkwią np. w sektorze . Tu50 MaĘ Rocznik Statystyczny 1999.]okahej powszęc!fie'. Y pdło dochod w mieszkarc w i ich stabilizacjiJ\eowości. Jest więc relatywnie korzystna. i.*'(r'!r.1n' ttsług rzemie śrLY. Podobnie jak handel wewnętrzny r wnież inne działy gospodarki narodowej.handel i naprawy''. zajęć dla pracownik w niewykwalifikow{\si turyst w roxcl}Ę . transport pasa'żerski.Y pzwiniętych funkcji pracy. Działalność w handlu.. oficjalne informacje dotyczące zatrudnienia w hotelach i restauracjach. i Ż07 tys. os b w 1995 r.9otelowe..rl" więc istotna za|eżnośćmiędzy turystyką a zą. podawane ptzez GUS. i dzięki temu utrzymui . Perspektywa rozszerzenia autonomii samorządu terytorialnego sprawia. się więc.siQ uznaje. w kt rym liczba pracujących była szacowana przez GUS na 1..' lf.ioże być związaf|e z "r.99 wsp łdziałającychw tworzeniu produktu i]l gospoaarki fllod' ^. sDożywcze i iflne. że 186 tys. Wyj ątek stanowią. w sektodorągh pośrednio'. gdyż sprzyja ona powstawaniu nowych miejsc zatrudnienia. i Ż.}stycznego.ruce przedmiotem popytu turyStycznego.*?.wio|||]urro1 konieczność zatrudnienia w innych dział{ty. łV/st9P-' Z punktu widzenia rozwoju gospodarki lldnieniem.. s.łł. uczestnicząc w ten spos b w zwiększaniu liczby miejsc pracy związanych z obsfugą ruchu turystyczne9o. W txc\!!r. " runki wzrostu zatrudnienia w przemyśle wy1ffci. np. r Pod wpĘwem rozwoju turystyki występują korzystne warunki wnowazenia lokalnego rynku pracy. zwłaszcza region w i miejscowości bądź gmin turystycznych.źil w kwestii zatrudnienia niż inwestycje * pr"ejJ bezpośredni" Ko"|.""ono*y. pośrednictwie finansowym. Wysokie bezrobocie w kraju dodatkowo uzasadnia celowośćpodjęcia bada diagnostycznych roli turystyki na rynku pracy.*glkach turystyka.pośrednią gospodarką turyStyczną. ą oni "i. og 1{. pracujących w sektorze .yu1161 ow aneło. ttm1gznośćdziatnr 263 z rozwojem turystyki. iż zatrudnieni" * gl': lokalnego rynkl ptao!' r'11[[lZ charakter .iudzie robocizny. Aktywizuje też zatrudnienie w seh)stvngrn. że problem obecności turystyki na lokalnych rynkach pracy nabiera w Polsce szczeg Inego znaczenia.\iejsza poffzebu "'Yiiu s tanowi sk pracy utwor zony ch na potrzeby ob( kr. nie odzwierciedlają skali zjawiska nawet w przyb|iżegospodarcza związana Z turystyką jest obecna np. znacząco wsp łdziałają w tworzeniu produktu turystycznego kraju i region w.. np' z hote. _^.hotele i restauracje'' charakteryzuje opisaną rzeczywistośćw Polsce50.s anatoryj nych.. . budownictwie.903 mln os b w 1995 t. . przemysł przetw rczy. Nie jest też rozpoznane przez ogniwa samorządu terytorialnego.q\ul.?r::Yrł" turystycznego. w dodatku wysoko kwalifiko]}Śle o niewielkJfl iToo sługi ruchu turystycznego istnieje znacznie th:ąnej. .'nej pociągo za.ol. jw'. gospodarki turystycznej w ciągu całego rokq. niu. Ich zatrudnienie .Dy ie zatrudnienie w bezpośredniej gospodarce tłu's można po.Skala zatrudnienia w polskiej gospodarce turystycznej nie jest jak dotychczas Problem ten wymaga zbadania.: * pracowniKow gar.|1. absorbując miejscowe nadwyą|Qności. W zwipku z tym trudno przyjąć. East:oŃmlĄ'). Warto tu przypomnieć. iż cechami charakterystycznymi zatrudnienia w turyStyce są: stosunkowo wysoki udział pracy żywej oraz niski stopier jej uzbrojenia technicznego.urowniczej.o*"" są podejmowane w celach służbowych. są terenem migracji l. stanorill4c RozwaŻając rolę turystyki w kształtową należyjednak pamiętać.-- Ż- ministracji publicznej i samorządowej czy w edukacji. W zwiryku z tym warto poczynić kilka uwag w tej kwestii. "\sj sferze obsłd9l r| w. iż turystyka może przynieśćbard2. np. "s. ot ż w st"'?" ltgwania się do kosztownego personelu wyso\.:'-r#.

. tj. 9-I0vo udziału działalnościturystycznej w handlu światowym. klclr globalnych przemieszcze turystycznych wyrażają się w wydat_ lttt'h w kwocie przeszło 2 bln USD na zakup r żnych d br i usług tufy$lycznych. w Warszawie w latach 1987-1999 oraz z opracowaniaTurystyka yłlska 1995. W sumie powstaje zjawisko komplementarności zatrudnienia w sferze obsfugi ruchu turystycznego.. Badarl . że w sp lczesna turystyk a ma z:wiązek prawie z kaŻdą dzie1tr il. że cechą charakterystyczną za. trudnienia w turystyce jest znaczny udział kobiet.3vo więcej niż w roku po1lrzednim. Według tego źr dła. Wtrto r wnież podkreślić. Wolno więc lwiedzieć. zwłaszcza w handlu usługami. że nktywna rola turystyki w przemianach społeczno-gospodarczych świata ltrrdal się utrzyma. og lnie mozna powiedzieć. każdego roku ponad 5l Wszystkie informacje statystyczne przytoczone w tym podrozdziale zaczerpnięto z. Sprzyjają temu Sezono] świadczedla turyst w wośćdziałalnościturystycznej i r żnorodność na rynku lokalnym. cechowała wysoka dynamika wzrostu w por wnaniu z całym ostatnim dziesięcioleciem. zwłaszcza studencką. Teoretycznie można założyć. łagodząc skalę bezrobocia i jego skutki społeczne.Międzynarodowych Aktualności Turystycznych'' (MAT)' wydawanych przez Zesp ł Patrząc na te wielkościstatystyczne z perspektywy Ż002 r. trzeba stwierdzić.A. Inną istotną cechą zatrudnienia w gospodarce turystycznej jest mozliwość aktywizacji zawodowej emeryt w i rencist w. około 40 mln nowych miejsc pracy w działalnościturystycznej. Jest ona także źr dłem do_ cllrxl w i wpływ w fiskalnych oraz dewiz dla |icznych kraj w rozwilliętych i rozwijających się świata. okolicznośćta ma istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarki. Że wsp łczesna turystyka wywiera Znaczący wpływ na bilans zatrudnienia wielu kraj w. iż ostatni rok XX w.. o 7. liczba potlr ży na świeciewyniosła 698 mln.Że działaLnośćgospodarcza w turystyce jest hlrltną dziedziną aktywizacji zatrudnienia. iż prognozy WTo okazały się znacznie zaniżone. Zavłarte tu rozważania poświęcone powszechnie uznanym i docenianym związkom rozwoju turystyki i zatrudnienia w gospodarce lokalnej zasługują na uwagę władz samorządowych w warunkach tworzenia nowoczesnej gospodarki rynkowej kraju. iz w skali globalnej bli- I I 400-500 mln os b w międzynarodowym ruchu turystycznym' 300-400 mld UsD wydatk w związanychz międzynarodowym ruchem turystycznym. Finansowe konsekwencje ta- |. TURYSTYKA A OBROT GOSPODARCZY MlĘDzYNARoDowY obserwacja rozwoju wsp łczesnej turystyki na świecieupoważnia do wniosku. Widoczna jest też wyruźnajej obecltrlśćw światowym handlu. Aktywna polityka tu. Wzrost zatrudnienia w bezpośredniej gospodarce turystycznej wywołuje zwiększony popyt na pracę w pośredniej gospodarce turystycznej. Wpływ na tę skalę zjawiska miały megaimprezy światls. Warto dotlać. 4. Szeroko obserwuje się r wnież zjawisko podejmowania pracy w obsłudze ruchu turystycznego przez rr odzież. że zajmuje ona czołowe miejsce w strukturze działalności gospodarczej kraj w uprzemysłowionych i wzrastającej liczby kraj w rozwijających się. Reasumując. że ro|a turystyki w kształtowaniu poziomu Życiai struktury zatrudnienia w gospodarce lokalnej jest znacząca i wieloaspektowa.podejmuje podr ze tltiejsce stałego zamieszkania. że raporty WTo wykazały przekroczenie już prognozowanych wielkości ruchu turystycznego. należy stwierdzić. Warto dodać. nie licząc koszt w usług transportowych. w kt rych na koniec ubiegłego wicku przewidywano: I I 750 mln os b odbywa podr1Że turystyczne zar wno na obszarze wlrtsnego kraju. jw. Ż64 Ż65 . Hipoteza ta wydaje się przekonująca w świetle progtloz Swiatowej organizacji Turystyki.Orbis" S.tr miejscowości o wielofunkcyjnym charakterze ich gospodarki. co ma duże znaczenie dla rlrl ptlr.10. rystyczna samorządu terytorialnego daje szansę zr wnoważenia rynku pracy ze względu na płeć zatrudnionych. w 2000 r.5 ttlld os b' czyli przeszło 307o ludności świata./ Na przypomnienie zasługuje fakt. Wydatki te stanowią około lŻvo produktu globalnego. co się wiązało z wydatkami w wysokości478 mld USD. Szacuje się.itlą ży cia społeczno-gospodarczego. jak i pozajego granice. Według źr deł zachodnichs'.

i Ze względu na złożoność wieloaspektowośćrozwoju turystyka międzynarodowa wymaga kompleksowych analiz o charakterze interdyscyplinarnym. to wskaźniki wzrostu wydat- liuropa Ameryka Azja Wschodnia i Pacyfik llliski Wsch d Afryka Azja Południowa k w na cele turystyki międzynarodowej osiągnęły w koricowych latach 3Ż3. Z dużym prawdopodobieristwem można założyć. Tablica 4.7 towe. d br i kapitał w w 15 krajach llnii Europejskiej w L993 r. 6. Że przytoczone informacje o wydatkach nie odzwierciedlają ich laktycznych rozmiar w.47o i 1990 r.9 mld UsD. . że o skali koncentracji światowegoruchu turystyczlrcgo i wpływ w z tego tytułu w Europie decydują kraje Unii Europejrikiej.. og lnie moŻnajednak określićstatystycznie uchwytne skutki jej rozwoju w sferze gospodarczej. a pierwsza dziesiątka 55vo wpływ w globalnych. Wydatki te mogą być ponoszone zar wno przed podr żą. Łączne wydatki turystyczne osiągnęły poziom 8vo wartościrejestrowanego światowego eksportu. Turystyka ma Szansę stać się wkr tco ski utrzyma sw j wysoki udział r wnież w przyszłości. 19'70 r. pierwsza dwudziestka kraj w skupiała 72vo. Konsekwencją regionalnego rtlzkładu światowego ruchu turystycznego jest regionalny rozkład tych wydatk w. tak jak podano w tablicy 4.. Na przykład w 1995 r. miast w Ż00I r. Jeślirok 1950 przyjmie się za bazowy. Wydatki na turystykę to całkowite wydatki konsumpcyjne poniesione przez odwiedzającego lub w jego imieniu na podr ż oraz pobyt w miejscu docelowym (według wTo). Wpływy z turystyki międzynarodowej charakteryzuje wysoki stopieri koncentracji. według Światowej organizacji Turystyki (wTo). KMJow nie odwiedzanego kraju. Udział Europy pod tym względem na tle pozostałych region w kształtowałsię w 1998 r. W roku 2O2O liczbapodr ży zagranicznych. 1980 r.r. 487I. 480 mld USD.4Vo. zwłaszcza w bilansach olimpij- c'zwartą lub piątą dziedziną gospodarki światowej. Według szacunk w Światowej organizacji Turystyki wydatki w skali światowej poniesione przez turySt w wykazują wysokie tempo wzrostu. oraz powstanie rynku liczącego około Ż67 Ż66 . Kierunki rozwoju turystyki światowej do Ż0Ż0 r. 852. a wydatki na cele turystyczne wyniosą około 2 bln USD.87o. dowym obrocie gospodarczym są wydatki związane z podr żami za' granicznymi w celach turystycznych. a 2001 r. nastąpił wzrost o I8.Ż. Punktem wyjścia w określaniu miejsca turystyki w międzynaro. ocenianych dziesięcioleci następujące wartości:1960 r. Do jednej trzeciej wzr sł udział wydatk w turyStycznych w eksporcie usług. takie jak obchody rocznicowe chrześcijarstwa.3 mld USD. om wiono w podrozdziaLe 3.Przema'wia za tyrn wiele okoliczności korzystnych dla rozwoju turystyki międzynarotkrwej. wysokość oceniano następująco: 1950 r. Igrzyska skie w Australii oraz Wystawa Światowa EXPO w Niemczech. jak i na tere- r(lżnice w sposobach ujmowania danych w poszczeg lnych krajach.3Vo. 19'70 r.I mld USD.8 mld UsD. Należy r wnież zwr cić uwagę na lokalizację wydatk w ponoszoltych na turystykę w wymiarze globalnym. Rok 1995 potwierdził wzrost znaczenia turystyki w gospodarce światowej.5. . WYDATK!ruRYsToW PoDRozUJĄcYcH Do oBcYcH WEDŁUG REGloNow w 1988 R. Trzeba jednak palniętać. Dla wybranych lat okresu 1950-2001 ich 2. Należy w tym r'ystyki i w zagranicznych podr żach turystycznych w Europie. 2000 r.l. zwłaszcza Europy Zachodniej. Istnieją także płatniczych kraj w o rozwiniętych funkcjach turystycznych oraz go- spodarczych.że region europej- Jedną kraj w ttriejscu podkreślić.37o w stosunku do 1990 r. Ż49. 1990 455 mld USD. 1960 r.6 mld os b. -1980 r. I0Ż'3 mld USD' I7.Nato' 16 978.1. Informacje Statystyczne świadczą o dominacji regionu euro1rcjskiego w og lnych wydatkach turyst w podr żujących do obcych kraj w. Zniesieltic wszelkich barier w przepływie os b. odnotowują one ponad 40-procentowy udział we wpływach z tu- z takich przesłanek jest integracja polityczno-gospodarcza europejskich. Nie obejmują bowiem np. ma osiągnąć 1. koszt w transportu (środki z tego tytułu wpĘwają do kasy przewoźnik w).

co stanowiło około 3Żvo wartości w skali światowej.2 11. Na inwestycje sektor turyStyczny wydał 19Ż tl1ld USD. udział wymienionych kraj w stanowił w 1980 r. ot z tu_ rystyka była źr dłem 13. Według ocen Światowej Rady Podr ży i Turystyki w dekadzie 1996_2005 można się spodzie_ wać stałego rozwoju turystyki w krajach UE. a w 1998 r. oszacowano na 1. stanowiła I5.7 85.ze o koncentracji wydatk 'w w turystyce międzynarodowej na obszarze Europy.57o nakład w inwestycyjnych i przyniosła IS. Wpływy z eksportu usług turystycz_ nych oceniono na 159 mld USD. b.2 6. Jak można zauvłuŻyć. 6Ż.d.4vo dochodu narodowego 15 kraj w Unii Eu_ dzynarodowej w tym ugrupowaniu ekonomiczno-politycznym. Ilustrują ropejskiej.6 31.9 8.1 Australia Polska Z punktu widzenia rozważa(l o roli turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczym interesujący może być bilans rachunku turyStycznego w czołowych krajach docelowych i kreujących ruch turystyczny w świeciew ujęciu dynamicznym (ablica 4.0 74.2 9. Ż69 . obu Ameryk.d.0 19.4 8. Według danych OECD oraz WTo wyglądała ona tak jak w tablicy 4. 1998 I 2OOO lriej i Pacyfiku decydują kraje wysoko rozwinięte położone w tych regionach turystycznych. a na podatki Ż39 mld UsD. ze wzrostem średniookoło 5. Wartośćusług turystycznych sprzedanych na obszarze Unii Europejskiej w 1995 r.8 6.9 4.4).8 6. Potwierdza to prawidłowość silnej dodatniej korelacji między poziomem rozwoju gospodarczego kraj w a aktywnością turystyczną ich ludności. stworzyło korzystną sytuację wzrostu zar wno dla turystyki krajowej. Tablica 4'3.2.2 30. KMjE-NAJWĘK5I lNKAsENcl WPŁWÓW z ruRYsryKl ZAGMNICZNE) PPZY)MDOWEJ W LATACH 1980.1 bln USD.w' przy spełnieniu innych warunk w. Ciekawym polem obserwacji w kształtowaniu opinii o skutkach ckonomicznych rozwoju wsp łczesnej turystyki dla międzynarodowego obrotu gospodarczego jest też klasyfikacja kraj w-największych inkasent w wpĘw w z turystyki zagranicznej przyjazdowej. b.57o rocznie.2 Hiszpania W.3 Niemcy Chiny Austria Kanada 1.2 Ż'I. WYDATK| NA ruRYSTYKĘ MlĘDZYNARoDowĄ wsp łczesnych przemian cywilizacyjnych.5 18.4 29. wafto też podkreślić. natomiast z eksportu towar w turystycznych na 113 mld USD.d. b. b.8 12. Informacje te mają większą wymowę w bardziej szczeg łowym ujęciu. zapewniła pracę co smemu zatrudnionemu.4 10.2.9 8.d. jak i mię360 mln konsument to dane Światowej Rady Podr ży i Turystyki doĘczące 1995 r. 54'8vo.0vo globalnych wydatk w turyStycznych. a także Azji WschodTabllca 4.1 8.5 12. Żl.4 Ż9.d.3.9 b.Ivo wszystkich podatk w zainkasowanych przez rządy kraj w UE.4 t6. Brytania 29. Listę kraj w o największych wydatkach l980-1998 zaułiera tablica 4.1 6. Kraje te rozstrzygają o sile światowejgospodarki i głębokości USA Włochy Francja 10.

5. że jedne kraje o rozwiniętych funkcjach turystycznych dĘądo likwidacji.la 'lirlcja I'ultugalia Mcksyk Źr dło:. 72vo w Maroku oraz 82%a w Indonezji. 5l). l{clacja omawianych wartościw wybranych krajach świata w 1980 r. 2' wTo (cyt. USA. Ż70 Ż7l . Można więc powie. dotycząca relacji wurtości towar w zakupionych w Polsce przez cudzoziemc w do warltlścieksportu zarejestrowanego na podstawie dokument w odprawy cclnej SAD. 547o w Tajlandii.52. jw. s2 - - - - Ruch graniczny i wydatki cudzoziemc w.rynku turystycznym wykazują dzieć. a przynajmniej do minima|izacji deficytu w bilansie turyStycznym. Zagraniczna turystyka przyjazdowa stanowi bowiem dla wielu kraj w źr dło dochod w dewizowych i czynnik rozwoju. Korea Południowa. 1970 r.Tablica 4. ot z średniawartośćĘ relacji wyniosła t4.Ivo w 199'7 r. 67Vo w Jamajce. l l99Ż r. 5. że kraje liczące się na światowym istotne r żnice pod względem nadwyżki lub deficytu w bilansach turystycznych. BILANS KRAJACH DOCELOWYCH W LATACH I98O-I998 MCHUNKU TURYSryCZNEGO W WYBMNYCH w LATACH 1980 t 1992 z TYTUŁU ZAGMNI@NEJ TURYSTYK| Do WARToścl EIśPoRTU W wYKAzANYcH KMJACH PRZYJAZDoWEJ Tablica 4.. Z wyłączeniem opłat z tytufu lunduszu Walutowego wpływy te wyniosły np. inne zaś do maksymalizowania wpływ w z tego tytufu. Znaczenie turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczym Jcst zwłaszczawidoczne.. 1960 r. Według publikacji Międzynarodowego Jak można zavwilŻyć. Wspomniany udział oscylował między ŻŻ7o aŻlvo w takich krajak Francja.. 467o w Kanadzie. Saldo dodatnie wyniosło 6 mld PLN. 5. Interesującym miernikiem miejsca turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczymjest stosunek wpływ w z tytutu zagranicznej turystyki Przyjazdowej do wartościświatowego eksportu' Dla wybranych lat okresu 1950-1995 oszacowano go następująco: 1950 r.7Vo. gdy się weźmie pod uwagę udział wpływ w r' turystyki w eksporcie usług. 647o w Portugalii i Tunezji. przedstawiała się tak jak w tablicy 4. uslug transportu międzynarodowego l59 mld USD.1980 r.5.lącznie 10.. 'jrrch.5 mld PLN. w 198'7 r. Cele te kształtują politykę turyStyczną tych paristw.4vo. i l]. Pewne jest to. Niemcy i Japonia) deficyt.4. według tego samego źr dła cudzoziemcy wydali w Polsce w 1998 r. i wynosił 357o w Argentynie. s. za:. STOSUNEK WPŁ\ĄVOW I I iszpania Atrstria ( ln c.9?o w 1998 r. Wielka Brytania..5Żvo w Meksyku.'Ir4AT'' No.EIU International Tourism Reports'' r. czyli 25vo og Łu wpływ w ze światowego handlu usługirlni. raport WTO za 1998 1993.IVo oraz 1995 r. No. -3. 21. kraje o rozwiniętej turyStyce przyjazdowei (gł wnie Zachodnioeuropejskie) odnotowały w tym okresie wysoĘ nadwyżkę w bilansie turystycznym.6Vo. 69Vo w Hisz1lanii.5 mld PLN. Indie.5. Fragmentaryczną inforlrlacją o Polsce może być ocena GUS-I za 1998 t'. Polacy zaśwydali za granicą -l. inne kraje wysoko rozwinięte gospodarczo zaś(np. 87o.

wykazująca siedmiokrotny wzrost omawia- skich w skali rocznej. UDzlAŁ DocHoDowzTURYSTYK| PpZY)^zDo\IlE) w oGÓLNYCH DocHoDAcH DEWlzoWYcH KMjU W 1990 R. kt rych wpływy pomnożyły się osiem Ż7Ż słuzbowe oraz I5vo stanowiły wizyty s3 u rodzin.dla kraj staje się 189. turystyka należy tam do największych sektor w gospodarki i jest bardzo znaczącym źr dłem dopływu dewiz. Według wTo.. to wysoka frekwencja turyst w niemieckich - 980. Ż73 .omawiając ekonomiczn e znaczenie turystyki międzynarodowej. dzięki wielu atrakcjom turystycznym' są r wnież interesującym obszarem podr ży turystycznych dla obcokrajowc w.57o produktu narodowego brutto. Turystyka we wspomnianym roku przyspotzyła USA 67o produktu krajowego brutto. że turysta z RFN wydawał np. Na drugim ko cu tej klasyfikacji znajdowały się: Niemcy. Dania i Holandia. na_ leŻy zvłrlcić uwagę na oddziaływanie dewizovvych wpĘw w z turystyki na wielkośćdochod w dewizowych danego kraju. tak jak pokazano w tablicy 4.j międzynarodowej. Zjednoczone Niemcy. Dochody z obsługi ruchu turystycznego wzrastająprzy tym szybciej niz wydatki Niemc w za granicą. Stworzyła ona znaczącąIiczbę nowych miejsc pracy. Turystyka cieszy się tam ogronrnym zainteresowaniem. dochody z turystyki są mało istotne dla rozwoju gospodarczego. Tablica 4. Mozna dodać' ze turystyka w Niemczech stała się waznym elementem gospodarki. Pozytywne skutki rozwoju turystyki dla międzynarodowego obrotu gospodarczego akcentuje się w USA. W roku 1993 udział USA w światowych wpływach z turystyki wyni sł l8. następuje wyr wnywanie poziomu rozwoju gospodarczego między zamoŻną P łnocą a ubogim Południem. w 1985 r. 20vo przypadło na podr ze -3Ż2. dzięki dostępności informacji Statystycznych. w kt rym znaczenie turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczym jest istotne. warto zaprezentować tempo zmian wpływ w z turystyki zagranicznej w niekt rych krajach europejskich. Re|acje te. Aby mieć pełny obraz ekonomicznego znaczenia turystyki międzynarodowej. w okresie 1970-1985 średniaeuropejska (EwG) wpływ w dewizowych z turystyki zagra- w przez nich odwiedzanychs3.Modernes Reisen" 1986. jak Niemcy oraz Wielka Brytania. nych wpływ w dewizowych.. .6. Innym przykładem kraju wysoko rozwiniętego. Według ekspertyz Amerykariskiego Stowarzyszenia Biur Podr ży (ASTA). Największy wskaźnik wzrostu miały Hiszpania. w tym 65vo stanowiły podr że urlopowe. Brytyjczyk a Hiszpan Jak widać. W tym sensie na obszarze UE. oraz Wielka Brytania. siedem wymienionych kraj w w dużej mietze zavłdzięcza swoje dochody dewizowe zagranicznej turystyce przyjazdowej' Natomiast w takich krajach wysoko rozwiniętych. Grecja i Portugalia. . W roku 1996 Deutscher Reisemonitor zarejestrował około 160 mln podr zujących z minimum jednym noclegiem. Według danych OECD lista kraj w osiągających znaczne dochody Z turystyki ptzyjazdowej w stosunku do og lnych dochod w dewizowych przedstawiała się w 1990 r.9vo' W roku 1994 około 47 mln turyst w zagranicznych wydało na obszatze tego kraju 57 mld USD plus 16 mld USD na usługi transportowe.2009 frank w francu- razy. Francuz - 686. są Niemcy. obiecująca. Jeżeli się doda. nr 41. można zteferow a na przykładzie wybranych kraj w europejskich. Ich wpływy kształtowały się poni żej średniejdla EWG i osiągnęły tylko pięciokrotny wzrost. Niemcy bowiem są najchętniej podr żującym narodem na świecie. Trzeba też wspomnieć o transferze dewiz z kraj w bogatych do kraw mniej rozwiniętych. Włoch nicznej wzrosła siedmiokrotnie. Jej obroty stanowią około 6. dzięki turystyce .

8mldUSDwŻOOIr.II i 3. dużego spadku liczby przyjazd w cudzoziemc w do Polski w spowodowanego m.j .in.5. Jedynie radykalna zmiana stosunku władz par stwowych i samorządo*y"h do turystyki przyjazdowej może przywr cić korzystne tendencje w turystyce polskiej. rozw j turystyki przyjazdowej nie nastąpił w minionym okresie' dłownymi przyczynami były m. 1.in. 78 mln Niemc w uczestniczyło w zagranicznych podr żach na turyStycznych.żespadekprzychod w dewizowych w latach 2000_2001 nastąpił w wyniku: - W tym kontekście trzeba przypomnieć kilka prawidłowościog lnych. natomiast wyjazdową do importu tych d br i usług.w. mimo istnienia wielu atrakcyjnych walor w turystycznych. Turystyka przyjazdowa zwiększa doch d narodowy. można przyr wnać do eksportu towar w i usług. że turystyka zagraniczna' podobnie jak krajowa.Ż mld USD. do . iż usunięcie dotychczasowych barier nych. miejni""nych. kiedy to liczba turyst jej sme. tidrzy w wczas odwiedzili Polskę. Pozytywne tendencje w w zagtaspodarce turyĘcznej trwały do 1997 r. system atyczne ograniczanie formalności granicznych oraz two- rzenie recepcji cudzoziemc w przybywających do Polski.1d USD. lecz w skali międzynarodowej.zna' dzynarodowym obrocie gospodarczym nie było ani polityczczące. niski poziom świadczonych usług w mię_ torystyc"nych itrudnościpolityczne. kt re moze mieŻ duzy wpływ na og lny bilans płatniczy w wielu krajach o rozwiniętych funkcj r (oŻ']vo).w 1996r. Analogia ta sprawia.8 stronie i'"y"noao' z turystyki przyjazdowej' Warto dodać' że sa]do ujemne wymiany turystycznej Niemiec stale spada. że w 1998 r' Niemcy wydali mld USD odnotowano po turystykę zagraniczną46.. załamaniem koniunktury i wpływem atak terroryStycznych w USA na światowy ruch turystyczny' łu wpływ w dewizowych z turystyki w og lnych dochodach dewizowych niekt rych kraj w europejskich (podrozdział 4. spadku |iczby przyjazd w turyst w z Niemiec (o Ż6vo) . Nadwyżka w bilansie turystycznym moze być wykorzystanana częściowelub całkowite pokrycie deficytu bilansu handlowego. okolicznośćta jest uznawana zawuŻną przesłankę wzrostu znaczenia turystyki w strukturze nowoczesnych czynnik w rozwoju społeczno-gospodarczego.10) wymownie potwierdzają tę wsp łzale żność. Miejsce turystyki polskiej stabilne' ani. Dane Statystyczne z lat 1996_2001 potwierdzająbardzo nier wny polskiej gotrend w rozwoju turystyki polskiej. ptzy czyni się do polepszenia akości zaduktu turystycznego i wzrostu znaczenia turystyki w omawianym dalszego rozwoju polskiej turystyki naświetlokresie. To samo źr dło podaje. turystyka wyjazdowa zaśzmniejsza jego rozmiary. Wolno sądzić. ioszu_ kiwanie przyczyn głębokiego załamaniaw zagranicznej turystyce przyjazdowej do Polski tylko poza granicami kraju to zamało.jak i przychod . ' W Polsce. korzystna z punktu widzenia bilansu płatniczego. spowodowanego gł wnie słabnącym zainteresowaniem Polską jako miejscem robienia zakup w. spadku przeciętnych wydatk w os b przyjeŻdŻających na jeden dzie .0 mld USD w 1998 r. przy znaczącym w sprzyjających aktywizacji tego sektora' Natomiast poprawa warunk w Polsce gospodarki rynkowej stworzą układ przesłanek l0-procentowy wzrost zar wno przyjazd w. rynku turystycznym. Przytoc zone pr zykłady wy sokiego udzia- Ż74 .1 mld w 1999 r. a wpĘwy z turystyki przyjazdowej Wlatach1998_2001wpływyztytułuprzyjazd wcudzoziemc wdo Polski spadły z 8.rynku generującego Znaczną częśćprzychod w dewizowych Polski z tytułu turystyki zagraricznej. Uwarunkowania no w podroz działach 2-I0. Tendencja ta. stanowi narzędzie podziału dochodu narodowego. wyznaczała jedenaste miejsce' sce w świecie. Akceptując generalnie diagnozę przyczyn kryzysu turystyki polskiej Instytutu Turystyki opracowaną dla PoT warto zwr cić uwagę. iz wainym zagadnieniem jest saldo obrot w turystycznych. Turystykę zagraniczną przyjazdową. wynikającego gł wnie Ze wzrostu wartości rozlicze(t z tytufu kart płatniczych. ze względu na skutki ekonomiczne. np' w 1996 r' wynosiło 33.InstytutTurystykiwyjaśnia. i 2000 r. ale trwałego wzrostu płatności dewizowych rejestrowanych przez NBP (o lŻvo). Wynika z tego. a 1 . 2. jest wynikiem rozwijania turystyki przyjazdowej do Nierniec i krajowego ruchu turystycznego' Niemcy lokują się w czo_ ł wce turystycznej świata i coraz bardziej utrwalają swoją pozycję na stopniowego. przyczyŻ75 ach turystykl pr zy j azdowej. że w turystyce europejskiej odnotowano w latach t999_ŻOO1 prawie j proudziale kapitału zachodniego. oraz4.

Niemcy gościliw Polsce w 2001 r. Ta koncentracjaptzestrzenna wpływ w ma charakter trwały.7.9.8). Francuzi 170 USD. łącznie z przychodarni wolnorynko- Jakjużwykazano. JeŻe|i chodzi o wydatki według kraju pochodzenia. w 2000 r. 44 USD. Niemcy - Wielkościwydatk w zależałyod rodzaju oraz długościpobytu kraju pochodzenia. ze wysokośćog lnych wpływ w z tych kraj w wyniosła w 1989 r. a w 2001 r. rzeczjasna. Trzeba wreszcie podkreślićdominację Niemiec w łącznych wpływach dewizowych Polski z turystyki przyjazdowej.w USD i Ukrair cy .kraj w. Skandynawowie 128 105 USD.0 w 2000 r.). Rzeczywiste Tablica 4. średnie wydatki turystyczne cudzoziemc w zZachodu odwiedzających Polskę w 1989 r. 41 USD. kt re są oceniane przeciętnie na 30vo og lnych wpływ w dewizowych z turyStyki.8 w 2000 r.5vo ich udziału. Kanada) wydawali 203 w 2001 r. i 4. umożliwiają pokonywanie barier wzrostu. ze turyściz Niemiec przyjeżdŻający na jeden dzie w 200I r. wydawali 41 USD. Dla por wnania na|eży podać.0.-z kraj w zamorskich średnio na osobę 324 USD. Brytyjczycy 197 USD. Według danych Instytutu Turystyki.4. 290 USD w Hiszpanii i 540 USD w RFN. jednak można je osiągnąć często niższym nakładem' Wzrost udziału usług turystycznych w bilansie obrot w zagranicznych może się więc przyczynić do zwiększenia opłacalności tych obrot w.5 w Ż00I r. gdzie występuje najsilniejsze skupienie turystyki przyjazdowej' tj' w krajach Europy Zacnoaniej i w USA. 250--300 mln USD.3. do 60. mogą być interesujące. inaczej w ruchu międzynarodowym i inaczej w ruchu międzykontynentalnym' turyst w wymi. wpływy z turystyki. tak jak pokazano w tablicy 4. Francuzi .7Vo w 1999 r. 5.lecz koncentrują się tam. odwiedzaj ący na jeden dzie wydawali np. Rosjanie 3.wpływydewizowezturystykimiędzynarodowej nie rozkładają się r wnomiernie między poszczeg lne kraje czy nawet regiony turysiyczne świata.7. W Polsce wpływy z turystyki zagranicznej nie odgrywają jeszcze znaczącej roli w tworzeniu dochodu narodowego. po uwzględnieniu wpływ w rejestrowanych przez NBĘ wzr sł z 55. Koszty transportu kształĘąsię. Szwedzi 4. poiotni" jak wpływy z eksportu towar w. Istotne znaczenie dla wysokości wpływ w dewizowych z turystyki zagranicznej ma Sprawa wysokości przeciętnych dziennych wydatk w wydatki turyst w zagranicznych są jednak znacznię większe. to średnia chodzi o długość pobytu turyst w Polsce według |iczba deklarowanych nocleg w była następująca: og łem 4. WYDATK| .3 noclegu (5. 330 USD we Francji.łoguch przewozowych mogą stanowić znacznie większy odsetek.0 noclegu w 2000 r.6. -3. Ukraircy UsD' Węgrzy z noclegu turyści np. w krajach zaśo dobtze rozwinięty"t' u. Amerykanie 16.Ż. wynosiły około 200 USD. Szacunki tych wielkości w Polsce w LATACH cuDzozlEMcÓw w pot-sce 1993-2001 1993 1994 1995 |6Ż 2lr 174 1996 199'I 1998 213 Żo3 200 159 13'l 140 1999 2000 200t USD. 143 Ż76 Ż77 . Jezeli . Włosi 7'3. Wpływy dewizowe z turyStyki zagratltcznej nie obejmująz reguły wpływow z tytułu pasażerskich opłat transportowych kolejowych.9Ż USD.niając się do zwiększenia importu koniecznego do zapewnienia rozwoju gospodarczego danego kraju. lotniczyctr i morskich.4Vo w 2001 r.kt rzy korzystali na terenie Polski z noclegu wydawali średnio na osobę 136 USD i blica 4. Udział łącznych wpływ w od turyst w. Wyniki badar Instytutu Turystyki zawiera ta- i długościczasu pobytu. Białorusini 76 USD.to Instytut Turystyki odnotował. Wynika Z tego. Innymi słowy. W latach I999_Ż0u struktura wpływ w kształtowała się. oficjalna ewidencja wpływ w wskazuje w przybIiŻeniu na O. natomiast ci. korzystający (UsA. że średnie wpływy w przeliczeniu na jednego turystę zagranicznego wynosiły w 1987 r. a Litwini W latach I999_Ż00l uległa zmianie struktura łącznych wpływ w dewizowych Polski (tablica 4.

i.. |ecz często odwiedza ale szybkośćwsp łczesnych środkw transportu pozwala na częste' np' na obszarze t<rotkotrwałe-wyjazdy turystyczne do pardstw obcych. s'ttt l #! ffiffifi iiri#.o lub w formie kredytowania inwestycji podejmowanych przez r zne sektory gospodarki turystycznej.1 14. 'q. to warto na og ł miitae.*!$*ffi 51. Spotyka sii-opinie. Często są one r wnież gospodarczo opłacalne. wydatkowane przez paristwo bezpośredni. Natomiast jeślichodzi o czas pobytu. Przyczyn tego można upaĘwać m'in' tuw duzl wyzszych kosztach przejazdu.lecz także przez stwarzanie możliwościkorzystnych i atrakcyjnych warunk w.. Dlatego wszystkie kraje doceniające ekonomiczne znaczenii turystyki przeznaczająwysokie sumy na rozw j infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Nie trzeba podkreślać.. moteli itp.9.sTRUKruMWPŁY1voWDEwlzowYcHPoLsKlwLATACH1999.iiilit Niemcy Pozostałe kraje sąsiedzkie Inne kraje europejskie Pozostałe kraje -' i.1 15.8. transportu kolejowego. zwlaszcza z punktu widzenia rozwoju turystyki krajowej i potrzeby zapewnienia waruŃ w niezbędnego wypoczynku.5 35. niŻma to miejsce w obrocie ryStycznym międzyeuropej skim.1 9. pensjonat w. ze stosunkowo niewielka |iczba os b udaje się za grinicę na dłuższypobyt w celach wypoczynkowych. |ecz takŻe od stopnia i moż1iwościzwiedzania kraju reganizo*unia ut ut"ii turyStycznych pacepcji turystycznej.3 10. charakteryzuje duŻa ruchliwośćprzestrzenna rym i w związku z tym nie tylko zmienia miejsca pobytu w kraju' w kt kolejno kilka kraj w' Jednocześnie przebywa. są niezbędne do rozwoju całej gospodarki narodowej lub są społecznie użyteczne. az do stworzenia szerokiej sieci informacyjnej. że osiągnięcie tych cel w wymaga znacznych nakład w finansowych na inwestycje turyStyczne. Po drugie.: .. Że wsp łczesnego turystę np.9 21.. 2ooo l2oo1 WEDŁUG KM]ow . Relatywnie dłuzszy czas pobytu turySta wybiera pozaeuropejskich. W rachunku korzyści należy jeszcze uwzględnić dwa elementy dośćdużej wadze.6 5r. rozbudowy lotnisk i parku samochodow ego' przez budowę hoteli. Jako przykłady mozna podać region nowosądecki w Polsce czy Dalmację w Chorwacji.3 25. gospodarka turystyczna daje mozliwośćzatrudnienia znaczne1liczby rąk do pracy przy stosunkowo niskim koszcie tworzenia stanowisk. Źnoo*TYcH WPŁYlVow Tablica 4. W krajach prowadzących aktywną politykę turystyczną powszechnie się obserwuje dqŻenie do zwiększania wpływ w dewizowych z turystyki zagranicznej nie tylko przez odpowiednią i intensywną promocję własnych walor w turystycznych. z kraj w europejskich' og wypoczynkowo-rozrywkowych. od budowy i modernizacji dr g kołowych. UE.. zdrowotnych Wszelkie nakłady inwestycyjne w gospodarce turystycznej lizowane pod kątem ich opłacalnościekonomiczno-społecznej. o są ana- Bierze do eks_ znacze- "r{k w krajach uiornu*czych. np.0 25. rozw j turystyki międzynarodowej daje szansę aktywizacji region w i miejscowości turystycznych nie rnających korzystnych warunk w do rozwoju innych dziedzingospodarki narodowej. oraz zakład w gastronomicznych i urźądze zmotoryZowanego. motywujących turyst w do wydłużaniapobytu.8-{.2ooo l 2ool WEDŁUG Tablica4. Mile widziane są także inwestycje z udziałem kapitału zagr anicznego.5 '7. się pod uwagę bezpośrednią rentownośćobiekt w oddawanych ploatacji oraz fakt napływu dewiz. budowa dr g czy rozbudowa środkw transportu. czyli czynn\k mający istotne nie dla gospodarki narodowej danego kraju.8 lnie uważa się. 279 Ż78 . że inwestycje turystyczne. Wypada przypomnieć.8 32. sTRUKruM wPŁYVÓw DEWlzowYcH PoLsKl w LATAcH 1999. iż średniawydatk w zaleŻy nie tylko od wysokościkoszt w utrzymania oraz poziomu cen pamiątek' na og ł chętnie zornabywanych przez turyst w zagranicznych. Po pierwsze.

Baretje.. np. Na tle zarysowanej problematyki ekonomicznego znaczenia tury_ styki międzynarodowej wyłania się jeszcze zagadnienie obliczania wy- w niehandlowych. płaci za nie detaliczną cenę rynkową krajow ą. że import turystyczny w normalnej gospodarce może stanowić w dłuższym okresie stuteczny stymulator wzrostu produkcji d br konsumpcyjnych zakupywanych masowo przez turyst w i kształtować politykę ich importu w tradycyjnym Ębie. Turystyka biznesowa np. Uog lniając. rachunek zewnętrzny turystyki jest przede Zob. iż Problematyce ekonomicznej zagran. . z kt rego pochodzą turyści.. powiększonych o marzę gastronomiczną. Przycfujd netto z turysĘki międzynarodowej w bilansie płatniczym. to gdy się pominie przyczyny natężenia importu turystycznego oraz ocenę jego skutk w pozaekonomicznych. skuteczna i niekiedy świadomie preferowana przez czynniki oficjalne. aby zvłiększyć swoje dochody i (lub) zmniejszyć wydatki.'riun"go francuskiego eksperta. z drugiej zaś zagraniczni. Kraj przyjmujący turyst w uzyskuje więc dewizy Za towary.. w polityce celnej. Ruch przyjazdowy z Zachodu do vłybranych pa stw socjalistycznych. s6-" lamze55 Ż80 . Barede'a56. Ponadto trzeba zauważyć.łcznej turystyki przyjazdowejjest poświęcone opracowanie S ' Wodejki. Turyści dewiz na krajowe środkipłatnicze.Problemy turystyki" 798'l . ze zjawisko to w tablicy jego strukturze.z kt rego pochodzą turyści55. Zdobywane w ten spos b dewizy można na og ł wykorzystać natychmiast. Turyści zagraniczni mogą w określonym stopniu reklamować niekt re towary potencjalnie eksportowalne lub też własny kraj jako interesujący ce| przyszĘch podr - towarzyszy turystyce międzynarodowej. w większościnie zostałyby wywiezione nielicząc pamiątek kt re za granicę' Eksport niewidzialny jest na og ł korzystniejszy od wywozu dokonywanego przez ptzedsiębiorstwa profesjonalne' Handel nie ponosi przy tym koszt w ubezpieczenia... z rcguły o wiele wyŻsząod mozliwej do uzyskania ceny eksportowej. okolicznośćta moze ułatwić poszukiwanie nowych. Są one bowiem świadczone po cenach detalicznych. opartego na przedstawionej Ży turystycznych. W tablicy 4'10 przedstawiono schemat zewnętrznego rachunku opiacalnościturystyki zagranicznej. z jednej strony. że w międzynarodowym obrocie turyStycznym występuje. kt re są eksportowane r wniez w ramach zagranicznych obrot w towarowych. nr l. tworząc natychmiastowe Źr dło got wki. o Polskę. dokonując wymiany widzialny eksport towąrowy. może wywierać większy nacisk na tę czy inną pozycję rachunku Zewnętrznego turystyki. Pa stwo.ekonomicznego punktu widzenia zagraniczna turystyka ptzyjazdowa jest uważana za jedną z najbardziej korzystnych form obrotu dewizowego. może stanowić dla kraju recepcji interesujące źr dło informacji o istniejących za granicąusprawnieniach techniczno-o rganizacy jnych. występujących obligatoryjnie przy eksporcie tradycyjnym. Przedmiotem nabycia przez turySt w są r wnież towaly. nr 4.. opłacalność jest szczeg Inie duża w przypadku konsumpcji turystycznych nego usług gastronomicznych. że aby oszacować wynik netto międzynarodowej wymiany turystycznej. zabierającje ze sobą. niesptzedaż r żnorodnych usług turyStycznych. że zagraniczna turystyka przyjazdowa przez eksport niewidzialny efektywnie oddziałuje na bilans platniczy kraju recepcji Z turystycznej.. niezbędne j est przyjęcie konc epcj i rąchunku zewnętrzne 80 turyStyki. pod warunkiem ze przebiega w granicach określonychprzez skalę atrakcyjności dokonywania zakup w podczas pobytu poza własnym krajem i *łuzy do cel zwykle z punktu widzenia tempa poprawy zaopatrzenialudności ta turyStyczna droga redukowania cząstkowej nier wnowagi rynkowej jest wymowna. Nalezy się zgodzić z opiniąR. lepszych ro'wiąza(l w wielu dziedzinach życiahłaja. z pominięciem konieczności międzynarodowych roz|iczefi finansowych5a. mozna zatem powiedzieć. Jeślichodzi np. Międzynarodowy ruch turystyczny moŻe też być kanałem przepływu informacji. podczas gdy w przypadku tradycyjnej transakcji zapłata odbywa się z odpowiednim op Źnieniem eksportu niewidziali na og ł na warunkach kredytowych. naukowo-technicznej.problemy turysryki" 19gg. np. NaleŹy jednocześnie przypomnieć. transportu itp. R. 5a datk w i dochod w dewizowych związanych z turystyką. zakupują na rynku r żne towary i usługi. jw. korzystna ekonomicznie tzw. Powszechnie wiadomo. nowych towarach czy usługactr. Turysta. trzeba powiedzieć'. Zdaniem'rpo. Na rolę turystyki międzynarodowej mozna też spojrzeć od strony jej wpływu na r wnoważenie i wzbogacanie wewnętrznego rynku d br konsumpcyjnych kraju.

iż kryterium 283 . umożliwiające turyście m.wyposażenie i vządzenia turystyczne) Transport międzynarodowy (koszty zagranicznych przelazd w turyst w kra- U5ŁUG| TURY5TYCZNE r I Eksport (towary. oznacza to.1. mających zwiryek z urządzeniami oraz z instytucjami infrastruktury nieturystycznej (np. pomoc techniczna. społeczne i ekologiczne. czy|iurzą- 5. dojazd do miejsca występowania walor w turystycznych.) r Wydatki turystyczne bezpośrednie obywateli danego kraju za granicą (noclegi. Jednak może on i powinien się stać narzędziem zarządzania. transport lokalny itp. wyżywienie. wyroby rzemieślnicze. czyli duchowych (np. kształcenie zawodowe pracownik w za granicą) wszystkim metodą obliczeniową.Tablica 4'1 0. promocja Usługi r żne (np. dzenia oraz instytucje infrastruktury turystycznej. dobra konsumpcyjne trwałe i nietrwałe. iz w bogatej strukturze usług turystycznych występuje wiele rodzaj w działalnościusługowej. i że wytwarza je gł 'wnie bezpośrednia gospodarka turystyczna. obĄrnujące czynności związane z Utzedecydującym o charakterze usługi (podstawowej lub komplementarnej) jest cel jej świadczenia na rzecz turysty. ur l t I r ządzeni a tury sty czne) I r Transport międzynarodowy (wpływy z przejazd międzynarodowych turyst w z zagranicy) w jowych) Inwestycje turystyczne danego kraju za granicą Inwestycje turystyczne inwestor granicznych granicą w za- TURYSTYCZNYCH (CeCnY I ZAKRES) Przez usługi turystyczne należy rozumieć wszystkie społecznie poŻyteczne czynności służącezaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych (np. Usfugi turystyczne obejmują więc r zne czynności. pobyt w tym miejscu. Z punktu widzenia czywistnieniem potrzeb duchowych turysty. rozrywki.in. kulturalno-rozrywkowych) człowieka.) Import towar w (gł wnie żywność. sTRU KTUM Źpoo* W TURYSTYCE ZAGMNICZNEJ DocHoDow l wYDATKow Rozoztnt r Wydatki bezpośrednie turyst w zagranicznych (noclegi. kształcenie zawodowe) Usługi r żne (np. Pozwoli to na ilościowe i jakościowe określenie wpływu zmiany jednej składowej tego Systemu na inne składowe. noclegowych) i niematerialnych. a następnie powr t do stałego miejsca zamieszkania. komunikacyjnych. transport lokalny itp. DEFlNlcJA usŁUG Dochody z inwestycji turystycznych za z dewiz wypłacanych krajowym pracownikom zatrudnionym w turystyce za graricą Reklama. zaspokajania potrzeb turystycznych omawiane usługi można og lnie podzielić na podstawowe. pamiątki' rozrywki. Należy r wnież zaznaczyć. wyżywienie. licencje. że usługi turystyczne są świadczone przede wszystkim przez komplementarne dobra turystyczne. promocja Spłata odsetek tkzyw I I l I l tytułu inwestycji zagranicznych i spłata kapitał w z Wyw z dewiz wypłacanych zagranicznym pracownikom zatrudnionym w turystyce Reklama. usługi noclegowe w kwaterach prywatnych czy usługi komunalne). Jednak trzeba przy znać. lecz do tego potrzeba dodatkowych badar{ nad wpływem turystyki na r żne mechanizmy gospodarcze. licencje. pamiąr ki. Chodzi tu o działalność pośredniej gospodarki turystycznej . związanej z eksploatacją walor w turystycznych. zaspokajające potrzeby materialne' i komplementarne. pomoc techniczna.

h. usługi turystyczne mogą być pojedynczymi usługami odnoszącymi się do rueczy lub ludzi. pobytem i powrotem do miejsca zamieszkania.. tak rozumiany Zestaw usług jest produktem w sensie makroekonomicznym i składa się z dużej |iczby usług pojedynczych.kt rąmożna się spotkać w przypadku towar w. w istotny spos b wpływa na poziom o. Mozna r wnież m wić o zestawie (pakiecie) usług. lam7. Muszą więc ze sobą wsp łpracować. war. Przykładem tego może być zakwaterowanie w hotelu z częściowymlub pełnym wyŻywieniem czy komplet usług związanych z wyjazdem.jukośe sługi ruchu turystycznego..' Potencjalny turysta nie ma mozliwości wypr bowania proaunu. rozwoj tych usług zaśiymaga 284 . podejmując decyzję.. cechą usług turystycznych jest zr żnicowany pod względem czasowym' przestrzennym i rodzajowym popyt na te usługi. Nawet popyt uczestnik w turystyki kongresowej oiar Liznesowel nie jest wolny od wpływu waha . s. Usługi turystyczne w sensie makroekonomicznym znajdują się w komplementarnym związku z walorami turystycznymi.o285 rozwagi i roztropności ekonomicznej.. Produkcja usługi turystycznej odbywa się w ouecnosci klienta i w momencie wytwarzania usługa jest . -kt . cząstkowych.że turysta konsumuje cały zestaw usług odnoszących się do os b lub rzeczy' kt ry składa się z częściowopodobnych..iż oferenci ci są r wnieŻ zależni od siebie. np. Nie istnieje bowiem nic takiego jak pr bka oi"o. jw."k]u.je. ob- ztego zaniaru. Wynika Ztego' ze usfugi turystyczne determinują og lnie rozw j turystyki.. Wtnsekw"n. gdyby nie miał tam mozliwości jeżdżenia na nartach. Przykłady te wskazują powiązania między usługami cząstkowymi.'i uuaunia popytu w tym względzie są trudne. Zważywna bardzo ścisłe żnych oferent w. 33-35. Po piąte. gdyz wpływa na ograniczenie śprzedazy i powoduje zamroŻenie zdolnościusługowej.. kt re są wzajemnie zależne. To. Po pierwsze. usług turystycznych. Wątpliwe też jest. tzeba podkreślić. Po trzecie. Sezonowość popytu może utrudnić funkcjonowanie niekt rych przedsiębiorstw. Turysta." . Po sz ste.Na podstawie literatury przedmiotu oraz obserwacji rueczywistości można podjąć pr bę wyr żnienia specyficznych cech usług turystycznych.. Management imTourismus. Kaspar.. kt re jednak Zawsze są komp1ementarne''2. Zdaniem C. może korzystać z usług transportu pasażerskiego itd. W transporcie turystycznym zas bezpośredni kontaki konsumenta z producentem usługi nie jest cechą istotną. iż usługa turystyczna nie może być . że cząstkowe..ą związane z bezpośrednim kontaktem z turystą (hotelej restaurac. Dlatego iuże znaczenie mają dob r personelu i zaruądzanie nim oraz tzw."ono'y. Po drugie. z. a częściowoistotnie się r zniących usług pojedynczych. Cechą charakterystyczną jest więc to. kt re turysta konsumuje w czasie zmiany miejsca (podr ży) i w czasie pobytu w nowym miejscu (cel podr zy). cechą istotną usług turystycznych jest obecność konsumenta' Usługi turystycznej nie można przesłać.u".e. Po si dme. tak jak przesyła się to- Po czwarte. usługi noclegowej w t'oietu czy na kempingu. usfugi turystyczne charakteryzuj e wewnętrzna dysproporcja. kt ry kupuje."o*u. biura podr zy). musi się w dużym stopniu opierać na materiała"h . Podstawową przesłanką substytucyjności usług są kondycja ekonomiczna turysty i cechy usług zastępowalnych. sprzedaż pamiątek w kiosku hotelowym lub rezerwacja pojazdu w wypożyczalni samochod w. że zaspokajają one popyt turystyczny komplementarnie i substytucyjnie. jeśliw planowanym miejscu pobytu nie będzie miał możliwości znalezienia zakwaterowania lub wyżywienia. Kasparal. W konsewalor w turystycznych kwencji społeczno-ekonomiczna użyteczność jest uwarunkowana odpowiednią dynamiką i strukturą wewnętrzną Usługi komplementarne to taYje usługi. Zjawisko to ma istotn e znaczenie gospodarcze. Turysta zamierzający wyjechać na urlop prawdopodobnie zrezygnuje r szy. komplementarne usługi są oferowane na rynku przez 1 - C. TurySta ma możliwości wyboru np. Wynika stąd. produkcja usług turyStycznychjest w mniejszym stopniu niż przemysłowa podatna na postęp techniczny. cechą usług turystycznychjest ich abstrakcyjny charakter. Usługę turystyczną można wreszcie pojmować w sensie og lnoekonomicznym jako zestaw usług pojedynczych.magazynowana''. aby narciarz wynajmował pok j w hotelu w Zakopanem. komunikacja interpersonalna' Dotyczy to zwłaszcza tych usług turystycznych. cechą usług turystycznych jest ich substytucyjność. .konsumowana.

Nazywa się ją nawet pionierem turystyki. gł wnie naturalne. Tbansport osobowy w celach turyStycznych świadczy usługi zapomocąr żnych środk'w transportu. usługi celne czy informacyjne. usługi turyStyczne. znaczna częśćusług turystycznych w Polsce ma charakter rynkowy.2.zakłes usług. większą wygodę. Po sme. Ekonomiczny sens tych usług polega jednak na tym. względy towarzyskie3. zavtdzięczają sw j rozw j budowie linii kolejowych w XIX w. znaczenie dla wsp łczesnej turystyki. Należy wyraźnie powiedzieć. Po dziewiąte. iż ro|a ta jest wynikiem wzajemnego oddziaływania turystyki i transportu. szybkość. Rozw j i konsumpcja tych usług warunkują bowiem dostępnośćwalor w turystycznych dla turyst w. szybkość. większą niezależność. Należy w tym dostrzegać koniecznośćzastosowania nowoczesnych metod badan rynku. Po dziesiąte. Ten aspekt rozwoju usług turystycznych wiąze się gł wnie ze społecznymi funkcjami czasu wolnego. np. Wsp łzależność między turysĘkŁ a środkami-transportu.że turystyka należy wsp łcześnie do najdoskonalszych form zagospodarowania tej kategorii czasu. Poprawnie funkcjonujący rynek może r wnież tutorzyć warunki rozwoju osobowości człowieka wypoczywającego. usługi turystyczne w Polsce. Alp francuskich. iz są one rozwijane ze względu na inne warunki życia niż w stałym miejscu zamieszkania turysty i nowe potrzeby' jakie się rodzą podczas podr ży turystycznej. szczeg lnie w zakresie noclegu i gastronomii.kolej stała się najbardziej uniwersalnym środkiem podr ży. większą swobodę ruchu w czasie podr ży. cechuje juŻ wyruźnie rynek nabywcy. Na pierwszym miejscu na|eży wymienić transport kolejowy. Trzebajednak powiedzieć. komfort. Zap ew niaj ąc wypo czynek. Dzięki takim zaletom usług transportu kolejowego. wypada powt rzyć uwagę. wolny przebieg. Wiadomo zaś. jak wiadomo. iżjako środek ptzewoza ruchu masowego' w tym turystycznego.wych. względy ekonomiczne. W tym sensie są one ważnym. 39 i nast.iż w strukturze konsumpcji turystycznej podr ż jest zawsze pierwszą i ostatnią jej fazą. Po jedenaste. umożliwiaj ą p ełną reprodukcję sił biologicznych i psychicznychzuŻytych w procesie pracy i nauki otaz podczas innych obowipkowych czynności wsp łczesnego człowieka. jak i pozaturyStycznych. Ż86 Dlatego usługi transportowe są powszechnie uważane za dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. podobnie jak inne usługi. Wśrd wielu motyw w wskazuje się m. a niekiedy jedynym czynnikiem rozwoju miejscowości zasobnych w walory turyStyczne. że wrct'ra wyboru środkatransportu turystycznego mogą ze sobą konkurować. spełniają w ażne funkcj e s p o łe c zn e. a potem świadczy i konsumuje. szwajcarskich i austriackich czy Zakoparle. większe bezpieczeristwo podr ży. 3 c. Środek ten odznaczał się zawsze dużą zdolnością przewozową i taniością świadczonych usług. Mozna powiedzieć. przew z ładunk w iprzew z pasazer w. 287 . jeżeli nie decydujące. Warto też podkreślić.in. Przedmiotem świadczer{ transportu jest. popularność i regularność. W Ę mierze są one w pełni lub częściowoodpłatne. zwyczaje' sentyment. podobnie zresząjak wszystkie usługi. Niekt re z nich są świadczone bezpłatnie. że usługi turystyczne najpierw się sprzedaje. cele podr ży turystycznej . Kaspar. Problemy eko' nomiczre turystyki. Dlatego bardzo wuŻnajest informacja turystyczna. jakbezpieczeristwo. Jest to z pewnością okolicznośćkorzystna dla rozwoju wsp łczesnej turystyki. tworzą podstawę r żnorodnej działalnościgospodarczej. Ważne miejscowości i regiony turystyczne. przyjemnośćpodr ży. s. GKKFiT. a takŻe motywy wyboru. UsŁucl TMN5PoRToWE Usługi transportowe naleŻą do podstawowych usług turystycznych. 5. Z usfug transportu korzystają osoby podr Żujące zar wno w celach turyStycznych. jak np. Wśrd kryteri w wyboru określonego środkatransportu turystycznego wymienia się' opr cz kryteri w ja_ kościowych i związanych z właściwościami technicznymi środk w transportu oraz z kosztami podr ży. Przechodząc do og lnej charakterystyki roli poszczeg lnych środk w transportu w obsłudze ruchu turystycznego i obserwowanych tendencji w tym zakresie. Historia turystyki dobitnie wskazuje' iż kolej miała duże. Warszawa 1970. usługi turystyczne.

wyciąg w i kolejek alpejskich a l : r r s r r r telefonu w pociągu.w uprzyjemnianiu podr ży. Rozmaite przedsięwzięcia prowadzące do tego celu są podejmowane zwłaszcza w Europie.. w sząc w innych. Są to środki transportu do cel w czysto turystycznych i obejmują koleje zębate. kolejowy transport pasazerski zarnierza odzyskać liczące się miejsce na rynku przewozowym. W pięciu połączeniach do Londynu i z Londynu otazw pięciu pociągach dziennie od poniedziałku do piątku podr żni z biletem ryczałtowym . ma szczeg lne znaczenie dla turystyki g rskiej zimowej.Europacar'' wynajęty na dworcu.Executive'' korzystają z następujących udogodnier{ i usfug: turystyce samochodowej weekendowej i urlopowej.Międzynarodowych Aktualnościach Turystycznych''. Roczna ich zdolnośćptzewozowa osiąga liczbę kilkudziesięciu milion w statystycznych użytkownik w. Mimo względnego spadku udziału kolei w obsłudze ruchu turyStycznego obserwuje się jednak prawie niezmieniony poziom liczby turyst w przybywających do turystycznie gł wnych kraj w europejskich. rezerwacji miejsc siedzących. obecnie urządzenia te są zainstalowane we wszystkich ośrodkach turystycznych i ich rozw j wykazuje tendencję wzrostową. wyciąg w i tras narciarskich.Intercity Pullman''. a także w obniżce oplat ptzez stosowanie r żnych zniżek i bonifikat dla turyst w. Zanim zostaną zreferowane kierunki unowocześniania usług trans_ portu turystycznego kolei. Koleje europejskie w walce konkurencyjnej z samolotami. uprawianej w celach sportowych. wpro- ołącznej długości 120 tys. warto wspomnieć o znaczeniu turystycznym kolei specjalnych. 77 kolejek narciarskich). że koleje specjalne.. obiadu i kolacji podawanych do zajmowanego fotela. W roku 1987 np. Statystyki międzynarodowe wskazują na zmniejszanie się długości eksploatowanych linii kolejowych i spadek względnie ustabilizowanego udziału kolei w przewozachpasazerskich w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W konsekwencji tych przemian ilościowych wystąpił teŻ wyraźny spadek udziału transportu kolejowego w przewozach turystycznych RFN z 4Żvo w 1960 r. w Alpach szwajcarskich odnotowano 500 kolejek linowych i rz00 kolejek narciarskich (w 1950 r. bezpłatnego. Charakterystycznym przykładem dynamicznego rozwoju tychurządzeri transportu turystycznego może być Szwajcaria. gdzie rola kolei w obsłudze ruchu turyStycznego jest mała. Do roku 2000 Austria zarierzaładodatkowo zbudować 3 tys. Z4-godzinnego bezpłatnego miejsca na parkingu na stacji wyjazdowej. Można dodać.. Jednym z takich przykład w jest system . (np. by mogły wpłynąć na zwiększenie znaczenia kolei w obsłudze tego ruchu. na rynku turyStycznych usług przewozowych w krajach zachodnich. salonu pullmanowskiego z napojami i przekąskami oraz stanowiskami biurowymi na gł wnych dworcach. wprowadzają wiele usług przyciągających turyst w i osoby podr żujące zawodowo. stabiIizując podaż usług przewoz w osobowych w jednych krajach i podno- " wadzony przez koleje brytyjskie. l5-procentowej zniż]r't na samoch d .. Te zmiany jakościowe wyrażają się we ^. n wzrościeszybkości.w ostatnich kilkudziesięciu latach kolej utraciłapozycję podstawy przewozu na rzecz innych środk w transportu osobowego. sw j pomyślny rozvt j zawdzięczają w dużej mierze . Na przykład we francu- skiej sieci TGV (system szybkich i nowoczesnych kolei) od jesieni Ż88 Ż89 . a odległościpokonywane przez turyStę zbyt znaczne. kuponu upowazniającego do gratisowej konsumpcji i napoju w barze znajdującym się w składzie pociągu. Jak już wspomniano. kt rej uzupełnieniem są wyciągi wagonikowe. Na przykład w 1987 r. Interesujące przemiany jakościowe są r wnież widoczne w transporcie kolejowym innych kraj w europejskich.4?o w 1989 r. I zavt arty ch Wszystkie dane dotyczące usfug turystycznych za granicązaczerpnięto z informacji w. pod naciskiem konkurencji innych środkw transportu. opr cz uruchamiania pociąg 'w o bardzo duzych szybkościach. do 8. całodziennego biletu na metro londyriskie. krzesełkowe. co Inaczej przedstawia się sytuacja na innych kontynentach. w warunkach wzrastającej siły nabywczej ludności i preferencji indyi widualnych oraz masowego charakteru turystyki ma istotne znaczenie ''. Kolej. orczykowe itd..)a. charakteryzujące się ograniczoną substytucyjnością. km. Ta istotna kategoria. podejmuje wiele wysiłk w zmierzających do poprawy jakości swoich świadczer . w Alpach austriackich było zarejestrowanych 15 tys. śniadania. jw. kolejki linowe oraz wyciryi.

funkcje uzupełniające. w kt . W piętnastu krajach UE oraz w Szwajcarii przewiduje się utworzenie w trzech etapach. Warto przy tym podkreślićwysoki komfort w nia 14 wagon w będących w składach tych pociąg w. historią oraz kulturą region w znajdujących się na trasie przc" jazd w.Ivo. na transport drogowy przypada7Żvo. Cel ten ma być osiągnięty dzięki budowie odpowiedniej konstrukcji długości17. według wysuwanych koncepcji. w Sewilli o Ż\vo liczącą 480 km linię do Madrytu i przystosowały ją do ści200 kmłr.cderalne zar erzają uruchomić 40 skład w takiego superekspresu. tzw. Przyjęcie takiej koncepcji wymaga duzych zmian programowych: koordynacji ruchu. indywidualne sfuchawki. Aby zwiększyć rolę transportu kolejowego. Turystyka urlopowa pełniłaby. m. Natomiast koleje hiszpar{skie wprowadzają wagony sypialne wyposażone w indywidualne kabiny natryskowe. km szybkich tras kolejowych.ł styki biznesowej. Istnieje też zaniar przyłączenia Szwecji do europejskiej sieci kolejowej. związany z geo.6 km oraz lł tŻ91 dam i Paryz-Bruksela-Kolonia. Podstawami tej sieci są od 1995 r. Paryż-Bruksela-Amster- 1991 r. Do większych szybkości jest r wnież Experimental Intercity niemieckiej Kolei Federalnej.. aparaty telefoniczno oraz zestaw usług podobny do stosowanego na pokładach samolot w. Ten gigantyczny projekt odrodzenia transportu kolejowego w Europie Zachodniej ma być realizowany pod hasłem: . Na zakoriczenie rozważa o narodowych zamierzeniach modernizacji transportu kolejowego w Europie warto zwr cić uwagę na wysiłki. dworc w rozdzielczych. podr zy).. Należy podkreślić. Wymienia sl. żcrskiego pociąg ekspresowy o średniejszybkości 250 km/h. Przewiduje się dow z turyst w koleją do centralnych punkt w w regionach turystycznych. Dyskutowana jest koncepcja połączenia kolejowego MalmÓ z wyspą Sjaelland. i to szybkimi pociągami. Inną koncepcją dyskutowaną w Niemczech jest projekt zorganizowania turystyki kolejowo-autobusowej.iż cechą charakteryStyczną rekonstrukcji kolei włoskich jest uruchamianie pociąg Ż50 km/h i 300 km/h 'w o duzych szybkościach spektywie do 2020 r. Koleje Europy Zachodniej zarnierzają wykorzystać powstanie jednolitego rynku europejskiego i ostro rywalizować z transportem samochodowym oraz |otniczym na tym kontynencie. Oferta obejmuje zar wno rozbudowany na pokładzie pociągu. kursują w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim gi z szybkością 300 kmłr. transportu kolejowego Jeślichodzi o jednostkowe projekty modernizacji pasa:żerskiego w Europie. rych jest oferowany specjalny program rozrywkowy. Koleje hiszparskie (RENFE) w okresie gotowa do Wystawy Światowej ExPo I99Ż r. to trzeba podać. a następnie autobusami do wybranych cel w ! turystycznych. W strumieniu informacji traktujących o narodowych projektach rnodernizacji kolei na uwagę zasługuje r wnież ptzyhJad Włoch. zaplanowania większej liczby bezpośrednich połącze(t między gł wnymi aglomeracjami. przede wszystkim w celu unikania przesiadek. obecnie udział transportu kolejowego w przewozach pasażerskich wynosi we Włoszech zaledwie 27vo. W Niemczech zwraca się duzą uwagę na możliwościobsługi tury.in. ana powietrzny . tunel pod kanałem La Manche oraz trasy: Paryż-Londyn (3 godz. jakie w tym zakresie podejmuje się w skali Unii Europejskiej.Koleją dwarazy szybciej niż samochodem oraz dwarazy taniej niz samolotem". Wreszcie w następnych la_ tach nowe linie przecinające Alpy mają umożliwić zamknięcie wszystkich tras w skali kontynentu. Koleje francuskie poświę" cająr wnież wyjątkową uwagę podr żnym pociąg w Loisirail. zakłada się 60_procentowy wzrost rocznych przewoz w. sieci 30 tys. Par_ stwo to przystąpiło do dokładnej rekonstrukcji swoich kolei. l Duzo miejsca oraz niekonwencjonalne urządzenie przedział w z* pewniają koleje francuskie (SNCF) w swoim luksusowym pociągu trasie Paryz-Strasburg. osi Ż5uŻ80 kmłr. na kt Ę leży Kopenhaga. Koleje l. jak i obsługę przed podr żą oraz po podr ży1 w spos b zbliżony do serwisu brytyjskiego. Podkreśla się przy tym duże znaczenie tych aspekt w dla przedsięwzięć biur podr ży i organizator w turystyki. w dodatku obciążonych bagażem. iż począwszy od alizacja narodowych pĄekt w rozbudowy i tworzenia sieci z punktami: Londyn-Hamburg-Marsylia-Bordeaux. do ŻOI5 r. graftą.1989 r. salony towarzyskie. w Niemczech został wprowadzony do normalnego ruchu pasa- Do kor ca stulecia jest przewidzianare- Ż90 . ale o istotnym znaczeniu dla wielkościwpływ w finansowych uzyskiwanych z eksploatacji kolei. szczeg lnie uciążliwych dla os b podr zujących w interesach.

. że PKP zułiększą sw j udział w obsłudze turystycznej na poziomie europejskim po przeprowadzeniu programu uzdrowienia gospodarki tej firmy. żełatwość.wyrużającej się w możliwościłatwego osiągania odległych miejsc. i koszĘe 45 USD. Istotne znaczenie dla rozwoju usług transportowych ma też moto- 293 . a także czteropasmowej autostrady. Reforma zakłada utworzenie sp łek Skarbu Pa stwa. Chodzi tu o kolejki linowe na Kasprowy Wierch. 85. Trzeba tu przypomnieć. 40. ruch pasażerski na tej linii przeŁłoczy 30 mln os b. Tunel pod kanałem La Manche oraz podobne połączenie między Szwecją a Danią stwarzają olbrzymie możliwościekonomiczne. PKP ograniczyły eksploatację linii kolejowych z 2 tys. Wsp łzależnośćmiędzyturystykąaśrodkamitransportu. PKP-Przewozy Pasazerskie i PKP-Cargo. ossipows. Kolej jest r wniez źr dłem osiągania korzy_ ściz system w informacji elektronicznej i kontrolnej. opr cz dużej ruchliwo_ wynosił w 2000 r. Nowo powstałe sp łki mają być sprywatyzovłane. W wariancie optymistycznym moŻna przyjąć. że jużw niedalekiej przyszłościkolej przejmie od linii lotniczych obsługę pasazer w na trasach kr tszych niż 800 km. jw. że pod wpływem rewolucji technologicznej w omawianym transporcie wzrośnie ruch turystyczny.Business Travel World''. że rola transportu kolejowego w obsłudze ruchu tury- stycznego wyraźnie wzrośnie. Krąg użytkownik w samochodu prywatnego nie rozszerza się bowiem poza bliską rodzinę czy przyjaci ł. że w stosunku do 1999 r. tras.Kaspar. Upowszechnianie się w społecze stwie prywatnego samochodu następuje szybko. natomiast przejazd tą samą trasą pierwszą klasą szybkiego pociągu Thaylas trwa tylko Ż godz. km w 1990 r. Eksperci oceniają. ry?ada indywidualna. to samoch d umożliwia zwiedzanie obszar w interesujących turystycznie i mniej vczęszczanych. jakąmożna z przedsięwziąć podr ż turystyczną. Gubał wkę' G rę Parkową w Krynicy oraz na Szrenicę w Szklarskiej Porębie. Jeślinp. Jak podaje brytyjskie czasopismo . P. iż samoch d prywatny jest 5Cyt.. W świetlepodanych informacji można z dużym prawdopodobierstwem przyjąć. w 2000 r. kolej czyni dostępny_ mi dla turystyki miejscowości i regiony.W.Można też przewidywać. Zakfada się.. do ŻŻ tys. Źr dłem finansowania reformy PKP ma być emisja kolejowych obligacji gwarantowany ch przez Skarb Parfu t w a i pożyczka Banku Światowego. koleje mają bowiem wizerunek monopolu pa stwowego bez cel w dochodowych. jaką daje samoch d. spadła liczba pasazer w przewiezionych og łem i we wszystkich rodzajach pociąg w. wyraża słuszny pogląd.poszerzonej ofercie usługowej oraz inteligentnym systemom sygnał w i kontroli. miejscowościpołozonych na uboczu. Z punktu widzenia potrzeb turystyki g rskiej należy zwt cić uwagę na koleje linowe (PKL).. i Jak pokazuje historia transportu. że w 2010 r. Duza swoboda wyboru cel w turystycznych.57o. Na tle poczynionych uwag o transporcie kolejowym na|eŻy poświęcić parę sł w sytuacji Polskich Kolei Par stwowych. W okresie 1990-2000 przew z zmniejszył się o 54vo. po latach stagnacji w obsłudze ruchu pasażerskiego i turystycznego' rozwijają się. samoch d cechuje inna ogromna zaleta. s. już w pierwszej połowie bieżącego wieku dzięki swoim zaletom samoch d podbił rynek transportowy. Przyczyni się do tego takze niedob r port w lotniczych w Europie i zatłoczona jllż przestrze powietrzna. sprawia.za: C. dzięki pociągom o duzych szybkościach. Prasa przytacza następujący przykład: lot samolotem w klasie biznesowej na trasie Bruksela_Paryż trwa łącznie 3 godz. czyli także turyst w. etap w i przerw w podr zy. i przewidują zako czenie eksploatacji 6 tys. Warto dodać. pospiesznych II.kiego tunelu po stronie dur skiej dla dwutorowej sieci kolejowej. że inwestycje kapitałowe w kolejnictwie zachodnioeuropejskim przez długi czas zaniedbywano. atakże użytkowanie mniej znanych dr g.5vo.IJdział pociąg w osobowych w og lnej liczbie 360 mln pasazer w przewiezionych normalnotorowym transportem kolejowym Ż9Ż ści. spośrd kt rych na uwagę zasługują: Polskie Linie Kolejowe (PŁK). już obecnie obserwuje się w Europie Zachodniej interesujące dla kolei zjawisko: na kr tkich dystansach samolot zaczyna przegrywać z szybkim pociągiem nowej generacji. km uznanych zanaibardziej deficytowe. charakteryzuj ąc znaczenie samochodu dla rozwoju turystyki.67o i ekspresowych Ż. og lnie mozna powiedzieć' iż koleje żelazne. nadając turystyce ostatecznie charakter indywidualny. R wnolegle spada liczba przewożonych pasazer w. i koszĘe 190 UsD. przezkt reprzechodzi lub kt re znajdują się w pobliżu dr g Żelaznych. okazały się istotnymi bodźcami do przemieszczania się os b..

iz turystyka samochodowa nie jest tak skoncentrowana w miesiącach letnich jak cały Żl8 155 iWarto też podkreślić. GUS.:l'll l l'. Na skutek tego następuje korzystniejsze tozmieszczenie ruchu turystycznego. Rocznik Statystyczny 1988. i 9. w 1980 r. Warszawa 1995. 83. i 456 mln szt.w osobowych wzrosła W Polsce liczba zarejestrowanych samochod 't 479 tys.4 mln szt. do 316 mln szt. chce jak najwięcej zobaczyć w jak najkr tszym czasie. 582 oraz Rocznik Statystyczny 1995. generuje r wnież mobilnośćwsp łczesnego tu_ rysty. jw. do 2. - - Tabljca 5.) 548 407 Jak podaje C. w 1990 r. stałą pokusą do zmiany miejsca pobytu. 30vo podr ży samochodami miało miejsce w kwietniu. s. . w 1970 r..) 476 428 146 (1997 r. Wsp łzależność między turystylrą a środkami transportu.. Jak informuje GUS7. znajdowały się: 1) UsA 136 mln.. czyli i czerwcu wobec 31'vo w pełnym sezonie (lipiec.że zwiększona mobilnośćturysty dzięki samochodowi wywołuje skutek w postaci skr cenia czasu pobytu. tak jak inne środki transportu w turystyce. 1 ruch turystyczny6. s. iż w pierwszym okresie rozwoju turystyki samochodowej natężenie ruchu turystycznego występowało gł wnie w miesiącach letnich. Ta pełna autonomia jest być może podstawowym elementem psychologicznym. Brytania 8 Ż15 MaĘ Rocznik Statystyczny 1999.5) Francja 25 mln.9 mln szt. Turysta bowiem. w 1970 r. Kaspar. 50). stan liczebny samochod w osobowych wzr sł na świecie ze I94 mln szt. maju USA Włochy W. LlCŻBAsAMocHoDow NA l0oo MlEszKAŃcow W WYBMNYCH KMJACH W LATACH 197011998 . natomiast dla całego ruchu turystycznego wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 22%o oraz 35vo (C. .7 mln szt.:ll ].5 mln szt. na liście kraj w o liczbie samochod w osobowych w użytkowaniu powyzej . Doświadczenie wykazuje. iż regiony stosunkowo mało odwiedzane przez turyst w korzystają na szybkim rozwoju turystyki samochodowej prawdopodobnie więcej niŹ ośrodki nastawione na dłuższy pobyt. 6) Rozw j motoryzacji indywidualnej sprzyja korzystnemu rozkładowi czasowemu ruchu turystycznego.. decydującym o atrakcyjności tego środkatransportu. Wynosiła ona w 1980 r. Dzięki samochodowi turysta odwiedza wiele miejscowości i re_ gion w turystycznych. 8. Ż54 Ż6 456 408 390 459 508 70 200 310 Ż38 193 Niemcy Norwegia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja l5 64 224 285 433 190 259 430 (1997 r. Jednak w miarę postępu technicznego w przemyśle samochodowym turysta nie jest już nara:Żony na niebezpiecze stwo. w 1993 r.łffi lri.Polska Ż3 mln oraz 8 mln samochod -71.9 i w 1996 r.1) Niemcy 41 mln.5. szt. Rozvłażając zagadnienie roli samochodu prywatnego w rozwoju wsp łczesnej turystyki.6. obserwacj a strumieni międzynarodowej turystyki samochodowej Wielka w8.399.. Kaspar. szczeg lnie kierujący się motywami krajoznawczymi. Dla wybra- Brytania . w 2000 r..9 mln szt. sierpieri). Warszawa 1988. Zmotoryzowany turysta preferuje bowiem najlepsze warunki drogowe.l.. s. 640. 6.l.1w'' s. 294 Ż95 .' 481 Austria 11 213 Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Japonia 440 340 w Europie Zachodniej daje podstawę do wniosku.. Warto podać. w 1998 r.4. trzeba zwr cić uwagę na wzrastające rozmiary parku samochodowego w Europie i w świecie. że w 1996 r.Wolno sądzić. 2) Japonia 45 mln. Pełniejszą ilustracją zmian liczebnych w parku samochodowym na świecie jest liczba samochod w na 1000 mieszkaric w. Można spotkać opinie. w ciągu 20 lat ich liczba się podwoiła. w 1980 r. jakie wywołuje zmienność pogody. w 1993 r..:l. 4) Włochy 3Ż mln. GUS. iż motoryzacja indywidualna. 80.

nych kraj w światawskaźnik ten ukształtował się, tak jak pokazano w tablicy 5.1. M wiąc o wpływie indywidualnego transportu samochodowego na rozw j turystyki, trzeba dodać, że jego rola wzrasta zar wno w miarę wzrostu dochod w, jak i koncenttacji przestrzennej ludności.Badania francuskie wykazały, iz ludnośćdorosła zarnieszkała w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkar c w i posiadająca samoch d jest tury_

.iy""ni" aktywniejsza od tej, kt ra nie posiada tego środkatransportug.

Znaczenie usług samochodowych jest też określone przez połozenie geograficzne kraju. Na przykład udzial turyst w odwiedzających Austrię, Hiszpanię oraz Włochy i korzystających z samochodu jako środka transportu w latach 60. wynosił 70-807o og lnej liczby turyst w zagranicznych, natomiast w przypadku Grecji tylko około ŻO?o|0. Mozna z dużymprawdopodobieristwem załoŻyć,iz wartości te są obecnie wyż-

sze dzięki m.in. rozwojowi infrastruktury ułatwiającej podr żowanie
samochodem po Europie.

tendencji mogą być następujące informacje z 199'7 r.Ildział samochodu w podr zach turystycznych Niemc w ocena39vo, a Amerykan w na 8Żvo w seniano na 49vo, Szwajcar w - pozaletnim. zonie letnim i 80Vo w sezonie Aktywnej roli samochodu w rozwoju wsp łczesnej turystyki można też upatrywać w układzie motywacji wyboru środkatransportu. Wśrd motyw w dominują duża wygoda i znaczna niezależność. Na zakoriczenie tego fragmentu rozvłaża na\eŻy przypomnieć, że prywatny park samochod w osobowych jest uzupełniany przez sta|e rozvłijającąsię sieć wypożyczalni samochod w. Krajowe i międzynarodowe towarzystwa rent-a-car Systematycznie rozszerzają zak'res swoich usług, oferując turyStom liczne samochody od najdrozszych marek i typ w po klasę ekonomiczną, a takŻe przejrzystą taryfikację, rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową i wiele usług dodatkowychll. Koszty wynajmu zależąod czasu najmu, marki i typu samochodu oraz Potwierdzeniem
|0 Tamże.

Ę

9 C. Kaspar, Wsp łzależność między turystyką a środkami transportu..., jw.

okolice wielkich metropolii. Istotne znaczenie w rozwoju usług transportu samochodowego ma r wnież autokar. Turyści korzystający z tego środka transportu są na og ł motywowani takimi korzyściami' jak przyjemnośćpodr żowania i większy komfort. Autokar, jak każdy samoch d osobowy, zapewnia turystom możliwość penetracji, mobilnośći w pewnej mierze swobodę. Program wycieczki, w tym trasa podr ży i czas, zawsze moze być do_ stosowany do specyficznych życze turySty. Zalety og lne autokaru jako środka transportu turystycznego w zasadzie się pokrywająz tymi, kt re są przypisywane samochodowi osobowemu. Pod wieloma jednak względami zakres świadczonych usług przekracza mozliwości Samochodu. Na przykład nowa generacja autokar w zapewnia turyście nieograniczony widok panoramiczny, usługi kuchni pokładowej, wideo, Stereo oraz dostępnośćtoalety pokładowej. Można powiedzieć, że o wyborze autokaru w podr ży turystycznej za granicę decydują gł wnie status majątkowy turysty i cel, a takze charakter wyjazdu, np. wypoczynek, krajoznawstwo, uczestnictwo w imprezach szczeg lnego rodzaju, studia.

większe znaczenie mają w wielu krajach usługi taxi, świadczone i instytucjach, jak np. porty lotnicze, dworce kolejowe, sieć hotelowa, transport śrdmiejski oraz najbliższe
w newralgicznych ośrodkach

mochodowym. W transporcie samochodowym ściśle zwiryar:ym z funkcjonowaniem przewoz w pasażerskich, w tym r wniez turyStycznych, coraz

jego wieku, zakresu usług dodatkowych, pory roku itp. Ten rodzaj usług transportu turystycznego, dzięki doskonałej organizacji i pełnej podaży na rynku zachodnim, budzi duże zainteresowanie wśrd turyst w, szczeg lnie krajoznawc w i podr żujących w interesach. Lokalizacja park w samochodowych w sąsiedztwie hoteli i lotnisk daje gwarancję sukcesu. Warto zauwaŻyć, iż system rent-a-carjest obecny na polskim rynku turystycznym. Jednak na skutek niskiej podaży u słu g oferow any ch przez przedsiębiorstwa turystyczne funkcj onuj e on praktycznie gł wnie poza nimi, opierając się na prywatnym parku sa-

1l

rent-a-cari Autohansa, Avis, Hertz' Interrent, Six-Budget

Dla przykładu można wymienić znane w Europie Zachodniej

umowy z biurami podr ży i towarzystwami lotniczymi. Na przykład turysta zakupuje bilet lotniczy Łącnlie z wynajęciem samochodu w docelowym miejscu za cenę zryczałtowaną.

i

towarzystwa

inne. Firmy te zawierają

Krajowa statystyka nie odzwierciedla roli autokaru w przewozach turyStycznych. Pewną orientację w temacie zapewnia informacja o liczbie autokar w i ich pojemności otaz o liczbie przewiezionych pasazer w w transporcie niemiejskim, reprezentowanym przez firmy zatrudniające
Ż97

Ż96

więcej niż 5 os bl'. ot z w 1998 r. polski tabor autobusowy liczył 20378 jednostek o zdolności przewozowej l 186 356 os b. W tymże 1998 r. zarobkowe przewozy autobusowe pasazer w w komunikacji przewozu jednego pasażera międzynarodowej, na średniąodległość I,3Ż4 tys. km, GUs oceniał na I,7I4 mln os b. W Ę liczbie PKS partycypował udziałem 46vo. Uzupełnieniem tej informacji mogą być dane dotyczące ruchu autobus w przekraczających granicę Polski. Jak podaje GUS, liczba autobus w obywateli polskich wyjeżdżających z Polski w 1999 r. wyniosła 9I,7 tys., a w 2000 r. wyniosła IIŻ,Ż tys. Z ko|ei liczba autobus w zagranicznych wyjeżdŻających z Polski wynosiła 138,3 tys. w 1999 r. i 143,5 tys. w 2000 r.

Dzięki stałej poprawie jakościświadczonych usług turystyka autokarowa w krajach Europy Zachodniej jest dobrze rozwinięta i popular-

na. Tysiące przedsiębiorstw autokarowych wskutek rywalizacji na rynku turystycznym nieustannie wzbogaca swoje oferty usług pozatransportowych. Na przykład w 1987 r. we Francji liczba turyst w 90 mln os b. autokarowych wynosiła 23 mln, a w RFN j turystyki autokarowej w Europie Zachodniej znajduje też Rozw odzwierciedlenie we wsp łpracy w zakresie eksploatacji międzynarodowych połącze autokarowych. W roku 1986 powołano do życia międzynarodow ą or ganizację europej skich linii autokarowych, Eurolines organization, z siedzilbą w Genewie. Organizacja ta Zrzesza około 50 firm autokarowych z 9 kraj w Europy. Jej celem jest umocnienie wsp łpracy między zrzeszonymi przedsiębiorstwami, aby zharmonizować warunki techniczne, handlowe i prawne eksploatacji oraz doprowadzić w ten spos b do powstania zintegrowanej i skoordynowanej sieci europejskiej, obejmującej 1 5 regularnych linii międzynarodowych, eksploatowanych w formie poolu. Znaczenie Eurolines dla rozwoju usług autokarowych jest duże. Zrzeszone w tym poolu przedsiębiorstwa autokarowe przewiozły np. w 1985 r. 1,5 mln pasazer w, zapewniając poŁączenie około 200 miast europejskich, z mozliwością rozwoju sieci tych linii. Należy przypuszczać, iż dĘenie do ujednolicenia zasad komercjalizacji usług, czyli np. unifikacja bilet w, wsp lny rozkład jazdy, stworzenie specjalnego biletu umożliwiającego podr żowanie po Europie za opłatązryczałtowaną

jednolitą w stosunku do ustalonych tras autokarowych, ustanowienie specjalnej legitymacji zniżkowej, przystosowanej do potrzeb europejskich i umozliwiającej osiągnięcie zniżek do Ż\vo oraz rozszerzenie sieci linii, znacznie się przyczyni do dalszego ułatwiania turystom zwiedzanta Europy i do rozwoju turystyki autokarowej. Warto r wnież zauważyć,, Że turystyczny transport autokarowy podejmuje wysiłki zmierzające do zdobycia klienteli w segmencie tury_ styki biznesowej. Przykładem tego rodzaju przedsięwzięć we Francji może by ć przekazanie do eksploatacji salonki autokarowej przeznaczonej dla os b podr żujących w interesach. Spośr d przedsięwzięć zmierzających do umacniania transportu autokarowego na rynku turyStycznym można wymienić inicjatywę Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) w zakresie wprowadzania jednolitego systemu klasyfikacji autokar w turystycznych. W tym miejscu trzeba wyruźnie powiedzieć, że transport drogowy dominuje w obsłudze kontynentalnego ruchu turystycznego i ma mozliwościrozwoju. Duże znaczenie dla rozwoju turystyki samochodowej i autokarowej mają przekształcenia w infrastrukturze transportu samochodowego i hotelarstwa . Z tego punktu widzenia trzeba zwrlcić uwagę na stan sieci polskich dr g. obecnie sieć drogowa liczy ponad 36 tys. km, z czego
i

Transport w 1998 r, GUS, Warszawa 1999, s. 37-38.

(tablica 5.Ż), zadowalający stan techniczny, spełniający unijne standardy, ma zaledwie 60 km polskich dr g. W świetlerosnącego wzrostu natężenia ruchu samochodowego na dobę (20 mln pojazd w w 2003 r.) może nastąpić kryzys drogowy w Polsce. Podkreślają to dane Generalnej Dyrekcji Dr g Krajowych i Autostrad. Obecnie stan 35?o dr g krajowych jest oceniany jako zły, zaś42vo jako niezadowalający. W sumie ponad 75vo dr g wymaga remontu. Warto dodać, że drogi krajowe to tylko 5Vo wszystkich dr g w Polsce. Reszta to drogi wojew dzkie, powiatowe i gminne. Ich stan techniczny orazbezpiecze stwo użytkowni_ k w, w tym turyst w, zależą więc od mozliwościbudżetowych i rozumnych rozstrzygnięć wsp lnot samorządowych r żnego szczebla władzy lokalnej. W wielu krajach europejskich o rozwiniętych funkcjach turyStycznych obserwuje się systematyczny i intensywny rozw j sieci autostrad, 299

do eksploatacji na przyzwoitych warunkach nadaje się około Ż5vo. opr cz autostrad, kt rych długośćw Polsce wynosi zaledwie 394 km

Ż98

Tablica 5.2. AUTOSTMDY W POLSCE

Rysunek 5.1. SIEC

AUTOSTMD W POLSCE

A-1

18"

542 604 365 4Ż2
18

L-2
A-3 A-4 A-6 A-18
Razem

48 305 6
17

394

r951

'
Ź

r

Plus 11 km (tylko lewa jezdnia). dł o:,,Wprost'' Ż0oŻ, marzec, llr 12.

doskonale ułatwiających podr ż samochodem. Na przykład sieć autostrad w kierunku południa Europy przez Szula1carię przechodzi przez tunel drogowy na Wielkiej Przełęczy św.Bernarda, eksploatowany od 1964 r. Tunel ten skraca podr ż na trasie Paryz-Rzym o 207o i codziennie przejeŻdża nim około 1600 pojazd w, w tym 907o sarrtochod w osobowych i autokar w. Czas przejazdu wynosi 7 minut. Dzięki temu podr ż samochodem w kierunku południowym stała się szybsza oraz

sieć funkcjonujących autostrad ożywia gospodarczo regiony, przez kt re przebiegają te drogi. R wnież w Polsce podjęto problem budowy autostrad, co z punktu

wygodniejsza. Uwagi te warto uzupełnić informacją o długościautostrad w następujących krajachl3: Niemcy 11515 km, Francja 11 000 km, Hiszpania 10 3I7 km, Włochy 6957 km, Czechy -km i Słowacj a Ż95 km. Należy podkreślić,-iż 499 km, Węgry 438

ĄtJ|65f16dy istniejące

Autostrady planowane

r dł o:,,Wprost''

ŻOo2, marzec, nr 12.

-

widzenia rozwoju turystyki międzynarodowej samochodowej należy ocenić pozytywnie. W roku 1993 Rada Ministr w zatwierdziła nową sieć autostrad o długościŻ600 km. Jest ona dopasowana do Europejskiej Sieci Autostrad. W roku 1994 Sejm przyj{ ustawę o budowie autostrad płatnych, a w 1995 r. powstała paristwowa Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Program budowy autostrad miał być realizo13

,,Wprost'' 2OOŻ, marzec, rlr 12

scowości i region w turystycznych mają decydujące znaczenie, gdyż wsp łcześnieruch turystyczny ZmotoryZowany bywa utrudniony w miesiącach szczytu właśniez powodu niedostatecznej infrastruktury
301

wany w ciągu 15 lat i miał kosztować około 10 mld UsD (rysunek 5.l). 200Ż r. program budowy polskich autostrad można ocenić następująco. Po latach dyskusji, projekt budowy autostrad znajduje się w pierwszej fazie realizacji. Trzeba mieć nadzieję, iz budowa I95I km autostrad będzie stymulować rozw j turystyki oraz region w' Ztedukuje bezrobocie, a takŻe będzie waznym czynnikiem wzrostu gospodarczego kraju. og lnie trzeba powiedzieć' Że szlaki drogowe prowadzące do miej-

Z perspektywy

300

drogowej. Dlatego wszystkie koncepcje zmierzające do redukcji i łagodzenia prog w infrastrukturalnych w dziedzinie drogownictwa nalezy traktować jako czynniki rozwoju turystyki motorowej. Skalę zjawiska mogą sygnalizować następujące liczby: w 2000 r.liczba samochod w osobowych cudzoziemc w odprawianych na granicy par stwa w kierunku Polski wyniosła Ż4 tnln, natomiast autokar w 148 tys. Dane te cechują się Znaczną dynamikąla. Pod wpływem rozwoju turystyki samochodowej i autokarowej następują teŻ przemiany w hotelarstwie oraz gastronomii. Na przykład w 1966 r' powstał we Francji system hotelowy Novotel, kt rego gł wnym celem jest obsługa zmotoryZowanego ruchu turystycznego. obiekty tego systemu są zlokalizowane poza ośrodkami miejskimi, na ich

obrzeżach bądź przy gł wnych trasach komunikacyjnych czy lotniskach. R wnież motele i zajazdy są budowane z myśląo turystach zmotoryzowanych, kt rym obiekty te zapewniają przede wszystkim mozliwośćparkowania pojazd w samochodowych i serwis samochodowy. Aktywizacji turystyki samochodowej sprzyjają także kemping i karawaning, kt re pozwalajądotrzeć do każdego miejsca ciekawego turystycznie. Wreszcie omawiana turystyka przyczyniła się do powstania i rozwoju nowych form zywienia turyst w, jak bary samoobsługowe,
snack-bary, kioski gastronomiczne itp. M wiąc o usfugach transportu, trzeba wskazać na wzrastającą rolę

lotnictwa cywilnego. Samolot jako środektransportu turystycznego, szczeg lnie trans_ portu zbiorowego, stanowi podstawę rozwoju turystyki' W rozwoju lotnictwa cywilnego wyr żnia się kilka faz: I) lotnictwo na kr tkich odległościach(I919_I9Ż7), 2) lotnictwo kontynentalne (1928-1939), 3) lotnictwo międzykontynentalne (od 1945 r.). C. Kasparls uwaŹa, Że dla turystyki decydująca była ostatnia faza, gdyż faktycznie umożliwiła turystykę światową. Rozw j lotnictwa na potrzeby wsp łczesnej turystyki opiera się z punktu widzenia technicznego na osiągnięciach lotnictwa wojskowe_ go, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego na wsp łpracy towarzystw lotniczych w obrębie organizacji międzynarodowych i na akla
15

tywnej polityce towarzystw czarterowych. W efekcie postępu technicznego, organizacyjnego i przestrzegania zdrowych zasad ekonomiki, dzięki gł wnej zalecie samolotu szybkościi rosnącej jego pojemno_ ści,rola transportu lotniczego stale wzrasta oraz umacnia się on na ryn_ ku przewozowym. Statystyki wykazuj ą, iż pasażerski ruch lotniczy od 1945 r. podwajał się średnio co 10-15 lat. Do kor{ca XX w. zakładano wskaźnik wzrostu rzędu 5_7vo rocznie. Z rozwojem turystyki i usług transportu lotniczego wiąze się wiele problem w, np. brak dostatecznej infrastruktury. Zdolnośćusługowa instytucji i utządze infrastrukturalnych jest znacznie mniejsza od potrzeb dynamicznego ruchu lotniczego. Na przykład w Europie w ciągu ostatnich lat pasażerski transport lotniczy wzr sł w skali przetłaczającej wszelkie oczekiwania. W roku 1984 Eurocontrol, organizacja nadzorująca loty w Europie Zachodniej, szacowała, że w 1995 r. punktem startu lub lądowania około 3,6 mln lot w handlowych będą lotniska europejskie. T}mczasem poziom taki osiągnięto już w 1988 r. Uog lniając ten przykład, należy stwierdzi , iż niedorozw j infrastruktury jest źr dłem przecieyże(l transportu lotniczego. Przeciążenia te dotyczą port w i tras lotniczych, pas w startowych oraz autostrad dojazdowych. W ocenie zrzeszenia przew oźnik w Międzynarodowego Stowarzy_ szenia Transportu Lotniczego (IATA) i Światowej Rady Port w Lotniczych (ACJ) na europejskich drogach powietrznych pojawiają się pro-

Transport w 1998 r, jw., s. 199. c. Kaspar, Wsp łzależność między turystyką

a środkami transportu..., jw.

blemy z wchłonięciem zwiększającego się o około sEo rocznie ruchl lotniczego. W ostatnich latach dochodziło często do niebezpiecznych sytuacji nazatJoczonym niebie. Ta niepokojąca sytuacja została rozwiązana w 1999 r. dzięki wyznaczeniu nowej mapy korytnzy lotniczych (Air Route Network). Drogi lotnicze nad Europą przypominają sieć autostrad. Korytarze Są proste, o średniej szerokości około 30 km i dwukierunkowe. Ruch na niebie jest prawostronny. Cywilne korytarze zoStały tez wyrztźnie oddzielone od stref ćwicze(l lotnictwa wojskowego. Zdaniem pilot w i kontroler w lotu, ruch w nowych powietrznych korytatzach jest bardziej bezpieczny, płynny i przewidywalny. Zaobserwowane trudności mogą Stanowić istotnej wagi hamulec dalszego rozwoju ruchu powietrznego i turystycznego. Warto podkreślić,iż podmioty transportu lotniczego podejmują wiele przedsięwzięć łagodzących skutki przytoczonych trudności (np' zmiany rozkład w lot w w celu uzyskaniaprzydziału godzin startu i lądowania, wydłuzanie
303

30Ż

wojskowy ruch lotniczy). lejowego.35vo zaś-przeszło się 15 lat. zwalczany zar wno ptzez rządy. Średni wiek floty Lufthansy mieścił w granicach7 lat. miej sca na orga- Z punktu widzenia rozwoju turystyki na|eży wskazać na możliwości. 2) Japonia 15Ż mld (61 mld w 1990 r. Na razie są podejmowane wysiłki. ze z punktu widzenia technicznego stosowane są środkimające zapewni wysoki stopier bezpiecze stwa podr ży samolotem.jakie powstały dzięki budowie nowego miasta na morzu' o powierzchni 2. na|eży r wnież zaakcentować sprawę terroryZmu w powietrzu. zaśponad l mld os b. dzonych zresztą r żnymi środkami. Na przełomie wiek w przewozy te miały osiągnąć 2 mld os b. sale konferencyj no-kongresowe. towarzystwa lotnicze świata przewiozły 891 mln pasaŻer w. Jednak wiele hałaśliwych samolot w nadal ląduje w licznych portach położonych niekiedy w rejonach gęsto zaludnionych. (4. Niekt re Z towarzystw lotniczych. Dynamiczny rozw j ruchu lotniczego oraz związane z nim trudnościuwypukliły sprawę bezpiecze(tstwa podr ży samolotem. ptzewozy pasażer w w tej gałęzi transportu mają możliwości wzrostu. 5 km od brzegu. 5) Francj a 84 mld (43 mld 65 mld (46 mld w 1990 r.).).4 mld w 1990 r. największego lot_ niskowca świata portu lotniczego Kansai w Zatoce osaki w Japonii.).). iz mimo zwiększających się barier. l na spokojne dokonanie 11 zakup kt ra pozwala gościom w. najmłodszej w Europie. widzenia rozwoju turystyki. trzeba podnieśćproblem ochrony środowiska. kt re nie Zostaną szybko wycofane z eksploatacji ze względu na wysoki popyt.6 rnld.). Na problem ten wskazują m.godzin otwarcia port w nocą.przeszłoŻ07o mialo więcej niŻ20lat. Borykają się z nim zvłłaszcza porty oraz towarzystwa lotnicze16 i ma być rozwiązany w średnim okresie. 304 MaĘ Rocznik Statystyczny 2000. wynosił niecałe 6lat. Informację tę można poszerzyć o kraje. w 1987 r. Według Międzynarodowej organizacji Lotnictwa Cywilnego w 1985 r.in. hotele. zwraca się uwagę na koniecznośćintensywnych konserwacji starszych wiekiem samolot w. świadomepotrzeby ograniczenia hałasu w otoczeniu port w. Na przykład w ostatnich latach na świecie. GUs. 8) Polska 5. 305 . JeSt on wybudowany na pełnym morzu (na sztucznej wyspie). kt re w 1999 r. świecie. 7) Holandia 57 mld (28 mld w 1990 r. przekroczy- na świecie wolno powiedzieć. w miarę potrzeby. ły w przewozach pasażerskich liczbę 25 mld pasazerokilometr wl7: l) UsA 1039 rnld (6Ż5 mld w 1990 r.jak i towarzystwa lotnicze na omawiając rozut j turystyki i egzystencję ludności aglomeracji miejskich. wycofanie z lotnisk ruchu nierejsowego oraz. także w Polsce. Przewiduje się nawet regularny ruch bardzo szybkich statk w od wybrzeża. i ma przepustowość 27 mln pasazer w rocznie. jako uzupełnienie ruchu drogowego oraz ko- Jest to tendencja korzystna 87 mld (62 mld w 1995 r. wynosił 12 lat. 3) Wielka Brytania 149 mld (81 mld w 1990 r. Jest to dobry prognostyk dla rozwoju wsp łczesnej turystyki. Na obszarze tego miasta znajdują się budynki adnizację wystaw oraz obszerna strefa handlowa. zwiryany zrozwojem wsp łczesnego lotnictwa cywilnego. W związku z tyrnnależy dodać. od kilkunastu lat jest to poważny problem lotnictwa cywilnego.). Stymulacyjny charakter rozwoju lotnictwa cywilnego dla rozwoju turystyki znajduje podstawy w postępie technicznym i organizacyjnym w tym transporcie. Warszawa 2000.). Że przeciętny wiek samolot w pasa:żerskich w USA pod koniec lat 80. aby ruch powietrzny przestał być celem atak w ekolog w i licznych ruch w grupujących mieszkaric w z teren w sąsiadujących z portami lotniczymi. w miejscu.). 4) Niemcy Rozważając zagadnienie bezpiecze stwa podr zy samolotem w celach turystycznych. odnowiły swoje floty. łago- W świetle zarysowanej problematyki rozwoju transportu lotniczego w 1990 r. a floty szwajcarskiej (Swissair). t w Lotniczych (ICAA). Nowy port lotniczy został zaprojektowany pod kątem zapewnienia szczeg lnie szybkich transfer w na lotniczych liniach wewnętrznych lub w naziemnych środkachtransportu.że stopier bezpiecze(lstwa jest ważnym motywem wyboru środka transportu turystycznego. zwlaszcza międzynarodowej. Duże mozliwości rozwoju turystyki międzynarodowej wiĘą się z oddaniem do eksploatacji w 1994 r.5 ha. gdzie most |ączący nowy port lotniczy Opuszcza wybrzeże. Międzynarodowe Stowarzyszenie Cywilnych Por' Międzynarodowa Organtzacja Lotnictwa Cywilnego (oAC[) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego GAIA).-6) Kanada - - - z punktu - rnini stracyj ne. Wiadomo zaś.Trzeba zaznaczyć.

wzrosła -37o.) i 4656 miejscami pasazerskimi (3948 w 1999 r. zdolnych transportować ponad 600 pasazer w. przewi zł 2. Lol wykorzystanie istniejących lotnisk krajowych i zainstalowanie tam infrastruktury. Jak podaje GUS18. Aktywnośćtę wyruŻają m. Natomiast na najbardziej ulczęszczanych trasach w Azji i rejonie Pacyfiku średnia liczba miejsc zwiększy się do 320 wobec 240 obecnie. 46 samolotami (35 w 1999 r. uzyskał oficjalne poparcie Białego Domu. Aby zwiększyć zdolnośćprzewozową. w kt rych liczba start w i lądowar samolot w w ruchu krajowym i międzynarodowym przekloczyła 10 000 w 2000 r. Biorąc pod uwagę porty lotnicze. : powiększenie parku samolot w 306 eksploatując 58 linii zagranicznych i 10 krajowych. że liczba cudzoziemclw w 2000 r. to sytuacja nadal jest trudna. ot ż. Że ldział polskich samolot w w og lnej liczbie start w i lądowar w 2000 r. że pr o gnozy te s ą realne. dysponując w 2000 r.). jego zdolnośćprzewozowa zaśma wynieść200 pasażer w. Warto dodać' że obie firmy zamierzajązmodernizować park posiadanych flot i zakupić 16 tys.w. maszyn. W ostatnich latach obserwuje się powolną ekspansję PLL '. Jak wskazują źr6dla.. 18 Transport w 2000 r. W roku 2000 LoT docierał do 42 miast w Ż9 kłajach świata. Krak w 87o.LoT'' w skali międzynarodowej. pozwalających odbyć podr żlotniczą dookoła świataw 120 minut. W og lnej liczbie gł 'wne porty partycypowały następująco: Warszawa 8lvo.. polski przewoźnik musi podjąć następujące dzialania: o 20 jednostek typu Boeing 767 i 737 oraz o 8 samolot w produkcji francusko-włoskiej ATR-72. Europejski producent samolot w. lotnictwa pasazerskiego wiąze się Należy podkreślić. Airbus Industries.in.Innym ciekawym przykładem rewolucyjnych zamierze w transporcie lotniczym jest projektowana budowa samolot w orbitalnych. Gdarsk Należy dodać. Warszawa 2001 307 .. projekt samolotu orbitalnego jest juz przedmiotem prac badawczych w USA od 1965 r. Iiczba pasażer w transportu lotni- czego się podwoi. Warto dodać. praktycznie nie ma lotnisk. kt ry byłby w stanie |atać z szybkościąprzekraczającąŻŻ-kłotnie szybkośćdźwięku. Projektowany samolot orient-Express ma latać z szybkością przekaczającą 25-krotnie szybkośćdźwięku. wydając na ten cel ponad bilion USD. obaj -producenci zakładają wzrost wykorzystania miejsc pasażer w parku samolotowym ze I79 obecnie do ŻŻ7 za około 20 lat. zakładając. R wnież Francja zalrierza zbudować samolot Concorde drugiej generacji. Katowice 3vo. przewidujące 625 mln turyst w. Aby obsługiwać prognoZowane wielkości podr żne. oddanie do uzytku AIR Terminalu LoT wraz z nowoczesnym hotelem Marriott oraz zbudowanie nowego portu lotniczego okęcie II oraz rozbudowa port w lotniczych w Gdar{sku i Krakowie.. firma ta planuje budowę maszyn nowej generacji. Pełniejszą rangę polskich port w lotniczych ilustrują liczby pasazer w zagranicznych przeze przyjętych. Wrocław (11 858)' Gdarsk (II434) i Bydgoszcz (10 589). w tym 8Żvo w komunikacji międzynarodowej. powierzchni) jest pozbawiony komunikacji lotniczej. na 1. Jeżeli chodzi o linie krajowe. liczą się w porządku malejącym następujące: Warszawa (75 979). wynosił 687o. iż obszar p łnocno-wschodni kraju (stanowiący ll. Jej największy optuje za jednostkami typu 747 .6 mld os b. tj.3vo rocznie w ciągu najbliższych 10 lat i 4. Samolot ten miał być gotowy do eksploatacji z korcem ubiegłego stulecia.9 mln os b.8vo rocznie przez następną dekadę. optymalizacja sieci lotnisk. osiągnięcie tej wielkości przewoz w jest jednak uwarunkowane zwiększeniem przepustowości port w lotniczych w Europie Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej oraz rozwiązaniem problem w wynikających z przeładowania lotnisk. rozbudowa port w i dworc w lotniczych pod kątem przystosowania ich do ruchu międzynarodowego. r wniez pas pog rza. Jest to wielkośćistotna. w stosunku do roku poprzedniego aż o l|vo. GUS. o pojemności 400 Boeing rywal . Z punktu widzenia rozwoju polskiej turystyki międzynarodowej warto poświęcićparę sł w portom lotniczym kraju. prognozuje wzrost ruchu lotniczego w tempie 5. Pozna (I3ŻŻ5)' Krak w (13 128). natomiast w 1985 r.że przyszłość bezpośrednio z rozwojem turystyki. WTo prognozuje liczbę turyst w międzynarodowych doŻ0Ż0 r. odznaczający się interesującymi walorami turystycznymi. fNu zako czenie tego fragmentu rozwaza warto zasygna|izować gł *n" problemy polskiego lotnictwa pasażerskiego. Ż razy więcej niż obecnie. zwuŻywszy na szacunki z 1998 r. wiadomo.

ności. ze oddany w I99Ż r. Warto przypomnieć. w kt rym dany port jest zlokalizowany. kt ra się podjęła gł wnie rejs w turystycznych. Wysiłki ukierunkowywano na zwiększenie komfortu obniżenie cen i zacji lotniska okęcie. Warto dodać. ze sytuacja transportu lotniczelo w Polsce. łączącymi r żne obszary geograficzne. Według źr deł niemięckich. zeglu308 Z punktu widzenia rozwoju turystyki międzynarodowej moze być poŻyteczna informacja o podejmowaniu dalszej rozbudowy i moderni_ obecnie w międzynarodowej żegludze pasażerskiej trwa boom. os b. ograniczenia ruchu emigracyjnego zmusiły towarzystwa zeglugowe przejazdu. od 1840 r. a zatem bogata częśćspołecze stwa. d. że turystykę morską preferuje starsza. przy noszące poprawę ekonomiki przewoz w i organizacji obsługi pasażer w. Pewną rolę w obsłudze ruchu turystycznego odgrywa tez zegluga najeziorach. w 1990 r.r r J zr wnowuŻenie rynku przewoz w lotniczychprzez zwiększenie podazy usług tej galęzi transportu. modernizacja parku samolot w przez wprowadzenie na linie krajowe odpowiednich jednostek średniego zasięgu o optymalnej pojem- ga pasażerskarczwijała się intensywnie dzięki emigracji. rzekach i żegluga przybrzeŻna. podziemna stacja kolei i nowa płyta lotni_ ska z infrastrukturą.5 mln pasazer w rocznie. W roku 2001 obsłużył prawie prognozami w 2010 r. wielopoziomowe parkingi na około 9. będzie się liczy położenie geograficzne portu. wzrasta portfel zarn wie na statki turystyczne. . że rozw j turystyki samochodowej i autokarowej sprzyjał jednocześnie rozwojowi transportu promami. Na zakor{czenie trzeba przypomnieć. Terminal I zostanie wzbogacony o segment VIP oraz o dwa rękawy pasażerskie.Ż tys. Wazną przesłanką wzrostu znaczenia żeglugi pasażerskiej w obsłudze turystycznej jest zmiana profilu turySty morskiego. a od I wojny światowej r wniez dziękl turystyce. o Ż5vo więcej niz w roku poprzednim. Warto przypomnieć. iz do ko ca II wojny światowej transatlantyki były jedynym środkiem tlansportu międzykontynentalnego w turyStyce. do zainteresowania się możliwościamipłynącymi z transportu turyst w. że port będzie miał nowoczesne połączenie z infrastrukturą miasta Warszawy. a zgodnie Z pasazer w. Chodzi tu o następujące fakty: polityka protekcji paristwa wobec LoT-u zanikanie. Jest to dobry prognostyk dla rozwoju turystyki morskiej. Jak wiadomo. Zanika powoli stereotyp. w Polsce będzie obowiązywać polityka otwartego nieba w Europie. terminal I miał planowaną przepustoon wość3. przeszło 4 mln turyst w spędza sw j 2-tygodniowy urlop na pokładach statk w zeglugi światowej. Żebadania p łnocnoamerykar{skiego ruchu turystyki morskiej wskazują na mozliwości wzrostu jej uczestnik w do 40_50 mln os b w perspektywie kilkunastu lat' Zgodnie z tąpto1nozą. W kontekście rozvłaża o zależnościachmiędzy turystyką a usługami transportu warto t wnieŻ om wić rolę żeglugi pasażerskiej. około 5 mln obywateli USA.5 mln pasażer w rocznie. o lŻvo więcej niz w roku poprzednim. Warto dodać. a zwłaszcza rola port w lotniczych w rozwoju połącze transportowych w Europie. W tym segmencie turystyki morskiej np. W sumie. oraz Niemcy ponad 400 tys. Uzupełnią je nowe. w połączeniu z terminalem I zapobiegną paralizowi portu lotniczego. obsługującłącznie od 10 mln do 12 mln pasaŻer w. rozszetzenie zakresu bezpośredni ch poŁącze(l zagr aniczny ch. 309 W ostatnich latach aktywni są pod tym względem Brytyjczycy 520 tys. Nowo budowany termina| z II rękawami pasażerskimi będzie miał przepustowość6. Terminal II. Wzrosła także liczba turyst w chętnych do podr żowania statkami Żeglugi rzecznej. miejsc. czego dowodem może być największa od kilkudziesięciu lat |iczba zam wier{ na budowę statk w złożonych w stoczniach. Zjawisko to r wnież się obserwuje z duŻym natężeniem w Europie Zachodniej. Na pokładach statk w pojawiają się ostatnio ludzie młodzi i energiczni. co oznaczało wzrost o 9vo w por wnaniu z rokiem poprzednim. Nowy. cieszących się zresztą coraz większym popytem. stan techniczny i stopieri rozwoju gospodarczego regionu. Ponadto trzeba przypomnieć. będzie zaleŻała w niedalekiej przy' szłościod członkostwa w Unii Europejskiej. tj. Szybki rozw j komunikacji lotniczej i wzrastająca atrakcyjnośćprzewoz w tym środkiem transportu wpłynęłyhamująco na rozw j zeglugi morskiej. na okęciu ma być 8 mln 5 mln os b.. Razem z tym obiektem powstaną: sortownia bagażu.. drugi juz terminal lotniczy w Warszawie ma być oddany do eksploatacji w drugiej połowie Ż005 r. turyst w w 1997 r. z podr ży statkami wycieczkowymi skorzystało w 1997 r. . kiedy angielskie towarzystwo Cunard wprowadziło pierwszą regularną linię podr zy transatlantyckich.

r wniez przystosowany do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem.odnotowano wzrost o IŻ7o w stosunku do roku poprzedniego. s 5. 10 regionalnych od roku 2000 GUs prowadzi badania statystyczne dotyczące stanu i wykorzystania bazy noclegowej turystyki w Polsce. Wołdze. Francja. Holandia. Klasyfikacja obiekt w noclegowych turystyki GUS jest następującalg: turysta korzysta we własnym mieszkaniu. Szwecja i Wielka Brytania). a dla niekt rych jednostek także kategorię. Donie. s. właściciela. Hiszpania. GUS. Norwegia. Zahes usługi noclegowej może być 310 one związane z wynajmem turyście noclegu na określony czas poza sta- hotel . tunelu (50 km) pod kanałem La Manche (Eurotunnel). w kt rych podają lokalizację.gestora (użytkownika) obiektu. liczbę pokoi. najniższa l gwiazdka. przewiozło w 1991 r. szczeg |nie na obszar Karaib w. Ponadto informują one o wykorzystaniu obiektu. Dania. w tym większość miejsc w pokojach jedno. rodzaj obiektu. legowa obejmuje |iczne czynności związane z zarnieszkaniem turysty w określonym obiekcie noclegowym. kacyjnych. a w regionie zachodnim i wschodnim MorzaŚr dziemnego oddaniu do W obsfudze ruchu turyStycznego nastąpiły zmiany po eksploatacji w 1994 r. Przykładowo. Warszawa 2001. w kazdym motelu mu_ le Turystyka w 2000 r. bez turystyki zaś nie byłoby wysokiej dynamiki przemian ilościowo-jakościowychwe l wsp łczesnym transporcie. Na przykład w regionie Skandynawii funkcjonuje około 120 tras komuni90. U5ŁUG! HoTELARSK|E Usługi noclegowe należądo podstawowych usług turystycznych. świadczy szeroki zakres usług zwiry'anych z pobytem klient w. W opinii realizator w budowy tego przejścia podmorskiego między Francją i Anglią Eurotunnel prze1$' znaczną częśćruchu pasa- flotę'' tywy rozwoju usług turystycznych świadczonych przez '. obsfur gujących około 600 odcink w przewozowych na trasach morskich. nominalnej liczbie nocleg w lub pokoi. a takŻe o liczbie os b korzystających oraz ldzie|onych nocleg w i wynajętych pokoi (z wyodrębnieniem turyst w zagranicznych). miejsc noclegowych i plac wek gastronomicznych oraz informacje o udogodnieniach dla os b niepełnosprawnych i wyposażeniu w urządzenia Sportowo-rekreacyjne. Światowe statystyki wskazują. poza usługami hotelarskimi. Urządzenie to powinno zapewnić wynajmującemu nie tylko nocleg w potocznym znaczeniu tego słowa. w zależnościod wyposazenia i zakresu świadczonych usług wyr żnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa 5 gwiazdek. między Wyspami Brytyjskimi a gł wnymi krajami na kontynencie Europy. obiekty świadczące usługi noclegowe dla turyst w są zobowiązane do sporządzania sprawozda kwartalnych. ze nadal utrzymuje się wysoki popyt na usługi floty pasażerskiej w odległe regiony. lnnymi słowy. Perspek- przedsiębiorstw żeglugi promowej Europy P łnocnej i Zachodniej. usfuga noc_ szeroko rozumiany. Powstały także mozliwości zeglugi Łabą do Drezna. |ecz także świadczyćwiele usług.białą kanałami wodwidzi się na Dunaju. Na zako czenie można podkreślićistnienie ścisłychzwiązk w między turystyką jako zjawiskiem og lnym a usługami transportu. Niemcy. motel trasach komunikacji . Dnieprze. atakŻe nymi z Moskwy do Petersburga i w strefie jezior onega i Ładoga.łączących sieć parstw (Belgia. : W Europie działa blisko 100 przedsiębiorstw zeglugowych. dysponujący co najmniej 10 pokojami. klandia. Zależy on od rodzaju arządzenia noclegowego. odbywającego się dotąd drogą lotniczą i morską. motel musi mieć co najmniej 10 pokoi. w każdym hotelu musząbyć stałe urządzenia grzewcze i przynajmniej jedna plac wka gastronomiczna. Pewną miarą rozwoju usług turystycznych transportu morskiego są też przewozy na liniach promowych.obiekt hotelarski zlokalizowany przyjest drogowej. w komunikacji morskiej z Irlandią i Wielką Brytanią 400 tras. w tym większość miejsc w pokojach jedno. zerskiego. 49 mln pasażer w.3.i dwuosobowych. kt ry. Są łym miejscem jego zamieszkania.i dwuosobowych..obiekt hotelarski zlokalizowany gł wnie w zabudowie miejskiej. Bez usług transportu nie istniałaby wsp łczesna turystyka. z jakiego kt rych turysta został pozbawiony wskutek opuszczenia własnego mieszkania na okres podr ży turystycznej. 1l-13 311 . W optymalnych warunkach zakres usług noclegowych nie powinien być mniejszy od tego. operujących na 55 trasach promowych.

kat. w kaz_ dym domu wycieczkowym muSZą być stałe wządzenia grzewcze i przynajmniej jedna plac wka gastronomiczna' w za]ezności od wyposażenia i zakresu świadczonych usfug wyr żnia się trzy kate_ gorie dom w wycieczkowych: najwyższa kat. kt ry czenia usług typu hotelarskiego. w strefach z komunikacją środkamiptzewozu publicznego. dostosowany do samoobsługi i klient w. rekreacyj ne) umożliwiaj ące turyStom nocleg w namiotach lub mieszkalnych przyczepach samochodowych. domek turyStyczny rc w. dom pracy tw rczej obiekt. w bezpośrednim sąsiedztwie teren w o walorach przyrodniczych sprzyjających rekreacji.. naj- pole biwakowe niŻsza 1 gwiazdka. kemping .obiekt do świadczeniawyłącznie lub w) przegł wnie Znaczony i przystosowany usług związanych z wczasami.sząbyć stałe urządzenia grzewcze i przynajmniej jedna plac wka gastronomiczna. internatu lub innej plac wki oświatowo-wychowawczej. w zależnościod wyposazeniai zakresu świadczonych usług wyr żnia się pięć kategorii pensjonat w: l gwiazdka. z materiał w nie-nie więcej niż 4 pokoje. konferencji.kat. sttzeżony. w zaLeżnościod wyposażenia i zakresu świadczonych usług wy żnia się trzy kategorie schronisk młodzieżowych: najwyzsza. a także przyrządzanie posiłk w oraz parkowanie samochod w. s schronisło . dostosowany do świadma s s ł nych z pobytem klient w. w zależności wyposazenia i zakresu świadczood nych usług wyr żnia się pięć kategorii moteli: najwyższa s .może zapewnić obsługę jednocześnie znacznej liczbie os b o r żnych upodobaniach. - ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy . świadczy minimalny zakres usług związac wkę gastronomiczną. zazwyczaj pomieszczenia szkoły. najnizsza. kt ry świadczy usługi hotelarskie .obiekt przeznaczony do indywidualnej grupowej turystyki młodzieżowej. najnizsza . noclegowy (lub zesp ł obiekt ośrodekwczasow . w obiekcie tym muSZą być stałe urządzenia gtzewcze. ośrodekjest wyposażony zgodnie Zpotrzebafii kr tkotrwałego wypoczynku i rekreacji.. I. domki mogą tworzyć zespoły og lnodostępnych domk w turyStycznych lub organi zacyjnie wchodzić w skład innych obiekt w noclegowych. w zależnościod wyposażeniai zakresu świadczonych usług wyr żnia się cztery kategorie kemping w: najwyższa 4 gwiazdki.od sp ł obiekt w iurządze zlokalizowanych w nieduzej odległości aglomeracji miejskiej.teren zwykle zadrzewiony. musi mieć stałe urządzenia grzewcze oraz przynajmniej jedną plac wkę gastronomiczną. najniższa pensjonar 5 gwiazdek. oznakowane - ośrodekvvypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego ze. gastronomiczne. obiekty noclegowe wchodzące w skład ośrodkamogąby wykorzystywane na potrzeby wczas w. jest to obiekt samodzielny lub zajmuje częśćinnego obiektu. III. kat. ptzy szlakach turystycznych. najniższa hotelarski.obiekt noclegowy (lub zesp ł obiekt w) przeznaczony i przystosowany do przeprowadzania kurs w.obiekt połozony poza obszarem zabudowanym. - wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym. umożliwiające turystom nocleg w namiotach.schronisko'' nie obejmuje schronisk młodzieżowych. jest dostosowany do samoobsługi klient w oraz świadczy minimalny zakres usług związanych z pobytem klient w. budynek niepodpiwniczony. trwałych. I. zjazd w itp. schronisko ma przynajmniej jedną plapojęcie . w kt rym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy tw rczej i wypoczynku tw - wykorzystywany r wnież (gł wnie ptzez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. III. szkole . (lub zesp ł obiekt w) noclegowy przeośrodekkolonijny . kt ry ma stałą obsługę recepcyjną i jest wyposazony w urządzenia (sanitarne.obiekt położony lub w poblizu zabudowy. może byćtakŻe przystosowany do świadczenia usług wczasowych. schronisko młodzieżowe . oświetlony. nĄwyŻsza 5 gwiazdek. na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej' podstawowe vządzenia sanitarne i testrzeżone. kt ry ma co najmniej 30 miejsc noclegowych. l gwiazdka.obiekt znaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub gł wnie usług związanych z koloniami. 3IŻ .na obszarze zabudowanym dom wycieczkowy . nie i ogrodzone prowizory cznie.obiekt łącznie z całodziennym wyzywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. 313 reny rekreacyjne.

a także obiekty. jednak nie oznacza. Przytoczone sformułowanie odzwierciedla istotę pojęcia usługi hotelarskiej. aby zwiększyć liczbę obywateli kraj w unijnych przyjeżdżających do Polski.40. motele. Sierpir skiego2o . Usługi noclegowe na|eżą do grupy podstawowych usług turystycznych i są usługami hotelarskimi sensu stricto. Rozw j masowego ruchu turystycznego i zwiększająca się r znorodnośćcel w podr ży wywołują potrzebę zmiany zakresu usług hotelarskich. kt ry wykorzystuje przy udzielaniu świadczer zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska i świadczy . Nadawazeciw p : I r noclegowe.. moteli i pensjonat w ustalono w ustawie pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami. domy wycieczkowe. Należy zwr cić szczeg lną uwagę na hotele. W świetle ustawy o usługach turystycznych usfugi hotelarskie mo_ eą być świadczonew obiektach spełniających określonewymagania. burmistrz lub prezydent miejscowości. kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług. domy studenckie. Kryterium zakresu świadczenia pozwa|a wyodrębnić trzy grupy rządkuje rynek usług hotelarskich obiekt w hotelarskich.zakład opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska. s. wyposażenia. ze usługa ta stanowi organiczną jedność. natomiast ewidencję p l biwakowych prowadzi w jt. i Zarządzanle"' TNoiK' Krak '"Ekonomika w 3r4 315 . Ich rola w og lnym układzie potencjału usług noclegowych stale wzrasta' na co mają wpływ tendencje w rozwoju ruchu turystycznego. J. że dla hoteli. przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przystosowanych wządze(l".pokoje mieszkaniowe i budynki gospodarcze (po adaptacji) należące do rolnik w. gastronomiczne. Usługa hotelarska składa się z wielu usług szczeg łowych. kempingi. Sierpiriski. kt re można dzielrić według r żnych kryteri w. kt re nie spełniaj ą wymo g w kategory zacyj nych d|a po szcze g lnych r o dzaj w obiekt w. schroniska młodzieżowe. W ustawie wymienia się osiem rodzaj w obiekt w hotelarskich:hotele. hkład hotelarski. można tu wskazać na stały wzrost luksusowej turystyki międzynarodowej. turystyki weekendowej i podr ży służbowych. dla kemping w cztery kategorie oznaczone r wnieŻ gwiazdkami. Ich świadczeniestanowi pierwotną funkcję obiekt w hotelarskich. a także zalece(l. internaty. rodzaju i kategorii.. usfugi noclegowe.obiekt. nych zakładach hotelarskich. nie kategorii oraz prowadzenie ewidencji poszczeg lnych rodzaj w obiekt w hotelarskich na|eŻy do kompetencji wojewody. Według J.in. dodatkowe. lecz stawia usług: og ożarowych itp. Są to m. Usługi te polegają na odpłat20 W każdej ztych grup można z kolei wydzielić świadczenia bardziej szczeg łowe.s s s huatera ąqroturyStyczna . schroniska i pola biwakowe. pr lnie można powiedzieć. kt rych liczba i poziom mogą się r żnić w poszczeg l- 1974.niezmienną we wszystkich zakJadach.usługa hotelarska stanowi zesp ł działail os b zatrudnionych w zakładzie hotelarskim. R znorodnośćta wiąze się ze zr żnicowaniem popytu turystycznego oraz z odmiennością funkcji spełnianych przez r żne obiekty. Zakes usług hotelarskich jest znacznie zr żnicowany. Ustawa ta jest zgodna z rozwiązartiami przyjętymi w wytycznych dotyczących hotelarstwa kraj w Unii Europejskiej. wykorzystywane na noclegi dla turyst w. hotele robotnicze itp. pensjonaty. Przykładowo. kt ry w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem pełni funkcję obiektu noclegowego dla turyst w. Warto dodać. natomiast dla dom w wycieczkowych i schronisk młodzieżowych trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. Ze ustawa o usługach turystycznych ponie tylko przywrucakategoryzację -r wniez hotelarzom wysokie wymagania niezbędne do ochrony praw gościhotelowych. sanitarnych. inny obiekt wykorzystywany w turystyce Wszystkie obiekty noclegowe odgrywają społecznie i gospodarczo pożytecznąrolę. doty czące wielkości. zakład uzdrowiskowy . W ten spos b tworzy się korzystne warunki.

bezpiecze(tstwa i higieny osobistej. zamawianie pokoi w innych hotelach. w domach wycieczkowych dokonywanie drobnych napraw Usługami powstającymi w nowym miejscu tymczasowego pobytu związane z tym miejscem lub celem podr ży' są świadczenia ściśle Można do nich za|iczyć: x r r r : usługi informacyjne' rezerwowanie miejsc i zakup bilet w nar żne środkitransportu. prowadzenie czytelni. Uzupełnieniem dw ch wspomnianych grup usług hotelarskich są żnego rodzaju usługi dodatkowe. jak np.: kowania pojazd w samochodowych oraz serwis samochodowy. wsp lny_ mi dla wszystkich obiekt w hotelarskich. Łatwo zauważyć. czyszczenie odzieży i obuwia. stoł wek itp.r nym udzielaniu gościom nocleg w oraz zagwaIantowaniu im bezpieczeristwa i higieny. dodatkowe. Grupę usług podstawowych stanowią świadczenia. zapewnienie noclegu. od zakresu usług gastronomicznych i dodatkowych oraz od poziohotelarskiego. przechowyw anie bagaŻy. odświeżanie ubrari.: I I dze . usługi hotelarskie mozna podzielić według kryterium obiektu oddziaływania na: r wnież 3r6 3r7 . kt rych gośćnie m gł lub z jakichś względ w nie przywi z| ze sobą. pranie bielizny. w uzdrowiskach świadczenie usług leczniczych. są usługi noclegowe i usługi gastronomiczne. pamiątek oraz wypożyczanie r żnych vrzą- l r usługi zaspokajające codzienne potrzeby gości. higieniczno- umożliwienie turystom przygotowywania posiłw we własnym zakresie. usługi dysĘbucyjne. Usługi dodatkowe w kazdym obiekcie są uwarunkowane jego rodzajem. oraz z obsługą gości w pokojach w zakresie podawania posiłk w.. dla kt rych powstał dany rodzaj obiektu. usługi fryzj erskie. w pensjonatach zapewnienie całodziennego wyzywienia. wypoczynkowe. r : podstawowe. budzenie itp. gastronomiczne i handlowe. świadczenie usług polegających na umozliwieniu wypełniania w podr ży obowiązk w zawodowych czy służbowych. usługi wypoczynkowe. Kryterium charakteru zaspokajanych potrzeb pozwala podzielić usługi hotelarskie na dwie grupy: - Podobnie jak wszystkie usfugi. maszyna do pisa- mu świadczenia wszystkich usług hotelarskich za|eży kategoria zakładu Zgodnie z kryterium stosunku usług hotelarskich do podstawo_ wej funkcji danego obiektu mozna wyr żnić usługi: I ! nia itp.). maszynka do golenia. wypoŻyczanie przedmiot w. Iecznicze. czyszczenie obuwia. Ponadto w r żnych rodzajach obiekt w do usług podstawowych mozna także za|iczyć inne świadczenia. klubu. Usługami na|eżącymi do tej grupy. iz te same usługi w r żnych obiektach mogą by ć b ądźusługami podstawowy m| bądź dodatkowymi. Będą to np. a także k w schroniskach Sprzętu Sportowego i turystycznego. usługi informacyjne. radio.jak np. usługi renowacyjne. bar w. prowadzenie czytelni. Usługi gastronomiczne są zvłiązane z ptowadzeniem przez niekt re obiekty restauracji. W pierwszej grupie znajdĄą się wszystkie usługi mające na celu stworzenie gościom warunk w zbliżonych do warunk w domowych. r r : r usługi kulturalno-oświatowe. -estetyczne. świetlicy. Według kryterium wyniku pracy wśrd usług hotelarskich można I I wyr6żnić: usługi noclegowe. a do kt rych był przyzwyczajony w domu (telewizor. tj. stworzenie warunk w do odbywania konferencji w motelu usługą podstawową będzie zapewnienie mozliwościpar- i zlazd w. usługi zaspokajające potrzeby powstające w nowym' tymczasowym miejscu pobytu. naprawa sprzętu turystycznego czy obsługa samochod w. np. kawiarni. sprzedaż gazet.

pranie bielizny osobistej.0 68. że zakres usług hotelarskich staje się coraz szerszy i urozmaicony.. dostarczanie posiłk w do pokoi. sze.:r. pranie i czyszczenie obsługę rzeczy już usługi naprawcze' prowadzenie odzieŻy. dla hoteli .6vo. Konsekwencją omawianych zjawisk jest powstawanie sieci lub sysre_ i 67vo podczas Polak w podr żujących po kraju w celach i znajomych) z nocleg w korzystało w 2000 r' 44vo urlopowo-wakacyjnych 319 . Szczupłość źr deł statystycznych pozwala jedynie na ukazanie og lnego obrazu zjawiska w makroskali.3 33. w 1990 r. co ilustrują informacje podane przez GUS (ta- blica 5. dostarczanie drobnych przedmiot w codziennego użytku. Jak widać. 49. koce. parkowanie wsp lnej łazienki itp.. indeks dla poszczeg lnych lat wynosił: 1985 r. Pełna klasyfikacja usług i ustalenie ich zakresu mają istotne znaczenie dla określenia kategorii poszczeg lnych obiekt w hotelarskich.4. pledy. przybory do szycia. 743. Jeśli1980 r. przybor w do pracy. nocW roku 1980 w obiektach noclegowych udzielono 100. kt rych wyrazem jest specjalizacja i koncentracja we wsp łczesnym hotelarstwie światowym. ga- r $t rażowanie.:illi!rl. Przemiany ilościowo-jakościoweruchu turystycznego krajowego oraz międzynarodowego sprawiły. r r usługi informacyjne.4 mln. za l00. 78. 2. 2000 r. korzystanie ze westycjom w grupie hoteli.I66.:r. usługi w zakresie kultury i oświaty. 1990 r. usługi fryzjersko-kosmetyczne.wspomniane parking w.0 mln. W bazie nie rejestrowanej (chodzi tu o mieszkania czy domy letni- Wrzeczywistości liczby udzielonych nocleg w są znacznie więk- skowe krewnych W ramach usług nieodpłatnych hotel świadczy: r s s s i. Wyjątek od tej zasady stanowi nieodpłatne świadczenieustug noclegowych dzieciom do lat7 . Przedstawiona charakterystyka usług hotelarskich daje podstawę do zaprezentowania ilościowego rozwoju tych usług w kraju. Przyjmując 1990 r.6 i.) w tym całoroczne (w vo) 907. wynosił l33'5vo. usługi handlowe. takich jak magnetofony. rozrywkowe ii. 49.0 mln. a w 2000 r. dla moteli . że w okresie 1990-2000 nastąpiły og lnie korzystne zmiany w strukturze polskiego hotelarstwa.łrygii Miejsca noclegowe (w tys. ponieważ odpłatność. 49. MIEJSCA NOCLEGOWE W POLSCE W LATACH 1980. przenoszenie oraz prze- Tablica 5.4 mln.iiffi riiiiii: i.. jak szczotki do ubra i do but w. jeże|i nie korzystaj ąz oddzielnego miejsca noclegowego.Ż73.3 49.. Nie ulega wątpliwości' ze na niekorzystnym obrazie statystyki udzielonych nocleg w zawużyła słaba kondycja ekonomiczna określonychgrup ludnościPolski.n1r. papier listowy itp.i:r. a więc Ęestrowane. oczywiściechodzi tu o usługi świadczone oficjalnie. jw. maszyny ł Ż r dł o: Turystyka w t998 r. 1990 I 2000 chowywanie bagaży. świadczenie wszystkich usług podstawowych jest odpłatne. 34' ł do pisania itp. Trzeba zauważyć. moteli i pensjonat w zanotowano spory przyrost miejsc.3. Pogląd na omawiane zagadnienie wzbogacają dane ujęte w tablicy 5.r r r .:. sprzętu sportowego i turystycznego. usługi noclegowe i gastronomiczne.* . Konkurencja na światowym rynku usług hotelarskich doprowadziła do zmian form działalnościhoteli.4 mln leg w.l:il!i. Uwypuklając znaczenie hoteli i moteli w strukturze obiekt w noclegowych dla rozwoju turystyki. jest też Kryterium to dotyczy usług dodatkowych. prasowanie.:air. wynajmowanie pojazd w.Ż mln..ił:i. suszarki do włos w. usługi charakteryzowała stagnacjabądź regres.. Dzięki nowym in318 wyjazd w kr tkookresowych.5vo. to 100. Wśrd odpłatnych usług dodatkowych wymienia się: wypoŻyczenie maszynki do golenia. obsługę osoby usługi obsługę osobowości w dziedzinie potrzeb wyższego rzędu oraz rekreacyjne. warto podkreślićduże zaległości Polski w budownictwie tych obiekt w. 49.3). Dotyczy to gł wnie hotelarstwa tradycyjnego. 78.57o. dyktafony. a dla pensjonat w aż 34Ż. w 1985 r.'!::ii. czyli hoteli.0 33.0 mln.!. indeks dla og lnej |iczby rniejsc noclegowych całorocznych w 2000 r.0 Kryterium podziału usług' w tym r wniez turystycznych. na strzeżonym parkingu. parasoli. s.

5.4 Ż'0 2.3 Ż'4 1. jw'. Błądka przez System hotelowy należy rozrrmieć .i.8 -8.7 t6t 705 149 286 149 200 128 332 -0. 228 200 766 520 640 226 197 538 85 243 83 323 81 277 -2. obsługa turystyki wodnej. 3. np.5 slEcl HoTELl NA śWlEclE W 20ol R..7 z. nie mają szans na wsp łczesnym rynku.1 r4) 15) 16) Quality Inns Courtyard Męrcure 17) Hilton Wyndham Hotels Group Ibis FRA GB 73 900 68 810 65 572 561'.9 Zespoły og lnodostępnych domk w tury_ stycznych Schroniska młodzieżowe l 5.2 '7..5 15. RANK|NG NAJWlĘKszYcH 2't.0 8.78 l8) le) USA FRA FRA -17. usług.5 6. obsługa ruchu handlowego. 19rO i 2OO1 (W %) Tablica 5. (tabfica 5. Błądek.3 r5.2 obsługa ruchu turystycznego pobytowego.w oGoLNEi LICZBIE NOCLEGOW UDZIELONYCH w PoLSCE W LATACH 1985. IJwazisię bowiem.6 6. |JDzlAŁ GŁowNYcH oBlEKToW NocLEGowYcH PPZEZ TE OBIEKTY i'..4 obserwacja międzynarodowego rynku usług hotelarskich wskazuje.3 -2.0 14.t 4.Ż 4.. kt ra wypracowała indywidualne cechy charakteZakresu świadczonych rystyczne w odniesieniu do funkcji.3 14. rljiiit$.Zestaw obiekt w hotelowych zarządzanych lub nadzorowanych przez centralę.:. Według Z.4. s' 24' USA USA USA USA USA USA USA USA GB 289 836 1. i zjazd e) 10) tt 231 420 99 912 l1) 12) 13) Motel 6 Hilton Hotels Hyatt Hotels I 162 814 FRA USA USA USA USA 8 93 136 438 0..t 7.1 Hotele Pensjonaty 14.2 20.6 3.7 Domy wycieczkowe ośrodkiwczasowe ośrodkiszkoleniowo-wypoczynkowe ŻakJady uzdrowiskowe 36. 2. teren ich działalnościoraz wpbw na kształtowanlc się wsp łczesnego hotelarstwa. W celu sprostania gigantyćżn"j-m't*"n cii ćri-tosztom niezbędnego rozwoju musi się dokonywać stały rucłr w dziedzinie fuzji i wykup w poszczeg lnych sieci hoteli. standardu.5)' Tablica 5.7 3.' :1ł'8s* j]:]:::. obsługa turystyki krajoznawczej. iż sieci zbyt małe.]l.2 3. I 2.8 10.liczące od 50 do 100 hoteli.5 44.Rynek Turystyczny'' 2002.: Maniott Resorts & Suites Sheraton Hotels sorts tems 1 940 & 393 386 Re- Ramada Franchise SysSuper 8 Motels Hampton Inn Radisson SAS Express by Holiday Inn 984 1 964 1 073 t t2 999 118 850 l : r : r r r r obsługa kongres w w.6 6. Inc. Comfort Inns & Comfort Suites GB 1 541 1 909 Źr dł o: obliczenia własne na podstawie: Turystyka polska 2001.i 16. obsługa ruchu turystycznego ZmotoryZowanego' obsługa turystyki rozrywkowej.::']ł].1 i!:::|. zewnętrznych-Ż| .::. organ izacji i innych cech Podstawą określonegosystemu hotelowego jest więc rodzaj jego specjalizacji.Pozna l914' 3Ż0 Novotel 55 84 329 52 488 Źr dło:. ze w grupie największych sieci hoteli następĘ ciągłe zmiany ilosciowo-jakościowe.0 4. Systemy hotelowe. nr 5' 321 .6 1.$.0 1.0 0.5 m w hotelowycż... obsługa ruchu turystycznego wypoczynkowego' Ze szczeg lnym uatrakcyj nieniem PobYtu.'.9 11 r) 2) 3) 4) 5) ) '7) 8) Holiday Inn Days Inn of America. Jako ciekawostkę można tu przytoczyć ranking największych sieci hoteli na świeciew Ż0OI r.Biuletyn Instytutu Turystyk'l" .

że umowy ze światowymi systemami hotcr mają charakter czasowy i nie naruszają prawa własnościPolskl.Międzynarodowe Aktualności Turystyczne''. Mercure zycja II. wynikającą z nej wsp łpracy. Koncesjonowane ych do wymagar międzynarodowych. odstępstwo od tych wymagul spowodować wypowiedzenie umowy przez władze systemu. Związek hotelarstwa polskiego ze światowymi systemami wymi ma duŻe znaczenie dla krajowej gospodarki turystyczncj. według typowych zaloże projektowych i wyposażonych w stanlrrdowe urządzetia. wową korzyścią. Chodzi tu zar wno o rczvłiązania decydujące o poziomie świadczonych usług. W konsekwencji. wiednie kom rki system w na bieząco kontrolują standard i usług świadczonych w koncesjonowanych obiektach. W interesie polskiego hotelarstwa jest ścisławsp łpraca . pozwala na osiągnięcie wysokiego standardu ług.Pewne jest. ze ekspansja lewnątrz natzuca koniecznośćtworzenia własnych.in. znajdują się w cieniu ich aku handlowego i są zmuszone do działania w znacznie mniej koystnych warunkach rynkowych. Warto dodać. Hilton Hotels pozycja Ż0. na|eży zaznaczyć. jakie Polska irya w wyniku tej wsp łpracy' Zwiększenie liczby przyjazd w tury- 3Ż3 . a mają swoje obiekty w Polsce: Motel 6 pozycia 16. Przejawem tego rodzaju korzy:i może być r wnież adaptowanie w całej krajowej bazie hotelowej 'ogramu usług towarzyszących i urządze infrastruktury w ośrodkach światowych system w hotelowych w Polsce muszą się pod wać wymaganiom tych system w. 32Ż l kraju.orbis'' z innymi systemami światowymi. jest konfrontacja bazy krajowej z rozwiązaniami świecie. Związek polskiego hotelarstwa z Systemami światowymi do aktywizacji zagranicznej turystyki przyjazdowej r wnież w zapewnienia gościomwarunk w pobytowych zbliżonych do ielt zvłyczaje(t i wymagari oraz wskutek włączenia się do sieci rezerwacji miejsc. port jako kolejna faza powstawania ponadeuropejskiej sieci hotelowej "lgunowym kształcie. pozycja 13. Budowa obiekt w hotelowych zaśprzez wyspecjalizowane r'my. jw. podobnym zaskoczeniem z'. opartej na wzorach światowych. europejskich łari:tr w hotelowych i dostosowywania oferty usługowej.ł Istotną korzyściądla polskiego hotelarstwa. kt re zna|azły się poza szą dziesiątką rankingu. gdyż kośćich prowizji zależy od frekwencji gości. małe hotele były poddŃane ol'zymiemu naciskowi ekonomicznemu. przykład Lufthansy i SAS-a.. w latach 90. (>w zagranicznych wpływa oczywiście na poprawę bilansu płatnicze- Należy r wnież podkreślićkorzyściekonomiczne. Dla analityk w rynku ekspansja zestrzenna sieci hoteli jest zaskoczeniem. przytłoczonerozmaem reklamy renomowanych organizacji.dt bardziej 'znicowanych wymagar{ klienta. i odwrotnie. jaką hotelarstwo polskie czerpie z tytułu tych k w. . obserwuje się tendencje do fuzji niczych i sieci hoteli oraz przedsiębiorstw samochodowych' twierdza m. hotele światowych system w w zobowiązane reklamować hotele swoich system w znajdujące nych krajach. ' zdaniem ekspert w22. że systemy hotelowe są na og ł zainteresowane reklamowaniem swoich hoteli w Polsce. a na pozycji I00 znalazł się orbis. Jeślichodzi o obecną sytuację hotelarstwa zachodnioeuropejskiego.Warto wspomnieć o sieciach hoteli. 22'. Towarz y szyła mu postępująca wazja wielkich korporacji hotelowych na obszarze Europy. Eksperci s&zą. iż zjawisko koncentracji będzie się pogłębiać' usług zaśposzerzać. jak i o rozwi kresu ekonomiki inwestycji oraz eksploatacji obiekt w. małe hotele.'iany zaobserwowane w psychice i zachowaniu klienteli hoteloj kt ra coraz batdziej się skłania ku międzynarodowemu modelowi ' bsługi. jest reklama i akwizycja o zasięgu światowttll' nie z umową Systemy hotelowe są zobowiązane reklamować za polskie hotele.

iż rozvł j hotelarstwa we wszystkich jego odmianach warunkuje aktywnośćwsp łczesnego społecze stwa. w czym uczestniczą wła_ dze publiczne. narzaca konieczność przygotowania warunk w do konfrontacji wszystkich system w hotelowych. Jednocześnie rozut j ruchu turystycznego. Cechą charakterysty czną hiszpaitskiego hotelarstwa jest stosunkowo wysoka sezonowość. kt re udzielają temu sektorowi wsparcia finansowego. ł żek. Pod względem rozmiar w przoduje hotelarstwo francuskie. sieć rozbita na liczne przedsiębiorstwa oraz zakJady o zr żnicowanych wielkościach i funkcjach. Z sieci hoteli i gospodarce narodowej. Należy stwierdzić. zamknięto 3 tys. os b. pozwa|ającego na swobodny przepływ ludzi. Sieć hotelarstwa hiszparskiego tworzą gł wnie przedsiębiorstwa i zakłady rodzinne stosunkowo wolno modernizowane. Wielka Brytania dysponuje potencjałem usług hotelarskich rzędu 900 tys. Stworzenie w 1993 r. Costa Brava). Cechą charakterystyczną hotelarstwa włoskiego jest przeprow adza' na od lat restrukturyzacja. Modernizację i rozw j hotelarstwa obserwuje się r wnież w Portugalii.. Pod względem standardu świadczonych usług hotelarskich istnieje jeszcze znaczne zr żnicowanie między poszczeg lnymi krajami. rysującej się w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. że r żnorodny zachodnioeuropejski sektor hotelarski jest konfrontowany z jednakowymi czynnikami koniunkturalnymi' Gł wny wysiłek kieruje się na unowocześnianie metod pracy. jest wzmacniane siecią pokoi gościnnych tworzonych w miasteczkach jąliczby:20 tys. Potencj ał usługowy hotelarstwa zachodnioniemieckiego ł zek. ponieważ turysty_ ka jest źr dłem 107o dochodu narodowego i daje zatrudnienie około 200 tys. Wyraza Się to m. we wprowadzaniu informatyki do zanądzania przedsiębiorstwem hotelowym oraz system w rezerwacyjnych. że tendencji Stowarzyszeniowej. W tym względzie wyjątkowy wysiłek jest podejmowany w zakresie szkolenia kadr hotelarskich. Jednocześnie wsp łczesne hotelarstwo zachodnioeuropej skie jest poddane ożywionej konkurencji. Hotelarstwo w tym kraju. Uznanie turystyki biznesowej za produkt markowy w polskiej turystyce stanowi ważną przesłankę og lną przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze usług hotelarskich. od L974 r. liczące ponad 130 tys.in. W znacznie zadłużonym sektorze hotelarskim zmiany przejawiają się gł wnie w doskonaleniu strategii handlowej. Lepiej sprzedaje się ofertę regionu turystycznego lub pakiet usług Zaprogramowune przez kilku oferent w niż zwykły pok j hotelowy. kt ry jest bardzo rozdrobniony. 3Ż4 3Ż5 . W strukturze rodzajowej znaczące miejsca zajmują pokoje gościnne i kempingi.gł wnie w regionach o wybitnych funkcjach turystycznych (np. aby dor wnać do poziomu europejskiego pod względem promocji usług hotelarskich i poziomu obsługi.Dla większości kraj w europejskich hotelarstwo jest ważnym sek_ torem gospodarki i cechują je pewne wsp lne prawidłowości:znaczne koszty stałe. Na tle poczynionych uwag o rynku hotelarskim w świeciei w PolSce warto om wić Za ptasąbranzową (. ściowo udziałem poszczeg lnych land w. kt re wywierają istotny wpływ na rynek hotelarski. ale ceny podlegają kontroli na szczeblu krajowym. hoteli i 800 tys. Dla Hiszpanii hotelarstwo jest wyjątkowo ważne. Cechą charakterystyczną omawianego hotelarstwa jest r wniez to. obserwuje się znaczne wyzmierzające do łączenia się w ugrupowania na szczeblu siłki właścicieli regionalnym w celu zapewnienia promocji i organizowania wsp lnych system w rezerwacyjnych. Promocja wy znacza- hotelarstwa jest czę- og lnie mozna powiedzieć. Duży nacisk kładzie się tu na wzrost kwalifikacji zatrudnionych pracownik w.Rynek Turystyczny") problemy dalszego rozwoju hotelarstwa w Polsce w najbliższym czasie. świadomych skutk w tej konfrontacji na rynku turystycznym. natomiast strategię marketingową całego hotelarstwa prowadzi Niemiecki Związek Hoteli i Restauracji. wywoływanego licznymi czynnikami społeczno-gospodarczymi i politycznymi. gigantycznego rynku zachodnioeuropejskiego. hoteli' W dziedzinie tej władze centralne pozostawiają określony margines manewru władzom regionalnym. towarzyszy nowe podejściedo sprzedazy usług hotelarskich. Wsp łzależność rozwoju turystyki i hotelarstwa staje się coraz większa' co przynosi korzyści turystom jedna stanowi własność paristwa. iwsiach. gdyż 507o jednostek hotelarskich ma z reguły mniej niż 10 pokoi. w wyniku kt Ę np. pobudza popyt na coraz bardziej r żnorodne usługi hotelarskie. ł Żek. oczywiście poza duzymi sieciami hoteli.

Zgodnośćtę odzwierciedlają wskźniki wykorzystania potencjału usługowego. Wieder 4 tys. :::i: tl:':. zwłaszcza pod względem dostępności atrakcyjnych działek budowlanych i warun- lt 4 918 824 333 199 Ż 6'79 002 11 194 418 k zać w wsp łpracy z samorządem lokalnym.kają w hotelach i motelach. wiąc o atrakcyjności polskiego rynku turystycznego dla inwestycji hotelowych finansowanych przez kapitał zagraniczny' warto M Południowa t4 576 10 l 0o5 97Ż Azja P łnocno-Wschodnia zwr cić uwagę na następujące przesłanki leŻące u podstaw decyzji inoczekiwany rozw j gospodarczy w Polsce. Marriott. do modernizacji obiekt w znacznie zużytych technicznie i ekonomicznie oraz do budowy nowych. Średni czas spędzony w hotelach ocenia się na 5 dni.. W literaturze informuje się o projektach inwestycyjnych w Polsce nowych sieci międzynarodowych. to dominuje Warszawa.4 5. Kempir ski Ameryka Ameryka P rl0 łnocna 4t 221 232 180 2 268 256 I r20 339 I r20 339 66 943 3 738 977 487 787 '719 480 i Movenpick.i czterogwiazdkowych. Jak widać. Holiday Inn. a takŻe przy gł wnych szlakach komunikacyjnych. Jeżeli chodzi o lokalizację hoteli pięcio. że program orbisu zostanie w pełni zrealizowany.l 614 dzą atrakcyjności prowadzonych inwestycji. że stolica nadal utrzyma tę pozycję ze względ w popytowo-prestiżowych. za:. struktura hoteli (900 obiekt w) według kategorii była następująca: l hotel pięciogwiazdkowy. Nalezy się spodziewać.725 390 l Ż59 0l9 5 290 Ż'1'. ze polskie hotelarstwo ma dobre perspektywy rozwoju. Należy przyjąć. Liczącym się uczestnikiem rynku hotelarskiego w kraju jest też firma sp łdzielcza Gromada. Novotel. Wymienia się m. Accor. jakości i struktury rodzajowej hotelarstwa oraz planowany rozw j turystyki. podczas gdy Berlin tys. Że w 1998 r.'! w latach następnych. ostatnie 326 lata wskazuże najlepsze wskaźniki (około 607o) osiągają hotele czterogwiazdko1ą. Wedfug WTo Warszawa dysponuje 3.2 tys. No. dysponująca kilkunastoma obiektami. ]l. Sheraton) dowo- .5 tys. Hyatt.t:l :lira:i:i :. ::::. Hotele trzygwiazdkowe wykazywaŁy 55vo. Źr dło:.. i Praga 3. pokoi. dostępnośćkapitału i politykę kredytową oraz politykę podatkową. siłą rzeczy. Korzystne zmiany na krajowym rynku hotelarskim należy też wiąz działaLnościąi programem rozwoju sieci hoteli orbis.in' takie jak Hilton.7 tys.i dwugwiazdkowe do 407o wykorzystania potencjału usługowego. Warto zauvłuŻyć..:liiltl::!ffi:li.1. Afryka Karaiby Ameryka Środkowa 10 769 . Konkurencja sieci zagranicznych zmusza orbis. 105-106 (cyt.. Monachium .6. .3:l 343 747 155 253 657 960 300 097 83 862 6'.8 tys. 3Ż7 . s. HoTELAR5TWo śWATowE NA PoczĄTKU LAT 90. Radisson SAS.i:. No. zlokalizowanych na obrzeżach miast. we. hotele trzygwiazdkowe 347o sieci..!ołcK . pozycja sieci hoteli orbis umocni się na rynku i nadal będzie dominująca.. 1l.:ii:]'sry*łił.MAT'' 1995. o sukcesach polskiego hotelarstwa będzie decydować stopier zgodności jego struktury z popytem na usługi hotelowe pod względem kategorii i rozmieszczenia na obszarze kłaju. r92 1 470 857 898 56'. hotele dwugwiazdko 28?o ihotele jednogwiazdkowe 35Vo.. Budapeszt 4. Le Maridien.lllliil&_iłffi*i.:.7 westycyjnych: Azja Południowo-Wschodnia 13 r r r r 2t1 453 657 159 417 Żl2 346 730 585 4'I2 09Ż 539 286 455 432 Azja Południowa Australia i Pacyfik Bliski Wsch d Europa Świat 3 663 Ż23 519 l0 082 4 735 2Ż9 3l9 162 1'78 326 181 9 530 248 21 540 267 r7r 123 30 683 politykę lokalizacyjną wladz samorządowych.. 9). 4 hotele czterogułiazdkowe. iż ten korzystny trend utrzyma się też odwiedzający Polskę turyścizagraniczni najczęściej(387o) miesz- Tablica 5. Inwestorzy mają r wnież duże Szanse na korzystne inwestycje w stolicach wojew dztw.. wszystko wskazuje na to..Hotels'' 1995. sytuację na rynku usług hotelowych pod względem popytu. ZakJadając. ':'' . a jedno. gdzie noĘe się niezaspokojony popyt na usługi hoteli średniejklasy międzynarodowej. obecne i aktywne na polskim rynku od ponad dziesięciu lat międzynarodowe Systemy hotelowe (Inter Continental.

Działania w tym zakresie polegają na organizowaniu biur i punkt w informacyjnych. jak Usfugi informacyjne odgrywają ważnąrolę zar wno na międzyna- i Usfugi te są świadczone przez instytucje pośredniczące w organizowaniu podr Ży oraz dostarczająspoŁecze stwu dokładnej i zwięzłej informacji o wszystkich sprawach zułiązanych z podr żą do danej miejscowości. spełniając swoje funkcje.1. regionu czy kraju. 5. Ważną rolę w systemie informacji turystycznej mają do odegrania punkty informacji turysĘcznej. organizują one wystawy lub spotkania organizator w turystyki oraz pozosĘą w kontakcie z przedstawicielami gospodarki turystycznej. 3Ż8 3Ż9 . prospekty. Podstawowym zadaniem punktu jest udzielenie bezpłatnej informacji turystycznej zaintereSowanym osobom. Na przykład za pomocą prasy. pokazy oraz stoiska o tematyce turystycznej.in. w sensie unowocześnienia zbierania i ptzekazywania Żądanych informacji. cenach itp. WPROWADZENIE rodowym. klimacie. organizacje i przedsiębiorstwa oraz inne jednostki gospodarki turystycznej. r r popularyzację mało znarrych region stycznych. natomiast ośrodki wykonawcze obejmują punkty informacyjne bezpośrednio świadczące usługi turystom. sieć tych jednostek dysponuje też informacjami o wycieczkach miej scowych. a jednocześnie kształĘących ten ruch w społecznie pożądanych kierunkach. charakteryzujące po raz pierwszy rozmiary oraz zakres hotelarstwa światowego na początku lat 90. foldery. prawidłowetozmieszczenie ruchu turyStycznego w stosunku do możliwości recepcyjnych poszczeg lnych region w oraz miej scowości. Inspirują także i organizują wystawy. UsŁucl INFoRMACYJNE 5. telewizji oraz filmu rozpowszechniają informacje o zaletach i wadach poszczeg lnych miejscowości turystycznych. kategorii II i III. usługach przewodnicki ch oraz miejscach szczeg lnie interesujących. popularyzujące ma|o znanę wśrd społecze stwa miejscowości turystyczne.6). usługach hotelarskich oraz transportowych. Sprawny system informacji tu- teriały informacyjne. dobrą znajomościąproblematyki przez |udzi wykonujących te zadania. a także uzbrojeniem technicznym poszczeg lnych punkt w. W praktyce spotyka się punkty: r : n wzorcowe centra informacji turystycznej. mapy turystyczne. ptzyzakŁadowe. Wywołuje to niekorzystne skutki. co zależy od kategorii punktu. pełnym zakresem usług. jak nalezy organizować wyprawę' aby osiągnąć pełne zadowolenie z pobytu. kształĘąc w taki spos b przeStrzenną strukturę ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego wyjazdowego. rystycznej zapewnia: I : usprawnienie obsługi turyst w. ośrodki te inicjują r wnież i wydają r żnego rodzaju ma- nych rad. Należyte spełnianie zada przez punkty informacji turystycznej jest uwarunkowane odpowiednio rozwiniętą siecią tych punkt w. zr żnicowaną strukturą rodzajową oraz przestrzenną i nie rozkłada się r wnomiernie w czasie. ośrodki dyspozycyjno-koordynujące są wielostopniowe. Instytucje te udzielają r wniez praktycz- na krajowych rynkach turystycznych. radia.l Na zako czenie warto przytoczyć zestawienie Światowej Rady Turystyki i Podr zy. konkursy. ponoszące koszty utrzymania tych punkt w. takie jak broszury. ulotki. ośrodkiinformacji turyStycznej stosują r żne środki techniczne. moze być opr cz reklamy informacja turystyczna. jak i ekonomiczne. gastronomii. w oraz miejscowości tury- zwiększenie zainteresowania turyst w zagranicznych Polską. System informacji turystycznej w Polsce tworząośrodki dyspozycyjno-koordynujące i wykonawcze. co się łączy z danym krajem: o zabytkach. Zatłes informacji obejmuje cały kraj lub określony region. ubiorze.4. Są one prowadzone przez instytucje. Ruch turystyczny w Polsce cechuje się m.4. zar wno społeczne. plakaty. (tablica 5. dysponujących wiadomościami o wszystkim. Jednym ze środkw pozaekonomicznych ograniczających zjawisko żywiołowości rozwoju ruchu turystycznego. Niezbędne są r wnież zmiany w strukturze rodzajowej i organizacyjnej tych punkt w.

Bąk23 słusznie twierdzi. ośrodkw informacji turystycznej (TIC) w najważniejszych miastach Japonii. od lat funkcjonuje w Budapeszcie telefoniczny system informacji turystycznej. znany pod nazwą . otrzymuje bezpłatne broszury lub foldery. że zaspokojenie tej potrzeby częSto warunkuje podjęcie podr ży turystycznej lub modyfikację planowanej trasy czy nawet już kontynuowanej podr ży.Scan M-Turist'' mozna uzyska w sześciu językach informacje na temat interesującej turyStę trasy.. s. jaki za granicą. obszerny zestaw informacji turystycznej jest też dostępny telefonicznie i bezpłatnie w Szwajcarii. Ponadto klient otrzymuje dokumenty redagowane przez przedstawicielstwa zagraniczne krajowych urzęd w turystycznych i upowszechnione w kraju będącym siedzibą tych przedstawicielstw. foldery tematyczne.w stylu zachodnim''. czy potencjalny turySta. System ten. W tej grupie dokument w informacyjnych wymienia sięza: biuletyny. SGPiS. wskaz wki doty-' I Arn7. JNTO rozpowszechnia broszurę informacyjn ą zawierującą listę pensjonat w . przygotowari do konkretnej podr ży i podczas samej podr ży. warto w tym miejscu powiedzieć.Dobra informacja turystyczna wywiera wpływ na kształtowanie się wielkości oraz strŃtury rodzajowej. og lnie trzeba stwierdzić. Dla indywidualnego ruchu turystycznego preferowanego pruez turyst w z Zachodu Japor ska Narodowa organizacja Turystyczna rozwinęła System informacji w języku angielskim i zorganizowała sieć tzw. Moze więc być ważnym czynnikiem realizowania funkcji turystyki i narzędziem kształtowania polityki turystycznej par{stwa. zar wno w kraju. Stworzyły go Węgierski Urząd Turystyki. Doświadczenie uczy. hoteli. 23 s.Monografie 2a - z kĘami o gospodarce rynRuch Turystyczny" z. regionuturystycznego.A.e . regionalne urzędy turyStyczne i przedsiębiorstwa gospodarki tu- r : r r r sieci lub konsoĘum hoteli. W jej walorach społeczno-gospodarczych należy upaĘwać sensu rozwoju tej grupy usług w gospodarce turyStycznej miejscowości. połącze statkami dunajskimi. opisy tras turystycznych itp. Warszawa 1990.w kt rych można znaleźćZestaw obszernych informacji na temat usług turystycznych świadczonych w tym lrraju.. . kowej. w materiały promocyjne należy do obowipk w miejscowo właściwychurzęd w turystycznych i jednostek gospodarki turystycznej chcących promować swoje usługi25. restauracji i kuracji uzdrowiskowych. Przykładem troski o turyst w zagranicznych i interes narodowy mogą też być Węgry.A.. Umożliwiają one dostęp do serwisu obejmującego informacje o usługach hotelarskich i informacje og lne. formalności granicznych. przestrzennej i czasowej ruchu turystycznego. obojętnie czy rzeczywisty. Na obszarze tego kraju turystom słuzy kilkadziesiąt central telefonicznych systemu SINTRO. 330 331 . że ich stan i skuteczność promocyjna są wynikiem braku rozwiniętych stosunk w rynkowych i strategii rozwoju turystyki. zwlaszcza zagr anicznej.że są one wyposźone w bezpłatny system informacji telefonicznej. 26. Warto podkreśIić. Ponieważ większośćturyst w przybywających do Japonii stanowią Amerykanie. regionu i kraju. Za pomocą komputera . czasopisma ilustrowane.. że pożądany w warunkach gospodarki rynkowej system informacji turystycznej w Polsce jeszcze nie istnieje. a niezbędnymnarzędziem pracy jest komputer. Promocja produktu turystycznego w obrocie Tamże. Nie wdając się w ocenę kondycji usług informacyjnych w kraju. je sw W Japonii aktywizacjaprzyjazd w turyst w zagranicznych znajduj wyraz r wnież w sferze informacji' Japorska Narodowa organizacja Turystyczna (JNTO) opracowała w tym celu kilka broszur o ak_ tualizowanej treści. obejmuje bank danych. Warto przytoczyć kilka przykład w charakteryzujących rozwiązania problemu informacji turystycznej Stosowane za granicą. Wykręcając odpowiedni numer' można otrzymać wyczerpujące odpowiedzi w czterechjęzykach na pytania dotyczące np. 102. centrumkongresowego. walor w turystycznych kraju. Klient biura informacji turystycznej. Bąk. S.Tourinform''. rystycznej. W Szwecji wprowadzono komputerowy informator turystyczny. że potrzeba informacji turystycznej występuje w kilku momentach: na etapie uściślania plan w wyjazdowych. miejscowości turystycznej. Że zaopaĘwanie biur informacji turystycznej. Na przykład materiały informacyjne hoteli o wysokim standardzie dotyczą: Pożyteczna może też być uwaga.

Wolno sądzić. Informacja.iących znaczny obszar. Łączenie danych i proces w oraz wsp lne korzystanie z nich umożliwia im opracowanie tanich oraz łatwych w obsłudze schemat w sprzedaży elektronicznej. Nalezy przypomnieć. a zatem efektywne wykorzystanie techniki informacyjnej (information technology. Gospodarka turystyczna jest więc przesiąknięta techniką informacyjną. dostarczaj ąc skutec zny ch nnzędzi umożliwiaj ących konsumen_ tom-turyStom identyfikację i zakup właściwegoproduktu. D. umożliwiając wydajną komunikację i integrację na wielu poziomach. stanowi praca w sieci (the net work era).czące mijanych po drodze obiekt w. a jednocześnie stymuluje rozw j tury_ styki. Wynika stąd. obnizenie koszt w pracy. natomiast ich dostawcom rozwijanie oraz dysĘbucję ofert. W konsekwencji zwiększa się wydajnośćoraz Skutecznośćsieci. Przed om wieniem korzyści z zastosowania techniki informacyjnej że najważniejszym elementem wsp łczesnej rewolucji technicznej są sieci. że technika informacyjna umozliwiła w ostatnich paru latach ubiegłego wieku znaczne poszerzenie zakresu ofert turystycznych oraz rczbudowanie mechanizm w ich dostarczania w znacznie większym Stopniu niż w poprzednich trzech dekadach. kształcenia gospodarki spowodowane rewolucją techniczną mają przemożny wpływ na rozw j wsp łczesnej turyStyki. Synergia i mozliwośćwsp łodtlziaływania proces w. obejmu. 5. wideo. Buhalisa) zastosowanie techniki inlbrmacyjnej w turystyce jest rozległe. Ponieważ stawiane pytania oraz uzyskiwane odpowiedzi są rejestrowane i mogą być opracowywanerl biuro turystyczne uzyskuje jednocześnie analizę marketingową. z sieci wszechświatowej używanej . pisemne potwierdzenie informacji. .i interorganizacyjne. Po objaśnieniach werbalnych turysta otrzymuje. że w ramach Internetu można korzystać ze stron WW'W (World Wide Web). intranet w i ekstranet w zrewolucjonizował ten etap ttraz spos b funkcjonowania biznesu.4. Intrane ty działają w podobny spos b. Wy_ znaczyla r wnież pewne ramy kierunk w rozwoju. Il jako kręgosłup informacyjny.acz$ się na początku lat 90. intranet w i ekstranet w polepsza komunikację między pracownikami. Że IT w coraz większym stopniu wyznacza w skali globalnej obszar wzajemnego oddziaływaniamiędzy turystami a dostawcami d br i usług turystycznych. dźwięk i tekst. technika informacyjna ułatwia globalizację popytu orM podaży d br i usług turystycznych. a także zarządzanle nimi na skalę globalną. dział w oraz funkcji umożliwiaj ą przedsiębiorstwom m. Należy podkreślić.2. IT) jest dzisiaj podstawą jej konkurencyjności i rozkwitu.iako multimedialna technika dysĘbucji. kt ry l. KTERUNK| ROZWOJU TECHN|K! TNFORMACYJNEJ W TURYST YCE Praktycy gospodarczy powszechnie aważają. programl rozrywek i spektakli. mnożyłysię sieci intra. Znacząco promuje turystykę. co odzwierciedla następujące zew turystyce warto wspomnieć. że informacja to krwiobieg gospodarki turystycznej . jest kluczem do pełnego zaspokojenia ich żąda oraz umożliwia przedsiębiorstwom turystycznym kształtowanie ofert. Dostarcza ona też usługodawcom niepowtarzalnych rnozliwości prowadzenia marketingu interaktywnego. Zdaniem specjalist w (np. Rozw j Internetu. że prze-. dostarczana wę właściwymczasie i odpowiadająca potrzebom klient w. aby zwiększyć interaktywność między poszczeg lnymi organi_ zacjami a ich zaufanymi partnerami.Zarządzanie wewnętrzne i r specjalnie opracowane wnętrznego' związki ad hoc z partnerami z zewnątrzi zastosowanie metod zarządzania we- 332 333 . Ze następne generacje tego vządzenia będą wyznaczały kieru-' nek postępu technicznego w omawianych usługach turystycznych. umożliwiającej natychmiastowe rozpowszechnianie dokument w zawierających obrazy. Warto przypomnieć. Doniosły etap rozwoju IT.in. z użyciem standardowych metod do zabezpieczenia potrzeb wewnętrznych uzytkownik w firmy. jako zamknięte lub zabezpieczone sieci wewnątrz poszczeg lnych organizacji. prognozę pogody. W przypadku ekstranet w natomiast wykorzysĘe się te same zasady i sieci kompu_ terowe. XX w. w śladza literaturą przedmiotu. jednostkami a otganizacjaIni oraz rniędzy partnerami zewnętrznymi a konsumentami. zwiększenie wydajności i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem większej liczby informacji. stawienie. Rosnące wykorzystanie Internetu. Przy wykorzystaniu sieci lokalnych oraz szerszych. informacje o mozliwościach zakwaterowania. W kon_ sekwencji. ciekawostki turyStyczne.

THISCO i WIZCOM). dystrybucji 1lrodukt w. kioski. Powstają szybkie i niezawodne sieci. intranety/ekstranety.niezawodność. pewne S opracowane aplikacje zarządzania wewnętrznego ułatwiają organizacją turyStyczną i prowadzenie marketingu.że stopniow o rozszerzano geografi czny i operacyjny zasięg działania Globalnych System w DysĘbucji przez integrację horyzontalną z innymi systemami lotniczymi oraz przez intcgrację pionową. ] I Systemy Dystrybucji Globalnej (GDS Systems). CD-ROM-y. a następnie do ekspansji w turystyce globalnej. internetowe programy pomocnicze/narzędziowe (np.zdolnośćdo wsp łdziałania oraz przystosowanie do potrzeb IT i turysty. Internet Travel N Priceline. Narzędzia techniczne wymagają wprowadzenia ulepnzeri zwiększających ich wydajność. W coraz większym s intranety i ekstranety są wykorzystywane przez ptacownik w danej ganizacji oraz upoważnionych partner w przy dostępie do danych my w celu wykonania zada(t. wymaganych zar wno przez turyst w. że np. systemy zarządzania wiedzą. Ponadto powstały Systemy Zarządzania Punktami Docelowy- . takich jak zakwaterowanie. Computer Reserva. kt rych celemjest udostępnianie rozbudowanych aplikacji oraz internetowych prezentacji wideo. D e l l systemy Zarządzania Punktem Docelowym w Turystyce stination Management Sy stems). ( rInternet og dia.com). Podstawą omawianych zmian jest integracja sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz inteligentttych aplikacji przez sieci i zaawansowane technicznie interfejsy dla użytkownik w. Natomiast s zarządzania wiedzą umożliwiają organizacjom zdobycie informacji temat ich funkcji oraz gromadzenie wiedzy w zakresie sposob w wiązywania problem w i spornych kwestii. rozprowadzanie bilet w kolejowych i protllowych. Warto podkreślić. Zaaułansowana technika szyfrowa podniesie poziom bezpiecze stwa w Internecie oraz dostarczy pewttych system w finansowych na potrzeby sprzedaży elektronicznej. podkreślaj ąc rosnące nie techniki informacyjnej w turystyce. Światowa Organizacja Turystyki. switchowe) dla organizacji branżl turystycznej (np. - Global Distributioi aplikacje przełączające (tzw. wynajem samochod w. Systemy Rezerwacji Komputerowej (CRS tion Systems). Dla studiujących zagadnienia dotyczące rozwoju wsp łczesnej tu_ tystyki interesujące mogą być kierunki rozwoju techniki informacyjtlcj. przyznaje. automatyzacja biura. nowe. dostęp do informacji i dokonywanie zakup w usług turyStyczttych. wymuszające nową falę ewolucji technicznej w turyStyce. 334 tlti. przekształcenie na początku lat 80. umozliwi to mobilnym uzytkownikom. że wielką rolę w zakresie odegrały lotnicze Systemy Rezerwacji Komputerowej. r r r r specjalne Systemy zarządzania wewnętrznego i dystrybucji. Buhalisa. Zdaniem specjalist w. polegającą na włączeniu wielu usług turystycznych. a także scalenie wszystkich system w lokalnych i usługodawc w pod jedną nazwą firmową. rozrywka oraz inne świadczenia tury_ styczne. ubiegłego wieku Komputerowych System w Zarządzania w Globalne Systemy Dystrybucji skutecznie pozwoliło im się przeobrazić w elektroniczne supermarkety t urystyczne. 335 rzystywano je do zarządzania potencjałem przewozowym. Preview Travel.).Sieci i otwarta dystrybucja: r r r r bazy danych. Travelocity. niezaleznie od ich lokalizircji. Przenośne komputery i koltlćlrki wspierają struktury oraz metody sieciowe. przyrządy przenośne (PDA. Rozw j interfejs w typu klient-serwer zwiększy możliwości uż. Wyko. jak i dostawc w. Techniki Informacyjnej i Turystyki przedstawiła ten problem następująco. Zdaniem l). W związku z tym warto przypomnieć. WAĘ GPRS itp.ytkownik w ko cowych i zmniejszy liczbę wymaganych szkoler rlraz niechęć nowych użytkownik w. Między_ ttarodowa Federacja ds. kt rych celem jest dostarczanie zintegrowanych rozwiąza dla punkt w docelowych oraz małych i średnichprzedsiębiorstw turystyczttych wyłączonych z gł wnych system w. lnie. t Tradycyjne technologie dystrybucji wspierające systemy zautomaf tyzowane: r r r centra telefoniczne.

D. podr zują dużo. planując podr Że. Buhalis podkreśla. Stąd WTo słusznie utrzymuje. a takŻe finansowo ofert oraz przejawiającego chęć uczestnictwa w doświadcze_ Rozw j transakcji elektronicznych. kt re umożliwiły niespecjalistom korzystanie z komputerubez żmudnego szkolenia na temat każdego programu lub interfejsu. czyli podaz skierowaną do segment w minirynkowych. ze stały się one dostępne dla większości pracow_ nik w w organizacjach turystycznych oraz konsument w. Kierunki rozwoju. wymusi przeobrażenia w gospodarce turystycznej oraz wprowadzi nowe metody działarua.kt re są gł wnymi generatorami turystyki. motywacje i pragnienia. oszczędzają ich czas i zwiększają skuteczność. oraz potrafią funkcjonować w wielokulturowych w turystycznym punkcie docelowym. Po prostu podnosi ona jakośćusług turystycznych oruz ptzyczynia się do zwiększenia satysfakcji turysty. kt re stały się możliwe dzięki technice informacyjnej. intranety i ekstranety (w celu połączenia wszystkich uzytkownik w i dostawc w). Technika informacyjna w coraz większym stopniu umożliwia dostęp do niezawodnej i dokładnej informacji oraz dokonywanie rezerwacji ptzy minimalnym nakładzie czasu' pieniędzy i wyeliminowaniu innych niedogodności spotykanych w układzie tradycyjnym.że najbardziej znaczącym kierunkiem rozwoju techniki informacyjnej w turystyce w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku był rozw j interfejs w przyjaznych dla użytkownika. że rozut j nowej techniki informacyjnej. takie jak zakup bilet w online czy obniżka prowizji. Chcą oni kupić produkty. Warto podkreślić. Warto przypomnieć' ze satysfakcja klienta zależy w dużej mierze od dokładnościi og lnej klarowności określonych informacji na temat dostępności danego miejsca. zindywidualizowanej i uaktualnionej informacji. ułatwił ukształtowanie nowego turysty. Konsumenci-turyści . ma niepowtarzalne doświadczenia.niach o specjalistycznym ukierunkowaniu. że te kierunki ewolucji technicznej będą wspierać spektywy ma turystyka kulturalna. Rozw j interfejs w oraz systemu Windows spowodował. przenośnekomputery. Wreszcie. systemy dostarczania rozrywki na po_ kładzie samolotu lub w pokoju hotelowym. ze kluczem do sukcesu jest szybka identyfikacja potrzeb konsumenta oraz pozyskanie potencjalnych klient w Za pomocą całościowej. a zwłaszczalnternetu. Przykładowo. podkreślasię' że dostęp do sieci umożliwiają: kioski internetowe. turyścipochodzący z kraj w świata. Wykorzystanie techniki informacyjnej w turystyce powinno zdaniem specjalist w stworzyć organizacjom turystycznym i obszarom docelowym możliwościzrewolucjonizowania sprzedaży elektronicznej oraz ułatwić odniesienie korzyścii uniknięcie negatywnych zjawisk zwiryanych z istniejącą konkurencją. Każdy turysta bowiem jest inny. Z litentury przedmiotu wynika. stosowanie symulacji i przetwarzania danych statystycznych polepszy jakośćinformacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji oraz umożliwi organizacjom turystycznym przyjęcie bardziej proaktywnego podejścia do problem w zaruądzania i marketingu. ze korzystanie z techniki informacyjnej w turystyce jest napędzane ptzez wztost i złożoność popytu turyStycznego oraz silną ekspansję i wymyślność produkt w turystycznych. Automatyzacja biura i pełna integracja biur obsługi bezpośredniej turysty oraz obsługi pośredniej(zaplecza) podniosą wydajnośći skutecznośćich działania. Duze per- będzie wykorzystywany coraz bardziej na rozwijanie własnych zainte- Nalezy zauważyć. telewizja cyfrowa oraz Internet. mającego coraz więk_ szą wiedzę i poszukującego wyjątkowo korzystnych czasowo. lecz takŻe efektywnego wykorzystania swego czasu w trakcie wszelkich kontakt w z organizacjami turystycznymi. a kt re zwiększają satysfakcję turysty-klienta. to: 337 i wymagających środowiskach zagranicznych. kt re mogą zaspokoić ich specyficzne potrzeby i Życzenia. Kluczową rolę ma odgrywać zapewnienie elastyczności przy wyborze dokonywanym przez turystę oraz w procesie świadczenia usług. doświadczeni i wyrafinowani turyści w coraz większym stopniu poszukują informacji o bardziej egzotycznych punktach docelowych. oraz pragną autentycznych doświadcze . często całkowicie traci cierpliwość. Ewolucja techniczna w turystyce jest źr dłem nowych możliwości w sferze popytu i podazy na rynku turystycznym. W przyszłościczas wolny 336 bardziej efektywne zarządzanie informacjami oraz umożliw ią otganizacjom i konsumentom-turystom wykorzystanie zdobytych informacji. szczeg lnie dzięki wprowadzeniu telewizji cyfrowej. zaplecza turystycznego oraz mozliwych działart oczekują nie tylko korzystnej ceny usług. Wsp łczesny turySta coraz mniej jest skłonny czekać lub tolerować jakiekolwi ek op źnienia. Nowi. dysponują umiejętnościamilingiwistycznymi i technologicznymi resowa oraz dla potrzeb rozwoju osobistego i zawodowego. Dodatkowo.

że w przeciwier stwie do wielu kraj w europejskich lokalne rozmowy telefoniczne w USA są bardzo tanie. rozwlj telewizji cyfrowej skutecznie wprowadzi Internet do większościdom w. Wykorzystują one Komputerowe Systemy Rezerwacji oraz Globalne Systemy Dystrybucji i dostarczaj ą odpowiednich interfej s w klientom zaintereSowanym rezerwacją produkt w turyStycznych za pośrednictwem InZmienia Się tez gwałtownie struktura wydatk w internetowych na świeciew sensie poszerzenia r znorodności produkt w turystycznych. Buhalisa. wymagania odnośnie do diety. oparte na interakcjach badawczych oraz ka to z faktu. Zdaniem D. umożliwią szerokim rzeszom ludnościbezpośredni dostęp do pożądanych organizacji turystycznych. kanały rozrywkowe lub informacyjne na pokładzie samolotu lub w pokoju). coraz powszechniejsza redukcja barier językowych dzięki rozwijaniu interfejs w. oraz dzięki automatycznym tłumaczeniom. Warunkiem zaspokojenia tego rosnącego popytu i utrzymania się na rynku turystycznym jest wykorzystanie przez gospodarkę turystyczną nowej techniki informacyjnej oraz rozszerzenie wsp łdziałaniaz rynkiem. Wyni338 ternetu. przekonanie konsument w' ze mogą uzyskać informacje na temat produkt w i usług. służących wszystkim rynkom docelowym. a takze wzrost Sprzedazy internetowej usług hotelarskich i rezerwacji przezInternet. a nie oparte na segmentacji społeczno-demograficznej. Na rynku amerykar{skim kreślisię'kilka kierunk w rozwoju turystyki internetowej. 339 stycznych. Dostępne informacje statystyczne wskazują na gwałtowny wzrost liczby konsument w internetowych na świecie (ablica 5. wymeldowanie gościa z hotelu odbywające się w pokoju dzięki systemowi TV). na podstawie wiedzy zebranej dzięki tzw. że duzy odsetek konsument w ma dostęp do Internetu wydobywaniu danych. więcej informacji i większy wyb r dla klient w. operator telefonii wita gościapo nazwisku. Większośćużytkownik w Internetu to wykształceni profesjonaliści. Wiąże się to nie tylko z wysokim standardem Życiaw tym kraju i stosunkowo niską ceną Sprzętu elektronicznego. Warto dodać. dokładne i znacznie bogatsze badania marketingowe. co potwierdza rosnącaliczba subskrybent w.7). preferencje w zakresie produktu). ze na rynku informacji turystycznej opr czjednostek gospodarki turystycznej pojawiaj ą się coraz częściejfirmy pośredniczące. automatyzacja nużących zada operacyjnych (np. lecz także z faktem. działające z wykorzystaniem odbiornika telewizyjnego i łatwe w obsłudze dzięki uproszczonej klawiaturze. dodanych wartościach (np. polepszenie obsfu gi konsumenta dzięki zmniej szeniu biurokracji.7. kt re sięgają po korzyściz rewolucji na rynku turyStycznym. dostosowanie produktu do potrzeb klienta indywidualnego i stosowanie marketingu zindywidualizowanego skierowanego do konkretnego klienta. zgodne z osobistymi preferencjami i postawami. ze nastąpi dalszy rozw j handlu elektronicznego na potrzeby turystyki i przewidują zmiany w jego strukturze. a kelner zna jego upodobania kulinarne). i funkcji organizacji turystycznych. zr żnicowanie usługi. Wypływa stąd wskaz wka dla podmiot w gospodarki turystycznej. dzięki gromadzeniu danych z wszystkich transakcji i kontakt w o charakterze informacyjnym. Że Internet wciąż się rozwlja. wiążąca się ze skłonnością cji turystycznych do proponowania ogromnych opust w cenowych na wybranych kierunkach. obroty ze sprzedaży produkt w turystycznych przez Intemet zajmljąw USA drugie miejsce. i może znajdować informacje adekwatne do swoich zainteresowar tury- .r I I I łatwe w obsłudze odpowiednie interfejsy. organizaelastyczność w ustalaniu cen. programom lojalności (np. usługi o nowych. integracja wydział w W literaturze przedmiotu podkreśla się. i specjalne promocje last minute (z ostat- I I niej chwili). Specjaliściuważają. służąca lepszej obsłudze. Interfejsy przyjazne dla użytkownika. po produktach komputerowych. kt rzy często podr zują. Penetracja Internetu w USA jest znacznie wyższa niz w innych krajach. okoliczność ta zrewolucjonizuje handel internetowy i umożliwi rozw j masowego rynku cyfrowego. indywidualne podejście do klienta w świadczeniu usług (np. kt rymi są zainteresowani. by inwestować w swoją obecnośćelektroniczną i zutiększać jej zakres. co potwierdza tablica 5. lepsze rozumienie potrzeb.

Będą oni tez konkurencyjni. będą mogli wsp łzawodniczyć na r wnych prawach nawet z większymi konkurentami. Zdaniem specjalist w 341 i autentyczne produkty niszowe..l 0. doceniający siłę nowych medi w rlraz kreujący i wspomagający swoją obecność na rynku elektronicz1lr'zedstawić turystom niepowtarzalne ttym. wynajmu samochod w i reklamy internetoJ wej. Warto tez nadmienić.2 1. autolnatyczne tłumaczenia czy regionalne Strony w języku lokalnym. jeślizdołają nych i punkt w docelowych.7 1. d. Brytania 5ą 7. og lnie mozna więc powiedzieć. atrakcyjności cen dla turyst w dysponujących wolnym czasem.7. ()t ż rozw j Internetu daje szanse zaistnienia na rynku elektronicznym rr'lwnież tym drobnym organizacjom turystycznym oraz punktom doce_ tatni. W tym okresie wzrosły też obroty bezpośrednie przy sprzedazy inj ternetowej usług turystycznych. Doświadczenie uczy.0 0.1 Ameryka Łacirlska Szwecja Francja 2.4 15.1 Australia Norwegia Hiszpania 6. lc biura turystyczne są największymi maklerami usług turystycznych.8 2. Zaawansowane techniki szyfrowania.l' towych usług hotelarskich. ze Internet zmieni też ich rolę.8 0. oczekuje się.0 62. LICZBA UZYTKOWNIKOW INTERNE|U W WYBMNYCH KMJACH/KONTYNENTACH (1998 R. np.5 Afryka 0.) USA Japonia 164. to coraz częściej pojawiają się nowe natzędzia adresowane do turyst w. kt rzy nie posługują się tym językiem. przedsiębiorcy pełni nowatorskich pomysł w. ChociaŻ konsumenci nadal obawiają się podania szczeg lowych danych dotyczących karty kredytowej przez Internet. Trzeba dodać. zwiększają systematycznie zaufanie konsulllenta-turysty.0 1. biur podr ży i turoperatoltiw.Tablica 5.3 4. Jakościowe przemiany w technice informacyjnej są źr dłem kich korzyścidla turyst w.2 4. co ułatwią im nowe narzędzia oraz popruednie doś nia. Korzyści zrozwoju techniki informacyjnej w turystyce będą teżwidoczne w sferze bezpiecze stwa transakcji oraz gwaruncji jakościusług i informacji. przylzltlśćbiur podr ży staje się dyskusyjna.4 1.2 5. menci będą poszukiwać zindywidualizowanych doświadczer{ i tyczności. Będzie to oczywista korzyśćdla przyszłego konsumenta na rynku turystycznym' Postęp techniki informacynej w turyStyce niesie duze mozliwości oraz wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych rlraz punkt w docelowych.0 4. wprowadzane pioniersko przez firmy obsługujące karty kredytowe.9 0.07 Bilety lotnicze stanowiły 90vo wszystYjch sprzedanych przez In produkt w w 1996 r. Przede wszystkim konsument-turysta skuje coraz więcej informacji. Powinno to umozliwić większe zaangużowanie się w planowanie własnych podr ży. Doświadczenie uczy. wiedzy na temat produkt w t bezpośredni ej sprzedaży internetowej usług turysty czny ch est chęć j w skali globalnej i konkurowaniu z większymi rywalami rynkowymi. d. a także umozliwia polączenie sieciowe. . zat wno z konsumenjak i z partnerami handlowymi. chyba Że wykorzystają one tlttt"zędzia oraz unowoc ześniąmetody działania. że więcej informacji i ostrzejsza konkurencja łają obnizenie cen oraz umozliwią dokonywanie zakup w in wych. W ostatnich latach zwiększył się udział w obrotach interne. Ułatwi to dostawcom sprzedaż zagrożonych niewy produkt w i maksymalizację zysk w. Gł wnym powodem wprowadze niŻenia prowizji płaconych pośrednikom turystycznym dzięki średnimpowiązaniom z konsumentami. ze Internet umożliwia konsumentom tworzenie i zahtlp opracowanych we własnym zakresie program w podr ży. W związku z tym.2 20. następnie ich udział w obrotach zmalal do 737o w 2002 r. że na og ł większość tlostawc w usług i d br turystycznych to drobne firmy. kt re mogą llrieć duże trudnościmarketingowe w promowaniu swoich produkt w ltlwym. że choć w Internecie i turystyce międzynarodowej dominuje język angielski.1 Niemcy W. przy oferowanej j 340 Wreszcie należy zwr cić uwagę na konsekwencje rozwoju techniki irrltlrmacyjnej dla pośrednik w podr ży. Zdaniem specjalist w. Że z czasem zmniejszą się obawy o bezpiecze stwo transakcji internetowych.

Literaturaza|ecapośrednikom podr ży zwiększenie podstawowych kompetencji oraz skoncentrowanie się na roli doradc w podr zy. Waga usług gastronomicznych świadczonych turystom wymaganie zapewnienia warunk w konsumpcji na miejscu. mających na celu uzdatnienie pro- nych z biur rezerwacji w jednostki menedzer w i doradc w podr ży. Podkreśla się też konieczność użycia wysoce specjalistycznych narzędzi techniki informacyjnej w celu zwiększenia wartości produktu turystycznego i redukcji koszt w ponoszonych przez turyst w-klient w.in.Buhalisa. za kt jąc standaryzację usług i wysoki wolumen obrot w oraz czynniki konsolidujące. tradycyjne biura turystyczne będą musiały ponownie ocenić sytuację na rynku i zdecydować. TUI. albo. Zdaniem D.przygotowując i realizując plan podr ży. na kt rym segmencie powinny się skoncentrować. 5. Leisure and H. ludzie starszej generacji oraz ci wszyscy. Pr ba usystematyzowania niekt rych pojęć w gastronomii. Trends in Information Technology and rourism.4741. dukt w spożywczych do konsumpcji. biura turystyczne powinny się kierować dwiema strategiami: mogą oferować wartościproduktu zr żnicowanego. Naturalnie. Za novum w tym sformułowaniu naleiy uznać konsumpcji na miejscu"27. Rudecki.. dostarczać klientowi tar szych produkt w niż ich konkurenci. wzbogacając go tym Samym' będą oni stopniowo tracić udziały w rynku turystycznym. kierując się poziomem koszt w. będą prawdopodobnie korzyśtać ż usługodawc w internetowych. io"'oju wizji strategicznej i pełnego zaanguŻowartia kadry zarządzającej. zwiększa więc wydajność.usługę gastronomiczną stanowi zesp ł czynności: produkcyjnych. inwestowania w zasoby ludzkie.. W świetle trend w stosowania techniki informacyjnej w turystyce. D. Gastronomia jest ważnym czynnikiem stymulującym rozw . Buhalisa. wykorzystu- jego obsługi. jeżeli pośrednicy nie dodadzą wartoścido produktu turyStycznego. s. gdzie większośćpośrednik w oferuje swoje usługi doradcze. jw.5. szkolenie kadry i usługi będą miĄ duże znaczenie w utrzymaniu konkurencyjności na rynku na dluższą metę. Reasumując' najnowsze nnzędzia techniki informacyjnej wymagają w turystyce ciągłych zmiart. utrzymuje klient w i rozszerza rynki na skalę międzynarodową.od kształtowania produkt w turystycznych. tworząc wysokiej jakości zindywidualizowane plany podr ży. Przykładowo. pobierając raczej honorarium niż prowizję od dokonanej rezerwacji. właściwewyposażenie. przy zapewnieniu warunk w 2 Przy opracowaniu tego punktu obszernie korzystano z pracy D. nadal będą kupować produk- 343 . oraz handlowych. korzystając z usług pośrednik w. 27 Tburism. w: Trends in outdoor Recreation. Wyjściemz tej sytuacji jest przekształcenie się biur turystycz- powinien przeprowadzić dokładną analizę swoich mocnych i słabych stron działania w celu zbudowania oferty uwzględniającej możliwości. jakie daje wsp łcześnietechnika informacyjna w turyStyce. dostarczając wiedzy specjalistycznej i oszczędzając czas turyst w. Trendy te są od lat widoczne w turystyce biznesowej. jako że coruz więcej konsument w kupuje produkty turystyczne bezpośrednio u dostawc w tychŻe d br. . kt rzy niezbyt częSto' podr zują. U5ŁUG! GAsTRoNoMlczNE Pojęcie usfug gastronomicznych jest w literaturze przedmiotu r ż_ nie określane. Natomiast podr żujący w Sprawach zawodowych lub z dużączęstotliwością. Zdaniem H. nr 5. m.Przegląd Gastronomiczny" 1974.. Te dwie strategie mają szanse dominować w ofertach biur turystycznych. Firma ta Przykładem takiego rozwiązania jest działalność przekształca skutecznie swoje interfejsy. Stąd pośrednik' chcąc utrzymać się na rynku. Nadto pośrednicy powinni rozvtinąć swoje interfejsy internetowe i zułiększyć w ten spos b obecnośćna rynku elektronicznym. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu przez przedsiębiorstwa turystyczne i punkty docelowe otaz zapewnieniu konkurencyjności przy wykorzystaniu narzędzi techniki informacyjnej w bieżącym wieku będzie odgrywał intelekt26. 34Ż re klienci chętnie zapłacą. Buhalis lwaŻa.j turystyki bowiem wywiera wpływ na wielkośćruchu turyStycznego ijatose W definicji tej kładzie się nacisk na kompleksowość funkcji zakład w gastronomicznych. że poszczeg lne segmenty rynku będą wykorzystywać r żne kanały dysĘbucji przy wyborze i zakupie swoich produkt w turyStycznych. ty turyStyczne. r wnież dodające wartośćdo doświadczeniaturystycznego podr żnego. polegających na sprzedaży produkt w kulinarnych. Rudeckiego .

iż zdolnośćusługowa zakład 'w gastronomicznych nie pełni wykorzystywana. okolicznośćta nakazuje dob r stosownej struktury obiekt w gastronomicznych. wych. Tak ukształtowana struktura zakład w gastrono_ tnicznych utrudnia przedłużenie Sezonu turyStycznego. kt re są często świadczone razęm z usługami gastronomicznymi we wsp lnych obiektach turystycznych. iz nieporozumieniem jest nadmierny rozw j sieci gastronomicznej przystosowanej gł wnie do obsługi turyst w w okresie szczytu sezonowego. można wskazać na takie kry. Kon centracja w czasie tego ruchu wywołuje określone skutki ekonomiczno l i organizacyjne. że stanowią one substytut usług żywieniowych wykonywanych w gospodarstwie domowym turysty. Zjawisko sezonowości turystyki występuje prawie na całym świecie. wysokość i strukt prowadze.znego kształtuje się r żnio w poszczeg lnych dziedzinach turystyki. Sezonowość ruchu turystycznego wywiera pewien ujemny wpływ na obsługę turyst w. PodaŻ usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych powinna być zbilansowana Z popytem na te usługi. lccz takŻe koncentracja przestrzenna' Na przykład w wojew dztwie potttorskim dominuje w tym wzg|ędzie Tr jmiasto i P łwysep Helski. Ba. zaspokajanie stale wzrastających potrzeb społeczllych w zakresie usług turystycznych.r gł wnie na tym. Ciągłość nia badar{ popytu turyStycznego pozwala na odpowiedni dob r usług' oferowanych w określonej miejscowości turystycznej. iŻ przeszkoda tajest nie do pokonania. W warunkach np. W praktyce jest ona przeszkodą zar wno w ilo- rrraz warunk w klimatycznych. w tym i gastronomicznych. puszcza|na |iczba turyst w korzystających z tych usług. miejscowości nadmorskich czy g rskich. z drugiej zaś stwarzających podstawy racj onalnej gospodarki w gastronomii. jak i jakościowym rozwoju usług turystycznych. np. Problem sprowadza się do doboru odpowiedniego układu środk w ekonomicznych i organizacyjnych. teria. Ruch turystyczny cechuje nie tylko pewna koncentracja czasowa. Nier wnomierne rozmieszczenie czasowe oraz przestrzenne ruchu turystycznego nie może więc być pomijane przy programowaniu rozwoju usług turyStycznych. Powoduje ono rliewątpliwie. Styczna danych o liczbie turyst w przybywających do innych miejscowości turystycznych. nie ty|ko zresztą w sektorze usług gastronomicznych. W efekcie tych badar mozna więc poznać og lne rozmiary rynku usług gastronomicznych oraz przedsięwziąć środki w celu jego rozszerzenia w miejscowościach turystyczpolega nych. dania rynkowe w omawianym zakresie powinny dostarczyć podstawor wych informacji' Niezbędna jest znajomośćtakich zagadnie(l rynko. Uwaga ta dotyczy Wydaje się. tura wydatk w oraz formy zorganizowania ruchu. pociągając za sobą ujemne skutki gospodarcze. W uzupełnieniu ściowym. Spośrd r żnorodnych problem w rozwoju turystycznych usług gastronomii należy wymienić sezonowość ruchu turystycznego. Nie trzeba chyba podkreślać. regionu nadmorskiego zakłady te nie są przystosowane do świadczenia usług w okresach wczesnowiosennych i jesiennych. Za pomocą kt rych tnożna by tę sezonowośćzłagodzić i spowodować prawidłowe fuŃcjonowanie obsługi ruchu turystycznego. im wyzsze są koszty stałe usług. iŻ Sezonowe zakłady gastronomiczne występujące w wadliwej propoĘi do reszty sieci nie gwaranĘą odpowiedniej jakości i rozwoju świadczonych usług. maksymalnego wysiłku wy badania popytu. Warunkiem stworzenia j ednostkom gospodarki turystycznej podsta. gwarantu. wzmiankowanych badar celowa wydaje się okresowa analiza staty. nie m wiąc 345 . zb|iżonych pod względem warunk w naturalnych. 344 r wnież usług noclegowych. prZ!. rl zimie. zmienność rynku i czynniki ją powodujące. optymalny okres uprawiania turystyki Z punktu widzenia ekonomiki i organizacji usług gastronomicznych nych ruchu turyStycznego. jak czas pobytu i podr zy. rodzĄ i cel podr ży. jak naturalna wielkośćpopytu na usługi gastronomiczne. Tworzą one bank informacji o rynku turystycznym' w tym o usługach gastronomicznych. Skala koncentracji czasowej ruchu turysty. W tym celu należy zbierać wiarygodne dane o liczbio turyst w przybywających do danej miejscowości według dobranych z punktu widzenia potrzeb badar rynkowych kryteri w klasyfikacyj- w Polsce wynosi 6 miesięcy. Rzutuje to na ekonomikę gastronolnoże być w lnii tym silniej. co nie ozna_ cza. Znajomośćrynku usług gastronomicznych może więc stanowić punkt wyjścia do oceny rozwoju gastronomii nastawionej na obsługę ruchu turystycznego.ic' z jednej Strony. Poniewa:ż podaŻ tych usług możc być stosunkowo łatwo mierzalna. Przykładowo. Jest to szczeg lnie widoczne w zakresie usług gastronomicznych. wy do realizacji stosownej polityki turystycznej jest prowadzenie bada cząstkowych.

turystyki weekendowej. w Tr jmieście lub na Mazurach. Krynicy Zdroju czy w Bieszczadach. rozwijana we właściwych porcjach.Niekorzystnym zjawiskiem w gastronomicznej obsłudze ruchu stycznego jest zamknięty dla rynku charakter znacznej części żywienia zbiorowego. latach tggŻ. pijalnie i lodziarnie). piwiarnie i bary piwne.jw. Dotyczy to gł wnie takich obiekt w. Źr MaĘ Rocznik Staty- Strukturę rodzajow ą zakJad w gastronomic zny ch ujętąprocentowo przedstawiono w tablicy 5. turystyka pobytowa.natężenie i podstawowe występowania (tj. GUs. Krakowie.jak i we- Ubogie źłdła informacji ttt:go Czynnikiem istotnej wagi. s. i bary szybkiej obsługi oraz bistra i bary przekąskowe). rozrywkowe i aperitif). STRU KTU RA RoDzAJoWA zAKŁADow GASTRONoM lczNYcH w LATACH 1992. punkty gastronomiczne (bufety. zakłady uzupełniające (kawiarnie i herbaciarnie. Wspomniany model na|eży odpowi zr żnicować. a i czej w Zakopanem. jak kładowe ośrodki wypoczynkowe. i zagraniczna przyjazdowa). Sprawę tę zaostrza fakt. 1?95I 2OOO UJ$A PROCENTOWO r Restauracje Bary Zr żnicowarta sieć tych zakład w.9. Na podstawie Rocznika Statystyczpego 200] i Małego Rocznil<a Statystycz- statystycznej uniemożliwiają przedstawie- budzania popytu konsumpcyjnego. smażalnie. zar wno między poszczeg lnymi typami zakład w. Z punktu widzenia potrzeb ruchu turystycznego istotne ma trafnie ukształtowany model zagospodarowania miejscowości turystycznych. Tab l ica 5 -9. 445: ltvczny 1999. 142. STRU KTU RA RoDzA. łagodzącym ostrośćspraw zwipanych szczytem sezonu' może być. Igg5 w i 2000 zjawisko to przedstawiało się. Masowe zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne. wycieczkowa. w gł wnie przez turySt w.. pod 346 stoł wki Punkty gastronomiczne 347 . elastyczna polityka cen.i posezonowym. oWA ZAKŁADOW GASTRoNoM lcŻNYcH W LATACH 1992. cukiernie i cukiernicze. 1troporcje w ną1rrz danej zbiorowości. Warszawa 1995.1995 t 2000 ZakJady og łem w tym: restauracje bary stoł wki punkty gastronomiczne dło: Rocznik Statystyczny 1995. ukształt ow aŁo zr1żnicowaną strukturę jową sieci zakład w gastronomicznych.Inaczej ona wygląda np. l nie dokładnego obrazu sieci zakład w gastronomi"rry"i w Polsce. 8. Jeślijako kryterium podzi zakład w gastronomic zny ch przy jmie się zakres ich działalności. a z:wŁaszcza Sezonowo ść. tak jak pokazano w tablicy 5'8. ich strukturę rodzajową i własnościową. rozwiązania tego zagadnienia mogłyby się znacznie przyczynić do tywizacji m. Stosowanie cowanej skali cen usług gastronomicznych stanowi wuŻny czynnik 1999 można Zaprezentować og lny stan sieci zakład w guit onottticznych. iż ten jest zamrożony w okresie ptzed. Musi on uwzględniać gł wne cechy turystyczneg o. Podobne efekty może przyni rozwinięta i społecznie uzasadniona funkcja kulturalno-rozrywkowa kład w gastronomicznych. Należy przy tym wziąć. Tab ica 5.in. uwzględniając rangę funkcji turystycznych danej wości.. s. winiarnie i bary winne. moze stanowić istotne narzędzie kształtowania kierunk w ruchu turystycznego. fikacja będzie wyglądała następująco: zakłady zywieniowe (restauracje i bary uniwersalne.

1l. og lnie na|eży przyjąć. dolnoś i wielkopolskim)tt.10. Warszawa 2007' s. warto przedstawić kilka uwag charakteryzujących lendencje na świeciew tym zakresie. Przede wszystkim trzeba podkreślić coraz powszechniejsze stosowanie informatyki w gastronomii. Praktyka kraj w zachodnich dowioriła. ułatwia zarządzanie firmami i stwarza duze możliwościbadar{ rynkowych. Wykazuje ona dynamikę rozwoju i korzystne zmiany w strukturze. Komputeryzacja tego sektora usług (urystycznych przynosi znaczne oszczędnościpracy. PLACÓWK! R. Stagnacja sektora pa stwowego i sp łdzielczego' przy wysokiej dynamice prywatnej ga_ stronomii. Jej mozliwości rozwojowe.małopolskim.11). może się przyczynić przyjęcie koncepcji marketingu. że tylko całościowei kompleksowe rozwiązanie podstawowych problem w krajowej gastronomii na gruncie wolnego rynku moze stworzyć warunki dy_ namicznego rozwoju gastronomicznych usług turystycznych.w Tablica 5. Wynika z tego wniosek. czyli do pełnego zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego w kraju. GAsTRoNoMlczNE w BAzlE NocLEGowEj Liczba zakJad w gastronomicznych og łem w tym: w hotelach w motelach w pensjonatach I 675 520 160 605 sieci polskiej Interesująco przedstawia Się Struktura własnościowa gastronomii (tablica 5. formy własnościoraz formy organizacyjne determinują w ostatecznym rachunku zakres i tempo świadczenia usług dla społeczności turystycznej. mozna przyjąć. 83.7vo sieci og l około 6Ovo og lnej sieci w tej grupie wielkości zakład w było zlokali zowanych w pięciu wojew dztwach o rozwiniętych funkcjach stycznych (mazowieckim. 730 Sieć zakład w i punkt w gastronomicznych obsługujących ruch rystyczny uzupełniają plac wki gastronomiczne w bazie nocleg Dane GUS-Iz9 pozvtalają na ilustrację Statystyczną tego w 2000 r. Wpływ ruchu tury' Stycznego na dynamikę i strukturę rodzajowo-własnościową sieci ga' stronomicznej mogą odzwierciedlać wielkośćzakład w według liczby zatrudnionych oraz struktura przestrzenna sieci. Warszawa 1999' s. Dane GUS z 1998 r. GUS.295' ekonomiczno-społeczne. iż w kr tkim czasie problem rozwoju usług turystycznych w domach wycieczkowych w schroniskach w schroniskach młodzieżowych na kempingach na polach biwakowych Ż83 103 3Ż2 266 198 w ośrodkach wczasowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych w zespołach og lnodstępnych domk w turystycznych tt'l 676 508 189 w kwaterach agroturystycznych w pozostałych obiektach noclegowych w tym segmencie rynku doczeka się rozwiązania. że do rozwoju usług gastronomicznych. dostarczaj ą następuj ących informacji : zakJady gastronomiczne niające więcej niż 5 pracownik w stanowiły ty|ko l5.1995 12000 w 2000 Tablica 5. Z punktu widzenia wzrastających potrzeb ruchu turystycznego istotne znaczenie ma sieć zakład w gastronomicznych. sTRUKTUM wŁAsNośooWA PoL5K|EJ GAsTRoNoMll LATACH 1990.10). w 28 2e Rynek wewnętrzny w 1998 i:. (tablica 5. ZakJadając pogłębienie się tych tendencji. Podkreślającznaczenie usług gastronomicznych dla wsp łczesnego ruchu turystycznego. stwarza Szansę na stworzenie zdrowego rynku usług gastro' nomicznych w kraju. że rozvł j usług gastronomicznych znaczonych dla turyst w pozostaje w ścisłymzwiryku z sytuacją. 349 kiej się znajduje cała gastronomia. warunki 348 . GUS. Rocznik Statystyczny RP 2001. śląskim.

żo tzw. przygotowywanie posiłk w oraz obsługę w o połowę kr tszym czasie i redukcję dotychczasowych koszt w o połowę. o duzej r znorodności motywacji. Stworzenie atmosfery ułatwiaj i wsp łbiesiadowanie r wniez decyduje o ekonomicznej pogastronomii. umeblowanie. . Trzeba tu zwr cić uwagę na koniecznoś myślności kontakt uwzględniania tzw' psychologii recepcji w restauracji. że wszystkie formy usług gastronomicznych szybkie żywienie. stymuluje popyt na usługi turystyczne i dynamizuje obroty gospodarki turystycznej. oraz Wendy's (hamburgery). gastronomia kongresowa jest dziśprzedmiotem szczeg lnego za. odpowied. toalety. Uważa się. Rozmaite polinansowych ] żnicowanego popytu uczestnik w kongres w na usługi gastronomiczne. jako pracochłonne i kosztowne. podaż usług gastronomicz. dekoracj a wnętrza. Zwraca się dużą uwagę na zaspokajanie zr trzeby turystyczne wywołują z kolei powstawanie nowych instrument w i nych powinna zadośćuczynićwszystkim gustom tej klienteli. restauracja tradycyjna. . obecnie podkreśla się wzrastające znaczenie w tych operacjach fi_ nansowych Światowego Voucherą Podr żniczego World Travel Voucher (wTV). wyspecjalizowanych pod względem szybkiego żywienia. Problematyka usług bankowych świadczonych wsp łczesnej turystyce jest zbyt złożona. lei karskich. nio zbadane. np. 350 lunkcjonują rozmaite dokumenty podr żnicze' IJważa się przy tym. że w sieciach gastronomii szybkiego żywienia dokona się rewolucja techniczna. Roboty i komputery mają zapewnić. Tworzenie w Polsce rynku konsumenta usług gastronomicznych na. właściwy stosunek jakości do ceny. Rośnie więc sieć instytucji bankowych. ograniczeri religijnych itp. kt re w porozumieniu z biurami turystycznymi podejmują to wyzwanie ruchu turystycznego. należy się dostosować do wymagar diet szczeg lnych. moze wzrosnąć liczba przyjazd w turyst w zagranicznych do Polski. oparte na nowoczesnej technice infor- interesowania przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych. W grupie znanych koncern w gastronomicznych wymienia się przedc wszystkim McDonald'sa. Następnie Daily Queen (mrożone desery). opr cz zwykłogo aktu ledzenia ma znaczenie wiele waznych element w. rzlca potIzebę zwr cenia uwagi na kwestie podejmowania goścl w świetlewymagar marketingowych.obsługa masowego turysty stworzyła podstawy do dynamicznego w gastronomicznych. posiadaj ąc ego przeszło dziesięciotysięczną sieć restauracji na całym świecie. stauracji.jak i dla klienta. należą do przeszłości. og lnie można powiedzieć. aby ją w tym miejscu podjąć komplekso- doskonalenie ich. w tym o wyrafinowanych gustach. Chcąc uwzględnić potrzeby żywieniowe uczestnik w kongres w. macyjnej. Poza wspomnianymi organizacjami amerykar skimi wysoko notowane Są koncerny europejskie: francusko-holenderski Multi-Atsa] Food i włoski New Food Trend Corporation. Nalezy dodać. przystosowanie oferty do typ w klienteli. szyld ro. W związku ze wztastającym znaczeniem turystyki kongresowej rozwoju koncern elementy recepcji są uzupełniane o czynniki ludzkie: wzorowy i sympatyczny gospodarz. Przedsiębiorstwa te tworzą sieci zakład w gastronomicznych o zasięgu narodowym i międzynarodowym. hotelarza.. UsŁUGl BANKoWE W warunkach stale rozwijającego się ruchu turystycznego. W takiej sytuacji pożyteczne może być przytoczenie informacji dotyczących r żnych form bezgot wkowej zapłaty za usługi turystyczne. Te 5. Ponieważ wspomniany segment rynku turystycznego charakteryzuje duże zr żnicowartie siły nabywczej. ujmujący i dyspozycyjny personel. W dalszej kolejności Są notowanc KentucĘ Fried Chicken (pieczone kurczę) dwie filie Pepsi-Coli wymienia się sieci: Burger King (hamburgery). W większości kraj w świata jest on traktowany jako najlepszy instrument płatniczy na rynku turystycznym zat wno dla biura podr zy. usfugi bankowe nabierają wielkiego znaczenia. że czeki podr żnicze oraz przekazy zagraniczne. j adłospis. Domino's Pizza Inc. muszą być na usługach gości i zapewniać im dobre samopoczucie. Dokument ten powstał w efekcie universal Federation of rravel Agents Associations) i porozumi enia za351 Na światowym rynku turystycznym w obrocie bezgot wkowym inicjatywy Światowej Federacji Stowarzyszer Biur Podr ży (UFTAA.. iPizza Hut. gastronomia regionalna orźrz nowa kuchnia niezależnie od oferty i stylu. demograficzne itp. Jest to tym bardziej istotne. Ich stały rozw j ułatwia podr żowanie. wo. kulturowe.

Nalezy dodać. okres ważności jednocześnie jej akceptantem. Rozr żnia się dwa systemy płatnościspotykane przy zapłasie za pomocą karty: trzyczęściowy system płatności (rysunek 5'2) i dwuczęściowy system płatności(rysunek 5. czasu zapłaty i funkcji. Sch<ichle. Zasady dokony' wania płatnościsą jednakowe na caĘm świecie. jego konto zostaje obciązone dopiero po pewnym czasie.jest a le zdolny do zapłaĘ.Światowego Stowarzyszenia Jest on preferowany Podr zy (world Association of Travel Agents). Oferuje on np' hotelarzowi uregulowanie rachunku natychmiast po udzieleniu usługi turyStycznej. że w systemie dwuczęściowym emitent tarty. Karty płatności można klasyfikować według trzech kryteri w: obszar w akceptacji. Hamburg Z 8 r l r r r numer karty. karty. Kartengebundene 7nhlungssysteme in Deutschland. System ten funkcjonuje w USA i Japo- nii na zasadzie wyłączności. w niekt rych trajach europejskich. TPZYczFsoowY sYsTEM PŁATNoścl Wniosek o wydanie karty Karta Rachunek świecie(CITICORP). s. ze na rynku turystycznym funkcjonuje też konkurenBiur cyjny sysiem voucherowy WATA . nazwisko i imię właścicielakarty.00 następnego dnia po planowanej dacie przyjazdu. w związku z czym zbędna się staje potrzeba ne- zapłata gocjowania indywidualnych porozumier kredytowych. Rylunek 5. Jej posiadacz jest sta' 35Ż zapłata Żr dło: S. w katżdym z tych system w odbywają się transakcje między właścicielem.3). System voucherowy zapewnia też klientowi utrzymanie w mocy rezerwacji miejsc w hotelu do godziny 12. choć nio jest to regułą.wartego przez nią z jedną z największych instytucji kredytowych Rysunek 5. że jest gwarantowany w skali światowej. nie musi mieć przy sobie znacznej ilościgot wki. Kartengebundene 7nhlungssysteme in Deutschland. DwuczĘśoowYsYsTEM PŁATNoścl Wniosek o wydanie karty Karta Usługa Przedłozenie karĘ Rachunek Na karcie może być r wnież umieszczona llazwa banku. 1992. Na czoo wymiarach 54 mm na znajdują się następujące dane: łowej stronie karty Zr dło: S. jak i mechanicznego. letą tego nowoczesnego środkapłatniczego jest to. Natomiast na odwrotnej stronie zawsze widnieje podpis właścicielaoraz często jest umieszczony pasek magnetyczny' Spos b posługiwania się kartą jest bardzo prosty. zar wno jeślidotyczy to systemu elektronicznego. emblemat instytucji emiĘącej kartę' symbole typu karty. akceptantem a emitentem karty iłutniczej. Schłjchle. tęchnicznego punktu widzeniakarta płatnicza to kawałek plastiku mm.3. System kart płatniczych w założeniu ma ułatwiać turystom podr żowanie po kraju i po świecie. W obrocie płatniczym na rynku turyStycznym obserwuje się coraz większą popularnośćkart (Iegitymacji) płatniczyc . 8. Światowy Voucher Podr żniczy jest rekomendowany jako optymal_ ny środekregulowania należnościza usługi hotelowe' transportowe' wynajmu samochod w oraz podobnych świadcze na rzecz tury sty' Za. Należy dodać.2. jw 353 . zrobiona z polichlorku winylu. lecz w por wnaniu z WTV ma mniej zalet.

gdyż po ich zastosowaniu do zaplaty bezgot wkowej dana kwota zostan. w USA i początkowo miały zastosowanie jako środekplatn\czy w gastronomii. gdri"k edytowa_ nie trwa maksymalnie.A. 14 dni. karty kredytowej może wybierać: albo wyr wnuje rachunek Właściciel natychmiast. przez sieci hoteli' domy towarowe. a do obciązenia konta dochodzi z reguły kitka oni poźniej. Funkcja taprzeczy samej idei powstania karty płatniczej jako środka mającego got wkę. Pobranie got wki jest " moziiw e bądź 355 . Jest ona ściśie uzal*ezniona od rodzaju karty. bankomat w na świecie.rodzaj'karty.ato-. linie lotnicze. Karty te często w języku potocznym są nazywane kartami kredytowymi. Innym przykładem kart płatniczych według tego kryterium jest charge card. w przypadku charge . Użytkownikowi karty kredytowej zostaje udzielony w określonym zakresie pewien kredyt' W ramach tego może on doko_ nywać zakup w bezgot wkowych. gastronomiczne lub za wynajem samochod w. Kolejną funkcją jest funkcja kredytowa. albo spłaca daną kwotę w ratach wraz z odsetkami. Najbardziej znane karty uniwersalne to: VISA. z kt mu poo|i*aną umorym wę na okolicznośćkorzystania z jego karty. i Przy bezpośrednich kartach_ debetowych autoryżacja oru" ptbr-ie pieniędzy zkonta właścicielanastępują w tym sźrmym czasie. Do najsłynniejszych kart kredytowych należą: VISA i tzw. Z reguły raz w miesiącu właściciel takiej karty otrzymuje rachunek z wykazem wszystkich transakcji. Diners Club i inne.ia płatnicza.tury poriocą t urty VISA można pobrać got wkę w kilkuset tysiącach oli"n"t bankowych "u i w ponad 100 tys. usługi hotelarskie. lokalny bądź obejmujący jedynie emitujące je sieci hoteli i dom w towarowych). debetowa czy charg" cord. regionalny. Karty uniwersalne powstały w 1950 r. Czas zapłity ialezy'od. klient gwarant. bankomatach (minibaŃach). tzn. Karty te noszą nazwę wydającego je przedsiębiorstwa. obecnie trakĘe się jednak tę funkcję. Najbardziej znanąw Polsce kartą debetową jeśt VISA wydawana przez Pekao S. Natomiast karty płatnicze specjalne są wydawane przez przedsiębiorstwa handlowe i usługowe' np. optima wyda_ w ana przez American Express. śnuoują" sw j podpis na rachunku. Według kryterium czasu zaptaty karty płatnicze dzieli się na kredy_ towe i debetowe. Funkcja kredytowa przeiawia się także.rrd. W grupie funkcji podstawowych występuje runtc. Właścicieltakiej karty w zależnościod swojej wiarygodnościpłatniczej moŻe nieograniczenie bądź w określonych granicach płacićbezgot wkowo. Jest to jednak określenie niewłaściwe. często we wsp łpracy z r żnymi bankami' Mogą być stosowane zar wno przy płaceniu np.je zapłatę wymalanei kwoty przez organizację kredytowąbądźbark. aąaź poźa tymi godzinami w tzw. lecz w ograniczonym zakresie.Według kryterium obszar w akceptacji karty płatnicze dzieli się na uniwersalne i specjalne. W Polsce sieć bankomat w np. w pionie PKo BP obejmuje ponad I50O urządze (2002 r.Laią 'u*ąpie pofr*ow banku w godzinach jego urzędowania. norpadku kart debetowych. Umozliwia ona posiadaczowi karty zakup towar w i usłu!.atrchmiastbądź po paru dniach pobiana z konta właściciela !e karty. w podr zach prywatnych oraz służbowych. Według liter. Karty uniwersalne' nazywane też międzynarodowymi.) gę w ratach w dłuższym okresie. Pozwalają one na uniwer_ salne zastosowanie na całym świecie przy płaceniu za towar lub usłu_ gę. są wydawane przez wielkie' międzynarodowe organizacje kart płatniczych. Funkcj a ta przejawia się najsilniej w przypadku kart kredytowych. R żnica między charge card a kartą kredytową polega na tym. o funkcji tej nie moznr m wić . że w przypadku charge card właśc\cielkarty jest zobowiry'any do wyr wnania rachunku maksymalnie w ciągu 14 dni od jego otrzymania. odgrywając rolę instrumentu marke_ tingowego. Natomiast w przypadku kart pośrednich autoryzacja następuje od razu przy przedłozeniu karty. wobec kt rych nie przewiduje się opcji kredy_ towych. W odr żnieniu od kart uniwersalnych karty specjalne mają ograniczony obszar akceptacji (np. Karty płatnicze moŻna r wniez klasyfikować według pełnionych funkcji. American Express. Eurocard. Klient ma tu mozliwość wsp łustalania z_banliem pewnej opcji kredytowej w ilu ratach chce lłacić zaległąkwotę oraz jak wysokie mają być te raty.ponieważ w przy_ padku charge card niemożliwa jest zapłata za określony towar lub usłu354 można zaliczyć American Express i Diners Club. czy jest to karta kredytowa. Istnieją dwa rodzaje kart debetowych: bezpośrednie pośrednie. Karty płatnicze debetowe nie są oczywiście kartami kredytowymi. za bilet lotniczy. Do klasycznych kart typu charge card wych funkcji kart płatniczych. Istnieje także funkcja serwisu got wkowego. jak i podczas codziennych zakup w towar w pierwszej potrzeby.

o ułatwieniach w reierwacjimiejsc hotelowych (np. przedsiębiorstwa przemysłowe.American Express (Amexco) i JCB' MasterCard (Eurocard). z kt rą dane ubezpieczenie jest związane' wu'to wspomnieć. w Japonii przez Japa- Firma American Express zwt ciłana siebie uwagę w 1891 r. a także wielkie sieci dom w towarowych. będąc tw rcą czeku podr żniczego.). drobnych upominkach. Praklyka-wielu kraj w dowodzi' Że rlwnież Za pomocą pewnych stwach handlowych. Warto dodać. IBM-Japan..W Euro_ pie jest reprezentowana przez Eurocard. Mozna to osiągnąć m. Spośrd tysięcy r żnorodnych instytucji wydających karty płatnicze do największych na świecie sązaLiczane: VISA' tzw. kt 'ra świadczy usługi na iynku kart płatniczych. Jest on widoczny na rynkach USA i w krajach Azji Południowo-Wschodniej. występując tylko pod własną nazwąi korzystając tylko z własnej infrastruktury. że na zasadzie franchisingu karty JCB są też wydawane ptzez banki komercyjne. złote i platynowe American Express' a takŻe w mniejszym stopniu wszystkie inne karty Na rynku kart płatniczych występują emitenci. Jej właścicielemają mozliwość otrzymania określonego kredytu pieniężnego. American Express pozostaje jedyną w skali świataorganizacją. Firma JCB ma swoich . obowiązkowe ubezpiepojazdu samochodowego pochodzącego z wypożyczalni ię' """ni" w przypaJtu niekt rych ubezpiecze można się domagać wypłaty odsztoaowania jedynie wtedy. wydana po tazpierwszy w 195g r. obecnie dysponuje ona siecią biur podr zy i bank w inwestycyjnych na całym świecie.T- Jeślichodzi o funkcje dodatkowe kart płatniczych. Klasycznym przykładem są karty stałe VISA. bez konieczności wpłacania za|iczkl). że dążenie człowieka do osiągnięcia określonego prestiżu w oczach innych wzrasta. Stosowanie bonifikat w nieki rych krajach ograniczone za sprawą istniejącego w nich tzw. kiedy usługa została opłacona z uŻyciem karty. opcja ubezpieczeniowa w przypadku kart płatniczych na\eży do świadczer dodatkowych. Karty tych firm są wydawane VISA. np. opr cz tradycyjnych charge cards (koloru zielonego. VISA International jest międzynarodowym systemem płatniczym' do kt rego należy około ŻŻ tys. Emitowana przez nią karta (charge nese Credit Bureau (JCB). nazywana przez turyst w . W ten spos b karty płatnicze spełniają funkcję bo_ nifikaty. kt re Są akceptowane w ponad 130 krajach. Hitachi. Honda Motors. w trzech następujących wersjach: kredytowej. złotego i platynowego) wydaje ona także kartę optima. do jednak . kt re mają uprzyjemniać podr ż' Można tu wspomnieć o specjalnych lożach na dworcach lotniczych. a takŻe w wypożyczaniu samochodu (np' rezygnacja z pobra' nia kaucji) itp.. akceptanci i właściciele kan płatniczych. rypowe tego rodzaju ubezpieczenia to: ubezpieczenie na okoliczność wypadku iamochodowego bądź1otniczego.Green Card" (zielona karta). Karta ta jest wydawana w ftzech wersjach: classic card (kredytowa. emitent w . Premium Card (charge caĄ oraz Business Card (pomyślana jako tzw. Do roku Ż0o2 wydano ponad miliard kart. kt rej przylączyło się wkr rce pięć innych wiodących bank w japorskich. usługowych itp.in. restauracji. jest zwłaszcza rozpowszechniona wśrd turyst w biznesowych. w sześciu regionach świata. agencji turystycznych) oraz linii lotniczych na świecieakceptuje karty płatnicze VISA..Samuraj''. Największy udział w rynku spośr om wionych organizacji kart 'd płatniczych mają VISA International (ponad 5O7o) oraź MasterCard (około 307o). debetowa lub charge caĄ. karta firmowa dla pracownik w zatrudnionych wprzedsiębior- card. bezpłatnych biletach do teatru i kina. hoteli. przez korzystanie zkarty płat' niczej. Socjologowie dowodzą. Sławę pizyniosła ie. to trzebawymienić przede wszystkim funkcję ubezpieczeniową. że posiadacze kart płatniczych sąuprawnieni do korzystania ż usług dodatkowych. instytucji emiĘących karty płatnicze 356 płatnicze. ubezpieczeniowe. prawa rabatowego. debetowej oraz charge bonifikat pr buje się zvłiększać atrakcyjnośći częstośćuŻyciakart płat-osiąga się to przez stosowanie pewnych zniŻek (rabat w). MasterCard działa od 1967 r. Organizacja JCB została założonaw 1961 r. Mozna wreszcie m wić o funkcji prestiżu."pi"r"ntant w w przeszło 80 krajach. niczych. obecnie obserwuje się tendencję do umiędzynarodowienia tego Systemu kart płatniczych. Sony. . Ponad Ż4 mln plac wek handlowych i usługowych (np. 357 caĄ.| inwestycyjne. atakŻe system w gromadzenia określonej liczby punkt w potrzebnych jest jednak do otrzymania skromnego upominku.

biur podr ży. Dominowały osoby w średnimwieku (30-49lat). ze u podstaw wzrostu liczby akceptant w kart niczych leŻątrzy korzyści. R wnież taks wkarze w miastach przejawiĄąwiększą chęć do akcep tacji kart niż ich koledzy świadczący usługi poza miastami' Cechą charakterystyczną struktury rodzajowej akceptant w ka płatniczych jest to. mniejsze prawdopodouie'nst. schrichle. .ocard (3. t1'7-94.że decyzję o tym. na koniec 1996 r. zegaręj. gdyż w momencie ny**iu transakcji nie muszą sięgać do portfela' Druga korzyść 1 Kolejnym uczestnikiem rynku kart płatniczych są ich włąściciele. Na przykład zie rynku niemieckiego. Na przykład w Niemczech największe obioty notują akceptanci w dużych miastach i na obszarach wzmozone' go ruchu turystycznego. okazicieli kart płatniczych.posiadaczami co najmniej jednej uniwersahej karty płatniczej było ponaa 6 mln Niemc w. Karty kredytowe są emitowane przez osiem bank w (czerwiec 2002 r. Że mieszkarcy miast mogą dokonywać bezgot wkowych zakup w w 75va sieci sklep w odzieżowych wobeo 38io siecisklip w Ę branży zloka1izowanych na obszarach wiejskich. jest coraz większa." "pirłdnzy. w Niemczech34vo wartości transakcji). linii lotniczych.) oraz sklepy ot!ru3ące artykuły luksusowe: bizuterię. 358 359 . zar wno na s*i""i". to wśr d'posiadaczy kart dominowali mężczyźni(2l3 spośr d dorosłych męzciyzn w por wnaniu z 1/3 doroslych kobiet miało międzynarodowe karty płatnicze). kt re akceptują mę zapłaty tartą piatni czą. kt re podpisują umowy z emitentami do|y"rą"". _30 s. że płacący kartami sąznacznie bardziej rozrzltni. badania wykazlją.t*ji benzynowych itp. nie należyjednak zapominić o pewnych niedogodnościachwynikających z fakt w ujawniających się szczeg lnie jaskrawo w Polsce' atakże w mniejszym stopniu na świecie. kt rzy nigdy nie skorzystaliby z określonej oferty. a w Polsce ponad 52 tys' (1998 r')' wać tę formę zapłaty. Kąrten*ebundene ?ahlungssysteme in Deutschland.ię^nu.akceptacji kart płatniczych. *ypriy"iutni samochod w. zbyt wolny obieg pieniądzamiędzy bankami lpo'oau3" . mozna stwierdzić. to mozna powiedzieć. czych jest dośćzr żnicowana. Jest oczywiste.. odzież sk6rzaną. Według danych Polcardu. Wspominając o korzyściach płynących z pizyjmowania zapiaty kartami płatniczymi. Wreszcie trzecim powodem. często czasochłonna autoryzacja.Następnym uczestnikiem rynku są akceptanci knrt płatniczych' Ich for_ sieć twoizą przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Jeślichodzi o kryterium płci.' Jeślichodzi o polski rynek kart płatniczych. czy akceptować kartę czą. 'i'e rozvłija się on bardzo dynamicznie. W następnej kolejności przyłączająsię do Ę sieci akcepr tant w stacje paliw znanych koncern w paliwowych' Trzeba podkreślić. przy czym największą popularnoscią "ievyi. kt re byĘ włac ic ielami prawie połowy międzynarodowych kart płatntczYch:"o. odpowiedzialnośćw przypadku przyjęcia zapłaty skradzioną bądź karty w stosunku do zysku akceptant w osĘanego . munikacji. co następuje. determinują w Znacznym stopniu marże zarobkowe' prowizjach.notuj ą punkty zlokalizowa ne przy centrach kongresowych' tat' gowych itp.liczba kart wyemitowanych przez polskie banki była szac()wana na około 500 tys. Że ptzydatnośćkart zyciu jest wprost proporcjonalna do liczby płatniczych * "od"i"nnym jeonost"t akcepĘących plastikowy pieniądz' Szacuje się. że istnieje na świecie ponad zi mln punkt w. jest bezpieczeristwo prowadzonych operacji (brak duzej ilościgot wki w kasie. Krąg użytkownik w tych łart stale się powiększa. w Europie. że na rynku kart w pierwszej kolejnościaktywizujł się przedsiębiorstwa turystyczne (hotele. dziel ła sziut<i itp. a w 2OOI r. Po pierwsze..). kt re punkty akceptujące płacą emitentom kart (wyn cych np. wynikając a ze złego stanu teleko- zbyt wyg rowane prowizje pobierane od punkt w akcepĘących ną rolę. jak i w Polsce. plac wek handlu detalicznego.Hamburg 1992.uL got 'wki w kasie). marŻa odgrywa ici' - Badani a podrobioną kartą (np. Szczeg lnie wysokie obroty plastikowym pie' iiąd"". r" ni-eaogojności to: wia się w przyciągartlu nowych klient w. kt re akceptują tę formę płatności' w Europie około 6 mln. czy nie. Liczba hoteli. Funkś x. już na około t2 mln. Natbszarach wiejskich akceptacja kart należy do rzadko- wykazują. restauracje itp. dla ktiąo warto akcepto- s s r r Strukturarodzajowo-przestłzennasieciakceptant wkartpłatni. wskutek niedbałej autoryzacji). gdyby nie możliwość zapłaty kartą.3 mln kart). - Warto teŻ dodać. Pod koniec 1991 r.o u. restauracji. ze względu na bliskie sąsiedztwo oiaz-stały wzrost liczby kart.vo napaou).

s.Kwota całkowita/Total''.7. raz przechodzlła przez urządzenia . Trzeba starannie notować fakt podejmowania pieniędzy got wką zbankomat w. 154 krajach 3. Konieczna-Domariska. Prowizje te są uważane przez akceptant w za zbyt wysokie w stosunku do marz detalicznych. Polacy wyjeżdŻający za granicę mo_ gli płacić kartami VISA w ponad Ż4 m|n punkt w handlowo-usługowych oraz wypłacać zaich pomocą got wkę w sieci ponad 762 tys' bankomat w na całym świecie. kelner).8 tys. organizaw Polsce. aby karta tylko 360 r r ment o ewentualnej utracie karty należy bezzwłocznie zawiadomić instytucję wystawiającą i policję. SGH.{ n spełnia PolCard. W przypadku sporu w procedurę wyjaśniającąnależy włączyćadwokata lub przedstawiciela (doradcę) zrzeszenia ochrony konsuw. Stymulującą rolę odgrywają usfugi pośrednickiei organizatorskie. bo prawie 12 mln. warto. obie frrmy pobierają prowizję w wysokości 4. w USA prawie 5 mln. Po zako(tczeniu procedury płatności kartę (identyfikacyjnQ' trzeba sprawdzić. punkt w. Należy sprawdzać zgodność obcią. a w krajach Ameryki Łacirskiej blisko 1. pi rem).54. Nie należy zapisywać numeru kodowego ari zdradzać go nikomu. stycznego. zczego w Polsce ponad 113.że z miesięcznym wyciągiem roz|icze(t. trzeba powiedzieć. Warszawa 1994. Karty kredytowej nie należy oddawać w obce ręce na dłużej. a także od_ bitki kalkowej (pokwitowania). aby posiadacz taktej karty skorzystał z kilku praktycznych rad. Niezgodnoś ci trzeba reklamować natychmiast. czy zwr cono właściwą czynności personelu w trakcie wyko_ Trzebadokładnie obserwować nywania fakturowania i wystawiania dokumentu obciążenia finanSowego. Nalezy żądać wydarlia dokument w błędnie wypełnionych (w przypadku omyłki popełnionej w trakcie ich wystawiania).5 mln. a jej akcjonariuszami są duże cja ta należy do największych banki polskie. i aby został wydrukowany tylko jeden egzemplarz obciążenia. Przedmiotem usług pośrednicsą3l: 3I A. Poniewaz obie organizac1e podzieliły rynek. 5 . kt re nie wystawiajążadnych pokwitowar .9 mln transakcji Najwięcej punkt w handlowo-usługowych. PoniewaŻ w większościprzypadk w poszkodowanym jest posiadacz karty (przykład niemiecki).5?o.czytn7Vwydruk'' Reasumując. Dochodzenie ewentualnych odszkodowa będzie mozliwe tylko w razie pewności. pole manewru dla punkt w akcepĘących takie transakcje nie istnieje. W razie podejrzenia o powstaniu nadużycia ttzeba zgłosić reklamację. Należy strzec karty tak jak got wki.W razie powstania podejrzeni a należy sprawdzić. ak_ ceptujących karty VISA można zna|eźćw regionie Azji i Pacyfiku' W krajach Unii Europejskiej jest ich około 5.87o. jakich udzielają organizacje ochrony konsument w w Niemczech. W roku 2001 polskimi kartami zawatto cj ę centrum rozliczeniowo-autoryZacyjnego w o wartości prawie 305 mln USD' Liczba punkt w akcepĘących karty VISA wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o I8. Trzeba dokładnie sprawdzić sumę wymienioną w wierszu . UsŁUGl I ORGANIZAC)I PośREDNlcTwA kich Na rynku usług turystycznych wa-żną. i zniszczyć je. aliczba bankomat w prawie o I57o. 22. Drugą organizacją roz|iczającą transakcje dokonywane przy użyciu kart płatniczych jest Centrum Kart i Czek w Pekao S'A' Ponad 7o7o obrotuprzypada na PolCard.. Usługi pośrednictwa i organirucji w rozwoju rynku tury- 36r . Należy zwracać szczeg lną uwagę na to. gdzie jest osoba obsługująca transakcję (np. warto na zako czenie zulr cić uwagę na wzrastającą skalę popełnianych nadużyć na rynku obrot w tym środkiempłatniczym. Karty VISA ak_ cepĘe na świecieponad Ż4'3 m7n punkt w handlowo-usługowych. że przeksztahcenia polskiego systemu bankowego tworzą warunki wzrostu obrot w kartami płatniczymi.Ż m|n. nie p źniej niż w sześćtygodni po upływie terminu rozliczenia. Biorąc pod uwagę rosnące |iczby uczestnik w rynku kart płatni_ czych w Polsce. Wolną przestrze między liczbami należy przekreślaćlinią ciągłą (oł wkiem. ze konto nie zostało niewłaściwieobciązone.. W sezonie urlopowym 2001 r.

skup i sprzedaż walut obcych oraz dokument w płatniczych. ży_ wieniowe. A. Z tej liczby 7 5Vo biur podr - Światową sieć biur (agencji) podr ży charakteryzują następujące dane. rekreacyjne itp. sportowych. religij nych.5 mld USD na bookingach hotelowych.. w Kanadzie zaś 3 tys. obniżenie ryzyka trafienia w niewłaściwypakiet usług. Zalety takiego pośrednictwa i organizacji są widoczne szczeg lnie wtedy. kt re tworzą powiązania między podmiotem turystyki a jej przedmiotem. s. Megabiur podr ży jest około Ż57o. oszczędność czasu niezbędnego do zorganizowania podr ży turystycznej. " lamze. W ostatnich latach na skutek konkurencji na rynku turyStycznym. Konieczna-Domariska33 wyr żnia następujące trzy grupy pakiet w turystycznych: Organizacją podr ży i pośrednictwem zajmują się biura podr Ży. przewodnicko-pilotowe. lu podr zy.. Karstadt w Niemczech). przejęły duze biura podr zy (turoperatorzy. wynajem samochod w itp. konferencji. a ponadto zapewniająturyście3a: wygodę związanąz nabyciem usług warunkujących osiągnięcie ce- czących podmiot i przedmiot turystyki przejmują coraz częściej lokalne. zlokalizowane rtteza|eżrlte od siebie. sprzed. rezerwacja miejsc w tych środkach. kt re dokonują około Żl3 wszystkich booking w (rezerwacji) podr znych. Usługi pośrednicko_organizatorskie odgryw Ąą w ażnąrolę na rynku turystycznym. kiedy turysta jest zainteresowany pakietem usług. Zarabiają łączrue 10. załatutiarlie formalnościpaszportowo-wizowych. a więc skupowanie pojedynczych usług i zestawianie ich w pakiety zautierujące r wnież usługi zwiry'ane z pobytem w określonym miejscu.pakiet usług cząstkowych w spos b kompleksowy obsługujących r Żne potrzeby turysty zvłiązane z jego podr zą''3:. PTTK) oraz towarzystwa lotnicze (np. Zakses usług organizatorskich obejmuje . obsługę kongres w. coraz wyruźniej widać rozdzielanie organizowania podr zy od pośrednictwa. sprzedaż bilet 'w na środkitransportu. biur podr ży. Większośćto pojedyncze biura.. 143. sprzeduŻ zestaw w (pakiet w) usług turystycznych. ze tylko około Ż0_Ż5vo podr ży jest sprzedawanych za po_ średnictwem biur podr ży. komfort 32 p sychic zny zw iązany z gw ar ancj ą usłu g.r : s s s s s l informacja o możliwościachosiągnięcia cel w podr ży turystycz_ nej. regionalne i paristwowe organizacje turystyczne (np. Połowa tych transakcji jest zawierana w sieci CRS. Rynek europejski składa się z 40 tys. inne imprezy. w UsA 96va bilr podr ży 362 363 . W USA jest zarejestrowanych 32 tys. gdyŻ kreują nowe potrzeby i kształtują je w pożądanym kierunku. zajmujące się pośrednictwem i sprzedażą usług turystycznych. noclegowe. d. politycznych. obejmujące usługi noclegowe.. wymuszającej specjalizację tych przedsiębiorstw. sptzeduŻ usług gastronomicznych. 3a Tamże. pobyty wypoczynkowe. roz- r r s mozliwośćwyboru odpowiedniego zestawu usług. organizację podr ży.. wypełniające np. Trzeba w tym miejscu r wnież zauwużyć. sprzedaż nocleg w i dokonywanie ich rezerwacji. sptzedaż usług wypoczynkowych (kulturalnych. żywieniowe. PLL ..Ż3-Ż4' Tamże' s. jest zautomatyzowanych. Przed kr tkim om wieniem zagadnienia sieci biur podr ży oraz jej struktury na świecie i w Polsce na|eży poczynić następujące spostrzeżenie og lne. mających 9 mld USD obrot w na bookingach hotelowych. transportowe. misj i gospodar czy ch. rywkowych). biur podr ży. hur_ townicy). Kaufhof. udostępniające walory turystyczne itp.LoT'').łŻ usług instytucji ubezpieczeniowych. Rolę przedsiębiorstw łą- wycieczki poznawcze' wiążące się z zestawem usług obejmującym r żne świadczenia na całej trasie. oferty tych dużych przedsiębiorstw są sprzedawane klientom przez własne filie oraz przez pośredniczące biura podr ży' ZaIety wykorzystania istniejącej sieci sprzedazy skłoniłyr wniez domy wysyłkowe do organizowania sprzedaży korespondencyjnej imprez tarystycznych (np.

Cztery centralr ne rynki to Japonia. W ten spos b fundamentalna zasada r wności podmiot w gospodarczych na rynku turystycznym została rzekomo podwazona. że niekt rzy turoperatorzy rnają rozbudowane sieci własnych hoteli. 36s . skie biura podr ży charakteryzuje niski stopier komputeryzacji usfugowego. Chodzi gł wnie o turoperator w spełniających na rynku rolę hurtownik w produkt w turystycznych. nastawione gł wnie na specjalizowanie się w dw ch ro- matyzowanych. Że spośrd zagranicznych turoperator w na polskim rynku turyStycznym są obecne: TUI. Przepisy prawne regulujące ten problem Są uznawane przez niekt rych za mniej korzystne dla biur polskich. Problem ten nadal pozostaje otwarty. Na rynkach Azji i Pacyfiku funkcjonuje 13 tys. Mimo że977o japorskich biur podr ży należy do system W CRs. Blisko połowa polskich biur podr ży prowadzi działalę nośćpozaturyStyczną. leisure package travels. usług atrakcyjne i zapewniające powodzenie rynkowe' Warto zauważyć.Podział ich działalnościna pośrednicką i organizł torską. Rynek japor ski jest zdominowany przez megabiura podr ży. Chodzi o problem płacenia podatku YNI przez firmy turystyczne. Hongkong. Że zajmowanie się przez nie jednocześnie średnictwem i organizacją podr ży turystycznych jest. duża skala działalnościtych hurtownik w sprawia. w tym r wnież polskie. W Wielkiej Brytanii ŻŻvo biur podr ży jest Zauto' zy jest zlokalizowanych w sześciu krajach: w Wielkiej Brytanii. na og ł słaba kondycja ekonomiczna i wadliwa specjalizacja stanowią przesłankę odgrywania drugoplanowej roli na rynku turystycznym. Neckennann' Scan Holiday. we Francji. Niem' czech. Australia i Korea Południowa. Japan Travel Bureau jes| największym biurem podr Ży na świecie. tylko 3M0?o ma dostęp do sieci CRS poza obszarem Japonii. zara' biających 20 mld USD na sprzedaży usług hotelowych. tj. To wszystko razem sprawia. drobny charakIer tych przedsiębiorstw. Polska Izba Turystyki spełnia funkcję samorządu gospodarczego i zrzesza okolo 30vo polskich biur podr ży. natomiast dają pewne przywileje firmom zagranicznym. w Hiszpanii i Szwecji. Firmy te wykazują dużą aktywność. Nippon Travel Agency i ToĘo Travel. Włoszech. obsłu' gują one 8Ovo całej działalnościw zakresie podr ży i turystyki. tj. że ich konkurencyjność jest wysoka. ale tylko niewiele booking w hotelor wych przeprowadza się za pośrednictwem centralnej sieci rezerwacyj' nej CRS. przejściowe.pracownik w. biur podr Ży. Dominują megabiura podr ży. Podkreślenia wymaga duże rozdtobnienie biun około 8O%o biut zatrudnia 1. kt rą prowadzą mniejsze biura. iż pol. Wzrastająca konkurencjl i ukształtowanie się rynku turystycznego wymuszą specjalizację dzia' biur podr ży. TyLko 407o europejskich biur podr ży jest Zautomatyzowanych. np. odsprzedających pakiety usfug biurom. Niski stopier zagospodarowania. Wreszcie należy podkreślićsprawną i często globalną działalnośćmarketingową jako czynnik wzmacniający pozycję turoperator w na rynku. Ving i Scandinavian Leisure Group. Automatyzacjl znajduje się w pełnym rozwoju. Warto temu zagadnieniu poświęcić kilka uwag. firm transportowych i innych świadczących r żne usługi turyStyczne. ceny Cechą działalnościpolskich biur podr zy jest r wnież niski por ziom specjalizacji. Wzyszłośći struktura działalnościpolskich biur podr zy znajdują się pod coraz silniejszym wpływem konkurencji biur zagranicznych obecnych na polskim rynku turystycznym. następne po nim w kolejnoścl to: Kintetsu. Najbardziej pod tym względem technologicznie za' 70%o biur podr ży jest wyposar awansowane są w Europie Niemcy w Amadeus Star System. W płaszczyźnie ekonomicznej należy podkreślićdobrą sytuację finansową i poziom koszt w świadczeri. zrodłem obniżki koszt w działalnościturoperator w jest tez aktywna akwizycja. w świetle narir stających rygor w rynku.jest mało klarown$ Mozna więc powiedzieć. W Polsce zagranicznąturystyką wyjazdową zajmuje się około 66* badanych biur. Że mogąolurzymywać specjalne opusty cenowe od wszystkich uczestnik w rynku usług hotelarskich. Należy też dodać. Ęlko I37o booking w hotelowych żonych wykonuje się w systemie CRS.dzajach działalności:obsłudze ruchu biznesowego albo tzw. W układzie zagroże(t dla przyszłościpolskich biur podr zy w prasie branzowej zwraca się uwagę na brak r wności partner w na rynku turyStycznym. zapewnlając w sumie kompleksowość obsfugi turysty. CZtery z nich opanowały połowę całego biznesu podr ży. na hurtową (turoperatorską) i deta|iczną. Doświadczenie wskazuje. podr żach wypoczynkowo-urlopowych z progra' mem Zryczałtowanym.Mianowicie. łalności 364 W konfrontacji z siecią turoperator w zagranicznych polskie biura podr ży mogą zostać zdominowane. brak związkupolskich biur jako struktury samorządu gospodarczego.

Stowarzyszenia. Nie wymaga jej także niezarobkowe organizowanie wycieczek i imprez turystycznych przez organizacje. IJstąwa o podr żach turysĘcrych w Wielkiej Brytanii. s. o warunkach wykonywania działalnościw dziedzinie organizacji i sprzedaży podr ży turyStycznych37. We Francji przyjęto Ustawę z 13 lipca 1992 r. .Ruch Nestorowicz.9vo). warto przytoczyć chociaz Zarysowo przykłady z niekt rych kraj w zachodnich. gwarantującą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone na skutek swojej działalnościzawodowej. Ż) nie . ot z osoba prowadząca biuro podr ży musi mieć licencję. W świetle krytycznych uwag niekt rych środowisk co do celowościreglamentowania w Polsce działalności w turyStyce. Pracy i Polityki Społecznej. zdrowiu i dokumentom.in. jw Turystyczny" 1995.. nr 27. 1412 jednostek (37vo) miało uprawnienia do prowadzenia organizacji imprez i pośrednictwa' a na samo pośrednictwow sprzedaży imprez mialy zezwolenie 33 biura podr ży (0. Nestorowicz. łatwość podejmowania dzialalnościw sektorze usług turystycznych oraz związanąz tym przypadkowośćpodmiot w na rynku.ze w wielu krajach Unii Europejskiej usługi turystyczne są koncesjonowane. a także brak gwarancji finansowych..Zabezpieczenie to będzie wykorzystane do zwrotu turyStom wpłaconych pieniędzy lub wypłacenia należnych odszkodowari w razie niewykonania lub nienaleŻytego wykonania umowy o podr z i pokrycia koszt w powrotu tury36 być karana za wymienione w ustawie czyny. .27.IJ źr deł tych negatyw w wymienia się m. jw. Trzeba zauutażyć. że w Polsce działa także blizej nieokreślona liczba jednostek. atakŻe za granicą. wprowadza reglamentację działalności turystyce.Ruch Turystyczny'' 1996. Koncesję na wykonywanie usług turyStycznych może o1rzymać podmiot.. kt ra polega na stałym pośrednictwie w zawieraniu um w o świadczenieusług turystycznych dla koncesjonowanych organizator w turystyki lub innych krajowych usługodawc w. napoczątku lutego Ż002r. organiucji i sprzedaiy podr ży. w sytuacjach gdy roszczenie turysty jest zasadne. chcąc uzyskać tę licencję. było zarejestrowanych 3807 biur podr ży. 5) posiadać odpowiedni lokal. a ponadto jest w stanie zapewnić kierowanie działalnościąoddział w.jeśliumo_ wa w tej sprawie została zawaIta w kraju. naruszające prawo handlowe i za przestępstwa gospodarcze. powinna spełnić następujące warunki: I) wykazać się przygotowaniem zawodowym. zwolenia koncesji3 37 38 Turystyka polska 2001. Koncesja nie jest wymagana w przypadku działalnościagent w turyStycznych. prowadząca działalność imieniu organizatora imprez. kościoły. Problemy te generalnie porządkuje ustawa o usługach turystycznych35.4) zawrzeć umowę ubezpieczenia oC. Brytyjska ustawa z ŻŻ grudnia I99Ż r. M. Biuro podr zy może pro_ wadzić działalność pod warunkiem posiadania odpowiedniego zabezpieczenia fi nansowego w przypadku niewypłacal ności. filii i ekspozytlr przez osoby z odpowiednią praktyką i wykształceniem oraz nie karane za przestępstwa przeciwko zyciu. ale tylko na zasadach określonych w ustawie iwyłącznie za pośrednictwem utworzonego tu przedstawicielstwa. Ustawa ta. osoba ftzyczna. Francuska ustawa o warunkach wykonywania działalności 366 367 . W Centralnym Rejestrze Zezwole (koncesji). kt re nie muszą mieć zew nansowe swojej działalności. prowadzonym w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Warto wspomnieć w tym miejscu. o usługach turystycznych. w dziedzinie Ustawa z Ż9 sierpnia 7997 r. Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą świadczyćusługi turyStyczne r wnież na terytorium polskim. 3) mieć odpowiednie gwarancje fi- Należy podkreślić. dla kt rego organizowanie imprez turyStycznych lub wykonywanie pośrednictwa turystycznego stanowi podstawowy przedmiot jego działalnościlub działalność jest ta wyodrębniona organizacyjnie. kt re uzy_ 35 skały zezwolenie na prowadzenie działalności. firma zaśniewypła_ calna lub nie wywiązuje się z przyjętych zobowiy. na wz r takich rozwiąza za granicą. Ponadto wnioskodawca musi przedstawić dow d wiarygodności finansowej i posiadania lokalu odpowiedniego do prowadzonej działalności. Ze ustawa o usługach turyStycznych po trzech latach funkcjonowania przyniosła następujące rezultaty. Licencja jest wydawana r wniez osobom prawnym. określa ona warunki świadczenia w usług turystycznych na terytorium Polski. M.Struktura zakresu działalnościtych podmiot w była następująca: Ż36Ż biaru podr ży miały zezwolenie na prowadzenie organizacji imprez turystycznych (6Ż7o).szkoły itp.Ocena działalnościpolskich biur podr zy pod kątem ich profesjonalizmu i jakości świadczonych usług budzi pewne zastrzeżenia.a . o podr zach turystycznych38 zmierza gł wnie do ochrony konsument w. nr 14.

fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju.. wpłaty te będą . W świetlenowych warunk w działaria polskich biur podr ży. Zagadnienie to zostało szczeg łowo om wione w podrozdziale 5. 368 369 .4. 2) przewodnicy miejscy dla poszczeg lnych miast i 3) przewodnicy terenowi dla poszczeg lnych wojew dztw lub re_ Ustawa o usługach turystycznych przewiduje następujące uprawnie- - w PoLSCE W LATACH 1?951 2000 STRUKTUM PMEWODNTCTWA TURYSTYCZNEGO iffi Przewodnicy og łem w tym: lit!.. Podobna sytuacja dotyczy organizatora okazjonalnego wycieczki omawiając problemy rozwoju usług pośrednictwa i organizacji na rynku turystycznym' na|eży wspomnieć o Internecie. o usfugach turystycznych. na rynku usług pośrednictwa i organizacji nasila się konkurencja między agencjami wirtualnymi a biurami podr ży. Na podstawie danych GUS można zaprezentować og lny stan przewodnictwa turyStycznego i jego strukturę w latach 1995 i 2000 (tablica 5. w sprawie przewodnik w turystycznych i pilot w wycieczek (Dz.U. kt ra ma odpowiednie uprawnienia. Powszechnie się Llwa-Ża. kt ra stworzy fundusz gwarancyjny (trwają prace nad powołaniem funduszu gwarancyjnego na podobier{stwo istniejącego Travel Fund'').lł}i łiri 18 10. jedną z gł wnych szans na przetrwanie i rozw j są poprawa jakości usług' zr żnicowanie oferty i rozszerzenie zakresu proponowanych usług turystycznych. gdyz nie może zavtierać tradycyj_ nych wyłączeri. Biura podr ży coraz bardziej odczuwają wpływ Inlub pobytu.. kt ry pozostaje zablokowany. 197.Air ubezpieczenie na wypadek niewypłacalnościbiura podr ży. w przypadku niewypłacalnościbiura podr ży kwoty ulokowane na rachunku powierniczym będą sfuzyć do zaspokojenia roszczer klient w. z 1999 r. '.Ż.. ternetu na zawieranie transakcji kupna-sprzedazy.12. lokatę kwoty stanowiącej I0%o obrotu w instytucji.3 itllili ze znajomościąjęzykw obcych (w ?o) Źr d.łitliii 10 013 19. dzialności cywilnej (oC).13. Strukturę przewodnik w według uprawnie charakteryzuj ądane zawarte w tablicy 5. że ubezpieczenie to moze być trudne do uzyskaniaprzez organizatora lub agenta podr ży. zwłaszcza turoperatorami. nia dla przewodnik w: 1) przewodnicy g rscy na określonych obszarach g rskich.12).STAN I gion w. że rozw j turystyki jest już obecnie silnie determinowany wykorzystaniem nowoczesnej techniki informacyjnej. Reasumując. Nalezy ono do bezpośrednichform obsługi turysty. nr 31). składanie wpłat klient w na rachunku w instytucji powierniczej. obszarach i obiektach oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki.jw. Tabtica 5. jakie stosuje się przy ubezpieczeniach odpowie- I PILOTAZWCIECZEK U5ŁUG! PRzEwoDNlcKlE Jedną z form obsługi ruchu turyStycznego jest przewodnictwo turystyczne.ii::::.I' i stwz w niej: innych kraj w. jiill**iruffi i.ty""nego należy prowadzenie wycieczek.ł o: TurysĘka 2000 r. W zwipku z intencją ustawy zablokowanie rachunku bankowego z kwotą stanowiącą Ż5vo przewidywanego rocznego obrotu.lul. s. Rozporządzenie Prezesa Rady Mini str w z 26 rnarca 1999 r. jw.2 iiitłiłi. reprezentujących określony kształt organizacyjny i poziom ekonomiczny. uvłaża się jednak. '9 Ustawa z 29 sierpnia 199'1 r. określone w ustawie39. 13 ł. Do zada przewodnikalury.Zwalniane'' do dyspozycji biura podr zy w razie należytego wykonania przeze umo_ wy o podr z' zwrotu wpłaconej kwoty w razie anulowania podr ży albo zapłacenia klientom należnego odszkodowania. Przewodnikiem turystycznym moze być osoba. odwiedzanych miejscowościach..

co w efekcie może przynieśćkorzyściekonomiczne obu stronom. Mimo że nię może ono Stanowić jedynego źr dła dodatkowych zarobk w' co w duzym utrzymania. zatrudniaj ą w miejscu docelowym pilota-rezydenta. aby p źniej Sźrmemu przyjąć dostrzeżone wartości i u:waŻać je za element własnej osobowości. Jak wykazuje praktyka. spośrd wszystkich os b biorących udzial w ruchu turystycznym Ze Strony organizator w. organizatota. Budzi do w ten spos b miłość stron ojczystych oraz zanteresowanie u obcokrajowc w. Stwarza możliwości 370 stopniu zwiększa dochody os b wykonujących to zajęcie. Przewodnictwo turystyczne może więc być waznym instrumentem oddziaływania wychowawczego na Znaczną częśćspołeczeristwa polskiego oraz na turyst w zagraricznych. pośrednika i doradcy grupy nowi formalny punkt kontaktowy między biurem.Istotną funkcję ekonomiczną.Pilot-rezydent zajmuje się r wnież organizacją rozrywek dla turyst w i sprawami orgafizacyjnymi. czyli osoba zatrudnionaprzez organizatora imprezy turystycznej. jego klientami usługami oraz urządzeniami oferowanymi w danym ośrodku. W praktyce spotyka się też funkcję pilota-rezydenta. biura turystyki a turystycznej może stracić na znaczeniu. korzystać z jego wiedzy i mądrości życiowej. naukowe i kulturalne z odwiedzanym krajem. że przewodnictwo spełnia funkcję społeczną i ekonomiczną. a takŻe zwiększenie popytu na dobra i usługi turyStyczne. Funkcję tę spełnia pilot. jego zasob w naturalnych i infrastruktury. Jest to pracownik biura turystycznego. z osiągnięciami myślitechnicznej i naukowej. Ułatwia poznanie kraju. Przewodnicy w trakcie oprowadzania wycieczek zagranicznych zapoznają tlbcokrajowc w z dorobkiem gospodarczym i kulturalnym kraju. choć trudno wymierną spełnia przewodnictwo turystyczne w zakresie wsp łpracy gospodarczej z innymi krajami. kt ry przebywa w określonymośrodku turyStycznym za granicą i sta- Do bezpośrednich form obsługi turysty naleŻy r wniez pilotaż.Przewodnictwo turyStyczne stwarza dodatkowe miejsca pracy na tych terenach. zkt rych pochodzą turyści. Waznym aspektem społecznym przewodnictwa turystycz_ nego jest to. zagr anicznej częSto. obszary recepcji turystycznej są na og ł słabiej rozwinięte gospodarczo od obszar w. Ustawa o usługach turystycznych formułuje je następująco: a sprawowanie w imieniu organizatora turystyki opieki nad uczestnikami imprezy tarystycznej w niezbędnym zakresie. mają największe możliwościoddziaływania na turyst w. zaznajamia turyst w z pięknem krajobraz w i zabytk w przyrody. Przewodnicy w ramach swojej działalnościmogą nakłaniać turyst w do korzystaniaztych d br. Kształtuje stosunek turySty do materialnych składnik w otoczenia i do społecze stwa. Wskutek tego funkcja pilota jako kierownika. mediatora.Tablica 5. polegaj ąc ą na przekazywaniu ich uczestnikom wiedzy o wartościach krajoznawczych. Każdy uczestnik wycieczki jest konsumentem wielu d br i usług.13. zkt rym się styka. nawiązują kontakty gospodarcze. Ze wzg|ęd w praktycznych warto przytoczyć ustawowe ujęcie zadari pilota wycieczek turystycznych. Ich wygląd. zachęcani przez przewodnik w. kt ra towarzyszy podr żującej grupie i czasem odgrywa r wniez rolę przewodnika turystycznego. STRUKTUM PoLsKlcH PRzEWoDNlKow WEDŁUG UPMWN|EŃ W LATACH 1995l 2oo} (w %) Przewodnictwo turystyczne Spełnia bardzo ważnąfunkcję w bezpoł średniej realizacji imprez turyStycznych. Można przyjąć. iż autentyczny przewodnik spełnia funkcję wzorca do naśladowania. Najważniejszą funkcją przewodnictwa turyStycznego jest jego funk cja społeczna' Przewodnicy. iż turyści ci. postawa i poglądy są poddawane bacznej obserwacji przez vczestnik w wycieczek orazbywają przedmiotem ich ocen. 371 . Podczas wycieczki turySta obserwuje go i pragnie naśladować. Ma ono określony wpływ na kształtowanie społecznie pożądanych zachowa i społecznie korzystnych zainteresowa . W konsekwencji powoduje to napływ środkw płatniczych do tego regionu. Przewodnik turystyczny pomaga uczestnikom wycieczek właściwierozumieć historię odwiedzanego kraju. wynikającym z charakteru imprezy. zamiast wysyłać pllota z kuŻdą grupą.opr cz treści społecznych przewodnictwo turystyczne zawiera treściekonomiczne. Zdarza się.

:# W ZAKRESIE KULTURY FITrcZNE) Grupa usfug wypoczynkowych i usfug w zakresie kultury frzycz. miejscowe urządzenia pocztowo-telekomunikacyjne. energii elektrycznej i ciepła znacznie obniża wartości wypoczynkowe miejscowości turystycznych.9. rozw j usług wypoczynkowych i usług w zakresie kul_ tlry fizy cznej wymaga rozbudowan ej bazy materialno-technicznej. Trudno sobie wyobr azić. nej obejmuje działalnośćpolegającą na stwarzaniu turystom warunk w do czynnego wypoczynku i uprawiania sportu masowego. urzeczywistnienie określonych cel w podr ży turystycznej bez istnienia zakład w i og lnie dostępnych urządzeri techniczno-sanitarnych. rozwoj em usług oświątowo-kulturalnych. tereny łowieckie i rybackie oraz stadniny koni (urlop w siodle). Usługi te są bardzo istotnym czynnikiem wzmacniania potencjału biologicznego i zdrowia społecze stwa. kina. Urzeczywistnienie zamierzonego celu omawianych usług jest uwarunkowane rozbudową i budową siecirozlicznych obiekt w orazarządze technicznych. Ich rozw j warunkuje też poprawę Sprawnościftzycznej młodszych i starszych turyst w oraz zwiększa odporność uczestnik w ruchu turystycznego na uboczne. korty teniso_ Warto przy tym wspomnieć. UsŁucl w zAKREslE też rzutu1e na całość świadczeri turystycznych. oświaty. ujeżdżalnie. Do tego należy dodać rozw j sieci wypozycza|ni sprzętu tu_ rystycznego i sportowego. Służbazdrowia powinna więc być organizacyjnie i technicznie przygotowana do Zaspokajania zgłaszanych potrzeb turyStycznych w omawianym zakresie. W grupie tych urządze moŻna wymienić: wodociąg wraz z sie- 5. Masowy i przestrzenny oraz czasowo skoncentrowany ruch tury_ Styczny wymaga tez rozwoju usług świadczonych przez służbęzdrowia. Zmiana warunk w klimatycznych i trybu życia oraz czynne formy wypoczynku turyst w częSto potęgują popyt na te usługi. nauki i kultury itp. sieć zakład w słuzby zdrowia. Poniewaz poziom ilościowo-jakościowytych usług w Polsce jest daleki od potrzeb. skocznie narciarskie. Z punktu widzenia jakościusług przewodnickich i pilotazu. łyżwiarskie i regatowe. pocztowe i telekomunikacyjne eliminują wiele dolegliwości życia spo_ lecznościturystycznej. J/J jest uwarunkowane m. estrady i biblioteki publiczne. to jednak społecznie batdzo odczuwalna. woju industri alizacji i urbanizacj i kraju. rozdzielczą sieć elektryczną. og lnie mozna powiedzieć. a takze okolicznościzawieszenia upraw. Spełnianie społecznej funkcji turystyki .#r5. cią. ich rozw j wymaga wysokich nakład w finansowych. Mogą je świadczyć przystosowane do potrzeb turyst w czytelnie. 37Ż Seny' Sauny' plaże' przystanie. transport lokalny. takichjak ba_ we. Jak widać. że warunki wsp Ł czesnej cywilizacji i rozwoju ruchu turystycznego czynią koniecznym odpowiedni rozw j usług infrastruktury technicznej. służącychkształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahent w świad. nie na okres do roku lub ich cofnięcia. tory saneczkowe. Do podstawowych usług należy teŻ energetyka lokalna.10. U5ŁUG! wYPoczYNKoWE l usŁucl . kt ra -". muzea. R wnież rozwinięte usługi drogownictwa. kręgielnie. Brak gazu. Chociaż efektywność świadczenia omawianych usług turystom nie jest liczbowo wymierna. sale koncertowe itp. zbiorowej komunikacji miejskiej. negatywne zjawiska roz. boiska. ze istotne znaczenie dla podniesienia sprawności i jakościświadczenia usług turystycznych ma rozw j sieci szkolnictwa przygotowującego do pracy w gospodarce turystycznej. drogownictwo. Powinnością miejscowości i ośrodk w turyStycznych jest też rozw j infrastruktury społecznej.in. INFMSTRU KTU RY LOKALNEJ W strukturze przestrzennej arządze infrastrukturalnych występuje infrastruktura o zasięgu lokalnym miejskim. Ważne funkcje obsługi turyst w spełnia techniczna infrastruktura lokalna. kluby. teaĘ. stadiony.I czuwanie nad sposobem świadczeniausług na rzecz uczestnik w podczas imprezy. osiedlowym lub wiejskim. należy podkreślićfakt' że ustawa określawarunki uzyskania uprawnie przewodnika turyStycznego i pilota wycieczek. czących usługi w trakcie trwania imprezy turystycznej. Mowa tu o kanalizacji i oczyszczaniu miast i osiedli oraz Zaopattzeniu w wodę.

Liczba tych sklep w wzrosła z425 tys. Z tego punktu widzenia ważny jest wzrost sieci sklep w sprzedazy detalicznej. l4l. w 1995 r. U5ŁUG| HANDLoWE W konsekwencji rozwoju ruchu turystycznego występuje też zapotrzebowanie na usługi handlu wewnętrznego. rozvł j w zakresie infrastruktury lokalnej stanowi istotnej wagi czynnik kształtowania społecznie pożądanego modelu ru_ chu turystycznego oraz rozwoju gospodarki turystycznej jako całości. Warto podkreślićwzrastające w Polsce mozliwościrozwoju usług handlu detalicznego świadczonych turystom przez sieć handlową. Ich znaczenie w obsłudze ruchu turyStycznego należy r wnież dostrzegać w słabo rozwiniętej sieci zakład w gastronomicznych. że o ile sieć og lna wzrosła w tych latach zaledvtie o 6vo. Warto dodać. w tym w gł wnej mierue detalicznego. Ich liczba wzrosła z 5344 w 1995 r. atakŻe kilkunastu już wyższych. Jedną z cech charakterystycznych miejscowości turystycznych jest to. Rozw j turystyki masowej szczeg lnie zwiększa zapotrzebowanie na ten rodzaj usfug handlowych.niezbędnym rozw usług w zakresie nauki i dydaktyki. og lnie biorąc. do 7Ż53 w 1998 r. o ty|e sieć sklep w o powierzchni sprzedazowej ponad 400 m2 o blisko 407o. Usfugi handlowe w znaczeniu turystycznym obejmują sprzedaż artykuł w żywnościowych. w Poznaniu i Krakowie. że w okresie Sezonu liczba turyst w często kilkakrotnie przekłacza liczbę stałych mieszkarc w. Wymienione okoliczności sprawiają. Można tu wskazać na Instytut Turystyki w Warszanaukowo-dydaktyczną Akademii Ekonomiczwie oraz na działalność nych we Wrocławiu. Sieć ta w 3l4 byla prywatną. W Polsce siła nabywcza ludności w odniesieniu do sprzedaży usfug gastronomicznych jest og lnie słaba. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Poznaniu. Są to przecież usługi o podstawowym znaczeniu społeczno-gospodarczym. Jeśliweźmiemy pod uwagę rosnące znaczenie sawłasnością mochod w osobowych i autokar w dla ruchu turystycznego. wydawnictw turystycznych. fotograftcznych i innych towar w o praktycznym znaczeniu dla turysty. Powstawanie w kraju ośrodkw naukowo-dydaktycznych świadczyo rozumieniu potrzeby ich rozwoju. kt rym należy ptzeciw działać. Dowodzą tego przykłady Sopotu. jest to tendencja korzystnaao. pamiątek. Poznawanie coraz bardziej skomplikowanego mechanizmu ruchu turystycznego oraz rozwoju obsługujących go gałęzi gospodarki narodowej wymaga pro_ wadzenia odpowiednich badar naukowych oraz ksztaŁcenia kadry specjalist w dla gospodarki turystycznej. s.11. materiał w reklamowych. niepar stwowych szk ł tury styczno-hotelarskich. Zapotrzebowanie turyst w na usługi handlowe nie jest r wnomiernie rozłożone w czasie' co wynika z sezonowości ruchu turyStycznego. Grupa tych nietypowych turyst w wywołuje określone zjawiska patologii społecznej. Występuje r wnież zjawisko sezonowości w działalnościhandlu artykułami żywnościowya0 rozwoju omawianych usług handlowych świadczy też niski wskaźnik udziału obrot w gastronomii w obrocie towarowym żywnością. Istotna jest w tym miejscu informacja o sieci stacji benzynowych. w 1998 r. W strukturze ustug handlowych istotne miejsce zajmuje Sprzedaż turyStom aĘkuł w żywnościowych. MaĘ Rocznik Statystyczny 1999. SGH w Warszawie. że wzrasta społeczne zapotzebo' wanie na usługi infrastruktury społecznej w zakresie porządku i bezpie' cze stwa publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu. Sieć sklep w stanowi w 99vo własność prywatną. do 451 tys.sprzętu turystyczneg o i odzieży.zaspokajających potrzeby pierwszego rzędu. o niedostatku wości turystycznych. Wśrd turyst w indywidualnych można teŻ wskazać na pokaźną liczbę os b wyznaczających sobie spo_ lecznie szkodliwy cel podr ży do szczeg lnie renomowanych miejsco_ j Praktyczne urzeczywistnianie polityki turystycznej pa stwa czyni 5.. 375 374 . Zakopanego i innych miejscowości. Uniwersytetu Gdariskiego. Dobra organi_ zacja świadczeri w tym zakresie zapewnia turyStom oraz ludności miej_ scowej warunki uprawiania turystyki i pracy zawodowej. Nalezy 1eszcze dodać rosnącąliczbę tury' st w zmotoryzowanych i w związku z tym zwiększającą się przestrzen_ ną mobilność ruchu turystycznego. jw. okolicznośćta wskazuje na konieczność poznania sezonowej zmiennościpopytu turystycznego na artykuły zywnościowe.

Cechą charakterystycznąwaha(l popytu i obrotu towarowego. obejmują one usługi osobiste oraz naprawę Sprzętu turystycznego. Istotne jest prawidłowe dostosowarrie się handlu detalicznego do czasowej. obuwia i sprzętu turystycznego stanowiły I0. dokonywanych przez turyst w zagranicznych. Należy podkreślić konieczność i celowośćbada zakup w w sieci detalicznej. Warszawa 1987. Wśrd usług osobistych można wymienić m. fotograficzne.skutki wahar sezonowych w działalnościusługo_ łagodzących ujemne wej handlu lub każdego innego sektora gospodarki turystycznej. Istotne znaczenie dla obsługi ruchu turystycznego ma r wnież rozw j usług handlowych w zakresie sprzedaży arĘkuł w nieżywnościowych. wydatki turystyczne w Polsce na zakup odziezy. analiza działalnościgospodarczej przedsiębiorstw. Jak podaje S. aparat w fotograficznych. kuchenek. Kazimierzu n. krawieckie. ze występuje ona jedynie w określonychmiejsco_ wościachturyStycznych. przestrzennej i asortymentowej struktury potrzeb turystycznych. Instytut Turystylci. motoryzacyjne. W celu prawidłowego rozwoju usług handlowych w omawianym w tym zakresie jest uwarunkowana rozwiązaniem licznych problem w.Ż7o wydatk w gospodarstw domowych na turystykę.in. Nie występuje np. że popyt turyStyczny na usługi handlu detalicznego 5. a więc określićrolrę i znaczenie woju ruchu turystycznego. że poznanie wzmiankowanych wsp Ł za|eŻnościwarunkuje z jednej Strony zaspokojenie popytu turystycznedob r środkw ekonomicznych i organizacyjnych go.12. ubioru i sprzętu turyStycznego oraz import określonychtowar w zaspokajających potrzeby turystyczne mogą wskazywać na wzrostową tendencję w tej grupie wydatk w turystycznych. 148. plecak w. a nie og lna. odpowiednia polityka zatrudnienia i płac oraz dokonywania zakup w w przedsiębiorstwach obsługujących ruch turystyczny. napełniania butli gazem oraz podobnego typu sprzętu. uwzględniająca turyStyczny charakter warunk w ich działaniaaz. Znając kraricowe wartości wahar rozwoju ruchu turystycznego' można z grabsza określićwielkośćczasowego popytu na określone usługi turystyczne. U5ŁUG! RzEMlEśnlczr stycznych nie pozwala na określenie skali tego zjawiska. w 1985 r. ma charakter dynamiczny. a2 376 377 . Widoczny postęp w produkcji pamią_ tek. Konsumpcja d br i usług turystycznych w gospodarstwach domowych. zaspokajającymi popyt turystyczny. Wychodząc z założenia.mi oraz niekt rymi innymi. Brak szerszych badar rzeczywistej struktury wydatk w tury- P łwyspie Helskim. szewskie. rozw j sieci handlowej. W 'zakresie naprąwy sprzętu turyStyczne7o turyści korzystają gł wnie z usług naprawy i konserwacji środkw transportu (rower w. takich jak np. analiza popytu na usługi handlowe w miejscowościach tu_ rystycznych. wywołanych ruchem turystycznym. Bosiackiar. a nie w całym wojew dztwie lub kraju. Jak dotąd brak jest jakiegokolwiek rozeznaniaw tymwzględzie. lecz w Tr jmieście. namiot w. że likwidacja sezonowości ruchu turystycznego nie jest realna' należy poznać skalę jej wahar w określonejmiejscowości turystycznej. usługi: fryzjerskie i kosmetyczne. Za pomocą wskaŹnik w sezonowości mozna handlu depoznać sezonowy rozkład gł wnych przejaw w działalności danej miejscowościw roz_ talicznego. r n n r r r W strukturze r żnorodnych usług poszukiwanych przez turyst w w okresie sezonu na obszarze miejscowości turystycznych znajdują się też usfugi rzemieślnicze. motocykli i samochod w). Wisłą czy na zakresie niezbędna zatem jest znajomość mechanizmu zmiennościpo_ pytu wywołanego rozwojem ruchu turyStycznego. s.jest ich zmienność cząstkowa. racy gumowych. og lnie wolno powiedzieć. Prak_ tycznie oznacza to. w Garwolinie. pralnicze. Strategia działana handlu detalicznego Nalezy przyjąć. co zmniejsza znaczenie dochod w z turystyki. mate- al S. Bosiacki. z drugiej zaś . I odwrotnie.

R wnież rodzaj turystyki ma istotny wpływ na wielkośći częstotliwość występowania potrzeb w tym zakresie. Krynicy Zdroju czy w Zakopanem' inaczej zaś kształtuje się np. r znorodne ubezpieczenia chroniące majątek uczestnik w rynku turystycznego oraz ubezpieczenia usług turystycznych i wszelkich 378 wiedzialnościcywilnej na rzecz klient w. charakteryzuje występowanie popytu na usługi np. s ubezpieczenia wypadku. dły w trudności w czasie podr ży (assistance). ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: r ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej : s ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz klient r inne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej og lnej. . inne są poszukiwane sporadycznie. r ubezpieczenia świadczenia pomocy nakorzyśćos b. d spowodowanych żywiołami obejmujące ubezpieczenia pozostałych szk d rzeczowych (np.: ubezpieczenia podr żne ubezpieczenia choroby (koszt w leczenia). z p źniejszymi zmianami. że są one podstawowym narzędziem i środkiem zaspokajania potrzeb turystycznych. to można powiedzieć. tbezpieczenia na zycie. Inaczej wygląda ono np. wziąć pod uwagę turystykę pobytową. wczasy pracownicze.Wymienione przykładowo rodzaje usług rzemieślniczych są w r żnym stopniu przedmiotem popytu turyStycznego. Miejscowości turystyczne będące celem masowych wycieczek krajoznawczych' na og ł kilkudniowych. s ubezpieczenia od koszt w rezygnacji.. stosunk w umownych występujących na tymze rynku. podobnie jak w przypadku pozostałych usług turystycznych. Dlatego miejscowości turystyczne przyjmujące tego rodzaju turyst w muSZą się liczyć ze wzrostem popytu prawie na wszystkie usługi rzemieślnicze. W celu zaspokojenia popytu turystycznego w omawianym zakresie niezbędne jest istnienie sieci zakład w i punkt w usfugowych.: . UsŁucl UBEzPlEczENloWE Warto przypomnieć. w Sopocie. Natężenie zapotrzebowania na określone usługi rzemieślnicze jest też zależne od charakteru miejscowości turystycznych. kradziez). Materialną podstawę ich rozwoju stanowią komplementarne dobra turystyczne'użytkowane w gospodarce turystycznej. Specjaliści dzie|ą ubezpieczenia towarzyszące turyStyce na: . Ma to zapewnlć pokrycie koszt w powrotu klienta do kraju.13. Na jedne występuje zapotrzebowanie masowe. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i casco środkw transportu. możliwie pełne rozeznanie w skali potrzeb turystycznych. że Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1991 r. na Helu. w razie gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia powrotu do kraju lub w razie niewykonania zo- 3'. jako oferta dla os b zatrudnionych 5. ubezpieczenia majątku: kt re popa- r r ubezpieczenia szk szkody rzeczowe. a tak:Że pokrycie Zwrotu wpłat wniesionych przez klient w.79 . fotograficzne i motoryzacyjne. - ubezpieczenia przedmiot w w transporcie (cargo). s ubezpieczenia kredytu. Punktem wyjścia ich rozwoju jest. Przedstawiona kr tka charakterystyka wybranych rodzaj w usług turystycznych upoważnia do wniosku. Jezeli np. w Bieszczadach czy nad jeziorami mazurskimi.r - ubezpieczenia finansowe: gwarancje ubezpieczeniowe. nakłada na organizatora turystyki i pośrednika turystycznego obowiązek posiadania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia odpo- Usługi ubezpieczeniowe w turystyce obejmują ubezpieczenia podr żne. : ubezpieczenia ochrony prawnej. w podmiotach gospodarczych działających na rynku turystycznym. s ubezpieczenia r żnych form ryzyka finansowego. iż zakres poszukiwanych przez tych turyst w usług rzemieślniczych jest Znaczny. ruch uzdrowiskowo-sanatoryjny i letniskowy. tj. s ubezpieczenia rzeczy zabieranych w podr z. w.

pakiety dla student w centralą alarmową działającąw języku polskim. Występujące incydentalnie sytuacje.'Ęlko w przypadku tbezpiecze(t podr znych. samodzielnie decyduje także o kształcie umowy ubezpieczenia. kt rą częSto zawiera nie tylko w biurze podt ży. Ubezpieczenia podr żne są integralnym elementem kaŻdej oferty turystycznej. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia podr żne dla turystyki wyjazdowej dostosowane do rodzaju wypoczynku (np. aby przybliŻyć istotę i zakres funkcji usług ubezpieczeniowych. lecz takze bezpośrednio u ubezpieczyciela. zvłiry. wieku uczestnik w (np. aby był mozliwy powr miejsca zamieszkania lub do najblizszej plac 'wki służby zdrowia. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypad380 opr cz ubezpieczenia oC posiadaczy pojazd w oraz obowiązk w podr żujących za granicę). kt ry nie zawsze chce być mozliwie najszybciej przewieziony do miejsca zamieszkania w celu skorzystania z wysokostandardowych usług medycznych zagwarantowanych mu przez obowiązkowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne. pakiety business). Rozw j rynku turystycznego. w sprawie określenia minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczenio_ wej oraz minimalnej wysokości Sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta Z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klient w w związku z działalnością prowadzoną przez organizator w turystyki i pośredni_ k w turystycznych zr żnicowano minimalne sumy odpowiedzialności banku iubezpieczyćiela w za|eżnościod kraju. ukształtował taki model wsp łistnienia usługi ubezpieczeniowej i turystycznej. w jakich jest realizowana usługa turystyczna. organizator turystyki lub pośrednik turystyczny decydują o zakresie i sumach ubezpieczenia lub sumach gwarancyjnych ubezpiecze . oraz od wielkościprzychod w z tytułu prowadzonej działalności.ach do kraj w europejskich oraz I5_Ż0 tys. obowią_ zek zawarcia um w lbezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadk w i koszt w leczenianarzecz os b uczestniczących w tych im_ prezach. USD przy wyjazd. ubezpieczenia lub posiadania gwarancji bankowej pozostałe ubezpieczenia i gwarancje są dobrowolne. że oferowane zakresy odpowiedzialności mogą w pełni pokryć niezbędne koszty związane z udzieleniem pierwszej pomocy. w celu t do 381 .rodzaju programu wyjazdu zagranicznego czy wieku uczestnik w. Minimalne Sumy ubezpieczenia oferowane przez zakłady ubezpiecze r żniąsię w zależnościod kraju wyjazdu. są konsekwencją niedostosowania zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela do warunk w. USD przy wyjazdach do wszystkich kraj w świata. zwi:q. szczeg lnie w okresie ostatniego dziesięciolecia. Rozbudowane a także co jest z opcjonal- takiego ustabilizowania stanu zdrowia.ubezpieczenie bagazu podr znego.ane z uprawianiem narciarstwa). kt ry organizuje imprezy turystyczne za granicą. . Ustawa o działalności ubezpieczeniowej określajako obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazd w mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazd w. kiedy klient sam planuje i organizuje sobie podr ż. W Rozporządzeniu ministra finans w z Ż4 |istopada 1999 r. Najbardziej rozwinięty pakiet ubezpiecze podr żnych towarzyszy turystyce zagranicznej wyjazdowej. USD są na dziśwystarczające. Oferowany na rynku pakiet ubezpieczeniowy obejmuje w podstawowym układzie ubezpieczenie koszt w |eczenia.bowiązar umownych. Istotą tego ubezpieczenia jest bowiem udzielenie pierwszej pomocy' lącznie z niezbędnąhospitalizacją. Problemem samym w sobie jest niejednokrotnie postawa polskiego klienta.assistance nie k 'w realizacją zapisu ustawy o usługach turystycznych . Przejdźmy teraz do charakterystyki oferty ubezpieczeniowej na rynku turystycznym. specjalizacji programu (np. kiedy suma ubezpieczenia nie pokrywa niezbędnych koszt w. hospitalizacją i repatriacją os b dotkniętych nagłą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. W zasadzie nie proponuje się sum ubezpieczenianiższych od 10 tys. oferowane w tym produkcie sumy ubezpieczenia sięgające 50_60 tys. Analizując zakres i sumy ubezpieczenia. Przepisy tej ustawy nakładają jednocześnie na organizatora. kt ry dobiera ofertę ubezpieczeniową w zależnościod regionu świata. częstotliwościwyjazd w (tzw. ubezpieczenie ochrony prawnej i ubezpieczenie od koszt w rezygnacjiuzupełniają ten podstawowy pakiet. w kt rym działalność ta jest prowadzona. szczeg lnie w odniesieniu do ubezpieczenia koszt w leczenia. W realiach polskiego rynku decyduje o tym organizator turystyki. mozna stwierdzić. w kt rym profesjonalny uczestnik tego rynku.ane z pielgrzymkami do miej sc kultu religijnego).

najczęściejtowarzyszące kata. choć w mniejszym stopnit1 sprzedawane na indywidu alne zapotrzebowanie klienta. Ubezpieczenie pomocy prawnej jest znacznie mniej popularnol choć powinno być standardem przy wyjazdach do dalekich. Problemem są trudności z egzekwowa. Wysokośćsumy ubezpieczenia i zakrcl (np. egzotycz. jak i indywidualnych. Zakres ochrony obejmuje ubezpieczenia od ognia i innych zdarze losowych. nadzorowania hospitalizacji. co może nie buł dzić zastrzeŻer{. Cena jest pochodną wielu. Dotychczasowe regulacje prawne nie nakładają obowiązku pokrywania np. nych kraj w zar wno zorganizowanych. Natomiast w odniesieniu do przyjazd w z kraj w Europy WschodnioJ koszty pomocy medycznej i hospitalizacji obywateli tych kraj w pono si w zasadzie polski podatnik. Ubezpieczenia samochod w i autokar w to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności posiadaczy pojazd w za szkody związane z ruchem tych pojazd w oraz ubezpieczenie autocasco. Ubezpieczenie koszt w rezygnacji. koszt w akcji ratowniczych w turystysumy ubezpieczenia. opieki nad pozostałymi członkami ro1 dziny oraz przewiezienia poszkodowanego do miejsca specjalistycznym środkiem transportu. Ubezpieczo nie to powinno być szczeg lnie polecane osobom planującym zagr aniczną własnym s amochodem.a. logowym ofertom turystycznym. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są zvłiązane gł wnie zwykonaniem obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na tzecz klient w. Większośćpozostałych zakład w sprzedających ubezpieczenia majątkowe ma w swojej ofercie ptzynajmniej podstawowe pakiety ubezpiecze podr 'znych. niem wzajemnych świadczeriusług medycznych w bilateralnych sto' sunkach Polski z innymi krajami tego regionu lub stosowanie praktyk de facto dyskryminujących polskiego obywatela. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia podr zne w turystyce zagranicznct przyjazdowej. Można stwierdzić' ze po stronie zakład w ubezpiecze(t nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące zakresu ani sum ubezpieczenia. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego itp. jest mozliwe całkowite przeniesienie na ubezpieczyciela tylko wypłaty odszkodowania. ubezpieczenia od kradzieży i dewastacji. |ecz takze organizacji pierwszej cy. jak w przypadku wprowadzania jednostronnymi decyzjami innych par stw koniecznoścl wykupywania przez polskich obywateli ubezpiecze koszt w leczenia przy wjeździe do tych kraj w. oferta ubezpiecze podr znych dla cudzoziemc w odwiedzających Polskę jest w pełni dostępna na rynku turystycznym. jeślidotyczy przyjazd w z kraj w Europy Zachodniej. niejednokrotne obiektywnych czynnik w ekonomicznych. W prezentacji ofert ubezpiecze ' podr 'znych specjalizuje się kilka . Wezpieczenia podr zne w turystyce krajowej sprowadzają się do powszechnego stosowaniar żnego rodzaju ubezpiecze następstw nie. Ubezpieczenie podr zne następstw nieszczęśliwych wypadk w odbiega standardem od podobnych tego typu produkt w nie zwiry. Pozostałe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne są oferowane według identycznych standard w jak dla innych podmiot w gospodarczych. anglosaski) podązają za rozwojem tych ubezpiecze(t na polskim. Tego rodzaju oferta ubezpieczeniowa służy podmiotom gospodarczym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą na rynku turystycznym. tzw. jest także. o ile organizator turystyki lub pośrednik turystyczny nie ma gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami ustawy o usługach turyStycznych i odpowiedniego rozporządzenia mi383 rodzaju ubezpiecze(l występujących poza rynkiem turyStycznym. polskich firm ubezpieczeniowych. Z kolei ubezpieczenia majątku dotyczą gł wnie hoteli. biur.że czynnikiem w największym stopniu determinującym standard ubezpiecze podr znych są możliwości sfinansowania szerokiej ochrony ubezpieczeniowej w cenie usługi turystycznej. Firmy ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenia specjalistyczne dla hoteli i innej bazy noclegowej. Warto podkreślić. bywanych bez pośrednictwa profesjonalnego organizatoru. obiekt w bazy noclegowej i rekreacyjnej. 38Ż ce kwalifikowanej szczęśliwych wypadk 'w. budynk w oraz r żnotodnych środkw transportu. oferując praktycznie nieograniczone wielkości sum ubezpie czenia dzięki możliwościreasekuracji. to Są one Stosowane niezwykle rzadko. a także przedmiotem ostrej walki konkurencyjnej. nych z podr żą zagraliczną. są kształtowane przez poziom tego Samego Zahes i i specjalistycznej.W przypadku gdy organizator turystyki dołączy do pakietu ubezpicl czeniowego assistance wykonywane przez firmy o światowym działania. podobnie jak w wypadku turystyki zagranicznej wyjazdowej.

Jest to szczeg lnie istotne dla małych i średnich. Wezpieczenia kredytu. żo dy ubezpiecze bez trudu są w stanie sprostać wzrastająceml zapotrzebowaniu na te produkty. Nie ma obec. Z obserwacji rynku wynika. było wprowadzanych na polski rynek jako odpowiednik zagranicznych ubezpieczer. go instrumentu. Za- turystycznym ubezpieczenia podr żne. jest potencjalnym odbiorcą wielu i standardy sprawdzone na europejskim i światowym rynkua3.nistra finans w. Coraz częściej jest także stosowane ubezpieczenie odpowiedzialno. rytoryczny zabezpieczenia. Zagadnienie to opracowano na podstawie Raportu o Stanie usług ubeąieczeniowych w turystyce. oferowane na polskim rynku cze dla właścicielibiur turystycznych. sporządzonym przez Polską lzbęWezpiecze . a3 . nie przeszk d. natomiast należałoby podjąć dyskusję na te. hoteli i innych podmiot w Ubezpieczenia te rozwijają się w konsekwencji rozwoju rynku tury_ Stycznego i wzrostu świadomości ubezpieczeniowej społecze stwa. wprowadzając informację o wysokościgwarancji lub sumy ubezpieczenia do program w reklamy ofert turystycznych. kres ubezpiecze(t i odpowiednie sumy ubezpieczenia są takie same jak w wypadku innych dziedzin gospodarki. ubezpieczenia majątku. Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeir. ubezpieczenia kredytu kupieckiego czy określone gwarancje ubezpieczeniowe już dziścieszą się sporym zainteresowaniem . Polski rynek turystyczny. tak jak ubezpieczenia podr żne. oferta ubezpieczeniowa w tym zakresie jest bogata i dostosowana do indywidualnych potrzeb. częSto rodzinnych przedsiębiorstw. ścicywilnej og lnej. ZakJa384 spowodowały zainteresowanie nowymi instrumentami finansowymi usprawniającymi obr t gospodarczy. Ttzeba j ednak stwierdzić. Stosunkowo nową usługą na rynku turyStycznym są ubezpieczenia finansowe. Najczęściej występuje opisana przy ubezpieczeniach odpo_ wiedzialności cywilnej gwarancja ubezpieczeniowa jako skutek wykonywania za|eceil ustawy o usługach turystycznych. Przenoszą one automatycznie na polski rynek doświadczenia ubezpiecze z grup finansowych. rozwijający się rynek. czeniowej i bankowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjncj na tzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia. mat ewentualnego podniesienia minimalnej sumy gwarancji ubezpie. W efekcie rozwoju kontakt w handlowych coraz częściejstandardem przy zawieraniu r żnorodnych um w z osobami będącymi właścicielamilub zarządzającymi majątkiem jest takze koniecznośćposiadania polisy życiowej jako zabezpieczenia wykonania określonych kontrakt w gospodarczych. fi nansowe oraz ubezpieczenia na ży cie są zgodne ze standardami europejskimi i światowymi w tym zakresie. Na polskim rynku ubezpieczeniowym obecne są juz prawie wszystkie największe europejskie i wiele światowych koncern w ubezpieczeniowych. w wypadku turystyki kwalifikowanej i rekreacji). Po kilku latach od ustanowienia tego niezwykle potrzebne. wprowadzającego elementy bezpieczeristwa i zaufanie do rynku turystycznego. Kontakty handlowe rozwijające się na krajowym i zagranicznych rynkach turystycznych widzenia podmiot w turystycznych. atakŻe z tytułu prowadzenia określonego rodzaju działalności(np. ze sprawdzono zakres me. jakkażdy młody. Wreszcie ubezpieczenia na życie dla rynku turystycznego obejmują ofertę r znorodnych ubezpieczer dla pracownik w podmiot w gospodarczych dzialających na tym rynku oraz indywidualnych ubezpiedzialających na tym rynku. aby gwarancje i umowy ubezpieczenia były zawieranc na znacznie większe sumy. Wiele znich. można stwierdzić. Czyni tak wiele duzych biur podr ży. odpowiedzialności cywilnej. Większośćpolskich zakład w ubezpiecze(l ma juŻ zagranicznego inwestora strategicznego. W Polsce można kupić kazdy rodzaj ubezpieczeni a tow arzy szącego usłudze turystycznej lub rynkowi turystycznemu w Europie lub na świecie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i gwarancjr ubezpieczeniowa dają w praktyce takie samo zabezpieczenie z punkht częściejjest stosowan e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niż gwarancja. że rygorysty czne przestzeganie procedur stosowanych przez zakJady ubezpieczeri sprawia niekiedy spore trudności podmiotom działającym na rynku turystycznym.

38'. znajduje odzwierciedlenie w r żnych sferach życia: społecznej.1 .' s. Humanistyczne podstawy turystyki.oa ffi FUNKC)E IDY5FUNKC)E wsPo ŁczEsN EJ TU RYsT YKI 6. warto wskazać na niekt re źr dła ich kreacji. psychologicznej. programowaniu i organizacji turystyki. jw.noror. M wiąc zatem o funkcjach turystyki. skalę ich występowania oraz zakres i intensywność przejawiania się mozna rozpaĘwać pod kątem efektywności prowadzonej przez par stwo polityki społeczno_ekonomicznej' 1 Koncepcję funkcji turystyki jako skutk w jej rozwoju przyjęto od K. przestrzennej i ekonomicznej. wielowymiźrrową rzeczywistością. PotĘclE FUNKCJ! TuRYsTYKl Turystyka. Można też się przyjrzeć skutkom tego rozwoju z punktu widzenia postulat w polityki par stwowej lub środowiskowej jako wyrazu woli i intencji określonych ośrodk w decyzyjnych oraz wiodących podmiot w w gospodarce.35. należy mieć na uwadze całokształtskutk w jej rozwojul. kulturowej. Prze- cławskiego. Dzięki temu spełnia ona określone funkcje. funkcje turystyki. Na funkcje turystyki można spojrzeć jako na wynik obiektywnych powiąza z otaczającą. jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko wsp łczesnej kultury bytowania społeczeristw. Innymi słowy. w kt 'rej trwa jej rozw j.1. Rozważając zagadnienie określaniai klasyfikacji funkcji turystyki w przyjętym rozumieniu. Naturalnie skutki te wzajemnie się przenikają. pojmowane jako skutki jej rozwoju dla tych licznych sfer wsp łczesnego życia.

a także poza nią. żebywa r wniez odwrotnie. a także rzeczywiste. Wypoczynek w czasie wolnym od pracy i nauki. nielegalny handel' infl a' cja. lęcz takŻe przedmiotem uzasadnionych i wielorakich trosk. Temu właśnie dzić uprawianie turystyki. to jednak corazbardziej angazuje ona człowieka i wyczerpuje jego siły psychiczne. że obiektywny rozw j funkcji wypoczynkowej turystyki wymaga wzrastających wysiłk w ekonomicznych.1. . wzmacniania siły i poszerzania zakresu występowania skutk w pozytywnych oraz redukcji skutk w negatywnych. iż nieza|eżnie od sposobu określania mają one charakter funkcji oczekiwanych lub postulowanych. dewasta' cj a środowiska przyrodniczego. a takŻe ma uzasadnienie naukowe w teoriach wzrostu gospodarczego i czasu wolnego. iz skutki rozwoju turystyki mogą być oceniane negatywnie. Trzeba też powiedzieć. oznacza to. Dlatego lepiej jest og lnie przyjąć. Trzebazauważyć. co z kolei tworzy materialno-organi zacyjne warunki do urzeczywistniania omawianej funkcji turystyki. wypoczynkowych itp. postulowane . Ze spolecznego punktu widzenia istnieje konieczność pogłębiania wiedzy o wszystkich skutkach foZWo.2. jak 388 . ju wsp łczesnej turystyki. Zaprezentowany dalej układ funkcji i dysfunkcji wsp łczesnej turystyki moze być dyskusyjny. Innymi słowy. kulturowego. Warto też parriętać. a więc nie sp ełnia w s zy stkich zw iązany ch z nią o czelrjw a .przeto nietrudno zauważyć. Bez wypoczynku ludzie nie mogą dziaŁać efektywnie. lecz także poszerzyć jego stan wiedzy o kraju lub regionie. Że skutki rozwoju turystyki mogą być oczekiwane. iż koszty wypoczynku stale się zwiększają. np. że funkcja rueczywista jest mniejsza od oczekiwanej. Dlatego funkcja rzeczywista turystyki zdrowotnej irzeczywiste skutki jej rozwoju przerastają funkcję oczekiwaną' Praktyka dowodzi. iż praca staje się flzycznie cotazłatwiejsza. że turystyka jest dziśpowszechną formą wypoczynku i samoobrony przed ujemnymi dla człowieka skutkami wsp łczesnej cywilizacji ma uzasadnienie empiryczne. odbywający się poza stałym miejscem zamieszkania. Na przykład rozw j tu. Jej rozw j jest r wnież konieczny do odnowy otv utrzymania sił z ekonomicznego punktu widzenia fizycznych i psychicznych człowieka wydatkowanych w czasie pracy. r wno funkcje. Twierdzenie. W tych sferach życiarozw j ta' rystyki może być źr dłem licznych satysfakcji. kultury. jednak stanowi pr bę klasyfikacji skutk w ekspansji turystyki i jej wszechobecności w życiu. że przypisywany często funkcjom wsp łczesnej turystyki charakter rzeczywisty nie jest całkowicie jasny. człowieka jako jednostki i jako gru' py oraz w odniesieniu do gospodarki.Nalezy też przypomnieć. zmniejszając odporność Życiową' Niepełny wypoczynek prowadzi często do kumulowania się zmęczenia i przechodzi w Stan wyczerpania. grożącego niebezpiecznymi powikłaniami w orgamoże zatanizmie oraz niesprawnością w pracy i nauce. realizowana w pełni funkcja wypoczynkowa turyStyki stymuluje rozw j społeczny i gospodarczy. Mimo że postęp techniczno-organlzacyjny sprawia. Funkcje wsp łczesnej turystyki zasługują na systematyczną ocenę. W takim przypadku mozna m wić o dysfunkcjach turystyki. Ponieważ przyczyny wywołujące rozw j tej formy turystyki stają się coraz głębsze. Turystyka wypoczynkowa sama w sobie może sprawiać przyjemnośći być źr dłem radości życia. gospodarka zaśmoże wtedy ponieśćZnaczne straty. a okresy odzyskiwaniasiłflzycznych i psychicznych są obiektywną koniecznością. Za' i dysfunkcje turystyki można rozpatrywać w odniesieniu do przyrody. Zagadnienie funkcji turystyki stanowi istotny problem naukowy o wyraźnie Zarysowanych aspektach praktycznych. FU N Kc)E wsPoŁczEsN EJ TU RY5TYK| 6. 389 rystyki zdrowotnej może przynosić nie tylko poprawę szeroko rozumianego zdrowia społeczeristwa. Postulowana skala funkcji zdrowotnej turystyki może zostać znacząco zmniejszona na skutek wa' dliwej organizacji usług zdrowotnych. FUNKCJA WYPOCZYNKOWA Funkcja wypoczynkowa turystyki jest szeroko opisywana w literaturze Z zakresu wielu dyscyplin naukowych. gdy towarzyszą im pewne zjawiska patologiczne. Ten wzajemny związek obydwu zjawisk znajduje potwierdzenie praktyczne.2. jest więc funkcją turystyki.

nadwerężonego wspomniany- - mi zjawiskami. Warszawa 1971 (cyt. s. a jednocześnie podstawową wartośćspołeczną. lecz stan. Pawełczyli ska. Uważa się. w szkole.Pełna efektywność społeczna wypoczynkowej funkcji turystyki dą| się urzeczywistnić zwłaszcza w połączeniu z jej funkcją zdrowotĘ Mając wsp lny rodow d. kt rych uczestniczy. 148). w Na poziom zdrowia psychicznego niekorzystny wpływ mają r wstruktury i spos b funkcjonowania podstawowych instynież złożoność tucji. 6. harmonii i porządku' Człowiek poznaje więc często uproszczony obraz świata. Zdrowotna funkcja turystyki może się przyczynić do redukcji nie- banki czy organizacje międzynarodowe. skierowanej przeciwko czynnikom szkodliwym. FUNKCJA ZDROWOTNA "i l" twarzania odporności swoistej. Jest to r wniez zdolność do harmonijnego wsp łzycia i wsp łdzia. Jest to trwała dyspozy cja psychofizyc zna do względnie systematycznego wydatkowania energii i do stałej regeneracji sił dla odzyskania dobrego samopoczucia psychicznego oraz [.jakie sobie stawia społecze stwo. kiedy się patrzy na jej rolę w zmniejszaniu negatywnych skutk w wsp łczesnej cywilizacji. w kom r- W układzie działan zmierzających do podniesienia poziomu tak ro_ zumianego zdrowia obecnośćturystyki jest bardzo waŻna. podstawowe lasady Pawełczy ska. i metody. stanowi niekwestionowany spos b poprawy zdrowia psychicznego.. czyr{ską: . Siciriskiego. stanowiących układ odniesienia. Indyjski system leclnicTy. wanie turystyki w sferze ochrony zdrowia jest widoczne zwŁaszczawtedy. Yineker. zakłady przemysłowe.. funkcje te w optymalnych warunkach są nql. Podobne skutki może przynosić ingerencja wsp łczesnego paristwa w sprawy jednostki' ograniczająca zindywidualizowany spos b zycia - człowieka' Wszystko to powoduje często długotrwałe stresy dnia codziennego. jw.. praca zbiorowa pod red. do kt rych człowiek dąży. Traci poczucie panowania nad strukturą organizacyjną i procesami. zwłaszcza kwalifikowanej. korzystnych zjawisk występujących wskutek rozwoju środkw masowego przekazu' Rozw j tych środkw zaspokaja ludzkie aspiracje. s. 149 i nast. Podr ż turystyczna może tu być środkiem wzmacniającym poczucie wewnętrznej kontroli i osobistego wpływu na własne życie. Spośrd wielu określer{pojęcia zdrowia spotykanych w literaturzc. i satysfakcji wynikających z akceptacji przez grupę społeczną (bądź jednostkę). Systematyczne uprawianie turystyki. zak|adzie pracy. A. Warszawa 1976. przy jednoczesnej ograniczoności przestrzeni. nie tylko więc zdolnośćdo podjęcia pracy. jak np. źr dła przeżyć estetycznych.2..co wpływa na jego psychikę. ale jednocześnie oddala człowieka od przyrody. PWN. Joga. łania''3.. Styl życia w epoce przemian determinanty i układy odniesienia. lecz także energię. szkoły. od kt rej zależy Szansa realizacji zada . S. Punktem wyjściarozważa(l poświęconych zdrowotnej funkcji turlr styki jest definicja szeroko rozumianego zdrowia. Styl życia w epoce przemian determinanty i uklady odniesienia. sklepach czy miejscach kultury i rozrywki. U podstaw zagroże dla zdrowia człowieka należy teŻ widzieć otaczające go środowisło'Wywofuje ono u człowieka stany agresji i po391 390 . 2 kach zycia rodzinnego. iż w tej skomplikowanej maszynerii człowiek często czuje się zagubiony. W: S|/ życia. konflikty ze sobą i otoczeniem. Funkcjono_ S. gdy człowiek nie jest leniwy ani ociężały?. dobre samopoczucie. Masowośćr żnorodnych zbiorowości ludzkich występuje np. Naraża go to na frustracje. Koncepcje i propozycje. urzędy publiczne. Nie spos b tez nie wspomnieć o zagrożeniu zdrowia psychicznego niesionym przez zwiększanie się liczby ludnościświatai jej koncentracji przestrzennej. Paweł. odbijających się na stanie zdrowia człowieka. Turystyka może umożliwić zacieśnianie kontakt w z przyrodą i być czynnikiem prewencyjnym w zakresie zdrowia psychicznego.Zdrowie stanowi podstawową wartośćindywidualną. anonimowy i bezradny. nikiem ogromnych korzyści społecznych o określonych implikacjach ekonomicznych. uczelnie.L..] satysfakcjizwiązanych z [.] osiąganiem cel 'w. w niniejszych rozwaŻaniach przyjęto definicję podaną przez A. we wszystkich rodzajach środkw transportu. za: A. W tym sensie przct pełnię zdrowia rozumie się nie tylko brak choroby. 3 A. warun kującą istnienie i działanie każdego człowieka zgodnie z jego celami.2. Kuvalayanda. szczeg lnie szkodliwe przy jednoczesnym zmniejszaniu się odpornościpsychicznej w wyniku ptzemęczenia. odporność og lną oraz zdolnośćdo łatwego wy.

kt rych jednostka staje się członkiem. Przed podjęciem pr by określenia funkcji wychowawczej wsp ł.Ruch Prawniczy. jest widoczna zdrowotna funkcja turystyki. A. PWN.in. Środowisko wychowawcz. pracownika). ruchu). a A. Sprzyja temu upowszechnianie kultury i samokształcenie. z zalieczyszczenia żywności. m. kt re wywołując zmiany cielesno-fizyczne i psychomotoryczne. KształĘe się w nim r wnież właściwy stosunek do środowiska przyrodniczego i następuje uświadomienie aspekt w degradacji środowiska. Wychowawczy walor turystyki należy szczeg lnie odnieśćdo jej dw ch rodzaj w turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej. Przyjmując. ze konsekwencje środowiskowetow arzy szące wsp łcze8. że turystyka. nej cywilizacji tworzą układ czynnik w agresywnych. Kamir ski.leczce- 6. czrrcia szkodliwości. szczeg lnie jej form specjalistycznych. natężenia hałasu). Właśniew dążeniu do poprawy zdro. wiek.55. iz turystyka oznacza m. studenta.3 . wejścio człowieka w bezpośredni kontakt Z nowym środowiskiemspołecznym.rtr 4. ułatwia i przyspiesza socjalizację. pilota turystycznego. spo.in. oraz na przyswajaniu sobie w tych grupach odpowiednich r l społecznych (np.). młodzieży oraz dorosłych do przyswajania wartości moralnych i zgodnych z nimi zachowa społecznych.wody i powietrza) oraz agto. jak i dorosłych oraz spełniając warunki ruchliwości przestrzennej. można tez upatrywać w budzeniu przez nią takich 5 chują się odrębnością sytuacji wychowawczej. Podczas imprez turyStycznych człowiek wchodzi w nowe grupy społeczne i musi opanowywać nowe role społeczne (przewodnika.in. - kłopoty definicyjne. że zadanie środowiska wychowawczego obejmuje ca_ łość wpływ w i oddziaływar kształtujących rozw j człowieka oraz ł trojakich składnik w: przyrodniczych. zabieg w profilaktycznych itp. Najczęściejwymienia się agresje biologiczne (wyi nikające np. W kaŻdej jego fazie (młodość.. w kt rym zyje wsp łczesny czło. a jej rola aktywna. potrzebę ucieczki kompensacyj" nej. Funkcje pedagogiki społecznej. A. Zagadnienie wychowawczej funkcji turystyki mozna rozważyć na tle koncepcji człowieka jako istoty biosocjokulturalnej. zachęcające jednostki i grupy dzieci. wdrazającego człowieka do ochrony oraz doskonalenia zdrowia ftzycznego i psychicznego. - rozw j biologiczny człowieka wymaga m. obejmując zar wno dzieci. piękna i harmonii. Kamir ski. s. przez uprawianie turystyki o motywacj ach poznawczych. Wyzwala to w człowieku1 pragnącym utrzymać dobre zdrowie. wywołujących zagrożenia warunk w zdrowotnych życia.r sje nerwowe (w wyniku m. Kamirlskiegoa środowisko wychowawcze twotząosoby. łecznych i kulturowych. miłości ojczyzny). Turystyka w swoim założeniu wychowawczymmoże przynosić pozytywne skutki w toku całego ludzkiego życia. Kamir ski5 twierdzi. Może też być środkiem wychowania zdrowotnego. 39Ż 393 . może stanowić znaczący element wychowania ftzycznego. wia przez redukcję stanu napięcia. można sądzić. Warszawa l9'l5. moŻe stanowić istotne naruędzie realizacji prawa człowieka do zdrowego środowiska przyrodniczego.34_36. (np.in. zwłaszcza kwalifikowala. że te trzy sfery ludzkiej osobowości stanowią jedność. Turystyka. Jest ono bowiem częściąobiektywnego środowiskaspołecznego (wraz z jego podłożem przyrodniczym i kontekstem kulturowym). FU N KCJA WYCHOWAWCZA rozumianym jako zesp czesnej turystyki należy powt rzyć. kt ra jest źr dłem spokoju. starość)organizm ludzki wymaga kompensacji dorosłość.e Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974.2. wypoczynku. W rozumieniu A. turysta odkrywa też nowe wartości moralne. Rozw j społeczny polega na kolejnym wrastaniu w grupy społeczne.. Rozw j kulturalny zaśpolega na wrastaniu w wartości kultury w drodze przyswajania poŻądanych modeli kultury (np. młodzież. Skłania to do wniosku. członka organizacji turystycznych itp. Z pojęciem środowiska społecznego pozostaje w bezpośrednim związku środowisko wychowawcze. W sumie możil powiedzieć. grupy społeczne i instytucje pełniące zadania wychowawcze. W kontakcie z przyrodą. realizowanej przez turystykę. iż w tym złoŻonym procesie turystyka jest r wniez obecna. wyr wnyWłaściwy wania ewentualnych brak w organizmu oraz pobudzaniaprzez korzystne warunki środowiska. przygotowujących go do życia w społecze stwie. Źr deł możliwościwychowawczych turystytj. odpowiadających ideałowi wychowawczemu społecze stwa. wartościowego spędzania czasu wolnego.

tzn. zainteresowa i og lnej sprawności umysT. doświadczenia i samotsziałcenia. Literatura przedw . Przy jęcie określenia. iż jedn ąz podstawowych funkcji turystyki w odniesieniu do turysty jest funkcja poznawcza. maga wysiłku' pewnego odporności ftzycznej i |. jak pisze K. wać elementu wYchowania dziej pożądane. wchodząc w bez|ośredni kontakt ze środowiskiem społecznym. mają szansę poznania świataoraz Swego w nim miejsci. Warto też podkreślić.. Uwaza' sii. szczeg lnie kwalifikowana' wy.. zwlaszcza jej form krajoznawczych. kształceniowu runł"iu.J cech' jak aktywność.Ęnośćdo wiedźy irwają przez całe życie człowieka. s.y"t i""n.3540. że kvtałcenie jest częścią składową wychowania -"*iaui" jego szerokim znaczeniu6. Miejsce pedagogiki w systemie nauk. Warszawa 7 8 K' Przecławski. że tvystyka.' ^Yoi:n.pWN. społecznej i kulturowej.z kulturą. iz poznawanie świataprzez _turystykę jest gł wnym elementem iei ru*c.howa- z ich konstrukcją ru*. Wulek. gospodar.opr cz wiedzy przez tlrystykę powinno się r wniez zdobywać umiejętności potrzebne do celowego siozytkowania tej wiedzy.samodzielnę miotu poświęcona społecznym funkcjom turystyki głosi. t Miejsce pedagogiki w systemie nauk. wyki.y.4. FuNKCJA tśzTAŁcENlowA Przy założeniu. . c)yli umiejętności ko'mpetentnego i efektywnego wykorzystania sprzętu turystyczneg o. Kształceniowa funkcja turystyki moze więc być spełniana zar wno w sensie poznawczym. zdobywa_ jąc orientację w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej. 394 395 . W: pedagogikn. Poznawanie r żnych składnik w środowiskadzięki turystyce. przede wszystkim kwalifikowanej. Przecław ski' rozszerza wie.oryr..tyti i otra<tie iei rzeczywistąrolę w środowisku wychowawczym. ze jej uczestnicy. kt re moze spożytkować praktycznie. Zakłada się w niej.'"iiu za innych odpowiedzialności. ze turystyki to nil tyko obcowanie _uprawianie zprzyrodą' Jest to kontakt.funkcja kształceniow a" zarniast. To rygory uprawiania turystyki mają duże znaczenie * p'o"".u. atakżepono.. jw. Wymaga ona r wniez u-i". kulturowym i przyrodniczym. wsp łczesnej .ęt-s"i wspodziałania z innymi. zwłaszczamłoaycn. pedagogika. iz postulowana funkcja wychowawcza turystyki mieścisię w rygorach definicji wychowania o. należy tez upatry. Wujka przez ksztalcenie należy rozumjeć..""j tury.pod uwagę masowy charaktei ""ło*i"tu. na drodze bezpośredniej obserwacji. Funkcja kształceniowa turystyki. szczeg lnie o motywacjach poznawczych.podając definicję kształcenia. janie przez turyst w kultury technicznej. w"ałog i kierowane czynności człowieka podejmowane dla osiągnięcia określonego zasobu wiedzy o otaczającym go świecie. Umozliwia ono p. przejav a się w tym. ność'odwaga' Kształtują on" po'tu*y i osobowości społecznie najba1. dze(l zgodnie politechnicznego.ryr'u. dzę turysty o kraju i o świecie.i *y"t o**-. W turystyce. jw. wsp lnota przeżyć.2. Turystyka bowiem.Że kształceniowa funkcja turystyki. wysoki udział w niej młodzieży. aby zintensyfikować badania efektywności wychowaw.. społeczny i t<uituratny -u" przesffzeganiu zasad bezpiecze stwa własnego i innych. 6. Trzeba przypomnieć.i. zyciem społecznym i ludnością odwiedzanych miejscowości.u" *oże wspierać rozw j biologiczny. że zdo|nośćrozumowania' przyswajania wiadomości..j . przyswaja sobie r wniez pewne umiejętności oraz na- ^_ 19'74. *y. Warto powt rzyć. "=dobycia umiejętności potrzebnych mu do przeobrazania światai do rozwoju jego określonych uzdolnie . 56T.tyt i uzasadnienie jako element jej funkcji wychowawc zej. to nasuwa się wniosek. daje też dobre mozliwości konfrontacji wiedzy og lnej oraz specjalistycznej z konkretnym obrazem rzeczywistości. mieścisię w koncepcji kształcenia ustawicznego.ją. więzy koleŻe stwa. HumanisĘc1ne podstawy turystyki.funkcja po- łowej''8. s.yki oru. Na zakoriczenie wypada stwierdźiŻ.l"sri sie w.stopnia olaz opanowaniazmęczenia. doskonalenia intelektu i d. W:. jak i praktycznym. poznania siebie samego. a takżL urzą- nia turyst w. przy jednoczesnym Znawcza" można wyjaśnić.e1mi_e. Turysta bowiem.

r wnież zwr cić uwagę na jej znaczenie dla samokształcenia uczestnik w podr ży turystycznych. ze mimo zewnętrznych r żnic istnieje w się oraz wsp łdziałanie.Turystyka daje okazję do praktycznego wykorzy_ stania umiejętności językowych. Miastotw rcza funkcja turystyki zawiera teŻ wiele element w pochodnych od innych jej funkcji. może odegrać znaczną rolę w postępowych przeobruŻeniach społeczno-kulturowych. społecznym i przestrzennym. naukę. port. między wsp łczesną turystyką a procesem urbanizacji występuje dwustronna za|eŻność. Ponadto w strukturze czynnik w miastotw rczych turystyka pełni funkcję modernizacyjną. turystyka jest pochodną jednych czynnik w.Konfrontacja wiedzy o świecie. kt rzy odkrywają. Że poznawane fakty są szczeg lnlc odczuwane.2. w swoim wymiarze ekonomicznym. Po tych uwagach wstępnych można przejśćdo zaprezentowanla Zakresu oddziaływania turystyki na proces urbanizacji. stanowiące rozwoju turystyki. politycznych i gospodarczych w Polsce. czyli funkcja miastotwr rcza turystyki. z praktycznym doświadczeniem turyst w jest formą weryfikacji tej wiedzy i niejednokrotnie powoduje szok. może też oblldzić w sobie nowe zainteresowania intelektualne oral kulturalne. Kształceniowa funkcja turystyki znajduje takze odbicie w formułow& niu prawidłowego obrazu odwiedzanych miejscowościi kraj w. że stosunek liczby ludności stałej do stanu ludności og łem Na zakoriczenie tego fragmentu rozwuża wolno powiedzieć. Proces ten jest uwarunkowany rozwojern określonychczynnik w miastotw rczych. ne. opanowana wcześniej wiedza o życiu Rozvłażajączagadnienie kształceniowej funkcji turystyki. np. przebywającej w szczycie turystycznym jest wysoki i zwiększa się w miarę wzrostu atrakcyjności turystycznej danej miejscowości' Fakt ten nie zawsze jest uświadamiany przez planist w oruz organizator w podaży usług turystycznych i og lnomiejskich. arczw j innych generuje' iurystyka jako czynnik miastotw rczy tie ma charakteru uniwersaln"go. 396 397 .Wpływ urbanizacji na tempo i kierunki rozwoju turystyki Został już dokładnie scharakteryzowany. garnizon wojskowy i turystykę' Turystyka. szczeg |nie zagranicznej. Turystyka ułatwia też porozumienie między ludźmi. Sil. FUNKCJA MlAsToT wÓnczn Jak juz stwierdzono w rozdziale 2. wykazuje określone związkj z podstawowymi czynnikami miastotw rczymi. administrację publiczną. pozwalających na zrozumienie społeczno-kulturalnym innych kraj w moze stymulować aktywnośćintelektualną turyst w na rozwoju jak już stwierdzono Proces urbanizacji polega jest wzrost liczby ośrodk w miejskich. Jego podstawowym miernikiem ludności zamieszkałej w miastach w stosunku do og lnego zaludnienia na danym obszarze geograficznym. węzeł komunikacyjny. Wśrd tych czynnik w można wymienić przede wszystkim przemysł. szkolnictwo średnie i wyższe. Ń omawianej roli występuje gł wnie na obszarach wyposazonych przyrodniczojak wiadomo w walory turystyczne. zdobytej dzięki czytaniu książoĘ prasy i oglądaniu telewizji. warto nich wiele cech wsp lnych.5. naZywanym urbanizacją. Wiadomo bowiem. z uwzględnieniem wszystkich aspekt w przejawiania się tego procesu' iod wpływem rozwoju turystyki zwiększa się 1iczba ludnościstałej oraz sezonowo i tymczasowo zamieszkałej w danej miejscowości turystycznej. rozumiane. okolicznośćtawzmacniapozyqę turystyki w procesie kulturowym. czyli ruchu turystycznego -kulturowe podstawy i gospodarki turystycznej. ne przeżycie turystyczne sprawia. zorganizowana w formie wycieczeĘ moze być interesującym źr dłem wiedzy i instrumentem wychowania. że 6. Na skutek tego zwiękżycia obu grup ludności oraz zmniejsza satysfakcja sza się uciążliwość turyst w. zapamiętywane i uświadamiane. Pozostaje do oceny oddziaływanie turystyki na proces urbanizacji. w określonych warunkach kształceniowa funkcja turystyki. ekonomicznej. Jak to się starano wykazać w rozdziale 2. interesującą z punktu widzenia nowoczesnych czynnik w przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych. Doświadczenie renomowanych miejscowości turystycznych wikazuje. atakŻe handel hurtowy. w turystyÓc krajoznavłczej człowiek odkrywa nowe wartości moralne i intelektuali. Kształceniowa funkcja turystyki zasługuje na popularyzację zwłaslł cza w turyStyce młodziezowej zorganizowanej. żc turystyka krajowa i zagraliczna.

Gtspodarka turystyczna i wsp łdziałaj ące z nią gałęzie gospodarki miejskiej zwiększają więc źr dła zarobkowania w sektorze nierolniczy^-orui.. osiągnięcia wspomnianego celu podr ży turystycznej jest. niezależnie od długościtrwania Sezonu wypoczynku. Tury styka w parkach rozrywki. Z biegiem czasu powstają odpowiednie sanatoria. do 35 Ęs. zagęszcza się sieć zaklad w gastronomic znych. rozrywkowych i kulturalnych. gwaranĘe przekształcenie jej w prawdziwe miasto. wycieczkowa i weekendowa. rorrr"rzają ekonomiczne podstawy rozwoju danego miasta. j kempingi. odpowiedni" . produkcj a przemysłu spożywczego. Dobrze rozwinięta sieć szeroko rozumianych usług turystyczny. p''y korzystnych warunkach naturalnych danej miejscowości. hotell. Dowodem tego mogą być liczne miasta w pasie wybrzeża Bałtyku oraz sieć g rskich ośrodk w turystyki wypoczynkowej.po'ou turystyka oddzialuje na przestrzenną stronę proces w urbanistycznych. juk np. nt I' 399 . Nałęcz w. isiotne zmiany. Pod Znacznym wpływem turystyki w omawianym kompleksie w regionie orlando zaszły od 1970 r. W zakresie urbanizacji ekonomicznej turystyka ma duże pole od-.h.podarowanie. Sło ce. Floryda)' Park ten zajmuje 111 km2 powierzchni i odwiedza go kilkadziesiąt milion w os b rocznie. Ruch turystyczny pobudza do rozwojulospodarkę danego ośrodka.oś-ni" |iczba turyst q aby z kolei z jeszcze większą siłą oddziaływać nagospodarczy i przestrzenny rozw j ośrodka turyStycznego. W ich wyniku powstają ''o*" -l"1ś. pamiątkarskiego itp. Podobny mechanizm rozwoju pod wpływem turystyki można wskazać la przyŁJadzieparku Disneyiand wKalifornii i innych w Europie Zachodniejg. Powstają nowe utice i drogi. W taki . rozwija się budownictwo'mieszkaniowe. czyIi og lnie turysĘka rekreacyjna' Inieresującym przykładem miastotw rczej roli turystyki mogą być parki rozrywek. Rośnieliczba ludności stałej zatrudnionej w obsłudze ruchu turystycznego. rozwija się r żnorodna sieć usług towarzyszących. Liczba pasażer w komunikacji lotniczej wzrosła siedmiokrotnie.Miastotw rczą funkcję turystyki można też rozpatrywać z punktu widzenia cel w podr iy turysĘcznej. pola namiotowe. a za gralicąVichy we Francji' W procesach urbanizacyjnych duzą ro1ę odgrywa turystyka pobytowa. dostosowanej do potrzeu t"ł_ l stycznych. Dana jednostka osadnicza urbanizuje się i rozszerza terytorialnie. Następuj e iez rozw j gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Busko Zdr j. przesrrz"nni" -"hłonniejszą i przez to atrakcyjniejszą dla turyst w. wzrost zatrudnienia w sektorze usfug turystycznych.u oraz wzrasta liczba zatrudnionych w gospodarce. Walt Disney World (Orlando. lstltnym cz nikiem rozwoju urządze infrastruktury turystycznej i paraturySt' są nakłady inwestycyjne. Połczyn Zdr j. działywania. W latach 1glo-tgtz liczba pokoi hotelowych wzrosla z 6 tys. mającego warunki turystycznej. hotele. morze czy powietrze g rskie nie wystarcz4-ą uo'i"m. Powstają bowiem nowe obiekty noclegowe. czyniąc ją sprawniej szą. Dla przykładu można wymienić Krynicę More R. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba mieszkarc w. motele. komunikacyjnych.1". zaś |iczbaturyst w odwiedzających Florydę zŻ3 mLn do 36 mln. '"""p"ii Jeżeli np. stanowiącej stały element zabudowy miejskiej. . w eretcie tego rozszerzają się możliwościrecepcji turystycznej całego miasta. powstaje i rozwija się skupisko miejskie. zapewniające atrakcyjne spędzenie wolnego czasu' Takim miejscem jest m. wu-nki". to nietrudno zauważyć. skuteczność kuracji wymaga zorganizowania zespołu usług zapewniających osiągnięcie celu. warunkującej funkcj onowanio wządzeft oraz instytucji turystycznych danej miejscow-ości. gł wnie obcokrajowc w. potrzeb turyStycznych powstaje bogata sieć zakład w usługowych b pośrednio i pośrednio świadczących usługi dla turyst w. iz turyściw istotny spos b się przyczyniają do rozwoju miejscowości gwarantującej im zaspokojenie iej potrzeĘ. rzemieślniczych. Sopot. domy źd'oio*". 398 Rzeczowym wyrazem rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej i miejskich urządze komunalnych jest odpowiedni przy_ rost zabudowy określonej miejscowości.in. Wydaje się. wykazujących stosunkowo szybki wzrost liczby ludności. Przykładami tego rodzaju miast w Polsce mogą być: Zakopane. Potrzeba wypoczynku nad morzem czy w g tach prowadzi do rozbudowy infrasruktury turystycznej. Michna. opr cz walor w turystycznych danej miejscowości. Dążenie do więtszości z nich prowadzi do rozwoju miasta.1 "ugo. iż miastotw rcza funkcja turystyki działa według zasa_ dy sprzężenia zwrotnego. jako cel podr ży turystycznej weźmie się leczenie.Problemy Turystyki" 1'98'1.. powoduje wzrost liczby ludnościw kąpieliskach nadmorskich i ośrodkach turystyki g rskiej. Rośniewięc majątek trwały miasta. Krynica Zdr j. W dążeniu do coraz lepszego zaspokajania roilicznych choć stanowią istotną przesłankę podjęcia takiej podr ży.

gdy większa częśćludności zawodowo czynnej jest zatrudniona w obsłudze ruchu turystycznego. Zapewnia to jej istota społeczna czy Mekkę. że proces urbanizacyjny na obszarach turystycz_ som urbanizacji przez turystykę.. manifestujące połozenie społeczne otaz postrzegane jako charakterystyczne dla tego połozenia.. urbanizacja w płaszczyźniespołecznej wnosi jego miejski charakter. kt re były kojarzone z pracąrolnika i mieszkaniem na wsi. Rozw j zatem tego rodzaju jednostek musi być oparty na planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dominuje w niej. Jakjuz wspomniano. daje podstawę do twierdzenia. Styl życia problemy pojęciowe s. Juratę. i ekonomiczna. Wenecja. utraciło wiele na wartości jako miejscowośćwypoczynkowa.Instytut Turystyki. że urbanizacja turyStyczna oddziałuje na proces ujednolicania stylu ży cia przez o gr aniczanie r żnic lokalnych i zmniej zob. W literaturze termin ten jest r żnie określanylO. 40r .. 155. wrzesieri 1988. gdy poszczeg |ne cele nakładają się na siebie. Lazurowego ską. Turystyka przyczynia się także do rozrostu miast. Miami.Ustkę. Jezeli chodzi o miejscowości typowo turystyczne. iz wiejskie elementy stylu zycia.. Atlantic City. w kt rej miejscowość turystyczna przestaje spełniać swoje funkcje i przechodzi do tzędu jednostek osadniczych. Reims. Warszawa.. siciriski. Mozna się tu zmiany do stylu życia. Należą do nich przede wszystkim: Florencja. Zakopane. W: Sry.. to rolę turystyki w tych przemianach mozna traktować w sensie modyfikacji zmian. są powoli i systematycznie zastępowane elementami związanymi z pracą oraz życiem w mieście. jvł. Ponadto istnieją miaSta. to urbanizacja demograftczna oraz przestrzenno-techniczna swoimi rozmiarami i strukturą nie może obntżać wartości recepcji ruchu turystycznego. Przy takim załoŻeniu urbanizacja społeczna przezturystykę może oddziaływać na styl życia dwukierunkowo. Turystyka a pr7emiany sĘlu życia. W celu ich zaspokojenia |iczne rzesze turyst w odwiedzają miejscowości słynące z zabytk w kultury materialnej.. że urbanizacja nie nalezy do podstawowych czynnik w determinujących treśćstylu życia. tzn. Jeślisię przyjmie. Są to więc skupiska ludności. A. Spośrd miast wypoczynku za granicą można wskaza Brighton. Wersal. Sicir ski przez styl życia proponuje . W wyniku tego rozwijają się i stabilizują gospodarczo. Lourdes. nych powinien być optymalizowany.rę. Z potrzebą wypoczynku często się łączą potrzeby emocji estetycznych. a dzięk't temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi''ll. Punktem wyjściabędzie zdefiniowanie pojęcia . masowy charakter wsp łczesnej turystyki. jaką turystyka ma w strukturze funkcjonalnej danego skupiska ludności.kształĘąc zastanowić nad udziałem turystyki w przemianach stylu zycia w kontekście funkcji miastotw rczej. kt re rozwijają się dzięki określonym potrzebom turyst w. miasta Krymu. Wisłę czy Szczyrk. tzn. nie pozbawionych walor w turystycznych. Ateny (Akropol) itp. jw. wysyłających swoich mieszka c w na wypoczynek do innych obszar w. Wiadomo. R wnież zestaw referat w na międzynarodową konferencję nt. jak i zagranicznej. Jastrzęb ią G Wybrzeża czy Riwiery. Jastarnię. to oczywiście oddziałuje pobudzająco na rozw j miasta. będących zasadniczą przesłanką rozwoju turystyki. Dijon.. jej wpływ przejawia się w tym.. zar wno krajowej.. Wszelka żywiołowość prowadzi do sytuacji. specyficzne dla ich usytuowania społecznego. poddawane żywiołowym proce400 Należy zaaważyć. Częstochowę Każdy cel podr ży turystycznej prowadzi pośrednio do rozwoju skupisk ludności miejskiej. Po drugie. Świnouj ście./ życia. Nie powinna też degradować pierwotnych walor w naturalnych. Styl życia. r| A. że np.sty| życia". Jerozolimę. Nie jest to rzadkością w historii miast i ośrodkw turystycznych. Wzrost liczby mieszkar c w miast i rozpowszechnienie się miejskiego stylu życia r wnież na wsi mogą wyjaśniaćmechanizmy tych przekształceri także pod wpływem turyStyki.in.rozumieć zakres i formy codziennych zachowa jednostek lub grup. Wydaje się. te. kt rych gł wną siłąprzyciągającą są skarby sztuki. Siła miastotw rczej funkcji turystyki 1est zależna od wagi. Po pierwsze.. Jako przykłady powstania i rozwoju takich miast można wskazać m. gdy tylko występuje w układzie licznych czynnik w miastotw rczych.. iż warunkiem miastotw rczego działania turystyki na obszarze wSpor mnianych miast jest ponadregionalny i międzynarodowy zasięg oddzia_ ływania ośrodk w religijnych. daje |0 obszerny przegląd interpretacji tego terminu. Niekt re miejscowości zaspokajają religijne potrzeby turyst w. Zakopane. Ma to miejsce w wczas. - i teoretyc7ne. Siła miastotw1tczego oddziaływania tury_ stykijest szczeg lnie duża.

Przejawia się ono m. A. sw j styl wej jest r wmęż nośnikiemwielu zjawisk stanowiących niezamierzony produkt uboczny tego procesu. Jezeli np. zaciera się teŻ r żnica w sposobie ubierania się poszczeg lnych warstw i społeczne. Jak juz wcześniej wykazano. szczeg lnie wśrd ludnościzamieszkującej duze miasta. Jednak może r wnież wnosić elementy niekorzystne do obraZu tego środowiska. Skutki pozytywne to możliwość wzmocnieniawięzi emocjonalnych rodziny. to trudno nie zauwuŻyć wpływu turystyki na kształtowanie jego modyfikacji. czyli rozumiane jako dobre samopoczucie fizyczne. pochodzącym od turyst w. Przejawami tego mogą być: wzrost konsumpcji zywnościpoza domem (m. że turystyka kształtuje patriotyczne postawy jednostki lub grupy. obserwuje się wzrost standardu mieszkar . Po tych uwagach og lnych można podjąć pr bę wskazania na rolę turystyki w modyfikowaniu niekt rych składnik w stylu życia. s. obejmować elementy stylu miejskiego i tra_ dycyjnego w postaci pewnych wartości środowiska wiejskiego. wykazuje relatywnie większe motywacje do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wykształcenia og lnego. Miastotw rcza funkcja turystyki może oddziaływać dwojako w odniesieniu do rodziny. W ośrodkach turystycznych.jak zdolnośćdo pracy. a także bodźcem do nauki np. Jest to widoczne np. psychiczne ludności i grup wiekowych. np. Jednocześnie turystykę jako stymulator środowiska zdrowia należy umieścićw układzie pozytywnych skutk w procesu urbanizacji. w zwiększonym obciązeniu organizmu nadmierną |iczbą bodźc w i we wzrościeprzeciĘenia komunikacj ą.in. iż stwierdzenia dotyczące stopnia oraz kierunk w tego od_ działywania mają charakter hipotez. pod wpływem turystyki biorącaudział w ruchu turyStycznym. dzięki wychowawczo-kształceniowej funkcji turystyki. kul_ tury regionalnej czy stosunku do przyrody. 30l-302. w większym docenianiu mody i jej urozmaicaniu. że proces urbanizacji jako wynik cywilizacji przemysło- życia.. tj. Szczepariski. Tlv rcza obserwacja turyst w krajowych i zagranicznych oraz kształceniowa funkcja turystyki mogą być źr dłem kształtowania osobowości otwartych na innowacj e. Nie można wykluczyć osłabiania sp jności rodziny w wyniku niedostatecznego przeciwdziałania naciskom zewnętrznym. Pawełczyriska. s. czyli przekazywania dzieciom dziedzictwa kulturowego. Wyraża się to m.szanie ich między miastem a wsią. np.. pod wpływem popytu na usługi noclegowe. W zespole codziennych zachowa formujących styl zycia znajduje się także czas wolny i sposoby jego wykorzystania. Aktywną obecnośćturystyki można też odnotować w kształtowaniu się kolejnego składnika stylu życia. Warto wreszcie zalważyć. stąd się biorą pewne uproszczenia wywod w. w tendencji do posiadania domk w letniskowych. 13 |2 J. wzrasta jej udział w zagospodarowaniu czasu wolnego od pracy itp. Elementame pojęcia socjologii' PWN. satysfakcji społecznych i tw rczości|3. np. turystyczne formy zagospodarowania tej kategorii czasu mają tendencję do utrwalania się i szerokie perspektywy. - determinanty i układy odniesie- 403 . w postaci obcych zwyczaj w czy słownictwal2.in. odzywianie uzna się za segment konsumpcji. Pod wpływem urbanizacji. Sry'l życia w epoce przemian nia. Przy założeniu. Ludnośćobszar w zurbanizowanych. w degradacji środowiska przyrodniczego. Turystyka może też nasilać tendencje do umacniania lub osłabiania partnerskich stosunk w w rodzinie. a pośrednio i turystyki. bądźteŻobejmujące takie cechyjednostki. jej rola w formowaniu tego środowiska może być poZytywna. 144. iż rodzina stwarza także własne środowisko kulturowe.in. odzież staje się wyr znikiem subkultur. Należy tu takze upaĘwać możliwościnatężenia funkcji socjaliza- cyjnych. rozw j gastronomii). Przedmiotem oddziaływania turystyki w omawianym zakresie jest r wnież mieszkalnictwo. Ma ona sw j udział w zwiększaniu nacisku na ochronę zdrowia w obszarach zurbanizowanych. np. Zjawisko to wzrasta w miarę rozwoju miast i pogarszania się środowiska zdrowia ich mieszkar c w. etnografii czy pogłębiania wiedzy o kulturze. geografii. Należy Zastrzec. konsumpcji. jw. własnego narodu. Istotnym składnikiem stylu życia jest zdrowie definiowane pozytywnie. Składnikiem stylu zycia moze być życie w rodzinie. większa kultura spożycia i rozmaitość posiłk w oraz konsumpcja przetwor w. przy powrocie rodziny lub jej członka z podr ży turyStycznej. następuje pogorszenie się szeroko pojętego środowiska zdrowia. R wnież w dziedzinie ubioru można wskazać na zmiany pod wpływem turystyki. Ten proces ujednolicania moze się odbywać dośrodkowo. jw. język w obcych. tzn. Wiadomo.

iż turystyka wywiera także wpływ na przebieg urbanizacji wiejskich jednostek osadniczych. jest istotna dla wielokierunkowych przekształcer wiejskiej sieci osadniczej. W su404 . kwalifikowanej czy wycieczkowej. Wyrazem tych przemian moze być zatem poprawa warunk w. artykuł w żywnościowychitp. warto r wnież zwr cić uwagę na stosunki spo_ łeczne. większą dostępność d br kultury. przyczyrtla się d9 wzmocnienia i poszerzenia tego uczestnictwa. Badania dowodzą. domki letniskowe. Jej pozycja wynika r wnież z te9o. Zwiększająca się Zwartość tej zabudowy i wymiar przestrzenny (np. jest lub moze być podważoflaprzez pojawienie się lepszej pracy dla obu płci w sferze obsługi ruchu turystycznego. że miastotw rcza funkcja turyStyki. Że aczestnictwo w kulturze ma relatywnie korzystniejsze warunki rozwoju w wyniku procesu urbanizacji. ściśl'e związana z dawną strukturą ekonomiczną gospodarstw chłopskich i decydowaniem o dziedziczeniu. pensjonaty. że rośnie odsetek ludności wiejskiej uffzymującej się z nierolniczych źr deł zarobkowania.. iż uprawianie turystyki. np. w degradacji środowiska przyrodniczego. poprawiają warunki zycia ludności wiejskiej i podtrzymują funkcjonowanie niekt rych gospodarstw wiejskich. Dotychczasowe rozwuŻania o roli miastotw rczej funkcji turystyki w modyfikowaniu miejskiego stylu życia skłaniają do og lnego wniosku. np. Turystyka ułatwia też swobodne i intymne kontakty międzyludzkie. takie jak koleże stwo iprzyjaź '. Zapr ezentow ane r o zw ażania o mi as to tw r czej funkcj i w sp łc ze snej turystyki upoważniają do wniosku. og lnie można więc powiedzieć. w tym z turystyki.Doświadczenie wykazuj e. Rozważając kierunki oddziaływania turystyki na kształtowanie miejskiego stylu zycia. kształĘąc w określonym zakresie styl życia ludnościmiejskiej. Skutki wzrastającej roli turystyki są szczeg lnie widoczne w zakresie urbanizacji ekonomicznej i technicznej. Mogą tez być przyczyną wielu zjawisk patologicznych. jako częśćskładowa szeroko rozumianej kultury. Można zatemWzyjąć. Praca taka daje młodym ludziom więcej swobody. r wniez z tytułu sprzedaŻy turyStom i organizacjom zajmującym się obsługą ruchu turyStycznego usług noclegowych. lepsze warunki rozwoju osobowości. Trzeba też og lnie zauvłażyć. że turystyka może w tym procesie zĄąć znaczące miejsce. iż jest ona jednocześnie jednym z cel w zyciowych wyznaczarLych wsp łcześnieprzezmiejski styl życia' Wsp łczesna wieśznajduje się r wniez w polu oddziaływania procesu urbanizacji. w sensie skutk w jej rozwoju. iz tworzenie nowych miejsc pracy oraz osiąganie dodatkowych dochod w. parkingi) nie- rzadko są wyobcowane ze środowiska wiejskiego i obniżają walory krajobrazu wiejskiego. mie te przemiany ekonomiczne pochodzenia turystycznego mogą zahamować odpływ ludnościwiejskiej do miast. co wzmacnia rolę turystyki w omawianym zakresie. Rozw j infrastruktury turystycznej i og lnej oraz kontakty ludności wiejskiej z uczestnikami ruchu turystycznego tworzą podstawy tych postępowych przemian. kempingi. że vrbanizacja wywołuje zjawisko turystyki.. Warunkiem funkcjonowania wsi letniskowych jest też wyposażenie ich w podstawowe utządzenia infrastrukturalne o charakterze turystycznym i miejskim. wykazująca wzrost w miarę rozwoju turystyki. iz nieracjonalna urbanizacj a techniczna wiej skiej sieci osadni czej może by ć przy czy ną degradacji środowiska przyrodniczego' Urbanizowane wsie turyStyczne stają się r wnież obiektem przekształcer w sferze społecznej. Widoczne są pożądane przemiany pod tym względem. Skutki nie kontrolowanego rozwoju turystyki na tych obszarach mogą jednak r wnież być niekorzystne i wyrażać się np. Miastotw rcza funkcja tury_ styki przejawia się tu z r żnym natężeniem we wszystkich czterech płaszczyznach przebiegu procesu urbanizacji. Turystyka. Można je zwłaszcza odnieśćdo stylu życia. jakości i stylu życia ludnościwiejskiej. Dowodem na to moze być zwłaszcza sieć wsi turystycznych. Podstawy urbanizacj i ekonomicznej w si rozsze rza także rozbudowa sieci usług bytowych świadczonychturystom i ludności wiejskiej. społecznego i kulturalnego. obserwuje się. Mozna postawić tezę. wyposażonych w określone walory turystyczne. tworzy korzystne warunki do powstawania tego rodzaju stosunk w społecznych i do wzrostu znaczenia elementu komplementarności w charakterze więzi między turystami oraz między turystami a ludnością goszczącą. kt ry pod wpływem turystyki jest poddany przekształceniom na wz r miejski. kt re z kolei potęguje działanie czynnika wywoławczego. Na przykład tradycyjna władza ojcowska. $ 405 $ :{ tl $ . Przejawem urbanizacji technicznej wsi jest r wnież rozszerzająca się zabudowa typu miejskiego. w sferze obrotu ziemiączy obyczaj w. częSto zagrożonych ekonomicznie. W tym sensie ma charakter pozytywny.

niesie przy tym wiele wartości moral_ i społecznych.np. Edukacja kulturowa jest terminem dającym wyruz nowej potrzo' bie turystycznej. gł wnte młodzieży. uprawiana rozumnie i dobrze zorganizowana. Promując liczne wartościreligijne. w wyni' ku edukacji kulturowej.k_ tualnej oraz kultury życia codziennego. Korzyściekonomiczn e rwiry. Wymiar edukacji kulturowej ma r wnież turystyka polegająca na zwiedzaliu zakład w przemysłow ych. dzeri kulturalnych. wości wsp łczesnej turystyki. W ten. W tym sensie odzwierciedla ją wzrost poziomu życiaw wyniku ekonomicznego i społecznego rozwoju miej scowości turystycznych. szczeg lnie o podłożupoznawczym. do korzystnych przemian kulturowych. jw. spotkanie kultur i czynnik przemian kulturowychla. 6. |a i K. Przecławski wyraża pogląd. element kultury. W edukacji kulturowej głosi się też postulat. W sumie te rodzaje iurystyki mogą spełniać oczekjwania edukacji kulturowej społeczer{śtwa. cześniestała ewolucja form wsp łczesnej turystyki zwiększa formułowania wzaj emnych powiązar{ tych zj awisk. Funkcja edukacji kulturowej turystyki odnosi się nie tylko do samych turyst w. w parkach rozrywki oraz w odni"sieniu do wielkich miast i metropolii gospodarczych. Przecławski. zasługującej na upowszechnienie w warunkach maso. Przyswajają oni zaobserwo_ wane u turyst w z reguły wyższe potrzeby kulturalne oraz ucząsię ko_ rzystać z przygotowanych dla turyst w i wymaganychptzez nich urzą- miona dobra kulturalnego. turystyka zaśwzbogaca. Podjęta w tym rczdziale pr ba określenia postulowanych funkcji httr rystyki w sferze pozaekonomicznej dowiodła. może odegrać doniosłą .2. nie miastotw rczego działania turystyki powinny być regulowane w cQ}i lu zachowania szeroko rozumianych społecznych wartościwsp łcze&:' nej turystyki. aĘ poziom.ou mogą oni odnieśćwiele korzyści. plażowej.t. wzbogaca ona uczestnictwo w tradycji kulturalnej kraju i świata. Turystyka archeolo giczna pogłębia świadomość kulturową społecze stwa pod względem tradycji wytw rczościprzemysłowej.o_lę * kształtowaniu świadomości kulturowej jej uczestnik w. iuł"i" interesują się wielkimi osiągnięciami naukowymi i technicznymi. jest w tym procesie powszechna i może przynieśćwiele wartościowych efekt w. FUNKCJA EDUKACJI KULTUROWEJ Związl<t turystyki z kulturą pozwalają na sformułowanie wniosku. obecność turystyki. iż zakres i natęż!r1l. Edukacja kulturowa może mieć postać samokształcenia.Jednocześnie skłaniają one do następnego wniosku. ra inspiruje rozw j turystyki. Termin ten odnosi się do r Żnych dzie' dzin życia. Turystyczna edukacja kulturowa przejawia się takze w ekonomicz_ nych aspektach rozwoju turystyki. Przyjmując. Ponieważ stan kultury pod tym względem np. ze kultura oznacza spos b..ałe z tozw o- festiwalowej. a także spos b i poziom życia ich stałych mieszkarc w. iż ryzuje moze być traktowana jako funkcja kultury. że elementy szeroko ro. przeto trzeba zwr ci uwagę na rolę turystyki wypoczynkowej i zdrowotnej w poprawie Ę sytuacji.po. jakośći poziom życia. nych czynnikiem edukacji kulturowej jest tez turystyka pielgrzymkowa. int. Upowszechnienie wymienionych form turystyki oraz tworzeł nie odpowiednich warunk w ich rozwoju mogą się przyczynić do po' lepszenia stanu zdrowotnego społecze stwa i w konsekwencji. atakże coraz częściej zabytkami przemysłowymi.6. chroni i dobra kulturalne. że dziedziny te znajdują się w związku dialektycznym. kulturowy. zumianej kultury są obecne prawie we wszystkich rodzajach wsp li czesnej turystyki. K. rodzaje i sposoby uprawiania rozrywki oraz zabawy były wartośc iąi rntały zna- 406 . w Polsce jest zły. Turystyka zaśma bardzo dogodne warunki do przal kazywania tych wartości kulturowych swoim uczestnikom i otoczeniu' w kt rym są osiągane jej rozmaite cele.war to podnieśćzagadnienie stanu zdrowia społeczeristwa. Wywiera ona r wniez określony wpływ na iozw j kul_ turalny miejscowości odwiedzanych przez turyst w. Humanisryczne podstawy urystyki. czyli archeologicznu. w sferach etyki (ochrona środowiska'. Postulat ten ma szansę realizacjiw turystyce Turystyka krajoznawcza otaz kwalifikowana.

Tirrystyka zdrowotna i wypoczynkowa. jak zmiany w przestrzennej strukturze podziału dochodu narodowego. Ta obecnośćtu_ rystyki jest widoczna w kształtowaniu modelu konsumpcji.7. Wiadomo. jak i sfery podziału. przez efekt naślazwłaszcza zagranicznej. komunikacyjnych. opr cz warunk w natuU podstaw dochodowości turystyki leŻy wymaganie stworzenia pewnego miniralnych danej miejscowości - 409 . stając się uczestnikiem rynku turystycznego. powstawanie nowych źr deł dochod w w miejscach restrzennej. jako zjawisko o bogatej i r znorodnej treściekonomicz_ nej.g o s p o darc ze g o ro zw oj u ob s zar w re c ep cj i tury s Ę c zn ej. Że wiele zjawisk 6. Turystyka zaśo motywacjach poznawczych moŻe przynieśćefekty w formie nowych tozułirya w wielu dziedzinachżycia. Należy też dodać. Ekonomiczne' dodatnie skutki turystyki przejawiają się w skali kraj owej i zagr anicznej. Jak wiadomo. rzemieślniczych. zaspokaja potzeby w zamając do kresie usług.atakże na strukturę popytu i w efekcie oddziafuje na rozmiary oraz strukturę wydatk w ludności. swojej dyspozycji środkipłatticze.jem turystyki odnoszą się też do całego kraju. Wolno sądzić.region w i kraj w turystycznych. turystycznych oddziałuje też na kształtowanie sfery produkcji d br i usług. Turystyka krajowa stanowi przede wszystkim ważn! czynnik spoTurysta. W tym sensie turystyka należy zar wno do sfery wymiany. ryzuje go rozwinięty poziom funkcji turystycznej. W polskiej rzeczywistości ekonomiczna funkcja turystyki nie była należycie doceniana. tem na wielkość. stwarzając możliwości odnowy sił człowieka.2. pojmowanego jako troska o narodową wsp lnotę. podzia_ łu. Wolno też przypomnieć. to strumie pieniądza w formie wydatku turystycznego może stanowić istotne źr dło dochod w budżetowych i dochod w gospodarstw domowych w miej scowościach turystycznych. Punktem wyjściarozwaŻail jest twierdzenie. handlowych. dokonuje zakupu Sprzętu turystycznego. Wzrasta liczba nowych stanowisk pracy. FUNKCJA EKONOMICZNA Zgodnie zprzyjętąkonwencją podrozdział ten. poprzedzony w rozdziale 2 obszerną analizą uwarunkowa rozwoju turystyki jako zjawi_ ska ekonomicznego. jak kłżdyrodzaj konsumpcji. zmniejszanie rozpiętości w poziomie życia miejscowości. wymiany oraz konsumpcji. a więc nośnikami popytu na r żnorodne świadczeniaturystyczne. wpływając dodatnio na innowacyjnośćgospodarki. że turystyka ze swej natury jest formą konsumpcji. iż do sfery wymiany można przypisać efekty dewizowe turystyki międzynarodowej. wyrażające się gł wnie w ich wpływie na bilans płatniczy kraju o rozwiniętych funkcjach turystycznych. kulturalnych. np. gastronomicznych. zwłaszcza gdy charakte. prowadzi do wzrostu wydajności pracy. jest dokładnie opisana zwlaszczaw zagranicznej literaturze przedmiotu. ścisłepowiązaniaz procesem podziału i pociąga za sobą takie konsekwencje. RedysĘbucyjny efekt turystyki ma np. ze wysoki prestiż tury_ styki w strukturze czynnik w rozwoju jest określony ptzez jej obecność we wszystkich sferach gospodarowania: produkcji d br i usług. Dlatego. wyższego poziomu życia stanowi istotnej wagi bodziec do postępu społecznego' downictwa cepcji turystycznej.Moze więc wzbogacić postawy patriotyzmu. dotyczącego wpływu turystyki na procesy rozwojowe w r żnej skali prze_ Turystyka. informacyjnych. że funkcja edukacji kulturowej turystyki może być stymulatorem popularyzacji dorobku wsp łczesnościi kultywowaniB dziedzictwa przeszłości. iż konstatacja wyższego poziomu Życia w czasie uprawiania turystyki. pamiątek itp'.moŻe też się przyczynić do intelektualnego rozwoju społecznościturyStycznej. noclegowych. bodźce ze sf'ery konsumpcji docierają do sfery produkcji za pośrednictwem wymiany i podziału. wzrost wpływ w do bu_ dzet w lokalnych i centralnych. powoduje liczne konsekwencje we wszystkich sferach gospodarowania. Przeprowadzona w rozdziale 4 ocena miejsca turystyki w strukturze gospodarki narodowej daje podstawy do twierdzenia. wpływa za408 kulturalnego i gospodarczego. rozrywkowych. Turyścisą konsumentami wielu usfug i d br. Warto więc jeszcze raz podkreślić jej walory w procesie gospodarowania. łe c zno . Jeżeli popytowi temu przeciwstawi się odpowiednio zorganizowaną poda:ż poszukiwanych usfug i d br materialnych. Pod wpływem popytu turystycznego powstają nowe pola aktywności człowieka w r żnych dziedzinach wytw rczościi usfug. stanowi pr bę wnioskowania uog lniającego.

w wielu przypadkach wpływy dewizowe z tytułu mrystyki zagranicznej nie tylko pozwalają na pokrycie defi cytu bilans u płatniczego. tujących warunki bytowania turyStycznego. Wymiana zagraniczna wywiera wielokierunkowy wpływ na gospodarkę narodową i jej dynamikę wzrostu. iż turystyka stanowi narzędzie zmian w przestrzennej struktur7e podziału dochodu narodowego. w wyniku inspiracji rynku powstaje i rozwija sigr infrastruktura turystyczn a oraz sieć jednostek gospodarczych. l ne i tanie miejsca __^^-. Vichy czy Dax. Połączenie dynamiki ruchu turystycznego z podażą r żnorodnych' ' najest elementeln handlu zagranicznego. Wszystkie jednostki gospodarki turystycznej osiągają zwiększone miot w gospodarki turystycznej. W takim kontekście należy oceniać ekonomiczną funkcję turystyki zaZagraniczna turystyka przyjazdowa daje efekty analogiczne do efekt w. Miarą gospodarczego znaczenia zagranicznej turystyki przyjazdowej jest stosunek dochod w z turystyki do og lnych dochod w pa stwa z Ętułu eksportu towar w i usług. Przejawem ekonomicznej funkcji turystyki krajowej jest także to. Powstają nowe i rozwijają się istniejące ele-' menty tej gospodarki. Zmniejszają się też rozpiętościstandardu życiowego mieszkarc w poszczeg l_ nych region w kraju. szczeg lnie korzystna sprzedaż szerokiego zakresu usług. mum podaży ekonomicznych d br turystycznych.ślonekorzyści. gdzie nie przekracza30vo. kt re uzyskuje w stałym miejscu zamieszkania. Dziękt turystyce następuje więc przemieszczanie się środkw pieniężnych z obszar w rozwiniętych do miejsca wy_ branego przez turystę jako cel podr ży turystycznej. Należy przypomnieć. Na og ł obszary turystyczne mająniŻszy poziom rozwoju w por wnaniu z tymi. że dta wielu kraj w jest ona bardzo istotnym dzialem ich międzynarodowego obrotu gospodarczego. jak np. 4ro 4II . Ludnośćwpłaca d br turystycznych przynosi wielorakie korzyści. rystycznego wywiera nacisk na poszczeg lne elementy kształtującej się gospodarki turystycznej. Dynamika popytu tu.ł +^_i_ *:^:^^^ pracy.Dlatego aktywizacja wszelkich źr deł dochod w dewizowych nabiera w tych krajach szczeg lnego znaczenia. Na przykład w 1990 r. że łącząc gospodarkę Wajową ze światową.handel zagraniczny umożliwia osiąganie korzy3gi z wyrnlany międzynarodowej. Przede wszystkim zwiększa dochody budżetowe z tytułu podwyższonych obrot . Ekonomiczna funkcja turystyki jest wysoko notowana zwłaszcza w skali międzynarodowej. Ten zaśjest sferą gospodarki ściśle związaląz całym systemem gospodarczym. W takiej sytuacji znaLazło się wiele kraj w rozwijających się i kraj w byłego realnego socjalizmu. JednakŻe wadliwa. Na pewnyrn etapie rozwoju staje się czynnikiem pokonywania barier i ogranię7ę(l wzrostu. Jednocześnie powstają liczn. Wagę ekononicznej funkcji turystyki zagranicznej podkreślafakt. w kt rej handel zagraniczny sam się przekształca w najdotkliwsze ograniczenie jego rozwoju. Jak to już podkreślano przy opisie turystyki międzynarodowej' w międzynarodowym obrocie turystycznym występuje. Pod względem omawianej funkcji stanowi jedną z najbardziej korzystnych form obrotu. iz ogromne zadłuzenie tych kraj w stało się jednym z najwuŻniejszych problem w gospodarczych wsp łczesnego świata. Wykładnikiem znaczenia tego rodza_ ju turystyki może być r wnież udział wp'ływ wdowizowych Z turyStyki w og 'lnych wPływach dewizowych danego kraju. R 'wniez podejmujący pracę w sektorze usług turystycznych znajdują źr dło zarobkowania' Wszystko to razem pro_ wadzi do ożywienia i rozwoju miejscowościturystycznych oraz do aktywizacji ruchu turystyczne1o w okresach następnych. Uważa się. jak'te przynosi eksport towar w i usług.w pod. niewidzialny eksport towarowy. Moze on nawet wynosić 10Ovo w małych uzdrowiskach o skromnych funkcjach miejskich. kt re nie wystąpiłyby w warunkach gospodarki zamkniętej. Mieszkar{cy miej scowości turystycznych uzyskuj r wnież okre_ ą do budżetu podwyższone podatki w zutiry. Przy takim załozeniu turysta ponosi wydatki z dochod w. w tym 1$wnież Polska. skąd przybywają turyści.ka z obsługą ruchu turystycznego. niekompetentna polityka w dziedzinie stosunk w gospodarczych z zagranicą może szybko do_ prowadzić do sytuacji. Wiadomo. gwaran. lecz także umozliwiają zwiększenie importu koniecznego do zaPewruenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Na przykład w poszczeg lnych uzdrowiskach francuskich doch d z turystyki przewyższa607o budżetu miejskiego. iŻ turysĘka zagranicz- dochody w zamian za świadczone turyStom usfugi i sprzedawane inne dobra.udzielając turystom nocleg ą sprzedając produkty zywnościowelub posiłki.. wskłźnlkten w wybranych krajach europejskich miał nastęgranicznej. z drugiej zaśtzw. z jednej strony. z wyjątkiem ośrodk w wielofunkcyjnych. w wyniku tego poprawiają się warunki aktywizacji Ęon w turystycznych.

Portugalia 9. Grecja I9.I4. towarzyszące cele turystyczne.to wpływy z turystyki zagraniczne1 są odczuwalne dla gospodarki narodowej.) pociąga za sobą konieczność powiększania zdolności usługowej i produkcyjnej w działach gospodarki narodowej pośrednio włączanych do obsługi ruchu turystycznego (drogownictwo. Par stwa doceniające ekonomiczną funkcję turystyki stwarzająinwestorom daleko idące preferencje. w taki spos b stanowi instrument wyr wnywania poziom w rozwoju tychjednostek przestrzennych. np.). gospodarczo-orgaruzacyjnych w szeroko pojmowanej sferze obsługi tu- Rozbudowa zdolności usługowej bezpośredniej gospodarki turystycznej (hotelarstwo. 6.8. turystyki dzieci. handel detaliczny. że inwestycje takie.Żvo. są gospodarczo opłacalne. jw. należy też zutr cić uwagę na sprawę inwestycji.7Vo. czyli funkcję wyraŻającą tendencję do szukania przez turyst w swoich korzeni. Turcja I5. iż ekonomiczna funkcja turystyki zagranicznej jest przedmiotem obszernych badar naukowych. ogłoszone w . Wzrastająca dynamika zagranicznego ruchu turyStycznego i wydatw turystycznych powoduje.5vo. oddziałuje w określonyspos b na doch d narodowy.że turystyka. do innych. a takŻe wsp lne dziedzictwo historyczne i kul413 4r2 . gdzie turystyka stanowi odczuwalne źr dło finansowania rozwoju k kt ra ryst w pozwala na aktywizację gospodarki lokaInej i regionalnej. . że gdy stosunek ten jest większy od jedności. zaspokajając r żnorodne potrzeby i aktywizując gospodarczo wiele sfer życia. Nalezy w tym miejscu zwr cić uwagę' że realizacja przedsięwzięć.4%o. Doświadczenie wykazuje. Wśrd rozlicznych cel w podr ży tego rodzaju turyst w są wizyty u rodzin. że ten rodzaj turystyki. Wruchu tym biorą udział emigranci. w miejscowościach rodzinnych oraz w ośrodkach historycznych i kulturalnYch. Jest też narzędziem transferu dochodu zjednych obszar w i kraj w. nie miałaby warunk w do rozwoju sektor w pozaturystycznych' Trzeba r wnież podkreślić. najczęściejbogatych.Ovo|5. W krajach Włochy RFN -7.I?o. gastronomia.9?o.gospodarczego. Badar . siłą rzeczy. znajomych.Żvo.pujące wartości: Hiszpania _ Zl.Wielka Brytania . rolnictwo itp.A.SzwajcariaAustria I7. przemysł turystyczny. U podstaw kształtowania się etnicznej funkcji turystyki leżąliczne zwiqzii kraj w emisji i kĄ w przyjmujqcych turyst w w płaszczyźnle historyczno-kulturowej. Dążenie do maksymalizacji do_ chod w z turystyki krajowej i zagranicznej przyjazdowej narzuca bowiem. . Powszechnie się przyjmuje. konieczność stałej troski o wzrost produktu turystycznego na gruncie nowych inwestycji w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. W warunkach tworzenia w Polsce jakościowo nowej ekonomiki omawiana funkcja turystyki zasługuje na poważne potraktowanie' społeczno. mniej zasobnych. jest ona kategorią podziału dochodu narodowego' w innym zaś tworzy doch d narodowy przy stosunkowo nistich nakładach kapitałowych.9Vo.2. -3. FUNKCJA ETNICZNA Treśćzarysowanej w rozdziale l charakterystyki turystyki etnicznej daje podstawę do wniosku. sportowe itp. rozumnie zaplanowane.Międzynarodowych AktualnościachTurystycznych''. ich dzieci i wnuki. może spełniać funkcję etfiiczną.. dzięki roz|icznym skutkom swego rozwoju. transport publiczny.orbis'' S. 2.. widząc w tym r wnież znaczne korzyści pośrednie' Rozważając zagadnienie ekonomicznej funkcji turystyki. zwłaszcza tam. i zamieszkania w przeszłościsamych turyst w oraz ich przodk w. urządzenia wy- ]5 Przy opracowywaniu tego podrozdziału wykorzystano publikacje Instytufu Turystyki oraz Zespofu ds. Innym miernikiem znaczenia turystyki zagranicznej w gospodarce narodowej jest Stosunek wpływ w z tej działalnoścido dochodu narodowego' W badaniach międzynarodowych przyjęto zasadę. Funkcja etniczna wsp łczesnej turystyki jest widoczna w wielu płaszczyznach. Struktura tej populacji według wieku jest więc zr Żnicowana. można powiedzieć' iż w pewnym zakresie. młodzieży i uzdrowiskowej. o rozwiniętych funkcjach turystycznych dochody-z turystyki stanowią więc ważne źr dło fi nansowania rozwoju społeczno-gospodarczego. że turystyka etniczna obejmuje podr że zagraniczne związane gł wnie z miejscem pochodzenia. Wsp łczesna turystyka etniczna występuje w skali międzynarodowej i dzięki niej osiąga się r wnież inne. urodzenia poczynkowe. Nie rozwijając tego tematu..

poŻe winni mieć świadomość. Rosjan i Żyd w. społeczne czy naukowe.. takich jego element w. kt ra pozostaj ąc poza granicarrli kraju. że funkcja etniczna turystyki ogniskuje w sobie prawie wszystkie funkcje będące skutkiem rozwoju wsp łczesnej turystyki i sąd jej znaczelie. Polski z tą częściąnarodu. lIkrair{c w. Podobne możliwościorganizacyjne występują na obszarze USA. co jeŁączyło lub nadal łączy. Można jej przypisać koniecznośćuświadomienia tzech og lnych spraw: 1) problem środowiska przyrodniczego i społecznego należy do najważniejszych zagadnieri wsp łczesnego życia. niemieckiej czy chod w z turystyki przyjazdowej i procesowi inwestowania kapitał w zagranicznych w Polsce. ekoloW świetle tych uwag funkcja ksztahowania świadomości mających na celu ochronę polskiej kultury kresowej. Nie_ miec. tzn. Ilustracją występowania tych zutiązk w moŻebyć turystyka niczna do Polski np. jak ziemia. i chce nawiązać do swoich korzeni. turystyka polonijna czy turystyka mieszkaric w Polski do krai turowe. W Polsce obserwuje się obecnie działalność nowych zasadach na stowarzyszenia .ku Radzieckiego. żl w sprzyjających warunkach ten ruch turystyczny może się stać istotnej wagi czynnikiem ułatwiającym tworzenie modelu szerokich kontakt 'w narodowej oraz zwiększać satysfakcję i nicznych. iż turystyka etniczna często się wiqle z religijnymi i w tym sensie wspiera proces kreowania określonych war. służyoświacie i kulturze turyst w. Pierwiastek poznaw czo-kulturowy skiej. Zwiry. EKoLoGlczNEJ śwnooMośo 6. Wilna czy Grodna. Białorusin w.Polonijna turystyka pielgrzymkowa do Polski pozwala teŻ napił lęgnowarrie języka polskiego. Znaczenie etnicznej funkcji turystyki wzrasta więc dzięki temu. Litwy. Etniczna funkcja wsp łczesnej turystyki ma teŻ sw j wymiar ekonomiczny. Układ struktur organizacyjnych sprzyjają_ cych wzbogacaniu omawianej funkcji poszerzajątowarzystwa kultural414 gicznej wsp łczesnej turystyki nabiera coraz większego znaczeria. Ukrainy itp. poczuwa się do zvłiązk w Ze . Ostatecznie bowiem narody muszą szukać tego.starą ojczyzn{. Można też przewidywać. Niezależnie od kształtu organizacji tej turyStyki zwiększa ona świadomość narodową w Ę formie ruchu turystycznego może wzbogacać wi wiedzę o dumę narodową turyst w ne żyjących w Polsce mniejszości narodowych: Niemc w. demokratycznego ładu polityczno. powstawanie r żnych towaŹystw uczestnik w. Ruch ten może r wnież przyjme wać formę podr Ży grup specjalistycznych. Turystyczny ruch etniczny przyjmuje r żne formy organizacyjnc. zbiorowe wycieczki szkolne. organizatorzy i świadczący usługi turystyczne powinni mieć właściwystosunek 415 . np. Pełnej realizacji omawianej funkcji w Polsce sprzyja tworzenie nowego. a także osoby pracujące w turystyce bezpośrednio i pośrednio. włączane często do programu nauczania o kraju przodk w. międzynarodowych. woda.gospodarczego. Jest to widoczne w kierunkach podr żowania do Polski Jak wykazano już w rozdziaLe 2 książki. tości.b. przyjaci ł Lwowa.Wsp lnota Polska''. Jest to istotna przesłanka urzeczywistniania etnicznej funkcji turystyki. zutłaszcza zaśorganizatorzy turystyki. światroślinny i zwierzęcy oraz r Żnego rodzaju dzieła człowieka. Warto tu przypomnieć. Warto zauwuŻyć.. narodowości żydow. De_ gradacja krajobrazu.Łotuty. W warunkach sprzyjających pokojowej wsp łpracy narod w rozwoju turystyki etnicznej' zvtłaszcza polonijwzrastają możliwości żydowskiej. musi prędzej czy p źniej prowadzić do zniszczeria turystyki. dobrze zachowane środowiskoprzyrodnicze otM dziedzictwo kulturowe są dla turystyki bezcenne. np. Powinno to sprzyjać intensyfikacji donej. Na zakoriczenie wolno powiedzieć. powietrze. FU N KCJA lśzTAŁTowANlA zacyjnych. w tym w sektorze turystycznym. rozw j turystyki zależy od turystyatrakcyjności środowiska. że zależność ki od środowiska jest dużo większa niż innych gałęzi gospodarki. Kształtowanie się oraz umacnianie etnicznej funkcji turystyki znajduje podatny grunt w postaci istniejących i tworzonych struktur organi_ i z Polski. organizowanych przez stowarzyszenia kulturalne. ludności niemieckojęzycznej.9 . Na przykład w Izraelu działa około 200 organizacji zrzeszających ludzi mających swoje korzenie w r żnych miastach polskich. 2) turyści. Dlatego teŻ setki milion w turyst w. Mogą to być np.2. że rozw j turystyki etnicznej do Polski i z Polski wzmocni budowę wsp lnego domu europejskiego.

ozywienie tej funkcji jest wprost proporcjonalne do stanu odprężenia orazzacieśniania wsp łpracy gospodarczej i kulturalnej poszczeg lnych pa stw.. jak i dla tuw ryst w.poszatkowanie'' krajobrazu. Die Tburismuslehre im Grundriss.Deutschland'' 1995. gotowośćdziałania i zrozumienie problemu do mnieć. 416 4r7 . Wynosi on 0.twarda''. zwłaszcza turyst w. FUNKCJA POLIT YCZNA łczesnej turystyki nie wyczerpują wszystjej rozwoju.10. 3) trzeba zmniejszyć r żnice między świadomością ekologiczną a postępowa_ niem ekologicznym podmiot w turystyki. świadczyć og lny wsp ł_ czynnik korelacji między świadomościąekologiczną a postępowaniem ekologicznym. Daje więc szansę na zachowanie .2 rnln cudzoziemc w. proekologiczne planowanie przestrzenne' rozumną promocję turystyki łagodnej. 6. np. odnotowano na świecie567 mln zagranicznych podr ży.stanie wartościowym zar wno dla ludnościmiejscowej. gdyż na skutek tych migracji międzynarodowych pa stwa są automatycznie włączane w tę sferę ptzez kształtowanie np..budzą pewne wątpliwości. Dorner. polonijnej. dlatego teŻtetrzy elementy naleŻy traktować jednakowo poważniel8.. Problem ten można teżrozwiązywać przezrozw j tzw. na og ł masowa powinna być zastępowana turystyką . W skali międzynarodowej polityczne aspekty turystyki pogłębiają się wraz z postępami proces w integracyjnych. praktyce w miejscowościach turystycznych. takich jakt : do dopuszczalnego obciążenia potencjału przyrody.. co oznacza' że wsp łzależność tajest bardzo mała17. Należy przypomnieć. jw.miękką''.). celne itp. Zmiana świadomościekologicznej?. Dotychczas rozwijana turystyka nadycyjna. Trzeba przypo- rzecz jasna fikę kulturową odwiedzanego obszaru i nie powoduj e . gospodarki. dewizowe. r r r t przypadkowe zasiedlenie i. Chodzi tu o brak wzajemnego dostosowania rozwoju techniki. gdy się dokładnieprzyjrzeć. poziomu zamozności i czasu wolnego narastających wsp łcześnieproblem w środowiska. Pozycja danego par stwa w świecie jest także mierzona obecnością w sferze podr Ży międzynarodowych. m. Stat8 C.. s. łagodną. prow adzące do jego faktycznego zriszczenia. Kaspar. rozwijania kontakt w między krajami. uzyskany na podstawie badar niemieckich. Dlatego można śmiało m wić o politycznej funkcji turystyki. apelowanie do moralnościludzkiej. że turystyka opiera się na trzech nośnikach:społecze stwie. rozumianej jako spos b myślenia. Punktem wyjścia jest w niej założenie. C. Realizacja tej koncepcji odbywa się przez rozsądne. gospodarce i środowisku. respekĘ ącą w pełni wymagania ochrony środowiska.2.35. zwiększenie roli wychowania ekologicznego i stosowanie mechanizm w ekonomiczno-rynkowych. Na zako czenie można wskazać pewne kierunki działania proekologicznego w turystyce. Die Tourismuslehre im Grundriss.in. alternatywną.nie wpływa ujemnie na specy- l |7 cjalne. zakresu formalności granicznych (prawo paszportowe.. 43. Kaspar. ponad 36 mln Polak w wyjechało za granicę w celach turystycznych. Turystyka międzynarodowa może stanowić istotny instrument osiągania innych cel w politycznych. D. s. budowania wizerunku kraju za granicą czy aktywizacji turystyki etnicznej. Deklarowane często świadomość ekologiczna.Wszystkie podmioty turystyki muszę być świadome ujemnych skutk w obcizyżenia środo_ wiska. Turystyka łagodna stwarza bowiem moŹliwość porozumienia między ludnością tubylczą i gośćmi. może np. że dopuszczalne obciążenie środowiska nie jest wielkościąstałą itrzeba ciągle się starać dostosowywać skutki ludzkiej działalnoścido potencjału natury kt ry zapewnia jej odnawialność. iż wsp łczesną turystykich skutk w kę cechuje masowość' Skalę zjawiska charakteryzują następujące liczby: w 1995 r. 37-38. jakie obserwuje się w Europie i poza nią. .środowiska degradacji krajobrazu. hałas. jw. w ptzeznaczonych na wypo- o niewłaściwymstosunku do ochrony środowiska wśrd podmiow turystyki . wydanie spe- Polskę odwiedziło 8Ż. om wione funkcje wsp wykorzystanie na inne cele obszar czynek. Waga omawianej funkcji nabiera ostrościzwlaszcza w świetle wy_ nik w badar zależnościmiędzy świadomością ekologiczną podmiot w turystyki a ich postępowaniem ekologicznym. turystyki inteligentnej.

ka daje możliwość rozpowszechniania osiągnięć np. 1 ..' a poświęconej turystycelg: . aby się stać pełnopraw. kształĘąp ich charaktery zainteresowania oraz postawy. Znaczny udzid m|odzieży i dzieci w turystyce krajowej daje okazję do wychowywania turyst w w duchu patriotyzmu i zwiększania wiedzy o zachodzących przemianach cywilizacyjnych. zimnej wojny oraz zmiany w krajach Europy Środkowej i W stworzyły możliwość łatwych kontakt w w czasie podr ży i pobytu granicą. w pa stwach opiekur{czych turystyka jest popierana pośrednio lub bezpośrednio (np. turystyka międzynarodowa odgrywa ważną rolę wsp łpracy i porozumieniu między krajami oraz narodami. a tym samym pokoju i odprężenia. s. Przedstawione obserwacje można zakoitczyć cytatem ze wsp 'lnej żują agendy rządowe. westycji za granicą. nienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeflstwa. czyli masowa' jako zjawisko obejmujące przemieszczanie się w przestzeni. . iż walory poznawcze turystyki wywieĘą duży wpływ na życie jednostek i całych grup społecznych. Należy zauważyć. te The Hague Declaration on Tburism.Turystyka jest pozytywnym i wszechobecnym czynnikiem promocji wzajemnego zrozumienia. C. ju polskiej turystyki międzynarodowej. ze turystyka. jw.nowi to dobrą przesłankę rozwoju turystyki. Na zako czenie warto więc przypomnieć. Wynika ztego.i C. Mozna wyrazić opinię. dlatego występują tu Z natury rzeczy przesłanki polityczne do swobodnego rozwoju turystyki wraz zjego korzyściami i kosztami. a podsycana pokojem.. j est reglamentowany. . Dotyczy to r wnież polskich in. kt rych podstawą jest rozw j oraz modernizacja infrastruktury turystycznej z udziałem inwestor w zagranicznych. jako zjawisko ruchliwości przestrzennej. kt re są niezbędne dla rozwoju krajowej i międzynarodowej turystyki''. rozwijając się. Kaspafo uvłuŻa. iż na tym po.będąc przejest w znacznym stopniu determinowanaprzez jawem wsp 'łżycialudzi.. 418 $ s 419 1. Die Tourismuslehre im Grundriss. jest wynikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. zwłaszcza zagr anicznej. Iecz jako zjawisko masowe wykształciłasię w latach 50. Jest to dobry prognostyk dla rozwo. efekt w jej transformacji. Kaspar. w pa stwach totalitarnych turystyka leży w kompetencjach parstwa. [. wykaĄe charakterystyczną strukturę. zl Polska podejmuje energiczne starania o to. iż turystyka wsp łczesna. nym członkiem Unii Europejskiej. Turysty. ki. 32-33.a mianowicie tę. rozwoju i modernizacji. turystyka socjalna).. Skutki polityczne towarzyszą r wnież turyStyce krajowej. kt ra należy do społeczeristw ekonomicznie rozwiniętych i dysponuje znacznymi dochodami oraz sporą ilo- deklaracji Światowej organizacji Turystyki i Światowej organizacji Parlament w. z drugiej strony turystyka jest hamowana konfliktami. jw. Przepływa na og ł z region w t0 ściąwolnego czasu.3. ponadto rozw j turystyki. Stosunki te mogą być konfliktogenne' więc anga. jest ona podporządkowana celom politycznym. a także wykorzystywanie pewnej ilościczasu wolnego od pracy. objęła ty|ko część ludności świata. DYSFUNKCJE wsPoŁczEsNEJ TURYSTYKI Turystyka wsp łczesna. polskiej gospodar. przyjętej w Hadze w 1989 r. lega sens politycznego angażowania się par stwa w sferę turystyki jako ruchu masowego. jak wiadomo.. ze turystyka spełnia funkcje polityczne pośrednio lub bezpośrednio oraz sama daje impulsy do formułowania polityki. czynniki polityczne. Jednak mechanizm działania otoczenia politycznego turystyki jest zr żnicowany w zależnościod ustroju pa stwa: r r r w pa stwach liberalnych prawa obywatela mogą się swobodnie rozwijać. Jej początki sięgają.] Wszystkie rządy powinny więc podejmować działania na rzecz zapew- Wsp łczesna furystyka. og lnie biorąc. a jej rozul j jest sterowany centralnie. Wydaje się. xx w.iżpo ny aspekt rozwoju turystyki międzynarodowej stanowi istotny czy polityki zagranicznej poszczeg lnych par stw. W sferze politycznej natomiast powstają w związku z tym na przykład stosunki handlowe. połowy XIX w.

Wsp łczesna turystyka. rzy badacze uułażająnawet. iż ttyści z bogatych kraj w demonstrują 4Ż0 Turystyka o ddzi ałuj e znac zqc o na ś dow ro is ko s p o łe c zno - kult urow c. Nierzadko stosunki te zastąpiło podejście komercyjne. Gospodarze zaśnie Są przygotowani. Nie odzwierciedla też co. Niekt . gdyz dotychczas na og ł m wiono tylko o korzyściach.jakie może ona stano-' ludźmi. poglądy moralne i religijne. jest jednocześnie obciążona r żnymi kosztami. dla kt rych np.pr bując narzucić swoje wzory i swoją pseudokulturę.bogatszych do biedniejszych. UwaŻa się. Inny przykład niekorzystnych konsekwencji turystyki można wskazać w obrębie efekt w ekonomicznych dla ludności miejscowej. słabną więzirodzinne. podobnio zresztąjak korzyści związane z rozwojem turystyki. niedostępne są dobra uzywane powszechnie przez turyst w. Na przykład w miarę rozwoju turystyki masowej małe miejscowości turystyczne oferują swoim gościom bardziej wyrafinowaną. kt re u ludnościmiejscowej mogą wywołać uczucie rezygnacji lub agresywnego niezadowolenia. Nietrudno zau:wużyć.. dostosowaną do Stereotypowych wyobrażer o odwiedzanym kraju. Można więc powiedzieć. Wadzieże. Turystyka nic jest bowiem pełnowartościowymnatzędziem przekazywania prawdl o świecie. czarny rynek dewizowy ilp. szczeg lnie w dużych ośrodkachturystycznych. w turyStyce uczestniczy obecnie kilkaset mil n w os b. aby pom c gościompozbyć się tych wyobra:żeri. Zanikajątradycyjne wartości. jak uprzedzenia i stereotypy występujące wśrd turySt w oraz odwiedzanych społeczności.i nych miejscowości jako typowe dla kraju ich pochodzenia. Na podstawie literatury przedmiotu można wskazać przynajmniej' zachowania i postawy. z P łnocy na Pofudnie . że efekt wzrastającego zrozumienia między narodami' jeślisię temu batdzo dokładnie przyjrzeć. Demonstrowana kultura turyStycznB jest więc niesłusznie uog lniana w odwiedzanym środowisku. ZaprezentowanQ uwagi odnoszą się do kraj w o rynkowym systemie gospodarki. zmieniają się obyczaje. od kilkunastu lat na świecio jest prowadzona dyskusja na temat korzyści i koszt w turystyki za: r wno dla gospodarki oraz społecze stwa. naleŻy także mieć świadomość wić w kształtowaniu przyjaznych stosunk w międzyludzkich. Ich znajo mośćjednak może być w pełni wykorzystana w kształtowaniu polskieJ polityki turystycznej. Do kor{ca stulecia liczba ta przekroczy 500 mln. ze społecze stw zurbanizowanych do czych. gdyż turysta nie reprezentuje wszystkich mieszka c w swego kraju ani środowiska. a7e fałszywą wersję swego folkloru i obyczaj w. że turyścizagraniczni w dużych ośrodkachnadmorskich nie odczuwają zadnych po- niekt re niekorzystne zj awiska tow arzy szące rozwojowi wsp łczesnoJ' turystyki. 4ŻI . prawie nie ist. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na takie niekorzystne zjawiska. Zachowania turyst w są odbierane przez ludnośćodwiedza. włamania do samochod w. Mają one rozmaity charakter. pijar stw o. z kt rego się wywodzi. W stosunkach międzyludzkich zwraca się też uwagę na zanikanie tradycyjnej gościnności. Wywofuje to silne reakcje obronne i wzmaga wzajemną nieufność. prostytucję. Często też turyści prezenĘą wobec ludności miejscowej postawę wyższości.i to wyłącznie ekonomicznych. UwaŻając turystykę za środeksłuzący pogłębianiu przyjaźni między zagroże . Turystyka może więc powodować r wnieżuczucie frustracji wśrd tych. Jak już wykazano. z kraj w zaawansowanych przem do mniej rozwiniętych. wysoko rozwiniętych gospodarczo i do kraj w rozwijających się. Sprzyja temu tendencja do upowszechniania postaw konsumpcyjnych.W efekcie obserwuje się zmiany w jej stylu życiai pewne zakl cenia w stosunkach społecznych środowiska przyjmującego turyst w. Po-l twierdzają to prowadzone na świeciebadania naukowe. jak i dla środowiska przyrodniczego' Jest to ważne. Jednocześnie jej rozw j może być źr dłem niekorzystnych zjawisk dla kultury. iż stanowi to jedną z charak terystycznych cech obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej ściświatowej. czy|i jej dysfunkcje. Wiadomo' ze pod wpływem rozwoju turystyki następuje majątkowe zr6żnicowanie miejscowej społeczności. będąca źr dłem rozmaitych korzyści. Turystyka wsp łczesna jest częściąkultury i nośnikiemwielu wartościkulturalnych. Nie jest td prawdą. Ma ona jednak r wniez ujemny wpływ na omawiane środowisko. kt ra się staje corazbardziej wzajemnie za7eżna.} dziennego życia w swoim kraju. choroby weneryczne. Do niekorzystnych zjawisk środowiskowych zvłiązanych z turystyką wsp łczesną zalicza się także zjawiska patologii społecznej' Najczęściej wymienia się tu narkomanię. Pojawiają się opinie. nieje.czemu towarzyszy nacisk na naśladownictwo wzor w zachowania się turyst w. że pod wpływem turystyki masowej następują stałe i szybkie zmiany w zyciu miejscowej ludności.

z:właszcza w okresie letnim. źr dła hałasu. od. plź.trzeb kulturalnych. PrzeciE/lenie międzynarodowej komunika423 w . Turystyce przypisuje się nawet niszczenie kultury lokalnej i wartościreligijnych. Ujemne skutki są powodowane przez wzrastające zagęszczenie sieci dr g czy tor w kolejowych. niwelację terenu itp. rozw j wsp łczesnej turystyki jest ściśle związany z transportem. nart motorowych. Rozmiary r znorodnych uciążliwościpowodowanych przez zmotoryZowanych turyst w umykają kalkulacji. Dynamiczny rozw j turystyki masowej oraz koncentracja ruchu turystycznego wpływają na bezpieczetistwo. Wynikiem podejmowanych przez społecze stwo pr b chronienia się przed skutkami motoryzacji są niekt re pomniejsze ograniczenia wolności osobistej. Ucieczka od tłoku w miastach w paradoksalny spos b doprowadza do tłoku w miejscowościach turystycznych. że np. Naturalnie przeciEżenie szlak w komunikacyjnych nie jest jedynym problemem związanym z motoryzacją. ogranicza ona dostępność do przyrody jako źr dła har_ monii oraz porządku. jednokierunkowe l|ice. takichjak cholera.in' do architek- wadza się np.. że wraz z rozwojem wsp łczesnej turystyki występują zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. P łwysep Helski) czy przypadkowe i bezplanowe osadnictwo. lecz takŻe stanowią zagrożerue życia na drogach. Jak juz podkreślano. piowadzące m. dyfteryt. zakazy parkowania. ją zmotory zowani turyści. Degradoprzyrodniczym. Zmotoryzowani turyści nie tylko w duzym stopniu ograniczają wolnośćpieszych. Turystyka. W sumie jednostronnie traktowana polityka turystyczna przynosi wiele skutk w negatywnych. ograniczenia szybkości. Wpro4ŻŻ tonicznego niszczenia krajobrazu. wyręby w lasach. zakł cając harmonię środowiska przyrodniczego i naturalną r wnowagę. tyfus. a więc w konsekwencji ograrricza prawo do ciszy i spokoju. że nadmierna koncentracja ruchu turystycznego w określo_ nych miejscowościachwprowadza na og ł wiele ogranicze oraz niedogodności w zyciu codziennym i zawodowym. Z masowymi podr żami jest r wnież zwią_ zana choroba AIDS. Zakopane. Preferowanie w polityce turysĘcznej gł wnie cel w ekonomicznych prowadzi często do zubożenia środowiska architektonicznego miejscowości turystycznych. wzdłuż wybrzeży m rz i jezior. Inną ujemną konsekwencją turystyki jest przekraczanie chłonnościobszar w. teren w parkingowych. może być czynnikiem zwiększającym samodzielnośćmieszkar{c w odwiedzanych obszar w.lecztakŻe turyst w. Wolnośćod niechcianego hałasu samochod w. uzdrowisk położonychna obszarach g rskich. zakł ca ten porządek i wprowadza chaos do zycia codziennego mieszka c w obszar w turystycznych. kt ry odwie dzają. Przykład w z tego zakresu dostarcza szeroko rozumiany sektor usług bytowych. W wyniku rozwoju i koncentracji turystyki masowej następuje coraz większe zaśmiecanie ulic. zakazy wjazdu. z jednej strony. wowym warunkiem zdrowia psychicznego. ospa czy grypa. kt ra w szczycie sezonu dodatkowo chroni turyst Problem bezpiecze stwa turyst w szczeg lnie ostro występuje w komunikacji lotniczej w wyniku eksplozji ruchu pasażerskiego. czyniącje bardziej W czasie pobytu na og ł w jednym miejscu nic zdradzajązainteresowania okolicami ani krajem. motor wek. samolot w.odkulturalniania'' i przystosowania do skomercjalizowanego Stylu ży. tranzystor . z drugiej zaś może tę sferę ograrriczać.vrządze stereofonicznych itp' jest zaśpodsta_ w. Spotyka się też opinie. Potwierdzeniem tego jest wzrastaj ąca |iczba wypadk w drogowych. Powiększa np. Wsp łczesna turystyka obniza jakośćżycia nle tylko odwiedzanych społeczności. obnizające jakośćwypoczynku. Systematyczny wzrost turystyki krajowej i międzynarodowej oraz zwiryarty z ruą rozw j np. Na przykład ktaje zachodnie notują nasilenie tradycyjnych epidemii. rozw j turystyki pielgrzymkowej i w dużych miastach przyczyniają się do zwiększania |iczby źx deł hałasu oraz r wnomiernego rozprzestrzeniania się hałasu prawie na całej powierzchni globu ziemskiego. Pod tym względem złą sławą ciesząsię regiony i miejscowościturystyczne. Warto w tym miejscu powiedzieć. a także w d śrdlądowych' W zwipku Z tym wprowadza się r żneprzepisy ochronne. Wśrd niekorzystnych zjawisk będących skutkiem nieprzemyślanej polityki turystycznej można wymienić urba_ nzację obszar w turystycznychprzez wznoszenie budowli w stylu spotykanym powszechnie w miastach (np. czyli sferę ich wolności. cia. Doświadczenie wykazuje. działywanie turystyki na miejscowe zwyczaje nosi zaśczęsto charakter . zwłaszcza turyst w. zkt rych korzysta- tw rczy wpływ turystyki jest widoczny także w środowisku męczącym. będące w konsekwencji ograniczeniem swob d. w Hiszpanii powołano do zycia policję turystyczną.

Drugą dziedziną' do kt Ę są odnoszone negatywne skutki rozwoju wsp łczesnej turystyki. ptzeto wszelkie zagrożenia płynące dla środowiska ze strony turystyki budzą uzasadniony niepo. masowe zaśmiecanie Alp. W wyniku rozwoju turystyki g rskiej pojawia się tez zagrożenie ze strony zwieruąt' Na skutek dokarmiania przez turyst w liczba jeleni wzrosła S-krotnie w stosunku do stanu z początk w tego stulecia. że już tylko 10-15vo ziemijest pokryte trawą. Zwraca się uwagę na słabą pojemnośćtas lotniczych. Konsekwencją przyjmowanej w ekonomiitezy o istnieniu d br wol. tj. nych było nieuwzględnianie w rachunku ekonomicznym działalności gospodarczej. Negatywne skutki turystyki masowej odczuwalne dla środowiska przyrodruczego Są szczeg lnie widoczne w wielkich regionach turystycznych. od roku 1950 liczba turyst w w Alpach podwaja się co siedem lat. Następnym problemem jest stan las w w Alpach. cji teren w bogato wyposazonychprzez naturę.lecz także z relatywnym zwięk szaniem się w środowisku składnik w antropogennych.in. Przy takiej koncentracji przestrzennej ruchu turystycznego powstają r żne lciąż|iwe problemy. że np. su istnienia samej turystyki. powodzi orazzwiększonych erozji. niebezpiecznych obsunięć ziemi. ocenia się. jest środowisla pr7yrodnicze. Wskutek koncentracji ruchu turystycznego kozice żyjące na szczytach g rskich zostają Zmuszone do szukania pokarmu na niższych poziomach. Wśrd wielu sprawc w degradacji środowiska przyrodniczego wymienia się turystykę masową. Coraz częściej się m wi. w tym także turystycznej. jak ograniczona substytucyjność oraz wysoka kapitałochłonnośćodzyskiwania utraconego krajobrazu. np. m. W wyniku tego wystąpiło wiele niekorzystnych zjawisk. czyli tyle co trzykrotny obwÓd kuli ziemskiej. czyli do niszczenia sen. Na przykład wybrzeża morskie Włoch oraz Hiszpanii wykazują znaczne zalieczyszczenia spowodowane zbyt intensywnym zagospodarowaniem turystycznym linii brzegowej. km. w budownictwie. W Polsco (chociaż nie tylko) często jeszcze trakĘe się ziemię jako niemalże dobro wolne. Rozw j wsp łczesnej turystyki prowadzi też do zmiany charakteru środowiska przyrodniczego. Stwarza to liczne niebezpieczerfutwa dla człowieka. w Davos na 6 tys. kt rym nio zagrtŻa wyczerpywanie się. Na cele turystyki narciarskiej poświęca się tam każdego roku 500 ha ażytk w rolnych. ziemia. Duże szkody powoduje turystyka narciarska.Zaosttza go okoliczność. Austria zamierza do kor{ca tego stulecia zbudować 3 tys. Stale rosnąca liczba uczestnik w ruchu tu4Ż5 ' 424 . wynosząca około sławia choćby długość 120 tys. Skalę problemu uzmywyciąg w i kolejek alpejskich.Powszechnie już wiadomo. Biologowie obawiają się. W obliczu grożącej światukatastrofy ekologicznej ludzie zaczęli dostrzegać' że mĄądo czynienia z procesami być może nieodwracalnymi i że wzrost turystyki prowadzi do rujna.cji lotniczej jest widoczne w portach lotniczych. Systematycznie też wzrasta stosunek liczby turyst w do liczby stałych mieszkardc w miejscowości g rskich (np. dowiska jest uznanie ich za dobra ekonomiczne. d br wolnych. należy do przeszłości. Walcowanie śniegu na trasach narciarskich ciężkimi pojazdami powoduje. gdzie masowo pożerająpędy młodej roślinności. ha.iż traktowanie niekt rych zasob w środo. gł wnie wody i powietrza. że wsp łdziałaniewszystkich tych czynnik w może w ciągu najbliższych lat aczynić cały region wysokog rski niezamieszkanym. rych d br naturalnych i szkodliwego oddziaływania na nie. na pasach startowych i autostradach dojazdowych. W Ęrolu co czwarta trasa narciarska prowadzi przez zagrożone lasy g rskie. przy niedostatecznym uwzględnieniu ochrony tych obszar w. Znaczenie składnik w środowiska przyrodniczego dla turystyki oraz dla człowieka podkreślają takie jego cechy. turyst w). W Bawarii 70Vo las w g rskich jest skazanych na obumarcie. iż 60Vo drzew jest uszkodzonych. że turystyka masowa stwarza paradoks: turystyka niszczy turystykę. jako tzw. Wiąże się to nie tylko z ich ograniczonością fizy czną i narastaj ącą konkurencyjnością między funkcjami środowiska przyrodniczego. wiska. Innym przykładem zagrożerua środowiska przyrodniczego są Alpy. co prowadzi do przepełnienia port w lotniczych. Utrata drzew przyczynia się do zwiększania występowania lawin. k j. Dodatkowo można powiedzieć. mieszka c w przypada 50 tys. Stwierdza się też obumieranie roślini kwiat w alpejskich. Zagrożony jest r wnież inny składnik środowiskaprzyrodniczego. że warunkiem korzystaniaprzez człowieka z element w śro. Ponieważ jest ono istotnym czynnikiem rozwoju turystyki. wyciąg w i tras narciarskich ołącznej powierzchni ponad 20 tys. fakt w korzystania z niekt .

w 1988 r. kempingi. dla kt rego r żne kraje i miejscowości rywalizują między sobą o przyciąganie turyst w. szczeg lnie atrakcyjnych turystycznie. Umożliwia ona przepływ kapitał w. Fakt ten jest wyjątkowo dokuczliwy dla ludności miejscowej i obniża jej standard Jednąz istotnych cech turyStyki jest sezonowość. a także z konieczności ochrony i odnowy tego środowiska. drogi. Wiedza. turystyka masowa konsumuje cji natury gospodarczej. zwłaszcza kraj w przyjmujących go_ ści. m2 teren w budowlanych. Efekty tego splecionego życia międzynarodowego. olbrzymią ilośćusług i d br. powinny być przedmiotem edukacji mieszkaric w oraz turyst w. społecznej i organizacyjnej. aby przesłanki poprawy jakościżyciai standardu ekonomicznego nie były zagrożone. mająteż sw j wymiar negatywny. wyobraźnia i etyka sozoekologiczna.Wahania sezonowe działalnościgospodarczej w turyStyce powodują wiele konsekwenŻycia. Jak wysep Helski itp.U podstaw działania szeroko rozumianej gospodarki turystycznej musi r wniez lec pełna świadomość sozoekologiczna. wymianę usług oraz tworzenie organizacji gospodarczych. np. Zależność ma charakter ekonomiczny. zaśpotrzeba było na ten cel 90 tys. doznają uszczerbku przez eksploatację turyst y czną (P ł- tych. Poniewaz turystyka jest istotnym źr dłem dochod w dla wszystkich kraj w. Należy tu zauważyć. Na uwagę zasługują teŻ ne?atywne skutki rozwoju turysĘki masowej w sferze życia gospodarczeTo. a odnosi się do struktury podaży i popytu. Polega ona na zdawaniu sobie sprawy ze znaczenia środowiska przyrodniczego dla wsp łczesnego człowieka oraz gospodarki. USD można było nabyć 4 tys. Gł wnym narzędziem ochrony region w i miejscowości turystycz_ nych przed szkodliwymi skutkami rozwoju turystyki powinna być kon_ sekwentna polityka turystyczna pa stwa. że spekulacja terenami budowlanymi osiąga szczeg tnie d:uże rozŻ'. według kt rych turystyka wykazuje wysoką podatnośćna kryzysy i niewielki społeczny prestiż zawodowego zatrudnienia w niej. inwesto_ wanie.). chociaz w pewnym zakresie są odwrotnością funkcji ekonomicznej. Ta działalnośćkonsumpcyjna jest bardzo ważna z punktu widzenia całej gospodarki.Nietrudno bowiem za_ uvłażyć. Z omawianego punktu widzenia prowadzi to do coraz większego zagęszczenia vrządzeniami infrastruktury turystycznej i og lnej (hotele. Ponadto wchodzenie danego kraju na rynek turystyczny i chęć ufizymania się na nim nie są wymuszane. Jednym z niekorzystnych przejaw w rozwoju turystyki może być powstawanie i umacnianie zależnościkraj w przyjmujących od kraj w ta wysyłających turyst w. Niekiedy niszczy środowisko przyrodnicze. W krajach o wysokiej atrakcyjności tuinwestycyjną prowadzoną przez rystycznej obserwuje się działalność ponadnarodowe organizacje turystyczne. tereny sportowe itp. Można więc powiedzieć.że istotne składniki środowiska. Jest tez gł wnym powodem.ra ptzez władzę polityczną. Środkiem zaradczym w tym względzie może być wydłużaniesezon w.] . Jej stopa w regionach turystycznych bywa znacznie wyższa niz średnia w danym kraju.obniza więc jakośćżycia tej ludności. W sumie turystyka masowa przyczynia się do zmian w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej obszar w wiejskich. Rynek reaguje na to wzrostem podazy. mające swoje siedziby w krajach wysoko rozwiniętych. Ryzyko zvłiązane z sezonowością odnosi się najczęściej do bezrobocia w okresach poza sezonami turystycznymi. iż ta oczywista zależnośćekonomiczna jest akceptowana przez pailst:wa przyjmujące gościzagranicznych. stanowiących podstawę gospodarki turystycznej. zar wno dla społecze stwa przyjmującego. jako podstawowe elementy tej świadomości. odnosi się to zwłaszcza do międzynarodo_ wych sieci hotelowych. w wyniku ekspancoraz ściślej sji masowej turystyki. Lista dysfunkcji wsp łczesnej turystyki obejmuje też zjawisko spekulacji gruntami budowlanymi. Dla porządku należy też zaprezentować opinie. kt re nie mogą powaznie myślećo konkurowaniu w dziedzlnte produkcji przemysłowej. przeto każdy ktaj o rozwiniętych funkcjach turystycznych dryy do poprawy swojej pozycii na rynku. Powinna ona zapewnić ochronę środowiska przyrodniczego w taki spos b. w kt rym stale żyje miejscowa ludność. Zasadniczo nie jest ona regulowal.Dysfunkcje te są dośćtrudne do sklasyfikowania. plaze czy naturalny krajobraz wiej ski. W roku 1983 za 10 tys. rystycznego oznaczajednocześnie wzrost popytu nar żne usługi i do_ bra turystyczne. jak i wysyłającego turyst w. zwłaszcza zaś 426 juz niejednokrotnie podkreślano.) wielu obszar w wiejskich. Z eko' nomicznego punktu widzenia negatywnym skutkiem rozwoju wsp łczesnej turystyki moŻe być inflacja. Na przykład na Wyspach Karaibskich i na Hawajach ceny ziemi osiągają Zawrotne sumy. USD.

import nowych technologii (know-how). W praktyce tych kraj w czę_ sto się stwierdza nieuzasadniony import poszukiwanychprzez turyst w d br konsumpcyjnych. BILANS GOSPODARCZO. gdyŻ dotyczą one gł wnie pozaekonomicznych funkcji turystyki. to fascynuje ona cotaz większą liczbąprzy' jazdlw i wyjazd w (np.). atakże coraz większymi wpływami os b prywatnych. Samo zjawisko odpływu dewiz należy uznać za nieuniknione. na kt re brak jednoznacznych odpowiedzi. kt re dla przykładu mozna zaK. B. notuje się coraz liczniejsze głosy krytyczne pod jej adresem. kt re osiągają dochody w bilansie płatniczym' opierając się na turystyce rozwijanej przezkapitałzagraniczny. wpływy z niej wyniosły 445 mld USD. iż dla niekt rych kraj w rozwijających się turystyka może być interesem niekorzystnym. nie przemyślane transfery zysk w itp. obejmuje swoim zasięgiem liczne rzesze społeczelistwa. Inwestycje zagraniczne w krajach i regionach turyStycznych takŻe mogą być źr dlem niekorzystnych zjawisk ekonomicznych. przede wszystkim ugrupowar międzynarodowych. jaką są rezerwaty dzikich zwierząl Przyjmując. Krippendorf. przekształcając dynamicznie oblicze odwiedzanych miejscowości. czy też może w wielu przypadkach temu zdrowiu szkodzić? 2l 22 Na przykład J.4. czy przekIe Stwem. rzecz jasna. Mimo pomocy zagranicznej rząd Kenii mu_ si nawet dofinansowywać swoją gł wną atrakcję turystyczną. Jednocześnie. Pruecławskim22 ująć w formie kilku pytar . iż uprawianie turystyki sprzyja zdrowiu ftzycznemu i psychicznemu. zaledwie 30vo wpływ w dewizowych pozostaje w kraju. w 1998 r. w kt rych brakuje odpowiednich własnych środkw kontroli ziemi. nadmierny odpływ dewiz obniża efekt mnożnikowy dochod w turystycznych par stwa. co stanowiło 97o wartościĘestrowanego światowegoeksportu. charakter sygnał w. tkwią r żne wątpliwości. w miarę rozwoju wsp łczesnej turystyki. U podstaw dylematu. R wnież turystyka krajowa. 6Ż5 mln zagranicznych podr zy w 1998 r. Przecławski' K. Tietz. W konsekwencji powoduje to znaczny odpływ dewiz do kraj w wysoko uprzemysłowionych. zwłaszcza międzynarodowej . Jeśliwziąć pod uwagę turystykę międzynarodową. Prawie wszystkie stanowiska pracownik w wysoko kwalifikowanych zajmują mieszkarcy metropolii i obcokrajowcy' Przytoczone przykłady dysfunkcji turystyki w życiu gospodarczym kraj w przyjmujących mają. 4Ż8 429 . Specjaliści2' rozwa' żając funkcje i dysfunkcje turystyki. rozwijająca się coraz szybciej w krajach atrakcyjnych turystycznie. Kwota ta nie uwzględnia wydatk w na usługi transportowe. problem zaśsprowadza się do jego skali. Większośćdochod w idzie natomiast do właścicieli hoteli. samorząd w lokalnych i budżet w par(stwowych' TUrystyka międzynarodowa stała się duzym biznesem. ze im kraj turystyki docelowej jest biedniej_ szy.--l miary w tych krajach i regionach turystycznych. zgłaszają wiele pytar{. W Kenii np. C' Kaspar i K. Turystyka stała się w mijającym stuleciu nieodłącznym elementem wsp łczesnej kultury bytowania społecze stw. -sPoŁEczNYcH KoRzYśol RozWoJU wsPÓŁczEsNEJ TURYST YKl KoszTow ]] i organizacji turystycznych. Naturalnie są podejmowane pr by blokady zakup w ziemi przezkapitał zagraniczny (gł wnie japo ski na Hawajach). Przeprowadzona w tej książce wieloaspektowa prezentacja rozwoju turystyki wskazuje na liczne implikacje rozmaitej natury. kt re warto sobie uświadomići w miarę mozliwości uwzględniać w rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w dziedzinie turystyki. Wskazuje się też w tych krajach na stosunkowo niski udział zatrudnienia pracownik w miejscowych w zatrudnieniu og lnym w gospodarce turystycznej. 6. że ptzykład Kenii nie jest od_ osobniony' można powiedzieć. region w i kraju.lecz na razie z mĄmi efektami. czy wsp łczesna turystyka jest błogosławierStwem. W krajach. np. tym niekorzystniej wypada rachunek koszt w i zysk w. Można spotkać opinie. przedsiębiorstw ' s Czy zawsze jest tak. Przecławskj' Turystyka a światwsp łczeslcy. Wydawnictwo UW Warszawa 1994. Literatura przedmiotu noĘe w tym względzie przede wszystkim odpływ dewiz za granicę.

językowych. niszczenie krajobrazu jako skutek błędnego oszacowania chłonnościturystycznej obszaru. wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Faktem jest. duże obciążenie ekologiczne wskutek działalności kultury. zachowanie i wspieranie d br kultury odbudowa dzieł architektury. to można zaprezentować bilans korzyścl oraz koszt w wsptłczesnej turystyki w sferze gospodarczej ispołecznej. co po_ twierdziły nauka i praktyka: rozwoju wsp łczesnej turyStyki nie możta zatrzymać. 430 korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej przez ludność inwestycje. dla młodzieży.Czy w miejscowościach turystycznych stosunki międzylu-clzkie stają się lepsze. czy też może przyczyniają się niekiedy do jego dalszej degradacji? zavłsze jest tak. jaką zdobywają turyściw czasie poar ty i pobytu w innych miejscowościach. ze turystyka spełnia funkcje wychowawczc. w gruncie rzeczy ma charakter poglądowy. turystycznej. jest zawsze pogłę. klasowych. prostytucja. krajach. religijnych i rasowych. pijar{stwo. kulturowe.kobiet. a tym samym utrata tozsamości. zeszpecenie krajobrazu przez obiekty turystyczne. społecznych. efekt mnożnikowy. I zaniechanie alternatywnego wykorzystania zasob w miejscowych i ich niszczenie. docenianie własnych i obcych wartości społeczno-kulturalnych. czy możejest zupełnie inaczej? A może turystyka przy. świadomości ekologicznej i kształĘ" po"yiy*n" posta. narkotyki? Czy wiedza. iż oczekiwany obraz bywa spłycony lub wprost fałszywy? Czy turyści chronią środowisko przyrodnicze i społeczn e. a sezonowośći bezrobocie. regionach. wzbogacanie treścioświatowych. iż wątpliwości narastają w miarę studi w nad skutkami rozwoju wsp łczesnej turystyki dla r Źnych sfer wsp łczesnego życia. zapoznanie się ludnościdanego kraju (regionu. os b niestworzenie możliwości wykwalifikowanych i dodatkowej w miejscowościach rolniczych. . nie wszystkie dają. międzynarodowy pok j i zrozumienie. : nieodwracalność funkcj i obiekt w infrastrukturalnych. żnorodność działalności gospodarczej. gdyż wszystkich za7et i wad turystyki nie można określić. że jĄ uprawianio Czy : : : : : polepszenie poziomu zaopatrzenia ludności. Koszty gospodarczo-społeczne to: I inflacja. mieszanie się cy- I n wilizacji.poniewaz sązbyt|iczne. miejscowości)z innymi wzorcami socjologicznymi i kulturowymi. wy turyst w wobec innych ladzi? A może jest tak. Może do tworzenia optymalnego modelu Przytoczony bilans zalet i wad rozwoju wsp łczesnej turystykl vki. przestępczość. większa r t I I a miejscową. przełamywanie barier. wsparcie gospodarki dzięki produkcji towar w i usług dla turyst w.ię it **tyfikować. I niewykorzystanie infrastruktury turystycznej przez ludnośćmiejscową ze względu na brak środkw lub fizyczną niedostępnośćtej I I infrastruktury (getto turysty czne). Są to tylko ptzyklady.ksenofobia. pracy np. Korzyścigospodarczo-społeczne r r r r r r to: napływ dewiz. I wycieki dewiz. I wahania ekonomiczne i niezr wnowa'żony rozw j. Jedno jest dziśpewn-e. zabtrzenia ustalonej r wnowagi kulturowej i religijnej' ksenofobia. spiesza niekt re procesy patologii społecznej? nie przynosi w tych sferach życia pozytywnych a towa'yn1io*. czy może zdarza się. rzy szy jej przestępczość. Przytoczone pytania można mnożyć. konflikty. np. ziłaszcza z wykorzystaniem miejscowych zasob w i produkt w. a niekt re nie są dotąd rozpoznane. polepszenie infrastruktury komunalnej przez budowę infrastruktury turystycznej. sztuki i rzemiosła wskutek dopasowania komercjalizacja ich do gust w turyst w. bieniem dotychczasowej.brak zrozumienia i działalnośćna pokaz. A skoro tak jest.

Bąk S. rynek.. Warszawa 1996. Warszawa 1 987. Wydawnictwo Naukowe PWN. Lundtorp 5. Heinemann Professional Publishing. Davidson K. Altkorn J. markerlng. The Marketing of Services. Seasonality in Tourism. Miinchen-Wien 2000. SGPiS. AE. PWE... Cząs wolny . Warszawa 1994... PWE.. Podstawy marketingu turystycznego. Wydawnic_ two Naukowe PWN. Warszawa 1996.. Krak w 1992. Warszawa 1998.. Cowell D..czasem lconsumpcji?. Turystyka.. Marketing w turystyce.Monografie-Ruch Turystyczny" z. produkcja.. Promocja produktu turystyczne7o w obrocie ą krajami o gospodarce rynkow ej. Strategia marki. Nowakowska A. Kulturtourismus.BIBL!OGRAFIA Altkorn J. Konsumpcja d br i usług turystycznych w gospodarstw ach domowy ch. Bosiacki S. Usługi. Warszauła 1999Baum T. organizacja turysĘki w Polsce.. APT MART. Oldenburg Verlag. Instytut Turystyki.. Warszawa 1990. Rogozir ski K. Cieloch G..A. PART. Kuczytiski J. 433 . Altkorn J. Oxford 1990. R.Pergamon 2001. Daszkowska M. Butowski L. Dreyer A. Warszawa 1992... 26.

.Świadectwo''.. AE. Geografia hotelarstwa' Wydawnictuło IJŁ. Warszawa 1994. Kowalczyk A. Warszauła 1999. PWN..Orbis" S. Nowy system kierowania (management) w turystyce. praca zbiorowa pod red. Kr l A.Fundusz Wp łpracy''. AE. Warszawa 1991.. Marketing w turystyce.. Warszawa 1992. 1999. Konieczna-Domariska A. 1995.w. Kaspar C. Wrocław 1992. Bosiackiego. PWE. K-PS-Ed.. Wrocław 1991. SGH. mocje. Ż002. . 434 szavta 1997. I. Gdar sk 1976. Wprowadzenie do zarzqdzania w turystyce. Bydgoszcz 1991. ODK .w. Management im Tourismus. 19'77. Encyklopedia agrobiznesu.Y. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Gaworecki w. St. Wrocław 1991.Ch. Geneza i funkcje.. G. Pielgrzymki i turysĘka religijna w Polsce. Pozna 200I.. Instytut Turystyki.Innowacja". PWE. Gdą ska aglomeracja. AgroturysĘka. The Business of Tburism. S. Kornak 4. Droga do europejskiego rynku wewnętrzne7o w turysty- .. Warszavła 1999.W. ŁazarekR'. Instytut Turystyki. Leksykon podr ży.Śląsk''.. Pozna(t 1997 .. Warszawa 1995. Eseje psychologiczne. Warszavła200I. Warszawa*Poznail Konieczna-Doma ska A.. Warszawa Gołembski G. Eleme nĘ tury s tyki mię dzynaro dowe7. Pręntice Hall. Ł dź 200r.. Warszawa 19'18. Marketing for Tourism. o człowieku wielowymiarowym... New Jersey. Encyclopedia of Tburism. Warszawa 1969. AE. London-New York 2000. Byd. Funkcja turystyczna Augustowa. AwĘ Pozna 2000. Kozielecki I. Ekonomiką turyStyki. Ekologiczne uwarunkowąnią i funkcje turystyki. Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo AE. marketing i pro- Holloway J. ce. Kornak A.. Knowles T. Wrocław 2001... Verlag Paul Haupt. Kornak A. hr7qdzanie turysĘką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. PWE. Biura podr ży na rynku turyStycznym. wydawnictwo. Wydawnictwo Naukowe PWN.. Marketing usług turystycznych. Biura podr ży na rynku.. Pitman...... J. Fundacja . Kaspar C. Die Tourismuslehre im Grundriss.goszcz 1999.. SGH. Marketing for Hospitality and Tourism. AE.. Holloway J. TurysĘka wiejska i rozw j lokalny. A.. Gospodarla turystyczna u progu XXI wieku. praca zbiorowa pod red. Majewski J.. Warszawa 1995. Giezgała J'' Turystyka w gospodarce narodowej..Drzewicki M. K-PS-Ed. Kotler Ph. praca zbiorowa pod red. GTN. Pitman. Katowice l995. Zarzqdzanie hotelarstwem i gastronomiq.A. London 1989. praca zbiorowa pod red..A. Wosia. Jackowski A. Plant R. Warszawa 1998..Monografie i Opracowania" nt 442. Rapacz A.. Gaworecki W. Międzynarodowy ruch osobowy.. War- Holloway LCh.. Routledge. Upper Saddle River. Medlik S. Bydgoszcz Dziedzic E. Warszawa 1989. WSE. Bern und Stuttgart 1991. Libera K.. hrzqdzanie. Bowen J.. Hanis P'. Liszewskiego. Kornak A. Makens J..Instytut Turystyki. Kornak S.. Gołembskiego. Jafariego. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarzqdzania strategicznego. Lane B. Jędrzejczyk J. Robinson Ch.. Kaspar C...Ch. Wydawnictwo UG. praca zbiorowa pod red.. Bern-stuttgart-Wien 1 995. Wydawnictwo Naukowe PwN. Fundacja. Usługi pośrednictwa i orTąnizacji w rozwoju rynku turystycznego. Ekonomika turystyki. Verlag Paul Haupt.. Warszawa 1988. London 1986. Kornak A.. Gda sk 1993. Wydawnictwo Naukowe Pv/N. Warszawa 1998. Elementy infrastruktury turysĘcznej i paraturysĘcznej. turystyki i hotelarstwa. Planowanie 7ysku w hotelarstwią Wydawnictwo Naukowe PWN. PWE.

Pluta-olearnik M. Marketing usług. Krako no mi c zne uw 1993. Humanistyczne podstawy turysĘki. zi". Człowiek a turystyka.-BIS.. Przecławski K. AE. Trends in Outdoor Recreation. mateiały podstawowe Kongresu Turystyki Polskiej. Rozw j usług turysĘcznych u proqu XXI wieku.Prace Naukowe Politechniki Szczecir skiej" nr 338. Hotelarstwo. SGPiS. Wydawnictwo Naukowe .. Gołembskiego. Turystyka morska. Deutscher Fachverlag..E. kw arunkow ania ruc hu turystyczne?o w układach przestrzennych. Warszawa 1984. Warszawa 1994. Styl życia' Koncepcje i propozycje' praca zbiorowa pod red. Lime'a. Przedsiębiorstvvo turystyczne..ybranych 1997. Warszawa 1995. Ruch prTyjazdovry z Zachodu do v. Usługi pośrednictwaw polskiej gospodarce turysĘcznej. G. nych. PWE. Przed trzecim przyspieszeniem. Pilotąż wycieczek zagranicznyc . Turystyka a światwsp łczesny.. PIW. praca zbiorowa pod red.. AL. Marketing usług. Ż003.PWE Warszawa 1994. PwE. cjalistycznych ..C. Warszawa 1986.Iil\brane zagadnienia. Warszawa Warszawa 1993.. B.Monografie i Opracowania" nt 288. Instytut Turystyki. Gda sk 1992.Monografie'' nr 88. Warszawa Turkowski M. Warszawa TurysĘka a człowiek i społeczeltstwo. PotrTeby konsumpcyjne. Przecławski K.. 2002. PWN. D. Marketing usług hotelarskich. Krak w 1996. M. pa stw sojako vvyraz luki na europejskim rynku turystycznym. Witulska 1. Warszauła 1973. Przecławski K.Znak"... Wydawnictwo (JW. Poznalt Ż002.Szansq rozwoju kraju.. Senyszyn L. New York 1988.e Żoo0. A.Mentor''. Przecławski K'. Wodejko 5. Kufla. CABI Publishing. z' Ż63. Gartnera. .T.. Wydawnictwo UG. wsiĘ Warszawa 1999. Sp r o wzrost gospodarczy. Ząrys socjologii turyStyki. Payne A. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1989. Leisure and Tourism. Marketing w turystyce. G. Biblioteka . SfW . Warszawa Sikora J. Wydawnictwo UG. Naumowicz K. FBC. 1989. ElemenĘ marketingll. Przecławski ego. Pozna 1999. Wydawnictwo UG. . Warszawa 1994. Krak w 1996. Organizacja i zarzqdzanie hotelem. Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych. praca zbiorowa pod red. AE. Turystyka a wychowanje. I99Ż.. Gda sk Mishan 8J. Management in Hotellerie und Gastronomie. ptaca zbiorowa pod red. J. Sierpi ski J. siciriskiego. Warszawa 1986. S p ołe c zno . K.. Gołembskiego. Prawo turystyczne. hrądzanie i marketing w kulturze i rekreacji. Ekonomiczne zagadnienia turysĘłi wsH' Warszawa TurysĘka .rt Metody sĘmulowania rozwoju turysĘki w ujęciu przestrzennym' praca zbiorowa pod red. praca zbiorowa pod red.. Schaetzing E. UKFiT Warszawa 1996.. Warszawa 197 . Gda sk 1995.Semper". praca zbiorowa pod red.C. FranKurt am Main 1992. Wydawnictwo AE. AE. Rapacz A. Warszawa 1968. W. Poznar{ 1998.. Krak w 1988.. Wydawnictwo UG. Middleton V.. Nowakowsk a A'.. Gda sk 1993. praca zbiorowa pod red.. Warszawa 1997. 436 437 .Monografie i opracowania'' nr 262' scPis. Szczecin 1987. Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznopraw- Turkowski M. Wielowieyski A. . Tulibacki T. . Daszkowskiej. Miotke-Dzięgiel J... Nestorowicz M.Wię- WZZ. Podstawy i zasady działania. Woźniakowski J. PWE. Warszawa 1996... Junga. PAPT. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebnaŻ. Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa. Wodejko S'... PUS.W. Wydawnictwo Naukowe PWN. organizacja ruchu turyStyczneqo na wsi. Zarys marketingu usług. Nasza Księgarnia.

. . Podstawy i mechaniruy ksztąłtowąnia konsumpcji usług turystycznych.. SGH. Wydawnictwo Naukowe PWN. Znaczenie ochrony prawnej konsument w usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce.Monografie i Opracowania" nr 448. Kornaka. Warszawa 1999.il Zarzqdzanie turysĘką.. praca zbiorowa pod red. Zawistowska H..Prace Naukowe AE w Katowicach''. A. . Katowice 1990. Warszauta 1994. Żabi ska T..

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->