P. 1
prawo karne część ogólna

prawo karne część ogólna

|Views: 367|Likes:
prawo karne skrypt radwański
prawo karne skrypt radwański

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Tomasz Płonka on Jan 13, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

Sections

 • Skrypt do Prawa Karnego(nauka o przestępstwie)/B.Migas/
 • Funkcje prawa karnego
 • Zasady prawa karnego
 • Wykład Dietera Shenka(zbrodnia sądowa)
 • Budowa przepisu i normy prawnokarnej
 • Sankcja prawnokarna
 • Budowa normy prawnokarnej
 • Przedmiot ochrony prawnokarnej
 • Struktura przestępstwa
 • Trójelementowa definicja przestępstwa(Ernst Beling)
 • Czteroelementowa definicja przestępstwa
 • Pięcioelementowa struktura przestępstwa
 • Teorie związku przyczynowego(czyn a przypisanie skutku)
 • Karalność czynu(II element przestępstwa)
 • Bezprawność czynu zabronionego(III element przestępstwa)
 • Kontratypy(opis)
 • Podmiot przestępstwa(sprawca)
 • Odpowiedzialność karna a wiek
 • Gwarant w ujęciu prawnokarnym
 • Czyn zabroniony kwalifikowany przez następstwo
 • Wina(V element przestępstwa)
 • Teorie winy
 • Formy stadialne przestępstwa
 • Zamiar
 • Przygotowanie
 • Postacie zjawiskowe przestępstwa
 • Sprawstwo
 • Jednosprawstwo
 • Pomocnictwo
 • Karalność za przestępstwa w postaci zjawiskowej
 • Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy
 • Zbieg przepisów ustawy
 • Zbieg przestępstw
 • Nauka o karze/O.Bączyk/
 • Kara kryminalna(pojęcie, teorie cele)
 • Kary(rodzaje)
 • Środki karne
 • Zasady i dyrektywy wymiaru kary
 • Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne obostrzenie kary
 • Warunkowa reakcja karna
 • Uchylenie i darowanie kary
 • Środki zabezpieczające
 • KRADZIEŻ(i jej odmiany)
 • ROZBÓJ(i jego odmiany)
 • OSZUSTWA
 • PASERSTWO
 • Zaostrzenie i złagodzenie odpowiedzialności karnej
 • Pranie pieniędzy i korupcja

Skrypt do Prawa Karnego(nauka o przestępstwie)/B.

Migas/
(Skrypt obejmuje wykład prof. Witolda Kuleszy z 2008/2009, podręcznik prof. Indecki i prof. Liszewska wyd. z 2002, komentarz z ćwiczeń dr Wiciński oraz poprzedni skrypt z roku 2004 w zakresie poruszanym na wykładzie kursowym z prawa karnego materialnego 2008/2009)1
SKRYPT DO PRAWA KARNEGO(NAUKA O PRZESTĘPSTWIE)/B.MIGAS/..................................................1 POJĘCIE, FUNKCJE I ZASADY PRAWA KARNEGO.........................................................................................................................2 POJĘCIE PRAWA KARNEGO........................................................................................................................................................2 FUNKCJE PRAWA KARNEGO.......................................................................................................................................................2 ZASADY PRAWA KARNEGO.......................................................................................................................................................3 WYKŁAD DIETERA SHENKA(ZBRODNIA SĄDOWA).....................................................................................................................5 BUDOWA PRZEPISU I NORMY PRAWNOKARNEJ...........................................................................................................................8 SANKCJA PRAWNOKARNA.........................................................................................................................................................9 BUDOWA NORMY PRAWNOKARNEJ.............................................................................................................................................9 PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNOKARNEJ..................................................................................................................................10 STRUKTURA PRZESTĘPSTWA..................................................................................................................................................11 TRÓJELEMENTOWA DEFINICJA PRZESTĘPSTWA(ERNST BELING). ...................................................................................................11 CZTEROELEMENTOWA DEFINICJA PRZESTĘPSTWA........................................................................................................................11 PIĘCIOELEMENTOWA STRUKTURA PRZESTĘPSTWA........................................................................................................................11 PODZIAŁY PRZESTĘPSTW......................................................................................................................................................12 CZYN W UJĘCIU PRAWNOKARNYM(I ELEMENT PRZESTĘPSTWA) ...............................................................................................14 POJĘCIE CZYNU....................................................................................................................................................................14 OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE CZYN........................................................................................................................................17 TEORIE ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO(CZYN A PRZYPISANIE SKUTKU)...............................................................................................20 KARALNOŚĆ CZYNU(II ELEMENT PRZESTĘPSTWA)...................................................................................................................23 BEZPRAWNOŚĆ CZYNU ZABRONIONEGO(III ELEMENT PRZESTĘPSTWA)......................................................................................23 OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ CZYNU(KONTRATYPY - TEORIA)................................................................................24 KONTRATYPY(OPIS)..............................................................................................................................................................26 KARYGODNOŚĆ CZYNU(SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ)(IV ELEMENT PRZESTĘPSTWA).....................................................................42 PODMIOT PRZESTĘPSTWA(SPRAWCA).....................................................................................................................................43 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA A WIEK........................................................................................................................................43 GWARANT W UJĘCIU PRAWNOKARNYM.....................................................................................................................................46 UMYŚLNOŚĆ I NIEUMYŚLNOŚĆ W OCENIE PRAWNOKARNEJ........................................................................................................49 UMYŚLNOŚĆ(ZAMIAR I POSTACIE ZAMIARU)..............................................................................................................................49 NIEUMYŚLNOŚĆ....................................................................................................................................................................52 CZYN ZABRONIONY KWALIFIKOWANY PRZEZ NASTĘPSTWO...........................................................................................................54 WINA(V ELEMENT PRZESTĘPSTWA)......................................................................................................................................55 TEORIE WINY.......................................................................................................................................................................56 OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ.........................................................................................................................................58 FORMY STADIALNE PRZESTĘPSTWA........................................................................................................................................71 ZAMIAR..............................................................................................................................................................................72 PRZYGOTOWANIE..................................................................................................................................................................72 USIŁOWANIE........................................................................................................................................................................74 POSTACIE ZJAWISKOWE PRZESTĘPSTWA.................................................................................................................................78 SPRAWSTWO........................................................................................................................................................................83 PODŻEGANIE........................................................................................................................................................................86 POMOCNICTWO.....................................................................................................................................................................87 KARALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA W POSTACI ZJAWISKOWEJ ...........................................................................................................88 ZBIEG PRZESTĘPSTW I ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY...................................................................................................................91 ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY.....................................................................................................................................................91 ZBIEG PRZESTĘPSTW..............................................................................................................................................................93
1

Skrypt ma charakter jedynie pomocy naukowej, jest niekomercyjny, autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jego używanie, rozpowszechnianie, powoływanie a w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za niezdany egzamin z prawa karnego lub z jakiegokolwiek zakresu poruszanego w niniejszym skrypcie. Skrypt stanowi interpretację tekstów i wykładów autorów podanych na wstępie, więc nie ponoszą oni odpowiedzialności za żadną z informacji zawartych w skrypcie. Autorzy niniejszego skryptu życzą powodzenia na egzaminie i zachęcają do samodzielnego badania dogmatyki prawa karnego.

1

NAUKA O KARZE/O.BĄCZYK/..............................................................................................................................97 KARA KRYMINALNA(POJĘCIE, TEORIE CELE)..............................................................................................................................97 KARY(RODZAJE)...................................................................................................................................................................99 ŚRODKI KARNE...................................................................................................................................................................103 ZASADY I DYREKTYWY WYMIARU KARY.................................................................................................................................110 NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE I NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY.........................................................................................115 WARUNKOWA REAKCJA KARNA.............................................................................................................................................121 UCHYLENIE I DAROWANIE KARY............................................................................................................................................126 ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE....................................................................................................................................................133 CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA /O.BĄCZYK/...................................................................................................................135 KRADZIEŻ(I JEJ ODMIANY).............................................................................................................................................135 ROZBÓJ(I JEGO ODMIANY)................................................................................................................................................139 OSZUSTWA..................................................................................................................................................................142 PASERSTWO................................................................................................................................................................146 ZAOSTRZENIE I ZŁAGODZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.......................................................................................................147 PRANIE PIENIĘDZY I KORUPCJA..............................................................................................................................................148

Pojęcie, funkcje i zasady prawa karnego
Pojęcie prawa karnego
Prawo karne to zinstytucjonalizowana przemoc(kara), która jest reakcją na przemoc niezinstytucjonalizowaną (przestępstwo). Jest to reakcja państwa na przestępstwo. Prawo karne jako dziedzina prawa dzieli się na 3 podstawowe działy: • Prawo karne materialne(głównie k.k. ) • Prawo karne procesowe(głównie k.p.k.) • Prawo karne wykonawcze(głównie k.k.w.) Te trzy działy prawa operują w zakresie systemowej jedności, dotyczą całości procesu w jakim państwo reaguje na przestępstwo, czyli wskazuje zachowania, które są przestępstwami, opisuje procedurę w jakiej osądza się sprawcę takiego zachowania oraz sposób i wymiar reakcji prawnokarnej, a także reguluje sposób wykonania sądowego wyroku w danej sprawie(tzw. prawo karne sensu stricte) Poza naukami normatywnymi wchodzącymi w skład prawa karnego sensu stricte rozwijają się nauki pokrewne, które są bezpośrednio związane z tematyką prawa karnego( np. kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, polityka kryminalna, medycyna sądowa) Prawo karne sensu stricte poszerzone o nauki pomocnicze tworzą wspólnie prawo karne largissimo senso, które ma na celu zapobieganie i przeciwdziałania patologii społecznych.

Funkcje prawa karnego
Prawo karne jest częścią całego porządku prawnego, który ma na celu zapewnienie ładu społecznego, dotyczy przede wszystkim dóbr chronionych prawnie(najważniejszych dla danej społeczności: życie, zdrowie, własność) oraz sposobu postępowania z tymi dobrami. Jak każda dziedzina prawa, prawo karne zostało ustanowione by realizować pewne konkretne funkcje: Funkcja sprawiedliwościowa: Związana z rodzajem i wymiarem kary. Ta funkcja ma na celu zaspokojenie poczucia sprawiedliwości. Problem sprawiedliwości w prawie karnym dotyczy sprawiedliwości postrzeganej ze strony pokrzywdzonego, oskarżonego oraz społeczeństwo. W wypadku zachwiania tej funkcji następują negatywne skutki: 2

Gdy prawo karne jest zbyt łagodne dla przestępstw – spadek zaufania społeczeństwa i pokrzywdzonych do organów wymiaru sprawiedliwości co prowadzi do samodzielnego wymierzania sprawiedliwości poza gmachem sądu. (biznesmeni w sportowym stroju wymierzający kary cielesne) Gdy prawo karne jest zbyt surowe dla przestępstw – wywołuje litość i współczucie społeczeństwa do przestępców, co zaburza całą zasadność sankcji karnej, która powinna dotyczyć jedynie czynów karygodnych(np. konfiskata majątku za domową produkcję wysokoprocentowego alkoholu)

Funkcja ochronna: Prawo karne chroni dobra prawne szczególnie ważne dla danej społeczności i ma na celu zapobieganie naruszania tych dóbr. Związana jest z karą kryminalną, która składa się z istoty kary(dolegliwość) oraz celu kary(skutek wychowawczy, resocjalizacyjny).Z funkcji ochronnej wyprowadza się bezpośrednio: • Funkcja prewencyjna: jest realizowana poprzez wskazanie dóbr chronionych prawnie i czynów dotyczących tych dóbr, które podlegają karze(prewencja generalna), ma na celu odstraszyć i zniechęcić potencjalnych przestępców od dokonywania opisanych w ustawie karnej czynów(z punktu widzenia ustawodawcy najbardziej pożądane jest aby powstrzymywanie się od popełniania przestępstw wynikało z przekonania o słuszności o słuszności obowiązujących norm prawnych. Gdy jednak mimo to sprawca dopuści się naruszenia dobra prawnego nie stosując się do obowiązujących przepisów, państwo poprzez swoją prawnokarną reakcję ma na celu wpłynięcie na sprawcę tak aby nie popełnił ponownie przestępstwa(prewencja indywidualna)(związana z celem kary). • Funkcja represyjna(związana z istotą kary): Istotą kary kryminalnej jest wywołanie dolegliwości u sprawcy w ramach reakcji państwa(przemoc zinstytucjonalizowana) na przestępstwo(przemoc niezinstytucjonalizowana). Funkcja gwarancyjna: Jedna z najważniejszych funkcji prawa karnego. Prawo karne realizuje funkcję gwarancyjną wyznaczając granicę bezprawia, z jednej strony wskazując wszystkie zachowania, które będą skutkować reakcją w postaci kary kryminalnej, z drugiej zaś strony wskazuje, iż tylko i wyłącznie te zachowania, dokładnie opisane w ustawie będę skutkować karą, a więc gwarantuje z jednej strony karę za przestępstwa, a brak kary za czyny, które przestępstwami nie są. [Art. 1 k.k] Prawo karne ma zatem wskazywać które czyny są karalne, jaka i w jakiej wysokości grozi kara za dane czyny i kto i nijakiej podstawie będzie osądzał czy czyn miał miejsce i jaką zastosować karę. Z funkcji gwarancyjnej wypływają bezpośrednio zasady prawa karnego.

Zasady prawa karnego
W obrębie prawa karnego funkcjonują ustalone zasady, które znajdują odzwierciedlenie w ustawie karnej, a które towarzyszą prawu karnemu od początku jego istnienia. Zasady te są fundamentem funkcjonowania całej gałęzi prawa, więc ich naruszenie i osłabienie podważa zasadność funkcjonowania prawa karnego w ogóle. Lex retro non agit(w prawie karnym) Podstawą odpowiedzialności karnej mogą być jedynie przepisy zawarte w ustawie, która obowiązuje w chwili dokonania czynu przez sprawcę. Stosowanie tej zasady ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla prawa karnego, ale dla całego systemu(L.L Fuller uważa, że przepisy przewidujące wsteczne działanie prawa nie są prawem, gdyż nieracjonalne i niewykonalne jest wymaganie stosowania norm, bez ich ogłoszenia). Wydawanie ustaw karnych z mocą wsteczną neguje funkcję gwarancyjną, gdyż doprowadza do sytuacji, gdzie nie wiadomo jakie zachowania będą karalne w przyszłości a jakie nie, a zatem nie są one żadną regulacją zachowań ludzkich(wg Fullera w ogóle nie jest to prawo). Ta zasada znajduje swoją gwarancję[Art. 1 k.k. oraz Art. 42 Konstytucji RP]. /naruszenie – 30 X 1944 dekret PKWN „o ochronie państwa” art. 18 – dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3 XI 1944, z mocą obowiązującą od 15 VIII 1944. Art.1 kto zakłada związek mający na celu obalenie demokratycznego ustroju polskiego[…] Bezprawie tego zdarzenia oznacza, iż oskarżony w momencie popełnienia czynu nie ma i nie może mieć pojęcia o tym, że będzie to czyn zabroniony przez ustawę, a więc w żaden sposób nie działa sprzecznie z 3

gdzie sędzia mógł ukarać za czyn. 4 . Nullum crimen sine lege certa(nie ma przestępstwa bez ustawy wyraźnie opisującej czyn zabroniony) Jest to obowiązek opisania typów czynów zabronionych w sposób wystarczająco precyzyjny. • Analogia iuris – karanie za czyn. że wykaże się przed sądem kryminalne bezprawie zawarte w zachowaniu sprawcy(np. Ponowna taka sytuacja miała miejsce w Polsce gdy dekret z 14 XII 1981 stał się podstawą ukarania uczestników strajku z dnia 13 XII 1981.k. w Józefinie(k. 1997 Nullum crimen sine lege scripta(nie ma przestępstwa bez ustawy „pisanej”) Co do zasady przyjmuje się. ale w ocenie sędziego zasługuje na karę(np. aby nie pozostawić wątpliwości interpretacyjnych. jego zachowanie nie niesie ze sobą negatywnej oceny społecznej ani nieposłuszeństwa wobec władzy. ale sędzia czując kryminalne bezprawie zawarte w zachowaniu sprawcy stosuje przepisy dotyczące podobnego zachowania. Postulat ten zakłada formułowanie na tyle precyzyjnych przepisów na ile to możliwe bez uchybienia innym zasadom prawa karnego. karze podlegają tylko te zachowania. Anzelm Feuerbach sformułował zasadę po łacinie w roku 1801. Nullum crimen sine lege praevia Jest to zakaz ustanawiania wstecznego działania przepisów tworzących nowe typy przestępstw lub zaostrzających odpowiedzialność karną w stosunku do typów już istniejących. Nie może być to zwyczaj. ogłoszony w odpowiednim terminie. austriacki z 1787) Podstawą karania może być tylko ustawa. który jest podobny do czynu karalnego. ale zgodnie z duchem narodu zasługiwał na karę lub prawo karne w Rosji 1917-1918 gdzie sędzia mógł ukarać za czyn nieopisany w ustawie jeśli było to zgodne z jego sumieniem rewolucyjnym. Jest to również zakaz stosowania wykładni rozszerzającej i analogii na niekorzyść oskarżonego. iż podstawą odpowiedzialności karnej może być przepis rangi co najmniej ustawowej. natomiast z w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się stosowanie z mocą wsteczną przepisów polepszających sytuację oskarżonego. zniewaga – poszkodowany twierdzi. / zasada ta znalazła zastosowanie m. 2. Ustawa co prawda nie przewiduje odpowiedzialności karnej za czyn sprawcy. że oskarżony dopuścił się zniewagi. a jest jedynie do niego podobny. 42 Konstytucja RP 1997 7. Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950 6. dla młodzieży określenie ej stary! Nie jest zniewagą(taki zwyczaj) natomiast dla osób starszych może być to traktowane jako obraźliwe/. nie można ukarać nikogo za czyn. ale zwyczaj może wpływać na interpretację przepisów w taki sposób. które zostały należycie opisane i ogłoszone. gdyż nie da się w sposób jednoznaczny opisać znamion tak. in. kaprys sędziego czy też zwyczaj. co jest nakazane przez zwyczaj. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (Rewolucja Francuska – 1789) 3. że podstawą odpowiedzialności nie będzie wola władcy. 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948 5. gdyż odmawiał mu uściśnięcia ręki.prawem. Nullum crimen sine lege(nie ma przestępstwa bez ustawy) Podstawą odpowiedzialności karnej mogą być jedynie przepisy zawarte w ustawie. która pogarsza sytuacje oskarżonego.1 k. art. Zabronione jest wsteczne działanie ustawy. który nie jest opisany w ustawie. Jest to oczywiście postulat. W tej zasadzie zawiera się również zakaz analogii w prawie karnym: • Analogia legis – karanie za czyn. który został wydany w odpowiedniej procedurze. który nie jest dokładnie opisany w ustawie karnej. /np. który nie był opisany w ustawie karnej. jest to gwarancja. Nullum crimen sine lege stricta Zakaz stosowania analogii legis.k.: 1. a nie wola władcy. gdyż ustawa karna popadła by w nadmierną kazuistykę. w faszystowskiej III Rzeszy. aby nie dopuścić elementów ocennych. art. Podstawą odpowiedzialności karnej nie może być zwyczaj. Zasada ta ogranicza nadmierną ingerencję państwa. które znajdują się w ustawie karnej(w praktyce występuje niezmiernie rzadko i na granicy wykładni rozszerzającej przepisów karnych).

PRZESTĘPSTWO NAGINANIA PRAWA (Zbrodni sądowej) . W niemieckim kk z 1987 pojęcie to opisane jest jako odrębny typ rodzajowy przestępstwa w § 399. nie może być karalne nieopuszczanie deski klozetowej). że wręcz niepojęta. prawnik. Liczba jest tak abstrakcyjna. ale jest ona martwa i ze względu na jej konstrukcję/trudno przypisać winę osobie prawnej/ raczej nie będzie zastosowana w Polsce) oraz przejmowanie na siebie odpowiedzialności karnej za innych. ludzi ( Policja.nie występuje jako osobne przestępstwo w polskim kk.iż Polacy są winni przestępczej partyzantki. W 1996 opublikował książkę o wyroku skazującym polskich pocztowców. SS. Podstawą odpowiedzialności karnej jest dokonanie czynu zabronionego.pisarz. historyk. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn. W uzasadnieniu przytoczono wszystkie argumenty prof. umyślnie nagina prawo na szkodę lub na korzyść jednej ze stron postępowania. Polscy pocztowcy zostali skazania na karę śmierci przez niemiecki sąd polowy jesienią 1939.60 tys. kar upokarzających oraz nakazuje stosowanie kar z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu i z poszanowaniem godności człowieka. kar cielesnych. lecz sędziowie w sposób umyślny naruszyli podstawowe obowiązki sędziowskie. Wyklucza tzw. Selbschutz. Temat wykładu napina łuk łączący rok 1939 i rok 2000. Jest to postulat. Nie podlegają odpowiedzialności karnej myśli i zamiary. odpowiedzialność zbiorową(co prawda istnieje ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Doszło nie tylko do formalnego naruszenia sprawy. która nie jest opisana w ustawie karnej. "Sędzia lub inny urzędnik. Schenka. który ma ograniczyć ingerencję władzy państwowej w życie obywateli(np. które są w większym niż znikomym zakresie szkodliwe społecznie mogą być podstawą do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Zasada winy(zasada subiektywizmu) Odpowiedzialności karnej podlegają tylko Ci sprawcy.Nullum poena sine lege(nie ma kary bez ustawy) Nikt nie może być skazany na karę. Sędzia podczas wymierzania kary ma określony dokładnie wachlarz kar oraz dyrektywy w jaki sposób i w jakiej wysokości ma te kary wymierzać dostosowując je do sytuacji. Zarówno ówczesne jak i współczesne sądy zajmowały się tą samą sprawą. Prof. Gestapo. Zasada humanitaryzmu Ta zasada wyklucza stosowanie tortur. który przy prowadzeniu sprawy lub wydawaniu orzeczenia w sprawie mającej znaczenie prawne. Chcieli wydać wyrok skazujący za wszelką cenę. Wykład Dietera Shenka(zbrodnia sądowa) POJĘCIE MORDERSTWA SĄDOWEGO na przykładzie wyroku skazującego obrońców poczty polskiej w Gdańsku. Wymiar Sprawiedliwości ). która została wydana z polecenia UE. a więc nie działania(lub zaniechanie). Chodzi o morderstwo sądowe obrońców polskiej poczty w ramach realizacji programu likwidacji polskiej inteligencji. którym można przypisać winę w czasie czynu. Dieter Schenk. a nie tylko powzięcie zamiaru. Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej. Na podstawie tego sąd w Lubece wydał orzeczenie uznające skazanie za morderstwo sądowe.w ramach tego programu wymordowano na samym początku wojny 50. Poprzez prawomocne orzeczenie sądu Lubece skazanie obrońców polskiej poczty zostało uchylone. Nullum crimen sine periculo sociali(nie ma przestępstwa bez szkodliwości społecznej) Tylko takie zachowania. które nie są w żaden sposób uzewnętrznione przez sprawcę. podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 5. 5 . Kara ma zatem stanowić indywidualną i osobistą dolegliwość dla sprawcy.

która ukazała się w Niemczech w 1995. Spowodowała ponowne podjęcie procesu.w czterech falach atakowały siły policyjne.09. w końcu podpalono wpompowaną benzynę.nosi broń jawnie. od których zależy status strony walczącej.09. Musieli zostać zakwalifikowani jako należący do milicji wojskowej.oficera Wehrmachtu. a w Polsce w 1998 "Poczta Polska w Gdańsku".został zamordowany. M. Naczelnik i kierownik zostali postrzeleni. że Grass odnosił się obojętnie do wydarzeń w Poczcie Polskiej. że obowiązywało w Gdańsku. To napastnikom nie przysługiwał status kombatanta. . Prawdziwy tytuł: "Polska poczta w Gdańsku". Schenk spotkał się w Polsce z poglądem.01. Prof. Na gruncie prawa polskiego przyjmujemy. M. Dopiero zarządzeniem z 14. Wzmocnieni przez SS. Ust. To dobrze. to proces trwałby kilka dni. Szczegóły walki o pocztę. Gdyby każdy z uczestników miał choć 15 minut na przedstawienie argumentów. że wyrok był bezprawny. zlecając sądowi krajowemu w Lubece sprawdzenie procesu i uchylenie orzeczenia. A nawet gdyby przyjąć. wśród ofiar była również Emina. Rozporządzenie regulowało odpowiedzialność karną za działania na szkodę Wehrmachtu. . Zbrodnia sądowa jest przedmiotem mojej książki. a nie na terenie operacyjnym III Rzeszy. . Gdańska do Rzeszy.ów wyjątek odpowiedzialności za przestępstwo. który działa na szkodę dobra publicznego lub prawnego przekraczając swe uprawnienia lub nie dochowując obowiązki ). wg rozporządzenia o wojskowym prawie karnym.1939 stanowiła.przestrzega ustaw i zwyczajów wojennych. Skazanie pomijało ust.gospodarcza domu.11. Nie byli strzelającymi w plecy ani też partyzantami. że sędziowie ci w RFN mogli robić karierę. a do obrony zostali zmuszeni przez napaść. Obrońcy poczty bronili się. powołuje się do kwalifikacji prawnej czynu § 211. Po za tym mieli tylko jednego obrońcę. to pozostaje wątpliwość czy w ogóle istniał stan wojenny. że tymczasowo obowiązują na terenie Gdańska gdańskie ustawy.ustawo o włączeniu W. iż nagięcie prawa mieści się w ramach przestępstwa nadużycia służbowego art. Gdańska. 2. Ten akt prawny nie miał jednak w okresie zdarzeń żadnej mocy obowiązującej na obszarze Gdańska. był farsą. a Gdańsk włączono do Rzeszy ustawą z 01. Kombatantów można było tylko wziąć do niewoli.pozostaje pod jednolitym dowództwem. Proces przeciwko 38 pocztowcom. Kuzyn matki profesora należał do obrońców poczty.nosi z daleka widoczne i jednolite z innymi odznaki. Podobnie jak morderstwa tych. 6 zmarło w strasznych cierpieniach. który zawiera znamiona morderstwa. co ma zasadnicze znaczenie w badanej sprawie. który odmówili pomocy poparzonym. gdyż otrzymali taki rozkaz z dowództwa.jeśli osoby z bronią w ręku spełniają warunku. Przestępstwo to ( Frei Schulderei ). które decydują o tym. Schenka: "Nie dziwnego. ten. 5 ludzi spłonęło.Jeżeli wynikiem nagięcia prawa jest wydanie wyroki śmierci. a trwał od popołudnia do wieczora.11 letnia przybrana córka pary małżeńskiej. które nie znały kary śmierci. Wszystkie te warunki spełniali polscy pocztowcy. chociaż nie zostały wypełnione znamiona przestępstwa. ponownie oskarżeni na podstawie prawa narodowosocjalistycznego. Znajdowały się tam bowiem dwa inne urzędy pocztowe.III Rzesza nie 6 .1939 prawo Rzeszy Niemieckiej zostało rozciągnięte na obszar W. Z listu Gunthera Grassa do prof. a przecież napastnicy należeli do policji. W czasie przesłuchania w 1965 w procedurze w Lubece Grass przekazał swą wiedzę do dyspozycji i z własnej inicjatywy wskazał trzech świadków.nie jest przestępcą partyzantem. ale nie ponoszą odpowiedzialności karnej za zabójstwa dokonane w walce. jednakże obrońców skazano na podstawie rozporządzenia o specjalnym wojskowym prawie karnym z 1938. że pańska książka dostarcza dowodów na zatrucie wymiaru sprawiedliwości RFN". nie mogą być uznani za partyzantów i nie mogą być sądzeni. sąd w ogóle o nim nie wspomniał.Konwencja Haska o zasadach prowadzenia wojny lądowej-1907 wyraźnie określa. Morderstwo te nie zostały zbadane. tylko policjantami. Skazanie nastąpiło jednak za PRZESTĘPSTWO CZYNNEJ PARTYZANTKI. kto: . Rozporządzenie o specjalnym wojskowym prawie karnym miało moc na terenie operacyjnym Wehrmachtu. 2. Znamy kryteria.231 ( odpowiedzialność karna funkcjonariusza. komu przysługuje status kombatantów ( strony walczącej ). ale niemiecki wymiar sprawiedliwości nie chciał o nich wiedzieć. A zatem obrońcy poczty mogli się powołać na obronę konieczną. Postanowił o tym sąd najwyższy w Karlshrure. Natomiast napastnicy nie byli ani żołnierzami ani wojskową milicją. którzy przeżyli.

dr.żaden z nich w okresie życia autora nie zawiadomił organów ścigania. które wskazują. Ale Leon Fuss został poddany szczególnemu traktowaniu.1945.nieznana była jego funkcja jako prokuratora generalnego. by wyrok został wykonany". ten jednak tego nie zrobił. by przeszła przez nią sprawiedliwość" b) 19. że jako świadek tych wydarzeń musi umrzeć. a) Dr Bode. Wysyłano go na różne teatry działań wojennych. Dr Giesekel. ale obaj wnieśli wkład w celu zboczenia prawa. aresztowano go.1939. by go zidentyfikować. De iure stan wojny rozpoczął się 03. Sąd polowy. Nigdy nie przyznano mu prawno-karnego rachunku za zbrodnie.1951 Bode został zatrudniony w służbie wymiaru sprawiedliwości. ale w jego księgach można odnaleźć 34 wyroki śmierci ( m. Egzekucja nastąpiła 05.1939. Z każdym strzałem Leon Fuss wiedział. Początkowo został prezydentem wyższego sądu. został później skazany przez sąd na 4 lata pozbawienia wolności. Urzędnik pocztowy Leon Fuss miał we wrześniu 1939 44 lata i udało mu się z 6 innymi obrońcami poczty zbiec. że polscy pocztowcy nie mieli żadnej szansy. Dr Bode był od dawna określany jako najlepsza siła nazizmu. Ciała zostały zakopane i odnalezione je przypadkowo dopiero w 1991 podczas prac budowlanych. a jego przełożony nie był w ogóle sądzony. którego chciał oskarżyć. c) trzeciego nie znamy. Lata do 1945 były dla rodzin pocztowców bardzo ciężkie. Panujący wówczas klimat polityczny w Gdańsku stwarzał podstawy dla wydania wyroku.09. Poprzez naginanie prawa sędziowie chcieli osiągnąć wydanie wyroku śmierci. bo na pewno by tej niewoli nie przeżył. Bode donosił do Ministra Sprawiedliwości. Gorzej niż teraz nie będzie nam nawet pod bolszewikami". bo wymiar sprawiedliwości nie zadał sobie nawet trudu. że nie mogło dojść do skazania zgodnie z prawem. do którego odnosiło się rozporządzenie. Bode wzbraniał się przed ułaskawieniem"zostawiam wolną drogę. sam biorąc odpowiedzialność za swój czyn. autor zbrodni. dla majora zbrodnią było strzelać do umundurowanych Niemców. Stało się to 13. Gdy powrócił do Niemiec otrzymał już po 6 tygodniach "świadectwo persilowe" w którym uznano go za odciążonego od nazistowskiej przeszłości. za nielegalne sprowadzanie węgla do lokomotywy ). Oskarżyciel. jego wyroki były charakteryzowane w superlatywach. z czego odbył 2. Połowa jego dzienników wojennych został utracona. w 1960 przeszedł w stan 7 .jeden z 3 tys.bo Hitler odebrał w Warszawie paradę zwycięstwa. Przykłady z lat 1943. ale już 05. składał się z 3 sędziów. Próbował on ukraść kurczaka. Został zaliczony do 100 najwybitniejszych i wiodących jurystów.12.wyroki śmierci z powodu kradzieży trzody chlewnej i kur. sędziów wojskowych.07.09. oficerów.10. a 09. pełne głodu i niebezpieczeństw. Uznawano go za surowego. W wykazie czytelników akt figurują nazwiska prawników. ale sprawiedliwego.04. Oficer sądowy odkrył. który brał udział w tym procesie osobiście brał udział w rozstrzelaniu. b) dr mjr Wolfgang Scherenfeig. Bode to ambitny technokrata. policjantów. że obrońca poczty.przeznaczono go na śmierć. znajduje się w obozie internowania i zażądał wydania go od szefa Gestapo. Kurt Eichman.wypowiedziała wojny.1939 dzwoniły dzwony."zdecydowałem się nie czynić użytku z prawa do ułaskawienia. Istniej zatem wiele względów. Giesekel ze względu na swe przekonania.10.1944. Skazywał na śmierć nieletnich. in.01. Los taki przeżywała również rodzina Fuss. Werner Best był autorem został dostarczony. Dr Bode będąc w rosyjskiej niewoli. 01. W Gdańsku 05.wyrok śmierci dla Edmunda Suwalskiego uzasadniony słowami oskarżonego "wojna skończy się za 14 dni. Obaj prawnicy byli fanatycznymi zwolennikami narodowego socjalizmu.09 zesłano do obozu internowania w Gdyni. W tych warunkach było oczywiste. Poczta Polska była celem w oku nazistów.1939.45: a) sąd specjalny w Bydgoszczy skazał w lutym 1943 Stanisława Mikołajczaka za kradzież i ciężki uszkodzenie ciał na karę śmierci. który sądził pocztowców. W końcu przydzielono go do komanda grzebalnego. Bode chciał zrobić karierę. Jest to masowy morderca. c) 05. chociaż było to zabronione. Program wyniszczenia polskiej inteligencji.

ponieważ orzeczenie Sądu Krajowego w Lubece miało moc wiążącą. w oparciu o którą został zatrudniony w wymiarze sprawiedliwości. Nie można przyjąć. skazując 5 partyzantów. że jego ojciec należał do skazanych na karę śmierci pocztowców. Jedyny syn Leona Fussa po wojnie wyemigrował do USA i uzyskał obywatelstwo. Kulesza nie umieszcza tego w swoim wykładzie i istnieje niemal pewność. do tego czasu zdążył zostać dyrektorem Sądu Krajowego we Frankfurcie. w tym Gunthera Grassa. że każdy sąd wojskowy wydałby wyroki śmierci. (zakres podręcznikowy niniejszego rozdziału został okrojony w niniejszym opracowaniu.10000 DM. Naginanie prawa dokonywane przez prawników i urzędników. Wychodził z założenia. "biologiczne przedawnienie". Tak było z urzędnikiem Dortmundu. którzy odmówili polskim pocztowcom prawa do aktu łaski. Musiało dojść do wystąpienia różnych osób. Zaskarżono wyrok do sądu w Kolonii. że była to kryjówka jego przeciwników. Podawano całkowicie nieprzydatne wyniki śledztwa. jego zeznania oceniano jako wiarygodne.spoczynku. 2 o statusie kombatanta był przez sądy tak samo ignorowany jak w czasie jego stosowania. tłumacząc się. że napaść na polski urząd pocztowy dlatego. W wieku 49 lat Fuss zmarł w USA. jak umarli albo zostało stwierdzone. Właściwość ustalonoponieważ zadaniem jego jest uregulować wszystkie roszczenia odszkodowawcze związane ze skutkami wojny. Ust. Roszczenie zostało nie uwzględniono. Np. gdyż prof. którzy prowadzili śledztwo przeciwko nim. gdzie referent wykazał całkowitą nieznajomość prawa. byli urzędnicy. wszyscy się zgodzili. Tak był z dr Erikiem Ladchertem Bode i Giesekel w ogóle nie musieli się troszczyć o siebie. Mówił. Nie chcieli prowadzić dalszego sporu co do wysokości odszkodowania. W 1971 przeniesiono go w stan spoczynku. Nie doczekał ostatecznego orzeczenia sądu we Frankfurcie: "To. dysponującego skierowaniami do obozu koncentracyjnego w Stuthof. których członkowie rodzin zostali skazani. że ojciec należał do przeciwników narodowego socjalizmu nie da się ustalić".z powodu panowania "ducha kastowego". że Leon Fuss został zamordowany. Nikt nie postawił w tych latach nasuwającego się pytanie: Ile zwłok musiał mieć w swej piwnicy prokurator generalny nazizmu? Giesekel. a drugi zasiadł w Urzędzie Ochrony Konstytucji. IV Izba Sądu Krajowego w Kolonii uznała roszczenie odszkodowawcze. George Fuss habilitował się na doktora nauk prawnych i w 1964 złożył wniosek do Centrali Ścigania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Luisburgu dotyczący wyroku śmierci na pocztowców. Nie zadawano podejrzanym pytań: nie stawiano zarzutów tym. w którym okazało się. a później wyrok unieważnionoprzysługuje im prawo do odszkodowania na podstawie rozporządzenia z 1951 ze Skarbu Państwa. a nie wyrównanie czy zadośćuczynienie za zdarzenie dokonane aktem morderstwa". że wydał tylko 5 wyroków śmierci. Ostatecznie jednak ze względu na solidarność. Jedna z nich powiedziała: "To jest jak jałmużna. Ostatecznie każda córka i syn pocztowców otrzymali 5000 DM. ale mimo to do ostatniego słowo zeznań kłamał. ale złożył skargę. Złożył wniosek o odszkodowanie z tytułu uniemożliwienia wykształcenia w Polsce i szkód psychicznych oraz jako spadkobierca majątku. że ta wiedza nie obowiązuje na egzaminie) 8 . Zapamiętać: przesłanki zbrodni sądowej! Budowa przepisu i normy prawnokarnej. A wreszcie nastąpiło tzw. Za wszystkie zbrodnie został skazany przez sąd w Stuttgarcie na 2 lata więzienia. Ponadto wymogiem wypłacenia odszkodowania było zgoda wszystkich roszczących. Zaniechania ścigania było kolejną metodą nie zbadania zbrodni nazistowskich. który przesłuchiwał szefa Gestapo z Gdańska. Nie można ustalić. Ale był to początek sporu z Wyższą Dyrekcją Finansową w Kolonii co do wysokości odszkodowania. Nastąpiło pomocnictwo. Można było nie obejmować śledztwem osób ważnych tak długi. stali się ich najlepszymi obrońcami. że z powodów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w postępowaniu. w 1979 umarł w wieku 84 lat.jeden stał się sędzią SN. Uczestniczyli w paradoksalnej zamianie ról. że będący w tym budynku polscy urzędnicy zostali potraktowani jako przeciwnicy narodowego socjalizmu. Sprawa odszkodowania: osoby. Z prokuratury można było przesłać akta śledztwa do Komisji Kryminalnej.w 1949 w postępowaniu denazyfikacyjnym został zakwalifikowany członek partii nazistowskiej. Zostało to odebrane jako poniżające. Postępowanie toczono przez 12 lat. a wdowy. Ci. Współuczestniczył w postępowaniu karnym aż do momentu.

niemieckiego prawnika z przełomu wieków XIX i XX. Jeśli się uśmierca takie jednostki. art. 148§1) b. kto zabija podlega karze). które czyni rozróżnienie pomiędzy normami sankcjonowanymi. opublikował pracę „O normach i ich naruszaniu”. które mają na celu chronić najważniejsze dobra. • Sankcje względnie oznaczone(obecnie powszechnie stosowane) Przewidują nie tylko rodzaje kary ale również i ich zakres. Obecnie powszechnie uznaje się teorię.148§2 podlega karze bezwzględnie oznaczonej 25 lat pozbawienia wolności/. kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 2. wykreowany przez cywilizację ludzką w toku jej rozwoju.241) a. własność. Binding stworzył bowiem dogmatyczne uzasadnienie dla eksterminacji "żyjących niewartych życia". art. są samoistne i niezależne od 9 . "Jeżeli wśród uczestników górskiej wycieczki są osoby kalekie. art. Kulesza umieścił ten fragment wykładu w miejscu dotyczącym struktury przestępstwa jako uzasadnienie do powstania koncepcji pięcioelementowej. 585§1 k.h. Ze względu na sposób w jaki dokonano opisu grożących kar i środków karnych: • Sankcje bezwzględnie nieoznaczone(historyczne) Stosowane w epoce feudalnej. natomiast na podstawie art. kto zabija podlega karze 25 lat pozbawienia wolności). W narodzie niemieckim są takie jednostki i muszą być wyeliminowane. Sankcje dzielimy: 1. zdrowie. • Sankcje względnie nieoznaczone(historyczne) Przewidują jedynie rodzaj kary nie określając jej wysokości ani żadnych granic jej wymierzania(np./ Normy sankcjonowane: Normy sankcjonowane to zespół nakazów i zakazów. więc sprawca zabójstwa z art. 148§2 grozi kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. 155) • Sankcje wielorodzajowe/ przewidują dwa lub więcej rodzaje kary za dane przestępstwo(np. art. egzystują poza nim. to będą one opóźniać marsz całej grupy". O charakterze kumulatywnym/ sąd wymierza wszystkie kary łącznie(np. Carl Binding w 1916 r. wskazywano czyny. która wyrosła na podłożu myśli Carla Bindinga. który powinien być użyty przy wymiarze kary(np. O charakterze alternatywnym/ sąd ma do wyboru rodzaj kary(np. natomiast logika tego skryptu nakazuje umieścić to w tym miejscu). Opublikował dzieło. takie jak wolność. (np. to przepis 211 i 212 niemieckiego kk w ogóle nie mają zastosowania do takiej sytuacji. Normy sankcjonowane są oderwane od kodeksu karnego. kto zabija podlega karze więzienia). a normami sankcjonującymi w prawie karnym. za przestępstwo zabójstwa w typie kwalifikowanym z art. Ze względu na budowę sankcji: • Sankcje jednorodzajowe/ przewidują tylko jeden rodzaj kary (np.Sankcja prawnokarna Opis sankcji w przepisie prawnokarnym składa się z opisu rodzaju kary oraz granic ustawowego zagrożenia. • Sankcje bezwzględnie oznaczone(historyczne – choć nie do końca/niestety/). ma ona chronić jakieś dobro prawne. która stanowi podstawę tej teorii. życie. /W obecnym kodeksie karnym z 1997 po nowelizacji z 2005r. Ale norma to nie chroni "życia niewartego życia" (ein unwertiges Leben). art. Kara jest ściśle określona zarówno co do rodzaju jak i wysokości kary(np. 54§2 wobec sprawcy. w obrębie którego mogą być one wymierzone. Ale jest przecież norma "nie zabijaj". które podlegały karze. 290§1) Budowa normy prawnokarnej (prof. ale nie określano ani jej rodzajów ani wysokości(np. / Sama koncepcja ta została jednak wykorzystana w sposób zbrodniczy. Sankcja to zatem negatywne konsekwencje jakie ustawodawca wiąże z zachowaniem sprawcy wypełniającym znamiona czynu zabronionego. który nie ukończył 18 lat nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.s.) • Sankcje odsyłające(rzadko występujące w prawie karnym)/ nie określa rodzaju kary ani jej wysokości ale odsyła do innego przepisu prawnokarnego. które zawierało dogmatyczne uzasadnienie dla mordowania osób dotkniętych kalectwem psychicznym i fizycznym ( EUTANAZJA ).

Nie można ich uchylić. Indywidualny(szczególny przedmiot przestępstwa – to konkretne dobro chronione prawem karnym(np. które jest chronione prawnie. że jest dozwolony. ze przedmiotem przestępstwa może być tylko takie dobro. Ogólny przedmiot przestępstwa – to zespół dóbr prawnie chronionych(chronionych przez prawo karne). Kulesza) jest twierdzenie. Zatem błędem(szczególnie na niego wyczulony jest prof. który dopuścił się jego naruszenia. Przedmiot ochrony prawnokarnej Przedmiotem przestępstwa jest dobro chronione prawem: • Z punktu widzenia sprawcy – jest to przedmiot zamachu • Z punktu widzenia ustawodawcy – jest to przedmiot ochrony prawnokarnej Sam fakt ustanowienia dobra chronionego prawem w ustawie karnej. że godzi w porządek społeczny. nie kradnij). ze kłamanie jest dozwolone. że jeżeli jakiś czyn nie wiąże ze sobą odpowiedzialności karnej to nie znaczy jeszcze. iż normy sankcjonowane są wynikiem rozwoju cywilizacji ludzkiej. co oznacza. a jedynie przewiduje reakcję prawnokarną państwa wobec sprawcy takiego czy innego czynu („kto zabija podlega karze”). ustawia je w pozycji przedmiotu przestępstwa. życie. które przewidują reakcję na nieprzestrzeganie norm sankcjonowanych. „nie można kraść”). Dobra te mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty dlatego są chronione przez państwo. WSZYSTKO CO NIE JEST ZAKAZANE PRZEZ KODEKS KARNY NIE JEST PRZESTĘPSTWEM.przepisów prawnych. nieformalną. Żaden przepis prawnokarny nie brzmi(„zabijanie jest złe”. czy odpowiada im norma sankcjonowana. 10 . Normy sankcjonujące: Przepisy prawnokarne to zbiór norm sankcjonujących. ani niczego nie nakazują. • Nie wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone! Pozakodeksowa norma „nie kłam” jest pewnym zaleceniem chroniącym wartość mówienia prawdy. Czytanie cudzych listów już otwartych i podsłuchiwanie pod drzwiami jest niezgodne z normami sankcjonowanymi. ale nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej). które przewidują sankcje prawnokarne za naruszenie pewnych norm sankcjonowanych w pewnych określonych przez prawo karne przypadkach(naruszenie innych norm sankcjonowanych skutkuje przeważnie sankcją obyczajową. Kodeks karny nie jest zbiorem wskazówek jak żyć. Dochodzimy więc do wniosku. dlatego. własność. mimo iż prawo w oczywisty sposób stara się je bronić. • Normy sankcjonowane są bezwzględnie obowiązujące. a więc ustawodawca wskazał w ustawie karnej zagrożenie ustawowe dla sprawcy. że jeżeli coś nie jest zagrożone konsekwencją prawnokarną to jest to dozwolone. bez względu na to czy to dobro zostanie kiedykolwiek naruszone. ale stosunek społeczeństwa rządzącego się pewnymi zasadami chroniącymi dobra do sprawcy. zdrowie. Normy te nie zakazują niczego. Normy te to np. bo nadal egzystuje pozakodeksowa norma. KTÓRY NARUSZA NORMĘ SANKCJONOWANĄ W SPOSÓB I W OKOLICZNOŚCIACH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ NORMĘ SANKCJONUJĄCĄ ZAWARTĄ W USTAWIE. istnieją poza kodeksem bez względu na to. ale nie podlega karze w myśl kodeksu karnego. PRZESTĘPSTWEM JEST TYLKO TAKI CZYN CZŁOWIEKA. co nie oznacza. czy też podręcznikiem korzystania z wolności. kodeks karny nie przewiduje odpowiedzialności karnej za czyn kłamstwa(oprócz kłamstwa przy składaniu zeznań). ostracyzmem społecznym. nie jest to stosunek prywatnoprawny pomiędzy ofiarą a sprawcą. porządek publiczny). a jedynie zbiorem technicznych przepisów. jest to pewien „worek” w którym znajdują się wszystkie normy prawnokarne i prokurator rozpoczyna ściganie publiczne sprawcy jeśli naruszy którą z tych norm. Zalety tej koncepcji: • Świadomość. który nieprzestrzegając zasad te dobra narusza. (nie zabijaj.

które jest naruszane w konsekwencji popełnienia tych przestępstw. Bezprawność takie czynu(sprzeczność z porządkiem prawnym). a więc wyklucza byt przestępstwa. a serce nie jest rzeczą ruchomą/. recydywa. „Przestępstwo to czyn człowieka odpowiadający opisowi czynu zakazanego w ustawie. że nie dochował wierności prawu. Art. kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. gdyż brak jednego elementu wyklucza byt przestępstwa i dalsze badanie. iż mógł dochować wierności prawu). 1 § 1 „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko. Jest to kryterium. /np. przy zabójstwie to ciało. 2. głodujące dziecko zabiera kawałek chleba aby zaspokoić głód nie można przypisać mu winy. jest bezprawny i zawiniony przez sprawcę”. przewiduje w swoim art. zabór samochodu osobowego dokonany przez komornika zapewniającego spełnienie zobowiązania nie jest działaniem bezprawnym. jeśli bezdomne. 1. 3. 11 . odwieszenie wykonania kary są zależne od popełnienia podobnego przestępstwa przez sprawcę]. Ustawodawca korzysta z instytucji podobnych przestępstw do kreowania innych instytucji prawa karnego[np. 3. §2 „Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony.Rodzajowy przedmiot przestępstwa[art. którego społeczna szkodliwość jest znikoma” §3 „Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego. Powstała ona na gruncie teorii normy sankcjonowanej i sankcjonującej Carla Bindinga. Zgodnie z tą koncepcją należy wyróżnić trzy elementy przestępstwa: 1. przy kradzieży zegarek). Podczas badania danego czynu człowieka pod kątem odpowiedzialności karnej za przestępstwo. 1 pięcioelementową definicję przestępstwa. oskarżenie o przestępstwo „ona skradła mi serce” jest bezzasadne. 2. 4. iż nie ma przestępstwa bez społecznej szkodliwości. Czteroelementowa definicja przestępstwa Czteroelementowa definicja przestępstwa powstała na skutek „wzbogacenia” trójelementowej definicji o kolejne kryterium jakie zachowanie musi spełnić. Struktura przestępstwa Trójelementowa definicja przestępstwa(Ernst Beling). Przedmiot wykonawczy przestępstwa – jest to swojego rodzaju „nośnik” dobra prawnie chronionego(np. gdyż kradzież to zabór rzeczy ruchomej celem przywłaszczenia. /np. którym jest społeczna szkodliwość. przy czym kolejność nie jest przypadkowa. Wina sprawcy(zarzut. Przez długi czas była powszechnie przyjmowana w doktrynie. Zgodność czynu człowieka z ustawowym opisem czynu zabronionego /np. zgodnie z koncepcją trójelementową należy kolejno rozpatrywać wyżej wymienione elementy. jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu”. Czyn człowieka zabroniony w ustawie Bezprawny Szkodliwy społecznie Zawiniony Pięcioelementowa struktura przestępstwa Kodeks karny z 1997 r. 115§3 – przestępstwa podobne] – Dwa lub więcej przestępstw są do siebie podobne ze względu na dobro chronione. które odpowiada zasadzie prawa karnego.

W ten sposób po raz kolejny objawia się pogląd łódzkiej szkoły. 278§1/ /Należy pamiętać. samo wyłudzanie jest już wystarczające do bytu przestępstwa.Przestępstwo to: 1. 12 . Są to wykroczenia. Łódzka szkoła prawa karnego uważa[i jest to votum separatum]że przestępstwo to jest przestępstwem formalnym. a więc musi dowiedzieć się o zniewadze. które nie są przestępstwami. /np. Karygodny(Jego społeczna szkodliwość jest większa niż znikoma). że przestępstwo to jest przestępstwem materialnym. niektóre natomiast poprzez doktrynę. Bezprawny(Nie jest popełniony w okolicznościach wyłączających bezprawność). że poszkodowany musi poczuć się znieważony. 216. aczkolwiek mają wpływ na stosowanie ustawy karnej praktyce. 4. Karalny(Jest opisany w ustawie zawierającej normy sankcjonujące). bez względu na to czy się udało czy nie/ • Materialne(w zespole znamion występuje skutek(warunkiem popełnienia przestępstwa jest wystąpienie skutku). a więc dla bytu przestępstwa zniewagi nie jest wymagane poczucie znieważenia u pokrzywdzonego. aby zawsze brać pod uwagę DOLNĄ GRANICĘ! zagrożenia ustawowego. art. otóż ZBRODNIĘ MOŻNA POPEŁNIĆ TYLKO UMYŚLNIE.278§1 kto zabiera cudzą rzecz ruchomą w celu przywłaszczenia/ • Inne(mogą być popełnione w zamiarze ewentualnym lub bez zamiaru). 7 – podział ustawowy] na: • Zbrodnie(zagrożenie min. art. Według skutku[podział doktrynalny] na: • Formalne(w zespole znamion przestępstwa nie występuje skutek jako element konieczny. 8]/. Czyn człowieka naruszający normę sankcjonowaną. że prawo karne przede w pierwszym rzędzie chroni sposób postępowania z dobrami. art. Zawiniony(Sprawcy można przypisać winę w czasie czynu). Zagrożenie mniejsze niż 3 lata pozbawienia wolności)/np. bez względu na faktyczny skutek. Według umyślności[art./np. których karalność jest regulowana w kodeksie wykroczeń Ustawodawca z tym podziałem wiąże konkretne skutki. która wywoła u niego poczucie znieważenia niezbędne dla bytu przestępstwa. Przewaga doktryny uważa. ale wystarczy działanie sprawcy w celu wywołania takiego poczucia. Ustawodawca polski przewiduje jeszcze jedną kategorię czynów zabronionych. toteż podstawą odpowiedzialności karnej jest sam czyn]. Przestępstwa dzielą się: Według „wagi”[ art.148§1 śmierć człowieka jest niezbędna do postawienia zarzutu zabójstwa/. 2. 5. 272 wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. co oznacza. / spór w doktrynie toczy się o przestępstwo zniewagi art. Podziały przestępstw Niektóre podziały przestępstw zostały przeprowadzone przez ustawodawcę w ustawie karnym(podziały ustawowe). Szczegółowy opis poszczególnych elementów struktury przestępstwa będzie zawarty w dalszej części skryptu. art. 8 i 9 – podział ustawowy] na: • Umyślne(popełnione z zamiarem)/chodzi tutaj o zamiar zarówno bezpośrednio jak i ewentualny/ • Nieumyślne(popełnione bez zamiaru)/popełnione w wyniku naruszenia reguł ostrożności/ Według zamiaru[podział doktrynalny] na: • Kierunkowe(dla bytu przestępstwa wymagany jest bezpośredni zamiar sprawcy. a nie same dobra jak twierdzą inni przedstawiciele doktryny/. 148§1/ • Występki(min. art. 3 lata pozbawienia wolności)/np. 3. działanie w konkretnym celu)/np. NATOMIAST WYSTĘPKI POPEŁNIONE NIEUMYŚLNIE MOGĄ PODLEGAĆ KARZE JEŚLI USTAWA TAK STANOWI[art.

150 zabójstwo eutanatyczne na żądanie ofiary i pod wpływem współczucia od 3 miesięcy do lat 5. art. art. gdyż student nie pełni funkcji publicznej. • Indywidualne(takie przestępstwo może popełnić tylko osoba posiadająca konkretną cechę wskazaną w treści przepisu). 148§1/ • Typy modyfikowane(Występuje dodatkowe znamię/znamiona które wpływają na wyższe albo niższe zagrożenie ustawowe). art. o Niewłaściwe(Każdy sprawca danego czynu ponosi odpowiedzialność karną. 278§1 kradzież/. art. art.Według intensywności[podział doktrynalny] na: • Naruszające dobro(niszczące dobro. art. że zagrożenie musi być bezpośrednie. Według wariantów[podział doktrynalny]na: • Typ podstawowy(podstawowy zespół znamion danego typu rodzajowego przestępstw)/np. a dobrem zagrożonym ma być życie i zdrowie człowieka. Według zachowania sprawcy[podział doktrynalny] na: • Z działania(dla bytu przestępstwa wymagane jest działanie sprawcy)/np. art. 160 „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” W zespole znamion ustawodawca przewiduje. 160§2]/./np. o Narażenie konkretne(materialne)(ustawodawca wskazuje jakie dobra mają być zagrożone i to. art. ani rodzaj dobra jakie ma być naruszone). gdyż podmiot jest określony zaimkiem „kto”). 217§1 naruszenie nietykalności cielesnej. ale osoba. przestępstwa materialne)/np. art. 148§2 pkt. art. 148§1/. to nie będzie to łapownictwo bierne. jeżeli natomiast student otrzyma pieniądze za załatwienie jakiejś sprawy w urzędzie. art. /np. 212 zniesławienie./np. każdy kto naraża inną osobą na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia podlega karze. że zagrożenie musi być bezpośrednie. na której ciąży szczególny obowiązek opieki nad osobą narażoną[posiada szczególną cechę szczególnego obowiązku] podlega surowszej odpowiedzialności karnej[art. sprawca w ogóle nie poniesie odpowiedzialności karnej). ustawodawca penalizuje zachowanie zniesławiania bez względu na to czy i jakie dobra poszkodowanego zostały naruszone. a nie tylko abstrakcyjne). o Typ kwalifikowany(wyższe zagrożenie ustawowe)/np. o Właściwe(dla bytu przestępstwa wymagana jest szczególna cecha sprawcy. a zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem jako typ kwalifikowany zagrożone jest karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności/ o Typ uprzywilejowany(niższe zagrożenie ustawowe)/np.1 zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. wystarczy jego zagrożenie: o Narażenie abstrakcyjne(formalne)(w opisie znamion nie jest uwzględniony ani skutek. zabójstwo w typie podstawowym zagrożone jest karą nie mniej niż 8 lat. /np. wystarczy abstrakcyjne istnienie takiej możliwości/.162 nieudzielenie pomocy/. • Z zaniechania(dla bytu przestępstwa wymagany jest brak działania i tylko wtedy kiedy ustawodawca dokładnie to opisuje) / np. • Z narażenia(nie jest koniecznie naruszenie dobra. jeżeli tej cechy brakuje. 13 .228§1 łapownictwo bierne. 25 albo dożywotnie pozbawienie wolności. a więc uniknie odpowiedzialności karnej/. i tylko w takich przypadkach można zakwalifikować czyn z art.148§1 w wyniku tego przestępstwa następuje zniszczenie dobra jakim jest ludzkie życie/. 160/ Według cech sprawcy[podział doktrynalny]na: • Powszechne(ogólno sprawcze)(każdy może dokonać takiego przestępstwa. przewiduje iż tylko osoba pełniąca funkcje publiczne może dokonać łapownictwa biernego. art. • Zarówno z działania jak i zaniechania(przestępstwo może być dokonane zarówno poprzez działanie sprawcy jak i brak działania)/ np. natomiast jeśli sprawca posiada pewną szczególną cechę opisaną w ustawie jego czyn zmienia kwalifikację na łagodniejszą bądź surowszą)/np.160§1 narażenie na niebezpieczeństwo. 148§1 może być to zarówno zabicie nożem jak i niepodanie wody i pokarmu powodujące śmierć człowieka/.

• Z oskarżenia prywatnego(dla wszczęcia postępowania konieczne jest złożenie wniosku przez uprawniony podmiot – np. wola osoby pokrzywdzonej jest nieistotna w podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania)(jeżeli przepis milczy o sposobie ścigania danego przestępstwa.Według sposobu ścigania[podział ustawowy] na: • Z oskarżenia publicznego(prokurator oskarża z urzędu i występuje przed sądem. 212§4 pomówienie. E. 17 k. 1§1 „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko. masz coś wspólnego z kradzionym rowerem) Na całe szczęście jurysprudencja na przestrzeni kilku wieków wykształciła bardziej wyrafinowane definicje czynu. poszkodowanego)(jeżeli takiego wniosku nie ma. bez względu na przydatność w kontekście wykładu z prawa karnego/ Pojęcie czynu Art. czy ukradłeś rower. kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. a więc kryterium jest tu niejasne i warto spytać studenta dziennikarstwa o co chodzi jak się przypadkiem napatoczy. Art. które nosiło za sobą konkretny skutek przyrodzie(zgodnie z zasadą nieważne czy ukradli Ci rower. „Odpowiedzialność za czyn(hitleryzm) dotyczy każdego dorosłego Niemca. że nie miał możliwości nawet symbolicznie zaprotestować)”. E. a rozpoczęte zostanie umorzone): o Ściganie publicznie(po złożeniu wniosku uprawnionego organu postępowanie toczy się z oskarżenia publicznego i wola uprawnionego jest już bez znaczenia). art. by traktować to jako czyn” 14 . wymagany wniosek okradzionego/ o Ściganie prywatne(oskarżony sam składa akt oskarżenia do sądu i popiera go przed sądem). Habakort wymieniany często w poprzednich skryptach [sic!]/. art. /np.p. który udowodniłby./ Według celu działania sprawcy[podział medialny – niespecjalnie udany] na: • Przestępstwa polityczne(ocenia się motywację sprawcy[kryterium podmiotowe] czy działa na szkodę państwa lub przeciw organom państwowym)/ np. którą stworzył prof.k. Kulesza często podaje na wykładach teorię naród – zbrodniarz w kontekście czynu. który przez zaniechanie(nawet w symboliczny sposób) udzielił pełnomocnictwa zbrodniom hitlerowskim(wyłączony spod odpowiedzialności miał być ten. Czyn w ujęciu prawnokarnym(I element przestępstwa) (prof. Ujęcie naturalistyczno – kauzalne(F. Liszt. które pozwoliły odróżnić czyn. które odpowiedzialności karnej powodować nie mogą. 127 spisek/ • Powszechne(pospolite – cała reszta). Media dzielą jeszcze przestępstwa na kryminalne i inne. a dotyczy ona III Rzeszy. / np. postępowanie nie będzie rozpoczęte. 115§1 „ Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej” Początkowo za czyn uważano każde zachowanie człowieka(w średniowieczu to i zwierzętom się dostawało za czyn). Beling): „Czyn to spowodowane ludzką wolą zmiany w świecie zewnętrznym” „Czynem jest chciane działanie lub niechciane zaniechanie. mogący stanowić podstawę odpowiedzialności karnej od innych zachowań. 148§1/. art. ale zgodnie z dogmatyką prawa karnego każde przestępstwo jest kryminalne[idem per idem]. to jest ono ścigane z oskarżenia publicznego/ np. 278§4 kradzież na szkodę osoby najbliższej. w którym istniała wola. /lepiej ją pamiętać. Emil Rappaport(UŁ)/a nie prof. to na podstawie art. art.

nie poniesie ona odpowiedzialności karnej za brak akceptacji tego mężczyzny. Warstwa obiektywna – sprawca działający w zamiarze przewidując znaczenie swoich działań i ich skutki wpływa na otaczającą rzeczywistość tak aby spowodować konkretny cel. która zbudowana jest z warstwy subiektywnej i obiektywnej. gdyż człowiek zawsze poprzez działania chce osiągnąć jakiś cel. że się zabije jeśli ona nie będzie chciała się z nim spotykać. a w konsekwencji świadome kierowanie przebiegiem zdarzeń tak aby zrealizować uprzednio zamierzony cel. To kategoria obiektywnej rzeczywistości. Warstwa subiektywna(podmiotowa – odnosząca się do przeżyć wewnętrznych i procesów psychicznych). odrzuca zaniechanie jako sferę myśli(zaniechanie to sfera myślenia. • Antycypacja celu(sprawca wybiera sobie cel. KRYTYKA: • Ze względu na oparcie się tej teorii na elemencie woluntatywnym(woli działającego podmiotu). że wola jest czynnikiem sprawczym). Ujęcie czysto naturalistyczne zakładało. nie ponosiła odpowiedzialności karnej wtedy gdy zapomniała o tym. a mianowicie uważano. że czyn to ruch mięśni poddany kontrolnej funkcji psychicznej. Początkowo ujęcie to nie przewidywało uznania zaniechania za czyn. • Podjęcie decyzji(powzięcie zamiaru w znaczeniu prawnokarnym. Czyn z zaniechania – to bierność wobec prawnego(a nie żadnego innego) obowiązku narzucanego przez przepisy i wskazującego należyty sposób zachowania. które występują w obiektywnej rzeczywistości. więc taki w którym żyje wola(jest to pewna świadomość ontologiczna. sprawca posiada świadomość celu i środków jakie są potrzebne do jego realizacji oraz posiada wolę dokonania). Czyn jest to rzeczywiste zachowanie człowieka stanowiące kategorię ontologiczną(byt). Stopniowo jednak wyklarował się pogląd. Czyn to zatem pasywność wobec prawnego nakazu działania(nie jest zatem przestępstwem złamanie nakazu moralnego. gdyż w jej zachowaniu nie było elementu woli. 2. który chce osiągnąć swoim działaniem) • Wybór środków realizacji(kiedy cel jest już wykreowany sprawca ustala jakich środków użyje do jego osiągnięcia). / Mężczyzna zakochany w kobiecie mówi jej. która nie zamknęła na czas przejazdu. powstawał pewien problem praktyczny – dróżniczka. co prowadziło do niezaistnienia czynu w ocenie prawnokarnej. nie uwzględniało aspektu psychologicznego). od którego uzależniony był byt czynu w ocenie prawnokarnej(uważano. gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego/ Władysław Wolter(krakowska szkoła prawa karnego) w swojej refleksji o czynie kładł nacisk na aktywność woli: „Czyn to kompleks ruchów ciała oraz kierunkowa bezczynność uzależniona od procesów psychicznych”. 15 . zgodnie z tą teorię. iż zmiany w świecie zewnętrznym mogą być spowodowane zarówno ruchem mięśni jak i brakiem takiego ruchu. Struktura czynu w koncepcji finalistycznej: 1.Ujęcie to powstało w wyniku połączenia dwóch nurtów. któremu nie odpowiada obowiązek prawny). „Czyn to kategoria bytu(taka samo jak krzesło) a nie sfera myślenia. że czyn to ruch mięśni przy działaniu i brak ruchu mięśni przy zaniechaniu(było to kryterium czysto przedmiotowe. Koncepcja finalistyczna czynu(Hans Welzel). pewna konstrukcja abstrakcyjna nie istniejąca w „dotykalnej” rzeczywistości). Niezależnie od nakazu moralnego jakim kierowała się ta kobieta. Istotą czynu jako aktywności jest zdolność do przewidywania zdarzeń(i ich skutków). Ujęcie to zostało następnie „wzbogacone” o pewien element podmiotowy.

KRYTYKA: • To samo zachowanie raz stanowi czyn. / mniej przydatna praktycznie – przypis autora skryptu/ Pojęcie czynu według Clausa Roxina Czyn człowieka to akt uzewnętrznienia jego osobowości. „Czynem jest zachowanie człowieka. • Koncepcja finalna nie znajduje uzasadnienia dla karalności czynów w których skutek nie pokrywa się z celem. to jego zachowanie możemy określić jako czyn. a z niej nie skorzystał. a mimo tego nie zrobił tego. Roxin uważa. a raz nie. gdyż to zależy od kontekstu społecznego). Teoria socjologiczna O czynie nie decyduje zachowanie człowieka i jego cechy lecz społeczny kontekst tego zachowania. zaniechanie zaś tylko konstrukcją abstrakcyjną ze sfery psychologicznej. • Koncepcja finalna jest wysoce zindywidualizowana. badamy czy sprawca posiadał zdolność do uniknięcia skutku. świadome i celowe. jeżeli tylko ocena społeczna tak wskazuje. KRYTYKA: • Koncepcja finalna odrzuca zaniechanie jako czyn. powstałą w wyniku połączenia elementów wyżej wymienionych teorii. To ocena społeczna decyduje czy zachowanie sprawcy będziemy traktować jako czyn. Negatywna definicja czynu(Gunther Jacobs) Czyn to zdolność do uniknięcie skutku. jeśli sprawca mógł opanować zachowanie prowadzące do naruszenie reguł ostrożności. jeśli miał taką możliwość. Odbiera to pewność ocenie prawnokarnej i stanowi zaburzenie funkcji gwarancyjnej(sprawca nie wie co zostanie w sądzie uznane za czyn.Koncepcja finalna czynu włącza zamiar w opis czynu zabronionego nie zaś(jak było wcześniej) do winy. według których dokonuje się oceny czy dane zachowanie było czynem czy też nie. poddane kontrolnej funkcji jego świadomości. Celowość czynu jest jego cechą konstytutywną toteż zachowanie. W tej koncepcji traktujemy zaniechanie jako czyn. a więc istotą czynu jest ocena czy sprawca poddał działanie kontrolnej funkcji umysłu. gdyż tylko czyn jest bytem w rzeczywistości. polegające na działaniu a także zaniechaniu aktywności we wskazanym przez prawo kierunku. że tylko zachowania opanowywalne mogą być uważane za czyn(wszystkie zachowania umyślne). to takie zachowanie jest czynem w rozumieniu prawa karnego. Skutkiem w takim wypadku jest naruszenie dobra prawnie chronionego. który przyświecał działaniu sprawcy(np. czyny nieumyślne czy popełnione z zamiarem ewentualnym). gdyż jest wynikiem pewnego przewartościowania elementów subiektywnych czynu( w skład bytu czynu wchodzą przebiegi psychiczne). Istotą tej teorii jest stwierdzenie czy dane uzewnętrznienie było opanowane lub opanowywane. dzięki której człowiek może rozwinąć osobowość poprzez integralność psychiczną jako „ja”. w zależności od kontekstu społecznego. posiadające wartość społeczną”(czyn jest zatem kategorią przedmiotowo – podmiotową(zawiera w sobie zarówno 16 . Czynem jest zatem wszystko co można przypisać człowiekowi jako centrum aktywności. tak aby na potrzeby rozpatrywania sprawcy możliwe było ujednolicenie kryteriów. Mimo tego jednak zwolennicy tej teorii uznawali karalność zaniechania. które nie wiedzie do z góry założonego celu nie jest czynem w rozumieniu prawnokarnym. Operacyjna eklektyczna teoria czynu(sformułowana na potrzeby sądu): Ponieważ ustawodawca nie przesądził o teorii czynu jaką przyjmuje kodeks karny z 1997 sądy podczas rozpatrywania spraw sformułowały definicję eklektyczną. Przy zachowaniach nieumyślnych.

w wyniku czego podarł rzeczoną kurtkę. które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażaniem się na niebezpieczeństwo osobiste” 17 . jak poddanie zachowania kontrolnej funkcji świadomości) / do ilustracji tych teorii posłużę się przykładem zaczerpniętym z wykładu: 1. 2. bo nie jest w stanie fizycznie bronić sejfu czy choćby włączyć alarmu. a więc ustalamy czy sprawca miał obiektywną. kto. fizyczną możliwość dokonania danego czynu. a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego” §2 „Nie popełnia przestępstwa także ten. napastnicy wdarli się do banku i biją strażnika aby ten otworzył sejf. 26§1 „Nie popełnia przestępstwa. • Na gruncie teorii naturalistyczno – kauzalnej = ani mężczyzna A ani mężczyzna B nie popełnili czynu. szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie” Przymus nieodporny badamy obiektywnie. / np. ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w §1. /np. ALE JEGO ZAISTNIENIE MOŻE WYŁĄCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ!!!) Nie pozbawia możliwości zachowania się zgodnie ze swoją wolą. Mężczyzna A został popchnięty przez osobę trzecią na mężczyznę B i nabił mu guza. bo jeżeli np. / Okoliczności wyłączające czyn Vis absoluta(przymus fizyczny nieodporny)(wyłącza czyn) Całkowite wyłączenie osoby poddanej przymusowi od wykonania jakiegokolwiek aktu zgodnego z jego wolą. które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego” §4 „Przepisu §2 nie stosuje się. • Na gruncie teorii C. • Na gruncie teorii finalistycznej – ani mężczyzna A ani B nie popełnili czynu. strażnik z własnej woli pozwolił się związać wtedy przymus nieodporny nie będzie okolicznością wyłączająca czyn. gdyż ich zachowanie nie było celowe. przymuszany strażnik w końcu otwiera sejf. poświęca dobro. kto wbrew prawnemu. Mężczyzna A poślizgnął się i chwycił mężczyznę B za kurtkę co by nie wywinąć orła. Popełnił on czyn zabroniony w postaci pomocnictwa. jeżeli sprawca poświęca dobro. aby przymuszana osoba dokonała jakiegoś czynu. Roxina – ani mężczyzna A ani B nie popełnili czynu. jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć. jak zaistnienie pewnego zachowania dostrzegalnego w rzeczywistości jak i ocenę przebiegów psychicznych podmiotu. ale odpowiedzialność karna może być wyłączona na podstawie stanu wyższej konieczności/ Stan wyższej konieczności(dalej SWK. 18§3 „ […]Odpowiada za pomocnictwo także ten. Vis compulsiva(przymus fizyczny odporny – przymus fizyczny innego rodzaju)(NIE WYŁĄCZA CZYNU. kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem. gdyż ich działanie nie było poddane kontrolnej funkcji świadomości. strażnik banku zostaje związany przez napastników i nie jest w stanie w żaden sposób zapobiec obrabowaniu banku. Osoba taka jest poddana przymusowi. Należy jednak pamiętać o ujęciu podmiotowej strony tego kryterium. Jest to wywołanie bólu poprzez nacisk na ciało. tutaj opisany pokrótce na potrzeby przykładu => problematyka omówione szerzej w części poświęconej kontratypom i w części dotyczącej gwaranta) Art. gdyż w ich zachowaniu nie występuje wola jako element konstytutywny czynu.elementy obiektywne. Nie ponosi zatem odpowiedzialności karnej za pomocnictwo: Art. któremu nie jest w stanie się przeciwstawić w żaden sposób.

natomiast jeśli z pistoletu ciekła woda. które nie jest oczywiście większej wartości niż dobro ratowane lub są to dobra o wartości podobnej. może się zdarzyć również. natomiast Art. Art. nie będzie to co prawda okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. /napastnik przystawia kasjerce pistolet to głowy i żąda wydania pieniędzy z kasy. aby wyłączyć odpowiedzialność karną powinien mieć pewien stopień nasilenia => prztyczek w ucho(nawet najbardziej bolesny) nie będzie uznany przez sąd za vis compulsiva dla strażnika otwierającego sejf). W takich wypadkach jeżeli jest to usprawiedliwione przekonanie. że porysuje jej samochód lub poplami ręcznie robioną bluzkę atramentem(lub jeszcze inne barwne przykłady)/. że przekonanie nie było usprawiedliwione i sprawca poniesie odpowiedzialność karną. życia i zdrowia strażnika oraz mienia banku. 18 . 26§1 wyłączający bezprawność czynu. Poza sytuacjami w których groźba powoduje wyłączenie bezprawności. Przymus psychiczny(groźba)(nie wyłącza czynu. to nie może powołać się na wyłączenie winy z §2. W takiej sytuacji jeśli wyda pieniądze nie poniesie odpowiedzialności ze względu na działanie w SWK(poświęca mienie banku aby ratować własne życie – życie jest zawsze większej wartości niż mienie) co wyłącza bezprawność czynu. jeśli sprawca groził. broń. że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność lub winę. Przymus psychiczny(groźba) ma wymusić zachowanie zgodne z wolą sprawcy przymusu na osobie podlegającej przymusowi. „W żadnym wypadku ustawodawca nie wymaga od adresata przepisu poświęcenia swojego życia(wymaga jednak narażenia się na niebezpieczeństwo. Uważa się powszechnie. to sąd uzna. na których ciąży szczególny obowiązek ochrony danego dobra prawnego. że groźba nie ma realnej możliwości zaistnienia. które wyłączają odpowiedzialność karną za czyn z powodu braku winy. którą napastnicy posłużyli się do napadu na bank jest atrapą. Oczywiście nie może powołać się na zaistnienie groźby kasjerka. to kasjerka uniknie odpowiedzialności karnej. iż §2 nie stosuje się do osób. z uwagi na art. ale będzie wyłączać winę. kiedy sprawca działając w stanie wyższej konieczności poświęca dobro. 26§2 jest opisem okoliczności. Strażnik poddany torturom. Nie oznacza to jednak. że ratował swoje życie. że ze względu na szczególny obowiązek ochrony mienia strażnik nie może zbiec z banku podczas napadu argumentując.Istotą SWK w tym wypadku jest kolizja dwóch dóbr chronionych prawem. ale wisząca nad nią groźba utraty życia wpływa na jej zachowanie. iż przekonanie było usprawiedliwione. gdyż np. „klauzula wyłączająca” która przewiduje. więc nie można wykluczyć odpowiedzialności karnej na podstawie SWK. ale wyłącza odpowiedzialność karną na podstawie SWK). 26§4 to tzw. Art. że ma obowiązek poświęcić swoje życie aby chronić mienie banku. iż nie ponosi odpowiedzialności karnej ten kto był w usprawiedliwionym okolicznościami przekonaniu. że nie ma bezpośredniego zagrożenia życia. jeżeli na takiej osobie ciąży szczególny prawny obowiązek)”. Na kasjerkę nie działa żaden przymus fizyczny. Jeżeli zatem strażnik ma szczególny prawny obowiązek ochrony mienia banku. /Oczywiście należy pamiętać. pistolety na wodę) to okoliczności faktyczne wskazują. ale nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej. /np. ale może wyłączyć odpowiedzialność karną. przewiduje. Jeżeli jednak zostanie poddany torturom i otworzy sejf to zgodnie z §1 nie poniesie odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączenie bezprawności czynu działając w SWK. powinien pozostać na miejscu. Okoliczność ta nie wyłącza czynu. że broń jest prawdziwa. a więc element konieczny dla bytu przestępstwa.29 .błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność. Jeżeli więc pistolety były atrapami wystarczająco podobnymi do oryginałów sąd uzna. że przymus fizyczny. który otworzy sejf dokona czynu zabronionego. Jeżeli jednak napastnicy posługiwaliby się atrapami broni(np.

zgodną z lege artis. które jest reakcją na potrącenie pieszego przez innego pieszego na chodniku. sprawca. Czynności odruchowe(Wyłączają czyn) Czynności odruchowe (odruchy) to zachowania człowieka na działanie zewnętrznego bodźca. Inne okoliczności wyłączające czyn Niemalże wszystkie okoliczności wyłączające czyn sprowadzają się do ustalenia. że było czerwone światło i samochód hamując wpadł w poślizg i uderzył w przystanek raniąc kilka osób. że jeśli uszczerbek na dobru spowodowany jest czynnością zautomatyzowaną. czynności ruchowe związane z atakami serca. gdyż zareagował odruchowo na niespodziewany bodziec. czy też nie. to w psychice pojawia się łuk zachowań warunkowych. /np. sprawia to. Możliwość odautomatyzowania czynności wynikać będziemy ze zbadania elementów subiektywnych. a jeśli tak. Okazało się. to sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej.wyuczona. że łyżka zabiła dziecko. to nie jest to czynem. Oczywiście sąd bierze pod uwage jak taka reakcja na bodziec wyglądała(np. Operator koparki nie poniesie odpowiedzialności karnej. czy też nie – problem na razie nierozwiązany). jeżeli osoba przez sen znieważa inną osobę. wylewami itp. gdyż zgodnie z zasadami obsługi koparki we wszystkich niebezpiecznych sytuacjach należy najpierw opuścić łyżkę koparki. Bodziec powinien też być niespodziewany. nie poddał tego działania kontrolnej funkcji świadomości. sprawca patrzył w ziemię na przejściu dla pieszych. operator koparki usłyszał krzyk kobiety i natychmiast opuścił „łyżkę” do wykopu. nie będzie okolicznością wyłączająca odpowiedzialność karną uderzenie w twarz. • Upośledzenie umysłowe głębokie(poniżej 20 IQ) • Hipnoza(doktryna obecnie prowadzi spór czy bycie zahipnotyzowanym wyłącza czyn. to nie jest to czyn) • Stan wysokiej gorączki • Ataki epileptyczne. Odpowiedzialność karna jest uzależniona od tego czy sprawca mógł poddać swoje działnie kontrolnej funkcji świadomości.wieku. mężczyzna A został popchnięty na mężczyznę B i ten wpadł pod samochód. powtarzana dostateczną ilość razy. sąd nie uzna za okoliczność wyłączającą czyn jeśli sprawca będzie argumentował. Aby sąd uznał czynność zautomatyzowaną za okoliczność wyłączającą czyn nie może być zautomatyzowany atak bezpośredni na dobro chronione prawem(np. które zaistniały pod wpływem innej siły. że zawsze jak widzi wystający z kieszeni portfel to automatycznie po niego sięga. że nie poddał tego działania bezpośrednio wcześniej kontrolnej funkcji świadomości. doświadczenia. zatem mężczyzna A nie dokonał czynu). Słowem jeśli zachowanie jest reakcją na nieoczekiwany bodziec. stan psychicznego w trakcie czynu. bo jeżeli sprawca spodziewał się bodźca. wiedzy. że jest poza kontrolą świadomości. 19 . Sprawca tego zdarzenia nie poniesie odpowiedzialności karnej za sam czyn(automatyczne przejście przez ulicę za innymi ludźmi) ale za to. Operator zatem wykonał czynność zautomatyzowaną. czy też takiej możliwości nie miał. Jeśli pojawił się ten sam bodziec. Sprawca nie dokonał czynu. aby uchronić się przed zderzeniem z ziemią. Nie są one czynami. czy sprawca mógł poddać zachowanie kontrolnej funkcji świadomości.Czynności zautomatyzowane(wyłącza czyn) Czynność zautomatyzowana. który się poślizgnął przed upadkiem próbował się chwycić kurtki nieznajomego idącego obok. • Zachowania niezgodne z wolą sprawcy. to dojść możemy do wniosku. której sprawca nie mógł się przeciwstawić(np. to mógł poddać zachowanie kontrolnej funkcji świadomości. /np. Inne okoliczności w których zachowanie nie może być poddane tej funkcji to: • Sen – /np. Ilekroć następuje percepcja bodźca to odruch nie jest czynem. tak niefortunnie. inni zaczęli przechodzić na drugą stronę więc i n zaczał przechodzić. /np.

Związek przyczynowo-skutkowy jest to konstrukcja. a ustalamy ją metodą warunków sine qua non – to znaczy. Gdyby sprawca nie kupił tego biletu na pewno nie wystąpiłby skutek w postaci śmierci. Czy emocje te kierowałyby zachowaniami Cezara i Antoniusza. S. Jeżeli bez danego warunku skutek i tak by wystąpił – usuwamy go. ze da się przypisać taki związek na płaszczyźnie przyrodniczej. która przechodziła przez 20 .Nie ulega wątpliwości. a zachowania te były kierowane emocjami skierowanymi ku Kleopatrze. pozostając więc tylko te warunki bez których skutek by nie wystąpił(sine qua non). toteż sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej mimo przypisania skutku na płaszczyźnie przyrodniczej/ Teoria ekwiwalencji(równowartości warunków)(J. Przy każdym czynie człowieka poprzedzającym skutek wszystkie te czyny. zatem można mu przypisać skutek na płaszczyźnie przyrodniczej natomiast nie można mu przypisać skutku na płaszczyźnie normatywnej gdyż zakup biletu nie jest naruszeniem normy sankcjonowanej. (Jeśli skutkiem jest śmierć człowieka. Do odpowiedzialności karnej nie wystarczy zatem przypisanie skutku w sferze przyrodniczej. że badamy tylko czyny poprzedzające skutek./Jeśli rozpatrujemy skutek jakim jest uszczerbek na zdrowiu ofiary wypadku drogowego. gdyż musi temu towarzyszyć naruszenie normy sankcjonowanej. które odpowiadają przyjmowanemu przez nas pojęciu czynu człowieka. Teoria ta odnosiła się do ogólnej teorii przyczynowości. Ograniczenie polega na cofaniu się od zdarzenia rozpatrywanego jako skutek. a więc jaki będzie zakres jego odpowiedzialności karnej). że „cofając się w czasie” po kolei usuwamy warunki składające się na przyczynę skutki. sprawca chciał śmierci swojego spadkodawcy żeby przyspieszyć objęcie spadku. Zespół warunków nazywamy przyczyną skutku. myślą w czasie od zdarzeń. gdyby Kleopatra miała inny nos?/ Na potrzeby prawa karnego należało tę teorię ograniczyć. a zatem przypisanie skutku na płaszczyźnie normatywnej. Natomiast jeśli sprawcy nie da się przypisać związku przyczynowo-skutkowego jedynie na płaszczyźnie normatywnej. Spadkodawca rzeczywiście ginie w tej podróży. „paradoks nosa Kleopatry” . to katalog owych warunków ekwiwalentnych może być dość duży. Mill) Na przyczynę składa się cały zespół warunków. Przypisanie skutku i związanie go z czynem dokonuje się na dwóch płaszczyznach: • Przyrodniczej(fizyczne powiązanie) • Normatywnej(powiązanie prawne – konsekwencje prawne) Dla odpowiedzialności karnej sprawcy za przestępstwo skutkowe konieczne jest przypisanie mu skutku zarówno w płaszczyźnie przyrodniczej jak i normatywnej. że zachowania Juliusza Cezara i Marka Antoniusza zdeterminowały bieg historii. to jego konstatacja pozostanie poza zainteresowaniem prawa karnego. bo uderzenie pioruna nie jest czynem człowieka) Zaczynamy od czynów w czasie najbardziej przyległych do skutku i cofamy się następnie. Mimo teorii ograniczenia. /np. to sprawca uniknie odpowiedzialności karnej mimo. mają taką samą moc sprawczą. to sprawca z całą pewnością nie poniesie odpowiedzialności karnej. co powodowało pewna wątpliwości: /np. Za pomocą określenia związku przyczynowo-skutkowego jesteśmy w stanie określić sprawstwo oraz zakres odpowiedzialności(możemy określić kto się dopuścił czynu i jakie skutki on wywołał. które umieścimy w katalogu warunków. które w równym stopniu posiadają moc sprawczą. ani w sferze normatywnej. a śmierć poprzedzało uderzenie pioruna. Jeżeli nie jest możliwe połączenie czynu ze skutkiem ani w sferze przyrodniczej. która pozwala określonym działaniom przypisać konkretne skutki. Pod wpływem doniesień prasowych o częstych porwaniach i katastrofach lotniczych sprawca kupuje spadkodawcy bilet lotniczy na podróż dookoła świata. gdzie zarówno czyn jak i skutek wchodzą do zespołu znamion danego typu rodzajowego przestępstw. są one względem siebie ekwiwalentne.Teorie związku przyczynowego(czyn a przypisanie skutku) Zagadnienie związku przyczynowo-skutkowego pojawia się przede wszystkim w kontekście przestępstw materialnych.

Sąsiedzi ostrzegali sprawcę. Jest więc potrzeba dalszego ograniczenia teorii ekwiwalencji na potrzeby prawa. który spowodował skutek. Mogą znajdować się warunki. Teoria normatywnego związku przyczynowo-skutkowego(teoria adekwatności) Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym do projektu tej ustawy ta teoria miała być obowiązująca w obecnym kodeksie karnym. Leszek Lernell z UW). że bierzemy pod uwagę tylko te warunki. bo związek przyczynowo. że w podróży lotniczej jego spadkodawca zginie. sprawca na swej działce wykopał dół.skutkowy między wykopaniem dołu a śmiercią dziecka/ Owo ograniczenie katalogu skutków jest błędne.gdyby nie dół. Ograniczenia przeprowadzać można przez pojęcie winy. Jednak wykopanie na swym gruncie dołu nie jest czynem społecznie szkodliwym. Diler argumentuje: gdyby nie konstruktor. by spowodować jego śmierć.To samo dotyczy sytuacji związanej z użyciem broni palnej. bo przyrodnicze przypisanie nie wystarcza. /sprawca czytając o wypadkach w komunikacji lotniczej z nadzieją. które wynikają „normalnie” z danych zachowań(kryterium oceny będzie tutaj doświadczenie życiowe sądu. Trzeba przypisania w płaszczyźnie normatywnej. A konstruktor: nie skonstruowałbym nowego modelu. społeczna szkodliwość czynu to nie kategoria przyrodnicza. Sprawca odpowiadał: pilnujcie dzieci. W przypisaniu w płaszczyźnie normatywnej badać będziemy. Inne kryterium. Według teorii adekwatności sprawca ponosi odpowiedzialność za spowodowany przez ten czyn skutek. który przekroczył prędkość swym superszybkim samochodemnie nastąpiłby skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu. który podejmuje decyzje badając sprawę obiektywnie.jezdnię i została potrącona przez kierowcę. Rzeczywiście jedno z dzieci wpadło do dołu i utonęło. musiałby naruszać reguły postępowania z dobrem chronionym prawnie/ Ograniczenie polega na tym. Kierowca tłumaczy: to była moja pierwsza jazda. ale w swoim podstawowym założeniu ma ona przede wszystkim wykazać związek przyczyny ze skutkiem na płaszczyźnie przyrodniczej. które uzasadniają przypisanie w płaszczyźnie przyrodniczej. to prędkość samochodu byłaby mniejsza i zdążyłbym zahamować. jeśli wnioskodawca spełniał określone warunki. Podstawą odpowiedzialności za przestępstwo stało się ustalenie związku przyczynowo. kupiłem samochód od dilera pod wpływem namowy.skutkowy (prof. gdyby nie polecenie producenta. /Np. 21 .skutkowy to przypisanie skutku w płaszczyźnie przyrodniczej. była wielokrotnie komentowana i uzupełniani na potrzeby przydatności do prawa karnego. które były zawinione . Nawet jeśli przewidywany skutek nastąpi. który z czynów ludzkich wchodzących do zespołu warunków tworzących przyczynę narusza reguły postępowania z danym dobrem prawnym. że diler mnie namawiał do kupna samochodu o dużej mocy. argumentując to sympatią i chęcią uatrakcyjnienia życia obdarowanego.chodzi o warunki w płaszczyźnie normatywnej a nie przyrodniczej. o ile skutek ten jest wg doświadczenia powszechnego typowy. to jednak za ów skutek nie poniesie odpowiedzialności karnej. między nim a skutkiem występuje związek przyczynowo. to bym go nie sprzedał. Spośród czynów wybieramy tylko te. Zgromadziła się w nim woda. sprawca sprezentował spadkodawcy bilet lotniczy na podróż dookoła świata. lecz społeczna.w naszych warunkach chodzi o naruszenie reguł staranności przez kierowcę czy oddanie strzału. nie istniej związek przyczynowo. który wg testu sine qua non dopuścił się warunku. a nie tak jak ją widzi sprawca). a więc przyrodniczo spowodował śmierć.czyn. które mają wpływ na odpowiedzialność karną za czyn lub jej brak – płaszczyzna normatywna. który wypuścił nowy model.odwołanie się do kryterium społecznej szkodliwości. Reklamowanie pojazdu przez sprzedawcę czy wydanie zezwolenia na broń. w którym umieścić miał beczkę z przeznaczeniem na kiszenie ogórków. gdyby nie byłoby czynu. iż na jego działce bawią się dzieci i któreś z nich może tam wpaść. Ograniczenie katalogu warunków na gruncie teorii ekwiwalencji. W ocenie prawnokarnej zatem wiązane są tylko te skutki.skutkowego. Ta teoria stała się podstawą do dalszych rozważań na temat przyczynowości w prawie karnym. nie było czynem zawinionym. nie byłoby śmierci dziecka. to spadkobierca. Gdyby nie to.to moja nieruchomość i mogę robić na niej co chce. występujący z reguły. a nie uzasadniają przypisywania w płaszczyźnie normatywnej.

Kulesza też jest jej zwolennikiem – przypis autora skryptu/ . a następstwem tego zniszczenia było odrzucenie zalotów poszkodowanego przez wybrankę jego serca. to na gruncie teorii relewancji nie mieści się w granicach znaczenia słowa „zabija”(uderzenie w twarz ręką nie jest zasadniczo przyczyną śmierci. dziecko wyszło na przejście dla pieszych i kierowca nie wyhamował(hamulce posiadały wadę fabryczną i nie działały – sprawca nie był tego świadom) i potrącił je powodując śmierć. że jego zachowanie może przynieść taki efekt. a wada fabryczna układu hamulcowego. że jest czynem zabronionym i jest przyczyną śmierci na płaszczyźnie przyrodniczej. w skutek czego nie doszło do mariażu. Teoria obiektywnego przypisania skutku Teoria ta opiera się na obiektywnym przypisaniu skutku do zachowań. ale oceniamy jakie okoliczności wpłynęły(lub mogły wpłynąć) obiektywnie na wystąpienie danego skutku. Teoria relewancji Teoria relewancji opiera się na ocenie znamion czasownikowych zawartych w ustawie karnej(teoria dominująca w nauce niemieckiej – wszystko wskazuje na to. odpowiada za następstwa typowe. Utrata posagu jest następstwem atypowym. to jego zachowanie mieściło się w granicach czasownika „zabija” gdyż sprawca wiedział. że zgodnie z jedną teorią nie ma związku przyczynowo skutkowego. a więc sprawca odpowie za uderzenie w twarz. bo gdyby jechał prędkością zgodną z przepisami to przez wadę układu hamulcowego i tak by potrącił to dziecko i tak. ale przypisanie skutku następuje na podstawie teorii ekwiwalencji oznacza przypisanie skutku w płaszczyźnie 22 .ten./ (teoria ta jest expressis verbis wskazana w prawie cywilnym jako obowiązująca). /np. która zazwyczaj występuje po wyrządzeniu. Jeżeli bowiem Mężczyzna A wiedział o schorzeniu na jakie cierpi mężczyzna B. a nie za zabójstwo człowieka. mandat) ale nie poniesie odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci. kto zniszczył.sprawca nie ponosi więc odpowiedzialności odszkodowawczej. • Student zaskakując wykładowcę odpowiedzią powoduje atak serca – nie mieści się w granicach „zabija” – nie ma związku. a zgodnie z drugą jest(w razie niemożności rozstrzygnięcia zasada in dubio pro reo). czynie wyrządzającym ową szkodę. Sprawca poniesie zatem odpowiedzialność za przekroczenie prędkości(np. że taka czynność często powoduje śmierć człowieka. Jednakże sąd rozpatrując sprawę zastosuje teorię adekwatnego związku./ Podsumowanie Ustawodawca nie zadecydował expressis verbis o teorii jaką należy zastosować w prawie karnym. kierowca jechał po drodze z prędkością o 30km/h większą od dopuszczalnej. przy art. że prof. /np. • Śpiewanie piosenki „Killing me softy” – nie jest przyczyną śmierci człowieka w granicach czasownika zabija – nie ma związku. Teoretycznie sprawca naruszył przepisy ruchu drogowego przekraczając dozwoloną prędkość. sprawca nie mógł przewidzieć takiego skutku). W prawie cywilnym sprawca szkody ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko za szkodę typową. ale obiektywną przyczyną śmierci dziecka nie jest przekroczenie prędkości przez kierowcę. które są naruszeniem norm postępowania z dobrami prawnie chronionymi.wartość zniszczonego ubrania. Należy jednak ocenić również kryterium subiektywne. to występując do sądu cywilnego o naprawienie szkody. poszkodowany może szkodę określić jako złożoną z wartości garnituru + wysokości utraconego majątku. Mężczyzna A uderza w twarz mężczyznę B. pozostawiając to decyzji sądu. bo uderzenie w twarz człowieka mimo. że interpretacja sądu nie może tak się różnić. a więc mieści się w granicach pojęciowych czasownika „zabija” – jest związek. Nie wszystkie sytuacje są jednak łatwe do rozstrzygnięcia. a mężczyzna B chorował na chorobę objawiającą się zmiękczeniem kości(i akurat były dotknięte tym schorzeniem kości twarzy) i uderzenie powoduje śmierć B./np. Przyjmuje się jednak. Na gruncie prawa polskiego najczęściej przyjmuje się teorię ekwiwalencji (równowartości warunków). Jeśli np.normalnym następstwem takiego zdarzenia jest szkoda. Jeżeli np. Nie bierzemy pod uwagę tylko tych skutków. występuje incydentalnie. sprawca czynu niedozwolonego zniszczył poszkodowanemu garnitur. a poszkodowany utracił posag. 148§1 kto zabija człowieka – badamy znaczenie i zakres pojęciowy czasownika zabija: • Dźganie nożem – jest powszechnie wiadomo. Co do zasady sprawca nie poniesienie odpowiedzialności karnej.

Dobra te są w życiu codziennym w tym sensie. że jego czyn naruszył reguły postępowania z dobrem chronionym prawnie. Inaczej: ustalenie przypisania w płaszczyźnie normatywnej uszczerbku w dobru chronionym prawem sprawcy wymaga stwierdzenia. ale potrącił pieszego. że taki czyn znajduje swój opis w ustawie karnej należy przeanalizować. nie da się przypisać skutku w płaszczyźnie normatywnej. który przyrodniczo spowodował skutek. Aby czyn został zakwalifikowany jako karalny. Bezprawność czynu zabronionego(III element przestępstwa) Po ustaleniu. nie możemy przypisać mu uszczerbku. Sprawca będzie wolny od odpowiedzialności ze względu na brak przypisania mu uszczerbku!!!/ Karalność czynu(II element przestępstwa) Przedmiotem prawnokarnej oceny są tylko czyny karalne. ale nie przypiszemy w płaszczyźnie normatywnej. nie nastąpiłby uszczerbek w dobru chronionym prawem. że możemy negatywnie oceniać zachowanie. /np. Pojawiłaby się ona wtedy. który skutek przyrodniczo spowodował. jeśli takowe nie istniało. czy czyn sprawcy był bezprawny(bo bezprawność jest jednym z warunków bytu przestępstwa). Tylko twierdząca odpowiedź na tak postawione pytanie pozwala na przypisanie uszczerbku w dobru chronionym prawem w płaszczyźnie normatywnej(a więc zaistnienie w ocenie prawnokarnej związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniem sprawcy a skutkiem w postaci naruszenia dobra chronionego prawem). czy wstanie z łóżka lewą nogą jest czynem w rozumieniu prawa karnego. zachowując wszelkie reguły ostrożności. a to nie wystarcza. a co za tym idzie. które czyny człowieka są karalne. Pieszy zza słupa wyskoczył pod koła samochodu. 23 . a więc takie. nie wskazując na konkretne przykłady. Dobra chronione prawem nie są muzealnymi eksponatami. konieczne jest przypisanie skutku również w płaszczyźnie normatywnej. gdyby kierowca zachował się w sposób sprzeczny z prawem.przyrodniczej. ponieważ nie zdążył zahamować. W gazetach często pisze się. które akceptowane jest w realiach dnia powszedniego. Badamy zatem. Jeżeli sprawca normy nie naruszył. Taki komentarz jest błędny. mimo. a nie naruszył reguł postępowania z danym dobrem prawnym. że sprawca swoim zachowaniem naraził dobro chronione na większe niebezpieczeństwo aniżeli to.kierowca nie naruszył żadnych reguł. tzn. niebezpieczeństwo to stworzył wcześniej. Odbywa się to przez ustalenie.w opisanym stanie faktycznym nie badamy winy.gdyby nie czyn sprawcy. nie poniesie odpowiedzialności karnej. Kierowca jechał zgodnie z przepisami. że sprawca dokonał czynu oraz faktu. czy też nie. które odpowiadają opisowi zawartemu w ustawie karnej. który opisują taką grupę zachowań. prostytucja) sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej. albo też istniejące niebezpieczeństwo zwiększył tak. w przeciwnym wypadku. Ustalenie karalności danego zachowania polega zatem na stwierdzeniu czy zachowanie realizuje wszystkie znamiona typu rodzajowego przestępstw. że biorą udział w obrocie wynikającym z realiów dnia powszedniego. Owe reguły postępowania z dobrem chronionym prawnie wykształcone zostały i powszechnie zaakceptowane w wyniku praktyki dnia powszedniego. Nie jest spełniony warunek odpowiedzialności karnej. ustala to poprzez opisywanie znamion całego typu rodzajowego zachowań(pewnej grupy zachowań społecznie szkodliwych). to nie można pytać o zachowanie zgodne z normą. przy których znajdujemy tabliczkę „nie dotykać”. skoro takie zachowanie nie odpowiada opisowi żadnego z czynów zabronionych przewidzianych w ustawie karnej/. musimy stwierdzić czy w ustawie karnej znajduje się przepis. które może mieć szkodliwość społeczną(np. Odpowiedź przecząca oznacza. czy sprawca czynu przekroczył granice społecznie tolerowanego niebezpieczeństwa dla dóbr chronionych prawem. narusza reguły postępowania z danym dobrem. że przekroczyło ono granicę tolerowalną. że sprawcy. Przypisanie skutku w płaszczyźnie normatywnej wymaga ustalenia. Sprawcy można przypisać czyn w płaszczyźnie przyrodniczej. To ustawodawca decyduje o tym. Jeżeli sprawca spowodował skutek przyrodniczo. jakim jest przypisanie skutku w płaszczyźnie normatywnej. iż kierowca w takim wypadku nie ponosi winy za spowodowanie wypadku. czy czyn sprawcy. /nie ma zatem podstaw do rozważań.

które bezprawność wyłączają. to kontra-typ dla przestępstwa. że zniszczenie dóbr osobistych napastnika nie jest społecznie szkodliwe. Uznaje się bowiem.Bezprawność dzielimy na: • Bezprawność formalną – znamiona czynu(czy czyn jest karalny) • Bezprawność materialną – podstawa odpowiedzialności(czy czyn został popełniony w takich okolicznościach. pomoc. to nie będzie to czyn bezprawny. (znamiona pozytywne} kto./ Prof. to czyn zabroniony(wypełnia wszelkie znamiona czynu zabronionego opisanego w ustawie). Według powoływanego autora każdy typ rodzajowy przestępstwa składa się z wyraźnie opisanych w części szczególnej znamion przestępstwa.materialny substrat bezprawności. że może on stanowić podstawę odpowiedzialności karnej). ale warunkiem stwierdzenia bezprawności jest ustalenie. zabija. wypełniając obowiązki służbowe. Dlatego istnieje pewna kategoria czynów. Bezprawność. potrzebne jest np. leczenie. Woltera.naruszenie normy. które co prawda są społecznie szkodliwe. Wolter uważał. działając na wojnie na rozkaz = (kontratyp) kto zabija człowieka w obronie koniecznej – nie popełnia przestępstwa. Teoria ta zakłada. 24 . a broniący się łapie za jego kij i odrzuca – zachowanie atakowanego nie wypełnia znamion żadnego typu rodzajowego przestępstwa. że napastnik poprzez bezpośredni atak na inną osobą pozbawia się ochrony prawnej. Woltera. który popełniono w okolicznościach wyłączających bezprawność(w sytuacji kontratypowej np. że wszystkie czyny bezprawne są społecznie szkodliwe(dlatego właśnie zostały opatrzone sankcją karną). że czyn naruszający normę nie został popełniony w okolicznościach. alkoholizm. człowieka + (znamiona negatywne) w obronie koniecznej. wsparcie./ Okoliczności wyłączające bezprawność czynu(kontratypy . ale nie są bezprawne(ich penalizacja nie przyniosłaby pozytywnych rezultatów) Są to: prostytucja. terapia itp. W niektórych wypadkach mimo popełnienia czynu zabronionego ustawodawca wyłącza jego bezprawność ze względu na brak negatywnej oceny społecznej danego zachowania mimo jego społecznej szkodliwości(ujemny ocenny ładunek przestępstwa to według prof. który przedstawił własną teorię na temat budowy okoliczności wyłączającej bezprawność. natomiast nie wszystkie czyny społecznie szkodliwe są bezprawne / wiąże się to z celem prawa karnego. a więc nie jest to obrona konieczna” KONTRATYPU nie stanowi sama obrona konieczna. „Aby czyn był bezprawny musi wypełniać wszystkie znamiona pozytywne(zawarte w części szczególnej) i nie wypełniać żadnych znamion negatywnych(wyłączających bezprawność)” Kontratyp według prof. zatem jeśli poniesie śmierć napotykając na obronę konieczną. Prawo karne nie jest po to aby naprawić całe zło tego świata. żeby walczyć z tym zjawiskiem. nie wystarczy czegoś opatrzyć sankcją karną. Należy nadmienić. Bezprawność pozostaje w konkretnym związku ze społeczną szkodliwością. kontratypem jest zabicie człowieka w obronie koniecznej! Pojęcie kontratypu[Władysław Wolter] Do polskiego języka prawniczego pojęcie kontratypu zostało na stałe wprowadzone za sprawą prof.teoria) Mimo. napastnik zamierza się pałką. ze kontratyp występuje wtedy i tylko wtedy gdy zachowanie wypełnia wszelkie znamiona czynu zabronionego!!! /np. że dokonano czynu zabronionego(czyn spełnia wszystkie znamiona opisane w ustawie) nie zawsze taki czyn może być uznany za bezprawny. przy braku takiej negatywnej oceny zachowanie człowieka nie podlega karze). Jana Waszczyńskiego . narkomania – kara kryminalna nie pomoże w ograniczeniu tych patologii. opisany w ustawie stan wyższej konieczności)(zatem kontratyp to wszystkie znamiona pozytywne i jedno negatywne)/np. Szczegóły znamion pozytywnych oraz milcząco założonych przez ustawodawcę znamion negatywnych.

„Ten kto dokonuje bezpośredniego, bezpodstawnego zamachu na inną osobę, pozbawia się ochrony prawnej, a więc atakowany może naruszyć dobra osobiste napastnika w celu obrony” Krytyka: Najbardziej krytykuje się w koncepcji prof. Woltera jego przekonanie, że osoba dokonująca zamachu na dobro chronione prawem sama pozbawia się ochrony prawnej, a więc nie ponosi odpowiedzialności ten kto naruszy jego dobra osobiste. Prowadzi to nieuchronnie do wartościowania życia ludzkiego, promując twierdzenie, że życie przestępców jest mniej wartościowe od życia praworządnych obywateli, co powoduje pewne wątpliwości moralne(każde życie ludzkie jest ważne i podlega ochronie ze strony państwa, a jego naruszenie jest szkodliwe społecznie). Ogólna teoria kontratypów[Claus Roxin, Andrzej Zoll] Prof. Zoll wprowadził do polskiej doktryny teorię promowaną w nauce niemieckiej przez C. Roxina, profesora Uniwersytetu w Monachium. Teoria ta głosi, iż: „Istotą kontratypów jest kolizja dwóch dóbr prawnych z których każde ma wartość społeczną, której to kolizji nie da się rozwiązać w inny sposób niż poprzez ustawowe dozwolenie zniszczenia jednego z nich dla ratowania drugiego. Takie działanie musi przejawiać ‘społeczną opłacalność’, o której decyduje ustawodawca.” obrona konieczna – to dozwolenie ustawodawcy na poświęcenie dobra napastnika gdy inaczej nie można rozwiązać kolizji dóbr. Stan wyższej konieczności(SWK) jest zatem matką kontratypów, jest skuteczny tylko wtedy gdy dobro poświęcone jest mniejszej wartości niż dobro ratowane. Zasada ta ogranicza zatem wyłączenie bezprawności do zasady proporcjonalności, jeżeli więc w sytuacji kontratypowej sprawca zniszczył dobro wyższej wartości, wtedy przekroczył ustawowe dozwolenie. WARUNEK SUBSYDIARNOŚCI dozwolenie na społeczne poświęcenie 1 z 2 kolidujących ze sobą dóbr, dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zachodzi nierozwiązywalna kolizja między 2 dobrami i tylko wtedy, gdy nie można jej rozwiązać w sposób inny. WARUNEK PROPORCJONALNOŚCI(SPOŁECZNA OPŁACALNOŚĆ) Dozwala się na unicestwienie dobra pozostającego w nierozwiązywalnej innymi sposobami kolizji wtedy i tylko wtedy gdy przyniesie to społeczną opłacalność(dobro poświęcone będzie mniejszej wartości niż dobro ratowane). Krytyka: Opierając się na założeniu, że SWK jest matką wszelkich kontratypów dochodzimy do wniosku, że warunki jakie muszą być spełnione dla bytu SWK odnoszą się do wszystkich kontratypów(implikuje to tezę, że wszystkie inne kontratypy np. obrona konieczna nie są samoistnymi instytucjami). Obrona konieczna- według tego rozumowania: broniący się nie może zastosować obrony koniecznej, jeśli istnieje inny sposób obrony niż naruszenie dóbr napastnika- np. poprzez zwrócenie się do organów powołanych w państwie do ochrony dóbr prawem chronionym, ucieczkę czy też wystąpienie z ustną oracją do napastnika, które ma spowodować refleksję prawną. Prezentowana przez Zolla koncepcja wiedzie na stanowisko, że nie można poświęcić dobra napastnika jeśli istnieje inny sposób uniknięcia napaści. /Sprawca w miejscu publicznym dokonuje słownego zamachu na godność pokrzywdzonego znieważając go. Czy taki werbalny zamach daje prawo do naruszenia nietykalności osobistej znieważającego poprzez działanie obronne znieważanego? Jeśli obrona konieczna ma charakter posiłkowy, to nie można naruszyć dóbr napastnika, bo jeśli jest inny sposób- np. oddalenie się z miejsca na taką odległość, w której zniewaga nie będzie słyszana. Ale jeśli zaatakowany słowami w miejscu publicznym zdecyduje się zostać na miejscu, nie będzie to już obrona godności, ale obrona wolności osobistej pozostawania w miejscu publicznym, a dobra tego nie można już inaczej bronić jak czyniąc uszczerbek na zdrowiu napastnika. Ale jaka jest społeczna opłacalność poświęcenia dóbr napastnika? 25

Inny autor- Radecki- określa jakie dobra napastnika mają być naruszone w toku odpierania bezprawnego, bezpośredniego i rzeczywistego zamachu na mienie? Decyduje wartość zaatakowanego mienia. Jeśli jest niewielka- można naruszyć nietykalność cielesną, jeśli nieco większa- lekki uszczerbek na zdrowiu, itd. Gdyby pójść proponowaną drogą, to dojdziemy do absurdalnych sytuacji- np. ktoś zdecyduje się przyjść z pomocą kobiecie, której wyrwano torebkę. Powinien on zwrócić się do kobiety z pytaniem: na ile ocenia pani wartość mienia? Czy wolno mi spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu?/ Porównanie Aby porównać wyżej wymienione teorie należy posłużyć się pewnym przykładem: Małe dziecko idąc z mamą po ulicy w okresie świątecznych zakupów chce przebiec na drugą stronę ruchliwej ulicy aby dostać cukierka od św. Mikołaja. Mama widząc ten zamiar dziecka chwyta go za rękę i daje mu klapsa w pupę. [prof. Wolter] Dziecko usiłując przebiec przez jednię pozbawia się ochrony, nie jest więc penalizowane naruszenie jego nietykalności cielesnej przez matkę. [prof. Zoll] Następuje kolizja dóbr prawnych, nietykalność cielesna dziecka oraz jego życie i dobre wychowanie. Biorąc pod uwagę tę kolizję matka może dać dziecku klapsa, bo życie dziecka i jego dobre wychowanie jest większej wartości niż jego nietykalność cielesna, a więc spełnione zostały przesłanki kontratypu. Biorąc pod uwagę stan faktyczny można stwierdzić, że jest to zwyczajowy kontratyp karcenia małoletnich, a dodatkowo matka realizuje w ten sposób szczególny obowiązek ochrony dziecka przez rodzica, dlatego też nie poniesie odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej dziecka. Trudno dogmatycznie odróżnić, która koncepcja jest lepsza, czy też bardziej uzasadniona, gdyż obie mają swoją podstawę w dogmatycznych założeniach, których nie trzeba udowadniać, a należy je przyjąć a priori. / Oznacza to mniej więcej tyle, że problem nie jest rozstrzygnięty, a każda z koncepcji ma swoje wady i zalety – choć przesłanki każdej sytuacji kontratypowej są ukształtowane w orzecznictwie – przypis autora skryptu./ Kontratypy dzielimy na: 1. Ustawowe(mają swoje oparcie w ustawie): a. Kodeksowe(opisane w kodeksie karnym) i. Części ogólnej(Stan wyższej konieczności, obrona konieczna, dozwolony eksperyment) ii. Części szczególnej(np. dozwolona krytyka) b. Pozakodeksowa(opisane w innych ustawach karnych)(np. strajk) 2. Pozaustawowe(swoje oparcie znajdują w tradycji lub zwyczaju)(np. karcenie małoletnich)

Kontratypy(opis)
Stan wyższej konieczności(dalej SWK)/kontratyp ustawowy – część ogólna/
Art. 26 §1 „Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego” §2. „Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w §1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego” §3. „W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. §4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste”

26

§5. „Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony.”

Polski ustawodawca w przepisie dotyczącym SWK przewidział jego dwie formy: • §1 – odnosi się do sytuacji kiedy dobro ratowane jest większej wartości od dobra poświęconego(taki stan wyższej konieczności wyłącza bezprawność czynu) • §2 – dotyczy sytuacji w której dobro ratowane nie jest oczywiście większej wartości od dobra poświęcanego(taki SWK nie wyłącza bezprawności!! Wyłącza jedynie winę – należy to traktować jako wyjątek!!) §1- jest to ustawowe dozwolenie wyrażone słowami "nie popełnia przestępstwa" na poświęcenie dobra niższej wagi aniżeli dobro ratowane w sytuacji, gdy dobru ratowanemu grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, którego nie można inaczej uniknąć, jak tylko poprzez uczynienie uszczerbku lub unicestwienie dobra poświęconego. Nie występuje wyłączenie bezprawności, jeśli sprawca odpowiada za działanie, które nie jest/nie weszło w kolizję z innym dobrem chronionym prawem(SWK odnosi się tylko do zachowań, które w innym wypadku uważane byłyby za czyn zabroniony. / SWK nie dotyczy sytuacji kiedy okłamujemy kolegę, że ma śliczny krawat mimo, że jest beznadziejny, tylko dla tego, że przyjaźń jest ważniejsza od prawdy o krawacie. Okłamanie kolegi co do jego krawatu nie jest czynem opisanym w ustawie karnej, a więc SWK nie stosuje się do tej sytuacji. / Przesłanki SWK: 1. Istnienie bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego uszczerbkiem lub unicestwieniem dobra chronionego prawem. Takie niebezpieczeństwo może pochodzić z różnych źródeł(inaczej niż w obronie koniecznej): - może być spowodowane działaniem sił przyrody, - atakiem zwierzęcia, - zachowaniem człowieka Niebezpieczeństwo to nie polega ocenie w kategoriach bezprawności, inaczej niż w konstrukcji obrony koniecznej. (Jeśli np. jest powódź, nie ma co pytać, czy zdarzenie jest bezprawne) Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie- grozić wprost dobru chronionemu prawem, stwarzając zagrożenie uszczerbku w tym dobru chronionym prawem lub niebezpieczeństwo jego unicestwienia. (Np. powódź we Wrocławiu- władze rozważały możliwość spowodowania zalania przez falę powodziową zabudowań wiejskich aby uchronić miasto przed zalaniem. Nie doszło do realizacji, ale był to przykład stanu wyższej konieczności. Jednakże w trakcie ratowania dóbr zagrożonych powodzią miały miejsce liczne sytuacje wyłączające bezprawność działań. Także inne żywioły- ogień- akcja ratownicza prowadzona przez straż pożarną- uzasadnia ze względu na stan wyższej konieczności spowodowanie uszczerbku w mieniu- np. uszkodzenie zaparkowanego na drodze pożarowej samochodu, ponieważ jest to konieczne dla prowadzenia akcji ratunkowej. Nie jest działaniem w SWK zachowanie sąsiada, który wybija szyby w samochodzie sąsiada, tak aby strażacy mogli tam przeciągnąć wąż gaśniczy, kiedy tylko zobaczył dym – nie ma bezpośredniego zagrożenia zniszczenia dobra chronionego prawem. 2. Niemożność uniknięcia tego niebezpieczeństwa w inny sposób(ZASADA SUBSYDIARNOŚCI) Na SWK można powołać się tylko i wyłącznie w momencie kiedy następuje kolizja dóbr chronionych prawem, ale tylko wtedy kiedy nie da się jej w żaden inny sposób uniknąć. SWK powinien być zatem traktowany jako wyjątek, kiedy nie ma innej możliwości rozwiązania sytuacji niż poprzez zniszczenie jednego dobra kosztem innego. 27

§2: /Ratownik ma do wyboru uratowanie życia tylko jednego tonącego. Dlatego. że może utrzymać tylko jednego z rozbitków. zaczynamy od §1: /Jeśli strażak w momencie akcji gaśniczej wchodzi do pomieszczenia zajętego ogniem.skoro jest to stan wyższej konieczności. to zabicie go nie odpowiadało warunkowi subsydiarności) 3.26 §5 przepisy §1 . która ma najmniejszą wartość). aby pies mógł przeżyć(przy np. jest to druga postać SWK. jeśli wybiją w samochodzie szyby. Grecki prawnik Karreadeus zbudował kazus: dwaj rozbitkowie po zatonięciu statku w wyniku burzy dopłynęli do jednej deski. z których w konkretnej sytuacji tylko jeden może być wypełniony. Czy uśmiercenie psa było jedynym sposobem ratowania dobra zagrożonego. a nie winę!/ Na podstawie art.ratowania życia i ratowania mienia.nie popełnia przestępstwa. jeśli poświęci telewizor dla ratowania życia widza. "Ten. to należy z tych możliwości skorzystać(np. / Zaczęło się od kazusu znanego jako deska Carneadesa. to strażak odwoła się do treści §1. Ma to miejsce również wtedy 28 .życia A i życia B. Jeżeli można tego niebezpieczeństwa(śmierci psa) uniknąć w inny sposób. Wszelkie inne działanie będzie uważane za przekroczenie SWK. że istnieją dwa przepisy o stanie wyższej konieczności. więc uwalnia od odpowiedzialności karnej. stworzono §2. powiadomić ochronę sklepu przed którym stoi samochód aby powiadomili właściciela i żeby przyszedł i otworzył drzwi). a nie bezprawnośćskazywanie na śmierć jest działaniem bezprawnym. zapomniał. W takiej sytuacji obowiązują wszystkie zasady SWK./ SWK §2 – okoliczność wyłączająca winę: SWK dotyczy również sytuacji kiedy w kolizji pozostają dobra prawne takiej samej wartości. to nie będzie spełniony warunek. to ratuje życie człowieka a nie ratuje mienia. jakim było życie dziecka? Jeśli pies był na smyczy. który mimo tego. kto mnie spycha. Czy rozbitek może zepchnąć w odmęt towarzysza niedoli. możliwie najmniejszą. natomiast wyłącza winę. który uśmierca psa atakującego dziecko.nie działa w sposób zawiniony. w którym znajduje się człowiek i telewizor. Podobnie z działaniem policjanta.kolizja dwóch dóbr. Ratownik. aby dać takiemu rozbitkowi szansę obrony koniecznej. Kolizja obowiązków występuje. że do takiej sytuacji kolizji powinności stosuje się §1-3 tegoż artykułu. §5 stanowi na wstępie. / Nie działa w SWK strażak. Ratując plażowicza B i dopuszczając utonięcie plażowicza A działa w świetle §2. Ciążyły na strażaku dwa obowiązki. że jest to klasyczny stan wyższej konieczności. Obrona konieczna wyłącza bezprawność czynu. dużych upałach. który dla ratowania życia zwierzęcia zamkniętego w samochodzie wybija szybę po to. argumentując. by go przeprowadzić przez wnętrze pojazdu.§3 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy z dwóch obowiązków osoba może wykonać tylko jeden(jest więc to nie tylko kolizja dwóch dóbr ale i kolizja szczególnych obowiązków).(Jeśli w trakcie akcji gaśniczej strażacy mogą doprowadzić wąż przez położenie go na dachu samochodu. zatem można zastosować obronę konieczną w celu obrony własnego życia wolno zabić napastnika. Czy spychany z deski rozbitek ma przyjąć prawną argumentację. a nie przednią(zasada proporcjonalności – jeśli już trzeba wybić szybę to najlepiej taką. gdy sprawca może wypełnić tylko jeden obowiązek. Jej wyporność jest na tyle mała. że może przeciągnąć wąż gaśniczy po masce samochodu wybija szyby żeby przeciągnąć go w środku/ /W SWK działa ten sprawca. Jeżeli już nie ma innej możliwości. należy wybić szybę boczną. gdy na jednym i tym samym sprawcy ciążą co dwa obowiązki.jeśli ma wybór uratowania materaca i życia pływaka. która co prawda nie wyłącza bezprawności czynu. Dobro poświęcone musi PROPORCJONALNOŚCI) być większej wartości niż dobro ratowane(WARUNEK Działania podejmowane w SWK muszą być proporcjonalne do niebezpieczeństwa jakie grozi dobru chronionemu prawem./ Problem rozpoczyna się gdy kolidujące ze sobą obowiązki dotyczą dóbr takiej samej wartości . Rozstrzygając sytuację. §2 wyłącza winę.

że mógł wybić tylko szybę boczną. to wartość dobra prawnego oceniamy według jego wartości materialnej./ • Poświęca dobro większej wartości niż dobro ratowane /wybija wszystkie szyby w samochodzie żeby uratować siedzącego w środku pieska mimo tego. kto nie udziela pomocy. strażak wpada do płonącego muzeum. do której konieczne jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach. tak samo strażak nie może odmówić brania udziału w akcji powołując się na SWK §2. Jeżeli natomiast kolizja dotyczy dobra materialnego i życia.gdy lekarz uczestniczący w wypadku samochodowym ma do wyboru ratowanie poszkodowanego A i ratowanie poszkodowanego B. Od osoby. /np. żeby poświęcił swoje życie. że osobą. która wejdzie do środka z pewnością poniesie śmierć/.] sytuacji kiedy do przeprowadzenia akcji ratowniczej konieczne jest przetoczenie krwi. że ma szczególny prawny obowiązek ochrony tych dóbr. jeśli jest to konieczne dla ratowania życia danej osoby. nie natomiast wyłączony klauzulą wyłączenia §2. Zoll] W świetle klauzuli wyłączenia ten przepis wydaje się wadliwie skonstruowany. W takich wypadkach sąd biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawcy może nadzwyczajnie złagodzić karę albo odstąpić od jej wymierzenia. Kulesza zwraca również uwagę na ocenę wartości dóbr chronionych prawnie. /lekarz nie może odmówić zbadania/leczenia osoby chorej na chorobę zakaźną dlatego. oczywiście powinien uratować obraz Mona Lisa gdyż jest oczywiście większej wartości/. strażak) nie może się powołać na §2 dlatego. Kwestie problematyczne w kontekście egzaminu: Art. wybija szyby w samochodzie sąsiada. która ma status gwaranta wymaga się narażenia własnego bezpieczeństwa. 162 §2 „Nie popełnia przestępstwa. ale ma tutaj zastosowanie SWK z §1. Według niej gwarant(lekarz. to oczywiście większą wartość należy przypisać życiu(nawet życiu zwierzęcia). którego ma szczególny obowiązek bronić/. Można zatem wymagać od rodzica lub osoby najbliższej(opiekuna itp. Ponieważ działanie lekarza pozostawiającego innego rannego bez pomocy jest bezprawne to bliski pozostawionego może wobec lekarza zastosować obronę konieczną w celu ratowania życia bliskiego(czyn lekarza jest bezprawny). Prawo jednak nie może wymagać nawet od gwaranta. Przepis ten dotyczy [m. że boi się o własne życie i zdrowie. Gwarant ma obowiązek narazić własne życie w celu ratowania dobra chronionego prawem.). dlatego w sytuacjach w których akcja jest „pewną śmiercią” gwarant ma prawo odmówić. [A. in. w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji albo osoby do tego powołanej”. może uratować albo Obra Mona Lisa albo haftowaną firankę. która ma większe szanse na przeżycie). /Strażak może odmówić wejścia do płonącego domu. Jeżeli sprawa dotyczy przedmiotów materialnych. Na podstawie tego przepisu można odmówić przetoczenia krwi nawet w sytuacji. a temperatura jest tak wysoka. Przekroczenie granicy SWK[§3]: Przekroczenie granicy SWK ma miejsce gdy sprawca: • Uchyla grożące niebezpieczeństwo. jeśli dom ten się zawala. Właśnie na podstawie §2 jego działanie mimo że bezprawne nie będzie pociągało odpowiedzialności karnej. Prof. kiedy jest to konieczne do udzielenia komuś natychmiastowej pomocy. Klauzula wyłączenia [§4]: Klauzula wyłączenia jest bezpośrednio związana ze statusem gwaranta i §2 przepisu o SWK. 29 . które stało się jeszcze nie bezpośrednie /np. żeby strażacy mogli przeciągnąć wąż w momencie kiedy tylko zobaczył dym. ze względu na brak winy(miał możliwość uratowania tylko jednej osoby – w tym wypadku lekarz powinien kierować się rozsądkiem i doświadczeniem i wybrać tę osobę.

że ratownik mógłby uratować psa i obronić się przed sądem powołując na SWK wyłączający winę §2/ Obrona konieczna(dalej OK)/kontratyp ustawowy – część ogólna/ Art. ratownik może ratować albo człowieka albo psa.ratuje człowieka. Strażak wpada do płonącego muzeum i może ratować albo kotka albo obraz Mona Lisa – strażak powinien uratować życie kotka. a nawet odstąpić od jej wymierzenia” §3 „Sąd odstępuje od wymierzenia kary. Broniący się nie musi jednak odpierać ataku wymierzonego w jego osobę./np. może także bronić dóbr innych. stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla dobra chronionego prawem broniącej się osoby. bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem” §2 „W razie przekroczenia granic obrony koniecznej. bezpośredni i rzeczywisty. Zamach człowieka: /Napastnik szczuje psem inną osobę. Cyceron: „ Jest takie prawo naturalne niepisane. W drugim wariancie uderza właściciela psa. a na dobro osoby trzeciej/ Przesłanki: Broniący się wypełnia zespół znamion przestępstwa opisanego w ustawie(np. kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni. zaatakowane przez psa szczutego przez napastnika zabija psa (w stanie wyższej konieczności). by ten zaprzestał szczucia (obronie koniecznej)/ 30 .to kieruje się zawsze na dobra napastnika! Natomiast stan wyższej konieczności pozwala na unicestwienie dóbr chronionych innych niż dobra osoby. jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu” Obrona konieczna jest jednym z najstarszych kontratypów w historii prawa. bo w ustawie karnej nie ma przepisu „kto wyrywa drugiemu kij z ręki podlega karze” • Zamach napastnika musi być bezprawny. Uznaje się. wolności. gdy w kolizji jest życie ludzkie i życie zwierzęcia: /mężczyzna z psem wpada do wody./Strażak wpada do mieszkania i ma do wyboru ratować człowieka albo telewizor. w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu. 25 §1 „Nie popełnia przestępstwa. życia. zdrowia)/nie ma OK. niedopuszczalne jest mierzenie wartości zwierzęcia poprzez mierzenie jego ceny rynkowej. mężczyzna atakuje napastników próbujących wypchnąć kobietę z pociągu – jest to obrona konieczna mimo. Wątpliwości budzi sytuacja. że mężczyzna nie odpierał ataku na swoje dobro. Już starożytni odczuwali. Sprawca w tym wypadku działał w SWK i może się na niego skutecznie powołać przed sądem. (Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie abyśmy mogli mówić o zaistnieniu w danej sytuacji okoliczności wskazujących na obronę konieczną) • Zamach: Źródłem zamachu może być tylko zachowanie człowieka i to zachowanie bezprawne. że przemoc możemy odeprzeć przemocą(vim vi repelle licet) Jeśli jest obrona konieczna. nawet jeśli dotyczy zwierzęcia. naruszenie nietykalności cielesnej. gdyż życie nie jest mierzalne materialne. mienia. gdy sprawca wyrwał napastnikowi kij z ręki. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. od której niebezpieczeństwo pochodzi. że nie działa bezprawnie ten kto dokonuje uszczerbku w dobrach innej osoby broniąc się.

nie można zatem stosować OK wobec komornika prowadzącego egzekucję. to jest to atak urojony i mamy w tym wypadku do czynienia z urojoną obroną konieczną(wchodzą w grę przepisy o błędzie co do kontratypu [art. Co prawda dobro poświęcone nie musi być oczywiście mniejszej wartości niż dobro chronione. rów pełen zaostrzonych bali drewna żeby złodziej nadział się jak wejdzie na podwórko) ponieważ nie ma bezpośredniego zamachu/ Zamach bezprawny: Zamach musi być sprzeczny z normą zakazującą czynienia uszczerbku w danym dobru chronionym prawem(powinien być sprzeczny z prawem). Natomiast jeśli policjant wycelowałby broń z zamiarem użycia nie do tej osoby co trzeba. gdy uszczerbek w dobrach napastnika jest konieczny do odparcia ataku /np. wtedy można mówić o obronie koniecznej wobec działań policjanta. który chce zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa. który tylko w jego mniemaniu(subiektywnie) jest atakiem. a zanim wezwie odpowiednie służby. ponieważ uszczerbek powstały w wyniku tego działania nie jest nieodwracalny. że powinna istnieć racjonalna proporcja. jeżeli komornik zabiera mienie nie tej osoby co trzeba to nie można zastosować OK. nie stosuje się obrony koniecznej w stosunku do funkcjonariusza działającego w ramach porządku prawnego. rzeczywisty i bezpośredni KONIECZNA – Gdy nie ma innej możliwości uniknięcia zagrożenia uszczerbku w dobrach chronionych prawem. to dziecko 31 . Oznacza to. podłożenie bomby jest atakiem bezpośrednim(nie wymaga dodatkowych czynności) mimo.29]) /Motocyklista w kominiarce wchodzi do sklepu żeby kupić papierosy. Granice obrony koniecznej wyznaczane są również przez samo znaczenie słów. gdy jego uprawnione działanie jest błędne i grozi nieodwracalnym uszczerbkiem w dobru chronionym prawem lub zniszczeniem tego dobra. czyli kryterium spodziewanej korzyści. które wkrada się do ogrodu chromego(kulawego) mężczyzny i kradnie jabłka. JAKI JEST NIEZBĘDNY DO ODPARCIA ATAKU. że będzie chciał okraść sklep/ Zamach bezpośredni: Zamach musi grozić zniszczeniem lub narażeniem dobra bez potrzeby uruchamiania przez napastnika dodatkowych czynności przyczynowych(nie jest to jednak równoznaczne z jednością czasu –np. gdzie naruszone dobro napastnika jest niewspółmiernie więcej warte niż chronione dobro broniącego się. że jej wybuch jest oddalony w czasie o kilka godzin) /Nie jest obroną konieczną instalowanie pułapek na złodzieja (np. a dostaje pałką w głowę. Jeśli broniący się odpiera atak.Zamach rzeczywisty: Atak musi być rzeczywisty(obiektywnie). z których stworzona jest ta konstrukcja: OBRONA – tylko w wypadku kiedy atak jest bezprawny. czy też policjanta. Mężczyzna nie może go gonić żeby odebrać swoje mienie. bo kasjerka myślała. gdyż potencjalny uszczerbek byłby nieodwracalny/ GRANICE OBRONY KONIECZNEJ(!!!): W GRANICACH OBRONY KONIECZNEJ WOLNE DOKONAĆ USZCZERBKU W DOBRACH NAPASTNIKA CHRONIONYCH PRAWEM W TAKIM STOPNIU. także OK wymaga pewnej proporcji pomiędzy dobrem chronionym. Jak każdy kontratyp. tak samo jak policjant zatrzymuje nie tą osobę. /np. Międzywojnie /Napastnikiem jest dziecko. ale nie może być uznawane za działanie w obronie koniecznej zachowanie. która jest oceniania przez kryterium probabilistyczne. a dobrem napastnika. Np. WYJĄTEK: Wolno stosować obronę konieczną wobec funkcjonariusza wtedy.

/Dwaj maturzyści przygotowywali się do egzaminów./ Zamach był rzeczywisty. • OK. także w sytuacji. obronił się skutecznie i sądy skłonne są poszukiwać racji do skazania tego obrońcy. który zabił. dlatego też orzecznictwo dotyczące obrony koniecznej jest tak samo obszerne jak niespójne. Leżący wyjął scyzoryk z kieszeni i zadał cios na wysokości pachwiny. głośno powtarzając fragmenty podręcznika na ławce w parku.zdąży zbiec i zjeść jabłka. Dyskusja praktyków .np. każda rozprawa sądowa jest ponownym wyznaczaniem granicy pomiędzy tym co dozwolone. że napaść nie była taka poważna. nawet gdy napastnik atakuje jedynie siłą gołych rąk. Obrona konieczna jest problemem. Na ocenę sądu wpływają bardzo różne czynniki. że nie ma sztywnej. obiektywnej granicy obrony koniecznej. co oczywiste. Przeciął tętnicę udową. sądy tworzą „kwiatki” dla skazania. sądy rozumieją. ilekroć sąd widzi na ławie oskarżonych "obrońcę" zdrowego. w której sąd uznał. Praktyka sądowa: • Broniący się przed zamachem i odpierający go nie musi stosować reguł rycerskiej walki. który po poprzednim ciosie leżał na kolanach. kiedy może zwrócić się o pomoc do funkcjonariuszy policji? 32 . nie musi go powiadamiać o podjęciu obrony koniecznej. powinien więc mieć to na uwadze(tak samo jeżeli ktoś włamał się do naszego domu i na nasz widok ucieka. K. niepracującej młodzieży postanowiła im "dać szkołę". co weekend po dyskotekach będą dziesiątki ofiar . które zostaje zabite/ Zdaniem doktryny prawa karnego takie zachowanie godzi w „ludzkość” takiego postępowania. Skoro kodeks o tym nie wspomina. przekroczeniem OK. który jest bardzo często rozstrzygany przed sądem. Czy zagrożony napaścią człowiek może naruszyć dobra napastnika. OK. powodując śmierć napastnika.J.w praktyce stosowania prawa. a tym co bezprawne. Mężczyzna oddaje więc strzał z broni palnej do dziecka. że do obrony koniecznej. że broniący się powinien był napastnika uprzedzić. Sąd uznał. Sprawcy bili maturzystów i jeden z nich nadbiegał z zamiarem kopnięcia w głowę pokrzywdzonego. będzie pogoń za napastnikiem i zabicie go nożem – to broniący się w takiej sytuacji dopuszcza się bezprawnego zamachu.Waszczyński . ani wzniosłą oracją próbować zniechęcić napastnika do podjęcia ataku. że będzie stosował obronę konieczną. to nie musi wbijać go w serce żeby odeprzeć atak. a więc dozna on nieodwracalnego uszczerbku. obowiązek uprzedzenia o obronie. w zależności od specyfiki sprawy. nie może być powołana kiedy broniący się poprzez unicestwienie życia atakującego realizuje swój interes(odnosi się do porachunków. Maturzysta został jednak skazany za zabójstwo przez przekroczenie granic obrony koniecznej. Grupa nie uczącej się. • Działania podjęte w obronie koniecznej powinny być proporcjonalne do ataku i potrzeby odparcia go. Wyrok ten został uchylony dopiero w wyniku kasacji. wymaga proporcji pomiędzy dobrem unicestwianym a dobrem chronionym.jeśli nie będziemy ograniczająco traktować obrony koniecznej w sytuacji. to samo nasze obudzenie było wystarczającą reakcją do odstąpienia od zamachu. skoro obrońca zabił tego.praktyka sądowa dąży do ograniczania stosowania kontratypu. broniący się nie musi zatem najpierw próbować ucieczki(działania pasywnego). a dopiero potem stosować obronę konieczną. może posłużyć się niebezpiecznym narzędziem. • Obrona konieczna odnosi się do działania aktywnego. bezpośredni i bezprawny. Jeżeli broniący wyciągnie nóż i broni się przed atakującym. że do obrony koniecznej wymagana jest świadomość broniącego się o zamachu oraz świadomość i wola podjęcia obrony koniecznej – przypis autora skryptu. przeważnie przez wszystkie instancje.Buchała . a napastnik nie żyje(sędziowie widzą go tylko na zdjęciach dołączonych do akt sprawy). Problem polega na tym. kiedy to broniący się prowokuje bójkę(sprowokowana obrona konieczna) tak aby powstała sytuacja w której mógłby zabić swojego przeciwnika. ustawodawca nie wprowadził obowiązku uprzedzenia napastnika o obronie. gdy ktoś stracił życie. • W niektórych orzeczeniach sąd wskazuje.

to jeśli naruszy dobra napastnika. Jeśli jest możliwe zwrócenie się o pomoc do odpowiednich organów. gdzie sprawcy biorący udział w bójce powoływali się na OB. gdyż Polska ratyfikowała tę umowę) pozbawienie życia może nastąpić w obronie jakiejkolwiek osoby przed grożącą jej bezprawną przemocą. Często pojawia się pytanie. zamanifestował to. że ten kto bierze udział w bójce nie może powołać się na okoliczność. jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnego koniecznego użycia siły: a) W obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą b) W celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem c) W działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub powstania” Biorąc pod uwagę przepisy zawarte w konwencji(które są częścią polskiego porządku prawnego. Problem bójki: Problem pojawił się w praktyce sądowej. można stosować OK. będzie to uznane za przekroczenie granic obrony koniecznej. a jeśli tak czy dozwolone jest aby broniący się działał z zamiarem bezpośrednim czy ewentualnym. a więc tylko wtedy gdy jest konieczna. W trakcie drogi podjechał do niej motocyklista. Kuleszy problem ten rozstrzyga Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: Art. a broniący się zdając sobie z tego sprawę zaniecha takiego działania. który odnosi się do zamiaru(rozumuje – zamiar bezpośredni). nawet jeśli byłoby to konieczne dla skutecznego odparcia zamachu na mienie (Kazimierz Buchała). a więc a contrario zabronione jest zabicie w obronie mienia. 2 ust. który z bójki się wycofał. dobra chronionego prawem jakim jest mienie obrońca. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia. to obrona konieczna jest swojego rodzaju „ostateczną ostatecznością” kiedy nie ma absolutnie innej możliwości uniknięcia naruszenia dóbr. wybił 33 . zwłaszcza wtedy gdy w jej wyniku może być unicestwione życie ludzkie. że sprawca nie atakuje osoby tylko rzecz). W żadnej sytuacji nie jest dozwolone pozbawienie życia napastnika(przy ataku na mienie). Kiedy w wyniku bójki jeden uczestników poniósł śmierć. Kulesza często o to pyta). że odpierał zamach. Powołany autor opiera się na anglojęzycznym tekście konwencji. który powoduje śmierć człowieka. Inaczej interpretuje ten przepis Hans-Heinrich Jescheck: Nie wykracza poza granice OK. Wolter – jeśli można uniknąć zamachu nie przysługuje obrona konieczna. natomiast w polskim prawie karnym działanie w zamiarze obejmuje także zamiar ewentualny. Autor odrzuca koncepcję karania za zamiar ewentualny i nieumyślne spowodowanie śmierci: /obywatelka Francji spieniężyła cały swój majątek. Według prof. wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo. kiedy nie ma innego sposobu uniknięcia naruszenia dóbr.Obrona konieczna powinna respektować zasadę subsydiarności. przysługuje tylko temu uczestnikowi bójki. za które ustawa przewiduje taką karę” ust. 1 „Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Ponieważ w demokratycznym państwie prawie istnieją odpowiednie organy. powinna być sytuacją ostateczną i absolutnie wyjątkową. Obrona konieczna. i tylko na zasadzie wyjątku. z wyjątkiem przypadku gdy osoba działa w sposób zamierzony i pragnie śmierci napastnika(musi być świadomość. czy chroniąc dobra broniący może spowodować śmierć atakowanego. pieniądze umieściła w torebce na siedzeniu samochodu i wyjechała rozpocząć nowe życie na południu kraju. Praktyka jednak uznaje. może być stosowana wtedy. PROBLEM SKUTKU OBRONY KONIECZNEJ W POSTACI ŚMIERCI NAPASTNIKA(prof. które mają chronić obywateli. a pomimo tego został przez jedno z walczących zaatakowany ponownie. 2 „Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym Artykułem. Wyjątek: Prawo do OK.

jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu” 1) Sformułowanie przepisu zawiera jednak błąd: . a nie obywateli. i biegnie w kierunku broni. Czy jej zachowanie było sprzeczne z Konwencją? Wg Jeschecka. choć istnienie realnie. który nie jest jeszcze bezpośredni. jeśli zostało dokonane z zamiarem ewentualnym lub bez zamiaru(nieumyślnie)” /Sprawca broniąc portfela uderzył napastnika. że ją zabije. Nie jest przekroczeniem zabójstwo napastnika atakującego mienie. gdzie broniący się odpiera zamach. sprawczyni nie działała z zamiarem zabicia złodzieja.szybę i zabrał torebkę. a jeśli silne wzburzenie. mąż celował do żony z pistoletu krzycząc. 34 . czyli tzw. złodziej chce wyrwać babci torbę. że chroniąc mienie. która zamach na cudze mienie odpiera z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia napastnika. a ona wtedy rzuca się na niego z nożem/ Eksces intensywny(niewspółmierność intensywności – zbyt intensywne działanie) Broniący się działa zbyt intensywnie w porównaniu do sprawcy. /np.ustawodawca nie stopniuje strachu lub wzburzenia. 25 §3 są podobne do tych z 148§4 – przypis autora skryptu) Prof. Jest to więc pewna niekonsekwencja. to brak odpowiedzialności karnej. Jeśli więc sprawca. że ją zabije. że zabije ją następnym razem. oznacza to: • Współmierność czasową • Współmierność intensywności Jakiekolwiek naruszenie tych reguł stanowi przekroczenie granic obrony koniecznej. potem odkłada broń do sejfu i mówi. Należy zatem przyjąć. Polski ustawodawca rozwiązał ten problem umieszczając dodatkowy przepis: §3 „Sąd odstępuje od wymierzenia kary. ale jej działanie nie było nakierowane na śmierć – zamiar ewentualny/ Ponadto powołany autor argumentuje. Kobieta dogoniła motocyklistę i potrąciła go. kiedy w wyniku przekroczenia broniący się popełnia przestępstwo określone w ustawie karnej(np. powodując jego śmierć. 148§4 (zabicie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami). torebkę odebrała. Jeśli sięgniemy do przepisu o zabójstwie człowieka w postaci uprzywilejowanej. kiedy broniący się działa zbyt późno /np. 25. że przepisy konwencji wiążą jedynie państwa członkowskie. /Np.tylko zwykłe wzburzenie z art.tylko łagodzi karę. mąż krzyczy do żony. (w kilku orzeczeniach sądów znajduje się twierdzenie. Zabicie napastnika. . ten upadł.nie jest to przekroczenie granic obrony koniecznej/ Przekroczenie granic obrony koniecznej: Obrona konieczna powinna być przede wszystkim współmierna do zamachu.śmierć napastnika nie była spowodowana intencjonalnie. a ona wyciąga pistolet i zaczyna do niego strzelać/ Problem przekroczenia granic obrony koniecznej powstaje wtedy. zabójstwo przy przekroczeniu obrony koniecznej).art.odstąpienie jest obligatoryjne. ekscesy: Eksces ekstensywny(niewspółmierność czasowa – obrona zbyt wczesna lub zbyt późna): odnosi się do takich zachowań. jeżeli towarzyszy mu zamiar bezpośredni jest zawsze przekroczeniem granic obrony koniecznej. a ona rzuca się na niego z nożem/ Oraz do sytuacji. że kryteria strachu i wzburzenia z art. sprawca powodując śmierć napastnika wykracza poza granice obrony koniecznej tylko wtedy gdy działa z zamiarem bezpośrednim. Kulesza proponuje następujące rozwiązanie: „Obrona konieczna nie legitymuje działania osoby. uderzył głową o chodnik i zmarł.

” § 3. Buchały eksperymentem nazwano np. medyczne lub gospodarcze. bo trudno wymagać od niej aby czekała z obroną konieczną aż padnie strzał/ Eksperyment(kontratyp ustawowy – część ogólna) Art. jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu. W komentarzu do kk A. 27. plan Balcerowicza. Eksperymenty: a) Eksperyment poznawczy(ma powiększyć ogólną wiedzę – np. „Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa. eksperyment budowlany) osiągnięte skutki powinny posiadać znaczną wartość w świetle gospodarki. że np: • 15-letni pijany chłopak biegnie z pięściami do dorosłego postawnego mężczyzny. jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze. „Nie popełnia przestępstwa. podlega karze". d) Eksperyment ekonomiczny(prof. a jakie nie. Kulesza uważa. należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. / nie ma jednak wątpliwości. medycznego.W takim wypadku odpowiedzialność karna broniącego się za eksces obrony koniecznej wyznaczana jest przez art. Zolla i K. kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego. a ten wyciąga nóż i go zabija – na pewno będzie to przekroczenie OK. „Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika. § 1. Przepisy o eksperymencie stosujemy wtedy gdy eksperymentator jest uprawniony do przeprowadzenia tego rodzaju eksperymentu(posiada odpowiednie kwalifikacje) /np. jakie ekscesy będą wiązać się z odpowiedzialnością karną. a oczekiwanie jej osiągnięcia. a ona rzuca się na niego z nożem – na pewno uniknie odpowiedzialności karnej. gdy zachowanie nie wypełnia znamion przestępstwa. jeśli natomiast eksperyment dotyczy ogólnej wiedzy medycznej to jest to eksperyment poznawczy) Celem działania powinno być poważne polepszenie stanu zdrowia pacjenta. Tymczasem nie ma potrzeby odwoływać się do kontratypu.” Podobnie jak przy innych kontratypach. odwołujemy się do tej konstrukcji tylko wtedy kiedy działanie podjęte w ramach eksperymentu wypełniło znamiona przestępstwa opisanego w ustawie karnej. że niepotrzebnie znajduje się w k. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. c) Eksperyment techniczny(powinien sprawdzać skuteczność założeń technicznych np. co wynika z tego. tragedia promu Columbia) Zamierzony skutek powinien mieć doniosłe znaczenie i w sposób znaczny poprawiać stan wiedzy w danej dziedzinie. 25§2 §2 „W razie przekroczenia granic obrony koniecznej. Nie odwołujemy się wtedy. celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. technicznego lub ekonomicznego. której nie da się wyleczyć inaczej. jeśli nie są spełnione znamiona typu. • Mąż celuje do żony z pistoletu. Nie było przepisu: "Kto przeprowadza reformę finansów.) powinien mieć na celu przyniesienie korzyści podmiotowi gospodarującemu i mieć zastosowanie w gospodarce. b) Eksperyment medyczny(ma polepszyć stan zdrowia człowieka dotkniętego chorobą. a nawet odstąpić od jej wymierzenia” Trudno określić jednoznacznie i obiektywnie. okrutna dziewczynka wyrywająca pająkowi 35 . że ustalenie granic obrony koniecznej i powodów jej przekroczenia są zawsze dostosowane do danej sytuacji i muszą być zawsze wyznaczane na nowo.” § 2.k. na którym jest przeprowadzany.

Jeśli oceniamy eksperymentatora. dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy. . gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego. 212 § 1 lub 2. Także sam sposób jego przeprowadzenia. Nie ma przestępstwa określonego w art. § 2.) Art. Wszystkie rodzaje eksperymentu./ Dozwolona krytyka(kontratyp ustawowy – część szczególna. kto nie jest medykiem.nie może on pochodzić z przypadków indywidualno. jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego. gospodarcze 2. Eksperymentator musi przed podjęciem eksperymentu zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy.nogi by zbadać jego odruchy i poszerzyć wiedzę o tych stworzeniach nie działa w ramach eksperymentu.konkretnych. Nie jest eksperymentem działanie. jeśli eksperyment przynosi informacje takie same. z góry miały zostać uśmiercone. jest prawdziwy i został postawiony w obronie interesu społecznego(za wyjątkiem sfery życia prywatnego i rodzinnego) 36 . 212 § 1. 2.k. Ktoś. Owa zgoda musi być poprzedzona poinformowaniem uczestnika o spodziewanych korzyściach i ujemnych skutkach. § 1. medyczne. Jeśli eksperyment stwarza zagrożenie dla osób uczestniczących muszą one wyrazić zgodę na narażenie dóbr chronionych prawem (§2). w której ofiara nie ma szans przeżycie. Eksperyment musi być zgodny z aktualnym stanem wiedzy. Eksperyment ma odzwierciedlać celowość i racjonalność przeprowadzenia. powinny spełniać dwa warunki: 1. to musimy zbadać stan wiedzy: . Uczestnik eksperymentu musi mieć możliwość odstąpienia od eksperymentu w każdym momencie eksperymentowania. 212 k. /Eksperymentem przyszło się niekiedy określać zbrodnie popełniane w obozach koncentracyjnych. który wypełnił znamiona typu rodzajowego przestępstwa i chcemy zbadać. Spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze. aby być traktowane jako okoliczności wyłączające bezprawność. czy odnoszą się do niego słowa "nie popełnia przestępstwa". Hańbiący zarzut postawiony był publicznie. 213. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. nie może podejmować eksperymentu medycznego. to nie jest dopuszczalny. Przy ocenie czy zachodzą okoliczności wyłączające bezprawność należy zbadać: a) Kwalifikacje osoby przeprowadzającej eksperyment b) Celowość eksperymentu c) Spodziewaną istotną korzyść d) Sposób przeprowadzenia e) Ogólny stan wiedzy z danej dziedziny uznany powszechnie. jak dzięki eksperymentom wcześniejszym. jest to zwykłe zabójstwo. Hańbiący zarzut postawiony był niepublicznie i okazał się prawdą. Ofiary poddane zostały działaniu sprawców. kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy. dotyczy przestępstwa pomówienia art. Stan wiedzy musi być powszechnie uznany. Dozwolona krytyka odnosi się do dwóch rodzajów sytuacji: 1. gdyż nie jest do tego rodzaju badań uprawniona/ Punktem wyjścia dla kontratypu eksperymentu jest wskazanie podmiotu uprawnionego do jego dokonywania.nie może pochodzić ze źródeł niepowszechnych.

artykuł w gazecie „burmistrz miasta. strajku okupacyjnego. 193 k.Trybunał Konstytucyjny: Gdy chodzi o publiczne pomawianie osób pełniących funkcje publiczne.k. ten półgłówek. Kontratyp strajku wyłącza bezprawność naruszenia miru zakładu pracy w sytuacji gdy strajk przybiera postać. artykuł w gazecie „burmistrz miasta brał łapówki. brał łapówki. że sprawca działa w interesie publicznym. /np. Kontratyp ten wyłącza odpowiedzialność karną za przestępstwo pomówienia. "półgłówek" (obraza intelektualna) i "łajdak" (obraza moralna).. a dotyczącego życia rodzinnego i prywatnego gdy: • Zarzut ma na celu zapobieżenie naruszenia życia i zdrowia człowieka. Ograniczenie możliwości dowodzenia prawdy zarzutów dotyczących życia rodzinnego i prywatnego występuje tylko wtedy kiedy zarzut przedstawiony jest publicznie(co do zasady zabronione jest prowadzenie dowodu prawdziwości takiego zarzutu) Wyjątek => można dowodzić prawdziwości zarzutu postawionego publicznie. 193 k. jeżeli zarzut kwestionujący kompetencje intelektualne i moralne został postawiony w formie słownej zniewagi np. Dotyczy to jednak tylko osób pełniących funkcje publiczne(w przeciwnym wypadku sprawca musi udowodnić iż działa w interesie społecznym). czyli naruszenia miru pomieszczenia. • Zarzut ma na celu zapobieżenie demoralizacji małoletniego. 37 . Czy powinniśmy wybrać ponownie tego łajdaka? – nawet jeśli dziennikarz dowiedzie prawdziwości zarzutu odpowie za przestępstwo zniewagi. czy powinniśmy wybrać go ponownie? – jeżeli dziennikarz dowiedzie prawdziwości zarzutu nie poniesie odpowiedzialności karnej” Nie wyłączy jednak odpowiedzialności karnej za zniewagę. więc jeśli dowiedzie prawdziwości zarzutu. Kontratyp strajku dedukujemy z przepisów powyższej ustawy. Strajk okupacyjny wypełnia w istocie znamiona przestępstwa art.k. które nie zawierają słownych zniewag/ np. 213 nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu” Kontratyp ten dotyczy tylko wypowiedzi. „O rozwiązywaniu sporów zbiorowych”. 214 „Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określonych w art. domniemywa się. nie dotyczy jednak przestępstwa zniewagi!!! Art. zarzut kwestionujący kompetencje intelektualne i moralne danej osoby do prowadzenia konkretnej działalności – np. Wyłączenie bezprawności zniewagi wobec łamistrajków(ustalone w drodze zwyczaju) 2. Wyłączenie bezprawności naruszenia miru budynków przedsiębiorstwa(legalny strajk) Strajk legalny(strajk okupacyjny) Opisany został w ustawie z 1991r. gdyż słowa „półgłówek” i „łajdak” to czysta zniewaga i nie da się udowodnić przed sądem ich prawdziwości” Kontratyp strajku(kontratyp ustawowy – pozakodeksowy) W nauce polskiej rozróżnia się dwa rodzaje kontratypów strajku(odnoszą się do wyłączenia bezprawności dwóch różnych czynów zabronionych opisanych w ustawie karnej) 1. Art. jednak inaczej niż w przypadku kontratypów k. gdyż kontratyp strajku nie został opisany przy użyciu „Nie popełnia przestępstwa”.k. unika odpowiedzialności karnej.

strajk polegał na ustalonym działaniu czeladników. Strajk określono jak „przerwy w pracy”. że strajk jest formą protestu pracowników. Uznano per facta concludentia. że strajk okupacyjny wypełnia znamiona przestępstwa Lata powojenne – brak pojęcia strajku z przyczyn ideologicznych. że słowo strajk odnosi się do wydarzeń na wybrzeżu czyli do strajku typu okupacyjnego.VIII w Szczecinie i 31. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” W momencie wezwania strajkującej załogi do opuszczenia pomieszczenia. Rok 1980r. wypełni znamiona przestępstwa z art. lokalu. jeśli pozostanie ona w pomieszczeniu zakładu pracy.„Kto wdziera się do cudzego domu. podlega grzywnie. Zakładano. – strajk na wybrzeżu.VIII w Gdańsku podpisano „porozumienia sierpniowe” między MKS a przedstawicielami władz. który następnie znalazł swoje odzwierciedlenie na terenie całej Polski. 38 . Reakcja mistrzów polegała na chwytaniu i przymuszeniu ich do pracy bądź wypędzaniu ich z miasta Międzywojnie – strajk okupacyjny był czynem bezprawnym! W orzecznictwie SN II RP przyjęto. którzy świadcząc pracę wytwarzają wartość dodatkową przywłaszczaną przez właścicieli środków produkcji. Ewolucja historyczna powyższego zagadnienia: • Średniowiecze .. W dniach 30.z: Art. które wypełnia zespół znamion przestępstwa naruszenia miru pomieszczeń zakładu pracy. Ich zachowanie nie jest bezprawne ze względu na kontratyp strajku opisany w art. wstawanie od warsztatu). gdyż środki produkcji należą do ludu pracującego miast i wsi. którzy nie mogą w czasie strajku ograniczać uprawnień kierownika. pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza. Pracownicy na mocy tych porozumień uzyskali prawo do strajku. Lud pracujący nie może sam siebie wyzyskiwać. co powoduje brak przyczyn do strajkowania.r. kapitalistów.s. którzy odmawiali swym mistrzom pracy (tzw. 21 u. Jednak w tychże porozumieniach nie zdefiniowano czy strajk obejmuje również strajk okupacyjny. mieszkania. strajk w Poznaniu 1956r. Strajk okupacyjny był jednak często negowany w orzecznictwie i piśmiennictwie RFN. Przyjęto w nim nawet określenie „strajk polski” do określenia strajku okupacyjnego. 193 kk. przepis ten ma sens tylko wtedy gdy załoga pozostaje w pomieszczeniach zakładu i czyni nic co by ograniczałoby możliwość wykonywania uprawnień i obowiązków kierownika. którego prowadzenie nie ogranicza uprawnień i obowiązków kierownika. 21 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych „Kierownik zakładu pracy nie może być ograniczany w czasie pracy w wykonywaniu swych uprawnień lub obowiązków w stosunku do swych pracowników” Skoro ustawa zawiera wyrażone ograniczenie zachowań strajkujących. Nie popełnia przestępstwa naruszenia miru zakładu pracy ten kto uczestniczy w strajku okupacyjnym. Strajk nie występuje w gospodarce socjalistycznej. • • • Strajk okupacyjny nie jest bezprawnym zachowaniem. One były przez władzę tolerowane a reakcja na strajk z użyciem oddziałów Milicji Obywatelskiej następowała wtedy gdy załoga opuszcza zakład formując pochód np.

że bierne siedzenie na jezdni należy poczytywać jako akt przemocy. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyróżniamy 2 różne postacie blokady drogi publicznej: a) blokada drogi publicznej w postaci „muru ciał demonstrantów”. Bezprawności nie wyłącza blokada drogi publicznej. stwierdzono. Łódzkie włókniarki postanowiły.Według piśmiennictwa niemieckiego strajk wymyśliły kobiety zatrudnione w łódzkim przemyśle tekstylnym. które wynikają z istoty zgromadzeń publicznych i jeżeli są podejmowane przez uczestników tego zgromadzenia. że akcja strajkowa będzie polegać na blokowaniu miejsc pracy i to właśnie te zdarzenia określono mianem „strajku polskiego”. ustawione w poprzek drogi. To właśnie w Łodzi po raz pierwszy w historii walki pracowników przybrały w swym natężeniu tak szeroką skalę.jest czynem bezprawnym uczestników b) blokada drogi publicznej przy użyciu środków technicznych takich jak maszyny rolne. 191 kk gdyż posłużenie się przez demonstrantów środkami technicznymi uznać należy za użycie przemocy. że brak jest dogmatycznych racji. panowało w Łodzi duże bezrobocie i w każdej chwili pracodawca mógł bardzo łatwo znaleźć nową załogę. 39 . niemieckiego. W zależności od tego czy blokada drogi publicznej tworzona jest jedynie z ciał demonstrantów czy też przy użyciu środków technicznych będziemy ją dwojako kwalifikować! W 1 przypadku będzie to wykroczenie bezprawnego zajęcia pasa ruchu. § 1. 240 k. którzy blokując pochodem bądź przez udział w zgromadzeniu w miejscu publicznym mogą być zakwalifikowane jako zmuszenie innej osoby do określonego zachowania. zaniechania lub znoszenia. Orzeczenie to dało początek całej linii orzecznictwa. Wyłączenie bezprawności takich zachowań . które przemawiałyby za tezą.” „Ustawa o zgromadzeniach” wyłącza bezprawność tylko takich zachowań. – wypełniają znamiona przestępstwa opisanego w art. Sąd stwierdził. Kontratyp ograniczenia swobody poruszania się obywateli w miejscu publicznym(kontratyp ustawowy – pozakodeksowy) Ograniczenie to nie jest bezprawne ze względu na dedukowany z „ustawy o zgromadzeniach” z 1990r. Kuleszy rozumowanie sądu niemieckiego było całkowicie błędne w tym sensie. W praktyce i piśmiennictwie RFN w pewnym okresie czasu przyjęto. zaniechania lub znoszenia Art. Uznano tą okoliczność za przestępstwo zmuszenia w myśl art. do zaniechania przemieszczania się w miejscu publicznym wcześniej przez siebie zaplanowanym!!!! Tego typu zachowania demonstrantów. w którym potwierdzono powyższą argumentację!!! Zdaniem prof. Sparaliżowało to wolę pokrzywdzonego – motorniczego. że siła przymusu psychicznego była tak wielka jak użycie przymusu fizycznego. że siedzący na torach student uruchomił w psychice motorniczego proces myślenia. 191 kk.k. w którym motorniczy wyobraził sobie straszne skutki nie zatrzymania tramwaju. więc gromadzenie się przed zakładem nie przynosiło żadnych zmian. 191. kontratyp zgromadzeń publicznych. że blokada utworzona z „żywej przeszkody” jest przestępstwem zmuszenie nie zaś wykroczeniem!!! Kazus Leplee: Student na znak protestu przeciwko podwyżkom cen biletów studenckich na środki komunikacji miejskiej usiadł na torach tramwajowych demonstrując swoje stanowisko. „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania. Strajk zwykły nie dawał żadnych rezultatów. w 2 przypadku będzie to przestępstwo zmuszenia do wyboru innej trasy jazdy w rozumieniu art. które zmuszają osoby przebywające w miejscu publicznym i nie uczestniczą w zgromadzeniu.

który powoduje bezprawność podjętej czynności. Czynność lekarska może być traktowana w kategoriach kontratypu. jeżeli lekarz w trakcie jego wykonywania postąpił w sposób sprzeczny z regułami wiedzy i praktyki medycznej. wymaga usprawiedliwienia na podstawie kontratypu. w związku z tym sytuacja ta nie jest objęta kontratypem.Zoll. ale bez zgody pacjenta. Jako czynności zmierzające do ratowania życia i zdrowia ludzkiego nie zmierzają jednocześnie do naruszenia tych właśnie dóbr. zgromadzeni zakładają maski w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. przestępstwo zgwałcenia czyli zmuszenie przemocą do obcowania płciowego wiodło by do rozumowania. bez którego nie może być mowy o zabiegu Nielecznicze (nieterapeutyczne) – takie. Istniej zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach publicznych w zamaskowaniu. które podejmowane są w innym celu niż leczenie np.k. podejmującego swoje czynności w celu ratowania życia lub zdrowia pacjenta. 40 . skoro zabieg leczniczy wypełnia znamiona typów przestępstw skierowanych przeciwko zdrowiu lub życiu 2) 3) Zgodnie z koncepcją A. Przykładowo art. Zolla nie należy zabiegów leczniczych usprawiedliwiać kontratypowo. Podał następujące argumenty: 1) czynność lecznicza zmierzająca do ratowania zdrowia lub życia pacjenta nie może być traktowana jako „atak” na to dobro prawne.Pojęcie przemocy psychicznej prowadzi do uduchowienia samego pojęcia przemocy i wieść musi myślenie prawnika karnisty na manowce. zdrowia i życia pacjenta. odrzucił kontratyp uzasadnienia legalności czynności leczniczych. Istotny jest cel leczniczy. operacja plastyczna w celu powiększenia biustu. Wymieniano tu następujące znamiona: a) cel leczniczy b) wykonanie zabiegu zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej(zgodnie z lege artis) c) zgoda pacjenta Z krytyką tej koncepcji wystąpił A. zgodnie z którym każdy zabieg leczniczy . poprawy zdrowia lub umniejszenia cierpień pacjenta. w przypadku braku jego zgody. lekarz powinien odpowiadać za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. Kontratyp czynności leczniczych(kontratyp pozaustawowy) Rozpoczynając rozważania na ten temat legalności czynności medycznych podziału ich na: • • należ wstępnie dokonać Lecznicze (terapeutyczne) – takie. Dlatego traktujemy je jako pierwotnie legalne czyli nie wypełniające znamion typów przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Zachowanie lekarza. W demonstracjach. godząc w zdrowie lub życie pacjenta. jednak wymaga to tego by czyn lekarza wypełnił znamiona typu czynu zabronionego skierowanego przeciwko życiu lub zdrowiu. które podejmowane są dla ratowania życia. 197 k. w wypadku kontratypu ciężar dowodu spoczywa na osobie powołującej się na okoliczność wyłączającą bezprawność (czyli na lekarza) w przypadku wykonania zabiegu lege artis i w celu leczniczym. które przybierają przebieg przestępczy. jako związany z naruszeniem dobra prawnego. rozumiana w tym wypadku jako prawo do samostanowienia!!!! Zabieg leczniczy traci jednak walor pierwotnej legalności. Ratio legis tego zakazu – uczestnicy zakładają maski w celu uniemożliwienia identyfikacji ich twarzy wtedy gdy osoby zgromadzone dokonują gwałtu na osobach lub mieniu. godzi jedynie w jego wolność. Mówimy wówczas o błędzie w sztuce medycznej. którego bezprawność zostaje wyłączona. że samo siedzenie potencjalnego sprawcy mogło wywrzeć w umyśle potencjalnego pokrzywdzonego wyobrażenie o gwałcie. Do niedawna w doktrynie polskiej panował pogląd.

który bez zgody pacjenta wykonuje zabieg nieleczniczy. gdy pokrzywdzony jest dysponentem dobra prawnego i może decydować o jego naruszeniu. w jakim sam zainteresowany życzy sobie. Jako kryterium pomocnicze możemy tu wskazać tryb ścigania przestępstw. Zgoda może wyłączać bezprawność tylko wtedy gdy. W przypadku zabiegów nieleczniczych bez zgody nie może przeprowadzić zabiegu. „ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek”.Inna zupełnie sytuacja występuje przy zabiegach nieleczniczych. czy to leczniczy. Zgoda pokrzywdzonego wywołuje skutki prawne tylko wtedy gdy jest wyrażana: • • świadomie i dobrowolnie uprzednio albo najpóźniej w chwili czynu Świadomość i dobrowolność zachodzą wtedy gdy wyrażający zgodę w pełni zdaje sobie sprawę ze wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla podjęcia decyzji woli oraz skutków. swoim zachowaniem wypełnia znamiona przestępstwa przeciwko zdrowiu lub zdrowiu. lecz o osiągnięcie innego celu. jakie wywoła jego 41 . Komentarz: Co do zasady zawsze wymagana jest zgoda na zabieg. to zgodę taką może wyrazić sąd – sędzia sądu rodzinnego pod telefon na dyżurze/ Zgoda pokrzywdzonego(kontratyp pozaustawowy) Zgoda pokrzywdzonego pełni w prawie karnym 3 funkcje: 1) jest znamieniem innego kontratypu 2) brak zgody stanowi znamię czynu zabronionego uprzywilejowującym typ przestępstwa 3) stanowi samoistną okoliczność wyłączającą bezprawność bądź też zgoda jest znamieniem Z punktu widzenia samodzielnego kontratypu interesuje nas wariant zgody przedstawiony w 3 punkcie. Lekarz. decyzja podjęta po konsultacji z innym lekarzem d. aby były one chronione. zdrowie. a rodzice nie wyrazili zgody na zabieg. Granice zabiegów nieleczniczych są w każdym przypadku inaczej określone np. Podsumowując. zgoda rodziców. penalizacja określonego zachowania następuje przede wszystkim w celu ochrony praw podmiotowych jednostki. który wymaga wtórnej legalizacji – zgody. zgoda tego podmiotu jest okolicznością wyłączającą bezprawność czynu sprawcy naruszającego owo dobro. czy nieleczniczy. odpowiednio poinformowanego o wszystkich możliwych skutkach i ryzyku związanym z takim zabiegiem. bo w wypadku błędu poniesie odpowiedzialność karną. dzieci. zawsze dla legalności zabiegów nieleczniczych wymagana jest zgoda pacjenta. Zgoda(zgoda powinna odpowiadać wszystkim wymogom oświadczenia woli. w wypadku braku zgody(osoba nieprzytomna) występują tzw. mienie). Żaden lekarz nie podejmie się przeprowadzenia zabiegu jeśli nie uzyska zgody na niego. tzn. najbliższych b. bez przymusu itp. decyzja consilium lekarskiego c. Zatem społeczeństwo jest zainteresowane ochroną tych dóbr tylko w takim stopniu. /jeśli osobą wymagającą natychmiastowego zabiegu jest dziecko. skoro nie chodzi o leczenie. powinna być złożona na serio. Zabiegi lecznicze: 1. Jego zachowanie jest wymierzone bowiem w zdrowie lub życie człowieka.) 2. w wyjątkowych okolicznościach samodzielne podjęcie decyzji. że jeśli ściganie zależy od woli pokrzywdzonego (np. surogaty zgody(coś co zgodę zastępuje): a. przyjmując. Największy problem w tym zakresie sprawia ustalenie granic dopuszczalności zabiegów kosmetycznych. We wszystkich przypadkach.

ani nie jest dozwolone w tej dyscyplinie/ Karygodność czynu(społeczna szkodliwość)(IV element przestępstwa) Karygodność czynu człowieka określamy badając czy ten czyn posiadał społeczną szkodliwość większą niż znikoma. Piłkarz robiący wślizg nie trafia w piłkę i kopie pokrzywdzonego. bo ryzyko doznania kontuzji w wypadku wślizgu jest wliczone w ryzyko uprawiania piłki nożnej. Jeśli jednak sprawca uderzy przeciwnika pięścią w twarz. że wypełnia znamiona przestępstw znajdujących się kk. /Np. Znamiona kontratypu obowiązku karcenia małoletniego: 1) działanie musi mieć cechy karcenia czyli wyrządzenia dolegliwości . Na tej podstawie też usiłowanie będzie zawsze łagodniej karalne od dokonania. co determinuje kryterium dobrowolności. Trzeba przy tym mieć na uwadze. Zgody nie można również wymusić. Świadome wyrażenie zgody wymaga posiadania wszystkich istotnych informacji. Należy jednak zwrócić uwagę. to nie będzie to wyłączało bezprawności zachowania. gdyż nie mieści się to w ryzyku uprawiana piłki nożnej. b) rozmiary wyrządzonej i grożącej szkodę(W wypadku kradzieży im droższa rzecz tym większa szkodliwość społeczna/np. oraz w zakresie w jakim takie zachowania w danym sporcie występują. ryzyku sportowym. tym samym nie jest tu istotne kryterium pełnej zdolności do czynności prawnych. a potem zacznie go kopać. c) sposób i okoliczności popełnionego czynu(np. Karcenie małoletnich(kontratyp pozaustawowy) Karcenie małoletniego mimo.oświadczenie. co wynika wprost z art. Zgodnie z art. to czyny te na gruncie prawa karnego nie są oceniane jako przestępstwa. Po drugie drobne naruszenia lub narażenia na niebezpieczeństwo dóbr małoletniego. które naruszają dobra o większej wartości(życie. e) postać zamiaru(zamiar ewentualny będzie zawsze łagodniej karalny niż bezpośredni) 42 . której celem jest uświadomienie innej osobie naganności jej zachowania po to. który doznaje bolesnej kontuzji.1§2. kradzież mienia znacznej wartości[przekracza 200x najniższe wynagrodzenie miesięczne] jest typem kwalifikowanym kradzieży. jak dopuści się przestępstwa publicznie to będzie surowiej karane) d) wagę naruszonych obowiązków. którego społeczna szkodliwość jest znikoma”. ponieważ jednak wślizgi zdarzają się w piłce nożnej sprawca uniknie odpowiedzialności karnej. że zgoda nie jest oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego. . Najważniejszą kwestia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki podmiot uprawniony jest do takich zachowań oraz gdzie leży granica między nieprzestępnym karceniem małoletnich a przestępnym. Uprawianie sportu(kontratyp pozaustawowy) Czynności podejmowane przez podmioty w czasie brania udziału w zawodach sportowych co do zasady są okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną. 115§2 sąd decydując o stopniu społecznej szkodliwości danego czynu bierze pod uwagę: a) rodzaj i charakter naruszonego dobra(czyny. Po pierwsze przestępność takich zachowań wyłączona jest przez kontratyp obowiązku karcenia małoletnich ale tylko wobec rodziców i opiekunów.„Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony. że takie działania muszą się mieścić w tzw. zdrowie) są bardziej szkodliwe społecznie od czynów naruszających dobra mniejszej wartości(własność). 4) podmiotem karconym może być osoba niepełnoletnia 5) karcenie nie może przybierać postaci wielokrotnego bicia powodującego sińce na ciele niepełnoletniego. by wpłynąć na zachowanie tej osoby w przyszłości 2) karcenie musi być podjęte w celu wychowawczym 3) na kontratyp ten mogą się powołać wyłącznie osoby sprawujące władzę rodzicielską.

] Założenie łódzkiej szkoły prawa karnego: „Prawo karne nie chroni w pierwszym rzędzie dóbr prawnych lecz normy. 148§1. art. Prawo karne to prawo do praw(do prawa do życia. W obrębie tej kategorii mieści się osoba przestępcy jako sprawcy czynu i w jaki sposób indywidualne cechy. 197 §3. h) stopień ich naruszenia O karalności czynu decyduje zatem ustawodawca poprzez zawarcie opisu danego zachowania w ustawie karnej. art. art.156§1 lub 3. 280. ŻE MINIMALNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU UNIEWAŻNIA NORMĘ PRAWNOKARNĄ!!! Podmiot przestępstwa(sprawca) Strona podmiotowa czynu zabronionego obejmuje zjawiska psychiczne towarzyszące zachowaniu się człowieka i odzwierciedlające jego stosunek do popełnionego czynu. jeśli sprawca działał żeby się wzbogadzić to wyższa karalność. 173§1 lub 3. bo narusza normy zawarte w ustawie. 53 Sąd wymierza karę według swego uznania bacząc by [m. ale ze względu na znikomą społeczną szkodliwość postępowanie powinno być niewszczynane(lub umarzane) na podstawie stosownego przepisu k. jeżeli okoliczności sprawy oraz 43 . Nie ma zatem różnicy czy przedmiotem kradzieży jest drogi przedmiot czy bardzo tani. Tu po raz kolejny objawia się przekonanie łódzkiej szkoły prawa karnego. czy też stany umysłu w momencie popełniania czynu zabronionego wpływają na odpowiedzialność karną za przestępstwo. art. NIE JEST ZATEM TAK. Jan Waszczyński słusznie podnosił. gdyż na podstawie art. że art. / Łódzka szkoła prawa karnego odbiega nieznacznie od poglądu reszty doktryny[swoiste votum separatum].p. że kradniesz mało”. własności).] nie była ona większa niż stopień winy i społecznej szkodliwości działań sprawcy. 10 §1 „Na zasadach określonych tym kodeksie odpowiada ten. art. Byt przestępstwa wynika z naruszenia przez czyn człowieka normy. jest to przestępstwo kradzieży. natomiast stopień społecznej szkodliwości jest każdorazowo mierzony przez sąd w konkretnym stanie faktycznym. Funkcjonuje zatem domniemanie. zdrowia. 134. 166. Określenie stopnia społecznej szkodliwości ma konkretny wpływ na wymiar kary. art. według przedstawicieli łódzkiej doktryny takie przestępstwo z punktu widzenia dogmatyki ma miejsce. Otóż prof. który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. art.2 lub 3. 1§2 wyłączający przestępstwo ze względu na brak społecznej szkodliwości ilustruje takie podejście: „nie wolno kraść. bo właśnie ze względu na swą szkodliwość zostało opatrzone sankcją karną. Z punktu widzenia dogmatyki prawa karnego byt przestępstwa nie jest uzależniony od społecznej szkodliwości. in. 252§1 lub 2 oraz w art. może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie.f) motywacja sprawcy(np.k. że kodeks karny chroni w pierwszym rzędzie sposób postępowania z dobrami prawnie chronionymi [dostrzega się jednak problem czynów zabronionych niskiej szkodliwości. 163§1 lub 3. że każdy czyn zabroniony jest społecznie szkodliwy. jeśli po to by zaspokoić głód to niższa) g) rodzaj naruszonych reguł ostrożności. iż każde zachowanie opisane w ustawie karnej jest społeczne szkodliwie. chyba. Przedstawiciele łódzkiej szkoły mówią często. Odpowiedzialność karna a wiek Nieletni(<17lat) Art. kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat” §2 „Nieletni.

2 – branie lub przetrzymywanie zakładnika. 280 – rozbój c. Odpowiedni wiek(ukończone lat 15 w chwili popełnienia czynu) b. Co do zasady nieletni odpowiadają na podstawie ustawy „o postępowaniu w sprawach nieletnich”(Ustawa prawo nieletnich – UPN) Nieletni: Popełniają czyny karalne. Jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy. badania psychologiczne. stopień demoralizacji. zabójstwo kwalifikowane. orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo. g) Art. 3 – zabójstwo. 148 §1. a orzeka się środki poprawcze. lecz przed ukończeniem lat 18. stan zdrowia. 156 §1. a w szczególności. 3 – sprowadzenie katastrofy w ruchu. wychowawcze lub lecznicze. sytuacja rodzinna – wywiad środowiskowy. która w chwili popełnienia czynu zabronionego miała ukończone 17 lat. 173 §1. 166 – przejęcie kontroli na statku f) Art. pedagogiczne i lekarskie/ Osoba. Przesłanki formalne: a. 3 – sprowadzenie katastrofy. a nie ukończyła jeszcze 18 lat. Warunki i cechy sprawcy(ocenia się indywiduum sprawcy. Okoliczności sprawy na to wskazują(ocena czynu) b. Przesłanki materialne: a. ponieważ ze względu na zbyt niski wiek nie można im przypisać winy w czasie czynu. w szczególności jego stopień rozwoju – czy sprawca rozpoznawał znaczenie swojego czynu i mógł pokierować swoim postępowaniem – czy można mu przypisać winę w czasie czynu)/konieczność ustalenia rozwoju intelektualnego. sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze. 134 – zamach na Prezydenta RP b) Art. jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają. 252 §1. która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat. 163 §1.stopień rozwoju sprawcy. wielokrotne zabójstwo c) Art. Nie podlegają odpowiedzialności karnej. 2. lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich. a także cechy osobowości. sprowadzenie katastrofy w ruchu ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała wielu osób. środowisko w którym przebywa. Nie stosuje się wobec nich kar. może odpowiadać jak nieletni(z UPN) jeśli spełni łącznie przesłanki/§4/: 44 . 3 – ciężkie uszkodzenie ciała. moralnego i świadomość konieczna do przypisania winy. 197 §3 – gwałt wspólnie z inną osobą(ale np. i) Art. d) Art. który popełnił występek po ukończeniu lat 17. e) Art. W szczególności(a więc niekoniecznie) jeśli wcześniej były stosowane wobec sprawcy środki wychowawcze lub poprawcze(jeżeli osoba odpowiadała już z UPN). ciężkie uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym. Nieletni może podlegać odpowiedzialności karnej (zgodnie z §2) jeżeli spełni łącznie przesłanki: 1. 2. nie gwałt w typie podstawowym– krytyka!) h) Art. Dopuszczenie się przynajmniej jednego czynu zabronionego wskazanego w ustawie(katalog zamknięty!): a) Art. sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary” §4 „W stosunku do sprawcy. sprowadzenie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała wielu osób. jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają” Nieletni to osoba. branie lub przetrzymywanie zakładnika ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbku na zdrowiu. jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne” §3 „W wypadku określonym w §2.

Popełnienie występku 2. że picie alkoholu jest bardziej groźne społecznie niż seks – złośliwość/ 45 . nie oznacza to jednak zawsze mniejszej kary(np. aby sprawcę wychować. Przesłanki formalne: a. jeśli sprawca kradzieży popełnił przestępstwo by zdobyć pieniądze bo nie ma pracy. 208 „Kto rozpija małoletniego. dostarczając mu napoju alkoholowego. w szczególności jego stopień rozwoju – czy sprawca rozpoznawał znaczenie swojego czynu i mógł pokierować swoim postępowaniem – czy można mu przypisać winę w czasie czynu)/konieczność ustalenia rozwoju intelektualnego.1. Sąd przy wymiarze kary powinien kierować się przede wszystkim tym. środowisko w którym przebywa. podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12” Co do zasady małoletni to osoba. sytuacja rodzinna – wywiad środowiskowy. to sąd może osadzić sprawcę w zakładzie karnym. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” Art. który w czasie popełnienia czynu nie miał ukończonych lat 21. która nie ukończyła 18 lat(nie ma tutaj znaczenia zdolność do czynności prawnej. który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. a także cechy osobowości. Małoletni z 200 => przed ukończeniem lat 15 Małoletni z 208 => przed ukończeniem lat 18 /zatem okazuje się. 54 §1 „Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu. 200 §1 „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej 15 lat lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania. ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju. stopień demoralizacji. aby sprawcę wychować” Młodociany to sprawca czynu zabronionego. Warunki i cechy sprawcy(ocenia się indywiduum sprawcy. a w chwili orzekania w pierwszej instancji nie miał ukończonych lat 24. Przesłanki materialne: a. Okoliczności sprawy na to wskazują(ocena czynu) b. badania psychologiczne. sąd kieruje się przede wszystkim tym.” Art. gdzie zostanie nauczony zawodu. nawet jeśli będzie to kradzież o niskiej wartości” Małoletni(ofiara przestępstwa) Art. pedagogiczne i lekarskie/ Młodociany Art. stan zdrowia. moralnego i świadomość konieczna do przypisania winy. ani to czy małoletni pozostaje w związku małżeńskim czy nie – prawo cywilne) i jest ofiarą przestępstwa. Ukończone lat 17. podlega grzywnie. nieukończone 18 b. 115 §10 „Młodocianym jest sprawca.

ale ogólny obowiązek udzielenia pomocy człowiekowi. (spór w doktrynie) Gwarant ma obowiązek ochrony pewnej generalnie określonej grupy osób przed źródłem niebezpieczeństwa wyraźnie wskazanym przez prawo. który ma szczególny prawny obowiązek ochrony konkretnego dobra prawnego od wszelkich możliwych. a nie każdy prawny obowiązek) Na każdym z nas ciąży prawny. /np. to jego definicja znajduje się w kodeksie karnym: Art. Gwarant. nie moralny czy religijny) • Szczególny(chodzi o szczególny. gwarant poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe. więc do zespołu znamion nie należy skutek(skutek nie jest konieczny dla bytu przestępstwa). Obowiązek ciążący na gwarancie: • Prawny(nie żaden inny.Gwarant w ujęciu prawnokarnym Choć ustawodawca nie używa pojęcia gwaranta w przepisach prawno karnych. to odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci. 2 „Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko. mamy obowiązek pomóc potrąconemu leżącemu na drodze jeśli nie narazimy się tym samym na uszczerbek/ Jeżeli nie zadośćuczynimy temu obowiązkowi to popełniamy przestępstwo nieudzielenia pomocy opisane w art. to gwarant w wypadku jeśli działał umyślnie to odpowie za zabójstwo. na kim ciążył szczególny prawny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi” Gwarant to osoba na której ciąży szczególny prawny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Gwarant odpowie zatem za coś więcej niż każdy inny obywatel/ Kazus: Ratownik medyczny wezwany telefonicznie na miejsce wypadku postanawia ułożyć ofiarę na trawie i poczekać aż jej przejdzie bo ma inne zajęcia. Gwarant ma obowiązek chronić wszystkie możliwe dobra prawne zagrożone przez konkretne źródło niebezpieczeństwa nad którym to gwarant sprawuje pieczę/np./np. właściciel przerażającej bestii(psa rasy jamnik) wychodzi z psem na spacer i ciąży na nim szczególny prawny obowiązek chronić wszelkie możliwe dobra prawne przed bestią. ale naruszając reguły ostrożności. Nieudzielenie pomocy jest przestępstwem formalnym. aby wszędzie spełnione były przepisy bhp chroniące ich zdrowie i życie/ 46 . Jeśli na naszym miejscu znajdzie się osoba. 162. osoba sprawująca pieczę nad pracownikami budowy. nad którą sprawuje kontrolę/ 3. Każdy z nas ma obowiązek pomocy takiej osobie jeżeli nie narażamy się tym samym na osobisty uszczerbek. Jeśli okaże się przed sądem. to jeśli ta osoba zaniecha działania. a jeśli dokonał tego bez zamiaru. który znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie grożącym zdrowiu lub życiu. a po odjechaniu osoba umiera. co oznacza. to odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci. że jeśli ofiara wypadku utraci życie w wyniku nieudzielenia jej pomocy przez gwaranta. na której ciąży szczególny prawny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. że gwarant działał w zamiarze to poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe zabójstwa. Postaci w jakich występuje gwarant: 1. to poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe/np. rodzice mają szczególny prawny obowiązek chronić własne dziecko od wszelkich zagrożeń na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego/ 2. a jeżeli nieumyślnie. dających się wyobrazić zagrożeń/np.

Co do szczególnego obowiązku małżonków wobec siebie nie ma żadnego orzecznictwa. W tym momencie sprawca dobrowolnie przyjmuje szczególny prawny obowiązek. Przepis ustawy(niekwestionowane w doktrynie) Rodzice mają obowiązek wobec swoich dzieci ochrony ich zdrowia i życia od wszelkich zagrożeń. Jeśli policjanci po otwarciu pomieszczenia odnajdą dziecko żywe. Już w prawie karnym Rzymu przewidywano odpowiedzialność karną za zagrożenie. Przyjęcie na siebie obowiązku Gwarant może przyjąć na siebie obowiązek ochrony dobra. /powstało pytanie czy gwarant może podjąć akcję strajkową. W tym celu gospodarz wywieszał lampę oliwną przed gospodą. II. ale jest zobowiązana w momencie kiedy faktycznie przystępuje do wykonywania obowiązków. Czy jednak jeden z współmałżonków ma szczególny prawny obowiązek wobec drugiego małżonka? Praktyka sądowa: Szczególny obowiązek prawny rodziców wobec dzieci jest niekwestionowany/np. współmałżonek zamknął drugiego współmałżonka w pomieszczeniu bez żywności. Powstał szczególny obowiązek usunięcia plamy oleju. aby oświetlała drogę wracającym do domu. sprawca zamyka dziecko w pomieszczeniu bez jedzenie. obowiązek ten wynika wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 160 narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Zatem na gospodarzu. a więc stworzył zagrożenie na dla ich bezpieczeństwa. właściciel gospody napoił swoich klientów winem. ale nie w momencie kiedy rozpoczęły już dyżur przy pacjentach/ Status gwaranta uzyskuje także osoba. czy gospodarz ma obowiązek ponownego wywieszenia lampy??/ Współcześnie: /np. Prawnicy rzymscy zadawali sobie pytania dalej – co w sytuacji kiedy gospodarz lampę wywiesił. pielęgniarka zatrudnia się na podstawie umowy o pracę i zobowiązuje do chronienia i pielęgnacji powierzonych jej pacjentów/ W takim wypadku jednak pielęgniarka nie jest odpowiedzialna za pacjentów przez 24 h jak rodzice za dzieci. bo drogi były nierówne. lekarze czy pielęgniarki – gwarant może podjąć akcję strajkową. którego skutkowi sprawca nie zapobiegł. 148. np. po czym zaniepokojeni sąsiedzi po kilku dniach gdy wciąż słyszeli płacz dziecka alarmują policję. dorosły mężczyzna zauważył. które w jakikolwiek sposób potwierdza istnienie takiego obowiązku./np. a pijani przewracali się i doznawali złamań. to rodzic poniesie odpowiedzialność z art. który to obowiązek może wynikać z umowy o pracę lub umowy zawartej indywidualnie lub też może być przyjęty poprzez faktyczne przejęcie na siebie obowiązków gwaranta. ale tylko w momencie dyżuru. Kulesza: Na takie stwierdzenie wskazuje wykładnia historyczna. jako na tym kto zagrożenie stworzył ciążył szczególny obowiązek prawny zapobiec naruszeniom dóbr. że dziecko stoi samotne na ulicy./np. ale nie jak przystąpił już do faktycznego wykonywania obowiązku gwaranta – zatem pielęgniarki mogą zastrajkować. a policjanci go uwolnili. która poprzez uprzednie działanie stworzyła niebezpieczeństwo dla dóbr chronionych prawem ma szczególny prawny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi w postaci naruszenia tych dóbr. że odprowadzi je do domu. np. stawi się na dyżurze. Co prawda źródłem jej obowiązków jest umowa. sprawca naprawia swój samochód na drodze publicznej i doprowadził do wycieku oleju na powierzchnię drogi. a zagrożenie takie stworzył. gdyż sprawca stworzył to 47 . chwyta je za rękę i mówi. to sąd zazwyczaj kwalifikuje to jako znęcanie fizyczne lub psychiczne.Źródło obowiązków gwaranta: I. to mężczyzna ten poniesie odpowiedzialność karną jak gwarant/ III Uprzednie działanie stwarzające niebezpieczeństwo(spór w doktrynie – Kulesza jest na tak) Na osobie. kiedy to faktycznie przystępuje do wykonywania obowiązków gwaranta. więc jeśli dziecko dozna uszczerbku podczas odprowadzania go do domu. /np./np. która z własnej woli przyjmuje na siebie taki obowiązek poprzez swoje działanie. a jeżeli dziecko będzie martwe sprawca poniesie odpowiedzialność karną za zabójstwo z art. a pierwszy z klientów zabrał ją ze sobą.

że do tej jaskini wszedł niedoświadczony grotołaz. że podstawą może być elementarna norma. Może w końcu jak ktoś tam umrze to przestaną tam łazić. Wiem jak dostać się do tego miejsca./ IV Elementarna norma międzyludzkiej solidarności(krytykowane przez doktrynę. tj. Kulesza jest na tak) Szczególny prawny obowiązek spoczywa również na tym. któremu to zniszczeniu według wiedzy powszechnej zapobiec nie można. że prawo karne chroni w pierwszym rzędzie norm postępowania z dobrami prawnymi. oparte są na wiedzy i doświadczeniu medycznym. a ciągle wchodzą tam jacyś ludzie. chyba że przez swe własne zachowanie tej możliwości się pozbawił. . które określane są jako nieuchronnie prowadzące do uszczerbku w dobru chronionym prawem lub do zniszczenia dobra. że podstawą odpowiedzialności karnej może być tylko obowiązek wynikający wprost z prawa. Nie wymagamy od gwaranta działania w sytuacjach. Gwarant nie może odmówić udzielenia pomocy powołując się na ochronę własnych dóbr osobistych. /Np. gdy gwarant miał faktyczną możliwość wypełnienia swego obowiązku. i samochód wpadł w poślizg na danej plamie i wpadł w grupę przechodniów raniąc ich dotkliwie. Sposób wykonania obowiązków gwaranta: Niezależnie od źródeł jego niedopełnienie rodzi odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe zawsze i tylko wtedy. a jeśli tak. Ratownicy nie wiedzieli jak dostać się inną drogą do zagrożonego grotołaza. Prof. Wówczas dróżnik jako gwarant ponosi odpowiedzialność za przestępstwo skutkowe./ Od gwaranta wymagamy działania. Kulesza twierdzi. które w racjonalny sposób zmierza do zapobiegnięcia skutkowi. wprawny i doświadczony grotołaz. twierdząc. Nie wymaga się natomiast podejmowania zabiegów nie rokujących żadnych szans na uratowanie dobra chronionego prawem.zagrożenie. 48 . ale nie powiem. Doktryna krytykuje ten pogląd. zwłaszcza gdy sprawca może pomóc drugiej osobie w sposób niewymagający poświęcenia intelektualnego i fizycznego. Np. Zwrócili się do doświadczonego grotołaza. kto według elementarnej reguły międzyludzkiej solidarności powinien skutkowi zapobiec. Ma to szczególne znaczenie przy odpowiedzialności lekarza. bo może jak wiadomość o wypadku śmiertelnym pójdzie w świat to przestaną tam wchodzić” Akcja ratownicza się nie powiodła i uwięziony w jaskini grotołaz poniósł śmierć. Kulesza twierdzi jednak. że nie istnieją normy. który wkrótce znalazł się w niebezpieczeństwie.[za tym rozwiązaniem opowiada się prof.dróżnik nie miał możliwości opuszczenia szlabanów. uwaga. bo poszedł do sąsiada obejrzeć mecz. tak jak gwarant.zabiegi zmierzają do ratowania zdrowia i życia pacjenta. działań. to dojdziemy do konstatacji. W przepisach dotyczących SWK zawarta jest klauzula wyłączenia. dotycząca sytuacji odmowy działania przez gwaranta. nie wchodzić. to tym źródłem może być także elementarna norma międzyludzkiej solidarności. Okazuje się. który znał dobrze tę jaskinię. Nie powstaje odpowiedzialność. Kulesza] Słaby punkt teorii: Gwarant to ten na kim ciąży szczególny prawny obowiązek. a ten odpowiedział: „Postawiłem przed wejściem do jaskini napis niebezpieczeństwo. jest jedyną osobą. jeśli gwarant nie miał możliwości podjęcia działania. że wszystko co nie jest zabronione prawem jest dozwolone. nie może być to norma funkcjonująca poza prawem pozytywnym. które nie zostaną wyraźnie opisane przez ustawodawcę. to sprawca wycieku oleje poniesie odpowiedzialność za przestępstwa skutkowe. która zna topograficzny układ danej groźnej jaskini. a więc będzie to znacząca degeneracja myśli prawniczej. ale ta teoria zakłada. że jeśli uznamy. które zapobiegłoby skutkowi. Jeśli sprawca nie zapobiegł skutkowi. Sprawca poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo formalne nieudzielenia pomocy(jak każdy obywatel) Sprawca poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe zabójstwa popełnione w zamiarze(odpowie tak jak gwarant).

na to się godzi” Z tego przepisu wynika. Umyślność(zamiar i postacie zamiaru) Art. Mogłeś nie zabijać. nie powinieneś był zabijać/ Umyślność i nieumyślność obok winy są ważnymi obszarami określenia odpowiedzialności karnej od strony podmiotowej przestępstwa. jeżeli ustawa tak stanowi” Jeżeli zatem sprawca popełnił zbrodnię. to nie będzie to nie poniesiemy odpowiedzialności karnej) Na określeniu umyślności i nieumyślności opiera się również zarzut stawiany oskarżonemu w procesie karnym(umyślność albo nieumyślność są istotą zarzutu) /np. występek można popełnić także nieumyślnie. jeśli nieumyślnie zabierzemy z teatru cudzy płaszcz. ze działał nieumyślnie. w którym na pewno by nie przeżył. Jego świadomość obejmuje cechy czynu zabronionego zwanego znamionami) 2. Sprawca świadom jest. że to co czyni jest czynem zabronionym. Różne formy zarzutu: zamiar bezpośredni – nie powinieneś był chcieć zamiar ewentualny – nie powinieneś był się godzić nieumyślność – nie powinieneś naruszać reguł ostrożności/ Zarzut formułuje się zatem w postaci pewnego wyboru. ale sąd uzna. a więc jeśli sprawca działał nieumyślnie nie poniesie odpowiedzialności karnej za swój czyn w ogóle(np. nieumyślne spowodowanie śmierci zamiast zabójstwa – niższa odpowiedzialność karna) Przestępstwa kierunkowe natomiast. kradzież wymaga zamiaru bezpośredniego. Konsekwencje takiego ustalenia są dosyć poważne i mają ogromny wpływ na odpowiedzialność karną. 9 §1 „Czyn popełniony jest umyślnie. /Strażak. który odmówił wejścia do płonącego domu. który podlega negatywnej ocenie i stanowi podstawę odpowiedzialności karnej/np. 8 „Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. mogą być popełnione jedynie umyślnie.Wymagamy od gwaranta aby podjął wszelkie działania zmierzające do zapobiegnięcia skutkowi nawet z narażeniem swoich dóbr osobistych. iż działa umyślnie ten sprawca. w którym wskazuję się wybór sprawcy. nie poniesie odpowiedzialności karnej za niespełnienie obowiązków na nim ciążących/ Umyślność i nieumyślność w ocenie prawnokarnej Jednym z elementów strony podmiotowej przestępstwa jest określenie czy sprawca dokonując czynu zabronionego działał umyślnie czy też nie. Świadomość(element statyczny)(jej treścią jest odbicie się w postrzeganiu sprawcy znamion danego czynu jako czynu zabronionego. iż polski ustawodawca przyjął. ale nie wymagamy od gwaranta aby poświęcił swoje własne życie. ale mimo to zabiłeś. to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia. Wola(element dynamiczny)(chęć zachowania się w dany sposób) 49 . który popełnia czyn z zamiarem(umyślność obejmuje dwa rodzaje zamiaru): • Zamiar bezpośredni(dolus directus) • Zamiar ewentualny(dolus eventualis) Istotą zamiaru jest połączenie dwóch elementów: 1. jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia. to będzie ponosił odpowiedzialność za swój czyn tylko wtedy. i to tylko w formie zamiaru bezpośredniego. Art. kiedy przewidziana jest karalność za nieumyślny występek(np.

gdyż jest największym zagrożeniem dla dobra chronionego prawem i jest najbardziej ujemnie oceniany ze względu na swoją społeczną szkodliwość. ani chce by „nie”. 278 kradzież – zamiar bezpośredni znajduje się w zespole znamion danego typu rodzajowego przestępstw/ Zamiar bezpośredni podlega zawsze najwyższej karalności. który chce popełnić przestępstwo jeśli zostanie ono popełnione. a świadomość jest elementem statycznym(albo sprawca jest czegoś świadom. ale mimo to dokonuje tej zbrodni – sprawca zabija rodzinę ofiary z zamiarem bezpośrednim. iż jego działanie jest zabronione)/np. że się z tym nie godził(wola sprawcy jest zawieszona do czasu wystąpienia skutków. że popełni przestępstwo Teoria woli warunkowej(Juliusz Makarewicz) Godzenie się to chcenie warunkowe – godzi się na popełnienie czynu zabronionego ten sprawca. który ani chce by „tak”. zamiar bezpośredni – chce. 2. że jego czyn jest przestępstwem i chce go dokonać. że może dokonać czynu zabronionego • Wola – sprawca chce zachować się w określony sposób i godzi się na to. choć wie. sprawca zdaje sobie sprawę. Sprawca wie. zamiar ewentualny – godzi się/ Zamiar bezpośredni(dolus directus) Zamiar bezpośredni to odbicie w świadomości sprawcy przesłanek czynu zabronionego(tzn. art. ani nie chce by „nie” to czemu ma odpowiadać za pomocnictwo? Koncepcja Jana Waszczyńskiego Zamiar ewentualny to chcenie narażenia dobra chronionego prawem na niebezpieczeństwo oraz obojętność na to co wyniknie z takiego działania. ale w środku jest jego rodzina. Wola jest zatem zawieszona.Skoro istotą zamiaru jest świadomość i wola. które decydują o bycie przestępstwa). albo nie) to różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami zamiarów. uważa się. gdyż godził się na nieuchronność popełnienia czynu zabronionego/ Przestępstwa kierunkowe można popełnić tylko z zamiarem bezpośrednim/np. Zamiar ewentualny(dolus eventualis) Zamiar ewentualny opiera się na godzeniu się na możliwość popełnienia danego czynu zabronionego • Świadomość – sprawca przewiduje. są de facto różnicami wynikającymi z woli/np. strzela i nie wie czy trafi) 3. Krytyka: (Jan Waszczyński) Jeśli przyjmiemy tą teorię niemożliwe jest racjonalne wytłumaczenie karalności pomocnictwa z zamiarem ewentualnym – skoro sprawca ani nie chce by „tak”. że na pewno zginą. że się z tym godził. jeśli przestępstwo zostanie popełnione uważa się. Krytyka: Koncepcji tej zarzuca się brak kryteriów według których można określić z jakim zamiarem sprawca faktycznie działał. Sprowadza również karnistę na manowce – nie oddaje całej istoty zamiaru ewentualnego(sprawca chciał jak zabił i nie chciał jak nie zabił). sprawca wysadza samochód by zabić jego kierowcę. sprawca wie. że nie jest to jego płaszcz/ Wyróżniamy 3 rodzaje zamiaru bezpośredniego: 1. Sprawca świadom jest nieuchronności popełnienia czynu zabronionego i na tę nieuchronność się godzi(w tym wypadku godzenie się jest równoznaczne z chceniem)np. sprawca bije po całym ciele swoją ofiarę i chce narazić jej życie 50 . sprawca zabiera z teatru płaszcz./np. jeśli nie zostało popełnione. Sprawca nie jest pewien. czy jego zachowanie wypełni znamiona przestępstwa i chce tego(np. sprawca zachowuje się w konkretny sposób. Teoria obojętności woli(Władysław Wolter) Godzenie się to stan woli obojętnej opisany jako ani chcenie popełnienia czynu. ani nie chcenie(działa cum dolo eventuali ten sprawca.

iż sprawca przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego wykazał rażącą obojętność na skutki jakie może spowodować jego działanie. przygotować się do popełnienia przestępstwa(zazwyczaj jest surowiej oceniany)/np. 51 . podjąć decyzję. Tak jak niemalże przy wszystkich elementach natury podmiotowej należy dostosować ocenę do konkretnego sprawcy. o wysokim prawdopodobieństwie spełnienia się czynu zabronionego i na owe wysokie prawdopodobieństwo się godzi(postulat wprowadzenia do zamiaru ewentualnego element prawdopodobieństwa). więc korzysta z okazji i zabiera/ • Zamiar przemyślany(dolus praemeditatus) – sprawca miał czas żeby przemyśleć sytuację. / takie proste porównanie dla zobrazowania różnicy pomiędzy zamiarem bezpośrednim a ewentualnym: • Zamiar bezpośredni – sprawca wyrzuca ofiarę przez okno z 10 piętra • Zamiar ewentualny – sprawca zrzuca ofiarę z 10 piętra po schodach/ Inne postaci zamiaru: W dogmatyce prawa karnego wymienia się jeszcze inne postacie zamiaru. kupuje odpowiedni sprzęt i wreszcie dokonuje przestępstwa kradzieży z włamaniem). że cel można osiągnąć tylko poprzez stworzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego. sporządza notatki dotyczące zabezpieczeń domu. Polska praktyka sądowa Sąd ustalił. które wskazują na okoliczności ważne dla określenia społecznej szkodliwości danego czynu. bo pozostawił poważnie pobitą ofiarę wykazując obojętność/ Krytyka:(Kazimierz Buchała) Waszczyński rozbija pojęcie zamiaru ewentualnego na dwie części. potencjalny spadkobierca idzie zarażony grypą do swojego spadkodawcy żeby zakaszleć na niego. ofiara umrze po kilku godzinach w szpitalu można postawić sprawcy zarzut popełnienia zabójstwa z zamiarem ewentualnym. ale sprawca to akceptuje(uważa to jakby za „cenę” dotarcia do celu) Krytyka: Działa z zamiarem ewentualnym(umyślnie) ten kto działa akceptując możliwość popełnienia czynu zabronionego(nawet jeśli jest bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia skutku)/np. dzieląc godzenie się na wolę narażenia i obojętność wobec skutków. czy ofiara przeżyje czy też nie – jeżeli np. Manifestacja woli Działa z zamiarem bezpośrednim ten kto przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego nie uczynił niczego co byłoby manifestacją tego.na niebezpieczeństwo. a w konsekwencji śmierć spadkodawcy i szybsze wejście w posiadanie spadku – sprawca działa zatem z zamiarem ewentualnym/ Koncepcja Kazimierza Buchały Zamiar ewentualny ma miejsce kiedy sprawca przewiduje realną możliwość. które wskazywałoby wolę uniknięcia popełnienia czynu zabronionego) Sprawca zawsze czegoś chce. za zwyczaj na skutek jakiś gwałtownych wydarzeń w otaczającej go rzeczywistości. spowodować zarażenie grypą. a więc mają wpływ na określenie odpowiedzialności karnej za czyn: • Zamiar nagły(dolus repentinus) – sprawca decyduje się na popełnienie czynu zabronionego pod wpływem chwili. działającego w konkretnych okolicznościach. sprawca widzi.(praktyka sądowa kładzie nacisk na wolę). jest to rodzaj reakcji lub wykorzystania nadarzającej się okazji(zazwyczaj oceniany łagodniej)/np. że ktoś zostawił komórkę na stole i jest odwrócony. zamiar ewentualny występuje wtedy gdy sprawca zdaje sobie sprawę. z konkretną świadomością. że nie chce by czyn zabroniony został przez niego popełniony(godzenie się to brak zachowania. sprawca obserwuje dom ofiary. a potem odchodzi od nieprzytomnej ofiary i jest obojętny.

mimo. Sprawca nie przewidział. oraz sprawca popełnił czyn zabroniony z powodu naruszenia reguł ostrożności obowiązujących w danych warunkach. o szczególnym zabarwieniu(dolus coloratus) – sprawca popełnia przestępstwo. popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. troska. a surowsza ocena gdy jest to zawiść. a nie naruszył żadnych reguł ostrożności to nie ma odpowiedzialności karnej)/np. miłość. ale czyn jest dodatkowo zabarwiony chęcią zemsty/ Nieumyślność Art. Reguły ostrożności jakie naruszył sprawca muszą być odpowiednie do zaistniałej sytuacji. a powinien/ Obecny kodeks karny odszedł od tego podziału na rzecz jednolitej nieumyślności. to nie poniesie odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci/ • Sprawca przewidywał lub mógł przewidzieć możliwość popełnienia czynu zabronionego. gdy uprzednio wyeliminujemy umyślność sprawcy(czyn jest nieumyślny jeżeli sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu). jest to nie tylko bezpośredni zamiar przywłaszczenia rzeczy. który dostał awans zamiast niego. Warunkiem odpowiedzialności karnej za czyn jest nie tylko naruszenie reguły ostrożności ale również określenie czy sprawca przewidział lub mógł przewidzieć popełnienie czynu zabronionego. 52 . że uniknie wypadku na drodze – dam radę/ Niedbalstwo(neglegentia) – Sprawca nie przewidywał możliwości popełnienia czynu zabronionego. strach. jeśli kierowca samochodu miał w pełni sprawny pojazd. że zaśnie i spowoduje pożar. chociaż taką możliwość powinien i mógł przewidzieć/np. która była wymagana w danych okolicznościach a została naruszona(jeśli sprawca bez zamiaru dokonał czynu zabronionego. Do odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione nieumyślnie sąd musi w wyroku wskazać: • Brak zamiaru sprawcy • Regułę ostrożności. w którym zginęli jego sąsiedzi. sprawca zasnął z papierosem i spowodował pożar. że większość przeciętnych obywateli popełniłaby w tym miejscu czyn zabroniony) połączona z bezpodstawnym mniemaniem. który wyjechał wprost pod koła i zginął na miejscu. sprawca okrada dom kolegi z pracy. Wcześniejsze kodeksy rozróżniały dwa rodzaje nieumyślności: Lekkomyślność(luxuria) – Sprawca przewidywał możliwość popełnienia czynu zabronionego(doświadczenie powszechne wskazywało. że możliwość popełnienie tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć” Nieumyślność występuje wtedy i tylko wtedy. jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia. był trzeźwy i jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 9 §2 „Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie. kierowca tira wyjeżdża z bazy z niesprawnym układem hamulcowym. ale wydaje mu się. które jest dodatkowo zabarwione ze względu na przedmiot przestępstwa albo jego ofiarę(wpływ na odpowiedzialność karną jest zależny od rodzaju zabarwienia)/np. że jego działanie nie doprowadzi do popełnienia czynu zabronionego(ja jestem wyjątkiem) /np. choć elementy obu tych konstrukcji są zachowane w obecnym unormowaniu. chęć zemsty) Zamiar kierunkowy. sprawca potrącił samochodem rowerzystę.• • Zamiar afektywny(dolus affectus) – Sprawca podejmuje decyzję w sposób nagły i pod wpływem silnego wzburzenia czy też silnych emocji(łagodniejsza ocena gdy jest to uczucie społecznie nienaganne np. Reguły ostrożności – sąd w wyroku skazującym musi wskazać jakie reguły ostrożności były naruszone przy popełnianiu czynu zabronionego.

czy brak wiedzy? czy brak doświadczenia? Jeśli brak wiedzy – W kategoriach społecznych zawsze można wymagać od lekarza wiedzy potrzebnej do wykonywania przez niego zawodu. Kazus 2 : Pielęgniarka oddziałowa wydała polecenie stażystce zaniesienia płynu infuzyjnego na oddział położniczy. jest on zawsze dostosowany do konkretnej sytuacji. np. który pracuje w swojej specjalizacji przez 30 lat i wykazał się działaniem sprzecznym z lege artis. wzięła pierwszą lepszą z brzegu z szafki. że był zbyt młody żeby przewidzieć popełnienie czynu. że jego żona miała ciężki wypadek i w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości uderzył w samochód jadący przed nim – sąd morze wziąć pod uwagę stan emocjonalny w czasie czynu) Prof. który dopiero się uczy) • Stan emocjonalny i psychiczny w czasie czynu(np. nie wyrzucać niebezpiecznych przedmiotów przez okno. W powołanym stanie faktycznym doszło do śmierci pacjentki. młodsza osoba jest mniej doświadczona. że nie miał możliwości przewidzenia popełnienia czynu zabronionego ze względu na brak doświadczenia.Standardy ostrożności: • Dotyczące życia codziennego(np. Przewidywanie popełnienia czynu zabronionego lub możliwość przewidzenia Sąd oceniając możliwość przewidzenia możliwości popełnienia czynu zabronionego ocenia elementy subiektywne: • Wiek(sąd ocenia proporcję wieku do wymaganego doświadczenia. sprawca wykazał się brakiem doświadczenia – pyt. działanie zgodnie z zasadami bhp w miejscu pracy. pytamy co było przyczyną takiego działania. nie sprawdzając zawartości. że na danym wykładzie akurat spał/ Jeśli brak doświadczenia – Jeżeli jest to ordynator. nie zasypiać z zapalonym papierosem) • Dotyczące pracy lub wykonywanej czynności(działanie zgodne ze sztuką(lege artis) – np. 53 . spowodował pogorszenie stanu zdrowia człowieka. od lekarza z wieloletnią praktyką. którego zabrakło(np. kiedy trafił mu się pierwszy raz w życiu trudny przypadek sąd może uznać. bo jest ona od niego wymagana społecznie/np. którego nie można było wymagać od tak młodego lekarza. tak jak zaleciła jej oddziałowa. który w swoim życiu przeprowadził już setki operacji wymaga się większego doświadczenia od stażysty. a nie odnoszenie się do abstrakcyjnej konstrukcji przeciętnego obywatela/przeciętny obywatel(reasonable person) w prawie anglosaskim – przypis autora skryptu/. przeprowadzenie operacji w odpowiedni sposób. Jeśli natomiast jest to lekarz dopiero wyrabiający specjalizację. kierowca samochodu dostał wiadomość. Stażystka naruszyła regułę ostrożności. lekarz nie może powołać się na okoliczność. a osoba starsza powinna to już przewidzieć) • Wiedza(wykształcenie)(od lekarza prowadzącego operację lub kierowcy autobusu wymaga się aby posiadali odpowiednią wiedzę potrzebną do realizowania przez nich konkretnych zadań) • Doświadczenie(jest związane zarówno z wiekiem sprawcy jak i doświadczeniem w danym zawodzie czy przy pełnieniu danej funkcji. zaś stażystkę skazano za nieumyślne zabójstwo. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego) Nie ma uniwersalnego standardu ostrożności. „Czy można było wymagać doświadczenia od tego sprawcy?”) Kazus 1: Lekarz w wyniku błędnie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. więc sąd może uznać. Sprawca nie może powołać się na brak wiedzy. Na półce znajdował się płyn nie przeznaczony do kroplówki lecz płyn służący do mycia narzędzi chirurgicznych. to z pewnością można było wymagać od niego więcej doświadczenia. Kulesza: Określenie czy sprawca mógł przewidzieć popełnienie czynu zabronionego w następstwie naruszenia reguł ostrożności wymaga ustalenia cech subiektywnych i dostosowania oceny do konkretnego stanu faktycznego i do konkretnej osoby(przewaga indywidualizmu. nie trzaskać drzwiami. Ustalenie odpowiedzialności karnej zależy od odpowiedzi na pytanie czy w danej sytuacji można było(z punktu widzenia społecznego) wymagać od sprawcy elementu.

182§1 zanieczyszczanie środowiska w sposób zagrażający życiu i zdrowiu wielu osób i może powodować wielkie zniszczenia w świecie przyrody(kara od 3 miesięcy do lat 5). Czyn zabroniony kwalifikowany przez następstwo Czyny zabronione kwalifikowane przez następstwo składają się ze złożonej strony podmiotowej. a następstwo zaostrzające odpowiedzialność może być objęte zamiarem ewentualnym) /np. Zarzut powinien być zatem postawiony siostrze oddziałowej od której można było wymagać zapobiegnięcia popełnienia czynu zabronionego. mienie jest znacznej wartości już w chwili czynu. a skutek decydujący o wyższej karalności wystąpił nieumyślnie. Stażystka co prawda posiadała odpowiednią wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu i naruszyła regułę ostrożności jaką jest sprawdzenie zawartości buteleczki przed podaniem. Art. śmierć jednego z mężczyzn biorących udział w bójce. kiedy sprawca dokonał czynu umyślnie. art. że podstawowe znamiona typu rodzajowego przestępstwa muszą być popełnione z zamiarem bezpośrednim. sprawca dokonuje czynu umyślnie i umyślnością musi obejmować również skutek/ Umyślno – nieumyślny(czyn umyślny + nieumyślny skutek) 54 . bez względu czy sprawca zdaje sobie z tego sprawę czy też nie/ • Znamiona dynamiczne(znamiona powstają w chwili popełnienia czynu)/np. 185 Jeżeli następstwem jest zniszczenie w świecie przyrody(kara od 6 miesięcy do 8 lat) lub śmierć człowieka lub uszczerbek na zdrowiu wielu osób(kara od 2 do 12 lat) – jest to przykład przestępstwa umyślno-umyślnego. które podlegają surowszej odpowiedzialności karnej jeśli ich wystąpienie powoduje pewien określony skutek. W obrębie czynów kwalifikowanych przez następstwo wyróżnia się 3 warianty: Umyślno – umyślny(czyn umyślny + umyślne następstwo) Zarówno czyn jaki i jego następstwo musi być objęte umyślnością jako warunek zaostrzenia odpowiedzialności karnej poprzez typ kwalifikowany(przyjmuje się jednak. Powstaje pytanie jak interpretować sytuacje.Prof. Poprzez wprowadzanie do zespołu znamion przestępstw znamion statycznych i dynamicznych ustawodawca wprowadza konstrukcję czynów kwalifikowanych przez następstwo. 9 §3 „Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność. ale nie miała odpowiedniego doświadczenia i nie można było tego doświadczenia wymagać od stażystki(sąd powinien uwolnić ją od odpowiedzialności karnej) Natomiast siostra oddziałowa nadzorująca staż miała zarówno wiedzę jak i wymagane doświadczenie. Ta konstrukcja dotyczy przede wszystkim przestępstw. kradzież mienia o znacznej wartości. a jego następstwem. którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego. Wyróżnić można dwa rodzaje znamion jakie ustawodawca wprowadza do przestępstwa decydując o jego wyższej karalności: • Znamiona statyczne(znamię to jest spełnione już w chwili popełniania czynu)/np. Art. jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć” Okoliczności kwalifikujące(powodujące surowszą odpowiedzialność karną) muszą wystąpić po spełnieniu przesłanek przestępstwa i musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przestępstwem. a dodatkowo naruszyła regułę ostrożności(powinna sprawdzić jaki płyn przyniosła stażystka). Kulesza: Sąd w podanych okolicznościach popełnił błąd.

Uczestnik ten doznał krwotoku z nosa i w obliczu niemożności jego zatamowania zmarł. jeśli nawet stwierdzi się. /np. którego treścią jest stwierdzenie. że okoliczność kwalifikująca czyn wystąpiła należy stwierdzić czy sprawcy powinni przewidzieć i mogli przewidzieć wystąpienie tego skutku /przykładem niestosowalności obiektywnych warunków wyższej karalności jest przywołany wcześniej przykład z mężczyzną chorym na hemofilię. Sprawcy jednak nie odpowiedzą surowiej za wywołanie skutku śmiertelnego. Polski ustawodawca nie przesądził jednoznacznie o obowiązującej teorii winy. 148. Obiektywne warunki wyższej karalności Są to okoliczności. W tej konstrukcji sprawca przewiduje surowszą odpowiedzialność karną za nieumyślny czyn jeżeli wystąpi nieumyślny skutek. ale nie za skutek śmiertelny. jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć” Istotą obiektywnych warunków wyższej karalności jest fakt. 158§3 poniosą tylko ci sprawcy. Sprawcy nie realizuję więc warunków z art.Czyn zabroniony musi być popełniony umyślnie. gdyż nie byli w stanie przewidzieć. w której śmierć ponosi jeden z uczestników. Sprawcy umyślnie biorą udział w bójce niebezpiecznej dla zdrowia i życia. że w sytuacji w której się znajdował można było od niego wymagać dochowania wierności prawu. powszechnie ścierają się najbardziej popularne teorie. W Polsce nie funkcjonują obiektywne warunki wyższej karalności. 158§1 dotyczy bójki grożącej utratą życia lub zdrowia(kara do 3 lat)§3 jeśli następstwem jest śmierć człowieka(kara od 1 roku do 10 lat). 9 §3 „Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność. spór toczy się również w doktrynie. Zasada subiektywizmu przy ustalaniu winy: • Sensu stricte – sprowadza się do zarzutu winy(nie ma winy. pomimo. /Np. Surowszą odpowiedzialność karną z art. na które nie rozciąga się wina sprawcy wpływają na surowszą odpowiedzialność karną. Powstaje pytanie o odpowiedzialność karną. że jeden z uczestników jest chory na hemofilię./ Kazus: Sprawcy brali umyślnie udział w bójce niebezpiecznej dla zdrowia i życia. którzy działali nieumyślnie powodując śmierć. nie ma przestępstwa) 55 . że okoliczności występujące obiektywnie. Art. że po doznaniu niewielkich obrażeń(złamanie nosa w bójce – nic specjalnego) wystąpi skutek w postaci śmierci. ale nie wiedzieli. Niemożliwe logicznie jest popełnienie nieumyślnego czynu z umyślnym jego następstwem. bo jeżeli wystąpienie skutku śmiertelnego obejmowali umyślnością. 9 §3. a nie za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. który ginie w bójce oraz wykładnia art. a więc poniosą odpowiedzialność karną za bójkę. jeśli nie można mu przypisać winy w czasie czynu” Wina to personalny zarzut stawiany przez sędziego konkretnemu sprawcy. Wina(V element przestępstwa) Art. z których wystąpieniem ustawodawca wiąże surowszą odpowiedzialność karną bez względu na to czy sprawca mógł je przewidzieć czy też nie. to poniosą odpowiedzialność karną za zabójstwo z art. że naruszył normę postępowania. art. Nieumyślno – nieumyślne(czyn nieumyślny + nieumyślne następstwo) Czyn popełniony nieumyślnie wywołuje nieumyślne następstwo. 1 §3 „Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego. którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego. natomiast następstwo danego czynu może wystąpić nieumyślnie(ale będzie powodowało surowszą odpowiedzialność karną tylko wtedy kiedy sprawca przewidział lub mógł przewidzieć powstanie skutku). 163§2 nieumyślne sprowadzenie pożaru(od 3 miesięcy do lat 5) skutkuje nieumyślnym spowodowaniem śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób(od 6 miesięcy do lat 8).

• Prawo karne czynu(wina czynu)/sądy odmierzają ilość „złej woli” zawartej w czynie biorąc pod uwagę te cechy sprawcy. zatem sąd przy stawianiu oskarżenia tylko wydobywa te elementy. Teoria uznawała podział winy na: • Wina umyślna(związana z zamiarem) 56 . które pozostają w związku z dokonanym czynem. Teorie winy Teoria psychologiczna(najstarsza) Wina to psychiczny stosunek sprawcy do czynu(powstała na gruncie klasycznej nauki prawa karnego oddzielającej stronę przedmiotową(czyn) od strony podmiotowej(wina). bo podstawą odpowiedzialności karnej jest już sama świadomość). Na gruncie ewolucji teorii psychicznej zbudowano koncepcję winy umyślnej i winy nieumyślnej(lekkomyślność. że dokonał naruszenia normy(umyślnie albo nieumyślnie) mimo. teoria woli – wina realizuje się w nastawieniu do skutku czynu. /zwolennicy tej teorii uznawali karalność niedbalstwa. teoria wyobrażenia – świadomość sprawcy. 2. Można postawić zarzut sprawcy. Ta teoria łączy w sobie ocenę(zarzut) i przedmiot tej oceny(umyślność albo nieumyślność)(ocena przebiegów psychicznych). sądy skupiają się na negatywnej ocenie sprawcy i jego osobowości(niezwiązanej z czynem) do określenia stopnia winy. Jeśli brak jest zamiaru to wina jest lekkomyślnością lub niedbalstwem w podejściu do czynu. Winą jest zatem „zła” wola towarzysząca czynowi zabronionemu. bo jej istotą jest nastawienie i decyzje w sytuacji i w sposób jaki jest to zabronione.) Ze względu na „umieszczenie” winy rozróżniamy: • Prawo karne sprawcy(wina osobowości)/głównie w systemach totalitarnych. czy w danej sytuacji można było domagać się od sprawcy zachowania zgodnego z prawem. Teoria normatywna Wina nie wyczerpuje się w samej tylko umyślności albo nieumyślności(przeżycia psychicznego). Krytyka: • Brak uzasadnienia niedbalstwa(brak przeżycia psychicznego. silne wzburzenie. bo jest elementem przewrotowym. iż mógł tego uniknąć. niedbalstwo) Sędzia podczas oceny prawnokarnej zachowania sprawcy dekoduje to co sprawca ma w swojej świadomości i to co jest objęte jego wolą. że podjęte przez niego działanie może doprowadzić do przestępnego skutku(bardziej represyjna w stosunku do teorii woli. Kompleksowa teoria winy: Obok zarzucalności niezastosowania się do normy również umyślność albo nieumyślność(charakteryzują przeżycia sprawcy zgodnie z teorią psychologiczną). ale wymaga oceny. litość itp. Zgodnie z tą teorią wina leży „w głowie” sprawcy. Wina wymaga oceny czynu sprawcy z uwzględnieniem wszystkich elementów. ale na jej gruncie nie da się go logicznie uzasadnić – niekonsekwencja dogmatyczna/ • Samo nastawienie człowieka i decyzje nie mogą stanowić winy. zarówno świadomości jak i woli w sytuacji kiedy powinno takie nastąpić) jako winy nieumyślnej.• Sensu largo – okoliczności które podczas wymierzania kary wpływają na ocenę stopnia zawinienia(np. motywacja. Występuje w dwóch wersjach: 1. sprawca jest winny. a nie tylko przeżycia psychicznego.

początkowo chce go ratować. Pytamy dlaczego sprawca zdolny dokonać przestępstwa.) 2. a zatem głównie do nich kieruje ten przepis. świadomość bezprawności czynu. a mimo tego naruszył normę prawnokarną. poczytalność itp. a mimo to unika odpowiedzialności karnej. Ustawodawca bowiem projektując przepis zakładał wobec jakich sprawców będzie on kierowany. bo nigdy go nie lubił. Np. który zażywa śmiertelną dawkę leków. nienawiść /Sprawca nie udziela pomocy czarnoskóremu. gdyż nienawidzi takich ludzi albo nie udziela pomocy sąsiadowi. Sprawca kierował się miłością do cierpiącego brata i uszanował jego decyzję o samobójstwie z miłości i szacunku. nie udziela mu pomocy i takie zachowanie podlega karze. dojrzałość. personalny zarzut stawiany sprawcy. jej podatność na działanie przestępcze zarówno w formie umyślnej jak i nieumyślnej(odpowiedni wiek sprawcy. a wina staje się personalnym zarzutem stawianym sprawcy. którzy wykazują się obojętnością wobec życia bliźniego. miłość /{kazus oparty na fabule filmu „Skazany”) Sprawca miał nieuleczalnie chorego brata. • Motywacja in plus – motywacją jest np. że mógł postąpić w inny sposób. i tym bardziej jego zachowanie będzie adekwatne do przepisu o nieudzieleniu pomocy. Skoro czyn jest celowy i sterowany przez człowieka pozwoliło to na przeniesienie umyślności i nieumyślności do pojęcia czynu. że na gruncie polskiego prawa karnego obecnie dominuje kompleksowa normatywna koncepcja winy z dużym „ukłonem” w kierunku czystej normatywnej koncepcji winy. a wina stała się samym zarzutem(negatywną oceną). Taka motywacja 57 . • Motywacja przewidziana przy projektowaniu przepisu/sprawca jest obojętny wobec zagrożenia życia innego człowieka. to wina jest negatywną oceną przebiegów psychicznych przez sędziego. znajduje się zatem w głowie sędziego. natomiast trzeci element zależy od oceny sędziego. gdyż umyślność i nieumyślność są wyraźnie przeniesione do znamion czynu(znajdują się w zespole znamion typów rodzajowych przestępstw).• Wina nieumyślna(wadliwy sposób podjęcia decyzji – negatywna ocena przebiegów psychicznych) Krytyka: • Upatrując winy w ocenie zachowania teoria normatywna przenosi winę „na zewnątrz” sprawcy • Upatrując winy w zarzucalności nie określa kryteriów wymagalności zgodnego z prawem zachowania(co narusza funkcję gwarancyjną – winny jest ten. Sytuacja motywacyjna – czym kierował się sprawca podczas dokonywania czynu zabronionego. Skoro zatem przebiegi psychiczne dotyczą czynu. a mimo tej możliwości popełnił czyn zabroniony. nieudzielenie pomocy – ustawodawca przewidział. Otóż wiele zależy od sytuacji motywacyjnej sprawcy w czasie dokonywania czynu zabronionego. Capacitas doli vel culpa – zdolność danej osoby do bycia sprawcą przestępstwa. Stwierdzenie sędziego. że w danych okolicznościach można było od niego wymagać dochowania wierności prawu. Należy przyjąć. ale potem pozwala bratu umrzeć. kto zostanie uznany za winnego przed sądem)/Władysław Wolter uważa. W takich wypadkach sytuacja motywacyjna działa jeszcze bardziej na niekorzyść sprawcy. działa z premedytacja i w zamiarze bezpośrednim. sprawca widzi to. • Motywacja in minus – motywacją jest np. że będzie karał przede wszystkim tych. 3. że koncepcja ta powinna być ograniczona przez ustawodawcę w drodze wyliczenia warunków/ Czysta normatywna koncepcja winy(nauka niemiecka): Jest ściśle powiązana z finalną koncepcją czynu(nauka niemiecka)(stanowią systemową jedność). Wina jest zatem wartościującym osądem opartym na odpowiednich przesłankach(poczytalność. /Pierwsze dwa elementy są ściśle związane z osobą sprawcy i to w nim się znajdują. a nie sprawcy/ Sytuacja motywacyjna dotyczy motywacji i okoliczności w jakich sprawca dokonał danego czynu zabronionego. zachowanie zgodnie z prawem). Zarzucalność – elementy zarzutu winy stawianego przez sędziego sprawcy przestępstwa(w teorii normatywnej): 1.

gdyż istnieje zagrożenie. które przewidywał albo mógł przewidzieć” Zgodnie z §1 niepoczytalność wyłącza winę. Teoria zdolności nawiązywania relacji społecznych i wchodzenia w społecznych interakcje: Normalną jest ta jednostka. który przyjmuje powszechnie przyjęty przez społeczeństwo system wartości. która nie jest moralnie negatywnie oceniana. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary” §3 „Przepisów §1 i 2 nie stosuje się. wchodzić w interakcje społeczne i przyjmować na siebie wykonywanie ról społecznych. Prof. że pozostawia ona zbyt wiele możliwości i wolności do oceny sędziemu. Ustawodawca nie przesądza także o normie psychicznej. że sędziowie mogą niesłusznie uwalniać od odpowiedzialności karnej każdego przestępcę. a sąd może w takich wypadkach zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Sprawca znajdował się bowiem w sytuacji anormalnej. Nie można w takim wypadku wymagać od niego dochowania wierności prawu. wskazuje jedynie na niepoczytalność. Krytycy uważają. działał z motywacją. szczególnej. 31 §1 „Nie popełnia przestępstwa. która potrafi nawiązać relacje z innymi jednostkami. nie wymienia żadnego katalogu anormalnych sytuacji motywacyjnych i okoliczności w których sąd mimo jawnie bezpośredniemu działaniu sprawcy nie przypisze mu winy. Teoria normatywna spotyka się z krytyką ze strony części doktryny. kto. z uwagi na to. z powodu choroby psychicznej.nie leżała u podstaw projektowania przepisu o nieudzieleniu pomocy. Nie jest normalny ten kto takie wartości odrzuca. Okoliczności wyłączające winę Niepoczytalność Art. Na tej podstawie sprawca powinien uniknąć odpowiedzialności karnej ze względu na wyjątkową sytuację motywacyjną. że ograniczona poczytalność nie wyłącza winy. Krytyka: w takim stanie rzeczy nienormalni są wszyscy ludzie wybitni i wyjątkowi. Polski ustawodawca nie definiuje poczytalności. że przez pięć lat uczą nie tylko wiedzy. ale i pewnych wartości i postaw doprowadzą do tego. tylko ją ogranicza. z której można a contrario wyprowadzić definicję poczytalności. że dysputy na temat nieuczciwości i niesprawiedliwości sędziów będą jedynie sporami akademickimi bez odniesienia do rzeczywistości. Krytyka: W takim wypadku przeciwnicy komunizmu w ZSRR i nazizmu w III Rzeszy byli jednostkami nienormalnymi. które decydują o uznaniu danej jednostki za normalną. wyjątkowej. nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem” §2 „Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona. Kulesza ma nadzieję. a ocena prawnokarna opiera się na teoriach zbudowanych przez psychologię i psychiatrię: Teoria wartości: Normalny jest ten. gdzie ten wzorzec ukształtowany jest przez różne warunki społeczne. 58 . że przyszli praktycy prawa będą mieli na tyle sztywny kręgosłup moralny. Podnosi się. że studia prawnicze. którzy nie odpowiadają wzorcowi przeciętnego obywatela. natomiast §2 przewiduje. gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności. Teoria przeciętności: Normalny jest ten kto odpowiada wzorcowi przeciętnego człowieka. że godzi to w funkcję gwarancyjną. upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych.

Opinia sprowadza się do ustalenia czy wystąpił element kryterium psychiatrycznego oraz czy zaistniał stan. ale sąd. Sąd nie jest związany opinią biegłego psychiatry. Kryterium psychiatryczne: W praktyce do ustalenia poczytalności powołuje się biegłego specjalistę. d) Epilepsja e) Nerwica f) Psychozy reaktywne(długotrwały stres itp. okresy choroby i remisji) a) Schizofrenia(rozpad osobowości) – Simplex => tylko dwie osobowości. o którym mówi kryterium psychologiczne tzn.) • Można ją leczyć i uleczyć • Może mieć różne natężenie(np. który po zbadaniu sprawcy wydaje opinię.) Za choroby psychiczne nie są uznawane psychopatie! Upośledzenie umysłowe: • Element statyczny(jest albo go nie ma.Krytyka: Nienormalni są samotnicy. • Kryterium psychologiczne(niemożność rozpoznania znaczenia swojego czynu lub niemożność pokierowania swoim postępowaniem)(termin prawny) Jeżeli łącznie spełnione są przesłanki z obu kryteriów. samotnik malarz W polskim prawie karnym przyjęto. dokonuje oceny jak w przypadku każdego środka dowodowego. podczas którego następuje znaczne otępienie przez długi okres czasu. sprawca nie miał w chwili czynu możliwości rozpoznania znaczenia czynu. b) Cyklofrenia(choroba maniakalno-depresyjna) – stan depresji. występuje w danym zakresie przez cały czas) • Stan nieuleczalny(można częściowo usprawniać) • Może być to stan wrodzony. Zatem wniosek co do okoliczności niepoczytalności. że do wyłączenia odpowiedzialności karnej konieczne jest spełnienie dwóch kryteriów: • Kryterium psychiatryczne(składa się z trzech elementów: choroba psychiczna. czy wystąpiły u niego zaburzenia psychiatryczne. inne zakłócenie czynności psychicznych)(pojęcie nieprawnicze. oparte na nauce. którzy nie nawiązują relacji np. zakres itp. a może powstać na skutek urazu mózgu. może i musi wyciągnąć tylko sąd(to nie biegły decyduje o niepoczytalności sprawcy. upośledzenie umysłowe. a więc nie podlega odpowiedzialności karnej. multiplex => kilka osobowości. a następnie stan manii gdzie powstaje pragnienie gwałtownego działania wypaczone przez chorobę(tutaj najczęściej popełniane są czyny zabronione) c) Paranoja(obłęd) – omamy w czasie których sprawca rozpoznaje grożące mu niebezpieczeństwo i popełnia czyny zabronione w ataku agresji. • Może być otępienie starcze powstałe na skutek mniejszego dokrwienia mózgu ze względu na wady układu krwionośnego. głównie psychiatrii i psychologii). to sprawca uznawany jest za niepoczytalnego i nie można przypisać mu winy w czasie czynu. 59 . które na podstawie opinii biegłego dokonuje oceny poczytalności sprawcy) Choroba psychiczna: • Nie jest to definicja prawna(opiera się na psychiatrii i psychologii) • Jest zjawiskiem dynamicznym(może zmieniać swój stan. czy też nie. które wyłączają winę.

ale odpowie za zabójstwo/ Inne zakłócenie czynności psychicznych: • Psychopatie(powodują zakłócenie sfery emocjonalnej. Alzheimer) • Choroby spowodowane używkami(np. a w konsekwencji czy może wyłączyć poczytalność sprawcy czynu zabronionego. Członkowie partii tracą podmiotowe myślenie na rzecz adoracji przywódcy(Stalina. Kulesza dowcipnie proponuje nazwę omamica emocjonalna/ Psychoza wyindukowana – zakłócenie czynności psychicznych wytworzone na podstawie oddziaływania otoczenia. nie ma nic wspólnego z upiciem fizycznym. Psychopatia nie upośledza intelektu) Sprawca jest świadom czynu i jego znaczenia. gdyż nie jest on w stanie rozpoznać znaczenia swojego czynu i pokierować swoim postępowaniem. • Choroby wieku starczego(np. ale był w tym ograniczony – ograniczona wina. Hitlera)/np. • Jeśli mógł – bez względu na spełnieniu przesłanki psychiatrycznej sprawca odpowie karnie za czyn(np. Debilizm(lekki)[IQ 35 – 50] – ogranicza poczytalność sprawcy. bo nie będzie wiedział. jeśli zabierze cudzą rzecz znalezioną. wyłączenie odpowiedzialności karnej. lekko upośledzony nie zostanie oskarżony o kradzież. ale sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 3. masowe akcje przeciw Cyganom inspirowane przez system/ Poddanie się instynktowi stadnemu nie ma wpływu na odpowiedzialność karną! Kryterium psychologiczne(pojęcie prawne): Niezdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu lub niemożność pokierowania swym postępowaniem(jeżeli osoba jest niezdolna do rozpoznania znaczenia swojego czynu to nie jest też zdolna pokierować swym postępowaniem). czy z powodów wymienionych w kryterium psychiatrycznym sprawca był w stanie rozpoznać znaczenie swojego czynu lub pokierować swoim postępowaniem: • Jeśli nie mógł – brak winy. upojenie patologiczne – mała ilość alkoholu. Pojawia się w społeczeństwach opartych na władzy totalitarnej. gdyż sprawca ze względu na upośledzenie nie jest w stanie poddać swoich zachowań kontrolnej funkcji umysłu. jeśli czyn zabroniony został popełniony w okresie remisji kiedy osoba była zdolna rozpoznać znaczenie swojego czynu i pokierować swoim postępowaniem/ 60 ./ To czy upośledzenie umysłowe stanowi okoliczność wyłączającą odpowiedzialność zależy również od powagi naruszenia. / Jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała na konieczność zmiany tej terminologii. woluntatywnej i sfery popędów. ale żeby można było ją zakwalifikować jako okoliczność ograniczającą poczytalność. podlega odpowiedzialności karnej. /np. ale bardzo wpływa na psychikę sprawcy) • Pomroczność jasna Doktryna prowadzi spór czy hipnoza może być traktowana jako zakłócenie czynności psychicznych. a duża agresja. przestępstwo popełnione przez osobę chorą psychicznie w czasie remisji)/może paść pytanie: Czy osoba chora psychicznie może popełnić przestępstwo i iść odbyć karę pozbawienia wolności? Tak. 2. Wątpliwości budzi również miłość. Głuptactwo. Idiotyzm(najpoważniejszy)[IQ poniżej 20] – jest to okoliczność wyłączająca czyn. jeśli ograniczenie było znaczne. ale nie umie zapanować nad patologiami innych sfer. że tak nie wolno. • Jeśli mógł. lekkie itp. imbecylizm(średni)[IQ od 20 do 34] – Wyłączenie winy sprawcy. ale co do zasady nie jest okolicznością wyłączającą winę. dlatego też obecnie używa się określeń: głębokie upośledzenie. gdyż powyższe terminy weszły do języka codziennego jako terminy znieważające.Wyróżnia się 3 najważniejsze stopnie niedorozwoju(terminologia łacińska): 1. Sąd ocenia. znaczące upośledzenie. to należałoby ją uznać za chorobę /prof.

popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo. 8) podanie wyroku do publicznej wiadomości. zarządzenie nie może być wydane po upływie 5 lat od zwolnienia z zakładu” Warunki umieszczenia sprawcy w szpitalu psychiatrycznym(muszą być spełnione łącznie): • Popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości • Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo. że popełni taki czyn ponownie. która stwierdza niepoczytalność sprawcy. zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 3) zakaz prowadzenia pojazdów. sąd orzeka umieszczenie sprawcy w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym” §2 „Czasu pobytu w zakładzie nie określa się z góry. leczeniem. które może później uchylić jeśli ustała przyczyna ich ustanowienia. 39 „Środkami karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych. 6) nawiązka. edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. w stanie niepoczytalności określonej w art. 93. 5) obowiązek naprawienia szkody. upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego. 4) przepadek . Sąd przy orzeczeniu niepoczytalności może również zasądzić zakazy i nakazy. jeżeli przemawiają za tym okoliczności wymienione w § 1 lub w art. a jedynie ograniczona. gdy jest to niezbędne. przed orzeczeniem tego środka sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz psychologa” Art. że sprawca ponownie dokona czynu zabronionego. aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną.” Poczytalność ograniczona Poczytalność ograniczona występuje. 7) świadczenie pieniężne. sąd orzeka zwolnienie sprawcy. 2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem. 94 §1 „Jeżeli sprawca. może polegać na zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym: Art. sąd orzeka o zwolnieniu sprawcy jeśli jego pobyt w takiej placówce nie jest dłużej konieczny. jeżeli jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest konieczne” §3 „Sąd może zarządzić ponowne umieszczenie sprawcy określonego w § 1 w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. 2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach. 93 „Sąd może orzec przewidziany w tym rozdziale środek zabezpieczający związany z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym tylko wtedy. wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Art. Czas pobytu w szpitalu lub innym ośrodkiem nie jest określany z góry.Reakcja sądu na czyn zabroniony w oparciu o opinię biegłego. natomiast zdolność do rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem nie była wyłączona. 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska. gdy sprawca spełnił któryś z elementów kryterium psychiatrycznego. 31 § 1. który ma dużą szkodliwość społeczną. 61 .

Krytyka: Koncepcji często zarzucano brak konsekwencji. że nie pamięta w ogóle bójki – przypis autora skryptu oparty na komentarzu z ćwiczeń/ Actio libera in causa (skarga wolna w przyczynie): Przyjmowana przez polski k.k. Można założyć. 1. że nie jest w stanie rozpoznać znaczenia swojego czynu lub pokierować swoim postępowaniem(tzw. że niemalże wyłączał poczytalność. że przy czynie popełnionym w stanie bardzo silnego upojenia mamy niemalże do czynienia z elementami obiektywnej odpowiedzialności karnej niezależnej od winy(stricte liability w krajach anglosaskich) Trudno bowiem przypisać kompletnie pijanemu sprawcy winę za pobicie ze skutkiem śmiertelnym jeśli był tak pijany. ta którą zagrożony jest czyn faktycznie popełniony przez sprawcę działającego w stanie rauschu” Sama koncepcja zwana jest jako rauschdelikt.§2 zakłada milcząco wystąpienie przesłanek psychiatrycznych z §1 !!! Do oceny sądu należy w jakim stopniu była ograniczona zdolność sprawcy do rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. że sprawca w celu popełnienia przestępstwa wprawiał się w stan odurzenia alkoholowego aż do takiego stopnia. podejmuje ją na podstawie opinii biegłego. W tym celu łyka odpowiednie pigułki psychotropowe. ponieważ z powodu rauschu. odpowie za zabójstwo w formie umyślnej. „Kara nie może być jednak surowsza aniżeli. podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 lub karze grzywny jeżeli w tym stanie popełnia czyn zabroniony. czyli przestępcze upicie. upicie fizjologiczne). Konstrukcje sformułowane przez doktrynę są bardziej uzasadnieniem karalności tych czynów ze względu na ich społeczną szkodliwość niż podstawą do ich karania. gdyż wykazał rażącą lekkomyślność. /Odpowiedzialność karna za czyny popełnione w stanie odurzenia alkoholowego odbiegają od klasycznego pojęcia winy zawartego w §1 k. Ustawodawca zawsze starał się uzasadnić penalizację czynów dokonanych w stanie silnego upojenia alkoholowego. koncepcja broniona przez Juliusza Makarewicza. Sytuacja taka z jednej strony jest znaczącym ograniczeniem poczytalności sprawcy. natomiast od strony szkodliwości społecznej nie można sobie pozwolić na to.k. może jedynie w wypadkach kiedy ograniczenie było znaczne zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Odpowiedzialność karna za czyn popełniony w stanie odurzenia lub nietrzeźwości Problem odnosi się do sytuacji w której sprawca jest odurzony alkoholem w takim stopniu. Trudno jest bowiem uznać. Koncepcja ta dopuszczała karalność za czyny popełnione w stanie upojenia alkoholowego zarówno w formie umyślnej jak i nieumyślnej: • Czyny umyślne – matka postanawia zabić własne dziecko. 323niemiecki k. by wprawić się w stan braku świadomości i wyrzuca dziecko przez okno. bo jak mógł realizować zamiar popełnienia przestępstwa w takim stanie? Koncepcja pełnego upicia oparta na rauschdelikt – nauka niemiecka(Vollrausch) art. za który nie może być ukarany. by była łagodniej traktowana przez ustawodawcę. ale nie może całkowicie uwolnić sprawcy od odpowiedzialności karnej. w którym się znajdował nie można mu przypisać winy” 2.. choć czasem odbiegało to pojęcia winy. ale odpowie za czyn w formie nieumyślnej. z 1932 r. „Kto wprawia się umyślnie lub nieumyślnie za pomocą alkoholu lub innych środków odurzających w stan upicia (rauschu) . • Czyny nieumyślne – pijany kierowca powoduje wypadek w którym ginie jedna osoba. 62 . Sprawca odpowiadał za czyn popełniony w stanie upojenia jeśli w momencie pełnej poczytalności powziął zamiar popełnienia czynu zabronionego i w tym celu wprawił się w stan odurzenia. Sprawca nie miał zamiaru popełnienia czynu wcześniej.k.

Dokonuje czynu zabronionego. 50 ml wódki 40%. który faktycznie popełnił. jeśli spożyje go ponownie). może jedynie wyłączyć winę. która to reakcja powoduje utratę zdolności rozpoznawcze czynu i kierowania swym postępowaniem. wręcz „fontannowe” pocenie się sprawcy. że tak zareaguje na alkohol. które przewidywał albo mógł przewidzieć. nie mających częstego kontaktu z alkoholem. czyli chorobliwa reakcja człowieka na niewielką dawkę alkoholu. Rozkaz wydany przez starszego stopniem do podległego żołnierza jeżeli prowadzi do dokonania czynu zabronionego nie wyłącza bezprawności! Rozkaz nie jest prawem dla żołnierza dlatego też nie wyłącza bezprawności. gdyż przewidywana jest odpowiedzialność karna w takim samym zakresie. który udowodni(co jest niemalże niemożliwe) że nie zna działania alkoholu. za który nie może być oskarżony gdyż nie można mu przypisać winy w chwili popełnienia czynu.(nie może się jednak powołać na upicie patologiczne ten. że wprowadzenie się w stan odurzenia spowoduje utratę zdolności rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swym postępowaniem lub zdolność tą będzie miał ograniczoną. Sąd uwolni tylko takiego sprawcę. 63 .” Sprawca odpowiada za czyn. W praktyce sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej jedynie za tzw. Na gruncie tej teorii bez znaczenia dla odpowiedzialności karnej jest.Sprawca ponosi odpowiedzialność karną za to. Do objaw zewnętrznych należy zaliczyć przede wszystkim. nie można do niego zastosować przepisów ani o wyłączeniu winy. Sąd bada w takiej sprawie tylko czy sprawca znał działanie tego środka lub powinien je znać i przewidział lub mógł przewidzieć. czy sprawca był odurzony w czasie czynu też nie.31 §3 „Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się. Reakcja patologiczna występuje po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu np. a mógł to przewidzieć lub przewidywał. silne. w który to stan sprawca wprawił się świadomie lub nieświadomie. Z treści komentowanego art. Upojenie patologiczne występuje bardzo rzadko i tylko u osób nie uzależnionych od alkoholu. najczęściej w postaci zaatakowania innej osoby. zaś po przebudzeniu nie pamięta nic. 31§3 wynika. gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności. że dla odpowiedzialności karnej sprawcy niepoczytalnego z powodu odurzenia alkoholem nie ma znaczenia czy wprowadzający się w stan odurzenia przewidywał albo mógł przewidzieć. Odpowiedzialność występuje za popełnienie czynu zabronionego w stanie odurzenia. że wprowadził się w stan odurzenia. Karzemy go za fakt upicia i w tym stanie dokonanie czynu zabronionego. Rozkaz Problem rozkazu dotyczy czynów zabronionych popełnionych przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej. a sprawca działa w stanie podobnym do paranoi. Po tej okoliczności zapada w długi sen. kto już wcześniej wprawił się w taki stan i wiedział. który dokonuje je na rozkaz żołnierza wyższego stopniem. ani o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. że pod wpływem tego środka człowiek traci zdolność oceny swojego postępowania. w którym to stanie popełnił jakikolwiek czyn zabroniony. pierwszy raz wprowadził się w stan upojenia i działania tego nie przewidział i nie mógł przewidzieć. „upicie patologiczne”. Znaczenie ma tylko to czy przewidywał albo mógł przewidzieć to. Jeżeli czyn zabroniony objęty jest karą niższą niż rauschdelict stosuje się karę niższą przewidzianą za ten czyn!!! Koncepcja winy na przedpolu(obecnie stosowana w Polsce): art. że w tym stanie popełni czyn zabroniony.

Natomiast poniesie odpowiedzialność karną jeśli umyślnie popełni przestępstwo.W kwestii rozkazu jako okoliczności wyłączającej winę powstały dwie rywalizujące teorie: Teoria ślepych bagnetów Żołnierz podwładny jest tylko narzędziem realizującym wolę rozkazodawcy. toteż ponosi on odpowiedzialność karną za treść rozkazu jeżeli jest to czyn zabroniony. natomiast żołnierze są wolni ze względu n a brak winy/ Teoria myślących bagnetów Obowiązkiem żołnierza jest refleksja prawna nad treścią rozkazu. 318 „Nie popełnia przestępstwa żołnierz. dowódca w czasie ćwiczeń wydaje rozkaz podpalenia okolicznej wioski pełnej ludności cywilnej dla podniesienia realizmu manewrów. Odpowiedzialności karnej podlega dowódca. Art. żołnierze wykonują ten rozkaz. wykonuje bezwzględnie rozkaz przełożonego. dowódca rozkazuje użycie w transporcie jakiegoś pojazdu opancerzonego. więc musi się skontaktować z prawnikiem. twierdząc. 123 k. że zostali oni oskarżeni o ludobójstwo(jest to zupełnie inna kwalifikacja prawnokarna. 343 żołnierz. jeśli nie popełnił tego czynu umyślnie(zarówno z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym). że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo” Sprawca nie ponosi odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony będący przedmiotem rozkazu. że samochód nie posiada świateł drogowych. toteż nie ponosi odpowiedzialności karnej za czyn będący treścią rozkazu z powodu braku winy. iż odmowa wykonania rozkazu byłaby równoznaczna ze śmiercią. /np. a więc starają się uniknąć odpowiedzialności karnej. Media niesłusznie rozpowszechniały wiadomość. 334 §1 „Nie popełnia przestępstwa określonego w art. dopuszcza się zabójstwa[…] 4) ludności cywilnej obszaru okupowanego[…]” Jest to zarówno czyn zabroniony w myśl polskiego prawa karnego jak i wiążących Polskę umów międzynarodowych takich jak: 64 . Jednak ponosi odpowiedzialność karną ten kto działa z zamiarem popełnienia przestępstwa toteż sprawcy często powołują się na SWK.k. /np. W historii nie jest znany jednak ani jeden przypadek żeby odmawiający rozkazowi popełnienia zbrodni został dotknięty bezpośrednim zagrożeniem życia. ludobójstwo dotyczy mordowania w celu wyniszczenia grupy etnicznej. ale żołnierz twierdzi. który dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu. czy w takiej sytuacji może prowadzić taki pojazd czy też jest to zabronione/ Unormowanie polskie: Art. [ zabójstwo ludności cywilnej niezgodne z prawem międzynarodowym] §1 „Kto naruszając prawo międzynarodowe. chyba. jest bezrozumny. W wypadku incydentu w Nangar Khel sprawcy mogą być oskarżeni: [oskarżenie]Podwójna bezprawność: Art. politycznej lub religijnej). który odmawia wykonania rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa albo nie wykonuje go” W procesach zbrodniarzy wojennych XX wieku często powołują się oni na wykonywanie rozkazu. Sprawa Nangar Khel: W sytuacji kiedy popełniono zbrodnię wojenną działa zasada aut dedere aut punie(wydaj albo ukarz) Podczas polskiej misji w Afganistanie żołnierze ostrzelali afgańską wioskę Nangar Khel gdzie zginęło kilku cywili.

a potem okazuje się. gdy tożsamość ofiary wchodzi w zespół znamion danego typu rodzajowego przestępstw. Np. 148§2 (kto zabija człowieka) Błąd co do tożsamości ofiary nie wpłynie na zakres odpowiedzialności karnej. urojenia lub w obu formach jednocześnie: 1. Sprawca w takim wypadku nie odpowie za zniewagę urzędnika[Art. ale okazuje się. 226] ale za zniewagę [Art. choć nie istnieje on obiektywnie w rzeczywistości. kiedy to na skutek błędu sprawcy podejmują działanie. Problem polega na wyznaczeniu granicy odpowiedzialności karnej dla takich osób. a zabija B).• • Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (1907) IV Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny(1948) Błąd Błąd to rozbieżność pomiędzy rzeczywistością. • WYJĄTEK: Błąd co do osoby będzie miał znaczenie wtedy. uczestnik polowania słyszy ruch w krzakach i błyska mu kawałek brązowego futra. że staje się on nieistotny w ocenie prawnokarnej. że na skutek błędu zabił kobietę w futrze zbierającą grzyby – czy sprawca poniesie odpowiedzialność karną za zabójstwo?” Nie wszystkie jednak momenty. w których świadomość sprawcy rozmija się z obiektywną rzeczywistością traktowane są jako błąd w rozumieniu prawnokarnym. a odbiciem tej rzeczywistości w świadomości sprawcy. gdyż zrealizował on przesłanki przepisu kto zabija człowieka. że to nie A tylko B i w efekcie sprawca zabija B/chciał zabić A. Następnie wrzucił ciało do wody. Może wystąpić w dwóch postaciach(albo w obu naraz): • Nieświadomość – sprawca nie jest świadom jakiegoś elementu. to znaczy. Zdarzają się bowiem sytuacje kiedy. że strzela do dzika. mogą wystąpić w formie nieświadomości. Pozostaje to bez wpływu na odpowiedzialność karną sprawcy. że można popełnić to przestępstwo tylko na określonej osobie/np. ze ofiara już nie żyje. a okazuje się. Jest to błąd nieistotny dla oceny prawnokarnej. Sekcja zwłok wykazała. że to był zwykły petent. 2. któremu swojemu działaniu przypisywał w świadomości wywołanie skutku w postaci śmierci. W praktyce występują często sytuacje. sprawca bez względu na to jaką tożsamość miała ofiara odpowie za zbrodnię morderstwa z art. 65 . którego nie podjęliby gdyby nie znajdowali się w błędzie. albo też w ogóle nie dotyczy jego działania. że to urzędnik. błąd jest na tyle nie dotyczy zawartości kryminalnego bezprawia działania sprawcy. oddaje strzał w tamtym kierunku sądząc. Na gruncie dogmatyki prawa karnego wyróżnia się zatem: • Błędy istotne – wpływają na odpowiedzialność karną sprawcy • Błędy nieistotne – pozostają bez wpływu na ocenę prawnokarną czynu sprawcy Błędy nieistotne: Błędy nieistotne nie wpływają na ocenę prawnokarną zachowania sprawcy. że istnieje pewien element. Error in personam(błąd co do osoby) – sprawca oddaje strzał aby zabić osobę A. sprawca bił swoją ofiarę do utraty przytomności i był pewien. który obiektywnie występuje w rzeczywistości • Urojenie – sprawca wyobraża sobie w swojej świadomości. bez względu na to. że bezpośrednią przyczyną śmierci było utonięcie. 216]. a dokładniej. Error in faciendo(błąd co do sposobu działania) – Sprawca błędnie przypisuje skutek jakiejś części swego działania choć w rzeczywistości ten skutek jest spowodowany innym działaniem sprawcy/np. W tym stanie rzeczy błąd będzie istotny(błąd co do faktu). kiedy można złagodzić ocenę prawnokarną takiego zachowania lub nawet nie przypisać odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony popełniony w warunkach błędu z powodu braku winy po stronie sprawcy. sprawca znieważa w ZUSie jakiegoś człowieka myśląc.

gdyż trudno sobie wyobrazić dogmatycznie poprawne uzasadnienie do argumentacji: „Wysoki sądzie. ale błąd był nieusprawiedliwiony. a zabija siedzącego obok B. Ponieważ czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. ale nie trafia i w efekcie powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu siedzącego obok B/ W tym stanie rzeczy dochodzimy do wniosku. Samo stwierdzenie błędu nie wystarczy do uwolnienia od odpowiedzialności karnej. ale ich ocena prawnokarna jest różna. a. co usprawiedliwia jego zachowanie w danych okolicznościach. a właściwie o braku możliwości przypisania mu zamiaru(bo jeżeli miał mylne wyobrażenie o rzeczywistości. morderstwo na B. zatem sprawca odpowie jedynie za zabójstwo. nie ma to wpływu na ocenę prawnokarną /moim zdaniem nie można tutaj w ogóle mówić o błędzie. Sprawca wywołuje inny skutek niż zamierzony. Jednak zgodnie z Art. sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów” W przypadku abberatio ictus należy wyraźnie rozróżnić dwie sytuacje: 1. że sprawca swoim zachowaniem dokonał dwa przestępstwa: usiłowanie zabójstwa A i ciężki uszczerbek na zdrowiu B. więc jej błąd jest usprawiedliwiony/ 66 • • . bo bez względu na zboczenie działania dokonał on zabójstwa. Błąd: • • Świadomy – sprawca zdaje sobie sprawę. Sprawca wywołuje inny skutek niż zamierzony. Sprawca chciał dokonać morderstwa na A. który groził jej pistoletem na wodę. w chwili kiedy dokonywałem zabójstwa eutanatycznego wydawało mi się. w takim wypadku sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej. podczas gdy powinien tego błędu uniknąć/ np. to odpada z zamiaru świadomość – zamiar to świadomość i wola) Zawiniony – okoliczności towarzyszące czynowi nie usprawiedliwiają sprawcy w jego błędnym przekonaniu. gdyż sprawca zdaje sobie sprawę z różnicy pomiędzy jego świadomością a rzeczywistością!!! Nieświadomy – jeżeli zakwalifikujemy jakąś okoliczność jako błąd w rozumieniu prawa karnego zawsze mówimy o nieświadomości sprawcy. ona powołuje się na błąd co do kontratypu. a więc nie jest też błędem nieistotnym! Błędy istotne: Błędy istotne. /np. gdy działanie sprawcy wywołuje skutek różny od zamierzonego. Art. bo pistolet był na pierwszy rzut oka zabawkowy i kapała z niego woda – powinna to zauważyć” Niezawiniony – sprawca w sposób niezawiniony znajdował się w błędzie. która jest atrapą. Art. że byłem w błędzie” – przypis autora skryptu” 4. gdy skutek zamierzony i niezamierzony mają inną kwalifikację stosują się zasady dotyczące zbiegu przepisów ustawy(o czym mowa dalej – przypis autora skryptu) Takie działanie nie będzie więc traktowane jako abberatio ictus. że jest w błędzie. ale jest wierną repliką autentycznej broni i kasjerka nie mogła się domyślić. ale w ocenie prawnokarnej oba skutki(zamierzony i niezamierzony) mają taką samą kwalifikację/ W pierwszym momencie wydawałby się mogło. ale teraz doszedłem do wniosku. Tylko taka sytuacja jest oznaczana mianem abberatio ictus! 2. jeśli zostaną stwierdzone po stronie sprawcy podczas procesu sądowego. że byłem pod wpływem żalu. ale podlegający takiej samej klasyfikacji prawnokarnej. Sprawca strzela do A. /np. że był w błędzie. że jest fałszywa. kasjerka oddała pieniądze bandycie. 11 §1 „Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo” b. kasjerka oddaje pieniądze bandycie grożącemu jej bronią. Nie jest to błąd w rozumieniu prawa karnego. sprawca strzela do A z zamiarem zabicia. w pewien sposób wpływają na ocenę prawnokarną takiego zachowania. Abberatio ictus(zboczenie działania) – Występuje wtedy i tylko wtedy. Błąd co do znamion podmiotowych charakteryzujących np. stan emocjonalny sprawcy – Sprawca znajduje się w błędzie co do swojego stanu emocjonalnego. 11 §2 „Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej. jest więc winny temu. iż sprawca dokonał dwóch przestępstw: usiłowanie zabójstwa A i dokonanie zabójstwa B. 11§1 jeden czyn możne stanowić tylko jedno przestępstwo.3. a wywołał inny skutek. ale o takiej samej prawnokarnej ocenieni/np. to w wypadku. należy jeszcze ocenić czy błąd był usprawiedliwiony czy też nie.

Czy sprawca poniesie odpowiedzialność karną?” Najpierw badamy. jeśli zostanie wykazane. że sprawca nie mógł popełnić zbrodni z art. Sprawca zdecydowanie zrealizował znamię czasownikowe zabija. że musi istnieć nieumyślny wariant czynu zabronionego aby można było mówić o odpowiedzialności karnej osoby działającej w błędzie co do faktu!!! 67 . natomiast przedmiotem przestępstwa może być w tym wypadku jedynie osoba ludzka. 28 §1 „Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego. to sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej” Taka sytuacja występuje gdy sprawca nie jest świadom. 148 §1 przewiduje odpowiedzialność karną dla tego kto zabija człowieka. ze to jego. od którego taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy” Sprawca znajdujący się w błędzie nie odpowiada za czyn umyślny. Błąd co do ustawowych znamion(Error facti – błąd co do faktu) Art. to jest to błąd istotny. mężczyzna wracający z teatru zabrał cudzy płaszcz myśląc. Ustawodawca nie wymaga tutaj tego. Jeśli więc sprawca był w błędzie co do swego celu.k. to dedukujemy. a działanie sprawcy spełni wymagania odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne(niezachowanie ostrożności) to sprawca odpowie za czyn w wariancie nieumyślnym. A contrario należy stwierdzić. kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię” §2 „Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca. ze jest w błędzie czy też nie. a odpowiedzialność karną może ponieść jedynie. że ten dzik to człowiek kradnący z pola ziemniaki ubrany w futro. przewiduje. aby błąd był usprawiedliwiony. to sprawca uniknie odpowiedzialności karnej. KAZUS 1: Myśliwy na polowaniu oddaje strzał do dzika biegnącego po polu. Konsekwencji przyjęcia danej oceny są różne: • Błąd usprawiedliwiony – nie ma odpowiedzialności karnej bez względu na to czy przestępstwo przewiduje formę nieumyślną czy też nie. Jeśli ustawa karna nie przewiduje nieumyślnego występku zgodnego z działaniem sprawcy działającego w błędzie co do faktu. 148§1. Ponieważ nie można popełnić przestępstwa kradzieży nieumyślnie. to będzie on uwolniony od odpowiedzialności karnej ze względu na brak winy. 8 k. oddając strzał z broni palnej. że jego działanie w warstwie obiektywnej rzeczywistości realizuje znamiona przestępstwa. jeżeli zatem istnieje wariant nieumyślny danego przestępstwa. że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego. czy można było wymagać od sprawcy żeby się zorientował. czy błąd w którym znajdował się sprawca jest istotny czy też nie /art. po czym okazuje się. Skoro więc art. gdyż jest konstytutywny dla odpowiedzialności karnej/ Pozostając w istotnym błędzie sprawca nie może popełnić czynu w formie umyślnej. jeśli zrealizował swym zachowaniem znamiona nieumyślnego występku. który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu. ale uwalnia od odpowiedzialności tylko za czyn umyślny. że zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. /np. który ginie na skutek postrzału. ze można mu przypisać winę w czasie czynu i gdy naruszył regułę bezpieczeństwa(gdy spełni kryteria dla przestępstwa w formie nieświadomej).O tym czy błąd jest usprawiedliwiony czy tez nie decyduje sąd biorąc pod uwagę obiektywne kryterium jakim jest uśrednione pojęcie oparte na doświadczeniu. • Błąd nieusprawiedliwiony – jeśli dany rodzaj przestępstwa przewiduje formę nieumyślną to sprawca odpowie za czyn w formie nieumyślnej. a więc jeśli ustawa karna nie przewiduje penalizacji danego czynu w postaci nieumyślnej.

3. W takim wypadku. ze próbowała złapać powietrze] to sprawca poniesie łagodniejszą odpowiedzialność karną. po czym okazuje się. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary” Błąd co do kontratypu odnosi się tylko i wyłącznie do kontratypu istniejącego w systemie prawa karnego. czyniąc uszczerbek w jego zdrowiu. W złości sprawca wziął pręt metalowy i zniszczył samochód stojący przed budynkiem firmy dokonującej przeglądu. a więc jeśli sprawca uroił sobie kontratyp. że koszt naprawy będzie wielokrotnie przekraczał wartość samochodu. że okoliczność łagodząca zachodzi i błąd w którym się znajdował jest usprawiedliwiony. Okazało się. to sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej/ Odnośnie spowodowania skutku śmiertelnego istnieje jednak występek w formie nieumyślnej: Art. Można przypisać sprawcy winę w czasie czynu. Występuje w sytuacji kiedy sprawca uroił sobie. Na podstawie §2 powołanego przepisu łagodniejszą odpowiedzialność karną poniesie ten sprawca. ofiara kiwnęła głową na pytanie sprawcy i ponagliła go ruchami ręki. że ofiara wcale nie żądała uśmiercenia. a ponieważ był długoletnim myśliwym. po uprzednim wykonaniu przeglądu technicznego. czy spełnił przesłanki odpowiedzialności karnej za czyn nieumyślny. to można było od niego wymagać zarówno wiedzy jak i odpowiedniego doświadczenia toteż poniesie odpowiedzialność karną/ Odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w warunkach błędu co do ustawowych znamion przestępstwa podlega sprawca. rzeczywistości zamachu/ 68 . że błąd sprawcy był usprawiedliwiony[np. którego nie ma w systemie prawa karnego. Obok umyślnego wariantu przestępstwa w ustawie karnej penalizowany jest także wariant nieumyślny. Sprawca uroił sobie także istnienie bezprawności. to należy przeanalizować. który dokonywał w warunkach błędu co do okoliczności stanowiących znamię przestępstwa. bezpośredniości. 29 „Nie popełnia przestępstwa. że nie można oddawać strzału do zwierzęcia. obrona konieczna – sprawca uroił sobie nieistniejący zamach ze strony napastnika(który napastnikiem de facto nie jest). 155 „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka. że zniszczył on nie swój samochód lecz cudzy. to jest czy naruszył regułę ostrożności: • Sprawca nie naruszył reguł ostrożności – nie poniesie odpowiedzialności karnej. a w rzeczywistości tak nie jest. Auto wymagało rejestracji. Sprawca naruszył reguły ostrożności. który znajdował się w błędnym mniemaniu. jeśli sąd orzeknie./np. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” Skoro więc myśliwy wywołał skutek w postaci śmierci człowieka. że działa w sytuacji kontratypowej. jeśli zaś błąd był nieusprawiedliwiony[np. to błąd sprawcy nie jest błędem co do kontratypy. Okazało się. ofiara powiedziała „zabij mnie a sobie nie przypomnę” a sprawca potraktował to jako żądanie i był pełen współczucia wobec słabej pamięci ofiary] to sprawca poniesie odpowiedzialność karną za czyn w wariancie podstawowym/ Błąd co do znamienia kontratypu(Error facti – błąd co do faktu) Art. Sprawca naruszył tę regułę. tej samej marki i tego samego koloru – ponieważ zniszczenie cudzej rzeczy nie przewiduje wariantu nieumyślnego. kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu. Sprawca nabył samochód na giełdzie po okazyjnej cenie. a potem okazało się. Omawiany artykuł dotyczy błędu co znamienia stanowiącego kontratyp. jeśli nie widzi się jego głowy. 2. /Sprawca zabił chorego mężczyznę pod wpływem współczucia i na jego żądanie. jeśli łącznie zostały spełnione warunki: 1. odpierając owy zamach. jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony. /np. że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę. • Sprawca naruszył regułę ostrożności – ponosi odpowiedzialność karną za czyn w wariancie nieumyślnym /Myśliwy naruszył reguły ostrożności mówiące o tym. ale błędem co do prawa(omawiany dalej).

jeśli uznamy.Kazus 1: Sprawca mieszkał na obrzeżach wsi i docierały do niego informacje o zamachach rabunkowych dokonywanych na mieszkańcach wsi./ Sprawca uniknie odpowiedzialności karnej jeśli błąd będzie usprawiedliwiony. Aby uchronić się przed potencjalnym zamachem. Istotą odpowiedzialności karnej. Okazało się. Dopuszczenie się pewnego zachowania w świadomości. że rozsądny obywatel postąpiłby w ten sam sposób. który jest abstrakcyjnym standardem zachowań dla danego społeczeństwa. 29 k. 30 „Nie popełnia przestępstwa. Przedmiotem błędu może być znamię kontratypu: • Obrony koniecznej • Stanu wyższej konieczności(zarówno wyłączającej bezprawność jak i winę) • Dozwolonego eksperymentu • Dozwolonej krytyki • Kolizji obowiązków • Rozkazu /W przypadku kontratypu dozwolonej publicznej krytyki (art. nie mogąc zobaczyć jego twarzy. Urojenie bezprawności (delictum tutativum) pozostaje poza 69 . że po 2 stronie drzwi stał listonosz mający paczkę dla adresata.” Otwierając drzwi sprawca zadał cios intruzowi. kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. jeśli jednak błąd nie będzie usprawiedliwiony sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony. Czyn w ramach obrony koniecznej – wyłączenie bezprawności Czyn w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiących kontratyp obrony koniecznej – wyłącza winę. podszedł do drzwi i spytał: „Kto tam?” usłyszał odpowiedź: „Swój.k. Jeżeli zatem sąd uzna. Czy sprawca odpowie za ciężki uszczerbek na zdrowiu? Odpowiedzialności karnej nie odpowiada ten kto popełnia czyn zabroniony w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu. że wystąpiła okoliczność kontratypowa.213 k. że zarzut przez niego stawiany jest zarzutem prawdziwym. że nie był wstanie rozpoznać twarzy pokrzywdzonego. że sprawca rzeczywiście działał w błędzie. jest określenie czy błąd ten był usprawiedliwiony czy też nie. Słysząc pewnego wieczoru pukanie do drzwi. to błąd będzie uznany za usprawiedliwiony.k. zaopatrzył się w metalowy pręt.). Czy sprawca na podstawie zgromadzonych przez siebie przesłanek doszedłby do wniosku. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary” Występuje gdy sprawca realizuje swoim zachowaniem znamiona typu rodzajowego przestępstw nie mając świadomości. że ustawodawca wiąże z takim zachowaniem odpowiedzialność karną. że konkretne zachowanie jest czynem zabronionym. że popełnia się przestępstwo. błędne wyobrażenie. Błąd będzie usprawiedliwiony wtedy gdy sprawca działa w ochronie interesu publicznego. W tym celu stosujemy test rozważnego obywatela. Aby sprawdzić czy był to błąd usprawiedliwiony należy odwołać się do wzorca roztropnego i rozważnego obywatela. Błąd co do prawa(Error iuris) Art. urojenie bezprawności. jeżeli zarzut okaże się obiektywnie nieprawdziwy badamy zaistniałą sytuację zgodnie z art. Nie jest błędem co do prawa w ustalonym wyżej rozumieniu. zatem sprawca uniknie odpowiedzialności karnej ze względu na brak winy. Sprawca tłumaczył się.

który naruszył. że jest to zabronione. Teoria zamiaru: • Warunkiem popełnienia przestępstwa jest dolus malus(zła wola) • Jeżeli sprawca działał w nieświadomości bezprawności swego czynu to nie mógł działać z zamiarem i złą wolą. czy też błąd ten jest nieusprawiedliwiony. sprawca wstał z łóżka lewą nogą myśląc. że jego czyn jest bezprawny. Według niej sprawca działający w błędzie co do prawa ponosi odpowiedzialność karną zarówno za przestępstwo umyślne jak i za przestępstwo nieumyślne jeżeli mógł zapoznać się z treścią naruszonej przez siebie normy a tego nie uczynił. to sprawca poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo w formie umyślnej. /krytyka: bardzo szkodliwy pogląd. • Sprawca ponosi odpowiedzialność karną tylko za przestępstwa umyślne./ o Ograniczona teoria winy – Odpowiedzialność karna sprawcy działającego bezprawnie zależy od tego. który implikuje ignorantia iuris non nocet. ze nie można kraść.zainteresowaniem prawa karnego z tego względu. a mimo to z treścią przepisu się nie zapoznał. Jeśli zatem sprawca nie jest świadom. bo jak ustalić czy sprawca był świadom czy nie. że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko. jeśli chodzi o czyn zły sam w sobie(mala in se)/n[. Polski ustawodawca przyjął ograniczoną teorię winy: Zwrot „Nie popełnia przestępstwa” należy interpretować jako brak przestępstwa z powodu niemożności przypisania sprawcy winy. kto popełnił czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia. niemożności wymagania od niego dochowania wierności prawu w sytuacji gdy pozostawał w usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności swego zachowania. • Błąd co do prawa wyłącza zatem odpowiedzialność karną za przestępstwa w formie umyślnej. A contrario: Można od sprawcy wymagać posłuszeństwa prawu jeżeli nieświadomość prawa była nieusprawiedliwiona. Teoria winy: • Podstawą jest określenie. wiele czynów byłoby niekaralnych itp. stanowi. że art. czy błąd sprawcy jest zawiniony czy też nie. nie uwolni się od odpowiedzialności karnej sprawca. czy sprawca działał w błędnym usprawiedliwionym przekonaniu. a więc nie mógł dokonać przestępstwa umyślnego. Krytyka: • W sytuacjach gdy ustawa nie przewiduje wariantu przestępstwa nieumyślnego to sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej./np. który stwierdzi. że sprawca znajdował się w błędzie co do prawa.k. W istocie łączy się to z podziałem czynów zabronionych na: • Mala in se(zło samo w sobie)/np. lecz od XIX wieku doznała pewnych ograniczeń. jeśli ustawa karna penalizuje czyn w wariancie nieumyślnym. o Skrajna teoria winy – sprawca odpowiada za przestępstwo tylko wtedy kiedy zdawał sobie sprawę. że nie popełnia przestępstwa. • Nawet gdy sprawca nie mógł uniknąć błędu. zabójstwo/ • Mala in prohibita(zło zabronione)/np. ze nigdy nie czytał kodeksu karnego i nie wiedział. że czyn podlega karze to nie poniesie odpowiedzialności. czyli nieznajomość prawa nie szkodzi(problem dowodowy. Sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej. a jego wyobrażenie nie podlega ocenie prawnokarnej/ Co do zasady funkcjonuje Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi(nie uwalnia od odpowiedzialności karnej) Zasada ta ma dalej mocne zastosowanie. ani włamywać się do domów/ 70 . posiadanie miękkich narkotyków/ Nie da się skutecznie przed sądem dowieść. a zatem jeżeli sprawca powinien był i mógł poznać treść przepisu.1 k.

można sobie wyobrazić. tylko przez Polskę przejeżdżał.1981r. w których sprawca powoli realizuje dane przestępstwo. Jednak jeśli obywatel zachowuję się tak jak profesjonalistą bądź jeśli znajduję się sytuacji dla niego charakterystycznej wymaga się od niego znawstwa przepisów z tej szczególnej dziedziny. ze powinien był zapoznać się z prawem. Nawet dobry obywatel nie był wstanie zapoznać się z treścią dekretu gdyż możliwe to było dopiero po czynie!! Tylko sąd w Olsztynie miał odwagę uniewinnić człowieka za udział w strajku w dniu 13. Wyróżniamy dwa rodzaje iter delicti: 71 .Można natomiast skutecznie powołać się na błąd co do prawa w sytuacji. inaczej mówiąc stopień jego winy jest zdecydowanie mniejszy niż sprawców działających w świadomości bezprawności popełnianego czynu. choćby w formie ogólnej oraz znamiona określonych czynów zabronionych. gdyż sprawca nie popełnił czynu celowo. Jeśli jednak np.XII. Określane jest to mianem iter delicti. by w niektórych przypadkach penalizować już przygotowanie do dokonania danego czynu. Może powołać się na błąd co do prawa.1981r. Dlatego też ustawodawca zezwala sądowi na nadzwyczajne złagodzenie kary. przejeżdżał akurat przez Polskę i został zatrzymany. Dopuszczając się czynu nie popełnił przestępstwa z powodu braku winy. Pytanie: Co uczyniłby w konkretnej sytuacji dobry obywatel by poznać treść danego przepisu a czego nie uczynił sprawca powołujący się na błąd co do prawa? Jeżeli sprawca uczynił wszystko co na jego miejscu poczyniłby dobry obywatel. Ustawodawca wyróżnił poszczególne etapy. że został on zabroniony. przepisy o publicznym obrocie papierów wartościowych.1981r. był już w Polsce wiele razy i studiował tutaj rok czasu. gdyż został opublikowany on dzień później. Wymaga to uściślenia i namysłu nad tym jaki zakres znawstwa prawa powinien cechować obywatela? • Na pewno dobry obywatel powinien znać zakazy. to na pewno sąd stwierdzi.XII. która w Holandii jest dozwolona. w okresie stanu wojennego wystąpiły okoliczności pogwałcające prawo karne. których treść jest obliczona na działanie profesjonalistów np.XII. powiemy. /przepis ten ma niewielkie zastosowanie praktyczne i jest stosowany absolutnie wyjątkowo – przypis autora skryptu/ Formy stadialne przestępstwa Przed dokonaniem przez sprawcę przestępstwa dochodzi do wielu procesów myślowych i faktycznych. Otóż „Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego z 14. a jego cel leżał gdzie indziej). ” przewidywał odpowiedzialność karną za organizowanie strajków. bez względu na to. czy czyn sam w sobie jest zły(mala in prohibita – zło zabronione). /np. a miał przy sobie małą dawkę narkotyku. kiedy bezprawność danego zachowania wynika tylko i wyłącznie z tego. Oskarżeni na jego podstawie powoływali się na błąd co do prawa. a mimo to sprawca nie rozpoznał bezprawności swego zachowania. zwłaszcza przy przestępstwach o dużym ciężarze gatunkowym. że jego błąd był usprawiedliwiony. jeśli będzie on usprawiedliwiony(np. Sprawca przechodzi przez kolejne etapy w procesie realizacji znamion czynu zabronionego zbliżając się do jego dokonania. • Obywatel ma obowiązek znajomości zakazów odpowiadających znamionom przestępstw pospolitych (powszechna znajomość przestępstw pospolitych) Jednakże od dobrego obywatela nie wymaga się znajomości przepisów. nie mieli możliwości zapoznania się z jego postanowieniami w dniu 13. Formy stadialne przestępstwa dotyczą oczywiście jedynie przestępstw umyślnych(przy przestępstwach nieumyślnych nie badamy tej drogi. że młody holender. a więc jego błąd jest nieusprawiedliwiony/ To czy błąd był usprawiedliwiony bada się również za pomocą testu roztropnego obywatela. czyli droga przestępstwa(lub pochód przestępstwa). a więc nie kierował się świadomie w kierunku jego realizacji. W historii Polski.

2. • Zamiar Zamiar popełnienia czynu zabronionego nigdy nie jest karalny. natomiast psychologia z pewnością opisałaby dokładnie etapy tego pochodu/ • Zewnętrzny – to pochód. W praktyce pojawia się to przy najcięższych gatunkowo czynach zabronionych. kradzieży. zapobiec zaistnieniu przestępstwa. W późniejszych latach popadł nawet w mistycyzm mówiąc. uzyskuje lub przysposabia środki. 16 §1 „Przygotowanie zachodzi tylko wtedy. w tym czasie może zrezygnować. co do zasady doktryna prawa karnego nie bada procesów myślowych poprzedzających powzięcie zamiaru. 1 k. kto powziął zamiar popełnienia czynu zabronionego. Przygotowanie co do zasady nie jest karalne. to już przygotowanie może podlegać karze. a nie zamiar jego popełnienia. dlatego też racjonalny ustawodawca nie tworzył przepisów. który wskazuje podstawy odpowiedzialności karnej. gdyż nie ma to wpływu na odpowiedzialność karną. odstąpić od jego dokonania. Ten pogląd wyraża łacińska premia: cogitationis poenam nemo patitur – nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli.Wewnętrzny – to zespół procesów myślowych. że sprawca znalazł się na etapie przygotowań do np. nie występuje co do zasady w momencie kiedy czyn zabroniony jest popełniany w zamiarze nagłym. Powstaje pytanie dlaczego ustawodawca nie penalizuje przygotowania do jakiekolwiek przestępstwa? 1. gdy ustawa tak stanowi” Przygotowanie jest kolejnym etapem na drodze przestępstwa.k. Wyszyński wykazał wyższość prawa karnego radzieckiego nad prawem karnym burżuazyjnym. które zachodzą w świadomości sprawcy. który przechodzi sprawca popełniając czyn. ale jeśli ustawa tak stanowi. bo niedopuszczalne jest w państwie demokratycznym. Przygotowanie Art. a pochód zewnętrzny może być karalny w przypadkach określonych przez ustawę. Od ustawodawcy zależy w którym momencie zaczyna penalizować zachowanie sprawcy podążającego drogą przestępstwa: o Zamiar o Przygotowanie o Usiłowanie o Dokonanie Pochód wewnętrzny nie jest karalny. aby karano za myśli. cienia zamiaru”/ Zgonie z art. karze podlega jedynie czyn człowieka. w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą. 72 . którego skutki i działania podjęte w jego obrębie widać w otaczającej rzeczywistości. Dotyczy oczywiście jedynie przestępstw w zamiarze przemyślanym. Względy praktyczne – trudno jest udowodnić. Nie podlega odpowiedzialności karnej ten. zbiera informacje lub sporządza plan działania” §2 „Przygotowanie jest karalne tylko wtedy. gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania. Prokurator Generalny ZSRR A. Uznał. Od przygotowania do dokonania jest jeszcze długa droga przed przestępcą. że wystarczy nawet „cień. a których zakończeniem jest powzięcie zamiaru(jest to również początek pochodu zewnętrznego) /np. /Została ona skrytykowana przez dogmatyków prawa radzieckiego. które w ogromnej większości pozostałyby martwe. że w prawie karnym ZSRR wystarczy chociażby „cień zamiaru” by pociągnąć osobę do odpowiedzialności karnej.

Gardocki: • Zamiar kradzieży z włamaniem na dom (jest to tylko zamiar. nie jest karalne. nie jest to jednak zadanie proste. funkcjonariusze zatrzymali sprawców przed drzwiami domu staruszki. Czy w takich wypadkach możemy mówić o przygotowaniu?/ Przygotowanie może polegać na: 1. Argumentując.k. zaś drugi miał zaczaić się pod ścianą i w momencie gdy ofiara uchyli drzwi wtargnąć do mieszkania. to usiłowanie. Wejściu w porozumienie z inną osobą(przygotowanie grupowe)/od przygotowania grupowego należy odróżnić wejście do grupy. gdyż granica ta podczas pochodu przestępstwa często zaciera się. Sprawcy podzielili się swoimi planami ze znajomym listonoszem od . L. Sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim dokonania rozboju na samotnie mieszkającej. że usiłowanie zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego. gdzie sprawcy mieli dokonać rozboju. nie jest karalne na etapie przygotowania. Powodem tego stanu rzeczy jest przede wszystkim trudność w przeprowadzenia dowodu/ Karalne przygotowanie: • Sprawca działa w celu popełnienia czynu zabronionego o Działa z zamiarem bezpośrednim! o Jeśli nie działa z zamiarem bezpośrednim nie będzie ponosił odpowiedzialności za przygotowanie(jeżeli np. Listonosz powiadomił jednak Policję. a jedynie tworzy warunki do jego dokonania). które to przygotowanie według k. Jedne ze sprawców miał przebrać się za listonosza. które jest karalne – wyrok SN) Buchała: To rozumowanie SN idzie zbyt daleko. którego pożyczyli strój. że zachowanie sprawców nie wykroczyło poza etap niekaralnego przygotowania. natomiast przygotowanie jest czynione w celu stworzenia warunków do dokonania. /Dwóch sprawców przygotowywało się do dokonania przestępstwa rozboju. starej osobie. niekaralne) • Sprawca wychodzi zza drzewa żeby zobaczyć gdzie jest ofiara(usiłowanie – karalne!) Dogmatycy krakowscy: • Przyszli sprawcy kradzieży z włamaniem udali się pod dom ofiary z potrzebnymi narzędziami(jest to coś więcej niż przygotowanie. które mimo niewątpliwie dużego ciężaru gatunkowego. która cechuje się stałością celów i zorganizowaniem. 258 udział w gangu/ 73 . W latach 70-tych sprawcy przygotowywali się do fałszowania 5 złotówek przy pomocy patelni aluminiowych. nieświadomie zbiera informacje) • Sprawca działa aby utworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego. gdyż jest to już przestępstwo opisane w art. Zatem sprawcy powinni być uwolnieni od odpowiedzialności karnej/ Problem polega zatem na oddzieleniu przygotowania od usiłowania. nie ponosi odpowiedzialności karnej) • Przyszły sprawca kradzieży z włamaniem czeka za drzewem aż ofiara wyjdzie z domu(przygotowanie. Przygotowanie różni się od usiłowania właśnie tym. podkreśliła fakt. gdzie patelnia była droższa niż spodziewane korzyści z przestępstwa. /W praktyce powstało również pytanie czy karalne jest przygotowanie do przestępstwa nieopłacalnego./Ciekawym przykładem jest zabójstwo. Obrona podniosła. dopiero próba wejścia do mieszkania jest karalnym usiłowaniem. Prokurator prowadzący śledztwo w tej sprawie chciał zakwalifikowania działań sprawców jako usiłowanie popełnienia przestępstwa rozboju. (Przygotowanie nie zmierza bezpośrednio do czynu zabronionego. że istotą przygotowania jest stworzenie warunków do podjęcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego.

166 akt porwania statku powietrznego lub morskiego o Art. glosatorzy – usiłowanie to bliskość popełnienia przestępstwa. lub sporządzanie planu działania(przygotowanie rzeczowe) Przykłady karalności przygotowania: • Art. a elementy podmiotowe(zamiar itp. Jeżeli ustawodawca nie przewidział karalności przygotowania do danego przestępstwa. 168 wymienia 4 przestępstwa do. a więc uzależniało odpowiedzialność karną od obiektywnie ocenionego zagrożenia dla dobra. 163 sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa w postaci pożaru. czyli jeżeli istniało zagrożenie dla działania sprawcy. Usiłowanie • • XV w. kto dobrowolnie od niego odstąpił. 127 § 2 zdrada państwa polskiego (spisek) • Art. 167 umieszczenie na statku powietrznym lub morskim ładunku wybuchowego. Anzelm Feuerbach – usiłowanie stwarza niebezpieczeństwo dla dobra chronionego prawem. Na gruncie nauki niemieckiej przyjęło się twierdzenie. ale wykazać działanie zmierzające do zapobiegnięcia dokonania czynu zabronionego(samo odstąpienie nie wystarczy).2. by były w przyszłości użyte(zamanifestowanie odstąpienia) • W przypadku wejścia w porozumienie z innymi osobami nie tylko musi odstąpić od porozumienia. Teoria ta kładła duży nacisk na kryterium przedmiotowe. w razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego. zawalenia budowli itp. że usiłowanie to początek dokonania. które będą realizowały samodzielnie znamię czynu zabronionego opisanego w ustawie karnej/np. Uzyskanie lub przysposobienie środków. o Art. których przygotowanie podlega karze: o Art. zbieranie informacji. 175 podjęcie czynności przygotowawczych do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. 15 §1(odstąpienie od usiłowania)” Nie podlega odpowiedzialności za przygotowanie ten kto: • W przypadku przygotowania rzeczowego zniszczył rzeczy potrzebne do tego przestępstwa lub zapobiegł. 252 §3 przygotowania do przestępstwa wzięcia lub przetrzymywania zakładników • Art. to sprawca odpowie tylko za takie czyny związane z przygotowaniem. Zatrzymani sprawcy nie odpowiedzą za przygotowanie do napadu. 165 sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez np. nie podlega karze ten.) były jedynie dopełnieniem. zagrożenie epidemiologiczne o Art. który ma posłużyć jako transport. Skonstruował teorię obiektywnego karania za usiłowanie. która odstąpiła od usiłowania dokonania przestępstwa nie będzie odpowiadać za przygotowanie. w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości. sprawcy w ramach przygotowania do napadu na bank kradną samochód. do której stosuje się art. 270 §3 przygotowanie do przestępstwa podrobienia dokumentów • Art. 128 §2 zbrodnia zamachu stanu • Art. ale poniosą odpowiedzialność za kradzież/ Czynny żal sprawcy przygotowania: Art. • Osoba. to podstawą był stopień zagrożenia dla dobra chronionego prawem. morskim lub powietrznym • Art. kto nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu” §2 „Nie podlega karze za przygotowanie osoba. 74 • . 17 §1 „Nie podlega karze za przygotowanie.

które jednak nie następuje” §2 „Usiłowanie zachodzi także wtedy. Usiłowanie może być popełnione jedynie przy przestępstwach umyślnych. Występuje tylko przy przestępstwach materialnych(przy 75 . kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania. Jest to działanie bezpośrednie mimo. która ma być umieszczona na pokładzie samolotu. uruchamianych przez samo zachowanie sprawcy. zarówno bezpośrednim jak i ewentualnym) (element subiektywny) 2. Mianowicie to pracownicy obsługi lotniska umieszczą paczkę na pokładzie samolotu. choćby sprawca nie był wstanie sam zrealizować tego czynu. a skutek ten jednak nie nastąpił. usiłowaniem jest nadanie przesyłki. policjant wytrącił broń z ręki/ • Ukończone . Znalazło to swój wyraz w kodeksowej regulacji: Art. które są zbliżone do dokonania czynu zabronionego. gdy sprawca nie uświadamia sobie. jednak zauważyć należy. 13 §1 „Odpowiada za usiłowanie. pod którym to pojęciem rozumie się stworzenie obiektywnego zagrożenia dla dobra chronionego prawem bez potrzeby włączenia się dodatkowych elementów przyczynowości. że bomba ma wybuchnąć parę dni później i w miejscu odległym o setki kilometrów/ Usiłowanie zostało podzielone w doktrynie na: • Zaniechane – sprawca dobrowolnie odstąpił od dokonania czynu(czynny żal) • Zatamowane – przerwane z przyczyn niezależnych od sprawcy /np. Uzewnętrzniony zamiar(występujący w obu postaciach. że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego” Warunki bytu usiłowania: 1. /np. które może być popełnione jedynie z zamiarem bezpośrednim. Jeżeli zatem sprawca dokonał wszelkich czynności potrzebnych do dokonania czynu zabronionego i nie jest już potrzebne uruchamianie przez niego żadnych dodatkowych czynności. że w odróżnieniu od przygotowania. Zachowanie bezpośrednio zmierzające do dokonania(element obiektywny) 3./ Na bezpośredniość nie ma wpływu także odległość czasowa i miejscowa od czynności mających na celu spowodowanie uszczerbku w dobru chronionym prawem. /np. a podjęte w celu urzeczywistnienia zamiaru sprawcy” „Bezpośredniość to ostatnia forma działalności sprawcy. usiłowanie można popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i zamiarze ewentualnym(jeżeli natomiast do bytu przestępstwa wymagane jest działanie w zamiarze bezpośrednim. zwierającej materiał wybuchowy. bez względu na obiektywne zagrożenie dla dobra chronionego prawem. Dokonanie nie nastąpiło. sprawca włożył uzbrojoną bombę do paczki i wysłał pocztą. to mamy do czynienia z usiłowaniem.sprawca uczynił wszystko by spowodować uszczerbek w dobru chronionym prawem. którą chce dokonać aby urzeczywistnić swój zamiar” Zatem bezpośredniość to zachowanie sprawcy stwarzające obiektywne zagrożenie dla dobra chronionego prawem także wtedy gdy uzyskanie zamierzonego skutku uzależnione jest od postępowania innych osób.Obecnie w polskim prawie karnym stosowana jest teoria subiektywna: Odpowiedzialność karna za usiłowanie oparta jest na uzewnętrznionym zamiarze naruszenia normy sankcjonującej. Orzecznictwo SN: „Bezpośredniość jako kryterium usiłowania należy oceniać na podstawie takich czynności. Istotą usiłowania jest bezpośrednie zmierzanie ku dokonaniu czynu zabronionego. to usiłowanie aby było karalne musi być popełnione także w zamiarze bezpośrednim).

14 §1 „Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa” §2 „W wypadku określonym w art. Przyjmuje się. jednak powinna ona być niższa niż za dokonania. że nie była uzbrojona/ Usiłowanie kwalifikowane – Sprawca dokonywał czynu zabronionego. 13 §2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. że jest to cukier puder(obiektywnie nieodpowiedni)/ Nie jest jednak usiłowaniem nieudolnym użycie narzędzia z którego sprawca nie potrafi korzystać/np. w czasie jego trwania dobrowolnie odstąpił(czynny żal udały). gdyż do znamion przestępstw formalnych nie jest włączony skutek. nieudzielenia pomocy człowiekowi. lekarz. ale mimo to skutek nie wystąpił. a okazało się. ratując życie ofiary wypadku. a magazyn okazuje się pusty/ o Użycie nieodpowiedniego środka/Sprawca dosypał ofierze do jedzenia cyjanek potasu. a nawet odstąpić od jej wymierzenia” Za usiłowanie udolne sprawca poniesie odpowiedzialność karną w granicach ustawowego zagrożenia. ale chybił/ • Usiłowanie nieudolne[§2] – Bez względu na to.• • przestępstwach formalnych skutek nie wchodzi w znamiona przestępstwa. Gdyby ofiara zmarła poniósłby odpowiedzialność karną za przestępstwo umyślne zabicia człowiek z art. będzie miało miejsce wtedy gdy sprawca pozbawia się sam swoim własnym czynem możliwości wypełnienia obowiązku nakazanego przez prawo. nie jest usiłowaniem nieudolnym jeśli kobieta chwyta za zabezpieczony pistolet i próbuje strzelać do męża. ale nie trafia/ Nieukończone – Sprawca na jakimś etapie nie dokonał pewnej czynności lub nie zaistniał pewien element konieczny dla dokonania /np. powstaje usiłowanie popełnienia przestępstwa nie udzielenia pomocy. sprawca włamuje się do magazynu żeby go okraść. co znajduję swoją podstawę w art./np. ale okazało się. że usiłowanie np. sprawca strzelił do ofiary. /np. gdyż bardzo chciał zobaczyć konkurs skoków narciarskich. czy wszystkie czynności zostały dokonane czy też nie skutek nie może obiektywnie wystąpić(sprawca nie jest tego świadom) ze względu na: o Brak przedmiotu przestępstwa/np.k. Nakazał on pielęgniarce zamknięcie izby przyjęć i włączenie TV. więc na tym etapie zachodzi już dokonanie). Jeśli karetka zawiezie ofiarę wypadku do innego szpitala i inny lekarz przeprowadzi skutecznie operację. który oglądał skoki poniesie odpowiedzialność karną za usiłowanie. że do izby przyjęć zmierza karetka z ofiara wypadku. Usiłowanie przestępstw formalnych z zaniechania Część doktryny uważa. 148 k. sprawca oddaje strzał z broni palnej. ale po drodze dokonał innego czynu zabronionego. Podział kodeksowy: • Usiłowanie udolne[§1] – Wszystkie czynności konieczne do wystąpienia skutku zostały dokonane. Tym samym pozbawił się możliwości wykonania ciążącego na nim obowiązku ustawowego. sprawca wysłał bombę pocztę. Z chwilą gdy sprawca sam pozbawi się możliwości wypełnienia obowiązku. a nie potrafi go odbezpieczyć/ Przy przestępstwach formalnych usiłowanie równoznaczne jest z dokonaniem./ Karalność usiłowania: Art. Kazus: /Lekarz dyżurny otrzymał wiadomość. 115 §2 wskazującym 76 . że można dokonać usiłowania przestępstwa formalnego z zaniechania.

społeczną szkodliwość w związku z art. 53 §1 wymieniającym społeczną szkodliwość jako podstawę wymierzenia kary(usiłowanie jest zawsze mniej społecznie szkodliwe niż dokonanie). Przy usiłowaniu nieudolnym sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Sama możliwość karalności usiłowanie nieudolnego wskazuje wyraźnie na koncepcję subiektywną karania za usiłowanie, gdyż karanie za usiłowanie nieudolne to w praktyce wymierzanie kary za czyn nie powodujący obiektywnego zagrożenia dla dobra chronionego prawem. (kolejny argument do twierdzenia, iż prawo karne w pierwszej kolejności broni norm postępowania z dobrami chronionymi prawem)

Odstąpienie od usiłowania(czynny żal): Art. 15 §1 „Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego” §2 „Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego” Tak długo jak dobro prawne nie zostało naruszone ustawodawca stara się „przekonać” sprawcę, by nie dopuścił do naruszenia tego dobra, zapewniając mu w takim wypadku uniknięcie odpowiedzialności karnej(w myśl zasady – nigdy nie jest za późno dopóki nie zniszczysz dobra) Odstąpienie może wystąpić w dwóch postaciach: 1. Dobrowolne odstąpienie od dokonania Dobrowolne wyrażenie woli o odstąpieniu od dokonania czynu w sytuacji gdy usiłowanie nie zostało zatamowane, wtedy kiedy istnieje obiektywna możliwość dokonania czynu zabronionego(sprawca z własnej woli nie przymuszonej okolicznościami odstępuje od usiłowania czynu). Z punktu widzenia tej konstrukcji bez znaczenia pozostaje motywacja sprawcy/np. dobrowolność występuje gdy sprawca zrozumiał swój błąd, stwierdził, że jest to nieopłacalne, boi się kary, nie wystąpił dobry moment do zamachu na dobro, a nawet pchany motywami, które są potępiane społecznie – np. mężczyzna napada kobietę i usiłuje ją zgwałcić, ale w pewnym momencie mówi jej, że jak mu odda pieniądze to jej nie zgwałci, a ona oddaje te pieniądze. Sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej za usiłowanie gwałtu, bo dobrowolnie odstąpił od jego dokonania/ Nie będzie jednak dobrowolnym odstąpieniem od usiłowania kradzieży z włamaniem sytuacja kiedy sprawca ucieka na widok policjanta. 2. Dobrowolne zapobiegnięcie skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego(czynny żal) Sprawca dobrowolnie zapobiega skutkowi wchodzącemu w skład znamion czynu zabronionego i udaje mu się to(tzw. czynny żal udały). /np. sprawca podłożył bombę pod samochód żony, ale po pewnym czasie zanim ona wsiadła do samochodu rozbraja ją/ Usiłowanie kwalifikowane: Usiłowanie kwalifikowane ma miejsce gdy sprawca działając w zamiarze popełnienia danego przestępstwa zapobiega skutki wchodzącemu w zespół znamion tego przestępstwa, jednak jego działanie wypełnia znamiona innego przestępstwa. W takim wypadku sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej za przestępstwo zamierzonego, którego skutkowi dobrowolnie zapobiegł, a poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo dokonane./np. sprawca z zamiarem zabójstwa dźga nożem swoją ofiarę, po czym udziela jej pomocy i ofiara zostaje uratowana, ale doznaje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej za usiłowanie zabójstwa, ale poniesie odpowiedzialność karną za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu/ Czynny żal nieudały[§2]: 77

Sprawca starał się zapobiec skutkowi swojego działania wchodzącego do zespołu znamion przestępstwa, ale nie udało mu się temu skutkowi zapobiec. W takiej sytuacji sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ale nie może odstąpić od jej wymierzenia. Kazus: Doktorant składa pracę doktorską – plagiat. Czy jeżeli dobrowolnie przerwie proces nadania doktoratu to czy uniknie odpowiedzialności karnej? Art. 272 „Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przed podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” Różne spojrzenia na ten problem: 1. Przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy jest przestępstwem formalnym, więc jest popełnione już gdy przedstawiamy pracę do podpisu(z chwilą wyłudzenia już jest przestępstwem bez względu na skutek) /rezygnacja nie wyłącza odpowiedzialności karnej/ 2. Przestępstwo wyłudzanie poświadczenia nieprawdy jest przestępstwem materialnym, a więc ma miejsce dopiero gdy nieprawda zostanie poświadczona przez odpowiedni organ. /rezygnacja wyłączy odpowiedzialność karną/ Promotor, który nie przeczyta pracy magistranta, a wystawi opinię pozytywną działa cum dolo eventuali jako pomocnik do przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. DOKONANIE PRZESTĘPSTWA NASTĘPUJE: • W WYPADKU PRZESTĘPSTW FORMALNYCH – W CHWILI ZREALIZOWANIA PRZESŁANEK BEZ WZGLĘDU NA SKUTEK WYWOŁANY CZYNEM ZABRONIONYM. • W WYPADKU PRZESTĘPSTW MATERIALNYCH – KIEDY WYSTĄPI SKUTEK ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZESPOLE ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO, KTÓRY JEST ZMIANĄ W ŚWIECIE MATERIALNYM.

Postacie zjawiskowe przestępstwa
Problem ma swoje źródło w sytuacji kiedy przy dokonaniu czynu zabronionego mamy do czynienia z większą liczbą osób, które się do tego przyczyniły. Powstało pytanie o odpowiedzialność karną tych, którzy mimo tego, że nie zrealizowali znamion przestępstw to jednak wydatnie przyczynili się do jego popełnienia. W procesie ewolucji prawa karnego powstało wiele teorii uzasadniających karalność dla osób, które brały udział w popełnianiu czynu zabronionego: Odpowiedzialność zbiorowa: Karze podlegają nie tylko Ci, którzy fizycznie realizowali znamiona czynu zabronionego, ale również Ci, którzy są ze sprawcą związani(podstawą odpowiedzialności jest więź): • Więź krwi – wróżda, krwawa zemsta. Zemsta za popełnienie przestępstwa dotyka nie tylko sprawcę ale i jego ród, gdyż w pewnym sensie domniemuje się, że mu pomagali. • Więź terytorialna – np. jeśli ciało zostało znalezione w Opolu, to wszyscy mieszkańcy Opola mieli obowiązek wydania sprawcy, jeśli tego nie zrobili to narażali się na odpowiedzialność karną/mieli również np. obowiązek gonić z krzykiem sprawcę nocnej kradzieży/ Generalnie traktuje się odpowiedzialność zbiorową za relikt prawa karnego, ale w niektórych typach rodzajowych przestępstw zachowały się pewne elementy odpowiedzialności oparte na „braniu udziału”. [udział w przestępczym zbiegowisku] Art. 254 78

§1 „Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” §2 „Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” Znajdujący się w obrębie zbiegowiska ponoszą odpowiedzialność karną za branie udziału w zbiegowisku jeżeli zachowują się czynnie(biją brawo, wznoszą okrzyki) w momencie gdy inni uczestnicy zbiegowiska dokonują gwałtownego zamachu na osoby lub mienie(podstawą odpowiedzialności karnej jest pozostawanie w obrębie zbiegowiska i czynne okazywanie poparcia i solidarności z innymi uczestnikami zbiegowiska).

Art. 158 [udział w bójce lub pobiciu] §1 „Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 §1 lub w art. 157 §1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” §2 „Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy d o lat 8” §3 „Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” Według orzecznictwa nie tylko zadawanie ciosów jest uznawane za branie udziału w bójce, również okrzyki, bicie brawa, zachęcanie uczestników do bójki jest uznawane za branie w niej udziału (nawet stwierdzenie „ale fajnie się biją”) Trzeba pamiętać, że na gruncie art. 1 k.k. odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dokonał czynu zabronionego, a więc można odpowiadać jedynie za swój czyn(odpowiedzialność indywidualna) Ustawodawca pozostawił jednak w niektórych przestępstwach elementy odpowiedzialności zbiorowej, ale trzeba to traktować zawsze w kategoriach wyjątku!. Koncepcja spisku(komplott) Odpowiedzialność karną ponoszą wszyscy uczestniczący w porozumieniu przestępczym(ograniczenie w stosunku do kręgu karanych przy odpowiedzialności zbiorowej). Współcześnie ta forma funkcjonuje głównie w prawie amerykańskim w postaci spisku „conspiracy” (odp. Karna powstaje gdy jest on związany w celu popełniania czynów zabronionych i działania bezpośrednio do tego zmierzają nawet jeśli środki są legalne – np. wzięcie kredytu(osiągnięcie celu przestępczego nieprzestępczymi metodami). Odpowiedzialność karna powstaje już na etapie podziału ról przestępczych. W Polsce mamy do czynienia z tą koncepcją przy przestępstwie udziału w gangu lub prowadzenia gangu: Art. 258 §1 „Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw, w tym i przestępstw skarbowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” §2 „Jeżeli grupa albo związek określony w §1 ma charakter zbrojny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” §3 „Kto grupę albo związek określony w §1 lub 2 zakłada lub taką grupą albo takim związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” 79

zamiaru udzielenia pomocy poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo faktycznie popełnione. a nie będzie można przypisać mu winy w czasie czynu i nie poniesie odpowiedzialności karnej. Na gruncie takiej krytyki powstała koncepcja sprawcy pośredniego: Sprawca pośredni – to osoba. mimo. a jeżeli sprawca dokona czyn mniejszej wagi niż nawoływali. Teoria udziału w cudzym przestępstwie(akcesoryjność) Teoria ta zakłada. Sprawca główny nie poniesie odpowiedzialności karnej za czyn. Fojnicki. który uważał za degenerację myśli prawniczej traktowanie sprawcy czynu zabronionego niezdolnego do dokonania przestępstwa jak psa. że teoria udziału w cudzym przestępstwie ściśle trzyma się schematu iż niezależnie od ilości osób biorących udział w popełnianiu przestępstwa. a udział w tym przestępstwie biorą inne osoby. a jedynie czyn zabroniony. Pani adwokat. że nie działali w okolicznościach wyłączających winę. Podżegacz i pomocnik odpowiedzą nie tylko za kradzież z włamaniem. Krytyka: Ta koncepcja spotkała się z szeroką krytyką. to nie poniosą również odpowiedzialności karnej podżegacz i pomocnik. bez względu na to do jakiego czynu nawoływali lub udzielali pomocy. Adwokatka została skazana za nieumyślny udział w umyślnym przestępstwie zabójstwa. a więc podżegacz i pomocnik również nie poniosą odpowiedzialności/ • Podżegacz i pomocnik odpowiadają w takim samym zakresie za czyn zabroniony jak sprawca główny. jak narzędzie w rękach innych/ Z takim rozwiązaniem nie zgodziło się również 3 wybitnych prawników: Nikolanoi. Jej intencją było udzielenie pomocy do sterroryzowania policjanta i samouwolnienia. jak podżegacz(nawołujący do popełnienia przestępstwa) czy pomocnik(udzielający pomocy przy przestępstwie). Mężczyzna w czasie dokonywania kradzieży napotyka właściciela domu i zabija go. natomiast podżegacz i pomocnik biorą w nim udział. które było celem takiej grupy. to odpowiedzialność ta przechodziła na sprawcę pośredniego. który nie popełnił przestępstwa. że istnieje jedno popełnione przestępstwo dokonane przez sprawcę głównego(sprawca sensu stricte). która posługuję się osobą nie podlegającą odpowiedzialności karnej(głownie dzieckiem) w celu zrealizowania swego własnego przestępczego zamiaru. według tej teorii zostaje popełnione tylko 1 przestępstwo. Getz. o którym nie mieli pojęcia i którego nie planowali/ Kazus: Adwokatka została poproszona przez swego mandanta o udzielenie pomocy w postaci dostarczenia mu nabitego pistoletu. Według tej koncepcji jeśli sprawca główny dokonał czynu zabronionego nie podlegającego odpowiedzialności karnej. Sam fakt przynależności do takiej grupy stanowi podstawę odpowiedzialności karnej. /np. który dostał od starszego mężczyzny. to również poniosą mniejszą odpowiedzialność. 80 . /Sprzeciwiał się temu zwłaszcza Juliusz Makarewicz. a co za tym idzie ich odpowiedzialność jest akcesoryjna(jest całkowicie zależna od odpowiedzialności karnej sprawcy głównego): • Jeżeli zatem sprawca dokona czynu zabronionego. Mandant był przesłuchiwany przez policję. ale również za zabójstwo. zaś adwokatka jako pełnomocnik oskarżonego wzięła udział w przesłuchani.Uczestnicy takiego związku mającego na celu popełnianie przestępstw ponoszą odpowiedzialność karną za samo uczestnictwo w tym spisku. namówiony przez dorosłych 12-latek bierze nóż i zabija wskazanego mężczyzny przy użyciu noża. Są w pełnym zakresie odpowiedzialni za eksces sprawcy. która podważała uzasadnienie dogmatyczne takiego założenia. nawet jeśli nie dokonano przestępstwa. a jaki został dokonany. Zwrócili oni uwagę. w tym wypadku pomocnik. przekazując mu wtedy broń. w takim wypadku podżegacz i pomocnik mieli uniknąć odpowiedzialności karnej. Jednak sprawca zastrzelił strażnika. niezależnie od intencji. Popełnia przestępstwo jedynie sprawca główny. podżegacz i pomocnik nawołują i pomagają mężczyźnie do kradzieży z włamaniem. Z największym oporem spotkała się ta teoria w przypadku sprawcy. /np.

to podżegacz i pomocnik taką odpowiedzialność poniosą. Krytyka: Powstało poważne pytanie. podżegacz ponosi odpowiedzialność karną już w momencie kiedy skutecznie nakłonił sprawcę do popełnienia przestępstwa. co kłóci się z zasadą.k. w którym stwierdził: „Dziękuje Ci za dobrą radę. pomocnictwo(sprawcy sensu largo). • Podżegacz i pomocnik odpowiadają niezależnie od odpowiedzialności sprawcy. Teść zmarł w końcu w wyniku śmierci naturalnej. czy teoria ta nie idzie za daleko w wyznaczaniu odpowiedzialności karnej. Wyraża to łacińska premia: QUOD DELIQUENTES QUENTA TOT DELICTO – Ile przestępstw tylu sprawców Teoria postaci zjawiskowych przestępstwa(Juliusz Makarewicz): Juliusz Makarewicz stworzył własną autorską koncepcję. skoro np. Kodeks norweski opisywał nie tylko zachowanie sprawcy głównego. Sprawca spytał co ma robić? Uzyskał odpowiedź: „Zabij starego”. za konieczne. albo pomaga w jego popełnieniu podlega karze”/ Każdy ze współdziałających popełnia własne przestępstwo. sprawca napisał kolejny list. który nie ustanie inwigilował jego postępowanie. Norweski prokurator Getz zaproponował zmianę opisów przestępstw rodzajowych w k.Takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą odpowiedzialności za własny czyn.(W takiej sytuacji sprawca pośrednio poniesie odpowiedzialność za czyn sprawcy głównego. Nie uważał. nie zrealizowałem go. że podżegacz i pomocnik powinni ponosić odpowiedzialność za własny czyn. pomagała mi cieszyć się każdym nowo rozpoczętym dniem”. która została przyjęta w polskim k. które w równym stopniu są realizacją przestępstwa: Sprawstwo(sprawca sensu stricte).k. z 1932. podjąłem zamiar zabicia teścia. /np. żeby w każdym przepisie części szczególnej opisywać poszczególne formy. List przyjaciela ze stwierdzeniem „zabij” wpadł jednak ręce organu prowadzącego śledztwo w tej sprawie. iż każdy biorący udział w przestępstwie popełnia własne przestępstwo. Zakłada ona. Sprawca sensu stricto – sprawca Sprawca sensu largo – podżegacz. ale myśl o tym. iż wystarczy „wyjąć przed nawias”(do części ogólnej). gdyż każdy odpowiada za własny czyn będący odrębnym przestępstwem. nawet jeśli sprawca nigdy tego czynu nie dokonał. Napisał list do swego przyjaciela po pewnym okresie trwania małżeństwa. „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą. ze każdy odpowiada za swój czyn/ Uważali. pomocnik Konsekwencje: • Każde przestępstwo można popełnić w 3 równorzędnych formach. że za każdy czyn zabroniony odpowiedzialny jest także podżegacz i pomocnik. kiedy sprawca sensu stricte faktycznie go nie popełni. Wypełnia on swoim zachowaniem określone znamię występujące w ustawowym opisie przestępstwa. a więc nawet jeśli zostanie on uwolniony od odpowiedzialności karnej. Stwierdził w liście. Sprawca sensu stricto(nie doszły) zawarł związek małżeński. podżeganie. że może go zabije. zakładał. • Sprawcy sensu largo(podżegacz i pomocnik) odpowiedzą za zabójstwo nawet wtedy. ale podżeganie i pomocnictwo /np. bądź też podżega do popełnienia czynu zabronionego. Pytanie: Czy nadawca listu ze zwrotem „zabij starca” poniesie odpowiedzialność karną?/ 81 . • Traci sens konstrukcja sprawcy pośredniego. Po 10 latach od owej wymiany listów. że jego życie stało się gehenną z powodu teścia.

a nawet odstąpić od jej wymierzenia. zatem owy sprawca popełnia przestępstwo!!! Kazus: Łódzki są rozważał kwestię odpowiedzialności karnej sprawcy A . nie dokonał czynu zabronionego. Zatem sprawca A znalazł sprawcę B. Sprawca B nie chcąc samemu dokonać owego czynu zabronionego. Prowadzi to do zbyt dalekich skutków (sprawca poniósłby karę 8 lat pozbawienia wolności!!!!). humanitaryzmu. Wystąpiła tu sytuacja przestępstwa typu zjawiskowego podżegania do podżegania. żal przyszłej matki i nawet nie usiłował popełnić przestępstwa. Makarewicza. na to że w owej sytuacji trzeba przeprowadzić całe postępowanie karne i sądowe 3) Sąd może sprawce sensu largo uwolnić od odpowiedzialności karnej ale tylko w wyroku skazującym. zrobiło mu się przykro. popełniają własne przestępstwo. postąpił zgodnie z zasadami prawa.Jeżeli podżeganie i pomocnictwo to równoważne ze sprawstwem. otóż obecny k. znalazł sprawcę C. §2 – w wypadku pomocnictwa sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary Tym samym bardzo nieudolnie ustawodawca polski sformułował przepis w §2. Art. że każde przestępstwo ma być traktowane samoistnie i jest równoważne wobec innych. który nakłaniał swoją przyjaciółkę do poddania się zabiegowi przerwania ciąży. a nawet odstąpić od jej wymierzenia[ w stosunku do podżegacza i pomocnika]” W tym stanie rzeczy podżegacz i pomocnik do przestępstwa. któremu zagwarantował ekwiwalent pieniężny w zamian za popełnienie czynu. Trzeba więc zawsze wziąć pod uwagę płaszczyznę aksjologiczną. Jak zbadać tutaj ową płaszczyznę aksjologiczną? Czy z faktu iż w sprawcy C odezwały się ludzkie instynkty. 19). na której opiera się prawo karne. Jednak kobieta zdecydowanie odmawiała. to czy z tego faktu sprawca A i B mają uzyskać korzyści? Przecież mogliby ponownie próbować dokonać czynu zabronionego. którego sprawca sensu stricto nawet nie próbował dokonać. Potencjalny wykonawca czynu zabronionego . gdyż widząc kobietę. to nadawca listu poniesie odpowiedzialność karną za przestępstwo w postaci zjawiskowej podżegania do zabójstwa. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. aby ten pobił kobietę ciężarną. 19 §1 „Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo” §2 „Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary” §1 – wyraża dokładnie koncepcję J. w celu aby ta ostatnia poroniła. 155§2 w związku z 53 §1 będzie to zawsze niższa odpowiedzialność karna niż za dokonanie). Ostatecznie zdjęcie ofiary trafiło do sprawcy C. typy rodzajowe przestępstwa. wymieniając w nim jedynie pomocnictwo a zapominając całkowicie o podżeganiu!!!(w stosunku do podżegania sąd nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. ale sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.k. 82 . 22 §2 „Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać. a więc wymierzane w granicach ustawowego zagrożenia przewidzianego dla dokonania(oczywiście ze względu na art. Krytyka: Owy odblask akcesoryjności nie rozwiązuje problemu(ale znacząco łagodzi teorię zjawiskową) 1) Występuje jedynie możliwość odstąpienia od wymierzenia kary 2) Przepis wskazuje. w celu złagodzenia tak daleko idących skutków wprowadził „odblask” akcesoryjności: Odblask akcesoryjności: Art.

które ma miejsce wtedy. bez porozumienia.000 zł i następnie podzielili się łupem. może być dorozumiane) • wspólnie – dokonują czynu razem. Kulesza twierdzi.Sprawstwo Art. razem realizują znamiona przestępstwa. 2. Istotą współsprawstwa jest działanie w porozumieniu. Powołany art. /np. a mijają się tylko w drzwiach/ Eksces współsprawcy 83 . że dochód z przestępstwa każdego z nich nie mieścił się w pojęciu mienie znacznej wartości/ Współsprawstwem nie jest natomiast działanie koincydentalne(tzw. jeden tylko używa siły fizycznej. zabójstwa na zlecenie). Następnie wraz z 2 sprawcą wyniósł towar ze sklepu/ Każdy współsprawca odpowiada w całości za czyn zabroniony. wielosprawstwo).nie musi być wyrażone dosłownie. gdy sprawca samodzielnie realizuje wszystkie znamiona czynu zabronionego.k. Odpowiedzą razem za całe przestępstwo rozboju. gdy wielu sprawców realizuje znamiona przestępstwa w tym samym miejscu i czasie. Tak samo działa to przy kradzieży mienia znacznej wartości. jest podstawą działania wspólnego. to poniosą wspólnie odpowiedzialność za kradzież mienia znacznej wartości. a drugi tylko okrada ofiary. przy przestępstwie rozboju. nie była wstanie rozbić szyby. kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. które to porozumienie w pewien sposób łączy sprawców czynu zabronionego. Uczestnicy zamieszek wchodzą do sklepu i każdy bierze co mu się podoba. 18 §1 „Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten. każdy po 100. /np. natomiast w dalszej części wymienia postaci sprawstwa przewidziane przez teorię subiektywną. poleca jej wykonanie takiego czynu” Sprawstwo w polskim prawie karnym to: • Jednosprawstwo • Współsprawstwo • Sprawstwo kierownicze • Sprawstwo polecające /Niektórzy przedstawiciele doktryny postulują dodanie sprawstwa na zlecenie(np. wybuchły zamieszki i ktoś wybił szybę do sklepu RTV. nawet jeśli dokonał tylko części znamion przestępstwa. ale prof. teoria formalno – obiektywna / Wykonuje własnoręcznie sprawstwo ten kto wykonuje wszystkie znamiona czynu zabronionego samodzielnie. Istnieją dwie teorie wskazujące na istotę Jednosprawstwo: 1. na której mieścił się sklep. że pewne czynności popełnione są przez kogoś innego. kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie. ale także ten. w pierwszej części wskazuje na teorię subiektywną. zatrzymał się i rozbił szybę kluczem francuskim. 18 k. działają oddzielnie.000 zł. /np. teoria subiektywna / Sprawcą jest ten kto działa cum animo actoris(ten kto jest autorem intelektualnym czynu zabronionego) Poprzez czyn realizuje on własną wolę popełnienia czynu mimo. że taka postać mieści się już w kodeksowym ujęciu sprawstwa/ Jednosprawstwo Jednosprawstwo ma miejsce wtedy. ale nie ma między nimi porozumienia(każdy działa samodzielni i na własną rękę). Współsprawstwo Jest dokonanie czynu zabronionego wspólnie i w porozumieniu: • porozumienie(łączy sprawców) . Jednak współsprawca przejeżdżający samochodem ową ulicą. Jeżeli zatem dwóch sprawców ukradło mienie znacznej wartości 200. mogą być to gesty lub milcząca zgoda. wybijając szybę wystawową w tym celu. mimo. dokonuje go samodzielnie. sprawca pragnął obrabować pewien sklep. Jednak zabrana przez niego drewniana pałka. Kradzież z włamaniem.

/np. a podczas jego dokonywania jeden z nich zabił ofiarę/ Uznaje się. 280§2 znamię porozumienia jest milcząco założone. • Przedmiotem może być również naruszenie reguł ostrożności./np. przedmiotem. że współsprawcy mogą odpowiadać za czyny popełnione nieumyślnie. Należy przyjąć. Należy przyjąć również. Prof. gdyż uważa. że granicą odpowiedzialności karnej współsprawcy jest porozumienie. to nie poniesie odpowiedzialności karnej/ Krytyka: Ta teoria przypisuje odpowiedzialność karną za czyny wykraczające poza świadomość współdziałającego co do umówionych wcześniej działań. Kulesza podtrzymuje pogląd Jana Waszczyńskiego dotyczący odpowiedzialności współsprawcy za eksces jeśli nie odstąpił od dokonywania przestępstwa. iż: • Przedmiotem porozumienia może być czyn zabroniony. środkiem lub sposobem. Jeżeli ten drugi nie zwróci na to uwagi i będzie dalej okradał mieszkanie to poniesie odpowiedzialność karną za eksces. a istotą współsprawstwa jest działanie w porozumieniu. które są podstawą odpowiedzialności karnej za czyn nieumyślny/ Różnica pomiędzy współsprawcą a pomocnikiem: 84 . że co do zasady jeden współsprawca nie odpowiada za eksces drugiego współsprawcy. dwóch sprawców włamuje się do mieszkania w nocy. która posługuje się taką bronią. które nie są objęte porozumieniem(porozumieniem objęte jest tylko naruszenie reguł ostrożności). gdy jeden ze współsprawców dokonuje czynu nieobjętego porozumieniem. 280[rozbój] §2 „Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną. jeśli natomiast zostawi łup i ucieknie z mieszkania. a więc sprawcy odpowiadają za przestępstwa umyślne objęte porozumieniem. co oznacza. jeśli eksces taki mógł przewidzieć. Art. żeby je okraść. dwaj pracownicy budowy porozumieli się co do wyrzucania cegieł z rusztowania na chodnik. nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą. Jeden z nich spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu trafiając cegłą przechodnia. sprawcy porozumieli się w sprawie dokonania rozboju. Należy przyjąć. Praktyka sądowa: W praktyce sądowej przyjęło się. którego sprawcy byli w porozumieniu. iż w treści art. który realizuje kwalifikowaną formę przestępstwa lub inne przestępstwo niż to wobec. że współsprawstwo w kwestii zbrodni rozboju opiera się na działaniu wspólnym/ Kulesza: Tę wykładnie należy odrzucić. Powstaje pytanie o odpowiedzialność współsprawcy za eksces innego współsprawcy. Jeden z nich zabija jednak właściciela. że odpowiedzą za czyn w formie nieumyślnej. bo nie chciało im się schodzić. /np. podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3” /Przyjęty został pogląd. Jan Waszczyński: Współsprawca odpowiada za eksces jeśli w czasie ekscesu nie odstąpi od realizacji czynu objętego porozumieniem. że dalsze dokonywanie przestępstwa jest milczącym porozumieniem wobec zmieniających się okoliczności czynu. Leon Tyszkiewicz: Współsprawca jest odpowiedzialny za eksces.Ma miejsce wtedy. Wyrok SN zanegował pogląd Jana Waszczyńskiego. gdyż istniało pomiędzy nimi porozumienie dotyczące naruszenia reguł ostrożności.

iż nie realizuje on swoim zachowaniem znamion przestępstwa. ale także ten. 18 §1 „Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten. Gdy sprawcy udają się już do budynku. Sprawcy zostają jednak ujęci przed wejściem do banku. sprawca kierowniczy wyda polecenie rozpoczęcia akcji. a w drodze na miejsce przestępstwa sprawcy zostaną ujęci/ Sprawstwo polecające Występuje wtedy gdy sprawca korzystając ze stosunku zależności wydaje polecenie sprawcy sensu stricte. iż kierowca podlega odpowiedzialności karnej z chwilą wyjścia współsprawców w kierunku banku(usiłowanie). kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie. dlatego bardzo często jest to przedmiotem rozważań sądu/ Kazus: /Sprawcy umawiają się co do napadu na bank i dzielą między siebie role. a fizycznie wykonują te znamiona inni sprawcy zależni od sprawcy kierowniczego.Współsprawca ma wolę animus actoris popełnienia przestępstwa. które przedmiotem jest dokonanie czynu zabronionego. Istotą sprawstwa kierowniczego jest jego dominujący wpływ na przestępstwo. kiedy sprawcy sensu stricte nie przystąpią do usiłowania. kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Czyn zabroniony jest realizacją jego własnej woli dokonania tego przestępstwa. pomaga on jedynie przy realizacji woli innej osoby. a pomocnik nie. Odpowiedzialność sprawcy kierownicze powstaje w momencie. kończy. gdzie będzie dokonywane. Sprawcy realizują jego wolę. kiedy wykona wszelkie działania kierownicze(np. /w praktyce chodzi tu przede wszystkim o hersztów grup przestępczych/ Sprawca kierowniczy: • Panuje nad przebiegiem akcji przestępczej(kontroluje ją) • Rozdziela role przestępcze i koordynuje działania pomiędzy sprawcami • Ma wpływ na rozpoczęcie i zakończenie akcji przestępczej. Mimo. decyduje o tym kiedy się rozpoczyna. /np. który nie realizując samodzielnie żadnego znamienia czynu zabronionego(„rąk sobie nie brudząc”) panuje nad przebiegiem realizacji znamion przestępstwa. a nie jako pomocnik. poleca jej wykonanie takiego czynu” • 85 . 18 §1 „Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten. w jakim zakresie i przez kogo. podczas gdy pomocnik jest obojętny wobec czynu. jeden z nich zostaje w samochodzie jako kierowca podczas ucieczki. a pomocnictwem. powinien być zatem traktowany jako współsprawca. /W praktyce często trudno wyznaczyć granicę pomiędzy współsprawstwem. Ponosi odpowiedzialność karną za usiłowanie nawet wtedy. Art. ale także ten. kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. to poprzez realizację tego czynu wypełnia się jego przestępcza wola jego dokonania. • Współsprawca realizuje pewne znamiona czynu zabronionego. Czy kierowca poniesie odpowiedzialność karną?/ Należy przyjąć. poleca jej wykonanie takiego czynu” Sprawca kierowniczy to ten. Sprawstwo kierownicze: Art. kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie. przygotuje całą akcję i wyda polecenie jej rozpoczęcia). Ma miejsce nawet wtedy gdy sprawca znajduje się setki kilometrów od miejsca przestępstwa(jeśli tylko ma kontakt ze sprawcami i może koordynować ich działania).

/np. 18 §2 „Odpowiada za podżeganie. mail. Art. do nieokreślonej grupy osób. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” §2 „Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni. Podżeganie może mieć formę: • Słowna – słowna enuncjacja pod adresem danej osoby. Franek zabij babsztyla!”) • Gest . słowa w liście „P. S. Nie jest możliwe zatem popełnienie podżegania z zamiarem ewentualnym. 24 86 . że część wojskowa kodeksu karnego nie przewiduje zasad odpowiedzialności karnej dla dowódców. sprawca polecający nie kontroluje całej akcji dokonywania czynu. Franek. których rozkazy były poleceniem dokonania czynu przestępnego. 255[podżeganie czynione publicznie] §1 „Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego podlega grzywnie. Nie jest natomiast konieczne aby osoba ta kiedykolwiek podjęła się usiłowania dokonania czynu zabronionego. Podżegacz oddziałuje na psychikę osoby w taki sposób aby wywołać zamiar popełnienia czynu zabronionego u osoby. W takim wypadku sprawca odpowie za taki czyn w formie podżegania. sms. informacja na gg. Podżeganie Art. gdy sprawca sensu stricto nawet nie przystąpił do usiłowania(analogicznie do sprawcy kierowniczego). gestem strzelania w głowę z broni kolega namawia Franka do zabicia babsztyla”) Podżeganie ukończone – ma miejsce w sytuacji kiedy u osoby.Istotą sprawstwa polecającego jest stosunek zależności pomiędzy sprawcą polecającym a sprawcą sensu stricto. powstaje zamiar dokonania czynu zabronionego. /np. jeśli Franek zabije babsztyla. a jedynie „wprawia maszynę w ruch” wydając polecenie dokonania czynu. Karalność podżegania: 1. mówię Ci”) • Pisemna – list skierowany do konkretnego adresata. Podżeganie czynione jest publicznie. W takim wypadku sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej za przestępstwo do którego nawoływał. iż dowódcy Wojska Polskiego zostali niejako „wrzuceni do jednego worka” z hersztami grup przestępczych i odpowiadają na takich samych zasadach na podstawie przepisów dotyczących sprawstwa kierowniczego i sprawstwa polecającego. W odróżnieniu od sprawstwa kierowniczego./np. Kulesza uważa. kto chcąc. Powoduje to. Podżeganie jest skierowane do konkretnej osoby oznaczonej indywidualnie w celu wywołania u niej zamiaru popełnienia czynu zabronionego. aby inna osoba dokonała czynu zabronionego. która nakłania. że smutnym faktem dla myśli prawniczej w Polsce jest to. to podżegacz odpowie za podżeganie do zabójstwa/ 2. wobec której kierowana jest namowa. jaki osoba dokonała. Sprawca polecający odpowie za usiłowanie nawet wtedy. nakłania ją do tego” Podżeganie to podjęte z zamiarem bezpośrednim(cum dolo directo) nakłanianie innej osoby do popełnienia czynu zabronionego. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” Odpowiedzialność prowokatora Art. komentarz na naszej klasie /np. Prof. zabij babsztyla. ale odpowie za przestępstwo sui generis jakim jest nawoływanie do zbrodni.

87 . a nie ma na to dowodów. które zostały pozyskane w sposób nielegalny. kto wbrew prawnemu. ale funkcjonariusz naraża się na odpowiedzialność karną. w tym wypadku nie stosuje się art. Podżegacz – dąży swym działaniem do popełnienia przestępstwa. opinię łapówkarza. swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie. udzielenie informacji o zabezpieczeniach). • (nowość w prawie karnym) Zaniechanie wbrew szczególnemu prawnemu obowiązkowi zapobieżenia skutkowi przez pomocnika. Polska – działanie nielegalne funkcjonariusza CBA nie unicestwi wartości takich dowodów przed sądem. 18 §3 „Odpowiada za pomocnictwo. 22 i 23” Prowokator nie podżega innej osoby do faktycznego popełnienia przestępstwa. w szczególności dostarczając narzędzie. USA – teoria owoców z zatrutego drzewa(fruits of the poisonous tree theory) Zgodnie z tą koncepcją nie można przed sądem powoływać dowodów.„Odpowiada jak za podżeganie. 22 • Art. iż jest wysokie prawdopodobieństwo. Jeżeli w treści złożonej propozycji będzie zamieszczona działalność mająca na celu nakłonienie do popełnienia przestępstwa. która ma na celu potwierdzenie wiarygodnych informacji uzyskanych o przestępstwie. szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie” Pomocnictwo może być udzielone zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym(w zamiarze – polski ustawodawca obejmuje tym pojęciem obie postacie zamiaru) Istotą pomocnictwa jest ułatwienie popełnienia przestępstwa: • Pomoc techniczna – dostarczenie narzędzi. CBA:[czynności o charakterze prowokacji] Są to czynności operacyjno – rozpoznawcza. środka przewozu. odpowiada za pomocnictwo także ten. Nie jest prowokatorem ten kto nakłania inną osobę do dokonania czynu zabronionego nie w celu skierowania przeciw niemu postępowania. a ponosi odpowiedzialność jak za podżeganie jeśli ma na celu ujęcie osoby do której kieruje swoje nakłanianie. Prowokator – dąży swym działaniem do ujęcia sprawcy. środek przewozu. • Pomoc intelektualna – udzielanie rady lub informacji(np. tak aby zgromadzić dowody i ująć sprawców. ze zostanie ujęta na gorącym uczynku. choć istnieje rzetelna wiedza/ Możliwe jest podjęcie takiej operacji w sytuacji w której istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa. kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. kto w zamiarze. który ułatwia tym samym dokonanie czynu zabronionego. /może być zatem stosowana wobec tego. aby inna osoba dokonała czynu zabronionego. Do prowokatora nie stosuje się: • Art. kto ma np. ale wie. ale nie dają się przełożyć na dowody procesowe. 23 /artykuły te zostaną opisane w dalszej części wywodu/ Pomocnictwo Art. a w pojęciu „złożyć propozycję” nie może być zawarte działanie mające na celu wywołanie zamiaru u osoby poddanej prowokacji. udzielając rady lub informacji. W tak wypadku można „złożyć propozycję” uzyskania korzyści. wtedy agent CBA usiądzie na ławie oskarżonych.

gdy będą naprawiać dach. że nie zabezpieczą chodnika.nieumyślnie. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary” W związku z tym. bo była ciężka.czyn może być popełniony nieumyślnie. Spadła na kogoś. która przygląda się jak konkubent zabija jej dziecko podlega odpowiedzialności karnej za pomocnictwo do zabójstwa/ Karalność za przestępstwa w postaci zjawiskowej Zakres odpowiedzialności karnej Art. 22 §1 „Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać. pomocnik wywiesza na drzwiach nielubianego sąsiada informacje o tym. Sprawca sensu stricto może działać nieumyślnie. Wyjątkiem jest tutaj art. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary a nawet odstąpić od jej wymierzenia(odblask akcesoryjności). 18§2 i §3[podżegacz i pomocnik] odpowiada jak za usiłowanie” §2 „Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać. /np. w warunkach. /np. 19 §2. matka. który przewiduje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary za pomocnictwo/widocznie ustawodawca traktuje pomocnictwo jako najmniej szkodliwą społecznie formę zjawiskową przestępstwa/ Art. a za kradzież. 19 §1 „Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za przestępstwo” §2 „Wymierzając karę za pomocnictwo. iż postacie zjawiskowe są wobec siebie równorzędne. Kazus: Robotnicy postanowili. to sąd wymierza karę w granicach zagrożenia ustawowego. 88 . zrzucili belkę z dachu razem. Jeżeli został zraniony. w jakich dniach go nie będzie i jakie są zabezpieczenia drzwi. Umyślność i nieumyślność współdziałających Przy współsprawstwie możliwe jest popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa nieumyślnie. a tam ekipa sprzątająca wywozi bezużyteczne rzeczy. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. a podżegacz i pomocnik z zamiarem. ale do kogokolwiek kto zechciałby okraść sąsiada/ Pomocnictwo może być dokonane przez zaniechanie. Jeśli natomiast czynu nie usiłowano dokonać. podmiot określony w art. gdyż istotą kradzieży jest wyjęcie rzeczy ruchomej spod władztwa osoby uprawnionej i rozporządzenie rzeczą jak właściciel/ Pomocnictwo może być kierowane do indywidualnie nieokreślonej osoby. wspólnie i w porozumieniu popełnione przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała. Treścią porozumienia staje się wspólne naruszenie reguł ostrożności. których współsprawcy podjęli zagrażające dobru chronionemu prawem. a nawet odstąpić od jej wymierzenia” Zgodnie z powyższym podżegacz i pomocnik odpowiadają za podżeganie i pomocnictwo w postaci usiłowania wtedy kiedy czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać. W tym wypadku jednak sprawca odpowie nie za pomocnictwo.Kazus: /Sprawca wynosi z przedpokoju rower sąsiada na dół. Nie jest to kierowane do konkretnej osoby.

Powstaje pytanie o odpowiedzialność karną sprawcy, który daje osobie odurzonej alkoholem kluczyki do samochodu. /np. mąż daje pijanej żonie kluczyki, a ona potrąca przechodnia powodując jego śmierć/ Lech Gardocki: Kto przekazuje osobie odurzonej alkoholem kluczyki ten odpowiada za nieumyślne spowodowanie śmierci z powodu bycia sprawcą pośrednim. Andrzej Zoll: Ten kto przekazuje kluczyki pijanemu ten odpowiada za sprawstwo jako ten, który wykonał czyn zabroniony samodzielnie(posiadał animus actoris dokonania przestępstwa). Kazus: Sprawca udostępnia kluczyki do samochodu osobie odurzonej alkoholem. Jest to pomocnictwo ale nie do popełnienia czynu zabronionego, nie było zamiaru, by wykonawca dokonał czynu zabronionego lecz by ten naruszył reguły ostrożności. Pomocnik nie może ponieść odpowiedzialności karnej, bo nie chciał i nie godził się by sprawca czyn zabroniony popełnił. Nie ma nieumyślnego pomocnictwa i podżegania! Podżegacz odpowiada, gdy namówił inną osobę chcąc, by wykonawca popełnił czyn zabroniony, a pomocnik, gdy w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym ułatwia innej osobie popełnienie czynu zabronionego. Art. 20 „Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających” Zgodnie z teorią postaci zjawiskowych Juliusza Makarewicza każdy ze współdziałających odpowiada oddzielnie i samoistnie w granicach swojej umyślności albo nieumyślności – umyślność jednego ze współdziałających nie przesądza umyślności innych. Współdziałający – to zarówno sprawca, jak i podżegacz czy pomocnik. • • • Podżeganie może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim. Pomocnictwo tylko umyślnie(zamiar bezpośredni i ewentualny). Nie można odpowiadać za nieumyślne pomocnictwo lub nieumyślne podżeganie.

Kazus: Pracownicy naprawiając dach działając w porozumieniu zrzucali ciężką belkę z dachu, w momencie gdy przechodził przechodzień. Odpowiadają oni za współsprawstwo ciężkiego uszkodzenia ciała choć nieumyślnego. Mogło być także tak, że jeden ze współsprawców widział przechodnia, a pozostali czekali na znak, kiedy będą mogli zrzucić belkę. Ten, mimo, iż widział przechodnia, dał znak do zrzutu. Przypiszemy mu umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku ciała, pozostali - nieumyślnie. Kazus II: Sprawca wykorzystując podległość pozostałych członków grupy, polecił jednemu z członków zabójstwo drugiego, gdyż podejrzewał, że jest on informatorem policji. Miał on wsypać truciznę do napoju ofiary. Zdecydował się jednak na akt czynnego żalu. Po wypiciu przez ofiarę zawiadomił policję i pogotowie. Szef grupy przestępczej wyjaśniał, że sprawdzał lojalność swej grupy, podał nie cyjanek, a cukier puder. Za co odpowiada szef grupy przestępczej? Nie odpowiada on ani za podżeganie ani za pomocnictwo – brak zamiaru!!. Bezpośredni wykonawca poniesie odpowiedzialność za nieudolne spowodowanie zabójstwa człowieka, gdyż użył środka, który nie mógł spowodować śmierci człowieka. Czy będzie miało to wpływ na odpowiedzialność karną to, że dokonał aktu czynnego żalu? Zgodnie z treścią art. 15 nie powinien podlegać karze - aczkolwiek sprawca nie zapobiegł skutkowi przestępnemu, gdyż skutek ten nie mógł nastąpić ze względu na użycie niewłaściwego środka. Zgodnie z art. 89

15 §2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Można też zastosować art. 14 §2 – nadzwyczajne złagodzenie kary przy usiłowaniu nieudolnym. Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej Art. 21 §1 „Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą” §2 „Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła” §3 „Wobec współdziałającego, którego nie dotyczy okoliczność określona w §2, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary” Kazus: Sprawca stawiając pierwsze kroki w swym przestępnym życiorysie namówił wielokrotnego recydywistę do współdziałania w przestępstwie kradzieży z włamaniem, bo chciał wykorzystać doświadczenie recydywisty. Dokonali czynu. Art. 64 przewiduje surowszą odpowiedzialność karną recydywistów. §2 tego artykułu mówi o tzw. recydywie wielokrotnej, przy której sąd wymierza karę pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia a może ją zwiększyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. W przypadku kradzieży z włamaniem ( art. 279 ) sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do lat 15. Jak będzie odpowiadał sprawca wcześniej nie karany? Według art. 21 §1 okoliczności osobiste zaostrzające odpowiedzialność karną będą uwzględniane tylko w odniesieniu do recydywisty. Sprawca wcześniej nie karany nie poniesie surowszej odpowiedzialności karnej. §1 stanowi, ze okoliczności osobiste, które dotyczą danej osoby, a nie są okolicznościami stanowiącymi znamię danego typu rodzajowego przestępstwa stosuje się tylko w odniesieniu do danej osoby: Te okoliczności to: • Małoletniość/sprawca posłużył się dzieckiem do włamania. Sprawca poniesie odpowiedzialność, a dziecko nie). • Niepoczytalność/ Jeśli dziennikarz publikuje informacje zniesławiające pokrzywdzonego, które uzyskał od osoby niepoczytalnej, nie uwolni się od odpowiedzialności karnej. Ten współdziałający, który jest niepoczytalny, nie będzie natomiast podlegał odpowiedzialności karnej/ • Działanie w usprawiedliwionym błędzie • Dokonanie czynnego żalu. §2 Dotyczy przypadku kiedy jedna z osób współdziałających posiada szczególną cechę znajdującą się w zespole znamion przestępstwa(decyduje o bytności danego przestępstwa – przestępstwa indywidualne właściwe) lub ta szczególna cecha wpływa na zaostrzenie odpowiedzialności karnej(jej posiadanie nie warunkuje, ale zaostrza odpowiedzialność karną – przestępstwa indywidualne niewłaściwe). Przepis ten nie odnosi się do sytuacji, które dotyczą cech łagodzących odpowiedzialność karną. EKSTRANEUS – osoba, która nie posiada szczególnej cechy INTRANEUS – osoba, która szczególną cechę posiada Powstaje pytanie, czy extraneus ponosi odpowiedzialność karną lub ta odpowiedzialność jest zaostrzona za współdziałanie z intraneusem? Kazus I: Sekretarka posła przyjmuje za niego łapówkę i później mu przekazuje. Sekretarka nie pełni funkcji publicznej. Czy poniesie odpowiedzialność karną za pomocnictwo przy łapownictwie biernym[art. 228]? 90

Kazus II: Każdy obywatel ponosi odpowiedzialność karną za nieudzieleni pomocy[art. 160 §1]. Jeżeli sprawca jest podżegaczem do nieudzielenia pomocy przez matkę w stosunku do dziecka, na której ciąży szczególny prawny obowiązek związany z wyższą odpowiedzialnością karną w przypadku naruszenia, to czy podżegacz odpowie za nieudzielenie pomocy w typie podstawowym czy kwalifikowanym? Ekstraneus poniesie odpowiedzialność karną jak intraneus za współdziałanie z intraneusem wtedy, gdy o szczególnej cesze intraneusa wiedział, choćby go nie dotyczyła. Kazus 1: Sekretarka wiedziała, że poseł sprawuje funkcję publiczną, a więc posiada szczególną cechę wpływającą na zaistnienie odpowiedzialności karnej, zatem zostanie postawiony jej zarzut pomocnictwa do łapownictwa biernego. Kazus II: Jeżeli dany sprawca podżegania wiedział o tym, że ta osoba jest matką i ciąży na niej szczególny prawny obowiązek ochrony dziecka, to poniesie odpowiedzialność karną za podżeganie do typu kwalifikowanego, a jeżeli nie wiedział, ze jest to matka, odpowie za podżeganie do typu podstawowego. Na podstawie §3 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do extraneusa współdziałającego z intraneusem przy dokonaniu czynu zabronionego. Czynny żal współdziałającego Art. 23 §1 „Nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego” §2 „Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do współdziałającego, który dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego” Jeżeli współdziałający dokona aktu: • Czynnego żalu udałego(dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego) – uniknie odpowiedzialności karnej. • Czynnego żalu nieudałego(starał się zapobiec dokonaniu, ale mu się nie powiodło) – sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Czynny żal stosuje się tylko i wyłącznie do osoby, która podjęła takie działania i nie ma wpływu na odpowiedzialność karną innych współdziałających. Przepisów o czynnym żalu nie stosuje się do prowokatora, który nie może powołać się na dobrowolne zapobiegnięcie skutkowi.

Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy
Zbieg przepisów ustawy – Do jednego czynu konkurują dwa lub więcej przepisy ustawy karnej(różne możliwości kwalifikacji za ten sam czyn zabroniony) Zbieg przestępstw – ten sam sprawca popełnił dwa czyny i zastanawiamy się czy są to oddzielne przestępstwa, czy jedno przestępstwo.

Zbieg przepisów ustawy
Art. 11 91

jeśli osoba odpowiada za usiłowanie.§1 „Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo” §2 „Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej. Przepis szczegółowy jest tylko dopełnieniem do pełnego zakresu. lecz używając reguły wyłączania wielości ocen prawno karnych sprowadzamy czyn do jednego przepisu. które to jest przepisem pierwotnym chroniącym dane dobro prawne. 148 §2. Reguły(wyłączanie wielości ocen prawno karnych): I. to nie będzie odpowiadać za przygotowanie. /np. sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów” §3 „W wypadku określonym w §2. Jeśli sprawca dopuszcza się zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. 148 §1 – błąd logiczny. co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów” Zbieg pozorny przepisów ustawy – Jeden czyn tego samego sprawcy wypełnia dwa lub więcej przepisów. 148 §2 . które narusza tę samą normę. jeśli zabronione działanie sprawcy nie mieści się w zakresie przepisu pierwotnego. 228 §1] i przepis posiłkowy – nadużycie służbowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowej[art. że sprawca zabił w art. Art. przepis szczególny opisuje zachowanie. że w takich wypadkach nie ma zbiegu przepisów. /np. która stanowi podstawę przepisu ogólnego. 231 §4 „Przepisu §2[nadużycie służbowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowych] nie stosuje się. gdyż to jest przepis posiłkowy. 148 §. sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. to nie podlega odpowiedzialności za usiłowanie. przepis pierwotny – łapówkarstwo bierne[art. Narażenie dobra chronionego prawem jest subsydiarne wobec naruszenie tożsamego dobra prawnego. to jego zachowanie nie będzie zakwalifikowane jako nadużycie służbowe w celu uzyskania korzyści majątkowej. który stanowi podstawę oceny prawnokarnej(zgodnie z art. 231 §1]. Jeśli zakwalifikujemy czyn sprawcy jako łapówkarstwo bierne. to tym samym nie podlega odpowiedzialności karnej z art. sprawca został uznany ze niewinnego dokonania. /np. sprawca spychał z dachu(narażając na bezpośrednie zagrożenie życia)i zepchnął(zabił) – sprawca odpowie za zepchnięcie/ 92 . jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. kiedy nie stosuje się przepisu pierwotnego. a nie zabójstwa w typie podstawowym z art. 228[łapownictwo bierne]” Odpowiedzialność karna za pewien etap na iter delicti jest formą subsydiarną w stosunku do formy bardziej zaawansowanej na drodze przestępstwa. Lex primaria derogat legi subsidiariae(przepis pierwotny uchyla przepis posiłkowy) Jeśli mamy przepis o charakterze pierwotnym i posiłkowym. jest zbieg przepisów. Lex specialis derogat legi generali(zasada specjalności) Przepis szczegółowy uchyla przepis ogólny. Andrzej Zoll(komentarz krakowski): Ta reguła to błędne rozumowanie. to przepis posiłkowy stosujemy wtedy i tylko wtedy. jeśli odpowiada za dokonanie. Zoll uważa. 11 jeden czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo). który należy usunąć regułą specjalności. II. Jeśli odpada odpowiedzialność karna na pewnym etapie iter delicti to nie wznawia to odpowiedzialności karnej za etap poprzedni – np. Witold Kulesza: [Złośliwość wobec argumentów Zolla] Skoro tak to dochodzimy do wniosku. to nie bada się jego odpowiedzialności za usiłowanie. a nie zabił w art.

a nie rzeczy skradzionej. O społecznej szkodliwości tego czynu decyduje wartość zniszczonej rzeczy. gdy z dwóch lub więcej przepisów konkurujących nie da się wybrać jednego stanowiącego podstawę do odpowiedzialności karnej. 11 §1] /Sąd uzna. wobec zniewag czy naruszenia nietykalności cielesnej) Zbieg rzeczywisty przepisów ustawy Zbieg rzeczywisty ma miejsce wtedy. włamywacz aby dostać się do wnętrza starego kościoła wybił XV wieczny witraż. którego dopuścił się sprawca/ Np. który wypełnia znamiona przepisu konsumowanego. sprawca włamuje się do mieszkania w celu kradzieży[art. Skazanie dogmatycznie nie zawiera wymierzenia kary. stworzonego z połączenia znamion. Kara: Zgodnie z [art. gdyż wartość mienia zniszczonego znacznie przewyższa wartość kradzieży. w przypadku rozboju z ciężkim uszczerbkiem sąd wymierzy karę w granicach surowszych przewidzianych dla uszczerbku od 2 lat do 12/ Zbieg przestępstw Sytuacja ta zachodzi. /np. że przepis dotyczący kradzieży z włamaniem oddaje cały zakres kryminalnego bezprawia zawartego w czynie zniszczenia mienia przez włamywacza/ Wyjątek(z orzecznictwa): Nie zachodzi zbieg pozorny(nie działają zasady wyłączenia wielości ocen) gdy wartość zniszczonego przy kradzieży zabezpieczenia jest znacznie wyższa niż łup włamywacza. W sytuacji zbiegu przestępstw sąd tworzy „nowy” typ rodzajowy przestępstwa posługując się znamionami zawartymi w dwóch lub więcej przepisów. gdy powstaje pytanie czy wielość zachowań sprawcy mających miejsce w krótkim odstępie czasu traktować jako jeden czyn. zatem przepis kradzieży z włamaniem nie zawiera odpowiedniej ilości kryminalnego bezprawia. 288 – uszkodzenie mienia]. /np. Regułę tę stosujemy gdy przepis konsumujący oddaje całą zawartość kryminalnego bezprawia czynu. że sprawca dokonał jednego przestępstwa. ze czyn dokonany przez sprawcę jest przestępstwem i sprawca ten podlega karze. po czym skradł 200 zł z pojemniczka z darami na kwiaty – nie będzie to pozorny zbieg przepisów. który stwierdza. ale nie stoi to na przeszkodzie..III Lex consumens derogat legi consumptae Przepis konsumujący uchyla przepis konsumowany. /np. /klasyczny przykład: kamerdyner co wieczór zabierał jedno drogie cygaro z gabinetu swego pracodawcy i wypalał je przed pójściem do domu. że doprowadził do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu/ Jeżeli czyn wypełnia znamiona dwóch lub więcej przepisów to sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ustawy. Podstawą odpowiedzialności karnej jest wtedy przepis konsumujący. /np. sprawca podczas rozboju tak intensywnie używał przemocy wobec swojej ofiary. która w obecnym uregulowaniu z 1997 została zastąpiona dwoma pojęciami: • Czyn ciągły • Ciąg przestępstw 93 . czy też jako oddzielne przestępstwa. gdyż jeden czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo[art. które „nazwiemy” rozbojem ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu/ Skazanie: Skazanie oznacza. czy też 100 kradzieży jednego cygara?/ W kodeksie karnym z 1932 istniała konstrukcja przestępstwa ciągłego. 279] i dopuszcza się przy tym zniszczenia zamków w drzwiach mieszkania[art. 207[znęcanie się] jest konsumujący wobec działań które składają się na znęcanie się{np. Czy sprawca dopuścił się jednego przestępstwa kradzieży 100 cygar. 11 §3] Sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego najsurowszą odpowiedzialność karną. Przyjmuje się. aby zastosował inne środki reakcje przewidziane w innych przepisach stanowiących podstawę skazania. że czyn odpowiada wszystkim pięciu elementom przestępstwa. jest procesem poprzedzającym. art.

Najczęściej ma to miejsce wtedy. chociażby nieprawomocny. więc odpowie za czyn ciągły kradzieży do maksymalnej wysokości kary przewidzianej za kradzież od 3 miesięcy do lat 5/ Ciąg przestępstw Jest to kolejna konstrukcja. a więc to nowe przestępstwa. która zastąpiła znane z wcześniejszych uregulowań przestępstwo ciągłe. pracownik salonu samochodowego postanawia ukraść samochód. a więc zostaną zakwalifikowane jako jeden czyn ciągły. uważa się za jeden czyn zabroniony. jedno przestępstwo) Art. ale codziennie wynosi jedną część.Czyn ciągły (pojęcie łączy się z pozornym zbiegiem przestępstw – wiele zachowań. w krótkich odstępach czasu. najpierw koło. sprawca codziennie kradł z domu ofiary jedno cygaro warte 300 PLN przez 100 dni. bo mimo wielu zachowań przestępczych odpowie jak za jeden czyn( w kodeksie z 1932 zaostrzało to odpowiedzialność karną – w obecnym tej odpowiedzialności nie zaostrza). Art. 91 §1 „Jeżeli sprawca popełnia w podobny sposób. to nastąpi przerwanie czynu ciągłego i powrót do dokonania będzie stanowił odrębny czyn zabroniony. gdy sprawca postanawia dokonać jedno przestępstwo „na raty”. warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego” Czyn ciągły – Warunki: • Z góry powzięty i ciągle odnawiający się zamiar • Dwa lub więcej czyny tego samego rodzaju • Krótki odstęp czasu • Jeżeli to przestępstwo przeciw osobie(naruszające dobra osobiste) to musi być to ta sama osoba W obecnym kodeksie karnym uznanie zachowań sprawcy za jeden czyn ciągły jest dla niego korzystniejsze. zanim zapadł pierwszy wyrok. jeśli urzędnik przerwał ten zamiar./np. gdzie wiele zachowań uważane jest za oddzielne przestępstwa popełniane w ciągu. Słabość tej koncepcji: Dwa artykuły zniesławiające tę samą osobę zostały wydane w krótkim czasie i ze z góry podjętym zamiarem zniesławienia tej osoby. jeżeli zostanie zatrzymany sprawca kradzieży koła do samochodu i udowodnimy. dwa lub więcej przestępstw. Jeżeli zatem przerwa trwała dłużej./ Aby uznać wielość czynów za jedno przestępstwo należy wykonać test usiłowania(czy jedno działanie sprawcy było usiłowaniem dokonania całego przestępstwa?) /np. potem kierownice itp. potem drugie. podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste. Jest związana z rzeczywistym zbiegiem przestępstw. Wąsek)/zwolennik przestępstwa ciągłego z 32): Warunkiem przyjęcia czynu ciągłego jest z góry powzięty zamiar sprawcy(np. /np. Konstrukcja czynu ciągłego nie łączy się z ustawowym zaostrzeniem wymiaru kary!!! Sąd wymierzając karę za zachowania jednostkowe wchodzące w skład jednego czynu ciągłego nie może przekroczyć ustawowego zagrożenia przewidzianego dla przestępstwa tego rodzaju. ze miał na celu kradzież całego pojazdu to będzie to zakwalifikowane jako czyn ciągły/ Wymagany jest również krótki odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi zachowaniami składającymi się na dany czyn ciągły(uznaje się kilka do kilkunastu dni). 12 „Dwa lub więcej zachowań. to każdy kolejny czyn nie jest już podjęty ze z góry powziętym zamiarem. Krytyka(A. co do któregokolwiek z tych 94 .

II – przestępstwo dwuaktowe: Opis przestępstwa zawiera dwa czyny(dwie przesłanki)które muszą być spełnione łącznie. gdyż był to niewątpliwe handel ludźmi. aby powstała odpowiedzialność karna. by łącznie zakwalifikować je jako znęcanie się/ Przy znęcaniu się wyjątkowo jeden czyn może stanowić o bycie przestępstwa wieloszynowego/np. orzeczona w wyroku łącznym kara nie może przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. sprawca włamał się do kilku samochodów po kolei kradnąc z nich radia i znaleziono je w trakcie przeszukania w jego mieszkaniu/ Pozorny zbieg przestępstw Możemy mieć także do czynienia z pozornym zbiegiem przestępstw. sąd orzeka jedną karę na podstawie przepisu. /np. zbiorowe): Wiele czynów może być potraktowane jako jedno przestępstwo gdy w ustawie opis tego zachowania jest tak sformułowany. Sąd wymierza karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (nadzwyczajne obostrzenie kary) za jeden ciąg przestępstw. ze podlega karze ten kto uprawia handel ludźmi. sąd orzeka karę łączną.przestępstw. każde z tych jednostkowych przestępstw wyczerpuje. kiedy dwa lub więcej zachowania sprawcy traktujemy jak jeden czyn zabroniony. 85 popełnia dwa lub więcej ciągów przestępstw określonych w §1 lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo. którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje” Ciąg przestępstw – Warunki: • Ten sam sprawca • Czyny dokonane w podobny sposób • Krótkie odstępy czasu(kilka. I – przestępstwo wieloczynowe(kolektywne. którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje. sąd orzeka 1 karę. takich jak zniewagi czy naruszenie nietykalności cielesnej. że z treści przepisu wynika wieloszynowość. 95 . w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę” §2 „Jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 253] Przepis przewiduje. /np. którego znamiona. który może być dokonany jednym czynem mimo. wskazując na przestępstwo wieloczynowe. / Sąd Okręgowy miasta „L” stanął przed pytaniem jak zakwalifikować czyn człowieka. przypalenie dziecka papierosem/ Wyjątkiem jest także przepis dotyczący handlu ludźmi[art. art. że nie jest to handel ludźmi. kilkanaście dni) • Przestępstwa popełniane zanim zapadł wyrok skazujący za któreś z tych przestępstw(choćby był to wyrok nieprawomocny) Jeżeli 4 powyższe warunki są spełnione. na podstawie przepisu. że wynika bez wątpliwości. 207[znęcanie się] – ustawodawca projektując ten przepis objął przestępstwem znęcania się wielość zachowań sprawcy. przewidzianego w przepisie. gdyż to zachowanie człowieka nie miało charakteru wieloszynowego/ Sąd oczywiście popełnił błąd. że ustawodawca objął opisem wielość jednostkowych zachowań. który tylko jeden raz sprzedał jedną osobę – sąd uznał. mimo wielości jednostkowych przestępstw. stosując odpowiednio przepisy tego rozdziału” §3 „Jeżeli sprawca został skazany dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa należące do ciągu przestępstw określonego w § 1. Ma to miejsce zawsze wtedy.

/np. Ten sam sprawca b. IV – współukarane czyny następcze: Sprawca korzysta z owoców przestępstwa lub zaciera ślady. 96 . a nie za późniejsze zniszczenie cudzego mienia/ Współukaranie czynów następczych nie ma zastosowania przy przestępstwie spowodowania wypadku drogowego[art. a następnie wspólnie ze sprawcą dokonuje czynu zabronionego. kiedy ustawodawca przewiduje dwa zachowania składające się na dane przestępstwo. jednak przyjmujemy. Odpowie za jedno zabójstwo. 177] kiedy sprawca następnie ucieka z miejsca zdarzenia. Sądy traktują kwalifikowaną formę wypadku drogowego spowodowaną ucieczką sprawcy jako współukaranie nieudzielenia pomocy. chociażby nieprawomocny. z którego każde jest oddzielnie penalizowane w ustawie karnej /np. 230] ustawodawca dla zaistnienia tego przestępstwa wymaga aby sprawca: • Powołał się na wpływy • Podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy Występuje także wtedy. sąd orzeka karę łączną. przestępstwo rozboju – ustawodawca zadecydował. a za parę dni próbuje jeszcze raz i tym razem ją zabija. 2. Działa w tym samym miejscu(lub wobec tej samej osoby) c.(ukaranie za następny etap będzie zawierało również karę za etap poprzedni). że ukaranie za czyn poprzedni będzie uznane za współukarane za czyny następcze. Odpowie za kradzież. facet strzela do żona – nie trafia. Odstęp czasu był niewielki Jeśli te wymogi nie będą spełnione to zbieg przestępstw będzie rzeczywisty i sprawca poniesie odpowiedzialność karną za dwa oddzielne przestępstwa. a owo korzystanie lub zacieranie śladów stanowi odrębne przestępstwo. z których każde jest oddzielne i podlega karze tego samego rodzaju i nie jest to pozorny zbieg przestępstw i nie zapadł wyrok co do któregokolwiek z tych przestępstw. a następnie dopuszcza się drugiego czynu na następnej stacji iter delicti. 85 „Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok. /np. Wtedy gdy sprawca dopuszcza się czynu na określonym etapie iter delicti. że do zaistnienia przestępstwa rozboju wymagane jest zarówno użycie siły fizycznej jak i kradzież/ III – współukarane czyny uprzednie: Dwa czyny traktujemy jako pozorny zbieg przestępstw: 1. ale jest to rozumowanie błędne dogmatycznie: • Spowodowanie wypadku(nieumyślne) • Nieudzielenie pomocy(umyślne) /nie da się dogmatycznie uzasadnić współukaranie za dane przestępstwa/ Rzeczywisty zbieg przestępstw Art. ukradł samochód./np. a potem go zniszczył. w którym będzie zawierać się kara za usiłowanie – warunki: a. jeździł nim przez jakiś czas. Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca przestępstwa lub był pod wpływem alkoholu. przestępstwo płatnej protekcji[art. to kara zostanie wymierzona w graniach od dolnej granicy zwiększonej o połowę do górnej granicy zwiększonej o połowę. co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa” Rzeczywisty zbieg przestępstw ma miejsce gdy ten sam sprawca popełnia 2 lub więcej przestępstw. Sprawca dopuszcza się jednym czynem podżegania lub pomocnictwa.

86]: • (minimum) najwyższa z kar wymierzonych za popełnione przestępstwa • (maximum) suma wymierzonych kar(nie może być więcej niż suma poszczególnych) • (maximum) 15 lat pozbawienia wolności (i odpowiednia stawka grzywny itp. współmiernej do wagi popełnionego czynu przestępnego i wyrażającej potępienie jego sprawcy. 87] Jeżeli zbiega się kara pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności.W takich okolicznościach sąd wymierza karę za każde z tych przestępstw. 88] Jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za zbiegające się przestępstwa jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. polegającym na wyrządzeniu określonej dolegliwości o charakterze osobistym. Środki karne stosowane są obok kary i mają na celu wyrządzenie dodatkowej dolegliwości dostosowanej do charakteru popełnionego przestępstwa. to sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując.k. kara wykonana Odpowiedzialność karna zawsze wiąże się z koniecznością wymierzenia sankcji za popełnienie przestępstwa. jaką ma wyrządzać sprawcy przestępstwa • osobisty charakter kary – musi być ona wymierzona w sprawcę przestępstwa (tu wątpliwości budzi kara grzywny) • jest środkiem przymusu państwowego – wymierzać ją może tylko państwo.: • pozbawienie praw publicznych • zakaz zajmowania określonego stanowiska • zaraz wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej • zakaz prowadzenia pojazdów 97 . zagrożenie karne zawarte w ustawie 2. a każda próba wymierzenia jej na własną rękę traktowana jest jako działanie bezprawne • powszechność – może być stosowana do każdego. kara orzeczona w wyroku skazującym 3. Cechy kary kryminalnej: • może być wymierzana tylko w razie popełnienia przestępstwa • dolegliwość. Nauka o karze/O. Jest ona jednak wymierzana tylko wtedy. gdy zostaną spełnione wszystkie warunki odpowiedzialności karnej. to orzeka się tą karę jako karę łączną. J. [Art. Kara łączna[Art. że miesiąc ograniczenia wolności to 15 dni pozbawienia wolności. 39 K. Ich katalog wymienia art. a następnie orzeka karę łączną. czyli ustalenia kryteriów. teorie cele) POJĘCIE KARY KRYMINALNEJ Można wyróżnić 3 aspekty kary: 1. kto dopuszcza się przestępstwa • współmierność do wagi popełnionego czynu oznacza konieczność racjonalizacji kary. Jeśli zbiegają się dwie lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności sąd może orzec jako karę łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności. na podstawie których jest ona wymierzana przez sąd Kara kryminalna (def.Bączyk/ Kara kryminalna(pojęcie.) [Art. Waszczyński) jest środkiem przymusu państwowego stosowanym przez sąd wobec sprawcy przestępstwa.

RACJONALIZACJA KARY Racjonalizacja kary to uzasadnienie dla stosowania przez państwo określonych środków reakcji na przestępstwo. Teorie te wynikały z klasycznej szkoły prawa. <patrzenie wstecz> Teorie względne (utylitarne) – kara to środek oddziaływania na sprawcę przestępstwa. Teorie kary są bardzo ściśle powiązane z teoriami przestępstwa. Związane z socjologiczna szkołą prawa karnego. Makarewicz. Kodeks z 1969 roku bliższy był modelowi represyjno-resocjalizacyjnemu. Początków tej myśli doszukiwać się można u Seneki. by „odechciało mu” się popełniać przestępstwa w przyszłości. Kodeks z 1997 roku bliższy jest modelowi resocjalizacyjno-represyjnemu. które generuje przestępców spośród siebie. Sprawca powinien być tak ukarany. Beccarii. ale też powodować. która ma spełniać cele prewencyjne. Benthama. Zwolennikiem tej teorii był m. Wyróżniane są 3 rodzaje poglądów uzasadniających sens karania: Teorie absolutne (retrybutywne) – kara jest reakcja państwa na popełnione przestępstwo oraz jednym z warunków skuteczności prawa karnego. dlatego najważniejsze jest przywrócenie człowieka społeczności. by nie powrócił on do popełniania przestępstw oraz by inni powstrzymali się od tego typu działań. które stosowane są wobec sprawców. jakie wyrządził sprawca. by sprawca odpokutował. Różnią się od kary tym. Sensem kary jest sprawiedliwa odpłata. Karę wymierza się tylko po to.in. Ma ona naprawić moralne zło. Hegla. Ma na celu nie tylko wymierzenie kary sprawcy. że ich celem nie jest wyrządzenie dolegliwości sprawcy. nie ma żadnych innych celów. <patrzenie w przód> Teorie mieszane – elementy moralne jak i utylitarne. Wg tej teorii kara powinna być dostosowana do indywidualnych cech i właściwości sprawcy i w optymalnym zakresie prowadzić do jego resocjalizacji. który został naruszony wraz z popełnieniem przestępstwa. Celem finalnym wszystkich teorii jest ograniczenie przestępczości. J.• • • • • przepadek przedmiotów obowiązek naprawienia szkody nawiązka świadczenie pieniężne podanie wyroku do publicznej wiadomości Środki zabezpieczające są to środki penalne. ale też na resztę społeczeństwa. Filozoficznie uzasadniane przez poglądy Kanta. Kara to odpłata. którym z powodu niepoczytalności nie można przypisać winy. Związana z socjologiczną szkołą prawa. Jej zwolennikiem był Liszt. Przestępczości winne jest społeczeństwo. Ma służyć również przywróceniu ładu i porządku społecznego. Współczesne teorie kary: 98 . Środki związane z poddaniem sprawcy próbie – należą do nich: • warunkowe umorzenie postępowania karnego • warunkowe zawieszenie wykonania kary • warunkowe przedterminowe zwolnienie 2.

lecz również zadośćuczynienie moralne. że prowadzi on do braku rozgraniczenia między prawem karnym a prawem cywilnym CELE KARY I ŚRODKÓW KARNYCH Cel sprawiedliwościowy – kara powinna wyrządzać sprawy tylko taką dolegliwość. Składa się na nie nie tylko wymiar finansowy. gdyż tylko taka może prowadzić do prewencji indywidualnej i generalnej. Dziś przez prewencję generalną należy rozumieć pozytywnie.k. – za przestępstwo mogą być wymierzone następujące kary: • grzywna • ograniczenie wolności • pozbawienie wolności (dla żołnierzy – może być areszt wojskowy) • 25 lat pozbawienia wolności • dożywotnie pozbawienie wolności Kolejność ważna. gdyż sąd powinien najpierw rozważyć możliwość wymierzenia kary łagodniejszej.k. gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. Przejawem tego jest mediacja. potencjalnych sprawców. że prawo jest egzekwowane. prewencja negatywna. Prewencja generalna – początkowo oznaczała odstraszanie potencjalnych sprawców poprzez zagrożenie karą oraz jej orzekanie i wykonanie. Naprawienie szkody (kompensacja) – domena prawa cywilnego. wspólne ustalenie odszkodowania. prace na rzecz lokalnej społeczności. bez wychowawczego nazywane jest poprawą jurydyczną. a dopiero w ostateczności surowszej. 32 K. iż sprawca nie powróci na drogę przestępstwa daje realizacja zarówno celu zapobiegawczego. Mącior. Model sprawiedliwości naprawczej – w modelu tym ważną rolę pełni pojednanie.k. Duże znaczenie mają tu środki karne.). Większą pewność. jako kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez zagrożenie karą oraz jej wymierzanie. jak i celu wychowawczego. Jest jednym ze środków karnych (art. Jest to tzw. W drobnych sprawach jest to bardzo dobre rozwiązanie. zadośćuczynienie wyrządzonym krzywdom. Kary(rodzaje) Art. Zalety: 99 . tj. Przedstawiciel: prof. W tym ujęciu celem jest kształtowanie postaw i poczucia.Model sprawiedliwości retrybutywnej – związany z neoklasycyzmem prawniczym. Sąd zawsze bierze pod uwagę pojednanie się poszkodowanego ze sprawcą. a kara ma na celu jedynie odstraszenie innych. Osiągnięcie celu zapobiegawczego. Wg tego modelu kara powinna być celowa i surowa. Jest szeroko stosowana we współczesnych systemach prawnych. gdy sprawca nie powraca na drogę przestępstwa. poprzez resocjalizację. Prewencja indywidualna – działanie zapobiegawcze i wychowawcze na sprawcę. 46 K. sprzeczna z zasadami humanitaryzmu (art. 3 K. Cel zapobiegawczy zostaje spełniony. GRZYWNA Kara majątkowa. Sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy. Dolegliwość: uszczuplenie majątku skazanego. jaka jest współmierna do jego winy i wagi (stopnia społecznej szkodliwości) popełnionego czynu. Przeciwnicy podnoszą zarzut.).

k. 60 §6 pkt 2 i 3) Grzywna kumulatywna: • ma na celu zwiększenie represji karnej • orzekana fakultatywnie (art. • nie orzeka się w grzywny obok kary ograniczenia wolności -> wyjątek: w razie warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności. Grzywna samoistna – orzekanie: • przestępstwo zagrożone wyłącznie kara grzywny lub karą grzywny alternatywnie z innymi karami • w razie stosowania art. 58 §3 (pozwala sądowi na zrezygnowanie z kary pozbawienia wolności i orzeczenie grzywny. innej osoby fizycznej lub prawnej. a wręcz powiększa jego dochody Wady: • brak osobistego charakteru dolegliwości (może zapłacić ktoś inny) • każde uszczuplenie majątku skazanego stanowi dolegliwość dla jego rodziny Grzywna samoistna – wymierzana jako jedyna dolegliwość (+ ewentualnie środek karny). Korzyść majątkowa – art. Grzywna kumulatywna – wymierzana obok kary pozbawienia wolności. jeśli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub taką korzyść osiągnął. jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej oraz grupy osób prowadzącej zorganizowaną działalność przestępczą.• • kara wolnościowa (nie wiąże się z izolowaniem sprawcy od rodziny i społeczeństwa. 1969 oraz niektóre ustawy zawierające ustawy karne)!!! SYSTEM STAWEK DZIENNYCH Zastosowany po raz pierwszy w krajach skandynawskich. 100 . zarobkowe i osobiste W systemie kwotowym nie ma praktycznie możliwości dopasowania grzywny do wagi czynu ze względu na konieczność jednoczesnego dopasowania sytuacji majątkowej i osobistej skazanego. W obecnym systemie karnym funkcjonują 2 systemy wymiaru grzywny – stawek dziennych (K. koniecznością przerwania pracy. 33 §2 – sąd może wymierzyć grzywnę obok pozbawienia wolności. Ustalenie ostatecznego wymiaru grzywny odbywa się w 2 etapach. demoralizacją) wykonanie tej kary nie wiąże się z kosztami ze strony państwa. jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nie przekraczająca 5 lat pozbawienia wolności) • w razie zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. Nie dotyczy to orzeczenia kary 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności). W każdym sąd rozważa inne przesłanki decydujące o wymiarze kary: I ETAP: o ustalenie liczby stawek dziennych.k. 115 §4 – korzyść dla siebie. 1997) oraz system kwotowy (K. dopasowując ją do wagi czynu oraz winy sprawcy (bierze się pod uwagę dyrektywy wymiaru kary) o nie bierze się pod uwagę sytuacji majątkowej skazanego II ETAP o ustalenie wysokości jednej stawki dziennej o sąd bierze pod uwagę sytuację indywidualne możliwości majątkowe.

33 §3): • dochody sprawcy • warunki osobiste. grzywna wymierzana w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz jako kara łączna z takich grzywien – nie może przekroczyć 180 stawek dziennych 4. Najniższa liczba stawek dziennych może wynosić 10. skazanie za przestępstwo z art. Obowiązki: • z mocy prawa: o zaniechanie zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu o wykonywanie pracy wskazanej przez sąd o udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary • na mocy decyzji sądu 101 . W szczególnych wypadkach grzywnę można rozłożyć na 3 lata. Praca ta trawa min. 34 §1). a największa 360. okoliczności wskazują. gdy ściągnięcie grzywny przyniosłoby zbyt ciężkie skutki dla jego rodziny. grzywna wymierzana w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary ograniczenia wolności oraz łączna kara z takich grzywien nie może przekroczyć 90 stawek dziennych Wysokość jednej stawki dziennej nie może być niższa od 10 zł ani przekraczać 2000 zł. Dolegliwość: nałożenie na skazanego szeregu obowiązków. 35 §1. Gdy egzekucja okaże się bezskuteczna. miesiąc. Górna granica liczby stawek dziennych może ulec modyfikacji: 1. Orzekając wysokość sąd bierze pod uwagę (na podstawie art. 296 §3. Nie ma charakteru izolacyjnego. Wymierza się w miesiącach – od 1 do 12 (art. Jeśli termin ten upłynie bezskutecznie. a jeśli ustawa nie przewiduje pozbawienia wolności za to przestępstwo – nie więcej niż 6 miesięcy. po wyrażeniu zgody przez skazanego. nadzwyczajne obostrzenie kary lub wymierzenie kary łącznej do 540 stawek dziennych 3. 299 (pranie brudnych pieniędzy) – zwiększenie do 2000 stawek dziennych 2. KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI Alternatywa dla krótkoterminowego pozbawienia wolności. lub rozłożyć ją na raty (na rok). Sąd może odroczyć ściągnięcie grzywny. rodzinne • stosunki majątkowe • możliwości zarobkowe • zobowiązania względem innych osób (np. gdy dochody sprawcy i inne ww. art. wariantów (brak zgody na pracę) sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności: 1 dzień = 2 stawki dzienne grzywny Kara zastępcza nie może przekraczać 12 miesięcy pozbawienia wolności lub górnej granicy kary pozbawienia wolności za to przestępstwo. sąd może zmienić grzywnę (nie przekraczającą 100 stawek dziennych) na pracę społecznie użyteczną. Skazany jej wzywany do dobrowolnego uiszczenia kary grzywny w terminie 30 dni. Granice obowiązku pracy wyznacza przepis art. że nie uiści on grzywny i nie będzie można jej ściągnąć w drodze egzekucji. z których najważniejszy to obowiązek pracy. 12 miesięcy. alimenty) Grzywny nie orzeka się.Grzywnę określa się poprzez określenie jednej stawki dziennej oraz ilość stawek. grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. 297 §1 (oszustwo kredytowe) lub art. Gdy nie można zastosować ww. a max.

102 . Wymierzana jest żołnierzom na czas nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 2 lata. dozorowanej pracy na cele społeczne. wskazane przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy. W podstawowym rodzaju kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc. od 20 do 40 godzin 2. Uchylanie się od tej kary skutkuje orzeczeniem zastępczej kary grzywny: 1 dzień ograniczenia wolności = 1 stawka dzienna Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny jest niecelowe sąd orzeka zastępczą karę pozbawienia wolności: 2 dni pozbawienia wolności = 1 dzień ograniczenia wolności Jeśli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności. 25 lat pozbawienia wolności 3. Kara dożywotniego pozbawienia wolności ma głównie cel prewencyjny – odizolowanie sprawcy najcięższych zbrodni od społeczeństwa. gdy każda z nich polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Wymierzana jest w miesiącach i latach (wyjątek stanowi zastępcza kara pozbawienia wolności). potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia miesięcznego na rzecz skarbu państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd. Miejsce. stowarzyszenia. instytucji albo organizacji społecznej Obowiązek pracy (dwa warianty – art. Odmiennością charakteryzuje się jedynie kara aresztu wojskowego (art. czas. Jedyną karą bezwzględnie oznaczoną jest kara 25 lat pozbawienia wolności. wykonywanie nieodpłatnej. jednak jego zgoda nie jest dla sądu wiążąca. placówce służby zdrowia. Pełni funkcje ochronna i odstraszającą. Np. 3 rodzaje: 1. opieki społecznej itp. pozbawienie wolności 2. W tym czasie skazany nie może bez zgody sądu rozwiązać stosunku pracy. Dolegliwość: godzi w podstawowe prawo każdego obywatela – wolność. dożywotnie pozbawienie wolności Jakościowo się nie różnią. rodzaj i sposób wykonywania pracy określa sąd po wysłuchaniu skazanego. 37) Najsurowsza sankcja karna. 322). Stosuje się odpowiednio przepisy o karze pozbawienia wolności. „grozi kara pozbawienia wolności do lat 3” należy rozumieć „od miesiąca do lat 3”.o o o o o przeproszenie pokrzywdzonego łożenie na rzecz innej osoby powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających naprawienie szkody w całości lub w części ponadto może oddać skazanego pod nadzór kuratora lub osoby godnej zaufania. KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI (art. Skazany podlega w czasie jej odbywania szkoleniu wojskowemu. a najdłużej 15 lat. kara zastępcza nie może przekraczać 6 miesięcy. 35): 1.

2. rad gmin i ich komisji. Poza art. Senatu. samorząd terytorialny. 1. władze wyższej uczelni) oraz utraty zdolności do ich uzyskania w okresie trwania tego środka karnego. 39 mogą być używane również jako środki zabezpieczające (art. Nie można pozbawić czynnego i biernego prawa wyborczego do partii politycznych. ławnika. Utrata posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. izb lekarskich itp. przepadek przedmiotów 5. zakaz zajmowania określonego stanowiska lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 3. Art. pozbawienie praw publicznych 2. Dotyczy to też członkowstwa w komisjach orzekających w sprawach dyscyplinarnych. 3. przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia przestępstwa (art. nawiązka 7. podanie wyroku do publicznej wiadomości Poza treścią art.) oraz w stosunku do podmiotów takiej władzy nie sprawujących. sędziego TS. 52) Środki karne stosowane wobec żołnierzy wymienia art. Jest to zakaz wykonywania funkcji sędziego (także TK i TS). notariusza itp. Sejmu. zwrot korzyści majątkowej (art. organów samorządu zawodowego lub gospodarczego. 39 znajdują się: 1. 99). członka KRRiTV. Utrata prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego i zawodowego. 39 wymienia następujące środki karne: 1. 103 . prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia pojazdów stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. Utrata czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władzy publicznej. a także utraty orderów. 324 §1: • obniżenie stopnia wojskowego • wydalenie z zawodowej służby wojskowej • degradacja Niestosowanie się do orzeczonych przez są zakazów zajmowania stanowiska. wykonywania zawodu.Środki karne Środki karne – w kodeksie z 1969 roku znane jako kary dodatkowe. odznaczeń i tytułów honorowych przyznawanych przez uprawnione do tego podmioty (Prezydenta RP. 45) 2. świadczenie pieniężne 8. obowiązek naprawienia szkody 6. Może nastąpić w stosunku do podmiotów sprawujących taką władzę (Prezydenta RP. Mogą być orzekane obok kary zasadniczej lub zamiast niej. fundacji itp. zakaz prowadzenia pojazdów 4. 39 znajdują się środki karne o charakterze probacyjnym. Krajowej Rady Sądownictwa. arbitra. sędziego TK. Środki karne wymienione w art. POZBAWIENIE PRAW PUBLICZNYCH Szeroki zakres stosowania.

244. brak wiedzy. stanowiska lub wykonywanego zawodu (między nadużyciem stanowiska/zawodu a przestępstwem istnieje związek przyczynowy oraz gdy uprawnienia sprawcy umożliwiły mu lub ułatwiły dokonanie przestępstwa) Zachowania te mogą być objęte umyślnością lub nieumyślnością. 104 . zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu. Pozbawienie praw publicznych orzeka się w latach od roku do 10 lat. nie biegnie czasie odbywania kary pozbawienia wolności. przy popełnieniu przestępstwa. na który środek ten został orzeczony. za które nastąpiło skazanie. a zakaz był wykonywany przynajmniej przez rok. uznać. Środek ten orzeka się fakultatywnie w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (pojecie szersze niż „niskie pobudki” – z chęci uzyskania korzyści majątkowej. wykonywany po odbyciu kary pozbawienia wolności. Naruszenie orzeczonego przez sąd zakazu wykonywania zawodu. nie przywrócenia!! Przedmiotem orzeczenia mogą być tylko prawa. Sąd po upływie połowy okresu. z zemsty). nie przyszłe! Okres. na jaki został ten środek orzeczony. odporności na stres) też musi mieć związek z popełnionym przestępstwem! 2. jeżeli sprawca przestrzegał porządku prawnego. popełnione zostało w związku z prowadzeniem takiej działalności • jej dalsze prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zakaz ten orzeka się fakultatywnie w latach. zajmowania stanowiska lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej stanowi przestępstwo z art. Orzeczony jedynie wtedy. ZAKAZ ZAJMOWANIA OKREŚLONEGO STANOWISKA. chyba że ustawa daje możliwość orzeczenia w innym wymiarze. muszą być spełnione warunki: • Wykazanie. że sprawca nadużył. gdy: • przestępstwo. które sprawca posiadał w chwili orzeczenia. „Okazanie. że środek ten został wykonany. od roku do 10 lat. By sąd orzekł ten środek karny. że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanego zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem” – zazwyczaj chodzi tu o niedołożenie należytych starań w ich wykonywaniu. magistra). Obowiązuje od uprawomocnienia się wyroku. lecz nie można pozbawić stopni naukowych i tytułów zawodowych (profesora.Można pozbawić skazanego tytułu dr honoris causa. Okazanie (np. Po terminie. WYKONYWANIA OKRESLONEGO ZAWODU LUB PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Trzy różne zakazy: 1. Nie musi to oznaczać zakazu wykonywania zawodu – zakresy tych znamion nie pokrywają się. na który środek ten został orzeczony. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej. nabywa się zdolność do ponownego uzyskania praw publicznych.

jeżeli sprawca przestrzegał porządku prawnego.in. LUB Zbiegł z miejsca zdarzenia. Przez „pojazd” należy rozumieć wszelki pojazd przystosowany do poruszania się po drodze publicznej. Orzeka się obligatoryjnie. Może być orzeczony: 105 . 3. do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy lub zbiegł z miejsca wypadku. a zakaz był wykonywany przynajmniej przez rok. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. że środek ten został wykonany. będąc w stanie nietrzeźwości . jeżeli zaistniała choć jedna z przesłanek: • Sprawca dopuściło się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Może być orzeczony (fakultatywnie) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. na który środek ten został orzeczony.): • Pojazdy silnikowe • Maszyny samobieżne • Maszyny rolnicze. a zakaz był wykonywany przynajmniej przez rok. Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. 42) 1. wodnym lub powietrznym. Orzeczenie następuje na czas od roku do 10 lat (do lat 2 w związku z warunkowym umorzeniem postępowania) oraz tytułem środka zabezpieczającego. będąc w stanie nietrzeźwości . Pojazdy mechaniczne (m. w którym doszło do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. leśne • Maszyny szynowe. Sąd po upływie połowy okresu. Przesłanki: • • Sprawca dopuściło się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. wodnym lub powietrznym. LUB • Zbiegł z miejsca zdarzenia. że środek ten został wykonany. 2. Zakaz ten można orzec. wodnej lub powietrznej. jeżeli sprawca przestrzegał porządku prawnego.Sąd po upływie połowy okresu. iż prowadzenie pojazdów określonego rodzaju zagraża bezpieczeństwu w komunikacji z powodu. pod wpływem środka odurzającego. tramwaje • Łodzie motorowe • Samoloty Zbiec z miejsca zdarzenia – oddalić się bez zamiaru powrotu. np. w którym doszło do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. uznać. ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW (art. uznać. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. barku poczucia odpowiedzialności. do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy lub zbiegł z miejsca wypadku. istotnej wady wzroku kierującego. na który środek ten został orzeczony. pod wpływem środka odurzającego. jeżeli okoliczności popełnionego przestępstwa wskazują na to.

Orzekany: • Obligatoryjnie – przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa („owoce przestępstwa”): o Nie stanowiące własności sprawcy. Na zawsze (obligatoryjnie) w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach wymienionych wyżej (patrz: na zawsze. fakultatywnie) Sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. 177 §2 (wypadek komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) lub 355 §2 (wojskowy wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) był w stanie nietrzeźwości. • Fakultatywnie – może dotyczyć: o Przedmiotów stanowiących mienie ruchome . ALBO w czasie popełnienia przestępstwa z art. Przepisów tych nie można stosować do przypadków nieświadomej utraty tych przedmiotów.:  Noże  Wytrychy 106 . Mogą to być przedmioty codziennego użytku. nieruchomości Przepadek nie ma miejsca. Jeżeli nie można pieniędzy zwrócić pieniędzy poszkodowanemu przechodzą na rzecz Skarbu Państwa. ją spali). na czas od roku do 10 lat (do lat 2 w związku z warunkowym umorzeniem postępowania) oraz tytułem środka zabezpieczającego Na zawsze (fakultatywnie). Jeśli sprawca świadomie spowoduje niemożność orzeczenia przepadku rzeczy (np.• • • Obligatoryjnie. Przepadek orzeka się niezależnie od tego czy rzeczy są własnością sprawcy. PRZEPADEK PRZEDMIOTÓW Ma na celu pozbawienie sprawcy przestępstwa korzyści z niego osiągniętych. pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa z art. Jeśli nie można ich zwrócić. Jeśli ten środek karny orzeczony zostaje jako środek zabezpieczający to orzeczenie następuje bez określenia terminu. uzyskane w drodze:  Kradzieży  Rozboju  Paserstwa  Łapownictwa  Fałszerstwa o Przedmioty wytworzone w drodze przestępstwa o Dotyczy to też pieniędzy. którego następstwem była śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa (instrumenta sceleris). np. wówczas sąd może orzec obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość tej rzeczy. po uprawomocnieniu się wyroku stają się własnością Skarbu Państwa. 173 lub 174 (katastrofa komunikacyjna i sprowadzenie zagrożenia katastrofą komunikacyjną). jeśli przedmioty te podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

chyba że nastąpił jej zwrot pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. Ma to charakter zarówno zabezpieczający (uniemożliwia sprawcy ponowne użycie przedmiotu). jeśli orzeczenie tego środka karnego byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu. w razie warunkowego umorzenia postępowania albo gdy zostanie stwierdzone. Przepisów tych nie można stosować do przypadków nieświadomej utraty tych przedmiotów. by można było orzec przepadek rzeczy w wypadku. Środki transportu Nie orzeka się przepadku instrumenta sceleris. przedmioty nie są własności sprawcy podlegają zwrotowi poszkodowanemu. wówczas sąd może orzec obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość tej rzeczy. Jeśli sprawca świadomie spowoduje niemożność orzeczenia przepadku rzeczy użytej do popełnienia przestępstwa. Przepis jest ważny. można orzec ich przepadek tylko jeśli wskazuje na to ustawa (np. Zamiast przepadku sąd może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Ciężko jest udowodnić. 107 . jak i wyrządzający sprawcy określoną dolegliwość. Oczywiści jeśli nie podlega zwrotowi przechodzi na rzecz Skarbu Państwa • Obligatoryjnie w razie skazania sprawcy: o Który uczynił z przestępstwa stałe źródło dochodu (art. Jeśli przedmioty stanowią własność sprawcy. Jeśli ww. Sąd może orzec (art. jeżeli osiągnięta została chociażby pośrednio z popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. W wypadku współwłasności – orzeka się przepadek części należącej do sprawcy albo obowiązek uiszczenia kwoty pieniężnej. o Przedmiotów objętych zakazem posiadania. czy rzecz o podobnej wartości należąca do sprawcy (powrót do konfiskaty mienia). gdy czyn nie stanowi przestępstwa lub gdy stanowiłby przestępstwo. że korzyści pochodzą pośrednio z przestępstwa. PRZEPADEK KORZYŚCI MAJATKOWYCH OSIĄGNIĘTYCH Z POPEŁNIENIA PRZESTEPSTWA Przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstwa (lub ich równowartość) może być orzeczony: • Fakultatywnie. gdyż nie zostaje wymierzona kara. obrotu lub przewozu w razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu tych zakazów. 100) przepadek rzeczy jeśli społeczna szkodliwość jest znikoma. że zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego. „Równowartość mienia” budzi wiele kontrowersji – czy ma to być kwora pieniężna. jeśli zostały one zwrócone poszkodowanemu lub innemu podmiotowi. ale nie można wymierzyć środka karnego. Przepadek orzeka się w przypadku skazania za pranie brudnych pieniędzy. gdyż dochodzi do przepadku korzyści majątkowych. wytwarzania. 65) o Który osiągnął z popełnienia przestępstwa korzyść majątkową znacznej wartości Jest to względna obligatoryjność. lub przy jego braku Skarbowi Państwa. art. 139).

Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy komunikacyjnej (art. 174) 3. Powstaje na podstawie przepisów prawa karnego. 173) 2. spowodowanie śmierci. 216) czy za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego czy powalonego (art. która nie może przekroczyć 10x najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji. Nawiązka od 3x do 100X najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji. którego skutkiem jest śmierć człowieka. 355) jeśli był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia. Do jej orzeczenia nie jest wymagany wniosek! • W części szczególnej . Jeśli wniosek taki nie zostanie złożony. Orzeczenie tego środka jest uzależnione od możliwości skazania za określone przestępstwo (np. albo inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 46 §2 (patrz: wyżej) o Art. 47) • W części ogólnej. środowisku itp. na podstawie: o Art.za przestępstwo z art. pokrzywdzony (lub inna uprawniona osoba) może dochodzić roszczeń w postępowaniu karnym jako oskarżyciel posiłkowy lub w drodze powództwa cywilnego. pomówienie) sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego. Sąd wnioskiem nie jest związany! Szkoda naprawiona może być np. 47 (§1 i 2) – możliwość orzeczenia nawiązki w razie skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne. przez nawiązkę (substytut obowiązku naruszenia szkody). o Art. odszkodowania dochodzić na zasadach ogólnych prawa cywilnego. ciężki uszczerbek na zdrowiu. więc nie podlega terminom przedawnienia prawa cywilnego. Sąd może wtedy orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości nie przekraczającej 10x najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji. Gdy czyn nie okaże się bezprawny. przestępstwo przeciwko mieniu. 212 (zniesławienie. 47a – nawiązkę orzeka się wobec sprawcy jednego z wymienionych przestępstw: 1. NAWIĄZKA (art. PCK. na rzecz organizacji społecznej pomagającej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.). naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Wojskowy wypadek komunikacyjny (art. 290 §1 – podwójna wartość drzewa) Nawiązkę można orzec: 108 . W razie skazania za przestępstwo przeciwko środowisku można wyznaczyć nawiązkę na cel społeczny związany z ochroną środowiska w wysokości od 3x do 20x najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji. Podobna sytuacja jest przy skazaniu za zniewagę (art. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprowadzenie katastrofy w ruchu (art.OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY Może być orzeczony w całości lub w części w postępowaniu karnym po uprzednim złożeniu wniosku przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawniona.

Możliwe jest łączne orzekanie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem naprawienia szkody i nawiązką. by zachować kompensacyjną funkcje tego środka karnego) ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE (art. przesyłając jednocześnie egzemplarz w którym zamieszczono ogłoszenie. 72 §2 – zezwala na orzeczenie świadczenia pieniężnego w wypadku zawieszenia wykonania kary Orzeka się je fakultatywnie na cel społeczny w wysokości nie przekraczającej 3x najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji. Art. ZWROT KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ (art. by sąd miał ewentualnie możliwość usunięcia nieprawidłowości. Sąd rozważa. że powinno to być miejsce merytorycznie związane ze skazaniem (np. przesyłając jednocześnie odpis wyroku lub wyciąg z niego z ze wzmianką o prawomocności. „w wypadkach przewidzianych w ustawie”: a. w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary 2. 46) o Obok innych nawiązek – każda wobec tego samego sprawcy na rzecz różnych podmiotów (tu sąd powinien kierować się dyrektywami wymiaru kary. 50) Stosowane w wypadkach wskazanych w ustawie (np. Orzekane jest na rzecz instytucji państwowej lub organizacji społecznej. do której zadań należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. którym może być osoba fizyczna lub prawna. który wskazuje. że podanie wyroku może nastąpić w jakimkolwiek miejscu. 36 §2 – zezwala na orzeczenie świadczenia pieniężnego wobec sprawcy skazanego na karę ograniczenia wolności b. Sposób wykonania tego polecenia ma być „niezwłoczny”. Ustawa z 14 kwietnia 2000 roku – wprowadziła obligatoryjne świadczenie pieniężne w razie skazania sprawcy za przestępstwo z art. z poleceniem jego wydrukowania w jednym z najbliższych numerów. Art. Sprzeciwia się temu K. Możliwe jest przez: • Ogłoszenie w czasopiśmie – sąd wysyła odpis wyroku lub wyciąg z niego ze wzmianką o prawomocności do redakcji czasopisma. • W inny sposób – sąd wydaje odpowiednie polecenie „komu należy”. 178a (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości). Art. który ze sposobów publikacji jest najbardziej pożądany. w którym wyrok ma być wydrukowany. 67 §3 – zezwala na orzeczenie świadczenia pieniężnego w wypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego c. redakcja zaś ma zawiadomić sąd o wykonaniu polecenia. PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI (art. 52) 109 . Świadczenie takie nie może przekraczać 10X najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji. Buchała. Termin „inny sposób” wskazuje. 215) Środek względnie obligatoryjny – wymaga wniosku pokrzywdzonego. art.o Samoistnie o Obok innych środków karnych w tym obok obowiązku naprawienia szkody (art. zakład pracy). 49) Dwie przesłanki orzekania: 1.

„W granicach przewidzianych przez ustawę”: • Sędzia nie jest związany żadnymi katami prawnymi o randze niższej niż ustawa lub mu równorzędnym. ograniczenia wynikające z zasad ogólnoustrojowych i kodeksowych. o którym tu mowa jest orzekany wobec podmiotu. które przyniosło korzyść majątkową podmiotom w tym przepisie wymienionym. dyrektyw szczególnych oraz granice wyznaczone sądowi w procesie indywidualizacji kary i środków karnych. 39!! Zwrot. 53 §1) „Sąd wymierza karę według swojego uznania w granicach przewidzianych przez ustawę” Wynika z niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Nie jest wymieniony w art. Niezbędne jest stwierdzenie.. 110 . Polega on na orzeczeniu kary zasadniczej i ewentualnie środka karnego lub probacyjnego wobec sprawcy przestępstwa uznanego winnym zarzucanego mu czynu.k. został skazany. Stosowanie kar (i innych środków) podlega dwojakim ograniczeniom: • Wynikającym z ustawy – zespół przepisów zawartych zarówno w części ogólnej jak i szczególnej K. powinien kierować się dyrektywami sądowego wymiaru kary. działający w imieniu lub interesie tego podmiotu. • Wynikającym z zasad swobody sędziowskiej – jest to pewna swoboda w wymierzaniu kary przez sędziego. jeżeli czyn ten podjęty był w ich interesie. Muszą być uwzględniane przy wymierzaniu kary. do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej przez ten podmiot w wyniku tych działań. 52!! Do sprawcy środki karne orzeka się według ogólnych zasad. Sędzia. Wykonywany jest przez sąd i mówimy wtedy o sądowym wymiarze kary. Zasady i dyrektywy wymiaru kary „Wymiar kary” – to termin techniczny prawa karnego. Zawarte są w Konstytucji RP i przepisach K. kształtowana przez zasadę ograniczonej swobody sędziów ZASADY WYMIARU KARY Podporządkowany jest im wymiar kary.Zobowiązanie podmiotu. który uzyskał korzyść majątkową przez inną niż sprawca osobę fizyczną. • Granice te wyznaczane są przez rodzaj i granice sankcji. mimo iż nie podlega żadnym wpływom.k. Zwrot następuje na korzyść Skarbu Państwa. W Konstytucji zawarte są 2 zasady: praworządności i równości wobec prawa. chyba że korzyść ta podlega zwrotowi innemu podmiotowi. za które sprawca. ZASADA WZGLĘDNEJ SWOBODY SĄDU (Art. że sprawca popełnił przestępstwo. ustawach dodatkowych. Dla nich punktem jest sankcja grożąca za dany typ przestępstwa. Nie dotyczy to sprawcy przestępstwa. prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej w wyniku przestępczych działań jej przedstawicieli. który uzyskał korzyść majątkową z przestępstwa. by niwelować wątpliwości przy jej wymierzaniu. o którym mowa w art. linie orzecznictwa i piśmiennictwo przedmiotu.

(?) Okres zatrzymania nie pokrywa się z okresem tymczasowego aresztowania. sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko tedy. Art. w szczególności z poszanowaniem godności człowieka. które rodzajowo odpowiadają środkom karnym. 63) Obligatoryjnie zalicza się okres tymczasowego aresztowania w zaokrągleniu do jednego pełnego dnia wg następujących zasad: 1 dzień rzeczywistego pozbawienia wolności = 1 dzień kary pozbawienia wolności = 2 dni ograniczenia wolności = 2 dni dziennej stawki grzywny Wlicza się również czas zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej w trybie art. ZASADA ZALICZENIA ARESZTU TYMCZASOWEGO NA POCZET ORZECZONEJ KARY ORAZ ŚRODKÓW KARNYCH NA POCZET ORZECZONYCH ŚRODKÓW (art. ZASADA WYBORU W PIERSZEJ KOLEJNOŚCI KAR I ŚRODKÓW NIE ZWIĄZANYCH Z POZBAWIENIEM WOLNOŚCI Kodeks z 1969 roku „sugerował” by sąd w pierwszej kolejności orzekał karę pozbawienia wolności (kolejność wymienionych kar odwrotna niż w dzisiejszym kodeksie). sąd może odstąpić od 111 . pozbawienie wolności Wzmocnieniem tej zasady jest art. stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu. Zasada ta umożliwia zróżnicowanie odpowiedzialności karnej wobec osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa.k. ZASADA INDYWIDUALIACJI KAR I ŚRODKÓW KARNYCH (art. Dzisiejszy kodeks wymienia kary w następującej kolejności (art.p. §3 tegoż artykułu pozwala zamiast kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 5 lat orzec karę grzywny albo ograniczenia wolności (chyba. 3) Kary oraz inne środki przewidziane w K. 58 §1 – ilekroć ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary. 59 – gdy przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności albo alternatywnie: grzywna lub karą ograniczenia wolności. Sprowadza się do przeciwdziałania kierowaniu się w procesie wymiaru kary prewencja ogólną w sensie negatywnym. 247 K. 32): 1.k. w szczególności współsprawców oraz podżegacza. że działanie przepisu jest wyłączone). ograniczenie wolności 3. gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. Obligatoryjnie zalicza się również środki zapobiegawcze.„Według swojego uznania”: • Swoboda wyboru dyrektywy wymiaru kary • Swoboda wyboru instytucji do tego wymiaru prowadzących ZASADA HUMANITARYZMU (art. 55) Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się co do osoby. której dotyczą. a szkodliwość społeczna czynu jest niewielka. grzywna 2.

Uniemożliwia to ich późniejszą modyfikację po uprawomocnieniu się orzeczenia.k. 112 . Uwzględniana musi być również przy wymierzaniu środków karnych. DYREKTYWY WYMIARU KARY Należy wiązać e z celami karania. Są to wskazówki. probacyjnych albo zabezpieczających (tu wyjątkiem jest niepoczytalność sprawcy). wynikającymi z przepisów K. 53 §1 – dolegliwość kary nie może przekraczać stopnia winy -> kara musi być współmierna do winy. a. Art. orzeczenia kary zastępczej. ZASADA WINY (Art. Na stopień winy wpływają: • • • • • Okoliczności popełnienia czynu Subiektywna strona realizacji znamion typu Stopień i rodzaj naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków Poziom rozwoju intelektualnego Błąd sprawcy Nie wpływają na stopień winy: • Sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu • Uprzednia karalność • Zapobiegnięcie skutkowi • Naprawienie szkody • Zachowanie się pokrzywdzonego • Poddanie się mediacji • Ugoda b. Jest jednym z elementów konstytuujących przestępstwo. jeżeli orzeczono równocześnie środek karny i uznano. jakimi powinien kierować się sąd wydając wyrok wg swego uznania w granicach przewidzianych w ustawie. że w ten sposób cele kary zostaną spełnione. DYREKTYWY OGÓLNE Dotyczą stosowania kar i środków karnych wobec każdego sprawcy przestępstwa. ZASADA OZNACZONOŚCI ŚRODKÓW KARNYCH Sąd musi wskazać rodzaj i wysokość kary i środków karnych. bezwarunkowe zwolnienie z odbycia części kary lub środka karnego.wymierzenia kary. Dwie funkcje winy – legitymuje odpowiedzialności karną oraz limituje karę.1 §3) Wina jest podstawą odpowiedzialności karnej. warunkowe przedterminowe zwolnienie. DYREKTYWA STOPNIA SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI. DYREKTYWA WSPÓŁMIERNOŚCI KARY DO STOPNIA WINY. chyba że ma miejsce ułaskawienie.

że prawo zwycięża) • Kształtowanie świadomości prawnej. d. zadośćuczynienie poczuciu sprawiedliwości społeczeństwa (każdy sprawca karany jest wg stopnia winy) Orzeczona kara przede wszystkim powinna wywierać wpływ na osoby związane ze sprawcą lub na jego środowisko. że sprawca nie popełnia ponownie przestępstwa. DYREKTYWA PREWENCJI OGÓLNEJ. 53 §1 – przy wymiarze kary sąd musi brać pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze. Prewencja negatywna – taki sposób orzekania kar. Zapobieganie – ochrona społeczeństwa przed zagrożeniami ze strony sprawcy (ponownym popełnieniem przez niego przestępstwa). 53 §1 – „kształtowanie świadomości społecznej” Przy wymiarze kary należy uwzględnić potrzeby społeczeństwa w zakresie kształtowania świadomości prawnej. orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Art. Art. c. szczególnie poprzez przekonanie o nieuchronności kary. który poprzez surowość i nieuchronność wpływa na psychikę potencjalnych sprawców. przyczyniając się do powstrzymania się przez nich od popełniania przestępstw. 53 §2 i 3) Katalog ten należy rozpatrywać w powiązaniu z dyrektywami ogólnymi. np. Dyrektywa ta wraz z dyrektywą współmierności kary do stopnia winy wzajemnie się uzupełniają: Dyrektywa stopnia społecznej szkodliwości nie pozwala wymierzyć kary zbyt łagodnej. osiągany przez działanie wymiaru sprawiedliwości • Budowanie zaufania do działalności wymiaru sprawiedliwości (społeczeństwo widzi. Można to osiągnąć przez odstraszanie sprawcy wysokimi karami za pewne rodzaje przestępstw lub uniemożliwienie sprawcy popełnienia przestępstwa. Dyrektywa współmierności kary do stopnia winy nie pozwala wymierzyć kary zbyt surowej. ich przyswajanie przez społeczeństwo. e. OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA WYMIAR KARY I ŚRODKA KARNEGO (art. Obecnie – społeczna szkodliwość czynu jest brana pod uwagę przy określaniu wymiaru kary i środków karnych. DYREKTYWA PREWENCJI INDYWIDUALNEJ. Jest to prewencja pozytywna – wprowadza konieczność kształtowania postaw proprawnych. Okolicznościami tymi są: • Motywacja i sposób zachowania sprawcy 113 . Miarą osiągnięcia celu zapobiegawczego jest to. Szczegółowe cele: • Socjologiczno-pedagogiczny – motywowany efekt przyjmowania norm prawa karnego. aby można go było ponownie be nadmiernego ryzyka włączyć do społeczeństwa).Kodeks z 1969 roku – kara współmierna do stopnia społecznego niebezpieczeństwa. Wychowanie – dążenie do resocjalizacji sprawcy (przekształcenie osobowości skazanego.takie sformułowanie stymulowało możliwość kształtowania wymiaru kary zgodnie z potrzebami kryminalno-politycznymi. zaś celu wychowawczego – moralna poprawa osobowości sprawcy.

którzy nie ukończyli 18 roku życia. Czynnikiem wiodącym są warunki i właściwości osobiste sprawcy. W rezultacie często orzekano karę pozbawienia wolności za nieziszczone grzywny. Dotyczy więc nieletnich oraz młodocianych. Gdy dyrektywy ogólne i szczególne prowadzą do rozbieżnych rozwiązań pierwszeństwo należy dać karze. jeśli przemawia za tym cel wychowawczy. 33 §3): • dochody sprawcy • warunki osobiste. innego łagodzące. 60 – sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego. Art. Obecnie orzekając wysokość grzywny sąd bierze pod uwagę (na podstawie art. Możliwe jest więc orzekanie kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianych (dyrektywa z art. który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego wymienionego w §2 tego artykułu. która pozwoli wychować sprawcę. który w czasie popełnienia przestępstwa nie osiągnął 18 lat. DYREKTYWY SZCZEGÓLNE a. 54 §1 nie jest stosowana). Art. co oznaczało wymierzanie grzywny bez brania pod uwagę realnej sytuacji majątkowej sprawcy. alimenty) Ma to na celu przeciwdziałaniu ww. kara nie może przekroczyć 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za to przestępstwo. praktykom. DYREKTYWA WYMIARU KARY WOBEC NIELETNICH ALBO MŁODOCIANYCH Art.• • • • • • • • Popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim Rodzaj i stopień naruszenia przez sprawcę ciążących obowiązków Rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa Właściwości i warunki osobiste sprawcy Sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. a jeszcze inne z kolei albo obciążające albo łagodzące). Sąd może też zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 114 . a zwłaszcza staranie się o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości Zachowanie się pokrzywdzonego Poddanie się mediacji Ugoda Nie maja jednolitego charakteru (niektóre są obciążające. 54 §1 – cel wychowawczy wysuwa się tu przed cele kary Nie musi to jednak oznaczać wymierzenia kary łagodniejszej niż dorosłemu. nauczyć go zawodu i wdrożyć do przestrzegania porządku prawnego. rodzinne • stosunki majątkowe • możliwości zarobkowe • zobowiązania względem innych osób (np. 54 §2 – zakaz orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec sprawcy. Art. DYREKTYWA ORZEKANIA GRZYWNY Pod rządami kodeksu z 1969 roku sądy przy wymierzaniu kary grzywny kierowały się głównie stopniem społecznego niebezpieczeństwa czynu i innymi dyrektywami ogólnymi. b. 10 §3 – wobec nieletniego.

okoliczności wskazują. gdy dochody sprawcy i inne ww. że nawet najniższa kara wskazana w ustawie za dany czyn jest niewspółmiernie surowa. nawiązki). Zawsze zależy to od konkretnego przypadku i stopnia winy sprawcy. W przepisach części szczególnej nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić wraz z odstąpieniem od jej wymierzenia. Nie ma podanych powodów. 60 §1) Ustawodawca podaje powody.Na wymiar grzywny powinno mieć wpływ orzeczenie środków karny (np. FAKULTATYWNE NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY Sąd może je zastosować: 1. kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa (art. np. 60 §) Możliwe. w stosunku do młodocianego. o których mowa w art. 10 §3 (pozwala na nadzwyczajne złagodzenie kary. a ponadto w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Uniemożliwia to wymierzenie kary. w wypadkach wskazanych w ustawie (art. sąd ex lege wymierza nieletniemu karę nie przekraczającą 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia). dla których nadzwyczajne złagodzenie kary jest stosowane. gdy sprawcą nie jest osoba wyjątkowo zdemoralizowana.k. 54 §1 (art. Może też być jedynie możliwość odstąpienia od jej wymierzenie – wtedy będzie to traktowane jako nadzwyczajne złagodzenie kary. jeżeli przemawiają za tym cele wychowawcze. Sąd musi uznać. że nie uiści on grzywny i nie będzie można jej ściągnąć w drodze egzekucji. nie uzależniając tego od dodatkowych okoliczności. Są to względy wychowawcze. w szczególnie uzasadnionych wypadkach. gdy czyn przestępny zagrożony jest wyłącznie karą grzywny! PIERWSZEŃSTWO DYREKTYW WYMIARU KARY I ŚRODKÓW KARNYCH Ciężko rozpatrywać kwestie prymatu dyrektywy in abstracto. jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze. Katalog przypadków dających taką możliwość jest otwarty. Istnieją dwa rodzaje nadzwyczajnego złagodzenia kary – fakultatywne i obligatoryjne. położenie nacisku na cel wychowawczy. Nie dotyczy to nieletnich!! – w stosunku do nich podstawą nadzwyczajnego złagodzenia kary jest art. gdy inne przepisy części ogólnej czy szczególnej tego nie przewidują. Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne obostrzenie kary NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY Polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy zagrożenia ustawowego albo kary łagodniejszego rodzaju w wypadkach wskazanych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego. 3. K. 2. dla których nadzwyczajne złagodzenie kary jest stosowane. 60 §1) Wskazane w przepisach ogólnych i szczególnych K.k. kiedy nawet najniższa kara przewidziana w ustawie byłaby „niewspółmiernie surowa”. Jest ich 13 w części ogólnej i 8 w szczególnej. o ile będą spełniać kryterium zawarte w tym przepisie – będzie to 115 . wprowadził dyrektywę nieorzekania grzywny niecelowej oraz dyrektywę nieorzekania grzywny.

Naprawienie szkody – wyrównanie strat poniesionych przez pokrzywdzonego w skutek uprzedniego zniszczenia lub uszkodzenia mienia. może przybrać każdą postać. przestępstwa zagrożonego kara powyżej 5 lat pozbawienia wolności (art. • sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnieniem przestępstwa Stosowane głównie przy popełnieniu przestępstwa z art. W zależności od konkretnego stanu faktycznego zależeć może od podjęcia działań mających na celu naprawienie szkody. 177 (wypadek komunikacyjny). Ujawnienie nie musi być dobrowolne – może nastąpić ustnie lub pisemnie. że nawet najniższa kara przewidziana za to przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. których ujawnienie przyczyniło się do ustalenia sprawstwa lub okoliczności popełnienia czynu. w których „zdecydowanie przeważają ważkie okoliczności tak dalece łagodzące winę. nie zaś skuteczność podjętych działań. szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody Pojednanie nie jest regulowane. że nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo będzie niewspółmiernie surowa. Istotne okoliczności – takie. 60 §4) Stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary podlega podwójnej ocenie – prokuratora (składa wniosek) i sędziego. nieznane dotychczas temu organowi.przypadek „szczególnie uzasadniony”. niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie. która mogłaby być uznana przez sąd (sąd może dopuścić dowód z przesłuchania świadków. ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności. • przemawia za tym postawa sprawcy. Przykładowy katalog takich przypadków: • pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą. który da pretekst do przypuszczenia. Chodzi tu więc o takie okoliczności jak: • zły stan zdrowia sprawcy • wyjątkowe pobudki działania sprawcy W takich wypadkach nadzwyczajne złagodzenie kary stosuje się wg zasad ogólnych. „Szczególnie uzasadnionymi wypadkami” są zdarzenia. Ocena kary „nadmiernie surowej” wymaga uwzględnienia rodzaju kary. „Poważny uszczerbek” – nie tylko efektywnie poniesiona szkoda. 4. który. lecz także inne straty (np. czasu jej trwania. sąd może warunkowo zawiesić jej 116 . Wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5. Kwestia innych nie wymienionych wyżej przypadków pozostaje otwarta – w tym celu należy odwołać się do orzecznictwa SN. w przypadkach złożenia wniosku przez prokuratora w stosunku do sprawcy przestępstwa. zwłaszcza gdy czynił on starania o naprawienie szkody lub jej zapobieżenie Powinno się brać po uwagę głównie postawę sprawcy. a także faktu ewentualnego orzeczenia innych środków karnych. że pojednanie miało miejsce). niemożność wykonywania pracy).

SPOSOBY NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY Nadzwyczajne złagodzenie kary – wymierzenie kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. a rola sprawcy była niewielka – sąd może odstąpić od wymierzenia kary i środków karnych. Nadzwyczajne złagodzenie kary może prowadzić do warunkowego zawieszenia jej wykonania. a. jeżeli ujawni on wobec organu ścigania informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia (art. Ta sama okoliczność może być tylko raz uwzględniania w wymiarze kary. że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa. Informacje te mogą być znane organom. nie później niż przed zamknięciem rozprawy głównej Ujawnienie nie musi być dobrowolne. Gdy informacje przyczyniły się do zapobieżenia innemu przestępstwu. Osoby współdziałające: • współsprawca • sprawca kierowniczy • sprawca polecający • podżegacz • pomocnik Muszą ujawnić: • informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa • istotne okoliczności jego popełnienia niezbędne do ukończenia postępowania. ZBRODNIE Wymierzenie kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej równym 1/3 dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Okres próbny będzie wynosić 10 lat. forma dowolna. Ważne jest przekonanie sądu. a także zbrodni zagrożonych jedynie kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jeżeli takie podstawy zbiegają się – decyzja o wyborze należy do sądu. liczy się współpraca z wymiarem sprawiedliwości. ZBIEG PODSTAW DO NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY Sąd może tylko raz nadzwyczajnie karę złagodzić. 60 §3). który współdziałał z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa.wykonanie na okres próby wynoszący lat 10. w których jedynym zagrożeniem jest kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Nie ma zastosowania do zbrodni. że sprawca nie powróci na drogę przestępstwa. jeżeli uzna. OBLIGATORYJNE NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY Stosuje się wobec sprawcy. jeżeli wymierzono karę pozbawienia wolności do lat 5. 117 .

k. karą ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności (orzekaną samoistnie) -> odstąpienie od wymierzenia kary i wymierzenie środka karnego (art.k. RECYDYWA SPECJALNA PODSTAWOWA Spełnione kumulatywnie następujące przesłanki (znamiona): 118 . którego znamiona wypełniają przestępstwa pozostające w ciągu. rozbój kwalifikowany zagrożony karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności -> przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary sad może wymierzyć karę od 1 roku (1/3) do 2 lat 11 miesięcy pozbawienia wolności). Podstawą do wymierzania jest sankcja tego typu czynu zabronionego. 64) • Uczynieniu z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu lub popełnienia przestępstwa w związku z działaniem w zorganizowanej grupie albo związku mającym n celu popełnianie przestępstw (art. RECYDYWA SPECJALNA Wyróżniamy: 1) recydywę kryminologiczną – fakt popełnienia przez tego samego sprawcę przestępstwa po raz drugi. 1997 r. 1969 r. 91) • Recydywie specjalnej (art. 60 §7) (samoistne orzekanie środka karnego). niezależnie czy był on za to pierwsze ukarany czy nie 2) recydywa penitencjarna – ponowne znalezienie się tego samego sprawcy w zakładzie karnym w związku z ponownym skazaniem go na bezwzględną karę pozbawienia wolności 3) recydywę ustawową (jurydyczną). 65) • Nietrzeźwości • Działaniu pod wpływem środka odurzającego • Zbiegnięciu z miejsca zdarzenia CIĄG PRZESTEPSTW Wymierzanie kary w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. -> K. Przewidziana przy: • Ciągu przestępstw (art. .Zawsze jest to kara poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia (np. b.: • Recydywa ogólna • Recydywa specjalna: o Recydywa specjalna podstawowa o Recydywa specjalna wielokrotna (multirecydywa) a. NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY Może dotyczyć zarówno górnej jak i dolnej granicy ustawowego zagrożenia.w tym: K. kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności (od 1 miesiąca do 11 miesięcy) • Niższą niż rok -> grzywna albo kara ograniczenia wolności Zagrożony alternatywnie grzywną. WYSTĘPKI Zagrożony karą pozbawienia wolności: • Nie niższą niż 1 rok -> grzywna.

za które wymierzono karę Przestępstwa podobne – (art. Za skazanie w warunkach recydywy specjalnej podstawowej sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Nie można warunkowo umorzyć postępowania w warunkach recydywy specjalnej podstawowej!! Można warunkowo zawiesić wykonanie kary. czyli naruszające tę samą normę sankcjonowaną lub różne normy sankcjonowane. 64 §2): • Miało miejsce uprzednie skazanie w warunkach recydywy specjalnej podstawowej Sprawca popełnia co najmniej trzecie przestępstwo. 115 §3) przestępstwa należące do tego samego rodzaju. przestępstwa zgwałcenia. • Skazany ponownie. kary te sąd może orzec jedynie w takim wymiarze. Jeśli sprawa tyczy się kary 25 lat pozbawienie wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. • Skazany odbył łącznie co najmniej 1 rok kary pozbawienia wolności Sprawca musiał odbyć dwie kary zasadnicze pozbawienia wolności (każda w wymiarze co najmniej 6 miesięcy). rozboju. Są też nimi przestępstwa dokonane z użyciem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Gdy czyn stanowi zbrodnię – kara wymierzana w granicach ustawowego zagrożenia. ale godzące w to samo dobro prawne. Nie dotyczy zakładów poprawczych! • Popełnienie w ciągu przynajmniej 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności umyślnego przestępstwa podobnego do tego. dopuścił się umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. licząc od dnia upływu kary pozbawienia wolności wymierzonej za poprzednie przestępstwo umyślne. a także warunkowo przedterminowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary po odbyciu minimum 2/3 kary. w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary. kradzieży z włamaniem lub innego przestępstwa przeciwko mieniu popełnionego z użyciem przemocy lub groźba jej użycia Chodzi nie o jakiekolwiek popełnione wcześniej przestępstwo. Przedawnienie recydywy – 5 lat. ale o przestępstwo objęte skazaniem!! 119 . którą skazany odbył w wymiarze co najmniej 6 miesięcy Nie dotyczy przestępstw popełnionych nieumyślnie oraz wykroczeń. popełnionymi przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności. b. oraz odbyło dwukrotnie kary pozbawienia wolności. MULITERCYDYWA Spełnione kumulatywnie następujące przesłanki (art. 6 miesięcy – łączny okres odbywania kary w zakładzie karnym i tymczasowego aresztowania (w tej samej sprawie).• Uprzednie skazanie za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności. przy czym dwa poprzednie były umyślnymi przestępstwami podobnymi.

Sąd wymierza karę powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (podwyższanie granicy ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni!). Jeśli sprawa tyczy się kary 25 lat pozbawienie wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, kary te sąd może orzec jedynie w takim wymiarze. Nie można warunkowo umorzyć postępowania. Można warunkowo zawiesić wykonanie kary (ale tylko w szczególnych okolicznościach), a także warunkowo przedterminowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary po odbyciu minimum ¾ kary, ale nie mniej niż 1 roku. STAŁE ŹRÓDŁO DOCHODU JAKO PRZESŁANKA NADZWYCZAJNEGO OBOSTRZENIA KARY (art. 65) „Stałe źródło dochodu” – subiektywna ocena, czy sprawca przekonany jest, że popełnianie przestępstw stanowi dla niego „stałe źródło dochodu”. Popełnienie co najmniej kilku przestępstw, które nie muszą być popełnione w warunkach recydywy, zbiegu przestępstw, ciągu przestępstw. Dochód nie musi pochodzić wyłącznie z przestępstwa, ważne by miał charakter trwały.

POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE ALBO W ZWIĄZKU MAJACYM NA CELU POPEŁNIANIE PRZESTEPSTW JAKO PRZESŁANKA NADZWYCZAJNEGO OBOSTRZENIA KARY „Grupa zorganizowana” i „związek mający na celu popełnianie przestępstw” nie mają normatywnego wyjaśnienia. Ich wykładnia dokonywana na podstawie doktryny i judykatury. Zasady wymierzania kary i środków karnych – jak przy multirecydywie. Art. 258 – kara na przynależność do ww. struktur bez względu na pełnioną w nich rolę. „Grupa zorganizowana”- konstrukcja podstawowa do karania przestępców działających w ramach przestępczości zorganizowanej, obejmująca swoim zakresem dwu lub więcej sprawców , których celem działania jest popełnienie przestępstwa. „Grupa zorganizowana” a współsprawstwo – stopień zorganizowania grupy może być niski byleby zapewniał dokonywanie przestępstw i posiadanie stałego źródła dochodu; grupa taka ma swojego przywódcę. Czy mamy do czynienia z grupą zorganizowaną? : • • • Czy dany czyn popełniony został w jakiejś formie współdziałania? Czy stopień zorganizowania osób współdziałających był wyższy niż w przypadku współdziałania przestępnego (kryterium subiektywne, np.: przynależność do grupy)? Czy istnieje przywódca grupy (musi wykazywać cechy wykraczające poza zwykłe kierowanie czy organizowanie grupy)?

Jest to kwalifikowana postać współdziałania przestępnego. 120

„Związek” – (wyrok SN) porozumienie co najmniej 3 osób, w którym istnieją rygory organizacyjne, a osoby zobowiązane do wykonania polecenia w przypadku nie wykonania go spotykają się z określonymi konsekwencjami. ZBIEG PODSTAW DO NADZWYCZAJNEGO OBOSTRZENIA KARY Sąd może tylko raz nadzwyczajnie karę obostrzyć. ZBIEG PODSTAW DO NAZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA I OBOSTRZENIA KARY Np. młodociany recydywista. Sąd dokonuje wyboru czy karę nadzwyczajnie złagodzić czy zaostrzyć. ZAOSTRZENIE USTAWOWEGO WYMIARU KARY W PRZYPADKU POPEŁNIENIA PRZESTEPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU W KOMUNIKACJI (art. 178) Szczególne nadzwyczajne zaostrzenie kary. Przepis ten obliguje sąd do wymierzenia kary pozbawienia wolności nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, dopuszcza zaś, by wymierzona kara pozbawienia wolności była orzeczona do górnej granicy tegoż zagrożenia zwiększonego o połowę. Kara w tych granicach może być orzekana wyłącznie wobec sprawcy przestępstwa: • spowodowania katastrofy • bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy albo • wypadku w komunikacji znajdującego się w chwili czynu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, czy wobec sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Warunkowa reakcja karna
Są to tzw. instytucje probacyjne. Mają na celu poddanie sprawcy próbie, od wyniku której zależą jego dalsze losy. Można rozróżnić 3 systemy probacji: • Anglo-amerykański – po przeprowadzeniu postępowania i wydaniu wyroku skazującego sąd wstrzymuje się z orzeczeniem kary na okres próby, w czasie którego skazany jest poddany dozorowi kuratora. Wina sprawcy potwierdzona jest wyrokiem, sad zawiesza jednak orzeczenie o wymiarze kary. • Francusko-belgijski – polega na wydaniu wyroku, w którym sąd nie tylko stwierdza winę, ale wymierza także karę, zawieszając warunkowo jej wykonanie. Dominuje w ustawodawstwie europejskim. Norwesko-duński – zawieszenie nie dotyczy ani wymierzenia kary, ani też jej wykonania, lecz samego postępowania karnego. Pozytywny przebieg okresu próby powoduje, że nie dochodzi w ogóle do wydania wyroku skazującego za przestępstwo.

W polskim systemie prawa środkami probacyjnym są: • Warunkowe umorzenie postępowania karnego • Warunkowe zawieszenie wykonania kary 121

Warunkowe przedterminowe zwolnienie (nie jest to środek probacyjny sensu stricto ze względu na to, że może być stosowany dopiero po obyciu przynajmniej części orzeczonej prawomocnej kary)

WARUNKOWE UMORZENIE POSTEPOWANIA KARNEGO (art. 66) W stosunku do sprawców pewnej kategorii przestępstw, którzy spełniają dodatkowe ustawowo określone przesłanki można podjąć decyzję o umorzeniu postępowania karnego, która staje się ostateczna dopiero po pozytywnym przebiegu okresu próby. Decyzje zawsze podejmuje sąd, z reguły jednak na wniosek prokuratora. Art. 66 – przesłanki war4unkowego umorzenia postępowania karnego: • Zarzucany czyn zbrodnią, gdy jednak pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili obowiązek naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane nawet wtedy, gdy zarzucany czyn jest zagrożony karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności • Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne • Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości • Sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne (tzw. recydywa ogólna) • Właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa (pozytywna prognoza) Umarzając warunkowo sąd wyznacza okres próby i zakłada na sprawcę określone obowiązki. Okres próby może trwać najkrócej 1 rok – najdłużej 2 lata i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Obligatoryjnie sąd zobowiązuje sprawcę do: • Naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości lub w części. Fakultatywnie sąd zobowiązuje sprawcę do: • Przeproszenia pokrzywdzonego • Wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby • Powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających Sąd może orzec świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat, a także oddać sprawce pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków sąd określa po wysłuchaniu skazanego. W okresie próby sąd może ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać nałożone obowiązki albo zwolnic od ich wykonywania, jak również oddać sprawcę pod dozór, albo od dozoru zwolnić. Możliwość zwolnienia nie dotyczy obowiązku naprawienia szkody oraz uiszczenia świadczenia pieniężnego. Sąd wydaje decyzję o podjęciu postępowania: • Obligatoryjnie: o Jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany • Fakultatywnie, jeżeli sprawca: 122

Daje on możliwość działania sądowi w sytuacji. 69 – przesłanki: • Orzeczona kara jest kara pozbawienia wolności nie przekraczającą 2 lat. WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY Zawsze poprzedzone jest skazaniem sprawcy za przestępstwo oraz orzeczeniem w stosunku do niego kary określonego rodzaju oraz w określonej wysokości. lecz przed jego uprawomocnieniem się rażąco narusza porządek prawny. Zawieszając wykonanie kary sąd może skazanego zobowiązać do: • Informowanie (sądu lub kuratora) o przebiegu okresu próby • Przeproszenia pokrzywdzonego • Wykonania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby • Wykonywania pracy zarobkowej • Do nauki lub przygotowania się do zawodu • Powstrzymania się od alkoholu lub innych środków • Poddania się leczeniu. Art. karą ograniczenia wolności albo grzywna samoistną • Samo orzeczenie kary nie jest wystarczające do określenia jej celów a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa • Istnieje pozytywna prognoza w stosunku do sprawcy. właściwości i warunków osobistych dotychczasowego sposobu życia oraz zachowania się popełnieniu przestępstwa • Sprawca nie jest recydywistą szczególnym wielokrotnym. za które został prawomocnie skazany o Uchyla się od dozoru o Uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego o Nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody o Po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu p. a w szczególności w tym czasie popełnia przestępstwo Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. lub rehabilitacyjnemu (potrzebna zgoda skazanego) • Powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach • Naprawienia w całości lub w części szkody. w szczególności gdy popełni inne przestępstwo niż umyślne. którą sąd ocenia na podstawie jego postawy. Jeżeli jednak kara pozbawienia wolności orzeczona jest w stosunku do młodocianego lub multirecydywisty okres próby wynosi od 3 do 5 lat. gdyby przesłanki podjęcia postępowania zaistniały pod koniec okresu próby. Okres próby zaczyna biec od uprawomocnienia się wyroku. Po upływie tego terminu postępowanie uważa się za umorzone bezwarunkowo (ostatecznie). w szczególności odwykowemu.k.o W okresie próby rażąco narusza porządek prawny. chyba że w wyroku został orzeczony środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody • Uiszczenia świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny 123 . chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności Okres próby na jaki następuje zawieszenie zależy od rodzaju kary i wynosi od 2 do 5 lat (kara pozbawienia wolności) oraz od 1 roku do 3 lat (kara ograniczenia wolności oraz grzywna).

Sąd może oddać sprawce pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania. Może oddać pod dozór albo z dozoru zwolnić. włącznie z zezwoleniem odbycia jej ostatniego etapu na wolności. o ile jej orzeczenie na innej podstawie nie jest możliwe. to zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem . Dozór – obowiązkowy wobec sprawcy młodocianego i multirecydywisty.do 90 stawek dziennych (ograniczenie wolności) Jeśli sąd zarządzi wykonanie kary pozbawienia lub ograniczenia wolności – kary grzywny się wykonuje się. ale kara ulega zwróceniu. lecz przed jego uprawomocnieniem się rażąco narusza porządek prawny (popełnia inne przestępstwo) Zarządzenia wykonania kary nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków sąd określa po wysłuchaniu skazanego. (położenie nacisku na resocjalizację). do której działalności należy troska o wychowanie. Gdy orzeczono grzywnę. Pojawiła się w XIX w. Jeśli została wpłacona – nie podlega zwrotowi. Wcześniejsze zwolnienie skazanego – przesłanki: 124 . wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych o Skazany po wydaniu wyroku. instytucji albo organizacji społecznej. zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Skutkiem pozytywnego przebiegu okresu próby jest zatarcie skazania z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia tego okresu. przeproszenia oraz łożenia na utrzymanie innej osoby) albo od ich wykonania zwolnić. za które skazany z zawieszeniem oraz popełnionego w okresie próby) umyślne (tylko czyn popełniony w okresie próby) za które został prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności • Fakultatywnie: o Skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (popełnia inne przestępstwo) o Uchyla się od uiszczenia grzywny lub dozoru. Z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wiąże się możliwość wymierzenia grzywny (aby nie zmniejszać zanadto dolegliwości kary). WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Idea: w miarę postępów w resocjalizacji skazanego powinno następować łagodzenie warunków odbywania kary. a wpis usuwa się z rejestru skazanych. stowarzyszenia. Grzywna – do 180 stawek dziennych (pozbawienie wolności) . Zarządzenie wykonania kary: • Obligatoryjnie: o Jeżeli skazany popełnił w okresie próby podobne przestępstwo (dotyczy tego. rozszerzać lub zmieniać nałożone obowiązki (oprócz informowania o przebiegu.darowaniem lub przedawnieniem (nie dotyczy naprawienia szkody). W okresie próby sąd może ustanawiać. Skazanie z tą chwilą uważa się za niebyłe. lub środek karny.

Przesłanki odwołania warunkowego zwolnienia: • Obligatoryjne: o Jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne. zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. środków karnych Odwołanie – w ciągu trwania próby i 6 miesięcy po. stowarzyszenia. dożywotnie – 5 lat). skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. spełniła nałożone obowiązki. która musi być odbyta • Materialne – szeroko rozumiana pozytywna prognoza kryminologiczna Prognoza – sąd bierze pod uwagę: • Postawę sprawcy • Cechy osobiste • Sposób życia i zachowania się przed popełnieniem przestępstwa • Jego zachowanie się w trakcie odbywania kary • Możliwość oddziaływania na niego w okresie próby • Czy nastąpiły pożądane zmiany w postawie skazanego (najważniejsze!). Okres próby – tyle.¾ (nie mniej niż rok) W wypadku skazania na 25 lat pozbawienia wolności skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 15 lat. do której działalności należy troska o wychowanie. multirecydywista . za które orzeczono prawomocna karę pozbawienia wolności. to przesłanki formalne stosuje się do innych popełnionych przez niego przestępstw. warunków zwolnic po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności. potrzeba przestrzegania porządku prawnego Gdy skazany ma orzeczone dwie kary. Obowiązkowy dozór wobec – recydywistów szczególnych. a przy skazaniu na dożywocie po odbyciu 25 lat Pozytywna prognoza kryminologiczna Przesłanki te dzielimy na: • Formalne – wskazanie części kary. wykonania nałożonych obowiązków. np. instytucji albo organizacji społecznej.• • • Skazany odbył co najmniej połowę kary (nie mniej niż 6 miesięcy). gdy przestrzegała porządku prawnego. a jedno przestępstwo popełnione w warunkach recydywy. po połowie upływy. o Jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (popełnia przestępstwo) o Gdy uchyla się od dozoru. którzy popełnili przestępstwo umyślne.sąd może zaostrzyć ograniczenia dotyczące warunkowego zwolnienia (nigdy na odwrót!). 2 lata. W okresie próby sąd może oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania. Kara odbyta – czas próby + 6 miesięcy. Można przedterminowo zwolnić osobę skazaną na ograniczenie wolności. recydywista szczególny podstawowy – 2/3. Multirecydywista – minimalny okres próby – 3 lata Zwolnienie z dożywotniego pozbawienia wolności – zawsze 10 lat. ile jeszcze kary skazany ma do odbycia (min. Ponowne zwolnienie nie jest wykluczone (po roku od osadzenia skazanego. Art. 79 §2 – skazanego można niezależnie od ww. 125 . bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Art. młodocianych. max 5 lat). 77 §2 .

MATERIALNY Wyłącza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i nie może być to uchylone. obrońcy • Świadka • Biegłego • Tłumacza • Kuratora Podlega jedynie odpowiedzialności dyscyplinarnej. podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. a. zwłaszcza ochrony przed szykanami z powodu jej wykonywania. zniesławienie) wobec: • Drugiej strony • Pełnomocnika. W przypadku jej nadużycia (zniewaga. Prokurator – za nadużycie wolności słowa podczas wykonywania obowiązków służbowych (zniewaga. Posłowie/senatorowie. • w wyniku abolicji. • w których ustawa stanowi o niepodleganiu karze • w zasadzie – śmierć skazanego lub oskarżonego Darowanie kary: • amnestia • abolicja • odstąpienie od wymierzenia kary IMMUNITETY Istota – zapewnienie możliwości prawidłowego wykonywania swojej funkcji. gdy dotyczą pozbawienia praw i zakazów (oprócz prowadzenia pojazdów).Środki karne – tak samo. • w przypadkach.nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania immunitetu poselskiego ani w czasie jego trwania ani po jego wygaśnięciu 126 . Wyłącza karalność sprawcy typu czynu zabronionego Adwokat – w wykonywaniu zawodu korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. zniesławienie) wobec: • Drugiej strony • Pełnomocnika. • przedawnienia. Uchylenie i darowanie kary Uchylenie kary . obrońcy • Świadka • Biegłego • Tłumacza • Kuratora Podlega jedynie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Gdy znieważy lub zniesławi osobę nie należącą do kręgu ww.z powodu: • immunitetu.

O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu. Przysługuje: • Prezydentowi • Posłowi • RPO • Sędzia • Prokurator • Pracownik NIK-u Prezydent – odpowiada przed TS za naruszenie Konstytucji. chyba że ujęty został na gorącym uczynku i jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do prawidłowego toku postępowania. który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej wolno podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki. Do czasu wydania wniosku sąd dyscyplinarny może polecić niezwłoczne zwolnienie 127 . Postawienie go w stan oskarżenia możliwe jest uchwałą Zgromadzenia Narodowego. Zawieszeniu ulega też przedawnienia w posterowani karnym. Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu. Jeśli czyn przestępny popełniony został przed dniem wyboru i wszczęto postępowanie przed dniem ogłoszenia wyborów. który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. O zatrzymaniu prezes sądu apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości. Sędzia – nie może być bez uprzedniej zgody sądu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku. ani po jego wygaśnięciu. który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. że narusza prawa osób trzecich. w którym nie został on uchylony przez upoważniony do tego organ lub dana osoba przestaje pełnić funkcje. do dnia wygaśnięcia mandatu. Czas obowiązywania to czas. Bez zgody sejmu posła nie można zatrzymać lub aresztować. RPO – nie może być bez uprzedniej zgody sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prokurator – nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie może być postawiony w stan oskarżenia przed żadnym innym sądem. to zostaje ono zawieszone na żądanie Sejmu do czasu wygaśnięcia mandatu.Odpowiadają wyłącznie przed parlamentem. Za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie (immunitet materialny). chyba. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu. FORMALNY Uchyla karalność czynu wypełniającego znamiona typu tylko w czasie trwania tego immunitetu. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu. Poseł/senator – immunitet obowiązuje od dnia ogłoszenia wyborów. RPO nie można zatrzymać lub aresztować. Odnosi się tez do działalności posła poza sejmem. ustawy. Nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działalność za zakresie wykonywania mandatu ani w czasie trwania mandatu. za popełnienie przestępstwa. chyba że ujęty został na gorącym uczynku i jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do prawidłowego toku postępowania. b. Sędziego nie można zatrzymać lub aresztować. chyba że ujęty został na gorącym uczynku i jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do prawidłowego toku postępowania. z którą jest on związany. Do wydania zezwolenia można podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki.

z 19696 roku terminy przedawnienia określa się według zasad wskazanych w K. c. osób. albo dane przestępstwo nie podlega przedawnieniu • Kara Brak możliwości efektywnego oddziaływania na sprawcę. PRZEDAWNIENIE Elementy leżące u podstaw przedawnienia: • Przestępstwo Przestępstwo i jego waga nie mogą pozostać bez wpływu na okresy przedawnienia. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do odwoławczego sądu dyscyplinarnego. 101 §1 i 2) • • Zbrodnie: o Zabójstwo – przedawnienie karalności – po upływie 30 lat o Inne zbrodnie – 20 lat Występek – terminy zależą: 128 .k.prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku. chyba że ujęty został na gorącym uczynku i jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do prawidłowego toku postępowania. tym okres przedawnienia bardziej odległy. oraz zwyczaje międzynarodowe.. • • • • • Szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych Osoby należące do personelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw Osoby należące do personelu technicznego i administracyjnego tych przedstawicielstw Członkowie rodzin osób ww. Im waga przestępstwa większa. jeżeli między przestępstwem a chwilą orzeczenia i wykonania kary upływnie zbyt długi okres • Cele kary Po upływie określonego czasu nie mogą być już osiągnięte. także po ustaniu stosunku pracy. chyba że termin przedawnienia już upłynął. jeśli pozostają z nimi we wspólnocie domowej Inne osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych Jurysdykcja polskich sądów jest wyłączona. Wiceprezesi. z 1997 roku.k. dyrektor generalny oraz pracownicy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej z powodu swoich czynności służbowych bez uprzedniej zgody Kolegium NIK (Prezes – Sejmu).k. W przypadkach. Prezesa NIK nie można zatrzymać lub aresztować.p. jeśli państwo wysyłające nie zrzeknie się immunitetu w stosunku do ww. IMMUNITET DYPLOMATYCZNY I KONSULARNY Regulowany przez k. w których termin przedawnienia uległ wydłużeniu w stosunku do terminu przedawnienia określonych w k. PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI Terminy przedawnienia karalności zależą od tego czy czyn stanowi zbrodnię (i jaką) czy też występek (art. Pracownik NIK – Prezes NIK nie może być bez uprzedniej zgody sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.

k. formalne). o których mowa w art. Art. zakazu zajmowania określonego stanowiska. Terminy te biegną. • Kara łączna (spór – 2 stanowiska): 129 . wykonywani określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 101 §1 i 2 – względne terminy przedawnienia Art. przepadku przedmiotów. jeśli w okresach liczonych jako termin przedawnienia karalności dla poszczególnych rodzajów zbrodni i występków wszczęto postępowanie przeciwko osobie karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą popełnienia (zakończenia) przestępstwa (p. materialne). Tak samo w odniesieniu do przygotowania lub usiłowania. albo surowszą (także 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności) • 15 lat w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat.o Od ustawowego zagrożenia tych czynów:  Zagrożonych karą: • Pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata – 10 lat • Nie przekraczająca 3 lat – 5 lat • Ograniczenie wolności/grzywna – 3 lata  Trybu w jakich są ścigane: • Z oskarżenia prywatnego – z upływem 1 roku od czasu. do którego podżegano lub udzielano pomocy jest początkiem biegu przedawnienia dla czyny podżegacza i pomocnika. lub z chwilą nastąpienia Funku (p. Czas zakończenia przestępstwa. PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY Uzależnione jest od czasu wymiaru kary i rodzaju środka karnego za popełnione przestępstwo. zakazu prowadzenia pojazdów. • W przypadku orzeczenia grzywny obok karty pozbawienia wolności termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności nie musi pokrywać się z terminem przedawnienia wykonania grzywny. nawiązki i świadczenia pieniężnego.p. Gdy nawet nie usiłowano rozpocząć realizacji przestępstwa decyduje czas działania lub zaniechania podżegacza lub pomocnika. Przestępstwa z zaniechania – decyduje czas. gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa. dopuszcza wniesienie kasacji lub wznowienie postępowania. a także jeśli orzeczono środek karny w postaci naprawienia szkody • 10 lat – skazanie na inną karę (ograniczenie wolności/grzywna) oraz w przypadku orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. Może być orzeczony przepadek rzeczy. Po upływie terminu przedawnienia nie można orzec środków zabezpieczających. nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia Terminy mogą ulec wydłużeniu nawet o 5 lat. Mimo upływu terminy przedawnienia k. 94 i 95 (brak związku – ze względu na upływ czasu między czynem a przesłanką zastosowania tych środków jaką jest „poważne zagrożenie dla porządku prawnego”). jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło: • 30 lat – skazanie na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat. w którym sprawca był zobowiązany do działania lub zaniechania. 101 i 102 – bezwzględne terminy przedawnienia ( z ich upływem możliwość ukaranie sprawcy przestępstwa jest wyłączona ex lege) Jest negatywna przesłanka procesową – w razie jest stwierdzenia postępowanie karne powinno być umorzone.

• Umyślne przestępstwa zabójstwa. Art.01. Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości z 1968 roku. jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego (np. ludzkości i przestępstwa wojenne Źródła w prawie międzynarodowym i prawie wewnętrznym. W przypadku przestępstw ściganych na wniosek lub z oskarżenia prywatnego brak stosownego wniosku albo oskarżenia prywatnego nie powoduje spoczywania biegu przedawnienia w odniesieniu do tych przestępstw. 103). Bieg terminu przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu. zdrowiu. Spoczywanie dotyczy przedawnienia karalności (art..01. 1944 roku do 31. Nie ulegają przedawnieniu zbrodnie (nie zaś występki) przeciwko pokojowi i ludzkości oraz zbrodnie i występki (przestępstwa wojenne). 1989 roku w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji rozpoczyna się od 1.01. ciężkie uszkodzenie ciała. Do 1. Art. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw nie ściganych z przyczyn politycznych popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. 105 §1 i 2 – obejmuje 2 kategorie przestępstw: • Zbrodnie przeciwko pokojowi. Przedawnienie nie biegnie. WYŁĄCZNIE BIEGU PRZEDAWNIENIA Art.12.1990 roku termin przedawnienia za wskazane w nim przestępstwo spoczywa. immunitet formalny) – charakter prawny.1990 roku. 105 §1 ma szerszy zakres – obejmuje bowiem zbrodnie przeciwko pokojowi. 43 Konstytucji RP – zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. wolności lub wymiarowi sprawiedliwości zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 1. W demokratycznym państwie należeć będzie do rzadkości. 101) jak i wykonania kary (art. ciężki uszczerbek na zdrowiu lub pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczaniem popełnione przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 130 .o Przedawnienie wykonania dotyczy kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa o Przedawnienie wykonania następuje w terminach zależnych od wysokości w jakiej kara łączna została orzeczona SPOCZYWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie przedawnienie nie biegnie do czasu ustania tych okoliczności. Nie przerywa spoczywania biegu przedawnienia także odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej innym wyrokiem. Ustalenie czy przestępstwo nie było ściganie z przyczyn politycznych oparte być musi wyłącznie na ocenach.

Przestępstwa określone w tym przepisie zostały popełnione przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Prezydent RP stosuje prawo łaski (nie dotyczy to skazań przez TS). a w przypadku prawomocnego skazania jego zatarcie z mocy prawa. Ułaskawienie dotyczyć może kar: o skrócenie czasu na jaki je orzeczono o darowanie kar w całości o zatarcie skazania o warunkowe zawieszenie wykonania kara o przedterminowe zwolnienie. Ustawodawca może uzależnić stosowanie abolicji od pewnych szczególnych ustawowo określonych warunków (np. podjęcie pracy). 148 §4 (afekt) i art. UŁASKAWIENIE Akt o charakterze indywidualnym skierowany zawsze do określonej osoby.Art. Zoll: przestępstwo zabójstwa obejmuje przestępstwo określone w art. Charakterystyczne zwroty: • „nie wszczyna się postępowania. Po II wojnie światowej akty amnestyjne uchwalane były przeważnie z powodów: • politycznych (uczczenie rocznic) • kryminalno-politycznych i pragmatycznych (zniwelowanie efektów zbyt surowych skazań w okresie poprzedzającym amnestie po to by doprowadzić do zmniejszenia liczby osadzonych) Amnestia z roku 1989 – celem było złagodzenie represyjnej polityki karnej okresu PRL. 105 §2 – nie ma wyraźnego oparcia w normach konstytucyjnych. 131 . Zazwyczaj są to motywy polityczne. AMNESTIA Wprowadzana aktem normatywnym rangi ustawy. Polega na darowaniu lub złagodzeniu orzeczonej wcześniej kary kryminalnej. 150 §1 (eutanazja). A. natomiast nie obejmuje przestępstwa określonego w art. 148 §2. Brak innych postanowień regulujących zakres ułaskawień -> przedmiot ułaskawień jest nieograniczony. niekoniecznie zaś w czasie ich pełnienia. ABOLICJA Zaniechanie ścigania i orzekania w sprawach o przestępstwa wskazane w akcje abolicyjnym (ranga ustawy). Prawny zakaz wszczęcia postępowania karnego lub nakaz jego umorzenia. a wszczęte umarza” – bezwzględna negatywna przesłanka procesowa • „przebacza się i puszcza w niepamięć” – zakaz toczenia postępowania karnego jak i zatarcie skazania jeżeli kara została prawomocnie orzeczona (abolicja pełna) W gestii ustawodawcy pozostaje decyzja co do zakresu przestępstw objętych abolicja.

albo od przedawnienia jej wykonania. zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną. darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. W razie odstąpienia od wymierzenia kary. i w ciągu 5 lat przestrzegał porządku prawnego. co w praktyce oznacza zakaz wszczęcia lub nakaz umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa. z powodu złego stanu zdrowia skazanego. Art. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat. od 1 miesiąca do lat 15. Może polegać na abolicji indywidualnej. przewinień i wykroczeń dyscyplinarnych. Jeżeli orzeczono środek karny. • (6 miesięcy)[art. od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.W razie pomyślnego zakończenia okresu próby orzeczonego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. 132 . na nie orzekaniu kary ani środków karnych za popełnione przestępstwo. jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego. na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. • (5 lat)[§4]/z mocy prawa/ . Wszelkie oświadczenia o niekaralności nie mogą być w takim wypadku traktowane jako oświadczenie nieprawdy.W razie odstąpienia od wymierzenia kary licząc od dnia prawomocnego wyroku w tej sprawie. np. • (5 lat)[§2]/orzeczenie sądu/ – kara pozbawienia wolności nie dłużej niż 3 lata. § 5. § 3. lub darowania albo przedawnienia jej wykonania. jego sytuacji rodzinnej lub podeszłego wieku. § 1. że formalnoprawne skutki powstają niezależnie od usunięcia wpisu. 76 §2]/z mocy prawa/ . § 2. Usunięcie wpisów dotyczących skazania jest jedynie aktem deklaratoryjnym. Terminy po których następuje zatarcie skazania: • (10 lat)[§1]/z mocy prawa/ – przy karach pozbawienia wolności. a żaden organ czy instytucja nie może ograniczyć jego praw z powołaniem się na karalność. • (10 lat)[§3]/z mocy prawa/ – w razie orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności – licząc od uznania za wykonaną.Nie dotyczy to rozstrzygnięć o charakterze cywilno-prawnym. lub darowania albo od przedawnienia jej wykonania. od darowania. lub darowania albo przedawnienia jej wykonania. że nie był karany. zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem. § 6. ZATARCIE SKAZANIA Zatarcie skazania polega na uznaniu skazania za niebyłe i usunięciu wpisu o skazaniu z Krajowego Rejestru Karnego. § 4. Nie znosi skutków wykonanej już kary (nie ma charakteru restytucyjnego). W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. • (3 lata)[§4]/orzeczenie sądu/ . 25 lat pozbawienia wolności – licząc od dnia jej wykonania. • (1 rok)[§5]/z mocy prawa/ .skazanie na grzywnę lub ograniczenie wolności – licząc od jej wykonania. zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. z zastrzeżeniem art. a także uchylania środków zabezpieczających orzeczonych w trybie art. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności. zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. 94. a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. co oznacza. 76 § 2. Od tego momentu skazany ma prawo twierdzić. 107. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności.skazanie na grzywnę lub ograniczenie wolności – licząc od jej wykonania.

bez względu na rodzaj i wymiar kary. a środek zabezpieczający może być orzeczony już przy czynie zabronionym. ze jedna z kar zostało w całości wykonana przed orzeczeniem kary łącznej). Zatarcie skazania w takich wypadkach może nastąpić tylko jednocześnie. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw. 39 pkt. który dotyczy wszystkich. 93. Tryb dokonywania zatarcia skazania: • Z mocy prawa(ipso iure) – zatarcie skazania dokonuje się po uprzednim ustaleniu. a środek zabezpieczający ma być proporcjonalny do zagrożenia. za które został prawomocnie skazany. W takim wypadku zatarcie skazania ma miejsce na mocy postanowienia sądu. Jeżeli natomiast była kara łączna. Wyróżnia się: środki o charakterze leczniczo – izolacyjnym. ponownie popełnił przestępstwo. Najczęściej na wniosek skazanego. • Celem środka zabezpieczającego w przeciwieństwie do kary nie jest wyrządzenie osobistej uciążliwości. 5 – obowiązek naprawienia szkody). Różnice pomiędzy karami. darowaniem lub przedawnieniem jego wykonania(nie dotyczy art. darowanie. 108. ŚRODKI O CHARAKTERZE LECZNICZO . to za każde przestępstwo zatarcie następuje oddzielnie(chyba. okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo. rodzaj orzeczonego środka karnego. Przesłanki są zróżnicowane(rodzaj i wymiar orzeczonej kary. lecz przed upływem. 133 . środek może być stosowany aż do ustania przyczyny jego orzeczenia.Zatarcie w przypadku orzeczenia środka karnego lub kary grzywny. • W drodze aktu łaski – poprzez akt łaski wydany przez Prezydenta RP. jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu. wykonanie. • Wymiar kary powinien uwzględniać stopień winy i społecznej szkodliwości czynu. Sprawca został skazany za dwa lub więcej przestępstwa za które nie można było wymierzyć kary łącznej. dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. pomyślny przebieg próby). Jednoczesne zatarcie skazań: Art. jeśli zachodzą pewne przesłanki określone w ustawie karnej. nie może nastąpić przed jego wykonaniem. ze zaszły przesłanki uzasadniające zatarcia skazania. środki o charakterze administracyjnym.IZOLACYJNYM Art. a środkami zabezpieczającymi: • Kara to reakcja na przestępstwo. • Skazany po rozpoczęciu lecz przed upływem terminu wymaganego do zatarcia skazania. • Środki zabezpieczające Ich celem jest (nie jak kary realizacja wymiaru sprawiedliwości) ochrona społeczeństwa przed osobami zagrażającymi porządkowi prawnemu – więc ich stosowanie nie opiera się na zasadzie winy. • Kara musi być ściśle oznaczona. przedawnienie wykonania kary. Konieczne jest natomiast popełnienie czynu zabronionego ze strony sprawcy(choćby będącego w stanie niepoczytalności) gdyż niedopuszczalne jest stosowanie środków zabezpieczających z powodu samego zagrożenia jakie osoba stwarza dla społeczeństwa(środki o charakterze predeliktualnym). • Na mocy postanowienia sądu – jest zawsze fakultatywne. które sprawca stanowi dla społeczeństwa.

ale czas spędzony na leczeniu zalicza się na poczet przyszłej kary pozbawienia wolności. Rodzaje leczniczych środków zabezpieczających: • Umieszczenie w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym • Umieszczenie w zakładzie leczenia odwykowego • Umieszczenie w zakładzie karnym. Orzeczone zostaje zawsze po wysłuchaniu opinii biegłych psychiatrów i psychologa. Sąd może ponownie zarządzić umieszczenie w zakładzie zamkniętym jeśli oskarżony w czasie próby: • Uchyla się od obowiązkowego leczenia • Popełnia przestępstwo lub rażąco narusza porządek prawny • Narusza regulamin placówki leczniczo – rehabilitacyjnej. że popełni czyn ponownie Fakultatywne orzeczenie leczenia psychiatrycznego[art. Okres próby trwa od 6 miesięcy do 2 lat i sprawca jest oddany pod dozór kuratora. Jeżeli skazany wykazuje duże postępy. 96](zawsze fakultatywne): • Sprawca dopuścił się przestępstwa w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego • Został za to skazany na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 2 lat bez warunkowego zawieszenia jej wykonania • Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa związanego z tym uzależnieniem. ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE O CHARAKTERZE NIELECZNICZYM (środki administracyjne) Środki te polegają na orzeczeniu pozbawienia praw (zakaz) lub przepadku przedmiotów. 134 . 95] – zakład karny stosujący szczególne środki lecznicze i rehabilitacyjne: • Sprawca popełnił przestępstwo w stanie ograniczonej poczytalności • Został za przestępstwo skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Umieszczenie sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego[art. aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną.Sąd może orzec przewidziany w tym rozdziale środek zabezpieczający związany z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym tylko wtedy. można wyznaczyć mu próbę i nakazać odbywanie tego leczenia w wariancie wolnościowym. upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego. Jeśli pobyt w zakładzie nie jest konieczny sąd orzeka zwolnienie. Po odbyciu tego leczenia skazany przystępuje do odbycia kary. O zwolnieniu rozstrzyga sąd na podstawie przebiegu leczenia. gdy jest to niezbędne. przed orzeczeniem tego środka sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz psychologa. a sąd może warunkowo zwolnić z pozostałej do odbycia kary. Przymusowe leczenie psychiatryczne(orzekane obligatoryjnie jeśli)[art. w którym stosuje się szczególne środki lecznice oraz rehabilitacyjne Użycie tego środka jest stosowane wtedy i tylko wtedy gdy jest to niezbędne aby zapobiec ponownemu dokonaniu czynu zabronionego i aby zapewnić poprawne leczenie. Leczenie nie może być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż 2 lata. 94] – szpital psychiatryczny: • Sprawca popełnił czyn zabroniony o znacznej szkodliwości społecznej • W chwili czynu znajdował się w stanie niepoczytalności • Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo. Sprawca może być ponownie umieszczony w zakładzie. jednak dopiero po upływie 5 lat od zwolnienia. Są to: zakaz zajmowania określonego stanowiska. zakaz wykonywania określonego zawodu. jeśli może on znów popełnić przestępstwo.

Poniżej tej kwoty jest to wykroczenia i podlega jurysdykcji sądu grodzkiego.zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. w której właściciel może wykonywać prawo własności. Zakazy odnosi się do sprawców. § 2. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą. Pozbawienie praw lub zakazy orzeka się bezterminowo – sąd uchyla zakaz. Przykład: Sprawca wypił drogiego szampana na terenie sklepu – dopuścił się kradzieży. Teoria uniesienia: Kradzież ma miejsce. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej. § 4. Część szczególna /O. § 5. § 1. 135 . Gdy do rzeczy skradzionej lub do dokonania przestępstwa kradzieży trzeba dołożyć z własnych środków – nadal jest to kradzież. zakaz prowadzenia pojazdów. którzy dopuścili się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności. gdy sprawca wyjmuje rzecz spod władztwa osoby uprawnionej i przejmuje nad nią władzę tak. Teoria zawładnięcia: Kradzież ma miejsce. gdy ustały przyczyny jego orzeknięcia. Tej samej karze podlega. sprawca podlega grzywnie. gdy wartość skradzionego mienia przekracza 250 zł. W wypadku mniejszej wagi. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. że właściciel stracił możliwość wykonywania swoich praw. gdy sprawca rzecz porwał i uniósł ją poza sferę. 278 Art. kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak wskazuje przepis sprawca dokonuje czynu „w celu przywłaszczenia” – rozporządzania jak swoją własnością: • Pobierania pożytków • Użytkowania • Zniszczenia Gdy kradzież dokonywana jest „dla sportu” – nie jest kradzieżą – nie jest dokonywana w celu przywłaszczenia. gdy zachodzi okoliczność wyłączająca karalność sprawcy. 278. Kradzież jest przestępstwem kierunkowym. Przepadek przedmiotów jako środek zabezpieczający może być także orzeczony w razie umorzenia postępowania z powodu znikomej szkodliwości czynu. przepadek rzeczy. mimo iż sklepu nie opuścił. Przepisy § 1. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kradzież ma miejsce.Bączyk/ KRADZIEŻ(i jej odmiany) KRADZIEŻ ART. § 3. warunkowego umorzenia postępowania a także.

Działanie – cum dolo directo. sprawca podlega grzywnie. Dotyczy zarówno rzeczy ruchomej jak i programu komputerowego. Zamieszkanie w cudzym domu – nie jest kradzieżą. 278 §2 § 2. Odnosi się do uzyskania programu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (dotyczy to również chęci zaoszczędzenia sobie wydatku). Również na jego wniosek wszczęte postępowanie się umarza. 285 Art. KRADZIEZ NA SZKODĘ OSOBY NAJBLIŻSZEJ – art. Tej samej karze podlega. uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne. INNE Kradzież domu – zdemontowany domek letniskowy jest „cudzą rzeczą ruchomą”. motywacja. Przepisy § 1. Ważne są również okoliczności. W wypadku mniejszej wagi. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. gdy wartość skradzionego mienia przekracza nieznacznie 250 zł. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Kto. lecz naruszeniem miru domowego. Z wypadkiem mniejszej wagi mamy do czynienia. 278 §5 § 5. KRADZIEŻ ENERGII LUB KARTY BANKOMATOWEJ – art. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 218 §4 § 4. WYPADEK MNIEJSZEJ WAGI – art. kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zagrożona karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 278 §3 § 3. KRADZIEŻ IMPULSÓW TELEFONICZNYCH – art. § 1. 136 . Zagrożony karą do 1 roku pozbawienia wolności. lecz na uzyskaniu programu bez zgody osoby uprawnionej. KRADZIEŻ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO – art. 285. Postępowanie wszczyna się na wniosek pokrzywdzonego. Wartość karty bankomatowej jako przedmiotu jest bardzo niska – tyle. włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego. Nie polega na wyjęciu przedmiotu kradzieży spod władztwa osoby uprawnionej. Zamiar wyklucza błąd co do okoliczności (znamienia: „cudza rzecz ruchoma”). co kawałek plastiku. sposób zachowania sprawcy.

§ 2. KRADZIEŻ A PRZYWŁASZCZENIE – art. Również na jego wniosek wszczęte postępowanie się umarza. Kto kradnie z włamaniem. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. • • Sprawca znajduje się w posiadaniu rzeczy ruchomej. Nie jest to kradzież impulsów telefonicznych. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. nie ma przywłaszczenia). 279 Art. która została powierzona sprawcy – karane jest jak kradzież! (Przykład: przywłaszczenie auta przez właściciela komisu) Przywłaszczenie cudzej rzeczy znalezionej – traktowane jak przywłaszczenie mniejszej wagi (chyba że właściciel się wyraźnie owej rzeczy pozbył). 284. § 2. np. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Dysponuje rzeczą tak. którą przywłaszcza (a nie zabiera). 284 Art. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe. Zagrożona karą do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej. Przywłaszczenie następuje w momencie zadysponowania rzeczą jak swoją własnością (gdy sprawca zapomniał oddać rzecz na czas. sprawca podlega grzywnie.).: na podstawie umowy użyczenia rzeczy. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przedmiotem przywłaszczenia może być też prawo majątkowe. § 4. Przykład: Pracownice dzwoniące na audio-tele z telefonu firmy ponoszą odpowiedzialność pracowniczą. 279. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM – art. § 1. Przywłaszczenie rzeczy. 137 . § 1. § 3. że właściciel nie może sprawować władztwa. Zagrożone kara pozbawienia wolności do 3 lat. Przykład: Przyłączenie aparatu z budki telefonicznej do cudzego telefonu i dzwonienie na cudzy koszt (niezależnie od tego jak to wygląda technicznie .§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli kradzież impulsów popełniono na szkodę osoby najbliższej postępowanie wszczyna się na wniosek pokrzywdzonego. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej. Uruchomienie impulsów telefonicznych na cudzy rachunek nie jest tym samym co korzystanie z telefonu bez zgody uprawnionego dysponenta.

Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. w której sprawca pokonuje szyfr zamka elektronicznego. ZABÓR POJAZDU W CELU KRÓTKOTRWAŁEGO UŻYCIA . że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości. W Polsce przestępstwo to pojawiło się w latach 50. krótkie spodnie i kolorowe skarpetki. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Podpalenie pomieszczenia do którego włamał się sprawca w celu zatarcia śladów -> rzeczywisty zbieg przestępstw (2 czyny. § 2. w celu kradzieży kilku złotych „z tacy”. w której sprawca zamiar kradzieży rzeczy powziął dopiero po pokonaniu przeszkody. sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dotyczy również sytuacji. 289 Art. W wypadkach określonych w § 1-3 sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności.Sytuacja.popełniane przez młodych mężczyzn. zrywa plomby z drzwi. WYJĄTEK: gdy zniszczone mienie ma większą wartość od skradzione rzeczy! Przykład: Włamanie do świątyni przez wybicie cennego witraża. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jest to kradzież z włamaniem ze zniszczeniem cudzej rzeczy. Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy 2) zabór cudzego pojazdu mechanicznego 3) w celu krótkotrwałego użycia. Sprawcy nie działają z zamiarem przywłaszczenia lecz krótkotrwałego użycia Bo jeśli w celu długotrwałego. 278. § 5.tych. § 4. gdyż oddaje całą zawartość bezprawia znajdującego się w przepisie o zniszczeniu cudzej rzeczy. 289. Przepis o włamaniu „konsumuje” przepis o zniszczeniu cudzej rzeczy. kodu komputerowego.Art.bikiniarzymieli oni kolorowe marynarki. § 3.i kradzież z Art. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej. pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach.przedmiotem zaboru były skuterynajchętniej włoskie niż polski.to jak przywłaszczenia. Kradzież z włamaniem + sprowadzenie pożaru = łączna kara. A więc tak jak za kradzież! Typy kwalifikowany: a) §2 138 . Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną. Przepis o kradzieży jest w tym wypadku równoczesny z wypełnieniem znamion przestępstwa o zniszczeniu cudzej rzeczy. Zagrożenie: pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat + fakultatywna grzywna. § 1. więc nie jest to zbieg przepisów ustawy).

Po założeniu powiedziała: „biorę je” i wyszła. Pokonanie innego zabezpieczenia np. dziś traktowane są jako zwykła kradzież. • • Typu podstawowego (zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat – występek) Typu kwalifikowanego (od 3 lat – zbrodnia) *** Obowiązujący kodeks karny nie zna pojęcia kradzieży szczególnie zuchwałej. kradzież na wyrwę).pojazd stanowi mienie wielkiej wartości albo . która posługuje się taką bronią.k. alarm.grożenie jej natychmiastowym użyciem albo.sprawca pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną lub. blokada kierownicy. Przy drzwiach rzuciła jeszcze „dziękuję”. Sprawczyni wyglądająca na bogatą osobę poprosiła ekspedientkę o podanie jej futra do przymierzenia. Nie jest zabezpieczeniem pojazdu zostawienie w samochodzie członka rodziny ani umieszczenie przez zapalonego kierowcę haczyka do łowienia ryb. § 2. o ile nie użyto przemocy.sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach. czy w tym przypadku miejsce miała kradzież zuchwała. środkiem lub sposobem. ROZBÓJ(i jego odmiany) ROZBÓJ – art. Np. 280 Art. ROZBÓJ TYPU PODSTAWOWEGO – art. jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa ( wszystkie typy ). W K. właściciel pojazdu obudził się. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną. podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. . § 1.użycie przemocy lub. podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. ceną odpowiadające samochodowi marki Mikrus. b) §3 ( ROZBÓJNICZY ZABÓJ POJAZDU W CELU KRÓTKOTRWAŁEGO UŻYCIA ) . Kto kradnie. 280 §1 139 . z 1969 roku jeszcze istniała.. Zachowania kiedyś kwalifikowane jako zuchwałe. Sąd zastanawiał się. nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą. wybiegł. używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. pogłaskanie psa stojącego "na straży" samochodu nie wypełnia znamion tego typu rodzajowego przestępstwa. 280. . Przykład: Sprawca w miejscu publicznym w akcie zuchwalstwa. W centrum handlowym wystawione w gablocie było cenne futro. przedmiotem. zabrali mu kluczyki i odjechali. Przestępstwo ścigane na wniosek. Gdy przemoc została użyta kwalifikowane są jako rozbój. sprawcy uruchomili alarm nocą. Zagrożenie: pozbawienie wolności od 1 do 10 lat + fakultatywna grzywna. na oczach innych wyrwał kobiecie torebkę (tzw.doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności Np. a sprawcy pobili go. że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości Zagrożenie: pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat + fakultatywna grzywna. .

§ 1. – kradzież) Przykład: Sprawca wykręcił ofierze rękę i ukradł fotografię. narkotyków. Kto kradnie. Sprawca naruszył nietykalność cielesną ofiary. … • Użycie przemocy • Grożenie natychmiastowym użyciem przemocy • Doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności • Doprowadzanie człowieka do stanu bezbronności LUB ALBO LUB Użycie przemocy dotyczy użycia siły fizycznej przeciwko osobie. Dopuścił się przestępstwa zmuszenia do określonego zachowania (art. alkoholu. Dla bytu przestępstwa rozboju nie jest istotna wartość rzeczy!!! (por. Na rozbój składają się 2 zachowania sprawcy: 1. jednak skradziona rzecz ma wartość poniżej 250 zł. Nie wypełnia znamion rozboju takie zachowanie. środkiem lub sposobem. Z rozbojem typu kwalifikowanego mamy do czynienia. Przemoc wobec rzeczy nie jest wystarczająca by wypełnić znamiona rozboju! Grożenie natychmiastowym użyciem przemocy może mieć postać słowa. podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 280 §2 § 2. powierzchnia tnąca). który doprowadził ją do nieprzytomności. Wypełnia znamiona rozboju. która posługuje się taką bronią. używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. przedmiotem. Doprowadzenie do nieprzytomności może być dokonane za pomocą środków odurzających. Nie musi być to osoba. podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Kradzież 2. a po wypiciu znacznej ilości sprawca postanawia okraść ofiarę. gestu. przedmiotem. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną. gdy sprawca razem z ofiarą piją. 140 . Do rozboju doszło. no podstawie ustawy z 1999 roku) • Nożem • Innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem • Innym podobnie niebezpiecznym środkiem obezwładniającym • ALBO działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu • Wspólnie z inną osobą. 191 §1). gdy sprawca rozboju posługuje się: • Bronią palną (również gazową. gdy sprawca powziął zamiar kradzieży zanim zaczął podawać ofierze środek. czy ofiara sama ja oddaje. zakneblowanie. nasennych. które stwarzają niebezpieczeństwo śmierci człowieka. grozi atrapa pistoletu) oraz czy sam zabiera rzecz ofierze. Doprowadzenie do bezbronności np. nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą. który paraliżuje u pokrzywdzonego wolę obrony. która posługuje się taką bronią. przez związanie. Nóż – przedmiot o takich właściwościach (kształt. środkiem lub sposobem Zagrożony pozbawieniem wolności na czas nie krótszy od lat 3 (zbrodnia). Bez znaczenia jest czy sprawca obejmuje zamiarem rzeczywiste spełnienie groźby (np. która ma się zamiar okraść. ROZBÓJ TYPU KWALIFIKOWANEGO – art.

Sprawca nie zabiera rzeczy. paralizator. Kto. Przemoc – użycie siły fizyczne. Zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 282 Art. Przykład: Dwóch sprawców napada na bank. bezpośrednio po dokonaniu kradzieży. a ten go bije by zachować swój łup. siekiery. 281 Art. groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie. żyletki. WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE – art. że będą codziennie przychodzić i spożywać w nim posiłki. 282. Przykład: Ochroniarz w sklepie próbuje zatrzymać złodzieja. zaciskanie szalika na szyi ofiary. doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. stłuczone butelki (tulipanów). Przykład: W latach 90. poprzez wysłanie do rodziców listu z groźbą pobicia dziecka. środki chemiczne. Ważna jest forma groźby: Zamach na mienie – ważne by przedmiotem groźby była zamach gwałtowny na mienie (np. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. drugi kradnie (według założonego przez nich planu). glany. używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Środki obezwładniające: ręczny miotacz gazu. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. lecz doprowadza ofiarę do rozporządzenia swoim własnym lub cudzym mieniem albo do zaprzestania działalności gospodarczej pod wpływem groźby lub przemocy.. podpalenie. Stosowanie przemocy. Ma to na celu utrzymanie się sprawcy w posiadaniu rzeczy. Zagrożona karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. mimo iż drugi nie miał broni w ręce. a że masa ich ciała jest znaczna zapewne w krótkim czasie poniszczą krzesełka – zamach niegwałtowny! Nie jest to forma groźby należąca do znamion przestępstwa wymuszenia rozbójniczego. zdemolowanie lokalu). często dochodziło do wymuszania haraczy oferując tzw. Czyni to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przykład: Sprawcy grożą. Kto. Jeden trzyma broń. „ochronę”. nie musi prowadzić do uszkodzenia ciała człowieka. w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy.Inne niebezpieczne przedmioty: materiały wybuchowe. podłożenie bomby. Doprowadzenie do rozporządzenia mieniem – np. Obaj odpowiadają za rozbój typu kwalifikowanego. 141 . przemocą. KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA – art. grożenie natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności bezpośrednio PO dokonaniu kradzieży. 281.

§ 3. doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. 283 Dotyczy sprawców kradzieży z włamaniem. pojęć składających się na społeczną szkodliwość czynu. OSZUSTWA OSZUSTWO – art. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Do znamion przestępstwa wymuszenia rozbójniczego NIE NALEŻY niekorzystne rozporządzenie mieniem!! Ważne jest by rozporządzenie było wymuszone!! Przykład: „Nie zabiję Pana żony. 286. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Sposoby działania sprawcy: • Oszustwo czynne – wprowadzenie w błąd. § 2. że 50 000 zł za życie ukochanej nie ma żadnego znaczenia. § 1. Sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. jeśli przekaże mi Pan 100 000 zł. 142 . Wypadek mniejszej wagi określa się na podstawie motywacji sprawcy. że takie rozporządzenie będzie wymuszone. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sam Pan musi przyznać. sposobu działania. Doprowadzenie osoby poszkodowanej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem swoim lub cudzym. Liczy się. Jeżeli nie dojdzie do rozporządzenia mieniem przez osobę pokrzywdzoną – usiłowanie wymuszenia rozbójniczego.!! Przykład: Sprawca groził ofierze użyciem granatnika przeciwpancernego RPG 7. kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. WYPADEK MNIEJSZEJ WAGI – art. Kto. 286 Art. rozboju typu podstawowego. że za życie ukochanej to niewiele” To. § 4. chociaż go nie posiadał. wartości skradzionego lub wymuszonego mienia. W wypadku mniejszej wagi. Tej samej karze podlega. kradzieży rozbójniczej oraz wymuszenia rozbójniczego. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. sprawca podlega grzywnie. Ale z okazji Walentynek postanowiłem zorganizować dla Pana promocję i chcę tylko 50 000 zł za oszczędzenie Pana żony. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej.Uwaga: Nadawca dla bytu przestępstwa nie musi posiadać realnej możliwości spełnienia groźby.

osoba. pod wpływem którego osoba niekorzystnie rozporządza swoim mieniem. Tej samej karze podlega. kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. Nie popełnia przestępstwa osoba. iż jest to podróbka. Często dotyczy osób starszych i braku u nich świadomości co do wartości ich mienia. Oszustwo czynne – wszelkie zachowanie wytwarzające u pokrzywdzonego fałszywe wyobrażenie o stanie rzeczy. a następnie dzwonili do właściciela z „ofertą” wykupienia auta. pod którego wpływem pokrzywdzony dokonuje niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przykład: Oferowanie ROLEXA po okazyjnej cenie z zapewnieniem o jego oryginalności. 286 §2 § 2. Art. która wie o kradzieży i wprowadza w błąd właściciela utrzymując. jeśli nie robi tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lecz z zawiści. musi mieć miejsce!! Przykład: Właścicielka futra gronostajowego została wprowadzona w błąd przez przyjaciółkę. Żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. która wprowadza poszkodowanego w błąd. Przykład: Podsunięcie pijanemu poszkodowanemu weksla do podpisania. 286 §3 . Zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Art. że jest to rachunek za alkohol.jeżeli oszustwa pokradzieżowego dopuszczono się na szkodę osoby najbliższej postępowanie wszczyna się na wniosek pokrzywdzonego.• Oszustwo bierne – wyzyskanie błędu osoby poszkodowanej lub jej niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. utrzymującą. 286 §4 . Oszustwo bierne – nieświadomość istnieje bez udziału sprawcy. że wie gdzie znajduje się skradziona rzecz w celu otrzymania korzyści majątkowej. ze świadomością. Przykład: Sprawcy ukradli samochód. Kuleszy. OSZUSTWO POKRADZIEŻOWE – art. Dla bytu przestępstwa nie ma znaczenia czy sprawcy sami ukradli rzecz! Może to być np. Określenie to razi smak stylistyczny Prof. gdyż wprowadziła właścicielkę futra w błąd z zawiści i nie otrzymała żadnej korzyści majątkowej. Zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. „Przyjaciółka” nie dopuściła się oszustwa w rozumieniu kodeksu karnego. 143 .wypadek mniejszej wagi. że z futra można by zrobić piękny dywanik. Chęć osiągnięcia korzyści majątkowej jest jednym ze znamion tego przestępstwa. Również na jego wniosek wszczęte postępowanie się umarza. że jest to tandetna podróbka i sugerującą. mówiąc.

Nie podlega karze. w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia.kredytu. kto przed rozpoczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłaceniu odszkodowania. § 1. ustawą o ochronie obrotu gospodarczego. lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 298. potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy. gdyż sprawca nie spowodował zdarzenia będącego podstawą do wypłaty ubezpieczenia. w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego. Tej samej karze podlega. 298 Art. Przykład: Umyślne rozbicie samochodu. 286) oraz za bezpodstawne zgłoszenie kradzieży. 144 .k. elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego. poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne. Wprowadzone do k. nie podlega karze.tych pojawiły się zachowania sprawców. Przykład: Sprawca sprzedał samochód cudzoziemcowi. określonego w § 1. Często dotyczy wyłudzenia odszkodowania AC Dla bytu przestępstwa sprawca sam musi wywołać zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania. Jedyną podstawą do odpowiedzialności sprawców był przepis o zwykłym oszustwie. określonych w § 1. przedkłada podrobiony. Nie jest to przestępstwo w rozumieniu art. gdy na początku lat 90. poręczenia. Art. dotacji. kto wbrew ciążącemu obowiązkowi. pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego. Odpowiadać będzie jedynie za oszustwo (art. w celu wyłudzenia odszkodowania. 297. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. instrumentu płatniczego lub zamówienia. § 2. zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 298. subwencji. powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania.Art.OSZUSTWO UBEZPIECZENIOWE – WYŁUDZNIE ODSZKODOWANIA – art. którzy zaciągali kredyt. Kto. nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego. Należy do przestępstw kierunkowych. OSZUSTWO KAPITAŁOWE ( KREDYTOWE ) . kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi . a potem zgłosił firmie ubezpieczeniowej kradzież pojazdu. § 2. kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania. Kto. gwarancji. przerobiony. 298 §2 – instytucja czynnego żalu. Nie podlega karze. 297 Art. pożyczki pieniężnej. § 1. § 3. akredytywy.

uszkadza lub czyni niezdatną do użytku. Kto cudzą rzecz niszczy. gwarancji kredytowej. § 2. . udzielając im kredytu. 288. . ZNISZCZENIE MIENIA – art.nie musi być udzielony kredyt.Przysparzało to duże problemy. zrezygnował z zamówienia publicznego lub dotacji uzyskanych w sposób określony w §1 lub 2 albo. . B.gwarancji kredytowej.pożyczki bankowej. W wypadku mniejszej wagi. . § 3. . Nie podlega karze. • • Zniszczenie rzeczy Uszkodzenie rzeczy 145 .subwencji. § 1. 3) w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby: . karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. którzy przedkładają fałszywe informacje o powierzchni gruntu. kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla. Karze określonej w § 1 podlega także ten. CZYNNY ŻAL ( §3 ) 1) sprawca. dodając jedno zero. w których pracownicy banku współdziałali z nieuczciwymi kredytobiorcami. 2) zaniechanie powiadomienia właściwego organu lub instytucji o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego Zagrożenie: pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat Przepis powstał jako odpowiedź na stan faktyczny. sprawca podlega grzywnie. 3) przed wszczęciem postępowania karnego. § 4. jeśli w chwili popełnienia czynu ma zamiar zwrotu kredytu. wystarczy już samo złożenie dokumentów czy oświadczeń! Np. 2) dobrowolnie a) zapobiegł wykorzystaniu kredytu. Takiego czynu nie da się zakwalifikować jako zwykłe oszustwo. doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem (zaciągnięcie kredytu). gdyż będzie budował promy kosmiczne pod ulicą Piotrkowską. ( §2 ) 1) sprawcą może być gwarant. A. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.zamówienia publicznego. Nawet. który działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.dotacji. 3 ) Przestępstwo formalne. działając w wierze. ( §1 ) 1) sprawcą może być każdy 2) przedkładanie bankowi lub innej jednostki dysponującej środkami publicznymi a) fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo b) pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania ( zob.także zaniechania o powiadomieniu organów ścigania. rolnicy. b) zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.kredytu. pożyczki bankowej. 288 Art.wyobraźmy sobie groteskową sytuację sprawcy. Na gruncie obowiązującego prawa. że kredyt zwróci i transakcja dojdzie do skutku.

o której mowa w § 1. lecz mógł i powinien na podstawie towarzyszących okoliczności domyślić się pochodzenia rzeczy. że samochód wolny jest od wad prawnych. Przy gwałtownym hamowaniu wpada na wózek z dzieckiem. gdy sprawcy nie można przypisać świadomości przestępnego pochodzenia rzeczy. W wypadku mniejszej wagi. Ustawodawca penalizuje paserstwo. podlega grzywnie. PASERSTWO PASERSTWO – art. 291. § 2. Z wariantem nieumyślnym paserstwa mamy do czynienia. gdy sprawca nie miał zamiaru. 146 . § 1. § 1. Paserstwa dopuszcza się osoba. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. a „dowód rejestracyjny pokazywał nie w pełnym słońcu”. Przedmiotami paserstwa nieumyślnego często stają się radia. sprawca podlega grzywnie. Przy gwałtownym hamowaniu wybija szybę. Przykład: Sprawca jedzie autobusem nie trzymając się uchwytów lub poręczy. części samochodowe. 292] Art. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kto rzecz. lecz lepiej by nie wyjeżdżał na zachód. nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia. Przykład: Nabywca samochodu za okazyjnie niską cenę słyszy od sprzedawcy. W wypadku znacznej wartości rzeczy. gdyż za to przestępstwo nie ma wariantu nieumyślnego. jedyny wyjątek stanowi paserstwo) Przykład: Sprawca jedzie autobusem nie trzymając się uchwytów lub poręczy. że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego.• Uczynienie jej niezdatną do użytku Istnieje tylko wariant umyślny (jak w innych przestępstwach przeciw mieniu. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia. sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać. § 2. 292. która świadoma pochodzenia rzeczy: • Nabywa ją • Pomaga ją zbyć • Rzecz taką przyjmuje • Pomaga do jej ukrycia Korzyść majątkowa nie należy do znamion tego przestępstwa! PASERSTWO NIEUMYŚLNE[art. Odpowie ze nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała człowieka. Nie ponosi odpowiedzialności karnej. Dopuszcza się wariant nieumyślnego paserstwa. 291 i 292 Art.

287) • Zniszczenia lub uszkodzenia mienia (art. 289) • Paserstwa umyślnego (art. Przepisy art. 278) • Przywłaszczenia (art. Zaostrzenie i złagodzenie odpowiedzialności karnej ZAOSTRZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Dotyczy: • Kradzieży (art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego. 284 §1 lub2) • Kradzieży impulsów elektronicznych (art. Przestępstwo to spotyka się z dużą tolerancją społeczną. Możliwe orzeczenie przepadku programu komputerowego. 291) • Paserstwa nieumyślnego (art. § 1. lub dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury i wynosi od roku pozbawienia wolności do 10 lat. 285) • Oszustwa (art. 286 §1) • Oszustwa komputerowego (art. 288) • Zaboru pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia (art. a karalność tego zachowania nie pokrywa się z przekonaniem o karygodności. chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy. 278 §2) • Przywłaszczenia (art. przestępstw dokonał aktu czynnego żalu. również gdy nie stanowi własności sprawcy.PASERSTWO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO – art. 294) Sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę albo odstąpić od jej wymierzenia (ujęcie fakultatywne). 293 Art. 293. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. jeśli sprawca po dokonaniu jednego z ww. § 2. 278 §1) • Kradzieży programu komputerowego (art. 287 §1) • Zniszczenia lub uszkodzenia mienia (art. 291 §1) Kara zostaje zaostrzona. 295 §1 147 . 288 §1 lub 3) • Paserstwa umyślnego (art. „PEŁNY” CZYNNY ŻAL – art. gdy dopuszczono się przestępstwa w stosunku do mienia znacznej wartości. 291 i 292. 292) LUB • Przestępstwa przeciwko mieniu o znacznej wartości lub dobru o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 284) • Kradzieży impulsów elektronicznych (art. 295 Dotyczy: • Kradzieży (art. 286) • Oszustwa komputerowego (art. Mienie znacznej wartości – 200 x najniższa pensja krajowa NADZYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY – art. 285 §1) • Oszustwa (art.

295 §2 Gdy sprawca naprawił szkodę w znacznej części sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę. Nie ocenia się motywów sprawcy. a także korzyści z tego przestępstwa lub ich równowartość. 148 . jeżeli dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2. 299. że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1. Kiedyś by wprowadzić pieniądze w obieg wpłacano je jako utarg za działalność pralni. lub udzielania ich osobie uprawnionej. jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa. instytucji finansowej lub kredytowej albo innego podmiotu. kto będąc pracownikiem banku. przyjmuje. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2. Karze określonej w § 1 podlega. lecz nie może odstąpić od jej wymierzenia. Przepadku nie orzeka się w całości lub w części. papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe. osiąga znaczną korzyść majątkową. Karze określonej w § 5 podlega sprawca. potem je opodatkowywano. instytucji finansowej lub kredytowej. § 3. dokonuje ich transferu lub konwersji albo przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie. Kto. Karze określonej w § 3 podlega. „NIEPEŁNY” CZYNNY ŻAL – art. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2. korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. prawa majątkowe albo mienie ruchome lub nieruchome. § 5. Pranie pieniędzy i korupcja PRANIE PIENIĘDZY – art. instytucji finansowej lub kredytowej za informowanie zarządu lub organu nadzoru finansowego o przeprowadzeniu operacji finansowej. będąc odpowiedzialny za wyznaczenie osoby uprawnionej do przyjmowania informacji. wbrew przepisom. 299 Art. chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. § 4.Naprawienie szkody w całości. które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia. zwrócenie pojazdu. że chodzi o źródło ich pochodzenia określone w § 1. kto w banku. pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. pieniądze lub inne wartości dewizowe. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności. § 8. § 2. zajęcie albo orzeczenie przepadku. przekazuje lub wywozi za granicę. § 1. nie czyni zadość obowiązującym przepisom. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-4. W obu przypadkach sprawca musi dokonać tego dobrowolnie. Pod pewnymi względami konstrukcyjnie zbliżone do paserstwa. § 6. ich wykrycie. nie wartościuje się ich moralnie. kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia.. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. rzeczy ważnej dla kultury w stanie nieuszkodzonym (skuteczny i pełny akt czynnego żalu). działając w porozumieniu z innymi osobami. na którym z mocy przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji. o których mowa w § 3. przyjmuje w gotówce. sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności. będąc odpowiedzialny w banku. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. mimo że okoliczności przeprowadzenia operacji finansowej wzbudzają uzasadnione podejrzenie. sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa. nie czyni tego niezwłocznie w formie przewidzianej przepisami prawa. Kto środki płatnicze. albo świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem. § 7. Wtedy stawały się „czyste”. jeżeli przedmiot.

Odzież następnie była odsyłana i tak w kółko. Kto. że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1. By ominąć ten przepis pieniądze dzielono na tzw. na którym z mocy przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji. 299 §2 – odpowiedzialność pracowników banków nie dopełniających obowiązku rejestracji transakcji i osób ich dokonujących wpłat gotówki. słupy składające się z mniejszych sum pieniędzy. kto dopuścił się kradzieży. Art. praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego. Art. by obejmowanie tylko znane już techniki prania brudnych pieniędzy. nie czyni tego niezwłocznie w formie przewidzianej przepisami prawa. ale również te. ich wykrycie. § 2. instytucji finansowej lub kredytowej albo innego podmiotu. będąc odpowiedzialny w banku.Dzisiaj odbywa się to na ogół poprzez transferowanie pieniędzy z banku do banku. gdy odkryli. albo świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Tajemnica bankowa uniemożliwia cofnięcie się do początkowych transakcji. by łatwiej było je wpłacić do banku. mimo że okoliczności przeprowadzenia operacji finansowej wzbudzają uzasadnione podejrzenie. że odzież jest już bardzo zniszczona. Jest to legalizacja pozorna pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego. miejsca umieszczenia. pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. § 3. wbrew przepisom. że chodzi o źródło ich pochodzenia określone w § 1. Płacono setki tysięcy Euro za wystawienie opinii dotyczącej rynku polskiego na pytania: „czy w Polsce jest miejsce na kolejny proszek do prania?”. przyjmuje w gotówce. Będzie to raczej akt paserstwa. zajęcie albo orzeczenie przepadku Środków płatniczych. 149 . Przykład: Producenci amfetaminy w Polsce dostarczali pieniądze dla kontrahentów z krajów Europy zachodniej. Przepis sformułowany jest ogólnikowo. Zakupili sztuki odzieży i pod przykrywką eksportu otrzymywali pieniądze. jako „naprawy błędu”. które mogą udaremnić lub utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. pieniądze lub inne wartości dewizowe. kto będąc pracownikiem banku. a pieniądze przekazał dalej. które zostaną wymyślone. Karze określonej w § 1 podlega. Nie popełnia przestępstwa. Celnicy domyślili się o co chodzi. 299 §3 – odpowiedzialność pracowników banku nie zgłaszających niezwłocznie zarządowi lub organowi nadzoru finansowego operacji finansowych budzących podejrzenia. Przykład: Tworzenie biur konsultingowych. papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych. instytucji finansowej lub kredytowej za informowanie zarządu lub organu nadzoru finansowego o przeprowadzeniu operacji finansowej. Poprzez pranie brudnych pieniędzy rozumie się: • Przyjmowanie • Przekazywanie • Pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania • Podejmowanie innych czynności. dokonuje ich transferu lub konwersji albo przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie.

Art. komornik. W wypadku mniejszej wagi. w związku z pełnieniem funkcji publicznej. KORUPCJA Pojęcie korupcji jest niedookreślone. bezpośrednio lub pośrednio. radny. 228 (łapownictwo bierne) Art. sprawca podlega grzywnie. Kto. 150 .Pozwala to objąć odpowiedzialnością karną nie tylko sprawcę. Definicja legalna (ustawa o CBA z 2006 roku): „Korupcją. OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ. Kto. w związku z pełnieniem funkcji publicznej. § 1. Karze określonej w § 3 podlega także ten. przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę. Ponadto uznane za korupcję są zachowania nie ścigane przez K. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. prokurator. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 115 §19 a) funkcjonariusz publiczny ( Art. którzy nie dopełnili swoich obowiązków. 228.k. Ta definicja nie poddaje się wykładni a contrario (dochodzi do sprzeczności z art. ławnik. jest obiecywanie.Prezydent RP. Przykład: Po wyborach do PE wybrany otrzymuje od banku list gratulacyjny z zawiadomieniem o umorzeniu kredytu. w rozumieniu ustawy. że bank nie oczekuje działania lub zaniechania: • Będzie to przestępstwo w rozumieniu K. proponowanie. notariusz. § 5.sędzia. § 2. kurator sądowy. Jeśli nie zostanie dodane. wręczanie. . 228). dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby. osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy. kto. § 4. przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa. w związku z pełnieniem funkcji publicznej. w związku z pełnieniem funkcji publicznej.poseł. przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda. kto. osoba pełniąca funkcję publiczną. przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda. § 3. 115 §13 ): . żądanie. § 6. Kto. w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej. lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej”. senator. osobistej lub innej. Typ podstawowy: 1) sprawcą może być tylko A. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten. jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej.k. ale też pracowników. . albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania. przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości lub jej obietnicę. • Nie będzie przestępstwem w rozumieniu ustawy o CBA art.

KORZYŚĆ OSOBISTA. KORZYŚĆ MAJĄTKOWA. jeżeli wartość symboliczna jest większa niż materialna ( np. która udzieliła mu pomocy. osoba pełniąca funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej. pudełko cukierków. nie dotyczy to własnoręcznie wykonanej biżuterii.osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej. Dla bytu przestępstwa nie jest konieczne konkretne świadczenie ze strony osoby pełniącej funkcję publiczną. DZIENNIKARZE TAKŻE PEŁNIĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ 2) przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. gdy protegowany obiecuje dzielić się pensją z osoba.musi być ona konkretna co do rozmiaru korzyści. . Kulesza jest temu rozwiązaniu przeciwny). lecz inne przestępstwo (wg prof. której nie da się określić w kategorii korzyści majątkowej. np. której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą RP umowę międzynarodową. chyba. Przykład: „I w zamian jestem w stanie zaoferować górę złota” „Będę dozgonnie wdzięczny” „Będę zobowiązany” 151 . przyjęcie zaproszenie na wakacje na Majorce.żołnierz b) członek organu samorządowego ( nie jest równoznaczne z pojęciem pracownik ).każde polepszenie sytuacji osobistej osoby pełniącej funkcję publiczną. przyjęcie dziecka bez egzaminu na studia dzienne. 231 – nadużycie służbowe • art. c) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. umorzenie długu ). 3) w związku z pełnieniem tej funkcji. na rzecz której takie świadczenie miało miejsce Przedmiotem łapownictwa biernego może być sama obietnica – może mieć charakter ogólnikowy (prof.: • art. a także zmniejszenie pasywów ( np. namalowany obraz ). Nie jest korzyścią majątkową ani osobistą . 199 – nadużycie stosunku zależności i doprowadzenie do czynności seksualnej o osoba udzielająca takiego świadczenia nie podlega karze!! o karze podlega tylko osoba. Świadczenie natury seksualnej – nie jest to łapówka. Protekcja – jest łapownictwem. Kuleszy).wręczenie przedmiotu wyrażającego wdzięczność. d) inna osoba. przyjęcie odznaczenia państwowego. OBIETNICA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ. innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego. i musi być przyjęta ( nawet per facta concludentia ). kwiaty )..osoba będąca pracownikiem administracji rządowej. że wykonuje wyłącznie czynności usługowe. B. . . .wręczenie przedmiotu własnoręcznie wykonanego ( np. 191 – zmuszanie innej osoby do kreślonego zachowania • art. że pełni wyłącznie czynności usługowe. a także inna osoba. . że pełni wyłącznie czynności usługowe. chyba.każde zwiększenie aktywów stanu majątkowego osoby pełniącej funkcję publiczną. np. chyba.funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej. Zagrożenie: pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego. w zakresie.

w związku z pełnieniem tej funkcji. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa. osoba pełniąca funkcję publiczną wystawia zaświadczenie. b) §4 . jeśli wartość trunku równa się wartości bukietu (tylko po zachowaniu lekarza wobec pacjenta) Typ uprzywilejowany. który za pieniądze nie wypisuje mandatu osobie.Wszystkie podane wyżej przykłady są za mało konkretne. ograniczenie wolności. Przykład: Policjant. gobelin. § 1.korzyść majątkowa. § 3. pozbawienie wolności do 2 lat. patchwork) *** nie dotyczy zawodowego jubilera O własnoręczności może świadczyć podpisanie przedmiotu (dedykacja imienna – wyklucza zarzut korupcji).uzależnienie wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub żądanie takiej korzyści. butelka alkoholu – jako wyraz wdzięczności – przyjmuje się. która chce obdarować w ramach wdzięczności (obraz. Typy kwalifikowane a) §3 . 229. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną. w związku z pełnieniem tej funkcji. będąc do tego nieuprawnioną. że wręczanie alkoholu. Zagrożenie: grzywna.wypadek mniejszej wagi Np. której wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza 200. 152 . podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 229 (łapownictwo czynne) Art.przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnice następuje w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa albo: Np. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. art. iż podmiot gospodarczy uzyska zezwolenie na działalność gospodarczą w specjalnej sferze ekonomicznej. która złamała prawo drogowe. np. 115 §5. udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości. kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej. laurka własnoręcznie malowana. Nie jest karalne: • gdy wartość majątkowa jest mniejsza niż symboliczna – np.§2: . Niekonkretne nie są obietnicą korzyści majątkowej lub osobistej. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. Zagrożenie: kara pozbawienia wolności do 2 do 12 lat. Karom określonym w § 1-4 podlega odpowiednio także ten. aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.: lekarzowi po fakcie nie jest łapownictwem. podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. . kwiaty • przedmioty wytworzone przez osobę. wręczenie alkoholu. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.korzyść majątkowa jest znacznej wartości KORZYŚĆ MAJĄTKOWA ZNACZNEJ WARTOŚCI ( Art.krotną wartość najniższego miesięcznego wynagrodzenie ). Zagrożenie: kara pozbawienia wolności od 1 do 10 lat. § 5. § 4. § 2.

§2: . zanim dowiedział się o tym organ upoważniony do ścigania. Nie stosuje się czynnego żalu.wypadek mniejszej wagi Zagrożenie: grzywna. CZYNNY ŻAL ( Art.ten. 60 (nadzwyczajne złagodzenie kary. 24 )!. W wypadku przyznania się funkcjonariusza publicznego: • może być to okoliczność łagodząca • może skorzystać z treści art. Zagrożenie: pozbawienie wolności od 1 do 10 lat. 3) w związku z pełnieniem tej funkcji. ograniczenie wolności. „mały świadek koronny” 153 . inny jest tylko podmiot ukarany. c) sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i d) sprawca ujawnił wszystkie okoliczności przestępstwa . kto korzyść lub obietnicę korzyści przyjmuje. 228 §6 ) a) tylko sprawca łapownictwa czynnego.§ 6. RÓŻNICA: Tylko sprawca łapownictwa czynnego korzysta z gwarancji nie podlegania karze. Zauważmy. W praktyce bardzo trudno to odróżnić. to prowokacja ( Art.sprawca działa aby skłonił osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5. aby skierować przeciw osobie pełniącej funkcję publiczną postępowanie karne. a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa. pozbawienie wolności do 2 lat. zanim organ ten o nim się dowiedział.korzyść majątkowa jest znacznej wartości. Zagrożenie: pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Typy kwalifikowane: a) §3 . przy łapownictwie czynnym. jeśli zawiadomi o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw. jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną.ten. kto jej udziela lub obiecuje udzielić.przy łapownictwie biernym. że przestępstwa łapownictwa czynnego i biernego są skonstruowane tak samo i zagrożone takimi samymi karami. Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy 2) udzielenie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną lub osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub organizacji międzynarodowej. Typ uprzywilejowany. b) §4 . e) organ powołany do ścigania przestępstw o tych okolicznościach nie dowiedział się wcześniej. Sprawca dopuszczający się czynnego żalu nie podlega karze. Uwaga: jeśli ktoś wręczył łapówkę w celu. a w zawiadomieniu zawrze wszystkie istotne okoliczności popełnienia przestępstwa. §3 i 4 – tzw. Musi się to odbyć. b) korzyść majątkowa lub osobista lub ich obietnica zostały już przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Prokuratura nie będzie wszczynała postępowania Korzyść lub jej obietnica musi zostać przyjęta! Jest to swego rodzaju czynny żal.

Dziękujemy za lekturę Autorzy: Olga Bączyk Bartosz Migas 154 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->