TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO Źródła i monografie 255

LITERATURA
GRECJI STAROŻYTNEJ
Pod redakcją

RADA NAUKOWA Jerzy Axer, Robert R. Chodkowski, Jerzy Danielewicz, ks. Stanisław Longosz, Jerzy Łanowski, Marian Szarmach, Alicja Szastyńska-Siemion, ks. Marek Starowieyski, Romuald Turasiewicz, Witold Wróblewski

Henryka Podbielskiego

T

•' - *?'

EPIKA -LIRYKA - DRAMAT-

ISTNIEJE OD ROKU 1934

Lublin Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Recenzenci Prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB Prof. dr hab. Jerzy Styka Opracowanie redakcyjne, skład i łamanie komputerowe oraz zestawienie indeksu Stanisiaw Sarek Projekt okładki Jerzy Durakiewicz Na okładce Dziewczyna z dzbanem na wino (rysunek mistrza Kleofona)

WYKAZ SKRÓTÓW

ABSA AC A&A ABAW AGPh AH AHAW AHR AION

Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych Praca naukowa finansowana ze s'rodków Komitetu Badań Naukowych w latach 1998-2001 jako projekt badawczy

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL 2005

AJA AJAH AJPh AK ANRW A.P. APh AR A&R ASNP BAGB BCH BZG CGF Q CA CAF C&M CML CodMan CPh CQ CR CRAI CW EGF

ISBN 83-7306-172-X

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin 1, skr. poczt. 123 tel. (081) 525-01-93, tel./fax (081) 524-31-77 e-mail: tnkul@kul.lublin.pl http://tn.kul.lublin.pl Dział Marketingu i Kolportażu, tel. (081) 524-51-71 Drukarnia „Tekst" s.j., ui. Wspólna 19, 20-344 Lublin

Annual of the British School at Athens l'Antiquite classiąue Antike und Abendland Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Archiv fiir Geschichte der Philosophie Ancient History Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften American Historical Review Annali delFIstituto universitario orientale di Napoli, Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico, Sezione di archeologia e storia antica American Journal of Archaeology American Journal of Ancient History American Journal of Philology Antike Kunst Aufstieg und Niedergang der rómischen Wek Anthologia Palatina {Antologia Palatyńska) 1'Annee philologiąue Archaeological Reports Atenę e Roma Annali delia Scuola normale superiore di Pisa Bulletin de FAssociation Guillaume Budę Bulletin de correspondance helleniąue Baseler Zeitschrift fiir Geschichte und Altertumskunde G. Kaibel, Comicorum Graecorum Fragmentu, Berlin 1899. Classical Journal Classical Antiąuity Comicorum Atticorum Fragmenta, ed. Th. Kock, Leipzig 1880-1888. Classica et medievalia Classical and Modern Literaturę Codices manuscripti Classical Philology Classical Quarterly Classical Review Comptes rendus de 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres Classical World Epicorum Graecorum Fragmenta, ed. M. Davies, Góttingen 1988.

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

WYKAZ SKRÓTÓW

FVS GB G&R GRBS HSPh HZ IEG IG JBAA JHI JHS JRS LCM LEC LF MAL MCr MH M&H MHR MonAL NSA OAth OJA OSAPh PAPhS PBA PCA PCG PCPhS PEG PhQ PLG PMG PMGF P.Oxy. PP QUCC RA

-

-

-

-

-

H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Hildesheim 1984 (= Berlin 1952; wyd. 1.: 1903) Grazer Beitrage Greece and Romę Greek, Roman and Byzantine Studies Harvard Studies in Classical Philology Historische Zeitschrift M.L. West, Iambi et Elegi Graeci, I-II, Oxford 1991. Inscriptiones Graecae Journal of the British Archaeological Association Journal of the History of Ideas Journal of Hellenie Studies Journal of Roman Studies Liverpool Classical Monthly Les etudes classiąues Listy filologicke Memorie delia Classe di Scienze moraii e storiche delPAccademia dei Lincei Museum criticum Museum Helveticum Medievalia et humanistica Mediterranean Historical Review Monumenti antichi Notizie degli scavi di antichita Opuscula Atheniensia Oxford Journal of Archaeology Oxford Studies in Ancient Philosophy Proceedings of the American Philosophical Society Proceedings of the British Academy Proceedings of the Classical Association Poetae Comici Graeci, vol. 1-8, ed. R. Kassel, C. Austin. Berlin 1983-1995. Proceedings of the Cambridge Philological Society Poetae Epici Graeci, ed. A. Bernabe, Leipzig, 1987. Philological Quarterly Poetae Lirici Graeci, I, ed. O. Schroder, Leipzig, 1905; II-III, ed. Th. Bergk, Leipzig, 1882. Poetae Melici Graeci, ed. D.L. Page. Oxford 1962. Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta, ed. M. Davies. Oxford 1991. B.P. Grenfell, A.S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri, London 1898 nn. Parola dei passato Quaderni Urbinati di cultura classica Revue archeologiaue

RBPh RCCM RE REA REG RFIC RhM RHT RHum RSBN SBAW S&C SIFC SMEA SO SPh StudClas TAPhA TPhS TrGF VR WJA WS YCls ZPE

— — — — — — — — — — — — — — -

Revue belge de philologie et d'histoire Rivista di cultura classica e medioevale Paulys Realencyclopddie der classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung, ed. G. Wissowa (ed.), Stuttgart 1893Revue des etudes anciennes Revue des etudes grecąues Rhdsta di filologia e di istruzione classica Rheinisches Museum Revue d'histoire des textes Roczniki Humanistyczne Rivista di studi bizantini e neoellenici Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Berlin Scrittura e civilta Studi italiani di filologia classica Studi micenei ed egeo-anatolici Symbolae Osloenses Studies in Philology Studii clasice Transactions and Proceedings of the American Philological Association Transactions of the Philological Society Tragicorum Graecorum Fragmenta, I-IV, ed. B. Snell, S. Radt, R. Kannicht, Gottingen 1971-1986. Vox Romanica Wiirzburger Jahrbucher fik die Altertumswissenschaft Wiener Studien Yale Classical Studies Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik

VII

PRZEDMOWA: CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ H e n r y k Podbielski

Literatura starożytnej Grecji, która na przestrzeni swej ponad tysiącletniej historii wykształciła niemal wszystkie znane nam obecnie gatunki literackie, zajmuje w kultu­ rze europejskiej trudne do przecenienia miejsce. Bezpośrednio lub za pośrednictwem autorów rzymskich już od kilku wieków Homer, Hezjod, Safona, Pindar, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Platon, Arystoteles, Demostenes i wielu, wielu innych jej twórców nie tylko zachwyca pięknem słowa i głębią myśli kolejne pokolenia miesz­ kańców Europy i świata, nie tylko inspiruje i pobudza wyobraźnię nowożytnych twórców, lecz — jeśli sobie nawet tego nie uświadamiamy — żyje w naszej wrażliwo­ ści estetycznej, w konwencjach literackich, w naszym widzeniu i rozumieniu otaczają­ cego nas świata. Pojęcie „literatura" w odniesieniu do piśmiennictwa starożytnej Grecji ma o wiele szerszy zakres niż w przypadku nowożytnej twórczości literackiej. Obejmujemy nim całość opublikowanego w języku greckim piśmiennictwa, a więc nie tylko poezję i twórczość literacką w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz również dialog i traktat filo­ zoficzny, dziejopisarstwo, wygłoszoną publicznie mowę, a także zachowaną tylko na papirusie biografię. To tak bardzo rozszerzone pojęcie literatury ma swe uzasadnienie zarówno w charakterze i uwarunkowaniach przekazu tekstów greckich, jak też w spe­ cyfice tej literatury. Ze względu mianowicie na fragmentaryczny stan zachowania wielu tekstów ich pełne językowe i rzeczowe zrozumienie staje się możliwe tylko w szerokim kontekście całego przekazanego przez tradycję piśmiennictwa. Poza tym musimy pamiętać, że proza historiograficzna i filozoficzna rozwinęła się jako reakcja na wczesnogrecką poezję epicką, która przez wiele wieków stanowiła podstawę wy­ chowania i wykształcenia obywatelskiego. Epickiej „prawdzie" objawionej przez Mu­ zy przeciwstawiła, korzystając z wypracowanych przez nią środków wyrazu, inną, wła­ sną prawdę. Wychowany i wykształcony na tej poezji histoiyk czy filozof sięgał spon­ tanicznie, acz w sposób być może nie w pełni nawet uświadamiany, do poetyckiego skarbca środków artystycznych, spełniając zresztą tym samym oczekiwania swych od­ biorców. Poza tym już w V wieku przed Chr. teoria retoiyczna wypracowała sposoby nie tylko przekonywającego, ale zarazem atrakcyjnego, porywającego i przyjemnego dla odbiorcy przemawiania na uroczystościach publicznych, w sądach i na zgroma­ dzeniach politycznych. Opracowane przez nią figury myśli i słowa szybko stały się wspólną własnością i weszły w użycie we wszelkiego rodzaju twórczości prozatorskiej. Stąd w oczach starożytnych Greków za literackie osiągnięcie uchodziło zarówno

K I

PRZEDMOWA

CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ

opracowanie biografii jakichś zasługujących na to ludzi, dzieło historyczne, dialog fi­ lozoficzny, mowa sądowa, jak też każde inne dzieło, które było przeznaczone do użytku publicznego i opracowane artystycznie. Innym charakterystycznym rysem literatury greckiej, odróżniającym ją od literatur nowożytnych i nasuwającym nieznane im trudności interpretacyjne, jest paradoksal­ ny fakt, że narodziła się ona wcześniej, niż zostało wynalezione pismo pozwalające na jej zapisanie, i że nie znamy niemal zupełnie jej początków. Niczego bowiem nie wiemy o twórcach poprzedzających Homera, choć nie ulega najmniejszej wątpliwo­ ści, że Iliada i Odyseja stanowią uwieńczenie długotrwałego procesu literackiego. Tyl­ ko w niewielkim zakresie lukę tę są w stanie wypełnić badania archeologiczne, histo­ ryczne i komparatystyka literacka. Wynikają stąd duże trudności w ocenie elementów natury religijnej, politycznej, społecznej występujących w poematach homeryckich, co łatwo prowadzi do zlekceważenia różnych zjawisk lingwistycznych i kulturowych w przedstawionym przez Homera greckim świecie. Musimy poza tym pamiętać, że chociaż od VIII wieku Grecy dysponowali już systemem pisma, to przez kilka kolej­ nych stuleci, bo niemal do końca IV wieku, służyło ono głównie jako aide memoire do utrwalania i przechowywania twórczości literackiej, której odbiorcami byli nie czytelnicy, lecz słuchacze. Cała ta bowiem twórczość, zarówno recytowana poezja epicka, wykonywana przez chóry i przez solowych artystów poezja liryczna, nie mó­ wiąc już o przedstawieniach dramatycznych czy o wystąpienia mówców sądowych i politycznych, była adresowana do s ł u c h a c z y zebranych z okazji jakiegoś święta lub debaty na czas przedstawienia. Wzgląd na zbiorowego słuchacza, złożonego z re­ guły z obywateli, a więc męskiej, dorosłej części społeczeństwa greckiego miastapaństwa, kształtował w dużej mierze charakter literatury greckiej epoki archaicznej i klasycznej. Miał wpływ na jej kształt ideowy, a jeszcze większy na jej styl i sferę brzmieniową. Wytłumaczenie znajduje tu polityczne i społeczne zaangażowanie tej literatury. Fakt, że była przeznaczona nie do czytania, lecz do słuchania, pozwala zro­ zumieć jej niespotykaną gdzie indziej troskę o eufonię i harmonię dźwięków. O spe­ cyfice archaicznej i klasycznej poezji greckiej decydowała również rola poety jako na­ uczyciela i autorytetu moralnego, którą zapewniało mu „boskie natchnienie". Innym ważnym elementem wyróżniającym literaturę grecką jest jej specyficzne tworzywo w postaci opowieści o bogach oraz mitów i podań bohaterskich. Tworzywem tym karmiły się kolejno epos, liryka chóralna i monodyczna, tragedia, dramat satyrowy, parodie epickie i komediowe, kierując uwagę słuchacza ku przeszłości, ku czasom i wzorczym wydarzeniom mitycznym. Przez wiele stuleci te same, dobrze znane słu­ chaczom wydarzenia czasów mitycznych i bohaterskich, traktowane jako wspólne dziedzictwo kulturowe, stanowiły główne tworzywo kolejnych gatunków literackich. Powodzenie i uznanie zapewniało twórcom nowe i artystycznie doskonałe ujęcie tra-

dycyjnego materiału. Fakt ten pozwala zrozumieć takie charakterystyczne cechy kla­ sycznej literatury greckiej, jak: jasność myśli, wspaniałość stylu, zachowawczość formy gatunkowej, monumentalność, zdrowa moralność, obiektywizm, patriotyzm. Dopie­ ro praktycznie ukierunkowana krytyka sofistów, akcentując teraźniejszość, postulowa­ ła, by tworzywo literackie czerpać raczej z aktualnego życia niż z mitycznej przeszło­ ści. Postulat ten wcieliła w życie, począwszy od IV wieku przed Chr., proza grecka i „nowa komedia". Epos i tragedia pozostały natomiast nadal wierne tworzywu mi­ tycznemu. Wespół z tworzywem mitycznym literatura grecka odziedziczyła system tradycyj­ nych wartości i wierzeń religijnych. Religia stała się więc jednym z najważniejszych formantów świata przedstawionego tej literatury. Obok tradycyjnego nurtu religii bóstw olimpijskich od VII wieku przed Chr. mocnym akcentem w liryce religijnej i w dramacie zaznaczyła się religia dionizyjska. Wraz ze swym orgiastycznym kultem wniosła do Grecji sporo obcych jej dotąd elementów. Doceniła kulturotwórcze zna­ czenie pierwiastka kobiecego, irracjonalnego i emocjonalnego. Łącząc w sobie nastrój najwyższej radości i najgłębszego smutku, dostarczała nawet wyższym warstwom spo­ łeczeństwa emocjonalnych przeżyć w nieznanych wcześniej wymiarach. Poezja grecka, której styl rządził się dotąd połączonymi z sobą pierwiastkami rozumu i woli, musiała teraz znaleźć odpowiednie środki wyrazu dla takiej polaryzacji entuzjastycznych na­ pięć. Liryka, zwłaszcza liryka chóralna z jej peanami i dytyrambami, stworzyła z tej racji pewną ilość nowych form, które potrafiły dać wyraz orgiastycznej tęsknocie za nieskończonością i stworzyć dla nowych uczuć rodzaj nowej poetyki piękna. Duży wpływ na specyfikę greckiej literatury miało też charakterystyczne dla Gre­ ków zamiłowanie do współzawodnictwa, które znalazło wyraz w organizacji konkur­ sów muzyczno-poetyckich (dycovtc UOWIKOI), związanych z uroczystościami religij­ nymi oraz z igrzyskami organizowanymi przy okazji pogrzebu wielkich osobistości. Najważniejszymi dla literatury konkursami były agony pytyjskie w Delfach oraz agony ateńskie, organizowane podczas Dionizjów i Panatenajów. Obok nich w okresie hellenistycznym i za cesarstwa wielką popularnością cieszyły się „konkursy teatralne" (dywv£c SUUEALKOI). Wszystkie te konkursy dopingowały swymi nagrodami twórców do wzmożonego wysiłku i przyczyniały się do doskonalenia techniki poetyckiej. Już jednak starożytni dostrzegali też niebezpieczeństwa płynące z pragnienia zaszczytów zależnych od publiczności, a więc dążenie do pustej, technicznej wirtuozerii czy po­ goń za sensacją, których rzeczywiście niełatwo było w tej sytuacji się ustrzec. Trudno przy tym o pewność, w jakim stopniu publiczne, popisowe występy poetów, filozo­ fów czy mówców przyczyniały się do wydania ich tekstów na piśmie. Wiadomo, że publiczne recytacje poematów Homera na Panatenajach skłoniły Pizystrata do powo­ łania specjalnej komisji dla ustalenia i wydania kanonicznego tekstu Iliady i Odysei,

2

3

PRZEDMOWA

CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ

a organizatorzy konkursów dramatycznych w Atenach przechowywali w swym ar­ chiwum oryginalne teksty tragediopisarzy wydane w IV wieku na wniosek Likurga. Z drugiej strony wielu sławnych filozofów, takich jak Sokrates, Pyrron, kierownicy Akademii od Arkesilaosa do Karneadesa, a w późniejszych czasach Muzonios, Epiktet i Ammonios Sakkas, mimo że w ich czasach pismo było powszechnie znane i chociaż byli mistrzami słowa, programowo wzbraniali się od utrwalenia swych myśli w formie zapisu. Jedną z najbardziej znamiennych cech literatury greckiej była jej zachowawczość, która zaowocowała wytworzeniem się szeregu gatunków literackich, zachowujących przez całą starożytność konwencje stylistyczne i cechy językowe dialektów, w których powstały. I tak np. poezja epicka, która objawiła się w poematach Homera, Hezjoda i cyklu epickiego w heksametrze daktylicznym i w języku zabarwionym formami dia­ lektu jońskiego, zabarwienie to i miarę heksametru zachowała również w poematach powstałych w epoce klasycznej, hellenistycznej i za późnego cesarstwa, natomiast liry­ ka chóralna, wyrosła z żywiołu doryckiego, od kolorytu doryckiego nie uwolniła się nawet w partiach chóralnych tragedii attyckiej. Stworzone bądź doprowadzone do doskonałości i utrwalone przez literaturę grecką gatunki literackie mają dla kultury europejskiej szczególnie doniosłe znaczenie. Z nich czerpała wzory nie tylko cała lite­ ratura rzymska, lecz także wszystkie rodzące się literatury nowożytnej Europy, zwłasz­ cza w okresie Renesansu i Klasycyzmu. Musimy również pamiętać, że dostępny nam obecnie dorobek piśmienniczy staro­ żytnej Grecji stanowi niewielki tylko procent pierwotnej i zaginionej dla nas całości, co nastręcza nieznane badaczom literatur nowożytnych trudności interpretacyjne. Fragmentaryczny w większości przypadków stan zachowania tekstów poszczególnych autorów i jeszcze częściej — niezwykle skąpe i niepewne informacje biograficzne, ja­ kimi dysponujemy na ich temat, stanowią niejednokrotnie trudną do sforsowania przeszkodę do pełnej i udokumentowanej filologicznie prezentacji ich twórczości. Dlatego właśnie w badaniach nad literaturą grecką tak ważną rolę przy analizie tek­ stów odgrywa uwzględnianie szerokiego kontekstu historycznego i literackiego. Historia też w głównej mierze, obok kryterium terytorialnego i językowego, wy­ znacza rytm rozwojowy tej literatury. Z kilkunastu znanych greckich dialektów rangę języka artystycznego zyskały, wyznaczając sukcesywny rozwój poszczególnych rodza­ jów i gatunków literackich, cztery dialekty: j o ń s k i , e o l s k i , d o r y c k i i a t t y c k i . Ten ostatni stał się z kolei podstawą do powstania w epoce aleksandryjskiej ogólnogreckiego języka icoivrj, który po podbojach Aleksandra Wielkiego zyskał na wiele stuleci rangę języka międzynarodowego. Na przestrzeni niemal piętnastu wie­ ków (od Homera, czyli VIII wieku przed Chr., do zamknięcia szkół filozoficznych

w Atenach w 529 r. po Chr.) można wyróżnić cztery wielkie, wyznaczone przez histo­ rię, okresy jej rozwoju. OKRES I, nazywany najczęściej a r c h a i c z n y m lub j o ń s k i m , przypada na „starożytne", w opinii klasycznych autorów, czasy sprzed najazdu Persów (od IX wie­ ku do 480 r. przed Chr.). W całej kulturze i w literaturze tego okresu dominują Jo­ nowie, osiedleni w koloniach na wyspach i w południowej części wybrzeża Małej Azji. Używany przez nich dialekt staje się pierwszym językiem literackim, w którym powstała poezja epicka, elegijna, jambiczna, a także twórczość pierwszych logografów i Historia Herodota. Obok dialektu jońskiego w poezji tego okresu mocnym akcen­ tem zaznacza się również element eolski i dorycki. W dialekcie eolskim tworzą miesz­ kający na Lesbos poeci Safona i Alkajos, w doryckim natomiast powstaje liryka chó­ ralna. Podział na gatunki literackie pokrywa się więc w tym okresie wyraźnie z po­ działem etnicznym i językowym. OKRES II, nazywany k l a s y c z n y m lub a t t y c k i m , obejmuje niemal dwa wieki największego rozkwitu kultury helleńskiej z jej centrum w Atenach — od zwy­ cięskiego odparcia najazdu Persów w latach 490-479 do śmierci Aleksandra Mace­ dońskiego w 323 r. przed Chr. Jest to epoka wspaniałego rozkwitu dramatu, krasomówstwa, prozy historycznej i filozoficznej. Kontynuowana jest również twórczość epicka i elegijna. Z ducha religii dionizyjskiej wyrosła tragedia, dramat satyrowy i komedia, z nauki Sokratesa — dialog filozoficzny, natomiast ruch sofistyczny i de­ mokracja ateńska przyczyniły się do rozwoju wymowy popisowej, sądowniczej i poli­ tycznej. Patriotyzm ateński i potrzeba refleksji nad współczesnymi dziejami legły u podstaw historiografii naukowej. W prozie i poezji dominuje dialekt attycki, ale pieśni chóralne tragedii pisane są tradycyjnie w dialekcie doryckim. OKRES III, nazywany h e l l e n i s t y c z n y m lub a l e k s a n d r y j s k i m , cha­ rakteryzuje się ekspansją kultur)' greckiej na terytoria podbite przez Aleksandra Wiel­ kiego i trwa od jego śmierci (323 r. przed Chr.) do podboju Egiptu przez Rzymian (30 r. przed Chr.). Obok Aten, które pozostają siedzibą szkół filozoficznych, głów­ nymi centrami kulturowymi stają się stolice trzech nowych monarchii hellenistycz­ nych: Antiochia, Pergamon, a przede wszystkim Aleksandria ze swym Muzeum i Bi­ blioteką. Na bazie dialektu attyckiego rozwinął się język zwany icotvi] SidAeKtoc, czyli „dialekt wspólny", niejako „międzynarodowy", na który w Aleksandrii w III wieku przed Chr. został przetłumaczony Stary Testament (Septuaginta) i w którym później zostały zapisane również księgi Nowego Testamentu. W literaturze obserwujemy, z jednej strony, nawiązywanie do gatunków epoki archaicznej (elegia, hymn, epika bohaterska i dydaktyczna, epylion), z drugiej zaś poszukiwanie nowych form artystycznego wyrazu (sielanka, mim). Dynamiczny rozwój nauk szczegółowych, wśród nich filologii, odciska się piętnem wyrafinowania i uczoności na wszelkiej twórczości literackiej tego okresu, która nie zamyka się w granicach jednego miasta 5

4

PRZEDMOWA

CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ

literackiej tego okresu, która nie zamyka się w granicach jednego miasta państwa, lecz porusza elitę całego ówczesnego świata. Adresowana jest przy tym przede wszystkim już nie do słuchaczy, ale do czytelników. OKRES IV, nazywany g r e c k o - r z y m s k i m lub c e s a r s k i m , trwa całe sześć stuleci: od 30 r. przed Chr. do zamknięcia przez cesarza Justyniana szkół filozoficz­ nych w Atenach w 529 r. po Chr. W jego pierwszej fazie, zwłaszcza w latach 50-250 po Chr. doniosłe znaczenie kulturotwórcze miał ruch umysłowy znany jako II Sofi­ styka, który dążył do restytucji najlepszych wzorów języka attyckiego epoki klasycz­ nej. Kwitnie wówczas zwłaszcza krasomówstwo, proza historyczna, biograficzna i filo­ zoficzna. W epoce tej dla potrzeb szkoły ustalono kanon dziesięciu najlepszych mów­ ców attyckich, dokonano wyboru siedmiu tragedii Ajschylosa i tyluż — Sofoklesa, dziesięciu tragedii Eurypidesa. Skrystalizowały się ostatecznie zasady retoryki, wypra­ cowane zostały podstawy klasyfikacji gatunkowej literatury. W drugiej natomiast fa­ zie tego okresu do głosu dochodzi literatura chrześcijańska, która stanowi oddzielny i niezwykle ważny dla historii ludzkości rozdział w literaturze greckiej. Korzystając w pełni z bogactwa języka greckiego i wypracowanej przez retorykę stylistyki wnosi nowe, nieznane dotąd treści i daje początek nowej kulturze. Oddawana do rąk polskiego czytelnika Literatura Grecji Starożytnej jest zbioro­ wym dziełem polskich hellenistów, zrodzonym w ramach realizacji finansowanego przez Komitet Badań Naukowych projektu badawczego w latach 1998-2001, którego celem było stworzenie syntetycznego i zarazem pełnego obrazu greckiej literatury, opartego na szczegółowych badaniach, analizach naukowych i wykorzystującego ak­ tualne osiągnięcia nauki światowej. W związku z prowadzonymi na całym świecie na wielką skalę, zwłaszcza w ostat­ nim półwieczu, badaniami nad wielu nowymi aspektami literatury greckiej, wzboga­ conej szeregiem znalezisk papirusowych i archeologicznych, opracowanie takiej synte­ zy przez jednego, najwybitniejszego nawet uczonego, nie wydaje się dziś możliwe, a tym bardziej w tak krótkim czasie. Aby więc ułatwić zainteresowanym kręgom pol­ skiego społeczeństwa poznanie zrodzonego w wyniku wspomnianych odkiyć i badań pogłębionego, całościowego i syntetycznego obrazu starożytnej literatury greckiej, powstałej na przestrzeni niemal półtora tysiąca lat (VIII wiek przed Chr. — VI wiek po Chr.) i stanowiącej główną podstawę rozwoju całej kultury europejskiej, grupa polskich hellenistów, profesorowie: Jerzy Danielewicz (UAM Poznań), f Jerzy Łanowski (UWr), Henryk Podbielski (KUL), Marian Szarmach (UMK Toruń), ks. Marek Starowieyski (UW), Alicja Szastyńska-Siemion (UWr), t Romuald Turasiewicz (UJ, PAU), podjęła inicjatywę prof. Jerzego Axera, ówczesnego prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF), by wspólnym wysiłkiem

opracować taką właśnie syntezę naukową. Szczegółowego opracowania projektu i kie­ rowania jego realizacją pod auspicjami Zarządu Głównego PTF podjął się piszący te słowa, który odpowiedzialny jest również za redakcję naukową i wydawniczą powyż­ szej publikacji. Do współpracy zaproszono więc dalszych dwudziestu uczonych, przy­ kładając wielką wagę do tego, by twórczość literacką poszczególnych autorów i po­ szczególne dziedziny literatury greckiej opracowywali najlepsi specjaliści, którzy w tym zakresie prowadzili własne badania naukowe, doskonale znają literaturę na­ ukową przedmiotu i dysponują bogatym doświadczeniem. Pragnęliśmy, by w ten sposób polski czytelnik otrzymał dzieło najwyższej jakości, będące owocem wieloletnich specjalistycznych studiów dwudziestu siedmiu filologów, patrologów i historyków sta­ rożytnej filozofii, dzieło, które mogłoby go wprowadzić w najbardziej żywotne proble­ my całego piśmiennictwa starożytnej Grecji łącznie z jego bogatym nurtem literatury chrześcijańskiej. Dołączona do każdego tematycznego opracowania starannie wyselek­ cjonowana bibliografia literatury przedmiotu pozwoli mu zaś nie tylko zorientować się w aktualnym stanie badań na dany temat, lecz jednocześnie może stanowić cenny dro­ gowskaz dla podjęcia dalszych studiów nad szczegółowymi problemami. W naszym opracowaniu odstępujemy więc od tradycyjnego w podręcznikach hi­ storii literatury greckiej kryterium czysto chronologicznego. Odstępujemy zatem również od omawiania poszczególnych autorów i ich literackich dokonań w obrębie kolejnych, wyżej wymienionych epok. Opracowanie to nie jest bowiem ze swej istoty pomyślane jako podręcznik historii literatury greckiej. Jego celem było, jako powie­ dziano, stworzenie na podstawie szczegółowych badań i analiz naukowych syntetycz­ nego i zarazem pełnego obrazu starożytnej literatury greckiej. Biorąc pod uwagę nie­ zwykle ważną rolę, jaką w literaturze greckiej odgrywało przywiązanie do tradycji i konwencji gatunkowej, postanowiliśmy przyjąć kryterium gatunkowe jako natural­ ną podstawę prezentacji tej literatury polskiemu czytelnikowi. Przyjęcie tego kryte­ rium pozwala śledzić od początku do końca narodziny, rozwój i funkcjonowanie po­ szczególnych rodzajów i gatunków literackich w kolejnych epokach, a tym samym le­ piej zrozumieć ciągłość tej literatury i specyficzną jej zachowawczość, połączoną nie­ jednokrotnie z nowatorstwem. Przyjęcie obok zasady chronologicznej, porządkującej układ materiału, kryterium genologicznego wyznacza naturalny podział opracowania na część dotyczącą gatunków poetyckich (t. I) i część poświęconą różnym odmianom twórczości prozatorskiej (t. II), dając tym samym możliwość śledzenia historii każde­ go gatunku od momentu jego ukształtowania się do wygaśnięcia lub do końca staro­ żytności. Pozwala łatwiej dostrzec dynamikę procesów historycznoliterackich, a prze­ de wszystkim ułatwia orientację w charakterze przebogatej literatury starożytnej Gre­ cji, która stworzyła podstawy i wytyczyła kierunki rozwoju dla całej późniejszej litera­ tury europejskiej.

6

7

PRZEDMOWA

HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ
H e n r y k Podbielski

Opracowanie to stało się możliwe dzięki uzyskanemu przez Polskie Towarzystwo Filologiczne na ten cel z Komitetu Badań Naukowych grantowi badawczemu, za co w imieniu wszystkich Autorów pragnę w tym miejscu gorąco podziękować ówcze­ snemu Zarządowi Głównemu PTF z jego przewodniczącym prof. Jerzym Axerem za inicjatywę i sprawowaną opiekę, a Zespołowi Humanistycznemu KBN za zrozumie­ nie i finansowe wsparcie.

Ponad 2000 lat, jakie nas dzielą od czasów, w których żyła przeważająca większość twórców starogreckiej literatury, można uznać za wystarczające usprawiedliwienie faktu, że żaden z jej tekstów nie dotarł do nas w oryginalnym, autorskim zapisie. Kiedy w 1953 r. J. Chadwick i M. Ventris odczytali tabliczki pochodzące z połowy II tysiąclecia (1500-1200) z pismem linearne B, które jest świadkiem kultury mykeńskiej, prysła ostatecznie nadzieja na znalezienie na nich jakiegoś literackiego tekstu1. Okazało się, że wypalone w pożarach tabliczki zawierają długie listy nazwisk, rejestry i zapisy natury gospodarczej, prowadzone przez rezydujących przy pałacach urzędni­ ków, które doskonale uzupełniają opisywany przez archeologów obraz mykeńskiej kultury materialnej, nie wnoszą natomiast niczego do poznania kultury literackiej tej epoki. Odczytanie i bliższe poznanie struktury tego sylabicznego pisma, trudnego i nieekonomicznego, posługującego się aż 87 znakami, przeniesionego sztucznie na język grecki z nierozpoznanego dotychczas języka ukrytego w kreteńskim piśmie line­ arnym A, wykluczyło możliwość posługiwania się nim w twórczości literackiej i utrwaliło istniejące od dawna przeświadczenie, że kultura i tradycja literacka po­ przedzająca Homera powstały bez użycia i znajomości pisma. Jego znajomość zanikła całkowicie wraz z upadkiem kultury mykeńskiej pod koniec XII wieku. Jedynym lite­ rackim świadectwem jego wcześniejszego istnienia może być wzmianka w Iliadzie (6, 168) o wręczonym Bellerofontowi liście, w którym miało być napisane: „Zabij tego, kto list przyniósł". Fakt ten jednocześnie potwierdza, że znajomość pisma była w tym czasie bardzo ograniczona. Dopiero pod koniec tzw. wieków ciemnych nauczyli się Grecy ponownie pisać, zapożyczając i tym razem znaki z obcego języka. Zapożyczyli je od Fenicjan zamieszkujących Syrię, co znalazło odbicie również w legendzie przypi­ sującej przeniesienie tego wynalazku do Grecji Kadmosowi, królowi Tyru jako mi­ tycznemu założycielowi Teb (Herodot V, 58). To zapożyczenie, połączone z wyko­ rzystaniem zbywających znaków na oznaczenie samogłosek, zaowocowało pełnym sukcesem, z którego do tej pory pośrednio korzysta ogromna część ludzkości będącej spadkobierczynią cywilizacji greckiej2. Dokładna historyczna data tego wydarzenia nie jest znana. Nie był to zresztą akt jednorazowy, lecz raczej trwający dłużej proces, którego pierwsze efekty ujawniły się powszechnie pod koniec wieku VIII przed Chr. w formie napisów na naczyniach ceramicznych, znalezionych przez nowożytnych ar-

Zob. J. Chadwick, Odczytanie pisma linearnego B, przeł. J. Niecko, Warszawa 1964. Przyczynę tego sukcesu i historię rozpowszechniania się tego pisma doskonale przedstawia E. Havelock, Origins of Western Literacy, Toronto 1976, s. 45 nn.
2

1

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ

cheologów na terenie niemal całej Grecji: w Attyce, Beocji, Koryncie, oraz na wy­ spach — od Rodos i Ischii na wschodzie po wybrzeża południowej Italii na zacho­ dzie. Niektóre z tych napisów, jak np. ten z Ischii, zamieszczony na tzw. pucharze Nestora jako zachęta do picia, ułożony jest w heksametrze, przypominającym wiersz homerycki3. Charakterystyczny dla wszystkich tych napisów niezdarny krój pisma i jego semicki jeszcze kierunek (od prawej ku lewej) nie mogą jednak całkowicie wy­ kluczyć możliwości wykorzystania tego pisma w tym czasie do zapisania dłuższych tekstów literackich. Skoro bowiem powszechna (choć słaba) staje się jego znajomość wśród garncarzy, to należy przypuszczać, że mogły znaleźć się jednostki, które ten wynalazek przyswoiły sobie w bardziej doskonały sposób. Dzięki nim zostały wówczas utrwalone bądź skomponowane przy użyciu pisma poematy homeryckie. W świetle badań zapoczątkowanych przez M. Parry'go i prowadzonych przez licz­ nych badaczy w ciągu ostatnich 50 lat nie można już dzisiaj mieć wątpliwości, że po­ ematy te tkwią bardzo mocno w tradycji twórczości przedpiśmiennej4. W tej samej tradycji tkwią mocno również zaginione poematy cyklu epickiego, hymny homeryc­ kie i poematy epickie Hezjoda. W przypadku Hezjoda nie tylko jego indywidualne piętno, mocno zaznaczone w obydwu zachowanych poematach, ale również świadec­ two Pauzaniasza (IX, 31), który oglądał po wiekach jego Prace i Dnie, spisane na ołowianych tabliczkach i złożone jako wotum w świątyni Muz na Helikonie, jedno­ znacznie wskazują, że od początku utwory te były spisane i że najprawdopodobniej powstały przy użyciu pisma. Z wynalazku pisma korzystali też niewątpliwie wszyscy późniejsi poeci liryczni, poeci elegijni i jambografowie z najstarszym z nich Archilochem (VII wiek) na czele. Nie znaczy to jednak wcale, że tworzone przez nich utwory były publikowane w większej ilości egzemplarzy i możliwe do nabycia przez zaintere­ sowane nimi osoby. Nie było zapewne w tym czasie takich możliwości technicznych ani takiego zapotrzebowania. Nie słyszymy w ogóle o zawodowych skrybach, a im­ port egipskiego papirusu, który był stosunkowo najtańszym i najłatwiejszym do pisa­ nia materiałem, na większą skalę poświadczony jest dopiero na początku VI wieku5. Większa ilość kopii nie była zresztą potrzebna. Utwory zarówno epickie jak liryczne i dramatyczne nie były przeznaczone do czytania. Wykonywał je z reguły publicznie
Omówienie powyższej inskrypcji wraz z literaturą przedmiotu zob. W. Appe!, Skyphos Nestora. Problemy interpretacyjne inskrypcji z Pithekussai, Eos 79, 1991, s. 171-185. W przekładzie J. Łanowskiego (Wstęp do: Homer, Iliada, BN ed.14 (1986), s. XXX) brzmi on następująco: „Kto się tylko napije z pucharu tego, to zaraz / Chwyci go żądza przemożna Afrodyty pięknie wieńczonej". 4 Zob. niżej s. 74 nn. 5 Kwestię tę doskonale wyjaśnia B.M.W. Knox, Books and Readers in the Greek World, From Beginning to Alexandria, [w:] The Cambridge History ofClassicalLiteraturę, I, ed. P.E. Easterling and B.M.W. Knox, Cambridge 1986, s. 4-5.
3

poeta lub aktor. Były zresztą tworzone z myślą o słuchaczu, a nie czytelniku. Ich utrwalone na piśmie egzemplarze służyły przede wszystkim jako pomoc przy tworze­ niu, a potem pamięciowym opanowywaniu tekstu. Były też zapewne rodzajem gwa­ rancji autentyczności tekstu i tożsamości jego autora. Podobnie sprawa przedstawia się również z tworzonymi w prozie dziełami mówców i starszych historyków. Słyszy­ my np., że Herodot zapoznawał Ateńczyków z treścią swego dzieła recytując je pu­ blicznie. Dość liczne na wazach attyckich z V i IV wieku przedstawienia osób czytają­ cych trzymany w rękach zwój papirusu pokazują również z reguły szersze audyto­ rium6. W Grecji V i IV wieku, mimo że znajomość pisma dzięki rozwiniętemu już szkolnictwu była powszechna, nie znano długo cichego sposobu czytania. Zazwyczaj czytano głośno dla większej lub mniejszej grupy słuchaczy. Praktyka ta była po­ wszechna nawet w szkołach wyższych, takich jak chociażby Akademia Platońska, w której — według tradycji doksograficznej — jako „dziwactwo" potraktowano uprawianą przez Arystotelesa cichą lekturę pism poetów i filozofów i nazywano go złośliwie „czytelnikiem". W tym świetle łatwiej jest nam zrozumieć, dlaczego pisarze greccy tak wielką wagę przykładali do rytmu i warstwy brzmieniowej zdania. Wy­ mownym tego przykładem są chociażby dialogi Platona czy przeznaczone do czyta­ nia, ale niewątpliwie głośnego, niezwykle kunsztownie i eufonicznie skomponowane mowy popisowe Izokratesa. Pomimo dość powszechnej znajomości pisma przez nie­ mal cały wiek V i IV jesteśmy w Grecji świadkami kultury słowa mówionego ze sce­ ny, na agorze, w sądzie bądź recytowanego na mniejszych lub większych zebraniach prywatnych lub publicznych. Tylko nieliczne „publikacje" z tej epoki są wyraźnie ad­ resowane do indywidualnego czytelnika. Jak celnie zauważa B.W.M. Knox7, z myślą o czytelniku tworzył niewątpliwie swe historyczne dzieło pod koniec V wieku Tuki­ dydes, który sam określił je jako „nie przemijającej wartości mienie". Jest to dzieło, którego wyrafinowana stylistyka i skomplikowana składnia zdań, a także ogromny wysiłek intelektu, by wyrazić abstrakcyjne pojęcia w niewykształconym jeszcze w tym kierunku języku greckim, wymaga uważnej lektury i refleksji. Do czytelników, a nie słuchaczy były też adresowane traktaty filozoficzne Anaksagorasa i układane przez so­ fistów podręczniki sztuki retorycznej. Dla nich też była przeznaczona poprawiona przez Arystofanesa i nigdy prawdopodobnie nie wystawiona wersja Chmur, jaką nam przekazała starożytność8. Trzeba było jednak czekać epoki Arystotelesa, by pismo mo­ gło w pełni zatryumfować nad słowem recytowanym i mówionym. Świadectwem tego

Szereg wymownych przykładów czytelnictwa w Grecji V-IV w. przytacza B.M.W. Knox, op. cit., s. 6-7. 7 Op. cit., s. 8. s Ibid.,s. 9.

6

10

11

jak pocho­ dzące z III wieku przed Chr.W. Nic więc dziwne­ go. 304 K). komediowych. s. 21 a). a także zakupione pojedyncze egzemplarze dzieł dawnych i współczesnych filozofów. w których cytuje ponad trzydzieści dzieł różnych filozofów i poetów.M. Mogło to być i najczęściej było „oddanie" tego dzieła na użytek publiczny przez jego publiczną prezentację. co obecnie rozumiemy pod tym pojęciem. 14) rozbicie u wybrzeży Morza Czarnego okrętu. Podobnie jak pochodzące z tej epoki teksty inskrypcji oraz urywki tekstów z malowideł wazowych jest on pisany dużymi. cit. Knox. op. Atenajos (3a) informuje nas o posiadanej przez Eurypidesa kolekcji książek. miał odkupić książki za za­ wrotną sumę trzech talentów12. bez zaznaczania akcentów i znaków interpunkcyjnych10. 6-9. którzy przepisywali nie tylko dialogi Platona. cit. 9). przed Chr. ale również dzieła innych członków Akademii: Eudoksosa z Knidos. Ksenofont.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.W. Hermodoros.. z ironią stwierdza. w Akademii Platońskiej i w Liceum Arystotelesa. powołując się na uczonego i biografa aleksandryjskiego Satyrosa. Najstarszym greckim tekstem jest fragment dytyrambu Tymoteusza Persowie (nr 1537 P). przedsta­ wionym przez Arystofanesa w Żabach. bez oddzielania słów.) zostało na­ pisanych około 800 utworów komediowych („Średnia" Komedia). mówców płyną niezwykle szerokim strumieniem". Jak już wyżej zauważyliśmy. który znaleziono w Abussif w dolnym Egipcie. Byli zapewne również zawodowi sprzedawcy książek. AdAtt. Znane są poza tym z relacji Strabona i Plutarcha nie­ zwykłe losy biblioteki perypatetyckiej przekazanej przez Teofrasta Neleusowi ze Skepsis13. że pod koniec V wieku w Atenach musiały istnieć wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Ksenokratesa czy wreszcie Arystotelesa. O miejscu. s. skoro tylko z tej ostatniej gramatycy aleksandryjscy. chyba za głupców i ludzi nie umieją­ cych czytać biorą sędziów. jak można sądzić na podstawie przedstawień ikonograficz­ nych. 7 — Tyreteusza.. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ może być wyrażone w jego Poetyce (1462 a 10) stwierdzenie. Słyszymy też. W Fedonie (97 b) wyznaje. że „wydanie" książki (wyrażane terminem IK&OCHC) przez jej autora nie miało nic wspólnego z tym. 608) nazywa Arystotelesa „pierwszym znanym mu kolekcjonerem książek". cit. 887 nn. Knox.M. w której cytaty poetów epickich. O tym.M. O wiele bardziej udokumentowane jest istnienie w pełni profesjonalnej biblioteki przy założonym przez Arystotelesa Liceum. tragediowych. op. Knox. Strabon (13. że znaleziono obok innych rzeczy „wiele zapisanych ksiąg papirusu". 13 Sprawę tę szczegółowo przedstawiłem w opracowaniu Posłowie o życiu i twórczości Arystotelesa. Książki stanowiły w tym czasie również towar eks­ portowy. a Diogenes Laertios (4. że „tragedia. 7 n.) i bitwą pod Cheroneją (338 r. Speuzypposa. s. zapisanego na papirusie jeszcze przed założeniem Aleksandrii (331 r. że tylko w okresie mię­ dzy końcem wojny peloponeskiej (404 r. 12 13 .). 5. 26 — Stezychora z Himery i 5000 wierszy Solona. że zakupił on na Sycylii za sumę niemal dwu talentów trzy woluminy pism filozofa pitagorejskiego. co usłyszał o nauce Anaksagorasa. wyraźnymi literami w sposób ciągły w szerokich kolumnach bez uwzględniania podziału na wiersze. że oskarżyciele. że od Speuzypposa. to musimy przyjąć. poetów. książka w formie papirusowego zwoju miała już podobny wygląd. żaden oryginalny egzemplarz z tej epoki do naszych czasów nie przetrwał. 7 — Anakreonta. A jeśli damy wiarę późnemu świadectwu Atenajosa z Naukratis (III wiek po Chr. zatrudniające prawdo­ podobnie wyuczonych niewolników. przypisując mu takie poglądy. że na przełomie V i IV wieku słyszymy już również o pierwszych kolekcjonerach książek i o pierwszych bibliotekach. Staro­ żytność nie przekazała nam jednak żadnych informacji na temat produkcji i dystry­ bucji książek w tym okresie. którzy przepisywali dyktowany im tekst. 2 księgami utworów Mimnermosa. odpierając oskarżenie go o poglądy. Można tylko snuć domysły.). papirusy odkrywane obecnie na terenie Egiptu. wyda­ jąc ją na nowo. t. Filolaosa. że w młodości zafascynowany tym. 5) donosi. historyków. W epoce klasycznej. stwierdza. bo przecież pisma Anaksagorasa można nabyć na targu już za dwie drachmy (26d-e). już przy czytaniu osiąga właściwy sobie cel i objawia swą wartość". 13. n Ibid. Biblioteka ta stała się ponadto wzorem dla tworzonej przy współudziale Deme- 11 Por.s. 9 — Safony. przeczytał jego dzieło w całości. skoro Sokrates w Platońskiej Apologii.. Warszawa 2001. 9-13. kierującego po Platonie Akademią. Donosi.W. Pośrednim na to dowodem są powstałe w okresie pobytu Arystotelesa w Akademii księgi Metafizyki. że musiały w tym czasie istnieć kopie poematów epickich i całej ar9 10 chaicznej poezji lirycznej. [w:] Arystoteles.. Akademia posiadała też najprawdopodobniej wy­ specjalizowanych kopistów. VI. Problem ten szeroko omawia B. Nie ule­ ga wątpliwości. a jeszcze bardziej — Reto­ ryka. opisując w Anabazie (VII. a słowo „sprzedawca książek" (pL|3Aiona>Anc) wchodzi do codziennego użytku. Nie ulega wątpliwości. co znajduje pośrednie potwierdzenie w całym szeregu aluzji do tego księgozbioru w poetyckim agonie między nim i Ajschylosem. że jeden z uczniów Platona. Najważniejsze z nich zostały zgromadzone w nowo utworzonych szkołach filozoficznych. „gdzie sprzedaje się na targu (w Atenach) książki". sprzedawał (za zgodą mistrza) egzemplarze jego dialogów na Sycylii (Cic. op. mówi w zachowanym fragmencie komedii również Eupolis (fr. dysponowali 6 księgami pieśni Alkmana. i była przedmiotem powszechnie znanym9. B. Dzieła wszystkie. Powyższe informacje podaje za: B. O jego kopię zainteresowani musieli już sami zabiegać. 10 — Alkajosa. s. które głosił Anaksagoras. jak Platon gromadził swój księgozbiór. 13. informuje nas pośrednio Diogenes Laertios (III. historyków i retorów. podobnie jak epopeja.

Z potrzeby tej zrodziła się więc „filologia". Nie wydawali autorów klasycznych. Praca bibliotekarzy aleksandryjskich nie ograniczała się zresztą do samego upo­ rządkowania otrzymanych książek. jako siedziby szkół filozoficznych. Pierwszymi jej przedstawicielami byli królewscy bi­ bliotekarze. The Hellenistic and Imperial Periods. królewskiej Biblioteki Aleksandryj­ skiej. jeden z najsławniejszych filologów staro­ żytności. Ateńczycy jako gwarancji za wypożyczenie zażądali ol­ brzymiej kaucji w wysokości 15 talentów. 16-41. Stan ten w ciągu kolejnych dwu stuleci. powołując do istnienia Muzeum. któ­ re zakupiono w większej ilości różniących się między sobą egzemplarzy. Easterling w drugiej części opracowania Books andReaders in the Greek World. według Euzebiusza. a do Aten odesłali wykonane kopie. Poza Aleksandrią w epoce hellenistycznej wielkimi centrami kulturowymi pozo­ stawały nadal Ateny i obok nich wyspa Rodos. O wielkości podjętego w tym względzie trudu świadczy zaginione dla nas. [w:] The Cambridge History ofClassical Literaturę. 336 d). Opracowany w ten sposób tekst miał stanowić podstawę dla sporządzania dalszych kopii dzieła. około 200 000 {Praep.). 8. skazanym w latach 145-144 przez Euergetesa II na banicję. s. ale pisali na ich temat 14 15 . ten rozkwit. wydając na nowo i objaśniając teksty poematów homeryckich. mówców. Antoniusz polecił przewieźć ten księgozbiór do Aleksandrii. a Aleksander Etolczyk — poetów tragediowych. uczniów Teofrasta. działający na Rodos. Arystofanes z Bizancjum (255-180 przed Chr. jak wyglądały napływające do Aleksandrii książki i jakie kłopoty mogły sprawiać nie tylko czytelnikom. zachowany fragment Persów Tymote14 Doskonałe wprowadzenie na temat roli piśmiennictwa w kształtowaniu kultury i szkolnictwa w epo­ ce aleksandryjskiej i za Cesarstwa daje P. którego ślady mo­ żemy obserwować w scholiach. które aż do późnej starożytności były miejscem ożywionej działalności retorów. nieznana dotąd dziedzina wiedzy. lecz podziwiane przez wieki. które stanowiło rodzaj ułożonego alfabetycznie przewodnika bibliograficznego po wszystkich dziedzinach literatury greckiej. W ciągu zaledwie dwu pokoleń udało się zgromadzić w tej'bibliotece. filozofów i uczonych. zatroszczyli się jednocześnie o zbudowanie i wyposażenie na nieznaną dotąd skalę biblioteki. 350 b). wprowadził do opracowywanych wydań tekstów formy akcentowania i usta­ lił system znaków diakrytycznych. Pracy i niezwykłym umiejętnościom powyższych bibliotekarzy i filologów zawdzięczamy w głównej mierze poprawną na ogół formę. Przy sporządzaniu nowej kopii tych tekstów istniała oczywiście ko­ nieczność uwzględnienia wszystkich ich egzemplarzy. O tym. w której resztki ocalałych tekstów otrzymał nowożytny świat. którzy mieli ambicję stworzenia przy swym królewskim dworze wielkiego centrum kultury helleńskiej. Wiele dzieł. że chcąc wejść w posiadanie autentycznych. Epoka rozkwitu naukowego i świetności filolo­ gicznej w Aleksandrii nie trwała jednak zbyt długo. Ptolemeusze. Zapragnęli w niej posiadać całość dotychczasowego piśmiennictwa greckiego. historyków. 1. Kontynuował te prace Arystarch (216-144). 47 przed Chr. którą Aleksandryjczycy uiściwszy zatrzyma­ li oryginały u siebie. ad Com. Z Aleksandrią podjęły próbę rywalizacji kulturowej stolica Attalidów — Pergamon i stolica Seleucydów — Antiochia. rezygnując ze zwrotu kau­ cji1 . O pracach filologicznych prowadzonych w Pergamonie mamy nieporównanie mniej informacji niż w przypadku Aleksandrii. tj.. Dionizjusz Trak. s. Słyszymy w relacji Gallienusa (17 a 607. usza. filozofów i egzegetów. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ triusza z Faleronu i Stratona. opracował i wydał poematy Homera. wzrósł o dalsze 200 000 woluminów. Najstarszy z nich. Opracowując wydanie poetów lirycznych. Keibel. wykonane przez poetę Kallimacha. Za nim (s. był uczeń Arystarcha. należało na nowo przepisać. ale nawet wytrawnym bibliotekarzom. I (1986). Ponadto około 50 000 wolu­ minów posiadała otwarta dla szerokiej publiczności biblioteka zwana Serapeum. Evang. Zenodot. jak informuje nas Plutarch {Antonim 58). zwrócili się do władz Aten o wypożyczenie im oficjalnych egzemplarzy tych tekstów. do momentu spłonięcia bi­ blioteki w 47 r. Ich trudowi wydawniczemu towarzyszy­ ło komentowanie i wyjaśnianie dostrzeżonych w tekście trudności. dokonania wyboru i ustalenia najlepszej lekcji tekstu.E. Z całego mówiącego po grecku świata za pośrednictwem specjalnych królewskich wysłanników spływały bowiem do Aleksan­ drii dzieła wielkich poetów. Likofron — poetów komediowych. Zgromadzony w Pergamonie z inicjatywy Eumenesa II (197-159) księgozbiór ustępował swą wielkością tylko Bi­ bliotece Aleksandryjskiej i. autor wysoko cenionej w starożytności i zachowanej gramatyki języka greckiego. Nieufność króla Ptolemeusza Euer­ getesa II wobec uczonych greckich w znacznym stopniu zahamowała w połowie II wie­ ku przed Chr. a według częściej przyjmowanych ustaleń Jana Tzetzesa {Proleg. „Tablice". nawet tych najpopularniejszych. 19) — 490 000 woluminów zapisanego greckim pi­ smem papirusu. 31) podaję powyższą informację. a raczej pod jego nadzorem dzieło w 120 woluminach zatytułowane nivai<£c. Kuhn). ed. Według relacji Atenajosa odkupili też za olbrzymią cenę od potomków Neleusa ze Skepsis oryginały wszystkich pism Arystotelesa i Teofrasta. ed.. znajdująca się w świętym okręgu Serapisa. pewne wy­ obrażenie pozwala nam mieć wspomniany już.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. przechowywanych i pilnie strzeżonych przed skażeniem w państwowym archiwum. t. wzorowany na Liceum Teofrasta os'rodek naukowy. zachowanych na marginesie wielu średniowiecznych rękopisów. Studia bibliograficzne tamtejszych filologów były jednak przez starożytnych uczonych równie wysoko cenione jak Aleksandryjczy­ ków (Athen. nieskażonych przez aktorów tekstów tragediopisarzy. Ostatnim wielkim filologiem. w wielu nie­ jednokrotnie różniących się między sobą wersjach i egzemplarzach. nowa. ustalił miary ich wierszy. po jej spaleniu w r. Nie łatwo było uporządkować tę ogromną ilość napływających do Aleksandrii książek.

Możemy nawet domyślać się. Arystotelesa. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ rozprawki. mówców. Przez długi czas i w tej formie najczęściej używanym materiałem piśmiennym pozostawał papirus. jaką odgrywają nie tylko w tradycji litera­ tury chrześcijańskiej. Conica („Podziały Stożka") Apoloniusza z Pergai {Mechanika Filona z Bizancjum są tym cenniejsze. II Sofistyka. W przypadku literatury pogańskiej był to proces trwający niemal trzy stulecia. że na okres trwania tego procesu przypada tylko krótki stosunkowo czas na przełomie IV i V wieku ożywienia zainteresowań filologicznych. w których polemizowali z uczonymi aleksandryjskimi. Najtrudniejsze dla przetrwania dla wielu znakomitych autorów starożytnej Grecji chwile nastały jednak dopiero w czasach sporów religijnych w „ciemnych" wiekach VII i VIII. Niektóre z tych prze­ kładów. Wraz z ożywieniem kulturowym. Tylko dzięki nim znamy np. Konstantynopolu i w Gazie. której zbiory zostały przeniesione do zbudowanej w latach 131-132 Biblioteki Hadriana. a z kolei zachowane obok Eumenid Ajschylosa Elektra Sofoklesa i Elektra Eurypidesa — ponieważ pozwalały uczniom porównywać technikę dramatyczną wszystkich trzech poetów15. 220-160). Gallena i wielu innych. W drugiej połowie VI wieku czynne były jeszcze tylko szkoły w Konstantynopolu i w Aleksandrii. Pismo Święte i literatura chrześcijańska od początku powstawały wyłącznie w tej formie za przykładem wydanej w ten sposób w I wieku na pergaminie Ewangelii św. że pozwalają nam poznać dzieła zaginione w oryginale greckim. nawiązująca do największych osiągnięć literackich epoki klasycznej. 16 17 . które nawet w epoce pełnej chrystianizacji przywiązywało dużą wagę do znajomości języka i literatury klasycznej. Po katastrofie z 47 r. Easterling. ważną rolę w tradycji piśmiennictwa greckiego odegrała również biblioteka zgromadzona w ptolemejskim Gimnazjum w Atenach. Dzieła. wzrosło również zainteresowanie wielkimi autorami przeszłości. materiale. Polemon (ok. Zwój papirusowy {volumen) zastępowano wygod­ niejszą w użyciu i ekonomiczniejszą (zapisaną dwustronnie) formą kodeksu. jak np. s. Nic nie mogło jednak zastąpić poniesionych w pożarze strat. wypisy i wyciągi celniejszych tekstów attyckich autorów. Poza tym wraz z upad­ kiem hellenistycznej nauki zmalało również automatycznie zainteresowanie książką. Bejrucie. 35 n. Ponowne zainteresowanie dziedzictwem greckiej kultury antycznej po dwu stule­ ciach degradacji kulturowej zrodziło się w Cesarstwie Wschodnim niemal natych­ miast. Wielką rolę w przetrwaniu kul­ tury klasycznej u schyłku świata antycznego odegrały zwłaszcza ówczesne szkoły wyż­ sze w Atenach. lecz w równym stopniu i pogańskiej przekłady na język armeń­ ski. Jeden z ich naj­ sławniejszych przedstawicieli. Antiochii. mianując jego rektorem wybitnego filozofa i matematyka. zastąpionego szybko powierzchownymi zainteresowaniami encyklopedycznymi. 843 zakończył długotrwały spór religijny i przyzwolił na trady­ cyjny kult świętych obrazów. które nie zostały przepisane w nowej formie książkowej i na nowym. a ponadto zapoczątkował dwie ważne dziedziny badań historycznych: badania topo­ graficzne i badania inskrypcji. że te. Zachowane w liczbie 7 tragedie Ajschylosa i Sofoklesa oraz znacznie większa ilość utworów Eurypidesa jest tego wymownym przykładem. W tym najtrud­ niejszym dla Cesarstwa Wschodniego okresie kultura klasyczna. znany głównie ze swych prac nad geografią Homera i z wniesionych poprawek do tekstu. Praktyczne potrzeby szkół gramatycznych i retorycznych w tej epoce zadecydowały również o tym.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. popisowych występów wielkich wirtuozów słowa (retorów) i do szkół retorycznych. że Oresteja Ajschylosa zachowała się dlate­ go. który stopniowo zastępowano przez trwalszy i łatwiejszy w użyciu pergamin. A musimy pamiętać. Dalsza. niektóre pisma Filona z Aleksandrii i część Kroniki Euzebiusza z Cezarei. cit. procesu zmiany formy książki antycznej. dla których potrzeb wystarczały różnego ro­ dzaju antologie. zdołały już poprzez Syrię i za pośrednictwem syryjskich przekładów wzbudzić żywe zainteresowanie w imperium arabskim. a nie inne teksty dawnych poetów. Przetrwanie tak znacznej ilości tekstów autorów klasycznych wzbogaconych o dzieła Plutarcha i przedstawicieli II Sofistyki. Teofrasta. Hierona z Aleksandrii. zwłaszcza lirycznych. Le- 15 Szerzej na ten temat zob. Marka. cesarz Justynian zamknął szkoły filozoficzne w Atenach. o wiele droższym od papirusu. Działalność kulturowa ograniczona jednak była w tej epoce do publicznych. Moda na nauczanie retoryki sprawiła mniejsze zapotrzebowa­ nie na teksty poetów. W innych miastach kres im położyły wojny i kataklizmy. op. Na język arabski przełożono wówczas sporą część dzieł Platona. W 863 r. większym zainteresowaniem cieszyli się natomiast mówcy attyccy z Demostenesem na czele. Nie wolno też zapominać o roli. gdy sobór z r. które uwzględniają późniejsze scholia. W 529 r. Hippokratesa. nieunikniona utrata wielu przetrwałych dotąd tekstów dawnych. Aleksandrii. z Arystydesem i Lukianem na czele. a nawet współczesnych autorów była wynikiem zapoczątkowanego w I wieku po Ćhr. cesarz Bardas przywraca do życia w Konstan­ tynopolu uniwersytet. automatycznie były skazane na zagładę. a zwłaszcza jej filozo­ fia.. geometria i mechanika. Filologom aleksandryjskim sławą dorównywał niewąt­ pliwie Krates z Pergamonu. historyków miały szansę przetrwać i zyskać miano „klasycznych". zbierał teksty parodystyczne. jakie wniosła w II i III wieku po Chr. przez trudne wieki wczesnego śre­ dniowiecza (V-VIII) zawdzięczamy przede wszystkim ówczesnemu szkolnictwu. że stanowi doskonałą ilustrację trylogii tragicznej. w których nie działał w Cesarstwie Wschodnim już żaden uniwersytet i w których zamarło całkowicie zainteresowanie kulturą klasyczną. Archimedesa.

ibid. Należy zatem przypuszczać. 18 19 .886). Później­ szą sławę i miano głównego autora renesansu kultury starogreckiej. 810-893). że transli­ teracja autorów klasycznych i chrześcijańskich na minuskułę odbywała się w Kon­ stantynopolu głównie pod auspicjami cesarskiego uniwersytetu i akademii patriar­ chalnej. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ ona. Nie przestaje budzić podziwu jego erudycja i rzadki zmysł syntezy. Zniszczenia i grabieże dokonywane przez krzyżowców nie ominęły rów­ nież bibliotek. 219). 1204. 835 18 . Najstarszy znany rękopis pisany minuskułą. texte etabli et traduit par . Willson.D. że zadbano w pierwszym rzędzie o transliterację dzieł z kręgu tych właśnie dziedzin wiedzy. przechowywane obecnie w Oks­ fordzie. Przepadły przechowywane naj­ częściej w jednym egzemplarzu nie tylko wspomniane wyżej dzieła widziane przez uczonych XII wieku. Eliusza Arystydesa. N. które mogły być przynajmniej raz przepisane w ciągu IX i X wieku na oszczędniejszą i bardziej czytelną minuskułę. uznawane za arcydzieła sztuki kaligraficznej. s. 63.867. s. Niewątpliwe zasługi. póź­ niejszy biskup Aten. Lukiana i kilku pisarzy chrześci­ jańskich. 18 Zob. Photius. L. wypełniających 1400 dużych stron wydania lipskiego (1827-1830). postawić odpowiednie znaki akcentów. Wykonanie dobrego pro­ totypu wymagało od kopisty dużych umiejętności i wytrwałości. Słownik. któ­ rych spora część nie przetrwała kolejnych stuleci mimo bardziej. Wilson.. zaznaczyć słabe i mocne przydechy. zawierają niekiedy również informację na temat ceny. sprzyjających temu okoliczności. Reynolds i N. w monumentalnym dziele. arcybiskup Cezarei w Kapadocji. cit. Londynie i Paryżu. zakończona zdobyciem Konstantynopo­ la w r. s. Do tej pory nie zidentyfikowano też biblioteki. Tzetzes natomiast w swych ko­ mentarzach do Arystofanesa. Uczeń Focjusza. Arethas (ok. z obszernym wstępem i przekładem francuskim. 57. Poniesione w ich wyniku straty są o wiele większe niż w przypadku zdobycia Konstantynopola przez Turków w 1453 r. które najprawdopodobniej stu­ diował w klasztorach Konstantynopola w latach 830-850. 21 sztuk złota. mówców i poetów. gdy proces przepisywania ich na minuskułę jeszcze się na dobre nie rozpoczął. retoryką. gr. Hezjoda i kilku pieśni Homera zdradza znajomość nie­ istniejących już później tekstów Hipponaksa i Kallimacha.. Henry'ego — zob. Reynolds. 877.G. przechowy­ wany najczęściej w bibliotece otworzonego przez Bardasa uniwersytetu lub w biblio­ tece akademii patriarchalnej. informuje nas. Wyjaśnienia tego faktu szukać prawdopodobnie należy w towarzyszącym bizantyjskiemu renesansowi kultury klasycznej procesie zmiany pi­ sma uncjalnego na minuskułę. Bibliotheąue.. s. monumentalnym komentarzu do Home­ ra. Dlatego z reguły tylko raz wykonywano tego rodzaju transliterację tekstu jakiegoś autora. ale również wiele dzieł historyków. op. nazywanego „dru­ gim hellenizmem". Lekturze autorów starożytnych oddawał się Focjusz niewątpliwie w młodości. przyniosła mu jego wcześniejsza działalność. co stanowiło podstawę całej późniejszej tradycji rękopiśmienniczej tego dzieła19. datowany jest na r. Dzieła Platona kosztowały np. którym zawdzięczamy omówienie twórczości 280 sta­ rożytnych autorów. Tylko nieliczni mogli więc sobie pozwolić na posiadanie własnego księgozbioru. 67-68. Tak przepisany tekst. co stanowiło równowartość trzy­ miesięcznych dochodów początkującego urzędnika. jaką za ich nabycie należało za­ płacić. Padova 1973. Platona. Nawet wykonane na prywatne zamówienie transliteracje były zazwyczaj jedynymi te- Pełną charakterystykę tego okresu dają L. filozofią. jakim jest Biblioteka}7. naukami ścisłymi i językiem. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla tej epoki zainteresowania teologią. a przepisane egzemplarze przechowywane były w ich bibliotekach. chrześcijańskich i pogańskich..G.. można sądzić. Są to ostatni świadkowie istnienia wielu dzieł starożytnych autorów. Paris 1959. z której mógł on korzystać. Ewangeliarz Uspien­ ski (przechowywany w Petersburgu.D. 56-75. stanowił podstawę do wykonywania kolejnych kopii. której owocem są zachowane dzieła: Bi­ blioteka. zawdzięczamy R. Trzeba było z uwagą oddzielić pisane w majuskule jednym ciągiem słowa. Zob. a profesorem gramatyki i retoryki — Kometasa16. Pytania do Amfilocha i Listy. Przy dokonywaniu tej operacji spore straty mogły nastąpić natomiast w zakresie archaicznej i helle­ nistycznej poezji.. Sofisti e filologi. Eustatius w swym. Rękopisy z tekstami autorów klasycznych i chrześcijańskich.. Największego ich spustoszenia dokonała bowiem wkrótce czwarta wyprawa krzyżowa. Zadziwia nas już sam fakt dostępu do tak wielkiej ilości dzieł. dwukrotnego patriarchy Konstantynopola (858. poprzedzająca misje dyplomatyczne i najwyższe urzędy kościelne. które 5 !0 Por. że polecił przepisać zniszczony egzemplarz Rozmyślań Marka Aureliusza. Wiele zaginionych dla nas utworów lirycznych znali jednak jeszcze w wieku XII wybitni uczeni bizantyjscy: arcybiskup Tessalonik Eustatius (działający w latach 1160-1192). który w liście do Eustatiusa wyraża radość z posiadania poematu Kallimacha — Hekale20. ibid. jakie przedstawiciele różnych nauk sprawnie funkcjonującego uniwersytetu położyli w wy­ szukiwaniu i rozpowszechnianiu różnych utworów klasycznych zostały jednak całko­ wicie przyćmione przez intelektualną działalność i wielką osobowość Focjusza (ok. były jeszcze zapisane nie zmienianym od IV wieku pismem uncjalnym. zdawać by się mogło. Arystotelesa. w Rzymie. 16 go typu przedsięwzięciami i służyły jako podstawa do dalszego kopiowania. Tzetzes (1110-1180) i nieco młodszy od nich Michał Choniates. powołuje się na wiele zaginionych tragedii i utworów lirycznych. 17 Pełne wydanie tego dzieła. LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Rękopisy dzieł Euklidesa. Szansę dalszego przetrwania miały oczywiście tylko te teksty. 860-935). histo­ rią. pochodzące z biblioteki arcybiskupa Cezarei. gdzie omówiona jest szerzej działalność tych uczonych.

Zagrożenie tureckie już pod koniec XIV wieku kazało władcom bizantyj­ skim szukać wsparcia w Europie Zachodniej. Dzięki tym po­ szukiwaniom odkrył przypadkiem rękopis z 9 tragediami Eurypidesa. stawały się de facto jednocześnie ambasadorami kultury starogreckiej. zmieniając i uzupełniając poetycki tekst. błędne z punktu widzenia ówczesnej nauki poglądy samowolnie korygował. ale był pierwszym uczonym greckim. które przetrwały do tamtych czasów.. tacy wybitni humaniści. 153.16). Florencji i innych miast zainteresowanej nimi Europy. i Tessalonikach.in. spowodowały ucieczkę uczonych grec­ kich poprzez Kretę głównie do Wenecji i dlatego przebywający już od Soboru Flo­ renckiego (1438) w Italii. 32.. nie zaniedbał pod rządami cesarzy Jana Watacesa i Teodora Laskarisa studiów literackich i szkolnictwa na średnim poziomie. a z jego wysoko cenionego pod­ ręcznika gramatyki greckiej korzystali Erazm i Reuchlin23. Na uwagę zasługuje fakt. Ibid. 69-71. Zaowocowało to. Wy­ mownym tego przykładem jest postać Manuela Chrysolorasa. Heroidy i Metamorfozy Owidiusza. Boecjusza. gdy za­ miast pergaminu otrzymywał wyprawioną skórę osła21. Filelfo miał ich posiadać 40. Planudes i Triklinios są najbardziej znanymi i zarazem typowymi przedstawicie­ lami filologów bizantyjskich tego okresu. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ w IX wieku czytał i omawiał Focjusz. poszerzone wydanie Antologii greckiej. kierował szkołą. i o niezadowoleniu. jakie wysyłano do świetnie wówczas prosperujących miast północnej Italii. Inwazja tu­ recka i zdobycie Konstantynopola w 1453 r. 481). Demetrios Triklinios.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. pozostał w niej na zaproszenie humanistów przez kilka kolejnych lat jako nauczyciel języka greckiego. starożytnych. kupując rękopisy dla znanej kolekcji Medyceuszy we Florencji. W stolicy Bizancjum na uwagę zasługuje postać mnicha Mak­ syma Planudesa (ok. Dzięki niemu rozpoczęto też tłumaczenie na łacinę klasycznych autorów greckich. utrzymując kontakty polityczne i kulturowe z greckimi miastami wybrzeża Małej Azji. takich jak Euklides i Ptolemeusz. Wszystkie inne przez wieki pieczołowicie przepisy­ wane i pielęgnowane zabytki greckiego piśmiennictwa. 1397 jako dyplomata do Florencji. że interesowali się wszystkimi rodzajami dzieł starożytnych au­ torów i przechowali je do czasów. przebywający po zdobyciu Konstantynopola i podzieleniu Grecji między możnowładców frankońskich na wygnaniu w Nicei. Teofrasta. dostępnej również dla przebywających tam Greków. Jego inicjatywie przypisuje się opracowanie obszernego wyboru z dzieł poetów. Platona. Ptolemeusza i Strabona24. niż można było tego oczekiwać.. I tak np. niepodległości rozwojem szkolnictwa wyższego i studiów literackich nawiązujących do kultury klasycznej w Konstantyno­ polu. takich jak Florencja czy Wenecja. jakie uczeni stolicy mieli z zaopatrzeniem w pergamin. Z je­ go listów pisanych do przyjaciela w Azji Mniejszej dowiadujemy się o trudnościach. Do tego celu. a wydając i objaśniając poemat astronomiczny Aratosa. Według świadectwa Konstantego Laskarisa (PG 161. 20 21 . że dwór cesarski. A czasy te nadeszły szybciej. Makrobiusza. s. s. znalazły się natomiast w taki czy inny sposób w bibliotekach Rzymu. 1423 z 238 rękopi­ sami. Nie pozostawał w tyle również Watykan. s. Upa­ dek cesarstwa bizantyjskiego nie oznaczał więc bynajmniej kresu kultury helleńskiej. gdy dzieła te mogli należycie ocenić przedstawiciele innych narodów europejskich. Olbrzymie znaczenie dla przekazu starożytnych tekstów poetyckich miały studia. 72 24 Ibid. Ich wielką zasługą było to. Podaję za: ibid. Augu­ styna. Pozwoliły mu one w wielu miejscach poprawić błędy popełnione w trakcie transkrypcji i transliteracji tych tek­ stów i stworzyć w nawiązaniu do gramatyków starożytnych podstawy krytyki tekstów poetyckich.. Wene­ cji. który przybywszy w r.s. Wykonanym z jego inicjatywy kopiom tych dramatów zawdzięczamy ich przetrwanie22. a co więcej — poezję miłosną. 21 22 zawdzięczamy dokonanie wielu doskonałych kopii szeregu autorów starożytnych. by stanowiły zaczyn dla biblioteki publicznej. podobnie jak współcześni wydawcy. gdzie w latach 1450-1600 2i Zob. jak Guarino i Leonardo Bruni. gr. Giovanni Aurispa powrócił z Grecji w r. z którymi mógłby porównać posiadany przez siebie tekst. Interesował się po­ nadto dziełami uczonych starożytnych. którego kolekcja greckich rękopisów w połowie XV wieku sięgała 350 sztuk. a następnie jako kardynał w Rzymie Bessarion zgromadzo­ ne przez siebie wspaniałe zbioiy rękopisów podarował Wenecji. który w sposób doskonały opanował łacinę i przetłumaczył na język grecki pisma św. poszukiwał innych rę­ kopisów. przygotował też nowe. Janusz Laskaris przeszukiwał biblioteki szkolne i zakonne cesarstwa bizantyjskiego w 1492 r. sto­ sunkowo szybkim po odzyskaniu w 1261 r. Arystotelesa. a na życzenie papieża Mikołaja V (1447-1455) dokonano przekładu na łacinę dzieł Tukidydesa. nauczycielom dość dobrze rozwiniętego wówczas szkolnictwa wyższego i średniego. W swym stosunkowo krótkim życiu nie tylko po­ słował on do Wenecji. Misje dyplomatyczne. 1255-1305). Ale również ich mniej znanym kolegom. którego rękopis przechowywany jest we Florencji (Laur. Jego uczniami byli m. nad metryką poetów dramatycznych. mimo dokonanych zniszczeń. 918) w pożodze towarzyszącej zdobyciu Konstantynopola zagładzie uległ tylko kompletny egzemplarz Historii po­ wszechnej Diodora Sycylijskiego. W związku z rosnącym wciąż w renesansowej Europie zainteresowaniem językiem i kulturą grecką jednym z najbardziej poszukiwanych towarów stały się rękopisy z tekstami starożytnych auto­ rów greckich. południowej Italii i Sycylii. 151. ibid. Herodota. której autory­ zowany rękopis znajduje się obecnie w Wenecji (Marc. jakie w latach 1305-1320 prowadził w Tessalonikach uczeń Tomasza Magistra. Ksenofonta.

znanego dotychczas tylko jako autora pieśni na cześć zwycięzców na igrzyskach sportowych. Bompaire J. 38. Dain A„ Les Manuscrits. O wiele donioślejsze znaczenie mają oczywiście w przypadku tekstów zaginionych. Herondas. 1980. Pindar). — umocnić zaufanie do tradycji rękopiśmienniczej. Anakreonta.. i nieświadom. które w starożytności były wyżej cenione niż epinikia. Bodleian Library.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNE] — T. gdy przynoszą tekst znany nam z przekazu tradycji rękopiśmienniczej. Arch. Manuscripts at Oxford: an exbibition in memory of Richard Wiliam Hunt. Archiloch. Safony. Wilson. osiedlili się pisarze i uczeni związani z Muzeum Aleksandryjskim. jakimi dysponowała Biblioteka Aleksandryj­ ska. W innym zupełnie świetle jawi się twórczość po­ etycka Pindara. — odkryć nieznane dotąd aspekty twórczości wielu poetów (Hezjod. Easterling P. Journ. [w:] The Cambridge History of Classical Literaturę.. Papirusy przyniosły bowiem wiele jego pieśni religijnych: pe- anów. Podsumowując można zatem powiedzieć. ed. Reynolds i N. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ na nowo z zapałem je przepisywano i gdzie pod koniec XV wieku stały się podstawą dla publikacji autorów greckich drukiem. Pozwalają nam one zro­ zumieć wielkość i wagę poniesionych strat.. Kallimach.E. Tak w wielkim skrócie i niewątpliwym uproszczeniu przedstawia się historia prze­ kazu tekstów starożytnych autorów greckich nowożytnej Europie. ed. Dzięki nim mamy możliwość bliżej poznać znany nam dotychczas tylko z niewielu fragmen­ tów przypisywany Hezjodowi Katalog Kobiet. ale są dość reprezentatywne i pozwalają śledzić jej rozwój w obrę­ bie wyłaniających się stopniowo gatunków.. 78. BIBLIOGRAFIA H i s t o r i a t e k s t u . 22 23 . Oxford. Sporadycznie odkrywane są papirusy z tekstem greckim również poza Egiptem. Odkrycia te mają doniosłe znaczenie na­ wet w tych przypadkach. Naszą wiedzę w tym względzie znacznie poszerzają dość liczne w sumie tomy fragmentów. umożliwiających pełną rekon­ strukcję kilku jego zaginionych dramatów. Odnalezienie Ustroju politycznego Aten dało nam wy­ obrażenie na temat opracowanego pod kierunkiem Arystotelesa zbioru konstytucji 158 miast-państw greckich. a następnie zdobyte dzięki pla­ nowym i systematycznym poszukiwaniom archeologicznym.G. Paris 1977. Alkajosa. poczynając od połowy XIX wieku. La Paleographie grecąue et byzantine. Listy św. op. których twórczość znaliśmy tylko z nielicz­ nych cytatów późniejszych autorów. Obok Aldusa w Wenecji drugim niezwykle ważnym centrum wydawniczym tekstów greckich była w tym czasie oficyna Jana Forbesa w Bazylei. a także. poznać mówcę Hiperydesa i twórcę mimijambów Herondasa. Menander.. o kitharodycznych dytyrambach Tymoteusza.C. P. tam właśnie założył swą oficynę wydawniczą. pieśni procesyjnych dla chórów dziewcząt. która miała się zająć niemal wyłącznie publikowaniem starożytnych autorów greckich. Znakomita większość tych tekstów została znaleziona w Oxyrynchos. które w świetle nowych odkryć mogą przecież okazać się niepełne lub wręcz błędne. W porównaniu z ilością tekstów. — uzmysłowić sobie rozmiar i charakter poniesionych strat.E. Paris 1975. lecz również na podstawie znacznej części jego najsławniejszego poematu Przyczyny (Akia) i jego twórczości jambicznej. w Derweni w Macedonii znale­ ziono zwój papirusowy z częścią komentarza do teogonii orfickiej. który biorąc pod uwagę fakt.. 1952.D. gdzie. — nauczyły nas skromności i ostrożności w formułowaniu naszych sądów i opinii na temat literatury greckiej. Ich tekst jest bowiem z reguły o ponad tysiąc lat starszy od najstarszych rękopisów. Talent literacki Kallimacha możemy na­ tomiast oceniać nie tylko na podstawie przekazanych przez rękopisy hymnów i epi­ gramatów. Historię pierwodruków szeroko omawiają L. Eg.. cit. Dzięki odkryciom papirusowym mo­ żemy zyskać wyobrażenie o liryce chóralnej Alkmana i Bakchylidesa. że najbogatsza kolekcja rę­ kopisów greckich znajduje się w Wenecji.in. liczne utwory poetów lirycznych: Archilocha. dytyrambów. tacy jak Satyros i Theon. s.G.. że znaleziska papirusowe. Największe zasługi w tym zakresie miał Al­ dus Manutius (1449-1515). Przy współpracy z takimi wybitnymi znawcami literatury greckiej jak Kreteńczyk Marek Musurus poczynając od wydania w pięciu woluminach in folio dzieł wszystkich Arystotelesa (1495-1498) w ciągu 20 lat zdołał wydać niemal wszystkich ważniejszych autorów greckich. Hieronima i pisma Ojców Kościoła25. Znana dotychczas głównie z przeróbek Plauta i Terencjusza komediowa twórczość Menandra dzięki papirusowym znaleziskom jawi się nam obecnie w oryginale w postaci obszernych fragmentów. przy współpracy z Era­ zmem z Rotterdamu wydano Nowy Testament (1516). 158-165. w której dzięki wynalazkowi Jana Guttenberga i wysiłkowi filologów stały się one powszechnie do­ stępne. s. Barker-Benfield B. De la Marę A.C. w wielu przypadkach pozwoliły nam: — poznać zaginioną twórczość takich poetów jak Bakchilides. Jest zatem najbliższym świadkiem jego oryginalnego brzmienia. posiadane przez nas teksty literatury archaicznej i klasycznej stanowią wprawdzie niewielki procent. w której m. jak wyjaśnił E. W 1962 r. I: Greek Literaturę. Irigoin J. że będą one niedostępne. Turner 26 . eds. wynik żmudnej pracy wielu poko­ leń nowożytnych filologów. The Hellenistic and Im­ perial Periods. Books and Readers in tbe Greek World. najpierw całkiem przypadkowe. których historię tutaj w wielkim zarysie przedstawiliśmy. — wzbogacić naszą wiedzę histoiyczną {Ustrój polityczny Aten). znaleziska pa­ pirusowe w Egipcie.

Pasąuali G. oggi. Padova 1973. Paris 197. (przedruk poprawiony: 1967). s. History of classical scholarship from 1300 to 1850. Sabbadini R. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ R o b e r t A. Textual criticism and editorial techniąue applicable to Greek and Latin texts. Romę 1973. że poematy H o m e r o w e są owocem długiego.. Evansa. przykładów na użycie pisma linearnego A (B?) w czasach klasycznych — szerzej na ten temat: A.W. jeśli pojęcie „literatura" uznamy za toż­ same i równoznaczne z pojęciem „piśmiennictwo". Melazzo (ed. 51-52. Oxford 1976. History of classical scholarship. Pfeiffer R.. L. Florence. Knox. Blegena i wielu innych) przyniosły nam dokumenty zapisane w co najmniej pięciu blisko ze sobą spokrewnionych systemach pisma.M. London 1982 (lst ed.. Łącznie znamy około tysiąca dokumentów zapisanych tych pismem. La cńńąue des textes. poprzez klasyczne. że Homer jest najwcześniejszym poetą — por. s. Większość podręczników historii literatury greckiej rozpoczyna się od stwierdze­ nia. Oxford. Sucharski Easterling. Continuita e discontinuita nella storia del greco. a prawda zmieni się w fałsz. Cambridge. ed. Pfeiffer R. From the Beginning to Alexandria. rozwoju epickiej poezji ustnej.W. Metodi e probierni. odmia­ nach) oraz mniej więcej jednolity klasyczny sylabariusz cypryjski. 1 24 . C. A companion to classical textes.A. Ferrari. Storia delia tradizione e critica del testo. s. Langa. // lessico filologico degli umanisti. F. Van Groningen B. s.. La tradizione dei classici dali'antickitd ai tempi moderni. Paris. The survival of ancient literaturę. [w:] Uhistoire et ses methodes. [w:] The Cambridge History of Classical Literaturę. 61. Florence 1962. uznającego je za p o d o b n e do egipStarożytni Grecy nie byli wcale pewni.M. Jest to tylko na pozór oczywiste. Schliemanna.. Wilson N. A history of classical scholarship. Notes et remarąues sur enseignement et culture a Byzance des origines au X siecle. francuskim i nie­ mieckim)..W. with introduction and notes by H.. Oxford 1968. Frankel H„ Einleitung zur kritischen Ausgabe der Argonautika des Apollonios. A.G.. wystarczy bowiem nieco inaczej rozłożyć akcenty. Hunt R. ed. 2 vol. Hildesheim 1968). I: Greek Literaturę. Cztery pierwsze wy­ szły z użycia na długo przed epoką geometryczną kultury greckiej 2 .. 1: From the sixth century B.B. Bartonćk. a używano go aż do połowy II tysiąclecia przed Chr. Mass. Dzisiaj wiemy doskonale. Roma. Renehan R. iż jej dzieje. znany frag­ ment Herodota (II.. a jest nim inskrypcja z imieniem (w formie dopełniacza) właściciela znalezionego w Palajpafos rożna. to the end ofthe Middle Ages. 19051914.W.. 29-31 ottobre 1979). Oxford 1913 (reimpr.R. // miceneo ed U greco alfabetico: dai fenomeni ben conosciuti alle coerenze ed alle differenze meno evidenti [w:] L. 1982. Lemerle P. Bodleian Library. a ostatnie. pismo linearne A. Hall F. Atti delconvegno internazionale (Napoli. nawet jeśli dla nas jest on najdawniejszym (praw­ dopodobnie) znanym z imienia poetą 1 . Von WilamowitzMoellendorff.. 1247-1366 (Encyclopedie de la Pleiade). Evansa. ed.W. Cambridge 1986. Por. A. Books and Readers in the Greek World. Najstarszym systemem jest niewątpliwie pismo „hieroglificzne" — jego początki przypadają na koniec III tysiąclecia. 16-43.. Stuttgart 1973. Bartonek. zapewne wieki trwającego.J. Pisa-Roma 1998. Catalogue of an exhibition of Greek and Latin classical manuscripts.. ed.D.. 2 Mamy tylko kilka. Wilson N.. 2nd ed. pismo linearne B. które czasem określa się mianem sylabariuszy egejskich.).1. Le premier humanisme bizantine. a być może nawet w czterech. skądinąd bardzo dyskusyjnych. Le scoperte dei codici latini e greci nesecoli XLV e XV.. Są to: kreterisjkie pismo „hieroglificzne" (często także nazywane „piktograficznym").. Marichal R. 1980. Najdaw­ niejszy zapis w sylabariuszu cypryjskim pochodzi z połowy XI wieku przed Chr. Wace'a. LlyoydJones. Góttingen 1964.. M.. C. Greek textual criticism. Cambridge 1921. Odkrycia archeologiczne wieków XIX i XX (znaleziska H . London 1983.L. Amsterdam 1963..LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.. 1969. otwierają dwa poematy Homerowe — Iliada i Odyseja.. z całą pewnością powstało znacznie wcześniej. trąd. 3 Zgodnie z ostatnimi badaniami należałoby wyróżnić jego dwa typy: „plastyczny" oraz „protolinearny". Palma di Cesnola. Cambridge 1986. A reader. West M. nie możemy więc myśleć o ich autorze jako o pierwszym twór­ cy w dziejach helleńskiej literatury. History of classical scholarship from the beginnings to the end of the Hellenistic age. Flores E. i in. Brno 1987. 2 ed. Copisti e filologi. 3 Nazwa nadana temu pismu przez A. K r y t y k a t e k s t u . choć używane na Cyprze od czasów archaicznych. T o stwierdzenie okaże się również fałszywe. pismo cypro-minojskie (znane nam w trzech.. a tym samym dzieje literatury europejskiej. Traite d'histoire et de la critiąue des textes grecs.E. 53). Darmstadt 1980 (zbiór 30 rozpraw w języku angielskim. Rizzo S. Scholars ofByzantium. Harlfinger D. aż po epokę helleni­ styczną (inskrypcje z Kafizin). Knox B.G. Prehistorie a protohistorie feckych dialektu. A.. B. L. Halbherra. 196lpp. t. La critica testuale greco-latina. 1-16. Griechische Kodikologie und Textuberlieferung. Reynolds L. Sandys J. 1927).

A zatem. C. To pismo bowiem wyraźnie różni się od linearnego B. 15 cm. The Common Origin ofCretan Hieroglyphs and Linear A. s.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. że rozwój pisma na wyspie nie przebiegał jednotorowo. aczkolwiek brakuje nam pewności. Owens. tylko został na wyspę przywieziony8). trudno tutaj o jakiekolwiek przekonywające teorie. Warszawa 1999. Tę niepewność dobrze ilu­ strują podobieństwa i różnice między używanymi obecnie w Europie alfabetami: greckim. ale przypuszczamy. Nie wiemy dokład­ nie. np. pozostaje dla nas zagadką. można praw­ dopodobnie założyć. że obok sylabogramów (znaków na pojedyncze sylaby) występowały w nim również ideogramy (znaki wyrażające pojęcia). Tyryns (TI). 8799. z XVII wieku przed Chr. ani język. które różnią się nieco kształtem znaków: pierwszą stanowią inskrypcje na różnego rodzaju tabliczkach gli­ nianych. Dysk z Fajstos pochodzi. Chadwick. drugą z kolei — napisy na ceramice. a odkopano je nie tylko na Cyprze. 1996. 26 27 . Ten dokument to duży dysk z wypalonej gliny (o średnicy ok. Pismo linearne B i pisma pokrewne. a więc takim rodzajem pisma. Obecnie przyjmuje się jednak. że służyło ono również innym językom (huryckiemu?. 1996. może łatwo wprowadzić w błąd. Najdawniejsze dokumenty w piśmie cypro-minojskim. tak aby bez problemów mieściły się w dłoni. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ . inne są nieco młodsze (głównie XIII wiek).dokładniej — że pismo linearne B bezpośrednio wywodzi się z linearnego A. Mykeny (MY). W rozdziale poświęconym piśmiennictwu doby egejskiej nie sposób pominąć naj­ słynniejszego chyba dokumentu pochodzącego z Krety (i dwu innych. Niemeier. i pod wieloma względami jest unikatem. X. sytuacji jesteśmy w odniesieniu do inskrypcji zapisanych we wszystkich wariantach pisma cypro-minojskiego (znamy około czterystu dokumen­ tów). aczkolwiek znamy znaki pisma linearnego A nie występujące w linearnym B i odwrotnie. znalezisk o podobnym być może charakterze pisma). Tymczasem można ar­ gumentować. s. się­ gają trzeciej ćwierci XVI wieku przed Chr. a nawet pisma na Dysku z Fajstos (zob. ale spotykane również na innych wyspach Morza Egejskiego. byłoby to jednak znacznie trudniejsze.5 cm. znalezione w Enkomi. zapisany pismem linearnym A (eteokreteński z I tysiąclecia przed Chr. niżej). nie sposób jednak wykluczyć. pokryty z obu stron inskrypcją. albowiem kreteńskie pismo „hieroglificzne" jest sylabariuszem. w którym poszczególne znaki ozna­ czają pojedyncze sylaby. oznaczają w łacince i cyrylicy zupełnie inne dźwięki. Dopóty jednak. Czyniono niezliczone już próby odczytania tego napisu. iż używano go w okre­ sie ok. Obecnie uważa się. postulując wspólnego przodka pisma „hieroglificznego". 27 cm. można z całą pewnością uznać pismo linearne A. że Dysk z Fajstos być może wcale nie pochodzi z Krety. W. a nie pojedyncze dźwięki czy pojęcia (znamy około trzystu inskrypcji „hieroglificznych")4. Teby (TH). ale odnajdujemy również inskrypcje wyryte w kamieniu (znamy łącz­ nie około tysiąca pięciuset dokumentów). Owens idzie znacznie dalej. jakim jest Dysk z Faj­ stos''. wysokość ok. linearnego A. o ile w ogóle możliwe. iż powstał on na Krecie (sugerowałyby to dwie wspominane wyżej inskrypcje z pismem przypominającym napis na dysku) i jest świadectwem. 2. skiego. 16 cm. znacznie mniej znanych. 7 8 Należy jednak zaznaczyć. że wyglądające podobnie lub nawet tak samo zna­ ki obu sylabariuszy służyły do zapisu tych samych sylab. jaki język spisano tym sylabariuszem. którą uznaje się często za najstarszy przykład pisma drukowanego: znaki odciskano w glinie stem­ plami). że są sobie pokrewne i przypuszczalnie wywodzą się ze wspólnego źródła. s. Y. 6 Por. Por. O treści inskrypcji trudno wyrokować. Odnaleziony w 1908 r. gdybyśmy chcieli wy­ konać to zadanie pozbawieni wiedzy o historii alfabetu. blisko związany z pismem „hieroglificznym"5. grubość ok. łacińskim i cyrylickim. ani nawet pochodzenie tego dokumentu nie są jasne (niektórzy ba­ dacze uznawali. są in­ skrypcje w piśmie linearnym B. że jest to ten sam rodzaj pisma czy —. J. pomimo takiego samego wyglądu. W tej samej. G. Znamy to pismo głównie z napisów na glinianych przedmiotach (tablicz­ kach i wazach). domyślamy się często. 5 G. o innych z dużym praw­ dopodobieństwem można sądzić. Por. Kadmos 35. chociaż przy obecnym stanie badań jest to nie do udowodnienia. Ponieważ możemy prześledzić historię alfabetycznych systemów pisma. że linearne A i linearne B to w gruncie rzeczy ten sam system pisma. 105-110. Nie imponują one wielkością: najwięk­ sza. takie przypuszczenia niesłychanie trudno zweryfikować. z dotychczas znalezionych. np. A Linear A Inscription from Milena {MIL Zb 1). że wiążą się z religią. 1700-1450 przed Chr.-D. jak się zdaje.. a nawet w trudniejszej. potrafimy wyjaśnić takie różnice. większość dokumentów jest jednakże znacznie mniejsza. 60-65. że większość inskrypcji zawiera teksty eteocypryjskie. Za sylabariusz. Są to: a) na Krecie: Knossos (w nazewnictwie tabliczek używa się skrótu KN) i Khania — starożytna Kydonia (KH) b) na kontynencie: Pylos (PY). kilka osobnych systemów rozwi­ jało się bowiem jednocześnie. Poza dokumentacją czysto archeologiczną podstawowym materiałem badawczym. znaki B. tabliczka ma następujące rozmiary: szerokość ok. Do dnia dzisiejszego tabliczki w piśmie linearnym B znaleziono w sześciu starożytnych miastach. P. Występują one w dwu grupach. używane przez kreteńską administrację pałacową. luwijskiemu?). odnajdywane nawet na Bliskim Wschodzie pod postacią napisów na importowanych towarach6. że są to buchalteryjne zapisy administracji pałacowej. choć widać. 4 Dwa inne dokumenty to kamień ofiarny z miejscowości Mallia i brązowa siekiera z Arkalochori. ale również w Ugarit.?). Kadmos 35. dopóki język. ponieważ jednak ani pismo.. pozwalającym na próbę rekonstrukcji kultury Grecji II tysiąclecia przed Chr.

14 Por. 15 M. s. 13 28 29 . 2) oznaczające pojęcia — ideogramy. Chadwick. np. które zmusiło badaczy do zmiany powszechnie przyjmowanej chronologii wydarzeń.n. nieco arbitralnie przyjętego. np. Kpumo-MUKeiicKuii nepttoó.W. Ponieważ dwa znaki: *34 i *35 oznaczają prawdopodobnie tę samą sylabę. Pomimo wielu prac i wielu badań spór do tej pory nie został jednoznacznie rozstrzygnięty12. J. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć.). E. że problemy chronologii (względnej i bezwzględnej) dotyczą nie tylko dzie­ jów piśmiennictwa. że zo­ stał napisany po grecku9. J. ogłosić w 1953 roku artykuł. spotyka się również określenie „dialekt achajski" lub „staroachajski". H. a sylabogramów 89. stopnia ich graficznego skomplikowania. Godart. 50 (1946). który dał począ­ tek nowej gałęzi greckiej filologii — mykenologii15. s. Dają się one ująć w diagram: (-)a *8 djk*1 *57 *77 (-)e "38 *45 *46 HA (-)i *28 *7 *67 (-)o *61 *14 *36 *70 (-)u *10 *51 *65? *81 znaki poza systemem (fakultatywne) *25 32 /ha/. że takowe musiały istnieć. Blegena w Pylos przyniosły inskrypcje. 73 (1953).ioeapb zpenecKozo si3biKCI. Inflection in Linear Class B: 1. Bennett ponumerował więc znaki według. Otóż w wieku XVI przed Chr. Ventris. dowodząc. Boardman. w tym czasie do­ minującej cywilizacyjnie w basenie Morza Egejskiego. Znamy w sumie po­ nad 5 tysięcy dokumentów spisanych tym sylabariuszem. npedMemno-nounmuuubiu c. z kolei odkrycia C. Beocję. s. Chadwickiem. *71 dwe Por. obecnie powszechnie nazywanej „dialektem mykeńskim"13. że ceramika od­ kopana na kontynencie najprawdopodobniej pochodzi z Krety. J. H. 12 Por.\ManoB. Ich odkrywca. Ka3aiiciani. rozsianych po całej Grecji. także na podstawie materiału archeologicznego. że tabliczki z Knossos powstały w tym samym czasie co dokumenty z Pylos11. [w:] B. 445-47 Należy tu zaznaczyć. Dokonał tego angielski architekt M. " Najpełniejsze przedstawienie tego poglądu: L. Trudnym do rozwiązania problemem jest także datacja tabliczek z pismem linearnym B znale­ zionych w Knossos. Niestety nie znamy go — jak dotychczas nie odnaleziono tabliczki. „American Journal of Archaeology". L. Rendiconti deli' Accademia nazionale dei Lincei (classe di scienze morali. Wypływa z tego wniosek. Por. Inne tabliczki datuje się na XIII wiek przed Chr. On tbe Knossos Tablets. *85 au *90 dwo. A. *43 a3 /aj/. opierając się częścio­ wo na badaniach E. JłenHnrpaii 1986. 1417-1379 przed Chr. Można zetknąć się także z określeniem „dialekt kreto-mykeński" — por. zetknęli się z wynalazkiem pisma — miał to być sylabariusz linearny A — i po pewnym czasie na jego podstawie stworzyli sobie (lub też stworzono dla nich) pismo linearne B. storiche e filologiche) 1995. W 1994 roku wykopaliska prowadzone w miejscowości Kafkania (w pobliżu Olimpii) zaowocowały znaleziskiem.R. Una iscrizione in Lineare B delXVII secolo A. zwłaszcza rosyjskojęzycznej. s. że powstały one mniej więcej w tym okresie. Przypuszczamy. można uznać. uznał. Leuven 1990. by następ­ nie. odnoszących się do cało­ ści badań nad egejskimi cywilizacjami epoki brązu. CM. M. Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Arcbives. Declension. A. KpaniKcm zpaMuamiiKa Kpitmo-MUKeiiCKoso ditcmeuma. Beedemte e MUKeno. „Journal of Hel­ lenie Studies".C. Oxford 1963. np. że w sumie sylabogramów jest 88. znaleziono drobne inskrypcje (głównie fragmenty cerami­ ki) z napisami w tymże sylabariuszu. Uważano więc. Hepo3iiaK. Palmer mianowicie dowodził. Kober. Ideogramów (łącznie z cyframi) jest prawie 200. B. Mo. s. że tek­ sty tych inskrypcji powstały w bardzo archaicznej formie języka greckiego. 260-76.A. i nie jest wcale pewne. Evans. Grecja konty­ nentalna wchodzi w orbitę wpływów minojskich z sąsiedniej Krety. że również mykeńscy skrybowie mieli pewien sys­ tem. jak na razie jest to tylko naukowym postulatem10. A. że to właśnie wtedy Grecy. zamieszkujący ląd. Dało to początek długiemu sporowi: L. podstawie greckiego alfabetu.R. Ventris. Bennetta oraz A. a jej początków trzeba szukać jeszcze w piśmie „fenickim". LUapwiiKnii. 47-61.L. ustalił zasadniczy zrąb pisma — sylabariusza. Odczytanie pisma linearnego B jest chyba największym osiągnięciem dwudziesto­ wiecznej hełlenistyki. Palmer. według którego grupowali znaki swojego pisma. ale są jednym z ciekawszych problemów archeologicznych.nozwo. W alfabecie łacińskim kolejność liter jest już z dawien dawna ustalona. gdy w Egipcie panował faraon Amenhotep III (ok. Ventris. od Krety przez Argolidę. TlaMHmtiuKii ópeeiieiiuieu apenecKou micbMeunocmu. Attykę. Driessen. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ W kilku miejscowościach. 10 9 W literaturze przedmiotu. że musimy stworzyć nową chro­ nologię pism egejskich. 10. jednoznacznie datowane na koniec XIII wieku przed Chr. będącej czymś w rodzaju wzorca sylabariusza — przypuszczamy jednak. Znaleziony w Kafkanii (a więc na kontynen­ cie) dokument (wycięta w kamieniu inskrypcja prawdopodobnie o religijnym charak­ terze) pochodzi jednak z końca XVII wieku przed Chr. we współpracy z J. An Early Destruction in the Mycenaean Palące at Knossos. ad Olimpia. FI. Ka3ancKene. choćby dla potrzeb dydaktycznych. aż po Fokidę. 84-103. L.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. MocKBa 1988. 3) oznaczające liczby. System pisma linearnego B wyróżnia trzy kategorie znaków: 1) fonetyczne — sylabogramy. która odkryła fleksyjny charakter ję­ zyka pisma linearnego B14. Kober.

pomimo wielu hipotez. reprezentują odzie­ dziczone z epoki praindoeuropejskiej spółgłoski labiowelarne. S p ó ł g ł o s k i . Z tej jednak racji. wymieniany już wyżej *34 (*35). W sylabariuszu istnieją dwa osobne znaki: a313)1 oraz au — za­ pisywano nimi dwa dyftongi. i-jo-te /ijontes/.'-/ i l-w-l (np. Sylabariusz linearny B ma pięć osobnych znaków samogłosko­ wych: a. 30 31 . G ł o s k i „ ś l i z g o w e " (glides). 17 C— consonans (spółgłoska). znaki serii t-: lt-1 oraz /th-/. Kadmos 32. /ps/ oraz /kws/. ko-ri-a2-da-na /kori(h)andna/). znaki serii d. K. wyjątek stanowią grupy spółgło­ skowe: /ks/. są to spiranty i/lub afrykaty.R Sylabariusz nie odróżnia w pisowni tych dwu spółgłosek płynnych. D y f t o n g i . 1993. być może byłoby właściwiej trakto­ wać je. *69 *79? *76 ra> /rja/. czasem przy samogłosce a ślizg /-_/'-/ (?) jest oznaczany przez a2 /ha/ (por. że sylabariusz linearny B nie został dobrze dostosowany do fonetycznych i morfologicznych właściwości dialektu mykeńskiego. Nie możemy jednak zapominać. Pisma o charakterze alfabetycznym18. La Parola del Passato 31. T. *68 ro2 /rjo/ *82 swa?. 66-81. systemy pisma północno-zachodnich Semitów. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ mnP" qrst- *80 *6 *3 *16 *60 *31 "59 *54 *17 *13 *24 *72 *78 *27 *5 M *75 *74 *73 *30 *39 *21 *53 Ml *37 MO - *15 *52 *11 *32 *2 *12 *5 M2 *20 *23 *55 *50 *26 •58. 1976. oczywiście. e. *47. o. ale numeracja nie została zmieniona. kiedy cywilizacja Greków mykeńskich chyliła się ku upadkowi.stanowią wyjątek względem reguły. że notują one przede wszystkim spółgłoski (samogłoski tylko pod postacią „spółgłoskowych" matres lectionis — ten zabieg znają już najstarsze systemy. Jest to praw­ da: we wszystkich greckich dialektach długość bądź krótkość samogłosek.oznaczają: /p-/. służy do tego samogłoskowy znak u (np. a znamy ich tylko 89. choć trudno ustalić dokładne ich pochodzenie i po­ czątki. Sylabariusz linearny B (podobnie jak klasyczny cypryjski) w miarę regularnie oznacza ślizgi /-. podobny wyłom względem systemu stanowi pu2 o wartości /phu/ lub /bu/. D) Znaki serii/>. że żaden z systemów pisma używanych ówcześnie (czy to pismo hierogliflczne. przynajmniej na początku. 16 Por. *29 piw. 2. nie ma ogólnie przyjętej inter­ pretacji fonetycznej: *18. *8916. Gli 'alfabeti' semitici settentrionali.i /raj/. a tego sylabogramy pisma linear­ nego B (znaki typu Vlub CV. e) spółgłoski wygłosowe Sylabariusz nie notuje spółgłosek wygłosowych. nie odróżnia samogłosek krótkich od długich. Powszechnie uważa się. znaki serii k-: lk-1.T.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. *19. jednakże: K. *64 swi? *ó6ca 2 /tja/. *33 ra. Jak widać z zestawienia. aczkolwiek przyjęło się transkrybować odpowiednie znaki sylabariusza jako r-\ c)Z Sylabariusz posiada serię znaków transkrybowanych jako z-. iż sylabariusz nie odróżnia dźwięczności i aspiracji19. lg-1. /kh-/. dokładna wartość fo­ netyczna zapisywanych za ich pomocą dźwięków nie jest jasna. h)L. u. s. Witczak. 18 Mam na myśli. Dyftongi „welarne" (z drugim elementem w) są regularnie oznacza­ ne. Sylabariusz nie odróżnia spółgłosek bezdźwięcznych od dźwięcz­ nych i aspirowanych: a) zwarte (P. *83. V— yocalis (samogłoska). *22. *86. ko-ri-ja-da-na vs. Garbini. ku-wa-no /kuwanos/).*87twe. także „alfabet" ugarycki). a spółgłoska 19 wz- Poza tym dziesięć znaków.*91 two M8 nwa *56 pas ?./l b-series in LinearB. ka-ke-u-si /khałkeusi/). czy klinowe) również nie dawał takiej możliwości. 162-171. *49. Więcej na ten temat: G. dwa z wcze­ śniej zakładanych: *84 i *88 zostały wykreślone {numeri deleti). *62 pte Według obecnego stanu wiedzy „reguły ortograficzne" w piśmie linearnym B dają się przedstawić następująco: S a m o g ł o s k i . R— (re)sonans (sonant). d) labiowelarne Sylabariusz posiada serię znaków transkrybowanych jako q-. *63. Prozodii samogłosek nie oznacza się również w znakach typu CV. wyjątkowo tylko CVR lub CRY1) nie mogły oddać. znaki są ponumerowane od *1 do *91. drugi element dyftongów „palatalnych" jest regularnie (z kilkoma wyjątkami głównie w Knossos) pomijany w pisowni. jako etap pośredni pomiędzy sylabariuszem a alfabetem par excellence. /ph-/ oraz lb-1. zaczęły się na dobre rozwijać. połączenia i grupy spółgłoskowe odgrywają bardzo ważną rolę. które w zapisie pozbawiane są elementu l-sl. s. dokładna wartość fo­ netyczna zapisywanych za ich pomocą dźwięków nie jest znana.

MY: X. TI: Al b) rejestry zwierząt — KN: Ca. Ak. a-re-ku-ru-wo-ne /alektruwonei/). być może wiąże się to z pierwotną strukturą sylabariusza. Fg. teksty tabliczek w piśmie linearnym B to po prostu buchalteryjne zapisy. . Ae. Ne. Ln. U. g) status znaków „fakultatywnych" (np. Dl. przetrwały dzięki ich wypaleniu w pożarach pałaców. /lja/. f) grupy spółgłoskowe . Ga.grupy spółgłoskowe są w zapisie rozbijane na poszczególne spółgłoski notowane z samogłoską „martwą". nie wypalali glinianych tabliczek. Dla greckiej filologii i. ale nawet gdyby nie strawił ich ogień. Tn 1) rejestry zaopatrzenia — KN: Uc. PY: Cc. G. h) sylabariusz ma specjalny znak (w postaci małej pionowej kreski). A Preliminary Transcription. Wn.nie notuje się podwojenia spółgłosek. Od.w grupie -rw. MY: Wt. Kober). Wr. ra2.jest zwykle pomijany (np. pe-mo /spermo/). Le.Z. TH:Wu n) tabliczki zachowane fragmentarycznie — KN: Xd. możemy. L. Ap. MY: Ue. Un. MY: V m) etykiety i odciski pieczęci — KN: Wb. Sm. drogą drobiazgowej analizy. oznacza praw­ dopodobnie dodatkowy element palatalny w obrębie sylaby: ra2 /rja/. As. KH: Sq k) rejestry utensyliów — PY: Ta. Vn. Db. trudno je posądzać o ja­ kikolwiek związek z literaturą piękną. Es. So. Ng. Sf. Qa. Dh. Istnieją jednak pewne prze­ słanki. PY: Fa. Og. Dd. En. znaki twe. Ge. Co. Dp. Uf. Fp. MY: Oe. Te. Oa. Cn. w przeciwieństwie do ówczesnych mieszkańców Mezopotamii. Z niektórych inskrypcji wynika też. Dg. Sp. Df. że w pałacowych archiwach istniały zapisy dotyczące lat wcześniejszych. 20 d) rejestry oliwy i produktów rolnych — KN: Fh. Cr. Bennett. Eb. Np. . wymowę zlabializowaną (np. Ub.element -r. PY: Ua. /laj/. Gn. przynajmniej częściowo. Sporządzano je zapewne na materiałach uznawanych za trwalsze bądź cenniejsze (skóra?). Sd. że ta cywili­ zacja upadła. zostały spalone. PY: Wa. X. R j) rejestry wozów i zbroi — KN: Sc. TI: Cb c) rejestry owiec — KN: Da. Znak pte. Do.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Aq. Wm. Ed. Fu. określające kształt ta­ bliczki i układ zapisanego na niej tekstu: a) listy osób — KN: Ag. PY: Aa. Dc. PY: Ea. Dn. ko-wo /korwos/). I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ rozpoczynająca grupę jest zapisywana z samogłoską poprzedzającej sylaby (np. Sh. Jak widać z powyższego zestawienia. M. L. Dv. Ob.L. enklityki natomiast z wyrazem poprzedzającym. że proklityki z reguły pisane są razem z wy­ razem po nich następującym. twó) oraz wymowę spalatalizowaną. Bennetta jest również powszechnie przyjęte oznaczenie klas tabli­ czek według występujących na nich ideogramów20. ra3) jest dyskutowany. Ld. Pp. Ws. F. Dziełem E. Ce. Ac. T H : Ug. Xn. Niewykluczone więc. PY: Va. Ad. Ep. że Grecy mykeńscy mogli pisać na liściach palmo­ wych. MY: L h) rejestry rozmaitych wpływów — KN: Mc. PY: Ma. TI: Si. C. Fr. oznaczający grupę spółgłoskową. która prawdopodobnie nie odróżniała spółgłosek bezdźwięcznych od dźwięcznych i aspirowanych. Oi i) rejestry broni — KN: Ra. Go e) rejestry metali — PY: Ja. służące pałacowej administracji. Tabliczki występują w dwu formatach: jednym z nich jest „liść palmowy" (dokument jest wtedy wąski i wydłużony). Ui. którym zwykle towarzyszą litery małe. tabliczki dotrwały do naszych czasów tylko dlatego. Bb. PY: Xa. Am. pozwalające nam przypuszczać. E. a drugim „karta papieru". Ai. zrekonstruować obraz cywilizacji mykeńskiej. . a pałace. The Pylos Tablets. które pozwoliło ówczesnym Grekom dorównać cywilizacyjnie znacznie starszym kulturom wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. An. jaką był zapis mowy Greków z II tysiąclecia przed Chr. które nie dotarły do naszych czasów. Xf.początkowe ls-1 grup spółgłoskowych nie jest zapisywane (np. Dzięki nim bowiem. odróżniała natomiast wymowę prostą spółgłoski. Mn. Dk. Fn. Dm. D c) rejestry zbóż — KN: E. który służy do rozdzielania wyrazów — jest interesujące. V. TI: X o) inskrypcje na wazach (bez względu na miejsce znalezienia) —. On. wa-na-ka /wanaks/). Jo f) rejestry waz — KN: K g) rejestry tkanin — KN: Lc. Eo. De. Sg. Xe. Fs. na ogół identyczną z samogłoską następującą po grupie (np. Grecy czasów mykeńskich. Jn. Gv. Eq. TH: Of. Mimo wszystkich swoich braków pismo linearne B było niewątpliwie wielkim osiągnięciem. Na. Ch. dla historii literatury są one jednakże bezcenne. Vd. MY: Eu Por. Paradoksalnie. do pewnego stopnia. w których stanowiły narzędzie ułatwiające sprawowanie wła­ dzy. PY: La. nie doczekałyby 32 33 . Princeton 1951 (jest to rozwi­ niecie systemu A. Służą do tego kolejne wielkie lite­ ry alfabetu łacińskiego. Ab. ra3 /raj/. Mb. Gm. Nie powinniśmy więc sądzić. TI: Uh ł) tabliczki bez ideogramów — KN: Vc. że glina nie była jedynym materiałem pi­ śmiennym ówczesnych Greków. B. Se. MY: Fo. prawdo­ podobnie należał do tej grupy — rozwój fonetyczny: /pj-/ > /pt-/ dokonał się już na gruncie greckim. PY: Sa. że nie spełniało ono swojej podstawowej funkcji. które do nas dotar­ ły. Sk. MY: Au. Niestety nie przetrwały one pożarów.

Gallavotti. Berlin-New York 1992. prace: C. a wobec tego bezpieczniej zakładać. rzadziej nazwy miejsc. voll. Jak już wspomniano wyżej. którzy przekonująco argumentują. 26 Por. że istnieją ważne leksykalne zbieżności. Jeżeli więc potrafimy do­ strzec cechy wspólne w piśmiennictwie greckim drugiej połowy II tysiąclecia przed Chr. Idgetds 'przywódca'. Homer und Mykene. C M . [w:] Atti e memorie del 1° Congresso internazionale di Micenologia. hepetds 'towarzysz' nie występują w epice!)28. M. ponieważ w świecie przedstawionym obu poematów przemieszane są elementy z różnych epok kultury greckiej26. s. passim. że na fresku przedstawiono scenę o takim właśnie charakterze. I-III. Edinburgh 1955. Triimpy. Nie brak jednakże i takich uczonych. że poezja epic­ ka wiele zawdzięcza wcześniejszej o mniej więcej pięć wieków kulturze mykeńskiej. Assen 1957. założenie.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Roma 1971. można więc założyć. Sulla preistoria delia tradizionepoetica greca. jaki dzięki nim poznaliśmy. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ w greckim klimacie naszych czasów. Durante. że tak wyrafinowana kultura mogła się bez niej obyć. Tradizione micenea e poesia greca arcaica. Warto porównać dwie prace: M. I. C. wiekach ciemnych25. osiem wieków poezji chóralnej. 25 24 Na przykład: „Kapłanka Erit(h)a (to) ma i twierdzi. Nie jest to więc najbardziej obiecujący materiał do badań nad językiem poetyckim. oboczne imię Posejdona. C. 109 Powody tych niejasności dają się odnaleźć w różnych metodologiach badań. pozwolił on jednak na postawienie niezmiernie ważnego dla historii literatury greckiej pytania o istnienie niezależnej od epiki tradycji poezji chóralnej. Meier-Briigger. iż język epiki powstał w tzw. a nawet brak nam pewności. aczkol­ wiek — paradoksalnie — nie wiemy nic o ówczesnej literaturze. 23 22 Por. ale lud twierdzi. czy w ogóle wolno nam o takowej mówić. Roma 1965. Roma 27settembre-3 ottobre 1967. przed jakim stawiają historię literatury grec­ kiej tabliczki w piśmie linearnym B. 107. pas- 27 34 35 . przede wszystkim osobowe. Znajdziemy w gronie mykenologów uczonych przekonanych do epiki heroicznej doby mykeńskiej. Patzek. nie wydaje się nieprawdopodobne. np. Miindliche Dichtung und Geschichtsschreibung. inni przywołują sławny fresk z Pylos. łączące dialekt mykeński z tzw. Pytanie o rytm daktyliczny w epoce mykeńskiej jest chyba najważniejszym problemem. J. Doria. dialektem epickim — językiem poematów Homerowych. Tylko wyjątkowo możemy w tych inskrypcjach odnaleźć całe zdanie bądź dłuższą frazę27. s. M. Bowra. że brak na to jednoznacznych dowodów. Chadwick. by tego do­ wieść. Cambridge 1976. Niektóre z tych słów znamy tylko z inskrypcji linearnych i poezji chóralnej {E(n)nosidds. 35. Homer andhis Forerunners. że w czasach klasycznych poezję recy­ towano z towarzyszeniem muzyki. Ich argumentacja opiera się głównie na założeniu. Ta sprawa jest jednakże daleka od jednoznaczności23. że schemat heksametru daktylicznego nie został odziedziczony po poezji z czasów wspólnoty indoeuropejskiej i że wobec tego Grecy musieli go zapożyczyć od ludów wcześniej zamieszkujących basen Morza Egejskiego. że ma on(a) tylko dzierżawe"czy „Kokalos oddał tyle oliwy Eumedesowi". Od samych bowiem początków mykenologii zwracano uwagę na ważne cechy językowe. s. czy na takich nietrwałych materiałach spisywano to. Ruijgh. Nasuwa się oczywiście pytanie. Oczywiście nie sposób udzielić jasnej i pełnej odpowiedzi. Awidmento allo studio delmiceneo. Yergleich des Mykenischen mit der Sprache der Chorlyrik. Por. bibliografia tego problemu: B. np. ale także w specyfice inskrypcji w piśmie linearnym B. Griechische Sprachwissenschaft. L 'element acheen dans la langue epiąue. Bern 1986. Podobne wątpliwości dotyczą również kwestii obecności realiów doby mykeńskiej w epice Homerowej. Wiemy. parte I. co dziś nazwalibyśmy literaturą. że rytmiczność tekstu in­ skrypcji jest zupełnie przypadkowa. s. Sprawa jest więc otwarta. 831 nn. które dałyby się wyjaśnić przy założeniu znacznie wcześniejszego etapu fonetycznego rozwoju języka greckiego24. Munchen 1992. Roma 1968. próbowali odnaleźć w tekstach mykeńskich fragmenty poetyckie (schematy metryczne w postaci hemistychu daktylicznego czy parojmiaka)21. Dowodem na to miałyby być trudne do metrycznej interpretacji fragmenty poematów Homerowych (miejsca z nieregularnym heksametrem). The Mycenaean World. Bd. i późniejszej o siedem. s. takich fragmentów jest jednakże bardzo niewiele i zawsze istnieje możliwość. to w ponad połowie imiona własne. passim. przedsta­ wiający mężczyznę grającego na lirze22. Tak oto piśmiennictwo Grecji doby egejskiej staje się ważnym elementem w dziejach rozwoju europejskiej tradycji literackiej. są to zapisy buchałteryjne. Por. łączące specyficzne słownictwo Stesichora czy Pindara ze słownictwem dialektu mykeńskiego. 21 Por. Niektórzy uczeni. 182-3. Dzisiaj wiemy na pewno. 28 Por. a materiał leksykalny. 93. ale z drugiej strony trudno też założyć. że bóg ten kawałek ziemi prawdziwie posiada.

** okres późno-helladzki nosi również miano okresu mykeńskiego *** dzielone również na trzy podokresy Nie znamy dokładnych wartości miar i wag. przy interpretacji fonetycznej i tłumaczeniu. zostały zastąpione znakiem X. / pa-si-te-o-i e-ri-nu. zapisanych w piśmie linearnym B. Uproszczona chronologia kultury egejskiej* Kreta kultura minojska 3000-2600 2600-2300 2300-2000 A 2000-1900 B 1900-1800 A 1800-1750 B 1750-1700 A 1700-1650 B 1650-1580 A 1580-1500 B 1500-1450 1450-1400 A 1400-1300 B 1300-1200 C 1200-1100 1100-750 Ląd grecki kultura helladzka** 2900-2600 2600-2300 2300-1900 1900-1800 1800-1700 1700-1580 1580-1500 A 1500-1450 B 1450-1400 1400-1300 1300-1200 1200-1100 1100-750 Cyklady kultura cykladzka 2900-2600 2600-2300 2300-1900 1900-1800 1800-1700 1700-1580 1580-1500 1500-1400 1400-1300 1300-1200 1200-1100 1100-750 Nazwa okresu wczesny wczesny wczesny średni średni średni późny 1 2 de-u-ki-jo-jo 'me-no' di-ka-ta-jo / di-we da-da-re-jo-de pa-de pa-si-te-o-i qe-ra-si-ja a-mi-ni-so. Przykładowa lektura tabliczki29 K N F p 1+31 Deukioio men(n)os p Diktaiói Diwei OLIWA X \3 Daidaleio(n)de OLIWA X \Ą Pa(n)dei (?) OLIWA X p pa(n)sithehoiki OLIWA X p K»erasidi OLIWA X p Amnisoi pa(n)sithehoihi OLIWA X f Eńnui OLIWA X \> *47da(n)de OLIWA X |10 Anemon hiereidi OLIWA X | u puste |'-' tosson OLIWA X W miesiącu Deukiosa p Dzeusowi Diktajskiemu OLIWA X | 3 do Daidaleion OLIWA X |4 Pandesowi OLIWA X p wszystkim bogom OLIWA X p K'"erasii OLIWA X \7 wszystkim bogom w Amnisos OLIWA X | 8 Erynii OLIWA X | 9 do *47da OLIWA X |10 kapłance wiatrów OLIWA X |'' puste \n w sumie OLIWA X i Ts r \ ?? ' ** • II. M7-da-de a-ne-mo . /i-je-re-ja vacat to-so późny I II III I II III I II III 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OLES 1 OLES2 OLE S I OLE 1 OLE s u S 1[ OLE V 3 OLE V 1 V 4 OLE 3 S 2 V 2 późny „Wieki Ciemne"*** * wszystkie daty przed Chr. 29 36 37 .LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ ADDENDA I. odpowiednie więc wartości.

). Aus der der Welt der fruhgriechischen Lineartafeln. (edd.-P. Wórterbuch zu den Inschriften im kyprischen Syllabar..FI.L... Die mykenische Welt in ihren schriftlichen Zeugnissen. Roma 1973-76. Aufgaben und Ergebnisse der Mykenologie. I. Die fruhgriechische Texte aus mykenischer Zeit. Jorro F.. 01ivierJ. (ed. A k t a k o l o k w i ó w .-P. Prehistorie a protohistorie feckych dialektii. 01ivier J.4. The Pylos Tablets Transcribed. HookerJ. Bristol 1980. BerlinNew York 1992. (edd. Roma 1965. (ed.R. Actes du sixieme Colloque international sur les textes myceniens et egeens tenu a Chaumont sur Neuchatel du 7 au 13 septembre 1975. Warszawa 1987. Chadwick J. Roma-Paris 1958-72.. Neuchatel-Geneve 1979. fljbitc u KjMmypa MUKeucKou Fpn/uu. ripedMenmo-mmsimuiiHbiu cjiotsapb zpeuccKoto MUKO. Homer i epoka heroiczna. k o n g r e s ó w i s y m p o z j ó w . Chicago 1964. Acta Mycenaea. 01ivier J. Tractata Mycenaea. Odczytanie pisma linearnego B. Heubeck A.S. Roma 1965.). Colloąuium Mycenaeum. MelenaJ... suppl. Bennett E. Paris 1961 (21983). w druku. The Knossos Tablets.L.). 25. Documents in Mycenaean Greek. Neumann G. Kpumo-MUKwcKuu nepuod. Bern 1986. 15 IX 1958) = Athenaeum 36. Paris 1976-1985. S ł o w n i k i .-P... Madrid 1991. Heubeck A. Brno... Greece in the Bronze Age. Martin T.. La ciyilta micenea nei documenti contemporanei. s. Duhoux Y. Paris-Athenes 1975. Hepo3iiaK B. Vermeule E. Paris 1996. (edd.. Patzek B.D.. MocKBa 1988. Roma 1974. Proceedings of the Mycenaean Colloąuium ofthe VIIIth Congress ofthe International Federation ofthe Societies of Classical Studies (Dublin. (edd..). Mykenaika. Salamanca 1958.H..).. (edd..L. Warszawa 1998. Eine kurze Einfuhrung in Grundlagen. Wrocław 1975. Vitoria 1995.. s. Proceedings ofthe Fifth International Colloąuium on Mycena­ ean Studies..LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. (edd. Actes du IX' Colloąue international sur les textes myceniens et egeens (Athenes.J.. internationalen mykenologischen Kolloąuiums (Universitat Salzburg. Proceed­ ings of the Mycenaean Symposium.A... (edd. I-V. 2 1973.. Sztuka egejska. H .-P. (ed.. Masson O... Cambridge 1976. April 1981. Corpus of Mycenaean Inscriptions frorn Knossos. vols. 01ivier J. Młynarczyk J. Godart L. 4-8 September 1961. Majewski K. Olhder J..-P. 295-436.). Ventris M. Louvain-la-Neuve 1985.. Egetmeyer M.. The Tablets andNodules in Linear Bfrom Tiryns. Le disąue de Phaestos. Brno 1968. Antologia comentada de textos micenicos. Diccionario Micenico. vols. II. Chadwick J. Góttingen 1983.. Sacconi A. Deger-Jalkotzy S.)..5. Ilievski P . Floreant Studia Myce­ naea: Akten des 10. Beedeuue e MUKenonozwo. His­ toria starożytnych Greków. Munchen 1970. Wyspy wiecznego szczęścia. JleHHHrpafl 1986.L. Olhder J. Warszawa 1958. Proceedings ofthe Eighth Inter­ national Colloąuium on Mycenaean Studies.H. Góteborg 1960. 01ivierJ.). Amsterdam 1971. Starożytna Grecja. held in Ohrid. Sacconi A. (edd. Panagl O.).. Vergleich des Mykenischen mit der Sprache der Chorlyrik. (edd. Palmer L. Etudes Myceniennes..R. vols. Fifth Edition. Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa. Problems ofCulture andSocialLife in Messenia. Thebes andMycenae. vols. Chadwick J. Harmatta J.. Killen J. Les inscriptions chypriotes syllabiąues. Warszawa 1988. Rutkowski B. 15-20 September 1985. Warszawa 1972.-P.). Le disąue de Phaistos. Pismo linearne B i pisma pokrewne. Studia Mycenaea.). Hiller S.. Lejeune M.. Budapest 1984. O p r a c o w a n i a . Akten des VII.T.. Stella L. Mundliche Dichtung und Geschichtsschreibung. Melena J. 3-7 avril). Bennett E. Press L. Warszawa 1963. Salamanca-Vitoria 1989. Roma 1963. I-III. Morpurgo-Davies A. Olhder J.. IilapuiiKiiH C. Madison 1964..). Skopje 1987.yl Tentative Grammar of Mycenaean Greek. & Crepajac L. (edd. Linear B: A 1984 Suruey. Warszawa 1994. Kreta-Hellada-Cyklady. Paris 1956. Warszawa 1999. Godart L. Risch E. Pylos in the Bronze Age. Cambridge 1966.. Wipszycka E. 449-514.. Kerschensteiner J..S.-10. Mycenaeae Graecitatis Lexicon. MelenaJ... Recueil des inscriptions en lineaire A. Bennett E. Chadwick J. Recueil critiąue et comrnente. 1958. MoAianoB A. I-III.A. Lejeune M.). Homer und Mykene. TITHEMY. Warszawa 2 1987. The Mycenaean World. vol. t. Ruipćrez M. Actes du [premier] Colloąue international sur les textes myceniens (Gif-sur-Yvette. I-II. (edd. Chadwick J.L. Res Mycenaeae. Miihlestein H..-P.). (ed.R. I BIBLIOGRAFIA PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ W y d a n i ą t e k s t ó w . MOCKIMAeininrpaA 1957.. Morpurgo A.. (ed. Chadwick ]. Linear B: An Introduction. U kolebki cywilizacji europejskiej. I-V... Luce J. Bartonek A. Rutkowski B.T. Los Griegos Micenicos. Munchen 1992.6. Brno 1987. Góttingen 1960. [13-14] April 1966. Salamanca 1991.). I-II. (ed. Sztuka Cypru. Killen J. Oxford 1963. Ruiperez M.. Panagl O. 27 August-1 September 1984). The Interpretation of Mycenaean Greek Texts. VilborgE.. Athenes 1992 = Bulletin de correspondance helleniąue.).. vols. Bravo B. Atti del 2' Colloąuio internazionale di Studi Minoico-Micenei (Pavia. Doria M. Thomson G. Triimpy C . Godart L. Mycenaean Studies.. Internationalen Mykenologischen Kolloąuiums in Nurnberg vom 6. I-II.. Warszawa 1964. Duhoux Y. 3-8 September 1979). Hiller S. The Olive Oil Tablets of Pylos.A.A.).. Cambridge 1965. 30 March-3April 1970. Ka3ancKene BTL. 38 39 .. Bartonek A. Palmer L. Proceedings ofthe Cam­ bridge [=Fourth] Colloąuium on Mycenaean Studies [8-12 April 1965]. Roma 1968. Warszawa 1983. 599-601. Corpus delie iscrizioni yascolari in lineare B. Louvain 1977. Sakełlarakis I . Salamanca 1972. CambridgeRoma 1986-99.. Ruijgh C. (ed.). held in Salamanca. Atti e memorie del 1° Congresso internazionale di Micenologia. Roma 27 settembre-3 ottobre 1967.).V.L. Memoires de philologie mycenienne. FlaAtnmHiiKU dpeeneiiweu epenecKoii nucbMeiiHocmu. Etudes sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycenien. Darmstadt 1976.L. (ed. Dyczek P.1995). voIs. Corpus Hieroglyphicarum Inscriptionum Cretae.. Aypte Cii. Pro­ ceedings ofthe Third International Colloąuium for Mycenaean Studies held at „Wingspread".-P. Za­ rys religii wczesnogreckiej. Studia Mycenaea [w:] Proceedings ofthe VIIth Congres ofthe International Federation ofthe So- cieties of Classical Studies (Budapest. 2-6 octobre 1990). vols. (edd. Madrid 1985-93. Egeaprehistoryczna. 30. Ka3aHCKnił H..). Awiamento allo studio del miceneo.

s. że zasadniczo mamy do czynienia z tekstem powstałym pomiędzy 750 a 680 r. by datować Odyseję na pierw­ szą połowę VII wieku. W tym miejscu krótko przedstawię poglądy autorów. którzy stworzyli zachowaną do naszych czasów epikę. niżej. że każdy z poematów ma swojego własnego twórcę. Ruijgha (DHomere awc origines proto-myceniennes de la tradition epiaue. inni twierdzą. 1998). są one wystarczająco spójne. Crielaard. na których najczę­ ściej się powołuję: B.]. . Na połowę VIII wieku datuje poematy I. Oczywiście tekst zapisany podlegał zniekształceniom. s. History and Archaeology. Taką samą opinię wyraził J. Niezależnie od uznania istnienia ' Dobry przegląd stanu badań sporządził B. przed Chr. jed­ nak badania nad kulturą oralną i piśmienną dowodzą. ed. bądź przez dwóch autorów pomiędzy połową a końcem VIII w. ed. Niektórzy badacze uważają Iliadę i Odyseję za dzieła jednego autora.HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Lech Trzcionkowski Wśród historyków panuje niemal całkowita zgoda. How to read „Homeric society"?.B. Wreszcie K.] niemal wszyscy dziś sądzą. co jest także założeniem niniej­ szego tekstu. P. 201. Podobne stanowisko zajmował także R. ed. 1986. Morris (Use andAbuse of Homer. Homer and tbe Origin ofthe Greek Alphabet. Amsterdam 1995. Some Remarks on tbe Datę ofthe Homeric World. nie należą do poezji ustnej. s. Homer. by J. P. H. s. 2 Por. p. zwł."). który jednocześnie stwierdza. aby traktować je jako łącznie. Amster­ dam 1995. że Iliadę należy datować na lata 775-750. 169-194) stwierdza. Cambridge 1981. nie zmienia faktu. s.P. których nie można uniknąć w czasie przepisywania. Bravo. Crielaard. by N. zanim utrwalono je w piśmie. Istnienie szeregu interpolacji oraz wpływ kolejnych redakcji. że niezależnie od tego. s. 195-200. London 1998. Cambridge 1982. 186-220. choć istnieją przesłanki. Kirk) sądzą. 91-94). że przez „Homera-poetę" rozumie poetę (-ów).. Polis u Homera. Homer. [w:] Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. jednak w pisanym piętnaście lat później artykule Homeric Poems as Orał Dictated Texts (zamieszczonym w C Q 48. dokonywanych począwszy od VI wieku.. 17 {„Iliada i Odyse­ ja są dziełami jednolitymi i głęboko przemyślanymi [.A. napisane zostały zaś przez jednego. Powell. lecz stanowią począ­ tek poezji pisanej..J. CA 5. by J. Janko. a dokonał tego genialny poeta dyktujący swój poemat (s. [w:] Homeric Ouestions. Crielaard. s. że powstania tych poematów nie można datować na czasy przed połową VIII w. czy oba dzieła stwo­ rzył jeden czy dwóch poetów. s.e. Warszawa 1988. van Wees. 1-96.n. przychyla się do zdania C. [w:] Homeric Ouestions. Raaflaub (w artykule Historians Headacbe. Hesiod and the Hymns. Fisher. że bez istnienia ustalonego wzorca pod postacią zapisu tekstu nie jest możliwe dosłowne zapamiętywanie długich tekstów2.. aby zapisać poezję epicką. a Odyseję nieco później. że Iliada i Odyseja powstały i zostały zapisane między połową VIII a pierwszymi dziesięcioleciami VII wieku przed Chr. 81-138). 21-26). że rapsodowie mogli przekazywać owe „monumentalne kompozycje" w dosłownej postaci przez trzy do sześciu pokoleń. [. [w:] Świat antyczny.' Co prawda niektórzy badacze (G. że alfabet grecki został wynaleziony. że oba dzieła datuje się zazwyczaj na drugą połowę VIII wieku.

364-382. zob.C. Cechy stylistyczne tekstów epickich wskazują. Problemy związane z pró­ bami rekonstrukcji „świata homerowego" zaprezentowane zostaną w części trzeciej niniejszego opracowania. by Lynette G. tam nato­ miast świat przez niego p r z e d s t a w i o n y . Debata dotycząca historyczności świata homerowego wiąże się z dwoma innymi zagadnieniami. zatrzymam się na chwilę nad kulturą grecką wieku VIII i VII. 141-188. Whitley. W pracy historyka dane eposu są zesta­ wiane z obrazem rzeczywistości historycznej.H. Paris 2002. domy. Rhodes. że Iliada i Odyseja są zwieńczeniem długiej tradycji poezji ustnej. na którym roz­ grywa się akcja poematu. by N. w którym poeta nauczył się techniki poetyckiej. Rzecz charakterystyczna. Copenhagen 2000. van Wees. Obok źródeł pisanych badacz musi sięgać do wyników prac archeo­ logicznych5.P. na które składają się odpowiedzi na pytania o historyczność „wojny trojańskiej". Świat. że filologowie uciekają się przy analizie epiki do pomocy historyków. Przed przystąpieniem do rozważań na temat histo­ ryczności świata homerowego należy zatem omówić oba zagadnienia z punktu widzenia historyka. który wyłania się ze późniejszych źródeł pisanych. 17-65) i uzupełnionego przez tego samego autora tekstem Una societd legata alla terra. 527-560. societa. s. redakcji. tegoż. Hansen powstrzymuje się przed włączeniem eposu homerowego do rozważań nad począt­ kami greckiego mikropaństwa. środowiska histo­ rycznego będącego pierwotnym kontekstem funkcjonowania obu dzieł. Pierwsze jest przedmiotem tzw. Donlan. J. horyzont geograficzny). przeróbek. co będzie szczegółowo omówione w pod­ rozdziale dotyczącym „społeczeństwa homeryckiego".in. Stwierdzenie. w którym żył autor Iliady i Odysei. Crielaard. Niepokój wywołany sporem o zwią­ zek między tradycyjną twórczością aojdów a geniuszem Homera. a cura di S. zob. 1970. Pada wówczas pytanie o „świat homerowy". W przypadku analityków chodziło o odtworzenie drogi do ostatecznej „redakcji" tekstu. że wiek VIII jest czasem głębokiej rewolucji strukturalnej zachodzącej w społeczeństwach greckich. 4 Dyskusja początkowo zmierzała do ustalenia autora (autorów) zapisanego tekstu. The Invention of Homer. Często w zgodzie z tradycją antyczną mówiąc o autorze poematów używa się imienia Homer. Mitchell and P. The Archaeology ofAncient Greece. Dru­ gie dotyczy „wojny trojańskiej". dzieląc uczony świat na dwa obozy: unitarystów. niniejsze uwagi po­ zornie wyprzedzają w toku wywodów to. W świetle badań historycznych nie ulega wątpliwości. The Hellenie Polis. vol. początki opiewającej ją tradycji epickiej jako jądra póź- niejszych poematów oraz sposobu przekazywania poezji ustnej oraz pamięci społecz­ nej w ciągu „wieków ciemnych". s. nie oznacza. [w:] / Greci. Chodzi o świat przedstawiony w eposie z jego szczegóło­ wymi opisami realiów (przedmioty. wskazuje jedynie na środowisko. 5 3 Na temat „stworzenia" postaci Homera w VI wieku przed Chr. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO jednego bądź dwóch autorów Odyseję uważa się za dzieło późniejsze. Archaic Greece: New Approaches and New Evidence.L. 1999. oraz pluralistów (analityków) zaprzeczających jedności i doszukujących się w przekazanym przez tradycję rękopiśmienną tekście pierwotnych wersji. 2: Una storia greca. pochodzących z okresu archaicznego (Hezjod. gdyż w tym miejscu zostanie krótko przedstawiony świat. W. Łanowski w swoim wstępie do Iliady w serii Biblioteki Narodowej. nie poświadczonego przez inne teksty. by R. na które odpowiedzi oczekuje się od historyków: w jakiej epoce rozgrywa się akcja Iliady? czy opowieść epicka odbija jakąś rzeczywistość historyczną i auten­ tyczne wypadki. s. The Greek Renaissance ofthe Eighth Century B. że technika kompozycji obu dzieł nosi znamiona poezji ustnej z szerokim użyciem formuł oraz tradycyjnych tematów. ed. Zanim omówię historyczne aspekty poematów homeryckich. 255-314. ed. La genese dupolitique. Pozornie. Schnapp-Goubeillon. że poeta nie był oryginalnym twórcą. sprawia. 6 Ostatnio toczy się ożywiona dyskusja związana z wczesną polis. starając się znaleźć w nich informacje dotyczące wczesnego okresu dziejów Grecji. W fundamentalnych dla zrozumienia polis stu­ diach M. History and Archaeology. poezja liryczna. kwestii homeryckiej (homerowej). jakie postawił J. M. Za takim stwierdzeniem przemawia szereg argumentów. przez co rozumie się tło. Parola del Passato 25. Homer. Najwięcej skorzystałem z artykułu B. przekonanych. jest światem wspólnot obywatelskich7. Z próbami okre­ ślenia autora eposu wiązała się oczywiście kwestia czasu i miejsca jego (ich) działalności. że część „zasadniczych pytań". która tworzyła społeczny kontekst pier­ wotnego funkcjonowania eposu. który poeta z n a ł i w którym żył. parte 1: Formazione. Stockholm 1983. arte.H. Hansen. kolejnych nawarstwień. A. inskrypcje) lub klasycznego. innymi słowy: pro­ blem oryginalności poety. język poematów zawiera słowa. że każdy z poematów napisał jeden oryginalny twórca. cultura. [w:] A Comparatwe Study ofThirty City-State Cultures. O związkach archeo­ logii VIII i VII wieku z poematami homerowymi pisze J. s. 381-395. 42 43 / .J. które oznaczają instytucje społeczne i polityczne charakterystyczne dla greckich państw obywatelskich znanych z okresu Na temat archeologii Grecji wczesnej epoki żelaza i okresu archaicznego zob. ze względu na trudności ustalenia daty powstania tekstów poematu. West. jest pytaniami. 77-265. C Q 4 9 . 7 Polis u Homera jest przedmiotem kilku ważnych studiów. Changes and Shifts in the Meaning of Demos in the Literaturę of Ar­ chaic Period.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Cambridge 2001. by M. Storia. London 1998. rewolucji. ed. s. Wśród wcześniejszych prac nie wykorzystanych przez Bravo warto wymienić m. osiedla. Zob. s. Hagg. Bravo Polis u Homera (s. Torino 1996. Aux origines de la Gre­ ce (XIII'-VIII" siecles avant notre ere). s. Fisher and H. London—New York 1997. sięgającego końca XVIII wieku sporu o okoliczności powstania Iliady i Odysei. ze scena­ mi życia prywatnego i publicznego (instytucje społeczne). Po pierwsze. ed. a jeżeli — to w jaki sposób to czyni? Z drugiej strony sami historycy czytają Iliadę i Odyseję jako źródło historyczne. która doprowadziła do powstania nowej formy organizacji politycznej •— polis6. The Development of the Polis in Archaic Greece. Settis. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centrę.: Tradition and Innovation. chociaż ostrożniejsi wolą mówić o poematach homerowych3. 201-288. Ponieważ w rekonstrukcji tego okresu dziejów Hel­ lady podstawowym źródłem pisanym pozostają Iliada i Odyseja.

Bravo. Afjuoc oraz Aaóc oznacza całą wolną ludność danego terytorium. Po drugie. XIII. jaką mamy u Homera. Bravo wykazał. 325. rewolucja hoplicka. że z uwagi na swoje pierwotne znaczenie (chodzi o znaczenie „grupa wojowników związanych z jakimś przywód- scach jest używane wymiennie ze słowem Aaóc w znaczeniu „lud. Niezależnie od rosyjskiego historyka podobne spostrzeżenia. np. B. przedstawił E. a ponieważ jest głęboko zakorze­ niona w języku poetyckim eposu. doio-toi. XV. II. 776-777.A. B. Niemal synonimicznie. 105. w in­ nych przypadkach występuje w kontekście wojskowym. 5 Chodzi o takie miejsca jak //. Latacz wykazał. 298). 24. po­ dobnie jak w innych tekstach VII i VI wieku. w formule: „kim i skąd jesteś. Na istnienie wspólnoty obywatelskiej wskazuje obecność dwóch innych słów ho­ merowych: Aaoi. która w danym momencie nie znajduje się pod bronią. można znaleźć zasadnicze cechy struktury polis okresu późniejszego. 81. 30. 20 n. gdzie twoja polis i twoi ro­ dzice?" (Od. 14 //. Od. a nie w znaczeniu „wspólnota obywatelska". (Aaóc) oraz 6fjuoc. że wspólnota obywatelska jako instytucja polityczna istniała zanim słowo rcóAic na­ brało takiego znaczenia pod wpływem ewolucji semantycznej słów noAitnę i doroc („człowiek mający do czynienia z miastem jako miejscem działalności publicznej" > „współobywatel" > „obywatel")". że bohaterowi homerowi utożsamiają się z jednostką polityczną tworzoną przez jakieś terytorium (okolicę wiejską) z ośrodkiem miejskim. 44 45 . III. Z obowiązkiem wspólnego ponoszenia tru- cą"). //. że Homer znał z co­ dziennego doświadczenia technikę walki zwartym szykiem ciężkozbrojnej piechoty. Benveniste. Elitę tworzyli ci wła­ ściciele ziemscy. 10 //. jak i bied­ ni stanowili jednak jednorodną grupę tych. Biedniejsi byli zmuszeni do trudzenia się na swojej ziemi. II.) czy lud określany słowem 6f)(j. która tworzy w razie potrzeby armię obywatelską. pacriAfjec). 555: „nazwij mi twoją ziemię i twoje terytorium i twoją polis". Teksty używają niemal synonimicznie słów nóAic i aaxv w znaczeniu „miasto" jako zespołu zabudowań lub jako osiedla z jego mieszkańcami8. Wielokroć jednak słowa występują poza kontekstem wojskowym jako nazwy wspól­ noty zgromadzonej na agorze12 lub wspólnotę w ogóle13. Polis u Homera. Słowo 5f)uoc w kilku miej- 8 Polis w znaczeniu „miasto-osiedle" m. por. 776-777. 497-508 (lud zgromadzony na agorze w czasie sądu). 1983 [1986]. Zarówno bogaci. Wśród obywateli można wyróżnić ścisłą elitę władzy (możnych. Actóc w znaczeniu „lud" nie może odnosić się do ścisłej elity (tzn. 11 Pace. X. AeiiHHrpaA 1976. 1: Economie. oglądane z zewnątrz (tzn. W //. parente. 304. przeciwstawionej biedniejszym obywatelom określanym mianem KOCKOI. płodów rol­ nych i stad bydła skłoniła właścicieli ziemskich do utworzenia wojska obywatelskiego. 170. Zob. s. Takie utożsamienie wspólnoty obywatelskiej z wojownikami jest cechą charakterystyczną polis okresu archaicznego. s. XVIII. 114. 803-806. co wielu badaczy skłania do negowania istnienia instytucji wspólnoty obywatelskiej w czasach Homera. J. Polis u Homera. Ponadto słowo noAiinc może oznaczać „członka wspólnoty obywatelskiej (nóAic). tłumaczenie i interpretację B. s. s. Raaflaub (Homer to Solon. lecz która w każdej chwili może stanowić uzupełnienie siły zbrojnej. chociaż z uwagi na przedmiot narracji świat herosów skupia się na indywidu­ alnych wyczynach wojennych bohaterów. Bravo. Opierając się na tych danych. K. który stanowi wspól­ ny dla wszystkich punkt odniesienia jako miejsce działań publicznych. wspólnota"14. 55-73). Paris 1969. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO archaicznego i klasycznego. por. Konieczność obrony majątku ziemskiego. XXIV. 192 znaczenie „współobywatele" ma słowo do"toi. Nie można jednak zaprzeczyć. vol. Analiza eposu wskazuje na istnienie wyraźnego podziału na dwie zamknięte grupy: wolnych obywateliwojowników oraz niewolników. XIV. gdyż istnieje między nimi niewielka różnica. dostrzeżona już przez A. Od. XXIV. „wojowników". Podstawowym kryterium roz­ różnienia między tymi dwiema grupami była wielkość majątku. gdzie polis = miasto. grupę ludzi bogatych (wraz możnymi tworzącą grupę doiaTOL — „najlepszych") oraz tłum (rtArjSuc. w strukturze wspólnoty obywatelskiej. 13 Por.in. Tłumaczenie i analiza odpowiednich miejsc zob. s. 252. 27-28. 264. B. 33-45): miasto oglądane z wewnątrz zazwyczaj nazywa się daru. Od. 363-373. 41. XIX. op. Zastrzeżenie to nie dotyczy 6rjpoc. którzy byli wystarczająco zamożni. pacriAfjec).. Istnienie słów wyrażających wzajemny stosunek między osobami wynikający ze wspólnych relacji względem miasta jako organizacji politycznej świadczy o istnieniu państwa obywatel­ skiego. cit. XIX. societe. nazywanej dyaSoi —• „dobrzy". 23-24. Andreeva (PatmezpeuecKuu nojuic (zoMepoeciaiu nepuod). Ktema 8.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. w okresie wieków ciemnych zaczęły określać „grupę wojowników związanych z jakimś przywódcą". s. Aaóc lub Aaoi. można przypuszczać. W ten sposób użycie obu słów świadczy o istnieniu wspólnoty obywatelskiej. 136-137. 241-243 oraz w Od. XI. z otaczającymi je mura­ mi) określa się rtóAtc. Od. że w tym zakresie homerycka Kunstsprache powstawała w kontekście polis. s. [w:] E. 50) stwierdza. 187. aby nabyć oręż ciężkozbrojnego piechura (hoplity) i wyruszyć na wyprawę wojenną w towarzystwie niewolnika. dotaTiJEc — „najlepsi". omówienie tego problemu u B. s. podparte szczegółową analizą filologiczną. 12 Por. składającego się z ciężkozbrojnych piechurów.oc w znaczeniu węższym: „ogół obywateli nie należących do elity". Polis u Homera. Levy (Astu et polis dans llliade. VIII. którzy dzięki zamożności nie musieli pracować na swoich polach. wspólnota obywatelska składa się z eli­ ty. XXIV. Kilka razy spo­ tykamy słowo noAitnę (a także daTÓc) w znaczeniu „współobywatel"9. XI. Vocabulaire des institutions indo-europeennes. XXIV. 95-96 (ogół ludności w kraju). 234. co znalazło swe odzwierciedlenie także w epice. al­ bo tę część wspólnoty obywatelskiej. Bravo. W poematach homerowych. obywatela państwa-miasta" i określa status przysługujący danej osobie jako członkowi organizacji państwowej10. XVI. a także 13. oznaczające pierwotnie „wojsko". Jest zatem oczywiste. że w czasach poety dokonała się już tzw. falangę. oznaczając albo „wojsko". Bravo. II. por. I.

Zebrał ponad 13 000 tekstów (w tym 3 500 nagranych płyt aluminiowych). które można znaleźć we frazach należących do języka poetyckiego. Pozostali (biedniejsza większość wspólnoty obywatelskiej) przysłuchiwali się wymianie zdań i opowiadali się za najbardziej przekonującym zdaniem. Powell. C. Powyższe uwagi pozwalają lepiej umieścić poezję heroiczną w kontekście histo­ rycznym. badając problem przerzutni. Nie ulega wątpliwości. w 1930 r. KIOV £'YX°C. a jego obraz został ukształtowany w środowisku doiatot. Iliada i Odyseja. lub przy­ najmniej będzie wyrażał idee tak bliskie tradycyjnym formułom. starał się znaleźć rządzące nim zasady ekonomii (czyli zasady oszczędności) oraz dystrybucji (zasięgu występo­ wania). Aaóc) mieli prawo uczestniczyć w zgromadzeniach (dyoor])15. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO du obrony terytorium wiązały się prawa polityczne. Polis u Homera. West. R. mogli dążyć oni do wzbogacenia się i dołączenia do wąskiej warstwy najbogatszych. Poezja epicka stanowiła najwyższą formą kultury tworzonej w kręgach greckiej elity. Proces zapisu poe­ matu Parry wyobrażał sobie na podobieństwo własnej pracy z bośniackimi guslarami. Lord. że tworzą one pewien system. wers po wersie. Wybór padł na epikę południowosłowiańską pod wpływem prac profesora Uniwersytetu Karola w Pradze. nauczywszy się języka serbskiego. możni. M. Bravo. który dyktował wersy skrybie. i ponownie w latach 1934-1935. co opisał w swej pracy. że prawdopodobnie od dziecka uczył się wykonywać pieśni oparte na tradycji rozwiniętego systemu formuł oraz odziedziczonych z przeszłości tematów epickich. B.Stwierdziwszy. Ponieważ przed biedniejszymi (K«KOL) nie wzniesiono instytucjonalnej bariery oddzielającej na stałe od elity. a wyposażony w materiał piśmienny skry­ ba zapisuje go. Przede wszystkim nie zdawał sobie w pełni sprawy. Styl taki nazywamy „stylem formularnym". dysku­ sję". Ruijgh. Poeta dyktuje swoją pieśń. Gdy w 1928 r. Parry skupił się w swych badaniach na „formułach" definiowanych jako „grupa słów. może on umieścić w wersie jedy­ nie te idee. Wartości te jednak podzielała większość wolnych członków wspólnoty obywatelskiej. debatę.B. Hipoteza powstania eposu homerowego jako tekstu komponowanego ustnie pod­ czas występu poety. Doszedł mianowicie do wniosku. że świat przedstawiony w Iliadzie i Odysei jest świa­ tem elitarnym. jest podsta­ wową cechą twórczości oralnej. Zastosowanie metody porównawczej doprowadziło go do sprecyzowania spostrzeżeń dotyczących związków między poematami homerowymi a tradycją ustną.B. pisał: Nie powinniśmy szukać w Iliadzie i Odysei osobistego stylu Homera. Wyciągając wnioski. W przeciwieństwie do poety.J. Aaóc) z okazji uroczystości publicz­ nych (święta). Ponad­ to odkrył. dwudziestosześcioletni Amerykanin Malcom Parry bro­ nił w Paryżu swój doktorat zatytułowany UEpithete traditionelle dans Homere: Essai sur un probierne de style homeriąue. która wcze­ śniej nie została wyrażona.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Powszechna zgoda co do zwiąż- I. a uczestnicy mieli prawo zabierać równoprawny głos. W następnym roku. które są regularnie stosowane w tych samych warunkach metrycznych do wyrażenia danej podstawowej idei". polegająca na stosowaniu powtarzających się „formuł" (formulas). Parry prowadził intensywne badania terenowe na obszarze Królestwa Jugosławi. który pisze. „KWESTIA HOMERYCKA" I BADANIA NAD POEZJĄ ORALNĄ Przełomem w badaniach nad genezą epiki greckiej było odkrycie jej związku z lite­ raturą oralną. Janko). Mathiasa Murko. są skończonym działem jednego pieśniarza. 38-40. że każdy z posiadanych przez nas poematów homerowych. Wiele miejsc w eposie. Twórca nie­ wątpliwie wyrastał w środowisku poezji ustnej. że dla danej postaci rzadko występuje więcej niż jedna tego typu formuła (zasada oszczędności). co oznacza. s. Parry po raz pierwszy wysunął hipotezę.L. 46 47 . Po odkryciu związków między stylem i strukturą poematów epickich z cechami charakterystycznymi dla poezji oralnej Parry postanowił zweryfikować swoją teorię poprzez badania nad żywymi tradycjami poezji oralnej. powraca także we współczesnych ujęciach (A. Poza wspólnotą obywatelską znajdowali się także wszyscy wolni ludzie. że poematy homerowe powstały jako poezja oralna. Wszyscy jednak obywatelewojownicy (Srjpoc. Badane przez Parry'ego powtarzające się formuły wypełniają w eposie prze­ strzeń między trochiczną cezurą (pauzą) a końcem wersu (zasada dystrybucji). B. wskazuje. w których słowo dyooT] oznacza „walkę słowną. aby móc sprawić sobie oręż niezbędny do walki w falandze. Raz powzięte przypusz­ czenie już nie opuściło myśli badacza. Poeta myśli katego­ riami formuł. tzn. Wniosek Parry'ego był prosty: powstanie tego typu systemu przekracza twórcze możliwości jednego poety czy nawet jednego pokolenia poetów. a pytanie o oryginalność stylu nic dla niego nie znaczy. którzy nie byli na tyle majętni. że sam nie mógł by ich niezależnie poznać. nie przypuszczał. że opisywana przezeń cecha stylu poema­ tów. że na zgromadzeniach wspólnoty obywatelskiej demosu dochodziło do sporów słownych. W każdym razie nigdy nie szuka słów dla wyrażenia idei. lecz także przed całą wspólnotą (6rjuoc. W 1933 r. bę­ dzie stanowić punkt przełomowy w badaniach nad eposem homerowym. Z pewnością głos znaczący zabierali tylko członkowie bogatej elity. że to. Ponadto aojdowie występowali nie tylko podczas biesiad w domach bogatych. jako przykład wybrał konstrukcje złożone z epitetu i rzeczownika (noun-epithet constructions): ćpaiSipoc "EKTWQ •— neoicpowy nnv£Aón£ia — 5oAixóa15 Interpretacja zgromadzeń zob.

Pieśń pozostaje w stanie płynności. 16 Por. Zazwyczaj aojdowie śpiewają na dworach władców (|3aaiAfj£c) dla rozbawienia biesiadników. gdzie są wzywani. jest tematem Odysei. nie służą pomocą w zapamiętywaniu długiego tekstu. Sztuki używania wypracowanego systemu formuł oraz fragmentów mowy poetyckiej. ale pytanie. choć nie brakuje też świadectw występów na zamkniętych biesia­ dach lub śpiewu w samotności. lecz raczej. że poezja oralna funkcjonuje w społeczeń­ stwach. wbrew dawniejszym opiniom. Badania tekstu eposu homeryckiego wykazały. w tworzeniu podczas wykonania. dziesięcioletnia tułaczka Odyseusza. W społeczeństwach nie wykorzystujących pisma do zapisu tekstu („nie wykorzystujących" nie zawsze oznacza „nie znających pisma") nie istnieje potrzeba ani technika. Morris. że wszystkie elementy kompozycji epickiej wykazują znaczną dynamikę i zmienność. Każdora­ zowe dostosowywanie się do oczekiwań publiczności sprawiało. które odsłoniły szereg warstw. który w latach 1870-1890 prowadził siedem kampanii wykopaliskowych na wzgórzu Hissarlik. Spostrzeżenie to ma kapitalne znaczenie dla sporu o świat homerowy. Zapamiętywanie dłu­ gich tekstów pojawia się w społeczeństwach piśmiennych wraz z pojawieniem się wzorców mnemotechnicznych. me­ trum. Oczywi­ ście biegły w swej sztuce poeta powinien zapamiętać jak największą ilość poetyckich „słów" i formuł. zawody poetyckie są publicznymi okazjami występu. która umożliwiłaby wciele­ nie w życie idei dokładnego odtworzenie utworu poetyckiego. Według radykalnego sta­ nowiska A. brano pod uwagę jako miasta opisywane przez epos17. co w kulturze oralnej jest równoznaczne z tworze­ niem. 84. inne natomiast znajdowały swe miejsce w poezji epickiej. Święta. śpiewacy są tam. że pieśni heroiczne wykonywane w kulturach oralnych podlegają nieustannym zmianom. II. Lorda oralny nie oznacza po prostu. igrzyska pogrzebowe. Kryterium oceny słu­ chaczy nie jest wierność poprzedniemu wykonaniu. W kulturze oralnej nie ma ustalonego. ich funkcją jest podtrzymywanie wspólnych wartości leżących u podstaw więzi społecznej. że w poematach homeryckich szczególna rola przypadła formułom (nie należy jednak zapominać. ostatniego bohatera powracającego spod Troi. że wykonanie ma charakter oralny. „oryginalnego" tekstu. Nacisk położony jest na przechowywa­ nie podstawowej idei poematu w zmieniającym się kontekście. s. że pytanie o „historyczność" wojny trojańskiej zrodziło w dobie współczesnej. Ogólnie rzecz biorąc. że pewne wydarzenia i osoby były zapominane. a tym samym w pamięci społecznej. wzory fabularne). CA 5. Cechy heksametru. W dyskusji nad historycznością wojny trojańskiej podnoszono trzy rodzaje argumentów. Po pierwsze. typowe sceny. Oralny charakter poezji epickiej sprawia. nie miało charakteru zrytualizowanego i nie wiązało się ze ściśle wydzielonym czasem i miejscem. przywoływano wyniki badań archeologicznych prowadzonych na te­ renie wzgórza Hissarlik. czyli — mówiąc ściślej — dla twórcy i jego słuchaczy. ćo należy podkreślić. skracania lub zmieniania części składowych epiki. Przeszłości nie wspomina się ze względu na antykwaryczne zainteresowania. Formuły jednak. Dorpfeldowi (1884-1885). tradycyjne wyrażenia. Pieśni tworzone i przekazywane ustnie zazwyczaj skupiają się na typowych sytuacjach konfliktu oraz problemach etycznych. 1986. Powodzenie pieśni zależy od reakcji zebranej pu­ bliczności. a także narzędzi mnemotechnicznych pieśniarze uczą się od dziec­ ka. Część wykopalisk Schliemann powierzył swo­ jemu współpracownikowi W. których dostarcza pismo16. Dawało to poecie możliwość dość swobodnego roz­ szerzania. Dwie z nich. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO ku poematów homeryckich z poezją oralną pozwala na zastosowanie metody porów­ nawczej i zestawienia ich z lepiej udokumentowaną literaturą oralną w innych społe­ czeństwach. jedna ze scen Iliady ukazuje wyjątkowo Achilleusa śpiewającego w prywatnym zaciszu. który prowadził je także w następnych latach 17 48 49 . PROBLEM HISTORYCZNOŚCI „WOJNY TROJAŃSKIEJ" Tradycja epicka mówi jednoznacznie o walkach herosów pod Troją. wersy. w których pamięć kulturowa nie przechowuje w zasadzie wspomnień o oso­ bach i zdarzeniach poza okresem ograniczonym do trzech pokoleń. łącząc je i modyfikując w czasie każdorazowego występu. istota zasadza się bowiem nie w oralnym występie. UseandAbuse of Homer. że nie każda po­ ezja ustna opiera się na stylu formularnym). Wykonywanie poezji epickiej. że między pieśniarzem a jego słuchacza­ mi powstaje bardzo silny związek. grupy wersów. Co wiemy zatem o poezji oralnej? Badania porównawcze wykazały. Nie należy również zapominać. Troja VI i Troja VII A. Kluczowe znaczenie formuł i stałych fragmentów kompozycji nie zaprzecza moż­ liwości twórczej swobody pieśniarza. w którym powstawała grecka epika. Poezja oralna jest bowiem „improwizo­ wana" w sensie zbliżonym do wykonań muzyki w klubach jazzowych: twórca wyko­ rzystuje istniejące fragmenty mowy poetyckiej (słownictwo charakterystyczne dla Kunstsprache. W konsekwencji zapamiętywanie odgrywa o wiele mniejszą rolę od swo­ bodnego tworzenia w czasie danego występu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Można powiedzieć. sprawiły. Dziesięcio­ letnia wyprawa trojańska stanowi tło Iliady. formuły. czy poemat zaspokaja ich teraźniejsze oczekiwania. Schliemanna. lecz w jego kompozycji podczas wykonania przed słuchaczami. przede wszystkim za sprawą archeologa-amatora H. bądź na placu publicznym. I. dopóki nie zostanie utrwalona w piśmie. lecz z uwagi na jej znacze­ nie dla teraźniejszości.

sięgano także do źró­ deł bliskowschodnich. W najstarszym tekście. tłum. 21 Użyte w tekście hetyckim określenie „człowiek" (sumerogram LU). sprzymierzony z „człowiekiem" z Piggaja i Madduwattasem. ale późne źródła wspominają także o niepoko­ jach w państwie Wilusa. 1-24. Ostatnio pojawiła się hipoteza. Miinchen 2001. The East Aegean-West Anatolian Interface in the Late Bronze Age: Mycenaeans and the Kingdom of Ahhijawa. przede wszystkim hetyckich. s. 20 O ile toponimy Milawanda i Wiluśa jako nazwy miast pozwalają na dość precyzyjną lokalizacją. Z tego samego źródła wynika. w wyniku której król Arzawy uciekł „za morze". Messana. Bonn 2001. s. Mesenia). 22 Kafta obejmuje następujące miejsca. Misana (gr. Blegena. „człowiek z Ahhija"21.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 33-67. Troia und Homer. Chr. porównywalnego do królów Egiptu. Bogazkóy sealings and Karabel.18 Od artykułu szwajcarskiego badacza E. późniejsze Thebai. Preston. Napoli 1994. 1265-1240) traktuje władcę tego państwa jako „swego brata. szukając w nich potwierdzenia historyczności wojny trojańskiej bądź międzynarodowego tła wydarzeń opisywanych przez epos. Por. Jh. Stuttgart—Leipzig 1991. 1924. Ich wpływy były szczególnie silne w okolicach Miletu. Maddawattasa i interwencji he­ tyckich był obszar położony w sąsiedztwie kraju Lukka (Likii). przed Chr. w sprawie Milawaty (nowa postać językowa nazwy Milawandy). 1988. Amniśa (Amnisos). Der Weg zur Lósung eines alten Ratsels. wielkiego króla". za czasów Marneptaha (ok. Mykeny). 352-354. 2004. że Attarissijas. zu Agyptenund Vorderasien: einige Hinweise. póź­ niejsze Mykenai. Zestawiając te dane z materiałem archeologicznym. Vorhomerische Griechen in den Keilschriften von Bogazkbi.III B (w chronologii bezwzględnej ok. Latacz. co w języku ówczesnej dyplomacji ozna­ cza władcę równego znaczeniem. s. Chodzi dyskusję wywołaną wzmiankami o Ahhijawa. s. 105-126. oznacza władcę wrogiego pań­ stwa. o tyle Ahhijawa jako nazwa ludu i państwa przysparza badaczom trudności.). Ostatnim dokumentem hetyckim. 1998. Warszawa 2000. Babilonii i Asyrii. Dobre omówienie ostatnich wykopalisk w Troi zob. że echa tych wydarzeń znalazły się w tradycjach epickich. była zależna od króla Ahhijawa. 47-57 (tam bibliografia). Por. Studi in onore di Marcello Gigante. W trzecim roku panowania Mursilisa II (ok. s. W XIII wieku władcy Ahhijawa utrzymywali z dworem hetyckim normalne stosunki dyplomatyczne. jest list króla Tuthalijasa IV (ok. Milawanda. a Truisa z Troją20. poesia e pensiero nel mondo antico. w którym pojawia się Ahhija­ wa. Amyklai). 1-31. Ulanowska. 1998. Z listów Hattusilisa dowiadujemy się także. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Po drugie. 23 G. Ahhijawa pojawia się natomiast w źródłach egipskich pod postacią Aquaiwasa. Popki Hetyci i Ahhijawa. Forrera19 Ahhijawa jest utożsamiana z Achajami. v. J. Elis. zdobyła miasto Milawanda. [w:] Storia. zwani Ahhijawa. datowanym na czasy króla Tuthalijasa I (ok. Wilusa i Truisa. Hetytolodzy przypuszczają. do której wtar­ gnęli Hetyci w pogoni za jednym z awanturników ówczesnych czasów. W pierwszej (1893-1894). skoro w tekście wróżebnym Murislis czytamy. Anatolian Studies 48. angielskie Troy nad Homer. s. Na temat dziejów Anatolii zachodniej jako źródła greckiej tradycji epickiej zob. w południowozachodniej Anatolii. Die „politisch-historischen" Beziehungen der Agdis-Welt des 15. W odpowiedzi na ten atak Mursilis po­ dejmuje kontrakcję. Lehmann.D. Anatolian Studies 48. Ruckblick und Aublick. [w:] Zweihundert Jahre Homer-Forschung. *Thegwais. A Mortuary Perspectwe on Political Changes in Late Minoan II-IIIB Crete. Meander. J. 221-228. Mitteilungen der deutschen OrientGesellschaft 63. 321-347. J. — Grecy. Ostatnim. Takasnawa King of Mira „Tarkondemos". Do tekstów hetyckich należy dodać dane pochodzące ze źródeł egipskich: w in­ skrypcji grobowej Amenhotepa III (1390-1352) pojawiają się nazwy Kafta (Kreta)22 i Danaja (tożsama z epicką nazwą Aavaoi). ale nic nie potwierdza wojny trojańskiej pojmowanej jako wyprawa podjęta przez wszystkich Danaów (Danuna) przeciwko Troi (Wiluśa). W latach trzydziestych ubiegłego wieku (1932-1938) badania kontynuowali archeolodzy z Uniwersytetu Cincinnati. Mountjoy. Attarissijas. Milawanda z Miletem. zaatakował wasala hetyckiego imieniem Madduwattas. The So-called Dark Ages in Greece. List mówi także o niepokojach w Wiluśa. 1420-1400). a w lo­ kalnych ośrodkachna znaczeniu zyskała miejscowa elita. Lewartowski.) w kontekście ataku na Egipt w przy­ mierzu z Lukku (Licyjczykami). 1375-1210 przed Chr. Between Troy and Homer. Hawkins. Z tej dyskusji wypływają następujące wnioski: — Ahhijawa było państwem leżącym na obszarze Morza Egejskiego i rozciągało swe wpływy na południowo-zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej między Miletem a Likią. Teby). że terenem działań wojennych Ahhija. które pojawiają się w tekstach hetyckich między 1400 a 1223 r. O Danuna wśród „ludów morza" słyszymy w tekstach Ramzesa III (ok. a Milawanda została zdobyta przez Hetytów. podjął za czasów Arnuwandasa I (ok. Kos i anatolijskim wybrzeżu Morza Egejskiego do Miletu.-13. Wilusa z Ilionem. 1318-1290) Ahhijawa. Nie można jednak utożsamiać tego państwa z królestwami mykeńskimi w Grecji właściwej. A. Nie wykluczone. byli aktywni na terenie Anatolii. że wysłano z kraju Ahhijawa oraz z Lazpa (być może Lesbos) posągi bóstwa. Latacz. por. Oxford 2004 (tam obszerna bibliografia). Elida) oraz Amukla (gr. 1240-1215). 18 O stanie badań nad Ahhijawa do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku informuje artykuł M. K. Korfrnanna z Tybingi. Bajśtija (Fajstos). umiejscawia się Ahhijawę na wyspach Ro­ dos. sprzymierzona z królestwem Arzawa (zachodnie wy­ brzeże Anatolii). także P. Kunuśa (Knossos). wymieniając listy i grzecznościowe prezenty.A. wciąż otwar­ tym rozdziałem badań w Troi jest działalność międzynarodowej ekipy uczonych pod kierunkiem M. American Journal of Archaeology 108. 1210 r. L. oraz teksty w katalogu wystawy Troia Traum und Wirklichkeit. poszukując dodatkowych świadectw źródłowych. Nuplia {Naupliori).A. Stosunki Ahhijawa z królem hetyckim nie były jed­ noznacznie wrogie. s. s. wskazującym na silne wpływy kultury mykeńskiej w okresie późnohelladzkim III A 2 . że Milawanda. że w tym czasie na Krecie Knossos straciło dominującą pozycję. które z dużym prawdopodobieństwem można identyfikować z Ilionem. 1400-1375) wyprawę na wyspę Alasija (Cypr). Weleja (gr. Archeologia egejska. aby uzdrowić chorego Musilisa. Ich wyniki zostały opublikowane przez C. 1180)23. 50 51 . De-ąaj-is (gr. 19 połowie XIII wieku król hetycki Hattusilis II (ok. z ośrodkami w Mukana (Mukanai.

Wolicki. od­ znaczających się nadludzką siłą i mających bliskie związki z bogami. The Geography of Homer's World. Pozostałe pojawiają się stosunkowo późno. Walki na Kosowym polu (1389) mogły przetrwać w pamięci niepiśmiennego ludu dzięki propagandzie narodowej rozpowszechnianej przez kulturę piśmienną. cit. pod koniec epoki archaicznej. że przed tą datą pamięć histo­ ryczna plemion greckich podlegała tym samym regułom. jaka toczy się wokół początków kultu herosów i jego związku z rozpowszechnieniem się eposu25. C. miejsce przeby­ wania hezjodowego srebnego pokolenia29. s. w którym żyli herosi. Whitleya. Ważnym czynnikiem stymulującym kult herosów było rozpowszechnienie się eposu i wprowa­ dzenie wyraźnego rozróżnienia między światem bogów i ludzi. Powell. uznanych w VIII wieku przed Chr. J. M. 279-296. s. polegli na polu bitwy. Wprawdzie zestawienie techniki (stylu) bałkań­ skiej poezji oralnej („kompozycja za pomocą formuły i tematu") z epiką grecką przynio­ sło wspaniałe rezultaty i przyczyniło się do zrozumienia stylu homeryckiego.. 25 Zob. 30 B. które zostały opisane przez antropologów i historyków badających kultury oralne. m. Część świą­ tyń była kontynuacją kultów prastarych bogów zreinterpretowanych jako herosi (Aleksandra. według J. co znacznie ogranicza przydatność badań porównawczych nad obiema trady­ cjami w wymiarze historycznym. 28 Por. Osobis'cie skłaniam się do poglądu. 27 Obok herosów znanych z eposu i mitów lokalnych (herosów eponimicznych osad i poleis) status ten otrzymywali m.in. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Po trzecie.A.24 Wszelkie omówienie dyskusji prowadzonej wokół tych trzech punktów powinno być jednak poprzedzone pytaniem o funkcjonowanie pamięci historycznej w społe­ czeństwie greckim w okresie poprzedzającym powstanie Iliady i Odysei. Kullmann. Ancient Greek Hero Cult. 0 . Hagg. wspólnoty obywa­ telskiej zamieszkującej miasto i wiejską okolicę. Powell. Zgodnie z religią polis herosi stanowi­ li lokalne moce. Świadectwa literackie i dzieła historiograficzne okresu archaicznego oraz klasycz­ nego pokazują. Schnapp-Goubeillon. 173-182. R. ed. Vernant. tzn. nr 3-4. Niemniej najpóźniej w drugiej połowie VIII wieku zastosowano wy­ nalazek alfabetu do zapisu heksametru. Można zatem wnioskować. 24 52 53 . 3) Kulty związane z kultem zmarłych wodzów epoki wieków ciemnych (Lefkandi). Po śmierci hero­ som usypywano kurhan (uvfjua) i układano pieśni zapewniające im pośmiertną sławę (KAĆOC). spartańska świątynia Menelaosa i Heleny w Amyklaj istnieje w okresie archaicznym. Early States and Hero Cults: a Reappraisal. Dickie. R. s. Hagg. Antonaccio. nie ulega jednak wątpliwości. Jednakże ani Homer. 201-212. 26 Por. Archaeology of Ancestors. że pieśni guślarzy serbskich pozostawały pod wpływem kultury pi­ śmiennej. 94-113.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. nie mówią o liczbie pokoleń. 2) Świątynie herosów znanych z eposu lub cyklów mitycznych. Wczesny kult herosów można podzielić na trzy kategorie: 1) Kult grobów prehistorycznych (głównie z epoki brązu). Kult herosów pojawił się w Grecji w VIII wieku przed Chr. jest darem Muzy26.in. heroonem. za miejsce pochówku herosów lub. Hezjod w Pracach i dniach opisuje czas pokolenia he­ rosów jako zamkniętą epokę. Oznacza to. s. którą umieszcza między pokoleniem spiżowym a obec­ nym pokoleniem z żelaza. s. [w:] A New Companion to Homer. kiedy zrodził się pomysł spisania utworu poetyckiego tradycyjnie komponowanego oralnie przez aojdów30. Z tym że wiedza o świecie herosów ma boskie pochodzenie. Pismo greckie powstało na przełomie IX i VIII wieku. którego jednym z przejawów jest kult herosów.-P. próbując ustalić czas powstania tego zestawienia sił achajskich biorących udział w wyprawie opisanej przez epos. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece. ed. 1988. i wiązał się z powstaniem polis. Andersen. który roztaczał ze swego grobu dobroczynną lub zgubną „opiekę" nad okolicą i posiadał własny okrąg święty oraz rytuały27. skłoniło współczesnych badaczy do ukucia terminu „grecki renesans"28. Najstarsza z nich. JHS 108. 29-56. m. by I. Również Niebelungenlied oraz Chanson de Roland rozwinęły się w kulturach literackich zawierających elementy świadomości historycznej. Przeformułowanie wyobrażeń o przeszłości.C. M. Stockholm 1999. Leiden 1997. katalog okrętów. Morris and B. 29 J. Mityczne aspekty pamięci. Trudno powiedzieć. założyciele kolonii. Dickie. Homer and Writing. Mackey. że Grecy rozumieli wojnę trojańską oraz wyprawę przeciw Tebom ja­ ko wydarzenia należące do czasu (pokolenia) herosów żyjących na ziemi przed współ­ czesnym „pokoleniem żelaza". Homer and Historical Memory. The Orał Tradition and Its Influence in the Greek and Roman World. niektórzy zwycięzcy w igrzyskach okresu archaicznego.in. Jak zatem funkcjonuje pamięć historyczna w społeczeństwach oralnych? Często przywoływane zestawienie z serbsko-chorwackimi poematami epickimi powinno budzić pewną ostrożność31. Zob. Polska Sztuka Ludowa 57. ed. A. że groby i pieśń są dla współczesnych Homera łącznikiem między światem herosów a współczesnością. Whitley.2003. Leiden 1999. przeł. że tzw. The Greek Renaissance ofthe Eighth Century B. Lanham—London 1995. Konteksty. ściśle związane z miejscem swego pochówku. 31 Na temat ograniczonej przydatności zestawienia eposu homeryckiego z epiką serbską zob. Później słowo „heros" oznaczało każdego zmarłego. które upłynęły od czasu wy­ prawy trojańskiej do teraźniejszości. 700 r. 3-32. Stockholm 1983.: Tradition and Innovation. ed. ed. Bergen 1995. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na debatę. [w:] Signs ofOrality. W eposie herosami (rjowec) nazywa się bohaterów żyjących w czasach opiewanych przez poetów. s. Hiacynt). ani Hezjod nie określają czasu. Helena. [w:] Homer's World. wciąż na nowo interpretowano tzw. A. by E. przed Chr. op. katalog okrętów zasadniczo odzwierciedla sytuację polityczną w Grecji ok. W.

op. s. przypis poprzedni).cit. święta. że zasadza się nie tylko na pamięci komunikatywnej. której nie wypełniają żadne pamiętne zdarzenia. spiżowa broń. że tradycja kulturowa w społeczeństwach niepi­ śmiennych ma charakter „homeostatyczny". co możemy ro­ zumieć jako przeszłe zdarzenie jedynie w wyniku analizy racjonalnej) — ludzie oprawiający pewne rytu­ ały nie zawsze rozumieją je jako coś zapamiętanego. W przeciwieństwie jednak do znanej epiki opartej na świadomości histo­ rycznej (epos o Gilgameszu. Assmann utożsamił flaotinggap z wiekami ciemnymi (1100-800). takie jak hełm z kłów dzika. Wzmianki zatem o wydarzeniach historycz­ nych pojawiają się w poematach dotyczących zdarzeń sprzed 70-80 lat. jest wychwalany jako dobry łowca. że pozostałości pałaców epoki x Op. Pomiędzy niedawną przeszłością a mitem (opowieścią o bogach i istotach nadprzyrodzonych) rozciąga się „płynna dziura" (floatinggap).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Wśród 360 zgromadzonych utworów najstarsza z nich odnosiła się do Ndama. pro­ wadząc badania nad zależnością między zapamiętywaniem a zapominaniem w kultu­ rach oralnych. lecz także świadomości historycznej. 423-450. w której skład wchodzą rytuały. that is. brak też wzmianek o czasie po­ czątku (są nieliczne aluzje). „czara Nestora". doszli do wniosku. który wprowadził do badań nad historią oralną ważne rozróżnienie po­ między przeszłością bezpośrednią. Jest ona wynikiem doświadczeń da­ nego pokolenia przekazywanych w trakcie komunikacji społecznej. Stuarta. Przeciwko tej tezie wystąpił W. Yansina powołuje się przy 32 W analizie tej korzystam przede wszystkim z artykułu W. za­ chowane przedmioty. To. Przenosząc te badania na epikę homerycką. której opowiadanie pozostaje w gestii baśniarzy lub poetów. nie za czas początku. która przekraczają zawartość pamięci komunikatywnej. „Świadomość historyczna" zo­ stała zdefiniowana przez Kullmanna jako „całość wyobrażeń grupowych o przeszłości. Po pierwsze. cit. Wolicki w swoim artyku­ le Piśmienność iv starożytnej Grecji. że pojęcie „pamięci kulturowej" nie jest równie ściśle zdefi­ niowane jak „pamięć komunikatywna". Według niemieckiego historyka epika homerowa nie może być zatem bezpośrednio porównana z tradycją oralną. Ważnym punktem odniesienia mogą być rozważania holenderskiego antropologa J. op. które mogły przywoły­ wać inną epokę. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku antropolodzy J. Homer and Historical Me­ mory (zob. lecz za epokę historycznie odmienną od teraźniejszości. że społeczeństwa te nieustan­ nie dostosowują się i przyswajają teraźniejsze warunki. usuwając wszystko. Skupia się na okresie. the norma! ora! memory" 37 54 55 . to znaczy. że ogranicza się ona do zakre­ su normalnej pamięci. 97. „drogocenny amulet naszego ludu" itd. Owszem. który w latach 1888-1913 zbierał w Południowej Afryce pieśni pochwalne. Pieśń o Rolandzie) epos grecki nie rozwijał się w kulturze pisma. cit. Goody i I. że taką podstawą były widoczne pozostałości przeszłości. że pamięć oralna dotycząca rzeczywi­ stych wydarzeń nie sięga wstecz dalej niż 80 lat. s. 34 W. Trudność tkwi w samym pojęciu „pamięci" (to. Stąd istotne pytanie o podstawy pamięci historycznej eposu. Kullmann. W. Model antropologiczny a nauki historyczne. który zauważa. W inspirującej książce Das kulturelle Geddchtnis [Pamięć kulturowa]33 niemiecki egiptolog J. że w czysto oralnej tradycji imiona (czasem związane z grobami) oraz formuły o postaciach historycznych sięgają nawet 150 lat. tym na badania J. „pamięć historyczna" w za­ sadzie nie przekracza jednak okresu 80 lat. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Uwzględniając kontekst społeczny i kulturowy. dziadka Szaka (król Zulusów w la­ tach 1816-1828). Milano 1997. Większość poematów opiewa samego króla Szaka. Można więc utrzymywać. bez wątpienia uważali czasy. w którym funkcjonowała poezja oralna i powstał epos homerycki. że tradycje historycz­ ne z epoki brązu nie powinny przetrwać w przekazie oralnym. zauważa.s. Z rozważań tych wynikają następujące wnioski. Kullmann36. 100-101. ruiny Myken. historyczny rdzeń Iliady jest prawdopodobnie względnie skromny. co oznacza. o których śpiewali. bardziej owocne będzie zwrócenie się ku wynikom badań antropologicznym i socjologicznym nad przekazem oralnym faktów historycz­ nych32.. J. Otóż badania porównawcze wykazują. którego historia jest opowiedziana z dużą ilością szczegółów historycznych. który współcześnie nazywamy mykeńskim.. brak także genealogicznych powiązań pomiędzy czasem narracji a teraźniejszością. La memoria culturale. Nawet jeśli pieśniarze nie mieli dokładnego poczucia historii. 1987. wodza Żulu z połowy XVIII wieku. Kullmanna. to znaczy zwykłej pamięci oralnej"37. trąd. Tyrynsu i Troi. Z drugiej strony trudno traktować jako „pamięć" teksty nie czytane. złote przedmioty. wydobywane z grobów mykeńskich). Watt. Kullmann. W społeczeństwach niepiśmiennych nie istnieją tradycje historyczne — pamięć o czynach dokonanych przez ludzi współczesnych nie jest kumulowana. Przeciwstawia jej „pa­ mięć kulturową". ricordo e identita politica nelle grandi cwilita antiche. możemy stwierdzić. Vansiny. Jej najdawniej­ szym składnikiem są informacje dostarczone przez dziadków. s. a mitycznym czasem początku.. mity czy — w kulturach pi­ śmiennych — zapisane tradycje (historiografia)34.. 97: „the sum of those ideas of a group about the past that exceed the contents of the communicative memory. odmienną od teraźniejszości (np. de Angelis. Scrittura. 33 W czasie pisania tego tekstu korzystałem z włoskiego tłumaczenia książki Assmanna. co nie ma już znaczenia35. W poematach o Ndama brak jakichkolwiek historycznych szczegó­ łów. lecz poza tymi ogólnymi formułami nie mówi się nic o działaniach wodza. 35 Dobry przegląd badań dotyczący tezy Goody'ego i Watta przedstawił A. Assmann na­ zywa ten typ pamięci społecznej „pamięcią komunikatywną". Kullmann suge­ ruje. co oznacza. że w eposie homerowym nie znajduje­ my opisu teraźniejszości lub niedawnej przeszłości. F. Przegląd Historyczny 87.

Z drugiej strony inni autorzy wyliczają. przed Chr. Innymi słowy. Czy zatem obraz świata epiki składa się z elementów pochodzących z kolejnych epok wyznaczających ciągłość przekazu poezji tworzonej w heksametrze: od okresu rozkwitu świata mykeńskiego po czasy współczesne poecie? Na poetycki obraz świata składa się zarówno przedstawienie rzeczywistości materialnej. tak znacznie rozbieżnymi. że w home­ rowym obrazie świata istnieją obok siebie elementy rzeczywistości epoki brązu. gdyż nie dysponuje­ my narzędziami badawczymi. przed Chr. Chociaż istniały genealogie. Millerem. to pamięć historyczna kultury opartej na przekazie ustnym nie zawierała żadnych szczegółów dotyczących dokonań ludzkich wykraczających poza okres trzech pokoleń. czy w poezji epickiej przetrwała pamięć o wydarzeniu historycznym? Nawet jeśli tak jest. oblężenia i upadki miast weszły do wyobrażeń o przeszłości zarówno starożytnych.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNE] — T. jak i historyków pi­ szących w XX wieku. nie jesteśmy w stanie nic na temat tego wydarzenia powiedzieć. że wedle przeświadczenia Greków epoki archaicznej możliwa wspólnota łoża śmiertełniczek z bogami skończyła się w pokoleniu herosów wojny trojańskiej. umiał wyprowadzić genealogię swojego rodu po ojcu do boga jako szesnastego przodka. Po drugie. a które w wiekach następnych. z przechowaniem pamięci o wydarzeniach z przeszłości zachowanej w głównych tematach poezji epickiej? Innymi słowy. Obraz zmieniał się w chwili. Późniejsi autorzy próbowali stworzyć genealogie. które z nich weszły do języka poezji epickiej w okresie mykeńskim. przed Chr. daty wcześniejsze mniej więcej o dwa stulecia. a także rozstrzygnięcia kwestii ich pocho­ dzenia. a dystans od te­ raźniejszości pozostaje nieokreślony. 800 lat przed nim. A Study in Herodotus. koalicje. a jeżeli tak — to w jaki sposób to czyni? Trudno się zgodzić z dwoma innymi wnioskami Kullmanna. Zważywszy na fakt. który miał gościć Hellenę podczas wojny trojańskiej. 500 r. rozpoczynającą się od Minesa. złożonej z opisywanych w eposie przedmiotów. że gdy starożytni historycy przystąpili do ustalania daty wojny trojańskiej. Poprzednik He­ rodota. 39 Rozważania niniejsze w dużej mierze opierają się na tekście W. W zachowanym tekście Herodota nie mamy spójnej wizji dawnych dziejów Hellenów i barbarzyńców. C Z Y ISTNIAŁO SPOŁECZEŃSTWO H O M E R O W E ? Stwierdzenie. A Tribute to Emily Townsed Yermeule. związków pokrewieństwa lub gościnności. Przyjęcie takiego założenia nadaje ton sporu. [w:] The Ages of Homer. 139-145. czasem sięgające głę­ boko w przeszłość. 38 Można zatem powtórzyć za M. elementy. które umożliwiłyby rekonstrukcję wydarzeń historycz­ nych w na podstawie tekstu eposu heroicznego. Czy mamy do czynienia z paradoksem „odzyskania pamięci" o zdarzeniach historycz­ nych po długim okresie wieków ciemnych. jak i świat instytucji społecznych. wojna trojańska. imiona oraz czyny ich bohaterów. Burkerta Lydia between East and West or how to datę the Trojan War. by przejść do dziesięciu ostatnich przed Psammetychem. Hekatajos z Miletu (ok. Wśród nich wspomina Proteusa. chodzi o rozstrzygnięcie. Według chronologii stosowanej przez Herodota należałoby umieścić jego panowanie mniej więcej w la­ tach 936-903 i gdzieś w tym przedziale czasu miało miejsce dziesięcioletnie oblężenie Troi. przed Chr.. żył ok. gdyż brak bezpośredniego związku z niedawną przeszłością. którego początek panowania umieszcza w 670 r. III. że wojna między nimi musi być historyczna. co sugeruje datę wojny trojańskiej na ok. s. Pomiędzy tymi. sugerując się prawdopodobnie dorycką listą królów spartańskich. Pan. Próby te wykazują tak znaczne rozbieżności. Poza wiekiem VIII rozciągała się terra incognita greckiej narracji historycznej. swobodnie zawieszoną pomiędzy mitycznym czasem początku a teraźniejszością38. W innym miejscu historyk pisze. że Iliada i Odyseja są zwieńczeniem wielowiekowego rozwoju poezji ustnej. Wyprawa przeciw Tebom. Po nim wymienia liczbę trzystu trzydziestu królów. skłania wielu historyków do przyjęcia jako oczywistego założenia. a szeregi imion przodków były niekiedy wzbogacone o pamięć migracji.). swoje spekulacje opierali na „szczęśliwym mał­ żeństwie genealogii i arytmetyki". a mianowicie: że nie można mówić o homeostazie i floating gap. gdy docho­ dzimy do czasów kilku pokoleń herosów opiewanych przez epos. co bliskie jest pierwszej wersji Herodota. Jedynym źródłem tych wszystkich historii jest poezja epicka. których panowanie nie pozostawiło po sobie wspomnienia o czynach godnych pamięci. które kolejne pokolenia poetów wprowadziły w tradycyjne formułki przekazywane następcom w poetyckim rzemiośle. Austin 1995. interakcji między poszczegól- 56 57 . autor Iliady zakłada (lub stwarza) pewną świadomość historyczną pozbawioną absolutnej daty. które połączyłyby bohaterów wysławianych w epice ze współcześnie żyjącymi ludźmi39. który będzie dotyczył okre­ ślenia ilości i znaczenia tych elementów. datami wahała się myśl starożytna. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO mykeńskiej oraz widoczne w czasach Homera ruiny Troi były wiązane z kulturami przeszłości. wojna zachowywała swe bezwzględne miejsce w chro­ nologii w związku z ruinami. 1310/1300 r. oraz że w oralnej tradycji o wojnie trojańskiej brak floating gap względem legendarnego zdarzenia w biegu czasu. umieszczając swe opowieści w czasie pałaców mykeńskich i Troi. nie oznacza. wie­ ków ciemnych oraz początku epoki archaicznej. W księdze drugiej Dziejów historyk powołuje się na przechowywaną przez kapłanów egipskich listę królów Egiptu. że nie mogą służyć po­ mocą w odpowiedzi na pytanie: w jakiej epoce rozgrywa się akcja Iliady? czy opowieść epicka odbija jakąś rzeczywistość historyczną i autentyczne wypadki. Hekatajos musiał wyobrażać sobie pokolenie wojny trojańskiej na około 960 r. że syn Penelopy.

pozostałości i prze­ żytki są izolowane i rzadkie. piśmie. świadomego tworzenia epic­ kiego obrazu świata. co szczegółowo przedstawiliśmy na początku niniejszego rozdziału. Dorach. brak także wzmianek o wspólnotach poli­ tycznych nie rządzonych przez królów.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Jednakże obraz społeczeństwa. X lub IX wieku przed Chr. wskazuje. Ich nieobecność najlepiej tłumaczy idea dystansu epickiego. sytuacja się komplikuje z braku tekstów pisanych niezależnych od eposu. Świat homerowy jest zatem całkowicie postmykeński. Za możliwością rekonstrukcji spójnego obrazu historycznego społeczeństwa ho­ merowego. W przypadku instytucji społecznych. łączy w sobie elementy wielu epok. Data zaproponowana przez Finleya opierają się na następującym rozumowaniu: (1) społeczeństwo przedstawione w Odysei („świat Odyseusza") jest w całkowicie postmykeński. że nie będzie pró­ bował udowodnić istnienia „rzeczywiście historycznego jednego i spójnego" społe­ czeństwa homerowego. W podobny sposób postępuje K. co wykluczałoby wiek VIII jako źródło instytucji i działań świata herosów. że możemy stwierdzić: świat przedstawiony przez Homera nie istniał. Obraz rzeczywistości eposu jest do te­ go stopnia niespójny. B. Zwrócił mianowicie uwagę. Inni badacze postępują ostrożniej i skupiają się na krytyce (złudnej ich zdaniem) możliwości rekonstrukcji świata homerowego. tzn. które miały posmak nowości. Morris). według niego skrom41 Takie stanowisko zajmuje m. oraz miej­ scach nie związanych z głównym tokiem narracji epickiej. Podstawowe różnice dotyczą chronologii społeczeństwa homerowego: propozycja wahają się między okre­ sem wieków ciemnych — XII-XI wiek (A. która przecież świadomie zmierza do przedstawienia przeszłości heroicznej jako odmiennej z definicji przeszło­ ści . Celem jego badań. odpowiadać rze­ czywistości historycznej końca wieków ciemnych. Pozornie najprościej można ją przeprowadzić w odniesieniu do rzeczywistości mate­ rialnej: porównanie przedmiotów opisanych z przedmiotami odkopanymi wydaje się zadaniem łatwym. 42 Korzystam z tłumaczenia francuskiego: Le monde d'Ulysse. Punktem wyjścia rozważań historyka jest założenie. gdyż wszystkie te elementy istniały także w tamtym czasie. świat poety. Również trzecia grupa badaczy rezygnuje z prób rekonstrukcji na podstawie mate­ riałów wydobytych z poematów obrazu społeczeństwa nie znanego skądinąd. Jego śladów szu­ kają przede wszystkim w słownictwie. 58 59 . że społeczeństwo „zamrożone" w poemacie po­ przedza o stulecie czas poety (przesłanka bardzo słaba — świat Pieśni o Rolandzie równie dobrze można opisać w kategoriach czasu jej powstania). greckich kupcach. jest zasadniczo spójny. a także w unikaniu wszelkich aspektów rzeczywistości. że przed­ stawiona przez Finleya lista argumentów. Vernant Blanc. Czy oba aspekty świata poetyckiego w równym stopniu mogły się przechować w pamięci eposu? Postępowanie historyków wobec zarysowanych tu problemów można podzielić na kilka znacznie różniących się postaw badawczych. stawiają pytanie o świat. fantastycz­ nych (wywodzących się z wyobraźni poetyckiej) w celu odkrycia „świata homerowe­ go". W badaniach nad światem homerowym przełomem okazała się praca. a nie o świat. Andrewes) lub X-IX wiek (M. trąd. którego główną zasadą jest odrębność od teraźniejszości. z Pieśnią o Rolandzie. ograni­ czając się do badania. kolonizacji. Morris42. „społeczeństwa homerowe­ go". Wynikiem tego typu badań jest stwierdzenie. zwłaszcza słownictwie pospolitym. Morris. odręb­ ność wyrażająca się przede wszystkim w innej jakości przeszłości. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO nymi postaciami. broni żelaznej czy jeździe równie dobrze mógłby świadczyć przeciwko datowaniu na wiek X. angielski archeolog I. czy najistotniejsze cechy znanego nam społeczeństwa polis VIIVI wieku można odnaleźć w tekstach homerowych. które powstały w okresie między upadkiem pałaców mykeńskich a czasami Hezjoda i poezji lirycznej i które mogłyby stanowić materiał porównawczy dla tekstów homerowych. Finleya The World of Odysseus (1954)41. 81-138. który z n a Homer. Raaflaub. Use andAbuse of Homer. Badacze podejmują zatem próbę rekonstrukcji modelu społeczeństwa przedstawione­ go w epice i umieszczenie go w historycznym czasie i miejscu. jest co najmniej dwuznaczna. bitewnych star­ ciach jazdy. formy rozstrzygania sporów. Bravo {Polis u Homera). I. Dorach. s. który stwierdza. a szczególnie stosunków własno­ ści. obcych (np. M. To społeczeństwo może. który p r z e d s t a w i a . okresu lub świata. Finley) a okresem archaicznym w końcu VIII wieku (I. Tekst Homera w ogóle nie odnosi się do rzeczywistości pałaców epoki brązu. który stanowi tło poematu. podejmowania decyzji. według Finleya. broni żelaznej. Paris 1969.A. Pierwsza grupa uczonych stawia sobie zadanie żmudnego oczyszczania obrazu rzeczywistości przedstawionej z elemen­ tów anachronicznych. Procedurę odkrycia świata p r z e d s t a w i o n e g o przez Homera wspomaga archeologia oraz wiedza antropologiczna (etnologiczna). np. jak wyglądał świat mykeński. zapożyczenia z Bliskiego Wschodu). lecz przeciwko jego datowaniu na koniec wieków ciemnych opowiedział się w 1987 r. które rzekomo uniemożliwiają datowanie świata epickiego na VIII wiek. (3) porównanie z innymi tradycjami epickimi. że Homer żyje w świecie polis. a zestawienie go z danymi antropologii o ludach archaicz­ nych daje sensowny obraz. dziedzica długiej tradycji. (2) przeciwko utożsamieniu świata Odysei z rzeczywistością wieku VIII przemawia brak wzmianek o Jonach. Brak wzmianek o Jo­ nach. Niemniej w poema­ tach homerowych nie ma niczego. par C. a tzw. że piszący w VII wieku poeta nie był w stanie wyobrazić sobie. ponieważ nie ma ciągłości między epoką mykeńską a okresem archaicz­ nym.in. Innymi słowy. Zob.

] to make a plausible case (not to present proof) for the suggestion that within the epic narrative (not encompassing all that is mentioned in this narrative) there is much evidence (not complete and foolproof evidence) to show that the economic. 529.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 192-195. XV. s. Stuttgart—Leipzig 1991. XVI. dodając jednocześnie. to reflect a historical stage of social development in early Greece" (K. cit. Snodgrass zadaje pytanie o możliwość rzeczywistego istnienia takiej różnorodności obyczajów w jednym histo­ rycznym społeczeństwie. Podsumowując Snodgrass pisze (s. [w:] The Ancient Greek City-State. 318. 196-197). Snodgrass mówi bowiem. XIII. 51. 231. 170). że istnienie „posagu pośred­ niego".M. VIII. 41-105. poematy nie poświadczają tego typu wymiany darów. s. XX. M. społeczne i polityczne tło działań herosów (lecz nie same zdarzenia. heroes and actions themselves) is sufflciently (not completely) consistent to reflect elements of a historical society (that is. 46 //. XV. Hansen. I. herosi i działania) są wystar­ czająco (lecz nie w pełni) spójne. który zgodnie z zasadą wzajemności przekazuje zięciowi wraz z córką dobra mające w przyszłości służyć nowej rodzinie. 53. Hipoteza kusząca. I. 116): „Wydaje się więcej niż prawdopodobne. I. 105-106) pisze. Snodgrass44. Konkluzja znajduje swoje potwierdzenie w szerszym kontekście po­ równawczym. co w lekturze tekstu zdawało się być wianem. II. posag pośredni. A. s. 231. Snodgrass. zdaniem Snodgrassa. Snodgrass. Copenhagen 1993. 736. Współwystępowanie posagu i posagu pośredniego nie wypełnia jednak całości obrazu oferowanego przez tekst poe­ matów. 243. [w:] Zweihundert Jahre HomerForschung. że tego typu wymiana darów z okazji godów jest zjawiskiem dość rzadkim i w zasadzie nie wystę­ puje w rolniczych społeczeństwach Eurazji i Afryki. Raaflaub. który umożliwia zestawienie obrazu świata homerowego z wynikami badań antropologicznych. 146-148. być może bardziej ostrożnie. grass uważa. XXIV. perhaps morę cautiously. Pierwsza zakłada reinterpretację tego. a society existing in time and space) or. że bliższa analiza wielu miejsc. 281. s. XVIII. że przypadki przekazania krewnym panny młodej darów są jednoznaczne i same w sobie nie wymagają dodatkowych wyjaśnień. posag. Snod- 3 „[.T. [w:] The New Companion to Homer. wiano — przyp. 114-125. Finleya.. Po pierwsze. A. Problem sprawia natomiast sytuacja odwrotna. z powołaniem się na pracę G. i mówi. L. choć ze względu na charakter języka poetyckiego nie potwierdzone bezpośrednio. 318. Homer to Solon: The Rise of the Polis. 228. lecz — według Snodgrassa — wielce wątpliwa. //. że u Homera występują wszystkie trzy wspomniane powyżej postaci rodzajów darów małżeńskich [tzn. A. ed.M. 190. brideprice. Swój atak skierował zarówno przeciwko próbom wyprowadzenia spójnego i sensownego obrazu instytucji społecznych jak i możliwości odniesienia przedstawionej przez poetę rzeczywistości materialnej do konkretnego okresu historycznego.. s.s v. Morris. 342. s. gdyż w kilku miejscach w sposób oczywisty krewny panny młodej (zazwyczaj jej ojciec) przejmuje ofiarowane przez zalotników dary (wiano). Trudno zatem powtórzyć za Morrisem kategorycznie. B. Chr. gdy pan młody otrzy­ muje od teścia lub krewnych małżonki część dziedzictwa {dowry.. który następnie staje się własnością nowo powstałej rodziny47. Stoimy przed dwiema możliwościami. że chodzi raczej o zwyczaj nazywany przez etnologów „posa­ giem pośrednim" (indirect-dowry): oblubieniec przekazuje oblubienicy majątek. Homer und die Geschichte des 8. Nie jest to ścisłe. Takie było stanowisko M. STUDIUM PRZYPADKU: FORMY DARÓW ŚLUBNYCH W EPOSIE Metodę postępowania poszczególnych autorów dobrze ilustrują rozważania doty­ czące instytucji małżeństwa.M. 134.M. Morris (op. można wykazać. 178. gdyż w eposie nie ma jasnego kryterium rozstrzy­ gającego o typie małżeństwa. VIII. co w znacznym stopniu ujednoliciłoby reguły zawierania małżeństwa przedstawione w eposie (op. cit. XXII. jest „przedstawienie możliwego do przyjęcia argument (nie rze­ czywisty dowód) potwierdzającego przypuszczenie. An Historical Homeric Society?. VI. VI. Najczęściej towarzyszy go­ dom lub je poprzedza przekazanie krewnym oblubienicy darów (bridewealth. 205-256. 1974. Jh. przywołując dane etnologii. Stwierdziwszy współ­ występowanie trzech różnych form zawierania małżeństwa. JHS 94. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO nym i realistycznym.]". IX. 367. wskazuje. Finslera..I. 394. że Snodgrass stwierdził brak świadectw na obecność w eposie in­ stytucji „posagu pośredniego". Od. 132133. że w narracji epickiej (nie obej­ mując wszystkiego. s. o czym wspomina owa narracja) jest wiele świadectw (nie wyczer­ pujących i całkowicie potwierdzających) wskazujących. jest w wielu wypadkach prawdopodobne.H. XI. 472. XXII. Po drugie. Od. Ponadto. aby odzwierciedlać elementy społeczeństwa histo­ rycznego (to znaczy społeczeństwa istniejącego w czasie i przestrzeni) lub. 116). inne prace tego autora: Homeric Society. 365. 277-278 (= II. wiana)45. XXI 161. W świecie Iliady i Odysei mamy do czynienia z różnymi typami nawiązania związku powinowactwa (małżeństwa). 116. 367. VII. gdzie wybór jednego ze typów byłby uzależniony od względnego miejsca partnerów w strukturze społecznej. 391. 294. posag)46. social and political background to the heroic actions (not the events. XVI. XXIII. Leiden 1997. II. należy odrzucić możliwość współwystępowania małżeństw opartych na wianie i na posagu. Powell. że w kilku miejscach chodzi o niewątpli­ we przypadki wiana (bride-price): Od. 47 60 61 . 45 44 Por. aby odzwierciedlać historyczny etap rozwoju społecznego we wcze­ snej Grecji"43. 16. Z argumentami przeciwko istnieniu historycznego społeczeństwa homeryckiego wystąpił w inteligentnym artykule z 1974 r. IV. Ze swych rozważań Snodgrassa wyprowadza najprostszy wniosek: „Homer opisuje mieszaninę praktyk wywiedzionych z różnorodnych histo­ rycznych źródeł". XI. XV. An Historical Homeric Society?. ed.A. w których poeta zdaje się mówić o wianie {bride-price). The Written Sources. że ekonomiczne. że chodzi raczej o dar przekazywany przez narzeczonego ojcu panny. A Historians Headache.. A. Por.

nie można pogo­ dzić z jednoczesnym występowaniem praktyki przekazywania wiana {bridewealth). którego otrzymała Penelopa. I. w. tak bogate. etapem jest wymiana darów (Scooa) między krewnymi panny młodej i potencjalnymi zalotnikami — ich celem jest ustanowienie dobrej relacji między przyszłymi stronami układu. co wydaje się bardziej prawdopodobne. dopuszczanej zresztą przez samego Snodgrassa. Część badaczy sądzi. £evia). Słowa te zostały powtórzone przez Eurymacha: „niech [Telemach] skłoni matkę. a TTOAUÓWOOC. W swoich wywodach Morris nie jest zresztą. Penelopes EANA again. przez „co wiano mu wniosła bogate" (Wieniewski.P. której kres przypada na pierwszą połowę XI wieku. cit. jeśli ją serce skłania do małżeństwa. Morris. od przekazania wiana (E£&V«). wreszcie prawny opiekun panny młodej. Oni tymczasem przysposobią gody i zaniosą podarki tak liczne. Trudno za posag uznać Doliosa. 117). Przypadek małżeństwa i darów ślubnych jest jednym z wielu przykładów problematyki. które można zinterpretować jako rodzaj wiana. VII. matka.I. „Richly dowered".Q. s. VI. I. w drugim może chodzić o dary wymieniane przez obie strony przed osta­ tecznym zawarciem umowy dotyczącej zawarcia związku małżeńskiego. oraz Odyseusza. mającą odpowiedniki w innych relacjach społecznych opar­ tych na zasadzie wymiany (np. 114-125. niewolnika. któ48 49 remu król Lykii oferuje rękę córki i połowę królestwa {II. z jaką przychodzi zmierzyć się historykowi rozwa­ żającemu zagadnienie instytucji świata przedstawionego w eposie homerowych. cit. 50 62 63 . Por. Kluczowe znaczenie ma miejsce w Odysei (I. Problem tkwi w określeniu. JHS 86. Morris . Natomiast w czasach Homera. 394.K. Ikariosa. różnych interpretacji poszczególnych passusów. M. wojownicy używali broni żelaznej. że chodzi o posag. 395).N. często formułowane pod postacią bardzo ostroż­ nych hipotez. który zrekonstruował podstawową formę małżeństwa za­ wieranego przez homerowych agioroc. 228). 251. pierwszym. B. 297-302. Parandowskiego). 134). Use andAbuse oj'Homer. s. związek gościnności. por. które wersy powtórzone dosłownie. 167-194 (przedrukowane w Economy and Society in Ancient Greece. 106-115. 51 Przekład J. Marriage. uzbrojenie lub świątynie. oznacza to. A. choć opierają się one przede wszystkim na stwier­ dzeniu wieloznaczności miejsc u Homera i przyjęciu możliwości.. Roz­ wiązania tych dyskusyjnych spraw. Obraz taki. kto komu ma przekazać dary ślubne (podarki). O trudnościach w określeniu znaczenia obu przymiotników świadczą dobitnie polskie przekłady. wstępnym. s. co sam przyznaje. 277-278 = II. a także przez kilka pokoleń przed nim. Gdy Agamemnon {II. Shaw. 81-138. W przypadku Bellerofonta. Laceya. Większość uwag jest zasadna. Pomijam w tym miejscu problem polskiego tłumaczenia. 1966. XXIII. zdaniem Snodgrassa. Inni badacze uważają. Revue Internationale des Droits de PAntiąuite 3.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. który wieńczy się przeprowadzeniem dziewczyny do domu pana młodego bądź w nowe miejsce zamieszkania. s. ed. odda­ je się przez „miłościwa" (Wieniewski. w. 245) lub „słynna z dobroci" (Jeżewska. Saller. Finley. R. „bogate dał za nią dary" (Jeżewska. w. IX. s. Sale and Gift in Homeric World. Od. po dokonaniu wyboru odbywa się obrzęd godowy. w którym Ate­ na. Harmondsworth 1983. W przypadku rjTuóSoipóc. muszą być poprzedzone uważną analizą filologiczną oraz podparte od­ wołaniem się do antropologicznego modelu społeczeństwa. op. gdy przeprowadzała się do domu męża {Od. wybiera najlepszego z zalotników. s. radzi Telemachowi: „Zalotnikom każ się rozproszyć po swoich domach. Wzorem jest artykuł W. VI. 736. Przechodząc do szczegółów: przymiotniki ljmóSwooc {II. 388). op.. 192-195). jakie powin­ ny iść za ukochaną córką" (przekład J. a oni przygotują wesele i złożą dary ślubne. Badacze szcze­ gólnie uprzywilejowują kilka wybranych dziedzin: użycie metali. 1991. W pierw­ szym przypadku można podać w wątpliwość jakikolwiek związek przymiotnika z „po­ sagiem". Najwięcej wątpliwości wzbudza analiza miejsc związanych z ££5va Penelopy50. jak i wcześniej Lacey {Homeric EANA and Penelopes KTPIOL. Perysinakis. że chodzi o dary składane przez zalotników. Snodgrass. dwóch podstawowych rodzajach broni zaczepnej.M. Poeta konsekwentnie mówi o wykonanych z brązu mie­ czach i ostrzach dzid. „bez wiana (e£Sva)". znakomicie zgadza się z wykorzystywaniem tych metali w epoce mykeńskiej. 55-68. co o znane z badań antropologicznych przypadki zapewnienia męskiego po­ tomka poprzez ślub córki. a których. Angielski tłumacz (Rieu) oddaje go przez „gracious". 251). zarówno Snodgrass (op. czyli ££6va.D. Zgodnie z re­ konstrukcją Laceya należałoby zatem odróżnić wymianę darów (Scooct) między ukła­ dającymi się stronami. s. 1955. Konfrontacja kultury materialnej odzwierciedlonej w poematach homerowych z wynikami badań archeologicznych tylko pozornie daje pewniejszą odpowiedź na pytanie o historyczność społeczeństwa przedstawionego przez epikę. Hekabe) i TTOAUSGJOOC (//. niech idzie natychmiast do swego wielmożnego ojca. Je­ żeli tak jest w rzeczywistości. jakie się należą umiłowanej córce"51. 58) podają w wątpliwość jakikolwiek związek przymiotnika z wianem. IV. któremu Alkinoos składa podobną propozycję {Od. cit. Andromache) nie muszą oznaczać „wyposażonej w bogaty posag"49. 146-148) proponuje Achillesowi oddanie córki dvd£5vov. pod postacią Mentesa. którym Penelopa będzie obdarzona przez ojca. gdzie r]ruó&c<jooc. W. w. Parandowskiego. zdaniem niektórych.K. przekłada za każdym razem odmiennie. Lacey. Kuotoc. The Use and Abuse of Homer. s. Jego uwaga skupia się na szczegółowej analizie czternastu przypadków in­ terpretowanych jako posag {dowry). całkowicie oryginalny. następnie zalotnicy przekazują dary (££6va). VI.. otrzymalibyśmy koherentny obraz zwyczajów związa­ nych z zawieraniem małżeństwa. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Stanowisko to stara się podważyć we wspomnianym już wielekroć artykule I. Analiza Morrisa jest skierowana na podważenie silnych argumentów podpierających interpretację tych przypadków jako posagu w rozumieniu przyjętym przez Snodgras­ sa. która pozostając w domu gra społeczną rolę syna. zwyczaje pogrzebo­ we. że normą jest sytuacja odwrotna: pan mło­ dy bądź jego krewni powinni przekazać opiekunowi panny młodej wiano. 196-197). chodzi nie tyle o posag. żeby odeszła do ojca.ą_A\. s. 233-245).

Marriage. Bravo B. pozostawało niezamieszkałe (ok. Nie mamy jednak żadnych podstaw do stwierdzenia. a cura di S. Takasnawa King ofMira „ Tarkondemos ". Dickie M. Grecja VIII wieku przeżywa głęboką rewolucję strukturalną. w którym żyją słuchacze. Crielaard. w którym poeta i jego słuchacze żyli. silny wpływ eposu o Gilgameszu i Enkidu na mo­ tyw przyjaźni Achillesa i Patroklosa) oraz mitach związanych z obrzędami przejścia (m. Vorhomerische Griechen in den Keilschriften von Bogazkói. [w:] Homers World. 1-31. van Wees. parente. [w:] Homeric Questions. ricordo e identita politica nelle grandi cwilita antiche. I chociaż epos stał się rodzajem magnesu przyciągającego różnorodne tradycje kultury oralnej. [w:] A Comparative Study of Thirty City-State Cultures. A Study in Herodotus. 52 Ancient Greek Hero Cult. Parola del Passato 25. de Angelis. 167194 (przedruk w: Economy and Society in Ancient Greece.P. której początek sięga epoki brązu. Homer. ed. Harmondsworth 1983. Dos kulturelle Geddchtnis]. jed­ nak nie można przecenić znaczenia wyobraźni poety posługującej się techniką two­ rzenia dystansu epickiego. ed. że poeta zna żelazo i opisuje wiele narzędzi pracy z niego wykonanych. ed. 0 . Changes and Shifts in the Meaning ofDemos in the Li­ teraturę of Archaic Period. Janko R. Agamemnona i Menelaosa. Milano 1997 [tytuł o ryg. s. ed. Scrittura. s. Forrer E. Settis.D. Saller. Ilion). London 1998. Storia. 1924. R. The Geography ofHomers World. że Troję można identyfikować z poświadczonym w źró­ dłach hetyckich miastem Wiluśa (*Wilion. które choćby w przy­ bliżeniu wykorzystywało metale w sposób zgodny z obrazem homeryckim52. Crielaard J. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece. Torino 1996. s. R.H. Hesiod and the Hymns. Dickie. Lydia between East and West or how to datę the Trojan War. 527-560. s. A Tribute to Emily Townsed Vermeule. to dla jego ukształtowania najważniejszym był kontekst społeczno-kulturowy VIII wieku przed Chr. Donlan W. Oczywiście w Helladzie i Jonii znana jest praktyka kremacji zwłok.in. Burkert W. stały się miejscami cen­ tralnymi mitu heroicznego. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Czy należy zatem mówić o przetrwaniu w formułach języka poetyckiego rzeczywisto­ ści materialnej epoki mykeńskiej? A może chodzi o świadomy zabieg poety.. Antonaccio C .. Hagg. vol. societe.I.. motyw wycofania się herosa z walki).. który wkłada w ręce opiewanych herosów broń z metalu niecodziennego i szlachetnego ja­ ko bardziej odpowiedniego dla ich wyjątkowego statusu? Tym bardziej.in. M. Vocabulaire des institutions indo-europeennes. parte 1: Formazione..P. 141-188. Stockholm 1999. 201-288. podjętej w celu odzyskania po­ rwanej). by M. 1998. cultura. wyprawy braci. Lanham—London 1995.. ed.. s. Nie znamy społeczeństwa. s. ed. 29-56. także Troi. Teb. 1-24. Revue Internationale des Droits de l'Antiquite 3.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 64 65 . Zasadne zatem wydaje się wprowadzenie rozróżnienia między światem przedsta­ wianym przez Homera i światem. F. Austin 1995. Homer. 1970. Jednym z jej aspektów jest zaintereso­ wanie przeszłością i tworzenie mitów legitymizujących władzę polis. które wy­ stępuje obok inhumacji. Sale and Gift in Homeric World. Polis u Homera. Do mitu heroicznego zostały także włączone legendy związane z walkami Eolów i Jonów z miejscową ludnością prowadzonymi podczas kolonizacji w X wieku przed Chr. by J. 233-245). Ważnym elemen­ tem przeformułowania wyobrażeń o przeszłości była reinterpretacja pozostałości ma­ terialnych kultury mykeńskiej: widoczne ruiny. vol. a dopiero z czasem znajdowało zastosowanie w życiu codziennym. AirApeeB A.. Copenhagen 2000. 1955. s. BIBLIOGRAFIA PODSUMOWANIE Najostrożniejszym wnioskiem z badań nad historycznymi aspektami eposu home­ rowego jest stwierdzenie. Finley M. aby przedstawić świat odmienny od tego. Amsterdam 1995. 2: Una storiagreca. societa. The Hellenie Polis. s. Benveniste E.D. powstała grecka polis). Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. Assmann J. i głębokie przemiany związane z powstaniem polis. War­ szawa 1988. Anatolian Studies 48. nie z terenu Argolidy. arte. AeiiHiirpaA 1976. Hansen M. Ponadto wiele wątków miało swoje korzenie w różnych tradycjach mitycznych: indoeuropejskiej (m. Hawkins J. B. opiewając społeczeństwo ex deflnitione inne od ota­ czającej ich rzeczywistości. świata herosów. La memoria culturale.. bliskowschodniej (m. Poeci świadomie posługiwali się techniką dystansu epickiego. Mesenii i północnej Tesalii). Shaw..P. motyw uprowadzenia Heleny przez Parysa. Some Remarks on the Datę of the Homeric World. 1050 i w VIII wieku przed Chr. PamiezpenecKuu nojiuc (wMepoecKuu nepuod). Aojdowie tworzący epos w VIII wieku posługiwali się metrum i językiem poetyckim ukształtowanym w toku długiej ewolucji. History and Archaeology. Una societa legata alla terra. Cambridge 1982.H. s. 1: Economie.. Wiele ele­ mentów rzeczywistości polis VIII wieku znalazło swe odzwierciedlenie w eposie. An Lnvestigation Conducted by the Copenhagen Polis Centrę. prowadzącą do powstania polis. Bergen 1995. [w:] The Ages of Homer. lecz punktem wyjścia były wartości i instytucje znane twórcy i jego słuchaczom. Archeologia paradoksalnie podpowiada. Archaeology ofAncestors. trąd. 700 przed Chr. co było tematem eposu mykeńskiego. s. że żelazo początkowo służyło w walce. Bogazkoy sealings and Karabel. 381-395. [w:] Świat antyczny. by N. Andersen. które zostało ostatecznie opusz­ czone ok. Paris 1969.. oraz legendy heroiczne z epoki mykeńskiej (głów- Na podobne problemy napotykamy przy próbie konfrontacji zwyczajów pogrzebowych opisanych przez Homera z wynikami badań archeologicznych.in. jednak w żadnym okresie nie mamy do czynienia wyłącznie z ciałopaleniem. Bravo B. Hansen. Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft 63.. [w:] / Greci. Elidy. 139-145. Fisher and H.

Lacey W. nr 3-4. s. Cambridge 1981. 3-32.. 1966. Homeri opera. ed. Leiden 1999. DHomere aux origines proto-myceniennes de la tradition epiąue. Leiden 1997.-P. s.. s. Use and Abuse of Homer. Whitley J. 1999. Wolicki A. Lehmann G. [w:] Zweihundert Jahre HomerForschung. Latacz J. Mackey. 169-194. Nie znano jego ojczyzny i stąd „sie­ dem miast — jak przedstawia to dowcipnie. P. JHS 86. 1983 [1986]. The Greek Renaissance ofthe Eighth Century B. Troia und Homer. [w:] Storia. The So-called Dark Ages in Greece.. ed. by E.. Anatolian Studies 48. s. bądź jako „zakładnik" lub jako „towarzysz". s. 33-67. Stockholm 1983. 2003. 1998. Homer and Writing. s. 12 tys. The Development ofthe Polis in Ar­ chaic Greece. Morris and B. H. v. 1987. Raaflaub K. Tekst grecki zob. s. Troia Traum und Wirklichkeit. Ruijgh C. ed. Th. An Historical Homeric Society?. Vernant J. Wolicki. V. Lewartowski K. Allen. wierszy Iliada i nieco tylko od niej krótsza (ok. Janko R. How to read„Homeric society"?. W. s. West M. CQ 49. JHS 108. London—New York 1997. Meander 1988. 364-382. który razem spoił" różne podania). 55-73. jego ojczyznę wiązała głównie z dwoma pierwszymi.N.K. s. ed. Studi in onore di Marcello Gigante. Fisher. Homeric Poems as Orał Dictated Texts. Astu et polis dans 1'Iliade. Model an­ tropologiczny a nauki historyczne. Bonn 2001. Hetyci i Ahhijawa. A. poesia e pensiero nel mondo antico... Nawet jego imię: Homeros traktowano nie jako imię własne. Warszawa 2000 (bibliografia).. Nie mniej fantastyczna jest również przepracowana w czasach Hadriana opowieść o po­ etyckich zawodach między Homerem i Hezjodem1.A. 81138. Polska Sztuka Ludowa 57. s.) Odyseja swym epickim roz­ machem.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.. Whitley J. A Mortuary Perspective on Political Changes in Late Minoan II-III B Crete.. Kullmann W. jaki zyskały jego poematy recytowane przez rapsodów i których duże partie znał na pamięć każdy wykształcony Hellen. Oxford 2004 [obs­ zerna bibliografia]). HOMER WCZORAJ I DZIŚ A.. Homera. American Journal of Archaeology 108. W o p i n i i starożytnych Przez długie wieki powszechne zdumienie budził fakt..C. anonimowy autor epigramatu w Antolo­ gii Palatyńskiej"(XVI. jakie przekazała nam starożytność przypisując autorstwo naj­ obszerniejszego z nich Herodotowi z Halikarnasu. CA 5. La genese du politiąue. ed. 1991. Die„politisch-historischen"Beziehungen der Agais-Welt des 15. Podziw dla jego poetyckiego talen­ tu i mądrości miesza się w tych przedstawieniach niekiedy z absurdem i groteską. 2004. s. Piśmienność w starożytnej Grecji. 1998. 114-125.. towarzysząca zapewne roz­ głosowi. 105-126. Jh. Amsterdam 1995. angielskie: Troy nad Homer. 352-354. CQ 48. poeta „towarzyszący" emigrantom zmu­ szonym do szukania dla siebie nowych siedzib. Ateny". 1986. [w:] Sigm ofOrality. Preston L. jak chociażby w legendzie o śmierci poety po spotkaniu z rybakami na wyspie los. Hagg.. I HOMER Henryk Podbielski 1982.A.J. Historians Headache.. Itaka. Homer and Historical Memory..B. London 1998.. s. Archeologia egejska. zu Agyptenund Vorderasien: einige Hinweise. która zrodziła się zapewne z in­ spiracji wypowiedzi samego Hezjoda o odniesionym przez niego zwycięstwie w kon- Certamen Homeri et Hesiodi.. swą wizją bohaterskiego świata i artystyczną dojrzałością zdumiewały filozo­ fów.. Homeric E NA and Penelopes KTPIOL. Crielaard. JHS 94..L. Kolofon. Konteksty. [w:] A New Companion to Homer. [w:] Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. 1988. 298) — chełpiło się miejscem jego urodzenia: Smyrna. Powell B.. Schnapp-Goubeillon A. 173-182. O samym autorze nie umiano jednak już w starożytności niczego pewnego powie­ dzieć. Oxonii 1912 — voi. przeł. „ten. 225-238. s. Paris 2002. Legenda ta znalazła swój najpełniejszy wyraz w sied­ miu Żywotach Homera.: Tradition and Innovation. 94-113. Argos. The Orał Tradition and Its Influence in the Greek and Roman World. Aux origines de la Grece (XIII'-V7IT siecles avant notre ere). The Fast Aegean-West Anatolian Interface in the Late Bronze Age: Mycenaeans and the Kingdom ofAhhijawa. 297-302. Miinchen 2001 (tłum. 423-450. Napoli 1994. s. lecz uciekając się do ludowej etymologii tłumaczono jako „ślepiec" (ó uq óowv = „niewidzący") bądź jako „kompozytor" (od óu' doaoLCJKW.A. 321-347.A.. Często nie dostrzegano nawet w tym żadnego paradoksu. by J. Levy E. by N. Chios. by Lynette G. Penelopes EANA again. Ruckblick und Aublick. Ktema 8. s. [w:] Homeric Ouestions. 221-228. van Wees. The Inpention of Homer. s. by R. Early States and Hero Cults: a Reappraisal. Latacz ]. Chr. Późniejsza legenda. Popko M. poetów i krytyków we wszystkich epokach naszej europejskiej cywilizacji. Cambridge 2001. Mitchell and P. s.-13.M. Pylos. The Archaeology ofAncient Greece. C Q 4 l .. Przegląd Historyczny 87. Snodgrass A. ze Smyrną i Chios. s. Artystyczną doskonałość tych po­ ematów traktowano po prostu jako wyraz poetyckiego geniuszu ich twórcy.. s. dosł. Mityczne aspekty pamięci. Perysinakis I. Powell B.J. Der Weg zur Losung eines alten Ratsels. Licząca ponad 15 tys. Powell. Mountjoy P. Ulanowska A. 55-68.. 1 66 . by I. 1974. 201-212. Stuttgart—Leipzig 1991. że literatura grecka już u samych swych początków objawia się pełnią doskonałości. s. Homer and the Origin ofthe Greek Alphabet. 77-265. Rhodes. ed.. Morris I. Between Troy and Homer. 1-96.

kiedy żył Homer. s. Opisane w Iliadzie i Odysei wydarzenia związane z oblężeniem Troi i powrotem bohaterów wyznaczały w sposób oczywisty terminus post quem. Homeric Scholia. obok Attyki. Powell. by I. w starożytności odpowiadano bardziej zdecydowa­ nie. Sosybios). Jej przetrwanie przez dwa lub trzy stulecia w żywych obrazach epoki aż do pojawienia się Homera. 650-659) 2 . ponieważ były szczególnie wyróżnione w jego poematach przez chwałę czynów bohaterów pochodzących z tych miejscowości: Odyseusza. 4 68 69 . ale na starszej o ty­ siąclecie tabliczce znalezionej w Knossos (z XV wieku przed Chr. Euthymenes. Dionyzos z Samos). że Homer był Ateńczykiem i żył ok. które w czasach historycznych odnoszono do za­ wodowych recytatorów poezji bohaterskiej jako „uczniów Homera" z Chios. Przedstawie­ nie to miało poza tym dla Greków zarówno IV wieku przed Chr. zamiesz­ kiwanej początkowo przez szczepy eolskie. 197. funkcje i wygląd". jakie po­ siadamy na temat Homerydów na Chios. 1000 r. Przed­ stawienie agonu między dwoma największymi epikami starożytności było niewątpli­ wie atrakcyjnym i chwytliwym tematem w społeczeństwie. a nie bez­ pośrednio po wydarzeniach przedstawionych przez niego w taki sposób. by mienić się ojczyzną Homera. Były jedynym w Grecji lądowej terenem nie dotkniętym przez tzw. musieli kierować się kry­ teriami zewnętrznymi. jakby był ich świadkiem i w języku przesyconym archaicznymi formami. 5 Zob.) sięga ponad cztery stulecia. nie tylko kryteria wewnętrzne. który w drugiej księdze swej Historii (53) wymienia oby­ dwu poetów jako tych. X (Apollodor. Arystarch. jak należy przypuszczać. Homere le compagnon. Paris 1995. sięgają jednak zaledwie VII wieku i dotyczą Najstarsze literackie wykorzystanie tego motywu spotykamy u retora IV wieku przed Chr. działający w II wieku przed Chr. bezpiecznym schronieniem przed tzw. [w:] A New Companion to Homer. ed. która zna­ lazła swój najpełniejszy wyraz w siedmiu zachowanych Żywotach i w podawanych przez nie jego genealogiach. określili ich atrybuty. W XII wieku przed Chr. Nagy. Eforos. miał żyć i działać Homer również według uczonych pergameńskich.. Archemachos. Krates. który miał ją utrwalić „na zawsze".LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ• — T . nadali bogom imiona. Przyjęcie Smyrny. Zdecydowana większość wypowiadających się na ten temat auto­ rów starożytnych powstanie poematów homeryckich umieszczała w wieku X lub IX przed Chr. Na pytanie. 264 Snell. Jeśli weźmiemy pod uwagę dostrzegane w języku i wierszu Homera relikty i ślady „przedmykeńskie". były rzeczywiście prężnymi ośrod­ kami kultury jońskiej począwszy od IX wieku przed Chr. w Aleksandrii.. jako ojczyzny bądź miejsca pobytu Homera. Scholia A ad II. Kratesa i jego uczniów. doskonale tłumaczy charakterystyczne dla ję­ zyka Iliady i Odysei eolizmy wypierane przez dialekt joński. Ateny miały dwa co najmniej powody. Chociaż wizeru­ nek poety w czasach starożytnych kształtowała bardziej legenda niż historia. IX (Herodot. Dokumenty starożytne. Chios. Leiden—New York 1997. nie moż­ na całkowicie ignorować pochodzących z tego okresu świadectw. I HOMER kursie poetyckim na igrzyskach ku czci Amfidamasa {Prace i dnie. Pindar. XI (Arystarch). nie można całkowicie wykluczyć nęcącej hipotezy. jakimś rodzajem mocno zmitologizowanej tradycji. Wyspa ta stała się bowiem. najwybitniejszy filolog starożytności. a ponadto tutaj właśnie w VI wieku wprowadzono recytację po­ ematów Homera do programu uroczystości Panatenajów i w związku z tym zatrosz­ czono się o kanoniczną wersję ich tekstu. G. sądził. Tutaj więc mogła przetrwać bez zakłóceń pamięć tradycji kulturowej sięgającej epoki mykeńskiej. 2 Umieszczano go zarówno w wieku XII (Filchoros. inwazję Dorów. Nauka nowożytna znajduje dla wielu z nich potwierdzenie. Itaka. 3 Zob. Smyrna.. Lambin. o ile jest to rzeczywiście imię własne. mogła zapewnić tylko poezja. omirijoi stanowi niezwykle nęcą­ cą analogię do określenia Omeridai. Ne- stora i Agamemnona. przed Chr. dla którego różnego ro­ dzaju zawody stanowiły najbardziej ulubioną rozrywkę i sedno świętowania. 13. że Homer jako imię własne widnieje na Krecie nie tylko w inskrypcji z V wieku przed Chr. opanowanej następnie przez Jonów. i co najmniej od VII wieku siedzibą „Homerydów". którzy żyjąc „czterysta lat przed nim stworzyli Grekom teogo­ nię. gdyż przez całą starożytność obydwu po­ etów wymieniano obok siebie i traktowano jako rówieśników. a nie nazwa pospolita na oznaczenie „zakładników". Liczba mnoga. Różnica między datowaniem Homera jako autora Iliady i Odysei przez starożytnych historyków (Filochorosa na rok 1104 i przez Teopompa na rok 694 przed Chr. Było przy tym doskonałą okazję do porównania twórczości obydwu poetów. jak w VII (Teopomp. było głównym centrum kultury jońskiej od IX wieku przed Chr. Okazuje się np. inwazją Dorów. Porfiriusz). wszelkie pozory prawdopodobieństwa. Każda z wymienionych w epigramacie miejscowości pretendujących do bycia jego ojczyzną znajduje również pewne uzasad­ nienie w jego poezji. Pylos i Argos miały natomiast pełne prawa przyznawać się do Homera. rapsodów podających się za uczniów Homera. Euforion) przed Chr. s. niż czynią to nowożytni uczeni.) w dwu formach: wl.5 Podstawę do tak wczesnego datowania życia i twórczości Homera stanowiły. fr. por. Alkidamasa w dwu zachowanych fragmentach dzieła zatytułowanego MOIXTEIOV i w traktacie r k p i aoipioićlw. Ale i rozbieżność ich opinii była nieporówny­ walnie większa niż w czasach nowożytnych4.p. Tego wymownym przykładem jest Herodot. Por. na którym mogła przetrwać ciągłość tradycji od epoki mykeńskiej.m. Morris and B. Umieszczając Homera w X lub IX stuleciu. podobnie jak inne wyspy Morza Egejskiego i południowa część wybrzeża Małej Azji. Kolofon i Chios3. że Homer zawdzięcza swe imię już tradycji kreteńsko-mykeńskiej. Omirijo i l. którą już Semonides z Amorgos mieni ojczyzną Homera. Pewną rolę mogła tu odegrać tradycja pielęgnowana przez Homerydów na Chios. 33 n. Omirijoi. poprzez tzw. jak i I wieku po Chr. ciemne wieki. 109. G.

70 71 . R. czy więc nie były już w czasie ich ustnego przekazu narażone na celowe lub przypadkowe zmiany. Bentley'a. jak twierdził. Jedną z najtrudniejszych przeszkód dla tego odkrycia była pełna rekonstrukcja historycznych uwarunkowań. uwypuklając wierność historyczną i geogra­ ficzną Homera. a nie obiektywnymi kryteriami filologicznymi. Jest dziełem zinstytucjonalizowanej filo­ logii uniwersyteckiej. Dokonywali oni raczej „rewizji" tekstu Homera niż jego pierwotnej restytu­ cji. W o p i n i i b a d a c z y (Kwestia nowożytnych homerycka) Dyskusja wokół Homera i jego poematów toczy się wprawdzie nieustannie od VI wieku przed Chr. z romantycznej koncepcji twórczości poetyckiej i dziewiętnastowiecznego „historycyzmu". Wolf wychodził bowiem z założenia. 7 9 The Homeric Question. W o 1 f (1759-1824). W o o d w swym „Eseju na temat pierwotnego geniuszu Homera"8. w jakiej ona powstała. Mimo że dzieło to nie było zbyt oryginalne w stawianych do rozwiązania problemach. pięć wieków później. wysunął jednocześnie hipotezę o jego niepiśmienności. tym mieli być Solon i Pizystrat dla Homera. których autorzy w ramach prezentowa­ nej krytyki tekstu odwoływali się do wcale nierzadkich poprawek i zmian jego brzmienia. proponowanych przez sławnych filologów aleksandryjskich: Zenodota. dające początek tzw. pytał. poezję homerycka przedstawił jako wykwint archaicznej i słabo rozwiniętej jeszcze kultury śródziemnomorskiej.. [w:] A New Companion to Homer. który jego zdaniem nie jest bynajmniej ich pierwotnym tekstem. Th. 1713. które zostały zapisane w formie obszernych poematów dopiero ok. R.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. że jego poematy powstały w formie ustnej improwizacji i zyskały popularność dzięki recytacjom rapsodów. A. B. zwłaszcza niemieckiej i wyrasta. czy raczej gustom bardziej wyrafinowanych czasów i zbiorowemu wysiłkowi wielu udoskonalających go poetów? Czy więc można w tej sytuacji mówić o jednym autorze Iliady i OdyseP. B e n 11 e y6 uważał Homera za twórcę szeregu rapso­ dii wykonywanych podczas uroczystości religijnych. I HOMER wyraźnie rapsodów. s. ale tzw. Niewątpliwą ko­ rzyścią płynącą z tej dyskusji było wypracowanie całego szeregu metod analitycznych dzieła literackiego i rozwój nowożytnej krytyki literackiej. z którego wyrosła kwestia homerycka było rozważanie przyczyn uniemożliwia­ jących odkrycie oryginalnego Homera. Wolf uwagę swoją skoncentrował głównie na charakterze posiadanego przez nas tekstu poematów ho­ meryckich. służyła ona w większym stopniu karierom naukowym filologów (zwłaszcza niemieckich) niż wyjaśnieniu problemów homeryckich. Powyższe stwierdzenia sformułowa- Discourse of Freethinking by Phileutherus Lipsiensis. An Enąiry into the Life and Writings of Homer. czy nie jest rzeczą prawdopodobną. London 1735. A. Najbardziej inspirujące dla późniejszych studiów home­ ryckich było uwidocznione już w tytule tej rozprawy nawiązanie do opublikowanych w 1765 r. Blackwella i Roberta Wooda na temat charakteru po­ etyckiego geniuszu Homera. 6 Prolegomena ad Homerum. w jakich zrodziły się i były przekazywane jego poematy. wysuwając postulat rozpatrywania twórczości poetyckiej w kontekście realiów kulturowych epo­ ki. przez Macphersona „pieśni Osjana". mieli stworzyć obie wielkie epopeje. którzy mienili się spadkobiercami Homera i strażnikami inte­ gralności jego poematów. Zebrawszy i połączywszy w całość jego pieśni. kwestia homerycka jest pojęciem nowożytnym i jako zja­ wisko kulturowe — wytworem XIX wieku. jak i ich treść da się zrozumieć wyłącznie we wła­ ściwym dla nich kontekście historycznym. antycypując w ten sposób późniejszą o wiek me­ todę krytyki antropologicznej. B1 a c k w e 117. w jaki zostały one postawione i w większości przypadków pozostawienie ich bez odpowiedzi. F. jak powszechnie się przyjmuje. kwestii homeryckiej. że zarówno sam akt skomponowania utworów. czy ich tekst nie uległ dalszym przemianom? Czy w imię „najlepszych zasad sztuki poetyckiej" nie zaczęto go ulepszać i poprawiać? Czy zatem jego aktualną formę za­ wdzięczamy geniuszowi Homera. w świetle których Homer jawił się jako ludowy twórca przekazywanych ustnie pieśni. M. 1769. Powyższe poglądy angielskich literatów i uczonych wykorzystał jako punkt wyjścia w swych studiach homeryckich F. Dowo­ dów na to dostarczały opublikowane wówczas świeżo(1788) przez Villoisona z ręko­ pisu Weneckiego (A) Iliady obszerne scholia. podyktowane zmieniającymi się upodobaniami rapsodów i słuchaczy. 8 An Essay on the Original Genius of Homer. Zwrócił po­ nadto uwagę na możliwość lepszego zrozumienia homeryckiego świata przez analogię do życia współczesnych beduinów. Turner 9 . Arystofanesa i Arystarcha. T. Biorąc pod uwagę sugestie wspomnianych powyżej osiemnastowiecznych komentatorów Homera. zaowocowało niespotykaną w dziejach nauki europejskiej dyskusją. Jak celnie zauwa­ ża F. Nie wierzył przy tym w możliwość łatwej rekonstrukcji oryginalnego tekstu i w rzeczywistości pokazywał wszystkie związane z tym trudności. A kiedy z jakichś względów zostały spisane. jakie wypracowała nauka no­ wożytna. sposób. 126. Filologowie ci. Przesłanek dla dyskutowanych przez ponad całe stulecie w ramach tej kwestii „problemów homeryckich" dostarczyły cieszące się dużą popularnością i uznaniem publikacje R. Czym był Macpherson dla Osjana. kierowali się „własnym sma­ kiem". który na wstępie swej ka­ riery naukowej jako młody profesor Uniwersytetu w Halle opublikował w 1795 r. Głównym proble­ mem. zachowane dzięki przekazowi ustnemu.

dwa pierwsze tomy jego wielkiej Historii Grecji „upubliczniły" prowadzoną dotychczas wyłącznie w ścisłym gronie specjalistów debatę i na długo ukształtowały wyobrażenia wykształconej części społeczeństwa europejskiego na temat początków literatury i kultury greckiej. Uzasadniał przy tym. w kilku niewielkich artykułach wyłożył analogiczną teorię eposu greckiego twierdząc. usiłujących oddzielić oryginalny tekst genialnego poety od psujących go dodatków późniejszych poetów. Odrzucił katego­ rycznie twierdzenia filologów niemieckich. których fragmenty opublikował / wówczas F.W. że jeśli nawet byłoby znane. Welcker (1784-1868). jak widzimy. przygotował grunt dla późniejszego obozu „unitarystów". pismo było nieznane. 43). W to­ mie pierwszym. że poematy te dzisiejszą formę mogły uzyskać tylko dzięki ich spisaniu i udoskonaleniu według wy­ rafinowanego smaku wysoko rozwiniętej kultury literackiej w czasach Solona i Pizystrata. L a c h m a n n a (1793-1851). który potrafił wykorzystać w sposób twórczy bogaty dorobek swych poprzedników i stworzyć. jak to dosadnie określił. Lachmanna i Hermanna. I HOMER ne przez Wolfa najpierw w formie pytań. nie mogłoby być wykorzysta­ ne do tworzenia i przekazywania pieśni epickich. że Homer jest autorem pierwotnej Iliady i Odysei. których natura jest ściśle związana z improwizacją i pamięciowym przekazem. uzupełnianą stopnio­ wo przez innych poetów. że poematy cykliczne. przyczynił się bezpośrednio do odwrócenia uwagi później­ szych krytyków od samych poematów i do zainteresowania się głównie sprawą histo­ rii ich powstania i przekazu. Do prowadzonej głównie przez uczonych niemieckich dyskusji na temat „kwestii homeryckiej" dołączył w połowie XIX wieku wybitny historyk angielski G. Dowodził ponadto. G r o t ę . G. Pierwszy też zwrócił uwagę na fakt. uzasadniał. niż sądził Wolf. korzystając z pisma. będących dziełem różnych autorów (1847 r. Wyeliminował w ten sposób Homera jako twórcę tego eposu i stworzył miejsce dla zbiorowego geniuszu poetyckiego będącego wytworem narodu. Poddając w drugim woluminie szczegółowej anali­ zie poematy Homera. kiedy żył i tworzył Homer. analizując świadectwa na temat najstarszych dziejów Grecji. który zdobywszy uznanie jako interpretator germańskiego eposu narodowego — Pieśni Nibelungów. stopniowo i stopniowo zyskiwały swą do­ skonałość. korzystającemu z dorobku poprzedni­ ków. W analizie ich kompozycji nawiązał wprawdzie do koncepcji Wolfa. by mógł się pojawić samotnie na samym jej progu. Następny poważny krok w rozwoju „kwestii homeryckiej" był zasługą K. G. dla której punkt wyjścia stanowiły niekonsekwencje poetyckie w sferze narracji. H e r m a n n . obie wspaniałe epopeje. że w tym czasie. że pismo w Grecji było znane o wiele wcześniej. Temu poecie. ani nie pozwalają się datować. Jego analiza. poematów o wiele krótszych niż obecne. że oryginalne poematy Homera stanowią podsta­ wowe „jądro" istniejących obecnie utworów. Skierowując dyskusję na temat znajomości pisma i jego stosunku do twór­ czości i kultury oralnej. uczony angielski zakwestionował wartość historyczną mitów greckich.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Przedstawione w nich wydarzenia nie poddają się więc ani analizie historycz­ nej. 148). Swymi badaniami Nitzsch. w swej treści stanowią uzupełnienie Iliady i Odysei.). że Iliada powstała z połączenia za cza­ sów Pizystrata osiemnastu pierwotnie oddzielnych pieśni. Grote'a. w epoce kultury przedpiśmiennej ge­ nialny twórca tak wspaniałych arcydzieł sztuki literackiej (s. a następnie poparte szeregiem argumentów. stały się punktem wyjścia dla wielu badaczy na całe kolejne półwiecze. otwarła szerokie perspektywy dla całego szeregu badaczy po­ szukujących według swych subiektywnych ocen i kryteriów pierwotnych pieśni w dzisiejszej Iliadzie i Odysei. w swych rozprawach z 1831 i 1832 r. Teoria ta zyskała miano „teorii jądra" {Kerntheorie). Profesor Uniwersytetu Kilońskiego. „przeszłość. podobnie jak nasza Ziemia. Analizując rozwój cywilizacji greckiej uważał bowiem za rzecz niemożliwą. języka i stylu. która nigdy nie była teraźniejszością" (s. które można odnaleźć po usunięciu późniejszych naleciałości i cieszyła się przez całą drugą połowę XIX wieku dużą popu­ larnością wśród badaczy. musimy jednak jeszcze przez chwilę za­ trzymać się na niezwykle wpływowych studiach G. G. Wolf nie miał wątpliwości. Lachmanowska „teoria pieśni" wywołała jednak rów­ nież przeciwstawną reakcję. Wyznaczają więc dla nich terminus antę quem. Zgadzając się na obecność w tych poematach wcześniejszych utworów. Był przy tym przekonany. Idąc za sugestią Hermanna są- 72 73 . Hermanna (1772-1848) i G. Podkreślił przy tym. Cieszące się ogromną poczytnością. Jego zdaniem po­ wstawały one. a przedsta­ wione w Iliadzie i Odysei wydarzenia opisał w kategoriach fikcji literackiej i mitu. zawdzięczamy podstawową strukturę obydwu poematów. Wysunięty przez Wolfa problem znajomości pisma w czasach Homera stał się jednym z kluczowych zagadnień dyskutowanych po dzień dzisiejszy przez homerologów. Nie ma w nich bowiem żadnego piętna tej epoki. nawiązując do ustaleń Wolfa. Brak jest bowiem w jego poematach jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. podważył zatem historyczność wojny trojańskiej. N i t z s c h (1790-1861) już na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku w szeregu swych publika­ cji postanowił przywrócić Iliadzie i Odysei ich genialnego autora. ale doszedł do własnych wniosków szczegółowych. Przedstawiają one bo­ wiem. Wydarzenie takie nie pozostałoby poza tym całkowicie zapomniane przez potomność. Zanim przej­ dziemy do przedstawienia ich stanowiska. że poematy te powstały jako jednolite kompozycje dzięki ich spisaniu pod egidą Pizystrata. że uwypuklane przez uczonych niemieckich istnienie wielu pierwotnych pieśni jako źródła eposu homeryckiego niesie z sobą więcej trudności niż korzyści. opublikowane w 1846 r. ponie­ waż — jak widzimy — zakładała. pokazywał Homera jako ge­ nialnego poetę. a powstałe w ten sposób epopeje nie cieszyłyby się tak wielkim uznaniem i szacunkiem greckiego społeczeństwa.

rozprawie Homerische Untersuchungen z 1884 r.. że dzisiejsza Iliada rozwinęła się z mniejszego poematu o dość zwartej konstrukcji fabularnej. które ktoś później połączył według własnego określonego planu. M. S c h w a r t z {Die Odyssee. obejmującej księgi I. C.W dzisiej­ szym tekście poematu poza jego pierwotnym rdzeniem. 134). Wilamowitz w. Przywiązując szczególną wagę do historycznego odbiorcy poematów homeryckich. W rozprawie Die Ilias und Homer (1916) twórcę Iliady podniósł już do rangi poety i uczynił autorem jej pieśni I-VII oraz XI-XXIII. zabijając samą poezję. zaczęła w owym czasie żyć już własnym życiem. jakU. którymi mogły być nawet inne poematy. nie byłoby tej kwestii w ogóle (vol. przy czym zakoń­ czenie tak zrekonstruowanego poematu. R o t h e rozpoczynał swe badania homeryckie jako zwolennik tezy Kirchofa. ale — jak twierdził — ich wyszukiwanie i wyodrębnianie w skonstruowanej według jednolitego planu arty­ stycznego epopei jest rzeczą próżną. w których dotychczas wszechwładnie panowali „analitycy". W tej właśnie tradycji rozwinęła się w Jonii poezja epicka. mocno uwypuklił fakt. E. 165). Kirchoff. Historię tę miał uzupełnić sentymentalno-bukolicznymi scenami pobytu u Eumajosa inny poeta. 1922) i E. że powstały one i były przez pokolenia przekazywane w formie ustnej przez „na­ tchnionych przez Muzy bardów". ale również w Niemczech. Podsumowując ten niezwykle krótki przegląd badań homeryckich spod znaku „pluralistów". a jeszcze ko­ lejny miał połączyć te motywy z poematem o podróżach Telemacha. stymulowanej nastrojem pu­ bliczności i kunsztownie recytowanej przez natchnionego poetę (vol. II. W opublikowanej w podeszłym już wieku monografii Die Heimker des Odysseus (1927) jądro poematu widział w opowiedzianej przez Odyseusza u Feaków historii jego powrotu. s. podczas gdy Homer nie jest poetą powszechnie czytanym i jest słabo znany nawet filologom (podobnie jak Biblia wiernym).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. obejmującym „powrót Odyseusza". Naturalną reakcją na ten stan rzeczy było podjęcie badań pozwalających odkryć „poetykę" Ho­ mera i jedność kompozycyjną jego poematów. 74 75 . że gdyby zachowała się tylko Odyseja. że cho­ ciaż w jego ramach powstało na przestrzeni ponad stu lat setki artykułów i dziesiątki monografii książkowych. a mianowicie utoż­ samianie historyczności osoby Homera z kwestią pierwotnej jednolitości kompozycyj­ nej Iliady i Odysei i z tym. w związku z czym Grotę przypuszczał nawet. która ukształtowała ich język i technikę kompozycji. sformułował niezwykle ostrą ocenę kunsztu całej homeryckiej poezji. że w Niemczech na początku XX wieku w obronie jedności artystycznej poematów homeryckich wystąpili cieszący się dużym uznaniem tej miary uczeni jak C. von W i l a m o w i t z . której przedstawicielem jest Homer. co w konsekwencji musiało zdyskredyrować ich analityczną metodę. „Kwestia homerycka" bije wszelkie rekordy popularności i każdy wykształcony człowiek czuje się w obowiązku mieć wyrobiony w tym wzglę­ dzie pogląd. Wilamowitz zmodyfi­ kował w sposób zasadniczy swoje stanowisko na temat Iliady i Odysei w swych póź- nych publikacjach. nie można nie wspomnieć. Turner. Jednocześnie twierdził. 1879. Nie przeczył. D r e r u p a. przekształcił się w żarliwego unitarystę broniącego jed­ ności kompozycyjnej i artystycznej Iliady. II. XXIII i ks. Debata homerycka. atak na Odyseję przy­ puścił profesor Uniwersytetu Berlińskiego A. zakończonej pomyślnie na Itace. Rothe czy E. XXIV). Drerup.M o e l l e n d o r f (1848-1931). szukając artystycznych niekonsekwencji w kompozycji Odysei. 1922). W trakcie studiów nad koncepcją artystyczną Iliady. Wytknął nauce niemieckiej również inny poważny jej błąd. Wśród następców Kirchoffa jako przedstawiciela Liedertheorie w zakresie Odysei można wymienić nazwiska tak znakomitych filologów. uczeni podważali konstrukcję poetycką samych utworów. ale nie potrafił zatrzeć wszyst­ kich śladów swego postępowania10. że Homer korzystał z wcze­ śniejszych źródeł. Do lat sześćdziesiątych XIX stulecia „kwestia homerycka" koncentrowała się głównie wokół problemów związanych z genezą Iliady. że poematy homeryckie poprzedzała długotrwała tra­ dycja ustnej twórczości epickiej. miało zaginąć i zostało zastąpione przez aktualne zakończenie (koniec ks. Charakter tej poezji można zatem zrozumieć i wła­ ściwie ocenić tylko w kontekście jej publicznej recytacji. VIII. Die Odysee. Porównanie z Biblią nie jest tu zresztą przypadkowe. i XIXXII. Rzecz znamienna. I HOMER dził. Na przełomie XIX i XX wieku coraz mocniejszym głosem zaczęli więc przemawiać „unitaryści" nie tylko w Wielkiej Bry­ tanii i Francji. nie udało się ich autorom ustalić jednolitych kryteriów i uzyskać jakiegokolwiek konsensusu na temat genezy i charakteru eposu homeryckiego. nazywając Iliadę „godnym pożałowania kawałkiem pstrokacizny". skonstruowanej wokół „gniewu Achillesa". Wbrew jego twierdzeniu już w 1859 r. W obronie jedności poematów Homera najmocniej zabrzmiał głos E. B e t h e {Homer. zawierające przedstawienie śmierci Achillesa. Wilamowitz dostrzegł przy tym powstałą w wyniku badań homeryckich ironię sytuacji. W przedmowie do swej rozprawy Wilamowitz wysuwa jako postulat metodologiczny paralelizm badań Biblii i poematów homeryckich. uzasadniających wielość jej autorów. I. który na podstawie studiów porównawczych poezji epickiej podjął próbę opisania 0 A. gdzie przez cały ten okres nie brak było obrońców Homera i jednolito­ ści kompozycyjnej jego poematów. czy są one dziełem jednego czy wielu autorów. K i r c h o f f (1826-1908). jak celnie zauważa F. Die Homerische Odyssee undibre Entwicklung. nazywanych również „analitykami". dostrzegł on istnienie kilkunastu innych samodzielnych utworów. s. Berlin 1859. Szukając argumentów przeciw opinii swych oponen­ tów. których efektem była rozprawa Die Ilias ais Dichtung (1910).

co autor rozprawy przemilcza. tylko w tym punkcie. które znalazły wyraz w monografii The Herok Poetry (1957) w parze z badaniami M. Szczególną uwagę zwró-. Lorda nad epiką ludowych twórców Czarnogóry. W nurcie badań objętych wspólnym mianem „kwestii homeryckiej" jednomyśl­ ność poglądów panuje. nie wykorzystał jednak w pełni materiału porównawczego i zwró­ cił głównie uwagę na różnice między mitem i eposem oraz między krótkimi ludowy­ mi pieśniami epickimi i eposem homeryckim. że twórczość Homera była poprzedzona długotrwałą tradycją poezji epickiej. że dziedziczy również elementy treści i kultury. W jego przekonaniu są one dziełem jednego autora. której zawdzięcza doskonałość swego języka i wiersza. skomponowany wokół jakiegoś jednego motywu. Chcąc za wszelką cenę wydobyć samowystarczalność twórczego geniuszu Homera. W przeciwień­ stwie do swych poprzedników akcentuje on jednak mocno tradycyjne elementy sztu­ ki i języka homeryckiego i korzeni tej twórczości szuka w kulturze mykeńskiej. ponieważ pierwotny poemat. powrót i przygody Odyseusza. w jakim konkretnie momencie rozwoju poezji epickiej wkroczył ten „uzdolniony poeta" i jaka jest jego rola w ostatecznym ukształtowaniu Iliady i Odysei. jak widzimy. to należałoby przyjąć. Ich kompozycja jest w dużym stopniu uwarunkowana tym. które były z kolei wtapiane w ten wielki. Stanowisko krań­ cowo separatystyczne zakłada. przed Chr. Bogów przedstawia Homer jako świecki poeta. wytyczyły w du­ żej mierze kierunek badań homeryckich na ostatnie półwiecze XX wieku. że ta pierwotna poezja istniała w formie krótszych pie­ śni połączonych ze sobą przynależnością do jednego mitycznego cyklu. Drerup. którzy są wysoce zindy­ widualizowani i zachowują w całym poemacie ten sam charakter. Mimo że z reguły uważają Home­ ra za genialnego poetę jego rolę sprowadzają zazwyczaj do zebrania i ułożenia w jedną 76 77 . przepracować i według własnych założeń artystycznych ułożyć w fabułę jakiś uzdolniony poeta. ich ślady dadzą się łatwo wykryć w bardziej wyrafinowanej teorii kompilacji. pewien rodzaj pieśni przed Homerem. W swej pro­ gramowej rozprawie The Unity of Homer (1921) poprzez statystyczne badania języ­ kowe wykazał. przemawia również za jednolitością tych poematów i za jednym ich autorem. Pewien dysonans z pod­ kreślaną przez Scotta niezależnością Homera stanowią jego ustalenia na temat epic­ kiego języka. a nie jako na­ uczyciel religii lub etyki. Konieczność podziału wielkiego eposu na jednostki recytacyjne spowodowało powstanie pewnych przerw i niekonsekwencji w jego toku narracyjnym. poetów. Dos Homerproblem in Gegegenwart. stworzonymi przy użyciu pisma przez jednego poetę. Jego zdaniem Homer jako autor Iliady i Odysei. że były przeznaczone do recytacji. jedynych przypisywanych mu we wczesnej starożytności poema­ tów. Drerup znalazł w Iliadzie osiemnaście takich rapsodii. Różnice zdań pojawiają się jednak natychmiast wraz z próbą określe­ nia charakteru tej poezji i jej znaczenia dla aktualnego stanu poematów homeryckich. z których nasz poeta zaczerpnął część materiału. że prawdziwych sprzecz­ ności jest w tych poematach bardzo niewiele i że sprowadzają się one do zwykłych przeoczeń. stanowi w myśl jego założeń zaczyn i rdzeń aktual­ nych poematów homeryckich. 1921. Inne zostało nazwane „teorią jądra". Do wybitnych unitarystów angielskich należy również C M . takiego jak gniew i aristeja Achille­ sa. Jego badania komparatystyczne.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNE] — T. Parry'ego i A. że w strukturze języka nie ma zasadniczych różnic między Iliadą i Odyseją. Stanowisko to zyskało miano „teorii pieśni". Przedstawiciele tej teorii różnią się jednak co do tego. Istniał. 1000 wierszy. że poematy homeryckie są utworami jednolitymi. W większości przypadków wynikają one natomiast z błędnej interpretacji tekstu. w których prze­ trwały ślady wcześniejszej cywilizacji. Popularność jego poematu była inspiracją dla po­ wstania innych utworów. I HOMER „poetyki" Homera". jego zdaniem. I. Ich obecny kształt jest oczywiście wynikiem rozszerza­ nia wraz z upływem czasu pierwotnego poematu o pokrewne motywy i wątki boha­ terskie. która ze względu na wytrzymałość uwagi słuchaczy nie mogła przekraczać dwu godzin. rozrastający się poemat. uwzględniające epikę bohaterską wszystkich epok i kul­ tur. Skoro poeta dziedziczy język. Homerische Poetik. musiała stanowić rodzaj jakiejś mniej lub bardziej zaokrąglonej całości. Tę bogatą tradycję miał właśnie zebrać. Stosując podobną me­ todę udowodnił. autor wy­ soko cenionej monografii Tradition and Design in the Iliad (1930). który podobnie jak Rothe przeszedł w trakcie prowadzonych badań z pozycji separatystów na pozycje unitarystyczne. że powtarzające się wiersze nie mogą stanowić świadectwa wskazują­ cego na późniejsze powstanie zawierających je części utworu. który nie mógł się spontanicznie z ta­ kich pieśni rozwinąć. który swym bogactwem i płynnością zdradza dziedzictwo wielu pokoleń E. w epoce rozkwitu liryki. A. opartej na założeniu. Chociaż obie powyższe teorie w ich czystej formie zostały szybko zaniechane. S c o t t . że Homer korzystał z typowych elementów i zasobu wyrażeń. Poprzez ich dokładną analizę w kontekście poetyki homeryckiej wykazał. Nie mógł w żadnym wypadku tworzyć w VII i VI wieku. Z grubsza rzecz biorąc można je sprowadzić do trzech stanowisk. Szczególnie wymowne są rozdziały poświęcone homeryckiej charakterystyce bogów i bohaterów. obejmująca ok. Przyznał jednak. że przed Homerem istnia­ ła jakaś poezja. którą poprzedziła twórczość epicka. Według własnej woli stworzył też język poetycki celowo go archaizując. które niemal spontanicznie stopiły się w jeden wielki poemat epicki. Każda z takich recytacji. Uważał. B o w r a. ale podporządkował go własnym ce­ lom. Sposób przedstawienia bohaterów. cił na podnoszone przez „pluralistów" niekonsekwencje i sprzeczności. Prinzipien und Methoden der Homererkldrung III. żył w wieku IX i w swych poematach przedstawił cywilizację mykeńską epoki schyłkowej w pobliżu 1100 r. W Anglii najbardziej żarliwym obrońcą jedności poematów homeryckich na po­ czątku XX wieku był J.

XI. autorowi obszernej monografii na temat źródeł Iliady: Die Quellen der Ilias (1960). ukazała się w Szwajcarii rozprawa H. Berno 1963 Homeros. określić jako „przywracanie poety poezji". scenę śmierci Patroklosa. I HOMER całość wielu istniejących już wcześniej poematów. RE Suppl. którzy nie negując bogatej tradycji epickiej poprzedzającej poematy homeryckie uwa­ żają. S c h a d e w a l d t o w i. w połączeniu z teorią oralną można by. które analiza literacka pozwala wy­ kryć i wyodrębnić. scena śmierci Patroklosa przedstawiona w Iliadzie w taki sposób. Parry'ego i A. Można w nich wyróżnić dwa uzupełniające się w zasadzie choć nie nawiązujące do siebie nurty: europejski. s. Pestalozzi. jako autorowi cenionego powszechnie dzieła Von Homers Wek und Werk (1966). Lorda. Utrzymywał przy tym. że dzieło to w swej podstawowej formie jako poemat o Memnonie poprze­ dziło powstanie Iliady (s. zainspirowanych pracami M. 186 nn. lecz może być wynikiem tego. 14 Neoanalisis. sądził. P e s t a l o z z i e g o Die Achilleis ais Quelle der Ilias. że w 1945 r. dla których paraleli w poematach cyklu epickiego szukał również Kakridis. Charakterystyczne dla obydwu uczonych poszukiwanie źródeł eposu home­ ryckiego na podstawie analizy motywów cyklu epickiego stało się wyznacznikiem me­ todologicznym nurtu badawczego określanego mianem „neoanalizy". nie przywiązywano żadnej wagi do badań porównawczych z improwizowaną epiką południowych Słowian. L e s k y w swym opracowaniu Historii Li­ teratury Greckiej z 1963 r. że był nim zagi­ niony poemat o Achillesie. Ich recenzje sprawiły. i amerykański. Parry'ego i A. nawiązując do stu­ diów Kakridisa i Pestalozziego. z którego inspirację czerpał zarówno Homer. W. Tym trzem teoriom separatystów przeciwstawia się mocno teoria unitarystów. wbrew tradycyjnym przekonaniom.T. Obaj analizują np. Schadewaldt. Ich znaczenie dla pełniejszego zrozumienia charakteru eposu homeryckiego w pełni docenił dopiero A. której autor niezależnie od greckiego badacza wy­ chodząc z pozycji ściśle unitarystycznych poddaje szczegółowej analizie niektóre ze scen. któremu zawdzięczają swą artystyczną i ideową jedność i wielkość. że w aktualnym stanie wiedzy na temat charakteru twór­ czości Homera „kwestię homerycką" wyznacza dziś problematyka oralności i zapisu jego poematów. że z kolei w studiach homeryckich prowadzonych w Europie poza obszarem języka an­ gielskiego aż do 1960 r. że pewne poematy cykliczne są od niej starsze. że są one dziełem jednego poety. którego poglądy w kwestii homeryckiej wyżej przedstawili­ śmy. które dostarczyły jednoznacznych argumentów na wykorzystanie w nich wzorów z cyklicznej Etiopidy. jakby to była śmierć samego Achillesa. W tym nurcie największe osiągnięcia zawdzięczamy dwu wybitnym uczonym niemieckim — W . Kulmann. czy jakaś jej wcześniejsza wersja. który daje się doskonale interpretować w kategoriach twórczości oralnej. w rok po greckiej pu­ blikacji monografii Kakridisa. czy w Iliadzie naśladowana jest Etiopida. Arktinosowi z Miletu. szp. W. Należy zauważyć. że sam Homer przy innej okazji przedstawił scenę śmierci Achillesa przy Skajskiej Bramie i teraz świadomie lub nieświadomie wykorzystał to przedstawienie przy opisie analogicznej sceny śmierci Patroklosa. P a g e i F. M. te dwa rodzaje studiów mogą się wzajemnie uzupełniać. Badania neoanalityków dostarczają interesującego materiału. Neoanalityczną wrażliwość. Problemy podnoszone w „kwestii homeryckiej". że ten rodzaj studiów nie wzbudził żadnego zaintereso­ wania w całym anglojęzycznym obszarze świata filologicznego. 12 13 Geschichte der Griechischen Literatur. 78 79 . jak autor Etiopidy. zwracającą uwagę na źró­ dła twórczości Homera. Miano „neoanalizy" wprowadził do studiów homeryckich J. Willcock14. zdaniem Willcocka. to jednak poddając dokładnej analizie Proklosowe streszczenie cyklu epickiego i wyszukując w Iliadzie wszelkie możliwe z nim związki (s. przypisującym autorstwo Etiopidy żyjącemu w VI wieku przed Chr. nazywany „neoanalizą". opowiedzianą przez Homera na początku XVIII pieśni Iliady w taki sposób. i znajdują dla niej wzorzec w motywach opisu śmierci Achillesa w Etiopidzie. C o m b e l l a c k .. Rzecz charakterystyczna. wyrosły z inspiracji studiów M. Kullmann. Tymczasem. nie musi być interpretowana w kategoriach „historii motywów". K u l l m a n n o w i . jakby to była śmierć samego Achillesa. a następnie w Szwecji w języku angielskim jako Homeric Researches (Lund 1949). i W. autor jednej z najciekawszych książek na temat Iliady. dlatego studia neoanalityków spotkały się z niezwykle ostrą i niesympa­ tyczną krytyką takich wpływowych recenzentów jak D. poddał gruntownej analizie siedem scen w Iliadzie. że dla neoanalitycznej tezy nie ma większego znaczenia. jak zauważa M. chociaż wielokrotnie podkreślał. dotyczące genetycznych uwarun­ kowań eposu homeryckiego. Najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem tej teorii był Wilamowitz-Moellendorf. W tym kontekście wypada odwołać się do stwierdzenia A. L o r d a na temat epiki tworzonej ustnie. zdominowały również badania homerologów w drugiej połowie XX wieku. który źródeł Iliady szukał w jednym modelowym dla niej poemacie. 227-357). Szukanie źródeł eposu homeryckiego w poprzedzającym go konkretnym i roz­ poznawalnym poemacie było dla zwolenników teorii Parry'ego i Lorda niewybaczal­ nym błędem. [w:] New Companion to Homer. I tak np. K a k r i d i s . 158). zdawał się przyjmować. 687-846. B. jak to czyni W.12 i w artykule o Homerze dla Real Enzyklopedie von PaulyWissowa13. Lesky'ego. opublikowanej najpierw w ję­ zyku nowogreckim (1944).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. W twórczości ustnej mówi się w takim przypadku o „typowych scenach" lub „tradycyjnych motywach".

). XV. by wyruszyć na Troję (//. że to­ warzyszył już wysoko rozwiniętej kulturze kreteńsko-mykeńskiej. s.).. 447 nn.). I.. rozpoczynając pieśń zwracają się z prośbą o natchnienie do Muz. usiądź spokojnie. Dużą część Odysei wypełniają „opowieści" włożone w usta bohaterów. VIII. wspomnienia Nestora o dokona­ nych przez niego w młodości czynach (//. Obok zwykłych amatorów Odyseja przedstawia nam ponadto zawodowych pieśniarzy. XI. Femios wyznaje z pokorą.) i Penelopie (Od. 488).). IV. XIX. Podobnie jak Homer. Iliada i Odyseja. Kiedy Eumajos przyjmuje w swej pasterskiej chacie przebranego Odyseusza i po kolacji opowiada o tym co wydarzyło się na Itace w momencie. II. 301 nn. któ­ rzy zarabiają na życie opowiadaniem. a śpiewana przez niego na prośbę Ody­ seusza pieśń na temat „wprowadzenia do Troi drewnianego konia" w taki sposób „jakby sam był przy tym lub słyszał od kogoś. pij wino i słuchaj. a dalej: kiedy. Parry. ed. Odyseusz opowiada Feakom całą historię swych dziesięcioletnich wędrówek (9-12). VII. I HOMER C. 238 nn. a w jakiej są tylko reliktami przedstawianej w tych utworach epoki hero- 80 81 .). XIV. Pizystrata. The Collected Papers ofM. Parry. Eumajosowi (Od. że utrwaloną na pi­ śmie twórczość Homera poprzedzał wielowiekowy rozwój epickiej poezji ustnej. 331 nn. a tylko „bogini za­ siała w nim wszelkie rodzaje pieśni" (Od. Słyszymy opowieść o polowaniu na dzika jako przyczynie blizny na nodze Odyseusza (Od. Eumajos ponadto. VIII. W jakim stop­ niu występy tych pieśniarzy odzwierciedlają charakter epickiej twórczości autora Ilia­ dy i Odysei. XI. wieki ciemne. takich jak przebywający na dworze Feaków De­ modokos (Od. swym śpiewem uświetniając uczty i świąteczne zgromadzenia. kreśli żywy obraz takiego wieczornego seansu spędzonego na słuchaniu opowieści: „Gościu. Społeczeństwo Homerowe lubi słuchać tych opowieści i potrafi docenić narratorski talent opowiada­ jącego. Femios podejmuje natomiast pokrewne Odysei tematy dramatycznych „powrotów" (nostoi) bohaterów do swych domów po zdobyciu Troi. XXII. że „tylko Muza zna całą prawdę. przyjmując gościnnie w swym domu Telemacha i syna Nestora. co był z nimi". Posiadane przez nas dokumenty zewnętrzne i analiza samych utworów pozwalają tyl­ ko na formułowanie pewnych mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez. 191 nn. dwa pomnikowe arcydzieła sztuki epickiej. XXII. 392 n. Helena. w której obok występów zawodowych pieśniarzy. które znakomicie po­ szerzają świat bezpośrednio przedstawionych zdarzeń i doskonale uzupełniają obraz historii trojańskiej. Demodokos też całą swą wiedzę „zawdzięcza Muzom" (Od. 496-98). chwaląc Odyseusza jako narratora. które stanowią przedmiot naszej Iliady i Odysei. IV.). XIII. 260 nn. III. że „oczarowuje on swym słowem jak natchniony przez bogów śpiewak. sama zaczyna snuć opowieść o wizycie przebranego Odyseusza w Troi (Od. jawią się w świetle tych badań jednocześnie jako uwieńczenie długiego okresu rozwo­ ju poezji tworzonej bez znajomości pisma. P a r r y'ego i A. IX-L. Nie ulega wątpliwości. 15 165 nn. L o r d a15 i prowadzonych przez wielu uczonych przez kilka ostat­ nich dziesięcioleci nad poematami homeryckimi jako utworami wyrastającymi z tra­ dycji poezji tworzonej i przekazywanej ustnie. Parry w obszernym wstępie do: The Making of Homeric Verse.. 351 nn.) i na dworze Odyseusza — Femios {Od. gdzie zebrały się wojska. A.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 629 nn. czy poematy te zostały skomponowane z pomocą czy bez pomocy pisma. 391 nn. Feniks opowiada Achillesowi swój życiorys. ale można też słuchać rzeczy ciekawych" — i rzeczywiście seans wzajem­ nych opowieści trwał do białego rana (Od.) ogromna rolę odgrywała umiejętność opowiadania przez samych bohaterów. De­ modokos śpiewa o paralelnym do Iliady motywie „kłótni" między Odyseuszem i Achillesem. gdy mnie o to pytasz tak troskliwie. W związku z tym na nowo stajemy przed trudnym do rozstrzygnięcia problemem. stwierdza. Przy­ pada on niewątpliwie głównie na tzw. które pozwalają im „głosić prawdę o przeszłości". można spać. Cień Agamemnona opowiada o pogrzebie Achillesa (Od. Noce są teraz bez końca. Do „białego rana" słuchali też w ogromnym skupieniu „jak oczarowani" opowieści Odyseusza Feakowie (Od. IX. Wysoka ocena kunsz­ tu narratorskiego „przy stole" jest czymś naturalnym dla tego społeczeństwa. 124 nn. bądź dobrej myśli. Oxford 1971. stało się oczywiste. Doskonałe wprowadzenie w charakter ich pracy terenowej i badań porównawczych z epiką połud­ niowych Słowian daje A. przez kogo i po co zostały spisane. 347-48). o wprowadzeniu do Troi drewnianego konia i zburzeniu miasta. III. jest wręcz potraktowana jako dowód objawionej mu przez Muzy prawdy (Od. XVII. 254 nn. i zachęcając ich do opowiadania o swych sprawach. że świat bohaterów przedstawiony w obydwu homeryckich poematach jest światem wysoko rozwiniętej kultury przedpiśmiennej. 333-34 — XIII. 485-492). Iliada zawiera natomiast opowieść o przepowiedni w Aulidzie. 518-521).). chociaż nie wykluczone. 23. które tradycja literacka na zawsze związała z imieniem Homera i traktowała jako najstarsze zabytki literackie Grecji i Europy. 1-2). VIII.. i nigdy nie ma się dosyć słuchania jego opowieści" (Od.) i trzy zmyślone przez niego „życiorysy" opowiedziane Atenie (Od. 256 nn. B. XIX. na co znajdują uczeni coraz więcej dowodów natury materialnej i językowej. aby przykładem własnego życia przekonać go do pogodzenia się z Agamemnonem (//. 62 nn. a nam dana jest jedynie wieść (kleos) o niej i nie znamy niczego". 670 nn. On sam jest „samoukiem" (autodidaktos).). Wspomniani już wyżej Demodokos i Femios w swych występach pu­ blicznych podejmują przy tym tematy z tego samego kręgu wydarzeń związanych z oblężeniem i zdobyciem Troi. XXIV. Menelaus i Nestor opowiadają historię swoich powrotów spod Troi (Od.). Bez daru Muz pieśniarz byłby bezsilny (II. 36 nn. gdy ma przywo­ łać minione wydarzenia ze swego życia. 103 nn. „O r a 1 n o ś ć" i „1 i t e r a c k o ś ć" p o e z j i h o m e r y c k i e j W świetle badań zapoczątkowanych w latach trzydziestych XX wieku przez M.

starają się z miejsca utrwalić na piśmie tworzone wcześniej ustnie po­ ematy. A. Milman Parry Collection of Southslavic Texts (Harvard University Library).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. doszedł do przekonania. A. że Iliada i Odyseja zrodziły się z improwizacji ana­ logicznych do występów Demodoka i Femiosa. i zebrana przez nich olbrzymia dokumentacja18 pokazały. 17 82 83 . Różnice te wzrastały przy tym niemal proporcjonalnie do czasu. jaki dzielił oba wykonania. mamy podstawy sądzić. 16 The Singer of Taks. 18 Zob. Homer and the Orał Tradition. gdy zaczęła się rozpowszechniać znajomość pi­ sma zapożyczonego wiek wcześniej z Fenicji i dostępny stał się w odpowiedniej ilości materiał do pisania. Dla rekon­ strukcji historii powstania i przekazu poematów homeryckich ważne znaczenie może mieć również jego inne. który podobnie jak M. któremu przez okres wielu tygodni dyktował swoje poematy. A. idąc śladem A. I HOMER icznej (kultury brązu). B. oparte na bezpośredniej obserwacji stwierdzenie. gdy nauczy się czytać i pisać" („The orał poets powers are destroyed if he learns to read and write"). Pierwsza związana jest już z samą długością tych poematów. Lorda w latach 1933-1935 na terenach Serbii i Chorwacji. Biorąc pod uwagę odkryte na początku ubiegłego wieku przez M. We wszystkich badanych przez niego przypadkach okazywało się bo­ wiem. Taki pojedynczy występ. trwający 2-3 godziny mógł obejmować recy­ tację 500-900 wierszy. S. Parry spisywał osobiście dyk­ towane przez pieśniarzy jugosłowiańskich teksty wykonywanych wcześniej przez nich poematów. Lorda. Nie daje odpo­ wiedzi na najtrudniejsze pytanie. w której tylko niewielki procent społeczeństwa ze środowiska rolniczego i pasterskiego. B. że podobna sytuacja mogła się zdarzyć pod ko­ niec VIII wieku w starożytnej Grecji. że „żaden ustnie skomponowany poemat nie może być przekazany przez tradycję ustnej pieśni bez zmian". charakterystycznego dla improwizowanej poezji tworzonej ustnie. ob­ serwując przez kilka lat i dokumentując poetycką twórczość jugosłowiańskich „gęślarzy". Badania prowadzone przez M. biorąc pod uwagę niepowtarzalną doskonałość artystyczną poema­ tów homeryckich. że przedstawieni w Odysei śpiewacy mają wiele rysów z autoportretu poety. s. Na tej podstawie sformułował twierdzenie: „pieśniarz traci moc twórczą. Parry'ego i A. na któ­ rych recytowano Hymny homeryckie liczące 300-560 wierszy. Skoro było to możliwe w przed­ wojennej Jugosławii. mimo jego zapewnień. trudno jest dzisiaj rozstrzygnąć. Lorda16. 1-46. Bez trudu można sobie wyobrazić seanse poetyckie. Lord. zatracają styl formularny i ich twórczość staje się prozaiczna. Jednocześnie zaobserwował. czyli mniej więcej długość jednej z 24 pieśni. dotyczące sposobu i momentu utrwalenia tych po­ ematów na piśmie. Przyjęcie tej analogii nie usuwa bynajmniej dalszych trudności. Dlatego właśnie. nie znający pisma Homer mógł mieć również swojego A. która potrafiła to zapisać. że jest to dokładnie to samo. przechowywał tradycje kultury niepiśmiennej. żyjąc na styku z cywilizacją wielkomiejską. Mass. Wyższa kultura duchowa epoki Homera i jego wyjątkowy talent poetycki mają przy tym stanowić wystarczające wyjaśnienie nieporównywalnie wyższego kunsztu poetyckiego i nieporównywalnie bardziej wyrafinowanej kompozycji epiki starogreckiej. różnił się znacznie długością i użyciem wielu ekwiwalentnych wyrażeń od poprzedniej wersji. wypełniają z reguły nie więcej niż jakąś część popołudnia lub wieczoru. B. Lord wykluczył możliwość ich ustnego przekazywania i zaproponował hipotezę o ich podyktowaniu przez „ustnie tworzącego poetę" osobie. musielibyśmy przyjąć. Krótko mówiąc. kiedy to zdaniem więk­ szości współczesnych homerologów powstały w znanym nam kształcie Iliada i Odyse- ja. którzy opanowali sztukę czyta­ nia i pisania. HSCPh 72. czy nawet dłuższe od nich dwukrotnie poematy Hezjoda. wy­ konywane wcześniej wielokrotnie przed zgromadzoną publicznością. co im się znakomicie udaje. G. Parry'ego w epice Homerowej cechy stylu formularnego. zauważył. Cambridge. korzy­ stając z tradycyjnej miary wiersza i stworzonego w nim sformalizowanego języka snuć opowieść nie ustępującą rozmiarami Iliadzie i Odysei. Cambridge 1962. o których jest mowa w Odysei. to tym bardziej było możliwe w wysoko rozwiniętej kulturze przedpiśmiennej Grecji drugiej połowy VIII wieku. że nie brakowało słuchaczy na wszystkich kolejnych seansach poetyckich. 1960. na jakie jest po­ dzielona Iliada i Odyseja. że kiedy powoli dyktują swe teksty. The Songs of Homer. ale jeśli następnie próbują tworzyć przy użyciu pi­ sma. Kirka17 i innych zwolenników „oralności" Homera. Homer as OralPoet. Lord. Publicz­ ne występy niepiśmiennych poetów nowożytnych improwizujących bądź recytują­ cych swe utwory podobnie jak występy Femiosa i Demodoka. Gdybyśmy potraktowali te poematy jako dzieła zrodzone z twórczości ustnej. Jeśli jednak przyjmiemy. 1968. B. ich sztuka osiąga pod każdym względem znacznie wyższy poziom artystyczny niż w trakcie bezpośrednich występów publicznych. Żaden religijny festiwal nie mógł jednak zapew­ nić recytacji całej Iliady czy Odysei. B. gdzie żywa była jeszcze w tym czasie tradycja ustnie tworzonej epiki bo­ haterskiej. że ten sam utwór wykonywany ponownie przez tego samego pieśniarza. że ci z nich. Mogły się one odbywać z okazji jakichś uroczy­ stości religijnych lub państwowych. W świetle tego stwier­ dzenia tylko bezpośrednie zapisanie utworu zapewnia jego autentyczne brzmienie. Cambridge 1976. Długość trwania tych występów ograniczona jest możliwościami zarówno wykonawcy jak słuchaczy. że pieśniarze są w stanie przez wiele kolejnych dni gromadzić na seansach poetyckich wokół siebie słuchaczy i przy akompaniamencie prostego instrumentu strunowego („gęśli"). że ich recytacja odbywała się przez wiele kolejnych dni i tylko wyjątkowy dar opowiadania i geniusz poety sprawia­ ły. pojawi się natychmiast kilka poważ­ nych trudności.

Wydaje się bowiem. Lesky. przyjąć tezę. W ten sposób zrodziła się działalność (praktyka) rapsodów. C. jego zdaniem. T. s. S. mogły mieć miejsce najwcześniej w końco­ wej części VIII wieku przed Chr. Wy­ wody brytyjskiego uczonego brzmią bardzo przekonywająco. zwłaszcza w obliczu zasadniczych przemian gospodarczych i społecznych. I HOMER Hipoteza A. jest — jak uzasadnia G. H. usiłuje podważyć tezę A. Wade-Gery19. Kirk20 — całkiem prawdopodobne stworzenie bez pomocy pisma monumentalnych poematów w rodzaju Iliady i Odysei. który opierając się na zebranej przez M. która w przeciwieństwie do cywilizacji bliskowschodnich rozwijała się przez tak długi okres bez znajomości pisma i która dzięki temu właśnie mogła osiągnąć niespo­ tykany gdzie indziej rozkwit poezji tworzonej ustnie. Za przyjęciem takiego rozwiązania. a nie do wątpliwej i skutecznie przez A. Whitman. ale ze względu na ich „monumentalne aspiracje" za bardziej właściwy uważa wiek VIII. Kirk. nie zostało w pamięci Greków odnotowane. 84 85 . S. powstały i zostały przechowane przy użyciu pisma. przemawia przede wszystkim niespoty­ kana w „twórczości ustnej" zwartość kompozycyjna tych dzieł i ekonomia środków artystycznego wyrazu. tamże. jakimi są niewątpliwie Iliada i Odyseja. a nie z nie podzielonych Zob. rapsodzi uczyli się na pamięć tekstów Homera jedni od drugich ze słuchu. chociaż nie grzeszą zbyt wysokim ilorazem inteligencji. który był już w stanie stwo­ rzyć tylko naśladujące Homera poematy cyklu epickiego i Hymny Homeryckie. Parry. Nie ma więc. Przyjmuje więc. która 19 nie może być poparta żadnymi rzeczowymi dowodami. rozwój wymiany handlowej. jakie się dokonały w VIII wieku przed Chr. to dlaczego nie mogliby tego dokonać zafascynowani występami Homera jego bezpośredni ucznio­ wie. Lorda na temat „dyktowanego" Homera została przyjęta z rezerwą przez takich wybitnych uczonych jak A. komponował przy jego użyciu swe monumentalne dzieła. The Cambridge History of Greek Literaturę. Są to zjawiska paralelne. rozwój miast i zanik ustroju królewskiego przerwały tradycyjny sposób życia. Sądzę. przyjmuje się. którzy sami mienili się „Homerydami"? Rzecz to natomiast dobrze znana. w której nadal istniała wysoko rozwinięta kultura przedpiśmienna i w nowożytnej Jugosławii. B. Lorda na temat niemożliwo­ ści przekazu ustnego tekstów literackich w niezmienionej formie i przyjmując. Amerykański badacz słusznie przy tym zwrócił uwagę na różnicę płynącą z faktu znajomości pisma w sta­ rożytnej Grecji końca VIII wieku. wolna od wpływu na reakcje słuchaczy. Brak wcześniejszej znajomości pisma i jego bardzo powolne upowszechnianie się sprawiły. Biorąc pod uwagę powolne rozprzestrzenianie się w Grecji znajomości przejętego w IX wieku od Fenicjan pisma i dostępność materiału piśmiennego. 58. kiedy znajomość pisma była powszechna. kiedy ze względu na „rapsodyczne konkursy" na Panatenajach powstała w VI wieku potrzeba spisania ich pełnego tekstu. 46. Skoro w V i IV wieku słyszymy o rapsodach. jak dobitnie uzasadnił A. wytwórczości. bezpośredniego związku przyczynowego między powstaniem tych poematów i wprowadzeniem pisma. by prze­ trwać jeszcze przez całą epokę archaiczną i klasyczną. Korzystając z całego dorobku kultury oralnej i tkwiąc mocno w stworzonej przez nią tradycji literackiej. L. ale musimy pamiętać. W realiach kultury starogreckiej. Kolonizacja. jakim byłoby spisanie pod koniec VIII wieku dzieł Homera. będące wytworem ducha tej samej epoki. Parry'ego dokumentacji. że tradycyjna twórczość poetycka przetrwała aż do epoki. która miała dość sił. jego zdaniem. że zapisanie dzieł Homera. B. że łatwiej byłoby nam zgodzić się również z drugą częścią jego hipotezy. którzy woleli pozostać przy założeniu. że taki przekaz był w starożytnej Grecji możliwy. Oczywiście łatwiej nam. gotów jest nawet zaakceptować ustaloną przez D. aojdos grecki znajomość pisma mógł zatem bez prze­ szkód wykorzystać do zapisania swej ustnie stworzonej twórczości. że dwa największej rangi arcy­ dzieła sztuki poetyckiej. a więc i początek ich istnienia jako „literatury". Parry'ego podważonej analogii z oralną poezją jugosłowiańską. w której poezja i literatura ko­ jarzą się natychmiast z tekstem pisanym. chełpią się pamięciowym opanowaniem obydwu całych poematów Homera. którzy. korzystając z umiejętności pis­ ma. wychowanym w kulturze. który trwał z niewielką przerwą na końcu epoki brązu i początku epoki żelaza przez wiele stuleci. że nawet w epoce klasycznej. że to jest tylko hipoteza. gdyby odwołał się on i w tym przypadku do realiów kulturowo-społecznych Grecji VIII wieku. zakładającą ustne przekazanie tych tekstów przez okres jednego lub dwu stuleci. że Iliada i Odyseja są w całości bezpośrednim wytworem tradycji ustnej i że to właśnie ich „monumentalna kompozycja" i „doskonałość artystyczna" pozwoliły im w nie­ zmienionej formie przetrwać przez sto lub więcej lat do momentu. Uważa bowiem za rzecz niemożliwą. by tak wielkie dokonanie. zachęcały do pamięciowego ich opanowania i do ich publicznej recytacji. a sam akt zapisy­ wania przekształcić w proces udoskonalającego tworzenia.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Stało się to możliwe. Pokolenie później wraz z rozprzestrzenianiem się znajomości pisma zaczął powoli zanikać twórczy duch ustnej poezji. że to sam poeta. w której zginę­ ły tradycyjne ograniczenia wielkości i formy ustnie tworzonej poezji i stało się możli­ we zgodnie z nowym duchem epoki stworzenie monumentalnych poematów. s. Odosobnione stanowisko w tej sprawie zajmuje wybitny badacz twórczości Homera G. że zaistniały w wyniku zachodzących przemian społecznokulturowych zanik inwencji twórczej w zakresie poezji oralnej i odczuwana niewąt­ pliwie wielkość stworzonych przez Homera poematów sprzyjały działalności odtwór­ czej. gdzie znajomość pisma otwierała na­ tychmiast pieśniarzowi drzwi do wszelkich zdobyczy kulturowych współczesnego świata. Page'a datę powstania Iliady i Odysei na wiek IX.

N a j n o w s z a rozwiązania kwestii próba homeryckiej W nieco inny sposób próbę rozwiązania „kwestii homeryckiej" podjął w ostatnim czasie G. którego wyłączności zazdrośnie strzegli i rościli sobie prawo do decydowania o lekturze i pu­ blicznej recytacji posiadanego przez nich tekstu. że nie wymaga istnienia genialnego poety. Iliadę.. jego zdaniem. W Atenach tyran Pizystrat lub jego syn Hipparch mieli zatroszczyć się o posiadanie tekstu Iliady i Odysei. Wydania. poezja elegijna. najczęściej w formie do­ datkowych wierszy pochodzenia rapsodycznego. owoc ich trudu. recytowanymi publicznie i traktowanymi ja­ ko wspólne dobro wszystkich Greków. w Eolidzie i Jonii.]. Pierwszymi spadkobiercami Homera mogli być oczywiście autorzy Hymnów Homeryckich i epickiego cyklu. w kulturze. którego wersję. co o nim mówiono i opowiadano przez całą starożytność. Wolfa pytania. których tradycja łączyła z Homerydami z Chios. jak świadczą znaleziska papirusowe. którym po części zawdzięczają swą doskonałość i jedność kompozycyjną. w obliczu śmiertelnego zagrożenia państwowości greckiej (macedońskiej) 86 87 . korzystając ze znajomości pisma. uważali za miarodajną. że (1) już na dworach mykeńskich. nie różniąc się w zasadniczy sposób zawierały niezliczoną ilość wariantów. o pokolenie młodszy Kreofylos z Samos w wieku VII. właśnie pod koniec VIII wieku przed Chr. w nowym świecie przyczynili się oni do stworzenia dla wszystkich imigrantów nowej. D. Odyseja. Homerydzi weszli więc w posiadanie wielkiego skarbca poezji epickiej. Uważany przez legendę za ucznia Homera Arktinos z Miletu żył w drugiej połowie VIII wieku. lecz to oni właśnie zachowali to. I HOMER na słowa tekstów zapisanych na niewygodnych w użyciu papirusowych zwojach. a raczej odpisy tekstów tych poematów na większą skalę pojawiają się dopiero w V wieku i są szczególnie liczne w wieku IV i III. w pierwotnym (achajskim) znaczeniu — „towarzysze". Autor monografii na podstawie szczegółowych analiz w taki mniej więcej sposób rekonstru­ uje prehistorię i historię eposu homeryckiego (s. lecz staje się „jałowa" i zdobywa się na stworzenie poematów cyklu epickiego. tak jak inni Grecy. a jedność taka. co najszlachetniejsze ze zbiorowej pamięci o dawnej świetności. Achai i z całego Peloponezu. osiedliło się. tworzona ust­ nie poezja aojdów nie zamiera wprawdzie. przez ks. jambiczna i liryczna. mo­ numentalną całość. których można już datować. 165-170). d'Aubignac i podjęte następnie w r. Tradycyjna. takich jak Mała Iliada czy Zburzenie Ilionu. która tak wielką wagę przywiązywała do sztuki. lecz także tworząc nową wszechgrecką poezję. że w tym samym czasie był w je­ go posiadaniu również Theagenes z Region. żywymi. który pod auspicjami Narodowego Komitetu Badań Nauko­ wych (CNRS) opublikował w Paryżu w 1995 r. Analiza świadectw starożytnych na temat Homera daje natomiast podstawy do stwierdzenia. wykorzystując rapsodie należące do cyklu o gniewie Achil­ lesa i dołączając do nich „Katalog okrętów" i „Doloneję". określanych po­ spolitą nazwą homeroi. dokonana w świetle zrekonstruowanej przez autora historii plemion greckich po tzw. jak też po­ woli dopracowywane przez zawodowych poetów. Homere. [. Ich znajomość była nierozłącznie złączona ze świadomością przynależności do kręgu greckiej kultury. w „wiekach ciemnych" (XI-IX wiek) i epoce archaicznej (VIII-VI wiek) pozwoliła mu na stworzenie śmiałej hipotezy o istnieniu nie jednego Homera. że aż do połowy VI wieku jego imię oznaczało poetę. Lambin. nie tylko podtrzymując tradycję dawnej poezji oralnej. Argolidy. Analiza świadectw staro­ żytnych o Homerze. która nie zakłada jednego au­ tora. twórcę tradycyjnej poezji epickiej i było nazwą zbiorową w liczbie pojedynczej. Stwierdza. Bez przesady więc. najpierw w Atenach i Sparcie. aojdowie. Wraz z odrodzeniem politycznym i kulturowym w VIII wieku następują rewolu­ cyjne zmiany również w dziedzinie twórczości poetyckiej. I dlatego w połowie II wieku przed Chr. Wydania te. a jest rzeczą prawdopodobną. 1795 przez A. musieli istnieć poeci. że Iliada i Odyseja są dziełem Homerydów. którą na podstawie kryteriów lingwistycznych uważa za utwór późniejszy. Jak przypuszcza G. Tu. jak sam na wstępie zaznacza. najeździe Dorów. Ich doskonałość jest bowiem tego rodzaju. Homer ukryty jest teraz za fasadą „Homerydów". L a m b i n . a do głosu zaczyna dochodzić. towarzysz"). obszerną monografię pt. Dopiero w drugiej poło­ wie VI wieku wyłania się on powoli jako poeta. „ostrożna i nowatorska odpowiedź na postawione już w 1664 r. dostosowanych do nowej sytuacji aojdów. 11). (2) Gdy ten świat z XII wieku prze­ stał istnieć. Homerydzi stworzyli (z pomocą pisma) obszerną. miała w podobny sposób po­ wstać w wieku VII w kręgu Homerydów na Samos lub Chios.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. twórcy heksametru i techniki oralnej. można powiedzieć. Jest to. historycznych lub archeologicznych. przybyłych z Beocji.. Poematy homeryckie wyrastają więc jednocześnie z pisma i z twórczości ustnej: były zarówno improwizo­ wane według odwiecznych zasad kompozycji oralnej i stylu formułowego. nie zginęli bynajmniej razem z nim poeci-towarzysze. Iliada i Odyseja nie przestawały bo­ wiem być poematami ustnymi. która mogła dać początek późniejszej Iliadzie i Odysei. „panhelleńskiej" pamięci. czego przykładem jest Kynaithos z Chios i jego uczniowie. a ściślej — tego wszystkiego. Tessalii. lecz całego zastępu pokoleń poetów. którzy rościli sobie prawo wzbogacania tych poe­ matów przez kolejne trzy stulecia. zrzeszeni w ro­ dzaj towarzystw i stąd byli nazywani — homeroi. do których dołączono zbyt dotychczas lekceważone świadectwa starożytne" i — dodajmy — analizę samych pie­ śni Homera w aspekcie jego poetyckiej wyobraźni (s. le compagnon („Homer. odpowiedź oparta na faktach — faktach językowych. Wielu z nich.

Jak podkreśla G. konkretnie do Łuku Konstantyna w Rzymie. w klasztorze św. W. do podboju Egiptu i Syrii przez Arabów. której poznanie zawdzięczamy cytowanemu wydaniu S. są czytane. Lambin. z których wydaniami najłatwiej byłoby ten fakt połączyć. Okazało się bowiem. E. ale jak stwierdza S. West.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Bollingem. od II wieku przed Chr. od którego poematy te stają się „literaturą". wyraźna stabilizacja tekstu tych poematów występuje od połowy II wieku przed Chr. M. a żaden poemat jak Iliada. 84 nn. Dzięki popularności. z drugiej na­ tomiast liczba wierszy „wulgaty" zgadza się w pełni z liczbą i sekwencją wierszy pro- Już Sir Artur Evans porównał te poematy do budowli architektonicznej.. Wcześniej­ sze świadectwa papirusowe. Do Parthenonu przyrównuje je natomiast Croiset. Jak wyjaśnia M.. Katarzyny na Synaju. lecz rezultatem „zbiorowej woli". że „cała nasza tradycja rękopiśmienniczą opiera się na edycji Arystarcha. która znalazła bezpośrednią kontynuację w średniowiecznych rękopisach. West stwierdza wprost: „Godny uwagi jest fakt. Homeric Papyri and Transmission ofthe Text. U s t a l e n i e tekstu Niezależnie od tego. Jego brzmienie nie zmieniło się już wiele. Eurypidesa Młodszego — różnią się między sobą i od przejętej przez rękopisy średniowieczne „wulgaty" zmianą jednego. mamy możliwość śledzić przez całe tysiąclecie historię tego tekstu. które chociaż łączą w sobie ele­ menty różnych epok i stylów i chociaż są dziełem wielu pokoleń architektów i wyko­ nawców. Jest to jednocześnie moment. West papirusów epoki ptolemejskiej. oczyszczony z dodatków rapsodycznych tekst obydwu poematów. że do połowy II wieku przed Chr. który aktualnie posiadamy. czy też w tych znakach zostały zapisane przez samego po­ etę. że stosunkowo niewiele z poprawek wniesionych przez Arystarcha zachowała 'wulgata'" (s.] Nie są wprowadzane żadne nowe epizody i żadne zmiany w akcji. [w:] New Companion to Homer. Poszczególne wydania tych poematów. komu zawdzięcza­ my „wulgatę". zachowało się w sumie ponad 1000 rękopisów z częściowymi tekstami tych poematów. [. a raczej standaryzację tych poematów. Podsumowując swoje wywody w „kwestii homeryckiej". Zob. z którego po­ chodzą najstarsze papirusy z tekstami Iliady i Odysei. s. przeplatanym parafrazą prozatorską. do VII wieku po Chr. albo według imion ich prywatnych właścicieli: Rianosa. do których odwołują się scholiaści. Lukę między wiekiem VII i X. Liczba jej rękopisów jest ponad dwukrotnie większa niż Odysei. budzą podziw swym pięknem i doskonałością21. że istnieje bezpośredni związek między rozbieżnościami we wczesnych tekstach i długą tradycją ustną po­ ematów. na który datowane są najstarsze rękopisy średniowieczne w minuskule. tekst Iliady i Ody­ sei miał bardziej płynny charakter. jak potwierdzają to zachowane papirusy. Poparła ona w ten sposób stanowisko T. Ich ogromną część stanowią papirusy znalezione głównie na terenie Egiptu i Syrii. 89 . Żaden starożytny autor nie jest tak bogato reprezentowany przez tradycję rękopiśmienniczą jak Homer. jaki znano w epoce rzymskiej i średniowieczu. jaką cieszyły się poematy Homera w okresie hellenistycznym i rzymskim na podbitych przez Aleksandra Wiel­ kiego terytoriach Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu. to właśnie raczej styl ich narracji stosowny dla techniki oralnej był otwarty na interpolacje"22. dwu słów. a także uwagi komentatorów okresu rzymskiego i bizantyjskiego (scholiastów) na temat badań i ustaleń gramaty­ ków aleksandryjskich wskazują. cytaty pisarzy antycznych. do X wieku. spór ten ma pełne uzasadnienie w po­ siadanej przez nas dokumentacji. tj. I HOMER przez potęgę Rzymian. S.. 13. „z Krety". W świetle najstarszej tradycji rękopiśmienniczej. nazywane albo według miast wydaniami „z Chios". Tekst Iliady i Odysei. 21 22 23 The Ptolemaic Papyri of Homer. jest w zasadzie tym samym tek­ stem. Lambin historię po­ wstania poematów homeryckich i ich strukturę porównuje do budowanych i przebu­ dowywanych przez całe wieki wspaniałych katedr. Od początku III wieku przed Chr. 168-9). Cologne 1967. Allena w jego dawnym na ten temat sporze z G. „z Synopy" czy nawet „z Marsylii". ten oczyszczony tekst nie jest zasługą ani po­ etów. co jako najdoskonalsze stworzyła kultura helleńska (s. Arystofanesa i Arystarcha. który utrzymywał. Antymacha. Specjali­ ści zajmujący się tym zagadnieniem nie są jednak w stanie ustalić. Z jednej strony bowiem „wulgata" zawiera rzeczy­ wiście bardzo niewielką ilość „poprawionych" przez Arystarcha wierszy. W e s t . który stał się podstawą całej późniejszej tradycji rękopiśmienniczej. ed. S. a ściślej •— „zbiorowej potrzeby" potwierdzenia swojej zagrożonej tożsamości przez zebranie w czystej formie tego. „z Cypru". s. wypełnia zaledwie cztery karty pochodzącego z VIII wieku kodeksu Iliady z tekstem poetyckim. która zdoła­ ła poznać „fenickie znaki". ani „wielkich tego świata". ani uczonych. H a s ł a m23. czasem dodaniem jakiegoś wiersza.. „z Argolidy". jakie znaleziono w 1975 r. dotarły one do nas jako tekst. Stosunkowo niewielka skala interpolacji dostarcza argumentów przeciwko poglądowi. pojawia się „wulgata". pochodzące z czasów od III wieku przed Chr. że odbiega ona od tekstów ustalanych kolejno przez trzech sławnych gramatyków aleksandryjskich: Zenodota. „nieliczne z tych interpolacji wnoszą jakiekolwiek nowe znaczenie do opowiadania. czy zostały podyktowane przez niepiśmiennego poetę osobie. w którym odrodziło się zainteresowanie kulturą helleńską w Konstantynopolu i przepisano kompletne teksty Iliady i Odysei na minuskułę. czy poematy Homera powstały w formie ustnych seansów poetyckich. G. 16).

66-82 i nr IV. 35-48. J. Warszawa 1861. Nasze uwagi chcemy ograniczyć wyłącznie do krótkiego przeglądu tych badań. popularnie napi­ sanym artykule Wykład nowego mniemania względem poematów Iliady i Odysei Home­ rowi przypisywanych?6. 3. Wolfa. 110-116. Niewielki jest zresztą od ponad stu lat postęp w badaniach nad tradycją rękopiśmienniczą Iliady i Odysei. 30 O wymowie i poezji. t. 31 Sztuka rymotwórcza. Nr III. których au­ torzy zajęli jakieś stanowisko w omawianej wyżej kwestii homeryckiej. w tej chwili najbardziej standardowy tekst Iliady zawdzięczamy opra­ cowaniu Monro-Allena. L. Homer. Iliada. że dostrzegana przez badaczy rękopisów standaryzacja tekstu poematów Homera w II wieku przed Chr. Nie ma tu miejsca na prześledzenie tego procesu trwającego z mniej­ szym lub większym natężeniem przez cały okres dziejów kultury polskiej. Mańkowski. Słowacki33. Zob. jest realizacją kierunku krytyki aleksandryjskiej. t. s. Homer. pierwszym napisanym w języku polskim utworze literackim27. który ustosunkował się wprost do tez A. ale w większym jeszcze stopniu z ich otwartej na różne wpływy natury. Nie jest również możliwa pełna klasyfi­ kacja rękopisów i ustalenie wewnętrznych między nimi zależności. przypadkowe zbieżności i warianty tekstu. Warszawa 1788. II. s. III. tym niemniej staje się ona od samego zarania naszych dziejów twórczym elementem w rozwoju kultury duchowej i literackiej polskiego społeczeństwa. która przeciwstawiała się posze­ rzaniu ich tekstu dla wszelkiego rodzaju celów afektywnych. Łanowski. Krasicki32.W. który byłby w stanie uwzględnić wszystkie kontaminacje. Z konieczności musimy zatem pominąć interesujące skądinąd obserwacje na temat poezji bohater­ skiej Homera dokonane przez autorów epoki polskiego Klasycyzmu. lecz także ich wzajemnych zależności i kontaminacji. 34 Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytyczno-literackie. Pewne nadzieje wiążą uczeni z opracowaniem programu kompute­ rowego26. przeł. S t u d i a n a d H o m e r e m w P o l s c e Ślady znajomości poematów homeryckich w Polsce są widoczne już w Kronice G a l l a A n o n i m a . Golański30. 109 nn. Zanim to nastąpi i stanie się podstawą nowego wydania Iliady i Odysei. na których ona bezpośrednio bazuje.M. The Text ofthe Odyssey. II. Według tych samych zasad T . był związa­ ny z domem Czartoryskich profesor Uniwersytetu Wileńskiego Ernest G r o d d e c k . powstałej w XII wieku za panowania Bolesława Krzywoustego. Classical Rewiew 13. s. która stworzyła wulgatę przejętą przez średniowieczne rękopisy. Krytykowana jest wprawdzie dość często przeprowadzona w 1899 r. Oświecenia i Romantyzmu. J. April 25. Uczynił to na łamach „Dziennika Wileńskiego" w dwuczęściowym. 1920 i częste dodruki). Nie mniej skomplikowana jest również historia przekazu tekstów homeryckich w średniowieczu. New York Review of Books. [w:] Dzieła. Polski czy­ telnik ma zresztą okazję zapoznać się z tym zagadnieniem dzięki doskonałym i szero­ ko dostępnym opracowaniomJ. 1910. Wrocław 1824. [w:] K. Dmochowski31. Ł a n o w s k i e g o 2 9 . w której nie ma żadnego zbędnego słowa. Mańkowski. 2. a także w Pieśni Sandomierzanina. Papers ofthe British School at Romę 5. 33 Kształty epiczne. N. opartych na świadectwach i autory27 F. takich jak: F. O wykładach na temat Homera na Jagiellońskiej wszechnicy słyszymy jednak dopiero z początkiem XVI wieku (1504 r. Akademii Krakowskiej doceniono „sztuki wyzwolone" i wprowa­ dzono wykłady z literatury greckiej i rzymskiej. K. J. Ich ostateczny kształt jest nie tylko wynikiem starożytnego dziedzictwa. 5-6. The text ofthe Iliad. Pierwszym uczonym. 36 Por. zawdzięczamy powścią­ gliwości i wyczuciu Aleksandryjczyków (s. jaki moglibyśmy otrzymać po uwzględnieniu uwag Arystarcha stał się rodzajem archetypu dla późniejszej tradycji. 1. 1916). gdy na powołanej do życia w 1364 r. t. Wrocław 1986. Jeżewska. Nikomu nie udało się do tej pory ustalić wszystkich starożytnych źródeł. Stwarza wrażenie autentycznie oryginalnej poezji. [w:] Dzieła. F. 29 Zob. Trudność ta wyni­ ka nie tylko z ich olbrzymiej ilości. E. znana szeroko opowieść o Troi Daresa i Diktysa). 87). Warszawa 1974. wydanemu w serii „Oxford Classical Text" (ed. 1991. Allen opracował również w ra­ mach tejże serii tekst Odysei (ed. Nie jest to tylko beznamiętne zreferowanie poglądów swego dawnego kolegi z Getyngi. Kumaniecki. ale jednocześnie głęboka i dość kompetentna analiza przy­ toczonych przez Wolfa dowodów zewnętrznych. 28 Tamże. Allena klasyfikacja rękopisów Iliady i w 1910 r. I HOMER ponowanych przez aleksandryjskiego gramatyka. Por. Tę jakość.) i to właśnie stulecie będzie świadkiem niezwykle żywego zainteresowania poezją Ho­ mera w Polsce. s. 1899. M a ń k o w s k i e g o 2 8 i j . Bezpośrednia zna­ jomość poematów Homera datuje się natomiast dopiero od czasu.25 — Odysei. 24 25 26 Zob. ale od tamtej pory nikomu nie udało się wprowadzić lepszej zasady porządku­ jącej te rękopisy. s. „Dziennik Wileński". Dinosaur Dilemma. wstępem i przypisami opatrzył J. że tekst. Według uczonego pewne rozwiąza­ nie tego dylematu można znaleźć przyjmując. 32 O rymotwórstwie i rymotwórcach. Smith. LXX-LXXXIII. I. s. Osiński35.Nie ulega wątpliwości. s. Borowski34 czy L. Jej jakość jest rzeczy­ wiście nadzwyczajna.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 35 Dzieła. Znajomość ta była wprawdzie możliwa tylko dzięki łacińskim przekła­ dom i parafrazom (takim jak np. Wilno 1803.24 przez oksfordzkiego wydawcę T. 90 91 . Wilno 1872. zdaniem uczonego. 112-113. K. W . Początki znajomości Homera w Polsce.

wskazywał nie tylko na różnice. Warszawa 1955. Groddeck nie rozumiał bowiem ani wiązanych przez Mickiewicza z poezją idei wolnościowych. Zob. 42 E. Kirgizów pozwoliły zwrócić uwagę na nieporów­ nywalnie wyższe walory artystyczne epiki greckiej i przysporzyły w dyskutowanej sze­ roko w tym czasie „kwestii homeryckiej" zwolenników teorii unitarystycznej. Koncepcja ta odpowiadała natomiast całkowicie A. M i c k i e w i c z o w i . przekazywanego w tradycji ustnej przez ponad trzysta lat. jakżeż to wszystko urozmaicać i ozdabiać?"38 W swych wykła­ dach o literaturach słowiańskich wyprzedził Mickiewicz etnograficzne badania uczo­ nych niemieckich: H. Lorda oraz całej rzeszy ich następców. który jako uczeń Groddecka. mimo że na temat przedstawienia bogów u Homera są po­ dobnego zdania co J. I HOMER tecie pisarzy starożytnych i wewnętrznych. Zwrócił m. zwycza­ jów i samej natury greckiej ziemi. przy­ wiązującej wagę do techniki poetyckiej Homera i jego twórczej indywidualności. Erhard. Piechowskiego42. Wiirzburg 1921. Steinthala39. 41 W. Argumentem koronnym przeciw autorstwu Homera jest więc z jednej strony doskonałość formalna poematów zakładająca użycie pisma przy ich tworzeniu i z drugiej — poświadczony przez Józefa Flawiusza fakt. P i e c h o w s k i e g o i wykształco­ nego w Rosji T. wyliczenie wojsk. P i e c h o w s k i już w 1856 r. napisana piękną łaciną. B. Finsler (Die Olympiscben Szenen der Ilias. w wydanej w Moskwie doskonałej rozprawie De Ironia Iliadis zaprezentował się jako zdecydowany unitarysta. Homerische Poetik. Berlin 1908. III. Najpełniejszy wyraz dał temu poeta w swych wy­ kładach literatury słowiańskiej w College de France. Gedichte. Z i e l i ń s k i wpisał się na listę obrońców indywidualności Homera i jedności kompozycyjnej jego poematów jako odkrywca dwu ważnych prawideł jego poetyki: Opublikowanej w Wilnie w latach 1821-1823. J. zaakceptował od początku teorię Wolfa i uczynił ją punktem wyjścia dla swego programu poetyckiego narażając się jednocześnie na niezrozumie­ nie i konflikt z nauczycielem. Ponadto — „w epopei jest osnowa. Prowadząc wykłady o poezji serbskiej. zróżnicowanie charakterów oraz naturalność w przedstawianiu dawnego świata i ży­ cia. W cym miejscu warto zauważyć. że jest ona wyrazem wierzeń. 40 L. o których mówiliśmy w poprzednim rozdziale. [w:] Dzieła. Neue Jahrbiicher 14. L. Nie doceniając „poezji ludowej". Oczywiście nazwa ta mogła powstać tylko od rzeczywistego imienia najwybitniejszego wśród nich poety. s. która odzwierciedlać ma „ducha narodu". podjętych na wielką skalę dopiero w XX wieku przez uczo­ nych amerykańskich: M. a odkryte przez autora jej subtelne me­ chanizmy dobitnie świadczą o jednolitej koncepcji artystycznej i o indywidualności twórczej poety. Parry'ego i A. jak W. zwłaszcza t. nie rozumiał do końca koncepcji Wolfa i jego ujęcia historii literatury greckiej. rodowody. Drerup. Uważa przy tym. Raz bowiem po­ chwalał Wolfa za jego doskonałą argumentację i nieznajomość jego teorii u Dmo­ chowskiego uznawał za poważne uchybienie. hom. Zauważył. 1905) i G. Steinthal. który analizując świadczące o jedności artystycznej zasady poetyki homeryckiej powołuje się wielokrotnie na roz­ prawę J. których imaginacja nie może dowolnie przestawiać. podnosząc różnorodność i prawdziwość opisów. lecz również na podobieństwa między twórczością bardów południowych Słowian i Homerem.in. Die Entstehungd. A. Berlin 1868. Das Epos. Wundt. w tym. których nie wolno jej przeinaczać: opisy miejscowości. działają­ cego w Rosji w drugiej połowie XIX wieku — J. na możliwość analogicznego przekazywania przez wieki poezji homeryckiej. gdzie już w pierwszym zdaniu otwierającym opracowanie poezji epickiej i lirycznej imię Ho­ mera uznaje za nazwę zbiorową oznaczającą działających między X a połową VIII wieku poetów epickich. czerpanych z samych poematów i z krytyki ich tekstu. W ten nurt wpisały się właśnie również badania dwu polskich uczonych. Dotycząca świata ludzkiego ironia tragiczna i charakterystyczna dla przedstawienia świata bogów „ironia komicz­ na" przenika wielorakimi więzami cały utwór. Do problemu poezji homeryckiej i jej charakteru powraca Groddeck również w swym najdojrzalszym dziele — Initia historiae Graecorum elementa"1'. Piechowski. 269. Na temat samej kwestii homeryckiej wypowiadał się Groddeck niejasno i niekonsekwentnie. tak wielka ilość imion własnych. Berlin 1894. Leipzig 1906). Docenił go dopiero E. którego talent sławi w rozdziale zatytu­ łowanym „Carmina Homerica". innym razem sławił talent Homera za­ pominając zupełnie o pluralistycznej teorii. Rozprawa ta. T. uwagę na przykładzie poematu serbskiego Zaślubiny Maksyma Czernojewicza. była jednak przez długi czas niemal całkowicie zignorowana przez badaczy Homera. Nestle {Anfange einer Gotterburleske bei Homer. A siłę i piękno poezji homeryckiej widział Mickiewicz właśnie w jej „ludowości". Drerup. 39 38 92 93 . Volkerpsychologie. jak przedstawieni w Odysei bardo­ wie. że bez trwałości pamięci nie sposób zro­ zumieć tworzenia się eposu wśród ludu. Mickiewicz. materialne. że inni badacze. Erharda40 i W. że posiadany przez nas tekst poematów Homera jest tekstem oczyszczonym z rapsodycznych naleciałości przez Arystarcha. chociaż chciał być „pluralistą". który w sposób nie­ podważalny uzasadnił ideową i artystyczną jedność Iliady. Prowadzone przez etnografów badania porównawcze poezji homeryckiej z ludową twórczością epicką Finów.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. H. lecz tworzył i śpiewał w taki sposób. nie odwołują się do jego poglądów. Serbów. części istotne. Wundta 41 i stał się prekursorem badań porównawczych. Literatura słowiańska. że Homer nie znał i nie mógł znać pisma. Z i e 1 i ń s k i e g o. Jej autora nie wymieniano więc wśród unitarystów. po bolszewickiej rewolucji profesora Uniwersytetu Warszawskiego. ani roli poety jako „narodowego wieszcza". ani wartości przesłania poezji ludowej.

że są one dziełem dwu różnych genialnych poetów.l. operuje innymi pojęciami i odmienną techniką poetycką. II. S. 17). który jako autor „Dodatku" do poetyckiego przekładu Odysei pióra J. a także Historię Literatury. Do kwestii tej nawiązał natomiast z całą powagą L. ota- Mam tu na myśli obszerny wstęp do Odysei w przekładzie L. nr 17. Zapoczątkowana przez K. [w:] Charisteria F. jakiej dokonuje w końcowej partii swej uczonej rozprawy. 1-16) nie tylko T. Duży fragment jego „Wstępu". II. s. W jego argumentacji za istnieniem dwu odrębnych poetów główny akcent został położony na elementy szeroko rozumianej kultury. Wolfa. Odyseja przedstawia wyższy stopień rozwoju sztuki epickiej i nowa treść otrzymuje w niej nową już formę.Greckiej. 16. odrzuca wprawdzie kategorycznie opinie pluralistów i polemizuje ze zwolennikami „teorii pie­ śni". jakim poprzedził swój przekład. ' Zob. wstęp i tłum. Dopiero Odyseja uznaje istnie­ nie wolnej woli ludzkiej. docenia praworządność i niszczycielską siłę bezprawia. któ­ rymi w zasadniczy sposób różnią się obydwa poematy. który „przyniósł nauce więcej pożytku niż pobożne trzymanie się tradycji". w której zapoznaje polskiego czytelnika z całą złożonością ho­ meryckiej problematyki badawczej i daje niezwykle kompetentny i pouczający prze­ gląd najważniejszych światowych osiągnięć naukowych w tym zakresie po wystąpie­ niu Wolfa. XXI Iliada przedstawia zupełnie inny świat niż Odyseja. s. s. narażając się tym na cierpkie uwagi A. reprezentujących kolejne pokole­ nia uczonych filologów krakowskich. które sprowadza się do następujących twierdzeń: Iliada w swym podstawowym kształcie jest dziełem jednego autora. jego dziełch. Najtrudniej jednoznacznie ocenić i określić sta­ nowisko. jako opowieść o wojnie trojańskiej. K. uwzględnia aktualny stan badań w „kwestii homeryckiej". W swej najstarszej na ten temat pracy zatytułowanej Ho­ mer zmartwychwstały. F. uzasadniając istnienie jedności artystycznej i ideowej w Iliadzie i Odysei. wyd. Mickie­ wicza. 33). Dmochowskiego (BN. M a d y d y i R. Warszawa 1922. 3-96). jakie zajął w „kwestii homeryckiej" T. lecz formułuje i doskonale uzasadnia swoje własne stanowisko. odrzucający para­ lele etnograficzne i ludową genezę eposu greckiego. Siemieńskiego (BN. Kraków 1931. Wstęp do Iliady w przekładzie F. G a n s i ń c a. S. zawierający wywód na temat konsekwentnie realizowanego w obydwu poematach homeryckich jednolitego zamysłu artystycznego cytuje T. I.monografii Die Formgesetze des homerischen Epos (Stuttgart 1996. W ujęciu K. nr 21. Podniesionych przez Wolfa i szeroko dyskutowanych przez cały XIX wiek pro­ blemów kwestii homeryckiej nie mogli pominąć milczeniem również polscy tłumacze i autorzy wstępów do polskich przekładów Homera. inne stosunki społeczne. jednocześnie dostrzegał jednolitość artystyczną Iliady i Odysei i twierdził. M a d y d a. Warszawa 1935. We wszystkich później­ szych publikacjach na temat Homera 45 podtrzymuje wprawdzie i mocniej jeszcze uza­ sadnia tezę o jednolitości artystycznej obydwu poematów. po­ zwala mu zakończyć ją wnioskiem przywracającym tradycyjną postać Homera jako autora obydwu epickich arcydzieł współczesnemu światu. w ks. 16-162. 46 Zob. Iliada. „Doloneja" czy epizod o „bitwie bogów". cz. Parandowskiego (Warszawa 1956. ale jed­ nocześnie mocno podkreśla różnice między obydwu poematami i opowiada się za dwoma oddzielnymi i równie genialnymi ich autorami48. Wittlina (Lwów 1924). Do polskich „choridzontów" można zaliczyć również profesora Uniwersytetu Lwowskiego R. Analiza struktury poetyckiej i ideowej Iliady i Odysei. 7-85). Homer. W. t. Iliada. Warszawa 1801. autor po­ etyckiego przekładu Odysei"1. T u r a s i e w i c z a .LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. motywów rudymentarnych44. Sinki. we Wstę­ pie historyczno-literackim do wyboru z Odysei Homera w tłumaczeniu J. 367). s. D m o c h o w s k i w swym posłowiu do przekładu Iliady46 zignorował i nie ustosunkował się do całkiem świeżej wówczas rozprawy A. Jedynie F. Moskwa 1896. 49 94 95 . jeden z najwybitniejszych polskich filologów przełomu XIX i XX wieku W krótkim wstępie do Iliady w tłumaczeniu J. Warszawa 1968). takie jak „Katalog okrętów". tłum. s. s. Korsza. I HOMER „prawa chronologicznej niezgodności"43 i istnienia tzw. III tłumacz zamyka wiadomo­ ścią o życiu Homera. autora Iliady i zainspirowanego jego dziełem i rywalizujące­ go z jego talentem autora Odysei. bliska w swym charakterze i w nastroju pierwotnej heroicznej pieśni bojowej. gdyż jego poglądy w tej spra­ wie wyraźnie ewoluowały. L. 9. ale do jej pier­ wotnej wersji dostały się późniejsze wstawki. S i e m i e ń s k i . Sinko w Homer zmar­ twychwstały (Kraków 1911. 45 Do koncepcji T. podnosząc walory poznawcze i znaczenie „kwestii homeryckiej" dla rozwoju nauki oraz nazywając tezę Wolfa „genialnym błę­ dem". prezentuje się nasz autor jako zdeklarowany unitarysta. inną religię. Grono polskich „choridzontów" zaszczyca swą obecnością także K. S i n k i . Czubka (Kraków 1921. Siemieński. M o r a w s k i . Odkryte przez niego prawa pozwoliły wyjaśnić cały szereg pozornych „niekonsekwen­ cji" i sprzeczności w obydwu poematach i stały się przedmiotem pogłębionych stu­ diów nad poetycką sztuką Homera45. Morawskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim tradycja badań homeryckich znalazła godnych kontynuatorów w osobach profesorów: T. Morawskiego poematy te są więc dziełem dwu róż­ nych. Patzer w swej doskonałej. 47 Homer. Prawo chronologicznej niezgodności i kompozycja Iliady (po rosyjsku). ale jednocześnie uwydat­ niając dzielące te poematy różnice w zakresie sztuki poetyckiej i światopoglądu staje się rzecznikiem tezy o istnieniu dwu działających w odstępie dwu trzech pokoleń po sobie genialnych poetów. tłumaczach i uwagami nad Iliadą (s. Odyseja. Zielińskiego nawiązał ostatnio H. Zieliński. s. 1-45.K. Tragodumenon libri tres. Kraków 1873 — Wstęp. uczeń T. Ten punkt widzenia podtrzymał i poparł rozbudo­ waną wszechstronnie argumentacją również W. Sinko. równie genialnych poetów. We wstępie. jest po­ ematem starszym. T. 11.A. Dmochowski.

poeta. za­ kładające istnienie zbiorowego autora poematów homeryckich. by dojść ostatecznie do wniosku. Madyda na poparcie tezy o innym autorze Odysei niż Iliady powołuje się poza tym podobnie jak jego mistrz na Wellejusza Paterculusa. W artystycznej doskonałości poematów widzą najlepszy dowód na potwierdzenie dobrze ugruntowanej tradycji starożytnej o Homerze jako autorze Ilia­ dy i Odysei. ani Chios. Tezę o istnieniu dwu genialnych poetów: autora Iliady i młodszego autora Odysei w pełni akceptuje również R. powab i czar. s. co sprawia człowiekowi radość i co sprawia mu ból". S z u j s k i (1835-83)50. z których pierwotnego znaczenia nie zawsze zdawał sobie sprawę. W swych Studyach nad Homerem. w którym dość szczegółowo omówił problem genezy poematów homeryckich podzielając w całej rozciągłości poglądy K. jakie mają dla niego same poematy Homera. szczególną wagę przywiązując do istniejących między tymi po­ ematami podobieństw i do wykazania. W 1928 r. Nieco inaczej. tacy jak: pisarz i historyk. Nawiązując do starożytnej alegorezy. Alegorycznie ro­ zumie również wędrówki Odyseusza i imiona bohaterów homeryckich. Wstęp do: Homer. Brody 1912. W i e n i e w s k i . co błądzi po oceanie świata i szuka ojczyzny. Wittlin odgradza się więc z całą świadomo­ ścią od wszelkich sporów filologicznych. Kraków 1867. pobudza do rywalizacji z nim i w konsekwencji prowadzi do ujawnienia się drugiego geniusza. w której poprzez analizę wszelkich form zapowiedzi zawartych w samym tekście Iliady i Odysei pokazał w spo­ sób nie budzący wątpliwości gęstą sieć nici wiążących w nierozerwalną całość wszyst­ kie elementy fabuły tych poematów. L a n g e (1861-1929)51. I HOMER cza szacunkiem kobietę. s. oceniając krytycznie aktualne badania uczonych niemieckich nad jednością poema­ tów homeryckich. o mistrzowskiej ich kompozycji. by uchronić mądrość. obszernego opraco­ wania Studya nad Homerem (Kraków 1917. podpatrzył każdy szczegół z tego. stwierdza. jaką mają nasi lirni dziadowie". „Urodził się od razu starcem z siwą brodą. Potężniejszym niewątpliwie. który na początku ery chrześcijańskiej sformułował zasadę o „kolegialności geniuszów". Wittlin. o wielkiej prawdzie psychologicznej kreowanych przez poetę postaci bo­ haterów i bogów. że miały one jednego. w późniejszym okresie jako zdecydowanego rzecznika Lachmannowskiej „teorii pieśni" można wymienić tylko wykształconego w Niemczech (na Uniwersyte­ cie Wrocławskim) Z. każdy z nas jest wędrowcem. Wszyscy oni z entuzjazmem wyrażają się o urzekają­ cym swą naturalnością pięknie obydwu poematów homeryckich. oznaczającym tyle co „spoideł". tłum. T u r a s i e w i c z . zatytułowanym Homer i jego świat (Kraków 1971) swą uwagę kieruje jednak przede wszystkim na wyjaśnienie całego kompleksu zjawisk kulturowych i literackich. 96 97 . genialnego autora w osobie Homera. lecz również twórcy i historycy polskiego życia kulturowego. 3-27. Wytrącił w ten sposób z ręki broń zdeklarowa­ nym „pluralistom". sam dokonał wnikliwej analizy „Dolonei". Groddeckem i jego uczniami. Rys dziejów piśmiennictwa świata niechrześcijańskiego. s. bo swymi oczami „przeniknął całą cudowność świata. We „Wstępie" nie wspomina natomiast zupełnie o problemie związanym z „Doloneją" i rozpatruje obydwa poematy ze stanowiska skrajnego unitarysty. krytyk i historyk literatury. którą nie jest ani Smyrna. bo śpiewanym w szerokim chórze głosem brzmią wywody polskich unitarystów. W. wychwala miłos'ć małżeńską i w ogóle reprezentuje o wiele wyższą. Nie cieszyły się natomiast w Polsce większym uznaniem teorie „pluralistów". kiedy sięgamy po Iliadę lub Odyseję z potrzeby serca. leżący w samym cen­ trum ludzkich serc". doskonale skomponowaną częścią Iliady. Należą do nich nie tylko filologowie klasyczni. W ę c l e w s k i e g o (1824-1887). zakładającą. Homer rodzi się więc w każdym momencie naszego nad nim wzruszenia. W i t 11 i n53. 87). 190 n. Polskiemu społeczeństwu XX wieku swymi badaniami nad Homerem i swym znakomitym przekładem i opracowaniem Iliady w sposób szczególny zasłużył się I. moralność i świadomość życia społecznego niż Iliada. Odysseja. I: Homer Iliada. W i t k o w s k i jako autor nie tylko „Wstępu do wyboru z Odysei Homera" we własnym przekładzie (Lwów 1927). tłumacz F. lecz „Ból. by być w niej już na zawsze szczęśliwym. że odkrył prawdziwą ojczyznę greckiego poety. Lachmanna i sprowadzając w związku z tym funkcję poety do „spojenia" w jedną całość wielu heterogenicznych pieśni i elementów. Poza wspomnianym wyżej E. Funkcja ta znalazła odbicie w imieniu poety. samodzielnych pieśni bądź „rozszerzenie" pierwotnego ich jądra o nie łączące się 50 51 Zob. który w popularnonaukowym tomiku w serii „Nauka dla wszystkich" (nr 139). profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego J. o poezji Homera wypo­ wiada się urzeczony jej pięknem nagrodzony przez Pen Club tłumacz Odysei}. Nie mógł natomiast urodzić się ślepcem. Lwów 1924. J. lecz również wcześniejszego. że nie da się obronić jej funkcjonalnego związku z pozostałą. niezbyt konsekwentnie zresztą podzielającymi tezę Wolfa. Warszawa 1876. 52 Wstęp do przekładu Iliady Homera.'Podobnie jak Odyseusz. pod auspicjami PAU w Krakowie opublikował obszer­ ną rozprawę O zapowiadaniu przyszłych zdarzeń u Homera. tłumacz i kry­ tyk literacki A. w świetle których lektura poematów homeryckich może zyskać pełne zrozumienie i głębię. J e z i e r s k i (1817-1901) 52 . Zupełnie inaczej wystąpił na temat poematów Homera w tym samym czasie S . Jeszcze jako wykładowca w Szkole Głównej w Warszawie opracował on podręcznik Historii Literatury Greckiej (Warszawa 1867). CL. choć nie mniej entuzjastycznie. filozof. widzącym w poematach Homera „zlepek" wielu pierwotnych.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Epos greckie. że w każdej dziedzinie pojawienie się uznanego przez społeczność geniusza pozwala innym do korzystania z jego osiągnięć.

Krokiewicza stały się inspiracją i zachęciły do zajęcia się problemem jedności epopei J. Problematyka homerycka była również przez wiele lat przedmiotem prowadzonego przez prof. 54 98 99 . Wyrosła ona bowiem z wieloletniej lektury poematów Homera i Hezjoda. N i e m i r s k ą . H. potraktowanych nie jako ozdobnik stylu epickiego. X. która pozwoliła na pogłębione i nowatorskie odczytanie głównych zasad i mechanizmów rządzących światem boskim i ludzkim w poematach homeryckich i hezjodejskich. z. lecz także w ich funkcji kompozycyjnej i w kształtowaniu struktury fabularnej obydwu poematów. s. Po drugiej wojnie światowej jako jeden z pierwszych na listę badaczy Homera w Polsce wpisał się profesor Uniwersytetu Warszawskiego A. Pewne prawa arty­ styczne poetyki homeryckiej odkrywa autorka w takich artykułach jak: Z estetycznej problematyki Iliady. zwanej „Doloneją". Schadewaldta zrozumiała. I HOMER z nim organicznie epizody. 1964. XVIII. Dla szerokich kręgów społeczeństwa jeszcze cenniejszą pozycję stanowił dokonany przez niego piękny przekład poetycki Iliady. LIV. s. W ó j t o w i c z a Funkcja kompozycyjna porównań Homera (Lublin 1971). Aby wykazać. dokonując skrótów i redukując do minimum przypisy. RHum 11. Wydawnictwo „PAX" podjęło się wydania tej książki. Wojtowicza poddane są bowiem wszech­ stronnej analizie nie tylko w ich funkcji poetyckiego obrazowania. Z. 5. miał gotową do druku dość obszerną książkę pt. V i XI. po­ szerzony o analizę kilku innych scen z Iliady i Odysei. 5-11). w całości opublikowanej rozprawy doktorskiej ks. których autentyczność nigdy nie była kwestionowana. Taka zintegrowana metoda analizy stosowana we wszystkich studiach J. J. Niemirską-Pliszczyńską seminarium magisterskiego i doktorskiego. Nie znalazłszy wydawcy. 1962. s. o kompozycji i o charakter Przekład ten niezwykle wysoko oceniła jego recenzentka. kluczem dla zrozumienia obu poematów było „rozpoznanie stosunku. że jed­ ności autorstwa obydwu poematów należy poszukiwać jednocześnie na drodze badania ich tożsamości światopoglądowej i wspólnoty środków artystycznego wyrazu55. z lektury. Rozważania nad księgą XXII (RHum 9. którą zgod­ nie z charakterem wydawnictwa autor przystosował dla szerokiego kręgu odbiorców. Jego praca wpisu­ je się metodologicznie w nurt badań zainicjowanych na KUL przez J. H. 1964. Jeśli nawet nie udało się autorce za pomocą argumentów tożsamości ideowej i arty­ stycznej przekonać wszystkich sceptyków o Homerowym autorstwie „Dolonei". 3. Niemirską-Pliszczyńską analizy „strukturalnej". a tym samym i starożytnej tradycji o autorstwie Homera. „że górująca ponad bogami Mojra Homera jest poetycką personifikacją rozumnego wszechumysłu. Ten właśnie kontekst. Porównania w rozprawie ks. Motyw opisu tarczy w kompozycji Iliady i Eneidy (Eos. dzięki czemu możemy ją nie tylko jeszcze bardziej podziwiać. z prac W. z. Nie obniżyło to jednak warto­ ści poznawczej opublikowanej książki. zebrane materiały przeredagował i opubli­ kował w latach 1950-1955 na łamach „Meandra" w formie dziewięciu artykułów. z. który już w 1949 r. pojętego jako prze­ znaczenie kierujące nurtem kosmicznej rzeczywistości za pośrednictwem bogów i lu­ dzi. Jak autor zaznacza na wstępie. Dopie­ ro jednak monografia Wokół Dolonei (Lublin 1967) przynosi pełną prezentację sto­ sowanej przez J. 367-375). s. że „Doloneją" w sferze artystycznej i językowej nie różni się ni­ czym od tych części poematu. lecz jako jeden z waż­ niejszych elementów decydujących o strukturze fabularnej. którzy nie umieli znaleźć przekonujących argumentów świadczących o integralności przekazanego nam przez tradycję tekstu Iliady i Odysei. Jest to jedyne w języku polskim monograficzne i tak wszechstronne opracowanie porównań homeryckich. której autorstwa odmawiali Homerowi często nawet zagorzali unitaryści. Analiza ta stanowi dla autora pełne po­ twierdzenie jedności ideowej i artystycznej obydwu homeryckich poematów. Dopiero w 1959 r. Odkrycie. 3. ale również lepiej rozumieć. 55 Technika wielkich analogii sytuacyjnych w Iliadzie. 3. autorka dokonuje wszechstronnej analizy struktury fabularnej i stylistycznej nie tylko samej ks. pozwala na sformułowanie szeregu „praw" artystycznych poetyki Homera i stwierdzić.P l i s z c z y ń s k ą (profesora KUL). pozwalających nie tylko w pełni docenić kunszt poetycki.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Schade- waldta można natomiast czerpać inspirację i przykłady analizy środków poetyckiego obrazowania. wydany w Londynie i stąd znany głów­ nie wśród Polonii angielskiej i amerykańskiej54. pokazał A. Technika wielkich analogii sytuacyjnych w Iliadzie (RHum 11. Badania A. Iliady. 1960. że „Doloneją" jest autentyczną pieśnią Iliady. Eos LIV. to niewątpliwie zastosowana przez nią metoda analizy i olbrzymia wrażliwość oraz wy­ czucie problemów estetycznych odsłoniły szereg tajników nieprzemijających walorów poezji Homera. Moralność Homera i etyka Hezjoda. 215-224). Krokiewicz. Niemirskiej-Pliszczyńskiej nad Homerem i nazywana przez nią „analizą struktural­ ną" zaowocowała odkryciem szeregu prawideł jego techniki poetyckiej. s. w jakim «umysł» i «serce» pozostają do siebie wzajemnie". lecz jednocześnie dostarczyć niezwykle mocnych argumentów na rzecz autentyczności X ks. które dla „Dolonei" stanowią najbardziej miarodajny kontekst. Za­ owocowało to powstaniem szeregu niepublikowanych prac magisterskich z eposu homeryckiego i doskonałej. 9) oraz odkrycie dwu podstawowych praw Mojry („prawo silniejszego" i „prawo skruszonego serca") pozwoliło autorowi dokonać pogłębionej interpretacji głównych wątków fabularnych Iliady i Odysei. NiemirskąPliszczyńską. takich jak „Opis tarczy Achille­ sa" w ks. prof. 5-31).1962. lecz także ks. i rozproszył całkowicie wątpliwości nie zdecydowanych do końca „unitarystów". Abramowiczówna {Nad najnow­ szą polską Iliadą. K r o k i e w i c z . która — jak sama wyznaje — dzięki jego rozprawie i pracom W. Jak poszukiwać tożsamości światopoglądowej. których jednostkowe «serca» są na ogół posłuszne ich również jednostkowym umysłom" (s.

1965. I HOMER rze przedstawionego świata. Pokłosiem tych rozpraw jest żywa również w bada­ niach tego okresu dyskusja nad jednością artystyczną. Wolfa z 1795 i dysertację M. Siemieńskiego w „Bibliotece Narodowej" (1975-1992). Wyjaśnia problemy związane z oralnym charakterem stylu Homera. Nie roszcząc pretensji do przedstawienia pełnej i wyczerpującej prezentacji doko­ nań wszystkich polskich uczonych zajmujących się problematyką eposu homeryckiego. s. zawierające również charakterystykę wszystkich najważniejszych przekładów polskich Iliady. Homer (Warszawa 1974). Od trzydziestu niemal już lat polska opinia publiczna ma możliwość zapoznawa­ nia się z całą złożonością problemów homerowych również dzięki ich wszechstronnej analizie i bezstronnemu przedstawieniu w sposób niezwykle kompetentny przez wy­ bitnego badacza kultury antycznej K. by na tym 6 Les etudes des Hymnes Homeriąues. o to w jakiej formie one powstały (pisemnej. M a ń k o w s k i m opracował obszerną monografię pt. 1981. Trzy kolejne wydania w nowym przekładzie K. czy ustnej). Leumanna opublikowane w książce Homerische Worter (1950). 144). W pierwszej części monografii K. Łanowskiego. Doskonałe dopełnienie tego „Wstępu" o historii recepcji i kulturotwórczej inspi­ racji Odysei od wczesnych wieków średnich po czasy współczesne w Europie i w Pol­ sce zawdzięczamy J. Łanowskiego jest niewątpliwie najczęściej i najchętniej w Polsce czytanym opracowaniem na temat Homera i trwającej o nim od starożytności dyskusji. Porównując na zakoń­ czenie na wielu możliwych płaszczyznach Iliadę i Odyseję. Pierwszym z nich jest opublikowany w „Eosie" (LV. o stosunek. Sinki były publikowane w latach 1922-1966. Wydania 1-10 w opracowaniu T. ich sztuki poetyckiej i w kon­ sekwencji na stwierdzenie. 12-14 z lat 1972. który wraz ze swym uczniem J. Wykorzystując w pełni osiągnięcia nie tylko nowożytnej homerologii. jakie muszą przezwyciężyć skrajni unitaryści broniący pełnej integralności dzieła w przekazanym przez tradycję kształcie. K. z motywami rudymentarnymi i pokazuje trudności. Natomiast we „Wstępie" do trzech kolejnych polskich wydań Odysei w serii „Biblioteka Narodowa" Z. liczący ponad dziewięćdziesiąt stron „Wstęp" pióra J. odkryty dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu pokoleń badaczy świat kultury kreteńsko-mykeńskiej i w epokę kultury protogeometrycznej i geometrycznej. nad czasem i sposobem po­ wstania obydwu poematów. by niezwykle kompetentnie przedstawić i ocenić najważniejsze osiągnięcia i trendy homerologii w okresie pierw­ szej połowy XX wieku.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. zapewniając nawet nie obeznanemu z kulturą antyczną czytelnikowi pełną zrozumienia i satysfakcji lekturę. o miejsce tych poematów w procesie historyczno literackim i wreszcie o ich pokrewieństwach z literaturą innych narodów. że „obydwa eposy są dziełem jednego poety" (s.przedstawionych w poemacie zdarzeń do rzeczywistości histo­ rycznej. Otrzymujemy ponad­ to zwięzłą. Łanowskiego. a zarazem niezwykle przystępny. Kumaniecki (s. z drugiej zaś jako próba samodzielnego rozwiązania najbardziej kłopotliwych i spornych problemów kwestii homeryckiej. o autora względnie autorów Iliady i Odysei. Jeden niespełna arkusz wydawniczy wystarczył autorce. archeologii oraz literaturoznawstwa porów­ nawczego. nie można pominąć nawet w tym krótkim przeglądzie bardzo ważnych dla szero­ kich kręgów naszego społeczeństwa opracowań Z. Łanowskie­ go jest doskonałą popularyzacją w Polsce bogatej wiedzy o poematach Homerowych. Parry'ego Uepithete traditionelle dans Homere z 1925 r. Ł a n o w s k i e m u . tj. wyznaczone przez dwa przełomowe momenty: wspominaną już wielokrotnie rozprawę A. lecz także językoznawstwa. W badaniach Z. Sinkę57. 100 101 . Pokazuje jednocześnie obiektywne trudności. odpowiedzi na siedem postawionych na wstępie opracowania „pytań zasadniczych": o czas i miejsce powstania poematów Homerowych. od publikacji jej znakomitej rozprawy doktorskiej na temat Hymnów Homeryckich^'. autor udziela tu w sposób kompetentny. Oddzielny rozdział przynosi bogatą historię losów i ech Iliady w starożytnej Grecji. o epokę. Można zatem powiedzieć. w Bizancjum i w całych dziejach kultury europejskiej. A b r a m o w i c z ó w n y problematyka homerycka jest obecna już od 1936 r. Kumanieckiego i J. Mańkowskiego. Obszerny. Abramowiczówny. Jeżewskiej (wyd. opracowanego przez T. Monografia pomyślana jest z jednej strony jako popularyzacja wiedzy i studiów homeryckich. 7-217) wprowadza czytelnika najpierw w boga­ ty. 1986) zawdzię­ czamy już niemal w całości opracowaniu J.. W naszym przeglądzie chce­ my jednak zwrócić szczególną uwagę jedynie na jej dwa późniejsze opracowania. drugim — obszerny „Wstęp" do 8-10 wy­ dania Odysei w przekładzie L. K u m a n i e c k i e g o (1904-1975). z historycznością przedstawionego w poematach świata. który wcześniej był autorem zasadniczego uzupełnienia i uaktualnienia „Wstępu" do XI polskiego wydania Iliady w serii „Bi­ blioteka Narodowa" (1968). Dla pol­ skiego czytelnika szczególnie interesujące jest syntetyczne przedstawienie recepcji Homera w Polsce. obie możliwości uznając za równie uzasadnione. „Strukturalna" analiza porównań Iliady i Odysei pozwoliła autorowi na wysnucie szeregu wniosków o tożsamości. Autorka pokazuje nam podejmowane w tym okresie próby przezwyciężenia wysuwanych wcześniej przez „pluralistów" trudności i przyta­ cza cały szereg proponowanych przez unitarystów ich rozwiązań. autorka powstrzymuje się od sformułowania definitywnie rozstrzygającego wniosku. J. 192-201) artykuł Naj­ nowsze kierunki w badaniach homeryckich. jakich przysporzyły unitarystom językoznawcze badania M. czy są one dziełem jedne­ go. w jakiej rozgrywa się akcja Iliady. czy dwu różnych poetów. że opracowanie J. Abramowiczówna wprowadza nas poprzez szczegółową analizę formy i treści poematu w bo­ gaty świat jego problematyki literackiej. lecz jednocześnie niezwykle trafną charakterystykę samego poematu i jego walorów artystycznych. z konwencją literacką. Wilno 1936.

zatytułowana „Ma­ teriały" (s. jakby z góry znanych" {Ars Poet. czym można wyjaśnić to wprowadzenie słuchacza od razu „w nurt wydarzeń" i skoncentrowanie uwagi na jednej akcji. Poeta z miejsca stawia przed nami swych bohaterów. W. Jaegera. można zatem powie­ dzieć. zatytułowa­ nym „Motywy homeryckie w twórczości Polaków". Mańkowskiego pt. Poszukując odpowiedzi w skomplikowanej kwestii autorstwa i daty powstania tych poematów badacz podda­ je z kolei wnikliwej analizie występy homeryckich aojdów i rozważa problem stosun­ ku Homera do tradycji kultury oralnej i pisma. Arystoteles. Agamemnonem i synem bogini Tetydy. Homer. Dwa kolejne rozdziały „Materiałów" stanowią doskonałą ilustrację recepcji poezji homeryckiej w kulturze starożytnej Grecji i nowożytnej Europy (Ksenofanes. s. pozwala czytelnikowi spojrzeć na Homera i jego poematy jednocześnie z wielu jeszcze innych interesujących stron. Oto jak przedstawia się ona w Iliadzie. jakby styl wyznaczał kształt fabuły. Mańkowski przedstawił tu z jed­ nej strony utwory bądź urywki utworów polskiej literatury pięknej inspirowane twór­ czością Homera od Kochanowskiego po czasy współczesne. Traktując to jako zniewagę swego rycerskiego honoru Achilles wycofał się wraz z całym swym wojskiem z walki. I dlatego fabuła obydwu poematów jest niezwy­ kle prosta. że nie usiłował on przedstawić całej 102 P. zażądał w kłótni z Achillesem jako rekompensaty dla siebie je­ go branki Bryzeidy. Trudno byłoby trafniej scharakteryzować zasadę kompozycyjną poematów Homera! Nasuwa się jednak pytanie. Wybrał więc tylko jeden moment. Powodem konfliktu staje się odebranie mu przez Agamemnona przyznanej wcześniej przez woj­ sko branki Bryzeidy. I wreszcie rozdział IV: „Z polskich przekładów Homera" dzięki zestawie­ niu urywków z wszystkich niemal powstałych w Polsce przekładów całościowych bądź tylko cząstkowych Iliady i Odysei pozwala czytelnikowi zorientować się w bogactwie i charakterze tych przekładów. Katalogiem okrętów -— urozmaicił swój poe­ mat". której skomplikowanie wymagałoby wprowadzenia szerszego tła i zdarzeń nie wchodzących w zakres akcji utworu. 19. który można określić mianem raczej „przedstawiania" niż „opowiadania". zmuszony przez sytuację do zadośćuczynienia ApoUonowi i zwrócenia Chryzesowi jego córki. królem Myken. chociaż miała ona swój początek i koniec. w której otrzymuje­ my najpełniejszą bodaj i najbardziej miarodajną analizę literacką i estetyczną Iliady i Odysei w języku polskim (s. a jego matka. Na szczególną uwagę zasługuje część ściśle analityczna opracowania. K. Kumanieckiego i Z. którzy już grają dalej swoje role. gdy mówi: „wprowadza [on] słuchacza od razu w środek zdarzeń (in medias res). jest specyficzny styl eposu homeryckiego. który jako błagalnik przybył do Achajów. a wiele innych zdarzeń z tej wojny wykorzy­ stał jako epizody. Platon. 103 . bądź —. Vivante58. że publikacja K. Homer stanowi doskona­ łe świadectwo obecności Homera w naukowej myśli i kulturze Polaków. gdy na zgroma­ dzeniu zwołanym z inicjatywy Achillesa wieszczek Kalchas odsłania jako przyczynę pomoru wojska znieważenie przez naczelnego wodza kapłana Apollonowego Chryzesa. romantycy). Tego rodzaju wła­ ściwe Homerowi zdania. 77-217). Petrarka. z drugiej — najcelniejsze wyimki opracowań naukowych na temat recepcji Homera w twórczości polskich pisa­ rzy i poetów. Yale 1986. 148). Achillesem — najwaleczniejszym ze wszystkich bohaterów. STRUKTURA I KOMPOZYCJA ILIADY wojny trojańskiej. bo byłaby to opowieść bądź zbyt obszerna i niełatwa do ogarnięcia w całości. Kumanieckiego obrazu poezji homeryckiej jest opracowana przez J.przy zachowaniu od­ powiedniego rozmiaru — zbyt zawikłana ze względu na wielką różnorodność moty­ wów. Tetyda. by wykupić swą córkę Chryzeidę. Madydy. Auerbacha. M a ń k o w s k i e g o część II. Aga­ memnon. J. że Achajowie boleśnie zaczęli odczuwać jego brak i ponosić coraz dotkliwsze klęski w walkach z obrońcami Troi. jak zauważył P. Z wielką rozwagą analizuje też pod­ noszone przez uczonych argumenty ideowe i stylistyczne za i przeciw wspólnemu au­ torstwu Iliady i Odysei i zdecydowanie opowiada się za jednym ich autorem. Zapowiedziany już w inwokacji „Wyższość boskiego talentu Homera nad innymi twórcami — zauważa Arystote­ les (Poet. w którym znalazły się artykuły Z. Cennym dopełnieniem stworzonego przez K. Kumanieckiego i J. Dante. Milewskiego (Epika mahazjatycka przed Homerem) oraz wymowne fragmenty z prac W. a nie na cyklu mitycz­ nym lub całej wojnie trojańskiej. Abramowiczówny (Najnowsze kierunki w badaniach homeryckich) i T. Kubiaka. do jakiego dochodzi w dziesiątym roku wojny w obozie oblegających Troję Achajów między naczelnym ich wodzem. Podsumowując powyższe uwagi. którymi — jak np. Zaczynem jej akcji staje się otwarty konflikt. Jedną z przyczyn powyższej techniki kompozycyj­ nej. E. Otwierający ją przemyślany głęboko wybór z najcelniejszych współczesnych studiów o Homerze. z których każde zdaje się być zespolone z właściwą sobie chwilą i miejscem. XXIII) — objawia się również w tym. Wygląda to tak. Erazm z Rotterdamu. nie pasowałyby do opowieści obejmującej duży okres czasu lub do fabuły. 221-482).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Akcja rozwija się z momentu na moment i jest raczej następstwem obrazów niż opowiadaniem o zdarzeniach. Dla polskiego czytel­ nika szczególnie interesujący jest materiał przedstawiony w rozdziale III. Vivante. swą inter­ wencją u Zeusa sprawiła. Agamemnon waży się na taki czyn w sytuacji. I HOMER właśnie tle poddać analizie rzeczywistość przedstawioną w poematach homeryckich i pokazać jej kulturową złożoność i jej stosunek do historii. Istotę techniki kompozycyjnej Homera jeszcze krócej i dosadniej formułuje z punktu widzenia odbiorcy poematu Horacy.

I tak np. s. Schein w artykule The Iliad: Structure and Interpretation (s. 59 Homer and the Heroic Tradition. motywowi odrzucenia przez Agamemnona próśb Chryzesa jako błagalnika w ks. Mimo akcji skoncentrowanej wokół jednego centralnego motywu i ograniczonej do przedstawienia czterech zaledwie dni bitewnych. Jedna zasada nie wyklucza oczywiście drugiej. a jedenastego — sam pogrzeb. XVI). W niewielu. usprawiedliwia budowane przez Achajów fortyfikacje (ks. W ks. Od dawna zauważono59. paralelizmami. będący konsekwencją jego konfliktu z Agamemnonem. Cambridge. a zwłaszcza między jej trzema pierwszymi i trzema ostatnimi pieśniami (księgami). I po dniu. bogowie debatują nad tym. Odrzucenie powyższej oferty porozu­ mienia z Agamemnonem uzyskuje finał w śmierci Patroklosa. Cambridge. w którym Achajowie po kłótni między Agamemnonem i Achillesem składają ofiary przebłagalne Apollonowi. Ak­ cja obydwu ksiąg zrównoważona jest również w aspekcie czasowym. zdaniach da się streścić cała podstawowa akcja monumen­ talnego. Mass. zarysowany jest w Iliadzie obraz całej dziesięcioletniej wojny. przedsta­ wionego szeroko w I pieśni. Wyznacza ona rozwój fabuły od jej początku do końca — zapowiadającego śmierć Achillesa i zburzenie Troi. I odpowiada przyjęcie próśb Priama przez Achillesa w ks. Śmierć najbliższego przyjaciela.uje w A New Companion to Homer S. jakby to była pierwsza bitwa całej wojny (Helena i Parys. że strukturę Iliady wyznaczają dwie komplementarne za­ sady: jedna dotyczy rozwoju wątku fabularnego i tradycyjnego mitu. 101 n. 1958. że każda przedstawiana rzecz pokazywana jest w całym charakterystycznym dla niej kontekście rzeczywistości i ma swoją chwilę zogniskowanej na sobie uwagi. To właśnie uczucie staje się teraz motorem akcji Achillesa. Wiąże się z symetrią układu motywów i wyraża się ich równowagą. heksametrów poematu. wysłanego na pole walki przez samego Achillesa w jego zastępstwie. VII) i znajduje swój pierwszy punkt kulminacyjny w wysłaniu do Achillesa po­ słów skruszonego już Agamemnona (ks. Końcowe pieśni poematu od momentu powrotu Achillesa na pole walki (ks. następnie 12 dni przerwy. a jego przezwyciężenie pod wpływem prośby Priama i jego hero­ icznej miłości do syna Hektora. Akcja wstępu obejmuje więc 24 dni (1+9+1 + 12+1) i tyleż dni trwa ak­ cja epilogu (12+1+9+1 + 1). Symetryczność. oczekiwania Tetydy na powrót bogów od Etiopów na Olimp i poranek kolejnego dnia. stanowi temat i główny motyw niemal całej Iliady. Mass. druga — trady- cyjnego stylu i norm artystycznych VIII wieku przed Chr. dziesiątego dnia ma miejsce spalenie jego ciała na stosie. Scenie na Olimpie na końcu pieśni I odpowiada analogiczna scena na początku ks. po tym jak Achilles przez 12 dni bezcześcił ciało Hektora.H. W obydwu pie­ śniach przedstawione jest ponadto spotkanie Zeusa i Tetydy w sprawie Achillesa. Echem jej przyczyn i początkowej fazy jest homerycki opis pierwszej bitwy.L. W obydwu przypadkach ma miejsce interwencja Apollona. jeden dzień. Wy­ tycza on bowiem nie tylko zdarzenia pierwszej pieśni. że tylko wstęp i epilog Iliady mają tak bardzo rozciągniętą w czasie akcję. XXIV. Whitman. H. jak widzimy. w ks. Zob. Ono decyduje o rozwoju zdarzeń ostatnich sześciu pieśni Iliady. W ks. XXIV. XI-XV). I. a także przez sam przebieg akcji (śmierć Hektora) zapowiedź śmierci Achillesa i upadek Troi. Po powrocie Priama do Troi 9 dni trwają przygotowania do pogrzebu Hektora. czas spotkania Tetydy z Zeusem. jak i ich przebieg (ks. Pandaros i zerwanie układów ks. 33-54 karci innych bogów za ich przyzwolenie na bezczeszczenie ciała Hektora przez Achillesa i wszczyna dyskusję. II-IV). poprzedzonej przeglądem sił achajskich i trojańskich ( „Katalog okrętów" — ks. rodząc jednocześnie silne pragnienie zemsty na Trojanach i Hektorze. teichoskopia. Realizuje się w trzech kolejnych etapach. Homer and the Herok Tradition. 104 105 . poległego w walce z Hektorem (ks. 345-359). Trwa niemal jednakową ilość dni. XXIV. Pierwszą zasadę zwykło się nazywać zasadą dynamiczną i linearną. C. 43-52 wysłuchuje on modlitwy Chryzesa i zsyła na wojska Achajów zarazę. które całkowicie zmienia jego stosunek do Agamemnona i Achajów.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. wyznaczająca dalszy rozwój akcji. której rezultatem jest decyzja Zeusa. jak wykazał C. II) i przedstawionej w taki sposób. lecz nadaje charakter i kształtu­ je atmosferę zarówno przygotowań do kolejnych bitew bez udziału Achillesa. XVIII) wprowadzają wielokrotnie w formie pro­ roctw. I HOMER „gniew Achillesa". by zmusić Achillesa do przyjęcia okupu i wydania ciała Hektora. wypełniającego ponad 15 tys. na uwagę zasługuje fakt. która w centralnej części poematu rozegra się w ciągu za­ ledwie czterech dni bitewnych. widoczna jest w całej Iliadzie. II-VI. IX). Druga zasada ma charakter statyczny. Struk­ turę Iliady anali7. Whitman 60 . Jeśli nawet nie ma między tymi dniami całkowitej od­ wrotności. 1958. kontrastem i powtórzeniami. XXIV. który pod osłoną nocy przybywa do Achillesa. jak temu zapobiec i następnego dnia wysyłają Irydę do Priama. W ks. a wprost przeciwnie obie uzupełniają się i wzmacniają: symetria i równowaga układu motywów są po części wynikiem równowagi i powtórzenia elementów fabuły. którego w pojedynku pokonał i nad którego ciałem w swej żądzy zemsty pastwił się wcześniej Achilles. nierozstrzygnięty pojedynek Menelaosa z Pary­ sem. w którym przybył Chryzes jako błagalnik ma­ my 9 dni panowania zarazy. Prostota fabuły idzie więc w parze z rozbudowaną na wielką skalę kompozycją! Staje się to możliwe dzięki temu. jest najbardziej wzruszającą sceną i manifestem najbardziej ludzkich uczuć w całej epice greckiej. a linearny rozwój akcji poprzez trzy sta­ dia zawiera powtórzenie pewnych motywów narracji i wypowiedzi językowych. jest dla niego niezwykle bolesnym doświadcze­ niem.

jest powtórzony przy użyciu podobnych sformułowań przy ich końcu. a — od jutra będzie właściwa pora na opłakiwanie syna (619-20). jak zgodnie zauważają współcześni badacze. jak cały szereg motywów wprowadzonych kolejno w pierwszej części mowy lub sceny. o których wyżej była mowa. którą nowożytni ucze­ ni nazwali „kompozycją pierścieniową"61. gdy szereg scen z ks. a sztuką geometryczną wskazują. w trzech wielkich odsłonach. które 62 63 Pierwszy w stosunku do Homera użył tej nazwy i opisał to zjawisko W. Die Komposition der Reden in der Ilias. uśmierz serca mękę" (601). XXIV. że równowaga i symetria w budowie poematu nie są czymś wyjątkowym. Nie mogło oczywiście ujść uwagi uczonych uderzające po­ dobieństwo między organizacją świata przedstawionego według zasad kompozycji pierścieniowej a sztuką geometryczną w malarstwie wazowym VIII wieku. II odpowiada paralelnym scenom w ks. Whitman 65 . XXIII. Ma to np. lecz rzeczą charakterystyczną dla kultury VIII wieku i zgodne z oczekiwaniami ówczesnych odbiorców. 106 107 . opartej na równowadze i symetrycznym układzie scen i mo­ tywów. miejsce w przemówieniu Achillesa do Priama (XXIV. Pojedynek między dwoma mężami Heleny jest pierw­ szą przedstawioną w Iliadzie walką. c — powrót do przykładu Niobe: „Po łzach matka pokarmu nie przeczyła sobie" (613). III i XXII wyzna­ czają przede wszystkim paralelne sceny pojedynków Parysa z Menelaosem (III) i Achillesa z Hektorem (XXII). Kompozycję tę spotykamy w Iliadzie w każdej mowie włożonej w usta bohaterów. Księga II i XXIII przedstawiają obraz zgromadzonych wojsk greckich: katalog okrętów i lu­ dzi w pieśni II wprowadza na scenę głównych wodzów wyprawy. H. jak już zaznaczono. c — przykład jedzącej Niobe: „I Niobe ściągnęła do pokarmu rękę" (602). A. The Pattern oftbe Iliad.cit. igrzyska pogrzebo­ we ku czci Patroklosa są natomiast rodzajem ich pożegnania. Polega ona najogólniej rzecz biorąc na tym. w tym kształcie. której początek i koniec jest wyraźnie zaznaczony wprowadzającą i zamykającą tę mowę formułą. Whitmana i D. Symetria i paralelizmy.T. geometryczna symetria poematu mogła być odczuwana jako wyraz jego artystycznej doskonałości i pełni. jaki ona obecnie posiada. a wszechstronnie ten problem przedstawił w cytowanej już rozprawie C. 87-101. którego będzie mógł jutro opłakiwać (599-600). van Otterlo62. zagłady Troi i setek bohaterów. Sheppard64. II i XXIII i między III a XXII nie jest już tak rzucający się w oczy jak między wstępem i epilogiem. Śmierć Hektora jest bowiem równoznaczna z upadkiem Troi. motywy te i sceny odpowiadają sobie bądź na zasadzie „logicznej". Katalog okrętów i przy­ pomnienie przez Odyseusza i Nestora (II. 6] 64 65 Tamże. Podobieństwa strukturalne między Iliadą.1969. Jak to już mogliśmy zobaczyć na przykładzie przywołanych powyżej trzech pierwszych i ostatnich pieśni poematu. A. b — zachę­ ta do przyjęcia posiłku: „Teraz przyjmij posiłek. które ukazane jest w świecie ludzkim jako nieunik­ niona i nadrzędna rzeczywistość. I HOMER Paralelizm między ks. szeroko stosowanej w greckiej literaturze archaicznej. 599-620).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. tym niemniej od dawna dostrzegany. London 1922. są pochodną techniki kompo­ zycyjnej. Kompozycja pierścieniowa może stanowić jednak bardziej wyrafinowaną strukturę niż tego rodza­ ju obramowanie. tworząc schemat: abcdcba. jest związana z jej wąt­ kiem fabularnym i jej wyraźnie ukierunkowaną akcją.s. którego bohater zachęca do jedzenia..A. w jej drugiej części po­ jawia się w odwrotnej kolejności. Amsterdam 1948). J. podczas gdy sukcesy i porażki poszczególnych bohaterów zapowiadają ich znany z mitologii los w wykra­ czającej poza ramy czasowe Iliady przyszłości. że podobnie jak po­ szczególne mowy i sceny również cała Iliada skonstruowana jest według reguł kom­ pozycji „pierścieniowej". Lohmanna63 okazało się. van Otterlo (De ringkompositie ab opbouwprincipe in de epische Gedichten van Homerus. Niejednokrotnie można zaobserwować. Z jednej strony zmierza ku heroizacji bohaterów. lub — „analogicznej". jest natomiast ostatnią w poemacie walką i zapowiedzią końca wojny. Symetrię między ks. 299-356) przepowiedni i znaków na temat minionych dziesięciu lat wojny jest aluzją do jej początków. Berlin 1970. Zawiera ono w taki oto sposób rozłożone akcenty: a — zgoda na wydanie za okupem ciała jego syna. Zasada dynamiczna struktury Iliady. Zmierzanie ku śmierci. d — historia utraty dzieci przez Niobe (603-612). nadaje postępowaniu wielu bohaterów Iliady wy­ miar tragiczny. śmierci Achillesa. Bezpośrednio uwaga poety skupia się jednak przede wszystkim na przedstawieniu zapowiedzianej w inwokacji historii „gniewu Achillesa" jako konse­ kwencji jego kłótni z Agamemnonem. 248-284. nad których losem zatrzymuje się uwaga narratora. Formalna. W świetle szczegółowych analiz przeprowadzonych przez W. pojedynek Achille­ sa z Hektorem. cytownego już C. To na kanwie tej historii potrafił poeta stwo­ rzyć niezwykle panoramiczny obraz przebiegu wojny trojańskiej i naznaczonego tragi­ zmem świata bohaterskiego. potwierdzająca stworzenie Iliady w VIII wieku przed Chr. że motyw. repr. Zogniskowana wokół motywu „gniewu Achillesa" fabuła Iliady przedstawiona jest. b — zachęta do wspólnego spożycia po­ siłku (614). Op. jak w przypadku próśb błagalnika odrzuconych w ks. Jest to jednocześnie wskazówka chronologiczna. Zwrócił na to jako pierwszy uwagę w 1922 r.A. z drugiej ku śmierci: śmierci Hektora. stosowną dla początku wojny. który pojawia się na początku jakiejś sceny lub mowy. która rozwija się zgodnie z koncepcją bohaterstwa i z tragicznym wymiarem ludzkiego losu. I i przyję­ tych w ks.

I Zeus przyrzeka Tetydzie. 102 nn. Jego aristeja uwieńczona pokonaniem Hektora. z której opracowania tu korzystamy. Najogólniej rzecz biorąc. ustępuje pola walki zarówno Apollonowi (V. która aż sześciokrotnie jest w Iliadzie zapowiedziana69. Działaniu boga przypisane jest „porażenie" i „odrętwienie" bohatera spowodowane nadmiernym wysiłkiem. pozwalając Hektorowi i Trojanom odnosić zwycięstwo nad Grekami (I. Princeton 1993) i S. działa wprawdzie w afekcie. Jest postacią z pogranicza: pół bóg. chociaż wydaje mu się. VIII-XVII (przy czym ks. 60 nn). 473-83 tenże Zeus w rozmowie z Herą przepowiada tryumf 68 Interwencję Apollona można tu oczywiście rozumieć jako poetycką metaforę lub relikt religijnej wiary. nie kieruje się tra­ dycyjnymi motywami. są zarazem. pozbawionej swego naj­ większego obrońcy. VIII-XVII) w odmalowywaniu przeżyć obrażonego Achil­ lesa i konsekwencji jego wycofania się z pola walki. Taplin. w drugiej — odrzucenie darów Aga­ memnona i oferowanej przez jego posłów zgody (ks. 110. 26 stwierdza on: „the three-part structure matches and arises from Homer's own performance. pół czło­ wiek. 706-709). X. 252. jak to uczynił w takiej sytuacji uprzednio Dio­ medes (V. XVIII-XXIV. Posejdona i Hefajstosa walczy ze Skamandrem.). XXII. staje się ucieleśnieniem tradycyjnych war­ tości heroicznych: męstwa. kolejnymi stopniami wznoszącymi się ku śmierci i zagładzie. którego aristeja z jej kulminacyjną sceną zwycięskiego pojedynku z Hektorem jest jeszcze bardziej nie­ konwencjonalna niż aristeja Patroklosa. a druga na XVIII. W każdej z tych części rozwój zmierzającej ku śmierci akcji zapowiedziany jest jako wola Zeusa. że wraz ze zbroją wszedł w posiadanie również jego zwycięskiej potęgi. gdy przybrał postać Agenora. XXI. W części pierwszej obserwujemy jego kłótnię z Agamemnonem i wycofanie się z walki (ks. W ks. 108 109 . W ks. zatraca ludz­ kie granice swojej osoby. 517-26). gdy uświada­ mia sobie w rozmowie matką. Schein (s. On jeden w Iliadzie określany jest epitetem evr]rjc. — „łagodny" (XVII. I. 271-272). 67 66 „niewidoczny" Apollo68. 95. Część druga Iliady (ks. 96.L. odsłona pierwsza przed­ stawia obraz zgodny z tradycją podań bohaterskich i ustanawia normę bohaterstwa Greków jako oblegających i Trojan jako obrońców ojczystego miasta. Patroklosa i Achillesa. 69 Zob. Najbliższy przyjaciel Achillesa. który przystępuje do walki. Na początku każdej z nich ma miejsce sce­ na z główną rolą w osobie Achillesa. Oxford 1992. 351 nn. Przy wsparciu Ateny. 15 nn. 788-821). 648). V-VI stanowią w tej części poematu miarę największych dokonań bohaterskich. walczy nie po to. Achilles jest niewątpliwie postacią tragiczną. że swym gniewem na Agamemnona przyczynił się do śmierci ukochanego przyjaciela i sprowadził tyle nieszczęść na Achajów. //. nie znajduje dla siebie właściwego miejsca w świecie ludzkim. którego chce w ten sposób uczcić (XVI. choć jest najpierwszym wojownikiem (XVIII. by po­ mścić śmierć swego najbliższego przyjaciela. jawi się jako niszcząca. Achilles. a po jego objawieniu się we własnej postaci na zawierające ostrzeżenie słowa: „Jak ty śmiesz boga ścigać. jak Aresowi (V. 358. Mszcząc się za śmierć Patroklosa na Hektorze. Poza tym. 440-42). że uczci Achillesa. który żyjąc według ustalonych norm i wartości odnosi sukcesy bez ry­ zyka porażki. w przedstawieniu bohaterstwa Hektora i śmierci Patroklosa osiąga niespotykane gdzie indziej walory intelektualne i moralne. jak widzimy. s. który wytrąca mu oręż z ręki i oszołomionego wydaje na ła­ twy łup Euforba i Hektora (XVI.. Pierwszą część tego seansu stanowi­ ły ks. operują całymi księgami jako jednostkami kompozycyjnymi. 670. 416. którego aristeja stanowi paralelę do przewag Diomedesa w poprzedniej części poematu. I-VII. Schein (op. VIII.cit. zawieszony między dwoma światami. naznaczone przewagami Diomedesa. podczas których pierwotnie był ten poemat recytowany66. Głównym bohaterem odsłony trzeciej jest już sam Achilles. 204. I). Patroklos. drugą — ks. O.). IX). Stanley (The Sbield of Homer: Narrative Structure in the Iliad. jak wykazuje to S. że tym aktem przyśpiesza własną śmierć. by zdobyć dla siebie zaszczyty i sławę. Nie może jed­ nak stać się „drugim Achillesem".). śmiertelny człowiecze?" odpowiada zu­ chwale i bogoburczo (XXII. VIII. Według niego cz. ale czyni to za radą Ateny i przy jej bezpośredniej pomocy. z trudem mieszcząca się w granicach ludzkich. XIX. Są to sceny na wskroś „homeryckie". o nocnej wyprawie Odyseusza i Diomedesa do obozu Trojan. 439-44). ale ma jednocześnie świa­ domość. przywiązując sporą wagę do kompozycyjnych walo­ rów tradycyjnego podziału na księgi. 349). lecz uczuciem miłości do swego przyjaciela. jest jednocześnie zapowiedzią jego własnej śmierci i zapowiedzią zagłady Troi. 353. Diomedes. Rozszalałego „na kształt szybkiego Aresa" powstrzymuje więc sam Zob. traktowana jest najczęściej jako późniejsze uzupełnie­ nie) i trzecią — ks. demoniczna siła. 408 i 421. walki w obronie honoru i dla sławy. w trzeciej — wyrażona w rozmowie z matką Tetydą gotowość natychmiastowej śmierci byleby pomścić śmierć Patroklosa (XVIII. Trzy kolejne odsłony poematu. 712. I HOMER mogą być reliktem i jednocześnie świadectwem trzech kolejnych seansów. I koń­ czy się na IX. szacunku dla wodza wyprawy Agamemnona i dla bogów. Na s. Aristeja Diomedesa przedstawia konwencjonalny typ bohatera. Zaślepiony sukcesami nie słucha ostrzeżenia Apollona i nie wycofuje się z walki (XVI. Są one zbudowane symetrycznie. Ściga Apollona. K. XXI. Przywdziewając zbroję Achillesa zatraca on jed­ nocześnie własną tożsamość i właściwą sobie wyjątkową „łagodność"67. the forward-markers to 'tomorrow' in narrative-ńme also serve as forward-makers in performance-time". XXIII. Tracąc swoją tożsamość. 600-606). W ferworze walki rani wprawdzie Afrodytę i Aresa. Jest tragicznym bohaterem również wtedy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. któ­ rego przewagi na polu bitwy przedstawione w ks. Nie waha się walczyć z bogami.L. Homeric Soundings:The Shaping ofthe Iliad. zacho­ wując właściwe człowiekowi miary.

czyli obu mężów Heleny. Poprzedzające pojedynek dwustronne układy i sam pojedynek stwarzają okazję do przypomnienia przyczyn tej wojny. ingerencja Afrodyty i intymna scena spotkania Heleny z uratowanym cudownie Parysem — wszystko to ewokuje sytuację początku wojny trojańskiej. która dzięki tej boskiej perspektywie zyskuje swój ironiczny i tragiczny wymiar. Rozpo­ czyna ją wymowna. Pojedynek Menelaosa i Parysa. 472 — cyt. 448-9). Por. 294-325) i Nestorowi (II. 701). XV. moral­ nie odpowiedzialnych za wywołanie tej wojny. zapo­ wiadające zdobycie Troi w dziesiątym roku wojny. II. Powtórzony wielokrotnie motyw ich kłótni. przypominają udzielone im wówczas przez bogów znaki wróżby.. I HOMER Hektora uwieńczony zabiciem Patroklosa i atakiem na okręty. Tak jak ks. W tym wzmocnionym porównaniami obrazie można dopatrzyć się nie tylko przeciwstawienia cywilizacji Greków i barbarzyństwa Trojan. W ks. „Tchnący męstwem i ustawieni w szyki Achajowie" idą do walki w całkowitym mil­ czeniu. 353. jednocześnie ewokowane są wydarzenia z początku wojny. ale bezpośredni każe poeta powrócić myślą Odyseuszowi (II. s. do jakiej dochodzi na tym tle (I. Najlepszą tego ilustrację stanowi przykład potraktowania postaci Protezylaosa (II. jakby to była w ogóle pierwsza bitwa tej wojny. która chce przeszkodzić ich realizacji lub wyra­ zić dla nich swą dezaprobatę.. Wszystko to spełni się zgodnie z obietnicą daną Tetydzie w ks. Jej za­ gładę wróży wprawdzie Agamemnon już w chwili zranienia Menelaosa przez Pandarosa (IV. O adaptacji katalogu okrętów do artystycznych założeń Iliady świadczy i to. 555 nn. Do początków wojny i zgromadzenia wojsk w Aulidzie już w sposób nie aluzyjny. Trojanie natomiast pędzą z wrzaskiem i krzykiem jak „żurawie. zazębiają się nieustannie i dopełniają. których imiona musiały figurować w katalogu wodzów zebranych w Aulidzie i których nieobecność pod Troją musiał poeta usprawiedliwić sięgając do mitu trojańskiego. ale również sama bitwa przedstawiona jest tak.). a Trojan zmusi do ukrycia się w grodzie. którzy. Schadewaldt. Latacz. Oba plany akcji. 494-760) należy w rzeczywistości i najprawdopodobniej po­ chodzi z tradycyjnego opisu greckiej armii i floty zebranej w Aulidzie przed wyprawą trojańską. gdy ten zabije Sarpedona. w analogiczny sposób księgi koń­ cowe poematu nieustannie zapowiadają zdarzenia mitu trojańskiego wykraczające po­ za czas akcji Iliady. 70 110 111 . 698-709) i Filokteta (II. że Hektor będzie Grekom zadawał klęski. że jako pierwszy zginął on pod Troją. (Wege und Forschung 634). 450-474. Aufiatze und Auslegungen zur Homerischen Frage. 718-25). Ausg. Chociaż jej akcja obejmuje wyłącznie ciąg zda­ rzeń. Wymieniając Protezylaosa wyja­ śnia. dokonana przez nią na prośbę starców trojańskich prezen­ tacja wodzów achajskich. że to wła­ śnie okręt Protezylaosa zapalił się jako pierwszy podczas zwycięskiego natarcia Hekto­ ra na Achajów (XVI. skoro tylko wyszedł na ląd (II. Wiodącym motywem jest w tym względzie upadek Troi. Achilles poms'ci śmierć Patroklosa i zabi­ je Hektora. gotowi wspierać się nawzajem i bronić. czym ma spowodować powrót Achillesa na pole walki. lecz umie­ jętnie adaptowany.. 402 nn. skazanym na rychłą zagładę. Nie tylko przygotowania do pierwszej bez udziału Achillesa bitwy z Trojanami aluzyjnie i bezpośrednio nawiązują do sytuacji z początków wojny. 1-14). I. zdyscyplinowani. jako uzgodniona w układach forma rozwiązania konfliktu. że podstawowa w nim informacja o ilości okrętów jest tu potraktowana zdawkowo. boski i ludzki. Darmstadt 1991. stanowi jednocze­ sne uzasadnienie rozwoju akcji poematu na planie boskim. w których akcja jest bezpośrednim następstwem gniewu Achillesa i rozwija się z epizodu na epizod. dzięki aluzyjnemu przedstawieniu niektórych wydarzeń otrzymujemy dość pełny obraz całej wojny trojańskiej.IV.. charakterystyka obu armii. ale odpowiednie­ go dla początku wojny pokazania Trojan jako „niosących śmierć" agresorów. to jednak dopiero w trzeciej części poematu dzięki częstym odniesieniom sta­ je się oczywiste.L. z przedruku w: J. Schein. Każdemu wystąpieniu Zeusa i odkryciu jego planów towarzyszy reakcja Hery. że śmierć Hektora będzie zapowiedzią nieuniknionej zagłady Troi 71 .). ich zalet i pochodzenia. VIII. XV. por. Cechą charakterystyczną struktury fabularnej Iliady jest specyficzne wykorzystanie wielu elementów mitu trojańskiego. Studien zur Struktur der Ilias (1950). Zob. Zeusowe obietnice i proroctwa wyznaczają przebieg akcji poematu. s.. 721-722). Dawno zauważono. 122 n. Stuttgart 1965. op. 350 nn. 61-77 mówi do Hery wprost. że „Katalog okrętów" (II. zbudowana na zasadzie kontrastu. 352 nn. 4. aby poderwać z roz­ przężenia (spowodowanego zarazą i kłótnią Agamemnona z Achillesem) wojska Acha­ jów do walki. 201 nn. 156-157. Nie jest jednak automatycznie przez poetę włączony do Iliady. Homer: die Dichtung und ihre Deutung. s. które niosą śmierć i strach Pigmejom" (III. Hektor zabije Patroklosa.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Z.. akcent natomiast został położony na przedstawieniu wo­ dzów wyprawy. s. póki Achilles nie wyśle do walki Patroklosa. 704-706). II-IV przypominają początek wojny. dzięki czemu przedstawiony w poema­ cie bieg zdarzeń staje się w pełni umotywowany i racjonalny. przedstawienie bohaterki. Uwagi badaczy nie uszedł też fakt.cit. Odczytano to jako aluzję do wspo- mnianego przypadku jego śmierci70. W ks. Von Homers Welt und Werk. Heubeck. które są konsekwencją kłótni Agamemnona z Achillesem i gniewu obrażonego Achillesa i które dzieją się w dziesiątym roku wojny w ściśle przez poetę określonym odcinku czasu (52 dni). 164-5) i z kolei przewiduje Hektor w scenie pożegnania z Andromachą (VI. S. 71 Por. A. na­ tomiast Filokteta z jego nie gojącą się i cuchnącą raną „towarzysze pozostawili na świętej wyspie Lemnos" (II.

którego ostatnie słowa brzmią jak złowieszczy testament. uczt. jakim jest w tym przypadku powrót Odyseusza. w jaki sposób organizuje poeta ten bogaty. zabiegają liczni zalotnicy. jak na sześć tetrad. u Feaków — króla Alkinoosa. mających znaczny wpływ na rozwój i charakter akcji poematu. 355-360). ale jakby na zasadzie naczyń połączonych wyznacza los Achillesa. w Sparcie — Helenę i Menelaosa. jego ks. Teraz właśnie na rozkaz Zeusa Kalipso pozwala bohaterowi odpłynąć. Chociaż postać Odyseusza wysuwa się w całym poemacie na pierwsze miejsce. STRUKTURA KOMPOZYCYJNA ODYSEI Fabuła Odysei jest równie prosta jak fabuła Iliady. gdy bezradnie patrzy z murów Troi na zbliżającego ku osamotnionemu Hektorowi potężnego Achillesa przed ich pojedynkiem (XXII. Jest to historia powrotu jednego z bohaterów wojny trojańskiej. do rodzinnego domu. Prostota streszczonej powyżej fabuły nie stanowi oczywiście dla epickiego poety przeszkody dla wypełnienia jej wielkim bogactwem zdarzeń. Rozpoznaw­ szy się tworzą oni jeden front przeciw zalotnikom. Na zbudowanej przez siebie tratwie. dokąd dotarł jako samotny rozbitek przed siedmiu laty i gdzie jest przetrzymywany przez nimfę Kalipso jako jej zniewolony kochanek marzący o powrocie do rodzinnego domu. dorastający już jego syn. Odyseusz i Penelopa po tak długim rozstaniu łączą się ponownie. w Pylos. składania ofiar. XIII-XXIV). Gościnnie przyjęty opowiada im całą historię swych wędrówek. Jako swego mściciela wymienia Parysa. Nadzieję na jego powrót może czerpać tyl­ ko z wróżb otrzymanych przez Menelaosa od Proteusa. idzie w parze z rozlewnością epicką i dużymi rozmiarami poematu. Lamenty matki. 112 113 . z inspiracji Ateny wyrusza do Pylos i Sparty.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Można tu wymienić: na Itace — postać Penelopy i jej służącej Euryklei. dzięki aluzjom do jej początku i zapowiedziom zburzenia Troi otrzy­ mujemy obraz całej wojny trojańskiej. że czynem tym skazuje siebie na śmierć (XVIII. 95 nn. 727 nn. Telemach. W jednym i drugim przypadku podział ten oparty jest na kryterium treściowym i tematycznym.ojca i syna. jego córkę Nauzykę i małżon­ kę Arete. moment jego przybycia do własnego kraju staje się momentem przełomowym. Ponieważ jej głównym motywem jest powrót bohatera wojny trojańskiej po długiej. obrazów i scen rozgrywają­ cych się wokół centralnego motywu. dlaczego poemat ten otrzymał tytuł Iliada. Antinoosa i kilkunastu innych zalotników oraz żebraka Irosa. Odyseusz tymczasem przeby­ wa na wyspie Ogygii. dają okazję do przedstawienia obrazu życia w kilku różnych miejscach: na Itace. Sparcie i w Scherii u Feaków. który decydował się na pomszczenie Patroklosa. Śmierć Hektora stanowi zapowiedź nie tylko upadku Troi. W sy­ tuacji niepewności i zagrożenia ze strony „butnych" zalotników. Rzecz godna uwagi. Prostota ta. że środkową część poematu.). pełnej nie­ bezpiecznych przygód wędrówce. dzieli się kompozycyjnie za­ równo na dwie części. którzy go znali. łączą się teraz w jeden wspólny nurt. W tym samym czasie powraca na Itakę Telemach. kim był jego ojciec i ja­ ką cieszył się sławą u tych. które miały miejsce podczas jego pobytu „na obczyźnie" (ks. Dowiaduje się jednak głównie o tym. z którymi następnie już w pałacu rozprawiają się ostatecznie. zapowiadającej niewolę kobiet trojańskich i śmierć zrzuconego z wieży Troi ich dziecka (XXIV. libacji i wróżb. stanowią niezwykle ważny element przedstawionego w Iliadzie świata. Zapowiedzi te. w Pylos — Nestora i jego syna Pizystrata.). podobnie jak w Iliadzie. na jego kartach oglą­ damy cały szereg mocno zarysowanych indywidualności. jak od dawna powszechnie się przyjmuje. Przezwyciężyć śmierć stanowiło najtrudniejszy czyn. Im w dużym stopniu zawdzięcza ona swój tragiczny i heroiczny wymiar. Przypomina mu o tym również konający Hektor. XI. Szczególne wzruszenie wywołują zapadające mocno w pamięć słowa zrozpaczonej Andromachy. I HOMER Jest to oczywiste dla Priama. Można ją streścić w kilku zda­ niach. Poeta z pełnym rozmachem maluje też zbiorowe sceny zgromadzeń. której był on królem. o rękę jego żony Penelopy i o władzę nad Ita­ ką.. i aby uniknąć zasadzki zalotników zatrzymuje się w pasterskiej chacie świniopasa Eumajosa. udaje im się przy tym pojednać z rodzinami pomordowanych zalotników. który również zgodnie z pozahomerycką tradycją miał celnym strzałem z łuku śmiertelnie ugodzić Achillesa (XXII. mając pełną świadomość. występów śpiewaka. którą u brzegów wyspy Feaków rozbija mu zesłana przez Posejdona burza. Eumajosa. a nie Achilleida. Czterdzieści dni. Gdy nie było już niemal nadziei na powrót bohatera z dawno zakończonej wojny. po długiej tułaczce do rodzinnego domu. jak widzimy. 410-11). Feakowie ob­ darowują go i odwożą na Itakę. a jego śmierć przez narratora przyrównana jest do pożogi całego Ilionu (XXII. jakiego mógł dokonać bohater. dociera jako rozbitek do kraju Feaków. żony i wszystkich Trojan nad śmiercią Hektora tuż po jego zabiciu przez Achillesa i powtórnie w czasie uroczystości pogrzebowych są równocześnie opłakiwaniem upadku Troi i losu jej mieszkańców. Laertesa. Odyseja. 5657). po 12 ksiąg każda. W tym kontekście staje się więc zrozumiałe. dokąd nieco wcześniej przybywa również Odyseusz. Dwie oddzielnie do­ tąd prowadzone akcje. „przejadając" jego majątek. by zasięgnąć „języka" na temat losu swego ojca. tętniący pełnią życia świat przedstawiony w poemacie. że umieścił go poeta w samym środku przedstawionych w poemacie zdarzeń dzieląc je na takie. Odyseusza. które obejmuje akcja związana z powrotem Odyseusza do rodzinnego domu. wypełnił opowieścią o podróży Odyseusza w zaświaty. Nie może nas zatem dziwić fakt. Przyjrzyjmy się więc pokrótce. I-XII) i na te po powrocie — „w ojczyźnie" (ks. Chociaż akcja poematu obejmuje tylko niewielki epizod wydarzeń ostatnie­ go roku wojny. Telemacha.

Całą ks. którą zamieszkiwała bogini śmierci. wyznaczonym przez układające się w tematyczne tetrady kolejne grupy ksiąg. stanowiąc poprzez rozbudowane sceny „rajskiego byto­ wania" i gościnności w prawidłowo funkcjonującej kulturze pałacowej przeciwwagę dla sytuacji na Itace. wiążąc losy bohatera z mitem trojańskim. Podróż Telemacha jest więc ważnym etapem na drodze jego wejścia w życie dorosłe.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. jest młoda. aby odzyskać swoją dawną pozycję na wyspie. W kulturze greckiej ojciec jest niezwykle ważną osobą dla kształ­ towania tożsamości syna. na Itakę ma niewątpliwie wymiar symboliczny. Pozwala po­ ecie. odmierzanemu rytmem kolejnych długich dni. Z jego tytułowym bohaterem spotykamy się po raz pierwszy bezpośrednio dopiero na początku drugiej tetrady w księdze piątej. to obecna przywołując raz jeszcze tę samą sytuację tęskniącego za powrotem do ojczyzny boha­ tera. Wspomnienia na temat Odyseusza. Jest to zabieg z kompozycyjnego punktu widze­ nia — mistrzowski. Urządzone na cześć gościa zawody sportowe. Podróż z Ogigii poprzez krainę Feaków Scherię. Wkładając tę opowieść w usta samego bohatera. karmi i wprowadza do miasta. Ks. Przedstawione tu: permanentne ucztowanie zalotników i ich niepokój wywołany podjętą przez Telemacha próbą roz­ wiązania sytuacji. Ten dwuczłonowy podział utworu na dwie równe części uzupełnia się z podziałem sześcioczłonowym. który zaniepokojony sytuacją swego domu ob­ leganego przez zalotników i swoją w nim pozycją wyrusza w podróż do Pylos i Sparty. trzecią część całego utworu. w formie retrospekcji poszerzyć tę akcję i przedstawić całą dziesięcioletnią hi­ storię jego wędrówek i przygód. ale ma okazję osobiście doświadczyć mglistej natury pośmiert­ nych cieni ludzkich i poznać. w których bierze on udział i odnosi zwycięstwo. który posługuje się przecież jego imieniem jako częścią swe­ go nazwiska. musi on dać się poznać ludziom Itaki. Jako boha­ ter. XIII wypełniają sceny związane z podróżą Odyseusza z kraju Feaków na Itakę. Wcho­ dząc w rolę pieśniarza. XII przygody. O jego aktualnym losie niczego oczywiście dowiedzieć się nie może. snute wobec jego syna w Pylos i Sparcie. przedstawienie gościnnego przyjęcia Odyseusza przez Eumajosa. Przedziela je. „boskiego" Eumajosa przemieniony przez 114 115 . XIII zwrotów z inwokacji. są więc jawnym wykorzystaniem i przekształceniem ludowego motywu rywalizacji o rę­ kę królewny. odczuwany z wiel­ ką siłą brak Odyseusza w domu — przygotowują i uzasadniają akcję całej drugiej czę­ ści poematu. marząca o zamążpójściu królew­ na Nauzykaa. Z podobnym epickim rozmachem są przedstawione w ks. uważającym go za dawno zmarłego. by dowiedzieć się czegoś o swym ojcu. który spełnia wiele ważnych funkcji równocześnie. czego zewnętrznym wyrazem jest użycie w w. bohater sam zapewnia sobie chwałę swych czynów i nieśmier­ telną sławę (kleos). w której. który znajduje paralelę i przeciwstawienie w zawodach zarządzonych przez Penelopę. którego czyny były już rozsławiane przez poetów. 90-92 ks. Tatrada ta stanowi ponadto do­ skonałe wprowadzenie w sytuację panującą na Itace. Pierwszą część poematu wypełnia przedstawienie wędrówek Odyseusza. dzięki któ­ rym mógł on doświadczyć i poznać samego siebie. Poznając ojca. wypełniające całą ks. Tego potwierdzeniem są opowiedziane przez niego w ks. po­ zwala mu potwierdzić jego tożsamość wobec siebie samego i wobec Feaków. Kalipso. biegowi zdarzeń. która spotyka Odyseusza jako nagiego rozbitka na ziemi Feackiej. tragicznie zakończonych dla jej zalotników (XXI). Nestor w Pylos oraz Helena i Menelaos w Sparcie mogą mu natomiast powiedzieć. Na planie narracji powraca bohater na Itakę niemal wprost z krainy śmierci. że pierwszą osobą. tj. XIV. IX-XII można by zatytułować „Odyseusz opowiadający". który właściwą akcję utworu skoncentrował na przedstawieniu ostatniego etapu podróży Odyseusza i na momencie odzyskania przezeń pozycji suwerena w domu i na Itace. lecz wyznaczała za pośrednictwem Ateny akcję Telemacha. w wyniku których zginęła cała jego załoga. I HOMER Odyseusz udając się do podziemia wprawdzie nie umiera i nie odradza się ani fizycz­ nie ani symbolicznie. położoną na pograniczu zaświatów. Telemach po­ znaje lepiej siebie. zapowiada już bezpośrednio jego powrót do rodzinnego domu poprzez kraj Fe­ aków jako realizację woli Zeusa i akcji jego posłańca Hermesa. sam przejmuje teraz rolę poety i kontynuując opowieść Demodoka opowiada całą historię swych przygód od mo­ mentu opuszczenia zniszczonej Troi. Pierwsze cztery księgi Odysei nazywane są najczęściej „Telemachią". Przedstawienie sze­ ściodniowego pobytu Odyseusza w kraju Feaków wypełnia w sumie osiem ksiąg. XIII ponownie miejsca zwolnionemu. że śmierć jest dla człowieka czymś nieuniknionym i na­ turalnym. a on jako rozbitek dotarł zamiast na upra­ gnioną Itakę na wyspę Ogygię. poszerzają poza tym wizję przed­ stawionego świata o zdarzenia pominięte w Iliadzie i przygotowują spotkanie z nim jako bohaterem powracającym z wojny trojańskiej. odkrywa przed królem i biesiadującymi Feakami swoją tożsamość. Ona go wyposaża w ubranie. O ile poprzed­ nia zapoznawała nas z sytuacją przebywającego „pod przymusem" u nimfy Kalipso Odyseusza. Moment tego powrotu potraktowa­ ny jest jako drugi początek poematu. Jest powrotem bohatera do świata żywych. a nawet można powiedzieć — powtórnie przywołana i do- kończona — scena narady bogów na Olimpie nad losem Odyseusza. Rozpoczyna ją analogiczna jak na po­ czątku księgi pierwszej. jakim człowiekiem był Odyseusz. Niezwykle szybki tok wydarzeń zawarty w „opowieściach" Odyseusza ustępuje wraz z początkiem ks. Wymowny jest fakt. postawa wyczekiwania zdesperowanej Penelopy. W tejże zagrodzie pasterza świń. XV analogiczne sceny pożegnania Telemacha z Heleną i Menelaosem w Sparcie oraz okoliczności jego podróży do Pylos i na Itakę. po­ nieważ ich bohaterem jest Telemach. Bohater wzruszony do łez jako słuchacz i przedmiot opowieści Demodoka o koniu trojańskim i zdobyciu Troi. Stanowi ona przygotowanie dla części drugiej.

to w centrum księgi następnej stoi postać Penelopy. Z. iż na tym wierszu kończy się cały poemat. bohaterowie trojańscy 73 72 Eustathios w swym komentarzu do tego wiersza donosi. 5) spotkanie Odyse­ usza z ojcem Laertesem i pojednanie się z rodzinami pomordowanych zalotników (w. Największe zastrzeżenia budzi scena tzw. abc7i. I-IV Itaka Atena i Telemach Nadużywanie przez zalotników prawa gościnności Podróż Telemacha do Pylos i Sparty Zalotnicy przygotowują zasadzkę na Telemacha b. ks. 2) rzeź zalotników (XXII). Trący. Po tak wielkich momentach tylko nagłe przerwanie akcji pozwoliłoby uniknąć wprowadzenia wyciszających je scen życia powszedniego. Z drugiej strony trudno nie przyznać słuszności badaczom. a. S. 350 nn. Ojciec i syn wspólnie przygotowują plan walki z zalotnikami. XVI). Warto zauważyć. byłby on wyraźnie pozbawiony właściwego zakończenia. staje się coraz bardziej napięta. Dyskusję na ten temat zob. że akcja poematu osiąga swój szczytowy punkt wraz z końcem ks. Przygotowuje w ten sposób poeta przedstawioną w ks. O ile opowiedziany dokładnie przez duszę Agamemnona przebieg pogrzebu Achillesa (w. Gdybyśmy zatem. pozbawionych charakterystycznego dla poprzednich pieśni stale narastającego napięcia. „Wstęp" do: Homer. zawody z młodzieżą ukryte zawody o rękę królewny Nieznana tożsamość Odyseusza c. 1-185). 118-122. będącą skrótowym powtórzeniem świeżo przedstawionej sceny. V. O ile w ks. a następnie w postaci narażonego na drwiny służby i zalotników żebraka — Odyseusz (XVII. 116 117 . 216-548). matka. 10. Przede wszystkim niespełniona pozostałaby zapowiedź roz­ wiązania konfliktu z rodzinami pomordowanych sformułowana w XXIII. 29672. nacechowaną emocjonalnie. na moment udania się Odyseusza i Pe­ nelopy po ich rozpoznaniu na wspólny spoczynek. W ten sposób zlewają się w jedno dwie oddzielne do­ tychczas akcje poematu. I HOMER Atenę w żebraka Odyseusz ma okazję spotkać się i rozpoznać z powracającym z Pylos synem Telemachem (ks. Abramowicz.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. w jakiej toczy się teraz akcja. 52-607). 35-96) stanowi charakterystyczne dla Odysei uzupełnianie wątków Iliady. dokąd udają się oddziel­ nie najpierw Telemach (XVII. na skutek zuchwałego zachowania się zalotników. Trący. 4) spotkanie dusz pomordowanych zalotników z du­ szami bohaterów wojny trojańskiej w Hadesie (XXIV. na początku tej księgi. Wrocław 1992. 372 n. Pró­ ba ta będąc dowodem dorównującej Odyseuszowi przebiegłości i mądrości Penelopy stanowi w aspekcie kompozycyjnym podstawę dla wprowadzenia niezwykle emocjo­ nalnej sceny ostatecznego ich rozpoznania (w. bez którego potwierdzenie tożsamości Odyseusza nie byłoby kompletne. ks. IX-XII Odyseusz odsłania swą tożsamość i staje się śpiewakiem Opowiada Feakom swe przygody Zyskuje poparcie królowej Arete Zaświaty. 1-210). (BN seria II. Atmosfera. tworzących strukturę kompozycyjną: abc. 290-308) i oczekującej spotkania z przybyszem. XIX. W ks. The Structure ofthe Odyssey. V-VIII podróż do pałacu Alkinoosa Spór. XVII uwaga poety skupia się głównie na postaci Odyseusza i na jego pierwszym po 20 latach wejściu do swego domu. idąc za sugestią gramatyków aleksandryjskich.V. drugiej Nekyji. wyd. którzy w ks. i pojednanie z rodzinami pomordowanych zalotników są lo­ gicznym następstwem rozwoju dotychczasowej akcji poematu i naturalnym jej za­ kończeniem. 164). Przedstawiona powyżej w ogromnym skrócie dwu i sześcioczłonowa struktura fa­ bularna Odysei układa się. 21). przez wieszczka Teoklimenesa — w. 205-247). tj. 189 — XVIII. przyjmującej podarunki od zalotników (XVIII. jak to wykazuje S. s. Rozpoznanie z ojcem. że Arystarch i Arystofanes z Bizancjum uważali. Odyseja. XXI w momencie. [w:] A New Companion to Homer. Kolejnym punktem kulminacyjnym jest podstępne wystawienie Odyseusza na próbę przez Penelopę związane z tajemnicą ich małżeńskiego łoża. scenę pierwszego spotkania Penelopy z Odyseuszem i rozpoznania bohatera po bliźnie przez starą nianię Eurykleję (w. s. L. to trudniej usprawiedliwić relację duszy Amfimedona z „rzezi zalotników". XXIV do­ strzegają wiele partii słabszych. W kolejnej księdze powraca znów do służby i do zalotników.) czekającą ich zgubę. Agamemnona i Ajasa. związana z przybyciem do Hadesu dusz pomordowa­ nych zalotników i ich spotkania z duszami Achillesa. ks. w formę dwu paralelnych tryptyków. 3) spotkanie Odyseusza z Penelopą i rozpoznanie małżonka (23). Maluje zaślepienie i butę wielu z nich oraz na różne sposoby zapowiada (np. XVII-XX miejscem akcji jest już pałac Odyseusza. w którym — po nieudanej „próbie łuku" podjętej przez Telemacha i zalotników — Odyseusz napina łuk i przeszywa strzałą otwory ustawionych rzędem toporów. wy­ znaczyli koniec poematu na XXIII. Akcję ostatniej części poematu (XXI-XXIV) wyznaczają następujące motywy: 1) próba łuku (XXI).

XVII-XX Podróż do pałacu Odyseusza Walka z żebrakiem i zatarg z zalotnikami Ukryte zawody o rękę królowej Nieznana tożsamość Odyseusza c. Obie kobiety są niechętne ich wyjazdom. Nietrudno zauważyć. 17-20). Odyseusz: XIX. scena rozmowy Odyseusza z duszą swej zmarłej matki Euryklei w ks. Ponadto wszystkie przygody. jakiej dokonuje S. co utwierdza słuchaczy w przekonaniu. XI. w której po ojcu najbliższy jest sukcesu ze wszystkich zawodników. że są podziwiani. 435. jak się zazwyczaj przyjmuje naturalną konsekwencją techniki kompozycyjnej tworzącego ustnie poety-improwizatora. 1-434). XIII-XVI Itaka Atena i Odyseusz Wyjątkowa gościnność Eumajosa Powrót Telemacha ze Sparty i Pylos Odyseusz i Tełlemach przygotowują zamach na zalotników b. krwawe wydarzenia są przedmiotem opowieści na zmianę z niegroźnymi. XXI scena próby łuku Odyseusza (w. Laertesie i dopiero na końcu wyjaśnia okoliczności swej śmierci. że sam środek tej sceny (w. I-IV i ojca (Odyseusza) w ks. Są one. że w tym przypadku groźne. 73 118 119 . Trący74. Korzysta­ nie z uświęconego tradycją tworzywa językowego i fabularnego w naturalny sposób zachęca poetę do wprowadzenia kompozycyjnych paralelizmów. 363. Po wymianie zdań ze swoimi paniami domu (Penelopa. dostarcza dowodów. 171-203. Syreny. Na pytania Odyseusza o: (a) przyczynę jej śmierci. ks. Telemach płacze i zakrywa twarz. że paralelizm stanowi zasadę porządkowania i układu motywów również w szeregu poszczególnych mniejszych lub większych części i scen poematu. Kompozycja pier­ ścieniowa tej sceny znajduje potwierdzenie. w. których pomoc stanie się niezbędna w walce z zalotnikami. Hermesa). warunkująca dalszy przebieg zdarzeń. również na płasz­ czyźnie językowej. Tak samo zachowuje się Odyseusz. V. 51-627). (c) syna. który często korzy­ sta nie tylko z formuł językowych. 114-115). a także całość feackich opowieści Odyseusza. Eol. W obydwu przy­ padkach otwiera je scena narady bogów i w jej wyniku bezpośrednia ingerencja bó­ stwa (Ateny. 84-85. do którego przybywa pod postacią Mentesa Atena. ks. dwie krótsze i jedną dłuższą: Kikoni. gdy pokazują się publicznie (II. Kalipso) tak jeden. zbudowana jest też długa. 375 n. 265-290. cba jest np. I HOMER a. Analiza kompozycyjna Odysei. W ten sposób zbu­ dowana jest np.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Nie mając możliwo- 74 Tamże. ks. 482-483) i przez próbę łuku (XXI. gdy w opowieści Demodoka sły­ szy o swoich własnych dokonaniach (VIII. 45-46). Lajstrygonowie i Kirke. Podobne wrażenie wywiera na Odyseuszu wspaniałość pałacu Alkinoosa jak na Telemachu pa­ łac Menelaosa (VII. drugą i piątą oraz trzecią i szó­ stą tetradą są uderzające. przedzielone przez opis katabazy na dwie paralelne części. jest przygnębiony sytuacją w swym domu.. IV. mówiąc najpierw o żonie Odyseusza Penelopie i kolejno o Telemachu. lecz także z utrwalonych w ustnej tradycji poetyc­ kiej scen „rodzajowych" i z powracających w różnych wersjach motywów. 188-244) wypełnia krótki opis rozpoznania Odyseusza z jego dwoma wiernymi sługami. 76 Tamże. 12-13. bohaterowie trojańscy. jak wykazuje S. Otwierająca tę scenę czynność Penelopy (wejście do skarbca po łuk.XXI-XXIV Odyseusz odsłania swą tożsamość wobec zalotników i staje się łucznikiem Zyskuje zaufanie królowej Opowiada swe przygody Penelopie Zaświaty. Lotofagowie i Polifem. 492-520). Obaj wysłuchują opowieści o wprowadzeniu do Troi drewnianego konia (IV. s. 128-129). 83-86). Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje podobieństwo w przedstawieniu akcji syna (Telemacha) w ks. Odyseusz w chwili przybycia Hermesa na wyspę Ogygię płacze w samotności nad swoim losem. I tak np. że obaj zostali wychowani przez tę samą pia­ stunkę Eurykleję (Telemach: I. ojciec Paralelizmy zachodzące między pierwszą i czwartą. że Telemach jest nieodrodnym synem swego ojca. Cel i charakter tych podróży są oczywiście odmienne. VIII. układają się w następujące grupy po trzy opowieści. 47-48) i zamykająca tę scenę czynność wypuszczenia strzały z łuku przez Ody­ seusza (w. (d) żony. (b) los jego ojca. wy­ pełniająca całą ks. Trący75. s. Paralelizm sytuacyjny między Odyseuszem i Telemachem wzmocniony przez fakt. V. VIII. Eumajosem i Filojtiosem. V-VIII. jak drugi bohater wyrusza w podróż. Na podkreślenie zasługuje fakt. Skylla (Charybda) i Helios. mimo to w ich przedstawieniu istnieją pewne podobieństwa.. scena katabazy Odyseusza do krainy zmarłych (XI. jak zauważa uczony76. Tamże. Na tej samej zasadzie. Telemach. wypełniająca cztery długie pieśni Odysei (lx­ xii). Atena dodaje splendoru wyglądowi każdego z tych bohaterów i sprawia. Doskonałym przykładem kompozycji pierścieniowej o układzie motywów tworzą­ cych schemat: abc . 420-421) wyrażone są częściowo za pomocą tych samych sformułowań. Eurykleja udziela odpowiedzi w odwrotnym po­ rządku. gdy Menelaos wspomina jego ojca (IV.

powtarzających się epitetów. pozwala więc nie tylko lepiej zrozumieć charakter poezji homeryckiej. Odyseusz i Laertes symbolicznie umierają i odradzają się w trakcie swojej podróży. są rozbudowane i udramatyzowane i zapadają głęboko w pamięci słuchacza czy czytelnika. np. Jak poeta posługuje się taką jednostką frazeologiczną. I HOMER ści szerszego przedstawienia motywu rozpoznania w ramach dramatycznej sceny pró­ by łuku. drugą — wykonana pod kierunkiem prof. Odmłodzony przez Atenę (XXIV. 172-320). których użycie uwarunkowane jest zawsze potrzebami heksametru. Jest to „powrót" z całkowitego odizolowania i usunięcia się z życia rodzin­ nego do pełnego zaangażowania w to życie. wiersz i styl Iliady i Odysei są w ogromnej mierze ukształtowane przez wielowie­ kową tradycję wysoko rozwiniętej poezji ustnej. „Zeus co obłoki gromadzi" (w. Kompozycja Odysei jest podporządkowana funkcjonalnie przedmiotowi opowia­ dania. Analiza tego języka. np. lecz również wymownym znakiem spełnienia się ich podróży i zakoń­ czenia doskonale skomponowanego poematu. takie jak rozpoznanie z Telemachem (XVI. w i e r s z i s t y l Prowadzone od ponad pół wieku badania porównawcze poematów homeryckich z tworzoną ustnie poezją nowożytną południowych Słowian jednoznacznie wskazują. Każdy z często wystę­ pujących bohaterów określany jest oczywiście całym szeregiem różnych. I Iliady. Ukazanie razem trzech bohaterów: syna. Jeśli więc pomnożymy tę różnorodność form czasownikowych przez setki fraz złożonych z rzeczownika i epiJedną jest praca prezentowana na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1925 r. Wydobywa i podkreśla główny motyw poematu. W żadnej z tych prac jednak autor nie mówi jeszcze o „oralności". Eupeithesa. Formuła. „o szybkich stopach Achilles". Parry'ego jako „jednostka frazeologiczna regularnie używana w tych samych sytuacjach metrycznych". ojca Antinoosa (XXIV. 285). opublikowane dopiero w 1971 r. 77 120 121 . Telemach dzięki podró­ ży do Sparty i Pylos odrywa się od swej matki i niani i upodabnia się do swego ojca. pogłębiona przez jego późniejsze studia i przez wielu innych uczonych. zobaczmy na jednym przynajmniej przykładzie zaczerpniętym z I pieśni Iliady w wiernym przekładzie K. dzięki którym odzyskuje Odyseusz swoją pozycję na Itace. o ile tylko spełnia uwarunkowania metryczne tej części wiersza. z Eurykleją (XIX. wiersza i stylu bez odwołania Oczywiście w tego rodzaju formułach wprowadzających wypowiedzi bohaterów jednostka frazeologiczna „o szybkich nogach Achilles" może być łatwo zastąpiona przez imię i epitet innego bohatera. się do improwizowanej poezji ustnej. 560). to nie bylibyśmy w stanie w pełni zrozumieć i ocenić charakteru ich języka. 523-25). Zyskują one w poemacie wymiar symboliczny. 357502). „władca i wódz Agamemnon" (w. 219-360). 130) i jego warianty: „nad wodze wódz Agamenon" (w. którym autor Iliady i Odysei posługuje się z ogrom­ nym mistrzostwem. a nie pojedyncze słowo. która go zrodziła. rozumiana przez M. lecz również do pewnego stopnia odsłonić charakter i rolę poprze­ dzającej ją poezji tworzonej wyłącznie za pomocą mówionego słowa.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. jego ważność wydobywa poeta przez umieszczenie go w punkcie centralnym tej sceny.: A comparative Study of Diction as One ofthe Elements of Style in the Early Greek Epic Poetry. jest jednocześnie najbardziej wiarygodnym świadkiem całej tradycji literackiej i kulturowej. 172). że poematy te zostały skomponowane ostatecznie przy użyciu i pomocy pisma i z faktem tym połą­ czymy ich skalę oraz ich doskonałość kompozycyjną i artystyczną. J ę z y k . ojca i dziadka uzbrojonych do walki jest nie tylko efektow­ nym obrazem. To właśnie ta młodzieńcza publikacja miała przełomowe znaczenie dla homerologii XX wieku. A. że język. W anali­ zowanym przypadku ważność tego motywu wydobyta jest poprzez jego centralne miejsce w kompozycji pierścieniowej sceny. Ich najbardziej typowym przy­ kładem są wyrażenia zawierające imię bohatera i jego epitet. „niezłomny boski Odyseusz". Parry w swych obydwu rozprawach doktorskich77. Podróż Telemacha jest jego podróżą w dorosłość i w „samoświadomość". Jeżewskiej: Powstał wśród nich i głos zabrał o szybkich nogach Achilles Na to mu tak odpowiedział o szybkich nogach Achilles 148 Spojrzał na niego złym okiem i rzekł szybkonogi Achilles 364 Ciężko wzdychając tak odrzekł o szybkich nogach Achilles 84 58 POETYCKI KSZTAŁT EPIKI HOMERYCKIEJ A. Rozpoznania. z Penelopą (XXIII. Spotykamy je nawet w tej samej ks. 1-240) i z Laertesem (XXIV. przez jego syna. Najważniejsze z nich. odgrywają kluczową rolę w rozwoju akcji całej drugiej części poematu. W świetle tych badań podstawową cechę poetyckiego języka Homera stanowi zakotwiczona w tradycji „formułowość". Paris 1928. Formuła złożo­ na z imienia i określającego go epitetu wypełniająca z reguły całą część wiersza do średniówki bądź po średniówce stwarza możliwość łączenia się w obrębie jednego heksametru z ogromną różnorodnością form czasownikowych. ściśle zrośnięty z formą heksametru daktylicznego. jaką zaprezentował już M. „potężny wódz Agamemnon" (w. Jeśli nawet przyjmiemy. jaki stanowią paralelne po­ dróże i powroty Odyseusza. W przypadku Laertesa jego „podróż" ma przy tym bardziej psychiczny niż fizyczny charakter. 36769) staje nawet na czele obrońców pałacu przed rodzinami pomordowanych zalotni­ ków i zabija ich wodza. Odyseusza — odkrywaniem granic człowieka ja­ ko istoty śmiertelnej. Meillet na Sorbonie i publiko­ wana w Paryżu: UEpithete traditionel cbez Homere. jego syna Telemacha i ojca Laertesa do pałacu na Itace. Zeus chmurozbiórca". jest tu bowiem podstawowym tworzywem poetyckim. Język poetycki tych poematów. a Laertesa — przywróceniem go życiu.

Horrocks. oddzielenia przed­ rostka od reszty słowa i przedzielenia ich innym wyrażeniem. na widzenia senne. w jońskim zaginęła natomiast przed pojawieniem się pisma (inskrypcji). The Colected Papers ofMilman Parry. bitew. [w:] A New Companion to Homer. Kara SaKoua XĆouaa — roz-łzy-lejąca {II. które niegdyś uważane były za świadectwo pierwotniejszego stadium rozwoju poezji epickiej. na czym polega styl formułowy i jak dalece jest on w stanie wyposażyć poetę-improwizatora w gotowe i generujące środki komponowania. 199. przemówień. prośby. Parry odkrył poza tym istnienie „systemu formularnego". który znajduje liczne para­ lele w folklorze wszystkich niemal kultur starożytnych i nowożytnych. 203-217. które charakterystyczne jest dla pierwotnych języków indoeuropejskich i które nie występuje już w pisanym języku mykeńskim. które podlegają modyfikacjom stosownie do kontekstu i które tworzą rodzaj rezerwuaru (analogicznego do toposów retorycznych). uwzględniająca ponadto takie zjawiska jak: skracanie długich sylab i dyftongów w pozycji przedsamogłoskowej. najeździe Dorów (XII-VIII wiek). pożegnania. wizyty bóstw. bądź w postaci „typowych scen". która była zjawiskiem dość powszechnym w dialektach greckich ok. którą zawdzięcza on poprzedzającej go tra­ dycji poezji ustnej. jest jego „formularność" również na poziomie jednostek narracyj­ nych. Zaginięcie digammy w poetyc­ kim języku Homera można zatem rozumieć jako dowód na jego kształtowanie się w żywiole jońskim. Po­ dobne kryterium stanowią występujące w języku Homera ślady digammy. dokonana ostatnio przez G. opisy uczt. musiała korzystać z dialektu wschodniogreckiego. na jakim oparty jest również wątek fabularny Odysei. Do „typowych scen" w eposie homeryckim badacze zaliczają np. po­ chodzą natomiast z okresu po 1000 r. przed Chr. będziemy mogli już łatwo sobie wyobrazić.. podróży. 120080. poświadczonego głównie na terenie Tesalii i Beocji. spotkań. Jest to niestety okres najtrudniejszy do rozpoznania ze względu na całkowity brak świadectw pisanych i materialnych. Horrocksa. uwodzenie. ubieranie się i strojenie. Formy charakterystyczne dla dialektów „zachodnich". by A. Inną cechą stylu poetyckiego Homera. Stwarza to nieograniczone wprost możliwości pomnażania i wzbogacania ję­ zyka poetyckiego w systemie heksametru78. gdy dialekt ten znalazł się pod wpływem joń­ ski ego81. 122 123 . weszły do niej dopiero po r. rytuałów. Zamiast pojawiania się zawsze ściśle tych samych jej elementów. w świetle dialektologii mykeńskiej jawią się jako efekt jej postmykeńskiego rozwoju datowanego na ok. Podobnie jak w przypadku jednostek frazeologicznych także jednostki narracyjne są formami dy­ namicznymi. O bardzo wczesnym powstaniu tej poezji ma świadczyć najdobitniej niezwykle częste w języku Homera zjawisko tmezy. W kontekście kultury Grecji mykeńskiej anachronizmem stają się jednak takie termi­ ny jak „joński" i „eolski". a ściślej ze stworzoną przez nich i rozwiniętą ustną poezją bardów. metryczne wzdłużenia. III. dostarczyła mocnych argumentów na poparcie tezy o cią­ głości tradycji językowej: wschodniogrecki (mykeński) — dialekt joński (Homer). I HOMER tetu określających ludzi i bogów w Iliadzie i Odysei. np. a więc również „eolizmy". na poselstwa. tj. spotykamy sporo form eolskich oraz form właściwych dla dialektów zachodnich: tessalskiego i beockie- go79. Dialekt joński stanowi bowiem podstawę poetyckiego języka Homera. Eolizmy homeryckie. mogą one stosownie do sytuacji ulegać pewnym modyfi­ kacjom. zbieranie i rozpuszczanie wojsk. że dla homeryckiego języka jako rzecz charakterystyczną M. Tamże. W rozwoju tej improwizowanej poezji szczególną rolę musieli odegrać Jonowie. wyparci na wyspy i środkowe wybrzeże Ma­ łej Azji. Parry. a elementy dialektu zachodniogreckiego. Chociaż w języku linearnym B uczeni znajdują sporą ilość słów i form homeryckich. 276 Zob. s. Homer's dialect. 1000 r. G. The Making ofHomeric Verse. które w świetle świadectw pisma linearnego B jawią się jako bezpośrednia kontynuacja języka mykeńskiego. które mogłyby poświadczać istnienie improwizowanej poezji epickiej w czasach mykeńskich. 1200-1000 r. Dodajmy. albo -— co uważane jest za mniej prawdopodobne — zapożyczeniem w okresie wie­ ków ciemnych z dialektu zachodniogreckiego. to jednak charakter i kształt poetyckiego języka Homera jest ściśle zwią­ zany przede wszystkim z czterowiekową historią szczepów greckich po tzw. tamże. roz­ mowy. jest motyw „powrotu". rozumianego jako zespół zasad umożliwiających tworzenie w obrębie „formuły" wariantów i substytutów.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Sceny spotkań dzielą się przy tym na sześć form gościnności. s. w którym to zjawisko przetrwało. Obok form jońskich i arkado-cypryjskich. Najbardziej znanym motywem „wędrującym". i która przetrwała w większości z nich do epoki archaicznej i klasycznej. formy kontrahowane. 142). narad. ułatwiającego lub wręcz umożliwiającego oralną twórczość poetycką. ponieważ pismo linearne B zdradza istnienie w tej epoce je­ dynie dialektu wschodniogreckiego i zachodniogreckiego. ed. W poematach Homera może być ono zatem albo reliktem epoki przedmykeńskiej. Analiza poetyckiego języka Homera w aspekcie dialektologicznym. Jeśli w tej epoce istniała poezja epicka. bądź w postaci szeroko rozbudowanych mo­ tywów. Por. przed Chr. s.

ouvoua = óvoua. w którym z reguły unika się kończenia słów. Schemat ten przedstawia się następująco: M Długość sylab zależy po części od długości tworzących je samogłosek. 692-694 — cyt. jako całostki rytmiczne. miejsce heksametru. Struktura heksametru ma ponad to zasadniczy wpływ na uprzywilejowanie słów o pewnej konstrukcji rytmicznej w stałych miejscach wiersza. czy zamknięta.cit. tj. most. Niektóre sformułowania poetyckie utrwalone w tradycji ustnej. cp. prze­ ciętnie co pięćset wierszy.L. Już Herodot (V wiek) nazwał ten wiersz „heksametrem epickim" (VII. Przeciwieństwem średniówki jest tzw. Chociaż struktura zdania nie ma bezpośredniego związku z budową wiersza. W ok.^ może być zastąpiony spondejem: —. Koniec wiersza jest więc jednocześnie najczęściej granicą jednostki semantycznej. Daktyl o schemacie: . łączy w czwartej stopie dwie krótkie sylaby. są właściwymi składnikami homeryckiego heksametru i w większym stopniu niż stopy wyznaczają strukturę wiersza. przy czym dwie sylaby krótkie bywają zastąpione przez jedną długą w pierw­ szych dwu stopach w ok. Najbardziej wymownym przykładem ta­ kiej ewolucji językowej jest zaginięcie jeszcze przed spisaniem poematów digammy. W przy­ padku przerzutni granica ta nie wykracza natomiast z reguły poza połowę drugiej sto­ py. nazywana też —pentemimeres. w czwartej w ok. co pozwa­ lało na ich łączenie w cały wiersz. co stanowiło przedmiot badań fdologicznych już w XIX wieku84. ale tylko wyjątkowo wewnątrz tego samego słowa. 124 125 . tj. West (s. to jednak można dostrzec między nimi pewne zależności. Inną granicą jednostki semantycznej jest średniówka (cezura) lub koniec czwartej stopy. 15%. ponieważ posiadają kolejno trzy lub cztery samo­ głoski krótkie (np. niespotykaną później. Ponad 98% wierszy posiada średniówkę w trzeciej stopie. W przypadku otwartej sylaby. Jeden z najbardziej znanych „mostów". Ze względu na taką budowę nazywa się go właśnie „heksametrem daktylicznym katalektycznym". Każda sylaba zamknięta jest natomiast długa „z pozycji". po części na­ tomiast od tego. podobnie jak wszystkie greckie miary wierszowe. niekiedy jeszcze w epoce mykeńskiej. 220. ułatwiało tworzenie i umożliwiało improwizację. przypadków w poematach homeryckich zaginięcie to nie spowodowało spodziewanej elizji. 30% i tylko w ok. Większość tradycyjnych formuł epickiego języka ma rytmiczną budowę jednego lub drugiego członu. ńwuoEic = dveuoEic. 1460 a 3) nazywali go po prostu „wierszem heroicznym".LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. by dostrzec w wierszu homeryckim pewną. utworzona jest „stychicznie". Hermannus. i 2) samo­ głoska (krótka) wydłuża się. gdy digamma była jeszcze wymawiana. 222.L West. s. drugi — wznoszącym. Wiele anomalii metrycznych znajduje wyjaśnienie w historycznych przemianach języka. Składa się on z sześciu miar (stóp) daktylicznych o schemacie: sylaba długa i dwie sylaby krótkie (-^J). Wiersz homerycki. a Platon {Państwo 400b) i Arystote­ les {Poet.. Pierwszy z nich cha­ rakteryzuje się rytmem opadającym. Odstępstwa od tej reguły występują sporadycznie. To właśnie te człony (cola). 84 G. „po siódmej półstopie". w trzeciej — w ok. odkryty przez G. i|>. sta­ ły się po tych przemianach „niemetryczne". [w:] A New Companion to Homer. Omawia je krótko w cytowanycm wyżej opracowaniu M. podobnie jak niemal wszystkie poematy epickie powstałe w in­ nych kulturach. Średniówka dzieli każdy wiersz na dwa niecałkiem równe człony. 5% wierszy w piątej stopie. s. H o m e r y c k i e metrum •4 Iliada i Odyseja. między dwiema krótkimi sylabami stopy trzeciej (żeńska — na­ zywana inaczej: „po trzecim trocheju") i (rzadko) po pierwszej sylabie stopy czwartej {heptamimeres. przy czym częściej nieco występuje średniówka żeńska niż męska. Homer's Meter. ma charakter kwantytatywny. czy sylaba jest otwarta (zakończona na samogłoskę). x. gdy następują po niej dwie spółgłoski lub zbitka spółgłosek (np. West. OAtunwio zmienia się w OuAiurccoio). i stąd zwany „mostem Hermana" 83 . swobodę w „wydłużaniu" z potrzeb metrycznych samogłosek w słowach nie dających się ina­ czej użyć w wierszu daktylicznym. w pojedynczym wierszu. s. Hermanna w 1805 r. „po piątej półstopie"). Ponad 60% homeryckich wierszy kończy się w sposób wymagający jakiegoś znaku interpunkcyjnego. a jego schemat wyznacza opozycja sylab długich i krótkich. Szósta stopa jest zawsze niepełna i składa się z dwu sylab: długiej i krótkiej bądź z dwu długich.).3). £)> co ma zawsze miejsce w przypadku sylaby zamkniętej. Obowiązują bowiem w tym przypadku prawa fonetyki greckiej: 1) „samogłoska (długa) skraca się przed inną samogłoską". y£ivóu£voc = yevópevoc) lub zbudowane są z sylaby krótkiej. nouAiSccuac zamiast IloAioauac. którego schemat odnajdujemy w każdej kolejnej linii poematu. za: M. Tylko w ok. Oparty jest na naturalnym i charak­ terystycznym dla języka greckiego iloczasie. I HOMER B. 40% wierszy. 224 nn. 3 tys. co może wskazywać na ich powstanie w tym czasie. dwu długich i krótkiej (np. Zachowały mimo wczesnego zaginięcia swe spółgłoskowe wartości 83 82 Podaję za: M. Leipzig 1805. tzn. które w swej pierwotnej formie pozostawały w pełnej zgodzie z wymogami heksametru. która zależnie od iloczasu samogłoski może być długa lub krótka. op. Zupełnie sporadycznie takie zastąpie­ nie pojawia się jednocześnie we wszystkich pierwszych pięciu stopach heksametru (versus spondiacus)S2. 223. Nie trzeba natomiast specjalnych badań. C. Każdy wiersz heksametru posiada przy tym średniówkę w jednym z następujących trzech miejsc: po pierwszej sylabie stopy trzeciej (męska. długa samogłoska ulega z reguły skróceniu przed samogłoską rozpoczynają­ cą kolejną sylabę. Orphica. 600 wiersz został utworzony z uwzględnieniem tego zaginięcia.

które pierwotnie rozpoczynały się na [wr]. and Time. Określając w tych terminach składnię homerycką ja­ ko parataksę. Chafe88. Westa z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć. H. Pod­ stawową jego cechą jest. L.cit. gdy jej tam nigdy nie było. Z tej epoki. zwłaszcza jego monografię: Poetry in Speech. dupoÓTr). Bakker. traktowane są w wierszu homeryckim. and „Presence" in Homeric Poetry. dv&QOTr')c zachowują krótkość sylaby. nro). Comparative Research in Orał Traditions. mbr nie następuje przed tą zbitką wzdłużenie. ale kulturze starohinduskiej nie znane było zupeł­ nie metrum daktyliczne. mogło powstać olbrzymie dzieło Nonnosa Dionysiaka. sporo światła na długą historię kształtowania się wiersza i języka poetyckiego. Na podobnych zasadach iloczasowych oparty jest nato­ miast wiersz starohinduskiej Vedy. „jednostki intonacyjnej". zapisywane w nagłosie w formie przydechu mocnego {hals — łac. Co więcej. możemy natomiast dostrzec jej rzeczywistą na­ turę i właściwie ocenić jej wielorakie uwarunkowania i funkcje. W świetle historii języka greckiego. Sformułowania takie jak: NuE. z którego korzysta autor Iliady i Odysei. New York 1996.M. że grecki wiersz heroiczny miał przed Home­ rem co najmniej siedmiowiekową historię i nie był zapożyczony z żadnej obcej kultu­ ry. sw-ekyre = hekyre). dokonuje przykładowej analizy stylu dyskursu homeryckiego w wyodrębnionych przez niego kategoriach: „elementu świadomości". a nie na iloczasie. Powyższe przykłady anomalii metrycznych rzucają. The Theory of Oral-Formulaic Composition and the Writtem Medieval Text. Obserwacje poczynione w tej kwestii przez amerykańskich ba­ daczy. rozwijana przez około siedmiu stuleci w twórczości ustnej i doprowadzona do szczytu doskonałości w poematach Homera przetrwała jako no­ śnik treści epickich przez całą starożytność. przez analogię poeci nadawali następnie często początkowym spółgłoskom płynnym wartość pierwotnej podwójnej spółgłoski nawet wtedy. Ithaka. dla których uczeni znajdują analogie w języku z epoki mykeńskiej. The Flaw and Displacement of Conscious Experience in Speech and Writing. operowanie nie tyle poszcze­ gólnymi słowami co utrwalonymi w wierszu heroicznym formułami. mimo zaginięcia początkowego s. gdy opisujemy ją jako jedną z charakte­ rystycznych cech języka mówionego. jak już podkreślono powyżej. a także początkowe sw. [w:] J. z czego M. Podwojenie wedyjskiego ośmiozgłoskowca w eposie hinduskim i utworzenie wiersza szesnastozgłoskowego może natomiast sugerować. II. hepłac. sugerujemy bowiem zarazem. oparte na retorycznym akcencie. Na dostosowanie tego języka do wymogów heksametru wskazuje przy tym chociażby bardzo wczesne wzdłużenie spójki o w zakoń­ czeniu stopnia wyższego i najwyższego przymiotników (-oteooc -> -COTEOOC. daje się wyjaśnić również to. 88 Zwłaszcza w jego monografii: Discourse. a zwłaszcza E. które przekształciły się w h. jak celnie zauważa M. 1-29. CA 12. West wysnuwa wniosek. [sm] lub [snl. WŁAŚCIWOŚCI EPICKIEGO STYLU HOMERA Podobnie jak język i wiersz również styl poematów homeryckich ukształtowany jest w znacznym stopniu przez wielowiekową tradycję poezji ustnej. sal. że analogicznie również w kulturze greckiej pierwotną formę wiersza mogły stanowić oddzielone średniówką człony hek­ sametru. że jest ona przejawem prymitywnej i nie­ wykształconej umysłowości. 234. s. I HOMER również początkowe i interwokaliczne s. Wynika stąd. że heksametr jako miara poezji heroicznej istniał już w XV-XIV stuleciach. ponieważ powstały przed rozwinięciem się powyższej grupy z krótkiej sylaby istniejącej na bazie zgłoskotwórczego r w sąsiedztwie m lub n (mro. [sil. zob. Wykształcony dla potrzeb improwizacji i łatwej percepcji przez zbiorowego słuchacza w zasadniczy sposób różni się od stylu literatury tworzonej dla czytelnika przy pomocy pisma. Słowa. „apozycji". Bakker87. Znane nam poza tym wszystkie starsze kultury Bli­ skiego Wschodu posiadały zupełnie inne zasady wersyfikacji. 1993. Visualisation. [sr]. dlaczego w słowach zawierających zbitkę spółgłosek ndr. jak widzimy. Bauml86. Opozycja mię­ dzy charakterystyczną dla stylu Homera „oralnością" i stylem literatury tworzonej z myślą o czytelniku przy użyciu pisma uwidacznia się z całą ostrością również na płaszczyźnie składni. s. Forma ta. że nie da się po­ wiedzieć prawdy o składni homeryckiej w kategoriach tradycyjnej gramatyki stwo­ rzonej do opisu tekstu pisanego. System wzdłużeń „metrycznych" i sy­ lab zamkniętych stworzył ponadto możliwość włączenia w rytm heksametru wielu słów z natury „niemetrycznych". Dopiero wtedy. „dodawania". L.). potwierdzonej w zabytkach pisma li­ nearnego B. L. którego imię przypomina hurycką nazwę walczące­ go z rydwanu wojownika: maryannu. 86 126 127 . Przedmiotem analizy jest początek Op. i poprzedzającą ja sylabę traktowali jako wzdłużoną. Ohio 1987. pochodzi najprawdopodobniej cały wiersz //. Spotykamy w tych poematach utrwalone w heksametrze formuły języ­ kowe. jakby się rozpoczynały od podwójnej spółgłoski: powodują one wzdłużenie poprzedzającej je krótkiej sylaby. 651 o kreteńskim bohaterze Merionesie. Chicago 1994. Trudno byłoby bowiem znaleźć jakiś inny język starożytny pasujący lepiej do ryt­ mu heksametru od języka greckiego. Foley (ed.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. A Memoriał for Milman Parry. -oraroc -> -area-roc) dla uniknięcia ciągu krótkich sylab. Involvement. że heksametr powstał na gruncie języka greckiego już po rozpadzie pierwotnej jedności grecko-aryjskiej. s. Consciousness. nawiązując do teoretycznych ustaleń W.. E. W świetle wywodów M. 87 Discourse and Performance. Orality and Homeric Discourse. 45-54. W tym wierszu jeszcze w V wieku po Chr. których połączenie stworzyło po odpowiedniej adaptacji formę heksametru daktylicznego. sequ-. pokazują. takich jak F. West85.

zaczynające się formalnie od zaimka względnego ewokującego bezpośrednio ideę „gniewu". /. bliskiego znaczeniem „i". Powyższa technika ma więcej wspólnego z zasadą „ukierunkowywania". gdy podzieli się go na „jednostki intonacyj­ ne". charakterystycznej dla dyskur­ su ustnego.. W ko­ lejnej jednostce semantyczno-intonacyjnej (e — „zaś wiele dusz dzielnych") pojawia się po raz pierwszy w Iliadzie partykuła Se. Jako a p o z y c j ę należy również traktować imiesłów (c = „zgubę niosący"). Nawet przydawka rzeczownikowa (b) ma w tym kontekście uzasadnienie nie w r e k c j i . 128 129 . Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z szeregiem krótkich całostek językowych. Przejście od pierwszego motywu do dru­ giego w członie k jest syntaktycznie niezręczne. Okazuje się. ale ma walor dy­ namiczny. Każdy dotychczasowy segment wypowiedzi jawi się więc jako oddzielna jednostka „intonacyjna" i semantyczna. Zewnętrznym tego znakiem jest zauważalna w jego języku przewaga form czasownikowych nad rzeczownikami. pokrywających się z reguły z po­ znawczo zdeterminowanymi jednostkami rytmicznymi. lecz — a p o z y c j i . która pozwala spojrzeć na jego język poetycki w kategoriach psycho. Niech ta krótka analiza wystarczy jako prezentacja zainicjowanej przez amerykań­ skich uczonych nowej perspektywy badań stylu Homera. W tym przypadku spodziewa­ my się jednak raczej kolejnego zdania względnego: „i który. b. jest znakiem aktu „kontynuacji" oraz przejścia do nowej myśli. z jego początkiem i końcem.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. w jaki sposób i na ja­ kiej zasadzie powiązane są ze sobą kolejne człony analizowanego wstępu Iliady. czy spełnia on kryteria syntaktyczne zdania. Bekker dostrzega dwie takie zasady: zasadę „dodawania" i zasadę „kontynuacji". jej pierwsze siedem wierszy. Cóż za­ tem decyduje o spójności tego tekstu? Z przeprowadzonej przez Bekkera analizy wy­ nika. tworze­ nia z krótkich zdań bardziej skomplikowanych. Jak wyżej wspomniano. Partykuła ta u Homera. E. dodawanie nowych aspektów charakteryzujących główny motyw pierwszego członu. W cytowanym urywku. I HOMER Iliady. określający skutki gniewu. 292. który klęski nieprzeliczone Achajom sprawił. (dusz) bohaterów. jako wyraz uporządkowania jego podstawowych elementów.. [w:] A New Companion to Homer. zaś wiele dusz dzielnych strącił w krainę Hadesu. ale na pytanie. a „śpiew" w członach k-n. c. Poeta nigdy niczego nie analizuje. f. analogicz­ nie jak partykuła uśv nie jest więc wyrazem podporządkowania. k. Spójrzmy jednak. The Study ofHomeric Discourse. jak się zbroją.i socjolingwistycznych jak na proces analo­ giczny do tworzenia i recepcji dyskursu mówionego. g. która krok po kroku dopełnia o nowe aspekty i wzbogaca obraz zapowiedzianego w pierwszym słowie inwokacji „gniewu". Swoich bohaterów pokazuje wprost w ich działaniu. Bakker dostrzega wprawdzie ogromną spójność. udziela zdecydowanie negatywnej odpowiedzi89. WŁAŚCIWOŚCI POETYCKIE STYLU HOMERYCKIEGO Od dawna zauważono. Tę samą funkcję pełni także luźno dodane zdanie. h. n. motyw gniewu. „który klęski nieprzeliczone Achajom sprawił". że spójność tę zawdzięczamy specyficznej logice. d. Z tej perspektywy nawet „for­ muły" uważane dotąd za wyznacznik epickiego stylu oralnego i element ułatwiający improwizację traktowane są jako pochodne natury języka mówionego. ale jak zauważa Bekker. przejścia do nowej myśli. zwłaszcza od dnia. dość luźno połączonych ze sobą syntaktycznie. jak walczą. że najbardziej znamiennymi cechami sztuki poetyckiej Homera są konkretność i urozmaicenie. który tradycyjnie traktowany jest jako pierwsze zdanie Iliady. a ciała ich wydał psom na pożarcie i ptakom drapieżnym na ucztę i Zeusa spełniała się wola. Gniew opiewaj bogini syna Peleusa Achilla zgubę niosący. j. Zawarte w apostrofie do Muzy na samym wstępie utworu (a) dwa zespo­ lone ze sobą pojęcia „gniewu" i „opiewania" są w kolejnych częściach tej wypowiedzi rozwijane i uzupełniane o nowe aspekty. gdy w niezgodzie przeciwko sobie stanęli władca narodów Atryda i równy bogom Achilles. antytezy. Nie służy też jako znak przeciwstawienia. gdy partykuła ta użyta jest po raz drugi w członie j — „I Dzeusa spełniała się wola". koordynacji. tworzenia kontekstu dla słuchacza niż z poprawnością składniową. i. „Gniew" staje się przedmiotem eksplikacji w członach b-j. Partykuła 6e występu­ je tu w funkcji łącznika. że strukturę syntaktyczną i semantycz­ ną proojmionu Iliady najłatwiej dostrzec. która w kategoriach syntaktycznych jest traktowana jako zapowiedź nowego zdania głównego. jak to ma miejsce nieco dalej. lecz również kolejnymi zwerbalizowanymi „elementami świadomości" i jednostkami syntaktycznymi: a. które są nie tylko kolejnymi krokami werbalizacji urywka.". dyskurs wstępu Iliady rozwija się najpierw poprzez uzupeł­ nianie. nie można analizowanego urywka traktować jako zdania w kategorii syntaktycznej. W opisach akcji konkretność opowiada- Zob. jak świętują czy podróżują. e. m. lecz raczej przejawem ruchu. E. s.

ko­ rzysta z kilku kolejnych porównań. także w chwili afektu. Porównania te są czterokrotnie częstszym elementem narracji w Iliadzie. że uproszczenie charakterologiczne nie wyklucza urozmaicenia. ale również nie gorzej przemawiają. którego „blask sięga­ jący nieba". Prawdziwym dramaturgiem okazuje się po­ eta zwłaszcza w przedstawianiu pełnych napięcia scen pojedynków. Bohaterowie dzielnie się biją. sugerując w ten sposób ich żywą obecność. inny też jest w każdym przypadku charakter śmiertelnego zranienia. Zresztą różnice postaw i charakterów są często akcentowane wprost w wypowiedziach konfrontowanych ze sobą bohaterów: E. Dramatyzacja sprzyja oczywiście urozmaiceniu. przejawy te pokazywane są w wielkim bogactwie zróżnicowania. które indywidualizuje bohaterów. Auerbach. Homer nie dokonuje oczywiście analiz psychologicznych opisując różne uczucia. Jest to w pełni zrozumiałe. Uwagi Ateny łączą naganę z czułością. Zadanie ciosu jest za każdym razem odmienne. wojenna na ogół rzeczywistość czasów bo­ haterskich znajduje swoje wyraziste odbicie i naświetlenie w przywołanej przez obraz porównawczy rzeczywistości bliskiej poecie i słuchaczom ze sfery życia codziennego lub ze świata przyrody. skarcenia. Jak zauważył E. Homer przedstawia. Istnieje wprawdzie rodzaj uproszczenia. że rozmawia z boginią. Mowa wprost dramatyzuje akcję. Nie trudno przy tym dostrzec. W tym kontekście trudno nie wspomnieć o szczególnie charakterystycznym dla stylu Homera zjawisku. W Iliadzie twarda. Wymownym tego przykładem jest również reakcja Ateny w Odysei. Wielkie urozmaicenie można obserwować nawet w sposobie przedstawienia naj­ bardziej typowych zdawać by się mogło scen. I HOMER nia homeryckiego graniczy niekiedy z rodzajem biegłości technicznej odsłaniającej naszą niewiedzę. s. podstawowy rys stylu homeryckiego po­ lega na tym. Łatwo można byłoby przedstawić wiele homeryckich scen w formie dramatu i wystawić na scenie. zażyłością i żartem. czyni się je dotykalnymi i widzialnymi we wszystkich ich częściach i określa się je dokładnie we wszystkich ich związkach przestrzennych i czasowych. nieświadomego. również i tutaj nie może być żad­ nych ukryć i niedomówień. nie tylko Hekto­ ra. W tym przypadku {II. że rapsodyczna recytacja poematów homeryckich była bliska sztuce aktorskiej. gdy bawią ją zręczne kłamstwa Odyseusza. człon porównawczy przywołujący inną. w której naliczono ich ok. powiedzą to sobie w duchu. trzech osób na scenie". O dramatyczności stylu homeryckiego nie decyduje jednak tylko mowa wprost i roz­ dzielenie kwestii między osoby mówiące. Auerbach. w przedstawieniu pojedynków czynom często towarzyszą wystąpienia słowne (dla dodania odwagi. aby czytel­ nik się o tym dowiedział"90. Mimesis. niż w Odysei. I. lecz także jego rodziny i całej Troi. miejsce w przedstawieniu wymarszu wojska achajskiego szykującego się do pierwszej w poemacie walki z Trojanami. Przykład ten jest jednocześnie świadectwem. niezmierną liczebność i doskonałych dowódców. podkreśla im tylko właściwe cechy. zelżenia). Nazywane są po imieniu wszystkie części opisywanego uzbrojenia zbrojących się bohaterów. Sama treść Odysei jest bowiem bardzo bogata i rozmaita. Powtarzające się ich stałe epitety mogłyby sugerować. Uwaga poety zatrzymuje się na każdym kolejno wyodrębnionym szczególe rzeczywistości podobnie jak na każdym momencie akcji. każe przy tym swoim postaciom zawsze mówić wprost od siebie. a wdzięk i uroda Heleny do pło­ miennej miłości małżeńskiej Andromachy. Niekiedy. lepiej znaną i bardziej swojską rzeczywistość. wszystkie detale ubioru i ozdób strojących się bogiń i ko­ biet. mimo że poeta miał tu do dyspozycji sporo gotowych formuł językowych. wszystkie części budowanej tratwy czy okrętu. Szczytowym tego osiągnięciem jest przedstawienie w ks. ale takiego. Ludzie Homera odsłaniają swe wnętrze bez reszty. 445-483) jesteśmy świadkami nagromadzenia aż pięciu porównań.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ —. jakim są rozbudowane obrazy porównawcze. poprzedzając często walkę orężną walką na słowa. 200. Świadectwo platońskiego łona pokazuje zresztą. t.T. Ponieważ jed­ nak potrafi on prawdziwie przedstawiać uczucia poprzez ich zewnętrzne przejawy. które objawia się jednak przede wszystkim w rozmaitości przedstawionych postaci i w zróżnicowanym bogactwie ich charakterów. które stanowią doskonałą ilustrację dla upodobania poety do przemiennego przedstawiania odmien­ nej rzeczywistości w obrębie tej samej jednostki kompozycyjnej. jakimi są w Iliadzie walki i pojedynki bohaterów. co późniejszy dramat grecki. czego nie powiedzą innym. XXII w bogatej oprawie scenicznej pojedynku Achillesa z Hektorem jako poruszającego „niebo i ziemię" dramatu. Achillesowi jego upór. że sceny dialogów homeryckich rządzą się tym samym prawem „dwu. a Hektor Parysowi — jego zniewieściałość. wprowadzo­ ny przez spójnik „jak". Nic bardziej mylnego. Najpierw lśni z dala błyszczący oręż. Warszawa 1964. przyrównany jest do łuny palącego się na wierzchołkach gór lasu. Podobnie dzieje się też z wydarzeniami roz­ grywającymi się wewnątrz świadomości bohaterów. W ich przedstawieniu na przemian występują sceny boskie i ludzkie. Podstawową funkcją porównań homeryckich jest oczywiście zilu­ strowanie i unaocznienie jakiegoś momentu lub aspektu przedstawianej aktualnie przez poetę rzeczywistości. że „unaocznia się dokładnie wszystkie zjawiska. Patroklos zarzuca np. jak to ma np. że są oni wszyscy do siebie podobni. W scenach ludzkich walki zbiorowe przedstawiane są na zmianę z indywidualnymi pojedynkami. Boha­ terstwo i gwałtowność uczuć Achillesa nie są w niczym podobne do pełnej odpowie­ dzialności za rodzinę i miasto waleczności Hektora. które ilustrują nie tylko kolejne mo­ menty wymarszu wojska. lecz także jego wspaniałe uzbrojenie. Służy temu rozbudowany zazwyczaj szeroko. Zróżnicowane są również przedsta­ wienia samego przebiegu walki. 50. potem na równinę Skamandra wylewają się „od okrętów i namiotów z krzykiem tłumy woj- 130 131 . II.

przyjmuje (s. wiele różnic między Iliadą i Odyseją łączy się bezpo­ średnio z odmiennym przedmiotem ich opowiadania. Kirk. połączone z ich estetyczną oceną. „Sprawa mi­ łości. w zaginionym dziele Paradoksy Ksenona. pozwala i dziś lepiej zrozumieć specyficzny charakter i walory artystyczne każdego z nich. IX). Warszawa 1998. który podjął z nimi polemikę naukową i wykazał bezpodstawność ich lingwistycznych wniosków92. w którym żył poeta daleko poza heroiczną przeszłością"91. a wygląd i postawa naczelnego wodza wydo­ byta jest przez porównanie go do trójcy najpotężniejszych bogów: Zeusa. s. zob. Parandowski. lecz wyjaśnia je jako dzieła stworzone w róż­ nym okresie życia przez tego samego. cit. 33. Dla wyrażenia nowych myśli Odyseja wprowadza jednak szereg jej tylko właści­ wych sformułowań. 15. Troi i bohaterach. polityczne i ekonomiczne konsekwencje tej wojny. który w swej dojrzałości miał ułożyć poważną i „wzniosłą" Iliadę. żony. jest oczywiście wspólna obydwu poema­ tom. 12. dzięki któremu mogła tak łatwo rozprzestrzeniać Zob. Op.. zdobywanie łupów czy okazy­ wanie lojalności wobec swych przyjaciół i współtowarzyszy broni". SchoYaAadll. vol. Nawet tak dociekliwy badacz stylu najwybitniejszych autorów greckich. Przypuszcza bowiem. znany jako Pseudo-Longinus. 185. stosownym dla bohaterskiej tradycji. której pewni uczestnicy nie­ dawno wrócili do domów. toczy się spór stron przed sądem. Posejdona i Aresa. stosunków wewnątrzrodzinnych. i oprać. jego opracowanie Homer vi The Cambridge History ofCIassical Literaturę. z którego zrodził się formularny styl eposu homeryckiego. problem winy i kary. 5-6. jakie nastały po wojnie trojańskiej. 245. że odmienny ro­ dzaj przedstawianej w poemacie rzeczywistości nie mógł być wyrażony za pomocą tych samych formuł językowych.269. I. które przed odlotem zbie­ rają się na łąkach azyjskich.CW. a nie zbiorowa walka. lecz również tętniące życiem miasto w okresie poko­ ju. Większość formuł frazeologicznych. jakim był działający w I wieku po Chr. a zwłaszcza poświęcenia ze strony syna. Iliada jest poematem w peł­ nym tego słowa znaczeniu bohaterskim. 33 n. I HOMER ska podobne do olbrzymich stad „gęsi. że „system zrośniętych z heksametrem formuł frazeologicznych. widzimy i wieś z pasterzami.. 132 133 . Odyseja. Scholia A ad II. przeł.] widok na inny świat.in. Szukając źródła. ciągle są w drodze". dostrzegając ogromne różnice w charakterze obydwu poematów. by nagle pośród mieczów i dzid. S. II. XVIII. na dzień powszedni. jak niezwykle trafnie ujmuje to G. Homer. Podsumowując nasze uwagi na temat homeryckich porównań. cwałujących koni. Decydujące w tym przypadku było podobieństwo języka. Jej przedmiotem są zatem: „raczej osobiste. Możemy tu oglądać nie tylko płaskorzeźbę kosmosu. Jak celnie zauważa. winobranie i tańce dziewcząt i chłopców podziwiane przez licznie zebranych widzów. Liczebność wojska porównana jest z kolei do ilości „kwia­ tów i liści na łące w porze wiosennej" oraz do rojów wiosennych much. 38. która odcisnęła się mocnym piętnem na języku95 Homera. znane czytelnikowi z Iliady. s. gościnność i jej formy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. którego przedmiotem jest wojna. jak zauważa Kirk (s. S. genialnego poetę. inni. że najstarsza tradycja poezji epic­ kiej. Kirk'a. oraczami i żniwiarzami. Op. który nic nie wie o wojnie.. 38). ale dopiero w Odysei stały się pierwszoplanowym przedmiotem świata przedstawionego"94.651. autor traktatu O wzniosłości. part 1. s. dzielona z bogami współodpowiedzialność za klęski i nieszczęścia — wszystkie te sprawy nie były wprawdzie zupełnie obce Iliadzie. miasto oblężone przez wrogów. poległych i rannych otworzyć [. Inny jest więc również wachlarz spraw. Wspaniałym dopełnieniem obrazu współczesnego poecie świata nakreślonego w porównaniach są sceny przedstawione na wykonywanej przez Hefajstosa tarczy Achillesa (//. sprawił. Porównanie obydwu poematów homeryckich. 5. jak Odyseusz. wierności i zdrady małżeńskiej. że ich teza o róż­ nych autorach Iliady i Odysei nie zyskała szerszej aprobaty u starożytnych uczonych i krytyków. Umiejętność sprawiania wojsk przez dowódców porządkujących szyki zobrazowana jest przez czynność doświadczonych pasterzy kóz. s. O jego polemice z Hellanikosem zob. wiersza i problematyki z kręgu wojny trojańskiej. odmówili Homerowi autorstwa Odysei i stąd zyskali niepochlebne miano „rozdziela­ czy" (gr. Niekiedy w sposób zupełnie nowy wyrażone są również zwyczaj­ ne rzeczy. Przedmiotem Odysei. Autorytet Arystarcha. gramatycy aleksandryjscy Hellannikos i Ksenon. ILIADA A ODYSEJA — PODSUMOWANIE Między Iliadą a Odyseja przez długie wieki dostrzegano w starożytności wyłącznie podobieństwa i traktowano je jako dzieło jednego genialnego twórcy — Homera. wychodząc ze specyficznego rodzaju obserwacji językowych. „są czasy niełatwego pokoju. miała niewątpliwie wojenny i bohaterski charakter. J. sług. Tu panuje czas teraźniejszy. Doskonałym tego potwierdzeniem jest ich krótka charakterystyka porównaw­ cza dokonana przez G. cit. żurawi czy łabędzi. jednego z najwybitniejszych homerologów naszych czasów93. w którym odbywają się gody weselne. 470-607). które stają w centrum zainteresowania Odysei. można zatem powtórzyć celną obserwację J. Parandowskiego: „Co chwila Homer zawiesza akcję poematu. choćby w największym zamęcie bitwy.. M. i dlatego jako całość odznacza się stylem surowym i wzniosłym. 92 51 Zob. Dopiero w II wieku przed Chr. Ten. ÓQLCovTec). co walki i cierpienia w Iliadzie. Jasne. 34). w starości natomiast Odyseje (O wzniosłości. nie szuka dla nich oddzielnych autorów. nie heroizm okryty publiczną sławą.

zrodził się najpierw do opisania czynów wojennych. I. Miejscem akcji nie jest już obóz wojskowy i pole bitwy. Świat Odysei pozostaje jednak przez swych bohaterów i przez ich wspomnienia w bezpośrednim związku z tradycyjnym światem bohaterskim. Natomiast Nestor. uczty i ofiary towarzyszące walkom i bohaterskiemu stylowi ży­ cia. 266 nn. Kirk (s. Nie dotyczy to Odyseusza. Sceny rozmów. Page96. co ma ogromne znaczenie dla zróżnicowania nastroju i rytmu akcji"97. s. 158. Helena. O.^ta- ciami z Iliady. poprzedzającego powstanie Iliady i Odysei.cit.] Sposób przedstawienia tych motywów i język. słów i spraw anga­ żujących się w różnego rodzaju walki arystokratów. Oxford 1955.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 195 n. Naj­ starsza warstwa tradycji epickiej nie ograniczała się jednak tylko do przedstawiania czynów wojennych.). przedstawieni dość szeroko w związku z podróżą Telemacha w pieśni III-IV. Jedynymi bezpośrednimi dowodami są dość liczne wzmianki w Iliadzie. Jeśli zgodzimy się z hipotezą W. jak na to wskazują chociażby na­ zwy elementów uzbrojenia. [. będziemy mogli również przyjąć. że Odyseja jest młodsza od Iliady tylko około 30-40 lat i że obydwa poematy pochodzą zasadniczo z tej samej tradycji. 99 134 135 . 103 n. problem autorstwa tych po­ ematów mógł być raz na zawsze. Page {ibidem) przypomina m. a zwłaszcza w Odysei zdradza­ jące znajomość całego mitu trojańskiego.. by podniesiony przez starożytnych óoiCoytŁę. że autor Odysei nie znał w ogóle Iliady. skupiające swą uwagę na jednym zdarzeniu (gniew Achillesa i śmierć n Op. mimo że są one dość istotne. Postacie z Iliady występujące w Odysei tracą jednak. ale swym zakresem mogła obejmować również „morską żeglugę. W Odysei nowa­ torstwo idzie nieco dalej. III. Geschichte der Griechischen Literatur. opowieść Heleny o akcji przebranego Odyseusza jako szpiega w Troi {Od. op. Można by zatem sądzić. Nestora o kłótni Agamemnona i Menelaosa na temat planów opuszczenia Troi {Od.).. 149-156. W. którymi obdarzono go w Iliadzie. Tylko ich imiona potwierdzają ich tożsamość z pełnymi życia i namiętności p. 96 97 Por. Jak celnie zauważył w podsumowaniu swych wykładów na temat Odysei D. stylistyczne i światopoglądowe nie wskazują. Bd. Ich znakomita większość dotyczyła mitu trojańskiego i stanowiła — patrząc z naszego punktu widzenia — uzupełnienie.S. jednookich potworów. s. D. IV. Kirk. które przedstawiały całą mityczną prehistorię Greków. Po­ wyższe obserwacje upoważniają go do akceptacji tradycyjnego poglądu. mają wyraźne zabarwienie heroiczne.. Jako drugoplanowe postacie wprowadza w miejsce mniejszej rangi wojowników postacie czarodziejów i czarodziejek. uroczystości religijne. są postaciami nieco papierowymi. Jak wyjaśnia Schmid. I HOMER się ta poezja. Malej Iliady i Zburzenia Ilionu". 39). AP XII. relacje Menelaosa o wprowadzeniu do Troi drewnianego konia {Od. że jacyś nowi znakomici poeci przenieśli stary poetycki styl na te dziedziny życia. 101 Najstarszym bezpośrednim świadectwem jest epigramat Kallimacha. Page. jedną z najbardziej charakterystycznych cech „epiki historycznej" było sku­ pienie uwagi na samej zdarzeniowości i na przedstawieniu jakiejś historii bądź losów jakiegoś bohatera od samego początku do końca. The Homeric Odyssey. Odyseja poszerza ponadto świat wartości bohaterów o „umiejętność ustę­ powania wyższej konieczności. które jako poematy „prag­ matyczne".. niekiedy swój heroiczny wymiar. ale można odnieść wrażenie. Nie wykluczają tego zachodzące między tymi poematami różnice. D. G.). a nawet mogą być dziełem jednego autora. jednoznacznie w najbliższej przyszłości rozwiązany. 43: „gardzę poezją cykliczną".S. Stahlin. o poniżające przebra­ nia. znajdujące potwierdzenie w kulturze mykeńskiej". 10(1 Zob.s. Miinchen 1929. którego męstwo i pomysłowość rozwinięte są w poemacie do granic ponadludzkich i dopiero w Odysei zyskują pełne uzasadnienie tradycyjne epitety. Schmida100 o ist­ nieniu „eposu historycznego". które stanowiły przedmiot poema­ tów cyklu trojańskiego. uczucio­ we relacje między kobietami i mężczyznami i w ogóle wszystkie nowe tematy wyrażo­ ne są również w języku formularnym. występy śpiewaków. IV. cit. jak zauważa G. a raczej dopełnienie związanych z wojną trojańską wątków Iliady i Odysei. W Iliadzie można obserwować tendencje do archaizowania i zachowawczości. Page98. co ze wspólnego skarbca „mitu trojańskiego". by je wyra­ zić. CYKL EPICKI Oprócz Iliady i Odysei z autorstwem Homera najstarsza tradycja grecka łączyła szereg krótszych poematów epickich. Page'a.in. że jego bezpośrednią kontynuacją były interesujące nas w tej chwili poematy nazywane od IV wieku przed Chr. o knucie intryg. o cierpliwość. pasterzy i służących. Choć trudno byłoby dziś zgodzić się z radykalnie sformułowaną na tej podstawie i obserwacjach językowych tezą D. Schmid. Nie znajdziemy w niej najmniejszej aluzji do „gniewu" Achillesa ani do śmierci Hektora. Menelaos. 39. s. że ich imiona są wzięte nie tyle z Iliady. Nową inspirację i rodzaj wyzwania dla rozwoju tego gatunku stanowił sukces Iliady i Odysei. — „cyklicznymi"101. znajdziemy natomiast szereg bezpośrednich odwo­ łań do wydarzeń związanych ze zdobyciem Troi. jakiego się używa. lecz pałace na Peloponezie i Itace oraz fantastyczne krainy wędrówek Odyseusza. który jednak jest raczej wytworem wyrafino­ wanego rozwoju niż bezpośrednią pochodną języka ściśle bohaterskiej poezji". 325 nn. w Odysei — do nowatorstwa i eklektyzmu. której wyniki przytacza D. Potwierdza to dokonana przez uczonych szczegółowa ana­ liza porównawcza form językowych w obydwu poematach. uroczystości. akcentowane przez nowożyt­ nych badaczy podobieństwa i różnice językowe. autor tego poematu nie odwołuje się nigdy do żadnego wydarzenia z Iliady.

przygotowanie siedmiu stosów po­ grzebowych i grobowców dla poległych bohaterów argiwskich. drogocenny. wypełniają­ cymi w sumie 17 heksametrów. którzy mieli powiedzieć. córka Hyperfasa. ucieczka Adrastosa na cudownym wierzchowcu Arionie. a niektórzy nowożytni badacze uważają ten utwór za starszy od Iliady i Odysei. Nieznajomość powyższych motywów lokalnej legendy tebańskiej wskazuje. bliski dźwiękowo inwokacji Iliady: Aoyoc azibz Sea 7toAuSu|>iov EV9EV avaKT£c jako temat utworu za­ powiada sławienie „bardzo suchej Argolidy". od których później to miejsce nazywano miejscem „siedmiu ognisk" ('Ema nuoai). poeta elegijny Kallinos uważał go za dzieło Homera. wypełniających niecałe 6 stron wydania T.. przepiękny wykona­ ny ze srebra stół i nalewając mu wina do pięknego. mogła bowiem zro­ dzić się jedynie w oddali od tego miasta. np. 8. motyw Sfinksa i przypuszczalnie oswobodzenia od niego Teb oraz mo­ tyw (kazirodczego) małżeństwa Edypa. Przedstawiona była w związku z tym drastyczna scena „żłopania" mózgu z odciętej przez Amfiaraosa głowy Melanippa przez umierającego Tyde­ usa. „by nie zdołali podzielić się zgodnie ojcowizną i by trwali w ciągłych walkach ze sobą i wojnach". lecz Euryganeja. a Tebaida i Epigoni po 7000 wierszy każda. Scholiasta Eurypidesa mówi natomiast w liczbie mnogiej o autorach poematu jako jedynych. Tebaidzie i Epigonach.. który śmiertelnie zraniony przez Melanippa prosił bo­ gów. namawianie Amfiarosa do udziału w wyprawie i jego odmowa. niż mu się jako królowi należała. Autorowi Tebaidy nie był natomiast znany zakaz pogrzebu Polinejkesa i jego złamanie przez Antygonę. 271-274). Obydwa przed­ mioty stanowiły rodową pamiątkę po Kadmosie i zapewne dotknięty nieszczęściem Edyp zakazał ich używać. ukochanego syna Kreona. pozostawiły do zagospodarowania przez innych poetów całą historię dwu wypraw przeciw Tebom. Paus.5. Świadectwa starożytne pozwalają stwierdzić. Diomedes syn Tydeusa. podając mu do spożycia gorszą. Pauzaniasz przywołuje świadectwo autora poematu o Edypie na potwierdzenie rze­ komej opinii Homera {Od. Klątwa Edypa i jej konsekwencje to niewątpliwie jeden z ważnych motywów przedstawionego w Tebaidzie cyklicznej świata." i cytuje na dowód dwa wiersze z tego poematu. Według pierwszego fragmentu klątwę tę sprowokował Polynejkes. Małej Iliadzie. Powrotach i Telegonii. Dysponujemy kilku fragmentami tego poematu. dziewięciu poema­ tów. 136 137 . Wątek tebański był rozpracowany i przedstawiony w trzech poematach: Edypodii. da­ jąc do użytku oślepionego. Przeklinając swych synów życzy im Edyp.10 i scholiasty do Fenicjanek 1760 Eurypidesa. W drugim przypadku synowie Edypa narazili się na jego przekleństwo bratobójczej śmierci. Paus. I HOMER Hektora w Iliadzie. skoro w tych niewielu fragmentach pojawia się podwójne jej uzasadnienie. 105 Zob. W lepszej nieco sytuacji jesteśmy w przypadku Tebaidy. stan uniesienia wieszczka Amfiaraosa. 9. lecz przeniesionych przez emigrantów do Jonii. bratobójcza walka i śmierć obydwu synów Edypa. Etiopidzie. że już w VII wieku przed Chr. porcję ofiarnego mięsa. by go pomścili. Zburzeniu Ilionu. Ty- Synowie bohaterów z wyprawy na Teby walczą pod Troją. 5. W. wy­ różnienie się bitwie Tydeusa. które w rzeczywistości posiadały tylko trzy bramy105. złotego pucharu. atak na mury Kadmei. Nigdy zresztą w starożytności jako autora poematu nie wymieniano nikogo poza Homerem. Znamy więc z bezpośrednich świadectw tylko te dwa heksametry i tylko te dwa motywy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I właśnie ta szeroko rozumiana historia powiązanych ze sobą w legendzie102 wojen o Teby i Troję stanowiła przedmiot znanych jeszcze w I wieku przed Chr. historię wojny tro­ jańskiej oraz powrotów z tej wojny innych bohaterów (poza Odyseuszem). określanej tradycyjnie przydomkiem cyklicznej (dla odróżnienia od późniejszego analogicznego dzieła Antymacha z Kolofonu). że w Tebaidzie przedstawione były ponadto takie rzeczy jak: swatanie Ty­ deusa i Polinejkesa przez Adrastosa. Allena. jak można się ła­ two domyśleć — wyruszyli pod Teby. 11. Poematy cyklu tebańskiego nie były podzielone na pieśni i miały liczyć Edypodia — 6600 wierszy. XI. nieszczęśliwego Edypa. wątek trojański natomiast aż w sześciu: Opowieściach Cypryjskich (nazywanych też Cypriami). 1292 II. że wyrasta on z kręgu prastarych legend powstałych w Grecji lądowej. CIG Ital. IX. powrót Odyseusza w Odysei). Następnie śmierć Tydeusa i jego pogrzeb na równinie tebańskiej. Kłócąca się z prawdą wizja „siedmiobramych" Teb. że Sfinks po­ rwał „Hajmona. jego zwycięstwo w zawodach i szczęśliwe uniknięcie zasadzki przygotowanej przez Kadmejczyków. Poza krótką in­ skrypcją wskazującą na Kynaithosa jako autora poematu103 zachowały się tylko dwa późne świadectwa: Pauzaniasza IX. et Sicii. Wiemy. Najmniej in­ formacji przekazała nam starożytność na temat poematu o Edypie. Zachowany u Atenajosa (465 E) dziesięciowierszowy fragment. Całej przedstawionej w poemacie historii Edypa jako króla Teb możemy się tylko domyślać na podstawie późniejszych jej ujęć przez tragików i mitografów.) nie ukrywa dlań swego zachwytu i stawia go tuż za Iliadą i Odyseją™4. Ob­ cy mu był również motyw odmowy wydania zwłok poległych bohaterów i związany z tym konflikt z Tezeuszem. 5. Pierwszy wiersz poematu. Z tych w sumie 20 600 wierszy zachowało się zaledwie 20 (jeden promil) i kilkana­ ście świadectw. IX. a informujący nas o tym Pauzaniasz (II wiek po Chr. że poemat nie powstał w Tebach. z której „wodzowie". podobnie jak świadectwo scholii do Edypa w Kolonos (1375) i cytowany tam czterowierszowy fragment dotyczą klątwy rzuconej przez Edypa na swych synów. Siedmioma argiwskimi wo­ dzami. że matką dzieci Edypa była nie Jokasta. poselstwo Tydeusa do Teb. od których utworzono liczbę siedmiu bram w Tebaidzie byli: Adrastos. Przyj­ muje się.

węża. obfitująca w okropności i przerażające nieszczęścia spowodowane bratobójczą wojną fabuła poematu wymagała od poety użycia bardziej ciemnych kolorów niż w Iliadzie i rezygnacji z wesołych epizodów. a następnie do Menelaosa w Sparcie. a scholia do Pokoju (1270) Arystofanesa wskazują na Antymacha z Teos (V wiek) ja­ ko na autora Epigonów. lecz przez wojny. lecz do opowieści o całej wojnie trojańskiej. ptaka.s. Powroty. nękani zesłaną przez Herę burzą. że autor tego poematu zamierzał dokonać wprowadzenia nie do Iliady. lecz także jej braci. że Zeus za radą tegoż Momosa zrezygnował z zalotów do bogini morskiej Tetydy i skłonił Peleusa do ubiegania się o jej rękę. Znają go dopiero późne źródła doksograficzne. Można więc powtórzyć za scholiasta do Protreptyka Klemensa Aleksandryjskiego (26). Kolejny poemat cyklu tebańskiego — Epigoni. Oprócz liczniejszych fragmentów i świadectw zachowało się bowiem w wyciągu Focjusza streszczenie tych poematów dokonane przez Proklosa. Imion tych nie zna jeszcze Herodot (II. Mekisteus. Vind. 50 wierszy tego poematu i ponad trzydziestokrotnie się nań powołują. że chodzi w tym przypadku o inne zupełnie dzieło. Związane są z nim niepomyślne wróżby Helenosa i Kasandry. Oprócz obszernego streszczenia Proklosa starożytni autorzy cytują w sumie ok. na których ucztowali razem z ludźmi olimpijscy bogowie. a którzy obecnie wyprawili się do Messenii po stada Linkeusa i Idasa. Cypria. Cykl ten tworzyło sześć poematów: Cypria. Polyneikes. którego rozwlekłość stała się przysłowiowa. Poza tym Herodot (IV. Nieporównywalnie łatwiej jest zrekonstruować treść i charakter zaginionych poe­ matów cyklu trojańskiego. które skłaniają Parysa i Eneasza do opuszczenia Troi i do przybycia do Dioskurów w Lacedemonie. jak widzimy. przywołując ten poemat. który sądzi. udręczonej nad­ miarem i niegodziwością ludzi. Amfiaraos. Kapaneus. Hefą i Afrodytą o tytuł najpiękniejszej bogini. o ile jest on autorem Epigonów. 61) do Iliady (I. Nie wiele więcej niestety na jego temat świadectwa starożytne pozwalają nam po­ wiedzieć. Zeus za radą „chytrego Momosa" pragnie jej ulżyć nie poprzez klęski i kataklizmy. którego autorstwo późniejsza tradycja przypisywała sa­ memu Homerowi bądź Stasinosowi z Cypru. wysoko ceniony. 116). Scholia (A. że „autor jego był nieznany". Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z nich. bliźniaków Kastora i Polideukesa. który wyjeżdża na Kretę i zostawia ich pod opieką swej pięknej małżonki Heleny. Imiona siedmiu tebańskich obrońców stworzył dopiero Ajschylos. która uciekała przed nim przybierając różne kształty: wiatru. Nie można jednak wykluczyć. Autor poematu zdumiewa nie tylko starożytnych komentatorów. co oznaczało w tym przypadku wykorzystane tutaj homeryckie sformułowa­ nie: „tak Zeusa spełniała się wola". uwieńczone zostały jednak sukcesem i konse­ kwentnie wspaniałymi godami weselnymi. staje się doskonałą okazją dla bogini miłości Afrodyty. Z jego „woli" wybuchła więc wojna o Teby i jeszcze bardziej okrutna wojna trojań­ ska. Oto bowiem na prośbę Ziemi. Zachowane fragmenty przez swą szczupłos'ć nie pozwalają na sformułowanie jakiejś' miarodajnej opinii na temat właści­ wości stylistycznych i charakteru całego poematu. Był to obszerny. 32) powołuje się na Hezjoda i na Homera. identyfikowanego przez nowożytnych uczonych z gramatykiem z II wieku po Chr. Telegonia. ubranym w szatę mitu i poezji. Pobyt trojańskich gości na dworze króla Menelaosa. i na których został sprowokowany podstępnie przez (nie zapro­ szoną) Erydę („Waśń") spór między Ateną. Historia rodziców głównego bohatera Iliady. Jako przyczynę wojny podaje bowiem upadek moralny ludzkości i przeludnienie. Parthenopaios. Cytowany jest pierwszy wiersz poematu. 5) informują nas dokładniej o okolicznościach tej narady i o tym. przypisywany również Homero­ wi i liczący 7000 wierszy. Streszczenie Proklosa pozwala wnosić. cit. Scholiasta do Argonautyk (I. córki Tejrezjasza. do Sydonu. Rozpala więc w ich sercach wza­ jemne uczucie i sprawia. została. w swej strukturze fabularnej stanowił bezpośrednie na­ wiązanie do Tebaidy i przedstawiał zwycięską wyprawę na Teby synów poległych tam bohaterów. w którym przywołuje się Muzy. by zaczęły opiewać młodsze pokolenie bohaterów.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. ognia. ale innego autora nie wymienia. informuje nas o losach wieszczki Manto. Poetę interesują nie tylko losy Heleny. Autora poematu nie znają również Op. Wystarczyło. misternie połączona przez motyw sporu z opowieścią o przyczynach wojny trojańskiej. po­ emat w jedenastu księgach.. którą uprzednio przedstawił jako córkę Zeusa i Nemesis. że kochankowie pod osłoną nocy odpływają wraz z drogo­ cennym majątkiem. 204. że Homer nie jest autorem tego poematu. w starożytności nazywane również Opowieściami cypryjskimi (Kuncna 5iAeyŁ\iaxa). drzewa. są najlepiej poświadczonym utworem całego cyklu. jako na źródło informa­ cji o Hyperborejczykach. 1 HOMER deus. tygrysa. lub z filozofem z V wieku. synów Afareusa i stoczyli z nimi zwycięską 138 139 . Mała Ilia­ da. Zburzenie Ilionu. ale jak zauważył już W. a niekiedy — Hegezjaszowi z Salaminy. które sami ludzie będą prowadzili. skoro w V wieku przed Chr. i stamtąd do Troi. które znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu Proklosa. Utwór rozpoczynała bo­ wiem scena narady między Zeusem i Temidą „na temat wojny trojańskiej". rozstrzygnięty „sądem" Parysa na rzecz Afrodyty. Ten drugi wątek był w poemacie wiodącym. Sąd Parysa jest pierwszym ogniwem całego szeregu zdarzeń tworzących trzon akcji poematu. Etiopida. Platon i Arystoteles. gdzie odbywają się ich gody weselne. 308) Apoloniusza Rodyjskiego. ale również kolejne pokolenia nowożytnych badaczy swym racjonali­ zmem. u których wcześniej bawił Parys. by odwzajemnić Parysowi jego uprzednią życzliwość. Antymach z Kolofonu i Antagoras z Rodos podjęli z nim rywalizację tworząc nowe Tebaidy. Nie osiągnął on chyba doskonałości poematów Homera. Schmid106. lwa. Achillesa. Niełatwe zabiegi Peleusa o rękę Tetydy.

in. śmierć Tersystesa. O wiele szerzej przedstawiona była druga wyprawa. Rodzajem epilogu był.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Poeta opowiadał też o tym. Przypuszcza się. Artemidy i Latony przez Odyseusza. Pierwsza wyprawa. który chciał uniknąć udziału w wyprawie i o wykryciu tego udawania przez Palamedesa. Bizantyjska Księga Suda. Opowiedziane i przedstawione w nim były szczegółowo przygotowania i podjęcie dwu karnych wypraw na Troję. Achilles ściga Trojan aż za mury miasta i zostaje śmiertelnie ugodzony z łuku Parysa. Główny trzon akcji poematu wyznaczały jednak przede wszystkim konsekwencje porwania żony Menelaosa Heleny przez Parysa. Podczas przygotowań do pierw­ szej wyprawy Menelaos udaje się najpierw do Agamemnona. poprzedzona zgromadzeniem wojsk w Aulidzie. Wspomniane na wstępie świadectwo scholiasty (Schdl. Szczegółowo były poza tym przedstawione wszystkie wspominane w Iliadzie wyprawy Achillesa na sąsiadujące z Troją miasta. według przepowiedni. że akcja tego utworu była dość prosta. aby złożyć ją w ofierze Artemidzie. co pozwalałoby datować go na VII wiek przed Chr. 140 141 . a przez Achillesa syna Posejdona Kyknosa. Opowiadał więc szczegółowo o dotarciu wyprawy na wyspę Tenedos.. nazywa Arktinosa uczniem Homera i jego narodzi­ ny umieszcza w 8 Olimpiadzie (ok. odpłynięcie Achillesa na Lesbos i oczyszczenie go ze zmazy za­ bójstwa przed ołtarzem Apollona. Poeta opowiadał następnie o cudownym ocaleniu Ifigenii przez boginię i o jej przeniesieniu do kraju Taurów w Kolchidzie. Zabiera następnie jego ciało ze stosu pogrzebowego i za- Tak twierdzi. zorganizowanych przez Menelaosa i Agamemnona. który stanowił przegląd sprzymierzonych sił zebranych w Aulidzie. Swym zakresem obejmowała wydarzenia dziesiątego roku wojny trojańskiej od śmierci Hektora do śmierci Achillesa. I. Pierwszy związany był z przybyciem na pomoc Troja­ nom Amazonek z ich królową Pentezyleją na czele. przed Chr. ale Jutrzenka wyprasza dla niego u Zeusa nieśmiertelność. Nie ulega wątpliwości. że autor Cypriów z całą świadomością i konsekwencją dążył do wypełnienia swą opowieścią ca­ łej przedakcji Iliady. Proklos w streszczeniu tego epizodu zwraca uwagę na historię króla Myzji Telefosa. 740 r. Składały się na nią dwa ciągi wydarzeń. został zraniony przez Achillesa i tylko przez Achillesa. Dlatego pod pozorem zaślubin z Achillesem sprowadzono do Aulidy Ifigenię. który zabiwszy syna Polinejkesa. Vind. 9). Szcze­ gólnie dużo miejsca poświęcił poeta opisowi dotarcia zjednoczonych pod dowódz­ twem Agamemnona sił achajskich do Troi i wydarzeniom rozgrywającym się pod Troją w ciągu ośmiu lat poprzedzających akcję Iliady. 209 i przyp. a Bryzejdę — Achilles. poemat w pięciu księgach. W zaciętej walce z Trojanami ratuje ciało i zbroję Achillesa Ajas. Wkrótce jednak ginie i on w szeroko przedstawionym pojedynku z Achillesem. że dla potrzeb tego poematu został też stworzony „katalog okrętów" achajskich. na mocy któ- rego' Chryzejdę otrzymał Agamemnon. katalog sprzymierzeńców Troi. bunt w wojsku achajskim po zabiciu Tersystesa. A. na które przybywa w towarzystwie Muz i Nereid Tetyda. a także podział łupów. którą według wyjaśnień Kalchasa można było przebłagać tylko ofiarą z córki królewskiej. przed Chr.). który opowiada mu z epicką rozlewnością historie tragicznych związków małżeńskich Edypa. 61 do II. 5) na temat przeludnienia jako przyczyny wojny trojańskiej i dłuższe frag­ menty opisujące w stylu barokowym toaletę Afrodyty. Schmid {op. Drugi z kolei ciąg wydarzeń był połączony z przybyciem na pomoc Trojanom króla Etiopów Memnona. A więc: jej wyróżnienie się na po­ lu walki. Tersandra. którą Hory i Charyty przyoble­ kają w szaty pachnące wspaniałym bukietem wielu wyliczonych tu kwiatów wiosen­ nych skłaniają nowożytnych badaczy do twierdzenia. Tezeusza i Ariadny poszerzając w ten sposób znacznie ramy przed­ stawionego w poemacie świata.). zabija Antylocha. śmierć z ręki Achillesa i uroczysty pogrzeb w Troi. działającym w okresie I Olimpiady (776 r. opierając się na świadectwach Apollodora. którego wspomaga Apollon. jak obdarzony nieśmiertelnością Polideukes błagał u Zeusa o nieśmiertelność dla pokonanego przez Idasa Kastora i jak Zeus zgodził się jedynie na to. Bezpośrednią kontynuację akcji Iliady stanowiła natomiast Etiopida. co drugi zaś spędzali na niebie jako gwiazdy w konstelacji Bliźniąt. być może107. mógł być uleczony. którego autorem miał być według zgodnego przekazu świadectw starożytnych Arktinos z Miletu. powołując się na świadectwo piszącego o Ho­ merze Artemona z Kladzomenoi. przez Dionizjusza z Halikarnasu {Ant. które­ go lżąc zabija Achilles za zbezczeszczenie zwłok Pentezylei. a następnie do Nestora. cit. I. o ukąszeniu tam przez węża wodnego Filokteta i o pozostawieniu bohatera z nie gojącą się i cuchnącą raną na bezludnej wyspie Lemnos. rom. W. zamieszczony na końcu poematu. by obaj co drugi dzień żyli. I HOMER walkę. 68) na­ zwany najstarszym greckim poetą epickim. o wspomnianym w Odysei sporze Achillesa z Agamemnonem. Memnon sroży się w walce i m. rozpoczęta również od zgro­ madzenia wojsk w Aulidzie. ponieważ nie mogła być bez jego pomocy zdobyta Troja. Przybywa więc do Argos. wziętej pomyłkowo za Troję. złożeniem ofiar i wróżbami Kalchasa. Tyle na podstawie streszczenia Proklosa i zachowanych fragmentów można po­ wiedzieć o motywach wypełniających treść poematu. Heraklesa. Dysponujący zbroją wykonaną przez Hefajstosa syn Jutrzenki. s. zakończyła się zniszczeniem Teutranii. syna Nestora. gdzie zgadza się go uleczyć Achilles. że atmosfera tego poematu była bliska liryce jońskiej i eolskiej. gdzie Agamemnon polowaniem na łanię rozgniewał Ar­ temidę. o wylądowa­ niu Achajów pod Troją i zabiciu przez Hektora Protesyłaosa. lecz równocześnie bardzo udramatyzowana. Poemat kończy opis uroczystości pogrzebowych. Słyszymy też o udawaniu szaleństwa przez Odyseusza. o daremnym poselstwie Achajów do Troi z żądaniem wydania Heleny. aby opłakiwać syna. Na podstawie przekazanego przez Proklosa streszczenia można wnosić.

którą przyznano z woli Ateny Odyseuszowi zamiast Ajasowi. Odyseusz sprowadza natomiast ze Skyros Neoptolemosa. Sinko {Zarys literatury greckiej. zdobycie Troi. lecz dzięki in­ terwencji Tetydy ulega apoteozie i przebywa „w raju". I. Brutalności i bezwzględności srożącego się Neoptolemosa. W jego ujęciu Achil­ les po śmierci nie jest jak w Odysei cieniem przebywającym w Hadesie. a opis walki o ciało i zbroję Achillesa stanowi wyraźną analogię do opisu walk o ciało Patroklosa. wymieniano tych właśnie dwu autorów. pozorując odstąpienie od oblężenia i odpłynięcie floty. który urastał w tym poemacie do roli głównego bohateta. 141). Inny jest też. jak już zauważył T. Następuje oblężenie Trojan i kolejna akcja Achajów inspirowana przez Atenę. Streszczenie Proklosa. że zawierał on jeszcze szereg scen. któremu przekazuje zbroję jego ojca Achillesa. Podobny jest pośmiertny los syna Jutrzenki. Diomedes sprowadził pod Troję z Lemnos Filokteta. Konia za radą Synona mimo ostrzeżeń Kassandry wprowadzono do Troi. kolejnego poematu z cyklu wojny trojańskiej. ale jednocześnie na jej kompozycję. Wypełniająca cztery księgi akcja tego poematu jest bezpośrednią kontynuacją Etiopidy. Trojanie odzy­ skują od Menelaosa ciało Parysa. W jakiś czas potem Deifobos po­ ślubia Helenę. Stwierdza on. Nieprzypadkowo. stawie Tetydy. na którym oparliśmy powyższe wyliczenie motywów sta­ nowiących treść Etiopidy. Motorem dalszej akcji był Odyseusz. który mimo wa­ leczności ginie z ręki Neoptolemosa. po śmierci opłakują ich. Pozostaje to w pełnej zgodzie z wyobrażeniem pośmiert­ nych losów pokolenia bohaterskiego w Pracach i dniach Hezjoda. Mnogość starożytnych świadectw na temat tego poematu wskazuje na jego dużą popularność do późnej sta­ rożytności. w uzbrojeniu Memnona wykonanym podobnie jak zbroja Achillesa przez Hefajstosa. którego obecność miała zapewniać Troi bezpieczeństwo. światopogląd naszego poety. do którego dążą bohaterowie. Poeta lubi sceny wzruszające: dwie bogi­ nie przewidują śmierć swoich ziemskich synów. los Eneasza i branek trojańskich oraz odpłynięcie Achajów spod Troi. Odyseusz w tym czasie w przebraniu przedostaje się do Troi. na próżno jednak zabiegają o ich ura­ towanie. że w przeciwieństwie do Iliady i Odysei. z których można by ułożyć po jednej tragedii. jak też i wymowne nowości. którego autorstwo Proklos przypisuje Arktinosowi z Miletu. wprowadzone przez po­ etę zgodnie z duchem jego epoki. czynią nieśmiertelnymi i przenoszą do krainy wiecznej szczęśliwości. za to podob­ nie jak u Hezjoda myślało się o winie i karze. Pojedynek Achille­ sa z Memnonem przypomina scenę jego pojedynku z Hektorem. Rozpoczynała się ona. Opis pogrzebu Achillesa w Etiopidzie w udziałem Tetydy. Zburzenie Ilionu (w dwu księgach) to kolejny poemat z cyklu wojny trojańskiej. Memnona. którą T. Z inspiracji bogini Epejos buduje drewnianego konia. Obydwa poematy rywalizowały niejako między sobą w przedstawieniu wydarzeń bez- 142 143 .LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. najczęściej wymieniano w starożytności Leschesa z Mytileny na Lesbos. składają­ cych się z szeregu samodzielnych. syna Telefa. I HOMER nosi je na wyspę (Szczęśliwych) Leuke na Morzu Czarnym. przeciwstawiona tu była przemyślność i roz­ waga Odyseusza. który podczas samotnej wyprawy do Troi schwytał w zasadzce wieszczka Helenosa. I. który uleczony przez Machaona zabija w pojedynku Parysa i posiadanym łukiem Heraklesa ma zapewnić Achajom zdobycie Troi. według streszczenia Proklosa. Aby zrealizować jego wróżby o zdobyciu miasta. Oszalały Ajas. s. Konden­ sację i paralelny układ motywów Małej Iliady potwierdza w Poetyce (1459 a 37) Ary­ stoteles. równorzędnych komnat. jak się wydaje. ale dość liczne świadectwa innych pisarzy starożytnych na temat tego utworu i za­ chowane fragmenty pozwalają wnosić. Podobieństwo na płaszczyźnie motywów nie oznacza bynajmniej w tym przypad­ ku podobieństwa ideowego i artystycznego. Wyliczone przez Stagirytę ich tytuły wskazują nie tylko na bogactwo treścio­ we Małej Iliady. Sinko {Za­ rys literatury greckiej. W poemacie nie mówiło się również o „sławie" jako celu.). aby je pogrzebać. wyszli zeń pod osło­ ną nocy ukryci tam na czele z Odyseuszem Achajowie i otwarli bramy dla przybyłych z sąsiedniej Tenedos głównych sił achajskich. by wtajemniczyć w plany Greków Helenę i zyskać w niej sprzymierzeńca. mimo swej zwięzłości pozwala uchwycić zarówno pewne paralele z eposem homeryckim. 139 nn. Kolejny wątek akcji łączył się już z przybyciem na pomoc Trojanom ich sprzymierzeńca Eurypylosa. syna Achillesa. poemat ten dostarczał tematów co najmniej do ośmiu dra­ matów. Na tym kończy się streszczenie Proklosa. neoanalizy w ich bada­ niach nad kwestią homerycką. przedstawia­ jących nocne walki z zaskoczonymi Trojanami. Palladion. czy też w postaci Antylocha przedstawionego na wzór Patroklosa. Jako autora Małej Iliady. którego opłakuje uratowany przez niego Nestor. Przy pomocy jej sług wraz z Diomedesem porywa następnie posążek Ateny. Paralelę do Iliady można dostrzec chociażby w po. odebrał sobie życie. która również w tym poemacie wstawia się u Zeusa za swym synem. Do­ strzegano bowiem wiele momentów wspólnych między tym utworem a Małą Iliadą. o cnocie i pośmiertnej nagrodzie. Achajowie zaś usypawszy grób ustanawiają na czes'ć Achillesa igrzyska. zhańbiwszy się wyrżnięciem bydła. s. Niemniej wzruszająca jest również śmierć Antylocha. celnie porównuje do konstrukcji pałaców kreteńskich. które wykonały ten manewr. Losy miasta są już właściwie przesądzone. Nereid i Muz uznany został na­ tomiast przez badaczy za wzorzec dla opisu uroczystości pogrzebowych Patroklosa w Iliadzie i stanowił punkt wyjścia dla przedstawicieli tzw. od sporu o zbroję Achillesa. a inni Leschesowi z Les­ bos. Mała Iliada (lAiac uiKod). Po raz pierwszy w literaturze greckiej przedstawiony jest w tym poemacie motyw oczyszcze­ nia bohatera wobec bogów Delfickich.

297 i przyp. otwarcie bram przez wojowników ukrytych w drewnianym koniu i wdarcie się do miasta głównych sił achajskich. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt. Słyszymy o szczęśliwym dotar­ ciu Nestora i Diomedesa przez morze Egejskie do swych domów i o wylądowaniu w Egipcie Menelaosa z pięcioma okrętami po stracie reszty załogi. które śmiertelnymi splotami udusiły Laookona i jednego z jego synów. IV. X. Przed Achajami. przybywa do kraju Molossów i stamtąd już do swego dziadka Peleusa. III. Treść Zburzenia Ilionu znamy niemal wyłącznie ze streszczenia Proklosa. że należy jeszcze pozostać w Troi. Treść poematu Hagiasa z Troidzeny można zrekonstruować jedynie na podstawie bardzo skromnego streszczenia Proklosa. przedstawiał wydarzenia stanowiące bezpośred­ nią kontynuację Małej Iliady i Zburzenia Ilionu. 350 nn. Leontes i Polipoites ze swoimi drużynami docierają pieszo do Kolofonu. Schrnid. lm Zob. Agamemnon podejmuje powrót mimo ostrzeżenia otrzymanego w formie przepowiedni od widma Achillesa. Odyseusz zabija. Agamenon jest zdania. Można zatem przypuszczać. Ajas Lokryjski hańbi kryjącą się przy ołtarzu Ateny Kasandrę i porywa drewniany posąg bogini. który potrafił w spojrzeniu Ajasa dostrzec zapowiedź jego szaleństwa. I HOMER pos'rednio związanych ze zdobyciem Troi przez Achajów. Menelaos nalega na natychmiastowe odpłynięcie. którego autorstwo przypisywano Hagiasowi z argolidzkiej Troidzeny.) i w ogóle wykorzystuje Homer każdą okazję. syna Hektorowego Astyanaksa. musimy stwierdzić. O istnieniu takiej sceny w zaginionym poemacie daje wie­ lokrotnie świadectwo Pauzaniasz.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. spotyka się on w Maronei z Odyseuszem. Streszczenie Proklosa. Hellenistyczna przeróbka tego poematu autorstwa Pejsandra108 stała się jednak inspiracją dla poetyckiego przed­ stawienia tych zdarzeń w drugiej pieśni Eneidy. Poemat kończyło przedstawienie zabójstwa Agamemnona przez Ajgista i Klitajmnestrę. Syno­ wie Tezeusza odnajdują i zabierają przybyłą z Heleną do Troi Aitrę.7. Kalchas. 30.. Jak można wnosić na podstawie ist­ niejących świadectw. Grzebie zmarłego po drodze Fojniksa. Przy łunach pło­ nącej Troi Hellenowie odpływają do domów. Powroty (NÓCTTOI). Nie wiemy również. że poemat ten był nadmiernie skon­ densowany i nadmiernie przeciążony ilością przedstawionych zdarzeń. Z kolei przedstawienie samego momentu zdobycia miasta. 28 nn. Drugą córkę Priama. chroniącego się na ołtarzu Zeusa. poemat w pięciu księgach. która sama jest największym i najwspanialszym przykładem poematu o powrocie Odyseusza. budziły niezwykle żywe zainteresowanie. Tym razem kłócą się między sobą dwaj Atrydzi. s. które stanowią przedmiot tego poematu. pomszczonego przez Orestesa i Pyladesa w tym czasie. Cieszył się on niewątpliwie znacznie mniejszym powodzeniem u potomnych niż przedstawiająca te same zdarzenia z większą rozlewnością epicką Mała Iliada. autor rozpoczął swój poemat od sceny kłótni głównych bohaterów. jego zniszczenia i okrutnych mordów: Neoptolemos zabi­ ja Priama. że rozpoczynał się od „sporu o zbroję" po Achillesie i przedstawiał następnie już zgodnie z relacją Proklosa: odpłynięcie Achajów na Tenedos i pozostawienie na brzegu morskim drewnianego konia. że wszystkie powyższe motywy autor zamknął w dwu pieśniach poematu. sam ratuje się schronieniem na ołtarzu Ateny. aby ocalić od zagłady tę gałąź królewskiego rodu. 326). Poliksenę. któremu udziela rad na drogę Tetyda. Losy bohaterów powracających spod Troi po jej zdobyciu i zburzeniu. oddala się na Idę ze swoimi ludźmi Eneasz. Główną część poema­ tu wypełniały opisy powrotów głównych bohaterów. w którym miejscu poematu i w jaki sposób przedstawiona była scena zej­ ścia Odyseusza do Hadesu. pojawienie się na ołtarzu ofiarnym dwu wężów. Wzorując się na Iliadzie i Małej Iliadzie. podstęp Synona i powrót pod osło­ ną nocy achajskiej floty. starożytnych interesowała głównie przedstawiona w poemacie historia trojańskiego kultu Palladionu oraz pochwała sztuki lekarskiej Machaona. 9.6. uzupełnionego odnośnymi miejscami Odysei i opisem inspirowanego tym poematem malowidła Polignota u Pauzaniasza (X.). jego matkę Andromachę otrzymuje zaś przy podziale łupów syn Achillesa. potraktowanego jako zła wróżba. chcącymi ukarać go śmiercią za ten haniebny czyn. Menelaos zabija Deifoba i uprowadza na okręt odzyskaną Helenę. ale gniew bogini Ateny będzie ich ści­ gał na morzu. gdzie urządzają po­ grzeb zmarłemu Tejrezjaszowi. Poe­ mat ten stanowił najprawdopodobniej w jego warstwie fabularnej bezpośrednią kon­ tynuację i dopełnienie Etiopidy. op. O nieszczęśliwych powrotach Achajów spod Troi śpiewa zasłuchanym zalotnikom Femios {Od. naradę Trojan nad tym koniem i wprowadzenie go w obręb murów miasta ja­ ko świętego wotum dla Ateny. gdy Menelaos powra­ cał do Sparty po siedmioletnim pobycie w Egipcie. by przebłagać Atenę za profanację jej świę­ tego ołtarza. W czasie morskiej burzy koło Kaferyjskich skał ginie bluźnierczy Ajas. składają natomiast Achajowie w ofierze na grobie Achillesa. 130 nn. cit. by powrót Odyseusza uzupełnić opowieściami o „powojennych" losach in­ nych bohaterów. Zob. Dość szeroko opowiedzia­ ne były okoliczności powrotu Neoptolemosa. w wyniku tego zda­ rzenia. 29. do której pobudza bóstwo. syn Ojleusa. X. Wędrując po Tracji. gdy opisuje obraz Polignota109. Agamemnon i Menelaos. 28. do tematu tego powraca też Nestor i Menelaos w rozmowie zTelemachem {Od. 144 145 . Neoptolemos.5. X. który — jak się przypuszcza — pewne początkowe motywy tego poematu włączył do streszczenia Małej Iliady.. nie daje jednak żadnej wskazówki. Słyszymy o tym wielokrotnie w Odysei. W. spełniając uchwałę Hellenów. na podsta­ wie którego dokonaliśmy powyższego rejestru motywów. I.

Cały ten długi pobyt w Epirze. poślubia królewnę Kallidike i wspomagany przez Atenę prowadzi zwycięską wojnę z Brygami. Morze jest reprezentowane tu przez oścień ryby płaszczki będący grotem włóczni. XI. 134 = XXIII. że chodziło w tym utworze o miasto położone na Eubei. R.. stano­ wiącego pretekst do ekfrazy na temat scen przedstawionych na kraterze. króla Ojchalii znamy z kilkakrotnej wzmianki w Odysei (VIII. s. Powyższa genealogia mo­ gła być poza tym usprawiedliwieniem dla nowej fali imigrantów z Peloponezu. pięknej Iole. Dopiero po śmierci małżonki władcą Tesprocji czyni swego syna Polipojtesa. co poeta wbrew intencjom autora Odysei każe rozumieć „z morza". Tytuł poematu utworzony był od imienia syna Odyseusza i Kirki. przejrzystej i opartej na ustalonej mito­ logii twórczości Homera do wzburzonej i pełnej niepokoju. z drugiej natomiast kosztem pogwałcenia jej moc­ nych etycznych zasad i wyniesionego na piedestał związku monogamicznego dąży do urozmaicenia fabuły wątkami fantastycznymi i podporządkowuje ją aktualnej sytuacji politycznej Kyreny. bracia odmówili przyrze­ czonej nagrody. 133 n. Przyjmuje się. jakie grecka poezja epicka przeszła od pełnej spokoju i skupienia. Datowanie przez Euzebiusza rozkwitu twórczości Eugamona na 53 Olimpiadę. Postać Eurytosa. jest Telegonia. była wariantem noweli egipskiej o budowie skarbca Rampsynita i na niej wzorowana. którzy mieli zbudować Augiaszowi skarbiec. mitycznych architek­ tów. Telegonosa. rozbieganej i nastawionej na zaskakiwanie. Ale i tu nie zazna spokoju. Kiedy odniósł zwycięstwo. 146 147 . tj. Herakles miał podjąć z synami Eurytosa zawody w strzela­ niu z łuku i w przypadku odniesionego zwycięstwa w nagrodę miał otrzymać rękę córki królewskiej.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. zdobyć je siłą i zabrać królewnę. która miała doń przyjść w późnej starości — Łl dAóc {Od. Poemat opowiadał o tym. Ten ostatni poemat cyklu trojańskiego kończył opis podwójnego wesela: Telego­ nosa z Penelopą i Telemacha z Kirke oraz zapowiedź ich rajskiego szczęścia. XI. Z jednej strony autor czerpie inspirację z Odysei i do niej bezpośrednio nawiązuje. Kolejnym ogniwem cyklu trojańskiego związanym tematycznie z Odyseją. złożywszy odpowiednie ofiary Nimfom" 0 . by wkrótce tam przybyć z większymi si­ łami jako najeźdźca.). postanawia zabrać ze sobą na Ajaję Telemacha i Penelopę oraz ciało Odyseusza. jawi się jako wypełnienie proroctwa Tejrezjasza {Od. Preller. VI. który poinformowany przez matkę o swym ojcu wyprawił się na jego poszukiwanie.1) i Eustatiosa (1796. Eurytosa. udaje się do Elidy. a nie „spoza morza" {ŁE. Odyseusz powraca na Itakę i po złożeniu poleco­ nych przez Tejrezjasza ofiar wyrusza do Tesprocji. a sam przybywa znów na Itakę. Jej władcy.czerpał nasz poeta głównie z Odysei. Battiadzi. Znany nam już z Odysei („Telemachia") baśniowy motyw poszukiwania ojca przez syna przedstawiony jest tutaj w jego bardziej pierwotnej formie. 224. doprowadzając ją aż do śmierci głównych bohaterów. którzy przybyli do Kyreny za panowania Battosa II (ok. Pierwszy nosił tytuł Zdoby­ cie Ojchalii. 355 nn. A jak twierdzi Klemens Aleksandryjski. Przedstawiona na kraterze historia. Telegonos. gdzie jako gość kró­ la Poliksenosa zwiedza odziedziczoną przez niego stajnię Augiasza i otrzymuje od nie­ go w darze wspaniały krater (mieszalnik wina i wody). Prellera111. 2. poeta działający w pierwszej połowie VI wieku przed Chr. z której identyfikacją miał trudności nawet Strabon (438). Treść utworu znamy niemal wy­ łącznie z krótkiego streszczenia Proklosa. XXI. na lata 568565 przed Chr. wywodzili bowiem swój ród od syna Penelopy Arkezylaosa i dlatego poeta mówi o jego narodzinach. uzupełnionego dwoma zaledwie i to póź­ nymi świadectwami Klemensa Aleksandryjskiego (Strom. Akcja poematu rozpoczynała się od pogrzebu zamordowanych przez Odyseusza zalotników. Zaraz po tym wydarzeniu nasz boha­ ter. gdzie zastaje urodzonego już po swoim wyjeździe przez Penelopę syna Arkesilaosa. Miał je zdobyć Herakles i zabrać dla siebie piękną Iole. opartej na pozbawionej podstaw fantastyce poezji Eugammona. który wieńcząc tematycznie cykl epicki stanowi jednocześnie doskonały przykład przeobrażeń. według ustaleń R. Kirke czyni ich nieśmiertelny­ mi.). Tradycja starożytna wśród poematów homeryckich wymieniała również dwa starej daty poematy związane tematycznie z postacią Heraldesa. dlatego oddalił się z miasta. akceptowane jest w pełni przez nowożytnych badaczy jako najbar­ dziej prawdopodobny czas powstania Telegonii. Gdy ze słów umierającego ojca Telegonos odkrywa tajemnicę i rozpoznaje swój błąd. całą część poematu o Tesprocji miał przejąć „żyw­ cem" z poematu Muzajosa Tesprotis. Inspirację dla swej fabuły. Na Itakę przybywa bowiem nieznany mu jego własny syn zrodzony z Kirke. z wyrzeźbionymi (lub nama­ lowanymi) na nim scenami z historii Trofoniosa i Agamedesa.25. którym Odyseusz ma przebłagać gniew Posejdona.co dAóc). II. z Odyseją też łączył Zgodnie z przyrzeczeniem danym w Od. Poemat ten spełniał w odniesie­ niu do Odysei analogiczną funkcję jak Etiopida w stosunku do Iliady: dopełniał jej ak­ cję. 12 nn.). 281). jak do tego doszło. Przybywszy na Itakę plądruje wyspę. prowo­ kując jej obronę pod wodzą Odyseusza. gdzie przebywa przez długie lata. Zob. Tylko sąsiedztwo Kyreny z Egiptem usprawiedliwia wprowadzenie opisu podróży Odyseusza do Elidy. córkę króla Ojchalii. od którego uderzenia Odyseusz umiera. XIII. którego nie znając zabija włócznią zakończo­ ną grotem wykonanym z ościenia morskiej ryby. poemat w dwu księgach. I HOMER z której księgi pochodzi jedyny zachowany z tego poematu trzywierszowy fragment dotyczący „odmłodzenia" Ajzona przez Medeję. 35). Poeta połączył go przy tym z baśniowym związkiem Ody- v seusza z czarownicą Kirke i wykorzystał przepowiednię Tejrezjasza na temat śmierci bohatera. którego autorem był Eugammon z Cyreny. poematu. Griechische Mythologie. 25 n. Już na podstawie tego krótkiego streszczenia widać wyraźnie pewne charaktery­ styczne dla tego utworu tendencje. 570 r.

jak można wnioskować z tytułu. Nie można ich zatem uważać za niewolnicze naśladownictwa Homera. lecz swój arty­ styczny cel upatrywały w samym bogactwie materiału. w tym co nowe.in. gdy jest nagrodzony. Na temat autorstwa tego poematu świadectwa odwołują się do legendy. pozostała kontynuatorką homeryckiej tradycji epickiej w sferze języka.). a nawet do doryckiej Sparty. lecz nawet w gatunkach lirycznych. lecz za oryginalną twórczość.32) mogą stanowić świadectwo. że łuk posiadany przez Odyseusza jest darem otrzymanym od Lfitosa. Służą one oczywiście jako ilustracja charakte­ ru. poezja ta rozprze­ strzeniła się na sąsiadujące z Małą Azją wyspy (Cypr. przypisy­ wanym Prodikosowi z Focydy. 359e. Pieśń bohaterska.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. IV. okazjonalna. I HOMER ten poemat i fakt. Cyd. trudno powiedzieć. ograniczała się. tj. jak widzimy. 439-461) utworów. będący — jak można przypuszczać — heksametryczną parafrazą lirycznej pieśni obrzędowej. potrafi swą poetycką modlitwą zapewnić swym dobroczyńcom wszelką pomoc opie­ kuńczych bogów (Ateny). 8. utożsamia się ten poemat z utworem Minyas. 360c) utworzone są w trymetrze jambicznym. W jaki sposób reminiscencje homeryckie były w tym poemacie wykorzystane. Ep. Hipponaksa). Jeden z nich — Eiresione — zdradza nawet wprost swą ludową genezę i chociaż cały ułożony jest w wierszu heroicznym. że poemat ten cieszył się jeszcze popularnością w epoce hellenistycznej. Drugi tego samego rodzaju utwór. kończy się typową dla tego rodzaju utworu prośbą wyrażoną w trymetrach jambicznych. rodyjska pieśń jaskółcza. we­ dług której autorem tego poematu był Kreofllos. który miał ułożyć Homer na życzenie garncarzy na Samos. akcentowały jego humor. o którego treści i motywach nie informuje nas jednak Pseudo-Herodotowy Żywot Homera (16). co pozwalało na wprowadzenie zmian. na uzupełnianie lub motywowanie akcji. miało być m. o wyprawie Tezeusza i Pejrithoosa do Hadesu i o scenach w Hadesie przedstawiających ukaranie takich bohaterów jak Amfion i Tamyrys. Spoty­ kamy w nich cały szereg dłuższych lub krótszych utworów poetyckich łączonych z różnymi okolicznościami życia poety. jedyne świadectwo istnienia tego poematu. przedstawia poetę w roli poety-żebraka i maga zarazem. Istnieje jednak również tradycja. by porozbijali garnki i zniszczyli cały trud garncarzy. Chios i Samos) i dotarła bezpo­ średnio (Kynaithon) i za pośrednictwem liryki na grecki kontynent. Chelidonismos i Koronistai Foiniksa. Jego przedmiotem. prośby i życzenia. Rozwijając się na przestrzeni trzech stuleci (VIII-VI). 237 148 149 . I. zatytułowany jest Kaminos {Piec garncarski). Prezentowane w Żywocie Pseudo-Herodota epigramaty miały pokazać. symbo­ lizującą bogactwo. miasta Minyasa. F. zlekceważony jest natomiast w mocy wezwać wszelki ród demonów-psotników. z których wędrowni poeci musieli się coraz częściej wywodzić i wśród których i dla których tworzyli. W osobie Eugammona z Cyreny (VI wiek) można widzieć jej ostat­ niego reprezentanta. który. niemal całkowicie do kręgu podań tebańskich i trojańskich poszerzonych w późniejszym okresie o znajdujące swe źródło w Iliadzie i Odysei podania doryckie o Heraklesie. wyrastająca z ludowej inspi­ racji lub wręcz ludowa w swym charakterze twórczość mogła się jednak zachować tyl­ ko w ramach legendy homeryckiej i to za cenę jej całkowitego wtopienia w kontekst Homerowego żywota. Idąc za G. Dla nas natomiast stanowią ważne oka­ zy małych form poetyckich i poezji okazjonalnej. że znany był również w epoce wczesnego cesarstwa. formułowego stylu i problematyki mitologicznej. co osobliwe. Analogiczne utwory związane z obrzędami wiosen­ nymi. że heroicz­ ny wiersz i styl Homera ma uniwersalne zastosowanie nie tylko we wszelkim rodzaju eposu. postawy moralnej i talentu poety. Autor Żywota łączy zresztą ułożenie tej pieśni przez Homera z wiosennymi uroczystościami Apollona i z ludową tradycją „kolędowania" przez chłopców odwiedzających domostwa z „maikiem". Ten najdłuższy ze wszystkich przytoczonych w Żywocie Pseudo-Herodota (w. 12 PRZYPISYWANA HOMEROWI POEZJA NIE-BOHATERSKA —EPIGRAMATY Jednym z głównych źródeł pozwalających poznać okruchy wiązanej z imieniem Homera poezji okolicznościowej są niewątpliwie zachowane w liczbie siedmiu Żywoty Homera na czele z Żywotem. syna Eurytosa. Kallimach {Epigr. fantastyczne. Niejakiemu Testorydesowi miał natomiast Homer podarować obok Małej Iliady również poemat Dzieje Focydy. Są jednocześnie świadectwem przenikania tej poezji do niższych warstw społeczeństwa. przytoczone przez Atenajosa (VIII. wymyślne. 6 Wil. według której Homer miał go podarować w po­ dziękowaniu za gościnę Kreofilosowi z Samos. że utwór ten stanowił inspirację dla Trachinek Sofoklesa. Reminiscencje Owidiusza {Ex Pont. jaką posiadają Iliada i Odyseja. którzy buntowali się przeciw Apollonowi. Pohomeryckie poematy bohaterskie nie dążyły nigdy do osią­ gnięcia tej spójności kompozycyjnej. Reprezentuje ją m. Zachowane fragmenty mówią natomiast o śmierci Meleagra. ujawniających się w różnych sytuacjach życio­ wych i w jego spotkaniach z różnymi ludźmi.in. Jest natomiast rzeczą prawdopodobną. Welckerem112. którego świadectwo jednocześnie wskazuje. która choć przestała już być bezpośrednią spadkobierczynią kultury mykeńskiej. Czujemy w tym utworze żartobliwą atmosferę poezji jambicznej (np. z przybraną wełnianymi wstążkami i owocami gałązką oliwną. Wyrażając sprawy osobiste i jednostkowe podkreślały biedę wędrownego poety. zrodzonych z atmosfery homeryckiego eposu. radość i pokój. którego autorstwo przypisywano Herodotowi. Dla wyrażenia treści tych utworów heksametr daktyliczny nie był oczywiście naturalną miarą wiersza. zdobycie przez Heraklesa Orchomenos. z którą legenda wiązała autorstwo Homera. Ich drobna.

J. który nie potrafił li­ czyć do pięciu. którego autorstwo powszechnie. a epigramat. przypisywano Homerowi. Leksykony bizantyjskie postać Margitesa jako bohatera przy­ pisywanego Homerowi poematu określają z reguły jako „głupca. Nic dziwnego. ojciec czy matka. Margites — pod takim tytułem. że według poety „znał on wprawdzie wiele rzeczy. 2. podobnie jak życzenie związane z zamiarem udania się do Kyme. 57). że będzie sławić imię pochowanego tam Midasa.) przybiera formę sentencji. 909) i Arystoteles.v. Już nawet jego forma wiersza łączy w sobie element heroiczny z komediowym. Margites należy niewątpliwie do kręgu epiki jońskiej. stwierdzając. które przykładowo powyżej zostały przywołane. jakie zachowały się z tego poematu. Dernosth. iż suma 42 i 23 wynosi 65". Margites. 6). „ponieważ w sposób dramatyczny przed­ stawił nie szyderstwa. 23). Jeśli adresatem jest bóg. a Polibiusz (XII. stworzonej w miarach heroicznych. że tak jak poprzez Iliadę i Odyseję stworzył Homer podstawy tragedii. być może. u Diona z Prusy (XXXVII). nie pozwalają na jego bliższą charakterystykę. aż do II wieku po Chr. I tak np. Jego autorstwu przypisała legenda również napis. 100-105). 305-309). Margitesem miał nazwać złośliwie Aleksandra Wielkiego Demostenes (Plut. do której przybywa wędrowny poeta. Do mieszkańców tych zwraca się oczywiście z reguły z prośbą o gościnę i uszanowanie przybysza (np. Charakterystycznym rysem „homeryckich" epigramatów jest posiadanie jakiegoś indywidualnego bądź zbiorowego adresata. pochodzącym od imienia głównego bohatera. 212 n. 417-20). w którym został scharakteryzowany tytułowy bohater jako bez­ graniczny głuptas. kto go urodził. ani kopa­ nia. niczego nie wiedział o pożyciu małżeńskim"113. trzymając w miłych rękach lirę. rzeki spływać. który go jako ślepca oszukał. w Fajdrosie Platona (264 C). z którymi ma płynąć do Chios (w. W Etyce Nikomachejskiej (VI. 147B). Stanowi on rodzaj pomostu między epiką heroiczną i jej parodią na drodze wytyczonej przez epigramaty i hymny. Starożytne świadectwa. Obwieszczała ona poprzez słowa napisu. 4. którzy okazali się dla poety niegościnni (w. Ten ostatni w Poetyce (l448b 30) oświadcza wręcz. natomiast o ukaranie tego. 101-105). Poeta. Filoponos w komentarzu do Analityk //Arystotelesa (77 b) wyjaśnia dokładnie budowę tego epigramatu jako typowego „cyklonu". Inna modlitwa skierowana do „patronki młodych" — Kouoótoocpoc (Afrody­ ty) brzmi nieco ironicznie i złośliwie. ale wszystkie znał niewłaściwie" (II. ma charakter regulaminu pasterskiego.a) pisze. 150 151 . poza licznymi świadectwami autorów greckich i rzymskich. który razi z oddali. do znanego sporu wielu miast o pochodzenie poety. który daje się czytać i od przodu i od końca. Powyższy trójwiersz stanowił prawdopodobnie rodzaj pieczęci wskazującej na Homera jako autora poematu i na Kolofon jako jego ojczyznę i nawiązywał w ten sposób. a chociaż się ożenił. drzewa kwitnąć. Osobisty charakter ma również prośba bezdomnego poety o gościnę w miasteczku Neon Teichos (w. 127128) oraz pełne goryczy i melancholii. epigramaty przy­ bierają z reguły formę modlitwy. by to miasto przyjęło go jeszcze gościnniej (w. lecz młodych duchem staruszków (w. 262-265). morze szu­ mieć. Był nią bowiem heksametr daktyliczny przeplatany nieregularnie trymetrem jambicznym. tak dzięki Margitesowi można go uznać za prekursora i prawodawcę komedii. Suidas. w. a nawet synonimem naiw­ ności i głupoty. epigramat adresowany do Testoridesa (w. Do tej cechy Mar­ gitesa jako bohatera homeryckiego nawiązują również rozmówcy Platońskiego Alcybia­ desa. ani jakąkolwiek inną mądrością. l47b). lecz to. słońce i księżyc świecić". W przypadku adresata ludzkiego ich formy są na­ tomiast zróżnicowane. któremu zwrócono uwagę.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. znany był w starożytności poemat heroikomiczny. jaki miał rzeczywiście widnieć na grobowcu Midasa w Kyme pod postacią wykonanej z brązu dziewczyny przedstawiającej Syrenę lub Sflngę. 173-189). Potwierdza to. że swoją przypadkową obecnością na rozstaju dróg przeszkadza składającej ofiarę kobiecie. w której poeta siedząc już na okręcie zwraca się do boga o pomyślne wiatry. zachowa­ ny trzywierszowy początek poematu. o szczęśliwe przybycie do stóp górzystego przylądka Mimas i o przyjęcie przez życzliwych ludzi. I tak np. jaką legenda związała z imieniem Homera. boski aojdos Sługa Muz i Apolla. Pięć wierszy. gdzie po dwu wierszach ułożonych w heksametrach figuruje trzeci w trymetrach jambicznych: Przybył do Kolofonu starzec. upoważniają " 3 Por. co piękny ma dźwięk. Arystofanes (Av. Na utwór ten jako na dzieło Homera powołują się tacy znakomici autorzy jak Platon (Alk. gdyby nie potrafił obliczyć. u Diogenesa Laertiosa (I. Na żadnej sztuce się nie znał!". a odniesienia do niej spotykamy u Simonidesa (fr. wyrażone w refleksyjnej formie pożegnanie Kymejczyków. s. że imię Margites stało się już w okresie klasycznym symbolem. Pseudo-Herodotowy Żywot Homera przynosi w sumie 118 wierszy tej interesującej okazjonalnej poezji. będąc młodzieńcem nie wiedział. I i HOMER Taką bardzo osobistą prośbę w konkretnej sytuacji zawiera chociażby modlitwa skie­ rowana do Posejdona (235-242). 7 1 l 4 l a 12) przy okazji rozważań na temat rodzajów „mądrości" powołuje się na Margitesa i cytuje wymowny dwuwiersz. Podobną prośbę kieruje również do żeglarzy. Zbiorowym adresatem są najczęściej mieszkańcy jakieś nowej miejscowości. zwrócił się do czczonego bóstwa z prośbą. Hesychius. Inskrypcję tę cytuje również Certamen Homeri et Hesiodi {265-27Q). co śmieszne". którego adresatem jest pasterz Glaukos (w. że „Eforos przewyższyłby w głupocie Margitesa. „którego bogowie nie obdarzyli ani umiejętnością orania. by kobieta ta spotkała się z niechęcią u młodych i stała się otwarta na miłość oszronionych siwizną. „póki woda będzie płynąć.

s. De Jong I. Homer. Amsterdam 1995. Narrators and Focalizers. Paris 1954.. Cambridge 1982. Edwards M.. Bristol 1986. ed. The Common Background of Greek and He brew Civilizations. Bakker E. Davies M„ Epicorum Graecorum Fragmenta. Rhdsta di cultura classica e mediovale 11. Vol. Di Benedetto V. Gaisser J. 1966. The Homeric Formuła and the Problem ofits Transmission. Allen T. Hainsworth J..P. Nel laboratorio di Omero. Ithaca. Pavese C O .. Amsterdam 1965. The Iliad: A Commentary II.. Austin. 1990. Orality and Homeric Discourse. An Investigation into the Transference of Artistic Motifi Between the Aegean. Die Odyssee. 1962. Amsterdam 1987... Homeri Opera.. The Singer of Tales in Performance. 1968. Texas 1995. 257-283. Ipoemi epici rapsodici non omerici e la tradizione orale. Mullen W. Bernabe A.). Conventions of a Homeric Funeral. Heubeck A. Oxford 1923. Edwards M.. Oxford 1912. Homeric Modifications of Formulaic Prototypes. Cambrigde. Hainsworth J.B.. Oxford 1968. Allen T. Proemio e funzioneproemiale nella posia greca arcaica. Hainsworth J. Space and Time in Homer..21. I HOMER nas jednak do stwierdzenia.E. Discourse and Performance: Involvement.. Ed­ wards M. Copenhagen 1980.I. Epic Verse Before Homer.M. Amsterdam 1981. która na przestrzeni kil­ ku kolejnych wieków objawiła się w formie takich heroikomicznych poematów jak zachowany w całości utwór Batrachomyomachia łów i fragmentów: Geranomachia ka szpaków) czy Arachnomachia sycznej i hellenistycznej.. {Walkapająków {Bój Żabiomysi) z muchami). Hoekstra A. Homer and Bibie.F. Folktale.. Buitron D... Part I. że w tym poemacie został stworzony typ bohatera kome­ diowego... Cambridge 1990. 95-114.3 maggio 1990. Aix-en-Provence 1958. Hoekstra A.. A Cognitive Approach.). Ipapiri omerici d'epoca tolemaica e la constituzione del testi deli' epica arcaica. Prepositional and Adverbial Particles in the Greek Epic. Horrocks G.. Cincinnati 1955. The Odyssey in Ancient Art: An Epic in Word and Image. Cook E.. Homeri Ilias. Tradizioni arcaiche delia Troade e composizione deli' Iliadę. Kalff J. Studies in the Odyssey.P. Modern Critical Theory and Classical Literaturę.J. Cantilena ML. Gordon C . West S.. Allen T. De Jong I. Traditional Orał Epic: The Odyssey.B. Books 17-20..J. 379-394. (eds. Books 13-16. Janko R.. Books 9-12. Simpson M. Performance. Visualization. Homeric Ouestions. Danek G. Homer: The Origins and the Transmission.M. 3 rd ed.. LazenbyJ. The Flexibility ofthe Homeric Formuła. Cambridge 1993. 130). Padua 1981. 1986. s. The Origin and Character of East Mediterranean Literaturę. New Hampshire 1984. 84-92. s. Havelock E. Neoanalysis: A Bibliogmphical Review. Darmstadt 1974. Berlin 1969. Poe­ mat ten utorował zarazem drogę rozwojowi parodii epickiej.. Homer: Beyond Orał Poetry. s.S. T e n sam typ bohatera można rozpoznać również w nowożytnej literaturze europejskiej w ta-\ kich postaciach. Written Voices. 1957.. Studies in Honour ofT. Romę 1992. Kirk G. The Muse Learns to Write. [w:] J. The Sub-Epic Stage ofthe Formulaic Tradition.. Beowulf. Delebecąue E. Salem..). (eds.J. Amsterdam 1987. Aloni A. 1-29. The Ages ofHo- Homer. New York 1995. CA 12. Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen. 57-68. Jensen M.. The Aegean and the East. Bakker E. Oxford 1931. Oxford 1988. 1986. Cambridge 1991. The Iliad: A Commentary II. Webster.B. Cohen B.W. The Iliad: A Commentary IV. 1969. s..B... Kirk G... New Haven.J.. Poetry in Speech. A Commentary on Homers Odyssey I. The Manuscript Evidence for Interpolation in Homer. The Catalogue ofShips in Homer's Iliad. Berkeley 1946. s. 1-5. Cambridge 1985. Janko R. Gould T.T. Foley J. 1994. 171230. Homer: Poet of'the Iliad. Bremer J. (eds. Genese de TOdyssee. Bakker E. vol. Egypt and the Near East in the Bronze Age. Kahane A. A Commentary on Homer's Odyssey II... [w:] G.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.. s. (eds. Clark M. Romę 1994. 1. Classical World 7.). and the Epic Text.). The World of Odysseus.F.W. (ed. Some Stylistic Notes on Iliad XVIII.W.I. Annandale-on-Hudson—New York 1992. Atti del convegno di Yenezia. Aloni A. Sullivan J.. Before the Bibie. Tradition. Powell B. Fenik B. A Tribute to Emily Townsend Vermeule.W.. s. 28-30 settembre 1977. Brillante C . Oxford 1980.J. Oxford 1970. Recent Trends in Homeric Interpretation. Edwards M. J.. Hoekstra A.). 99-130. Some Features of Homeric Craftmanship. Kirk 152 153 . Bulletin ofthe Institute of Classical Studies 9. Wiesbaden 1968. Books I-VIII. Carpenter R. 1-43. (Wiener Studien. Fiction. le fantastiąue et le sacre. New York 1996.H. HSCPh 73. (Hermes Einzelschrift 30). The Homeric Ouestion and the Oral-Formulaic Theory. 1993. Die homerische Frage. który znalazł naśladownictwa i swe wcielenia w postaciach Melitidesa. Fenik B. Heidelberg 1980. Orał Tradition 1. Di Luzio A. Berne 1969..J. Berkeley 1990. Holscher U. Heubeck A. Góttingen 1988.. TAPhA 97.W.. Poetae Epici Graeci.. Finley M. 1997..W. Ithaca. Carter J.F. Homer and Mycenae: Property and Tenure. 3-152. 115-179. Wien 1988. 1969. Cerri (ed.. AJPh 89. Edwards M. Jonsered 1989.C. Germain G.. Davies M. Historia 6. Typical Battle Scenes in the Iliad. Morris S..F. Books 5-8. Homer and Orał Tradition: The Formuła.B.. Gordon O . Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction. Oxford 1989.B. Dimock G. The Presentańon ofthe Story in the Iliad. Myths of Cultural Origins. The Iliad: A Commentary I. Crowley J.. Bloomington. Bakker E. Hoek­ stra A.S. Epos zwischen Marchen und Roman. (Mnemosyne Supp.). New York 1962. Homer on Life and Death. Korojbosa. Conn.. Cambridge 1992. 1986.B.P. s. O p r a c o w a n i a . Books IX-XVI. jak n p . (eds. Griffin J. Hainsworth J. A Structural Analysis ofthe Digressions in the Iliad and the Odyssey. Atti del convegno di studi polacco italiano Poznań 2. Beiheft 12). s. Munich 1990.. Etude historiaue sur les origines du Catalogue des Vaissaux. Morychosa i wielu innych bohaterach komedii greckiej i rzymskiej. Spoken Signs.W. Hope Simpson R. Enjambment and Binding in Homeric Hexameter. Crielaard J.S. I: 'Prolegomena.J. Studien zur Dobnie.. Books 1-4. Twórczość ta należy już jednak do późniejszego okresu i zostanie omówiona w opracowaniu epiki epoki kla­ BIBLIOGRAFIA W y d a n i a i k o m e n t a r z e . and Saga in the homeric Epics.. Foley J. rev.. niemiecki Till Eulenspiegel czy polski Dyl Sowizdrzał.. Stuttgart 1974... Green (eds.R. TAPhA 120.. Baltimore 1987.W.). and the Serbo-Croatian Return Song. Hooker. 133-159.. Mass. Giovannini A. The Odyssey in Athens. Bristol 1989.W.. Leiden 1994. The Iliad: A Commentary III.. i znane tylko z tytu­ Psaromachia {Wal­ {Walka Pigmejów z żurawiami). The Epic Cycle. Phoenbc 48. Testimonia et Fragmenta. Fittschen K. and „Presence" in Homeric Poetry. Leipzig 1988. Lirica greca e latina.L.. Homeric Discourse andEnjambement.. De Jong I.. s.. Finley M. Apthorp M. Clark M.. Heubeck A. Telemaąue et la structure de 1'Odyssee. Amsterdam 1969.E. Indiana 1995.. Milano 1986..M. s. Edwards M. New York 1978.

. Cambridge 1996a. Cambridge 1962. C Q 17.. The Homeric Imagination.. Kullmann W. Die Achilleis ais Ouelle der Ilias. PCPhS n. 5-42. Pavese C. Greek Myths and Mesopotamia. Vortrage und kleinere Schriften 47). Ithaca.. Atlantic Highlands. HSCPh 63. Children ofEarth: Ideology and Literary Form in Ancient Greece.. Y. 1993. Simonsuuri D.. Ruijgh C. Homeric Speech Introductions and the Theory ofHome- ric Composition. Ausg. Cambridge. Bonn 1975. s. Greek Poetry 2000-700 B. Ho­ meric Ouestions. Ruijgh C. New York 1995. Roma 1974. Aufeatze und Auslegungen zur Homerischen Frage. Kullmann W. London 1995. s. Indiana 1970.S. Stanley K. The Shield of Homer: Narratwe Structure in the Iliad. 115-144. Schliemann of Troy. Stuttgart 1992.. Berkeley 1959. (Papyrologica Coloniensia 3). Rutherford R. Man in the Middle Voice: Name and Narration in the Odyssey. Eine Einfuhrung.. Stuttgart 1992. Ann Arbor 1996. 1964. 81). Darmstadt 1979. The Singer Resumes the Tale.. Sherratt E. HSCP 72... Cambridge. Powell B. 31. 1981. s.M. New York 1987. The Rise ofthe Greek Epic. Epos: Word. 1-77. Cambridge 1991. Atlantic Highlands.B. New York 1994. (Wege der Forsching 634). War.O. 99-114. Wilamowitz-Moellendorff U. "Reading the Texts:" Archaeology and the Homeric Ouestion. London 1994. Scott J.. The Contest of Homer and Hesiod. Iliasstudien. 1990. Holoka.. 3. West M.. Mi. Redfield J.. 1967. (eds. 1968. (ed. Richardson S. Homer: die Dichtung und ihre Deutung. Composition by Theme in the Odyssey. Mi. Parry.P. Homer — Rezeption bei Hesiod. Reece S. s. Disguise and Recognition in the Odyssey. Homer and Hittite. Koln—Opladen 1967. Antiąuity GA. s. Oxford 1907. Sons ofthe Gods. Amsterdam 1995. Amsterdam 1992. Tecnica compositiva e struttura genealogica nelTInno omerico ad Afrodite.G. Louvain-la-Neuve 1985. Berlin 1910. Stubbings F. History and the Homeric Iliad. Sale W... Notopoulos J. ed. Sale W. Neitzel H. Berkeley 1991. 1978.. and Hesiod. Mass. Princeton 1987.. s. s.. Homer as an Orał Poet. Homer and the Sacred City. Texas 1996b. C Q 23. s. Nesselrath H. EighteenthCentury Notions of the Early Greek Epic (1688-1798). 1-17. Rudhardt ]. Trący S. Nagy G. AJPh 104. 3... avec un excursus sur la creation de Talphabetgrec.. Meisenheim am Glann 1977. Bloomington. 433-450. Mass. Homer and the Orał Tradition. Kirk G.B. Murnaghan S.. 154 155 . Berkeley 1921.M. Ithaca. The Songs of Homer.L. Po­ etry as Performance: Homer and Beyond. From Mycenae to Homer.). D' Homere aux origines proto-myceniennes de la tradition epiąue. 1-96.B. Pestalozzi H. Peradotto ].L. Pellizer E.B.M. transl.J. computer software)... Naas M. s. Puhvel J. s. West M. Princeton 1992. Ann Arbor. Powell B... (ed.B. Aus­ tin.V.. Ithaca. and Gods in the Odyssey.B. Mueller M. London 1982. Ong W.. Snodgrass A. Oxford 1971. Darmstadt 1966. Keaney J. Homeric Soundings: The Shaping ofthe Il­ iad.. Scully S. 133-150..B. Rosę P. Orał Tradition 8. by J.J. New Jersey 1988.). Homer. Tennssee 1990.S. TAPhA 122.. The Strangers Welcome: Orał Theory and the Aesthetics ofthe Homeric Hospitality Scenę. The Iliad. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. Die Ilias und ihre Ouellen. Latacz J.C.. Edinburgh 1971.J. 1993a.. New Jersey 1995. Princeton 1990. Naturę and Culture in the Iliad.). Ithaca..B.. Analyse dialectologique du langage homeriąue... Formale Konventionen der homerischen Epik. Homer and the Heroic Tradition. (ed. London 1958. London 1984.. Status Warriors. Schadewaldt W. Segal C . Miller D. Orał Poetry Theory and Neoanalysis in Homeric Research. Parallels and Influence in the Homeric Hymns. Morrison J.. Morpurgo Davies. (Innsbriicker Beitrage zur Sprachwissenschaft. Homers Ancient Readers.. GRBS 25. The Unity of Homer.. (American Philological Association. The Dark Age of Greece. Orał Tradition 8. Atlanta 1991. Homeric Ouestions andHittite Answers. Ilias und Aithiopis. Le mycenien et Homere. New York 1991. [w:] A. 307-323. The Power ofThetis: Allusion and Interpretation in the Iliad..L.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Stuttgart 1959.. Penglase C .. Mass..W. 381412. Whitman C. Munich 1985 (ang. s. Riggsby A. Ho­ mer and Roland: The Shared Formular Techniąue. Krischer T. I HOMER G..H.. Princeton 1990. Sutton D.).. Thomas R. Homer and the Origin ofthe Greek Alphabet.. Narratwe and the Iliad. [w:] Crielaard J. 118-139.L. Puhvel J. Turningfrom Persuasion to Philosophy: A Reading of Homers Iliad.... Studi sulla tradizione epica rapsodica. Duhoux (eds. Lord A. Studies in Early Greek Orał Poetry.. Homer: His Art and His World.. Nagy G.)... JHS 101.. New York 1992. 1973. Auśg.A. The Homeric Narrator. Pratt L. Homer. Ann Arbor. Schadewaldt W.G. 1958. Epic Singers and Orał Tradition. West S. MH 35. 113-129. A Companion to Homer. False Predictions in the Iliad. Homerische Motive. s. Zurich 1961. 1985. Lord A.. Ann Arbor 1992. Q U C C 27.). Zur Methode der Neoanalyse in der Homerforschung.s. and Socięty in Homer and History. Vivante P. Ruijgh C.. Orał Tradition and Written Record in Cłassicał Athens. 143-190. 1960. Cambridge. Homerische Untersuchungen. 1993.H. Homer and Roland: The Shared Formular Techniąue. Singers. Lying and Poetry from Homer to Pindar. Kullmann W. Pucci P. Van Wees H.F. (Beitrage zur klassischen Philologie. by A.V. Page D.. Princeton 1993.. 1-46. s. Velement Acheen dans la langue epiąue.. 1973. 1981. s. Traill D. Parry M. Von Homers Wek und Werk. Latacz J. Murray G. 87-142. Amsterdam 1957. Ithaca. Innsbruck 1991. Linear B: A 1984 Suruey. Darmstadt 1991.B.. West M. Heroes. 1992. The Singing of Homer. Cam­ bridge 1989. Tradizioni e generi poetki delia Grecia arcaica. Berkeley 1984. The Story ofthe Odyssey. Part II. s. The Tragedy of Hector. Schein S. Violence. Ungeschehenes Geschehen.M... Odysseus Polutropos: Intertextual Readings in the Odyssey and the Iliad. Homeric Ouestions. Lord A. Innsbruck 1982. Lynn-George M. Homers Original Genius. The Making ofHomeric Verse: The Collected Papers ofMilman Parry. 1978.. The Ptolemaic Papyri of Homer. Montanari F.. Kullmann W. Ithaca. Schoeck G. Lamberton R. 1993b. Zurich 1945.. New York 1990.. Folktales in Homer's Odyssey. Page D. Homer in the Papyri. Die Ouellen der I Has. Part I. Chicago 1975. The Mortal Hero: An Introduction to Homers Iliad. At Home and Abroad: Aspects of the Structure ofthe Odyssey. Taplin O. Lord A. Studi di filologia omerica antica I.. Pisa 1979... Miilder D. Latacz J.L.H. s. Wace A.J. Berlin 1881. Wiener Studien 15. Munich 1971. 1984. Homeric Misdirection. Webster T. Cambridge 1979. Wiesbaden 1960.A. London 1962.S. Slatkin L. Tradition und Neuerung. 1983..J. Interpretation ausgewahlter Passagen.L. 'Beinahe-Episoden' im Griechischen und Romischen Epos. Cam­ bridge 1976. Nashville. Oxford 1992. A propos de 1'hymne homeriąue a Demeter. Homer and the Ionian Epic Tradition. (eds.M. 17-22..M.. The Singer ofTales. s..J.. 807-824. von.

miejsca urodzin bądź miejsc kultowych przechodzi najczęściej poeta do przedstawienia mitu o narodzinach (np. s. Zbiór obejmuje 33 utwory. 2 Griechische Literatur. oraz w Hymnie do Demeter. który odsłania początki kultu bogini w Eleusis i pozostaje w bezpośrednim związku z misteriami eleuzyńskimi1. XXVII. Demeterhymnus. chociaż prawie zawsze zawiera w sobie cały szereg momentów aitiologicznych. uważał. tłumaczących istotę i początki kultu opiewanych bóstw. że należą całkowicie do poezji świeckiej i chociaż ich treść koncentruje się wokół bogów. owa pierwotna legenda kultowa. 744. Ze względu na rozmiar zwykło się je dzielić na tzw. hymny: VI. XXX. bądź przez przytoczenie jakiejś legendy ukazuje istotne cechy opiewanego boga. Apollon w hymnie Do Hermesa. Bergk2 np. hymny większe i hymny małe. Niektóre rozpoczynają się na sposób epicki — inwokacją do Muzy. a zwłaszcza w hymnie Do Hermesa. 1 Kwestię tę szerzej wyjaśnił jako jeden z pierwszych K. następnie bądź przez opis (hym­ ny: XIX. Wszystkie utworzone są w heksametrze daktylicznym. przed­ stawiony jest w nich zazwyczaj w taki sposób. I. XXXI. Przez zwykłe wymienienie imion rodziców. różniące się zarówno objętością i charak­ terem. 1950). Geistes. Na powyższe pytania padały jednak diametralnie odmienne odpowiedzi. nawiązującym do początku jego kultu na Delos i w Delfach. Pan w hymnie Do Pana). Deichgraber (Eleusinische Frómmigkeit und homerische Vorstellungswelt im hom. że utwory te nie mają nic wspólnego z kultem. Bardzo obszerne opowiadania mitu są właściwością hymnów większych. humor. które z tego względu zachowują pozory poezji epickiej. Niemal wszystkie rozpoczynają się od inwokacji do bóstwa.und Sozialwiss. Wzniosłość i powagę w peł­ nym tego słowa znaczeniu można odnaleźć wśród hymnów większych: w Hymnie do Apollona. Th. pod płaszczem pozornej religijności kryją się często — zaskaku­ jące nas w tego rodzaju poezji — żarty. którego imiona.). jak też walorami estetycznymi. XXXII). Akademie Mainz. że sprawia wrażenie zupełnie świeckiej poezji. Trudno się zatem dziwić. przydomki i epitety ma zamiar sławić poeta. że od dawna stawiano pytania o ich związek z kultem i o ich przeznaczenie.HYMNY HOMERYCKIE H e n r y k Podbielski O G Ó L N A CHARAKTERYSTYKA: H Y M N Y CZY „PROOIMIA"? Oprócz Iliady i Odysei w greckiej tradycji rękopiśmienniczej pod imieniem Ho­ mera zachował się zbiór anonimowych utworów adresowanych niemal do wszystkich bogów greckich. XXVIII i in. jego przydomki. KI. groteskowo niemal potraktowane po­ stacie bogów (np. . słowem: całą aretalogię. W innych hymnach większych. Mit. XVIII. epitety.

wszystkie podobnie jak hymny kultowe zawierają wezwanie do bóstwa. to jednak łączą się one z kultem w sposób pośredni o tyle.) i Z. końcowe wiersze wielu z tych utworów: „Zacząwszy od ciebie. 1985. ze w archaicznej Grecji nazwa uuvoc funkcjonowała jako synonim dotSf] i oznaczała każdą pieśń niezależnie od charakteru jej adresata i treści5. eng. w których niekiedy. Cassola (ed. Hez.). np. Bethe.1) wraz z komentarzem scholiasty. Zob. po którym poe­ ta przechodzi do epickiego przedstawienia rodowodu wszystkich bogów greckich. o ile zawierają pochwałę bóstwa i o ile były wygłaszane z okazji jakichś uroczystości religijnych. byłyby więc również pod względem kompozycji spokrewnione z liryką. W tym przypadku jednak. IX. który twierdził. s. cytacji epickich od „wstępów do Zeusa" nawiązuje Pindar na początku drugiej Ody Nemejskiej. nie łącząc się jednak z jej treścią. Na tę właśnie funkcję większości utworów zachowanych pod nazwą „hymny homeryckie" wskazują ich formuły końcowe. Ludwich. które bez wewnętrznego związ­ ku poprzedzają właściwą pieśń — olufj. Zdaniem E. Milano 1975 . zapowiada się wprost recytację poezji bohaterskiej lub najczęściej tylko „przejście do innej pieśni". które po­ przedzają. w której pieśniarz Feaków. s. Wręcz przeciwnego zdania był natomiast A. Op. 179). 1. Dzisiaj podziela się na ogół wyważoną opinię E. Opierając się na tym świadectwie. 18-19: „od ciebie zacząwszy. można się jednak tylko domyślać na podstawie praktyk poetyckich i rapsodycznych wzmiankowanych w Odysei i w cy­ towanej już wypowiedzi Pindara {Nem. 233). RE IX. zapowiadającej dalszą recytację wszystkie one są utworami niewielkich rozmiarów. Podobna rozbieżność zdań istnieje w interpretacji ich przeznaczenia. M. Takim wstę­ pem jest. 622. Taką funkcję pełniły niewątpliwie hymny: VI. Charkov 1889. Od. terminem określającym nie tyle ga­ tunek. Owo „rozpoczęcie od boga" przy­ pomina opinię Pindara na temat Homerydów rozpoczynających swe pieśni od inwo­ kacji do Zeusa.). Derevicki {Gom. 11. Schmid {Griechische Literatur. s. XXV. który w swej olbrzymiej mo­ nografii poświęconej kompozycji Hymnów homeryckich3 usiłował wykazać. s. wymienienie miejsc kultowych i funkcji. którego prezentacja mogła wypełnić cały seans poetycki i dlatego wśród nowożytnych uczo­ nych znajduje wielu zwolenników i obrońców teza. Wolf {Prolegomena adHomerum. w Teogonii Hezjoda hymn na cześć Muz. s. h. VIII. związaną z poszczególnymi bóstwami. gdy wstęp do właściwej recytacji ma formę samodzielnego utworu. 112-113) uznał wszystkie hym­ ny za „prooimia" do rapsodycznych recytacji Homera. jak to ma np. Gimny. s. nazwę „prooimion" można by rozszerzyć również na hymny większe. I HYMNY HOMERYCKIE panuje w nich ton eposu heroicznego i z eposem właśnie stoją w najbliższym związku. np. Na takie ich przeznaczenie wskazują. Będąc niczym innym jak „pochwalnymi pieśniami na cześć bogów" („Lobgesange auf Gótter"). 499 nn. że pocho­ dzą one „z prooimionu do Apollona" (III. 15-17). A. 7 Tezy tej bronili już E. Do powszechnej praktyki rapsodów rozpoczynania re- 3 Ą 5 Die homerische Hymnenbau. s. VIII.). 10 Hymn do Selene w. 70. Wielu bada­ czy uważa wszystkie te utwory za wstępy do większych rapsodii epickich i w związku z tym ich powstanie wiąże z praktyką rapsodów recytujących teksty poetów epickich. podobnie jak w przypadku wstępnego hymnu na cześć Zeusa w Pracach i dniach „prooimia" stanowią integralną część utworów. który jako jeden z pierwszych nowożytnych uczonych wysunął problem „prooimionu" jako gatunku literackiego8. Afr. Hezjoda i samych Hymów homeryckich. przejdę do innej pieśni". Podobnego zdania są m. Wilno 1937. W. którymi poeci na różnego rodzaju uroczystościach religijnych i poetyckich agonach rozpoczy­ nali publiczną recytację utworów epickich. Apoll. „rozpoczyna od uczczenia boga" swój występ przy biesiadnym stole na temat trojań­ skiego konia i zdobycia Troi {Od. Leipzig 1931. 28 n. 19.in. Bethe {Der homerische Apollonhymnos und das Prooimion. Mu­ simy przy tym pamiętać. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację. Hymnos. Wy­ mowne jest zwłaszcza świadectwo Odysei. 6 W 1795 r.cit. 1. I. że właściwe „prooimia" nie mogły być rozbudowanymi utworami i że nazwą tą można objąć tylko pewną grupę mniej­ szych hymnów homeryckich7. s.. który cytując w. o trudach / mężów półboskich zaśpiewam". 9 8 158 159 . Demodok. Leipzig 1908. 146 nn. do których przecież należy cytowany przez Tukidydesa utwór. Lnni Omerici. Th. I. 13-27. 51. Wszędzie oznaczał tyle co „wstęp". Op. XXVII-XXXIII. 429. Nie można ich wykorzystać jako wprowadzenia do żadnej innej recytacji. Leprooimion est-ilunproeme?. Sinko {Literatura grecka. że są one zbudowane ze strof wyznaczonych przez symbolikę cyfr. 294 etc. Jej charakteru się jednak bliżej nie określa. T. z hymnu Do Apollona pisze. 161. F. Costantini. s.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. [w:] Le texte et les representations. ich zdaniem. A. jak po­ twierdziły to badania współczesnych uczonych9. Abramowiczówna {Etudes sur les hymnes Homiriąues. 15 n. „wprowadzenie". 202. jego zdaniem. J. że jako „prooimia" funkcjonowały niewielkie wstępy na cześć Zeusa i innych bogów. 104). a antyczny komentator w scholiach do tego tekstu wyjaśnia. a taką funkcję miałyby pełnić właściwe „prooimia". Innym dowodem jest świa­ dectwo Tukidydesa. jego krótką pochwałę poprzez epitety. lecz również w prozie. do „prooimion" należą tylko te wiersze. że jakkolwiek nie może być mowy o ich ścisłym związku z właściwymi praktykami kultowymi. co funkcję i dlatego później stosowano go nie tylko do wszystkich rodzajów poezji. s. 161. h. XIX. trąd. XIX. Oprócz formuły końcowej. Paris 1987. miejsce w hymnie XXXII10. Wiinscha4 . Wskazuje na to określenie tym mianem różnego rodzaju pieśni u Homera. Zob. X. 37. „Prooimion" jest zresztą. XVIII. 29 n. Jakie było przeznaczenie tych utworów. 148 n. Dopiero w epoce klasycznej (poczynając od Platona) znaczenie słowa uuvoc zostało zawężone do pieśni adresowanych do bogów. Lallot.

uznając duże Hymny homeryckie za samodzielne utwory literackie. jego zdaniem. na jakie podzielił tzw. 17 Timotheos. 13 Der homerische Aphroditehymnus und die Aristie des Aineias in der Mas. Pfisterem i z R. lecz reprezentują autonomiczny ro­ dzaj poezji tworzonej w heksametrze daktylicznym. a mianowicie te utwory. jak brak tego rodzaju formuł u sporej grupy „hymnów małych"19 i pozostawienie w zbiorze bez redakcyjnej ingerencji wyimków o charakte­ rze dubletów w wymienionych wyżej hymnach: XIII. że obok siebie współistniały pieśni o bogach i o (sławnych) czynach daw­ nych ludzi. 498. s. Lenz. Sikes18. roz­ budowanymi kompozycjami epickimi na temat bogów. Wunscha. Nieuzasadnione jest poza tym określenie charakteru całego zbioru na podstawie trzech „małych hym­ nów". nie mogły pełnić funkcji wstępu i stanowiły. R. von Wilamowitz-Moellendorfa17. Złożoność tej problematyki i dobrze uzasadnioną próbę jej rozwiązania najlepiej ilustruje w swej rozprawie doktorskiej L. J. ed. której publiczna recytacja poprzedzona była zazwyczaj okolicznościowym pozdrowieniem bóstwa. Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft 15. ed. że „prooimion" jest właściwą nazwą gatunkową dla wszystkich hymnów homeryckich i oznacza pieśń adresowaną do bogów poprzedzają­ cą recytację pieśni epickiej (oiun). Meyera15. I HYMNY HOMERYCKIE tej samej pieśni Odysei mamy również świadectwo na temat innego typu wy­ stępu pieśniarza Demodoka. Lenz13. zdaniem uczonej. Bóhme16 i U. Biihl 1937. 497. Meyera. Koln—Wiirzburg 1933. Epizod z wojny trojańskiej recytuje poeta w ka­ meralnym gronie w ramach poobiedniej rozrywki przy biesiadnym stole. które mogło mieć miejsce w VIII wieku przed Chr. 12 Tamże. 16 Das Prooimion. W artykule Hymnos w RE IX. W. Allen. Śpiewa on przypominającą swym charakterem „duże hymny homeryckie" pieśń o miłostkach Afrodyty i Aresa. Halliday i E.W. inne krótkimi. opowieść o Afrodycie i Aresie przedstawia natomiast podczas publicznego występu na agorze. Leiden—New York 1997. Potwierdzają to tematy pieśni śpiewanych przez wspomniane w Hymnie do Apollona (w. hymn XVIII z hymnu IV. 4 0 1 . op. która funkcjonuje jako ich nazwa gatunkowa. Morris. D. Allen. Powell. nie ma nic wspólnego „z poprzedzaniem właściwej pieśni". s. rozwijający się równolegle z epo­ sem bohaterskim12. Bóhme. Wskazują one wyraźnie. s. Sikes. że przyjęciu hipote­ zy o ujednoliceniu zbioru przez redaktora przeczy zarówno zróżnicowanie formuł kończących „duże hymny". H.. 279. że obydwa wystąpienia poety odbywają się w odmiennych okolicznościach.E. 158-160) dziewczęta na Delos oraz repertuar Femiosa i Demodoka w Odysei. W. XVII i XVIII. 19 Lenz. R. że „małe hymny homeryckie" nie muszą być wyłącznie skróconą formą hymnów większych. 160 161 . a „duże" nie muszą być rozszerzoną o część epicką i za­ leżną od poezji epickiej formą małych hymnów. L. wymowny jest w tym przypadku fakt. Stanowią też. poprzedzającymi epicką recytację. Lenza trudno byłoby zaakceptować również twierdzenia H. E. nie tylko praktykę aojdów recytujących pieśni przy akompaniamencie liry. Die Perser. które zawierają formułę wskazującą na przejście do dalszej recytacji. with commentary by T. B. Uczona wy­ snuwa stąd wniosek. W świetle analizy L. W okresie rapsodycz­ nym ewoluowały więc już jako dwa odrębne nurty poezji hymnicznej. czyli poezja hymniczna i świecka poezja epicka. Bonn 1975. Niektóre z małych hymnów są bo­ wiem wyraźnie wyimkami z hymnów większych. Eine Form. inwokacyjnymi zwrotami do bogów. W. małe hymny. R. słusznie podnosi. być może. Jak zauważa J. Leipzig 1903. punk­ tem wyjścia dla dokonanej analizy czyniąc reprezentatywne stanowiska wybitnych uczonych niemieckich: R. Opinia ta jest oczywiście sporym uproszczeniem roztrząsanej przez całe z górą stu­ lecie problematyki związanej z wyjaśnieniem genezy i charakteru zbioru utworów zwanych Hymnami homeryckimi. Wiinsch. 278-286. Inne utwory. lecz także przejście od prywatnej re­ cytacji aojdów do publicznych na wielką skalę występów rapsodów.R. Strauss Clay11. 140-183. Jak zauważyli już T. Halliday.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. s. Nie zgadza się też z twierdzeniem Wunscha o przeniesieniu per analogiam przez Tukidydesa z grupy „małych hymnów" nazwy „prooimion" na Hymn do Apollona i przyjmuje razem z F. Oxford 1936. Wunscha14. analizując stanowisko R. H. sakraler Dichtung der Griechen. lecz tak jak niemieckie „Vor-trag" oznaczała pierwotnie „publiczny występ". E. Hymnische Stilelemente in derfriihgriechischen Dichtung. których formułę końcową zawdzięczamy redaktorowi zbioru. Meyer nie przywiązuje bowiem żadnej wagi do formuły kończącej „prooimia" jako wstępy do dalszej recytacji. Przedstawione przez Homera wystą­ pienia Demodoka odzwierciedlają więc. które są najwyraźniej wyimkami z zachowanych w kolekcji „hymnów większych" 14 15 '' The Homeric Hymns. s. że wszystkie „małe hymny" pełniły funkcję rozpoczęcia i zakończenia wypełniającej środek epickiej recytacji bądź stanowiły ramy dla „dużych hymnów" i że nazwa „prooimion". 2nd ed. [w:] A new Companion to Homer. 18 The Homeric Hymns. hymn XIII jest wyjęty z hymnu II. lecz mogą być zgodnie z ich formułą końcową wstępami do recytacji innych utworów. odzwierciedlenie „prehisto­ rii" naszego zbioru Hymnów homeryckich i ich dwojakie pochodzenie: jedne z nich — podobnie jak opowieść o Afrodycie i Aresie — były od początku samodzielnymi. któremu towarzyszyły tańce i zawody sportowe.cit. które kończą się pozdrowieniem bóstwa.. ramy konstrukcyjne (początek i koniec) dużych hymnów z pominiętą „częścią epicką". hymn XVII z hymnu XXXIII. na­ zwą „prooimion" objął tylko jedną z dwu grup.iss.

adresowanych do Hestii22. Również zakończenia „prooimiów" są typowe. że wszystkie powyższe formy pozostawały pod wpływem starszych pieśni kultowych23. 3. Należy raczej przy­ jąć. 9 nn. cit. niekiedy wprost o sukces w konkursie. stanowiące mieszaninę cech pieśni kultowej i epiki. Poprzez przedstawienie specyficznego działania bóstwa dla ludzi i wymienienie jego „czynów" (eoya) lub „darów" (bwca). Lenz po przeanalizowaniu poglądów wymienionych wyżej uczonych i po roz­ patrzeniu podniesionego przez Bóhme stosunku hymnów homeryckich do kitharodycznego prooimionu i nomosu dochodzi do wniosku. Formuła pozdrowienia i pożegna­ nia zarazem: x«iQ£ jest w nich często jedyną apostrofą do bóstwa wyrażoną w imperatiwie. 2. 1920 i XXXI. Brak jest w tych hymnach części błagalnej. XXXI-XXXIII i w. i I. Patzer. poeta będzie opiewał „ludzki ród półbogów". Die Anfdnge dergriecbischen Tragodie. Forma zewnętrzna utworów i ich szata językowa bliskie były sztuce epickiej. Przywołują jego epitety. 19-22). op.. jak to ma miejsce w hymnach XIV i XVII. jaka ma np. Najlepszym tego dowodem są „małe hymny". 10. ku innej przejdę już pieśni". L. Wiesbaden 1962 s. Kończy je natomiast przeważnie jedna z dwu formuł umożli­ wiających przejście do recytacji właściwego utworu: „Ja zaś o tobie i innej pamiętać będę też pieśni" lub: „Ja zaś zacząwszy od ciebie. błędnie wnioskuje. Jeśli przyjmiemy za Bóh­ me. Lenz.. rozbudowanych opowieści epickich. Muz) jest utkany z wierszy Hezjodowej Teogonii (w. 3. miejsce w Iliadzie I. XX. Składają się na nie zazwyczaj krót­ kie zwroty pożegnalne.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. charakterystycznych dla hymnu kultowego24: 1. 18 n. Zob. 94-97). R. że hymny XIII. ale same do kultu nie należą. Bóhme natomiast na tej podstawie. s. to musimy jednocześnie przyjąć. że przedmiotem konkursu była poezja bohater­ ska. 22 W zakończeniu tych utworów przywołana jest jednak sytuacja wykonywania pieśni.. Meyer (op. który będzie przedmiotem pieśni. 1-26 hymnu XIX. Przez zdanie względne wprowadzają dalszą aretalogię. Bezpodstawne jest również nadanie słowu „prooimion" nowego znaczenia. Realizują to hymny: XI. mą pieśnią więc kieruj" (przekład W. przedmiotu dostarczało natomiast bóstwo. dlaczego w tym samym zbiorze hymnów homeryckich zachowały się obok siebie pełne utwory i ich wyimki. por. błędnie wydedukowanego z użycia tego słowa przez Pindara i Ajschylosa w znaczeniu „pieśń". Ten typ uczczenia bóstwa łączy się przeważnie Zawarta tu jest informacja o udziale w konkursie: „Spraw. które dostarczają przy­ kładów dla wszystkich trzech możliwych form uczczenia bóstwa. XXX. 140 nn. że zachowany zbiór hymnów homeryckich w całości należy objąć wspólną nazwą „prooimion". Appela). jak wiadomo. s. 11. X. z którego wyimkiem jest hymn XVII. op. słowa szacunku.21 Przy całym ich zróż­ nicowaniu można dostrzec jednak pewne stałe elementy ich struktury: 1. że również wszystkie inne „małe hymny" są ekscerptami z zaginionych dla nas „hymnów większych" i stanowią ramy wyznaczające ich początek i koniec. z wyjątkiem hymnów XXIV i XXIX. 2. H. Okazję do tworzenia hymnów rapsodycznych dawały. lub prośba o łaskawość. XXIII. której recytację poprzedzały. że stanowią one gotowe wstępy do rapsodycznych występów. będąc sam hymnem „ma­ łym" nie powinien być również uznany za wyimek z jakiegoś większego hymnu. XVII i XVIII są wyimkami z „hymnów większych". a także IX. a hymn XXV (do Apollona i. 1 nn. 18 nn. 37 nn. roz­ poczynają się od zapowiedzi pieśni bądź w pierwszej osobie („będę opiewał") lub przez inwokację do Muzy. Zastępuje ją tylko krótki zwrot: „wysłuchaj!". XXIV. 20 23 Uzasadnia to w sposób przekonujący H. Por. Wiinsch. Utworami tymi rapsodzi poprzedzali podczas uroczystości religijnych swe występy w konkursach poezji epickiej. którzy potrafili stworzyć samodzielny utwór. XIII. najczęściej związany z prośbą o pomyślność w konkursie. co wydaje się mało prawdopodobne. cit. „Prooimia" rozpoczynają się więc podobnie jak poematy homeryckie i poematy cyklu epickiego. s. cit. że ci. co wprost po­ świadczają hymny VI. a także: XXI. XII. op. 21 Zakończenia obydwu tych utworów potwierdzają. potrzebowali stereotypowych ram dla jego początku i zakończenia. że większość „małych hymnów" homeryckich stanowiła gotowe ramy dla „wy­ miennych". 4. hymn XXXIII. XXIX. Stąd można wysnuć wniosek.. Trudno byłoby w tym przypadku wyjaśnić. Uczony nie daje też odpowiedzi. Brakuje im zdecydowa­ nego wezwania w wołaczu i przywoływania boga. przypominają również formę homeryckiej modlitwy.. W strukturze formalnej i tematycznej owe hymny rapsodyczne zawdzięczają wiele li­ rycznym hymnom kultowym. uroczystości religijne. Przez przedstawienie epizodu z jego „świętej historii". czy np. jak zgodnie z ich funkcją nazywano je w starożytności. 451 nn. Przez wysławianie specyficznego objawienia się bóstwa w charakterystycznej dla niego sytuacji. w hymnach XV-XVIII. XXV. jak np. cit.. XXII. I HYMNY HOMERYCKIE i które najprawdopodobniej funkcjonowały jako „wstępne pozdrowienie bóstwa" w sy­ tuacji. Okolicznościom zewnętrznym zawdzię­ cza więc „prooimion" swą funkcję pośredniczenia między kultem i świecką poezją epicką i swoje cechy gatunkowe. 24 162 163 . na cześć którego odbywały się powyższe uroczystości. z reguły historii naro­ dzin. bym w tym oto agonie zwyciężył.. gdy rapsod występował w konkursie jako kolejny artysta.. Wszystkie. Również w sferze tematycznej „prooimion" jest spadkobiercą starszej formy hym­ nu kultowego. Lenz. 101 nn. oraz XXXII. „objawienie". Wymieniają imię boga.

Jest bowiem w pełni zrozu­ miałe. stały zatem do dyspozycji rapsoda. z którego zachowały się tylko dwa frag­ menty. Są to: hymn II Do Demeter. na którą wypadnie zwrócić uwagę przy krótkiej prezentacji każdego z nich.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. XIX. hymn IV Do Hermesa i hymn V Do Afrodyty. I HYMNY HOMERYCKIE z opisem jego epifanii (typ 2). Wymowny jest w tym względzie fakt. który oczywiście mógł je łączyć i tworzyć z nich własne kombinacje. Wszystkie po­ wyższe elementy z wyjątkiem scen na Olimpie są z reguły przekazane wraz z fabułą wybranej w hymnie legendy. że na występach rapsodycznych. Lenza typów aretalogii wszystkie hymny homeryckie można podzie­ lić na trzy grupy utworów w zależności od tego. przybierająca postać opowieści o narodzinach boga. Podstawowymi formami aretalogii bóstwa pozostaje przy tym przedsta­ wienie jego epifanii oraz charakterystycznej dlań sfery działania. nie mogą być w tej sytuacji uważane za relikty hymnów „większych". Są bowiem charakterystyczne tylko dla tych hymnów. która stała się podstawowym elementem struktury „dużych" hymnów homeryckich. a nie w tle działania bohaterów. podporządkowane mu jako epizody. hymn III Do Apollona. posiadają wiele cech wspólnych. To te właśnie utwory. 1. Rapsodzi. również ten utwór. to również i ten mit pełni funkcję aretalogii (uczczenia). to przedstawiają ich jako samodzielne istoty. Z powyższych trzech typów na dalsze przekształcenia najbardziej podatne okazała się opowieść mityczna. która pełni funkcję ich aretalogii. lub takimi. Przyjrzyjmy się więc funkcjo­ nowaniu tych elementów nieco bliżej zaczynając od e t i o 1 o g i i2f>. cit. XXXI-XXXIII. na różnego rodzaju uroczystościach religijnych. Powyższe trzy sposoby uczczenia bóstwa. wyko­ nywanych przez aojdów w megaronach wielmożów w ramach poobiedniej rozrywki. interesują się bogami nie odgrywającymi u Homera większej roli. utwory te. Podsumowując powyższe uwagi. wykształcone w pieśni kultowej. można zatem powiedzieć. Przedstawienie bogów w hymnach rapsodycznych jest dalekie od obrazu bogów olimpijskich w eposie homeryckim. że w przytoczonym przez poetę epizodzie mitycznym aretałogia objawia się w sposób paradygmatyczny. powtarzające się w hymnach ele­ menty konstytuujące ich fabułę potwierdzają pośrednio jednorodność tego gatunku. że w świetle wyróż­ nionych przez L. cieszyły się szczególnym powodzeniem opowieści zawierające powyższe typowe ele­ menty. Cztery wyliczone powyżej. takimi jak Demeter i Persefona. Selene. czy akcent w nich spoczywa na dzia­ łaniu. Gaja. ale opartą na jednostko­ wym zdarzeniu pars epica w hymnie VI do Dionizosa. zasługiwały za­ pewne w oczach starożytnych najbardziej na miano homeryckich. Jeśli natomiast przedstawiają tych sa­ mych co w eposie bogów. Ich regularne pojawianie się w przedstawionych w hymnach legendach pozwala jednak wniosko­ wać. inspirując się kultem. z akcentem spoczywającym głównie na działaniu i postaci bóstwa. czy też przed ludźmi dla założenia kultu. można dołączyć do grupy „hymnów dużych". Do pierwszej grupy należą: 25 26 Op. dzieląc z eposem homeryckim nie tylko miarę wiersza. Motorem napędowym ich akcji jest z re­ guły jakiś k o n f l i k t i jego rozwiązanie. 14-20. Macierz zwierząt. jak to zauważył już L. legendy związanej z ustanowieniem kultu lub z wyja­ śnieniem jakiegoś jego przydomku kultowego lub jakiejś jego funkcji. jak to ma miejsce u Homera. z akcen­ tem położonym na „opowieść". s. Hymny „duże" można w tym przypadku traktować jako rozwinięcie typu mitologicznego. Ich wspólną cechą jest przedstawiona żywo w udramatyzowanej poprzez przemówienia formie opowieść mityczna o bogach. Hestia. XXVI. Pan. Poprzez konkretne zdarzenie mitologiczne odsłania i obiektywizując sławi charakter i potęgę opiewanego boga. Meisenheim 1963). Inny sposób przedstawienia bo­ gów przez hymn i epikę bohaterską wynika głównie z ich odmiennych uwarunkowań i założeń gatunkowych. że w hymnach z reguły przedstawia się p i e r w s z e w y s t ą p i e n i e b o g a . Problem ten dokładnie wyjaśnia D. Hymny „małe". W mniej lub bardziej ścisłym związku z tym konfliktem pozostają zazwyczaj. które z reguły należą do typu zainteresowanego mitem. Nie są więc wytworami samych rapsodów. Kolk (Der pythische Apollonhymnus ais aitiologkche Dichtung. Czwartym typowym dla wszystkich „dużych" hymnów elementem jest e t i o l o g i a . lecz tak­ że technikę i formy narracji z dialogiem i typowymi scenami na czele. Mimo bogactwa i całej tematycznej różnorodności. którzy w ogóle u Homera nie występują. Legendy opowiadane przez rapsodów wobec tłumnie zebranej publiczności różniły się w sposób zasadniczy od opowieści o bogach w sagach bohaterskich. jak to widzimy w hymnach: VI. Biorąc pod uwagę niezbyt wprawdzie rozbudowaną. na postaci. s c e n y e p i f a n i i i s c e n y n a O l i m p i e (z udziałem Zeusa).. Beitrage zur Klassischen Philologie 6. 27 nn. Do grupy tej należał też nie­ wątpliwie zaginiony hymn I Do Dionizosa. Jeśli obok epifanii lub opisu działalności boga pojawia się również przytoczony mit o jego narodzinach. liczący 59 wierszy. słownictwo i formułowy styl. Dioskurowie. „DUŻE" HYMNY HOMERYCKIE W zbiorze 33 hymnów zwanych homeryckimi cztery utwory ze względu na roz­ budowaną część narracyjną i rozmiary dorównujące pojedynczym pieśniom Iliady i Odysei zyskało miano „dużych hymnów". 164 165 . czy to przed innymi bogami zaraz po jego na­ rodzinach. czy też na „świętej historii" opiewanego bóstwa. Lenz25. jak np. Dionizos.

które mają wpływ na przebieg akcji. Demeter podejmuje akcję wobec porywaczy swej córki. powiązanych z jakimś miejscem i posiadających oparcie w micie. stanowi bezpośrednią paralelę dla hym­ nów homeryckich. spotykamy również w eposie homeryckim.). Można tu wymienić np. O narodzinach boga i ustanowieniu jego kultu opowiadał także fragmentarycznie zachowany hymn I Do Dionizosa. W hymnie Do Demeter cała fabuła podporząd­ kowana jest ustanowieniu kultu bogini w Eleusis. Żywa w „dużych hymnach" akcja dramatyczna wyrasta z reguły. ale — jak zauważa L.) i wypicie kykeonu przez Demeter (h. w „dużych" natomiast jest podporządkowana tokowi narracji. z przekazanego wraz z mitem konfliktu.). 2. Uczczenie boga podczas urządzanej na jego cześć uroczystości jest jednoczesnym świętowaniem po­ czątków tej uroczystości. hymn XVIII Do Hermesa. 18 Epiphanie. 211 n.s. h. on sam wprowadzał ich w błąd. Afr. XIX. a z gru­ py „małych hymnów": hymn VI Do Afrodyty. kim jest. a część druga -— w Delfach. przedstawia po­ eta Apollona w całej jego chwale jako potężnego łucznika na początku części delijskiej (h. część delijska hymnu Do Apollona. Op. W ten sposób można wytłumaczyć nierozerwalny związek między etiologicznie uwarunkowaną sławą boga i miejscem jego kultu. Żadna inna z dość licznych scen boskich przedstawionych w Ilia­ dzie i Odysei nie ma związku z kultem. Hymn VII Do Dionizosa zawiera etiologiczne uzasadnienie powstania delfinów. RE. Mit stawia je więc w sytuacjach zagrożenia i konfliktu. Dion. Apoll yil-yjA. Dem. W części delijskiej hymnu Do Apollona. lub gdy wyczuwali. 3. 493-496 — całego szeregu kultowych przydomków Apollona. Bóg przedstawia się ludziom... ale — jak trafnie zauważył F. w h. Suppl. hymn Do Hermesa.. Afr.. 135 n. 282. VI. gdy intryga Hery zatrzymującej boginię porodów godzi w Apollona jeszcze przed jego urodzeniem. Obok tego rodzaju spokojnych i obrazowych przedstawień postaci boga w hym­ nach pojawia się z reguły jako czynnik motoryczny akcji — epifania. Podobnie pierwsza częs'ć hymnu Do Apollona poprzez s'więtą opowieść wyjaśnia założenie jego kultu na Delos. Jego aQ£xai muszą być zdobyte i potwierdzone czynem. Epifania boga połączona jest z reguły z jego „roz­ poznaniem". lecz z sytuacji uroczystości religijnych.) i pojawienie się Dionizosa na morskim wybrzeżu (h. A7A nn. Odblaskiem epifanii jest również to. 130 nn. Dem. szp. 385 nn. które pozwalają na ujawnienie się zalet opiewanego boga. 256 nn. 138 nn. nie towarzyszy jej epifania potęgi boga ani jego uczczenie na Olimpie. Epifania we wszystkich tych przypadkach jest częścią akcji fabularnej. przychodzą jej na pomoc liczne boginie.). jako legenda zaczerpnięta z kultu Dionizosa. Sceny boskiej epifanii. w h. które samo musi wywalczyć sobie pozycję. Dion. Konflikt ten ma uzasadnie­ nie w koncepcji bóstwa. ofiarę „całopalenia" złożoną bogom przez Hermesa (h. Hermes przeciwko Apollonowi. że pełni podobne funkcje jak motyw anagnorismos w dramacie. cit. kończący epokę bohaterską (półbogów). nie jest przedstawieniem „pierwszego" wystą­ pienia boga. 187 nn. którzy nie rozpoznawali go dotychczas. Jedną z najbardziej typowych form uczczenia bóstwa w hymnach homeryckich jest ukazanie (się) boga w charakterystycznej dla niego postaci. Bóg daje się w końcu rozpoznać po to. 172 nn.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I HYMNY HOMERYCKIE hymn I Do Dionizosa. któremu się bóg objawia. XXXIII. Pfister29 — u Homera podczas epifanii boga głównym bohaterem jest zawsze człowiek.9 — Dioskurów. 166 167 . (VII) 55 nn.). moment ten staje się zazwyczaj momentem kul­ minacyjnym bądź zwrotnym akcji. których skutki trwają nadal. w h. a boginie. przed którymi zaprezentował swą postawę i wolę „objęło wówczas zdumienie" (w. 182 nn. Apoll. mu­ si stać się tym. Lenz28 — tylko historia ukarania Likurga opowiedziana w Iliadzie (VI. 61 nn.) adresowanego doń hymnu. 2 nn.) i pytyjskiej (h. a zwią­ zek Afrodyty z Anchizesem potraktowany jest jednocześnie jako ostatni związek mię­ dzy istotą boską i człowiekiem. Dem. aby objawić się w jeszcze większej mocy. Apoll. 198 n. Apoll. Nic więc dziwnego.). Podobny charakter ma opis dokonanej przy udziale Charyt toalety Afrodyty i jej przejście w scenerii dzikich zwierząt przez Idę (h. h. W eposie homeryckim można znaleźć wprawdzie szereg scen boskich. 27 W h. w których konflikt stanowi podstawę ukazanej w nich akcji dramatycznej. Ta forma sławienia boga stanowi w grupie „małych" hymnów podstawową i samodzielną strukturę. Apollo przeciw nimfie Telfuzie i smokowi w Delfach. Dochodzą do tego pojedyncze czyny boga. hymn XIX Do Pana i hymn XXVIII Do Ateny. jaką posiada. urzeczone przyszłą wielkością mającego narodzić się dziecka. Hymn Do Afrodyty przynosi etiologię królewskiego rodu Eneadów. Herm. 1. IV. wyjaśnione jest w ten sposób imię Eneasza. jak wyżej wspomnieliśmy. W takich funkcjach jawi się w h. 47 — Pana. znajdującemu swój punkt kulminacyjny w scenie epifanii. [VII] 2 nn. h. potraktowane jako „święte aition". Porównywalne z tym jest rów­ nież wejście Demeter do pałacu Keleosa (h. Typ opowieści wyznaczony przez historię narodzin boga lub ustanowienia jego kultu nie wywodzi się z eposu homeryckiego. Niekiedy tego rodzaju poje­ dyncze zdarzenie staje się „przyczyną" nadania komuś lub czemuś imienia lub przy­ domku27. Dionizos przeciw piratom. Mając tę scenę przed oczami. że Delos po narodzinach Apollona „cała okryła się złotem". Kiedy wraz z rozwojem akcji przybiera swą właściwą po­ stać i przemawia do ludzi jako bóg. kim aktualnie jest.

1985. L. Sceny na Olimpie nie są obce również eposowi homeryckiemu. Bogini nie jest tu przedstawiona in corpore w scenie na Olimpie. który w artykule Cynatheus'Hymn to Apollo ( C Q 2 5 . Przedstawionym w hymnach bogom zależy. Warszawa 1959. czy i dlaczego jego część delijską i pytyjską traktuje jako jedną całość lub jako dwa odręb­ ne utwory. których boscy bo­ haterowie —. Specyficzne wyko­ rzystanie tego motywu obserwujemy w hymnie Do Afrodyty (247 nn. że pytyjską część 30 Szeroki przegląd badań nad hymnem Do Apollona daje K. jak po­ szczególne bóstwa zdobywają konkretne funkcje i zaszczyty. s.. w różnych miejscach (na lądzie. nie mógł pominąć milczeniem kwestii. W Teogonii Hezjoda znajdu­ ją zresztą paralele sceny olimpijskie przedstawione w hymnach Do Dionizosa I. 31 168 169 . że w przekazanym przez rękopisy hymnie Do Apollona są połączone w jedną całość dwa samodzielne utwory: Hymn do Apollona Delijskiego (w. Już nigdy nie będzie mogła łączyć ich w miłości ze śmiertelnikami (250 nn.) i wynurzona z fal Afrodyta (201 nn. Sceny prezentacji boga na Olimpie wydobywają rangę opiewanego boga wśród bogów olimpijskich i są niewątpliwie ważnym elementem jego aretalogii. która miała się znaj­ dować w świątyni Artemidy na Delos33. Ktokolwiek od tej pory zajmował się interpretacją tego utworu. w hymnach sami są głównymi bohaterami i z ich perspek­ tywy patrzy się na ludzi i na całą przedstawioną rzeczywistość. 179-546)30. w h. Z polskich uczonych wymienić tu można nazwiska Z. 33 Zob. Co więcej. Stanowisko zajęte w powyższej kwestii rzutowało oczywiście z kolei na sposób traktowania wzajemnych relacji między częścią delijską i pytyjską utworu. a nawet VIII stulecie przed Chr. h. w h. 20-62).).. który wystąpił z tezą.. wybitny filolog holenderski D. s. I HYMNY HOMERYCKIE W hymnach sytuacja jest odwrotna: ludzie są statystami. Ograniczenie władzy Afrodyty jest spełnieniem się woli Zeusa. Apoll. Ruhnken (17231798). 71-81. 32 W szczupłym gronie zwolenników przeciwstawnej tezy znalazł się wybitny uczony brytyjski M. Fórstel. 312 nn. Wilno 1937) i T. Hymn do Apollona Przez ostatnie dwa stulecia badania nad hymnem homeryckim Do Apollona zosta­ ły wyraźnie zdominowane przez kwestię jego jedności kompozycyjnej. a raczej świadkami objawie­ nia się boskiej postaci. O ile w eposie homeryckim bogowie z reguły są zaangażowani w ziemską akcję bohatera i przedsta­ wieni z jego perspektywy. Abramowiczówny {Etudes sur les hymnes homeriąues. op. Motyw ten zaznacza się mocnym akcentem również w kilku „mniejszych" hymnach. Epifania staje się doskonałą okazją. s. datowanego przez wielu badaczy na VII. s. W polskiej literaturze problem podziału tego utworu omawia dogłębnie W. W przypadku akceptacji dokonanego przez Ruhnkena podziału. Fórstel {Untersuchungen zum Homerischen Apollonbymnos.). h. Ap. a Olimp traktuje po prostu jako miejsce ich stałego pobytu. by ich boską wiel­ kość objawić ludziom jako przykładową.podobnie jak Muzy (68 nn. wyspach i morzu) starożytnej Grecji. I. W hymnach natomiast sceny na Olimpie przedstawiają pokojowe współdziałanie bogów i akceptację ustalonego przez Zeusa porządku.) — tuż po urodzeniu mają okazję stanąć na Olimpie przed Zeusem i bogami olimpijski­ mi i potwierdzić zakres swych godności i władzy. Bogowie nie interesują jednak Homera jako bóstwa kultowe. West. hymny natomiast pokazują. Widzimy to w h. i 484 nn. 474 nn. W hymnach podobnie jak u Hezjoda wiodąca jest w tym względzie rola Zeusa. 161-170) uzasadnia chronologiczny i strukturalny priorytet Hymnu do Apollona Pytyjskiego. Z „pomyślaną" sceną na Olimpie połączone jest zatem wyjaśnienie ważnego dla kultury greckiej „aition" końca epoki bohater­ skiej. 1-178) i Hymn do Apollona Pytyjskiego (w.) 186 nn. to jednak niemal stałym elementem jawi się w nich epizod przedstawiający p o b y t l u b p r e z e n t a c j ę t y t u ł o w e g o b ó s t w a n a O l i m p i e . W Teogonii (881-885) mówi się tylko ogólnie o dokonanym przez Zeusa podziale „zaszczytów".. Dion (I) 13 nn. XIX (Do Pana) i XXVIII (Do Pallas Ateny) połączony jest z motywem narodzin i jawi się jako pierw­ sza prezentacja bóstwa i pierwsze jego przyjęcie w gronie bogów olimpijskich.) 2 nn. Chociaż akcja fabularna w „dużych" hymnach homeryckich rozgrywa się zasadni­ czo na ziemi. Czegoś ta­ kiego nie znajdziemy w żadnej scenie epifanii w eposie homeryckim. Me­ ander XL. snuje wobec Anchizesa wizję utraty swej do­ tychczasowej władzy nad bogami olimpijskimi. (pyth. że Hymn do Apollona Pytyjskiego powstał znacznie później i jest naśladownictwem Hymnu do Apollona Delijskiegoi2. (del.). w Ilia­ dzie stanowią ważny element świata przedstawionego i akcji poematu. 21 nn. Sinki {Zarys Historii Literatury Greckiej. 504 nn. przyjmowano zarazem najczęściej. Do Hermesa i „małych" hymnach Do Afrodyty (VI) i Do Pana (XIX). Homer nie przedstawia narodzin żadnego z nich. Poczęty ze związku z Anchizesem Eneasz jawi się w tym świetle jako ostatni he­ ros (f|ui§£oc). ale jest tam obecna w swych my­ ślach.. Appel {Zagadnienie jedności lub podziału homeryckiego Hymnu do Apollona. aby żą­ dać od ludzi czci okazywanej w kulcie (h.). Dem. Ubolewając nad swym upadkiem. Zebrania bogów mają na ogół przebieg burzliwy i zawsze dotyczą spraw ludzkich. W hymnach: VI {Do Afrodyty). który podobnie jak Zeus Hezjoda jest najwyższą instancją ustanawianego przezeń porządku kosmicznego i moralnego świata. a także — przy założeniu.. związanych z akcją poematu. co do niedawna było rzeczą niemal powszechną31.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 270 nn. 1975. Bochum 1979. Tę długotrwa­ łą dyskusję zapoczątkował w 1782 r. s. Dem 460 nn. Herm. 148). cit. 1-2. Poza kryterium stylistycznym i językowym podstawę tak wczesnego datowania delijskiej części utworu stanowi leukoma z wyrytym tekstem hymnu.

. W. [w:] Arktouros: Hellenie Studies presented to BernardM. M.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Teza ta stanowi punkt wyjścia dla rozprawy A. 504-501 r.S. nie można tego traktować jako kryterium chronologicznego. 95-101 i 305-55). 34 downictwa. Clay. Janko. uczeni dostarczają dość przekonywających dowodów świadczą­ cych o jego jedności kompozycyjnej. w świetle analizy A. milczenie na temat wyścigu rydwanów w Delfach. s. 37 Op. związanego z ujarzmianiem źrebców. 54-60. s. jak hymny homeryckie. W podobny sposób Hezjod w „prooimion" Teogonii dokonuje przejścia od Muz Helikońskich do olimpijskich. 173-186. Princenton 1989. 35 Kynaithos. 38 Zob. Por. s. Form andMeaning in the Major Homeric Hymns. a nikt przecież nie twierdzi. motyw gniewu Hery (w. ale można to wyjaśnić jako konsekwencję ingerencji kapłanów z Delf w tekst utworu. należy raczej traktować jako wyraz jego jedności kompozycyjnej. Jeśli nawet traktujemy homerycki hymn Do Apollona jako jeden utwór. Obracamy się w tym względzie wyłącznie w świecie mniej lub bar­ dziej prawdopodobnych hipotez. 2-13 i 186-206). Aloni: Aedo e i tiranni. Jest to niewątpliwie to samo bóstwo i czcząc je w obydwu najważniejszych. I HYMNY HOMERYCKIE jest późniejsza — zawarte w niej aluzje historyczne do pierwszej Świętej Wojny i zniszczenia Krizy. R. 170 171 . Ostatnie 150 wierszy poświęca wyjaśnieniu początku kultu Apollo­ na w Delfach z przydomkiem Delfinios. The Politics of Olympus. Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction. uroczystości religijne połączone z konkursem po­ etyckim ku czci Apollona na Delos36. 30-45 i 215.) jako pierwszy recytować na Sycylii poematy Homera. rapsodowi z Chios. Ta część charakteryzuje się przy tym wielkim zamiłowaniem poety (nieznanym w części pierwszej) do wyjaśniania „pierwszych przyczyn" kultu. a zwłaszcza jego monografia From Delos to Del­ phi. wprowadzone­ go na igrzyskach w 586 r. rozwinięte w w. W świetle prze­ prowadzonej przez uczonego analizy całego hymnu w aspekcie strukturalnym. W minionym dwudziestoleciu odżyła na nowo sprawa przypisania przez Pindarowego scholiastę (Nem. M. które uważane były dotychczas za przejaw naślaZob. 230-238 znajdujemy wyjaśnienie osobliwego rytuału w kulcie Posejdona w Onchestos. który według tego świadectwa miał w czasie 69 Olimpiady (tj. Polikratesa w 522 r. Burkert35. s. Homer. 2) autorstwa tego hymnu Kynajthosowi. 529-537). który usiłował wykazać. połączony z zapowiedzią jego funkcji oraz ustanowienia obrzę­ dów kultowych i opisem odbywającej się tam aktualnie uroczystości. J. określenie ich funkcji). W w. i to nie tylko Apollona.245). Hesiod and the Hymns. s. takie jak: katalogi geograficzne (w. Janko. 36 Zob. 87-89. Pierwszą wyznacza mit o narodzinach bo­ ga na wyspie Delos. reto­ rycznym i tematycznym okazuje się. Millera. Świadectwo scholiasty Pindarowego z całą powagą potraktował dopiero w 1979 r. W świetle posiadanych świadectw nie ma oczywiście możliwości pełnego rozstrzy­ gnięcia sprawy autorstwa tego hymnu ani określenia okoliczności jego skomponowa­ nia i wygłoszenia. uważane dotąd przeważnie za nieporadną próbę połączenia dwu oddzielnych poema­ tów. W. że Kynajthosowi okazję do połącze­ nia obydwu części hymnu i jego wygłoszenia w całości stworzyły ustanowione przez tyrana Samos. Cam­ bridge 1982. Ricerche sull' inno omerico a Apollo (Roma 1989). 53-62. 1979. szeroko przedstawione jest spo­ tkanie Apollona z nimfą Telfuzą wyjaśniające jego tradycyjny epitet kultowy — Telfusios (244-277 i 375-387). drugą — legen­ da kultowa na temat założenia przez samego Apollona wyroczni delfickiej (znalezienie w Pytho odpowiedniego miejsca. Berlin 1979. Przejście łączące opowieść o narodzinach boga na Delos i o założeniu wyroczni w Delfach. Podobnie brak jest pod­ staw do oddzielania Apollona czczonego na Delos i czczonego w Delfach. że stylistyczne i tematyczne paralele dostrzegalne od dawna między jego pierwszą i drugą częścią. Starą nazwę miejscowości Pytho wyjaśnia poeta jako „Gniłki" —. 57-67. Homer. centrach jego kultu podkreśla poeta jego panhelleński charakter. Na uwagę zasługują w tym względzie prace ame­ rykańskiego uczonego A. TAPhA CIX. cit. Tak późna data występów Kynajthosa jako pierwszego propagatora poezji homeryckiej na Sycylii podważała oczy­ wiście wiarygodność tego świadectwa i dlatego przez długi czas nie było ono przez nowożytnych badaczy brane pod uwagę przy ustalaniu czasu powstania naszego hymnu. w których ma miejsce stylizacja na epos homerycki. Cha­ rakterystyczny dla ekskursów etiologicznych części pytyjskiej nieco zawiły i prozaicz­ ny styl kontrastuje wprawdzie z bogatym i swobodnym stylem części delijskiej. W części pytyjskiej zauważono wprawdzie bardziej skrupulatne przestrzeganie efektów zaginionej digammy38. Podstawy te nie mają jednak siły dowodu i są nadal przed­ miotem sporu uczonych34. A Literary Study ofthe Homeric Hymn to Apollo (Leiden 1985). a wśród nich również jako Homerowy własny Hymn do Apollona. Millera jawi się jako świadome i zręczne wykorzystanie konwencji hymnicznej dla połączenia w jedną całość dwu wątków narracyjnych37. tegoż autora: The Address to the Delian Maidens in the Homeric Hymn to Apollo: Epilogue or Transition!. pod jakim był czczony również na Krecie. Korzystając natomiast z wypracowanych przez lite­ raturoznawstwo metod analitycznych i z coraz lepszej znajomości kultury greckiej w epoce archaicznej.przez połączenie jej ze skazaniem na „gnicie" zabitej przez Apollona „wężycy" (363-374). sprowadzenie kapłanów. sceny na Olimpie (w. musimy w jego kompozycji uwzględnić dwie części. wybór miejsca kultowego i zapewnienia kapłanom życia z ofiar (w. Polycrates and the Homeric Hymn to Apollo. Knox. W strukturze języka i stylu badacze nie dostrzegają poza tym jakichś znaczących różnic między częścią delijską i pytyjską poematu. 112-115. że opiewanie Muz z przy­ domkiem „Olimpijskie" stanowi przedmiot innego utworu. ale w tego rodzaju utworach.

Allen. 302469) przeplata się z akcją Demeter. h. Struktura fabularna tego utworu wyrasta z połą­ czenia motywu porwania Persefony przez boga śmierci Hadesa z motywem przybycia jej matki Demeter do Eleusis. zaś Zeus na to mądry zezwolił. 31. tj. Hymn do Demeter Hymn do Demeter dotarł do nas tylko w jednym średniowiecznym rękopisie. jak np.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a ludzie. 569. Nie przeszkadza to na podstawie chociażby braku wzmianki o Atenach datować Hymn do Demeter na VII stulecie. przyroda zaczęła obumierać. że została ona porwana za przy­ zwoleniem Zeusa. 161-170). Matthiae dopiero pod koniec XVIII stulecia. Afr. Afr. 8). w którym akcja porwania (w. nie pozwolił poecie na rozwinięcie motywu porwania Persefony. Tak w największym skrócie przedstawia się treść fabuły Hymnu do Demeter. 257. dowiaduje się od Heliosa. zrywając budzące jej zachwyt kwiaty wiosenne. CQXXV. Anurjteooc — N 322. Dem. jak widzimy. 156. A 217). Historię porwania przez Hadesa Persefony jako córki Demeter i Zeusa zna natomiast Hezjod. że tylko odzyskanie córki może zmienić jej postawę. 205. Rozpatrywana w świetle tradycji epickiej powyższa opowieść zaskakuje nas swoim nowatorstwem. Demofonta. gdzie przyjmuje funkcję piastunki królew­ skiego syna. h. 397). którą oznajmia uradowanym ze spotkania bo­ giniom (Demeter. Gdy zrozpaczona Demeter. Afr. 284. Od tego momentu nie przestaje on intrygować badaczy starożytności walorami swego stylu. Dem. że modelem dla niej jest część pytyjska39. gdy wraz z Oceanidami „na Nysejskiej równinie" wesoło ba­ wiła się na łące.) mówi: Wszedł on [Zeus] również do łoża Demetry wszechżywicielki ona mu białoramienną Persefonę zrodziła." (w. polecił Hermesowi uwolnić i wyprowadzić z Erebu Persefonę. Dlatego bogini może przebywać ze swą matką tylko przez dwie trzecie części roku. Heitscha należy przyjąć. 1-90) i powrotu ze świata zmarłych Persefony (w. Nie wykluczone. odkrytym zaś w Moskwie przez Ch. że sam charakter kata­ logu małżeństw Zeusa. 912 nn. F. że mają one bardziej pierwotny charakter w Hymnie do Afrodyty i dlatego są wskaźnikiem jego chronologicznego priorytetu. przez L. 268). ale nig­ dzie nie mówi się.: TLuaoxoc (h. Chcąc go uczynić nieśmiertelnym. a do pewnego stopnia również kompozycję zawdzięcza najprawdopodobniej lokalnej legendzie kultowej wyjaśniającej początki i charakter misteriów eleuzyńskich. Persefonie i Hekacie) przybyła do Eleusis Rea. Taka jest zresztą również wola Zeusa. Afr. 476 n. Ponieważ zrozpaczopa bogini zaniechała przebywając wśród ludzi swych boskich funkcji zapewniających płodność natury. Cytowane wiersze Hezjoda nie zawierają. 466. na okres gdy Eleusis nie było jeszcze włączone do gminy ateńskiej.W. Pogodzona z wolą Zeusa Demeter ożywia przyrodę i poucza królów Eleusis: „jak wypełniać ofiary i piękne odprawiać misteria. Dem. h.. Nie można jednak 172 173 . 188 n. W poematach Homera na próżno bowiem szukalibyśmy jakiejkol­ wiek wzmianki świadczącej o jej znajomości. 33. 5). którym zagrażał głód. Afr. a następnie w towarzystwie Hekate. Kat' ó u u a x a icaAa |3aAo0rja (h. Afr. 597. Halliday i E. w kontekście którego wymieniona jest Demeter i jej córka. poszukując bezskutecznie zaginionej córki. paSuKoAnoc (h. która po stracie córki przebywa w roli piastunki królewskiego syna w Eleusis (w.M. s.) W świetle analizy tych sformułowań dokonanej przez E. ueAaSoou icuoe Kdcn (h. 194). 1975. które spotykamy tylko w tym utworze i w Hymnie do Afrodyty. prze­ chowywanym obecnie w Lejdzie. cp 76). KaAuKumę {h.) i powraca w towarzystwie bogiń na Olimp.40 swą treść. Gdy te niecodzienne praktyki wychodzą przypadkiem na jaw. h. Co więcej. natychmiast opuszcza Olimp i przybrawszy postać staruszki w swej ziemskiej wędrówce przybywa do Eleusis. a na jedną trzecią musi powracać do męża i królestwa zmarłych. Dem. h. swej kompozycji i treści. 157. wymieniane jest również wśród śmiertelnych kochanek Zeusa (l 326) i jako imię kochanki bohatera kreteńskiego Jazjona. chociaż występuje podobnie jak u Hezjoda (Pr. Persefony w momencie. Zaniepokojony powyższą sytuacją Zeus na próżno przez swych posłańców próbował obietnicą darów i zaszczytów skłonić Demeter do zaprzestania gniewu i powrotu na Olimp. Hades w momencie pożegnania z boginią uciekł się jednak do podstępu i dał jej do zjedze­ nia pestki granatu. Aexoę Ei3crtoa>Tov {h. Skomponowany najprawdopodob­ niej w VII wieku przed Chr. karmi go potajemnie ambrozją i w porze nocnej „niby głownię zanurza w ogniu". Dem. h. Dem. Dopiero gdy poznał.R. a Hades porwał ją od jej matki. 470-84). 91-302) i z kolei po odzyskaniu córki ustanawia tam swoje święte obrzędy (w. h. K 495. I HYMNY HOMERYCKIE Wobec braku w części delijskiej zainteresowania etiologią trudno natomiast byłoby zgodzić się z tezą. Akcja utworu rozpoczyna się od opisu dramatycznej sceny porwania i uprowadzenia do krainy zmarłych przez Hadesa córki Demeter. obie boginie nie pozostają tam w żadnym ze sobą związku. 285). odsłania wówczas swą boską postać i poleca Jest to teza głoszona m. navT£ooi TETIUEVOC d$avaToicnv (b. najpierw sama.in. żadnej wzmianki na temat jakichkolwiek konsekwencji tego porwania. Już T. której imię.E.) zwrócili uwagę na pewne rzadkie słowa i wyrażenia. 350 nn. 173 n. Westa {Cynaethus'Hymn to Apollo. Sikes w swym komentarzu (s. Jest to bowiem najstarsze i jedyne w swoim rodzaju świadectwo literackie związane z misteryjnym kultem Demeter i jej córki Persefony w Eleusis. Persefona jest wprawdzie nazywana córką Zeusa i przedstawiana jako „królowa świata zmarłych" (I 457. W. Dem.. Afr. 805) w zwrocie: „plony Demetry" (mctn. przestali bogom składać ofiary. który w Teogo­ nii (w. że jej matką jest Demeter.. 40 39 zbudować dla siebie w Eleusis świątynię.

I HYMNY HOMERYCKIE wykluczyć również możliwości.). by wydać za mąż swą córkę za władcę zmarłych. przez żądanie kultowej czci i zmianę wyglądu dystansuje się od ludzi. 5-12). ale ostatecznie pozwala matce i córce ustalić więzy ze światem górnym i podziemnym i poprzez ustanowione misteria dostarczyć lekarstwa na ludzką śmiertelność. a nie darem uprawy rolnictwa. II. W swym cierpieniu solidary­ zuje się z cierpieniem ludzi (por. szczególnego rodzaju miejsce pobytu. 49. 216 n. Zeusem Chtonios. Hymn kończy się ustanowieniem misteriów. uwieńczoną ustanowieniem „świętych obrzędów". przedstawiona w Hymnie do Demeter opowieść różni się od dość licznych paralelnych przedstawień mitu o porwaniu Kory w wielu wy­ mownych szczegółach. 270 n.). Wzmianka o tym. por. Richardson. w. Ausg. jej zagniewanie na Zeusa (w. w którym pierwotny zamysł Zeusa. 242 rin. Stary agrarny mit hymn nasz przekształca w olimpijski dramat. wprowadzony już w tym miejscu utworu (w. Oxford 1974. Świątynia jako jej nowe. op. ponieważ pozwala na rehabilitację bogi­ ni w świecie ludzkim. von WilamowitzMoellendorf pisał na tej podstawie wręcz o „późniejszym stworzeniu epizodu eleuzyńskiego na kanwie akcji Kory"42.). 91). a więc najpóźniej pod koniec VII stulecia przed Chr. że rolnik winien zanosić modły o obfite plony do „Podziemnego Zeusa i świętej Demeter" w momencie rozpoczynania wio­ sennego siewu {Pr. 42 Der Glaube der Hellenen. lecz w pierwszym rzędzie staje się pomo­ stem między epizodem eleuzyńskim i akcją Persefony zarówno w wymiarze fizycznym jako wspólne miejsce akcji. w epizodzie eleuzyńskim obraca się natomiast wśród ludzi. Przez swe słowa.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Naturalne jest zatem. 43 Op. 147 n. że znaną nam z hymnu formę mit o Demetrze i jej córce Persefonie zyskał dopiero w eleuzyńskim kulcie tych bogiń.cit. w którym główną rolę odgrywał „święty związek" samej Demetry (jako Matki Ziemi) z bogiem Podziemia. ściąga oburzenie bogini nie tylko na siebie. s. lecz na cały ród ludzki (w.' że Demeter zaangażowana jako piastunka królewskiego dziecka nie zabiega wcale o szybkie odzyskanie porwanej przez Hadesa córki. 93). Motyw świątyni. dochodzi do zerwania dotychczasowych relacji z ludźmi (w. Berlin 1931/32. a końcowy kompromis przyzwalający na pozostawanie Kory jako małżonki Hade­ sa przez trzecią część roku w krainie zmarłych i przez pozostały okres pośród bogów olimpijskich. U. od dawna zwracano uwagę na sztuczne nieco połączenie motywu porwania Perse­ fony z motywem przybycia i pobytu Demeter w Eleusis. Richardson {The Homeric Hymn to Demeter. Epizod eleuzyński spaja się w ten sposób w jedną organiczną całość z obramowującym go motywem poszukiwania i okresowego odzyskiwania przez Demeter porwanej przez Hadesa Kory. 74-86. 463 nn. że Hezjodowi nie był jeszcze znany dalszy ciąg tej opowieści na temat cyklicznego powracania Persefony do matki na Olimp i do mał­ żonka w świecie zmarłych. jej podróż do Eleusis i zabiegi pielę­ gnacyjne wokół Demofonta wydają się nieuzasadnione. 3. Brak w utworze wzmianki o Atenach pozwala nowożytnym uczonym wnioskować.J. Darmstadt 1959 . W akcji związanej z porwaniem Persefony bogi­ ni działa wśród bogów.. Ziemię i Podziemie. nie tylko pełni funkcję przygotowania do ustanowienia misteryjnych obrzędów przedstawionych w końcowej części utworu. s. 92) i przybycie do ludzi w przebraniu starej kobiety (w. które­ mu zawdzięczamy niewątpliwie połączenie tego mitu z historią przybycia Demeter do Eleusis. którego bogini jako piastunka chciała uczynić nieśmiertelnym. Rzutuje też bezpośrednio na charakter wydarzeń w Eleusis. pokazu­ jąc zarazem ich wzajemną od siebie zależność. dzięki którym uwidacznia się potęga i uznanie jej boskości przenosząc akcję na płaszczyznę boską umożliwiają zatem przejście w naturalny sposób do akcji odzyskania porwanej do krainy zmarłych Persefony. pojawia się wyłącznie w naszym hymnie. 174 175 .41 W kompozycji Hymnu do Demeter. podkreśla jej status bogini. s. że Demeter podczas swej 41 Problem ten szerzej wyjaśnia w swym doskonałym komentarzu N. że musiało się to dokonać przed przejęciem opieki nad misteriami przez Ateny. lecz reprezentują dwie różne akcje i rozgrywające się na różnych poziomach konflikty. która zazwyczaj towa­ rzyszy akcji poszukiwania córki. Akcja Kory i epizod eleuzyński są nie tylko odmiennymi motywami. za­ chowując się w sposób typowy dla ludzi. Metanejra. vol. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zatem sądzić. Porwanie Persefony jest aktem znieważenia Demetry ze strony potężnych bogów i stąd jej ból (w. 90). opuszczenie Olimpu (w. potwierdza przy tym istnienie bardziej pierwotnej formy kultu bóstw wegetacyjnych. Klęska głodu. s. Strauss Clay43. Skoro Demeter już wcześniej dowiaduje się od Heliosa. co w wielu wersjach jest rodzajem nagrody dla lokalnej ludności za pomoc w poszukiwaniu zaginionej córki bogini. Uderzający jest bowiem fakt. Boski konflikt w Hymnie do Demeter angażuje wszystkie części wszechświata: Niebo. spotyka się najpierw z dużym oporem ze strony Demeter.). 504. 256nn). Jak zauważa J.. Gdy Metanejra przeszkodziła jej w pielęgnacji syna. Epifania bogini i motyw świątyni.. jak i duchowym. tutaj przeniesiona jest do wydarzeń po epifanii bogi­ ni.cit. 270). I-II. którego jedności nikt już obecnie nie podwa­ ża. kto jest sprawcą porwania jej córki. epifanii może żądać od całej społeczności Eleusis zbudowania dla siebie świątyni (w.

A)Ph LXXXIII. von Wilamowitz-Moellendorf45. i obserwacji językowych pokazał. że Hymn do Afrodyty rozpatrywa­ ny był zazwyczaj w kontekście wątku Eneasza i „kwestii homeryckiej" w Iliadzie. Heitsch. h. np. 237. 303-311. Ziarnem. Heitscha. Berlin 1901. Lenza52. w rozprawie L. s. s. Afr. lecz również wątek fabularny tkwi mocno w tradycji epickiej. w eposie homeryckim. W historii ba­ dań na temat Hymnu do Afrodyty w latach osiemdziesiątych XX wieku nastąpił zdecy­ dowany zwrot ku problematyce genologicznej i estetycznej53. 47 48 Ilias und Homer. Homerisches. 42 n. zwłaszcza s. bogini nieznanej Home­ rowi. Philologus 97. Abh. Jacoby. jest bowiem znany z eposu bohaterskiego mit o boskim pochodzeniu Eneasza jako protoplasty królewskiego rodu. który ostrze swej krytyki zwrócił zwłaszcza przeciw unitarystycznej interpretacji Iliady. Już na progu XX wieku U. Leipzig 1867. które wytyczały jeszcze kierunek badań językoznawczych E. był autorem zarówno Iliady. powstał w ścisłej zależności od Iliady^. z którego wyrasta jego fa­ buła. der Arbeitsgemeinschaft fur Forschung d. że jej twórca. Reinhardt. E. Notopoulos (The Homeric Hymns as Orał Poetry. ale i żyć. 196 n. s. Parry'ego na temat „oralności" eposu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Konstruktywną polemikę z taką interpretacją hymnów homeryckich przeprowa­ dzili G. Hypomne­ mata 15. zestawiając obydwa teksty ze świadectwem Strabona (13. 200 nn. Ro­ berta50 i R. Solmsen. jakie liczy utwór. Berlin 1916. Dihle (Homer-Probleme. Die Ilias und ikr Dichter. Opladen 1970. który zapowie­ dział ich panowanie również w XX pieśni Iliady. Jego i późniejszych badaczy nie in­ teresowały już niemożliwe do weryfikacji hipotezy dotyczące autora i genezy utworu. mianowicie Homer. Zdaniem uczonego w ten sposób uczcili panujących aktualnie w Troi Eneadów zarówno autor Hymnu do Afro­ dyty. co tradycyjnie interpretowano jako naśladowanie Homera. von U. F.. musiał sam po­ zostawać w bezpośrednich kontaktach z tą dynastią i nie tylko na jej dworze wystę­ pować. Jacoby. znajduje bezpośrednie paralele w eposie homeryckim. Wiss. Naj­ pełniej objawia się on w XX pieśni Iliady w profetycznej zapowiedzi panowania w Troi dynastii Eneadów (w. Sprachliche Untersuchungen zum Homerproblem. Aphroditehymnus. Podbielskiego (KUL. YC1S 20. s. uczony powstrzymał się od wysnuwania na tej podstawie jakichkolwiek wnio­ sków na temat genezy i domniemanego autorstwa analizowanych utworów. s. jak widzimy. Hypomnemata 15. 153-174) oraz A. Hermes LXVIII. Uczony ame­ rykański J. a całą swoją uwagę skupił na próbie precyzyjnego określenia funkcji paralelnych elementów w rapsodycznym hymnie i w epice bohaterskiej. zwłaszcza w. h. został. Hermes 88. lecz również na temat domniemanego ich autora i jego stosunku do historycznego rodu potomków Eneasza. Kirk (Formular Language and Orał Ouality. 1960. Nawiązując do analitycznej interpretacji C.. który wprowadził zapowiedź panowania nowej dynastii w Troi i jej „bezgranicznego uczczenia" za cenę złamania konwencji epickiej. Zob. Przyjęcie tezy Reinhardta oznaczałoby więc. Heitsch49. Reinhardta dość szybko spotkała się z ostrą krytyką. 1948. Swoją hipotezę podbudował poza tym celną interpretacją „poetyki homeryckiej" w Hymnie do Afrodyty. że autor Hymnu do Afrodyty zna i twórczo ko­ rzysta z poematów Hezjoda48. 23 nn. Hólscher. 1965. E. 1960.. hezjodejskim i cyklicznym. Lenza pokazany w innej zupełnie perspektywie.) oraz w przywołanym w wypowiedzi samego Eneasza jego rodowodzie (//.. Aeneas und Ho­ mer. XX 213 nn. Góttingen 1961. jak autor „Eneidy" w XX pieśni Iliady. s. s. hrsg. konty­ nuując badania M. 302 nn. Zur Theologie imgrossen Aphrodite-Hymnus. Diss.. że jeden i ten sam twórca żyjący na dwo­ rze Eneadów. s. a więc mit o charakterze genealogicznym. że Homer nie tylko tworzył po Hezjodzie. F. 1965. Afr. F. uważa. 48-511 45 46 ty47. Windisch. 52 Op. 1962. K. Landes Nordrhein — Westfalen 41. 337-368). 42-47. s. że „Eneida" z XX pieśni Iliady. Sprachliche Untersuckungen zum Homerproblem. Jeszcze mocniej przeciwstawił się powyższej tezie E. Uważał też konsekwentnie. s. 232 n. 1933. 607) o żyjącym w Skepsis przez długie wieki królewskim rodzie Eneadów. cit. który doskonale pokazał uwarunkowane odmiennym kontekstem historyczno-literackim funkcjonowanie wszelkich paralelnych motywów w hymnie. Aprobując współzależ­ ność między aristeją Eneasza w Iliadzie i wątkiem rodu Eneadów w Hymnie do Afro­ dyty. że aż 160 wierszy z 290. Nie tylko bowiem jego język i styl44. I HYMNY HOMERYCKIE Hymn do Afrodyty Hymn do Afrodyty nazywany jest często przez badaczy najbardziej homeryckim ze wszystkich utworów tej kolekcji. 49 Aphroditehymnos. Solmsen na przykładzie analizy motywu Hestii. s. skomponowany również z myślą o tej dynastii. 84-277 53 Taka problematyka dominuje w rozprawie doktorskiej H . Śmiała hipoteza K. że nasz hymn. 83 n. opubli­ kowanej w przekładzie francuskim jako La Structure de IHymne Homeriąue a Aphrodite a la lumiere de la 176 ni .Aeneas und Homer. usiłował poprzez analizę kompozycji i języka udowodnić.S. 50 Studien zur Ilias. zbieżności językowe z eposem w hymnach homeryckich traktuje jako wynik i dowód ustnego komponowania wszystkich tworzonych w metrum heroicznym poematów. De hymnis homericis maioribus. jak Hymnu do Afrody44 Obliczono. Problematyka stosunku homeryckiego Hymnu do Afrodyty do poematów Homera została w sposób niezwykle zobiektywizowany poddana wnikliwej i wieloaspektowej analizie w rozprawie L. Reinhardt poszedł jeszcze dalej i na tej samej podstawie uznał. inspirowana dziełami Hezjoda. 1-50. Merkelbacha51. 1-13. była pierwotnie samo­ dzielnym poematem. 1969 r. Podnoszony przez wiele dziesiątków lat problem skomponowania hymnu na cześć królewskiego rodu Eneadów w Troadzie przez tego samego autora. Nie można się zatem dziwić. zapoczątkował długotrwałą dyskusję nie tylko na temat zachodzą­ cych między tymi tekstami relacji. 223-28 51 Zum Yder Ilias.). F. K. uznając integralność Iliady. ale że go naśladował.).

postanawia położyć kres władzy Afrodyty w inspirowaniu związków bogów ze śmiertelnymi ludźmi przez skłonienie jej samej do takiego związku z Anchizesem. W konsekwentnej realizacji tak pomyślanego tematu szukać też należy wytłumaczenia dla wyrażanych dość często przez badaczy opinii. Rozwinięta jest najpierw w formie aretalogii bogini. wszystko to — zdeterminowane sym­ bolizowaną przez Afrodytę władzą •—• stanowi pośrednie rozwinięcie i wspaniałą ilu­ strację zapowiedzianego w inwokacji tematu. Zapowiedzianym w inwokacji poprzez wieloznaczne sformułowanie: egy' AcpooSitnę tematem hymnu są „czyny" Afrodyty. 270. Portera34. N. Ci. którą w tym przypadku stanowi opowieść o okolicznościach spotkania i miłości Afrodyty z Anchizesem jako protoplastą królewskiej dynastii (w.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Cała wstępna część utworu pomyślana jest przy tym jako podsta­ wa i uzasadnienie dla wprowadzonego następnie wątku fabularnego. starości i śmierci (w epizodzie o Tithonosie i o drzewnych nimfach) pogłębia wymowę tak pojętego tematu i pod­ kreśla jego ponadczasowy charakter. gdy jako bogini miłości dokonuje toalety tradition litteraire. o związkach z innymi bogami itp. Wykorzystana tu zasada ścisłego rewanżu ze strony Zeusa oraz złączona z tym ironia „władzy" Afrodyty oparte są więc na tym samym tematycznym motywie i jego piętnem znaczą rozwój wprowadzonego następnie wątku fabularnego. w której sformułowany jest temat opowiadania. De Homerische Aphrodite-hymne 2: Ein interpretatie van het gedicht. gdy swym wyglądem i „zwodniczymi" (dTtarai) słowami osnutymi wokół motywu „małżeństwa" (yauoc) rozpala uczucie miłości w sercu pasterza. że tematem utworu jest miłość i że Afrodyta przedstawiona została jako symbol i ofiara tejże miłości. którzy nie dostrzegali. AJPh LXX. 1980. wypełniająca niemal trzecią część utworu. s. 53-291). informacji o je­ go narodzinach i początkach kultu. rozumiane jako zwyciężająca wszystkie żywe istoty miłość fizyczna. Nie jest on jednak rozwinięty przez przypowieści i bezpośredni wykład. Wytyczony w inwokacji temat zyskuje większą jeszcze ekspresywność i ściślejsze zespolenie z osobą bogini w epizodzie obra­ zującym oślepiające działanie i potęgę upersonifikowanej miłości na wymownym przykładzie paradoksalnych z perspektywy bogów związków samego Zeusa ze śmier­ telnymi kobietami. Zob. łączy się wstęp za­ wierający aretalogię bogini (w. ukształtowaniu stylistycznym i językowym. lecz nawet już w samym sformułowaniu tematu. s. skłonni byli przypuszczać. podobnie jak w narracyjnej epice Homera. której patronką i zarazem ofiarą staje się. s. że został on uło­ żony na cześć któregoś z książąt trojańskich. 1-52). Chociaż u podstaw fabuły leży mit genealogiczny łączony z narodzinami protopla­ sty królewskiego rodu. Wokół zapowiedzianego w inwokacji tematu koncentruje się też w zasadzie nie­ mal cała końcowa wypowiedź bohaterki. co dyskwalifi­ kowało przynależność do gatunku hymnów i kazało w nim widzieć rapsodię epicką. 1949. którego związki ze śmiertelnymi kobietami zostały tak mocno wyeksponowane. w swej świątyni pafijskiej na Cyprze. reakcja na jej słowa. 178 179 . ograniczonego konkretną sytuacją czasową 54 Repetitions in the Homeric Hymn to Aphrodite. 69-107. Analogicznie do ujęte­ go w formę uogólnionego problemu „sprawiedliwości" czy „pracy" we wspomnianym utworze Hezjoda związany jest z uogólnionym problemem „fizycznej miłości". gdy w drodze do pasterskich szałasów Anchizesa łagodzi swą mocą drapieżne instynkty dzikich zwierząt i skłania je do łączenia się w pary w cienistych wąwozach Idy i wreszcie. „Lam­ pas 14. ukazana na tle opowiadanego zdarzenia jego główna bohaterka. musimy przyznać. I HYMNY HOMERYCKIE Hymn c z y r a p s o d i a ? Kompozycja omawianego utworu oparta jest w swych ogólnych założeniach na schemacie typowym dla struktury hymnu epickie­ go. co uwidacznia się nie tylko w jego kompozycji. Z inwokacją. 40-77. Tu więc znajduje usprawiedliwienie swobodna pozornie kompozycja dopuszczająca dygresyjne wstawki. w formie wyeksponowanej bezpośrednio jej władzy nad całym ożywionym światem i pośrednio — przez ścisłe ograniczenie liczby wyjątków do symbolicznej „trójcy" mitologicznych dziewic — uwypuklenia ich opozycyjnego stosunku wzglę­ dem symbolizowanej przez Afrodytę miłości. narracja koncentruje się głównie wokół samej przygody miło­ snej „bogini miłości" ze „śmiertelnym człowiekiem". 1981.. że jedną z najbardziej cha­ rakterystycznych cech hymnów homeryckich jest synteza dramatycznej techniki Ho­ mera z refleksyjną Hezjoda. również: Van der Ben. charakter następnej wypowiedzi. Wrocław 1971. Widzimy to we wszystkich trzech fazach roz­ winiętego w utworze wątku. Utwór kończy formuła za­ wierająca modlitewny zwrot do opiewanej bogini oraz stereotypową zapowiedź przej­ ścia do innej recytacji. W pierwszej. tenże. Zeus. że brak jest w tym hymnie uwielbienia bóstwa. Lam­ pas 13. Jeśli zgodzimy się ze spostrzeżeniami H. De Homerische Aphrodite-hymne I. Jego powitalne przemówienie w tonie hymnicznym. nad którą sprawuje pieczę i której symbolem jest Afrodyta. za nim następuje tzw. Podobnie jak w Pracach i dniach temat Hymnu do Afrodyty ma poniekąd charakter abstrakcyjny i ponadczasowy. Rozwinięcie za pomocą dygresyjnych przypowieści i wyjaskrawienie poprzez odpo­ wiednie środki stylistyczne problemu przemijania. jest opowiadanie oparte na przedstawieniu jednostkowego zdarzenia. że Hymn do Afrodyty obie powyższe techniki łączy w sposób zadziwiająco naturalny i konsekwentny. Tak rozumiana zapowiedź jest reali­ zowana od początku do końca utworu. Nie wymaga zaś chyba w tym miejscu komentarza szczegółowy opis momentu poprzedzającego jej miłosny związek z paste­ rzem ani dość szczegółowa relacja z sytuacji będącej rezultatem jego spełnienia. We wszystkich prawie szczegó­ łach jest pomyślana jako ilustracja prawa natury i dziedziny życia. pars epica. Podstawową for­ mą przekazu.

jak wykazał na podstawie wnikliwej analizy tego utworu L. 33-47. — 90). ale nawet oni nie potrafiliby chyba podważyć panhelleńskiego cha­ rakteru jego głównego bohatera. ptactwem oraz zwierzętami żyją­ cymi na lądzie i w wodzie. I tak np. lecz by mu oznajmić o poczęciu syna Eneasza i aby za­ powiedzieć długie panowanie zapoczątkowanej przez niego dynastii. RHum XIV. Funkcja zapożyczeń języko­ wych i neologizów w „Hymnie do Hermesa". Apoll. stanowiące uzasadnienie dla jej spotkania z Anchizesem. mimo że przedstawia go poeta na wstępie jako patrona Arkadii. Akcja utworu wygasa dopiero w momencie. Nilsson56. Humory­ styczne traktowanie postaci boskich właściwe jest przecież już sztuce poetyckiej Ho­ mera. Op. Funkcja tego zdarzenia jako „aition" zmiany stosunków bosko-ludzkich wpisuje się jednoznacznie w zakres cech epickiego hymnu i nie może być traktowana jako właściwe dla epickiej rapsodii proste rozwinięcie motywu genealogicznego. Lipsiae 1867.. aż 190 słów ma w stosunku do eposu Homera rangę neologizmu (h. że poeta wybierając za przedmiot swej opowieści bóstwo symbolizujące wysoko ceniony w archaicznej kultu­ rze greckiej (podobnie jak we wszystkich pierwotnych kulturach) „życiowy spryt". że wątek fabularny nie kończy się na samej zapowiedzi narodzin syna. gdzie w otoczeniu swych boskich służebnic dokonuje toa­ lety (w. 58 T. że została pokonana swym własnym orężem. s. Sikes (op. można powiedzieć. krętactwie i kłamstwie. Utwór ten wymyka się wszelkim próbom dokładniejszego określe­ nia czasu. Wykorzystał więc najbardziej typowy dla rapso­ dycznego hymnu motyw narodzin opiewanego boga i bohaterem swego opowiadania 57 Według obliczeń E. 8). ludźmi.cit.. gdy sama weszła do łoża śmiertelnika. I. 1966. lecz z legendą kultową. s. Lenz. 107. która niekoniecznie musi dotyczyć motywu narodzin i początków kultu. Dem. Z motywem epifanii połączył bowiem poeta włożoną w usta samej bogini zapowiedź ograniczenia jej władzy i zwią­ zanego z tym kresu epoki bohaterskiej (w. — 63. miejsca i okoliczności jego powstania58. I HYMNY HOMERYCKIE i przestrzenną. Allen. Osądzając dzieło po jego „efektach". Gescbkhte der griechischen Religion. Podbielski. cit. w naturalny sposób łączy wysławianie Afrodyty i wszechmocy jej uwodzicielskiej władzy z opowieścią konkretnego zdarze­ nia. potraktował ten przedmiot jako okazję do wydobycia momentów humorystycznych i doskonałej za­ bawy dla siebie i swoich słuchaczy. opierając się głównie na kryteriach językowych (neologizmy. a jednocześnie najdłuższy z nich. Afrodyta objawia się w pełni swego bóstwa przerażone­ mu Anchizesowi (w. s. w której się urodził. do swojej świątyni w Pafos.1. Niektórzy badacze na podstawie obserwacji językowych łączą wprawdzie jego powstanie z Beocją i kwitnącą tam po­ ezją hezjodejską. 3. Janko (op. h. 28 n. Sam epizod został opowiedziany jako „świecka historia". Nie powiodły się też próby łączenia żarto­ bliwego tonu i nastawionego na humorystyczne efekty sposobu przedstawienia posta­ ci nie tylko Hermesa. jak widzimy.P. 177 nn. w. Windischa (De hymnis Homericis maioribus. stanowi nawiązanie do znajdującego uzasadnienie w kulcie idajskim Afrodyty {Magna Matei) epizodu spo­ tkania bogini z miejscowym pasterzem Anchizesem.E. w wyniku którego zmienią się radykalnie wszystkie przyszłe związki między bo55 56 gami i ludźmi. Należy w tym miejscu podkreślić. Naszemu utworowi nieobcy jest również motyw epifanii. Afr. 57-62). cit. jak podkreślał już M. o czym świadczy chociażby brak reakcji bogini na ofertę jej kultu w powitaniu Anchizesa (w.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Hermesa.. w h. Por. 522. s. s. P. 247 nn. 140-150). M. oparty głównie na przebiegłości. cit. Lenz55. które stanowią uzasadnienie i wy­ jaśnienie dla tego epizodu. 180 181 . I wreszcie z jej specyficzną władzą nad bogami wiąże poeta powstanie napięcia i konfliktu z Zeusem. 3. Tak jak i w innych utworach tej kolekcji jego przedmiot nie jest związany z kultem. w h. Hymn do Hermesa Hymn do Hermesa to najmniej homerycki w strukturze języka57 ze wszystkich hymnów epickich. by ustanawiać dla siebie obrzędy i żądać wprowadzania kultu. Hymn do Afrodyty. MUnchen 1967. 276) skłoni są datować go na połowę VII wieku przed Chr. Ale sytuacja ta potraktowana jest jednocześnie jako tło i ilustracja dla wyznaczonego w temacie problemu.R. gdy Afrodyta zyskała pełną świa­ domość. 67) tylko 4 wier­ sze tego hymnu znajdują bezpośrednie paralele w eposie Homera (w h. Dem.. Ausg. Ramy. Afr. Halliday i E. Utwór ten. Dyskusję na temat miejsca i czasu powstania hymnu podsumowuje R. najbardziej udramatyzowany i najradośniejszy. s. 2-6 pokazują powszechną władzę Afrodyty jako bogini miłości nad wszystkimi ożywionymi istotami: bogami. że utwór ten jest wytwo­ rem końcowego okresu epoki archaicznej. w artykule: H. Odtąd.. Handbuch der Altertumswissenschaft V 2. jak i na drugą połowę VI wieku przed Chr.). 191). 44. W. op. Nilsson. 20. W tym przypadku. Analizy tego problemu zob.). 100-102). zawiera w sobie wszystkie typowe elementy charakterystyczne dla hymnu rapsodycznego. w którym wielkim powodzeniem cieszyły się jeszcze ogólnogreckie konkursy rapsodyczne. Przed przybyciem na Idę udaje się z kolei bogini na Cypr. Apoll. h. Z dużym prawdopodobieństwem jego powstanie można datować zarówno na VII. z. już nigdy nie będzie mogła skłaniać bogów do związków miłosnych ze śmiertelnymi ludźmi. s.W. tkwią natomiast mocno w wyobrażeniach i wierzeniach re­ ligijnych związanych z naturą bóstwa Afrodyty i jej pozycji wśród bogów olimpij­ skich. 81. Musimy zatem.. choć niektóre z nich wykorzystane są w nieco osobliwy sposób. chytrości. zanikanie digammy). — 22. zadowolić się ogólnym stwierdzeniem. nie po to jednak. ale i Apollona z rozkwitem staroattyckiej komedii. 22-50. Nazywana jest ciągle córką Zeusa (w.

. J.Sikes. / wieczorem w dal godzącemu skradł krowy Apollonowi" (w. pozwala tym samym dopełnić jego charakterystykę jako patrona mówców. Wyolbrzymienie muzycznego talentu Hermesa i pokazanie jak mityczny mistrz i patron kitharodystyki greckiej. w południe grał na kitharze. Aphroditehymnus. 1985. Akademie Mainz. Das Prooimion. The Politics of Olympus. Stanowi centralny moment w rozwoju dramatycznej akcji hymnu. Cambridge 1982. W. że ma przed sobą sprawcę kradzieży swych krów. TMNOI OMHPIKOI czyli Hymny Homeryckie. Polycrates and the Homeric Hymn to Apollo. pod jakimi był on czczony w rozlicznych miejscowościach greckich. BIBLIOGRAFIA W y d a n i a t e k s t u i przekł. Co więcej. 321-338. Meander XL. Richardson. nie tracąc niczego ze swej podstawowej funkcji. s. Daje ona sposob­ ność wielostronnej prezentacji Hermesa w gronie bogów olimpijskich. z których korzysta dopiero wtedy.. Powell. Form and Meaning in the Major Homeric Hymns. Charkov 1889. Kynaithos. The Homeric Hymn to Demeter. s. pełnego bezwstydu zwia­ stuna". ' ' Liryzacja epopei na podstawie analizy strukturalnej Hymnu do Hermesa. Romę 1989. przekład. Wy­ posażywszy noworodka we wszystkie przymioty typowe dla patrona złodziei i oszu­ stów. Hermes otrzymuje od ocza­ rowanego jej dźwiękami Apollona całe stado 50 krów i funkcję „pasterza". 21 nn. co Apollo bierze za wróżbę i umacnia się w przekonaniu. Derevicki. [w:] Arktouros: Hellenie Studies presented to Bernard M. Eine Form sakraler Dichtung der Griechen. Wystraszony nieco zjawieniem się po­ tężnego łucznika Hermes „ze swego żołądka wysyła ptaka. 17-18). nieodzow­ ny składnik wszystkich „większych" hymnów. Burkert W.R. Inni Omerici. Clay J. Wykorzystane to jest przy tym niejednokrotnie do wywo­ łania lub wzmocnienia efektów humorystycznych zgodnie z żartobliwym charakterem całego utworu. Berlin 1979.. Ludwich A. ed. Werdykt Zeusa. że nie ma on nic wspólnego z poezją religijną. Deichgraber K. Poeta nie oszczędza zresztą również Apollona. Jak wykazałem to w mojej studenckiej jeszcze publikacji59. poeta nie waha się przedstawić parodii powyższej wróżby po przy­ byciu Apollona do rodzimej groty Hermesa. Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft 15.. Demeterhymnus. Gottingen 1965. Wilno 1937. Hypomnemata 15. Geistes-und Sozialwiss.W. Beitrage zur Klassischen Philologie 6.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. gdy już dzięki relacji świadka po­ znał sprawcę kradzieży swego stada (w. Aeneas und Homer.i usankcjonować jego miejsce na Olimpie. I HYMNY HOMERYCKIE uczynił Hermesa jako noworodka. zalecający zwrot skradzionych przez Hermesa krów Apollono­ wi.). O p r a c o w a n i a . Oxford 1974. Halliday. 213 nn. 1963. [Referat wygłoszony na Zjeździe Kół Naukowych Młodych Klasyków w Warszawie dn. W.. z. ed. 53-62. odnosi się pozorne wrażenie.S. Zagad­ nienie jedności lub podziału homeryckiego Hymnu do Apollona. 14 III 1963 r. Aedo e i tiranni. by sprawę rozsądzić przed trybunałem Zeusa. to jednak okazuje się. nie wie nadal. Biihl 1937. Apollon.. 1950. Abramowiczówna Z. Janko R. Meander XVIII. Wynaleziona przez Hermesa lira staje się w tej scenie ponadto wymownym pretekstem dla włożonej w usta Apollona i w jego z kolei usta wspaniałej pochwały muzyki kitharodycznej i wykonywanych przy jej akompania­ mencie przez wytrawnych mistrzów okolicznościowych pieśni lirycznych. F. s. 1-2. W zamian za wykonaną z żółwia lirę. wstęp i opracowanie W. Gimny. Gom. Czar jego muzyki i śpiewana przy jej wtórze pieśń kosmogoniczna skłania poza tym Apollona do zawarcia z nim wielkiej przyjaźni. Heitsch E. wspaniale udramatyzowana narracja tego utworu jest jedno­ cześnie pomyślana jako bezpośrednie. Scena na Olimpie. 182 183 . Leipzig 1908. daje oczywiście zamierzone efekty hu­ morystyczne. charakterystyczny niemal od początku do końca dla rozpatrywanego utworu. która się komplikuje dzięki wykorzystanemu po mistrzowsku motywowi liry. uczy się swojej sztuki od nowo narodzonego dziecka. Oxford 1936. N. Ricerche sulT inno omerico a Apollo.. Lenz L. potęż­ nym i dostojnym bogiem Apollonem. a także w nadzwyczajne umiejętności oratorskie. Poza tym nawet po wypuszczeniu wróżebnego ptaka... ed. w tym przypadku. Nie potrafi jednak sam mimo całej swej potęgi zmusić noworodka do przyznania się do popełnionego przestępstwa i przystaje na jego pro­ pozycję. Morris. oszustów i złodziei. Toruń 2001. Eleusinische Frommigkeit und homerische Yorstellungswelt im hom. Knox. wyznaczonej przez wynalezienie liry i kradzież krów Apol­ lona. with comm. KL. a częściej jeszcze aluzyjne nawiązanie do epite­ tów i kultowych przydomków Hermesa. Milano 1975. S. Leiden—New York 1997. Bóhme R. przedstawił go w związku z dokonaną kradzieżą krów w konflikcie z jego starszym przyrodnim bratem.E. Princenton 1989. Homer. cała. Bochum 1979. by T.]. Die homerische Hymnenbau. Der homerische Aphroditehymnus und die ristie des Aineias in der Ilias. Fórstel K. które nie pomniejszają jednak hołdu złożonego muzyce już w samym akcie wymiany liry za 50 krów. Untersuchungen zum Homerischen Apollonhymnos.. którą przez cały czas ukrywał pod pieluchą (rozśmieszając tym niebian). [w:] A new Companion to Homer. tekst. Kolk D. Der pythische Apollonhymnus ais aitiologische Dichtung. Cassola. Bonn 1975. która z reguły stanowi uwieńczenie aretalogii opiewanego w hymnie boga i podkreśla jego rangę w gronie bogów olimpij­ skich.J. B.. Appel. co pozwoliło zwielokrotnić komediowe efekty. gdzie są ukryte jego krowy. Allen.. Sprachliche Untersuchungen zum Homerproblem.. Chociaż ze względu na żartobliwy ton. chociaż odnajduje Hermesa. E.. że podstawowy tok narracji kon­ struuje poeta w oparciu o elementy kultowe. z. The Homeric Hymns. Appel W. Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction. który „rano się narodziwszy. Aloni A. przedsta­ wiona jest w konwencji czysto komediowej jako rozprawa sądowa.ady.. The Homeric Hymns. 2"d ed. wyznacza dalszą akcję utworu.. Meisenheim 1963. 7-8. pokpiwając z lekka z jego umiejętności wieszczbiarskich. Clay J. Etudes sur les hymnes homeriąues.

Pozostałe. De Homerische Aphrodite-hymne 2: Ein interpretatie van het gedicht. De Homerische Aphroditehymne I. RE IX. zwanego często Ehoje. Tylko dwa pierwsze uznawane są przy tym niepodważalnie za jego własne dzieło. 173-186. 22 n. De hymnis homericis maioribus. 161-170. La Structure de 1'Hymne Homeriąue a Aphrodite a la lumiere de la tradition litteraire. Leiden 1985. Leipzig 1867. Van der Ben. Solmsen F. wypełniającego pięć ksiąg. półboskich protoplastów ary­ stokratycznych rodów greckich. Astronomia. The Homeric Hymns as Orał Poetry. Rady Chejrona. Ojciec jego nie był jednak rodowitym Beotą.. 140-183. AJPh LXX. 1991. 1960. We wstępie do Teogonii (w. Wielkie Prace.. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ H e n r y k Podbielski Mayer H. Hezjod jest pierwszym poetą europejskim.. s.) zdradził swe imię i przed­ stawił się jako natchniony przez Muzy poeta. (Mnemosyne). Reinhardt K. otrzymawszy po śmierci ojca część tego majątku.. że zainicjowana przez Hezjoda epika genealogiczna była kontynuowana przez jego naśladowców.T. wskazujące. 40-77. Z tego też poematu dowiadujemy się kilku szczegółów o sytuacji materialnej poety. Diss. Lampas 14. 1-13. którą najprawdopodobniej opuścił razem z dużą grupą kupców morskich. AJPh LXXXIII. zajmując się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Katabaza Tezeusza. Koln—Wiirzburg 1933. że był on osiadłym rolnikiem.. von U.. TAPhA CIX. który — inspirując się zapewne wzo­ rami twórczości bliskowschodniej — nie wahał się wprowadzić do swych utworów pierwiastka osobistego i przekazać swym słuchaczom o sobie i swym życiu sporo kon­ kretnych wiadomości. Pieśń o Melamposie.. Prace i dnie oparł zaś na kanwie sporu ze swym bratem Persesem.L. 635).M. Repetitions in the Homeric Hymn to Aphrodite. s. Katalog Kobiet. 69-110. s. hrsg. Objaśnienia rzeczy cudownych znamy tylko z tytułów i z fragmentów. pt. przedstawiających kolejne kobiety. wytężoną i dobrze zorganizowaną pracą musiał zapewnić sobie i swojej rodzinie godziwe środki do życia. Podbielski H. G&R 38. Jego wynurzenia i dokładna znajomość wszyst­ kich prac związanych z uprawą ziemi jednoznacznie wskazują.. The Address to the Delian Maidens in the Homeric Hymn to Apollo: Epilogue or Transition?. Die Ilias und ihr Dichter. jego przeżyciach i troskach złączonych z sytuacją gospo­ darczą i społeczną archaicznej Beocji. razem z kolonistami z Eubei założyli kolonię Cumae w Kampanii. CQ 25. Zamieszkał w pobliżu miasteczka Tespiai u podnóża Helikonu. 1980. 750 r. Van der Ben. Ajgimios. 1962. Paluchy Idajskie. Do Beocji przybył jako zbankrutowany kupiec z eolskiej Kyme {Pr. Miller A.. Dzięki odkryciom papirusowym najwięcej fragmentów posiadamy z kontynuującego Teogo­ nię. teraźniejszych i przyszłych". które w związkach z bogami zrodziły herosów. Wrocław 1971. któ- 184 . Parker R. Z tej bogatej twórczości przetrwały w całości do naszych czasów tylko trzy utwory: Teogonia.. Diss..LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ . Porter H. 337-368. A Literary Study of the Homeric Hymn to Apollo. From Delos to Delphi. i D. 1979. "W starożytności uważano Hezjoda za autora szesnastu poematów reprezentują­ cych epikę dydaktyczną. Hermes 88. West M. Holscher. 1981.. Tarcza Heraklesa. przed Chr. 1949 s. Notopoulos J. takie jak: Ka­ talog Kobiet.M. szp. Wunsch R„ Hymnos.N. Zur Theologie im grossen Aphrodite-Hymnus. 1 nn. 1975. roszczącym pretensję do odziedziczonej przez Hezjoda części ojcowskiego majątku. Miller A. Cynatheus' Hymn to Apollo. Sądząc z jego porad skierowanych do co najmniej średniozamożnych rolników. Wesele Keyksa. Prace i dnie. 270. największego. dzieła przypisywanego przez całą staro­ żytność Hezjodowi.. Hezjod. s. powołany do głoszenia „prawdy o spra­ wach minionych. s. Wiele odkrytych na papirusach tekstów nosi na sobie wyraźne znamiona późniejszych czasów (VII-VI wiek). Hymnische Stilelemente in der fruhgriechischen Dichtung. s. Katabaza Perithoosa. przypisywane mu tradycyjnie utwory.. teogoniczno-kosmogoniczną i genealogiczną. Góttingen 1961. od incypitu poszczegól­ nych całostek kompozycyjnych („E hoje" — „Albo jak ta"). którzy ok. Wielkie Ehoje. Lampas 13. Windisch E. s. The Hymn to Demeter and the Homeric Hymns.

Terminus antę quem wyznacza na­ tomiast wzmianka Arystotelesa o charakterystycznym dla tej wojny starodawnym spo­ sobie walki przy użyciu kawalerii (Pol. bo — jak tego dowodzi M. Prowadzone na tych terenach wykopaliska potwierdziły. 186 187 .L. zasiewów. p. co najmniej 30-letnim poetą. mimo narzekań na panującą w Askrze biedę (376 n. należał do dość zamożnych rolników. 597. Najbardziej wymownym tego dowodem jest nie­ zwykłe i jakże kontrastujące z postawą przyjętą w Pracach i dniach uczczenie w „prooimion" Teogonii (w. gdy odniósł zwycięstwo w konkursie. przez obydwa zaprzyjaźnione jeszcze miasta na Chalcydyce oraz w Pithecusae i Cumae.W. Nie był więc wędrownym poetą czy rapsodem utrzymującym się ze swego poetyckiego talen­ tu. Jak sam wyznaje (Pr.S. że Teogonia była właśnie tym poematem. W nagrodę za hymn otrzymał piękny trójnóg. s. Hesiod. 654 nn. i D. I (1989). Berlin 1929. że wspomnianym aluzyjnie przez Hezjoda hymnem. 225-238. 80 nn. 254. 2 La composition litteraire archaique grecąue. 1 4 Por. ich pochodzeniu i współzawod­ nictwie''. Allen. może być jego Teogonia. Nic więc dziwnego. O długości jego życia nie posiadamy żadnych informacji. że również on. że Teogonia była recytowana przed audytorium basileusów. 1.) tylko raz w życiu opuścił Beocję. że zamieszkana od epoki brązu wschodnia krawędź równiny lelantyjskiej została bez­ powrotnie zniszczona przez wojnę w ostatnich dziesięcioleciach VIII wieku przed Chr. West przytoczył cały szereg ważkich argumentów przemawiających za tym. 638). Kirk. że jego poezja jest tak odmienna w swym charakterze od dworskiej poezji heroicznej. s. Wziął tam udział w konkursie poetyckim na pogrzebie króla Amfidamasa z Chalkidy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 441-446). Z ilości przypisywanych mu poematów można wno­ sić. gdy twierdził. Tę wojnę wła­ śnie wspomina Tukidydes (I. 1 (repr. Idąc za sugestją H. cit. Stahlin. 411-452). jak donosi Pauzaniasz (IX.. vol. 260. która „podzieliła całą Helladę na dwa wrogie sobie obozy". stała się pretekstem i pod­ stawą do powstania legendy o rzekomym spotkaniu w powyższym konkursie Hezjoda z Homerem. 766) i służącą do prac domowych. znajdujące usprawiedliwienie w odmiennej sytuacji narracyjnej obydwu po­ ematów. Przyznanie przez królewicza Panedesa zwy­ cięstwa Hezjodowi jako piewcy pokoju nad Homerem opiewającym wojenne czyny Essays in Greek History. Geschichte der griechischen Literatur. V. van Groningen2. 3 Op. podobnie jak nowożytni poeci ludowi. atletów i rybaków oddanych pod szczególną opiekę Hekacie w skierowanym do niej w tym poemacie hymnie (Th. w bezpośrednim związku z tzw. s. s. Tbeogony. można wnosić. lecz raczej znanym już. por. nie był początku­ jącym. którym zwyciężył on w konkursie na igrzyskach ku czci poległego Amfi­ damasa. żniw) będącego w sile wieku mężczyznę (Pr. Hezjod. O Homerze i Hezjodzie. jeźdźców.. 52 5 Por. t. s. Musiała ona zatem poprzedzić dokonaną w latach 700-680 zmianę taktyki wojennej wprowadzającej falangę i cięż­ kozbrojnych hoplitów. 608. 44-45. New York 1958. s. Hesiod. W. Oxford 1966. wo­ jowników. że musiał być czynnym poetą przez długie lata. i D. West3 — była ona najprawdopodobniej adresowana do synów poległego w wojnie Lelantyjskiej Amfidamasa. 573. Amsterdam 1960. a kiedy śpiewał przed ludem. możemy więc w przybli­ żeniu ustalić datę jego urodzin na lata 740-730 przed Chr. 15. Dla wojny tej terminus post quem wyznacza wspólna akcja kolonizacyjna. s. występując przed audyto­ rium możnych nie skąpił pochwał na ich cześć. 502. który ofiarował Muzom Helikońskim i który po wie­ lu jeszcze wiekach. T. wojną lelantyjską. O. Z dużą dozą praw­ dopodobieństwa można zatem przyjąć. Zgodnie z powyższymi wylicze­ niami jego twórczość poetycka przypadałaby zatem na lata 710-670 przed Chr. 13. 8. L.) i w hymnie do Hekate (w. Dostępne wydanie: Certamen Homeri e Hesiodi. M. Schmid. W inspirowanej tekstem Hezjoda legendzie palma zwycięstwa mogła być oczywiście przyznana wyłącznie Hezjodowi. G. [w:] Homeri Opera. West. 1289 b 36-9). Wzmianka o odniesionym na Eubei zwycięstwie w konkursie poetyckim poczy­ niona przez poetę w Pracach i dniach stanowi bardzo ważną wskazówkę chronolo­ giczną. T. z któ­ rym wystąpił Hezjod w Chalkis i za któiy otrzymał w nagrodę wzmiankowany trójnóg. 3) jako jedyną w dawnych czasach. Bd. HEZJOD A HOMER Poczyniona przez Hezjoda wzmianka o jego zwycięstwie w poetyckim agonie na igrzyskach ku czci Amfidamasa już w VI wieku przed Chr. 44. która została przekazana nam w formie fragmentarycznie zachowanego traktatu z czasów Hadriana pt. można było oglądać w ich świą­ tyni na Helikonie. Rację miał zatem B. jak się przyjmu­ je. 1995). 3). prowadzoną między dwoma miastami Eubei — Eretrią i Chalkis o dzielącą je równinę Lelanton. Tylko przyjęcie takiego kontek­ stu stanowi bowiem uzasadnienie dla wprowadzonej w „prooimion" Teogonii po­ chwały królów i dla reprezentatywnych dla społeczeństwa Eubei warstw: królów. atako­ wał z kolei arogancję i niesprawiedliwe rządy królów. I. I HEZJOD: ŻYCIE 1 TWÓRCZOŚĆ rzy mają zatrudniać do pracy na roli (orki. ed. podjęta ok. Igrzyska pogrzebowe ku czci Amfidamasa pozostają bowiem. którzy są właścicielami pary dorodnych wołów i mułów. że Hezjod. by udać się drogą morską na pobliską Eubeję. 430-434) królów -— basileusów. [w:] The Cambridge History of Classical Literaturę.4 Przyjmując. rec. L. którzy posiadają służących do pracy w gospodarstwie (w. M. Wade-Gery'ego'. 750 r.

Hezjoda zaś nie można datować później niż na przełom VIII i VII wieku. Obydwu poetów traktowano przy tym jako rówieśników lub różniących się wiekiem zaledwie o jedno pokolenie. 176). RE VIII. na iiine tematy i w innych zupełnie celach. jakie przebija z jego Prac i dni. lecz są przejawem myślenia religijnego i mitycznego. odmiennych założeń artystycznych i celów.A Notopoulos. już w 1857 r. wynika w głównej mierze z dydaktycznego charak­ teru poematu zaangażowanego w problematykę współczesną. najlepszy dowód. że język i styl epicki Hezjo­ da jest w zasadzie zbliżony do stylu i języka Homera.B. Konfronta­ cja poezji homeryckiej i hezjodejskiej może być zatem celowa i niezwykle owocna. że utwory Hezjoda są pohomeryckie. społecznych i świa­ topoglądowych. Jest zarazem świadectwem dostrzeganej różnicy między najbardziej reprezentatywnymi nurtami greckiej poezji epickiej. Heinsworth. Hesiodos. • . Z o b .L.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. A. cit. odziedziczonym po kwitnącej uprzednio religij­ nej i epickiej twórczości ustnej. Structure and Content in Epic Formulae. tenże. podobnie ja język Iliady i Odysei. poeto w. je­ śli zamiast szukania wzajemnych wpływów i uzależnień wskaże właściwe źródła wszel­ kich podobieństw czy różnic w uwarunkowaniach kulturowych. Język poematów Hezjoda. jakże odmiennymi założeniami poetyckimi i światopoglądowymi. . 9 Największe nasilenie tych badań można było zaobserwować tuż po 1960 r. zapoczątkowane przez M. jest w du­ żym stopniu językiem formułowym. G. o ustanowiony w nim ład i porządek. Berlin 1857. fakt. podsumowując dotyczącą tej kwestii dyskusję. Tak zwane loci communes i analogie stylistyczne ze względu na ich charakter formułowy nie mogą stanowić kryterium chronologicznego. Badania stylistyczne i lingwistyczne prowadzone w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku rozstrzygnęły. HSCPh 68. 1964. Muzajosa. London 1964. 188 189 . 1174. s. Iliada i Odyseja zawierają wiele śladów wskazujących na wiek VII. 10 Zob. jak się mogło wydawać. 25 nn. Wprowadzenie Homera jako konkurenta Hezjoda na wspo­ mniane przez niego igrzyska ku czci Amfldamasa znajduje pełne uzasadnienie w tym. Aż do wy­ stąpienia gramatyków aleksandryjskich przeważał przy tym pogląd o priorytecie chronologicznym Hezjoda6. 155 nn. s. Przeciwnie. A . 1960. Kwestia relacji chronologicznej między Homerem i Hezjodem i ewentualnego wpływu jednego poety na drugiego stała się przedmiotem badań również filologów nowożytnych. A. gdy mówiono o najstarszych greckich poetach. Jak wykazały badania współczesnych homerologów i archeologów kla­ sycznych". Rzach7. Hesperia 29. Istotne znaczenie ma w tym przypadku również sprawa gatunku lite­ rackiego. i D. która na długo przed po­ wstaniem Iliady i Odysei ukształtowała w głównym zaiysie epicki język artystyczny. mimo że poematy hezjodejskie zostały stworzone w Grecji lądowej. a nie w Jonii. dlaczego tworzył on swoje poematy w dialekcie jońskim. Orfe­ usza. Studies in 7 6 the Early Greek Orał Poetry. 177=197. Powyższą opinię podważyły jednak wkrótce pogłębione studia nad charakterem języ­ ka epickiego. np. że stawia on pytania o początek i pochodzenie świata. " Zob. nie stwierdzili nawet najbardziej zagorzali zwolenni­ cy poglądu o naśladownictwie Homera przez Hezjoda. poza językowymi. jakim miały służyć i służyły po­ równywane poematy. które — wbrew opiniom wielu nowożytnych uczonych — nie mają cha­ rakteru pytań filozoficznych. J. np. że współczesną sobie epokę określa on jako epokę żelaza (Pr. Jest to. Innych podobieństw. Zob. że gdybyśmy przyjęli tezę o chronologicznym priorytecie Hezjo­ da. C Q 14. Bez­ pieczniej zatem byłoby przyjąć twierdzenie. język ten musiał już być stworzony przez Homera. Pamfosa i innych. 1-77. Hesiod and Achean Heritage of Orał Poetry. co oczywiście można wyjaśnić odmiennymi warunkami środowiska. której echa przetrwały przez całą starożytność w imionach przedhomeryckich i przedhezjodejskich poetów: Olena. ostatecznie tę kwe­ stię na korzyść priorytetu Homera. przekształcając ją na własny użytek zgodnie ze swymi. jego: Comparatio Theogoniae Hesiodi cum Homerica. Stwierdzono bowiem. Zbieżności językowe czy stylistyczne nie muszą być zatem wynikiem bezpośredniego zapożyczenia.. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ bohaterskie nie znalazło jednak uznania w późniejszej tradycji i określenie „sąd Panedesa" stało się przysłowiowe na oznaczenie głupiego i niesprawiedliwego rozstrzygnięcia. że obaj poeci korzystali ze skarbnicy języ­ kowej i fabularnej tradycji ustnej. a nie w beockim. stwierdza. łącząc Hezjoda z Homerem w agonie poetyckim.West (op. nie tylko czyni obydwu poetów sobie współczesnymi. Później podzielano natomiast najczęściej opinię uczo­ nych aleksandryjskich. Z charakterem twórczości teogonicznej Hezjoda wiąże się np. s. Fakt. s. Early Greek Armour and Weapons. że przez całą starożytność tych właśnie dwu poetów wymieniano obok siebie niemal automatycznie. Powyższa anegdota. lecz także stanowi wyraz docenieniatwórczości beockiego poety jako godnej rywalki eposu heroicznego. szp. a nawet VI. 176 nn. s. The Ouestion ofthe Unique Expression. zanim poe­ maty Homera dotarły do Grecji lądowej i dały impuls dla powstania nowego rodzaju poezji. w odmiennym środowisku. W świede tych badań okazało się. 1962. Zainteresowanie Hezjoda życiem społecznym. problemami etycznymi losem jednost­ ki. Paris 1928. trudno byłoby zrozumieć. F. a przedstawiony przez Ho- Świadectwa starożytnych na ten temat zestawia M. Musiało poza tym upłynąć trochę czasu. 8 W jego rozprawie doktorskiej: L Epithete traditionnelle dam Homhe. s. Snodgrass. Skoro tworzył w poetyckim języku epickim. 47). Parry'ego8 i kontynuowane po dzień dzisiej­ szy przez wielu uczonych9. dostrzegając w ich twórczości raczej podobieństwa niż różnice. Homer. Rzach. że za poetyckim języ- kiem Homera stoi długotrwała tradycja twórczości ustnej. uznających Homera za poprzednika Hezjoda. Schoemann10 zwrócił uwagę na zasadniczą różnicę w wyobrażeniach religijnych obydwu. innymi założeniami poetyckimi i celami eposu heroicznego i poezji religijnej czy dy­ daktycznej. J. jego zdaniem.

Troxlera17 ukazują da­ leko posuniętą przez beockiego poetę racjonalizację i modernizację tradycyjnego języ­ ka epickiego. złe trzewia.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 104).cit. niż samą zawartością recytowanego następnie tekstu. z charakterystyczną dla tego gatunku rozbudowaną aretalogią. 22-34): Olimpijskie Muzy. i dajcie mi budzącą tęsknotę pieśń" (w. epoki bohaterów żyjących w okresie brązu.s. Formułuje w nim poeta swój program poetycki. Został stworzony specjalnie dla tego dzieła i pozostaje z nim w ścisłym związku tematycznym i stylistycznym. poematy homeryckie odtwarzają żaś chwałę epoki dawno minionej. że żelazo musiało być znane od dawna. 494. Op. Nic więc dziwnego. że skoro Hezjod zna wykształcony przez tę tradycję język i po­ trafi z niego w sposób twórczy korzystać. to również nieobce mu były idee religijne i mitologiczne. że obecnie coraz częściej można spotkać się z argumentami zmie­ rzającymi do udowodnienia przeciwstawnej tezy o chronologicznym priorytecie He­ zjoda. Funkcję tę niewątpliwie spełnia również interesujące nas „prooimion" Teogonii. nauczyły kiedyś Hezjoda pięknej pieśni. zgodnie z konwencją gatunku. nie może również stanowić dowodu na późniejszy okres życia autora Prac i dni. West13. //. scenę ich objawie­ nia się człowiekowi. córy Zeusa. jakimi zazwyczaj poprze­ dzano recytacje epickie. 17 Sprache und Wortscbatz Hesiods. jeśli zechcemy. Hypomnemata 1963. posiadająca formę „prooimionu" w rodzaju „hymnów homeryckich". Jedno jest pewne. Obok jego własnej inwencji. Umiemy też. 18 Hesiod and Aescbylus. Paralele wschodnie są jednak w świetle współczesnych badań wymownym elementem inspiracji również dla jego dydaktycznego poematu. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ mera świat bohaterów należy do epoki brązu. który w taki oto sposób opowiada o tym wydarzeniu (w. Owoc­ ność ukierunkowanych światopoglądowo badań twórczości Hezjoda na tle tradycji homeryckiej potwierdziła zresztą w sposób dobitny rozprawa F. samą prawdę obwieszczać. 16 Formen und Inhalt von Hesiods Indiwiduellen Denken. 25-79. IV 510. Przekonywających dowodów na to jednak nie posiadamy. lecz także wprowadzić. same brzuchy wy tylko. córy berłowładnego Zeusa. XIX. 5 nn. „Prooimia" towarzyszące wspomnianym recytacjom epickim zachowywały jednak swą autonomię. W ten sposób najpierw do mnie przemówiły: Wiejscy pasterze. którą w XX wieku odsłoniły archeologiczne odkrycia tekstów ugaryckich czy hetyckich. L. 190 191 . J. Seelschopp14 i kontynuowane przez F. że tradycja literacka i mityczna. Miały zapewnić pieśniarzowi przychylność uczczonego bóstwa i powodzenie w czasie publicznego występu. stoi wielowiekowa tradycja kulturowa i religijna cywilizacji bliskowschodnich. Błuscha16 czy H. W świetle jego argumentacji należałoby uznać Teo­ gonię jeśli nie za najstarszy w ogóle. Forma hymnu na cześć Muz. wyprzedza o wieki wystąpienie beockiego poety. jak głosić kłamstwa liczne do prawdy podobne. 15 Vergleicbende Untersuchungen zu Homer. Mimo przestrzeganej dość rygo­ rystycznie konwencji epickiej ślady znajomości żelaza są widoczne w obydwu poema­ tach homeryckich. Czy jest to jednak rezultat tylko większej zachowawczości Homera jako bezpośredniego kontynuatora kwitnącej na większą skalę w poprzednich wiekach po­ ezji heroicznej. 1-115). czego bezpośrednim wyrazem jest skierowana na pożegnanie bogiń prośba poety: „Bądźcie pozdrowione. przypomnieć ich genealogię. H. Okazało się jednak. Hezjod jest zainteresowany przede wszystkim problemami swojej epoki. Hamburg 1934 (repr. 372. wszystkie główne argumenty przytaczane zwykle na poparcie tezy o uprzedniości Homera i jego wpływie na twórczość Hezjoda nie mają siły dowodu. kiedy pasł owce u stóp świętego Helikonu. Wstęp Teogonii nie jest jednak autonomiczny. Wiemy. jakie po części znalazły wyraz w epickich poematach Homera. czy świadectwo o chronologicznym priorytecie jego wystąpienia — trudno powiedzieć. że rozpatrywanie poezji Hezjoda wyłącznie w kontekście epiki heroicznej nie daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących źródeł inspiracji dla jego koncepcji dydak­ tycznych i religijnych. pozwoliła poecie nie tylko przedstawić ich typowe zajęcia. 46-48. Jak widzimy. wymowny katalog dziewięciu ich imion. Dlatego element ten nie może być pominięty przy analizie obydwu zachowanych poematów. Śpiewane przez Muzy na Helikonie i na Olimpie hymny na cześć Zeusa i wszystkich potęg boskich stanowią model dla jego własnej twórczości teogonicznej. s. s. mitu sukcesyjnego oraz przedstawionego w Teogonii sys­ temu kosmogonicznego. Cornell Studies nr 30. undHesiod. Dotyczy to zwłaszcza tzw. Od. Solmsena18. na której bez­ pośrednio bazują poematy Homera. Ba­ dania stylistyczne i językowe nad dziełami Hezjoda zapoczątkowane przez I. XX. Można zatem przyjąć. do której obecnie przechodzimy. Bonn 1970. Były raczej uwarunkowane charakterem uroczy­ stości. w tym przypadku — samemu poecie. to przynajmniej za najwcześniej spisany poemat literatury europejskiej. Metaforyczne użycie w Iliadzie i Odysei epitetu „żelazny" w odnie­ sieniu do stanów psychicznych12 wskazuje. 6. Darmstadt 1967). a także w sposób pośredni charakteryzuje i oce­ nia swą twórczość teogoniczną. 14 Stilistische Untersuchungen zu Hesiod. Teogonia Poemat rozpoczyna rozbudowana inwokacja do Muz (w. moment narodzin. z okazji których miała miejsce ta recytacja. Krafta15. Zurich 1964.. 12 Solmsen. do której wielką wagę przywiązuje Zob. ]. 211. Najwięcej argumentów na poparcie tej tezy zgromadził we wstępie do swego wydania Teogonii M. Ithaka 1949.

L. decydując o przynależności poszczególnych bóstw do poszczególnych rodów.. zostanie nawiązany kontakt między światem boskim i ludzkim. Briareus etc).. temu na język leją słodką rosę. dar głoszenia prawdy otrzymuje Hezjod od Muz. liczący około 400 postaci panteon. Podstęp. Objawienie się poecie Muz. ze zrozumieniem posłannictwa. ubóstwione przejawy życia biologicznego. Gwiazdy. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Tak powiedziały prawdomówne córy wielkiego Zeusa i zerwawszy różdżkę kwitnącą wawrzynu wręczyły mi berło przecudne. Natchnęły mnie głosem wieszczym. Szczególną radość. sługa Muz. Poezja teogoniczną. kiedy rozstrzyga on spory wydając słuszne wyroki. W przypadku bóstw kultowych i mitycznych związki genea­ logiczne wyznaczone już zostały wcześniej przez mity i kult. Poprzez rodowody poeta chce usystematyzować i włączyć w ramy jednej boskiej historii cały różnorodny. cit. Krejos. Hera. Demeter etc). Rzeki etc). jak można sądzić na podstawie przedstawionych w „prooimion" opisów śpiewanych przez Muzy pieśni. Westa są one wprowadzone wyłącznie ze względu na potrzeby genealogii przez sa­ mego Hezjoda lub jego poprzedników {op. M. Gyges. pewna liczba bóstw nieznanych ani z mitu ani z kultu (np. [. a wszyscy ludzie z podziwem nań patrzą. a za jego sprawą również wszyscy. zaraz mu myśl się odmieni i o kłopotach zapomni. się jako rodzaj wtajemniczenia. zindywidualizowane poprzez nadane im przez poetę imiona bóstwa grupowe (Nereidy. którzy zapoznają się z głoszoną przez niego „objawioną prawdą". Meliai. cór Zeusa i Mnemosyne (Pamięci). odkrywając przed człowiekiem właściwą naturę boskich rządów nad światem. Kottos. Apollon.$. Stąd staje się zrozumiała autoprezentacja Hezjoda jako poety.. jak utrzymuje L. Zdaniem M. posługując się zasadą określenia podobieństwa znacze­ niowego przez relację pokrewieństwa i sąsiedztwa. społecznego i psychicznego czło­ wieka (Śmierć. Tęsknota etc). Pontos. Bezpośrednia wymowa tego objawienia nie wymaga nawet specjalnego komenta­ rza. którego porządek i kompozycję wyznaczają drzewa genealogiczne. tym niemniej jest ona wyrazem głębo­ kiego przekonania poety o jego specjalnej misji. Bóstwa posiadające podobną natu­ rę łączone są więc w obręb jednej genealogii.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. bóstwa kultowe (Zeus. Dar poezji.] Tak wielką ma moc święty dar Muz dla ludzi. jakie on spełnia odkrywając przed oczami od­ biorców boskie tajemnice świata. 159-160. Posiadana przez Muzy wiedza o stworze­ niu świata i jego boskich władcach nie miałaby większego znaczenia. spełni powierzoną misję. natomiast od Zeusa — królowie. jako propagator prawdy. Hory. Eter. bóstwa mitologiczne (Tethys. A gdy przekonywająco przemó­ wi.s. Jeśli on. która z kolei musi być włączona w usta­ lony już wcześniej system. bym sławił sprawy minione i przyszłe i poleciły mi uczcić wieczny ród bogów szczęśliwych oraz je sa­ me opiewać zawsze na wstępie i końcu. Foibe. Jeśli nawet forma powyższej wizji hezjodejskiej jest zgodna z kon­ wencją literacką. Z ust jego słodycz płynie. s. wyrazem jego wia­ ry w posłannictwo głoszenia prawdy boskiej. West19. w którym doznaje przemiany przede wszystkim sam wtajemniczony.cit. Olimpu mieszkańcach. 6. Podkreśla się zwykle. Niesłusznie jednak dość długo Op. Cyklopi. ukrytej przed oczami zwykłych śmier­ telników i samouświadomieniem swej wyjątkowej pozycji płynącej z otrzymanego da­ ru Muz. 2. Sen. Szczęśliwy jest ten. 3. w których przez całą niemal starożytność widziano istoty konkretne. Uwypuklenie swej osoby łączy się ze zrozumieniem doniosłej roli poety jako pośrednika w przekazywaniu boskiej wiedzy na temat świętej historii wszech­ świata. łatwo potrafi uśmierzyć. że jest on boskich królów potomkiem. Noc. Keto. Thaumas. co wymaga dużej inwencji od poety. Artemis. cit. 32). Poprzedzona hymnicznym wstępem do Muz Teogonia jest w zasadzie rozbudowa­ nym katalogiem. 31. bo słodki głos płynie z jego ust. kogo Muzy ko­ chają. jaką ma wypełnić. W systematyzacji świata bogów poeta dokonuje podwójnej operacji: łączy po­ szczególne bóstwa w rodziny. Przypomnienie przez poezję przeszłości niesie jako przeciwwagę zapomnienie te­ raźniejszości. L. Nawet jeśli ktoś odczuwa w swej piersi świeżo do­ znany ból i srodze się nim dręczy. Góry. dar bogiń wnet wszystko przemienia. West20 składa się sześć grup bóstw: 1. Muzy) 5. równoznaczne z uzyskaniem świa­ domości na temat sankcjonującej ziemską rzeczywistość boskiej historii świata. jawi "Op. choćby wielki. W innych wypadkach musiał ustalić je sam poeta. poza tym wszystkie rodziny układa razem z mitami w pewien porządek kompozycyjny. na który. 81-103: Kogo chcą uczcić córy potężnego Zeusa i zobaczą. gdyby nie zosta­ ła przekazana ludzkości za pośrednictwem poety. Astrajos)21 4. którą mu wszczepiły. pochodzą na ziemi mężowie — pie­ śniarze i kitarzyści. to jednak gdy pieśniarz. pozwala mu dostrzec prawdziwy sens życia. łucznika. jak zauważa M. Od Muz więc i od Apollona. ubóstwione elementy świata widzialnego (Uranos. 21 20 192 193 . które choćby z racji swej genealogii jako „córy Pamięci i Zeusa" znają burz­ liwą historię kosmogoniczną i teogoniczną. W tym kontekście szczególnej wymowy nabierają słowa poety na temat ulubionych przez Muzy królów i pieśniarzy i na temat ich funkcji społecznej w. Charyty. zaraz spór. Walka. zaśpiewa mu o sławnych czynach dawnych ludzi i o bogach szczęśliwych. sprawiają słuchaczom pieśni o tematyce kosmogonicznej i teogonicznej.. że struktura drzewa genealogicznego bogów jest w zasadzie wzorowana na strukturze społecznej rodziny ludzkiej.

Gaja. 444 194 195 . Wskazywano poza tym. Sądy powyższe były oparte na powierzchow­ nej obserwacji. kończą drugą generację. którego Zeus musi pokonać.). 901. 507 nn. Gdyby bowiem była ściśle przestrzegana zasada pokoleń. a jego wnuki rozpoczynają trzecią i wprowadzają Tytanomachię. szp.). 270 nn. Tartar jako ojciec Tyfo27 Zob. Reja (w. że w Teogo­ nii obowiązuje struktura matriarchalna. 265). Zarys genealogii dany do w. Pramatka Gaja wchodzi w nowy związek z Tartarosem. jak wyjaśnia H. 136-239). Themis i Mnemosyne dopiero w związkach z Zeusem (w. O tym odstępstwie. którymi kieruje się poeta przy tworzeniu boskich rodowodów. Astrajos. Metis (w. 337-619. narastająca liczba mniejszych odga­ łęzień stałaby się zbyt szybko trudna do przedstawienia. Tytanki pojawiają się wyłącznie ze względu na swe związki małżeńskie w innym zupełnie miejscu i kolejności niż w katalogu Tytanów: Tethys (w.). 617-819). Antike undAlter Orient. Dzieci Nocy poczęte bez ojca wymienione są natomiast dopiero w następnym pokoleniu. Schwabl27. że mężowie są niekiedy postaciami mało znaczącymi (np. cit. XII. 337). związki w Teogonii mają charakter patrilinearny. by osią­ gnąć pełnię władzy nad światem. 35. szp. który stanowi szczególny przypadek. Kojos. Kriosa (w. Łączy zwycięstwo Olimpijczyków z udziałem potęg pierwotnych i nawiązuje tematycznie w opisie świa­ ta podziemnego do początku Teogonii. cit.s. 939). Patrilinearny porządek genealogiczny jest zachowany nawet w tych przypadkach. 265 nn. Jak zauważa H.). ponieważ te z kolei nie miały żadnego potomstwa. Op. 377). 362 nn. gdy wewnątrz głównego epizodu drzewo genealogiczne wykracza poza jedną generację. a nie większe lub mniejsze znaczenie ojca lub matki. Rodzi się z tego związku Tyfon. Fojbe (w. Wymienione tu dzieci Gai jawią się jako główni aktorzy następnych urywków. W tej wyjątkowej sytuacji uwypuklony jest właśnie dom męża. Elektre (w. 25 Hesiodos. L. 383). Kryterium stanowi bowiem w tym przypadku porządek genealogiczny. 886). Z w. 453). linia potom­ stwa Chaosu została podjęta natychmiast przez ukazanie dzieci Nocy i Erebu (w. Po krótkim przedstawieniu wywodzącej się od Chaosu genealo­ gii ukazuje szeroko rozbudowane drzewo genealogiczne Gai: dzieci zrodzone przez nią samą oraz ze związków z Uranosem i Pontosem (w.. Sturęcy — w. Perses wprowadzony jest poza tym już wcześniej do genealo­ gii Kriosa i uczczony rozbudowanym epitetem (w. bywa przedstawione od razu do samego końca.). 371). poza partenogenezą (gdzie rodzące same przez się istoty są bezrodzajowe lub żeńskie: Chaos. szp. Córka Pontosa — Keto występuje w tym miejscu tylko ze względu na swego męża Forkysa. Westa23. 124 nn. Pontydzi są przedmio­ tem zainteresowania w w. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ utrzymywano22. Uczony zwraca uwagę na anatolijskie pochodzenie kuku Hekate i na znaczenie matki w kultach wschodnich. RE Suplbd.). że Perses wprowadził Asterię jako ukochaną małżonkę do swego domo­ stwa (w. tamże. do któ­ rego wchodzi małżonka. 288). Kronosa (w. Gai. spośród Tytanek — Themis (w. 232 nn. że właśnie ojciec. 23 22 Op. Skrzyżowanie linii genealogicznych następuje wy­ łącznie poprzez wejście bogini do rodu z linii męskiej. 820 rozpoczyna się nowa całość. ponadto Nereida — Amfitrite (w. Eurynome (w. 35. 443. Schwabl26. którego podstawę stanowi związek Gai z Ponto­ sem i Uranosem. zadecydowały względy natury religijnej. 337819 (Tytani — w. Jak wykazał H. Znając już zasady. 240 nn. 404). Z reguły związane ze sobą genealogicz­ nie części bywają do siebie przyległe. 134-138. Jedno z nich bowiem (Eryda) posiada liczne potomstwo. 240 rozwinięty jest więc następnie w pełny katalog. 371 nn. 507). Klymene (w. Erosa. F.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a nie matka. Styks (w.). To samo można powiedzieć na temat epizodu o Tytanach. którego autentyczność była często podważana przez nowożytnych badaczy. synem Kriosa i ojcem Hekate. 442 n. 410). że Hezjod właśnie tutaj moc­ no podkreśla. ist­ nieje tylko jeden wyjątek. jest wcze­ śniej wprowadzony do genealogii. 24 Zob. 915). SchwabF. zgodnie z katalogiem męskich potomków Pontosa (w. 901) i Mnemosyne (w. Wyjątek ten tym bardziej potwierdza regułę. 375 nn. Opisane jest za­ tem kolejno: potomstwo Okeanosa (w. Każda generacja wraz z jej odgałęzieniami jest przedmiotem zainteresowania do chwili pojawienia się następnych pokoleń. I tak np. Dzieci Pontosa np. Kojosa (w. przyjrzyjmy się pokrótce ich układowi na kartach utworu. Kallirhoe (w. które wymienione jest już w obrębie drugiego po­ kolenia. 240-336. wchodzi zatem zgodnie z porządkiem genealogicznym w zakres Tytanomachii. Epizod o Sturękich. Za­ chowany jest w nich układ zgodnie z ich katalogiem w w.. W tego rodzaju związki wstępu­ ją: spośród Oceanid — Doris (w. cit. Poza katalogiem potworów. Historię narodzin bogów rozpoczyna poeta od ukazania trzech samorodnych istot: Chaosu. 57. 453 nn. Z przestrzeganą przez poetę zasadą porządku patrilinearnego łączy się fakt. 907). Eris i w późniejszej fazie Hera). W przedstawieniu poszczególnych ro­ dowodów bóstw realizowany jest konsekwentnie porządek zgodny z ich linią męską prezentowaną w poszczególnych katalogach. 915). Noc.) rozwinięty jest szerzej epizod na temat Pontydów: Nereus i jego potomstwo (w. że matka jest zwykle podmiotem gramatycznym w przedstawionym przez Hezjoda systemie. 404 nn. 241). Hyperiona (w. Dornseiff. Theja (w.. Jeśli jednak jakieś drzewo genealogicz­ ne nie jest zbyt rozwinięte.). Jest to związek Asterii z Persesem. Porządek systematyzacji oparty jest przeważnie o zasadę chronolo­ giczną. 26 Op. Tak więc np. Leipzig 1959.) i Forkysa (w. Pallas)24. co znalazło jeszcze pełne odbicie w opinii M. potomstwo Thaumasa (w.). s. s. podzieleni na dwie grupy Uranidzi — w w.. Japetosa (w. bo na nim kończy się cały rodowód.

To z kolei byłoby niemożliwe bez naruszenia jedno­ ści wielu partii poematu. 116937 nie pojawia się zatem żadna postać. z których urodzeni synowie weszli do kręgu bóstw olimpijskich (Hermes. chytrze myślący Kronos". że oni właśnie wyposażyli Zeusa w jego najpotężniejszy oręż: piorun i grzmot (w. córki Kronosa — Demeter i Hera. trwogę •—• siła i sam widok". Steropes i Arges. które w sumie tworzą tzw. ich potomstwa i okoliczności towarzyszących okalecze­ niu boga Niebo (Uranosa) wraz z konsekwencjami tego czynu (w. że główny zrąb całego systemu genealogicznego wyznaczony jest przez centralny rodowód. 937). Należy dodać. w. Mnemosyne. że Zeus może stać się władcą świata dopiero po zwycięstwie nad jego synem — Tyfonem. Poeta opowiada.) wskazuje. co jest wyraźnie za­ powiedziane poprzez inwokację jako nowy temat. Herakles •— w. Jak sądzi H. 240-819 całość do w. Kompozycyjnie nawiązuje on w ten sam sposób po linii ojcowskiej do w. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ na i mąż Gai znajduje podobne uzasadnienie mitologiczne jak Uranos i Pontos. córka Kojosa — Latona. Na ostatnim miejscu jako najmłodszy ze wszystkich. Powyż­ sze opowiadanie ukazane jest na tle prezentacji pierwszego pokolenia bogów (w. odrzucić w ten sam sposób również epizod o Tyfonie w katalogu potworów. W grupie dru­ giej wymienieni są trzej potężni Cyklopi: Brontes. a z Aresem'— córka Uranosa Afrodyta.. „grozę budzi używanie ich imion. 886-. podczas gdy inne dzieci z przerażenia i lęku przed ojcem zastygają w mil­ czeniu. Tethys. Jest ona niezbędna dla przewodniej idei poematu (ustalenie nowego porządku świata) i łączy się z systematycznie przedstawio­ nym ciągiem genealogicznym. że nie można traktować Tyfona z katalogu potworów i Tyfoeusa z Tyfonomachii (w. Uranosa i Pontosa (w. mit suk­ cesyjny. Do Tyfonomachii. by „okryć ją całą" i legł z nią w mi­ łosnym uścisku. katalog ten uzasadnia niejako wieczną trwałość jej panowania. 126-239. Idea Tartaru jako podziemia jest dla Hezjoda nie mniej ściśle związana z ziemią niż idea nieba i morza. Theja. 123210). Każdy z nich ma sto rąk i pięćdzie­ siąt głów wyrastających z potężnie umięśnionych ramion (w.. która nie miałaby pełnego uzasadnienia w systemie genealogicznym. ukryty w kryjówce Kronos odcina mu „zębatym sierpem" jego mę- 196 197 . a zarazem najpotężniejszy wymieniony jest Kronos. Ce­ chuje go przy tym nienawiść i wrogi stosunek do ojca (w. że małżonki panujących bogów pochodzą z różnych pokoleń i różnych odga­ łęzień rodu. Pierwszą grupę stanowi katalog tzw. Themis. Jest poza tym antycypowana w katalogu potworów. 154-210). Hyperion. Wymowna jest uczyniona w tym miejscu wzmianka. Pierwszą część tego mitu wyznacza opowiadanie na temat związku Gai i Uranosa. Odrzuciwszy Tyfonomachię jako nieautentyczną. Kronosa i Zeusa. 736 nn. 139-146).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Wszystkie były już wcześniej włączone w system genealogiczny. należałoby. Każda z tych bogiń jest uprzednio wprowadzona w porządek genealogiczny. Tytanki — Themis i Mnemosyne. że tej właśnie głównej gene­ alogii towarzyszą obszerne dygresje mitologiczne. rodząc mu ogółem osiemnaścioro dzieci. 147-153). W zwią­ zek z Posejdonem wchodzi Nereida — Amfitryte. potężni". są to: Okeanos. Tytanów: sześciu synów i sześć córek. Schwabl. W w. Względy genealogii rzutują zatem na konieczność uznania Tyfonomachii za autentyczną część Teogonii. którzy zgodnie z etymologicznym znaczeniem swych imion ucieleśniają wizualne i słuchowe aspekty burzy. Obarczona uwięzionym w swym „łonie" potomstwem Gaja postanawia ukarać za to Uranosa. Ta część Teogonii stanowi nieprzerwaną i zamkniętą ca­ łość. Krejos. Japetos. można cofnąć aż do potęg pierwotnych: Gai lub Chaosu. Dionizos. warunkującej wyniesienie Zeusa do godności króla bogów (w. jak zamknięta w. Ukazując związki małżeńskie i liczne potomstwo dynastii panującej. bezpośrednio przylega katalog małżeństw Zeusa i Kronidów (w. Bezpośrednio po katalogu Sturękich rozpoczyna poeta zwięzłą opowieść na temat dramatycznych wydarzeń na tle nienawiści Uranosa do jego potomstwa. 807). Fojbe. Na jej wezwanie odpowiada jedynie „wielki. Następny katalog koncentruje się wokół postaci Zeusa jako ojca w związkach z mniejszej rangi boginiami i śmiertelnymi kobietami. co mogłoby wskazywać i uzasadniać łącz­ ność kompozycyjną tego katalogu z poprzednią częścią Teogonii. w której rodowód każdej istoty. Są „ogromni. 306 nn.) jako dwie różne postacie. wcześniejsza wzmianka o Tyfonie jako mężu Echidny w systemie genealogicznym (w. 820-885). 821 nn. 938-964) Reszta Teogonii dotyczy związków bogiń z mężami śmiertelnymi. Żonami Zeusa są: Oceanidy — Metis i Eurynome. 453 nn. Należy przy tym zauważyć. Wszystkie nowo narodzone dzieci ukrywa Uranos na powrót „w łonie Ziemi1' i nie wypuszcza na światło. jak Gaja po urodzeniu per se Uranosa. wymienionych w trzech oddzielnych grupach. 133-138). Są to: Kottos. Trzej kolejni sy­ nowie Uranosa i Gai przedstawieni są przede wszystkim w aspekcie reprezentowanej przez nich siły. Briareus i Gyges. Kronos przyrzeka spełnić planowany przez nią czyn zemsty. Kiedy więc z na­ dejściem nocy zbliżył się „wielki Uranos" do Gai. jego zdaniem. Kojos. Reja. Z dokonanego przeglądu treści Teogonii widać wyraźnie. Zasadę patrilinearnego układu genealogii poświadcza w tym wypad­ ku fakt. W opisie walki Zeusa z Tytanami Tartar jest bowiem wymieniony wśród czterech wielkich części wszechświata obok Gai. zarówno w linii ojcowskiej jak macierzyńskiej. prowadzący od Gai przez Uranosa i Kronosa do Zeusa jako ostatecznego fundatora nowego porządku przyrodniczego i moralnego wszechświata. Stanowi go opowiadanie o pełnych okrucieństwa wydarzeniach związanych z sukcesją trzech kolejnych władców wszech­ świata: Uranosa. Gór i Pontosa wchodzi teraz w związek ze swym najstarszym synem. wyrastający z mitu kosmogonicznego. Przygotowuje podstępnie „ogromny zębaty sierp" i zwraca się do swych dzieci ze słowami zachęty do współdziałania w ukaraniu „haniebnego po­ stępowania" ich ojca.

Wymowna jest również zapowiedź kary. pozostające do dyspozycji nowo kreowanego króla bogów. Nie mówi poeta na ten temat szerzej w tym miejscu. prowadząc swe dzieci: Zazdrość (Zelos). Zeus wraz ze swymi braćmi. 626). wyposażonych w ziejące ogniem oczy i w straszne migające języki. Sturęcy ciskają olbrzymie głazy na Tyta­ nów. Pokonanego Tyfona wrzuca Zeus do Tartaru. Jest to pierwszy przejaw władzy nowo kreowanego króla bogów. siła i przemoc. Sturęcy zgadzają się chętnie. jako przedmiot kultu dla ludzi i żywy znak wyda­ rzeń. Zeus tymczasem bez przeszkód osiąga pełnię dojrzałości i sił. które miały miejsce w prahistorii świata (w. w jaki sposób przez pokonanie Tytanów i „potwornego Tyfona" został królem wszechświata i twór­ cą nowego porządku. Należy zauważyć. które urodziły się w konsekwencji tego okaleczenia. Okrutnemu ojcu podaje zaś do połknięcia zamiast dziecka za­ winięty w pieluszki kamień. które wyda­ wały najbardziej przeraźliwe dźwięki. pojawia się nowy przeciwnik Zeusa. Walka z Tyfonem w kulminacyjnym punk­ cie również przekształca się w kosmiczną pożogę. miota ogniste pioruny. Kronosa i uwięzionego potomstwa. Koncentruje zaś całą uwagę na opisie i wyli­ czeniu istot. Utworzone w kształcie „przełyku" wejście do Tartaru zabezpiecza Posejdon potrójnym murem. by unik­ nąć przepowiedzianej mu przez Gaję detronizacji na rzecz potężniejszego potomka. Kiedy nierozstrzygnięta walka trwała już dziesięć długich lat. dochodząc aż do uwięzionych w Tartarze Tytanów (w. korzystając z proroctwa Gai.). Karmi ich nektarem i ambrozją oraz wzywa na pomoc do walki z Tytanami. Stanowi to gwarancję. lśniących zbroją Gigantów oraz Nimfy Melijskie. Jednakże za radą tejże Gai. Zeus uczynił cór­ kę Okeanosa „wielką przysięgą bogów". a jej dzieci zatrzymał przy sobie (w. 671-712). Zostali oni. odzyska go zgodnie ze spra­ wiedliwością (w. zwycięstwo. Przed walką z Tytanami Zeus wezwał wszystkich bogów na Olimp i przyrzekł. Z krwi okaleczonego Ziemia rodzi Erynie i potężnych. do przedstawienia. że Tytani nie wydostaną się już nigdy na powierzchnię. Rozpoczyna się teraz okrutna bitwa. Drugą część mitu sukcesyjnego wyznacza opowiadanie na temat podwójnych na­ rodzin potomstwa Kronosa i Rei (w. Kronos wypluwa naj­ pierw połknięty na samym końcu kamień. Na apel pierwsza zgłosiła się Styks. Akcję Tytanomachii przygo­ towuje poza tym wymieniając w katalogu Uranidów dwie triadyczne grupy bóstw: Cyklopów i Sturękich (w. biorąc w ten sposób w swe posiadanie po­ darowane przez nich piorun. Pokonanych Tytanów Sturęcy wrzucają do Tartaru. ponieważ już wcześniej przy okazji opisu narodzin poszczególnych bóstw niejednokrotnie wspominał o przydzielonych im funkcjach w królestwie Zeusa. Wdzięczni za wyprowadzenie ich na światło i obdarzenie nieśmiertelnością stają się sojusznikami Zeusa. jak wysoko od niej oddalone jest nie­ bo". Dzięki powyższej akcji Zeusa rodzą się ponownie wszystkie jego siostry i bracia. Po zwycięstwie nad Tytanami i Tyfonem bogowie olimpijscy ogłaszają Zeusa (za radą Gai — w. którą będą zmuszeni w przyszłości za ten czyn zapłacić. Od opisu narodzin Zeusa przechodzi z kolei poeta w trzeciej części swej opowieści mitycznej do uzasadnienia jego królewskiej władzy. 139-152). gdyby nie pod­ jął z nim walki Zeus. Kiedy Tytani zostali już strąceni do Tartaru. Przemoc (Bie). Nie wspomina też ani słowem o skutkach tego czynu dla Gai. Istotna jest przy tym dla poety i w tym przypadku wyłącznie geneza imienia Tytanów jako sprawców okrutnego czynu. Wyróżnienie Stygi jako wielkiej przysięgi bogów nie jest tu przypadkowe. 884) królem bogów. wraz z całym potom­ stwem pierwszej pary boskiej uwięzieni w „łonie Ziemi". Zeus zaś. stają się atrybutami jego władzy i jed­ nocześnie jako aspekty „wielkiej przysięgi" gwarancją nienaruszalności i trwałości jego 198 199 . że poeta pomija całkowitym mil­ czeniem reakcję Uranosa. Rea uciekając się do podstępu ukrywa w „grocie" na Krecie najmłod­ szego syna — Zeusa. Zwycięstwo (Nike). uzbrojony w atrybuty boga burzy. „tak głęboko pod ziemię. Kronos połyka swoje dzieci. kto przyjdzie mu z pomocą. Z powstałej piany wynurza się po pew­ nym czasie w okolicy Cypru Afrodyta. Poprzez okoliczności jej urodzin usiłuje poeta wyjaśnić zarówno jej imię. Zapowiedź ta stanowi już aluzyjne przy­ gotowanie akcji Zeusa. Staje się na tyle potężny. 453-506). Dopiero po dokładnym opisie charakteru i funkcji bogini informuje krótko o reakcji okaleczonego Uranosa. a jeśli ktoś nie otrzymał go za panowania Kronosa lub został przezeń pozba­ wiony należnego mu „udziału" w rządach nad światem. zatrzyma swój urząd. Potwór stałby się władcą świata. 841-868).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. jak wiadomo. Od grzmotów cały wszechświat drży w swych posadach (w. grzmot i błyskawicę. jak i szereg epitetów kultowych. Zapowiedź upadku Tytanów wkłada poeta w usta Uranosa już w momencie jego okaleczenia przez Kronosa (w. 210). Ten właśnie kamień umieszcza Zeus w świętym Pytho u stóp Parnasu. że każdy. Na straży te­ go wejścia stawia zaś Zeus Sturękich olbrzymów. w związku z czym walka przeobraża się w rodzaj kosmicznego pożaru. Siłę (Kratos). której przedstawienie będzie przedmiotem dalszej części mitu sukcesyjnego. 390 nn. On zaś rozdziela im funkcje. Odcięte członki Uranosa wpadają do morza. miejsce zamieszkania zwycięskich bóstw olimpijskich. Re­ prezentowane przez jej potomstwo: zazdrość. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ skie członki i odrzuca je daleko. uwalnia również olbrzymich Sturękich (w. Żar obejmuje wszystkie części kos­ mosu. która uprzednio współuczestniczyła z Kronosem w okale­ czeniu Uranosa. że potrafi już „przez podstęp i gwałt" zmusić Kronosa do wydania na świat połkniętego uprzednio przezeń potomstwa. uzbrojony — podobnie jak w końcowym etapie walki z Tyta­ nami — w piorun. Gaja wchodzi w związek z Tartarem i rodzi potwornego Tyfona — smoka o stu gło­ wach. grzmot i błyskawicę. 453-506). 383403). Cyklopów uwalnia Zeus jeszcze przed rozpoczęciem Tytanomachii.

udało się uczonym zrekonstruować przebieg dalszych zdarzeń32. Natomiast Anu. Tak zatem w głównych zarysach przedstawia się opowieść mityczna. podjął walkę z Kumarbim i go pokonał. Kumarbi: Mythen vom churritischen Kronos. 120 nn. przekazanej przez Filona z Byblos (I/II wiek)31. Analogię z Tyfonomachią przynosi Pieśń o UllikumP. 25 28 200 201 . od­ zwierciedla raz jeszcze charakterystyczne połączenie porządku przyrody (Hory) ze społecznym porządkiem rządów królewskich (praworządność) i podziałem dóbr (moimi). Princenton 1955. Chociaż ta­ bliczka zawierająca dokładny opis narodzin boga burzy jest dość mocno uszkodzona. brzemienną już małżonkę. Kumarbi. podobnie jak hezjodejski Uranos. gdyż Kumarbi dopada Anu w pościgu i walcząc z nim „od­ gryza mu jego lędźwie i je połyka". by odciąć jego stopy od podstawy sierpem. s. 775-806). Pritchard. który podobnie jak grecki Zeus. opowiedziana przez poetę przy okazji prezentacji katalogów potomstwa Uranosa i Gai. s. jak się zdaje. Podobnie jak w Teogonii po okaleczeniu Uranosa. boga burzy i jego wezyra. zanim zdążyła ona urodzić poczętą w swym łonie córkę. Temida. J. Ziirich—New York 1946. Bezpośred­ nich analogii w micie hezjodejskim nie znajduje tylko pierwszy władca nieba — Ala­ lu. Lachesis i Atropos. że przedstawiona przez Hezjoda opowieść znajduje dość bliskie paralele w starszej o kilka wieków literaturze mitolo­ gicznej Hurytów. 30 Taki tytuł nadał temu poematowi H. 1948. Taszmi. „którym kiedyś oddzielono Niebo od Ziemi". 1-53.. która przedstawia bunt Kumarbiego prze­ ciw nowym rządom boga burzy. Solmsen. wspomagany przez starszą generację bogów na czele z Anu. zapładnia wielką skałę. będąc mężczyzną. 886-944). Zawarta jest poza tym w powyższym opisie alegoria związana z imieniem Metis („mądrość"). Połknięta „Mądrość" mieszka na stałe w Zeusie. a więc „prawo boskie".G. a także etiologii tradycyjnych narodzin Ateny z głowy Zeusa. których opisem wieńczy poeta swój poemat o narodzinach bo­ gów (w. Tylko tym bowiem można wytłumaczyć fakt. obdarzonych imionami: Alalu. W relacji na temat małżeństwa z Metis (Mądrość) przekształcony jest. jest jego immanentną cechą28. s. jak widzimy. że dorosły już Teszup. 31 Tekst Filona znamy pośrednio dzięki Euzebiuszowi — Praeparatio Evangelica. 67. Ullikumi. Anu. tak i tu w konsekwencji okalecze­ nia Anu rodzą się nowe istoty. ale również przez niego okaleczony. Kronosa i Rei oraz Zeusa. Hetytów. Wymaga ona niewątpliwie przynajmniej krótkiego komentarza29. jest nie tylko pozbawiony władzy przez odpowiadającego Kronosowi bo­ ga Kumarbi. Ostatecznym władcą staje się więc bóg burzy Teszup. tak Zeus z tej samej przyczyny połknął. 129-177. pierwotny motyw mityczny. Sprawiedliwość (Dike) i Pokój (Eirene) oraz trzy Mojry: Klotho. Zachowany w dużych fragmentach na glinianych tabliczkach w stolicy Hetytów Hatusas tekst przejętego od Hurytów poematu O królestwie niebieskim opowiada o wymuszanej (co 9 lat) przemocą sukcesji władzy na niebie przez czterech kolejnych boskich królów. tłumaczowi tego tekstu na język angelski: Ancient Near Eastern Texts relatingto the Old Testament. W walce ze skalistym po­ tworem bezskuteczne okazują się nawet pioruny. Okoliczności tego okaleczenia są wprawdzie zupełnie inne. Z nasienia. Kryje się tu też niewątpliwie próba wyjaśnienia jednego z najbardziej znamiennych epitetów Zeusa — unttETa. zapewniając sobie wieczne rządy nad światem. Charakter tego panowania ilustrują z kolei liczne związki małżeńskie Zeusa. Lublin 1978. które będzie musiał urodzić. 10. z której wyrasta olbrzymi „diorytowy mąż". że Zeus połyka Metis. Następne małżeństwo Zeusa ma rów­ nież charakter alegoryczny. zdetronizowany przez boga Anu (Niebo). rodzi Zeusowi trzy Ho­ ry: Praworządność (Eunomia). 123 nn. Gueterbock jako wydawca i komentator jego tekstu. cit. sięgający głową nieba. a jako zrodzona z sa­ mego Zeusa staje się jego żeńskim dubletem. Związek Zeusa z Temidą. s 125 nn. Angielski przekład poemasu do­ konany przez tego uczonego ukazał się w „American Journal of Archeology" (52. wyrażony najpełniej w historii Kronosa. W tym przypadku sytuacja jest bardziej drastyczna. Hesiod andAeschylus. za radą Gai i Uranosa. czemu daje poeta wyraz powtórnie w długiej dygresji na temat „świętej wody" Stygi (w. Uniknął w ten sposób narodzin ewentualne­ go sukcesora. oparty na ramionach huryckiego Atlasa — Upelluri. Kumarbi.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. narodziła się potężna rzeka Aranzah (Tygrys). którymi dysponuje bóg burzy. aby zapewnić trwałość swych rządów. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ panowania. 32 Rekonstrukcję tę zawdzięczamy A. s. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt. Kumarbi jest ukarany za swój ohydny czyn i zgodnie z przepowiednią Anu staje się. I.B. musi pokonać buntujące się przeciw jego władzy poprzednie pokolenie bogów. tym niemniej analogia nie traci swojej wymowy. Atena jako córka Metis może stać się uosobieniem mądrości. Zob. Por. Najbardziej uderzające podo­ bieństwo do historii Uranidów można dostrzec w hurycko-hetyckiej pieśni O króle- stwie niebieskim50 i Pieśni o Ullikumi oraz w starofenickiej kosmogonii Sanchuniathona. Goetze. 33 Op. 2"d ed. Fenicjan i Babilończyków. Jak Kronos z obawy przed narodzinami potężniejszego sukceso­ ra połykał swoje dzieci. Szczegółowej analizy rego mitu dokonaliśmy w rozprawie: Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda. Nie ulega wątpliwo­ ści.). pozwala go ostatecznie pokonać. Teszup. potrójnie brzemiennym.. Wymowne w tym kontekście są zwłaszcza dwa jego pierwsze małżeństwa: z Metis i z Temidą. które zdołał wypluć. aby pokonać nowego króla świata. a w swoim wnętrzu począł dwa potężne bóstwa: Teszupa. która przecież nie zagrażała panowaniu ojca. Dopie­ ro udzielona przez boga mądrości Ea rada. ed. która miała mu urodzić w przyszłości (jako drugie dziecko) potężniejszego od niego syna.

gdyż motyw oddzielenia nieba od ziemi za pomocą sierpa pojawia się dwukrotnie w Pieśni o Ullikummi. ^ Op.. Lang (Custom andMyth. Zdaniem L. z Kronosem.s. I tak np.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 41 Griechische Mythologie undReligionsgeschichte. wyjaśniały tym samym ludowi. nr 11-12. Jak wyżej wspomnieliśmy. 43. Forrer35 podkreśla natomiast polityczny charakter opowieści hetyckich. bez uwzględnienia wpływu modelu wschodniego. M. jego zdaniem. Forrera. Przedstawiona przez He­ zjoda sukcesja władzy królewskiej na niebie w ukazanym ciągu: Uranos—Kronos— Zeus. „niebo" i zostaje okaleczony przez swego następcę. Dokładną analizę wszystkich paraleli wschodnich mitu hezjodejskiego zob. który jako pierwszy dokonał publikacji tekstów hetyckich w ich orygi­ nalnym piśmie klinowym. datowanych najprawdopodobniej od epoki mykeńskiej38. Otten. L.s. 498 nn. cit. Trzy pokolenia bogów hetyckich. stabilizację jego władzy i nowego porządku. Paralele hurycko-hetyckie wskazują zatem. Podbielski. że asymilacja mitów wschodnich dokonała się w kręgu kapłanów i poetów delfickich. jak zauważa A. H. Nie ma jed­ nak potrzeby w tym krótkim zarysie wchodzić w szczegóły tego zagadnienia. Popko. zdaniem H. które decyduje o potędze i supremacji jego władzy. Lesky36. London 1885. który racjonalizując hezjodejską opowieść Pierwszy taką interpretację zaproponował A. M. West40 — stanowi jedną z przesłanek do twierdzenia. Opo­ wiadanie o huryckim ojcu bogów Kumarbim przedstawia w tym ujęciu „pierwszy okres panowania Hurytów nad światem" i z tego względu było poprzedzone historią panowania bogów pochodzenia babilońskiego (Anu. Westa39 na tak wczesne zetknięcie się Greków z religijną i mitologiczną literaturą Wschodu wskazuje daleko posunięta asymilacja motywów tej literatury na gruncie greckim. Historia Kronosa związana jest przez Hezjoda już z Delfami. 45). 40 202 203 . cit. a okaleczenie Uranosa ma być symbolicznym wyrazem aktu oddzielenia nieba od ziemi. że w opowieści Hezjoda przetrwały relikty bliskowschod­ nie.29. jego zdaniem. Anu i Kumarbiego. Nie wystarcza nam już dziś interpretacja wybitnego religioznawcy O. Można by zatem sądzić. wierzeniach i kulturze narodów starożytnego Wschodu. s. Saeculum 6. zasymilowane prawdopodobnie w epoce o kilka wieków poprzedzającej jego po­ etyckie wystąpienie. związek Gai. s. że mit ten został przejęty ze Wschodu w okresie kultury kreteńskomykeńskiej. Gruppe41. jego zdaniem. w jaki sposób doszło do upadku ich głównego bó­ stwa. Na związek z Kretą wskazuje zaś wzmianka o ukryciu i wychowaniu w jej grocie Zeusa {Th. Odkrycie wcześniejszego modelu hezjodejskiej Tyfonomachii uważane jest przez wielu badaczy za jeden z dowodów przemawiających za autentycznością tego epizodu w Teogonii. 398 n. 463-473.1955. 38 37 Vorderasiatische Mythen ais Vorlaufergriechischer Mythenbildung. Błyskawice i grzmoty są przede wszystkim jego orężem.). pierwszy też zwrócił uwagę na szereg analogii między nimi i hezjodejską wersją mitu sukcesyjnego34. s. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Mimo zauważalnych różnic koncepcja walki boga burzy z Ullikumi i Zeusa z Tyfonem stwarza silną analogię. którzy według relacji autora homeryckiego Hymnu do Apollona (w. jego zda­ niem. pozostałaby niezrozumiała na terenie greckim. Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda. Oj). Nie znajduje bowiem odpowiednika w politycznym systemie Grecji. 470 nn. 477 nn.. 1971. Munchen 1906. hezjodejską historia związana z postaciami Uranosa. s. który przy okaleczeniu Uranosa występuje w podob­ nej roli jak Kumarbi. Ea). gwarantującym trwałą supremację nowego króla bo­ gów. Orientalna geneza „Teogonii" Hezjoda. Opowiada­ nia Hurytów i Hetytów relacjonując. Uranosem i Kronosem. 425 n. Wszystkie bóstwa występujące w opowiadaniu hezjodejskim mają charakter tradycyj­ nie grecki. H. s. s. Kronosa i Zeusa znajduje wymowne analogie również w kosmogonii fenickiej Sanchuniatona i w babilońskim poemacie o stworzeniu świata Enuma Elisz. 145 n. s. Obydwa potwory zagrażają zdobytej już władzy najwyż­ szego bóstwa. Na wschodzie historia świata była historią królowania poszczególnych bogów. w ujęciu Homera i Hezjoda zatraciły już zupełnie swój pierwotny charakter atrybuty i epitety Zeusa związane z funkcją boga burzy. Przejęty od Sumerów bóg Anu oznacza. Gottergeschicbte ais Wehgeschichte in alten Orient. Zapomniane zostały azjatyckie miejscowości. 35-62. która -— jak dowodzi tego M. Berlin 1949. Grecy mieli jedynie zmodernizować mit hurycki przez wprowadzenie do aktu kastracji motywu sierpa. Zwycięstwo nad nimi jest więc ostatecznym aktem walki z potęgami zakłócającymi porządek świata. zestawił z Gają. 28 n. nie tylko na blisko­ wschodnią genezę motywu okaleczenia Uranosa. jakie posiada u Hezjoda. gdzie Uranos i Gaja stanowią pierwszą kosmogoniczną parę. Biorąc pod uwagę fakt. mówić o greckiej modernizacji mitu. lecz również rzutują na jego inter­ pretację w kategorii kosmogonicznego aktu „oddzielenia nieba od ziemi"37. jej wyjaśnienia również winniśmy szukać w historii. Forschungen und Fortschritte 1935.). w których zachowano i pokazywano połknięty przez niego kamień (w.) pochodzili pierwotnie z Krety. ponadto analogie dotyczące okaleczenia boga Niebo i związanych z tym faktem następstw. Nie można jednak w tym wypadku. reprezen­ towanych przez Alalu. Związek Alalu i Kumarbiego w walce z bogiem nieba Anu przypomina. GriechischerMythos und Yorderer Orient. znaczenia kosmogonicznego. Meander 26. bo — jak sądzimy — omówiona wyżej paralela hurycko-hetycka jest już wystarczającym świadectwem bliskich związków kulturowych Grecji z cywilizacjami starożytnego Wschodu. O przejęciu hetyckiej wersji mitu huryckiego przez Greków świadczą. Z krwi okaleczonego boga rodzą się w obydwu wersjach mitu pewne boskie istoty. dlaczego skończyły się „dawne złote czasy". U Hetytów mit ten nie ma. podobnie jak Uranos.

Ucieczka Anu do nieba nie może stanowić wystarczającego argumentu. 44 Die Trennung von Himmel und Erde. który pierwszy wysunął hipo­ tezę. Ten fakt przypisuje on wyłącznie „mitycznej formie opowiadania. gdyż dopiero w wyniku powstania reprezentowanej przezeń przestrzeni mogły się wyodrębnić ziemia i niebo. Powyższe dwa świadectwa mo­ głyby jednak stanowić wystarczający dowód na jego stosunkowo wczesne pojawienie się w kulturze basenu śródziemnomorskiego. The Unwritten Philosophy. Nie satysfakcjonuje też dzisiejszego czytelnika Teogonii wyjaśnienie najwybitniejszego niemieckiego filologa przełomu XIX i XX wieku U. Bd. to Cornford szuka konsekwentnie w micie na temat okaleczenia Uranosa potwierdzenia orfickiej idei o pierwotnej jed­ ności nieba i ziemi. Reprezento­ wane przez kastrację oddzielenie nieba i ziemi jest. Wilamowitza von Moellendorfa. a fakt. któ­ ra z konieczności posługuje się upersonifikowanymi i samodzielnymi postaciami"46. a następnie również jego małżonką i że oboje traktowani są od początku jako oddzielne byty. dostarczony przez etnologów i orientalistów na temat mi­ tycznego motywu oddzielenia bądź oddalenia Nieba od Ziemi. s. filologów i historyków filozofii starożytnej zyskała natomiast oparta na analogii do polinezyjskiego mitu Maorysów interpretacja A. O ile Staudacher dąży do wykazania. że u Hezjoda motyw ten jest już tylko odległą reminiscencją i zdławionym reliktem matriarchalnej kultury przedaiyjskiej. Ein vorgriechiscbes Schopfungsmythus bei Hesiod und den Orphiker. bezpośrednio ukazującym podział pier­ wotnej jedności nieba i ziemi jest następująca wzmianka w hurycko-hetyckiej pieśni O Ullikummi. 243. Na­ leży jednak zauważyć. Babilonu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Lekceważy on przy tym fakt. jego zdaniem. uregulowany porządek przekazywania życia przez istoty sobie podobne. że został królem bogów. I kiedy bo­ gowie przyszli i rozcięli ostrym narzędziem niebo i ziemię na dwie połowy — nie po­ wiedzieli mi o tym również"45. jest aktem rozdzielenia i uporządkowania wód. Ttibingen 1942. bóg powietrza Szu. I. Nie ma też mowy o oddzieleniu Nieba od Ziemi w przywołanym przez Staudachera micie huryckim o Kumarbim. podobnie jak opis w Księdze Rodzaju (1. Ten zaś mit stanowi najbliższą paralelę z hezjodejskim opowiadaniem na temat okaleczenia Uranosa. 204 205 . dążąc do wykazania. w. oraz Myth. włożona w usta podtrzymującego niebo Upelluri: „Kiedy niebo i zie­ mia były budowane na moich ramionach — nic o tym nie wiedziałem. że poza Grecją i Indiami. świadczy to. poprzedzające o kilka wieków twórczość Hezjoda. 43 42 z tradycji mitycznej starożytnego Wschodu. Przy tym kastracja Uranosa ma symbolizować wyelimi­ nowanie Nieba z grona działających potęg świata. co zdołało się uro­ dzić. Fenicji. Motyw ten natomiast ma występować w tekstach religijnych i w mitach na te­ rytorium starożytnej Palestyny. Staudachera i F. 198. Cornford. jego: Gustom and Myth. O tym. 2. że Kronos. zostało zastąpione przez aktualny. oparte na bezprawiu i charakteryzujące się rodzeniem wszelkiego rodzaju po­ tworów i niesłychaną wprost płodnością. motyw okale­ czenia Uranosa zestawia z procesem wyodrębnienia się nieba i ziemi przez powstanie chaosu. że w przedstawieniu Hezjoda Ziemia (Gaja) jest matką Nieba (Uranosa). tłumaczy się doskonale w świetle wschodnich paraleli mitu sukcesyjnego. Lon­ don 1887. s. w całej kulturze indoeuropejskiej brak jest jakiegokolwiek jego śladu. Vol. 48. rozumianego jako rozdzielająca je przestrzeń. A takie założenie leży u źródła zarówno interpretacji Staudachera. RitualandReligion. Jedynym poza legendą egipską źródłem znanym nam Der Glaube der Hellenen. Teza Langa zyskała rangę klasycznej interpretacji mitu hezjodejskiego dzięki dwu późniejszym na ten temat rozprawom: W. Zob. London 1885. Nie może to jednak stanowić wystarczającej podstawy do przyjęcia a priori. która niszczyła wszystko. 6-8). s. Zbliżają się do siebie tylko jako małżonkowie w czasie nocy. i Hetytów i Egiptu. Hurytów. Różnica między obydwoma ujęciami jest jednak wyraźna. W. New York 1952. by na tej podstawie pokazać. wobec braku jakiejkolwiek wzmianki o sytuacji zbliżenia między niebem i ziemią. 45 nn. w micie Hezjoda o Uranosie i Gai widział symboliczne wyjaśnienie użyźniania gleby przez wody niebieskie. Jest więc poniekąd traktowany jako stwórca świata. M. s. III. Rozcięcie Tiamat w Enuma Elisz. której podział miał zapoczątkować istnienie świata. Langa. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ stwierdza. zyskał miano króla bogów. w jaki sposób pierwsze pokolenie bo­ gów. nie zawiera w zasadzie motywu o od­ dzieleniu Nieba od Ziemi. poza legendą egipską na temat bogini nieba Nut. który odrzucając wszelkie analogie etnologiczne42. Berlin 1931. Kronos nie może być jednak traktowany jako stwórca świata. Paralela z babilońskim 45 46 The Song of Ullikummi. s. jak i Cornforda. Tab. oddziela od jej małżonka. że kosmogonia i mit sukcesyjny w ujęciu Hezjoda muszą się na tym motywie opierać. że w wyniku okaleczenia Ura­ nosa powstały wyodrębnione ziemia i niebo. 299. Principium Sapientiae. M. a więc z kosmogonicznym aktem ich powstania. w których przetrwały relikty tego motywu w for: mie obcych wpływów. Cornforda. że mit Hezjoda na temat okaleczenia Uranosa jest jedną z wersji mitu o oddzie­ leniu nieba i ziemi43. równoznaczne z ich wyodrębnieniem się jako samodzielnych bytów. którą jej ojciec. 100. że żadna z przytoczonych przez Staudachera paraleli starożyt­ nych. Dlatego właśnie chaos musiał narodzić się jako pierwszy. że hezjodejski opis powstania świata jest jedynie zredukowaną i spekulatywną formą opowiedzianego następnie mitu. że chodzi w niej o wytłumaczenie. Szeroką akceptacją religioznawców. Staudacher w swej rozprawie doktorskiej44 zgromadził wszelki możli­ wy materiał porównawczy. gdyż tego pojęcia brak w systemie teogonicznym Hezjoda. W ocalałych tekstach starożytnego Wschodu motyw rozdzielenia nieba i ziemi nie pojawia się zbyt często. który dokonał te­ go aktu. F. boga ziemi Geb.

s. Afrodyta. ale powtarza się je rytualnie i symbolicznie". 3 Eliade. połykania nowonarodzonych dzieci Rei przez Kronosa. „Kobiece bóstwa płodności — zauważa Frazer — musiały otrzymywać od swych kapłanów. że wszystkim rytuałom typu inicjacyjnego opartym na regressus ad uterum towarzyszą opowiadania mityczne. M. Erynie i Giganci. narzędzia dla spełnienia swych dobroczynnych funkcji. Geschichte dergriechischen Religion. Musiały być zapłodnione życiodajną energią. s. ich główna idea pozostaje wszędzie ta sama: „aby uzyskać wyższy stopień egzystencji. w tym życiodajnej rzeki Aranzah (Tygrys) i boga burzy. Religijne znaczenie kastracji jako aktu mającego zapewnić płodność natury i ży­ zność ziemi jest nam najlepiej znane z rytuału i mitu związanego z kultem Wielkiej Matki azjatyckiej — Kybele. 106 nn. Miinchen 1941. potwierdzające. Aspects du mythe. badającym obrzędowość w kultach bóstw wegetacyjnych. Walka Marduka z Tiamat nie może być zestawiona na jednej płaszczyźnie z okaleczeniem Uranosa. ukrycie Zeusa w „łonie Ziemi" na Kre­ cie. Nietrudno zauważyć. wskazuje na jego ścisły związek z rytuałami typu inicja­ cyjnego w kultach bóstw wegetacyjnych. jak sugeruje M. Uranos ukrywa wszystkie swoje dzieci w „łonie Gai" (Th. zanim mogły ją przekazać światu" (s. która nasunęła Cornfordowi powyższe spostrzeżenie. G. W micie huryckim z ak­ tem kastracji boga Anu przez Kumarbiego połączone są narodziny trzech potężnych bóstw. o ile w rytuałach „powrót do łona" ma charakter wyłącznie symboliczny. 267. który interpretuje ten motyw na kartach wielu swych dzieł52. jak błędnie sądził Cornford47. Mit kosmogoniczny w „Teogonii" Hezjoda. s. Motyw „powro1 Zob. 483). szamanów czy magów. Jest formą ponownego kontaktu ze źró­ dłem życia. Jest to wymowne świadectwo. Paris 1963. 1. Na związek kastracji służących w jej kulcie kapłanów z kastracją Uranosa w micie hezjodejskim zwrócił już uwagę J. Nilson. Mimo wielkiego zróżnicowania tego rodzaju rytuałów. jako motyw „powrotu do łona" nazywany najczęściej po łacinie regressus ad uterum. nie jest więc ade­ kwatna. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Mardukiem. aby mógł się na nowo urodzić53. s. Między sposobem ukrycia Zeusa i potomstwa Uranosa można dostrzec ścisły paralelizm. I. 157 n.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. który był jednocześnie bóstwem wegetacyjnym. „ukrywa" go jednak na pewien czas na Krecie w ciemnej grocie. tworzącym analogię do cypryjskiej Afrodyty. Adonis. Bd. 206 207 . „o połknięciu bohaterów przez potwory morskie i o ich zwycięskim wyjściu na światło". Czy powyższy motyw i analogiczny z nim obraz połykania nowo narodzonych dzieci przez Kronosa byłby tylko „ein Marchenmotiv". którzy faktycznie mieli dokonać tego „powrotu". Naissances mystiąues.). aby uchro­ nić Zeusa przed losem jego rodzeństwa. że wyjaśnienia motywu kastracji Uranosa należy szukać raczej gdzie indziej niż w kosmogonicznym akcie oddzielenia nieba od ziemi. The Unwritten Philosophy. 467). s. Za­ mienia się nowicjusza w rodzaj „embrionu". który zapewnia trwałość istnienia lub jego wyższą formę. „w łonie świętej ziemi" (Th. Staudachera mitach o rozdzieleniu nieba od ziemi. a także: Aspects du rnythe. Eliade. uwięzienia potomstwa Gai i Uranosa w łonie Ziemi. t. W tym świetle staje się bardziej zrozumiałe. Rea. Zob. dlaczego w Teogonii podobnie jak w hurycko-hetyckiej opowieści o Kumarbim. s. Motyw rozcięcia Tiamat nie dotyczy poza tym. Warszawa 1965. Złota Gałąź. w związku z czym paralela z okaleczeniem traci nadaną jej przez uczonego wymowę. 309). Z dokonanej przez nas analizy tej opowieści w świetle bliskowschodnich mitów i rytuałów48 stało się ja­ sne. s. Np. mity opowiadają o przygodach bohate­ rów. Ich regressus ad uterum równoznaczny jest przy tym zazwyczaj z czasową śmiercią i pozbawieniem światła. P. 129-174. W opowiadaniu Hezjoda z zapłodnionej w ten sposób Ziemi rodzą się nimfy Melijskie. Frazer w swej roz­ prawie na temat Adonisa49. Sukcesyjne mity wschodnie nie zawierają jednak charakterystycznego dla wersji hezjodejskiej motywu uwięzienia w łonie Ziemi potomstwa pierwszej pary boskiej. 483. Kronos połyka całe swoje potomstwo z wyjątkiem Zeusa (Th. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę rów­ nież na fakt całkowitego braku motywu kastracji w zebranych przez W. potwierdzony użyciem tych samych sformułowań językowych. uwarunkowanych kontekstem kulturowym i społecznym. 100 nn.P. 287-310. stworzenia nieba i ziemi. Frazer. jako jedyne konsekwencje okaleczenia boga Niebo są pokazane i zaakcentowane narodziny no­ wych istot. trzeba powtórzyć proces brzemienności i narodzin. s. Mity mówią więc np. G. Nilson51? Zdaje się temu przeczyć jego pojawienie się w każdej kolejnej generacji boskich bohaterów mitu sukcesyjnego. 2 M. że w interesującym nas micie hezjodejskim dwukrotnie jest nawet mowa dosłownie o „powrocie" nowo narodzonych bogów do „łona matki Ziemi" i w związ­ ku z tym o ich powtórnych narodzinach. zwłaszcza 148 nn. Z dokonanej przez niego w Złotej Gałęzi rekonstrukcji przebiegu uroczystości wiosennych ku czci Attysa i Kybele oraz ku czci Artemidy z Efezu i syryjskiej Astarte z Hierapolis50 niezbicie wynika. że w kultach tych wszyst­ kich bogiń płodności ważną rolę odgrywała rytualna kastracja dokonywana w eksta­ tycznym szale pod wpływem orgiastycznej muzyki i tańca przez ich młodych kapła­ nów. Kronosa i Zeusa i jej paraleli bli­ skowschodnich z rytuałami i religią wschodnich bóstw płodności. Paris 1959. Rzecz charakterystyczna. 103.. uosabiających boskich kochanków. Bardziej owocna okazała się w tym przypadku próba powiązania całej hezjodejskiej opowieści mitycznej na temat historii Uranosa. że to one stanowią właściwy kontekst dla zrozumienia drastycznych motywów kastracji Uranosa. Z morza w okolicy Pafos na Cyprze wynurza się z powstałej po okaleczeniu piany bogini miłości. Motyw ten od dawna znany jest dobrze religio­ znawcom. Co więcej. Podbielski. 104.

że chodzi o spalenie wszystkiego. są dość powszechnie przypisywane wielu bohaterom mitycznym i narodowym. wrzuconego jako niemowlę w zamkniętym koszu do wody. przez rytualny lub mityczny z nimi kontakt. Bibl. jak pisze G. czy wreszcie sam Zeus. symbolicznie narodzić. Frazer58. Aspects du mythe. symbolizującym prawdopodobnie stos pogrzebowy. przez powrót do prapoczątków. Wzmianka o szybkim wzroście Zeusa. który ponownie narodził się do wiecznego życia i zmył wszystkie swe grze­ chy w krwi byka. cuchnąca krew lała się strumieniami przez otwory. Złota Gałąź. trzeba o tym pamiętać. Dla odczytania znaczenia ukrytego w opowiedzianej przez Hezjoda historii Uranidów najbardziej wymownej paraleli dostarczają obrzędy w kulcie azjatyckich bóstw płodności. co śmiertelne. podobnie też mogą osiągnąć wyższy stopień doskonałości lub nawet nieśmiertelność ludzie wtajemniczeni przez akt inicjacyjny w misteria bóstw wegetacyjnych. o których wspominaliśmy wyżej w związku z motywem okaleczenia Uranosa. Kybele i Attysa. Trzeba się niejako po­ wtórnie. 57 Por. że cały cykl jego życia zamykał się w obrębie roku (w. połknięte przez swego ojca i powtórnie narodzone. zgodnie z powyższą dialektyką. co śmiertelne. Towarzysze go witali. łączyła się. szczęście i nieśmiertelność. 865-879. i wszystkie dzieci Kronosa i Rei. a mianowicie podczas wiosen­ nego zrównania dnia z nocą". Podobna historia związana jest z Romulusem i Remusem jako późniejszymi założycielami Rzymu. analogicznego do semickiego Adonisa i egipskiego Ozyrysa. Odrodzenie wiernego od­ bywało się w tym samym czasie. nie. pragnie w nim spalić wszystko.in. postępuje po­ dobnie z małym Demofontem jak Tetyda z Achillesem. z którym łączono kult kreteńskiego kurosa. obejmowały sakramentalną biesiadę i krwawy chrzest. której wejście było przykryte drewnianą kratą. Demeter. za wyższą formą życia i przezwyciężeniem wszelkich ułomności. które m. Dem. Oparty jest na najbardziej elementarnej dialektyce „życia i śmierci" i wyraża ludzką tęsknotę za nie­ śmiertelnością. ma niewątpliwie charakter archetypowy. Jednocześnie. jak nowo narodzone niemowlę. 208 209 . przysłowiowa „pięta" staje się powodem jego śmierci. Kie­ dy poeta mówi o jego narodzinach. III. złożony po narodzeniu w „łonie Ziemi" na Krecie. IV. Powtórne narodziny. Jn 2. Por. że Hezjod w swej opowieści poprzez motyw okaleczenia Uranosa i narodziny Afrodyty. Apoli. zapewniające wtajemniczonym większą doskonałość. Jest to naturalne na tle cyklicznie zamierającej i odradzającej się przyrody. przewijający się pod różnymi formami we wszystkich religiach świata i w folklorze wielu narodów. Na gruncie greckim wymownego przykładu dostarcza postać Achillesa. że problem nieśmiertel­ ności jest szczególnie aktualny w rytach agrarnych związanych z religią bóstw wegeta­ cyjnych. Argon. a wierny nurzał się w niej gorliwie. wyłaniając się z jamy cały uwalany krwią. I tak np. będą­ cych wynikiem późniejszego „rozdarcia" pierwotnej i nieskażonej u swych początków rzeczywistości. Rod. do rytuałów i kultów bóstw wegetacyjnych. a także przez powtórzony trzykrotnie motyw „powrotu do łona" nawiązuje. s. s. zyskały boską rangę i nieśmiertelność. jako temu. Zeus przez Hezjoda przedstawiony jest jako typowy bóg burzy. Gorąca. w. 231-262. Apollodor. Wskazuje. jaka znajduje odbicie w mitach o złotym wieku czy raju54. zaznacza. Stanowi ono wyraźne nawiązanie do kultu kreteńskiego bóstwa wegetacji i płodności. Wystarczy przypomnieć o biblijnym opisie narodzin Moj­ żesza. Wj 2. Z kolei należy zwrócić uwagę na znany powszechnie fakt. 311. istniały pewne mistyczne ceremo- 54 55 56 W ten sposób interpretują ten motyw psychoanalitycy. h. Pewne potwierdzenie bezpośredniego związku hezjodejskiej wersji mitu z kultami bóstw wegetacyjnych poza realizowanymi w ich rytuałach motywami okaleczenia i „powtórnych narodzin" stanowi sposób przedstawienia pielęgnacji ukrytego na Kre­ cie Zeusa. jak można sądzić na podstawie opisu w hymnie homeryckim Do Demetet57. zgodnie z sankcjonującym powyższy rytuał opowiadaniem. Według innej wersji56 trzyma go na ogniu. 97 nn. „wierny w złotej koronie i opleciony wstążkami zstępo­ wał do jamy. że „od jego grzmotów cała ziemia się trzęsie" (w. co odrodzenie boga. błyskawica i piorun). Poza obrzędami publicznymi. 493} jest wymownym reliktem nawiązania do roczne­ go cyklu wegetacji. 13. przedstawione w mniej lub bardziej symbolicznej formie. czy Jonasza po­ łkniętego przez wieloryba55. Eliade. którego Tetyda. Byka ze złoconymi ro­ gami i przystrojonego w girlandy kwiatów doprowadzono do kraty i zakłuwano po­ święconą włócznią. by uczynić bohatera nieśmiertelnym. z które­ go się uprzednio narodziły. W świetle przytoczonych przykładów mamy prawo sądzić. pewna forma rytuału oczyszczającego. że jak wszystkie dzieci narodzone z Uranosa i Gai ukryte powtórnie w łonie Ziemi. być może nie uświa­ damiając sobie tego. Na zakończenie tego opisu wspomina zaś o uwolnieniu przez Zeusa Cyklopów i uzasadnia w ten właśnie sposób atrybuty jego władzy jako boga burzy (grzmot. z inicjacją w misteria eleuzyńskie.purpu­ rowy od stóp do głowy. Obaj autorzy zaznaczają. a zwłaszcza precyzyjne określenie.. Podczas chrztu. 458). symbolizującym zapewne stos pogrzebowy.6. Przez pewien czas utrzymywano fikcję jego ponownych narodzin karmiąc go tylko mlekiem. chcąc mu zapewnić nieśmiertelność. Jego mit kosmogoniczny przedstawia historię wzorczą dla tego rodzaju rytuałów. Trzymając go jak „głownię" na ogniu. co więcej składali należny bóstwu hołd. za­ nurza całego w wodzie i tylko nie zanurzona.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Ten pier­ wotny stan można zatem odzyskać. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ tu do łona".

znajduje. a jednocześnie nawiązuje do kultów rolniczych. przejawiających się w cy­ klicznym porządku praw przyrody. które staraliśmy się w powyższym opracowaniu przybliżyć pol­ skiemu czytelnikowi. Pouczenia „mądrego" Szuruppaka adresowane są do syna i sformułowane w pierwszej części w formie zakazów angażowania się w spory. jeśli weźmiemy pod uwagę. rów­ nież cały szereg paraleli bliskowschodnich. The Instructions ofSuruppak. Wpisuje się on w długą tradycję poema­ tów dydaktycznych. Zob. który obok epifanii potęgi „piorunnego" Zeusa może pełnić funkcję aktu puryfikacyjnego. podobnie jak Teogonia. Works and Days. Interpretując hezjodejski mit kosmogoniczny w świetle rytuałów wschodnich bóstw wegetacyjnych. Wymowny jest zwłaszcza związek Zeusa z Temidą. porwania. Sprawiedliwość i Pokój. który ma zapewnione panowanie na wieki. która jako „pory roku" rodzi mu: Praworządność. 208. w Kopenhadze60.. Zob. skoro z taką siłą odrodziły się w ekstatycznym kulcie Dionizosa. miłostki. W kontekście trwałości sprawiedliwych rządów Zeusa. 61 60 210 211 . a główna część na ok. 850 nn. nowego znaczenia nabiera przedstawiony w koń­ cowej fazie walki Zeusa z Tytanami i z Tyfonem (w. W obydwu przypadkach poeta spłaca niejako dług szla­ checkiej tradycji religijnej. jak wyjaśnił to już M. 62 Tamże. Wiecznotrwałość rządów Zeusa jest zapewniona przez przerwanie dotych­ czasowego ciągu sukcesji i poprzez jego utożsamienie się z „mądrością". Nilsson59. że pełnią obaj w zasadzie tę samą funkcję przy wzroście wegetacji. umożliwiającego rozwój wszel­ kich form życia powraca i ukazuje się w bezpośredniej. kontynuujące tradycję sumeryjską w formie zbiorów sentencji i przysłów oraz tego rodzaju dzieł jak babilońskie Porady mądrości. West62. L. 3-29. Jeśli na­ wet synkretyzm bóstwa wegetacyjnego z bogiem burzy nie jest pierwotny.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. cieszyła się dużą popularnością w starożytności we wszystkich pań­ stwach Bliskiego Wschodu. s. w zwycięskiej walce z zagrażającymi jego panowaniu przeciwnikami przez swój „święty ogień" odnawia cały wszechświat. dostarczona Zeusowi przez uwolnionych Cyklopów oraz mieszkające w najbliższym sąsiedztwie Zeusa dzieci Sty­ gi: Potęga. Umacniają go liczne małżeństwa Zeusa i zrodzone z nich potomstwo. Literatura dydaktyczna. jaką obserwowaliśmy nieco wcześniej w nakreślonym portrecie Afro­ dyty. Prace i dnie Drugi poemat Hezjoda. 1800 r. opubliko­ wany w 1974 r. Dalsza część utworu ma charak­ ter dość luźnego opowiadania na temat ludzkich zachowań i ludzkiego życia. w którym połączył poeta jej grecki obraz (utrwalony w eposie Homera) z cy­ pryjskim bóstwem płodności. Na straży tego porządku stoją sturęcy olbrzymi. Znają je także kultury Akkadu i Babilonu. że Teogonia jest poematem. achajskim bogiem burzy". zakończone uwięzieniem ich w dobrze zabezpieczonym Tartarze. z „gromowładnym Zeusem. których najstarszym znanym obecnie przedstawicielem jest spo­ rych rozmiarów (285 wierszy) poemat sumeryjski Pouczenia Szuruppaka. jak pokazuje to doskonale we wstępie do swego komentowanego wydania Prac i dni M. with Prolegomena and Commentary by M. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Nietrudno zrozumieć to dość niezwykłe na pierwszy rzut oka połączenie ZeusaKurosa. West. przed Chr. datowane na lata 1500-1200 przed Minoan-Myceneaen Religion. mocno zaakcentowanej formie w następnej fazie opowiadania mitycznego.) pożar wszech­ świata. Metis. 690 nn. 4. B. W naszym omówieniu Teogonii skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na wyja­ śnieniu religijnych i genetycznych zarazem uwarunkowań mitu kosmogonicznego. Trwałość ustalonego porządku jest przy tym zabezpieczona przez wielką przysięgę bogów na wody rzeki „pogranicza". jako syna Zeusa. Alster. Hesiod. s. morderstwa. Copenhagen 1974. ed. jego Prace i dnie. kradzieże. krzywoprzysięstwa. Jest on wyrazem tej samej tendencji. stanowi on bowiem. można odnieść wrażenie . Jego pełna interpretacja jest przy tym niemożliwa bez uwzględnienia pa­ raleli wschodnich. bóstwa o charakterze wegetacyjnym. Przemoc i Zawiść. Oxford 1978. Najstarsze fragmenty tego utworu datowane są na połowę III tysiąclecia przed Chr. P. którego mityczna treść uzasadnia powstanie ca­ łego wszechświata i sankcjonuje w aspekcie religijnym jego wieczną trwałość.. nad­ używanie gościnności. W ten sposób wieczność jego panowa59 nia zyskuje realną podstawę w wieczności wszechświata. trzon i kręgosłup poematu poświęconego „narodzinom" i „rodowodom" zróżnicowanego świata grec­ kich bogów. tym bar­ dziej staje się on wymowny w kontekście rozpatrywanego mitu. Nowo­ żytni uczeni dopatrują się nawet wykorzystania w nim czegoś w rodzaju bajki zwie­ rzęcej dla ilustracji prawdy o zachowaniu człowieka61. Problem zagwarantowania porządku kosmicznego. śmierć i zmar­ twychwstanie bóstwa nie mogły być zupełnie obce religii mykeńskich Achajów. Z zagwarantowaniem porządku kosmicznego w ścisłym związku pozostaje wybór Zeusa na króla bogów i dokonany przezeń podział rządów nad światem. szukając dla nich ostatecznej i najwyższej sankcji w micie kosmogonicznym. Zresztą. zapewniając mu wieczną trwałość. Obydwa po­ wyższe motywy połączył poeta z motywem połknięcia pierwszej żony Zeusa. budzącej grozę Stygi. s. Towarzysząc głównej genealogii. jak sądzimy. Gwarantują go zwłaszcza zwycięskie walki Zeusa z Tytanami i Tyfonem. Zeus.L. Gwarantuje go poza tym najpotężniejsza broń. Ponad dwadzieścia tego rodzaju utworów zachowało się w samej tylko literaturze sumeryjskiej.

uczciwej. 212 213 . Podobieństwa z literaturą dydaktyczną Bliskiego Wschodu dostrzega się również w przedmiocie pouczenia. której znaczna część pochodzi z okresu królewskiego (1000-600). Przeh. Walcot. lecz inspiruje go do poszukiwania nowych form wyrazu od­ powiadających greckiemu sposobowi myślenia. Tarcza. Służyli też po­ radami w uprawianiu zawodu. Łanowski. którzy pełnią równocześnie funkcję doradców królewskich. zwięzłych nakazów i zakazów. ciężkiej pracy. Zob. małżeństwa. unikania sporów majątko­ wych. Obydwa przypadki stanowią ilustrację karzącej sprawiedliwości. Typowa jest natomiast rola poety jako skrzywdzonego i mądrego nauczyciela i rola Persesa jako niezbyt mądrego i niezbyt uczciwego adresa­ ta. bliskich sobie adresatów — do syna lub ucznia — z całymi se­ riami ostrzeżeń. który karci mocno trzyma­ nego w szponach słowika. można zestawić z Księgą Przysłów 26. w świątyni Muz na Helikonie.). Wyrażona jest z reguły w formie prostych. uważali poemat zatytułowany "Ecya icai rjueoai (Prace i dni) za je­ dyne autentyczne dzieło poety i przechowywali je. w jaki sposób odbyło się i czemu zawdzię­ czamy to niełatwe przejście od świata bogów w Teogonii i herosów w Katalogu do twardej rzeczywistości dnia codziennego w Pracach. Wyżej więc zdawali się cenić pieśń o mądrości ludzkiej niż pieśń o bogach. Autorami tych poematów są najczęściej wysoko wykształceni starsi ludzie. obcą w dużej mierze ich praktycznemu myśleniu. Równolegle do sumeryjskiej znana jest od połowy III tysiąclecia przed Chr. okazywania szacunku biednym. 202-212. które na Wschodzie stanowiły przedmiot oddzielnych poematów. Literatura dydaktyczna już w tradycji starożytnych kultur Międzyrzecza i Egiptu wytworzyła swoistą konwencję literacką. 17. Dotyczą one podstawo­ wych w życiu społecznym spraw: przyjaźni. rada zaś jest najgorsza dla tego. czytany. Częściową odpowiedź na to py63 64 65 Przekład J. indywidualne i twórcze. a jego autor to wyraźna i charakterystyczna osobowość krocząca własnymi drogami przez gąszcz tradycyjnych treści"65 Jak informuje nas Pauzaniasz (IX. Pierwsza w literaturze europejskiej bajka o jastrzębiu. Warszawa 1999. dy­ daktyczna literatura Egiptu. lecz zawierały cały szereg elemen­ tów moralizatorskich i dydaktycznych. Możemy się tylko domyślać. zapisany w 828 wierszach heksametru. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Chr. który zarzynając świnię oburzał się na nią. Prace i dni. co innemu zło czyni. rolnika). Spotykamy się w nim jednak z niecałkiem typową dla bli­ skowschodnich poematów dydaktycznych sytuacją. wpisuje się niewątpliwie również poemat Hezjoda. podziwiany i cytowany w każdej epoce. 4). 27 (według (Biblii Tysiąclecia): Kto kopie dół — weń wpadnie. Hesiodandthe Near East. lecz jednocześnie praktyczne porady na temat prac rolniczych i żeglowa­ nia.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. że tak głośno kwi­ czy64. napomnień i rad dotyczących sposobu postępowania. opowiedziana w w. do którego przygotowywał się adresat (np. Narodziny bogów. współziomkowie Hezjoda. 2450 r. popartych sentencjami i przysłowiami. lecz tak­ że po Katalogu Kobiet. Rację ma zatem J. s. która tak bujnie kwitła przez całe ty­ siąclecia w kulturach starożytnych na Bliskim Wschodzie. w czasach nowożytnych był przedmiotem studiów wielu pokoleń badaczy. Adresat i nauczający poeta należą do tego samego pokolenia. I taknp w. zwłaszcza w chętnym korzystaniu z przysłów i sentencji. co go toczy. 31. Poemat Hezjo­ da. długotrwałych doświadczeń oraz mądrości i autorytetu płynącego z wieku nauczającego autora. które niekiedy znajdują paralelę w literaturze Bliskiego Wscho­ du. (647 wierszy) i Pouczenia Amenem-Opeta (sprzed 1100 r. w szcze­ gólności z okresu panowania słynącego z mądrości Salomona. Są braćmi. P. W nurt tego rodzaju literatury dydaktycznej. Tu również analogicznie jak w poprzednim przypadku Hezjod znajduje dla wy­ rażenia podobnej myśli własną. Najlepiej chyba znanym przykładem bliskowschodniej literatury dydaktycznej jest starotestamentowa Księga Przysłów. Autorzy tych dzieł zwracali się w nich z re­ guły do młodszych. co zło doradza63. Zmierzały do formowania charakteru mło­ dzieńca na podstawie starodawnej tradycji. 90. Wszyscy badacze są zgodni. przed Chr. Hezjod. reprezentowana przez takie poematy jak Pouczenia Ptahhotepa z ok. spisane na ołowianych tabliczkach. Mądrość autorów ma przede wszystkim wymiar praktyczny. wstępem i przypisami opatrzył J. kiedy z naciskiem podkreśla. s. oryginalną formę. Nasuwa się zatem pytanie. który w tym przypadku obejmuje jednak nie tylko rozbu­ dowany na niespotykaną w poematach bliskowschodnich skalę wykład etycznego po­ stępowania. którego bohaterami byli herosi. Pewne podo­ bieństwa można dostrzec także w formie wykładu. „że Prace i dni to dzieło oryginalne. starożytni mieszkańcy Beocji. że dzieło to powstało nie tylko po Teogonii. W nurcie egipskim dominują pouczenia adresowane do przyszłych władców państwa. potomkowie bogów i kobiet śmiertelnych. pisarza. Ustalona na Bliskim Wschodzie przez długą tradycję konwencja gatunkowa nie ogranicza bynajmniej inwencji twór­ czej askrejskiego poety. Łanowskiego. przypomina natomiast sumeryjską bajkę o rzeźniku. 265 n. panowania nad swym językiem. Łanowski. Porady te nie ograniczały się jednak wyłącznie do praktycznych pouczeń ułatwiających wykonywanie wyuczonego zawodu. Cardiff 1966. a kamień wraca do tego. Trudno byłoby znaleźć aspekt tego poematu nie poddany dotychczas krytyce nauko­ wej.: Sobie samemu zło czyni mąż. że Hezjod jest starszym bratem Persesa.

Rola poety jest inna i mocno ograniczona: on sam chce tylko odsłonić przed swym bratem Persesem prawdę. 6 Przekład W. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ tanie można znaleźć w zakończeniu Katalogu Kobiet. Łanowskiego. tak jak od dawna rządził świa­ tem bogów i ludzi. I tę jej pozytywną stronę. jak to ilustruje szeregiem przykładów. najwyższy wśród niebian pałac dzierżący65. wszak śpiew wasz z Pierii płynący. a garncarz pilnuje garncarza Żebrak śledzi zazdrośnie żebraka. w której „zła Waśń". Ojca bogów. połowa jest lepsza niż całość. by •— zachęcony wygraniem poprzedniego procesu dzięki przekupnym sędziom — nie dochodził po raz drugi sprawiedliwości przed tymi samymi sędziami. nawiązuje tu do Homerowej Iliady. Z powyższych rozważań natury ogólnej wysnuwa poeta wniosek osobisty dotyczą­ cy postępowania swego brata (w. Steffena. Obraz ten jest wyraźnie przeciwstawiony wizji życia nakreślonej we wstępnej części Katalogu. ale na ziemi są dwa: i jedną ten. ale co w tym przypadku istotniejsze również przez adresata pouczenia. gdyż różny obu obyczaj67. złą Eridę. pochwali drugą trzeba potępić. kto rozumny. Jest to ten sam Zeus. sławionych zaszczyca. Przekład J. stanowiącego jednocześnie polemi­ kę z własnym zdaniem wyrażonym wcześniej w Teogonii (w. którzy: „Głupcy. On ma być ostateczną sankcją prawidło­ wych zasad. Łatwo skromnego wyniesie. a nieznacznego znów wsławi. ty sobie weź to na dobre do serca. Persesa. Chociaż papirus zawierający tekst zakończenia Katalogu jest mocno uszkodzony. 225 n. Takiego właśnie Zeusa postanawia poeta uczcić w swym no­ wym poemacie. kłótnia Achillesa z Agamemnonem. wyznacza akcję dużej części poematu. 9-10). W Teogonii (w. Właściwy poemat zaczyna się w sposób na pierwszy rzut oka nieco zaskakujący od stwierdzenia sformułowanego w formie wniosku. który wyraźnie jest we władaniu złej Eridy. Łanowskiego. Z mitu o dwu Eridach wyrastają więc dwa główne tematy poematu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.) wymienia poeta wśród potomstwa Nocy tylko jeden ro­ dzaj Waśni. Rozgłos zyskują lub nikną za Zeusa wielkiego też sprawą. wzywa się tutaj do objawienia swej woli w nowej dziedzinie. daje się z niego wyczytać niezwy­ kle przygnębiająca wizja świata i ludzi żyjących po wojnie trojańskiej w epoce postheroicznej. W tym świecie „drzewa tracą przed czasem owoce. Wy­ chodząc z założenia. Przekład J. i Ostrzega Persesa. który już w czasie zaślubin Menelaosa z Heleną „postanowił wywołać na olbrzymiej ziemi rozruchy i wojny i dą­ żył do unicestwienia znacznej części rodu ludzkiego" (fr. którą poeta tak mocno akcentuje na wstępie poematu. Łatwo poskromi wielkiego. rze­ telna praca. Jedynym warunkiem uczciwego pomnożenia majątku jest systematyczna. Chociaż wzmianka o bracie wprowadza do utworu element autobiograficzny. jest matką postępu we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Tu natomiast wprowadza popartą doświadczeniem życiowym poprawkę. maluje z wielkim upodobaniem. Za wszystko odpowiedzialnym czyni poeta Zeusa. Przyjdźcie wysławiać swą pieśnią Zeusa. by ukoić cierpienia swych dzieci". na których winny opierać się międzyludzkie stosunki. 96). . nie wiedzą. Wszechpotężny Zeus rządzi więc światem ludzkim. popychająca ludzi do współzawodnictwa i do pracy. waszego rodzica! Przezeń żyją śmiertelni w pogardzie lub cieszą się sławą. co prawe przedstawię" (w. Dobra Erida. gdy ludzie szczęśliwi żyli razem z bo­ gami. jak się zdaje. ani tego jak wielkie bogactwa są w malwie i asfodelach!". która mu leży na sercu. o ile. Eridę czyni przyczyną i źródłem społecznego zróżnicowania. jaką zanosi do Zeusa. Absolutna władza Zeusa nad ludźmi jest więc tą prawdą. że w ten sposób spełnia się na ziemi jego wola. a mężowie zabiegają o to. niedostrzega­ ną nie tylko przez Homera. którego przedmiotem będzie mądrość ludzka we wszelkim wymiarze praktycznym. która pozwala mu wyja­ śnić i uzasadnić w aspekcie religijnym przyczynę zróżnicowania losów ludzkich. Łatwo on kogoś wywyższy. a pieśniarz pieśniarza. który w Teogonii rozdzielał zaszczyty i kary innym istotom boskim. ma on przede wszystkim charakter parenetyczny i religijny. a w Katalogu dopuścił. przynoszącą ludziom wszelkie nieszczęścia. ale rządzi sprawiedliwie. w nadziei. 11-13): Bo nie jeden był tylko ród Waśni. a siły mocnego pozbawi. 214 215 —iii . Z całą świa­ domością. Takie jest życzenie poety i taka jest jego gorąca prośba. dumnego z wyżyn zaś strąci Zeus gromowładny. któ­ rą poeta zamierza opiewać: „Proszę Cię. by ludzie wyniszczali się w bra­ tobójczych walkach. Niechaj Waśń rada złemu cię nie odrywa od pracy68 '. zobacz Ty i mnie wysłuchaj! Daj zgodne z prawem wyroki! A ja Persesowi z mej strony to. by poka­ zać. by sławić pieśnią ich Ojca: Muzy. że każda ludzka rzecz ma swoje źródło i swe uzasadnienie w sfe­ rze boskiej. którymi zamyka ten epizod: Cieśla zazdrości więc cieśli. Muzy są przywołane tylko po to. którego Hezjod zna jako „ojca bogów i ludzi" i którego czci jako dawcę zarówno szczęścia jak cierpienia. 27-28): O Persesie. Wstęp poematu jest w całości poświęcony pochwale Zeusa. że Erida jako bogini ma podwójną naturę.

szczęścia i nieszczęścia. 49.). cierpień i pracy. z brzegów naczynia na zewnątrz nie wyleciała. Pandory.. Ilu­ strację i uzasadnienie związanych z jej realizacją kłopotów i trudności stanowią dwie opowiedziane z kolei przypowieści mityczne. s. Skończyła się w ten sposób „rajska epoka" wolna od chorób. Dopiero w Pracach i dniach znajdujemy pełne tego wyjaśnienie. Oszustwo. nieszczęść i trudu. prowadzącej do wy­ niszczającego procesu. wiek brązu wiekowi bohaterskiemu i aktual­ ną część wieku żelaznego. przypomnieniem o istnieniu boskiej sprawiedliwości i zachętą do pójścia za dobrą Eridą drogą współ­ zawodnictwa w uczciwej pracy na swym gospodarstwie. West70. gdy czło­ wiek mógł żyć bez pracy? Legenda o Prometeuszu i Pandorze. Paris 1971.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. nie znając trudów. s. 510-616). A przejście do tej opowieści: „jeśli chcesz. Trudno było­ by w tej chwili rozstrzygnąć. Motyw „beczki" (pithos) jako więzienia zna już Iliada (V. s. 535 nn. Tak twierdzi L. Po przedstawieniu wieku złotego. w której pod panowaniem Dike dzięki wytężonej pracy można cieszyć się zmiennymi kolejami losu. druga zło. Otuśa i Efialtesa. po przytoczeniu powyższej opowieści mogliby­ śmy się spodziewać wysnucia z niej wniosku o konieczności pracy oraz apostrofy do Persesa wzywającej go do porzucenia sporu i do podjęcia prac rolniczych. tymczasem poeta zaczyna opowiadać kolejny mit na temat utraty przez ludzkość pierwotnego stanu rajskiego. 216 217 . w opisie kolejnych wieków swą uwagę koncentruje na ich moralności. Podobnie jak w Teogonii karę za winę Prometeusza ponoszą głównie lu­ dzie. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Pierwszy — jest ucieleśnieniem złej Eridy w postawie Persesa. stanowi punkt wyjścia dla aktualnie przytoczonej opowieści i jest zaledwie wspomniane na jej po­ czątku. Iliady (w. Jak wykazał w swej wnikliwej analizie tego mitu P. Tymczasem jego opo­ wieść poszła w zupełnie innym kierunku. problem Dike/Hybris jest podstawowym kryterium charakterystyki poszczególnych wieków ludzkości. Nie jest to łatwa droga. jest wymownym świa­ dectwem. że roz­ poczynając swą opowieść od przedstawienia złotego wieku pokaże stopniowo postę­ pujący w kolejnych epokach upadek ludzkości i zakończy swój wywód uwypukleniem tego. Vernant72. wizji całkowitego upadku moralnego ludzkości epoki żelaza. gdzie mówi się o uwięzieniu w spiżowej beczce gigantów. Można by się zatem spodziewać. w beczce. to masz oto inną opowieść o tym.. 49 n. jak bogowie i ludzie dzielili niegdyś ten sam los" wskazuje jednoznacznie. jest „ukochanym" przez ludzi „złem". czy też jemu zawdzięczamy wprowadzenie epoki bohaterów walczących pod Tebami i Troją i przesunięcie akcentu z postępującej degradacji materialnej na sprawy moralności.). cit. Sięgając do mitu traktującego o początkach ludzkości podejmuje poeta próbę dania odpowiedzi na dręczące ludzkość od zarania jej dziejów pytania: dlaczego czło­ wiek musi pracować na życie? czy istniał kiedykolwiek w przeszłości okres. 72 Mythe et la pensee chez les Grecs. została opowiedziana częściowo już w Teogonii (w. złożonego z mieszaniny dobra i zła. gdzie Achilles mówi o dwu beczkach stojących przy wejściu do pałacu Zeusa. jak ciężko jest w epoce żelaza zarobić na życie swą pracą. Symetria ta. 174-201). 95-98): zło wypuściła — i ludziom sprawiła żałosne kłopoty Jedna tam tylko Nadzieja w swym niedostępnym więzieniu w środku została. która znajduje potwierdzenie również na płaszczyźnie charakterystycznego dla każdej epoki wieku żyjących w niej ludzi i na płaszczyźnie ich losu pośmiertnego. za pomocą którego Prometeusz pozbawił Zeusa lepszej części ofiarnego mięsa podczas składanej w Mekonie ofiary (Th. która wyraża dwubiegunowość losu ludzkiego. jedna z nich zawiera dobro. drugi jest reakcją Hezjoda na tę postawę. 527 nn. Przedstawienie epoki żelaza kończy apokaliptyczną wprost wizją kompletnego upadku moralnego ludzkości (w. W świetle jego interpretacji mit o pięciu wiekach nie jest jednak ilustracją postępują­ cego upadku moralnego ludzkości. trochę niezdarnie uzasadniający pozo­ stanie nadziei pod pokrywą beczki. że jest to tradycyjny przekaz. Główny akcent położył natomiast poeta na ukazanie konsekwencji tego i ko­ lejnego (wynalezienie sztuki krzesania ognia) wykroczenia Prometeusza przeciw zaka­ zom Zeusa. a ściślej na ich stosunku do bogów i bliźnich.). Obydwa są ze sobą funkcjonalnie połą­ czone. Przeciwstawia natomiast w aspekcie Dike i Hybris wiek złoty wiekowi srebrnemu. której pokrywę uniósłszy (w. Poeta nie twierdzi przecież. Pandora. jeśli podda się ona władzy Hybris. dt. I. Op. M. Czerpiąc z jednej i drugiej daje Zeus ludziom mieszaninę szczęścia i nieszczęścia. że również ten drugi mit stanowi w zamierzeniu autora wyjaśnienie przyczyny aktualne­ go stanu rzeczy i konieczności ciężkiej pracy.M. Jak celnie zauważa L. Najbliższej analogii z Hezjodem dostarcza 24 ks. Istotna jest tu jednak właśnie dwuznaczność poło­ żenia nadziei. że pokolenie bohaterów jest doskonale zintegrowane z całością hezjodej- 70 71 Przekład J. że wiek brązu jest pod jakimś względem gorszy od srebrnego. w którym za rządów Kronosa ludzie żyli na równi z bogami. Łanowskiego. gdyż wcześniej kobieta zatrzasła pokrywę69. Stworzona za cenę wykradzionego ognia z polecenia Zeusa przez Hefajstosa i wyposażona przez wszystkich bogów pierwsza kobieta. czy Hezjod już w takiej formie poznał ten mit71. 13-79. Tu po­ dejmuje poeta ten sam mit dostosowując go do nowej sytuacji i specyficznego celu poematu. Przyjmuje się. West (op. 385-391). która usprawiedliwia smutną konieczność pracy i obecność wszelkiej niedoli ludzkiej winą pierwszej kobie­ ty. Jako żona Epimeteusza przyjęła bowiem mimo ostrzeżeń Prometeusza przesłaną w darze od Zeusa „beczkę".

na­ kładające się na wprowadzone wcześniej rozróżnienie „dobrej i złej Eridy". którym kierowało się pokolenie „spiżowe". brak wstydu. lecz kontynuuje wywód o Dike i Hybris (w. do jakiej jest on stworzony. jest w istocie całkowitym zaprzeczeniem normalnego świata. kończąc swą opowieść o pięciu wiekach ludz­ kości wizją pełną niesprawiedliwości. Egzystencja w epoce żelaza ma charakter dwoisty i ambiwalentny. a więc: brak szacunku dla gościa. Zamknąwszy w ten sposób pierwszą część poematu. nieprawości i niesprawiedliwe wyroki. Człowiek niegodziwy góruje nad szlachetnym. Bajka ta stanowi jedynie ilustrację ich pozycji jako „silniejszego" i nie zawiera bezpośredniego dla nich pouczenia. to poświęcenie swego życia pracy. starość. dokładnie tę sprawę rozpatrzcie. Ta część jest dopiero realizacją pro73 W. Rolnik Hezjoda w swym postępowaniu musi dokonać wyboru między dwiema postawami odpowiadającymi dwom przedstawionym na początku poematu Eridom. istnienie Pando­ ry. kłamstwa i przestępstwa. niepewność jutra i lęk przed przyszłością. jest jednocześnie symbolem i wyrazem tego ambiwalentnego życia. Pozostaje ono w takim samym stosunku do pokolenia epoki brązu jak pokolenie wieku złotego do pokolenia wieku srebrnego. które z dopustu sprawiedliwego Zeusa cierpi wszelkiego rodzaju niedole za niegodziwości niektórych jego obywateli (w. że uznaje on i akceptuje twarde prawo wieku żelaznego: nie ma szczęścia. słuszności. Nie Dike. dobra.. bo jako silniejszy może z nim zrobić. owo „umiłowane zło".. jest ona jednocześnie symbolem płodności i destrukcji. kobiety. które ironia bo­ gów mu ofiarowała. jest trzydzieści tysięcy nieśmiertelnych strażników Zeusowych. Choroby. cieszącego się pokojem i względnym dobrobytem. rodziców. popycha go na­ tomiast do walki i kłótni i pobudza do bogacenia się na drodze przemocy. którą Hezjod przedstawia jako przyczynę wszelkich nie­ szczęść. którym do przemyślenia poleca naukę płynącą z bajki o trzymanym w szponach przez jastrzę­ bia słowiku73. kto innych gnębi krętymi wyrokami i na bogów nie zważa. przyjaciela. Nie ma bojaźni bożej. w której poprzez mity i wy­ wód adresowany do brata Persesa i do królów odsłonił przyczyny i uzasadnił koniecz­ ność pracy ludzkiej. nie ma bogactwa. jaki wyłania się z opisu schyłku epoki żelaza. 226-245). lecz Hybris staje się wówczas zasadą jego postępowania. 309). konieczność uprawy roli — to najważniejsze cechy tej specyficznej wizji. których błogosławieństwo napełnia spichle­ rze (w. które nie byłoby opłacone wielkim wysiłkiem i pracą. a także obraz przeciwstawionych sobie i przedstawionych symetrycznie w dziesięciowierszowych stanzach dwu miast: miasta praworządnego. ukazany jest przez Hezjoda w formie przepowiedni jako realne zagrożenie w przypadku nie respektowania tradycyjnego porządku moralnego i religijnego. Jastrząb drwi sobie z lamentów słowika. że ten przerażający obraz świata. a przecież na ziemi. brata. zdeptane wszystkie podstawowe zasady praworządności. Świat rolnika kierującego się tak pojętą hybris. Unaocznione w ten sposób działanie Prawo­ rządności stwarza doskonałe podstawy do wyciągnięcia logicznego wniosku i ostrze­ żenia adresowanego wprost do sędziów (królów): „Królowie. przemocy i bezbożności. 383 do końca)." (w. 202-285). lekceważenie przysięgi. Moralna nauka wynikająca z tego mitu wyrażona jest wprost w opisie współczesnej poecie epoki żela­ za. którą podobnie jak w przypadku pokolenia srebrnego określa poeta w kategoriach negatywnych jako nieprzestrzeganie tych wszystkich zasad etycznych i religijnych. Naszkico­ wał go już poeta dwukrotnie na początku i w zakończeniu opowieści o Prometeuszu. wypędzanej z państwa i karzącej za krzywoprzy­ sięstwa. oraz miasta. który jest przeciwieństwem świata respektującego Dike (Pra­ worządność). Jest to innego rodzaju hybris niż ten niepohamowany pęd do walki. 213). Hezjod przedstawia teraz kalendarz prac rolniczych właściwych dla poszczególnych pór roku (w. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ skiej wersji opowiadania. w jaki sposób sprawiedliwość. którzy strzegą praw i karzą występki. Trudno zatem się dziwić. Naukę z tej bajki winien wyciągnąć raczej Perses. W jego przypadku dobro góruje nad złem. Dike to peł­ ne respektowanie porządku danego mu z zewnątrz. Uzasadnieniem dla tego wezwania jest namalowany następnie przez poetę żywy wizerunek Dike jako upersonifikowanej bogini Praworządności. źródłem życia i przyczyną śmierci. Nakreśliwszy tego rodzaju obraz egzy­ stencji człowieka wieku żelaza w micie o Prometeuszu i Pandorze. 265-382) . Występu­ jąc w swej podwójnej roli: kobiety i ziemi. której gwarantem jest sam Zeus i Dike może być realizowana w stosunkach międzyludzkich. a wszystkiemu towarzyszy zawiść. Dlatego człowiek kocha to „nieszczęśliwe życie" tak samo. „Dobra walka" pobudzi go do wytężonej pracy respektującej zasady Sprawiedliwości (Dike). śmierć. Oznacza to. Z kolei dokładnie poeta wyjaśnia odwołując się do mądrości wielu po­ koleń. Zła Erida odrywa rolnika od pracy. lecz by było ze sobą połączone solidarnie i nierozłącznie. Zeus postanowił bowiem. które regulują z woli bogów życie ludzkie. Odwrócona jest w nim hierarchia wszelkich warto­ ści. 218 219 . Pandora. Obraz życia ludzkiego w tej epoce nie jest dla czytelnika zaskoczeniem. Zwraca się teraz formalnie do królów. 248-255). teraz uzupełnia go poeta podwójną wizją wyznaczoną przez kryterium stosunku do Dike i Hybris. jest to pierwsza znana nam w literaturze europejskiej bajka zwierzęca. co zechce. 202-212. nie wysnuwa z tego mitu zapowiedzianej na jego wstępie nauki o konieczności pracy. jak miłością otacza Pandorę. naszej żywicielce. bo nieśmiertelni są blisko i patrzą. by w tym wieku dobro i zło nie było ze sobą wymieszane. Należy zauważyć. że poeta.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Apeluje jednocześnie do królów i do Persesa o przestrzeganie powyższych zasad sprawiedliwości i o pomnażanie swego ma­ jątku uczciwą pracą (w. do którego bezpośrednio zwraca się teraz poeta z wezwaniem do prze­ strzegania praworządności i zaniechania występku (w. Taka postawa znajduje uznanie u bogów. Jest to hybris.

Obok prac rolniczych przedstawia też poeta rady dla człowieka. 633-640. Po pierwsze. gdzie odniósł zwycięstwo w konkursie poetyckim na uroczysto­ ściach pogrzebowych ku czci króla Amfidamasa. znalazł poeta miejsce na wzruszające autentyzmem obrazki rodzajowe: wiejskiego pikniku w okresie upal­ nego lata (w. pozwala nam wsłuchiwać się w głosy zapowiadających nadejście wiosny i lata ptaków. bo tylko raz odbył krótką morską podróż na Eubeję. tego — zdawać by się mogło — na wskroś prozaicznego pouczania.): Dzień raz jest ojcem. by zapewnić sobie i swojej rodzinie niezbędne środki do życia. słońce. otrzymujemy żywy. Jego porady nie płyną więc z wła­ snego doświadczenia. a w swej istocie do całego ówczesnego społeczeństwa. że Prace i dnie nie były jedynym dziełem dydaktycznym He­ zjoda. porad życiowych dotyczących małżeństwa. którą zawdzięczał zapewne swemu ojcu. nakazów i zakazów i dlatego obecnie większość badaczy nie widzi podstaw. Po­ stawa szczerości. co w ciągłej robocie się trudzi Znając to wszystko dokładnie. jakie winien wykonać rolnik w ciągu roku w swej zagrodzie i w polu. Przedstawiając kalendarz prac rolniczych. barwny i poetycki obraz życia beockiego rolnika schyłku VIII lub początku VII wieku przed Chr. W wierszach tych zawarte jest bowiem podsumowanie całej mądrości poematu. 200 przed Chr. jakie miejsce zajmowały one w zbiorze dzieł He­ zjoda i w jaki sposób uzyskały status jego utworów. skoszonego siana i zżętego zboża. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ blematyki zapowiedzianej w tytule dzieła. który odmówił mu au­ torstwa tego poematu. zachowanie zwierząt. pokazuje. Jednym słowem. a w innym znów czasie ojczymem dla ludzi. pobożności. Z w. INNE POEMATY HEZJODA Obydwa omówione przez nas szerzej utwory stanowią niewątpliwie podstawę i trzon twórczości Hezjoda. Stąd też płyną walory poetyckie. Informacja ta jest interesująca z dwu przynajmniej powodów. że różnego rodzaju poezja dydaktyczna była uważana za hezjo- 74 Przekład W. 694-764). Dochodzi do tego cały szereg uwag wywodzących się z przesą­ dów ludowych i praktyk magicznych związanych z zachowaniem czystości i higieny osobistej (w. który woli zarabiać na życie handlem zamorskim. starożytnego wydawcy Teogonii. W pewnych przypadkach same tytuły zagi­ nionych dzieł pozwalają zrozumieć. Poemat zatytułowany Pouczenia Chirona. jego cztery ostatnie wiersze (w. 582-596) czy barwnego opisu zachowań zwierząt i ludzi w czasie srogiej zimy (w. sto­ sunków sąsiedzkich. Jest rzeczą oczywistą. Szczegółowo. przetkane licznymi sentencjami. religijne i praktycz­ ne łącznie z wykładem na temat dni pomyślnych i feralnych. z którego zachowały się zaledwie trzy wiersze. W średniowiecznej tradycji rękopiśmienniczej poza Teogonią i Pracami zachowała się jeszcze tylko Tarcza Hera­ klesa. jak poprzez pouczenia etyczne. wyrażonych w formie gnomicznej. nieautentyczny dodatek. Steffena. Zalecenia praktyczne dotyczące tak prowadzenia gospodarstwa rolnego. był również uważany powszechnie za dzieło Hezjoda aż do Arystofanesa z Bi­ zancjum (ok. natomiast dzięki znaleziskom papirusowym mamy okazję zupełnie nieźle zapo­ znać się z charakterem Katalogu Kobiet. Poeta przyznaje zresztą.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. wschody i zachody gwiazd. obserwować owady i szukające schronienia pod liśćmi robactwo. 765 rozpoczyna się ostatnia część poematu. który uzupełnia za­ lecenia praktyczne szeregiem luźno na pozór powiązanych. umiłowanie całej przyrody i rolniczego trudu pozbawiają powyższe pouczenia mentorskiego tonu. 650-660). przyjaźni. Uwagi o żegludze zamykają wprawdzie adresowane bezpośrednio do Persesa po­ uczenia. nie kończą jednak jeszcze dydaktycznego wywodu poety. że sam nie ma wielkiego doświadczenia w żegludze morskiej.). z których obecnie znamy tylko tytuły i mniej lub bardziej liczne fragmenty. Dają poecie okazję do wprowadzenia elementów autobiograficznych (osiedlenie się ojca a Askrze — w. Część ta nie odbiega w zasa­ dzie swym charakterem od poprzedzających ją pouczeń. Ograniczone są właściwie do przygotowań na lądzie i do wyboru najodpowiedniejszej pory do wyruszenia w morze. 825 nn. by wiersze te uznawać za późniejszy. 220 221 . Z czułością odmalowuje poeta zapach świeżo zoranej ziemi. przyglądać się zwierzętom i ludziom zaskoczonym śnieżycą i burzą. Pory prac wyznaczają głównie zjawiska niebieskie. Błogosławiony jest człowiek. w staro­ żytności uważano Hezjoda za autora wielu innych poematów. pogoda. jak i żeglugi handlowej. wyrażonej zarówno poprzez mity. formalnie adresowane do Persesa. która znalazła odzwierciedlenie w drugiej części jego tytułu: Dni i w której w nawiązaniu do prac rolniczych przed­ stawia poeta ludową wiarę w magię cyfr i wynikające z niej istnienie dni pomyślnych i niepomyślnych dla poszczególnych czynności ludzkich. Jak zaznaczyliśmy na wstępie tego opracowania. podporządkowane są obydwu wydoby­ tym w pierwszej części poematu zasadom etycznym: praworządności i pracowitości. a niekiedy nawet drobiazgo­ wo opisuje poeta prace. O ich autentyczności najwymowniej świadczy zakończenie utworu. Nie można im jednak odmówić rzetelnej znajomości rzeczy. 504-546). udział poety w igrzyskach na Eubei — w. i boskim wyrokom nie przeczy Bada lot ptaków przezornie i złych nie dopuszcza się rzeczy74.

odmienny od Katalogu poemat.). 2 nn. 75). W wydaniu tym pierwsze 245 fragmentów. Jego genealogiczno-mitologiczna problematyka i katalogowa forma nie były natomiast wystarczającym atutem. a po drugie — że pouczenia mogły być włożone w usta fikcyjnej postaci i nie musiał ich wygłaszać sam poeta. Westa. rynku książkowego i krytycznymi edycjami tekstów. by są­ dzić. który dałoby się sensownie przełożyć na inny język. obok Katalogu Kobiet {Ehoje) starożytność znała Wielkie Ehoje. przez E.L. że istniała dłuższa wersja Prac. jak w epoce cesarstwa rzymskiego. Z imieniem Hezjoda łączył ten poemat działający w VI 76 77 78 Przyjmuje się na ogół zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez F.West. co poświadczają dwa papirusy z Oxyrynchos. Teza M. Draeger78.L. Ich rekonstrukcja do stanu. córek Atlasa i ich potomków oraz zalotników Helleny. pocho­ dzących głównie ze znalezisk papirusowych. Merkelbach et M.) tożsamość między Katalogiem Kobiet i Ehojaj. że początkowe 56 wierszy poematu wypełniała Hezjodejska Ehoja Alkmeny. opublikowane w 1962 r. łącznie z wprowadzającymi go wierszami koń­ czącymi Teogonię. wersja tego samego poema­ tu. a 17 następnych — Wielkie Ehoje (fr. Świadczy to niewąt­ pliwie o popularności tego poematu zarówno w epoce hellenistycznej. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ dejską. przedstawiającej Alkmenę jako matkę Heraklesa i Ifiklesa (fr. Inachosa. Opinię taką podziela M. W tym przypadku głosił je niewątpliwie Centaur Chiron. Untersuchungen zu den Frauenkatalogen Hesiods. były prawdopodobnie inspiro­ wanymi przez Katalog opracowaniami poetyckimi jego wybranych motywów. ukoro­ nowanym monograficzną publikacją na temat Katalogu77. I właśnie tym dwu ostatnio wymienionym utworom musi­ my poświęcić nieco więcej uwagi. The Hesiodic Catalogue ofWomen (cyt. czy zupełnie inny poemat75. czy była to tylko inna. adresując do swego najsławniejszego ucznia — Achillesa. strukturę i układ treści dzieła. L. P. Ilość papirusów z okresu późnohellenistycznego i rzymskiego zawierających ułamki tekstu Katalogu ustępuje tylko nie­ znacznie ilości znalezisk papirusowych z komediami Menandra. ponieważ w przeważającej większości przypadków fragmenty zachowane są w formie skrawka papirusu zawierającego początek lub sam koniec wiersza. traktowane przez wydawców jako niezależny. Westa. s. 246-262). Tylko niewielką część tego materiału da­ łoby się udostępnić szerszej publiczności w przekładzie na język nowożytny. które za­ chowują porządek analogiczny jak w dziele mitografa Apollodora. mogły być włączone w jej ramy. and Origins. że tradycja starożytna jednoznacznie wskazująca na Hezjoda jako autora Katalogu nie była pustosłowiem i że utwór ten w swym zasadniczym zrębie można datować na przełom VIII i VII wieku przed Chr. wyznaczone przez rodowody wywodzące się od Eola. Its Naturę. czyli wróżby z obserwacji lotu ptaków. s. Palingenesia Bd.-takie jak Wesele Keyksa i Katabaza Peirithousa. poszerzona w stosunku do przyjętej za kanoniczną. Oxford 1985. Ten właśnie fakt. i że wzmiankowane przez źródła starożytne utwory: Astronomia i Ornithomanteja. Podobnie jak w przypadku Prac. Oxonii MCMLXVII. Wielkie Ehojaj traktuje się jako oddzielny utwór. Tarcza Liczący 480 heksametrów poemat zatytułowany Tarcza Heraklesa lub po prostu Tarcza znany był w zachowanej obecnie formie już gramatykom aleksandryjskim. Tym niemniej dzięki wieloletnim studiom M. wyznaczony przez genealogie. Wśród nowożytnych uczonych nie ma zgody co do tego. Draeger. cytowana jako Wielkie Prace. natomiast J. mamy okazję poznać źró­ dła. Uczonym aleksandryjskim zawdzię­ czamy zatem informacje na temat podwójnej wersji Katalogu Kobiet. która to zainteresowanie odziedziczyła. podważając wszystkie argumenty Westa. 61. w przyp. Skoro istniała tendencja. Zachowane frag­ menty pozwalają się ułożyć w większe bloki. że Kata­ log i Wielkie Ehoje to tylko różne wersje tego samego utworu. podob­ nymi do Tarczy Heraklesa. Leiden 1960. Jej bezpodstawność wykazał. niesie ze sobą trudne do przezwy­ ciężenia problemy. 222 223 . Westa76. reprezentuje pięć ksiąg Katalogu Kobiet. L. R. Jest to najlepiej zachowany z zaginionych utworów Hezjoda. Pelazgosa. Lobela. Stuttgart 1997. ed. 75 Fragmenta Hesiodea. West {The Hesiodic Catalogue ofWomen. Leo (Hesiodea. s. L. Mamy zatem podstawy. poemat poświadczony wielokrotnie przez Pauzaniasza i starożytne scholia. któ­ rzy jego początkowe 56 wierszy mogli znaleźć również w czwartej księdze Katalogu Ko­ biet Hezjoda. Merkelbacha i M. nie znajduje jednak aprobaty u wielu innych badaczy. 8 nn. Przynoszą one koniec Ehoi o Lisidice. W świetle wywodów niemiec­ kiego uczonego mamy pełne prawo uważać. pasjonującej się wiedzą antykwaryczną. Bardzo słabo poświadczone mitologiczne poematy. charakter. Struccture. gdyby archa­ iczna lub archaizująca poezja na temat gospodarowania i kalendarza astronomicznego prac rolniczych nie była włączana do kanonu jego dzieł. 94). by utwór ten trafił do szkolnego użytku i do średniowiecznej tradycji rękopiśmienniczej. by wszelką poezję dydaktyczną przypisywać Hezjodowi. jest dziełem anonimowego autora żyjącego w VI wieku przed Chr. 93 i począ­ tek kolejnej Ehoi.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. byłoby dziwne. Świadectwa dotyczące długości utworów poetyckich datują się dopiero od epoki hellenistycznej i związane są z rozwojem filologii. matce Alkmeny (fr. że cały Katalog. P. Schwartz {Pseudohesiodeia. zadecydował o powszechnym w starożytności przypisywaniu autorstwa ca­ łego poematu Hezjodowi. Najpełniejsze wydanie fragmentów Katalogu Kobiet i wszystkich innych dzieł wią­ zanych z imieniem Hezjoda zawdzięczamy współpracy dwu wybitnych filologów: R. 23) utrzymuje. Góttingen 1894.

139. Zatrzy­ muje się on na górze Fikion. największego wroga swojej matki. Wśród nowożytnych badaczy niewielu jed­ nak obrońców znajduje teza o hezjodejskim autorstwie całego poematu 80 . trudno powiedzieć. Uderza nas z miejsca odmien­ ny od poprzedniej partii. New Haven 1988. Wygląda na dość wyszukany. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ wieku przed Chr. niezwykłością sytuacji i przedstawionych bo­ haterów. Jej głównym bohaterem jest Herakles. Znaleziska papirusowe potwierdziły pierwotną przynależność początkowych 56 wierszy do Kata­ logu Kobiet. Można odnieść wrażenie. użytą w Teogonii (w. Na obrzeżach tarczy Hera­ klesa podobnie jak u Homera przedstawiony był Okeanos. Nie jest to zatem przypadek. Cuadernos de Filologia clasica (Madrid) IV. Znany mi jest jedynie hiszpański uczony J. 79 80 Por. a znajomość starożytności prowokująca do jej opowiedzenia. arystokratę. sławny poeta epicki działający w Aleksandrii w III wieku przed Chr. że według Hezjoda Hefajstos miał wykonać tarczę dla Heraklesa. inspirowany niewątpliwie jej opisem w Teogonii i w Pracach i dniach. jedy­ ny przykład w twórczości Hezjoda specyficznie beockiego dialektu. R. być może. a Kyknosem i Aresem. któremu trudno było pogodzić się z faktem. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej treści i strukturze fabularnej poematu. w jaki bohater wszedł w jego posiadanie. że jako poemat Hezjoda był on znany Megakleidesowi. dotyczy — najogólniej mówiąc — poczęcia w czasie jednej i tej samej nocy przez Alkmenę bliźniaków. Lambertem. Contribución al conocimientodel Escudo de Heracles. który znając jej wierność. Również Apoloniusz Rodyjski. które doskonale har­ monizują ze sceną przedstawionego następnie pojedynku. na którego czole „polatuje straszna Waśń. że przedmiotem swego przedstawienia czyni scenę pojedynku między Heraklesem. syna Aresa. w jakim odmalowuje rumaki i rydwan Kyknosa. Świadectwo Stezychorosa i analiza przed­ stawionych na tarczy obrazów pozwala nowożytnym uczonym datować to „poszerze­ nie" na pierwszą połowę VI wieku. Jak już zaznaczyliśmy. poetyckie sceny. Jego świadectwo jest więc wymownym dowodem tego. która ewokuje homeryckie opisy licznych pojedynków w Iliadzie i stanowi bezpo­ średnią rywalizację z przedstawieniem pojedynku Achillesa i Hektora w XXII pieśni Iliady. Wśród płaskorzeźb pokrywających tarczę Heraklesa spotykamy rów­ nież inne znane nam już motywy z tarczy Achillesa. tkanina narracji jest cienka. stanowi punkt wyjścia dla przedstawienia całego szeregu scen bitewnych i walk wyrzeźbionych na tarczy. s. znana powszechnie z Plautowego Amfitryona. niezwykle butnego. że stylistyka Tarczy mieściła się w ramach szerokiej palety zróżnicowania charak­ terystycznego dla dzieł Hezjoda. budzącego swym wyglądem śmiertelne przerażenie. Mimo pogoni za niezwykłością jest bardziej schematyczny i uporządkowany. poetyckim opisem gotowego już dzieła. Wymowne jest chociażby przedstawienie podróży Zeusa z Olimpu do Teb. 139-319). Hesiod. judząca mężów do walki" (w. w jaki sposób hezjodejska poezja katalogowa prowokowała i inspirowała do dokonywania poszerzeń krótko ujętych motywów w rozbudowane szeroko. Nie interesuje go więc historia tego dzieła i sposób. którym powozi sam bóg wojny Ares. jednego (Ifiklesa) ze związku z przybyłym tej nocy po spełnieniu „pokuty" mężem Amfitryjonem i drugiego z Zeusem. Nie jest jak w Iliadzie odzwierciedleniem procesu wykonywania wspaniałego rękodzieła przez boskiego kowala Hefajstosa. I tak jak Homer otwiera swój 224 225 . a bizantyjska przedmowa do tego utwo­ ru informuje nas. 326). Właściwa pars epica poematu zaczyna się jednak dopiero od w. nagim szczycie położonym w odległości kilku kilome­ trów od Teb. Hery79. przedstawiającej strasznego. który w świętym gaju Apollona zabija w pojedynku Kyknosa (Łabędź).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. perypatetykowi. wypełnia niemal połowę utworu (w. Nie ulega wątpliwości. bogaty w barwne szczegóły. któ­ rego za chwilę użyje sposobiący się do walki Herakles. s. Motyw Eridy. lecz jego magiczna moc i boska wspaniałość wyglądu. Nie może nas zatem dziwić. napuszony i barokowy styl. poeta liryczny Stezychoros. 147). stanowiąc. Hesiodo autor del poema. uprzedził jej męża przybierając jego postać. jako ostatnim etapie podróży. pierwsze 56 jego wierszy są najlepiej zachowaną częścią Katalogu Ko­ biet i przedstawiają Alkmenę. wykonanej również przez boskiego kowala Hefajstosa. Jego opis jest o połowę dłuższy od homeryckiego i jest bardziej wyszukany. na którego nurtach pływa­ ły tu jednak łabędzie (kyknoi). ale ją przyćmić. Jest najwyraźniej zafascynowany poprzedzającym ten pojedynek homeryckim opisem tarczy Achillesa. pokazując tym samym. lecz ekfrazą. lecz kunsztownością swego przedstawienia. któremu poemat zawdzię­ cza swój tytuł. smoka. Wykorzystując typowy dla scen homeryckich opis zbrojenia się bohatera przed pojedynkiem koncentruje uwagę na tarczy Heraklesa. uznawał je na podstawie kryterium tres'ciowego (zbieżność z Katalogiem) i styli­ stycznego za autentyczne dzieło Hezjoda. jako matkę Heraklesa i Ifiklesa. że jako hezjodejski do­ tarł ten poemat do czasów nowożytnych w średniowiecznych rękopisach łącznie z Teogonią i Pracami jak też i oddzielnie.. Od jego to wła­ śnie charakterystyki rozpoczyna poeta swoją opowieść. 57. był on do­ skonałym znawcą poezji epickiej. ewokując beocką nazwę Fiks zamiast Sfinks. tessalskiego. Opis obrazów wyrzeźbionych na tarczy rozpoczyna od sceny wyrzeźbionej w samym jej środku. aluzję do walczącego z Herakle­ sem Kyknosa. Na ile ten epizod jest charakterystyczny dla poezji katalogowej jako takiej. Swym kunsztem poetyckim pragnie najwyraźniej nie tylko konkurować z Muzą Homera. że poeta z pełną świadomością ciekawość i uwagę słuchacza pragnie obudzić nie rozwo­ jem i przebiegiem akcji i dlatego z miejsca informuje o wyniku pojedynku. że poeta świadomie nawiązuje do homeryckiego opisu tarczy Achillesa i z nim rywali­ zuje. Opis tej tarczy. Opowiedziana tu histo­ ria. Jako wytrawny „uczony" poeta. 1972. 315-365. Vara Donado. Nazwa ta dodaje opowieści lokalnego ko­ lorytu.

miała spuchnięte kolana. Solon i Ajschylos. wywiera w dalszym ciągu przedstawiony na tarczy Heraklesa obraz miasta pogrążonego w za­ wierusze wojennej. że jest to naśladownictwo i poetycka rywalizacja z opisem kanikuły w Pracach i dniach (w. Op. prac rolniczych i grupy lwów atakujących inne zwierzęta. Tego przy­ kładem jest chociażby wypełniający ponad 20 wierszy opis postaci ściganego przez Gorgony Perseusza. czego przykładem jest pojęcie Anaksymandrowego apeiron.} Oset w krąg kwitnie: / kobiety są teraz natrętne. ostrym i dźwięcznym" (w. z nozdrzy płynęła jej ropa. Opis ten mieści się doskonale w manierze stylu hezjodejskiego. „Ciemności śmierci" stojącej w pobliżu Ker. Łanowskiego. „jed­ noczesnym atakowaniem wszystkich zmysłów". Jego opis ujęty w ramy typowej sceny. blada.Przekład J. Nie można mieć jednak najmniejszej wątpliwości. że dałoby się dziś zrekonstruować na podstawie cytatów późniejszych autorów w całości jego Prace i dnie i w dużej części jego Teogonię. a więc najpraw­ dopodobniej przed upływem VI wieku. żyjący w tej samej Beocji ok. w cudowny sposób — nie dotykając tarczy — mknął nad jej powierzchnią „z szybkością myśli". 234). autor Tarczy tym właśnie motywem je zamyka. ale także „słyszeć". ramiona jej kryła warstwa obfita kurzawy. który obuty „w skrzydlate sandały". okrut­ ne. a raczej przygłuszyć blask poezji Homera. 264-270): Blisko stanęła Ciemność śmierci. Na­ gromadzenie epitetów i rzadkich. 200 lat po Hezjodzie w VIhtm. Nagromadzeniem epitetów. Inaczej mówiąc są to tarcze stworzone przez wyobraźnię poetów inspirowane tradycją kultury bohaterskiej. s. Nie mniej przerażająca jest wizja momentu umierania wyrażona poprzez perso­ nifikację „Mroku". a pod stopami pędzących za nim „po stali bladozielonej" Gorgon — „rozbrzmiewała tarcza niesa­ mowitym hałasem. na dłoniach ogromne pazury. przejęli od niego do swych koncepcji etycznych i społecznych postać i pojęcie Spra­ wiedliwości. Z 23 Lobel-Page): „Z liści głos cykad / słodyczą się sączy spod skrzydeł / Pieśń przenikliwa / dobiega bez końca. gdy lato / Żarem {rozlanym / rośliny uwiędłe wysusza. 226 227 . bardziej otwartym na przesadę i na cudowność. którym zawdzięczamy ten odrażający obraz. Poza Attyką Hezjod był znany już w VII wieku poetom lirycznym z Lesbos. co poświadcza fragment pieśni Alkajosa (fr. O jego popularności może świadczyć fakt. szczękające swymi białymi zębami / straszne. cit. Danielewicza. gdy rozpoczynają swą pogoń za poległymi w walce i „ucztę" na ofiarach wojny (w. na pograniczu miasta objętego pożogą wojenną i miasta zażywającego wszelkich dobrodziejstw pokoju. krwawe i przeraźliwe. na który datowana jest utworzona w prze­ sadnie hezjodejskim stylu Tarcza. Oba opisy są przeładowane obrazami i żaden z nich nie ma pretensji do realizmu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Tarczę Heraklesa można więc było nie tylko widzieć. w. lecz także „sine Kery. kreśli poeta przerażającą wizję lęku. Hezjod był zresztą po Homerze najczęściej czytanym i cytowanym autorem ze wszystkich poetów i pisarzy greckich. inspirowane he­ zjodejskim przedstawieniem Chaosu. zaczerpniętych niekiedy z języka medycznego okre­ śleń. stała. Łącząc realizm okrucieństwa wojny z symboliką jego przedstawie­ nia. / Wigor u mężczyzn zaniknął. Od dawna zauważono. W obydwu przedstawieniach pojawia się poza tym opis koro­ wodów tanecznych. daje dobre wyobrażenie o charakte­ rystycznej dla tego utworu manierze poetyckiego stylu (w. a zasię z policzków krew się sączyła na ziemię. HEZJOD W STAROŻYTNOŚCI Trudno dokładnie ustalić moment. jest podobnie jak opis tarczy rodzajem rywalizacji z przedsta­ wieniami homeryckimi. jakie bogowie mieli stworzyć dla bohaterów odle­ głych epok. W naszą pamięć za­ padają nie tylko zrozpaczone kobiety: „rozdzierające rękami policzki" i „zawodzące ostre jęki". są rodzajem oręża. charakteryzującego się m. kolana i głowę Syriusz im spala"83. Jak już uprzednio zaznaczyliśmy. Lamberton81. 142. zwłaszcza w momencie.. krwiożercze" (w. 582-588) Hezjoda. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ opis od pokazania miasta w czasie wojny i w czasie pokoju.. jakich dziesiątki znamy z Homerowej Iliady. 249-250). w którym rozpoczął się wpływ Hezjoda na twórczość innych poetów. 13 Przekład J. mimo tylu nowożytnych doświadczeń wojennych. Pindar. 83-85 cytuje sławne powiedzenie swego współziomka: '. autor Tarczy Heraklesa rywalizuje z opisem homeryckim i chce go przyćmić wspaniałością i niezwykłością obrazów nakreślonych ję­ zykiem i stylem Hezjoda. Motywy religijne i etyczne obecne w jego poematach stanowiły punkt wyjścia dla pierwszych spekulacji filozoficznych w Grecji. 251262). potwornie się wyszczerzyła. była mokra od łez82 Maniera ta znajduje pełne potwierdzenie również w przedstawieniu przebiegu sa­ mego pojedynku. że za­ znaczył się on jeszcze przed skrystalizowaniem się kanonu jego pism. jak zauważa R. wyschnięta i z głodu wycieńczona zupełnie. Najwięksi poeci ateńscy. żałosna i straszna. niszczenia i umierania.in. Ogromne wrażenie. a zwłaszcza spiętrzeniem i róż­ norodnością obrazów porównawczych usiłuje poeta przyćmić.

Rzach A . Hesiod. recensuit A. Hesiode et son influence. La Penna. commentationem criticam praemisit F. Lampona: „Lampon do czynów dodaje staranie. re­ censuit F. Hesiode. XV. szp. indo-greco-italica XV. Zainteresowanych tym problemem czytelników odsyłamy do VII tomu „Entretiens sur l'antiquite classique" — Hesiode et son influence (ed.S. s. stanowi ciągle żywy przedmiot licznych publikacji naukowych. który w mowie Do mło­ dzieńców wskazuje na Hezjoda jako na „najszczerszego piewcę cnót ludzkich" i para­ frazuje sławne miejsce z Prac i dni (w. Grimal.. Sinclair. of Okla­ homa Press 1983. Tenże Kallimach w jednym ze swych epigramatów wita z uznaniem i komplementuje jako „hezjodejski" nowy poemat dydaktyczny Aratosa Fajnomena. Studi classici e orientali. London 1936. gdy charakteryzuje postawę swego bohate­ ra. L. West. że popularność Hezjoda nie zmalała również w epoce poklasycznej. s.M. Colonna. czyli Zjawiska niebieskie. 151. 1970. Vandceuvre-—Geneve 1960 (Entretiens sur l'antiquite classiąue VII). H. Theogony. par K. testo critico e commento eon traduzione ed indici. Solmsen. Bazylego. recensuit A. Milano 1975. edidit F. London 1932 (Hildesheim 1966). von Fritz. Napoli 1951. von E. że przemawiają za tym scholia do Aratosa. hrsg. s. Hesiodos.. IV. 329-344. Hesiod und die Anfdnge der griechischen Philosophie. Oxonii 1970. Barnett R. recognovit. Bona Quaglia L. Prace i Dni. J .. adaptując do swoich potrzeb zawarte w niej koncepcje etyczne i społeczne. 140-156.. The Revelance of the Proemium to the Design and Meaning of Hesiods „Theogony". Zainteresowanie Klemensa Aleksandryjskiego poe­ zją Hezjoda nie zostało do tej pory dokładniej przebadane. The Poems of Hesiod. Pindar. W swoich cytatach korzy­ sta on często prawdopodobnie z istniejących dla potrzeb retorycznych antologii celniejszych powiedzeń. Accedit Homeri et Hesiodi certamen.. W p ł y w Hezjoda na kulturę rzymską. lecz liczne cytaty. Bonn 1970. 164. Hesiod. Hesiodi carmina. Hesiod. Jacoby.J. Antike und Abendland 2. W y d a n i a p o s z c z e g ó l n y c h d z i e ł . Grimal. brevi adnotatione critica instruxit.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. gdzie jest mowa o chwalebnym tru­ dzie wiodącym do cnoty (V. i D. Cosmologia mitica di Omero ed Esiodo. kto innym szkodę wyrządza" {Przyczy­ ny. F. W. Duchemin J. HSCP 68. Fragmenta Hesiodea. Burn A. 105-149. Lipsiae. Schoemann. Theogonie. Kirk. wstępem i przypisami opatrzył J. Introduzione. Berolini 1869. Hezjod. W . West. można powiedzieć. Torino 1973. Bradley E. Narodziny Bogów (Theogonia). a cura di G. Hesiodos. RE VIII. F. Colonna. collegit. The Homeric Hymns and Homerica. nazywając go „natchnionym przez Boga poetą" {Contra Celsum. Fragmenta selecta ediderunt R. Esiodo. Hesiodi Theogonia. Milano 1968. Heitsch. Steffen. Oxonii 1967. Les sources grecąues et 228 229 . Vandceuvres—Geneve 1960). I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ BIBLIOGRAFIA „pilność pracę wspomaga" {Pr. Por. 900-700 BC. A Study ofthe Greek Middle Ages c. w.R...A. L. 1964. 1966. Arrighetti G. 5 = Pr. i oprać. editio maior. 2. Berchem—Bruxelles 1964.). Solmsen. Merkelbach et M. XII. von Wilamowitz-Moellendorff. Wrocław 1981. cit. Hesiodos Erga. Cantarella R.. s. 41. Warszawa 1999. Tarcza. Angier C. Solmsen. Pars I: Theogonia. 434-486. Detienne M. Translated with Introduction and Comments by R. fr. Traversa. Die Musen. Hesiodi carmina. Kirk. erklart von U. Buse H. Le Bouclier. Berlin 1928 (1962). 412). Lamberton. Milano—Varese 1959. jaki wywierała jego myśl etyczna na pisarzy chrześcijańskich. Wybór poezji.. Hesiodi ąuaeferuntur carminum reliąuiae. London 1936. ediderunt R. Rzach.D. West. Hesiodi Scutum. Firenze 1950 (1965). mógłby stanowić przedmiot oddzielnej monografii. EvelynWhite. Poezją Hezjoda karmiła się również filozofia grecka w okresie jej największego rozkwitu. O p r a c o w a n i a o g ó l n e . Halle 1937. 85 84 W y d a n i a w s z y s t k i c h d z i e ł . Oxford 1966.. L. Riv. Hezjod. Schwabl. 100 nn. Frazer. Hesiod. BN. G. G. Nie wchodząc w szczegóły. Le operę e i giorni. K. critica commentatione instruxit A. Elementiprimitwi nellapoesia esiodea. M. „Sobie samemu ten szkodzi. 265).. / tak bardzo czci przykazanie H e zjoda / i często powtarzając zaleca je synom" 84 . disposuit. Ouestiones Hesiodicae et Orphicae. szp. Symbolae Oslonenses Vol. von Fritz. BN. Prace i Dnie. JHS 1945. S. 1912. Crise agraire etattitude religieuse chez Hesiode. Merkelbach et M. jakie spotykamy w jego Protreptyku i w Dy­ wanach wskazują na bezpośrednią znajomość Prac i dni. Verdenius. Deichgraber K. k o m e n t a r z e . i D. 1902. letture critiche.: Verbal Patterns in Hesiods „Theogony". D o Hezjoda też i do jego Helikoriskich M u z odwołuje się Kallimach na początku i w zakończeniu swego olbrzymiego dzieła Przyczyny. Darmstadt 1966 (Wege und ForschungXLIV).. s. Arrighetti. D o Hezjoda odwołuje się często w swej apologii chrześcijaństwa Orygenes. s. op. edited with Prolegomena and Commentary by M. I. Wpływ. Verdenius. G.. Les Travaux et les Jours. 1931. Works andDays. 1-60. 1946. W. Russo. Szastyńska-Siemion. Wrocław 1952. F. P. Łanowski. Hesiodi Catalogi sive Eoearum fragmenta. stawiając się w roli askrejskiego poety i cytując heksametry jego p o ­ ezji takie jak np. Blusch J. Texte etabli et traduit par P. byT. dla którego inspirację stanowiły Prace i dnie i prawdopodobnie w większym jeszcze stopniu zaginiony poemat Astronomia*''. a cura di C. Formen und Inhalt von Hesiods Individuellen Denken. Univ. Opera et Dies. p r z e k ł a d y . Italice reddidit A. Scutum. Mazon. RE. Esiodo.G. P. Gli„Erga"'di Esiodo. with an English translation by H. La Penna. a w szczególności na twórczość Wergiliusza. Hesiodi Opera et Dies. s. 8 n. Uczony stwierdza.. Diller H. Supplem.. Paris 1928.. The World of Hesiod. przeł. A. 285-290). któ­ re cytują wyłącznie Astronomie. 1167-1240. 38). Berolini 1930. O p r a c o w a n i a d o t y c z ą c e Teogonii o r a z Prac i dn i. Meinz 1965. przeł. Nereiden und Okeaniden in Hesiods „Theogony". Wystarczy w tym miejscu wskazać na wymowny przykład św. opr. edidit. The Epic of Kumarbi and the „Theogony" of Hesiod.

1972. Meisenheim 1963. Traversa A. von.. Hesiod and the Near East.. K o m e n t a r z e s t a r o ż y t n e . Roma 1968. 29-45. 1960.. Der Sukcessionmythus in Hesiods Theogonie und ihren orientalischen Parallen. Hildesheim 1977. Die Trennung von Himmel und Erde.. Recherches de Philologie et de Linguistique 1. s. West M. Passagen. The Wedding of Ceyx. Kerschensteiner J. 230 231 .. s. Kompozycja „Prac i Dni" Hezjoda. s. Milano 1955. von. w: Hesiode et son influence (Entretiens sur 1'antiąuite classiąue VII). 1969.. Merkelbach R. Stuttgart 1997. Guillon P. Eos XLVI. Zu Aufbau und Gedankenfuhrung von Hesiods Erga. God and the Land. // mito di Atteone nel Catalogo esiodeo. s.. 177-197. la dijfusion et la dissparition ancienne d'ceuvres attribuees a Hesiode. 1962. Prometheus and the Myth ofthe Ages.. s. Chroniąue d'Egypte XLIII.-U. Das Proemium des hesiodeischen Katalogs. 193-225. 1950.. Die Pandorasage bei Hesiod. 450-481. s. 10-26. Milano 1975. The Shield of Heracles.. Heidelberg 1964. Amsterdam 1960. s. Quadernos de Filologia classica (Madrid). problems of genesis. e istr. Stewart D. Mit kosmogoniczny w „Teogonii" Hezjoda.. 1966.. s. Sulla tecnica narrativa in alcuni passi delie Eee. Fraenkel H. The Metaphysics of Farming in Hesiod and Vergil.. Notopoulos J. J. 213-231.. Karl W. s. Hesiods Erga in ihrem Verhdltnis zur LHas. Hesiod and Aeschylus.P.L. Antioch Review 26. Mnemosyne suppl. IV. Steiner G.. 291-299. Casanovą A. A commentary on Hesiod. 86. 1964. Pandora. Rivista di fil. 1969. La Parole chez Hesiode. 1964. s.. Hermes LXXIX. Le caractere des Titans. 1968.P.L.. 1-15. Dichtung und Philosophie des fruhen Griechentums. Cardiff 1966. Hesiode et la tradition orale.. 1965. Miinchen 1969. Duhoux Y. s. Stiewe K.. Ein yorgriechisches Schópfungsmythus bei Hesiod und der Orphiker. Studia Italiana di Filologia Classica XXIV. Das Prometheus Gedicht bei Hesiod. 99-113. Stilistische Untersuchun­ gen zu Hesiod. Histoire du mythe. Sprache und Wortschatz Hesiods. Philologus CVI. Drager P.. s. 136-189. Chaos and Apeiron.... Kadmos IV. Van der Valk M. Tarcza Heraklesa. Oxford 1971. s. 1961.. RM CVI. 1957. Recherches sur la composition. 35-46. Vandceuvre—Geneve 1962. Adressat und Parainesform... Meander XXVI. Sale W.M. s. Eine Unitarische Analyse. Wien 1966. A la recherche de 1'harmonieperdue. 235 nn. Merkel­ bach R. Podbielski H. A new Babylonian „Theogony" and Hesiod. Leyde 1985. La lingua esiodea come lingua delia tradizionesettentrionale. Paulson.. Lambert W. Bonn 1975.. A van. 315-365. Pavese C. s. Notes on the proem of Hesiods Theogony..-Ch..G.R. Tiibingen 1942. 1952. Fritz K. 31-38.O. 1967. 1974. Lapiccirella V. Pa­ ris 1993. nr 11-12.. The Hesiodic catalogue ofWomen: Its Naturę. Góttingen (Hypomnemata 86).. Hoekstra A. 55-78. M. Schwabl H. 149-191. Paris 1965. Baltimore—London 1976. s. Leclerc M. Ziirich 1964..J. s. Die Melampodie. Review of Religion 1947. w: Festschrift B. Nelson S. CA 9. Rivista di fil. s.A... classica XCV.. Walcot P. Erlangen—Niirnberg 1967. TAPhA XCII. Zeitschrift fur Papirologie und Epigraphik III. Vernant J. Untersuchungen zu den Frauenkatalogen Hesiods. L'information litteraire 4.. New York 1949.. Steffen W. Jacoby F. Contribution a Tetude du style formulaire. 109-159.... Lund 1890 (Hildesheim 1962). Verdenius W. Verdenius W. s. La composition litteraire archaiąue grecąue. 1952. 1968. s. Walcot P. s. Le Bouclier du pseudoHesiode. Hesiod and the birth of Reason. Hofinger. Groningen B. de ses origines orientales a ses incarnations modernes. s. Revue des etudes grecques LXXIV. Rosen R. Staudacher W. 1967. classica XCVII. 1382. New York 1999.. 1963. Structure.J. 300-317. s. The composition ofthe Works and Days. A propos d'une „etymologie" hesiodique. Leiden 1973. 1951. Etudes beotiennes. and Origins. Pucci P.J. The language of Hesiodin its traditional Context.. e istr. s ł o w n i k i . Schwartz ]. 508-521. Fritz K. Munding H. Die Entstehunszeit der Hesiodischen Frauenkataloge. Katalog i inne poematy przypisywane Hez j o d o w i . Verdenius W. Snellzum 60 Geburstag.. C Q LXVIII. 2-28. Paris 1974. Frank­ furt am Main 1959. Góttingen 1963 (Hypomnemata 6). Aufbau und Absicht der Erga. 1971. s. Seelschopp I. Ithaka. 225-260. 126-133. s. Tebben. Walcot P. Classica et Medievalia XXX. Maia IV. Chaos und Tartaros in Hesiods Theogonie. Promethee. Homer-Rezeption bei Hesiod: Lnterpretation ausgew. Hesiod and the Achean Heritage of Orał Poetry... Homer.. Works and Days. w: Ommaggio a Eduard Fraenkel. s. Lublin 1978. 226-238. 1972. Petrusi...LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. i n d e k s y . 161-185. 133-155.. Wiirzburg 1957. Troxler H. Das Proemium der hesiodeischen Theogonie.. s. Edwards G.. s. Kraft F.. He­ siods Theogonie. 1961. Andersen L. Heitsche E.. Poetry and Sailing in Hesiods Works and Days. Oxford 1985. Merkelbach R. Hesiodo autore del poema.. RM CVIII. I cinque libri del Catalogo delie donnę. Solmsen F. Contribución al conocimiento del Escudo de Heracles. West M. Hesiods Erga: Beobachtungen zum Aufbau.J. 1990. Mnemosyne X. Orientalna geneza Teogonii Hezjoda. 1944. Neitzel H. 1966. Casanovą A. Loeffler I. Nicolai W. Schmidt J. The Medieval Manuscripts ofthe Works and Days. Hermes 1926. Erbse H. recensuit A. Aphrodite in the Theogony. Textkritische und Motivgeschichtliche Unter­ suchungen. 146 nn. Vara Donado ]. s. Popko M. Hesiodstudien zur Theogonie.. Lexicon Hesiodeum. A Concordance to Hesiod.. recensuit L. Vergleichende Untersuchungen zu Homer und Hesiod. Mythe etpensee chez les Grecs. Miinchen 1956.. Leiden 1960. Hamburg 1959. Studio sulla Teogonia di Esiodo. West M. Hamburg 1958 (przedruk: Darmstadt 1967). With a translation of Hesiods Works and Days by David Grene. Etudes de psychologie historique.. 31-46.. 1-19. J.. Roma 1930a.A. Hesperia XXIX. 227-260.. Pseudo-Hesiodeia. Solmsen F. Scholia Vetera in Theogoniam. Orientalisches und Griechisches in Hesiods „Theo­ gonie". Le Bouclier dHeracles et 1'histoire de la Grece centrale dans la periode de la premierę guerre sacree. Index Hesiodeus.. Kumaniecki K. Hesiod and the language of poetry. REG LXXIX .L. Di Gregorio. s. 33-48. De Archilocho quasi naturali Hesiodi aemulatore. Scholia vetera in Hesiodi Opera etDies. s. Zur Intention von Hesiods „Werken und Tagen". 157-192. Mnemosyne XXV. 64-72.. Philologus CVIII. Les papyrus dHesiode et la geographie mythologique de la Grece. 464-473. 1965.. Duchemin J. Meander XIX. Lendle O. s. s. Aix-en-Provence 1963. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ orientales de la „Theogonie" hesiodique.

. to jednak obaj w pełni zasłużyli na trwałe miejsce w histo­ rii eposu greckiego. Henrykiem Podbielskim. pojawiły się w literackim obiegu utwory dwóch poetów. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choiribsa do Nonnosa. by czerpać z niej tematy dla tragedii lub exempla dla retoryki. Mogło się więc wydawać. nie będzie w stanie wpisać w dzieje gatunku niemal nic więcej ponad mało oryginalne powielanie dawniejszych wzorów. mający przecież już za sobą okres świet­ ności. UMK. I choć głównie tylko jednemu z nich można przypisać rolę prekursora później­ szej poezji hellenistycznej. tradycyjna poezja epicka przeżywała kryzys. hab. w porozumieniu z Redaktorem niniejszego tomu. przywoływanym w poezji mito­ logicznej i kultowej (hymny). oraz w rozmaitych cytatach służących literackiej inkrustacji. został wydany jako osobna pu­ blikacja pt. Hege­ mon z Thasos i parodia epicka. ale do poezji typu cyklicznego sięgano właści­ wie głównie po to. dr. Tak więc kiedy w drugiej połowie V stulecia przed Chr. które wskazywały na to. Co prawda poematy Homera nadal błyszczały dawnym blaskiem i znajomość ich była obowiąz­ kiem każdego wykształconego Greka. prof. Obaj ci poeci kroczyli odmiennymi szlakami i w różnym stopniu przyczynili się do ponownego rozkwitu epiki. Stopniowy rozwój parodii epickiej również świadczył o pewnym kryzysie samego gatunku. głównie jego części drugiej i trzeciej. Toruń 2002. a fi­ lozoficzne poematy Empedoklesa stanowiły ostatni akord w dziejach tego rodzaju fi­ lozoficznej twórczości epickiej. Poetami tymi byli Choirilos z Samos i Antymachos z Kolofonu.r POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA' Włodzimierz Appel I. Wyd. Choirilos z Iasos i inni epicy. że ten rodzaj twórczości poetyckiej. ' Poszerzony tekst niniejszego opracowania. W POSZUKIWANIU N O W Y C H D R Ó G (Choirilos z Samos. Archestratos z Geli) Twórczość Panyasisa zamknęła ostatni rozdział najdawniejszych dziejów greckiego eposu. Kleci kai aklea andron. w dwuznacznych przepowiedniach i wyroczniach. W zestawieniu ze wspaniałym w V wieku rozkwitem sztuki dramatycznej i bujnym rozwojem prozy. zdawać się mogło. że poezja heksametryczna nie powróci już na „salony literackie" i pozostanie mniej lub bardziej szacownym re­ liktem obecnym głównie w rapsodycznej agonistyce. że poezja epicka w dziejach greckiej literatu­ ry bynajmniej nie powiedziała jeszcze swego ostatniego słowa. w przysłowiach i w apoftegmatach. Antymach z Kolofonu.

z języka greckiego przcł. Sługa Muz. umrzeć zaś miał podczas pobytu na dworze macedońskiego króla Archelaosa. bo dotychczasowe zużyły się w poetyckim wyścigu. 5 Zob. że był on autorem jeszcze jakichś innych poematów. że epicka stajnia naśladowców lub współzawodników Homera musi wzbogacić się o nowe zaprzęgi. jaka nadciągnęła z Azji do Europy (fr. by wyciągać w tej kwestii jakieś ostateczne wnioski6. że pomieszane są w nim informacje odnoszące się do naszego Choirilosa i do Choirilosa z Iasos. Czytamy tam. Mianowicie zwraca się w niej Choirilos z prośbą — zapewne do Muzy Kalliope — by ta poprowadziła go ku innemu (a więc nietradycyj- nemu) tematowi pieśni. Samijczyk C h o i r i 1 o s (XoioiAoc) był współczesnym Herodota i Panyasisa (zm. która opowiadać będzie o wielkiej wojnie. Plutarch wiąże ją z postacią spartańskiego wodza. 611 Hense) i wspomniane w Księdze Suda dzieło opowiadające o zwycięstwie Ateńczyków nad Kserksesem to najprawdopodobniej ten sam poemat. że i w jego po­ emacie nie było miejsca dla bogów i mitycznych herosów. Das historische Epos der Griechen und Romer bis Vergil. Tak więc jesteśmy ostatni w zawodach i nigdzie nie widać. znaleźć można obecnie w PEG. 27. pisząc. 1.. ale w historycznych realiach. fr. 1-27 (cf. był szczęśliwym poetą.. Aktywność poetycka Choirilosa przypadała najprawdopodob­ niej na ostatnie dziesięciolecia wieku V. 13). Dziś rozdzielone jest wszystko. realny świat wydarzeń hi­ storycznych. który miał jego czyny wysławiać w pięknych poematach". czego poeta był świa­ dom i co podkreślił już w inwokacji do tego poematu. pochodzą od autora opracowania tej części Literatury. jak i w udział poety w zorganizowanym podówczas poetyckim konkursie powątpie­ wa G. Nie możemy Suidas IV. 73)..]. 70 n. Poeta zdaje sobie do­ skonale sprawę z tego.' ponieważ tego sługę Muz wiodły one po dziewiczej niegdyś łące poezji epickiej. Alex. Do tego świadectwa należy jednak podchodzić z ostrożnością już choćby z tego względu. GRBS 10. ale tę tradycyjną. s. a mianowicie twórcą eposu historycznego5. Lysandra. fragmenty Perseidy są jed­ nak zbyt skromne. Brożek. iż Choirilos świadom był swego nowatorstwa. jest jednak kwestią dys­ kusyjną. Heildeberg 1976. w rzeczywistości jednak był odeń młodszy). na uroczystości urządzane ku czci spartańskiego wodza. Ten nowy obszar nie znajduje się wszakże w sferze dawnych podań lub mitycznych wy­ obrażeń.Oxy. którą w następnych stuleciach wzdłuż i wszerz poprzecinały ślady za­ przęgów powożonych przez całą rzeszę jego naśladowców. SH. który zmarł w r. 1. ale wyznacza go bieg wypadków współczesnych. który pod opieką Kalliope może zawieźć go ku nowym obszarom poezji. s. staje się zatem Choirilos twórcą nowej od­ miany poezji epickiej. 4 234 235 . Autor zaznacza jednak (s. 450. s. 250 = SH nr 314. 400/399. III p. że mogą one stać się tematem pieśni boha­ terskiej. Sulla. czy poeta rzeczywiście ułożył jakieś AvoavbQ£ia (Lysandreia. 25. Najpełniejszy zbiór zachowanych fragmentów utworów Choirilosa. Lyys. Demostenes. p. Miejsce legendarnych bohaterów zajmują u niego postaci rzeczywiste. że tradycyjne święta organizowane na Samos na cześć Hery wolą ówczesnych oligarchów przemianowane zostały na „Lysandreia" (tj. 316-332).. czy wspomniane tam Medika i Persika stanowiły nou\\iaxa Bappagtica. 6 Zob.]". Choćby się wszędy rozglądać. Księdze Suda wspomiane jest dzieło Choirilosa opowiadające o zwy­ cięstwie Ateńczyków nad Kserksesem (A$nvcu&jv viKnv Kata SŁQ£OU) oraz podana jest lakoniczna informacja o tym. jak i zacytowane wyżej wiersze możemy potrak­ tować jako szczególnego rodzaju manifest literacki Choirilosa. ponieważ tego rodzaju techne najwyraźniej spowszedniała. Bernabe).. do Grecji) przyniósł perski najeźdźca. tak jak niepewny jest jego udział w Lysandreiacb zorganizowanych na Samos w 404 r. Cztery żywoty. 1969. Poeta powiada dalej (fr. który obejmował z pewnością więcej aniżeli jedną tylko księgę.. gdzie czytamy o jego Mn&ucd (Medika) i rkoaiKa (Persika)3. Teil: Von Homer zu Vergil. wiewohl er es de facto ist [. że „Choirilos versteht sich nicht ais Erneuerer des homerischen Epos auf historischer Grundlage. Księdze Suda1. W Choirilosowe Lysandreia. zob. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Zgodnie z informacjami przekazanymi nam w tzw. fr. Plut. Choirilos rozgląda się za wyjściem z takiej epickiej stagnacji i znajduje nowy za­ przęg. Interpretacja tego świadectwa jest dysku­ syjna. czy też chodziło o odrębne poematy Choirilosa określone jako Barbarika. Huxley {Choirilos of Samos. wydaje się wszakże. Ziegler. Medika i Persikai „Persika" (lub „Perseis". w latach 480477). Obiera więc Choi­ rilos za temat swojej opowieści wojnę. przedmową i przypisami opatrzył M. Stob. ok. że i Hezjod). Perseis (Persika) była z pewnością nowatorskim utworem. 48. datowany na II/III wiek po Chr. kto w owym czasie był wprawny w pieśni tworzeniu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. p. 3 P. XI 1389 = Powell. 2 Por. s. tj. por. Zarówno sam początek Perseidy. gdy jeszcze istniała łąka dziewicza. Warszawa 1954. Homer (a dodajmy. Ich przypuszczalne tytuły przynosi natomiast jeden z papirusów z Oxyrhynchos. Sama umiejętność tworzenia naj­ bardziej nawet perfekcyjnych epickich heksametrów już nie wystarcza. I. by nowy zaprzęg się zbliżał4. i to na tyle wspaniałych. 7-8. że poeta był „młodzieniasz­ kiem" (veaviaKoc) w czasie wojen perskich w okresie 75 Olimpiady (tj. 2 Bernabe): Szczęsny. Słyszymy. data ta wyznaczałaby zatem terminus antę quem dokonał poeta swojego żywota. o ile nie zostało to odrębnie zaznaczone. HauBler. Nie odcinając się od jej tradycji. Plutarch. Cyceron. 834 (595) Adler. Lizynder.2. że trzymał on „zawsze u swego boku poetę [. 1 Przekłady greckich heksametrów. 3. R. także tych wątpli­ wych. Lysandra). jako że nie można być pewnym. Coli. 18. Studien zum historischen Epos der Antike. epos opiewający czyny Lysandra). wojenną scenerię epickiej opowieści umieszcza nie w mitycznych. co oczywiście wcale nie musi oznaczać. jaką z Azji do Europy (tj. że tradycyjne tematy epickie wyczerpały się. a sztuki kres osiągnęły. W tzw.

Epizod ten mógł zdarzyć się nie wcześniej aniżeli w 360 r. a jest także rzeczą możliwą. 155). Text and Commentaiy by V. I chociaż możemy uznać za pewnik. w której zajął się Antymach biografią Homera (intensywne studium języka Homera widoczne jest w bardzo wielu glossach. Była ona prawdopodobnie pierw­ szym przedaleksandryjskim „wydaniem" poematów Homera 14 . Brill. ale wiarygodność tej informacji jest wątpliwa. W Księdze Suda znajdujemy informację. że Empedokles stworzył jakiś poemat. s. collegit. Z kolei Au5n {Lyde) ułożona była w dystychach elegijnych. Jego anegdotyczne świadectwo 7 wiąże się także z inną. tj. Pont. Tim. którzy się nie rozumieją na rzeczy. około r. To komentowane wydanie wszystkich zachowanych fragmentów twórczości Antymacha zastąpiło starszą. mihi unus instar est centum milium). terminus antę quem jeżeli chodzi o datę śmierci Antymacha. i na jego podstawie nie sposób wyrokować. ów tradycyj­ ny element poetyki epickiej. reprint 1974). ZPE 130. Odnośnie więc do kwestii ustalenia dokładniejszej chronologii życia poety. 2) dowiadu­ jemy się. Hollis. Otóż ze wspomnianego wcześniej świadectwa Plutarcha (zob. dosł.).v. iż Antymach podjął bardzo poważne studia nad twórczością tego arcypoety. przy którym wypada teraz się zatrzymać. przyp. a Platon (i z pewnością nie tylko on) przedkładał nad jego heksametry poezję Antymacha9. że filozof nie przyglądał się owym zawodom. {Tebais) i Aoteutę {Artemis). oprócz Platona. 1. 13-15. przechowany przez Atenajosa (VII. 21 c (= Test. Nic więc dziwnego. zapewne o treści historycznej. 244 F 74 ap. s. że przedstawiał w nim również wcześniejsze dokonania Dariusza. 1(1 Przekład M. in Piat. chcąc podnieść na du­ chu zmartwionego tą porażką poetę. Brutus 191: oto kiedy podczas pewnego spotkania wszyscy inni goście. syn Hyparcha. w którym widać w wpływ dzieła Herodota (por. zmarł między 380-365 r. W konkursie zwyciężył wówczas Nikeratos z Heraklei. Munchen 1978. Jednocześnie podąża tutaj poeta wzorem Homerowego katalogu okrętów i wplata w poemat swój własny katalog. 404". 18. naturalnie nazbyt odległy.S. że Antymach. Wyss. czy owe Co prawda słyszymy. The Reputation and Influence of Choerilous of Samos. Matthews. RE s. A. 21 c. Diod.J. że Ateńczycy podjęli uchwałę. brak smaku jest takim samym nieszczęściem. Bethego. pochodził z Kolofonu. ażeby Choirilos wziął się do tworzenia swego poematu jeszcze przed publikacją historii Herodota. s. F 6 Wehrli ap. Skądinąd słyszymy bowiem. zatytułowanego ATJATOI {Deltoi. 9 Bernabe). 89 i 122-123. Powiada on. 12 236 237 . Berlin 1936. że i A n t y m a c h (AVTLU«XOC) miał wziąć udział w zawodach poetyckich zorganizowanych na Samos na cześć Lysandra. ponieważ zachował się z niego tylko jeden jedyny heksametr. niewiele możemy powiedzieć. jest tak zresztą nie tylko w tym fragmencie i nie do pomyślenia byłoby. 2). a mianowicie Heraldeides z Pontu. spotykała się wszakże zarówno z uznaniem. Wyssą (Antimachii Colophonii reliąuiae. którą znali jeszcze rzymscy epicy. klasyczną już ich edycję przygotowaną przez B.. o których wspominał Plutarch.. 74 Wyss). ale bez powodzenia. obejmującej poezję epicką i ele­ gijną. A na ten właśnie rok przypadły pierwsze Lysandreia. Sumaryczną informację na temat późniejszych losów poezji Choirilosa i jej różnej oceny znaleźć można w artykule E. 300 c = fr. „Wtedy to młody jeszcze Platon. FGrHist. explicavit B. jaką przekazał nam jeden z uczniów Platona.. ale nie jest rzeczą wykluczoną. por. że zawierało ono komentarze i objaśnienia. 2360-2361. disposuit. 2000. i data ta wyznacza absolutny. tym razem najprawdopodobniej autentyczną anegdotą. 13. które w dziejach literatury greckiej wydało wielu znakomitych twórców. 8 Zob. także anegdotę przytoczoną przez Cycerona. Udanie oddawał się Antymach również własnej. Procl. Znamy cztery tytuły jego dzieł: dwa z nich to poematy epickie zatytułowane Gnpau. że po śmierci Antymacha Platon wysłał go do Kolofonu. pocieszał go mówiąc. katalog wojsk Kserksesa przedstawiony w Dziejach. Jednak mimo takiego wyróżnienia nigdy nie stał się Choirilos epikiem „kanonicz­ nym". R. to jednak świadectwo to ma dla nas pewną wartość chronologiczną. Pfeiffer. 108. który urodził się około 444 r. Zaowocowały one „edycją" Homerowych pieśni. iż jeden Platon starczy mu za tysiące słuchaczy {Plato . a o formie metrycznej czwartego poematu. 5 Zob.. 6 Bernabe). by jego poezja była recytowana (na Panatenajach) razem z pieśniami Home­ ra. że dla ludzi. otwierał oczywiście Homer. Sam Platon zmarł w 348 r. in Piat. przynajmniej wedle lokalnej tradycji. Zachował się interesujący fragment z katalogu wojsk Kserksesa (fr.13 Antymach. Heraklid. Tim. Wprowadził zatem Choirilos do eposu podobną tematykę7. Antimachus ofColophon. Brożka (zob. 14 Zob. do różnych wierszy i słów poety. E J .LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. poeta kontynuując swój występ miał wówczas stwierdzić. ponieważ dopiero wówczas Herakleides stał się człon­ kiem Akademii. jak ślepota dla ociemniałych"10. „Tabliczki do pisania"). jak i ze słowami krytyki8. który żywił duży podziw dla poezji Antymacha. a zatem z tego jońskiego miasta. Procl. jaką do tragedii wpro­ wadzili przed nim Frynichos {Zburzenie Miletu) i Ajschylos {Persowie). to obecnie przyjmu­ je się. jakimi Antymach ozdabiał własne wiersze). którego miał być uczniem. Ich katalog. 129 Matthews = fr. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA też przesądzić niczego na temat perspektywy historycznej poematu Choirilosa.. poprzedzonym przed­ mową. 61 n. szp. przyp. począt­ kowo być może pod kierunkiem Stesimbrotosa z Thasos. Z pewnością opowiadał w nim o inwazji wojsk perskich pod dowództwem Kserksesa. 11 Apollod. że Antymach floruit krótko po śmierci Dariusza II i po zakończeniu Wojny peloponeskiej. VII. 13 Zob. VS 21 Al § 57). Choirilos [2]. różnorodnej twórczości poetyckiej. rze­ czowe i językowe. Leiden—New York—Koln 1996 (Mnemosyne Suppl. Twórczość je­ go. by tam zadbał o zebra­ nie poetyckiej spuścizny podziwianego przezeń poety12. bo opowiadający o Przeprawie Kserksesa (aAAa no\Ą\iaxa -trjv TE HtoŁou 6ia|3aatv. Geschichte der klassischen Philologie von den Anfangen bis zum Ende des Hellenismus. zrezy­ gnowali ze słuchania Antymacha czytającego swoje wielkie dzieło {TebaidęT).

Można powie­ dzieć.v. elegię Hermesianaksa (Powell. to jednak dyktowało je serce uczonego. 1 Mathews = fr. że w Lyde widoczny był wpływ katalogowej poezji Hezjo­ da. epigonów. ale bez wątpienia i w tym poema­ cie zaznaczył Antymach swój twórczy stosunek do poetyckiej tradycji. podobnie jak późniejszy epos Nonnosa. 41-46. iż była ona bliską sercu poety heterą. opis świata podziemnego. Realizację tego zamierzenia umożliwiało mu z jednej strony sięganie do mniej znanych epizodów tebańskiego mitu i związanych z nim wątków aitiologicznych. Jest też rzeczą zna­ mienną. Hezjoda. „opisowość"15 oraz modyfikacje homeryckich fraz składały się na zupełnie nowe elementy poetyki epickiej. że wedle Antyma­ cha Jazon i Medea po raz pierwszy oddali się miłości nad brzegami jakiejś kolchidzkiej rzeki. że to właśnie w tym eposie Antymacha po raz pierwszy tak wyraziście dostrzec można połączenie uczoności z twórczością poetycką oraz elementy twórczego naślaTj. z drugiej zaś strony ory­ ginalność widoczna na poziomie języka poetyckiego. ""' Zob. katalog bohaterów. które kończyły się niepomyślnie. 17 238 239 . ale nie jest rzeczą wykluczoną. iż Lyde była żoną Antymacha. do opowieści o wędrówkach Demeter. 28-29 Matthews) i wprowadziło go do grona najlepszych w ogóle twórców greckiej epiki. po­ chodzą tylko z pierwszej. Marpessy i Apollona. Podkreślić trzeba. w. być może. „używanie opisu zamiast właściwej nazwy". test. Antymach nie myślał kroczyć utartymi ścieżkami. Poemat Antymacha podziwiał nie tylko Por. 75 Matthews (= 64 Wyss). córki wielkiego Dzeusa. które stanowiły zasadnicze rysy późniejszej epiki hellenistycznej. W poemacie znalazły się także tradycyjne elementy po­ etyki epickiej. Kost. elegii Mimnermosa. około 10 000-15 000 wierszy). Być może siadywał (siedział) niegdyś Antymach nad brzegiem Paktolosu wraz ze swoją oblubienicą17. s. 170. zwłaszcza zaś opo­ wiadały o nieszczęśliwej miłości różnych kochanków. por. że wszystkie te fragmenty. West. takie jak np. że poeta podążając śladem epickiej tradycji bynajmniej nie zamierzał być jej niewolniczym naśladowcą. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Deltoi były poematem heksametrycznym. Miały one nieść pocieszenie po­ ecie po stracie jego własnej ukochanej. Aczkolwiek Pseudo-Plutarch {Consolatio ad Apollonium 9. 2 Matthews i Wyss). s. Studies in Greek Elegy and Iambus. 99) oraz zob. czy igrzysk zorga­ nizowanych na cześć zmarłego.L. Reoryka. Na podstawie skąpych fragmentów trudno byłoby odtworzyć treść Tebaidy. tak jak wcześniej imię kochanki Mimnermosa Nanno stało się tytułem zbioru jego elegii mi­ łosnych (później Hermesianaks w podobny sposób uwieczni swoją przyjaciółkę Leontion). 6 (w tłumaczeniu H.. Jako poeta doctus i tutaj bowiem odwoływał się Antymach do mniej znanych epizodów lub wersji mitycznych opowieści przetykając je wątkami ajtiologicznymi. w którym słowa rzadkie. o ile przyjmiemy za słuszną jedną z moż­ liwych interpretacji fragmentu 93 (Matthews = fr. Zaczynało się ono od trady­ cyjnej w poezji epickiej inwokacji do Muz (fr. kończyła się zaś prawdopodobnie jeszcze przed podjęciem wyprawy na Teby przez tzw. 12 Matthews = 7 Wyss) utrzymuje. Była owa Te­ baidą bardzo obszernym poematem. K. który cytuje fragment wiersza Tebaidy (= fr. które mają podaną w źródłach ich lokalizację. zob. W Lyde sięgnął Antymach nie tylko do kręgu mitycznych zdarzeń związanych z wy­ prawą Argonautów. Podej­ mując zatem temat obecny w eposie już w poezji cyklicznej. trzeciej i piątej księgi dzieła. 7. której imię stało się tytułem poematu.*191 Wyss): Nad złocistymi brzegami usiadłem rzeki Paktolos. na ogół jednak bardzo skromnych i trudnych do jakiejś całościowej ich interpretacji. s. Dzięki antycznym cytatom i nowożytnym znaleziskom pa­ pirusowym znamy dziś około 200 fragmentów jego poezji lub świadectw do niej się odnoszących. 26B Matthews = 12a Wyss). opowieścią o porwaniu Europy16. Kronidy. która pomimo swej konwencjonalności już poprzez wybór rzadkiej formy czasownika (£W£7T£TE) otwierającego heksametr świadczyła o tym. która rozpoczynała się. nie ulega jednak wątpliwo­ ści. w jakimś stopniu. 106 be = test. Coli. które zapewniło mu obecność w aleksandryjskim kanonie poetów epic­ kich (obok Homera. [w:] KLH. Arystoteles. Panyasisa i Peisandra.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 191. W starożytności zasłynął także elegijny. do mitu o Edypie. że jeśli dzieło to rzeczywiście powstało „z potrzeby serca". ł Wyss): Opowiadajcie. a więc te cechy. to jednak daleko bar­ dziej prawdopodobne jest przypuszczenie. a także. III. ale w epickim stylu napisany poemat An­ tymacha zatytułowany Lyde. Współcześni filologowie kwestionują jednak wiarygodność tej antycznej informacji (zob. opis tarczy. że jako twórca szczególnego rodzaju elegii narracyjnej zajął An­ tymach bardzo ważne miejsce w historii gatunku i wywarł niemały wpływ na twór­ czość późniejszych poetów hellenistycznych. zob. test. do mitycznej historii Idasa. nieco­ dzienne złożenia. Alex. Podbielskiego). Tak rzecz się ma również z jego Tebaidą. do opowieści o Bellerofoncie. ale starał się ów znany mitologiczny temat wyprawy siedmiu przeciw Tebom przedstawić w możliwie nowatorskiej postaci. fr. a w wyszukanym słownictwie nie stronił od słów rzadkich i rzadkich form gramatycznych. s. najsłynniejszym chyba dziełem Antymacha. który zwraca uwagę na to. czy może utworem skomponowanym w dystychach elegijnych. Epos. M. iż w owe rozmaite EOWTIKCU cruucpooai wplótł poeta również wątek swych osobistych wspomnień i przeżyć. 15 downictwa {imitatio cum yariatione). Możemy przypuszczać. Był to zbiór rozmaitych opowieści mitycznych (ułożony przynajmniej w dwóch księgach). Berlin—New York 1974. wedle której miał się poemat dzielić na 24 księgi. porównywalnym zapewne z objętością Iliady (a więc liczącym.

że postać Antypatra znalazła się na kartach jakiegoś poematu (zapewne poświęconego tej postaci) pióra Antigonosa z Karystos (= SH 47). A. 1. szerzej omawia Matthews. aniżeli Achillesem u Choirilosa". zwłaszcza wobec nielicznych i dyskusyjnych. Dio Cass. by Anaksymenes rzeczywiście był autorem jakiegoś poematu o synu Fili­ pa. 2-6). także zebrane przezeń testimonia 18-31. Interesujące pod tym względem świadectwo pozostawił Katullus. 7. gdy ich podziw nie był bezkrytyczny. który. który zaskarbił sobie wdzięczność rodaków wyprowadzając w pole zagniewanego na nich Aleksandra. op. 16. Imiona tych twórców przechowały się głów­ nie u Atenajosa i w dziełach podobnych mu literackich gawędziarzy oraz w Księdze Suda. 95). jest niejednoznaczny. ciekawe świadectwo pozostawił Pauzaniasz (6. Sam Aleksander nie miał zresztą szczęścia do takich poetów. należy tutaj krótko wspomnieć i o innych po­ etach epickich. 6). 11. Niewiele da się także powiedzieć o wspomnianych wcześniej Tabliczkach (Deltoi). który podkreślił zarazem. 69. jaką w starożytnośi cieszył się Antymach. 2) powiada także.. por. Wiemy na przykład.. natomiast z ich enkomiastycznej poezji nic się właściwie nie zachowało. niczego pewnego nie wiemy.P. Trudna poezja Antymacha cieszyła się popularnością nie tylko u poetów hellenis­ tycznych (zob. przyp. że obaj wy­ różnieni zostali przez żądnego sławy spartańskiego wodza zapewne za skomponowa­ nie jakichś epickich enkomiów. Słyszymy nawet. możemy jedynie przypuszczać. fr. krótszych utwo­ rów poetyckich. wątpliwej zresztą autentyczności. 335 E = SH335. związanej z kultem wybitnych osobistości i dojrzewającej w owym kuszącym blasku.P. Script. Hist. conditor. być może ganił Kallimach w tych słowach nie całą Lyde.). lecz Nikeratos z Heraklei. 409). a także Poseidippos (A. Nie był nim z pewnością niejaki Agis z Argos. 168). s. 18. Zob. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Hermesianaks. por. 16. 12. Podsumowując można stwierdzić. 233-238. to w pewnym sensie współtworzył poeta także grunt pod późniejszy rozkwit poezji o charakterze dworskim. 10. a u Ate­ najosa przechowało się kilka jego heksametrów.P. iż cesarz ów.P. O poemacie skomponowanym przez Antymacha na cześć Artemidy {Artemis). Jeśli właściwie rozumiemy pewne odosobnione świadectwo z ła­ cińskiej Vita Hadriani. że było to wspólne dzieło poety i Muz. co prawda. Jeśli bowiem ułożył jednak Antymach jakiś poemat na cześć Lysandra i brał udział w poetyckim konkursie zorganizowanym w ramach samijskich Lysandreia. które później na cześć Filipa II i Aleksandra Wielkiego tworzyć miał na przykład Anaksymenes z Lampsakos (por. w świe­ tle nowszych ustaleń nie wydaje się być słuszna18). ale oczekiwań Aleksandra nie spełnił21. zapowiadanego zresztą nie tylko stylistyczno-językową oryginalnością wierszy poety i obecną w nich jego wyrazistą erudycją. 1-2 Hohl (= testimonium 31 Matthews). Nie jest rzeczą wykluczoną. i to nawet wówczas. Inst. zob. jakim posłużył się Antymach w tej elegijnej kompozycji (wysuwana nie­ kiedy teza. 9. Wyżej była już mowa o tyra. Bardzo kąśliwie pokpiwał później z jego twórczo­ ści Horacy22. 28-32. Plutarch (por. twórca bardzo nieudanych pieśni (pessimorum carminum . że tłum tymczasem lubuje się w „napuszonym Antymachu" (at populus tumido gaudeat Antimacho. Nie zachowało się też nic z tych poematów. który wysławiając dopiero co wydany poemat swego przyjaciela Cynny stwierdza jed­ nocześnie. po­ chodzących z epitafium dla Sardanapalla (Ath. 8. O tym „urodzonym retorze". np. A. cit. 16). którzy swój talent (lub tylko swoje umiejętności) oddali na usługi późniejszych hellenistycznych władców. to nie jest rzeczą wykluczoną. 11 Zob. 19 240 241 . i próżno szukał „Homera" jego czasów. zacho­ wanych fragmentów tego utworu. O obu tych poetach. (zob. którzy udanymi pie­ śniami uwieczniliby jego dokonania. że Kallimach skrytykował w tych słowach także objętość poematu. Aug. otrzymał od Macedończyka bajońskie honorarium. 18 Kwestię dyskusyjnej interpretacji słów Kallimacha przeglądowo omawia Matthews. -" Reputację. przyp. 218. który zalecał zmieszać w jed­ nym pucharze Nanno „kochliwego" Mimnermosa i Lyde „opanowanego" Antymacha. który był wielkim admiratorem twórczości poety. SH333. De Arte Poetka 357-358 oraz Ep. lecz głównie ciężki. zob. Natomiast krytyczny sąd Kallimacha o poemacie (zob. znanego hellenis21 Miał Aleksander powiedzieć.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Vita Hadr. a więc „siła i powaga oraz wyszukany sposób wypowiedzi"20. jeśli chodzi o ich atrybucję. epigram Kratesa. że Hadrian przedkładał poezje Antymacha nad pieśni Homera. które mogły być zbiorem rozmaitych. jako o utworze „szorstkim i niejasnym". trudno powiedzieć cokolwiek pewne­ go. 2. 398 Pfeiffer: Au5n icm nax yoduua i<ai oi TOOÓC).P. Wyprzedzając nieco chronologię. i Antypatra z Sydonu. anegdotę tę znamy z kilku antycznych świadectw. iż niejaki Antyloch z rąk Lysandra otrzymał „kapelusz pełen pieniędzy" w nagrodę za „kilkuwierszowy lichy utwór na jego cześć". że w owych Lysandreia wieniec zwycięstwa otrzymał nie Antymach. iż na pochwałę zasługuje Antymachowa vis et gravitas et minime vulgare eloąuendi genus (zob. nazbyt epicki styl. 4. że twórczość Antymacha przygotowywała mocny grunt pod nadejście nowego prądu literackiego. ale także wśród rzymskich literatów. Or. op.. A. 5. właśnie na wzór Antymachowych Tabliczek ułożył własne „libros obscurissimos"19. c. por. że „wolałby być Tersytesem u Homera. o Nikeratosie i Antylochu. że Choirilos z Iasos był również autorem po­ ematu pod tytułem Aautaicd {Lamiaka. 6. ani C h o i r i l o s (XotoiAoc) z I a s o s.. 64-76. czyli poematu o wojnie lamijskiej. ale również Asklepiades (A. 63) stwierdzając. cit. jaka rozegra­ ła się pomiędzy Antypatrem i Leosthenesem po śmierci Aleksandra w 323 r. Ambiwalentny sąd o poecie przytoczył też Kwintylian. Kurcjusz Rufus 8. FGrHist 72). 1. s. 52). tj. który osobiście mocno po­ wątpiewał. 27). jaki roztaczali (lub chcieli roz­ taczać) rozmaici hellenistyczni władcy.

Musaios z Efezu. znalazło się i takie. zajmującego się. Ath. Ath. 233. w jakiej znalazł się poeta u progu swojej rapsodycznej kariery. s. epik (ETTOW nonjTiję). a mianowicie p a r o d i a e p i c k a . który może być tożsamy ze znanym i podziwianym swego czasu poetą pochodzącym z Paros. „Soczewica" (tak też zwróciła się doń Atena). oczywiście można by znacznie wydłużyć23 (podobny. który dzięki swym parodiom zyskał u Ateńczyków wielką popularność i odnosił sukcesy zwyciężając podczas scenicznych. 24 Zob. jak i innych greckich poetów zajmujących się parodią epicką. iż skłoniła go do tego chęć zysku i mizeria panująca wśród tutejszych rapsodów. jak nieba­ wem zobaczymy. który najwyraźniej miał poecie za złe jego odejście od poważnej sztuki rapsodycznej: O ty. por. która nakazała mu wziąć udział w agonie (sam powiada zresztą. U Atenajosa (15. Już co fragmenty. 698 A) —.v. by utrwalić je w stosownym epo­ sie (zob. być może dlate­ go. 410-412 SH). a Boetos z Tarsos gloryfikował zwycięzców spod Filippi. o ile identyfikacja ta jest pewna. Słyszymy. SH 723). Brandta. zob. 699 A). Coli Alex. która świadczyłaby o innym pochodzeniu tego przydomka. które wiążą się z awanturą powstałą w zakładzie fryzjer­ skim. Chamaileon. Choć jej elementy obecne były w utworach powstałych jeszcze w epoce archa­ icznej (Margites. Tegoż Eumenesa i Attalosa II opiewał kolejny poeta epicki. zob. Co prawda narzekanie na ubóstwo stanowić może element konwencji literackiej. zob. 406 f) znaleźć można jed­ nak anegdotę. najbezwstydniejszy ze wszystkich mężów.a miało ich być aż 4 księgi — który w swoich poematach po­ wiedział wiele rzeczy zasługujących na wdzięczną pamięć (noAAa x«QL£VTa. znane nam tylko z tytułu. 1-2 Brandt. znaleźć można w edycji Powella. fr. nastąpiła pewnego rodzaju instytucjo­ nalizacja prezentacji tego typu poezji heksametrycznej. s. że otrzymał wówczas 50 drachm) '. 1998.24 Z jego twórczości zachowało się jednak tylko 21 heksametrów. podejmowanej. z jego komedii pod tytułem Filinnd) oraz ułożył heksametryczne A£ITTVOV (Biesiada). tworzeniem parodii epickich. Wród wierszy Matrona (zob. przedstawianą przez Euboiosa zapewne niczym boje opiewane przez Homera. że poeta odniósł wspaniały sukces swoją Gigantomacbią (rLyavTouaxLa) w 415 r. ponieważ to właśnie soczewica stanowiła pożywienie ludzi najuboższych. że w tej literackiej stolicy ówczesnego świata greckiego ła- • Na przykład dobrze znany z obrończej mowy Cycerona poeta Archiasz opiewał zwycięzców wojen z Cymbrami i z Mitrydatesem. O. Montanari. i w SH (passim). podobnie jak sam Matron. 26 Poeta nosił przydomek Fake (<J>aicij). wśród których. znaleźć można w wydaniu P. 408. a więc w pierwszej połowie IV wieku. to jednak za twórcę parodii (nacwbia) uważał Arystoteles H e g e m o n a ('Hyi]uwv) z Thasos (zob. poezja Hipponaksa). SH 752). s. Natomiast jeszcze na długo przed epoką hellenistyczną pojawił się szczególny rodzaj poezji heksametrycznej. Z twórczości Euboiosa pozostały dziś jednak tylko niepełne trzy wiersze (fr. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA tycznego prozaika i biografa filozofów. SH 503). że Hegemon parał się również pisaniem ko­ medii (zachował się jeden fragment. Susemihl. Poezja ta nie przetrwała jednak ze względu na jej w dużym stopniu okazjonalny charakter oraz dla­ tego. że w tym okresie. kiedy poeta. Słyszymy. który był również autorem jakiejś EkooriLc (Perseidy. który opiewał także walki z Galatami (zob. ale może zarazem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację. w których doszukać się można także pewnych aluzji doty- czących szczegółów związanych z biografią poety25. że z chwilą. Wśród rozmaitych dzieł epickich. miał być towa­ rzyszem wypraw Eumenesa II zapewne w tym celu. Hegemon (1]. i przez innych twórców epickiej parodii. która i w nowożytnych dziejach literatury znalazła swoich znakomitych przedstawicieli. a mianowicie E u b o i o s a (Euf3oioc). już to świadectwa odnoszące się do poszczególnych twórców. iż Hegemon był pierwszym rapsodem. tj. udanie zajmu­ jącym się komponowaniem zabawnych heksametrów. Na cześć Antiocha I Sotera i jego dokonań ułożył osobne dzieło epickie Simonides z Magnesii. a któż ci Kazał wleźć w tych buciorach na piękne ołtarze sztuki? Hegemon odpowiedział bez ogródek. a także sprzyjająca mu Atena. muzycz­ nych agonów (dycbv SUUEAIKÓC). w którym opiewał on Kleopatrę (zob. Bibliotheca Teubneriana MDCCCLXXXVIII (= Brandt). Z rodzinnej Pitane (Mysia) przywędrował do Aten także M a t r o n (Matoow) słusznie spodziewając się. 15. U Atenajosa (9.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. zniknęło także szersze nimi zainteresowanie. jakie skomponował poeta Teodoros. por. por. która stała się stałym elemen­ tem rapsodycznych konkursów stanowiąc ich ostatni akord (podobnie jak dramat sa­ tyrowy zamykający agon tragediowy). i przez poetów zajmu­ jących się taką tematyką w poważnie przez nich traktowanej epice dydaktycznej. Na pytanie bowiem jednego z za­ gniewanych mieszkańców Thasos. z uznaniem wspomniał on swego starszego kolegę po fachu. zdobywał swą twórczością uznanie. żyjącym w czasach Filipa II. gdy przybladły gwiazdy poszczególnych władców. zwłaszcza że ich księstwa i królestwa włączone zostały do wspólnego świata imperium rzymskiego. Poet. 25 242 243 . jako jeden z pierwszych profesjonalistów w tej dziedzinie. Zrówno fragmenty twórczości Hegemona. niżej) zachował się zabawny epigram stanowiący „mini-katalog" poetów. ściśle z eposem związanej. F. Z kolei niejaki Leschides. którzy w ten czy inny sposób związali się z jakimś możnym pro­ tektorem. zob. PCG V 547. 1448 a). U Atenajosa mowa jest o Euboiosie jako o najsławniejszym twórcy parodii (tak mówi o nim Polemon. SH 560). enkomiastyczny nurt w twórczości epickiej kontynuowali później również rzymscy poeci). 44 (Wehrli). Listę tego rodzaju helleni­ stycznych twórców. DNP. 15. które dało początek późniejszej poezji „gastronomicznej". Bd 5. 699 a) czytamy bowiem.

kwestia ta pozostaje w sferze czystych domysłów. Archestratos (lub jego rodzi­ na) osiedlił się w Syrakuzach. 165 a-b). aczkolwiek odnosić się może także do uczty. XX (dalej cyto­ wane jako Olson-Sens). i że Cyklop. za którą jednak zdecydownaie opowiedzieli się współcześni filologowie. Muzo. twiej mu będzie zdobyć środki do życia i uznanie dla własnej twórczości27. = SH 534). że pod Troję Ajas z Salaminy przywiódł 12 okrętów. O samym Archestratosie wiemy niewiele. Żarł zaś jak lew. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Z n a ł się na drobiu i częścią stosowną uraczyć się umiał. n a m a ś c i l i się w o n n y m i olejkami. w którym z kolei nie znajdziemy ani jednej wzmianki o Geli. Jego nauczycielem miał być niejaki Terpsion. ale niemal w całości. W tym miejscu tekst się kończy. bogatą w przeliczne potrawy. przed Chr. Być może po zdobyciu tego miasta przez Kartagińczyków w 405 r. komedii średniej28. 91). Translation and Commentary by S. Ale nie tylko parodia podejmowała tematy łączące się z rozkoszami stołu. Opis poszczególnych dań (zwłaszcza rybnych). około połowy IV wieku) A r c h e s t r a t o s 30 (AQX£O-TQ«TOC) Z sycylijskiej Geli podjął kulinarne tematy tworząc zgoła oryginalny poemat o charakterze dydaktycznym. nie wszystkie heksametry Matrona są potoczyste i wzbudzają nasz po­ dziw. od Euboiosa. Greek Culture and Cuisine in the Fourth Century BCE. okupiona ja­ snością wypowiedzi. który nieproszony zjawiał się na uczcie i w Koryncie. obok których stanęły ateńskie falangi. Nic pew­ nego o nim nie wiemy ponad to. Chajrefon. 134 d). -'" W świadectwach antycznych jako miejsce pochodzenia Archestratosa wymieniane są także Syrakuzy. czy też był jeszcze jakiś ciąg dalszy. sprawiająca. wypełnia poemat niemal do samego jego końca. 28 29 Czy poemat rzeczywiście kończył się na tych wierszach. Sens. która stała się te­ matem zachowanego z pewnymi lukami. Legł znużony obżarstwem i sam narrator. że musiał być młodszy od Hegemona i. jakie zna­ lazły się w biesiadnym menu (w. w którym nawiązywał do tej tradycji. Naturalnie. by zmóc Ateńczyków falangi leżące przy stole. obeznany wszakże z heksametrami Homera. Gdyby nie fakt. zapewne. Wraz z po­ jawieniem się na stołach rozmaitych potraw. 244 245 . Zgoła nie­ oczekiwane zderzenia Homerowych zwrotów i formułek z pospolitością treści poema­ tu wywołuje ogromny efekt komiczny. czego (tj. że następnego ranka nie będzie już jadł takich smakołyków. 1-6 = SH 535-540). spletli różane wieńce na skroniach i raczyli się winem z Lesbos. jeśli chodzi o Archestratosa. których fragmenty przytoczył Atenajos (4. Text. Archestratos ofGela. niczym lew. przy jej lekturze należy przynajmniej pamiętać o tym.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. „Tam" oznacza Ateny. z pewnością właśnie Ucztę Attycką Matrona uznalibyśmy za najbardziej udaną antyczną parodię epicką. zastępuje dziś klasyczną już edycję Brandta. 95-101): Z Salaminy pacholę przyniosło zaś kaczek trzydzieści. Brandt. ATTLKÓV 5eInvov {Uczta Attycka). Ale pomimo wszystko antycznym Grekom ten parodystyczny poemat najwyraźniej się podobał. Mniej więcej bowiem w tym samym czasie (tj. który podobno jako pierwszy za przedmiot swej twórczości obrał tematykę gastronomiczną i dawał swoim uczniom wskazówki. zob. Być może pewne wyobrażenie o Matronowej vis comica pozwoli zyskać podjęta niżej translatorska próba. Stratokles. bo przecież 27 W jednym z wierszy powiada poeta wprost: „Bowiem i tam przybyłem. rozpoczęło się rzeczywiste ucztowanie. liczącego obecnie 122 wiersze (zob. Tłustych. „znakomicie obeznany z ucztami wydawanymi przez innych" (w. u którego przechowanych zo­ stało kilka innych fragmentów z poezji Matrona (Brandt fr. 10). jakby poeta z rozmysłem dal­ szy ciąg owej opowieści kazał dopowiedzieć wyobraźni słuchacza (czytelnika)29. skoro jeszcze w kilkaset lat po jego powstaniu od­ najdujemy go na stronach dzieła Atenajosa (4. jakim raczyć się może także współczesny czy­ telnik greckiego oryginału. wprost ze świętej zatoki. Niekiedy razi nas oczywista przesada w pogoni za homeryzmami. a w dłoni swej dzierżył udziec jagnięcy. Ten jeszcze i dzisiaj zabawnie brzmiący utwór otwierają wiersze będące parodią heksametrów otwierających Homerową Odyseję: Ucztę opiewaj mi. tymczasem zaś inny ze współbie­ siadników. W innym wierszu poeta ubolewa. Oxford 2000. lustrował gości już na progu domostwa. Z przodu i z tyłu im się przyglądał Chajrefon. „umiejące dokonywać cudownych rze­ czy" (9aupaxonoLoi). Którą wystawił dla nas w Atenach retor Ksenokles. Wydanie to. Aby w drodze powrotnej do d o m u był m u przekąską. poematu Matrona pt. bo wykpiwana także w tzw. 3). Jedną z końcowych sekwencji uczty opisuje bowiem Matron następująco (w. że na Itace nikt lepiej od Halitersesa nie znał się na ptakach i odczytywaniu z nich znaków wró­ żebnych. przedstawił rów­ nież komediopisarz Aleksis przynajmniej w dwóch komediach. 60 n. przywiódł dwie hetery. które to kucharz Podał. którą Matron opisuje. że utwór w pewnym stopniu jawi nam się niby ja­ kieś cento z Homera. a stoły uginały się od owoców. Olson and A. wspominane przezeń kilkakrotnie w jego własnym poemacie. a wielki giód szedł wraz ze mną" (w. po­ stać „literacko zasłużona". a obok niego stał znany parazyta. P o d k o n i e c u c z t y o b m y l i b i e s i a d n i c y d ł o n i e . w którym przewijają się dziesiątki homeryckich zwrotów. Chronologię tę potwierdzają dane prosopograficzne odnoszące się do współbiesiadników uczty. że zachowała się do naszych czasów ułożona w epoce hellenistycznej BuTcax°puopaxia (Wojna Żabiomysia). s. a więc że żył w drugiej połowie IV stulecia. pożerał towarzyszy Odyseusza. Sam gospodarz. jaką w dziejach greckiej literatury zapoczątkował Hezjod. jakich potraw?) należy Postać owego Chajrefonta.D. s. niczym homerycki heros dokonujący przeglądu wojska na polu bitwy.

Olson-Sens. fr. przy czym kolejność ich omawia- Mówi o tym Klcarchos. a przy tym na tyle literacko wyrobiony. Później jednak popadło w zapomnienie. 337b). i u Wergiliusza. Przyjmuje się. Ale nie więcej. lub czterech.Poeta powiada bowiem: Chcąc się podzielić z całą Helladą wynikiem dociekań [sc. radami lub bez ogródek formułowanymi opi­ niami. po czym przechodzi poeta do szczegółowszego przed­ stawienia dań rybnych i innych owoców morza. Tej kategorii potraw dotyczą najlicz­ niejsze i najobszerniejsze fragmenty poematu. 31 nia i pojawiania się na biesiadnym stole wynikała. Współbiesiadników zaś winno być trzech. Choć w świa­ dectwach antycznych znaleźć można różne brzmienie tytułu poematu. Olson-Sens. jaki niebawem nastąpił pod piórem hellenistycznych literatów. czyli od potraw zbożowych i mącznych. Ze zrozumiałych powodów słownictwo jest tu wyszukane. Gastronomiczny poemat Archestratosa był swego czasu bardzo popularny. zwracając uwagę na to. ułożony najprawdopodobniej wedle klucza geograficznego. 1 Olson-Sens = 1 Brandt =132 SH). powinien ucztować. Ów przegląd rozpoczyna Archestratos od „da­ rów pięknowłosej Demeter". A poeta miał prawo uważać się za eksperta na tym polu. Znajomość poematu odnajdujemy we fragmentach filozofów perypatetyckich (Klearchos) i stoickich (Chrysippos). poeci komiczni zaś nieraz do niego nawiązywali (Aleksis). Znajomość poematu Archestratosa zawdzięczamy Atenajosowi. nowożytni wydawcy za właściwy uważają Hedypateia (HSunaSaa). że ich tekst znajdował się w bibliotece alek­ sandryjskiej. Można zatem po­ wiedzieć. Brandt). momentami przy­ pominające prozaicznymi wtrętami żargon niemal naukowy. jedzenia lub biesiady). z którego. który opłacałbyś z własnej kieszeni. bardzo trudne miejsca­ mi {hapaks legomend) zwłaszcza dla dzisiejszego czytelnika poematu. Zanim jednak przystąpi do ich omówienia. dla którego cechą cha­ rakterystyczną są bezpośrednie apostrofy kierowane do konkretnych. podaje jeszcze najogólniejsze uwagi dotyczące przygotowań do uczty (fr. co oznaczałoby. Nikandra. Łacińską jego wersję opracował Enniusz. lecz rozkoszować mógł się nimi głównie zamożniejszy ich czytelnik. na zawsze utra­ cilibyśmy ten smakowity kawałek greckiej epiki dydaktycznej. jednak wartość tego świadectwa jest bar­ dzo dyskusyjna. Również rzymscy literaci docenili smak tego dzieła. Ale zapewne i w czasach Archestratosa Smaczne doznania nie były przeznaczone dla każdego Gre­ ka. to pewnie wskazuje się lata czterdzieste IV wieku jako terminus antę quem. a może i u Lukrecjusza. a to zakłada świadomie prowadzone studia w dziedzinie dotych­ czas mało znanej Grekom spoza Sycylii. w gruncie rzeczy jednak adresowane do odbiorcy dzieła Arche­ stratosa w ogóle. cytowano go podczas biesiadnych spotkań i traktowano niczym modną książkę kucharską zawierającą wiele ważnych i sprawdzonych informacji ma­ jących praktyczne zastosowanie. Wydawcy w przyp. Poemat rozpoczyna się prooimion. s. na którą składają się da­ nia mięsne i degustacja rozmaitych win. XXIV. z tym że Archestratowe histories epideigma nie było związane z badaniem przeszłości. Okazuje się bowiem. a więc nie liczył więcej wierszy aniżeli 1200 heksametrów32. 8. że ich oryginalny dorobek wyrastał nie tylko z dyskursu z najdawniejszą tradycją poetyki epickiej. że poemat Arche­ stratosa wypełniał co najwyżej objętość jednego papirusowego zwoju. Można w tym wierszu rozpoznać także bez­ pośrednie nawiązanie do początku Dziejów Herodota. że Kallimach uwzględnił Hedy­ pateia w swoich Pinakes. Aratosa i Dionysiosa Periegety) nie prze­ kraczała w starożytności właśnie 1200 heksametrów. gdzie dostępne są „najlepsze potrawy i napoje" (= fr. jak się wydaje. Dydaktyczny charakter Hedypateia widoczny jest nie tylko w ich treści. Następnie mo­ wa jest o zimnych przekąskach. dosłownie można by go przetłumaczyć jako Przyjemności (sc. wykwintnym. lub pięciu. Dalszą część poematu wypełnia katalog rozmaitych produktów i potraw. przywołanych imiennie adresatów. 3 Olson-Sens. Wydaje się. skoro dla badań porównawczych „przewędrował Azję i Europę" (= fr. Kończą go natomiast uwagi poetysmakosza odnoszące się do ostatniej fazy antycznej biesiady. XXIX. s. który zacy­ tował w sumie 334 wiersze z tego uczonego dzieła. lecz z opartym na prak­ tycznym doświadczeniu dzieleniem się wiedzą na temat sztuki kulinarnej. po­ chodzą trzy zachowane fragmenty. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA unikać31. licząca 1781 wierszy. 78 Wehrli (= Ath. Z łupów żyjący. że najdłuższą księgą w greckiej poezji epickiej jest IV księga Argonautika Apolloniosa z Rodos. ale opierał się również na mocnym fundamencie wzniesio­ nym przez poprzedników z bynajmniej nie tak bardzo odległej w czasie przeszłości. stołu. Uczono się go na pamięć. 246 247 . 2 Olson-Sens. 4 Olson-Sens = 61 Brandt =191 SH): Każdy przy jednym stole. Otwierający całe dzieło heksametr charakteryzuje zgoła naukowe podejście Archestratosa do podjętego tematu (fr. i gdyby nie antykwaryczne i biesiadne zainteresowania Atenajosa. nato­ miast objętość poematów dydaktycznych (Hezjoda. ale także na poziomie języka i stylu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Dla takiego tytułu trudno znaleźć odpowiednik w języku polskim. że również uczone dzieło Archestratosa zapowiadało rychły już renesans po­ ezji epickiej. 32 Zob. Jeśli chodzi o czas jego powstania. bo byłby to tłum ucztujących wojaków.zapewne z ogólnie przyjętego kuli­ narnego scenariusza antycznej uczty. albo nieco bardziej metaforycznie jako Smaczne doznania. Brandt). jakie podjąłem]. por. a pośrednie echa Archestratosa znaleźć można i u Horacego. będące zaleceniami. 14 zwracają uwagę na to. by oprócz merytorycznej wartości poematu dostrzec mógł w nim także pewne walory literackie i jego miejscami parodystyczne zabarwienie.

bo właśnie tak można przetłumaczyć ten nowożytny termin ukuty dla określenia owej szczególnej postaci powstających w epoce hellenistycznej (i późniejszej) rozmaitych utworów o epickim charakterze. pełnych luk i sprzeczności przekazów. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA II. jeśli chodzi o wcześniejszy epos. a to tym bardziej. który już poprzez znaczne ograniczenie objętości danego dzieła i dzięki przyjęciu zasad zmodyfikowanej poetyki wprowadza do historii literatury epyllion. wszelka tego rodzaju twórczość zdążyła już przecież w dziejach greckiej literatury zapisać niejedną kartę. Zur Biographie des Apołlonios von Rhodos. WS 105. stały się przedmiotem filologicznoliterackiego i erudycyjnego popisu. był A p o ł l o n i o s (ATTOAACÓVIOC). który. jednak bez większych szans na zdobycie przez jego twórców rozgłosu i trwalszego po­ wodzenia. że wcześniejsza epika nie tylko przyniosła arcydzieła tego gatunku. odnosząc się właściwie tylko do arcydzieł Homera i Hezjoda. Hermes Eratostenesa. Poetae docti obierali zatem za przedmiot swych pieśni tematy wcześniej w poezji niepodejmowane. gdzie rozma­ ite nawiązania. wtór­ nych. 34 Zob. parodia epicka — Batrachomyomachid) Zachodzące po śmierci Aleksandra Wielkiego (323 r. które można określić mianem epylliów. czasami kunsztowne. do twórczości daw­ niejszych mistrzów i autorów współczesnych. że przymiotnik „dydaktyczny". założenie w ptolemejskiej Aleksandrii Museion i rozwój filologii jako nauki.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Rianos z Krety. to jednak nie są 33 Wypada zaznaczyć. wierszy spondeicznych. Nie było to łatwe zadanie zważywszy na to. etnograficznym i geograficznym. ale to właśnie Kallimach bardzo wyraziście sformułował pogląd. epika dy­ daktyczna i parodia epicka. któ­ ry słusznie określany był mianem Rodyjskiego. kosmogoniczny. Adonis Biona ze Smyrny. albo nadal był uprawiany jakby siłą pięknej tradycji. że poezja może być uprawiana tyl­ ko w formie utworu o niewielkiej objętości. Obowiązująca w poezji hellenistycznej uczoność również na gruncie poezji epic­ kiej święciła niemałe triumfy. botaniczno-zoologicznym. niezupełnie oddaje charakter owej poezji. jak o tym jeszcze do niedawna — i to na podstawie antycznych świadectw — mylnie sądzono34. a jednocześnie na wskroś oryginalnym twór­ cą. Pieśń o weselu Peleusa i Tetydy Katullusa). ze szczególnym upodobaniem stosowano cezurę „po trzecim trocheju" (iconra TQLTOV TQox. 39-67. a także poświęcony mu artykuł w tzw. Choć mamy do dyspozycji aż dwie an­ tyczne jego Vitae. Nasza wiedza na temat biografii Apolloniosa jest więcej niż skromna i wynika ze skontaminowanych. zwł. głównie jednak widocznym na poziomie stylu i języka. s. jako że jej związek z rzeczywistym „uczeniem czegoś" jest raczej w dużym stopniu czysto konwen­ cjonalny. Księga Suda. Co prawda już Erinna {Wrzeciono) i Filetas (Telefos) komponowali takie utwory. W tym ważnym dla historyków literatury hellenistycznej studium jego autor. który jakby na przekór literackiej modzie i literackim zaleceniom Kallimacha odważył się stworzyć stosunko­ wo obszerne dzieło i to w ramach bohatersko-mitologicznej epopei. jak to się mogło wydawać.) przemiany polityczne. Rengakos. 5055. A. dokonuje istotnego przewartościowania naszej wiedzy na temat Apolloniosa. a więc w ramach tego gatunku. Aratos z Soloi. ale od przedstawienia twórczości tego poety. tworzenia tzw. autor epopei zatytułowanej Argonautika. religinym i kultowym. nie dawało jednak w tej nowej epoce gwarancji powodzenia. Hylas Teokryta. Nikander z Kolofonu. 1992. z uzna­ niem i podziwem. Apołlonios z Rodos. że Kallimachowe założenia es­ tetyki literackiej bezlitośnie obnażały miałkość tego rodzaju poezji epickiej. filozoficzny i historyczny. Naśladowanie i powielanie daw­ niejszych wzorów. a ponadto sformułowanie przez Kallimacha oryginalnego programu literackiego sprawiło. HELLENISTYCZNY RENESANS POEZJI EPICKIEJ („mały epos". jak i łacińskich poetów (np. Oryginalność treści współ­ brzmiała w tych dziełach z nowatorstwem formalnym obecnym po części już w bu­ dowie poszczególnych heksametrów (unikano np. ponieważ rzeczywiście pochodził on z wyspy Rodos. czasami po prostu sztuczne. poeci różni i dwaj epicy żydowscy. s. a jeżeli zajmowali się zagadnieniami dawniej już poruszanymi. czyli „małe epos". a rozmaite zainteresowa­ nia naukowe i antykwaryczne znajdują swoje odbicie w wielu tworzonych wówczas poematach o charakterze historyczno-mitologicznym. to starali się je przedstawić w sposób nowy i przepojony au­ torską erudycją. Sinko). Jednak nie od eposu dydaktycznego rozpocząć wypada omawianie hellenistycznej poezji epickiej. 248 249 . albo odszedł już był w szacowną prze­ szłość wielkiej literatury epickiej. że również poeci epiccy chcąc liczyć na zainteresowanie ich twórczością potencjalnego odbiorcy zmu­ szeni zostali do stawienia czoła wyzwaniom nowej epoki. Owym „hellenistycznym Homerem". ale nadto dzięki swojej różnorodności zdążyła objąć bardzo bogaty pod względem charakteru i treści zakres uprawianej przez poszczególnych twórców poezji epickiej. T. po części w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń rozmaitych badaczy. bogata twórczość Euforiona z Chalkis. i to właśnie założenia jego poetyki wy­ warły szczególny wpływ na pisarstwo wielu tak greckich (np. medycznym i matematycznym. powstanie nowych ośrodków władzy monarszej. Epos bohaterski i mitologiczny. a nawet mineralogicznym. Bujnie rozwija się więc epos dydaktyczny33. a nie z Aleksandrii lub Naukratis. astrono­ micznym i astrologicznym. Nie tylko (ale głównie) pod wpływem i za przykładem Kallimacha modny staje się teraz szczególny rodzaj poezji narracyjnej (układanej też w dystychu elegijnym). choć nadal obecne w literaturze epickiej.aIov). jakim tradycyjnie przywykliśmy charaktery­ zować tego typu twórczość epicką (czyni tak np. spo­ łeczne i mentalne. Europa Moschosa).

a w nie dającym się dokładniej ustalić czasie — także kierownictwo aleksandryjskiej biblioteki. A. Są to jednak tylko przypuszczenia. zdaniem niektórych badaczy. Sinko (U/l. a więc i biograficznych hipotez dotyczących postaci Rodyjczyka. s. rozmaitych badaczy. s. obejmować np. 516. Nie ulega bowiem wątpliwości. cit. Rengakos {op..) przyjęta została następująca chronologia najważniejszych związanych z poetą zdarzeń: Apollonios urodził się około 295 r„ a zmarł około r. na których możemy w pełni polegać.. ale jed­ nocześnie podkreśla. lub. Hertera. op. Data śmierci poety pozostawała (i pozostaje) całkowicie niepewna38. w której zarówno podważano autentycz­ ność owego sporu. który zawiera (niestety.Oxy. epideiksis. zaznaczony jest wyraźny dystans zarówno do owych „romantycznych opowieści" doty­ czących okoliczności prezentacji poematu w Aleksandrii i wyjazdu poety na Rodos.. 586.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Apolloniosem. 48-49. które piastował do około 246 r. jakie wśród spe­ cjalistów rodzi jego właściwa interpretacja. i w tym czasie objąć miał. Lesky'ego (2. (por. Szczęśliwym zbiegiem oko­ liczności zachował się ponadto papirusowy fragment pochodzący z Oxyrhynchos (P.. Pomieszanie obu tych postaci spowodowało w antycznym przekazie związanym z biografią naszego Apolloniosa pewne nie­ porozumienia. Do niedawna najogólniej przyjmowano. Nie tylko w jego przekonaniu (które podzielamy). której au38 37 250 251 . 801) nie pochodzą z jakiegoś pierwszego wydania poematu. 788. znacznie częściej. należy wskazać opracowanie H. „uprzednie wydanie". komentując tych autorów i po części będąc też ich wydawcą"41. stanowi on ważny punkt odniesienia dla chronologicznych. 60). a może i Aratosem). że „Apollonios umarł prawdo­ podobnie około 235-230 r. Wzmiankuje on dwóch Apolloniosów. A. Słynny spór40 z owym prawo­ dawcą poezji hellenistycznej w rzeczywistości nie zaistniał i jest wymysłem. 275/270 powierzono mu wychowanie Ptolemeusza Euergetesa. RE Suppl. Eos 67.37. s. Steffena. jak i związanej z Apolloniosem antycznej tradycji biograficznej. Podobnie biografię poety przedstawia T. s. Jako niewątpliwie wciąż jeszcze najwygodniejsze wprowadzenie w kwestie związane nie tylko z domniemywaną biografią Apolloniosa. o tym. s.. 140 n. jeśli sam nie wymyślił historii o sporze Apolloniosa z Kallimachem. Sinki (II. rozegrały się około 250 r. Jednak wynik ponownie przeprowadzonej przez A. Przyjmowano. proekdosis) poematu w Aleksandrii. które było podobne do tego. 41 40 Tak streszcza A. nr 1241). 8). oraz pracę J. czy takie stanowisko stanie się w filologii powszechnie obowiązujące. z. którzy podejmują ów temat. Około r. wymienić należy artykuł W. zdaniem innych. tamże znaleźć można podstawową literaturę przedmiotu (zob. Z prac polskich auto­ rów. który był „archegetą filologicznych studiów nad wszystkimi znaczniejszymi poetami hellenistycznymi (Kallimachem. gdyż na ten temat starożyt­ ność nam nic nie przekazała" (s. gdzie dołączył do grona ludzi związanych z aleksandryjskim Museion. Meander 19. 265). tamże. Czas pokaże. wszelka nasza wiedza w tym zakresie jest bardzo niepewna. Przejęcie przez poetę kierownictwa biblioteki aleksandryjskiej i objęcie funkcji wychowawcy Ptolemeusza Euergetesa datowano na lata sześćdziesiąte. op.. jakie udało się Apolloniosowi zdobyć na ptolemejskim dworze. niekomplet­ ną) listę kierowników biblioteki aleksandryjskiej. XIII. Warto przypomnieć opinię T. na których ją opieramy.). że Apollonios urodził się (w Naukratis lub w Aleksandrii) około 300/295 r. Wówczas zawarł znajomość z Kallimachem. 1964. Znaczący jest w tej mierze po­ gląd A. zwłaszcza szp. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA to takie przekazy. Rengakosa analizy pozwolił temu greckiemu filologowi w istotnej mierze zakwestionować słuszność tego rodzaju opinii. 15-23). 39 Zob. 1979. Obrósł on pokaźną współczesną literaturą przedmiotu. Rengakos. Apolloniosa z Rodos epos o Argonautach (Opole 1988). ekdosis) Argonautika. Z nowszej polskiej literatury przedmiotu należy tu wymienić monografię J. jak i. Comments on the Contropersy between Apollonius ofRhodes and Callimachus. bo niepewne są źródła. s. Oba te zaszczyty były wyrazem wy­ sokiego uznania. Likofronem. u Christa-Schmida-Stahlina (II. przygotowane dla RE. datowany na II wiek po Chr. jeszcze do niedawna „panu­ jącą w nauce chronologię". 215. 15-56. sporządzonym na Rodos . ale że są one wynikiem zestawienia ze sobą przez komentatorów Apolloniosa dwóch różnych tekstowych przekazów Argonautika i aprobowanej przez nich tezy o rzekomo dwukrotnej edycji poema­ tu przez jego autora. Stare i nowe ełlernenty iv Wypra­ wie Argonautów Apolloniosa z Rodos. 1. gramatyka Theona (I wiek po Chr. s. być może. kierownictwo biblioteki. starano się dociec jego istoty. 77-87 passim. 725. że sześć razy odnotowane w scholiach rzekomo wcze­ śniejsze warianty tekstu (1. przyjętej tam nie­ życzliwie i o drugim. przyp. które mogło. Smolarczyk-Rostropowicz. że wiele na jego temat fantazjowano („viel gefabelt wird"). nawet 7TQO£K5OCJtc36. 54-55. jakim cieszył się Kallimach39. 67. tylko pier­ wsze księgi poematu Apolloniosa. 75-79. Pomijając indywidualne i szczegółowe stanowiska 35 Drugim jest Apollonios o przydomku Eidografos pochodzący z Aleksandrii. szp. 543. że np. s. że w CHCL. Teokrytem. Należy także zauważyć. o ściągnięciu na autora gniewu Kallimacha. Trzeba jednak podkreślić.. 2-3. że podczas pobytu na wyspie miał Apollonios przygotować ostateczne wydanie (EKÓOOIC. 36 Tj. 1. w tym naszego poetę35. że wydarzenia związane z nieudaną prezentację (em&ei^tc. i był uczniem Kallimacha. przy czym ewentualnie zakładano. s. że powstanie (literackiego i osobistego) sporu z Kallimachem i usunięcie się poety na Rodos. s. 34). Po ich zweryfikowaniu najbardziej ogólne ramy biografii poety można by dziś nakreślić mniej więcej następująco: już jako młody człowiek udał się Apollonios z rodzinnej Rodos do Aleksandrii. poematu) przez młodzieńca. Tymczasem wobec wciąż toczących się w nauce dyskusji wypada przyjąć postawę wy­ czekującą. który tak pisał: „Hipo­ tezy o publicznym czytaniu jakiejś części (sc. jako następca Zenodota. cit. że wzajemne relacje łączące Apolloniosa torka w rozdziale pierwszym omawia żywot poety podkreślając m. 264-265). przed Chr. Nikandrem. 1973. to przynajmniej znacząco ją rozpropagował. który uważa konflikt za fakt raczej historyczny („wohl historisch"). o pierwszej redakcji (albo tylko dwóch ksiąg) w Aleksandrii. tak mniej więcej kształtowała się nasza ogólna wiedza na temat biografii Apolloniosa. cit.in. 285. op. nie dają się udowodnić i nie są potrzebne". i pomimo istotnych wątpliwości. 51. że Theon. poprawnym wydaniu. s. s. Rengakos. jest zwolennikiem in­ nego poglądu i opowiada się za przypuszczeniem. cit. Rostropowicz. Poeta był nauczycielem Ptolemeusza III od około 275 r. 44) ową dotyczącą Apolloniosa. ale i z całą jego twórczością.

nie przekazał nam w poemacie żadnych informacji na swój temat i całkowicie ukrył się za zasłoną epickich heksametrów. pomny wyroczni. że Apollonios. 11-91 Ucieczka Medei z domu rodzinnego. Warszawa 1974 (i kolejne wy­ dania). iż Apollonios był uczniem Kallima­ cha jest niepewne. Scholia in Apollonium Rhodium Yetera. Przegląd Klasyczny IV. które zadecydowały o zorganizowaniu wyprawy (jest zresztą Apollonios praw­ dziwym mistrzem w stopniowym. a nawet mozaikowym odsłanianiu rozmaitych szczegółów ważnych dla zrozumiania akcji lub jego własnej intencji twórczej). Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. s. tenże. s. po czym konkluduje: „Obecnie niebezpieczeństwo polegające na tym. którzy przez Pontos i między skałami Kyanejskimi z króla Peliasa rozkazu po złote Runo pożeglowali na Argo pięknie spojonej. 1938. że należy uwol­ nić obu poetów od jakichś osobistych animozji. s. Apollonios Rodyjski. 10. wypadnie nam teraz moż­ liwie dokładnie przedstawić treść owego niełatwego w lekturze. Wydaje się jednak. czyli o splocie tych zda­ rzeń. o czym w tym miejscu poeta informuje czytelnika. 455-461. III. Hutchinson w swojej książce poddaje analizie kilkanaście takich przykła­ dów związanych z wzajemnym przenikaniem się twórczości obu poetów. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną. że dostępne polskiemu Czy­ telnikowi omówienia treści poematu miejscami są zbyt lapidarne. 587. podobnie jak Homer. Wesele Medei i Iasona (IV 11281169). czasami widoczne są w kompozycji całych scen. Oxford 1997'. s. stając się obok Homera wzorem dla późniejszych epi­ ków. jaką usłyszał był niegdyś Pelias. Po tym krótkim wstępie poeta od razu wprowadza czytelnika in medias res nader lakonicznie informując go o przedakcji. to wciąż potrzeba większej precyzji w odniesieniu do ustalania ich wzajemnych relacji twórczych. również taż. a nawet mylące. A ponieważ poemat Apolloniosa do dziś nie doczekał się polskiego przekładu44. Poemat dzieli się na IV księgi i liczy 5835 wierszy. 43 42 oraz ze względu na historyczno-literacką rangę tego dzieła. że albo zginie on na morzu. IV. i to pomimo niewątpliwego nowatorstwa jego własnego warsztatu li­ terackiego. passim). 45 Najznaczniejszą część scholiów do poematu Apolloniosa wydał C. II1030-1089. tj. 1938. ale dzieło Apolloniosa nie może być postrzegane tylko jako posłuszne echo (a merę docile echo) Kallimacha"43. I.O. passim (zob. 6-8.Trzeba także wspomnieć i o tym. jak i księgę IV. 1939. To wszystko. prędko obmyśla sposób pozbycia się syna Ajsona i wysyła go w niebezpieczną podróż w na­ dziei. Filomata 100. które przynoszą po części także tekst scholiów45 oraz rozmaitych interlinearnych lub marginalnych glos. 743-749 (III. Berlin 1935. IV 136198 Iason i Medeia zdobywają runo. stanowiąca zarazem zapowiedź tematu pieśni: Febie. Ale przecież „yariatio jest zasadniczą cechą charakterystyczną dla całej poezji aleksandryjskiej". otwierać jeszcze będą osobne prooimia. którego zobaczy obutego tylko w jeden sandał. 212-240 Gniew Aietesa i pościg. że zginie za sprawą męża. szczególnie zaś wyraźne są na płaszczyźnie stylistycznej i frazeologicznej. że zatracimy różnice. a stwierdzenie. Hekale i Hymnami Kallimacha mowa jest także np. III. nie tylko dlatego zatem zarówno księgę III. Ot­ wiera go tradycyjna w poezji epickiej inwokacja do bóstwa. jest mniejsze od tego. 1221-1241 i 12561260 Porwanie Hylasa przez Nymphy. s. passim). 1771-1779 Zakończenie). 43-75 Ranna tualeta Aphrodity. nr 5. oprócz tego zaś w stosunkowo dużej liczbie papiruso­ wych fragmentów (jest to zarazem świadectwo niemałej swego czasu popularności eposu). którą poeta jednocześnie sam współtworzy. że poeci (dołącza zaś do nich Teokryta) mieli okazję zapoznawać się jeden z dziełami drugiego jeszcze przed ich ostateczną publikacją. który dopiero w trakcie dalszej lektury dzieła dowiaduje się rozmaitych szczegółów wyjaśnia- Stosunkowo obszerne wyimki z dzieła Apolloniosa przełożył jeszcze przed wojną Witold Klinger. 733-736 (I. albo obcy mężowie uniemożliwią mu szczęśliwy powrót (w. 17). Jak bowiem słusznie podkreśla to ostatnio G. Zob. 434-436 (Przedśpiew (11-4). ale bardzo zajmujące­ go utworu. Hutchinson zakłada ponadto. a ich rzekomy spór sprowadzić raczej do płaszczyzny literackiego dyskursu. 88 n. IV. 44-56. w tym wypadku bardzo zwięzła i adresowana do Apollona. ad ciebie zacząwszy przesławne czyny pradawnych Mężów przypomnę. Zaznacza także. 744-824 Noc rozterki duchowej. s. iż nawet jeśli jest to bardzo często bezowocne zajęcie badać. Kilka fragmentów poematu prze­ łożyli ponadto T. G. 89. obecnego zresztą w ich dziełach. 275-298 Pierwsze spotka­ nie z Medeią) oraz Przegląd Klasyczny V. istnieje wiele związków łączących obu poetów. Wstęp do drugiej części poematu (III 1-5). III 744-760) Apolloniosa z Rodos w przekładzie Zofii Abramowiczówny. Spłata owego „długu" ma jednak w wypadku Apolloniosa bardzo kre­ atywny charakter i jakby wpisana jest w założenia nowej poetyki epickiej. że tak zakrojony temat utworu odnosi się właściwie tylko do tych wydarzeń. Meander 2000. w CHCL. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA i Kallimacha wymagają jeszcze dalszych studiów. Argonautika. 252 253 . w rozdziale zatytułowanym: Pokonany?. zob. Dowia­ dujemy się jedynie o wyroczni. Zresztą nie tylko pod tym względem jest on dłużni­ kiem arcypoety. Zob. Argonautika (AoyoyauTiKd. s. 123-130 Iason i Medeia udają się po złote runo. Appel w tomie: literatura 44(3) 2002 (Wilno).O. Hellenistic Poetry. Bogowie zeszli z Olimpu. Przekład Apolloniosowego katalogu Argonautów opublikował W. oraz A. który podczas przeprawy przez rzekę Anauros traci w grząskim mule jeden ze swych sandałów. IV. które przedstawił poeta w dwóch pierwszych księgach po­ ematu. Appel. także W. Sinko (TI/1: strony poświęcone Apolloniosowi. 989-1011 Gigantomachia. O literackich powiązaniach łą­ czących poemat Apolloniosa z Ajtiami. który z poetów wpłynął na którego. Wendel. s. Swiderkówna w zna- 44 komitej książce: Hellenika. IV. Hutchinson. Król. którzy byli kolegami.O. Poeci nie byli antagonistami. polegają one czasami na podobieństwie motywów. G. Argonautika (II669-693. Sam G.O. że będziemy kreować jakąś nierealną opozycję. Odjazd bo­ haterów z Iolku (I 519-558). Jest rzeczą charakterystyczną. War­ szawa 1991. Pieśń o wyprawie Argonautów) przekazane zo­ stały w ponad 50 rękopisach. Hutchinson 42 . I oto w niedługi czas po tej przepowiedni pojawia się w mieście Jazon. Ibidem.

322). a wieczorem wylądowali na przylądku. s. a także samego Jazo­ na. iż dla poety Apolloniosa jest Orfeusz w gronie Argonautów „Identifikationsfigur" (s. z pewnością nieco nużący dzisiejszego czytelnika poematu i obcy jego gustom literackim. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA jących tło i przyczynowo-skutkowy ciąg wczes'niejszych zdarzeń. 7TOAuprjx"v°C. który w szczegól­ nie trudnych sytuacjach. 49 46 47 Op. przekazując polecenie Zeusa. rozpoczynając ich prezentację od postaci Orfeusza (w. Ludzie żegnali go gromkimi okrzykami. który zapewne odpowiadał jego własnym wyobrażeniom i wyobrażeniom epoki. 1990. 647-817). oczarowani jej pięknem. aby zasiedli do wioseł.in.. odrabiał Apollonios z jednej strony „obowiązkowe zadanie epickie". a funkcję sternika otrzymuje Tifys (w. jakie nie­ jako wyznaczył swoim następcom Homer. gdyby nie interwencja towarzyszy. Argo zostaje spuszczona na wodę. z drugiej zaś strony pokazał. W tym krytycznym momencie po­ wstał także Orfeusz i wziąwszy do ręki formingę zaintonował pieśń (w. a w królewskim pałacu rodzice Jazona pogrążeni są w ogromnym smutku żywiąc przekonanie. S. Zob. 579). gewissermafien ais sein Stellvertreter". jak znaczącą rolę w wyprawie Argonautów odegra! właśnie Orfeusz.. 18. sama zaś Argo wydała dźwięk. Ich daleką wyprawę na morze i co dokonali Podczas tułaczki — niech Muzy wieszczkami bądą tej pieśni. Dotarł na brzeg. Rostropowicz. 48 254 255 . 511 Apollonios parokrotnie przydaje Jazonowi (zresztą nie tylko jemu) epitet apr']x«voc (amechanos. iż: Ten. której wszyscy chciwie słuchali. Debrecen. Zgoła nieoczekiwanie bowiem powiada (w. jakie w Jolkos towarzyszą przygotowaniom do wyprawy. Jazon obrzucił jeszcze ojczystą ziemię spojrzeniem pełnym łez i Argonauci ruszyli w drogą. Busch. kiedy Jazon jest bezradny wobec zagrażającego niebez­ pieczeństwa. kto zebrał członków wyprawy. a ryby wyskaku­ jące ponad morską powierzchnię towarzyszyły okrętowi niczym trzody podążające do zagrody za pasterzem wygrywającym na syrindze piękną pasterską pieśń (w. tworząc tym samym w jego wizerunku pewne przeciwieństwo homeryckiego ideału boha­ tera (u Homera Odyseusz jest bowiem m. niechaj dowodzi. Tłum z podziwem spogląda na zbrojny hufiec. sędziwa kapłanka Artemidy. 401). a Ifias. pomimo „dodatkowych informacji zamieszczonych w ca­ łym utworze. a więc potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach). VII. Śladem Apolloniosa (a zarazem Homera) podąży później m. podeszła do niego (w. cit. Postaci poematu Apolloniosa wydają się więc może „mniej heroiczne". gdzie znajdował się grób Dolopsa. gdzie nieopodal statku Argo czekali nań towarzysze wyprawy. Przez dwa dni wysoka fala powstrzymywała ich od dalszej żeglugi i doAnalizie wizerunku Heraklesa w poemacie Apolloniosa osobny artykuł poświęciła J.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. A kiedy zajaśniał poranek. on sam jednakże nie chciał przyjąć owego zaszczytu stwierdzając (w. czytelnik nie jest w stanie całkowicie zrekonstruować ptzedakcji"46. by Argonauci dokonali oczyszczenia po zabójstwie Apsyrtosa (IV. później odezwie się wszakże tylko jeden jedyny raz. przy którym się trudził posłuszny radom Ateny. po czym opuszcza pałac. staruszka wśród młodzi.> polyrnechanos. Z w. Katalog ów. 495). I byłby rozgorzał mię­ dzy nimi jeszcze sroższy spór. pełni w pewnym sensie rolę jego zastępcy („fungiert . 323-324). Argosa Dzieło. Scien. Oczy wszystkich skierowały się wów­ czas na Heraklesa49 i jednogłośnie chciano okrzyknąć go wodzem. Tifys zbudził towarzyszy. Syn Ajsona wzniósł modlitwę do Apollona prosząc. Z uznaniem przyjęto jego wyrok i z radością przyjął go także Jazon. bo tłumy parły do przodu. tj. Two­ rząc go. Jazon tymczasem daleko już w przodzie zniknął jej z oczu. to Atena umieściła w drewnianej stępce cząstkę boskiego dębu rosnącego w Dodonie (w. którzy wzięli udział w wyprawie do Kolchidy (w. 31-34. 313-316): Po czym go ucałowała w prawicę.. s. by sam bóg poprowadził okręt wraz z załogą „tam i z powrotem do Hellady". że ową epicką powinność umie wypełnić na swój własny i oryginalny sposób48. po czym przedstawia czytelnikowi obszerny katalog 54 bohaterów. 1993. Acta Classica Univ. Ona zaś z boku na miejscu została. 18-22): Statek zaś już dawniejsi pieśniarze sławili. 301-324. ale za to bliższe zwykłym śmiertelnikom. 347). że ich syn nigdy już nie powróci z wyprawy. a słowa nie mogła Rzec. Następnie spełnili Argonauci ofiarę dla Zeusa i udali się na nocny spoczynek. Orfeusz śpiewał i grał na formindze. XXVI. choć chciała tak bardzo. zakłóconej butnym wystąpieniem Idasa. komponując katalog italskich przeciwników Eneasza (zob. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi. jak słusznie podkreśla to J. s. który wcześniej nie umiał zaradzić sytuacji50.in. Naturalnie nie można stawiać zanku równości pomiędzy Orfeuszem i samym Apolloniosem. Rostropowicz.s. Das Heraklesbild in den Argonautika des Apollonios Rhodios. Autor artykułu udanie pokazuje. Szedł zaś pięknymi ulicami miasta niczym Apollon zdążający do jednej ze swych świątyń. Jednak. zwłaszcza zaś wówczas. Wergiliusz. Dalej w równie szczególny sposób kontynuuje Apollonios swą opowieść. Płynęli z pomyślnym wiatrem. Na próżno Jazon stara się ukoić ich ból i wlać otuchę w ich serca. 580 n. Nadszedł teraz czas wyłonienia jej przywódcy. W postaci Orfeusza stworzył Apollonios wyidealizowany wizerunek pieśniarza-poety. ale nie jest to wykluczone. 51 Dzięki temu sama Argo może być wieszczym „medium". Hermes 121. Orpheus bei Apollonios Rhodios. jest przykładem poetyckiego kunsztu Apolloniosa i dla jego współczesnych stanowił istotny popis erudycji i talentu poety. 527)". Ar­ gonauci płynęli dzień cały. „bezradny". Eneida. 234 przechodzi poeta do właściwej narracji i kreśli naj­ pierw te scenki-epizody. 23-233). komponując w Iliadzie katalog okrętów. Ninie zaś chciałbym ród i imiona herosów przedstawić. zasiedli Argonauci do wspaniałej uczty. 23-34) 47 . niewiasty wznoszą modły o szczęśliwy powrót bohaterów.).

Teraz ma Apollonios okazję szerzej opowiedzieć o lemnijskim epizodzie ich podróży (w. „uwalniający Argo" (sc. tj do Lemnos. Późniejsze jej losy przedstawił Eurypides we fragmentarycznie dziś zachowanej tragedii pt. jeśli zginie z dala od ojczyzny. Wówczas Jazon zabił Kyzikosa. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA piero trzeciego dnia mogli podnieść żagiel na statku. złożą się na kolejny. lepiej zaprosić mężczyzn do miasta i zdobyć ich przychylność. 591)52. przed którym ujść nie może żaden śmiertelnik. w których inicjacja zapewnić im ma bezpieczniejszą żeglugę (w. 649. ale strach czyni je bezradnymi. I wówczas z góry atakują ich Zrodzeni z Ziemi (Gegenees).). otrzy­ mują zaproszenie. muszą się cofnąć i nocą po­ nownie lądują w kraju Dolionów. a także pozostali Argonauci. 721-767. Udając się do królowej. zwie się „Drogą Jazona" — to kolejne aition. ażeby pozostałym Argonautom przekazać zaproszenie Hypsipyle. dzieło i podarunek od Ateny54. na Samotrake) i biorą tam udział w misteriach. VII. w. Spełniło się przeznacze­ nie. Później prze­ pływają Hellespont i Argo gnana trackimi wiatrami dociera do Kyzikos. Przez trzy dni wspólnie opłakiwano poległych. a w walce z nimi wyróżnia się Heraldes wy­ konując tym samym pracę (słynnych 12 prac jeszcze czeka herosa. jeśli „bogowie dadzą jej urodzić". ponieważ wymordowały one wszystkich mężczyzn mszcząc się w ten okrutny sposób za ich niewierność. to niechaj odeśle go do Jolkos. Królowa życzy mu powodzenia w wyprawie i jednocześnie ponawia pro­ pozycję. że na Lemnos mieszkają same niewiasty. by Lemnijki dostarczyły żywność na statek. Dolionowie i sam król Kyzikos gościnnie przyjmują żeglarzy. by uspokoił Hypsipyle i powiadomił ją o koniecz­ ności postoju statku na lemnijskim wybrzeżu. Królowa powitała go miłymi słowy i opowiedziała o trapią­ cych Lemnijki nieszczęściach. która ze względu na Hefajstosa chciała. w. Jazon. Ifinoe powiodła go przed oblicze władczyni. Dramatyczne wydarzenia. por. podczas którego królowa proponuje. na skutek niepomyślnych wiatrów. która jednak doradza istotną zmianę. Kleito popełniła samobójstwo. by Jazon objął tron po Thoasie i pozostał wraz z towarzyszami na wyspie. sędziwa piastunka królowej. W ten sposób wypełnia Apollonios kolejne „obowiązkowe zadanie epickie". by z jej wierzchołka ogarnąć wzrokiem morski szlak. W mieście zapa­ nował radosny nastrój. 1318) zgo­ towaną mu przez Herę (w. choć „pełen podziwu" (sic!). Tymczasem Argonauci wysyłają Aithalidesa53. Jazon grzecz­ nie się wymówił czekającym go zadaniem. który z własnej woli pozostał przy statku. w. Nocne ciemności sprawiły. Jest on jeszcze mło­ dym władcą i małżonkiem Kleito „o pięknych warkoczach". Skała. Rankiem wyjaśniła się okropna pomyłka. to charakterystyczne sformułowanie: dienekeos agoreuein jest zapewne pośrednim na­ wiązaniem do jednego z głównych punktów literackiego programu Kallimacha. Przemilczała wszakże ich zbrodnię i zaproponowała. 988). Król przygotował żeglarzom wieczorną ucztę. jakie w eposie wyznaczył swym następcom Homer słynnym opisem tarczy Achillesa. że Dolionowie wzięli Argonautów za wrogów i ruszyli do walki. 54 256 257 . Rada Polykso zostaje z radością przyjęta i Jazon. co ma począć. Nadeszła chwila rozstania Jazona z Hypsipyle. Wobec tego rankiem część z nich udaje się na górę Dindymon. w. z wyjątkiem Heraklesa. 1019). 997). W prawicę bierze włócznię. jeszcze teraz zwie się Świętą Skałą (w. Dowiadujemy się. śpiewem i tańcem. a zagadywany o okoliczne miasta i całą szeroką zatokę Propontydy nie umiał udzielić Argonautom konkretnych informacji. Thoasa. a z wylanych przez nią wcześniej łez 51 Królowa urodziła dwóch synów Jazona: Euenosa (o którym wspomina już Homer w Iliadzie. zamiast posyłać podarunki. w. (tj. jakie Apollonios. który wśród nich pełni funkcję herolda. Słowa Hypsipyle wspiera Polykso. by był podporą dla jego rodziców. Na widok obcego okrętu Lemnijki chwytają za broń. która mogłaby nawet sta­ nowić osobne epyllion. która jako jedyna ocaliła od śmierci swego ojca. ale nie wpuszczały do miasta Argonautów. 918). Hypsipyle. na nowo się zaludniła. Prosi także o radę. którą niedawno poślubił. córki Atlasa. Panuje nad nimi królowa Hypsipyle. 609-909). Za sprawą Afrodyty. wysłanniczki królowej. Niewiasty schodzą się na zgromadzenie. Dopie­ ro wieczorem piątego dnia wyprawy dopłynęli do skalistej wyspy zamieszkiwanej przez Sintiów. 936-1152). Opis (ekfrasiś) wyobrażonych na nim scen wypełnia treść w. wplata w swój poemat. Pogrzeb króla Kyzikosa uś­ wietniły igrzyska. pod wieczór jednak. w dalszą drogę. ażeby wieść o dokonanej zbrodni nie rozeszła się po świecie. umilany ucztą. Ów przylądek jeszcze i dzisiaj nosi nazwę Afetes Argous. by pozbawiona mężczyzn Lemnos 52 To pierwsze z wielu innych aitiów. jakie się tam rozegrają. a Hypsypile urodzi syna55. za pośrednictwem Ifinoe. podaru­ nek od Atalanty. Jazon narzuca na ramiona wspaniały pur­ purowy płaszcz. 53 Apollonios poświęca temu synowi Hermesa kilka wierszy opowiadając o jego niezwykłej moż­ liwości pamiętania i cieszenia się „życiem po życiu". przy czym całą tę dygresję urywa znaczącym zda­ niem: ale po cóż mam opowiadać o Aithalidesie od początku do końca (6invŁ'K«iX ayocEuew. Stanowi on spójną i kunsztownie opowiedzianą całość. po której szli. towarzysze Jazona chętnie udali się do niewieścich domostw. 847 et al.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. nie czyni królowej żadnych nadziei. osobny epizod w całej wy­ prawie (w. gdyby Herakles nie przypomniał im w słowach twardych i pełnych wyrzutu o właściwym celu ich wyprawy. 468 n.) i Thoasa. Gdy dotarł do wspaniałego pałacu Hypsipyle. po czym udał się w drogę powrotną na sta­ tek. Po opuszczeniu Lemnos Argonauci wieczorem lądują „z polecenia Orfeusza" na wyspie Elektry. o ile jeszcze będą przy życiu. wierny literackim gustom epoki. przy której zacumowali. por. I byłby się przedłużał pobyt Argonautów na wyspie. by syn Ajsona powrócił kiedyś na Lemnos i objął królewski tron. Po tej potyczce Argonauci ruszają w dalszą drogę. tj. pozostali zaś przeciągają Argo na inne miejsce (droga.

bo do tego go heros przysposobił. Przez 12 dni i nocy trwały burze. gdy uda im się pomyślnie wypełnić zadanie56. Tymczasem Hylas wybrał się (w. wieczorny posiłek i wszelkie inne rzeczy. 1069. znów aition). Tak zakończył się pierwszy z dłuższych epizodów opowiedzianych w tej księdze. Każdy. gdyby dwaj synowie Boreasza nie zgro­ mili Ajakidy „ciężkimi słowy" (w. którego w rzeczywistości spłodził Zeus. Tifys naglił do żeglugi. mogli po raz drugi opuścić frygijskie Kyzikos i popłynąć w dalszą drogę. T ymczasem zaś Gwiazda Poranna wzniosła się ponad górskie szczyty i powiał pomyślny wiatr. a przy nim nimfy. 1220). A kiedy wiatry ustały. Natomiast Amykos jest tu swoistym ucieleśnieniem owych pierwotnych synów ziemi. w. wielu jego przeciwników pożegnało się z życiem. Następnego dnia dotarli do wybrze- 5 ' Kłótnia Telamona z Jazonem jest jakby echem sporu Achillesa z Agamemnonem z pierwszej księgi Iliady. 1207) na poszukiwanie źródła. aby jeszcze przed pow­ rotem Heraklesa przygotować dlań wodę. gdy obaj wracali z igrzysk pogrzebowych zorganizowanych na cześć zmarłego Peliasa (w. 1309). Myzowie przygotowali im prowiant na dalszą drogę i ugościli ich ucztą. zauważyli brak towarzyszy. Podczas wiosłowania. Obaj przeciwnicy byli do siebie zgoła niepodobni. które okoliczni mieszkańcy nazywają Pegai. właśnie sposobiły się do nocnego tańca i śpiewów na cześć Artemidy. 1198). i przemówił do skłóconych Argonautów pouczając ich o woli Zeusa. Rankiem pożeglowali Argonauci dalej. Tymczasem Argonauci opatrzyli rany. Wtem wynurzył się z fal Glaukos. król w słowach pełnych pychy rzuca wyzwanie przybyszom. Wywiązała się krótka. którego na polecenie Heraklesa „jeszcze obecnie" szukają Kianojczycy (w. 1 POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA nimfy uczyniły źródło. również na próżno nawołując go gromkim głosem (w. że czeka ich jeszcze jedna niemiła niespodzianka. Rzucił się tedy i heros na poszukiwanie Hylasa. jeśli chciał ją opuścić. Trafił jednak na lepszego od siebie przeciwnika. 40). Oto ziemia. Opis tego pojedynku bokserskiego wypełnia treść wierszy 70-97.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Oto Heraklesowi nie jest dane udać się do Ajetesa. które zatrzymały Argo­ nautów w Kyzikos. na której wylądowali Ar­ gonauci. 43). których „Gaja niegdyś rodziła zagniewana na Zeusa" (w. Pojedynek zatem tych dwóch pięściarzy. Najechało bowiem ich ziemię wojsko Lykosa i Meriandynów. oraz krótkim opisem dalszej żeglugi Argonautów. musiał stoczyć z nim walkę na pięści. Wówczas Heraldes wybrał się do lasu (w. ale krwawa walka (w. szczególnie nimi dotknięty poczuł się wszakże Polydeukes. iż zdarzyło się to jednak znacznie później. bę­ dącego jeszcze dzieckiem. 163). po czym król Bebryków niczym ogromna fala morska z impetem ruszył na Polydeukesa. a Tyndaryda jaśniał ni­ czym gwiazda na niebie' 8 . Zniknął Hylas w głębinie (w. jego finał zaś to triumf Greka/Olimpijczyka odniesiony nad nieokrzesanym barbarzyńcą. Początek k s i ę g i d r u g i e j epopei jest z końcem poprzedniej księgi tak ściśle powiązany. bo w Argos ma wypełnić 12 prac w służbie Eurysteusza. króla Bebryków. ażeby poszukać materiału na nowe wiosło. by czekać na Heraklesa. to jakby przypomnienie niegdysiejszej gigantomachii. Zapłonęła miłością i gdy młodzieniec schylił się. ruszył na pomoc młodzieńcowi daremnie wołając jego imię. wyrwał ją z ziemi i ruszył w drogę powrotną. 58 258 259 . który odważy się stanąć do bokserskiego pojedynku. gdy porwał owego syna Theiodamasa. Prędko znalazł Hylas źródło. by wybrali spośród siebie najlepszego pięściarza. Jazon jest bezradny. któ­ rzy po trwającej dzień i noc podróży ujrzeli rankiem ląd. Do­ bywszy ogromnego miecza. Dopiero kiedy wzeszła Jutrzenka. Wynurzyła się także nimfa zamieszkująca źródło i zauważyła postać pięk­ nego Hylasa. 1354). Amykos przypo­ minał jakiegoś mrocznego potwora. A że był Amykos znakomitym — ale zarazem bardzo okrutnym — pięściarzem. 1239). że ich podział w tym miejscu wydaje się być zgoła mechaniczny i podyk­ towany jedynie chęcią zachowania pewnych proporcji pomiędzy poszczególnymi pie­ śniami poematu (księga II liczy 1285 wierszy). syna Tyfoeusa lub Gai. Rozgorzał wielki spór. Apollonios wspomina o ich dalszym losie — zginęli z ręki Heraklesa — podkreślając wszakże. „Dziki gniew" zdjął Argonautów na te słowa. Argonauci wciągnęli żagiel na maszt i w dobrym nastroju udali się w dalszą drogę. górskie i leśne. objęła go lewą ręką za szyję pragnąc ucałować delikatne usta. co należałoby uczynić. 24). a kiedy Bebrykowie cofnęli się. do którego dotarli po cało­ dziennym wiosłowaniu (w. który nieco oddalił się od towarzyszy. gdy ujrzeli już ujście rzeki Ryndakos i znaleźli się w Myzji. które nazwane zostało imieniem nieszczęsnej królowej (w. że odbiegłby nazbyt daleko od tematu pieśni. 98-135). by zaczerpnąć wody. 1301)57. Jego ostatni okrzyk usłyszał był jeden jedyny Polifem. by je­ go sława nie przyćmiła Jazonowej. wiesz- czek boskiego Nereusa. Pierwsza księga eposu kończy się aitiologiczną infor­ macją o losach Polifema i Hylasa. złożyli bogom ofiary i przy dźwiękach Orfeuszowej formingi śpiewali hymn na cześć Zeusa (w. Pod wieczór dopłynęli do podnóży góry Arganthoneion i rzeki Kios. Towarzysze zawiązali im obu rzemienie na dłoniach. należy do Amykosa. a prawą pociągnęła go do wody. I by­ liby Argonauci cofnęli się do krainy Myzów. okazało się. Chcąc go wykorzystać. jak się należy. Widok martwego króla kazał innym Bebrykom rzucić się na Argonautów. o czym zresztą poeta wyraźnie przypomina stwierdzając: „takim był syn Zeusa" (w. 57 Tyndareos był „ziemskim" ojcem Polydeukesa. Znalazłszy odpowiednią jodłę. z domu jego ojca (Apollonios urywa opowieść o ówczesnych wydarzenich stwierdzeniem. 1272). 1362). Natknął się w ciemnościach na powracającego Heraklesa. a dzięki umiejętnościom sternika Tifysa statek uniknął wielu morskich niebezpieczeństw. Ufny zatem w swoje umiejętności. Herakles złamał swoje wiosło. kto przybył do tej krainy. a Telamon oskarża go o umyślne pozostawienie Heraklesa. który z miejsca przyjął wy­ zwanie (w.

Apollonios ma tu okazję przypomnieć historię Kyrene i wtrącić aition dotyczące wiatrów Etezyjskich (w. np. Widok ten bojaźń bezradną w nich wzbudził i żaden z-nich nie śmiał Spojrzeć wprost na boskie oblicze. Fineus w długim proroctwie (w. w. owa epifania Apollona. ofiara swego daru wieszczego (w. s. gdzie znajdowało się ujście rzeki Acheron. 112-113. Ze spuszczonymi ku ziemi głowami stali. Orfeusz proponuje. a rankiem przepłynęli mimo groty Hadesa. które zostawały. reszta nocy zeszła Argonau­ tom na rozmowie. s. mówić. w jaki sposób Boreadzi je przepędzili (schroniły się w czeluściach kreteńskkiej Idy). 605). po­ mimo zaś jej bajecznego kontekstu z marynistycznego punktu widzenia wręcz realistycz­ na62. Dopiero po pewnym czasie Jazon zdobywa się na odwagę. Tak się. Pod jego stopami Cała wyspa zadrżała. dlaczego wyspy Plotyjskie nazywane są obecnie Stroradami. w.W. Przeto obdarzył go Kronida długim żywotem. Cambridge 1993. 76. 196). Kiedy przepłynęli przez Bosfor. dzieje. iż Argonauci najgorsze mają już za sobą (w. zob.. Przepowiednia Fineusa spełnia w poemacie podobną rolę do tej. ale dlaczego mam znowu zawinić wróżbą i wszystko do ostatniego szczegółu60 wyjawić? Proroctwo Fineusa wywołuje nastrój przygnębienia. że zgodnie z Zeusową wolą niebawem będzie mógł znowu czerpać radość z jedzenia (w. zwłaszcza s. R. a poeta ma okazję wtrącić eksurs o charakterze geograficznym (w. Podobnie opowiada o tym Kallimach w Hymnie do Apollona. Po trzech dniach ruszyli Argonauci w dalszą drogę. 297). 91. daje Apolloniosowi okazję wtrącenia kolejnego aition (wyjaśnienie. 425). po czym ostatecznie wymawia się od dalszej wróżby (w. bardzo malownicza scena. 301-425) odsłania Argonautom czekający ich los. co z ramion mu zwisał. Opowieść o tym. z Łyki i spieszący Do dalekiego. Fineus jakby daje się porwać wieszczemu uniesieniu. Bez po­ mocy Ateny byłoby to zadanie niewykonalne. 390-391): . 260 261 . jaki towarzyszy składaniu ofiar. 718). po spożyciu wspólnej wie­ czerzy. 650-668). gr.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. jak znajdą Argonauci drogę powrotną. zrozumiał.. Po powrocie z podniebnych przestworzy Boreadów i zgoła lakonicznej relacji Dzetesa z przepędzenia Harpii. by wyspę nazwać wyspą Jutrzennego Apollona (Apollon Eoios). okropnie cuchnęły. Diss. Czasem wieści wprost (podaje sposób przepłynięcia przez Skały Kyanejskie. ponieważ wiedział. po czym wylądowali na ziemi rządzonej 62 Zob.. Kiedy usłyszał Fineus zbliżających się Argonautów. s. jaką w Homerowej Odyssei pełnią proroctwa Kirke i Teirezjasza. oczywiście. The Argonautica of Apollonios. opowiadać). objaśnia poszcze­ gólne człony złożenia (h)ie-pai-(i)on (tj. Leipzig 1931. J. K. ma okazję Apollonios wtrącić kolejne aition wyjaśniające nazwę kultowej pieśni Apollona. Rostropowicz. Łuk srebrzysty zaś dzierżył w lewicy. który o jutrzni podą­ ża do baśniowej krainy Hyperborejczyków nie zwracając najmniejszej uwagi na Argo­ nautów. 549-606). a fale o brzegi jej biły. Por. Hunter. pięknem błyszczące. na plecach natomiast Widniał kołczan. Wszyscy podniesieni na duchu płyną dalej. wznieść ołtarz i złożyć bogu ofiaiy. Nieszczęśnik witał ich zatem pełen nadziei.. Untersuchungen zur epischen Technik des Apollonios von Rhodos. III. por. gdzie zestawia autorka opisane przez Apolloniosa ogromne fale ze zjawiskiem tsunami. 257. „wy­ tycza" dalszą żeglugę). a resztki pożywienia. 1990. M Poeta przypominając w dalszych wierszach (705-713) o tym. Phaen. że synowie Boreasza uwolnią go od wstrętnych Harpii. 401). Scena ta jest pełna grozy i napięcia. niegdysiejszym posiadaczem Delt. za którymi rozciąga się już przestwór Morza Gościnnego (tj. czasami jego przepowiednie nie są jednak w pełni jasne (zapo­ wiedź spotkania z synami Friksosa). Eos 78. a opisując śpiew i taniec. ''" Ponownie pojawia się znane nam już wyrażenie: xix EKaota 6mv£Kr]c (ta hekasta dienekeos. że nie mógł Fineus najeść się do syta. w. tymczasem Bóg w oddali szedł przez przestworza ku morzu . albowiem Harpie porywały mu jedzenie sprzed ust. zacytowany wyżej grecki czasownik poświadczony jest po raz pierwszy w Hymnie do Zeusa Kallimacha. w Zob. Delf). L&EOVTCU. Remarks on the realities of navigation. 180). którym nazbyt hojnie (a nawet wbrew woli Zeusa) dzielił się ze śmiertelnymi. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA ża. jakby: „posyłający strzałę młodzieniec") oraz wskazuje na po­ chodzenie samej nazwy owego Apollonowego sanktuarium (tj. falowały na wietrze. 97-104. Jazon przypuszcza.. w pewnej chwili reflek­ tuje się wszakże i przytomnie zadaje sam sobie pytanie (w. Argonautów czeka teraz ciężka próba przepłynięcia przez Symplegady (w. The „Argonautica " by Apollonios ofRhodes as a nautical epos. 67:> 680 Wówczas im syn Latony ukazał się. Tymczasem w oczekiwaniu na powrót synów Boreasza. poeta i tę partię tekstu opracował bardzo kunsz­ townie59. 528) ekskurs wprowadza tu Apollonios na modłę kallimachejską. ale odebrał jego oczom „słodkie światło" i sprawił. Wieszczek dość enigmatycznie zapewnia syna Ajsona o życzliwości bóstw i pomocy. w jaki sposób Apollon rozprawił się z ogromnym wężem (właściwie „wężycą") Delfyne. Słynna to. Kiedy po paru dniach znużeni Argonauci dopływają o poranku do wyspy Thynias. niezliczonego Hyperborejów Ludu. złociste kędziory przy jego policzkach — podobne Kiściom dorodnych winogron— gdy szedł. Żeglowali całą noc wzdłuż wy­ brzeży urodzajnego kraju Mariandynów. W. 35 n. Literary studies. 107-117. . ćl Ten literacki („Tak się o tym opowiada". „pięknego Iepaion"63 oraz istnienie na wyspie świątyni „Homonoi" (w. 498-527) 61 . Blumberg. tak było im przeznaczone (w. na którym siedzibę miał Fineus. także Aratos. sc. 645-646). Morza Czarnego). jakiej można oczekiwać od Hery i Afrodyty. by zapytać jeszcze o to. Później skały już nigdy więcej nie mogły się z powrotem zewrzeć.

którego śmiertelnie poranił straszliwy odyniec. Cały dzień zszedł im na rozmowach przy uczcie. byleby tylko zechciał spełnić jej prośbę. Idą zatem za radą Amfidamasa. 64 262 263 . 8). a samego Polydeukesa. Swiderkówna. dzięki czemu pobudził on Jazona i innych do czynu. cit. ma na swoje usługi całe rzesze Kolchów. 1-5): Teraz zaś przy mnie stań Erato i o tym mi powiedz. a złotego runa pilnuje olbrzymi wąż. bardzo kunsztownie opowiedziany epizod w II księdze poematu (w. a kiedy rankiem Argonauci obdarowani „tysięcznymi podarunkami" sposobili się do wyjazdu. Dlatego przenosi teraz Apollonios akcję na Olimp (w. czym kierował się (i co zapowia­ dał) Fineus. albowiem niesforny syn Afrodyty właśnie zajęty jest grą w kostki z Ganimedesem. Argos dzieli się z nim swoimi wątpliwościami. jeden z synów Friksosa. czy zadanie jest w ogóle wykonalne. opuszcza Atgo (w. Nocą mijają wyspę Filyrę. w którym wąż pilnuje złotego runa. który z wieczora leci nakarmić się wątrobą Prometeusza przykutego do skały i słyszą jego jęk. przyp. w trakcie zaś rozmowy. Jej „geograficzny" opis. s. jakim Jazona obdarzy Medea. by władca „po przyjaźni" oddał runo. z których jeden zranił tymczasem swym ostrym piórem. nakazując Argonautom w swojej przepowiedni wylądować na tej wyspie. wezwaniem do Muzy poezji miłosnej. s. 6-166). Rankiem opuszczają Argonauci wyspę Aresa. Do tego jednak. mamy nareszcie okazję dowiedzieć się nieco więcej o Friksosie i złotym runie. Bohater zmarł na rękach przyjaciół (w. to wówczas trzeba będzie odwołać się do podstępu lub walki. W drodze do pałacu T. 1030-1227) stanowią wydarzenia związane z lądowaniem Argonautów na wyspie Aretias (tj.)> wypełnia treść wierszy 899-1029). co ich dotychczas spotkało. ażeby ugodził jedną ze swoich strzał Medeę i wzbudził w niej miłość do Ja­ zona. przeto nosisz czarowne to imię miłości. i on. bo ty masz udział w Kypridy Władzy i twój to czar niezamężne niewiasty troskami Pęta. 898). Sinko (II/l. 199). cit. w której znajduje się „święty czarny kamień" otaczany szczególnym kultem przez Amazonki. na przylądku Acherusyjskim zaś usypany został grób Idmo­ na. co poecie stwarza okazję do przy­ pomnienia opowieści o narodzinach Chejrona. Słowa Jazona znalazły uznanie i bohater w towarzystwie synów Friksosa. niczym strzałą. Argos. Widzą też orła. także A. po prawej zaś znajduje się Aresowe pole i poświęcony bogu gaj. 1067). 1093-1121). potrzebna jest pomoc Afrodyty. Tymczaem syn Ajsona zamierza w towarzystwie synów Friksosa i jeszcze dwóch bohaterów udać się do pałacu Ajetesa i najpierw poprosić. który urozmaica poeta aitiami i rozmaitymi dygresjami. Bogini. Trzy dni trwały uroczystości pogrzebowe. o których losie opowiada poeta w dłuższej dygresji (w. który polecił im wykorzystać niegdysiejszy pod­ stęp Heraklesa i przegonić owe ptaki głośną wrzawą i szczękiem oręża (w. 1 tak dopiero po 12 dniach ruszyli Argonauci w dalszą drogę. Tutaj bowiem dochodzi do spotkania z synami Friksosa. s. (por. 834). 911 n. który niesie się przez przestworza. Erato w pewnym sensie zastępuje tutaj Kalliope dlatego. nie- śmiertelny i nigdy nie zasypiający. dopełnił się zapowiedziany wcześniej los Idmona.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 270) słusznie stwierdza. w drugim grobie bowiem pochowany został sternik Tifys. który pokonał króla Bebryków. a nawet spotkaniem Argonau­ tów z zapłakaną duszą Sthenelosa (w. Jeśli się ta próba nie powiedzie. ponieważ Ajetes jest straszny w swoim gniewie. a potem dostrzegają już strome zbocza Kaukazu. 1141-1156). by córka Ajestesa mogła pokochać syna Ajsona „od pierwszego spojrzenia". op. Ma ona mianowicie przekonać swego syna Erosa. Najpierw muszą wszakże poradzić sobie z Aresowymi pta­ kami. 851-857). i Mariandyni przyjaźnie przyjęli Argonautów. celu wyprawy Argonautów. Lykosa szczególnie poruszyła wiadomość 0 stracie Heraklesa. 160 oraz J. Nocą dociera­ ją do ujścia rzeki Fasis i wiosłując pod prąd mają nareszcie z lewej strony miasto Aia. którą niegdyś Zeus otrzymał był od swej piastunki Adrastei.. Hellenika . 83 podkreśla aleksandryjski kontekst owej sceny. w którym sceny rozgrywające się w świecie bogów należą do konwencji gatunku i „żelaznego" repertuaiu związanych z nim twórców. by tam złożyć bogu ofiary. On też (a był synem Posejdona) został wybrany nowym sternikiem (w. Oto Hera i Atena od­ wiedzają Afrodytę64. Również W. gdy­ by Hera nie tchnęła odwagi w Ankaiosa. który nieoczekiwanie zmarł po krótkiej chorobie (w. Wszyscy razem udają się do świątyni Aresa. Mija noc i wkrótce nastaje upragniony poranek. Ale nie spoczął on tam samotnie. by poprosić ją o pomoc. 756). którego zrodziła sama Gaja. Podczas uczty w pa­ łacu Jazon przedstawił każdego ze swoich towarzyszy i opowiedział o rozkazie Peliasa oraz o tym. Steffen. Nie jest to łatwe zadanie. wyspie Aresa). błaga boha­ terów o pomoc. Erato (w. jaka wywiązała się pomiędzy nim i Jazonem. Okazuje się. Później wyjaśnia Jazon krewniakom cel wyprawy i oczekuje od nich pomocy. obiecuje dać mu złotą piłkę. a jednocześnie ma dzięki temu okazję „odro­ bić" — na własny swój sposób — kolejne zadanie epickie wynikające z tradycji eposu bohaterskiego. zob. Słynną k s i ę g ę t r z e c i ą poematu otwiera Apollonios osobnym prooimion. oraz poznać imiona Friksosowych synów (w. że tematem opowieści epickiej stanie się teraz uczucie. Oileusa. Jak stąd runo z powrotem do Jolkos Jazon sprowadził Dzięki miłości Medei. op. dzięki której osiągnięty zostanie cel wyprawy. Te­ raz dowiadują się Argonauci (i czytelnicy poematu). I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA przez Lykosa. 27. że Jazon jest z nimi spokrewniony. Ostatni dłuższy. Po tych wydarzeniach opadło Argonautów przygnębienie i byliby trwali w bezczynności. czcili „jak boga" (w. Rostropowicz. którego z domem Lykosa łączyły przyjacielskie związki. s. a nie był to jeszcze koniec nieszczęść. a także Telamona i Augiasa. że „boginie niczym nie różnią się od dam aleksan­ dryjskich" i wskazuje na szczególny charakter całej tej rodzajowej scenki rozgrywającej się na Olimpie.

syn Chalkiope. W trakcie powitalnej uczty Aje­ tes wypytuje wnuków o ich losy i każe przedstawić sobie cudzoziemców. Był bowiem pierwszym poetą epic­ kim. Dziewczyna nie może oderwać wzroku od Jazona. Natzel. zapłonęło w niej gorące uczucie. że może przypłacić je życiem. bezradny wobec zła. a za nim jego żona. że mnie nie ucieszy los ów nieszczęsny. że dopiero co wszyscy razem kosztowali potraw ze wspólnego stołu. Niechaj ginie. że towarzyszą mu myśli i spoj­ rzenie zakochanej w nim Medei (w. Owa modlitwa do Hekate to pierwszy z monologów Medei. jak Argonauci przyszli jemu i pozos­ tałym braciom z pomocą na wyspie Aresa. jak i w całym opisie dziewczęcego zakochania okazał się Apollonios i w tej scenie. proponuje. niczym płomień. Słuszność rady Argosa potwierdza znak od bogów. Iż on powróci do domu i złego losu uniknie. potomka Ajakosa. jak gdyby Jazon już był martwy. Jeśli dokona tego także Jazon. gdy Argo będzie mijać krainę Celtów (IV. 411-412. I. 286). i w wielu następnych. mistrzem nie lada. która zna się na czarach i potrafi na przykład „związać gwiazdy i boskie szlaki księżyca" (w. Gdy Jazon opuszcza pałac. W drzwiach pojawia się także Ajetes. 320-366). 395). nic dziwnego więc. Przez długi czas stał Jazon z oczyma wbitymi w ziemię. Po powrocie Jazona na statek Argonauci zastanawiają się. w tym samym dniu będzie mógł zabrać złote runo. wypuszczona przezeń strzała wbija się. Z jej piersi wyrywa się nawet szloch. Otóż zgodzi się wydać Jazonowi złote runo. a uzasadnienie dla takiego szczególnego współzawodnictwa jest dlań oczywiste: „nie godzi się. KAśa yvvaiKwv. że nie ma na świecie drugiego takiego mężczyzny. ażeby dobry mąż ustępował gorszemu mężowi" (w. to wprzódy Niechaj wie. by bohater bez przeszkód mógł do­ trzeć do pałacu Alkinoosa. Zarówno w jego kon­ strukcji. Argos pona­ wia swą propozycję. który przywołał Chalkiope. jaką gotują jego przekonaniom przysz­ łe zdarzenia. Apołloniosowy opis pałacu Ajetesa również jest nawiązaniem do Homerowego opisu pałacu Alkinoosa. Eidyia. Motyw taki wykorzysta później także Wergiliusz. Argos. by niewi­ dzialni dla mieszkańców miasta mogli dotrzeć do królewskiego pałacu65. 647-648). Albo niech lepiej śmierci uniknie. którego opi­ sowi poświęca Apollonios w. Widząc Argonautów. Podkreśla. że synowie Friksosa wspólnie z Argonautami chcą go pozbawić władzy. 421). S.A. pod serce Medei (w. z których wyrastają uzbrojeni mężowie. 533). co począć. a Apollonios odwoła się doń raz jeszcze. a po­ tem szedł. że byki lub sam Ajetes pozbawią go życia. Po krótkim namyśle Ajetes rezygnuje z pomysłu natychmiastowego zabicia gości. Następ­ nie sieje w ziemi zęby straszliwego węża. 487-488): . Właśnie Medea (a Hera zatrzymała ją w pałacu. że matka mogłaby pośredniczyć w pozyskaniu przychylności swej siostry. Tymczasem Eros wypełnia swoją misję. 264 265 . Wciąż dźwięczą jej w uszach słowa bohatera i obawia się. jak siedział. po czym Hera spowija ich obłokiem. który zaprzęga do pługa ziejące ogniem byki i orze Aresowe pole. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA mijają osobliwy „cmentarz Kolchów". Jazon w pojednawczej odpowiedzi stanowczo odrzuca królewskie oskarżenia i podkreśla. ale to dopiero pod piórem Apolloniosa i w postaci jego Medei epos dogonił erotika pathemata obec­ ne wcześniej w liryce i w tragedii. ale pod pewnym warunkiem. Trier 1992. Tymczasem w drodze powrotnej na okręt Argos. której jest kapłanką) wychodzi z komnaty swej siostry. wydała okrzyk. Medei. 298). Łzy spły­ wają jej po policzkach i powiada sama do siebie (w. że uda się do matki.. Gdybyśmy powrót do domu zawierzyć mieli niewiastom66. Już rankiem zaprzęga owe byki do pługa i (wieczorem) odpoczywa po tym żniwie. syna Ajsona i Telamona. by poprosić ją o pomoc. Inaczej Ajetes runa nie odda. a jej delikatne policzki oblewają się na przemian bielą i czerwienią (w. Już w Homerowej Nauzykai tliło się dziewczęce uczucie do Odyseusza. Podejrzewa. 448). Nastę­ puje radosne przywitanie matki z synami. daremną by była taka nadzieja. Jazon jednak stanowczo odrzuca tę propo­ zycję. 215-248. Argos zostaje z powrotem wysłany do miasta. wyróżnia się wśród wszystkich „urodą i wdziękiem". Jeśli zaś jest mu pisane. Bohater musi mianowicie uczynić to. postanawia zaś wypróbować ich męstwo. 464-470): Czemuż to mnie nieszczęsną ten ból ogarnia? Czy mąż ów Zginie jako najlepszy ze wszystkich lub jako najgorszy.. Gdy opuszcza komnatę. Gdyby nie to. oraz wyjaśnia cel przybycia Jazona do pała­ cu Ajetesa. i jest pewna. czcigodna bogini Perseis. Na temat roli niewiast w eposie Apolloniosa. gdzie Ajetes zwołał tymczasem Kolchów na naradę i przedstawił im swoje 66 Już w Odysei (VII. gdyż zwykle całymi dniami córka Ajetesa troszczy się o świątynię Hekate. ale uzupełnia ją dodatkowymi szczegółami wyjaśniając. się stało. opowiada (w. co może uczynić sam Ajetes. że tylko wypełnia boskie wyroki i polecenie Peliasa. 14-15) Atena okryła chmurą Odyseusza. Ajetesa ogarnia gniew. w jej sercu kłębią się miłosne udręki. 378). wreszcie zebrał się na odpowiedź i przyjął wyzwanie wiedząc. że ich wybawca w zamian za złote runo gotów jest siłą podpo­ rządkować wrogich Sauromatów władzy Ajetesa. po czym przedstawia obu gości. ponieważ (w.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Frauen in den „Argonautika" des Apollonios Rbodios. syn Chalkiope i Friksosa. Jazon pozostaje „męskim szowinistą" i nie dostrzega ironii. a po­ tem pokonuje ich w walce. kazałby obciąć im języki i obie ręce (w. Eneida. oraz po­ twierdza gotowość podbicia Sauromatów lub jakiegoś innego ludu (w. Przed oczyma wciąż ma wizerunek syna Ajsona. Niechby tak. który w tak udany sposób wprowadził miłość między „heroiczne" heksametry. zob. że byki go zgubią.

ze szkatułki weźmie także cu­ downą „prometejską" maść. który rozumiał mowę ptaków. Prosi zatem. po czym pyta syna Ajsona o jego drogę powrotną i o ową dziewczynę. bo jej dusza wez­ brana uczuciem ulatuje pod niebiosa — wraz ze służebnicami udaje się do pałacu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. że dniami i nocami. o której powstaniu i przygotowaniu opowiada Apollonios w dłuższej dygresji (w. a o czym zapomnieli towarzysze Jazona. tak jak ona będzie o nim pamiętała. o ile ujdzie z życiem. bo Hera już postanowiła. by pomogła Jazonowi. 68 Dla czytelnika poematu. Trzy razy podchodzi do drzwi komnaty i trzykrotnie zatrzymuje się przed nimi. wzbiera miłosnym uczuciem. który zna późniejsze dzieje kochanków. że znane z mitu późniejsze wydarzenia uczynią tę analogię jeszcze trafniejszą. W tym czasie Argos prosi matkę o pomoc. ażeby nie spełniła się przepowiednia. Jazon tymczasem opowiedział towarzyszom o wszystkim i przedstawił im plan Medei oraz pokazał „straszne farmakon". a Medea — jedynie ciałem. Wreszcie ukazał się jej syn Ajsona. Słowa Jazona zapadły głęboko w sercu dziewczyny. ale obie czynią to z różnych pobudek. Śni mianowicie. Medea stara się podjąć decyzję. a jej serce tłucze się w piersi jak skaczący tu i tam promyk słońca odbity od powierzchni falującej wody. Dziewczyna jest w rozterce. jakie otrzymał od dziewczyny. w. Jego słowa odnoszą skutek i Medea najpierw przekazuje mu czarowną maść. który w słowach zręcznych i w dobrze z psychologicznego (ale i retorycznego) punktu widzenia skonstruowanej przemowie poprosił dziewczynę o pomoc67. Tymczasem Jazon w towarzystwie Argosa i Mopsosa również udaje się do świątyni Hekate. wspaniale przez poetę odmalowanym monologu (w. po czym dodaje (w. to będzie przez wszystkich witana jak bo­ gini. Ajetes jest głęboko przekonany. będzie o niej pamiętał i opowiada Medei o swojej ojczyźnie i jej dziejach (tylko jakby unika pełniejszej odpowiedzi na temat lo­ sów przesławnej córki Pasifae). Wyznaje. która pomogła Tezeuszowi. bo jak najszybciej chce spotkać się z Jazonem. a Medea zapada w szcze­ gólny sen. Z uśmie­ chem przyjmuje Mopsos tę przestrogę i nakazuje Jazonowi samotnie udać się do świą­ tyni. Obiecuje zatem. W komnacie. Telamon i Aithalides udają się do króla Kolchów po 67 Pod koniec swej mowy przywołuje Jazon przykład Ariadny. wypłynie pomysł. ani ja nie jestem podobna do Ariadny (w. Pierwszy odezwał się Jazon (w. że Medea opuści Aię i przybędzie do Jolkos na zgubę Peliasa. bohater wyznaje zatem. Za czwartym razem wraca i pada na łóżko. tj. owo czarodziejskie prometheion. by wystrzegał się podstępów i złych zamiarów. który zapewni mu ochronę przed bykami. Ale Jazon nie zna przyszłości. Próżne są jej wahania. by pojąć ją za żonę. jakie szykuje dlań ktoś z jego rodu. 11271130): Nasze zaś łoże małżeńskie pościelisz w ślubnej komnacie.) przemilcza to. o Ariadnę. Na myśl o tym. aczkolwiek z rozmysłem w dalszej rozmowie (por. i nie przebierając w słowach rzekła to. na czym jej zależało. 975-1007). że Jazon niebawem odpłynie. Kiedy mijali czarną topolę. Oboje stanęli nie mogąc wypowiedzić ani słowa. jaką był niegdyś usłyszał od swego ojca. Dzięki zręcznemu kłamstwu udaje się Medei uzy­ skać to. dziewczyna pragnie zażyć truciznę. a także zgładzić synów Chal­ kiope. Odpowiedź Medei zawiera znamienne stwierdzenie: ani Ajetes. by wywiązać się z zadania. To Chalkiope prosi ją o to. Ko­ chankowie rozchodzą się. Jednak myśl o Hadesie i żal. 844-866). o której wspominał. jak się ma bohater posłużyć owym cudownym środkiem. gdzie Medea tęsknie go wypatruje. nacierając ciało wonnym olejkiem i przywdziewając piękną szatę. Hera zadbała o wspaniały wygląd bohatera i dar wymowy (w. by pamiętał imię Medei. 266 267 . Odpowiedź Jazona to niemal oświadczyny. że jeśli Medea zjawi się w Helladzie. że to od niej. po czym milk­ nie i zalewa się łzami. 923). 1107)68. ale troski płynące z uczucia do Jazona nie dają Medei zasnąć. 674-739). że nie ujrzy już więcej promieni Heliosa. że rankiem uda się do świątyni Hekate i da synowi Ajsona cudowny środek. Radosny Jazon powraca na statek. iż Jazon nie przyjechał po złote runo. ale po to. Jedna ze służebnic słyszy jej płacz i zaniepokojona sprowadza do niej Chalkiope. ponownie opadają ją wątpliwości. umawiając się na ponowne spotkanie w tym samym miej­ scu. zadba o swój wygląd spinając jasne włosy. 1007). Obie zmierzają w gruncie rzeczy do tego samego celu. odmienia jej decyzję. jakie wyznaczył mu Ajetes (w. i co powinien zrobić. Zakochana. by pomogła Jazonowi. ale targana sprzecznymi uczu­ ciami. co wiedzą nawet małe dzieci. 605). kryje się w tym stwierdzeniu pro­ rocze ostrzeżenie. pisana losu wyrokiem. Serce Jazona. Nocne ciemności spowijają ziemię. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA plany: po s'mierci Jazona należy uderzyć na Argonautów. zatroskanej o los swych dzieci. powiada. to Hera wpłynęła na bieg jej myśli. jeszcze się waha. mianowicie że zakochana niewiasta żadnego miłego słowa nie powie młodzieńcowi. Między siostrami toczy się osobliwa rozmowa (w. Póki nas śmierć nie obejmie. łzy cisną się do oczu dziewczyny. a dopiero po­ tem nawiązuje z nim rozmowę i szczegółowo wyjaśnia. ponieważ to dzięki niej powrócą Argonauci do domu. Heliosa. jedna z siedzących na niej wron za sprawą małżonki Zeusa odezwała się do Mopsosa. 771-801). która formułuje się w dłuższym. że niebezpieczeństwo wiąże się z synami Chal­ kiope (w. że chciałaby kiedyś jako gość odwiedzić Jazona. bohater w tym momencie nie wie. Zanim to nastąpi. 1074 n. Nic też innego nie zdoła rozdzielić nas w naszej miłości. 1027-1062). chyba nie tylko pod wpły­ wem dziewczęcych łez. gdzie schroniła się unikając spotkania z Chalkiope. gdy inni będą przysłuchiwać się rozmowie. Teraz czeka Medea niecierpliwie na wschód słońca. co córkę Minosa spotkało później ze strony ateńskiego herosa. Powiada on bo­ wiem. nie przypomina Minosa. Dziewczyna budzi się z krzykiem i postanawia udać się do komnaty siostry w nadziei. i 1097 n.

rozciągniętą w czasie na cały dzień. by o tym powiedzieć. Jazon przypomina sobie ostrzeżenie Fineusa. Ajetes przez całą noc wspólnie z najlepszymi spośród Kolchów zastanawiał się. Hera tymczasem obudziła w sercu Medei straszliwy lęk. dowodzona przez Apsyrtosa. W każdym razie takim królem. podniósł dziewczynę. czarodziejka słodkim głosem usypia potwora. gdy udaje się on wraz z tłumem Kolchów z powrotem do miasta. popłynęła w górę Istru i nawet wyprzedziła Argonautów na wysokości wyspy Peuke. ruszają w pogoń. Flota kolchidzka podzieliła się w pościgu. Patronka Małżeństw: zaiste W domu zgodnie z prawem uczynię cię mą małżonką. który pomny wskazówek Medei naciera maścią oręż i całe swe ciało. 1284 aż do końca III księgi. 69 268 269 . a dzisiejszego czytelnika może ów erudycyjny popis po prostu nieco nużyć. Jazon pierwszy zeskakuje ze statku na brzeg. Medea i Jazon udają się po złote runo. że Jazon podołał zadaniu nie bez po­ mocy jego własnych córek. gdyż inaczej na własnej skórze doświadczą jego strasznego gniewu. którą zamyka obrazem zatroskanego Ajetesa. zakłada złoty hełm. bierze tarczę i potężną włócznię (chyba tylko jeden Herakles mógłby się z Jazonem zmierzyć. Potem spiesznie opusz­ czają ów mroczny gaj Aresa. 70 Nie wiadomo. 1234). która znalazłaby tymczasowy azyl w świątyni Artemidy na jednej z wysp. jak wielką troskę cała ziemia Achajska i oni wszyscy są jej winni za okazaną pomoc. Argonauci znaleźli się w potrzasku69. nawet jeśli uda mu się zaprząc byki do jarzma (w. wróciwszy z wyprawy. iż do dziś zachowała się na brzegu owa świątynia. Spieszy nad brzeg rzeki. i burzą się myśli: Albo mam zaślepionej miłości ofiarą to nazwać. co konieczne. że ojciec już domyślił się jej udziału w całej sprawie. Najwyraźniej dochodzi do jakichś układów. miałby rozstrzygnąć jakiś „dzierżący prawo król"70 i zde­ cydować. co jej wcześniej obiecywał. Gdy świta. odwoławszy się też do zaklęcia i czarownego farmakon (w. Za sprawą Hery rezygnuje z samobójstwa i decyduje się na ucieczkę. niezwykła niewiasto. bardzo plastyczną i bogatą w rozmaite szczegóły. 159). która bierze Jazona na W trudnym położeniu jest także czytelnik poematu. stanąwszy zaś nad wodą. matce zostawia na pamiątkę dopiero co ścię­ ty warkocz i płacząc żegna się z domem. Syn Ajsona ucieszył się w swym sercu. przywdziewa na się Aresowy pancerz. Trzeba podkreślić. Uzbroiwszy się. Patrząc w oczy strzegą­ cej go bestii i przywołując na pomoc Hypnosa (a także Hekate). bo we mnie Słów brakuje. Widok runa budzi zrozumiały podziw Argonautów. Jej część. Tymczasem Ajetes na ry­ dwanie rusza w drogę. jak Kolchów lud opuszczała. Poeta wzbrania się przed opisem tego. 314). 95-98): Niechaj będzie. trzykrotnie wykrzykuje imię Frontisa. nagli do ucieczki. jej główną bohaterką będzie Medea: Sama teraz bogini opowiedz o bólu i planach Owej niewiasty z Kolchidy. jakie nakaza­ ła mu uczynić Medea. Tymczasem Ajetes i wszyscy Kolchowie wiedzą już o miłości Medei i o jej czy­ nach. ponieważ Apollonios już to przemilcza pewne wydarzenia. by przywiedli Medeę z powrotem (o runie zdaje się nie pamięać). który Ajetes daje im przekonany. udaje się w odosobnione miejsce. ale Argo zdążyła wypłynąć na pełne morze. czy ma powrócić do pałacu ojca. że w opisie drogi powrotnej Argonautów poeta ponownie ma nie­ wątpliwą okazję popisać się swoją znajomością etnografii i geografii. ty córko Dzeusowa. i złożyć Hekate konieczną ofiarę. podczas gdy ona sama staje obok zwierza i naciera jego łeb czarodziejską maścią. i pozostali Argonauci ze zdumieniem rozpoznają jej postać. bo Argonauci mogliby zatrzymać złote runo. 302). którą wznieśli tam Argonauci. natomiast od Jazona domaga się. podkreślając zarazem. Następnie każe Jazonowi zdjąć rozwieszone na dębie złote runo. Argonauci tymczasem dotarli do Paflagonii i ujścia rzeki Halys. 1190). który jako jedyny zna inną drogę. która jednak w pewnym momencie zawodzi i jego samego. by dopełnić praktyk. Tę wielce dramatyczną próbę. w którym zapowiada poeta nowy aspekt swej opowieści. obiecuje zdobyć złote runo. Zabiera ze sobą wszystkie czarowne farmaka ze szkatułki. i on. by wobec bogów i Argonautów potwierdził to. dodaje wszakże. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA „zębowy zasiew". wobec których Jazon raz jeszcze przyrzeka Medei małżeństwo. 349). gdzie Medea nakazuje złożyć ofiarę bogini Hekate. Gdy zapadła noc. co przedsięwziąć. a za nim Frontis wraz z Argosem. 240). by być świadkiem zmagań Jazona. już to poprzez rozmaite szczegóły topograficzne bynajmniej nie ułatwia lektury. brata Medei. Król żąda od swych poddanych. Ponownie otwiera ją osobne prooimion. że Jazon nie przeżyje próby. Niczym Ares lub Apollon idzie wykonać czekające go zadanie. najmłodszego z synów Friksosa. natomiast o dalszym losie Medei. Kiedy do ziemi helleńskiej dotrzemy. Jazon wziąwszy to. Niebawem tam docierają. Takie rozwiązanie budzi sprzeciw Medei. i rzekł (w. która klęczała u jego stóp. sam Dzeus Olimpjski Świadkiem przysięgi i Hera. co wówczas dziew­ czyna przygotowała (nikt nawet nie powinien być tego świadkiem). których trzeba się domyślać. czy może wraz z Argonautami popłynąć do Hellady (w. Jesz­ cze zatem tego samego dnia Kolchowie spuszczają na wodę ogromną flotę (w.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. korzystając z dobrej pogody i przychyl­ nych wiatrów (w. by Argonauci nie wracali tym samym szlakiem. w świetle następnych zdarzeń. dziewczyna przypuszcza. kto miałby być owym sędzią. Tymczasem dnieje. i za radą Argosa. która dzieliła rzekę (w. Medea prosi siostrzeńców o po­ moc. opisuje Apollonios od w. okaże się dopiero Alkinoos władający na wyspie Feaków. było dlań rzeczą niemal pewną. obierają kurs na rzekę nazywaną „Istros" (Dunaj). w. K s i ę g a c z w a r t a poematu jest pieśnią najdłuższą ze wszystkich znanych nam pieśni epickich (liczy 1781 wierszy!). Albo haniebną ucieczką.

to przygotowania do przeprawy i dalszej żeglugi. dlaczego w tak różnych i dalekich stronach mówi się o „znakach" pobytu Argo. by przerwał pracę w kuźni. oraz do Eola. w której Hera czyni ostre wymówki Zeusowi za jego spotkanie z matką Achillesa. 885-919. co kryje się pod określeniem eksargmata (dosł. która wprawdzie współczuje Medei i ostrzega ją przed zemstą Ajetesa. po czym na moment przerywa narrację kolejną apostrofą do Muz. a także do Hefajstosa. chcąc wyjaśnić. A tymczasem Argonauci widzieli już zarysy Gór Keraunijskich. 515: nazwa­ ni tak zostali ci Kolchowie. kierując się ku wyspie Elektris (Bursztynowej) leżącej nieopdodal ujścia rzeki Eridanos (w. ale także ze względu na szerszy kontekst mitologiczny i kontrast z Home­ rową sceną z Iiliady. bardzo gwałtowna. o mocnych rogach byka". a nawet zawierająca jakby pewien akcent osobisty. jaki Jazon otrzymał od Hypispyle). że układy z Apsyrtosem mają uśpić jego czujność. W opis ich dalszej żeglugi wplata poeta pewne szczegóły o charakterze geogra71 Apollonios nie oszczędza czytelnikowi szczegółów mordu. gdy Hera dowiedziała się o Zeusowych zamysłach i (pomagając Argonautom) zesłała gwał­ towny przeciwny wiatr. ani jej haniebnej ucieczki". Po rozmowie z Herą Tetyda porozumiewa sią z innymi Nereidami. że nie wcześniej wrócą Argonau­ ci do domu. Medea udziela jej odpowiedzi w języku Kolchów opowiadając w skrócie o tym. która dzieli się na trzy istotne sceny: pierwsza (w. A jak córka Ajetesa zgubiła Apsyrtosa. Nie ukryło się to jednak przed Kirke. Wskazuje na przewagę liczebną przeciwników i podkreśla. sprawcy ludzkich nieszczęść. kolejnym tematem pieśni (w. po czym śpieszy do Argonautów. Jazon tymczasem niczym „rzeźnik zabijający wielkiego. i jaka konieczność. którzy właśnie zajmują się rzu­ caniem dyskiem i strzelaniem z łuku. 506). inni osiedlili się na illyryjskim wybrzeżu. po czym ruszyli jeszcze tej samej nocy w dalszą drogę. bo Hera wysyła Irydę do Tetydy. ficznym i mitologicznym. 72 Rozmowa obu bogiń jest wielce interesująca nie tylko ze względu na ustalenia dotyczące udzie­ lenia pomocy Argonautom. który umoż­ liwiłby oddanie złotego runa i powrót — rzekomo porwanej przez synów Friksosa — Medei do Kolchidy. jakiż to uknuła podstęp. 480)71. to jednak oboje zgadzają się na ten plan (w. gotowa jest nawet spalić statek i zniszczyć wszystko. Przekazując mianowicie (za pośrednictwem heroldów) Apsyrtosowi wspaniałe podarunki (w tym płaszcz. I właśnie wówczas odzywa się tkwiąca w Argo cząstka dodońskiego dębu i objaśnia Argonautom Zeusowy gniew i Zeusową wolę (w. w. 560).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. gdzie jeszcze i teraz spoczywają razem ze zmarłymi Apsyrtami (w. sta­ nowi swoisty komentarz do powziętego przez kochanków (ale głównie przez Medeę) planu i jego rychłej realizacji. jak to zwykli czynić mordercy chcąc zmazać skrytobójstwo. a następnie sama rzu­ cić się w ogień. Z konieczności musimy teraz pominąć szczegóły związane z ich dalszą żeglugą (poecie były one potrzebne. co się wydarzyło. by zaprosić morską boginkę. Aition wyjaśniające pochodzenie Apsyrtów przedstawia poeta w dalszych wierszach (zob. gdy w świątynnym przedsionku oddawał ducha. a dopiero potem pyta o przyczynę ich przybycia w roli błagalników. o czym Apollonios opowie później. zwłoki zaś ukrył w ziemi. Przygotowania do niej odbywają się głównie na Olimpie. Wtrącona teraz przez poetę apostrofa do Erosa. 270 271 . Wystraszony Jazon stara się ją uspokoić łagodnymi słowy. trzecią zaś jest właściwa przeprawa (w. samotnie pośpieszył na spotka­ nie z Medeą. = kawałki mięsa ofiarnego ofiarowywane jako pierwociny). tam. Kirke najpierw dokonuje oczyszczalnego rytuału. cały rytuał jest dość makabryczny. a krew trysnęła z jego rany barwiąc czerwienią także peplos Medei. gdy Argo znajdzie się w jej po­ bliżu. 920-981). zanim nie oczyszczą się ze zmazy u czarodziejki Kirke mieszkającej na wy­ spie Aia (w. 591). W odpowiedzi na jego słowa Medea przedstawia plan działania i choć pierwsza wspomina o zabiciu Apsyrtosa. 753-884). Trudno powiedzieć. należy przekonać go. nie chcąc patrzeć na śmierć brata. jakie wiatry zadecydowały o dalszej żegludze. który bardzo szybko pokierował Argo z powrotem ku wyspie Elektris. która kazała Argonautom wracać do domu tak bardzo okrężną drogą. stało się to. i ukazując się tylko Peleusowi (na którego jest zresztą zagniewana) nakazuje podjąć rankiem przeprawę przez Plankty. ażeby dowiedzieć się. 659-752. jak powiada Apollonios. Kiedy Apsyrtos przypłynął nocą na świętą wyspę. Widziała ów mord Erynia. drugą stanowi spotkanie z Syrenami (w. Medea mówi o tym wszystkim „kipiąc z gniewu". Tak się dzieje. ale stara się przemilczeć mord dokonany na Apsyrtosie. na spotka­ nie72. Na znak po­ chodnią dany przez Medeę herosi-Argonauci rozprawili się z kolchidzką załogą statku. 355-390). na którym przypłynął Apsyrtos. Kolejny ważny epizod to przeprawa przez Plankty. Heros Jazon odciął zaś od trupa eksargmata. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA stronę i nie szczędzi mu przykrych i gorzkich słów przywołując swoje zasługi i nie­ dawne obietnice syna Ajsona (w. by ten z kolei wstrzymał wszelkie niepomyślne wiatry do czasu lą­ dowania Argonautów na wyspie Feaków. W czasie ich rozmowy wyskoczył Jazon z ukrycia z obnażonym mieszczem w dłoni. ponieważ „ani nie pochwala jej planów. żonę śmiertelnika Peleusa. pod którym ugięły się kolana. jeszcze inni. Przybycie Argonautów na wyspę Aia i ich pobyt u czarodziejki Kirke opisuje poeta w w. bo przez Morze Tyrreńskie wzdłuż wschodnich wybrzeży Italii aż do Libii) poprzestając na odnotowaniu tylko najistotniejszych jej etapów. by nocą przybył on do świątyni pod pozorem obmyślenia podstępu. Do jej pałacu udaje się tylko Jazon wspólnie z Medeą. Określenie naiwnego Apsyrtosa mia­ nem herosa i nazwanie herosem Jazona w tej scenie może być traktowane jako jeden z przejawów „deheroizacji" wizerunku epickiego bohatera. Medea tylko odwróciła wzrok. 421). ale jednocześnie każe jej opuścić pałac „razem z tym obcym". ciął Apsyrtosa. na wyspie Drepane). którzy zamieszkali na tej ziemi obawiając się powrotu do królestwa Ajetesa. by wpleść rozmaite aitia i w pewnym sensie uporządko­ wać i wyjaśnić ową tradycję. trzykrotnie polizał sączącą się krew i trzykrotnie ją wypluł. 451). Otóż sam Zeus zagniewany za śmierć Apsyrtosa postanowił.

Alkinoos stara się zaże­ gnać zbrojny konflikt. którą zamieszkiwali Feakowie rządzeni przez króla Alkinoosa i jego małżonkę. przepłynęli obok Syren73 (jeden tylko Butes uległ ich czarownej pieśni. a na dodatek zginął wówczas Kanthos. Rozmowę pdjął z nimi Orfeusz. a jedna z nich. Eufemos. wówczas ukazał im się sam szerokowładny Tryton. który mie­ li ze sobą. natknęli się wówczas na wydającego ostatnie tchnienie węża Ladona. Kiedy wszyscy zastanawiali się nad zna­ czeniem słów boginek. choć nieobecny. 1695. który poprosił o wskazanie wody. Towarzysze pochowali go uroczyście (w. Gdy nastała noc. po czym oddalił się chyżym. które się nad nimi zlitowały. W tym samym dniu zgi­ nął także Mopsos. Nastrój radości szybko zakłóciła ta część floty kolchidzkiej. Zatem przez dwanaście dni i nocy w nadludzkim trudzie dźwigali Argonauci statek na swych plecach. co czy­ nić. Mają nawet nadzieję. opisu­ je poeta w dłuższym epizodzie (w. 1536). pełnej dynamicznego. 86 uważa. przez które przeprawili się tylko dzięki pomocy Tetydy i innych Nereid (Hefajstos. Stały one nieopdal i zawodziły. i niebawem dopłynęli do wyspy Drepane (Homerowej Scherii). uwieńczony zaślubinami Jazona z Medeą. Objawiwszy tę Zob. cit. odwołując się do stosownych zaklęć i magicznej siły swego spojrzenia (w. ga­ lopem. że go gdzieś tu spotkają. Weselnym pieśniom towarzyszyła muzyka Orfeusza. 1983. 1691). wyraz o niejasnym znaczeniu. to nie będzie jej odbierał małżonkowi. Filomata 354. Już byli na wysokości Peloponezu. grożąc też przybyciem samego Ajetesa. Oto z morza wyskoczył ogromny rumak.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Appel. dzięki grze i pieśni śpiewanej przez Orfeusza. zniknęły boginie. 1637). s. że Apollonios ma tutaj „przed oczyma piękny opis zaćmienia słońca u Archilocha". trzeba zwrócić ją ojcu. w komnacie małżeńskiej królewska para zastanawia się nad tym. 1236). Alkinoos wier­ ny był swemu postanowieniu i nie dbał o gniew Ajetesa. którego podczas próby uprowadzenia bydła dla wygłodniałych Argonautów zabił mieczem pasterz Kafauros (poniósł on za to śmierć z rąk Argonautów. 1499). natomiast Kolchowie w obawie przed swym królem proszą. którego ukąsiła straszna żmija. Rankiem udał się Alkinoos do Argonautów. 1362). że tak długo trudziła się w ich sprawie nosząc ich w swym „brzuchu". 74 272 273 . Próżno błądzą po bezludnym wybrzeżu. Tym­ czasem wieść o weselu rozeszła się (za sprawę Hery i nimf) po całym mieście. Arete broni sprawy Medei i Alkinoos podejmuje ważną decyzję. który. Nie mogli jednak znaleźć wyjścia z Jeziora Trytonis na pełne morze. 982-1222). aż dotarli do Zatoki Syrty u wybrzeży afrykańskich (w. który wskazują ślady końskich kopyt. w. jeśli zaś dzieli łoże z mężczyzną. Tamże podążyli Argonauci. stróża złotych jabłek Hesperyd. wówczas zobaczyli dziw. Przez dziewięć nocy i tyleż dni gnała ich statek. Pojął wówczas Jazon sens przepowiedni: trzeba na własnych ramionach prze­ nieść „matkującą" im do tej pory Argo w kierunku. Widok herosów i muzyczne popisy Orfeusza wzbudzają powszechny podziw. by ugasić pragnienie. po czym nabrawszy zapasów wody płyną dalej. Daremnie jednak. znaleźli źródło. określający tu zapewne ciemność wynikłą z zaćmienia słońca)74. opowiedziała (w. a Medea prosi o pomoc Arete i każdego z Argonautów. Wszystkie trzy Hesperydy zamieniły się wówczas w drzewa. zagadkową wyrocznię.. Po siedmiu dniach opuszczają Argonauci gościnną Drepane. który zadowolony z podarunku odwzajemnił się udzieleniem szczegółowych wskazówek na dalszą drogę (ponadto Eufemos wziął z jego rąk grudkę ziemi). Kiedy zapadł w sen. niesławnie i nie wykonawszy zadania. by w intencji powrotu poświęcili tamtejszym bóstwom wielki trójnóg Apollona. gdy potężna burza pognała ich ku Libii. Pustynny krajobraz spra­ wia na nich przygnębiające wrażenie. na których pasły się stada Heliosa. W. Jeśli Medea jest jeszcze dziewicą. z drugiej zaś (pomiędzy nimi?) ska­ liste Plankty. by obwieścić swoje postanowienie. I byliby zapewne tam zginęli. skąd chcą dotrzeć na Kretę (w. niczym wiatr. raz jeszcze ich uratował. W sa­ mo południe zjawiły się przed Jazonem i wyjawiły mu warunki ocalenia: Argonauci muszą odwdzięczyć się matce za to. a rankiem wznoszą tam świątynię na cześć Ateny Minojskiej (w. ujrzeli z jednej strony Skyłlę i Charybdę. Jednak spiżowy Talos ciskając skałami utrudnia im zakotwiczenie w porcie diktajskim. Rozpoczyna się najobszerniejszy w tej księdze poematu libijski epizod przygód Argonautów. aż dotarli do Jeziora Trytonis. Steffen. w. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA a kiedy Argonauci bezpiecznie. którego zabił Herakles. Aigle. Arete. 1670). który przepłynęła przez Kyanejskie Skały i zjawiła się z żąda­ niem wydania Medei. Hera i Atena przyglądają się tej dramatycznej scenie. Ale nie było im jesz­ cze dane osiągnąć ziemi achajskiej. Argonauci przybijają do brzegu. Szybko przepłynęli Argonauci obok łąk Trinakii. gdyby nie boginki libijskie. Gdy zeszli z trójnogiem na brzeg. s. Jazon wznosi modły do Apollona obiecując W. a kiedy wrócili na statek. Wówczas ogarnia ich niezwykła ciemność (nazywana katouladą. Wówczas Orfeusz zaproponował. Arete przez posłańca powiadamia syna Ajsona o królewskim postanowieniu. które uświetniła obecność nimf przy­ słanych w tym celu przez Herę. z wdzięcznością wspominając Heraklesa. a Jazon wezwał wszystkich na naradę i opo­ wiedział szczegółowo o zdarzeniu (w. dokąd się udał. Wówczas Medea oczarowuje go. Po dłuższej żegludze i wiosłowania docierają Argonauci do wyspy Karpathos. i w tym celu pię­ ciu bohaterów (dwaj Boreadzi. op. uga­ sili pragnienie. Pobyt Argonautów na tej wyspie. Ich położenie jest rzeczywiście rozpaczliwe. ale ostatecznie uratowała go Afrodyta). gdy tylko Amfitryta uwolni rydwan Posejdona. by władca pozwolił im pozostać na wyspie. otrząsnął się z morskiej wody. tanecznego ruchu). Lynkeus i Kanthos) udaje się na poszukiwa­ nie herosa. 93-104. 1432-1449) o pobycie Heraklesa i jego uczynku i wskazała. Jeszcze tej samej nocy odbyły się zaślubiny. spróbowali pożeglować dalej. Zagadka Syren. Gdy spragnieni rozeszli się w poszukiwaniu źródła słodkiej wody.

potem zaś wzdłuż wybrzeży Euboi. naz­ wanej później Therą. Takie przewartościo­ wanie filologicznych opinii wiąże się przede wszystkim z tym. gdzie mianowicie byłoby lepiej posta­ wić kropkę kończącą poemat? Wydaje się więc. goły. [w:] Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. którzy uważają. s. Pieśni te niechaj zaś z roku na rok słodszymi się stają 1775 Ludziom. Apollonios. Argonautika I. ed. Quellenforschung. 81 n. wręcz lapidarnego. K. w których znaleźć można informacje na temat określonego wycinka tego zagadnienia. Zasadzie tej pozo­ stał zatem wierny. 1763) i płyną na Eginę. Jaśniejącego). cit. The Argonautica of Apollonius Rhodius. Steffena. witth Introduction and Commentary by G. 12: „To enumerate the probable and possible sources of the poem would be to enumerate the greater part of Greek literaturę". i o niektórych postaciach związanych z tym kręgiem mitycznych opowieści. Rostropowicz. których znaczną część objaśniło współ­ czesne tzw. s. Następnie udają się w dalszą podróż (Apollonios ma okazję opowiedzieć jeszcze jedno aition o powstaniu z grudki ziem wyspy Kalliste. Bartol i J. Mooney. Aczkolwiek w dawniejszej tzw. Koło wydarzeń się zamyka tworząc kompozycyjny pierścień. których autorzy zajmowali się egzegezą najrozmaitszych wątków i szczegółów dotyczących wyprawy Argonautów. w. że „zakończenie eposu zostało przez poetę [. * Tymi słowami kończy Apollonios opis wyprawy Argonautów. która jest naj­ starszym.. 18. jak należy je potraktować. Jednak słusznie podkreślał to swego czasu G. Argonauci wznoszą tam ołtarz na cześć Apollona Aigletesa (tj. A. op. która stano­ wiła tło całego dzieła. najlepsi. że poeta wielokrotnie w swej opowieści pośrednio dy­ stansował się od opowiadania £v Kai 6tqv£i<ec {hen kai dienekeś). dyktowanej w dużej mierze osobliwą pogonią za aitiami i erudycyjnym popisem. s. że nie dbał o szcze75 Tak uważa J. być może.W. Od. jego nazbyt epizodycznej. Dublin 1912. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA mu wspaniałe dary. oczekiwany. op. 1730). a nawet dygresyjnej struktury. oczywiście. Tym niemniej trudno dziwić się. jako że żadne zadanie już was nie czekało.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 1772). ni żadna wówczas wichura Nie rozszalała się. dostępnym nam. tzw. 985)76. i że nie w pełni wywiązał się z realizacji wybranego tematu). bo już dotarłem do kresu waszych przesławnych Trudów. a że łakniemy jeszcze jakiejś „kropki nad i". Czy poeta sam już poczuł się znużony opracowywanym tematem. kto pierwszy zaczerpnie wody i przyniesie ją na statek) późniejszy agon. s. 274 275 . punkt wyjścia jest zarazem punktem doj­ ścia. Dodajmy. 36. Rostropowicz. autorstwa.. 1780 Aulis mijając oraz siedziby Lokrów Opunckich. Ale wówczas powstałoby trudne pytanie. 78 77 Na temat aleksandrynizmu Apolloniosa zob. Iżby — radośnie witani — osiągnąć brzeg Pagasyjski. że próba wyliczenia prawdopodobnych lub możliwych źródeł poematu oznaczałaby wy­ liczenie znaczniejszej części greckiej literatury77. Apollonios nie był. tj. pod red. Rzucają przy niej kotwicę i nagle powraca światło słonecz­ ne. w którym o zwycięstwo walczyć będą synowie Myrmidonów (w. może to przemawiać tylko na korzyść poety i sposobu traktowania przezeń mitycznej materii. Poematy Naupaktyjskie). Z polskich prac.. poeta zresztą bynajmniej tego nie ukrywa. bóstw potomkowie. czy może zabrakło mu weny na stwo­ rzenie końca godnego całości dzieła? A może właśnie takie raptowne zakończenie na­ leży uważać raczej za jeszcze jeden przejaw dyscypliny twórczej poety? Z pewnością odczuwamy pewien niedosyt i chętnie posłuchalibyśmy o jakimś dalszym ciągu wyda­ rzeń. 13-16 (rozdział zatytułowany: Mit o Argonautach przed Apolloniosem z Rodos). Zob. że wokół takiego. IV Oda Pytyjska Pindara. zob. Karkinosa z Naupaktos. s. 70. IV. opisany przez Apolloniosa następująco: Bądźcie dla mnie łaskawi. to jednak obecnie zdecydowanie zaczyna przeważać pogląd o spójności Apolloniosowego dzieła. oprawione wszakże w troskliwie dobrane ramy. rzekomo potomka Eufemosa. pierwszym twórcą. także cytowane już studium W. „opowiadania ca­ łości od początku do końca" (co zresztą bynajmniej nie oznacza. hydroforie. kierownik biblio­ teki aleksandryjskiej i poeta doctus. bez wątpienia korzystał zatem przy tworzeniu po­ ematu z bardzo wielu i bardzo różnych źródeł. zakoń­ czenia rozgorzał spór między filologami. Zachowała się natomiast uło­ żona na cześć króla Arkesilaosa. który za kanwę poematu wybrał mit związany z wyprawą po złote runo (już u Homera słyszymy o „Argo będącej przedmiotem zainteresowania wszystkich". Danielewicza. por. zwł. ale tematem tak­ że wielu naukowych studiów.. że w tej kwestii należy przychylić się do poglądów tych badaczy. 1980. litera­ turze przedmiotu można znaleźć zarzuty dotyczące konstrukcyjnej jedności poematu. 44. Poznań 1997. że coraz lepiej umiemy wniknąć w poetycki zamysł poety i dostrzec coraz więcej wewnętrznych powiązań łączących 76 Tylko dla przykładu można by tu przywołać niezachowane Koryntkiaka Eumelosa z Koryntu lub Naupaktia epe (tj. s. tamże zestawione zostały charakterystyczne opinie na temat zakończenia poematu. Szastyńska-Siemion. I oto następuje. XII. gdzie z kolei inicjują (urządzając za­ wody. por. ale zaskakująco krótki finał podróży Argonautów. poetyckim opracowaniem mitu. s. który przy­ najmniej część utworu poświęcić miał opowieści o wyprawie Argonautów. 70-78 oraz J. maleń­ ka wyspa zwana Hippouris. Pieśń o wyprawie Argo­ nautów. ale bezpieczni obok Kekropskiej Ziemi płynęliście. iż miał na tym polu poprzedników. że coraz lepsze jest na­ sze rozumienie konwencji poetyki aleksandryjskiej78. Mooney. Zresztą mit ten należał z pewnością do kręgu bardzo popularnych opowieści i był przedmiotem zainteresowań nie tylko twórców i odbiorców literatury. samej zaś wysepce nadają nazwę Anafe. zob. Tematyka argonautyczna w epigramach greckich.] starannie przemyślane". 43-56. cit. Dają też początek zwyczajowi towarzyszącemu skła­ daniu ofiar Apollonowi (w. że „pod każdym względem doskonale harmonizuje z po­ czątkiem dzieła"75. Filomata 341. Gdyście z Eginy ruszyli. Oczom Argonautów ukazuje się wówczas jedna ze Sporad.

że Argonautika „nicht nur. jakim jest książka Ch. jakby mimochodem. wręcz „antyherosa". ro­ zumieć jej nastrój i momenty bezradności. op. 31-55. Petscha Die Argonautika des Apollonios von Rhodos. Thiel Aietes der Krieger —Jason der Sieger. 60). wniknąć w wewnętrzny stan ducha danej postaci. czyli „przerzutnię" pewnych elementów inte- 276 277 . uosobienie „ambiwalen­ tnego bahaterstwa" lub mądrego dyplomaty. czerpane z obserwacji życia codziennego. który pozwala. Dodajmy. świecie niewiast i mężczyzn.in. nawet stosunkowo dokładnie. w precyzyjnym opisie elementu jakiejś całości i w pewnej predylekcji do konstruowania miniscenek. Pamiętamy też. 433). Bo także na poziomie języka i stylu wiedzie on szczególnego rodzaju dyskurs przede wszystkim z tradycyją homerycką. ale i demo­ nicznej Medei. jak już była o tym mowa. wśród których dostrzegamy przede wszystkim Jazona.. próba charakterystyki naturalnie nie wyczerpuje możliwości spoglądania na Jazona z kilku różnych punktów widzenia82). a nawet bezpośredni w nich udział. s. Munchen MCMLXVIII. oryginalny. najnowsze opracowanie tego zagadnienia. na przykład. umie jednocześnie zadbać o jego szczególny realizm. Widać. dzięki czemu traci ona rysy mitologicznego monumentalizmu a zyskuje na prawdziwości. sondern trotz des aufSerlich oft so zentrifugal erscheinenden Geschehensverlaufes und Berichtsstils auch inhaltlich eine Einheit bilden" (s. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA poszczególne partie poematu nie tylko na płaszczyźnie formalno-strukturalnej. Udaje się to poecie osiągnąć na kilku płaszczyznach. zob. wręcz „rodzajowy" obrazek grających w kostki Erosa i Ganimedesa należy do najsłynniejszych miniscen eposu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Stuttgart 1996 (Palingenesia Bd. Plastycznie i nastrojowo umie poeta również oddać barwy zapadającej nocy i niosące nadzieję poranki. Niewątpliwie najwięcej pochwał zbierała zawsze III księga poematu. że również na poziomie metryki wprowadza Apollo­ nios do układu heksametrów pewne zmiany. nie należy jednak pytać poety o liczbę „smo­ czych" zębów (nawiązuje ta uwaga do treści komentarza. rea­ listyczny w opisie. Jednak lektura poematu. naszą uwagę na ważne mgnienie oka przykuwa wówczas sędziwa kapłanka Artemidy. Kiedy. 265). jaką im poeta zaproponował. które bez sięgnięcia do specjalistycznej literatury umykają naszemu ro­ zumieniu. i uchwycić przesłanki jego jednolitej koncepcji79. umiejących docenić programową uczoność poematu. cit. Trzeba też podkreślić. inni natomiast akcentują ory­ ginalność jego wizerunku81 jako „bohatera hellenistycznego". Zum Heldenbild im hellenistischen Epos. ma u Apolloniosa pozór zgoła konkretnych czarodziejskich praktyk. s. członka grupy. 81 Znaczący jest np. gdy dokonuje on heroicznych czynów. na przykład. tzw. Jason as Love-bero in Apollonios' Argonautika. wie von der Forschung langst festgestellt. na przykład. z konieczności bardzo okrojona. 2-6. GRBS 10. bo to w niej przede wszystkim stworzył Apollonios oryginalny — zwłaszcza na tle tradycyjnego wizerunku córki Ajetesa jako dzieciobójczyni. 80 79 wszystkich kierują się ku bohaterowi. s. mające wpływ na toczące się wydarzenia. Ich odmienne od „homeryckich" wizerunki oraz stosunkowo często odnotowywane w poemacie elementy kultu bogów. znalazł poeta miejsce również dla takich scen (nakreślonych głównie w porównaniach). z istoty rzeczy tajemniczy i niezwykły. być świad­ kiem procesu podejmowania przez nią decyzji. że w owym świecie heroin i herosów. Ch. nie jest rzeczą łatwą. Untersucbungen zum Problem der einbeitlichen Konzeption des Inhalts. czyli w swych obszernych Noten zu den Argonautika des Apollonios. a nakreślony. jako że ze szczególnym upodobaniem stosuje. część filologów widzi w tej postaci zgoła nieheroiczną figurę. ale nie stroniąc zarazem od aluzji do twórczości współcze­ snych mu literatów. o uciętym i zło­ żonym na łóżku warkoczu Medei. Po­ zwala nam. tytuł jednej z publikacji poświęconej synowi Ajsona. Autorka tej pracy również nie dochodzi do jednoznacznych wniosków („Doch ist auch ein aporetischer SchluE ein durchaus positives Ergebnis. 86). i to nawet wówczas. formal-strukturell. Herter. 43. Jego ocena nie jest wszakże jednoznaczna. Także inne niewieście postaci80 są u niego bardzo plastycznie naszkicowane i swoją wyrazistą oso­ bowością wyróżniają się w zestawieniu z sylwetkami bohaterów eposu. Również widoczna u poety znajomość świata przyro­ dy i wrażliwość na jego piękno oraz umiejętność opisu rozmaitych zjawisk natury czyni świat przedstawiony w poemacie bardziej realistycznym. z których na plan pierwszy wysuwają się boginie (Zeus i Mojra zachowują wszakże swoją nadrzędną pozycję). a jej miłość do Jazona podniósł do rangi tematu epickiego. wykreślić na mapie szlak wędrówki Ar­ gonautów. Frankel opatrzył wiersz 1183 z III kięgi poematu w swojej — skądinąd jednej z najważniejszych w ogóle prac dotyczących całego dzieła — książce. 1969.. enjambement. obserwować dręczące ją rozterki. jakim H. pomimo całej baśniowej scenerii poematu. s. W podsumowaniu wyników swych badań autor stwierdza m. że Apollonios z pewnością adresował swe dzieło do wąskiego grona odbiorców. Stuttgart 1999 (Hermes-Einzelschriften 80).R. na bardziej ludzkim jej wizerunku. również w pewnym sensie współtworzą realistyczną perspektywę dzieła. Skonstruowanie zatem tak wieloznacznego wize­ runku bohatera jest również dowodem literackiego kunsztu Apolloniosa. wie wir seit Platon wissen". 83 Jak to dowcipnie podkreśla H. Do świata realnego odnoszą się także przywoływane w poemacie porównania. Beye. całe Jolkos żegna Jazona i oczy Zob. s. których bohaterami stają się postaci z tła lub szczegóły83 wydobyte z cienia. który siłę traktuje jako ostateczną możli­ wość rozwiązywania konfliktów (przytoczona tu. Apollonios. na przykład. związane z rzeczywistymi praktykami religijnymi i sferą auten­ tycznego sacrum. — portret dziewczęcej. Specyficzny jest także świat bogów. których bohaterami są postaci dzieci. ale także na poziomie tres'ci dzieła. którzy ponadto po­ trafili rozszyfrować zasady owej gry literackiej. Uwidacznia się on także w drobiazgach. Trudną barierę dla czytelnika stanowi bowiem sam tekst utworu nasycony erudycyjnymi szczegółami. 82 Sumaryczny przegląd stanowisk zanleźć można w książce K. Ponadto czyni go bar­ dziej wiarygodnym osadzony w konkretnych realiach geograficzny kontekst dzieła. postaci bliższej zwykłe­ mu śmiertelnikowi (człowieka „jak ty i ja"). Nawet świat magii.

Jason and the Golden Fleece (The Argonautica). a mniej więcej połowa Homerowych heksametrów kończy się wraz z końcem zdania. jako że z postacią Heraklesa łączone było pocho­ dzenie członków podówczas panujących rodów królewskich. tj. Do takiego wniosku prowadzi polskiego uczonego interpretacja jedy­ nego dłuższego fragmentu poezji Rianosa (21 heksametrów = fr. być może z miasta Bene. 1-2. około 3/4 wszystkich wierszy zbiega się z jakąś naturalną pauzą syntaktyczną. 263). Hezjoda i Archilocha. ex incerto poemate). 941-945). poszła w zapomnienie. with introduction and explanatory notes by R. z której wynikałoby. 1996. 280) 'HEOOCKAEOC. a dubia pozostają fr. że część jego uwag krytycznych została przejęta przez najlepszych aleksandryjskich znawców Homerowej poezji. s. a zatem możemy datować go mniej więcej na pierwszą połowę III wieku86. dzięki której znaczna część interpreta­ cyjnych zagadek znajduje rozwiązanie85. A. Waleriusz Flakkus) i greckich (np.] Diotimosa z Adramyttion . 923 i 946. Bd 1. Stuttgart 1993. że poemat Apolloniosa z pewnością nie przemówi doń pełnym swym głosem. a więc Homera. Oprócz prac przywołanych już w przypisach. Klinger (zob. Eos 26. Życiowa droga Rianosa byłaby zatem budują­ cym przykładem świadczącym o tym. F. będzie to oznaczało. Pozostaje nam jeszcze krótko wspomnieć o innych dziełach Apolloniosa. że losy Rianosa były zgoła niezwyczajne. Apollonios von Rhodos. być może Rianosowi przypisać nale­ ży także fr.) oraz ułożonego w cholijambach utworu poświęconego Kanobosowi (por. M. bo słyszymy. które dotyczyły najznakomitszych poetów doby archaicznej. Alex. Kiedy żył Rhianos?. historyczno-literackich pracach. 275) dwuwierszowego epigramu. Na szczęście można dzisiaj się­ gnąć do bardzo bogatej literatury przedmiotu. tenże. s. Apollonius' Argonautica: a Callimachean Epic. aczkolwiek nam takim się właśnie jawi. Kwintus ze Smyrny. Trudach Heraklesa — W. R. fr. wyraźnie widoczny zwłaszcza w dziełach późniejszych epików łacińskich (np. należy zatem mocno to podkreślić. 1 Powell. Knidos i in. Oxford 1993. Miinchen 1994. ale najprawdopodobniej nieco młodszym odeń poetą. Hunter. zdaniem W. 1505 n. Leiden—New York—Koln 1994 (Mnemosyne Suppl. Margolies DeForest. Maehler. ale nie od­ grywały one tej roli. Stacjusz. Darmstadt 1996. 85 SĄ literatów. por. Nonnos z Panopolis). także Herakles zabijający lwa). Sinko (11/1. Na jego traktat zatytułowany Iloóc Znvó5otov (Pros Zenodoton. i to na tyle udane. 877. 79-84) uważał. że poeta należał „do najstarszej generacji działaczy aleksandryjskich" (s. stał się gramatykiem" (tj. który umarł w 283 r. da się powiązać z postępowaniem Demetriosa Poliorketesa. 84). Index perborum in Apollonium Rhodium. był R i a n o s (Ptavóc) rodem z Krety. Rodos. iż dzięki nauce można wykuć swój przyszły los i zyskać od niego szczególną rekompensatę wcześniejszych niepowodzeń. Miał być współczesnym Eratostenesa. a później. Translated.). s. IV. poemat opowiadający o losach i dokonaniach He­ raklesa od momentu jego narodzin aż po apoteozę herosa87. W cytowanej pracy zamieścił W. co we współczesnych (ok. Erzdhlung und Beschreibung in den Argoanautika des ApolloniosRhodios. Ein Beitrag zur Poetik des hellenistischen Epos. Lexicon in Apollonii Rhodii Argonautica.A. studia i różne lexica dotyczące tego poematu. ubersetzt und erlautert von R. Czytamy tam mianowicie. Z drugiej strony należy jednak podkreślić. że był starszy od Apolloniosa. Jak pisze T. 88 Świadectwa odnoszące się do Rianosa i fragmenty jego twórczości znaleźć można u Powella. Twórczość ta. Współczesnym Apolloniosa. Hildesheim Ziirich— New York 1983. Reich. Natzel-Glei. filo­ logiem). jako nowszą literaturę podstawową (naturalnie w wyborze) należy tu wymienić przede wszystkim edycje Argonautika oraz komentarze. Być może osobną pracę poświęcił nasz poeta Antymachowi. Eposem mitologicznym była jego 'HodKAeia (Herakleia). z których nic się nie zachowało. tzn. 1932. Apollonios dopuszcza łącznie 26 różnych form heksametru (z tego 11 pojawia się najczęściej). Echoes and Imitations ofEarly Epic in Apollonius Rbodius. iż przygotował on (zapewne w Alek­ sandrii?) wydanie pieśni Homera. a%Aa [Herakleous athla. Hunter.. że heraklejski mit w epoce helleni­ stycznej stał się „dworskim mitem". Rengakos. Thiel. bowiem nie był to homo unius libri. Zachowała się o nim bardzo lakoniczna notatka w Księdze Suda. by M. Argonautika. Z 14 ksiąg owego dzieła zachował się dziś jeden tylko wiersz. Natomiast Argonau­ tika przysporzyły Apolloniosowi niemałej sławy i wywarły znaczący wpływ na wielu Natomiast u Homera. co zresztą wiąże się bezpośrednio z ustną techniką komponowania poezji. ale przypisywanie mu autorstwa za­ chowanego w Antologii Palatyńskiej (XI. Reasumując. oraz w SH. Das Argonautenepos. Leiden 1994 (Mnemosyne Suppl. Ponadto zajmował się Apollonios zapewne tworzeniem epigramatów. Było to rze­ czywiście mega biblion stojące w pewnej sprzeczności z literackimi zapatrywaniami Kallimacha i z nowomodnym opracowaniem tematów zaczerpniętych z heraklejskiego mitu np. 142). K.. iż był on niegdyś „strażnikiem palestry i niewolnikiem. Słyszymy również o kilku jego naukowych. Klinger pro­ zaiczny przekład owego fragmentu utworu Rianosa. A Commentary on Apollonius Rbodius Argonautica III 1-471. Coli.. Otóż wiemy. Campbell. jest atrybucją bardzo wątpliwą. że jeśli do lektury poematu przystąpi czytelnik bez należytego przygotowania. praca jeszcze nie ukończona). szp. czyli poetyckich opowieści o zakładaniu róż­ nych miast (Aleksandria. a więc: Apollonios ofRhodes. Apollonios Rhodios unddie antike Homererkldrung. Utwór powstał zapewne już po śmierci Demetriosa. Był Rianos twórcą wielu obszernych epickich poematów. i to podejrzanej autentyczności88. „Nie brakowało tam i miłostek bohatera z chłopcami. W. będącego napastliwą krytyką Kallimachowych Aitiów. czyli „Przeciwko Zenodotowi") kilka razy powołują się scholiaści Homera. 87 86 278 279 . 9-21. DNP. 141). hrsg. Amsterdam 1991 (ukazały się dopiero pierwsze tomiki. zdobywszy wykształcenie. Glei und S. zob.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.. który za pobudkę wszystkich prac Heraklesa podawał jego miłość do Eurysteusa".. tenże.. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA gralnej całostki wypowiedzi tekstowej poza obręb jednego lub nawet kilku wierszy84. przez Teokryta [Herakliskos lub Hylas. 715 i 716 (jak zaznaczają to wydawcy. nie licząc rzeczywiście skromnych jej fragmentów. że był on także autorem rozmaitych ktiseis. Klingera. którego treść. tj. curavit et emendavit H. A stał się poeta bardzo dobrym filologiem. Leiden 1981. Bd. podczas gdy u Homera znaleźć można 32 rodzaje heksametru (z tego 22 rodzaje pojawiają się u arcypoety najczęściej). a i sam Aleksander Podzielając zdanie U. Wergiliusz. von Wilamowitza-Moellendorffa.

26-30. a mianowicie Axcui<d (Achaika). " Lesky 1. została zestawiona najważniejsza literatura przedmiotu). Lang.. op. Opowieści Messeńskie).S. Hutchinsona (zob. Sinki (II. Księdze Suddn. Bohaterem eposu uczynił Rianos Arystomenesa. s. s. 1965.. Bd. cit. W. 42). obejmującego niegdyś sześć ksiąg. Eposami o charakterze geograficzno-etnograficznym były inne dzieła Rianosa. opisując Messenię w IV księdze swych Wędrówek po Helladzie.. Jego Messeniaka możemy więc określić mianem eposu bohatersko-historycznego i domyślać się. Z twórczością te­ go poety wkraczamy już w obszary hellenistycznego eposu dydaktycznego i przenosi­ my się jednocześnie do innego centrum politycznego i kulturalnego owej epoki. 1. Aratus. with Introduction. s. Phaenomena. Jeśli chodzi o czas. przet. J. s. 6. któiy osobne studium poświęcił w niej Aratosowi (s. II/l. ale krótsze opracowanie dotyczące Aratosa. Theona z Aleksandrii. 26-39.O . HAiaKa (Eliaka) i 0£aaaAiaKd (Thessaliaka). która w czasach hellenistycznych nie cieszyła się zapewne większym powodzeniem. 35. wypada jeszcze wspomnieć. 70). że m. stanowiła później jedną z ulubionych lektur Tyberiusza. przeł. to poeta podjętą w niej tematyką dołączył do literackiego chóru nowomodnych propagatorów mitu miłego możnym ówczesnego świata. „wielu uczonych prześcigało się w wydawaniu dlań mnogich opracowań tych autorów" (zob. X. RE Suppl. 284-297. zapewne także opowiedziane przez Rianosa. Jedyną pewną datą w jego biografii może być rok 276. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Wielki bardzo starannie pielęgnował kult Heraklesa Patroosa. najnowszego. przodka Temenidów 89 . szp. Jest to możliwe dzięki temu. Przyszły poeta otrzymał staranne wykształcenie studiując pod okiem. Twórczość Rianosa cieszyła się też pewną popularnością w czasach Hadriana. Swetoniusz powiada (c. a także u stoika Zenona z Kition w Atenach. czyli o Fajnomenach Aratosa z Soloi. 90 Poetycka twórczość Rianosa. czasami sprzeczne i błędne w szczegółach. że Pauzaniasz. Omawia je szerzej T. Autorka nie zdążyła już skorzytać z ob­ szernego. 827.in. Dionysiosa z Heraklei. co zapewne miało związek z zaślubinami władcy z Filą. Polski czytelnik ma obecnie do dyspozycji mo­ nografię pióra J. oraz tenże. tamże. które. który w poemacie „nie jest mniej widoczny niż Achilles w Iliadzie Homera" (Paus. a podziw towarzyszący jego dzie­ łu w ciągu kolejnych stuleci przesłania pewne trudności związane z właściwym rozu­ mieniem niektórych szczegółów tekstu tego iście wiekopomnego poematu.. Cambridge 1996) oraz z ksi­ ążki G. a my poprzestańmy jedynie (za A. Tak więc nawet jeśli Herakleia była utworem nieco staroświeckim. 293-296) oraz w artyku­ le W. pochodził zaś z miasta Soloi. O życiu i twórczości poety in­ formują nas cztery greckie antyczne Vitae (także nieco późniejsza łacińska wersja jego biografii) oraz obszerne hasło poświęcone Aratosowi w tzw. Chodzi naturalnie o A r a t o s a (Aparac) z Soloi i jego słynne Fajnomena. przyrodnią siostrą Antiocha II. zob też T. 66-76 Powell). Ogólnie rzecz biorąc. który w rzeczywistości był starszy od poety o jedną generację. jak świadczyły o tym roz­ maite cudowne zdarzenia. przedmowę napisał J. a więc Pauzaniasz mógł mieć dostęp zarówno do tekstu oryginalnego. Ludwiga. Klinger. któ­ rego sława u potomnych okazała się niezwykle żywa. s.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Życiorysy te. Ossolineum 1972 5 . Poznań 2000. jak też skorzystać z jego jakiegoś uczonego opracowania. zdają się pochodzić ze wspólnego źródła. MeacnviaKd (Messeniaka. bo do macedońskiej Pełli na dwór Antygona Gonatasa. Zob. z wyjątkiem jednego. Król i poeta. wstępem i komentarzem opatrzyła J. szp. że Rianos jest dla nas autorem także 10 (a może 11) epigramów (= fr. 957-962. który panował w Syrii jako następca Seleukosa. a że w tego rodzaju poezji gu­ stował. Być może oprócz całego mnóstwa rozmaitych wiadomości antykwarycz­ nych zawierały te pokaźne eposy jakieś wątki miłosne. 20 (oryginał angielski z 1994 r. Hammond. tamże naj­ ważniejsze informacje na temat sławy poety „u współczesnych i potomnych". przekazane są w Antologii Palatyńskiej. 214-236). Ledwie kilka wierszy możemy obecnie przeczytać z eposu pt. s. 3). przyp. ponadto Filetasa. Antagorasa z Rodos. Kallimacha (z którym najprawdopodobniej nigdy się nie spotkał). że poeta okazał się w nim pilnym „uczniem" Homera. 79 mówi nawet o dwóch „niezwykle wyuzdanych epigramatach". 1996. 92 280 281 . komentowanego wydania poematu. Kidd (zob..]. być może od wspomnianego wyżej (przy omawianiu biografii Apolloniosa) grama­ tyka z I wieku po Chr. Warszawa 1999. że pomimo tak marginalnego stanu zachowania tek­ stu wiemy stosunkowo dużo o treści tego poematu. Sinko. czyniąc go współczesnym Aleksandra Etolusa.). krytyczne omówienie owych Aratosowych vitae. 217-231. Translation and Commentary by [. a nawet Menandra. Żywoty cezarów. czyli rodzaj epickich opowieści związanych z tytułowymi krainami. to vitae przekazują nam na ten temat bardzo ogólnikowe informacje. Chankowski. szp. 1. który wspomina­ my tutaj osobno z tego względu. N. ed. Nowsze. w którym żył. Geniusz Aleksandra Wielkiego. wspólnie z Persaiosem (Perseuszem). s. 89 Gdyby rzeczywiście należał Rianos do najstarszej generacji hellenistycznych epi­ ków. kiedy to poeta został zapro­ szony na dwór Antygonosa Gonatasa (był on za młodu uczniem Zenona w Atenach). 39 i 47. A. że podejmuje w nich poeta „konwencjonalne moty­ wy erotyczne"91. Był też Arystomenes na­ rodowym bohaterem Messeńczyków i ulubieńcem bogów. filozofów Tymona z Fliuntu i Menedemosa z Eretrii. gramatyka Menekratesa z Efezu. przeł. Rostropowicz. tj. Fantuzziego przygotowany dla DNP. Opole 1998 (tamże. Starożytna Macedonia. IV. s. Na ten czas miała przypadać akme Podstawowe informacje na temat Aratosa znaleźć można u T. tj. Wolski. jakie przygotował D. Leskym) na stwierdzeniu. Gajusz Swetoniusz Trankwillus. s. umieszczając go w okresie rządów Ptolemeusza Filadelfa i Antygona Gonatasa. przynosi artykuł M. Sinko. NiemirskaPliszczyńska. 263-264. wedle tego prze­ kazu był Aratos jednym z czworga synów Athenodorosa i Letofili. właśnie pisma Rianosa umieścił cesarz w publicznych bibliotekach. trakto­ wał poemat Rianosa (znany mu już być może tylko z jakiegoś streszczenia90) jako jed­ no z głównych swych źródeł do poznania dziejów i legend związanych z tą grecką kra­ iną. to byłby współczesnym jednemu z najbardziej znanych poetów owej doby. leżącego w Kylikii. 235. Zanim zaś rozstaniemy się z twór­ czością poety.

cit. Słyszymy. dziś Hercules. na początku i na końcu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. na którym się nie zna94). co pozwala nam przypuszczać. ibidem. któiy miał kaleką nogę („chyba zgiętą w kolanie". Ten gwiezdny katalog otwierają leżące na północy „Niedźwiedzi­ ce". SH. s. por. Cyceron traktował tę anegdotę jako „ilustrację twierdzenia. niewąt­ pliwie na wzór Hezjoda i jakby w uzupełnieniu jego Prac i dni. że kto posiada dobre wykształcenie retoryczne". op. Autorka w nazwie i w opisie tej konstelacji dostrzega wyraźne aluzje odnoszące się do postaci Antygonosa Gonatasa. Aratos orientował się jednak w „zjawiskach widniejących na niebie" (tak możemy przetłumaczyć tytuł po­ ematu: Fajnomena. zestawiać trzeba z bardzo pięknym i mądrym. cit. że właśnie: Te gwiazdozbiory. Rostropowicz szerzej rozwija w rozdziale książki zatytułowanym „Poeta i król. którego autorem jest inny uczeń Zenona. 19-461).in. ułożyć poemat o tematyce medycznej. w tym także rozmaite Astronomica (zob. 53. Filozofia VII. będące wspaniałym hymnem na cześć Zeusa95. s. Interpretację tę J. SH. Kidd. poemat o treści astronomicznej (w rzeczywistości już choćby względy chronologiczne wykluczają tego rodzaju współzawodnictwo. czyli „Ten-na-kolanach". które kolejno w swej porze wracają. jakoby władca pokazał poecie astronomiczne dzieło Eudoksosa z Knidos i polecił Aratosowi przero­ bić je na wiersze mówiąc. apostrofą do Muz. by w uczonym gro­ nie hellenistycznych erudytów dzieło jego nie wywoływało kąśliwych uwag i mogło być przyjęte przez ówczesnych znawców z należnym mu uznaniem. które. ibidem. szczególnie głęboko przepojone elementami filozofii stoickiej. 452-461). przyp. s. I I / l . przed 239 r. poradzi sobie nawet z takim tematem.ob. J. Eos 94. na śmierć brata Myrisa. 92-98). równika '•' D. i Psiej Gwiazdy. przechodzi poeta do przedstawienia dłuższego opi­ su „czterech podobnych do obręczy" kół (kykloi. 1996.. przyp. a nieco więcej możemy domyślać się na temat okoliczności powstania jego Hymnu do Pana. zakończonym dodatkową jakby. 65-73. gdzie miał zajmować się przygotowywaniem wydania Iliady (być może poprzedzone wydaniem Odysei?. to opis poszczególnych konstelacji i sposobu ich rozpoznawania. (zob. Być może już podczas pobytu w Atenach my­ ślał Aratos o stworzeniu najważniejszego swego dzieła. taż. to pobyt ów do długich zapewne nie należał. SH. Jeśli jest to prawdą. ibidem. Wiadomości przekazane w pierwszej części dzieła podsumowuje Aratos uwagą adresowaną do odbiorcy utwo­ ru. Psa (Kyon. ponieważ wiedza w nim zawarta i konkretne wskazówki przysłużyć się mogły zarówno żeglarzowi wyruszającemu na morze. 322-325. nr 118). czyli obydwu zwrotników. 3>aivóueva). Do leżącej na północy grupy Smoka należy m. bo poza Fajnomena znamy tytuły kilku jego innych dzieł. Antigonos Gonatas in den Phainomena des Aratos von Soloi. 462-757). I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Aratosa.. podejmuje próbę pełniejszego nakreślenia biografii poety. czyli Antygon Gonatas w Fajnomenacti'. por. Przeto zawsze. że później przebywał Aratos na dworze Antiocha w Syrii. fr. Część druga poematu (w. Syriusza. jakie Antygonos odniósł w 277 r. por. W. protektora poety. tj. Wielka i Mała (Helike i Kynosura). s. tradycja wiąże jednak powsta­ nie Fajnomena z życzeniem Antygonosa i przyobleka to w anegdotę. Hymnem do Zeusa. wyżej). Kleanthes — poeta i filozof. 3-8 (tamże przekład Hymnu oraz innych drobiazgów pióra Klenathesa). znawcy zagadnień medycznych. któremu porządek pór roku (i pogoda) wy­ znacza kalendarz rolniczych trudów. S i n k o . tj. Znane były również jakieś jego listy. iż poeta urodził się około 310 r. Rostropowicz. poeta pragnął nadać swemu dziełu „praktyczny" wymiar. czyli od samego Oriona (w. To Zeus bowiem umieścił na niebie znaki i określił poszczególne konstelacje gwiezd­ ne. Poeta zmarł w Pełli jeszcze przed śmiercią Antygonosa. m. Appel. 326327). Później przechodzi poeta (w. 30). Zaproszenie do Pełli przyjęli także stoik Persaios oraz poeci Antagoras z Rodos i Aleksander Etolczyk. fr. bo wszystkie tak samo Jako piękny nocy ornament na niebie widnieją. cit. jego kompozycję zaś można przedstawić następu­ jąco: część pierwszą (w. który być może recytował poeta podczas królewskich zaślubin nawiązując w nim do zwycięstwa. że opowie Aratos o orbitach gwiazd stałych i znakach na niebie (w. Wedle innej anegdoty nakazał Antygonos Nikandrowi z Kolofonu. i to przynajmniej na tyle dobrze. % J. op. s. 1-18) stanowi prooimion. 25-30 {etpassim). znającemu się na astro­ nomii. a następnie „posuwając się w stronę południa wylicza [poeta] gwiazdozbiory w takim porządku. do których zwraca się poeta z prośbą o życzliwość i pokierowanie „całą pieśnią". Ponadto. zapewne nieco starszy od Aratosa. takich jak elegie. zwracają się oni do boga z błagalną modlitwą. s. 286-287. pojawiając się w ciągu roku. Natomiast w dalszej części utworu (w. Engonasin. oraz konstelacja Smoka (Drakoń). Toruń 1983. Rostropowicz. natomiast Aratosowi. jak i człowiekowi gospodarującemu na roli. jak pisze J. iż do tego zwycię­ stwa przyczynił się właśnie bożek Pan). zob. pokazują ludziom jego pory i wyznaczają tym samym kalendarz prac rolniczych. 450 Mógłbyś rok za rokiem oglądać. która siłą rzeczy opiera się po czę­ ści na hipotetycznych założeniach. Acta Universitatis Nicolai Copernici. SH. fr. (-/. że w ten sposób rozsławi imię astronoma (Vita I). s. poprzedzonej bardzo krótką wzmianką o pięciu planetach i uwagą.in. s . 86-91) i Medica (zob. w. 3-5. T . 103-105). 53. 319-321) do prezentacji gwiazdozbiorów i gwiazd znajdujących się na południowej części nieba zaczynając ją od opisu grupy Oriona.93. s. a mianowicie Klenathes z Assos. op. 9 < Z o b . nad Celtami w bitwie pod Lizymacheją (władca wierzył. Poemat liczy 1154 heksametry. 177187. epigramy i epicedia (np. Był Aratos płodnym twórcą. ale w pełni uzasadnioną. 95 282 283 . również w duchu stoickim napisanym. Aratosowe prooimion. Rostropowicz. który „praży najostrzej". wyżej). Zajmował się też pisaniem drobniejszych utworów poetyckich. w jakim następują po sobie"96.

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

i zodiaku), który posłuży temu, by w zakończeniu tej części poematu pokazać, jak można wyznaczyć czas (dni miesiąca, w. 733-739, i pory roku, w. 740-757) na pod­ stawie obserwacji gwiazd, księżyca i słońca. Kolejno omawia konstelacje Raka (w. 569-589), Lwa (w. 590-595), Panny (w. 596-606), Wagi (w. 607-633), Skorpiona (w. 634-668), Strzelca i Koziorożca (w. 669-692), Wodnika (693-698), Ryb i Barana (w. 699-711), Byka (w. 712-723) i Bliźniąt (w. 724-732). Kolejna część poematu, obejmująca w. 758-1141, otwierająca się prooimion do tzw. Diosemeia (dosł. Zeusowych znaków), poświęcona została przedstawieniu prog­ nostyków pogody, dających się ustalić na podstawie obserwacji rozmaitych fenome­ nów natury oraz zachowania się ptaków i zwierząt, a nawet owadów. Aratos omawia zatem najpierw znaki związane z Księżycem (w. 778-818) i ze Słońcem (w. 819-891), a potem — już znacznie krócej — te, które łączą się z mgławicą Żłobu {Fatne) w kon­ stelacji Raka oraz z „nieznacznie świecącymi" dwiema gwiazdami Osłów, północną i południową (Onoi), w. 892-908. W dalszych heksametrach zwraca poeta uwagę na te znaki, które zapowiadają wiatr, deszcz, ładną pogodę i burzę, uwidaczniające się już to poprzez określone zjawiska naturalne i przyrodnicze, już to możliwe do odczytania dzięki obserwacjom reakcji ptaków i zwierząt, także domowych (w. 909-1043), oraz na znaki zwiastujące pory roku (w. 1044-1103, by w zakończeniu tej części raz jeszcze powrócić do przedstawienia prognostyków złej pogody widocznych w zachowaniu się zwierząt (w. 1104-1141). Cały poemat zamyka ogólna konkluzja mająca na celu uświadomienie czytelniko­ wi, że systematyczna obserwacja nieba i przyrody pozwoli mu uniknąć zgoła przypad­ kowych domysłów co do czekającej go w danej porze roku aury. Poetycki wykład Aratosa dotyczy zatem głównie dwóch dziedzin, tj. astronomii (z którą poemat jest powszechnie kojarzony, ale wolnej jeszcze, co należy podkreślić, od tak później mod­ nej astrologii) oraz meteorologii. O ile chodzi o część pierwszą poematu, to niewąt­ pliwie opierał się w niej Aratos na wspominanym już Eudoksosie z Knidos (być może także na Autolykosie z Pitane oraz Euklidesie) i jego astronomicznym traktacie, choć nie jesteśmy w stanie dokładnie tego stwierdzić, jak bardzo był zależny od swojego źródła. Z kolei jeśli chodzi o źródło meteorologicznej wiedzy poety, to wskazać mo­ żemy Teofrasta (por. w. 733-1154 z Theophr. fr. 6 Wimm.) lub, za jego pośrednic­ twem, domyślać się jakiegoś zaginionego, ale poświęconego tej problematyce, pisma Arystotelesa, z którego Teofrast (lub któryś z perypatetyków) sporządził epitome, bę­ dącą z kolei źródłem fachowej wiedzy poety. W każdym razie pomysł połączenia w jednym dziele astronomii z meteorologią nie był czymś zupełnie wyjątkowym, lecz odpowiadał, zdaje się, gustom epoki, jak może przekonać nas o tym treść pewnego fragmentu papirusowego z III wieku (P 2036 Pack2). Pod względem rodzajowym

i poetyckim jest Aratos uczniem i dłużnikiem Hezjoda (co widać już na poziomie me­ trycznej struktury jego wierszy), ale, podobnie jak Apollonios z Rodos w stosunku do Homera, tak i on w stosunku do poety z Askry przyjmuje postawę twórczą, nierzadko modyfikując Hezjodowe (i Homerowe) frazy — i to nie tylko ze względu na specjalis­ tyczne słownictwo — oraz stosując literacką varietas widoczną w wielu językowych i kompozycyjnych nawiązaniach do twórczości wielkiego Beoty oraz w bogatej skali różnorodnych środków stylistycznych, jakimi się posługuje (np. aliteracje, asonanse, anafory, anastrofy i tmezy). Na szczególną uwagę zasługuje jeden z akrostychów, jakie ułożył poeta w swoim dziele. Chodzi mianowicie o w. 783-787, których początkowe litery tworzą przy­ miotnik AETCTTJ {lepte, dosł. = subtelna, delikatna; przymiotnik ten otwiera ponadto cały wiersz 783), pozostający w ścisłym związku z postulowaną przez Kallimacha leptotes poetyckiego dzieła97. Poetyckie intencje Aratosa skomentował zresztą ów koryfe­ usz poezji hellenistycznej, chwaląc w jednym z epigramów (ep. 27 = A.P. IX 507) leptai rheseis (AETITCU cĄoeic), tj. subtelną opowieść autora Fajnomena, owoc nieprzespa­ nych przez poetę nocy, oraz z uznaniem pisząc o jego poemacie jako o pieśni ułożonej w stylu Hezjoda. Na Aratosową leptotes zwrócił uwagę także inny hellenistyczny poe­ ta, a mianowicie Leonidas z Tarentu, który z kolei w jednym z epigramatów (A.P. IX 25) podkreślił „subtelną troskę" (lepte frontis), z jaką poeta stworzył swoje mistrzow­ skie dzieło sprawiając tym samym, że gwiazdy poczęły świecić jeszcze jaśniejszym bla­ skiem. Bardzo znaczącym epitetem (AeTTToAóyoc, leptologos, a więc = „subtelnie roz­ prawiający") obdarzył poetę pewien nieznany nam „Ptolemeusz król Egiptu", przy­ znając poecie (w dość zagadkowym dla nas epigramie) berło najlepszego ze wszystkich znawcy fainomena (por. SH, fr. 712). Choćby na tych przykładach widzimy, jak żywy dyskurs poetycki umieli prowadzić między sobą poprzez swoje utwory hellenistyczni literaci. Aczkolwiek miał Aratos wielokrotną okazję urozmaicenia narracji poprzez bezpo­ średnie lub pośrednie odwoływanie się do skarbnicy greckich mitów, to jednak korzy­ stał z niej nader oszczędnie, ograniczając się w zasadzie do nieco dłuższej dygresji po­ święconej Pannie (w. 96-136) oraz kilkuwierszowych uwag na temat Pegaza (w. 216224), Plejad (w. 257-263) i Oriona (w. 637-646). W ten właśnie sposób poeta świa­ domie wyeksponował opowiadanie o gwiezdnym wizerunku Panny, nadając mu ce-

97 Akrostych ten odkrył J.-M. Jacques (zob. Sur un acrostiche d'Aratos, Revue des etudes anciennes 62, 1960, s. 48-61 (non vidi), Na temat akrostychów w greckiej literaturze, zob. przekrojowy i bardzo interesujący artykuł E. Vogta, Das Aksrostichon in der griechiscben Literatur, Antike und Abendland 13, 1967, s. 80-95, który osobny akapit poświęcił interpretacji wspomnianego akrostychu Aratosa, ibidem, s. 87. Kilka innych akrostychów omawiaj. Rostropowicz, op. cit., s. 109-111.

284

285

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

chy przypowieści filozoficzno-moralnej. Zanim bowiem Panna znalazła się wśród gwiazd, przebywała jako Dike (tj uosobienie sprawiedliwości) na ziemi między ludź­ mi, którzy żyli szczęśliwie, przestrzegając praw, wolni od wszelkiej waśni i szczęku oręża. Z nastaniem wszakże srebrnego pokolenia, coraz rzadziej opuszczała Dike wie­ czorną porą szczyty gór, i coraz rzadziej mogła zwrócić się do ludzi z dobrym słowem. Przestrzegała natomiast, że przyjdzie taki czas, iż nie pojawi się w ogóle wśród nich, choćby przyzywana, a wówczas nastaną na ziemi wojny i cierpienia. A kiedy przyszło na świat jeszcze gorsze pokolenie ludzi, pokolenie spiżowe, wtedy Dike, znienawi­ dziwszy je za jego występki, opuściła ziemię, by jako Panna zająć swoje miejsce na niebieskim firmamencie obok gwiazdozbioru Wolarza. Z łatwością odnajdujemy w tej przypowieści literacko przetworzony Hezjodowy mit dotyczący stopniowej de­ generacji ludzkich pokoleń. Aratos wprowadza doń jednak subtelną, ale bardzo istot­ ną zmianę. Co prawda Sprawiedliwość opuściła ziemię, ale znalazłszy się w niebiosach jest dla ludzi nadal widoczna, o ile zechcą oni spoglądać w niebo. Pomimo oddalenia może więc nadal być dla człowieka „znakiem od Zeusa", tam właśnie umieszczonym, by tak jak inne fainomena pomagała ludziom, którzy umieją odczytywać owe znaki. A o nich traktuje przecież poemat Aratosa, który otwiera wspaniała pochwała Zeusa i wszechobecnej boskiej prowidencji utrzymana, jak już o tym była mowa, w duchu filozofii stoickiej. Tak oto będąc poetą, nie przestał Aratos być zarazem filozofem, który ucząc nas odczytywania kosmicznego ładu daje nam zarazem klucz do właści­ wego rozumienia świata. Fajnomena Aratosa stały się niebawem tekstem szkolnym. Poemat był także tema­ tem wielu astronomicznych i gramatycznych komentarzy, i to zarówno greckich, jak i łacińskich. Stosunkowo wcześnie znalazły Fajnomena tłumaczy na język łaciński (Cyceron, Varro, Germanicus i Avienus) i były wykorzystywane m.in. przez Wergiliusza (zob. Georgika, I, 356-497), Owidiusza (który dokonał nadto przekładu lub pa­ rafrazy dzieła Aratosa) i Maniliusza, autora astrologicznego poematu Astronomica w pięciu księgach z czasów cesarza Tyberiusza. Z przełomu VI i VII wieku po Chr. po­ chodzi prozaiczny przekład poematu (tzw. Aratus Latinus), opatrzony żywotem poety i scholiami. Interesował się nim również świat arabski i już w IX wieku powstał tam przekład dzieła Aratosa. Dodajmy jeszcze, że Aldyńskie wydanie poematu posiadał w swym księgozbiorze Mikołaj Kopernik98, a ostatecznie nieukończoną polską para­ frazę Fajnomena przygotował Jan Kochanowski (600 polskich wierszy odpowiadało 732 heksametrom greckiego oryginału).
98

Daleko mniejszą popularność (choć i one cieszyły się pewną poczytnością w rzymskim świecie) zyskały dwa inne hellenistyczne poematy dydaktyczne, które szczęśliwie zachowały się do naszych czasów. Ich autorem był N i k a n d e r (Nu<av5ooc) z Kolofonu. Określenie chronologicznych ram żywotu poety nie jest kwestią ani łatwą, ani do końca rozstrzygniętą. Aczkolwiek posiadamy wywodzącą się z czasów antycznych syn­ tetyczną „biografię" Nikandra (przekazaną w scholiach i w tzw. Księdze Suda) oraz przygodne o nim wzmianki w „biogramach" innych poetów (Teokryta, Aratosa i Lykofrona)99, to jednak na takiej podstawie trudno stwierdzić z całkowitą pewnością, na jaki okres winniśmy wyznaczać czas jego życia. Wedle bowiem części świadectw, miał poeta żyć za panowania Attalosa I (241-197 przed Chr.), wedle innej zaś tradycji bio­ graficznej, mógł być Nikander współczesnym Kallimacha i Aratosa albo żyć za pano­ wania Ptolemeusza V Epifanesa (205-180 przed Chr.), a nawet Attalosa III (138-133 przed Chr.). Pewne zamieszanie powoduje nadto fakt, iż znamy pochodzącą z Delf i datowaną na circa połowę III wieku (specjaliści wahają się pomiędzy 254 i 220 r. przed Chr.) inskrypcję100, która upamiętnia fakt przyznania przywilejów (m.in. ta­ kich, jak proksenia, promanteia, prodikia, proedria i ateleia) pewnemu Nikandrowi z Kolofonu, synowi Anaksagorasa, poecie epickiemu, i jego potomkom, podczas gdy wedle Vita Nicandri (przekazanej w scholiach do Tberiaca; por. fr. 110 GowSchofield), jego ojciec nosił imię Damaiosa. Jest więc rzeczą pewną, że w historii lite­ ratury greckiej mamy do czynienia z dwiema różnymi postaciami identyfikowanymi jako Nikander z Kolofonu, zajmującymi się twórczością epicką, żyjącymi w przedziale około stu kilkudziesięciu lat (jeśli odrzucimy skrajne możliwości datowania), tj. mniej więcej między 280 i 150 r. przed Chr. Jeśli jednak zgodzimy się co do tego, że Ni­ kander, autor poematu Theriaca (i Aleksipharmaca), korzystał z dzieła o podobnej te­ matyce autorstwa Numeniosa (którego datujemy mniej więcej na pierwszą połowę III wieku przed Chr.), oraz że jest on twórcą hymnu (fr. 104 Gow-Scholfield) adresowa­ nego do Attalosa I (a nie Attalosa III), to za bardzo prawdopodobny czas życia poety przyjmiemy przełom III i II wieku przed Chr., aczkolwiek najwłaściwiej chyba byłoby pozostawić tę kwestię otwartą.
" Najwygodniej znaleźć je można w przedmowie do dwujęzycznego, angielskiego wydania wierszy poety; zob. Nicander, The Poems and Poetical Fragments, ed. with a Translation and Notes by A.S.F. Gow and A.F. Scholfield, Cambridge 1953, s. 3-4. Istotnym wydaniem dla badaczy twórczości Nikan­ dra do dziś jeszcze pozostaje dziewiętnastowieczna edycja przygotowana przez O. Schneidera {Nicandrea. Tberiaca et Aleksiphaminka. [...], Lipsiae MDCCCLV1), poprzedzona obszernym wstępem i zawierająca także znaczną część scholiów do obu poematów Nikandra. 100 Zob. Sylloge', nr 452; tekst tej inskrypcji można znaleźć także w cytowanym wyżej wydaniu Gowa i Scholflelda.

J. Rostropowicz, op. cit., s. 201; omówieniu recepcji poematu poświęca autorka osobny rozdział książki, zatytułowany „Sława", s. 191-205, i tam może czytelnik znaleźć szczegółowe informacje na ten temat.

286

287

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

Bogatą twórczość Nikandra zaczniemy omawiać od poematu zatytułowanego 0nciaKÓ. {Theriaka, sc. pharmaka, czyli O środkach służących przeciw jadowitym ukąsze­ niom), ułożonego w 958 heksametrach. Otwiera go siedmiowierszowa apostrofa adre­ sowana do „drogiego Hermesianaksa" (postaci dla nas anonimowej lub, być może, identycznej z pochodzącym z Kolofonu elegikiem. żyjącym około 300 r. przed Chr.), któremu w „łatwy" (słowo to stoi na początku pierwszego heksametru101) sposób au­ tor dzieła zamierza opowiedzieć o niosących zgubę zwierzętach, o ich ukąszeniach i o środkach im przeciwdziałających. Najpierw (w. 9-20) dowiadujemy się o tym, że jadowite pająki, różne niebezpieczne węże i żmije, pochodzą z krwi Tytanów, nato­ miast skorpiona, który, przyczaiwszy się pod kamieniem, ukąsił Oriona, zawdzięcza­ my Artemidzie. Następnie zapewnia poeta, że „łatwo" można odpędzić owe zwierzęta za pomocą dymu i ognia, a także chronić się przed nimi dzięki rozmaitym ziołom, olejkom i maściom, także tym, które uzyskuje się z samych żmij i ich jadu. Słyszymy, że bardziej niebezpieczne są osobniki żeńskie, jako że ich ukąszenie niesie szybszą śmierć. Szczególnie zaś ostrożnym należy być w okresie letnim, zapoczątkowanym wzejściem Plejad na niebie (w. 121 n.). Kolejne wiersze poematu (149-492), to w gruncie rzeczy rozbudowany opis rozmaitych stworzeń, zwłaszcza tych jadowitych. Poeta wspomina tutaj również ichneumona (w. 190 n.), który skutecznie zwalcza egipskie żmije. Wspomina także o orle, owym królewskim ptaku (w. 448 n.), ze szczególną za­ ciekłością walczącym z pewnym gatunkiem węża, którego niegdyś wychował Asklepios w dolinie Pelethronios znajdującej się na okrytej śniegiem górze Pelion. Z wierszem 493 przechodzi poeta do przedstawienia różnych ziół i roślin oraz in­ nego rodzaju leczniczych środków, które stanowić mają antidotum przeciwdzałające jadowitym ukąszeniom. Ten bardzo obszerny ich katalog ciągnie się aż do wiersza 714. Obok remediów —- a raczej quasi-temediów — naturalnych (pochodzenia ro­ ślinnego i zwierzęcego, a nawet mineralogicznego) wymienia poeta także rozmaite „przetworzone" rzekome odtrutki (np. w formie sproszkowanej lub w postaci olejku do nacierania), szczególna zaś wiedza botaniczna miesza się tutaj z magią, zabobonem i wielu zgoła bałamutnymi informacjami. Kolejne wiersze (715-768) poświęcone są rozmaitym pająkom, a następnie (w. 769-804) omawia poeta kilka rodzajów skorpio­ nów. Okazuje się ponadto, że nie tylko ukąszenia skorpionów są niebezpieczne, ale że człowiek powinien umieć uchronić się również przed użądleniami pszczół i os, ugry­ zieniem przez salamandrę (w. 817 n.) i przed ukłuciem płaszczki (dla ilustracji Ni­ kander odwołuje się do historii związanej z Odyseuszem, który, jak wieść głosi, zginął
101

właśnie od „żądła" tego morskiego stwora, w. 835-836)102. Ostatnią część poematu stanowi kolejny katalog rozmaitych odtrutek i leczniczych specyfików, głównie ro­ ślinnego pochodzenia, a całość zamyka skierowana do Hermesianaksa, a więc zarazem do każdego czytelnika utworu, następująca poetycka sfragisWi (w. 957-958): Obyś homeryckiego Nikandra zawsze w pamięci Miał, chowało go w Klaros miasteczko iskrzące się bielą. Nikander podkreśla w tej poetyckiej „pieczęci" nie tylko to, iż z Homerem łączyć go ma wspólna ojczyzna, ale stara się zarazem wskazać na epickie pokrewieństwo wią­ żące go z arcypoetą. I rzeczywiście, pomimo wielu językowych neologizmów, wielu fachowych terminów i specyficznej treści poematu, nietrudno można się w nim do­ szukać obecności homeryzmów oraz różnych modyfikacji i nawiązań do Homero­ wych fraz. Jednak w naszym odczuciu to raczej zbyt mało, by dostrzec w dziele Ni­ kandra jakiś głębszy poetycki żar. Theriaka bowiem to w gruncie rzeczy utwór po­ wstały w wyniku udanego przekucia na heksametry prozaicznego, uczonego traktatu (zdaniem znawców — traktatu pewnego autora z początków III wieku, imieniem Apollodor). W budowie owych heksametrów z powodzeniem wzoruje się Nikander na Kallimachu. Uderza nas brak w poemacie jakichś poetyckich porównań, które upiększyłyby nużącą i trudną jego lekturę. Ożywiają ją natomiast wplatane od czasu do czasu motywy aitiologiczne oraz stosowanie mitologicznej inkrustacji, którą uczo­ ny poeta posługuje się jednak w szczególny sposób, jakby dla popisania się erudycją. I choć jego dzieło wciąż jeszcze przyciąga uwagę i budzi podziw filologów-specjalistów, trudno dzisiaj liczyć na szersze nim zainteresowanie. Pamiętajmy jednak, że pomimo wielu podobieństw antyczny smak literacki różnił się od naszego, że grecka epicka poezja dydaktyczna rzeczywiście odpowiadała niegdysiejszym gustom czytelni­ czym, że niejako z konieczności musiała ona podlegać pewnym rodzajowym ograni­ czeniom, a także o tym, że sam Nikander współtworzył obowiązujące w niej i później konwencje. Śmiało można traktować go jako prawdziwego solistę w chórze helleni­ stycznych epików dydaktycznych.

Ta poetycka „kokieteria" nie zmyli wszakże czytelnika poematu, który już przy lekturze począt­ kowych wierszy łatwo (!) przekonuje się, że zrozumienie poematu będzie odeń wymagało bardzo dużego wysiłku.

102 Nikander nawiązuje tu do zapowiedzianej już u Homera „śmierci z m o r a " (9avatot ii dAoi), jaką przepowiedział Odyseuszowi wieszczek Tejrezjasz (zob. Od. 11, 134). Ta zagadkowa i rozmaicie później wyjaśniana przepowiednia miała spełnić się za sprawą Telegonosa, nieświadomego zabójcy swego ojca, który ugodził Odyseusza włócznią zakończoną ostrzem wykonanym z kości (żądła) płaszczki. I0 '' Zresztą nie jedyna w utworze, jako że wcześniej jeszcze przykłada Nikander swoją sfragis, tworząc w w. 345-353 akrostych składający się na jego imię (NIKANDROS).

288

289

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

Dał temu świadectwo również w innym poemacie, a mianowicie w AAeE,updouaica {Aleksipharmaka, tj. Odtrutki), liczącym nieco ponad 600 heksametrów104. Utwór ten jest poetyckim katalogiem ponad dwudziestu rozmaitych trujących substancji pocho­ dzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, które są niebezpieczne dla człowieka, a jednocześnie jest zbiorem specyficznych „recept", które pozwalają na sporządzenie odpowiednich (rzekomo) odtrutek. Daje się w tym utworze wyróżnić podobne ele­ menty kompozycyjne, jakie widzieliśmy w strukturze Theriaka (uwaga ta bynajmniej nie oznacza, iż należy Aleksipharmaka traktować jako później powstały poemat; jakiejś względnej chronologii w odniesieniu do twórczości Nikandra bynajmniej nie może­ my być pewni). I w tym bowiem przypadku otwiera poemat kunsztowna dedykacja skierowana do konkretnego adresata (jest nim niejaki Protagoras z Kyzikos, którego poeta chce „łatwo" (!) pouczyć o istnieniu rozmaitych trucizn i różnych na nie odtru­ tek), zamyka go zaś autorska sfragis, w której Nikander określa się mianem hymnopolosa (uuvorcóAot), tj. pieśniarza, i zwracając się do owego najwyraźniej z nim zaprzy­ jaźnionego Protagorasa (a przy okazji do każdego odbiorcy poematu), powiada (w. 629-630): Obyś i później pieśniarza Nikandra zawsze w pamięci Miał, a Dzeusa praw, opiekuna gości, przestrzegał. Niezupełnie natomiast powiódł się zamysł poety przyłożenia również drugiej po­ etyckiej „pieczęci", ponieważ tylko częściowo udało mu się w w. 266-274 ułożyć akrostych ze swoim imieniem (sIKkANDROS). Środkową część poematu (w. 12-628) poświęcił Nikander przestrogom i „lekar­ stwom" na zatrucia spowodowane m.in. tojadem (w. 12-73), bielą ołowianą (w. 74114), przez chrząszcze pryszczawkowate (115-156), kolendra (w. 157-185), cykutą (w. 188-206), byczą krwią (w. 312-334), kwaśniejącym mlekiem (w. 364-375), lul­ kiem czarnym (w. 415-432), opium (w. 433-464), a nawet przez pijawki (w. 495520) i ropuchy (w. 567-593). Opis poszczególnych objawów zatrucia i sposobów przygotowania rozmaitych odtrutek wydaje się bardzo konkretny, wręcz profesjonal­ ny, a przy tym niepozbawiony elementów poetyckiego kunsztu. Obok motywów aitiologicznych i mitologicznych, kunsztownych nawiązań do twórczości innych lite­ ratów (np. Apolloniosa z Rodos), a nawet wyszukanych szczegółów o charakterze to­ pograficznym, treść ozdabiają nadto porównania, które jednak są rzadkie i niezbyt rozbudowane. Zadziwia pewność i niezmącona wiara w skutecznoiść odtrutek i znaw104

stwo, z jakim poeta porusza się w tej specyficznej materii, które z dzisiejszego punktu widzenia trudno jednak nazwać uczonością ze względu na bałamutność przekazy­ wanych informacji. Również ten trudny w lekturze poemat czyta się wszakże z zainte­ resowaniem nie tylko jako utwór poetycki, ale jako swoisty dokument odzwierciedla­ jący poziom i rodzaj niegdysiejszej wiedzy. Zresztą oba poematy Nikandra, zdobione w antycznych i średniowiecznych ich odpisach pięknymi ilustracjami, cieszyły się nie tylko w starożytności czytelniczym zainteresowaniem. Komentowali je m.in. znany nam już Theon z Aleksadrii, Plutarch oraz Difilos z Laodikei. Zajmowł się ich lekturą Cyceron, sięgali po nie również poeci (np. Emiliusz Macer i Oppian), leksykografowie, a także poszukiwacze „rzeczy osobliwych". A trzeba podkreślić, że był Nikander bardzo płodnym twórcą, autorem ponad 20 rozmaitych, także prozaicznych, dzieł, których tytuły i skromne zachowane ich fragmenty świadczą o jego ogromnym oczy­ taniu, pracowitości oraz oczywistych jego poetyckich uzdolnieniach. To one poz­ walały mu układać w heksametrach poematy poświęcone np. tematyce mine­ ralogicznej (AtSiicd, Lithika), łowieckiej (Kuvi]Y£TLicd, Kynegetika), rolniczej (rEwoyiKÓ., Georgika; ich część, lub osobny utwór, stanowiły — MeAiaaouQYiKd, Melissourgika —- które Nikander poświęcił hodowli pszczół), a ponadto mitologicznej, geogra­ ficznej, historycznej i etnograficznej, o ile możemy o tym wnosić na podstawie takich tytułów, jak np. OiTaticd (Oitaika, poemat z pewnością związany z mitem heraklejskim), 0q|3au<a (Thebaika), Euoconta {Europia, był to poemat o treści geograficznomitologicznej), czy EuctAia (Sikelia, tj. Sycylia). Wiemy także, że Nikander w sposób naukowy zajmował się Homerowymi glossami i że osobne dziełko poświęcił poetom pochodzącym z Kolofonu. Nic więc dziwnego, że sam również zajął wśród nich po­ czesne miejsce105. O randze poezji Nikandra pośrednio świadczy i ta okoliczność, że właśnie jego dwa poematy zachowały się do naszych czasów, podczas gdy dziesiątki innych po­ wstałych w epoce hellenistycznej eposów o charakterze nie tylko dydaktycznym po­ szły albo w całkowite zapomnienie, albo przemawiają do nas tylko bardzo skąpymi fragmentami, pojedynczymi tytułami lub wyłącznie nic nam nie mówiącymi imio­ nami ich twórców106. Ujmując rzecz generalnie, można powiedzieć, że niemal wszyst­ kie znane nam fragmenty heksametrycznej (co nie w każdym wypadku znaczy epic-

W sumie przekazanych jest 630 heksametrów. Jednak zdaniem najlepszych wydawców poematu (O. Schneider, A.S.F. Gow i A.F. Scholfield) wiersze 611-628 są nieautentyczne.

105 Poetyckie pochwały Nikandra znaleźć można w paru epigramach z Antologii Palatyńskiej (zob. IX, nr 211,212 i 213). 106 Ale słusznie przestrzega K. Ziegler przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków na temat wartości różnych zaginionych hellenistycznych utworów epickich z samego faktu, że w pewnym mo­ mencie wypadły one z szerszego obiegu literackiego i tym samym nie zachowały się do naszych czasów (zob. op. cit., s. 11 n. i 46).

290

291

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

ki ej) poezji hellenistycznej znaleźć dziś możemy na kilkudziesięciu zaledwie stronach dwóch podstawowych ich edycji, jakimi są wielokrotnie już wcześniej przywoływane Collectanea Alexandrina oraz Supplementum Hellenistkum, przy czym podkreślić nale­ ży, że zgromadzone tam ułamki tekstów wypełniają tylko skromną część owych kil­ kudziesięciu stron. W obu tych niezwykle cennych dla filologa książkach zebrane zo­ stały znane nam świadectwa (antyczne i bizantyjskie) odnoszące się do twórczości po­ szczególnych poetów doby hellenistycznej, które, niestety, nie zawsze zawierają jedno­ cześnie jakieś cytaty, ponadto zaś dostępne są tam fragmenty tekstów odzyskane z przeszłości dzięki znaleziskom papirusowym, a trzeba też zaznaczyć, że nie w każ­ dym wypadku atrybucja owych fragmentów jest pewna lub w ogóle możliwa do usta­ lenia. Tę szczupłą bazę źródłową wzbogacają niekiedy informacje przekazane w roz­ maitych antycznych inskrypcjach, ale wiedza, jaką dzięki nim zyskujemy, z reguły do­ tyczy tylko pewnych postaci i reprezentowanej przez nich profesji, natomiast trudno byłoby od zabytków epigraficznych oczekiwać (poza incydentalnie wspominanym ty­ tułem dzieła) przekazu jakiegoś tekstu epickiego107. Najczęściej dowiadujemy się z nich o zwycięstwie jakiegoś epika (notr]Tr|c tncov, poietes epoń) w danym agonie i, ewentualnie, o przyznanych mu (a nawet całemu „związkowi" poetów epickich (jak np. ateńskim £7TO7toioL auvayutvot, epopoioi synagmenoi108) zaszczytach. Rozmaite zaś świąteczne i okolicznościowe konkursy poetyckie organizowane były przez całą staro­ żytność (i były popularne także w okresie hellenistycznym109), stwarzając możliwość zaprezentowania przed tłumnie zgromadzoną publicznością jakichś utworów o epic­ kim charakterze.

Jeśli chodzi więc o innych epików hellenistycznych110, to tylko exempli grana wspomnijmy tu o N e o p t o l e m o s i e (NeorttóAeuoc) z P a r i o n, autorze jakiejś Dionysias (Aiovuaidc) i równie zagadkowej dla nas Trichthonia (Totx9ovia), który ja­ ko gramatyk zajmował się także różnymi homeryckimi glossami w prozaicznym trak­ tacie zatytułowanym lleoL yAcoaacov Ourjoou (Peri glosson Homerou), o Kallimachu Młodszym (ó veoc KaAAtuaxoc), synu jednej z sióstr słynnego Kallimacha, autorze ja­ kiegoś poematu traktującego O wyspach (Fleoi vńacov, Peri neson), o poetce Myro (lub Moiro, Muocó lub Motow) z Bizancjum, o której w Księdze Suda czytamy, że zajmowa­ ła się ona zarówno poezją epicką, jak i elegijną oraz liryczną, o Demostenesie (Anuoc8£vnc) z Bitynii, który w przynajmniej 10 księgach ułożył epos pt. Bithyniaka (Bi9uvtoKd), o Boiosie (Botóc), który przynajmniej w dwóch księgach stworzył poemat opo­ wiadający o pochodzeniu ptaków i przemianie w nich ludzi (Dcvi9oYovta, Ornithogonia), czy o pewnym Faistosie (Oalaioc), autorze poematu zatytułowanego Lakedaimonika (AaKE&aiuovixd) lub Makedonika (MaKe5ovucd), oraz o wcześniej już wspo­ mnianym Teodorosie (0£Ó6wooc;), który napisał m.in. także obszerne Metamorfozy (MtTauoocpcóaeic). Listę tę można by wydłużyć (np. o autorów rozmaitych epickich ktiseis, o swoisty katalog tytułów dzieł mitologicznych, etnograficznych i tematycznie wyspecjalizowanych w ramach jakiejś dziedziny wiedzy, czy też wzmiankując różne utwory apokryficzne), ale taka wyliczanka byłaby chyba zgoła niepotrzebnym w tym miejscu antykwarycznym balastem, który co najwyżej potwierdzałby słuszność już wcześniej sformułowanej tezy o bujnym rozkwicie różnych odmian eposu hellenis­ tycznego. Natomiast osobno wspomnijmy tutaj o dwóch epikach żydowskich, a mianowicie o F i 1 o n i e (<J>tAtuv) i T e o d o t o s i e (GEÓ&OTOC). Z ich twórczości zachowało się w sumie kilkadziesiąt heksametrów i są one dla nas jedynymi tekstami dokumentują­ cymi istnienie w okresie hellenistycznym tego typu poezji, która, choć obleczona w grecką szatę słowno-stylistyczną, związana jest z dziejami, tradycją i religią żydow­ ską. Znajomość owych fragmentów zawdzięczamy Aleksandrowi Polihistorowi, po­ chodzącemu z Miletu, który jako jeniec wzięty do niewoli w czasie wojen z Mitrydatesem przybył do Rzymu i około połowy I wieku przed Chr., już jako człowiek wol­ ny, zajął się twórczością literacką. M.in. ułożył on dzieło zatytułowane O Żydach (rfcoi Jovbaicov), które dla Rzymian miało być źródłem wiadomości na temat tego na­ rodu i kraju, który niedawno stał się częścią Imperium Romanum. Później korzystał z dzieła Aleksandra Euzebiusz, i to głównie w jego Praeparatio evangelica przechowane
1

Aczkolwiek, jak słyszymy to np. w odniesieniu do twórczości Hezjoda, nawet teksty epickie by­ wały w starożytności utrwalane na innym niż papirus i pergamin materiale piśmienniczym. Należy rów­ nież podkreślić, iż zdarza się, że tylko dzięki inskrypcyjnemu przekazowi posiadamy dziś tekst jakiegoś poetyckiego dzieła (tak jest np, w przypadku Isyllosa i Marcellusa). Zob. Sylloge3, nr 699. W innej inskrypcji {ibidem, nr 728, 25) jako ETCĆL>V TTOinjcu wymienieni są niejaki Diofanes, syn Diodora, Krateros, syn Antypatra (?) i Onesimos, syn Omesimosa (?), o których skądinąd nic nie wiemy. Czytamy też np. o pochodzącym z Chios Amfilosie, synu Kallistrata {ibidem, nr 447; por. IG XII 572) oraz Kleandrosie z Kolofonu, synu Apollofanesa, któremu w Delfach przyznano określone przywileje {ibidem, nr 448). ,<w Jeśli chodzi o hellenistyczne konkursy z udziałem poetów epickich, zob. artykuł M.R. Pallone, UEpica Agonale in Eta Ellenistica, Orpheus, Rivista di Umanita Classica e Christiana, N.S. V, 1984, fasc. 1, s. 156-166, w którym autorka omawia konkretne świadectwa inskrypcyjne związane z tym za­ gadnieniem.
108

107

"' Szczegółowsze informacje znaleźć można w opracowaniu Susemihla (zwłaszcza rozdział X, passim, i rozdział XIV, passim) oraz Christa-Schmida-Stahlina (II, 1, § 430-433 i § 508); por. Sinko (11/1, zwłaszcza rozdział XIII i XIV, passim).

292

293

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

zostały cytaty z obu tych żydowskich epików (zob. SH, nr 681-688, fragmenty i świadectwa odnoszące się do Filona, i nr 757-764, heksametry Teodotosa). O Filonie 1 " nie możemy powiedzieć nic pewnego ponad to, że był on autorem poematu pt. 0 Jerozolimie (Fltoi (ta) 'koocróAuua lub il£Qi'l£QoaoAuuwv), raczej w czterech aniżeli w czternastu księgach. Zachowane z niego sześć fragmentów daje nam bardzo skrom­ ne wyobrażenie o tym dziele, a na dodatek nie są one łatwe w lekturze. Pojawiają się w nich imiona Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa, który tłumaczył sny władcy „na egipskim tronie", co pozwala snuć domysły na temat opowiadanych w eposie wyda­ rzeń. Styl poety można by nazwać barokowym, ponieważ cechuje go stosunkowo du­ ża liczba, i to wymyślnych, przymiotników. Bez wątpienia zarówno twórczość Apolloniosa z Rodos, jak i Rianosa wywarła na Filona pewien wpływ. Można domyślać się, że epos powstał w Aleksandrii, ale jego autor przynajmniej przez czas jakiś musiał mieszkać w Palestynie. Datujemy Filona na okres między końcem III i początkiem I wieku przed Chr.112 Również o Teodotosie nie wiemy nic pewnego, a nawet właści­ we brzmienie tytułu jego eposu, cytowanego jako dzieło O Żydach (Ileoi louóaiuw, Peri Ioudaion), stoi pod znakiem zapytania. Niektórzy badacze uważają poetę za Sa­ marytanina, inni sprzeciwiają się takiej hipotezie, i kwestia ta wydaje się jeszcze otwar­ ta. N. Walter przypuszcza, że Teodotos mógł być „gorącym zwolennikiem ekspansyj­ nej i religijej polityki Jana Hyrkanosa I (135-104 przed Chr.)" 113 i skłonny jest na ten mniej więcej okres wyznaczyć albo czas powstania poematu, albo znaleźć w nim punkt odniesienia dla datowania życia poety. Z jego dzieła zachowało się łącznie 47 heksametrów, które pokazują, że Teodotos był „pilnym uczniem" Homera, adaptując wiele homeryckich fraz dla potrzeb własnego poematu. O ile możemy przypuszczać, jego treść wiązała się z dziejami miasta Sychem (a więc sam utwór prawdopodobnie należał do gatunku hellenistycznych tzw. Stddteepeń), w które wplecione zostały dłuż­ sze opowieści o Jakubie i jego synach. Zdaniem znawców opowieść Teodotosa nie w każdym szczególe wierna jest wersji wydarzeń znanej nam z Biblii (por. Gen. 34); w pewnym sensie może to świadczyć o jego twórczej oryginalności. Podobnie jak Filon, tak i Teodotos ułożył swój poemat zapewne w Aleksandrii. Aby dopełnić naszkicowany do tej pory wizerunek eposu hellenistycznego, trzeba teraz wspomnieć o jednym z najlepszych w ogóle greckim poemacie, jakim bez wąt111 Raczej należy odróżnić tego Filona od Filona tzw. Starszego, historyka żydowskiego, o którym wspomina Józef Flawiusz (Ap, I 218) i Klemens Aleksandryjski {Strom. 1 141,3). 112 Zob. N. Walter, Fragmente judisch-hellenistischer Epik: Philon, Theodotos, [w:] Jiidiscbe Schrifien aus hellenistisch-romischer Zeit, Bd. IV, Poetische Schriften, hrsg. von W.G. Kiimmel [i inni], 1983, s. 144. Rozdział ten (s. 137-171) jest syntetycznym opracowaniem naszej współczesnej wiedzy na temat twórczości obu epików (tamże zestawiona jest literatura przedmiotu). 113 Ibidem, s. 160 (por. przyp. wyżej).

pienia pozostaje Wojna Żabio-mysia (BaToaxouuouc<xia> Batrachomyomachia), która jest wspaniałą parodią eposu bohaterskiego, zwłaszcza Homerowej Iliady, i przez pewien czas uchodziła nawet za dzieło samego arcypoety, za paignion ułożone przezeń w młodzieńczym jeszcze wieku. Charakterystyczny dla takich poglądów był sąd Stacjusza (I wiek po Chr.), który zestawiając w jednym zdaniu przypisywany Wergiliuszowi żartobliwy poemat Culex (Komar) z Batrachomyomachią, stwierdza, że wy­ bitni poeci zwykli byli poprzedzać swe poważne dzieła twórczością o lżejszym charak­ terze, pisaną swobodniejszym piórem. Ów niewielki rozmiarami utwór heroikomiczny (niecałe 300 heksametrów), powstały najprawdopodobniej nie wcześniej niż na początku I wieku przed Chr." 4 , przekazany jest w ponad stu rękopisach, co stanowi wiarygodne świadectwo rzeczywistej jego popularności, którą zresztą nadal się cieszy. Wystarczy wspomnieć, że do końca ubiegłego wieku doliczyć się można ponad 30 wydań poematu {editio princeps z łacińskim przekładem autorstwa C. Marsuppiniego ukazała się zapewne już w 1474 r.), że był on tekstem przez stulecia czytywanym w szkole i że, jak lapidarnie stwierdził to jeden z jego wydawców, istnieje „cały legion" przekładów Batrachomyomachii na języki nowożytne115. Tematem poematu jest „za­ cięty bój", jaki rozgorzał między żabami i myszami, które zapragnęły pomścić śmierć swego krewniaka. Wojna w tym zwierzęcym mikroświatku trwała tylko jeden dzień, ale opisana została przez poetę tak, jakby malował on zapasy istnych herosów. W każ­ dym niemal wierszu utworu natrafiamy na jakąś aluzję do eposu Homerowego, na bezpośrednie nawiązania albo cytaty typowych homeryckich formułek, na groteskowo tu brzmiące epitety, na komicznie przerobione tzw. typowe epickie sceny i zabawnie wykorzystane elementy niegdysiejszej heroiczno-mitologicznej „rzeczywistości". Gdy zatem np. w wierszu 250 czytamy o tym, jak to: Wnet Nadmigębę zranił Żarłochleb w stopy koniuszek, to niemal odruchowo przypomina nam się pięta Achillesa, a przy lekturze mowy Ate­ ny, która ostrzega bogów przed bezpośrednim udziałem w walce (w. 194): Aby ostrym pociskiem zraniony któryś nie został,
Zob. H. Wóike, Untersuchungen zur Batrachomyomackie, Meisenheim am Glan 1978, s. 63 (w monografii tej znaleźć można obfitą bibliografię). 115 Również w Polsce doczekał się poemat kilku przekładów. Pierwszy, pióra Jana Zaborowskiego, ukazał się w 1568 r., a później tłumaczyli to dziełko J.I. Przybylski (1789 r.), B. Kiciński (1813 r.), R. Palmstein (1883 r., przedruk w 1932 r.) oraz I. Wieniewski (1929 r. i r. 1968 2 Londyn). Dwuję­ zyczne wydanie poematu stosunkowo niedawno przygotował W. Appel, zob. [Homeri] Batrachomy­ omachią, czyli Wojna Zabiomysia, Toruń 1993.
1,4

294

295

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

momentalnie wychwytujemy aluzję do słynnej aristei Diomedesa z V księgi Iliady, podczas której heros ranił w boju Afrodytę, a nawet samego Aresa. Kiedy widzimy, jak to mysie i żabie zastępy przywdziewają bojowe rynsztunki, przychodzą nam na myśl opisywane przez Homera trojańskie i achajskie hufce. Dworny zaś, homerycki sposób przedstawiania się sobie zwierzęcych bohaterów, styl mów, w jakim się do sie­ bie zwracają, a także sceny rozgrywające się na Olimpie, wywołują na twarzy i współ­ czesnego czytelnika szczery uśmiech. Na najwyższe uznanie zasługuje również nie­ skrępowana fantazja poety w tworzeniu charakterystycznych i śmieszących zarazem imion mysich i żabich postaci. Można szczerze żałować, że nigdy nie poznamy imienia twórcy owego znakomitego żartu literackiego, który na gruncie naszego piśmiennictwa zaowocował powstaniem m.in. heroikomicznych poematów biskupa I. Krasickiego. Dzieje eposu hellenistycznego przedstawiają się nam zatem jako rodzaj wielobarw­ nej mozaiki, której tylko niektóre elementy już to w całości, już to w formie przypad­ kowo ocalałych okruchów dotarły do naszych czasów. Obok dzieł nowatorskich, któ­ re niczym dobre wino w miarę upływu czasu nabierały jeszcze wartości, z pewnością tworzone były w owej epoce również poematy mniej oryginalne, nawiązujące w stylu do poezji cyklicznej, wywołując zresztą gwałtowny sprzeciw Kallimacha i twórców wiernych jego estetyce literackiej. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że obok epigramu to właśnie poezja o charakterze epickim, tworzona nie tylko w formie epylliów, wyznaczała najpopularniejszy nurt w poezji tamtego czasu, i to mimo rozmai­ tych literackich nowości, takich jak sielanka, mim i tzw. technopaignia. Renesans epo­ su hellenistycznego wyrażał się nie tylko w nowej jakości artystycznej tworzonych po­ ematów, ale także w bogatym ich zróżnicowaniu tematycznym i rodzajowym. Obo­ wiązująca literatów uczoność zaowocowała pośrednio bujnym rozkwitem epiki dy­ daktycznej, a antykwaryczne zainteresowania poszczególnych twórców coraz swobod­ niej znajdowały dla nich heksametryczną oprawę. Coraz większą rolę, także w życiu poetów epickich, odgrywać poczęło zjawisko mecenatu, prywatnego lub zinstytucjo­ nalizowanego. Obok utworów przeznaczonych dla szerszej publiczności, prezentowa­ nych na przykład podczas rozmaitych poetyckich agonów, powstawała poezja „książ­ kowa" o bardziej wyrafinowanym, a nawet przerafinowanym smaku, którym delek­ towali się wybrańcy Muz. Literacki dyskurs prowadzony nie wprost, ale za pomocą subtelnych aluzji, zręcznie wplatane cytaty i programowo twórcze naśladownictwo stanowiły o nowym obliczu eposu, wprowadzając w jego sędziwe arterie przypływ nowych soków. Okazały się one na tyle ożywcze, iż jeszcze długo mogły się nimi kar­ mić dziesiątki późniejszych twórców epickich.

III. MIMESIS I KAINOTES: RZYMSKI OKRES GRECKIEJ EPIKI Epos mitologiczny (poeci różni, Kwintus ze Smyrny, Trifiodor, Nonnos z Panopolis, Musaios, orfickie Argonautika, Kolluthos), epos historyczny, epos dydaktyczny (Manethon, Dionysios Periegeta, Oppianowie, pseudo-orfickie Lithica), epos chrześcijański (Oracula Sibyllina, Dorotheos, Nonnos, Apollinaris i Eudokia). Jest rzeczą charakterystyczną, że kryzys, jaki dotknął Imperium Romanum w III stuleciu po Chr., nie zaznaczył się jakąś szczególną cezurą w dziejach greckiej poezji epickiej. Dlatego przy omawianiu ponad 500 lat trwającego rzymskiego okresu grec­ kiej epiki najwygodniej będzie jako nadrzędne przyjąć kryterium genologiczne, nato­ miast kryterium chronologicznemu w miarę możności podporządkować kolejność prezentowania rodzajowo podobnych dzieł epickich i związanych z nimi twórców. Już na wstępie należy podkreślić, że ów rzymski rozdział dziejów greckiego eposu przemawia do nas większą liczbą zachowanych poematów aniżeli rozmaite ta epe z wcześniejszych epok literatury greckiej razem wzięte. Na uwagę zasługuje także ro­ dzajowa poikilia owej poezji, a obok znanych nam już wcześniej gatunków eposu po­ jawia się w tym okresie nowa jego odmiana, jaką jest epika chrześcijańska. Ponadto daktyliczny heksametr służył w tym okresie nie tylko uprawianiu epiki, ale często po­ sługiwano się nim przy tworzeniu rozmaitych enkomiów, epitalamiów, poezji hymnicznej, ekfrastycznej i bukolicznej, a także epickiej parodii116. Warto również zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach daje się zauważyć pewien przełom w badaniach nad poezją tej epoki, polegający głównie na jej dowartościowaniu w stosunku do uprzywilejowanej dotychczas pozycji piśmiennictwa prozaicznego117, z pewnością dominującego w tym okresie, ale chyba nazbyt wielkim cieniem przesłaniającego poe­ tycki dorobek ówczesnych literatów118. Zrozumiałym, choć po części sztucznym za-

n( ' Właściwie nic się z niej nie zachowało, a jej istnienie potwierdzają bardzo nieliczne świadectwa i jeszcze mniej liczne fragmenty (zob. Brandt, IX Anonymus poeta Galeni fere aequalis, s. 108 n.). 117 Zob. J.-L. Charlet, s. 495-564, passim. Szczególnie wiele zaś dla lepszego poznania poezji epickiej doby cesarstwa zrobili R. Keydell (zob. np. Kleine Schriften zur bellenistischen und spdtgriechischen Dichtung, Lipzig .1982, passim), oraz F. Vian i E. Livrea w swoich rozlicznych publikacjach, których nie spo­ sób tutaj wymienić. ,ls Swoistym przykładem tej tendencji może być zwracanie się obecnie również ku obszarom poetyckej twórczości tych autorów, którzy swoje miejsce w dziejach literatury zajęli głównie dzięki pisarstwu prozaicznemu, twórczością poetycką zaś parali się zgoła okazjonalnie. Exempli gratia można wspomnieć o pracach E.L. Bowie, Greek Sophists and Greek Poetry in tbe Second Sophistic, [w:] ANRW, Tl. II: Prinzipat, Bd. 33 Sprache und Literatur, 1. Teilband, Berlin—New York 1989, s. 209-258, oraz Greek Po­ etry in the Antoninę Age, w: Antoninę Literaturę, ed. by D.A. Russell, Oxford 1990, s. 53-90. Na temat późniejszej poezji w ogóle, zob E.L. Bowie, Poetry and Poets in Asia and Achaia, [w:] The Greek Re-

296

297

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

biegiem jest nadto zachowywanie tradycyjnego podziału literatury antycznej okresu cesarstwa na literaturę grecką i łacińską, jako że kryterium językowe w pewnym sensie traci wówczas na znaczeniu wobec ogólnego charakteru tej literatury, zapisywanej, co prawda, w różnych językach, ale mających wspólny krąg odbiorców i uniwersalne punkty odniesienia w skali całego imperium. Pochodzący z różnych jego obszarów poeci epiccy wszędzie mogą czuć się „u siebie", ponieważ nadal istniał podobny sys­ tem edukacji i funkcjonował podobny ideał wykształcenia, w związku z czym poeci, tak jak retorzy owej doby, mogli swobodnie przemieszczać się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu mecenatu lub innego źródła stałego utrzymania, nierzadko zaś gwoli rapsodycznego popisu przed coraz to nową publicznością119. Dopiero po politycznym upadku Rzymu i na skutek fundamentalnych kontrowersji religijnych różnice dzielące grecki wschód i łaciński zachód utrwalały się coraz bardziej. Przykład Claudiusa Claudianusa, który z równą łatwością oddawał się twórczości, także epickiej, w języku greckim i łacińskim, pokazuje, że język literackiego przekazu może być kwestią okreś­ lonego wyboru i określonej sytuacji, natomiast w świecie idei ma raczej wtórne zna­ czenie wobec potencjalnej możliwości dwujęzycznej komunikacji. Omawianie rzymskiego okresu epiki greckiej zacząć wypada od eposu mitologicz­ nego, najobficiej z tego czasu zachowanego i pod względem artystycznym niewątpli­ wie najbardziej zróżnicowanego. Obok bowiem dzieł o mniej lub bardziej tradycyj­ nym charakterze, bezpośrednio, acz w różny sposób, nawiązujących do twórczości Homera i Apolloniosa, spotkamy się wówczas także z takimi poematami, których au­ torzy starają się wyjść poza konwencję wtórnej epickiej mimesis i na płaszczyźnie lite­ rackiej aemulatio podejmują próbę stworzenia takich utworów, które pod względem zamysłu artystycznego i stylistycznej oryginalności mogłyby być porównywane z twór­ czością dawniejszych mistrzów. Uderzające są już same rozmiary poszczególnych dzieł, ponieważ jedne z nich, jakby samą ich objętością, nawiązują do schedy po Homerze, inne natomiast odwołują się pod tym względem do tradycji hellenistycznego epyllion. Niestety bardzo wiele powstałych w tej epoce poematów zaginęło bez reszty lub przemawia do nas jedynie poprzez mniej lub bardziej obficie zachowane ich fragmen­ ty120. O zapotrzebowaniu na poezję mitologiczną (i o swoistej popularności tego typu twórczości poetyckiej) pośrednio świadczyć mogą tytuły (i rozmiary) takich dziś zagi-

nionych dzieł, jak MeTauoocpcóaEic {Metamorfoseis, czyli Przemiany) Nestora z Larandy121 lub ułożone aż w 60(!) księgach TiowiKa 9£oyautat {Heroikai theogamiai, tj. poemat traktujący o zamierzchłych, rozmaitych boskich zaślubinach), dzieło jego sy­ na, Peisandrosa (I połowa III wieku po Chr., zob. Heitsch, s. 6), które stawały się kompendiami wiedzy mitologicznej i uzupełniały prozaiczne streszczenia z dzieła Apollodora z Aten. Wiemy też np. o różnych Gigantiadach (Skopelianos, Claudius Claudianus, Dionysios, zob. Heitsch XIX, 15-26), o utworach podejmujących mity związane z Dionizosem (Soterichos, Dionysios, zob. Heitsch 1X1, 1-14122), o Tebaidzie Menelaosa z Aigai, oraz o wielu innych poematach, których autorzy podejmo­ wali różne tematy mitologiczne123. Z konieczności ograniczyć się jednak musimy do osobnej wzmianki jedynie o sześciu zachowanych tego typu dziełach, listę zaś autorów otwiera K w i n t u s (KOLVTOC) ze S m y r n y , twórca poematu w 14 księgach, zaty­ tułowanego Ta ue§' "OUT]QOV, sc. enn {Ta meth' Homeron, sc. epe, łac. Posthomerica),

czyli Pieśni

pohomeryckie.

O życiu Kwintusa nic konkretnego nie wiemy. W 12 księdze Posthomerica (w. 306-313) czytamy, że Muzy natchnęły poetę, gdy „pasał przesławne trzody na równinach Smyrny [...]", gdzie „w ogrodzie Eleuteriosa" znajduje się „świątynia Ar­ temidy". Hezjodejska inspiracja tego wyznania jest oczywista, ale we wzmiance o pa­ saniu trzody kryje się zapewne aluzja do pedagogicznej działalności poety. Od nie­ dawna, dzięki publikacji pewnego papirusu, możemy być pewni, że Kwintus żył nie później niż schyłek III wieku po Chr., zapewne w połowie tego stulecia124. Jego Pieśni pohomeryckie opowiadają o tych wydarzeniach, jakie nie zostały przedstawione w poe­ matach Homera, a więc wypełniają ową treściową lukę, jaka zaistniała między zakoń­ czeniem Iliady, a początkiem Odyssei. Wzorując się stylistycznie na arcypoecie, opo­ wiadał tedy Kwintus o przybyciu Pentesilei, o jej śmierci z ręki Achillesa, o udziale w wojnie Memnona, jego śmierci i śmierci Antylocha, o tym, jak zginął najdzielniej­ szy z Achajów, o wspaniałych igrzyskach urządzonych na cześć syna Peleusa, o sporze

naissance in the Roman Empire, BICS Suppl. 55, 1989, s. 198-205 (zwięzła informacja o poezji epickiej — tamże, s. 204-205). 115 Zob. klasyczny już dziś artykuł, poświecony i temu zagadnieniu, pióra A. Camerona, Wandering Poets: A Literary Movement in Byzantine Egypt, Historia XIV, 1965, 1, s. 470-509. 120 Najwygodniej znaleźć je można w wydaniu E. Heitscha, Die griechischen Dichterfragmente der romischen Kaiserzeit, Góttingen 1961 (Band II, Góttingen 1964).

121 Był on także autorem szczególnej Iliady ('IAiac AELTtoypauuaToc, llias leipogrammatos), w której w każdej z ksiąg konsekwentnie opuszczana była jakaś litera (trudno to sobie wyobrazić, ale słyszymy, że tego typu igraszki literackie uprawiane były i przez innych twórców; np. Filostratos miał napisać list, w którym z rozmysłem zrezygnował z delty). 122 p ra g 111C nty poematów Dionysiosa wydał E. Livrea, zob. Dionysii Bassaricon et Gigantiadis frag­ mentu. Cum prolegomenis, Italica versione et indicibus edidit H.L., Roma 1973. 123 W czasach Augusta tworzył np. Nikanor z Hierapolis, który nazywany był veoc "0|.ir)c>oc, tj. „nowym Homerem". Był on autorem poematu kontynuującego Homerową Iliadę ("IAiac rj \XE&' "Op.noov); zob. R. Merkelbach, ZPE 33, 1979, s. 178. 124 Zob. W. Appel, Mimesis i kainotes. Kwestia oryginalności literackiej Kwintusa ze Smyrny na przy­ kładzie IV'pieśni„Posthomerica", Toruń 1993, s. 19.

298

299

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

o zbroję Pelidy, o szale i samobójstwie Ajasa, o przybyciu pod Troję potomka Hera­ klesa, Eurypylosa, który wzmocnił trojańskie szyki, i o przybyciu pod Ilion syna Achillesa, Neoptolemosa, którego ze Skyros sprowadzili Odyseusz wraz z Diomedesem (ks. I-VI). Jak wiadomo, gród Priama nie mógł być jednak zdobyty bez udziału w walce Filokteta, który cierpiał pozostawiony przez towarzyszy na Lemnos. Opowia­ da więc Kwintus i o tym, jak Odyseusz wraz z Diomedesem udali się w drogę, by sprowadzić znakomitego łucznika. Po jego przybyciu pod Troję Podaleirios uleczył bohatera, który w walce dwukrotnie swymi strzałami zranił Parysa. Kiedy Oinone odmówiła synowi Priama pomocy, umarł on na stokach Idy, a jego była kochanka rzuciła się w płomienie trawiące pogrzebowy stos (ks. X). Walki pod murami Troi to­ czyły się ze zmiennym szczęściem i dopiero podczas kolejnego zebrania Danaów Kalchas wyjaśnił, że gród Priama zdobyć można tylko podstępem. Podsunął go Ody­ seusz. Po zbudowaniu przez Epeiosa drewnianego konia, po ukryciu się w nim boha­ terów i po udawanym odwrocie reszty wojsk achajskich Trojanie radośnie wylegli na brzeg. Znaleźli wówczas Sinona, którego poddali okrutnym torturom, i — mimo ostrzeżeń Laokoona i Kassandry — dali wiarę jego zeznaniom. Nocą, kiedy Trojanie świętowali rzekomy odwrót Greków, Sinon dał znak ukrytym w koniu bohaterom. Powróciły też okręty achajskie i w mieście rozpoczęła się istna rzeź. Zginął Priam i młodziutki Astyanaks, syn Hektora. Tylko interwencja Kalchasa uchroniła przed śmiercią Eneasza. Andromacha i Kassandra stały się brankami, a Polyksene została przez Neoptolemosa złożona w ofierze na grobie ojca. Po długiej wojnie Grecy mogli wreszcie odpłynąć spod ruin Ilionu. W czasie morskiej nawałnicy za sprawą Ateny zginął Ajas, a wielu innych bohaterów utonęło w odmętach na skutek podstępu Naupliosa, któiy mścił się za śmierć swego syna, Palamedesa. Tylko nieliczni Achajowie, jacy ocaleli po tej strasznej nocy, udali się w dalszą drogę, dokąd prowadził ich bóg125. Tymi słowami skończył poeta swoje Pieśnipohomeryckie, a ciąg dalszy owych zda­ rzeń znał (i zna) przecież każdy czytelnik Odysei. Można więc powiedzieć, że Kwintus w pełni zasługuje na miano ostatniego antycznego „homerydy", i to nie tylko dlatego,

że podejmuje typowo „homerycki" temat i opracowuje go na sposób właśnie „homerycki" (obliczono, że jego słownictwo w circa 80% składa się ze słownictwa Home­ rowego126)- Znajdziemy tu bowiem także typowe elementy poetyki epickiej, motywy i sceny wpisane od wieków w tradycję eposu bohaterskiego, ponadto zaś znane nam z Homera formułki, nierzadko jednak poetycko przetworzone. Jest bowiem poeta bardzo pilnym uczniem i naśladowcą Homera, ale jednocześnie stara się ów Home­ rowy wzór na różne sposoby modyfikować i zaznaczyć swoją opozycję w owym naśla­ downictwie. Szczegółowe różnice dają się uchwycić statystycznie; inna jest, na przy­ kład, częstotliwość występujących u obu poetów epitetów i różnie bywają owe epitety przez nich stosowane, inne są proporcje mów w stosunku do całości dzieła, inny jest także udział w nich porównań, u obu odmiennie wygląda stosowanie tzw. zapowiedzi zdarzeń przyszłych, a nawet w charakterystyce wspólnych obu eposom bohaterów do­ strzec można wyraźne różnice. W szczegółach odmienny jest też, co oczywiste, epicki aparat bogów i sfera wyobrażeń o świecie. Kompozycja poematu Kwintusa ma cha­ rakter epizodyczny, co jednak wcale nie oznacza, że zestawione razem poszczególne księgi nie tworzą w miarę spójnej całości. Tworzywo literackie czerpał poeta zapewne z rozmaitych kompendiów mitologicznych, a także z lektury dawniejszych dzieł po­ etyckich opartych na kanwie trojańskiego mitu (kwestia wykorzystywania przezeń źródeł łacińskich jest przedmiotem filologicznych kontrowersji). Ogólnie można powiedzieć, że heksametry Kwintusa pozbawione są owego wdzię­ ku, jaki tchnie z wierszy Homera, i brak im tej siły poetyckiego wyrazu, jaka cechuje ich Homerowe brzmienie. Nie dostaje też poecie „skrzydlatych słów" (dosłownie i w przenośni) i bywa schematyczny, a nawet monotonny, ale z pewnością nie zasłu­ guje aż na tak skrajną i krzywdzącą go opinię, jaką wystawił mu jeden z filologów, stwierdzając, że w przypadku Pieśni pohomeryckich mamy do czynienia z „a kind of Homeric cento on a vast scalę"127. Z takim poglądem z pewnością nie zgodziliby się także współcześni Kwintusa, a zapewne i nieco młodszy odeń Trifiodor, w którego dziełku znajdziemy przecież bezpośrednie nawiązania do Kwintusa, oraz kilku innych późniejszych poetów, którzy do Pieśni Smyrneńczyka tak czy inaczej nieraz się literac­ ko odwoływali.

Swego czasu ukazał się polski „przekład" poematu, pióra J.I. Przybylskiego, pt. Dopełnienia Ilijady Kwintowskie Ku Czci Bochatyrów Rozburzycielów Ilijonu W Śpiewach Czternastu. Był to III tom z rozmachem pomyślanej edycji przekładów starogreckiego eposu, swoiście zatytułowanej jako Pamiątka Dziejów Bochatyrskich Z Wieku Grayskotroskiego W Śpiewach Homera i Kwinta Według Pierwotworów Greckich Słowianom Dochowana, Kraków 1815. Oprócz Homera i Kwintusa zamieścił J.I. Przybylski w Pamiątce Dziejów [...], w tomie VI i VII {Klucz Staroświatniczy do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta w rubrykach całego abecadła), Kraków 1816, także własny przekład poematów: Trifiodora, Kolluthosa i Pseudo-Homerowej Batrachomyomachii oraz Listu do Pizonów Horacego. Na temat recepcji w Polsce eposu Kwintusa, zob. W. Appel, A propos de la reception de Qiiintus de Smyrne, AC 56, 1987, s. 252-256. Na temat Kwintusa i jego twórczości zob. także W. Appel, Mimesis i kainotes..., passim.

125

Ów procent nie oddaje jednak rzeczywistej zależności językowej Kwintusa od Homera, albowiem nie informuje o Kwintusowej oppositio in imitando. Por. także W. Appel, Die homerischen hapax legomena in den Posthomerica des Chiintus Smymaeus, Toruń 1994, passim. 127 Zob. CHCL, s. 715. Najlepszym wydaniem poematu pozostaje francuska jego edycja, przy­ gotowana przez F. Vian (zob. Quintus de Smyrne, La Suitę dHomere. Texte etabli et traduit par F. Vian, t. I-III, Paris 1963-1969).

126

300

301

. RFIC 104. Choć specyficzny poemat Trifiodora bywał przez nowożytnych fi­ lologów nie najwyżej oceniany. 8. Nonnos. Lublin 1980. nastające dni i nocne ciemności. Zapewne na wzór Nestora z Larandy (co wyznaczałoby czasy Septimiusza Sewera jako terrninus post quem) ułożył on Odyseję z opuszczonymi litera­ mi (OSuaaeia Aei7TOYQa(-i|-iaToc. filologowie starają się znaleźć odpowiedź na pytanie. I-VI. o którą upominał się Kallimach. Livrea. N o n n o s (Nówoc) jest dla nas twórcą zgoła niezwykłym. właściwie epyllionie. jakie jeszcze do niedawna najzupełniej niepodzielnie zajmował Nonnos. Trudno byłoby tutaj streszczać rozgorzałą na ten temat dyskusję131. 444. ale że odwrotnie. s. Wojtowicz.. 997-998. mowy i rozmowy. i coraz częściej wskazuje się na jego istotny wpływ na ewolucję późniejszego eposu. s. Ausgabe mit Einflihrung.130 W związku z tym. że Nonnos pojmował kulturę pogańską i chrześcijaństwo nie jako wykluczające się. porównania. cit. a Farie oznacza Aleksandrię. a to za sprawą papiru­ su z Oxyrhynchos nr 2946. W Farie dźwięcznym orężem zżąłem plemię Gigantów. a zakończone rzezią w mieście najznakomitszych jego obrońców.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 9. że Tri­ fiodor w swym poemacie odwoływał się zarówno do tradycji eposu Homerowego. antyczną epopeję w 48 księgach pt. DNP. polis zaś Pana jest moją ojczyzną. jakie wiążą się z budową konia trojańskiego i jego wprowadzeniem do Ilionu. ów „dźwięczny oręż". 129 Zob. katalogi. 131 Referuje ją H. 21 382 wierszy!). zwłaszcza zaś do tej jego odmiany. Wydaje się. op. 254-265. przepowiednie. Bd. czy może już chrześcijaninem. ofiary. Ubersetzung und kritisch-exegetischen Noten. Zob. 23. przedstawione zostały ostatnie dni zmagań Greków z Trojanami. kunsztowne ekfrasis. Jest to jedyne w języku pol­ skim tak obszerne opracowanie (316 stron) poświęcone poecie i jego bogatej twórczości. tj. pochodzący również z Egiptu. Pochodził ów gramatyk i poeta zapewne z Panopolis (bogini Trifis tam właśnie była obiektem kultu). W pierwszej z nich. wykraczających poza ramy opisy­ wanych wydarzeń. że całość podzielić można na cztery zasadnicze części. a także cały splot aluzji do przeszłych i przyszłych zdarzeń. ks. ofiarowaniem Polyksene. Triphiodor: Die Einnahme Iliom. czy Nonnos. a jego całą twórczość można by potraktować jako ich syntezę wynikającą z wiary w jedną najwyższą boską istotę132. U. szp. H. ks. po Chr. że to nie Trifiodor „chodził do szkoły" Nonnosa. 18-22. że jest on (zapewne) również autorem Parafrazy Ewan­ gelii św. Pamprepios). 128 Zob. 2000. miejscowości leżącej w Gór­ nym Egipcie. ale raczej podszy­ wający się pod niego twórca) napisał o nim autor anonimowego epigramu nagrob­ nego z IX księgi (nr 198) Antologii Palatyńskiej: Jestem Nonnosem. Per ima nuova edizione critica di Trifiodora. a także kilka innych utwo­ rów (m. o którym jednak nie­ wiele więcej możemy powiedzieć ponad to. także stylistyczno-leksy- kalnej. Można zatem powiedzieć. a także wielu anonimowych jego mieszkańców. który w okresie cesarstwa był ojczyzną kilku innych epików (Nonnos. którym — tak jak Dionizos Gigantów — zmógł poeta nadzwyczaj szeroko zakrojony temat pieśni poświęconych Dionizosowi. W tym krótkim poemacie. Lipsiae 1982). co (być może on sam. sceny pogrzebowe. III/2. był jeszcze poganinem. narady. Polis Pana. W bardzo zwięzłej bowiem formie udało mu się zawrzeć najbardziej charakte­ rystyczne elementy sztuki epickiej. noszący tytuł Zburzenie I li o nu (lAiou aAwcuc. Jana (o której będzie jeszcze mowa). Aczkolwiek dokładna chronologia żywotu Nonnosa umyka naszemu poznaniu. Tpi(pioba>pov 'IAiov aAdJoic. opowiedziane zostały wydarzenia poprzedzające narodziny Dionizosa. a przed cza­ sami Agatiasa Scholastikosa (530-580). E.v. z których nic się nie zacho­ wało. w której stworzył Nonnos najobszerniejszą ze wszystkich zachowanych do naszych czasów. 1976. który zawiera fragment (w. Dubielzig. a który z paleograficznego punktu widzenia przez specjalistów datowany jest na okres pomię­ dzy końcem II i początkiem IV stulecia po Chr. 132 Zob. iż Nonnos mógł „uczęszczać do szkoły" Trifiodora129. najprawdopodobniej zaś między 431 i 476 r. a wreszcie odbiciem achajskich okrętów od wybrzeży Troady.in. Odysseia leipogrammatos). Studia nad Nonnosem. tworząc Dionysiaka. a więc prooimion. 13(1 302 303 . także T. zakłada­ jąc. W pewnym sensie zajął Trifiodor w dziejach późnoantycznej epopei podobnie eksponowane miejsce. tamże znaleźć można podstawową literaturę przedmiotu. Wydał on później tekst poematu w Bibliotheca Teubneriana (Triphiodorus. ocaleniem Eneasza i Antenorydów. ale uzupełniające się systemy. możemy przyjąć za pewnik. s. Opowieści dionizyjskie. być może najsłuszniej będzie zająć w tej kwestii stanowisko kompromisowe. aparat bogów. głównie zaś te wydarzenia. aczkolwiek ustalenie szczegó­ łowych ram kompozycyjnych poematu wzbudza wśród filologów pewne kontrower­ sje. aristeie poszczególnych bohaterów. Zob. Opowieści dionizyjskie mają dość wyraźną strukturę. poprzedzone przybyciem Neoptolemosa i porwaniem Palladionu. AiovixriaKd {Dionysiaka. Iliou halosis) zaiste kluczowym utworem dla określenia chro­ nologii przynajmniej części późnoantycznych poetów epickich. Sinko. że Opowieści dionizyjskie napisał po 397 r. Fornaro. Tiibingen 1996. 391-402) tego dziełka. Stanowi to prawdziwą rewolucję w naszym uprzednim datowaniu owej późnej poezji128 i oznacza zarazem. Wojtowicz. s. Natomiast dobre wyobrażenie o talencie Trifiodora daje 691 heksametrów. to oczywiście Panopolis. S. Kyros. to jednak w ostatnim zwłaszcza ćwierćwieczu spotyka się on z coraz większym uznaniem dla jego oryginalności. Marathoniaka oraz jakiś epos o Hippodamii). s. s. jak i eposu hellenistycznego. liii excidium. w jakich opowiedział o Zdobycia Ilionu. tj. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA A stał się poemat T r i f i o d o r a (Toicpió&coooc).

Naczelną zasadę poetycką. vol. ma pocieszyć Dionizosa). wesele Kadmosa z Harmonią. Okazuje się. Viana (i innych) w ramach serii Les Belles Lettres. R. Dionysiaca. wpro­ wadzony do europejskiej literatuiy arcydziełami Homera. antytez oraz układów chiastycznych. s. nowatorem w zakresie prawideł metrycznych (heksametr nonniański podporząd­ kowany jest ściśle określonym regułom. szeregiem anafor i epifor. do Owidiusza). przy czym nie zaw­ sze możemy wytropić konkretne źródła. a poetycka aemulatio wyzwala twórczą varietas. wielotomowa. Część drugą poematu (ks. Końcowym zaś akordem epopei jest apoteoza Dionizosa i przyjęcie go do grona Olimpijczyków. zwycięstwem nad Gigantami w Tracji. w niektórych zaś szczegółach epopei domyślamy się udziału jego własnej inwencji i na tym polu133. Słownictwo jest u niego bardzo wyszukane. Już ten bardzo skrótowy przegląd treści eposu pozwala zorientować się. Learchosa i Melikertesa). zob. różne gry słów. której konsekwentnie hołduje. czyli „kunsztowna różnorodność". że mitologiczno-bohaterski epos. historia przybycia Kadmosa do Hellady oraz założenia Teb. o którym nic pewnego nie wiemy i jedynie na podstawie badań porównawczych czas jego życia wyznaczamy na dawcą dzieła Nonnosa (Nonni Panopolitani. 304 305 . którą uosabia Proteusz. syna Kronidy i Persefone. na których się opierał (obficie korzystał z do­ robku nie tylko wcześniejszego piśmiennictwa greckiego. H. R. XIII-XL) opowiada o wyprawie Dionizosa do Indii i o walce boga z mieszkańcami tej krainy i ich władcą. podróżą na Naksos i zaślubinami z Ariadną. Penteusa. 190551). dźwiękowe asonanse oraz „rymy" wynikające z po­ dobnie brzmiącego zakończenia wierszy lub ich połówek. jeszcze nie została ukończona. co oczywiście nie oznacza zarazem. Był bowiem poeta bardzo oryginalnym twórNa temat źródeł. Berolini 1959). tj. op. ponownym pobytem we Frygii i narodzinami Iakchosa. Można powiedzieć. pierwszego Dionizosa. dwujęzyczna edycja francuska. szp. i trzeba przyznać. ale jednocześnie współzawodniczyć będzie z daw­ niejszymi i nie tak dawnymi poetami (zob. s. z jakich korzystał — lub mógł korzystać — Nonnos. cf. szkołę Nonnosa. z wplecioną tu szerszą dygresją na temat śmierci Akteona (V. jaki później nastąpił (Deukalion). że poeta w opisie boskich zmagań podąży śladem Homera. aliteracja. przygotowanie zbroi. 34-74. Nonnos. dla którego Kronida stał się „i ojcem. jest dla Nonnosa zapowiedziana już w prooimion otwierają­ cym cały utwór poikilia. królem Deriadesem. Daje temu wyraz w rozmaitych aluzjach lub bezpośrednich nawiązaniach do dzieł swoich poprzedników. podob­ nie jak homeryckie. któ­ ry przez Tyr i Berytos podążył do Grecji. Swoistą cezurę w tej części stanowi ks. są tematem osobnych filologicznych rozpraw). następnie zaś narodziny ich dzieci (Akteona. XXV. Bd. takie jak katalog bo­ haterów. W ostatniej części eposu przedstawiony został triumfalny pochód Dionizosa. epitety nonniańskie. Ale niezależnie od obranej przez poetę maniery twórczej jego dzieło w pewnym sensie kumuluje ponad tysiącletnią tradycję greckiej poezji epickiej i Nonnos świadom jest owego epickiego dziedzictwa. passim. osiągnął wraz z poematem Nonnosa drugi biegun. 313-483. M u s a i o s (Mouamoc). Ino i Semele). Wplecio­ ne zostały tutaj tradycyjne elementy poetyki eposu heroicznego.. RE. określające tych poetów.v. inwokacją do Muz. narodziny ich córek (Autonoe. czyli nagroma­ dzenie różnych środków poetyckiego wyrazu. narada bogów. Keydell jest także wy133 cą. ich zamążpójs'cie. ale sięgał też do źródeł łaciń­ skich. Trafnie określa się styl Nonnosa mianem „barokowego". Koło się zatoczyło i starogrecka epika na zawsze zamknęła się w jego świetnym okręgu. Keydell. o jego śmierci i o potopie. obfitujące w nowotwory językowe. specjalny Lexicon zu den Dionysiaka) lektura poematu do łatwych bynajmniej nie należy. wyrażające się rozmaitymi powtórze­ niami (nie tylko słów. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA a więc porwanie Europy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I-II. i matką". Styl poety charakteryzuje congeries. ilustrowany wprowadzeniem jego kultu w Tebach (historia Penteusa). o dzieciństwie Dionizosa i młodzieńczym okresie jego życia. które pojawiają się w poemacie w wielkiej obfitości. theomachia. Zanim jednak zostanie przedstawiony związek Semele z Zeusem. a także na płaszczyźnie językowo-stylistycznej. króla Indów. XXV. która trwała już sześć lat. Nowa. Epicka imitatio sprzęga się u niego z programową oppositio in imitando. VIIXII) wypełnia opowieść o miłości Zeusa i Semele i dramatycznych okolicznościach. pobytem w Atenach w gościnie u Ikariosa i jego córki. ale także motywów i myśli). Należał do tego grona m. że Nonnos starał się w jednym poemacie ogarnąć całość mitu dionizyjskiego. która poprzedzona jest osobnym prooimion. Wojtowicz. przygotowywana przez F. oparte także na etymologicznych skojarzeniach. np. w jakich doszło do narodzin Dionizosa. tragicznej przyjaźni z sa­ tyrem Ampelosem (opowiedziana przez Erosa historia Karposa i Kalamosa — XI. rozmaite zaś metamorfozy są stałym w Dionysiaka motywem. Jest to pojęcie umowne. XVII 1. którzy tworzą tzw. poetycka sztuka Nonnosa znalazła naśla­ dowców. oszukanie Zeusa. opowiada po­ eta o losach Dzagreusa. Często stosowanym przez poetę środ­ kiem stylistycznym jest też oksymoron. walką z Perseuszem w Argos. Wręcz odwrotnie.in. Najobszerniejsza część trzecia (ks. i zapowiedzią. że bez pomocy fachowych opracowań (istnie­ je np. powstaniu winnej latorośli i wynalezieniu wina. 905-909. szczególnie wyraźnie widoczne na przykładzie bardzo nieraz wymyślnych epitetów (nb. a także igrzyska pogrzebowe na cześć zmarłego Ofeltesa i śmierć Deriadesa. odmiennym od wcześniej stosowanych w epi­ ce). którzy w swojej twórczości w mniejszym lub większym stopniu prze­ strzegali zasad metryki nonniańskiej i pozostawali pod wpływem jego epickiej sztuki. cit. Agaue. że Nonnos szcze­ gółowo przedstawi teraz wydarzenia z ostatniego roku wojny. walki nad rzeką. 27). a mniej życzliwie jako napuszony czy miejscami wręcz pretensjonalny. iż poezja epicka całkowi­ cie już później zamilkła. Erigone. aliteracjami.

Poznali się podczas uroczystości obchodzonych w Sestos na cześć Afrodyty. Tymczasem Leander znalazł się w ramionach ukochanej. I tutaj pojawia się w poemacie Musaiosa wiersz 255. 1322-1417. Ona mieszkała w Sestos. wyżej). „Identyfikacja" ta została dodana zapewne w tym celu. Miłość od pierwszego wejrzenia i zachwyt nad urodą dziewczyny pozwolił Leandrowi przezwyciężyć onieśmielenie. Musaios bowiem jawi nam się jako zdolny spadkobierca hellenistycznej tradycji epickiej i greckiego romansu...in. wtem dostrzegła ciało Leandra rzucone falą na skały tuż obok wieży. Leander podejmuje swą ostat- nią. ukazał się polski przekład poematu pióra W. iż zauważył. 46. s. rector ero"). Jest on autorem bardzo interesu­ jącego epyllionu zatytułowanego Opowieść o Hero i Leandrze (Ta Ka9' 'HQO> Kai Aeav5oov) w 343 heksametrach. którą zapali Hero w oknie samotnie przez nią zamieszkiwanej wieży. 175-186) T. Potem doczekaliśmy się jeszcze trzech innych tłumaczeń (m.es. lite­ ratury orfickiej. pierw­ szemu zbliżeniu. zapewne w pierwszej połowie V wieku po Chr. ponadto zaś przychylność Erosa zadecydowały o tym. RE. 329). Chodzi o tzw. texte etabli et traduit par F. umówiony sygnał zapalony przez Hero. zapewne z I wieku po Chr. lecz mimo to nie udało się niezbicie wykazać. niżej). który jeden z jego wydawców słusznie okre­ ślił jako „ostatnią różę w więdnącym ogrodzie poezji epickiej" (A. 465-528)134. Próżno więc aż do świtu wypatrywała zapłakanymi oczyma Hero swego kochanka. Filologowie wypisali wiele piór. zachowane do na­ szych dni. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA przełom V i VI stulecia po Chr. przeprawę przez wzzburzone fale. Stuttgart 1942. 2000. Aż nastała pora zimowego przesilenia. 1333-1341. Widząc migocące w od­ dali światełko. DNP. I choć oboje zgi­ nęli. Kosta — Musaios.in. on w Abydos. aniżeli jego prze­ kład) opublikowali na łamach „Meandra" (X. auTÓcrtoAoc. Opo­ wiedziana w poemacie perypetia fabularna da się streścić w kilku zdaniach. że nasz poeta sięgnął po utwory rzymskiego poprzednika i w jego dziele szukał inspiracji dla stworzenia własnego poe­ matu. Text. cu>tó|aaTOc vquc. sternikiem. płynąc wpław. Na szczególną uwagę wciąż jeszcze zasługuje obszerna edycja tego dziełka opracowana przez K. sekretarza królew­ skiego i krakowskiego pisarza grodzkiego. to jednak nie sposób o tym w tym miejscu nie wspom­ nieć. że i on sam nie jest obojętny pięknej dziewczynie. zwłaszcza szp. 138 136 Por. a to tym łatwiej. i to mimo oczywistej jego zależności stylistycznej od prawideł poetyki wypracowanych przez Nonnosa. Brożka).v. że kochankowie za­ wierają tajemne porozumienie. a kierować się będzie światłem lampki. a na domiar złego gaśnie „zdradliwa lampka" (w. słowa. niżej) oraz o pseudo-orfickie Argona u tika (AfjyovauxiKa). a ponadto ewentualną wspólną ich zależnością od jakiegoś najprawdopo­ dobniej hellenistycznego źródła (np. a być może jest postacią identyczną z adresatem dwóch listów (nr 48 i 507) Prokopiusza z Gazy (ok. przyp. Paris 1987 (Les Belles Let- tres). 503. Jest to bowiem poetycki zapis historii miłości krótkiej. jak się niebawem okaże. skacze w morską toń i płynie do ukochanej. Nadchodzący wieczór sprzyjał.v. s. Keydella i K. gdzie znaleźć można także obszerną literaturę przedmiotu (nowszą przytacza S. szp. Orphische Dichtung. Obersetzung und Kommentar von K. zawierucha gasi też płomienną duszę i mi­ łość Leandra. Koechly)135. a więc: Sam sobie będąc wioślarzem. Jakubowskiego. papirusy z kolekcji J. Poeta powiada bowiem o Leandrze. Leander przemierzy nocą Hellespont. s. dla Polaków szczególny. acz burzliwej (w osobliwie dosłow­ nym znaczeniu tego słowa). także z retorycznego punktu widze­ nia. Fornaro. nocami zaś żoną" (w. zakończonej tragicznym finałem. których autorstwo celowo wiązano swego czasu z wielkimi twórcami z przeszłości. czy może raczej zaczerpnął go z pentametru Owidiusza („ipse navigium. zob. do której należą także dwa epickie Orphicani. by przekreślić próby utożsamiania Musaiosa z jego legendarnym. 8. poświęconego Leandrowi i He­ ro). Les Argonautiąues Orphiqu. czy Mickiewicz słynny wiersz z Ody do młodości wzorował właśnie na heksametrze Musaiosa. również przed rodzicami. Najprawdopodobniej wyprzedza on swą twórczością Kolluthosa (zob. 135 134 Już w 1572 r. Vian. oboje na zawsze pozostali razem136. także Kamiennika Pseudo-Orfeusza i pseudoorfickich Argonautika. Wówczas nawet rybak wolał pozostać w porcie. Zbieżności tłumaczy się głównie identycznością tematu podjętego przez obu twórców. tajemnicę swej miłości „za dnia była dziewicą. dwojga tytułowych bohaterów. Fornaro. i G. Kamiennik Orfeusza (zob. w po­ wstaniu ponad 60 jego wydań! W średniowiecznych rękopisach imię Musaiosa opatrzone bywa znamiennym do­ datkiem: grammatikos. I choć nie mo­ żemy być pewni.138 Jego or- Zob. wzniesionej nad samym brzegiem morza. Sinko. Najnowsze wydanie poematu przygotowali E. Tak też się dzieje. powstał najprawdopodobniej w czasach dzielących Kwintusa ze Smyrny od Nonnosa. Leander. Erosa i Posejdona. która swój wyraz znalazła m. syntetyczne opracowanie R. Znamy bowiem szereg dzieł apokryficznych. szp. kryjąc. Eleuteri (1982). Reynoldsa przyniosły nam szczątki pewnego dziełka. a najnowsze (raczej parafrazę poematu. 287). iż płynie on: auTÓc EWV EQETT]C.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. licząc na opiekę Erosa. Musaios [4]. Einleitung. 306 307 . 1955. autorstwa M. zob. Bd. Kost. Mojry wyprzędły bowiem los śmiałka. 137 Na temat rozmaitych Orphica. więc dzielił ich przestwór Hellespontu. który wyznaczyła śmierć Leandra w mor­ skiej toni i samobójczy skok Hero. Zieglera. opowiadający w 1376 heksametrach o wyprawie Argonautów. sam sobie okrętem. próbując ustalić relację poematu Musaiosa do tekstu dwóch listów z Heroid Owidiusza (list 17 i 18). Hero und Leander. S. 36 Halbband. i Hero. prozaicznego. a po pierwszym takim spotkaniu nastąpiły kolejne. Dziełko to cieszyło się w ciągu na­ stępnych wieków olbrzymią popularnością. navita. Ten poemat. s. Bonn 1971. nr 4. miłości skrywanej przed światem. Urok młodzieńca i jego zręczne. mitycznym imienni­ kiem. Livrea i P. Tak jest również w wypadku tzw. Na nic zdały się modły do Afrodyty. Zroz­ paczona skoczyła tedy w dół i ciało jej legło obok zwłok oblubieńca.

możemy określić mianem epyllion. gdzie podówczas bawił Menelaos. Wynika z niej. Nie zdążyła nawet pożegnać się z maleńką Hermione. Tylko dla przykładu można wspomnieć o tym. Wieść o tym powędrowała na Kretę. że w poemacie dostrzec można rozmaite elementy związane z tzw. Pomimo to zapewne miały owe Argonautika ja­ kichś czytelników. Jedynie z imienia znamy kilku takich twórców. Wyszu­ kane słownictwo. 118-229) i — co oczywiste — bardziej widoczna jest u niego rola w wyprawie samego Orfeusza139. ale wynika również stąd. hyperbaton. Kolluthos z Lykopolis.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. otrzymawszy obietnicę małżeństwa z piękną Heleną. jej córką. autorstwa K o l l u t h o s a (KóAAouSoc). Wolą Zeusa rozjemcą w tym sporze stał się Parys. którzy podejmowali tema­ tykę historyczną. Jeśli chodzi o e p o s h i s t o r y c z n y . Dopiero pojawiająca się w jej śnie zjawa Heleny powiedziała jej o (rzekomym) po­ rwaniu. 308. jakie Apollonios opo­ wiada w III księdze swojej epopei. choć z pewnością nie wybitnym. iż jego znaczną część wypełniają sceny dialogowe i elementy ekfrastyczne. orficką kosmogonią i zapatrywaniami orfików w ogóle. 243-262 (tamże znaleźć można krótkie objaśnienia do tekstu oraz szkic na temat eposu Kolluthosa). Porwanie Heleny. przyp. podobnie jak u Nonnosa. Berlin 1941.I. doceniając znaczenie określonych konwencji epickich. poprzez nawiązanie do opowieści o wojny trojańskiej. Relację o tym. wywarła na żonie Menelaosa takie wrażenie. aniżeli uczynił to Rodyjczyk. Nie znajdziemy wszakże w Księdze Suda informacji o tym. Tym złowróżbnym akcentem kończy poeta całe epyllion i przyznać trzeba. wynikające choćby z różnicy w objętości obu eposów. a mianowicie Porwania Heleny (Acnayr) 'EA£vnc. w którym obok glos i nawiązań do wyrażeń dawniejszych epików. albo przemawia do nas tylko bardzo skromnymi frag­ mentami. Zdecydowanie ciekawszym. układy chiastyczne. ale nic nam na ten temat nie wiadomo. że był Kolluthos autorem jeszcze jednego. W budowie heksametrów Kolluthos pilnie prze­ strzega reguł metryki nonniańskiej i jest typowym przedstawicielem jego „szkoły". niknie z dziejów literatury. prostą linią łączy zmierzch tego rodzaju twórczości epickiej z jej olśniewającym porankiem. który. ponieważ w znanej nam literaturze antycznej nie były one nigdzie cytowane. Aczkolwiek i Hera. natomiast scena porwania runa (w. zwłaszcza Homera. Jednak twórcy tego dziełka wyraźnie brakowało poetyckiego na­ tchnienia. Keydell mówi wprost: „die Verstechnik ist sehr primitiv"). Musaiosowi. Kalydoniaka (czyli opowieści o polowaniu na kalidońskiego dzika) w sześciu księgach. Popłynął tedy królewicz do Sparty. który. pasał bydło i trzodę na zboczach troadzkiej Idy. tzw. że narratorem całej opowieści jest sam Orfe­ usza. to. s. oraz kilka tytułów takich dzieł. utworem jest ostatni późnoantyczny poemat mitologiczny. także na poziomie stylu. Die orphischen Argonautika in ihrem Verhaltnis zu Apollonios PJjodios. 887-1019) jest u niego ob­ szerniej przedstawiona. passim. o którym lapidarną notkę znajdziemy w tzw. Parys za najpiękniejszą uznał Afrodytę (zresztą tylko ją nagą mógł podziwiać). I: 491518) i że był autorem eposu pt. a sam poemat jest wytworem szczególnej pseudouczoności i ledwie rze­ mieślniczych umiejętności wersyfikacyjnych jego autora (R. niewielkiego eposu (392 heksametry). Pseudo-Orfeusz idzie w ślady swego wielkiego po­ przednika. co się wydarzyło. iż za­ skakująco wiele zdarzeń złożyło się na ten krótki poemat Kolluthosa. uczestnik owej słynnej wyprawy po złote runo. podjętej w 505 r. Harpage Helenes). różne fi­ gury i tropy stylistyczne (anafory. a tymczasem zbiegli kochankowie dotarli do Troady i wraz z Parysem wkroczyło w mury Troi nieszczęście140. Księdze Suda. że tym wydarzeniom. opowiada on swemu mityczne­ mu uczniowi. poparta zręczną przemową. jednocześnie zaś dowodem jego własnej inwencji poetyckiej. Należą do nich wspomniane wyżej poematy Mara- Poza wspomnianym wcześniej (por. a jego uroda. 1191 i 1347). że poeta żył za czasów cesarza Anastasiosa (sc. antytezy. Jego treścią jest opowieść o tym. Wraz z Porwa­ niem Heleny antyczny epos mitologiczny.czegółowo z Apolloniosowymi Argonautika porównał H. 139 i Atena stosownymi obietnicami próbowały zjednać sobie jego życzliwość. choć był królew­ skim synem. 140 308 309 . inna jest ich kolejność w katalogu (w. w orfickich Argonautika odpowiada raptem 119 wierszy (767-886). coraz bardziej obcy w chrześcijańskim świe­ cie. Przybylskiego istnieje tłuma­ czenie tego poematu pióra M. epickich enkomiów oraz poematu zatytułowanego Persika. 125) „przekładem" J. ale to właśnie dziełko Kolluthosa. Apolloniosa z Rodos. 858. jak to podczas wesela Peleusa i Tetydy niezaproszona na nie Eryda rzuconym złotym jabłkiem z napisem „dla najpiękniejszej" obudziła wśród bogiń rywalizację o to miano. nr 8-9. Venzke. iż z własnej woli postanowiła udać się wraz z nowym oblubieńcem do Troi. znajdziemy wyrazy rzadkie i nowotwory językowe. Lukan i Claudius Claudianus). grecka epika tego rodzaju albo przepadła dla nas całkowicie. których treść osnuta była na rzeczy­ wiście zaistniałych wydarzeniach. ale wprowadza zarazem do swojego poematu pewne zmiany i modyfikacje. podobnie jak dziełko Musaiosa. w porównaniu z twórczością epików pi­ szących po łacinie (np. Poemat Pseudo-Orfeusza S7. i to pomimo te­ go. w którym odnajdujemy. Szymańskiego (zob. figu­ ra etymologica i inne). która próżno poczęła szukać mat­ ki. Lista samych Argonautów jest u Pseudo-Orfeusza krótsza o cztery postaci. Chociaż poemat Kolluthosa bywał oceniany bardzo surowo przez niemałą część nowożytnych filologów. którego imię parokrotnie pojawia się w poemacie (w. Kolluthosowi znane. Literatura na świecie 1996. dzisiaj możemy nań spoglądać z większą łaskawością. jest świadec­ twem oczytania poety w dziełach dawniejszych twórców. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA ficka atrybucja wiąże się nie tylko z tym. traktującego być może o wojnie Anastasiosa I z Persami. wy­ wodzącego się z egipskiej Lykopolis.

Pingree. 2. s. które w całości zachowały się do naszych czasów. 145 Zob. ale pokrewnym typie poezji heksametrycznej. a zapewne jeszcze z końca IV stulecia po Chr. że np. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA thoniaka Triflodora oraz Persika Kolluthosa. że pewien Kallistion (lub Kallistos) oraz. z którymi mamy do czynienia już w okresie hellenistycznym. cesarz Julian miał ułożyć jakąś epicką pochwałę poświęconą (zapewne) filozofowi Priskusowi. Wspomnieć trzeba również o Dorotheosie z Sy­ donu (zapewne I wiek po Chr. jak przypuszczamy. czy może ich zaniechać. jej narodzinach i wy­ chowaniu. lekarza i poety z czasów Hadriana i Antonina Piusa. twórcy poematu astrologicznego w 5 księgach144. że ta okolicznościowa twórczość popadała z czasem w zapomnienie i że właściwie tylko dzięki przypadkowi posiadamy dziś jej ułamki. 194198. Chodzi mianowicie o epickie enkomia {kyKĆi\xia eniKd). zachowały się. w 42 księgach). Zachowała się znaczna część tego utworu. Ale i inne wojny dostarczały tworzywa dla poezji epickiej. Ale komponowane one były także w języku greckim. które poetycko dokumentowały już to zamierzchłe. po Chr. który ułożył astrologiczny poemat zatytułowany riepi. Pośród heksametrycznych fragmentów znanego nam już Pamprepiosa znajdziemy skrawki epickiego enkomion (pochwałę Theagenesa z Aten). Dobre wyobrażenie o takich panegirykach (a również o inwektywach) daje łacińska twórczość Claudiusa Claudiana (zm. Zwycięstwo odniesione nad Gotami zainspirowało około 400 r. 404 po Chr. Lipsiae 1976.). Z konieczności bowiem ograniczyć się musimy do szerszej wzmianki na temat jedynie tych utworów. być może. Trudno byłoby z imienia wymienić tu wszyst­ kich znanych nam twórców tego rodzaju poezji i zestawić listę tytułów poszczegól­ nych poematów. i wiemy od Libaniosa {Or. a także epilog i synkrisis z jaki­ miś innymi osobistościami. dedykowany cesarzowi Neronowi. niestety. o twórczości Marcellusa z Syde. Charlet. 56). przy takiej lub innej konstelacji księ­ życa.-L. Seleukos z Emessy mieli opiewać w poematach kampanię przeciw Persom podjętą przez cesarza Juliana w latach 362/363. a Rzymianina i Mediolańczyka z wyboru. tłu­ maczonego później na język arabski. Natomiast zdecydowanie pełniejszym głosem przemawia do nas d y d a k t y c z n a p o e z j a e p i c k a okresu cesarstwa.). 192-228 (tekst po raz pierwszy opublikowany został w 1928 r. znanego nam również z pro­ zaicznej jego parafrazy. 144 Fragmenty znaleźć można w wydaniu: Dorotheus Sidonius. w których mowa jest o wyprawie Dioklecjana i Galeriusza przeciwko Persom w latach 296-298. 12. passim. s. Ich budowa z retorycznego punktu widzenia przypominała strukturę pochwalnej mowy. po r. Berlin 1941. znaków zodiaku i planet145. co jest jednak niekoniecznie słusznym przypuszczeniem. Iatrika. mający dać odpowiedź na pytanie. z którego zachowało się 101 heksametrów traktujących o ry­ bach i związanych z nimi lekarstwach142. Zamiast nich słuszniej będzie wspomnieć w tym miejscu raczej o innym jeszcze.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. [w:] Kleine Schńften II. Jako pewnego rodzaju ciekawostkę można też wspomnieć o papirusowym fragmencie z III wieku po Chr. jakie jej małżonek. informacja o pochodzeniu i przodkach danej postaci. jakie ułożył on na zamówienie Herodesa Atticusa. niejakiego Eusebiosa do ułożenia na ten temat eposu w czterech księgach. Christodoros z Koptos. obszerne studium U. Wypada więc krótko wspomnieć o lekarzu Andromachu. O początkach). Podobnych przykładów można by przytoczyć więcej. D. odniósł nad Persami w 422 r. Wilamowitza-Moellendorffa. znaleźć można w wy­ daniu E. którego autor jest nam. ukazanie jej zajęć i szczególnych dokonań. 959-962. a w r. nieznany143. w sześciu księgach ułożył związany z dokonaniami Anastasiosa I epos zaty­ tułowany Isaurika. Fragmenty powstałej w tej epoce uczonej poezji. Carmen astrologicum. Również wcze­ śniejsze dokonania rzymskie opiewane były przez poetów epickich. Teodozjusz II. 143 Zob. nym przez E. o „Ho­ merze poematów lekarskich" (LaTcui<cov nornuócTaw "Ounooc). J. już to. a także o Maksimosie (żyjącym zapewne po II wieku po Chr. Trudno się dziwić. po­ święcając niewiele uwagi dziełom utraconym lub znanym tylko częściowo. ich treść natomiast układała się w rodzaj epickiego opowiadania. na które składał się wstęp. papirusowe fragmenty. zob. 131-136. Heitscha znajdziemy kilka przykładów heksametrycznych (a także uło­ żonych w metrum jambicznym) pochwał dotyczących różnych postaci (np. zwłaszcza s. czyli o Heraklicie z Rhodiapolis. s. W zbiorze opracowa' ' Zob. Również cesarzowa Eudokia opiewała w heksametrach zwycięstwo. Effe. Heitscha. Blemyomachia. pochodzą przekaza­ ne w papirusach fragmenty poematu pt. po Chr. która również osadza się w określonym kontekście historycznym. który zawiera ułamki ja- Zachował się także w formie inskrypcji tekst dwóch kilkudziesięciowierszowych poetyckich utwo­ rów Marcellusa. i wiemy. II. Effe. Jeden z uczniów Nonnosa. tj. za którego twórcę niektórzy badacze chcą uważać historyka Olympiodora z egip­ skich Teb 141 . a które w czasach cesarstwa przybierały nieraz postać panegirycznych epylliów. rozdział zatytułowany: Mediziniscb-pharmakologische Lebrgedicbte. 438 pewien Ammonios recytował przed obliczem Teodozjusza II poemat o po­ dobnej tematyce zatytułowany Gainia. ed.. Kaxaox«v {Peri katarcbon. rodem z Egiptu.). który ułożył w pentametrach poemat o driakwi. np. nie tylko heksametrycznej. autorze opasłego dzieła poświęconego sztuce leczenia (laToucd.). nie tak dawne zmagania z Persami. jedną z nich wydawca scharakteryzował jako Laudatio professoris Smyrnaei in universitate Be­ ry ti docentis). 142 310 311 . czy należy podejmo­ wać określone działania. opisującego pomyślną kam­ panię rzymską poprowadzoną przeciwko mieszkającym w pobliżu źródeł Nilu Blemyom. s. 502. Syntetyczną informację na temat rozmaitych twórców epickich znaleźć można także u Christa-Schmida-Stahlina. oraz o obszernym fragmencie (216 heksame­ trów) poematu opowiadającego o własnościach leczniczych rozmaitych roślin. Marcelus von Side.

738-750). 513-532) chwali „boga Hermesa. Ten astronomiczno-astrologiczny utwór podzielony jest na sześć ksiąg. DNP. autor słynnej gramatyki). I a i d w w a 1990. III i VI. II. rzeki i źródła. po Chr. a także wszystkie szlaki mor­ skie i lądowe. 270-446) i wysp (w. ułożonego w 1186 wierszach. 805.). będącą szczególnego rodzaju horoskopem. Das Lied von der Welt. W. dotyczącego niewieścich obowiązków. Hildesheim—Ziirich—New York 1994 (w obu tych edycjach zna­ leźć można bogatą literaturę przedmiotu). 27-169) informu­ je czytelnika o otaczającym całą ziemię Oceanie i związanych z nim morzach. S i n k c I I I / l . Livrea. stał się tekstem szkolnym. kolejność. głównie z tego względu utwór ten może być interesujący dla współczesnych filologów. tamże znaleźć można nowszą. s. oraz o nawiązującym do twórczości Hezjoda. 182-183. żyjącego zapewne w czasach pierwszych Ptolemeuszy. s. uc Natomiast nieporównanie ważniejsze miejsce w dziejach antycznej epiki dydak­ tycznej zajmuje D i o n y s i o s (Aiovuaioc) z A l e k s a n d r i i . w pierwszej części dziełka (w. postać zgoła enigmatyczna149. że poemat powstał pomiędzy 117 i 138 r. s . wyraźnie różniącą się od pozostałych ksiąg poematu. że „Manethon" urodził się 28 maja 80 r. że w przypadku Apotelesmatika mamy do czynienia z kompilacją (ks. Odkrycie (dopiero pod koniec XIX wieku) dwóch rozbudowanych akrostychów wplecionych w to dziełko pozwoliło przeciąć wcześniejsze spory na temat miejsca pochodzenia autora poematu i czasu jego pow­ stania. Tymczasem już u schyłku starożytności doczekał się poemat Dionysiosa dwóch przekładów łaciń­ skich (w IV wieku przełożył go Avienus. autora m. być może. na­ tomiast w drugim akrostychu (w. nr XXIX). że znamy dok­ ładną datę jego (czy raczej •—• jednego z współautorów całego dzieła) urodzin. Manethon [2]. 148 Zob. KQnwĄ EK6oan. sc. 620-1165). 126-131. Lipsiae 1979. których datowanie. który pewną „zamkniętą całość" dostrzega w ks. natomiast na uwagę zasługuje występujące w nim słownictwo. za (sc. Koechly w 3 tomie Corpus Poetarum Epicorum Gmecorum.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. co wobec dawniejszej jego bardzo dużej popularności świad­ czyć może nie tylko o dokonanej w ciągu stuleci zmianie naszych wyobrażeń geo­ graficznych. fragmentarycznie tylko zachowanym w papirusach. 679 (= Fr. G. w którym uczony poeta określa temat swej pieśni i jego kompozycję (w. 1999. II. Zakończenie poematu (w. który jest autorem eposu „geograficznego" pt. w II stuleciu po Chr. 150 Zob. poeta bowiem „pozdrawia" (xatQ£Te) lądy. 447-619) obję­ tością niemal dorównuje opisowi Azji (w. Z uznaniem traktowali je również bizantyjscy uczeni (Eustathios. żyjący. także Effe. Opis świata (neoirrynaic xf\c otKouu£vnc). z oczywi­ stych względów szczególną uwagę poświęcając przedstawieniu basenu Morza Śród­ ziemnego. 1-9). 151 Zob. pochodzącymi od różnych twórców. II/l. 7. literaturę przedmiotu. Bibliotheca Teubneriana. Hubner. komentowanym i zalecanym do lektu­ ry.in. a w zamian za swą pieśń spodziewa się stosownej zapłaty ze strony „Błogosławionych" (udKocoec. tamże wzmiankowani są inni jeszcze przedstawiciele poezji dydaktycznej. Jak się wydaje. Znamy też kilkadziesiąt heksametrów poematu o charakterze paraj netycznym.151 Wartość tego dzieł­ ka jest raczej nikła. Tzetzes i Meli- Szczęśliwie w obu najnowszych wydaniach tego dzieła znajdziemy niezbędne przy jego lekturze mapy. 2. zweispriichige Ausgabe von K. Zanim przystąpi do opisania trzech kontynentów (Afryki. wyspy. s. Zdaje się bowiem nie ulegać wątpliwości. AIONYLIOT AAEEANAPOZ OIKOTMENHL nEPimUUZ. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA kiegos' poematu poświęconego kwestiom metrycznym146. ' 7 Poetyckie fragmenty różnych utworów. z których jeden pozostawił własną sfragis. oraz Dionysios von Alexandria. które było częścią Aleksandrii). TCABAPH. T.148 Zbiór zachowanych poematów o charakterze dydaktycznym otwiera M a n e t h o n (MavŁ§cóv). LXI Heitsch). panowa­ nia) Hadriana". Należy odróżnić ją od innego Manethona.v. przypisał Pamprepiosowi i wydał jako Pampretii Panopolitani Carmina E. Europy (w. zob. i to pomimo faktu.). zhellenizowanego kap­ łana egipskiego. szp. a autorem owych praktyczno-moralizujących wierszy jest Naumachios (zob. Otwiera je po­ zbawione tradycyjnej inwokacji do Muz prooimion. który jego wydawca określił jako epyllion de horis et operibusw. 112-134) upamiętnia poeta swoje imię i określa miej­ sce zamieszkania (Faros. Heitsch. lesiste góry. Olms Verlag. 152 312 313 . tłumacz także Aratosowych Fajnomena. Sinko. 512. z początkiem zaś VI wieku w łacińskie heksametry oblókł to dziełko Priscianus. W pierwszym z nich (w. VI (III). Zob. a więc z zestawionymi w pewną ca­ łość różnymi heksametrycznymi całostkami (znajdziemy tam również kilka pentametrów). bóstw. Lipsiae MDCCCLYIII {edi­ tio maior ukazała się w 1851 r. co pozwala stwierdzić. Geograficzne epos Dionysiosa ma bardzo przemyślaną budowę. w. badzo jednak skromną. Na ogół nie cieszy się też ów poe­ mat uznaniem filologów. a także kwestia rzeczywistego ich au­ torstwa pozostają zagadnieniami bardzo niepewnymi150. Opis Afryki (w. słynące latarnią morską. po Chr. Z jego analizy wynikałoby (ks. Tzw. I i V adresowane są do któregoś z Ptolemeuszy). odczytane z papirusu wiedeńskiego 29788 A-C. który autora całego dzieła określa mianem Pseudo-Manethona i syntetycznie omawia układ poszczególnych ksiąg. wody Oceanu. Jest on dla nas „umownym" twórcą poematu zatytułowanego Apotelesmatika (AnoTeAeapaTIKÓ). Europy i Azji). T. I. na które w części składają się wyrazy (lub ich formy) rzadkie i bardzo wymyślne nieraz epitety. s. Bez spoglądania na odpowiednio wykreśloną mapkę152 niełatwo byłoby zrozumieć cały opis ziemi zaproponowany przez Dionysiosa. ale również o istotnej zmianie naszych gustów literackich. Historii Egiptu. ' Christ-Schmid-Stahlin. 11811186) ma specyficznie „hymniczny" charakter. Manethoniana wydał A. poemacie Pamprepiosa. opowiadającego o gwiezdnych konstelacjach i o wpływie. zwany Periegetą. jaki gwiazdy wy­ wierają na ludzkie przeznaczenie. Brodersen. 174-269).

Tekst łaciński do druku przygotował. Tryphiodorus. wybór stosownej na to pory. 557-558). który w 177 r. Sprawozd. Sinko. poprzedzonego prooimion adresowanym do Artemidy. s. 25 (por. Podkreślić trzeba. że chodzi o Marka Aureliusza Antoninusa. po Chr. co 158 Poemat Owidiusza poświęcony podobnej tematyce znamy tylko fragmentarycznie (zob. Oppian pochodził z Kilikii (być może z Korykos). po Chr. III/l. II. Sztuka rybołówstwa. że poemat powstał przed 178 r. Tradycję rękopiśmienną poematu szczegółowo omawia F. Jest to. czyli O łowieniu ryb) w 5 księgach (łącznie 3506 heksametrów). Halieutica. jedyny antyczny poemat dydaktyczny o charakterze ichtiologicznym. Kumaniecki (zob. e. zwłaszcza dzikich. wyżej). s. Zob. które podkreślają paralele istniejące między światem zwierzęcym i ludzkim.W. typowych dla człowieka157. jakie prze­ chowała dla nas owa tradycja (omawia ją T. po Chr. oznacza to.. hasło w tzw. Stuttgart und Leipzig 1999). Ikseutikd). 198 po Chr. iż badaniem przekazu dzieła Oppiana jeszcze przed II wojną światową zajmował się u nas K. Meisenheim am Glan 1969. Einfiihrung.g. De quibusdam Oppiani Halieuticorum codicibtts. prozaicznie zaś przez Arriana (II wiek po Chr. i o różnych sposo­ bach polowania na nie. który znamy tylko poprzez jego prozaiczną parafrazę pióra Eutekniosa. tworzących narracyjny ornament przekazywanych treści. 30. należy pamiętać o ich rozróżnieniu155. 67-82). 31. ausfiihrliche Kataloge der Meersfauna von F. Już w antycznej tradycji biograficznej (dwie recenzje Vita Oppiani. 138 n. Poeta nie unika porównań. s..W. Uważa się. jakim Oppian musiał się posłużyć. Fajena (Oppianus. Mair. który sprawował rządy wspólnie z ojcem (zob. opis myśliwskiego rynsztunku. I. zwanego Sofistą. Poemat składa się z dwóch zasadniczych części. że Oppian nadaje zwierzęcemu światu cechy ludzkiej społeczności. przeto pomijam tu referowanie tych wiadomości o charakterze biograficznym. 45). Colluthos. Warsz. wstęp do Oppian. gdzie mowa o zburzeniu Ktesifontu). Na treść utworu. trzy dalsze natomiast traktują o sposobach łowienia ryb i innych morskich stworzeń. 683 i V. i 205 n. ale ze­ brany przezeń materiał zaginął podczas wojennej zawieruchy. Czas powstania dzieła można ustalić dzięki kilkakrotnie przywoływanemu przez poetę imieniu panującego władcy (Antoninus. Kynegetika dedykowane były cesarzowi Karakalli (212-217 r. czy może na­ leży określić go raczej mianem Pseudo-Oppiana. Fajen. I — 1928). Nauk. oraz pewnych eksursów mitologicznych. Publiusz Owidiusz Naso. Podjął w nich poeta temat obecny w greckiej literaturze od zarania jej dzie­ jów (przypomnijmy sobie przyczynę powstania słynnej blizny Odyseusza) i już przed wieloma stuleciami ze znawstwem opracowywany (Ksenofont).). cit. Poemat jednak nie należy do utworów łatwych w lekturze już choćby ze względu na bardzo specyficzne słownictwo. Zapewne był także Oppian auto­ rem zaginionego dziś poematu opowiadającego „O sztuce łowienia ptaków" (I^ŁUTiicd. krytycznej i dwujęzycznej edycji poematu. Text. a bogata tradycja rękopiśmienna poematu Dionysiosa (znamy ponad 130 średniowiecznych rękopisów zawierających tekst tego dziełka!)153 daje wystarczające świadectwo ogromnej jego niegdysiejszej poczytności. 1937. przekładu na język polski dokonał oraz przedmową i komentarzami opatrzył A. K. seria Loeb Classical Library. Mowa jest również o wynalazcach sztuki łowieckiej. w pierwszych księgach przeważają wiadomości o charakterze ichtiologicznym. s. Aż w 62 rękopisach (oraz w 2 papirusowych fragmentach)154 przekazany jest tekst poematu O p p i a n a COnmavóc) pt. I. uczynił współwładcą swego syna. a także psów i koni pomocnych w sztuce tro­ pienia i łowienia zwierzyny. Dzisiaj co­ raz lepiej umiemy ocenić poetycki kunszt Oppiana z Kylikii i dawniejsza. KuvnYETUtd {Kynegetika. Dydaktyczna war- 153 154 Zob. czy poeta ten rzeczywiście nosił imię Oppiana. z pewnością zaś powstały po r. autora ułożonego w czterech księgach poematu pt. Ubersetzung in deutscher Sprache. czyli O polowaniu). jaki zachował się do naszych czasów158. a ponieważ poeta wspomina też (II. przypuszcza się. Widoczny jest jednak brak w poemacie jakiegoś epilogu. ile w ogólniejszym. moralizująco-filozoficznym przesła­ niu eposu. 314 315 . VIII.1 155 tość dzieła tkwi zatem nie tyle w przekazywaniu jakiejś konkretnej wiedzy ichtiologiczno-łowieckiej (Oppian jest w tym względzie amatorem. przydając mu elementy za­ chowań. wstęp do najnowszej. o wyglądzie i zachowaniu się rozmaitych zwierząt. i to wła­ śnie jego imię potraktowane później zostało jako imię wspólne dla twórców obydwu poematów. w czasach zaś bliż­ szych Oppianowi poetycko przedstawiony przez Nikandra. Na­ wet nie jesteśmy pewni. pozytywnych i negatywnych. op. 15. Dzielący się swą wiedzą na temat tyb i innych miesz­ kańców morza. Teubner. 7 n. dodajmy. Księdze Suda) nastąpiło pomieszanie obu Oppianów i ich twórczości (zob. przyp. s. AAtEimicd (Halieutika.. with an English Translation by A. Gniezno 1997). przygotowanej przez F. Jest rzeczą charakterystyczną. 157 Szczególną uwagę zwraca na to Effe. Oberlieferungsgeschichtliche Untersuchungen zu den Halieutika des Oppian. liczącego łącznie 2144 heksametry.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Brodersen. i obok dzieła Aratosa należy on do najlepszych przedstawicieli tego typu greckiej epiki. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA teniotes). Kommodusa. 3) i wzmiankom o jego synu. Ponieważ niemal w tym samym cza­ sie poezją dydaktyczną zajmowało się dwóch poetów o tym samym imieniu. Na zdecydowanie mniejsze uznanie zasługuje twórczość O p p i a n a (OrmLowóc) z A p a m e i syryjskiej. a także różnych sposobów ich łowienia. Tow. że jeden Oppian był od drugiego Oppiana młodszy mniej więcej o jedną generację). w któ­ rym Marek Aureliusz ponownie wyruszył wraz z wojskiem nad Dunaj 156 . że — być może — Kynegetika zostały swego czasu wydane razem z Halieutika Oppiana z Kilikii. wyd. London MCMLXIII. Mikołajczak. 680-681) o wreszcie zaistniałym pokoju. (zob. czerpiącym wiedzę z róż­ nych fachowych opracowań). w którym pojawiają się rozmaite poetyckie odniesienia do postępowania człowieka. a to z tej racji. o czym sam wspomina na początku III księgi (w. składa się opis przygotowań myśliwego do polowania. Fajen. przeważnie negatywna opinia o jego twórczości podlega obecnie słusznemu przewartościowaniu.) poematu.

-L. 172-190). Epikę dydaktyczną okresu cesarstwa zamykają A 19 t K d {Lithika. Istnieje także osobny komentarz do I księgi poematu. Auf der Grundlage der Ausgabe von A. przyp. a jednocześnie stara się w ten sposób wzmocnić przekonanie o prawdziwości przekazywanej wiedzy. Dusseldorf—Zurich 1998). skoro znamy jego prozaiczną parafrazę oraz ułożone do niego scholia. W najważniejszej. Kamiennik Orfeusza. poemat opowiadający w 774 heksametrach o rozmaitych kamieniach. pióra S. Tekst poematu znaleźć można we spomnianym tomie Loeb Classical Library (por. że Oppian myślał o skomponowaniu jeszcze jednej księgi. ks. Kraków 2001. 162 Zob. Filomata 1979. a na osobną uwagę zasługuje obszerne aition i opowieść o koralu (w. Pełnym głosem przemawia ów nowy rodzaj epiki na gruncie literatury łacińskojęzycznej. ani jego autor nie mają nic wspólnego z tzw. 2000. których autor w średniowiecznych rękopisach nazwany jest imieniem O r f e ­ u s z a . to swoista. s. Oppianos [2]. 336. przywołując m. O. Boudreaux (Oppien d'Apamee. Jest to powstały najprawdopodobniej w IV wieku po Chr.in. mesjanistyczne. 335-336 (przekład M. a także rozmaite proroctwa. t. by czytelnik utworu nie znużył się jego lekturą.166 Trzeba podkreślić. Ramę perypetii fabularnej tworzy przypad­ kowe spotkanie Pseudo-Orfeusza z pewnym uczonym mężem.. powstałej zapewne w II wieku po Chr. nr 324. (por. i najczęściej cytowanej przez Ojców Kościoła ks. tworzących czternaście „ksiąg (brak IX i X. nie tylko an­ tycznymi. Charlet. Papyrus Bodmer XXIX. o Zwiastowaniu. W. przyp. pod red. gnostyckie. 161 160 159 J. Ta kompilacja owych Ksiąg sybilińskich. dotycząca dziejów świata aż po upadek Rzymu. Bd. Katalog wspomnianych w Ka­ mienniku minerałów otwiera opis kryształu i jego właściwości (w. natomiast w greckiej szacie słownej zacho­ wało się stosunkowo niewiele przykładów tego typu antycznych opracowań literackich. postaci znane nam z dziejów wojny tro­ jańskiej. ale także magicznych i apotropaicznych. Cavallo. Cytaty z: Apokryfy Nowego Testamentu. mieszanina elementów chrześcijańskich. Zacząć trzeba od wzmianki na temat specyficznych oL Et|3uAAiaKoi xQnauoi (hoi Sibylliakoi chresmoi. o męce Chrystusa przepowie­ dzianej przez Sybillę i o sądzie ostatecznym. jaką obecnie posiadamy. s. że ów Zob. Od wieku II po Chr. Księgi sybilińskie jako całość. 334-353 (tamże przekłady fragmentów owych Ksiąg). Kasser et G. Natomiast w pełni oryginalnym poematem chrześcijańskim i najwcześniejszym znanym nam przykładem twórczości tego rodzaju jest zachowany w jednym z papiru­ sów z kolekcji M.. Inne powstawały w ciągu kolejnych stuleci aż po wiek IV po Chr. Rudhardt. s. 1260. 507. passim. En appendice: Description et datation du Codex des Visions par R. o Chrystusie i Jego wcieleniu. 164 163 M. tamże przekład poematu oraz dalsze wska­ zówki bibliograficzne. s. Najwcześniejsza. Dziełko to musiało cieszyć się pewną poczytnością. Starowieyskiego). Hurst. 173-184. VIII mowa jest m. J. III: Listy i Apokalipsy chrześcijańskie. W trakcie nawiązanej rozmowy przekazuje on część swej mineralogicznej i theurgicznej wiedzy. dwujęzyczne wydanie Oracula Sibyllina przygotował J. I choć poemat ten nie jest z pewnością klejnotem w całym łańcuczku greckiej poezji dydaktycznej.-D. wzo­ rując się na objętości Halieutikaiy''. a w narrację wplata dygresje mitologiczne i kilkadziesiąt porównań. Starowieyski. Paris 1908). 183-203). Autor poematu o łowiectwie nie unika opowiadań o rozmaitych thaumata. une traduction et notes par A. nie tylko szlachetnych. Appel. czyli Kamien­ nik). Poeta stara się o to. Można bowiem w Kynegetika zaobserwować wyraź­ ne ślady aemulatio w odniesieniu do dzieła imiennika-poprzednika'60. Pli­ niusz i Grattius. DNP. Najnowsze.]. Horasis Dorotheou). choć w rzeczywistości ani ten utwór. 166 165 316 317 . Cologny—Geneve 1984. Gauger (Sibyllinische Weissagungen.v. op. Pewne wyobrażenie o treści działa i stylu poety może dać polski przekład fragmentów Kynegetika. „Sybille cieszyły się ogromnym powo­ dzeniem w świecie chrześcijańskim" i „zestawiano je nawet ze starotestamentalnymi prorokami"165. zawierająca liczne elementy eschatologiczne. o ich cudownych właściwościach. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA wskazywać może na to. cit.in. a fale Jordanu wody źródła Hippokrene" 163 . Columella.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ _ T. s. na który składają się 4230 heksametrów. powstała najprawdopodobniej dopiero w VI wieku po Chr. Bodmera tekst Wizji Dorotheosa ("Ooaorc AOJOOSEOU. a zarazem tajemniczego zbioru". pełna rozmaitych interpolacji. edite avec une introduction. Kurfefl neu ubersetzt und herausgegeben von [. w której „Duch Święty przejmuje rolę Muz. i urozmaica wyliczankę kamieni dygresjami mitologicznymi. żydowska III księga tego zbioru powstała zapewne w środowisku aleksandryjskim już w II wieku przed Chr. czyli do epiki chrześcijańskiej. wyżej). Podkreśla to Effe. Ostatnie oryginalne wydanie Kynegetika przygotował P. 510-609). s. 155). 8. opracowany przez W. na którą składają się przede wszystkim heksametryczne parafrazy Biblii. M. Schmitta (Kommentar zum ersten Buch von Pseudo-Oppians Kynege­ tika. jaką zyskał dzięki przychylności Hermesa. czyli od Ksiąg sybilińskich. owego „dziwnego. literaturą orficką {Orphicd). opublikowany po raz pierwszy w 1984 r. Theiodamasem. to jednak w porównaniu z innymi. epicko opracowane żywoty Świętych oraz epos o cha­ rakterze alegorycznym i apokryficznym. griechisch-deutsch. Oracula Sibyllina). przede wszystkim leczniczych. Język i nasycony rozmaitymi tropami oraz figu­ rami styl Oppiana do łatwych nie należy. Munster 1969). Gzelli {Polowanie u Greków i Rzymian. Toruń 1990. jak i z autorów łacińskich (Warron. Wiadomości fachowe czerpał poeta zarówno od swoich greckich poprzedników. łac. I tak przechodzimy teraz do krótkiego omówienia nowej odmiany twórczości epickiej. żydowskich i pogańskich. Księgom sybilińskim poświę­ cony jest osobny rozdział tej książki. ale stanowią one części księgi VIII)"164. Le chasse. Fornaro. s. Zob. Starowieyskiego. Vision de Dorotheos. Reverdin. szp. lapidariami w pełni zasługuje na miano prawdziwie szlachetnego kamienia162. być może także Wergiliusz)161. S.

który w 365 r. był Homer i przez pisarzy chrześcijańskich ceniony jako „lekarstwo dusz" (<pdouaicov ta>v 4>uxwv. cudów i nauk. po Chr. 313-359 (o dato­ waniu i przypuszczalnym autorze dziełka — ibidem. na które składają się opisy cudów Bożego Syna oraz „powierzenie Piotrowi władzy nad całym Kościołem" i „dialog Piotra z Chrystusem o losie umiłowanego ucznia. gdzie znaleźć można szczegółowsze omówienie treści i kompozycji eposu. Następująca po tej księdze część pierwsza Parafrazy (ks. wydanie Pa­ rafrazy przygotował A. Gabrielem i innymi aniołami. kiedy sie­ dział w „megaronie" (tj. Parafraza ułożona została w XXI księgach. Jest też rzeczą zrozumiałą. The Vision ofDorotheus (Pap. opowiada poeta o Janie Chrzcicielu i jego oto­ czeniu. syna Kwintusa poety" (o ile nie postawi­ my przecinka po słowie „Kwintusa"). której pragnienie zaszczepił mu w sercu Chrystus. to jednak Wizja Dorotheosa napisana została wcześniej. Wojtowicz. gdy w ciągu dnia (w samo południe). 87-91). przypuszczenie takie budzi jednak stanow­ czy sprzeciw części filologów (np.H. Kusząca byłaby zatem hipoteza. Bodmer 29). spłynął na jego powieki sen. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA papirus zawiera fragmenty kilku innych jeszcze tekstów chrześcijańskich. jak w świecie rzeczywistym. heksametry mówiące o pogrzebaniu Adama na Golgocie (XIX. Scheindler: Nonni Panopolitani Paraphmsis S. jakiego zaznał. II-XI) poświęcona jest przedstawieniu działalności Chry­ stusa.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.. Bogarodzica. Jana"169. co prawda z dużymi lukami."57 Z subskryptu widniejącego na końcu poematu dowia­ dujemy się. po większej części poetyckich. Homeryzmy są także obecne w słownictwie i w stylu innego eposu chrześcijań­ skiego. w wierze. Bibliotheca Teubneriana. Evangelii loannei. ks. że jest on dziełem „Dorotheosa. Wojtowicz. nie naruszając jednak spójności parafrazowa­ nego tekstu. H. jakim jest Parafraza Ewangelii według św. przyp. I ma charakter wprowadzenia. cit. w jednej z sal cesarskiego pałacu. fana (MetapoAf) TOU Kara lcodvvnv dyiou euayYEAtou). Aczkolwiek ten papirusowy Codex Yisionum datowany jest na koniec IV lub początek V stulecia po Chr. przykłady odwoływania się do tradycji pogańskich. op. Przeto problem ewen­ tualnej bliższej identyfikacji poety uznać należy za otwarty. także na po­ ziomie słownictwa. 119-123. które jednak dotychczas nie zostały opublikowane. A. roz­ strzygniętego podczas soboru w Efezie w 431 r. Jana i można stwierdzić. s. po Chr. Otwierająca epos ks. 141) — poeta żyje w dobie szczególnego synkretyzmu re­ ligijnego i jego dzieła nie powinny być uważane za ortodoksyjne traktaty teologiczne. s. cit. najprawdopodobniej jeszcze przed 400 r.. Viana). Grzegorz z Nazjanzu. które utrudniają zrozumienie całości dzieła. H. 130). z którego wywodzili się pierwsi uczniowie Jezusa. jak np. 1987. ale — jak podkreśla to H. (por. w ten sposób dał poeta wyraz swoim poglądom w sprawie sporu nestoriańskiego. epiki chrześcijańskiej (ponad 3600 heksametrów) powstał między 431 i 450 r. W każdym razie jest dla nas Dorotheos autorem pierwszego zachowanego. dotyczącego określenia Matki Chry­ stusa właśnie jako SEOTÓKOC (theotokos)1^.M. został. co świadczy o tym. natomiast w Parafrazie odnajdujemy. Vigiliae Christianae 4 1 . przebywał w Antiochii. Dostąpił w nim wizji spotkania z Chrystusem. lub też ze wspomnianym przez Libaniosa w jednym z Listów poetą.. w którym Nonnos mówi „o wiecznym pochodzeniu". 314-317). op. Dioklecjana?). XIIXX) przedstawia Ostatnią Wieczerzę. Edited with Introduction. jest używany przez poetę epitet SentÓKOc (theetokos). greckiego poematu chrześcijańskiego. Pod wględem wartości literackich Parafraza ustępuje dionizyjskiemu poematowi Nonnosa.W. Zamykają Prafrazę epilogi. która pozwala wyznaczyć terminus post quem. F. Ponadto przenoszenie czy wręcz mieszanie pewnych pojęć i wyobrażeń jest charakte­ rystyczne dla jego literackiego wizerunku. co może być aluzją do prześladowań wy­ znawców Chrystusa w czasach Dioklecjana?). „działaniu" i „wcielaniu się Logosu". ułożone­ go w 343 heksametrach. Mękę Pańską i Zmartwychwstanie Jezusa Chry­ stusa. Po przebudzeniu postanowił Dorotheos (jako wysłannik Boga Najwyższego — i)i|ńcjTOio 9cou dyyeAoc. zaopatrzone w Index verborum. narrator opowiada w nim o mi­ stycznym doznaniu. Translation and Notes by . cit. jak to podkreślił poeta już na początku swego dziełka. 334) wyśpiewać pieśń. Kesscls and P... której autorem był znany nam już N o n n o s z P a n o p o l i s . jak wiadomo. strażnikiem wrót w pałacu Boga. Podział na poszczególne księgi odpowiada licz­ bie rozdziałów Ewangelii św. aczkolwiek czasami wprowadza do niej elementy obce oryginałowi. natomiast część druga (ks. Pomimo niewątpliwie oryginalnej jego treści poemat wypeł­ niony jest wyrażeniami znanymi nam z eposu Homera i Hezjoda. Wątpliwości wiążą się także z próbą utożsamiania owego Dorotheosa z którąś z postaci o tym imieniu. s. s. że Nonnos przedstawię wierną jej parafrazę. w. 118-119.. czasami zaś pomija pewne wiersze ewangeliczne. Ten najdłuższy ze znanych nam antycznych przykładów tego typu " 7 Zob. Ale. wybrawszy dla siebie imię Andrzeja (gr. 169 Zob. że czasami stosuje poeta „auto- Zob. 70). w odniesieniu do Maryi. Wojtowicz (op. a więc opisowi Jego wędrówek. Z kompozycyjnego punktu widzenia podzielić ją można na cztery zasadnicze elementy. Generalnie rzecz ujmując.. ponad­ to zaś przyjął chrzest. Istotną wskazówką. s. Lipsiae MDCCCDOCI. iż Dorotheos oczytany był w tych pogańskich dziełach. odważny". po Chr. Uderzający jest fakt występowania w eposie imion niektórych pogań­ skich bóstw. Van der Horst. 168 318 319 . dv6oaoc znaczy „dziel­ ny. albowiem w Dionysiaka doszukać się mo­ żemy elementów chrześcijańskich. tj. iż chodzi tu o znanego nam już Kwintusa ze Smyrny. Po prologu. jakie wspomina Euzebiusz w Historii kościelnej. w tym wypadku sc. Ep. a także terminów związanych z kultem Dionizosa. Ostatnie oryginalne. choć i w niej odszukać możemy elementy charakterystyczne dla jego stylu i przyjętych prze­ zeń założeń metrycznych.

A p o 11 i n a r i s (ArroAAtydoic. który posłużył się formą poetyckiej parafrazy w odniesieniu do tekstów chrześcijańskich. obejmującej historię bibilijną aż po czasy króla Saula. poświęconego życiu i opisowi thaumata Św. ale żadną miarą nie mogła równać się ze wspaniałym dorob­ kiem pogańskiej twórczości epickiej. = AnoAAivdoioc) z L a o d i k e i (310-390) ułożył w heksametrach Księgi Mojżeszowe. Homerica i Posthomerica J. 18) Apollinarisowi (Młodszemu) autorstwo parafrazy w XXIV księgach części Starego Testamentu. Ta wierszowana opowieść stała się póź­ niej jednym ze źródeł średniowiecznej legendy o Fauście.. jak opowieść Eudokii o św. 16). epickie opracowania legend i żywotów świętych mężów. Bibliotheca Teubneriana. Z twórczości tego typu pod imie­ niem Apollinarisa zachowała się jedynie parafraza Psalmów. charakterze. Kośmy i Damiana. Niemały zaś w niej udział. Jeśli chodzi o inne greckie. przynajmniej z histo­ rycznego punktu widzenia. jakimi posłużyła się Eudokia. małżonka Teodozjusza II (rozwiodła się z cesarzem w 440 r. o czym świadczą pojawiające się w obu jego poematach identyczne wiersze lub hemistychy. powstała w połowie V wieku po Chr. po Chr. 3. 170 320 .. Lipsiae 1897. że Christodoros (z przydomkiem Illustrios) miał być autorem dzieła o zapewne podob­ nym. Antehomerica. to wiemy np. a nawet mitologicznego (choć w kostiumie alegorycznym. Sozomen z kolei przypisuje (5. końca twórczości epickiej komponowanej w języku greckim. miał rzymski okres greckiej epiki. tej późnej „córce Homera" można zamknąć ostatni już rozdział dzie­ jów starogreckiego eposu. Tzetzesa). Eudokia była także autorką epickiego opracowania legendy o życiu i męczeństwie Cypriana z Antiochii170. ułożona w heksametrach.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Na Eudokii. by za pomocą wybranych heksametrów opisać życie Jezusa Chrystusa. który zabraniał wyznawcom Chrystusa nauki gramatyki i retoryki. Ale schyłek antycznej literatury nie oznaczał. oraz 471 heksametry z ks. Zachowaną część poematu i pozostałe epica Eudokii wydał A.. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA cytaty". eposu bohaterskiego (Dijenis Akritas). Nonnos nie był jedynym twórcą. którego dokładne prze­ badanie i opracowanie pozostaje wciąż jeszcze jednym z ważniejszych w filologii kla­ sycznej postulatów. nie dotrwała do naszych czasów. Literatura bizantyjska kontynuowała bowiem tradycje np. III.). Ludwich. Posiadamy też znaczną część centones z Homera. oczywiście. por. podobnie jak hi­ storyczne księgi Starego Testamentu. Z pierwotnych trzech ksiąg tego eposu zachowały się tylko 322 heksametry z II ks. Cyprianie. U historyków Kościoła czytamy bowiem. Natomiast heksametryczna Parafraza Starego Testamentu. w których posłużył się także innymi miarami wier­ szowymi (Sokrates Scholastyk. że w reakcji na edykt Juliana Apostaty z 362 r. której twórczynią była E u d o ki a (Euóoicia).

s. Poznań 1995. Metrum to two­ rzyły dwa wersy: heksametr daktyliczny. Vandceuvres—Geneve 1968. Poznań 1993). że za cechę dystynktywną tego gatunku. Epigramma ed elegia. po którym następowały dwa rozdzielone ce­ zurą hemiepe'. Elegia i epigram. 261-278.M. także w odniesieniu do epoki archaicznej. Przekonanie antycznych badaczy o niemelicznym charakterze elegii sprawiło. Można przypuszczać. 5 Zob. Mus. 1055-1058. Również antyczne testimonia4 dotyczące działalności wczesnych twórców elegii -— Klonasa. Gentili. t. Studies in Ancient Literary Sources. Tymczasem same teksty archaicznych elegii3 potwierdzają ich śpiewne wykonanie z akompaniamentem aulosu. Oznaczane dziś przez metryków skrótem hem lub symbolem D ( . Mus. Pont. że dystych elegijny był najprostszym schematem poezji stroficznej. historyczną. Polymnestosa z Kolofonu i Sakadasa z Argos — łączą ich nazwiska z ustalaniem zasad muzycznych w zakre­ sie aulodii. Eos 74. C Q 5 6 . Szastyńska-Siemion. Stichos andStanza. Lewandowskiego.^ ^ . 37-90. s. było więc bardziej zbliżone do śpiewanej liryki aniżeli do recytowanej Karin cmxov poezji epickiej. s. A. XIV. 1132cd. za odmianę poezji niemelicznej było leksykalno-stylistyczne podobieństwo najwcześniejszych kompozycji elegijnych z recytowaną epiką. w której układano utwory poruszające różnoraką tematykę — mili­ tarną. 1063-1065. choć metrum to nie mniej popularne by­ ło także i w innym gatunku. Drugi wers nazywano tradycyjnie pentametrem. żałobną. 973-976. Greek Elegy andlambus. 1987. Dwaj ostatni byli uznawani jednogłośnie za przywódców tak zwanej dru­ giej reformy muzycznej w Sparcie na przełomie VII i VI wieku przed Chr.-Plut. zamknięte co drugi wers charakterystyczną klauzulą. [w:] Entretiens sur l'Antiquite Classiąue. że główną przyczyną uznania elegii. Kilka problemów terminologicznych. ogólnofilozoficzną. [w:] Elegia poprzez wieki. Metrum to. uznano formę metryczną. Współcze­ śni badacze5 zwracają ponadto uwagę na fakt. 1963. cały zaś dystych okre­ ślano przymiotnikiem „elegijny" (eAcyeloc). 46. 533-534.-Plut. s. miłosną. 1134ac. biesiadną.^ ^ -). której pod­ stawowym wyznacznikiem była obecność elementu muzycznego podczas wykonania. 11-18. 2 3 Theognidea 239-245. I. mianowicie w epigramacie2. Teksty te analizuje K. Na temat trudności w precyzyjnym określeniu różnic gatunkowych elegii i epigramu zob. ap. A. ps.ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO Krystyna Bartol Greckiej elegii nie zaliczano w epoce poklasycznej do meliki włas'ciwej. ps. 4 Heracl. B. począwszy od czasów aleksandryjskich. 825-828. Dale. 1 . które przenoszono także w sferę pragma­ tyki utworów elegijnych. Bartol (Literarische Quellen der Antike und das Problem des Vortmgens der friihgriechischen Elegie. pod red.

Zacher. Companion to the Greek Lyric Poets. Oxford 1936. uznając tym samym utwory trenodyczne za naj­ wcześniejszą odmianę tematyczną elegii. 3. jest geneza poezji elegijnej. 74.). charakteryzowała jedynie jedną z jej odmian. co eksponuje z kolei wagę elementu lamentacyjnego w tych utworach. Dzisiejsi badacze biorą pod uwagę niegreckie pochodzenie słowa eAeyoc. p. Tak więc elegia. 1. 7. Według wszelkiego prawdopodobieństwa grecka elegia od początku swojego istnienia była bowiem gatunkiem dopuszczającym tematyczną różnorodność. 18 Zagadnienia związane z komunikacyjnymi uwarunkowaniami struktury utworów elegijnych omawia K. a obecność elementów trenodycznych. naj­ częściej o tematyce historycznej (założenie miast i najwcześniejsze ich dzieje). Możliwością istnienia dwóch znaczeń słowa eAcyoc — wcześniejszego. znakomicie pasowała do atmosfery uczty greckiej i odpowiadała oczekiwaniom zgromadzonych wokół krateru biesiadników. Leiden 1997. "Testimonia zebrał i omówił D. Bowie. Objętość taka odpowiadała natomiast długości utworów wykonywanych właśnie podczas zawodów.L. EA£yeiov. s.) z lamentem nad zmarłym. s. Poznań 1995. Bowie. s. Page: The Elegiacs and Euripides'Andromache. 1134a. konsolacja bądź zainspirowana myślą o marności tego świata parene­ za. Starsze świadectwo. która ze względu na brak jednoznacznych dowodów pozostaje nieroz­ strzygnięta do dnia dzisiejszego. s. Zwa­ żywszy na to. I. 10. Różno­ rodność tematyczna tych utworów. 206-230. s. 1134a: Ttointr)c fj£Ad)v TE icai kAsydcov. z drugiej zaś nastawieni byli na obcowanie z twórczością czysto rozrywkową. Greek Elegy and Iambus. Chrest. pojmowanych być może jako ogólna refleksja. 27-29. 1898. 3 1 % . w epoce archa­ icznej oznaczała lament. gatunek odpowiadający intelektualnym zapotrzebowaniom odbiorcy-biesiadnika. Zob.v. eAeyot od uźAn była forma metrycz­ na9. teorii o lamentacyjnej genezie ga­ tunku elegijnego i nieadekwatności tej teorii względem archaicznego corpus elegijne­ go. Najważniejszą okolicznością prezentowania krótkich elegii był sympozjon. 7 6 Orio. I 2. West. wyraźnie odzwierciedlający model sympotycznej komunikacji18. Bibl. hipotezę tę należy uznać za wielce prawdopodobną. E. którym dziś dysponujemy. 16 Paus. Berlin—New York 1974. Zob. 13 12 324 325 . 14 Zob. czyli pochodów kończących ucztę. Gerber. Tro­ jankach Eurypidesa (w. ułożonych w nieskomplikowanym metrum i przez to łatwych do zaprezentowania przez nieprofesjonalnych wykonawców. s. którzy z jednej strony spodziewali się usłyszeć pełne po­ wagi pieśni o charakterze moralnym i filozoficznym. 1986. H. że nazwa lAeyoc. Early Greek Elegy. 2000 wersów. nie sugeruje. Procl. s. znajdujemy dopiero w datowanych na rok 415 przed Chr. EAtyoc = Didym. Wiemy również. 24. Niepewna jest również etymologia samej nazwy gatunkowej. i późniejszego. Nie można wykluczyć.v. oraz podczas większych oficjalnych zgroma­ dzeń publicznych. 24-25. Takie rozumienie tego terminu. Mus. Philologus 57. 10. Bonn—Bad Godesberg 1979. eAEyoc. Bowie. s. jak się wydaje. Bibl. ściśle związana ze sposobem wykonania utworu i rodzajem towarzyszącego mu akompaniamentu muzycznego10. 119). Bartol. Antyczni leksykografowie12 łączą ją bądź to z eu Aey£iv. jakim jest pochodzący z 586 r. że związek muzyki greckiej z frygijską był głęboko zakorzeniony w świadomości samych Greków od zarania dziejów14. że elegie historyczne osiągały długość niekiedy nawet kilku tysięcy wersów17. że pre­ zentowane podczas pytyjskiego agonu utwory aulodyczne zwane eAeyoi różniły się od wykonywanych z tej samej okazji innych pieśni (ueAn) obecnością lamentu. Dopatrują się mianowicie związku z armeńską formą elegn. [w:] Greek Poetry and Life. 2. Der Eiriflufs der Phrygier auf die altgriechische Musik. Współcześni badacze w większości nie kwe­ stionują semantycznego pokrewieństwa tych nazw7. 24 = Phot. 1. oznaczającą instrument dęty. Early Greek El­ egy. podają jednak w wątpliwość twierdzenie. 10 Tę samą opozycję w odniesieniu do utworów Sakadasa podkreśla Pseudo-Plutarch — Mus. s.E. mieściła się doskonale wraz z całą swą tematycz- Diod.L. co uniemożliwia­ ło ich całościowe prezentowanie podczas uczt. Thiemcr.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. D. Elegie w okresie archaicznym prezentowane były w czasie sympozjonów i komosów. Symposium and Public Eestwal.-Plut.L. tekst inskrypcji Echembrotosa (ap. 9 Zob. 7. Lewandow­ skiego. że rzeczywistą cechą odróżniającą. 27 przyp. że utwór Ksenofanesa o założeniu Kolofonu liczył ok. powtarzane przez większość autorów antycznych8. " Zob. 10. 94. lecz informacja ta może być wynikiem uzależnienia autora periegezy od tradycyjnych są­ dów i opinii pokłasycznych teoretyków. Studies in Greek Elegy and Iambus. 4. Komen­ tarz Pauzaniasza ad locum potwierdza wprawdzie ponury nastrój tych utworów. [w:] Elegia poprzez wieki. ŁAsyeia. Starożytni autorzy6 wska­ zują na pierwotny związek nazw gatunkowych określających elegię (eAeyoc. 17 Diogenes Laertios podaje. która może mieć korzenie frygijskie13. jakimi były zawody poetycko-muzyczne15. Early Greek Elegy. nie związa­ nego z lamentem. Istnie­ nie agonów elegijnych potwierdzają antyczne testimonia16. s. według inskrypcji Echembrotosa. sięgającej czasów antycznych. 15 Zob. Phot. bądź to z eAeeiv lub i e Aey£iv. Beitrdge zurgriechischen Wortforschung. dla prezentacji dłuższych elegii narracyjnych. 319b 6 = Procl. przed Chr. M. wskazując tym samym na enkomiastyczno-laudacyjny charakter elegii. p. Bartol {Aspekty komunikacyjne elegii greckiej. Ta ostatnia okoliczność zarezerwowana była. Paus. JHS 106. Chrest. od której derywowano pozostałe formy. I ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO Kwestią. ps. K. 4 n. denotującego treści trenodyczne — tłumaczą dziś badacze11 istnieniem. pod red. 19-27).

Na przykład Philoch. Ath. 1. mniej formalne zebrania jakiejś grupy (np. IV 397. Jak wykazano19. która w tym czasie prze­ żywała jeszcze okres prosperity i bez trudu stawiała czoło Trerom. s. 40) wyciąga zresztą wniosek o starszeństwie poety z Efezu. I ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO ną różnorodnością w biesiadnym repertuarze artystycznym. Możliwość biesiadnego wykonania elegii o tematyce militarnej.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 14. moment przed bitwą. Był on przecież rodzajem ary- stokratycznego zgromadzenia. młodzieńcy. jakie klęski ma ten poeta na myśli — zadane Magnezji przez Efezyjczyków czy przez kimmeryjskich Trerów. zwłaszcza Trerów. 22 Isocr. s. Early Greek Elegy. podstawowym celem większo­ ści uprawianych wówczas gatunków monodycznych23. Paideutyczną orientację swoich utworów podkreśla Solon (4. którzy w uwarunkowanej ge­ netycznie treściowej varietas elegii widzą argument na korzyść teorii o prezentowaniu utworów elegijnych w wielu sytuacjach bezpośrednio związanych z życiem prywat­ nym i działalnością społeczną archaicznych Greków. Lycurg. Jedyny dłuższy fragment (1 West) wśród zachowanej fragmentarycznie twórczości Kallinosa wiąże się bezpośrednio z sytuacją zagrożenia rodzinnej polis poety ze strony kimmeryjskich najeźdźców oraz sąsiadującej z nią Magnezji. 8.] charakterystyczne dla tej wczesnej epoki było. które zdają się być raczej ewokacją minionych wydarzeń i przypomnieniem emocji przeżywanych niegdyś przez uczestników wojennych zmagań aniżeli reakcją na rozgrywające się hic et nunc drama­ tyczne wydarzenia. Pochwała zalet ciała i ducha poszczególnych jednostek. Rozpoczynająca się serią retorycznych pytań elegia („Pókiż gnuśnieć będziecie. Z faktu. zachęta do poży­ tecznych z punktu widzenia polis działań i wezwania do wewnętrznego doskonalenia się każdego z jej mieszkańców. lecz układ odniesień komunikacyjnych i relacje osobowe. zob. uwikłanej wówczas w konflikt z Efezem. że biesiadna sytuacja wy­ konania była głównym czynnikiem kształtującym strukturę tego utworu.. Kallinos (KaAAivoc) z Efezu. że najstarszy ze znanych nam twórców greckiej elegii. Plut. przyjmuje się. 21 Na temat interpretacji tego utworu zob. 30 West = 3. Element parenetyczny w archaicznej poezji elegijnej eksponują teore­ tycy wszystkich epok22. W przypadku elegii trenodycznych nie ma co prawda bezpośred­ niego potwierdzenia ich prezentacji podczas uczty (podobnie jak żaden tekst antyczny nie upoważnia nas do uznania uroczystości pogrzebowych za miejsce ich wykonania). nie kończy się zdobyciem przez nich lidyjskiej stolicy — Sardes (około roku 645). w którym pielęgnowano moralne wartości i nauczano ideałów tej klasy społecznej.. 30 Gentili-Prato). w rozumieniu Greków epoki archaicznej. Wrocław 1962. Moralizatorski charakter elegii wymuszony był niejako bie­ siadną ich prezentacją. jego istota wykraczała dalece poza wspólne jedzenie i picie. Zdecydowanie odrzucić należy hipotezy wysuwane przez niektórych filologów. głównie informacji zawartych w dziele Strabona (13. Strabon (14. 51-57. 1Ą Choć nie wiadomo dokładnie. Sol. 8. jak wiadomo. 1 n. 42 n. Dostarczanie pożytecznej przyjemności było zresztą. Poezja elegijna. 1. 40). które doznało wielu nieszczęść. lecz kieruje się ku innym miastom małoazjatyckim. Leocr. 20 326 327 . prezentowana ustnie podczas większych i mniejszych zgromadzeń publicznych. okazją do nawiązywa­ nia i pogłębiania wzajemnych kontaktów między członkami danej społeczności. nierzadko narzędziem agitacji i propagandy. 14. takich jak publiczne zgromadze­ nia obywateli polis (np. Sympozjon był bowiem. 630c. jakie wyłaniają się z uważa­ nej za trenodyczną elegii Archilocha (13 West)21 sugerują.. IV 610. między innymi Magnezji. Suda. t.. przypisywanie po­ szczególnym odmianom treściowym odrębnych miejsc ich wykonania jest wynikiem błędnego utożsamiania opisywanej w utworze sytuacji z okolicznościami prezentacji utworu. której celem było rozbudzenie chęci do walki wśród nieskorej do obrony oj­ czyzny młodzieży. że dla Kallinosa Magnezja jest jeszcze potężnym przeciwni­ kiem. pogrzeb. spotkania na agorze). jak również kompozycji o charakterze trenodyczno-konsolacyjnym potwierdzają antyczne źródła pisane20. staje się ważnym środkiem przekazywania informacji z różnych dzie­ dzin. wspieranym z Tracji przez Scytów24. 2. żołnierzy). 23 " Bowie. II 692. ap. lecz były traktowane łącznie z dobrami moralnymi i innymi sprawami życia". KALLINOS Na podstawie antycznych przekazów. W jego utworach znalazła odzwierciedlenie burzliwa wojenna rzeczywistość cza­ sów mu współczesnych — VII wiek był bowiem okresem gwałtownych działań zbroj­ nych na zachodnich obszarach Azji Mniejszej. też Bartol. 1. uwagi zawarte w rozdziale Poezja jambiczna okresu archa­ icznego. 106 nn. Fragment 1 jest najwcześniejszym znanym nam przykładem ekshortacyjnej elegii bojowej. dla Archilocha zaś (20 West) miastem. żył w połowie VII wieku przed Chr. 45): „[. nie stały w sprzeczności z szeroko pojmowaną ludyczno-estetyczną funkcją elegijnych kompozycji. 48. Inwazja na tereny Frygii i Lidii żyją­ cych nad Morzem Czarnym plemion kimmeryjskich. Tatarkiewicz {Historia estetyki. a także elegii zawierających treści ekshortacyjno-polityczne. Ponadto dowo­ dów na wykonanie elegii wojennych w scenerii sympozjonu dostarczają zachowane teksty samych utworów elegijnych Archilocha (2 i 4 West). że piękno i sztuka nie były jeszcze wy­ dzielone. kiedyż zmężnieją / Serca wasze? Czyż wstydu wobec sąTrafnie ujął ten aspekt poetyckiej twórczości W. nagana postaw nieakceptowanych przez ówczesny kodeks moralny. 1. Źródła antyczne jednomyślnie wskazują na dydaktyczną funkcję gatunku elegijne­ go. 13. Greek Elegy and lambus. 4.

który poprowadziłby wojsko przeciwko messeńskim buntowni­ kom. Bowiem jakoby wieżą obronną w ich oczach się jawi. s. Danielewicz. Do tej scenerii nawiązuje być może użyty w inicjalnym wersie czasownik KcctdKEiaScu. z drugiej — moralizatorską wypowiedzią. 27 Przekład W. ale stara się wyzwolić w słuchaczach ambicję dążenia do zaszczytów i zdobycia szacunku w społeczności. Źródła antyczne nie są zgodne co do narodowości poety. zarówno na poziomie topiki jak i leksy­ ki. 10). datujący pierwszą wojnę messeńską na lata 690-670 29 . który wymieniał Afidnę jako miejsce urodzenia Tyrtajosa. ale również miejscowości lakońskiej. Niektórzy badacze28 sądzą jednak. traktu­ jąc swoich adresatów bardzo jednostkowo. Jej podstawową zasadą kompozycyjną jest kontrast. gdy w boju polegnie. gdy ginie odważny Mąż.—London 1999. którzy znaleźli się w podobnej sytuacji zagrożenia wojenne­ go. lecz także leżenie przy uczcie. 328 329 . Greek Elegiac Poetry from the Seventh to the Fiftb Centuries BC. Tradycja łączy go bowiem z prowadzoną przez Spartę drugą wojną przeciwko Messeńczykom. Warszawa—Poznań 1996. czci on półboskiej doznaje. Cambridge. byłTyrtajos (TUOTCUOC). Teoria o ateńskim rodowodzie poety jest najpraw­ dopodobniej reminiscencją antyspartańskich nastrojów w kręgach ateńskiej arysto­ kracji. fanatyczna wręcz gloryfikacja świetnej przeszłości tego miasta-państwa oraz 28 Nadrzędny cel utworu. Nawiązania do sytuacji wykonania utworu pojawiają się w pieśniach innych ełegików wcale często. Poeta. W Kallinosowej ekshortacji łatwo dostrzec. [w:] J. 17-21) 27 swazji. 26 Zob. jak się wydaje. Zachowane urywki utworów Tyrta­ josa wspierają. Platon {Leg. 4. Appel. 105.). 14-21).. aniżeli była nawiązaniem do rzeczywistych wypadków. Autor Księgi Suda odno­ towuje dwie hipotezy dotyczące miejsca jego urodzenia. że nadawała się ona do odtwarzania w innym aniżeli pier­ wotny kręgu odbiorców. co godne są wielu. 24. Jeśli przyjąć. Early Greek Elegy. Utwór Kallinosa najprawdopodobniej przeznaczony był do biesiadnego wykona­ nia26. 25-47. 25 Gerber. że należałoby przesunąć floruitTynapsa na koniec VII wieku przed Chr. a za nim wielu starożytnych teoretyków.) wielki. Liryka starożytnej Grecji. s.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. że naj­ lepszy okres jego twórczości przypadał na czas 35 Olimpiady (640-637 przed Chr. zarówno w części ogólnorefleksyjnej (w. Naprzemienne posługiwanie się pochwałą {inawocj i naganą (t|>óyoc) przydaje wyjątkowej dynamiki tej elegijnej perPrzekład W. Liryka starożytnej Grecji. Po­ mimo niekwestionowanych podobieństw w przedstawianiu patriotycznych treści zna­ mienne są różnice światopoglądowe dzielące wielkiego epika i elegika z Efezu. Appel. która kształtować ma określone postawy i zachowania społeczne odpowiedzialnych za powodzenie swej polis rozumnych obywateli. bezkrytyczna akceptacja lansowanego w nich porządku spo­ łecznego. aniżeli o bezpośredniej zależności obu artystów. miał z pewnością wpływ na artystyczny kształt tej ogólnomoralnej parenezy. [w:] Danielewicz. 1991. Bierze mianowicie pod uwa­ gę Spartę i Milet. Pamiętać należy jednak. a jeśli przeżyje. 25 V. tenże. 45. s. jako ojczyznę Tyrtajosa wskazuje Ateny. Utwór jest z jednej strony wypływają­ cym z potrzeby chwili dramatycznym apelem o podjęcie działań obronnych. który oznacza nie tylko stan bezczynności. Stopień identyfikacji podmiotu lirycznego w jego elegiach z przedstawianymi w nich ideałami spartańskiej arystokracji. i skierowanie przez Ateny do Sparty kulawego i nieco zdziwaczałego nauczyciela miała raczej ośmieszyć chlubiących się potęgą wojskową Lacedemończyków. że rację mają historycy. Księga Suda (IV 610. że Afidna była nie tylko nazwą demu w Atenach. Smutek bowiem ludzi ogarnia. jakim było poderwanie młodych ludzi do walki. Tak więc historia wysłania do Aten za radą wyroczni delfickiej spartańskiego poselstwa z prośbą o przy­ słanie Sparcie wodza. Jeśli sam jeden dokonał czynów. Parker. 629a). który w dystychach tworzył utwory militarno-ekshortacyjne. TYRTAJOS Nieco młodszym od Kallinosa elegikiem. jakie niesie z sobą wojna. Dla Ho­ mera ucieleśnieniem bohaterskich ideałów jest człowiek ponoszący chwalebną śmierć za ojczyznę. wiele reminiscencji z Homera. Bowie. roztacza przed każdym z nich wizję czeka­ jącej go sławy. że kreowanie sytuacji wewnątrztekstowej utworu z punktu widzenia jego odbiorcy charakteryzowało elegię już na bardzo wcze­ snym etapie jej rozwoju. s. 1-13) jak i ilustracyjnej (w. 5) podaje. wsparta zaś była informacją Filochorosa (ap. 428. drugi konflikt musiał przypadać na schyłek VII wieku. I ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO siadów nie znacie / Tak nierozumnie próżnując?"25) w swym macierzystym kontekście skierowana była z pewnością do obywateli Efezu. Kallinos nie ukrywa ryzyka. 428-429. Nie można więc wykluczyć. Str. (w. s.. jednakże uniwersalność zawartych w niej refleksji sprawiała. hipotezę o spartańskim pochodzeniu poety. którą może osiągnąć wykazując bojowego ducha. Companion to the Greek Lyric Poets. Mass. The Dates ofthe Messenian Wars. Świadczy to raczej o wykorzystywaniu przez Kallino­ sa wspólnego archaicznym poetom repertuaru motywów. 8. Chiron 21. za których pomocą wyrażali oni swoje poglądy i przekonania.. w przekonaniu Kallinosa natomiast walka w obronie ojczystej ziemi i rodziny zapewni obywatelowi polis uznanie i wieczną sławę wśród współziomków: Żal jest po nim (.

nawet u posługującego się na co dzień dialektem attyckim Solona. że Sparta była ojczyzną tego twórcy. s. w którym mieszkańcy przestrzegają obowiązujących ich praw aniżeli sprawiedliwość czy doskonałość samych przepisów regulujących relacje między poszczególnymi kla­ sami obywateli polił0. mianowicie konstatacji i ekshortacji. Arystoteles {Pol. a jeden przy drugim niech wytrwa. odrzućcie (10. Ale sercom w swych piersiach przydajcie wielkości i męstwa. jak ma to miejsce w cytowanym przez Stobajosa utworze (11 West = 8 Gentili-Prato): Rzecz to smutna. że mamy tu do czynienia z dwiema elegiami. jest najprawdopodobniej uryw­ kiem tak zwanej retry — spartańskiego zbioru praw. 16-32) określony jest przez „wy". Pojawiają się one w twórczości wszystkich bez wyjątku elegików. Wydaje się. 630c. Dwa stosunkowo obszerne. Miles ludem? The Problem ofMartial Exhortation in Early Greek Elegy. 432. Ich występowanie było bowiem cechą charakterystyczną gatunku elegijnego. Oxford 1990. zachowane do naszych czasów urywki Tyrtajosowych elegii (10 West = 6-7 Gentili-Prato i 11 West = 8 Gentili-Prato) nie różnią się zbytnio ani wymową. Tytułowa etwouia oznaczała raczej stan państwa. 89-102). 433. Appel. co z boju uchodzi. li30 czące ponad 30 wersów każdy. Z tyłu cios któryś wymierzy w czasie walki złowrogiej. Taki sposób konstruowania osoby adresata. ani zastosowanymi w nich rozwiązaniami artystycznymi. poszerzony o wersy ułożone w pentametrach. E. o którego istnieniu wiemy z przekazu Plutarcha (Lyc. Bohaterstwo żołnierzy ma. i zęby zaciśnie. Księga Suda (IV 610.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 32 33 Przekład W. Świadectwa antyczne po­ twierdzają zresztą biesiadną scenerię ich wykonania31. przemawia —• zdaniem grupy badaczy — za tym. 15-18) 32 towarzyszą sugestywne poetyckie obrazy uzupełniające bezpośrednią ekshortację. Elegie Tyrtajosa. z jakich poeta formułuje jedną i tę samą myśl. Murray. A Symposium on the Symposion. w których twórca ten wzywa do dzielności i przyjęcia ak­ tywnej postawy w działaniach wojennych prowadzonych przez kierujących państwem przywódców. podczas sympozjonów. 224-228. 330 331 . 107) szesnaście dystychów elegijnych (10 West) niektórzy wydawcy uznają za przynależne do dwóch różnych utworów. Wzmianka natomiast o milezyjskim rodowodzie jest nieudolną próbą wyjaśnienia w pieśniach Tyrtajosa cech dialektu jońskiego. ed. Szpetny doprawdy to widok. podobnie jak utwory Kallinosa. Większość zachowanych fragmentów z poetyckiej spuścizny Tyrtajosa to elegie ekshortacyjno-militarne. s. ap. że właśnie dwuczłonowość struktury jest nadrzędną zasadą porządkującą wyrażone w utworze myśli. 1306b 36) i Strabon (8. mogły być wykonywa­ ne. który z narażeniem życia walczy w pierwszych szere­ gach w obronie ojczystej ziemi i jej mieszkańców. pouczenia (uTio9rJKcu) w formie elegii i pieśni wojenne (peAn TtoAEUicjTfjoia). Bowie. Zachowane urywki tego poematu (1-4 West = lab Gentili-Prato) pozwalają sądzić. podczas gdy w dalszej części (w. •" Philochor. I ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO przebijająca z każdego wersu troska o jego przyszłe losy zdają się przemawiać za tym. s. tematycznie związane z sytuacją bitewną. W początkowych wer­ sach (1-15) adresat utworu jest bowiem wskazywany za pomocą zaimka osobowego „my". Myśli o szpetnej ucieczce nie dopuszczajcie ni strachu. Na ten temat zob.L. jak również szereg powtórzeń tych samych motywów w obu częściach wypowiedzi. [w:] Danielewicz. C Q 32. w opinii Tyrtajosa. Andrewess {Eunomia. [w:] Danielewicz. Lęk przed życia utratą. że twórczość Tyrtajosa podzielono na pięć ksiąg: utwór o politycznym ustroju Sparty (rioAiTEta). W obrębie każdej z tych kategorii dają się zaobserwować kolejne zróżnicowania -— na pochwałę {inaivoc) i naganę (ifjóyoc). 5) podaje. Liryka starożytnej Grecji. co znaczy Praworządność. gdy w plecy człowieka. O. 17-22) 33 Tak rozumie to pojęcie A. 14. Appel. Wydaje się tymczasem. która miała sankcjonować obowiązujący w Sparcie ustrój polityczny i społeczny poprzez wskazanie boskich korzeni przybyłych na Peloponez doryckich plemion oraz posłuszeństwem mieszkańców Sparty wobec zaleceń Apollona zawartych w delfickiej wyroczni. z wrogiem się starłszy. Stanowią tu one dwie fazy parenezy. 1938. 6). gdy trup walający się w pyle Z raną w plecach widnieje z tyłu zadaną oszczepem. Przekład W. 4. W elegii Tyrtajosa zaleceniom wy­ powiedzianym wprost: Nuże młodzieńcy. że mają oni na myśli ten sam utwór lub zbiór utworów opatrzony przez autora Księgi Suda tytułem iloAtrda. która zmierza ku jednemu celowi — propagowaniu dzielności i patriotycznych postaw. [w:] Sympotika. ma­ jące być zarazem przestrogą przed nieodpowiednim zachowaniem. wymiar przede wszyst­ kim etyczny: zasługi jednostki względem zbiorowości są podstawą szacunku. Przytoczony przez Tyrtajosa (4 West) tekst wy­ roczni. Zatem niech każdy wytrwa w rozkroku stojąc. (w. Cytowane przez Lykurgosa {in Leocr. Ath. walczcie. 10) czynią odniesienia do Tyrtajosowego poematu zatytułowanego Eunomia (Euvouta). że Eunomia była poetycką opowieścią. jakiego może dostąpić dobry obywatel. Obejmuje ona kilka poziomów tekstu: dwoistości w określaniu adresata odpowiada naprzemienne występowanie dwóch perspektyw. Liryka starożytnej Grecji. s. a obie Nogi niech oprze o ziemię mocno.

jaką jest męstwo i wojen­ na odwaga (dAicń). lecz stanowi integralną część elegijnej parenezy: wyliczenie „pozornych" zalet. 15. Utwór rozpoczyna się zgrabnym praeambulum (w. gorączkowe nalegania. 332 333 . która jako skuteczne narzędzie propagandy sankcjonowała brutalną przemoc wobec innego narodu. egzemplifikuje poszczególne przymioty. w którym wyliczone zostały. umiejętnie wykorzystywał w celach paideutyczno-moralizatorskich także wiedzę o przeszłości. 1 i 4. apelem o odwagę w obliczu bezpo­ średniego zagrożenia bytu państwowego. Reprezentowanie interesów spartańskiej władzy i akceptowanie jej zaborczych względem Messenii posunięć nie przeszkadzało Tyrtajosowi w pojmowaniu głoszonej przez siebie ideologii w kategoriach szlachetności i słuszności. Silne stylistyczno-językowe nawiązania do epiki bohaterskiej są w przypadku po­ ezji Tyrtajosa. części. Do naszych czasów nic się z nich nie dochowało. którego floruit przypadało. Liryka starożytnej Grecji. w której ekshortacja wypowie­ dziana została w spokojnym i wyważonym tonie. cechy i postępowania ludz­ kie. 10-22) jako ustępujące nadrzędnej arete. którego twórczość nierozerwalnie związana była z wydarzeniami rozgry­ wającymi się na oczach odbiorców jego dzieł. czyli między rokiem 632 a 629 przed Chr. przepełnione patosem i swoistą harmonią wizje pięknej śmierci za ojczyznę — wszystko to potęguje wrażenie.59). w którym przypomnienie walecznych czynów przodków. s. Zasto­ sowany tu priamel nie jest jedynie erudycyjnym ozdobnikiem. Większość nazywa go Kolofończykiem. prowadzoPrzekład W. za pomocą wskazania znanych z mitów postaci. tworzące spójną całość. przemijaniu i miłości był Mimnermos (MIUVEOUOC). MIMNERMOS Twórcą refleksyjnych elegii o ulotności szczęścia. wyjątkowo sugestywnie roztaczane przed oczami wyobraźni od­ biorców. 6) refleksyjnej elegii (12 West = 9 Gentili-Prato). 6) mówi o istnieniu anapestycznych utworów Tyrtajosa. na okres 37 olimpiady. Appel. wspominana przez Księgę Suda Mimnermosowa akme przypadać mogła na ten właśnie okres. by nie rzec desperackim. Przypisywanie mu przez an­ tyczną tradycję autorstwa poematu zatytułowanego Dzieje Smyrny {Smyrneida. Źródła antyczne nie są zgodne co do pochodzenia tego elegika. zwłaszcza fragment 9 (West = 3 Gentili-Prato). uroda. służyć ma wyzwoleniu entuzjazmu i woli walki wśród współziomków poety. [w:] Danielewicz. wizerunki wojennych okropności. być może. Ironią losu jego poezja. Jeśli przyjąć. Na uwagę zasługują duże walory li­ terackie tej kompozycji. Ma ono umożliwić odbiorcy ocenę różnych war