FAKTURA

br.
…………………......

Lp.

Nazwa
towaru
lub usługi

Symbol statystyczny
towaru lub usługi**

..................................................,datum.......................................

Jm.

Ilość

Cena jedn. bez
podatku VAT

Podatek VAT
Kwota

Wartość
bez podatku VAT

gr.

%

gr.

gr.

Wart. Sprzedaży
z podatkiem
VAT

gr.

W tym :

1
zw.

Sprzedawca:

Nabywca:

........................................................................................................
.
........................................................................................................
.
........................................................................................................
.
........................................................................................................
.
Bank: ..............................................................................................
Nr konta: ........................................................................................
NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

.........................................................................................................
%
7%
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
0%
.........................................................................................................
NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sposób zapłaty :

Razem:

22

.......................................* niepotrzebne skreślić ** wypełnia się..................................................... ....................................................... gdy stawka podatku jest niższa niż 22 % Słownie: . .