7

-!

Wadyslaw W. Gaworecki

Wydanie IV zmienione

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003

I

Projekt okładki

MARIUSZ W. KUCHARCZUK
Redaktor

ANNA KOBYLSKA
Redaktor techniczny

KRYSTYNA DAWIDCZYK
Korekta

HALINA WIECZOREK
{'ł

4

SPIS TRESCI
Wstęp
11

@ Copyright by Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Warszawa 2003

Rozoztar@ TURYSTYKA I JEJ RODZAJE
1.1.

I3 I3
ŻŻ Ż6 Ż6 3Ż 37 39

I.Ż.

r.3.
1.3.1.

Pojęcia podstawowe Kryteria podziału turystyki Wybrane rodzaje turystyki

I.3.Ż. r.3.3.

I.3.4.
1.3.5.

Turystyka krajoznawcza Turystyka kwalifikowana Turystyka zdrowotna Turystyka motywacyjna

.

L3.6.
I.3.7.

Turystykabiznesowa Turystykakongresowa
Turystyka morska

4I
43
4',7

1.3.8.

'-

Turystykaetniczna I.3.9. Turystyka polonijna 1.3.10. Turystyka socjalna 1.3.11. Turystyka alternatywna L3.IŻ. Turystyka religijno-pielgrzymkowa

57 65 68

7I
75 79 87
5

1.3.13. Turystyka kulturalna

ISBN 83-208-1471-5

I.3.I4.

Turystyka lokalna

I
1.3.15; Turystyka wiejska 1.3. 15. 1. Charakterystyka turystyki wiejskiej I.3.I 5.Ż. Agroturystyka 1.3.16. - Turystyka weekendowa
9I 9I
98
101

Rozozm Eil KRAJOWY I MIĘDZYNARoDoWY RUCH TURYSTYCZNY
3.f

r49

Rozozruffi
CZYNNIKI RoZwoJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI
2.r.
Ż.2.
105

3.1.1. 3.I.2. 3.1.3.

.

Krajowy ruch turystyczny
Charakterystyka bazy noclegowej turystyki Turystyka krajowa Charakterystyka przestrzenna turystyki wewnątrzkrajowej . Rozkład czasowy turystyki wewnątrzkrajowej Podstawowe zagadnienia rozwoju turystyki

t49
,,49

r52

Og lna charakterystyka czynnik w rozwoju
turystyki

3.I.4.
105

Ż.Ż.I'
Ż.2.Ż. 2.Ż.3. Ż.Ż.4. 2.Ż.5. 2.3.

Ż.3.I.
2.3.Ż.

Ż.3.3. 2.3.4. Ż.3'5. 2.3.6.

Czynniki społeczne Czynniki polityczne. Czynniki techniczne Czynniki ekologiczne Czynniki popytowo-podażowe i uniwersalne Czas wolny od pracy Siła nabywcza ludności Urbanizacja Srodowisko przyrodnicze . Społeczne konsekwencje rozwoju cywilizacji
Dobra turystyczne.

Megaczynniki rozwoju turystyki Czynniki ekonomiczne .

r07
r07
109 110
111 111

3.1.5.

.

I54
155 156

3.2'

w Polsce
Turystyka międzynarodowa
.

3.Ż.I.

II2

3.2.Ż. 3.Ż.3. 3.Ż.4.

IN
115 116

LŻ|


r23 r23

Ż.3.6.l. Charakterystyka d br turystycznych

Ż.3.6.Ż. Podstawowe dobra turystyczne (walory

..

.

Rozmiary turystyki międzynarodowej na świecie Regiony turystyczne świata Struktura regionalna turystyki światowej Turystyka międzynarodowa w Polsce 3'Ż.4.L Turystyka przyjazdowa do Polski 3.2.4.Ż. Zagraniczne wyjazdy mieszkarc w Polski 3.Ż.5. Nowe tendencje w turyStyce światowej 3.2.5J. Kierunki rozwoju turystyki światowej do 20Ż0 r. 3.Ż.5.Ż. Czynniki rozwoju turystyki światowej do Ż0Żo r. 3.Ż.5.3. Strategia działania w sektorze turystyki 3.Ż.6. Globalizacja a turystyka 3.Ż.7. Międzynarodowe organizacje turystyczne .

r63 r63
r67

r69 I7Ż I7Ż
178

r82

18Ż
184 188

189

194

turystyczne) Ż.3.6.3. Komplementarne dobra turystyczne (infrastruktura turystyczna) 2.3.7. Polityka paristwa w dziedzinie turystyki 2.3.7.r. Pojęcie i cele polityki turystycznej. . . 2.3.7.Ż. Podmioty polityki turystycznej Ż.3.8. Motywacje podr ży turystycznych Ż.3.9. Ochrona prawna konsument w produkt w

p5
126

IŻ8 r28
137 138

Rozoznt ffi 4.1.1.

TURYSTYKA A GOSPODARKA NARODOWA 4.I. Gospodarkaturystyczna
Pojęcie i zakres gospodarki turystycznej 4.1.2. *Rynek turystyczny 4.I.Ż.t. -Pojęcie rynku turystycznego 4.I.Ż.2. Popyt turystyczny .

199 199 199 205 Ż05

2.3.10. Bezpiecze stwo turyst w

turystycznych

..

.

I4T
146

Ż06

,)

4. I

4.l.3.
4.r.4.
4.Ż.

r. .2.3. LŁqdaż tu.ry9ty*c_z19)

4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.Ż. 4.8.3. 4.8.4. 4.9.

4.I0.

turystycznych . . . Miejsce turystyki w strategii oraz polityce rozwoju regionalnej i lokalnej wsp lnoty samorządowej . . Założenia koncepcji turystyki regionalnej i lokalnej Turystyka na światowym rynku pracy . Turystyka a międzynatodowy obr t gospodarczy

(ujęcie kierunkowe) Marketing w turystyce Turystyka a transport Turystyka a przemysł Turystyka a rolnictwo Turystyka a sport Turystyka a kultura Turystyka a gospodarka morska Turystyka w gospodarce miejscowości turystycznej Pojęcie i typologia miejscowości turystycznych . Gospodarcze znaczenie turystyki dla miej scowości

Gospodarcze"6riiś kwencje rozwoju turystyki

Ż1I

5.10. 5.11.

2r3 Żl5
2Ż0
2ŻŻ ŻŻ5 Ż27

5.n.

Usługi w zakresie infrastruktury lokalnej Usługi handlowe.

5.13.

Usługi rzemieś|nicze. Usługi ubezpieczeniowe

373 375 377

378

2Ż9
Ż33 237

Rozoznt ffi FUNKCJE I DY SFUNKCJE WSPoŁCZESNEJ TURYSTYKI

38"1

237 247
.

6.I. Pojęcie funkcji turystyki. 6.Ż' Funkcjewsp łczesnejturystyki 6'Ż.I. Funkcja wypoczynkowa.
6.2.Ż. ' Funkcja zdrowotna. 6'Ż.3. l'Funkcja wychowawcza .''. 6.Ż.4. 'Funkcja kształceniowa. '

387 389 389

390

249
253 Ż56

6.Ż.5.

264

Funkcja miastotw rcza . YFunkcja edukacji kulturowej 6.Ż.6.

39Ż 394 396
.
:

6'Ż.7' Funkcjaekonomiczna' ..

Rozozruffi
USŁUGI TURYSTYCZNE
5.1. 5.2. 5.3.
5.4.

6.2.8. Funkcjaetniczna. ekologicznej 6.2'9. Funkcja kształtowania świadomości Funkcja polityczna. 6.ŻJ0.

406 408 413
415

Ż83 Ż83

Definicja usług turystycznych (cechy i zakres) Usługi transportowe Usługi hotelarskie. Usługi informacyjne
Wprowadzenie

6.3. 6.4.

4r7
419 4Ż9 433

Dysfunkcje wsp łczesnej turyStyki

286
310 3Ż8

Bilans gospodarczo-społecznychkorzyści i koszt w rozwoju wsp łczesnej turystyki

Bibliografia

5.4.I.
5.4.2.
5.5.

Kierunki rozwoju techniki informacyjnej w turystyce

3Ż8
33Ż

Usługigastronomiczne

.

5.6.
5.7. 5.8. 5.9.

Usługi bankowe Usługi pośrednictwa i organizacji . . . Usługi przewodnickie i pilotaż wycieczek Usługi wypoczynkowe i usługi w zakresie kultury ftzycznej.

343
351

36r
369 372

rozumiane wniosk w naruucających się z cząstkowych rozwaŻa o r żnych aspekhtch rozwoju turystyki na świecie. W rozdziale 11 muje rozmaite jednostki geografi czno-administracyjne. Rozdział drugi . W tym sen- jako zjawiska wielopłaszczyznowego . W pracy om wiono gł wnie turystykę międzynarodową' a w miarę tlrlstępności źr deł.aje. Przynosi jednak takŹe negatywne skutki społeczrtc i kulturowe. podkreślając skutki jako funkcje i dysfunkcje.|c.llświęcono czynnikom rozwoju wsp łczesnej turystyki.regionalną i krajową.wsTĘ P Przedmiotem rozwuŻa .turystykę krajową. uwarunkowania cywilizacyjne. jej rodz. dostarczając rlzlicznych korzyści.j rozwoju.odnoszono je do warunk w krajowych. Na tle og lnych ocen dokonanrl klasyfikacji rodzajowej wsp łczesnej turystyki. kształtowanych przez wprowadzaną reformę gospodarki oraz pulistwa. 't'urystyka bowiem stymuluje rozw j gospodarek kraj w. Należy dodać' iż ten zakses rozwrrża determinowała gł wnie dostępnośćdanych Statystycznych' Książka składa się z sześciu rozdział w. Dokonując uog lnier . tendencje rozwoju i konsekwenc.W rozdziale pierwszym za|u'ezentowano przegląd definicji elementarnych pojęć z zakresu turystyhi rlraz scharakteryzowano wybrane rodzaje turystyki. zawartych w książce jest turystyka.ic społeczno-ekonomiczne dla r żnych dziedzln wsp łczesne go ży cia. Charakterystyka turystyki uhcj ric zakres przestrzenny prezentowanych uog lnier turystyki obejmuje rkule: światową.

Autor udające się na zebrania lub jako reprezentanci w sprawach naukowych. Rozdział sz sty zaśpoświęcono ocenie funkcji wsp łczesnej turystyki oraz dysfunkcji. prezenĘąc prognozę rozwoju turystyki do Ż0Ż0 r.26. wykorzystując własne doświadczenia dydaktyczne.1. dyplomaty czny ch. zdrowotnych i innych. W rozdziale tym zutr cono uwagę na rolę międzynarodowych organizacji turystycznych. podkreślając strukturę przestzenną tego ruchu.Monografie i Opracowania" nr 288' SGPiS.. na pewno nadal nie wolna od wad. Wodeiko. PoJĘclA PoDsTAWowE literaturze można spotkać wiele definicji pojęcia .woju wsp łczesnej turystyki. uwagi Czytelnik w. I S.Dla uzyskania większej por wnywalności statystyk turystyki międzynarodowej. przed kt rymi gospodarka ta stoi u progu XXI w. Natomiast nie uważano za turyst w os b: I I przebywaj ących w celach bezpośrednio zarobkowych. Rozdział piąty zawiera opis rozwoju wybranych usług turystycznych oraz ich przemian jakościowych w świecie i w Polsce. nawet gdy czas ich pobytu nie przelaaczałby Ż4 godzin. Autor ma nadzieję. Ruch przyjazdow z hchodu do wybranych parisnv socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym. Wedfug tej definicji za turyst w uważano osoby: r I I podr żujące dla przyjemności. Może teżbyć użyteczna dla praktyk w prowadzących własną działalnośćw dziedzinie turystyki. atakże to. poprawiającą jakośćżycia wsp łczesnego człowieka. W wydaniu czwartym podręcznika autor. określenie (<turysta>> powinno w Zasadzie być rozumiane jako oznaczające kaŻdą osobę podr Żującąprzez jej czas trwający 24 godziny. Wzbogacił on charakterystykę czynnik w rozwoju wsp łczesnej turystyki o megaczynnikj ibezpiecze stwo turyst w oraz przedstawił nowe tendencje i uwarunkowania rozwoju turyStyki światowej. czyli negatywnych skutk w jej rozwoju. Autor naświetliłwsp łzależność globalizacji i turystyk| atakże zwr cił uwagę na celowość wykorzystania turystyki w kształtowaniu Strategii i polityki rozwoju regionalnego oraz zaktualizował dane statystyczne dotyczące turystyki światowej i krajowej. zaktualizował opisy turystyki kulturalnej oraz zaprezentował problemy turystyki lokalnej i wiejskiej.' opracowanąprzez WTo.. mających na celu zamieszkanie na stałe w danym kraju.. atakże przeglądowi gospodarczo-społecznych korzyści i koszt w roz- Rozoztnt TURYSTYKA t )E) RODZA)E 1. sportowych itp'.turysta'" Pierwszą oficjalną definicję turysty zagranicznego przyjęła w 1937 r' Rada Ligi Narod w: . że praca ta da odpowiedź na pytanie o naturę światowej i krajowej gospodarki turystycznej oraz wskaze problemy.. 13 . W rozdziale czwartym ukazano miejsce turystyki w strukturze element w gospodarki narodowej. co się dzieje w turystyce światowej i polskiej. w kraju nie będącym krajem W stałego zamieszkania''l. fascynującą oraz stale zmieniającąsię dziedzinę życiai gospooczekuje także. administracyjnych. Warszawa 1989. uczestnik w rejs w morskich. podr żujące w celach handlowych. w celach rodzinnych. ilustrując wywody danymi statystycznymi dotyczącymi kraj w rozwiniętych gospodarczo. Dzięki temu będzie przydatna dla studiujących turystykę oraz os b kształtujących polską politykę turystyczną w r żnej skali. że niniejsza ksiązka o zmodyfikowanej treści. darki. lub więcej. pomoze Czytelnikowi zrozumieć turystykę. trzecim dokonano analizy statystycznej krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego na tle bazy noclegowej. s.

Zdecydowano tam. religijnych. kiedy zatrzymywali się w kraju przejazdem nawet kr cej niż Ż4 godziny. chocią2 uwzględnia ldlżne potrzeby turyst w zgłaszane na rynku. Problem sprowadzał się do uwzględnienia w definicji motyw w podr zowania jako podstawy określenia kategorii turysty. Dlatego nurt dyskusji naukowej koncentrował się na motywie podr zowania tych. Ponadto trzeba przypomnieć. leczn iczy ch.jc się korzystanie zbazy hotelowej kraju czasoweBo Fobytu. Jeślichodzi o kategorię odwiedzających. zjazdy.oferta turyllyczna nie wprowadzaprzecież takich podział w..kt rzy korzystają z nocleg w lttt statku lub w pociągu i przebywają w danym kraju na'9yg1 ki1ka dni. sport i inne. Ta uzupełniona definicja została przyjęta ptzez wiele kraj w. jadących tranzytem bez zatrzymania się. Dzięki lcttlu można statystycznie uchwycić liczbę turyst w zag1ą66znych na prxlstawie rejestracji gościw sieci hotelowej. dlątego powinien być przedmiotem dalszych analiz. sporto'łyych. kt ra przebywa w odwiedzanym kraju niezależnie od powod w odwiedzin. krajoznaw czych. kt ry wprowadził do niej w latach 1950 i 1957 dwie poprawki. służbowych. zdrowotnych itp. Problem ten został podjęty na konferencji oNZ w Rzymie w 1963 r. Pierwsza dotyczyła objęcia mianem turysty młodzieżystudiującej poza granicami własnego kraju. Wynika z tego. Szacunek tego ruchu nie |cst oczywiście pełny i może być korygowany przez notowanie turyrtilw w punktach granicznych oraz na lotniskach. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na dwie kategorie: turyst w i wycieczko_ w. Są one wspł1lne dla turyst w oraz wycieczkowicz w.. politycznych itp. Zachęca też wszystkich do wydłuzania czasu pobytu. i że statystycznie powinien on obejmować r wnież wycieczkowicz w.. lttlcresy. Przyimuiąg kry1gtiuln konsumpcji turystycznej. kt rych obejmowano mianem turysty wtedy. że ewidencja tttl'yst w na podstawie kart meldunkowych w sieci hotelowej nie speł15 . wizyty u rodziny lub zną1grnych. a także Ęch. podczas kt rej omawiano zagadnienia turystyki i podr ży międzynarodowych. aby wszystkie kraje prowadziły Statystykę ruchu turystycznego na podstawie jednakowego systemu. a obejmują wypoczynek. student w i młodzieży przebywającej w pensjonatach i szkołach. natomiast za podstawowe krylelium wyr żniające turyst w spośrd innych odwiedza3ągych przyjltru.. Wycieczkowiczami zaśsą odwiedzający dany kraj. ale w celach turystycznych..odwiedzający''' niezależqie od ich stocttnku do bazy hotelowej kraju czasowo odwiedzanego. Jeżeli się pomi- wicz 14 czących zatrudnienia w tym kraju. że ci odwiedzający.. Z ekonomicznego punktu widzenia gośćczasowY czY odwiedzający Jcst konsumentem rozmaitych usług turystycznych. lrie praktyczną stronę ewidencji turyst w zagraniczrtych w bazie lrrltclowej i rolę hotelarstwa w gospodarce turystycznej.ek Oficjalnych Organizacji Turystycznych (MZOOT). Definicja rzymska określa też motywy podr zową1ia.l r r przebywających w strefie przygranicznej i tam zatrudnionych. ale nie kazdy podr żny jest turystą. motywy religijne. turyStami mozna nazwać Wszystkich goci. to pod wzglę_ tlcln skutk w ekonomicznych podział odwiedzającYch na furyst w iwycieczkowicz w moŻe nasuwać pewne wątpliwości. kt rzy w kraju czasowego pobytu spędzili prrynajmniej jedną noc w jego bazie hotelowej w celach wypoczynkowyc h. rozrywki. że termin . społecznych. to zgodnie z definicją rzymską odwiedzającym jest kazda osoba.$ość''.turySta'' powinno się zamieni na słowo . r r podr żują w inne miejsca lub do innych kraj w w celach wypoczynku. Intencją Rady' Ligi Narod w było to. kt rzy: 'tiłryścisą to ci goście. Wymienioną definicję przyj{ po II wojnie światowej Międzynarodowy Zwiry. z wyjątkiem doty- Podział odwiedzających na turyst w i wycieczkowicz w w ujęciu delinicji rzymskiej moze jednak budzić kontrowersje. zdrowie. kt rzy przebywali w pensjonatach i internatach szkolnych za granicą. podr zują służbowo lub też w celu stałego zatrudnienia.. rą zaliczani do kategorii wycieczkowicz w. Każdy turysta jest podr żnym.odwiedzający'. k6rzy w nim lpędzili mniej niż Ż4 godziny i nie korzystali z bazy hote1owej tego krrrju' Trzeba dodać. studia. kt rych obejmuje kategoria . rodzinnych. Podstawą rozr żnienia jest motyw podr zy. Wprowadzone zmiany nie usunęły jednak zasadniczych jej brak w. Druga poprawka zaśdotyczyła podt żnych tranzytowych. że w omawianej definicji preferuje się szeroki zakrcs motywacji podr ży turystycznych.

uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych. ujmowanie podr ży służbowych w grupie cel w turystycznych można uznać za uzasadnione. obejmujących turyst w. pozwala to wyłączyć mniej luh bardziej regularne podr że między miejscem nauki lub pracy domem rodzinnym. W dokumencie tym ŚoT rozr znia dwie kategorie podr znych: . Można więc powiedzieć. znajomych. Wie- W turystyce krajowej i |x)pytu dzu ta może teżbyć spożytkowana na potrzeby planowania Bu w turystyce. Międzynarodowych Podr ży i Turystyki (Rzym. pt. w ten spos b wyklucza się cmigrację ludności zwiryaną z ptacą' ru Definicja rzymska wśrd r 'żnych cel w podr ży wymienia . '/. kt6re zatrzymują się co najmniej na jedną noc) oraz odwiedzających jednodniowych. Z punktu widzenia interes w gospodarki turystycznej zaśjest bardzo mało istotny. tlsoby.Że zalecenia Konferencji oNZ ds. że rzymska definicja turysty z 1963 r. zna|azły rozwinięcie w publikacji Świato- święconej turystyce. Jednakże podział odwiedzających na turyst w oraz wycieczkowicz w według kryterium korzystania z nocleg w wydaje się dyskusyjny i praktycznie prowadzi do sztucznego obniżenia udziau rodziny. kt rzy nie korzystaj ą z zakw aterowania w odwiedzanej miej scowości. kt rzy zattzymują się co najmniej na jedną noc' oraz odwiełJzających jednodniowych.odwiedzających'' i . Do cel w statystyki w turystyce wej organizacji Turystykl z hlecenia WTo. że odwiedzający tftctrtu kryteriami: r żniąsię od innych podr żnych l r r prlclr z powinna się odbywać do miejscowości znajdującej się poza crxlziennym otoczeniem danej osoby. łu tak nia warunku kompletności.rozumianych turyst w w og lnej liczbie odwiedzających.. w namiotach ustawionych poza Ęestrującymi pobyty kempingami itp. wzbogacane podczas licznych dyskusji na forum r znych organizacji międzynarodowych i regionalnych.). tj.. Umożliwia tez oszacowanie wielkości na usługi turystyczne w podstawowych segmentach rynku. rozrywki kulturalne.. 16 i Międzynarodowej Klasyfikacji DziałalnościTurystycznej (sIcTA). dotyczą statystyki w turystyce zagranicznej duze znaczenie poznawczo-1lruktyczne ma znajomość cel w podr ży turyStycznych.e wzg|ędu na potrzeby statystyki w turystyce Światowa Organizar'J rr' l'urystyki zaleca podział odwiedzaj ących na: to będzie przedmiotem rozważa w dalszej częścitego r r szetzenia podstaw motywacji podr ży turystycznych o wyjazdy służbowe nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w literaturze krajowej po- Nowoczesne stanowisko konferencji rzymskiej ONZ w sprawie roz- rdwiedzających międzynarodowych.odwiedzający'' określa się kazdą osobę podr zującą do miejscowości znajdującej się poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuzszy niŻ IŻ miesięcy. jeżeli podstawowym celem podr ży nie jest podjęcie działalnościzarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości. obejmujących turyst w. Coraz liczniejsze bowiem są pobyty gości przyjaci ł. pobytu w odwiedzanej miejscowości nie powinna przekra' tlługość kolejnych miesięcy. rldwiedzających krajowych. krminologia turyStyczną. 1963 r. tj.innych podr żnych''. Zalecenia żnymi zjawiskami turystycznymi na og ł nadal wykluczają podr że służbowe z ce\ w wyjazd w turystycznych. Biorąc pod uwagę ekonomiczne skutki podr ży turystycznych. terminem . Nalezy w tym miejscu podkreślić. uprawianie sportu amatorskiego' wędr wki piesze L7 . relcreacja. Specjaliścizajmujący się r te 1'993 r. rekreacja. osoby nie korzystające z zakvłaterowania w odwiedzanym miejscu. i marketin- Światowa Organizac1a Turystyki proponuje swoim członkom przyjęcie do badar statystycznych następujących gł wnych grup cel w tu- rystycznych: t wypoczynek. d. Jest to istotne novum w definicjach turysty.interesy''. c't'ać 72 gł<1wnym celem wizyty nie może być dziaŁalność zarobkowa wyna_ gradzana w odwiedzanej miejscowości. Wmto zauważyć. Pozwala ona tlkrcślićwzorce zachowari konsumpcyjnych i rodzaje wydatk w ponołztlnych ptzez odwiedzających. Zagadnienie rozdziała. odwiedzających. zwiedzanie' zakupy. jest pr bą stworzenia pewnego jednolitego systemu Ęestracji turyst w zagtanicznych.. wakacje (np.

. Turysta. opieka nad niepełnosprawnymi). wczasy odchudzające. W literaturze rozmaicie się określa zakres cel w podr żowania turyltycznego. Jest to ruch dobrowolny i czasowy. rejsy wycieczkowe. akcentując społeczny charakter ruchu turystycznego. 19 18 . Francuski badacz M. wyjazdy na urlop do domu.20-2l. a takŻe iz pojęcie ruchu turystycznego w warttnkach wsp łczesnych znacznie się rozszerza..r r r r r w Monte Carlo określiłaruch turystyczny jako . warto przytoczyć trzy definicje turystyki.podr że podejmowane dla przyjemności. Zaproponowana definicja ruchu turyśtycznego nie jest pełna. udo_ rtę1llrianych i rozwijanych z myśląo zaspokajaniu potrzeb tego ruchu. Z opinii o istocie ruchu turystyczne1o wynika.) związane z osiąganiem społeczno=ltlllurowych cel w ruchu turyStycznego. Ponadto definicje turysty i ruchu turystycznego wy_ raźnie wskazują na rozległe ekonomiczne skutki tego ruchu. ponieważ przeplatarrie się motyw w lsłużbowychmozna wsp łcześnieuznać za zjawisko normalne. cele religijne. W pracach polskich autor w określeniaruchu turystycznego nie odbiegają zbytnio od sformułowa spotykanych w literaturze zagranicznej. Międzynarodowa Akademia Turystyki i wspinaczki. że hlltsckwencje ekonomiczne ruchu turystycznego uzewnętrzniają się w 1lrlstaci zasob w d br oraz usług turystycznych. Efektywnośćpodr ży AE. Społecruo-ekonomiczne uwąrunkowania ruchu turystycz- Społeczno-ekonomiczne zjawisko ruchu turystycznego jest tworzone przez zbi t podr żnych motywowanych r żnymi celami natury Spolcczno-kulturowej i zawodowej. odwiedziny u krewnych i znajomych (np. Cyt. określaten ruch jako podr ze w celach rekreacyjnych. s. = nego w układach przestrzennych.właszcza w podr żach międzynarodowych. Krak w 1989. uczestnictwo w pogrzebach. Wydaje się tez celowe objęcie terminem . poznaw czy ch. Włączenie do cel w podr ży turyStycznych wyjazd w l'nrobkowych nie podwaza teoretycznej wartości zaproponowanej definicji. za' slugujące na uwagę Czytelnika. Nowakowska. wych. obce są mu motywy zarobkowania otaz. Biorąc pod uwagę względy dydaktyczno-praktyczne. występy na koncertach. interesy (np. osiedlania się w miejscu czasowego pobytu. zgłaszapotrzebę przemieszczania się w przestrzeni. 't. podr że poślubne). misje rządowe.. Spośr d tych cel w bezpośrednio lub pośrednio są wyklucrrtrle podr że służbowe.podr ż turystyczna'' wyosobistych |rrz. Definicja ta podkreśla dwie cechy wsp łczesnego ruchu turystycznego: społeczny i ekonomiczny charakter oraz rozszetzony układ motywrrcji podr ży. Można więc zauwuŻyć. kulturalnych i wychowawczych. . 'g religijne itp. kursy językowe). Boyer. wypoczynek na plazy. targach.. wypoczynek i relaeacja dlażołrllerzy.d w służbowych. pobyt w uzdrowiskach i sanatoriach. pielgrzymki. żywieniowych t 2 i innych usług bytowych. tworzonych. Dlatego przytaczane definicje nie w pełni obJa rriają wsp łczesne zjawisko ruchu turystycznego. Zresztąkryterium niezarobkowania w czasie podr ży turystycznej w praktyce uległo juŻ wyraźnie osłabieniu i nie przystaje do rzeczywirlrlścigospodarczej. kontem- Jęcia ruchu turystycznego. Na układ tych skutk w wpływają materialne i duchowe potrzeby turyst w. Do ich zakresu nie należą więc podr że w celach zarobkowych ani w celach zmiany miejsca stałego zamieszkania (osiedlania się)''2. obozy letnie. kt te zalnierzają oni osiągnąć po czat(lwym i dobrowolnym opuszczeniu miejsca stałego zamieszkania w kraju lub za granicą. wystawach. że ma on charakter społeczno-kulturalny. kt re są myślą 1lr'zewodnią tej książki. co jest oczywiste. że Trzeba mieć świadomość. terapia morska i inne kuracje)..tłanzyt). podr że związane z zawodowym uprawianiem sportu.Monografie'' nr 88. uczestnictwo w kongresach. podr ze handlowe do innych przedsiębiorstw. hazard.. chcąc urzeczywistnić cele podjętej podr ży. konferencjach. odwiedzanie krewnych lub znajomych. Na podstawie zaprezentowanych definicji turysty i ruchu turystyczl|cg'() oraz poczynionych uwag można dokonać pr by zdefiniowania poplacyj no-estety czne. za: A. cele zdrowotne (np. sprawy zawodowe. podr że zał statk w i samolot w pasazerskich. wypoczynku lub leczenia pieszo lub jakimkolwiek środkiemkomunikacji. wizytacje. Mimo to warto ją potritktować jako wstęp do pewnych uog lnier tendencji już trwale wyslępujących we wsp łczesnym zyciu społeczno-gospodarczym. wymaga zaspokojeni a potrzeb noclego- R wnież pojęcie ruchu turystycznego jest rozmaicie interpretowane w literaturze przedmiotu. inne (np. lut'ystycznych determinuj ą też potrzeby duchowe (poznawcze.

dwa jej rlę sprawy przemieszczania. można odnaleźć gł wnie w jej wymiarze społecznyttt. sportowych i innych pod warunkiem jednak. UKFiT. PAPT. kt re się pojawiają wskutek zmiany miejsca i w związkll z wynikającym z tego pobytem os b. C. Brytyjskie Towarzystwo Tirrystyczne zaśprzyjęło następującą definicję: . warto powiedzieć.. ekono- s. filhkrlwania oraz. np. Management im Tburismus. Pod wlględem wymienionych kryteri w definicje te wyczerpują tradycyjne Fłęcie ruchu turystycznego. Dutlrry charakter tego zjawiska stanowi punkt wyjściaw formułowaniu trirrtcgrowanej teorii turystyki. ani miejscer ' pracy"3. psychologicznym i kulturowym. ze turystyka spełnia już warunki pewRrg() Systemu teoretycznego' mozna to zjawisko traktować jako układ prxlsystemu społeczno-kulturowego i podsystemu ekonomicznego. do szk ł czy sklep w. filezllym. natomiast funkcję podaży = I rlrganizacyjnych. w r żnym zakresie. ponieważ większość czynnościrelreacyjnych odbywa się w domu i wok ł niego. służbowychlub innych nie dłużej niż rok bez ptzetwy poza swoim codziennym otoczeniem''a. religijnych. Frrllkcję popytu spełnia tu ruch turystyczny. specyficzne cele turystyki. Ż7.T. że miejsce docelowe znajduje się poza miejscem zamieszkania lub pracy. że zjawisko turystyki w aspekcie społeczno-kulturowym i l'rzyjmując z kolei hipotezę. Turystyka wypełnia znaczną częśćczasu wolnego i zajęć rekreacyjnych człowieka. Bern-Stuttgart-Wicn 1995' s. gdzie normalnie mieszkają i pracują. kt re powinny być istotnym nl()lywem turystyki.Turystyka obejmuje wszystkie czynności związane z czasowym kr tkotrwałym przemieszczaniem się os b do miejsc docelowych poza miejscami. towarzyskich. ze . le ztltianami w środowiskui rytmie życia. tworzących szeroko rozumianą gospodarkę tury- sl'cra obsługi ruchu turystycznego. hlecenia WfO. Kaspar. obejmuje on także podr że w celach służbo_ wych.turystyka obejmuje całość powiąza i zjawisk. następujące pojmowanie wsp łczesnej turystyki: . Podejście takie nakazuje. aby Wrzystkie zjawiska czasowej i dobrowolnej podr ży. Marketing w turystyce. oraz pobytem w tych miejscach"s.Turystyka obejmuje og ł czynnościos b. s.5. Warszawa 1995. kulturowymi i społecznymi walorami odwiedłtltcgo obszaru. W podanych definicjach występują wsp lne elementy. kt re podr żują i przebywają w celach wypoczynkowych. Turystyka jest rodzajem podr ży. Nie ogranicza się ruchu turyStycznego tylko do podr ży w celach wypoczynkowych. Verlag Paul Haupt. 5 V... czasowości zmiany miejsca pobytu. Definicje te sugerują. kt re są związane W definicjach formułowanych na gruncie nąuk humanisĘcznych ttlrystykę traktuje się jako proces społeczny i wskazuje na konieczność lyczltych akcentuje się r zne jego cechy. Wiadomo jednak. W konsekwencji takiego podejścia w rozmaitych definicjach oplucowywanych na potrzeby konkretnych analiz naukowych i prak- cą do cel w statystycznych. nieza- pracach ekonomicznycŁ akcenĘe lklrrdniki można por wnać do podstawowych zjawisk rynkowych. odnosiły się do osobistych lrrtttlrkttiw z naturalnymi. Warszawa 1996. Ż0 ŻI . 8-9. Middleton.C.C. Światowa organizacjaTurystyki (wTo) przy oNZ natomiast zale- ohlerwacji skutk w tego procesu. ale nie jest ich synonimem. przy czym dla os b tych nowe miejsce pobytu nie jest ani stałym miejscem zamieszkania. Definicje te wyłączająptzemieszczanie się w celach dojazdu do pracy i czysto lokalne. Dlatego w jej definieJrrch jednocześnie podkreśla się sferę obsługi ruchu turystycznego. l{ozpatĄąc kategorię turystyki w plaszczyźnie rynku. a Terminologia turystyczna. że turystyka jest zjawillicnl znacznie szerszym niz ruch turystyczny. alycZną. obejmuje on r wnież odwiedziny jednodniowe. oparta na środkach materialnych może być rozpatrywane 3 Uog lniając rozwużania. że wizje humalrlyczne i rozw j osobowości człowieka. ONZ-WTO. W definicjach formułowanych w r : r r Nie ogranicza się ruchu turystycznego jedynie do pobyt w z noclegiem. Kaspar twierdzi. naukowych. jednak nie kazda podt żjest turystyką.

turystyka nastawiona na przeżycia l lz. lurysĘka kulturalna: r turystyka poznawczą r turystyka alternatywna.ytl. wyr żnia się następujące rodzaje turystyki: I Przy zastosowaniu kryterium motywacji. I psychiczne ucieczka od codziennej izolacji turystyka sportowa (rozumiana r wnież pasywnie) turystyka nastawiona na wraŻenia.). społeczne eskapizm ży cie tow arzvskie. r turystyka związana z uroczystościamipolitycznymi. I rozrywka pęd do przeżyć interpersonalne klubowa odwiedziny krewnych. wi re_ - ca turystyka oświatowa. według cechy zasadniczej. turystyka oświatowa. ruch turystyczny i tur1rstyka upowaznia do stwierdzenia.ące im rodzaje turystyki: l drlskonalenie się) r:lręć bycia uznanym - turystyka kongresowa.w j osobowości (kształcenie Przedstawiona dotąd an1lizapojęć: turysta.i. turystyka motywacyjna (wyjazd jako premia otrzymana od llona forma turystyki: 'furystykę mozna teŻ dzięlić. turystyka kempingowa turalnych (woda. turystyka wypoczynkowa. biznesowa. Kazdej pnyjętej cesze odpowiada okre- 23 .. klimat itp.kształcą- przedsiębiorstwa). oder_ turystyka klubowa lub turystyka nastawiona na przeżycia. turysĘka sportowa r turystyka związana z aktywnym lub pasywnym sportem. Dlatego podział turystyki jest trudny zar wno z iaukowego. z punktu widzenia podmiotu turystyki. KRYTERIA PoDzlAŁU TURYSTYKI pn'sliżowe rrlr. I uczestnictwo w kongresach.u'y. r turystyka pielgrzymkowa (religijna). t turystyka klubowa. wypoczynek w uzdrowiskach z wykorzystaniem czynnik w na- r zanteresowanie sztuką podr że motywowane religią 22 poznanie innych kraj gion w itp. ale z punktu widzenia ry sty ka wyp r u o c zynkow a: moĘwacje fizY"zr" sport rodzaje turystyki wypoczynek w poblizu miejsca zamieszkania oraz wypoczynek w czasie urlopu w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych. przyjaci ł i znajomch - turystyka rodzinna. lurystyka towarryska: r turystyka rodzinna. Biorąc za podstawę kryterium motywacji lub-grup motywac. kontakty (ucieczka wanie się od rzeczywistości) kulturalne do natury. turystyka zwiqzana z politykq: r turystyka dyplomat w i uczestnik w konferencji.2.I 1. np. w krajowej i zagranicznej riteiaturze -' przedmiotu spotyka się r żnątypologię wspołczeJnej . poszczeg lnym grupom można jedno znacznie przypisać oapowiaaa.łnowanym ortlh kreujących popyt. jak i praktycznego punktu widzenia. turyStyką zwiqzana z gospodarkq: r podr ze w interesach. r uczestnictwo w targach i wystawach. wypoczynkowa. wypoczynek leczenie - turystykaleczricza. przeżycia. np. że zjawisko turystyki jest bardzo złożone.

oświecona''. sprzyjających zastępowaniu oferty typowej ofertą specyficzną dla rlkr'cślonej grupy. jednodniowe wycieczki. senior w. pizy- ł-ącząc ze sobą w r żny spos b te tzy podstawowe formy turystyki.N [łro*ttj Ż5 . turystyka młodzieżowa. zakres turystyka socjalna..liczba uczestnik w cecha - turystyka indywidualna. podr że mieszkaric w po własnym kraju lub jego regionie albo podr że po grupie przyjazdy do danego kraju os b mieszka- - turystyka letnia. autokarem. turystyka indywidualna (zorganiowana lub nie przez biuro podr zy). formy i kategorie nie Jesl kompletny. drugie mieszkanie. wiek uczestnik w czas pobytu rodzinna) \ pora roku rodzaj zakwaterowania turystyka młodziezowa. kluborya. urlopowa.. Należałoby bowiem uwzględnić liczne warianty mielitttne. turystyka . i i zagraniczna przyjazzagraniczna wyjazdo- turystyka krajowa Wo' rodzaj finansowania oddziaływania urzędowego aspekt socjologiczny sywna) turystyka zagraniczna wyjazdowa (pa- turystyka międzynarodowa turystyka zagraniczna przyjazdowa i wyjazdowa. jachtem. kempingi. uzdrowiskowa) laellrlwanie się w podr zy - usług związanych z podr żą i pobytem za zryczałtowaną cenę) turystyka'rozulmrra". wyjazdy mieszkaric w danego Waju za granicę. w szczycie zonu lub międzysezonowa turystyka hotelowa. środek fransportu menty) czepy samochodowo_mieszkalne. se_ jących stale gdzie indziej. forma turysĘki turystyka zbiorowa (grupowa. statkiem. obserwowane wsp łcześniesilne zmiany W tllotywach uprawiania turystyki oraz zmiarty uwarunkowa ' zewnętrznych turystyki prowadzą. kt re trudno byłoby jednoznacznie przyporządkować określonefrttl rodzajowi turystyki. do powstawania nowych warianlt1w. hg tlnlsze trzy formy: Kryterium pochodzenia turysty daje możliwość podziału turystyki krajowa turystyka turystyka przyjazdowa turystyka wyjazdowa lub regionalna - kraj w. tury_ styka tradycyjna. firlŹna otrzymać następujące jej kategorie: oddziaływanie na bilans płatniczy wna). turystyka weekendowa).Ił:p. turystyka długoterminowa (np. kr tkoter_ minowe podt że w interesach. aparta- turystyka parahotelowa (wykorzystująca np. samolotem oraz turystyka wewnątrzkrajowa turystyka narodowa - turystyka krajowa dowa. masowa. socjalna spos b zorganizowania podr ży Zaprezentowany podział turystyki na rodzaje. ekskluzywna. turystyka kredytowa_ na lub finansowana przedpłatami turystyka swobodna lub reglamentowana turystyka luksusowa.syczałtow a" (organizator oferuje pai<iet H fl:3 BIBLIOTEKA Ż4 ? /[. turystyka piesza turystyka zagraniczna przy jazdow a (akty _ turystyka koleją. samochodem. zimowa. siłąrzeczy. turystyka senior w turystyka kr tkopobytowa (np.

. W. że ruch społeczny jest to zbiorowe dąŻenie ludzi do wsp lnego trlu.: .'krajoznawstwo'' na og ł jest definiowane dwojako. historycznych. historia.in. t. inni określająje jako zbi r wiadomościo kraju ojczystym (ujęcie wąskie). etnograficznych itp. R wfut. w. w Encyklopedii Powszechnej z 1974 r. 140. M. Trzeba więc określić. Sawicki6.zbi r wszelkich wiadomości o pewnym' większym lub mniejszym obszarze. określających to Jawisko szeroko. k w 1930. |" Zob. wydanej w okresie międzywojennym' krajoznawstwo jest określane jako . s. W rzeczywistości turystyka jest drogą do krajoznawstwa. Pojęcie . etnografia. nie jest też ruchem ekspresywnym. Lipniackiegolo. Autor ten rozpatruje pojęcie krajoznawstwa Sufrlc np. obejt rtrrnowić pewną odmianę quasi-ruchu społecznego. regionalne obserwacje czy nawet badania naukowe"e. W. Nałkowsk. Krak w 1928. Podane przykłady świ o wąskim pojmowaniu krajoznawstwa' z akcentowaniem faktu zbi nia wiadomości o kraju lub regionie. WYBMNE RODZAJE TURYSTYKT 1. gdyżnie wyczerpuje ono cech ruchu społecznego. Poniewaz chodzi tu o wiadomości znajtozmaitszych dziedzin (archeologia.1. Krajogawstwo i jego stosunek do geografii.. skupiający działaczy-krajoinstytucjonalnej znawc w i ukierunkowujący ich na osiąganie ważnych cel w spolccznych.krajoznawstwo''. Nałkowski i L. Warszawa 1970. Lipniacki. Co to jest kĄo1nawstwo morskie i dlac1ego się nim interesuirlllli'.Krajoznawstwo. I 1ll-524. ekonomia itp. na uwagę zasfuguje oryginalna interpretacja podana i}ne. 2'. materiaĘ na III Morski Sejmik Krajoznawczy. Komisja Krajoznawcza. Podobnie pojmował ten termi ojciec turystyki polskiej. " Wielka Encyklopedia Powszechna.in.Idea i organi4acja kĄogawstwaw Polsce. jak zbieranie materiał w bez deylenia stworzenia jakiejś naukowej syntezy"1. t. najoj czystej . biologia. 6. Wydawnictwo Gutenberga.fiiemia'' 19 nr l. przekazywania i wdrazania ich wynik w do praktyki społecznej. Sawicki. statystyka. akcenĘe się społeczny chaJ*tcr tego zjawiska i jego zwiryki z turystyką. Nie jest towicrn ani ruchem reformatorskim. s.ZG PTTK.) o kraju lub !!3lrlnie. pojęcia te są niesłusznie utożsamiane. Wypada w tym miejscu powt rzyć za J. a nierzadko także w litetaturze. O krajoznawstwie jako o wypracowanym przez poszczeg lne dyscypliny naukowe zbiorue wiadomości o kraju wypowiadali się m. ? rzcch l płaszczy znach: l'unkcjonalnej w jako ruch społeczny. 139. ani nie oznacza ruchu rewolucyjipjrl. a oznacza raczej działalność praktyczną. PWN. gł wnie w ruchu turystycznym. J.3. TURYSTYKA KMJOZNAWCZA \ Teoretyczno-praktyczne cele badawcze wyznaczone w niniejszej książce narzucają konieczność tozpatrzenia zwiryk w między krajo_ znawstwem a turystyką. W Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej. natomiast krajoznawstwo jest środ_ kiem realizacji pozaekonomicznej funkcji wsp łczesnej turystyki.co się rozumie przez termin . Szczepa zob. 8. Krajoznawstwo zbliza się ilO u rystyki o wybitnie poznawczo-dydaktycznym charakterze. 6 *lllr*.pozna'w czejdziedzinę kulturywyniki llruj ącą: całokształt działalności oraz utrwalone N szechstronniej szego poznania ziemi - jako dzyŻenie do możliwie najpełniejszego. m. a także jako określony system organizacji prac krajo_ lnavłczych oraz gromadzenia. w. tl krajoznawstwie jako o ruchu społecznym nie mozna jednak m _ łld wprost. Elementarne pojęcia socjologii. Zob.1 Ż6 . Wśrd wsp łczesnych definicji krajoznawstwa. geografia. 1 Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna.r 1.3.. Jedni traktują krajoznawstwo jako ruch społeczny (ujęcie szerokie). szeroko pJ$lc krajoznawstwo wykracza jednak wyraźnie poza jej ramy. przez urządzanie wycieczek. Jednakże jako masowe dĘelle drl pogłębienia wiedzy o kraju. . lVłtszawa 1979. Kra. W okresie powojennym można zaobserwować szersze traktow omawianego pojęcia i upaĘwanie w krajoznawstwie pewnych cech ruchu społecznego.. przeto krajoznawstwo nie tworzy osobnej nauki. Szczepar ski. orłowicz.). regionie i własnej miejscowości mo- |i l)cfinicja krajoznawstwa ujmowanego jako ruch społeczny jest po*nrr w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej z 1965 r. Warszawa 1965. jako pewną historyczno-socjologicznej obej_ . PWN.. L. W życiu codziennym. fuclt społeczny dązy do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadono ci (geograficznych..

tj. Nie musi to być r wnież ruch tylko amatorski. konieczność środowiska ptzyrodniczego i społec znego. m. przykład poznawanie własnego miejsca zamieszkania czy regionu jest moŹliwe na lekcjach szkolnych. . np. nagrania itp. Podczas imprez krajoznawf}clt człowiek odkrywa też nowe wartościmoralne.(rękopisy. wartościintelektu(truz moze obudzić w sobie nowe zainteresowania. 29 b wiedzy. może zaspokajać też biologiczne potrzeby. np. |ecz takŻe uczestnicy imprez krajoznawczych.). w akcentowaniu związk w krajoznawstwa z turystyką i z jej . spełniaj ące w Ż8 j wia też przyswajanie pewnych umiejętności i nawyk w niezbędFh np.*h kru. wycieczek lokalnych lub w drodze samokształcenia.i społeczny polega na wrastaniu w kolejne grupy społeczne oraz } przyswajaniu sobie odpowiednich r l społecznych w tych grupach. Kształceniowa funkcja krajoznawstwa może być spełniana zar wno I lcnsie poznawczym. Wychowawc ze zadania krajoznawstwa wykracz ają poza tradycyjne isko wychowawcze. drlwict. kraju lub poza jego granicami. W treścifunkcjonalnego ujęcia kraj stwa powinna też być akcentowana koniecznośćpoznania rozwoju ziemi ojczystej. literatura oraz wszelkie pomoce dydaktyczne mogą ułatwić tępną w ażną funkcj ą wsp łczesnego kraj oznaw stw a jest funkcj a 'eniowa. uzyskiwanie orientacji w otaczającej rzeczywistości xlniczej i społecznej. tradycje ruchu turystycznego. Krajoznawstwo . lttny zas biologiczny człowieka wymaga m. ułatwianego środki masowego przekazu. społecznymi. zdjęci a. zwłaszcza turyStyczne. wypracowane metody i techniki działalności joznawczej. zdo}wrriąc wiedzę o kraju ojczystym. ftltej działalności kramy. musi opanowywać nowe role społeczne. na wyciecz. Kraj oznawstw o. kt ra w istotny spos b stymuĘe wychowa- w proces wychowawczy. iż spełnia ono rozliczne społeczne. larw . Uczestnicy ruchu krajoznawczego zdobywają r ozw uŻa(l po święconych lsdanie. Sprzyja temu -|pwłzcchnianie kultury kształcenie i samokształcenie. Na przykład schroniska turyStyczne. umiejętności i sprawności. wartościowegospędzania czasu wolnego). niekoniecznie w czasie wolnym od pracy tprzez turystykę. ą doty chczas owych Mtlżna uzyskać wiedzę o kraju ojczystym czy regionie. publikacj e. ptzeźrocza. to warto zallważyć. Krajoznawca bowiem. Kons ekwencj krajoznawstwa może być wniosek. Dotyczy to gł wnie własnego kraju. wyr w ewentualnych brak w organizmu i pobudzania przezkorzystne waru Rozw środowiska. N rn Spośrd wielu funkcji społecznych krajoznawstwa przede kim warto zwr cić uwagę nafunkcję wychowawczq. Lipniackiego.in. powr xlnika turyStycznego czy członka stowarzyszenia turystyc znego. w czasie uprawiania turystyki kwalifikowanej czy wycieczki fuoz. m|Izea.ioznawczych). ny charakter krajoznawstwa. m. wchodząc w nowe kręgi i grupy społeczne (np. kluby czy koła turystyczne mogą być włą1 Wrto tez zwr cić uwagę na rolę krajoznawstwa w nasilaniu aktywsumokształceniowej. R wniez instytucjonalny sens krajoznawstwa jest szerszy od ślonego przez W. Lipniackiego na og ł oddają wsp łczes- Ę nlclrliwościprzestrzennej. gdy rozpatruj e człowieka j ako istotę biosocjokulturalną. może jątez spozytkować praktyczpE ()rnawiana społeczna funkcja krajoznawstwa mieścisię tez w konftpc|i kształcenia ustawicznego.*rwiunia krajoznawstwa turystycznego. mapy. pomniki. Dlatego nasuwają się pewne uwagi uzupełniające. Rozw j środkw masowego . wykładach w szkole wyższej. obrazy. poznając miejscowe nazwy i obya także ślady dawnego rzemiosła. regionu 'jsca zamieszkania. Wprowadzają jednak pewne ograniczenia zakresu tego pojęcia w szerokim znaczeniu.rozumianąjako łość wpływ w i oddziaływar kształtujących rozw j człowieka przygotowujących go do życia w społecze stwie. oglądając gmachy. o zakresie masowości krajoznaw Definicje podane przezW. Jeślisię przyjmie. Zalożenia wy wawcze i kontekst turystyczny krajoznawstwa łatwo zalwaŻyć. izby :i narodowej.in. Refleksja nad tymi funkcjami może się okazać poż. że kłĄoznavłstwo jest to znajomośćkraju ojczy' Stego czy wiedza o regionie.nawczej po regionie.in. decydują bowiem nie tylko jego animatorzy. iż może ona być uzyskiwana w r żny spos b. w drodze . jak i praktycznym. ?lplłcic rozw j kulturalny polega na przyswajaniu pożądanych modeli i}ltr'ry (np. a także instytucje i organizacje prowadzące dział krajoznaw czą. folklorem.

krajoznawstwo'' i . krajoznawstwie chodzi nie tylko o pobudzanie aktywności przez W tworzenie nowych wartościpoznawczych. norm. rozbudowy znanych. Podobne zastrzeżenia budzi opinia dc. można wskazać na związek wychowania z kulturą. selekcyjnych i wzor w wartościujących. że zdobycze krajoznawstwa powinny slużyć gł wnie rozwojowi turystyki. iż zarejestrowane przez krajoznawc w zabytki kultury ttruterialnej i pomnikowe obiekty przyrody mają szansę być uratowane 1lt'z. Lepsze. Iecz także o spowodowanie. Przeprowadzone rozważania na temat definicji i funkcji wsp łczesgo w sferze kultury. rozrywzniszczeniem oraz wzięte pod opiekę. dokładniejsze poznanie kraju stwarza podstawę do racjonalizacji zagospodarowania turystycznego. społeczne koszty tego ruchu znajdują uzasadnienie. Problem ten jest wart prowadzenia ntudi w naukowych.tury31 30 . iż obie om wione funkcje krajoznawstwa Stanowią pewną całość imieszczą się w procesie szeroko rozumianego wychowania. sterowania ruchem turystycznym i rozproszenia tego ruchu oraz kształcenia wysoko kwalifikowanych działaczy turystycznych.Wymienione funkcje społeczne krajoznawstwa znajdują się w ści-t słym związku i są wzajemnie uwarunkowane. W. Społeczne cele krajoznawstwa w dziedzinie kultury są urzeczywistniane w kolejnej' technicznej (instrumentalnej) funkcji wsp łczesne_ go krajoznawstwa. że praktyczna aŻyteczność krajoznawstwa jest duża. że krajoznawstwo turystyczne jest środkiempodnoszenia 1xlziomu kultury i rozwoju osobowości. iż zdobycze krajoznawstwa powinny być wykorzystywane drl ochrony przyrody i d br kultury materialnej. iż pełnienie społecznej funkcji krajoznawstwa w dziedzinie kultury jest uwarunkowane jednoczesnym udostępnianiem i upowszechnianiem wartości kulturalnych. Funkcje te cechuje zasada dobrowolności. aktywnośćspołeczna. '/'ałoŻone cele krajoznawstwa mogą być osiągane przez turystykę lub inne rodzaje aktywności. społecznie istotne funkcje. a takŻe dynamicznego nrz. w Polsce zar wno w drodze udostęp_ niania wartości. wolno Nie umniejszając znaczenia zdobyczy krajoznawstwa we wskaza- . Lipniackill uważa. natomiast krajoZnawstwo turystyczne aktywizuje gł wnie funkcję rozwojową. kt re ten ruch społeczny chce propagować i do kt rych zamierza wprowadzić turystyczny ruch krajoznawczy przez pobudzanie odpowiednich zainteresowar{ i potrzeb indywidualnych oraz społecznych. Lipniacki łrlusznie twierdzi. nonn oraz wzorc w kultury przez funkcjonującą infraStrukturę turystyczną (m. Lipniackiego dziedzinach aktywizacji turystyki. aby krajoznawca-turysta działałzgodnie zwzorcarlj kultury. Między pojęciami . nego krajoznawstwa pozuta|ająna określenie roli tego ruchu społeczne- dłem argument w przy poi w związku z tym nie zavlsze możebyć źł decyzji gospodarczych. Przyjmując. Wychowanie jest przecież przekazywanlem właściwychdanej kulturze poznawczych.in. Efektywność lrnkład w w omawianym Segmencie jest wprost proporcjonalna do ltopnia wykorzystania rzeczywistej funkcji technicznej (instrumentallrcj) wsp łczesnego krajoznawstwa. Wsp 'łczesna wtlju praca umysłowa. artystyczna itd. że w ocenie wpływu czasu wolnego na rozw j turystyki prldkreśla się trzy gł wne funkcje czasu wolnego: odpoczynek. wsp łczesne krajoznawstwo jest pojęciem wielowarstwowym. iż ruch krajoznawczy na og ł ma charakter amatorski wnież uszczeg łowione i rrktualne materiały krajoznawcze mogą stanowić punkt wyjściado platttlwania przestrzenne1o oruz wskazywać obszary szczeg lrlte cenne dla trllnictwa lub wypoczynku. wymagające ochrony czy rekultywacji. kę oraz R lurystyka spełnia wszystkie funkcje czasu wolnego. W obręhie tej funkcji jest podejmowana z własnej potrzeby i dla własnego roz- rczvł j.woju gospodarczego i kulturalnego laaju. Można mu przypisać liczne. PTTK)' jak i przez upowszechnianie kultury dzięki wysiłkom kadry krajoznawc w otaz organizacji turystyczno-oświatowych. Można powiedzieć.imowaniu lcg() autora. Funkcja kształceniowa krajoznawstwa może być uważana za częśćskładową szeroko rozumianej jego funkcji wychowawczej. Natomiast W. że to wprowadzanie ruchu krajoznawczego do kultury odbywa się np. Z punktu widzenia krajoznawstwa kultura obejmuje zesp ł wartości. Ze wzg|ędu na to. |lTamże. wytyczania atrakcyjnych szlak w znakowanych. uznanych i całkowicie nowych ośrodk w. Należy 'l. Konsekwencją przyjętych na początku hipotez roboczych jest rozważenie związku krajoznawstwa z kategorią czasu wolnego. Dzięki pracy turysty nad sobą oraz nad swoim rozwojem szeroko rozumiana kultura jest upowszechniana i wzbogacana.tluwtŻy nych przez W.ed 't. Można więc sądzić. wzor w i wzorc w.ttuwużyć. Podsumowując. Należy zauwuŻyć...

konieczne jest zapewnienie mu właściwejinformacji. sprzyja temu tlkresowa zmiana środowiska społecznego i trybu życia. Istotny przy tym jest nie tylko wymiar czasu. że turystyka. 33 . turystyka wypełnia wszystkie gł wne funkcje czasu wolnego. poz. oraz dqŻenie do konfrontowania informacji otrzymywanych z r żnych źr deł z własną obserwacją są istotnymi pr:Ly czynami dynamicznego rozwoju wsp łczesnej turystyki. Zj awisko to. Doceniając walory kultury i rozwoju osobowości turyst w.Swoje stosunki z otoczeniem człowiek reguluje przez dzialanie. Potrzeby informacyjne nie ograniczająsię obecnie do wiadomości niezbędnych do doraźnego wykonywania określonych czynności praktycznych. jak i wczasowej. Mozna więc powt rzyć opinię. Nieprzypadkowo uwaza się ją często za matkę turystyki w og le.. nadających kierunek jego aktywności. jak i całej jącym światem. Polskie nolmy higieniczne określająto minimum aktywności ruchowej na 4. pogląd w i dziala . a takŻe potrzeby informacyjno-poznawcze. 1 .in.iomu wydolności organizmu.turystyka kwalifikowana'' oraz uwypuklenie tego. że aktywnośćzastępuje wysiłek ftzyczny.2. Przemiany cywilizacyjne powodują wzrastające obcipenie układu nerwowego i sprzyj aj ą zmniej szaniu aktywnośc i fizy cznej.. wzrastający prestiż społeczny wiedzy. środowiska bytowania. regeneracji sił fizycznych i psychicznych. pomaga człowiekowi zaspokoić potrzeby poznawcze. Powszechna jest opinia. zwłaszcza kwalifikowana.5 godziny dla młodzieży w wieku maturalnym oraz około l godziny dziennie dla os b w wieku emerytalnym. tj. Dlatego m wi się obecnie o biologicznym minimum aktywnościruchowej jako elementarnym r}akazie dla kazdej jednostki i obowiązku społecznym. Poczynione uwagi pozwalają na podjęcie pr by roboczego zdefiniowania pojęcia . Wzez uczestnictwo w tym Systemie wchodzi on w określony typ zależnościz otacza- świadomie. Jednym z nie|icznych akwydolności psychofizycznej organizmu jest właściwa wzmacniania tywnośćruchowa. Ponadto trzeba przypomnieć.5 godziny dziennie dla mĄch dzieci. że człowiek żyje w określonym Systetnie społecznym. kt ry wsp łdecyduje o jego potrzebach. czyli intensywność wysiłku zalcżnie od płci' wieku. Turystykę kwalifikowaną uważa się za kwintesencję wsp łczesnej turystyki. lecz obejmuj ą r żne dziedziny życia.2. co jąodr żnia od innych form turyStyki. rodzaju zatrudnienia. Jej rola w tym wzg]lędzie została szerzej nakreślona przy omawianiu turystyki krajoznawczej. Do cech wsp lnych można za|iczyć czasową oraz dobrowolną zmianę miejsca pobytu i codziennego Ębu Życia w celu zaspokojenia po_ trzeby osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym. a takŻe poprawa pożywienia oraz jego nadmiar w stosunku do potrzeb fizjologicznych wywołują r zne ujemne skutki w organizmie ludzkim. kuracyjnej.3 . a uprawiających ją określa się jako prawdziwych turyst w. na|eży zwiększyć wysiłki zmierzające do rozszerzania krajoznawczych form wsp łczesnego ruchu turystycznego oraz preferowania turystyki o możliwie pełnym programie krajo- lecz tak:Że spos b jego wykorzystania. co ją z nimiłączy.styka'' nie ma sytuacji podporządkowania jednego z nich drugiemu. co r wnież się zalicza do potrzeb znawczym. Cechy te Są typowe zar wno dla turystyki kwalifikowanej. iż chęć pozyskania informacji. potęgowane przez wzrastające skazenie środowiska przyrodniczego. że turystyka kwalifikowana umożliwia za_ tlośćuczynienie temu minimum aktywności ruchowej znacznie pełniej iwszechstronniej niz jakakolwiek inna forma turystyki. Skutki te są groźne zat wno dla poszczeg lnych jednostek. Nie całe krajoznawstwo można zaliczyć do turystyki. Słuszny jest r wnież pogląd' iż turystyka kwalifikowana jest nowoczesną formą wypoczynku. Aby m gł on dziaŁać podstawowych. kulturowym oraz informacyjno-poznawczym. gdyż ftzyczne oraz psychiczne zdrowie poszczeg lnych os b nie jest obojętne dla społecze stwa. 32 Turystyka jako forma aktywności zaspokaja poza miejscem stałego zamieszkania potrzeby rozwoju oraz odnowy sił fizycznych i psychicznych. Natomiast w tym miejscu warto ponownie zaakcentować. TURYSTYKA KWALIFIKOWANA jak dotychczas sposob w ludzkości. opanowanych umiejętności itd. aktywności intelektualnej oraz emocjonalnej itp. Sprzyja temu m. lepszego poznania bliższego i dalszego otoczenia' zycia innych ludzi' w tym ich postaw.kt ry przez wieki towarzyszył człowiekowi w jego rozwoju. podczas gdy ruch krajoznaw- czy kojarzy się tylko z funkcją rozwoju. przyrodniczym. Znawcy przedmiotu tvłierdzą.

co wsp łcześniemożna zaliczyć do tego rodzaju turystyki.asługuje na trwałe miejsce w programach działalności oraz społecznotlgniw edukacji. częstą zmianą miej sca w przestrzen i. do kt rycl sport nie dąży. jak lkształtowania postaw pożądanych społecznie. Warszawa 1982. powodując zmiany cielesno-fizyczne i psycholrlotoryczne. ale dzięki osobistej aktywności osoby wychowywanej utrwala poządane cechy ptzez samowychowanie. czyli tego. i to w obu podstawowych składnikach konsumpcji turystycznej . W definicji tej pr buje się wyjaśnićzjawisko gł wnie z punktu widzenia człowieka. Warto w tym miejscu przypomnieć. czyli umiejętności kompetentnego i efektywnego wykorzystania sprzętu turystycznego i urządze zgodnie z ich konstrukcjąoraz tunkcją. że turystyka kwalifikowana obejmuje zar wno dzieci. wchodzi w zakres kultury ftzycznej. czyli zapobiegającego ujemnym wpływom wychowawczym lub korygującego je. Jednak bliższe określenie. społecznym..wajoznawczej. lnozna na razie powiedzieć. jak i dorosłych.turystyka kwalifikowana jest czasową' dobrowolną. prawne ię. W świetle podanych uwag definicj ę robocząturystyki kwalifikowanej można sformułować następująco: . zdrowotnego. dzieli się na: 34 35 . kt re. klub w i organizacji turystycznych -zawodowych. wdrażającego człowieka do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego orazjego doskonalenia. 63. autokarowej oraz innej. zaspokajaniem potrzeb ruchu i wysiłku ftzycznego. Kazda forma turystyki powoduje też określone konsekwencje ekonomiczne.'e. Sprzyja przy tym nie tylko osiąganiu cel w perfekcjonistyczno-sprawnościowych. zaspokajanie potrzeb biologicznego minimum aktywno_ ściruchowej oraz posiadanie pewnego zasobu wiedzy og lnej. Ponieważ turystyka kwalifikowanamoże stymulować poŻądany kształt potencjału biologicznego społecze stwa. kongresowej.. stanowiąc wźLzny środek osiągania cel w wychowania fizycznego. Wiadomo. ale r żni się od niego na og ł znaczną ruchliwością przestrzenną. kt re pomaga w przyswojeniu umiejętności podporządkowania własnego postępowania dobru zbiorowemu i zaspokajania potrzeb własnych w harmonii z interesem og lnym. Ekonomika i organizacja turysĘki. osobistego kontaktu z innym środowiskiem llttltrlwić element wychowania: zar wno pod względem doskonalenia osobowości jednostek. przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad bezpieczer{stwa własnego i innych. stwarza znaczne trudności. politechnicznego.PWN. Turystyka kwalifikowana nie sprowadza się wyłącznie do mozliwości oddziaływania na wychowywanego. W li_ teraturze zalicza się do nich konieczność frzycznego i psychicznego przygotowania kondycyjnego.. umiejętność posługiwania się sprzętem turystycznym. czylipodr ż. Turystyka kwalifikowana ma więc wiele cech zblizonych do sportu..lecz także hłajoznawczy"h. przyrodniczym macyj no -p o znaut czy ch" | i 2 kulturowym otaz potrzeb infor- posługiwać innymi defi nicjami. moralnego. np.dynamicznym. wymagającąprzygotowania kondycyjn ego i zawodowo-turystycznego. kształtującego wrażliwość piękno przyrody i dzie| ludzkich. Może ona mianowicie .y' i statycznym. Zagadnienia te są przedmiotem bada(t r żnych dyscyplin naukowych. na estetycznego. umożliwiającego przyswojenie kultury technicznej. ekonomiczne. Gaworeckj.. Jedną z jej istotnych cech są wielorakie możliwościwychowaw12 w. Turystyka kwalifikowana jest nośnikiem pewnych wartości społecznych.Nie podejmując się ana|izy tego zagadnienia. Turysta występuje przy tymjako konsument r żnorodnych d br i usług turystycznych.Mozna oczywiście się .w. Dlatego wszystkich r. co jest właściwedla sportu. że w praktyce turystykę kwalifikowaną s. że turystyka kwalifikowana łączy pokonywanie ptzestrzeni z wysiłkiem ftzycznym w r znych dziedzinach aktywności człowieka w czasie wolnym od pracy i nauki. ułatwia i przyspiesza socjalizację. [ołączoną ze zmianą codziennego Ębu życia. resocjalizującego. Jednak turystyka kwalifikowana ma pewne cechy szczeg lne. zwłaszcza opisującymi r zne skutki turystyki kwalifikowanej i szczeg łowe jej funkcje. czylipobycie. prawne' przestrzenne czy fizjologiczne. kt remu ono służy. młodzieŻ. ) t r r r r t'izycznego.

Narciarstwo. M. nr 5. Doświadczenie zagranicy uczy. motywy podejmowania podr zy w celach zdrowotnych lllogą być obecne prawie w każdej formie turystyki.świadome i dobrowolne udanie się na pewien okrcs poza miejsce zamieszkania. cieszy się coraz większym zainteresowaniem Polak w. 1.Rynek Turystyczny" 7997. Jest to jednak uwarunkowane rozwojem infrastruktury i dynamicznym składnikiem stylu zycia wsp łczesnych społecze stw. W przylnczanych definicjach podkreśla się zwykle następujące motyw upraw tnia turystyki zdrowotnej : i r l r odnowa sił jako ży cia gł wny cel.... a także świadomości władz paristwowych.. 'lizeba też powt rzyć. iż turystyka kwalifikowana jest nowoczesną formą wy- Reasumując og lne uwagi poświęcone wybranym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej.. określany jako stan wyczerpania lub przemęczenia. Jak widać. w miejscu i porze roku najbardziej odpowiednich. . edukacyjne i wyehtlwawcze. Popularny jest r wniez region Karkonoszy. francuskich i włoskich. Czy narciarze ucieknq z polskich g r.Problemy Uzdrowiskowe" 197 0.zeszyty Naukowe IT'' l978' nr . Wolskiego. Pewną ilustracją skali popytu Polak w na turystykę w g rach mogą być wydatki ponoszone przez obywateli polskich w. powodujący potrzebę spędzania urlopu we wskazany przez lekarza spos b. kt rego formy powinny być dostosowane do indywidualnych możliwościturysty. TurysĘka zdrowotna a uzdrowiska europejskich kĄ w socjalisąlc7nych. że duże mozliwości rozwoju ma w Polsce turystyka kwalifikowana narciarska i piesza g rska. Stan zdrowia uczestnika turystyki zdrowotnej. Dąbrowski w artykule: Rozw j turystyki l<walifikowanej tt nowe regulacje ustawowe.. aktywny wypoczynek.jest ona r wnież mało uciążliwa dla środowiska naturalne3tr i społecznegola. według definicji sformułowanej 3crreracji ustroju dzięk't aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu l1lsychicznemu''l5.2'7-28. Szacunki Instytutu Turystyki informują. Wedfug szacunk w Banku Światowego popyt ten wynosi około 130 mln USD ioczniel3. 38-39. w tym przezkapitał francuski i austriacki. w czasie wolnym od pracy w celu re- (wyciągi. natomiast około 6 mln os b odwiedza te rejony turystyczne w weekendy. Szamborski .. kt remu jest podporządkowany tryb w miejscowości turystycznej . ]5 J. wolski. nr 8. motorową. że w każdym sezonie narciarskim (grudzier-marzec) ponad 4 mln Pola_ k w spędza urlop w Tatrach i Beskidach. . TURY5TYKA ZDROWOTNA ptvcz J. narciarską. s. Tezę taką postawił P. la |3 nr I (208). zwłaszcza g rskie. motorowodną. Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił rł'kmieka. zeglarską i podwodną). o usługach turystycznych na perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce. trasy narciarskie) oraz usług hotelarskich i wypoczynkowych' Przedsięwzięcia inwestycyjne planowane w Szklarskiej Porębie i w Karpaczu. mogą stworzyć duże możliwościrozwoju turystyki narciarskiej nie tylko dla Polak w..3. s. że staje się ona trwałym 'furystyka zdrowotna jest to. wodn4 ftajakową. lecz takŻe dla cudzoziemc w.Alpach austriackich..3. Turystyka narciarska g rska możebyć źł dłem znacznych korzyści ekonomicznych. można powiedzieć.r r r r r : r pieszą (nizinną i g rską).Boss - Gospodarka'' 1998. 16 Z. Zła kondycja biologiczna społecze stwa polskiego powinna wpłynąć na zaostrzenie świadomości społecznej. kolarską. 36 37 . poczynku oraz skutecznymnarzędziem pedagogiki i andragogiki (pedagogiki dorosłych). Szamborskil6 określa turystykę zdrowrl(ną jako jednąz podstawowych form odnowy sił człowieka. ze turystyka kwalifikowana ma duże znacze[ie społeczne ze względu na jej funkcje zdrowotne. Przy takim założeW literaturze można spotkać opinie o niekorzystnym wpływie Ustawy z29 sierpnia |997 r. Kozłowska. . R wnież Z.. speleologiczną.

że realizacja reformy sfużby zdrowia stworzyła nową Sytuację ekonomiczną dla sieci polskich uzdrowisk. Zjednej Strony. os b skorzystało z usług noclegowych oferowanych przez zaklady uzdrowiskowe i zaku- lccznym leży możliwie pełne wykorzystanie środkw leczniczych polckich uzdrowisk. Ztych względ w w skład turystyki zdrowotnej mogą być wliczone tylko te rodzaje turystyki. i Europy Zachodniej. iż cele zdrowotne są osiągane gł wnie w turystyce uzdrowiskowej. 5) samorealizacji. kt rzy Zaspokajali cele zdrowotne w zakładach uzdrowiskowych. pobytowej (wczasy). począwszy od lat 50.. że charakter motywacyjny mają tylko potrzeby ujęte w czwartej i piątej grupie. Z drugiej strony. Statystyka turystyki uzdrowiskowej w Polsce jest fragmentaryczna. Warszawa 1999. 3) przynależności. 159-1 5. wyrazić wątpliwościco do siły motywacyjnej funkcji płac. W literaturze socjologicznej przewuŻa pogląd. Mozna przedstawić tylko dane dotyczące liczby turyst w. Podr ż motywacyjną utożsamia się z podr żą_nagrodą.4) autonomii i niezależności. s. piło 6. Mtlżna przyjąć' że rczwiązanie lub złagodzenie tego problemu stanowi. kt rzy wyzlaczająsobie zupełnie nowe cele uprawiania tutystyki zdrowotnej.4. Aktywizacjatychpodr ży miała oczywiście podstawy ekonomiczne. w interesie spot1 ' Podr ż motywacyjną definiuje się najczęściej jako środeknowoczesnego zarządzania. a takŻe dowartościo_ wuje go w środowisku zawodowym i w oczach rodziny. trzeba podkreślić.niu . weekendowej. do września1998 r. Ż) bezpieczeristwa. kt rej funkcja w omawianym procesie jest uznana naukowo i społecznie.3 . Interesujące jest to. 394'5 tys. Sens turystyki motywacyjnej można rozpatrywać w kontekście hierarchii potrzeb ludzkich. Możliwościosiągania cel w zdrowotnych w wymienionych formach turystyki są zr żnicowane pod względem efektywności. czyli w okresie kryzysu ekonomicznego. kwalifikowanej. własnych źr deł uzupełnienia brakujących środkw na utrzymanie obiekt w. Przy takim założeniu można np. wzorem kraj w zachodnich. stosowany w celu uzyskania nadzwyczajnych efekt w. od puździernika 1997 r.GUS. oszczędnościowy kurs publicznych struktur opieki zdrowotnej stawia uzdrowiska wobec konieczności poszukiwania nowych. w kt rych cele poprawy szeroko rozumianego zdrowia dominują wśrd pozostałych lub są im r wnorzędne. aparatury i personelu. że niespodziewana ekspansja turystyki motywacyjnej nastąpiła w latach 70. przez nagradzanie uczestnik w podr żą. TU RYSTYKA MOTnMACYJNA Ttrrystyka motywacyjna' nazywana też stymulacyjną' jest zjawi_ skiem charakterystycznym na wsp łczesnym rynku turystycznym USA Trzeba wyraźnie powiedzieć. skich przedsiębiorstwach handlowych krąg uczestnik w podr ży 38 39 . W amerykar Turystykaw 1998 r. Ze względu na znaczenie Stanu zdrowia społecze stwa właśniepar stwo powinno stymulować rozvt j turystyki zdrowotnej.. Że cudzoziemcy stanowili 67o og lnej liczby korzystających i zakupili ponad 4vo udzielonych nocleg w og łeml7. Cele zdrowotne mogą być zatem osiągane w turystyce: r r r r r uzdrowiskowej (z wyłączeniem form wyraźnie leczniczych). Jak podaje GUS. innej.8 mln nocleg w. odejścieod przestarzałych struktur organiiurcyjno-programowych i starej receptury na zdrowie oraz stworzenie nowych pakiet w ofertowych adresowanych do tych grup turyst w-pacjent w. kt ra jest konsekwencją osiągnięcia przez nich założonych cel w. 1 . Wynika to z miejsca podr Ży o motywacjach zdrowotnych w strukturze cel w turystycznych. ze o efektywnościturystyki zdrowotnej decyduje r wnięż paristwo. na kt rą składają się potrzeby: 1) fizjologicz_ ne. motywacyjnych systematycznie wzrastał.turystyka zdrowotna" jest terminem zbiorczym. Jest to więc problem ważny i złoŻony zarazem. Warto dodać. Natomiast udana podr ż motywacyjna sprawia rzeczywistą przyjemność zainteresowanemu pracownikowi. Biorąc pod uwagę fakt.. będące rękojmią polityki rozwoju społecznego. kiedy chodziło o zwiększenie produktywności przedsiębiorstw i podniesienie morale pracownik w. W turystyce zdrowotnej bowiem odnowa sił to cel gł wny.

Warto zau:ważyć. 4I . kt rych nie mozna zakupić w ramach zwykłej wycieczki.. czały się do sprzedawc w. jak komercjalizować i rozwijać podrr1że motywacyjne. mimo że koszty takich podr ży obciążają delegującego. Niezależnie od dodatkowych motyw w inspirującycir podr ze turystyka motywacyjna staje się Znaczącym z.jednym z największych wyzvła(t. W całej sferze obsfugi ruchu turystycznego podejmuje się liczne przedsięwzięcia organizacyjne i ekonomiczne promujące ten rodzaj turystyki.Bodr ży w nagrodę'' programem tworzenia i promocji pndukt w markowych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce.opi" Zachodniej zaśtenrodzaj podr ży jest niekiedy finansowany zbudżćt w marketingowych). a organizacja techniczna tego rodzaju podr ży powinna być tw rcza. Udana podi z motywacyjna powinna się składać z element w. Początkowo podr ze motywacyjne ograni_łatwo-wymierne. bardziej zaśzależąone od og lnych warunk w ekonomicznych i koniunktury gospodarczej. TURYSTYKA BIZNESOWA W spotykanych w literaturze klasyfikacjach turysty i turystyki na rlg ł nie uwzględnia się podr zujących w celach handlowych. Pracownik delegowany sfużbowo w sprawach handlowych w kraju |ub za granicę moze r wnież wypeł- niać funkcje czasu wolnego. ale regularnej ekspansji. ceny' sezonowośći czas wolny. jak i menedzerski. Potrviirdzają to wzrasta40 y99rdzv motywacyjnej jest opracowanie metody mierzenia tu- Dodatkowym walorem ekonomicznym turystyki motywacyjnej jest to. Podczas gdy w turyStyce pozabiznesowej istotne są takie czynniki. Zr - llyln w warunkach polskich. Ponieważ tendencje w tym zakresie są pochodną rtlzwoju ekonomicznego. Wydaje się. w USA iraktyku_ je się z tej racji ulgi w naleznych podatkach od przedsiębiorsiw). Jednak z punktu widzenia skutk w ekonomicznych w sferze obsługi ruchu turystycznego tego rodzaju podr żnych można zaliczyć do grona turyst w. Turystyka motywacyjna jest czynnikiem polep szającym jakośćstosunk w międzyludzkich w danym przedsiębiorstwie. Nalezy się odnieśćz Uwagą i troską do każdego uczestnika.r. Żorganlzowanie podr ży motywacyjnej wywołuje bowiem uczucie wdzięcznościi lojalności w stosunku do przedsiębiorstwa. warunkiem intensyfikacji prittyti "r"i. picj zaspokoić wymagania klient w takich podr ży oraz omawia się nspekt sezonowości. że u podstaw rozwoju turystyki biznesowej lezą inne niż w pozostałych formach podr ży turystycznej uwarunkowania socjoekonomiczne.5. Stanowi ona tez w turyStyce międzynarodowej sektor niezwykle trwały i o dyskretnej.jawist<iem na międzynarodowym rynku turystycznym.ny insirument zar wno marketingowy. czym jest turystyka lttrltywacyjna.i a. podr że te stanowią n*o. Podr ż motywacyjna powinna się przede wszystkim samofinansować (np.-wsp łcześniedąży się do rozszerzenia jej zastosowa. w USA źr dłem ich finansowania są zysi<i z wynik w otrzymanychprzez beneficjant w podr ży. Jest to takze trrrystyka grupowa' jednak o specyficznych wymaganiach klient w. jaki jest jej potencjał. w jaki spos b gospodarka turystyczna może najle- |ącc nakłady na badania finansowych podstaw rozszerzania podr ży Inotywacyjnych. kt rych osiągnięcia były obecnie.to* kich podr zy. Na przykłaj w Szwajcarii ta forma ruchu turystyczne}o dominuje w październiku i w maju. 1.|esi. Intensywnośćpodr Ży w interesach podlega o wiele mniejszym wahaniom pod wpływem klimatu niz inne podr że turystyczne.in. Na zako czenie nalezy zwr cić uwagę na pewne cechy tlrystyki motywacyjnej. kt re w zasadzie wyłączają osoby wyjeżdżające w celach zarobkowych. doch d. Wyrazem inicjatywy władz w tym kierunku jest objęcie . jak np. zagadnienie roli podr ży motywacyjnej w zel1xlle form gratyfikacji dla pracownik w warto podjąć na etapie wstęp- Wsp łcześniena seminariach towarzyszących giełdom i salonom lurystyki motywacyjnej dyskutuje się m. _ Dalszy rozw j turystyki motywacyjnej znajduje pełne uzasadnienie ekonomiczne w krajach wysoko rozwiniętych.' nu. ze łagodzi ona sezonowość w turystyce.3. Ze względu naliczne korzyści.dła stałego wzrostu turystyki motywacyjn ej nateży takze upatrywać w systemach podatkowych w niekt rych krajach (np. to w podrÓŻach w interesach mniej liczy się czynnik koszt w. kiedy sprawa produktywności priedsiębiorstw . Turystyka biznesowa ma obecnie coraz większe znaczenie ekonomiczne. o tym. szcźeg |nie w krajach zachodnioeuropejskich. zwłaszcza gdy nie odnoszą się już one do pracownik w sprzedaży lub innych dział w produkcyjnych przedsiębiorstwa. jakie przynosi turystyka motywacyjna. ze wynika to z definicji turystyki.

Można wskazać kilka charakterystycznych cech turystyki biznesowej. rrrlgania tego segmentu rynku turystycznego.6. Jak widać. wydają na nocleg do 150 USD.możliwośćuzyskania informacji ekonomicznych z ostatniej chwili. Nie można bowiem tej formy turystyki promować tak. społecznych. Sprawny system przekazywania wiadomości. kulturalnych i gospodarczych. wydają codziennie na usługi noclegowe rninimum 200 USD. Na przykład wymagania hotelowe turySty biznesowego obejmują: wygodne ł zko. całodobowy i nienaganny room-service oraz program telewizyjny w języku angielskim. że udział turystyki biznesowej w całokształcie obrot w tych biur sięga 40_65vo. Przede wszystkim trudno jest ocenić jej rozmiary w skali międzynarodowej. 3) przedstawieicle handlowi i kadra techniczna. progrźrmem krajoznawczym. Z punktu widzenia dziennego lihllu wydatk w hotelowych biznesmen w tych można uszeregować * ll'zcch grupach: 1) prezesi i członkowie zarząd w bogatych firm. Mimo to powszechna jest opinia.łJŻająna kilka dni w interesach. Wielkie międzynarodowe organizacje gospodarcze. 1 . Liberalizm w stosunkach międzynarodowych orv rozszerzanie kontakt w handlowych polskich organizacji gospodarczychzzagranicą stanowią przesłankę rozwoju turystyki biznesowej przyjazdowej do Polski.klienteli biznesowej w drodze kontakt w osobistych w wielkich organizacjach gospodarczych. dysponują limitem 100 USD na wzrastającym znaczeniu gospodarczym turystyki biznesowej 3 lłllscc mogą świadczyćnastępujące przykłady. wydają miesięcznie na podr że słuzbowe ogronme sumy. Pewnym źr dłem informacji mogą tu by towarzystwa lotnicze. źk dłem wielu korzyścispołeczno-gospodarczych mogłoby być objęcie omawianej grupy turyst w ludzi intereSu np. 2) negocjatorzy. Sietnens. jak np' IBM.yici.iż ten rodzaj turyStyki cechuje dochodowośći specjalizacja. iz wydatki hotelowe ludzi interesu nie wyczerpują wszystkich wydatk w ponoszonych w turystyce biznesowej. praHtwtticy dzial w rozwoju. Biura turyStyczne poszukują. zestaw usług hotelarskich poszukiwanych przez furystę biznesowego narzuca odpowiedni standard hotelu oraz zakres usług podstawowych i dodatkowych. inwesĘące i robiące interesy w Polrcc. Inną cechą podr ży biznesowych jest ich nietypowa akwizycja. General Motors. sportowych. politycy oraz członkowie r żnorodnych organizacji zawodowych. kt re wprowadziły tzw. 1rrrr"ii zajmowanych stanowisk.lrzedstawicieli przedsiębiorstw krajowych. TURYSTYKA KONGRESOWA - sach) w celu uczestnictwa w kongresach. Warunkiem podstawowym byłby rozw j sieci polskich hoteli o standardzie międzynarodowym. IKEA.lllcenie doby hotelowej. Duze usługi we wspomnianej akwizycji oddaje technika mikrokomputerowa' pozwa|ająca na błyskawiczną rezerwację miejsc w hotelach i na pokładach samolot w. W promocji i obsłudze konieczna jest sprawna organizacja oraz specjalistyczny potencjał usługowy. Motyw handlowy podejmowania podr zy w celach biznesowych narzuca określony model usługi. Segment podr żujących tlo Polski w celach służbowychi interesach jest szacowany na około 20vo badanych. Sieć tych organizacji 43 W strukturze krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego występuje kategoria os b podejmujących podr ze (służbowei w intere- 42 . Twierdzenie to znajduje odzwiercierllcnie w zaobserwowanej ostatnio tendencji wzrostowej przyjazd w do lłllski cudzoziemc w w celach biznesowych.3.jeśli Trzeba wreszcie podkreślićwzrastające wydatki na usługi hotelowe . klasę bizne_ sową' a także hotele. iż turystyka biznesowa jest postrzegana jako nowa polska specjalność marka turystyczna a więc produkt o wysokiej jakości. Są to przede wszystkim naukowcy. Warto też podkreślić. Na przykład badania przeprowadzone w niekt rych biurach turystycznych w Szwajcarii wykazały. sympozjach. Statystyki biur turystycznych obejmują sprzedane usługi bez uwzględniania typologii odbiorc w. kt rzy fft. jak się to robi w od_ niesieniu do innych form. seminariach i zgromadzeniach. dyrektorzy regionalni. iż turystyka biznesowa zajmuje bardzo ważne miejsce na światowym rynku turystycznym. () o. konferencjach. Trzeba r wnież dodać. Wzrastające znaczenie turystyki biznesowej powinno być przedmiotem dogłębnych analiz r wnież na polskim rynku turystycznym. Kwoty te polskie hotele zaspokoją wysokie wy_ tttrtgą być znacznie wyższe. Nalezy też dodać. W hotelach warszawt}lelr tt najwyższym standardzie 90vo gościto obcokrajowcy.

płacone przez turystę-uczestnika kongresu' Należy teŻ zaznaczyć. że rynek kongres w międzynarodowych i narodowych jest źr dłem wielu operacji ekonomicznych.i Japonia Sportowych i Wielofunkcyjnych. i 59. kt rego członkami i wspołpra- rynku turystyki kongresowej odgrywa Europa (6Ovo adziału w 1989 r.cartaizlt7 (244). stanowi wsp łcześniepraktycznie samodzielną jednostkę w strukturze rodzajowej turystyki. Mięizynarodowe Stowarzyszenie Kongres w i Konwencji. Francja. Wielka Brytania (577).gVo. Zgodnie z danymi z 1992 r. Hiszpania (4I7). ze gł wnym źr dlempokrycia ich jest tzw wpisowe. stanowią około 1/3 lokalnych wydatk w uczestnik w omawianych imprez turystycznych. Można tu dodać.9Vo.na z tych danych. struktura omawianych wytltrtk w.wiązanego z kongresem kształtują się na poziomie 45-65 USD dzienrtie.otganizator w ruchu turyst y cznego.. Elenlcntem wyjściowym rachunku omawianych korzyścijest wysokość lrcdnich dziennych wydatk w uczestnik w kongres w narodowych ltrriędzynarodowych.. Ameryka 20.ane Z pobytem. nr 2l-22. Azja I2. z kt rych korzysta społeczność lokalna. lista rankingowa 10 par stw świata według liczby kongres w międzynarodo*y"h była następującal8: USA (962). r Żne rtlzrywka wydatk w wywierają wpływ konfiguracja żc na faktyczną strukturę rll'erty turystycznej goszczącego miasta oraz struktura jego cen. Afryka jest wsp łcześniebardzo bogata. Thrystyka Jak wynika _ . Belgia (323). kr^tkoterminowy oraz elitarny charakter tego rodzaju turystyki n*ir"u model jej organizacji i obsługi. Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych organizator w Kongres w oraz Unia Stowar zysze Międzynarodowych ONZ. Niekt re badania wskazują. iosz . Badania naukowe przeprowadzone na Zachodzie dająobraz korzyści Qkonomicznych płynących z organizowania turystyki kongresowej. i Wschodniej turystyka kongresowa zyskuje w ostatnich lallch na znaczeliu na Węgrzech.Francja (789). Wielka Brytania i Niemcy zajmują "B*ow Warto teŻ zwr cić uwagę na wydatki organizator w kongres w. Ponieważ średni czas trwania kongreltl międzynarodowego wynosi od 3 do 4 dni. IJdzlał kontynent w w og lnej liczbie kongres w jest zr żnicowany' np. Chodzi zwłaszcza o: tych istotne są kategoria społeczno-zawodowa uczestnika i rodzaj kongrcsu. podejmując wysiłki zmierltrr ące do rozbudowy infrastruktury turyStycznej. Prasa szwajcarska podaje. Ponieważ jest ona źr dłe m znaczny chkorzyści ekonomicznych. Średnie wydatki uczestnik w kongres w międzynarodowych i narodowych charakteryzuje rozpiętośćw granicach 75_I30vo. do 8817 w 1993 r. według tych samych źt deł.8vo. decydującą rolę - od lat trwałą pozycję w organizowaniu turystyki kongresowej.Rynek Turystyczny" 1997.4vo. przedstawiała się następuj ącoi za8_IŻ7o. obciążające swymi kosztami władze publiczne. tvtięazynarodowe Stowarzyszenie Pałac w Kongresowych. w 1993 r. wśrd kt ple Środkowej j r r . inwestycje w dziedzinie infrastruktury kongresowej. że koszty organizacyjne zgromadzenia l. zagraniczny turysta zostawiu w goszczącym go mieście do 800 UsD. og lnie mozna więc powiedzieć. ze USA. wyżywienia l inne koszty z:wiry. W miarę wzbogacania f rm wsp iczesnego życia wykazuje ona dużą dynamikę rozwoju. a pokrywały one koszty zakwaterowania. ŻŻ_35vo.5. cownikami są: Europejskie Zrzeszenie Miast Kongresowyctr. Trzeba tu oczywiście podkreślić. Funkc]onuje Międzynarodowy Instytut Kongresowy. a zakres ich przestrzennego oddziaływania obejmuje cały świat. Włochy (359). zakupy 30_50vo. że skalę dochod 'w z organizacji kongres w kształtuje ich kategoria. Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych. Swiatowy rynek kongresowy wykazuje tendencje wzrostowe. tj. wydatki uczestnik w-turyst w w kraju i w miastach goszczących. Związek Niernieckich Hat lowych organizacji związanych z turystyką kongresową. Ńemcy 1i+i1'.. Ukształtowała się już rozbudowana sieć narodowych i międzynaro- - kongresowa. Kraj ten. Na przykład w latach I989_t993 liczba kongres w międzynarodowych wzrosła z 8165 w 1989 r.IVo i Australia I. 45 44 . o jej organizację i obsługę zabiega wiete t<raj w. szwai. uwzględnił tendencje nn światowym rynku turystyki kongresowej. listopad. tształtował się następująco: Europa 59. miast oraz.8vo. definicyjnie podporządkowana biznesowej. Holandia (380). Jest ona pochodną wielu czynnik w. iż średniawartośćtych wydatk w w badanych latach 1986-1987 była Szacowana na 130-200 USD dziennic na osobę. wyżywienie kwaterowanie 5_I0vo. rB Warto dodać. Grupowy.. 5_l07o.

jednak nie jest to metoda tania. wkład do zr wnoważenia bilansu płatniczego. subsydia wladz publicznych (w przypadku kongres w międzynaro- Trzeba też wskazać pośrednie korzyści gospodarcze z organizowania kongres w dla gospodarki narodowej i lokalnej. nie czują się ograniczeni w swojej swobodzie. Według J. efekt mnożnikowy wpływ w dewizowych.Można więc powiedzieć. Hołdernę_Mielcarek w artykule: TurysĘka kongresowa ważny seqment gospodarki turystycznej. nie spos b znaleźć w literaturze pełną jego definicję.iż dobrze wyposażone pływające centra kongresowe na statkach skandynawskich armator w promowych mogą pomieścićod 300 do 600 uczestnik w. Odbywanie kongres w i posiedzer na promach ma wiele zalet istotnych dla przebiegu oraz ostatecznych wynik w obrad. utrzymanie zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy.Rynek Turystyczny" 1997. 19 Hongkongu największego - 47 . źr dłem Kongresy i konferencje odbywają się nie tylko w miastach stołeczi region w' wyspecjalizowanych w organizacji i obsłudze turystyki kongresowej. transport.turystyka morska'' jest coraz powszechniej używane. Mimo że uczestnicy kongresu są w każdej chwili osiągalni. zwłaszcza pod względem tworzenia i promocji markowych produkt w turystycznych w obrębie szeroko rozumianej turystyki biznesowej. uczestnicy kongres w na statku będącym na pełnym morzu nie mogą się odłączać od grupy. Warto podlrreślić. gdyż nowoczesne promy zapewniają wiele wolnej przestrzeni do realizacji osobistych zainteresowa . Będzie temu sprzyjać realizacja strategii rozwoju produktu turystycznego Polski. Na przykład w krajach skandynawskich. Rozkład przestrzenny miejsc przyjmowania i organizowania kongres w międzynarodowych jest dośćzr żnicowany' Jeślichodzi o miasta kongresowe. ki kongresowej oraz wzbogacać funkcjonalnośćwsp łczesnej żeglugi promowej. Przykładowo. iż w miarę powstawania warunk w ekonomicznych do wzrostu aktywności Polski w pozapolitycznym życiu międzynarodowym i po 1. co dyscyplinuje i aktywizuje obrady. w 1986 r. to stolicą światowej turystyki kongresowej jest Paryż. gościł kongres w międzynarodowych' Na dru358 gim miejscu znajdował się Londyn (258 kongres w). wydatki organizator w kongres w. że zjawisko to jest dynamicznel9' Należy przyjąć. dochody władz publicznych przez fiskalizację bezpośrednią i pośrednią. oszczędności czasu. M wiąc o podr żach motywowanych interesami i sprawami służbo_ wymi. niewidzialny wkład.pojęciem <turystyki morskiej> określa się wszelkie przejawy ruchliwości turystycznej znajdującej sw j wyraz w wycieczkach Potwierdzeniem tej tendencji może być wybudowanie w 1988 r. że atrakcyjność środowiska morskiego i lądowe warunki do odbywania kongres w na pokładach nowoczesnych prom w mogą się przyczyniać do rozwoju turystynych kraj w 46 rozbudowie odpowiedniej infrastruktury turystycznej turystyka kongreSowa może wystąpić na polskim rynku w widocznej skali2o. warto zwt cić uwagę na wideokonferencje jako konkurencję dla tradycyjnych spotkari. Innązaletą jest niezakł cona atmosfera. dzięki dewizowym wydatkom zagranicznych uczestnik w kongres w. Przegląd tendencji rozwojowych turystyki kongresowej daje podstawę do poczynienia uwagi. d. listopad. gastronomia.7. stymulacja działalnościgospodarki turystycznej (np. Są tu też wykotzystywane środkitransportu: kongres na szynach. w strefie portowej i najnowocześniejszego centrum kongresowego. oferującego miejsca dla imprez z udziałem do 20 tys.. można zaobserwować rozw j turystyki kongresowej na morzu. Zaleskiego . nr 2l-22 (wydanie specjalne z okazji 5Jecia wydawania publikacji). handel lokalny). seminaria w portach lotniczych itp. kt ry można sklasyfikować w następujących kategoriach: r r r r r telarstwo.. co prawda. umożliwiająca tvt rcze dzialania i przyczyniająca się do osiągnięcia pozytywnych wynik w obrad.. 20 Problematyka turysĘki kongresowej jest w interesujący spos b naświetlona przez B. Nowoczesne Systemy wideokonferencyjne są. TURYSTYKA MORSKA Mimo że pojęcie .r r dowych).3.stosowaną w odniesieniu do operacji ekonomicznych kongres w. mających dobrze rozwiniętą zeglugę promową. na trzecim Genewa (180 kongres w) i na czwartym Bruksela (157 kongres w). ho- kt ry np. a więc o turystyce biznesowej i kongresowej. os b. a także rozszerzać ekonomiczne podstawy jej rozwoju.

rejsy kombinowane. TurysĘka i rekreacja nadmorska. s. oraz w korzystaniu z wycieczek statkami żeglugi przybrzeżnej. podr Że w rejsach kombinowanych. np. rejs w turystycznych na towarowych statkach liniowych. możliwościkomunikowania się są tu znaczne i zwiększają się. drogowego morskiego z innymi rodzajami transportu }4-dnio- r r podr ze oraz wypoczynek turyst w krajowych i zagranicznych statkami. Można je uszeregować następująco: r r wych. z drugiej zaś podaż d br i usług turystycznych. lecz forma spędzania czasl.. że u jej podos b odbywający się r żnymi środkami transportu morskiego. Kowalewski pisze: . podr że te pozwalająnałączenie Systemu zdobywania wiedzy z interesującą formą wycieczki morskiej.. TurysĘka i rekreacja nadmorproblemy teorii i praktyki. rejsy inclusive. Z przytoczonych definicji turystyki morskiej wynika.W: I Seminarium Naukowe nt. Z ko|ei T. w portach pośrednich są oferowane wycieczki Wajoznawcze.turystyka morska'' pełnomorską. wycieczki morskie na promach pasażersko-samochodowych są dzisiaj popularną formą podr ży turystycznych. Tarski' Kryteria wyboru środk w transportu w turystyce. T. specjalnie do tego celu przeznaczonych.. Problemy ro1woju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle wsp łczesnych tendencji badawczych. stanowią także reklamę turystyki morskiej. są przyszłościowąformą turystyki morskiej (obserwuje się np. promami i jachtami. oferujących wycieczki w sezonach martwych. iz jest to zjawisko społeczno-ekonomiczne' obejmuje bowiem z jednej strony zjawisko społeczne nazywane ruchem turystycznym. r wnież leczniczych właściwości klimatu. Turystyka morska turystykę przybrzeżną oraz turystykę może być realizowana r żnymi środkami transportu: 23 I. są to częste rejsy pasazerskich statk w liniowych.Ruch TurysĘczny'' 1966.W: I Seminarium Naukowe nt. zastosowanie tej formuły może przynieśćkorzystne wyniki dziękl wykorzystaniu w rejsie. dysponującym odpowiednim czasem wolnym oraz dobrze sytuowanym. kt ry ekonomicznie biorąc. Podr że tymi statkami zapewniają turystom..Turystyka morska jako trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze obejmuj e22 : wościobejrzenia tego. cieczek morskich. jw. 48 49 . w uprawianiu turystycznego żeglarstwa morskiego.ŻI. co było przedmiotem wykładu w szkole. obejmuje zdaniem I.. a czę' sto nawet kilkudniowy pobyt na lądzie1' promowe przewozy turyst w. wiele atrakcji turyStycznych. odbywane na podstawie jednego biletu. Nie uwzględnia np. jak i za pomocą nieregularnych rejs w promami.. są one popularną i tanią formą wych wycieczek morskich. zaleski. Tarskiego23 Pojęcie . statek-prom umożliwia turyście przerwanie podr ży morskiej i odbycie wycieczki na lądzie własnym samochodem lub grupowo autokarem. polegają one na łączeniu środkw transportu lotniczego.morskich na statkach wycieczkowych. ska ocena wlkorzystania walor w rekreacyjnych |ł\lbrzeżaGda skiego na podstawie działalnościpr7edsiębiorstw organizujqcych wypoczynek nad morzem. gdy prom odwiedzapo drodze kilka port w. Kowalewskj. Kowalewski zwraca uwagę. lub na statkach liniowych. 29. Zaprezentowana typologia rejs w morskich jest uproszczona. Na korzyścispołeczno-ekonomiczne ze wsp łczesnej turystyki morskiej wskazuje charakterystyka rejs w wystaw leży ruch i kolejowego. Gdar sk 1980. opr cz kwalifikowanej opieki lekarskiej. rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turyst w krajowych''. rejsy szkolne. łączenie podr ży morskiej z pobytem turyst w w jednym miejscu na lądzie. traktowanego nie jako wyczyn sportowy. najczęściej w atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej. czystego morskiego powietrza. a także zvł iększają efektywno śćdydaktyki .. wywołuje określony popyt na dobra i usługi turystyczne.. dającej mozli_ 2l rejsy lecznicze jest to stosunkowo nowy rodzaj rejs w wycieczko- turysta korzysta ze wszystkich usług świadczonychna statku. mający znaczne mozliwości rozwoju jako forma łącząca dwa cele podr Ży turystycznych: wypoczynek i leczenie na morzu. J. niejednokrotnie z wykorzystaniem własnej bazy lądowej armatora). nr 3. rejsy takie są więc dopełnieniem programu szkolnego lub studi w. -22 T. kąpieli słonecznych i wodnych oraz gimnastyki. w portach leżących na szlaku podr ży statku. przewozy turystyczne żeglugi przybrzeŻnej. minirejsy międzyportowe. mogą być realizowane zar wno na liniach promowych.

Perspektywiczny roaw j i wypoczynku w Makrore gionie Nadmorskim. Inne spojrzenie na zjawisko turystyki morskiej ma według kt rego zjawisko to obejmuje: A...Ż m7n Stanowią Amerykanie. walicki.lachting morski miał początkowo charakter zdecydowanie turystyczny. że ta forma turystyki morskiej. to wycieczki pełnomorskie odby- spos b uprawiania (turystyka morska kwalifikowana i niekwalifikowana. odległość cel w podr zy (podr że morskie bliskie i dalekie). Dlatego też . Jak wiadomo. miejsce pochodzenia turysty (turystyka morska krajowa i zagraniczna). jest zaliczana dopiero do turystyki kwalifikowanej. statkiem pasazersko-towarowym. Wyr żnia się przy tym następuj t r l l r r ące formy turystyki morskiej: wycieczki pełnomorskie. iz pasazerska żegluga przybrzeżna ma w części charakter komunikacyjny.pływające plaże". zagospodarowania dra funkcji turystyki oczywistą. Wła_ ściwe ukierunkowanie i opracowanie koncepcji rozwoju turystyki morskiej jest istotne r wnież w Polsce. Wiadomo jednak' że niekt re połączenia promowe odgrywają jednocześnie rolę komunikacyjną i wycieczkową. pasażerską żeglugę przybrzeżną. statkiem pasażerskim. koszty. jachting morski. staje się atrakcyjnym czynnikiem w obsłudze rozwijającego się ruchu turystycznego. z czasem.. inni zaśwskazują na jej czysto komunikacyjny charakter.. w drugiej połowie XIX w. Przechodząc do zarysowania tendencji rozwojowych turystyki morskiej w świecie. na ryŃu tym nastąpiła ekspansja wrz z pojawieniem się statk w nowej generacji.r r r jachtem. . Walicki2a. w krążownicze wycieczki morskie. natomiast jest kontrowersyjne zagadnienie żeglugi promowej. traktowana jako forma turystyki morskiej. pewnośćoraz punktualnośćpołącze(t) nie stanowi ona tachęty do korzystania z niej jako alternatywy transportowej. zmieniając swe funkcje z . turystykę podwodną.pływające hotele'' i . wane na jachtach. Należy zauważyć..pływających most w'' na . zorganizowana i niezorganizowana). żeglugę promową' kajakarstwo. toteż nie przez wszystkich autor w jest 24 A.biała flota''. lepiej przystosowanych do kr tkich wycieczek morskich.maszyny cześnieturystyką i sportem.trzeba zauutaży . żeglarstwo morskie. utraciwszy sw j komunikacyjny charakter. statkach pasa:żerskich i towarowych są w niej sprawą i Jeślichodzi o turystykę morską. Jedni autorzy zaliczają jądo szczeg lnego rodzaju turystyki morskiej. Sportowym wyczynem oraz masową rekreacją. żeglarstwo morskie chlubi się wieloletnią tradycją. Na trasach morskich rywalizowały ze sobą właśnieżaglowce turystyczne Literatura przedmiotu pozwala wyodrębnić kttka kryteri turystyki morskiej: podziału l r r r r czas trwania (turystyka morska kr tkookresowa i długookresowa). r : r r rencji innych gałęzi transportu (eżeli się weźmie pod uwagę czas podr ży. z czego około Ż. Po okresie stagnacji na początku lat "70. W wielu regionach świata rozvł j turystyki morskiej jest dowodem potrzeby kontaktu człowieka z morzem oraz jego |eczniczym oddziaływaniem na organizm ludzki w sensie ftzycznym i psychicznym. kryterium ilościowe (turystyka morska indywidualna' grupowa i masowa). Należy przypomnieć. Gdarisk I 972. Zeglarstwo morskie może i powinno być jedno'. że światowy rynek wycieczek morskich jest szacowany mniej więcej na 3 mln os b rocznie. opr cz krajoznawstwa i turystyki podwodnej. 50 51 . zaczęto budować regatowe''. Jednak przy silnej konku- pasażerskie przewozy promowe' pasażerskie przewozy przybrzeżne. podr żąi regatami.

że w USA powstał masowy rynek turystyki morskiej. wyspy greckie itp. eksploatowany przez towarzystwo zeglugowe Fred Olson Line.in. Katalog ten przedstawia atrakcyjne nowości i programy juz sprawdzone. a także w rejonie Morza Śr dziemnego (Włochy. Ponadto na terenie całego obiektu pływającego znajdlją się liczne urządzenia umozliwiające uprawianie sport w wodnych oraz pływalnie. Jeszcze innym przykładem atrakcji dla bogatych turyst w jest lukSusowy hotel na rafie koralowej. wymagający uzupełnienia pojemności floty tury- tric preferują wycieczki morskie.xlkładzie.. że statek ten jest wyposażony w pokładowy basen kąpielowy i restaurację d la cąrte' Na uwagę zasługuje r wnież informacja o oddaniu do eksploatacji we Francji pierwszej na świecie pływającej wioski urlopowej o nazwie Przykładem wzrastającej atrakcyjności środowiska morskiego dla luryst w europejskich możebyć wycieczkowy statek-plaża. kt ry ma wyporność 5 tys. wprowadził nową lbrmę wycieczek morskich na pontonie spuszczanym za rufę. zaprezentowany przez hamburskiego organizatora turystyki Hanseatic Tourist. konieczne jest wprowadzenie odpowiednich atrakcji pokładowych. w tym młodzieżowego.jące do port w morskich. wycieczkach turystycznych sprawił. Przedstawiona tendencja do budowy i eksploatacji coraz etonomiczny od dw ch jednostek po 1300 pasazer w. oferuje on ekskluzywne rejsy morskie na statku Hanseatic Renaissance. Warunkiem zaspokojenia popytu segmentu młodziezowego jest więc wyposażenie statk w pasazerskich w infrastrukturę typoią itu ąaowych wiosek turystycznych. funkcjonować na rynku dfugofalowo pod warunkiem dysponowania stycznej. Podstawę wsiomnianej tendencji stanowią więc niższe koszty jednostkowe duiychlednostek. ri_ czący 74 tys. Ich celem turystycznym jest nie ką1lielisko morskie czy wyspa' lecz sam statek: sło ce i przyjemności na .t . Statek ten. Ten odmienny od europejskiego motyw udziału w morskich oo'i"- a usługi gastronomiczne świadczy kilka restauracji. że aby dotrzeć do nowych segment w rynku. Hotel jest wyposażony w korty tenisowe. obecnie wycieczki morskie na raraiuy stjy się turystyką masową. Na rynku tym żeglugę wyciecztową oferuje m. superstatek pasazerski I\{/s .rynkowe w turystyce morskiej są motorem dalszego wzrostu pasazerskiej floty wycieczkowej.Dwucyfrowe wskaźniki"i wzrostu i optymistyczne prognozy. wybrzeża o malowniczych plaŻach. Na marginesie mozna dodać. a także tylko dzieri lub dwa Łe$Utgi oa uiumi.liczący 100 m dfugościiważący 1200 ton.. dziono.. Pod względem walor w turyStycznych wymienia się tu wielką liczbę wysp.szczeg lnie dla obszaru Karaib w. w kt rych dominuje trend podr zy morskich małymi.Chodzi zwłaszcza Statkami o możliwie ograniczonych kosztach eksploatacyjny. Właścicielemtej jednostki jest Club Mediterrance. dośćblisko połozone porty. lider 53 . ton wyporności.turyścieuropejscy masowo udają się samolotami czarterowymi na Majorkę i Wyspy Kanaryjskie.). Rządy lrraj w wYĘiarskich chętnie więc witają statli lawi. BRT i może pomieścićII4 pasażer w. Analizy rynku turystyki morskiej wykazują. biorący na pokład 450 turyst w. o łi" Ameryka52 o zapewnienie mozliwościuprawiania Sportu' rozrywki i wesołej atmosfery. wyraźnie polepszony komfort pobytu na pokładzie oriz aiatcyina oferta rozrywkowa. o nazwie Black-Prince.większych statk w pasazerskich do cel w turystycznych jest charaktery_ stycznazwłaszcza dla silnie'rozwĘającego się rynku UśA. o ile. piękne. Turyścimogą się dostać do hotelu helikopterem z wybrzeża w ciągu 17 minut oraz statkiem w czasie 90 minut. na rafie koralowej Great Barrier. Club-Med 1. Został on zakotwiczony w odległości 70 km od p łnocno-wschodniego wybrzeŻa Australii. Wspornniany wycieczkowiec odbywa rejsy turystyczne w relacji: Amstertlam-Kadyks-Madera_Wyspy Kanaryj skie_Amsterdam. wygodnymi statkami. Należy dodać. Turcja. Pod wpływem wzrastającej konkurencji wiele towarzystw żeglugowych nabrało przekonania ie moznu . Tendencja do budowania coraz większych statk w pasażerskich znĄduje uzasadnienie ekonomiczne.sovereign trr" seas. został zbudowany w stoczni w Singapurze w ciągu 15 miesięcy.a. Najbardziej spektakularnie zjawisko to objawiło się na rynku morskiej turystyki wycieczkowej na wodach Ameryki P łnocnej. Karaiby to doskonały obszar do uprawiaIiia turystyki morskiej. największego obecnie rynku turystyki_morskiej. że ten 20O-pokojowy pałac hotelowy. Z dłem interesujących wiadomościo tendencjach w rozwoju turystyki morskiej moze być Katalog 91. Że jeden statek dla 2600 pasażer w jest bardzief Iedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju turystyki morskiej jest w ostatnim okresie gwałtowny wzrost wielkości statk w.

a wyjechało przez polski" po'ty Ż. Wżną rolę odgrywateż położenie miast portowych w układzie międzynarodowych szlak w turystycznych' w kt rych porty jako stacje transportu morskiego mają duże znaczenie.8% prr"źnu"rono na zakup towar ą natomiast 39. . ź"gt gu morska przewiozła w 2000 r. Na przykład w warunkach polskich ruch pasażer w w portach morskich przynosi istotne korzyści ludności miast portowych.3Vo przeznaczono na usfugi noclegowe.. zkutoiy tej 60. Funkcja turystyczna port w morskich zasługuje na uwagę r wnież dlatego.8To w stosunku do poprzedniego roku. Do rozwoju turyStyki przyczynia się r wnież pogarszający się stan środowiska naturalnego na lądzie.yć o niedocenianiu roli wsp łczesnych port w morskich w obsłudze przewoz w pasażerskich. co stanowiło ' wzrost o t2. Przykładowo. a także krajoznawczymi miast portowych i obszar w dor przyległych. Dane GUS-u wskazĘ. turystyka morska przeżywa bowiem wsp łcześnierenesans dzięki rosnącej atrakcyjności spędzania czasu wolnego na prlkładach statk w morskich.ju*:'rozwoju turystyki morskie. dysponuje tez silnikami 1equlację zdolnYmi do utrzymania szybkościrzędu tO_Iż węzł w. porty basenu Morza Śr dziemnego). Francję. pasuzero*.gie funkcją tych jednostek jest obsługa turystyki konferencyjnej.stich portach handlowych. II. Czynnikiem stymuluj ącym kształtowanie turystycznej funkcji port w morskich jest zwiry. że wzmiankowany stan tzeczy moze świadcr. w tym dominowały przewozy promowe. JT|Y.'-*. 15. np. Rozmiary tych pr r zy stale wzrastają. iz cudzoziem cy fnet<racłaiący polską granicę morską w 1998 r. zwłaszcza walorami klimatycznymi. . Moze on przyjąć na pokład 416 pasażer w. GUS. wydali og łem 156 n'il zł. jest zaliczany do podr zy turystycznych. 6żs tys. kt ra zasłu- Morza Bałtyckiego do o_bsługi Po dru- Na łączących Belgię. Ponadto . iż ruch pasużerski w portach morskich. Jednostka ta jest przeznaczona do obsługi wycieczeft morskich dla zamoŻnych turyst w.icst ona skutecznym sposobem wykorzystania zdolnościprzewozowych statk w pasa:żerskich. morskiego (np. I IO_l I I.8vo na gastroiomicinęłs.jest zaopatzony w nowoczesny komputer pozwala:?: ^ największym statkiem zaglowym świata ilednocześnie jednym z najno- światowyw dziedzinie wiosek urlopowych. Warto w tym miejscu zauwużyć.ŻO mln oroa. iż przewozy pasażer w żeglugą śrdlądową wyniosły )ooo r' L'. przybrzeżnej.oknem na świat''jego miasta. na powierzchni ozaglowania. guie na uwagę. Dzięki tym szlakom miasta portowe stanowią punkt wypadowy dla pełnomorskiej żeglugi turystycznej.2?o obejmowło pozostałe wydatki. Warto tez podkreślić. Jest on T'1' ptzewozy promowe. że w ŻOOO przyjechało r.eKsproatacJa statk l ' w-hoteli. Ma on I87 mdfugości szerokości. a także kraju.ruchu pasazerskiego w morskich ..anie tej funkcji z ekonomiką miast portowych. Tragmentaryczną informacją statystyczną o turystyce morskiej w Polsce może być ruch pasazer * w mo. Port jest szerokim .czny i wydatki cudzoziemc w w Polsce oraz Poląk w za granicq w 1998 r. podr że 54 . jak dotąd Gminy miast portowych nie wykazują większego zainteresowania rozwojem i rozbudową urządze infrastruktury portowej.Żśmh pasażer w. do kraju 2. Warto podać. Należy podkreślić.^')^^ur!. Źr dła zainteresowania furystyką morską tkwią także w atrakcyjności miejscowości nadmorskich. Funkcja turyStyczną port w morskich jest uwarunkowana wieloma czynnikami. z nielicznymi wyjątkami (np.portach handlowych może Wzrost. Szwecję i Wielką Brytanię-. zalewowej i żeglarstwa Wolno wyrazić pogląd. może być r wniez budowa .iż istotnym czynnikiem rozwoju omawianej funkcji są r wnież dogodne powipania komunikacyjne miast portowych z większymi. Danię. Warszawa l SS. 55 cmigrant w). 10 regionalnych przedsięuio'st* z"g_l-usi nromowej Europy P łnocnej i Zachodniej kt re o'bsfugują 55 określonych obszarach turystykę morską tształtują iyruźnie ||"':-y:h. Po pierwsze są one eksploatowane na obszarze wocześniejuych statk w obecnie istniejących. Wspomniany statek jest httltnym wyznacznikiem ich roli społeczno-gospodarczej. Korzyścipowinny być obop lne. turystycznej niast bałtyckich z niedost atecznąbazą hoteiową. interesującymi turystycznie ośrodkami miej skimi w danym kraju. *:.26 mln os b. Przypisuje się im dwie funkcje. .5Vo nazakup bilet w podr znych w polskich biurach podr zy.przewrozlo ponad 50 rnln pasazer w w 1995 i. że jej zasięg przestrzenny może być rozległy. zatokowej. a8. Hiszpanię. natomiast nieproporcjonalnie małe samym miastom. wskazywać na ożywienie turystycznej funkcji port w polskich. zwiryartymi przede wszystkim z warunkami środowiska geograficzneg o. -Htlanl1ę:-I'-oĘ''|:emcy' Norwegię.

polska. Doświadczenie historyczne daje podstawę. Chociaż jej wz r został wyniesiony z kraju pochodzenia. działalnościspołecznej i wydawniczej w kręgu danej grupy etnicznej. znajdujących stosunkowo łatwo swe miejsce w nowych społecze stw ach oraz z powodzeniem rozwijających działalnośćgospodarczą na r Żny ch polach. hoces ten jest uwarunkowany wieloma czynnikami. zawotlrlwymi czy kościelnymi. ktr1rej istotnymi wartościami. Kwestię tę można uog lnić i powiedzieć. czyli także rozwoju odwiedzanego kraju. do swobodnego kontaktu osobistego z bliskimi w kraju macierzystym lub kraju urodzenia swych przodk w. to dostrzeze się możliwo ścirozszerzenia tej działalnościna obszary kraj w macierzystych. W rozwoju turystyki etnicznej mozna też upaĘwać czynnika przernian cywilizacyjnych. Chodzi są dyna_ mika życia grupy etnicznej i jej wewnętrzna tu prakprowadzenie ożywionej ty cznie o kultywowanie odrębności kulturowej. Jeżeli się przyjmie. kt ry żyje w diasporze. prężnych i wy_ kształconych. że świadomość narodowa diaspory jest pogłębiarra dzięki specj alistycznej turystyce etnicznej (turystyka Yłajoznaw cza.). 58 czanie |udzi z kraj w mniej rozwiniętych do kraj w wyżej rozwiniętych. Turystyka może r wniez kształtować stan świadomości narodowej. Tak więc turystyka etniczna. iz diasporę o podłozu emigracyjnym charakteryzuje przemiesz- Warto tu zwr cić uwagę na możliwościpozyskiwania nowych źr deł korzyści ekonomicznych dla macierzystych kraj w diaspory. Subiektywna identyfikacja narodowa ma zreguły dośćtrwały charakter. kongresowa' może się stać waznym czynnikiem przyspieszenia procesu przenikania wsp łczesnej kultury. Chodzi tu mianowicie o tworzenie i funkcjonowanie r Żnych struktur organizacyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o grupy etniczne ukształtowane w wyniku procesu emigracyjnego. są: ziemia j ako terytorium stanowiące kraj urodzenia. dzieła sztuki' nowe pomysły naukowe. że podr że o motywacjach etnicznych są możliwe. niemiecka czy włoska grupa etniczna w USA). hiznesowa. to ich struktura społeczna rozwinęła się wt rnie w kraju osiedlenia. atakże silne powiązanie z krajem pochodzenia. że przynajmniej w fazie początkowej zachowują swoją strukturę społeczną i kulturę oraz bezpośredni związek z zamieszkiwanym terytorium we względnie niezmienionej postaci. że nieza|eżnie od stopnia asymilacji określonej diaspory etnicznej ważne . Cechą charakterystyczną tych pierwszych grup jest to.dla rozwoju turystykiintegracja. religijna itp.Zjawisku diaspory towarzyszy proces ksztąłtowąnią qrup etnicznych. kongresowa. Wolno przypuszczać. prądy filozoflczne i artystyczne oraz inne. kt rącharakteryzuje poczucie wsp lnego pochodzenia i kultury orazwięź grupowa' najczęściej oparta na wsp lnocie językowej i wsp lnej. 59 . Chodzi o to.zdolnymi do przetrwania w odmiennych warunkach narodowo-paristwowych. Dzięki turystyce etnicznej następuje dyfuzja r Żnych element w kulturowych. W układzie r żnorodnych przesłanek inicjowania i rozwoju turystyki etnicznej na uwagę zasługuje r wnież element organizacyjny. to jednak od początku stanowi_ ła ona układ pod wieloma względami odmienny. Spotyka się opinię. obyczaje. iż grupy etniczne znajdujące się na obczyźnie w wyniku zmiany granic są mniej podatne na procesy asymilacyjne niż grupy powstałe w wyniku emigracji. ziemia ojc w i poczucie wsp lnego dziedzictuta. Tego rodzaju grupy są bardzo podatne na procesy asymilacji. Turystyka wsp łczesna stwarza realną szansę nie tylko umocnienia tożsamościgrup etnicznych. Że emigracja obejmuje ludzi młodych. Można przypuszczać. w toku kt rych są przenoszone idee. książki. na og ł odczuwających potrzebę importu innowacji i zasob w kapitałowych. ptzez utrzymywanie kontakt w i wsp łpracę diaspory z krajowymi organizacjami społeczno-kulturalnymi. by sądzić. że siła motywacji turystycznej grup etnicznych zależy od źr dla tych grup. Urzeczywistnienie wspomniarrych cel w następuje m'in. że przenikanie element w kultury dokonuje się gł wnie przez kontakty między ludźmi. og lnie można powiedzieć. rozumianych jako grupa społec zna. W tym kontekścienależy przede wszystkim zwr cić uwagę na koniecznośćhonorowania przysługujących człowiekowi praw politycznych. np. historycznie utrwalonej nazwie (np. przyjaci łmi i znajomymi żyjącymi w diasperze orazprawa człowieka. nie tylko integn{ących dane grupy etniczne otaz utrwalających więzi diaspory z krajem ojczystym. lecz takŻe inspirujących i or_ ganizujących podr że turystyczne o podłożu etnicznym. lecz także naturalnej jednościwsp lnot narodowych. jeże|i zostaly stworzone warunki przestrzegania prawa obywatela do swobodnego łączenia się z rodziną.

Tomasz w Mazowiecki i Zgierz). wnież zabytki sztuki militarnej. że najwięcej. os b mających poczucie przynależności do narodowościniemieckiej. nowosądeckim i tarnowskim. Polska finalizuje obecnie energiczne starania o to. Toruniu. Dzięki niej powstało wiele nowych osad. Polska jest uwazana przez niekt rych zna'wc w przedmiotu za swoisty skansen fortyfikacji z r żnych okres w historycznych: od średniowiecza do II wojny światowej. Kilka takich gmin jest r w_ nież w byłym wojew dztwie częstochowskim. olsztyr skim. Po II wojnie światowej pozostała w Polsce częśćludności niemieckiej w większościwyemigrowała w ramach łączenia rodzin. gda skim.. wolno przypuszczać. Aby je wykorzystać. 26 kr Na zako czenie tego fragmentu rozwaŻa można przyjąć robocze określenie. os b26. Że na fali osadnictwa w wiekach XVIII i XIX powstawaly liczne osady przemysłowe. że większe enklawy ludnościniemieckiej w niekt rych miastach i wsiach znajdują się w byłych wojew dztwach: bielskim. Poznaniu czy Szczecinie). Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim osadnictwo historyczne. kt re się składają na spuściznę historyczno_kulturową. przeznaczone gł wnie dla tkaczy przybyłych z Niemiec (Aleksandr w. określającymi zwłaszcza losy ziem p łnocnych i zachodnich obecnej Rzeczypospolitej. Do reprezentacyjnych obiekt w tego rodzaju. zamki. aby w mozliwie przez bogate mieszcza stwo. w Gdarisku. Większość Mazur w wyemigrowałap źniej do Niemiec i obecnie stan tej ludności jest szacowany na 5-8 tys. Miasta polskie przechodziły na nową organizację. Wrocławiu.tkim czasie stać się pełnoprawnym członkiem UE. w myślkt rego turystyka etniczna obejmuje turystykę (gł wnie międzynarodow$ związaną z miejscem pochodzenia. ze w ich powstawaniu dużą rolę odegrała ludnośćnapływająca z przeludnionych miast niemieckich. Na uwagę zasługuje też informacja dotycząca ludnościmazrskiej. żydowskiej czy dla turystyki polonijnej. Ł dź. kt re mają bardzo długą tradycję na Pomorzu orv na Śląsku. Źroała oficjalne podają liczbę 300 tys. W rozwijających się miastach średniowiecznych oraz p źniej budowanych powstawały liczne obiekty sakralne i świeckie. Należy też dodać. Warto talcże przypomnieć. polskich Niemc w mieszka na Śląsku opolskim. os b. budowanych w r żnym czasie i stylu na ziemiach zachodnich oraz p łnocnych. jeleniog rskim. należy sygnalizować pewne elementy atrakcyjności turystycznej Polski np. kt re najdłużej się znajdowały pod hegemonią polityczną Niemiec oraz najdłużej ulegały płynącej stamtąd presji kulturalnej i gospodarczej. Natomiast w olsztynie zawiązało się Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki. w czym znaczący udział mieli osadnicy niemieccy. Dla niniejszychrozwtŻa istotna jest też informacja. Interesująca dla turyst w niemieckojęzycznych może być r wnież informacja poświęconaprzytodolecznictwu. 'Lrzeszone w r Przedmiotem zainteresowari wspomnianych turyst w mogą być 60 6I . katowickim. takich os b. twierdze i fortyfikacje. a także zvłiry'anym z nim uzdrowiskom. zerkładanych na czynszowym prawie niemieckim. istnieją bowiem duze mozliwościw tym wzg|ędzie. urodzenia i zamieszkania w przeszłościsamych turyst w oraz ich przodk w. Nie spos b też nie wymienić tych element w atrakcyjności turystycznej Polski dla ludności niemieckojęzycznej. Reszta nadal mieszka na ziemiach p łnocnych oraz zachodnich. wznoszone w Radzie Naczelnej Stowarzyszer Ludności Niemieckiej RP z siedzibą w Katowicach. gdzie w 25 gminach przeważa narodowośćniemiecka. Warszawa 1 990 (maszynopis). dla ludności niemieckoję zy cznej. Po roku 1945 jej liczbę szacowano na 100 tys. Według nieoficjalnych szacunk w obecnie mniejszość niemiecka w Polsce liczy około 800 tys. kt re stawia stlbie za cel kultywowanie wsp lnego dziedzictwa kulturowego wśrd Mazur w zamieszkalych w Polsce i w Niemczech. bo 250 tys. Mają one związek z przemiennościami politycznymi i terytorialnymi oraz z zaszłościamietnicznymi. Atrakcyjność turystyczna Polski dla ludności nie mi e c koj ę zy c znej' Instytut Turystyki. Stymulatorami rozwoju turystyki etnicznej w Polsce są powstające towarzystwa społeczno-kulturalne mniejszości niemieckiej w Polsce. Historia miast polskich dowodzi. d. Biorąc więc pod uwagę wszystkie zaszłościpolityczno-historyczne i dawne stosunki etniczne. wrocławskim. W prezentowaniu walor w turystycznych Polski dla ludnościniemieckojęzycznej wykorzystano opracowanie A' Jagusiewicza. Jest to dobry prognostyk r wnież dla rozwoju turystyki etnicznej. że promocja turystyki clo Polski znajduje pełne uzasadnienie zwłaszcza na tych obszarach kra. za|icza się zwłaszcza ratusze (np.iu. Katalog walor w turyStycznych Polski interesujących dlą ludności niemieckojęzycznej jest bogaty.

Na skutek licznych migracji w czasach dawnych oraz powo. Spoczywające na nich prochy znanych i zasłużonych osobistościświatanauki. specyficzną kulturę świeckąi sakralną. w tym i ekonomicznych. Jagusiewicza. Znajdują się one m. Turyścio motywacjach poznawczych mogą odwiedzać w Polsce. w Wielkiej Brytanii i Kanadzie po 300-500 tys. rozsiane na ziemi polskiej synagogi (b żnice). Mozna sądzić.in. kt re w większości mają przynajmniej częściową tradycję niemiecką. oraz w Lublinie.że jest to okoliczność sprzyjająca z punktu widzenia rozwoju iB 62 . w Europie Środkowej i Wschodniej najwięcej na Węgrzech około z0 ty'. Szczecinie. historyczne i artyStyczne. działaczy społeczno-gospodarczych oraz zgromadzone tam liczne zabytki sepulkralne przedstawiają wysokie wartości emocjonalne.icnnych w blisko 80 krajach światażyją obecnie Żydzi wywodzący się z Polski lub mający w niej swoje korzenie przez ojc w i dziad w. była przez wieki prawdziwą ojczyzną kultury żyWedług dostępnych źr deł na świecie żyje około 15 mln Żyd w USA mieszka ich około 6 mln. a także swoiste nekropolie ofiar ludob jczej działalnościhitleryzmu (oświęcim. Wolno przypomnieć. Nekropolie te.pomorskiej oraz niemieckiej).. Warszawa l 990 (maszynopis). odpowiednie ich zagospodarowanie turystyczne oraz rozumne promowanie mogą być źr dłem wielorakich korzyści. mająca wielowiekowe tradycje kraju wielokulturowego. Źt dła podają. w b. opolu i olsztynie. cmentarze wojenne. Ziemie p łnocne i zachodnie Polski obfitują w liczne. Ła cucie. reprezenĘące r Żne style architektoniczne. R żne świadectwa Ę 63 Pierwotną funkcję dom w modlitwy pełnią synagogi krakowskie żnica Nożyka w Warszawie. Dziesięciowiekowe osadnictwo żydowskie w Polsce przechodziło rćlżne losy. Nie trzeba więc pod_ kreślać. Duże zasługi w tym wzg|ędzie nają zwłaszcza Ży dzi polscy. Istotnym składnikiem omawianego dziedzictwa kulturowego są liczne.). iż Polska. (w dowskiej. kultura i sztuka zydowska wzbudzająznaczące zunteresowanie w całej Europie. W wielu innych miastach znajdują się w takich budynkach muzea regionalne lub sale wystawowe. Przykłady zaśmuzealnego wykorzystania budowli pożydowskich można spotkać w Krakowie. Warto wreszcie wymienić pamiątki historyczne pozostałe po licznych zmaganiach wojennych. Instytut Turystyki. wielowyznaniowego iwieloetnicznego. podczas wojny zniszczonych. biblioteki itp. Wetlług niekt rych źr deł przynajmniej połowa og lnej liczby Żyd w na świecie jest w r Żnym stopniu zwiryana z Polską. Włodawie i Ękocinie. Atrakcyjność turystyczna Polski dta narodowości ży dow s kiej.p źniej w r żnym stopniu odbudowanych i przystosowanych do rozmaitych cel w. gdzie mieści się muzeum poświęcone dziejom. Wolno zauwuŻyć. że staranne wytypowanie obszar w kraju interesujących dla omawianej grupy ludności. kulturze i męczeristwu Żyd w. nie tylko zresztądla ludnościżydowskiej. uporządkowane i udostępnione do zwiedzania. Walorem dla turystyki etnicznej jest dziedzictwo kulturoweŻyd w. liczne plac wki i zbiory muzealne (dotyczące np. W kolejności należy wymienić walory jakie przedstawiają żydow_ skie cmentarze. że do czas w wsp łczesnych przetrwało około 240 murowanych budynk w dawnych synagog. historii i kultury śląskiej. kultury przyw dc w politycznych. W tym sensie stanowią one znaczną atrakcję turystyczną. - Zagadnienie turystyki etnicznej naprzykladzieludności żydowskiej opracowano na A.W grupie walor w turystycznych pochodzenia antropologicznego na uwagę zasługują wielkie rezydencje. artystyczną. w innych krajach Europy Zachodniej po kilkadziesiąt tysięcy. że obecnie około 50 dawnych b żnic przedstawia dużą wartośćpoznawczą. kt rzy stworzyli własną. archiwa. zwłaszcza na ziemiach p łnocnych oraz zachodnich. Majdanek czy Sztutowo).5 mln.in. Rogoźnica. w Izraelu 3. ZSRR ponad I mln. we Francji. zabytkową ikulturalną. że historia. m. Turyst w niemieckich mogą r wnież zunteresować niekt re nekropolie ewangelickie w Polsce. Wysoka jest r wniez atrakcyjnośćturystyczna ziem polskich dla ludności żydowskiejŻ1. Ż1 podstawie pracy mogą stanowić dużą atrakcję turystyczną. W grupie składnik w kultury materialnej polskich Żyd w na uwagę zasługują zbiory judaistyczne i zabytki świeckie. turystyki etnicznej. i najmniej w Polsce około 5-7 tys. w Gdarisku. Toruniu. ocenia się. Wrocławiu. atrakcyjne budowle pałacowe. Dużą atrakcją dla turyst w niemieckojęzycznych mogą być także powstałe w r znych okresach historycznych cenne budowle sakralne. Liczne związki ludności niemieckojęzycznej z historią i kulturą polskąw znacznym stopniu przesądzająo dużej atrakcyjności turystycznej Polski.

tworzoną w innych warunkach. G. naleŻy przypomnieć. Singer. rzystwo Kulturalne Żyd w w Polsce. Rozvł ztŻając niekt zagadnienia doty czące rozwoju turystyki polo're nijnej.rzeźby i grafiki oraz okazy piśmiennictwareligijnego i historycznego. M. Auschwitz_Birkenau. laureat literackiej Nagrody Nobla. M wiąc o dziedzictwie kulturowym Żyd w polskich. Słonimski. specjalnej oferty. Wiele miejsc kaźni i męcze stwa 'r narodu żydowskiego w latach 1939_1945 zostało upamiętnionych w okresie powojennym w postaci pomnik w.in. należy rozpocząć od definicji Polonii. Rudnicki. Z punktu widzenia promocji turystyki polonijnej jakośćta sprawia. kt rzy wnieślibezsporny wkład do literatury polskiej. zwłaszcza gettach (największe w Warszawie. Jastrun. Bełżec. Tuwim. że Europa Środkowa i Wschodnia była kolebką wielu nurt w klasycznej literatury i sztuki żydowskiej.kultury są przechowywane w zbiorach muzealnych i prywatnych. Zarysowany układ wazniejszych motyw w podr zy turystycznych ludnościżydowskiej do Polski może się stać rzeczywistościąpod warunkiem stworzenia odpowiedniego systemu obsługi turystyki społecznościżydowskiej. Rubinsteina. atakże 400 stowarzysze Żyd w polskich.Polonia'' jest określanew spos b niejednoznaczny.Łodzi i Krakowie) oraz obozach masowej zagłady (m.in. J. A. Leśmian. Szerynga i innych. są taoraz Pałacu Poznar{skiego. Dotychczas pozostawała ona w literaturze ekonomicznej poza gł wnym nurtem rozważa(l. jak J. innych systemach myślenia i innym otoczeniu. systematycznie zdobywają prawa obywatelskie. stanowi nową jakośćnie tylko w strukturze polskiej diaspory na Zachodzie. W polskich orkiestrach symfonicznych grało wielu słynnych instrumentalist w żydowskich. dawne budynki: Teatru Zydowskiego w Krakowie i Lublinie. Związku Rapardstw na skutek zwłaszcza na dzieckiego. TURYSTYKA POLONUNA służonych dla polskiej muzyki poważnej i rozrywkowej warto wymienić przede wszystkim: H. że szczeg lny rozkwit osiągnęły one na ziemiach polskich. m. obelisk w. Petersburskiego kompozytora piosenek. Funkcją tych warunk w ma być stworzenie takiej sytuacji. Trzeba też podkreślić jako okolicznośćkorzystną ze Polacy na terytoriach obcych -zmiany granic. kt ry reprezentuje już inne motywacje i zainteresowania. ze konieczne jest nowe spojrzenie na turystę polonijnego. J. A. Istotnym elementem przesłanek stymulujących podr że turystyczne os b narodowości żydowskiej do Polski jest też aspekt organizacyjny. przejawiających działalność społeczno-kulturalną na świecie.miejscach tragicznych wydarzer i męcze stwa narodu żydowskiego 'z czas w okupacji hitlerowskiej. Natomiast w grupie Żyd w asymilowanych i Polak w zydowskiego pochodzenia. Sobib i Majdanek). J. Ten Segment rynku turystycznego wymaga bowiem 1. SĘjkowski. na dawnych cmentarzach żydowskich. należy r w- Tirrystyka polonijna jest odmianą turystyki etnicznej. Do cel w tej pracy przyjęto definicję sformułowarrą 65 . Te znaki tragicznych czas w znajdują się mniej więcej w 180 miejscowościach. zwłaszcza socjologicznej. A. Chełmno. Ważyk. Można do nich zaliczyć np. B. Należy r wnież wspomnieć o korzystnych przemianach zachodzących w kraju pod względem warunk w rozwoju turystyki polonijnej. K. TWorzony obecnie nowy model stosunk w Polonii z krajem nakazuje zwr cić uwagę na miejsce turystyki w tym procesie. Gł wnej Biblioteki Judaistycznej w Warszawie Przechodząc do walor w ucieleśnianych przez literaturę i sztukę.in.. Warto tu poczynić dwie uwagi. zamieszkującyobszarze b. w kt rej Polonia będzie dążyłado niezrywania kontaktu z krajem i utrzymywania ciągłości kulturowej. Kochar{skiego.9 . Brandys. wyroby medalierstwa i złotnictwa. Znautcy przedmiotu wyrazają opinie. dziełamalarstwa. W literaturze przedmiotu. W grupie za- kie nazwiska. płyt.3. tablic oraz głaz w. Wśrd klasyk w literatury żydowskiej znajduje się I. Działalność tych struktur organizacyjnych może umacniać związlrj cmocjonalne ich członk w z Polską i stymulować podr ze turystyczne do kraju ich przodk w. Natomiast do zabytk w świeckich kwalifikują się m. Fitelberga dyrygenta. urodzony w Leoncinie. pojęcie . Wieniawskiego słynnego skrzypka i kompozytora. atakŻe światowej sławy wirtuoz w A. Emigracja lat 80. Treblinka. Kosirski i inni. P. H. wytwory rzemiosła artystycznego. Trzeba wreszcie wspomnieć o . Stwarza ona widoki na nową jakośćkulturalną i umysłową. W związku z tym na|eŻy wymienić dziaLające w naszym kraju Towa64 nież wskazać na dziedzinę muzyki.

s.Profil" 1991. Po pierwsze fakt. os b emigracja wojenna. Ten punkt widzenia znajduje tez wsparcie w układzie motyw w omawianej fali emigracji.1980-1988. Warszawa 1992.lamze33 . gdzie według GUS mieszka l mln Polak w i ludności polskiego pochodzenia32. Kolejne. Znaczne możliwościrozwoju turystyki polonijnej trzeba też wiry. Na obszarze Kanady zaśzamieszkuje 400 tys. zdrowotne. na Li.) na 5. 66 67 . W aktywizacji turystycznego ruchu polonijnego ważnąrolę do odegrania ma zwłaszcza emigracja lat 80.przezZ...jako zbioro_ wośćludzi o polskim rodowodzie. od XIX w.jest tam szacowana (według stanu z 1990 r. s. 27. nr 6. Z. zaktywizować tamtejsze struk_ tury polskich grup etnicznych i w efekcie stymulować podr ze tury_ styczne do Polski. Zwiększająsię r wniez mozliwościwsp łpracy z Polonią. kt ry określa Polonię szeroko . Niemcach i Włochach Polonia stanowi czwartą co do wielkościgrupę etniczną zamieszkalą poza granicami kraju macierzystego. 750 tys. Powstało ono w wyniku zmiany granicy par{stwowej. kt rymi były: poprawa wa- - Podkreślając celowość rozwoju turystyki polonijnej. a więc kraje wysoko rozwinięte gospodarczo. Warto przy tym podać. Peszkowski. migracje ludności stają się. Związku Radzieckiego. na Łotwie b31. siłą rzeczy.. iz Polonia na kontynencie p łnocnoamerykariskim jest w r żnym stopniu zintegrowana z nowym środowiskiem. os b . 1945-1950. Drugie co do wielkości skupisko Polak w za granicą znajduje się na terenach b. Trzeba nad30 W sytuacji gdy odchodzi w przeszłość ostry ideologiczny i poli- '' 2e Polacy w świecie. . ze emigracja lat 80. ze po Chi czykach.. ze do ko ca ubiegłego stulecia opuściPolskę dalszych 300 tys. Najwię_ cej Polak w znajduje się bowiem na terenach graniczących z Polską. warto zwr cić uwagę na przestrzenne rozmieszczenie Polonii' Na podstawie danych statystycznych dotyczących tego zjawiska można powiedzieć. Przemawiają za tym co najmniej dwie okoliczności. Z puŃtu widzenia perspektyw rozwoju turystyki polonijnej istotny jest liczbowo-przestrzenny obraz polskiej diaspory inaczej nazywanej Polonią. Według GUS mieszka tam 2. os Ukrainieomawianego punktu twie 300 tys. os b os b . ABC Polonii świata. RFN' Francja. Rozmiary emigracji polskiej w latach 1939_1988 były następujące29: r r : r r 500-600 tys. Z punktu widzenia intensywności podr ży turystycznych do Polski ko_ rzystne jest rozmieszczenie Polonii na omawianych obszarach. Z widzenia interesująca jest Francja.Panorama Polska" 1989. że krajami docelowymi tej emigracji były gł wnie: USA. Rolę turystyki polonijnej w umacnianiu kontakt w z Polonią można upatrywać przede wszystkim w kontaktach rodzinnych. obejmowała na og ł ludzi młodych i wy_ kształconych. niepodległościowa. -.6 mln os b. socjalne. 800 tys. Peszkowskiego. runk w materialnych otaz mieszkaniowych własnych i rodziny. cojest istotne dla rozwoju omawianej turystyki. na początku I99I r... Jugosłowianach. fale emigracji polskiej sprawiły. Dużą rolę moze odegrać Stowarzyszenie . Polska grupa etniczna ..UwaŻa się. 28 Przewidywano.5 mln Polak w. że nĄwiększe skupisko Polonii występuje w USA30. iż Polacy zajmowali w tej grupie ostatnie miejsce pod względem długości okresu zamieszkania.. na 500 tys. tyczny podział świata. nr 3 (Hamburg). Włochach i Grekach grupę obcokrajowc w. Po drugie to.70 tys.. GUS. czyli ostatnia fala wychodźstwa polskiego. w RFN było zarejestrowanych ŻŻ0 400 Polak w. l53. 800 tys. Włochy. motywy zawodowe.Wsp lnota Polska".ać z Niemcami' Jak podają źrdła niemieckie33. a mianowicie: na Białorusi 700 tys.1955-1979. Iamze. rozproszonych po r żnych krajach i osiedlach poza Polską w spos b trwały. zdolnych do określania swego pochodzenia w przeszłościjako polskiego''28.orchard Lake 1985. zjawiskiem normalnym. Wolno więc sądzić.. że ten młody potencjał intelektualny może wzbogacić środowiska polonijne. obywateli. łączenia rodzin i polityczne. mimo że jednocześnie wzrasta dążenie do umacniania suwerenności i tozsamości narodowej. os b Ż0 tys. Obecnie polska diaspora jest szacowana na 13-15 mln os b. kt rzy stanowili piątą po Turkach. Polak w i ludnościpolskiego pochodzenia.. 1951-1955. Kanada i Szwecja. naukowe.

nawet jeślipodlegają prawom wolnego W pierwszym ujęciu ten rodzaj turystyki kojarzy się z prowadze- bezpośrednich i pośrednich korzyści ekonomicznych. nie kulturalnej (np. Po pierwsze. obejmującej kwestie wypoczynku. związanyrn z upowszechnieniem prawa do urlop w. oferowaniem specyficznych usług i zachęcaniem do pożądanej aktywności niezależnie od tego' kto tymi obiektami administruje. refinansują bądźrefundują. rozrywek. zwiry. obecność tw rc w emigracyjnych w kraju). powinna ona umożliwiać wyjazdy urlopowe tym. na og lną Iiczbę l66. opartym na ekonomicznym punkcie widzenia. Zależnie od kraju zagadnieniem tym są zunteresowane także inne ministerstwa (np. w rozwoju omawianej turystyki. Duże możliwościrozwoju turystyki polonijnej istnieją w płaszczyź- W literaturze przedmiotu ideę turystyki socjalnej rozpatruje z kilku punkt w widzenia. mlodzieży i sportu). Dla przykładu można wymienić inwestycje kapitału etnicznego. związki zawodowe. |ekarzy. Działania administracji centralnej sąw Znacznym stopniu uzupełniane lub nawet zastęRozw 69 j . na_ ukowc w. ze około 5 mln dorosłych obywateli Polski ma krewnych za granicą. kt rym sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z dobroczynnych skutk w wypoczynku na warunkach rynkowych. emeryt w itp. ministerstwo pracy i spraw socjalnych. władze miej_ skie. Wreszcie w trzecim ujęciu turystyka socjalna reprezentuje dązenie turystyki socjalnej za\eży od polityki społecznej danego pa stwa. co przyjęto nazywać turystyką socjalną. U podstaw rozwoju wsp łczesnej turystyki socjalnej upatruje się. Warto w tym miejscu przytoczyć. rynku. zasługuje na dogłębne studia i powaŹne potraktowanie. gdzie koszty całkowicie lub częściowosą pokrywane nie przez Ftrystę. stowarzyszenia sp łdzielcze. iż obecnie w 65 konstytucjach narodowych.ki wyznaniowe. W strukturze administracji centralnej wspomnianych par stw miniSterstwo turystyki jest na og ł gł wną instytucją oddziałującą na rozw j turystyki socjalnej. turystykę socjalną traktuje się jako sferę potrzeb ludzi najuboższych. dw ch cel w. od sektora handlowego i aby cZaS ten nie stał się dodatkowym czynnikiem nier wnościspołecznej. 1. organizowanej zwłaszcza przez jednostki administracyjne i wielkie przedsiębiorstwa prywatne lub pa stwowe. kt re te wydatki finansują. kasy Zapomogowe. młodziezy. lecz przez organizacje lub instytucje.3. W sumie można powiedzieć. młodzieżowych i innych do tego. dziennikarzy czy nauczycieli. np. Po drugie. dającego stałe mozliwości urzeczywistniania celu pierwszego. c]ziałaLności tej. W ich grupie wymienia się: komitety pracownicze. W wielu krajach noĘe się r wnież rczw j turystyki korporacyjnej. inżynier w. TURY5TYKA SOCJALNA cje rolnicze i wiejskie. kasy emerytalne.1 O. chodzi o stworzenie i rozwinięcie pozadochodowego sektora gospodarki turystycznej. że rola turystyki polonijnej jako czynnika wzbogacania kultury i gospodarki narodowej. aby nie dopuścićdo całkowitego uzależnienia czasu wolnego pracownik w. co się jednak wiąże z istnieniem dogodnych warunk w do zorganizowania działalnościgospodarczej w Polsce. zdrowia i rodziny. że turystyka polonijna może stanowić ważne źr dło W drugim ujęciu. Pierwsze przejawy turystyki socjalnej dały się zauvłuŻyć w kilka lat po I wojnie światowej. Ważna jest też rola turystyki polonijnej w procesie dyfuzji ęlement w kultury w zakresie turystyki profesjonalnej.mienić. rodzinnych. społeczne służbypracownicze. odchodzącej od koncepcji turystyki merkantylnej.jest mowa o prawie do wypoczynku. udostępnianie na rynku krajowym dzieł kultury tworzonych na emigracji. płatnych urlop w i wakacji. Jednak dopiero po II wojnie światowej świado_ mośćpotrzeb masowych w dziedzinie czasu wolnego spowodowała powstanie licznych organizator w tej turystyki. rencist w. studi w w kraju Polak w z zagranicy itp. opracowanie modelu turystyki socjalnej w Polsce jest sprawą otwartą. dotychczas nie doceniana. og lnie ujmując. Wolno sądzić. się ttarodziło się to. '/. Należy r wnież podkreślićrolę towarzystw regionalnych. 68 Turystyka socjalna jest zjawiskiem nowszym niz turystyka w og le. czasu wolnego. a od niedawna organiza- organizacji zvłiązkowych. wafro więc przytoczyć niekt re formy działania w tym względzie gł wnych par{stw zachod' nioeuropejskich oraz Japonii i Kanady. niem taniej bazy turystycznej bez zysku.

czy koszty społeczne jej rozwoju nie bywają większe niz korzyści. Wyrazana jest jednak opinia. Niezależnie od tego. młodzieżylub rodzin. zjednej Strony. nauki. W świetle takiej opinii turystyka socjalna jest celem. Innymi słowy. opłata klimatyczna. Paristwa muszą więc. r r r instytucjonalizacja oszczędzania na urlop przez tworzenie formuły czek w urlopowych lub ułatwianie jej tworzenia. trzeba zwr cić uwagę na zjawisko nasilania się krytycznych głos w pod jej adresem. regionalne.).rodzin. TURYSTYKA ALTERNATYWNA Według źr6dełMiędzynarodowego Biura Turystyki Socjalnej w Genewie ewolucja polityki rząd w w dziedzinie turystyki jest mało znana. że w krajach UE turystyka socjalna ma korzystne warunki rozwoju. r dopłaty indywidualne. subsydia. lokalne. W tym kontekście turystyka nie może być jedynie źr dłem dochod w. W konsekwencji występowania niekorzystnych zjawisk w gospodarce wielu kraj w turystyka socjalna nie stanowi już prioryteto'"go celu w polityce socjalnej par stw. pomoc finansowa obejmująca: subwencje. kształtuje wrażliwość na piękno i pozytywne postawy wobec innych. Warto też odnotować. czy teŻ organizacje quasi-paristwowe. ze turystyka wychowuje. preferencyjne poŻyczhj dla organizacji turystyki socjalnej młodzieży i rodzin. dom w wczas w rodzinnych. charakteryzujące wątpliwości zwiryane z rozwojem turystyki masowej.Nie podejmując w tym miejscu problemu bilansu turystyki. ze w krajach rozwiniętych zmierza się do stopniowego ograniczania pomocy pa stwa. czy są to władze krajowe. iz ta pomoc finansowa jest przeznaczana na rczw j schronisk młodziezowych. że towarzyszy jej 7I . toteż grozijej marginalizacja. analizować turystykę jakrl czynnik odgrywający istotną rolę w rea|izacji zobowiąza(l. emeryt w itp. zwalnianie od podatku lub ulgi podatkowe (podatek od wartości dodanej. W literaturze można spotkać następujące pytania. prowadząjednocześnie do pytania. rodzinnych wiosek wakacyjnych oraz urządzeri sportowych i rozrywkowych. s Czy Zawszejest tak. będącej źr dłem Masowośći żywiołowość wielorakich korzyści.T powane działaniami zbiorowości terytorialnych: prowincjonalnych. tozszerza poznanie otaczającej rzeczywistości? Moze jest i tak. 1 . ulgi w środkach transportu publicznego dla niekt rych kategorii ludności:młodzieży. jakie poszczeg lne paristwa powinny wprowadzać dla tego typu działalności. Wśrd tych par stw moze się r wniez znateźć Polska. kt re uczestniczą w tym procesie proporcjonalnie do swojej autonomii finansowej. aby sprostać postępowi społecznemu. że turystyka socjalna.3. 70 wsp łczesnej turystyki. choć jest ważfia. Chodzi o to. Na uwagę zasługują takŻe trzy inne formy oddziaływania sprzyjającego rozwojowi turystyki socjalnej : Na zako czenie wypada przywołać spotkane w literaturze przedlltiotu opinie dotyczące odpowiedzialności parstwa za konsumpcję turystyczną. może zniknąć w miarę zanikania rażących r znic pod względem szans życiowych i dochod w ludności oraz likwidacji stref nędzy i ub stwa. turystyka nabrała nowych wytltiar w. dochodowośćturystyki. ich działanią na rzecz turystyki socjalnej można po_ dzielić na trzy grupy: r r tworzenie sieci publicznych obiekt w turystycznych otwartych dla wszystkich i bezpośrednie zarządzanie tymi obiektami. należy dodać. regionalnych lub gminnych. z drugiej zaś . trchrony zdrowia itp. jako kategoria historyczna. kt re zmniejszają koszty wakacji dzieci. do kt rego społecze stwo powinno dążyć ze względu na potrzeby ludności najbardziej upośledzonej pod względem mozliwości korzystania z prawa do wypoczynku.11. Że od kiedy paristwa podjęły społecznie ważną tlccyzję o przyznaniu płatnego urlopu. Warto dodać. podatki lokalne itp. Trzeba wreszcie powiedzieć. że z jej uprawianiem łączą się zjawiska wychowawczo negatywne.muSZą ją traktować na r wni z innymi zobowiązaniami zaciągniętytlli ptzez wsp lnotę narodową w dziedzinie obrony' oświaty. kt re na sicbie wzięły. ii często aparat paristwowy finansuje turystykę socjalną za pośrednictwem inśtytucji na poły publicznych lub quasi-par{stwowych. nie moze Stanowić jedynego kryterium oceny zachęt.

Jest to turystyka oparta na motywach krajoznaw czych. Jako podstawę tej motywacji wymienia się dEżenie turyst w do poznania kultury odwiedzanego kraju czy regionu. Uog lniając przedstawione cechy turystyki alternatywnej . Mozna więc powiedzieć. Inną charakterystyczną cechą turystyki alternatywnej jest stosunkowo wysoki stopieri trudności jej uprawiania.odmiennych od. atakże na ochrokultury odwiedzanych zbiorowości. r wnoprawnych dla członk w r żnych społeczności. odpor- . choć moze z niąkoegzystować w sferze wartościi moralności. Ze turysta uzyskuje obraz spłycony. braku ochrony godnościczłowieka? ffi ffi I wrls ffi . masowej turystyki moŻe znaczy co złagodzić koncepcj a turystyki alternatywnej. iŻtenrodzaj turystyki nie zastąpi turyStyki masowej. że uczestnik alternatywnego ruchu turystycznego powinien mieć odpowiednie przygotowanie i uczyć się podr zowania. Jeślisię podzieli hipotezę. w odr znieniu od masowej. to pozostanie do rozwiązania trudny problem humanizacji wsp łczesnej turystyki. wysiłku umysłowego i nierzadko fizycznego. zaspokajająca gł wnie potrzeby relaksu i wypoczynku przy wykorzystaniu wysokostandardowego hotelarstwa i urząd zert tow arzyszących.tw rczych form podr żY. np. wskazuje się tez na postulat zaspokajania pottzeb r żnych grup ludności i troskę o interesy lltieszka c sposob w osiągnięcia tego celu jest właśnieturystyka alternatywna. $dzie się dąży do znalezienia rozwiąza ptowadzących do wzajemnego zrozumienia. w teren w odwiedzanychprzez turyst w. częSto nieformalnych grupach. iż skalę dysfunkcji wsp łczesnej. jest procesem sprzyjającym rozwojowi sprawiedliwych. aby można było łatwo się uwolnić od nich. uprawiając k rajoznawstwo turystyczne. narkotyki. W turystyce alternatywnej. ksenofobia. iz te cele turystyki alternatywnej moŻna osiągnąć. Wolno sądzić.Uwaza się. Turystyka alternatywna jest to pr ba znalezienia i upowszechniania innych możliwości. w przeciwierfutwie do wysokiego stopttia organizacji wsp łczesnej turystyki masowej. Wzory kultury masowej przyjmowane w turystyce są bowiem zbyt silne. Można sądzić. iż jednym ze na. w środkach transportu lub niedbale eksploatowanych hotelach? Czy praca wielu turyst w ra czarno nie jest przejawem lamania zasady sprawiedliwości. czy też może niejednokrotnie przyczyniają się do ich dalszej Czy w miejscowościach odwiedzanych przez turyst w stosunki międzyludzkie stają się lepsze.tnlsza ich do wysiłku ftzycznego i umysłowego. gościnność pazerności oraz po- J s . preferuje się samoorganizację i programowanie cel w turystycznych przy niskim udziale lrieduzych biur turystycznych. jego historii. czy może jest zupełnie inaczej? A może turystyka brutalizuje: poczucie własnej godnościustępuje dejrzliwości? degradacji? służalczości. uprawiana w małych. krajach. moŻna ją rlkreślićnastępująco. ich zracjonalizowana otganizacja i standaryzowany przebieg uniemozliwiają serdeczne stosunki oraz wymianę intelektualną? Czy turystyka masowa nie sprzyja naruszaniu prawa do życia przez narażanie turySty na niebezpiecze stwo utraty życia lub zdrowia. ludziach czy narodach zawsze jest poszerzeniem i pogłębieniem do_ tychczasowej. Czy turystyka służyporozumieniu między narodami? Może umasowienie podr ży. o ile turystyka masowa. Wymieniając idee turystyki alternatywnej. gospodarki i sposobu życia mieszkarc w. że spolecze stwo czasu wolnego zastąpi społecze stwo konsumpcyjne. W świetlefakt w trzeba jednocześnie stwierdzić.T s s J w nadmiarze alkohol. co upodabnia ją do lurystyki kwalifikowanej. ze turyStyka Zaprogramowana i zorganizowana w takim Ębie okaże się społecznie efektywna i gospodarczo aktywizująca lokalną infrastrukturę hotelarską. przecieki dewiz. Nietrudno za"12 Podobne wątpliwościdługo jeszcze będą towarzyszyły zjawisku turystyki. schematyczny lub fałszywy? Czy turyści chronią środowisko przytodnicze i społeczne oraz zabytki. nielegalny handel. czy też moze się zdatza. zawierającej wiele clysfunkcji.. ffi Thrystyka alternatywna. solidarności i r wności między zaangażowanymi stronami Gł wną ideą turystyki alternatywnej jest poszukiwanie kontaktu z ludnością autochtoniczną. turystyka trudna. d. uprzejmość chamstwu. Pozostaje sprawa ograniczania źr deł tych wątpliwości. prostytucja? Czy zdobywana ptzez turyst w wiedza o innych regionach. 73 nościpsychicznej. ptzeważa1ących dotychczas szablonowych form turystyki masowej. także indywidualttę wartości rodzimej uważyć. o tyle turystyka alternatywna l. wymagająca gruntownego przygotowania. rlie wymaga trudu i wysiłku od turyst w.

. TU RYSTYKA RELIGUNO-PI ELGRZYMKOWA jednak. wszystkim aspekty religijno-poznawcze lub wyłącznie poznawcze. tym bardziej ze ilsztaitowanie polskiej polityki turystycznej znajduje się dopiero na początkowym warunkiem ukształtowania aktywnego ruchu społecznegb. Ę ruchu na rzecz turystyki alternatywnej. Termin ten występuje w literaturze. Gł wnym motywem turystyki religijnej jest uczestnictwo w wydarzeniach religijnych. Że używanie terminu . przypominając. s. przenosząc akcent z podr ży wynikającej z potrzeb wyłącznie religijnych na podr z turystyczną..3.turystyka pielgrzymkowa'' . Pa stwo powinno w tym przypadku pełnić funkcję animatora. Wydaje się to nieścisłe.in.turystyki masowej. występują cele religijne i pielgrzymkowe. Można r wnież sądzić... tywacj ach stanowią znaczny odsetek odwiedzaj ących sanktuarium. Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce. 35 Tamże. świadJmego konieczności zachowania kulturowej tozsamości narodJw. a także w turystyce krajowej wśrd r żnych cel w pobytu lub podr zy. gwarantujących poczuci" gołnos. 1lrzy oNZ. nier wnościwymiany turystycznej. Tak określona w szwajcarst<iej koncepcji turystyti rola paristwa może być wzorem dla Polski. i zalecanych przez Światową organizację Turystyki tlym terminy . to można m wić o turystyce pielgrzymko_ wej. tj. święte miejsce nie stanowi na og ł celu pobytu lub podr ży turystycznej . sklasyfikowanych w 1993 r. w niekt rych ośrodkach kultu uczestnicy podr ży o wymienionych mo- ffi etapie. że nega- dowych struktur dzisiejszej gospodarki turystycznej..turystyka pielgrzymkowa'' są używane zamiennie. '/'nawca problemu. kt re są oistrutcy. iz .rto przytoczyć postula-. że i tarn z czasem nie uwzględni się postulat w przekształce{t w turystyce alternatywnej. Jackowski3a. Nie oznacza to turyst w. Zdaniem tego autora. 3a 74 '75 . Znajdaje się ono na trasie lub w punkcie docelowym podr ży odbywanej w celach innych niż religijne..'. zagwarantowanie uczciwego udziału gospodarzy w zyskach z turystyki. wych.. że przytoczone postulaty mają szansę realizacji pod go.. wyruŻapogląd. zgłaszane-prź"rna.ne i sprzyjają szacunek dla religii. jak i gości. stymulowanie aktywności zachowa postturystycznych zar wno likwidacja wszelkich oznak kolonializmu.T transformacji wsp łczesnej turystyki w postulowanym kierunku występuj ąr wnież silnie po stronie scentralizowanych i ponadnaro_ P*i". Warszawa 1991. ze charakter podr zy lub pobytu' daje termin.e i regio_ ny przyjmujące turyst w: tywne skutki turystyki masowej są udziałem W turystyce zagranicznej przyjazdowej i wyjazdowej.gł wnym molywem są przede wszystkim aspekty religijno-poznawcze lub poznawc'ze". Jackowskiekt rych gł wnym celem są przede Jezeli natomiast chodzi o podr że lub pobyt podejmowane wyłącznie z pobudek religijnych. w kt rej motyw religijny schodzi na dalszy plan. Na zakoriczenie. s. Ze w procesie tym niemałą rolę ma do odegrania pa stwo- Można sądzić.y 1 .12.turystyka religijna'' i . wa polityka turystyczna. jak "* 'no i kraj w. Jackowski3s Uważa. 1. Uczestnictwo turyst w w obrzędach religijnych i odwiedzanie sanktuarium nie podwaza gł wnego celu podr zy i pobytu.i i prawa obu stronom.Instytut Turystyki. celu religijno-po'Lnawczego lub wyłącznie poznavłczego. region w oraz ludnościgoszczącej. Jackowski. czym przemawiają m. wa. Nie wyklucza to jednak celu drugoplanowego. Jak wykazano w literaturze. od- W świetle podanych uwag nalezy podzielić opinię A. czyli wyzyskiwaniu ludności przedstawienie rozsądnych i realnych kontrpropozycji w stosunku do tych form turystyki masowej. kultury i mentalności społecznościmiejsco- u gospodarzy.wypacza stronę motywacyjną. ustępując miejsca eleA. A. tworzenie wzajemnie wzbogacających kontakt w między turystami a odwiedzaną ludnością.turystyka religijna". A. W życiu codzien- r r r r r r miejscowej. 8-9.. za llodane dalej argumenty.lecz ma charakter dyskusyjny..

iach . Skoro motywy migracji pielgrzymkowych.turystyka pielgrzymkowa'' zasługuj e na przyjęcie i uznanie w literaturze przedmiotu. można się zastanowić nad wsp lnymi cechami migracji pielgrzymkowych i czysto turyStycznych. jest ważny przy podejmowaniu decyzji o podr ży.to to iur'ł.{l o.irtanowili tylko 5. P:I:u: r"u sanktuari w. kt re się wiążą z przeświadczeniem o cudownycłl "źny^. T:]i1". kultu religijnego jest bardzo zr znilowana. to trudno podzielić pogląd cytowanych autor w dotyczący sylwetki pielgrzytna. Naturalnie w przypadku migracji R żni je natomiast stopier dyscypliny osiągnięcia celu gł wnego 76 .i."'i"p'e termin . ale gł wnie pi eszychlNie ry "łraraLt.ymkowych motyw religijny dominuje w niekt rych : kra. jak podaje A. grzymkowych jako iV*"' . W tym świetle budzi zastrzeżenia opinia. buddyzmie i w islamie./ mentom wybitnie świeckim''.rrosrenie dalenia od ojczyzny.świata.'łrkiego..y.. pielgrzyma do Ziemi Świętej lub Watykanu.. zjawiska migracji piel_ "r"rpu1ąiu.okolic."uk. _ poza gł wnym celem sze' że pielgrzymka zawiera w sobie aspekty społeczne i moralne.ego około 130 mln os b na świecie. Strzec wartości pokutnej pielgrzymki.. 9g.. korzystanie z usług infrasruktury turystycznej i og lnej.4Vo. dobrowolność przemieszczania się ludności..pielgrzymku1].::1'ywająsię''":]:"uao'n"goora. Jackowski. . własciłosciach miejsc turtul pi.iju. Hu". Że w takich przypadkach należałoby używać terminu ccch właściwych dla praktyki pielgrzymowania pieszo na całość ruchu. może w czasie pobytu i podr ży rlsiągać cele drugoplanowe. troska o ochronę środowiska przyrodniczego. awazaiąc.i samodoskonaleniJ Przytoczone uwagi odzwierciedlają w |ełni pi. są to w poaroz! jo i l'iiłr trasy tych wędr wek omijają większe miasta maią często -1'#Hf Z takim.L. aprzedewszystkim Zmęczenia i trudu długiej drogi. Czas 'ięt'"os"i wypełni4ą modlitwy medytacje.Jeżeli się przyjmie. pielgrzymki i turyrtyko A.ę. na lną ri""uę ii"rg rzym w na Jasną G rę..pisze A. pisze) t: *r. . w ro_ ku następnym zaś Z. termin .'irtrce.OU.*j lrnpLlg.rrPodobnie rozumie :':T:*"". kt ry nie byłby świadomy wysokich wartościpoznawczych lerozolimy czy Rzymu.tu. ro!1inv i'przyjaci' "i"*vglov.. 1990. Huerga. . Układ tych cech tworzą.d.f.turystyka pielgrzymkowa. oni.IasnaG ra.. zaśoznacza wyrueczenie się przez jakiśokres pewnych wartości. . stuno'i. żestruktura ośrodk w "hłos. cele religijno-poznawcze lub 77 w czasie podr ży i w miejscu pobytu. charałteryzują" p*tryt? pi"r_ grzymowania. tj.t ir"s"i. Jackowski . w hinduizmie.'"'k' Uczestnicy nie wykazują zainteresowania dla świe"ti"ł. pi.ęs"i": a sami uczestnicy o. iz u podstaw ruchu pielgrzymkowego. korzystne przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miejscowości docelowych. Jackowski przyświeca tez pielgrzymkom specjahJty - pojęcie l renomowane ośrodki turystyczne. iż pielgrzymki piesze 3 A. Dlatego tez korzysta się w tym celu z r żnych środk w transportu osobowego..ry'.dry.. -og w 1987 r. sezonowośćpodr ży. nr 8. Trudno sobie wyobrazić np... liczry. jw. W sumie."". Nie dominują r wnież w całościruchu pielgrzy-ti pi".. Możnam wić o pielgrzymkach w skali diecezji. gł wnie międzynarodowego. . krajl i w skari -ifJryn*ooowej.elg|nf_. Autor ten kwestionuje więc trafnośćter_ minu . leżą wyłącznie motywy religijne.. wydatki finansowe związane z podr żą i pobytem. łq charakterystyczne dla tego ruchu gł wnie w Polsce.I'iur.J#i_ gtjny i motyw drugoplanowy. jednej strony jest wyrazem podąŻaniacziowieka za impulsem natury do prowadzenia życiako"zo'ni"""go. nWŚpomniany uuio'. w okresie nie dłuższymniż 365 dni. opr cz podstawowego.Nalezy iutJ" aooue.ącej w czasie wolnym do osiągnięcia przyjętych cel w poza swoim codziennym otoczeniem. a*gi". wydaje się dyskusyjne. że pielgrzymki piesze nie wyczerpują w pełni pojęcia migracji pielgrzymkowych.. r7 A. Wsp łczesny pielgrzym... "ał.pi"fg. pielgrzymkowych stopier dyscypliny jest wysoki. drugoplanowy motyw ruchu pielgrzymkowego zwłaszcza międzynaro' tlowego. Na przykład. oszacowan" i11. Tak więc pozareligijny." nu przedyskutowanie. gł wny motyw reli- T I I I I *i*in". Motyw wyłącznie . J w'zabyt- . A.'r.. religijnego celu wizyty w ośrodku kultu religijnego.Oqo".g"i- . ieć. W strukturze rodzajowej wsp łczesnej turystyki jednostką wyr żniającąjest cel lub gł wna grupa cel w podr Ży i pobytu' Ponieważ uczestnictwo w wydarzeniach religijnych. s. nie znajdują się w konflikcie. Uog lnienie słaue pozareligijnych wartościach history cznychi kulturowych mijany:h.Połję ii" a""yrii wyczerpującej wędr wce jest aktem wiary i pouoznosci "tak oru.

W Polsce gł wnym punktem docelowym omawianych podr ży jest Częstochowa. w tym 76. Według wspomnianego autora. Turystyka religijno-pielgrzymkowa powoduje istotne zmiany w strukturze funkcji odwiedzanych miejscowości. Na przykład w t994 t. a tematyka kulturalna w programach turystycznych jest motywacją nr 1 Amerykan w i nr 4 Europejczyk w. wzbogaca i popularyzuje dobra kulturalne.turystyka religijokoło 9 mln os b dodatkowo. Turynie i we Florencji. blisko 5vo clrześcijan pielgrzymujących na świecie. liczbę uczestnik w tej turystyki sza- cuje się w ptzybliżeniu na Ż20 mln os b rocznie. wystawy itp. tystyczne. Jak podaje A.. Turystyka chroni. Kultura sta.5 Lujach (Argentyna) Ż mln. Montserra (Hiszpania) 1.4vo)39. Rok 2000 był dla turystyki religijno-pielgrzymkowej w krajach chrześcijar{skich rokiem szczeg lnym. że turystyka kulturalna nie jest już udziałem wąskiej elity.13.5 mln os b. w tym około milion pielgrzym w miały stanowić osoby niepełnosprawne. Na zakoriczenie warto przypomnieć. iz szeroko rozumiana kultura zajmuje wsp łcześnie cotaz znaczniejsząpozycję na liściemotywacji do podejmowania podr Ży turystycznych. Lourdes (Fran. Guadelupe .(Meksyk) 2 mln. islamu i innych religii. Miejscowości turystyczne mają dodatkowe szanw a0 Związk':' turystyki z kulturą są ścisłei wzajemneao. Nalezy dodać. strować liczby dotyczące ruchu do największych wybranych sanktuari w chrześcijarskich w latach 1979-1980: Watykan 8 mln. Rzym gościłokoło 8 mln turyst w. 78 79 .je się istotnym elementem program w turystycznych' Występuje ona trwale m. Ten rosnący rynek wskal'uje.. w Asyżu. Jackowskiego. Monte Cassino. że turystyka kulturalna zyskuje wsp Ł cześniena znaczeniu. takie jak spotkania. Według źr deł włoskich ilźr Uroczystości milenijne wybrało się około 26 mln pielgrzym w reprezentujących ponad 170 kraj w świata. jak i polrularnej kultury.Skalę problem w związanych z prze) wozem i zakwaterowaniem turyst w o motywacjach religijnych oraz realizację program w pobytowych charakteryzują następujące dane sta. pielgrzymko_ wej. Jackowski38.in. Charakterystyczna dla tych kra. Wsp łcześnieturystyka religijno-pielgrzymkowa wykazuje dużą dy_ namikę. mogą stanowić podstawę do przyjęcia zbiorczego terminu . Neapolu. studyjnej i językowej. w turyStyce religijno-pielgrzymkowej w Polsce uczesticzy około 6-7 mln os b rocztie. alternatywnej. tj. że imprezy turyStycz_ ne. TURYSTYKA KULTUMLNA turystyki.{ poznawcze oruz pielgrzymki tworzą razem pewną zwartą całość. Poza miejscami historycznymi i zabytkami architcktury dużą atrakcją są wszelkie aspekty zar wno wysokiej. z kulturą ma związek około 38vo wycieczek zagranicznych. miejskiej. G ra" 1995. no-pielgrzymkowa". Ż0_30 mln hinduiści'około 40 mln wyznawcy buddyzmu. większośćpielgrzymek miała zawsze charakter lokalny lub regionalny' Dynamizm turystyki religijno-pielgrzymkowej mogą ilu. Tury_ styka religijno-pielgrzymkowa ma zr żrucowany zakres przestrzen_ ny:lokalny. Dzięki temu nastąpiła pewna dekoncentracja przestrzenna ruchu turystycznego we Włoszech. Problem ten zostanie om wiony szerzej w rozdziale 4. cja) mln. Zdantem A.i w była r wniez wysoka dynamika krajowego ruchu pielgrzymkowego. W roku 1998 Włochy odwiedziło około 35 mln gościzagra1 nicznych. 18-19.8 tys' zagranicznych (Żvo) i I75. kultura zaśinspiruje roz- j 3e. pielgrzym w pieszych (4. Częstochowa mln. seminaria. W roku 2000 miasto to zamierzalo odwiedzić na okres Ż_6 dnl 38 1. Wraz z jej rozwojem zmienia się r wnież zakres zainteresowa turyst w motywowanych kulturą. że rck 2000 w historii chrześcijastwa to druga milenijna rocznica. Dzięki tym tendencjom turystyka kulturalna jest jednym z najszybciej rozwijających się segment w globalnego rynku turystycznego. W og lnej liczbie uczestnik w około 150 mln stanowią chrześcijanie.5 . og lnie można powiedzieć. Wenecji. Z obserwacji rynk w turystycznych wynika.o tys.Jasna Tamże' s. były organizowane r wniez poza Rzymem. klasztor i miasto odwiedziło 4 mln turyst w-pielgrzym w. kt rzy wydali 30 mld USD. Dotyczy to funkcji społeczno_kulturowej i miastotw rczej. Jak podaje wTo. regionalny. Opr cz element w tradycyjnych oferta turystyki kulturalnej obejmuje wsp łcześnie takŻe poznawanie atmosfery miejsc i wtapianie się w tłum ludnościautochtonicznej.3.. nr 1. w turystyce kłajoznawczej. krajowy oraz międzynarodowy.

sztuki.. zamk w. i obejmuje ona nie tylko zwiedzanie interesujących miejsc i zabytk w. Krak w 1974. można wskazać dwie cechy turystyki kulturalnej: r t r r Ślipkoal określa kulturę jako . przedmiotem rozważa oraz środkiemdo samopoznania i upewnienia się co do własnej tozsamości. r r poznawanie się ze sposobami życia na zwiedzanych obszarach. Zdeftniowanie go okazuje się bardzo trudne' a to gł 'wnie z powodu kłopot w definicyjnych związanych z terminem . W: Trends in outdoor Recreation. Kultura jest nie tylko produktem czy też efektem samorealizacji. Kozielecki. to. Gartnera. jak i wytwory o charakterze duchowym (np.. co ludzie czynią(d. Miinchen-Wien 2000. Takie ujęcie pojęcia turystyki kulturalnej zwiększa wymagania w stosunku do wszystkich rodzaj w turystyki.lecz takŻe za- ar a2 T.. D. W literaturze ameryka skieja3 r wniez można spotkać wiele definicji kultury. a A. Eseje psychologic7ne. 187-195. co ludzie wytwarzają. kt ry nalezy do wieloznacznych oraz najczęściejuzywanych w języku literac- i społecznej właśniena drodze rozwoju turystyki kulturalnej. Przykładowo. W tym ujęciu podkreślasię. CABI Publishing. między podr żującymi a mieszkar{cami danego kraju. organizacyjnych. przekonar i sposob w życia ludzi) oraz z produkt w tych proces w (tj. kim. Kuhurtourismus. w. W efekcie' w zasadzie wszelkie rodzaje turystyki majązwiązek z kulturą. s. naukowych. czyli przedmiot w będących dziełem pracy ludzkiej. oraz zaspokojenia własnych potrzeb. W najszerszym rozumieniu pojęcie turystyki kulturalnej utożsamia się z kulturą podr zowania. PWN. Richards' Culturąl Tourism: Challenges for Management and Marketing. Littrell trakĘe kulturę jako całość obejmującą to. New york 2000. a także w nauce..r na". Oldenbourg Verlag. praca zbiorowa pod red. Lime'a. kt ry ich gości. Warto poświęcićkilka uwag samemu pojęciu . Składają się na nią zar wno wytwory przynależne do zewnętznej sfery życia człowieka (np. kt ra jako wsp lne dziedzictwo bywa przekazywana następnym po_ koleniom w procesie wychowania i socjalizacji. J. do miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeil. dotyczące podnoszenia jakościwarunk w istotnych dla komunikacji między po_ dr zującymi. jako system osiągnięć materialnych. można przyjąć następującą definicję: turystyka kulturalna to przemieszczanie się os b z miejsc ich stałego zamieszkania 80 . Śtpko.WAM. Warto przytoczyć kilka przykład w definicji kultury. atmosfery" itp.W.. że turystyka sama w sobie jest kulturą oraz pośredniczy (powinna pośredniczyć) między kulturami kraju. s.c. budynk w. 81 Reasumując. normatywne wzorce zachowa lub sposoby życia). 7lłrys elity J. Z definicji tej wynika. religia czy literatura)". jej celem jest poznawanie przeszłości. co ludzie uważają (tj.i kraju. tak jak to jest w tradycyjnym podejściu do turystyki.. Leisure and rburism. szawa 1988. a3 człowieku wielowymiarowym.. zuty czaj w. kultura materialna). Kultura składa się więc z proces w (d. artystycznych i moralnych. stosunek do czegoś' wierzenia. atakże między nimi a środowiskiem i kulturą odwiedzanego kraju. że kultura oznacza dtogę człowieka do poznania samego siebie. War_ G.turystyka kulturalse aktywizacji gospodarczej r W literaturze niemieckiej4 zwraca się uwagę nato. s' 19l. Przezpojęcie turystyki kulturalnej rozumie się kazdą formę turystyki. z kt rego pochodzą turyści. R.całość wytwor w tut rczej działalności człowieka na wszystkich polach jego zbiorowego życia. jest ona turyStyką refleksji i komunikacji.kultura''. kt re zyskały uznanie społecznościi kt re kształĘą osobowość człowieka oraz wpływają na jego losy". o og tnej... obejmuje turystykę zorientowaną na dziedzictwo kultury oraz turystykę zorientowaną na sztukę. Patrząc na kulturę w świetleprzytoczonych definicji. politycznym. idee i wartości). artefakt w. Kozieleckiaz proponuje definiować pojęcie kultury . technicznych. Dreyer.). w kt rej Są zawarte oferty kulturalne.lecz także świadectwem historycznym. publicystycznym i potocznym. że turystyka kulturalna obejmuje zar wno wytwory kultury zprzeszłości'jak i wytwory kultury wsp łczesnej oraz sposoby życia danych grup ludzi lub region w.W tym najszerszym rozumieniu turystykę traktuje się jako formę kultury światowej. oraz to. 42.terźniejszości odkrywanie przyszłości.

ze we wsp łczesnym społeczeristwie wzrasta pragnienie doświadczania czegośnowego' a kultura stanowi doskonałe źr dło takich dozna(. Turystyka kulturalna może być postrzegana jako forma wypoczynku. Spotyka się opinie. a turystyka kulturalna uznanym Segmentem rynku. Celem polityki kulturalnej jest m.307o zatnspirowała kultura. tywację kulturalną. turystyka będzie po prostu częŚcią kultury. turyst w kulturalnych okazały się interesujące. Turyścipodr zujący w celach kulturalnych reprezentują na og ł wysoki poziom kultury i obszerną wiedzę o miejscach docelowych. że nie wszyscy podr zujący do miejsc atrakcji kulturalnych mają mo82 o dochodzie rocznym brutto co najmniej 30 tys. że spełnia ona fuŃcje polityczne oraz Stanowi źr dło impuls w do formułowania polityki' np. Wyniki omawianych badar{ wykazu1ą. Badania potwierdziły. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśrd IŻ tys. Ważnągrupę turyst w kulturalnych tworzyli studenci (IIvo) oraz emeryci (IIvo). rozr żtienie między kulturą a turystyką najprawdopodobniej będzie się zacierać w XXI w. euro. Pojęcie dziedzictwa obejmuje elementy kulturowe i przyrodnicze. Znawcy twierdzą.. przekształcenie się turystyki kulturalnej w znaczący rynek szło w XX w. Motywację taką miało l3vo turyst w. Można więc powiedzieć. obsługiwanym przez wyspecj alizowanych turoperator w oraz napędzanym przez regionalną i lokalną politykę rozwoju kulturalnego. żywej kultury.in. Kulturę można znaleźćteż w barach. nowy turysta kulturalny najprawdopodobniej będzie w ciągu dnia zuliedzal mlJzea. restauracjach oraz na ulicach miast europejskich. tj. Rozw j turystyki kulturalnej jest wsp łcześniekształtowany przez mowych kształcenie. Dla turysty europejskiego zainteresowanego kulturą poznawanie jej jest rodzajem rozwoju osobowego. by mieć z nią kontakt. czasu wolnego. charaktery_ zując rozw j tego rynku.Zainteresowanie rozwojem turystyki kulturalnej jest widoczne w świetlewynik w badail przeprowadzonych przez Europej skie Stowarzyszenie ds. kt rym on się oddaje w miejscu docelowym. dotyczyły charakterystyki turysty. stanowią większośćwśrd turyst w kulturalnych. socjalnej. ze turyści odwiedzający dane miejsce po raz drugi i trzeci najpewniej zechcą szukać ptawdziwej. że coraz bardziej zacieta się granica między kulturą a rekreacją. a 577o zaLiczono do pociąganych przez kulturę. Zanikają r znice między tradycyjną kulturą wysoką a kulturą popularną. Turystyka. opis turystyki kulturalnej można znacząco wzbogacić. Większośćrespondent w była zatrudniona jako pracownicy najem_ ni lub u siebie. Nie trzeba koniecznie zwiedza muze w. Badania turystyki kulturalnej w r znych krajach jasno wykaz ały. a to dlatego Że otacza nas zewsząd kultura turystyki. kt ry jest zbieżny z ich wysokim poziomem wykształcenia. og lnie. W świetlewynik w badar nad rozwojem turystyki kulturalnej w krajach UE turystyka ta może stanowić tworzywo strategii i polityki rozwoju regionalnego. Kultura stała się częściąproduktu turystycznego. Zdaniem specjalist w. motywacji turysty orazzajęć. tradycyjne atrakcje kulturalne. około 44vo turyst w miało 40-60lat. że turyści.) pochodziło z gospodarstw do- Większośćturyst w zainteresowanych kulturą miała wyższe wy- Średni doch d wynosił około ŻŻ tys. a nie w operze. wyzszy niż średniw UE. kt rych zainteresowanie kulturą jest raczej drugorzędne. Blisko 45vo rcspondent w (1997 r. Uważa się. Edukacji w Turystyce i Wypoczynku w 15 krajach europejskich w latach 1992 i 1997. dostarczając okazji nauczenia się czegośdla samego siebie. Turystyka kulturalna jest uwzględniona w programie produkt w markowych w Polsce. w paŹe z demokratyzacją kultury i turystyki. Kultura przestanie być produktem przygotowanym pod turystę. kt re się znalazły w ankiecie. będąc przejawem wsp lŻycia |udz| jest w Znacznym stopniu dęterminowana przez czynniki polityczne. jako ze podczas pierwszej wizyty zobaczylijuż obowiązkowe. rozw j turystyki przez zachowanie i ochronę składnik w dziedzictwa kulturowego.że dla wielu turyst w kultura jest bardziej og lnym doświadczeniem. Jak wynika z literatury przedmiotu i doświad_ czenia. Zdaniem specjalist w. muzea czy pomniki historii. Podstawowe zagadnienia. przestrzennej i kulturalnej. otoczenie polityczne. 83 . euro i był o ponad 257. turyścipodr żujący w celach kulturalnych mają na og ł wysoki status zawodowy. ale wiecz r spędzi raczej w dyskotece.

Par stwo oraz samorząd terytorialny powinny prowadzić odpowiednią politykę kulturalną i w ten spos b stymulować rozw j turystyki. restauracje (McDonald's). wzrost mobilności i ilościczasu wolnego. kt rą na|eży wiązać Z rosnącym Znacze85 . Wśrd element w udanych podr ży do miast wymienia się: bezpieczeristwo. muzyce' rtlrljirch ludowych' malarstwie. wiezowce. za|icza się dor r r r r r 84 system komunikacyjny. tradycję. kultura światowa integruje lokalną codzienność i kultury regionalne. to mozliwe Podr że językowe to kolejna waŻna forma turystyki kulturalnej mająca perspektywę rozwoju. kt re mają wybitną wartośćz punktu widzenia historii. prxllcgają Stopniowej integracji z kulturą światową. że w świetle Konwencji oNZ o ochronie Kulturowego i Naturalnego Dziedzictwa z I97Ż dziedzictwo kulturowe '. z kierownictwem wycieczki o odpowiednich kwalifikacjach i o ograniczonej liczbie uczestnik w o możliwie jednorodr wnież wykazują wysoką dynamikę nych zainteresowaniach .techniczna'' kultura światowa podlega unifikacji. 1o7urniąne jako podr ze grupowe o ustalonym Podr że studyjne przebiegu. naturalne i sztuczne czynniki atrakcyjności. sztu_ kę we wszystkich jej przejawach. owe r znice między kulturami lokalnymi tlrl rcwitalizacji kultur regionalnych w ramach kultury światowej oraz ulttitcnia tradycje.lokalne }tlllury oraz tradycje opierają się na odrębnościjęzyka. stylu budtlwlirnego i form mieszkania. edukację przez |iteraturę. Wykazują one wysoką dynamikę wzrostu. religia itp. cechy zle i dobre oraz folklor. Podr że do miast stały się w ostatnich latach jedną z najbardziej ulubionych form podr zowania. na ilrlŻtlicowanych rytuałach. jednolita architektura z betonu i szkła. grupy pojedynczych lub połączonych budynk w. etnogtaftcznego lub antropologicznego punktu widzenia.. r żne style życia. mozliwośćdotarcia środkami komunikacji pasażerskiej. sieci hotelowe. grupy budynk w.ę i ludzi oraz obszary zavtierające stanowiska archeologiczne. Tulyścipragną ujrzeć to. produktach.l*o określa się: r r r zabytki architektury. . Polityka kulturalna ujawnia także związki. jak: r W literaturze światowejpoświęconejdziedzictwu 1lr'zykłady. Skomercjali zow ana i. jakie istnieją między turystyką a innymi podmiotami kultury. co w danym regioniejest szczeg |ne orazzachowttlrl się z tradycji. religii. czesnych mieszkar c w. kt re są wartościowe z historyczneBo. czyli. przyspieszanej przez takie czynniki. Rynek nie za'wsze i nie wszędzie wykazuje zainteresowanie tą sferą aktywnościludzkiej. estetycznego. fontanny' reklamy świetlne. bulwary. supermarkety. kt re ze względu na swoją architekturę. Przewiduje podr ze do miast nadal będą się cieszyły duzą slę. jednorodność lub połoŻenie w krajobrazie odgrywają w nim wazną rolę. na t żnicach w sposobach zywienia. język. kt ra umozliwia intenSywne poznawanie kraju gospodarzy przez wczucie się w przepokazuje jej zwtązek z sytuacją życiową i kulturą wsp Ł szłość. przedmioty lub struktury archeologiczne. system telekomunikacyjny.lrrk widać. m wiąc og lnie. a doświadczenia te są przekazywane na miejscu. takie jak filozofię. atakŻe w formach produkcji' ta cach.ltlliach. sztuka. |iteratarze. sztuki lub innej dziedziny nauki. sztuczne jeziorka.Warto przypomnieć. inskrypcje. W podręcznikach jako inteligentną formę podr zy urlopowej. przesądy. miejsca wytwory ludzi lub konglomeraty Stworzone przezna!l. Ęm samym turystyka wspiera reaktywacje tradycji. W odr żnieniu od obrazu technicznej kultury światowej. a nawet wspierać je. autostrady. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na proces globalizacji kultury światowej. a oto wnież niematerialne formy kultury.Turystyka prowadzi I Rozw j turystyki kulturalnej odbywa się w r znych formach. czyniąc z nich rzeczy godne zobaczenia i folklor.niemieckich podr z studyjną określa się rozwoju. takimi jak nauka. Polityka kulturalna paristwa lub regionu chroniąca dziedzictwo kulturowe staje się w ten spos b jednym z waŻniejszych czynnik w polityki turystycznej. jaskinie mieszkalne oraz kombinacje wymienionych element w. tj. że w przyszłości popularnością i będą uzupełnieniem wyjazd w urlopowych. Usituje ona chronić pierwotną sytuację społeczno-kulturo ile owąoraz warunki środowiskowe kraju gościnnego. rzeźby i malarstwa. }ut.

dla regionalwsp łzależność. np. powinny wiązać tę politykę z polityką edu- i turystyką. że język jest najwazniejszym dobrem kulturowym ludzi. rozwijając koncepcje kulturalne w turystyce.14. lub też o niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Warto też ptzypomnieć. że tematy w tury_ styce to osoby oraz treści. Turystyka w pewnym stopniu posługuje się tym materiałem i umieszcza go r l s Warunkiem pełnej dostępności wszystkich element w produktu turystyki kulturalnej jest poprawa komunikacji między sektorem turystyki a sektorem kultury. Raz nabyta kompetencja językowa jest podstawą ludzkiego myślenia i uczenia się. Promując turystykę kulturalną w regionie. Turystyka ta opiera się na autentycznych zasobach naturalnych. w układzie typowych ofert. l r r netu ułatwi np. w przypadku kt rych bariery dostępności są obecnie znacznie większe niżw przypadku stałych atrakcji. podejściedo niej musi być bardziej profesjonalne i systematyczne. Chodzi tu o zniszczenie odwiedzanych obiekt w kultury. kt ra r Wreszcie warto wymienić trasy tematyczne jako formę turystyki kulturalnej. U podstaw trasy turystycznej |eży idea promocji turystyki. Drugą stronę stanowią r żnorodne grupy odbiorc w. Kopernik. zvłłasz- W związku z dobrą perspektywą rozwoju turystyki kulturalnej. Kultura nie powinna być podporządkowana interesom komercyjnym.-l niem kompetencji językowych. szczeg lniejeślichcemy efektywnie wykorzystać oraz kontrolować notowany ostatnio rozw j rynku tej turystyki. Luter. Szopen. naleŻy też uwzględnić negatywne skutki jej rozwoju. Należy przypomnieć. przekraczające dopuszczalną miarę. TURYSTYKA LOKALNA cza imprez kulturalnych. Dany temat i związane z nim treścitworzą jedną Stronę oferty. alre też nie nalezy pomijać aspektu ekonomicznego. Po_ dr że językowe zalicza się do kategorii podr ży poznautczych. nej polityki turystycznej i zna|eźćrozvłiązanla korzystne w obu dziedzinach.3. 86 Tlrrystyka lokalna obejmuje swoim zasięgiem wieślub miasto mające warunki do jej rozwoju. kt re wplata się w tradycyjne formy turystyczne. tj. z drugiej zaś zwiększająca się atrakcyjność dla inwestor w ptzez tvłorzenie korzystnego wizerunku regionu. historycznych i kulturalnych danego obszaru (wsi lub miasta.in. Na przykład szlak turystyczny linearnie łączy ze sobą tematem liczne miejscowości i punkty z r żnych obszar w.materiał i przedmioty o własnych ce_ chach. anga'żowaniu r żnych podmiot w spośrd miejscowej społecznościoraz integrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju gospodarczego i wzmocnieniu struktury społeczno-ekonomicznej społeczności. zjednej strony.W praktyce tematy czerpie się przeważnie z kultury i działalnościspołecznej. Waznym narzędziem monitorowania dysĘbucji produktu turystyki kulturalnej będzie rozvł j nowych medi w. 87 . co pozwalakorzystniej zaprezentować jego atrakcje na rynku. Podr że tematyczne r wnież zajmują istotne miejsce w strukturze form turystyki kulturalnej. przyb|iża się temat lub zułiązane z nim treści. Zaprezentowana problematyka turystyki kulturalnej daje podstawy do kilku uwag uog lniających. turystyka kulturalna zajmuje trwałe miejsce na wsp łczesnym rynku turystycznym świata ima perspektywy rozwoju w XXI w. ale chcącej się dowiedzieć. r stanowi źr dło nowej tożsamościi rozwoju ekonomicznego tego obszaru. nowe źr dła dochod w. Między ekonomią a kulturą istnieje ścisła Stąd na|eży wyciągnąć wnioski m. dostęp do większego wachlarza produkt w. Uzycie Inter- 1. Jak wynika z przeprowadzonej charakterystyki. gminy lub powiatu). U podstaw zainteresowania regionu rozwojem turystyki kulturalnej leżą. kt rym z perspektywy osoby jeszcze nic nie wiedzącej. Podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną. Każdy region turystyczny może rozwijać turystykę kulturalną. pa stwo kacyjną i samorząd terytorialny. Słabościąobecnego produktu turystyki kulturalnej jest jego rozdrobnienie i brak skutecznych system w dysĘbucji. Przykładem szlak w temtycznych moze być szlak zamk w gotyckich.

ludzi. hi- kulturowo-historycznych Kolejnym bodźcem do przybliŻenia kwestii planowania w turystyce w kontekście rozwoju lokalnego jest intensyfikacja działar{ społecznościmiejscowej w celu zapewnienia mieszka com i grupom udziałowc w głosu oraz pewnej kontroli w zarządzaniu procesem zmian i rozwoju. kt ra służyturystom. kt re dobrze zna. Wszyscy 88 89 . Aktywnośćśrodowiskaw procesie rozwoju turystyki przynosi też lcpsze zrozumienie lokalnej kultury. Mamy więc do czynienia z efektywną ekonomiką wykorzystania lokalnych moŹliwości rozwoju turystyki. Chodzi tu np. rozwija się w spos b przypadkowy. ltyltl wsp lnie na poziomie społecznościlokalnej. politycznymi i gospodarczymi. Turystyka lokalna stanowi jedno z możliwych rozwiąza w tym zakresie. Podwyższone poczucie (ozsamości i dumy lokalnej to kolejna korzyśćbędąca rezultatem rozwoju turystyki lokalnej. będące konsekwencją podjętej decyzji. prawdopodobnie w pierwszej kolejności. SpołecznośćdyskuĘąca projekt turystyczny i akecptująca jego realizację rozumie uwarunkowania społeczne. historii i zasob w naturalnych i trlzwoju. podejmowanie decyzji i ich wprowltdzanie przynosi jej określone korzyści. prowadzenie drobnych gospodarstw rodzinnych. przy wykorzystaniu przez poszczeg lne jednostki fizyczne lub prawne istniejących mozliwościlokalnych. struktury społeczności.np. Chodzi o to. że tracą kontrolę nad własnymi społecznościami. Pojawia się więc reakcja negatywna na przypadkowość w rozwoju turystyki. Zdaniem specjalist w. zwłaszcza na USA.służyćmieszka com (np. kt re ułatwią wydajne wykorzystanie posiadanych zasob w. natomiast zaangażowanie się s1xlłeczności lokalnej w planowanie.realizowa- wśrd mieszkarc w. przechodziły i nadal ptzechodzą wiele zmian. Wreszcie turystyka może być źr dłem zysku dla społeczności storii itp. wsp lny personel. Motorem rozwoju turystyki musi być społeczność lokalna. Ma ono wpływ na skalę trudności komunikacyjnych. sopockie molo. że infrastruktura turystyczna. pomysły. l)rlświadczenie uczy. wycinanie las w. oddziałuje niekorzystnie na infrastrukturę orazpogarsza stan zasob w naturalnych i historycznych. często postrzegany jako negatywny. ośrodkiinformacji i inne środki. kt re mogłyby zainteresować turyst w. często powiązanych z rozmutymi trendami społecznymi. powinna. Często społeczność lokalna nie uświadamia sobie wartości turystycznej składnik w dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Rozw j i wykorzystanie zaplecza turystycznego dla potrzeb mieszkar c w to kolejne korzyści Z proturystycznej aktywności społeczności lokalnej. Wiele społecznościlokalnych pr buje więc znaleźć sposoby przekształcenia swojej gospodarki i utrzymania lub podniesienia poziomu jakościzycia. Mieszkaricy mogą mieć wrazenie. że podstawą rozwoju turystyki jest często dążenie rlrl rozwoju społeczno-gospodarczego. o konserwację oruz promocję lokalnych atrakcji i społecznych. Rozw j turystyki lokalnej odbywa się na og ł w ramach upowaztricnia społecznego. Są oni często nieświadomi własnych zasob w. gotowa ponosić nakłady i angużować się w ten proces. rozw j turystyki lokalnej jest procesem planowania Turystyka zwykle nie jest konsekwencją zintegrowanego procesu planowania. że na wielu obszarach rozw j turystyki następuje bez planu i poza lokalną kontrolą. Jest to postrzegane przez społecznośćlokalną jako zjawisko negatywne. indywidualne style życiai wzorce wykorzystaniaziemi były narażone na wpływ tych zmian. odzyskanie tej kontroli. często jest on natzlcany z zewnąfurz. kt re często stanowią zachęlg dla środowiska lokalnego do długofalowego zaangażowania się. Wiele przykład w moze dostarczyć turystyka archeologiczna. pomniki przyrody czy historii).Turystyka lokalna ułatwia obszarze Reasumując. Kontynuuje się go wbrew priorytetom miejscowym i stylowi życia. istnieje ku temu parę powo_ d w.W procesie intensyfrkacji rozwoju turystyki lokalnej. g rnictwo. Oto niekt re z nich. Parę sł w o korzyściachwynikających z rozwoju turystyki lokalnej. oferenci lokalnego produktu turystycznego mogą mieć np. Jej źr dłem jest zaangażowanie się w poznanie i ocenę zasob w lokalnych: miejsc. cech charakterystycznych. ekonotlticzne i środowiskowe. Gospodarka lokalna. zwraca się coraz większą uwagę na zintegrowanie pla_ nowania turystyki Z procesem planowania na szczeblu społecznościlo_ kalnej czy regionu. Tradycyjne rodzaje działalności. skoncentrowanym na wzmocnieniu społeczności. Planowanie rozwoju turystyki lokalnej tlloze więc dopom c społecznościlokalnej w poznaniu posiadanych zasob w i spojrzeniu na nie z innej perspektywy. Praktyka dowodzi.

Proces planowania sugeruje. Autentyczność informuje. spadają ceny produkt w rolnych. Nalezy przypomnieć. autentyczność. stor w z zewnątIz. rozw j strategii dziaŁanta i monito_ rowanie oddziaływar . korzyściwyniz aktywności środowiska lokalnego oraz niekt re zasady rozwotlziałalnościw sferze turystyki mogą mieć znaczenie poznawczo|u -prlktyczne. przedstawiciele samorządu terytorialnego' Rozw j turystyki wiejskiej opiera się na zasobach naturalnych. historycznych i kulturalnych danego obszaru. Mimo postępującego procesu urbanizacji demograficznej światacywilizowanego wieśuzyskuje r żne moż|iwościrozwoju. Statystyki rosnących wpływ w z obsługi ruchu turyStycznego na świecie mają swoją wymowę. na kt rych opierają się trendy rozwoju turystyki lokalnej. analiza polega1ąca na identyfikacji i ocenie mocnych oraz słabych stron.1 . kt re mogą rozwaŻyć społecznościwiejskie. strategia lokalna. że planowanie jest procesem ciągłym orazpociąga za sobą monitorowanie skutk w ekonomicznych. indywidualizm to kt rych turyści poszukują na obszarze wiejskim''. że wszystkie zainteresowane strony są ZaangaŻowane w proces podejmowania decyzji i zarządzania. miasteczko. plan wi- Naszkicowane kierunki rozwoju turystyki lokalnej. przedstawiona prezentacja korzyści z rozwoju turystyki lokalnej wskazuje r zne środkiStosowane w tworzeniu społeczności. wizerunku i marki produktu odbywa się na podstawie autentycznych i specyficznych dla danej społecznościzasob w naturalnych. geograficznych (g ry doliny). kt rych celem jest osiągnięcie korzyściekonomicznych. Azji i obu Ameryk doświadczająwielu problem w. W świetletych fakt w żadna społeczność nie może zupełnie zignorować mozliwości transferu bogactwa i zatrudnienia oferowanych przez wsp łczesną turystykę. zminimalizować. że wsp łcześnie tradycyjne gospodarki wiejskie podlegają procesom restrukturyzacji. TURYSTYKA WTEJSKA lll()cne atuty wsi. kt re pomogą je . a także możliwościi zagroże . z wczesnym ukoriczeniem czynnego życia zawodowego i wyprowadzkąmieszczuch w na wieś.dziedzictwo. jest dla większościteren w wiejskich dośćtrudne. 91 .samorządu gospodarczego. . Zronlmienie i wykorzystanie szansy. Wsp łpraca oznacza. Lokalne władze angażujące się w rozw j turystyki powinny blokować wyciekanie zysk w poza społeczność lokalną. wskazania społeczne. że rozw j atrakcji turystycznych. ana|iza potencjalnych skutk w. badanie natężenia ruchu i oddziaływanie środowiskowe. etniczna) lub też innych cech. Podejmując decyzję o rozwoju turystyki. Reasumując. miasto. powiat).Turystyka stanowi po prostu jednąz wielu mozliwości.15. kt rzy mogą określićspołeczność podstawie struktur urbani_ na stycznych (wieś. obszary wiejskie Europy. w y jeżdżamłodzież.. Jednak problem ten jest rozwiązywany w wyniku coraz powszechniejszego uznania turystyki za źrdło dobrobytu.Kontakt osobisty. lrr{r1ce 1.3 . strachem przed patologią miast. tożsamościkulturowej (społecznośćrolnicza. Long) 1 . trendy zatrudnienia. Społeczność grupa ludzi zamieszkujących dany obszar geograto ficzny. Wiązą się one 'ze zmianami w technologii transportu i komunikacji. kt re wydają się sensowne zar wno z punktu widzenia usługodawc q jak i samych turyst w. angazowaniu r znych podtlliot w spośrd miejscowej społeczności oruz zintegrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju społecznościi gospodarki lokalnej. Uczestnikami tego procesu mogą być np. CHAMKTERYSTYKA TU RySTyKr Wr EJs Kt EJ biznesu turyStycznego. zna|ezienie szczeg ł w czy tematÓw charakterystycznych dla społecznościlokal_ nej. Z kolei należy przedstawić wybrane zagadnienia. (P. jaką stanowi turystyka. np.3. oświaty.lokalnej.1 5 . członkowie społeczności lokalnej są świadomi r wniez negatywnych skutk w. Warunkiem wykorzystania tej mozliwościjest koncentracja na miejscowych inwestycjach turystycznych zamiast preferowania inwe. kultury izby handlowej i mieszkaric w. wpływ zasob w zewnętznych. Dzięki temu mogą Zastosować lub wywołać działania strategiczne. 90 zytacji. wątk w tematycznych. kulturalnych i historycznych. takie jak poznanie posiadanych zasob w.

rozw j technologii. a w jednej . kr tkiego urlopu na wsi. kt re wymaga uwagi. rosnące zainteresowanie specjałami kulinarnymi i tradycyjną kuchnią wiejską. cztery najważniejsze trendy.. kt re moŹe odzwierciedlać styl zycia. zaakceptowanie turystyki przez obszary wiej skie. stanowiących tradycyjne punkty docelowc' Należy przypomnieć. poszukiwanie odosobnienia i relaksu na łonie natllry.) wymienia listę kluczowych dla jej rozwoju czynniw. gdzie |iczba Zauvłażono trend odchodzenia w podr żach turystycznych od u.. rosnące zainteresowanie dziedzictwem.inilk w wypoczynkowych. Zdaniem specjalist w. Narasta też przekonanie. Istnieje kilka definicji. być rozwijana na małą skalę. wiązać się z niepowtarzalnymi atutami. Warto przytoczyć opinię na temat pożądanych cech turystyki wiejskiej.pośrd otwartej przestrzeni oraz piękna przyrody. autentycznością oraz życiem wiejskim. tradycją..wolnego i niezależnego podr żnika"' W związku Z popytem na Iticfbrsowne przygody i wyspecjalizowane wakacje powstanie podl(lżnika wolnego stało się dla wielu miejscowości wiejskich szansą zuistnienia na rynku turystycznym. być r żnorodna. począvłszy od odzieży na rowery terenowe. jeślichodzi o budynki. spędzanie kilku urlop w w ciągu roku' Z możliwościądodatkowego. anonimowych hoteli oraz centr w handlowych. Początek tltlwrotu od tradycyjnych ośrodkw miał miejsce w latach 80. kontakcie z przyrodą albo jej bliskościoraz dziedzictwie opaltym na tradycyjnych społecznościach i zwyczajach ptacy. jest zdefiniowanie obszaru wiejskiego. otwartej przestrzeni. przyjmuje się kryterium liczby mieszkaric w: obszarem wiejmieszkar c w nie przekracza 2500 os b. gdzie każdego trakĘe się przyjarźnie i z szacunkiem. że rczw j nowoczesnej turystyki opierał się prrczątkowo na renomowanych ośrodkachturystycznych. Te walory wsi można skutecznie wykorzystać w mar_ ketingu. że poziom bezpiecze(tstwa turyst w w mieście rnaleje. nad lllorzem i na plaŻy w obliczu kurczącej się warstwy ozonowej. Przez wielu mieszkaric w miast wieśmoże być postrzegana jako ostoja bezpieczeristwa z solidnymi wartościami. kiedy to 1xljawił się typ turySty. historii i miejsca.: r r r r r r r r W ekspansji turystyki wiejskiej mozna wyr żnić. zainteresowanie klient w wysokiej jakości wyposażeniem do rekreacji. poszukiwanie kontakt w osobistych w świeciepodr ży masowych. przydająca atrakcyjności życiu wiejskiemu i takim wartościom. m. wartości i środowisko. polegającymi na małej skali przedsiębiorstw. zachęcający do poznawania otaczającego środowiska. kt re zdaniem specjalist w spowodują rozprzestrzenienie się jej w przyszłościna całym świecie: stycznych. osiedla i organizacje. turystyka wiejska w swej najczystszej postaci powinna: I I skim mozna nazwać miejscowośćniezurbanizowaną. odchodzenie od ośrodk w wypoczynkowych w podr żach tury- I I t 92 rosnący poziom wykształcenia.wiązanych z tradycyjnym modelem spędzania urlopu w słoticu. wśrd kt rych wymienia się obawy o zdrowie turyst w. Z punktu widzenia niniejszych rozważa ' warto podkreś|ićznaczenie słowa . wsp łczesne środki masowego przekazu. najbardziej użytecznej. a skoticzywszy na Zaawansowanym technologicznie sprzęcie do wspinaczki. kt ry w literaturze przedmiotu określasię miallcln. możliwości czynnego wypoczynku oraz bezstresowych sytuacji.pożądane z powodu względnego odosobnienia oraz tempa Życia. k Rośnieatrakcyjnośćrynkowa nowej turystyki wiejskiej. gospodarki. Trend ten jest wspierany przez inne czynniki. co odzwierciedlazłoŻone wzorce światowe środowiska. 't.wiejski''. być związarla z przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz z natury obliCzonana długi czas.Kolejnym zagadnieniem. jak świeżepowietrze. W raporcie na temat turystyki wiejskiej organizacja Wsp łpracy Gospodarczej i Rozwoju (1994 r. wzrastająca świadomość zdrowotna.in. 93 . być organizowana na obszarach wiejskich i odosobnionych.

Nie będąc juŻ na uboczu. iż ważną częściąprocesu rozwoju tury_ styki wiejskiej w pierwszej fazie było uznanie na szczeblu politycznym kraju faktu. w kt rych rodziny i poszczeg lne jednostki utrzymują się z wielu zajęć. Naturalnie. Wpływają na to r zne okoliczności. Mozna tu przykładowo wymienić zmniejszanie się liczby miejsc pracy w rolnictwie. umozliwia sytuacje. społecznościi biznes na uirłym świeciezajmują się tą turystyką. l I I Rozw j turystyki wiejskiej następuje ewolucyjnie i właśniesię zakrl czyła pierwsza faza. na|eży przytoczyć wypowiedź prezydenta G.). faksy i telefony. W literaturze podkreśla się. Administracja ds. we Franc'ii. Jak podają źr dła amerykar skie' następna faza rozwo1u turystyki wiejskiej będzie bardziej złożona. Zdaniem specjalist w. Uprzedzając kolej ny podrozdział. ale jest ich coraz mniej. społecze stwa wiejskie są coraz bardziej przekonane o celowości wykorzystania turystyki w procesach restruk_ turyzacji gospodarki lokalnej. parki narodowe i krajobrazowe). kt re stanęły przed wyzwaniem zr żnicowania swej gospodarki. że w przyszłościturystyka moŻe stworzyć duże możliwości rozwoju dla wsi. Chodzi tu o Sprzęt turyStyczny ułatwiający turystykę kwalifikowaną. szybkie koleje. Dla wielu z nich na świecie proces wdrazania przekształceri gospodarczych związanych z turystyką przebiega we właściwym czasie. Ma to być faza ekspansji. U progu XXI w.Wzrost ekonomiczny w turyStyce nie pozostał niezauważony przez mniejsze społecznościoraz obszary wiejskie. a nie z jednej posady. Praktycy gospodarczy poznają sckety sukcesu na tym polu oraz badają przyczyny niepowodze . każde miejsce na ziemijest dostępne.c turystyka opierająca się na gospodarstwach rolnych.: rezygnacja Z aktywnego trybu życia populacji koriczącej wcześniej życie zawodowe. l ruchu oraz coraz powszechniejsze posiadanie samochodu. jako dobry przykład dla Polski. Po pierwsze. Jednocześnie globalizacja rynku produkt w rolnych oraz fluktuacje cenowe wymuszająr żnicowanie gospodarki wiejskiej w celu uzyskania stabilizacji i bezpiecze stwa egzystencji społeczności lokaln ej. chcących się zapoznać z obecnymi kulturami i stylami zycia. trzeba przypomnieć czytelnikowi. Nalezy też podkreślić pozytywną rolę w tym procesie podr żowania po świeciemieszka c w wsi. Ze względ w praktycznych. czyli agroturystyka. już od dawnajest Znana w Europie i odnosi sukcesy np. Elektroniczne przesyłanie pieniędzy i karty płatnicze usuwają bariery w obrocie bezgot wkowym na obszarach wiejskich. natrlmiast pracownicy naukowi śledząjej rozw j i dyskuĘą nad perspektywami. 94 95 I 1 . Prawdopodobne są następujące implikacje dla rozwoju turystyki wiejskiej. autostrady i drogi szybkiego stanowi źr dło funduszy na ochronę i zachowanie dziedzictwa naturalnego orazludzkjego dla przyszłych pokoler{ (np. Wsp łczesne środki mąSowe7o PrZekazu też mają wielki wpływ na przedsiębiorstwa usługowe i spos b myślenia społeczności wiejskich. jednak ma ona kilka oczywistych zalet: Rozwojowi turystyki wiejskiej sprzyja technologia. W latach 80. samoloty. Postęp techniczny i technolo_ giczny umozliwił r wniez rozw j produktu dla turystyki wiejskiej. r żnicowania i konsolidacji. w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. jedną z opcji gospodarczych. Umozliwiają to: e-mail. Podr ży i Turystyki IsA (USTTA) oraz inne agendy rządowe dolożą starar{. ale podr żującej do p źnego wieku.. by umieścićAmerykę mĄch miasteczek i obszar w wiejskich na mapie turystycznej" (TIAA 1991 r. co zwiększar żnorodnośći zmniejsza ryzyko. że turystyka nie jest lekarstwem na wszystkie problemy wsp łczesnej wsi. /. Busha z I99I r. Liczne źrdła podkreślają. agrotur'ystyka zaczęła się rozprzestrzenlać geograficznie i jest obecna w USA oraz w Kanadzie. Trwały trend wykazuje r wnież akceptowanie turystyki ptzez obszary wiejskie. istnieją jeszcze obszary odosobnione. na tcmat turystyki ze spotkania z przedstawicielami gospodarki turystycznej USA: . a ich dostępnośćdla turyst w to kwestia czasu. w Austrii. nastąpi wzrost konkurencji oraz podaży produktu na wiejskim ryŃu turystycznym w wyniku rosnących i coraz powszechrriej uznawanych korzyścispołeczno-gospodarczych tkwiących w roz- ' l l r moze być środkiem niskokapitałowego wzrostu gospodarczego w miejscowych biznesach. Rosnąca liczba społecznościwiejskich czyni turystykę w latach 90.

że koncepcja turystyki zr wnoważonej jest obecna w Europie od lat 70. będzie wymagać profesjonalizmu w sferze obsługi tego segmentu rynku turystycznego.) zwraca uwagę na konieczność wzbogacenia form szkolenia jako warunku dywersyfikacji gospodarki turystycznej na rynku wiejskim. Władze centralne i samorządowe stosują zrlżnicowane podejścia do polityki w dziedzinie rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej. gdyz umozliwia gościom kontakt osobi_ sty i stanowi niepowtarzalny atut dla turyst w pochodzących z anoni_ mowych ośrodkw miejskich. Firmy te podstawa gospodarki turystycznej na wsi stanowią wyzwanie dla organizator w edukacji. Jak wiadomo. ale może tez stanowić istotny problem z punktu widzenia organizacji. że tworzenie sp łek partnerskich między firmami turystycz_ nymi może być efektywnym sposobem fuzji przedsiębiorstw działają_ cych w tym segmencie rynku. Wiadomo. Ulepszenia techniczne w zakresie 96 ste. Warto przypomnieć. Pełny jej rozw j i akceptacja są relatywnie nowe' co jest zasfugą szczytu ekologicznego pod egidą oNZ w Rio de Janeiro w I992r. pomocniczych furgone- tnagającego rynku. spacery i niewyrafinowane podziwianie życia wiejskiego. Struktury unijne zatrudniające profesjonalny personel działĄąwsp lnie z sektorem publicznym na rzecz rozwoju turystyki. IJwaŻa się. że cechą charakterystyczną większościprzedsiębiorstw turystycznych jest ich rozdrobnienie. oEcD (1994 r. W celu umocnienia rozwoju turystyki wiejskiej niezbędny jest większy zakres aktywnej krajowej i regional_ nej wiejskiej polityki turystycznej. ułatwia marketing. W strategiach rozwoju produktu turystycznego zaczynają się juz pojawiać czynności niszowe. gdzie sektor prywatny musi być skuteczny. Jednak rozw j technologii. Niekt re z tych produkt w są odzwierciedleniem świadomego.r woju tej turystyki. Inne biorą się z udanych inicjatyw wiejskich. oczy_ wiściemoże to być ich zaletą. produkty wczesnej turystyki wiejskiej były proste. Podnosi ona atrakcyjność obszar w niezbyt malowniczych i względnie Po piąte. szczeg lnie Internetu. w drugiej fazie rozvłoju turystyki wiejskiej przewiduje się wzrost efektywności marketingu. Aktywność na tym polu parstw Europy Środkowej i Wschodniej. rachunkowości'system w rezerwacyjnych i wirtualnej rzeczywistości wzmocnią konkurencyjność miejsc docelowych turystyki wiejskiej na 97 . a zvłłaszczapromocję przez Internet. Rozw j techniczny poma_ ga inwestorom obsługiwać nisze rynku wiejskiego. ograniczony czas. Punktem wyjścia jest uwaga. Wreszcie. Słabościprocesu szkolenia i planowania biznesowego (biznesplanu) są często ptzyczyną niepowodzer( małych firm turystycznych na rynku. oferty spędzania wakacji na rowerach są r żnorodne: od luksusowych hoteli. Po czwarte. Warto pamiętać. ale powinien też wsp łdziałać z sektorem publicznym. Na przy_ kład informacja o trendach rozwoju turystyki krajowej. Po trzecie. Afryki oraz Ameryki Łaciriskiej potwierdza tę hipotezę. informacje rynkowe i umiejętności marketingowe zawsze stanowiły problem w wielu działaniach zwiry. przewiduje się większy za}res wiejskiej polityki turystycznej władz r żnego szczebla. krajoznawstwo. Przy_ kładem nowych możliwościna rynku może być turystyka rowerowa. Czytelnik powinien zwr cić uwagę na rozwiryania tego zagadnienia w Unii Europejskiej. bardzo realnym następstwem rozwoju turystyki wiejskiej w drugiej fazie jest intensyfikacja szkolenia os b zatrudnionych w tym segmencie rynku. ale za to z możliwościątransferu bagażu' Dostępne są też wakacje z rowerem płaskich. rozwijania produktu oraz marketingu. wsp Ęraca podmiotu rynku turystyki wiejskiej stanie się koniecznością ekonomic zną. podstawą rozwoju turystyki wiejskiej stała się tendencja do prowadzenia bardziej zt wnoważonej polityki turystycznej. ot ż obszerne programy rozwoju wsi w około 807o koncentrują się na sektorze turystyki. Po drugie. finanse i personel często uniemożliwiają uczestnictwo w formalnych sesjach szkoleniowych. prawdopodobnie nadmierna.anych z turystyką wiejską' Pewne trendy mogą uczynić je bardziej skutecznymi. np. że turystyka zr wnowużona ma na celu stworzenie r wnowagi między wykorzystaniem zasob w a ich ochroną. nastąpi dalszy. ze turystyka działa na bardzo konkurencyjnym rynku. jakościowoinny niż dotychczas rozw j produktu turystycznego. w tym wiejskiej. U zasadnienie tego uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej upatruje się w tym. regionalnej czy światowej staje się coruzbardziej osiągalna. gdyż ścieżktrowerowe albo sieć bocznych dr g stanowią wartościowy fragment infrastruktury. powinno rozco wiązać częśćdotychczasowych ogranicze . rosnącego i wy- rynku globalnym. że dostęp do rynku. Rosnąca podaż.zacho- g rskim. Po sz tek i gabinet w odnowy po skromniejsze zakwaterowanie. ułatwia nauczanie na odległość.

z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. s. w pojazdach kempingowych i na polach namiotowych. że turystyka .'.15. Wydawnictwo Naukowe 98 99 . l. w J. Majewski. Etyka miejsca powinna być wsp ln1 wartością społecznościoraz przĄawiać się determinacją w traktowaniu środowiska i ludzi jako r wnych sobie. wolnego Turystyka wiejska. Zdobyła już ważnąpozycję na rynku turyStycznym. gł 'wnie wakacyjna. 70. że właśnieprodukcja roślinnai hodowla zwierząt stanowią jedną z atrakcji agroturystyki. Druga natomiast jest opar(a tylko na zakwaterowaniu na terenach na|eżących do gospodarstwa. ryl'iałąałąt nymi.Warunkiem pełnej satysfakł cji z rozwoju turystyki wiejskiej jest przestrzeganie wymog w tzw. Ze w prognozie rozwoju tt} rystyki do 20Ż0 r. schroniska. Infrastrukturę noclegową turystyki wiej skiej tw orzą hoteliki. np. iż agroturystyka 167grniana nowocześnie illstała w Polsce reaktywowana i jest dośćczęsto promowana. organirucja ruchu turystyc7neTo nawsi. Medlik. Mieszkar cy mogą pokierować rozwojem turystyki na swoim terenie tak. Medlika7 podaje. Uwaza się. i hotelarsnła.3. czym. ziemig zwierząt. 69. J. oznacza spędzanie czasu 'rolkontaktu z życiem *. nąć jej pułapki..wody i powietrza. Moze być ona zorganlzowarLa w r Żny spos b. jak przedsięwzięcie. Na zakoriczenie warto powiedzieć. Warszawa 1995. czyli poszanowania w r wnym stopniu ludzi regionu. stanowi mieszaninę szans i zagroże . Właśnieten rodzaj turystyki wiejskiej nazyw a się agroturystyką''a5. prywatne domy letniskowe. angaŻując IO_ŻOvo popytu. Sikora lwarża. Majewski pod_ kreśla. J. rtiwniez inne usługi turyStyczne. et}Ą ki miejsca. sikora. przy czymturysta sam się obsługuje. ZdaniemJ. poznania rzemiosła ludowego i folkloru wsi. I l}iorąc pod uwagę fakt. Przyjmując krytenum rodzaju zakwalcrowania. ze turystyka wiejska.2.zwietzętami dornowymr' pracafiu wiejskim. W Europie Zachodniej turysty_ ka wiejska cieszy się poparciem władz paristwowych i lokalnych. pensjonaty. usług turystycznych świadczonych w obrębie gospodarstwa rolnego. 1. warto wnkitzać na kilka charakterystycznychjej cech. Cechy gharakteryst}czne produktu turyStycznego oferowanego w agroturyStyc ę szerzej przedstawia S. zaobserwowanych za gtrrrticą i w Polsce. korzystania ze zdrowej żywności. zwiedzania park w narodowych.zutiązana z pobytem w gospodarstwie wiejskim dotyczy r Żnych form spędzania czasu wolnego. roślin.wanie życiodajnego przemysłu oraz światowego dziedzictwa kulturo1 wego i ptzyrodniczego. I'eksykon podr ży. Cechą charakteryst y czną tego środowiska jest odpowiedni charakter jego zabudowy i krajobrazu. Warto wspomnieć. korzystania z ciszy.. aby omi. krajobrazo'gych i rezerwat w przyrody. Sikory cechy turystyki wiejskiej szczegr1lrlie poszukiwane przez turyst w to możliwościa : r r r r s r kontaktu bezpośredniego ze zdrowym środowiskiem przyrodni- wypoczynku w środowisku odmiennym gd warunk w Życia i pracy na obszarach zurbanizowanych.wiązaną z gospodarstwem wiejskim. a także dywersyfikacji lokalnej gospodarki. AGROTURYSTYKA środowisku wiejskim. s. turystyki PWN. WSiĘ Warszawa t999. 17 a6 o5 J. w kt rym rnieszkają właścicielegospodarstwa' lub też w adaptowanym albo nowo wybudowanym obiekcie mieszkalnym przy gospodarstwie' Pokoje Tamże' s.i-i"Li. mozna m wić o dw ch podstawowygb formach agroturystyki. że agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej. Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle zwiryanąz rolnictwem. WTo zaliczapodr że na tereny wiejskie do naji niejszych segment w rynku turystycznego. jednak zawsze obejmuje zakwaterowanie' a często W agroturystyce usługi noclegowe najczęściejsą oferowane w pokojach gościnnych znajdujących się w tym silmyrn budynku. Pierwsza jest oparta na zakwaterowaniu z obsługą bezpośrednio w gospodarstwie rolnym lub w jego poblizu. pokoje gościnne (także u rolnik w) i małe kempingi zlokalizowane w obrębie wsi. a wykorzystać możliwości. żejest dobrym sposobem zwiększania dochod w i za_ trudnienia. spokoju i walor w małego ruchu. w domach.

Oferta zakwaterowania w mieszkaniach urlopowych i na kempingach przystosowanych do pojazd 'w kempingowych na|eży do stosunkowo skromnych. aktywizacja miejscowego rynku pracy. 12. w sferze środowiska przyrodniczego wskutek jego degradacji. Majewski. tworząc bariery np. Zdaniem tego specjalisty. 163. wsp lne posiłki z gospodarzami. s. Niekt rzy właścicielegospodarstw rolnych goszczą gł wnie nłodzież. wina. stabilizacja ludzi młodych w gospodarstwach rolnych. s. degustacje miejscowych produkt w żywnościowych(np. gł wnie w lipcu i sierpniu (64. kt rym udzielono 166 tys. TURYSTYKA WEEKEN DOWA J. . że z oferty kwater agroturystycznych skorzystali cudzoŻiemcy. Jak widać. z usług kwa_ ter agroturystycznych w Polsce skorzystało 31 tys. rozbudowa i modernizacja zasob w mieszkaniowych rolnik w. Tlrrystyka weekendowa' nazywana też wypoczynkiem świątecznym.4vo). ae Turystykaw 1998 x. w 7. os b. TurysĘla konwencjonalna i alternatywna a a7roturystyła. piwa' przetwor w mlecznych). pokazy związane z rolnictwem. wypełnia bogatą ofertę spędzenia czasu wolnego w swoistej atmosferze i w zdrowym środowisku. Proponuje się im specjalne programy spędzenia czasu wolnego: festyny. czasami wsp lną pracę (np. W Holandii l I r l r l r stymulacja rozwoju gospodarstw rolnych świadczących usługi turystyczne oraz miejscowej infrastruktury. jw. Na zako czenie warto zwr cić uwagę na ekonomiczno-społeczny sens rozwoju agroturystyki. Zdaniem J.1 6.zwłaszcza dużym. należy wsp łcześniedo coraz popularniejszychrodzaj w turystyki. r żne formy rekreacji. 158-159. Na przykład w 1998 r. w tym uczestnictwo w wiej_ skich imprezach kulturalno-rozrywkowych.. W krajach skandynawskich natomiast są popularne domki letniskowe przy gospodarstwach rolnych. Jej popularnośćwynika ze wzrastającego popytu na kr tkotrwały wypoczynek poza miejscem pracy i zamieszkania. propozycje organizator w agroturystyki dla jednodniowych turyst w są jeszcze w Polsce rzadkością. często stresującej pracy i życiu w mieście. Na uwagę zasługuje też informacja istotna dla perspektyw rozwoju omawianej turystyki. usługi gastronomicz_ ne z tradycyjną kuchnią.robserwuje się praktykę zaspokajania potrzeb noclegowych turyst w bez pokoi gościnnych.Rynek Turystyczny" 1994.in. że ponad 807o gospodarstw domowych co najmniej raz w roku bierze udział w takiej wycieczce. Korzystają oni z własnych lub wynajmowanych przyczep kempingowych albo namiot w. Charakteryzujągo m. sklepy. bezpośredni kontakt z przyrodą. a w kazdy weekend odŻIvo do 40vo ludności znajduje się w podr ży. zwłaszcza dla os b mniej zamożnych. kt rzy stanowili 9%o og lnej |iczby korzystających i 1vo pod względem udziału w zrea|izowanej ofercie noclegowejag. Stworzenie możliwościatrakcyjnego wypoczynku. Na liścieko_ lejnych składnik w produktu turystycznego J. następujące jej cele: a8 Warto przypomnieć.. Majewskiego48. w Polsce przeważająpokoje gościnne. wzrost poziomu kulturalnego mieszkar c w wsi. iz podstawowym warunkiem utrzymania się irgroturystyki na rynku i jej rozwoju jest zachowanie właściwychpro1lorcji między wymienionymi wcześniej celami' W przeciwnyrn razie rnogą wystąpić negatywne skutki jej rozwoju. dodatkowe dochody dla rolnik w i budzet w lokalnych. ochrona walor w turystycznych. Natomiast w Europie Zachodniej ta kategoria turyst w stanowi duży Segment rynku. 1 . Majewski wymienia spe_ gościnne i samodzielne mieszkania urlopowe z odrębną kuchnią prze_ waŻająw Europie Zachodniej. wiązanie nadwyżek towarowych produkt w rolnych. iż została ona objęta programem rozwoju i promocji produktriw markowych w polskiej turystyce. cyftczną domową atmosferę. ale w niezbyt dużej odległościod tych miejsc' Potrzeba odbudowy. W wypoczynku świątecznym najbardziej aktywnie uczestniczą jednoosobowe gospodarstwa 101 100 . nocleg w.3 . zachowania oraz ochrony sił fizycznych i psychicznych wsp łczesnego człowieka po cotygodniowej. Z prac badawczych na temat turystyki weekendowej w Szwajcarii i w Niemczech wynika. stanowi ważny czynnik popytu na ten rodzaj turystyki. produkt oferowany w agroturystyce na|eży do specyficznych. winobranie) lub jej obserwowanie. Warto też dodać.

D|a miejscowościurlopowej typowy jest dluższy czas pobytu (4 lub więcej nocleg w). To zachowanie typowe dla C. Brak spokoju ma swoje źr dło w rozmiarach ruchu turystycznego w okresie weekendowym. z drugiej zaś rosnąca |iczba amator w świątecznego wypoczynku. Ich efektem są zaaoczone drogi. rozwoju motoryzacji indywidualnej.. r znorodnośćurządze do czynnego spędzania wolnego czasu niezależnie od pogody. Turysta weekendowy zaś. zlokalizowanych w pobliżu wielkich aglomeracji miejskich. Miej scowościurlopowe i miej scowościwypoczynku weekendowe_ go r żnią się ofertą usługową i popytem turystycznym. okolicznośćta stwarza określone problemy ekonomiczne w miejscowościach wypoczynku weekendowego. Turysta weekendowy korzysta z r żnych środw transporfu.weekendowi- Charakteryzując kr tko turystykę weekendową. interesują_ cą ofertę gastronomii. -\l. PrzemawiĄą za tym z jednej strony ekonomiczne interesy miejscowości urlopowych. jeślichodzi o usługi noclego_ we. Bern-Stuttgart o czynnę stu zamożności społecze stwa miejskiego.przyjeżdŻający na wypoczynek w pobliże miejsca zamieszkania na czas stosunkowo kr tki (3 kolejne noclegi). Kaspar. czy też długie kolejki podczas weekend w przed basenami pływackimi lub stacjami wyciąg w narciarskich. Verlag Paul Haupt. duże przestrzenie do wypoczynku na łonie natury. Nakłady te wydają się celowe i uzasadnione. W kr tkim okresie elementy infrastruktury turystycznej świadczące wymienione usługi pracują z maksymalną wydajnością. Gdy miejscowości wypoczynku urlopowego pokrywają się z miejscowościami wypoczynku weekendowego. natomiast w innych dniach tygodnia wspomniana wydajnośćjest wykorzystana w niewielkim stopniu. iz społeczno-ekonomiczne warto- cz że się uwolnić od tygodniowego pośpiechu i dlatego dba s0 w". Na zako czenie warto podkreślić.weekendowicza'' jest szczeg lnie wyraźne wtedy. gdyż sympatia do miasta jako miejsca zamieszkania przesuwa się wsp łcześnie kierunku tych miast. Turysta weekendowy szuka wprawdzie spokoju. powstają problemy. jednak nie mo- spędzanie czasu wolnego oraz o rozrywkę. Die Tourismuslehre im Grundriss. Uważa się. Ich źr dłem jest r żnica zachowania się .urlopowicz w" i . zglasza szczegllne wymagania. jest odciążenie ich od turyst w weekendowych. Jej rozw j następuje w miarę wzro- 1991. bardzo specyficzny charakter da_ moch d osobowy (70-79Vo). kt re dzięki temu mogą zachować swoją tradycyjną funkcję. usprawnie komunikacji. gdyż. Turystyka weekendowa moze się odbywać w formie zorganizowanej lub indywidualnej. odczuwa się brak izolacji od innych ludzi oraz są kłopoty z wykorzystaniem bazy usługowej. a przede wszystkim jest uwarunkowany rozwojem usług turystycznych poszukiwanych przez weekendowicz w i rozumnym planowaniem przestrzennym wypoczynku świątecznego. leżące na og ł w poblizu wielkich aglomeracji miejskich. Chodzi tu o wygodne zakwaterowanie. w kt rych w okresie weekend w występują zjawiska przeciEżenia. Należy zaaważyć. turysta taki należy do pokolenia młodszego. Rozwiązaniem opisanych problem w miej scowości typowo urlopowych.. kiedy istniej e możliwośćuprawiania sport w zimowych. Podaż takich miejscowości jest nakierowana na specyficzne potrzeby wynikające z urlopu. ściturystyki weekendowej są duze. wodnych itp. żywieniowe i wypoczynkowe. wiodące z aglomeracji miejskich do miejscowości wypoczynkowych w piątkowe popołudnia lub nej miejscowości. kt re w oferują swoim mieszka com w poblizu przestrzenie do wypoczynku. iz stworzenie obszar w przydatnych do wypoczynku świątecznegomieszka c w dużych aglomeracji wymaga znacznych inwestycji właśnieze strony tychże aglomeracji. Należy dodać. W konse_ w kierunku odwrotnym kwencji urlopowicz Zaczyna stronić od miejscowości. bez hałasu. przeciętnie biorąc. stanowią lokalizacje drugich mieszka (domk w letniskowych).'15-77. ze miejscowości te.rk domowe ludzi młodych oraz wieloosobowe gospodarstwa domowe średnich i wyższych warstw społecznych5o. l0Ż . warto zwr cić uwagę na niekt re jej cechy wymieniane w literaturze przedmiotu w kon_ tekściemiejscowości turystycznych.. Można to osiągnąć na drodze tworzenia nowych teren w atrakcyjnych krajobrazowo i łatwo dostępnych komunikacyjnie dla turyst w weekendowych.. s. iż ten ogromny napływ turyst w weekendowych niekorzystnie oddziałuje na miejscowości urlopowe. w Europie Zachodniej preferowanym środkiemjest sa- w niedzielne wieczory.

zwiększającą się rolę środkw masowego przekazu oraz wzrost poziomu wykształcenia ludnościi przemieszczania się związanego ze wszystkimi sferami: zawodową. Na uwagę zasługuje r wnież ingerencja pa stwa przemysłowego w sprawy jednostki. Że cywilizacja przemysłowa i zapotrzebowanie na turystykę są ze sobą nierozdzielnie związane. jej wykształcenia i koncentrację na ograniczonych przestrzeniach. OGOLNA CHAMKTERY5TYKA TURY5TYK! Punktem wyjściado określeniaczynnik w rozwoju wsp łczesnej lurystyki jest przyjęcie założenia. ze jest ona zjawiskiem kompensacyjnym wobec wsp łczesnego życia. Uwaza się. prowadząca do ograniczenia indywidualizmu. Nie ulega wątpliwości. iż narodzin i rozwoju turystyki należy szukać w niewłaściwym dostosowaniu człowieka do środowiska. w kt rym żyje jednostka. socjalną i osobistą. trzeba się 'l'godzić z opinią.norozoa @fl czYNNtKt ROZWOJU W5 Po ŁczEsN EJ TU RYSTYKI 2. iż niekt re cechy charakteryzujące wsp łczesne środowisko wzmagają agresję. Nietrudno zauważyć. Wśrd cech charakteryStycznych wsp łczesnego środowiska człowieka trzeba przede wszystkim wymienić stały wzrost liczby ludności. wywołując u ludzi pragnących utrzymać dobrą kondycję psychofizyczną potrzebę ucieczki kompensującej i r wnowazącej. że konsekwencje cywilizacji przemysłowej są r wnież widoczne w procesie kształtowania środowiska. AkcepĘąc tę jej funkcję. realizowanej przez turystykę. 105 . Wśrd konsekwencji cywilizacji przemysłowej dla turystyki można wskazać wzrost możliwości podr żowania w wyniku rozwoju transportu indywidualnego i zbiorowego.1 czYNNlKÓw Rozwo)U .

pozwalające na odzyskanie rystycznej. Mozna je też dzielić llil popytowe. Wiadomo. gdyż wyznaczająpowstanie popytu na dobra i usługi. co kiedyśbyło dobrem luk_ susowym czy wyższego rzędu. istnieje swego rodzaju priorytetowa struktura potrzeb (tzw. Wreszcie można dokonać ich podziału na ekonomiczne i pozaekonomiczne. staje się z upływem czasu dobrem podstawowym. Stwarza to potrzebę wprowadzania marketingu do gospodarki 106 r wnowagi. Die Tourismuslehre im Grundri.H. Opr cz potrzeb turystycznych pewną rolę w rozwoju turystyki od_ grywają moĘwacje' opisują one pobudki skłaniające człowieka do określonego zachowania i regulujące to zachowanie. obejmującej kompozycj ę cztetcch zmiennych (produkt.1. że w wyniku rozwoju społeczno-gospodarczego i związanego z nim wzrostu zamożnościspołecze stwa następuje przewartościowanie potrzeb. Jeżeli warunkt życia na to pozwalają. obszerne są także zakres i dynamika tlćlbr i usług turystycznych. Liczba czynnik w oddziałujących na rozw j wsp łczesnej turystyki jast znaczna.czynności chybionych''. dystrybucja. wręcz niższego rzędu. Waznym czynnikiem rozwoju turystyki jest polityka turystyczna stwa jako element polityki gospodarczej. Turystyka przynosi ludziom żyjącym na co dzie w cywilizacji wysokiej wydajności pracy og lne odprężenie. Kaspar.Należy dodać. Motywacje bywają r znorodne i często nieuświadamiane. jw. Wskutek tego powstaje sytuacja . kt re sprawiają. CZYNNIKI EKONOMICZNE Spośrd megaczynnik w o charakterze ekonomicznym. W ekonomii potrzeby odgrywają szczeg |nąrolę. wych zjawisk rynkowych. Wszystko to prowadzi do powstawania stan w agresji i jest szkodliwe. podażowe i uniwersalne z punktu widzenia podstawol u Wśrd wielu stymulator w rozwoju turystyki występują potrzeby. MEGACA(NN|K| ROZWOJU 2. 28-38. korzystną koniunkturę. życie w spos b zadowalający).. piramida potrzeb Maslowa). Wśrd wielu jej cel w 1lir znajduje się wspieranie promocji podaŻy turystycznej. że potrzeby uprawiania turystyki mogą zostać vrzeczywistnione pod warunkiem występowania kolejnego układu czynnik w. stabilną sytuację walutową.. r07 . społecznym. lepszy podział dochod w. stymulujących lub ograniczających jej rozw6j. Wraz z upływem' czasu potrzeby człowieka ulegają zmianom. politycznym. zwraca się tlwagę na szczeg lną rolę promocji produktu turyStycznego.każdy człowiek przechodzi cztery fazy: fazę potrzeb podstawowych. Człowiek żyje w napięciu. Czynniki te można rozmaicie klasyfikować. Ępowym przykładem tego przewar_ tościowania jest wsp łczesna turystyka. dzielić na rlbiektywne i subiektywne.2. kt ra powoduje' że efektem zakoftczonego procesu wytw rczego nie jest wyprodukowanie gotowego wyrobu. Jak wykazał A.rs. że wykonujący je człowiek ma wątpliwości co do celowości poświęcania im znacznej części Swego życia. Układ ten wypełniają dobra i usługi turystyczne twotzące podaż turystyczną.r Cywilizacja przemysłowa niesie daleko posuniętą specjalizację pra_ cy. ' C. w tym turystyczne. kilka czynnik w. w sferze biologicznej. fazę potrzeb społecznych. charakteryzującego się nadwyzką podaŻy nad popytem. np. s. rozw Z grupy czynnik w ekonomicznych wpływających korzystnie j turystyki wymienia się: na r r l l przyrost dochod w realnych ludności. fazę samookreślania się i fazę samorealizacji. kt re bezpośrednio oraz TURYSTYKI 2. Rozw j wsp łczesnej turystyki jest silnie uwarunkowany stĄm dostosowywaniem podaży turystycznej do zmieniających się potrzeb rynku turystycznego. Maslow.2. Turystyka stanowi podstawę fazy samorealizacji (bycie samym sobą. czy|i wywołujące potrzeby turystyczne oraz warunkujące lub ograniczające ich zaspokojenie. W konsekwencji klasyfikacja czynnik w i ich ranga mogą być dyskusyjne' o czym świadczy literatura przedmiotu' Można jednak wskazać na pośredniokształtują rozw j turyStyki. technologicznym i ekologicznym gł wną rolę w kształtowaniu turystykil przypisuje się czynnikom ekonomicznym. W strategii marketingowej. np. To. promocja i ceny).

Innym przykładem związku turystyki i gospodarki jest spadek liczby turyst w odwiedzających kraje o słabej pozycji walut tych parstw. że turystykę zagraliczną charakteryzuje wysoka elastyczność. ze istotne zniczeniedla kształtowania się turystyki masowej ma porządek społeczny. Społeczeristwo wydajne wspiera wzrost gorpod-. Stąd wniosek. s. Kaspara uważa słusznie. C. kt rego uwarstwienie w coraz większym stopniuopiera się na zaradności gospodarczej. Można to uzasadnić następująco: czynniki ekonomiczne sprzyjające turystyce. Twoizy się splłeczeristwo klasowe. że e|astycznośćta odzwierciedla jednocześnie liczne czynniki. W okresach koniunktury wydatki na turystykę rosną' szybciej niż PKB. a w konsekwencji rosnące bezrobocie. zamtożenie zatrudnienia i płac. elastyczność po_ pytu w odniesieniu do turystyki krajowej jest wyraźnie niższa. W krajach o dfugich tradycjach i roza Żagadnienieto om wiono obszernie w rozdziale 4. wzrost PKB. warunki klimatyczne. że powstanie dzisiejszego porządku społecznego było jedną z najwazniejszych przesłanek rozwoju wsp łczesnej turystyki. wyr wnywanie r żnic w rozwoju regionalnym (turystyka może pom c w rozwoju region w uboższych). Po licznych zmianach struktura_społecze stwa zachodniego uzyskała dzisiejszy kształt.łczesnej turystyki. wydajne. czYNNlKl sPoŁEczNE Opr cz czynnik w ekonomicznych na rozw j wsp . 2g-3g. likwidacja nadgodzin. Przyjęto demokrację jako formę par{stwowości i społeczną gospodarkę rynkową jako formi ustroju gospodarczego. pluralistyczne i techniczne. jw.lamze- C. . np. niekorzystna koniunktura. niestabilna sytuacja walutowa. W demokracji jako formie pa stwowości i w społecznej go- r r r r kryzys ekonomiczny. Taki porządek społeczny nie sprzyjał znaczniejszemu rozwojowi turystyki. Die Tburismuslehre im Grundriss. 1ż ten *ołit porządku spolecznego zostanie wprowadzony w życie w Polsce. Powszechnie uważa się. Kaspara2. Społecze stwo konsumpcyjne troszczy się o to' aby doch d skonsumować. Istnieje ścisły związek między sytuacją gospodarczą kraju a rozwo_ jem turystyki. Społeczerstwo stanowe wiek w średnich było statyczne i miało liczne przywileje. budzety par stwa i region w (urystyka generuje podatki). wykształcone. kt re wpływają na kształtowanio się turystyki. Specjaliści uważają. co prowadzi do wzrostu PKB. kt re w ujęciu og lnym odnosi się do wpływu na: r r r r r r : bilans płatniczy pa stwa (turystyka ma w nim sw j udział). Jednocześnienie powinno ujśćuwadze czytelnika oddziaływanie turystyki na otoczenie społeczne. Staje się on widoczny przy por wnaniach PKB. samodzielność gospodarczą kraj w o rozwiniętych funkcjach tury_ stycznych.lafi)ue. . spadek popytu wewnętrznego.wpływają też czynnikjleżące w pozaekonomiczĘ sferze aktywnościludzkiej. trakto_ wanego jako wskaźnik sprawności ekonomicznej gospodarki. Jednocześnie warto pamiętać o oddziaływaniu turystyki na inne sektory gospodarki narodowej3. ale nie są ujęte w PKB.ZdaniemC. zatrudnienie (turystyka tworzy miejsca pracy). W społeczerstwL wykształconym i mobilnym prowadzi to do zwiększonego popytu na wyjazdy turyStyczne. Stan trzeci uzyskał pewne przywileje. Kaspar. Należy mieć nadzieję."y.2. sytuacja polityczna. spadek tempa wzrostu gospodarczego.są nieodłączną cechą społecźer{stwa dobrobytu. 3 spodarce rynkowej jako formie porządku gospodarcżego rozw j turystyki uzasadnia się motywacjami społecznymi. motywacje podr ży. Dotyczy to w większym stopniu turystyki zagtanicznej niz krajowej. anie gromadzić..Z kolei czynnikami na rozw j turystyki ekonomicznymi wpływającymi niekorzystnie są: 2. wzrost inwestycji. 108 109 .2. mobilne. Dopiero liberalizacjaw wiekach xvn i iIx ooprowadziła do rozluźnienia tej sztywnej struktury w Europie Zachod'niej. takie jak w"rositochod w realnych ludności. z wydatkami na turystykę. W literaturze przedmiotus dzisiejszy porządek społeczny w Europie Zachodniej opisuje się jako społecze stwo dobrobytu i czasu wolnego oraz społecze stwo konsumpcyjne.

CZYNNIKI EKOLOGICZNE Powszechnie wiadomo. odnosi się to r wnież do kraj w wchodzących na drogę rozwoju dzięki turystyce.5. Postęp techniczny w transpor_ : r r politykę dotyczącąszlak w komunikacyjnych (np.że zależnośćturystyki od środowiska naturalnego jest duzo większa niż innych gałęzi gospodarki. Zniszczenie laajobrazu prędzej czy p źniej prowadzi do załamania się turystyki. Dzięki temu kazda W układzie turystyka-technika na uwagę zasługuje technika zwiąi zakwaterowaniem. dlatego naleŻy dbać o dostosowanie rozwoju lechniki.2. oto kilka przykład w.3. Jej zadaniem jest zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie eleProblem ten om wiono szerzej w rozdziale 6. autostrady). takimi jak religia. Trzeba ograniczać skutki działalnościludzkiej i za_ pewnić odnawialność zasob w przyrody. Przejawia się to zwłaszcza we wzroście stopnia bezpieczeristwa środkw transportu. wom turystyki na środowisko. Nie można też przeoczyć nie' bezpieczeristwa spłycenia kultury własnej i dopasowywania jej do kul_ tur obcych6.4. CZYNNIKI TECHNICZNE zana Z transportem 2. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wypoczynek. pkt Ż. W świetlezaobserwowanej w ostatnich latach wysokiej dynamiki rozwoju turystyki kulturalnej nabiera znaczenia r wnież polityka kultu_ ralna.3. Na przykład na wzrost popytu turyStycznego wpływają: korzystniej sze ustawodawstwo socj alne. np. Celem tej polityki jest -Ma ona r wnież zapobiec ujemnym wpły_ naturalnego dla turystyki. nabywanie ziemi przez obcokrajowc w. Widoczne jest to gł wnie w dużych hotelach. gospodarki. poprawie regularności funkcjonowania publicznych środkw lokomocji. Trzeba przy tym podkreślić. politykę taryfową (np. IJwaŻa się. że turystyka spełnia funkcję Wsp łczesna turystyka jest r wniez kształtowana w Znacznym Stop- polityczną pośrednio lub bezpośrednio. Polityka transportowa ma wpływ na turystykę przez: cie wywiera duży wpływ na kształtowanie się turystyki. zrnianę warunk w naturalnych. Polityka przestrzenna i turystyka także oddziałują na siebie znacząjak wiadomo Zapewnienie środowiska co. ze kształtowanie się turystyki zależy od atrakcyjności środowiska. Problem ten om wiono szerzej w rozdziale 6 i w rozdztal'e 2. Na rozw j turystyki ma 2. że przez obciązenie środowiskarozumie się a szczeg lnie pogorszenie warunk w 111 r10 . W niekt rych krajach nastawionych na turyst w władze podejmują środkizaradcze wspierające kulturową odrębnośći utrudniające pewne działania. Ujawnia ona także zwiry'ki. sama też stanowi impuls do formułowania polityki7. w ten spos 'b polityka kulturalna z wużniejszych czynnik 'w polityki turystycznej par{stwa i regionu. kt re nie jest przeciez wielkością stałą.że ukształtowana w XX w. rniejscowośćturystyczna jest w zasięgu turySty. polityka przestrzenna powinna ograniczać ilościowo-jakościowy spadek przestrzeni nadającej się do rekreacji. CZYNNIKI POLITYCZNE niu przez czynniki polityczne. znizki). poziomu dobrobytu i wykorzystania czasu wolnego do dopuszczalnego obciążenia środowiska. autostrady). 7 Warto przypomnieć.7 tez wpływ postęp w zakresie techniki hotelowej. Przykładem możebyć rozbudowa szlak w komunikacyjnych w bardzo trudnych warunkach terenowych (np.2. dziedzictuta kulturowego. politykę dotyczącą środk w transportu. nauka i sztuka. atakże w zwiększeniu komfortu i zdolnościprzewozowej środkw transportu. gdzie r żne ulepszenia techniczne zmieniają istotnie spos b obsługi gości. szybkości i wydajności tych środkw. regulacj e prawne długościczasu pracy i urlopu oraz redysĘbucja dochod w (fundusz socjalny). Istotny wpływ na rozw j turystyki ma polityka transportowa pa stwa' oddziaływanie to jest wzajemne.jakie istnieją między turystyką a innymi podmiotami kultury. ment staje się jednym w 2. turystyka masowa oddziałuje na otoczenie techniczne i bywa wyzwaniem dla techniki. Występuje r wnież ważny związek między turystyką a polityką socjalną pa stwa. Należy r wnieŻ podkreślić.r winiętych funkcjach turyStycznych wpływ ten jest widoczny w postaci zmian struktury społecznej.2. tunele.

U podstaw racjonal_ nego wykorzystania czasv poza pracą zawodową lezy k'ilrka przyczyn natury społeczno-ekonomicznej. Niemałe znaczenie ma wydłuzanie się średniejtrwania życia ludzkiego.. zwierząt i roślinpod względem ilościowym oraz jakościowym. a następnie wzrost jego rozmiar w. prowadzące do jego fak tycznego zniszczenia. W uWadzie tygodniowym obserwuje się nowe zagospodarowanie czasu pracy przez wprowadzanie np. hałas. W uWadzie rocznym skracanie czasu pracy przebiega przez ustanawianie. że turystyka jest zjawiskiem masowym. og lnie można powiedzieć. w d i ziemi. stresy psychiczne przekłaczające granicę progową. wolnych sob t. Przemęczenie.r Rozumne planowanie przestrzenne oraz stabilne plany zagospodarowania miejscowości turystycznych mogą wzmocnić ochronę środowiska naturalnego i społecznego. z przeznaczeniem na troskę o zdrowie ftzyczne i psychiczne człowieka. Jednocześnie pojawiają się nowe problellly zwiryane z tempem przemian cywilizacyjnych. z drugiej zaśracjonalnośćwykorzystania czasu poza pracą zawodową determinuje zakres i tempo przemian w rozwoju sił wytw rczych. jasne jest.między innymi umożliwia wzrost siły nabywczej nie wydfuzanie skracanie czasu pracy przez obniżanie wieku emerytalnego oraz wydłużanie czasll nauczania i w efekcie zwiększanie czaslprzygotowania do zawodu. Na skutek tych dwukierunkowych dziala następowało wydzielanie zasob w czasu uwolnionego od pracy zawodowej. iz skracanie czasu pracy odbywa się trzema sposobami. Z jednej sffony dynamika wsp łczesnych proces w rozwojowych prowadzi do zmian na korzyśćczasu wolnego. Wysoka świadomość ekologiczna społecze stwa ograni_ cza pole manewru ludziom odpowiadającym za sprawy rozwoju tury_ styki. Biorąc pod uwagę fakt. Maleje więc czas niezbędny do za- 2. płatnych urlop w og lnym następuje wypoczynkowych pracy zawodowej. Chodzi tu gł wnie o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dlatego lcż obiektywną koniecznością staje się właściwewykorzystanie czasu poza pracą zawodową. Spełnienie tych wytnagari nakazuje racjonalizację wykorzystania czasu poza pracą zawotlową. Najważniejsze obciążenia jakościowe rzutu1ące na rozw j turystyki to: zanieczyszczenie powietrza. Rozw j sił wytw rczych sprawił. Wzajemne powią4anie środowiskanaturalnego i turystyki jest więc wyraźne. że w układzie czas pracy zawodowej_-czas poza pracą zawodową mieścisię szeroki Zestaw czynnik w natury społeczno-ekonomicznej. Natomiast obciĘenia ilościowe sprowadzają się do wykorzystania obszar w wartościowychdla turystyki na inne cele. Postęp naukowo-techniczny wiąze się z wieloma wyzwaniami. hałas i zatrucie środowiska stanowią niebezpiecze stw a zagrażające zdrowiu. czYN N lKl PoPYToWo_ I UNIWERSALNE 2. co op źnia wejście rnlodzieŻy na rynek pracy. Rozw j cywilizacji przynosi też człowiekowi r żnorodne korzy- pcwnienia rozwoju produkcji. przypadkowe zasiedlenia oraz poszatkowanie krajobrazu.3 . Stosunek r żnych zajęć i czynności wykonywanych przez pracownik w w obrębie agregatu . Warto przypomnieć. rnodyfikuje model konsumpcji' ukazuje atrakcyjne możliwości wykorzystania czasu poza pracą zawodową. kullury pracy i og lnej wiedzy o otaczającym świecie. Zależności może zilustrować układ element w te 113 II2 . iż może ona mieć znaczący wpływ na środo_ wisko.czas poza pracązawodową'' do czasu pracy zawodowej określa w jakiś spos b stopier uwolnienia się człowieka od i ogłaszanie dni świątecznych' Wreszcie w układzie ustawowych.3. ludności. że rozmiar! czasu społecznie niezbędnego do wytwarzania określonych d br i usług systematycznie się zmniejszały. W zwipku z tym pojawiła się społeczna potrzeba racjonalnego wykorzystania stale zwiększających się rozmiar w czasu poza pracą zawodową. a następ- ści.1. CZAS WOLNY OD PoD^ŻowE PMCY Jednym z istotnych czynnik w kształtujących rozw j turystyki jest czas wolny od pracy. W miarę rozwoju sił wytw rczych oraz postępu techniczno-organizucyjnego wzrasta wydajnośćpracy. życia ludzi. nie_ odwracalnym. Tendencja do skracania czasu pracy zawodowej była r 'wnież wynikiem dĘe(t pracownik w do ustalenia czasu pracy na pozio_ mie społecznie racjonalnym. Niezbędna jest r wnowaga w tej relacji.

rozwijanie zainteresowa własnych i rozrywkę. albo przyczyni się do dalszego.. 2. suchodorskt. 369. Jednym jest humaniStyczny. czym jesteśmy''g.. Na świeciedokonują się głębokie przemiany w technologii produkcji. bardzo istotnego skr cenia czasu pracy. w kt rym kierunku będzie ewoluować cywilizacja czasu wolnego. iż realny jest wariant drugi. cywilizacja stoi przed wybo""u. sekwencje spowodują one nie tylko w dziedzinie samej organizacji . Innymi słowy. B. czynnościi zajęcia związanebezpośrednioz prowadzeniem gospodarstwa domowego' czas poświęcony na doskonalenie zawodowe i czas poświęcony na zaspokajanie elementarnych potrzeb biologicznych organizmu. uczestniczenie w zdobyczach wsp łczesnej cywilizacji.. przyjmując. Hamburg r9g0. tw rczy rozw j człowieka. czyli potrzeb turystycznych w lronsumpcję aou' i usiug turystycznych. probreme im Umgang mit der Freizeit. W miarę rozwoju czasu wolnego zauwaŻa się powstawanie typu cywilizacji. o tyle siła nabywcza ludnościjesi iuiiy^ czynnikiem popytu zrealizowanego. Jeślisię zaloży. Trudno dziś'oln"go stwierdzić. Cywilizacja czasu wolnego w warunkach postępu naukowo_technicznego może zmierzać w dw ch kierunkach. takie jak: reprodukcja sił człowieka.. pracy.2.być'' albo . Trudno powiedzieć. Pojęcie czasu wolnego jest r znie określane. Ma on zapewnić bezpośrednią satysfakcję.u i usługi turystyczne. Można też wskazać na trzy indywidualne funkcje czasu wolnego.o ile czas wolny od pracy wywołuje potencjalny popyt nu dob. wienie na wypoczynek mający na celu odtworzenie sił człowieka. Wymienione fynkcje są odnoszone do trzech faz wykorzystywania Lata 80. na konsumpcji"). tym cZaS ten jest dłuższy. Im kraj jest bardziej rozwinięty. to nastawienie na konsumpcję (. W tym kontekście dużego znaczenia nabiera kategoria czasu wolnego. jakie kon_ gnoz komputeryzacja i robotyzacja pociągną za sobą tak wielki wzrost wydajnościpracy. zaangażowanie społeczne w swoim otoczeniu i tvt rczą samorealizację. slŁA NABYwczA LUDNoścl Kolejnym czynnikiem rozwoju turystyki jest siła nabywcza ludno_ ści.mieć''.e H. w kt Ę aktywnośćczłowieka przesuwa się w kierunku działar określanych przez własny model stylu zycia. Jedno jest pewne: czas wolny uzyskiwany ptzez czlowieka dzięki p:rzemianom naukowo-technicznym powinien być wypełniony troską olego duchowy i moralny rozw j. pozostający do swobodnego i bezinteresownego oraz zgodnego z zarrtiłowaniami człowieka wykorzystania na wypoczynek. warszawa 19g9. że albo spowoduje to masowe bezrobocie. kt rą człowiek może kojarzyć z działaruem lub bezczynnością. Powsta_ nie więc potrzeba gruntownej reorganizacji życia społecznego i kulturalnego. . Dzieje kultury polskiej. Lata 60. że czas pozapracązawodową wydłuża się w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.rczasu poza pracą zawodową. wydawnictwo Interpress. WedĘ wszelkich pro- czasu wolnegos. optymistyczny.u jednoznacznie rem modelu . to czas poza pracą zawodową przestanie być marginesem życia ludzkiego i stanie się jego dominantą. T14 s. wykorzystywana w celach wypoczynku.3. opaschowski. Układ ten wypełniają: czas poświęcony pracy w godzinach nadliczbowych. to faza spędzania czasu wolnego z myś|ąorozwoju kulturalnym. Czas wolny jest to czas poza ptacą zawodową. og lnie można powiedzieć. jakie ten czas wypełniają. Ludzie poświęcają ten czas na tworzenie wartości niematerialnych. 8 Obserwacja tendencji rozwojowych czasu wolnego prowadzi do wniosku. Wreszcie częściąskładową czasu poza pracą zawodową jest czas wolny. Nasuwa się tu refleksja do_ tycząca przyszłościtej kategorii czasu. . przyjemności i rozwoju osobowości człowieka. na życie towarzyskie . że zapowiada się zasadnicza zmiana w tym zakresie. 7-g. konsumpcja i iozw j kulturalny. i 90.Kultura jesi podstawą. Najczęściej charakteryzuje się je ilościowo przez rodzaj czynności. - . |ecz także w zyciu społecznym w og le. warunki ekonomiczne jednostki są środkiem przekształcania popytu potencjalnego w popyt Zrealizowany. że jest to częśćczasu poza pracą zawodową. czas poświęcony na dojazdy do pracy i z pracy oraz do miejsc nauki. przewazało nasta- kt rej wyrasta wszystko. i 70.czas wolny czasem od korica II wojny światowej az do ko ca lat 50. drugim pogor za dobrami materialnymi. Innymi słowy. s.

W wyniku urbanizacji ma miejsce zmiana struktury społeczno-zawodowej ludności.3. nr 3. jako zjawisko społeczne.rW miarę wzrostu funduszu ekonomiczna jednostki i jednocześnie spożycia poprawia się sytuacja potencjalne warunki wzrostu wydatk w na turystykę. że ani głosy r żnego rodzaju katastrofist w.. ze z punktu widzenia rozwoju turystyki wydatki na konsumpcję turystyczną powinny być uprzywilejowane w budżetach gospodarstw domowych. Społe' 116 rolniczych źr deł utrzymania ludności. Ptzy jmując.umiejętności i cech osobowości' czyli tego. To z kolei zależy od atrakcyjno_ ścikorzyści uzyskiwanych z tytułu tych wydatk w. co się skr towo określa jako miejski styl zycia. . Miasto zostało bez mała powszechniÓ uznane za najwyższą formę organizacji wsp łżycia ludzkiego. Im kraj jest bardziej uprzemysłowiony. ze siła nabywcza ludności zależy od wielkoścido- czeristwo zmienla się. kt rym tow aruy sząistotne przemiany społeczne.urbanizacja'' jest. og lnie można powiedzieć. chodu narodowego na jednego mieszkarica. nazywu:r. że J. rozumianego jako ciągła rozbudowa przemy' słu. iż procesowi asymilacji podlegają nie tylko imigranci ze wsi. że urbanizacja jako proces nieodwracalny izłożonyprzejawia się w czterech płaszczyznach: ekonomicznej. U rbanizacj a społeczna polega na przyswoj eniu ptzez przybysz w ze wsi. l0 tv II7 . poświęconymfunk' cjom wsp łczesnej turystyki. Proces ten. demograficznej. oznaczająca bezpośrednio wzrost poza- cej skupiska miejskie. nie' odłącznie towarzyszył rozwojowi sił wytw rczych. tym jest wyżej zurbanizowany. tym większa jest aktywnośćtury_ styczna mieszkaric w. Ten punkt widzenia jest rozpowszechniony wśrd demograf w oraz socjolog w i łączy się z miarą urbanizacji na podstawie liczby ludnościzamieszkują- ze skupisk osadniczych uznanych za wiejskie do skupisk miejskich 2. że turystyka jest funkcją urbanizacji. a także rozwoju sektora usług. że wszystkie wymienione płaszczyzny przejawiania się urbanizacj i wykazuj ą w sp łza|eżności procesami makrospołecznymi. J.stano- Urbanizacja techniczna.jest konsekwencją gł wnie uprzemysłowienia. Z punktu widzenia poszukiwa związk w urbanizacji z turystyką można stwierdzić. Warto zauważyć. Przyjmuje się. W tym miejscu zostanie om wiony wpływ procesu urbanizacji na rozw 1turystyki. historycznie biorąc. postawy.. Im kłaj czy region jest bardziej zurbanizowany. Historia wykazuje. Można postawić tezę. z Urbanizacj a ekonomiczn a. Niemałą rolę odgrywa też reklama. technicznej i społecznej. Wpływ na to wy_ wierają też normy społeczno-kulturowe turysty. będąca zespołem proces w technicznych i ekonomicznych. Urbanizacja społeczna powoduje r wnież rozprzestrzenianie się miejskiego stylu życia poza miasto.. Zi łkowski1o uważa. co prowadzi do . Potwierdziły to liczne badania naukowe. przy czym wyznaczniki te są zmienne.3. Urbanizącja demograficzną oznacza ptzemieszczanie się ludności i stały wzrost odsetka ludności zamieszkałej w miastach. Jednocześnie wśrd wielu czynnik w wsp łczesnej urbani_ zacji ważnąrolę odgrywa właśnieturystyka. związany Z proce' sem uprzemysłowienia. Termin . ani okresowe regresy nio zahamowały postępu urbanizacji. przechod ząc od społecze stwa tradycjonalistycznego do społecze stwa opartego na cywilizacji technicznej.umiastowienia'' całego społecze stwa.że przedstawiony podział urbanizacji jest umow_ ny i że wszystkie te płaszczyzny wzajemnie się przenikają. natomiast oddziaływanie turystyki na przebieg proce_ su urbanizacji będzie naświetlone w rozdziale 6.miejskich'' wartości.też przestrzenną' jest r wnoznaczna Z rozpowszechnianiem się miejskich system w infrastruktury a także zabudowy miejskiej. Miejsce i rola procesu urbanizacji w pr7eobrażeniach społecznych Polsce Ludowej. polityczne i kulturowe. nawyki do iprzynależność grup społeczno-zawodowych oraz doświadczenie. Trzeba podkreślić. URBANIZACJA Między turystyką a urbanizacją istnieje ścisly zvłiązek. wiąca istotną przesłankę wzrostu popytu turystyczneg o.. Urbanizacją ekonomiczna polega na stałym zwiększaniu się liczby ludnościzatrudnionej w zawodach nierolniczych w stosunku do ludnościwykonującej zajęcia rolnicze. Przez pojęcie urbanizacji należy rozumieć proces kulturowy uno' wocześniający społecze stwo. Zi łkowski.Studia Socjologiczne" 1965. Między wielkościądochod w ludnościdanego kraju czy regionu a jej udziałem w ru_ chu turystycznym jest związek korelacyjny ścisłyi dodatni.

Natomiast w 2000 r. Jeżeli chodzi o urbanizację demograficzną. Tokio (10.Typowymi tego przykładami mogą być: radio i telewizja. W układzie czynnik w związanych ze stosunkami ludnościowymi i wpływających na rozw j turystyki warto jeszcze wskazać na strukturę ludnościwedług wieku i wykształcenia. urządzenia gospodarki wodnej. a więc urbanizacji de_ mograficznej. wodociągi. że ludnośćmiejska jest znacznie aktywniejsza tvrystycznie od ludnościwiejskiej. s. kt rym mają słuzyć urządzenia. Blizsza charakterystyka tych kategorii daje podstawy Rozw j infrastruktury i zabudowy miejskiej jest wyrazem urbaniza- do skojarzer wsp łzalezności urbanizacji technicznej oraz turystyki.7 mln). wydanie specjalne. infrastrukturę można podzielić na: r r miczne. S o Paulo (Ż3. z kt rych kuŻde ticzy ponad 8 mln miesz_ 118 Jak widać.7 mln). sieć 5 największych miast światatworzyły: Meksyk (Ż4.. systemy melioracyjne i irygacyjne. a więc na popyt turystyczny. energetyce. można chyba śmiałopowiedzieć. iŻ wsp łczesna turystyka znajduje korzystne warunki rozwoju na gruncie sieci aglomeracji miejskich.Deutschland" 1995. Z tego punk_ tu widzenia sytuacja kształĘe się korzystnie dla turystyki. w ostatecznym rachunku spełniają funkcje służebne. co wynika zar wno z charakteru urządze(t.gazownictwie.. społeczne. iż w miarę zmniejszania się udziału zatrudnienia w rolnictwie i leśnictwie zwiększa się liczba przesłanek rozwoju turystyki. na całym świeciena 100 os b tylko 29 Żyło w dużym mieście (ponad 100 tys. elektrociepłownictwie. to ma ona bezpośredni związek z masowym wsp łcześnieruchem turystycznym i pośredni z rozwojem sfery jego obsługi. Z punktu widzenia cel w ekonomiczno-społecznych. Jest to spostrzeżenie o tyle istotne. Szanghaj (10. Podczas gdy w 1950 r. Wyrazem przestrzennej koncentracji ludności miejskiej w świecie jest powstanie i rozw j aglomeracji miejskich. obejmującą podstawowe lrządzenia stoSowane w transporci e. a także z szeroko pojętą administracją publiczną. od prawie dwustu lat obserwuje się bowiem stałe i występujące coraz silniej w skali światowej zjawisko migracji ludności wiejskiej do miast. odnosi się to gł wnie do kraj w wysoko rozwiniętych. przy czym połowa z nich mieszkała w mia_ Ważnym czynnikiem determinującym rozw j turystyki jest dyna_ miczny wzrost liczby ludności miejskiej. Zależność jest widoczna przy kompleksowym spojrzeniu na bezpośredta nie i pośrednie uwarunkowania rozwoju wsp łczesnej turystyki. Nowy Jork (16. kulturą fizyczną i turystyką. Albrecht. obej muj ącą urządzenia i instytu cje zvł iązane z oświatą. Londyn (10.jak i powiązar z technikąoraz z organizacją świadczonych usług. Szybki rozutij gospodarczy był przyczyną wyjątkowo dużego wzrostu liczby ludności świataoraz Zmazem generatorem jej ruchliwości przestrzennej. obecnie jest ich już 45. Kazdego roku ze wsi do miasta emigruje 20 mln os b. Na przykJad' w 1960 r.r istnieje korelatywny związek między strukturą społeczno-zawodową ludności a stopniem aktywności turystycznej społecze stwa. Jak wiadomo z literatury w strukturze ludnościuczestniczącej w ruchu turystycznym bardzo aktywną grupę stanowią dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.3 mln). niezależnie od tego. karic wll. infrastrukturę cechuje znaczne zr żnicowartie funkcji. Miasta-giganty: metropolie czy molochy?. kulturą. na co wskazuje wzrost liczby ich mieszkar{c w. cji technicznej.1 mln).7 mln). Wzrost kwalifikacji zawodowych i poziom og lnego wykształcenia oraz kultury wpływają pozytywnie na wzrost aktywności turystycznej społecze stwa. sieć 5 największych miast światapod względem liczby mieszka c w tworzyły: Nowy Jork (I4. że już teraz istnieje na świecie 20 miast. W roku 2000 liczba ludności wynosiła 6'3 mld os b. Tokio (21.4 m7n). Mozna więc powiedzieć. co ma ekonostach. infrastrukturę społeczną. infrastrukturę techniczną. Występuje r wnież ścisła wsp łzależność między poziomem wykształcenia a uczestnictwem w ruchu turystycznym. Wszystkie wządzenia infrastrukturalne. f I19 . 36-37. Warto też dodać. komunikacja pasażerska. kulturowe i ekologiczne uzasadnienie.6 mln). lączności. drogownictwie. nauką. Aktywne w tym względzie są też grupy w wieku: 18_24 i Ż5_34lat. rJ. słuzbami społecznymi.1 mln)' Kalkuta (15.7 mln)' Zagłębie Ruhry (8.Ż mln). zdrowiem. czy słuzą produkcji czy konsumpcji. W strukturze ludności miej skiej najatrakcyjniej sza turystycznie j est grupa ludnościzamieszkującej duze ośrodki miejskie. mieszkaric w). ochrona zdrowia oraz administracja.

ze do istnienia i rozwoju człowiekowi jest niezbędny stały zwiryek z przylegdjącą do niego cząskąświata zewnętrznego. cechująca się też pozbawionym charakteru standardowym bu_ downictwem osiedlowym i blokowym oraz często chaosem przestzen- Aktywny stosunek człowieka do przyrody jest warunkiem osiągania znorodnych korzyści. tworzywo przyrody w r znego rodzaju dobra materialne. ułatwiając tym samym rozw j turystyki. iż w miarę rozwoju urbanizacji ekonomicznej og lnie można więc wyrazić pogląd. jego oddziaływania. Jest więc ważnym czynnikiem rozwoju wsp łczesnej turystyki. SRODOWTSKO PRZYRODNTCZE Wypełnianie funkcji czasu wolnego jest w dużym stopniu umożliwione dzięki kontaktowi człowieka z przyrodą. iz ludnośćmiast chętnie uprawia turystykę. Na gruncie nie zautsze planowej zabudowy miejskiej wsp łczesne miasto staje się miejscem anonimowego społecze stwa o coraz mniejszym po_ czuciu wsp lnoty i pozbawionym naturalnego środowiska. 2. Na aktywnośćturystyczną ludnościmiejskiej pobudzająco wpływa r wniez urbanizacja społeczna. Powszechnie wiadotno. Wiadomo. niezbędne jest stałe dążenie do ochrony środowiska przy r odniczego. wymienić r żnorodność wyboru pracy Zawodowej. Miejski styl życia jest pojęciem niewymiernym. kiedy inspiruje dążenia poznawcze uczestnik w ruchu krajoznawczego. ogarnia ona r wniez zbiorowości ludzkie zamieszkałe poza miastem. przejawem urbanizacji technicznej jest r wnież rozw j zabudowy miejskiej. Można więc powiedzieć. w dostępnych mu granicach. że stymulatorem rozwoju turyStyki jest także urbanizacja wsi. krajową i międzynarodową. Złożyłosię na to wiele ptzyczyn. Możnatu m. Jak juz wspomniano. Cechą charakterystycznątej zabudowy jest wzrastający stopie jej zwartości i związana z tym gęstośćzaludnienia teren w miejskich oraz ciryła zmiana ich konfiguracji. społecznej kontroli zachowania się jednostki. że aby zmaksymalizować korzyści stymulujące rozw j turystyki. Proturystyczna postawa ludnościmiast ma swoje źr dło w stylu życia. ze wsp łczesna cywilizacja pośrednio wywarła destrukcyjny IŻ1 warunki do aktywizacji człowieka w wielu dziedzinach zycia. Ztego punktu widzenia infrastrukturę można podzielić na: osiedlową.3.r i demografic znej zwiększa się skala przestrzenna urządze(t infrastrukturalnych. Srodowisko przyrodnicze w corv mniejszym stopniu spełnia funkcje zdrowotne wobec wsp łczesnego człowieka. Będzie to r wnież swoboda doboru pożądanego otoczenia oraz wreszcie wolnośćod ustawicznej. Przedstawiony potr jny charakter działa człowieka w stosunku do przyrody prowadzi do wniosku.W miarę Należy zauważyć. Na zakoriczenie warto podkreślić. subregionalną. materialnych warunk w jego egzystencji i jest obszernym polem jego celowej działatności. Tr jmiasta).in. kt ra to kontrola ma miejsce w stosunkowo małym gronie wsp lnoty wiejskiej. zespołu miast (np. Ze proces urbanizacji. zapewnia uregulowany czas pracy oraz umozliwia planowanie sposobu spędzania czasu wolnego od zajęć zawodowych. kt ra ponadto wzrostu uciążliwości bytowania ludności miejskiej zwiększa się pragnienie ucieczki od rzeczywistości i wymknięcia się z granic miasta na łono przyrody. Jedno- n0 . człowiek znajduje w przyrodzie liczne wartości. sprawia. Wreszcie stosunek człowieka do przyrody przejawia się w formie pracy produkcyjnej. makroregionalną. Postęp naukowo_techniczny stworzył wyjątkowo korzystne r cześniepozytywnym skutkom postępu naukowo-technicznego tow arzy szą niepokojące zjawiska związane z tempem przemian' Powszechnie się uważa. stanowi jednocześnie korzystny grunt dla powstawania potrzeb turystycznych i warunk w ich zaspokajania. prowadzący do społecznych i kulturowych przemian w społecze stwach. a podstawową jego przesłanką jest swoboda odczuwana przez jednostkę osiadłą w mieściew stosunku do licznych ogranicze związanych z uczestnictwem w społecznościwiejskiej. Można więc powiedzieć.|ecz pozostające w zasięgu nym. estetyczne). iż urbanizacja docelowo prowadzi do przemian w całym społecze stwie. Przyroda jest dla niego r wnież źr dłem przeżyć intelektualnych. Stosunek ten przejawia się w trzech podstawowych formach' Uprawiając turyStykę. kt re wyzwalają w nim przeżycia duchowe (np. że przyroda dostarcza człowiekowi niezbędnych. Że wsp łczesna zabudowa miejska. dzielnicową. Dzięki pracy człowiek przekształca. niezbędne do zaspokajania wielorakich potrzeb.4. regionalną.

Do naturalnych d br turystycznych zalicza się miejsca o specyflcznym klimacie. Nasilają się one w miarę upływu czasu i obejmują coraz większe obszary środowiska przyrodniczego oraz Społecznego. Kozielecki. przeks ztałcający ch ją z ekonomiki producenta w ekonomikę konsumenta.. PWN.. Dzięki czej jednostki następuje modyfikacja modelu zycia.zAC)| W układzie czynnik w rozwoju turystyki warto zwr cić uwagę na negatywne skutki wsp łczesnej cywilizacji i zwiry. wybrzeże morskie. kt ry prowadzi do zwiększenia siły nabywczej jednostki i w efekcie do wzrostu standardu życia człowieka. kąpieliska. rozwojowi transportu indywidualnego i zbiorowego zwiększają się możliwościpodr zowania. Nie pozostają też obojętne dla ftzycznego i psychicznego zdrowia człowieka. 2. hałas. sPoŁEczNE KoNsEKwENcJE ROZWOJU CnMLl. Należy r wnieŹ podkreślićtozw j środk w ma- nia społecze stwa na ochronę środowiska przyrodniczego może być uczestnictwo w turystyce. |2 prq' Do podstawowych d br turystycznych sązaliczane dobra naturalne i produkty pracy ludzkiej tworzone pośrednio z myśląoruchu turyStycznym..3. wraz ze wzrostem siły nabyw_ J. pragnącym utrzymać się przy życiu. kimi zmianami struktury wydatk w gospodarstw domowych. W przei zwiryanaz nim degradacja środo_' ciwnym razie postęp "y'iti'u. poprawiający og lny stan kulturalny społecze stw i kształĘący aktywny stosunek człowieka do otaczającego go świata. cechująca się głębo_ Zahamowanie proces w degradotw rczych środowiska przyrodni_ czego ijego rewaloryzacja stają się bezwzględnie konieczne. Do czynnik w powodujących najgroźniejsze skutki spo' leczne zalicza się: zanieczyszczenie powietrza. o człowiekuwielowyniarowym. Cywilizacja przemysłow a przechodzi wiele cykli..dobro turystyczne" należy rozumieć dobro lub zesp ł d br danych przez natarg historię lub wytworzonych przez działalność ludzką. W: ochrona rodnicze?o środowiska człowieka. oraz potrzebę ucieczki kompensacyjnej realizowanej przez turystykę.degradotw rczych". s' 223 i nast. wreszcie ostatnią ze wsp łczesnych plag społecznarkotyki.1. odnoszącej się zar wno do sfery zawodowej. Nadają one kierunek ruchowi turystycznemu oraz kształtują r23 I2Ż . DOBM TURYSTYCZNE 2. przypomnieć konsekwencje rozwoju cywilizacji dla jednostki ludzkiej Wyrużają się one gł wnie we wzroście zarobk w.3. plaże. 13 zob.r: wpływ na organizm człowieka i szansę jego regeneracji w kontakcie zprzyrodą. Aleksandrowicz. Inną konsekwencją jest systematyczny wzrost rozmia_ r w czasu wolnego od pracy. Należy także odnotować zjawisko og lnej ruchliwości jednostek.. miejsca lokalizacji źr del mineralnych itp. Konsekwencj e środowiskowe stanowią układ czynnik w wywołuj ących agresję we wsp łczesnym człowieku. w d i gleby. Istotnym środkiem uwrażliwie- sowego przekazu. na kt re występuje popyt turystyczny. Wreszcie.J.ane z nimi rozliczne motywacje wywołujące. warto w skr cie 13.6.yj''y wiska obr cą się przeciw człowiekowi. Warszawa 19'13' s.5. 633. Wazne miejsce zajmuje tu wzrost poziomu wykształcenia. Aleksandrowicz|z określa te negatywne skutki nych mianem . kt re się stały powszechnym dodatkiem do pożywienia. środkiowadob jcze.. powstające w wyniku proces w technologicznych. Sztuczne środkikonser_ wujące i inne.3. Kryterium podziału działalnościczłowieka na bezpośrednio związaną i pośredniozwiązaną z turystyką jest trudne do ścisłegoustalenia. jw. CHAMKTERY5TYKA DÓBR TURY5TYCZNYCH Przez pojęcie . W strukturze d br turystycznychwyr Żnia się dobra naturalne i produkty pracy ludzkiej. czyli dobra naturalne oraz produkty pracy ludzkiej. Dobra turystyczne. 2. Środowisko przyrodnicze a zdrowie ludzkie. nie tworzone z myśląo turyście są w literaturzę dzielone na dobra podstawowe (nazywane tez idealnymi) i komplementarne. J. jak i socjalnej oraz osobisĘ.ucieczĘ turyStyczną człowieka''' Powiązania między wsp łczesną cywl|izacją a turystyką są liczne.. Dobra turystyczne w postaci produkt w pracy ludzkiej są wynikiem działalnościczłowieka ukierunkowanej wyłącznie na potrzeby turyStyczne albo nie związanej bezpośrednio z tymi potrzebami.6. tereny g rskie.

Kolejnym elementem charakterystycznym dla podstawowych d br turystycznych (walor w turystycznych) są w alory hi story c zno'kulturalne.2. zbiorniki wodne. powietrza itp. zwierzy- krajobrazu naturalnego (konglomeraty wymienionych element w walor w turystycznych o wysokich wartościach estetycznych).6. Elementem wyjściowymw de- styczne. Warszyriska. las w i innych naturalnych teren w turystycznych.walory turystyczne''. dających turyściepełnię satysfakcji.3. roślin. ponieważ turyścimają odmienne upodobania.temperatura). jeziora. będące wynikiem osiągnięć wsp łczesnej cywilizacji. osobliwości geologiczne). kąpieliska. nazywane też infrastrukturą turystyczną. muzea. Że dla wsp łczesnego człowieka dużą wartość mająnie tylko kontakty z innymi ludźmi i z kulturą. la Podstawowe dobra turystyczne odgrywają szczeg lną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Wiadomo ź doi'iad. szat} roślinnej(lasy. za|eżnie od ich wieku. wymienia się.podstawowe dobra turystyczne'' odpowiada pojęciu . a poza tym występuje tu czynnik sezonowości. plaże. ocena zasob w środowiska naturalne4o dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. gł wnie Wajoznawczego. chronione gatunki fauny. w kt rym żyją. ukształtowanie powierzchni i bogactwa naturalne.. choz r żnym natęzeniem. składa się zesp ł wządze(t oraz instytucji stanowiący bazę materialną i organizacyjną rozwoju turystyki. potoki. osiągnięcia określonych obszar w turystycznych w r żnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego mają istotne znaczenie dla ruchu turystycznego. obiekty sportowe. przy cią9ającą turyst w. lecz takŻe związl<l. krakowskiego). PWN. litosfery (rzeźba terenu. Na komplementarne dobra tury- 2. Szczeg łową listę tych walor w tworząelementy: r r r r 1 r r ci na łowna). gi125 IŻ4 . średnia liczba dni słonecznych w roku. stopieri zanieczyszczenia w d. morza' źr dła mineralne). Wśrd na_ turalnych dt br (walor w) turystycznych. Na przykład czyste powietrze i woda Sta_ ją się wsp łcześnie coraz rzadszym dobrem na rynku turyStycznym. średnie temperatury powietrza.zwierząt oraz z urokaminatury_. ptaki. Dobra podstawowe bowiem muszą być uzuJ. Naturalne walory turystyczne występują praktycznie wszędzie. warunkującymi wykorzystanie walor w turystycznych. ze na skutek instrumentalnego stosunku człowieka do przyrody walor w tu'u'oby rystycznych ulegają redukcji. wypoczynkowe itp. Walory turystyczne określonego obszaru nie wyczerpują pojęcia d br turystycznych. klimat. atmosfery (akośćpowietrza. rozrywkowe. powierzchnia w d. osobliwości flory). architektura. w kt rych jest małe natężenie ruchu turystycznego lub w og le on nie występuje. Warszawa 1974. a takŻe stanowią gł wną siłę finiowaniu tego terminu są określone cechy środowiskaprzyrodnicznego|a. tj. Dla niekt rych grup ludności zamieszkujących obszary mniej zurbanizowane interesującym celem podr ży mogą być wielki ośrodekmiejsko-przemysłowy. folklor. kulturalnego itp. Atrakcyjnośćprzytodnicza może być r żnadla turyst w. czyli komplementarnymi dobrami turystycznymi. źr dła w d mineralnych. port morski i lotniczy oraz obiekty gospodarcze czy społeczno-kulturalne. legendy i baśniezwiązane z danym obszatem.""nia. Komplementarne dobra turystyczne tw orzą gł wnie materialno-organizacyjne warunki rozwoju usług turysty"'ny"t pełniane produktami pracy ludzkiej wytwarzanymi z myśląo turystach. Stopier atrakcyjności składnik w środowiska jest względny. ze światem minerał w.29-30. PODSTAWOWE DOBRA TURY5TYCZNE (wnlonv ruRysryczNE) ki Wyr żniają się nimi zabythistoryczne i kulturalne. charakteru pracy i środowiska. pokrywy glebowej (pustynie).z priyrodą. jak średnia ilośćopad w. Wartość turyStyczną środowiska przyrodniczego określajątakie mierniki. pokrywa śnieżna. Można wskazać miejscowościo walorach turystycznych. Trzeba jednocześnie zauważyć. światazutierzęcego (ryby.rjego strukturę czasowo-przestrzenną. z punktu widzenia ich roli. Termin'. wpoczynkowe i zdrowotne. Ze względl na społeczne aspekty ruchu turystycznego należy wyr żnić jeszcze jeden element podstawowych d br turystycznych. obiekty wsp łczesnego budownictwa gospodarczego. hydrosfery (rzeki. kt ry określa możliwościwykorzystania przez ruch turystyczny pewnych walor w środowiska w określonych porach roku. s.

poruszanie się po miejscowości i regionie turystycznym oraz przekazywanie wiadomości na odległość. specj alis ty czne urządzenia obiekt w uzdrowiskowych' sieć hotelową. stanowiska archeologiczne i zbiory muzea]ne. że społeczna użyteczność wana odpowiednimi rozmiarami i strukturą infrasruktury turystycznej danej miejscowościlub regionu. kulturalne i socjalne. Przystępuj ąc do kr tkiej charakterystyki podstawowych element w infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (og lnej) z punktu widzenia potrzeb turystycznych. wielkie budowle wodne. wybitne dzieła architek- tury miejskiej. W literaturze są one nazywano walorami turystycznymi środowiskaantropologicznego. urządzenia rozrywkowe. wyciągi narciarskie. lotniczego. wyspecjalizowanych i wielobranżowych. Wspomniany autor zaa:waża. np. Na układ infrastruktury turystycznej składa się r wnież sieć handlu uzupełnia infrastruktura og lna (paraturystyczna). ulepszenie lub rozw j. drogowego. nątakiŻe r Produkty pracy ludzkiej jako składnik walor w turystycznych stanowią ważnąmotywację turystyczną. kt rych istnienie nie zależy od rozwoju turystyki. wielkie centra handlowe i ośrodkirozrywkowe. W grupie walor w wsp łczesnych zaśautor ten zwraca uwagę m. Niekt re z nich. telefonicznej. Znaczącym elementem omawianej infrastruktury są r żnorodne zakłady rzemieślnicze. g rskie koleje linowe. Przykładowo. np. nowe miasta). W strukturze potrzeb turystycznych bardzo istotne miejsce zajmują noclegi i wyzywienie. tetycznych. Te elementy infrastruktury turystycznej występująw r żnych formach organizacyjnych. interesujące obiekty przemysłowe. Na infrastrukturę 'rpołecznq zaśskładają się biura turystyczne. kolejowego. interesujące obiekty wsp łczesnej kultury (teaĘ' galerie.3. jako walor w turyStycznych. mogą zawierać w sobie zar wno elementy historyczne.6.3. Całą infrastrukturę turystyczną dzieli się na techniczną i społeczną. sieć zakJad w gastronomicznych itp. Infrastruktura turyStyc zna vrzeczywistniająca te potrzeby obejmuje sieć zakład w orM urządzeil noclegowych i gastronomicznych. Krak w 198 . jego podstawowe arządzenia admini- gę turystyczną. Można zatem powiewalor w turystycznych jest uwarunkodzieć. Turystyka wpływa na nie jedynie dfugofalowo' powodując ich przemianę. J. z istoty komplementarności wynika konieczność wzajemnego uzupełniania się d br turystycznych w ich Zastosowaniu konsumpcyjnym. Podstawowe dobra turystyczne i infrastruktura turyStyczna są względem siebie komplementarne. KOMPLEMENTARNE DOBM TURY5TYCZNE (l N rR. przedsiębiorstw hotelowo-gastronomicznych czy gastronomicznych. l'Ż7 stracyjno-usługowe. wafto Zaprezentować ich og lną klasyfikację. szlaki turystyczne.in. dzieła tech-' niki komunikacyjnej. zaspokajającego potłzeby turystyczne przed. żeglu15 J' Kruczała. można tu wymienić środki komunikacji danego obszaru turystycznego. Zaspokojenie tych potrzeb turystycznych zapewnia złożonyukład środk w transportu. oraz środk w łączności pocztowej. stanowiące podstawę rozwoju odpowiednich usług osobistych i naprawczych. lotniska turyStyczne. Aby zaakcentować rolę tych walor w w rozwoju turystyki. s. Kruczałal5 dzieli je na historyczne i wsp łczesne. że instytucje i urządzenia infrastruktury kotnunikacyjnej umożliwiaj ą turyście dotarcie do walor w turystycznych. podr żą i w czasie podr zy oraz podczas pobytu na imprezie tlrystycznej. informacja turystyczna itp. obiekty Sportowe i wypoczynkowe. 13 i nast.r zne gatunki zwierząL Niezbędna jest zatem dobrze przemyślanai konsekwentna ochrona naturalnych walor w turystycznych. stanowiąca sumę element w. 7łgospodarowanie turystyczne. radiowej i telewizyjnej. poszukiwanychprzez turyst w. miejsca kultu religijnego. jak 2. AE. iż podział produkt w pracy ludzkiej. a także sieć uzbrojenia technicznego terenu. detalicznego.łsrnu KTU RR TU RYsTYcZNA) Jak wiadomo. na historyczne i wsp łczesne jest umowny. eksploatowanych przez sieć odpowiednich przedsiębiorstw transportowo-komunikacyjnych. Do walor w historyc7nych za|icza on miejsca historyczne związane ze znaczącymi wydarzeniami i wybitnymi ludźmi. ze infrastrukturę turystyczną danego obszaru IŻ6 . dzieła architektury urbanistyki oraz techniki i ich zespoły. Należy podkreślić. na wybitne dzieła gospodarcze (np.jak np. należy wymienić utządzenia i instytucje 'twiązane z potrzebafii turyst w w zakresie transportu i łączności. Z doświadczenia wiadomo. wystawy). krajobraz kulturowy o znacznych walorach esi wsp łczesne. Do infrastruktury technicznej za|icza się drogi.

kul_ ludności. że rozvł j turystyki wywołuje wiele pozytywnych zmian w gospodarce narodowej. Edgel.WTO. Jednakże ekonomiczne znaczenie turystyki nie może przesłaniać negatywnych skutk w społecznych i kulturowych.] Dlatego paristwo powinno wspierać i promować rozut j turystyki. tworzy doch d narodowy i w dłuzszym okresie pomnaża majątek narodowy. poprzez podnoszenie narodowej świadomości turowej i ekologicznej"ls. Madrid 1983.rola turystyki w gospodarce narodowej będzie znacznie większa. Augustyn w pracy: Rola paristwa w roTwoju gospodarki turystycz' nej w wybranych kĄach' AE. regionu turystycznego lub kraju. Wśrd negatywnych skutk w rozwoju turystyki. plac wek urzędu celnego. Powszechnie wiadomo. aby programy turystyczne były zgodne z potrzebami lokalnej społecznej. Na przykład ma wpływ na bilans płatniczy pa stwa... jak i w skali światowej. re D. r28 . wolno powiedzieć. jaka się odbyła pod auspicjami WTo w Manili w 1980 r. Van Nostrand Reinhold. zwraca się uwagę na skutki społeczne i ekologiczne. sIłą rzeczy podejmowało się kształtowania polityki turystycznej. że .powinny sformułować.3.. w ramach swych funkcji wewnętrznych zainteresowane rozwojem fizycznym i duchowym społecze stwa oraz społecznie pożądanymi postawami jego Zagadniente polityki turystycznej jako elementu polityki gospodarczej pa stwa obszernie analizuje M. punkt w informacji turystycznej.. wprowadzić w Życie i promować strategię i programy sp jnych dziala . Masowy charakter turystyki po II wojnie światowejsprawił. gospodarczego oraz politycznego. Przykładowo. New York 1990. 82. plac wki służby zdrowia oraz szlaki turystyczne. kt rego elementy stanowią wsp lne dziedzictwo ludzkości''l9. W miarę wzrostu aktywności turystycznej ludności rozszerzała si| sfera zaspokajania jej potrzeb społecznych.: . s.. Katowice 1995' 16 turystyki"l7. jakie niesie ze sobą rozw j 2. aktywizuje miejscowości i regiony turypracy. t1 The Frameworkof the State's Responsibilityforthe Management of Tourism. Plac wki te' w r żnych formach organizacyjnych.L. czyli infrastruktury turystycznej. kultury. tl '. kąpieliska. [.. higieny. Paristwa o rozwiniętych funkcjach turystycznych. International Tourism Policy. PoL|TYKA PAŃsTwA TURYSTYKI w DzlEDzlNlE 2. Punktem wyjściado maksyma|izacji i stabilizacji korzyściztozwoturystyki dla kraju i regionu jest zapewnienie r wnowagi między po. zat wno w skali poszczeg lnych kaj w.iu zytywnymi i negatywnymi konsekwencjami rozwoju wsp łczesnej turystyki. plac wek zapewniających bezpiecze(tstwo turyst w oraz plac wek przewodnictwa turystycznego.3. rozrywki. Pa stwo. stwarza nowe możliwości struktury technicznej i społecznej.1. Inne przyczyny wiąŻą się z negatywnymi skutkami rozwoju wsp łczesnej turystyki. unowocześnia strukturę konsumpcj i.. oddziałuje na rozw j infrastyczne. PoJĘclE lCELE PoLl TYK| TURY5TYCZNEJ Wśrd wielu czynnik w rozwoju wsp łczesnej turystyki znajdujo się niewątpliwie polityka turystyczna pa stwal6.lamze...7.łządy mogą dopilnować. że stała się ona ważnym ele. obiekty sportowe i kulturalno-rozrywkowe. iż dobra te stanowią podstawę funkcjonowania i rozwoju gospodarki tury' stycznej danej miejscowości. zdrowia oraz wychowania ftzycznego są zaspokajane przez od' powiednie urządzenia infrastrukturalne o bezpośrednim i pośrednim przeznaczeniu turystycznym. mających na celu zapewnienie r wnowagi pomiędzy rozwojem turystyki a ochroną środowiska. można tu wymienić plaże. Na tym tle cenna jest wskaz wka dla paristw przekazana w dokumentach ze Światowej Konferencji Turystyki. spełniają istotne funkcje w obsłudze ruchu turystycznego. W deklaracji z Manili stwierdza się.7. angłŻujących pa stwa w rozvł j tego Sektora.. Na podstawie zarysowanej problematyki komplementarnych d br turystycznych. Ważnym elementem Ę infrastruktury jest też sieć przedsiębiorstw turystycznych.Potrzeby turystyczne w zakresie wypoczynku. Tak więc korzyści ekonomiczne związane z tozwojem turystyki są jedną z gł wnych przyczyn' dla kt rych wiele par{stw angazuje się w jej rozw j. mentem og lnej polityki wsp łczesnego par stwa w r znych dziedzinach życia społecznego. wypoŻyczalni sprzętu turyStycznego. członk w.

w kt rych paristwo wyraża tlynamiczny. iakie się zamierza osiągnąć. Turystyka zagraniczna w swojej warstwie społecznej może stymulować porozumienie między narodami i zacieśniaćprzyjaź . że pozytywny stosunek paristwa do turystyki może w określonych okolicznościach przybrać charakter częściowolub w pełni negatywny.] Wszystkie rządy powinny więc podejmować działania tla tzecz zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpie_ czeristwa. czyli pozytywny stosunek do tego zjawiska. Niezbędne jcst więc zdefiniowanie pojęcia polityki turystycznej . wiąjąca się z przekraczaniem granic pa stwowych. Na przykład turystyka międzynarodowa. W konsekwencji często prowadzi to do zmiany stosunku neutralnego na pozytywny. degradacja środowiska przyrodniczego czy spekulacja ziernią)' czyli dysfunkcji turystyki. określasię przede wszystkim cele.. społecznymi i politycznymi. Wymienia się tu trzy typy stosunk w politycznych: prywatne. kt re są zamknięte dla turystyki albo w kt rych turyści są narazeni na określone niebezpiecze stwa. międzynarodowej polityczne znaczenie turystyki znajduje pełną akceptację. iż pojęcie polityki turystycznej jest kategorią historyczną. rządowe i prywatno_rządowe. Należy tez odnotować występowanie neutralnego stosunku pa(tstwa do turystyki. dlającym odpowiedni wzrost turystyki wtaz zjej przejawami gospodar' czylti. stymulując rozw j turystyki. Kazdy konflikt na ich tle wymaga odpowiednich działart z prowadzeniu. siłą rzeczy angażuje paristwo do tworzenia regulacji prawnych tego zjawiska. Skala tej reglamentacji może być oczywiście t żna. jak i wyjazdowej. Sprawia to heterogeniczny charakter turystyki. Uwaga ta odnosi się gł wnie do działalnościpar{stwa w odniesieniu do turystyki zagranicznej. Pojęcie to ukształtowało się na określonympo' ziomie rozwoju społeczno-gospodarczego danego pa stwa. iŻ w praktyce decyzje dotyczące złożonejproblematyki turystycznej są wypadkową r żnych tendencji politycznych. [. W praktyce na og ł występują mieszane warianty stosunku paristwa do 130 . Parstwo podejmujo r wnież obowiązek tworzenia formalnych i organizacyjnych podstaw rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej. Doświad_ czenie uczy. Z wymienionych względ w mozna w praktyce zaobserwować r Żny stosunek pa stwa do turystyki. Nalezy przy tym pamiętać. Podr że międzynarodowe mogą być narzędziempa stwa do promocji stosun- k w danego kraju zagranicą.. społecznych i gospodarczych. następuje interwencja pa stwa w celu ograniczenia tych negatywnych zjawisk. Najczęściej występuje stosunek pozytywny. coraz większej społeczno-gos' Wraz z narastaniem świadomości par{stwo aktywizuje swoją działalnośćw sferzg podarczej roli turystyki obsługi ruchu turystycznego. w kt rej można ptzeczytać: .. zwŁaszcza zagranicznej. Wzed zdefiniowaniem tego terminu mozna poczynić pewne spostrzezenia. usuwa jednocześniebariery na drodze jej rozwoju. Kapitałochłonne nakłady na rozw j infrastruktury turystycznej i og lnej otazrozw i gospodarki turystycznej na og ł przekraczają ekonomiczne możliwościĘ gospodarki. Interwen' cyjne działania pa stwa stają się więc niezbędne. w tym r wnież turystycznej. w tym wariancie polityki turystycznej pa stwo. stwarzając dla jej rozwoju niezbędne preferencje w r żnych dziedzi- kształtowania polityki turystycznej paristwa nie przesądza jeszcze o jej paristwa. Uważając politykę turystyczną paristwa za stymulator rozwoju turystyki. Jeślisię weŹmie pod uwagę układ wartości 131 nach życia społeczno-gospodarczego i politycznego' Innymi słowy. ma się na myśli wyłącznie sytuacje.Turystyka jest pozytywnym i wszechobecnym czynnikiem promocji wzajemnego zrozumienia. iż w przypadku występowania zagrozeri niesionych przez turystykę w sferze zycia społeczno-gospodarczego (np. odzwiercio. turystyki. Potwierdza to Deklaracja haska z 1989 r. zar wno przyjazdowej. waŻną przyczyną zaangażowania par stwa w rozw j wsp łczesnej turystyki są skutki polityczne jej rozwoju. Występowanie samych przesłanek 20 The Hague Declaration onTourism. Literatura przedmiotu wskazuje. Można teżwskazać wiele kraj w. Dane par stwo prowadzi aktywną politykę turystyczną. Na przykład niedorozw j instytucji i urządze infrastruktury turystycznej czy w zg|ędy polityczne mogą być przy czynąreglamentacji w turystyce zagranicznej. aktywny.. a tym samym pokoju i odprężenia. W każdej poIityce.r Wreszcie. Panuje opinia. Treśćtych skutk w przejawiasię rozmaicie. z drugiej strony turystyka jest hamowana konfliktami. WTO-IPU' Hague 1989. a podsycana pokojem. kt re są niezbędne dla rozwoju krajowej i międzynarodowej W skali turystyki"2o. W tym kontekściezwtaca się też uwagę na turystykę jako źr dło określonychstosunk w politycznych.

warto podać przykłady jej koncepcji w niekt rych krajach o rozwiniętej funkcji turystycznej2l.. Trzeba dodać.taki rozw j turystyki. poprawę prawnego i finansowego otoczenia turystyki. Wśrd licznych źr deł infbrmacji o polityce Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki na szczeg lną uwagę zasługują wyniki badar H. Rząd Niemiec sformułował cele polityki turystycznej następująco: r a r r r t r r r tworzenie nowych miejsc pracy. ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego.. tj. gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. styczny'' 1998. występujących w tym sektorze gospodarki narodowej. W Austrii przyjętakoncepcja głosi. Nalezy przy tym brać pod uwagę interesy ludności miejscowej''. to celem og lnym polityki turystycznej pa stwa o dynamicznym stosunku do turystyki jest optymalne zaspokojenie wzrastających potrzeb turystycznych społecze stwa. kt rych nośnikiemmoże być turystyka. Wreszcie u podstaw polityki turystycznej paristwa należy widzieć poszanowanie stanu jakościowego środowiskaprzyrodniczego i społecznego. Decyzje polityczne i podstawy prawne organ w unijnych określają jednoznacznie rolę turystyki w osiąganiu cel w strategicznych Unii Europejskiej. przyjęcie koncepcji trwałego i zr żnicowanego rozwoju turystyki. Szeroko rozumiane potrzeby turystyczne sąUrzeczywistniane w sferze gospodarki turystycznej.zapewnieniu optymalnego zaspokojenia r żnorodnych potrzeb turystycznych ludnościze wszystkich warstw społecz_ nych. Zawistowska. zwiększenie wydajności i konkurencyjności niemieckiej gospodarki turystycznej. wymaganych do ciągłego rozwoju turystyki. gł wne linie działania Unii Europej- r r zapewnienie ramowych'warunk w gospodarczych oraz społeczno-politycznych.. r r l wspomaganie poprawy jakości produktu turystycznego. jw. podniesienie jakości w turystyce unijnej. 22 H. iż podstawowym celem polityki turystycznej jest . zwiększenie konkurencyjności oraz rentowości gospodarki turystycznej. s.. promowanie europejskiej tożsamości. 139-140. Propozycje zawarte w wieloletnim programie wspomagania turystyki unijnej przedstawiają następuj ące priorytety : poprawę wiedzy o turystyce.. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki. Jej zdaniem obserwuje się rosnącą dynamikę angażowania się Unii Europejskiej we wspieranie turystyki22.znego. wzrost liczby turyst w z paristw trzecich w wyniku promocji Europy jako regionu turystycznego. zwiększenie wsp łpracy w dziedzinie turystyki międzynarodowej.: t wznimzwiryanych. w ramach wydajnej i sprawnej infrastruktury turystycznej i przy nienaruszonym środowiskuprzyrodniczym. Zawistowskiej. rystycznej istotne znaczenie ma racjonalne wykorzystanie zasob w pracy i kapitału. rozw j region w słabiej rozwiniętych. w sferze obsługi ruchu turysty. H. aby par stwo i wszyscy Austriacy zatrudnieni bezpośrednio lub pośrednio w gospodarce turystycznej osiągnęli możliwie największe korzyści''. Die Tourismuslehre im Grundriss. Z punktu widzenia cel w polityki tu- r r zwiększenie możliwościkorzystania z turystyki przez Szersze warstwy społeczne.. tj. kt re uwidaczniają kierunki polityki turystycznej związane ze społecze stwem. Rozwazając cele polityki turystycznej.s' 1Ż-l4' 13Ż r33 .fhumanistycznych i ekonomicznych.. Cel og lny zawiera więc trzy ce_ le cząstkowe. Kaspar. przyczynianie się do osiągnięcia ekonomicznej i socjalnej sp jności Unii. og lnie celem narodowej polityki turystycznej jest dążenie do maksymalizacji korzyści z rozwoju turystyki i minimalizowanie kosz- Listę przykład w zagrarticznych ttzeba zan*nąć zarysowym ujęciem polityki turysĘcznej Unii Europejskiej. Na przykład w szwajcarskiej koncepcji turystyki cel og lny polityki tury_ stycznej widzi się w . Zawistowska wyr żnia trzy skiej w dziedzinie turystyki.Ruch Tury- 2f C. nr ŻI.. iż w dą4eniu do osiągnięcia tego celu w centrum uwagi znajduje się człowiek.

kach polskich. struktury rzor czowo_przestrzennej i dynamiki rozwoju turystyki. a w ostatecznym rachunku barierę zaspokajania potrzeb społeczltych. W strategii rozwoju polskiej turystyki domi. ze podstawę prowadzenia aktywnej polityki turystycznej stanowi pełna świadomość rozlicznych i wzajemrlych związk w turystyki z r żnyrnt dziedzinami życia społecznego' gospodarczego. na Samo sformułowanie polityki turystycznej pa stwa i tylko werbalne jej głoszenie nie przyniesie zamierzonych efekt w. w ujęciu dynamicznym powinna obejmować drozny System zarządzattia turystyką. cji w sferze polilyki społecznej dla uczestnictwa w ruchu turystycznym mlodzieży i niezalrlożnych grup ludności oraz odpowiedni zakres pry. Termin ten tnożna ająć zwięź|ej: polityka turystyczna to świadome popieranie i kształtowanie turystyki przez r żnego rodzaju organizacje i instytucje wpływające swoją działalnością to' co jest ważne dla turystyki. s. stabl\izacja makroekonomiczna i ograniczenie bezrobocia23. Konieczne jest tlparcie jej na bilansach potrzeb i środkw realizacji. kształtowaniu optymalnych z punktu widzenia funkcji turystyki rozmiar w i struktury ruchu turystycznego. ze Polska jako kandydat do Unii Euroł pejskiej zastosuje rozwiązania unijne w dziedzinie turystyki. zastosowaniu praw ekonomicznych w sferze gospodarki turystycznej rtraz koordynowaniu rozwoju turystyki. Mało r widoczny jest cel o charakterze społecznym. jak wzrost gospodar. Na tle sformułowanych cel w aktywnej. ka turystyczna okazała się skutecznym instrumentem realizacji społeczno-gospodarczej paristwa w zakresie. kredytowa i nwestycyjn a. zasob w pracy żywej i uprzedmiotowioltej. komercjalizacji.polityka turystyczna''... Rola turystyki sprowadza się do wsp łdziałanią w osiąganiu takich cel w strategicznych Polski. UKFiT Warszawa 1994. og lnie mozna powiedzieć. Przyjęcie zasady pełnej swobody ruchu turyStycznego krajowego i zagranicznego stwarza ważną przesłankę osiągnięcia zamierzonych cel w i realizacji zadar{ polityki turystycznej. z uwzględnieniem jej funkcji ir żnorodnych związk w z innymi sferami życia kraju.r. Rada Ministr w RP przyjęła hłożenia ro gospodarki turyStycznej. Jeślichodzi o polski punkt widzenia na cele polityki turystyczne} to 19 września 1994 r. Wreszcie w sferze pozagospodarczej polityka turystyczna i zapewniać ochronę środowiska przyrodnicze- pa stwa 134 135 . watyzacji tej gospodarki. istotne w WźlfU[. oto niekt re z nich. Możr na je z grubsza sprowadzić do kształtowania rozmiar w. Mozna wyrazić nadzieję. Godnym uwagi sposobem osiągnięcia wytyczonych cel w jest też urynkowienie całej gospodarki turystycznej przy zachowaniu preferen. liberalna polityka paszportowa i wprowadzenie zasad rachunku ekonomicznego w sferze tzw. nuje cel ekonomiczny. zatrudnienia. R wnież autentycznośćsamorządu terytorial23 hłożeniaro1woju gospodarki turystycznej. czy. pracy międzynarodowej''. rozw j turystyki oraz stwarzać warunki do ścisłegopowiązallia gospodarki lokalnej z gospodarką turyStyczną. obecnie takie więzi tttulować ttcgo i możliwie pełne ekonomiczne jego usamodzielnienie mogą Sty- gtlspodarki turystycznej Środkiem prowadzenia polityki turystycznej par{stwa jest odpowiednio stymulująca rozwlj turystyki polityka podatkowa. aktywizacj i branż komplementą1J nych i obszar w słabych ekonomicznie. rozwoju wsp 'ł. 14. Ignorowanie tych zalcżnościstwarza barierę pełnego wykorzystania walor w turystycznych środowiskaprzyrodniczego. oraz odbija się na gospodarce narodowej. Można w tym go. sprzyjający pełnieniu jej funkcji. turyStycznejbazy środowiskowej. politycznego i kulturalnego kraju. W świetle poczynionych spostrzeże(l można podjąć pr bę określenia terminu .. Można go roboczo zdefiniować następująco: jest to działalność polegająca na zaspokojeniu potrzeb turystycznych społecze stwa. W określaniu tych zada niezbędna jest świadomość wzrastającego znaczenia rozmaitych funkcji wsp łczesnej turystyki. 7 . nizacji gospodarki. Mogą się do tego przyczynić np.ać warunki do przebiegu proces w reprodukcji rozszerzonej w sferze i ieszcze nie występują. Układ tych uwarunkowa jest zr żnicowany. W dokumencie tym stwierdza się' iż gospodar.restruktury zacji i moder. Z kolei w polityce turystycznej paristwa muSZą zostać określono środkii metody osiągnięcia cel w oraz realizacji zada '. Działalność parstwa w tych dziedzinach powinna stwarz. społecznie akceptowanoJ polityki turystycznej par stwa niezbędne jest określeniejej zadali. racjonalnym wykorzystaniu zasob w pracy i kapitału w sferze gospodarki turystycznej' Z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

na mocy swej suwerennej władzy. często nieracjonalne przeszkody utrudniające swobodny rczw j turystyki międzynarodowej.ko. organizacje i instytucje. cyklu turyStyczneqo. Warto dodać. Wojewodowie jako organy administracji publicznej mogą odgrywać w tym r37 Jak juz zznaczono przy określaniu pojęcia polityki turystycznej. polityka turystyczna staje się pasywna' czyli nieskuteczna.. Warto też zwr cić uwagę na sprawę skuteczności polityki tury_ narodowej przyjazdowej i wyjazdowej . lecz tylko przez Zawarcie odpowiedniej umowy międzynarodowej z innymi par stwami czy też z grupąparistw. naukowego rczeznania co do roli turystyki w życiu społecznym i gospodarczym kraju.2. 2. może też świadomie hamować iutrudniać ruch turystyczny w og le lub tylko w stosunku do określonych par stw. że za pomocą wewnętrznych przepis w prawnych paristwo może popierać rozw j turystyki między2o stycznej. Par1stwo nie ma pełnego. badanie wynik w prowadzonej polityki i formułowanie wynikających z nich wniosk w. czyli do warunk w. do kt rego zunierza się udać. przygotowanie kadr na potrzeby turystyki. Polityka ta ma więc charakter w pewnym sensie werbalny. jw. Polityka taprzejawia się gł wnie w stosunku paristwa właśnie zagadnienia formalności granicznych. W następnej kolejnościtrzeba wymienić pa stwo. jej nych. konstrukcja optymalnego modelu organizacyjnego turystyki.r' miejscu zauwaŻyć. Pa stwo. Cykl ten. Nie trzeba przypominać.7. na wszystkie ogniwa tzw. propaganda turystyczna... Wodejki2a. Rozważając zagadnienie polityki turystycznej pa stwa. formalnościgranicznych. jego organy ustawodawcze i wykonawcze. życie dostarcza wielu przykład w podejścia. osoby prawne prawa publicznego i prawa prywatnego. W takim przypadku par{stwo będzie zwiryane postanowieniami umowy i musi dostosować do nich prawo wewnętrzne oraz postępowanie swoich organ w. Trzeba w tym miejscu przypomnieć. tj. Niestety. Mogą mu to ułatwić informatory krajowe i międzynarodowe. Powstaje więc problem kontroli prowadzotakiego właśnie nej polityki turystycznej. kt rych spełnienie jest wymagane do przekroczenia granicy paristwowej. że turystę międzynarodowego obowiązuje dobra znajomość przepis w w zakresie formalności granicznych obowiązujących w kraju.wiz oraz odpraw: celnej. jakteż dopuszczenia na swoje terytorium cudzoziemc w oraz określeniaich praw i obowiązk w w czasie pobytu w granicach paristwa. s. strategie i instrumenty polityki turystycznej w obrębie swoich funkcji. Turystyki Unii Europejskiej i organizację Wsp łpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). ma całkowitą swobodę decyzji co do warunk w opuszczenia swojego terytorium przez obywateli własnych. określają gł wne cele. Nalezy zatem powt rzyć. w ujęciu planowanie rozwoju turystyki. Uprawianie turystyki zagranicznej jest związane zprzekraczaniem granic co najmniej dw ch par stw.3. Swoboda działania par stwa w tym wzg|ędzie rnoże być oczywiście ograniczona. ze mimo duzego postępu w zakresie łagodzenia formalnościgranicznych i wprowadzania ułatwieri dla zagranicznego ruchu turystycznego. Organy te. Nie są też w pełni znane skutki jej rozwoju. mających istotne znaczenie dla rozwoju turystyki międzynarodowej. Komitet ds. budowa infrastruktury turystycznej. Jeśliparstwo oddziałuje wybi rczo na wymienione ogniwa. dewizowej i sanitarnej. iz prowadzona w Polsce po|ityka turystyczna jest mało aktywna i oderwana od rzeczywistości. jako podmioty narodowej polityki turystycznej. tworząnastępujące ogniwa: badanie rynku turystycznego. rozw j gospodarki turystycznej. Rolę tych podmiot w określają ranga' zakres przestrzenny i rzeczowy podjętych cel w polityki turystycznej. nadal istnie1ąt żne. W warunkach polskich na liściepodmiot w znajdująsię wojewodowie i wojew dzkle sejmiki samorządowe jako podmioty regionalnej wojew dzkiej i międzywojew dzkiej polityki turystycznej. warto na zako czenie zwr cić uwagę na sprawę stosunku paristwa do tzw. że polityka paristwa dotycząca turystyki międzynarodowej wpływa w spos b bezpośredni dodatni lub ujemny na jej rozw j. wode. Nalezy tu wskazać na Światową organizację T[rystyki przy oNZ. Warunkiem tej skuteczności jest kompleksowe oddziaływanie S. d. Ruch przyjazdowy z Zachodu do wybranych pa stlv socjalisĘcz- 136 . Listę podmiottw otwieĘą instytucje i organizacje międzynarodowe. określenie formalności granicznych mieściw sobie sprawy paszport w. pODMtOTy pOLtTyKt TURYSTYCZNEJ zadania mogą realizować r żne podmioty.

mieszka lub przebywa w środowiskuwywierającym określone napodlega r żnym szkodliwym czynnikom wynikającym ztemparozwoju przemysłowego. I U podstaw tych motywacji znajduje się przede wszystkim pozycja wsp łczesnego człowieka jako osoby.rytuał w naśladownictwa". potrzeba zrozumienia światai jego wydarzer . stowarzyszenia zawodowe (np. t I I motywacje społeczne. pilot w i przewoźnik w turystycznych) oraz zrzeszenia os b o wsp lnych interesach (np. potrzeba odbudowy kom rki rodzinnej z przywr ceniem jej struktury i systemu autorytet w. gdy się on okaze zbyt ciasny i ograniczający. rozporządza pewnymi zasobami i wolnym czasem w wybranych ciski. polityki turystycznej o charakterze zawodowym. Motywacje społeczne to: potrzeba naśladowania lub pr ba zajęcia wyższego miejsca w grupie. potrzeba efektywnego działania lub aspiracje kulturalne czy pseudokulturalne. częSto Sprzecznym bodŹcom. jest zmuszona do znalezienia miejsca w interesującym ją społecze stwie i do akceptowania z tego tytułu jego . z naturą w szerokim znaczeniu tego I I a podlega r żnym. Ich wsp łdziałanie z sejmikami samorządowymi daje znaczące możliwościtw rczego działania. lokalnej polityki turystycznej. przewodnik w. potrzeba odpowiedzialności lub pr ba zaimponowania.8. sejmiki. Motywacje rodzinne lub plemienne to: potrzeba odnalezienia pewnego stylu życia rodzinnego. uniemozliwionego ptzez życie codzienne. inspirowania gmin turystycznych. co pokazują środki masowego przekazu. Z omawianego punktu widzenia na|eży też wymienić izby gospod arcze. krajowej polityki turystycznej. Przytoczone uwagi pozwalają na uszeregowanie podmiot w polity_ ki turystycznej według kryterium terytorialnego. hotelarzy. np. potrzeba opuszczenia kręgu rodzinnego. Układ ich tworzą podmioty: zerwała wszelkie kontakty Słowa. r38 r39 . potrzeba oryginalności lub pr ba wyr żnienia się w grupie. potrzeba kontakt w z innymi cywilizacjami. okresach roku.3 . MoTY1VACJ E PoDRÓżY TU RY5TYCZNYCH I t t I T Wśrd czynnik w pozaekonomigznych stymulujących rozw j tury_ styki znajduje się obszerny układ r żnorodnych motywacji podr ży turystycznych25. potrzeba ucieczki od schematu życia codziennego lub zmiany z. związki restaurator w.. potzeba osobistego zobaczenia i dotknięcia tego. fundacje turystyczne i luźno powiązane grupy interes w jako grupy działania w określonych sferach aktywności turystycznej. '. regionalnej polityki turystycznej. Lokalną politykę turystyczną mogą skutecznie prowadzić gminy. widzi przed sobą otwierające się możliwościpodr zy turystycznych krajowych i zagraniczny ch.de- potrzeba zmiany codziennego otoczenia. koracji". ich związki. motywacje osobiste lub logistyczne. ma dostęp do środkw komunikacji. Strukturę motywacj i tw orząi r r : r r międzynarodowej polityki turystycznej. towarzystwa i biura turystyczne). kt ra: : : : r zaspokoiła swoje najwazniejsze potrzeby pierwszego rzędu. izby turystyczne.f" względzie ważnąrolę. podlegając r żnym napięciom. motywacje rodzinne lub plemienne.

albo chęć odzyskania potrzeba koczowania (ucieczki od codzienności). inspirują podr że pielgrzymkowe i do poszuMotywy religijne kiwania miejsc samotnościw celu prowadzenia medytacji i studi w. s. p|aży w ciepłym klimacie itp. potrzeba konkretnego działania albo kompleks . 2.T. potrzeba ucieczki od wszystkiego' co szkodzi. tego wszystkiego. cenie nakaz w (np. przez życie ponad Stan w czasie podr zy turystycznej. czego się nie moze robić na co dzie i na odrzu'. rodzinnych.c. religijnych lub potrzeba. potrzeba rozrywki albo zabawy. infantylizm albo kompleks niemowlęcia.Monografie i opracowanid' nr 448. kompleks Tarzana albo narcyzm lub jednoczesna potrzeba podobania się innym i podobania się sobie (odpowiadać wyobrazeniu o sa- jaci ł lub krewnych. Marketing w turystyce. rodzinnymi lub zawodowymi. 27 H.odprężenia''. dotlenienia się. wesołych miasteczek. i to w ciepłym klimacie.. opracowaną przez Biorąc za punkt wyjściaklasyfikację cel w podr zy turystycznych. kontakt z innymi cywilizacjami lub przez działalność artystyczną. pozwalający na robienie : : : r r : ki ludzkiej. OCHRONA PMWNA KONSUMENTOW PRo D U KTÓw ru nvsTYczNYcH W grupie czynnik w rozwoju turystyki coraz częściejwymienia się wnież ochronę prawną konsument w produkt w turystycznych. zrealizacją zainteresowar osobistych i odwiedzaniem miejsc interesuj ących pod względem kulturalno-przyrodniczym. wypoczynkowych. można zaY. konieczność odzyskania zdrowia. r r r r r : wywoMotywy zwiryane z kulturą ftzyczną oraz fizjologiczne relaksu na łują podr że w celach zdrowotnych. Midd1etonem26 przedstawiŹ stępującą klasyfikację gł wnych motywacji w turystyce. potrzeba fizjologiczna' mogąca przyjąć formę działania świadomego i realnego lub zwykłego wypoczynku. Middleton. inspirują do odwiedzania przyMotywy towarzyskie i etniczne obo- Motywacje osobiste lub egoistyczne: I I potrzeba odzyskania kontaktu z natutą.C.np. potrzeba w iedzy. ruchu ftzycznego. dowiodła tej r ki międzynarodowej. Zawistowska w bardzo mądrej i interesującej pracy poświęconej temu zagadnieniu27. 2 v. Motywy: rozrywka. zabawa i przyjemność stanowią podstawę podr ży w celu wzięcia udziału w zawodach sportowych. stanowią podMotywy kulturalne. Zawistowska. noszenie ekscen_ trycznych ubior w). pro_ wadzący do rozwoju sztuki i rzemiosła amatorskiego. Znaczenie ochrony prawnej konsument w usług turystycznych dla rolwoju turysĘki w Polsce. wiązkami towarzyskimi. zawodowych. spotkaniach i kr tkich kursach oraz obejmuj ą pracę wymagającą podr żowania. aspiracj e do efektywnego działani a przez kulturę. poparte wykazaniem się przez dorosłego erudy.przesuwanie godzin posiłk w.9. WTo w celu wykorzystania jej w badaniach turyStyna- za|eżności. do udziału w imprezach związanych z mym sobie). cją oraz siłą w ćwiczeniach siłowych lub zręcznościowych. psychologiczne i edukacyjne stawę podr ży związanych z udziałem w imprezach kulturalnych. potrzeba ucieczki od nacisk w zbiorowych..1w. Wsp łcześniewśrd czynnik w rozwoju turystyki motywacje odgrywają coraz większą rolę. SGH.. np. .T. imprezach masowych oraz robieniu zakup w czy w celu odwiedzenia np. personel lotniczy. 54-55. dokonując obszernej oceny wpływu ochrony prawnej konsumenta na rozw j popytu i podaży turystycznej. H.potrzeba uczestniczenia w zyciu dzieckaw okresiejego kształcenia ptzez nauczanie go. I40 14r . wywołują aktywność w działalności Motywy związane z ptacą gospodarc zej i zvł iązany m z nią udziałem w konferencj ach. potrzeba posiadania prawa do marze albo pozbycia się swojej codziennej osobowości. r wnowagi psychicznej. zależnie od stanu jednost- poffzeba biologiczna kąpieli słonecznej.3.'zr b to Sam''. Warszawa 1999.

s. nocleg i transport). o usługach turyStycznych2g. ochronie bezpieczeristvła życia i zdrowia ludzkiego. w dziedzinie turystyki.Ruch Turystyczny" 1999. 29Ustawaz29 sierpnia 1997 r. t43 . ustawa zobowiązuje organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego' kt ry proponuje imprezy turyStyczne lub usługi turyStyczne. zmiany warunk w cenowych. odbierają negatywnie wizerunek Polski.. nr 8. iz ochrona prawna konsumenta. że dyrektywa ta reguluje zagadnienia dotyczące: hgrożenia o charakterze podstawowyln to niepełna i nierzetelna informacja oraz reklama. Nalezy się zgodzić z opinią. zagtożeniami związanymi ze specyfiką pakiet w turystycznych (np. Zapewnia ona skuteczną ochronę słabszej Strony umo- r cenę lmprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo spos b jej ustalenia. zagroŻeniami spowodowanymi stosowaniem I4Ż Kwestię ochrony prawnej przed zagrożeniami vvynikajqcymi ze spe- wy.zdrowia oraz interes w ekonomicznych konsument w. że znaczna r żnica między krajami generującymi i przyjmującymi turyst w pod względem prawnej ochrony konsumenta moze stanowić istotną barierę w rozwoju turystyki przyjazdowej.Zdaniem H. Rolę tę upatruje się szczeg lnie w kształtowaniu motywacji podr ży zagranicznych obywateli parfutw. Waznym krokiem do tworzenia w Polsce podstaw prawnych ochrony konsument w usług turystycznych jest Ustawa z Ż9 sierpnia 1997 r. cz. H. Zawistowska słusznie podkreślafakt. 1. . cyfiki poszczeg lnych rodzaj w (usług) turysĘcznych opisują akta prawne Unii Europejskiej.in. jaką jest klient. r r . że turyściodwiedzający Polskę pochodzą z laaj w Unii Europejskiej. przez zabezpieczenie dostarczenia nabyw- com pełnej informacji o nieruchomości oraz jednostce organizującej doskonalony. skutk w niewykonania usługi. warto zauważyć.o usługachturystycznych(Dz'U. informacji przed wyjazdem. Że turyścipochodzący zkraj w. kt rych system prawny ochrony konsumenta ma tradycje i bywa stale W drodze do Unii Europejskiej Polska musi harmonizować swoje prawo z prawem wsp lnotowym m. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej Nr 133). standaryzacja um w i sformalizowane procedury dochodzenia roszcze . Zavłistowską. Mają one na celu ochronę interes w turyst w przeciwko wprowadzającej w błąd informacji o jakości i zakresie usług hotelarskich. Wdrozenie do polskiego systemu 35 dyrektyw irozporządze . Jest ona wzorowana na Dyrektywie Unii Europejskiej z 13 czerwca 1990 r. spowodu_ je podniesienie poziomu ochrony zdaniem H. Zważywszy. zabezpieczają przed wybuchem pożaru w hotelu. praktyki podw jnej rezerwacji przez Iinie lotnicze oraz związanymi w turystyce. Zawistowska. Przykładowo. zatytułowanym . Autorka ta wymienia dwa źr dła zagroże interes w konsument w usług turystycznych: o charakterze podstawowym oraz wynikających ze specyfiki poszczeg lnych rodzaj w produkt w turystycznych. w z nabywaniem prawa do korzystania z apartament w wczasowych na zasadzie time. 1). zapewnieniu konsumentom odpowiedniej informacji i edukacji kon- sument w. w tym życiai i zaruądzającej obiektem. aby wskazał w materiałach promocyjnych w spos b klarowny i dokładny: ot ż polska ustawa o usługach turystycznych w istotny spos b reguluje prawa turyst w. gdzie ochrona prawna ich interes w nie jest pozorna. r wnież turyst w. koncentruje się na trzech gł wnych sferach: r r r r informacji o warunkach umowy. do kt Ę przywiązuje się tam dlżąwagę. Zawistowskiejtt . zabezpieczając ich przed nieuczciwymi sprzedawcami usług. np. regulującej zasady świadczenia usług turystycznych. lecz dynamiczna. odnoszących się bezpośrednio do ochrony konsument w usług turystycznych. w rozdziale 3. 28 H. 11-12. kt ra obecnie nie należy jeszcze do parfutw przodujących w dziedzinie prawnej ochrony konsumenta. Warto przypomnieć. wakacjach i wycieczkach.I2 ust.ochrona klienta'' (art. Zawistowskiej ochrona prawna konsument w usług turystycznych jest coraz bardziej doceniana jako stymulator rozwoju za- granicznej turystyki przyjazdowej. ochronie interes w ekonomicznych konsument w.. o podr żach pakietowych. za H. szkodą powstałą na skutek utraty lub uszkodzenia bagaży gościhotelowych.sharingu.

Znaczenie ochrony prawnej. kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny. Zawistowska... klasę.mocą w. Posiadanie gwarancji finansowych zaśma stanowić zabezpieczenie roszcze odszkodowawczych. Ponadto biuro turystyczne przed wyjazdem na imprezę musi podać klientowi: r r w o r k przypadku imprez trystycznych dla dzieci informacje możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem -lub osobą odpowiedzialnąza ruq. Wym g koncesjonowania ma wykluczyć z rynku tych. wymagania jakościowestawiane pod tym larskich' Zdaniem ekspert względem hotelarzom są wysokie. ale porządkują rynek hotelarski w Polsce. Innym przykładem ochrony prawnej. JeJ rozwoJ Chcąc uczynić. miejsce i czas trwania postoj w. Zawistowskiej.. kt rzy świadczyli usługi turystyczne nieuczciwie. trzeba systemowo tvłorzyć warunki jej rozwoju. kategorię lub charakterystykę środkatransportu. że obiekty o wysokim standardzie zachowają swoją pozycję. jest przywr cenie kategoryzacji obiekt w hotetej ustawy . z turystyki źr dło istotnych korzyści ekonomicznych. program zwiedzania i atrakcji turystycznych. jeślizapewnia poziom ochrony nie niższy niz w krajach pochodzenia gł wnych strumieni ruchu turystycznego. Spora częśćobiekt w będzie miała obniżoną liczbę gwiazdek lub kategorię. pisze: . miejsce pobytu lub trasę imprezy.a(t przyjętych w wytycznych hotelarstwa kraj w unijnych. podstawy prawne umowy z umowy.r s r r r r r r zgłosze . omawiana ustawa zobowiązuje organizatot w turystyki i pośredniw turystycznych do posiadania odpowiednich koncesji oraz gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.. przez konstrukcję skutecznych mechanizm w prawnych ochrony konsument w usług turystycznych. stanowiącej podstawę budowy długofalowego i realnego programu rozwoju tego sektora gospodarki narodomoze stanowej.in.ochrona prawna konsumenta jest szansą dla rozwoju turystyki. termin powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłosze(t.Że wymaga to sensownej polityki turystycznej pa stwa. a także przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. r45 . Można spotkać opinie. m.. Ż) lansowania mody na wypoczynek w kraju.. a polskie hotelarstwo przybliży się standardowo do rozwiry. s. rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania według przepis w kraju pobytu. Prawa turyst w i ich ochrona znajdują też potwierdzenie ustawowe w zapisie formułującym kryteria kwalifikacyjne. Zyskająna tym r wnież turyści' Mając ponownie na uwadze koniecznośćdoceniania w Polsce roli Ustawa szczeg łowo określa wymagania. kt ra m'in. trzeba z dużąkorzyścią sprawy przywołać w tym miejscu opinię H. Należy sądzić. jeżeli reaLizacja usług jest uzależniona od liczby i konsekwencje prawne wynikające pośredniczące w zawieraniu um w o świadczenie usług turystycznych.. kt6te muszą spełnić osoby kieruj ące działalnością zakresie organizowania imptez oraz w 144 ochrony prawnej konsument w produkt w turystycznych w rozwoju dla turystyki. Że po przeprowadzeniu kategoryzacji hotelarstwa zgodnie z duchem ustawy zdecydowanie zmieni się obraz bazy noclegowej turystyki w Polsce. Nie trzeba podkreślać. jw. Podejście takie do opisanej w tym punkcie za|eżności wić dobrą przesłankę do: 1) tworzenia pozytywnego wizerunku Polski jako kraju przyjaznego dla odwiedzających i mającego atrakcyjne pro_ dukty turystyczne. W przeciwnym przypadku może stać się barierą hamującą u. Ustawa ta przyznaje więc turyścieprawa' chroniąc go.r'1O "". połozenie. liczbę i rodzaj posiłk w.. kt re klient może wnieśćw stosunku do biura podr ży. jego adres i numer telefonu' do kt 'rego klient może się zwracać w razie trudności. rodzaj. tymrazem gościahotelowego. 107. 30 H. planowany czas przejazdu. kt re musi spełniać umowa. a organizator w turystyki i pośrednik w zobowiązuje do ich respektowania pod rygorem cofnięcia koncesji. nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela.

czy nie jest. zagroże w ruchu drogowym. Materiały MSwiA informują. r znego rodzaju klęskami żywiołowymi (np. Na skutek tych zdarze recesja w gospodarce turyStycznej światastała się faktem. iż samoch d to gł wny środek transportu turyst w odwiedzających Polskę i podr zujących po niej. Wizerunek miejsca do- stwem turyst w można odnieśćdo składnik w lokalnego' regionalnego z szeroko pojmowanym bezpiecze - celowego bardzo często decyduje o tym. ocenia się. Dostępnośćkomunikacyjna miejsca docelowego może być źr dłem przestępstw przeciwko życiui zdrowiu turysty. że codziennie nad krajami Unii Europejskiej wzbija się w niebo 25 tys. zwłaszcza samolotami. że postrzeganie tego problemu przez turyst w i rzeczywistość pokrywają się. pożary. Nie trzeba specjalnie podkreślać. Warto przypomnieć. gdzie zmniejszyła się wydatnie liczba pasażer w i rezerwacji oraz nastąpił spadek zatrudnienia rzędu kilkudziesięciu tysięcy os b. samolot w. warunki kulturowe. Gospodarka turystyczna najboleśniej odczuła spadek koniunktury i aktywności gospodarczej.1 o. ludzie zaczę|i się bać podr żować. iż turystyka międzynarodowa jest barometrem sytuacji politycznej świata czy regionu. Należy zaznaczyć. przyzwyczajenia i potrzeby potencjalnych turyst w. w tym przed terroryzmem oraz narkotykami. a nie czy jest on wysoki. Warto w tym miejscu zauważyć. BEzPaEczEŃsTwo Tu RY5TÓW Wsp łczesny turySta przywiązuje coraz większe znaczenie do bezpiecze Stwa. ze Stopie bezpiecze stwa mienia zaleŻy od stopnia wykrywalności jego kradzieży. zanieczyszczeniami środowiska przyrodntczego i społecznego. Dotyczy to zar wno turystyki krajowej. klęskami żywiołowymi i zagubier w miejscu nieznanym. że wsp łcześniewarunkiem uprawiania turystyki zagranicznejjest istnienie w miejscu docelowym sytuacjibez napięć politycznych orazbez zagroże utraty zdrowiaiŻycia. 1. Istotne jest więc to. Potwierdzi to prawdę. powodzie). Do najczęściejspotykanych zagrożer{ atrakcji turyStycznych miejsca docelow ego naleŻą klęski żywiołowe' zaniec zy szczenie środowiska przyrodniczego i społecznego oraz zagubienie w miejscu nieznanym. Infrastruktura turystyczna miejsca docelowego moze się wiązać z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. os b wsiada w USA do samolot w. Warto dodać. zagrożeniami w ruchu drogowym. Kazdego dnia około 750 tys. w tym terroryZmu.3. że drugąbardzo istotną grupą zagadnier{ bezpiecze stwa turyst w w Polsce są zagrożenia w ruchu drogowym. Amerykarisko-brytyjskie naloty na Afganistan. jak i zagranicznej. Wadzieżami. zwłaszcza samochod w i w hotelach. Specjaliścioceniają. r żnymi formami ktadzieży. co turyścisądzą o poziomie bezpiecze(lstwa. a jedynie co si dmy czuje się bezpieczny. że stabilizująca się sytuacja polityczna i promocja przywr cą powoli stan sprzed 11 września 2001 r. Po zamachach na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie 11 września 2001 r. ostrośćproblemu bezpieczeilstwa podr żowania i pobytu w Polsce podkreślaj ą statystyki doty czące Łładzieży. Bezpiecze stwo turyst w krajowych i zagranicznych jest funkcją opinii o nim. wybierając kierunek podr ży i miejsce docelowe.2. doświadczenia turysty w podr żach oraz bezpiecze stwo w czasie podr ży do miejsca docelowego i pobytu w nim. protesty przeciwko nim w krajach Bliskiego Wschodu oraz konflikt palestyr sko-izraelski spowodowały. iż zagroŻenia w ruchu drogowym wynikają z dw ch źr deł: r46 147 . czy też niski. stan gospodarczy i polityczny. Wreszcie z bezpiecze stwem turysty ma też bardzo ścisły zwiryek wizerunek miejsca docelowego. opinie innych os b o miejscu docelowym. że gł wne elementy wizerunku produktu turystycznego to doświadczenia historyczne miejsca docelowego. wpływ medi w. Problem potrzeb związanych lub krajowego produktu turystycznego i uwypuklić jego znaczenie. Bezpiecze stwo przemieszczania się i pobytu w sferze turystyki zapewnia ochrona tury_ sty przed: : r s r s r przestępstwami przeciwko zyciu i zdrowiu. poczuciem zagubienia w nieznanym miejscu. ze turyścieuropejscy przestali czuć się bezpiecznie w wielu krajach muzułma skich. czy jest ono. odwiedzane przez turyst w. W dodatku jest to niematerialny i subiektywny składnik produktu turystycznego obszaru. zagrożeniami w ruchu drogowym oraz z zagubieniem w miejscu nieznanym. Nalezy sądzić. Dotyczy to gł wnie linii lotniczych i hotelarstwa. przytoczone w tablicy 2.

1. Warto dodać. w grupie komplementarnych d br turystycznych gł wne miejsce zajmuje szeroko rozumiane hotelarstwo.4 tys.]. wysoki jest też stosunek liczby zabitych na 100 wypadk w drogowych. W strukturze rodzajowej obiekt w noclegowych turystyki dominują I95.Baza noclegowa turystyki''. słabo rozwinięta sieć dr g dwujezdniowych i autostrad oraz postępująca degradacja dr g). zanotowano wzrost liczby miejsc noclegowych w hotelach o 9. W por wnaniu z 1997 r.Reszta miejsc była wykorzystywana w sezonie letnim. 3.. Jak podaje GUS' 31 lipca 2000 r. czyli 48.oa KRAJOWY ffi wpływem alkoholu).1. Dotyczyły one liczby i standardu obiekt w.r dr g w Polsce (niedostosowanie dr g do zwiększającego się ruchu pojazd w cięzkich. ostatnie lata przyniosły istotne zmiany bazy noclegowej turystyki w Polsce. opiekę i pomoc. i w 1999 r. TURYSTYCZNY 3. ze stylu jazdy po polskich drogach (nieprzestrzeganie przepis w o ruchu drogowym. słabe umiejętności kierowc w i jazda pod Ze stanu sieci noror.1 tys.. w stosunku do 1997 r. Warto doda . Absolutnie niezbędne są także działania władz parstwowych i samorządowych mające na celu poprawienie wizerunku Polski jako kraju bezpiecznego i przyjaznego dla turyst w. MlEszKAŃcoW w PoLscE l w WYBMNYCH KMJACH EURoPY NA PODSTAV/IE DANYCH INTERPOLU Z 1999 R. miejsc noclegowych.. zwłaszcza zagranicznej przyjazdowej. warunkują działania skutkujące poprawą bezpiecze(tstwa podr - Jak wiadomo z rozważari o czynnikach rozwoju turystyki. Tablica 2. W Polsce Stosunek ten wynosił 12 w 1995 r. W oficjalnej polskiej statystyce hotelarstwo jest ujęte w rozdziale . a w kwaterach agroturystycznych o 2. miejsc w por wnaniu ze stanem z 1998 r.9vo całości. iż pełna funkcja wsp łczesnej informacji turystycznej obejmuje opr cz informowania turysty takŻe doradztvło. w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych o 3.. Dalszy rozw j turystyki w Polsce. og lnej liczby miejsc W okresie 199'1_Ż000 nastąpiły zmiany w poszczeg lnych rodzajach obiekt w. miejsc. w pozostałych obiektach niesklasyfikowanych o 3Ż.4 tys. obiekty te obejmowały Ż7. LICŹ'BA KRADZTFZY STWERDZONYCH NA 100 TY5. Zdaniem specjalist w cel ten mozna osiągnąć przez promocję rynku polskiego za granicą i w laaju oraz informację turystyczną.Ż tys. natomiast w Unii Europejskiej tylko 4.1. liczba obiekt w noclegowych wynosiła 86Ż6 (bezpokoi gościnnych).77o ośrodkiwczasowe . oferowały one łącznie ponad 668 tys.. lMlĘDA(NARoDowY RUCH KMJOWY RUCH TURYSTYCZNY CHAMKTERYSTYKA BAZY NOCLEGO eicii} ]:ii Norwegia Niemcy Francja 4 5'77 3 894 3 849 466 114 511 35 33 Austria Finlandia Węgry Czechy Polska klandia 2 2 2 I 1 649 619 591 "t90 4t 263 185 I 748 1 370 W rezultacie.noclegowych w 2000 r. miejsc.1. iż liczba miejsc całorocznych wzrosła o 47. i$ińfi ]. zowania po Polsce oraz pobytu w miejscowościach turystycznych.6 tys. Liczba miejsc całorocznych wyniosła 327 tys.7 tys. Nadal utrzymywał się w tym .|iczba wypadk w drogowych w Polsce jest duża.

3 1 6.5 s. standardzie.6 9..4 5.. .. obrazu polskiego hotelarstwa dopełnia struktura przestrzenna Źr dło: TurysĘka polska Po! Warszawa2002.i:. sTRUKTUM PME5TRZENNA oB|EKTÓW HoTELAR5K|CH %) '. '.1 23.8 ośrodkiwczasowe ośrodkiszkoleniowo-wypoczynkowe Kempingi i pola biwakowe Pozostałe obiekty 10) t.-:. Mazowieckie Razem Bliższą charakterystykę obiekt w bazy noclegowej turystyki ułatwia poznanie ich struktury rodzajowej.0 1. t:. Zachodniopomorskie 19.9 11.. Podaż usług hoteli wztasta.0 '71.0 Warto pamiętać. .:'i]..:L:. ze Zaobserwowany ostatnio wzrost liczby hoteli dwu.7 5 gwiazdek 6 41 2. s.3. że w wyniku wprowadzenia w Życie ustawy o usługach turystycznych proces kategoryzacjibazy noclegowej prowa_ dzi do zmian jej struktury rodzajowej. zŻO0O r.lllll .8 21.:r. wynosiła 9Ż4. na polach biwakowych o ponad 17 tys.45 000 w 1997 r. liczba obiekt w hotelowych w 2000 r.0 79.. i 51 858 w 2001 r.r .2.trr.8 tys.. r.0 4 gwiazdki 3 gwiazdki Źr dło: MaĘ Rocznik Statystyczny 2001.0 6.ii fąliiil. Pomorskie Małopolskie Dolnośląskie Warmir sko-Mazurskie Ś1ąskie 6. Wyrazem tego jest wzrost liczby miejsc noclegowych w grupie . motele i PensjonatY 18.9 7.::. do 83. aprzede wszystkim w obsłudze ruchu turystyczne1o' warto im poświęcićkilka uwag og lnych.pozostałe obiekty nieklasyfikowane'' z 51 tys. :.0 Ż'|.25. .4 I 1.O 10..9 8....7 14.4 33.8 Ż3.2. dane przedstawiają się. porządkując polskie hotelarstwo. .. kt ra wynosiła 40 3Ż7 w 1995 r.9 47. jak pokazano w tablicy 3. . Jak podaje GUS.. Warszawa 2001' 151 . Żr dlo: Turystyka w 2000 r. Strukturę obiekt w hotelarskich w 2000 r.5 tt..1 14Ż' 2.'1.i trzygwiazdkowych jest zjawiskiem korzystnym.1 3. gowych.. .5 71.r. ponieważ utrzy_ muje się na rynku zapotrzebowanie na obiekty noclegowe o średnim w polscE (w Tablica 3.8 '1 32.'.9 5. STRUKTUM OBIEKTOW HOTELARSKICH (W %) Hotele.......'7 Domy wycieczkowe Schroniska i schroniska młodzieżowe 2. według wojew dztw (tablica 3. Jeś|iprzyjmiemy jako kryterium ka_ tegorię jednostki. GUS. przedstawiono w tablicy 3...3)..':-.. Ze względu na szczeg lną rolę hoteli w strukturze obiekt w nocle. .9 2.3 5. GUs..6 tys.6 r0.5 15. Z punktu widzenia obsługi turyst w zagranicznych jest to zmiana korzystna. 150 w 2000 r. co potwierdzaliczba pokoi.w ośrodkachwczasowych o 55. : is{.9 tys..4 3. s' 33Ż 285 2 gwiazdkt I gwiazdka 260 2001.. okresie spadek miejsc noclegowych Tablica 3. Warszawa 2001. Tablica 3. w t997 r. .. OBIEKTY HOTELOWE W POLSCE W 2000 R. i w domach wycieczkowych o 4....1 6'Ż 8..4 25. .... 7.3 16. .1.. Należy teŻ podkreślić. .

podobnie jak w latach poprzednich. Wyjazdy urlopowo-wakacyjne Wyjazdy kr tkookresowe 34 37 32 34 1999.:'1:.2.4). Jeślichodzi o środektransportu.1. Wśrd turyst w krajowych modny był wypoczynek nad morzem.ii1. a ży długookresowych było związanych Z Sezonem zimowym.. obejmująca podr że Polak w po kraju (co najmniej z jednym noclegiem poza miejscem stałego zamieszkania). s.4. Ż0.. W roku 2001 Polacy skorzystali z samochod w przy 59vo podr ży wakacyjno-urlopowych i 6lvo wyjazd w kr tkookresowych. czyli urlopowo-wakacyjnych. ze odbyły one ponad 17 mln podr zy i skorzystały ze I78 mln nocle- Turystyka polska 200I.Wskaźniki sezonowościkrajowych podr podr ży turystycznych w 2001 r.3..637o w 1999 r. sTRUKTUM wYJAzDoW PoLAKÓW w wlEKU 15 LAT %) . w 200I r.::. og lnym spadkiem przewoz w oraz poszefiLającym się marginesem ub stwa społecze stwa. w taki spos b wyjechało 83vo os b w ramach podr ży długookresowych i 85vo w ramach podr ży terminowych. Źr dło MaĘ Rocznik Statystyczny 1999' GUs' Warszawa Niekorzystne zmiany w aktywności turystycznej Polak w w podr Żach zar wno długookresowych. odbyły one ponad 36 mln podr ży i skorzystały z ponad 61 mln nocleg w. czyli około 10 mln os b. Z oszacowa Instytutu wynika... Wskaźniki aktywnościmiały następującą wartość|:54vo w 1995 r. co ma ścisły związek z wysoką stopą bezrobocia. korzystali gł wnie z nocleg w u krewnych i znajomych. s. dominowały podr że organizowane samodzielnie.. Tirrystyka krajowa. TURYSTYKA KMJOWA .60Vo w 2000 r.:. bo I8vo. odnosiło się to do 437o uczestnik w wyjazd w urlopowo-wakacyjnych i 6OVo uczestnik w wyjazd w kr tkookresowych. na drugim miejscu zaśodwiedziny u krewnych i znajomych (33vo). tzn.'Ęlko I2?o wej. co wyraŻa się liczbą 10 mln os b. Na drugim miejscu uplasował się autobus kursowy. i36vo podr ży kr tkookresowych przypadło na okres tetni. Autokaru uŻyto ptzy obsłudze 67o podr1ży długookresowych i 8vo podr Ży kr 'tkookresowych. gdzie wypoczywało ponad 5 mln Polak w. Podobnie jak w latach ubiegłych. 6lvo w 1998 r. i 567o w 2001 r.. kt rym odbyto I27o podr ży długookresowych oraz I97o podr ży tł t- kr tkookresowych nieco więcej . jak i kr tkookresowych' należy tłumaczyć. g w.r 1l1. nie uległy istotnym zmianom w stosunku do lat ubiegłych. 57vo w 1996 r. weryfikującej stan faktyczny na rynku biur podr ży.11 '. Stosunkowo niewielkie angażowanie się pośrednik w turystycznych w organizację podr zy moze Sygnalizować pewną nieporadnośćbiur podr ży na rynku turystyki krajo- kookresowych. za 5-7 |at w turystyce nadmorskiej weźmie udzial około 8 mln urlopowiI Według Instytutu Turystyki w Warszawie w krajowych podr żach długookresowych uczestniczyło w 2001 r. Ważnym elementem charakteryzującym turystykę krajową jest struktura wyjazd w Polak w w wieku 15 lat i więcej w latach Ż000_Ż00I według czasu trwania podr zy (tablica 3. składa się z wyjazd w urlopowo-wakacyjnych (trwających co najmniej 5 dni) i wyjazd w kr tkookresowych (do 4 dni). 63vo w 1997 r. nie przyni sł tu jak na razie istotnych zmian. W strukturze cel w podr ży dfugookresowych najczęściejsą wy_ mieniane cele turystyczno-wypoczynkowe (5Żvo). r52 153 .pQp$:. ponad 3Ż7o badanej populacji. W przypadku podr ży kr tkookresowych kolejnośćwskazari jest odwrotna dominują odwiedziny u krewnych oraz u znajomych (54To) nad celami turystyczno-wypoczynkowymi (2880). Natomiast w krajowych podr żach kr tkookresowych wzięło udział 34vo badanych.1. Proces wdrażania ustawy o usługach turystycznych. Ponad 617o podr ży długookresowych. 187.. Po! Warszawa ŻO02. Zdaniem ekspert w. to w podr zach krajowych dominował transport drogowy. W okresie I995_Ż00I obserwuje się istotne wahania poziomu aktywnościturystycznej Polak w. lwlĘcEJ W LATACH 2000-2001 (w Tablica 3.:'1i. W roku 2001 turyścikrajowi. bez pośrednictwa biur podr ży.

1 wEwNĄTRzKRAJowEJ 3. Nie oznacza to naturalnie.7 5.). że Polacy korzystający zmożliwościwypoczynku w kraju wyjeżdżająco najmniej dwa ra_ zy w roku. 155 . W strukturze rodzajowej turystyki kwalifikowanej dominowała turystyka piesza nizinna i g rska (64.7 I 1. cz względem ich udziału w og lnej liczbie udzielonych nocleg w. 45 74I kJn. NOCLEGI UDZIELONE TURYSTOM W 2000 R.1.4 śĘskie Mazowieckie Wielkopolskie Razem Sezonowośćjest jedną z podstawowych cech turystyki. Utrzymując podział obiekt w noclegowych turystyki właściwydla 2000 r. według miesięcy pokazano w tablicy 3. Ważnym elementem infrastruktury turystycz_ nej są szlaki g rskie i nizinne.. na 7 nowych wojew dztw. Z kolei wydłużeniesezon w turystycznych moze utrwalić pozytywną tendencję do skracania czasu pobytu. W podr ży często korzystają z własnego samochodu.2 6.37o uczestnik w w 2000 r. 75. kt ra r znie się nasila w czasie. ze pozostałe wojew dztwa nie mająznaczenia na rynku usług noclegowych. Żr dło MaĘ Rocznik t54 Stopier wykorzystania miejsc noclegowych łącznie w hotelach. uregulowa taryfowych i promocyjnych.wy_ w nosiła 37 600 km.3.8 13. układ tej listy pokazano w tablicy 3. że w 1998 r. Polacy wydali w 1998 r. 75. na krajowe podr że turyStyczne prawie 17 mld PLN. WEDŁUG WoJEwoDzrw Zachodniopomorskie 19. szarze kraju. Jak widać.8 6. ma nier wnomierne nasilenie na obTablica 3. Wyniki badar Instytutu Turystyki informują. znaczących pod względem funkcji turystycznej. kompensowaną przez zwiększoną frekwencję i lepsze rczłożenie podr zy turystycznych w czasie. Ważne jest wydfużenie sezon w turystycznych. w. os b.4. z czym się wiążą liczne kwestie z zakresu marketingu.. z kt rych skorzystało 676 tys. wycieczek. że koncentracja ruchu turyStycznego występuje w sezonie letnim lub zimowymi zaleŻy od og lnych warunk w recepcji turystycznej w poszczeg lnych wojew dztwach. co oznacza wzrost o 9. zwłaszcza turystycznej. kt rych lączna długość 1990 r. Wahania sezonowe ruchu turystycznego powodują wiele konsekwencji natury ekonomicznej i organizacyjnej. Wzrost ten był rezultatem zwiększenia liczby nocleg w w czasie pobyt w urlopowo_ -wakacyjnych i wzrostu koszt w wyjazd w kr tkookresowych. rozumiana jako suma turystyki krajowej i zagranicznej przyjazdowej. RozKŁAD czAsowY TURYSTYK| Tlrrystyka wewnątrzkrajowa.5. Przy uwzględnieniu progu 5vo i powyżej og łu nocleg w udzielonych w 2000 r.4 Statystyczny 1999.5va w stosunku do roku poprzedniego.5.6. CHAMKTERYSTYKA PRZE5TRZENNA TU RY5TYK| WEWNĄTRZKMJoWEJ 3. Wiadomo. Znajomośćjej rozkładu w poszczeg lnych miesiącach roku ma istotne znaczenie ekonomiczne dla gospodarki.4vo og lnej liczby nocleg w udzielonych uczestnikom turystyki wewnątrzkrajowej przypadało w 2000 r. warto do_ dać. PTTK zorganizowało ponad Ż6 tys. Doceniając walory społeczne turystyki kwalifikowanej. a w 2000 r. modernizacjibazy hotelowej. motelach i pensjonatach w 2000 r. Poszczeg |ne wojew dztwa charakteryzuje bowiem r żny poziom warunk w przyjęcia turySt w krajowych i zagranicznych.Jak wynika z szacunk w Instytutu Turystyki. R żny jest w związka z tymichudzial w og lnej liczbie uczestnik w turystyki wewnątrzkrajowej. można określićrangę wojew dztw pod - . jw.8 Małopolskie Pomorskie Dolnośląskie 11.

Jako jego silne Strony r57 . WYKOMYSTANIE MIEJSC NOCLEGOWYCH W HOTELACH. cena płacona przez turystę-konsumenta.MoTELACH l PEN5JoNATACH W 2000 R. WEDŁUG MlEslĘcY Tablica 3. kt re juz są udostępnione. częściowo juz rozwiniętych.6 Wrzesie Paździerrlrik Listopad Grudzieri og łem 3.5. lzy|i baza noclegowa i żywieniowa.9 36. wzrostu zatrudnienia i wpływ w budżetowyc1.8 40.3 28.6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE Na wstępie należy powiedzieć. Z marketingowego punktu widzenia. Warto przypomnieć kilka 1agadnie(t zwiry'anych z tym dokumentem. aktywny wypoczynek i inne oferty wypoczynku. budownictwo) i stymulatora poprawy infrastruktury' Takie proturystyczne ujęcie polityki ekonomiczĘ palstwa wymaga odpowiedniego wsparcia politycznego i finansowego. czynniki eksploatacyj1o i regulacje rządowe.1 45. W poprzednim ustroju turystyka byłarozwijana gł wnie ze względu na jej walory społeczne i miała przede wszystkim charakter socjalny. oparty na: w kraju oraz określenie roli turystyki y 1ąpdowej polityce i stra' tegii rozwoju. kulturowe i społeczne. znaczącej bazie obiekt w turystycznych i wczasowo_wypoczynkowych.1. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał . trzeba rozwiązać kilka problem w. Jednocześnie warto podkreślić. środowisko miejsca docelowego.4 43. usfug i infrastruktury og lnej (przy założeniuniezbędności atrakcyjnych walorach turystycznych. og lny pro' dukt turystyczny Polskijest w nim rozumiany jako układ następujących składnik w: r r : r : I : ) : modernizacji niekt rych element w). podlegają rozwojowi lub mają możliwościrozwoju. Styczeri 31'Ż 36. w Następnym problemem wymagającym podkreślenia jest konsekwentne wdrazanie przyjętej Strategii ro1woju p7ajowego produktu tu' rysĘcznego Polski.procesie rozwoju turystyki. nej oraz inne usługi. kt rą opeślają: infrastruktura ftansportowa. Podstawową Sprawą dla rozwoju turystyki zgodnie z modelem Europy Zachodniej.9 Lipiec Sierpier{ 43. d. do kt rego Polska dąży. infrastruktura i usługi miejsca docelowego. Ekonomiczna funkcja była pomijana. istnieniu zr żnicowanych rynk w turystycznych. stworzone przez człowieka. sprzęt. Kluczowym elementem polityki ekonornicznej par{stwa powinno być traktowanie turystyki gł wnie jako waŻnego sektora gospodarki narodowej oraz jako istotnego źr dła 66chod w dewizowych.9 39. ze Polska ma |iczący się potencjał rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej.że społeczue funkcje turystyki zar wno krajowej. atrakcje przyrcdnicze.1 Luty Marzec Kwiecieri Maj Czerwiec 46. transport w miejscu docelowyill. 2 także jako katalizatora rozwoju innych dział w gospodalki narodowej @kich jak przemysł' rolnictwo. jest polityczna stabilizacja 156 Warto w tym miejscu zasygnalizować opinie ekspert w zachodnich odnośnie do polskiego produktu turystycznego. rnimo że na świecietusekryStyka jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się europejskich planach tor w gospodarki oraz odgrywa ważną rolę w rozwoju.7 46.5 37. nasycenie sieci4 sprzedaży detalicz- dostępnośćmiejsca docelowego. planowane kampanie promocyjne w celu zmiĄY wizerunku. wizerunek miejsca docelowego. jak i zagranicznej nie powinny być pomijane .

miejską biznesową: kongresy.z. aktywną. organizacja ta. że tworzenie polskich marek turystycznych polega na opracowaniu kompletnej. zr żnicowany krajobraz i obszary nieskazonej przyrody. 8) niski stopierl bezpieczeristwa publicznego i niedocenianie ptzez władze j ego znacze- st w przebywających w 50-kilometrowym pasie przygranicznym (także przyjazdy w celach handlowych) oraz oferty zwi. samorządowych koordynację rozwoju nowych produkt w markowych tworzonych i gospodarki 158 . jeździectuto' turystyka przyrodnicza. 5) niedostateczny poziom usług telekomunikacyjnych i informacji turystycznej.że w Strategii kładzie się nacisk na zr wnoważony rozw j produktu tury_ stycznego przynoszący istotne korzyści natury ekonomicznej krajowi i regionom. przyniesie wymierne korzyści gospodarce turystycznej i przyczyni się do rozwoju regionalnego Polski. seminaria.ktualności Turystyczne'' l99't. l9_Ż3. przygraniczną i tranzytową: wszelkie oferty adresowane do tury- i kulturalną: wybitne wydarzenia kulturalne. mozliwości dokonywania zakup w przez sąsiad w z zł 7) granicy. ze szczeg lnym uwzględnieniem autostrad. koncentrowanie środkw rządowych. azwlaszcza promocji polskiego produktu turystycznego. r r r r . specjalistycznej oferty dla turyst w. Strategia obejmuje szeroki zakres działaf1 jakie powinny zostać podjęte w tej sferze do 2010 r. turystyka na obszarach chronionych oraz atrakcj e związane z życiem na wsi. 2) ciekawy. walory kulturowe i bogata historia. turystycznej oraz środkw pomocowych z program w Unii Europejskiej na optymalizację form marketingu polskich produkt w zgodnie z zaleceniami dokumentu. kulturalne miast i miasteczek. 6) go. badania polskich i zagranicznvch rynk w turystycznych. ekoturystyka. podr że motywacyjne. promowanie dalszego rozwoju turystyki w Polsce wśr krajowych 'd instytucji rządowych oraz opinii publicznej.Zdaniem ekspert w kreowanie produkt w markowych wpłynie na podwyższenie jakości usług. ścinność.ązane z ruchem tranzytowym. rekreacyjną i specjalistyczną: |iczne dyscypliny związane z wodą (żeglarstwo). kulturą ludową i tradycjami. konferencje. markowych.*A. wsp lna dla sektora publicznego i prywatnego o charakterze pararządowym' miała- Drugim gł wnym kierunkiem działaniaujętym w Strategiijest modernizacja struktur znządzania turystyką polską. 3) niski poziom usług turyStycznych w innych sektorach. 5) ciekawe wybrzeże morskie. w strategii przypisywano tej strukturze następuj ące zadania: by wszechnie w krajach Unii Europejskiej. 4) warunki do uprawiania turystyki aktywnej. 3) zabytki architektury. imprezy targowe. wych.1) zły stan urządze sanitarnych. indywidualne pobyty służbowe. 4) słaba dostępnośćkomunikacyjna atrakcyjnych region w i niski poziom usług motoryzacyjnych. Trzeba dodać. dziedzictwo polskiej gospodarki turystycznej konkretnych kierunk w i metod . a więc struktury spotykanej po- n r r r . etniczna wiejską: agroturystyka. 6) zła organizacj a nielicznych przejśćgranicznych. trasy kulturowe. W Strategii zaleca się powołanie do życia przede wszystkim narodowej organizacji turystycznej (NoT). Trzeba podlaeślić.usytuowanie konkurencyjnego działania. a jednocześ_ prowadzić działalnośkoordynacyjną w sferze marketingu. tlr ll. Natomiast układ słabych s/ron produktu tworzą: 1) brak pozytyw.przy czym musi to być oferta wysokiej jakości.wymienia się: 1) korzystne położenie komunikacyjne Polski w Europie. wędr wki piesze. kzyczyni nie uczyni z Polski cel atrakcyjnych wyjazd w turystycznych. s. kt re umozliwią optymalne produktu turyStycznego w kraju i za granicą.Plany rozwijania produkt w markowych obejmują następujące rodzaje turystyki: 2 nia w turystyce. nego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Do osiągnięcia cel w strategicznych turystyki polskiej niezbędne są Sprawne struktury organizacyjne. Pierwszym kierunkiem działaniajest stworzenie i promocja markowych produkt w turystycznych. 2) og lnie nisld standard zakwaterowania i gastronomii na tle norm międzynarodo. Gł wnym celem Strategii jest określenie dla potrzeb rządu oraz się on do zwiększenia zatrudnienia.

PoT realizuje swe zadania we wsp łpracy z: r : r jednostkami samorządu terytorialnego. Jak na razie sieć tych organizacji jest zbyt ograniczona w kraju. 1). 13 i 14). Będzie on także prowadzić działaŁnośćpromocyjną wśrd inwestor w zagranicznych. że rczw j gospodarki turystycznej. wojew dztwa czy gminy.. trzeba zauważyć. wymaga stosownych kapitał w inwestycyjnych. Wiadomo. jako instytucji wspierającej roz_ w j inwestycji turystycznych w Polsce. mienie przedsiębiorstwa pa stwowego Polska Agencja Promocji Turystyki. Warto przypomnieć. organizacje te mają stanowić Swego rodzaju przymierze r znych instytucji i przedstawicieli biznesu zajmujących się rozwojem turystyki na określonym obszarze. iż ta ważna struktura na rynku turystycznym ożywi się oraz przyjmie odpowiednie tempo aktywnościw kraju i za granicą. Bank Inwestycyjny. Trzeci gł wny kierunek działa w ujęciu Strateqii sprowadza się do stworzenia funduszu inwestycyjnego. polskich inwestor w oraz polskich przedstawicielstw turystyczmiędzynarodowych instytucji finansowych.U. z 7999 r. zachęcając ich do kapitałowego angażowania się w polską turystykę. Trueba dodać. na zasadach określonych w umowie zawieranej między tymi organami a jednostkami PoT. kt rego celem będzie wspieranie inwestor w zainteresowanych budową i modernizazapewnienie dostępu do korzystnych kredyt w i innych funduszy. Zadaniem Funduszu będzie Ustawa dopuszcza tworzenie regionalnych i lokalnych organizacji rozwoju turystyki o podobnym zakresie dzialania na obszarze np. Kapitał założycielskiPolskiego Funduszu Inwestycji Turystycznych będzie pochodził od następujących akcjonariuszy: cją vrządzer infrastruktury turystycznej. Zakłesy przestrzenny i rodzajowy jej działalnościpromocyjnej oraz kooperatywnej są jak dotąd jednostronne i mało dynamiczne. rzuĘe na skalę pretej struktury w środowisku. l. nr 62. inicjowanie. Do zada PoT-u ustawa za|icza: rystycznie subregionu w formie stowarzyszeil |ub związk w stowarzyszeri. iż PoT nie notuje widocznych sukces w w realizacji swoich zada ustawowych. i wyposażyłją ustawowo w inne środkidzialania (alt. tworzone w obrębie obszaru wojew dztwa lub innego. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne (RoT i LoT) mają stanowić forum wsp Ęracy przede wszystkim samorządu terytorialnego i biznesu turystycznego. Stąd w Strategii za|eca się powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Turystycznych. o kt rych mowa w art. akcje Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki s. jak np. co ma negatywny wpływ na poządane tempo przekształceri w turystyce polskiej. Skarb Par stwa przekazal na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej l stycznia 2000 r. w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowafzyszeniami działającymi w tej dziedzinie.A. w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz Stowarzysze(t dzialającychw tej dziedzinie (art. ze PoT jest par stwową osobą prawną' nadzo_ rowaną przez właściwegoministra. że zalecenia Strategii zostały już podjęte ptzez władze pa stwowe. nych. okolicznośćta r r r r promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. opiniowanie oraz wspomaganie plan w rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej . Sejm RP uchwalił Ż5 czerwca 1999 r. 160 161 . zagranicznych bank w działających w Polsce. organiza cjarri zrzeszaj ącymi przedsiębior c w z dziedziny turystyki. atrakcyjnego tu3 r r r s rządu polskiego. Istotną cechą tych organizacji jest r żnorodnośćformalna i organizacyjna. Z perspektywy Ż002 r. a zwłaszcza widoczna poprawa jakości usług. Europejski Dz. Że według Strastizu tegii miała to być orgarizacja pararządowa. wykonywanie innych zadar powierzonych przez organy ijednostki. Ma ona wzmocnić promocję Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za gtanicąoraz tworzyć warunki wsp łpracy organ w administracji rządowej. zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie. ustawę o Polskiej organizacji Turystycznej (PoD3. samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorc w z dziedziny turystyki. polskimi przedstawicielami zagranicznymi w zakresie zada(twykonywanych za granicą.r Należy stwierdzić. Nalezy mieć nadziej ę.

że Programy Krajowe obejmują istotne problemy rozwoju polskiej turystyki. gwarantowanie jakości. uległ likwidacji cen- XXI w. Na zako czenie trzeba zauuttŻyć. zr wnoważony rozw j infrastruktury turyStycznej i pamturystycz_ nej. t''renesans miejscowości wypoczynkowych''. Realizacja tych problem w będzie prowadzona w ramach Program w Krajowych. W związku z podanymi liczbami trzebapoczynić kilka uwag. że w 2000 r. Strategia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego nakazuje: 1) stworzenie silnych i konkurencyjnych produkt w markowych polskiej turystyki. stawione w tablicy 3. i od tego czasu stale się rozwija. rozw j krajowego oraz zagranicznego marketingu i biznesu. Problemy kultury ftzycznej są przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. natomiast kształtowanie polityki turystycznej pa stwa. organizowanieimprez. rozw j przedsiębiorczości. Należy przede wszystkim pamiętać. udostępnianie informacji turystycznej. jej realizacj ę oraz tworzenie odpowiednich ram prawnych i ekonomicznych powierzono Ministerstwu Gospodarki. zajma1ąc w niej nalezne miejsce. inne zaśdotycząog lnych warunk w rozwoju turystyki zbliżonych do rozwiązar{ w krajach Unii Europejskiej. może nawet przeżywa kryzys. oczekiwania pozytywnych przekształce w polskiej turystyce od lat rozmijają się z rzeczywiI6Ż gu jednego roku wyjezdza do określonego kraju. trzeba chociaż zasygnalizować koniecznośćzwiększenia udziału struktur paristwa w rozwoju turystyki. że wielkości podane w zestawieniu nie oznaczająliczby os b biorących udział w międzynarodowym ruchu turystycznym.1. Takie są rygory nowoczesnego paristwa u progu stością. kultury fizycznej i turystyki (UKFiT). a r63 . 2) rea|izację Program w Krajowych i 3) powołanie do życia struktur organizacyjnych zdolnych do działa w wa_ runkach wolnorynkowych. rozw j infrastruktury transportu.2. Dane statystyczne obejmują więc w zasadzie liczbę . ROZMIARY TURYSTYKI M!ĘDZYNARoDoWEJ NA śwleclr wie Turystyka międzynarodowa na wielką skalę rozpoczęła się w połoXX w. kt re powinny objąć: r r r r r r r r r rozw j produkt w markowych.2. Jedne są bezpośredniozwiązane z rozwojem produktu turystycznego. jeżeli się udaje kolejno do kilku kraj w lub też jeżeli kilkakrotnie w cią- bw wybranych latacha (przed- przyrost zatrudnienia w sektorze usług. TuRYSTYKA MlĘDzYNARoDoWA 3. tralny organ administracji rządowej ds. Ta sama osoba bowiem może być |iczona wielokrotnie. w Strategii zaleca się podjęcie oraz realizację konkretnych działan w celu r ozwiązania naj istotniej s zy ch problem w polskiej gospodarki turystycznej. Reasumując. rozw j zasob w ludzkich. Trzebazau:ważyć. Niestety. Ilustruje to zestawienie do- tyczące liczby podr zujących os r r r zwiększenie wpływu turystyki na gospodarkę narodową. a strategia nie jest wdrazana.7). gromadzenie danych statystycznych na temat turystyki. obecnie turystyka znajduje się w stanie stagnacji. Nie oceniając wpływu przeprowadzonych zmian struktur zarządzania turystyką polską na dynamikę jej rozwoju i zahamowanie zjawisk niekorzystnych. W sumie powinna ona wzmocnić silne strony polskiego produktu turystycznego i zminima|izow ać słabe.jednostek turystycznych" w sensie Źr drern danych dotyczących turystyki na świecie są gł wnie liczne rozproszone informacje Światowej organizacji Turystyki (wTo) i Światowej Rady Podr ży i Turystyki (WT and TC).Aby stymulować stworzenie odpowiednich warunk w do rozwoju produktu turystycznego Polski. W wariancie optymistycznym realizacja Strategii zapewni: 3. Pracy i Polityki Społecznej.

co dowodzi względnie wysokiego tempa jego wzrostu. że podczas gdy w indywidualnych wyjazdach turystycznych stale występują spadki i wzrosty. że mimo iż turystyka światowawykazywała w tym okresie stały wzrost. 51. Informacje o wzroście ruchu turyStycznego naleŻy więc w określonymstopniu tłumaczyć zwiększającą się zbiorowością danych Statystycznych.8. że w przypadku turystyki międzynarodowej się w związku komplementarnym z wszelkimi zmianami politycznymi. zaIeżrue od stosowanej przez dane paristwo definicji takiego turysty). do 689 mln w 2001 r.ZSRR w latach 1977_1984). że w odniesieniu do niekt rych paristw. poza turystami. układ typowych czynnik w rozwoju turystyki (zob. W sumie stanowią one czynniki w zasadniczy spos b pomagająkażdorazowego przekro czenia granicy par stwowej przez turyst ę zagranicznego (rozumianego mniej lub bardziej szeroko. r wnież odce rozwojowi turystyki światowej. Międzynarodowego Związku oficjalnych organizacji Tirrystycznych i jego następczyni Światowej organizacji Turystyki (od 2 stycznia t915 r.8. uwagę nieregularne nadsyłanie danych przez poszczeg lne par{stwa członkowskie otaz zaniechanie nadsyłania informacji statystycznych przez niekt re pa stwa. W latach 1950-1995 rosła liczba kraj w członkowskich b. jeżeli zaprzestały nadsyłania in- 950-1960 960-1970 970-1980 980-1990 990-2000 Ż70 Ż30 180 formacji (np. Wartości indeks w w poszczeg lnych dekadach pokazano w tablicy 3.7.'ĄcYcH w WYBMNYCH LATACH Przytoczone okoliczności sprawiaj ą. og lnie można powiedzieć.Tablica 3. wARTośclNDElśowW LATACH l95o-20oo r. Zdarzają się r wnież przypadki nadsyłania da_ nych po terminie oddania rocznika statystycznego do druku.3vo i w latach 1970-1980 wynosiło już tylko 6vo. oraz przedsięwzięciami paristw w zakresie znoszenia barier w dziedzinie przemieszczania się ludzi. Informacje takie są ujmowane w rocznikach następnych. W la- Twierdzi się. Sekretariat Światowej organizacji Turystyki dokonuje szacunk w danych. tzn. kt re sprzyjają wzrostowi ekonomicznemu. tach 1950-2001 międzynarodowy ruch turystyczny zwiększył się 27-krotnie. osoby przybywające do danego kraju na czas kr tszy niż Ż4 godziny. jeślisię ogranicza do kr tkotrwałego zatrzymania bez opuszczania Nawiązując do zestawienia liczb charakteryzujących rozw j międzynarodowego ruchu turystycznego w latach 1950-2001. LlczBA PoDRożU.). to średnieroczne tempo tego wzrostu w kolejnych dekadach malało. rozdzialŻ) znajduje Warto przypomnieć. że statystyki międzynarodowego ruchu turyStycznego mają na og ł charakter szacunk w. Jednak na ich podstawie można określićtendencję rozwoju tego zjawiska. oraz niekiedy podr żnych ptzejeŻdżających przez dany kraj tranzytem' z wyjątkiem tranzytu lotnicze_ go. portu lotniczego. Trzeba też wziąć pod wiedzających jednodniowych. 164 149 164 165 . w latach 1960_1970 spadło do 8.liczba pa stw i terytori w zaleznych dostarczających informacji statystycznych wynosiła w 1950 Tablka 3. trzeba zauważyć.b. Warto też pamiętać. W latach 1950-1960 wynosiło ono I0. że podawane liczby na og ł obejmują. obecnie organizacja ta skupia 113 kraj w. Jak podają źr dła. Wreszcie warto pamiętać. że wzrost Liczby przyjazd w z Ż5 mln w 1950 r. to w skali globalnej turystyka międzynarodowa okazuje się odporna na recesje. jest wynikiem dynamicznego rozwoju światowego ruchu turystycznego oraz stosunkowo niskiej podstawy wyjściowej.97o.

w 196Żr.

wskaźniki wzrostu wianego mln w 200t r. Wielkość liczby przyjazd w z 25 mln w 1950 r. do 689 ruchu mianowicie przekroczyla 100 mln jednostek turystycznych po po 11 latach upływie ŻO |at (1945_1964), kolejne 100 mln (1964-1975). następnejuż po 9 latach (1975_1984). osiągnięcie kolejnych 100 mbnprzyjazd w turystycznych nastąpiło po około 5 latach' Według Światowej organizacji Turystyki wielkość światowego ruchu turyStycznego wyniesie w 2005 r. l mld os b, a do Ż0Żo r' I,6 mld os b. - Miarą rozwoju turyStyki światowejsą przychody z turystyki międzynarodowej, określone jako wydatki os b odwiedzających dany kraj
(łącznie z opłatami za transport międzynarodowy na rzecz miejscowych przewoźnkw). w całym okresie 1950-2001 (wyjątek stanowią lata Ig8Ż_Ig83 i 2001) turystykę międzynarodową cechowała r wnież pod tym względem tendencja wzrostowa. Ilustruje to zestawienie zawarte w tablicy 3.9.
Tablica 3.9. PRzYcHoDY 1950-2001

85, w 1977 r. - 96,a -awiska charakteryzuj ą r zj

w 1988

wnież czasowe

r.

I07 -Dynamikę oma-

Tablica 3.l0. W^RToścllNDElśoww

Po'zcŻEGoLNYcH

DEł<ADACH

950- 1960
960- t970

305,8 187,8

970- 1980 980- 1990
99U" !000

797,4
242,3 192.0

Warto przypomnieć, ze turystyka jest bardzo skutecznym środkiem redysĘbucji dochod w między krajami i w ten spos b przyczynia się do bardziej r wnomiernego rozwoju gospodarki światowej. opracowaną przez
Tabrica 3.11.

Na zakoriczenie przedstawimy prognozę przyjazd w w 20Ż0 r., WTo (tablica 3.11).
PROGNOZA PRZYJAZDOW W
2O2O R. (W

MLN OSOB)

w LATACH
*

z

TURYSTYK| M|ĘDZYNARODOWEJ

ffi:i:i
1)

,'i''l*l:lffi ił;łliii,
Francja 70,0 47,7
47,1 34,8 25,5
1)

Chiny

137,1

Ż)

Hiszpania

Ż) 3)

USA
Francja

102,4 93,3
7

i
I I
i

3) 1950 1960

USA
Włochy
W. Brytania

2 100
6 867
12 900

4)

4)
5)
)

Hiszpania
Hongkong

t,o

s)
)

59,3

I
7

1970

Chiny

24,0
19,3 18,8

Włochy
W. Brytania

52,9
52,8 48,9 47,1 44,0

t

r980
1990 1995
199',1

to2 872
249 300 372 000 000 445 000 478 000 455 000

7) 8) e)
10)

Meksyk
Polska
Kanada

7)
8)

Meksyk
Rosja Czechy

t8,7 t7,3

e)

43

Austria

l0)

ffi

*

1998

2000
2001

3.2.2. REGIONY TURYSTYCZNE SWIATA
Turystyka międzynarodowa' powszechnie rozumiana jako suma zagranicznego ruchu turystycznego kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu 1la stw, po II wojnie światowej stała się zjawiskiem masowym. Na po-

Wartościindeks w w poszczeg lnych dekadach Zaprezentowano w tablicy 3.10. Jak widać, najwyższa dynamika wzrostu dotyczy dekar dy 197G-1980. r66

I6'I

z

Tablica 3.12. REG|oNY TURY5TYCZNE śwnrRWEDŁUG KLA5YF|I(ACJ| LAT 1949 t 1983

r r r r

zachodni, obejmujący: Austrię, Belgię, Francję, Holandię, RFN i Szwajcarię.

Region amerykar{ski podzielono na tzy subregiony:
Ameryka P łnocna (UsA i Kanada); Ameryka Środkowa i Południowa;
Karaiby.

razem ze względu na dużąpowierzchnię, była Afryka. Na kontynencie

Trzecim regionem turystycznym podzielonym na subregiony, tym

tym wydzielono pięć następujących subregion w:

trzeby badari statystycznych tego zjawiska, zar wno pod względem dy_ namiki, jak i struktury przestrzennej, podzielono światna pewne umowne obszary występowania międzynarodowego ruchu turysty cznego (regiony turystyczne). Warto dodać, że proces kształtowania regio_ n w trwał kilkadziesiąt lat, nie zmieniała się tylko ich liczbas, określo_ na w 1949 r. IlustĄe to tablica 3.IŻ. Ukształtowana ostatecznie i obowiązująca sieć sześciuregion w tu_ rystycznych światazostała pod koniec lat70. poddana przez Światową Organizację Turystyki podziałowi wewnętrznemu na subregiony. Przyy muje się, iz u podstaw tego podziału legły: wysoki adział niekt rych re_ gion w w globalnym ruchu turystycznym i ich powierzchnia. Region europejski podzielono na cztery subregiony:

r r r r r

wschodni, środkowy, p łnocny, południowy, zachodni.

Na zako czenie można powiedzieć, iż podział świata na regiony turystyczne, przy odpowiednio funkcjonujących systemach narodowych statystyk turystyki, daje podstawę do uzyskania r znorodnych korzyści poznawczo-praktycznych. Na przykład dobrze przetworzony materiał

Statystyczny dotyczący międzynarodowego ruchu turystycznego
w przekroju regionalnym

i subregionalnym jest z pożytkiem wykorzyStywany w analizach rynkowych. Moze on stanowić podstawę podejmowania decyzji co do wyboru strategii np. promocji produktu turyStycznego. Może też służyćdo wykrywania i wyjaśnianiaistniejących
rozwoju turystyki światowej.

r r r

wschodni, obejmujący: Bułgarię, Czechy i Słowację, b. NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i b. ZSRR; p łnocny, obejmujący: Danię, Finlandię, Islandię, Irlandię, Norwe_ gię, Szwecję i Wielką Brytanię; południowy, obejmujący: Cypr, Gibraltar, Grecję, Hiszpanię, b. Ju_ gosławię, Portugalię, Turcję i Włochy;
5

na danych rynkach terytorialnych trwałych, og lnych prawidłowości

3.2.3. STRUKTUM REGIONALNA TURYSTYKI

śwnroweJ
i
w tablicy 3.13.

W opracowaniu sieci turystycznych region w świata wykorzystano opracowanie
W: Ekonomika i or8anizacja tury-

styłi' wSiĘ Warszawa 1987' s. l57_t'74.

S. Wodejski' organizacja turystyki międ7ynarodowej.

Dynamikę i strukturę regionalną turystyki światowej w latach 1982 1998 charakteryzują dane Światowej organizacji Turystyki, zawarte

168

r69

śwRrowrJw LATAcH 1982l1?98

Tablica 3.13. DYNAMIKA ORAZ STRUKTUM REGIONALNA TURySTyKt

cja ta ma cechy trwałości, wymienione regiony wywierają decydujący wpływ na przemiany w turystyce światowej. Wnioski te znajdują potwierdzenie w prognozie rozwoju i zmian w turystyce światowej do korca XX w., sporządzonej przez Światową organizację Turystyki (tablica 3. 14).
Tablica 3.14. lJDzlAŁ REGIoNÓW
.i.ll:.i;;'i;l:.,i

Przedstawione dane dowodzą, Że ptzeszło 90vo światowych podr ży tllrystycznych koncentruje się w trzech regionach. Poniewaz sytua-

\t PPZY)AZDAIH (w
il!ii!i;:i:;iffi$ffi

%)

li;i:llllli'ył$ffi ;;ilil:ll

.llli,',}i;i

Świat przyjazdy przychody Region europejski przyjazdy przychody Region amerykariski przyjazdy przychody Region azjatycki i Oceania przyjazdy przychody Region afrykar ski przyjazdy przychody

ffi Y,$ffi ,e,;ffi
r00,0
100,0

iri;:';lll

53,0 39,0 Ż0'1 27,8

Ż|'9
30,5

4,0
Ż.7

koncentracji przestrzennej turystyki światowej. Region europejski skupia około 60vo międzynarodowych przyjazd w turyStycznych i jego dominacja utrzymuje się od kilkudziesięciu lat (np. w 1963 r. 73,77o, 1975 r. 1980 r. 69,0Vo, I9B7 r. 66,17o). Region obu partycypuje Ameryk -7I,07o, w globalnym ruchu turystycznymr wnież prawie od trzech dziesięcioleci w granicach około ŻOvo. Należy tu przypomnieć, że oba regiony przyjęły w I98Ż r. 86,6vo i w 1998 r. 8O,5vo światowychprzyjazd w turyStycznych. Wyraźnie też widać, że ttzecim regionem turystycznym świata o istotnym i systematycznie wzrastają-

Zaprezentowane dane statystyczne dowodzą wysokiego stopnia

Ot ż, ttzeba dodać, iż prognozowane dane zostały przekroczone. Na przykład udzial Europy w przyjazdach wyni sł faktycznie 57,7va, a w przychodach 48,3Vo. Na zakoriczenie og lnej charakterystyki turystyki światowej warto przypomnieć, że turyStyka wsp łczesna jest największym źr dłem produktu krajowego brutto i zatrudnienia. Stanowi ona l0vo każdej z tych dziedzin.Inwestycje związane z turystyką oraz związane z tym dochody z podatk w są odpowiednio wysokie. Przewiduje się, że zat wno te, jak i inne skutki ekonomiczne rozwoju turystyki będą nadal r wnomiernie wzrastać.

cym udziale w globalnym ruchu turystycznym jest Azja Wschodnia oraz Region Pacyfiku. r70

I
;& i=* It r

3.2.4. Tu RYsTYKA M lĘDzYNARoDoWA W POLSCE
3.2.4.1. TURYSTYKA PRa()AZDOWA DO pOLsKt kzyjazdy turyst w zagranicznych do Polski w poszczeg lnych latach charakteryzowaly następujące liczby (w tys. os b) : 1990 r. 17 850, I99I r. 36846, 49015, r. - r. 74645,- 1995 r. 1992 r. - 1998 r. 1993 5921, 60960, 1994 8ŻŻ44, 88 - 2000 r. 84 500' 2001 r. 61400. Jak widać,1999 r. 89 100' liczba - w do Polski w latach I99uŻ00I początkowo przyjazd w cudzoziemc systematycznie wzrastała, jednak 2000 r. to początek spadku; w roku 2001 odnotowano poziom z 1993 r. Nalezy zasygnalizować, iż najwyższy spadek przyjazd w w 2001 r. w por wnaniu z rokiem poprzednim (Ż7,37o) odnotowano z Niemiec (36,6vo), ze Słowacji (3Ż,57o), z Czech (Ż2,6vo) oraz z pozostałych kraj w niesąsiednich (o 9,lvo). Kwestia tego regresu wymaga blizszych studi w. Miarą rozwoju zjawiska może być, udział turyst w zagranicznych w og lnej liczbie ludnościPolski. WskaŹnik ten przyjmował następujące wartości: 1989 r. Ż1,6vo, I99I r. 96,2vo' 1994 r. I93,57o.

Obraz polskiej turystyki w ostatnim dziesięcioleciu warto przedsta_ wić na tle światowej turystyki, zwŁaszcza europejskiej. Lata 90. ubiegłego wieku były okresem wysokiej dynamiki rozwoju turyStyki europejskiej i światowej. Tablica 3.15 potwierdzatę uwagę. Jak widać, w 2001 r. nastą)ił regres zaledwie o lvo. Zarlach terrorystyczny z I1 września 200I r. i p źniejsze jego skutki spowodowały gwałtowne załamanie światowej turystyki. Jednak Europa w najmniejSZym stopniu odczuła ten spadek, co stanowi dow d, że turystyka broni się przed głębszym kryzysem. Naturalnie, powstałe bariery rozwoju turystyki światowej wywarły wpływ r wniez na stan polskiej turystyki, zĘmże tu załamanie nastąpiło wcześniej, co ilustrują dane dotyczące przyjazd w do Polski cudzoziemc w korzystających z co najmniej jednego noclegu (ablica 3.16).

Tablica 3.1 . PRZYI/\ZDY DO POLSKI CUDZOZIEMCOW KoRZY5TAJĄCYCH z co NĄMNIEJ JEDNEGo NoCLEGU

1994 1995 1996
1997 1998

18,8 19,Ż 19,4 19,5 18,8 17,9 17,4 15,6

-

-

-

Tablica 3.15. RoayÓJ

TURYsryKl EURopEJ5K|EJ l śWAToWEJ
Ptnwazdy oo b 1w.rnłn)

"
1990

1999 2000

457 550 627 698 689

283
323

Żo0l

1995
1998

I
ts
6 s 280.

374 403 401

2000 2001

Turystyka

polska 1995, UKFiT, Warszawa 1996, s. 2-12; Turystyka w 1998 r., jw.

7 Dane statystyczne dotyczące przyjazd w cudzoziemc w do Polski i wyjazd w Polak w za granicę obejmują zar wno gości jednodniowych, jak i tych, kt rzy spędzili w Polsce lub za granicą co najmniej jedną noc, lecz nie pozostawali dłużejniż 365 dni'

Jak widać, w 2001 r. nastąpił spadek o Ż07o w por wnaniu z najkorzystniejszym rokiem 1997. Problem ten wymaga pogłębionych stuzwiększyć wysiłki w działalnościprorzeczjasna di w. Nalezy mocyjnej polskiego rynku turystycznego za granicą oraz w kłaju- Za' gadnienie jest o tyle istotne, że spadek przyjazd w turyst w do Polski dotyczy w najwyższym stopniu Niemiec (Ż5,7vo), kt re są rynkiem strategicznym dla Polski. Interesuj ącym elementem charakterystyki ilościowego rozwoju zagranicznego ruchu przyjazdowego może być struktura rodzajowa przejśćgranicznych, kt rąprzedstawiono w tablicy 3. 17.
t'73

17Ż

że podobnie jak w wielu innych krajach europejskich.5 100.d'i.5 3. s.l9..20.ą.Pozostałe'' Polskę odwiedzają najczęściej turyściz kraj w Beneluksu.l 7. że przewaŻająca część mieszkar{c w tych kraj w przybywa do Polski na jeden dzie(l. Jezeli tendencja ta nadal się utrzyma. Rozkład czasowy tych przyjazdla wybranych lat charakteryzują wskaŹniki zaprezentowane w tablicy 3. wśrd odwiedzających Polskę przeważają obywatele kraj w sąsiedzkich.i: iłll*!illifiiiili!ffiili!!!!iliiil. Uszczeg łowieniem obrazu geografii przyjazd w cudzoziemc w do Polski może być ocena liczby turyst w nocujących w Polsce przy174 .0 t'7..0 37. Wiadomo też. W og lnych liczbach tych turyst w wybrane kraje partycypowały. 100. RozKŁAD czAsowY PPZY)^zDo\^t 7") # żr 6 dł o: Turystyl<łł polska 2000. Czechy i Słowacja Pozostałe 2.18.że z grupy .ffi rytrtr.7 3.!ll!ił . i: 100. t!:!'{B$!i'iti]!.O 34.l!.{1. UDzlAŁ PoszCJEGÓLNYcH W TURY5TYCE PRZ'AZDOWEJ DO POLSKI PMEjśc TURY5ToW NocUJĄcYcH w PoLscE Tablica 3. STRUKTUM GEoGMFlczNA PRZ'AZDÓW cvDzoztEMcow Do PoLsKr (w %) Źr dło: TurysĘka polska Po! Warszawa 200l.4 16.0 zsRR 42. białoruskich. czeskich.0 47.:.':m.!li. jw.llrll i{!i!$j!fi i$Eiii!iii!iĘes!$i1*iłiilsl'l!ii:!:iii. będzie to ważna wskaz wka w podejmowaniu inwestycji w dziedzinie infrastruktury drogowej i granicznej oraz rozwoju usług motoryzacyjnych. Dominowanie tych kierunk w w strukturze geograficznej przyjazd w do Polski stanowi dobrą podstawę do rozwoju turystyki etnicznej. tak jak pokazano w tablicy 3. WEDŁUG KWARTAŁÓW (w Do PoLsKl Można powiedzieć.20. Tablica 3. z Austrii.0 Dane te wskazują. określone wartościpoznawcze ma charakterystyka sezonowości d w w układzie kwartalnym przyjazd w turystycznych do Polski. rosyjskich i litewskich. że obraz tego zjawiska będą tworzyły przyjazdy turyst w niemieckich. aichprzyjazdy sązwiązane z zakupami. Francji i USA. 9.0 34.7 Razem wszystkie kraje Niemcy b.. UDzlAŁwYBMNYcH KMJÓW w oGÓLNEj LlCzBlE co NAjMNlEi JEDNĄ Noc (W %) :. Tabljca 3.8 46.18. ze Skandynawii.. najmniej jedną noc. ukrair skich. Należy podkreślić.. Jeślichodzi o strukturę geograficzną przyjazd w cudzoziemc w do Polski. to charakteryzowały ją wskaźniki Zaprezentowane w tablicy 3."l. że w turystyce ptzyjazdowej do Polski jako środek transportu dominuje samoch d.19.1:il:ll:i!:!:...i:.lilll.Tablica 3. l1. słowackich..:!:er:.!:l.4 2000.:r:::. przy czym dominują Niemcy. Na tle przedstawionej geografii przyjazd w cudzoziemc w do Polski mozna stwierdzić.: ".0 15.

8 18.0Vo. marketingu i reklamy.Ż 10. wakacyjnej i krajoznawczej. jw. Warszawa 1999.4vo. wakacje. Zaprezentowane cele pobytu w Polsce wskazują też na miejski charakter turystyki. Trzeba też dodać. brak.::. 20. Ponad 60vo badanych wytnienia pobyt w miastach jako gł wny spos b Spędzania wolnego czasu w Polsce. W roku 1995 strukturę tych środkw określałynastępujące wskaźnikig: samo57o.11$$r[. inne I0. CELE PPZV)AZDOW DO pOLSKI LATACH 1994. s. że oferta polskiego rynku turystykj przyjazdowej spotyka się z duŻąprzychylnościącudzoziemc w Według Instytutu Turystyki.)\ 3.4 18. Badania Instytutu Turystyki dostarczają interesujących danych na temat cel w przyjazd w do Polski. kempingi w Tablica 3.7-4. Widoczne jest r wniez ożywienie turystyki etnicznej. Elementem charakterystykt przyjazd w do Polski jest też spos b ich organizacji. Charakteryzują je wskaŹniki8 zaprezentowane w tablicy 3. Dane dotyczące struktury cel w podr ży cudzoziemc w do Polski wskazują na dominację turystyki wypoczynkowej.. wysoki udział miały przyjazdy organizowane indywidualnie (877o). Wiąze się to przypu szczalnie z podstawowymi celami podr ży do Polski (np. sprawy służbowo-zawodowe. wypoczynek.Zwycieczek organizowanychptzez biura podr ży korzystaokoło ło około l3vo przyjeŻdżających.tvo. pielgrzymki 2. pensjonaty I0.0 6. Badania wykazały. s. 13. '- Tamże.::. Blisko nie os b prywatnych.37o. Na przykład w 1995 r. Informacje te mogą świadczyćo niedomaganiach polskjego rynku usług świadczonych przez pośrednik w i organizator w.8 24.brak danych . pociąg ch d 707o.0?o.7 23. 188. IŻ.i!j!łi Zakupy Wypoczynek. istotna jest informacja dotycząca środk w transportu używanych przez turySt w zagranicznych.3 Odwiedziny u krewnych oraz znajomych Tranzyt Praca dorywcza 5.1 3Ż'l 34. 14. Połowa badanych turyst w odwiedziła Polskę cztery lub więcej razy.4 25. a I07o zaprosiły instytucje. jedna trzecia turyst w spędziła w Polsce I_Ż noce. ramze.eW0.:.. turyścizagraniczni korzystali w PolSce Z następujących obiekt w noclegowychlo: hotele. autokar .ciężar wka -47o.4 Ż9.1 12. Według Instytutu Turystyki wielkośćta jest ustabilizowana. z innych usług pośrednictwa lŻvo gościzagranicznych przybyło do Polski nazaprosze157o. że w 1997 r..... biznesowej oraz towarzyskiej. że 9Żvo badanych deklarowało chęć ponownego odwiedzenia Polski..21.1 .1 1Ż. Źr dło TurysĘka 8 polska 2000. 9 Mały Rocznik Statystyczny 1999.1 ::l'.: Lata {głsl.87o. W roku 1995 zwracał uwagę wzrost (o I57o) liczby pierwszych wizyt.6 '7. handlowej.6 -6.l Daje to podstawę do wniosku. W roku 1995. zawodowe oraz komercyjne. Turystykę ptzyjazdow ądo Polski charakteryzuje r wniez preferowanie określonejbazy noclegowej. Aby ocenić kształtowanie się wydatk w turystycznych i zaplanować krajowe Systemy komunikacji.9 1. GUs. podobnie jak w roku poprzednim. prom 8Eo. krajo_ znawstwo i zakupy). -37o.21.danych 19. r76 177 .' s..4. . Warto powiedzieć.. podobnie jak w roku poprzednim. kwatery prywatne rodzina i znajomi . motele -3'l.47o.2 Cele religijne.8 nocleg w. przyjazdy cechuje znaczna liczba wizyt wielokrotnych. wykorzystywane na potrzeby planowania. ze w układzie motywacjiprzyjazd w do Polski dominują cele wypoczynkowo-rodzinne. samolot 8Eo. Jest to informacja istotna dla polskiego hotelarstwa.9 12. zwiedzanie Interesy służbowe 35.. -Ż7o. a 38vo 5lub więcej nocy. Z punktu widzenia wpływ w dewizowych z turystyki przyjazdowej istotna jest informacja dotycząca średniej długościpobytu w Polsce turySt w korzystających z nocleg w.1?98 r 2000 (W %) . W latach 1992_1995 utrzymywała się na poziomie 4. Zesta'w tych cel w stanowi ważne informacje umozliwiające określenie wielkości popytu na turystykę w kluczowych segmentach rynku.

49 328. że wskaźnik wzrostu wyjazd w w 2001 r. 29 Ż68. Za tą grupą plasują się dwa kraje o duzej atrakcyjności dla turystyki objazdowej.7 mln turyst w).5%o w 1998 r. Austria (17. z2IVo do 5. (z llvo w 178 r79 . spada liczba korzystających z usług biur podr zy. obejmujące zakupy towar w w regionach przygranicznych. o 3. Wyraźnie spadło według I994r. obok takich kraj w jak Meksyk (19. 1999. I99Ż r. KIERUNKI WYJAZDOW OBYVATELI POLSKICH 1995 l 1998 od lat dominują cztery kraje: Francja (70 mln turyst w). Rośnieudział podr Ży do Polski organizowanych indywidualnie.8Vo. Jak wynika z danych WTo z 1998 r. ŻŻI3I. CharakteryStyczne jest. Likwidacja barier uczestnictwa i powiększająca się lista kraj w kt re zniosły obowiązek wizowy dla Polak w. z|iczbą 18. USA (47 mln turyst w) i Włochy (35 mln turyst w korzystających co najmniej z jednego noclegu).2.. Ponad po_ łowę wpływ w dewizowych stanowiły wydatki odwiedzających na jeden dzie . Polska zanotowała spadek liczby turyst w o 3. przekrocze granicy)ll: 1990 r. ZAGMNTCZNE WYJAZDY MlEszKAŃcow PoLsKl Turystykę wyjazdową w Polsce charakteryzował w okresie I99I-200I znaczny wzrost liczby uczestnik w. 1995 r. sprawiły. 36 387. że w 1998 r. Dominacja tych cel w utrzymuje się od kilku |at. że łączne wydatki cudzoziemc w w Polsce wyniosły 8.IĄCH Tabltca 3.Uzupełniając zarysową ocenę turystykt przyjazdowej do Polski. był szybszy wzrost wpływ w dewizowych niż wzrost |iczby przyjazd w. 56700 i2001 r. . wyraźnie wzrosło turystyczne zainteresowanie Polak w innymi krajami (o lUvo). znajduje się na listach światowych poza pierwszą dziesiątką. zĘm że w 1995 r. do I4. zainteresowanie podejmowaniem za granicą pracy dorywczej ciągu trzech poprzednich lat do l.3 mln) oraz Niemcy (16. podstawową gru_ pę cel w turystycznych 48vo. do 26. I99I r. Instytutu Turystyki 20 754. l1 - Tamże. jw. ot z wypoczynek. 1993 r. Szacuj e się..1998 r.-34 Ż96. ze spadło zainteresowanie odwiedzinami u krewnych lub znajomych mieszkających za granicą. tj. tj.Żvo w 1998 r.5 mln).67o w por wnaniu z rokiem poprzednim. Kanada (18. 31 395. Hiszpania (47.3 mln).8vo w 1998 r. Warto wskazać na pozycję Polski w rankingach turystycznych.4. Polska.2000 r. Nalezy dodać.7 mln). na światowych listach rankingowych zA GMNlcĘ W LA. 188. 53 100. nastąpiło zahamowanie wzrostu wydatk w cudzoziemc w. trzeba za Instytutem Turystyki powt rzyć.22. w stosunku do 1991 r. wyni sł Ż5Żvo. Korzystnym zjawiskiem zaobserwowanym w 1998 r.7 mld USD.). Odsetek wyjazd w w interesach wzr sł z Llvo w 1995 r. Wielka Brytania (25 mln os b) i Chiny (Ż4 m|n os b).8 mln os b w 1998 r.6vo więcej niz w roku poprzednim.Instytutu Turystyki pozwalają na szacunkowe okreWyniki badar ślenie gł wnych cel w zagranicznych wyjazd w Polak w. Żr dło MaĘ Rocznik Statystyczny. Wyjazdy Polak w za granicę w poszczeg lnych latach charakteryzowały następujące |iczby (w tys.2. wakacje i krajoznawstwo stanowiły w 1998 r.. s. z 22vo w 1995 r. Jest to zjawisko niekorzyst_ ne gospodarczo. że w Polce w 1997 r. 3. oraz zakupami.

5vo w 1995 r. czas spędzał gł wnie w miastach (587o). Zagraniczne wyjazdy mieszka c w Polski na og ł nie są organizowaneprzez biura podr zy. prawdopodobnie nadal się utrzyma. W efekcie okoŁo 65%o a długość wydatk w poniesionych przezPo|ak w za gtaticą(ponad 3'5 mld USD) 181 . że Polacy uczestniczyli w wewnątrzeuropejskim ru' chu turystycznym' gł wnie do kraj w sąsiedzkich. i 1998 r. UDzlAŁ PpzqŚc GMNlczNYcH oGoLNEJ L\CZBIE WYJAZDOW W LATACH 1991 t 1998 .3 .. iż turysta polski korzystający z noclegu za granicą w 1995 r. że przemiarry w motywacj ach podr ży zagranicznych Polak w idą w poządanych cywilizacyjnie kierunkach.. do l9vo 0.6 2Ż.4. GUS. Duże znaczenie tych środk w. Zjawisko to w 1995 r.1fp. przy rosnącej liczbie przejśćgranicznych (170 w 1995 r.. Świadczą też o wzrastającej stabilizacji polskiego rynku towarowego oraz ożywianiu się międzynarodowych stosunk w handlowych. jw' Mozna sądzić.67o w por wnaniu z 1997 r. Warto też dodać. Jeślisię jednak zwaŻy wysoki udział podr ży zagranicznych Polak w w celach zawodowych.2 dnia.) i kolei jako środkw transportu turystycznego. a ostatnio coraz częściej na wycieczkach objazdowych (1'77o). Skalę sezonowości wyjazd w Polak w za granlcę według kwartał w obrazują wskaźniki ztab|icy 3. Szacunki Instytutu Turystyki dają obraz geograficznych kierunk w wyjazd w obywateli polskich za granicę.:l: : r::lllll::I:''. orientację w tym względzie daje r wnież udzial rodzaj w przejść granicznych w og lnej liczbie wyjazd w.8 Kolejowe Lotnicze Morskie )) 1. wydawał średnio52 UsD na dzie . Warto jednak w tym miejscu podkreślić wzrostowy trend udziału biur.Ż3' w 7r dło: Turystyka w r.8 2.':]ls'ł. zma|ał udział kwarta' łu II. niki podane w tab|icy 3. legitymujący się wykształceniem średnim (Slvo) lub wyższym (4IVo). NasĘlił zaśwzrost udziału kwartał w I i IV.Zdanem ekspert w. Warszawa 1999' s' Tablica 3. przebywając Za Branicą.2 padający gł wnie w III kwartale roku nie decyduje o czasowym.9 mld UsD.. to uzyska się wyjaśnienie. polscy turyści i odwiedzający na jeden dzie(l. ::::r' lla..6 184.l111Ai: . Źr dło MaĘ Rocznik Statystyczny 1999. 8.8 31.6 Ż9'4 30. dlaczego okres urlopowy przy' 180 Polski turySta przebywał za granicą średnio 7.2 1998 Ż1'o Ż4. wydali łącznie około . sEzoNowośćwyjnzoow PoLAKow zA GMNlcĘ %) ilI Iv il I 20.) i poprawie organizacji odpraw granicznych. co oznaczalo wzrost o 10.i:. Pobyt w hotelu wybrało w 1995 r.::. typowym rozkładzie ruchu turystycznego wyjazdowego. ŻŻ7o turyst w. a mianowicie z I5vo w 1994 r. Jak widać. Prawdopodobnie r wniez sytuacja na polskim rynku pracy (bezrobocie) wywiera pewien wpływ na sygnalizowaną skalę sezonowości wyjazd w zagranicznych. jego pobytu wynosiła około 8.Ż4.8 19. Na przykład w 1995 r. jak podano w tablicy 3.1 w 1995 r.. Ciekawym elementem charakterystyki polskiej turystyki wyjazdowej za granicę mogą być wydatki Polak w za granicą. Ich miejsce określająwskź' WEDŁUG KWARTAŁoW (w Tablica 3.9 93. korzystając przede wszystkim z samochod w (75.23..l.bezudziału pośrednik w odbyło się ich 56vo.24. Brak wynik w badarl tego zjawiska uniemożliwia wyjaśnienie zachodzących zmian.. Drogowe 88.og lnie mozna powiedzieć. Turyścipolscy korzystający z nocleg w za granicą zatrzymywali się najczęściejw wynajętym pokoju lub pensjonacie (297o) oraz prawie r wnie często u rodziny i znajomych (287o).. Zniesienie zaś obowiązku wizowego dla obywateli polskich przez Norwegię i Szwecję miało wpływ na wzrost udziału przejśćmorskich.. wyglądało.. :' . iz około '70%o Po|ak w wyjeżdżających za granicę to ludzie młodzi lub w wieku średnim. Szacuje się.Ż nocy.ŻŻ.

2.27o). wpływy w okresie 1995-2020 będą rosły znacznie szybciej niż Liczba turyst w międzynarodowych.25. Azja Wschodnia i Pacyfik (6. : I Najwyższe wskaźniki zanotują: Bliski Wsch d (7. i rosyjskiego. Z punktu widzenia skutk w rozwoju turystyki światowej naleŻy zwr cić uwagę na te elementy prognozy. Układ tych zagadnie t:worzą: podstawowe trendy w rozwoju popytu i podaży. Ta deglomeracja ruchu podr żniczego przyniesie prawdopodobnie wiele korzyści nowym miejscom docelowym. tj.2. a pozostałe 35?o (około 2 mld UsD) wydali turyściprzyjeżdżającyna jeden dzieri. Dla studiujących turystykę i prowadzących działalność Ę sferze w interesująca moŻe być długookresowa prognoza WTo dotycząca rozwoju turystyki światowej oraz jej uwarunkowa . w por wnaniuz 1995 r.4vo w Ż0Ż0 r.5. iżkłajnasz staje się coraz bardziej interesujący pod względem generowania turystyki wyjazdowej na rynek europejski.Przyjęte w prognozie wskźniki rozwoju turystyki w regionach przyniosą zmiany na liścienajczęściej odwiedzanych kraj w świata. Uog lniając kr tką charakterystykę zagranicznych wyjazd w mieszka c w Polski. co może potwierdzać proces globalizacji w turyStyce. miejsc docelowych i motyw w podr zowania.I7o). Wzyjęte w prognozie średnioroczne tempo wzrostu poszczeg lnych region w przyniesie w rezultacie pewne zmiarry ich udziału w światowym ruchu turystycznym. I tak. Zdaniem auT. a więc nie korzystający z noclegu za graricą. W prognozie podkreśla się zwiększenie aktywności rynku chir skiego. tj. co maoznaczać blisko trzykrotny wzrost w stosunku do roku bazowego. pozwala na przyb|iżenie czytelnikowi kilku bardzo interesujących aspekt w rozwoju turystyki w skali światowej do 2O2O r. stanowiące podstawę tego opracowania. ale zanoĘe spadek udziału z 607o do 467o w 2020 r. czasowej i rzeczowej światowego rynku turystycznego.Ivo. i przeszło dwukrotny wzrost w por wnanfu z Ż00o r. dają nadzieję na dużątrafność prognozylz. skalska. pięciokrotnie więcej niż w 1995 r.Ivo. można stwierdzić. NOWE TENDENCJE w TURY5TYCE śwlnrowej 3. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI śwnrowEJ Do 2o2o R. Poza tym będzie to zgodne zrygonmi globalizacji w turystyce.5vo) oraz Azja Południowa (6. odciązy tradycyjne punkty docelowe i wzbogaci jakośćprzeżyć turyStycznych.4vo do Ż5. Niemcy pozostaną nadal wiodącym rynkiem generującym ruch turyStyczny w Ż0Ż0 r. kt ry ma generować ponad 35 mln os b podr żujących za granicę.5. do 1995 r. Region obu Ameryk utraci drugą lokatę z 1995 r. 183 I8Ż . Ma ulec zmianie r wniez struktura narodowościowa turyst w. Natomiast wpływy dewizowe z turystyki wyniosą w Ż020 r.4vo.Liczne źr dładanych. przewidywania zmian ilościowych i jakościowych na rynku og lnym i turystycznym' wpływ globalizacji na przemiany w gospodarce turystycznej oraz wnioski z analiz prognozowanych zagadnie ' użyteczne dla kształtowania stratąii i polityki rozwoju turystyki. |iczbę przyjazd w turyst w do wszystkich kraj w światarzędu 1560 mln. ZakJada się dekoncentrację w strukturze przestrzennej. i ponad czterokrotnie więcej niż w 2000 r. blisko 2 bln USD. Nowe tendencje w turystyce światowej w świetle analizy WTo'Instytut Turystyki.1. 3. do około 100 mln podr znych. 12 Dalekie podrÓŻe mają rosnąć średniorocznie o 5. tor w prognozy. Natomiast wyruźnie zwiększy sw j udział region Azji Wschodniej i Pacyfftu z l4.pochodziło od turyst w korzystających z nocleg w.. Długookresowa prognoza WTo. Prognoza przyjazd w turyst w do gł wnych region w świata daje podstawę do następujących wniosk w. Europa utrzyma pozycję lidera. (I9.. WTo przewiduje w Ż020 r. Warszawa 2001. Ranking takich kraj w w latach 2000 i Ż020 zaprezentowano w tablicy 3.3vo) i odnoĘe stopę udziału na poziomie I&. poszerzona o dodatkowe analizy. kt re przewidują nasilenie r znorodności kierunk w wyjazd w. najmniej ze wszystkich region w turystycznych świata. gdyż zasilą go |iczbą około 163 mln podr żnych (107o rynku). Średnioroczne tempo wzrostu w latach I995_2OŻO wyniesie . tj. Europa odnotuje tylko 3-procentowy wzrost rocznie.

5. czynniki technologiczne (automatyzacja i komputeryzacja. roźw j środk w transportu oraz infrastruktury np.il:litrl l x(f$9l. rczw j tzw. Aby wzbogacić prezentac1ę czynnik w rozwoju turystyki światowej do 2020 r. zmniejszanie się zasob w wody i las w.5 52. w tym kierunku turystyki..2.KMJOW W LATACH 11. s) 6) 7) 8) g) 10) s6.9 4 5 7 8. "ręrt"r" Ęzysy finansowe w wielu krajach i regionach świata. czynniki ekalogic7ne (kurczące się zasoby środowiska.. rozw j system w informatycznyctr..' l 130. Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turysĘc7nej. a działając komplement arnie. t::t' ....:i...:1:.. liberalizacja migracji międzynarodowych. np.".9 9 10 Meksyk Niemcy 48..ę. ralizacja i rozw j światowego handlu. l. franchising)..:.0 44.8 52.. mniejsza liczebnojć gospodarstw domowych.:l. swoboda przepływu kapitału i siły roboczej. Alejziak i J. przyniosą polaryzacj ę gust w i potrzeb turyst w.. dominujący model rodziny 2+I.: t:.9 W Brytania Rosja Kanada Ż5'4 21.2. .ort liczby . sprzęt sportowo-turystyczny.25.0 3... wzrost świadomości ekologicznej społecze stwa.. radykalizacj a żąda i wzrost znaczenia ruch w etnicznych..l.i'..5 48. religijnych itp.0 106. . niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata. *yko. postępująca integracja oraz spodziewane rozszerzenie Unii Euiopej- dłuzanie urlop w wypoczyŃowych i wcześniejsz" "'"rytury wzrost ilościczasu przeznaczanego na dodatkową pru. wzrost liczby pracujących kobiet..: I.:.' !1 1. i: t:.76-17 Y 2002r. a takŻe zr żnicowanie oraz dynamikę produktu tu_ rystycznego. ułatwienia paszi dewizowe..:i.. rtt::!:a:.'.r':. autostrad. k'ryzys rodziny..Ż l) 2) 3) 4) Chiny Francja USA Hiszpania Włochy Chiny USA Hiszpania Hongkong (Chiny) l0Ż'4 '13. tendencje do za|<ładania rodziny w p źniejszym okresie..:: ::l':.:.l:lttt :. np. W. np.:l li:.l:. koncentracja kapitau l gto_ balizacja działalnościgospodarczej). rozw j telekomunikacji.rystanie nowoczesnych technologii w codziennym zyciu.t tt t.ot runku zdrowego trybu życia.:ri: l: t: r': l : . lotnisk. wzrost liczby małżer stw bezdzietnych. Bilirlskil3 prezentują układ tych czynnik w w podziale na sześćgrup: j skiej. pogłę_bienie się dysproporcji między krajami bogatymi a biednymi. międzynarodowej w przyszłościbędą decydo_ wać czynniki uniwersalne i te bezpośrednio związane z rynkiem turystycznym.2 W Brytania Włochy Meksyk Rosja Czechy t 20.:. . troska rząd w poszczeg lnych par stw o stan-środowiska. szczeg lnie * k'aja"i' .i:. wzrost|iczby os b samotnych.1.]i''. czynniki polityczne (zmiany w Europie Środkowo-Wschodriiej.'. Tablica 3.:. technologii miękkich.stabilna portowe.. artykuły z Południa na P łnoc). w kie_ "*. ..SP::' tl:. czynniki ekonomiczfie (umiarkowany wzrost gospodarczy w skali światapomimo mniejszej dynamiki niz wcześniej.:.i]..1 Francja Ż 3 74.i. tenory zm międzynarodowy). czynniki socjalne i społeczno-kulturowe (skracanie czasu pracy' wy- czynniki demograficzne (starzenie się społecze stw. nasilające się migracje siiy roboczej l 13 Gda sk-Krokowa.a. . . w ujęciu wTo.:.o"wijających się).::.0 18.1f1:lj1:l:':.1. ..: lt:::t i l.:. konflikty wywołane rozwojem wielkich aglomeracji zar w- na ropy naftowej.7 48.:i ::. konflikty między tożsamościąa dążeniem do nowoczesności.1. "ori.rl &.: t:. CZYNNTKT ROZWOJU TURysTyKt śwlnrowEJDo 2o2o R.5 41.. MNK|NG NĄczĘśclEJ oDwlEDzANYcH PRzEz TURY5ToW 2OOO J t 2O2O (PROCNOZA) ll. referat..6 53.'t. celne gospodarstwa domowego' wyposźLzenie wnętrz.dwudochodowych" gospodarstw domowych. :l rr'r'. warto przytoczyć układ podstawowych czyn- l o rozwoju turystyki t nik w.l.2 31.l. *". kt re prawdopodobnie będą kształtować rozw cywilizacji w obecnym stuleciu.: I sł'r{$'l I t::t::.4 20. libe- ce- 184 185 .

. wpływające na autorzy prognozy przewidują bardzo duży wpływ nowych roz:wiąza(t technologicznych na wszystkie sfery zycia ludzkiego. wynikające z potrzeby przemieszczania zasob w siły roboczej . W grupie crynnik w demograficznych podkreśla się proces starzenia się społecze stwa oraz natężenie migracji z Południa na P łnoc.doświadczania" i .. chęć poznawania i doświadczania emocji. Ma on pozwolić na wykorzystanie technologii elektronicznych w dw wadzi do koncentracji motyw w podr zowania wok ł takich cel w. Autorzy prognozy formułują podstawowe zadania dla instytucji odpowiedzialnych za marketing w turystyce. wzrost gospodarczy w krajach Azji Południowo-Wschodniej. jak hno lo g ic zny c h maj ą określać: I : rozw j techniki informacyjnej. warto powt rzyć za T. iż trend ien doprotych. rozrywka. Indii. Ro s nq c a świ adomo ś s p o t e c zna za ro że ś dow i s ka p r ro dnic ć ro 8 zy ze go i społeczno-kulturowego jest źr dłem nacisku na upowszechnianie świadomości ekologicznej oraz społeczno-kulturowej. że nowoczesnych technologii popyt na potrzeby turyStyczne będzie się nadal nasilał i pojawią się warunki jego zaspokojenia. autorzy prognozy zakładają usu_ nięcie barier ograniczających podr że międzynarodowe i deregulacje w zakresie transportu międzynarodowego (chodzi o taryfy). Indone- zji i Rosji. Przewiduje się. co wyraŻa się rosnącym zagęszczeniem obszar w zurbanizowanych zar wno w krajach rozwinię- Czynniki wynikające z procesu re7ionalizacjj. pogłębianie się r znic między krajami najbogatszymi a najuboższymi. polegające na zastąpieniu marketingu ch celach: rozpoznania segment w i nisz rynkowych oraz . przynoszące ograniczenie roli poszczeg lnych par{stw i instytucji o zasięgu lokalnym. jak Jeślichodzi o czynniki polityczne. Wydaje się. a nawet nisze rynkowe. postęp w technologiach dotyczących środk w transportu. Chin. Srodowisko życia i pracy jest corazbardziej obciążone skutkami urbanizacji demografic1nej i technicznej. rozw j ruchu ekologicznego. religijnej lub społecznej. Ich znaczenie maj ą wyraża : Wśrd dziesięciu kategorii czynnik w rozwoju turystyki w per- r : I kontynuacja pozytywnego trendu wzrostu gospodarczego w skali światowej. SiŁę c zy nnik w te c i rozwijających się. wyodrębnione na podstawie przynaleznościrasowej. oczekuje się r wnież szerszego omawiania w środkachkomunikacji masowej gł wnych problem w środowiska naturalnego. atakŻe wsp łpraca międzynarodowa w tym wzglę_ dzie). Przechodząc do prezentacji podstawowych czynnik w rozwoju tu_ rystyki do Ż0Ż0 r. takichjak ograniczenie zasob w wody na świecie.WyruŻająoni cenną opinię. flazwane przez autor w megatrendami rozwojowymi. kształt prognozy' to konflikt w krajach rozwijającycrr sĘ mięazy potrzebą utrwalenia tozsamości lokalnej a dązeniem do nowoczesności oraz domaganie się ptaw przez mniejszości. Przewi186 nastawionego na turystykę masową marketingiem nastawionym na kon_ kretne segmenty. Skalską. duje się też rozluźnienie tradycyjnych więzi rodzinnych w Wajach zachodnich. Czynniki wynikajqce z procesu globalizacji to przede wszystkim ro_ snące znaczenie międzynarodowych korporacji gospodarczych oraz globalne oddziaływanie proces w rynkowych.pr7eżywania" to kolejny czynnik rozwoju turystyki w perspektywie dwudziestolecia. autorstwa wTo. wreszcie ostatnim czynnikiem rozwoju turystyki jest marketing. rozszerzatie się procesu ujednolicenia i harmonizacji walut. iż przedstawione uwarunkowania zewnętrzne dalszego rozwoju turystyki światowej.no w klajach rozwiniętych. iz właściwe zharmonizowanie podazy turystycznej z popytem oraz oapowiednie relacje między ceną a jakościąusług turyStycznych zadecydują r87 usprawnienia procesu komunikowania się z konsumentami. poszukiwanie sposob w szybkiego przemieszczania się. Pod wpływem spektywie 20 lat na pierwszym miejscu wymieniono czynniki ekonomic zne. Przejście od dziąłalnościnastawionej na proste świadczenieusług turyStycznych do działalnościskierowanej na dostarczenie możliwości . i takze na zr wnoważony rozw j turystyki. będą wyznaczać kierunki i tempo zmian w turystyce globalnej. wzrost znaczenianowych gospodarek: Btazylli. jak i rozwijających się.

6..o konkurenryjności region w. 3. regionami oraz przedsiębiorstwami.5. Pozytywna prognoza oraz oparcie jej na analizie licznych statystyk. w tym wsp łpraca sektor w prywatnego i publicznego. rejsy morskie.globalizacj a" wykracza poza 3. kt ry prowadzi do internacjonalizacji zj awisko typowo ekonomicz_ sto189 188 . pozyskanie funduszy na rynku kapitałowym' wszystkich )apewnienie warunk w do rentownej działa1ności turystycznego w krajach docelowych. Analiza struktur rynku światowego moze tu dostarczyć najlepszych dowod w. kt re Termin. po_ chodzących z kilku źr deł. kt ry zapewni osiągnięcie korzyści każdemu uczestnikowi rynku. r r r : r r r wyjazdy po sło ce i nad wodę. czy|i z internacjonalizacją stosunk w gospodarczych. Zdanięm WTo na szczeg |nąuwagę zasługują: t t : I I I tworzenie baz danych statystycznych o rynku turystycznym przy wykorzystaniu najnowszych technik komputerowych. stanowią tez podstawę programowaniarozwoju turystyki w Polsce. W tym kontekście pojawiają się też zdaniem specjalist w inne pytania. Jest to raczej megatrend. ucżestnik w rynku kształtowanie odpowiedniego Systemu edukacji turystyki. podr że motywowane chęcią doświadczenia przyg d. obejmują one dalekie podr że i pocelach. ukształtowanych w tradycyjnych miejscach docelowych podr ży turystycznej ? Czy male i średnieprzedsiębiorstwa poradzą sobie z dodatkową konkurencją i zmianami. i szkolenia kadr dla ten proces niesie? ne. Czy rosnąca globalizacja gospodarki światowej jest nieodwracalna i czy rośnie znaczenie szczeb|a lokalnego? odpowiedzi na postawione pytania sąszczeg lnie ważne dla sektor w gospodarki uzależnionych od turystyki. Warunkiem powodzenia na rynku ma być dobra wsp łpraca sektor w publicznego i prywatnego w turyStyce' Na zakorizenie ptezentacji czynnik w rozwoju turystyki warto przytoczyć opinię wto dotyczącąprzewidywar do Ż0Ż0 r' w zakresie najistotniejszych segment w rynku turystycznego. z:wiedzanie miast i wypoczynek nad ar ze o morzem. społecznych. STMTEG|A DztAŁANlA w sEKToRzE TURYsTYKl Zaprezentowanie podstawowych czynnik w kształĘących dynami_ kę i kierunki rozwoju turystyki globalnej oraz wskazanie najistotniejs'ych segment w rynku turyStycznego w perspektywie najbliższychŻ0 lai narzuca koniecznośćsformułowania zada strategiczny ch. turystyka biznesowa (konferencje. opracowanie system w i procedur planowania w turystyce' umocnienie zr wnoważonego rozwoju sektora turystycznego' partnerstwo w zaruądzaniu turystyką. GLOBALTZAC)A A TURYSTYKA Co właściwieoznacza globalizacja gospodarki światowej? Jakie si_ ły kryją się za tym kontrowersyjnym zjawiskiem? Tak jak kazdy proces. kt re znajdująsię pod roSnącym wpływem globalizacji w ujęciu makroekonomicznym. wsp łpraca regionalna. Tendencje te wsp łgrają Z procesem globali- Nakreślone nowe tendencje w turystyce światowejnarnlcajązadania stałej obserwacji przebiegu jej rozwoju ilościowo-jakościowego. żeglarstwo i golf. kulturalnych i politycznych. kt ry daje początek jakiemuś trendowi.2. wymienia się zvłŁaszcza narciarstwo. zacji.3. turystyka kulturalna. a będą to: r r kształtowanie i marketing produkt w turystycznych kierowanych do nowych segment w i nisz rynku. Gwałtownie rosnący popyt na oferty do coraz odleglejszych miejsc docelo_ wych w turyStyce pomaga wzmocnić i przyspieszyć proces powiąza gospodarczych między poszczeg lnymi krajami. turystyka wiejska. Ęczonych podr że motywowane Sportem. spotkania służbowe itp').2. czy internacjonalizacja popytu prowadzi do niszczenia dojrzałych struktur. kształtowanie takiego modelu turystyki. globaliacja ma tei sw j przeciwprąd. np. Miejsce turystyki w tym piocesie jest zarysowane w następnym podrozdziate.

wsp łczesna turystyka korzysta z przyspieszenia. ze nowe cele podr ży prześcigają tradycyjne kraje turystyczne. Dzięki rozszerzeniu rynku światowego w centrum zainteresowania turyst w znalazły się nowe miejsca. Światowy rynek turystyki jest por wnywany do zamkniętego skleptl.woju. w Europie lub w regionie Azji Wschodniej oraz Pacyfiku. Dylizans pocztowy m gł przejechać 160 km dzienr nie. region wschodnio-azjatycko-pacyficzny stał się obecnie jednym z czolowych obszar w turyStycznych globu. Warto też podkreślić. jak UsA i Francja. a jego nowym aspektem jest intensyfikacja sieci. że rozw j turystyki przyspiesza zmiany. oparcie światowej konkurencji na etyce wolnego handlu i normach globalnych. Zainteresowanie wielonltt ltowymi celami turystycznymi jest bowiem całkowicie uzaleznione od tlos tępnościniedro gich połączeft lotniczych. w 2000 r. w Naturalnie.xrclobnych preferencjach w zakresie popytu i podobnej strukturze podrri. Warto 19I .lazdowej. wskaźnik ten ma osiągnąć wartośćŻ4vo. obniżenie koszt w transportu i komunikacji. otworzyła nowe subregiony światadla turystyki. Mimo umiędzynarodowienia popytu turystycznego rynki wewnętrzne oraz rynki kraj w sąsiadujących na każdym kontynencie poz'rlstają najwazniejszymi regionami dla turystyki międzyregionalnej krrżdego kontynentu. Europy i Japonii r wnież rosnącą liczbę nowo powstaj gospodarek. warto przypomnie . Wynika to stąd. Alrleryki Łaci skiej otM w Chinach i Indiach.j(tw UE najczęściej spędzają urlopy nad Morzem Śr dziemnym lub w Alpach.sunk w społecznych. Gł wnym wskaźnikiem globalizacj i j est turystyka międzykontynen_ talna lub podr że do odległych miejsc docelowych. czerpią wyższe dochody z turystyki krajowej niż z zagranicznej przy. Praktyka ostatnich lat dowodzi. Podczas gdy w 1950 r. Należy podkreślić'że wysoka dynamika wzrostu turystyki międzynarodowej ostatnich lat to efekt podboju czasu i przesffzeni. Nalezy też podkreślić lakt. kt ra jawiła się wraz Z postępem technologicznym w sferze transportu. wielkośćta wzrosła do ()ll mln. Przykładowo. natomiast w Ż0Ż0 r.że lizac1a obejmuje swym zasięgiem wszystkie zakątki świata: Ameryki. kt ry zmienia świat w balną wioskę. turystyka międzynarodowa wykazała wyrrlką dynamikę wzrostu.włączając to obraz. mieszkarcy kra. kład konkurencja tworzy warunki dla postępu techniczno-technologiczr nego' a ten z kolei pomaga przyspieszyć proces globalnej integracji. Według WTo obecnie ten sektor obejmuje 187o światowejturystyki. odł nosząc to do innowacji w dziedzinte transportu i komunikacji. nawet w turyStyce. dynamiczny i niejednorodny. że turystyka międzyregionalna jest tylko częściądochodu kraju pochodzącego z turystyki. liczbanocy spędzonych ltl'Zcz turyst w wyniosła 25 mln. Należy podkreślić w tym miejscu. kt rym towarzyszył odwr t darki planowej. podczas gdy Australij czycy wolą wyjechać na sąsiednie Bali. bo taki jest warunek faktycznego rozwoju turystyki. kulturalnych i politycznych. kt ry otwiera się wyłącznie dla najbardziej rozwiniętych kraj w o. polepszenie poziomu życia. około 82vo tuĘstlki zagtanicznej odbywa się w ramach region w kontynentalnych. dociera dziśz prędkościąświatła.W ujęciu geograficznym z największą częstotliwością mają być odwiedzane: szlak p łnocnoatlantycki między Ameryką P łnocną a Europą oraz między regionem Azji Wschodniej i Pacyfiku z Ameryką P łnocną i Europą. kt ro jest częściąprocesu globalizacji. Jak podają źr dła. takie jak: r I : zmiany w gospodarce rynkowej. Największy rozw j odnotowano w krajach Azji Wschodniej.y.kt re z kolei mają duży wpływ na rynek turystyczny. Og lna poprawa warunk w życia' kt ra dokonała się dzięki konkurencji. a wsp łczesny odrzutowiec moze osiągnąć 1000 kmłr. zaśJaporczycy podr zują do Nowej Zeland1i. Postępujący proces globalizacji napędzają zasad zmiany ekonomiczne. komunikacji i technik informacyjnych. dokonanego dzięki 190 teclrnologii oraz obnizeniu koszt w transportu. Na przy. Takie potęgi turyStyczne. Jeszcze daleko do zako czenia procesu globalizac'ii. np. polityczne i technologiczne występujące w samym czasie. Nastąpiło przyspieszenie procesu otwarcia gos światowej. W drugiej połowie XX w. np. Informacje zaś. że w istocie kraj musi osiągną pewien poziom rur. że szybkośćpodr zowania w epoce silnik w odrzutowych gwałtownie rośnie. Ten ogromny wzrost stał się mozliwy dzięki og lnemu postę1xlwi cywilizacyjnemu i wzrostowi poziomu życia ludności kraj w rozwiniętych. DysĘbucja geograficzna ruchu i wpływ w w turystyce nie jest jedlttlrodna. Globalizacjato ces wyraźny.

tworzeniu wsp lnego produktu. W związku z nadmiernym rozwojem sieci firm wzrasta konkurencja cenowa. w wystarczającym stopniu możliwo_ prawdopodobnie nie wykorzystują ści. Globalizacja doprowadziła do konkurencji pod względem ceny i jakości tych usług. czyli gł wnie dia tradycyjnych kraj w turystycznych. Ponieważ turystyka jako sektor gospodarki ma wymiar strategiczny. globalizacja jest nieodwracalnym megatrendem. unikają więc wsp łdziałaniaw ramach sp jnego systemu. W tym miejscu warto przypomnie ć. obca jest im wsp łpraca w pionie oraz w poziomie. Internacjo na|izacjapopytu turyStycznego prowadzi teŻ do tworzenia Nalezy zwr cić uwagę na fakt. sieci hotelowe. następująco: og lna liczba przyjazd w: 1. w warunkach globalizacji jest niezbędna starannie zaplanowana polityka turystyczna. Podmioty gospodarki turyStycznej. kt ry prawdopodobnie będzie miał w przyszłości coraz większy wpływ na gospodarkę i społecze stwo. wyposażenia i obiekt w aninie za' pewniają nowych atrakcji. mają wynieśćodpowiednio: 45. duży wzrost turystyki na świeciejest gł wnie zvłiązany ze zwiększającą się wymianą między rozwiniętymi regionami świata.kt rymzr żnyctrpowod w nie udało się pozostać konkurencyjnymi. 60?o. kt re zmieniają się bardzo szybko wskutek postępu technicznego oraz towaftyszących mu zmian czynnik w ekonomicznych i społeczno_kulturalnych. Pa stwo powinno wsp łtworzyć dobra publiczne.utorzy. aby zapewnić jak najbardziĄ przyjazne warunki dla jej rozwoju. takie jak linie lotnitu-p". konsolidacj i konkurencyjnych strategii or az prezentowania zalet Przyszły rozw j turystyki w warunkach globalizacji pozwala na 19Ż 193 . organizacji i kraj w. Azja Wschodnia os b.kt re daje rozw j międzykontynentalny. Jednakże w por wnaniu z turystyką krajową oraz międzyregionalną. rozwoju i dostosowania struktur fi rm. że proces globalizacji może być niepokojący dla tych przedsiębiorstw. Tradycyjne kraje turystyczne tlacą swe udziały w rynku wraz z cotaz szybszym wzrostem nowych konkurent w. gnozy naŻOŻO r. gruntownego badania globalnych rynk w turystycznych. Zmiany te prowadzą do r znicowania stylu życia.9%o..97o iŻ5. kt re cierpią z powodu niskiej produktywności oraz wysokich koszt w. Po trzecie. Turystyka międzykontynentalna jest coraz wa:Źniejszym wskaźnikiem globalizacji. działająwedług strategii globalnej. Kraje te częSto nie mają najnowszej infrastruktury turystycznej. regionu i lokalnym.561 mln 45. środkitransportu i ochrona środowiska. nie jest ona jeszcze uznawana za wiodącą. że WTo prognozuje przyjazdy turyst w do gł wnych region w świataw ŻOŻO r. Po pierwsze. sformułowanie kilku og lnych wniosk w. a Azji Wschodniej i Pacyfiku I4. obejmującą |saje z wiodących światowych region w turystycznych. Firmy usług turysty cznych niechętnie wsp łdziałająprzy turystyki koŃurencyjnej. obie Amery|ł i Pacyfik W konsekwencji umiędzynarodowienia popytu tradycyjne kraje tu_ Jednak obszary te ryStyczne tracą Swe dotychczasowe udziały w rynku. Ż5.. Po piąte.I7o. takie jak bezpieczeristwo. firmy deweloperskie budujące obiek""". W interesie kompetentnych władz par stwowych leży stałe polepszanie infrastruktury niezbędnej dla turystyki. co stawia małe i średniefirmy w niekorzystnej sytuacji.dodać. można już zauważyć pierwsze strukturalne konsekwencje. powstawania nowych system w komunikacyjnych.4vo' powszechnego wzrostu popytu turyStycznego obserwuje Mimo się korporacji. Po czwarte. ty turystyczne. należy rozwinąć międzydziałową politykę turystyczną na szczeblach rządu. wykorzystując walory konkurencyjności na światowym rynku. kt re mogą wykorzystać ciągle zwiększającą się globalizację gospodarki. o rozkJadzie geograficznym: Europa I8. chociaz globalizacja w sferze turystyki nadal jest we wczesnym stadium. że udzialEuropy w turyStyce globalnej wynosił w 1995 r.47o. firmy wynajmu samochod w itp. kt ra się przyczynia do tworzenia pozytywnego wizerunku danego obszaru. Po drugie. trendy globalne w gospodarce turystycznej powinny uwzględniać preferencje konsument w. W krajach tych powszechnym problemem jest znaczna|iczba małych i średnich firm. system w informacji i dysĘbucji. Tradycyjne kraje turysty czne mają teŻ bardzo rozdrobnioną organizację podaŻy. kt ra dotyczy gł wnie małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych. Wielkości te według pro- nadwyżkę podaży usług hotelarskich i podr zy lotniczych.47o.

w miejsce działającego od 1925 r. jak r wnież 146 człottk w afiliowanych z szela roko poj ętej branży turystycznej .p łnoc-południe'' (BTBA. oferowane przez nią usługi to . Bałtyk-Ta_ Ę-Balaton-Adriatyk). kulturowe.Programu rozwoju'' oNZ. koordynacja dzia- stycznych.2. Problematyka turystyki jest przedmiotem szczeg lnego zainteresowania Światowej organizacji Turystyki (wTo-oMT).). konferencja rzymska zako(tczyła się uchwaleniem Rzymskiej Karty Turystyki). dzieli się na międzyrządowe i pozarządowe. sprawę udoskonalenia statyra .). przestrzenne i eko_ nomiczne.Progtamu rozwoju'' oNZ jest r wnież udzielana pomoc na doskonalenie zawodowe pracownik w zatrudnionych w gospodarce turystycznej. odbyła się konferencja w Nowym Jorku w sprawie konwencji celnych. Z.Hotel Revue" 1989. Program dziabadavłczą (w dziedzinie statystyki tułania ŚoT obejmuje działalność rystyki międzynarodowej.. tj. Zasadniczymi celami tej organizacji są: popieranie i rozw j turystyki na świecie. Wspomniane organizacje. 194 rystyki na czoło wysuwa się organizacja Narod w Zjednoczonych (oNZ)' kt ra poświęca dużo uwagi Sprawom turystyki. finansowanej wyłącznie ze środkw przyznawanych przez oNZ. jest przedmiotem zainteresowania tych organizacji. Nauki i Kultury oNEsco)' organizacja Narod w Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAo)' Międzynarodowy Bank odbudowy i Rozwoju. nr 38 (Szwajcaria). a także służenie radą i pomocą w tym względzie ruądom parlstw członkowskich.Po sz ste. Członkami pierwszych są pa stwa.in. Należy r wnież odnotować znaczenie dla turystyki . W obrębie oNZ zespołem zagadnier turystycznych łalnościkomisji regionalnych. organizac1a Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Na zako czenie trzeba zauvłażyć. informacyjno-publicystyczną i operacyjną (przygotowanie międzynarodowych konferencji i seminari w. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.7. Rada Gospodar_ cza i Społeczna. Wynika to z ce1 w tej organizacji. podejmująca wiele inicjatyw w zakresie rozwoju tury_ styki międzynarodowej (np... ochrony Środowiska i Ułatwier. Po si dme. Międzynarodowa organizacja Pracy. w 1954 r. 3. 2) Rada Wykonawcza i 3) Sekretariat. W grupie organizacji turystycznych międzynarodowych w sferze tu_ Zagadnienia turystyki są tez podejmowane w takich wyspecjalizowanych organizacjach ONZ. oparte na niepowtarzalnych i autentycznych r żnicach kulturalnych oraz atrakcjach będących wytworem człowieka. ochrony środowiska. iz ŚoT stanowi przede wszystkim fachowo-techniczną pomoc dla kraj w członkowskich. powołana do życia w 1974 r. regionalne komisje gospodarcze (np.doświadczenia" podnoszące jakośćżycia. szkolenie kadr turystycznych itp. Międzynarodowego Związku oficjalnych organizacji Tirrystycznych. w ramach kt rego jest realizowany pĄekt rozbudowy międzynarodo_ wej trasy turystycznej . organizacja ta zrzesza obecnie 107 par stw. jak Organizacja Narod w Zjednoczonych do spraw oświaty. Budżetu i Finans w. badania rynk w turygranicznych itp. a w 1963 r. 195 . organami ŚoT są: 1) Zgromadzenie Generalne. obecnie turystyka jest strategicznączęścią gospodarki kraj w rozwiniętych. a dopiero na drugim miejscu jest jej działanie jako centrum pomocy rozwojowej. na_ tomiast drugich . jako zjawisko społeczne. R wnież turystyka. Jest to wyspecjalizowana organizacja oNZ z siedzibą w Madrycie.ułatwier{ w zakresie formalności zajmująsię takie jej organy' jakZgromadzenie og lne.. Do zada ' te1 organizacji na|eży r wniez zwracanie szczeg lnej uwagi na wsp łpraca rozw j turystyki w krajach rozwijających się oraz ścisła zoNZ i jej agendami wyspecjalizowanymi. Europejska Komisja Gospodarcza) oraz Konferencja Narod w Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju. dązące do stworzenia dogodnych warunk w do rozwoju międzynarodowej wsp łpracy w sferze turystyki. rozw j park w narodowych itp. w kolejnych fazach procesy globalizacji doprowadzą do światowej standaryzacji komfortu i jakości.iż Zgromadzenie Generalne ŚoT przyjęło do programu działania m. Warto dodać.. analiz ekonomicznych.stowarzyszenia krajowe o charakterze publicznym lub prywatnymbądź osoby fizyczne. MlĘDzYNARoDowE oRGAN lzAc)E TURYSTYCZNE Wsp łcześniewszystkie sfery zycia społeczno-gospodarczego i po_ litycznego są obszarem działania organizacji międzynarodowych. Ponadto w jej strukturach działają organy pomocnicze Zgromadzenia Generalnego w postaci komisji regionalnych oraz Rady Wykonawczej w postaci komitet w: Programowania i Koordynacji.

3) Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki. 3) Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu.in. Międzynarodowa Izba Handlovła oraz Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasob w Naturalnych. Zgromadzenie Gene_ ralne postanowiło też zwołać konferencję dyplomatyczną w celu zawax' cia konwencji dotyczącej ułatwier( podr żniczych. 2) Międzynatodowe Stowarzyszenie Naukowych Ekspert w Turystyki.in. dotyczące Statystyki w turyStyce. rozw j turystyki samochodowej Ż) Międzynarodowa Federacja Motocyklowa. Ż) Organiza' cję Wsp łpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu. Londyn).in.styk turystycznych. obowiązująceJ zinicjatywy oNZ od 1963 r. Restaurator w i WłaścicieliKawian (1949 r. Chodzi o zblizenie do reali w gospodarczych wsp łczesnej turystyki koncepcji statystyki w tej dziedzinie. 2) Konfederacja organizacji Turystycznych Ameryki Łaci skiej. r organizacje regionalne. r podr zy. skupia_ jącą 28 wysoko rozwiniętych kraj w świata. Do grupy organizacji pośrednio podejmujqcych tematykę turystycznq naleŻą np. organizacje zajmujące się og lnymi sprawami turystyki: r organizacje uniwersalne.. w Luksemburgu. Rzym). grupująca kluby samochodowe (PZMot). 8) Powszechną Federację Stowarzyszeri Biur Podr ży w Brukseli (1966 r.in. założona w I93Ż r. a takŻe Międzynarodowej Klasyfikacji DziałalnościTurystycznej (SICTA).: Akademia Turystyki w Monte Carlo. załoŻone w 1898 r. 7) Światowe Stowarzyszenie Agencji Podr ży (1949 r. EwG. kt ra stymuluje m.: 1) Unię Europejską. Amsterdam).in': 1) Międzynarodowa Federacja Samochodowa.. ogłosiła rok 1990 Rokiem Turystyki Europejskiej. jej poprzedniczka.in. założonew 1939 r. 4) Międzynarodowe Stowarzyszenie Hotelowe (1946 r. 5) Międzynarodowy Związek Krajowych organizacji Hotelarzy. 3) Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego. popularyzuje ona uprawianie turystyki kempingowej i wprowadza ułatwienia w tym zakresie. uniwersalnych na uwagę zasługują m. organizacje zajmujące się wybranymi zagadnieniami turystyki.. zawodowe organizacje turystyczne: W grupie zawodowych organi7acji turysĘcznych mozna wymienić m. Biuro Turystyki Socjalnej. 196 . kt re bada problemy związane z turystyką międzyna' W grupie organizacji 6) Międzynarodową Federację Schronisk Młodzieżowych (I93Żr. zrzesza ono krajowe organizacje i kluby turystyczne. w Lugano.. 3) Międzyamerykanskie Kongresy Turystyki. 4) Międzynarodowe w Brukseli. kt ra się zajmuje m. powołane do życiaw 1949 r.I transportowe.. W grupie organizacji pozarządowych podejmujqcych vvybrane zagadnienia turysĘki znajdują się m.: 1 ) Europej ska Komisja TuryStyczna. kt re po' dejmuje problemy kontakt w osobistych ekspert w turystyki. Zu- - organizacje pośredniozwiązane z turystyką. monografie poświęcone wybranym problemom turystyki. z siedzibą w Waszyngtonie. 3) Stowarzyszenie Turystyczne Rejonu Oceanu Spokojnego... Organizacje turystyczne pozarządowe dzieli się w literaturze na: rodową i stymuluje jej rozw j.. r hotelarskie. kulturalno-humanistycznymi aspek' tami turystyki międzynarodowej i prowadzi badania lingwistyczne z dziedziny turystyki. w Lucernie. załoŻonęw 1953 r. a także zwołuje z1azdy i kongresy naukowe poświęcone Sprawom turystyki. atakże publikuje m.in. 4) Arabski Związek Turystyczny. założona 1) Międzynarodowa w 1951 r. - . w Paryżu. w tym m. Można tu wymienić zalecenia ŚoT z 1993 r. Genewa). zrzeszającą 15 paristw zachodnioeuropejskich. powołana do Życia w Paryżu w 1904 r.: 1) Międzynarodowy Związek Przewoźnik w Drogowych. Należy też wymienić sieć regionalnych organizacji międzynarodowych zajmujących się turystyką. o rłanizacj ąmi re gionalnymi są m. rych). 2) Międzynarodową Federacj ę Drogową .in. zalożona w 1904 r.

Na gruncie tych potrzeb rozwijają się czynności gospodarcze.. Pojęcie .. iż z punktu widzenia systematyki naukowej zesp ł czynności wykonywanych w ramach gospodarki I W piśmiennictwieanglosaskim terminy te są używane zamiennre' 199 .1. obejmu.1. Poniewa'ż działalność obrębie gospodarki turystycznej. nie kojarzy się raczej polskiemu Czytelnikowi z powszechnie rozumianym pojęciem -przelnysł''. wyżywienie.|ący og ł arządze i środkw służących zaspokojeniu potrzeb turyst w. Wydaje się. Warto w tym miejscu przypomnieć. zakwaterowanie. niezbędne do ich zaspokojenia.r Rozoztat TURYSTYKA A GO5PODARKA NARODOWA GOs PO DARKA TU RY5TYCZNA TURYSTYCZNEJ 4. iż zapotrzebowanie na r żnorodne wartości użytkowe w turyStyce obejmuje np. transport osobowy. PoJĘclE l zAKREs GosPoDARKl Pojęcia . załatwienieformalności granicznych.gospodarka turystyczna'' stanowi zbiorczy termin.gospodarka turystyczna'' i ..gospodarka turystyczna''l.przemysł turystyczny'' są trakw lowane w tej ksiązce jako synonimy..: r r r r r udostępnieniewalor w turystycznych. w szerokim sensie. autor opĘe za określeniem .

gospodarka magazynowa i łączność.gospodarka turystyczna'' na określenie tego rodzaju całości wydaje się uzasadnione. że r żnorodne w swej istocie czynności. wynajem i działalttośćzwiązana z prowadzeniem interes w. Nikt nie kwestionuje wsp łzależności hotelarstwa i usług gastronomicznych' handlu detalicznego i usług rzemieślniczych. Przykładem szerokiego zakresu działalnościzwiązanej z gospodarką turystyczną. galerie.. spełniane w celu zaspokojenia popytu turyStycznego.c niejednoznaczność określer dotyczy nie tylko og lnego sensu tego 1lrljęcia. ze warunki i wyniki przykładowo wymienionych czynności gospodarki turystycznej są przecież r żne.gospodarka turystyczna" jest uzyteczny do cel w społeczno-gospodarczych i politycznych. lecz także zakresu zada . 2) handel. usług informacyjnych i pozostałych gałęzi usług turystycznych.nazywanych przez V. mimo jego wicloznaczności. są zalecenia Światowej organizacji Turystyki dotyczące międzynarodowej klasyfikacji turystycznej (SICTA). Wszystkie te czynności gospodarcze łączy bezpośredni lub pośredni związek z dynamicznie rozwijającym się ruchem turystycznym. 4) transport.gospodarka turystyczna". stąd. 3) hotele i restauracje. socjalna 200 ŻoI . iż trudno jest ści śleustalić turystyczny charakter wielu urządzer infrastrukturalnych. Takie cząstkowe badania nie ułatwiają tez reklamy ekono_ miczno-społecznych efekt w rozwoju turystyki w makroskali. Istnieje natomiast wiele przesłanek społeczno_ -gospodarczych wskazujących na to. Termin .gospodarka turystyczna" można wyr żnić funkcje usfugowe. gastronom iczny ch. wypoczynkowych)' nie sprzyjają kształtowaniu świadomości jej ekonomicznej i spolecznej roli jako źr6dłazaspokojenia potrzeb turyst w oraz zarobkowania dla pracujących w tym sektorze gospodarki na- turystycznej nie tworzy zwartego Systemu pojęć.ekonomika gospodarki turystycznej". tly. 6) obsługa nieruchomości. 7) administracja publiczna. Gospodarka turystyczna twotząca podaż turyStyczną składa się z cfekt w działalnościkilku r żnych jej części. Ruch turystyczny bowiem tworzy bezpośredttio oraz pośrednio podstawę określonychi koniecznych czynności gos p ld arczych.. łl) edukacja. Aby bliżej poznać korzyści płynące z rozwoju gospodarki turystycznej. dlatego tez nie jest uzasadnione uzywanie w stosunku do nich terminu . opartej na strukturze podaży. przemysłowe i handlowe. pr zy należnych do r żny ch dział w i galęzi go spo darki nat nrclowej. Używanie terminu . W świetle tych zalecer działalnośćgospodarcza 'twiązana Z turystyką występuje faktycznie w dziesięciu sektorach gospodarki narodowej.in. jest nieodzowne prowadzenie wszechstronnych jej badari. gwarantujące Sprawny rozw j turystyki. baz! noclegowei (szeroko rozumiane hotelarstwo).. W układzie czynności gospodarczych wykonywanych pod wsp l_ nym mianem . organizacje turystyczne i stowarzyszenia turystyczne). miejsca historyczne i aktywnego spędzania czasu). mtJzea. o wyraźnie zarysowanych powiązaniach wewnętrzłość nych. rt w konsekwencji linię podziału między nimi a pozostałymi występują_ cymi na danym obszarue.C. takich jak 1) budownictwo. turoperatorzy. organizacji w miejscach odwiedzin (np. Układ ten tworzą sektory: Zakres zadari gospodarki turystycznej ilustrują następujące przykJa- 1 r r t t biura rezerwacji). iż odrębne badania poszczeg lnych kompleks w gospodarki Posługiwanie się terminem . Dlatego niezbędne jest także prowadzenie badar{ w od_ niesieniu do poszczeg lnych czynności związartych z funkcjami gospodarki turystycznej jako podstawy rozmaitych decyzji gospodarczych otaz społecznych. turystycznej (np. jest w praktyce użyteczne i celowe. Middletona2 sektorami i mierzonych w statystykach większości kraj w..T. zmierzając do wytworzenia pożądanej usługi lub dobra konsumpcyjnego innego rodzaju. narodowe organizacje turystyczne. Poszczeg lne czynności gospodarki turystycznej są zr Żnicowane.Trzeba jednakprzyznać. podejmowanych ptzez władze lokalne i og lnokrajowe. Nalezy zauważyć. transportowy (wszystkie środki transportu osobowego). lokalne biura. atrakcji (np. usług noclegowych.. parki narodowe. tworzą pewną ca_ gospodarczą. po5) średnictwo finansowe.r i rodowej. jednak są one w jakiś spos b powiązane. /. Wynika to m. 9) pozostała działa|nośćusługowa: komunalna. oświaty i rozwoju gospodarki turystycznej jako całości. agencje turystyczne. Wydaje się. organizator w turystyki (np. komunikacyj nych.

opr cz komunikacji. 3 lłl sezonie turystycznym Znaczna częśćtych jednostek opiera swoją tlziałalnośćna potrzebach zglaszanych gł wnie przez ludnośćmiejscową. system w rachun' kowościoraz sprawozdavłczości. og lnie biorąc. prowadzi do zniekształce nych. W układzie obowipującej systematyki zada gospodarki 203 20Ż . Jeślisię założy. noclegi. to można powiedzieć' iz gospodarka turystyczna ma charakter lokalny. w wczas jego interpretacja obejmuje funkcje codziennego i powszechnego zaspokajania potrzeb turystycznych. ze podstawowe potrzeby zgłaszane przez i)ry' st w są zaspokajane na miejscu. wielu dziedzin gospodarki miej scowości turystycznych. Wielokierunkowa w gospodarcza i r żnorodnośćform własności gospodarce działalność turystycznej są powodem występowania rozmaitych form organizacyjnych podmiot w działających w tym sektorze gospodarki narodowej. Stycznego. hleceniaWTO. Praktycznie gospodarka turystyczna jest więc układem wielosektorowym. w strukturze tej Badania wydatk w turyst w dowodzą. spożywczych. Jest to konsekwencją rachunku ekonomicznego. Dzięki ternu może ona stanowić waŻny czynnik kształtowania polityki społecznej i gospodarczej pa stwa. Na og ł są one związane z wydatkami na: komunikację. a także rozszerzenie wiedzy na temat zakresu i skali działalnościgospodarczej związanej z turystyką.UI<F|T. średniq i pośredniq. Jednostki gospodarc ze zaspokajające potrzeby turyStyczne wykazują duże rozdrobnienie organizacyjne i często sązr Żnicowane pod względem typu i form własności. Zakres tych funkcji wypełniają m. Za kryterium podziału należy przyjąć stopier wy' korzystania infrastruktury turystycznej przez aczestnik w ruchu tury. dwie jej cechy: kompleksowość funkcji oraz navłiry'anie do społecznościturystycznej. będącym jcdnocześnie istotnym instrumentem wt rnego podziału dochodu narodowego. 51-63. warto dodać.in. Inne są zg|aszane sporadycznie. Termin . gastronomię. Na podstawie nakreślonych spostrzeze można dokonać następującej pr by zdefiniowania pojęcia gospodarki turystycznej. jak np.gospodarka turystyczna" moŻe być pojmowa- W zaproponowanej definicji gospodarki turystycznej podkreśla się Terminologia turystyczna. gospodarkę turystyczną można podzielić na bezpo.icci przedsiębiorstw i innych podmiot w niższej klasy organizacyjnej rric obejmuje w większości całego zakresu działalnościgospodarczej. że ich potrzeby sąznacznie zr żnicowane. rozrywki kulturalne' zakup artykuł w łączność. pamiątek. a zakres przestrzenny ich działalnościznacznie zr ż' nicowany. właściwości gospodarki. miejscowy.Trzeba tez podkreślić. Warszawa 1995. Zr żnicowana struktura rodzajowa potrzeb zgłaszanych przez twyst w wywołuje określone implikacje w zakresie podmiotowym gospodarki turystycznej. ubi r. komunikacyjne i informacyjne. tzn. że obsługa ruchu turystycznego wymaga zaangaŻowania.. lecz mimo to powinny być zaspokajane w warunkach kompleksowej obsługi ruchu turystycznego. usługi noclegowe. Sezonowośćruchu turystycznego sprawia. s. gastronomiczne. że gospodarka turystyczna szeroko pojmowana obejmuje r żnorodne funkcje przynależne do wielu dzial w gospodarki narodowej. Sprzęt turyStyczny i inne usługi. iż sieć podmiot w działających w sektorze gospodarki turystycznej jest stosunkowo gęsta. że trystyczny charakter Gospodarka turyStyczna spełnia swoje funkcje narzecz konsumpcji indywidualnej i zbiorowej. że zadaniem SICTA jest stworzenie szansy właściwegorozwoju system w klasyfikacji międzynarodowej i krajowej. okoliczność ta osłabia w świadomości społecznĄ de facto turyst yczny charakter ich działalności. Widać więc. a więc do jakościowo lepszej obsługi ruchu turystycznego.i indywidualna. kt ry nie ttloże być negowany w tym sektorze gospodarki narodowej. Termin ten moze być r wnieŻ rozumiany w szerszym znaczeniu. Niekt re potrzeby muSZą być zaspokajane codziennie i powszechnie. nieregularnie. Nalezy zauwuŻyć. wymagaj ącym rozumnej koordynacj i. wraz z pozostałymi funkcjami w zakresie zaspokajania potrzeb masowych i regularnie zgłaszanych przez turyst w. Usługi i produkcja gospodarki turystycznej są w pełni lub częściowo odpłatne. 10) organizacje i instytucje międzynarodowe3. wypoczynkowe. ny w ścisłymznaczeniu. Gospodarka turystyczna jest to kompleks r żnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych bezpośrednio lub pośrednio rozwij anych w celu zaspokoj enia wzrastaj ącego zapotrzebowania czlowieka na dobra i usługi turystyczne. r. Preferowanie rozwoju turyStyki we wsp łczesnej polityce społecznej i gospodarczej kraju prowadzi do r<>zszerzenia działalnościgospodarki turystycznej. Natomiast posługiwanie się taką cechą urządze(l turystycz' ftzyczne. Zachodzi tu r wnież zaleŻnośćodwrotna.

o wytaźnie zarysowanej specyfi ce funkcj i gospodarczych i społecznych. Na podsta.1.0. niż wym zwr cenie uwagi Czytelnika na spotkane w literaturze na to zasługuje. Przyjmuj ąc kryterium geograficzne. W szczeg lnościrynek jest określany przez odniesienie do produktu. warto się zapoznać z rysunkiem 4. że przemysł turystyczny lub gospodarka turystyczna jest jednym ze zjawisk turystyki. Tourlłm Ż Principles. PoJĘclE RYNKu TURY5TYCZNEGo Przez pojęcie rynku rozumie się zesp ł stosunk w między sprzeda. RYNEK TURY5TYCZNY -/"9^ąY^ /ę/. można m wić o rynkach turystyki młodzieŹowej' rencist w i emeryt w. Utozsamianie turystyki z przemyslem turystycznym jest po prostu nieporozumieniem. 5 w. rnym Zjazdy Sklepy mir rjscowe :estiwale Sklepy prz ydrożne Studia Ciągi skle1 r z o .1 pracy. gastronomicznych. 4. kt rzy reprezenĘą popyt na ten produkt.> w1 rdarzenia Sklepy z r."a= A FI uJI ^aY statek Rower samolot Kotej o z Samoch d Przyczepa Ltmuzyna Kemping Hotel Motel Kurort Pensjonat 4. Powszechnie bowiem wiadomo. ze .turystyka jest przemysłem. Alejziak.szęrsze. jednak bardzo istotną. lemiośem lozrywka artystyc.s/'ł ^ł -{ x m w Sport .1.. jego dostawc w i nabyw c w.2. 4. Leksykon dł o: opracowanie własne na podstawie: R.2. jw.. to ckonomiczno-organizacyjny aspekt jej rozwoju ' Zresztą wspomniany autor daje temu niejednokrotnie wyraz w swojej. Aleiziak. wyodrębnia się rynki turystyki krajowej i zagranicznej. referując zagadnienie sektor w gospodarki turystycznej. 1 1. D(I wieku. poświęconym strukturze przemysłu turyStycznego.R. Krak w 1999. Żo4 . wyr żnia się rynek lokalny.iącymi i kupującymi dany produkt. New York 1986' s' 1 ' - w obliczu wyzwali ży. TurysĘka s.wie kryterium rodzaju usług turysĘcznych wyodrębnia się rynki usług hotelarskich. Philosophies. Dlatego rynek turystyczny jest defi- Motocykl Noclegi dla zmotoryzowanYch Tramwaj Bary i restauracle lekreacja kemPingowa u vl E 4 ź Przyciąganie zwied zających Biznes r i handel Sklepy z u pominkami i pamiątl iami &* r - \o. regionalny. jego dostawc w oraz turyst w5. czyni celoPodręcznikowy charakter tej książki siłą rzeczy .l.r narodowej gospodarka turystyczna stanowi kategorię nieformalną. Można wreszcie zastosować kryterium celu a . Goeldner. Rynek turystyczny można rozpaĘwać z r żnych punkt w widzenia. Przyjmując zaśjako kryterium relacje: miejsce zamieszkania_miejsce docelowe. Biorąc pod uwagę kryterium grup wiekowych turyst w. John Wiley & Sons. z4@\*tr'9)ś 2r\ \Ż\ f 9\ -tn = . transportowych itp.l. AL. Practices... podr Warszawa 1995. ch. stwierdza.W Mclntosch. Medlik. traktowanie pojęcia gospodarki turystycznej lub przemysłu turystycznego.& t"ł / / Podstawę stanowią bogactwa naturalne niowany przez odniesienie do produktu turystycznego. na kt ry składają się efekty działalności(produkty) wielu części składoRysunek wych nazywanych sektorami kt re obsługują określone segmenty rynku turystycznegoa. krajowy. s. ot z W.-BIS. kontynentalny i światowy.. skądinąd ciekawej. PMEMYSŁ TURYSTYCZNY MARKETIN6 Aby poszerzyć wiedzę o złozonościrzeczowej gospodarki turystycznej.

rI 12 C. Altkom. W wczas wymienia się rynki turystyki bizneso- wej. 207 206 . Jak wynika z literaturyl1. Na przykład w turystyce biznesowej czy leczniczej tury- wany powszechnie na Zachodzie fakt. Cyt. to popyt na to dobro rośnie. Według W. Middleton. bowiem w wielu krajach wysoko rozwiniętych średni doch d do dyspozycji najednego mieszka ca wzr sł do poziomu umozliwiającego znacznej częściludnościudział w podr żach wypoczynkowych. Praktycznie gdy cena rośnie. jw. r0 s. a tak:Że tzw. v. Popyt turystyczny mą ze względu na wpływ wielu czynnik w. że turystyka przestaje być J. zdrowotnej.2. jw. 117. Kaspar.. s.c. kt re pozwalają na zakup wszystkich d br zaspokajających potrzeby wyższe. Tamże. media oraz podaż' Wsp łcześniezmieniają się one bardzo szybko..c. 1 8 9 C... v. Hunzikera i K. s. Kaspar8 określapopyt noprocentowy wzrost wydatk w na turystykę w odpowiedzi na jednoprocentowy wzrost dochodu do dyspozycji.... Natomiast jeślizmiany są mniej niż propor_ cjonalne do dochodu.Dlatego rosnące dochody. s. 6 dobrem luksusowym. Należy wymienić czynniki ekonomiczne. Kaspar. Die Tburismuslehre im Grundriss. Na wielkośćpopytu turystycznego wywiera też wpływ cena d br turystycznych.Trzeba podkreślić. Altkorna . s.. Warszawa 1994. kt re turyściskłonni są nabyć przy określonym poziomie cen''. demograficzne. jw. jest związany ze spadkiem dochodowej elastycznościpopytu. jw. to rynek ten jest nazywany dochodowo elastycznym. Jest ona miarą zmian popytu pod wpływem zmian cen na dobra tu_ rystyczne.T. Związek ten jest znany jako cenowa elastycznośćpopytu. 119. to rynek taki jest nazywany nieelastycznym. Altkorn. Wolno też przyjąć.iż prawidłowość na rynku turystycznym ujawnia się w specyta ftczny spos b. 23. znajomośćtych cech rynku turystycznego jest niezbędnym warunkiem racjonalności działania podmiot w gospodarki turystycznej. . Die Tourismuslehre im Grundriss. charakteryzując przedmiot wymiany. 118. usług i towar w. w wczas popyt na dane dobro spada. jw.jako gotowośćturysty do nabycia określonych ilości d br turystycznych za określoną sumę pieniędzy''. są najistotniejszym stymulatorem rozwoju turystyki. ZdaniemJ. Można go zilustrować następująco: jeśliw dowolnej badanej grupie ludnościma miejsce przeszło jed- turystyczny . Wydawnictwo Naukowe PWN. r żny charakter. s. Na potrzeby poznavłczo-praktyczne każdy rodzaj rynku i jego cechy można opisać. kongresowej.r i i podr zy turyStycznej. że względne zmiany dochodu powodu_ ją zmiany w popycie w stopniu mniej niż propoĘonalnym. Wyraźny spadek turystyki międzynarodowej nakładający się na recesję gospodarczą w latach I99o-I993 wydaje się tę opinię potwierdzaćlz. Marketing w turystyce. Middleton. warunki wejścia na rynek. Krapfa7. Marketing w turystyce.popyt turystyczny jest sumą d br turystycznych. wypoczynkowej itd. mobilność. co wymaga stałej uwagi tych. na rynkue. Oznacza to. ajeślicena spada. Marketing w turystyce.38. występujące na tym rynku podmioty oraz cechy popytu i podaży. 4. że turystyka wyjazdowa jest bardziej wrażliwa na zjawiska recesji niż turystyka krajowa.2. POPY T TURYST YCZNY Problematyka popytu turystycznego jest obszernie omawiana w literaturze przedmiotu. Zdaniem C' Kasparal0' dochodowa elastyczność popytu turystycznego dla turystyki krajowej przyjmuje praktycznie zawsze wartości ponizej jedności' Oznacza to więc. za J. Dlatego w tym miejscu Zostaną tylko w skr cie przypomniane podstawowe wiadomości z tego zakresu.39. wyższą dochodową elastyczność popytu turystycznego stwierdza się w zagranicznej turystyce wyjazdowej.. Natomiast C. Marketing w turysĘce.T.regulacje rządowe. postawy społeczno-kulturowe i społeczne. kt rych zadaniem jest śledzenie tendencji Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wielkość popytu są zmienne ekonomiczne w krajach lub regionach zamieszkiwanych przez potencjalnych turyst w.1. Ich wpływ jest widoczny w r znych rodzajach turystyki' a zwłaszcza w turystyce wypoczyŃowej. a staje się dobrem powszechnym. s. obserwo- Związek między dochodem a wydatkami na turystykę jest nazywa_ ny dochodowq elastycznością popytu. 19. że przy dochodach względnie niskich oraz względnie wysokich dochodowa elastycznośćpopytu turystycznego jest mniej sza niż przy dochodach średnich.

s. Że przy wzrościecen turysta ma możliwość zlagodzenia sobie tego wzrostu przez wyjazd do tar{szych miejscowości. Układ pozostałych czynnik w. determinujących wzrost popytu turystycznego tw Jak wykazują badania niemieckie. wiek członk w i poziom ich wykształcenia. jw. intensywnośćpodr żowania. takie jak doch d narodowy. 120 i nast. poziom dochod w umozliwiających powstanie funduszu swobodnej konsumpcji. aktywna polityka turyStyczna i skuteczna komunikacja środkw masowego przekazll. Warszawa 1997. struktura konsumpcji. Ekonomiczne Tagadnienia turystyki. Die Tourismuslehre im Grundriss. Trzeba też zauutużyć. jego rozmiary i rozkład w skali rccznej. Zmiany popytu są odwrotnie propoĘonalne do siły nabywczej pieniądza poza granicami kraju. czynniki kulturalne. do kt rych zaliczono: czas wolny. a także moda. Aby wyczerpać temaq warto jeszcze przytoczyć klasyfikację czynnik w popytowych i cechy charakterystyczne popytu turystycznego w ujęciu S. działają : r r r r Grupę drugą stanowią czynniki spotec7no-psychologic7ne. sta w mniejszym stopniu reaguje na zmiany cen niż w turystyce wypo- Warto dodać.60 Ż08 209 .wielkośćgospodarstw domowych. Czynniki demograficzne. tj. Wodejki'a. poza ekonomiczno-demograftcznymi i geograftcznymi. kt re osiągają niskie dochody. obnizając poziom cen' lub negatywnie. czono: ra Wreszcie grupę trzecią tworzą czynniki podażowe. ze cenowa elastyczność popytu turystycznego ulega zmniejszenia przy przechodzeniu turystyki z fazy d br o charakterze luksusowym do fazy d br powszechnego uzytku. Zesp ł tych czynnik w tworząi wielkośćgospodarstwa domowego. cenowe. osobistej oraz psycho- t bezrobocia.4j. kursu wymiany walut w kształtowaniu popytu w turystyce międzynaro_ dowej. Umożliwia to substytucyjnośćusług turystycz_ nych. że elastycznośćcenowa popytu tury_ stycznego zależy od wysokości dochod w i od sytuacji gospodarczej. wzrastające rozmiary wsp łczesnych miast oraz poga$zające się w nich warunki życia stanowią istotne przesłanki wzrostu popytu turystycznego. s. og lnie można powiedzieć. Parytety walutowe mogą oddziaływać pozytywnie. wzrastający poziom wykształcenia to cechy określające wzrost popytu turystycznego. podwyżka cen krajowych usług turystycznych o Ivo powoduje wzrost popytu na turystykę zagraniczną wyjazdową o 0.4vo13. Kaspar. a wzrost popytu na tę turystykę ta sze elementy podaży. Czynniki te podzielono na ekonomiczne.czynkowej. międzynarodowa wymiana go- og lnogospodarcze. . kształtujące popyt turystyczny. stopa spodarcza. płace realne. Wzrost liczby gospodarstw. wyb r tarszej formy zakwaterowania itd. do kt rych zali- C. czynniki demograficzne' takie jak liczba i struktura ludności. Jeślinatomiast oferta urlopowa wewnątrz kraju sta_ je się droższa o lvo w stosunku do zagranicznej. efekt demonstracji oraz rozwinięta turystyka socjalna mogą Spowodować włączenie się do ruchu tych os b. w większości znacznie wolniej niż zmienne ekonomiczne. stopie uprzemysłowienia i wskaźniki urbanizacji.w kt rej mieszka 13 wynosi około O. prowadząc do podwyższenia poziomu cen oraz spadku popytu na określonym rynku docelowym. Wodelko. czyli zmiany cen produkt w turystycznych oraz cen sub- stytut w. zwiększenie się liczby os b w wieku ponad 55 lat. logicznej. motYwY podr ży. podkreśla się zwlaszcza czynniki pogodowe w odniesieniu do turystyki wypoczynkowej oraz wielkośćspołeczności. wśrd kt rych wyr żniono: orząi motywacje natury społeczno-kulturalnej. Jeślipanuje recesja. mniejsza |iczba dzieci w gospodarstwie domowym. jego struktura.PWSH.7vo. a zwŁaszcza telewizji jako gł wnego nośnika reklamy produkt w turystycznych.W grupie czynnik w geografic7nych. ksztaltujących popyt turystyczny. to turysta bardziej reaguje na wysokośćcen i następuje przeniesienie popytu na potencjalny turysta' Ciepły klimat i sło ce. S. to następuje przesunięcie z turystyki krajowej na turystykę zagraniczną wyjazdową. W grupie czynnik w ekonomicznych należy także podkreślićrolę r r dochodowe.

wystą)ienie popytu efektywnego na og ł wymaga wyższychdochod w niż w innych przypadkach konsumpcji. jest elastyczny cenowo. co wynika z komplementarności d br i usfug turystycznych. Można więc powiedzieć.. podobniejak popyt. tzn. infrastruktura i usługi miejsca docelowego. organizację. przy założeniu. Krapf. Marketing w turysĘce. Middleton.. jest zawsze popytem mobilnym. może mieć charakter popytu inflacjogennego.. sieć. w podr ży. rozw j turystyki socjalnej. kt rą wytw rcy są sKłonni oferować w danym czasie. konsument udaje się do miejsca występowania podaży. . Wynika z tego. że@odużturystyczną. cyt. nato- - 2rt . transport. jw. konkurencję cenową. politykę turystyczną obejmującą regulacje prawne w sferze gospodarki turystycznej.produkt turystyczny może być zdefiniowany l r r atrakcje i środowisko miejsca docelowego. s. jaką jest się skłonnym oddać przy danym stanie cen krajowych lub wartości pieniądza w stosunku do zagranicyJ. skoro wiadomo.3. promocję..Stanowi to ilośćturystycznych d br i usfug.W. sieć i wydajność przejśŻgranicznych itp. środki transportu pasażerskiego obsługujące turyst w. W..strukturę. 138. 28. wzbudzona po_ trzeba podr żowania jest na tyle silna. Ekonomika i organizacja turysryłi' jw. Altkorn. że zmiana uwarunkowa ekonomicznych konsumenta dopiero w dalszej kolejnościprowadzi do rezygnacji z uprawiania turystyki. jest wypadkową popytu na wszystkie składniki podaży. tw orzy układ następuj ących czynnik w 9: 1 PgdaŁ1e-St definiowana jako pewna ilośćd br i usfug oferowanych na sprzedaż po danej cenllOznac za ona relację między ilościąproduktu.leczre|acjąmiędzy ceną a ilością. ma charakter popytu restytucyjnego (odnawianego). że inne czynniki ksztahujące rynek nie ulegną zmianGl Podaz. s. żĄslodaż turystyczna obejmuje dwa elementy: dobra i usługi turystycznel l ' Z marketingowego punktu widzenia treśćpodazy turystycznej wypełnia produkt turystyczny. jego wielkość. 15 I. " Jest on kategorią rynkową wrażliwąna 4..r r r r organizator hotelarstwo.. dostępnośćmiejsca docelowego. żnej natury. ma charakter popytu substytucyjnego. sprawnośćorganizacyjną i zakres pi"re'er'-"ii parłstwa w odniesieniu do rozwoju hotelarstwa. a ceną. ze w miarę wzrostu ceny wytw rcy są skłonni zwiększać rozmiary swojej działalności. jako czynnik kształto'fiiania rynku. w wyjątkowo dużym Stopniu zależy od społeczno-gospodarczej po- jako pakiet składnik w materialnych i niematerialnych. jw. występuje w grupie wydatk w na swobodną konsumpcję w budzecie jednostki. iz o wielkości popytu decydują zar wno czynniki wymierne. Marketing w turystyce.. Z kolei z punktu widzenia potencjalnego turysty . r lityki pa stwa. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeĘcie dostępne za określoną cenę''l8. jak i niewymierne.Jest to oczywiste. zakres Wreszcie należy zwr cić uwagę na pewne cechy charakterystyczne popytu turystycznego (według S' Wodejki): r r r r r r r r I r r l r jest heterogeniczny i niejednorodny. .1 Reasumując. jest elastyczny dochodowo.89. za: W. Gaworecki. jest sezonowy. niejest ilością.a postępo_ gdy wać odwrotnie. standard usług nocleiowych. o popycie turystycznym decyduje wiele czynnik zmiany w. 2r0 Charakterystyka d br turysĘcznych została przedstawiona miast usług w rozdziale 5 niniejszej książki.. tj.'gJF< cena spadals. 18 V. co wynika z rodzaju produktu turyStycznego oraz z faktu. PoD^Ż TURYsT YczNA usfug. międzynarodowych stosunk w turystycznych natury handlowej i prawnej (formalności graniczne).. jego infrastrukturę.2. to '' -lamze- |7 w rozdziale 2. kategoryzację. czyli og lny produkt turysty czny. jest popytem lącznym. reglamentację działa|nościturystycznej itp. Jeślichodzi Q nodaz turystyczną w znaczeniu gospodarczym..' s. Hunziker i K.C.T. opartych na mozliwościach spędzania czasu w miejscu docelowym.

jak np. s. jw'.. Że podtż turystyczna. Popyt ten. jak i międzynarodowej. Wiadomo. że w regulacji rynku rlużą rolę uzyskuje cena. w jakiej mierze podaż turyStyczna jest wykorzystana przez popyt. Altkorn. Na zakoriczenie og lnej charakterystyki podazy turystycznej warto' podkreślićniekt re jej cechy2o. gdy zachodzi potrzeba. Posługując się takimi środkami. Die Tourismuslehre im Grundriss. osiągnięcia myślitechnicznej) i urządzenia infrastruktury og lnej (transport. Cechą charakterystyczną podaży turystycznej jest jej zwiqzek miejscem. sąroz|iczne. że ptzy odpowiednim zr żnicowaniu cen moŻna dowolnie spożytkować siłę nabywczą ludności i jej skłonność do zakup w usług turystycznych. Trzeba tu jednak podkreślić. podczas gdy intensywność potrzeb jest bardzo r żna.. przy sprzyjającej polityce turystycz_ nej. zar wno krajowej. reklama. gastronomię. co zostaje włączone do poduŻy turystycznej i jak podaż ta się zwiększa (np. W kształtowaniu się rynku i cen dominującąrolę.28-31. I ży pierwotnej i podaży wt rnej (pochodnej). Kaspar. Jednakże brak przejrzystościrynku. W takiej sytuacji doch d staje się właściwym regulatorem rynku turystycznego. W literaturze podkreśla siQ]_' Że cechy te sprawiają.jest względnie elastyczny. w kt rym jest oferowana.3 GOSPODARCZE KONSEKWENCJ E RozwoJU TURYsT YKt (u/Ęclr KERUNKoWE) . Jednak w za_ leznościod motywacjir żne znaczente przypisuje się podazy pi rwotnej i wt rnej . iż przy motywacjach o charakterze ftzycznym (np.że przedsiębiorstwa turyStyczne Są na og ł jednostkami świadczącymi usługi. Na rynku tym oferty korzystne cenowo umozliwiają uczestnictwo w ruchu turystycznym także grupom ludności o małych dochodach. . wypoczynek. W tym miejscu Zwraca się uwagę na 2| 22 c. odgrywa popyt turyStycznyŻI. ze względu na rriznorodne motywacje.lywna. w Sprzeczności z podatnością (elastycznością) popytu ltlrystycznego. język. oraz jej duża kapitatochłonnołr\ z (szczeg lnie w odniesieniu np. co zapewnia wysokie wykorzystanie potencjału usługowego2z. stanowiące podstawę materialno-organizacyjną świadczer( turystycznyc ) og lnie można powiedzieć. podmioty te decydują (lub co najmniej wpływają na to). Natomiast do podaży wt rneJ lub pochodnej włącza się instytucje i vządzenia infrastruktury turystycznej (np.cena płacona przez konsumenta. Tałnże. iż podaż turystyczna jest w znacznym stopniu 20 Lpanz z) furystyczna możebyć tez charakteryzowana jako zbi r poda.). urządzenia wypoczynkowe i sportowe. gospodarkę komunalną itp. z rezygnacją. brak możliwościmagazynowania usług. Szerzej na temat podaży turystycznej pisze J. Do podaży pierwotnej zalicza się rzeczywistość przyrodniczą (naturalne walory turystyczne).1 . Dla przedsiębiorstw turystycznych wazne jest wykorzystanie w mozliwie maksymalnym stopniu swojego potencjału usługowego. Ta rozbieżność cech utrudnia zachowanie normalnych. zwysokich cen. s. ttitturalnych proces w wyr wnawczych i sprawia. 4. hotelarstwo. jest bardzo zr Żnicowana.żnicowanie daż{Źakres podaŻy pierwotnej i wt rnej w duzym stopniu za|eży od s k u t e ćzn o ś i dzi ą ła n i a p o dmi o t w g o s p o da rki t ury s ty c znvĄZa pomocą c dostępnych im środkw podmioty te decydują o tym. kt re s7. komplementarność produktu turystycznego. ŻI2 ŻI3 . Produkcja usług zachodzi w tym sitlnym czasie i miejscu co ich konsumpcja. co stoi wymagają ftzycznej obecności klienta. i silnie zaznaczające się preferencje nabywc w w sumie zacierają rolę ceny jako regulatora rynku. jw. ze względu na szeroką skalę potrzeb turyst w. na_ tomiast przy motywacjach związanych z prestiżem (np. kongresowa) większe znaczenie przypisuje się podaży wt rnej. pośrednictwooraz organizację podr zy). udostępnienie podaży pierwotnej i rozbudowa podaŻy wt rnej).r f r t wizerunki miejsca docelowego. gościnność. silna za|eżność rxl p r roku. stosunki społeczno-kulturalne (zabytki. aby wyr wnać cykle popytu. Marketing w turystyce. turystyka biz_ nesowa. popytu turystycznego powoduje zr żnicowanie po_ ' Zr . Uważa się. w przypadku rynku nabywcy. Zagadnieniu temu są poświęcone rozdziały 4 i 6 niniejszej książki. do hoteli). leczenie) większe znaczenie ma podaż pierwotna. 121-1Ż2. Konsekwencje rozwoju wsp łczesnej turystyki. tradycje.

li' j1l. czy|ijest krajem turystyki aktywnej.i1arkisminturystycznych.i":. oraz między krajami.w przypadku turystyki krajowej..#J.1 ł kt rej rozwijają się dzt. 2a 23 konsekwencje gospodarcze. z punktu widzenia bilansu płatniczego.iż gł wnym czynnikiem określającym regionalny i krajowy wzrost gospodarczy jest atrakcyjność turystyczna regionu lub kraju. i**gr*'r:łm#jii''łffi l ::::-::'::Ń-*. Włochy) i wykazuje nadwyżkę w bilansie turyStycznym. wpływy i wydatki na turystykę nie dają się łatwo rejestrować2a. Dtlży postęp w tym zakresie rokują zalecenia WTo dotyczące statystyki wydatk w na turystykę.#:#:mTilyi:il"'i1"$pi'#*5"-'" *yyu"^. r wnowazne wpływom z eksportu w bilansie handlowym.165x^2?:ł. Należy przypomnieć. Natomiast wydatki na turystykę zagraniczną wyjazdowąsą.'h.:"j rj lił}.^ fl:iil"#:l1'"I:|] "*..KaJowego brutto..Inaczej m wiąc.: ąi[(. s. 1ŻŻ_l3o.#lł*'"'*ł 4'1'4' MARTenNG w TgfiYSTYcg poswlęclc kilka uwas właściwierozumianv marketino --.ffi rcach yffi.l.f^il:1":T"|ff'T'lTł ka ffi3#1!:nieisca pracy i oo"nojf z .il. że wpływy z turystyki zagranicznej ptzyjazdowej są.fi tu. Kaspar.'uy rozwoiu gosnorlarczvm --"ioflU 1ou :T::T. Hiszpania.j."#r'^""ilf::il wok li::::l$.:'1lil |l- ffi c. czy dany kraj jest krajem turystyki przyjazdowej (np." iy"*upracę.ffi. im Grundriss.y^ł. Bilans turystyki. W taki spos b może się ona przyczynić do zr Żnicowania rozwoju gospodarki narodowej i światowej.|'::Ń.*i#[""T1'-"il\Ł.::'f."Ę:I^li'ąt:rr'". Warto podkreślić. . będąc częściąbilansu płatniczego. r wnoważne wydatkom na import. jw. jeślizostaną ratyfikowane przez rząd RP. z punktu widzenia bilansu płatniczego pa stwa.. Niemcy.""ff ::ilttlipTąj-fl 1"stykizlł. że udział regionami. Turystyka jest ważnym środkiemredystrybucji dochod w między kr1ju Jest tym rvtększy' turystyki. Jezeli roczne wydatki na turystykę zagraniczną rosną szybciej niż produkt krajowy brutto. bilans turystyki jest zestawieniem wartości konsumpcji turystycznej w zagranicznej turystyce przyjazdowej orazw zagranicznej turystyce wyjazdowej. Praktyka dowo.i1{. Die Tourismuslehre ..nfiy sty ce :i:'T'^. w przypadku turystyki międzynarodowej. W przeciwieristwie do tra_ dycyjnego eksportu i importu. ze turystyka iest il jI". Turystyka ma sw j udział w bilansie płatniczym paristwa. Japonia) i wykazuje deficyt bilansu turystycznego.:''-#i::f itrtrn*-ff#J''ffi ri:'jjil... jest por wnaniem wartościd br i usfug turystycznych sprzedanych w kraju obcokrajowcom oraz d br i usług zakupionych przez mieszkarc w danego kraju w czasie tury_ Stycznego pobytu za granicą. Gospodarcze znaczenie turystyki zagranicznej zależy od tego. W literaturze przedmiotu spotyka się stwierdzenie. w turyStyce międzynarodowej danego kraju.:łł. niewi_ dzialny eksport i import..I\. to tym Samym wzrasta znaczenie turystyki dla wpływ w i wydatk w dewizowych gospodarki narodowej. tworząc tło rozważart prowadzonych w dalszej części rozdziałuŻ3 .l. czyli og lnie biorąc.'.re-.n:ff:mBerner Studien zum Frem ŻI4 ŻI5 . 9-' JąJr r zaopatrzenra w tow/. Dlatego turystyka jest uwazana Za tzw."T. czy też jest krajem turystyki wyjazdowej (np.

r

przy uzyskiwaniu umiarkowanego zysku. Natomiast zdaniem C. Kasparaz7 , marketing w turystyce jest określany jako ,,...polityka turyStyczna nakierowana na rynek i uzasadniana przez rynek, polityka zar wno przedsiębiorstw turystycznych, jak i organizacji turystycznych, bez względu nato, czy Są one podmiotami prawa publicznego, czy prywatnego''. Takie ujęcie marketingu oznacza akceptację zar wno marketingowego sposobu myślenia, jak i marketingowego sposobu praktycznego działania. Marketing w turystyce w szerszym znaczeniu tworzą:

nym, powinny być skonkretyzowane pod względem finansowym i osobowym. Cele polityki turystycznej osiąga się za pomocą instrumentarium marketingowego. Instrumentarium to tworzą:

r r

: : : r

produkt (asortyment, ilośćitd.), cena (warunki, zr żnicowanie cen), promocja (reklama, public relations oraz sprzedaz osobista), dystrybucja (kanały dysĘbucji, systemy dystrybucji).

określenie cel w i funkcji turystycznych, opracowanie wskaz wek postępowania za pomocą strategii cząstkowych.

Zagadnienia te w duzym stopniu zależą od właściwejinformacji, i określenie trend w wskazujących przyszły rozw j. Praktyka niestety dowodzi, że często nie docenia się w turystyce konieczności tworzenia banku informacji Statystycznych, co mścisię błędami przy podejmowaniu decyzji przez podmioty
pozwalaj ącej na analizę bieżącej sytuacji

Zastosowanie tych instrument w w praktyce w określonej kompozycji (marketing-mix) jest przedmiotem tzw. strategii marketingowej. Zadanie strategii sprowadza się do określenia środkw zapewniających osiąganie cel w polityki turystycznej lub zbyt w dłuższej perspektywie czasowej. Można też m wić o strategiach narzędziowych (cząstkowych), gdy np. w ramach koncepcji marketingowej planuje się politykę cen, dysĘbucji itd. Zdaniem C. Kaspara, przy stosowaniu instrumentarium marketingo-

polityki turystycznej. H. WeinholdŻ8 zwtaca uwagę, iż w określaniu cel w polityki turystycznej powinno się uwzględniać następujące elementy:

r r l r l

opis pozycji, jaką zajmuje przedsiębiorstwo lub organizacja turystycznazg w og lnogospodarczym procesie dysĘbucji d br i usług, opis potrzeb, kt re przedsiębiorstwo lub organizacja zamierza zaspokoić Za pomocą świadczonych usług, opis usług, kt re określone podmioty zamierzają świadczyć, opis rynk w, na kt rych podmioty te zamierzajądzialać, opis usług określonych podmiot w w wymiarze ilościowo-jakościowym.

wego nalezy zwr cić szczeg lną uwagę na stopie nasycenia rynku. Dlatego ważnajest koordynacja marketingu na poziomie przedsiębiorstwa z marketingiem w skali makro. Rola skoordynowanych poczyna jest szczeg lnie waŻna w warunkach występowania popytu turystycz-

jego większą przejrzystość.obserwowane poziome

nego na pakiet usług. Ponadto wzrastająca integracja rynku powoduje

Nalezy dodać, iz wymienione elementy, stanowiące podstawę określeniacel w polityki turystycznej na konkretnym szczeblu terytorialC. Kaspar, Die Tburismuslehre im Grundriss, jw., s. 133. H. Weinhold, Marketing in 20 Lektionen, cyt. za: C. Kaspar, Die Tburismuslehre im Grundriss, jw., s. 134-136. 2e Organtzacja turystyczna jako podmiot polityki turystycznej, np. gminy.
28

2i

sprawiają, Ze szanse na sukces małych, pojedynczych przedsiębiorstw turystycznych są w efekcie rozrastającego się rynku krajowego i międzynarodowego coraz mniejsze. C. Kaspar zauważa, że takj wniosek powinien wypływać zbada rynku i być podstawą marketingu. Względy praktyczne uzasadniająpoczynienie kilku uwag poświęconych poszczeg lnym elementom instrumentarium marketingowego. Jeżeli chodzi o politykę dotyczącą produktu turyStyczne7o, to powinno się w spos b jasny precyzować ofertę turystycznąijej kształt pod względem ilości,jakościoraz rodzaju infrastruktury og lnej i tury_ stycznej. Dużej roztropności wymaga polityka cen. Zalety zt żnicowania cen usług turystycznych r żne ceny za te Same usługi w zależnościod okresu (przed sezonem, w czasie sezonu czy po sezonie) lub od czasu
Ż17

i

pionowe fuzje

zr6

r
korzystania z usług (dłuższyczy kr tszy), oraz ceny ryczałtowe są na wsp łczesnym rynku (nabywcy) oczywistością' W turystyce podkreśla się znaczenie polityki ,,obr bki'' rynku' poWszystko to, co w promocji wypełnia zakres public relations, słuzy w oczach opinii pu_ lepszeniu wizerunku i zwiększeniu wiarygodności blicznej. Działania objęte public relations mają gł wnie charakter informacy3ny i powinny tworzyć dobry klimat dla udanych kampanii reklamowych. Jezeli chodz\ o reklamę w turyStyce, to powinna budzić zapotrzebowanie na oferowane usługi i ukierunkowywać istniejący popyt na określonąpodaż, a takŻe spełniać funkcję informacyjną. W literaturze p."" .iotu podkreśla się wym g Systematyczności przygotowywania jest akcji reklamowych. Punktem wyjściaw opracowaniu takiej akcji odpowiedź na następujące pytania.

r s r r

Czemu akcja ma służyć,jaki jest jej cel? Gdzie akcja powinna być przeprowadzola| czy wśrd ludności wiejskiej, czy w aglomeracjach miejskich? latie zastosować nośniki reklamy, np. telewizję, ogłoszenia, pro-

Kiedy akcja powinna być przeprowadzona' czy np' w listopadzie,
czy na wiosnę?

spektY?

sympozja i konferencje. Promowanie sprzedaży usług turystycznych w szerokim znaczenil tego terminu oznacza r wniez określeniekanał w dystrybucji (własne plac wki sprzedaży, pośrednicy detaliści,hurtownicy itd.) i kształcenie tych, kt rzy mają bezpośredni kontakt z klientami. og lny przegląd problematyki marketingu w turystyce potwierdza istnienie dodatkowej za|eżnościmiędzy rozwojem turystyki w kierunkach społecznie poŻądanych a szeroko rozumianym marketingiem.
*t<t<

imprez stałych, regularnie organizowanych w określonych miejscach i terminach. Imprezy targowe stwarzają wystawcom ofert i potencjalnym ich nabywcom duże możliwościprowadzenia działa marketingowych i kontakt w. Tereny targowe są także miejscem konfrontacji wystawianych ofert z opinią zutiedzających. Warto podkreślić,że są one r wnież miejscem kontakt w Z prasą, radiem i telewizją. Giełdy turystyczne natomiast są organizowane okresowo. Pozwalają one na dokładny przegląd ofert turystycznych i bezpośrednie kontakty organizacji turystycznych. Duże znaczenie reklamowe mają giełdy międzynarodowe. Na przykład w Europie są znane: Międzynarodowa Giełda Turystyczna w Berlinie, Europejska Giełda Turystyki Motywacyjnej i Kongresowej, Europejska Giełda Turystyczna Par stw Nadbałtyckich. Przy okazji giełd turystycznych organizuje się r żne wycieczki reklamujące atrakcyjnośćpromowanych miejscowości, a także seminaria,

Warunkiem skuteczności każdej akcji reklamowej jest oparcie odpowiedzi na te pytania na wnikliwej obserwacji rynku turystycznego' to na wynikach badar, rynku. Aby reklama w tuu.'"sti to możliwe - oczekiwania, musi przyciągać uwagę, informorystyce mogła spełnić praww ać, zachęcać,, być zrozumiała, lekka, rzeczow a, bliska nabywcy, dziwa, aktualna, wiarygodna,przyzutoita. planoiva itp. Wszystkie te cechy są komplementarne. 'Promocja

na rynku turyStycznym jest też prowadzona w formie sprzed.aży osobistej oferowanych usług. Decyzja o zakłtpie, spowodowana reklam4, powinna zostać urzeczywistniona' Istotne znaczenie dla reklamy w turyStyce mogą mieć targi oraz giełdy. Należą one do imprez, kt rych celem jest prezentacja ofert turystycznYch.

społecznego, kulturalnego dochodu narodowego.

Przypisywane turystyce wsp łczesnej, d. masowej, rozliczne uwarunkowania rozwoju i następnie jego skutki (funkcje) w - wymiarze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, przestrzennym itp. wskazują na jej wsp łzależność licznymi elementami gospodarki- narodoz wej. Zjednej strony turystyka jest pochodną wysokiej aktywności gospodarki jako całości,z drugiej zaśstymuluj e rozw j r żnych sfer zycia

i ekonomicznego oruz oddziałuje na wzrost

Targi turyStyczne, ze wzg\ędłt na ich zasięg przestrzenny' mogą być międzynarodowe, og lnokrajowe lub regionalne' Na og łnateŻąone do

ŻI8

219

/

4.2.T URYSTYKA A TMN5PORT
Usługi transportowe integrują rozmaite dziedziny zycia społecznego i spajają gospodarkę danego YłĄu. Żaden dział gospodarki nie moze się bowiem obejśćbez usług przewozowych i w ostatecznym rachunku efekty pracy np. przemysłu, budownictwa, rolnictwa czy handlu zagranicznego w duzym Stopniu za|eŻąod sprawności i niezawodności transportu. Bez usług transportowych nie jest też możliwy rozw j turystyki, przy czym popyt na świadczenia transportu turystycznego pobudza wzrost ich podaży (zwiększenie liczby i jakościśrodkw transportu). R wnie oczywisty jest wpływ podazy usług transportu na popyt' Na przykład dzięki upowszechnieniu samochodu turystyka mogła się gwałtownie rozwinąć. Także korzyści z wynalezienia samolotu zrodziły nowe potrzeby turystyczne w zakresie usług transportowych. Wybierając środek transportu, turySta zwraca uwagę na wiele czynnik w. Jednym z nich jest bezpiecze stwo podr ży. Jednak w miarę postępu technicznego w transporcie, atakŻe m.in. rozwoju turystyki biznesowej czynnik ten nie zajmuje juz pierwszego miejsca na liście
wymagari.

wskazać na koszĘ, poniewaz kazda poprawa jakościusług transportu musi być związana z dodatkowymi wydatkami turystycznymi. Praktycznie biorąc, wymagania turyst w wobec cech jakościowychśrodk w transportu są ograniczone przez ekonomiczną relację koszt w i dochod w. Można Z tego wyciągnąć wniosek, że wydatki, jakość usług transportu i dochody przewoźn1k w muszą pozostawać w korzystnym stosunku z punktu widzenia interes w transportu. Historia transportu wskazuje, że jego rozvt j odbywał się zar wno dzięki poprawie jakościusług, jak i dzięki zmniejszaniu kosztu jednostkowego.
Spadek cen usług następuje na skutek postępu technicznego w transporcie, poprawy jego ekonomiki i w wyniku subwencji na rozw j infrastruktury transportowej. Rzecz jasna, stymuluje to rozw j turystyki.

Krajoznawcze ce|e podr zy turyStycznych, zamiłowanie do przyg d, nasilanie się podr zy w interesach uczyniły cechą dominującą szybkość.Praktyka wykazuje, że coraz większa szybkośćpodr żowania, przede wszystkim transportem lotniczym, pozwala na zwiedzanie kraj w, kt re dotychczas nie mogły być obiektem turystyki masowej. W ofercie usługowej dotyczącej wsp łczesnych środkw transportu turyStyczneg o dużąuwagę zwraca się na komfor'. warto w tym miejscu wskazać na powodzenie np. podr zy pociągiem z zabraniem samochodu, pociągami superekspresowymi, sypialnymi, luksusowymi autokarami czy podr ży coraz większymi i szybszymi samolotami. obserwuje się tez tendencję do indywidua|izacji oferowanych usług przewozowych. Jeżeli chodzi o inne cechy jakościowe środk w transportu, takie jak punktualność'regularność czy częstotliwość,to w odniesieniu do transportu turyStycznego nie mają one większego znaczenia. Za|ety te są bardziej doceniane ptzez podr żu1ących w celach nieturystycznych' Rozważając zagadnienie wzajemnego wpływu turystyki i transportu punktu widzenia jakościowych cech środk w transportu, trzeba teŻ z
Ż20

Trzeba przy tym zauważyć, ze co do niekt rych środkw transportu, np. nowoczesnych samolot w o dużych szybkościach'istnieje przymus ustanawiąnia stosunkowo wysokich cen wskutek wysokich koszt w eksploatacji. Cenowa elastyczność popytu prowadzi tu do pewnej selekcj i popytu, kt ry j ednocześni e wy znacza podział zada dla poszczeg lnych środkw transportu dzięki ich substytucji (np. kolej-samolot). M wiąc o wpływie poprawy jakościusług transportowych na rozw j turystyki, trzeba r wnież zutr cić uwagę na stymulacyjny charakter wzrastaj ącej zdolności przewozowej wsp łczesnych środk w transportu. Czynniki techniczno-ekonomiczne i organizacyjne kształtują bowiem zdolnośćprzewozową poszczeg lnych rodzaj w transportu: kolei jako środka ptzewoz w masowych, samochodu jako środkatransportu indywidualnego, autokaru i samolotu jako środkw przewoz w grupowych. Wypada tu powiedzieć, że turystyka oddziałuje też na wzrost poduŻy usług transportowych. Występuje tu zasada sprzężenia zwrotnego: do_ stępność transportowa walor w turystycznych ozywia ruch turystyczny, kt ry z kolei oddziałuje na rozw j transportu w pożądanych kierunkach. Zależnościturystyki i usług transportu Zostaną szerzej om wione w następnym rozdziale.

ŻŻI

r

4.3.T URYSTYKA A PRZEMY5Ł
Rozw j wsp łczesnej turystyki i jej roz|iczne uwarunkowania znajdują się w ścisłymzwiązku z rozwojem przemysłu. Turystyka jest produktem cywilizacji przemysłowej, przemysł kształtuje też kierunki i intensywnośćturyStycznych form spędzania czasu wolnego od pracy. W niniejszy ch rozvłaŻaniach przemysł jest rozumiany jako dział gospodarki narodowej zajmujący się wytwarzaniem środkw produkcji i środkw spozycia oraz śvłiadczeniemusług produkcyjnych. Z trzech grup działalnościprzemysłowej (wedfug klasyfikacji oNZ): przemysłu wydobywczego, przemysłu przetw rczego oraz przemysłu produkcji energii elektrycznej i gazu przedmiotem rozważafl w tym podrozdziale jest przemysł przetwtrczy. Wpływ wsp łczesnej turystyki na przemysł jest znaczny. Turysta jako konsument zwiększa zakres swoich zainteresowa o r żne elementy i przez to modyfikuje strukturę popytu oraz podnosi jego poziom' W wyniku popytu turyStycznego powstaje wiele dziedzin wytw rczości przemysłowej, nastawionych na obsługę ruchu turystycznego. Dotyczy to gł wnie przemysfu przetw rczego i rzemiosła. Doświadczenie uczy, ze pod wpływem popytu turyStycznego znacząco się rozwija przemysł d br konsumpcyjnych powszechnego użytku. Można tu wymieni przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, metalowy, drzewny, sk rzany, odzieżowy, poligraficzny, papierniczy itp. Produkcja wymienionych przykładowo gałęzi przemysłu przetw rczego ma charakter specjalistyczny bądźbywa dostosowywana do potrzeb oraz upodobar uczestnik w turystyki powszechnej i kwalifikowanej. Z ptzemysłem przetw rczym nakierowanym na potrzeby turystyki

T

I

względem ceny.

w swojej formie i treściodzwierciedlać specyfikę danego regionu; stanowić estetycznie wykonany, trwały nabytek godny przechowania i obdarowania nim osoby, dla kt rej ma być dowodem pamięci; stanowić przedmiot wygodny do przewiezienia i dostępny pod

i

wie;Że się przemy słow o'rzemie ślnicza produkcj a pamiqtek tury styc znych

swoje wspomnienia z podr ży, chętnie kupuje pamiątki. Kużda pamiątka powinna budzić w turyście i w jego środowisku zainteresowanie danym krajem. Aby spełnić funkcje społeczne, wytw rczośćpamiątkar_ ska powinna:

drobnych artykuł w. Na og ł bowiem każdy turysta, chcąc utrwalić

Pamiątkarstwo jest w wielu krajach o rozwiniętych funkcjach turystycznych społecznie i gospodarczo ważnądziedziną wytw rczości artystycznej. Jednak masowy popyt na pamiątki turystyczne często sprawia, że nie spełniają one wsponrnianych wymagar{. Rozw j turystyki wpływa r wnież na przemysł pr7etw rczy produkujący arĘkuły żywnościowe' Masowe podr że turystyczne, zr żnicowane np. ze wzg|ędu na środkitransportu' czas trwania, stopie zagospodarowania miejsc pobytu i standard konsumpcji turystycznej, są inspiracją masowej i r znorodnej produkcji tych d br spożycia. Specyfika popytu turystycznego na artykuły żywnościowesprawia, ze jest wymagana produkcja tych d br w określonych jednostkach wagowych i pojemnościowych, o przedfużonym okresie trwałości,w stosownych opakowaniach. W warunkach gospodarki rynkowej przemysł spożywczy wyprzedza popyt turystyczny i kształĘe jego kierunki. Warto w tym miejscu zau:ważyć, iż niedorozw j tego przemysłu może hamować aktywność turystyczną pewnych grup ludności, obniżając standard konsumpcji turystycznej. Moze też obniżyć społeczno-ekonomiczną efektywność aktywizacji region w turystycznych. Produkcja przemysłu przetuł rczego na potrzeby turystyki jest typową produkcją rynkową. Dlatego też wnastające potrzeby turystyczne stymulują przede wszystkim produkcję d br konsumpcyjnych. Zkolei, aby uruchomić dodatkową produkcję rynkową, niezbędne są środki produkcji' kt rych wytwarzanie ożywia dziedziny dostarczające d br inwestycyjnych.

Masowość produkcji przemysłu ptzet:w rczego na potrzeby Stale
nasilającego się ruchu turystycznego uzasadnia określenie tego przemysłu mianem przemysłu turystycznego. Jednak termin ,,przemysł turystyczny" niejestjeszcze w takim znaczeniu obecny w literaturze przedmiotu. W świetlekryteri w klasyfikacji polskiego przemysłu stanowi on kategorię nieformalną. Pojęcie to może być zbiorczym terminem na r>znaczenie zada r żnych gałęzi i branz przemysfu przetw rczego, wY-

r

ukazywać turyściecharakter kraju, regionu, miejscowości lub środowiska, panujące tam zwyczaje, kulturę, historię i rozw j warunk w społeczno-gospodarczych;

ŻŻŻ

duŻa innowacyjność. szczeg |nie w grupie d br nie- . iż są one gł wnymi miejscami emisji ruchu turyStycznego. Popyt na te dobra' niegdyśdostępne tylko dla zamoŻnych. Mają one dwojaki charakter.Że między rozwojem turystyki a przemysłem ja_ ko działem gospodarki narodowej występuje wsp łcześniewytaźny konflikt. Powszechny jest pogląd. w miarę postęp w urbani- "us żywnościowych. dając społecze stwom wyższe dochody. zwłaszcza na obszarach położonych w poblizu miejscowości turystycznych. na 4. zasoby pracy.staje się przedmiotem coraz większego zapotrzebowania w krajach wysoko rozwiniętych. przestszennej koncentracj i ludnościmiej skiej i zanieczy szcze(l środowiska przy r odniczego recepcyj na funkcj a przestrzeni wiej skiej nabiera coraz większego znaczenia. Z jednej strony rozw j przemysłu i jego przemiany jakościowe stały się podstawą og lnego rozwoju. Drugie natomiast.kazujących określonezwiązkibezpośrednie lub pośrednie z obsługą ruchu turystycznego. kwalifikacje kadr. W efekcie. wsp łcześnieszczeg |nie preferowanej ze wzgtędu na jej walory zdrowotne i profilaktyczne.in. drugie zaśto podejmowanie podr zy turystycznych do obszar w jeszcze nie ska:żonych. przenika wsp łcześniedo jest on wywołyśzerokich warstw społecze stwa. mająca zw\ry'.T URY5TYKA A ROLNICTWO zacji. Niemała jest r wnież rola turystyki w kształtowaniu proces w urbanizacyjnych. że industrializacja odegrała wybitną rolę w procesach urbanizacyjnych wsp łczesnego świata. wysoka efektywność. Istotne zwiryk'l' występują r wnież między turystyką a rolnictwem. że im więcej jest sprawnie działających. Jest to odzwierciedleniem upo_ wszechniania się tam turystyki jako stylu zycia. jest realne i niezbędne społecznie. rozw j turystyki wywołuje zmiany w strukturze produkcji rolniczej. Przemysł ten umożliwia m. w por wnaniu z przemysłem śred_ nim i wielkim. Pierwsze rozwiry. Powszechny jest pogląd. Z jednej strony.że wany nie tylko nakazem mody. |ecz także ma podłoże snobistyczne' ŻŻ4 łoautcia przemysłu turystycznego. Postulowana pełna samodzielnośćekonomiczna samorządu terytorialnego powinna stworzyć warunki umożliwiające kojarzenie interes w terenowych z rozwojem og turystyki. negatywne skutki rozwoju cywilizacji przemysłowej stały się barierą rozwoju turystyki. Dużą rolę w rozwoju przemysłu turyStycznego może odegrać przemysł drobny. Postulat rozwoju przemysłu turyStycznego znajduje r wnież uzasadnienie społeczne. przy spełnieniu innych warun_ k w. tym niższe wydatki na ochronę środoinfrastruktury. duża elastyczność organizacyjna. wiska i rozbudowę lnie mozna postawić tezę.aniejest nakazem chwili. z:właszcza w dostosowywaniu produkcji do zmieniĄącego się popytu. choć jest ono bardzo kapitałochłonne i nie wszędzie reaIne. Są też miejscami koncentracji tego ruchu. iż z taktej konfliktowej sytuacji są dwa wyjścia: jedno to zahamowanie degradacji środowiska przyrodniczego przez pruemysł i rekultywacja środowiska. drobnych przedsiębiorstw w sektorze przemysłu turystycznego' tym realniejsze są szanse zaspokojenia potrzeb turystycznych i tym większy jest stopier wzrostu całej gospodarki' Turystyka może stanowić podstawę materialnego rozwoju region w oraz miejscowości turystycznych w kraju. Z drugiej strony przemysł jest źr dłem zanieczyszcze środowiska przytodniczego i wielu ujemnych zjawisk w środowisku społecznym. uprawianie turystyki kwalifikowanej.ek ze specyftcznymi warunkami lolalnymi (surowce. Na zakoriczenie warto wspomnieć o pośrednim wpływie przemysłu rozw j turystyki przez urbanizację. Należy podkreślić. kr tszy czas pracy i warunki materialne uprawiania turystyl<l'. warunki popy- tu miejscowego i popytu turystycznego). charakteryzują: r r r s s duża elastycznośćdziałania.4. w niższakapitałochłonność.Koncentracja ludności w coraz większych miastach i aglomeracjach sprawiła. obniżając znacząco społeczne korzyści płynące z turystycznych form spędzania czasu wolnego od pracy. Reklama turystyki kwalifikostanowi pośrednio bodziec do rozwoju przemysłu turys*an"i tycznego. Z drugiej strony. Warto podkreślić. Przemysł ten bowiem.

Rozw j cywilizacji przyczyn1ł się do znacznego osłabienia więzi człowieka zprzyrodą. W celu podtrzymania tej więzi niezbędna jest taka organizacja społecze stwa, aby człowiek nie był pozbawiony widoku przyrody. egzystencji wsp łczesnego mieszka ca Antidotum na uciążliwości miast jest m.in. turystyka wiejska. Przestrzenie wiejskie bogate w walory turystyczne' pfzy odpowiedniej polityce promocyjnej, stają się obszarami rozwoju infrastruktury turystycznej i og lnej, dzięki kt rym turystyka wiejska powoli staje się zjawiskiem masowym. Atrakcyjność tych obszar w jest przyczyną, dla kt rej ludnośćpreferująca turystyczne formy spędzania czasu wolnego opuszcza miejsca turystycznej koncentracj

4.5. TURYSTYKA A SPORT
Związk't turystyki Ze sportem wynikają z cel w, często zbieżnych, ich uprawiania. Zar wno sport, jak i turystyka służącelom społecznie wartościowym, wychowawczym' są więc środkiem wielostronnego, humanistycznego wychowania człowieka. Rozsądnie uprawiany Sport, podobnie jak turystyka, np. kwalifikowana, jest środkiem ksztąłtowania społecznie wartościowych cech charąkteru' Wyrabianie w sobie choćby silnej woli wymaga ciągłego zmagania się z przeszkodami oraz przeciwnościami, co przecież występuje w działalnościsportowej i turystycznej. funkcji turystyki i sportu naprzykJadzie Przy omawianiu zbieżności zdrowia pojęcie ,'Zdrowie'' należy potraktować szeroko. Chodzi tu nie tylko o zdrowie w znaczeniu braku choroby,|ecz także o dobre samopoczucie ftzyczne, psychiczne i społeczne. Szeroko rozumiane zdrowie

i, coraz bardziej zurbanizowane i zaniec zy szczone, aby szukać wartościowych form aktywnego spędzania czasu. Turystyka na wsi staje się więc alternatywą w stosunku do powszechnie przyjętych modeli tej aktywności. Iednąz konsekwencji rozwoju turystyki wiejskiej moze być zmiana właścicieliteren w rolniczych. W Polsce np. opr cz tradycyjnych wła_ ścicieli ziemi, tj. parstwa i rolnik w indywidualnych, pojawiają się noi wi właścicie|e dzierżawcy, budujący na obszarach wiejskich ośrodki przyzakładowe dla pobytowej turystyki grupowej oraz prywatne domki letniskowe, stwarzające warunki do rozwoju przede wszystkim rodzinnej turystyki weekendowej. w taki spos b następuje zmiana organiza' cji przestrzeni wiejskiej i rozszerzenie jej funkcji. Funkcja rollnicza często schodzi na drugi plan, natomiast rozwija się funkcja turystyczna.
Zjawisko to jest szczeg lnie widoczne we wsiach letniskowych. Turystyka wiejska staje się więc istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, stwarzając pozytywne nastawienie do niej wśrd ludnościwiejskiej, atakŻe dając tej ludności zatrudnienie. Innym efektem związk w turystyki z rolnictwem są przemiany w produkcji roślinneji hodowlanej. W miarę rozwoju turystyki rolnictwo włącza się do obsługi ruchu turystycznego. W wyniku wzrostu popytu i cen na skutek rozwoju turystyki obserwuje się wzrost skupu drobiu, ryb, runa leśnegoitp. obsługa ruchu turystycznego na wsi oraz wmiejscowościach turyStycznych połozonych korzystnie względem miejsc produkcji rolnej może być stymulatorem rozwoju gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych oraz sp łdzielczościogrodniczej

źrdłem zdolnoścido pracy, satysfakcji społecznej itp. Wsp łcześnieczłowiek zdrowy to gł wnie człowiek zdoIny do własnego rozwoju i przekształcania otoczenia. Jak juz wspomniano w tej ksiązce, tempo przemian stwarza wiele zagroże(t dla zdrowia. Sport uprawiany z umiarem i rozsądkiem oraz aktywny wypoczynek urlopowy są najlepszym lekarstwem dla wsp Ł czesnego człowieka, zmęczonego ftzycznie i psychicznie. W medycypowinno być
nie mnożą się głosy, że ruch ciała stanowi nie tylko środekterapeutycz-

i mleczarskiej.
ŻŻ6

lecz przede wszystkim profilaktyczny. Związkl turystyki Ze sportem są r wnież widoczne w płas7czyźnie dostarcza szeroko ekonomicznej. PrzykJad w takiej wsp łzależności pojmowana gospodarka turystyczna. Iej rozw j i struktura są pod przemoznym wpływem zar wno potrzeb turyst w, jak i sportowc w. Przedmiotem konsumpcji w sferze turystyki oraz Sportu są prawie takie same usługi i dobra turystyczne, np. można wymienić usługi transportowe' noclegowe, gastronomiczne, kulturalno-rozrywkowe, wypoczynkowe. R wnież w sferze zagospodarowania na potrzeby turystyki i sportu występuje zbieżność rodzajowa vrządze infrastrukturalnych. Wyjątek stanowią urządzenia sportowe specjalnego przeznaczenia, zapewniające uzyskanie wynik w w sporcie wyczynowym. Poniewaz na og ł imprezy Sportowe odbywają się w miejscowościach i regionach turystyczny,

Ż27

r'

nych, przeto można lznać, że rozul j turystyki i rozw j sportu są komplementarne. Dlatego tez korzyści ekonomiczne wiĘące się z tym roztakŻe w zględy praktyczne.

wojem należy traktować łącznie. Za tak'tm podejściem przemawiają
rozwoju turystyki i sporPouczającym przykładem wsp łzależności tu może być Szwajcaria. W polityce turystycznej tego kraju konsekwentnie się zmierza do wykorzystania walor w sportu w rozwoju turystyki. Szwajcaria zawsze kładłanacisk na swoje atllty związane ze środowiskiem geograficznym. Najpierw przez alpinizm, następnie ptzez narciarstwo i sporty zimowe w ciągu dw ch wiek w rozwinęła turystyczną. Ewolucja sektora sportowo-turimponującą działalność ystycznego w gospodarce szwajcarskiej wskazuje na preferowanie jakościw działaniach inwestycyjnych. hoducenci artykuł w sportowych notują zwiększające się zainteresowanie swojej klienteli' gł wnie narciatzy, artykułami odpowiadającymi wymaganiom bezpieczeristwa i komfortu' Takie same życzenia stara się spełniać hotelarstwo szwajcarskie. Na poprawę jakości zwraca się r wnież uwagę w szwajcarskiej sieci wyciąg w mechanicznych (500 kolejek linowych oraz 1200 kole_ jek narciarskich). Wzajemne zależnościmiędzy rozwojem turystyki a rozwojem sportu widać też na przykładzie wielkich itnprez sportowych, gł wnie tych o zasięgu światowym,jak Ietnie i zimowe igrzyska olimpijskie, mi_ strzostwa świata w piłce nożnej itp. U podstaw organizacji takich imprez leżą przeważnie względy prestiżowo-polityczne i ekonomiczne. Dzięki nim można bowiem poprawić wizerunek miejscowości turystycznej, regionu, a nawet całego kraju oraz osiągnąć długofalowe efekty promocyjne.

bowiem, Że imprezy te Stwarzają wzmoŻony ruch, a tym samym trudnościkomunikacyjne, oraz zwiększoną emisję substancji toksycznych, są r wnież źr dłem hałasu. Z tych względ 'w uważa się za celowe organizowanie wielkich imprez sportowych przed sezonem turystycznym oraz po tym sezonie. w taki spos b mogą one być wykorzystywane jako czynnik przeciwdziałania sezonowości w turystyce. Turystyczne walory promocyjne wielkich imprez sportowych znajdują tez odbicie w sferze społeczno_kulturalnej. Imprezy te bowiem powinny przysparzać ich uczestnikom korzyściduchowych przez dobre zaplanowanie i przeprowadzenie programu turystycznego. Umiejętne kojarzenie cel w sportowych z turystycznymi zapewnia wielkim impreZom sportowym rolę stymulatora rozwoju turystyki. Należy też zauwuŻyć, ze wielkie imprezy sportowe nie przyspieszają rozwoju turystyki, jezeli ich przebieg stanowi zagtożenie dla środowiska przyrodniczego. Z tych względ w decyzja o organizacji takich imprez powinna być poprzedzona przeprowadzeniem testu Zgodności z wymaganiami ochrony środowiska. Reasumując, można powiedzieć, iż związek turystyki Ze sportem j est ścisły, wielopłaszczyznowy' bezpośredni i dwustronny. Znajomość

wzajemnych uwarunkowar rozwoju turystyki oraz sportu moze być

fu dlem wielorakich korzyścispołecznych, kulturalnych,

a

takŻe

ekonomicznych.

4.6.T URY5TYKA A KULTUM
W literaturze dotyczącej turystyki dużą częŚć stanowi tematyka ekonomiczna. Natomiast inne aspekty tego zjawiska w wymiarze wsp łczesnym, np. społeczne oraz kulturowe, nie zostały dostatecznie zbadane i opisane. Poza tym termin ,,kultura" ma wiele znacze . Sprawia to, że naszkicowane związki turystyki z kulturą są zbiorem dość luźnych uwag og lnych. Spotykane w literaturze definicje kultury mozna ująć w dwie grupy: definicje antropologiczne i definicje humanistyczne. W ujęciu antropologicznym kultura jest og lnym przejawem ludzkich zachowa , sposobu życia, umiejętności, zwyczaj w i obyczaj w, wierze języka, idei,
' ŻŻ9

Wielkie imprezy sportowe pomagają miejscowościom i regionom turyStycznym w pozyskiwaniu nowych utządze(t infrastruktury turystycznej, sportowej oraz og lnej. W konsekwencji wzrostu zdo|ności usługowych ty ch lxządzerl wielkie imprezy sportowe ptzynoszą znacz' ne korzyści ekonomiczne. Pełne ujęcie tych korzyścijestjednak trudne, często niemożliwe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że organizacja i przebieg wiel_ kich imprez sportowych wywołują także skutki negatywne w sferze społeczno-kulturalnej i ekologicznej. Dlatego też mieszkarcy ośrodk w turystycznych są negatywnie nastawieni do wielkich imprez. Uwaza się
Ż28

7
norm, działalnościitd. Natomiast dlą humanisry kultura jest określonym dziedzictwem społecze stw i całej ludzkości, gł wnie aktywnościąprowadzącądo samookreślenia się jednostki, grupy Czy narodu, do afirmacji indywidualnej i społecznej. Jest też aktywnościązmierzającą do spotęgowania wrażliwościna piękno i dobro oraz do harmonii z otoczeniem przyrodniczym i ludzkim. Związlr<l turystyki z kulturą uwidaczniają się w humanistycznych podstawach turystyki3g. Turysta uczestniczy w tworzeniu i ochronie wartościkulturowych oraz jednocześnie ma dogodne warunki do poznawania tych wartości i przekazywania treścipoznawczych, estetycznych i moralnych.

-

Kultura ludowa (nie tylko działalnośćartystyczna, lecz takze budownictwo, rzemiosło itp.). Przyroda jako wartośćkulturowa (twory przyrody mające szczeg |ne znaczenie symboliczne). Zagospodarowanie turystyczne (tylko te elementy, kt re będą zad wierały założone właściwości br kultury' np. wyposażenie bazy turystycznej w urządzenia kulturalne).

kultury, będące przedmiotem duchowych potrzeb turystycznych. A. Kołodziej czyk3| pogrupowała je następująco.

W obrębie działa]nościturystycznej występują r żnorodne dobra

Łatwo zauutaŻyć, że wszystkie wymienione dobra kultury mogą być przedmiotem potrzeb turyStycznych. Zaspokajanie tych potrzeb oznacza popularyzację d br kultury i duchowe wzbogacanie uczestnik w ruchu turyStycznego. Jednocześnie występowanie tych d br stanowi ważny czynnik rozwoju turystyki w określonych układach przeW literaturze przedmiotu turystyka jest zaliczana do zjawisk kultury masowej. Turystyczne formy spędzania czasu wolnego są wykładnikiem kultury tworzonej w dużym stopniu przez środki masowego przekazu. Jednakże środkiprzekazu kultury masowej, choć zjednej strony zaspokajają ludzkie aspiracje poznawcze, to z drugiej oddalają jednostkę od natury. Człowiek wsp łczesny coraz częściej poznaje środowisko
strzennych.

- r

Przedmioty, miejsca i zjawiska związane z historią: zabytki architektoniczne, r zabytki historyczne, : miejsca pamięci narodowej.
Sztuka:

- s
r

dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego, instytucje gromadzące dobra kultury materialnej (np. muzea, bi-

-

blioteki). Zjawiska życiabędące wykładnikiem typu i poziomu wsp łczesnej
kultury: r osiągnięcia techniczne, gospodarcze i naukowe, : instytucje kulturalne (prowadzące działalność kulturalną i kulturalno-rozrywkową, np. kluby, teatry, kawiarnie), : zjawiska życia kulturalnego (np. imprezy, festiwale), r organizacja i spos b życia innych grup społecznych (np. wzory zachow art, style, moda).
Problem szeroko i interesująco analizuje K. Przecławski, Humanistyczne podstawy

30

tury styki, Instytut Turystyki, Warszawa 1986.

A. Kołodzieiczyk, RoIa element w kultury w turystyce,Instytut Turystyki, Warszawa 79'79, s. 9-10. Autorka ta szeroko omawia zagadnienie element w kultury w turystyce i miejsca turystyki w kulturze.

3l

przytodnicze i społeczne nie dzięki bezpośredniej obserwacji, |ecz dzięki przekazom kultury masowej. Poznaje zatem obraz świata,kt ry nie zawsze jest realny. Przed osłabieniem więzi z naturą chroni człowieka uczestnictwo w turyStyce, jest to bowiem doskonała okazja do zobaczenia na własne oczy d br kulturalnych i do przeżywania wydarzer kulturalnych. Funkcjonując w obszarze kultury masowej, turystyka moze więc stanowić doskonały środekprzeciwdziałający niekorzystnym skutkom percepcji przekaz w kultury masowej. W tym kontekście trzeba podkreślić,że ważnąrolę w synchronizowaniu korzyści z rozwoju turystyki i kultury masowej ma do odegrania powszechna edukacja społecze stwa. Efektywność uczestnictwa turyst w w kulturze może bowiem obnizać niebezpieczeristwo niesione przez kulturę masową. Na og ł w literaturze zainteresowa wymienia się m.in. pogor za ptzyjemnością,płytkość uczestnik w ruchu turystycznego, bierny, poyierzchowny kontakt z dobrami kultury i poznanym środowiskiem społecznym, bierne postawy konsumpcyjne, niechęć do refleksji. 23r

Ż30

/
Związkt turystyki z kulturą można też zilustrować naprzyhJadzie archeologii przemysłowej. Archeolo gia, przez odkrywanie i popularyzowanie zabytk w oraz przedmiot w, kt re miały udział w minionych przedsięwzięciach gospodarczych danego regionu czy krajuiw związ' częśćspuścizny naukowej, może być ku z tym stanowią wsp łcześnie ważnym nośnikiem wartości kulturalnych w sferze turystyki, zwłaszcza
kłajoznavłczej3Ż. zvtiązkj religii z kulturą, warto tu wspomnieć ZwaŻywszy na ścisłe o turystyce religijno-pielgrzymkowej' Przekazy historyczne dowodzą, iż pie|grzymki należałydo najstarszych form turystyki. Szersze om wienie tego zagadnienia znajduje się w podrozdziale I.3.L2. W skali międzynarodowej uznanie budzi rola turystyki jako czynnika wychowania w duchu humanizmu, przyczynia1ącego się do utrzymania pokoju oraz pogłębiania wzajemnego zrozumienia między narodami. Jednocześnie podnosi się problem koszt w w dziedzinie społeczno-kulturowej, ponoszonych w związku z rozwojem turystyki. Można tu wskazać na kilka turystycznych aspekt w w międzynarodowej wsp łpracy kulturalnej' Powszechnie się uważa, iż działa|ność kulturalna prowadzi do zbliżenia narod w. Towarzyszy temu wymiana turyStyczna. Zb|iżenie narod w z kolei toruje niejednokrotnie drogę de-

polskich oraz poprawa klimatu politycznego w stosunkach międzynarodowych. Na zakoriczenie uwag należy stwierdzić, że związki wsp łczesnej turystyki i kultury są coraz bardziej złoŻone, wymagają więc systematycznych studi w specjalistycznych. Zjawiska te znajdują się w związ-

kt rych nośnikiem jest turystyka. Mozna sądzić, iż działa|nośćta ma perspektywy rozwoju. określają je: wzrastająca samodzielnośćmiast

ku dialektycznym. Kultura inspiruje rozw j turystyki, turystyka zaś wzbogaca i chroni dobra kulturalne' Naturalnie nie należy zapominać o stratach, jakie ponoszą społecze stwa w wyniku tych dw ch zjawisk
masowych.

TURY5TYKA A GOSPODARKA MORSKA
w tym szczeg |nie morskim, stanowią punkt wyjściarozważa
Wzajemne zależnoŚci między rozwojem turystyki a transportem,

cyzjom politycznym, ułatwia nawiązywanie kontakt w w dziedzinie np. handlowej, naukowej czy technicznej, tworzy sprzyjające warunki do rozvłiązywania na zasadach partnerstwa wielu problem w nurtujących wsp łczesny świat. obserwując rozvł j turystyki międzynarodowej, można wskazać na rolę w tym względzie międzynarodowych imprez kulturalnych.Imptezy te przyjmują r żne formy, jak np. festiwale muzyki poważnej, muzyki filmowej, konkursy muzyczne' wystawy ksiązek czy sztuk plastycznych. Niezależnie od swoich funkcji kulturotw rczych wpływają
one jednocześnie na rozw j

,,Gospodarka morska jest to kompleks r żnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych, bezpośrednio związanych z wykorzysta-

o związkach. jakie można zaobserwować między turystyką a gospodarką morską. W tym celu niezbędne jest określenie pojęcia ,,gospodarka morska'' i jej funkcji. W bogatej literaturze przedmiotu oraz w życiu gospodarczym pojęcie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Stanowi ono zbiorczy termin dla r żnych zada(t gałęzi gospodarki, wykazujących określone zvłiązkj z morzem. Na potrzeby niniejszej ksiązki możnaptzyjąć następującą definicję:

żnych usług turystycznych. Warto zwr cić uwagę na wsp łpracę i wymianę kulturalną między miastami a jednostkami administracyjnymi polskimi i zagranicznymi,
32

r

Przykładowo można tu wymienić takie zabytki przemysłowe, jak młyny wodne,

wytapiania szkła i wypalania cegły, krosna tkackie, stare gorzelnie, warsztaty okrętowe'
mosty, porty, śluzy,kanały.

stare osady

g

wybrzeża morskiego jako określonegośrodowiska geograficznego''33.w definicji tej podkreśla się dwie cechy gospodarki morskiej: kompleksowośćfunkcji orazbezpośredni związek ze środowiskiem motza czy też wybrzeża morskiego. Poza tym umownym zakresem zadari gospodarki morskiej pozostawałyby więc wszelkie funkcje związane z niąjedynie pośrednio.

niem morza

i

micze, rybackie, piece hutnicze, piece do produkcji wyrob w garncarskich,

33

w.w. Gaworecki, Cąnniki ks4ałtujące rysp l portowo-miejski Gda sk_Gdynia,

Wydawnictwo UG, Gdarisk 1974,

s.3940.

Ż3Ż

Ż33

funkcje pośrednie. Ponadto og lny rozw i gospodarki morskiej wymaga odpowiedniej rozbudowy zaplecza usługowego w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz zap|ecza naukowo-badawczego' Miasta portowe stanowią ośrodkiadministracji gospodarczej o regionalnym. Przykładowo. atakŻe ponadregionalnym zasięgu działania. ośrodkahandlowego. Natomiast w grupie funkcji pośrednich gospodarki morskiej wyr znia się funkcje: węzła komunikacyjnego. atrakcyjność tego rodzaju wakacji dla dzieci. Utrzymują się także pewne stałe motywy uprawiania turystyki nadmorskiej: walory terapeutyczne klimatu i wody. jako węZły transportowe i jednocześnie miejsca zmiany środka przewozl) spełniają ważne funkcje w obsłudze turystyki morskiej.Teoretyczna interpretacja pojęcia gospodarki morskiej upoważnia do stwierdzenia. a takŻe atrakcyjnośćzagospodarowania miejscowości nadmorskich' na co wywarła wpływ gospodarka morska. jak funkcje handlowe. Wszystkie one mają określony wpływ natozw j turystyki morskiej.icst atrakcyjny. szczeg lnie latem. chociaż te trzy funkcje można uważać za podstawowe człony gospodarki morskiej. r r funkcje bezpośrednie. szczeg lnie portowych.naczenia wypoczynek nad morzem zimą. promami pasażersko-samochodowymi i statkami towarowymi. wartościkrajoznawcze. upodobania tlo wylegiwania się na piasku w słoricu. Żeg|uga morska. w zespole funkcji gospodarki morskiej można wyr Żnić: cyjne warunki rozwoju morskich podr ży turyStycznych. p7lotaż. W grupie/a nkcji bezpośrednich zna1dują się funkcje portowo-żeglugowe' przemysłu okrętowego. cumowanie i inne usługi portowe świadczonenarzecz statk w i ich pasażer w. można tu wyrnienić takie funkcje pośrednie. Na zako czenie należy zwr cić uwagę na pogarszające się warunki rrlzwoju turystyki nadmorskiej na skutek zanieczyszczer środowiska 235 . Na przykład rozw j transportu morskiego i przemysłu okrętowego pociąga za sobą odpowiedni rozw j transportu lądowego. Między turystyką a gospodarką morską zachodzązwiryl<t bezpośrednie i pośrednie' W układzie zvłiązk w bezpośrednich nalezy wskazać na turystykę się morską. Llczne miasta położone w pasie nadmorskim są wyposażone w przystanie zeglugi przybrzeżnej. obejmującym nie tylko transport morski. ciągle . Istniejące tu szk łki i ośrodkiżeglarskie stanowią z kolei podstawę rozwoju żeglars( wa pełnomorskiego. administracyjne rlraz nauki i szkolnictwa. lstotnym czynnikiem tego rozwoju są r wnież dogodne powiązania kolrrunikacyjne miast wybrzeża. ośrodka nauki i oświaty oraz ośrodka administracyjnego.og lnie biorąc. rozumianej jako wypoczynek urlopowy w pasie wybrzeża morskiego i miast tam położonych. Nabiera też l. jakośćusług świadczonych turystom oraz zakres reglamentacji morskich podr zy turystycznych. Morskie porty handlo_ we. Wśrd czynnik w rozwoju turystyki nadmorskiej można wskazać warunki środowiska geograficznego. z większymi rlśrodkami miejskimi w kraju. zatokowej i zalewowej' a także starlowią bazy dla żeglarstwa morskiego i przybrzeŻnego. Rozw j zwłaszcza produkcyjnych funkcji gospodarki morskiej wpływa na rozw j innych funkcji miast portowych. Natomiast przemysł okrętowy buduje statki i jachty wykorzystywane w turystyce lnorskiej oraz Zapewnia stałą gotowośćtechniczną i eksploatacyjną tych jednostek. czyli turystyki morskiej. Związkt pośrednie między gospodarką morską a turystyką można wskazać na przykładzie turystyki nadmorskiej. Opr cz tych tradycyjnych motyw w występują nowe' 'twiązane ze zmianarrli w strukturze ruchu turystycznego. Funkcje turystyczne polskiej gospodarki morskiej są widoczne w całym pasie wybrzeża morskiego. Jej rozw j ściśle wiąŻe z funkcjami portowo-żeglugowymi i przemysłu okrętowego gospodarki morskiej. iżjest ona zespołem funkcji. Ztego punktu widzenia zadania usługowe morskich port w handlowych obejmują przemieszczenia pasażer w z jednego środkatransportu na drugi. W por wnaniu z turystyką lnorską ta forma spędzania czasu wolnego jest względnie tania i ma charakter masowy. stanowi ważny instrument obsługi turystyki morskiej. Na terenie port w odby_ wają się r wnież odprawy graniczne i celne turyst w krajowych oraz zagtaniczny ch. handlu zagranicznego i wewnętrznego. Razem z portami żegluga Stwarza materialno-organizaŻ34 określone zvłiązk't występują takŻe między turystyką morską a pozostałymi funkcjami gospodarki morskiej. Wypoczynek urlopowy nad morzem. opr cz morskich port w handlowych. morskiego przemysłu rybnego i turyStyczne. uprawianej statkami pasazerskimi. holowanie. przemysł okrętowy i morski przemysł rybny.

fugospodarowanie turystyczne. nawet decydującą. gdyż rozw j turystyki może wpływać na rozw j i zakres niekt rych funkcji gospodarki morskiej' nadała specjalny charakter. Nie wdając się w dyskusję na temat źr deł powstania zanieczyszcze(l. GKKFiT wyraziło pogląd. iŻ może to być wiej- Jak wskazuje literatura przedmiotu. stanowiących atrakcję turyStycZną. Warto teżwskazać na pewne związkt morskiego przemysfu rybnego i turystyki nadmorskiej. Moze temu r wnież służyćotwarcie ku rynkowi |icznej sieci pensjonat w ptzyzakJadowych. Są wyłączane z eksploatacji przez służbysanitarne. Warto dodać. London 1969. Ż36 237 . iż w miarę rozwoju omawianej turystyki i malejących zasob w ryb morskich w Bałtyku turystyka nadmorska stanie się tu funkcją wiodącą. Kruczała3a za kryterium wyr żnienia miejscowości turystycznej przyjmuje. termin . że miejscowość turystyczna to: . że problematyki miejscowościturystycznej nie należy rozpatrywać w oderwaniu od regionu. jeżeli posiada co najmniej jeden ze składnik w podstawowych d br turystycznych i w związku z tym jest punktem docelowym wypoczynkowego lub krajoznaw czego ruchu turystycznego.8. Wolno ptzypuszczać. w jej egzystencji i rozwoju". że gospodarka morska wykazuje rozliczne związkj z turystyką. iż jednostka osadnicza (miasto. Markowic35 jest zdania. określonąw tym rolę należy r wnież przypisać turystyce nadmorskiej. polegającej na przystosowywaniu go do eksploatacji całorocznej. gł wnie w miastach portowychwybrzeża morskiego. można powiedzieć. Sprawa ochrony plaż morskich i w d przybrzeżnych wymaga zresztąrozwiązanianie tylko w interesie turystyki nadmorskiej. istnieją możliwościwydłużeniasezonu turystycznego. Wiadomo bowiem. Inną cechą charakterystycznąturystyki nadmorskiej jest jej przestrzenna nadmierna koncentracja... Wytworzony w miejscowości turystycznej bezpośredni doch d odgrywa bardzo waŻną rolę. omawiana miejscowość jest wyposażona w podstawowe walory turystyczne i infrastrukturę turystyczną. obejmujący: walory. lecz jako integralną jego część. jw. iż zar wno I. kt&e ptzyciągaliczne tzesze turyst w i kt remu turystyka 35 I. ze gospodarka morska. 3a J. urządzenia infrastruktury techniczno-ekonomicznej. Są one widoczne gł wnie w licznych osiedlach i miastach wzdłużwybrzeŻa morskiego. Kruczała. Natomiast Reasumując.miejscowośćturystycz- Prezydium b. Trzeba r wnież odnotować..miejsce. Po)ĘclE l TYPoLoGlA MlEJscowoścl ska czy miejska jednostka osadnicza lub jednostka nowa. Peters.8. za M. kt re nie tylko nawybrzeżu nie są w pełni wykorzystane poza Sezonem letnim. Markowic słusznie zwracająuwagę. na" na|eŻy do dyskusyjnych. co znacznie obniża atrakcyjnośćwypoczynku nad morzem. a szczeg1lnie przemysł portowy.. TURY5TYKA W GOSPODARCE M l EJscowośo Tu RYsT YczN EJ TURYSTYCZNYCH 4. W miarę modernizacji hotelarstwa. wieś) jest zaliczana do miejscowości turystycznej. tzeba powiedzieć. J. Związki te mogą mieć charakter dwustronny.1. jak i J. iz turystykę nadmorską charakteryzuje stosunkowo kr tki. Wydaje się.. International Tourism..przyrodniczego. Cyt. szczeg lnie morską i nadmorską.IkaczaŁa. Że zasięg przestrzenny d br i usług turystycznych. Miastotw rczą funkcję w tych jednostkach osadniczych pełnią ryboł wstwo przybrzeżne i turystyka morska. bo trwający 2-3 miesiące' sezon letni. Znacząca częśćludnościw niej zamieszkałej trudni się pracą w bezpośredniej lub pośredniej gospodarce turystycznej.wykształcony nakład turystyczny''. 4. gdzie poprzednio nikt nie mieszkał. Plaże i woda morska wykazują wysoki stopieri zanieczyszczenia. w dużym stopniu się przyczyniła do obniżenia walor w turystycznych obszar w przymorskich. urządzenia podstawowe i uzupełniające powiązane funkcjonalnie oraz przestrzennie.

cura'' względnie .kt re mają <środki |eczące>> związane z ziemią. Na przykład według kryterium społeczno-gospodarczego miejscowościturystyczne są wyodrębniane na podstawie pełnionej funkcji. na kt re jest popyt. np. A. iż problem definicji miejscowościturystycznej jest kontrowersyjny. Typotogia funkcjonowania miejscowości turystycznych... odwiedzane z pobudek religijnych.centra rozrywki. Pierwotnie słowo to oznaczało zar wno leczenie się samemu. Jeślikorzystanie z usług turyStycznych w miejscowości turystycznej w szerszym znaczeniu jest tylko środkiemwiodącym do celu (pobyt i nocleg w centrum oświatowym. region w.. społeczno- -gospodarcze. centra gospodarcze. 36 Niemiecki Związek Uzdrowisk i Niemiecki Związek Turystyczny określająkurorty jako . miejscowości kongresowo-konferencyjne. struktury społeczno-zawodowej ludnościoraz zasięgu przestrzennego funkcji tu- rystycznych i pozaturystycznYch. Niemi ecki Zw iązek Uzdrowi sk oraz Niemie cki Zw iązek Tury stycz_ ny definiują miejscowościwypoczynkowe jako . są wyposażone w odpowiednie urządzenia (infrastrukturę) do leczenia. stosowanie tego określenia jest unonnowane prawnie i mozliwe tylko wtedy' kiedy miejscowośćspełnia określone warunki. obejmujące kurorty. stolice par{stw. W strukturze miejscowości turystycznych w wąskim tego słowa znaczeniu na czoło. imprezy lub uroczystości o charakterze świeckim. Jackowski3 . miejscowości w poblizu miejsca zamieszkania będące celem wypoczynku sobotnio-niedzielnego. np. tj. narzuca konieczność koj arzenia funkcji miejscowości turystycznej z takimi samymi w skali regionu. morzem lub klimatem.zazwy czaj regionalny i ponadregionalny. miej scowościskupiaj ące szkolnictwo i instytucj e naukowe . Biorąc za punkt wyjścia r znorodność motywacji uprawiania tury- styki..obszary. aby wziąć udział w konferencji czy kongresie). to wyjazd np. og lnie mozna powiedzieć' ze miejscowośćturystyczna zewzglę' du na walory turystyczne. Die Tourismuslehre im Grundriss. poznaw czy ch lub religijno-poznawczych. Zagadnienie definicji miejscowości turystycznej interesująco przedstawia A. Warto zauwuŻyć w tym miejscu. miejscowości kultu religijnego. mienia się: r r centra komunikacyjne. jak i leczenie przez lekarza. l r centra administracji. UJ' Krak w C. Obecnie oznacza leczenie przez lekarzy sanatoryjnych. Jackowski .. Wśrd miejscowości turystycznych w węższym znaczeniu są wymieniane: Nietrudno zauważyć. tj. miejscowości znane z atrakcji turystycznych. że podział miejscowości turystycznych na te w węZszym i w szerszym znaczetiu tego terminu odpowiada rozr żnieniom pod względem motywacji uprawiania turystyki.. Autor ten wyodrębnia cztery podstawowe kryteria typologii miejscowości turystycznych: flzjologiczne. np' przemysłowe czy handlowe. w Niemczech. 37 Ż38 Ż39 .e. Kaspar. formalno-fizjonomiczne i genetyczno-historyczne. z punktu widzenia turystyki. mozna wyr żnić miejscowości turystyczne w węZszym i szerszym znaczeniu tego słowa37. łagodzenia i zapobiegania chorobom''38.kur'' pochodzi z łacir{skiego .. miejscowości lub częścimiejscowo_ ści. miejscowości urlopowe. '" lam7. 1981. W niekt rych krajach natomiast. takich jak np..obszary. Że w wielu krajach niesŁusznie każdą miejscowość wypoczynkową określa się mianem kurortu. do miejscowościwypoczynkowej jest podejmowany z myśląo skorzystaniu z usfug turyStycznych oferowanychptzez tę miejscowość' Podział ten nie informuje jednak o znaczeniu usług turystycznych. lotnicze i autobusowe. W grupie miejscowości turystycznych o charakterze wypoczynko- r miejscowości wypoczynkowe. W grupie miejscowości turystycznych w szerszym znaczeniu wy' wym przede wszystkim występują kurorĘ. miejscowości uprzywilejowane pod względem krajobrazowym i klimatycznym. centra oświatowe.curatio''. zŁożony i wymaga badari naukowych. kolejowe. Nalezy r wnież zauważyć. jw. Jak wynika z literatury rdzeri . inne ważne miasta. infrastrukturę turyStyczną i dostępnośćkomunikacyjną stanowi punkt docelowy migracji turystycznych. kt re służąprzede wszystkim wypoczynkowi i mają własny charakter''. morskie. wysuwają się miejscowości wypoczynkowe.

borowiny). że d|a czynnik w tych ustala się wartości graniczne.miejscowość (lub jej część)mająca klimat oraz warunki środowiskowe o właściwościach Ieczniczy ch (klimatoterapia. t.iż u ich podstaw leży in- 240 241 . Ponadto trzeba takiże udowodnić wystarc zającą. jakie miejscowość musi spełniać. powinny być dostępne bez trudności dla pieszych' Usługi medyczne powinny być świadczone na najwyzszym poziomie. są liczne i dośćrygorystyczne. musi także mieć budynki lub pomieszczenia służące rozrywce kuracjuszy. transport chorych izwalczanie chor b zakaźnych. zasobna w naturalne tworzywa lecznicze (np. Substancja budowlana musi być odpowiednio ukształtowana. ich wyposazenie i aparatwa). Zasady te określają niezbędne warunki.Urządzenia te zawsze muszą się nadawać do uzytku i być do dyspozycji kuracjuszy. ar C. a0 tcres zdrowotny kuracjuszy. iż w praktyce rozt żnia się kurorty (np. literaturze polskiej spotyka się definicję kurortu określonego mianem uzdrowisko' Mianowicie uzdrowisko to . pijalnie w d czy zaklady ftzykoterapii)"3e. farmakodynamicznych oraz na obserwacjach klinicznych. tak aby mimo korzystania z nich przez turyst w zachowywały swoje właściwości przewidzianych ramach. wody mineralne od do picia w zależności wskazar medycznych). należy przytoczyć pożądane przez FITEC cechy charakterysĘczne a| miej scowości turysĘcznej typu kurort . Nie wdając się w dyskusję na temat ich Przestrzegania w praktyce. np. Urządzenia transportowe. W Chcąc precyzyjnie rozr żnić kurorty i miejscowości urlopowe. kt ry odbył się -8 listopada 1995 r. Poniewaz w Polsce podnosi się problem prawnego uregulowania statusu gminy uzdrowiskowejao. tzn' musi poprawnie funkcjonować zaopatzenie miejscowościw wodę i energię oraz wyw z nieczystości' muszą też być spełnione wymagania ochrony środowiska naturalnego i społecznego. Warto dodać. 6. Jak widać. wyznacznikj miejscowości turystycznej typu kurort. Krajobraz musi być w spos b oczywisty właściwydla obszaru wypoczynkowego. dotyczące hałasu.. przyrodolecznictwo). w Niemczech): r r s o charakterze kąpieliskowo-zdrojowym (kąpiele. Wyzywienie normalne i dietetyczne musi odpowiadać zaleceniom lekarza. Die Tourismuslehre im Grundriss.wydajność'' wiednio przeszkolonego personelu. d. i nie tylko dlatego. Chodzi tu o analizy i opinie oparte na kompleksowych badaniach fizy czny ch. trzeba podkreślić. Warunki zakwaterowania w kurorcie powinny spełniać normy sani- Urządzenia niezbędne do wykorzystania typowych dla danego kurortu środk w leczących są zaleŻne od rodzaju kurortu (budynki. zaklady kąpielowe.r Warto wspomnieć. Na miejscu powinien być co najmniej jeden lekarz stale mieszkający w tej miejscowości.powinna stułarzać atmosferę przyjazną. sfbrmułowane ptzez profesjonalną organizację międzynarodową. Warszawa 199 . klimatyczne (działania ochronne lub bodźcowe klimatu)..Lekarz ten powinien dysponować odpowiednią wiedzą na temat chor b. w 3e i bezpiecze stwa. Infrastruktura powinna być zabezpieczona w spos b możliwie najlepszy. warzasadami sformułowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Balneologiczno-Klimatologiczne (FITEC). tarne Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Postulat zgłoszony podczas obrad I Kongresu T!rystyki Polskiej. Kaspar. jw. biologicznych. sanatoia. wyposażona w budynkj i urządzenia umozliw iające działalność leczniczą i wypoczynkowo-turyStyczną (np. aby uzyskać status kurortu. kt re można |eczyć w kurorcie oraz mieć odpowiednie zaplecze niezbędne do postawienia właściwej diagnozy i śledzenia postępu leczenia. chodzi zwłaszcza o pogotowie ratunkowe. znajdujące się w poblizu kurortu. to posłużyćsię r Naturalne czynniki |eczące muszą być uznane w sensie naukowym. chemicznych. łączące w sobie cechy wymienionych dw ch grup. przy pomocy odpo- r tych czynnik w. kt rych poziom jest okresowo Sprawdzany. typową dla miejscowości wypoczynkowej.

Umożliwia r wnież ponowne włączenie ofiar wypadk w w normalne zycie. lotniskami. hydro. o rozwoju tych miejscowości' a więc i pielgrzymek. jak np. Reforma opieki zdrowotnej w Polsce powinna stymulować rozut j leczenia w kurortach' co unowocześniłobyreceptury na zdrowie. brak szkodliwych czynnik w klimatycznych. ot z warto przypomnieć. brak ruchu. Sport zdrowotny. r brak albo ograniczenie używek. że|eczenie uzdrowiskowe i medycyna kliniczna nie tworzą alternatywy. Na zmianę tę składa się m. rozw j swoich mozliwości w grze i sporcie.lamze. miejscowości urlopowe i week- Tamże. nie są r r . światła. wykorzystanie słor{ca. drogowymi. Spełniają one rolę. Ż43 . zdaniem fachowc w.in. przyjmowanie lek w. miejscowości wypoczynkowe. że oba rodzaje tych miejscowości słuzą odbudowie. Obecnie znaczenie kurort w wzrasta dodatkowo z powodu nasilania się chor b cywilizacyjnych.Na zakoriczenie tego fragmentu warto Zauważyć. Kurorty. brak sło ca. . a balneologia i klimatologia z drugiej strony. istotne jest zrozumienie tego. tzn. Po prostu. Poniewaz leczenie w kurorcie zakłada aktywnośćturysty-pacjenta w okresie leczninadaje się ono czym naturalnie pod nadzorem lekarzy szczeg |nie jako środekprofilaktyczny i do cel w rehabilitacyjnych. kt rą pia ruchowa (gimnastyka dla chorych. Jak juz wspomniano. decydują opr cz motyw w religijnych r wnież czynniki na- w kurortach spełnia terapia og lna. bez przymusu itd. inhalacje. w stosunku do siebie konkurencyjne. a świadomość ty niska. Kaspara3 podkreśla. Chodzi zwłaszcza o takie ich przejawy.: omawiane leczenie obejmuje r wnież terapię specjalnq.i termoterapia. lecz komplementarne. przejawiającą się w zmianie sposobu życia w czasie pobytu w kurorcie. jeślisię okażą konieczne' np. bez konieczności noclegu w tych miejscowościach. z węzłami kolejowymi. więcej ruchu lub więcej odpoczynku.'xworzą ją rozmaite zabiegilecznicze. tracą wsp łcześnie na znaczeliu turystycznym. natomiast nie oferują zabieg w leczniczych terapii specjalnej. jeślichodzi o cykl: napięcie_odprę- tury społecznej i gospodarczej. np. leczenie uzdrowiskowe obejmuje terapię og lnq. obejmują miejscowościurlopowe oraz miejscowości wypoczynku sobotnio-niedzielnego. szybkie połączenia kolejowe oraz budowa i rozbudowa autostrad umożliwiają szybki dojazd do ważnych centr w administracyjnych i gospodarczych. zachowaniu i ochronie sił fizycznych oraz psychicznych wsp łczesnego człowieka. Wzrasta też znaczenie miejscowości turystycznych stanowiących centra kultu religijnego. 7y1|a37g7v Wolno wygłosić pogląd. czas wolny jako warunek wewnętrznego uporządkowania życia. iż FITEC. r wniez zawodowe. Ż42 zwolnienie od normalnych obowiązk w domowych i obowiązk w związanych Z pracą' zharmonizowanie rytmu dnia. iż |eczenie uzdrowiskowę w funkcji profilaktycznej. Jak wiadomo. Miejscowości turystyczne o charakterze centr w komunikacyjnych. zakł cona r wnowaga biologiczna oraz stresy w zyciu zawodowym. niewłaściwadieta. opracował też podstawy wsp łczesnego leczenia uzdrowiskowegoaz. picie w d. Leczenie w kurorcie jest natomiast rozsądnym uzupełnieniem |eczenia w szpitalu. przy pomocy Niemieckiego Związku Uzdrowisk. W konsekwencji rozwoju transportu pasażeraa endowe zatem aktywnie wsp łdziałająw kształtowaniu zdrowotnej funkcji wsp łczesnej turystyki. że medycyna kliniczna i farmakologiczna z jednej strony. spożywanie posiłk w-Sen. kąpiele. Kaspara4. gdyż stale wzrasta indywidualna ruchliwość człowieka. masaze i kształcenie zdrowotne. opr cz kurort w. warto na zako czenię przypomnieć metody dla charakteryStyczne. Aby podkreślićwalory |eczenia uzdrowiskowego. ćwiczenia żenie. Zdaniem C. niezaLeżnie od źr deł jego finansowania jego walor w społecznych jest niestenie jest doceniane. Warunki panujące w kurorcie pozwalają jednak na ograniczenie ilościpodawanych lek w do niezbędnego minimum. leczenie Za pomocą lekarstw oraz środkw leczących danego kurortu się uzupełniają'C. Należy zauwaŻyć. terawzmacniające pracę serca). '' lamze. że w |eczeniu uzdrowiskowym zdaniem fachowc w mozna także stosować inne środki terapeutyczne. leczenie powietrzem.

np. park w rozrywki). Z punktu widzenia źrdeł satysfakcji osiąganych przez turyStę można wskazać na optymalny układ walor w miejscowości turystycznej. Natomiast centra te nie są odwiedzane w czasie weekend w i świąt. wąwozy. Niewskazane jest przy tym kopiowanie innych atrakcyjnych miejscowości turystycznych. Petersa. W grupie wąlor w społecznych Zwraca się uwagę na przyjazny Stosunek miejscowej ludności do turyst w. gościnność wzajemne kontaki Ż45 Cyt. okoliczność ta tłumaczy r wlież. z drugiej zaśna zachowanie walor w turystycznych na odpowiednim poziomie. kt re wymagająznacznych nakład w i kosztownych inicjatyw marketingowych. wodospady. wartości. Doświadczeniewskazuje. Z punktu widzenia ekonomicznego rozwoju miejscowości tury- Poziom cen na miejscowym rynku turystycznym powinien odpowiadać. w kt rych turysta stale mieszka. miej scowości dodatkowego ruchu turystyczneg o. wieku. W przypadku miejscowości turystycznej o charakterze międzynarodowym oferta gospodarki turystycznej w zakresie usług wypoczynkowo-rozrywkowych powinna być dostosowana do narodowości. Peters. stycznych na uwagę zasługują wyniki badar M. kulturalne i ekonomiczne. natomiast osoby mieszkające w klimacie gorącym lubią spędzać urlop w strefach klimatu umiarkowanego. Mozna z nich uzyskać ważne wskaz wki w prowadzeniu lokalnej i regionalnej Konieczne jest maksymalne wykorzystanie naturalnych walor w turystycznych danej miejscowości oraz tradycji i zwyczĄ w miejscowej ludnościw celu zachowania jej indywidualnego charakteru. określonym potencj ałem turystycznym charakteryzuj ą się r wnież centra administracyjne i gospodarcze. kt re dysponują bardzo sprawnymi połączeniami kontynentalnymi i międzykontynentalnymi. Na przykład pobyt na obszarach o klimacie ciepłym jest preferowany przez osoby zamieszkujące w klimacie zimnym. iż miejscowość obdarzona np. panoramiczne widoki. przysparzającej danej budowle historyczne lub miejsca ważne w historii. g ry. skąd się bierze obserwowany na świecie boom w budownictwie hoteli i sal kongresowych w miastach z portami lotniczymi. gwarantującym utrzymanie swoistego uroku danej miejscowości. klimatyczne. a więc na wzrost podaży usług. w ażną ro1ę odgrywaj ą W turystyce kształcącej. niekiedy o rysach specjalnych. iż za wydane pieniądze otrzymali poządane ścinności. społeczne. plaże. Zdaniem M. coroczne targi oraz wystawy przyciągĄą licznych turyst w i wspierają lokal_ ną gospodarkę turystyczną. kurorty). na wolnym powietrzu oraz w zamkniętych ur ządzeniach sportowych. ma już Z g ry zapewnione szanse rozwijania opłacalnej turystyki (np. jeziora. wybitnymi walorami naturalnymi. mozliwościom turyst w. wyjadą w pełni usatysfakcjonowani i jeszcze tu powr cą. Warunkiem pomyślnegorozwoju danej miejscowości turystycznej jest zapewnienie turystom przez cały czas ich pobytu atmosfery go_ Przekonani. a5 Walorami widowiskowymi są rozległe. wsp łczesny turysta wysoko ceni miejscowości turystyczne. kongresy. Centra oświatowe są z reguły odwiedzane przed sezonem lub po se- zonie turystycznym. ale w wyniku tworzenia sztucznych atrakcji turystycznych (np. W cenie są przy tym stosunkowo łatwy dostęp do ważniejszych ośrodkw miejskich. dostępna komunikacyjnie dla gości. jw. Doświadczenie wskazuje. jak i biernej. Trzeba tu zauvłażyć. polityki turystycznej. dochod w i gust w turYst w. a także powinien być konkurencyjny wobec cen w innych miejscowościach. zjazdy oraz wystawy odbywają się w takich miejscowościach. kiedy stanowią przyjemny kontrast z warunkami klimatycznymi okolic. Program zagospodarowania turysty cznego danej miej scowościpowinna charakteryzować pewna elastyczność. Walory klimaĘczne Są prezentowane wtedy. Petersaas.pozutalająca z jednej strony na rozbudowę w miarę potrzeby komplementarnych d br tu_ rystycznych. Interesujące dla turysty są widoki miejscowe. lnna miejscowość'o mniejszych walorach naturalnych. wykopaliska. że odbywające się w takich miejscowościach konferencje i zebrania. za: M.skiego wazne konferencje. Ż44 .Że w por wnaniu z miejscowościami urlopowymi częstotliwośćodwiedzania takich cen_ tr w jest roz\oŻonabardziej r wnomiernie w skali roku. dla kt rych miejscowośćta jest gł wnie przeznaczona. International Tburism. może r wnież rozwijać turystykę. możliwośćwypoczynku zar wno w formie czynnej. kt re przedsta_ wiają sobą walory: widowiskowe.

tak aby turyścio niższych dochodach r wnież mogli odwiedzić tę miejscowość. liczba i jakośćpołączer{ komunikacyjnych) oraz turystycznej infrastrŃturze i suprastrukturze. podobnie jak motywacje do uprawiania turystyki.8.ty. w rozmaitości towar w. organizacje i instytucje. Praktycznymi celami lokalnej polityki turystycznej są: n tr stała obserwacja społeczno-ekonomicznych skutk w rozwoju turystyki. jak i czynniki hamujące ten rozw j oraz powodujące zmiany niekorzystne.wszystko". arbanizacja.in. ozywienie folkloru i rzemiosła lokalnego. stanowi pewien System naczy połączonych. zainteresowanie lokalną historią i pojawienie się nowej elity. GOSPODARCZE ZN ACZEN E TU RYSTYKI Walory kulturalne umozliwiają turystom poznanie miejscowych zwyczaj w. Gospodarka miejscowości turystycznej. przekonania. kulturowe i przeStrzenne ma w swoim otoczeniu zar wno czynniki pobudzające jej rozw j oraz potęgujące korzystne w niej zmiany. jakie mogą być skutkiem rozwoju turystyki w skali lokalnej. DLA MlEJscowośo TURY5TYCZNYCH I Przytoczone uwagi warto uwzględnić w praktycznej działalności polskiej gospodarki turystycznej oraz w programach rozwoju turystyki zar wno w skali miejscowości' jak i regionu. wzrost zatrudnienia' poprawa standardu życia miejscowej społeczności. w konkurencyjnych cenach w stosunku do cen w sąsiednich miejscowościach. warto tez mieć na uwadze zainteresowanie lokalnymi wyrobami sztuki ludowej i rzemiosła oraz muzyką.). tradycji i historii danej miejscowości. że czynniki kształĘące miejscowość turystyczną. iż turysta za swoje pieniądze zostanie dobrze obsłużony. oczywiście należy być świadomym niekorzystnych zj awisk tow arzy szących rozwoj owi miej scowości turystycznych. Na og ł o turystycznym charakterze miejscowości decydują czynniki naturalne. dywersyfikacja lokalnej gospodarki. że czynniki wywołujące popyt turystyczny są jednocześnie czynnikami kształtującymi miejscowośćturyStyczną. Chodzi tez o Stworzenie atmosfery zaufania. Wskazane są r wnież r żnorodna działalność kulturalna i rozrywkowa oraz spotkania z miejscową ludnościąi innymi grupami turyst w o podobnych zainteresowaniach. Mowa tu o czynnikach naturalnych (klimat.wszystko'' '. Praktycznie występuje tu kombinacja czynnik w. W celu stymulacji kontrolowanego rozwoju tych miejscowości trzeba prowadzić rozsądną i aktywną lokalną politykę turystyczną. aktywne popieranie i kształtowanie turystyki oraz jej otoczenia przezr żnego rodzaju przedsiębiorstwa. Składają się na nie takze wygodne hotele o niskich cenach zakwaterowania.2. spoleczne. poprawa i rozw j lokalnej infrastruktury technicznej oraz usług. podobnie jak kraju. wpływające swoją działalnościąna wszystko to. Udostępniając je turyStom. a przynajmniej łagodzenie. gminy turystycznej lub regionu. barier rozwoju tych miejscowości. iż dana miejscowość jest uznawana za miejscowośćturystyczną. Należy tu przypomnieć. Wyrażają się one m. Sprowadza się to więc do etyki w obsłudze turyst w. wanie to moze mieć pozytywny lub negatywny charakter. położeniu komunikacyjnym (og lne położenie geograficzne. Jednym z czynnik w stymulujących rozw j gospodarki miejscowości czy gminy turystycznej jest lokalna polityka turystyczna. gościzagranicznych atmosfery specjalnego prestiżu wok ł ich 4. niełatwo wyodrębnić. co potęguje korzyści dla lokalnej gospodarki i społeczności'W tym miejscu naleŻy podkreślić przede wszystkim korzystne zmiany. sprawiająca. zwlaszcza gdy rozw j ten jest niekontrolowany. łatwym dostępie i niskich kosztach podt ży do innych miejscowości. W każdym razie są one punktem wyjściaprzy ocenie przydatności danej miejscowości do cel w turystycznych. Warto zauważyć. historyczne i społeczne. że rozw j miejscowości oraz gmin turystycznych j ako wynik aktywnej polityki turystycznej oznacza j ednocześnie likwidację.rozw j małej przedsiębiorczości. topografia itp. Doświadczenie wskazuje. odwiedzin. krajobraz. w kt rym oddziałuje na ptzy czym oddziały'. Podnosi się koniecznośćwytworzenia przez miejscowość przyjmującą np. Sens lokalnej polityki turystycznej można określićjako świadome. Mogą się one przejawiać jako: wzrost dochod w ludności i budżetu lokalnego. Dana miejscowość powinna r wniez oferować gościom walory ekonomiczne. taricem i folklorem. 247 Ż46 . Dlatego tez turystyka jako zjawisko gospodarcze.

prowadzenie wsp lnego marketingu. rozwijanie ochrony konsumenta-turysty. dostosowywanie budownictwa w miejscowości turystycznej do rozwoju krajobrazu tradycyjnego dla danej miejscowości. a praktycznie gminnej. jednak przy zachowaniu pewnych zasad. azwłaszcza promocji miejscowościturystycznej.2. Wśrd tyclr organizacji i instytucji należy wymienić np. l LoKALNEJ WsPoLNoTY 5AMoRZĄDoWEJ Rosnące 4. uwzględniających ograniczelia ruchu turystycznego.u 1'odkreślićprzede wszystkim korzystne zmiany. o kt rych była rriowa w pod- Władze samorządowe prowadzą politykę zachęcania sektora prywatnego do inwestowania w rozw j turystyki. r r l r r uprzywilejowanie społecznościlokalnej w czerpaniu korzyści zrozwoju turystyki.8. Podmioty regionalĘ oraz lokalnej polityki turystycznej mogą się wykazywać aktywnością w układzie roilicznych funkcji i dysfJ*cji rozwoju turystyki na swoim obszarze działania statutow-ego. unikanie ujemnego wpływu turystyki na dobra kulturalne i warunki zycia społecznościlokalnej. dztwo. informowanie we właściwymczasie ludności miejscowej o zamiarach turystycznego zagospodarowania i umozliwianie jej wsp Ł dzialania. poszerzanie obszar w wypoczynku wolnych od ruchu samochodowego. rozdziale 4. Warto więc w tym miejscu przypomnieć.jakie mogą być skutkiem rozwoju turystyki w skali lokalnej. Z punktu widzenia kształtowania l Ż48 249 . ze polityka turystyczna to świadome popieranie orazkształtowanie turystyb't przez r znego rodzaju organizacje i instytucje wpływające swą'aziałainościąna ltl wszystko. następujące sprawy: r r r wzrost zatrudnienia. Preferują one taką dzialalność inwestor w w dziedzinie turystyki. ochrona środowiska przyrodniczego i społecznego. selektywne rozbudowywanie infrastruktury turystycznej. podnoszenie świadomości turystycznej wśrd społecznościlokalnej jako źr dła m. preferowanie turystyki jako źr dła zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.3. polity_ ki turystycznej ma charakter poglądowy. par{stwo i regionalne oraz lokalne wsp llloty samorządowe. Z tego tytułu dysponuje ono pewnym stopniem samot zielności.in. rozumianym przew ażniej ako niezale żność deiy zyjna władz l'cgionalnych od władz centralnych. podatkowych i finansowych. w kt rej są uwzględnione m. zwiększenie potencjału turystycznego miejscowości.in' gościnności. podejmowanie wysiłk w zmierzających do wydłużenia sezonu turystycznego. wzrost wpływ w budżetowych. turyświadome wspieranie odrębności kulturowej stycznej. ze pa stwo i władzesamorządowe stają się w coraz większym stopniu pod-iot"* polityki turystycznej. inspirowanie proturystycz ny ch rozwiązari prawnych."lo*utlych'z polityką turystyczną szczebla krajowego i regionalnego. powinien być aktualizowany w miarę rozwojusytuacji. . zajmuje istotne miejsce w układzie organizacyjno-strukiuraltlym paristwa. jako najwy ższajednostka podziału administracyjne'Wojew go kraju. co jest ważne dla turystyki. Zaprezentowana lista-cel w lokalnej.I t I I I I Systematyczna określanie docelowej poj emności turystycznej miej scowo ści. i pełna penetracja lokalnego rynku turystycznego' l l r wpływ na wydłużeniesezonu turystycznęgo. M|EJSCE TURysTyKt w sTMTEGil ORAZ POLIT YCE ROZWOJU REGIONALNEJ wspieranie turystyki na obszarach wiejskich jako uzupełniającego źrdła dochod w.L. Ńa"zy . ui<łao tych cel w. łączenie usługodawc w w struktury lokalne. znaczenie turystyki jako źr dla dobrobytu materialnego wielu wsp łczesnych społecze stw sprawia.8.

że zapomocą turystyki tworzy się. ze turystyka edukuje kulturalnie. ze turystyka będzie nadal odgrywać rolę czynnika aktywizacji gospodarczej region w i miejscowości turystycznych. przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoler. chroni i popularyzuje wartościkulturalne.j w i zarząd wojew dztwa. regionalna wsp lnota samorządowaprzez swoje organy. a oto przykłady' kształtowania Po pierwsze. Nalezy dodać. Rozumna polityka przestrzenna władz samorządowych moze zapewnić odpowiednie d|a rczwoju turystyki środowisko naturalne oraz zapobiec ujemnym wpływom turystyki na środowisko. wymiany oraz konsumpcji) sprawiają. sty- ki w regionie wyznaczają turystyce należne jej miejsce w polityce r'ozwoju tego obszaru.że warunkiem rozwoju turystyki w regionie jest m. pojmowanego jako troska o wsp lnotę ttarodową. Wolno sądzić. powinna uwzględniać m. Powinna też hamować jakościowy i ilościowy Ż50 lwa kluczowa jest też rola polityki kulturalnej.in. że w rozwoju regionalnym tury- sowaniu osłabienia produkcji w sferze materialnej. języku. sakralnej i wsp łczesnej' pomnikrrch piśmiennictwa i dzieł sztuki. kolejnym celem strategii rozwoju regionu jest pobudzanie aktywności gospodarczej. Miejsce turystyki w procesie wzrostu gospodarczego regionu jest funkcją skali aktywności polityki turystycznej pa stwa i ogniw samorządu terytorialnego. podziału. spotkania kultur oraz czynnik przemian kulturowych. a więc sektor ten tworzy nowe miejsca pracy. Ż5I . roli turystyki w stabilizowaniu dynamiki gospodarczej wojew dztwa oraz jej znaczenia w kompen- r. ttttlwania degradacji środowiska i podniesienia świadomościekologiczttc. Po drugie. bogactwo atrakcji i nieskażone środowisko. Trzeba dodać. W sumie tak rozumiana polityka kulturalna organ w samorządu wojew dztuta staje się jednym z ważniejszych czynnik w polityki turystycznej regionu. jak . Dotychczasowy rozw j turystyki krajowej i zagranicznej. Jako że turystyka będzie w coraz większym stopniu stymulować rozw j tych region w. Nietrudno zauvłaŻyć. mają szansę realizacji właśnie turyStycznej funkcji region w Polski. ustawa o samorządzie wojew dztwa wymienia cel strategii rozwoju polegający na zachowaniu wartościśrodowiska kulturalnego i przyrodniczego.pielęgnowanie polnarodowej. rolnictwa. obywatelskościoraz rozw j i ksztahowanie świadomości skiej i kulturowej mieszka c w". Istnieje zgoda co do tego.gtldnie z ekologią. a także oddziaływanie turystyki na inne sektory gospodarki regionalnej i krajowej oraz sfery gospodarowania (produkcji d br i usług. folklorze. Ekonomiczna funkcja turystyki z pewnością zachęci samorząd wojew dzki i lokalny do wykorzystania turystyki jako czynnika wzrostu aktywnościgospodarczej regionu. stymuluje więc populatyzację dorobku wsp łczesności dziedzictwa przeszłości. W realizacji tego celu strategii rozwoju wojew dz- oraz postępowania ekologicznego turyst w i ludności miejscowej styka jest powszechnie kojarzona Ze wzrostem dochod w ludności. w tym kreowanie t'ynku pracy. duży potencjał tego sektora usług.Moze więc i wzmocnić postawy patriotyzmu. Mowa tu o walorach naturalnych. Tworzenie warunk w rozwoju gospodarczego. Po trzecie. to podstawowy element polityki rozwoju sformułowany w ustawie o samorządzie wojew dztwa. musi być uwzględniona przy określaniucel w strategii ich rozwoju. tj. określając strategię rozwoju wojedztwa. kulturowych i społecznych. religii. Turystyka jest też uważana za funkcję i element kultury. sejmik Zko|ei rozw j turyllyki w regionie przyjazny środowiskumoże się przyczynić do zahas1lirdek przestrzeni nadającej się do wypoczynku. np. tradycjach. taki cel.7 turystyki w regionie jest to okolicznośćkorzystna. Tak rozumiana polityka kulturalna ujawnia też wzajemne t. Cele te. Wpływa tez na wyr wnanie poziomu gospodarczego obszar w subregionalnych. a turystyka tam rozwijana przyczynla się znacznie do dynamiki gospodarki regionalnej i podniesienia poziomu dobrobytu jego mieszkar c w. sądach i przesądach oraz sposobach życia mieszka c w wojew dztwa 1xlmorskiego. Że w układzie warunk w rozwoju gospodarczego wielu wojew dztw ważne miejsce zajmuje turystyka. Mtlwa tu o architekturze zabytkowej..in. Warto tez 1lrzypomnieć. że wojew dztwa są nieźle wyposa'żone w podstawowe składniki produktu turystycznego. zdefiniowane dzięki turystyce i na drodze ustawowo. Historia turystyki polskiej oraz zagranicznej dowodzi istnienia licznych mozliwości wychowawczych i edukacyjnych.wiązki między turystyką a kulturą. żę zależnościte i dotychczasowa dynamika rozwoju turySty- lnulacją rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz ze wzrostem zatrudnienia. W tym względzie dzialrtlnośćorgan w samorządu wojew rdztwa zmjerza do zachowania i utrzymania w nalezytym stanie element w dziedzictwa narodowego. Można postawić tezę.

ochronie regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. polityce regionalnej. a zwĘaszcza pogorszenie warunk w Życialudzi. Po drugie. że pelne rozeznanie np. polityce r wnoważenia rynku pracy. Regionalne i lokalne wsp lnoty Samorządowe wyodrębniają na ich szczeblach politykę turystyczną.8. to wykorzysty_ wanie obszar w wypoczynkowych do innych cel w. Z jednej strony walory przyrodnicze regionu są kluczowym czynnikiem rozwoju turystyki. nięcia turystyki w regionie.4. rozwoju gmin słabiej rozwiniętych. jest wzajemne dostosowanie roiwoju turystyki. Uważam.władze powiatu i gminy. postulowana koncepcja stawia przed ogniwami samorządu terytorialnego zadanie sformułowania ukierunkowanej i skoordynowanej polityki turystycznej.7 Uwagi te warto zako czyć wnioskiem o podjęcie badar ekonomicznych skutk w rozwoju turystyki w regionie. takich jak sejmik i zarząd wojew dztwa. Po pierwsze. wpływające bezpośrednio na rozw j turystyki. zadaniem polityki rozwoju wojew dztwa zapisanym w ustawie jest racjonalne korzystanie z zasob w przyrody orazksztaŁtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zr wnowazonego rozwoju. że obciązenie to nie jest wielkościąstałą t na\eży ciągle dostosowywać skutki działalnościludzkiej do potencjału przyrody oraz zapewnić jej odnawialność. 4.że zależnośćturystyki od środowiska przyrodniczego jest duzo większa niż innych sektor w gospodarki. koncepc'ja turystyki w regionie nie może być planem o charakterze nakazowym. lecz także o polityce prowadzonej ptzez prywatne podmioty turystyczttc. że środkiemrea|izacjitego zadania w ramach polityki rozwoju. że degradacja walor w przyrcdniczych musi prędzej czy p źniej prowadzić do zanik- Turystyka zajmuje ważne miejsce w realizacji kolejnego zadania polityki rozwoju. w d i ziemi. i to pod względem ilościowym oraz jakościowym. obciążenie środowisk a oznacza zmianę warunk w natu_ ralnych. turyStycznego rynku pracy w wojew dztwie dałoby waŻne informacje niezbędne do budowy programu ograniczenia bezrobocia. Po trzecie. Władze samorządowe powinny *ię. a obniżenie ich jakościmoże za' hamować popyt turystyczny w regionie. z drugiej zaś. waga tego elementu polityki rozwoju regionu jest duża' gdy s\ę zvłaży. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych. Należy w tym miejscu przypomnieć. tj. turystyka może stanowić bardzo ważne tworzywo strategii i polityki rozwoju wojew dztwa. Dla turystyki przypomnijmy najważniejszymi obciążeniami jakościowymisą oraz przypadkowe zazanieczyszczenie powietrza. gospodarki. promowaniu regionalnej tożsamościitp. Nalezałoby zacząć od uwag og lnych wprowadzających. a także w zyciu miejscowości turystycznych orazregionu można Realizując omawiane zadanie polĘki rozwoju turystyki. a mianowicie w promocji walor w i możliwości rozwojowych wojew dztwa' Zvtiększający się ruch turystyczny cul]zoziemc w oraz turyst w krajowych wsp łdziaław wypełnieniu tego zadania. uwzględ253 . dobrobytu i czasu wolnego do dopuszczalnego obciązenia potencjafu środowiska przyrodniczego w regionie lub miejscowościturystycznej. ma ona być po 1lrostu inform acją o bieżącej sytuacji w turystyce regionalnej. wykorzystu'jąc doświadczenia sprawdzone za granicą. Warto zau:ważyć. Po czwarte. jak i negatywnych skutk w. Mowa tu nie tylko o polityce podmiot w publiczltych. hałas siedlenia izmiany krajobrazu' prowadzące do faktycznego 1ej zniszczenia. Przemawia za tym istotna rola turystyki w: osiąganiu ekonomicznej sp jnościgospodarki regionalnej. samorząd wojew dztwa powinien być świadomy zar wno pozytywnych. organizacje turystyczne itp. nie powinna więc być instrumentem interwencji organ w samoruądu terytorialnego w sferze turystyki. Natomiast najwazniej sze obciążenia ilościowe środowiska przyrodniczego. zAŁoŻENn KoN cErcJ| TURYST YKl REGIONALNEJ I LOKALNEJ Na tle dotychczasowych rozważar i opinii o roli turystyki w gospodarce. ważnego też d|a turystyki. zwierząt oraz roślin.przekroczenie turystyczĘ ihłonnościregionu lub miejscowości stanowi czynnik degradĘi środowiska przyrodniczego. Wiadomo. r r r r l r r Reasumując. przedsiębiorstwa. p'o-o*ać strategię i politykę rozwoju mające na celu zapewnienie r wnowagi między rozwojem turystyki a ochroną środowiska' Ż5Ż podjąć pr bę sformułowania założekoncepcji turystyki.

zmierzać do zwiększenia udziału komunikacji publicznej w obsłu_ dze turyst w i ludności dużych ośrodkw turystycznych kosztem prywatnych środkw lokomocji. rozbudowywać infrastrukturę turystyczną i skoncentrowany. jako uzupełniające źr dło dochod w ludności i gminy oraz nowe możliwości zatrudnienia. zakt rych pomocą mozna skonkretyzować podstawowe cele polityki turystycznej. Wreszcie. do regionu kacw. Strategie rozwojowe: zachować integralność programowania gospodarczego i planowania przestrzennego. zachować harmonię budownictwa 255 . r r r dostrzec wartośćpozaekonomicznych funkcji turystyki.). rozwojow e i odciĘające. rad i zarząd w powiat w oraz gminy. tworzyć tereny wypoczynkowe wolne od ruchu samochodowego. np. np. wzbogacających osobowośćmieszkaric w i pożądanych społecznie.niać wady i zalety istniejących rozwiąza(t oraz powinna wskazywać środki zapewniaj ące lepsze. Strategie marketingowe: dążyć do wsp lnej. miejscowości. ograniczono się do wskazania kilku strategii. turystyki wzmacniać podstawy kształtowania się etnicznej pomorskiego.a także gmin turystycznych. postulowana koncepcja powinna pełni funkcję instrumentu prowadzącego do ukierunkowanej i zorientowanej rynkowo oraz skoordynowanej polityki regionalnej w dziedzinie turystyki na drodze ustawodawstwa wojew dzkiego i lokalnego. Biorąc pod uwagę zr żnicowane możliwościposzczeg Lnych szcze' bli samorządowych w określaniu cel w polityki turystycznej. świadomiewspierać odrębnośćkulturową obszar w. wzbogacać ochronę konsumenta-turysty i dbać w ten spos b o korzystny wizerunek podmiot w świadczących usfugi turystyczne. Ż54 w miejscowościach turystycznych regionu z charakterem krajobrazu i typem zabudowy tradycyjnych dla danego obszaru. Strategie odciążające: Strategie instytucjonalne: informować skutecznie cel w turyStycznych.że zaprezentowane dalej wybrane strategie powinny pełnić funkcję praktycz- r l r : r l r r r r r r r l s wspierać turystykę wiejską. określićprzezornie docelową wielkośdanej miejscowości turystycznej. marketingowe. gmin i miejscowości turystycznych regionu. Dotyczy to r wnież niepublicznych podmiot w gospodarki turystycznej regionu. racj onalniej s ze rozw iązania ekonomiczne w przyszłości. usług parkingowych. inspirować poszerzenie podaży usług dla turyst w. w tym agroturystykę. inspirować oraz Systematycznie rozwijać skoordynowane badania rynku. omawiane strategie przedstawiono w podziale na: ideowe. umożliwić tej ludności aktywne wsp łdziałanie w ramach przewidziao zamiarach udostępnienia teren w dla i we właściwymczasie ludnośćmiejscową nych prawem.omawiana koncepcja powinna nawiązywać do strategii rozwoju danego wojew dztwa' og lnej koncepcji komunikacji i opierać się na planie zagospodarowania przestrzennego. nych wskaz wek dla sejmiku i zarządu wojew dztwa. popierać rozbudowę obszar w dla turystyki weekendowej miesz- doceniać ekologiczne otoczenie turystyki. po czwarte. polityki prowadzenia działalności(promocyjnej itp. M wiąc o załoŻeniach koncepcji turystyki w regionie. rozwijać oraz polepszać jakośćreklamy i informacji turystycznej regionu. Warto podkreślić. w spos b selektywny Strategie ideowe: wspierać tworzenie optymalnych połącze(t komunikacyjnych z miejscowościami turystycznymi regionu. uprzywilej owywać ludnośćmiej scowości turystycznych w dostępie do korzyści z rozwoju turystyki. instytucjonalne. lokalnej (Tr jmiasto).

a6 Jeden na dziewięciu zatrudnionych pracuje w sektorze turystykia7. Na tle zarysowanej prognozy nasuwa się pytanie. chociażby na przykładzie polskich turyst w za granlcą' że pracujący w niepełnym wymiarze czasu lub okazjonalnie są a7 48 źrdeł statystycznych. Dodaje się. s. co oznacza.W.. G. Zanim zadanie to zostanie podjęte. Na liścietrudności z uchwyceniem pełnego zatrudnienia we wsp łczesnej turystyce wymienia się m.P. rywkowych Mimo podanych ogranicze można.5 m7d os b. że do ko ca stulecia bezrobociebędzie rosło nie tylko w większości par stw uprzemysłowionych. turystyczna miejscowości jest nleinterweniować. r r : l częste ujmowanie w statystykach paristwowych zatrudnienia w . MoP szacuj e. prognozy dla kraj w byłego bloku komunistycznego są określone jako (<ponure>>. że stanowi ona od lŻvo całości zatrudnienia w tym sektorze w Szwajcarii oraz od przeszło 30vo w Danii. aby obszary |eżące w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy stawały się atrakcyjne pod względem spędzenia czasu wolnego. Dane MBP wykazują.: rcg.|iczących około 2. co utrudnia wyznaczenie dokładnej średniejdla sektora turystycznego. 180. za:. z grubsza scharakteryzować pozycję turystyki na rynku pracy wybranych laaj w świata. Należy dodać. Według literatury przedmiotu wsp łczesna turystyka generuje bezpośrednio oraz pośrednio zatrudnienie dla ŻIŻ m|n os b na świecie.35vo w Irlandii iŻ5vo w Hiszpanii. ze upadek dawnego reżimu spowodował <<ostry spadek produkcji. wynoszący okolo 6_7vo og łu pracujących na świecie..żeptaca w niepełnym wymiarze jest szczeg lnierozpowszechniona w krajach wysoko uprzemysłowionych. Mimo wysiłk w zmierzających do zwiększenia produkcyjności przez wprowadzenie nowych technik. Co więcej. w ujęciu dynamicznym i pełnowymiarowyIn. Turystyka... pozostajebez zatrudnienia lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin"a6.Nowy raport o stanie zatrudnienia na świecieprzewidywał. No. sektor ten nadal regularnie powiększa stan zatrudnienia.r' : dążyć do tego. odpowiedźbrzmi: turystyka odgrywa rolę kreatywną w tym procesie i daje podstawy do dobrych rokowari w tym wzgIędzie. że 30vo światowych zasob w pracy.] stwierdza. Gaworecki. Norwegii i Wielkiej Brytanii do 5IVo w Australiia8.67o całościzatrudnienia turystycznego we Francji.handlu i usługach'' łącznie.in. 58). że zatrudnienie w sektorze turyStycznym ma wymiar ograniczony i doraźny. nienowy zresztą. W. 4. TURYSTYKA NA śWAToWYM RYNKU PMCY .MAT" No. Za l0lat będzie to już 338 mln pracownik w. zachary. Nie jest ona pełna oraz wymaga aktualizacji wraz ze zmianami w otoczeniu turystyki. Warto podkreślić. na podstawie dostępnych i wy- nowią w niej kobiety. lecz także w wielu krajach rozwijających się. W wydanym w tym roku raporcie pod tytułem <<Za' trudnienie na świecie>>Międzynarodowa organizacjaPracy (MoP) t.turystycznego rynku pracy'' w zakresie globalnym. i narodowym. że sektor turystyczny należy do grupy największych pracodawc w świata.The Wall Street Journal Europe" 227 II1995 r..9. Warszawa 1998. gdy chłonność b ezpiecznie przekroczona... nagłe pojawienie się masowego bezrobocia. lt (cyt. Posępne pro7nozy dla światowego rynku pracy. Ż56 Ż57 . . Pogląd ten.. można udokumentować. warto zwr cić uwagę na trudnościw oszacowaniu .ionalnym Zaprezentowana lista strategii konkretyzujących cele polityki turystycznej określonychwsp lnot samorządowych ma charakter poglądowy. znaczne zatrudnienie w szarej strefie. Badania Międzynarodowego Biura Pracy (MBP) wykazały. że praca sezonowa stanowi 44. jaką ro1ę w procesie r wnoważenia rynku pracy moze odgrywać wsp łczesna turystyka. . iż ta siła robocza jest relatywnie młoda i duzy odsetek staPowszechnie wiadomo. PWE. sezonowe kontrakty pracy. niepełny wymiar czasu pracy Qlartłime-work).Hotels Travel Agents" 1993. coraz większe rozwarstwienie społecze stwa i biedę>.

będące drugą pod względem warto dodać. takich jak: ochrona zdrowia. pracownik w reklamy. z kt rych korzystali turyści. ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz emerytury.|ecz tŃ:Że przemieszczania siły roboczej do nowych okręg w i nowego sytuowania przedsiębiorstw. obecnie na jej obszarze notuje się około 16 mln bezrobotnych. W konsekwencji pracownicy ci. os b byłoby bez pracy w tym sektorze. omawiając ten temat. że sektor turystyczny w Problematykę obecnościturystyki na rynku pracy interesująco om wiono w literaturze ekonomiczne| nrN Na wstępie . wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy może się okazać znaczący. 258 i rlryginalnie zatrudnienia.uŻ59 lrlnii uwazają gospodarkę turystyczną'za jedno z najważniejszych źr tlcł zatrudnienia w tym kraju. W niemieckim hotelarstwie i gastronomii pracowało we wspomniuny. bardziej r wnomiernego rozłożeniadziałalnościw ciągu całego roku lub umożliwienia pracownikom łatwiejszego znajdowania zatrudnienia poza sezonem. bagazowych na dworcach korejowych i w portach lotniczych. warto dodać. W omawianym sektorze znajduje pracę 40 mln Europejczyk w.kresie 653 tys. W dalszej kolejności eksperci zwracająuwagę na wysoką wartość specyficznie turystycznych miejsc pracy w handlu hurtowym i detalicznym. należy rlwnież podkreślićznaczenie stano- RFN zatrudnia dwukrotnie więcej ważnościgałęzią gospodarki narodowej. należąc na og ł do grupy bezrobotnych. Poniewa:Ź w działalnościturystycznej Unia utrzymuje wysoki wskaźnik dzięki wzrastającej zamożnościwielu warstw społecznych i wydłużaniu się czasu wolnego od pracy. gdyby nie istniała turystyka. Pracodawcy anguŻująich w szczycie sezonu oraz do zada(l wymagających niewielkich kwalifikacji. w ocenie związk w zawodowych. Wolno sądzić.często środkiem znadczym w sytuacjach awaryjnych. Występuje tu problem etyczny. ot ż turyści przysparzali p. W opinii MBP w Genewie większośćpracownik w sezonowych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub okazjonalnych stanowiąbezrobotni. sztuki. trzeba ją tego sektora gospodarki. W ramach tego procesu. przy czym tworzy on dwukrotnie więcej miejsc pracy niż przeciętny sektor gospodarczy.u.lecz takŻe często są wyłączeni z dobrodziejstw związa- wisk pracy pośredniozwiązanych z działalnościąturystyc zną.5 mln) zarejestrowanych w kraju os b utrzymujących się z pracy zarobkowej. os b było zatrudnionych w przedsiębiorstwach usługowych. ale też zlutoiatączy likwidacją około 10 mln miejsc. pilot w wycieczek i kierownik w autokar w. a takŻe dziennikarzy turystycznych. Interesująco wygląda struktura gałęziowa tego zatrudnienia. w grupie organizator w turystyki. pracownik w biur i agencji podr zy oraz w urzędach turystycznych pracowało 40 tys. W tej grupie wymienia się obsługę bankową. płatne urlopy w wypadku choroby. w gospodarce turystycznej RFN pracowało og łem |'-5 mln os b. student w lub nielegalnych imigrant w. co stanowiło 6vo wszystkjch (Ż5. Powstanie jednolitego rynku wewnętrznego Stwarza szansę na dodatkowe 2-3 mln miejsc pracy. Zjauznać za pochodną specyfiki działalności wisko to mozna ograniczać w wyniku np. w sferze organizacji technicznej ruchu turysryczllego było zatrudnionych dalszych 150 tys.Hansa-Tourist'' z Hamburga Unia Europejska spodziewa się poprawy warunk w zatrudnienia wewnątrz swojej struktury. Eksperci Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Korlsćlb niż rolnictwo. Według przeprowadzonych przezlnstytut hadar{ już w 1989 r. Nie tylko nie mają oni pewności nych z zatrudnieniem. R 'wnież ponad 40 tys. Problem bezrobocia nie ma więc szans na rychłe rozwiryatie. Przypominając o sezonowości zatrudnienia w turystyce. że w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych na potrzeby turyst w pracowało ponad 20 tys. p. Prawie 200 tys. W ocenie ekspert w . Silne związki przez zatradnienie akcentu|e się np.y * przemyślei rzemiośleNiemiec około 350 tys. Z tej licżby ż:s iy'. teatru. os b. między turystyką a przemysłem i rzemiosłem. nie mogą mieć dużych wymagar'i pod względem zatrudnienia i pracy. pracownik w. Prezentowanie wybranych informacji na temat wkładu turystyki w tworzenie miejsc pracy warto rozpocząć od Europy. os b. Turystyka ma wysoką pozycję na rynku pracy Unii Europejskiej. zatrudnionych. ot ż w ocenie wspomnianego Instytutu około 260 tys. artyst w rozrywkowych w uzdrowiskach. Największą podaz miejsc pracy zapewniają przedsiębiorstwa turystyczne.. przewodnik w turystycznych. Wymaga on nie tylko nowych miejsc pracy. architektury i środkw masowego przekazu zawdzięcza swoje zatrudnienie pragnieniu podr zowania obywateli Niemiec. wśrd kt rych wymienia się 110 tys. iż jest to istotna wskaz wka doskonalenia prawa pracy i opieki socjalnej r wnież w warunkach polskich. os 'b. młodych w poszukiwaniu pierwszego zatrudnienia. należy się liczyć z powstaniem około 12 mln miejsc pracy Z nową lokalizacją.

0 tys" Szwajcaria 8.. 45.A' w Warszawie.8 tys.2 tys. Liczba zatrudnionych w tym sektorze jest dwukrotnie więkku sza niż zatrudnionych w rolnictwie.16.. 53. Na uwagę zasługuje tu opinia ekspert w Instytutu w Kolonii' że za_ wody turystyczne mająduże szanse na rozw j. b. Wreszcie 10 tys. Jeślichodzi o inne kraje europejskie.. w duzym stopniu wsp łtworzy r wnież stanowiska pracy za granicą. Jugosławia 16. Dostępne statystyki informują. ptzy liczbie mieszkaric w Ż3 tys. Według źr deł oznaczato.1 tys. os b. Reagana sektor turystyczny stworzył 13 mln nowych stanowisk pracy. na og lną liczbę 976 tys. Włochy następująca |iczba os b: Austria . że wyniki badar Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii potwierdzają kreatywną rolę turystyki wyjazdo_ wej na rynkach pracy kraj w przyjmujących turyst w. z czego warto dodać. W San Marino I/6 zatrudnierua przypada na sektor turystyczny..4-tys.0 tys. mogli łatwiej znaleźć Zatrudnienie niż gdzie indziej.17. W ocenie wspomnianego Instytutu przy obsłudze tu- ryst w niemieckich za granicą było zaanguŻowanych około 700 tys...Ż5.. zatrudnionych w gospodarce turystycznej Włoch 46.8 tys. pracownicy w nie- twym sezonie. - - - - Przytoczone liczby potwierdzają tezę o wysokiej pozycji turystyki w r wnoważeniu rynku pracy Niemiec.Ż tys..3vo pracowało we wła_ snych przedsiębiorstwach. Ponad 35 tys. to w gospodarce włoskiej tylko sektor hotelarsko-gastronomiczny zatrudnia około miliona os b. o wysokiej pozycji amerykar{skiej gospodarki turystycznej mogą świadczyć następujące liczby: w 1991 r.. Powszechnie znana wysoka aktywnośćturystyczna obywateli Niemiec.. Dla polskiego Czytelnika może być interesujące to. W poszczeg lnych paristwach na rzecz tych turyst w pracowała 55. cytowanych na podstawie . Dania 6. Turcja 10. produkcj ąprzyczep kempingowych i samochod w mieszkalnych.. Holandia .3 tys. Że 617o stanowią kobiety.'7. Wszystkie informacje statystyczne doĘczące zatrudnienia w turystyce pochodzą żnych źr deł zagranicznych.16. Francja Hiszpania . 6I.. os b pracowało w obrocie pamiątkami turystycznymi. W ten spos b tw 'zr Ż61 . przemyśleelektronic znym. W pa stwie tym funkcjonuje schemat sezonowego zatrudnienia w turystyce. Grecja .orbis'' S.9 tys.6 tys. Podkreśla się rolę tego biznesu w szybkim tempie tworzenia nowych miejsc pracy. Względnie wysoki stosunek zatrudnienia w turystyce do og łu pracujących lub mieszkar{c w jest odnotowywany w miniparstwach europejskich. Mają one r wnież walor promocyjny. Blisko 30 tys. Portu10. np.. W ostatnich latach obserwuje się promocję turystyki na rynku pracy USA. świadcząteŻ o aktywnej polityce turystycznej tego par stwa.4 tys.Przy zaopatrzeniu zaś turyst w w kamery filmy i artykuły Sportowe było zatrudnionych 40 tys.7-tys. os b było za_ trudnionych przy produkcji odzieży turystycznej .. os b pracowało przy produkcji wyrob w cukierniczych. os b. R wnież w Księstwie Licirtenstein Ilvo zatrudnienia og lnego stanowią pracownicy turystyki. i Kanada galia Ż.5 tys. Istotne znaczenie przypisuje się turystyce także na angielskim rynpracy. W Księstwie Monako bezpośrednio w turystyce pracuje 3. os b. Belgia 4. W. Ż60 pełnym wymiarze czasu pracy i młodociani. Dzięki temu potencjalni bezrobotni. Brytania USA .9 tys.7vo zaśstanowili pracownicy najemni. że pracownik korzysta Z o. a9 go łącznie. Na przykład w czasie rząd w R. W Andorze 3/4 mieszkaitc w utrzymuje się z pracy w turystyce. zwłaszcza wyjazdy za granicę. sektor turystyki zatrudniał trzykrotnie więcej os b niż rolnictwo oraz przemysł teks^tylny i dziesięciokrotnie więcej niż przemysł samochodowy i stalowyae.cownik w zajmowało się budową hoteli i innych urządze infrastrukturalnych zwiry'anych z czasem wolnym. R wnież w Kanadzie z pracy w turyStyce utrzymuje się więcej os b niŻ z rolnictwa' przemysłu elektronic znego' samochodowego i-stalowe- przedsiębiorcom gospodarki turystycznej oszczędza się wysokich koszodprawy pracownicze1 przysługującej w razie ustawowego zwolnienia albo r wnie kosztownego kontynuowania zatrudnienia w mar- z wymawianiem kontraktu z ko cem sezonu i wznawianiem go z po_ czątkiem następnego.Międzynaroaowyct AktualnościTurystycznych'' (MAT) wydawanych przezZesp ł ds' Bada . Samochodowym' tekstylnym i stalowym razem wziętych. Turystyka austriacka daje pracę w hotelarstwie otaz gastronomii 130 tys.urlopu'' płatnego z rządowego funduszu bezrobocia. że w I99I r. os b. a więc mniejszościnarodowe.3 tys. IJnaoczniająbowiem krajom goszczącym turyst w niemieckich kotzy' ścitakże w sferze zatrudnienia.

np. ot ż w st"'?" ltgwania się do kosztownego personelu wyso\. pośrednictwie finansowym. w kt rym liczba pracujących była szacowana przez GUS na 1..}stycznego...1n' ttsług rzemie śrLY. Warto tu przypomnieć.*?. że problem obecności turystyki na lokalnych rynkach pracy nabiera w Polsce szczeg Inego znaczenia. w sektodorągh pośrednio'. zajęć dla pracownik w niewykwalifikow{\si turyst w roxcl}Ę . os b w 1995 r. W txc\!!r. się więc.siQ uznaje. mimo braku możliwości ścisłegowydzielenia stanowisk pracy za|eżnych od turystyki.. Ich zatrudnienie .ioże być związaf|e z "r. Wyj ątek stanowią.rl" więc istotna za|eżnośćmiędzy turystyką a zą.hotele i restauracje'' charakteryzuje opisaną rzeczywistośćw Polsce50. wyda3e się.urowniczej.ol.wio|||]urro1 konieczność zatrudnienia w innych dział{ty. Wysokie bezrobocie w kraju dodatkowo uzasadnia celowośćpodjęcia bada diagnostycznych roli turystyki na rynku pracy. np' z hote. Perspektywa rozszerzenia autonomii samorządu terytorialnego sprawia.Skala zatrudnienia w polskiej gospodarce turystycznej nie jest jak dotychczas Problem ten wymaga zbadania.-rr3 nych Ż62 .:'-r#. obszary tęobilizacji liczby ' . rolnictwo oraz sektor usług. iż turystyka może przynieśćbard2. ad- rystyczna aktywizacja gospodarki lokalnej wzrostu popytu na pracę w szeroko -".s anatoryj nych. transport pasa'żerski.q\ul. pracujących w sektorze .er. w dodatku wysoko kwalifiko]}Śle o niewielkJfl iToo sługi ruchu turystycznego istnieje znacznie th:ąnej. i. podawane ptzez GUS. Aktywizuje też zatrudnienie w seh)stvngrn. nie odzwierciedlają skali zjawiska nawet w przyb|iżegospodarcza związana Z turystyką jest obecna np. sprzęt turystyczny i Sportowy' artyku1i\ząiącym np. . gospodarki turystycznej w ciągu całego rokq. w 1998 r. "\sj sferze obsłd9l r| w. ''Vch do działalttosc| Warto też pamiętać o roli turystyki w Nt". oficjalne informacje dotyczące zatrudnienia w hotelach i restauracjach.źil w kwestii zatrudnienia niż inwestycje * pr"ejJ bezpośredni" Ko"|.iudzie robocizny.lie od.99 wsp łdziałającychw tworzeniu produktu i]l gospoaarki fllod' ^. niu. zwłaszcza region w i miejscowości bądź gmin turystycznych. W zwipku z tym trudno przyjąć. i Ż. W tej płaszczyźrlte omawiane zagadnienie w og le nie jest naukowo penetrowane. iż cechami charakterystycznymi zatrudnienia w turyStyce są: stosunkowo wysoki udział pracy żywej oraz niski stopier jej uzbrojenia technicznego... Powstają . do kt rych Poo \io} l .łł.: * pracowniKow gar. ttm1gznośćdziatnr 263 z rozwojem turystyki. znacząco wsp łdziałają w tworzeniu produktu turystycznego kraju i region w. np. '. że duŻe rezerwy Zatrudnienia turystycznego w Polsce tkwią np.-- Ż- ministracji publicznej i samorządowej czy w edukacji. banko.*'(r'!r. Podobnie jak handel wewnętrzny r wnież inne działy gospodarki narodowej.'ści w miejscowościach turyStycznych. og 1{. w sektorze . .. Podkreślając wzrastające znaczenie turystyki na krajowym rynku pracy' na zako czenie należy zwr ci uwagę na rynki lokalne. uczestnicząc w ten spos b w zwiększaniu liczby miejsc pracy związanych z obsfugą ruchu turystyczne9o.'^często pozbarłłione.\iejsza poffzebu "'Yiiu s tanowi sk pracy utwor zony ch na potrzeby ob( kr. gdyż sprzyja ona powstawaniu nowych miejsc zatrudnienia. _^. "s.- W sferze tej jest zgłaszane nych dziedzin i zawod zapotrzebowu*. transporcie. sDożywcze i iflne.903 mln os b w 1995 t. że 186 tys. handlem. i dzięki temu utrzymui .'. iż zatrudnieni" * gl': lokalnego rynkl ptao!' r'11[[lZ charakter . Tu50 MaĘ Rocznik Statystyczny 1999. . Jest więc relatywnie korzystna. transportu miej skiego' administracji." ?*rśr..]okahej powszęc!fie'. " runki wzrostu zatrudnienia w przemyśle wy1ffci.I77 mln w 1998 r.pośrednią gospodarką turyStyczną. Działalność w handlu. East:oŃmlĄ'). jw'.ruce przedmiotem popytu turyStycznego. i Ż07 tys. absorbując miejscowe nadwyą|Qności.""ono*y. stanorill4c RozwaŻając rolę turystyki w kształtową należyjednak pamiętać. budownictwie.'nej pociągo za.9otelowe.' lf.. przemysł przetw rczy.działajednocześniewyludnianiu się tych migi: siły roboczej.?r::Yrł" turystycznego.handel i naprawy''.r.Dy ie zatrudnienie w bezpośredniej gospodarce tłu's można po..o*"" są podejmowane w celach służbowych. łV/st9P-' Z punktu widzenia rozwoju gospodarki lldnieniem. r Pod wpĘwem rozwoju turystyki występują korzystne warunki wnowazenia lokalnego rynku pracy. szko1^"qki. s.*glkach turystyka. Nie jest też rozpoznane przez ogniwa samorządu terytorialnego.yu1161 ow aneło. Y pdło dochod w mieszkarc w i ich stabilizacjiJ\eowości. W zwiryku z tym warto poczynić kilka uwag w tej kwestii. są terenem migracji l. ą oni "i.Y pzwiniętych funkcji pracy. *"!'f.|1.

że raporty WTo wykazały przekroczenie już prognozowanych wielkości ruchu turystycznego. Sprzyjają temu Sezono] świadczedla turyst w wośćdziałalnościturystycznej i r żnorodność na rynku lokalnym. Warto dodać.tr miejscowości o wielofunkcyjnym charakterze ich gospodarki. Inną istotną cechą zatrudnienia w gospodarce turystycznej jest mozliwość aktywizacji zawodowej emeryt w i rencist w.Orbis" S. iz w skali globalnej bli- I I 400-500 mln os b w międzynarodowym ruchu turystycznym' 300-400 mld UsD wydatk w związanychz międzynarodowym ruchem turystycznym. Teoretycznie można założyć.. że zajmuje ona czołowe miejsce w strukturze działalności gospodarczej kraj w uprzemysłowionych i wzrastającej liczby kraj w rozwijających się. Widoczna jest też wyruźnajej obecltrlśćw światowym handlu. że ro|a turystyki w kształtowaniu poziomu Życiai struktury zatrudnienia w gospodarce lokalnej jest znacząca i wieloaspektowa. trzeba stwierdzić. o 7. cechowała wysoka dynamika wzrostu w por wnaniu z całym ostatnim dziesięcioleciem. każdego roku ponad 5l Wszystkie informacje statystyczne przytoczone w tym podrozdziale zaczerpnięto z. Wtrto r wnież podkreślić. Wpływ na tę skalę zjawiska miały megaimprezy światls. Szeroko obserwuje się r wnież zjawisko podejmowania pracy w obsłudze ruchu turystycznego przez rr odzież. Wolno więc lwiedzieć. 4. zwłaszcza studencką. że w sp lczesna turystyk a ma z:wiązek prawie z kaŻdą dzie1tr il. że nktywna rola turystyki w przemianach społeczno-gospodarczych świata ltrrdal się utrzyma. Zavłarte tu rozważania poświęcone powszechnie uznanym i docenianym związkom rozwoju turystyki i zatrudnienia w gospodarce lokalnej zasługują na uwagę władz samorządowych w warunkach tworzenia nowoczesnej gospodarki rynkowej kraju.5 ttlld os b' czyli przeszło 307o ludności świata. rystyczna samorządu terytorialnego daje szansę zr wnoważenia rynku pracy ze względu na płeć zatrudnionych./ Na przypomnienie zasługuje fakt. iż ostatni rok XX w.Że działaLnośćgospodarcza w turystyce jest hlrltną dziedziną aktywizacji zatrudnienia.. liczba potlr ży na świeciewyniosła 698 mln. jw. Ż64 Ż65 . Finansowe konsekwencje ta- |.10. Szacuje się. tj. og lnie mozna powiedzieć. iż prognozy WTo okazały się znacznie zaniżone. zwłaszcza w handlu usługami. Warto dotlać. w kt rych na koniec ubiegłego wicku przewidywano: I I 750 mln os b odbywa podr1Że turystyczne zar wno na obszarze wlrtsnego kraju. Według tego źr dła. jak i pozajego granice. Badarl . W sumie powstaje zjawisko komplementarności zatrudnienia w sferze obsfugi ruchu turystycznego.A. należy stwierdzić.3vo więcej niż w roku po1lrzednim. trudnienia w turystyce jest znaczny udział kobiet. okolicznośćta ma istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarki. Reasumując. że cechą charakterystyczną za. nie licząc koszt w usług transportowych. Hipoteza ta wydaje się przekonująca w świetle progtloz Swiatowej organizacji Turystyki. Że wsp łczesna turystyka wywiera Znaczący wpływ na bilans zatrudnienia wielu kraj w. co się wiązało z wydatkami w wysokości478 mld USD. TURYSTYKA A OBROT GOSPODARCZY MlĘDzYNARoDowY obserwacja rozwoju wsp łczesnej turystyki na świecieupoważnia do wniosku.. klclr globalnych przemieszcze turystycznych wyrażają się w wydat_ lttt'h w kwocie przeszło 2 bln USD na zakup r żnych d br i usług tufy$lycznych. Według źr deł zachodnichs'.podejmuje podr ze tltiejsce stałego zamieszkania. Aktywna polityka tu. łagodząc skalę bezrobocia i jego skutki społeczne. Wzrost zatrudnienia w bezpośredniej gospodarce turystycznej wywołuje zwiększony popyt na pracę w pośredniej gospodarce turystycznej. około 40 mln nowych miejsc pracy w działalnościturystycznej. w Warszawie w latach 1987-1999 oraz z opracowaniaTurystyka yłlska 1995.Międzynarodowych Aktualności Turystycznych'' (MAT)' wydawanych przez Zesp ł Patrząc na te wielkościstatystyczne z perspektywy Ż002 r. co ma duże znaczenie dla rlrl ptlr. w 2000 r. 9-I0vo udziału działalnościturystycznej w handlu światowym. Wydatki te stanowią około lŻvo produktu globalnego.itlą ży cia społeczno-gospodarczego. Jest ona także źr dłem do_ cllrxl w i wpływ w fiskalnych oraz dewiz dla |icznych kraj w rozwilliętych i rozwijających się świata.

1980 r. Konsekwencją regionalnego rtlzkładu światowego ruchu turystycznego jest regionalny rozkład tych wydatk w. Łączne wydatki turystyczne osiągnęły poziom 8vo wartościrejestrowanego światowego eksportu. Wydatki te mogą być ponoszone zar wno przed podr żą. 2000 r. oraz powstanie rynku liczącego około Ż67 Ż66 . Ż49. ocenianych dziesięcioleci następujące wartości:1960 r. -1980 r. Należy w tym r'ystyki i w zagranicznych podr żach turystycznych w Europie. Że przytoczone informacje o wydatkach nie odzwierciedlają ich laktycznych rozmiar w. Turystyka ma Szansę stać się wkr tco ski utrzyma sw j wysoki udział r wnież w przyszłości. Dla wybranych lat okresu 1950-2001 ich 2. 480 mld USD. to wskaźniki wzrostu wydat- liuropa Ameryka Azja Wschodnia i Pacyfik llliski Wsch d Afryka Azja Południowa k w na cele turystyki międzynarodowej osiągnęły w koricowych latach 3Ż3.r.4Vo. dowym obrocie gospodarczym są wydatki związane z podr żami za' granicznymi w celach turystycznych. Nie obejmują bowiem np. i Ze względu na złożoność wieloaspektowośćrozwoju turystyka międzynarodowa wymaga kompleksowych analiz o charakterze interdyscyplinarnym.l.8 mld UsD. jak i na tere- r(lżnice w sposobach ujmowania danych w poszczeg lnych krajach. Wpływy z turystyki międzynarodowej charakteryzuje wysoki stopieri koncentracji.I mld USD. pierwsza dwudziestka kraj w skupiała 72vo. Według szacunk w Światowej organizacji Turystyki wydatki w skali światowej poniesione przez turySt w wykazują wysokie tempo wzrostu.5. Udział Europy pod tym względem na tle pozostałych region w kształtowałsię w 1998 r. Jeślirok 1950 przyjmie się za bazowy.37o w stosunku do 1990 r. tak jak podano w tablicy 4. Igrzyska skie w Australii oraz Wystawa Światowa EXPO w Niemczech. Wydatki na turystykę to całkowite wydatki konsumpcyjne poniesione przez odwiedzającego lub w jego imieniu na podr ż oraz pobyt w miejscu docelowym (według wTo). Rok 1995 potwierdził wzrost znaczenia turystyki w gospodarce światowej.7 towe. 1990 455 mld USD. 487I. 6. Na przykład w 1995 r. WYDATK!ruRYsToW PoDRozUJĄcYcH Do oBcYcH WEDŁUG REGloNow w 1988 R. nastąpił wzrost o I8. Kierunki rozwoju turystyki światowej do Ż0Ż0 r.3 mld USD. Zniesieltic wszelkich barier w przepływie os b. 19'70 r.. om wiono w podrozdziaLe 3.3Vo. koszt w transportu (środki z tego tytułu wpĘwają do kasy przewoźnik w). 19'70 r.Nato' 16 978. . wysokość oceniano następująco: 1950 r. KMJow nie odwiedzanego kraju. a pierwsza dziesiątka 55vo wpływ w globalnych. 852. 1960 r. og lnie moŻnajednak określićstatystycznie uchwytne skutki jej rozwoju w sferze gospodarczej. według Światowej organizacji Turystyki (wTo).że region europej- Jedną kraj w ttriejscu podkreślić. że o skali koncentracji światowegoruchu turystyczlrcgo i wpływ w z tego tytułu w Europie decydują kraje Unii Europejrikiej..1.9 mld UsD. Do jednej trzeciej wzr sł udział wydatk w turyStycznych w eksporcie usług. Z dużym prawdopodobieristwem można założyć. Tablica 4. Należy r wnież zwr cić uwagę na lokalizację wydatk w ponoszoltych na turystykę w wymiarze globalnym. zwłaszcza Europy Zachodniej. takie jak obchody rocznicowe chrześcijarstwa.Ż. odnotowują one ponad 40-procentowy udział we wpływach z tu- z takich przesłanek jest integracja polityczno-gospodarcza europejskich. ma osiągnąć 1. Trzeba jednak palniętać.87o. Istnieją także płatniczych kraj w o rozwiniętych funkcjach turystycznych oraz go- spodarczych. a wydatki na cele turystyczne wyniosą około 2 bln USD. d br i kapitał w w 15 krajach llnii Europejskiej w L993 r. W roku 2O2O liczbapodr ży zagranicznych.Przema'wia za tyrn wiele okoliczności korzystnych dla rozwoju turystyki międzynarotkrwej. . Punktem wyjścia w określaniu miejsca turystyki w międzynaro. Informacje Statystyczne świadczą o dominacji regionu euro1rcjskiego w og lnych wydatkach turyst w podr żujących do obcych kraj w. zwłaszcza w bilansach olimpij- c'zwartą lub piątą dziedziną gospodarki światowej.47o i 1990 r. I0Ż'3 mld USD' I7. a 2001 r. miast w Ż00I r.6 mld os b.

a w 1998 r. 1998 I 2OOO lriej i Pacyfiku decydują kraje wysoko rozwinięte położone w tych regionach turystycznych.4 10. stworzyło korzystną sytuację wzrostu zar wno dla turystyki krajowej.5 18.d. zapewniła pracę co smemu zatrudnionemu.9 8.57o nakład w inwestycyjnych i przyniosła IS.8 12.2. KMjE-NAJWĘK5I lNKAsENcl WPŁWÓW z ruRYsryKl ZAGMNICZNE) PPZY)MDOWEJ W LATACH 1980. udział wymienionych kraj w stanowił w 1980 r. a na podatki Ż39 mld UsD.2 11.ze o koncentracji wydatk 'w w turystyce międzynarodowej na obszarze Europy. jak i mię360 mln konsument to dane Światowej Rady Podr ży i Turystyki doĘczące 1995 r. wafto też podkreślić. Według ocen Światowej Rady Podr ży i Turystyki w dekadzie 1996_2005 można się spodzie_ wać stałego rozwoju turystyki w krajach UE.0vo globalnych wydatk w turyStycznych. Potwierdza to prawidłowość silnej dodatniej korelacji między poziomem rozwoju gospodarczego kraj w a aktywnością turystyczną ich ludności. Jak można zauvłuŻyć. obu Ameryk. b. Żl. 6Ż.7 85. b.8 6.2. Kraje te rozstrzygają o sile światowejgospodarki i głębokości USA Włochy Francja 10.2 Hiszpania W. Tablica 4'3.3 Niemcy Chiny Austria Kanada 1. Według danych OECD oraz WTo wyglądała ona tak jak w tablicy 4.d. ze wzrostem średniookoło 5. co stanowiło około 3Żvo wartości w skali światowej. Ciekawym polem obserwacji w kształtowaniu opinii o skutkach ckonomicznych rozwoju wsp łczesnej turystyki dla międzynarodowego obrotu gospodarczego jest też klasyfikacja kraj w-największych inkasent w wpĘw w z turystyki zagranicznej przyjazdowej. natomiast z eksportu towar w turystycznych na 113 mld USD.1 Australia Polska Z punktu widzenia rozważa(l o roli turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczym interesujący może być bilans rachunku turyStycznego w czołowych krajach docelowych i kreujących ruch turystyczny w świeciew ujęciu dynamicznym (ablica 4.d.0 74.6 31. ot z tu_ rystyka była źr dłem 13.9 4.d.0 19.2 6. Informacje te mają większą wymowę w bardziej szczeg łowym ujęciu. WYDATK| NA ruRYSTYKĘ MlĘDZYNARoDowĄ wsp łczesnych przemian cywilizacyjnych.1 8. a także Azji WschodTabllca 4.Ivo wszystkich podatk w zainkasowanych przez rządy kraj w UE.1 6. Ilustrują ropejskiej. Wartośćusług turystycznych sprzedanych na obszarze Unii Europejskiej w 1995 r.w' przy spełnieniu innych warunk w.1 bln USD.9 8.4 t6.57o rocznie. Wpływy z eksportu usług turystycz_ nych oceniono na 159 mld USD.8 6. Na inwestycje sektor turyStyczny wydał 19Ż tl1ld USD. oszacowano na 1.9 b.4 29.2 Ż'I. Brytania 29.4 Ż9. Listę kraj w o największych wydatkach l980-1998 zaułiera tablica 4. b.5 12. stanowiła I5.4). 54'8vo.d. b.4 8.4vo dochodu narodowego 15 kraj w Unii Eu_ dzynarodowej w tym ugrupowaniu ekonomiczno-politycznym.2 30.3.2 9. Ż69 .

Niemcy i Japonia) deficyt. przedstawiała się tak jak w tablicy 4.IVo oraz 1995 r. za:.lącznie 10.. 2' wTo (cyt. s2 - - - - Ruch graniczny i wydatki cudzoziemc w. 5. Znaczenie turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczym Jcst zwłaszczawidoczne. gdy się weźmie pod uwagę udział wpływ w r' turystyki w eksporcie usług.. według tego samego źr dła cudzoziemcy wydali w Polsce w 1998 r. Według publikacji Międzynarodowego Jak można zavwilŻyć.52. 69Vo w Hisz1lanii. Korea Południowa. Interesującym miernikiem miejsca turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczymjest stosunek wpływ w z tytutu zagranicznej turystyki Przyjazdowej do wartościświatowego eksportu' Dla wybranych lat okresu 1950-1995 oszacowano go następująco: 1950 r. Można więc powie.. raport WTO za 1998 1993. 1960 r.7Vo. ot z średniawartośćĘ relacji wyniosła t4. 5. i wynosił 357o w Argentynie. 5l). Z wyłączeniem opłat z tytufu lunduszu Walutowego wpływy te wyniosły np. 467o w Kanadzie. w 198'7 r. 87o.5. l{clacja omawianych wartościw wybranych krajach świata w 1980 r. STOSUNEK WPŁ\ĄVOW I I iszpania Atrstria ( ln c. a przynajmniej do minima|izacji deficytu w bilansie turyStycznym. 72vo w Maroku oraz 82%a w Indonezji. kraje o rozwiniętej turyStyce przyjazdowei (gł wnie Zachodnioeuropejskie) odnotowały w tym okresie wysoĘ nadwyżkę w bilansie turystycznym. 547o w Tajlandii. jw. czyli 25vo og Łu wpływ w ze światowego handlu usługirlni. 67Vo w Jamajce. Ż70 Ż7l . USA.. Wielka Brytania. -3.Tablica 4. Fragmentaryczną inforlrlacją o Polsce może być ocena GUS-I za 1998 t'.rynku turystycznym wykazują dzieć.6Vo. Saldo dodatnie wyniosło 6 mld PLN. 21. s. 647o w Portugalii i Tunezji. i l]. Polacy zaśwydali za granicą -l.la 'lirlcja I'ultugalia Mcksyk Źr dło:. Pewne jest to. dotycząca relacji wurtości towar w zakupionych w Polsce przez cudzoziemc w do warltlścieksportu zarejestrowanego na podstawie dokument w odprawy cclnej SAD.9?o w 1998 r.4.EIU International Tourism Reports'' r. l l99Ż r.Ivo w 199'7 r. Cele te kształtują politykę turyStyczną tych paristw.. że jedne kraje o rozwiniętych funkcjach turystycznych dĘądo likwidacji.4vo. Zagraniczna turystyka przyjazdowa stanowi bowiem dla wielu kraj w źr dło dochod w dewizowych i czynnik rozwoju.5Żvo w Meksyku. 5. BILANS KRAJACH DOCELOWYCH W LATACH I98O-I998 MCHUNKU TURYSryCZNEGO W WYBMNYCH w LATACH 1980 t 1992 z TYTUŁU ZAGMNI@NEJ TURYSTYK| Do WARToścl EIśPoRTU W wYKAzANYcH KMJACH PRZYJAZDoWEJ Tablica 4.1980 r.5. 1970 r. No.'Ir4AT'' No. uslug transportu międzynarodowego l59 mld USD. Indie. Wspomniany udział oscylował między ŻŻ7o aŻlvo w takich krajak Francja. że kraje liczące się na światowym istotne r żnice pod względem nadwyżki lub deficytu w bilansach turystycznych. 'jrrch.5 mld PLN. inne zaś do maksymalizowania wpływ w z tego tytufu. inne kraje wysoko rozwinięte gospodarczo zaś(np.5 mld PLN.

Francuz - 686. w 1985 r.6. dzięki turystyce . można zteferow a na przykładzie wybranych kraj w europejskich. następuje wyr wnywanie poziomu rozwoju gospodarczego między zamoŻną P łnocą a ubogim Południem.2009 frank w francu- razy. w kt rym znaczenie turystyki w międzynarodowym obrocie gospodarczym jest istotne. siedem wymienionych kraj w w dużej mietze zavłdzięcza swoje dochody dewizowe zagranicznej turystyce przyjazdowej' Natomiast w takich krajach wysoko rozwiniętych. że turysta z RFN wydawał np. Turystyka cieszy się tam ogronrnym zainteresowaniem. Niemcy bowiem są najchętniej podr żującym narodem na świecie. Brytyjczyk a Hiszpan Jak widać. Grecja i Portugalia.Modernes Reisen" 1986. tak jak pokazano w tablicy 4. . Zjednoczone Niemcy. Dania i Holandia. . Jeżeli się doda. to wysoka frekwencja turyst w niemieckich - 980. Włoch nicznej wzrosła siedmiokrotnie. Według ekspertyz Amerykariskiego Stowarzyszenia Biur Podr ży (ASTA). Według wTo. Największy wskaźnik wzrostu miały Hiszpania. na_ leŻy zvłrlcić uwagę na oddziaływanie dewizovvych wpĘw w z turystyki na wielkośćdochod w dewizowych danego kraju. Według danych OECD lista kraj w osiągających znaczne dochody Z turystyki ptzyjazdowej w stosunku do og lnych dochod w dewizowych przedstawiała się w 1990 r. Tablica 4. Mozna dodać' ze turystyka w Niemczech stała się waznym elementem gospodarki. Turystyka we wspomnianym roku przyspotzyła USA 67o produktu krajowego brutto. Na drugim ko cu tej klasyfikacji znajdowały się: Niemcy. W tym sensie na obszarze UE.. Re|acje te. są Niemcy. obiecująca. dzięki dostępności informacji Statystycznych.9vo' W roku 1994 około 47 mln turyst w zagranicznych wydało na obszatze tego kraju 57 mld USD plus 16 mld USD na usługi transportowe. Dochody z obsługi ruchu turystycznego wzrastająprzy tym szybciej niz wydatki Niemc w za granicą. UDzlAŁ DocHoDowzTURYSTYK| PpZY)^zDo\IlE) w oGÓLNYCH DocHoDAcH DEWlzoWYcH KMjU W 1990 R. 20vo przypadło na podr ze -3Ż2. w okresie 1970-1985 średniaeuropejska (EwG) wpływ w dewizowych z turystyki zagra- w przez nich odwiedzanychs3. Ich wpływy kształtowały się poni żej średniejdla EWG i osiągnęły tylko pięciokrotny wzrost.. Aby mieć pełny obraz ekonomicznego znaczenia turystyki międzynarodowej.omawiając ekonomiczn e znaczenie turystyki międzynarodowej. dzięki wielu atrakcjom turystycznym' są r wnież interesującym obszarem podr ży turystycznych dla obcokrajowc w. nych wpływ w dewizowych. nr 41. oraz Wielka Brytania. W roku 1996 Deutscher Reisemonitor zarejestrował około 160 mln podr zujących z minimum jednym noclegiem. jak Niemcy oraz Wielka Brytania. kt rych wpływy pomnożyły się osiem Ż7Ż słuzbowe oraz I5vo stanowiły wizyty s3 u rodzin. wykazująca siedmiokrotny wzrost omawia- skich w skali rocznej.dla kraj staje się 189.j międzynarodowej. Pozytywne skutki rozwoju turystyki dla międzynarodowego obrotu gospodarczego akcentuje się w USA.57o produktu narodowego brutto. Jej obroty stanowią około 6. warto zaprezentować tempo zmian wpływ w z turystyki zagranicznej w niekt rych krajach europejskich. Ż73 . Stworzyła ona znaczącąIiczbę nowych miejsc pracy. dochody z turystyki są mało istotne dla rozwoju gospodarczego. turystyka należy tam do największych sektor w gospodarki i jest bardzo znaczącym źr dłem dopływu dewiz. w tym 65vo stanowiły podr że urlopowe. Trzeba też wspomnieć o transferze dewiz z kraj w bogatych do kraw mniej rozwiniętych. Innym przykładem kraju wysoko rozwiniętego. W roku 1993 udział USA w światowych wpływach z turystyki wyni sł l8.

ale trwałego wzrostu płatności dewizowych rejestrowanych przez NBP (o lŻvo). można przyr wnać do eksportu towar w i usług. dużego spadku liczby przyjazd w cudzoziemc w do Polski w spowodowanego m. kt re moze mieŻ duzy wpływ na og lny bilans płatniczy w wielu krajach o rozwiniętych funkcj r (oŻ']vo).0 mld USD w 1998 r. załamaniem koniunktury i wpływem atak terroryStycznych w USA na światowy ruch turystyczny' łu wpływ w dewizowych z turystyki w og lnych dochodach dewizowych niekt rych kraj w europejskich (podrozdział 4. Tendencja ta. 2. Nadwyżka w bilansie turystycznym moze być wykorzystanana częściowelub całkowite pokrycie deficytu bilansu handlowego. wynikającego gł wnie Ze wzrostu wartości rozlicze(t z tytufu kart płatniczych. Uwarunkowania no w podroz działach 2-I0.InstytutTurystykiwyjaśnia. a 1 .8 stronie i'"y"noao' z turystyki przyjazdowej' Warto dodać' że sa]do ujemne wymiany turystycznej Niemiec stale spada. ioszu_ kiwanie przyczyn głębokiego załamaniaw zagranicznej turystyce przyjazdowej do Polski tylko poza granicami kraju to zamało. że turystyka zagraniczna' podobnie jak krajowa.II i 3. a wpĘwy z turystyki przyjazdowej Wlatach1998_2001wpływyztytułuprzyjazd wcudzoziemc wdo Polski spadły z 8.żespadekprzychod w dewizowych w latach 2000_2001 nastąpił w wyniku: - W tym kontekście trzeba przypomnieć kilka prawidłowościog lnych. spowodowanego gł wnie słabnącym zainteresowaniem Polską jako miejscem robienia zakup w. Przytoc zone pr zykłady wy sokiego udzia- Ż74 . miejni""nych. iż usunięcie dotychczasowych barier nych.rynku generującego Znaczną częśćprzychod w dewizowych Polski z tytułu turystyki zagraricznej..1d USD. Miejsce turystyki polskiej stabilne' ani.1 mld w 1999 r.jak i przychod . Wolno sądzić. spadku przeciętnych wydatk w os b przyjeŻdŻających na jeden dzie . iz wainym zagadnieniem jest saldo obrot w turystycznych. przy znaczącym w sprzyjających aktywizacji tego sektora' Natomiast poprawa warunk w Polsce gospodarki rynkowej stworzą układ przesłanek l0-procentowy wzrost zar wno przyjazd w. Dane Statystyczne z lat 1996_2001 potwierdzająbardzo nier wny polskiej gotrend w rozwoju turystyki polskiej. system atyczne ograniczanie formalności granicznych oraz two- rzenie recepcji cudzoziemc w przybywających do Polski.8mldUSDwŻOOIr. Turystykę zagraniczną przyjazdową. Turystyka przyjazdowa zwiększa doch d narodowy. do . 78 mln Niemc w uczestniczyło w zagranicznych podr żach na turyStycznych. że w 1998 r' Niemcy wydali mld USD odnotowano po turystykę zagraniczną46. Jedynie radykalna zmiana stosunku władz par stwowych i samorządo*y"h do turystyki przyjazdowej może przywr cić korzystne tendencje w turystyce polskiej. np' w 1996 r' wynosiło 33. korzystna z punktu widzenia bilansu płatniczego. 1. natomiast wyjazdową do importu tych d br i usług.w.in. To samo źr dło podaje.j . wyznaczała jedenaste miejsce' sce w świecie. przyczyŻ75 ach turystykl pr zy j azdowej. Wynika z tego. spadku |iczby przyjazd w turyst w z Niemiec (o Ż6vo) . tidrzy w wczas odwiedzili Polskę.w 1996r. niski poziom świadczonych usług w mię_ torystyc"nych itrudnościpolityczne.in.Ż mld USD. oraz4. stanowi narzędzie podziału dochodu narodowego. rozw j turystyki przyjazdowej nie nastąpił w minionym okresie' dłownymi przyczynami były m.zna' dzynarodowym obrocie gospodarczym nie było ani polityczczące. rynku turystycznym. okolicznośćta jest uznawana zawuŻną przesłankę wzrostu znaczenia turystyki w strukturze nowoczesnych czynnik w rozwoju społeczno-gospodarczego.10) wymownie potwierdzają tę wsp łzale żność. i 2000 r. kiedy to liczba turyst jej sme. ptzy czyni się do polepszenia akości zaduktu turystycznego i wzrostu znaczenia turystyki w omawianym dalszego rozwoju polskiej turystyki naświetlokresie. lecz w skali międzynarodowej. mimo istnienia wielu atrakcyjnych walor w turystycznych. ' W Polsce.5. że w turystyce europejskiej odnotowano w latach t999_ŻOO1 prawie j proudziale kapitału zachodniego. Pozytywne tendencje w w zagtaspodarce turyĘcznej trwały do 1997 r. Akceptując generalnie diagnozę przyczyn kryzysu turystyki polskiej Instytutu Turystyki opracowaną dla PoT warto zwr cić uwagę. turystyka wyjazdowa zaśzmniejsza jego rozmiary. ze względu na skutki ekonomiczne. jest wynikiem rozwijania turystyki przyjazdowej do Nierniec i krajowego ruchu turystycznego' Niemcy lokują się w czo_ ł wce turystycznej świata i coraz bardziej utrwalają swoją pozycję na stopniowego. Analogia ta sprawia.

9. Kanada) wydawali 203 w 2001 r. do 60.kt rzy korzystali na terenie Polski z noclegu wydawali średnio na osobę 136 USD i blica 4. W Polsce wpływy z turystyki zagranicznej nie odgrywają jeszcze znaczącej roli w tworzeniu dochodu narodowego.Ż. Według danych Instytutu Turystyki. to średnia chodzi o długość pobytu turyst w Polsce według |iczba deklarowanych nocleg w była następująca: og łem 4. ze wysokośćog lnych wpływ w z tych kraj w wyniosła w 1989 r.-z kraj w zamorskich średnio na osobę 324 USD. że średnie wpływy w przeliczeniu na jednego turystę zagranicznego wynosiły w 1987 r. wydawali 41 USD. wpływy z turystyki. ze turyściz Niemiec przyjeżdŻający na jeden dzie w 200I r. korzystający (UsA.w USD i Ukrair cy . Trzeba wreszcie podkreślićdominację Niemiec w łącznych wpływach dewizowych Polski z turystyki przyjazdowej. JeŻe|i chodzi o wydatki według kraju pochodzenia. Udział łącznych wpływ w od turyst w.8).7. Dla por wnania na|eży podać.4Vo w 2001 r.3 noclegu (5. Istotne znaczenie dla wysokości wpływ w dewizowych z turystyki zagranicznej ma Sprawa wysokości przeciętnych dziennych wydatk w wydatki turyst w zagranicznych są jednak znacznię większe. Wynika Z tego.9Ż USD.łoguch przewozowych mogą stanowić znacznie większy odsetek.0. Skandynawowie 128 105 USD. w krajach zaśo dobtze rozwinięty"t' u. gdzie występuje najsilniejsze skupienie turystyki przyjazdowej' tj' w krajach Europy Zacnoaniej i w USA.3. WYDATK| .7Vo w 1999 r. Amerykanie 16. po uwzględnieniu wpływ w rejestrowanych przez NBĘ wzr sł z 55. 143 Ż76 Ż77 . inaczej w ruchu międzynarodowym i inaczej w ruchu międzykontynentalnym' turyst w wymi. 44 USD.7. 250--300 mln USD. umożliwiają pokonywanie barier wzrostu. Ta koncentracjaptzestrzenna wpływ w ma charakter trwały.5vo ich udziału. jednak można je osiągnąć często niższym nakładem' Wzrost udziału usług turystycznych w bilansie obrot w zagranicznych może się więc przyczynić do zwiększenia opłacalności tych obrot w. tak jak pokazano w tablicy 4.to Instytut Turystyki odnotował. Jezeli . -3.). 41 USD. Francuzi . rzeczjasna. Rzeczywiste Tablica 4. Niemcy - Wielkościwydatk w zależałyod rodzaju oraz długościpobytu kraju pochodzenia. Wyniki badar Instytutu Turystyki zawiera ta- i długościczasu pobytu. a Litwini W latach I999_Ż00l uległa zmianie struktura łącznych wpływ w dewizowych Polski (tablica 4.8 w 2000 r. odwiedzaj ący na jeden dzie wydawali np. średnie wydatki turystyczne cudzoziemc w zZachodu odwiedzających Polskę w 1989 r.4. Ukraircy UsD' Węgrzy z noclegu turyści np. Włosi 7'3. 290 USD w Hiszpanii i 540 USD w RFN. Wpływy dewizowe z turyStyki zagratltcznej nie obejmująz reguły wpływow z tytułu pasażerskich opłat transportowych kolejowych.0 noclegu w 2000 r. kt re są oceniane przeciętnie na 30vo og lnych wpływ w dewizowych z turyStyki. wynosiły około 200 USD.0 w 2000 r. Rosjanie 3. W latach I999_Ż0u struktura wpływ w kształtowała się.6. 5. w 2000 r. lotniczyctr i morskich. Szwedzi 4. Koszty transportu kształĘąsię. Niemcy gościliw Polsce w 2001 r. poiotni" jak wpływy z eksportu towar w. łącznie z przychodarni wolnorynko- Jakjużwykazano. a w 2001 r. Brytyjczycy 197 USD. Białorusini 76 USD. natomiast ci.wpływydewizowezturystykimiędzynarodowej nie rozkładają się r wnomiernie między poszczeg lne kraje czy nawet regiony turysiyczne świata. mogą być interesujące. oficjalna ewidencja wpływ w wskazuje w przybIiŻeniu na O.niając się do zwiększenia importu koniecznego do zapewnienia rozwoju gospodarczego danego kraju.5 w Ż00I r. 330 USD we Francji. Innymi słowy. Szacunki tych wielkości w Polsce w LATACH cuDzozlEMcÓw w pot-sce 1993-2001 1993 1994 1995 |6Ż 2lr 174 1996 199'I 1998 213 Żo3 200 159 13'l 140 1999 2000 200t USD. i 4.kraj w. Francuzi 170 USD.lecz koncentrują się tam.

Źnoo*TYcH WPŁYlVow Tablica 4.sTRUKruMWPŁY1voWDEwlzowYcHPoLsKlwLATACH1999. wydatkowane przez paristwo bezpośredni. pensjonat w.. Natomiast jeślichodzi o czas pobytu. rozw j turystyki międzynarodowej daje szansę aktywizacji region w i miejscowości turystycznych nie rnających korzystnych warunk w do rozwoju innych dziedzingospodarki narodowej. |ecz często odwiedza ale szybkośćwsp łczesnych środkw transportu pozwala na częste' np' na obszarze t<rotkotrwałe-wyjazdy turystyczne do pardstw obcych. charakteryzuje duŻa ruchliwośćprzestrzenna rym i w związku z tym nie tylko zmienia miejsca pobytu w kraju' w kt kolejno kilka kraj w' Jednocześnie przebywa. Jako przykłady mozna podać region nowosądecki w Polsce czy Dalmację w Chorwacji. Mile widziane są także inwestycje z udziałem kapitału zagr anicznego. zdrowotnych Wszelkie nakłady inwestycyjne w gospodarce turystycznej lizowane pod kątem ich opłacalnościekonomiczno-społecznej. np.8 lnie uważa się..9.o lub w formie kredytowania inwestycji podejmowanych przez r zne sektory gospodarki turystycznej.8-{. W krajach prowadzących aktywną politykę turystyczną powszechnie się obserwuje dqŻenie do zwiększania wpływ w dewizowych z turystyki zagranicznej nie tylko przez odpowiednią i intensywną promocję własnych walor w turystycznych.1 14..8 32. motywujących turyst w do wydłużaniapobytu.. Spotyka sii-opinie. 279 Ż78 . są niezbędne do rozwoju całej gospodarki narodowej lub są społecznie użyteczne. Po drugie. z kraj w europejskich' og wypoczynkowo-rozrywkowych.9 21.iiilit Niemcy Pozostałe kraje sąsiedzkie Inne kraje europejskie Pozostałe kraje -' i. s'ttt l #! ffiffifi iiri#. czyli czynn\k mający istotne nie dla gospodarki narodowej danego kraju. iż średniawydatk w zaleŻy nie tylko od wysokościkoszt w utrzymania oraz poziomu cen pamiątek' na og ł chętnie zornabywanych przez turyst w zagranicznych. rozbudowy lotnisk i parku samochodow ego' przez budowę hoteli. moteli itp. ze stosunkowo niewielka |iczba os b udaje się za grinicę na dłuższypobyt w celach wypoczynkowych.1 15. az do stworzenia szerokiej sieci informacyjnej. transportu kolejowego. i. UE.: .8. że inwestycje turystyczne. niŻma to miejsce w obrocie ryStycznym międzyeuropej skim. Przyczyn tego można upaĘwać m'in' tuw duzl wyzszych kosztach przejazdu. sTRUKruM wPŁYVÓw DEWlzowYcH PoLsKl w LATAcH 1999. oraz zakład w gastronomicznych i urźądze zmotoryZowanego. 'q.lecz także przez stwarzanie możliwościkorzystnych i atrakcyjnych warunk w. Że wsp łczesnego turystę np.. gospodarka turystyczna daje mozliwośćzatrudnienia znaczne1liczby rąk do pracy przy stosunkowo niskim koszcie tworzenia stanowisk. budowa dr g czy rozbudowa środkw transportu. Po pierwsze. się pod uwagę bezpośrednią rentownośćobiekt w oddawanych ploatacji oraz fakt napływu dewiz. Dlatego wszystkie kraje doceniające ekonomiczne znaczenii turystyki przeznaczająwysokie sumy na rozw j infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.3 10.6 5r. Często są one r wnież gospodarczo opłacalne. zwlaszcza z punktu widzenia rozwoju turystyki krajowej i potrzeby zapewnienia waruŃ w niezbędnego wypoczynku. od budowy i modernizacji dr g kołowych.2ooo l 2ool WEDŁUG Tablica4.. Wypada przypomnieć.5 '7.1 9. |ecz takŻe od stopnia i moż1iwościzwiedzania kraju reganizo*unia ut ut"ii turyStycznych pacepcji turystycznej.0 25. Nie trzeba podkreślać. 2ooo l2oo1 WEDŁUG KM]ow . Relatywnie dłuzszy czas pobytu turySta wybiera pozaeuropejskich. o są ana- Bierze do eks_ znacze- "r{k w krajach uiornu*czych.5 35.3 25. to warto na og ł miitae. że osiągnięcie tych cel w wymaga znacznych nakład w finansowych na inwestycje turyStyczne.*!$*ffi 51. W rachunku korzyści należy jeszcze uwzględnić dwa elementy dośćdużej wadze.

Zdobywane w ten spos b dewizy można na og ł wykorzystać natychmiast. może stanowić dla kraju recepcji interesujące źr dło informacji o istniejących za granicąusprawnieniach techniczno-o rganizacy jnych. tworząc natychmiastowe Źr dło got wki. Międzynarodowy ruch turystyczny moŻe też być kanałem przepływu informacji. Na tle zarysowanej problematyki ekonomicznego znaczenia tury_ styki międzynarodowej wyłania się jeszcze zagadnienie obliczania wy- w niehandlowych. Nalezy się zgodzić z opiniąR. że aby oszacować wynik netto międzynarodowej wymiany turystycznej. np. Turystyka biznesowa np. Baretje.. NaleŹy jednocześnie przypomnieć.'riun"go francuskiego eksperta. występujących obligatoryjnie przy eksporcie tradycyjnym. 5a datk w i dochod w dewizowych związanych z turystyką. że w międzynarodowym obrocie turyStycznym występuje. z drugiej zaś zagraniczni. opartego na przedstawionej Ży turystycznych. trzeba powiedzieć'. niesptzedaż r żnorodnych usług turyStycznych. to gdy się pominie przyczyny natężenia importu turystycznego oraz ocenę jego skutk w pozaekonomicznych. powiększonych o marzę gastronomiczną. R. z rcguły o wiele wyŻsząod mozliwej do uzyskania ceny eksportowej. Barede'a56. płaci za nie detaliczną cenę rynkową krajow ą. w polityce celnej. pod warunkiem ze przebiega w granicach określonychprzez skalę atrakcyjności dokonywania zakup w podczas pobytu poza własnym krajem i *łuzy do cel zwykle z punktu widzenia tempa poprawy zaopatrzenialudności ta turyStyczna droga redukowania cząstkowej nier wnowagi rynkowej jest wymowna. Jeślichodzi np. w większościnie zostałyby wywiezione nielicząc pamiątek kt re za granicę' Eksport niewidzialny jest na og ł korzystniejszy od wywozu dokonywanego przez ptzedsiębiorstwa profesjonalne' Handel nie ponosi przy tym koszt w ubezpieczenia..ekonomicznego punktu widzenia zagraniczna turystyka ptzyjazdowa jest uważana za jedną z najbardziej korzystnych form obrotu dewizowego. Przedmiotem nabycia przez turySt w są r wnież towaly.problemy turysryki" 19gg. Są one bowiem świadczone po cenach detalicznych.. rachunek zewnętrzny turystyki jest przede Zob. mozna zatem powiedzieć. może wywierać większy nacisk na tę czy inną pozycję rachunku Zewnętrznego turystyki. s6-" lamze55 Ż80 . Na rolę turystyki międzynarodowej mozna też spojrzeć od strony jej wpływu na r wnoważenie i wzbogacanie wewnętrznego rynku d br konsumpcyjnych kraju.Problemy turystyki" 798'l . ze zjawisko to w tablicy jego strukturze. Kraj przyjmujący turyst w uzyskuje więc dewizy Za towary. z kt rego pochodzą turyści. np. z jednej strony.łcznej turystyki przyjazdowejjest poświęcone opracowanie S ' Wodejki. że import turystyczny w normalnej gospodarce może stanowić w dłuższym okresie stuteczny stymulator wzrostu produkcji d br konsumpcyjnych zakupywanych masowo przez turyst w i kształtować politykę ich importu w tradycyjnym Ębie.. kt re są eksportowane r wniez w ramach zagranicznych obrot w towarowych. podczas gdy w przypadku tradycyjnej transakcji zapłata odbywa się z odpowiednim op Źnieniem eksportu niewidziali na og ł na warunkach kredytowych. opłacalność jest szczeg Inie duża w przypadku konsumpcji turystycznych nego usług gastronomicznych. Zdaniem'rpo. Ponadto trzeba zauważyć. zakupują na rynku r żne towary i usługi. z pominięciem konieczności międzynarodowych roz|iczefi finansowych5a. Turyści dewiz na krajowe środkipłatnicze. Przycfujd netto z turysĘki międzynarodowej w bilansie płatniczym. okolicznośćta moze ułatwić poszukiwanie nowych.. Turysta. transportu itp. W tablicy 4'10 przedstawiono schemat zewnętrznego rachunku opiacalnościturystyki zagranicznej. Turyści zagraniczni mogą w określonym stopniu reklamować niekt re towary potencjalnie eksportowalne lub też własny kraj jako interesujący ce| przyszĘch podr - towarzyszy turystyce międzynarodowej. . Ruch przyjazdowy z Zachodu do vłybranych pa stw socjalistycznych. Powszechnie wiadomo. lepszych ro'wiąza(l w wielu dziedzinach życiahłaja. nr 4.z kt rego pochodzą turyści55. nr l. jw.. o Polskę. skuteczna i niekiedy świadomie preferowana przez czynniki oficjalne. dokonując wymiany widzialny eksport towąrowy. naukowo-technicznej. nowych towarach czy usługactr. że zagraniczna turystyka przyjazdowa przez eksport niewidzialny efektywnie oddziałuje na bilans platniczy kraju recepcji Z turystycznej. iż Problematyce ekonomicznej zagran. aby zvłiększyć swoje dochody i (lub) zmniejszyć wydatki. niezbędne j est przyjęcie konc epcj i rąchunku zewnętrzne 80 turyStyki.. zabierającje ze sobą. korzystna ekonomicznie tzw. Pa stwo. Uog lniając.

transport lokalny itp. obĄrnujące czynności związane z Utzedecydującym o charakterze usługi (podstawowej lub komplementarnej) jest cel jej świadczenia na rzecz turysty. wyżywienie. rozrywki. czyli duchowych (np.) r Wydatki turystyczne bezpośrednie obywateli danego kraju za granicą (noclegi. pomoc techniczna. mających zwiryek z urządzeniami oraz z instytucjami infrastruktury nieturystycznej (np. pamiątki' rozrywki. i że wytwarza je gł 'wnie bezpośrednia gospodarka turystyczna. zaspokajania potrzeb turystycznych omawiane usługi można og lnie podzielić na podstawowe. wyżywienie. Z punktu widzenia czywistnieniem potrzeb duchowych turysty. ur l t I r ządzeni a tury sty czne) I r Transport międzynarodowy (wpływy z przejazd międzynarodowych turyst w z zagranicy) w jowych) Inwestycje turystyczne danego kraju za granicą Inwestycje turystyczne inwestor granicznych granicą w za- TURYSTYCZNYCH (CeCnY I ZAKRES) Przez usługi turystyczne należy rozumieć wszystkie społecznie poŻyteczne czynności służącezaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych (np.wyposażenie i vządzenia turystyczne) Transport międzynarodowy (koszty zagranicznych przelazd w turyst w kra- U5ŁUG| TURY5TYCZNE r I Eksport (towary. społeczne i ekologiczne. związanej z eksploatacją walor w turystycznych. promocja Usługi r żne (np. dzenia oraz instytucje infrastruktury turystycznej. pomoc techniczna. Pozwoli to na ilościowe i jakościowe określenie wpływu zmiany jednej składowej tego Systemu na inne składowe. pamiąr ki. iz w bogatej strukturze usług turystycznych występuje wiele rodzaj w działalnościusługowej. kształcenie zawodowe pracownik w za granicą) wszystkim metodą obliczeniową.in. licencje. czy|iurzą- 5. noclegowych) i niematerialnych. iż kryterium 283 . usługi noclegowe w kwaterach prywatnych czy usługi komunalne).Tablica 4'1 0. licencje. że usługi turystyczne są świadczone przede wszystkim przez komplementarne dobra turystyczne. umożliwiające turyście m. kształcenie zawodowe) Usługi r żne (np. Jednak może on i powinien się stać narzędziem zarządzania. wyroby rzemieślnicze. Chodzi tu o działalność pośredniej gospodarki turystycznej . Usfugi turystyczne obejmują więc r zne czynności. pobyt w tym miejscu. Należy r wnież zaznaczyć.) Import towar w (gł wnie żywność. Jednak trzeba przy znać. dojazd do miejsca występowania walor w turystycznych. oznacza to. a następnie powr t do stałego miejsca zamieszkania. komunikacyjnych.1. lecz do tego potrzeba dodatkowych badar{ nad wpływem turystyki na r żne mechanizmy gospodarcze. sTRU KTUM Źpoo* W TURYSTYCE ZAGMNICZNEJ DocHoDow l wYDATKow Rozoztnt r Wydatki bezpośrednie turyst w zagranicznych (noclegi. transport lokalny itp. DEFlNlcJA usŁUG Dochody z inwestycji turystycznych za z dewiz wypłacanych krajowym pracownikom zatrudnionym w turystyce za graricą Reklama. kulturalno-rozrywkowych) człowieka. zaspokajające potrzeby materialne' i komplementarne. dobra konsumpcyjne trwałe i nietrwałe. promocja Spłata odsetek tkzyw I I l I l tytułu inwestycji zagranicznych i spłata kapitał w z Wyw z dewiz wypłacanych zagranicznym pracownikom zatrudnionym w turystyce Reklama.

że zaspokajają one popyt turystyczny komplementarnie i substytucyjnie.konsumowana. Przykładem tego może być zakwaterowanie w hotelu z częściowymlub pełnym wyŻywieniem czy komplet usług związanych z wyjazdem. Turysta. W transporcie turystycznym zas bezpośredni kontaki konsumenta z producentem usługi nie jest cechą istotną. usfugi turystyczne charakteryzuj e wewnętrzna dysproporcja. Usługę turystyczną można wreszcie pojmować w sensie og lnoekonomicznym jako zestaw usług pojedynczych. komplementarne usługi są oferowane na rynku przez 1 - C. w istotny spos b wpływa na poziom o. komunikacja interpersonalna' Dotyczy to zwłaszcza tych usług turystycznych. Kasparal. a częściowoistotnie się r zniących usług pojedynczych..' Potencjalny turysta nie ma mozliwości wypr bowania proaunu.. Wynika stąd. usług turystycznych. kt re turysta konsumuje w czasie zmiany miejsca (podr ży) i w czasie pobytu w nowym miejscu (cel podr zy). Turysta zamierzający wyjechać na urlop prawdopodobnie zrezygnuje r szy.Na podstawie literatury przedmiotu oraz obserwacji rueczywistości można podjąć pr bę wyr żnienia specyficznych cech usług turystycznych.. .ą związane z bezpośrednim kontaktem z turystą (hotelej restaurac. Wtnsekw"n. Nawet popyt uczestnik w turystyki kongresowej oiar Liznesowel nie jest wolny od wpływu waha . usługi noclegowej w t'oietu czy na kempingu. produkcja usług turyStycznychjest w mniejszym stopniu niż przemysłowa podatna na postęp techniczny. Po drugie. biura podr zy).je.... Zdaniem C. gdyby nie miał tam mozliwości jeżdżenia na nartach. usługi turystyczne mogą być pojedynczymi usługami odnoszącymi się do rueczy lub ludzi. podejmując decyzję. Po piąte. war. kt ry kupuje.o285 rozwagi i roztropności ekonomicznej. TurySta ma możliwości wyboru np. W konsewalor w turystycznych kwencji społeczno-ekonomiczna użyteczność jest uwarunkowana odpowiednią dynamiką i strukturą wewnętrzną Usługi komplementarne to taYje usługi. kt re jednak Zawsze są komp1ementarne''2. sprzedaż pamiątek w kiosku hotelowym lub rezerwacja pojazdu w wypożyczalni samochod w.'i uuaunia popytu w tym względzie są trudne.magazynowana''."ono'y. pobytem i powrotem do miejsca zamieszkania.h.że turysta konsumuje cały zestaw usług odnoszących się do os b lub rzeczy' kt ry składa się z częściowopodobnych. aby narciarz wynajmował pok j w hotelu w Zakopanem. Dlatego iuże znaczenie mają dob r personelu i zaruądzanie nim oraz tzw. tzeba podkreślić... Nie istnieje bowiem nic takiego jak pr bka oi"o. gdyz wpływa na ograniczenie śprzedazy i powoduje zamroŻenie zdolnościusługowej. To. jeśliw planowanym miejscu pobytu nie będzie miał możliwości znalezienia zakwaterowania lub wyżywienia. Zjawisko to ma istotn e znaczenie gospodarcze. Wynika Ztego' ze usfugi turystyczne determinują og lnie rozw j turystyki. musi się w dużym stopniu opierać na materiała"h . Zważywna bardzo ścisłe żnych oferent w.. kt re są wzajemnie zależne. Podstawową przesłanką substytucyjności usług są kondycja ekonomiczna turysty i cechy usług zastępowalnych. lam7. Usługi turystyczne w sensie makroekonomicznym znajdują się w komplementarnym związku z walorami turystycznymi. Po si dme. iż usługa turystyczna nie może być . Wątpliwe też jest. cechą istotną usług turystycznych jest obecność konsumenta' Usługi turystycznej nie można przesłać.iż oferenci ci są r wnieŻ zależni od siebie.u". Cechą charakterystyczną jest więc to. cechą usług turystycznychjest ich abstrakcyjny charakter. może korzystać z usług transportu pasażerskiego itd. ob- ztego zaniaru. Przykłady te wskazują powiązania między usługami cząstkowymi. -kt . z.. Po trzecie. Management imTourismus. Muszą więc ze sobą wsp łpracować. tak rozumiany Zestaw usług jest produktem w sensie makroekonomicznym i składa się z dużej |iczby usług pojedynczych. jw. np. s. Po pierwsze."o*u. cechą usług turystycznych jest zr żnicowany pod względem czasowym' przestrzennym i rodzajowym popyt na te usługi. że cząstkowe. tak jak przesyła się to- Po czwarte. Po sz ste. Kaspar. 33-35. Mozna r wnież m wić o zestawie (pakiecie) usług. Produkcja usługi turystycznej odbywa się w ouecnosci klienta i w momencie wytwarzania usługa jest ." . cząstkowych."k]u.e. Sezonowość popytu może utrudnić funkcjonowanie niekt rych przedsiębiorstw.jukośe sługi ruchu turystycznego.kt rąmożna się spotkać w przypadku towar w. cechą usług turystycznych jest ich substytucyjność. rozwoj tych usług zaśiymaga 284 .

jak i pozaturyStycznych. większe bezpieczeristwo podr ży. podobnie jak inne usługi. Należy wyraźnie powiedzieć. Przedmiotem świadczer{ transportu jest. Nazywa się ją nawet pionierem turystyki.kolej stała się najbardziej uniwersalnym środkiem podr ży. iz są one rozwijane ze względu na inne warunki życia niż w stałym miejscu zamieszkania turysty i nowe potrzeby' jakie się rodzą podczas podr ży turystycznej. usługi turyStyczne. usługi celne czy informacyjne. Warszawa 1970. Dzięki takim zaletom usług transportu kolejowego. że usługi turystyczne najpierw się sprzedaje. większą swobodę ruchu w czasie podr ży. W Ę mierze są one w pełni lub częściowoodpłatne. Po dziesiąte. względy ekonomiczne. Kaspar. Ż86 Dlatego usługi transportowe są powszechnie uważane za dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Historia turystyki dobitnie wskazuje' iż kolej miała duże. iż ro|a ta jest wynikiem wzajemnego oddziaływania turystyki i transportu. szczeg lnie w zakresie noclegu i gastronomii.że turystyka należy wsp łcześnie do najdoskonalszych form zagospodarowania tej kategorii czasu. Na pierwszym miejscu na|eży wymienić transport kolejowy.zakłes usług. GKKFiT. iżjako środek ptzewoza ruchu masowego' w tym turystycznego.2. komfort. jeżeli nie decydujące. Poprawnie funkcjonujący rynek może r wnież tutorzyć warunki rozwoju osobowości człowieka wypoczywającego. szwajcarskich i austriackich czy Zakoparle. Ten aspekt rozwoju usług turystycznych wiąze się gł wnie ze społecznymi funkcjami czasu wolnego. względy towarzyskie3. Dlatego bardzo wuŻnajest informacja turystyczna. Wśrd kryteri w wyboru określonego środkatransportu turystycznego wymienia się' opr cz kryteri w ja_ kościowych i związanych z właściwościami technicznymi środk w transportu oraz z kosztami podr ży. że wrct'ra wyboru środkatransportu turystycznego mogą ze sobą konkurować. usługi turystyczne w Polsce. Z usfug transportu korzystają osoby podr Żujące zar wno w celach turyStycznych. a takŻe motywy wyboru. 39 i nast. 287 . umożliwiaj ą p ełną reprodukcję sił biologicznych i psychicznychzuŻytych w procesie pracy i nauki otaz podczas innych obowipkowych czynności wsp łczesnego człowieka. Wśrd wielu motyw w wskazuje się m. Należy w tym dostrzegać koniecznośćzastosowania nowoczesnych metod badan rynku. Ekonomiczny sens tych usług polega jednak na tym. popularność i regularność. Zap ew niaj ąc wypo czynek. zwyczaje' sentyment. W tym sensie są one ważnym. Po dziewiąte. większą niezależność. większą wygodę. Problemy eko' nomiczre turystyki. Tbansport osobowy w celach turyStycznych świadczy usługi zapomocąr żnych środk'w transportu. jakbezpieczeristwo. 3 c. Niekt re z nich są świadczone bezpłatnie. Wiadomo zaś. Przechodząc do og lnej charakterystyki roli poszczeg lnych środk w transportu w obsłudze ruchu turystycznego i obserwowanych tendencji w tym zakresie. Trzebajednak powiedzieć. 5. wolny przebieg. spełniają w ażne funkcj e s p o łe c zn e. np. Po sme. s. Alp francuskich. przew z ładunk w iprzew z pasazer w. Mozna powiedzieć. szybkość. a niekiedy jedynym czynnikiem rozwoju miejscowości zasobnych w walory turyStyczne. usługi turystyczne. jak wiadomo.iż w strukturze konsumpcji turystycznej podr ż jest zawsze pierwszą i ostatnią jej fazą. tworzą podstawę r żnorodnej działalnościgospodarczej. Jest to z pewnością okolicznośćkorzystna dla rozwoju wsp łczesnej turystyki. Po jedenaste. szybkość. Ważne miejscowości i regiony turystyczne.wych. zavtdzięczają sw j rozw j budowie linii kolejowych w XIX w. UsŁucl TMN5PoRToWE Usługi transportowe naleŻą do podstawowych usług turystycznych. Wsp łzależność między turysĘkŁ a środkami-transportu. cechuje juŻ wyruźnie rynek nabywcy. przyjemnośćpodr ży. podobnie zresząjak wszystkie usługi. cele podr ży turystycznej . znaczna częśćusług turystycznych w Polsce ma charakter rynkowy.in. Środek ten odznaczał się zawsze dużą zdolnością przewozową i taniością świadczonych usług. Rozw j i konsumpcja tych usług warunkują bowiem dostępnośćwalor w turystycznych dla turyst w. a potem świadczy i konsumuje. znaczenie dla wsp łczesnej turystyki. jak np. Warto też podkreślić. wypada powt rzyć uwagę. gł wnie naturalne.

kolejowy transport pasazerski zarnierza odzyskać liczące się miejsce na rynku przewozowym. Interesujące przemiany jakościowe są r wnież widoczne w transporcie kolejowym innych kraj w europejskich.Międzynarodowych Aktualnościach Turystycznych''. że koleje specjalne. Są to środki transportu do cel w czysto turystycznych i obejmują koleje zębate. Jednym z takich przykład w jest system . W konsekwencji tych przemian ilościowych wystąpił teŻ wyraźny spadek udziału transportu kolejowego w przewozach turystycznych RFN z 4Żvo w 1960 r. Jak już wspomniano. co Inaczej przedstawia się sytuacja na innych kontynentach. Mimo względnego spadku udziału kolei w obsłudze ruchu turyStycznego obserwuje się jednak prawie niezmieniony poziom liczby turyst w przybywających do turystycznie gł wnych kraj w europejskich. km. Statystyki międzynarodowe wskazują na zmniejszanie się długości eksploatowanych linii kolejowych i spadek względnie ustabilizowanego udziału kolei w przewozachpasazerskich w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Charakterystycznym przykładem dynamicznego rozwoju tychurządzeri transportu turystycznego może być Szwajcaria. kuponu upowazniającego do gratisowej konsumpcji i napoju w barze znajdującym się w składzie pociągu. opr cz uruchamiania pociąg 'w o bardzo duzych szybkościach. wprowadzają wiele usług przyciągających turyst w i osoby podr żujące zawodowo. w sząc w innych.. Na przykład w 1987 r. kt rej uzupełnieniem są wyciągi wagonikowe. Do roku 2000 Austria zarierzaładodatkowo zbudować 3 tys. W pięciu połączeniach do Londynu i z Londynu otazw pięciu pociągach dziennie od poniedziałku do piątku podr żni z biletem ryczałtowym . Kolej. w warunkach wzrastającej siły nabywczej ludności i preferencji indyi widualnych oraz masowego charakteru turystyki ma istotne znaczenie ''. Koleje europejskie w walce konkurencyjnej z samolotami.Intercity Pullman''. charakteryzujące się ograniczoną substytucyjnością. n wzrościeszybkości. bezpłatnego. wyciąg w i tras narciarskich.w ostatnich kilkudziesięciu latach kolej utraciłapozycję podstawy przewozu na rzecz innych środk w transportu osobowego. l5-procentowej zniż]r't na samoch d . krzesełkowe. Z4-godzinnego bezpłatnego miejsca na parkingu na stacji wyjazdowej. na rynku turyStycznych usług przewozowych w krajach zachodnich. całodziennego biletu na metro londyriskie.. a także w obniżce oplat ptzez stosowanie r żnych zniżek i bonifikat dla turyst w. Rozmaite przedsięwzięcia prowadzące do tego celu są podejmowane zwłaszcza w Europie.w uprzyjemnianiu podr ży. w Alpach austriackich było zarejestrowanych 15 tys. Ta istotna kategoria. śniadania.Europacar'' wynajęty na dworcu. gdzie rola kolei w obsłudze ruchu turyStycznego jest mała. podejmuje wiele wysiłk w zmierzających do poprawy jakości swoich świadczer . warto wspomnieć o znaczeniu turystycznym kolei specjalnych. wyciąg w i kolejek alpejskich a l : r r s r r r telefonu w pociągu. I zavt arty ch Wszystkie dane dotyczące usfug turystycznych za granicązaczerpnięto z informacji w. by mogły wpłynąć na zwiększenie znaczenia kolei w obsłudze tego ruchu. Roczna ich zdolnośćptzewozowa osiąga liczbę kilkudziesięciu milion w statystycznych użytkownik w. Na przykład we francu- skiej sieci TGV (system szybkich i nowoczesnych kolei) od jesieni Ż88 Ż89 . Te zmiany jakościowe wyrażają się we ^. W roku 1987 np.. Zanim zostaną zreferowane kierunki unowocześniania usług trans_ portu turystycznego kolei. orczykowe itd.4?o w 1989 r. obiadu i kolacji podawanych do zajmowanego fotela. Można dodać. a odległościpokonywane przez turyStę zbyt znaczne. do 8. stabiIizując podaż usług przewoz w osobowych w jednych krajach i podno- " wadzony przez koleje brytyjskie. wpro- ołącznej długości 120 tys.Executive'' korzystają z następujących udogodnier{ i usfug: turystyce samochodowej weekendowej i urlopowej. obecnie urządzenia te są zainstalowane we wszystkich ośrodkach turystycznych i ich rozw j wykazuje tendencję wzrostową.. (np.. rezerwacji miejsc siedzących. ma szczeg lne znaczenie dla turystyki g rskiej zimowej. 77 kolejek narciarskich). pod naciskiem konkurencji innych środkw transportu. w Alpach szwajcarskich odnotowano 500 kolejek linowych i rz00 kolejek narciarskich (w 1950 r.)a. salonu pullmanowskiego z napojami i przekąskami oraz stanowiskami biurowymi na gł wnych dworcach. uprawianej w celach sportowych. jw. sw j pomyślny rozvt j zawdzięczają w dużej mierze . kolejki linowe oraz wyciryi.

według wysuwanych koncepcji. a następnie autobusami do wybranych cel w ! turystycznych. i to szybkimi pociągami. obecnie udział transportu kolejowego w przewozach pasażerskich wynosi we Włoszech zaledwie 27vo. W strumieniu informacji traktujących o narodowych projektach rnodernizacji kolei na uwagę zasługuje r wnież ptzyhJad Włoch. przede wszystkim w celu unikania przesiadek. funkcje uzupełniające. aparaty telefoniczno oraz zestaw usług podobny do stosowanego na pokładach samolot w. to trzeba podać.1989 r.Ivo. Koleje hiszparskie (RENFE) w okresie gotowa do Wystawy Światowej ExPo I99Ż r. Ten gigantyczny projekt odrodzenia transportu kolejowego w Europie Zachodniej ma być realizowany pod hasłem: . Par_ stwo to przystąpiło do dokładnej rekonstrukcji swoich kolei. w kt . Cel ten ma być osiągnięty dzięki budowie odpowiedniej konstrukcji długości17. zaplanowania większej liczby bezpośrednich połącze(t między gł wnymi aglomeracjami. Przewiduje się dow z turyst w koleją do centralnych punkt w w regionach turystycznych. szczeg lnie uciążliwych dla os b podr zujących w interesach. l Duzo miejsca oraz niekonwencjonalne urządzenie przedział w z* pewniają koleje francuskie (SNCF) w swoim luksusowym pociągu trasie Paryz-Strasburg. żcrskiego pociąg ekspresowy o średniejszybkości 250 km/h. na kt Ę leży Kopenhaga. Oferta obejmuje zar wno rozbudowany na pokładzie pociągu. Paryż-Bruksela-Amster- 1991 r. jak i obsługę przed podr żą oraz po podr ży1 w spos b zbliżony do serwisu brytyjskiego. Koleje francuskie poświę" cająr wnież wyjątkową uwagę podr żnym pociąg w Loisirail. w dodatku obciążonych bagażem. ana powietrzny . salony towarzyskie. Koleje l. Aby zwiększyć rolę transportu kolejowego. Należy podkreślić.iż cechą charakteryStyczną rekonstrukcji kolei włoskich jest uruchamianie pociąg Ż50 km/h i 300 km/h 'w o duzych szybkościach spektywie do 2020 r. zakłada się 60_procentowy wzrost rocznych przewoz w. kursują w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim gi z szybkością 300 kmłr. Wreszcie w następnych la_ tach nowe linie przecinające Alpy mają umożliwić zamknięcie wszystkich tras w skali kontynentu.. Podstawami tej sieci są od 1995 r. km szybkich tras kolejowych. Do większych szybkości jest r wnież Experimental Intercity niemieckiej Kolei Federalnej. w Sewilli o Ż\vo liczącą 480 km linię do Madrytu i przystosowały ją do ści200 kmłr. na transport drogowy przypada7Żvo. W piętnastu krajach UE oraz w Szwajcarii przewiduje się utworzenie w trzech etapach. Koleje Europy Zachodniej zarnierzają wykorzystać powstanie jednolitego rynku europejskiego i ostro rywalizować z transportem samochodowym oraz |otniczym na tym kontynencie.. historią oraz kulturą region w znajdujących się na trasie przc" jazd w. Na zakoriczenie rozważa o narodowych zamierzeniach modernizacji transportu kolejowego w Europie warto zwr cić uwagę na wysiłki. Turystyka urlopowa pełniłaby.ł styki biznesowej. graftą. związany z geo. Dyskutowana jest koncepcja połączenia kolejowego MalmÓ z wyspą Sjaelland.6 km oraz lł tŻ91 dam i Paryz-Bruksela-Kolonia.in. Istnieje też zaniar przyłączenia Szwecji do europejskiej sieci kolejowej.cderalne zar erzają uruchomić 40 skład w takiego superekspresu.Koleją dwarazy szybciej niż samochodem oraz dwarazy taniej niz samolotem". Inną koncepcją dyskutowaną w Niemczech jest projekt zorganizowania turystyki kolejowo-autobusowej. tzw. Wymienia sl. sieci 30 tys. podr zy). rych jest oferowany specjalny program rozrywkowy. Przyjęcie takiej koncepcji wymaga duzych zmian programowych: koordynacji ruchu. transportu kolejowego Jeślichodzi o jednostkowe projekty modernizacji pasa:żerskiego w Europie. jakie w tym zakresie podejmuje się w skali Unii Europejskiej. W Niemczech zwraca się duzą uwagę na możliwościobsługi tury. w Niemczech został wprowadzony do normalnego ruchu pasa- Do kor ca stulecia jest przewidzianare- Ż90 . do ŻOI5 r. tunel pod kanałem La Manche oraz trasy: Paryż-Londyn (3 godz. m. Podkreśla się przy tym duże znaczenie tych aspekt w dla przedsięwzięć biur podr ży i organizator w turystyki. dworc w rozdzielczych. osi Ż5uŻ80 kmłr. Natomiast koleje hiszpar{skie wprowadzają wagony sypialne wyposażone w indywidualne kabiny natryskowe. Warto przy tym podkreślićwysoki komfort w nia 14 wagon w będących w składach tych pociąg w. ale o istotnym znaczeniu dla wielkościwpływ w finansowych uzyskiwanych z eksploatacji kolei. indywidualne sfuchawki. iż począwszy od alizacja narodowych pĄekt w rozbudowy i tworzenia sieci z punktami: Londyn-Hamburg-Marsylia-Bordeaux.

Business Travel World''. atakże użytkowanie mniej znanych dr g..57o. Prasa przytacza następujący przykład: lot samolotem w klasie biznesowej na trasie Bruksela_Paryż trwa łącznie 3 godz. kolej czyni dostępny_ mi dla turystyki miejscowości i regiony. Źr dłem finansowania reformy PKP ma być emisja kolejowych obligacji gwarantowany ch przez Skarb Parfu t w a i pożyczka Banku Światowego. 40. Przyczyni się do tego takze niedob r port w lotniczych w Europie i zatłoczona jllż przestrze powietrzna. koleje mają bowiem wizerunek monopolu pa stwowego bez cel w dochodowych.za: C. po latach stagnacji w obsłudze ruchu pasażerskiego i turystycznego' rozwijają się. samoch d cechuje inna ogromna zaleta. P. pospiesznych II. etap w i przerw w podr zy.kiego tunelu po stronie dur skiej dla dwutorowej sieci kolejowej.Można też przewidywać. i przewidują zako czenie eksploatacji 6 tys. Istotne znaczenie dla rozwoju usług transportowych ma też moto- 293 . Nowo powstałe sp łki mają być sprywatyzovłane. Eksperci oceniają. a także czteropasmowej autostrady. iż samoch d prywatny jest 5Cyt.Kaspar. Upowszechnianie się w społecze stwie prywatnego samochodu następuje szybko. wyraża słuszny pogląd. nadając turystyce ostatecznie charakter indywidualny. Zakfada się. i koszĘe 190 UsD. og lnie mozna powiedzieć' iż koleje żelazne.. że jużw niedalekiej przyszłościkolej przejmie od linii lotniczych obsługę pasazer w na trasach kr tszych niż 800 km. że pod wpływem rewolucji technologicznej w omawianym transporcie wzrośnie ruch turystyczny. Warto dodać. natomiast przejazd tą samą trasą pierwszą klasą szybkiego pociągu Thaylas trwa tylko Ż godz. jw. i koszĘe 45 USD. W wariancie optymistycznym moŻna przyjąć. Chodzi tu o kolejki linowe na Kasprowy Wierch. żełatwość. Gubał wkę' G rę Parkową w Krynicy oraz na Szrenicę w Szklarskiej Porębie. ruch pasażerski na tej linii przeŁłoczy 30 mln os b. Trzeba tu przypomnieć. jakąmożna z przedsięwziąć podr ż turystyczną.. PKP-Przewozy Pasazerskie i PKP-Cargo.5vo. opr cz dużej ruchliwo_ wynosił w 2000 r. Na tle poczynionych uwag o transporcie kolejowym na|eŻy poświęcić parę sł w sytuacji Polskich Kolei Par stwowych. km uznanych zanaibardziej deficytowe. do ŻŻ tys.poszerzonej ofercie usługowej oraz inteligentnym systemom sygnał w i kontroli. jaką daje samoch d.W. W świetlepodanych informacji można z dużym prawdopodobierstwem przyjąć. Jak podaje brytyjskie czasopismo . ossipows. okazały się istotnymi bodźcami do przemieszczania się os b. już obecnie obserwuje się w Europie Zachodniej interesujące dla kolei zjawisko: na kr tkich dystansach samolot zaczyna przegrywać z szybkim pociągiem nowej generacji. R wnolegle spada liczba przewożonych pasazer w. 85. że w 2010 r. w 2000 r. Reforma zakłada utworzenie sp łek Skarbu Pa stwa. Duza swoboda wyboru cel w turystycznych. że w stosunku do 1999 r. że rola transportu kolejowego w obsłudze ruchu tury- stycznego wyraźnie wzrośnie. charakteryzuj ąc znaczenie samochodu dla rozwoju turystyki. Kolej jest r wniez źr dłem osiągania korzy_ ściz system w informacji elektronicznej i kontrolnej. że PKP zułiększą sw j udział w obsłudze turystycznej na poziomie europejskim po przeprowadzeniu programu uzdrowienia gospodarki tej firmy. spośrd kt rych na uwagę zasługują: Polskie Linie Kolejowe (PŁK). Z punktu widzenia potrzeb turystyki g rskiej należy zwt cić uwagę na koleje linowe (PKL). spadła liczba pasazer w przewiezionych og łem i we wszystkich rodzajach pociąg w. przezkt reprzechodzi lub kt re znajdują się w pobliżu dr g Żelaznych. km w 1990 r.67o i ekspresowych Ż.. miejscowościpołozonych na uboczu. s. czyli także turyst w.IJdział pociąg w osobowych w og lnej liczbie 360 mln pasazer w przewiezionych normalnotorowym transportem kolejowym Ż9Ż ści. Wsp łzależnośćmiędzyturystykąaśrodkamitransportu. W okresie 1990-2000 przew z zmniejszył się o 54vo.wyrużającej się w możliwościłatwego osiągania odległych miejsc. że inwestycje kapitałowe w kolejnictwie zachodnioeuropejskim przez długi czas zaniedbywano. sprawia.. dzięki pociągom o duzych szybkościach. Jeślinp. PKP ograniczyły eksploatację linii kolejowych z 2 tys. to samoch d umożliwia zwiedzanie obszar w interesujących turystycznie i mniej vczęszczanych. Tunel pod kanałem La Manche oraz podobne połączenie między Szwecją a Danią stwarzają olbrzymie możliwościekonomiczne. Krąg użytkownik w samochodu prywatnego nie rozszerza się bowiem poza bliską rodzinę czy przyjaci ł. ry?ada indywidualna. już w pierwszej połowie bieżącego wieku dzięki swoim zaletom samoch d podbił rynek transportowy. tras. i Jak pokazuje historia transportu.

Pełniejszą ilustracją zmian liczebnych w parku samochodowym na świecie jest liczba samochod w na 1000 mieszkaric w. s.:l. 2) Japonia 45 mln. iz turystyka samochodowa nie jest tak skoncentrowana w miesiącach letnich jak cały Żl8 155 iWarto też podkreślić.l. Można spotkać opinie. . w 1970 r. Brytania 8 Ż15 MaĘ Rocznik Statystyczny 1999. w 1993 r. . Warszawa 1995. 640...) 476 428 146 (1997 r. GUS. 50)..Polska Ż3 mln oraz 8 mln samochod -71. 1 ruch turystyczny6. iż motoryzacja indywidualna.Wolno sądzić. w 1998 r. chce jak najwięcej zobaczyć w jak najkr tszym czasie. Jak informuje GUS7. czyli i czerwcu wobec 31'vo w pełnym sezonie (lipiec.4 mln szt. stałą pokusą do zmiany miejsca pobytu.. znajdowały się: 1) UsA 136 mln. szczeg lnie kierujący się motywami krajoznawczymi. Jednak w miarę postępu technicznego w przemyśle samochodowym turysta nie jest już nara:Żony na niebezpiecze stwo. w 2000 r. 30vo podr ży samochodami miało miejsce w kwietniu. s.5 mln szt. 582 oraz Rocznik Statystyczny 1995.5) Francja 25 mln. GUS.l. Dla wybra- Brytania .1) Niemcy 41 mln. Wsp łzależność między turystylrą a środkami transportu.5. 83. Turysta bowiem. do 316 mln szt. Kaspar. Warszawa 1988. iż w pierwszym okresie rozwoju turystyki samochodowej natężenie ruchu turystycznego występowało gł wnie w miesiącach letnich. szt. stan liczebny samochod w osobowych wzr sł na świecie ze I94 mln szt. Ż54 Ż6 456 408 390 459 508 70 200 310 Ż38 193 Niemcy Norwegia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja l5 64 224 285 433 190 259 430 (1997 r.w osobowych wzrosła W Polsce liczba zarejestrowanych samochod 't 479 tys. Wynosiła ona w 1980 r. Zmotoryzowany turysta preferuje bowiem najlepsze warunki drogowe.6. generuje r wnież mobilnośćwsp łczesnego tu_ rysty. do 2. i 456 mln szt.1w'' s. tak jak inne środki transportu w turystyce. Rocznik Statystyczny 1988. Rozvłażając zagadnienie roli samochodu prywatnego w rozwoju wsp łczesnej turystyki. że w 1996 r.:l'll l l'. - - Tabljca 5. 294 Ż95 .. Na skutek tego następuje korzystniejsze tozmieszczenie ruchu turystycznego. 80. jw. sierpieri). iż regiony stosunkowo mało odwiedzane przez turyst w korzystają na szybkim rozwoju turystyki samochodowej prawdopodobnie więcej niŹ ośrodki nastawione na dłuższy pobyt. w 1993 r.9 mln szt.399. jakie wywołuje zmienność pogody. w 1990 r.. w 1970 r.7 mln szt.4. s. LlCŻBAsAMocHoDow NA l0oo MlEszKAŃcow W WYBMNYCH KMJACH W LATACH 197011998 .łffi lri.. i 9. 8. Doświadczenie wykazuje.9 i w 1996 r. maju USA Włochy W.) 548 407 Jak podaje C. 6) Rozw j motoryzacji indywidualnej sprzyja korzystnemu rozkładowi czasowemu ruchu turystycznego.9 mln szt. w ciągu 20 lat ich liczba się podwoiła. w 1980 r. 4) Włochy 3Ż mln.' 481 Austria 11 213 Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Japonia 440 340 w Europie Zachodniej daje podstawę do wniosku. Ta pełna autonomia jest być może podstawowym elementem psychologicznym. Warto podać. decydującym o atrakcyjności tego środkatransportu. na liście kraj w o liczbie samochod w osobowych w użytkowaniu powyzej . w 1980 r. obserwacj a strumieni międzynarodowej turystyki samochodowej Wielka w8.. 6.że zwiększona mobilnośćturysty dzięki samochodowi wywołuje skutek w postaci skr cenia czasu pobytu. trzeba zwr cić uwagę na wzrastające rozmiary parku samochodowego w Europie i w świecie. Kaspar. natomiast dla całego ruchu turystycznego wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 22%o oraz 35vo (C..:ll ]. Dzięki samochodowi turysta odwiedza wiele miejscowości i re_ gion w turystycznych.

nych kraj w światawskaźnik ten ukształtował się, tak jak pokazano w tablicy 5.1. M wiąc o wpływie indywidualnego transportu samochodowego na rozw j turystyki, trzeba dodać, że jego rola wzrasta zar wno w miarę wzrostu dochod w, jak i koncenttacji przestrzennej ludności.Badania francuskie wykazały, iz ludnośćdorosła zarnieszkała w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkar c w i posiadająca samoch d jest tury_

.iy""ni" aktywniejsza od tej, kt ra nie posiada tego środkatransportug.

Znaczenie usług samochodowych jest też określone przez połozenie geograficzne kraju. Na przykład udzial turyst w odwiedzających Austrię, Hiszpanię oraz Włochy i korzystających z samochodu jako środka transportu w latach 60. wynosił 70-807o og lnej liczby turyst w zagranicznych, natomiast w przypadku Grecji tylko około ŻO?o|0. Mozna z dużymprawdopodobieristwem załoŻyć,iz wartości te są obecnie wyż-

sze dzięki m.in. rozwojowi infrastruktury ułatwiającej podr żowanie
samochodem po Europie.

tendencji mogą być następujące informacje z 199'7 r.Ildział samochodu w podr zach turystycznych Niemc w ocena39vo, a Amerykan w na 8Żvo w seniano na 49vo, Szwajcar w - pozaletnim. zonie letnim i 80Vo w sezonie Aktywnej roli samochodu w rozwoju wsp łczesnej turystyki można też upatrywać w układzie motywacji wyboru środkatransportu. Wśrd motyw w dominują duża wygoda i znaczna niezależność. Na zakoriczenie tego fragmentu rozvłaża na\eŻy przypomnieć, że prywatny park samochod w osobowych jest uzupełniany przez sta|e rozvłijającąsię sieć wypożyczalni samochod w. Krajowe i międzynarodowe towarzystwa rent-a-car Systematycznie rozszerzają zak'res swoich usług, oferując turyStom liczne samochody od najdrozszych marek i typ w po klasę ekonomiczną, a takŻe przejrzystą taryfikację, rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową i wiele usług dodatkowychll. Koszty wynajmu zależąod czasu najmu, marki i typu samochodu oraz Potwierdzeniem
|0 Tamże.

Ę

9 C. Kaspar, Wsp łzależność między turystyką a środkami transportu..., jw.

okolice wielkich metropolii. Istotne znaczenie w rozwoju usług transportu samochodowego ma r wnież autokar. Turyści korzystający z tego środka transportu są na og ł motywowani takimi korzyściami' jak przyjemnośćpodr żowania i większy komfort. Autokar, jak każdy samoch d osobowy, zapewnia turystom możliwość penetracji, mobilnośći w pewnej mierze swobodę. Program wycieczki, w tym trasa podr ży i czas, zawsze moze być do_ stosowany do specyficznych życze turySty. Zalety og lne autokaru jako środka transportu turystycznego w zasadzie się pokrywająz tymi, kt re są przypisywane samochodowi osobowemu. Pod wieloma jednak względami zakres świadczonych usług przekracza mozliwości Samochodu. Na przykład nowa generacja autokar w zapewnia turyście nieograniczony widok panoramiczny, usługi kuchni pokładowej, wideo, Stereo oraz dostępnośćtoalety pokładowej. Można powiedzieć, że o wyborze autokaru w podr ży turystycznej za granicę decydują gł wnie status majątkowy turysty i cel, a takze charakter wyjazdu, np. wypoczynek, krajoznawstwo, uczestnictwo w imprezach szczeg lnego rodzaju, studia.

większe znaczenie mają w wielu krajach usługi taxi, świadczone i instytucjach, jak np. porty lotnicze, dworce kolejowe, sieć hotelowa, transport śrdmiejski oraz najbliższe
w newralgicznych ośrodkach

mochodowym. W transporcie samochodowym ściśle zwiryar:ym z funkcjonowaniem przewoz w pasażerskich, w tym r wniez turyStycznych, coraz

jego wieku, zakresu usług dodatkowych, pory roku itp. Ten rodzaj usług transportu turystycznego, dzięki doskonałej organizacji i pełnej podaży na rynku zachodnim, budzi duże zainteresowanie wśrd turyst w, szczeg lnie krajoznawc w i podr żujących w interesach. Lokalizacja park w samochodowych w sąsiedztwie hoteli i lotnisk daje gwarancję sukcesu. Warto zauwaŻyć, iż system rent-a-carjest obecny na polskim rynku turystycznym. Jednak na skutek niskiej podaży u słu g oferow any ch przez przedsiębiorstwa turystyczne funkcj onuj e on praktycznie gł wnie poza nimi, opierając się na prywatnym parku sa-

1l

rent-a-cari Autohansa, Avis, Hertz' Interrent, Six-Budget

Dla przykładu można wymienić znane w Europie Zachodniej

umowy z biurami podr ży i towarzystwami lotniczymi. Na przykład turysta zakupuje bilet lotniczy Łącnlie z wynajęciem samochodu w docelowym miejscu za cenę zryczałtowaną.

i

towarzystwa

inne. Firmy te zawierają

Krajowa statystyka nie odzwierciedla roli autokaru w przewozach turyStycznych. Pewną orientację w temacie zapewnia informacja o liczbie autokar w i ich pojemności otaz o liczbie przewiezionych pasazer w w transporcie niemiejskim, reprezentowanym przez firmy zatrudniające
Ż97

Ż96

więcej niż 5 os bl'. ot z w 1998 r. polski tabor autobusowy liczył 20378 jednostek o zdolności przewozowej l 186 356 os b. W tymże 1998 r. zarobkowe przewozy autobusowe pasazer w w komunikacji przewozu jednego pasażera międzynarodowej, na średniąodległość I,3Ż4 tys. km, GUs oceniał na I,7I4 mln os b. W Ę liczbie PKS partycypował udziałem 46vo. Uzupełnieniem tej informacji mogą być dane dotyczące ruchu autobus w przekraczających granicę Polski. Jak podaje GUS, liczba autobus w obywateli polskich wyjeżdżających z Polski w 1999 r. wyniosła 9I,7 tys., a w 2000 r. wyniosła IIŻ,Ż tys. Z ko|ei liczba autobus w zagranicznych wyjeżdŻających z Polski wynosiła 138,3 tys. w 1999 r. i 143,5 tys. w 2000 r.

Dzięki stałej poprawie jakościświadczonych usług turystyka autokarowa w krajach Europy Zachodniej jest dobrze rozwinięta i popular-

na. Tysiące przedsiębiorstw autokarowych wskutek rywalizacji na rynku turystycznym nieustannie wzbogaca swoje oferty usług pozatransportowych. Na przykład w 1987 r. we Francji liczba turyst w 90 mln os b. autokarowych wynosiła 23 mln, a w RFN j turystyki autokarowej w Europie Zachodniej znajduje też Rozw odzwierciedlenie we wsp łpracy w zakresie eksploatacji międzynarodowych połącze autokarowych. W roku 1986 powołano do życia międzynarodow ą or ganizację europej skich linii autokarowych, Eurolines organization, z siedzilbą w Genewie. Organizacja ta Zrzesza około 50 firm autokarowych z 9 kraj w Europy. Jej celem jest umocnienie wsp łpracy między zrzeszonymi przedsiębiorstwami, aby zharmonizować warunki techniczne, handlowe i prawne eksploatacji oraz doprowadzić w ten spos b do powstania zintegrowanej i skoordynowanej sieci europejskiej, obejmującej 1 5 regularnych linii międzynarodowych, eksploatowanych w formie poolu. Znaczenie Eurolines dla rozwoju usług autokarowych jest duże. Zrzeszone w tym poolu przedsiębiorstwa autokarowe przewiozły np. w 1985 r. 1,5 mln pasazer w, zapewniając poŁączenie około 200 miast europejskich, z mozliwością rozwoju sieci tych linii. Należy przypuszczać, iż dĘenie do ujednolicenia zasad komercjalizacji usług, czyli np. unifikacja bilet w, wsp lny rozkład jazdy, stworzenie specjalnego biletu umożliwiającego podr żowanie po Europie za opłatązryczałtowaną

jednolitą w stosunku do ustalonych tras autokarowych, ustanowienie specjalnej legitymacji zniżkowej, przystosowanej do potrzeb europejskich i umozliwiającej osiągnięcie zniżek do Ż\vo oraz rozszerzenie sieci linii, znacznie się przyczyni do dalszego ułatwiania turystom zwiedzanta Europy i do rozwoju turystyki autokarowej. Warto r wnież zauważyć,, Że turystyczny transport autokarowy podejmuje wysiłki zmierzające do zdobycia klienteli w segmencie tury_ styki biznesowej. Przykładem tego rodzaju przedsięwzięć we Francji może by ć przekazanie do eksploatacji salonki autokarowej przeznaczonej dla os b podr żujących w interesach. Spośr d przedsięwzięć zmierzających do umacniania transportu autokarowego na rynku turyStycznym można wymienić inicjatywę Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) w zakresie wprowadzania jednolitego systemu klasyfikacji autokar w turystycznych. W tym miejscu trzeba wyruźnie powiedzieć, że transport drogowy dominuje w obsłudze kontynentalnego ruchu turystycznego i ma mozliwościrozwoju. Duże znaczenie dla rozwoju turystyki samochodowej i autokarowej mają przekształcenia w infrastrukturze transportu samochodowego i hotelarstwa . Z tego punktu widzenia trzeba zwrlcić uwagę na stan sieci polskich dr g. obecnie sieć drogowa liczy ponad 36 tys. km, z czego
i

Transport w 1998 r, GUS, Warszawa 1999, s. 37-38.

(tablica 5.Ż), zadowalający stan techniczny, spełniający unijne standardy, ma zaledwie 60 km polskich dr g. W świetlerosnącego wzrostu natężenia ruchu samochodowego na dobę (20 mln pojazd w w 2003 r.) może nastąpić kryzys drogowy w Polsce. Podkreślają to dane Generalnej Dyrekcji Dr g Krajowych i Autostrad. Obecnie stan 35?o dr g krajowych jest oceniany jako zły, zaś42vo jako niezadowalający. W sumie ponad 75vo dr g wymaga remontu. Warto dodać, że drogi krajowe to tylko 5Vo wszystkich dr g w Polsce. Reszta to drogi wojew dzkie, powiatowe i gminne. Ich stan techniczny orazbezpiecze stwo użytkowni_ k w, w tym turyst w, zależą więc od mozliwościbudżetowych i rozumnych rozstrzygnięć wsp lnot samorządowych r żnego szczebla władzy lokalnej. W wielu krajach europejskich o rozwiniętych funkcjach turyStycznych obserwuje się systematyczny i intensywny rozw j sieci autostrad, 299

do eksploatacji na przyzwoitych warunkach nadaje się około Ż5vo. opr cz autostrad, kt rych długośćw Polsce wynosi zaledwie 394 km

Ż98

Tablica 5.2. AUTOSTMDY W POLSCE

Rysunek 5.1. SIEC

AUTOSTMD W POLSCE

A-1

18"

542 604 365 4Ż2
18

L-2
A-3 A-4 A-6 A-18
Razem

48 305 6
17

394

r951

'
Ź

r

Plus 11 km (tylko lewa jezdnia). dł o:,,Wprost'' Ż0oŻ, marzec, llr 12.

doskonale ułatwiających podr ż samochodem. Na przykład sieć autostrad w kierunku południa Europy przez Szula1carię przechodzi przez tunel drogowy na Wielkiej Przełęczy św.Bernarda, eksploatowany od 1964 r. Tunel ten skraca podr ż na trasie Paryz-Rzym o 207o i codziennie przejeŻdża nim około 1600 pojazd w, w tym 907o sarrtochod w osobowych i autokar w. Czas przejazdu wynosi 7 minut. Dzięki temu podr ż samochodem w kierunku południowym stała się szybsza oraz

sieć funkcjonujących autostrad ożywia gospodarczo regiony, przez kt re przebiegają te drogi. R wnież w Polsce podjęto problem budowy autostrad, co z punktu

wygodniejsza. Uwagi te warto uzupełnić informacją o długościautostrad w następujących krajachl3: Niemcy 11515 km, Francja 11 000 km, Hiszpania 10 3I7 km, Włochy 6957 km, Czechy -km i Słowacj a Ż95 km. Należy podkreślić,-iż 499 km, Węgry 438

ĄtJ|65f16dy istniejące

Autostrady planowane

r dł o:,,Wprost''

ŻOo2, marzec, nr 12.

-

widzenia rozwoju turystyki międzynarodowej samochodowej należy ocenić pozytywnie. W roku 1993 Rada Ministr w zatwierdziła nową sieć autostrad o długościŻ600 km. Jest ona dopasowana do Europejskiej Sieci Autostrad. W roku 1994 Sejm przyj{ ustawę o budowie autostrad płatnych, a w 1995 r. powstała paristwowa Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Program budowy autostrad miał być realizo13

,,Wprost'' 2OOŻ, marzec, rlr 12

scowości i region w turystycznych mają decydujące znaczenie, gdyż wsp łcześnieruch turystyczny ZmotoryZowany bywa utrudniony w miesiącach szczytu właśniez powodu niedostatecznej infrastruktury
301

wany w ciągu 15 lat i miał kosztować około 10 mld UsD (rysunek 5.l). 200Ż r. program budowy polskich autostrad można ocenić następująco. Po latach dyskusji, projekt budowy autostrad znajduje się w pierwszej fazie realizacji. Trzeba mieć nadzieję, iz budowa I95I km autostrad będzie stymulować rozw j turystyki oraz region w' Ztedukuje bezrobocie, a takŻe będzie waznym czynnikiem wzrostu gospodarczego kraju. og lnie trzeba powiedzieć' Że szlaki drogowe prowadzące do miej-

Z perspektywy

300

drogowej. Dlatego wszystkie koncepcje zmierzające do redukcji i łagodzenia prog w infrastrukturalnych w dziedzinie drogownictwa nalezy traktować jako czynniki rozwoju turystyki motorowej. Skalę zjawiska mogą sygnalizować następujące liczby: w 2000 r.liczba samochod w osobowych cudzoziemc w odprawianych na granicy par stwa w kierunku Polski wyniosła Ż4 tnln, natomiast autokar w 148 tys. Dane te cechują się Znaczną dynamikąla. Pod wpływem rozwoju turystyki samochodowej i autokarowej następują teŻ przemiany w hotelarstwie oraz gastronomii. Na przykład w 1966 r' powstał we Francji system hotelowy Novotel, kt rego gł wnym celem jest obsługa zmotoryZowanego ruchu turystycznego. obiekty tego systemu są zlokalizowane poza ośrodkami miejskimi, na ich

obrzeżach bądź przy gł wnych trasach komunikacyjnych czy lotniskach. R wnież motele i zajazdy są budowane z myśląo turystach zmotoryzowanych, kt rym obiekty te zapewniają przede wszystkim mozliwośćparkowania pojazd w samochodowych i serwis samochodowy. Aktywizacji turystyki samochodowej sprzyjają także kemping i karawaning, kt re pozwalajądotrzeć do każdego miejsca ciekawego turystycznie. Wreszcie omawiana turystyka przyczyniła się do powstania i rozwoju nowych form zywienia turyst w, jak bary samoobsługowe,
snack-bary, kioski gastronomiczne itp. M wiąc o usfugach transportu, trzeba wskazać na wzrastającą rolę

lotnictwa cywilnego. Samolot jako środektransportu turystycznego, szczeg lnie trans_ portu zbiorowego, stanowi podstawę rozwoju turystyki' W rozwoju lotnictwa cywilnego wyr żnia się kilka faz: I) lotnictwo na kr tkich odległościach(I919_I9Ż7), 2) lotnictwo kontynentalne (1928-1939), 3) lotnictwo międzykontynentalne (od 1945 r.). C. Kasparls uwaŹa, Że dla turystyki decydująca była ostatnia faza, gdyż faktycznie umożliwiła turystykę światową. Rozw j lotnictwa na potrzeby wsp łczesnej turystyki opiera się z punktu widzenia technicznego na osiągnięciach lotnictwa wojskowe_ go, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego na wsp łpracy towarzystw lotniczych w obrębie organizacji międzynarodowych i na akla
15

tywnej polityce towarzystw czarterowych. W efekcie postępu technicznego, organizacyjnego i przestrzegania zdrowych zasad ekonomiki, dzięki gł wnej zalecie samolotu szybkościi rosnącej jego pojemno_ ści,rola transportu lotniczego stale wzrasta oraz umacnia się on na ryn_ ku przewozowym. Statystyki wykazuj ą, iż pasażerski ruch lotniczy od 1945 r. podwajał się średnio co 10-15 lat. Do kor{ca XX w. zakładano wskaźnik wzrostu rzędu 5_7vo rocznie. Z rozwojem turystyki i usług transportu lotniczego wiąze się wiele problem w, np. brak dostatecznej infrastruktury. Zdolnośćusługowa instytucji i utządze infrastrukturalnych jest znacznie mniejsza od potrzeb dynamicznego ruchu lotniczego. Na przykład w Europie w ciągu ostatnich lat pasażerski transport lotniczy wzr sł w skali przetłaczającej wszelkie oczekiwania. W roku 1984 Eurocontrol, organizacja nadzorująca loty w Europie Zachodniej, szacowała, że w 1995 r. punktem startu lub lądowania około 3,6 mln lot w handlowych będą lotniska europejskie. T}mczasem poziom taki osiągnięto już w 1988 r. Uog lniając ten przykład, należy stwierdzi , iż niedorozw j infrastruktury jest źr dłem przecieyże(l transportu lotniczego. Przeciążenia te dotyczą port w i tras lotniczych, pas w startowych oraz autostrad dojazdowych. W ocenie zrzeszenia przew oźnik w Międzynarodowego Stowarzy_ szenia Transportu Lotniczego (IATA) i Światowej Rady Port w Lotniczych (ACJ) na europejskich drogach powietrznych pojawiają się pro-

Transport w 1998 r, jw., s. 199. c. Kaspar, Wsp łzależność między turystyką

a środkami transportu..., jw.

blemy z wchłonięciem zwiększającego się o około sEo rocznie ruchl lotniczego. W ostatnich latach dochodziło często do niebezpiecznych sytuacji nazatJoczonym niebie. Ta niepokojąca sytuacja została rozwiązana w 1999 r. dzięki wyznaczeniu nowej mapy korytnzy lotniczych (Air Route Network). Drogi lotnicze nad Europą przypominają sieć autostrad. Korytarze Są proste, o średniej szerokości około 30 km i dwukierunkowe. Ruch na niebie jest prawostronny. Cywilne korytarze zoStały tez wyrztźnie oddzielone od stref ćwicze(l lotnictwa wojskowego. Zdaniem pilot w i kontroler w lotu, ruch w nowych powietrznych korytatzach jest bardziej bezpieczny, płynny i przewidywalny. Zaobserwowane trudności mogą Stanowić istotnej wagi hamulec dalszego rozwoju ruchu powietrznego i turystycznego. Warto podkreślić,iż podmioty transportu lotniczego podejmują wiele przedsięwzięć łagodzących skutki przytoczonych trudności (np' zmiany rozkład w lot w w celu uzyskaniaprzydziału godzin startu i lądowania, wydłuzanie
303

30Ż

Według Międzynarodowej organizacji Lotnictwa Cywilnego w 1985 r. t w Lotniczych (ICAA).jak i towarzystwa lotnicze na omawiając rozut j turystyki i egzystencję ludności aglomeracji miejskich. Przewiduje się nawet regularny ruch bardzo szybkich statk w od wybrzeża. 2) Japonia 15Ż mld (61 mld w 1990 r. Na problem ten wskazują m. trzeba podnieśćproblem ochrony środowiska. 304 MaĘ Rocznik Statystyczny 2000. kt re nie Zostaną szybko wycofane z eksploatacji ze względu na wysoki popyt. JeSt on wybudowany na pełnym morzu (na sztucznej wyspie).35vo zaś-przeszło się 15 lat. (4. a floty szwajcarskiej (Swissair). Na przykład w ostatnich latach na świecie. 305 .jakie powstały dzięki budowie nowego miasta na morzu' o powierzchni 2. hotele. zwalczany zar wno ptzez rządy.Trzeba zaznaczyć.przeszłoŻ07o mialo więcej niŻ20lat. Międzynarodowe Stowarzyszenie Cywilnych Por' Międzynarodowa Organtzacja Lotnictwa Cywilnego (oAC[) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego GAIA). także w Polsce. Warszawa 2000. Borykają się z nim zvłłaszcza porty oraz towarzystwa lotnicze16 i ma być rozwiązany w średnim okresie. 4) Niemcy Rozważając zagadnienie bezpiecze stwa podr zy samolotem w celach turystycznych.in. 7) Holandia 57 mld (28 mld w 1990 r. Nowy port lotniczy został zaprojektowany pod kątem zapewnienia szczeg lnie szybkich transfer w na lotniczych liniach wewnętrznych lub w naziemnych środkachtransportu. ze z punktu widzenia technicznego stosowane są środkimające zapewni wysoki stopier bezpiecze stwa podr ży samolotem. i ma przepustowość 27 mln pasazer w rocznie. Na razie są podejmowane wysiłki.).że stopier bezpiecze(lstwa jest ważnym motywem wyboru środka transportu turystycznego. Informację tę można poszerzyć o kraje. towarzystwa lotnicze świata przewiozły 891 mln pasaŻer w. Jednak wiele hałaśliwych samolot w nadal ląduje w licznych portach położonych niekiedy w rejonach gęsto zaludnionych. najmłodszej w Europie. ptzewozy pasażer w w tej gałęzi transportu mają możliwości wzrostu. Jest to dobry prognostyk dla rozwoju wsp łczesnej turystyki. Wiadomo zaś. aby ruch powietrzny przestał być celem atak w ekolog w i licznych ruch w grupujących mieszkaric w z teren w sąsiadujących z portami lotniczymi. wynosił niecałe 6lat. sale konferencyj no-kongresowe. lejowego. w miejscu. 5 km od brzegu. Niekt re Z towarzystw lotniczych. W związku z tyrnnależy dodać.). łago- W świetle zarysowanej problematyki rozwoju transportu lotniczego w 1990 r. GUs. świecie.). zwlaszcza międzynarodowej. wycofanie z lotnisk ruchu nierejsowego oraz. w miarę potrzeby. od kilkunastu lat jest to poważny problem lotnictwa cywilnego.4 mld w 1990 r. wynosił 12 lat. na|eży r wnież zaakcentować sprawę terroryZmu w powietrzu. Stymulacyjny charakter rozwoju lotnictwa cywilnego dla rozwoju turystyki znajduje podstawy w postępie technicznym i organizacyjnym w tym transporcie. widzenia rozwoju turystyki. odnowiły swoje floty.).-6) Kanada - - - z punktu - rnini stracyj ne. ły w przewozach pasażerskich liczbę 25 mld pasazerokilometr wl7: l) UsA 1039 rnld (6Ż5 mld w 1990 r. wojskowy ruch lotniczy). kt re w 1999 r.godzin otwarcia port w nocą.).). Że przeciętny wiek samolot w pasa:żerskich w USA pod koniec lat 80. jako uzupełnienie ruchu drogowego oraz ko- Jest to tendencja korzystna 87 mld (62 mld w 1995 r. 5) Francj a 84 mld (43 mld 65 mld (46 mld w 1990 r. największego lot_ niskowca świata portu lotniczego Kansai w Zatoce osaki w Japonii. zaśponad l mld os b. miej sca na orga- Z punktu widzenia rozwoju turystyki na|eży wskazać na możliwości. dzonych zresztą r żnymi środkami. przekroczy- na świecie wolno powiedzieć. Średni wiek floty Lufthansy mieścił w granicach7 lat. zwiryany zrozwojem wsp łczesnego lotnictwa cywilnego. gdzie most |ączący nowy port lotniczy Opuszcza wybrzeże. Na przełomie wiek w przewozy te miały osiągnąć 2 mld os b.).5 ha. Na obszarze tego miasta znajdują się budynki adnizację wystaw oraz obszerna strefa handlowa. 8) Polska 5. 3) Wielka Brytania 149 mld (81 mld w 1990 r. Duże mozliwości rozwoju turystyki międzynarodowej wiĘą się z oddaniem do eksploatacji w 1994 r. iz mimo zwiększających się barier. w 1987 r.6 rnld.). Dynamiczny rozw j ruchu lotniczego oraz związane z nim trudnościuwypukliły sprawę bezpiecze(tstwa podr ży samolotem. świadomepotrzeby ograniczenia hałasu w otoczeniu port w. zwraca się uwagę na koniecznośćintensywnych konserwacji starszych wiekiem samolot w. l na spokojne dokonanie 11 zakup kt ra pozwala gościom w.

Jest to wielkośćistotna.) i 4656 miejscami pasazerskimi (3948 w 1999 r.9 mln os b. Gdarsk Należy dodać. Samolot ten miał być gotowy do eksploatacji z korcem ubiegłego stulecia. zakładając. Jej największy optuje za jednostkami typu 747 . że pr o gnozy te s ą realne.). Jeżeli chodzi o linie krajowe. Projektowany samolot orient-Express ma latać z szybkością przekaczającą 25-krotnie szybkośćdźwięku. to sytuacja nadal jest trudna. Natomiast na najbardziej ulczęszczanych trasach w Azji i rejonie Pacyfiku średnia liczba miejsc zwiększy się do 320 wobec 240 obecnie. liczą się w porządku malejącym następujące: Warszawa (75 979).3vo rocznie w ciągu najbliższych 10 lat i 4. Warszawa 2001 307 . Jak podaje GUS18. w tym 8Żvo w komunikacji międzynarodowej. Aby obsługiwać prognoZowane wielkości podr żne. Ż razy więcej niż obecnie.LoT'' w skali międzynarodowej. w kt rych liczba start w i lądowar samolot w w ruchu krajowym i międzynarodowym przekloczyła 10 000 w 2000 r. firma ta planuje budowę maszyn nowej generacji. Iiczba pasażer w transportu lotni- czego się podwoi. Airbus Industries. zwuŻywszy na szacunki z 1998 r. 46 samolotami (35 w 1999 r. Warto dodać' że obie firmy zamierzajązmodernizować park posiadanych flot i zakupić 16 tys. lotnictwa pasazerskiego wiąze się Należy podkreślić. R wnież Francja zalrierza zbudować samolot Concorde drugiej generacji. fNu zako czenie tego fragmentu rozwaza warto zasygna|izować gł *n" problemy polskiego lotnictwa pasażerskiego. Biorąc pod uwagę porty lotnicze.in. wzrosła -37o. projekt samolotu orbitalnego jest juz przedmiotem prac badawczych w USA od 1965 r. maszyn. o pojemności 400 Boeing rywal . zdolnych transportować ponad 600 pasazer w. odznaczający się interesującymi walorami turystycznymi. natomiast w 1985 r. Lol wykorzystanie istniejących lotnisk krajowych i zainstalowanie tam infrastruktury. rozbudowa port w i dworc w lotniczych pod kątem przystosowania ich do ruchu międzynarodowego. Pozna (I3ŻŻ5)' Krak w (13 128). Aby zwiększyć zdolnośćprzewozową. : powiększenie parku samolot w 306 eksploatując 58 linii zagranicznych i 10 krajowych. Wrocław (11 858)' Gdarsk (II434) i Bydgoszcz (10 589). wydając na ten cel ponad bilion USD.. iż obszar p łnocno-wschodni kraju (stanowiący ll. W roku 2000 LoT docierał do 42 miast w Ż9 kłajach świata. Pełniejszą rangę polskich port w lotniczych ilustrują liczby pasazer w zagranicznych przeze przyjętych. na 1. Katowice 3vo. uzyskał oficjalne poparcie Białego Domu. powierzchni) jest pozbawiony komunikacji lotniczej. obaj -producenci zakładają wzrost wykorzystania miejsc pasażer w parku samolotowym ze I79 obecnie do ŻŻ7 za około 20 lat. Z punktu widzenia rozwoju polskiej turystyki międzynarodowej warto poświęcićparę sł w portom lotniczym kraju. praktycznie nie ma lotnisk. WTo prognozuje liczbę turyst w międzynarodowych doŻ0Ż0 r. GUS. W og lnej liczbie gł 'wne porty partycypowały następująco: Warszawa 8lvo. tj. przewidujące 625 mln turyst w. r wniez pas pog rza.że przyszłość bezpośrednio z rozwojem turystyki. Europejski producent samolot w. Jak wskazują źr6dla.8vo rocznie przez następną dekadę. przewi zł 2. jego zdolnośćprzewozowa zaśma wynieść200 pasażer w. Krak w 87o... wiadomo. że liczba cudzoziemclw w 2000 r. osiągnięcie tej wielkości przewoz w jest jednak uwarunkowane zwiększeniem przepustowości port w lotniczych w Europie Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej oraz rozwiązaniem problem w wynikających z przeładowania lotnisk. ot ż. polski przewoźnik musi podjąć następujące dzialania: o 20 jednostek typu Boeing 767 i 737 oraz o 8 samolot w produkcji francusko-włoskiej ATR-72. dysponując w 2000 r. pozwalających odbyć podr żlotniczą dookoła świataw 120 minut. Aktywnośćtę wyruŻają m. Że ldział polskich samolot w w og lnej liczbie start w i lądowar w 2000 r. kt ry byłby w stanie |atać z szybkościąprzekraczającąŻŻ-kłotnie szybkośćdźwięku.w. wynosił 687o. 18 Transport w 2000 r. w stosunku do roku poprzedniego aż o l|vo. oddanie do uzytku AIR Terminalu LoT wraz z nowoczesnym hotelem Marriott oraz zbudowanie nowego portu lotniczego okęcie II oraz rozbudowa port w lotniczych w Gdar{sku i Krakowie. Warto dodać.. W ostatnich latach obserwuje się powolną ekspansję PLL '.Innym ciekawym przykładem rewolucyjnych zamierze w transporcie lotniczym jest projektowana budowa samolot w orbitalnych.6 mld os b. prognozuje wzrost ruchu lotniczego w tempie 5. optymalizacja sieci lotnisk.

W tym segmencie turystyki morskiej np. przeszło 4 mln turyst w spędza sw j 2-tygodniowy urlop na pokładach statk w zeglugi światowej. Wazną przesłanką wzrostu znaczenia żeglugi pasażerskiej w obsłudze turystycznej jest zmiana profilu turySty morskiego. o lŻvo więcej niz w roku poprzednim. W roku 2001 obsłużył prawie prognozami w 2010 r. Jak wiadomo. z podr ży statkami wycieczkowymi skorzystało w 1997 r. d. łączącymi r żne obszary geograficzne. będzie się liczy położenie geograficzne portu. Ponadto trzeba przypomnieć. oraz Niemcy ponad 400 tys. Nowy. Warto przypomnieć. w kt rym dany port jest zlokalizowany. Chodzi tu o następujące fakty: polityka protekcji paristwa wobec LoT-u zanikanie. miejsc. kiedy angielskie towarzystwo Cunard wprowadziło pierwszą regularną linię podr zy transatlantyckich. a od I wojny światowej r wniez dziękl turystyce. modernizacja parku samolot w przez wprowadzenie na linie krajowe odpowiednich jednostek średniego zasięgu o optymalnej pojem- ga pasażerskarczwijała się intensywnie dzięki emigracji. że turystykę morską preferuje starsza. co oznaczało wzrost o 9vo w por wnaniu z rokiem poprzednim. iz do ko ca II wojny światowej transatlantyki były jedynym środkiem tlansportu międzykontynentalnego w turyStyce. Według źr deł niemięckich.5 mln pasazer w rocznie. czego dowodem może być największa od kilkudziesięciu lat |iczba zam wier{ na budowę statk w złożonych w stoczniach. od 1840 r. Warto przypomnieć. przy noszące poprawę ekonomiki przewoz w i organizacji obsługi pasażer w. Nowo budowany termina| z II rękawami pasażerskimi będzie miał przepustowość6. ograniczenia ruchu emigracyjnego zmusiły towarzystwa zeglugowe przejazdu. stan techniczny i stopieri rozwoju gospodarczego regionu. rzekach i żegluga przybrzeŻna. kt ra się podjęła gł wnie rejs w turystycznych. że rozw j turystyki samochodowej i autokarowej sprzyjał jednocześnie rozwojowi transportu promami. Pewną rolę w obsłudze ruchu turystycznego odgrywa tez zegluga najeziorach.Ż tys. tj. Zanika powoli stereotyp. zeglu308 Z punktu widzenia rozwoju turystyki międzynarodowej moze być poŻyteczna informacja o podejmowaniu dalszej rozbudowy i moderni_ obecnie w międzynarodowej żegludze pasażerskiej trwa boom. ze oddany w I99Ż r. Warto dodać. . Jest to dobry prognostyk dla rozwoju turystyki morskiej. o Ż5vo więcej niz w roku poprzednim. w 1990 r. podziemna stacja kolei i nowa płyta lotni_ ska z infrastrukturą. około 5 mln obywateli USA. 309 W ostatnich latach aktywni są pod tym względem Brytyjczycy 520 tys. turyst w w 1997 r. na okęciu ma być 8 mln 5 mln os b. drugi juz terminal lotniczy w Warszawie ma być oddany do eksploatacji w drugiej połowie Ż005 r. do zainteresowania się możliwościamipłynącymi z transportu turyst w. W sumie. Szybki rozw j komunikacji lotniczej i wzrastająca atrakcyjnośćprzewoz w tym środkiem transportu wpłynęłyhamująco na rozw j zeglugi morskiej. wielopoziomowe parkingi na około 9. Warto dodać.5 mln pasażer w rocznie. Wysiłki ukierunkowywano na zwiększenie komfortu obniżenie cen i zacji lotniska okęcie. a zwłaszcza rola port w lotniczych w rozwoju połącze transportowych w Europie.. wzrasta portfel zarn wie na statki turystyczne. Terminal II. Razem z tym obiektem powstaną: sortownia bagażu. Żebadania p łnocnoamerykar{skiego ruchu turystyki morskiej wskazują na mozliwości wzrostu jej uczestnik w do 40_50 mln os b w perspektywie kilkunastu lat' Zgodnie z tąpto1nozą. Uzupełnią je nowe. a zatem bogata częśćspołecze stwa. terminal I miał planowaną przepustoon wość3. ności.. W kontekście rozvłaża o zależnościachmiędzy turystyką a usługami transportu warto t wnieŻ om wić rolę żeglugi pasażerskiej. będzie zaleŻała w niedalekiej przy' szłościod członkostwa w Unii Europejskiej. cieszących się zresztą coraz większym popytem. Na zakor{czenie trzeba przypomnieć. Na pokładach statk w pojawiają się ostatnio ludzie młodzi i energiczni. Terminal I zostanie wzbogacony o segment VIP oraz o dwa rękawy pasażerskie. ze sytuacja transportu lotniczelo w Polsce. w połączeniu z terminalem I zapobiegną paralizowi portu lotniczego. a zgodnie Z pasazer w. Zjawisko to r wnież się obserwuje z duŻym natężeniem w Europie Zachodniej. w Polsce będzie obowiązywać polityka otwartego nieba w Europie. os b. że port będzie miał nowoczesne połączenie z infrastrukturą miasta Warszawy. obsługującłącznie od 10 mln do 12 mln pasaŻer w. . rozszetzenie zakresu bezpośredni ch poŁącze(l zagr aniczny ch.r r J zr wnowuŻenie rynku przewoz w lotniczychprzez zwiększenie podazy usług tej galęzi transportu. Wzrosła także liczba turyst w chętnych do podr żowania statkami Żeglugi rzecznej.

s 5. Powstały także mozliwości zeglugi Łabą do Drezna..białą kanałami wodwidzi się na Dunaju. liczbę pokoi. Dania. a dla niekt rych jednostek także kategorię. w tym większość miejsc w pokojach jedno. Urządzenie to powinno zapewnić wynajmującemu nie tylko nocleg w potocznym znaczeniu tego słowa. operujących na 55 trasach promowych. kacyjnych. Ponadto informują one o wykorzystaniu obiektu. r wniez przystosowany do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. w tym większość miejsc w pokojach jedno. ze nadal utrzymuje się wysoki popyt na usługi floty pasażerskiej w odległe regiony. obsfur gujących około 600 odcink w przewozowych na trasach morskich. a takŻe o liczbie os b korzystających oraz ldzie|onych nocleg w i wynajętych pokoi (z wyodrębnieniem turyst w zagranicznych). legowa obejmuje |iczne czynności związane z zarnieszkaniem turysty w określonym obiekcie noclegowym. zerskiego. W optymalnych warunkach zakres usług noclegowych nie powinien być mniejszy od tego. Hiszpania. szczeg |nie na obszar Karaib w. Światowe statystyki wskazują. tunelu (50 km) pod kanałem La Manche (Eurotunnel). motel trasach komunikacji . odbywającego się dotąd drogą lotniczą i morską. lnnymi słowy. świadczy szeroki zakres usług zwiry'anych z pobytem klient w. GUS. w komunikacji morskiej z Irlandią i Wielką Brytanią 400 tras. Pewną miarą rozwoju usług turystycznych transportu morskiego są też przewozy na liniach promowych. Zahes usługi noclegowej może być 310 one związane z wynajmem turyście noclegu na określony czas poza sta- hotel .i dwuosobowych. Przykładowo. w zależnościod wyposazenia i zakresu świadczonych usług wyr żnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa 5 gwiazdek. kt ry. przewiozło w 1991 r. Francja. Warszawa 2001. w każdym hotelu musząbyć stałe urządzenia grzewcze i przynajmniej jedna plac wka gastronomiczna. właściciela. usfuga noc_ szeroko rozumiany. 49 mln pasażer w. s. w kt rych podają lokalizację. dysponujący co najmniej 10 pokojami. Klasyfikacja obiekt w noclegowych turystyki GUS jest następującalg: turysta korzysta we własnym mieszkaniu. Wołdze. Dnieprze. najniższa l gwiazdka. miejsc noclegowych i plac wek gastronomicznych oraz informacje o udogodnieniach dla os b niepełnosprawnych i wyposażeniu w urządzenia Sportowo-rekreacyjne.3. bez turystyki zaś nie byłoby wysokiej dynamiki przemian ilościowo-jakościowychwe l wsp łczesnym transporcie. poza usługami hotelarskimi. w kazdym motelu mu_ le Turystyka w 2000 r. a w regionie zachodnim i wschodnim MorzaŚr dziemnego oddaniu do W obsfudze ruchu turyStycznego nastąpiły zmiany po eksploatacji w 1994 r. rodzaj obiektu. atakŻe nymi z Moskwy do Petersburga i w strefie jezior onega i Ładoga.odnotowano wzrost o IŻ7o w stosunku do roku poprzedniego. Niemcy. Holandia. Perspek- przedsiębiorstw żeglugi promowej Europy P łnocnej i Zachodniej. Zależy on od rodzaju arządzenia noclegowego.obiekt hotelarski zlokalizowany przyjest drogowej. między Wyspami Brytyjskimi a gł wnymi krajami na kontynencie Europy. motel musi mieć co najmniej 10 pokoi. Norwegia. klandia.łączących sieć parstw (Belgia. |ecz także świadczyćwiele usług. Szwecja i Wielka Brytania).i dwuosobowych. Donie. z jakiego kt rych turysta został pozbawiony wskutek opuszczenia własnego mieszkania na okres podr ży turystycznej. U5ŁUG! HoTELARSK|E Usługi noclegowe należądo podstawowych usług turystycznych. W opinii realizator w budowy tego przejścia podmorskiego między Francją i Anglią Eurotunnel prze1$' znaczną częśćruchu pasa- flotę'' tywy rozwoju usług turystycznych świadczonych przez '. 10 regionalnych od roku 2000 GUs prowadzi badania statystyczne dotyczące stanu i wykorzystania bazy noclegowej turystyki w Polsce.gestora (użytkownika) obiektu. 1l-13 311 . Na zako czenie można podkreślićistnienie ścisłychzwiązk w między turystyką jako zjawiskiem og lnym a usługami transportu. Są łym miejscem jego zamieszkania. obiekty świadczące usługi noclegowe dla turyst w są zobowiązane do sporządzania sprawozda kwartalnych. nominalnej liczbie nocleg w lub pokoi. : W Europie działa blisko 100 przedsiębiorstw zeglugowych.obiekt hotelarski zlokalizowany gł wnie w zabudowie miejskiej. Na przykład w regionie Skandynawii funkcjonuje około 120 tras komuni90. Bez usług transportu nie istniałaby wsp łczesna turystyka.

ośrodekjest wyposażony zgodnie Zpotrzebafii kr tkotrwałego wypoczynku i rekreacji.sząbyć stałe urządzenia grzewcze i przynajmniej jedna plac wka gastronomiczna. kat. w zaLeżnościod wyposażenia i zakresu świadczonych usług wy żnia się trzy kategorie schronisk młodzieżowych: najwyzsza. I. w bezpośrednim sąsiedztwie teren w o walorach przyrodniczych sprzyjających rekreacji. l gwiazdka. w zależnościod wyposażeniai zakresu świadczonych usług wyr żnia się cztery kategorie kemping w: najwyższa 4 gwiazdki. sttzeżony. ptzy szlakach turystycznych. szkole . dostosowany do świadma s s ł nych z pobytem klient w. dom pracy tw rczej obiekt. rekreacyj ne) umożliwiaj ące turyStom nocleg w namiotach lub mieszkalnych przyczepach samochodowych. zazwyczaj pomieszczenia szkoły.obiekt położony lub w poblizu zabudowy. kt ry świadczy usługi hotelarskie . kt ry ma co najmniej 30 miejsc noclegowych. s schronisło . w kaz_ dym domu wycieczkowym muSZą być stałe wządzenia grzewcze i przynajmniej jedna plac wka gastronomiczna' w za]ezności od wyposażenia i zakresu świadczonych usfug wyr żnia się trzy kate_ gorie dom w wycieczkowych: najwyższa kat.na obszarze zabudowanym dom wycieczkowy . jest dostosowany do samoobsługi klient w oraz świadczy minimalny zakres usług związanych z pobytem klient w. domek turyStyczny rc w. w strefach z komunikacją środkamiptzewozu publicznego.obiekt noclegowy (lub zesp ł obiekt w) przeznaczony i przystosowany do przeprowadzania kurs w. może byćtakŻe przystosowany do świadczenia usług wczasowych. - ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy . naj- pole biwakowe niŻsza 1 gwiazdka.schronisko'' nie obejmuje schronisk młodzieżowych. jest to obiekt samodzielny lub zajmuje częśćinnego obiektu.teren zwykle zadrzewiony. obiekty noclegowe wchodzące w skład ośrodkamogąby wykorzystywane na potrzeby wczas w. oznakowane - ośrodekvvypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego ze. w zależności wyposazenia i zakresu świadczood nych usług wyr żnia się pięć kategorii moteli: najwyższa s . najnizsza .obiekt połozony poza obszarem zabudowanym. - wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym. I. świadczy minimalny zakres usług związac wkę gastronomiczną.obiekt do świadczeniawyłącznie lub w) przegł wnie Znaczony i przystosowany usług związanych z wczasami. 313 reny rekreacyjne. zjazd w itp. schronisko ma przynajmniej jedną plapojęcie .. najniższa pensjonar 5 gwiazdek.kat. internatu lub innej plac wki oświatowo-wychowawczej. w zależnościod wyposazeniai zakresu świadczonych usług wyr żnia się pięć kategorii pensjonat w: l gwiazdka. na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej' podstawowe vządzenia sanitarne i testrzeżone. oświetlony. w kt rym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy tw rczej i wypoczynku tw - wykorzystywany r wnież (gł wnie ptzez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. a także przyrządzanie posiłk w oraz parkowanie samochod w. kt ry ma stałą obsługę recepcyjną i jest wyposazony w urządzenia (sanitarne.może zapewnić obsługę jednocześnie znacznej liczbie os b o r żnych upodobaniach. noclegowy (lub zesp ł obiekt ośrodekwczasow .kat. dostosowany do samoobsługi i klient w. III. najniższa hotelarski. nie i ogrodzone prowizory cznie.obiekt łącznie z całodziennym wyzywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. domki mogą tworzyć zespoły og lnodostępnych domk w turyStycznych lub organi zacyjnie wchodzić w skład innych obiekt w noclegowych. kt ry czenia usług typu hotelarskiego.od sp ł obiekt w iurządze zlokalizowanych w nieduzej odległości aglomeracji miejskiej. trwałych. 3IŻ . kemping . gastronomiczne. z materiał w nie-nie więcej niż 4 pokoje. umożliwiające turystom nocleg w namiotach. (lub zesp ł obiekt w) noclegowy przeośrodekkolonijny . konferencji. schronisko młodzieżowe . najnizsza.obiekt przeznaczony do indywidualnej grupowej turystyki młodzieżowej.obiekt znaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub gł wnie usług związanych z koloniami. musi mieć stałe urządzenia grzewcze oraz przynajmniej jedną plac wkę gastronomiczną. III. w obiekcie tym muSZą być stałe urządzenia gtzewcze.. budynek niepodpiwniczony. nĄwyŻsza 5 gwiazdek.

40. schroniska i pola biwakowe. nie kategorii oraz prowadzenie ewidencji poszczeg lnych rodzaj w obiekt w hotelarskich na|eŻy do kompetencji wojewody.s s s huatera ąqroturyStyczna . Usługi noclegowe na|eżą do grupy podstawowych usług turystycznych i są usługami hotelarskimi sensu stricto. dodatkowe. rodzaju i kategorii. Ze ustawa o usługach turystycznych ponie tylko przywrucakategoryzację -r wniez hotelarzom wysokie wymagania niezbędne do ochrony praw gościhotelowych. Zakes usług hotelarskich jest znacznie zr żnicowany. ze usługa ta stanowi organiczną jedność. natomiast ewidencję p l biwakowych prowadzi w jt. kt ry w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem pełni funkcję obiektu noclegowego dla turyst w. a także obiekty. nych zakładach hotelarskich. wyposażenia. inny obiekt wykorzystywany w turystyce Wszystkie obiekty noclegowe odgrywają społecznie i gospodarczo pożytecznąrolę. lecz stawia usług: og ożarowych itp. turystyki weekendowej i podr ży służbowych. J. usfugi noclegowe. Są to m. Usługa hotelarska składa się z wielu usług szczeg łowych.niezmienną we wszystkich zakJadach. kt rych liczba i poziom mogą się r żnić w poszczeg l- 1974. domy wycieczkowe. motele. Przytoczone sformułowanie odzwierciedla istotę pojęcia usługi hotelarskiej. kt re można dzielrić według r żnych kryteri w. Rozw j masowego ruchu turystycznego i zwiększająca się r znorodnośćcel w podr ży wywołują potrzebę zmiany zakresu usług hotelarskich. schroniska młodzieżowe. przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przystosowanych wządze(l". Warto dodać.pokoje mieszkaniowe i budynki gospodarcze (po adaptacji) należące do rolnik w. kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług. Sierpiriski.obiekt. aby zwiększyć liczbę obywateli kraj w unijnych przyjeżdżających do Polski. dla kemping w cztery kategorie oznaczone r wnieŻ gwiazdkami. moteli i pensjonat w ustalono w ustawie pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami. R znorodnośćta wiąze się ze zr żnicowaniem popytu turystycznego oraz z odmiennością funkcji spełnianych przez r żne obiekty. zakład uzdrowiskowy . i Zarządzanle"' TNoiK' Krak '"Ekonomika w 3r4 315 . hotele robotnicze itp.. Sierpir skiego2o .usługa hotelarska stanowi zesp ł działail os b zatrudnionych w zakładzie hotelarskim. kempingi. Ich rola w og lnym układzie potencjału usług noclegowych stale wzrasta' na co mają wpływ tendencje w rozwoju ruchu turystycznego. domy studenckie. wykorzystywane na noclegi dla turyst w. Ustawa ta jest zgodna z rozwiązartiami przyjętymi w wytycznych dotyczących hotelarstwa kraj w Unii Europejskiej. W świetle ustawy o usługach turystycznych usfugi hotelarskie mo_ eą być świadczonew obiektach spełniających określonewymagania. że dla hoteli.zakład opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska. doty czące wielkości. Kryterium zakresu świadczenia pozwa|a wyodrębnić trzy grupy rządkuje rynek usług hotelarskich obiekt w hotelarskich.in. s. Ich świadczeniestanowi pierwotną funkcję obiekt w hotelarskich. burmistrz lub prezydent miejscowości. kt re nie spełniaj ą wymo g w kategory zacyj nych d|a po szcze g lnych r o dzaj w obiekt w. pr lnie można powiedzieć. natomiast dla dom w wycieczkowych i schronisk młodzieżowych trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. Według J. gastronomiczne.. Przykładowo. hkład hotelarski. jednak nie oznacza. W ustawie wymienia się osiem rodzaj w obiekt w hotelarskich:hotele. można tu wskazać na stały wzrost luksusowej turystyki międzynarodowej. Należy zwr cić szczeg lną uwagę na hotele. a także zalece(l. Usługi te polegają na odpłat20 W każdej ztych grup można z kolei wydzielić świadczenia bardziej szczeg łowe. internaty. kt ry wykorzystuje przy udzielaniu świadczer zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska i świadczy . W ten spos b tworzy się korzystne warunki. sanitarnych. Nadawazeciw p : I r noclegowe. pensjonaty.

Usługi dodatkowe w kazdym obiekcie są uwarunkowane jego rodzajem.. higieniczno- umożliwienie turystom przygotowywania posiłw we własnym zakresie. w domach wycieczkowych dokonywanie drobnych napraw Usługami powstającymi w nowym miejscu tymczasowego pobytu związane z tym miejscem lub celem podr ży' są świadczenia ściśle Można do nich za|iczyć: x r r r : usługi informacyjne' rezerwowanie miejsc i zakup bilet w nar żne środkitransportu. Uzupełnieniem dw ch wspomnianych grup usług hotelarskich są żnego rodzaju usługi dodatkowe. są usługi noclegowe i usługi gastronomiczne.: kowania pojazd w samochodowych oraz serwis samochodowy. zapewnienie noclegu. r : podstawowe. w pensjonatach zapewnienie całodziennego wyzywienia. usługi wypoczynkowe. usługi dysĘbucyjne. pamiątek oraz wypożyczanie r żnych vrzą- l r usługi zaspokajające codzienne potrzeby gości. w uzdrowiskach świadczenie usług leczniczych. naprawa sprzętu turystycznego czy obsługa samochod w. tj. dodatkowe. stworzenie warunk w do odbywania konferencji w motelu usługą podstawową będzie zapewnienie mozliwościpar- i zlazd w. czyszczenie odzieży i obuwia. zamawianie pokoi w innych hotelach. przechowyw anie bagaŻy. Grupę usług podstawowych stanowią świadczenia. wsp lny_ mi dla wszystkich obiekt w hotelarskich. usługi hotelarskie mozna podzielić według kryterium obiektu oddziaływania na: r wnież 3r6 3r7 . oraz z obsługą gości w pokojach w zakresie podawania posiłk w. usługi fryzj erskie. Łatwo zauważyć. maszynka do golenia. Kryterium charakteru zaspokajanych potrzeb pozwala podzielić usługi hotelarskie na dwie grupy: - Podobnie jak wszystkie usfugi. maszyna do pisa- mu świadczenia wszystkich usług hotelarskich za|eży kategoria zakładu Zgodnie z kryterium stosunku usług hotelarskich do podstawo_ wej funkcji danego obiektu mozna wyr żnić usługi: I ! nia itp. a także k w schroniskach Sprzętu Sportowego i turystycznego. stoł wek itp. Według kryterium wyniku pracy wśrd usług hotelarskich można I I wyr6żnić: usługi noclegowe. klubu. prowadzenie czytelni. Usługi gastronomiczne są zvłiązane z ptowadzeniem przez niekt re obiekty restauracji. iz te same usługi w r żnych obiektach mogą by ć b ądźusługami podstawowy m| bądź dodatkowymi. sprzedaż gazet. wypoczynkowe. kt rych gośćnie m gł lub z jakichś względ w nie przywi z| ze sobą. pranie bielizny. radio. Ponadto w r żnych rodzajach obiekt w do usług podstawowych mozna także za|iczyć inne świadczenia. kawiarni. r r : r usługi kulturalno-oświatowe. Będą to np.jak np.). jak np. Iecznicze.r nym udzielaniu gościom nocleg w oraz zagwaIantowaniu im bezpieczeristwa i higieny. świadczenie usług polegających na umozliwieniu wypełniania w podr ży obowiązk w zawodowych czy służbowych. czyszczenie obuwia. -estetyczne.: I I dze . a do kt rych był przyzwyczajony w domu (telewizor. np. prowadzenie czytelni. Usługami na|eżącymi do tej grupy. gastronomiczne i handlowe. świetlicy. usługi renowacyjne. od zakresu usług gastronomicznych i dodatkowych oraz od poziohotelarskiego. budzenie itp. W pierwszej grupie znajdĄą się wszystkie usługi mające na celu stworzenie gościom warunk w zbliżonych do warunk w domowych. usługi zaspokajające potrzeby powstające w nowym' tymczasowym miejscu pobytu. dla kt rych powstał dany rodzaj obiektu. bar w. usługi informacyjne. odświeżanie ubrari. wypoŻyczanie przedmiot w. bezpiecze(tstwa i higieny osobistej.

dostarczanie drobnych przedmiot w codziennego użytku.:r. oczywiściechodzi tu o usługi świadczone oficjalnie. pranie bielizny osobistej. jak szczotki do ubra i do but w. maszyny ł Ż r dł o: Turystyka w t998 r. pranie i czyszczenie obsługę rzeczy już usługi naprawcze' prowadzenie odzieŻy.6 i. Jeśli1980 r. Szczupłość źr deł statystycznych pozwala jedynie na ukazanie og lnego obrazu zjawiska w makroskali. w 1990 r. moteli i pensjonat w zanotowano spory przyrost miejsc.I66. usługi fryzjersko-kosmetyczne. świadczenie wszystkich usług podstawowych jest odpłatne.3 33.wspomniane parking w. usługi w zakresie kultury i oświaty.0 68. dla hoteli . Przyjmując 1990 r.n1r. dostarczanie posiłk w do pokoi. suszarki do włos w. co ilustrują informacje podane przez GUS (ta- blica 5. wynajmowanie pojazd w. dla moteli . ponieważ odpłatność. w 1985 r. Pełna klasyfikacja usług i ustalenie ich zakresu mają istotne znaczenie dla określenia kategorii poszczeg lnych obiekt w hotelarskich. 78. s. usługi noclegowe i gastronomiczne. parkowanie wsp lnej łazienki itp.ił:i. 78.:air. papier listowy itp. a w 2000 r.4 mln.0 mln.Ż73.) w tym całoroczne (w vo) 907. za l00. nocW roku 1980 w obiektach noclegowych udzielono 100. 49. 1990 I 2000 chowywanie bagaży. to 100.:. Uwypuklając znaczenie hoteli i moteli w strukturze obiekt w noclegowych dla rozwoju turystyki.3. Jak widać. Konsekwencją omawianych zjawisk jest powstawanie sieci lub sysre_ i 67vo podczas Polak w podr żujących po kraju w celach i znajomych) z nocleg w korzystało w 2000 r' 44vo urlopowo-wakacyjnych 319 . przybor w do pracy. 34' ł do pisania itp. że w okresie 1990-2000 nastąpiły og lnie korzystne zmiany w strukturze polskiego hotelarstwa. Pogląd na omawiane zagadnienie wzbogacają dane ujęte w tablicy 5.!. takich jak magnetofony.3 49.:r.0 mln. a dla pensjonat w aż 34Ż. parasoli. Dotyczy to gł wnie hotelarstwa tradycyjnego. ga- r $t rażowanie. pledy. korzystanie ze westycjom w grupie hoteli. Przemiany ilościowo-jakościoweruchu turystycznego krajowego oraz międzynarodowego sprawiły.4. przenoszenie oraz prze- Tablica 5..iiffi riiiiii: i. sze. r r usługi informacyjne. 49.6vo. 49. koce.l:il!i. warto podkreślićduże zaległości Polski w budownictwie tych obiekt w.4 mln leg w.łrygii Miejsca noclegowe (w tys.:illi!rl.i:r. na strzeżonym parkingu. 743.r r r .0 mln. kt rych wyrazem jest specjalizacja i koncentracja we wsp łczesnym hotelarstwie światowym. dyktafony. prasowanie. 2. Dzięki nowym in318 wyjazd w kr tkookresowych. 2000 r. Przedstawiona charakterystyka usług hotelarskich daje podstawę do zaprezentowania ilościowego rozwoju tych usług w kraju.0 33. Wyjątek od tej zasady stanowi nieodpłatne świadczenieustug noclegowych dzieciom do lat7 . jest też Kryterium to dotyczy usług dodatkowych.3).* . Wśrd odpłatnych usług dodatkowych wymienia się: wypoŻyczenie maszynki do golenia.57o.. 49. indeks dla poszczeg lnych lat wynosił: 1985 r. jeże|i nie korzystaj ąz oddzielnego miejsca noclegowego. Nie ulega wątpliwości' ze na niekorzystnym obrazie statystyki udzielonych nocleg w zawużyła słaba kondycja ekonomiczna określonychgrup ludnościPolski.0 Kryterium podziału usług' w tym r wniez turystycznych. obsługę osoby usługi obsługę osobowości w dziedzinie potrzeb wyższego rzędu oraz rekreacyjne.'!::ii.. Konkurencja na światowym rynku usług hotelarskich doprowadziła do zmian form działalnościhoteli. indeks dla og lnej |iczby rniejsc noclegowych całorocznych w 2000 r. czyli hoteli..Ż mln.5vo.. jw. że zakres usług hotelarskich staje się coraz szerszy i urozmaicony.. wynosił l33'5vo. rozrywkowe ii. W bazie nie rejestrowanej (chodzi tu o mieszkania czy domy letni- Wrzeczywistości liczby udzielonych nocleg w są znacznie więk- skowe krewnych W ramach usług nieodpłatnych hotel świadczy: r s s s i. usługi charakteryzowała stagnacjabądź regres. a więc Ęestrowane. sprzętu sportowego i turystycznego. Trzeba zauważyć. usługi handlowe.4 mln. 1990 r. przybory do szycia. MIEJSCA NOCLEGOWE W POLSCE W LATACH 1980.

9 Zespoły og lnodostępnych domk w tury_ stycznych Schroniska młodzieżowe l 5.: Maniott Resorts & Suites Sheraton Hotels sorts tems 1 940 & 393 386 Re- Ramada Franchise SysSuper 8 Motels Hampton Inn Radisson SAS Express by Holiday Inn 984 1 964 1 073 t t2 999 118 850 l : r : r r r r obsługa kongres w w.$. obsługa ruchu turystycznego ZmotoryZowanego' obsługa turystyki rozrywkowej. |JDzlAŁ GŁowNYcH oBlEKToW NocLEGowYcH PPZEZ TE OBIEKTY i'.0 0.8 10. nie mają szans na wsp łczesnym rynku.5 m w hotelowycż..5 6. kt ra wypracowała indywidualne cechy charakteZakresu świadczonych rystyczne w odniesieniu do funkcji.Zestaw obiekt w hotelowych zarządzanych lub nadzorowanych przez centralę...:.6 6.1 i!:::|.2 '7. obsługa turystyki wodnej.Ż 4. nr 5' 321 .6 6.7 Domy wycieczkowe ośrodkiwczasowe ośrodkiszkoleniowo-wypoczynkowe ŻakJady uzdrowiskowe 36.0 14.2 3. np.t 4.3 r5.1 r4) 15) 16) Quality Inns Courtyard Męrcure 17) Hilton Wyndham Hotels Group Ibis FRA GB 73 900 68 810 65 572 561'. usług.9 11 r) 2) 3) 4) 5) ) '7) 8) Holiday Inn Days Inn of America.5 slEcl HoTELl NA śWlEclE W 20ol R. jw'.i 16.3 14. obsługa turystyki krajoznawczej.liczące od 50 do 100 hoteli. RANK|NG NAJWlĘKszYcH 2't.::']ł]. 228 200 766 520 640 226 197 538 85 243 83 323 81 277 -2.Rynek Turystyczny'' 2002. Jako ciekawostkę można tu przytoczyć ranking największych sieci hoteli na świeciew Ż0OI r.5. Błądka przez System hotelowy należy rozrrmieć .8 -8. Według Z.Pozna l914' 3Ż0 Novotel 55 84 329 52 488 Źr dło:.4 Ż'0 2.i.]l.5)' Tablica 5. (tabfica 5. Błądek.'.4 obserwacja międzynarodowego rynku usług hotelarskich wskazuje.78 l8) le) USA FRA FRA -17..5 44.6 1.. I 2. obsługa ruchu turystycznego wypoczynkowego' Ze szczeg lnym uatrakcyj nieniem PobYtu...0 8.6 3. ze w grupie największych sieci hoteli następĘ ciągłe zmiany ilosciowo-jakościowe.::. Comfort Inns & Comfort Suites GB 1 541 1 909 Źr dł o: obliczenia własne na podstawie: Turystyka polska 2001. standardu. rljiiit$.w oGoLNEi LICZBIE NOCLEGOW UDZIELONYCH w PoLSCE W LATACH 1985. organ izacji i innych cech Podstawą określonegosystemu hotelowego jest więc rodzaj jego specjalizacji.0 1.2 obsługa ruchu turystycznego pobytowego.Biuletyn Instytutu Turystyk'l" .7 3.4.' :1ł'8s* j]:]:::. teren ich działalnościoraz wpbw na kształtowanlc się wsp łczesnego hotelarstwa.2 20.3 -2. W celu sprostania gigantyćżn"j-m't*"n cii ćri-tosztom niezbędnego rozwoju musi się dokonywać stały rucłr w dziedzinie fuzji i wykup w poszczeg lnych sieci hoteli.1 Hotele Pensjonaty 14. 3. 19rO i 2OO1 (W %) Tablica 5. obsługa ruchu handlowego.7 z. IJwazisię bowiem. i zjazd e) 10) tt 231 420 99 912 l1) 12) 13) Motel 6 Hilton Hotels Hyatt Hotels I 162 814 FRA USA USA USA USA 8 93 136 438 0. 2. Systemy hotelowe. s' 24' USA USA USA USA USA USA USA USA GB 289 836 1. zewnętrznych-Ż| . Inc. iż sieci zbyt małe.5 15.0 4.3 Ż'4 1.7 t6t 705 149 286 149 200 128 332 -0.t 7.

według typowych zaloże projektowych i wyposażonych w stanlrrdowe urządzetia.'iany zaobserwowane w psychice i zachowaniu klienteli hoteloj kt ra coraz batdziej się skłania ku międzynarodowemu modelowi ' bsługi. (>w zagranicznych wpływa oczywiście na poprawę bilansu płatnicze- Należy r wnież podkreślićkorzyściekonomiczne. ' zdaniem ekspert w22.dt bardziej 'znicowanych wymagar{ klienta. kt re zna|azły się poza szą dziesiątką rankingu. w latach 90. Warto dodać. Związek hotelarstwa polskiego ze światowymi systemami wymi ma duŻe znaczenie dla krajowej gospodarki turystyczncj. Hilton Hotels pozycja Ż0. Związek polskiego hotelarstwa z Systemami światowymi do aktywizacji zagranicznej turystyki przyjazdowej r wnież w zapewnienia gościomwarunk w pobytowych zbliżonych do ielt zvłyczaje(t i wymagari oraz wskutek włączenia się do sieci rezerwacji miejsc.Pewne jest. a na pozycji I00 znalazł się orbis. i odwrotnie. europejskich łari:tr w hotelowych i dostosowywania oferty usługowej. małe hotele. podobnym zaskoczeniem z'. znajdują się w cieniu ich aku handlowego i są zmuszone do działania w znacznie mniej koystnych warunkach rynkowych.Warto wspomnieć o sieciach hoteli. a mają swoje obiekty w Polsce: Motel 6 pozycia 16. . pozycja 13. W interesie polskiego hotelarstwa jest ścisławsp łpraca .. W konsekwencji.ł Istotną korzyściądla polskiego hotelarstwa. jakie Polska irya w wyniku tej wsp łpracy' Zwiększenie liczby przyjazd w tury- 3Ż3 . jaką hotelarstwo polskie czerpie z tytułu tych k w. ze ekspansja lewnątrz natzuca koniecznośćtworzenia własnych. 22'. małe hotele były poddŃane ol'zymiemu naciskowi ekonomicznemu.in. przykład Lufthansy i SAS-a. Przejawem tego rodzaju korzy:i może być r wnież adaptowanie w całej krajowej bazie hotelowej 'ogramu usług towarzyszących i urządze infrastruktury w ośrodkach światowych system w hotelowych w Polsce muszą się pod wać wymaganiom tych system w. wową korzyścią. że systemy hotelowe są na og ł zainteresowane reklamowaniem swoich hoteli w Polsce. hotele światowych system w w zobowiązane reklamować hotele swoich system w znajdujące nych krajach. obserwuje się tendencje do fuzji niczych i sieci hoteli oraz przedsiębiorstw samochodowych' twierdza m. Koncesjonowane ych do wymagar międzynarodowych. jest reklama i akwizycja o zasięgu światowttll' nie z umową Systemy hotelowe są zobowiązane reklamować za polskie hotele. że umowy ze światowymi systemami hotcr mają charakter czasowy i nie naruszają prawa własnościPolskl. przytłoczonerozmaem reklamy renomowanych organizacji. Eksperci s&zą. jw. Chodzi tu zar wno o rczvłiązania decydujące o poziomie świadczonych usług.Międzynarodowe Aktualności Turystyczne''. jest konfrontacja bazy krajowej z rozwiązaniami świecie. Dla analityk w rynku ekspansja zestrzenna sieci hoteli jest zaskoczeniem. Budowa obiekt w hotelowych zaśprzez wyspecjalizowane r'my. opartej na wzorach światowych. iż zjawisko koncentracji będzie się pogłębiać' usług zaśposzerzać. na|eży zaznaczyć. wiednie kom rki system w na bieząco kontrolują standard i usług świadczonych w koncesjonowanych obiektach. gdyż kośćich prowizji zależy od frekwencji gości. Towarz y szyła mu postępująca wazja wielkich korporacji hotelowych na obszarze Europy. 32Ż l kraju. jak i o rozwi kresu ekonomiki inwestycji oraz eksploatacji obiekt w. port jako kolejna faza powstawania ponadeuropejskiej sieci hotelowej "lgunowym kształcie.orbis'' z innymi systemami światowymi. Mercure zycja II. wynikającą z nej wsp łpracy. pozwala na osiągnięcie wysokiego standardu ług. odstępstwo od tych wymagul spowodować wypowiedzenie umowy przez władze systemu. Jeślichodzi o obecną sytuację hotelarstwa zachodnioeuropejskiego.

. Wyraza Się to m. Uznanie turystyki biznesowej za produkt markowy w polskiej turystyce stanowi ważną przesłankę og lną przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze usług hotelarskich. ale ceny podlegają kontroli na szczeblu krajowym. hoteli' W dziedzinie tej władze centralne pozostawiają określony margines manewru władzom regionalnym. W tym względzie wyjątkowy wysiłek jest podejmowany w zakresie szkolenia kadr hotelarskich. Potencj ał usługowy hotelarstwa zachodnioniemieckiego ł zek.Rynek Turystyczny") problemy dalszego rozwoju hotelarstwa w Polsce w najbliższym czasie. we wprowadzaniu informatyki do zanądzania przedsiębiorstwem hotelowym oraz system w rezerwacyjnych. W znacznie zadłużonym sektorze hotelarskim zmiany przejawiają się gł wnie w doskonaleniu strategii handlowej. Sieć hotelarstwa hiszparskiego tworzą gł wnie przedsiębiorstwa i zakłady rodzinne stosunkowo wolno modernizowane. Dla Hiszpanii hotelarstwo jest wyjątkowo ważne. hoteli i 800 tys. Na tle poczynionych uwag o rynku hotelarskim w świeciei w PolSce warto om wić Za ptasąbranzową (. Wielka Brytania dysponuje potencjałem usług hotelarskich rzędu 900 tys. jest wzmacniane siecią pokoi gościnnych tworzonych w miasteczkach jąliczby:20 tys. kt re wywierają istotny wpływ na rynek hotelarski. Modernizację i rozw j hotelarstwa obserwuje się r wnież w Portugalii. ponieważ turysty_ ka jest źr dłem 107o dochodu narodowego i daje zatrudnienie około 200 tys. gdyż 507o jednostek hotelarskich ma z reguły mniej niż 10 pokoi. os b. W strukturze rodzajowej znaczące miejsca zajmują pokoje gościnne i kempingi. ł żek. Wsp łzależność rozwoju turystyki i hotelarstwa staje się coraz większa' co przynosi korzyści turystom jedna stanowi własność paristwa. ł Żek. iż rozvł j hotelarstwa we wszystkich jego odmianach warunkuje aktywnośćwsp łczesnego społecze stwa. narzaca konieczność przygotowania warunk w do konfrontacji wszystkich system w hotelowych. oczywiście poza duzymi sieciami hoteli. w czym uczestniczą wła_ dze publiczne. Hotelarstwo w tym kraju. 3Ż4 3Ż5 .gł wnie w regionach o wybitnych funkcjach turystycznych (np. rysującej się w grupie małych i średnich przedsiębiorstw.in. w wyniku kt Ę np. pobudza popyt na coraz bardziej r żnorodne usługi hotelarskie. kt ry jest bardzo rozdrobniony. iwsiach. Promocja wy znacza- hotelarstwa jest czę- og lnie mozna powiedzieć.Dla większości kraj w europejskich hotelarstwo jest ważnym sek_ torem gospodarki i cechują je pewne wsp lne prawidłowości:znaczne koszty stałe. świadomych skutk w tej konfrontacji na rynku turystycznym. aby dor wnać do poziomu europejskiego pod względem promocji usług hotelarskich i poziomu obsługi. Stworzenie w 1993 r. ściowo udziałem poszczeg lnych land w. natomiast strategię marketingową całego hotelarstwa prowadzi Niemiecki Związek Hoteli i Restauracji. że tendencji Stowarzyszeniowej. gigantycznego rynku zachodnioeuropejskiego. Pod względem standardu świadczonych usług hotelarskich istnieje jeszcze znaczne zr żnicowanie między poszczeg lnymi krajami. Pod względem rozmiar w przoduje hotelarstwo francuskie. Cechą charakterystyczną omawianego hotelarstwa jest r wniez to. pozwa|ającego na swobodny przepływ ludzi. wywoływanego licznymi czynnikami społeczno-gospodarczymi i politycznymi. że r żnorodny zachodnioeuropejski sektor hotelarski jest konfrontowany z jednakowymi czynnikami koniunkturalnymi' Gł wny wysiłek kieruje się na unowocześnianie metod pracy. sieć rozbita na liczne przedsiębiorstwa oraz zakJady o zr żnicowanych wielkościach i funkcjach. Costa Brava). Należy stwierdzić. liczące ponad 130 tys. zamknięto 3 tys. Jednocześnie rozut j ruchu turystycznego. Cechą charakterystyczną hotelarstwa włoskiego jest przeprow adza' na od lat restrukturyzacja. Cechą charakterysty czną hiszpaitskiego hotelarstwa jest stosunkowo wysoka sezonowość. towarzyszy nowe podejściedo sprzedazy usług hotelarskich. od L974 r. Duży nacisk kładzie się tu na wzrost kwalifikacji zatrudnionych pracownik w. Lepiej sprzedaje się ofertę regionu turystycznego lub pakiet usług Zaprogramowune przez kilku oferent w niż zwykły pok j hotelowy. kt re udzielają temu sektorowi wsparcia finansowego. obserwuje się znaczne wyzmierzające do łączenia się w ugrupowania na szczeblu siłki właścicieli regionalnym w celu zapewnienia promocji i organizowania wsp lnych system w rezerwacyjnych. Jednocześnie wsp łczesne hotelarstwo zachodnioeuropej skie jest poddane ożywionej konkurencji. Z sieci hoteli i gospodarce narodowej.

:. Afryka Karaiby Ameryka Środkowa 10 769 .. siłą rzeczy. podczas gdy Berlin tys..2 tys.5 tys.MAT'' 1995. Holiday Inn. Hyatt.'! w latach następnych. wiąc o atrakcyjności polskiego rynku turystycznego dla inwestycji hotelowych finansowanych przez kapitał zagraniczny' warto M Południowa t4 576 10 l 0o5 97Ż Azja P łnocno-Wschodnia zwr cić uwagę na następujące przesłanki leŻące u podstaw decyzji inoczekiwany rozw j gospodarczy w Polsce. hotele trzygwiazdkowe 347o sieci. No. za:.l 614 dzą atrakcyjności prowadzonych inwestycji. gdzie noĘe się niezaspokojony popyt na usługi hoteli średniejklasy międzynarodowej. Jeżeli chodzi o lokalizację hoteli pięcio.8 tys. Inwestorzy mają r wnież duże Szanse na korzystne inwestycje w stolicach wojew dztw. Jak widać.i dwugwiazdkowe do 407o wykorzystania potencjału usługowego.7 tys. sytuację na rynku usług hotelowych pod względem popytu. zwłaszcza pod względem dostępności atrakcyjnych działek budowlanych i warun- lt 4 918 824 333 199 Ż 6'79 002 11 194 418 k zać w wsp łpracy z samorządem lokalnym. do modernizacji obiekt w znacznie zużytych technicznie i ekonomicznie oraz do budowy nowych. wszystko wskazuje na to. Novotel. Średni czas spędzony w hotelach ocenia się na 5 dni. jakości i struktury rodzajowej hotelarstwa oraz planowany rozw j turystyki.:ii:]'sry*łił. zlokalizowanych na obrzeżach miast. we. Sheraton) dowo- . Nalezy się spodziewać. o sukcesach polskiego hotelarstwa będzie decydować stopier zgodności jego struktury z popytem na usługi hotelowe pod względem kategorii i rozmieszczenia na obszarze kłaju. Liczącym się uczestnikiem rynku hotelarskiego w kraju jest też firma sp łdzielcza Gromada. Monachium . :::i: tl:':. ZakJadając. No. r92 1 470 857 898 56'.. . pozycja sieci hoteli orbis umocni się na rynku i nadal będzie dominująca. struktura hoteli (900 obiekt w) według kategorii była następująca: l hotel pięciogwiazdkowy. Należy przyjąć. Hotele trzygwiazdkowe wykazywaŁy 55vo. Wieder 4 tys. obecne i aktywne na polskim rynku od ponad dziesięciu lat międzynarodowe Systemy hotelowe (Inter Continental.7 westycyjnych: Azja Południowo-Wschodnia 13 r r r r 2t1 453 657 159 417 Żl2 346 730 585 4'I2 09Ż 539 286 455 432 Azja Południowa Australia i Pacyfik Bliski Wsch d Europa Świat 3 663 Ż23 519 l0 082 4 735 2Ż9 3l9 162 1'78 326 181 9 530 248 21 540 267 r7r 123 30 683 politykę lokalizacyjną wladz samorządowych..kają w hotelach i motelach.i czterogwiazdkowych. Budapeszt 4. Korzystne zmiany na krajowym rynku hotelarskim należy też wiąz działaLnościąi programem rozwoju sieci hoteli orbis.i:. hotele dwugwiazdko 28?o ihotele jednogwiazdkowe 35Vo. że stolica nadal utrzyma tę pozycję ze względ w popytowo-prestiżowych. Wymienia się m.lllliil&_iłffi*i.. i Praga 3. iż ten korzystny trend utrzyma się też odwiedzający Polskę turyścizagraniczni najczęściej(387o) miesz- Tablica 5. ':'' . HoTELAR5TWo śWATowE NA PoczĄTKU LAT 90. Zgodnośćtę odzwierciedlają wskźniki wykorzystania potencjału usługowego. 3Ż7 . s. ostatnie 326 lata wskazuże najlepsze wskaźniki (około 607o) osiągają hotele czterogwiazdko1ą. Kempir ski Ameryka Ameryka P rl0 łnocna 4t 221 232 180 2 268 256 I r20 339 I r20 339 66 943 3 738 977 487 787 '719 480 i Movenpick.6. Źr dło:. Radisson SAS.725 390 l Ż59 0l9 5 290 Ż'1'. ]l. W literaturze informuje się o projektach inwestycyjnych w Polsce nowych sieci międzynarodowych.Hotels'' 1995.3:l 343 747 155 253 657 960 300 097 83 862 6'. Że w 1998 r. dostępnośćkapitału i politykę kredytową oraz politykę podatkową. 105-106 (cyt. a takŻe przy gł wnych szlakach komunikacyjnych..4 5.in' takie jak Hilton. Marriott.. ze polskie hotelarstwo ma dobre perspektywy rozwoju. 9). a jedno. 1l.1. że program orbisu zostanie w pełni zrealizowany.. Warto zauvłuŻyć.!ołcK . pokoi. ::::.. Accor. Wedfug WTo Warszawa dysponuje 3. dysponująca kilkunastoma obiektami.:liiltl::!ffi:li.t:l :lira:i:i :. Konkurencja sieci zagranicznych zmusza orbis. 4 hotele czterogułiazdkowe.. Le Maridien. to dominuje Warszawa.

charakteryzujące po raz pierwszy rozmiary oraz zakres hotelarstwa światowego na początku lat 90.in. W praktyce spotyka się punkty: r : n wzorcowe centra informacji turystycznej. kształĘąc w taki spos b przeStrzenną strukturę ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego wyjazdowego. a także uzbrojeniem technicznym poszczeg lnych punkt w. a jednocześnie kształĘących ten ruch w społecznie pożądanych kierunkach. prospekty. Wywołuje to niekorzystne skutki. foldery. popularyzujące ma|o znanę wśrd społecze stwa miejscowości turystyczne. pokazy oraz stoiska o tematyce turystycznej. dobrą znajomościąproblematyki przez |udzi wykonujących te zadania. jak Usfugi informacyjne odgrywają ważnąrolę zar wno na międzyna- i Usfugi te są świadczone przez instytucje pośredniczące w organizowaniu podr Ży oraz dostarczająspoŁecze stwu dokładnej i zwięzłej informacji o wszystkich sprawach zułiązanych z podr żą do danej miejscowości. cenach itp. kategorii II i III. takie jak broszury. ubiorze. Ruch turystyczny w Polsce cechuje się m. System informacji turystycznej w Polsce tworząośrodki dyspozycyjno-koordynujące i wykonawcze. zr żnicowaną strukturą rodzajową oraz przestrzenną i nie rozkłada się r wnomiernie w czasie. ośrodkiinformacji turyStycznej stosują r żne środki techniczne. 5. Należyte spełnianie zada przez punkty informacji turystycznej jest uwarunkowane odpowiednio rozwiniętą siecią tych punkt w. prawidłowetozmieszczenie ruchu turyStycznego w stosunku do możliwości recepcyjnych poszczeg lnych region w oraz miej scowości. zar wno społeczne.l Na zako czenie warto przytoczyć zestawienie Światowej Rady Turystyki i Podr zy. moze być opr cz reklamy informacja turystyczna. regionu czy kraju. r r popularyzację mało znarrych region stycznych. konkursy. w oraz miejscowości tury- zwiększenie zainteresowania turyst w zagranicznych Polską. pełnym zakresem usług.6). jak nalezy organizować wyprawę' aby osiągnąć pełne zadowolenie z pobytu. Na przykład za pomocą prasy. Niezbędne są r wnież zmiany w strukturze rodzajowej i organizacyjnej tych punkt w. jak i ekonomiczne. organizują one wystawy lub spotkania organizator w turystyki oraz pozosĘą w kontakcie z przedstawicielami gospodarki turystycznej. ośrodki te inicjują r wnież i wydają r żnego rodzaju ma- nych rad. ośrodki dyspozycyjno-koordynujące są wielostopniowe. Ważną rolę w systemie informacji turystycznej mają do odegrania punkty informacji turysĘcznej. klimacie. plakaty. Są one prowadzone przez instytucje. Działania w tym zakresie polegają na organizowaniu biur i punkt w informacyjnych. mapy turystyczne. (tablica 5.1. natomiast ośrodki wykonawcze obejmują punkty informacyjne bezpośrednio świadczące usługi turystom. co zależy od kategorii punktu. sieć tych jednostek dysponuje też informacjami o wycieczkach miej scowych. ulotki. Inspirują także i organizują wystawy. UsŁucl INFoRMACYJNE 5. gastronomii. rystycznej zapewnia: I : usprawnienie obsługi turyst w. ptzyzakŁadowe. dysponujących wiadomościami o wszystkim. usługach przewodnicki ch oraz miejscach szczeg lnie interesujących. Sprawny system informacji tu- teriały informacyjne. organizacje i przedsiębiorstwa oraz inne jednostki gospodarki turystycznej. radia. Podstawowym zadaniem punktu jest udzielenie bezpłatnej informacji turystycznej zaintereSowanym osobom.4. Zatłes informacji obejmuje cały kraj lub określony region.4. spełniając swoje funkcje. 3Ż8 3Ż9 . WPROWADZENIE rodowym. w sensie unowocześnienia zbierania i ptzekazywania Żądanych informacji. telewizji oraz filmu rozpowszechniają informacje o zaletach i wadach poszczeg lnych miejscowości turystycznych. ponoszące koszty utrzymania tych punkt w. co się łączy z danym krajem: o zabytkach. Instytucje te udzielają r wniez praktycz- na krajowych rynkach turystycznych. Jednym ze środkw pozaekonomicznych ograniczających zjawisko żywiołowości rozwoju ruchu turystycznego. usługach hotelarskich oraz transportowych.

Ponadto klient otrzymuje dokumenty redagowane przez przedstawicielstwa zagraniczne krajowych urzęd w turystycznych i upowszechnione w kraju będącym siedzibą tych przedstawicielstw. Dla indywidualnego ruchu turystycznego preferowanego pruez turyst w z Zachodu Japor ska Narodowa organizacja Turystyczna rozwinęła System informacji w języku angielskim i zorganizowała sieć tzw. JNTO rozpowszechnia broszurę informacyjn ą zawierującą listę pensjonat w . Umożliwiają one dostęp do serwisu obejmującego informacje o usługach hotelarskich i informacje og lne. S. obejmuje bank danych. Na obszarze tego kraju turystom słuzy kilkadziesiąt central telefonicznych systemu SINTRO.Monografie 2a - z kĘami o gospodarce rynRuch Turystyczny" z. opisy tras turystycznych itp. w materiały promocyjne należy do obowipk w miejscowo właściwychurzęd w turystycznych i jednostek gospodarki turystycznej chcących promować swoje usługi25. 26. walor w turystycznych kraju. s. czy potencjalny turySta. foldery tematyczne. hoteli. że ich stan i skuteczność promocyjna są wynikiem braku rozwiniętych stosunk w rynkowych i strategii rozwoju turystyki. regionu i kraju. 102. Moze więc być ważnym czynnikiem realizowania funkcji turystyki i narzędziem kształtowania polityki turystycznej par{stwa.Tourinform''. W tej grupie dokument w informacyjnych wymienia sięza: biuletyny. że zaspokojenie tej potrzeby częSto warunkuje podjęcie podr ży turystycznej lub modyfikację planowanej trasy czy nawet już kontynuowanej podr ży. zwlaszcza zagr anicznej. ośrodkw informacji turystycznej (TIC) w najważniejszych miastach Japonii. . SGPiS. Promocja produktu turystycznego w obrocie Tamże. Bąk.e . 23 s. regionuturystycznego.że są one wyposźone w bezpłatny system informacji telefonicznej. a niezbędnymnarzędziem pracy jest komputer. je sw W Japonii aktywizacjaprzyjazd w turyst w zagranicznych znajduj wyraz r wnież w sferze informacji' Japorska Narodowa organizacja Turystyczna (JNTO) opracowała w tym celu kilka broszur o ak_ tualizowanej treści. rystycznej. obszerny zestaw informacji turystycznej jest też dostępny telefonicznie i bezpłatnie w Szwajcarii.A. Ponieważ większośćturyst w przybywających do Japonii stanowią Amerykanie. System ten. W jej walorach społeczno-gospodarczych należy upaĘwać sensu rozwoju tej grupy usług w gospodarce turyStycznej miejscowości. Klient biura informacji turystycznej. Nie wdając się w ocenę kondycji usług informacyjnych w kraju. Doświadczenie uczy.. Warto podkreśIić. Wykręcając odpowiedni numer' można otrzymać wyczerpujące odpowiedzi w czterechjęzykach na pytania dotyczące np.Scan M-Turist'' mozna uzyska w sześciu językach informacje na temat interesującej turyStę trasy. Za pomocą komputera .. Bąk23 słusznie twierdzi.. miejscowości turystycznej. obojętnie czy rzeczywisty.Dobra informacja turystyczna wywiera wpływ na kształtowanie się wielkości oraz strŃtury rodzajowej. że potrzeba informacji turystycznej występuje w kilku momentach: na etapie uściślania plan w wyjazdowych. otrzymuje bezpłatne broszury lub foldery. połącze statkami dunajskimi. 330 331 . czasopisma ilustrowane.A.w kt rych można znaleźćZestaw obszernych informacji na temat usług turystycznych świadczonych w tym lrraju. kowej. że pożądany w warunkach gospodarki rynkowej system informacji turystycznej w Polsce jeszcze nie istnieje. wskaz wki doty-' I Arn7. Że zaopaĘwanie biur informacji turystycznej.w stylu zachodnim''. Stworzyły go Węgierski Urząd Turystyki. Warszawa 1990. restauracji i kuracji uzdrowiskowych. od lat funkcjonuje w Budapeszcie telefoniczny system informacji turystycznej. centrumkongresowego. Na przykład materiały informacyjne hoteli o wysokim standardzie dotyczą: Pożyteczna może też być uwaga. Warto przytoczyć kilka przykład w charakteryzujących rozwiązania problemu informacji turystycznej Stosowane za granicą. przestrzennej i czasowej ruchu turystycznego. regionalne urzędy turyStyczne i przedsiębiorstwa gospodarki tu- r : r r r sieci lub konsoĘum hoteli. zar wno w kraju. Przykładem troski o turyst w zagranicznych i interes narodowy mogą też być Węgry. warto w tym miejscu powiedzieć. przygotowari do konkretnej podr ży i podczas samej podr ży. jaki za granicą. og lnie trzeba stwierdzić. formalności granicznych. znany pod nazwą . W Szwecji wprowadzono komputerowy informator turystyczny..

Ponieważ stawiane pytania oraz uzyskiwane odpowiedzi są rejestrowane i mogą być opracowywanerl biuro turystyczne uzyskuje jednocześnie analizę marketingową. Wolno sądzić. informacje o mozliwościach zakwaterowania. Ze następne generacje tego vządzenia będą wyznaczały kieru-' nek postępu technicznego w omawianych usługach turystycznych. Zdaniem specjalist w (np. z użyciem standardowych metod do zabezpieczenia potrzeb wewnętrznych uzytkownik w firmy.czące mijanych po drodze obiekt w. Że IT w coraz większym stopniu wyznacza w skali globalnej obszar wzajemnego oddziaływaniamiędzy turystami a dostawcami d br i usług turystycznych. Il jako kręgosłup informacyjny.i interorganizacyjne. Nalezy przypomnieć. stawienie. programl rozrywek i spektakli. KTERUNK| ROZWOJU TECHN|K! TNFORMACYJNEJ W TURYST YCE Praktycy gospodarczy powszechnie aważają. Wynika stąd. a także zarządzanle nimi na skalę globalną. Po objaśnieniach werbalnych turysta otrzymuje. jako zamknięte lub zabezpieczone sieci wewnątrz poszczeg lnych organizacji.iących znaczny obszar. natomiast ich dostawcom rozwijanie oraz dysĘbucję ofert. Warto przypomnieć. z sieci wszechświatowej używanej . dostarczaj ąc skutec zny ch nnzędzi umożliwiaj ących konsumen_ tom-turyStom identyfikację i zakup właściwegoproduktu. mnożyłysię sieci intra. że w ramach Internetu można korzystać ze stron WW'W (World Wide Web). a zatem efektywne wykorzystanie techniki informacyjnej (information technology. W kon_ sekwencji. Buhalisa) zastosowanie techniki inlbrmacyjnej w turystyce jest rozległe. pisemne potwierdzenie informacji. Doniosły etap rozwoju IT. Łączenie danych i proces w oraz wsp lne korzystanie z nich umożliwia im opracowanie tanich oraz łatwych w obsłudze schemat w sprzedaży elektronicznej. W konsekwencji zwiększa się wydajnośćoraz Skutecznośćsieci. jednostkami a otganizacjaIni oraz rniędzy partnerami zewnętrznymi a konsumentami. obnizenie koszt w pracy. Przy wykorzystaniu sieci lokalnych oraz szerszych. D. zwiększenie wydajności i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem większej liczby informacji. Należy podkreślić. intranet w i ekstranet w polepsza komunikację między pracownikami. intranet w i ekstranet w zrewolucjonizował ten etap ttraz spos b funkcjonowania biznesu. Przed om wieniem korzyści z zastosowania techniki informacyjnej że najważniejszym elementem wsp łczesnej rewolucji technicznej są sieci. obejmu. Rosnące wykorzystanie Internetu. że informacja to krwiobieg gospodarki turystycznej . 5. dostarczana wę właściwymczasie i odpowiadająca potrzebom klient w.4. kt ry l.iako multimedialna technika dysĘbucji.in. co odzwierciedla następujące zew turystyce warto wspomnieć. stanowi praca w sieci (the net work era).2. Dostarcza ona też usługodawcom niepowtarzalnych rnozliwości prowadzenia marketingu interaktywnego. Znacząco promuje turystykę. dźwięk i tekst. . wideo. Wy_ znaczyla r wnież pewne ramy kierunk w rozwoju. Rozw j Internetu. W przypadku ekstranet w natomiast wykorzysĘe się te same zasady i sieci kompu_ terowe. Intrane ty działają w podobny spos b. prognozę pogody. kształcenia gospodarki spowodowane rewolucją techniczną mają przemożny wpływ na rozw j wsp łczesnej turyStyki. ciekawostki turyStyczne. że technika informacyjna umozliwiła w ostatnich paru latach ubiegłego wieku znaczne poszerzenie zakresu ofert turystycznych oraz rczbudowanie mechanizm w ich dostarczania w znacznie większym Stopniu niż w poprzednich trzech dekadach. że prze-. dział w oraz funkcji umożliwiaj ą przedsiębiorstwom m. aby zwiększyć interaktywność między poszczeg lnymi organi_ zacjami a ich zaufanymi partnerami. a jednocześnie stymuluje rozw j tury_ styki. Informacja. Gospodarka turystyczna jest więc przesiąknięta techniką informacyjną.Zarządzanie wewnętrzne i r specjalnie opracowane wnętrznego' związki ad hoc z partnerami z zewnątrzi zastosowanie metod zarządzania we- 332 333 . umożliwiającej natychmiastowe rozpowszechnianie dokument w zawierających obrazy.acz$ się na początku lat 90. jest kluczem do pełnego zaspokojenia ich żąda oraz umożliwia przedsiębiorstwom turystycznym kształtowanie ofert. IT) jest dzisiaj podstawą jej konkurencyjności i rozkwitu. XX w. Synergia i mozliwośćwsp łodtlziaływania proces w. technika informacyjna ułatwia globalizację popytu orM podaży d br i usług turystycznych. umożliwiając wydajną komunikację i integrację na wielu poziomach. w śladza literaturą przedmiotu.

nowe. Buhalisa. ubiegłego wieku Komputerowych System w Zarządzania w Globalne Systemy Dystrybucji skutecznie pozwoliło im się przeobrazić w elektroniczne supermarkety t urystyczne. systemy zarządzania wiedzą.zdolnośćdo wsp łdziałania oraz przystosowanie do potrzeb IT i turysty. - Global Distributioi aplikacje przełączające (tzw. dystrybucji 1lrodukt w. a także scalenie wszystkich system w lokalnych i usługodawc w pod jedną nazwą firmową. W coraz większym s intranety i ekstranety są wykorzystywane przez ptacownik w danej ganizacji oraz upoważnionych partner w przy dostępie do danych my w celu wykonania zada(t. Powstają szybkie i niezawodne sieci. THISCO i WIZCOM). Systemy Rezerwacji Komputerowej (CRS tion Systems). Zaaułansowana technika szyfrowa podniesie poziom bezpiecze stwa w Internecie oraz dostarczy pewttych system w finansowych na potrzeby sprzedaży elektronicznej. wymaganych zar wno przez turyst w. takich jak zakwaterowanie. Narzędzia techniczne wymagają wprowadzenia ulepnzeri zwiększających ich wydajność. podkreślaj ąc rosnące nie techniki informacyjnej w turystyce. umozliwi to mobilnym uzytkownikom. wynajem samochod w. że wielką rolę w zakresie odegrały lotnicze Systemy Rezerwacji Komputerowej. Computer Reserva. D e l l systemy Zarządzania Punktem Docelowym w Turystyce stination Management Sy stems). Zdaniem l). przekształcenie na początku lat 80. Natomiast s zarządzania wiedzą umożliwiają organizacjom zdobycie informacji temat ich funkcji oraz gromadzenie wiedzy w zakresie sposob w wiązywania problem w i spornych kwestii. Przenośne komputery i koltlćlrki wspierają struktury oraz metody sieciowe. ( rInternet og dia. ] I Systemy Dystrybucji Globalnej (GDS Systems). przyrządy przenośne (PDA. niezaleznie od ich lokalizircji. przyznaje.com). Travelocity. automatyzacja biura. kioski. Światowa Organizacja Turystyki.niezawodność.Sieci i otwarta dystrybucja: r r r r bazy danych. Dla studiujących zagadnienia dotyczące rozwoju wsp łczesnej tu_ tystyki interesujące mogą być kierunki rozwoju techniki informacyjtlcj. Warto podkreślić. kt rych celemjest udostępnianie rozbudowanych aplikacji oraz internetowych prezentacji wideo. Rozw j interfejs w typu klient-serwer zwiększy możliwości uż. rozrywka oraz inne świadczenia tury_ styczne. kt rych celem jest dostarczanie zintegrowanych rozwiąza dla punkt w docelowych oraz małych i średnichprzedsiębiorstw turystyczttych wyłączonych z gł wnych system w. Techniki Informacyjnej i Turystyki przedstawiła ten problem następująco. internetowe programy pomocnicze/narzędziowe (np. dostęp do informacji i dokonywanie zakup w usług turyStyczttych. Ponadto powstały Systemy Zarządzania Punktami Docelowy- . jak i dostawc w. pewne S opracowane aplikacje zarządzania wewnętrznego ułatwiają organizacją turyStyczną i prowadzenie marketingu.że stopniow o rozszerzano geografi czny i operacyjny zasięg działania Globalnych System w DysĘbucji przez integrację horyzontalną z innymi systemami lotniczymi oraz przez intcgrację pionową. Wyko. Między_ ttarodowa Federacja ds. że np. switchowe) dla organizacji branżl turystycznej (np. Preview Travel. 334 tlti. t Tradycyjne technologie dystrybucji wspierające systemy zautomaf tyzowane: r r r centra telefoniczne.). lnie. a następnie do ekspansji w turystyce globalnej. 335 rzystywano je do zarządzania potencjałem przewozowym. CD-ROM-y. intranety/ekstranety.ytkownik w ko cowych i zmniejszy liczbę wymaganych szkoler rlraz niechęć nowych użytkownik w. wymuszające nową falę ewolucji technicznej w turyStyce. WAĘ GPRS itp. rozprowadzanie bilet w kolejowych i protllowych. r r r r specjalne Systemy zarządzania wewnętrznego i dystrybucji. Internet Travel N Priceline. polegającą na włączeniu wielu usług turystycznych. Zdaniem specjalist w. Podstawą omawianych zmian jest integracja sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz inteligentttych aplikacji przez sieci i zaawansowane technicznie interfejsy dla użytkownik w. W związku z tym warto przypomnieć.

Warto przypomnieć' ze satysfakcja klienta zależy w dużej mierze od dokładnościi og lnej klarowności określonych informacji na temat dostępności danego miejsca. Warto podkreślić. Automatyzacja biura i pełna integracja biur obsługi bezpośredniej turysty oraz obsługi pośredniej(zaplecza) podniosą wydajnośći skutecznośćich działania. Kluczową rolę ma odgrywać zapewnienie elastyczności przy wyborze dokonywanym przez turystę oraz w procesie świadczenia usług. oraz pragną autentycznych doświadcze . ze stały się one dostępne dla większości pracow_ nik w w organizacjach turystycznych oraz konsument w. szczeg lnie dzięki wprowadzeniu telewizji cyfrowej. a takŻe finansowo ofert oraz przejawiającego chęć uczestnictwa w doświadcze_ Rozw j transakcji elektronicznych. motywacje i pragnienia. doświadczeni i wyrafinowani turyści w coraz większym stopniu poszukują informacji o bardziej egzotycznych punktach docelowych. D. Nowi. kt re mogą zaspokoić ich specyficzne potrzeby i Życzenia. ze kluczem do sukcesu jest szybka identyfikacja potrzeb konsumenta oraz pozyskanie potencjalnych klient w Za pomocą całościowej. Po prostu podnosi ona jakośćusług turystycznych oruz ptzyczynia się do zwiększenia satysfakcji turysty. Wreszcie. W przyszłościczas wolny 336 bardziej efektywne zarządzanie informacjami oraz umożliw ią otganizacjom i konsumentom-turystom wykorzystanie zdobytych informacji. systemy dostarczania rozrywki na po_ kładzie samolotu lub w pokoju hotelowym. Wykorzystanie techniki informacyjnej w turystyce powinno zdaniem specjalist w stworzyć organizacjom turystycznym i obszarom docelowym możliwościzrewolucjonizowania sprzedaży elektronicznej oraz ułatwić odniesienie korzyścii uniknięcie negatywnych zjawisk zwiryanych z istniejącą konkurencją. a zwłaszczalnternetu. kt re umożliwiły niespecjalistom korzystanie z komputerubez żmudnego szkolenia na temat każdego programu lub interfejsu. turyścipochodzący z kraj w świata. Dodatkowo. Wsp łczesny turySta coraz mniej jest skłonny czekać lub tolerować jakiekolwi ek op źnienia. intranety i ekstranety (w celu połączenia wszystkich uzytkownik w i dostawc w). Kierunki rozwoju. planując podr Że. Przykładowo. lecz takŻe efektywnego wykorzystania swego czasu w trakcie wszelkich kontakt w z organizacjami turystycznymi. Chcą oni kupić produkty. Każdy turysta bowiem jest inny. a kt re zwiększają satysfakcję turysty-klienta. wymusi przeobrażenia w gospodarce turystycznej oraz wprowadzi nowe metody działarua. Stąd WTo słusznie utrzymuje. Rozw j interfejs w oraz systemu Windows spowodował. Z litentury przedmiotu wynika. ułatwił ukształtowanie nowego turysty. dysponują umiejętnościamilingiwistycznymi i technologicznymi resowa oraz dla potrzeb rozwoju osobistego i zawodowego. oraz potrafią funkcjonować w wielokulturowych w turystycznym punkcie docelowym. przenośnekomputery. takie jak zakup bilet w online czy obniżka prowizji. Konsumenci-turyści . podkreślasię' że dostęp do sieci umożliwiają: kioski internetowe. ma niepowtarzalne doświadczenia. Technika informacyjna w coraz większym stopniu umożliwia dostęp do niezawodnej i dokładnej informacji oraz dokonywanie rezerwacji ptzy minimalnym nakładzie czasu' pieniędzy i wyeliminowaniu innych niedogodności spotykanych w układzie tradycyjnym. Duze per- będzie wykorzystywany coraz bardziej na rozwijanie własnych zainte- Nalezy zauważyć.niach o specjalistycznym ukierunkowaniu. oszczędzają ich czas i zwiększają skuteczność. mającego coraz więk_ szą wiedzę i poszukującego wyjątkowo korzystnych czasowo. podr zują dużo. zaplecza turystycznego oraz mozliwych działart oczekują nie tylko korzystnej ceny usług. Ewolucja techniczna w turystyce jest źr dłem nowych możliwości w sferze popytu i podazy na rynku turystycznym.że najbardziej znaczącym kierunkiem rozwoju techniki informacyjnej w turystyce w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku był rozw j interfejs w przyjaznych dla użytkownika. często całkowicie traci cierpliwość. kt re stały się możliwe dzięki technice informacyjnej. że rozut j nowej techniki informacyjnej. czyli podaz skierowaną do segment w minirynkowych. stosowanie symulacji i przetwarzania danych statystycznych polepszy jakośćinformacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji oraz umożliwi organizacjom turystycznym przyjęcie bardziej proaktywnego podejścia do problem w zaruądzania i marketingu. zindywidualizowanej i uaktualnionej informacji. telewizja cyfrowa oraz Internet. Buhalis podkreśla. ze korzystanie z techniki informacyjnej w turystyce jest napędzane ptzez wztost i złożoność popytu turyStycznego oraz silną ekspansję i wymyślność produkt w turystycznych. że te kierunki ewolucji technicznej będą wspierać spektywy ma turystyka kulturalna.kt re są gł wnymi generatorami turystyki. to: 337 i wymagających środowiskach zagranicznych.

r I I I łatwe w obsłudze odpowiednie interfejsy. Warto dodać. zr żnicowanie usługi. kt rymi są zainteresowani. oraz dzięki automatycznym tłumaczeniom. dzięki gromadzeniu danych z wszystkich transakcji i kontakt w o charakterze informacyjnym. i może znajdować informacje adekwatne do swoich zainteresowar tury- . umożliwią szerokim rzeszom ludnościbezpośredni dostęp do pożądanych organizacji turystycznych. ze na rynku informacji turystycznej opr czjednostek gospodarki turystycznej pojawiaj ą się coraz częściejfirmy pośredniczące. Wypływa stąd wskaz wka dla podmiot w gospodarki turystycznej. kt rzy często podr zują. ze nastąpi dalszy rozw j handlu elektronicznego na potrzeby turystyki i przewidują zmiany w jego strukturze. wiążąca się ze skłonnością cji turystycznych do proponowania ogromnych opust w cenowych na wybranych kierunkach. i funkcji organizacji turystycznych. Wiąże się to nie tylko z wysokim standardem Życiaw tym kraju i stosunkowo niską ceną Sprzętu elektronicznego. operator telefonii wita gościapo nazwisku. że w przeciwier stwie do wielu kraj w europejskich lokalne rozmowy telefoniczne w USA są bardzo tanie. Wykorzystują one Komputerowe Systemy Rezerwacji oraz Globalne Systemy Dystrybucji i dostarczaj ą odpowiednich interfej s w klientom zaintereSowanym rezerwacją produkt w turyStycznych za pośrednictwem InZmienia Się tez gwałtownie struktura wydatk w internetowych na świeciew sensie poszerzenia r znorodności produkt w turystycznych. integracja wydział w W literaturze przedmiotu podkreśla się. zgodne z osobistymi preferencjami i postawami. usługi o nowych. 339 stycznych. Większośćużytkownik w Internetu to wykształceni profesjonaliści. wymeldowanie gościa z hotelu odbywające się w pokoju dzięki systemowi TV). okoliczność ta zrewolucjonizuje handel internetowy i umożliwi rozw j masowego rynku cyfrowego. Warunkiem zaspokojenia tego rosnącego popytu i utrzymania się na rynku turystycznym jest wykorzystanie przez gospodarkę turystyczną nowej techniki informacyjnej oraz rozszerzenie wsp łdziałaniaz rynkiem. programom lojalności (np. a nie oparte na segmentacji społeczno-demograficznej. Dostępne informacje statystyczne wskazują na gwałtowny wzrost liczby konsument w internetowych na świecie (ablica 5. dokładne i znacznie bogatsze badania marketingowe. Na rynku amerykar{skim kreślisię'kilka kierunk w rozwoju turystyki internetowej. preferencje w zakresie produktu).7). organizaelastyczność w ustalaniu cen. na podstawie wiedzy zebranej dzięki tzw. a takze wzrost Sprzedazy internetowej usług hotelarskich i rezerwacji przezInternet. automatyzacja nużących zada operacyjnych (np. służących wszystkim rynkom docelowym. Specjaliściuważają. dostosowanie produktu do potrzeb klienta indywidualnego i stosowanie marketingu zindywidualizowanego skierowanego do konkretnego klienta. by inwestować w swoją obecnośćelektroniczną i zutiększać jej zakres. coraz powszechniejsza redukcja barier językowych dzięki rozwijaniu interfejs w. służąca lepszej obsłudze. Buhalisa. kt re sięgają po korzyściz rewolucji na rynku turyStycznym.7. rozwlj telewizji cyfrowej skutecznie wprowadzi Internet do większościdom w. polepszenie obsfu gi konsumenta dzięki zmniej szeniu biurokracji. i specjalne promocje last minute (z ostat- I I niej chwili). dodanych wartościach (np. Wyni338 ternetu. indywidualne podejście do klienta w świadczeniu usług (np. przekonanie konsument w' ze mogą uzyskać informacje na temat produkt w i usług. działające z wykorzystaniem odbiornika telewizyjnego i łatwe w obsłudze dzięki uproszczonej klawiaturze. Zdaniem D. co potwierdza tablica 5. lepsze rozumienie potrzeb. Penetracja Internetu w USA jest znacznie wyższa niz w innych krajach. kanały rozrywkowe lub informacyjne na pokładzie samolotu lub w pokoju). po produktach komputerowych. lecz także z faktem. Interfejsy przyjazne dla użytkownika. że duzy odsetek konsument w ma dostęp do Internetu wydobywaniu danych. wymagania odnośnie do diety. więcej informacji i większy wyb r dla klient w. a kelner zna jego upodobania kulinarne). obroty ze sprzedaży produkt w turystycznych przez Intemet zajmljąw USA drugie miejsce. oparte na interakcjach badawczych oraz ka to z faktu. co potwierdza rosnącaliczba subskrybent w. Że Internet wciąż się rozwlja.

lc biura turystyczne są największymi maklerami usług turystycznych. ()t ż rozw j Internetu daje szanse zaistnienia na rynku elektronicznym rr'lwnież tym drobnym organizacjom turystycznym oraz punktom doce_ tatni.2 5. oczekuje się.0 4. W ostatnich latach zwiększył się udział w obrotach interne.8 2. zwiększają systematycznie zaufanie konsulllenta-turysty. ze Internet zmieni też ich rolę. ChociaŻ konsumenci nadal obawiają się podania szczeg lowych danych dotyczących karty kredytowej przez Internet. Powinno to umozliwić większe zaangużowanie się w planowanie własnych podr ży.07 Bilety lotnicze stanowiły 90vo wszystYjch sprzedanych przez In produkt w w 1996 r. W związku z tym.5 Afryka 0.2 4. będą mogli wsp łzawodniczyć na r wnych prawach nawet z większymi konkurentami. zat wno z konsumenjak i z partnerami handlowymi. menci będą poszukiwać zindywidualizowanych doświadczer{ i tyczności. doceniający siłę nowych medi w rlraz kreujący i wspomagający swoją obecność na rynku elektronicz1lr'zedstawić turystom niepowtarzalne ttym. przylzltlśćbiur podr ży staje się dyskusyjna. chyba Że wykorzystają one tlttt"zędzia oraz unowoc ześniąmetody działania.1 Ameryka Łacirlska Szwecja Francja 2. a także umozliwia polączenie sieciowe. biur podr ży i turoperatoltiw. jeślizdołają nych i punkt w docelowych. og lnie mozna więc powiedzieć. to coraz częściej pojawiają się nowe natzędzia adresowane do turyst w. wprowadzane pioniersko przez firmy obsługujące karty kredytowe.4 15. przedsiębiorcy pełni nowatorskich pomysł w. Brytania 5ą 7.7. atrakcyjności cen dla turyst w dysponujących wolnym czasem.1 Niemcy W.8 0. Trzeba dodać. Ułatwi to dostawcom sprzedaż zagrożonych niewy produkt w i maksymalizację zysk w. LICZBA UZYTKOWNIKOW INTERNE|U W WYBMNYCH KMJACH/KONTYNENTACH (1998 R.0 0. co ułatwią im nowe narzędzia oraz popruednie doś nia.) USA Japonia 164.7 1.l 0. że więcej informacji i ostrzejsza konkurencja łają obnizenie cen oraz umozliwią dokonywanie zakup w in wych. wiedzy na temat produkt w t bezpośredni ej sprzedaży internetowej usług turysty czny ch est chęć j w skali globalnej i konkurowaniu z większymi rywalami rynkowymi.4 1. Będzie to oczywista korzyśćdla przyszłego konsumenta na rynku turystycznym' Postęp techniki informacynej w turyStyce niesie duze mozliwości oraz wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych rlraz punkt w docelowych.9 0. Przede wszystkim konsument-turysta skuje coraz więcej informacji. Gł wnym powodem wprowadze niŻenia prowizji płaconych pośrednikom turystycznym dzięki średnimpowiązaniom z konsumentami. Korzyści zrozwoju techniki informacyjnej w turystyce będą teżwidoczne w sferze bezpiecze stwa transakcji oraz gwaruncji jakościusług i informacji.2 1.l' towych usług hotelarskich.0 62. że choć w Internecie i turystyce międzynarodowej dominuje język angielski. przy oferowanej j 340 Wreszcie należy zwr cić uwagę na konsekwencje rozwoju techniki irrltlrmacyjnej dla pośrednik w podr ży. ze Internet umożliwia konsumentom tworzenie i zahtlp opracowanych we własnym zakresie program w podr ży. Warto tez nadmienić. Zdaniem specjalist w 341 i autentyczne produkty niszowe. autolnatyczne tłumaczenia czy regionalne Strony w języku lokalnym. Doświadczenie uczy..0 1. że na og ł większość tlostawc w usług i d br turystycznych to drobne firmy. np. Doświadczenie uczy. kt rzy nie posługują się tym językiem. wynajmu samochod w i reklamy internetoJ wej. kt re mogą llrieć duże trudnościmarketingowe w promowaniu swoich produkt w ltlwym.2 20. W tym okresie wzrosły też obroty bezpośrednie przy sprzedazy inj ternetowej usług turystycznych. d. następnie ich udział w obrotach zmalal do 737o w 2002 r. . Zaawansowane techniki szyfrowania. Zdaniem specjalist w. Że z czasem zmniejszą się obawy o bezpiecze stwo transakcji internetowych. Będą oni tez konkurencyjni. d.Tablica 5.1 Australia Norwegia Hiszpania 6. Jakościowe przemiany w technice informacyjnej są źr dłem kich korzyścidla turyst w.3 4.

Nadto pośrednicy powinni rozvtinąć swoje interfejsy internetowe i zułiększyć w ten spos b obecnośćna rynku elektronicznym. s. wykorzystu- jego obsługi. Buhalis lwaŻa. gdzie większośćpośrednik w oferuje swoje usługi doradcze. Stąd pośrednik' chcąc utrzymać się na rynku. oraz handlowych. Waga usług gastronomicznych świadczonych turystom wymaganie zapewnienia warunk w konsumpcji na miejscu. Reasumując' najnowsze nnzędzia techniki informacyjnej wymagają w turystyce ciągłych zmiart. dukt w spożywczych do konsumpcji. Trendy te są od lat widoczne w turystyce biznesowej. Za novum w tym sformułowaniu naleiy uznać konsumpcji na miejscu"27.5.in.Przegląd Gastronomiczny" 1974. że poszczeg lne segmenty rynku będą wykorzystywać r żne kanały dysĘbucji przy wyborze i zakupie swoich produkt w turyStycznych. Naturalnie. jw. szkolenie kadry i usługi będą miĄ duże znaczenie w utrzymaniu konkurencyjności na rynku na dluższą metę. Rudeckiego . TUI.usługę gastronomiczną stanowi zesp ł czynności: produkcyjnych. Przykładowo.. właściwewyposażenie.przygotowując i realizując plan podr ży. nadal będą kupować produk- 343 . 5.. Buhalisa. tradycyjne biura turystyczne będą musiały ponownie ocenić sytuację na rynku i zdecydować. będą prawdopodobnie korzyśtać ż usługodawc w internetowych. albo.. jakie daje wsp łcześnietechnika informacyjna w turyStyce. jako że coruz więcej konsument w kupuje produkty turystyczne bezpośrednio u dostawc w tychŻe d br. Trends in Information Technology and rourism. Leisure and H. 34Ż re klienci chętnie zapłacą. Rudecki.Buhalisa. na kt rym segmencie powinny się skoncentrować. Zdaniem D. 27 Tburism. utrzymuje klient w i rozszerza rynki na skalę międzynarodową. dostarczać klientowi tar szych produkt w niż ich konkurenci. korzystając z usług pośrednik w. W świetle trend w stosowania techniki informacyjnej w turystyce. przy zapewnieniu warunk w 2 Przy opracowaniu tego punktu obszernie korzystano z pracy D. . zwiększa więc wydajność. Zdaniem H. polegających na sprzedaży produkt w kulinarnych. Podkreśla się też konieczność użycia wysoce specjalistycznych narzędzi techniki informacyjnej w celu zwiększenia wartości produktu turystycznego i redukcji koszt w ponoszonych przez turyst w-klient w. dostarczając wiedzy specjalistycznej i oszczędzając czas turyst w. jeżeli pośrednicy nie dodadzą wartoścido produktu turyStycznego. Gastronomia jest ważnym czynnikiem stymulującym rozw . U5ŁUG! GAsTRoNoMlczNE Pojęcie usfug gastronomicznych jest w literaturze przedmiotu r ż_ nie określane. wzbogacając go tym Samym' będą oni stopniowo tracić udziały w rynku turystycznym. tworząc wysokiej jakości zindywidualizowane plany podr ży. biura turystyczne powinny się kierować dwiema strategiami: mogą oferować wartościproduktu zr żnicowanego. ludzie starszej generacji oraz ci wszyscy. r wnież dodające wartośćdo doświadczeniaturystycznego podr żnego. mających na celu uzdatnienie pro- nych z biur rezerwacji w jednostki menedzer w i doradc w podr ży. Firma ta Przykładem takiego rozwiązania jest działalność przekształca skutecznie swoje interfejsy. pobierając raczej honorarium niż prowizję od dokonanej rezerwacji. Natomiast podr żujący w Sprawach zawodowych lub z dużączęstotliwością. D. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu przez przedsiębiorstwa turystyczne i punkty docelowe otaz zapewnieniu konkurencyjności przy wykorzystaniu narzędzi techniki informacyjnej w bieżącym wieku będzie odgrywał intelekt26. ty turyStyczne. kt rzy niezbyt częSto' podr zują. za kt jąc standaryzację usług i wysoki wolumen obrot w oraz czynniki konsolidujące. inwestowania w zasoby ludzkie. w: Trends in outdoor Recreation. io"'oju wizji strategicznej i pełnego zaanguŻowartia kadry zarządzającej.j turystyki bowiem wywiera wpływ na wielkośćruchu turyStycznego ijatose W definicji tej kładzie się nacisk na kompleksowość funkcji zakład w gastronomicznych. m.4741.od kształtowania produkt w turystycznych. nr 5. Pr ba usystematyzowania niekt rych pojęć w gastronomii. Literaturaza|ecapośrednikom podr ży zwiększenie podstawowych kompetencji oraz skoncentrowanie się na roli doradc w podr zy. Te dwie strategie mają szanse dominować w ofertach biur turystycznych. Wyjściemz tej sytuacji jest przekształcenie się biur turystycz- powinien przeprowadzić dokładną analizę swoich mocnych i słabych stron działania w celu zbudowania oferty uwzględniającej możliwości. kierując się poziomem koszt w.

Nier wnomierne rozmieszczenie czasowe oraz przestrzenne ruchu turystycznego nie może więc być pomijane przy programowaniu rozwoju usług turyStycznych. Za pomocą kt rych tnożna by tę sezonowośćzłagodzić i spowodować prawidłowe fuŃcjonowanie obsługi ruchu turystycznego. okolicznośćta nakazuje dob r stosownej struktury obiekt w gastronomicznych. nie ty|ko zresztą w sektorze usług gastronomicznych. rodzĄ i cel podr ży. jak i jakościowym rozwoju usług turystycznych. Skala koncentracji czasowej ruchu turysty. Tworzą one bank informacji o rynku turystycznym' w tym o usługach gastronomicznych. rl zimie. Zjawisko sezonowości turystyki występuje prawie na całym świecie. optymalny okres uprawiania turystyki Z punktu widzenia ekonomiki i organizacji usług gastronomicznych nych ruchu turyStycznego. co nie ozna_ cza. że stanowią one substytut usług żywieniowych wykonywanych w gospodarstwie domowym turysty.ic' z jednej Strony. Jest to szczeg lnie widoczne w zakresie usług gastronomicznych. można wskazać na takie kry. wy do realizacji stosownej polityki turystycznej jest prowadzenie bada cząstkowych. Uwaga ta dotyczy Wydaje się. 344 r wnież usług noclegowych. maksymalnego wysiłku wy badania popytu. miejscowości nadmorskich czy g rskich. Kon centracja w czasie tego ruchu wywołuje określone skutki ekonomiczno l i organizacyjne. wysokość i strukt prowadze. zaspokajanie stale wzrastających potrzeb społeczllych w zakresie usług turystycznych. kt re są często świadczone razęm z usługami gastronomicznymi we wsp lnych obiektach turystycznych. zmienność rynku i czynniki ją powodujące. z drugiej zaś stwarzających podstawy racj onalnej gospodarki w gastronomii. iż zdolnośćusługowa zakład 'w gastronomicznych nie pełni wykorzystywana. zb|iżonych pod względem warunk w naturalnych. pociągając za sobą ujemne skutki gospodarcze. iŻ przeszkoda tajest nie do pokonania. lccz takŻe koncentracja przestrzenna' Na przykład w wojew dztwie potttorskim dominuje w tym wzg|ędzie Tr jmiasto i P łwysep Helski. w tym i gastronomicznych. iz nieporozumieniem jest nadmierny rozw j sieci gastronomicznej przystosowanej gł wnie do obsługi turyst w w okresie szczytu sezonowego. teria. Powoduje ono rliewątpliwie. iŻ Sezonowe zakłady gastronomiczne występujące w wadliwej propoĘi do reszty sieci nie gwaranĘą odpowiedniej jakości i rozwoju świadczonych usług. Sezonowość ruchu turystycznego wywiera pewien ujemny wpływ na obsługę turyst w. im wyzsze są koszty stałe usług. Warunkiem stworzenia j ednostkom gospodarki turystycznej podsta. wzmiankowanych badar celowa wydaje się okresowa analiza staty. tura wydatk w oraz formy zorganizowania ruchu. jak czas pobytu i podr zy. regionu nadmorskiego zakłady te nie są przystosowane do świadczenia usług w okresach wczesnowiosennych i jesiennych. wych. W warunkach np. PodaŻ usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych powinna być zbilansowana Z popytem na te usługi.r gł wnie na tym. Nie trzeba chyba podkreślać. Styczna danych o liczbie turyst w przybywających do innych miejscowości turystycznych. Tak ukształtowana struktura zakład w gastrono_ tnicznych utrudnia przedłużenie Sezonu turyStycznego. gwarantu. Znajomośćrynku usług gastronomicznych może więc stanowić punkt wyjścia do oceny rozwoju gastronomii nastawionej na obsługę ruchu turystycznego. puszcza|na |iczba turyst w korzystających z tych usług. Ciągłość nia badar{ popytu turyStycznego pozwala na odpowiedni dob r usług' oferowanych w określonej miejscowości turystycznej. W praktyce jest ona przeszkodą zar wno w ilo- rrraz warunk w klimatycznych. Rzutuje to na ekonomikę gastronolnoże być w lnii tym silniej. W efekcie tych badar mozna więc poznać og lne rozmiary rynku usług gastronomicznych oraz przedsięwziąć środki w celu jego rozszerzenia w miejscowościach turystyczpolega nych. Problem sprowadza się do doboru odpowiedniego układu środk w ekonomicznych i organizacyjnych. nie m wiąc 345 .znego kształtuje się r żnio w poszczeg lnych dziedzinach turystyki. Przykładowo. Spośrd r żnorodnych problem w rozwoju turystycznych usług gastronomii należy wymienić sezonowość ruchu turystycznego. dania rynkowe w omawianym zakresie powinny dostarczyć podstawor wych informacji' Niezbędna jest znajomośćtakich zagadnie(l rynko. prZ!. np. Ruch turystyczny cechuje nie tylko pewna koncentracja czasowa. W uzupełnieniu ściowym. Ba. W tym celu należy zbierać wiarygodne dane o liczbio turyst w przybywających do danej miejscowości według dobranych z punktu widzenia potrzeb badar rynkowych kryteri w klasyfikacyj- w Polsce wynosi 6 miesięcy. Poniewa:ż podaŻ tych usług możc być stosunkowo łatwo mierzalna. jak naturalna wielkośćpopytu na usługi gastronomiczne.

445: ltvczny 1999. Tab ica 5. winiarnie i bary winne. s. jak kładowe ośrodki wypoczynkowe. STRU KTU RA RoDzAJoWA zAKŁADow GASTRONoM lczNYcH w LATACH 1992. Igg5 w i 2000 zjawisko to przedstawiało się. Jeślijako kryterium podzi zakład w gastronomic zny ch przy jmie się zakres ich działalności. Stosowanie cowanej skali cen usług gastronomicznych stanowi wuŻny czynnik 1999 można Zaprezentować og lny stan sieci zakład w guit onottticznych. Masowe zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne. Źr MaĘ Rocznik Staty- Strukturę rodzajow ą zakJad w gastronomic zny ch ujętąprocentowo przedstawiono w tablicy 5. i bary szybkiej obsługi oraz bistra i bary przekąskowe).natężenie i podstawowe występowania (tj. turystyki weekendowej.in.. zar wno między poszczeg lnymi typami zakład w.Inaczej ona wygląda np. Krakowie. uwzględniając rangę funkcji turystycznych danej wości. Wspomniany model na|eży odpowi zr żnicować. zakłady uzupełniające (kawiarnie i herbaciarnie. STRU KTU RA RoDzA. iż ten jest zamrożony w okresie ptzed. Podobne efekty może przyni rozwinięta i społecznie uzasadniona funkcja kulturalno-rozrywkowa kład w gastronomicznych. piwiarnie i bary piwne.9. w Tr jmieście lub na Mazurach. GUs. Warszawa 1995. moze stanowić istotne narzędzie kształtowania kierunk w ruchu turystycznego. rozrywkowe i aperitif). 142. Z punktu widzenia potrzeb ruchu turystycznego istotne ma trafnie ukształtowany model zagospodarowania miejscowości turystycznych. Dotyczy to gł wnie takich obiekt w. l nie dokładnego obrazu sieci zakład w gastronomi"rry"i w Polsce. Tab l ica 5 -9. punkty gastronomiczne (bufety. cukiernie i cukiernicze. a i czej w Zakopanem. Na podstawie Rocznika Statystyczpego 200] i Małego Rocznil<a Statystycz- statystycznej uniemożliwiają przedstawie- budzania popytu konsumpcyjnego. Sprawę tę zaostrza fakt. a z:wŁaszcza Sezonowo ść. 8. Należy przy tym wziąć. wycieczkowa.1995 t 2000 ZakJady og łem w tym: restauracje bary stoł wki punkty gastronomiczne dło: Rocznik Statystyczny 1995. s. łagodzącym ostrośćspraw zwipanych szczytem sezonu' może być..jak i we- Ubogie źłdła informacji ttt:go Czynnikiem istotnej wagi. pijalnie i lodziarnie). Krynicy Zdroju czy w Bieszczadach.Niekorzystnym zjawiskiem w gastronomicznej obsłudze ruchu stycznego jest zamknięty dla rynku charakter znacznej części żywienia zbiorowego. i zagraniczna przyjazdowa). w gł wnie przez turySt w. ich strukturę rodzajową i własnościową. 1?95I 2OOO UJ$A PROCENTOWO r Restauracje Bary Zr żnicowarta sieć tych zakład w. Musi on uwzględniać gł wne cechy turystyczneg o. rozwijana we właściwych porcjach. smażalnie. latach tggŻ. oWA ZAKŁADOW GASTRoNoM lcŻNYcH W LATACH 1992. tak jak pokazano w tablicy 5'8. rozwiązania tego zagadnienia mogłyby się znacznie przyczynić do tywizacji m. pod 346 stoł wki Punkty gastronomiczne 347 . elastyczna polityka cen.jw. turystyka pobytowa.i posezonowym. ukształt ow aŁo zr1żnicowaną strukturę jową sieci zakład w gastronomicznych. fikacja będzie wyglądała następująco: zakłady zywieniowe (restauracje i bary uniwersalne. 1troporcje w ną1rrz danej zbiorowości.

że tylko całościowei kompleksowe rozwiązanie podstawowych problem w krajowej gastronomii na gruncie wolnego rynku moze stworzyć warunki dy_ namicznego rozwoju gastronomicznych usług turystycznych.7vo sieci og l około 6Ovo og lnej sieci w tej grupie wielkości zakład w było zlokali zowanych w pięciu wojew dztwach o rozwiniętych funkcjach stycznych (mazowieckim. GUS. Dane GUS z 1998 r. iż w kr tkim czasie problem rozwoju usług turystycznych w domach wycieczkowych w schroniskach w schroniskach młodzieżowych na kempingach na polach biwakowych Ż83 103 3Ż2 266 198 w ośrodkach wczasowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych w zespołach og lnodstępnych domk w turystycznych tt'l 676 508 189 w kwaterach agroturystycznych w pozostałych obiektach noclegowych w tym segmencie rynku doczeka się rozwiązania. stwarza Szansę na stworzenie zdrowego rynku usług gastro' nomicznych w kraju. Przede wszystkim trzeba podkreślić coraz powszechniejsze stosowanie informatyki w gastronomii.małopolskim. Warszawa 1999' s. że do rozwoju usług gastronomicznych. 349 kiej się znajduje cała gastronomia. Podkreślającznaczenie usług gastronomicznych dla wsp łczesnego ruchu turystycznego. (tablica 5. mozna przyjąć. Warszawa 2007' s. Praktyka kraj w zachodnich dowioriła. GAsTRoNoMlczNE w BAzlE NocLEGowEj Liczba zakJad w gastronomicznych og łem w tym: w hotelach w motelach w pensjonatach I 675 520 160 605 sieci polskiej Interesująco przedstawia Się Struktura własnościowa gastronomii (tablica 5.10. że rozvł j usług gastronomicznych znaczonych dla turyst w pozostaje w ścisłymzwiryku z sytuacją. śląskim. 730 Sieć zakład w i punkt w gastronomicznych obsługujących ruch rystyczny uzupełniają plac wki gastronomiczne w bazie nocleg Dane GUS-Iz9 pozvtalają na ilustrację Statystyczną tego w 2000 r.1995 12000 w 2000 Tablica 5. dolnoś i wielkopolskim)tt.295' ekonomiczno-społeczne. może się przyczynić przyjęcie koncepcji marketingu. w 28 2e Rynek wewnętrzny w 1998 i:. Komputeryzacja tego sektora usług (urystycznych przynosi znaczne oszczędnościpracy.10). Jej mozliwości rozwojowe.11). ułatwia zarządzanie firmami i stwarza duze możliwościbadar{ rynkowych. warunki 348 . Wpływ ruchu tury' Stycznego na dynamikę i strukturę rodzajowo-własnościową sieci ga' stronomicznej mogą odzwierciedlać wielkośćzakład w według liczby zatrudnionych oraz struktura przestrzenna sieci. ZakJadając pogłębienie się tych tendencji. og lnie na|eży przyjąć. warto przedstawić kilka uwag charakteryzujących lendencje na świeciew tym zakresie.w Tablica 5. Stagnacja sektora pa stwowego i sp łdzielczego' przy wysokiej dynamice prywatnej ga_ stronomii. Wynika z tego wniosek. PLACÓWK! R. czyli do pełnego zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego w kraju.1l. Rocznik Statystyczny RP 2001. sTRUKTUM wŁAsNośooWA PoL5K|EJ GAsTRoNoMll LATACH 1990. 83. GUS. dostarczaj ą następuj ących informacji : zakJady gastronomiczne niające więcej niż 5 pracownik w stanowiły ty|ko l5. formy własnościoraz formy organizacyjne determinują w ostatecznym rachunku zakres i tempo świadczenia usług dla społeczności turystycznej. Z punktu widzenia wzrastających potrzeb ruchu turystycznego istotne znaczenie ma sieć zakład w gastronomicznych. Wykazuje ona dynamikę rozwoju i korzystne zmiany w strukturze.

restauracja tradycyjna. kulturowe. Następnie Daily Queen (mrożone desery). demograficzne itp. 350 lunkcjonują rozmaite dokumenty podr żnicze' IJważa się przy tym. opr cz zwykłogo aktu ledzenia ma znaczenie wiele waznych element w. umeblowanie. ograniczeri religijnych itp. muszą być na usługach gości i zapewniać im dobre samopoczucie. W takiej sytuacji pożyteczne może być przytoczenie informacji dotyczących r żnych form bezgot wkowej zapłaty za usługi turystyczne. ujmujący i dyspozycyjny personel. Dokument ten powstał w efekcie universal Federation of rravel Agents Associations) i porozumi enia za351 Na światowym rynku turystycznym w obrocie bezgot wkowym inicjatywy Światowej Federacji Stowarzyszer Biur Podr ży (UFTAA. Rozmaite polinansowych ] żnicowanego popytu uczestnik w kongres w na usługi gastronomiczne. usfugi bankowe nabierają wielkiego znaczenia. Trzeba tu zwr cić uwagę na koniecznoś myślności kontakt uwzględniania tzw' psychologii recepcji w restauracji. w tym o wyrafinowanych gustach. obecnie podkreśla się wzrastające znaczenie w tych operacjach fi_ nansowych Światowego Voucherą Podr żniczego World Travel Voucher (wTV). macyjnej. Tworzenie w Polsce rynku konsumenta usług gastronomicznych na. gastronomia regionalna orźrz nowa kuchnia niezależnie od oferty i stylu. og lnie można powiedzieć. Roboty i komputery mają zapewnić. szyld ro. wo. kt re w porozumieniu z biurami turystycznymi podejmują to wyzwanie ruchu turystycznego. właściwy stosunek jakości do ceny. Te 5. Chcąc uwzględnić potrzeby żywieniowe uczestnik w kongres w.obsługa masowego turysty stworzyła podstawy do dynamicznego w gastronomicznych. . toalety. podaż usług gastronomicz. W dalszej kolejności Są notowanc KentucĘ Fried Chicken (pieczone kurczę) dwie filie Pepsi-Coli wymienia się sieci: Burger King (hamburgery). W większości kraj w świata jest on traktowany jako najlepszy instrument płatniczy na rynku turystycznym zat wno dla biura podr zy. należą do przeszłości. posiadaj ąc ego przeszło dziesięciotysięczną sieć restauracji na całym świecie. j adłospis. Poza wspomnianymi organizacjami amerykar skimi wysoko notowane Są koncerny europejskie: francusko-holenderski Multi-Atsa] Food i włoski New Food Trend Corporation. żo tzw. gastronomia kongresowa jest dziśprzedmiotem szczeg lnego za. np. rzlca potIzebę zwr cenia uwagi na kwestie podejmowania goścl w świetlewymagar marketingowych. nio zbadane. odpowied. przystosowanie oferty do typ w klienteli. stymuluje popyt na usługi turystyczne i dynamizuje obroty gospodarki turystycznej. oraz Wendy's (hamburgery). stauracji. że wszystkie formy usług gastronomicznych szybkie żywienie. Nalezy dodać. Uważa się. Ich stały rozw j ułatwia podr żowanie. . Zwraca się dużą uwagę na zaspokajanie zr trzeby turystyczne wywołują z kolei powstawanie nowych instrument w i nych powinna zadośćuczynićwszystkim gustom tej klienteli. aby ją w tym miejscu podjąć komplekso- doskonalenie ich. dekoracj a wnętrza. Jest to tym bardziej istotne. Przedsiębiorstwa te tworzą sieci zakład w gastronomicznych o zasięgu narodowym i międzynarodowym.jak i dla klienta. Problematyka usług bankowych świadczonych wsp łczesnej turystyce jest zbyt złożona. W związku ze wztastającym znaczeniem turystyki kongresowej rozwoju koncern elementy recepcji są uzupełniane o czynniki ludzkie: wzorowy i sympatyczny gospodarz. jako pracochłonne i kosztowne. moze wzrosnąć liczba przyjazd w turyst w zagranicznych do Polski. że czeki podr żnicze oraz przekazy zagraniczne. W grupie znanych koncern w gastronomicznych wymienia się przedc wszystkim McDonald'sa. że w sieciach gastronomii szybkiego żywienia dokona się rewolucja techniczna. lei karskich. należy się dostosować do wymagar diet szczeg lnych. hotelarza. oparte na nowoczesnej technice infor- interesowania przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych. o duzej r znorodności motywacji. wyspecjalizowanych pod względem szybkiego żywienia. iPizza Hut. Stworzenie atmosfery ułatwiaj i wsp łbiesiadowanie r wniez decyduje o ekonomicznej pogastronomii. Rośnie więc sieć instytucji bankowych. przygotowywanie posiłk w oraz obsługę w o połowę kr tszym czasie i redukcję dotychczasowych koszt w o połowę. UsŁUGl BANKoWE W warunkach stale rozwijającego się ruchu turystycznego... Ponieważ wspomniany segment rynku turystycznego charakteryzuje duże zr żnicowartie siły nabywczej. Domino's Pizza Inc.

DwuczĘśoowYsYsTEM PŁATNoścl Wniosek o wydanie karty Karta Usługa Przedłozenie karĘ Rachunek Na karcie może być r wnież umieszczona llazwa banku. emblemat instytucji emiĘącej kartę' symbole typu karty. letą tego nowoczesnego środkapłatniczego jest to. lecz w por wnaniu z WTV ma mniej zalet. zar wno jeślidotyczy to systemu elektronicznego. W obrocie płatniczym na rynku turyStycznym obserwuje się coraz większą popularnośćkart (Iegitymacji) płatniczyc . Rylunek 5. okres ważności jednocześnie jej akceptantem. System voucherowy zapewnia też klientowi utrzymanie w mocy rezerwacji miejsc w hotelu do godziny 12. jw 353 . Kartengebundene 7nhlungssysteme in Deutschland. Jej posiadacz jest sta' 35Ż zapłata Żr dło: S. w związku z czym zbędna się staje potrzeba ne- zapłata gocjowania indywidualnych porozumier kredytowych. System kart płatniczych w założeniu ma ułatwiać turystom podr żowanie po kraju i po świecie. czasu zapłaty i funkcji. jak i mechanicznego. choć nio jest to regułą. Nalezy dodać.Światowego Stowarzyszenia Jest on preferowany Podr zy (world Association of Travel Agents). Rozr żnia się dwa systemy płatnościspotykane przy zapłasie za pomocą karty: trzyczęściowy system płatności (rysunek 5'2) i dwuczęściowy system płatności(rysunek 5.wartego przez nią z jedną z największych instytucji kredytowych Rysunek 5. jego konto zostaje obciązone dopiero po pewnym czasie. Kartengebundene 7nhlungssysteme in Deutschland. TPZYczFsoowY sYsTEM PŁATNoścl Wniosek o wydanie karty Karta Rachunek świecie(CITICORP). w niekt rych trajach europejskich. że w systemie dwuczęściowym emitent tarty. ze na rynku turystycznym funkcjonuje też konkurenBiur cyjny sysiem voucherowy WATA . Natomiast na odwrotnej stronie zawsze widnieje podpis właścicielaoraz często jest umieszczony pasek magnetyczny' Spos b posługiwania się kartą jest bardzo prosty. s.3). Zasady dokony' wania płatnościsą jednakowe na caĘm świecie. 1992. tęchnicznego punktu widzeniakarta płatnicza to kawałek plastiku mm.2. Na czoo wymiarach 54 mm na znajdują się następujące dane: łowej stronie karty Zr dło: S. akceptantem a emitentem karty iłutniczej.jest a le zdolny do zapłaĘ. Należy dodać. 8.3.00 następnego dnia po planowanej dacie przyjazdu. że jest gwarantowany w skali światowej. nazwisko i imię właścicielakarty. nie musi mieć przy sobie znacznej ilościgot wki. karty. Światowy Voucher Podr żniczy jest rekomendowany jako optymal_ ny środekregulowania należnościza usługi hotelowe' transportowe' wynajmu samochod w oraz podobnych świadcze na rzecz tury sty' Za. Oferuje on np' hotelarzowi uregulowanie rachunku natychmiast po udzieleniu usługi turyStycznej. System ten funkcjonuje w USA i Japo- nii na zasadzie wyłączności. Karty płatności można klasyfikować według trzech kryteri w: obszar w akceptacji. w katżdym z tych system w odbywają się transakcje między właścicielem. zrobiona z polichlorku winylu. Sch<ichle. Hamburg Z 8 r l r r r numer karty. Schłjchle.

w USA i początkowo miały zastosowanie jako środekplatn\czy w gastronomii. gdyż po ich zastosowaniu do zaplaty bezgot wkowej dana kwota zostan. Eurocard. bankomatach (minibaŃach). debetowa czy charg" cord. regionalny.tury poriocą t urty VISA można pobrać got wkę w kilkuset tysiącach oli"n"t bankowych "u i w ponad 100 tys. w pionie PKo BP obejmuje ponad I50O urządze (2002 r. gastronomiczne lub za wynajem samochod w. usługi hotelarskie.ato-. czy jest to karta kredytowa. aąaź poźa tymi godzinami w tzw. Jest to jednak określenie niewłaściwe. optima wyda_ w ana przez American Express. przez sieci hoteli' domy towarowe. Kolejną funkcją jest funkcja kredytowa.Laią 'u*ąpie pofr*ow banku w godzinach jego urzędowania. odgrywając rolę instrumentu marke_ tingowego. Karty płatnicze moŻna r wniez klasyfikować według pełnionych funkcji. Czas zapłity ialezy'od. obecnie trakĘe się jednak tę funkcję. że w przypadku charge card właśc\cielkarty jest zobowiry'any do wyr wnania rachunku maksymalnie w ciągu 14 dni od jego otrzymania.ponieważ w przy_ padku charge card niemożliwa jest zapłata za określony towar lub usłu354 można zaliczyć American Express i Diners Club. Według liter. lokalny bądź obejmujący jedynie emitujące je sieci hoteli i dom w towarowych). jak i podczas codziennych zakup w towar w pierwszej potrzeby. Funkcja taprzeczy samej idei powstania karty płatniczej jako środka mającego got wkę. Najbardziej znane karty uniwersalne to: VISA. Karty te noszą nazwę wydającego je przedsiębiorstwa. Najbardziej znanąw Polsce kartą debetową jeśt VISA wydawana przez Pekao S. za bilet lotniczy.atrchmiastbądź po paru dniach pobiana z konta właściciela !e karty. Właścicieltakiej karty w zależnościod swojej wiarygodnościpłatniczej moŻe nieograniczenie bądź w określonych granicach płacićbezgot wkowo.A. Karty uniwersalne' nazywane też międzynarodowymi. Innym przykładem kart płatniczych według tego kryterium jest charge card. linie lotnicze. Jest ona ściśie uzal*ezniona od rodzaju karty. Funkcj a ta przejawia się najsilniej w przypadku kart kredytowych. z kt mu poo|i*aną umorym wę na okolicznośćkorzystania z jego karty. Karty uniwersalne powstały w 1950 r.) gę w ratach w dłuższym okresie. Do klasycznych kart typu charge card wych funkcji kart płatniczych. American Express. Z reguły raz w miesiącu właściciel takiej karty otrzymuje rachunek z wykazem wszystkich transakcji. Umozliwia ona posiadaczowi karty zakup towar w i usłu!. Natomiast karty płatnicze specjalne są wydawane przez przedsiębiorstwa handlowe i usługowe' np. często we wsp łpracy z r żnymi bankami' Mogą być stosowane zar wno przy płaceniu np. Istnieje także funkcja serwisu got wkowego. śnuoują" sw j podpis na rachunku. Pozwalają one na uniwer_ salne zastosowanie na całym świecie przy płaceniu za towar lub usłu_ gę. Pobranie got wki jest " moziiw e bądź 355 .rodzaj'karty. 14 dni. W odr żnieniu od kart uniwersalnych karty specjalne mają ograniczony obszar akceptacji (np. i Przy bezpośrednich kartach_ debetowych autoryżacja oru" ptbr-ie pieniędzy zkonta właścicielanastępują w tym sźrmym czasie. Funkcja kredytowa przeiawia się także. tzn. o funkcji tej nie moznr m wić .Według kryterium obszar w akceptacji karty płatnicze dzieli się na uniwersalne i specjalne. są wydawane przez wielkie' międzynarodowe organizacje kart płatniczych. Według kryterium czasu zaptaty karty płatnicze dzieli się na kredy_ towe i debetowe. albo spłaca daną kwotę w ratach wraz z odsetkami.ia płatnicza.rrd. a do obciązenia konta dochodzi z reguły kitka oni poźniej. wobec kt rych nie przewiduje się opcji kredy_ towych. karty kredytowej może wybierać: albo wyr wnuje rachunek Właściciel natychmiast. gdri"k edytowa_ nie trwa maksymalnie. Diners Club i inne. W Polsce sieć bankomat w np. Klient ma tu mozliwość wsp łustalania z_banliem pewnej opcji kredytowej w ilu ratach chce lłacić zaległąkwotę oraz jak wysokie mają być te raty. Użytkownikowi karty kredytowej zostaje udzielony w określonym zakresie pewien kredyt' W ramach tego może on doko_ nywać zakup w bezgot wkowych. bankomat w na świecie. W grupie funkcji podstawowych występuje runtc.je zapłatę wymalanei kwoty przez organizację kredytowąbądźbark. w podr zach prywatnych oraz służbowych. R żnica między charge card a kartą kredytową polega na tym. Natomiast w przypadku kart pośrednich autoryzacja następuje od razu przy przedłozeniu karty. Istnieją dwa rodzaje kart debetowych: bezpośrednie pośrednie. w przypadku charge . Karty płatnicze debetowe nie są oczywiście kartami kredytowymi. Do najsłynniejszych kart kredytowych należą: VISA i tzw. klient gwarant. norpadku kart debetowych. lecz w ograniczonym zakresie. Karty te często w języku potocznym są nazywane kartami kredytowymi.

usługowych itp. . Jej właścicielemają mozliwość otrzymania określonego kredytu pieniężnego. będąc tw rcą czeku podr żniczego. karta firmowa dla pracownik w zatrudnionych wprzedsiębior- card. kt 'ra świadczy usługi na iynku kart płatniczych. agencji turystycznych) oraz linii lotniczych na świecieakceptuje karty płatnicze VISA. złotego i platynowego) wydaje ona także kartę optima.). IBM-Japan. Warto dodać. Klasycznym przykładem są karty stałe VISA. a także wielkie sieci dom w towarowych. z kt rą dane ubezpieczenie jest związane' wu'to wspomnieć. Sławę pizyniosła ie. Karty tych firm są wydawane VISA. Organizacja JCB została założonaw 1961 r. w Japonii przez Japa- Firma American Express zwt ciłana siebie uwagę w 1891 r. kiedy usługa została opłacona z uŻyciem karty. kt re Są akceptowane w ponad 130 krajach. American Express pozostaje jedyną w skali świataorganizacją.| inwestycyjne. VISA International jest międzynarodowym systemem płatniczym' do kt rego należy około ŻŻ tys. MasterCard działa od 1967 r. że posiadacze kart płatniczych sąuprawnieni do korzystania ż usług dodatkowych. niczych. Honda Motors. Praklyka-wielu kraj w dowodzi' Że rlwnież Za pomocą pewnych stwach handlowych. rypowe tego rodzaju ubezpieczenia to: ubezpieczenie na okoliczność wypadku iamochodowego bądź1otniczego. obecnie obserwuje się tendencję do umiędzynarodowienia tego Systemu kart płatniczych. Premium Card (charge caĄ oraz Business Card (pomyślana jako tzw. opcja ubezpieczeniowa w przypadku kart płatniczych na\eży do świadczer dodatkowych. nazywana przez turyst w . Mozna wreszcie m wić o funkcji prestiżu. prawa rabatowego. debetowa lub charge caĄ. np.T- Jeślichodzi o funkcje dodatkowe kart płatniczych. złote i platynowe American Express' a takŻe w mniejszym stopniu wszystkie inne karty Na rynku kart płatniczych występują emitenci. przez korzystanie zkarty płat' niczej.. Do roku Ż0o2 wydano ponad miliard kart. że na zasadzie franchisingu karty JCB są też wydawane ptzez banki komercyjne. obecnie dysponuje ona siecią biur podr zy i bank w inwestycyjnych na całym świecie. debetowej oraz charge bonifikat pr buje się zvłiększać atrakcyjnośći częstośćuŻyciakart płat-osiąga się to przez stosowanie pewnych zniŻek (rabat w). obowiązkowe ubezpiepojazdu samochodowego pochodzącego z wypożyczalni ię' """ni" w przypaJtu niekt rych ubezpiecze można się domagać wypłaty odsztoaowania jedynie wtedy. Jest on widoczny na rynkach USA i w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Firma JCB ma swoich . a takŻe w wypożyczaniu samochodu (np' rezygnacja z pobra' nia kaucji) itp. Największy udział w rynku spośr om wionych organizacji kart 'd płatniczych mają VISA International (ponad 5O7o) oraź MasterCard (około 307o). ubezpieczeniowe. W ten spos b karty płatnicze spełniają funkcję bo_ nifikaty. restauracji. akceptanci i właściciele kan płatniczych.Samuraj''.in. kt rej przylączyło się wkr rce pięć innych wiodących bank w japorskich. Stosowanie bonifikat w nieki rych krajach ograniczone za sprawą istniejącego w nich tzw. że dążenie człowieka do osiągnięcia określonego prestiżu w oczach innych wzrasta.Green Card" (zielona karta).American Express (Amexco) i JCB' MasterCard (Eurocard).W Euro_ pie jest reprezentowana przez Eurocard. to trzebawymienić przede wszystkim funkcję ubezpieczeniową. Hitachi. Karta ta jest wydawana w ftzech wersjach: classic card (kredytowa. drobnych upominkach. w trzech następujących wersjach: kredytowej. hoteli. do jednak . przedsiębiorstwa przemysłowe. występując tylko pod własną nazwąi korzystając tylko z własnej infrastruktury. bez konieczności wpłacania za|iczkl). Socjologowie dowodzą. 357 caĄ. instytucji emiĘących karty płatnicze 356 płatnicze.. opr cz tradycyjnych charge cards (koloru zielonego."pi"r"ntant w w przeszło 80 krajach. emitent w . wydana po tazpierwszy w 195g r. o ułatwieniach w reierwacjimiejsc hotelowych (np. kt re mają uprzyjemniać podr ż' Można tu wspomnieć o specjalnych lożach na dworcach lotniczych. atakŻe system w gromadzenia określonej liczby punkt w potrzebnych jest jednak do otrzymania skromnego upominku. jest zwłaszcza rozpowszechniona wśrd turyst w biznesowych. Spośrd tysięcy r żnorodnych instytucji wydających karty płatnicze do największych na świecie sązaLiczane: VISA' tzw. Emitowana przez nią karta (charge nese Credit Bureau (JCB). Ponad Ż4 mln plac wek handlowych i usługowych (np.. w sześciu regionach świata. bezpłatnych biletach do teatru i kina. Sony. Mozna to osiągnąć m.

kt re punkty akceptujące płacą emitentom kart (wyn cych np.. Dominowały osoby w średnimwieku (30-49lat). Że ptzydatnośćkart zyciu jest wprost proporcjonalna do liczby płatniczych * "od"i"nnym jeonost"t akcepĘących plastikowy pieniądz' Szacuje się. Funkś x. w Niemczech34vo wartości transakcji). gdyby nie możliwość zapłaty kartą. kt re akceptują mę zapłaty tartą piatni czą. mozna stwierdzić. gdyż w momencie ny**iu transakcji nie muszą sięgać do portfela' Druga korzyść 1 Kolejnym uczestnikiem rynku kart płatniczych są ich włąściciele. a w Polsce ponad 52 tys' (1998 r')' wać tę formę zapłaty. to mozna powiedzieć. czych jest dośćzr żnicowana.) oraz sklepy ot!ru3ące artykuły luksusowe: bizuterię.posiadaczami co najmniej jednej uniwersahej karty płatniczej było ponaa 6 mln Niemc w. restauracji.ię^nu. Karty kredytowe są emitowane przez osiem bank w (czerwiec 2002 r. że na rynku kart w pierwszej kolejnościaktywizujł się przedsiębiorstwa turystyczne (hotele. mniejsze prawdopodouie'nst. zegaręj. linii lotniczych.notuj ą punkty zlokalizowa ne przy centrach kongresowych' tat' gowych itp. determinują w Znacznym stopniu marże zarobkowe' prowizjach. R wnież taks wkarze w miastach przejawiĄąwiększą chęć do akcep tacji kart niż ich koledzy świadczący usługi poza miastami' Cechą charakterystyczną struktury rodzajowej akceptant w ka płatniczych jest to. Liczba hoteli. jak i w Polsce. Na przykład zie rynku niemieckiego. - Warto teŻ dodać. co następuje. kt re akceptują tę formę płatności' w Europie około 6 mln. 'i'e rozvłija się on bardzo dynamicznie. czy nie.o u. a w 2OOI r.). munikacji. okazicieli kart płatniczych. kt rzy nigdy nie skorzystaliby z określonej oferty.' Jeślichodzi o polski rynek kart płatniczych. że płacący kartami sąznacznie bardziej rozrzltni. Kąrten*ebundene ?ahlungssysteme in Deutschland.Następnym uczestnikiem rynku są akceptanci knrt płatniczych' Ich for_ sieć twoizą przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. _30 s. odzież sk6rzaną.uL got 'wki w kasie). często czasochłonna autoryzacja.. Wreszcie trzecim powodem. odpowiedzialnośćw przypadku przyjęcia zapłaty skradzioną bądź karty w stosunku do zysku akceptant w osĘanego .akceptacji kart płatniczych. 358 359 . schrichle. już na około t2 mln. badania wykazlją. W następnej kolejności przyłączająsię do Ę sieci akcepr tant w stacje paliw znanych koncern w paliwowych' Trzeba podkreślić. plac wek handlu detalicznego. kt re podpisują umowy z emitentami do|y"rą"". jest coraz większa. ze u podstaw wzrostu liczby akceptant w kart niczych leŻątrzy korzyści. kt re byĘ włac ic ielami prawie połowy międzynarodowych kart płatntczYch:"o. .liczba kart wyemitowanych przez polskie banki była szac()wana na około 500 tys. Jest oczywiste. Wspominając o korzyściach płynących z pizyjmowania zapiaty kartami płatniczymi.vo napaou). że istnieje na świecie ponad zi mln punkt w. Natbszarach wiejskich akceptacja kart należy do rzadko- wykazują. marŻa odgrywa ici' - Badani a podrobioną kartą (np.3 mln kart). jest bezpieczeristwo prowadzonych operacji (brak duzej ilościgot wki w kasie. *ypriy"iutni samochod w. biur podr ży. przy czym największą popularnoscią "ievyi. dziel ła sziut<i itp. Szczeg lnie wysokie obroty plastikowym pie' iiąd"".że decyzję o tym. Na przykład w Niemczech największe obioty notują akceptanci w dużych miastach i na obszarach wzmozone' go ruchu turystycznego. Jeślichodzi o kryterium płci. Krąg użytkownik w tych łart stale się powiększa. zbyt wolny obieg pieniądzamiędzy bankami lpo'oau3" . t1'7-94. w Europie. Że mieszkarcy miast mogą dokonywać bezgot wkowych zakup w w 75va sieci sklep w odzieżowych wobeo 38io siecisklip w Ę branży zloka1izowanych na obszarach wiejskich.ocard (3. r" ni-eaogojności to: wia się w przyciągartlu nowych klient w. to wśr d'posiadaczy kart dominowali mężczyźni(2l3 spośr d dorosłych męzciyzn w por wnaniu z 1/3 doroslych kobiet miało międzynarodowe karty płatnicze).Hamburg 1992. nie należyjednak zapominić o pewnych niedogodnościachwynikających z fakt w ujawniających się szczeg lnie jaskrawo w Polsce' atakże w mniejszym stopniu na świecie. wskutek niedbałej autoryzacji). czy akceptować kartę czą. Pod koniec 1991 r." "pirłdnzy. wynikając a ze złego stanu teleko- zbyt wyg rowane prowizje pobierane od punkt w akcepĘących ną rolę. Według danych Polcardu. na koniec 1996 r.t*ji benzynowych itp. restauracje itp. Po pierwsze. dla ktiąo warto akcepto- s s r r Strukturarodzajowo-przestłzennasieciakceptant wkartpłatni. ze względu na bliskie sąsiedztwo oiaz-stały wzrost liczby kart. zar wno na s*i""i".

pole manewru dla punkt w akcepĘących takie transakcje nie istnieje. W przypadku sporu w procedurę wyjaśniającąnależy włączyćadwokata lub przedstawiciela (doradcę) zrzeszenia ochrony konsuw.że z miesięcznym wyciągiem roz|icze(t. Trzeba starannie notować fakt podejmowania pieniędzy got wką zbankomat w. Należy strzec karty tak jak got wki. że przeksztahcenia polskiego systemu bankowego tworzą warunki wzrostu obrot w kartami płatniczymi. Niezgodnoś ci trzeba reklamować natychmiast. warto na zako czenie zulr cić uwagę na wzrastającą skalę popełnianych nadużyć na rynku obrot w tym środkiempłatniczym. organizaw Polsce. i aby został wydrukowany tylko jeden egzemplarz obciążenia. Nie należy zapisywać numeru kodowego ari zdradzać go nikomu.54. obie frrmy pobierają prowizję w wysokości 4. Wolną przestrze między liczbami należy przekreślaćlinią ciągłą (oł wkiem. ak_ ceptujących karty VISA można zna|eźćw regionie Azji i Pacyfiku' W krajach Unii Europejskiej jest ich około 5. czy zwr cono właściwą czynności personelu w trakcie wyko_ Trzebadokładnie obserwować nywania fakturowania i wystawiania dokumentu obciążenia finanSowego.czytn7Vwydruk'' Reasumując. Warszawa 1994. a jej akcjonariuszami są duże cja ta należy do największych banki polskie. Biorąc pod uwagę rosnące |iczby uczestnik w rynku kart płatni_ czych w Polsce. Należy sprawdzać zgodność obcią.Ż m|n.5?o. ze konto nie zostało niewłaściwieobciązone.{ n spełnia PolCard. Prowizje te są uważane przez akceptant w za zbyt wysokie w stosunku do marz detalicznych. aliczba bankomat w prawie o I57o. aby posiadacz taktej karty skorzystał z kilku praktycznych rad. Nalezy żądać wydarlia dokument w błędnie wypełnionych (w przypadku omyłki popełnionej w trakcie ich wystawiania). SGH. 22.7. a w krajach Ameryki Łacirskiej blisko 1.8 tys. punkt w. 154 krajach 3. Drugą organizacją roz|iczającą transakcje dokonywane przy użyciu kart płatniczych jest Centrum Kart i Czek w Pekao S'A' Ponad 7o7o obrotuprzypada na PolCard. bo prawie 12 mln. jakich udzielają organizacje ochrony konsument w w Niemczech. 5 .5 mln. w USA prawie 5 mln. Dochodzenie ewentualnych odszkodowa będzie mozliwe tylko w razie pewności. Karty kredytowej nie należy oddawać w obce ręce na dłużej. UsŁUGl I ORGANIZAC)I PośREDNlcTwA kich Na rynku usług turystycznych wa-żną. W razie podejrzenia o powstaniu nadużycia ttzeba zgłosić reklamację.9 mln transakcji Najwięcej punkt w handlowo-usługowych.. i zniszczyć je. gdzie jest osoba obsługująca transakcję (np. stycznego. Usługi pośrednictwa i organirucji w rozwoju rynku tury- 36r . Przedmiotem usług pośrednicsą3l: 3I A. W sezonie urlopowym 2001 r. pi rem). Stymulującą rolę odgrywają usfugi pośrednickiei organizatorskie.W razie powstania podejrzeni a należy sprawdzić.. warto. s. zczego w Polsce ponad 113. Należy zwracać szczeg lną uwagę na to. Poniewaz obie organizac1e podzieliły rynek. raz przechodzlła przez urządzenia . Po zako(tczeniu procedury płatności kartę (identyfikacyjnQ' trzeba sprawdzić. a także od_ bitki kalkowej (pokwitowania). W roku 2001 polskimi kartami zawatto cj ę centrum rozliczeniowo-autoryZacyjnego w o wartości prawie 305 mln USD' Liczba punkt w akcepĘących karty VISA wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o I8.87o. kt re nie wystawiajążadnych pokwitowar . aby karta tylko 360 r r ment o ewentualnej utracie karty należy bezzwłocznie zawiadomić instytucję wystawiającą i policję. nie p źniej niż w sześćtygodni po upływie terminu rozliczenia. Polacy wyjeżdŻający za granicę mo_ gli płacić kartami VISA w ponad Ż4 m|n punkt w handlowo-usługowych oraz wypłacać zaich pomocą got wkę w sieci ponad 762 tys' bankomat w na całym świecie. trzeba powiedzieć.Kwota całkowita/Total''. PoniewaŻ w większościprzypadk w poszkodowanym jest posiadacz karty (przykład niemiecki). Trzeba dokładnie sprawdzić sumę wymienioną w wierszu . Karty VISA ak_ cepĘe na świecieponad Ż4'3 m7n punkt w handlowo-usługowych. Konieczna-Domariska. kelner).

zlokalizowane rtteza|eżrlte od siebie. biur podr ży. gdyŻ kreują nowe potrzeby i kształtują je w pożądanym kierunku. Zakses usług organizatorskich obejmuje . Zarabiają łączrue 10. pobyty wypoczynkowe. roz- r r s mozliwośćwyboru odpowiedniego zestawu usług. PTTK) oraz towarzystwa lotnicze (np. obejmujące usługi noclegowe. rywkowych).. misj i gospodar czy ch. rezerwacja miejsc w tych środkach. noclegowe. sportowych. " lamze. Konieczna-Domariska33 wyr żnia następujące trzy grupy pakiet w turystycznych: Organizacją podr ży i pośrednictwem zajmują się biura podr Ży. A. hur_ townicy). 143.. s. komfort 32 p sychic zny zw iązany z gw ar ancj ą usłu g. transportowe. Rolę przedsiębiorstw łą- wycieczki poznawcze' wiążące się z zestawem usług obejmującym r żne świadczenia na całej trasie. załatutiarlie formalnościpaszportowo-wizowych. Usługi pośrednicko_organizatorskie odgryw Ąą w ażnąrolę na rynku turystycznym. w Kanadzie zaś 3 tys. Kaufhof. sptzeduŻ usług gastronomicznych. sprzeduŻ zestaw w (pakiet w) usług turystycznych. przewodnicko-pilotowe. religij nych.łŻ usług instytucji ubezpieczeniowych.Ż3-Ż4' Tamże' s. wypełniające np. politycznych. kt re dokonują około Żl3 wszystkich booking w (rezerwacji) podr znych. w UsA 96va bilr podr ży 362 363 . PLL . zajmujące się pośrednictwem i sprzedażą usług turystycznych.. Z tej liczby 7 5Vo biur podr - Światową sieć biur (agencji) podr ży charakteryzują następujące dane. kiedy turysta jest zainteresowany pakietem usług. żywieniowe. jest zautomatyzowanych. skup i sprzedaż walut obcych oraz dokument w płatniczych. 3a Tamże. oszczędność czasu niezbędnego do zorganizowania podr ży turystycznej. Przed kr tkim om wieniem zagadnienia sieci biur podr ży oraz jej struktury na świecie i w Polsce na|eży poczynić następujące spostrzeżenie og lne. Megabiur podr ży jest około Ż57o. ży_ wieniowe. Zalety takiego pośrednictwa i organizacji są widoczne szczeg lnie wtedy. a więc skupowanie pojedynczych usług i zestawianie ich w pakiety zautierujące r wnież usługi zwiry'ane z pobytem w określonym miejscu. wymuszającej specjalizację tych przedsiębiorstw. sprzedaż nocleg w i dokonywanie ich rezerwacji. Karstadt w Niemczech). obniżenie ryzyka trafienia w niewłaściwypakiet usług. wynajem samochod w itp. biur podr ży. obsługę kongres w. mających 9 mld USD obrot w na bookingach hotelowych. regionalne i paristwowe organizacje turystyczne (np. W ostatnich latach na skutek konkurencji na rynku turyStycznym. sprzed.LoT'').pakiet usług cząstkowych w spos b kompleksowy obsługujących r Żne potrzeby turysty zvłiązane z jego podr zą''3:. konferencji. inne imprezy. sprzedaż bilet 'w na środkitransportu. d.5 mld USD na bookingach hotelowych. rekreacyjne itp.. Połowa tych transakcji jest zawierana w sieci CRS. ze tylko około Ż0_Ż5vo podr ży jest sprzedawanych za po_ średnictwem biur podr ży. Trzeba w tym miejscu r wnież zauwużyć. Rynek europejski składa się z 40 tys. przejęły duze biura podr zy (turoperatorzy. a ponadto zapewniająturyście3a: wygodę związanąz nabyciem usług warunkujących osiągnięcie ce- czących podmiot i przedmiot turystyki przejmują coraz częściej lokalne. coraz wyruźniej widać rozdzielanie organizowania podr zy od pośrednictwa.. udostępniające walory turystyczne itp. W USA jest zarejestrowanych 32 tys.. lu podr zy. organizację podr ży.r : s s s s s l informacja o możliwościachosiągnięcia cel w podr ży turystycz_ nej. sptzedaż usług wypoczynkowych (kulturalnych. oferty tych dużych przedsiębiorstw są sprzedawane klientom przez własne filie oraz przez pośredniczące biura podr ży' ZaIety wykorzystania istniejącej sieci sprzedazy skłoniłyr wniez domy wysyłkowe do organizowania sprzedaży korespondencyjnej imprez tarystycznych (np. kt re tworzą powiązania między podmiotem turystyki a jej przedmiotem. Większośćto pojedyncze biura.

brak związkupolskich biur jako struktury samorządu gospodarczego. Chodzi o problem płacenia podatku YNI przez firmy turystyczne. W Polsce zagranicznąturystyką wyjazdową zajmuje się około 66* badanych biur. kt rą prowadzą mniejsze biura. Najbardziej pod tym względem technologicznie za' 70%o biur podr ży jest wyposar awansowane są w Europie Niemcy w Amadeus Star System. W układzie zagroże(t dla przyszłościpolskich biur podr zy w prasie branzowej zwraca się uwagę na brak r wności partner w na rynku turyStycznym.dzajach działalności:obsłudze ruchu biznesowego albo tzw. usług atrakcyjne i zapewniające powodzenie rynkowe' Warto zauważyć. iż pol. skie biura podr ży charakteryzuje niski stopier komputeryzacji usfugowego. Wreszcie należy podkreślićsprawną i często globalną działalnośćmarketingową jako czynnik wzmacniający pozycję turoperator w na rynku. następne po nim w kolejnoścl to: Kintetsu. Warto temu zagadnieniu poświęcić kilka uwag. Australia i Korea Południowa. podr żach wypoczynkowo-urlopowych z progra' mem Zryczałtowanym. Blisko połowa polskich biur podr ży prowadzi działalę nośćpozaturyStyczną. tj. łalności 364 W konfrontacji z siecią turoperator w zagranicznych polskie biura podr ży mogą zostać zdominowane. Hongkong.Podział ich działalnościna pośrednicką i organizł torską. Należy też dodać. zapewnlając w sumie kompleksowość obsfugi turysty. Że spośrd zagranicznych turoperator w na polskim rynku turyStycznym są obecne: TUI. zrodłem obniżki koszt w działalnościturoperator w jest tez aktywna akwizycja. tj. zara' biających 20 mld USD na sprzedaży usług hotelowych. Automatyzacjl znajduje się w pełnym rozwoju. w świetle narir stających rygor w rynku. biur podr Ży. ceny Cechą działalnościpolskich biur podr zy jest r wnież niski por ziom specjalizacji. Doświadczenie wskazuje.pracownik w. W Wielkiej Brytanii ŻŻvo biur podr ży jest Zauto' zy jest zlokalizowanych w sześciu krajach: w Wielkiej Brytanii. firm transportowych i innych świadczących r żne usługi turyStyczne. obsłu' gują one 8Ovo całej działalnościw zakresie podr ży i turystyki. Dominują megabiura podr ży. 36s . na hurtową (turoperatorską) i deta|iczną. Niem' czech. Chodzi gł wnie o turoperator w spełniających na rynku rolę hurtownik w produkt w turystycznych. np. Podkreślenia wymaga duże rozdtobnienie biun około 8O%o biut zatrudnia 1.Mianowicie. Firmy te wykazują dużą aktywność. Problem ten nadal pozostaje otwarty. natomiast dają pewne przywileje firmom zagranicznym. Niski stopier zagospodarowania. w tym r wnież polskie. Ving i Scandinavian Leisure Group. nastawione gł wnie na specjalizowanie się w dw ch ro- matyzowanych. To wszystko razem sprawia.jest mało klarown$ Mozna więc powiedzieć. Nippon Travel Agency i ToĘo Travel. Że mogąolurzymywać specjalne opusty cenowe od wszystkich uczestnik w rynku usług hotelarskich. ale tylko niewiele booking w hotelor wych przeprowadza się za pośrednictwem centralnej sieci rezerwacyj' nej CRS. że ich konkurencyjność jest wysoka. Cztery centralr ne rynki to Japonia. W ten spos b fundamentalna zasada r wności podmiot w gospodarczych na rynku turystycznym została rzekomo podwazona. Wzrastająca konkurencjl i ukształtowanie się rynku turystycznego wymuszą specjalizację dzia' biur podr ży. Mimo że977o japorskich biur podr ży należy do system W CRs. duża skala działalnościtych hurtownik w sprawia. odsprzedających pakiety usfug biurom. że niekt rzy turoperatorzy rnają rozbudowane sieci własnych hoteli. przejściowe. Przepisy prawne regulujące ten problem Są uznawane przez niekt rych za mniej korzystne dla biur polskich. drobny charakIer tych przedsiębiorstw. W płaszczyźnie ekonomicznej należy podkreślićdobrą sytuację finansową i poziom koszt w świadczeri. Neckennann' Scan Holiday. na og ł słaba kondycja ekonomiczna i wadliwa specjalizacja stanowią przesłankę odgrywania drugoplanowej roli na rynku turystycznym. Polska Izba Turystyki spełnia funkcję samorządu gospodarczego i zrzesza okolo 30vo polskich biur podr ży. Wzyszłośći struktura działalnościpolskich biur podr zy znajdują się pod coraz silniejszym wpływem konkurencji biur zagranicznych obecnych na polskim rynku turystycznym. Na rynkach Azji i Pacyfiku funkcjonuje 13 tys. Ęlko I37o booking w hotelowych żonych wykonuje się w systemie CRS. we Francji. Że zajmowanie się przez nie jednocześnie średnictwem i organizacją podr ży turystycznych jest. Japan Travel Bureau jes| największym biurem podr Ży na świecie. Rynek japor ski jest zdominowany przez megabiura podr ży. TyLko 407o europejskich biur podr ży jest Zautomatyzowanych. tylko 3M0?o ma dostęp do sieci CRS poza obszarem Japonii. leisure package travels. w Hiszpanii i Szwecji. CZtery z nich opanowały połowę całego biznesu podr ży. Włoszech.

4) zawrzeć umowę ubezpieczenia oC. nr 27. dla kt rego organizowanie imprez turyStycznych lub wykonywanie pośrednictwa turystycznego stanowi podstawowy przedmiot jego działalnościlub działalność jest ta wyodrębniona organizacyjnie.. IJstąwa o podr żach turysĘcrych w Wielkiej Brytanii.Ruch Turystyczny'' 1996. łatwość podejmowania dzialalnościw sektorze usług turystycznych oraz związanąz tym przypadkowośćpodmiot w na rynku. w dziedzinie Ustawa z Ż9 sierpnia 7997 r. na wz r takich rozwiąza za granicą. Brytyjska ustawa z ŻŻ grudnia I99Ż r. Ze ustawa o usługach turyStycznych po trzech latach funkcjonowania przyniosła następujące rezultaty. ot z osoba prowadząca biuro podr ży musi mieć licencję. o warunkach wykonywania działalnościw dziedzinie organizacji i sprzedaży podr ży turyStycznych37. w sytuacjach gdy roszczenie turysty jest zasadne. chcąc uzyskać tę licencję. nr 14. prowadzonym w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki.jeśliumo_ wa w tej sprawie została zawaIta w kraju. wprowadza reglamentację działalności turystyce. filii i ekspozytlr przez osoby z odpowiednią praktyką i wykształceniem oraz nie karane za przestępstwa przeciwko zyciu. M. Licencja jest wydawana r wniez osobom prawnym. firma zaśniewypła_ calna lub nie wywiązuje się z przyjętych zobowiy. Stowarzyszenia. Biuro podr zy może pro_ wadzić działalność pod warunkiem posiadania odpowiedniego zabezpieczenia fi nansowego w przypadku niewypłacal ności. 5) posiadać odpowiedni lokal. organiucji i sprzedaiy podr ży. Ustawa ta. a także brak gwarancji finansowych. . warto przytoczyć chociaz Zarysowo przykłady z niekt rych kraj w zachodnich. . powinna spełnić następujące warunki: I) wykazać się przygotowaniem zawodowym. osoba ftzyczna. Trzeba zauutażyć. s. zdrowiu i dokumentom. naruszające prawo handlowe i za przestępstwa gospodarcze. że w Polsce działa także blizej nieokreślona liczba jednostek. Ż) nie .in.a . napoczątku lutego Ż002r. a ponadto jest w stanie zapewnić kierowanie działalnościąoddział w. było zarejestrowanych 3807 biur podr ży.9vo). Koncesję na wykonywanie usług turyStycznych może o1rzymać podmiot. Francuska ustawa o warunkach wykonywania działalności 366 367 . o usługach turystycznych. Koncesja nie jest wymagana w przypadku działalnościagent w turyStycznych.. Problemy te generalnie porządkuje ustawa o usługach turystycznych35. zwolenia koncesji3 37 38 Turystyka polska 2001.Ocena działalnościpolskich biur podr zy pod kątem ich profesjonalizmu i jakości świadczonych usług budzi pewne zastrzeżenia. kt ra polega na stałym pośrednictwie w zawieraniu um w o świadczenieusług turystycznych dla koncesjonowanych organizator w turystyki lub innych krajowych usługodawc w.. Nie wymaga jej także niezarobkowe organizowanie wycieczek i imprez turystycznych przez organizacje. określa ona warunki świadczenia w usług turystycznych na terytorium Polski.Ruch Nestorowicz. jw. prowadząca działalność imieniu organizatora imprez. Ponadto wnioskodawca musi przedstawić dow d wiarygodności finansowej i posiadania lokalu odpowiedniego do prowadzonej działalności. M. W Centralnym Rejestrze Zezwole (koncesji). kościoły. jw Turystyczny" 1995. o podr zach turystycznych38 zmierza gł wnie do ochrony konsument w.szkoły itp.IJ źr deł tych negatyw w wymienia się m. kt re uzy_ 35 skały zezwolenie na prowadzenie działalności. Pracy i Polityki Społecznej. kt re nie muszą mieć zew nansowe swojej działalności. We Francji przyjęto Ustawę z 13 lipca 1992 r. atakŻe za granicą.27. 3) mieć odpowiednie gwarancje fi- Należy podkreślić. Nestorowicz. Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą świadczyćusługi turyStyczne r wnież na terytorium polskim. Warto wspomnieć w tym miejscu. ale tylko na zasadach określonych w ustawie iwyłącznie za pośrednictwem utworzonego tu przedstawicielstwa. 1412 jednostek (37vo) miało uprawnienia do prowadzenia organizacji imprez i pośrednictwa' a na samo pośrednictwow sprzedaży imprez mialy zezwolenie 33 biura podr ży (0.ze w wielu krajach Unii Europejskiej usługi turystyczne są koncesjonowane.Zabezpieczenie to będzie wykorzystane do zwrotu turyStom wpłaconych pieniędzy lub wypłacenia należnych odszkodowari w razie niewykonania lub nienaleŻytego wykonania umowy o podr z i pokrycia koszt w powrotu tury36 być karana za wymienione w ustawie czyny.Struktura zakresu działalnościtych podmiot w była następująca: Ż36Ż biaru podr ży miały zezwolenie na prowadzenie organizacji imprez turystycznych (6Ż7o). gwarantującą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone na skutek swojej działalnościzawodowej. W świetle krytycznych uwag niekt rych środowisk co do celowościreglamentowania w Polsce działalności w turyStyce.

12).U. Do zada przewodnikalury. ternetu na zawieranie transakcji kupna-sprzedazy. w sprawie przewodnik w turystycznych i pilot w wycieczek (Dz. obszarach i obiektach oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki. jw.Air ubezpieczenie na wypadek niewypłacalnościbiura podr ży. W zwipku z intencją ustawy zablokowanie rachunku bankowego z kwotą stanowiącą Ż5vo przewidywanego rocznego obrotu. '. odwiedzanych miejscowościach..12. '9 Ustawa z 29 sierpnia 199'1 r. w przypadku niewypłacalnościbiura podr ży kwoty ulokowane na rachunku powierniczym będą sfuzyć do zaspokojenia roszczer klient w. kt ra ma odpowiednie uprawnienia.ty""nego należy prowadzenie wycieczek. Powszechnie się Llwa-Ża. W świetlenowych warunk w działaria polskich biur podr ży. 197.ł o: TurysĘka 2000 r.3 itllili ze znajomościąjęzykw obcych (w ?o) Źr d. Tabtica 5. gdyz nie może zavtierać tradycyj_ nych wyłączeri. na rynku usług pośrednictwa i organizacji nasila się konkurencja między agencjami wirtualnymi a biurami podr ży.jw. o usfugach turystycznych. lokatę kwoty stanowiącej I0%o obrotu w instytucji.STAN I gion w. Przewodnikiem turystycznym moze być osoba. Biura podr ży coraz bardziej odczuwają wpływ Inlub pobytu.ii::::. Reasumując. zwłaszcza turoperatorami. kt ra stworzy fundusz gwarancyjny (trwają prace nad powołaniem funduszu gwarancyjnego na podobier{stwo istniejącego Travel Fund'').. dzialności cywilnej (oC). składanie wpłat klient w na rachunku w instytucji powierniczej. z 1999 r. określone w ustawie39. 368 369 .13. s.. Strukturę przewodnik w według uprawnie charakteryzuj ądane zawarte w tablicy 5. Zagadnienie to zostało szczeg łowo om wione w podrozdziale 5.lł}i łiri 18 10.Ż. Na podstawie danych GUS można zaprezentować og lny stan przewodnictwa turyStycznego i jego strukturę w latach 1995 i 2000 (tablica 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Mini str w z 26 rnarca 1999 r. że ubezpieczenie to moze być trudne do uzyskaniaprzez organizatora lub agenta podr ży. Podobna sytuacja dotyczy organizatora okazjonalnego wycieczki omawiając problemy rozwoju usług pośrednictwa i organizacji na rynku turystycznym' na|eży wspomnieć o Internecie. 2) przewodnicy miejscy dla poszczeg lnych miast i 3) przewodnicy terenowi dla poszczeg lnych wojew dztw lub re_ Ustawa o usługach turystycznych przewiduje następujące uprawnie- - w PoLSCE W LATACH 1?951 2000 STRUKTUM PMEWODNTCTWA TURYSTYCZNEGO iffi Przewodnicy og łem w tym: lit!.4. jiill**iruffi i.I' i stwz w niej: innych kraj w. 13 ł. że rozw j turystyki jest już obecnie silnie determinowany wykorzystaniem nowoczesnej techniki informacyjnej. wpłaty te będą . nr 31). kt ry pozostaje zablokowany.2 iiitłiłi. Nalezy ono do bezpośrednichform obsługi turysty.lul. reprezentujących określony kształt organizacyjny i poziom ekonomiczny. fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju.. uvłaża się jednak. nia dla przewodnik w: 1) przewodnicy g rscy na określonych obszarach g rskich. jakie stosuje się przy ubezpieczeniach odpowie- I PILOTAZWCIECZEK U5ŁUG! PRzEwoDNlcKlE Jedną z form obsługi ruchu turyStycznego jest przewodnictwo turystyczne. jedną z gł wnych szans na przetrwanie i rozw j są poprawa jakości usług' zr żnicowanie oferty i rozszerzenie zakresu proponowanych usług turystycznych.Zwalniane'' do dyspozycji biura podr zy w razie należytego wykonania przeze umo_ wy o podr z' zwrotu wpłaconej kwoty w razie anulowania podr ży albo zapłacenia klientom należnego odszkodowania..łitliii 10 013 19.

Jak wykazuje praktyka.Przewodnictwo turyStyczne stwarza dodatkowe miejsca pracy na tych terenach. biura turystyki a turystycznej może stracić na znaczeniu. W praktyce spotyka się też funkcję pilota-rezydenta.Istotną funkcję ekonomiczną. mediatora. iż turyści ci. kt ry przebywa w określonymośrodku turyStycznym za granicą i sta- Do bezpośrednich form obsługi turysty naleŻy r wniez pilotaż. Przewodnicy w trakcie oprowadzania wycieczek zagranicznych zapoznają tlbcokrajowc w z dorobkiem gospodarczym i kulturalnym kraju. Ich wygląd. Mimo że nię może ono Stanowić jedynego źr dła dodatkowych zarobk w' co w duzym utrzymania. a takŻe zwiększenie popytu na dobra i usługi turyStyczne. Przewodnik turystyczny pomaga uczestnikom wycieczek właściwierozumieć historię odwiedzanego kraju. choć trudno wymierną spełnia przewodnictwo turystyczne w zakresie wsp łpracy gospodarczej z innymi krajami. W konsekwencji powoduje to napływ środkw płatniczych do tego regionu. Przewodnicy w ramach swojej działalnościmogą nakłaniać turyst w do korzystaniaztych d br. Waznym aspektem społecznym przewodnictwa turystycz_ nego jest to. Budzi do w ten spos b miłość stron ojczystych oraz zanteresowanie u obcokrajowc w. Każdy uczestnik wycieczki jest konsumentem wielu d br i usług. zachęcani przez przewodnik w. Wskutek tego funkcja pilota jako kierownika. Stwarza możliwości 370 stopniu zwiększa dochody os b wykonujących to zajęcie. zagr anicznej częSto. Jest to pracownik biura turystycznego. postawa i poglądy są poddawane bacznej obserwacji przez vczestnik w wycieczek orazbywają przedmiotem ich ocen. naukowe i kulturalne z odwiedzanym krajem. Zdarza się. czyli osoba zatrudnionaprzez organizatora imprezy turystycznej. że przewodnictwo spełnia funkcję społeczną i ekonomiczną. iż autentyczny przewodnik spełnia funkcję wzorca do naśladowania. jego zasob w naturalnych i infrastruktury. polegaj ąc ą na przekazywaniu ich uczestnikom wiedzy o wartościach krajoznawczych. korzystać z jego wiedzy i mądrości życiowej.Pilot-rezydent zajmuje się r wnież organizacją rozrywek dla turyst w i sprawami orgafizacyjnymi. Można przyjąć. wynikającym z charakteru imprezy. kt ra towarzyszy podr żującej grupie i czasem odgrywa r wniez rolę przewodnika turystycznego. Ustawa o usługach turystycznych formułuje je następująco: a sprawowanie w imieniu organizatora turystyki opieki nad uczestnikami imprezy tarystycznej w niezbędnym zakresie. zkt rych pochodzą turyści. zkt rym się styka. Najważniejszą funkcją przewodnictwa turyStycznego jest jego funk cja społeczna' Przewodnicy. aby p źniej Sźrmemu przyjąć dostrzeżone wartości i u:waŻać je za element własnej osobowości. pośrednika i doradcy grupy nowi formalny punkt kontaktowy między biurem. Ułatwia poznanie kraju. Podczas wycieczki turySta obserwuje go i pragnie naśladować. Kształtuje stosunek turySty do materialnych składnik w otoczenia i do społecze stwa. obszary recepcji turystycznej są na og ł słabiej rozwinięte gospodarczo od obszar w. Przewodnictwo turystyczne może więc być waznym instrumentem oddziaływania wychowawczego na Znaczną częśćspołeczeristwa polskiego oraz na turyst w zagraricznych. nawiązują kontakty gospodarcze. Ze wzg|ęd w praktycznych warto przytoczyć ustawowe ujęcie zadari pilota wycieczek turystycznych. Funkcję tę spełnia pilot.13. Ma ono określony wpływ na kształtowanie społecznie pożądanych zachowa i społecznie korzystnych zainteresowa . spośrd wszystkich os b biorących udzial w ruchu turystycznym Ze Strony organizator w. zatrudniaj ą w miejscu docelowym pilota-rezydenta. co w efekcie może przynieśćkorzyściekonomiczne obu stronom. STRUKTUM PoLsKlcH PRzEWoDNlKow WEDŁUG UPMWN|EŃ W LATACH 1995l 2oo} (w %) Przewodnictwo turystyczne Spełnia bardzo ważnąfunkcję w bezpoł średniej realizacji imprez turyStycznych.opr cz treści społecznych przewodnictwo turystyczne zawiera treściekonomiczne. jego klientami usługami oraz urządzeniami oferowanymi w danym ośrodku. zaznajamia turyst w z pięknem krajobraz w i zabytk w przyrody. 371 . z osiągnięciami myślitechnicznej i naukowej. zamiast wysyłać pllota z kuŻdą grupą. mają największe możliwościoddziaływania na turyst w. organizatota.Tablica 5.

osiedlowym lub wiejskim. miejscowe urządzenia pocztowo-telekomunikacyjne. Jak widać. takichjak ba_ we. Masowy i przestrzenny oraz czasowo skoncentrowany ruch tury_ Styczny wymaga tez rozwoju usług świadczonych przez służbęzdrowia. W grupie tych urządze moŻna wymienić: wodociąg wraz z sie- 5. UsŁucl w zAKREslE też rzutu1e na całość świadczeri turystycznych. ich rozw j wymaga wysokich nakład w finansowych. to jednak społecznie batdzo odczuwalna. kt ra -". rozdzielczą sieć elektryczną. sieć zakład w słuzby zdrowia. Do tego należy dodać rozw j sieci wypozycza|ni sprzętu tu_ rystycznego i sportowego. stadiony. Zmiana warunk w klimatycznych i trybu życia oraz czynne formy wypoczynku turyst w częSto potęgują popyt na te usługi. Trudno sobie wyobr azić. woju industri alizacji i urbanizacj i kraju. Z punktu widzenia jakościusług przewodnickich i pilotazu. estrady i biblioteki publiczne. nej obejmuje działalnośćpolegającą na stwarzaniu turystom warunk w do czynnego wypoczynku i uprawiania sportu masowego.in. drogownictwo. J/J jest uwarunkowane m. Spełnianie społecznej funkcji turystyki . teaĘ. czących usługi w trakcie trwania imprezy turystycznej. rozw j usług wypoczynkowych i usług w zakresie kul_ tlry fizy cznej wymaga rozbudowan ej bazy materialno-technicznej. Mowa tu o kanalizacji i oczyszczaniu miast i osiedli oraz Zaopattzeniu w wodę. Poniewaz poziom ilościowo-jakościowytych usług w Polsce jest daleki od potrzeb. korty teniso_ Warto przy tym wspomnieć. U5ŁUG! wYPoczYNKoWE l usŁucl . Służbazdrowia powinna więc być organizacyjnie i technicznie przygotowana do Zaspokajania zgłaszanych potrzeb turyStycznych w omawianym zakresie.10. skocznie narciarskie. sale koncertowe itp. ze istotne znaczenie dla podniesienia sprawności i jakościświadczenia usług turystycznych ma rozw j sieci szkolnictwa przygotowującego do pracy w gospodarce turystycznej. Powinnością miejscowości i ośrodk w turyStycznych jest też rozw j infrastruktury społecznej. tory saneczkowe.9. łyżwiarskie i regatowe. tereny łowieckie i rybackie oraz stadniny koni (urlop w siodle). 37Ż Seny' Sauny' plaże' przystanie. ujeżdżalnie. Brak gazu. kręgielnie. Urzeczywistnienie zamierzonego celu omawianych usług jest uwarunkowane rozbudową i budową siecirozlicznych obiekt w orazarządze technicznych. należy podkreślićfakt' że ustawa określawarunki uzyskania uprawnie przewodnika turyStycznego i pilota wycieczek. og lnie mozna powiedzieć. Ważne funkcje obsługi turyst w spełnia techniczna infrastruktura lokalna.#r5. nie na okres do roku lub ich cofnięcia. a takze okolicznościzawieszenia upraw. pocztowe i telekomunikacyjne eliminują wiele dolegliwości życia spo_ lecznościturystycznej. muzea. Usługi te są bardzo istotnym czynnikiem wzmacniania potencjału biologicznego i zdrowia społecze stwa. R wnież rozwinięte usługi drogownictwa. transport lokalny. kluby. kina. boiska. INFMSTRU KTU RY LOKALNEJ W strukturze przestrzennej arządze infrastrukturalnych występuje infrastruktura o zasięgu lokalnym miejskim. oświaty. negatywne zjawiska roz. rozwoj em usług oświątowo-kulturalnych.I czuwanie nad sposobem świadczeniausług na rzecz uczestnik w podczas imprezy. Do podstawowych usług należy teŻ energetyka lokalna. urzeczywistnienie określonych cel w podr ży turystycznej bez istnienia zakład w i og lnie dostępnych urządzeri techniczno-sanitarnych.:# W ZAKRESIE KULTURY FITrcZNE) Grupa usfug wypoczynkowych i usfug w zakresie kultury frzycz. nauki i kultury itp. służącychkształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Ich rozw j warunkuje też poprawę Sprawnościftzycznej młodszych i starszych turyst w oraz zwiększa odporność uczestnik w ruchu turystycznego na uboczne. cią. energii elektrycznej i ciepła znacznie obniża wartości wypoczynkowe miejscowości turystycznych. Mogą je świadczyć przystosowane do potrzeb turyst w czytelnie. zbiorowej komunikacji miejskiej. że warunki wsp Ł czesnej cywilizacji i rozwoju ruchu turystycznego czynią koniecznym odpowiedni rozw j usług infrastruktury technicznej. Chociaż efektywność świadczenia omawianych usług turystom nie jest liczbowo wymierna. reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahent w świad.

. o niedostatku wości turystycznych. Poznawanie coraz bardziej skomplikowanego mechanizmu ruchu turystycznego oraz rozwoju obsługujących go gałęzi gospodarki narodowej wymaga pro_ wadzenia odpowiednich badar naukowych oraz ksztaŁcenia kadry specjalist w dla gospodarki turystycznej. materiał w reklamowych. fotograftcznych i innych towar w o praktycznym znaczeniu dla turysty. że wzrasta społeczne zapotzebo' wanie na usługi infrastruktury społecznej w zakresie porządku i bezpie' cze stwa publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu. Jeśliweźmiemy pod uwagę rosnące znaczenie sawłasnością mochod w osobowych i autokar w dla ruchu turystycznego. og lnie biorąc. Ich liczba wzrosła z 5344 w 1995 r. Uniwersytetu Gdariskiego. wydawnictw turystycznych. w 1995 r. rozvł j w zakresie infrastruktury lokalnej stanowi istotnej wagi czynnik kształtowania społecznie pożądanego modelu ru_ chu turystycznego oraz rozwoju gospodarki turystycznej jako całości.11.zaspokajających potrzeby pierwszego rzędu. Zakopanego i innych miejscowości. do 7Ż53 w 1998 r. Wśrd turyst w indywidualnych można teŻ wskazać na pokaźną liczbę os b wyznaczających sobie spo_ lecznie szkodliwy cel podr ży do szczeg lnie renomowanych miejsco_ j Praktyczne urzeczywistnianie polityki turystycznej pa stwa czyni 5. W strukturze ustug handlowych istotne miejsce zajmuje Sprzedaż turyStom aĘkuł w żywnościowych. kt rym należy ptzeciw działać. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Poznaniu. Liczba tych sklep w wzrosła z425 tys. Warto dodać. Warto podkreślićwzrastające w Polsce mozliwościrozwoju usług handlu detalicznego świadczonych turystom przez sieć handlową. jest to tendencja korzystnaao. Usfugi handlowe w znaczeniu turystycznym obejmują sprzedaż artykuł w żywnościowych. jw. Jedną z cech charakterystycznych miejscowości turystycznych jest to. Grupa tych nietypowych turyst w wywołuje określone zjawiska patologii społecznej. l4l. atakŻe kilkunastu już wyższych. 375 374 . pamiątek. Zapotrzebowanie turyst w na usługi handlowe nie jest r wnomiernie rozłożone w czasie' co wynika z sezonowości ruchu turyStycznego. że w okresie Sezonu liczba turyst w często kilkakrotnie przekłacza liczbę stałych mieszkarc w. W Polsce siła nabywcza ludności w odniesieniu do sprzedaży usfug gastronomicznych jest og lnie słaba. s. w Poznaniu i Krakowie. Sieć ta w 3l4 byla prywatną. U5ŁUG| HANDLoWE W konsekwencji rozwoju ruchu turystycznego występuje też zapotrzebowanie na usługi handlu wewnętrznego. Sieć sklep w stanowi w 99vo własność prywatną. o ty|e sieć sklep w o powierzchni sprzedazowej ponad 400 m2 o blisko 407o. okolicznośćta wskazuje na konieczność poznania sezonowej zmiennościpopytu turystycznego na artykuły zywnościowe. Dobra organi_ zacja świadczeri w tym zakresie zapewnia turyStom oraz ludności miej_ scowej warunki uprawiania turystyki i pracy zawodowej. Ich znaczenie w obsłudze ruchu turyStycznego należy r wnież dostrzegać w słabo rozwiniętej sieci zakład w gastronomicznych. w tym w gł wnej mierue detalicznego. SGH w Warszawie. Występuje r wnież zjawisko sezonowości w działalnościhandlu artykułami żywnościowya0 rozwoju omawianych usług handlowych świadczy też niski wskaźnik udziału obrot w gastronomii w obrocie towarowym żywnością.niezbędnym rozw usług w zakresie nauki i dydaktyki. Dowodzą tego przykłady Sopotu.sprzętu turystyczneg o i odzieży. do 451 tys. niepar stwowych szk ł tury styczno-hotelarskich. Istotna jest w tym miejscu informacja o sieci stacji benzynowych. MaĘ Rocznik Statystyczny 1999. że o ile sieć og lna wzrosła w tych latach zaledvtie o 6vo. Rozw j turystyki masowej szczeg lnie zwiększa zapotrzebowanie na ten rodzaj usfug handlowych. w 1998 r. Można tu wskazać na Instytut Turystyki w Warszanaukowo-dydaktyczną Akademii Ekonomiczwie oraz na działalność nych we Wrocławiu. Powstawanie w kraju ośrodkw naukowo-dydaktycznych świadczyo rozumieniu potrzeby ich rozwoju. Są to przecież usługi o podstawowym znaczeniu społeczno-gospodarczym. Nalezy 1eszcze dodać rosnącąliczbę tury' st w zmotoryzowanych i w związku z tym zwiększającą się przestrzen_ ną mobilność ruchu turystycznego. Wymienione okoliczności sprawiają. Z tego punktu widzenia ważny jest wzrost sieci sklep w sprzedazy detalicznej.

W 'zakresie naprąwy sprzętu turyStyczne7o turyści korzystają gł wnie z usług naprawy i konserwacji środkw transportu (rower w. krawieckie.12. obuwia i sprzętu turystycznego stanowiły I0. fotograficzne. wydatki turystyczne w Polsce na zakup odziezy. Konsumpcja d br i usług turystycznych w gospodarstwach domowych. uwzględniająca turyStyczny charakter warunk w ich działaniaaz. napełniania butli gazem oraz podobnego typu sprzętu. zaspokajającymi popyt turystyczny. lecz w Tr jmieście. Znając kraricowe wartości wahar rozwoju ruchu turystycznego' można z grabsza określićwielkośćczasowego popytu na określone usługi turystyczne. a2 376 377 . przestrzennej i asortymentowej struktury potrzeb turystycznych. ubioru i sprzętu turyStycznego oraz import określonychtowar w zaspokajających potrzeby turystyczne mogą wskazywać na wzrostową tendencję w tej grupie wydatk w turystycznych. co zmniejsza znaczenie dochod w z turystyki. Prak_ tycznie oznacza to. Kazimierzu n. plecak w. analiza popytu na usługi handlowe w miejscowościach tu_ rystycznych. Za pomocą wskaŹnik w sezonowości mozna handlu depoznać sezonowy rozkład gł wnych przejaw w działalności danej miejscowościw roz_ talicznego. usługi: fryzjerskie i kosmetyczne. Nie występuje np. z drugiej zaś . namiot w. w 1985 r. s. mate- al S. Jak dotąd brak jest jakiegokolwiek rozeznaniaw tymwzględzie. aparat w fotograficznych. racy gumowych.in.jest ich zmienność cząstkowa. Instytut Turystylci. Wychodząc z założenia. a więc określićrolrę i znaczenie woju ruchu turystycznego. motoryzacyjne. że poznanie wzmiankowanych wsp Ł za|eŻnościwarunkuje z jednej Strony zaspokojenie popytu turystycznedob r środkw ekonomicznych i organizacyjnych go. Bosiacki. 148. odpowiednia polityka zatrudnienia i płac oraz dokonywania zakup w w przedsiębiorstwach obsługujących ruch turystyczny. kuchenek.skutki wahar sezonowych w działalnościusługo_ łagodzących ujemne wej handlu lub każdego innego sektora gospodarki turystycznej. Wśrd usług osobistych można wymienić m. dokonywanych przez turyst w zagranicznych. motocykli i samochod w). Jak podaje S. r n n r r r W strukturze r żnorodnych usług poszukiwanych przez turyst w w okresie sezonu na obszarze miejscowości turystycznych znajdują się też usfugi rzemieślnicze. Widoczny postęp w produkcji pamią_ tek. wywołanych ruchem turystycznym. a nie w całym wojew dztwie lub kraju. Strategia działana handlu detalicznego Nalezy przyjąć. ze występuje ona jedynie w określonychmiejsco_ wościachturyStycznych.mi oraz niekt rymi innymi. że likwidacja sezonowości ruchu turystycznego nie jest realna' należy poznać skalę jej wahar w określonejmiejscowości turystycznej. U5ŁUG! RzEMlEśnlczr stycznych nie pozwala na określenie skali tego zjawiska. I odwrotnie. analiza działalnościgospodarczej przedsiębiorstw. ma charakter dynamiczny. og lnie wolno powiedzieć. Wisłą czy na zakresie niezbędna zatem jest znajomość mechanizmu zmiennościpo_ pytu wywołanego rozwojem ruchu turyStycznego. takich jak np. Cechą charakterystycznąwaha(l popytu i obrotu towarowego. w Garwolinie. W celu prawidłowego rozwoju usług handlowych w omawianym w tym zakresie jest uwarunkowana rozwiązaniem licznych problem w. Istotne znaczenie dla obsługi ruchu turystycznego ma r wnież rozw j usług handlowych w zakresie sprzedaży arĘkuł w nieżywnościowych. rozw j sieci handlowej.Ż7o wydatk w gospodarstw domowych na turystykę. Należy podkreślić konieczność i celowośćbada zakup w w sieci detalicznej. że popyt turyStyczny na usługi handlu detalicznego 5. Istotne jest prawidłowe dostosowarrie się handlu detalicznego do czasowej. Brak szerszych badar rzeczywistej struktury wydatk w tury- P łwyspie Helskim. szewskie. Bosiackiar. pralnicze. a nie og lna. obejmują one usługi osobiste oraz naprawę Sprzętu turystycznego. Warszawa 1987.

s ubezpieczenia r żnych form ryzyka finansowego.79 . stosunk w umownych występujących na tymze rynku. s ubezpieczenia od koszt w rezygnacji. Ma to zapewnlć pokrycie koszt w powrotu klienta do kraju. jako oferta dla os b zatrudnionych 5. Specjaliści dzie|ą ubezpieczenia towarzyszące turyStyce na: . Miejscowości turystyczne będące celem masowych wycieczek krajoznawczych' na og ł kilkudniowych. R wnież rodzaj turystyki ma istotny wpływ na wielkośći częstotliwość występowania potrzeb w tym zakresie. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: r ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej : s ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz klient r inne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej og lnej. ruch uzdrowiskowo-sanatoryjny i letniskowy. s ubezpieczenia kredytu. nakłada na organizatora turystyki i pośrednika turystycznego obowiązek posiadania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia odpo- Usługi ubezpieczeniowe w turystyce obejmują ubezpieczenia podr żne. wczasy pracownicze. w podmiotach gospodarczych działających na rynku turystycznym. tbezpieczenia na zycie. s ubezpieczenia rzeczy zabieranych w podr z. kradziez).r - ubezpieczenia finansowe: gwarancje ubezpieczeniowe. iż zakres poszukiwanych przez tych turyst w usług rzemieślniczych jest Znaczny. Inaczej wygląda ono np. możliwie pełne rozeznanie w skali potrzeb turystycznych. w Sopocie.: ubezpieczenia podr żne ubezpieczenia choroby (koszt w leczenia). . s ubezpieczenia wypadku. Przedstawiona kr tka charakterystyka wybranych rodzaj w usług turystycznych upoważnia do wniosku. fotograficzne i motoryzacyjne.: . charakteryzuje występowanie popytu na usługi np. z p źniejszymi zmianami. : ubezpieczenia ochrony prawnej. Dlatego miejscowości turystyczne przyjmujące tego rodzaju turyst w muSZą się liczyć ze wzrostem popytu prawie na wszystkie usługi rzemieślnicze. w Bieszczadach czy nad jeziorami mazurskimi.13. podobnie jak w przypadku pozostałych usług turystycznych. że Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1991 r. Natężenie zapotrzebowania na określone usługi rzemieślnicze jest też zależne od charakteru miejscowości turystycznych. wziąć pod uwagę turystykę pobytową. ubezpieczenia majątku: kt re popa- r r ubezpieczenia szk szkody rzeczowe. w razie gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia powrotu do kraju lub w razie niewykonania zo- 3'. tj. Na jedne występuje zapotrzebowanie masowe. W celu zaspokojenia popytu turystycznego w omawianym zakresie niezbędne jest istnienie sieci zakład w i punkt w usfugowych.Wymienione przykładowo rodzaje usług rzemieślniczych są w r żnym stopniu przedmiotem popytu turyStycznego. d spowodowanych żywiołami obejmujące ubezpieczenia pozostałych szk d rzeczowych (np. r znorodne ubezpieczenia chroniące majątek uczestnik w rynku turystycznego oraz ubezpieczenia usług turystycznych i wszelkich 378 wiedzialnościcywilnej na rzecz klient w. że są one podstawowym narzędziem i środkiem zaspokajania potrzeb turystycznych. Jezeli np. Krynicy Zdroju czy w Zakopanem' inaczej zaś kształtuje się np. w. to można powiedzieć. - ubezpieczenia przedmiot w w transporcie (cargo).. UsŁucl UBEzPlEczENloWE Warto przypomnieć. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i casco środkw transportu. inne są poszukiwane sporadycznie. a tak:Że pokrycie Zwrotu wpłat wniesionych przez klient w. r ubezpieczenia świadczenia pomocy nakorzyśćos b. Materialną podstawę ich rozwoju stanowią komplementarne dobra turystyczne'użytkowane w gospodarce turystycznej. na Helu. Punktem wyjścia ich rozwoju jest. dły w trudności w czasie podr ży (assistance).

Występujące incydentalnie sytuacje. USD przy wyjazdach do wszystkich kraj w świata. Przejdźmy teraz do charakterystyki oferty ubezpieczeniowej na rynku turystycznym. częstotliwościwyjazd w (tzw. w celu t do 381 . w jakich jest realizowana usługa turystyczna. Oferowany na rynku pakiet ubezpieczeniowy obejmuje w podstawowym układzie ubezpieczenie koszt w |eczenia. Rozbudowane a także co jest z opcjonal- takiego ustabilizowania stanu zdrowia.ane z pielgrzymkami do miej sc kultu religijnego). wieku uczestnik w (np. zvłiry. są konsekwencją niedostosowania zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela do warunk w. aby przybliŻyć istotę i zakres funkcji usług ubezpieczeniowych. organizator turystyki lub pośrednik turystyczny decydują o zakresie i sumach ubezpieczenia lub sumach gwarancyjnych ubezpiecze . Minimalne Sumy ubezpieczenia oferowane przez zakłady ubezpiecze r żniąsię w zależnościod kraju wyjazdu. zwi:q. w kt rym profesjonalny uczestnik tego rynku. USD są na dziśwystarczające.ubezpieczenie bagazu podr znego. że oferowane zakresy odpowiedzialności mogą w pełni pokryć niezbędne koszty związane z udzieleniem pierwszej pomocy. USD przy wyjazd. hospitalizacją i repatriacją os b dotkniętych nagłą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. ukształtował taki model wsp łistnienia usługi ubezpieczeniowej i turystycznej. ubezpieczenia lub posiadania gwarancji bankowej pozostałe ubezpieczenia i gwarancje są dobrowolne. oraz od wielkościprzychod w z tytułu prowadzonej działalności. . kt ry dobiera ofertę ubezpieczeniową w zależnościod regionu świata. pakiety business). kt rą częSto zawiera nie tylko w biurze podt ży. Analizując zakres i sumy ubezpieczenia.'Ęlko w przypadku tbezpiecze(t podr znych. W realiach polskiego rynku decyduje o tym organizator turystyki. kiedy klient sam planuje i organizuje sobie podr ż. specjalizacji programu (np. Problemem samym w sobie jest niejednokrotnie postawa polskiego klienta.ach do kraj w europejskich oraz I5_Ż0 tys.assistance nie k 'w realizacją zapisu ustawy o usługach turystycznych . Rozw j rynku turystycznego. lecz takze bezpośrednio u ubezpieczyciela. Ubezpieczenia podr żne są integralnym elementem kaŻdej oferty turystycznej.bowiązar umownych. Przepisy tej ustawy nakładają jednocześnie na organizatora. kiedy suma ubezpieczenia nie pokrywa niezbędnych koszt w. szczeg lnie w odniesieniu do ubezpieczenia koszt w leczenia. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypad380 opr cz ubezpieczenia oC posiadaczy pojazd w oraz obowiązk w podr żujących za granicę).rodzaju programu wyjazdu zagranicznego czy wieku uczestnik w. kt ry nie zawsze chce być mozliwie najszybciej przewieziony do miejsca zamieszkania w celu skorzystania z wysokostandardowych usług medycznych zagwarantowanych mu przez obowiązkowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne. kt ry organizuje imprezy turystyczne za granicą. pakiety dla student w centralą alarmową działającąw języku polskim. oferowane w tym produkcie sumy ubezpieczenia sięgające 50_60 tys. mozna stwierdzić. Najbardziej rozwinięty pakiet ubezpiecze podr żnych towarzyszy turystyce zagranicznej wyjazdowej.ane z uprawianiem narciarstwa). samodzielnie decyduje także o kształcie umowy ubezpieczenia. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej określajako obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazd w mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazd w. ubezpieczenie ochrony prawnej i ubezpieczenie od koszt w rezygnacjiuzupełniają ten podstawowy pakiet. w kt rym działalność ta jest prowadzona. aby był mozliwy powr miejsca zamieszkania lub do najblizszej plac 'wki służby zdrowia. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia podr żne dla turystyki wyjazdowej dostosowane do rodzaju wypoczynku (np. W zasadzie nie proponuje się sum ubezpieczenianiższych od 10 tys. obowią_ zek zawarcia um w lbezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadk w i koszt w leczenianarzecz os b uczestniczących w tych im_ prezach. Istotą tego ubezpieczenia jest bowiem udzielenie pierwszej pomocy' lącznie z niezbędnąhospitalizacją. szczeg lnie w okresie ostatniego dziesięciolecia. w sprawie określenia minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczenio_ wej oraz minimalnej wysokości Sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta Z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klient w w związku z działalnością prowadzoną przez organizator w turystyki i pośredni_ k w turystycznych zr żnicowano minimalne sumy odpowiedzialności banku iubezpieczyćiela w za|eżnościod kraju. W Rozporządzeniu ministra finans w z Ż4 |istopada 1999 r.

nych kraj w zar wno zorganizowanych. Natomiast w odniesieniu do przyjazd w z kraj w Europy WschodnioJ koszty pomocy medycznej i hospitalizacji obywateli tych kraj w pono si w zasadzie polski podatnik. Zakres ochrony obejmuje ubezpieczenia od ognia i innych zdarze losowych. choć w mniejszym stopnit1 sprzedawane na indywidu alne zapotrzebowanie klienta. bywanych bez pośrednictwa profesjonalnego organizatoru. egzotycz. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są zvłiązane gł wnie zwykonaniem obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na tzecz klient w. opieki nad pozostałymi członkami ro1 dziny oraz przewiezienia poszkodowanego do miejsca specjalistycznym środkiem transportu. oferując praktycznie nieograniczone wielkości sum ubezpie czenia dzięki możliwościreasekuracji. tzw. logowym ofertom turystycznym. jeślidotyczy przyjazd w z kraj w Europy Zachodniej. Ubezpieczo nie to powinno być szczeg lnie polecane osobom planującym zagr aniczną własnym s amochodem. budynk w oraz r żnotodnych środkw transportu. biur. co może nie buł dzić zastrzeŻer{. W prezentacji ofert ubezpiecze ' podr 'znych specjalizuje się kilka . a także przedmiotem ostrej walki konkurencyjnej. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia podr zne w turystyce zagranicznct przyjazdowej. anglosaski) podązają za rozwojem tych ubezpiecze(t na polskim. niejednokrotne obiektywnych czynnik w ekonomicznych. Z kolei ubezpieczenia majątku dotyczą gł wnie hoteli. o ile organizator turystyki lub pośrednik turystyczny nie ma gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami ustawy o usługach turyStycznych i odpowiedniego rozporządzenia mi383 rodzaju ubezpiecze(l występujących poza rynkiem turyStycznym. jak w przypadku wprowadzania jednostronnymi decyzjami innych par stw koniecznoścl wykupywania przez polskich obywateli ubezpiecze koszt w leczenia przy wjeździe do tych kraj w. są kształtowane przez poziom tego Samego Zahes i i specjalistycznej. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego itp. Ubezpieczenia samochod w i autokar w to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności posiadaczy pojazd w za szkody związane z ruchem tych pojazd w oraz ubezpieczenie autocasco. Pozostałe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne są oferowane według identycznych standard w jak dla innych podmiot w gospodarczych. Ubezpieczenie pomocy prawnej jest znacznie mniej popularnol choć powinno być standardem przy wyjazdach do dalekich. nych z podr żą zagraliczną. ubezpieczenia od kradzieży i dewastacji. Firmy ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenia specjalistyczne dla hoteli i innej bazy noclegowej.W przypadku gdy organizator turystyki dołączy do pakietu ubezpicl czeniowego assistance wykonywane przez firmy o światowym działania. nadzorowania hospitalizacji. podobnie jak w wypadku turystyki zagranicznej wyjazdowej. jest także. Wysokośćsumy ubezpieczenia i zakrcl (np. Można stwierdzić' ze po stronie zakład w ubezpiecze(t nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące zakresu ani sum ubezpieczenia. obiekt w bazy noclegowej i rekreacyjnej. jak i indywidualnych. Problemem są trudności z egzekwowa.że czynnikiem w największym stopniu determinującym standard ubezpiecze podr znych są możliwości sfinansowania szerokiej ochrony ubezpieczeniowej w cenie usługi turystycznej. Ubezpieczenie podr zne następstw nieszczęśliwych wypadk w odbiega standardem od podobnych tego typu produkt w nie zwiry. Dotychczasowe regulacje prawne nie nakładają obowiązku pokrywania np. to Są one Stosowane niezwykle rzadko. oferta ubezpiecze podr znych dla cudzoziemc w odwiedzających Polskę jest w pełni dostępna na rynku turystycznym. 38Ż ce kwalifikowanej szczęśliwych wypadk 'w. Ubezpieczenie koszt w rezygnacji. jest mozliwe całkowite przeniesienie na ubezpieczyciela tylko wypłaty odszkodowania. Cena jest pochodną wielu. |ecz takze organizacji pierwszej cy. niem wzajemnych świadczeriusług medycznych w bilateralnych sto' sunkach Polski z innymi krajami tego regionu lub stosowanie praktyk de facto dyskryminujących polskiego obywatela. polskich firm ubezpieczeniowych. koszt w akcji ratowniczych w turystysumy ubezpieczenia. najczęściejtowarzyszące kata. Wezpieczenia podr zne w turystyce krajowej sprowadzają się do powszechnego stosowaniar żnego rodzaju ubezpiecze następstw nie.a. Warto podkreślić. Większośćpozostałych zakład w sprzedających ubezpieczenia majątkowe ma w swojej ofercie ptzynajmniej podstawowe pakiety ubezpiecze podr 'znych. Tego rodzaju oferta ubezpieczeniowa służy podmiotom gospodarczym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą na rynku turystycznym.

Kontakty handlowe rozwijające się na krajowym i zagranicznych rynkach turystycznych widzenia podmiot w turystycznych. Zagadnienie to opracowano na podstawie Raportu o Stanie usług ubeąieczeniowych w turystyce. Przenoszą one automatycznie na polski rynek doświadczenia ubezpiecze z grup finansowych. sporządzonym przez Polską lzbęWezpiecze . Czyni tak wiele duzych biur podr ży. można stwierdzić. tak jak ubezpieczenia podr żne. w wypadku turystyki kwalifikowanej i rekreacji). Po kilku latach od ustanowienia tego niezwykle potrzebne. Z obserwacji rynku wynika. czeniowej i bankowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjncj na tzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia. Wreszcie ubezpieczenia na życie dla rynku turystycznego obejmują ofertę r znorodnych ubezpieczer dla pracownik w podmiot w gospodarczych dzialających na tym rynku oraz indywidualnych ubezpiedzialających na tym rynku. oferowane na polskim rynku cze dla właścicielibiur turystycznych. atakŻe z tytułu prowadzenia określonego rodzaju działalności(np. rozwijający się rynek. Większośćpolskich zakład w ubezpiecze(l ma juŻ zagranicznego inwestora strategicznego. odpowiedzialności cywilnej. fi nansowe oraz ubezpieczenia na ży cie są zgodne ze standardami europejskimi i światowymi w tym zakresie. ubezpieczenia majątku. oferta ubezpieczeniowa w tym zakresie jest bogata i dostosowana do indywidualnych potrzeb.nistra finans w. rytoryczny zabezpieczenia. Wezpieczenia kredytu. Nie ma obec. Wiele znich. mat ewentualnego podniesienia minimalnej sumy gwarancji ubezpie. hoteli i innych podmiot w Ubezpieczenia te rozwijają się w konsekwencji rozwoju rynku tury_ Stycznego i wzrostu świadomości ubezpieczeniowej społecze stwa. było wprowadzanych na polski rynek jako odpowiednik zagranicznych ubezpieczer. Stosunkowo nową usługą na rynku turyStycznym są ubezpieczenia finansowe. natomiast należałoby podjąć dyskusję na te. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i gwarancjr ubezpieczeniowa dają w praktyce takie samo zabezpieczenie z punkht częściejjest stosowan e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niż gwarancja. Najczęściej występuje opisana przy ubezpieczeniach odpo_ wiedzialności cywilnej gwarancja ubezpieczeniowa jako skutek wykonywania za|eceil ustawy o usługach turystycznych. go instrumentu. a3 . aby gwarancje i umowy ubezpieczenia były zawieranc na znacznie większe sumy. nie przeszk d. ubezpieczenia kredytu kupieckiego czy określone gwarancje ubezpieczeniowe już dziścieszą się sporym zainteresowaniem . kres ubezpiecze(t i odpowiednie sumy ubezpieczenia są takie same jak w wypadku innych dziedzin gospodarki. Polski rynek turystyczny. ZakJa384 spowodowały zainteresowanie nowymi instrumentami finansowymi usprawniającymi obr t gospodarczy. jakkażdy młody. Za- turystycznym ubezpieczenia podr żne. częSto rodzinnych przedsiębiorstw. jest potencjalnym odbiorcą wielu i standardy sprawdzone na europejskim i światowym rynkua3. że rygorysty czne przestzeganie procedur stosowanych przez zakJady ubezpieczeri sprawia niekiedy spore trudności podmiotom działającym na rynku turystycznym. Jest to szczeg lnie istotne dla małych i średnich. Na polskim rynku ubezpieczeniowym obecne są juz prawie wszystkie największe europejskie i wiele światowych koncern w ubezpieczeniowych. Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeir. wprowadzającego elementy bezpieczeristwa i zaufanie do rynku turystycznego. W efekcie rozwoju kontakt w handlowych coraz częściejstandardem przy zawieraniu r żnorodnych um w z osobami będącymi właścicielamilub zarządzającymi majątkiem jest takze koniecznośćposiadania polisy życiowej jako zabezpieczenia wykonania określonych kontrakt w gospodarczych. ścicywilnej og lnej. wprowadzając informację o wysokościgwarancji lub sumy ubezpieczenia do program w reklamy ofert turystycznych. W Polsce można kupić kazdy rodzaj ubezpieczeni a tow arzy szącego usłudze turystycznej lub rynkowi turystycznemu w Europie lub na świecie. ze sprawdzono zakres me. Ttzeba j ednak stwierdzić. żo dy ubezpiecze bez trudu są w stanie sprostać wzrastająceml zapotrzebowaniu na te produkty. Coraz częściej jest także stosowane ubezpieczenie odpowiedzialno.

M wiąc zatem o funkcjach turystyki. znajduje odzwierciedlenie w r żnych sferach życia: społecznej. Rozważając zagadnienie określaniai klasyfikacji funkcji turystyki w przyjętym rozumieniu.1 . Można też się przyjrzeć skutkom tego rozwoju z punktu widzenia postulat w polityki par stwowej lub środowiskowej jako wyrazu woli i intencji określonych ośrodk w decyzyjnych oraz wiodących podmiot w w gospodarce. przestrzennej i ekonomicznej. Prze- cławskiego. Innymi słowy. skalę ich występowania oraz zakres i intensywność przejawiania się mozna rozpaĘwać pod kątem efektywności prowadzonej przez par stwo polityki społeczno_ekonomicznej' 1 Koncepcję funkcji turystyki jako skutk w jej rozwoju przyjęto od K. psychologicznej.oa ffi FUNKC)E IDY5FUNKC)E wsPo ŁczEsN EJ TU RYsT YKI 6. PotĘclE FUNKCJ! TuRYsTYKl Turystyka. jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko wsp łczesnej kultury bytowania społeczeristw. Humanistyczne podstawy turystyki. należy mieć na uwadze całokształtskutk w jej rozwojul. programowaniu i organizacji turystyki. kulturowej. funkcje turystyki. 38'. jw.noror. wielowymiźrrową rzeczywistością. pojmowane jako skutki jej rozwoju dla tych licznych sfer wsp łczesnego życia. w kt 'rej trwa jej rozw j.1. warto wskazać na niekt re źr dła ich kreacji. Na funkcje turystyki można spojrzeć jako na wynik obiektywnych powiąza z otaczającą.35.' s. Dzięki temu spełnia ona określone funkcje. Naturalnie skutki te wzajemnie się przenikają.

a więc nie sp ełnia w s zy stkich zw iązany ch z nią o czelrjw a . np. a okresy odzyskiwaniasiłflzycznych i psychicznych są obiektywną koniecznością. W tych sferach życiarozw j ta' rystyki może być źr dłem licznych satysfakcji. nielegalny handel' infl a' cja. że obiektywny rozw j funkcji wypoczynkowej turystyki wymaga wzrastających wysiłk w ekonomicznych. kulturowego. W takim przypadku mozna m wić o dysfunkcjach turystyki. Na przykład rozw j tu. Twierdzenie. co z kolei tworzy materialno-organi zacyjne warunki do urzeczywistniania omawianej funkcji turystyki. jak 388 . Za' i dysfunkcje turystyki można rozpatrywać w odniesieniu do przyrody. FUNKCJA WYPOCZYNKOWA Funkcja wypoczynkowa turystyki jest szeroko opisywana w literaturze Z zakresu wielu dyscyplin naukowych. Mimo że postęp techniczno-organlzacyjny sprawia. lęcz takŻe przedmiotem uzasadnionych i wielorakich trosk. Ze spolecznego punktu widzenia istnieje konieczność pogłębiania wiedzy o wszystkich skutkach foZWo. Trzeba też powiedzieć.przeto nietrudno zauważyć. wzmacniania siły i poszerzania zakresu występowania skutk w pozytywnych oraz redukcji skutk w negatywnych. r wno funkcje. ju wsp łczesnej turystyki. oznacza to. gdy towarzyszą im pewne zjawiska patologiczne. gospodarka zaśmoże wtedy ponieśćZnaczne straty. jest więc funkcją turystyki.1. Ten wzajemny związek obydwu zjawisk znajduje potwierdzenie praktyczne. zmniejszając odporność Życiową' Niepełny wypoczynek prowadzi często do kumulowania się zmęczenia i przechodzi w Stan wyczerpania. Ponieważ przyczyny wywołujące rozw j tej formy turystyki stają się coraz głębsze. 389 rystyki zdrowotnej może przynosić nie tylko poprawę szeroko rozumianego zdrowia społeczeristwa. Trzebazauważyć. FU N Kc)E wsPoŁczEsN EJ TU RY5TYK| 6. Jej rozw j jest r wnież konieczny do odnowy otv utrzymania sił z ekonomicznego punktu widzenia fizycznych i psychicznych człowieka wydatkowanych w czasie pracy.2. Warto też parriętać. że przypisywany często funkcjom wsp łczesnej turystyki charakter rzeczywisty nie jest całkowicie jasny. Bez wypoczynku ludzie nie mogą dziaŁać efektywnie. Dlatego lepiej jest og lnie przyjąć. a takŻe ma uzasadnienie naukowe w teoriach wzrostu gospodarczego i czasu wolnego. a także rzeczywiste. to jednak corazbardziej angazuje ona człowieka i wyczerpuje jego siły psychiczne. Temu właśnie dzić uprawianie turystyki. człowieka jako jednostki i jako gru' py oraz w odniesieniu do gospodarki. Innymi słowy. Że skutki rozwoju turystyki mogą być oczekiwane. postulowane . iż koszty wypoczynku stale się zwiększają. iż praca staje się flzycznie cotazłatwiejsza. lecz także poszerzyć jego stan wiedzy o kraju lub regionie. Postulowana skala funkcji zdrowotnej turystyki może zostać znacząco zmniejszona na skutek wa' dliwej organizacji usług zdrowotnych. iz skutki rozwoju turystyki mogą być oceniane negatywnie. Turystyka wypoczynkowa sama w sobie może sprawiać przyjemnośći być źr dłem radości życia. iż nieza|eżnie od sposobu określania mają one charakter funkcji oczekiwanych lub postulowanych. Zagadnienie funkcji turystyki stanowi istotny problem naukowy o wyraźnie Zarysowanych aspektach praktycznych. Wypoczynek w czasie wolnym od pracy i nauki.Nalezy też przypomnieć. Zaprezentowany dalej układ funkcji i dysfunkcji wsp łczesnej turystyki moze być dyskusyjny. Dlatego funkcja rzeczywista turystyki zdrowotnej irzeczywiste skutki jej rozwoju przerastają funkcję oczekiwaną' Praktyka dowodzi. realizowana w pełni funkcja wypoczynkowa turyStyki stymuluje rozw j społeczny i gospodarczy. dewasta' cj a środowiska przyrodniczego. grożącego niebezpiecznymi powikłaniami w orgamoże zatanizmie oraz niesprawnością w pracy i nauce. Funkcje wsp łczesnej turystyki zasługują na systematyczną ocenę. żebywa r wniez odwrotnie. że funkcja rueczywista jest mniejsza od oczekiwanej. kultury. jednak stanowi pr bę klasyfikacji skutk w ekspansji turystyki i jej wszechobecności w życiu. wypoczynkowych itp.2. że turystyka jest dziśpowszechną formą wypoczynku i samoobrony przed ujemnymi dla człowieka skutkami wsp łczesnej cywilizacji ma uzasadnienie empiryczne. odbywający się poza stałym miejscem zamieszkania. a także poza nią. .

2 kach zycia rodzinnego. nikiem ogromnych korzyści społecznych o określonych implikacjach ekonomicznych.] satysfakcjizwiązanych z [. zwłaszcza kwalifikowanej. przy jednoczesnej ograniczoności przestrzeni. Pawełczyli ska. Warszawa 1971 (cyt. Styl życia w epoce przemian determinanty i uklady odniesienia. i metody. Koncepcje i propozycje. Kuvalayanda. S.co wpływa na jego psychikę. jak np. łania''3. od kt rej zależy Szansa realizacji zada . Podr ż turystyczna może tu być środkiem wzmacniającym poczucie wewnętrznej kontroli i osobistego wpływu na własne życie. Yineker. czyr{ską: . U podstaw zagroże dla zdrowia człowieka należy teŻ widzieć otaczające go środowisło'Wywofuje ono u człowieka stany agresji i po391 390 .jakie sobie stawia społecze stwo. w szkole. 148). zakłady przemysłowe. uczelnie. Styl życia w epoce przemian determinanty i układy odniesienia. Turystyka może umożliwić zacieśnianie kontakt w z przyrodą i być czynnikiem prewencyjnym w zakresie zdrowia psychicznego. odporność og lną oraz zdolnośćdo łatwego wy. kiedy się patrzy na jej rolę w zmniejszaniu negatywnych skutk w wsp łczesnej cywilizacji.] osiąganiem cel 'w. Uważa się. nadwerężonego wspomniany- - mi zjawiskami. ale jednocześnie oddala człowieka od przyrody. wanie turystyki w sferze ochrony zdrowia jest widoczne zwŁaszczawtedy. korzystnych zjawisk występujących wskutek rozwoju środkw masowego przekazu' Rozw j tych środkw zaspokaja ludzkie aspiracje. 6. Systematyczne uprawianie turystyki. dobre samopoczucie. w niniejszych rozwaŻaniach przyjęto definicję podaną przez A. w Na poziom zdrowia psychicznego niekorzystny wpływ mają r wstruktury i spos b funkcjonowania podstawowych instynież złożoność tucji. źr dła przeżyć estetycznych. Masowośćr żnorodnych zbiorowości ludzkich występuje np. 3 A. FUNKCJA ZDROWOTNA "i l" twarzania odporności swoistej. lecz także energię. i satysfakcji wynikających z akceptacji przez grupę społeczną (bądź jednostkę). Indyjski system leclnicTy. warun kującą istnienie i działanie każdego człowieka zgodnie z jego celami. praca zbiorowa pod red. Podobne skutki może przynosić ingerencja wsp łczesnego paristwa w sprawy jednostki' ograniczająca zindywidualizowany spos b zycia - człowieka' Wszystko to powoduje często długotrwałe stresy dnia codziennego. Siciriskiego.Pełna efektywność społeczna wypoczynkowej funkcji turystyki dą| się urzeczywistnić zwłaszcza w połączeniu z jej funkcją zdrowotĘ Mając wsp lny rodow d.. zak|adzie pracy. Jest to r wniez zdolność do harmonijnego wsp łzycia i wsp łdzia. gdy człowiek nie jest leniwy ani ociężały?. funkcje te w optymalnych warunkach są nql. kt rych uczestniczy. Nie spos b tez nie wspomnieć o zagrożeniu zdrowia psychicznego niesionym przez zwiększanie się liczby ludnościświatai jej koncentracji przestrzennej. sklepach czy miejscach kultury i rozrywki. harmonii i porządku' Człowiek poznaje więc często uproszczony obraz świata. stanowi niekwestionowany spos b poprawy zdrowia psychicznego. anonimowy i bezradny. Paweł. lecz stan.L. skierowanej przeciwko czynnikom szkodliwym. Funkcjono_ S. szczeg lnie szkodliwe przy jednoczesnym zmniejszaniu się odpornościpsychicznej w wyniku ptzemęczenia. A. 149 i nast. a jednocześnie podstawową wartośćspołeczną. s. jw. stanowiących układ odniesienia. Jest to trwała dyspozy cja psychofizyc zna do względnie systematycznego wydatkowania energii i do stałej regeneracji sił dla odzyskania dobrego samopoczucia psychicznego oraz [. Punktem wyjściarozważa(l poświęconych zdrowotnej funkcji turlr styki jest definicja szeroko rozumianego zdrowia. Traci poczucie panowania nad strukturą organizacyjną i procesami. W: S|/ życia. do kt rych człowiek dąży. PWN. konflikty ze sobą i otoczeniem. za: A. szkoły.2.Zdrowie stanowi podstawową wartośćindywidualną. urzędy publiczne.. we wszystkich rodzajach środkw transportu. Zdrowotna funkcja turystyki może się przyczynić do redukcji nie- banki czy organizacje międzynarodowe. Joga.. Spośrd wielu określer{pojęcia zdrowia spotykanych w literaturzc. odbijających się na stanie zdrowia człowieka. W tym sensie przct pełnię zdrowia rozumie się nie tylko brak choroby..2. nie tylko więc zdolnośćdo podjęcia pracy.. s. iż w tej skomplikowanej maszynerii człowiek często czuje się zagubiony. podstawowe lasady Pawełczy ska. w kom r- W układzie działan zmierzających do podniesienia poziomu tak ro_ zumianego zdrowia obecnośćturystyki jest bardzo waŻna. Warszawa 1976.. Naraża go to na frustracje.

iz turystyka oznacza m. potrzebę ucieczki kompensacyj" nej. kt rych jednostka staje się członkiem.2.Ruch Prawniczy.). że zadanie środowiska wychowawczego obejmuje ca_ łość wpływ w i oddziaływar kształtujących rozw j człowieka oraz ł trojakich składnik w: przyrodniczych.r sje nerwowe (w wyniku m.in. łecznych i kulturowych. Turystyka w swoim założeniu wychowawczymmoże przynosić pozytywne skutki w toku całego ludzkiego życia. piękna i harmonii. Skłania to do wniosku. m. starość)organizm ludzki wymaga kompensacji dorosłość. Kamir ski5 twierdzi. miłości ojczyzny). wyr wnyWłaściwy wania ewentualnych brak w organizmu oraz pobudzaniaprzez korzystne warunki środowiska. pilota turystycznego. moŻe stanowić istotne naruędzie realizacji prawa człowieka do zdrowego środowiska przyrodniczego. realizowanej przez turystykę. oraz na przyswajaniu sobie w tych grupach odpowiednich r l społecznych (np. 39Ż 393 . FU N KCJA WYCHOWAWCZA rozumianym jako zesp czesnej turystyki należy powt rzyć. A. Przed podjęciem pr by określenia funkcji wychowawczej wsp ł. obejmując zar wno dzieci. W rozumieniu A. wdrazającego człowieka do ochrony oraz doskonalenia zdrowia ftzycznego i psychicznego. ze konsekwencje środowiskowetow arzy szące wsp łcze8. ułatwia i przyspiesza socjalizację. nej cywilizacji tworzą układ czynnik w agresywnych. s. Środowisko wychowawcz. czrrcia szkodliwości. Rozw j społeczny polega na kolejnym wrastaniu w grupy społeczne. Rozw j kulturalny zaśpolega na wrastaniu w wartości kultury w drodze przyswajania poŻądanych modeli kultury (np. kt re wywołując zmiany cielesno-fizyczne i psychomotoryczne. z zalieczyszczenia żywności. młodzież. Wychowawczy walor turystyki należy szczeg lnie odnieśćdo jej dw ch rodzaj w turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej. Najczęściejwymienia się agresje biologiczne (wyi nikające np.in. wejścio człowieka w bezpośredni kontakt Z nowym środowiskiemspołecznym. W sumie możil powiedzieć. wia przez redukcję stanu napięcia. Jest ono bowiem częściąobiektywnego środowiskaspołecznego (wraz z jego podłożem przyrodniczym i kontekstem kulturowym). Warszawa l9'l5. Może też być środkiem wychowania zdrowotnego. natężenia hałasu). a A.55. zabieg w profilaktycznych itp. - rozw j biologiczny człowieka wymaga m.3 . jak i dorosłych oraz spełniając warunki ruchliwości przestrzennej. spo. członka organizacji turystycznych itp. ruchu). Z pojęciem środowiska społecznego pozostaje w bezpośrednim związku środowisko wychowawcze. PWN. Sprzyja temu upowszechnianie kultury i samokształcenie. przez uprawianie turystyki o motywacj ach poznawczych. jest widoczna zdrowotna funkcja turystyki. kt ra jest źr dłem spokoju.in. - kłopoty definicyjne. wywołujących zagrożenia warunk w zdrowotnych życia. turysta odkrywa też nowe wartości moralne. W kaŻdej jego fazie (młodość. wartościowego spędzania czasu wolnego. szczeg lnie jej form specjalistycznych.. może stanowić znaczący element wychowania ftzycznego. że turystyka. w kt rym zyje wsp łczesny czło. Kamir ski. Kamirlskiegoa środowisko wychowawcze twotząosoby.in. Kamir ski. Turystyka.34_36. wypoczynku. Właśniew dążeniu do poprawy zdro.leczce- 6. Podczas imprez turyStycznych człowiek wchodzi w nowe grupy społeczne i musi opanowywać nowe role społeczne (przewodnika.e Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974. można sądzić. zwłaszcza kwalifikowala. pracownika). KształĘe się w nim r wnież właściwy stosunek do środowiska przyrodniczego i następuje uświadomienie aspekt w degradacji środowiska. Wyzwala to w człowieku1 pragnącym utrzymać dobre zdrowie. A. Źr deł możliwościwychowawczych turystytj. iż w tym złoŻonym procesie turystyka jest r wniez obecna. studenta.wody i powietrza) oraz agto. grupy społeczne i instytucje pełniące zadania wychowawcze. Przyjmując. zachęcające jednostki i grupy dzieci. odpowiadających ideałowi wychowawczemu społecze stwa.. W kontakcie z przyrodą. że te trzy sfery ludzkiej osobowości stanowią jedność. można tez upatrywać w budzeniu przez nią takich 5 chują się odrębnością sytuacji wychowawczej. wiek. Zagadnienie wychowawczej funkcji turystyki mozna rozważyć na tle koncepcji człowieka jako istoty biosocjokulturalnej. Funkcje pedagogiki społecznej.rtr 4. młodzieży oraz dorosłych do przyswajania wartości moralnych i zgodnych z nimi zachowa społecznych. (np. a jej rola aktywna. przygotowujących go do życia w społecze stwie.

doświadczenia i samotsziałcenia. 394 395 . wysoki udział w niej młodzieży. s. Miejsce pedagogiki w systemie nauk.funkcja kształceniow a" zarniast..tyt i uzasadnienie jako element jej funkcji wychowawc zej.pod uwagę masowy charaktei ""ło*i"tu. kulturowym i przyrodniczym.Ęnośćdo wiedźy irwają przez całe życie człowieka. zwlaszcza jej form krajoznawczych. ność'odwaga' Kształtują on" po'tu*y i osobowości społecznie najba1..ęt-s"i wspodziałania z innymi. na drodze bezpośredniej obserwacji. to nasuwa się wniosek. wsp łczesnej .3540. Uwaza' sii. poznania siebie samego. że zdo|nośćrozumowania' przyswajania wiadomości.4. Na zakoriczenie wypada stwierdźiŻ. maga wysiłku' pewnego odporności ftzycznej i |. jw. a takżL urzą- nia turyst w.stopnia olaz opanowaniazmęczenia. W:. daje też dobre mozliwości konfrontacji wiedzy og lnej oraz specjalistycznej z konkretnym obrazem rzeczywistości. zyciem społecznym i ludnością odwiedzanych miejscowości. *y.howa- z ich konstrukcją ru*.. Wulek. Funkcja kształceniowa turystyki. iz postulowana funkcja wychowawcza turystyki mieścisię w rygorach definicji wychowania o. Wujka przez ksztalcenie należy rozumjeć.y"t i""n. ze jej uczestnicy.y. wyki.l"sri sie w. Poznawanie r żnych składnik w środowiskadzięki turystyce.oryr. . że kvtałcenie jest częścią składową wychowania -"*iaui" jego szerokim znaczeniu6. przejav a się w tym. W: pedagogikn.Że kształceniowa funkcja turystyki.'"iiu za innych odpowiedzialności.z kulturą. t Miejsce pedagogiki w systemie nauk.yki oru.. mają szansę poznania świataoraz Swego w nim miejsci.opr cz wiedzy przez tlrystykę powinno się r wniez zdobywać umiejętności potrzebne do celowego siozytkowania tej wiedzy. "=dobycia umiejętności potrzebnych mu do przeobrazania światai do rozwoju jego określonych uzdolnie . atakżepono. Warto też podkreślić. s.e1mi_e. jak pisze K.. przyswaja sobie r wniez pewne umiejętności oraz na- ^_ 19'74. c)yli umiejętności ko'mpetentnego i efektywnego wykorzystania sprzętu turystyczneg o.funkcja po- łowej''8. w"ałog i kierowane czynności człowieka podejmowane dla osiągnięcia określonego zasobu wiedzy o otaczającym go świecie. Literatura przedw . kształceniowu runł"iu.""j tury.. doskonalenia intelektu i d. Warto powt rzyć.samodzielnę miotu poświęcona społecznym funkcjom turystyki głosi. Umozliwia ono p. że tvystyka. W turystyce. aby zintensyfikować badania efektywności wychowaw. społecznej i kulturowej.u" *oże wspierać rozw j biologiczny. wsp lnota przeżyć. zainteresowa i og lnej sprawności umysT. szczeg lnie o motywacjach poznawczych.podając definicję kształcenia. Przecław ski' rozszerza wie. gospodar. dzę turysty o kraju i o świecie. Zakłada się w niej. kt re moze spożytkować praktycznie. Kształceniowa funkcja turystyki moze więc być spełniana zar wno w sensie poznawczym. mieścisię w koncepcji kształcenia ustawicznego. 56T. Turysta bowiem.i *y"t o**-. Trzeba przypomnieć.2. należy tez upatry. zdobywa_ jąc orientację w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej.J cech' jak aktywność. szczeg lnie kwalifikowana' wy.' ^Yoi:n. iz poznawanie świataprzez _turystykę jest gł wnym elementem iei ru*c. 6. FuNKCJA tśzTAŁcENlowA Przy założeniu. społeczny i t<uituratny -u" przesffzeganiu zasad bezpiecze stwa własnego i innych.ryr'u. przy jednoczesnym Znawcza" można wyjaśnić. jw. janie przez turyst w kultury technicznej.ją.tyti i otra<tie iei rzeczywistąrolę w środowisku wychowawczym. Turystyka bowiem. więzy koleŻe stwa. iż jedn ąz podstawowych funkcji turystyki w odniesieniu do turysty jest funkcja poznawcza. To rygory uprawiania turystyki mają duże znaczenie * p'o"".i. przede wszystkim kwalifikowanej. tzn. wchodząc w bez|ośredni kontakt ze środowiskiem społecznym. Warszawa 7 8 K' Przecławski.u. dze(l zgodnie politechnicznego. HumanisĘc1ne podstawy turystyki. wać elementu wYchowania dziej pożądane. ze turystyki to nil tyko obcowanie _uprawianie zprzyrodą' Jest to kontakt. Wymaga ona r wniez u-i". Przy jęcie określenia.j . zwłaszczamłoaycn. pedagogika. jak i praktycznym.pWN..

przebywającej w szczycie turystycznym jest wysoki i zwiększa się w miarę wzrostu atrakcyjności turystycznej danej miejscowości' Fakt ten nie zawsze jest uświadamiany przez planist w oruz organizator w podaży usług turystycznych i og lnomiejskich.5.Konfrontacja wiedzy o świecie.2. Proces ten jest uwarunkowany rozwojern określonychczynnik w miastotw rczych. Doświadczenie renomowanych miejscowości turystycznych wikazuje. Kształceniowa funkcja turystyki znajduje takze odbicie w formułow& niu prawidłowego obrazu odwiedzanych miejscowościi kraj w. Na skutek tego zwiękżycia obu grup ludności oraz zmniejsza satysfakcja sza się uciążliwość turyst w. szkolnictwo średnie i wyższe. opanowana wcześniej wiedza o życiu Rozvłażajączagadnienie kształceniowej funkcji turystyki. naZywanym urbanizacją. ne. Że poznawane fakty są szczeg lnlc odczuwane. port. czyli ruchu turystycznego -kulturowe podstawy i gospodarki turystycznej. Sil. Wiadomo bowiem. turystyka jest pochodną jednych czynnik w. żc turystyka krajowa i zagraliczna. Ń omawianej roli występuje gł wnie na obszarach wyposazonych przyrodniczojak wiadomo w walory turystyczne. szczeg |nie zagranicznej. w turystyÓc krajoznavłczej człowiek odkrywa nowe wartości moralne i intelektuali. Po tych uwagach wstępnych można przejśćdo zaprezentowanla Zakresu oddziaływania turystyki na proces urbanizacji. z uwzględnieniem wszystkich aspekt w przejawiania się tego procesu' iod wpływem rozwoju turystyki zwiększa się 1iczba ludnościstałej oraz sezonowo i tymczasowo zamieszkałej w danej miejscowości turystycznej. kt rzy odkrywają. czyli funkcja miastotwr rcza turystyki. arczw j innych generuje' iurystyka jako czynnik miastotw rczy tie ma charakteru uniwersaln"go. naukę. zorganizowana w formie wycieczeĘ moze być interesującym źr dłem wiedzy i instrumentem wychowania. węzeł komunikacyjny. stanowiące rozwoju turystyki. Jak to się starano wykazać w rozdziale 2. może też oblldzić w sobie nowe zainteresowania intelektualne oral kulturalne. interesującą z punktu widzenia nowoczesnych czynnik w przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych. że stosunek liczby ludności stałej do stanu ludności og łem Na zakoriczenie tego fragmentu rozwuża wolno powiedzieć. w swoim wymiarze ekonomicznym. może odegrać znaczną rolę w postępowych przeobruŻeniach społeczno-kulturowych. warto nich wiele cech wsp lnych. w określonych warunkach kształceniowa funkcja turystyki. politycznych i gospodarczych w Polsce. Pozostaje do oceny oddziaływanie turystyki na proces urbanizacji. Wśrd tych czynnik w można wymienić przede wszystkim przemysł.Wpływ urbanizacji na tempo i kierunki rozwoju turystyki Został już dokładnie scharakteryzowany. wykazuje określone związkj z podstawowymi czynnikami miastotw rczymi. garnizon wojskowy i turystykę' Turystyka. pozwalających na zrozumienie społeczno-kulturalnym innych kraj w moze stymulować aktywnośćintelektualną turyst w na rozwoju jak już stwierdzono Proces urbanizacji polega jest wzrost liczby ośrodk w miejskich. ze mimo zewnętrznych r żnic istnieje w się oraz wsp łdziałanie.Turystyka daje okazję do praktycznego wykorzy_ stania umiejętności językowych. 396 397 . zdobytej dzięki czytaniu książoĘ prasy i oglądaniu telewizji. społecznym i przestrzennym. ekonomicznej. rozumiane. Jego podstawowym miernikiem ludności zamieszkałej w miastach w stosunku do og lnego zaludnienia na danym obszarze geograficznym. z praktycznym doświadczeniem turyst w jest formą weryfikacji tej wiedzy i niejednokrotnie powoduje szok. że 6. r wnież zwr cić uwagę na jej znaczenie dla samokształcenia uczestnik w podr ży turystycznych. ne przeżycie turystyczne sprawia. administrację publiczną. atakŻe handel hurtowy. między wsp łczesną turystyką a procesem urbanizacji występuje dwustronna za|eŻność. Ponadto w strukturze czynnik w miastotw rczych turystyka pełni funkcję modernizacyjną. Turystyka ułatwia też porozumienie między ludźmi. zapamiętywane i uświadamiane. Kształceniowa funkcja turystyki zasługuje na popularyzację zwłaslł cza w turyStyce młodziezowej zorganizowanej. FUNKCJA MlAsToT wÓnczn Jak juz stwierdzono w rozdziale 2. np. Miastotw rcza funkcja turystyki zawiera teŻ wiele element w pochodnych od innych jej funkcji. okolicznośćtawzmacniapozyqę turystyki w procesie kulturowym.

lstltnym cz nikiem rozwoju urządze infrastruktury turystycznej i paraturySt' są nakłady inwestycyjne. opr cz walor w turystycznych danej miejscowości. hotell.. Michna. nt I' 399 . potrzeb turyStycznych powstaje bogata sieć zakład w usługowych b pośrednio i pośrednio świadczących usługi dla turyst w. wu-nki". wycieczkowa i weekendowa. motele. Dowodem tego mogą być liczne miasta w pasie wybrzeża Bałtyku oraz sieć g rskich ośrodk w turystyki wypoczynkowej. morze czy powietrze g rskie nie wystarcz4-ą uo'i"m. dostosowanej do potrzeu t"ł_ l stycznych. Busko Zdr j. W taki .podarowanie. Walt Disney World (Orlando. Tury styka w parkach rozrywki.Problemy Turystyki" 1'98'1. czyniąc ją sprawniej szą. hotele. mającego warunki turystycznej. Wydaje się. komunikacyjnych. W dążeniu do coraz lepszego zaspokajania roilicznych choć stanowią istotną przesłankę podjęcia takiej podr ży. Potrzeba wypoczynku nad morzem czy w g tach prowadzi do rozbudowy infrasruktury turystycznej. W zakresie urbanizacji ekonomicznej turystyka ma duże pole od-. w eretcie tego rozszerzają się możliwościrecepcji turystycznej całego miasta. rorrr"rzają ekonomiczne podstawy rozwoju danego miasta.Miastotw rczą funkcję turystyki można też rozpatrywać z punktu widzenia cel w podr iy turysĘcznej. iz turyściw istotny spos b się przyczyniają do rozwoju miejscowości gwarantującej im zaspokojenie iej potrzeĘ. rozwija się budownictwo'mieszkaniowe. rzemieślniczych. rozrywkowych i kulturalnych. powstaje i rozwija się skupisko miejskie. niezależnie od długościtrwania Sezonu wypoczynku. p''y korzystnych warunkach naturalnych danej miejscowości. produkcj a przemysłu spożywczego.. działywania. iż miastotw rcza funkcja turystyki działa według zasa_ dy sprzężenia zwrotnego. W ich wyniku powstają ''o*" -l"1ś. Podobny mechanizm rozwoju pod wpływem turystyki można wskazać la przyŁJadzieparku Disneyiand wKalifornii i innych w Europie Zachodniejg.oś-ni" |iczba turyst q aby z kolei z jeszcze większą siłą oddziaływać nagospodarczy i przestrzenny rozw j ośrodka turyStycznego. przesrrz"nni" -"hłonniejszą i przez to atrakcyjniejszą dla turyst w. Powstają nowe utice i drogi.po'ou turystyka oddzialuje na przestrzenną stronę proces w urbanistycznych. Dana jednostka osadnicza urbanizuje się i rozszerza terytorialnie. '"""p"ii Jeżeli np. Ruch turystyczny pobudza do rozwojulospodarkę danego ośrodka. to nietrudno zauważyć.in. Sło ce. do 35 Ęs. warunkującej funkcj onowanio wządzeft oraz instytucji turystycznych danej miejscow-ości. skuteczność kuracji wymaga zorganizowania zespołu usług zapewniających osiągnięcie celu. Rośnieliczba ludności stałej zatrudnionej w obsłudze ruchu turystycznego. juk np. Następuj e iez rozw j gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. jako cel podr ży turystycznej weźmie się leczenie. odpowiedni" .u oraz wzrasta liczba zatrudnionych w gospodarce. Połczyn Zdr j. domy źd'oio*". Pod Znacznym wpływem turystyki w omawianym kompleksie w regionie orlando zaszły od 1970 r. W latach 1glo-tgtz liczba pokoi hotelowych wzrosla z 6 tys.h. osiągnięcia wspomnianego celu podr ży turystycznej jest. j kempingi. Sopot. Dla przykładu można wymienić Krynicę More R. a za gralicąVichy we Francji' W procesach urbanizacyjnych duzą ro1ę odgrywa turystyka pobytowa. Krynica Zdr j. rozwija się r żnorodna sieć usług towarzyszących. powoduje wzrost liczby ludnościw kąpieliskach nadmorskich i ośrodkach turystyki g rskiej. pola namiotowe. pamiątkarskiego itp. Rośniewięc majątek trwały miasta. Przykładami tego rodzaju miast w Polsce mogą być: Zakopane. wykazujących stosunkowo szybki wzrost liczby ludności. Dążenie do więtszości z nich prowadzi do rozwoju miasta. Powstają bowiem nowe obiekty noclegowe. czyIi og lnie turysĘka rekreacyjna' Inieresującym przykładem miastotw rczej roli turystyki mogą być parki rozrywek. . wzrost zatrudnienia w sektorze usfug turystycznych. zapewniające atrakcyjne spędzenie wolnego czasu' Takim miejscem jest m. isiotne zmiany. Z biegiem czasu powstają odpowiednie sanatoria. gł wnie obcokrajowc w. Dobrze rozwinięta sieć szeroko rozumianych usług turystyczny. Floryda)' Park ten zajmuje 111 km2 powierzchni i odwiedza go kilkadziesiąt milion w os b rocznie. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba mieszkarc w.1 "ugo. 398 Rzeczowym wyrazem rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej i miejskich urządze komunalnych jest odpowiedni przy_ rost zabudowy określonej miejscowości. Nałęcz w. Liczba pasażer w komunikacji lotniczej wzrosła siedmiokrotnie. stanowiącej stały element zabudowy miejskiej. Gtspodarka turystyczna i wsp łdziałaj ące z nią gałęzie gospodarki miejskiej zwiększają więc źr dła zarobkowania w sektorze nierolniczy^-orui.1". gwaranĘe przekształcenie jej w prawdziwe miasto. zagęszcza się sieć zaklad w gastronomic znych. zaś |iczbaturyst w odwiedzających Florydę zŻ3 mLn do 36 mln.

nie pozbawionych walor w turystycznych. to oczywiście oddziałuje pobudzająco na rozw j miasta. Należą do nich przede wszystkim: Florencja. że urbanizacja nie nalezy do podstawowych czynnik w determinujących treśćstylu życia. Niekt re miejscowości zaspokajają religijne potrzeby turyst w. to rolę turystyki w tych przemianach mozna traktować w sensie modyfikacji zmian. Jastarnię. miasta Krymu. Lourdes.. utraciło wiele na wartości jako miejscowośćwypoczynkowa. - i teoretyc7ne.. kt rych gł wną siłąprzyciągającą są skarby sztuki. to urbanizacja demograftczna oraz przestrzenno-techniczna swoimi rozmiarami i strukturą nie może obntżać wartości recepcji ruchu turystycznego.. Po pierwsze. Mozna się tu zmiany do stylu życia. tzn. Rozw j zatem tego rodzaju jednostek musi być oparty na planie zagospodarowania przestrzennego. Styl życia problemy pojęciowe s..sty| życia".in. manifestujące połozenie społeczne otaz postrzegane jako charakterystyczne dla tego połozenia. Świnouj ście. Jeżeli dominuje w niej.. tzn. Ma to miejsce w wczas.Ustkę. gdy tylko występuje w układzie licznych czynnik w miastotw rczych. Miami. będących zasadniczą przesłanką rozwoju turystyki. Zakopane. gdy poszczeg |ne cele nakładają się na siebie. Wisłę czy Szczyrk. Po drugie. jej wpływ przejawia się w tym. W celu ich zaspokojenia |iczne rzesze turyst w odwiedzają miejscowości słynące z zabytk w kultury materialnej./ życia. A. wysyłających swoich mieszka c w na wypoczynek do innych obszar w. Częstochowę Każdy cel podr ży turystycznej prowadzi pośrednio do rozwoju skupisk ludności miejskiej.Instytut Turystyki.. Juratę. iż warunkiem miastotw rczego działania turystyki na obszarze wSpor mnianych miast jest ponadregionalny i międzynarodowy zasięg oddzia_ ływania ośrodk w religijnych. r| A.kształĘąc zastanowić nad udziałem turystyki w przemianach stylu zycia w kontekście funkcji miastotw rczej. Wszelka żywiołowość prowadzi do sytuacji. R wnież zestaw referat w na międzynarodową konferencję nt.. urbanizacja w płaszczyźniespołecznej wnosi jego miejski charakter. Punktem wyjściabędzie zdefiniowanie pojęcia . Wzrost liczby mieszkar c w miast i rozpowszechnienie się miejskiego stylu życia r wnież na wsi mogą wyjaśniaćmechanizmy tych przekształceri także pod wpływem turyStyki. że np. poddawane żywiołowym proce400 Należy zaaważyć. wrzesieri 1988.rozumieć zakres i formy codziennych zachowa jednostek lub grup. są powoli i systematycznie zastępowane elementami związanymi z pracą oraz życiem w mieście. daje |0 obszerny przegląd interpretacji tego terminu. w kt rej miejscowość turystyczna przestaje spełniać swoje funkcje i przechodzi do tzędu jednostek osadniczych. Warszawa. Wersal. Nie jest to rzadkością w historii miast i ośrodkw turystycznych. Są to więc skupiska ludności. Wydaje się.. kt re były kojarzone z pracąrolnika i mieszkaniem na wsi. siciriski. Jeślisię przyjmie. Zakopane. Wiadomo. specyficzne dla ich usytuowania społecznego. Jezeli chodzi o miejscowości typowo turystyczne. masowy charakter wsp łczesnej turystyki. Przy takim załoŻeniu urbanizacja społeczna przezturystykę może oddziaływać na styl życia dwukierunkowo. Turystyka przyczynia się także do rozrostu miast. Turystyka a pr7emiany sĘlu życia.. a dzięk't temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi''ll. gdy większa częśćludności zawodowo czynnej jest zatrudniona w obsłudze ruchu turystycznego. jvł. Spośrd miast wypoczynku za granicą można wskaza Brighton. Jastrzęb ią G Wybrzeża czy Riwiery. iz wiejskie elementy stylu zycia. Reims. kt re rozwijają się dzięki określonym potrzebom turyst w. że proces urbanizacyjny na obszarach turystycz_ som urbanizacji przez turystykę. W literaturze termin ten jest r żnie określanylO. te. Sicir ski przez styl życia proponuje .. Jako przykłady powstania i rozwoju takich miast można wskazać m. jak i zagranicznej. W: Sry. Z potrzebą wypoczynku często się łączą potrzeby emocji estetycznych. Siła miastotw rczej funkcji turystyki 1est zależna od wagi. Atlantic City. zar wno krajowej. Siła miastotw1tczego oddziaływania tury_ stykijest szczeg lnie duża. Styl życia. Jerozolimę.. Ponadto istnieją miaSta. Dijon. daje podstawę do twierdzenia. Jakjuz wspomniano. nych powinien być optymalizowany. jw. Wenecja. Ateny (Akropol) itp. że urbanizacja turyStyczna oddziałuje na proces ujednolicania stylu ży cia przez o gr aniczanie r żnic lokalnych i zmniej zob. Lazurowego ską. Zapewnia to jej istota społeczna czy Mekkę. jaką turystyka ma w strukturze funkcjonalnej danego skupiska ludności. 40r . Nie powinna też degradować pierwotnych walor w naturalnych. 155.rę.. W wyniku tego rozwijają się i stabilizują gospodarczo. i ekonomiczna.

Miastotw rcza funkcja turystyki może oddziaływać dwojako w odniesieniu do rodziny. Wiadomo. np. 144. jw. Przedmiotem oddziaływania turystyki w omawianym zakresie jest r wnież mieszkalnictwo. w zwiększonym obciązeniu organizmu nadmierną |iczbą bodźc w i we wzrościeprzeciĘenia komunikacj ą. iż rodzina stwarza także własne środowisko kulturowe. A. obserwuje się wzrost standardu mieszkar . s. czyli przekazywania dzieciom dziedzictwa kulturowego. a także bodźcem do nauki np. że proces urbanizacji jako wynik cywilizacji przemysło- życia. stąd się biorą pewne uproszczenia wywod w. Sry'l życia w epoce przemian nia. Jest to widoczne np. Ludnośćobszar w zurbanizowanych. następuje pogorszenie się szeroko pojętego środowiska zdrowia. szczeg lnie wśrd ludnościzamieszkującej duze miasta. w większym docenianiu mody i jej urozmaicaniu. sw j styl wej jest r wmęż nośnikiemwielu zjawisk stanowiących niezamierzony produkt uboczny tego procesu. Pod wpływem urbanizacji. Warto wreszcie zalważyć. obejmować elementy stylu miejskiego i tra_ dycyjnego w postaci pewnych wartości środowiska wiejskiego. Nie można wykluczyć osłabiania sp jności rodziny w wyniku niedostatecznego przeciwdziałania naciskom zewnętrznym. w degradacji środowiska przyrodniczego. że turystyka kształtuje patriotyczne postawy jednostki lub grupy. Aktywną obecnośćturystyki można też odnotować w kształtowaniu się kolejnego składnika stylu życia. to trudno nie zauwuŻyć wpływu turystyki na kształtowanie jego modyfikacji.in. przy powrocie rodziny lub jej członka z podr ży turyStycznej. Tlv rcza obserwacja turyst w krajowych i zagranicznych oraz kształceniowa funkcja turystyki mogą być źr dłem kształtowania osobowości otwartych na innowacj e. Po tych uwagach og lnych można podjąć pr bę wskazania na rolę turystyki w modyfikowaniu niekt rych składnik w stylu życia. w tendencji do posiadania domk w letniskowych. turystyczne formy zagospodarowania tej kategorii czasu mają tendencję do utrwalania się i szerokie perspektywy. psychiczne ludności i grup wiekowych. wykazuje relatywnie większe motywacje do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wykształcenia og lnego. Składnikiem stylu zycia moze być życie w rodzinie.jak zdolnośćdo pracy. Szczepariski. czyli rozumiane jako dobre samopoczucie fizyczne. odzywianie uzna się za segment konsumpcji. s. Ma ona sw j udział w zwiększaniu nacisku na ochronę zdrowia w obszarach zurbanizowanych. Przy założeniu. język w obcych. własnego narodu. W ośrodkach turystycznych. w postaci obcych zwyczaj w czy słownictwal2. odzież staje się wyr znikiem subkultur.. Skutki pozytywne to możliwość wzmocnieniawięzi emocjonalnych rodziny. iż stwierdzenia dotyczące stopnia oraz kierunk w tego od_ działywania mają charakter hipotez. Istotnym składnikiem stylu życia jest zdrowie definiowane pozytywnie. tzn. bądźteŻobejmujące takie cechyjednostki. Jak juz wcześniej wykazano. wzrasta jej udział w zagospodarowaniu czasu wolnego od pracy itp. Wyraża się to m. - determinanty i układy odniesie- 403 . kul_ tury regionalnej czy stosunku do przyrody. W zespole codziennych zachowa formujących styl zycia znajduje się także czas wolny i sposoby jego wykorzystania. rozw j gastronomii). a pośrednio i turystyki. Pawełczyriska. większa kultura spożycia i rozmaitość posiłk w oraz konsumpcja przetwor w. np. Turystyka może też nasilać tendencje do umacniania lub osłabiania partnerskich stosunk w w rodzinie. np.in. Należy Zastrzec. konsumpcji. Elementame pojęcia socjologii' PWN. 30l-302. Zjawisko to wzrasta w miarę rozwoju miast i pogarszania się środowiska zdrowia ich mieszkar c w. satysfakcji społecznych i tw rczości|3. Przejawia się ono m.szanie ich między miastem a wsią. Należy tu takze upaĘwać możliwościnatężenia funkcji socjaliza- cyjnych. pod wpływem popytu na usługi noclegowe. Jednocześnie turystykę jako stymulator środowiska zdrowia należy umieścićw układzie pozytywnych skutk w procesu urbanizacji. Jednak może r wnież wnosić elementy niekorzystne do obraZu tego środowiska. jej rola w formowaniu tego środowiska może być poZytywna. jw.in. pod wpływem turystyki biorącaudział w ruchu turyStycznym. 13 |2 J. geografii. dzięki wychowawczo-kształceniowej funkcji turystyki. tj. R wnież w dziedzinie ubioru można wskazać na zmiany pod wpływem turystyki. Przejawami tego mogą być: wzrost konsumpcji zywnościpoza domem (m. etnografii czy pogłębiania wiedzy o kulturze. pochodzącym od turyst w. np.. zaciera się teŻ r żnica w sposobie ubierania się poszczeg lnych warstw i społeczne. Ten proces ujednolicania moze się odbywać dośrodkowo. Jezeli np.

że rośnie odsetek ludności wiejskiej uffzymującej się z nierolniczych źr deł zarobkowania. r wniez z tytułu sprzedaŻy turyStom i organizacjom zajmującym się obsługą ruchu turyStycznego usług noclegowych. Widoczne są pożądane przemiany pod tym względem. Rozw j infrastruktury turystycznej i og lnej oraz kontakty ludności wiejskiej z uczestnikami ruchu turystycznego tworzą podstawy tych postępowych przemian. Mozna postawić tezę. przyczyrtla się d9 wzmocnienia i poszerzenia tego uczestnictwa. artykuł w żywnościowychitp. Dowodem na to moze być zwłaszcza sieć wsi turystycznych. jako częśćskładowa szeroko rozumianej kultury. kempingi. Podstawy urbanizacj i ekonomicznej w si rozsze rza także rozbudowa sieci usług bytowych świadczonychturystom i ludności wiejskiej. Mogą tez być przyczyną wielu zjawisk patologicznych. że miastotw rcza funkcja turyStyki. iz tworzenie nowych miejsc pracy oraz osiąganie dodatkowych dochod w. $ 405 $ :{ tl $ . w sferze obrotu ziemiączy obyczaj w. że turystyka może w tym procesie zĄąć znaczące miejsce. domki letniskowe. Badania dowodzą. kt re z kolei potęguje działanie czynnika wywoławczego. kwalifikowanej czy wycieczkowej. Praca taka daje młodym ludziom więcej swobody. Można zatemWzyjąć. Na przykład tradycyjna władza ojcowska. większą dostępność d br kultury. og lnie można więc powiedzieć. Rozważając kierunki oddziaływania turystyki na kształtowanie miejskiego stylu zycia... Przejawem urbanizacji technicznej wsi jest r wnież rozszerzająca się zabudowa typu miejskiego. jest lub moze być podważoflaprzez pojawienie się lepszej pracy dla obu płci w sferze obsługi ruchu turystycznego. Zwiększająca się Zwartość tej zabudowy i wymiar przestrzenny (np. W tym sensie ma charakter pozytywny. Wyrazem tych przemian moze być zatem poprawa warunk w. wyposażonych w określone walory turystyczne. w degradacji środowiska przyrodniczego. pensjonaty. społecznego i kulturalnego. w tym z turystyki. Miastotw rcza funkcja tury_ styki przejawia się tu z r żnym natężeniem we wszystkich czterech płaszczyznach przebiegu procesu urbanizacji. jest istotna dla wielokierunkowych przekształcer wiejskiej sieci osadniczej. takie jak koleże stwo iprzyjaź '. iż uprawianie turystyki. lepsze warunki rozwoju osobowości. Zapr ezentow ane r o zw ażania o mi as to tw r czej funkcj i w sp łc ze snej turystyki upoważniają do wniosku. co wzmacnia rolę turystyki w omawianym zakresie. kt ry pod wpływem turystyki jest poddany przekształceniom na wz r miejski. wykazująca wzrost w miarę rozwoju turystyki. ściśl'e związana z dawną strukturą ekonomiczną gospodarstw chłopskich i decydowaniem o dziedziczeniu. poprawiają warunki zycia ludności wiejskiej i podtrzymują funkcjonowanie niekt rych gospodarstw wiejskich. Turystyka ułatwia też swobodne i intymne kontakty międzyludzkie. Turystyka. Że aczestnictwo w kulturze ma relatywnie korzystniejsze warunki rozwoju w wyniku procesu urbanizacji. Trzeba też og lnie zauvłażyć. Skutki nie kontrolowanego rozwoju turystyki na tych obszarach mogą jednak r wnież być niekorzystne i wyrażać się np. że vrbanizacja wywołuje zjawisko turystyki. tworzy korzystne warunki do powstawania tego rodzaju stosunk w społecznych i do wzrostu znaczenia elementu komplementarności w charakterze więzi między turystami oraz między turystami a ludnością goszczącą. mie te przemiany ekonomiczne pochodzenia turystycznego mogą zahamować odpływ ludnościwiejskiej do miast. Dotychczasowe rozwuŻania o roli miastotw rczej funkcji turystyki w modyfikowaniu miejskiego stylu życia skłaniają do og lnego wniosku. np. kształĘąc w określonym zakresie styl życia ludnościmiejskiej. częSto zagrożonych ekonomicznie. Warunkiem funkcjonowania wsi letniskowych jest też wyposażenie ich w podstawowe utządzenia infrastrukturalne o charakterze turystycznym i miejskim. iż jest ona jednocześnie jednym z cel w zyciowych wyznaczarLych wsp łcześnieprzezmiejski styl życia' Wsp łczesna wieśznajduje się r wniez w polu oddziaływania procesu urbanizacji. np. jakości i stylu życia ludnościwiejskiej. iż turystyka wywiera także wpływ na przebieg urbanizacji wiejskich jednostek osadniczych. w sensie skutk w jej rozwoju. obserwuje się.Doświadczenie wykazuj e. Można je zwłaszcza odnieśćdo stylu życia. W su404 . Skutki wzrastającej roli turystyki są szczeg lnie widoczne w zakresie urbanizacji ekonomicznej i technicznej. parkingi) nie- rzadko są wyobcowane ze środowiska wiejskiego i obniżają walory krajobrazu wiejskiego. warto r wnież zwr cić uwagę na stosunki spo_ łeczne. Jej pozycja wynika r wnież z te9o. iz nieracjonalna urbanizacj a techniczna wiej skiej sieci osadni czej może by ć przy czy ną degradacji środowiska przyrodniczego' Urbanizowane wsie turyStyczne stają się r wnież obiektem przekształcer w sferze społecznej.

spotkanie kultur i czynnik przemian kulturowychla. w parkach rozrywki oraz w odni"sieniu do wielkich miast i metropolii gospodarczych. element kultury. |a i K. jw. że dziedziny te znajdują się w związku dialektycznym.po. czyli archeologicznu. Upowszechnienie wymienionych form turystyki oraz tworzeł nie odpowiednich warunk w ich rozwoju mogą się przyczynić do po' lepszenia stanu zdrowotnego społecze stwa i w konsekwencji.war to podnieśćzagadnienie stanu zdrowia społeczeristwa. Wymiar edukacji kulturowej ma r wnież turystyka polegająca na zwiedzaliu zakład w przemysłow ych.Jednocześnie skłaniają one do następnego wniosku. FUNKCJA EDUKACJI KULTUROWEJ Związl<t turystyki z kulturą pozwalają na sformułowanie wniosku. Postulat ten ma szansę realizacjiw turystyce Turystyka krajoznawcza otaz kwalifikowana.np. w wyni' ku edukacji kulturowej. aĘ poziom. Funkcja edukacji kulturowej turystyki odnosi się nie tylko do samych turyst w. iż ryzuje moze być traktowana jako funkcja kultury. gł wnte młodzieży. Podjęta w tym rczdziale pr ba określenia postulowanych funkcji httr rystyki w sferze pozaekonomicznej dowiodła. nych czynnikiem edukacji kulturowej jest tez turystyka pielgrzymkowa.2. do korzystnych przemian kulturowych. cześniestała ewolucja form wsp łczesnej turystyki zwiększa formułowania wzaj emnych powiązar{ tych zj awisk. ze kultura oznacza spos b. 6. turystyka zaśwzbogaca.. Wywiera ona r wniez określony wpływ na iozw j kul_ turalny miejscowości odwiedzanych przez turyst w. Edukacja kulturowa może mieć postać samokształcenia. wzbogaca ona uczestnictwo w tradycji kulturalnej kraju i świata.6. szczeg lnie o podłożupoznawczym.ou mogą oni odnieśćwiele korzyści. plażowej. Humanisryczne podstawy urystyki. że elementy szeroko ro. Przecławski. zumianej kultury są obecne prawie we wszystkich rodzajach wsp li czesnej turystyki. w sferach etyki (ochrona środowiska'. W tym sensie odzwierciedla ją wzrost poziomu życiaw wyniku ekonomicznego i społecznego rozwoju miej scowości turystycznych. rodzaje i sposoby uprawiania rozrywki oraz zabawy były wartośc iąi rntały zna- 406 . atakże coraz częściej zabytkami przemysłowymi. jest w tym procesie powszechna i może przynieśćwiele wartościowych efekt w. kulturowy. Turystyka zaśma bardzo dogodne warunki do przal kazywania tych wartości kulturowych swoim uczestnikom i otoczeniu' w kt rym są osiągane jej rozmaite cele. Turystyczna edukacja kulturowa przejawia się takze w ekonomicz_ nych aspektach rozwoju turystyki. Termin ten odnosi się do r Żnych dzie' dzin życia. jakośći poziom życia. Ponieważ stan kultury pod tym względem np. nie miastotw rczego działania turystyki powinny być regulowane w cQ}i lu zachowania szeroko rozumianych społecznych wartościwsp łcze&:' nej turystyki. może odegrać doniosłą . Przyjmując. w Polsce jest zły. W ten. iuł"i" interesują się wielkimi osiągnięciami naukowymi i technicznymi. przeto trzeba zwr ci uwagę na rolę turystyki wypoczynkowej i zdrowotnej w poprawie Ę sytuacji. Edukacja kulturowa jest terminem dającym wyruz nowej potrzo' bie turystycznej. ra inspiruje rozw j turystyki. K. Promując liczne wartościreligijne. a także spos b i poziom życia ich stałych mieszkarc w.niesie przy tym wiele wartości moral_ i społecznych. chroni i dobra kulturalne.t.ałe z tozw o- festiwalowej. uprawiana rozumnie i dobrze zorganizowana. Turystyka archeolo giczna pogłębia świadomość kulturową społecze stwa pod względem tradycji wytw rczościprzemysłowej. iż zakres i natęż!r1l. Przecławski wyraża pogląd. int.k_ tualnej oraz kultury życia codziennego.o_lę * kształtowaniu świadomości kulturowej jej uczestnik w. W sumie te rodzaje iurystyki mogą spełniać oczekjwania edukacji kulturowej społeczer{śtwa. zasługującej na upowszechnienie w warunkach maso. Przyswajają oni zaobserwo_ wane u turyst w z reguły wyższe potrzeby kulturalne oraz ucząsię ko_ rzystać z przygotowanych dla turyst w i wymaganychptzez nich urzą- miona dobra kulturalnego. dzeri kulturalnych. obecność turystyki. wości wsp łczesnej turystyki. W edukacji kulturowej głosi się też postulat. Korzyściekonomiczn e rwiry.

noclegowych. turystycznych oddziałuje też na kształtowanie sfery produkcji d br i usług.region w i kraj w turystycznych.jem turystyki odnoszą się też do całego kraju. stanowi pr bę wnioskowania uog lniającego. wpływając dodatnio na innowacyjnośćgospodarki. zmniejszanie rozpiętości w poziomie życia miejscowości. powoduje liczne konsekwencje we wszystkich sferach gospodarowania. Turystyka krajowa stanowi przede wszystkim ważn! czynnik spoTurysta. Wolno też przypomnieć. pojmowanego jako troska o narodową wsp lnotę. ze wysoki prestiż tury_ styki w strukturze czynnik w rozwoju jest określony ptzez jej obecność we wszystkich sferach gospodarowania: produkcji d br i usług. Turystyka zaśo motywacjach poznawczych moŻe przynieśćefekty w formie nowych tozułirya w wielu dziedzinachżycia. że funkcja edukacji kulturowej turystyki może być stymulatorem popularyzacji dorobku wsp łczesnościi kultywowaniB dziedzictwa przeszłości. że turystyka ze swej natury jest formą konsumpcji. rozrywkowych. wyższego poziomu życia stanowi istotnej wagi bodziec do postępu społecznego' downictwa cepcji turystycznej. swojej dyspozycji środkipłatticze. Pod wpływem popytu turystycznego powstają nowe pola aktywności człowieka w r żnych dziedzinach wytw rczościi usfug. to strumie pieniądza w formie wydatku turystycznego może stanowić istotne źr dło dochod w budżetowych i dochod w gospodarstw domowych w miej scowościach turystycznych. pamiątek itp'. iż konstatacja wyższego poziomu Życia w czasie uprawiania turystyki. jak i sfery podziału. informacyjnych. łe c zno . W tym sensie turystyka należy zar wno do sfery wymiany. FUNKCJA EKONOMICZNA Zgodnie zprzyjętąkonwencją podrozdział ten. komunikacyjnych. poprzedzony w rozdziale 2 obszerną analizą uwarunkowa rozwoju turystyki jako zjawi_ ska ekonomicznego. Wzrasta liczba nowych stanowisk pracy. np. rzemieślniczych. iż do sfery wymiany można przypisać efekty dewizowe turystyki międzynarodowej.atakże na strukturę popytu i w efekcie oddziafuje na rozmiary oraz strukturę wydatk w ludności. Przeprowadzona w rozdziale 4 ocena miejsca turystyki w strukturze gospodarki narodowej daje podstawy do twierdzenia. wpływa za408 kulturalnego i gospodarczego. ryzuje go rozwinięty poziom funkcji turystycznej. stwarzając możliwości odnowy sił człowieka. a więc nośnikami popytu na r żnorodne świadczeniaturystyczne.moŻe też się przyczynić do intelektualnego rozwoju społecznościturyStycznej. jest dokładnie opisana zwlaszczaw zagranicznej literaturze przedmiotu. Jak wiadomo. wymiany oraz konsumpcji. Ta obecnośćtu_ rystyki jest widoczna w kształtowaniu modelu konsumpcji. Dlatego.2. ścisłepowiązaniaz procesem podziału i pociąga za sobą takie konsekwencje.Moze więc wzbogacić postawy patriotyzmu. podzia_ łu. gastronomicznych. kulturalnych. opr cz warunk w natuU podstaw dochodowości turystyki leŻy wymaganie stworzenia pewnego miniralnych danej miejscowości - 409 . wyrażające się gł wnie w ich wpływie na bilans płatniczy kraju o rozwiniętych funkcjach turystycznych. Należy też dodać. prowadzi do wzrostu wydajności pracy. bodźce ze sf'ery konsumpcji docierają do sfery produkcji za pośrednictwem wymiany i podziału.g o s p o darc ze g o ro zw oj u ob s zar w re c ep cj i tury s Ę c zn ej. jak kłżdyrodzaj konsumpcji. dotyczącego wpływu turystyki na procesy rozwojowe w r żnej skali prze_ Turystyka.7. zwłaszcza gdy charakte. tem na wielkość. Że wiele zjawisk 6. przez efekt naślazwłaszcza zagranicznej. stając się uczestnikiem rynku turystycznego. Jeżeli popytowi temu przeciwstawi się odpowiednio zorganizowaną poda:ż poszukiwanych usfug i d br materialnych. jako zjawisko o bogatej i r znorodnej treściekonomicz_ nej. wzrost wpływ w do bu_ dzet w lokalnych i centralnych. dokonuje zakupu Sprzętu turystycznego. Warto więc jeszcze raz podkreślić jej walory w procesie gospodarowania. Ekonomiczne' dodatnie skutki turystyki przejawiają się w skali kraj owej i zagr anicznej. Punktem wyjściarozwaŻail jest twierdzenie. Wolno sądzić. Tirrystyka zdrowotna i wypoczynkowa. Turyścisą konsumentami wielu usfug i d br. powstawanie nowych źr deł dochod w w miejscach restrzennej. RedysĘbucyjny efekt turystyki ma np. handlowych. W polskiej rzeczywistości ekonomiczna funkcja turystyki nie była należycie doceniana. zaspokaja potzeby w zamając do kresie usług. Wiadomo. jak zmiany w przestrzennej strukturze podziału dochodu narodowego.

gwaran. 4ro 4II . Moze on nawet wynosić 10Ovo w małych uzdrowiskach o skromnych funkcjach miejskich. tujących warunki bytowania turyStycznego. Przy takim załozeniu turysta ponosi wydatki z dochod w..w pod. wskłźnlkten w wybranych krajach europejskich miał nastęgranicznej. W takiej sytuacji znaLazło się wiele kraj w rozwijających się i kraj w byłego realnego socjalizmu. niekompetentna polityka w dziedzinie stosunk w gospodarczych z zagranicą może szybko do_ prowadzić do sytuacji.Dlatego aktywizacja wszelkich źr deł dochod w dewizowych nabiera w tych krajach szczeg lnego znaczenia. Na pewnyrn etapie rozwoju staje się czynnikiem pokonywania barier i ogranię7ę(l wzrostu. z drugiej zaśtzw. że dta wielu kraj w jest ona bardzo istotnym dzialem ich międzynarodowego obrotu gospodarczego. Wagę ekononicznej funkcji turystyki zagranicznej podkreślafakt.udzielając turystom nocleg ą sprzedając produkty zywnościowelub posiłki. szczeg lnie korzystna sprzedaż szerokiego zakresu usług. Vichy czy Dax. l ne i tanie miejsca __^^-. Mieszkar{cy miej scowości turystycznych uzyskuj r wnież okre_ ą do budżetu podwyższone podatki w zutiry. mum podaży ekonomicznych d br turystycznych. Wiadomo. rystycznego wywiera nacisk na poszczeg lne elementy kształtującej się gospodarki turystycznej. Wszystkie jednostki gospodarki turystycznej osiągają zwiększone miot w gospodarki turystycznej. w wyniku inspiracji rynku powstaje i rozwija sigr infrastruktura turystyczn a oraz sieć jednostek gospodarczych. W takim kontekście należy oceniać ekonomiczną funkcję turystyki zaZagraniczna turystyka przyjazdowa daje efekty analogiczne do efekt w. w wielu przypadkach wpływy dewizowe z tytułu mrystyki zagranicznej nie tylko pozwalają na pokrycie defi cytu bilans u płatniczego. kt re nie wystąpiłyby w warunkach gospodarki zamkniętej. iŻ turysĘka zagranicz- dochody w zamian za świadczone turyStom usfugi i sprzedawane inne dobra. Należy przypomnieć. niewidzialny eksport towarowy. R 'wniez podejmujący pracę w sektorze usług turystycznych znajdują źr dło zarobkowania' Wszystko to razem pro_ wadzi do ożywienia i rozwoju miejscowościturystycznych oraz do aktywizacji ruchu turystyczne1o w okresach następnych. z wyjątkiem ośrodk w wielofunkcyjnych.handel zagraniczny umożliwia osiąganie korzy3gi z wyrnlany międzynarodowej. Jak to już podkreślano przy opisie turystyki międzynarodowej' w międzynarodowym obrocie turystycznym występuje.ka z obsługą ruchu turystycznego. z jednej strony. Wykładnikiem znaczenia tego rodza_ ju turystyki może być r wnież udział wp'ływ wdowizowych Z turyStyki w og 'lnych wPływach dewizowych danego kraju. lecz także umozliwiają zwiększenie importu koniecznego do zaPewruenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zmniejszają się też rozpiętościstandardu życiowego mieszkarc w poszczeg l_ nych region w kraju. w kt rej handel zagraniczny sam się przekształca w najdotkliwsze ograniczenie jego rozwoju. gdzie nie przekracza30vo. Dziękt turystyce następuje więc przemieszczanie się środkw pieniężnych z obszar w rozwiniętych do miejsca wy_ branego przez turystę jako cel podr ży turystycznej. Dynamika popytu tu. Na og ł obszary turystyczne mająniŻszy poziom rozwoju w por wnaniu z tymi. iz ogromne zadłuzenie tych kraj w stało się jednym z najwuŻniejszych problem w gospodarczych wsp łczesnego świata. Wymiana zagraniczna wywiera wielokierunkowy wpływ na gospodarkę narodową i jej dynamikę wzrostu. Ekonomiczna funkcja turystyki jest wysoko notowana zwłaszcza w skali międzynarodowej. Przede wszystkim zwiększa dochody budżetowe z tytułu podwyższonych obrot . jak np. skąd przybywają turyści. Jednocześnie powstają liczn. Pod względem omawianej funkcji stanowi jedną z najbardziej korzystnych form obrotu. Powstają nowe i rozwijają się istniejące ele-' menty tej gospodarki.ł +^_i_ *:^:^^^ pracy. Ludnośćwpłaca d br turystycznych przynosi wielorakie korzyści. Na przykład w poszczeg lnych uzdrowiskach francuskich doch d z turystyki przewyższa607o budżetu miejskiego. w tym 1$wnież Polska. Miarą gospodarczego znaczenia zagranicznej turystyki przyjazdowej jest stosunek dochod w z turystyki do og lnych dochod w pa stwa z Ętułu eksportu towar w i usług. w wyniku tego poprawiają się warunki aktywizacji Ęon w turystycznych. Na przykład w 1990 r. Uważa się.ślonekorzyści. że łącząc gospodarkę Wajową ze światową. iż turystyka stanowi narzędzie zmian w przestrzennej struktur7e podziału dochodu narodowego. Ten zaśjest sferą gospodarki ściśle związaląz całym systemem gospodarczym. Połączenie dynamiki ruchu turystycznego z podażą r żnorodnych' ' najest elementeln handlu zagranicznego. jak'te przynosi eksport towar w i usług. Przejawem ekonomicznej funkcji turystyki krajowej jest także to. kt re uzyskuje w stałym miejscu zamieszkania. JednakŻe wadliwa.

. towarzyszące cele turystyczne. że ten rodzaj turystyki. Wzrastająca dynamika zagranicznego ruchu turyStycznego i wydatw turystycznych powoduje. . ogłoszone w . Nalezy w tym miejscu zwr cić uwagę' że realizacja przedsięwzięć.Wielka Brytania .8. mniej zasobnych. rozumnie zaplanowane.9Vo. 2. że turystyka etniczna obejmuje podr że zagraniczne związane gł wnie z miejscem pochodzenia. iż ekonomiczna funkcja turystyki zagranicznej jest przedmiotem obszernych badar naukowych.A. Wruchu tym biorą udział emigranci. młodzieży i uzdrowiskowej. Par stwa doceniające ekonomiczną funkcję turystyki stwarzająinwestorom daleko idące preferencje.. że inwestycje takie. siłą rzeczy.5vo. 6. jw. może spełniać funkcję etfiiczną. przemysł turystyczny. ich dzieci i wnuki. U podstaw kształtowania się etnicznej funkcji turystyki leżąliczne zwiqzii kraj w emisji i kĄ w przyjmujqcych turyst w w płaszczyźnle historyczno-kulturowej.Międzynarodowych AktualnościachTurystycznych''. FUNKCJA ETNICZNA Treśćzarysowanej w rozdziale l charakterystyki turystyki etnicznej daje podstawę do wniosku.Żvo. Dążenie do maksymalizacji do_ chod w z turystyki krajowej i zagranicznej przyjazdowej narzuca bowiem. W warunkach tworzenia w Polsce jakościowo nowej ekonomiki omawiana funkcja turystyki zasługuje na poważne potraktowanie' społeczno.2. do innych.7Vo. są gospodarczo opłacalne. W krajach Włochy RFN -7.że turystyka. zaspokajając r żnorodne potrzeby i aktywizując gospodarczo wiele sfer życia. gospodarczo-orgaruzacyjnych w szeroko pojmowanej sferze obsługi tu- Rozbudowa zdolności usługowej bezpośredniej gospodarki turystycznej (hotelarstwo. np. Turcja I5. Wsp łczesna turystyka etniczna występuje w skali międzynarodowej i dzięki niej osiąga się r wnież inne. Grecja I9.orbis'' S.I4.to wpływy z turystyki zagraniczne1 są odczuwalne dla gospodarki narodowej. Funkcja etniczna wsp łczesnej turystyki jest widoczna w wielu płaszczyznach. Nie rozwijając tego tematu. oddziałuje w określonyspos b na doch d narodowy.) pociąga za sobą konieczność powiększania zdolności usługowej i produkcyjnej w działach gospodarki narodowej pośrednio włączanych do obsługi ruchu turystycznego (drogownictwo.. Portugalia 9. rolnictwo itp. i zamieszkania w przeszłościsamych turyst w oraz ich przodk w.I?o. należy też zutr cić uwagę na sprawę inwestycji. urodzenia poczynkowe.4%o. zwłaszcza tam. w miejscowościach rodzinnych oraz w ośrodkach historycznych i kulturalnYch.Żvo. że gdy stosunek ten jest większy od jedności.Ovo|5. handel detaliczny. nie miałaby warunk w do rozwoju sektor w pozaturystycznych' Trzeba r wnież podkreślić. znajomych. a takŻe wsp lne dziedzictwo historyczne i kul413 4r2 . Badar .gospodarczego. Jest też narzędziem transferu dochodu zjednych obszar w i kraj w. Struktura tej populacji według wieku jest więc zr Żnicowana. Doświadczenie wykazuje.pujące wartości: Hiszpania _ Zl. -3.). najczęściejbogatych. dzięki roz|icznym skutkom swego rozwoju. Powszechnie się przyjmuje. gdzie turystyka stanowi odczuwalne źr dło finansowania rozwoju k kt ra ryst w pozwala na aktywizację gospodarki lokaInej i regionalnej. turystyki dzieci. Wśrd rozlicznych cel w podr ży tego rodzaju turyst w są wizyty u rodzin. czyli funkcję wyraŻającą tendencję do szukania przez turyst w swoich korzeni. urządzenia wy- ]5 Przy opracowywaniu tego podrozdziału wykorzystano publikacje Instytufu Turystyki oraz Zespofu ds. o rozwiniętych funkcjach turystycznych dochody-z turystyki stanowią więc ważne źr dło fi nansowania rozwoju społeczno-gospodarczego. konieczność stałej troski o wzrost produktu turystycznego na gruncie nowych inwestycji w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. widząc w tym r wnież znaczne korzyści pośrednie' Rozważając zagadnienie ekonomicznej funkcji turystyki. można powiedzieć' iż w pewnym zakresie.SzwajcariaAustria I7.9?o. gastronomia. w taki spos b stanowi instrument wyr wnywania poziom w rozwoju tychjednostek przestrzennych. jest ona kategorią podziału dochodu narodowego' w innym zaś tworzy doch d narodowy przy stosunkowo nistich nakładach kapitałowych. transport publiczny. sportowe itp. . Innym miernikiem znaczenia turystyki zagranicznej w gospodarce narodowej jest Stosunek wpływ w z tej działalnoścido dochodu narodowego' W badaniach międzynarodowych przyjęto zasadę.

demokratycznego ładu polityczno. Niezależnie od kształtu organizacji tej turyStyki zwiększa ona świadomość narodową w Ę formie ruchu turystycznego może wzbogacać wi wiedzę o dumę narodową turyst w ne żyjących w Polsce mniejszości narodowych: Niemc w. ekoloW świetle tych uwag funkcja ksztahowania świadomości mających na celu ochronę polskiej kultury kresowej. poczuwa się do zvłiązk w Ze . że rozw j turystyki etnicznej do Polski i z Polski wzmocni budowę wsp lnego domu europejskiego. zutłaszcza zaśorganizatorzy turystyki.b.starą ojczyzn{. co jeŁączyło lub nadal łączy. Białorusin w. tzn.9 .. turystyka polonijna czy turystyka mieszkaric w Polski do krai turowe. musi prędzej czy p źniej prowadzić do zniszczeria turystyki. że funkcja etniczna turystyki ogniskuje w sobie prawie wszystkie funkcje będące skutkiem rozwoju wsp łczesnej turystyki i sąd jej znaczelie. lIkrair{c w. W warunkach sprzyjających pokojowej wsp łpracy narod w rozwoju turystyki etnicznej' zvtłaszcza polonijwzrastają możliwości żydowskiej. Polski z tą częściąnarodu. niemieckiej czy chod w z turystyki przyjazdowej i procesowi inwestowania kapitał w zagranicznych w Polsce. Ukrainy itp. zbiorowe wycieczki szkolne. Na zakoriczenie wolno powiedzieć. np. EKoLoGlczNEJ śwnooMośo 6. narodowości żydow. Mogą to być np. dobrze zachowane środowiskoprzyrodnicze otM dziedzictwo kulturowe są dla turystyki bezcenne. Rosjan i Żyd w. Układ struktur organizacyjnych sprzyjają_ cych wzbogacaniu omawianej funkcji poszerzajątowarzystwa kultural414 gicznej wsp łczesnej turystyki nabiera coraz większego znaczeria. Na przykład w Izraelu działa około 200 organizacji zrzeszających ludzi mających swoje korzenie w r żnych miastach polskich. ludności niemieckojęzycznej. społeczne czy naukowe. Warto zauwuŻyć. że zależność ki od środowiska jest dużo większa niż innych gałęzi gospodarki. w tym w sektorze turystycznym. tości. Etniczna funkcja wsp łczesnej turystyki ma teŻ sw j wymiar ekonomiczny. powstawanie r żnych towaŹystw uczestnik w. De_ gradacja krajobrazu. np. Ruch ten może r wnież przyjme wać formę podr Ży grup specjalistycznych. 2) turyści. Turystyczny ruch etniczny przyjmuje r żne formy organizacyjnc. Znaczenie etnicznej funkcji turystyki wzrasta więc dzięki temu. Można też przewidywać. międzynarodowych.Polonijna turystyka pielgrzymkowa do Polski pozwala teŻ napił lęgnowarrie języka polskiego. Można jej przypisać koniecznośćuświadomienia tzech og lnych spraw: 1) problem środowiska przyrodniczego i społecznego należy do najważniejszych zagadnieri wsp łczesnego życia.Wsp lnota Polska''. Jest to istotna przesłanka urzeczywistniania etnicznej funkcji turystyki. Jest to widoczne w kierunkach podr żowania do Polski Jak wykazano już w rozdziaLe 2 książki. powietrze. włączane często do programu nauczania o kraju przodk w. FU N KCJA lśzTAŁTowANlA zacyjnych. Wilna czy Grodna. rozw j turystyki zależy od turystyatrakcyjności środowiska. Ostatecznie bowiem narody muszą szukać tego.ku Radzieckiego. poŻe winni mieć świadomość. Zwiry. i chce nawiązać do swoich korzeni. organizatorzy i świadczący usługi turystyczne powinni mieć właściwystosunek 415 . organizowanych przez stowarzyszenia kulturalne. a także osoby pracujące w turystyce bezpośrednio i pośrednio. Powinno to sprzyjać intensyfikacji donej. iż turystyka etniczna często się wiqle z religijnymi i w tym sensie wspiera proces kreowania określonych war. Pełnej realizacji omawianej funkcji w Polsce sprzyja tworzenie nowego. Nie_ miec. Dlatego teŻ setki milion w turyst w.Łotuty. służyoświacie i kulturze turyst w. woda. Warto tu przypomnieć. Ilustracją występowania tych zutiązk w moŻebyć turystyka niczna do Polski np. W Polsce obserwuje się obecnie działalność nowych zasadach na stowarzyszenia . przyjaci ł Lwowa.gospodarczego. takich jego element w. jak ziemia. kt ra pozostaj ąc poza granicarrli kraju. światroślinny i zwierzęcy oraz r Żnego rodzaju dzieła człowieka.. Litwy. Kształtowanie się oraz umacnianie etnicznej funkcji turystyki znajduje podatny grunt w postaci istniejących i tworzonych struktur organi_ i z Polski. Pierwiastek poznaw czo-kulturowy skiej. żl w sprzyjających warunkach ten ruch turystyczny może się stać istotnej wagi czynnikiem ułatwiającym tworzenie modelu szerokich kontakt 'w narodowej oraz zwiększać satysfakcję i nicznych. Podobne możliwościorganizacyjne występują na obszarze USA.2.

proekologiczne planowanie przestrzenne' rozumną promocję turystyki łagodnej.poszatkowanie'' krajobrazu. dlatego teŻtetrzy elementy naleŻy traktować jednakowo poważniel8. hałas.. ozywienie tej funkcji jest wprost proporcjonalne do stanu odprężenia orazzacieśniania wsp łpracy gospodarczej i kulturalnej poszczeg lnych pa stw. 416 4r7 .środowiska degradacji krajobrazu.miękką''. . apelowanie do moralnościludzkiej. om wione funkcje wsp wykorzystanie na inne cele obszar czynek.. polonijnej. Stat8 C. jak i dla tuw ryst w. odnotowano na świecie567 mln zagranicznych podr ży. Die Tourismuslehre im Grundriss. C. zwłaszcza turyst w. Daje więc szansę na zachowanie . Chodzi tu o brak wzajemnego dostosowania rozwoju techniki.Deutschland'' 1995. świadczyć og lny wsp ł_ czynnik korelacji między świadomościąekologiczną a postępowaniem ekologicznym. gdyż na skutek tych migracji międzynarodowych pa stwa są automatycznie włączane w tę sferę ptzez kształtowanie np.Wszystkie podmioty turystyki muszę być świadome ujemnych skutk w obcizyżenia środo_ wiska. Deklarowane często świadomość ekologiczna. zakresu formalności granicznych (prawo paszportowe. Turystyka łagodna stwarza bowiem moŹliwość porozumienia między ludnością tubylczą i gośćmi. r r r t przypadkowe zasiedlenie i. 3) trzeba zmniejszyć r żnice między świadomością ekologiczną a postępowa_ niem ekologicznym podmiot w turystyki. jw. Trzeba przypo- rzecz jasna fikę kulturową odwiedzanego obszaru i nie powoduj e . prow adzące do jego faktycznego zriszczenia. że dopuszczalne obciążenie środowiska nie jest wielkościąstałą itrzeba ciągle się starać dostosowywać skutki ludzkiej działalnoścido potencjału natury kt ry zapewnia jej odnawialność. turystyki inteligentnej. gospodarki. poziomu zamozności i czasu wolnego narastających wsp łcześnieproblem w środowiska. rozumianej jako spos b myślenia. 43. Waga omawianej funkcji nabiera ostrościzwlaszcza w świetle wy_ nik w badar zależnościmiędzy świadomością ekologiczną podmiot w turystyki a ich postępowaniem ekologicznym.twarda''.in. co oznacza' że wsp łzależność tajest bardzo mała17. że turystyka opiera się na trzech nośnikach:społecze stwie. Dorner. Kaspar.. W skali międzynarodowej polityczne aspekty turystyki pogłębiają się wraz z postępami proces w integracyjnych. respekĘ ącą w pełni wymagania ochrony środowiska.2. rozwijania kontakt w między krajami. np. budowania wizerunku kraju za granicą czy aktywizacji turystyki etnicznej. Punktem wyjścia jest w niej założenie. s. Dlatego można śmiało m wić o politycznej funkcji turystyki. wydanie spe- Polskę odwiedziło 8Ż. s. D. Turystyka międzynarodowa może stanowić istotny instrument osiągania innych cel w politycznych.. Zmiana świadomościekologicznej?. 37-38. Realizacja tej koncepcji odbywa się przez rozsądne. jakie obserwuje się w Europie i poza nią. może np. ponad 36 mln Polak w wyjechało za granicę w celach turystycznych. Die Tburismuslehre im Grundriss. praktyce w miejscowościach turystycznych. Dotychczas rozwijana turystyka nadycyjna. Należy przypomnieć. takich jakt : do dopuszczalnego obciążenia potencjału przyrody.budzą pewne wątpliwości. Wynosi on 0. na og ł masowa powinna być zastępowana turystyką . Kaspar.).35. łagodną. Pozycja danego par stwa w świecie jest także mierzona obecnością w sferze podr Ży międzynarodowych. uzyskany na podstawie badar niemieckich. dewizowe. alternatywną.nie wpływa ujemnie na specy- l |7 cjalne. m. iż wsp łczesną turystykich skutk w kę cechuje masowość' Skalę zjawiska charakteryzują następujące liczby: w 1995 r.10. zwiększenie roli wychowania ekologicznego i stosowanie mechanizm w ekonomiczno-rynkowych. FUNKCJA POLIT YCZNA łczesnej turystyki nie wyczerpują wszystjej rozwoju. Na zako czenie można wskazać pewne kierunki działania proekologicznego w turystyce. gdy się dokładnieprzyjrzeć.. gotowośćdziałania i zrozumienie problemu do mnieć. gospodarce i środowisku. w ptzeznaczonych na wypo- o niewłaściwymstosunku do ochrony środowiska wśrd podmiow turystyki .2 rnln cudzoziemc w. Problem ten można teżrozwiązywać przezrozw j tzw. 6.. jw. celne itp.stanie wartościowym zar wno dla ludnościmiejscowej.

Znaczny udzid m|odzieży i dzieci w turystyce krajowej daje okazję do wychowywania turyst w w duchu patriotyzmu i zwiększania wiedzy o zachodzących przemianach cywilizacyjnych. czynniki polityczne. a tym samym pokoju i odprężenia. nienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeflstwa.. efekt w jej transformacji. nym członkiem Unii Europejskiej. Kaspar. zwłaszcza zagr anicznej. Na zako czenie warto więc przypomnieć. Przepływa na og ł z region w t0 ściąwolnego czasu. czyli masowa' jako zjawisko obejmujące przemieszczanie się w przestzeni. polskiej gospodar. ze turystyka spełnia funkcje polityczne pośrednio lub bezpośrednio oraz sama daje impulsy do formułowania polityki.3. w pa stwach totalitarnych turystyka leży w kompetencjach parstwa. lega sens politycznego angażowania się par stwa w sferę turystyki jako ruchu masowego. z drugiej strony turystyka jest hamowana konfliktami. ki. Turysty. ka daje możliwość rozpowszechniania osiągnięć np. a także wykorzystywanie pewnej ilościczasu wolnego od pracy.] Wszystkie rządy powinny więc podejmować działania na rzecz zapew- Wsp łczesna furystyka. s. rozwijając się. Jednak mechanizm działania otoczenia politycznego turystyki jest zr żnicowany w zależnościod ustroju pa stwa: r r r w pa stwach liberalnych prawa obywatela mogą się swobodnie rozwijać.. te The Hague Declaration on Tburism. . połowy XIX w. wykaĄe charakterystyczną strukturę. jak wiadomo. objęła ty|ko część ludności świata.a mianowicie tę. xx w. zl Polska podejmuje energiczne starania o to. jest ona podporządkowana celom politycznym. ponadto rozw j turystyki.będąc przejest w znacznym stopniu determinowanaprzez jawem wsp 'łżycialudzi. kt re są niezbędne dla rozwoju krajowej i międzynarodowej turystyki''. aby się stać pełnopraw. [.Turystyka jest pozytywnym i wszechobecnym czynnikiem promocji wzajemnego zrozumienia.' a poświęconej turystycelg: . og lnie biorąc. Jej początki sięgają. j est reglamentowany. kt ra należy do społeczeristw ekonomicznie rozwiniętych i dysponuje znacznymi dochodami oraz sporą ilo- deklaracji Światowej organizacji Turystyki i Światowej organizacji Parlament w. Iecz jako zjawisko masowe wykształciłasię w latach 50. . turystyka międzynarodowa odgrywa ważną rolę wsp łpracy i porozumieniu między krajami oraz narodami. Wydaje się. Mozna wyrazić opinię. jw. jw. ze turystyka. iż turystyka wsp łczesna. Przedstawione obserwacje można zakoitczyć cytatem ze wsp 'lnej żują agendy rządowe.. Skutki polityczne towarzyszą r wnież turyStyce krajowej. iż walory poznawcze turystyki wywieĘą duży wpływ na życie jednostek i całych grup społecznych.iżpo ny aspekt rozwoju turystyki międzynarodowej stanowi istotny czy polityki zagranicznej poszczeg lnych par stw. DYSFUNKCJE wsPoŁczEsNEJ TURYSTYKI Turystyka wsp łczesna. W sferze politycznej natomiast powstają w związku z tym na przykład stosunki handlowe. rozwoju i modernizacji. zimnej wojny oraz zmiany w krajach Europy Środkowej i W stworzyły możliwość łatwych kontakt w w czasie podr ży i pobytu granicą. a jej rozul j jest sterowany centralnie. C. Stosunki te mogą być konfliktogenne' więc anga.. 32-33. jako zjawisko ruchliwości przestrzennej. Kaspafo uvłuŻa. 1 . Należy zauważyć. kt rych podstawą jest rozw j oraz modernizacja infrastruktury turystycznej z udziałem inwestor w zagranicznych. 418 $ s 419 1. jest wynikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to dobry prognostyk dla rozwo.i C. kształĘąp ich charaktery zainteresowania oraz postawy. a podsycana pokojem. w pa stwach opiekur{czych turystyka jest popierana pośrednio lub bezpośrednio (np. Wynika ztego. dlatego występują tu Z natury rzeczy przesłanki polityczne do swobodnego rozwoju turystyki wraz zjego korzyściami i kosztami. Die Tourismuslehre im Grundriss. ju polskiej turystyki międzynarodowej.. przyjętej w Hadze w 1989 r. Dotyczy to r wnież polskich in. iż na tym po.nowi to dobrą przesłankę rozwoju turystyki. westycji za granicą. turystyka socjalna).

choroby weneryczne. gdyż turysta nie reprezentuje wszystkich mieszka c w swego kraju ani środowiska. poglądy moralne i religijne. dla kt rych np. Na podstawie literatury przedmiotu można wskazać przynajmniej' zachowania i postawy. w turyStyce uczestniczy obecnie kilkaset mil n w os b.pr bując narzucić swoje wzory i swoją pseudokulturę. z kraj w zaawansowanych przem do mniej rozwiniętych. pijar stw o. prawie nie ist. prostytucję. iż stanowi to jedną z charak terystycznych cech obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej ściświatowej. dostosowaną do Stereotypowych wyobrażer o odwiedzanym kraju.. nieje. Ich znajo mośćjednak może być w pełni wykorzystana w kształtowaniu polskieJ polityki turystycznej. od kilkunastu lat na świecio jest prowadzona dyskusja na temat korzyści i koszt w turystyki za: r wno dla gospodarki oraz społecze stwa. z kt rego się wywodzi. W stosunkach międzyludzkich zwraca się też uwagę na zanikanie tradycyjnej gościnności.i to wyłącznie ekonomicznych. 4ŻI . Wywofuje to silne reakcje obronne i wzmaga wzajemną nieufność. Zanikajątradycyjne wartości. Wsp łczesna turystyka. jest jednocześnie obciążona r żnymi kosztami. Można więc powiedzieć. że turyścizagraniczni w dużych ośrodkachnadmorskich nie odczuwają zadnych po- niekt re niekorzystne zj awiska tow arzy szące rozwojowi wsp łczesnoJ' turystyki. włamania do samochod w. Do kor{ca stulecia liczba ta przekroczy 500 mln. Zachowania turyst w są odbierane przez ludnośćodwiedza. jak uprzedzenia i stereotypy występujące wśrd turySt w oraz odwiedzanych społeczności. Nierzadko stosunki te zastąpiło podejście komercyjne. szczeg lnie w dużych ośrodkachturystycznych.W efekcie obserwuje się zmiany w jej stylu życiai pewne zakl cenia w stosunkach społecznych środowiska przyjmującego turyst w. Do niekorzystnych zjawisk środowiskowych zvłiązanych z turystyką wsp łczesną zalicza się także zjawiska patologii społecznej' Najczęściej wymienia się tu narkomanię. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na takie niekorzystne zjawiska. czy|i jej dysfunkcje. rzy badacze uułażająnawet. Nie jest td prawdą. Jak już wykazano.i nych miejscowości jako typowe dla kraju ich pochodzenia. ze społecze stw zurbanizowanych do czych. naleŻy także mieć świadomość wić w kształtowaniu przyjaznych stosunk w międzyludzkich. słabną więzirodzinne. Niekt . iż ttyści z bogatych kraj w demonstrują 4Ż0 Turystyka o ddzi ałuj e znac zqc o na ś dow ro is ko s p o łe c zno - kult urow c. kt ra się staje corazbardziej wzajemnie za7eżna. Na przykład w miarę rozwoju turystyki masowej małe miejscowości turystyczne oferują swoim gościom bardziej wyrafinowaną.jakie może ona stano-' ludźmi. a7e fałszywą wersję swego folkloru i obyczaj w. Demonstrowana kultura turyStycznB jest więc niesłusznie uog lniana w odwiedzanym środowisku. Inny przykład niekorzystnych konsekwencji turystyki można wskazać w obrębie efekt w ekonomicznych dla ludności miejscowej.} dziennego życia w swoim kraju. czarny rynek dewizowy ilp. gdyz dotychczas na og ł m wiono tylko o korzyściach. jak i dla środowiska przyrodniczego' Jest to ważne. Mają one rozmaity charakter. Nietrudno zau:wużyć. Wiadomo' ze pod wpływem rozwoju turystyki następuje majątkowe zr6żnicowanie miejscowej społeczności.czemu towarzyszy nacisk na naśladownictwo wzor w zachowania się turyst w. niedostępne są dobra uzywane powszechnie przez turyst w. Po-l twierdzają to prowadzone na świeciebadania naukowe. UwaŻa się. Gospodarze zaśnie Są przygotowani. Turystyka może więc powodować r wnieżuczucie frustracji wśrd tych. wysoko rozwiniętych gospodarczo i do kraj w rozwijających się. zmieniają się obyczaje. Turystyka nic jest bowiem pełnowartościowymnatzędziem przekazywania prawdl o świecie. podobnio zresztąjak korzyści związane z rozwojem turystyki. Nie odzwierciedla też co. będąca źr dłem rozmaitych korzyści. z P łnocy na Pofudnie . ZaprezentowanQ uwagi odnoszą się do kraj w o rynkowym systemie gospodarki. Turystyka wsp łczesna jest częściąkultury i nośnikiemwielu wartościkulturalnych. Pojawiają się opinie. kt re u ludnościmiejscowej mogą wywołać uczucie rezygnacji lub agresywnego niezadowolenia.bogatszych do biedniejszych. Wadzieże. UwaŻając turystykę za środeksłuzący pogłębianiu przyjaźni między zagroże . Sprzyja temu tendencja do upowszechniania postaw konsumpcyjnych. Jednocześnie jej rozw j może być źr dłem niekorzystnych zjawisk dla kultury. aby pom c gościompozbyć się tych wyobra:żeri. Często też turyści prezenĘą wobec ludności miejscowej postawę wyższości. że pod wpływem turystyki masowej następują stałe i szybkie zmiany w zyciu miejscowej ludności. że efekt wzrastającego zrozumienia między narodami' jeślisię temu batdzo dokładnie przyjrzeć. Ma ona jednak r wniez ujemny wpływ na omawiane środowisko.

Doświadczenie wykazuje. zakazy parkowania. ogranicza ona dostępność do przyrody jako źr dła har_ monii oraz porządku. kt ra w szczycie sezonu dodatkowo chroni turyst Problem bezpiecze stwa turyst w szczeg lnie ostro występuje w komunikacji lotniczej w wyniku eksplozji ruchu pasażerskiego. źr dła hałasu. Wynikiem podejmowanych przez społecze stwo pr b chronienia się przed skutkami motoryzacji są niekt re pomniejsze ograniczenia wolności osobistej. niwelację terenu itp. Z masowymi podr żami jest r wnież zwią_ zana choroba AIDS. że wraz z rozwojem wsp łczesnej turystyki występują zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. zakł cając harmonię środowiska przyrodniczego i naturalną r wnowagę. Ujemne skutki są powodowane przez wzrastające zagęszczenie sieci dr g czy tor w kolejowych. Rozmiary r znorodnych uciążliwościpowodowanych przez zmotoryZowanych turyst w umykają kalkulacji. ospa czy grypa. Zakopane.odkulturalniania'' i przystosowania do skomercjalizowanego Stylu ży. Ucieczka od tłoku w miastach w paradoksalny spos b doprowadza do tłoku w miejscowościach turystycznych. kt ry odwie dzają. zkt rych korzysta- tw rczy wpływ turystyki jest widoczny także w środowisku męczącym. plź. zakł ca ten porządek i wprowadza chaos do zycia codziennego mieszka c w obszar w turystycznych. Inną ujemną konsekwencją turystyki jest przekraczanie chłonnościobszar w. z jednej strony. ograniczenia szybkości. Wsp łczesna turystyka obniza jakośćżycia nle tylko odwiedzanych społeczności. dyfteryt. z drugiej zaś może tę sferę ograrriczać. Turystyka.. PrzeciE/lenie międzynarodowej komunika423 w . wowym warunkiem zdrowia psychicznego. samolot w. uzdrowisk położonychna obszarach g rskich. wyręby w lasach. teren w parkingowych. Zmotoryzowani turyści nie tylko w duzym stopniu ograniczają wolnośćpieszych. czyli sferę ich wolności.lecztakŻe turyst w. od. zakazy wjazdu. Potwierdzeniem tego jest wzrastaj ąca |iczba wypadk w drogowych. zwłaszcza turyst w. będące w konsekwencji ograniczeniem swob d. a także w d śrdlądowych' W zwipku Z tym wprowadza się r żneprzepisy ochronne. Systematyczny wzrost turystyki krajowej i międzynarodowej oraz zwiryarty z ruą rozw j np. może być czynnikiem zwiększającym samodzielnośćmieszkar{c w odwiedzanych obszar w. rozw j wsp łczesnej turystyki jest ściśle związany z transportem. obnizające jakośćwypoczynku. tyfus. Na przykład ktaje zachodnie notują nasilenie tradycyjnych epidemii. piowadzące m. motor wek. wzdłuż wybrzeży m rz i jezior. ją zmotory zowani turyści. Wśrd niekorzystnych zjawisk będących skutkiem nieprzemyślanej polityki turystycznej można wymienić urba_ nzację obszar w turystycznychprzez wznoszenie budowli w stylu spotykanym powszechnie w miastach (np. W sumie jednostronnie traktowana polityka turystyczna przynosi wiele skutk w negatywnych. Warto w tym miejscu powiedzieć. Dynamiczny rozw j turystyki masowej oraz koncentracja ruchu turystycznego wpływają na bezpieczetistwo. Wolnośćod niechcianego hałasu samochod w. Degradoprzyrodniczym.trzeb kulturalnych. że nadmierna koncentracja ruchu turystycznego w określo_ nych miejscowościachwprowadza na og ł wiele ogranicze oraz niedogodności w zyciu codziennym i zawodowym.in' do architek- wadza się np. Preferowanie w polityce turysĘcznej gł wnie cel w ekonomicznych prowadzi często do zubożenia środowiska architektonicznego miejscowości turystycznych. Turystyce przypisuje się nawet niszczenie kultury lokalnej i wartościreligijnych. rozw j turystyki pielgrzymkowej i w dużych miastach przyczyniają się do zwiększania |iczby źx deł hałasu oraz r wnomiernego rozprzestrzeniania się hałasu prawie na całej powierzchni globu ziemskiego. Spotyka się też opinie. Wpro4ŻŻ tonicznego niszczenia krajobrazu. że np. Naturalnie przeciEżenie szlak w komunikacyjnych nie jest jedynym problemem związanym z motoryzacją. takichjak cholera. Przykład w z tego zakresu dostarcza szeroko rozumiany sektor usług bytowych. a więc w konsekwencji ograrricza prawo do ciszy i spokoju. Pod tym względem złą sławą ciesząsię regiony i miejscowościturystyczne. Jak juz podkreślano.vrządze stereofonicznych itp' jest zaśpodsta_ w. P łwysep Helski) czy przypadkowe i bezplanowe osadnictwo. cia. w Hiszpanii powołano do zycia policję turystyczną. czyniącje bardziej W czasie pobytu na og ł w jednym miejscu nic zdradzajązainteresowania okolicami ani krajem. jednokierunkowe l|ice. Powiększa np. W wyniku rozwoju i koncentracji turystyki masowej następuje coraz większe zaśmiecanie ulic. nart motorowych. z:właszcza w okresie letnim. lecz takŻe stanowią zagrożerue życia na drogach. działywanie turystyki na miejscowe zwyczaje nosi zaśczęsto charakter . tranzystor .

Dodatkowo można powiedzieć. Na cele turystyki narciarskiej poświęca się tam każdego roku 500 ha ażytk w rolnych. Biologowie obawiają się. turyst w). fakt w korzystania z niekt . należy do przeszłości. masowe zaśmiecanie Alp. W wyniku tego wystąpiło wiele niekorzystnych zjawisk. Ponieważ jest ono istotnym czynnikiem rozwoju turystyki. Utrata drzew przyczynia się do zwiększania występowania lawin. wyciąg w i tras narciarskich ołącznej powierzchni ponad 20 tys. czyli tyle co trzykrotny obwÓd kuli ziemskiej. nych było nieuwzględnianie w rachunku ekonomicznym działalności gospodarczej. wynosząca około sławia choćby długość 120 tys. Coraz częściej się m wi. od roku 1950 liczba turyst w w Alpach podwaja się co siedem lat. kt rym nio zagrtŻa wyczerpywanie się. Stwierdza się też obumieranie roślini kwiat w alpejskich.Zaosttza go okoliczność. że turystyka masowa stwarza paradoks: turystyka niszczy turystykę. m. Następnym problemem jest stan las w w Alpach. d br wolnych. że warunkiem korzystaniaprzez człowieka z element w śro. W Bawarii 70Vo las w g rskich jest skazanych na obumarcie. Systematycznie też wzrasta stosunek liczby turyst w do liczby stałych mieszkardc w miejscowości g rskich (np. że już tylko 10-15vo ziemijest pokryte trawą. Walcowanie śniegu na trasach narciarskich ciężkimi pojazdami powoduje. Znaczenie składnik w środowiska przyrodniczego dla turystyki oraz dla człowieka podkreślają takie jego cechy. przy niedostatecznym uwzględnieniu ochrony tych obszar w. cji teren w bogato wyposazonychprzez naturę. Rozw j wsp łczesnej turystyki prowadzi też do zmiany charakteru środowiska przyrodniczego. ha. tj. Wskutek koncentracji ruchu turystycznego kozice żyjące na szczytach g rskich zostają Zmuszone do szukania pokarmu na niższych poziomach. wiska. Na przykład wybrzeża morskie Włoch oraz Hiszpanii wykazują znaczne zalieczyszczenia spowodowane zbyt intensywnym zagospodarowaniem turystycznym linii brzegowej. Duże szkody powoduje turystyka narciarska. Stwarza to liczne niebezpieczerfutwa dla człowieka. Wiąże się to nie tylko z ich ograniczonością fizy czną i narastaj ącą konkurencyjnością między funkcjami środowiska przyrodniczego. jak ograniczona substytucyjność oraz wysoka kapitałochłonnośćodzyskiwania utraconego krajobrazu. w Davos na 6 tys. ptzeto wszelkie zagrożenia płynące dla środowiska ze strony turystyki budzą uzasadniony niepo. w budownictwie. np. powodzi orazzwiększonych erozji. Innym przykładem zagrożerua środowiska przyrodniczego są Alpy.cji lotniczej jest widoczne w portach lotniczych.iż traktowanie niekt rych zasob w środo. km. w tym także turystycznej. Skalę problemu uzmywyciąg w i kolejek alpejskich.Powszechnie już wiadomo. co prowadzi do przepełnienia port w lotniczych. Przy takiej koncentracji przestrzennej ruchu turystycznego powstają r żne lciąż|iwe problemy. Zagrożony jest r wnież inny składnik środowiskaprzyrodniczego. W Polsco (chociaż nie tylko) często jeszcze trakĘe się ziemię jako niemalże dobro wolne. rych d br naturalnych i szkodliwego oddziaływania na nie. że np. W Ęrolu co czwarta trasa narciarska prowadzi przez zagrożone lasy g rskie. iż 60Vo drzew jest uszkodzonych. k j. Austria zamierza do kor{ca tego stulecia zbudować 3 tys. ziemia. jako tzw. gdzie masowo pożerająpędy młodej roślinności. su istnienia samej turystyki. czyli do niszczenia sen. że wsp łdziałaniewszystkich tych czynnik w może w ciągu najbliższych lat aczynić cały region wysokog rski niezamieszkanym. W obliczu grożącej światukatastrofy ekologicznej ludzie zaczęli dostrzegać' że mĄądo czynienia z procesami być może nieodwracalnymi i że wzrost turystyki prowadzi do rujna. Wśrd wielu sprawc w degradacji środowiska przyrodniczego wymienia się turystykę masową. gł wnie wody i powietrza. Negatywne skutki turystyki masowej odczuwalne dla środowiska przyrodruczego Są szczeg lnie widoczne w wielkich regionach turystycznych.in. ocenia się. Drugą dziedziną' do kt Ę są odnoszone negatywne skutki rozwoju wsp łczesnej turystyki. dowiska jest uznanie ich za dobra ekonomiczne. mieszka c w przypada 50 tys.lecz także z relatywnym zwięk szaniem się w środowisku składnik w antropogennych. Stale rosnąca liczba uczestnik w ruchu tu4Ż5 ' 424 . niebezpiecznych obsunięć ziemi. na pasach startowych i autostradach dojazdowych. W wyniku rozwoju turystyki g rskiej pojawia się tez zagrożenie ze strony zwieruąt' Na skutek dokarmiania przez turyst w liczba jeleni wzrosła S-krotnie w stosunku do stanu z początk w tego stulecia. jest środowisla pr7yrodnicze. Konsekwencją przyjmowanej w ekonomiitezy o istnieniu d br wol. Zwraca się uwagę na słabą pojemnośćtas lotniczych.

doznają uszczerbku przez eksploatację turyst y czną (P ł- tych.). inwesto_ wanie. Niekiedy niszczy środowisko przyrodnicze. Można więc powiedzieć. jako podstawowe elementy tej świadomości. zwłaszcza kraj w przyjmujących go_ ści. Ta działalnośćkonsumpcyjna jest bardzo ważna z punktu widzenia całej gospodarki. drogi. Na uwagę zasługują teŻ ne?atywne skutki rozwoju turysĘki masowej w sferze życia gospodarczeTo. rystycznego oznaczajednocześnie wzrost popytu nar żne usługi i do_ bra turystyczne. plaze czy naturalny krajobraz wiej ski. Umożliwia ona przepływ kapitał w. Polega ona na zdawaniu sobie sprawy ze znaczenia środowiska przyrodniczego dla wsp łczesnego człowieka oraz gospodarki.) wielu obszar w wiejskich.U podstaw działania szeroko rozumianej gospodarki turystycznej musi r wniez lec pełna świadomość sozoekologiczna. że spekulacja terenami budowlanymi osiąga szczeg tnie d:uże rozŻ'. Jej stopa w regionach turystycznych bywa znacznie wyższa niz średnia w danym kraju. mająteż sw j wymiar negatywny. aby przesłanki poprawy jakościżyciai standardu ekonomicznego nie były zagrożone. USD. W krajach o wysokiej atrakcyjności tuinwestycyjną prowadzoną przez rystycznej obserwuje się działalność ponadnarodowe organizacje turystyczne. wymianę usług oraz tworzenie organizacji gospodarczych. tereny sportowe itp. wyobraźnia i etyka sozoekologiczna. m2 teren w budowlanych. zar wno dla społecze stwa przyjmującego. odnosi się to zwłaszcza do międzynarodo_ wych sieci hotelowych. USD można było nabyć 4 tys. powinny być przedmiotem edukacji mieszkaric w oraz turyst w. W sumie turystyka masowa przyczynia się do zmian w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej obszar w wiejskich. mające swoje siedziby w krajach wysoko rozwiniętych.że istotne składniki środowiska. W roku 1983 za 10 tys. Fakt ten jest wyjątkowo dokuczliwy dla ludności miejscowej i obniża jej standard Jednąz istotnych cech turyStyki jest sezonowość. turystyka masowa konsumuje cji natury gospodarczej. a także z konieczności ochrony i odnowy tego środowiska. Ponadto wchodzenie danego kraju na rynek turystyczny i chęć ufizymania się na nim nie są wymuszane. Zależność ma charakter ekonomiczny.obniza więc jakośćżycia tej ludności. Dla porządku należy też zaprezentować opinie. Gł wnym narzędziem ochrony region w i miejscowości turystycz_ nych przed szkodliwymi skutkami rozwoju turystyki powinna być kon_ sekwentna polityka turystyczna pa stwa.Dysfunkcje te są dośćtrudne do sklasyfikowania.ra ptzez władzę polityczną. Jednym z niekorzystnych przejaw w rozwoju turystyki może być powstawanie i umacnianie zależnościkraj w przyjmujących od kraj w ta wysyłających turyst w. Środkiem zaradczym w tym względzie może być wydłużaniesezon w. Wiedza.Nietrudno bowiem za_ uvłażyć. Z eko' nomicznego punktu widzenia negatywnym skutkiem rozwoju wsp łczesnej turystyki moŻe być inflacja. społecznej i organizacyjnej. w kt rym stale żyje miejscowa ludność. stanowiących podstawę gospodarki turystycznej. Powinna ona zapewnić ochronę środowiska przyrodniczego w taki spos b. Poniewaz turystyka jest istotnym źr dłem dochod w dla wszystkich kraj w. iż ta oczywista zależnośćekonomiczna jest akceptowana przez pailst:wa przyjmujące gościzagranicznych. w 1988 r. Zasadniczo nie jest ona regulowal. olbrzymią ilośćusług i d br. według kt rych turystyka wykazuje wysoką podatnośćna kryzysy i niewielki społeczny prestiż zawodowego zatrudnienia w niej. np. szczeg lnie atrakcyjnych turystycznie.Wahania sezonowe działalnościgospodarczej w turyStyce powodują wiele konsekwenŻycia. Na przykład na Wyspach Karaibskich i na Hawajach ceny ziemi osiągają Zawrotne sumy. dla kt rego r żne kraje i miejscowości rywalizują między sobą o przyciąganie turyst w. kempingi. chociaz w pewnym zakresie są odwrotnością funkcji ekonomicznej. Jak wysep Helski itp. kt re nie mogą powaznie myślećo konkurowaniu w dziedzlnte produkcji przemysłowej. jak i wysyłającego turyst w. przeto każdy ktaj o rozwiniętych funkcjach turystycznych dryy do poprawy swojej pozycii na rynku. a odnosi się do struktury podaży i popytu. Lista dysfunkcji wsp łczesnej turystyki obejmuje też zjawisko spekulacji gruntami budowlanymi. Efekty tego splecionego życia międzynarodowego. Ryzyko zvłiązane z sezonowością odnosi się najczęściej do bezrobocia w okresach poza sezonami turystycznymi.] . zwłaszcza zaś 426 juz niejednokrotnie podkreślano. Rynek reaguje na to wzrostem podazy. Jest tez gł wnym powodem. w wyniku ekspancoraz ściślej sji masowej turystyki. Należy tu zauważyć. zaśpotrzeba było na ten cel 90 tys. Z omawianego punktu widzenia prowadzi to do coraz większego zagęszczenia vrządzeniami infrastruktury turystycznej i og lnej (hotele.

U podstaw dylematu. że ptzykład Kenii nie jest od_ osobniony' można powiedzieć. przekształcając dynamicznie oblicze odwiedzanych miejscowości. ze im kraj turystyki docelowej jest biedniej_ szy. Naturalnie są podejmowane pr by blokady zakup w ziemi przezkapitał zagraniczny (gł wnie japo ski na Hawajach). Przecławski' K. Wskazuje się też w tych krajach na stosunkowo niski udział zatrudnienia pracownik w miejscowych w zatrudnieniu og lnym w gospodarce turystycznej. Większośćdochod w idzie natomiast do właścicieli hoteli. obejmuje swoim zasięgiem liczne rzesze społeczelistwa. B. czy wsp łczesna turystyka jest błogosławierStwem. Jeśliwziąć pod uwagę turystykę międzynarodową.). import nowych technologii (know-how). przede wszystkim ugrupowar międzynarodowych. przedsiębiorstw ' s Czy zawsze jest tak. tkwią r żne wątpliwości. 6Ż5 mln zagranicznych podr zy w 1998 r. charakter sygnał w. R wnież turystyka krajowa. iż uprawianie turystyki sprzyja zdrowiu ftzycznemu i psychicznemu. Literatura przedmiotu noĘe w tym względzie przede wszystkim odpływ dewiz za granicę. np. Kwota ta nie uwzględnia wydatk w na usługi transportowe. Krippendorf. atakże coraz większymi wpływami os b prywatnych. Przecławskj' Turystyka a światwsp łczeslcy. Specjaliści2' rozwa' żając funkcje i dysfunkcje turystyki. W praktyce tych kraj w czę_ sto się stwierdza nieuzasadniony import poszukiwanychprzez turyst w d br konsumpcyjnych. w miarę rozwoju wsp łczesnej turystyki. nie przemyślane transfery zysk w itp. region w i kraju. -sPoŁEczNYcH KoRzYśol RozWoJU wsPÓŁczEsNEJ TURYST YKl KoszTow ]] i organizacji turystycznych. gdyŻ dotyczą one gł wnie pozaekonomicznych funkcji turystyki. BILANS GOSPODARCZO. kt re dla przykładu mozna zaK. w kt rych brakuje odpowiednich własnych środkw kontroli ziemi.--l miary w tych krajach i regionach turystycznych. problem zaśsprowadza się do jego skali. Mimo pomocy zagranicznej rząd Kenii mu_ si nawet dofinansowywać swoją gł wną atrakcję turystyczną. wpływy z niej wyniosły 445 mld USD. tym niekorzystniej wypada rachunek koszt w i zysk w.4. Można spotkać opinie. zwłaszcza międzynarodowej . kt re warto sobie uświadomići w miarę mozliwości uwzględniać w rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w dziedzinie turystyki. Przeprowadzona w tej książce wieloaspektowa prezentacja rozwoju turystyki wskazuje na liczne implikacje rozmaitej natury. Inwestycje zagraniczne w krajach i regionach turyStycznych takŻe mogą być źr dlem niekorzystnych zjawisk ekonomicznych. Pruecławskim22 ująć w formie kilku pytar .lecz na razie z mĄmi efektami. rozwijająca się coraz szybciej w krajach atrakcyjnych turystycznie. iż dla niekt rych kraj w rozwijających się turystyka może być interesem niekorzystnym. 6. na kt re brak jednoznacznych odpowiedzi. zgłaszają wiele pytar{. co stanowiło 97o wartościĘestrowanego światowegoeksportu. notuje się coraz liczniejsze głosy krytyczne pod jej adresem. Prawie wszystkie stanowiska pracownik w wysoko kwalifikowanych zajmują mieszkarcy metropolii i obcokrajowcy' Przytoczone przykłady dysfunkcji turystyki w życiu gospodarczym kraj w przyjmujących mają. nadmierny odpływ dewiz obniża efekt mnożnikowy dochod w turystycznych par stwa. W konsekwencji powoduje to znaczny odpływ dewiz do kraj w wysoko uprzemysłowionych. W krajach. czy też może w wielu przypadkach temu zdrowiu szkodzić? 2l 22 Na przykład J. samorząd w lokalnych i budżet w par(stwowych' TUrystyka międzynarodowa stała się duzym biznesem. 4Ż8 429 . zaledwie 30vo wpływ w dewizowych pozostaje w kraju. rzecz jasna. jaką są rezerwaty dzikich zwierząl Przyjmując. Samo zjawisko odpływu dewiz należy uznać za nieuniknione. czy przekIe Stwem. w 1998 r. Turystyka stała się w mijającym stuleciu nieodłącznym elementem wsp łczesnej kultury bytowania społecze stw. C' Kaspar i K. Jednocześnie. Wydawnictwo UW Warszawa 1994. kt re osiągają dochody w bilansie płatniczym' opierając się na turystyce rozwijanej przezkapitałzagraniczny. Tietz. W Kenii np. to fascynuje ona cotaz większą liczbąprzy' jazdlw i wyjazd w (np.

Czy w miejscowościach turystycznych stosunki międzylu-clzkie stają się lepsze. Przytoczone pytania można mnożyć. zachowanie i wspieranie d br kultury odbudowa dzieł architektury. : nieodwracalność funkcj i obiekt w infrastrukturalnych. ziłaszcza z wykorzystaniem miejscowych zasob w i produkt w. prostytucja. czy może zdarza się. ze turystyka spełnia funkcje wychowawczc. Korzyścigospodarczo-społeczne r r r r r r to: napływ dewiz. nie wszystkie dają. a niekt re nie są dotąd rozpoznane. narkotyki? Czy wiedza. efekt mnożnikowy.brak zrozumienia i działalnośćna pokaz. Jedno jest dziśpewn-e. I zaniechanie alternatywnego wykorzystania zasob w miejscowych i ich niszczenie. pracy np.ię it **tyfikować. jest zawsze pogłę. docenianie własnych i obcych wartości społeczno-kulturalnych. wy turyst w wobec innych ladzi? A może jest tak. pijar{stwo. społecznych. wsparcie gospodarki dzięki produkcji towar w i usług dla turyst w. wykorzystanie istniejącej infrastruktury. zeszpecenie krajobrazu przez obiekty turystyczne. a sezonowośći bezrobocie. iż oczekiwany obraz bywa spłycony lub wprost fałszywy? Czy turyści chronią środowisko przyrodnicze i społeczn e. językowych. turystycznej. regionach. I wycieki dewiz. iż wątpliwości narastają w miarę studi w nad skutkami rozwoju wsp łczesnej turystyki dla r Źnych sfer wsp łczesnego życia. świadomości ekologicznej i kształĘ" po"yiy*n" posta. krajach. przestępczość. . międzynarodowy pok j i zrozumienie. czy możejest zupełnie inaczej? A może turystyka przy. bieniem dotychczasowej. czy też może przyczyniają się niekiedy do jego dalszej degradacji? zavłsze jest tak. mieszanie się cy- I n wilizacji. w gruncie rzeczy ma charakter poglądowy. religijnych i rasowych. I niewykorzystanie infrastruktury turystycznej przez ludnośćmiejscową ze względu na brak środkw lub fizyczną niedostępnośćtej I I infrastruktury (getto turysty czne). duże obciążenie ekologiczne wskutek działalności kultury. np. Może do tworzenia optymalnego modelu Przytoczony bilans zalet i wad rozwoju wsp łczesnej turystykl vki.poniewaz sązbyt|iczne. większa r t I I a miejscową. Koszty gospodarczo-społeczne to: I inflacja. klasowych. przełamywanie barier. kulturowe.ksenofobia. A skoro tak jest. że jĄ uprawianio Czy : : : : : polepszenie poziomu zaopatrzenia ludności. Są to tylko ptzyklady. Faktem jest.kobiet. jaką zdobywają turyściw czasie poar ty i pobytu w innych miejscowościach. I wahania ekonomiczne i niezr wnowa'żony rozw j. niszczenie krajobrazu jako skutek błędnego oszacowania chłonnościturystycznej obszaru. gdyż wszystkich za7et i wad turystyki nie można określić. żnorodność działalności gospodarczej. to można zaprezentować bilans korzyścl oraz koszt w wsptłczesnej turystyki w sferze gospodarczej ispołecznej. dla młodzieży. os b niestworzenie możliwości wykwalifikowanych i dodatkowej w miejscowościach rolniczych. miejscowości)z innymi wzorcami socjologicznymi i kulturowymi. zabtrzenia ustalonej r wnowagi kulturowej i religijnej' ksenofobia. rzy szy jej przestępczość. sztuki i rzemiosła wskutek dopasowania komercjalizacja ich do gust w turyst w. spiesza niekt re procesy patologii społecznej? nie przynosi w tych sferach życia pozytywnych a towa'yn1io*. zapoznanie się ludnościdanego kraju (regionu. konflikty. polepszenie infrastruktury komunalnej przez budowę infrastruktury turystycznej. a tym samym utrata tozsamości. co po_ twierdziły nauka i praktyka: rozwoju wsp łczesnej turyStyki nie możta zatrzymać. 430 korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej przez ludność inwestycje. wzbogacanie treścioświatowych.

Wydawnic_ two Naukowe PWN. Warszawa 1992.czasem lconsumpcji?. Altkorn J. Kulturtourismus. PWE.. Strategia marki.. Warszawa 1996. organizacja turysĘki w Polsce.... Promocja produktu turystyczne7o w obrocie ą krajami o gospodarce rynkow ej. produkcja. Davidson K.. 433 . The Marketing of Services. rynek.BIBL!OGRAFIA Altkorn J.Monografie-Ruch Turystyczny" z. Nowakowska A. Dreyer A. Konsumpcja d br i usług turystycznych w gospodarstw ach domowy ch. Butowski L. Rogozir ski K.. Altkorn J.. Miinchen-Wien 2000. Cząs wolny . Instytut Turystyki. AE. Turystyka. Cieloch G. markerlng. Oldenburg Verlag. Warszawa 1994... Daszkowska M. Cowell D. Warszauła 1999Baum T. Kuczytiski J. R. Warszawa 1990. Podstawy marketingu turystycznego. Warszawa 1 987. Oxford 1990.. Warszawa 1996. PWE. Bąk S. PART. 26. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998.... Marketing w turystyce.A. APT MART.Pergamon 2001. Heinemann Professional Publishing.. Lundtorp 5. Krak w 1992.. SGPiS. Seasonality in Tourism. Bosiacki S. Usługi.

Medlik S. Warszawa 1991. Warszawa 1995..w..Y. Eleme nĘ tury s tyki mię dzynaro dowe7. Gda sk 1993. ODK . Kotler Ph. Wprowadzenie do zarzqdzania w turystyce. Rapacz A.. Kornak 4.. K-PS-Ed.. Marketing w turystyce. mocje. Die Tourismuslehre im Grundriss. Gaworecki w. wydawnictwo. Instytut Turystyki. marketing i pro- Holloway J. Byd.Śląsk''. Management im Tourismus. Elementy infrastruktury turysĘcznej i paraturysĘcznej.Świadectwo''. praca zbiorowa pod red. hr7qdzanie turysĘką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław 1992.. Wosia. Ż002. Fundacja. Katowice l995. Marketing usług turystycznych.. St. Ekonomika turystyki.. Robinson Ch. Majewski J. Verlag Paul Haupt.goszcz 1999. Marketing for Hospitality and Tourism. Pozna(t 1997 . Lane B.w. Kornak A. Pręntice Hall.. Ekologiczne uwarunkowąnią i funkcje turystyki. London 1989.. Bern und Stuttgart 1991. Warszawa 1998.Orbis" S. Ł dź 200r. praca zbiorowa pod red. Bosiackiego. . Warszawa 1988. Libera K. GTN. Warszawa Gołembski G. Warszawa*Poznail Konieczna-Doma ska A.Monografie i Opracowania" nt 442. Warszavła200I. Encyklopedia agrobiznesu.. Konieczna-Domariska A. Wrocław 1991. London-New York 2000. Kornak A. Warszawa 19'18. Gaworecki W. Kaspar C. K-PS-Ed. Warszawa 1992. Hanis P'.... WSE.. PWE.. Nowy system kierowania (management) w turystyce. Wrocław 1991. War- Holloway LCh. Holloway J. Gospodarla turystyczna u progu XXI wieku. Bern-stuttgart-Wien 1 995. Bydgoszcz 1991.. Fundacja . Kozielecki I.. Jafariego.. Wydawnictwo Naukowe Pv/N. ce. Leksykon podr ży. praca zbiorowa pod red..Innowacja". Warszawa 1994. Kornak A.. Verlag Paul Haupt. Kornak A. Pozna 200I. Wydawnictwo Naukowe PWN. The Business of Tburism. Usługi pośrednictwa i orTąnizacji w rozwoju rynku turystycznego. hrzqdzanie. Biura podr ży na rynku turyStycznym... ŁazarekR'. Wydawnictwo AE. Funkcja turystyczna Augustowa. PWE.Ch. Gdą ska aglomeracja. Warszawa 1969. PWE. AgroturysĘka. TurysĘka wiejska i rozw j lokalny.. AE. Bydgoszcz Dziedzic E. New Jersey. Kowalczyk A. praca zbiorowa pod red. Kompendium wiedzy o turystyce... Wydawnictwo Naukowe PwN.. S. Biura podr ży na rynku. I.. turystyki i hotelarstwa. Pitman. 434 szavta 1997. Giezgała J'' Turystyka w gospodarce narodowej.Drzewicki M. Wydawnictwo UG. Warszawa 1995. G. Encyclopedia of Tburism. Droga do europejskiego rynku wewnętrzne7o w turysty- . Kr l A.Ch.Instytut Turystyki. Warszauła 1999.. Makens J. SGH. Międzynarodowy ruch osobowy. Kaspar C. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarzqdzania strategicznego.Fundusz Wp łpracy''.. Jędrzejczyk J. Planowanie 7ysku w hotelarstwią Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998. Liszewskiego. Pitman.. AE. Routledge..W.. AE.A.. Pielgrzymki i turysĘka religijna w Polsce. Geografia hotelarstwa' Wydawnictuło IJŁ.. Gołembskiego.. Instytut Turystyki. Geneza i funkcje.. AE. Wrocław 2001. Ekonomiką turyStyki.... J. Upper Saddle River.. Eseje psychologiczne. Marketing for Tourism. SGH. Warszawa 1989. o człowieku wielowymiarowym. 1999.. Kaspar C. Jackowski A. PWN. praca zbiorowa pod red. Kornak S. Knowles T.. Bowen J. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. 19'77..A. PWE.. Plant R. 1995. Gdar sk 1976. Zarzqdzanie hotelarstwem i gastronomiq. A. Warszavła 1999. AwĘ Pozna 2000. London 1986.

Schaetzing E. Warszawa Sikora J. Woźniakowski J. Turystyka a wychowanje. Rozw j usług turysĘcznych u proqu XXI wieku. Warszawa 197 . Gda sk 1995. Ż003.C. Pozna 1999.. AE. Przed trzecim przyspieszeniem. Sp r o wzrost gospodarczy. Przecławski K. Nestorowicz M.. Wydawnictwo UG. Warszawa 1994.. hrądzanie i marketing w kulturze i rekreacji. Kufla.T..Monografie i opracowania'' nr 262' scPis. Wodejko 5. Warszawa 1989. Krako no mi c zne uw 1993. praca zbiorowa pod red. AE... Wydawnictwo AE. FBC. praca zbiorowa pod red. PotrTeby konsumpcyjne. Nasza Księgarnia. Sierpi ski J. SfW .Mentor''. FranKurt am Main 1992. Rapacz A. . Prawo turystyczne. organizacja ruchu turyStyczneqo na wsi. Podstawy i zasady działania. nych. Deutscher Fachverlag. Management in Hotellerie und Gastronomie. . W. . Krak w 1996. zi". Poznar{ 1998.Prace Naukowe Politechniki Szczecir skiej" nr 338. wsiĘ Warszawa 1999. Wydawnictwo UG. Trends in Outdoor Recreation.E. praca zbiorowa pod red. Junga. Organizacja i zarzqdzanie hotelem. Hotelarstwo.Monografie i Opracowania" nt 288. ptaca zbiorowa pod red. Gartnera. 436 437 .. . Miotke-Dzięgiel J.. Biblioteka . PWE. Naumowicz K. Wydawnictwo Prawnicze. AE.. Tulibacki T.C... Turystyka a światwsp łczesny. mateiały podstawowe Kongresu Turystyki Polskiej.Szansq rozwoju kraju.e Żoo0.. siciriskiego. PAPT. Krak w 1988.Semper". S p ołe c zno . z' Ż63. Warszawa Warszawa 1993. New York 1988. B. Marketing w turystyce.. Daszkowskiej. Marketing usług hotelarskich. Marketing usług. Krak w 1996. Warszawa 1994. Wielowieyski A. Payne A. Wydawnictwo UG. Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznopraw- Turkowski M. G. PwE. PUS. Pilotąż wycieczek zagranicznyc . Warszawa 1986. UKFiT Warszawa 1996.ybranych 1997. J. M. Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebnaŻ. AL. Zarys marketingu usług. Wydawnictwo (JW. Warszawa 1996. cjalistycznych . Leisure and Tourism.. Ząrys socjologii turyStyki. Warszawa 1968. Turystyka morska. Witulska 1. Warszawa 1986. Marketing usług. Styl życia' Koncepcje i propozycje' praca zbiorowa pod red. Pluta-olearnik M. Wydawnictwo UG. SGPiS. Warszawa TurysĘka a człowiek i społeczeltstwo. Nowakowsk a A'. Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych. D. Warszauła 1973. Gołembskiego. Przecławski K'.Znak". Poznalt Ż002. Przecławski K. PWE.. Wydawnictwo Naukowe . Przecławski K. 1989. I99Ż.. Middleton V. K. praca zbiorowa pod red... PIW.. kw arunkow ania ruc hu turystyczne?o w układach przestrzennych... A. Gda sk 1992. Wodejko S'. Warszawa 1995. Warszawa 1984. PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. Usługi pośrednictwaw polskiej gospodarce turysĘcznej. Humanistyczne podstawy turysĘki. Gda sk Mishan 8J. Senyszyn L. Ruch prTyjazdovry z Zachodu do v. Warszawa 1997.. G.. Lime'a. Przedsiębiorstvvo turystyczne. Szczecin 1987.PWE Warszawa 1994. Warszawa Turkowski M. Przecławski ego. praca zbiorowa pod red.Monografie'' nr 88. Gda sk 1993.W..Wię- WZZ. Ekonomiczne zagadnienia turysĘłi wsH' Warszawa TurysĘka .. CABI Publishing. pa stw sojako vvyraz luki na europejskim rynku turystycznym.-BIS. 2002.Iil\brane zagadnienia.. Instytut Turystyki. Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa. Gołembskiego.. ElemenĘ marketingll.rt Metody sĘmulowania rozwoju turysĘki w ujęciu przestrzennym' praca zbiorowa pod red.. Człowiek a turystyka.

Prace Naukowe AE w Katowicach''. Znaczenie ochrony prawnej konsument w usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce... Warszawa 1999. Żabi ska T. SGH. . praca zbiorowa pod red.. Zawistowska H. Kornaka. Warszauta 1994. Wydawnictwo Naukowe PWN..il Zarzqdzanie turysĘką. Podstawy i mechaniruy ksztąłtowąnia konsumpcji usług turystycznych. Katowice 1990..Monografie i Opracowania" nr 448. . A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful