P. 1
Podbielski.literatura Grecji Starozytnej I

Podbielski.literatura Grecji Starozytnej I

|Views: 680|Likes:

More info:

Published by: Malgorzata Joanna Ciesla on Mar 05, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO Źródła i monografie 255

LITERATURA
GRECJI STAROŻYTNEJ
Pod redakcją

RADA NAUKOWA Jerzy Axer, Robert R. Chodkowski, Jerzy Danielewicz, ks. Stanisław Longosz, Jerzy Łanowski, Marian Szarmach, Alicja Szastyńska-Siemion, ks. Marek Starowieyski, Romuald Turasiewicz, Witold Wróblewski

Henryka Podbielskiego

T

•' - *?'

EPIKA -LIRYKA - DRAMAT-

ISTNIEJE OD ROKU 1934

Lublin Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Recenzenci Prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB Prof. dr hab. Jerzy Styka Opracowanie redakcyjne, skład i łamanie komputerowe oraz zestawienie indeksu Stanisiaw Sarek Projekt okładki Jerzy Durakiewicz Na okładce Dziewczyna z dzbanem na wino (rysunek mistrza Kleofona)

WYKAZ SKRÓTÓW

ABSA AC A&A ABAW AGPh AH AHAW AHR AION

Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych Praca naukowa finansowana ze s'rodków Komitetu Badań Naukowych w latach 1998-2001 jako projekt badawczy

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL 2005

AJA AJAH AJPh AK ANRW A.P. APh AR A&R ASNP BAGB BCH BZG CGF Q CA CAF C&M CML CodMan CPh CQ CR CRAI CW EGF

ISBN 83-7306-172-X

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin 1, skr. poczt. 123 tel. (081) 525-01-93, tel./fax (081) 524-31-77 e-mail: tnkul@kul.lublin.pl http://tn.kul.lublin.pl Dział Marketingu i Kolportażu, tel. (081) 524-51-71 Drukarnia „Tekst" s.j., ui. Wspólna 19, 20-344 Lublin

Annual of the British School at Athens l'Antiquite classiąue Antike und Abendland Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Archiv fiir Geschichte der Philosophie Ancient History Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften American Historical Review Annali delFIstituto universitario orientale di Napoli, Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico, Sezione di archeologia e storia antica American Journal of Archaeology American Journal of Ancient History American Journal of Philology Antike Kunst Aufstieg und Niedergang der rómischen Wek Anthologia Palatina {Antologia Palatyńska) 1'Annee philologiąue Archaeological Reports Atenę e Roma Annali delia Scuola normale superiore di Pisa Bulletin de FAssociation Guillaume Budę Bulletin de correspondance helleniąue Baseler Zeitschrift fiir Geschichte und Altertumskunde G. Kaibel, Comicorum Graecorum Fragmentu, Berlin 1899. Classical Journal Classical Antiąuity Comicorum Atticorum Fragmenta, ed. Th. Kock, Leipzig 1880-1888. Classica et medievalia Classical and Modern Literaturę Codices manuscripti Classical Philology Classical Quarterly Classical Review Comptes rendus de 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres Classical World Epicorum Graecorum Fragmenta, ed. M. Davies, Góttingen 1988.

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

WYKAZ SKRÓTÓW

FVS GB G&R GRBS HSPh HZ IEG IG JBAA JHI JHS JRS LCM LEC LF MAL MCr MH M&H MHR MonAL NSA OAth OJA OSAPh PAPhS PBA PCA PCG PCPhS PEG PhQ PLG PMG PMGF P.Oxy. PP QUCC RA

-

-

-

-

-

H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Hildesheim 1984 (= Berlin 1952; wyd. 1.: 1903) Grazer Beitrage Greece and Romę Greek, Roman and Byzantine Studies Harvard Studies in Classical Philology Historische Zeitschrift M.L. West, Iambi et Elegi Graeci, I-II, Oxford 1991. Inscriptiones Graecae Journal of the British Archaeological Association Journal of the History of Ideas Journal of Hellenie Studies Journal of Roman Studies Liverpool Classical Monthly Les etudes classiąues Listy filologicke Memorie delia Classe di Scienze moraii e storiche delPAccademia dei Lincei Museum criticum Museum Helveticum Medievalia et humanistica Mediterranean Historical Review Monumenti antichi Notizie degli scavi di antichita Opuscula Atheniensia Oxford Journal of Archaeology Oxford Studies in Ancient Philosophy Proceedings of the American Philosophical Society Proceedings of the British Academy Proceedings of the Classical Association Poetae Comici Graeci, vol. 1-8, ed. R. Kassel, C. Austin. Berlin 1983-1995. Proceedings of the Cambridge Philological Society Poetae Epici Graeci, ed. A. Bernabe, Leipzig, 1987. Philological Quarterly Poetae Lirici Graeci, I, ed. O. Schroder, Leipzig, 1905; II-III, ed. Th. Bergk, Leipzig, 1882. Poetae Melici Graeci, ed. D.L. Page. Oxford 1962. Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta, ed. M. Davies. Oxford 1991. B.P. Grenfell, A.S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri, London 1898 nn. Parola dei passato Quaderni Urbinati di cultura classica Revue archeologiaue

RBPh RCCM RE REA REG RFIC RhM RHT RHum RSBN SBAW S&C SIFC SMEA SO SPh StudClas TAPhA TPhS TrGF VR WJA WS YCls ZPE

— — — — — — — — — — — — — — -

Revue belge de philologie et d'histoire Rivista di cultura classica e medioevale Paulys Realencyclopddie der classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung, ed. G. Wissowa (ed.), Stuttgart 1893Revue des etudes anciennes Revue des etudes grecąues Rhdsta di filologia e di istruzione classica Rheinisches Museum Revue d'histoire des textes Roczniki Humanistyczne Rivista di studi bizantini e neoellenici Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Berlin Scrittura e civilta Studi italiani di filologia classica Studi micenei ed egeo-anatolici Symbolae Osloenses Studies in Philology Studii clasice Transactions and Proceedings of the American Philological Association Transactions of the Philological Society Tragicorum Graecorum Fragmenta, I-IV, ed. B. Snell, S. Radt, R. Kannicht, Gottingen 1971-1986. Vox Romanica Wiirzburger Jahrbucher fik die Altertumswissenschaft Wiener Studien Yale Classical Studies Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik

VII

PRZEDMOWA: CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ H e n r y k Podbielski

Literatura starożytnej Grecji, która na przestrzeni swej ponad tysiącletniej historii wykształciła niemal wszystkie znane nam obecnie gatunki literackie, zajmuje w kultu­ rze europejskiej trudne do przecenienia miejsce. Bezpośrednio lub za pośrednictwem autorów rzymskich już od kilku wieków Homer, Hezjod, Safona, Pindar, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Platon, Arystoteles, Demostenes i wielu, wielu innych jej twórców nie tylko zachwyca pięknem słowa i głębią myśli kolejne pokolenia miesz­ kańców Europy i świata, nie tylko inspiruje i pobudza wyobraźnię nowożytnych twórców, lecz — jeśli sobie nawet tego nie uświadamiamy — żyje w naszej wrażliwo­ ści estetycznej, w konwencjach literackich, w naszym widzeniu i rozumieniu otaczają­ cego nas świata. Pojęcie „literatura" w odniesieniu do piśmiennictwa starożytnej Grecji ma o wiele szerszy zakres niż w przypadku nowożytnej twórczości literackiej. Obejmujemy nim całość opublikowanego w języku greckim piśmiennictwa, a więc nie tylko poezję i twórczość literacką w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz również dialog i traktat filo­ zoficzny, dziejopisarstwo, wygłoszoną publicznie mowę, a także zachowaną tylko na papirusie biografię. To tak bardzo rozszerzone pojęcie literatury ma swe uzasadnienie zarówno w charakterze i uwarunkowaniach przekazu tekstów greckich, jak też w spe­ cyfice tej literatury. Ze względu mianowicie na fragmentaryczny stan zachowania wielu tekstów ich pełne językowe i rzeczowe zrozumienie staje się możliwe tylko w szerokim kontekście całego przekazanego przez tradycję piśmiennictwa. Poza tym musimy pamiętać, że proza historiograficzna i filozoficzna rozwinęła się jako reakcja na wczesnogrecką poezję epicką, która przez wiele wieków stanowiła podstawę wy­ chowania i wykształcenia obywatelskiego. Epickiej „prawdzie" objawionej przez Mu­ zy przeciwstawiła, korzystając z wypracowanych przez nią środków wyrazu, inną, wła­ sną prawdę. Wychowany i wykształcony na tej poezji histoiyk czy filozof sięgał spon­ tanicznie, acz w sposób być może nie w pełni nawet uświadamiany, do poetyckiego skarbca środków artystycznych, spełniając zresztą tym samym oczekiwania swych od­ biorców. Poza tym już w V wieku przed Chr. teoria retoiyczna wypracowała sposoby nie tylko przekonywającego, ale zarazem atrakcyjnego, porywającego i przyjemnego dla odbiorcy przemawiania na uroczystościach publicznych, w sądach i na zgroma­ dzeniach politycznych. Opracowane przez nią figury myśli i słowa szybko stały się wspólną własnością i weszły w użycie we wszelkiego rodzaju twórczości prozatorskiej. Stąd w oczach starożytnych Greków za literackie osiągnięcie uchodziło zarówno

K I

PRZEDMOWA

CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ

opracowanie biografii jakichś zasługujących na to ludzi, dzieło historyczne, dialog fi­ lozoficzny, mowa sądowa, jak też każde inne dzieło, które było przeznaczone do użytku publicznego i opracowane artystycznie. Innym charakterystycznym rysem literatury greckiej, odróżniającym ją od literatur nowożytnych i nasuwającym nieznane im trudności interpretacyjne, jest paradoksal­ ny fakt, że narodziła się ona wcześniej, niż zostało wynalezione pismo pozwalające na jej zapisanie, i że nie znamy niemal zupełnie jej początków. Niczego bowiem nie wiemy o twórcach poprzedzających Homera, choć nie ulega najmniejszej wątpliwo­ ści, że Iliada i Odyseja stanowią uwieńczenie długotrwałego procesu literackiego. Tyl­ ko w niewielkim zakresie lukę tę są w stanie wypełnić badania archeologiczne, histo­ ryczne i komparatystyka literacka. Wynikają stąd duże trudności w ocenie elementów natury religijnej, politycznej, społecznej występujących w poematach homeryckich, co łatwo prowadzi do zlekceważenia różnych zjawisk lingwistycznych i kulturowych w przedstawionym przez Homera greckim świecie. Musimy poza tym pamiętać, że chociaż od VIII wieku Grecy dysponowali już systemem pisma, to przez kilka kolej­ nych stuleci, bo niemal do końca IV wieku, służyło ono głównie jako aide memoire do utrwalania i przechowywania twórczości literackiej, której odbiorcami byli nie czytelnicy, lecz słuchacze. Cała ta bowiem twórczość, zarówno recytowana poezja epicka, wykonywana przez chóry i przez solowych artystów poezja liryczna, nie mó­ wiąc już o przedstawieniach dramatycznych czy o wystąpienia mówców sądowych i politycznych, była adresowana do s ł u c h a c z y zebranych z okazji jakiegoś święta lub debaty na czas przedstawienia. Wzgląd na zbiorowego słuchacza, złożonego z re­ guły z obywateli, a więc męskiej, dorosłej części społeczeństwa greckiego miastapaństwa, kształtował w dużej mierze charakter literatury greckiej epoki archaicznej i klasycznej. Miał wpływ na jej kształt ideowy, a jeszcze większy na jej styl i sferę brzmieniową. Wytłumaczenie znajduje tu polityczne i społeczne zaangażowanie tej literatury. Fakt, że była przeznaczona nie do czytania, lecz do słuchania, pozwala zro­ zumieć jej niespotykaną gdzie indziej troskę o eufonię i harmonię dźwięków. O spe­ cyfice archaicznej i klasycznej poezji greckiej decydowała również rola poety jako na­ uczyciela i autorytetu moralnego, którą zapewniało mu „boskie natchnienie". Innym ważnym elementem wyróżniającym literaturę grecką jest jej specyficzne tworzywo w postaci opowieści o bogach oraz mitów i podań bohaterskich. Tworzywem tym karmiły się kolejno epos, liryka chóralna i monodyczna, tragedia, dramat satyrowy, parodie epickie i komediowe, kierując uwagę słuchacza ku przeszłości, ku czasom i wzorczym wydarzeniom mitycznym. Przez wiele stuleci te same, dobrze znane słu­ chaczom wydarzenia czasów mitycznych i bohaterskich, traktowane jako wspólne dziedzictwo kulturowe, stanowiły główne tworzywo kolejnych gatunków literackich. Powodzenie i uznanie zapewniało twórcom nowe i artystycznie doskonałe ujęcie tra-

dycyjnego materiału. Fakt ten pozwala zrozumieć takie charakterystyczne cechy kla­ sycznej literatury greckiej, jak: jasność myśli, wspaniałość stylu, zachowawczość formy gatunkowej, monumentalność, zdrowa moralność, obiektywizm, patriotyzm. Dopie­ ro praktycznie ukierunkowana krytyka sofistów, akcentując teraźniejszość, postulowa­ ła, by tworzywo literackie czerpać raczej z aktualnego życia niż z mitycznej przeszło­ ści. Postulat ten wcieliła w życie, począwszy od IV wieku przed Chr., proza grecka i „nowa komedia". Epos i tragedia pozostały natomiast nadal wierne tworzywu mi­ tycznemu. Wespół z tworzywem mitycznym literatura grecka odziedziczyła system tradycyj­ nych wartości i wierzeń religijnych. Religia stała się więc jednym z najważniejszych formantów świata przedstawionego tej literatury. Obok tradycyjnego nurtu religii bóstw olimpijskich od VII wieku przed Chr. mocnym akcentem w liryce religijnej i w dramacie zaznaczyła się religia dionizyjska. Wraz ze swym orgiastycznym kultem wniosła do Grecji sporo obcych jej dotąd elementów. Doceniła kulturotwórcze zna­ czenie pierwiastka kobiecego, irracjonalnego i emocjonalnego. Łącząc w sobie nastrój najwyższej radości i najgłębszego smutku, dostarczała nawet wyższym warstwom spo­ łeczeństwa emocjonalnych przeżyć w nieznanych wcześniej wymiarach. Poezja grecka, której styl rządził się dotąd połączonymi z sobą pierwiastkami rozumu i woli, musiała teraz znaleźć odpowiednie środki wyrazu dla takiej polaryzacji entuzjastycznych na­ pięć. Liryka, zwłaszcza liryka chóralna z jej peanami i dytyrambami, stworzyła z tej racji pewną ilość nowych form, które potrafiły dać wyraz orgiastycznej tęsknocie za nieskończonością i stworzyć dla nowych uczuć rodzaj nowej poetyki piękna. Duży wpływ na specyfikę greckiej literatury miało też charakterystyczne dla Gre­ ków zamiłowanie do współzawodnictwa, które znalazło wyraz w organizacji konkur­ sów muzyczno-poetyckich (dycovtc UOWIKOI), związanych z uroczystościami religij­ nymi oraz z igrzyskami organizowanymi przy okazji pogrzebu wielkich osobistości. Najważniejszymi dla literatury konkursami były agony pytyjskie w Delfach oraz agony ateńskie, organizowane podczas Dionizjów i Panatenajów. Obok nich w okresie hellenistycznym i za cesarstwa wielką popularnością cieszyły się „konkursy teatralne" (dywv£c SUUEALKOI). Wszystkie te konkursy dopingowały swymi nagrodami twórców do wzmożonego wysiłku i przyczyniały się do doskonalenia techniki poetyckiej. Już jednak starożytni dostrzegali też niebezpieczeństwa płynące z pragnienia zaszczytów zależnych od publiczności, a więc dążenie do pustej, technicznej wirtuozerii czy po­ goń za sensacją, których rzeczywiście niełatwo było w tej sytuacji się ustrzec. Trudno przy tym o pewność, w jakim stopniu publiczne, popisowe występy poetów, filozo­ fów czy mówców przyczyniały się do wydania ich tekstów na piśmie. Wiadomo, że publiczne recytacje poematów Homera na Panatenajach skłoniły Pizystrata do powo­ łania specjalnej komisji dla ustalenia i wydania kanonicznego tekstu Iliady i Odysei,

2

3

PRZEDMOWA

CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ

a organizatorzy konkursów dramatycznych w Atenach przechowywali w swym ar­ chiwum oryginalne teksty tragediopisarzy wydane w IV wieku na wniosek Likurga. Z drugiej strony wielu sławnych filozofów, takich jak Sokrates, Pyrron, kierownicy Akademii od Arkesilaosa do Karneadesa, a w późniejszych czasach Muzonios, Epiktet i Ammonios Sakkas, mimo że w ich czasach pismo było powszechnie znane i chociaż byli mistrzami słowa, programowo wzbraniali się od utrwalenia swych myśli w formie zapisu. Jedną z najbardziej znamiennych cech literatury greckiej była jej zachowawczość, która zaowocowała wytworzeniem się szeregu gatunków literackich, zachowujących przez całą starożytność konwencje stylistyczne i cechy językowe dialektów, w których powstały. I tak np. poezja epicka, która objawiła się w poematach Homera, Hezjoda i cyklu epickiego w heksametrze daktylicznym i w języku zabarwionym formami dia­ lektu jońskiego, zabarwienie to i miarę heksametru zachowała również w poematach powstałych w epoce klasycznej, hellenistycznej i za późnego cesarstwa, natomiast liry­ ka chóralna, wyrosła z żywiołu doryckiego, od kolorytu doryckiego nie uwolniła się nawet w partiach chóralnych tragedii attyckiej. Stworzone bądź doprowadzone do doskonałości i utrwalone przez literaturę grecką gatunki literackie mają dla kultury europejskiej szczególnie doniosłe znaczenie. Z nich czerpała wzory nie tylko cała lite­ ratura rzymska, lecz także wszystkie rodzące się literatury nowożytnej Europy, zwłasz­ cza w okresie Renesansu i Klasycyzmu. Musimy również pamiętać, że dostępny nam obecnie dorobek piśmienniczy staro­ żytnej Grecji stanowi niewielki tylko procent pierwotnej i zaginionej dla nas całości, co nastręcza nieznane badaczom literatur nowożytnych trudności interpretacyjne. Fragmentaryczny w większości przypadków stan zachowania tekstów poszczególnych autorów i jeszcze częściej — niezwykle skąpe i niepewne informacje biograficzne, ja­ kimi dysponujemy na ich temat, stanowią niejednokrotnie trudną do sforsowania przeszkodę do pełnej i udokumentowanej filologicznie prezentacji ich twórczości. Dlatego właśnie w badaniach nad literaturą grecką tak ważną rolę przy analizie tek­ stów odgrywa uwzględnianie szerokiego kontekstu historycznego i literackiego. Historia też w głównej mierze, obok kryterium terytorialnego i językowego, wy­ znacza rytm rozwojowy tej literatury. Z kilkunastu znanych greckich dialektów rangę języka artystycznego zyskały, wyznaczając sukcesywny rozwój poszczególnych rodza­ jów i gatunków literackich, cztery dialekty: j o ń s k i , e o l s k i , d o r y c k i i a t t y c k i . Ten ostatni stał się z kolei podstawą do powstania w epoce aleksandryjskiej ogólnogreckiego języka icoivrj, który po podbojach Aleksandra Wielkiego zyskał na wiele stuleci rangę języka międzynarodowego. Na przestrzeni niemal piętnastu wie­ ków (od Homera, czyli VIII wieku przed Chr., do zamknięcia szkół filozoficznych

w Atenach w 529 r. po Chr.) można wyróżnić cztery wielkie, wyznaczone przez histo­ rię, okresy jej rozwoju. OKRES I, nazywany najczęściej a r c h a i c z n y m lub j o ń s k i m , przypada na „starożytne", w opinii klasycznych autorów, czasy sprzed najazdu Persów (od IX wie­ ku do 480 r. przed Chr.). W całej kulturze i w literaturze tego okresu dominują Jo­ nowie, osiedleni w koloniach na wyspach i w południowej części wybrzeża Małej Azji. Używany przez nich dialekt staje się pierwszym językiem literackim, w którym powstała poezja epicka, elegijna, jambiczna, a także twórczość pierwszych logografów i Historia Herodota. Obok dialektu jońskiego w poezji tego okresu mocnym akcen­ tem zaznacza się również element eolski i dorycki. W dialekcie eolskim tworzą miesz­ kający na Lesbos poeci Safona i Alkajos, w doryckim natomiast powstaje liryka chó­ ralna. Podział na gatunki literackie pokrywa się więc w tym okresie wyraźnie z po­ działem etnicznym i językowym. OKRES II, nazywany k l a s y c z n y m lub a t t y c k i m , obejmuje niemal dwa wieki największego rozkwitu kultury helleńskiej z jej centrum w Atenach — od zwy­ cięskiego odparcia najazdu Persów w latach 490-479 do śmierci Aleksandra Mace­ dońskiego w 323 r. przed Chr. Jest to epoka wspaniałego rozkwitu dramatu, krasomówstwa, prozy historycznej i filozoficznej. Kontynuowana jest również twórczość epicka i elegijna. Z ducha religii dionizyjskiej wyrosła tragedia, dramat satyrowy i komedia, z nauki Sokratesa — dialog filozoficzny, natomiast ruch sofistyczny i de­ mokracja ateńska przyczyniły się do rozwoju wymowy popisowej, sądowniczej i poli­ tycznej. Patriotyzm ateński i potrzeba refleksji nad współczesnymi dziejami legły u podstaw historiografii naukowej. W prozie i poezji dominuje dialekt attycki, ale pieśni chóralne tragedii pisane są tradycyjnie w dialekcie doryckim. OKRES III, nazywany h e l l e n i s t y c z n y m lub a l e k s a n d r y j s k i m , cha­ rakteryzuje się ekspansją kultur)' greckiej na terytoria podbite przez Aleksandra Wiel­ kiego i trwa od jego śmierci (323 r. przed Chr.) do podboju Egiptu przez Rzymian (30 r. przed Chr.). Obok Aten, które pozostają siedzibą szkół filozoficznych, głów­ nymi centrami kulturowymi stają się stolice trzech nowych monarchii hellenistycz­ nych: Antiochia, Pergamon, a przede wszystkim Aleksandria ze swym Muzeum i Bi­ blioteką. Na bazie dialektu attyckiego rozwinął się język zwany icotvi] SidAeKtoc, czyli „dialekt wspólny", niejako „międzynarodowy", na który w Aleksandrii w III wieku przed Chr. został przetłumaczony Stary Testament (Septuaginta) i w którym później zostały zapisane również księgi Nowego Testamentu. W literaturze obserwujemy, z jednej strony, nawiązywanie do gatunków epoki archaicznej (elegia, hymn, epika bohaterska i dydaktyczna, epylion), z drugiej zaś poszukiwanie nowych form artystycznego wyrazu (sielanka, mim). Dynamiczny rozwój nauk szczegółowych, wśród nich filologii, odciska się piętnem wyrafinowania i uczoności na wszelkiej twórczości literackiej tego okresu, która nie zamyka się w granicach jednego miasta 5

4

PRZEDMOWA

CHARAKTER I PERIODYZACJA LITERATURY GRECKIEJ

literackiej tego okresu, która nie zamyka się w granicach jednego miasta państwa, lecz porusza elitę całego ówczesnego świata. Adresowana jest przy tym przede wszystkim już nie do słuchaczy, ale do czytelników. OKRES IV, nazywany g r e c k o - r z y m s k i m lub c e s a r s k i m , trwa całe sześć stuleci: od 30 r. przed Chr. do zamknięcia przez cesarza Justyniana szkół filozoficz­ nych w Atenach w 529 r. po Chr. W jego pierwszej fazie, zwłaszcza w latach 50-250 po Chr. doniosłe znaczenie kulturotwórcze miał ruch umysłowy znany jako II Sofi­ styka, który dążył do restytucji najlepszych wzorów języka attyckiego epoki klasycz­ nej. Kwitnie wówczas zwłaszcza krasomówstwo, proza historyczna, biograficzna i filo­ zoficzna. W epoce tej dla potrzeb szkoły ustalono kanon dziesięciu najlepszych mów­ ców attyckich, dokonano wyboru siedmiu tragedii Ajschylosa i tyluż — Sofoklesa, dziesięciu tragedii Eurypidesa. Skrystalizowały się ostatecznie zasady retoryki, wypra­ cowane zostały podstawy klasyfikacji gatunkowej literatury. W drugiej natomiast fa­ zie tego okresu do głosu dochodzi literatura chrześcijańska, która stanowi oddzielny i niezwykle ważny dla historii ludzkości rozdział w literaturze greckiej. Korzystając w pełni z bogactwa języka greckiego i wypracowanej przez retorykę stylistyki wnosi nowe, nieznane dotąd treści i daje początek nowej kulturze. Oddawana do rąk polskiego czytelnika Literatura Grecji Starożytnej jest zbioro­ wym dziełem polskich hellenistów, zrodzonym w ramach realizacji finansowanego przez Komitet Badań Naukowych projektu badawczego w latach 1998-2001, którego celem było stworzenie syntetycznego i zarazem pełnego obrazu greckiej literatury, opartego na szczegółowych badaniach, analizach naukowych i wykorzystującego ak­ tualne osiągnięcia nauki światowej. W związku z prowadzonymi na całym świecie na wielką skalę, zwłaszcza w ostat­ nim półwieczu, badaniami nad wielu nowymi aspektami literatury greckiej, wzboga­ conej szeregiem znalezisk papirusowych i archeologicznych, opracowanie takiej synte­ zy przez jednego, najwybitniejszego nawet uczonego, nie wydaje się dziś możliwe, a tym bardziej w tak krótkim czasie. Aby więc ułatwić zainteresowanym kręgom pol­ skiego społeczeństwa poznanie zrodzonego w wyniku wspomnianych odkiyć i badań pogłębionego, całościowego i syntetycznego obrazu starożytnej literatury greckiej, powstałej na przestrzeni niemal półtora tysiąca lat (VIII wiek przed Chr. — VI wiek po Chr.) i stanowiącej główną podstawę rozwoju całej kultury europejskiej, grupa polskich hellenistów, profesorowie: Jerzy Danielewicz (UAM Poznań), f Jerzy Łanowski (UWr), Henryk Podbielski (KUL), Marian Szarmach (UMK Toruń), ks. Marek Starowieyski (UW), Alicja Szastyńska-Siemion (UWr), t Romuald Turasiewicz (UJ, PAU), podjęła inicjatywę prof. Jerzego Axera, ówczesnego prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF), by wspólnym wysiłkiem

opracować taką właśnie syntezę naukową. Szczegółowego opracowania projektu i kie­ rowania jego realizacją pod auspicjami Zarządu Głównego PTF podjął się piszący te słowa, który odpowiedzialny jest również za redakcję naukową i wydawniczą powyż­ szej publikacji. Do współpracy zaproszono więc dalszych dwudziestu uczonych, przy­ kładając wielką wagę do tego, by twórczość literacką poszczególnych autorów i po­ szczególne dziedziny literatury greckiej opracowywali najlepsi specjaliści, którzy w tym zakresie prowadzili własne badania naukowe, doskonale znają literaturę na­ ukową przedmiotu i dysponują bogatym doświadczeniem. Pragnęliśmy, by w ten sposób polski czytelnik otrzymał dzieło najwyższej jakości, będące owocem wieloletnich specjalistycznych studiów dwudziestu siedmiu filologów, patrologów i historyków sta­ rożytnej filozofii, dzieło, które mogłoby go wprowadzić w najbardziej żywotne proble­ my całego piśmiennictwa starożytnej Grecji łącznie z jego bogatym nurtem literatury chrześcijańskiej. Dołączona do każdego tematycznego opracowania starannie wyselek­ cjonowana bibliografia literatury przedmiotu pozwoli mu zaś nie tylko zorientować się w aktualnym stanie badań na dany temat, lecz jednocześnie może stanowić cenny dro­ gowskaz dla podjęcia dalszych studiów nad szczegółowymi problemami. W naszym opracowaniu odstępujemy więc od tradycyjnego w podręcznikach hi­ storii literatury greckiej kryterium czysto chronologicznego. Odstępujemy zatem również od omawiania poszczególnych autorów i ich literackich dokonań w obrębie kolejnych, wyżej wymienionych epok. Opracowanie to nie jest bowiem ze swej istoty pomyślane jako podręcznik historii literatury greckiej. Jego celem było, jako powie­ dziano, stworzenie na podstawie szczegółowych badań i analiz naukowych syntetycz­ nego i zarazem pełnego obrazu starożytnej literatury greckiej. Biorąc pod uwagę nie­ zwykle ważną rolę, jaką w literaturze greckiej odgrywało przywiązanie do tradycji i konwencji gatunkowej, postanowiliśmy przyjąć kryterium gatunkowe jako natural­ ną podstawę prezentacji tej literatury polskiemu czytelnikowi. Przyjęcie tego kryte­ rium pozwala śledzić od początku do końca narodziny, rozwój i funkcjonowanie po­ szczególnych rodzajów i gatunków literackich w kolejnych epokach, a tym samym le­ piej zrozumieć ciągłość tej literatury i specyficzną jej zachowawczość, połączoną nie­ jednokrotnie z nowatorstwem. Przyjęcie obok zasady chronologicznej, porządkującej układ materiału, kryterium genologicznego wyznacza naturalny podział opracowania na część dotyczącą gatunków poetyckich (t. I) i część poświęconą różnym odmianom twórczości prozatorskiej (t. II), dając tym samym możliwość śledzenia historii każde­ go gatunku od momentu jego ukształtowania się do wygaśnięcia lub do końca staro­ żytności. Pozwala łatwiej dostrzec dynamikę procesów historycznoliterackich, a prze­ de wszystkim ułatwia orientację w charakterze przebogatej literatury starożytnej Gre­ cji, która stworzyła podstawy i wytyczyła kierunki rozwoju dla całej późniejszej litera­ tury europejskiej.

6

7

PRZEDMOWA

HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ
H e n r y k Podbielski

Opracowanie to stało się możliwe dzięki uzyskanemu przez Polskie Towarzystwo Filologiczne na ten cel z Komitetu Badań Naukowych grantowi badawczemu, za co w imieniu wszystkich Autorów pragnę w tym miejscu gorąco podziękować ówcze­ snemu Zarządowi Głównemu PTF z jego przewodniczącym prof. Jerzym Axerem za inicjatywę i sprawowaną opiekę, a Zespołowi Humanistycznemu KBN za zrozumie­ nie i finansowe wsparcie.

Ponad 2000 lat, jakie nas dzielą od czasów, w których żyła przeważająca większość twórców starogreckiej literatury, można uznać za wystarczające usprawiedliwienie faktu, że żaden z jej tekstów nie dotarł do nas w oryginalnym, autorskim zapisie. Kiedy w 1953 r. J. Chadwick i M. Ventris odczytali tabliczki pochodzące z połowy II tysiąclecia (1500-1200) z pismem linearne B, które jest świadkiem kultury mykeńskiej, prysła ostatecznie nadzieja na znalezienie na nich jakiegoś literackiego tekstu1. Okazało się, że wypalone w pożarach tabliczki zawierają długie listy nazwisk, rejestry i zapisy natury gospodarczej, prowadzone przez rezydujących przy pałacach urzędni­ ków, które doskonale uzupełniają opisywany przez archeologów obraz mykeńskiej kultury materialnej, nie wnoszą natomiast niczego do poznania kultury literackiej tej epoki. Odczytanie i bliższe poznanie struktury tego sylabicznego pisma, trudnego i nieekonomicznego, posługującego się aż 87 znakami, przeniesionego sztucznie na język grecki z nierozpoznanego dotychczas języka ukrytego w kreteńskim piśmie line­ arnym A, wykluczyło możliwość posługiwania się nim w twórczości literackiej i utrwaliło istniejące od dawna przeświadczenie, że kultura i tradycja literacka po­ przedzająca Homera powstały bez użycia i znajomości pisma. Jego znajomość zanikła całkowicie wraz z upadkiem kultury mykeńskiej pod koniec XII wieku. Jedynym lite­ rackim świadectwem jego wcześniejszego istnienia może być wzmianka w Iliadzie (6, 168) o wręczonym Bellerofontowi liście, w którym miało być napisane: „Zabij tego, kto list przyniósł". Fakt ten jednocześnie potwierdza, że znajomość pisma była w tym czasie bardzo ograniczona. Dopiero pod koniec tzw. wieków ciemnych nauczyli się Grecy ponownie pisać, zapożyczając i tym razem znaki z obcego języka. Zapożyczyli je od Fenicjan zamieszkujących Syrię, co znalazło odbicie również w legendzie przypi­ sującej przeniesienie tego wynalazku do Grecji Kadmosowi, królowi Tyru jako mi­ tycznemu założycielowi Teb (Herodot V, 58). To zapożyczenie, połączone z wyko­ rzystaniem zbywających znaków na oznaczenie samogłosek, zaowocowało pełnym sukcesem, z którego do tej pory pośrednio korzysta ogromna część ludzkości będącej spadkobierczynią cywilizacji greckiej2. Dokładna historyczna data tego wydarzenia nie jest znana. Nie był to zresztą akt jednorazowy, lecz raczej trwający dłużej proces, którego pierwsze efekty ujawniły się powszechnie pod koniec wieku VIII przed Chr. w formie napisów na naczyniach ceramicznych, znalezionych przez nowożytnych ar-

Zob. J. Chadwick, Odczytanie pisma linearnego B, przeł. J. Niecko, Warszawa 1964. Przyczynę tego sukcesu i historię rozpowszechniania się tego pisma doskonale przedstawia E. Havelock, Origins of Western Literacy, Toronto 1976, s. 45 nn.
2

1

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ

cheologów na terenie niemal całej Grecji: w Attyce, Beocji, Koryncie, oraz na wy­ spach — od Rodos i Ischii na wschodzie po wybrzeża południowej Italii na zacho­ dzie. Niektóre z tych napisów, jak np. ten z Ischii, zamieszczony na tzw. pucharze Nestora jako zachęta do picia, ułożony jest w heksametrze, przypominającym wiersz homerycki3. Charakterystyczny dla wszystkich tych napisów niezdarny krój pisma i jego semicki jeszcze kierunek (od prawej ku lewej) nie mogą jednak całkowicie wy­ kluczyć możliwości wykorzystania tego pisma w tym czasie do zapisania dłuższych tekstów literackich. Skoro bowiem powszechna (choć słaba) staje się jego znajomość wśród garncarzy, to należy przypuszczać, że mogły znaleźć się jednostki, które ten wynalazek przyswoiły sobie w bardziej doskonały sposób. Dzięki nim zostały wówczas utrwalone bądź skomponowane przy użyciu pisma poematy homeryckie. W świetle badań zapoczątkowanych przez M. Parry'go i prowadzonych przez licz­ nych badaczy w ciągu ostatnich 50 lat nie można już dzisiaj mieć wątpliwości, że po­ ematy te tkwią bardzo mocno w tradycji twórczości przedpiśmiennej4. W tej samej tradycji tkwią mocno również zaginione poematy cyklu epickiego, hymny homeryc­ kie i poematy epickie Hezjoda. W przypadku Hezjoda nie tylko jego indywidualne piętno, mocno zaznaczone w obydwu zachowanych poematach, ale również świadec­ two Pauzaniasza (IX, 31), który oglądał po wiekach jego Prace i Dnie, spisane na ołowianych tabliczkach i złożone jako wotum w świątyni Muz na Helikonie, jedno­ znacznie wskazują, że od początku utwory te były spisane i że najprawdopodobniej powstały przy użyciu pisma. Z wynalazku pisma korzystali też niewątpliwie wszyscy późniejsi poeci liryczni, poeci elegijni i jambografowie z najstarszym z nich Archilochem (VII wiek) na czele. Nie znaczy to jednak wcale, że tworzone przez nich utwory były publikowane w większej ilości egzemplarzy i możliwe do nabycia przez zaintere­ sowane nimi osoby. Nie było zapewne w tym czasie takich możliwości technicznych ani takiego zapotrzebowania. Nie słyszymy w ogóle o zawodowych skrybach, a im­ port egipskiego papirusu, który był stosunkowo najtańszym i najłatwiejszym do pisa­ nia materiałem, na większą skalę poświadczony jest dopiero na początku VI wieku5. Większa ilość kopii nie była zresztą potrzebna. Utwory zarówno epickie jak liryczne i dramatyczne nie były przeznaczone do czytania. Wykonywał je z reguły publicznie
Omówienie powyższej inskrypcji wraz z literaturą przedmiotu zob. W. Appe!, Skyphos Nestora. Problemy interpretacyjne inskrypcji z Pithekussai, Eos 79, 1991, s. 171-185. W przekładzie J. Łanowskiego (Wstęp do: Homer, Iliada, BN ed.14 (1986), s. XXX) brzmi on następująco: „Kto się tylko napije z pucharu tego, to zaraz / Chwyci go żądza przemożna Afrodyty pięknie wieńczonej". 4 Zob. niżej s. 74 nn. 5 Kwestię tę doskonale wyjaśnia B.M.W. Knox, Books and Readers in the Greek World, From Beginning to Alexandria, [w:] The Cambridge History ofClassicalLiteraturę, I, ed. P.E. Easterling and B.M.W. Knox, Cambridge 1986, s. 4-5.
3

poeta lub aktor. Były zresztą tworzone z myślą o słuchaczu, a nie czytelniku. Ich utrwalone na piśmie egzemplarze służyły przede wszystkim jako pomoc przy tworze­ niu, a potem pamięciowym opanowywaniu tekstu. Były też zapewne rodzajem gwa­ rancji autentyczności tekstu i tożsamości jego autora. Podobnie sprawa przedstawia się również z tworzonymi w prozie dziełami mówców i starszych historyków. Słyszy­ my np., że Herodot zapoznawał Ateńczyków z treścią swego dzieła recytując je pu­ blicznie. Dość liczne na wazach attyckich z V i IV wieku przedstawienia osób czytają­ cych trzymany w rękach zwój papirusu pokazują również z reguły szersze audyto­ rium6. W Grecji V i IV wieku, mimo że znajomość pisma dzięki rozwiniętemu już szkolnictwu była powszechna, nie znano długo cichego sposobu czytania. Zazwyczaj czytano głośno dla większej lub mniejszej grupy słuchaczy. Praktyka ta była po­ wszechna nawet w szkołach wyższych, takich jak chociażby Akademia Platońska, w której — według tradycji doksograficznej — jako „dziwactwo" potraktowano uprawianą przez Arystotelesa cichą lekturę pism poetów i filozofów i nazywano go złośliwie „czytelnikiem". W tym świetle łatwiej jest nam zrozumieć, dlaczego pisarze greccy tak wielką wagę przykładali do rytmu i warstwy brzmieniowej zdania. Wy­ mownym tego przykładem są chociażby dialogi Platona czy przeznaczone do czyta­ nia, ale niewątpliwie głośnego, niezwykle kunsztownie i eufonicznie skomponowane mowy popisowe Izokratesa. Pomimo dość powszechnej znajomości pisma przez nie­ mal cały wiek V i IV jesteśmy w Grecji świadkami kultury słowa mówionego ze sce­ ny, na agorze, w sądzie bądź recytowanego na mniejszych lub większych zebraniach prywatnych lub publicznych. Tylko nieliczne „publikacje" z tej epoki są wyraźnie ad­ resowane do indywidualnego czytelnika. Jak celnie zauważa B.W.M. Knox7, z myślą o czytelniku tworzył niewątpliwie swe historyczne dzieło pod koniec V wieku Tuki­ dydes, który sam określił je jako „nie przemijającej wartości mienie". Jest to dzieło, którego wyrafinowana stylistyka i skomplikowana składnia zdań, a także ogromny wysiłek intelektu, by wyrazić abstrakcyjne pojęcia w niewykształconym jeszcze w tym kierunku języku greckim, wymaga uważnej lektury i refleksji. Do czytelników, a nie słuchaczy były też adresowane traktaty filozoficzne Anaksagorasa i układane przez so­ fistów podręczniki sztuki retorycznej. Dla nich też była przeznaczona poprawiona przez Arystofanesa i nigdy prawdopodobnie nie wystawiona wersja Chmur, jaką nam przekazała starożytność8. Trzeba było jednak czekać epoki Arystotelesa, by pismo mo­ gło w pełni zatryumfować nad słowem recytowanym i mówionym. Świadectwem tego

Szereg wymownych przykładów czytelnictwa w Grecji V-IV w. przytacza B.M.W. Knox, op. cit., s. 6-7. 7 Op. cit., s. 8. s Ibid.,s. 9.

6

10

11

Biblioteka ta stała się ponadto wzorem dla tworzonej przy współudziale Deme- 11 Por. przeczytał jego dzieło w całości. Problem ten szeroko omawia B. już przy czytaniu osiąga właściwy sobie cel i objawia swą wartość". Najstarszym greckim tekstem jest fragment dytyrambu Tymoteusza Persowie (nr 1537 P). Mogło to być i najczęściej było „oddanie" tego dzieła na użytek publiczny przez jego publiczną prezentację. AdAtt. A jeśli damy wiarę późnemu świadectwu Atenajosa z Naukratis (III wiek po Chr. jak można sądzić na podstawie przedstawień ikonograficz­ nych. 10 — Alkajosa.). którzy przepisywali nie tylko dialogi Platona. komediowych. i była przedmiotem powszechnie znanym9. O tym. kierującego po Platonie Akademią. Powyższe informacje podaje za: B. Speuzypposa. cit. 7 — Anakreonta. Ksenofont. przypisując mu takie poglądy.. że od Speuzypposa.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. to musimy przyjąć. 9 — Safony. że pod koniec V wieku w Atenach musiały istnieć wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. odpierając oskarżenie go o poglądy. stwierdza. powołując się na uczonego i biografa aleksandryjskiego Satyrosa. w której cytaty poetów epickich. historyków i retorów.s. Najważniejsze z nich zostały zgromadzone w nowo utworzonych szkołach filozoficznych.W. W epoce klasycznej.W. O wiele bardziej udokumentowane jest istnienie w pełni profesjonalnej biblioteki przy założonym przez Arystotelesa Liceum. Atenajos (3a) informuje nas o posiadanej przez Eurypidesa kolekcji książek. skoro Sokrates w Platońskiej Apologii. Słyszymy też. 9). „gdzie sprzedaje się na targu (w Atenach) książki". Znane są poza tym z relacji Strabona i Plutarcha nie­ zwykłe losy biblioteki perypatetyckiej przekazanej przez Teofrasta Neleusowi ze Skepsis13. cit. Akademia posiadała też najprawdopodobniej wy­ specjalizowanych kopistów. Donosi. Nic więc dziwne­ go. wyraźnymi literami w sposób ciągły w szerokich kolumnach bez uwzględniania podziału na wiersze.. Staro­ żytność nie przekazała nam jednak żadnych informacji na temat produkcji i dystry­ bucji książek w tym okresie. w których cytuje ponad trzydzieści dzieł różnych filozofów i poetów. podobnie jak epopeja. [w:] Arystoteles. t. Podobnie jak pochodzące z tej epoki teksty inskrypcji oraz urywki tekstów z malowideł wazowych jest on pisany dużymi.M. bo przecież pisma Anaksagorasa można nabyć na targu już za dwie drachmy (26d-e). jak Platon gromadził swój księgozbiór.M. ale również dzieła innych członków Akademii: Eudoksosa z Knidos. Ksenokratesa czy wreszcie Arystotelesa. sprzedawał (za zgodą mistrza) egzemplarze jego dialogów na Sycylii (Cic. 14) rozbicie u wybrzeży Morza Czarnego okrętu. który znaleziono w Abussif w dolnym Egipcie. 13. op. a słowo „sprzedawca książek" (pL|3Aiona>Anc) wchodzi do codziennego użytku. zapisanego na papirusie jeszcze przed założeniem Aleksandrii (331 r. cit. 2 księgami utworów Mimnermosa. że oskarżyciele. 13. którzy przepisywali dyktowany im tekst. n Ibid. a także zakupione pojedyncze egzemplarze dzieł dawnych i współczesnych filozofów. żaden oryginalny egzemplarz z tej epoki do naszych czasów nie przetrwał. 13 Sprawę tę szczegółowo przedstawiłem w opracowaniu Posłowie o życiu i twórczości Arystotelesa. bez oddzielania słów. Pośrednim na to dowodem są powstałe w okresie pobytu Arystotelesa w Akademii księgi Metafizyki. O miejscu. książka w formie papirusowego zwoju miała już podobny wygląd. a Diogenes Laertios (4. 7 n. 5) donosi. Nie ule­ ga wątpliwości. Knox. Jak już wyżej zauważyliśmy. co usłyszał o nauce Anaksagorasa. że „tragedia. O jego kopię zainteresowani musieli już sami zabiegać.M. Dzieła wszystkie. 5. s. że znaleziono obok innych rzeczy „wiele zapisanych ksiąg papirusu". Knox. dysponowali 6 księgami pieśni Alkmana. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ może być wyrażone w jego Poetyce (1462 a 10) stwierdzenie. informuje nas pośrednio Diogenes Laertios (III. 26 — Stezychora z Himery i 5000 wierszy Solona. że „wydanie" książki (wyrażane terminem IK&OCHC) przez jej autora nie miało nic wspólnego z tym. co obecnie rozumiemy pod tym pojęciem. Knox. op. 21 a). że zakupił on na Sycylii za sumę niemal dwu talentów trzy woluminy pism filozofa pitagorejskiego. Strabon (13.. przed Chr.) i bitwą pod Cheroneją (338 r. które głosił Anaksagoras. B. że musiały w tym czasie istnieć kopie poematów epickich i całej ar9 10 chaicznej poezji lirycznej. papirusy odkrywane obecnie na terenie Egiptu.. Warszawa 2001. że tylko w okresie mię­ dzy końcem wojny peloponeskiej (404 r. 7 — Tyreteusza.) zostało na­ pisanych około 800 utworów komediowych („Średnia" Komedia). że jeden z uczniów Platona. skoro tylko z tej ostatniej gramatycy aleksandryjscy. zatrudniające prawdo­ podobnie wyuczonych niewolników. Książki stanowiły w tym czasie również towar eks­ portowy. historyków. mówi w zachowanym fragmencie komedii również Eupolis (fr. Filolaosa. Byli zapewne również zawodowi sprzedawcy książek. s.W. 9-13. w Akademii Platońskiej i w Liceum Arystotelesa. Hermodoros. s.). mówców płyną niezwykle szerokim strumieniem". Można tylko snuć domysły. chyba za głupców i ludzi nie umieją­ cych czytać biorą sędziów. bez zaznaczania akcentów i znaków interpunkcyjnych10. poetów. Nie ulega wątpliwości. 304 K). 887 nn. VI. s. że na przełomie V i IV wieku słyszymy już również o pierwszych kolekcjonerach książek i o pierwszych bibliotekach. jak pocho­ dzące z III wieku przed Chr. opisując w Anabazie (VII. przedsta­ wionym przez Arystofanesa w Żabach. op. że w młodości zafascynowany tym. tragediowych. 6-9. 12 13 . z ironią stwierdza. miał odkupić książki za za­ wrotną sumę trzech talentów12. W Fedonie (97 b) wyznaje. a jeszcze bardziej — Reto­ ryka. 608) nazywa Arystotelesa „pierwszym znanym mu kolekcjonerem książek". co znajduje pośrednie potwierdzenie w całym szeregu aluzji do tego księgozbioru w poetyckim agonie między nim i Ajschylosem. wyda­ jąc ją na nowo.

. według Euzebiusza. ale pisali na ich temat 14 15 . w której resztki ocalałych tekstów otrzymał nowożytny świat. że chcąc wejść w posiadanie autentycznych. Najstarszy z nich. ed. autor wysoko cenionej w starożytności i zachowanej gramatyki języka greckiego. Praca bibliotekarzy aleksandryjskich nie ograniczała się zresztą do samego upo­ rządkowania otrzymanych książek. zatroszczyli się jednocześnie o zbudowanie i wyposażenie na nieznaną dotąd skalę biblioteki. ed. Keibel. Kontynuował te prace Arystarch (216-144). W ciągu zaledwie dwu pokoleń udało się zgromadzić w tej'bibliotece.E. po jej spaleniu w r. znajdująca się w świętym okręgu Serapisa. wydając na nowo i objaśniając teksty poematów homeryckich. uczniów Teofrasta. do momentu spłonięcia bi­ blioteki w 47 r. 16-41. lecz podziwiane przez wieki. filozofów i egzegetów. Według relacji Atenajosa odkupili też za olbrzymią cenę od potomków Neleusa ze Skepsis oryginały wszystkich pism Arystotelesa i Teofrasta. Opracowując wydanie poetów lirycznych. był uczeń Arystarcha. O wielkości podjętego w tym względzie trudu świadczy zaginione dla nas. Ptolemeusze. nawet tych najpopularniejszych. Ponadto około 50 000 wolu­ minów posiadała otwarta dla szerokiej publiczności biblioteka zwana Serapeum. Evang. 31) podaję powyższą informację. 336 d). które aż do późnej starożytności były miejscem ożywionej działalności retorów. Dionizjusz Trak. dokonania wyboru i ustalenia najlepszej lekcji tekstu. Przy sporządzaniu nowej kopii tych tekstów istniała oczywiście ko­ nieczność uwzględnienia wszystkich ich egzemplarzy. a do Aten odesłali wykonane kopie. rezygnując ze zwrotu kau­ cji1 . a raczej pod jego nadzorem dzieło w 120 woluminach zatytułowane nivai<£c. wzorowany na Liceum Teofrasta os'rodek naukowy. powołując do istnienia Muzeum. historyków. jak wyglądały napływające do Aleksandrii książki i jakie kłopoty mogły sprawiać nie tylko czytelnikom. Wiele dzieł. działający na Rodos. Zapragnęli w niej posiadać całość dotychczasowego piśmiennictwa greckiego. które stanowiło rodzaj ułożonego alfabetycznie przewodnika bibliograficznego po wszystkich dziedzinach literatury greckiej. Pracy i niezwykłym umiejętnościom powyższych bibliotekarzy i filologów zawdzięczamy w głównej mierze poprawną na ogół formę. 1. Nieufność króla Ptolemeusza Euer­ getesa II wobec uczonych greckich w znacznym stopniu zahamowała w połowie II wie­ ku przed Chr. Epoka rozkwitu naukowego i świetności filolo­ gicznej w Aleksandrii nie trwała jednak zbyt długo. jak informuje nas Plutarch {Antonim 58). s.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. nieskażonych przez aktorów tekstów tragediopisarzy. którego ślady mo­ żemy obserwować w scholiach. tj. wykonane przez poetę Kallimacha. O pracach filologicznych prowadzonych w Pergamonie mamy nieporównanie mniej informacji niż w przypadku Aleksandrii. jako siedziby szkół filozoficznych. Ostatnim wielkim filologiem. The Hellenistic and Imperial Periods. O tym. ustalił miary ich wierszy. wprowadził do opracowywanych wydań tekstów formy akcentowania i usta­ lił system znaków diakrytycznych. Za nim (s. ale nawet wytrawnym bibliotekarzom. a według częściej przyjmowanych ustaleń Jana Tzetzesa {Proleg. królewskiej Biblioteki Aleksandryj­ skiej. Opracowany w ten sposób tekst miał stanowić podstawę dla sporządzania dalszych kopii dzieła. zachowany fragment Persów Tymote14 Doskonałe wprowadzenie na temat roli piśmiennictwa w kształtowaniu kultury i szkolnictwa w epo­ ce aleksandryjskiej i za Cesarstwa daje P.. skazanym w latach 145-144 przez Euergetesa II na banicję. 19) — 490 000 woluminów zapisanego greckim pi­ smem papirusu. filozofów i uczonych. usza. s. opracował i wydał poematy Homera. a Aleksander Etolczyk — poetów tragediowych. 8. zachowanych na marginesie wielu średniowiecznych rękopisów. jeden z najsławniejszych filologów staro­ żytności. Poza Aleksandrią w epoce hellenistycznej wielkimi centrami kulturowymi pozo­ stawały nadal Ateny i obok nich wyspa Rodos. mówców. Z Aleksandrią podjęły próbę rywalizacji kulturowej stolica Attalidów — Pergamon i stolica Seleucydów — Antiochia. Easterling w drugiej części opracowania Books andReaders in the Greek World. ten rozkwit. Likofron — poetów komediowych. któ­ re zakupiono w większej ilości różniących się między sobą egzemplarzy. Kuhn). ad Com. wzrósł o dalsze 200 000 woluminów. t. którą Aleksandryjczycy uiściwszy zatrzyma­ li oryginały u siebie. zwrócili się do władz Aten o wypożyczenie im oficjalnych egzemplarzy tych tekstów. pewne wy­ obrażenie pozwala nam mieć wspomniany już. nieznana dotąd dziedzina wiedzy. Ateńczycy jako gwarancji za wypożyczenie zażądali ol­ brzymiej kaucji w wysokości 15 talentów. „Tablice". Z potrzeby tej zrodziła się więc „filologia". 350 b). Stan ten w ciągu kolejnych dwu stuleci. Z całego mówiącego po grecku świata za pośrednictwem specjalnych królewskich wysłanników spływały bowiem do Aleksan­ drii dzieła wielkich poetów. Nie wydawali autorów klasycznych. 47 przed Chr. przechowywanych i pilnie strzeżonych przed skażeniem w państwowym archiwum. Zgromadzony w Pergamonie z inicjatywy Eumenesa II (197-159) księgozbiór ustępował swą wielkością tylko Bi­ bliotece Aleksandryjskiej i. Arystofanes z Bizancjum (255-180 przed Chr. Studia bibliograficzne tamtejszych filologów były jednak przez starożytnych uczonych równie wysoko cenione jak Aleksandryjczy­ ków (Athen. nowa. około 200 000 {Praep. Nie łatwo było uporządkować tę ogromną ilość napływających do Aleksandrii książek. Słyszymy w relacji Gallienusa (17 a 607. Pierwszymi jej przedstawicielami byli królewscy bi­ bliotekarze. I (1986).). należało na nowo przepisać. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ triusza z Faleronu i Stratona. którzy mieli ambicję stworzenia przy swym królewskim dworze wielkiego centrum kultury helleńskiej. Zenodot. [w:] The Cambridge History ofClassical Literaturę. w wielu nie­ jednokrotnie różniących się między sobą wersjach i egzemplarzach. Ich trudowi wydawniczemu towarzyszy­ ło komentowanie i wyjaśnianie dostrzeżonych w tekście trudności. Antoniusz polecił przewieźć ten księgozbiór do Aleksandrii.

które uwzględniają późniejsze scholia. 35 n. że pozwalają nam poznać dzieła zaginione w oryginale greckim. 16 17 . które nie zostały przepisane w nowej formie książkowej i na nowym. nieunikniona utrata wielu przetrwałych dotąd tekstów dawnych. Ponowne zainteresowanie dziedzictwem greckiej kultury antycznej po dwu stule­ ciach degradacji kulturowej zrodziło się w Cesarstwie Wschodnim niemal natych­ miast. materiale. Jeden z ich naj­ sławniejszych przedstawicieli. Zwój papirusowy {volumen) zastępowano wygod­ niejszą w użyciu i ekonomiczniejszą (zapisaną dwustronnie) formą kodeksu. Filologom aleksandryjskim sławą dorównywał niewąt­ pliwie Krates z Pergamonu. W przypadku literatury pogańskiej był to proces trwający niemal trzy stulecia. zdołały już poprzez Syrię i za pośrednictwem syryjskich przekładów wzbudzić żywe zainteresowanie w imperium arabskim. wypisy i wyciągi celniejszych tekstów attyckich autorów. historyków miały szansę przetrwać i zyskać miano „klasycznych". której zbiory zostały przeniesione do zbudowanej w latach 131-132 Biblioteki Hadriana. Przez długi czas i w tej formie najczęściej używanym materiałem piśmiennym pozostawał papirus. a nawet współczesnych autorów była wynikiem zapoczątkowanego w I wieku po Ćhr. znany głównie ze swych prac nad geografią Homera i z wniesionych poprawek do tekstu. Pismo Święte i literatura chrześcijańska od początku powstawały wyłącznie w tej formie za przykładem wydanej w ten sposób w I wieku na pergaminie Ewangelii św. Easterling. Arystotelesa. Działalność kulturowa ograniczona jednak była w tej epoce do publicznych. geometria i mechanika. Nie wolno też zapominać o roli. Wraz z ożywieniem kulturowym. Moda na nauczanie retoryki sprawiła mniejsze zapotrzebowa­ nie na teksty poetów. Gallena i wielu innych. popisowych występów wielkich wirtuozów słowa (retorów) i do szkół retorycznych. Archimedesa. Konstantynopolu i w Gazie. automatycznie były skazane na zagładę. niektóre pisma Filona z Aleksandrii i część Kroniki Euzebiusza z Cezarei. większym zainteresowaniem cieszyli się natomiast mówcy attyccy z Demostenesem na czele. nawiązująca do największych osiągnięć literackich epoki klasycznej. Conica („Podziały Stożka") Apoloniusza z Pergai {Mechanika Filona z Bizancjum są tym cenniejsze. o wiele droższym od papirusu. W tym najtrud­ niejszym dla Cesarstwa Wschodniego okresie kultura klasyczna. Przetrwanie tak znacznej ilości tekstów autorów klasycznych wzbogaconych o dzieła Plutarcha i przedstawicieli II Sofistyki. mówców.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Teofrasta. Możemy nawet domyślać się. Polemon (ok. II Sofistyka. 843 zakończył długotrwały spór religijny i przyzwolił na trady­ cyjny kult świętych obrazów. że Oresteja Ajschylosa zachowała się dlate­ go. W 529 r. cesarz Justynian zamknął szkoły filozoficzne w Atenach. mianując jego rektorem wybitnego filozofa i matematyka. a ponadto zapoczątkował dwie ważne dziedziny badań historycznych: badania topo­ graficzne i badania inskrypcji. lecz w równym stopniu i pogańskiej przekłady na język armeń­ ski. Niektóre z tych prze­ kładów. który stopniowo zastępowano przez trwalszy i łatwiejszy w użyciu pergamin. W innych miastach kres im położyły wojny i kataklizmy. Aleksandrii. Marka. Praktyczne potrzeby szkół gramatycznych i retorycznych w tej epoce zadecydowały również o tym. Dzieła. W 863 r. A musimy pamiętać. zastąpionego szybko powierzchownymi zainteresowaniami encyklopedycznymi. Antiochii. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ rozprawki. wzrosło również zainteresowanie wielkimi autorami przeszłości.. cit. a z kolei zachowane obok Eumenid Ajschylosa Elektra Sofoklesa i Elektra Eurypidesa — ponieważ pozwalały uczniom porównywać technikę dramatyczną wszystkich trzech poetów15. W drugiej połowie VI wieku czynne były jeszcze tylko szkoły w Konstantynopolu i w Aleksandrii. Hippokratesa. a zwłaszcza jej filozo­ fia. a nie inne teksty dawnych poetów. dla których potrzeb wystarczały różnego ro­ dzaju antologie. Po katastrofie z 47 r. że stanowi doskonałą ilustrację trylogii tragicznej. op. z Arystydesem i Lukianem na czele. Wielką rolę w przetrwaniu kul­ tury klasycznej u schyłku świata antycznego odegrały zwłaszcza ówczesne szkoły wyż­ sze w Atenach. Tylko dzięki nim znamy np. ważną rolę w tradycji piśmiennictwa greckiego odegrała również biblioteka zgromadzona w ptolemejskim Gimnazjum w Atenach. zwłaszcza lirycznych. cesarz Bardas przywraca do życia w Konstan­ tynopolu uniwersytet. s. gdy sobór z r. 220-160). które nawet w epoce pełnej chrystianizacji przywiązywało dużą wagę do znajomości języka i literatury klasycznej. jaką odgrywają nie tylko w tradycji litera­ tury chrześcijańskiej. przez trudne wieki wczesnego śre­ dniowiecza (V-VIII) zawdzięczamy przede wszystkim ówczesnemu szkolnictwu. Na język arabski przełożono wówczas sporą część dzieł Platona. Dalsza. Zachowane w liczbie 7 tragedie Ajschylosa i Sofoklesa oraz znacznie większa ilość utworów Eurypidesa jest tego wymownym przykładem. Poza tym wraz z upad­ kiem hellenistycznej nauki zmalało również automatycznie zainteresowanie książką. Nic nie mogło jednak zastąpić poniesionych w pożarze strat. Hierona z Aleksandrii. Le- 15 Szerzej na ten temat zob. w których polemizowali z uczonymi aleksandryjskimi. jakie wniosła w II i III wieku po Chr. w których nie działał w Cesarstwie Wschodnim już żaden uniwersytet i w których zamarło całkowicie zainteresowanie kulturą klasyczną. Bejrucie. jak np. procesu zmiany formy książki antycznej. że te. że na okres trwania tego procesu przypada tylko krótki stosunkowo czas na przełomie IV i V wieku ożywienia zainteresowań filologicznych. Najtrudniejsze dla przetrwania dla wielu znakomitych autorów starożytnej Grecji chwile nastały jednak dopiero w czasach sporów religijnych w „ciemnych" wiekach VII i VIII. zbierał teksty parodystyczne.

dwukrotnego patriarchy Konstantynopola (858. Willson. informuje nas. Są to ostatni świadkowie istnienia wielu dzieł starożytnych autorów. można sądzić. Reynolds. Londynie i Paryżu. Niewątpliwe zasługi. ibid. 1204. Uczeń Focjusza. które najprawdopodobniej stu­ diował w klasztorach Konstantynopola w latach 830-850. póź­ niejszy biskup Aten. Bibliotheąue. poprzedzająca misje dyplomatyczne i najwyższe urzędy kościelne. Arystotelesa. op. 835 18 . 17 Pełne wydanie tego dzieła. LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. że polecił przepisać zniszczony egzemplarz Rozmyślań Marka Aureliusza. Eustatius w swym. Lekturze autorów starożytnych oddawał się Focjusz niewątpliwie w młodości. w monumentalnym dziele. 18 Zob. zaznaczyć słabe i mocne przydechy. nazywanego „dru­ gim hellenizmem". Tzetzes natomiast w swych ko­ mentarzach do Arystofanesa. a profesorem gramatyki i retoryki — Kometasa16. Przepadły przechowywane naj­ częściej w jednym egzemplarzu nie tylko wspomniane wyżej dzieła widziane przez uczonych XII wieku. przechowy­ wany najczęściej w bibliotece otworzonego przez Bardasa uniwersytetu lub w biblio­ tece akademii patriarchalnej. które mogły być przynajmniej raz przepisane w ciągu IX i X wieku na oszczędniejszą i bardziej czytelną minuskułę. powołuje się na wiele zaginionych tragedii i utworów lirycznych. 21 sztuk złota. Eliusza Arystydesa. Zadziwia nas już sam fakt dostępu do tak wielkiej ilości dzieł. postawić odpowiednie znaki akcentów. z obszernym wstępem i przekładem francuskim. Henry'ego — zob. 57. monumentalnym komentarzu do Home­ ra.. Zniszczenia i grabieże dokonywane przez krzyżowców nie ominęły rów­ nież bibliotek. jakie przedstawiciele różnych nauk sprawnie funkcjonującego uniwersytetu położyli w wy­ szukiwaniu i rozpowszechnianiu różnych utworów klasycznych zostały jednak całko­ wicie przyćmione przez intelektualną działalność i wielką osobowość Focjusza (ok. L.867. 16 go typu przedsięwzięciami i służyły jako podstawa do dalszego kopiowania. ale również wiele dzieł historyków. arcybiskup Cezarei w Kapadocji. retoryką. a przepisane egzemplarze przechowywane były w ich bibliotekach. Lukiana i kilku pisarzy chrześci­ jańskich. wypełniających 1400 dużych stron wydania lipskiego (1827-1830). datowany jest na r. s.. którym zawdzięczamy omówienie twórczości 280 sta­ rożytnych autorów. któ­ rych spora część nie przetrwała kolejnych stuleci mimo bardziej. co stanowiło równowartość trzy­ miesięcznych dochodów początkującego urzędnika. Reynolds i N. 810-893). N. Photius. Ewangeliarz Uspien­ ski (przechowywany w Petersburgu. Do tej pory nie zidentyfikowano też biblioteki. Padova 1973. 18 19 . że zadbano w pierwszym rzędzie o transliterację dzieł z kręgu tych właśnie dziedzin wiedzy. 860-935). zdawać by się mogło. gdy proces przepisywania ich na minuskułę jeszcze się na dobre nie rozpoczął. Później­ szą sławę i miano głównego autora renesansu kultury starogreckiej. który w liście do Eustatiusa wyraża radość z posiadania poematu Kallimacha — Hekale20. której owocem są zachowane dzieła: Bi­ blioteka.. 877.G. Tak przepisany tekst. Zob. Najstarszy znany rękopis pisany minuskułą. przechowywane obecnie w Oks­ fordzie. Sofisti e filologi. Platona..886). Wykonanie dobrego pro­ totypu wymagało od kopisty dużych umiejętności i wytrwałości. Wiele zaginionych dla nas utworów lirycznych znali jednak jeszcze w wieku XII wybitni uczeni bizantyjscy: arcybiskup Tessalonik Eustatius (działający w latach 1160-1192). Tylko nieliczni mogli więc sobie pozwolić na posiadanie własnego księgozbioru.. co stanowiło podstawę całej późniejszej tradycji rękopiśmienniczej tego dzieła19. ibid... 63. gr. że transli­ teracja autorów klasycznych i chrześcijańskich na minuskułę odbywała się w Kon­ stantynopolu głównie pod auspicjami cesarskiego uniwersytetu i akademii patriar­ chalnej. w Rzymie. cit. texte etabli et traduit par . Pytania do Amfilocha i Listy. Hezjoda i kilku pieśni Homera zdradza znajomość nie­ istniejących już później tekstów Hipponaksa i Kallimacha. Przy dokonywaniu tej operacji spore straty mogły nastąpić natomiast w zakresie archaicznej i helle­ nistycznej poezji. chrześcijańskich i pogańskich. s. Arethas (ok. przyniosła mu jego wcześniejsza działalność. jakim jest Biblioteka}7. Rękopisy dzieł Euklidesa.G.D. z której mógł on korzystać. Paris 1959. gdzie omówiona jest szerzej działalność tych uczonych. Największego ich spustoszenia dokonała bowiem wkrótce czwarta wyprawa krzyżowa. sprzyjających temu okoliczności. Rękopisy z tekstami autorów klasycznych i chrześcijańskich. zawierają niekiedy również informację na temat ceny. Dzieła Platona kosztowały np. 67-68. Poniesione w ich wyniku straty są o wiele większe niż w przypadku zdobycia Konstantynopola przez Turków w 1453 r. Dlatego z reguły tylko raz wykonywano tego rodzaju transliterację tekstu jakiegoś autora. Szansę dalszego przetrwania miały oczywiście tylko te teksty. filozofią. s. Słownik. 219). 56-75.D. które 5 !0 Por. pochodzące z biblioteki arcybiskupa Cezarei. s. Trzeba było z uwagą oddzielić pisane w majuskule jednym ciągiem słowa. Wilson. mówców i poetów. Wyjaśnienia tego faktu szukać prawdopodobnie należy w towarzyszącym bizantyjskiemu renesansowi kultury klasycznej procesie zmiany pi­ sma uncjalnego na minuskułę. zakończona zdobyciem Konstantynopo­ la w r. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla tej epoki zainteresowania teologią. Tzetzes (1110-1180) i nieco młodszy od nich Michał Choniates. Należy zatem przypuszczać. naukami ścisłymi i językiem. były jeszcze zapisane nie zmienianym od IV wieku pismem uncjalnym. histo­ rią. jaką za ich nabycie należało za­ płacić. Nawet wykonane na prywatne zamówienie transliteracje były zazwyczaj jedynymi te- Pełną charakterystykę tego okresu dają L. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ ona. uznawane za arcydzieła sztuki kaligraficznej. stanowił podstawę do wykonywania kolejnych kopii. Nie przestaje budzić podziwu jego erudycja i rzadki zmysł syntezy. zawdzięczamy R.

Ksenofonta. i Tessalonikach. Jego uczniami byli m. Upa­ dek cesarstwa bizantyjskiego nie oznaczał więc bynajmniej kresu kultury helleńskiej. s.. znalazły się natomiast w taki czy inny sposób w bibliotekach Rzymu. 481). gdy dzieła te mogli należycie ocenić przedstawiciele innych narodów europejskich. podobnie jak współcześni wydawcy. Wy­ mownym tego przykładem jest postać Manuela Chrysolorasa.in. przebywający po zdobyciu Konstantynopola i podzieleniu Grecji między możnowładców frankońskich na wygnaniu w Nicei.. że dwór cesarski. Olbrzymie znaczenie dla przekazu starożytnych tekstów poetyckich miały studia. Demetrios Triklinios. Ale również ich mniej znanym kolegom. Heroidy i Metamorfozy Owidiusza. Wykonanym z jego inicjatywy kopiom tych dramatów zawdzięczamy ich przetrwanie22. pozostał w niej na zaproszenie humanistów przez kilka kolejnych lat jako nauczyciel języka greckiego. z którymi mógłby porównać posiadany przez siebie tekst. spowodowały ucieczkę uczonych grec­ kich poprzez Kretę głównie do Wenecji i dlatego przebywający już od Soboru Flo­ renckiego (1438) w Italii. Florencji i innych miast zainteresowanej nimi Europy. Makrobiusza. mimo dokonanych zniszczeń. 20 21 . poszukiwał innych rę­ kopisów. utrzymując kontakty polityczne i kulturowe z greckimi miastami wybrzeża Małej Azji. Zagrożenie tureckie już pod koniec XIV wieku kazało władcom bizantyj­ skim szukać wsparcia w Europie Zachodniej. Ptolemeusza i Strabona24. Janusz Laskaris przeszukiwał biblioteki szkolne i zakonne cesarstwa bizantyjskiego w 1492 r. Jego inicjatywie przypisuje się opracowanie obszernego wyboru z dzieł poetów. 69-71. i o niezadowoleniu. Z je­ go listów pisanych do przyjaciela w Azji Mniejszej dowiadujemy się o trudnościach. Do tego celu. Teofrasta. W swym stosunkowo krótkim życiu nie tylko po­ słował on do Wenecji. Zaowocowało to. którego rękopis przechowywany jest we Florencji (Laur. Dzięki niemu rozpoczęto też tłumaczenie na łacinę klasycznych autorów greckich. nie zaniedbał pod rządami cesarzy Jana Watacesa i Teodora Laskarisa studiów literackich i szkolnictwa na średnim poziomie. a z jego wysoko cenionego pod­ ręcznika gramatyki greckiej korzystali Erazm i Reuchlin23.. W stolicy Bizancjum na uwagę zasługuje postać mnicha Mak­ syma Planudesa (ok. której autory­ zowany rękopis znajduje się obecnie w Wenecji (Marc. Na uwagę zasługuje fakt. że interesowali się wszystkimi rodzajami dzieł starożytnych au­ torów i przechowali je do czasów. Platona.. s. Planudes i Triklinios są najbardziej znanymi i zarazem typowymi przedstawicie­ lami filologów bizantyjskich tego okresu. nad metryką poetów dramatycznych. 151. a wydając i objaśniając poemat astronomiczny Aratosa. Augu­ styna. 1423 z 238 rękopi­ sami. 32. Dzięki tym po­ szukiwaniom odkrył przypadkiem rękopis z 9 tragediami Eurypidesa. s. tacy wybitni humaniści. Giovanni Aurispa powrócił z Grecji w r. poszerzone wydanie Antologii greckiej. Filelfo miał ich posiadać 40. nauczycielom dość dobrze rozwiniętego wówczas szkolnictwa wyższego i średniego. kierował szkołą. jak Guarino i Leonardo Bruni. który przybywszy w r. zmieniając i uzupełniając poetycki tekst. 1255-1305). stawały się de facto jednocześnie ambasadorami kultury starogreckiej. Wene­ cji. Interesował się po­ nadto dziełami uczonych starożytnych. niepodległości rozwojem szkolnictwa wyższego i studiów literackich nawiązujących do kultury klasycznej w Konstantyno­ polu. dostępnej również dla przebywających tam Greków. Pozwoliły mu one w wielu miejscach poprawić błędy popełnione w trakcie transkrypcji i transliteracji tych tek­ stów i stworzyć w nawiązaniu do gramatyków starożytnych podstawy krytyki tekstów poetyckich. jakie uczeni stolicy mieli z zaopatrzeniem w pergamin. Herodota. 21 22 zawdzięczamy dokonanie wielu doskonałych kopii szeregu autorów starożytnych. 153. Wszystkie inne przez wieki pieczołowicie przepisy­ wane i pielęgnowane zabytki greckiego piśmiennictwa. 918) w pożodze towarzyszącej zdobyciu Konstantynopola zagładzie uległ tylko kompletny egzemplarz Historii po­ wszechnej Diodora Sycylijskiego. a następnie jako kardynał w Rzymie Bessarion zgromadzo­ ne przez siebie wspaniałe zbioiy rękopisów podarował Wenecji. gdzie w latach 1450-1600 2i Zob. 1397 jako dyplomata do Florencji. by stanowiły zaczyn dla biblioteki publicznej.16). Arystotelesa. które przetrwały do tamtych czasów. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ w IX wieku czytał i omawiał Focjusz. sto­ sunkowo szybkim po odzyskaniu w 1261 r. Według świadectwa Konstantego Laskarisa (PG 161. Podaję za: ibid. ale był pierwszym uczonym greckim. którego kolekcja greckich rękopisów w połowie XV wieku sięgała 350 sztuk.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. niż można było tego oczekiwać. przygotował też nowe. starożytnych. południowej Italii i Sycylii. który w sposób doskonały opanował łacinę i przetłumaczył na język grecki pisma św. Nie pozostawał w tyle również Watykan. Ibid. Misje dyplomatyczne. kupując rękopisy dla znanej kolekcji Medyceuszy we Florencji. I tak np.s. W związku z rosnącym wciąż w renesansowej Europie zainteresowaniem językiem i kulturą grecką jednym z najbardziej poszukiwanych towarów stały się rękopisy z tekstami starożytnych auto­ rów greckich. jakie wysyłano do świetnie wówczas prosperujących miast północnej Italii. jakie w latach 1305-1320 prowadził w Tessalonikach uczeń Tomasza Magistra. gr. a co więcej — poezję miłosną. Ich wielką zasługą było to. Inwazja tu­ recka i zdobycie Konstantynopola w 1453 r. ibid. takich jak Euklides i Ptolemeusz. a na życzenie papieża Mikołaja V (1447-1455) dokonano przekładu na łacinę dzieł Tukidydesa. A czasy te nadeszły szybciej. błędne z punktu widzenia ówczesnej nauki poglądy samowolnie korygował. gdy za­ miast pergaminu otrzymywał wyprawioną skórę osła21. Boecjusza. takich jak Florencja czy Wenecja. 72 24 Ibid.

ed. Znakomita większość tych tekstów została znaleziona w Oxyrynchos.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNE] — T..E. Talent literacki Kallimacha możemy na­ tomiast oceniać nie tylko na podstawie przekazanych przez rękopisy hymnów i epi­ gramatów. jak wyjaśnił E. Największe zasługi w tym zakresie miał Al­ dus Manutius (1449-1515). Papirusy przyniosły bowiem wiele jego pieśni religijnych: pe- anów. The Hellenistic and Im­ perial Periods.in.G. Hieronima i pisma Ojców Kościoła25.. Dain A„ Les Manuscrits. Barker-Benfield B. najpierw całkiem przypadkowe. umożliwiających pełną rekon­ strukcję kilku jego zaginionych dramatów. Dzięki odkryciom papirusowym mo­ żemy zyskać wyobrażenie o liryce chóralnej Alkmana i Bakchylidesa. których twórczość znaliśmy tylko z nielicz­ nych cytatów późniejszych autorów. Obok Aldusa w Wenecji drugim niezwykle ważnym centrum wydawniczym tekstów greckich była w tym czasie oficyna Jana Forbesa w Bazylei. osiedlili się pisarze i uczeni związani z Muzeum Aleksandryjskim. że znaleziska papirusowe. Archiloch. 22 23 . a także. W porównaniu z ilością tekstów. Bodleian Library.E. ed. Irigoin J. s. op. o kitharodycznych dytyrambach Tymoteusza. Bompaire J. Pozwalają nam one zro­ zumieć wielkość i wagę poniesionych strat. Pindar). Anakreonta. W innym zupełnie świetle jawi się twórczość po­ etycka Pindara. — odkryć nieznane dotąd aspekty twórczości wielu poetów (Hezjod. liczne utwory poetów lirycznych: Archilocha. posiadane przez nas teksty literatury archaicznej i klasycznej stanowią wprawdzie niewielki procent. Przy współpracy z takimi wybitnymi znawcami literatury greckiej jak Kreteńczyk Marek Musurus poczynając od wydania w pięciu woluminach in folio dzieł wszystkich Arystotelesa (1495-1498) w ciągu 20 lat zdołał wydać niemal wszystkich ważniejszych autorów greckich. 158-165. Paris 1975. w Derweni w Macedonii znale­ ziono zwój papirusowy z częścią komentarza do teogonii orfickiej. znanego dotychczas tylko jako autora pieśni na cześć zwycięzców na igrzyskach sportowych. że najbogatsza kolekcja rę­ kopisów greckich znajduje się w Wenecji. 38. Turner 26 .C. 1980.C. które w świetle nowych odkryć mogą przecież okazać się niepełne lub wręcz błędne. Naszą wiedzę w tym względzie znacznie poszerzają dość liczne w sumie tomy fragmentów. Oxford.. cit. poznać mówcę Hiperydesa i twórcę mimijambów Herondasa... Tak w wielkim skrócie i niewątpliwym uproszczeniu przedstawia się historia prze­ kazu tekstów starożytnych autorów greckich nowożytnej Europie. w której dzięki wynalazkowi Jana Guttenberga i wysiłkowi filologów stały się one powszechnie do­ stępne. Sporadycznie odkrywane są papirusy z tekstem greckim również poza Egiptem. La Paleographie grecąue et byzantine. Reynolds i N. a następnie zdobyte dzięki pla­ nowym i systematycznym poszukiwaniom archeologicznym. Wilson. Listy św.. I: Greek Literaturę. których historię tutaj w wielkim zarysie przedstawiliśmy. Safony. P. Historię pierwodruków szeroko omawiają L. Odnalezienie Ustroju politycznego Aten dało nam wy­ obrażenie na temat opracowanego pod kierunkiem Arystotelesa zbioru konstytucji 158 miast-państw greckich. pieśni procesyjnych dla chórów dziewcząt. jakimi dysponowała Biblioteka Aleksandryj­ ska. Eg. Dzięki nim mamy możliwość bliżej poznać znany nam dotychczas tylko z niewielu fragmen­ tów przypisywany Hezjodowi Katalog Kobiet. — nauczyły nas skromności i ostrożności w formułowaniu naszych sądów i opinii na temat literatury greckiej. Menander. Kallimach. wynik żmudnej pracy wielu poko­ leń nowożytnych filologów. Arch. Easterling P. ale są dość reprezentatywne i pozwalają śledzić jej rozwój w obrę­ bie wyłaniających się stopniowo gatunków. która miała się zająć niemal wyłącznie publikowaniem starożytnych autorów greckich. W 1962 r. — umocnić zaufanie do tradycji rękopiśmienniczej. 1952. O wiele donioślejsze znaczenie mają oczywiście w przypadku tekstów zaginionych. Books and Readers in tbe Greek World.G. przy współpracy z Era­ zmem z Rotterdamu wydano Nowy Testament (1516). BIBLIOGRAFIA H i s t o r i a t e k s t u . tacy jak Satyros i Theon. gdy przynoszą tekst znany nam z przekazu tradycji rękopiśmienniczej.. 78. Podsumowując można zatem powiedzieć. w której m. I HISTORIA PRZEKAZU LITERATURY GRECKIEJ na nowo z zapałem je przepisywano i gdzie pod koniec XV wieku stały się podstawą dla publikacji autorów greckich drukiem. dytyrambów. poczynając od połowy XIX wieku. Herondas. s. — uzmysłowić sobie rozmiar i charakter poniesionych strat. Journ. Paris 1977.. eds. Jest zatem najbliższym świadkiem jego oryginalnego brzmienia. De la Marę A. Alkajosa. Znana dotychczas głównie z przeróbek Plauta i Terencjusza komediowa twórczość Menandra dzięki papirusowym znaleziskom jawi się nam obecnie w oryginale w postaci obszernych fragmentów. który biorąc pod uwagę fakt. — wzbogacić naszą wiedzę histoiyczną {Ustrój polityczny Aten). że będą one niedostępne. Odkrycia te mają doniosłe znaczenie na­ wet w tych przypadkach.D. które w starożytności były wyżej cenione niż epinikia. [w:] The Cambridge History of Classical Literaturę. znaleziska pa­ pirusowe w Egipcie. Ich tekst jest bowiem z reguły o ponad tysiąc lat starszy od najstarszych rękopisów. tam właśnie założył swą oficynę wydawniczą. lecz również na podstawie znacznej części jego najsławniejszego poematu Przyczyny (Akia) i jego twórczości jambicznej. i nieświadom. gdzie. w wielu przypadkach pozwoliły nam: — poznać zaginioną twórczość takich poetów jak Bakchilides. Manuscripts at Oxford: an exbibition in memory of Richard Wiliam Hunt.

Góttingen 1964. Metodi e probierni. Cambridge.. Notes et remarąues sur enseignement et culture a Byzance des origines au X siecle.M. C. Por. 19051914. że Homer jest najwcześniejszym poetą — por. 1980. Palma di Cesnola.. Większość podręczników historii literatury greckiej rozpoczyna się od stwierdze­ nia. jeśli pojęcie „literatura" uznamy za toż­ same i równoznaczne z pojęciem „piśmiennictwo".LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. nawet jeśli dla nas jest on najdawniejszym (praw­ dopodobnie) znanym z imienia poetą 1 . [w:] The Cambridge History of Classical Literaturę. Langa. s. Melazzo (ed. La tradizione dei classici dali'antickitd ai tempi moderni. Marichal R. I: Greek Literaturę. La cńńąue des textes.R.D. choć używane na Cyprze od czasów archaicznych.W. Cambridge 1921. Paris. pismo linearne B. 1927). Oxford 1913 (reimpr.W. A. Evansa.. History of classical scholarship from the beginnings to the end of the Hellenistic age. poprzez klasyczne. Reynolds L. L. otwierają dwa poematy Homerowe — Iliada i Odyseja. wystarczy bowiem nieco inaczej rozłożyć akcenty. Pasąuali G. K r y t y k a t e k s t u . pismo cypro-minojskie (znane nam w trzech.G.. A. i in.. Najdaw­ niejszy zapis w sylabariuszu cypryjskim pochodzi z połowy XI wieku przed Chr.W. Le premier humanisme bizantine. Blegena i wielu innych) przyniosły nam dokumenty zapisane w co najmniej pięciu blisko ze sobą spokrewnionych systemach pisma. s. nie możemy więc myśleć o ich autorze jako o pierwszym twór­ cy w dziejach helleńskiej literatury. Jest to tylko na pozór oczywiste. z całą pewnością powstało znacznie wcześniej. History of classical scholarship from 1300 to 1850. ed. Sucharski Easterling. Roma.B. s. Le scoperte dei codici latini e greci nesecoli XLV e XV. Von WilamowitzMoellendorff. // lessico filologico degli umanisti. Dzisiaj wiemy doskonale. Halbherra.. aż po epokę helleni­ styczną (inskrypcje z Kafizin). 2 ed. Cambridge 1986. Hunt R. pismo linearne A. Griechische Kodikologie und Textuberlieferung.. Pfeiffer R. La critica testuale greco-latina. a ostatnie. (przedruk poprawiony: 1967). Sabbadini R. Bartonek. Knox B.. s. Ferrari. L. Wace'a.W. Flores E. znany frag­ ment Herodota (II.. 1982. Scholars ofByzantium. T o stwierdzenie okaże się również fałszywe.. B.A. Knox. 2 Mamy tylko kilka. a używano go aż do połowy II tysiąclecia przed Chr.. że poematy H o m e r o w e są owocem długiego. 51-52. przykładów na użycie pisma linearnego A (B?) w czasach klasycznych — szerzej na ten temat: A. Van Groningen B. rozwoju epickiej poezji ustnej.. iż jej dzieje.L. Cztery pierwsze wy­ szły z użycia na długo przed epoką geometryczną kultury greckiej 2 . Prehistorie a protohistorie feckych dialektu. Florence. Harlfinger D. Romę 1973. M. A. Renehan R. Padova 1973. 1-16. 3 Nazwa nadana temu pismu przez A. Wilson N. Amsterdam 1963. t. 196lpp. LlyoydJones. 53). 2 vol. F. 16-43. [w:] Uhistoire et ses methodes. trąd.. Hall F. a tym samym dzieje literatury europejskiej. ed. Florence 1962.. Mass. Catalogue of an exhibition of Greek and Latin classical manuscripts. Pfeiffer R. skądinąd bardzo dyskusyjnych. 1: From the sixth century B. Darmstadt 1980 (zbiór 30 rozpraw w języku angielskim.G.). Textual criticism and editorial techniąue applicable to Greek and Latin texts. Bodleian Library. uznającego je za p o d o b n e do egipStarożytni Grecy nie byli wcale pewni.E. zapewne wieki trwającego. ed.1.. Wilson N. 61.J. A reader. Atti delconvegno internazionale (Napoli. 3 Zgodnie z ostatnimi badaniami należałoby wyróżnić jego dwa typy: „plastyczny" oraz „protolinearny". Oxford 1968. Paris 197. C. które czasem określa się mianem sylabariuszy egejskich.. Frankel H„ Einleitung zur kritischen Ausgabe der Argonautika des Apollonios. From the Beginning to Alexandria. Sandys J. 1247-1366 (Encyclopedie de la Pleiade). History of classical scholarship. 1969. 1 24 . francuskim i nie­ mieckim). Łącznie znamy około tysiąca dokumentów zapisanych tych pismem. Są to: kreterisjkie pismo „hieroglificzne" (często także nazywane „piktograficznym"). Schliemanna. Evansa. Najstarszym systemem jest niewątpliwie pismo „hieroglificzne" — jego początki przypadają na koniec III tysiąclecia.. Books and Readers in the Greek World. Brno 1987. Traite d'histoire et de la critiąue des textes grecs. Rizzo S. a jest nim inskrypcja z imieniem (w formie dopełniacza) właściciela znalezionego w Palajpafos rożna.. ed. West M. Continuita e discontinuita nella storia del greco. 2nd ed. a prawda zmieni się w fałsz. Storia delia tradizione e critica del testo. Stuttgart 1973. Oxford 1976.. A history of classical scholarship.. Hildesheim 1968). Greek textual criticism. Copisti e filologi. Cambridge 1986.. Oxford. a być może nawet w czterech. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ R o b e r t A. with introduction and notes by H. A companion to classical textes. oggi. Lemerle P.. Odkrycia archeologiczne wieków XIX i XX (znaleziska H .. London 1982 (lst ed.W.M. Pisa-Roma 1998. The survival of ancient literaturę. odmia­ nach) oraz mniej więcej jednolity klasyczny sylabariusz cypryjski. to the end ofthe Middle Ages. 29-31 ottobre 1979). // miceneo ed U greco alfabetico: dai fenomeni ben conosciuti alle coerenze ed alle differenze meno evidenti [w:] L. London 1983.. Bartonćk..

można z całą pewnością uznać pismo linearne A. W tej samej. Czyniono niezliczone już próby odczytania tego napisu. Poza dokumentacją czysto archeologiczną podstawowym materiałem badawczym. Y. pozostaje dla nas zagadką. niżej). nie sposób jednak wykluczyć. łacińskim i cyrylickim. Tyryns (TI). Niemeier. Kadmos 35.-D. Znamy to pismo głównie z napisów na glinianych przedmiotach (tablicz­ kach i wazach). 8799. A Linear A Inscription from Milena {MIL Zb 1). że jest to ten sam rodzaj pisma czy —. ponieważ jednak ani pismo. a nawet pisma na Dysku z Fajstos (zob. trudno tutaj o jakiekolwiek przekonywające teorie. s. 5 G. znaki B. Najdawniejsze dokumenty w piśmie cypro-minojskim. Kadmos 35. W rozdziale poświęconym piśmiennictwu doby egejskiej nie sposób pominąć naj­ słynniejszego chyba dokumentu pochodzącego z Krety (i dwu innych. Dopóty jednak. drugą z kolei — napisy na ceramice. 1700-1450 przed Chr. albowiem kreteńskie pismo „hieroglificzne" jest sylabariuszem. Obecnie przyjmuje się jednak. ani język. postulując wspólnego przodka pisma „hieroglificznego". A zatem. Występują one w dwu grupach. tabliczka ma następujące rozmiary: szerokość ok. P. znalezisk o podobnym być może charakterze pisma). o ile w ogóle możliwe. W. Nie imponują one wielkością: najwięk­ sza. o innych z dużym praw­ dopodobieństwem można sądzić. Dysk z Fajstos pochodzi. ale przypuszczamy. sytuacji jesteśmy w odniesieniu do inskrypcji zapisanych we wszystkich wariantach pisma cypro-minojskiego (znamy około czterystu dokumen­ tów). że są sobie pokrewne i przypuszczalnie wywodzą się ze wspólnego źródła. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ . i pod wieloma względami jest unikatem. Tymczasem można ar­ gumentować. pokryty z obu stron inskrypcją. kilka osobnych systemów rozwi­ jało się bowiem jednocześnie. Za sylabariusz. że Dysk z Fajstos być może wcale nie pochodzi z Krety. potrafimy wyjaśnić takie różnice. 2. Odnaleziony w 1908 r. byłoby to jednak znacznie trudniejsze. znalezione w Enkomi. którą uznaje się często za najstarszy przykład pisma drukowanego: znaki odciskano w glinie stem­ plami). jak się zdaje. The Common Origin ofCretan Hieroglyphs and Linear A. pomimo takiego samego wyglądu. linearnego A. że służyło ono również innym językom (huryckiemu?. dopóki język.?). są in­ skrypcje w piśmie linearnym B. np. odnajdywane nawet na Bliskim Wschodzie pod postacią napisów na importowanych towarach6. że są to buchalteryjne zapisy administracji pałacowej. że rozwój pisma na wyspie nie przebiegał jednotorowo. Warszawa 1999. a więc takim rodzajem pisma. Chadwick. z dotychczas znalezionych. 105-110. wysokość ok. s. że większość inskrypcji zawiera teksty eteocypryjskie. 7 8 Należy jednak zaznaczyć.. np. aczkolwiek znamy znaki pisma linearnego A nie występujące w linearnym B i odwrotnie. się­ gają trzeciej ćwierci XVI wieku przed Chr. że obok sylabogramów (znaków na pojedyncze sylaby) występowały w nim również ideogramy (znaki wyrażające pojęcia). 60-65. że wiążą się z religią. że wyglądające podobnie lub nawet tak samo zna­ ki obu sylabariuszy służyły do zapisu tych samych sylab. a nie pojedyncze dźwięki czy pojęcia (znamy około trzystu inskrypcji „hieroglificznych")4.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. C. Owens.dokładniej — że pismo linearne B bezpośrednio wywodzi się z linearnego A. Por. a odkopano je nie tylko na Cyprze. domyślamy się często. grubość ok. używane przez kreteńską administrację pałacową. Do dnia dzisiejszego tabliczki w piśmie linearnym B znaleziono w sześciu starożytnych miastach. Są to: a) na Krecie: Knossos (w nazewnictwie tabliczek używa się skrótu KN) i Khania — starożytna Kydonia (KH) b) na kontynencie: Pylos (PY). J. z XVII wieku przed Chr. można praw­ dopodobnie założyć. jaki język spisano tym sylabariuszem. 1996. zapisany pismem linearnym A (eteokreteński z I tysiąclecia przed Chr. skiego. większość dokumentów jest jednakże znacznie mniejsza. Teby (TH). Ponieważ możemy prześledzić historię alfabetycznych systemów pisma. ale spotykane również na innych wyspach Morza Egejskiego. inne są nieco młodsze (głównie XIII wiek). Tę niepewność dobrze ilu­ strują podobieństwa i różnice między używanymi obecnie w Europie alfabetami: greckim. ale odnajdujemy również inskrypcje wyryte w kamieniu (znamy łącz­ nie około tysiąca pięciuset dokumentów). 4 Dwa inne dokumenty to kamień ofiarny z miejscowości Mallia i brązowa siekiera z Arkalochori. Nie wiemy dokład­ nie. Por. iż powstał on na Krecie (sugerowałyby to dwie wspominane wyżej inskrypcje z pismem przypominającym napis na dysku) i jest świadectwem. 27 cm.5 cm. jakim jest Dysk z Faj­ stos''. choć widać. które różnią się nieco kształtem znaków: pierwszą stanowią inskrypcje na różnego rodzaju tabliczkach gli­ nianych. luwijskiemu?). blisko związany z pismem „hieroglificznym"5. Ten dokument to duży dysk z wypalonej gliny (o średnicy ok. 1996. takie przypuszczenia niesłychanie trudno zweryfikować. gdybyśmy chcieli wy­ konać to zadanie pozbawieni wiedzy o historii alfabetu. iż używano go w okre­ sie ok. a nawet w trudniejszej. 16 cm. pozwalającym na próbę rekonstrukcji kultury Grecji II tysiąclecia przed Chr. znacznie mniej znanych. Mykeny (MY). Pismo linearne B i pisma pokrewne. tylko został na wyspę przywieziony8). 26 27 . może łatwo wprowadzić w błąd. że linearne A i linearne B to w gruncie rzeczy ten sam system pisma. O treści inskrypcji trudno wyrokować. tak aby bez problemów mieściły się w dłoni. To pismo bowiem wyraźnie różni się od linearnego B. chociaż przy obecnym stanie badań jest to nie do udowodnienia. ani nawet pochodzenie tego dokumentu nie są jasne (niektórzy ba­ dacze uznawali. 15 cm. aczkolwiek brakuje nam pewności. s. 6 Por. ale również w Ugarit. G. Owens idzie znacznie dalej.. X. Obecnie uważa się. w którym poszczególne znaki ozna­ czają pojedyncze sylaby. oznaczają w łacince i cyrylicy zupełnie inne dźwięki.

E. Palmer. System pisma linearnego B wyróżnia trzy kategorie znaków: 1) fonetyczne — sylabogramy. Blegena w Pylos przyniosły inskrypcje. KpaniKcm zpaMuamiiKa Kpitmo-MUKeiiCKoso ditcmeuma. 1417-1379 przed Chr. An Early Destruction in the Mycenaean Palące at Knossos. Chadwickiem. Inflection in Linear Class B: 1. Trudnym do rozwiązania problemem jest także datacja tabliczek z pismem linearnym B znale­ zionych w Knossos. opierając się częścio­ wo na badaniach E. stopnia ich graficznego skomplikowania. 12 Por. która odkryła fleksyjny charakter ję­ zyka pisma linearnego B14. Palmer mianowicie dowodził. i nie jest wcale pewne. W alfabecie łacińskim kolejność liter jest już z dawien dawna ustalona. Mo.R.n. 84-103. Beedemte e MUKeno.W. we współpracy z J. 73 (1953). Przypuszczamy. że tek­ sty tych inskrypcji powstały w bardzo archaicznej formie języka greckiego. że tabliczki z Knossos powstały w tym samym czasie co dokumenty z Pylos11. nieco arbitralnie przyjętego. Ventris. s. L. w tym czasie do­ minującej cywilizacyjnie w basenie Morza Egejskiego. A. „Journal of Hel­ lenie Studies". obecnie powszechnie nazywanej „dialektem mykeńskim"13. FI. npedMemno-nounmuuubiu c. H. że powstały one mniej więcej w tym okresie. 10. Kober. M. by następ­ nie. Niestety nie znamy go — jak dotychczas nie odnaleziono tabliczki. z kolei odkrycia C. Beocję. 10 9 W literaturze przedmiotu. Ventris. B. które zmusiło badaczy do zmiany powszechnie przyjmowanej chronologii wydarzeń. Ponieważ dwa znaki: *34 i *35 oznaczają prawdopodobnie tę samą sylabę. W 1994 roku wykopaliska prowadzone w miejscowości Kafkania (w pobliżu Olimpii) zaowocowały znaleziskiem. Inne tabliczki datuje się na XIII wiek przed Chr. 260-76. 14 Por. ogłosić w 1953 roku artykuł. spotyka się również określenie „dialekt achajski" lub „staroachajski". [w:] B. Kpumo-MUKeiicKuii nepttoó. że problemy chronologii (względnej i bezwzględnej) dotyczą nie tylko dzie­ jów piśmiennictwa. Dało to początek długiemu sporowi: L. że również mykeńscy skrybowie mieli pewien sys­ tem. od Krety przez Argolidę. Godart. Evans. zwłaszcza rosyjskojęzycznej. że zo­ stał napisany po grecku9. a sylabogramów 89. np.ioeapb zpenecKozo si3biKCI. odnoszących się do cało­ ści badań nad egejskimi cywilizacjami epoki brązu. ustalił zasadniczy zrąb pisma — sylabariusza.C. aż po Fokidę. MocKBa 1988. s. jak na razie jest to tylko naukowym postulatem10. jednoznacznie datowane na koniec XIII wieku przed Chr. Rendiconti deli' Accademia nazionale dei Lincei (classe di scienze morali. podstawie greckiego alfabetu. Uważano więc. Bennett ponumerował więc znaki według. Una iscrizione in Lineare B delXVII secolo A. Ich odkrywca. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć. J.A. s. Boardman. Chadwick. A.L. według którego grupowali znaki swojego pisma.\ManoB. Dają się one ująć w diagram: (-)a *8 djk*1 *57 *77 (-)e "38 *45 *46 HA (-)i *28 *7 *67 (-)o *61 *14 *36 *70 (-)u *10 *51 *65? *81 znaki poza systemem (fakultatywne) *25 32 /ha/.). Hepo3iiaK. " Najpełniejsze przedstawienie tego poglądu: L. Znaleziony w Kafkanii (a więc na kontynen­ cie) dokument (wycięta w kamieniu inskrypcja prawdopodobnie o religijnym charak­ terze) pochodzi jednak z końca XVII wieku przed Chr. np. Por. Leuven 1990. rozsianych po całej Grecji. H. będącej czymś w rodzaju wzorca sylabariusza — przypuszczamy jednak. 47-61. choćby dla potrzeb dydaktycznych. L. ale są jednym z ciekawszych problemów archeologicznych. Otóż w wieku XVI przed Chr. Attykę. Grecja konty­ nentalna wchodzi w orbitę wpływów minojskich z sąsiedniej Krety. Ideogramów (łącznie z cyframi) jest prawie 200. Odczytanie pisma linearnego B jest chyba największym osiągnięciem dwudziesto­ wiecznej hełlenistyki. JłenHnrpaii 1986. *85 au *90 dwo. 445-47 Należy tu zaznaczyć. uznał. Pomimo wielu prac i wielu badań spór do tej pory nie został jednoznacznie rozstrzygnięty12. Ka3ancKene. A. gdy w Egipcie panował faraon Amenhotep III (ok. że musimy stworzyć nową chro­ nologię pism egejskich. storiche e filologiche) 1995. znaleziono drobne inskrypcje (głównie fragmenty cerami­ ki) z napisami w tymże sylabariuszu. s. „American Journal of Archaeology". także na podstawie materiału archeologicznego. 13 28 29 . zetknęli się z wynalazkiem pisma — miał to być sylabariusz linearny A — i po pewnym czasie na jego podstawie stworzyli sobie (lub też stworzono dla nich) pismo linearne B. CM. że ceramika od­ kopana na kontynencie najprawdopodobniej pochodzi z Krety. 15 M. że takowe musiały istnieć. Dokonał tego angielski architekt M. że to właśnie wtedy Grecy. Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Arcbives. można uznać. dowodząc. 3) oznaczające liczby. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ W kilku miejscowościach. ad Olimpia. że w sumie sylabogramów jest 88. 50 (1946). który dał począ­ tek nowej gałęzi greckiej filologii — mykenologii15. On tbe Knossos Tablets. Można zetknąć się także z określeniem „dialekt kreto-mykeński" — por. Ka3aiiciani. Kober. Bennetta oraz A. LUapwiiKnii. s. Driessen. zamieszkujący ląd. a jej początków trzeba szukać jeszcze w piśmie „fenickim".LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. J. J. *71 dwe Por. Wypływa z tego wniosek. np. Znamy w sumie po­ nad 5 tysięcy dokumentów spisanych tym sylabariuszem. *43 a3 /aj/. Ventris.R. TlaMHmtiuKii ópeeiieiiuieu apenecKou micbMeunocmu.nozwo. 2) oznaczające pojęcia — ideogramy. Oxford 1963. Declension.

aczkolwiek przyjęło się transkrybować odpowiednie znaki sylabariusza jako r-\ c)Z Sylabariusz posiada serię znaków transkrybowanych jako z-. e. *47. wyjątkowo tylko CVR lub CRY1) nie mogły oddać. Jak widać z zestawienia. służy do tego samogłoskowy znak u (np. że notują one przede wszystkim spółgłoski (samogłoski tylko pod postacią „spółgłoskowych" matres lectionis — ten zabieg znają już najstarsze systemy. o.R Sylabariusz nie odróżnia w pisowni tych dwu spółgłosek płynnych. u. zaczęły się na dobre rozwijać. d) labiowelarne Sylabariusz posiada serię znaków transkrybowanych jako q-. *49. *63. Kadmos 32. znaki serii k-: lk-1. ale numeracja nie została zmieniona. a spółgłoska 19 wz- Poza tym dziesięć znaków. 162-171. /ps/ oraz /kws/. K. Powszechnie uważa się. podobny wyłom względem systemu stanowi pu2 o wartości /phu/ lub /bu/. że żaden z systemów pisma używanych ówcześnie (czy to pismo hierogliflczne. 18 Mam na myśli. h)L. T. 66-81. dwa z wcze­ śniej zakładanych: *84 i *88 zostały wykreślone {numeri deleti). dokładna wartość fo­ netyczna zapisywanych za ich pomocą dźwięków nie jest jasna. 1993. połączenia i grupy spółgłoskowe odgrywają bardzo ważną rolę. czy klinowe) również nie dawał takiej możliwości. Sylabariusz linearny B (podobnie jak klasyczny cypryjski) w miarę regularnie oznacza ślizgi /-. znaki serii t-: lt-1 oraz /th-/. reprezentują odzie­ dziczone z epoki praindoeuropejskiej spółgłoski labiowelarne. Pisma o charakterze alfabetycznym18. *19. *86. Gli 'alfabeti' semitici settentrionali. Prozodii samogłosek nie oznacza się również w znakach typu CV. S p ó ł g ł o s k i . *64 swi? *ó6ca 2 /tja/. choć trudno ustalić dokładne ich pochodzenie i po­ czątki. *22.stanowią wyjątek względem reguły. jednakże: K. *29 piw. R— (re)sonans (sonant). 1976. Nie możemy jednak zapominać. Dyftongi „welarne" (z drugim elementem w) są regularnie oznacza­ ne. V— yocalis (samogłoska). *83. znaki serii d. i-jo-te /ijontes/. Witczak. Z tej jednak racji. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ mnP" qrst- *80 *6 *3 *16 *60 *31 "59 *54 *17 *13 *24 *72 *78 *27 *5 M *75 *74 *73 *30 *39 *21 *53 Ml *37 MO - *15 *52 *11 *32 *2 *12 *5 M2 *20 *23 *55 *50 *26 •58. Sylabariusz linearny B ma pięć osobnych znaków samogłosko­ wych: a. że sylabariusz linearny B nie został dobrze dostosowany do fonetycznych i morfologicznych właściwości dialektu mykeńskiego. *69 *79? *76 ra> /rja/. *33 ra. s. a tego sylabogramy pisma linear­ nego B (znaki typu Vlub CV./l b-series in LinearB. W sylabariuszu istnieją dwa osobne znaki: a313)1 oraz au — za­ pisywano nimi dwa dyftongi.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. lg-1. /kh-/. 17 C— consonans (spółgłoska). La Parola del Passato 31. także „alfabet" ugarycki).i /raj/. *68 ro2 /rjo/ *82 swa?.*91 two M8 nwa *56 pas ?. wyjątek stanowią grupy spółgło­ skowe: /ks/.oznaczają: /p-/.'-/ i l-w-l (np. *8916. kiedy cywilizacja Greków mykeńskich chyliła się ku upadkowi. oczywiście. które w zapisie pozbawiane są elementu l-sl.*87twe. ku-wa-no /kuwanos/). Więcej na ten temat: G. być może byłoby właściwiej trakto­ wać je. są to spiranty i/lub afrykaty. 16 Por. czasem przy samogłosce a ślizg /-_/'-/ (?) jest oznaczany przez a2 /ha/ (por. /ph-/ oraz lb-1. e) spółgłoski wygłosowe Sylabariusz nie notuje spółgłosek wygłosowych. iż sylabariusz nie odróżnia dźwięczności i aspiracji19. systemy pisma północno-zachodnich Semitów. 2. s. D) Znaki serii/>. znaki są ponumerowane od *1 do *91. ko-ri-ja-da-na vs. jako etap pośredni pomiędzy sylabariuszem a alfabetem par excellence. ka-ke-u-si /khałkeusi/). G ł o s k i „ ś l i z g o w e " (glides).T. Jest to praw­ da: we wszystkich greckich dialektach długość bądź krótkość samogłosek. ko-ri-a2-da-na /kori(h)andna/). *62 pte Według obecnego stanu wiedzy „reguły ortograficzne" w piśmie linearnym B dają się przedstawić następująco: S a m o g ł o s k i . D y f t o n g i . nie odróżnia samogłosek krótkich od długich. Garbini. nie ma ogólnie przyjętej inter­ pretacji fonetycznej: *18. wymieniany już wyżej *34 (*35). drugi element dyftongów „palatalnych" jest regularnie (z kilkoma wyjątkami głównie w Knossos) pomijany w pisowni. przynajmniej na początku. Sylabariusz nie odróżnia spółgłosek bezdźwięcznych od dźwięcz­ nych i aspirowanych: a) zwarte (P. 30 31 . pomimo wielu hipotez. a znamy ich tylko 89. dokładna wartość fo­ netyczna zapisywanych za ich pomocą dźwięków nie jest znana.

Dk. Sporządzano je zapewne na materiałach uznawanych za trwalsze bądź cenniejsze (skóra?). 20 d) rejestry oliwy i produktów rolnych — KN: Fh. Bennett. Dd. Aq. PY: Ea. U. Fu. być może wiąże się to z pierwotną strukturą sylabariusza. M. g) status znaków „fakultatywnych" (np. PY: Xa. Cn. On. Cr. Vd. znaki twe. która prawdopodobnie nie odróżniała spółgłosek bezdźwięcznych od dźwięcznych i aspirowanych. Nie powinniśmy więc sądzić. Gm.grupy spółgłoskowe są w zapisie rozbijane na poszczególne spółgłoski notowane z samogłoską „martwą". TI: X o) inskrypcje na wazach (bez względu na miejsce znalezienia) —. w których stanowiły narzędzie ułatwiające sprawowanie wła­ dzy. przetrwały dzięki ich wypaleniu w pożarach pałaców. Qa. F.jest zwykle pomijany (np. Fr. Tabliczki występują w dwu formatach: jednym z nich jest „liść palmowy" (dokument jest wtedy wąski i wydłużony). Un. Ui. wymowę zlabializowaną (np. Se. wa-na-ka /wanaks/). Dl. Princeton 1951 (jest to rozwi­ niecie systemu A. En. De. C. pe-mo /spermo/). Grecy czasów mykeńskich. Np.początkowe ls-1 grup spółgłoskowych nie jest zapisywane (np. Ob. na ogół identyczną z samogłoską następującą po grupie (np. a pałace. że w pałacowych archiwach istniały zapisy dotyczące lat wcześniejszych. nie doczekałyby 32 33 . którym zwykle towarzyszą litery małe. zostały spalone. Le. Sh. prawdo­ podobnie należał do tej grupy — rozwój fonetyczny: /pj-/ > /pt-/ dokonał się już na gruncie greckim. The Pylos Tablets. MY: Au. trudno je posądzać o ja­ kikolwiek związek z literaturą piękną. drogą drobiazgowej analizy. Ga. As. Ep. nie wypalali glinianych tabliczek. Dla greckiej filologii i. ale nawet gdyby nie strawił ich ogień. . Db. PY: Sa. Mb. Es. Istnieją jednak pewne prze­ słanki. h) sylabariusz ma specjalny znak (w postaci małej pionowej kreski). że Grecy mykeńscy mogli pisać na liściach palmo­ wych. że ta cywili­ zacja upadła. PY: Ua. MY: Oe. MY: X. Ad. Ce. Ap. TH: Of. Bennetta jest również powszechnie przyjęte oznaczenie klas tabli­ czek według występujących na nich ideogramów20. Sp.nie notuje się podwojenia spółgłosek. jaką był zapis mowy Greków z II tysiąclecia przed Chr. R j) rejestry wozów i zbroi — KN: Sc. . które do nas dotar­ ły. PY: Ma. Mn. Am.L. Wr. T H : Ug. Paradoksalnie. Eb. Xn. Eq. Ed. Dp. Dzięki nim bowiem. Ub. B. Niestety nie przetrwały one pożarów. So. Dv. Mimo wszystkich swoich braków pismo linearne B było niewątpliwie wielkim osiągnięciem. Wm. Vn. ra3 /raj/. że proklityki z reguły pisane są razem z wy­ razem po nich następującym. który służy do rozdzielania wyrazów — jest interesujące. Sg. Tn 1) rejestry zaopatrzenia — KN: Uc. L. Ch. Od. G. Ne. określające kształt ta­ bliczki i układ zapisanego na niej tekstu: a) listy osób — KN: Ag. PY: Va. TI: Cb c) rejestry owiec — KN: Da. PY: Aa. że nie spełniało ono swojej podstawowej funkcji. oznaczający grupę spółgłoskową. służące pałacowej administracji. Ak. Sd. zrekonstruować obraz cywilizacji mykeńskiej. Do. MY: Wt. Ge. MY: L h) rejestry rozmaitych wpływów — KN: Mc. ko-wo /korwos/). Kober). PY: La. Og. An. Te. możemy. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ rozpoczynająca grupę jest zapisywana z samogłoską poprzedzającej sylaby (np. Gn. Służą do tego kolejne wielkie lite­ ry alfabetu łacińskiego. odróżniała natomiast wymowę prostą spółgłoski. Fg. ra3) jest dyskutowany. . oznacza praw­ dopodobnie dodatkowy element palatalny w obrębie sylaby: ra2 /rja/. Dc. Sk. Ld. X. Z niektórych inskrypcji wynika też. A Preliminary Transcription. a-re-ku-ru-wo-ne /alektruwonei/).Z. Na. Ws. Xf. Fn. TI: Si. Df. Eo. Dziełem E. MY: Fo. Jak widać z powyższego zestawienia. twó) oraz wymowę spalatalizowaną.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Uf. f) grupy spółgłoskowe . Jo f) rejestry waz — KN: K g) rejestry tkanin — KN: Lc. teksty tabliczek w piśmie linearnym B to po prostu buchalteryjne zapisy. Jn. Oa. które nie dotarły do naszych czasów. Ae. /laj/. TI: Al b) rejestry zwierząt — KN: Ca. pozwalające nam przypuszczać. PY: Cc. w przeciwieństwie do ówczesnych mieszkańców Mezopotamii. Sm. TH:Wu n) tabliczki zachowane fragmentarycznie — KN: Xd. Fp. Niewykluczone więc. a drugim „karta papieru". Pp. Wn. Go e) rejestry metali — PY: Ja. L. PY: Fa. Ac. Dh. Sf. Xe.w grupie -rw. Co. V. Fs. Ng. tabliczki dotrwały do naszych czasów tylko dlatego. PY: Wa. TI: Uh ł) tabliczki bez ideogramów — KN: Vc. Gv. przynajmniej częściowo. MY: Eu Por. Bb. Znak pte. KH: Sq k) rejestry utensyliów — PY: Ta. Ab. enklityki natomiast z wyrazem poprzedzającym. MY: Ue.element -r. /lja/. Dg. Ln. Ai. Dm. ra2. MY: V m) etykiety i odciski pieczęci — KN: Wb. że glina nie była jedynym materiałem pi­ śmiennym ówczesnych Greków. D c) rejestry zbóż — KN: E. do pewnego stopnia. E. które pozwoliło ówczesnym Grekom dorównać cywilizacyjnie znacznie starszym kulturom wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Oi i) rejestry broni — KN: Ra. dla historii literatury są one jednakże bezcenne. Dn.

łączące dialekt mykeński z tzw. co dziś nazwalibyśmy literaturą. Assen 1957. to w ponad połowie imiona własne. takich fragmentów jest jednakże bardzo niewiele i zawsze istnieje możliwość. 25 24 Na przykład: „Kapłanka Erit(h)a (to) ma i twierdzi. Homer und Mykene. Bowra. Warto porównać dwie prace: M. by tego do­ wieść. Od samych bowiem początków mykenologii zwracano uwagę na ważne cechy językowe. Roma 27settembre-3 ottobre 1967. The Mycenaean World. 109 Powody tych niejasności dają się odnaleźć w różnych metodologiach badań. np. rzadziej nazwy miejsc. przedsta­ wiający mężczyznę grającego na lirze22. a materiał leksykalny. Jak już wspomniano wyżej. 107. M. Griechische Sprachwissenschaft. Podobne wątpliwości dotyczą również kwestii obecności realiów doby mykeńskiej w epice Homerowej. że schemat heksametru daktylicznego nie został odziedziczony po poezji z czasów wspólnoty indoeuropejskiej i że wobec tego Grecy musieli go zapożyczyć od ludów wcześniej zamieszkujących basen Morza Egejskiego. że poezja epic­ ka wiele zawdzięcza wcześniejszej o mniej więcej pięć wieków kulturze mykeńskiej. że bóg ten kawałek ziemi prawdziwie posiada. założenie. parte I. ale z drugiej strony trudno też założyć. 35. Durante. Triimpy. 26 Por. passim. a wobec tego bezpieczniej zakładać. którzy przekonująco argumentują. C. iż język epiki powstał w tzw. 21 Por. C. Roma 1971. prace: C. Berlin-New York 1992. Dowodem na to miałyby być trudne do metrycznej interpretacji fragmenty poematów Homerowych (miejsca z nieregularnym heksametrem). wiekach ciemnych25. J. M. Sulla preistoria delia tradizionepoetica greca. I-III. bibliografia tego problemu: B. Yergleich des Mykenischen mit der Sprache der Chorlyrik. C M . dialektem epickim — językiem poematów Homerowych. Cambridge 1976. Sprawa jest więc otwarta. a nawet brak nam pewności. Edinburgh 1955. że na fresku przedstawiono scenę o takim właśnie charakterze. [w:] Atti e memorie del 1° Congresso internazionale di Micenologia. Tak oto piśmiennictwo Grecji doby egejskiej staje się ważnym elementem w dziejach rozwoju europejskiej tradycji literackiej. Ruijgh. voll. można więc założyć. aczkol­ wiek — paradoksalnie — nie wiemy nic o ówczesnej literaturze. np. ale także w specyfice inskrypcji w piśmie linearnym B. Nie jest to więc najbardziej obiecujący materiał do badań nad językiem poetyckim. Meier-Briigger. L 'element acheen dans la langue epiąue. jaki dzięki nim poznaliśmy. Por. Bern 1986. Miindliche Dichtung und Geschichtsschreibung. Dzisiaj wiemy na pewno. ponieważ w świecie przedstawionym obu poematów przemieszane są elementy z różnych epok kultury greckiej26. s. że istnieją ważne leksykalne zbieżności. s. ale lud twierdzi. przede wszystkim osobowe. Tylko wyjątkowo możemy w tych inskrypcjach odnaleźć całe zdanie bądź dłuższą frazę27. że ma on(a) tylko dzierżawe"czy „Kokalos oddał tyle oliwy Eumedesowi". inni przywołują sławny fresk z Pylos. Roma 1968. s. Nie brak jednakże i takich uczonych. Oczywiście nie sposób udzielić jasnej i pełnej odpowiedzi. że w czasach klasycznych poezję recy­ towano z towarzyszeniem muzyki. 23 22 Por. 28 Por. czy w ogóle wolno nam o takowej mówić. że tak wyrafinowana kultura mogła się bez niej obyć. Chadwick. 182-3. że rytmiczność tekstu in­ skrypcji jest zupełnie przypadkowa. próbowali odnaleźć w tekstach mykeńskich fragmenty poetyckie (schematy metryczne w postaci hemistychu daktylicznego czy parojmiaka)21.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Znajdziemy w gronie mykenologów uczonych przekonanych do epiki heroicznej doby mykeńskiej. s. Awidmento allo studio delmiceneo. pas- 27 34 35 . nie wydaje się nieprawdopodobne. hepetds 'towarzysz' nie występują w epice!)28. Nasuwa się oczywiście pytanie. Munchen 1992. oboczne imię Posejdona. pozwolił on jednak na postawienie niezmiernie ważnego dla historii literatury greckiej pytania o istnienie niezależnej od epiki tradycji poezji chóralnej. Pytanie o rytm daktyliczny w epoce mykeńskiej jest chyba najważniejszym problemem. czy na takich nietrwałych materiałach spisywano to. Wiemy. są to zapisy buchałteryjne. Niektórzy uczeni. Por. passim. Bd. Homer andhis Forerunners. Patzek. Ta sprawa jest jednakże daleka od jednoznaczności23. Niektóre z tych słów znamy tylko z inskrypcji linearnych i poezji chóralnej {E(n)nosidds. i późniejszej o siedem. 93. Roma 1965. Idgetds 'przywódca'. Doria. Ich argumentacja opiera się głównie na założeniu. łączące specyficzne słownictwo Stesichora czy Pindara ze słownictwem dialektu mykeńskiego. 831 nn. Tradizione micenea e poesia greca arcaica. s. osiem wieków poezji chóralnej. że brak na to jednoznacznych dowodów. które dałyby się wyjaśnić przy założeniu znacznie wcześniejszego etapu fonetycznego rozwoju języka greckiego24. Gallavotti. Jeżeli więc potrafimy do­ strzec cechy wspólne w piśmiennictwie greckim drugiej połowy II tysiąclecia przed Chr. I. przed jakim stawiają historię literatury grec­ kiej tabliczki w piśmie linearnym B. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ w greckim klimacie naszych czasów.

odpowiednie więc wartości.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 29 36 37 . Przykładowa lektura tabliczki29 K N F p 1+31 Deukioio men(n)os p Diktaiói Diwei OLIWA X \3 Daidaleio(n)de OLIWA X \Ą Pa(n)dei (?) OLIWA X p pa(n)sithehoiki OLIWA X p K»erasidi OLIWA X p Amnisoi pa(n)sithehoihi OLIWA X f Eńnui OLIWA X \> *47da(n)de OLIWA X |10 Anemon hiereidi OLIWA X | u puste |'-' tosson OLIWA X W miesiącu Deukiosa p Dzeusowi Diktajskiemu OLIWA X | 3 do Daidaleion OLIWA X |4 Pandesowi OLIWA X p wszystkim bogom OLIWA X p K'"erasii OLIWA X \7 wszystkim bogom w Amnisos OLIWA X | 8 Erynii OLIWA X | 9 do *47da OLIWA X |10 kapłance wiatrów OLIWA X |'' puste \n w sumie OLIWA X i Ts r \ ?? ' ** • II. zostały zastąpione znakiem X. przy interpretacji fonetycznej i tłumaczeniu. I PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ ADDENDA I. M7-da-de a-ne-mo . Uproszczona chronologia kultury egejskiej* Kreta kultura minojska 3000-2600 2600-2300 2300-2000 A 2000-1900 B 1900-1800 A 1800-1750 B 1750-1700 A 1700-1650 B 1650-1580 A 1580-1500 B 1500-1450 1450-1400 A 1400-1300 B 1300-1200 C 1200-1100 1100-750 Ląd grecki kultura helladzka** 2900-2600 2600-2300 2300-1900 1900-1800 1800-1700 1700-1580 1580-1500 A 1500-1450 B 1450-1400 1400-1300 1300-1200 1200-1100 1100-750 Cyklady kultura cykladzka 2900-2600 2600-2300 2300-1900 1900-1800 1800-1700 1700-1580 1580-1500 1500-1400 1400-1300 1300-1200 1200-1100 1100-750 Nazwa okresu wczesny wczesny wczesny średni średni średni późny 1 2 de-u-ki-jo-jo 'me-no' di-ka-ta-jo / di-we da-da-re-jo-de pa-de pa-si-te-o-i qe-ra-si-ja a-mi-ni-so. zapisanych w piśmie linearnym B. /i-je-re-ja vacat to-so późny I II III I II III I II III 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OLES 1 OLES2 OLE S I OLE 1 OLE s u S 1[ OLE V 3 OLE V 1 V 4 OLE 3 S 2 V 2 późny „Wieki Ciemne"*** * wszystkie daty przed Chr. ** okres późno-helladzki nosi również miano okresu mykeńskiego *** dzielone również na trzy podokresy Nie znamy dokładnych wartości miar i wag. / pa-si-te-o-i e-ri-nu.

4. Madison 1964. Egeaprehistoryczna. The Knossos Tablets. 01ivierJ. (edd. Ruiperez M. Beedeuue e MUKenonozwo.1995). Eine kurze Einfuhrung in Grundlagen. Bern 1986. Proceedings ofthe Cam­ bridge [=Fourth] Colloąuium on Mycenaean Studies [8-12 April 1965]. Kerschensteiner J. Rutkowski B. (ed. MelenaJ. Budapest 1984. Fifth Edition.. Paris 1961 (21983).).-P. Patzek B. U kolebki cywilizacji europejskiej.yl Tentative Grammar of Mycenaean Greek. Harmatta J. I-III. Vergleich des Mykenischen mit der Sprache der Chorlyrik. Olhder J. Sakełlarakis I . Chadwick J.. Corpus of Mycenaean Inscriptions frorn Knossos. Actes du sixieme Colloque international sur les textes myceniens et egeens tenu a Chaumont sur Neuchatel du 7 au 13 septembre 1975. Egetmeyer M. [13-14] April 1966. & Crepajac L. Sztuka egejska. Martin T. I BIBLIOGRAFIA PIŚMIENNICTWO GRECJI DOBY EGEJSKIEJ W y d a n i ą t e k s t ó w . Recueil des inscriptions en lineaire A. Roma 1974..-P.J. Proceed­ ings of the Mycenaean Symposium.. Madrid 1991. Oxford 1963. His­ toria starożytnych Greków. Roma 27 settembre-3 ottobre 1967. Recueil critiąue et comrnente. (ed. MocKBa 1988.A. vols. Prehistorie a protohistorie feckych dialektii. Warszawa 1988. (edd. CambridgeRoma 1986-99.. Warszawa 1999.. Les inscriptions chypriotes syllabiąues. The Pylos Tablets Transcribed... Vermeule E..). Le disąue de Phaistos. Bennett E.. Louvain-la-Neuve 1985.). Dyczek P.. Bartonek A.A.).). Actes du IX' Colloąue international sur les textes myceniens et egeens (Athenes.. Actes du [premier] Colloąue international sur les textes myceniens (Gif-sur-Yvette. Mycenaean Studies. (ed. Awiamento allo studio del miceneo. (edd. Problems ofCulture andSocialLife in Messenia.). Aufgaben und Ergebnisse der Mykenologie. Roma 1965. Neumann G.. Skopje 1987.-P. Doria M. Palmer L.). Brno. Chadwick ]. Paris 1976-1985. Panagl O...FI. 3-7 avril).5. Warszawa 1987. 15-20 September 1985. Brno 1987. vol. Bennett E. 30 March-3April 1970. (edd. Acta Mycenaea. Luce J. vols.). Roma 1968.-P. Triimpy C .. Cambridge 1976. Salamanca 1972. Documents in Mycenaean Greek. Greece in the Bronze Age. Heubeck A. Młynarczyk J. Pylos in the Bronze Age. vols.. (edd. Warszawa 1983.. H .. Majewski K.. Colloąuium Mycenaeum. s.. JleHHHrpafl 1986. Wyspy wiecznego szczęścia. Hiller S. Jorro F. 2-6 octobre 1990). 01ivier J. Salamanca-Vitoria 1989. Mycenaeae Graecitatis Lexicon. (ed.). La ciyilta micenea nei documenti contemporanei. Duhoux Y. IilapuiiKiiH C. I. Killen J. 27 August-1 September 1984).-P. I-II. Bartonek A. k o n g r e s ó w i s y m p o z j ó w . Roma-Paris 1958-72..A. 38 39 . The Tablets andNodules in Linear Bfrom Tiryns. MoAianoB A. Diccionario Micenico. Madrid 1985-93.V. I-III. Atti e memorie del 1° Congresso internazionale di Micenologia.H. 295-436. I-II. vols.. Die fruhgriechische Texte aus mykenischer Zeit. Panagl O.R. Góttingen 1983. Duhoux Y. Sacconi A. I-V. Studia Mycenaea [w:] Proceedings ofthe VIIth Congres ofthe International Federation ofthe So- cieties of Classical Studies (Budapest. Chadwick J. Wipszycka E. Ruipćrez M. Warszawa 1958. Ka3ancKene BTL.).L. Godart L.T. Roma 1963. Warszawa 1963. Bravo B. 449-514.L.-P. Akten des VII. I-V.. Olhder J. Warszawa 1994. Linear B: An Introduction.).. The Interpretation of Mycenaean Greek Texts.). I-II. 1958... Starożytna Grecja. Mundliche Dichtung und Geschichtsschreibung..). MOCKIMAeininrpaA 1957. Chicago 1964. 599-601. Paris 1996. Res Mycenaeae. Lejeune M. Pro­ ceedings ofthe Third International Colloąuium for Mycenaean Studies held at „Wingspread".L. (ed.. April 1981. Heubeck A.. Antologia comentada de textos micenicos. Rutkowski B. Corpus Hieroglyphicarum Inscriptionum Cretae. Deger-Jalkotzy S.. Munchen 1992. Salamanca 1958.L. Paris-Athenes 1975.).L. Miihlestein H.... Sacconi A. Aus der der Welt der fruhgriechischen Lineartafeln. The Olive Oil Tablets of Pylos. (edd.).. 2 1973. 25.. Aypte Cii.. Cambridge 1965. Le disąue de Phaestos. Los Griegos Micenicos.. Amsterdam 1971. (ed. Neuchatel-Geneve 1979. (edd..L. Sztuka Cypru. BerlinNew York 1992. Internationalen Mykenologischen Kolloąuiums in Nurnberg vom 6. Lejeune M. Bristol 1980. S ł o w n i k i .R. Wórterbuch zu den Inschriften im kyprischen Syllabar. (edd. The Mycenaean World. FlaAtnmHiiKU dpeeneiiweu epenecKoii nucbMeiiHocmu. Warszawa 1964. Louvain 1977. Darmstadt 1976...H. A k t a k o l o k w i ó w . Linear B: A 1984 Suruey. 4-8 September 1961... Godart L. 30. Vitoria 1995.R. (ed. Roma 1973-76. Bennett E. Melena J. Thomson G. Press L.S. Stella L.A.T.). Warszawa 2 1987. w druku. 01ivierJ.. vols. Die mykenische Welt in ihren schriftlichen Zeugnissen. Homer und Mykene.S. Studia Mycenaea. Mykenaika.-10. 3-8 September 1979). O p r a c o w a n i a . (edd. Wrocław 1975. Paris 1956. Etudes Myceniennes. Olhder J. Ilievski P . Góteborg 1960. Tractata Mycenaea.. Ventris M.). Roma 1965. Athenes 1992 = Bulletin de correspondance helleniąue.L. Chadwick J. Morpurgo-Davies A. Morpurgo A. Pismo linearne B i pisma pokrewne.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.).. suppl. Odczytanie pisma linearnego B... Warszawa 1998. Ka3aHCKnił H. internationalen mykenologischen Kolloąuiums (Universitat Salzburg. Etudes sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycenien. II. 15 IX 1958) = Athenaeum 36. Cambridge 1966.D. Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa. Risch E. Atti del 2' Colloąuio internazionale di Studi Minoico-Micenei (Pavia.. Killen J. Munchen 1970... vols. Proceedings ofthe Fifth International Colloąuium on Mycena­ ean Studies.-P. MelenaJ. held in Ohrid.6. Ruijgh C. 01ivier J. Kreta-Hellada-Cyklady.. Homer i epoka heroiczna. Masson O. TITHEMY. ripedMenmo-mmsimuiiHbiu cjiotsapb zpeuccKoto MUKO. Za­ rys religii wczesnogreckiej. held in Salamanca. Brno 1968. Proceedings ofthe Eighth Inter­ national Colloąuium on Mycenaean Studies.-P. s.. Godart L.. Floreant Studia Myce­ naea: Akten des 10.. Hiller S. Hepo3iiaK B.. Warszawa 1972. Palmer L. Proceedings of the Mycenaean Colloąuium ofthe VIIIth Congress ofthe International Federation ofthe Societies of Classical Studies (Dublin. (edd. Thebes andMycenae.. voIs... Kpumo-MUKwcKuu nepuod. HookerJ.. (edd. Corpus delie iscrizioni yascolari in lineare B. (ed. Salamanca 1991. Chadwick J. VilborgE. 01ivier J.). (edd. fljbitc u KjMmypa MUKeucKou Fpn/uu. Memoires de philologie mycenienne. Góttingen 1960.). t. Chadwick J.

P. niżej. są one wystarczająco spójne. History and Archaeology. [w:] Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. 91-94). przychyla się do zdania C. Raaflaub (w artykule Historians Headacbe. napisane zostały zaś przez jednego.A. Taką samą opinię wyraził J. że rapsodowie mogli przekazywać owe „monumentalne kompozycje" w dosłownej postaci przez trzy do sześciu pokoleń. jednak w pisanym piętnaście lat później artykule Homeric Poems as Orał Dictated Texts (zamieszczonym w C Q 48. [w:] Homeric Ouestions. P. ed..] niemal wszyscy dziś sądzą. 17 {„Iliada i Odyse­ ja są dziełami jednolitymi i głęboko przemyślanymi [. [w:] Świat antyczny. czy oba dzieła stwo­ rzył jeden czy dwóch poetów. Janko. Crielaard. Cambridge 1981. Amster­ dam 1995. Fisher. Amsterdam 1995. że zasadniczo mamy do czynienia z tekstem powstałym pomiędzy 750 a 680 r. P. Istnienie szeregu interpolacji oraz wpływ kolejnych redakcji. Cambridge 1982. s.HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Lech Trzcionkowski Wśród historyków panuje niemal całkowita zgoda. Niektórzy badacze uważają Iliadę i Odyseję za dzieła jednego autora. Wreszcie K. CA 5. Oczywiście tekst zapisany podlegał zniekształceniom. 1-96. nie należą do poezji ustnej. przed Chr. który jednocześnie stwierdza. by N. a dokonał tego genialny poeta dyktujący swój poemat (s. van Wees. jed­ nak badania nad kulturą oralną i piśmienną dowodzą. s. H.n. 1986. że Iliada i Odyseja powstały i zostały zapisane między połową VIII a pierwszymi dziesięcioleciami VII wieku przed Chr. Ruijgha (DHomere awc origines proto-myceniennes de la tradition epiaue. Warszawa 1988. by J. którzy stworzyli zachowaną do naszych czasów epikę.").. London 1998. których nie można uniknąć w czasie przepisywania. How to read „Homeric society"?. co jest także założeniem niniej­ szego tekstu. lecz stanowią począ­ tek poezji pisanej. [w:] Homeric Ouestions. 81-138). Podobne stanowisko zajmował także R. dokonywanych począwszy od VI wieku. ed. 201. że Iliadę należy datować na lata 775-750. że oba dzieła datuje się zazwyczaj na drugą połowę VIII wieku. na których najczę­ ściej się powołuję: B. że niezależnie od tego. by datować Odyseję na pierw­ szą połowę VII wieku. s. zanim utrwalono je w piśmie. s. Crielaard. że każdy z poematów ma swojego własnego twórcę. Bravo. zwł. Some Remarks on tbe Datę ofthe Homeric World. że alfabet grecki został wynaleziony. a Odyseję nieco później. Homer. . W tym miejscu krótko przedstawię poglądy autorów. bądź przez dwóch autorów pomiędzy połową a końcem VIII w. Crielaard. ed. [. aby zapisać poezję epicką. Kirk) sądzą. Hesiod and the Hymns.' Co prawda niektórzy badacze (G.. p. 195-200.J. Morris (Use andAbuse of Homer. inni twierdzą.B. s. 21-26). s. że powstania tych poematów nie można datować na czasy przed połową VIII w. że przez „Homera-poetę" rozumie poetę (-ów).]. Polis u Homera. 169-194) stwierdza. 2 Por. by J. że bez istnienia ustalonego wzorca pod postacią zapisu tekstu nie jest możliwe dosłowne zapamiętywanie długich tekstów2.e.. aby traktować je jako łącznie. Na połowę VIII wieku datuje poematy I. Homer and tbe Origin ofthe Greek Alphabet. Powell. Homer. 1998). nie zmienia faktu. Niezależnie od uznania istnienia ' Dobry przegląd stanu badań sporządził B. 186-220. choć istnieją przesłanki. s. s.

s. West. która doprowadziła do powstania nowej formy organizacji politycznej •— polis6. Changes and Shifts in the Meaning of Demos in the Literaturę of Ar­ chaic Period. innymi słowy: pro­ blem oryginalności poety. Archaic Greece: New Approaches and New Evidence.L. Storia. redakcji. Stockholm 1983. Po pierwsze. gdyż w tym miejscu zostanie krótko przedstawiony świat. [w:] / Greci. Homer. 1970. ed. s. Pada wówczas pytanie o „świat homerowy". Fisher and H. Często w zgodzie z tradycją antyczną mówiąc o autorze poematów używa się imienia Homer. W. Aux origines de la Gre­ ce (XIII'-VIII" siecles avant notre ere). Hagg. The Development of the Polis in Archaic Greece.J. ed. Zob.H. W pracy historyka dane eposu są zesta­ wiane z obrazem rzeczywistości historycznej. sięgającego końca XVIII wieku sporu o okoliczności powstania Iliady i Odysei. Donlan. 5 3 Na temat „stworzenia" postaci Homera w VI wieku przed Chr. Whitley. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO jednego bądź dwóch autorów Odyseję uważa się za dzieło późniejsze. van Wees. La genese dupolitique. A. 141-188. dzieląc uczony świat na dwa obozy: unitarystów. O związkach archeo­ logii VIII i VII wieku z poematami homerowymi pisze J. J. początki opiewającej ją tradycji epickiej jako jądra póź- niejszych poematów oraz sposobu przekazywania poezji ustnej oraz pamięci społecz­ nej w ciągu „wieków ciemnych". Cambridge 2001. 381-395. ze scena­ mi życia prywatnego i publicznego (instytucje społeczne). W świetle badań historycznych nie ulega wątpliwości. rewolucji. Z próbami okre­ ślenia autora eposu wiązała się oczywiście kwestia czasu i miejsca jego (ich) działalności. Pierwsze jest przedmiotem tzw. M. Settis. s. Hansen. London 1998. ze względu na trudności ustalenia daty powstania tekstów poematu. język poematów zawiera słowa. arte. jest światem wspólnot obywatelskich7. że poeta nie był oryginalnym twórcą. który wyłania się ze późniejszych źródeł pisanych. Parola del Passato 25. pochodzących z okresu archaicznego (Hezjod. w którym żył autor Iliady i Odysei. która tworzyła społeczny kontekst pier­ wotnego funkcjonowania eposu. by N. które oznaczają instytucje społeczne i polityczne charakterystyczne dla greckich państw obywatelskich znanych z okresu Na temat archeologii Grecji wczesnej epoki żelaza i okresu archaicznego zob.C. by R. 6 Ostatnio toczy się ożywiona dyskusja związana z wczesną polis. ed. 1999. na które odpowiedzi oczekuje się od historyków: w jakiej epoce rozgrywa się akcja Iliady? czy opowieść epicka odbija jakąś rzeczywistość historyczną i auten­ tyczne wypadki. History and Archaeology. starając się znaleźć w nich informacje dotyczące wczesnego okresu dziejów Grecji. Debata dotycząca historyczności świata homerowego wiąże się z dwoma innymi zagadnieniami.H. a cura di S. Obok źródeł pisanych badacz musi sięgać do wyników prac archeo­ logicznych5. Ponieważ w rekonstrukcji tego okresu dziejów Hel­ lady podstawowym źródłem pisanym pozostają Iliada i Odyseja. The Invention of Homer. Rhodes. Schnapp-Goubeillon. że wiek VIII jest czasem głębokiej rewolucji strukturalnej zachodzącej w społeczeństwach greckich. Świat. Bravo Polis u Homera (s. przez co rozumie się tło. The Hellenie Polis. 7 Polis u Homera jest przedmiotem kilku ważnych studiów. tegoż. zob. kwestii homeryckiej (homerowej). Zanim omówię historyczne aspekty poematów homeryckich. nie oznacza. C Q 4 9 . poezja liryczna. The Greek Renaissance ofthe Eighth Century B. który poeta z n a ł i w którym żył. oraz pluralistów (analityków) zaprzeczających jedności i doszukujących się w przekazanym przez tradycję rękopiśmienną tekście pierwotnych wersji. Pozornie. na które składają się odpowiedzi na pytania o historyczność „wojny trojańskiej". W fundamentalnych dla zrozumienia polis stu­ diach M. Cechy stylistyczne tekstów epickich wskazują. s. 2: Una storia greca. 4 Dyskusja początkowo zmierzała do ustalenia autora (autorów) zapisanego tekstu. societa. Crielaard. 42 43 / . Przed przystąpieniem do rozważań na temat histo­ ryczności świata homerowego należy zatem omówić oba zagadnienia z punktu widzenia historyka. domy.in. przeróbek. sprawia. W przypadku analityków chodziło o odtworzenie drogi do ostatecznej „redakcji" tekstu. ed. środowiska histo­ rycznego będącego pierwotnym kontekstem funkcjonowania obu dzieł. by M. 364-382. inskrypcje) lub klasycznego. parte 1: Formazione. Chodzi o świat przedstawiony w eposie z jego szczegóło­ wymi opisami realiów (przedmioty. że technika kompozycji obu dzieł nosi znamiona poezji ustnej z szerokim użyciem formuł oraz tradycyjnych tematów. The Archaeology ofAncient Greece. Najwięcej skorzystałem z artykułu B. London—New York 1997. że Iliada i Odyseja są zwieńczeniem długiej tradycji poezji ustnej. Za takim stwierdzeniem przemawia szereg argumentów. chociaż ostrożniejsi wolą mówić o poematach homerowych3. Problemy związane z pró­ bami rekonstrukcji „świata homerowego" zaprezentowane zostaną w części trzeciej niniejszego opracowania. niniejsze uwagi po­ zornie wyprzedzają w toku wywodów to. s. Wśród wcześniejszych prac nie wykorzystanych przez Bravo warto wymienić m. Rzecz charakterystyczna. przekonanych. jest pytaniami. wskazuje jedynie na środowisko. zatrzymam się na chwilę nad kulturą grecką wieku VIII i VII.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a jeżeli — to w jaki sposób to czyni? Z drugiej strony sami historycy czytają Iliadę i Odyseję jako źródło historyczne. 201-288. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centrę. 527-560. zob. s. jakie postawił J. że filologowie uciekają się przy analizie epiki do pomocy historyków. kolejnych nawarstwień. Łanowski w swoim wstępie do Iliady w serii Biblioteki Narodowej. w którym poeta nauczył się techniki poetyckiej. co będzie szczegółowo omówione w pod­ rozdziale dotyczącym „społeczeństwa homeryckiego". Mitchell and P. 77-265. że każdy z poematów napisał jeden oryginalny twórca. Hansen powstrzymuje się przed włączeniem eposu homerowego do rozważań nad począt­ kami greckiego mikropaństwa. vol. 17-65) i uzupełnionego przez tego samego autora tekstem Una societd legata alla terra. Dru­ gie dotyczy „wojny trojańskiej". [w:] A Comparatwe Study ofThirty City-State Cultures. by Lynette G. horyzont geograficzny). 255-314. Copenhagen 2000. Stwierdzenie. Torino 1996. na którym roz­ grywa się akcja poematu. s. nie poświadczonego przez inne teksty. cultura. tam nato­ miast świat przez niego p r z e d s t a w i o n y . Niepokój wywołany sporem o zwią­ zek między tradycyjną twórczością aojdów a geniuszem Homera.: Tradition and Innovation.P. Paris 2002. że część „zasadniczych pytań". osiedla.

44 45 . 192 znaczenie „współobywatele" ma słowo do"toi. Zob. 81. jak i bied­ ni stanowili jednak jednorodną grupę tych. a ponieważ jest głęboko zakorze­ niona w języku poetyckim eposu. XXIV. dostrzeżona już przez A. w in­ nych przypadkach występuje w kontekście wojskowym. por. s. Zarówno bogaci. (Aaóc) oraz 6fjuoc. że bohaterowi homerowi utożsamiają się z jednostką polityczną tworzoną przez jakieś terytorium (okolicę wiejską) z ośrodkiem miejskim. 13 Por. 10 //. Niezależnie od rosyjskiego historyka podobne spostrzeżenia. podparte szczegółową analizą filologiczną. 24. XVI. W ten sposób użycie obu słów świadczy o istnieniu wspólnoty obywatelskiej. 12 Por. w okresie wieków ciemnych zaczęły określać „grupę wojowników związanych z jakimś przywódcą". //. XIX. Z obowiązkiem wspólnego ponoszenia tru- cą"). X. 555: „nazwij mi twoją ziemię i twoje terytorium i twoją polis". Paris 1969. nazywanej dyaSoi —• „dobrzy". chociaż z uwagi na przedmiot narracji świat herosów skupia się na indywidu­ alnych wyczynach wojennych bohaterów.oc w znaczeniu węższym: „ogół obywateli nie należących do elity". W poematach homerowych. dotaTiJEc — „najlepsi". B. 11 Pace. pacriAfjec). która w danym momencie nie znajduje się pod bronią. 1983 [1986]. a nie w znaczeniu „wspólnota obywatelska". societe. parente. składającego się z ciężkozbrojnych piechurów. gdyż istnieje między nimi niewielka różnica. vol. Raaflaub (Homer to Solon. Biedniejsi byli zmuszeni do trudzenia się na swojej ziemi. 33-45): miasto oglądane z wewnątrz zazwyczaj nazywa się daru. Ktema 8. [w:] E. s. 298). Istnienie słów wyrażających wzajemny stosunek między osobami wynikający ze wspólnych relacji względem miasta jako organizacji politycznej świadczy o istnieniu państwa obywatel­ skiego. że w tym zakresie homerycka Kunstsprache powstawała w kontekście polis. co wielu badaczy skłania do negowania istnienia instytucji wspólnoty obywatelskiej w czasach Homera. lecz która w każdej chwili może stanowić uzupełnienie siły zbrojnej. 325. Polis u Homera. XXIV. Podstawowym kryterium roz­ różnienia między tymi dwiema grupami była wielkość majątku. 776-777. Słowo 5f)uoc w kilku miej- 8 Polis w znaczeniu „miasto-osiedle" m. s. Wielokroć jednak słowa występują poza kontekstem wojskowym jako nazwy wspól­ noty zgromadzonej na agorze12 lub wspólnotę w ogóle13. obywatela państwa-miasta" i określa status przysługujący danej osobie jako członkowi organizacji państwowej10. Elitę tworzyli ci wła­ ściciele ziemscy. Polis u Homera. XXIV. gdzie twoja polis i twoi ro­ dzice?" (Od. falangę. który stanowi wspól­ ny dla wszystkich punkt odniesienia jako miejsce działań publicznych. Vocabulaire des institutions indo-europeennes. 1: Economie. XI. omówienie tego problemu u B. tłumaczenie i interpretację B. B. XIV. 304. Nie można jednak zaprzeczyć. 803-806. op. 114.. s. przeciwstawionej biedniejszym obywatelom określanym mianem KOCKOI. s. XI. z otaczającymi je mura­ mi) określa się rtóAtc. Od. Kilka razy spo­ tykamy słowo noAitnę (a także daTÓc) w znaczeniu „współobywatel"9. Andreeva (PatmezpeuecKuu nojuic (zoMepoeciaiu nepuod). XXIV. Tłumaczenie i analiza odpowiednich miejsc zob. Teksty używają niemal synonimicznie słów nóAic i aaxv w znaczeniu „miasto" jako zespołu zabudowań lub jako osiedla z jego mieszkańcami8. że wspólnota obywatelska jako instytucja polityczna istniała zanim słowo rcóAic na­ brało takiego znaczenia pod wpływem ewolucji semantycznej słów noAitnę i doroc („człowiek mający do czynienia z miastem jako miejscem działalności publicznej" > „współobywatel" > „obywatel")". 5 Chodzi o takie miejsca jak //. 136-137. por. jaką mamy u Homera. przedstawił E. Afjuoc oraz Aaóc oznacza całą wolną ludność danego terytorium. po­ dobnie jak w innych tekstach VII i VI wieku. Od. co znalazło swe odzwierciedlenie także w epice. XVIII. AeiiHHrpaA 1976. 50) stwierdza. „wojowników". J. oznaczając albo „wojsko". W //. Bravo. 497-508 (lud zgromadzony na agorze w czasie sądu). 264. Bravo. K. 363-373. Aaóc lub Aaoi. 27-28. cit. doio-toi.in. II. grupę ludzi bogatych (wraz możnymi tworzącą grupę doiaTOL — „najlepszych") oraz tłum (rtArjSuc. Opierając się na tych danych. Analiza eposu wskazuje na istnienie wyraźnego podziału na dwie zamknięte grupy: wolnych obywateliwojowników oraz niewolników. że w czasach poety dokonała się już tzw. s. Niemal synonimicznie. Bravo. 20 n. Latacz wykazał. którzy byli wystarczająco zamożni. 241-243 oraz w Od. Bravo wykazał. 234. rewolucja hoplicka. np. 170. VIII. XIII. 105. Actóc w znaczeniu „lud" nie może odnosić się do ścisłej elity (tzn. Zastrzeżenie to nie dotyczy 6rjpoc. Konieczność obrony majątku ziemskiego. którzy dzięki zamożności nie musieli pracować na swoich polach. Jest zatem oczywiste. 30.A. Polis u Homera. w formule: „kim i skąd jesteś. Bravo. Takie utożsamienie wspólnoty obywatelskiej z wojownikami jest cechą charakterystyczną polis okresu archaicznego. 41. I. XV. II. Ponadto słowo noAiinc może oznaczać „członka wspólnoty obywatelskiej (nóAic). oglądane z zewnątrz (tzn.) czy lud określany słowem 6f)(j. XIX. aby nabyć oręż ciężkozbrojnego piechura (hoplity) i wyruszyć na wyprawę wojenną w towarzystwie niewolnika. 252. w strukturze wspólnoty obywatelskiej. s. por. można znaleźć zasadnicze cechy struktury polis okresu późniejszego. oznaczające pierwotnie „wojsko". Benveniste. że Homer znał z co­ dziennego doświadczenia technikę walki zwartym szykiem ciężkozbrojnej piechoty. 95-96 (ogół ludności w kraju). II. 14 //. można przypuszczać. 187. Od. III. al­ bo tę część wspólnoty obywatelskiej. Na istnienie wspólnoty obywatelskiej wskazuje obecność dwóch innych słów ho­ merowych: Aaoi. gdzie polis = miasto. Od.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. wspólnota obywatelska składa się z eli­ ty. która tworzy w razie potrzeby armię obywatelską. B. wspólnota"14. pacriAfjec). 776-777. płodów rol­ nych i stad bydła skłoniła właścicieli ziemskich do utworzenia wojska obywatelskiego. a także 13. 55-73). Levy (Astu et polis dans llliade. s. że z uwagi na swoje pierwotne znaczenie (chodzi o znaczenie „grupa wojowników związanych z jakimś przywód- scach jest używane wymiennie ze słowem Aaóc w znaczeniu „lud. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO archaicznego i klasycznego. Po drugie. 23-24. Wśród obywateli można wyróżnić ścisłą elitę władzy (możnych.

M. że każdy z posiadanych przez nas poematów homerowych. Parry skupił się w swych badaniach na „formułach" definiowanych jako „grupa słów. że opisywana przezeń cecha stylu poema­ tów. tzn. Zebrał ponad 13 000 tekstów (w tym 3 500 nagranych płyt aluminiowych). R. Parry po raz pierwszy wysunął hipotezę. Janko). Ruijgh. Aaóc) z okazji uroczystości publicz­ nych (święta). s. Wybór padł na epikę południowosłowiańską pod wpływem prac profesora Uniwersytetu Karola w Pradze. 46 47 . W przeciwieństwie do poety. Wiele miejsc w eposie. mogli dążyć oni do wzbogacenia się i dołączenia do wąskiej warstwy najbogatszych. Zastosowanie metody porównawczej doprowadziło go do sprecyzowania spostrzeżeń dotyczących związków między poematami homerowymi a tradycją ustną. pisał: Nie powinniśmy szukać w Iliadzie i Odysei osobistego stylu Homera. lub przy­ najmniej będzie wyrażał idee tak bliskie tradycyjnym formułom. Mathiasa Murko. starał się znaleźć rządzące nim zasady ekonomii (czyli zasady oszczędności) oraz dystrybucji (zasięgu występo­ wania). którzy nie byli na tyle majętni. że poematy homerowe powstały jako poezja oralna. Pozostali (biedniejsza większość wspólnoty obywatelskiej) przysłuchiwali się wymianie zdań i opowiadali się za najbardziej przekonującym zdaniem. są skończonym działem jednego pieśniarza. polegająca na stosowaniu powtarzających się „formuł" (formulas). Raz powzięte przypusz­ czenie już nie opuściło myśli badacza. Przede wszystkim nie zdawał sobie w pełni sprawy. powraca także we współczesnych ujęciach (A. a pytanie o oryginalność stylu nic dla niego nie znaczy. co opisał w swej pracy. Powell. Wyciągając wnioski. Ponieważ przed biedniejszymi (K«KOL) nie wzniesiono instytucjonalnej bariery oddzielającej na stałe od elity. C. że świat przedstawiony w Iliadzie i Odysei jest świa­ tem elitarnym. który dyktował wersy skrybie. możni. Twórca nie­ wątpliwie wyrastał w środowisku poezji ustnej. nie przypuszczał. Powszechna zgoda co do zwiąż- I. które są regularnie stosowane w tych samych warunkach metrycznych do wyrażenia danej podstawowej idei". które można znaleźć we frazach należących do języka poetyckiego. który pisze. że sam nie mógł by ich niezależnie poznać. Iliada i Odyseja. B. Wartości te jednak podzielała większość wolnych członków wspólnoty obywatelskiej. bę­ dzie stanowić punkt przełomowy w badaniach nad eposem homerowym. Proces zapisu poe­ matu Parry wyobrażał sobie na podobieństwo własnej pracy z bośniackimi guslarami. West. debatę. Badane przez Parry'ego powtarzające się formuły wypełniają w eposie prze­ strzeń między trochiczną cezurą (pauzą) a końcem wersu (zasada dystrybucji). Poeta dyktuje swoją pieśń. KIOV £'YX°C. Wszyscy jednak obywatelewojownicy (Srjpoc. że na zgromadzeniach wspólnoty obywatelskiej demosu dochodziło do sporów słownych.Stwierdziwszy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Lord. w których słowo dyooT] oznacza „walkę słowną. że tworzą one pewien system. W każdym razie nigdy nie szuka słów dla wyrażenia idei. aby móc sprawić sobie oręż niezbędny do walki w falandze. a jego obraz został ukształtowany w środowisku doiatot. W 1933 r. Doszedł mianowicie do wniosku.B. Ponadto aojdowie występowali nie tylko podczas biesiad w domach bogatych. W następnym roku. że prawdopodobnie od dziecka uczył się wykonywać pieśni oparte na tradycji rozwiniętego systemu formuł oraz odziedziczonych z przeszłości tematów epickich. Styl taki nazywamy „stylem formularnym". co oznacza. Gdy w 1928 r. która wcze­ śniej nie została wyrażona. Wniosek Parry'ego był prosty: powstanie tego typu systemu przekracza twórcze możliwości jednego poety czy nawet jednego pokolenia poetów. Polis u Homera. lecz także przed całą wspólnotą (6rjuoc.J. 38-40. dwudziestosześcioletni Amerykanin Malcom Parry bro­ nił w Paryżu swój doktorat zatytułowany UEpithete traditionelle dans Homere: Essai sur un probierne de style homeriąue. Nie ulega wątpliwości. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO du obrony terytorium wiązały się prawa polityczne. że dla danej postaci rzadko występuje więcej niż jedna tego typu formuła (zasada oszczędności). Bravo. a uczestnicy mieli prawo zabierać równoprawny głos. dysku­ sję". Poeta myśli katego­ riami formuł. Poezja epicka stanowiła najwyższą formą kultury tworzonej w kręgach greckiej elity. Powyższe uwagi pozwalają lepiej umieścić poezję heroiczną w kontekście histo­ rycznym. i ponownie w latach 1934-1935. jest podsta­ wową cechą twórczości oralnej. Poza wspólnotą obywatelską znajdowali się także wszyscy wolni ludzie. nauczywszy się języka serbskiego. Po odkryciu związków między stylem i strukturą poematów epickich z cechami charakterystycznymi dla poezji oralnej Parry postanowił zweryfikować swoją teorię poprzez badania nad żywymi tradycjami poezji oralnej. Ponad­ to odkrył. a wyposażony w materiał piśmienny skry­ ba zapisuje go.B. jako przykład wybrał konstrukcje złożone z epitetu i rzeczownika (noun-epithet constructions): ćpaiSipoc "EKTWQ •— neoicpowy nnv£Aón£ia — 5oAixóa15 Interpretacja zgromadzeń zob. Z pewnością głos znaczący zabierali tylko członkowie bogatej elity. w 1930 r. badając problem przerzutni. że to. „KWESTIA HOMERYCKA" I BADANIA NAD POEZJĄ ORALNĄ Przełomem w badaniach nad genezą epiki greckiej było odkrycie jej związku z lite­ raturą oralną. wskazuje. wers po wersie. Parry prowadził intensywne badania terenowe na obszarze Królestwa Jugosławi. Aaóc) mieli prawo uczestniczyć w zgromadzeniach (dyoor])15. B. może on umieścić w wersie jedy­ nie te idee.L. Hipoteza powstania eposu homerowego jako tekstu komponowanego ustnie pod­ czas występu poety.

przywoływano wyniki badań archeologicznych prowadzonych na te­ renie wzgórza Hissarlik. Święta. Dwie z nich. II. który prowadził je także w następnych latach 17 48 49 . że wszystkie elementy kompozycji epickiej wykazują znaczną dynamikę i zmienność. Schliemanna. tradycyjne wyrażenia. lecz raczej. inne natomiast znajdowały swe miejsce w poezji epickiej. me­ trum. W kulturze oralnej nie ma ustalonego. sprawiły. która umożliwiłaby wciele­ nie w życie idei dokładnego odtworzenie utworu poetyckiego. lecz w jego kompozycji podczas wykonania przed słuchaczami. 84. Według radykalnego sta­ nowiska A. Dorpfeldowi (1884-1885). Nie należy również zapominać. brano pod uwagę jako miasta opisywane przez epos17. że wykonanie ma charakter oralny. zawody poetyckie są publicznymi okazjami występu. Co wiemy zatem o poezji oralnej? Badania porównawcze wykazały. Formuły jednak. co w kulturze oralnej jest równoznaczne z tworze­ niem. Badania tekstu eposu homeryckiego wykazały. istota zasadza się bowiem nie w oralnym występie. że między pieśniarzem a jego słuchacza­ mi powstaje bardzo silny związek. w tworzeniu podczas wykonania. Troja VI i Troja VII A. których dostarcza pismo16. Pieśń pozostaje w stanie płynności. które odsłoniły szereg warstw. 16 Por. wzory fabularne). przede wszystkim za sprawą archeologa-amatora H. Kryterium oceny słu­ chaczy nie jest wierność poprzedniemu wykonaniu. Kluczowe znaczenie formuł i stałych fragmentów kompozycji nie zaprzecza moż­ liwości twórczej swobody pieśniarza. a tym samym w pamięci społecznej. Wykonywanie poezji epickiej. który w latach 1870-1890 prowadził siedem kampanii wykopaliskowych na wzgórzu Hissarlik. skracania lub zmieniania części składowych epiki. Część wykopalisk Schliemann powierzył swo­ jemu współpracownikowi W. że nie każda po­ ezja ustna opiera się na stylu formularnym). W dyskusji nad historycznością wojny trojańskiej podnoszono trzy rodzaje argumentów. dziesięcioletnia tułaczka Odyseusza. I. choć nie brakuje też świadectw występów na zamkniętych biesia­ dach lub śpiewu w samotności. Oralny charakter poezji epickiej sprawia. ich funkcją jest podtrzymywanie wspólnych wartości leżących u podstaw więzi społecznej. PROBLEM HISTORYCZNOŚCI „WOJNY TROJAŃSKIEJ" Tradycja epicka mówi jednoznacznie o walkach herosów pod Troją. Po pierwsze. że pewne wydarzenia i osoby były zapominane. Można powiedzieć. w których pamięć kulturowa nie przechowuje w zasadzie wspomnień o oso­ bach i zdarzeniach poza okresem ograniczonym do trzech pokoleń. czyli — mówiąc ściślej — dla twórcy i jego słuchaczy. 1986. śpiewacy są tam. Poezja oralna jest bowiem „improwizo­ wana" w sensie zbliżonym do wykonań muzyki w klubach jazzowych: twórca wyko­ rzystuje istniejące fragmenty mowy poetyckiej (słownictwo charakterystyczne dla Kunstsprache. jedna ze scen Iliady ukazuje wyjątkowo Achilleusa śpiewającego w prywatnym zaciszu. ale pytanie. bądź na placu publicznym. Cechy heksametru. wbrew dawniejszym opiniom. czy poemat zaspokaja ich teraźniejsze oczekiwania. Zapamiętywanie dłu­ gich tekstów pojawia się w społeczeństwach piśmiennych wraz z pojawieniem się wzorców mnemotechnicznych. nie służą pomocą w zapamiętywaniu długiego tekstu. Dawało to poecie możliwość dość swobodnego roz­ szerzania. łącząc je i modyfikując w czasie każdorazowego występu. że pytanie o „historyczność" wojny trojańskiej zrodziło w dobie współczesnej. Sztuki używania wypracowanego systemu formuł oraz fragmentów mowy poetyckiej. Ogólnie rzecz biorąc. wersy. W konsekwencji zapamiętywanie odgrywa o wiele mniejszą rolę od swo­ bodnego tworzenia w czasie danego występu. dopóki nie zostanie utrwalona w piśmie. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO ku poematów homeryckich z poezją oralną pozwala na zastosowanie metody porów­ nawczej i zestawienia ich z lepiej udokumentowaną literaturą oralną w innych społe­ czeństwach. formuły. że w poematach homeryckich szczególna rola przypadła formułom (nie należy jednak zapominać. ostatniego bohatera powracającego spod Troi. Lorda oralny nie oznacza po prostu. Nacisk położony jest na przechowywa­ nie podstawowej idei poematu w zmieniającym się kontekście. Pieśni tworzone i przekazywane ustnie zazwyczaj skupiają się na typowych sytuacjach konfliktu oraz problemach etycznych. ćo należy podkreślić. igrzyska pogrzebowe. Spostrzeżenie to ma kapitalne znaczenie dla sporu o świat homerowy. s. W społeczeństwach nie wykorzystujących pisma do zapisu tekstu („nie wykorzystujących" nie zawsze oznacza „nie znających pisma") nie istnieje potrzeba ani technika. lecz z uwagi na jej znacze­ nie dla teraźniejszości. typowe sceny. gdzie są wzywani. grupy wersów. że pieśni heroiczne wykonywane w kulturach oralnych podlegają nieustannym zmianom. nie miało charakteru zrytualizowanego i nie wiązało się ze ściśle wydzielonym czasem i miejscem. Powodzenie pieśni zależy od reakcji zebranej pu­ bliczności. Zazwyczaj aojdowie śpiewają na dworach władców (|3aaiAfj£c) dla rozbawienia biesiadników. UseandAbuse of Homer. Morris. CA 5. Dziesięcio­ letnia wyprawa trojańska stanowi tło Iliady. w którym powstawała grecka epika. Każdora­ zowe dostosowywanie się do oczekiwań publiczności sprawiało. Oczywi­ ście biegły w swej sztuce poeta powinien zapamiętać jak największą ilość poetyckich „słów" i formuł. „oryginalnego" tekstu. jest tematem Odysei. że poezja oralna funkcjonuje w społeczeń­ stwach.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a także narzędzi mnemotechnicznych pieśniarze uczą się od dziec­ ka. Przeszłości nie wspomina się ze względu na antykwaryczne zainteresowania.

[w:] Zweihundert Jahre Homer-Forschung. De-ąaj-is (gr. że terenem działań wojennych Ahhija. W XIII wieku władcy Ahhijawa utrzymywali z dworem hetyckim normalne stosunki dyplomatyczne. s. 1-31. Bajśtija (Fajstos). porównywalnego do królów Egiptu.). wielkiego króla". Nuplia {Naupliori). Warszawa 2000. Ich wyniki zostały opublikowane przez C. 1998. w którym pojawia się Ahhija­ wa. Z listów Hattusilisa dowiadujemy się także. wciąż otwar­ tym rozdziałem badań w Troi jest działalność międzynarodowej ekipy uczonych pod kierunkiem M. ale późne źródła wspominają także o niepoko­ jach w państwie Wilusa. K. a Truisa z Troją20. Por. [w:] Storia. Hawkins. v. 1265-1240) traktuje władcę tego państwa jako „swego brata. w sprawie Milawaty (nowa postać językowa nazwy Milawandy). w wyniku której król Arzawy uciekł „za morze". Amyklai). Ich wpływy były szczególnie silne w okolicach Miletu. J. W trzecim roku panowania Mursilisa II (ok. J. Lewartowski. 21 Użyte w tekście hetyckim określenie „człowiek" (sumerogram LU). 19 połowie XIII wieku król hetycki Hattusilis II (ok. za czasów Marneptaha (ok. W latach trzydziestych ubiegłego wieku (1932-1938) badania kontynuowali archeolodzy z Uniwersytetu Cincinnati. Stosunki Ahhijawa z królem hetyckim nie były jed­ noznacznie wrogie. byli aktywni na terenie Anatolii. 1400-1375) wyprawę na wyspę Alasija (Cypr). Wilusa z Ilionem. W pierwszej (1893-1894). W najstarszym tekście. Bonn 2001. The So-called Dark Ages in Greece. zwani Ahhijawa. skoro w tekście wróżebnym Murislis czytamy. Bogazkóy sealings and Karabel. A Mortuary Perspectwe on Political Changes in Late Minoan II-IIIB Crete. Babilonii i Asyrii. L. zdobyła miasto Milawanda. 221-228. z ośrodkami w Mukana (Mukanai.-13. 321-347. Ostatnim. jest list króla Tuthalijasa IV (ok. Ostatnio pojawiła się hipoteza. zaatakował wasala hetyckiego imieniem Madduwattas. aby uzdrowić chorego Musilisa. także P. Latacz. Chodzi dyskusję wywołaną wzmiankami o Ahhijawa. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Po drugie. Die „politisch-historischen" Beziehungen der Agdis-Welt des 15. 352-354. s. 1318-1290) Ahhijawa. 1998. Forrera19 Ahhijawa jest utożsamiana z Achajami.A. że wysłano z kraju Ahhijawa oraz z Lazpa (być może Lesbos) posągi bóstwa. 18 O stanie badań nad Ahhijawa do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku informuje artykuł M. Vorhomerische Griechen in den Keilschriften von Bogazkbi. sięgano także do źró­ deł bliskowschodnich. Takasnawa King of Mira „Tarkondemos". por. Blegena. oznacza władcę wrogiego pań­ stwa. Anatolian Studies 48. Jh. List mówi także o niepokojach w Wiluśa. — Grecy. Studi in onore di Marcello Gigante.III B (w chronologii bezwzględnej ok. Amniśa (Amnisos). Milawanda z Miletem. Preston. A. Lehmann. „człowiek z Ahhija"21. Napoli 1994. 1988. poszukując dodatkowych świadectw źródłowych. Por. 50 51 . 1210 r. Dobre omówienie ostatnich wykopalisk w Troi zob. Mitteilungen der deutschen OrientGesellschaft 63. że Milawanda. ale nic nie potwierdza wojny trojańskiej pojmowanej jako wyprawa podjęta przez wszystkich Danaów (Danuna) przeciwko Troi (Wiluśa). Popki Hetyci i Ahhijawa. zu Agyptenund Vorderasien: einige Hinweise. 23 G. tłum. Latacz. a Milawanda została zdobyta przez Hetytów. poesia e pensiero nel mondo antico. Kunuśa (Knossos). że w tym czasie na Krecie Knossos straciło dominującą pozycję. *Thegwais. s. sprzymierzony z „człowiekiem" z Piggaja i Madduwattasem. przede wszystkim hetyckich. Oxford 2004 (tam obszerna bibliografia). Weleja (gr.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Korfrnanna z Tybingi. Troia und Homer. Teby). była zależna od króla Ahhijawa. szukając w nich potwierdzenia historyczności wojny trojańskiej bądź międzynarodowego tła wydarzeń opisywanych przez epos. Der Weg zur Lósung eines alten Ratsels.A. Mountjoy. s. 1240-1215). 2004. Ruckblick und Aublick. O Danuna wśród „ludów morza" słyszymy w tekstach Ramzesa III (ok. które z dużym prawdopodobieństwem można identyfikować z Ilionem. oraz teksty w katalogu wystawy Troia Traum und Wirklichkeit. wymieniając listy i grzecznościowe prezenty. 47-57 (tam bibliografia). wskazującym na silne wpływy kultury mykeńskiej w okresie późnohelladzkim III A 2 . Misana (gr. s.) w kontekście ataku na Egipt w przy­ mierzu z Lukku (Licyjczykami).18 Od artykułu szwajcarskiego badacza E. które pojawiają się w tekstach hetyckich między 1400 a 1223 r. Hetytolodzy przypuszczają. Anatolian Studies 48. Na temat dziejów Anatolii zachodniej jako źródła greckiej tradycji epickiej zob. Ostatnim dokumentem hetyckim. do której wtar­ gnęli Hetyci w pogoni za jednym z awanturników ówczesnych czasów. 105-126. Kos i anatolijskim wybrzeżu Morza Egejskiego do Miletu. a w lo­ kalnych ośrodkachna znaczeniu zyskała miejscowa elita. póź­ niejsze Mykenai. Miinchen 2001. przed Chr. J. Messana. 33-67. 20 O ile toponimy Milawanda i Wiluśa jako nazwy miast pozwalają na dość precyzyjną lokalizacją. datowanym na czasy króla Tuthalijasa I (ok. 1924. sprzymierzona z królestwem Arzawa (zachodnie wy­ brzeże Anatolii). Ahhijawa pojawia się natomiast w źródłach egipskich pod postacią Aquaiwasa. American Journal of Archaeology 108. co w języku ówczesnej dyplomacji ozna­ cza władcę równego znaczeniem. Z tego samego źródła wynika. Nie wykluczone. s. W odpowiedzi na ten atak Mursilis po­ dejmuje kontrakcję. Mykeny).D. s. s. 1-24. Attarissijas. The East Aegean-West Anatolian Interface in the Late Bronze Age: Mycenaeans and the Kingdom of Ahhijawa. 1420-1400). 22 Kafta obejmuje następujące miejsca. 1180)23. późniejsze Thebai. Meander. Nie można jednak utożsamiać tego państwa z królestwami mykeńskimi w Grecji właściwej. w południowozachodniej Anatolii. o tyle Ahhijawa jako nazwa ludu i państwa przysparza badaczom trudności. Elida) oraz Amukla (gr. że echa tych wydarzeń znalazły się w tradycjach epickich. Zestawiając te dane z materiałem archeologicznym. umiejscawia się Ahhijawę na wyspach Ro­ dos. Elis. że Attarissijas. Ulanowska. Stuttgart—Leipzig 1991. Between Troy and Homer. Wilusa i Truisa. Archeologia egejska. Do tekstów hetyckich należy dodać dane pochodzące ze źródeł egipskich: w in­ skrypcji grobowej Amenhotepa III (1390-1352) pojawiają się nazwy Kafta (Kreta)22 i Danaja (tożsama z epicką nazwą Aavaoi). podjął za czasów Arnuwandasa I (ok. Maddawattasa i interwencji he­ tyckich był obszar położony w sąsiedztwie kraju Lukka (Likii). Z tej dyskusji wypływają następujące wnioski: — Ahhijawa było państwem leżącym na obszarze Morza Egejskiego i rozciągało swe wpływy na południowo-zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej między Miletem a Likią. 1375-1210 przed Chr. Milawanda. Chr. Mesenia). angielskie Troy nad Homer.

s. przed Chr. Bergen 1995. od­ znaczających się nadludzką siłą i mających bliskie związki z bogami. ed. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Po trzecie. Whitley. katalog okrętów. [w:] Homer's World.in. Niemniej najpóźniej w drugiej połowie VIII wieku zastosowano wy­ nalazek alfabetu do zapisu heksametru. ed. heroonem. by I. 0 . nie ulega jednak wątpliwości. polegli na polu bitwy. Hiacynt).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. C. M. Whitleya. [w:] Signs ofOrality. miejsce przeby­ wania hezjodowego srebnego pokolenia29. m. 279-296. 173-182.. Trudno powiedzieć. wspólnoty obywa­ telskiej zamieszkującej miasto i wiejską okolicę. Jednakże ani Homer. Leiden 1999. katalog okrętów zasadniczo odzwierciedla sytuację polityczną w Grecji ok.-P. 25 Zob. 31 Na temat ograniczonej przydatności zestawienia eposu homeryckiego z epiką serbską zob. Mityczne aspekty pamięci. Kullmann. s. Z tym że wiedza o świecie herosów ma boskie pochodzenie.in. ed. Mackey. kiedy zrodził się pomysł spisania utworu poetyckiego tradycyjnie komponowanego oralnie przez aojdów30. Polska Sztuka Ludowa 57. by E. ani Hezjod nie określają czasu. Pismo greckie powstało na przełomie IX i VIII wieku. Wolicki. Andersen. uznanych w VIII wieku przed Chr. ed. Wczesny kult herosów można podzielić na trzy kategorie: 1) Kult grobów prehistorycznych (głównie z epoki brązu).2003. 26 Por. nr 3-4. Antonaccio. ściśle związane z miejscem swego pochówku. że przed tą datą pamięć histo­ ryczna plemion greckich podlegała tym samym regułom. cit. Pozostałe pojawiają się stosunkowo późno. 201-212. przeł. R. i wiązał się z powstaniem polis. który roztaczał ze swego grobu dobroczynną lub zgubną „opiekę" nad okolicą i posiadał własny okrąg święty oraz rytuały27. Stockholm 1999. Dickie. Osobis'cie skłaniam się do poglądu. tzn. s. jaka toczy się wokół początków kultu herosów i jego związku z rozpowszechnieniem się eposu25. Również Niebelungenlied oraz Chanson de Roland rozwinęły się w kulturach literackich zawierających elementy świadomości historycznej. którą umieszcza między pokoleniem spiżowym a obec­ nym pokoleniem z żelaza. 3) Kulty związane z kultem zmarłych wodzów epoki wieków ciemnych (Lefkandi). co znacznie ogranicza przydatność badań porównawczych nad obiema trady­ cjami w wymiarze historycznym. Helena. Ancient Greek Hero Cult. 30 B. Część świą­ tyń była kontynuacją kultów prastarych bogów zreinterpretowanych jako herosi (Aleksandra. że tzw. Powell. 27 Obok herosów znanych z eposu i mitów lokalnych (herosów eponimicznych osad i poleis) status ten otrzymywali m. założyciele kolonii. J. 24 52 53 . Wprawdzie zestawienie techniki (stylu) bałkań­ skiej poezji oralnej („kompozycja za pomocą formuły i tematu") z epiką grecką przynio­ sło wspaniałe rezultaty i przyczyniło się do zrozumienia stylu homeryckiego. według J. Hagg. Schnapp-Goubeillon. Konteksty. skłoniło współczesnych badaczy do ukucia terminu „grecki renesans"28. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece. Lanham—London 1995. The Orał Tradition and Its Influence in the Greek and Roman World.24 Wszelkie omówienie dyskusji prowadzonej wokół tych trzech punktów powinno być jednak poprzedzone pytaniem o funkcjonowanie pamięci historycznej w społe­ czeństwie greckim w okresie poprzedzającym powstanie Iliady i Odysei. Dickie.in. Powell. W. The Greek Renaissance ofthe Eighth Century B. Archaeology of Ancestors. Leiden 1997. Zgodnie z religią polis herosi stanowi­ li lokalne moce. Morris and B. nie mówią o liczbie pokoleń. 28 Por. które zostały opisane przez antropologów i historyków badających kultury oralne. s. 29 J. 2) Świątynie herosów znanych z eposu lub cyklów mitycznych.A. że pieśni guślarzy serbskich pozostawały pod wpływem kultury pi­ śmiennej. Można zatem wnioskować. Early States and Hero Cults: a Reappraisal. 29-56. A. Później słowo „heros" oznaczało każdego zmarłego. Homer and Historical Memory. The Geography of Homer's World. w którym żyli herosi. że groby i pieśń są dla współczesnych Homera łącznikiem między światem herosów a współczesnością. Stockholm 1983. op. Hezjod w Pracach i dniach opisuje czas pokolenia he­ rosów jako zamkniętą epokę. Jak zatem funkcjonuje pamięć historyczna w społeczeństwach oralnych? Często przywoływane zestawienie z serbsko-chorwackimi poematami epickimi powinno budzić pewną ostrożność31. Oznacza to. R. które upłynęły od czasu wy­ prawy trojańskiej do teraźniejszości. Po śmierci hero­ som usypywano kurhan (uvfjua) i układano pieśni zapewniające im pośmiertną sławę (KAĆOC). s. s. 3-32. Świadectwa literackie i dzieła historiograficzne okresu archaicznego oraz klasycz­ nego pokazują. 700 r. Hagg. jest darem Muzy26. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na debatę. Ważnym czynnikiem stymulującym kult herosów było rozpowszechnienie się eposu i wprowa­ dzenie wyraźnego rozróżnienia między światem bogów i ludzi. pod koniec epoki archaicznej. że Grecy rozumieli wojnę trojańską oraz wyprawę przeciw Tebom ja­ ko wydarzenia należące do czasu (pokolenia) herosów żyjących na ziemi przed współ­ czesnym „pokoleniem żelaza". ed. Walki na Kosowym polu (1389) mogły przetrwać w pamięci niepiśmiennego ludu dzięki propagandzie narodowej rozpowszechnianej przez kulturę piśmienną. Homer and Writing. m. niektórzy zwycięzcy w igrzyskach okresu archaicznego. Zob. spartańska świątynia Menelaosa i Heleny w Amyklaj istnieje w okresie archaicznym. JHS 108. [w:] A New Companion to Homer. 94-113. Kult herosów pojawił się w Grecji w VIII wieku przed Chr. Przeformułowanie wyobrażeń o przeszłości.: Tradition and Innovation. Najstarsza z nich.C. wciąż na nowo interpretowano tzw. Vernant. za miejsce pochówku herosów lub. którego jednym z przejawów jest kult herosów. A. M. próbując ustalić czas powstania tego zestawienia sił achajskich biorących udział w wyprawie opisanej przez epos. W eposie herosami (rjowec) nazywa się bohaterów żyjących w czasach opiewanych przez poetów. 1988.

złote przedmioty. którego historia jest opowiedziana z dużą ilością szczegółów historycznych. doszli do wniosku. s. nie za czas początku. W poematach o Ndama brak jakichkolwiek historycznych szczegó­ łów.. J. możemy stwierdzić. lecz także świadomości historycznej. To. 33 W czasie pisania tego tekstu korzystałem z włoskiego tłumaczenia książki Assmanna. Kullmann36. op. Z rozważań tych wynikają następujące wnioski. który w latach 1888-1913 zbierał w Południowej Afryce pieśni pochwalne. Stąd istotne pytanie o podstawy pamięci historycznej eposu. 34 W. Jej najdawniej­ szym składnikiem są informacje dostarczone przez dziadków. że tradycje historycz­ ne z epoki brązu nie powinny przetrwać w przekazie oralnym. lecz poza tymi ogólnymi formułami nie mówi się nic o działaniach wodza. Yansina powołuje się przy 32 W analizie tej korzystam przede wszystkim z artykułu W. że pozostałości pałaców epoki x Op. który zauważa.. Jest ona wynikiem doświadczeń da­ nego pokolenia przekazywanych w trakcie komunikacji społecznej. 100-101. Wolicki w swoim artyku­ le Piśmienność iv starożytnej Grecji. „Świadomość historyczna" zo­ stała zdefiniowana przez Kullmanna jako „całość wyobrażeń grupowych o przeszłości. 97: „the sum of those ideas of a group about the past that exceed the contents of the communicative memory. Wśród 360 zgromadzonych utworów najstarsza z nich odnosiła się do Ndama.. spiżowa broń. której nie wypełniają żadne pamiętne zdarzenia. Według niemieckiego historyka epika homerowa nie może być zatem bezpośrednio porównana z tradycją oralną. 35 Dobry przegląd badań dotyczący tezy Goody'ego i Watta przedstawił A. Skupia się na okresie. W inspirującej książce Das kulturelle Geddchtnis [Pamięć kulturowa]33 niemiecki egiptolog J. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Uwzględniając kontekst społeczny i kulturowy. wydobywane z grobów mykeńskich). Owszem. Przegląd Historyczny 87. Otóż badania porównawcze wykazują. takie jak hełm z kłów dzika. W. brak także genealogicznych powiązań pomiędzy czasem narracji a teraźniejszością. pro­ wadząc badania nad zależnością między zapamiętywaniem a zapominaniem w kultu­ rach oralnych. Przenosząc te badania na epikę homerycką. Tyrynsu i Troi. F. ruiny Myken. że taką podstawą były widoczne pozostałości przeszłości. że tradycja kulturowa w społeczeństwach niepi­ śmiennych ma charakter „homeostatyczny". który współcześnie nazywamy mykeńskim. the norma! ora! memory" 37 54 55 . historyczny rdzeń Iliady jest prawdopodobnie względnie skromny. La memoria culturale. Homer and Historical Me­ mory (zob. Przeciwstawia jej „pa­ mięć kulturową". co oznacza. cit. Vansiny. Watt. Nawet jeśli pieśniarze nie mieli dokładnego poczucia historii. Goody i I. Ważnym punktem odniesienia mogą być rozważania holenderskiego antropologa J. Milano 1997. Przeciwko tej tezie wystąpił W. że w eposie homerowym nie znajduje­ my opisu teraźniejszości lub niedawnej przeszłości. której opowiadanie pozostaje w gestii baśniarzy lub poetów. Assmann na­ zywa ten typ pamięci społecznej „pamięcią komunikatywną". Stuarta. dziadka Szaka (król Zulusów w la­ tach 1816-1828). a mitycznym czasem początku. Można więc utrzymywać. „drogocenny amulet naszego ludu" itd. zauważa. Pomiędzy niedawną przeszłością a mitem (opowieścią o bogach i istotach nadprzyrodzonych) rozciąga się „płynna dziura" (floatinggap). „czara Nestora". to znaczy zwykłej pamięci oralnej"37. usuwając wszystko. przypis poprzedni). Większość poematów opiewa samego króla Szaka. odmienną od teraźniejszości (np.cit. trąd. s. że w czysto oralnej tradycji imiona (czasem związane z grobami) oraz formuły o postaciach historycznych sięgają nawet 150 lat. wodza Żulu z połowy XVIII wieku. że społeczeństwa te nieustan­ nie dostosowują się i przyswajają teraźniejsze warunki. że pojęcie „pamięci kulturowej" nie jest równie ściśle zdefi­ niowane jak „pamięć komunikatywna". that is. święta. Trudność tkwi w samym pojęciu „pamięci" (to. Z drugiej strony trudno traktować jako „pamięć" teksty nie czytane. W społeczeństwach niepiśmiennych nie istnieją tradycje historyczne — pamięć o czynach dokonanych przez ludzi współczesnych nie jest kumulowana. 1987. 423-450. w którym funkcjonowała poezja oralna i powstał epos homerycki. to znaczy. lecz za epokę historycznie odmienną od teraźniejszości. Kullmann. Kullmanna. co możemy ro­ zumieć jako przeszłe zdarzenie jedynie w wyniku analizy racjonalnej) — ludzie oprawiający pewne rytu­ ały nie zawsze rozumieją je jako coś zapamiętanego. op. co nie ma już znaczenia35. które mogły przywoły­ wać inną epokę. Pieśń o Rolandzie) epos grecki nie rozwijał się w kulturze pisma. 97. który wprowadził do badań nad historią oralną ważne rozróżnienie po­ między przeszłością bezpośrednią. Kullmann. że pamięć oralna dotycząca rzeczywi­ stych wydarzeń nie sięga wstecz dalej niż 80 lat.. co oznacza. za­ chowane przedmioty. Assmann utożsamił flaotinggap z wiekami ciemnymi (1100-800). Po pierwsze.s. mity czy — w kulturach pi­ śmiennych — zapisane tradycje (historiografia)34. bez wątpienia uważali czasy. tym na badania J. „pamięć historyczna" w za­ sadzie nie przekracza jednak okresu 80 lat. bardziej owocne będzie zwrócenie się ku wynikom badań antropologicznym i socjologicznym nad przekazem oralnym faktów historycz­ nych32.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. W przeciwieństwie jednak do znanej epiki opartej na świadomości histo­ rycznej (epos o Gilgameszu. brak też wzmianek o czasie po­ czątku (są nieliczne aluzje). Scrittura. cit. Kullmann suge­ ruje. która przekraczają zawartość pamięci komunikatywnej. s. de Angelis. Wzmianki zatem o wydarzeniach historycz­ nych pojawiają się w poematach dotyczących zdarzeń sprzed 70-80 lat. że ogranicza się ona do zakre­ su normalnej pamięci. jest wychwalany jako dobry łowca. w której skład wchodzą rytuały. o których śpiewali. że zasadza się nie tylko na pamięci komunikatywnej. ricordo e identita politica nelle grandi cwilita antiche. Model antropologiczny a nauki historyczne. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku antropolodzy J.

chodzi o rozstrzygnięcie. który miał gościć Hellenę podczas wojny trojańskiej. a mianowicie: że nie można mówić o homeostazie i floating gap. Poza wiekiem VIII rozciągała się terra incognita greckiej narracji historycznej. z przechowaniem pamięci o wydarzeniach z przeszłości zachowanej w głównych tematach poezji epickiej? Innymi słowy. datami wahała się myśl starożytna. C Z Y ISTNIAŁO SPOŁECZEŃSTWO H O M E R O W E ? Stwierdzenie. które umożliwiłyby rekonstrukcję wydarzeń historycz­ nych w na podstawie tekstu eposu heroicznego. że wedle przeświadczenia Greków epoki archaicznej możliwa wspólnota łoża śmiertełniczek z bogami skończyła się w pokoleniu herosów wojny trojańskiej. a także rozstrzygnięcia kwestii ich pocho­ dzenia. sugerując się prawdopodobnie dorycką listą królów spartańskich. rozpoczynającą się od Minesa. Przyjęcie takiego założenia nadaje ton sporu. że gdy starożytni historycy przystąpili do ustalania daty wojny trojańskiej. nie jesteśmy w stanie nic na temat tego wydarzenia powiedzieć. Zważywszy na fakt. 1310/1300 r. 39 Rozważania niniejsze w dużej mierze opierają się na tekście W. W innym miejscu historyk pisze. 139-145. Według chronologii stosowanej przez Herodota należałoby umieścić jego panowanie mniej więcej w la­ tach 936-903 i gdzieś w tym przedziale czasu miało miejsce dziesięcioletnie oblężenie Troi. czasem sięgające głę­ boko w przeszłość. Hekatajos musiał wyobrażać sobie pokolenie wojny trojańskiej na około 960 r. Obraz zmieniał się w chwili. 500 r. przed Chr. a które w wiekach następnych. jak i świat instytucji społecznych. gdy docho­ dzimy do czasów kilku pokoleń herosów opiewanych przez epos. daty wcześniejsze mniej więcej o dwa stulecia. Poprzednik He­ rodota. które z nich weszły do języka poezji epickiej w okresie mykeńskim. złożonej z opisywanych w eposie przedmiotów. Innymi słowy. umieszczając swe opowieści w czasie pałaców mykeńskich i Troi. że w home­ rowym obrazie świata istnieją obok siebie elementy rzeczywistości epoki brązu. Czy zatem obraz świata epiki składa się z elementów pochodzących z kolejnych epok wyznaczających ciągłość przekazu poezji tworzonej w heksametrze: od okresu rozkwitu świata mykeńskiego po czasy współczesne poecie? Na poetycki obraz świata składa się zarówno przedstawienie rzeczywistości materialnej. wojna zachowywała swe bezwzględne miejsce w chro­ nologii w związku z ruinami. elementy. a jeżeli tak — to w jaki sposób to czyni? Trudno się zgodzić z dwoma innymi wnioskami Kullmanna. a szeregi imion przodków były niekiedy wzbogacone o pamięć migracji. co sugeruje datę wojny trojańskiej na ok. to pamięć historyczna kultury opartej na przekazie ustnym nie zawierała żadnych szczegółów dotyczących dokonań ludzkich wykraczających poza okres trzech pokoleń. które połączyłyby bohaterów wysławianych w epice ze współcześnie żyjącymi ludźmi39. interakcji między poszczegól- 56 57 . związków pokrewieństwa lub gościnności. żył ok. Po nim wymienia liczbę trzystu trzydziestu królów. gdyż brak bezpośredniego związku z niedawną przeszłością. że syn Penelopy. których panowanie nie pozostawiło po sobie wspomnienia o czynach godnych pamięci. 38 Można zatem powtórzyć za M. przed Chr. wojna trojańska. a dystans od te­ raźniejszości pozostaje nieokreślony. Chociaż istniały genealogie. skłania wielu historyków do przyjęcia jako oczywistego założenia. swoje spekulacje opierali na „szczęśliwym mał­ żeństwie genealogii i arytmetyki". tak znacznie rozbieżnymi. s. które kolejne pokolenia poetów wprowadziły w tradycyjne formułki przekazywane następcom w poetyckim rzemiośle. by przejść do dziesięciu ostatnich przed Psammetychem. Wyprawa przeciw Tebom. wie­ ków ciemnych oraz początku epoki archaicznej. Millerem. oblężenia i upadki miast weszły do wyobrażeń o przeszłości zarówno starożytnych. który będzie dotyczył okre­ ślenia ilości i znaczenia tych elementów. W zachowanym tekście Herodota nie mamy spójnej wizji dawnych dziejów Hellenów i barbarzyńców. przed Chr. [w:] The Ages of Homer. przed Chr. imiona oraz czyny ich bohaterów. 800 lat przed nim.). A Study in Herodotus. oraz że w oralnej tradycji o wojnie trojańskiej brak floating gap względem legendarnego zdarzenia w biegu czasu. Po drugie. którego początek panowania umieszcza w 670 r. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO mykeńskiej oraz widoczne w czasach Homera ruiny Troi były wiązane z kulturami przeszłości. Późniejsi autorzy próbowali stworzyć genealogie. autor Iliady zakłada (lub stwarza) pewną świadomość historyczną pozbawioną absolutnej daty.. jak i historyków pi­ szących w XX wieku. że nie mogą służyć po­ mocą w odpowiedzi na pytanie: w jakiej epoce rozgrywa się akcja Iliady? czy opowieść epicka odbija jakąś rzeczywistość historyczną i autentyczne wypadki. umiał wyprowadzić genealogię swojego rodu po ojcu do boga jako szesnastego przodka. Pomiędzy tymi. Z drugiej strony inni autorzy wyliczają. nie oznacza. gdyż nie dysponuje­ my narzędziami badawczymi. Burkerta Lydia between East and West or how to datę the Trojan War. Pan. Czy mamy do czynienia z paradoksem „odzyskania pamięci" o zdarzeniach historycz­ nych po długim okresie wieków ciemnych. że Iliada i Odyseja są zwieńczeniem wielowiekowego rozwoju poezji ustnej. co bliskie jest pierwszej wersji Herodota. W księdze drugiej Dziejów historyk powołuje się na przechowywaną przez kapłanów egipskich listę królów Egiptu. Jedynym źródłem tych wszystkich historii jest poezja epicka. Austin 1995.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNE] — T. koalicje. czy w poezji epickiej przetrwała pamięć o wydarzeniu historycznym? Nawet jeśli tak jest. Hekatajos z Miletu (ok. że wojna między nimi musi być historyczna. III. Wśród nich wspomina Proteusa. A Tribute to Emily Townsed Yermeule. swobodnie zawieszoną pomiędzy mitycznym czasem początku a teraźniejszością38. Próby te wykazują tak znaczne rozbieżności.

co wykluczałoby wiek VIII jako źródło instytucji i działań świata herosów. Czy oba aspekty świata poetyckiego w równym stopniu mogły się przechować w pamięci eposu? Postępowanie historyków wobec zarysowanych tu problemów można podzielić na kilka znacznie różniących się postaw badawczych. „społeczeństwa homerowe­ go". broni żelaznej czy jeździe równie dobrze mógłby świadczyć przeciwko datowaniu na wiek X. Świat homerowy jest zatem całkowicie postmykeński. co szczegółowo przedstawiliśmy na początku niniejszego rozdziału. pozostałości i prze­ żytki są izolowane i rzadkie. że Homer żyje w świecie polis. a nie o świat. Punktem wyjścia rozważań historyka jest założenie. z Pieśnią o Rolandzie. sytuacja się komplikuje z braku tekstów pisanych niezależnych od eposu. gdyż wszystkie te elementy istniały także w tamtym czasie. według Finleya. Pozornie najprościej można ją przeprowadzić w odniesieniu do rzeczywistości mate­ rialnej: porównanie przedmiotów opisanych z przedmiotami odkopanymi wydaje się zadaniem łatwym. M. lecz przeciwko jego datowaniu na koniec wieków ciemnych opowiedział się w 1987 r. 81-138. Obraz rzeczywistości eposu jest do te­ go stopnia niespójny. obcych (np. Andrewes) lub X-IX wiek (M. brak także wzmianek o wspólnotach poli­ tycznych nie rządzonych przez królów. par C. (3) porównanie z innymi tradycjami epickimi. Finley) a okresem archaicznym w końcu VIII wieku (I. oraz miej­ scach nie związanych z głównym tokiem narracji epickiej. Badacze podejmują zatem próbę rekonstrukcji modelu społeczeństwa przedstawione­ go w epice i umieszczenie go w historycznym czasie i miejscu. łączy w sobie elementy wielu epok. że piszący w VII wieku poeta nie był w stanie wyobrazić sobie. Również trzecia grupa badaczy rezygnuje z prób rekonstrukcji na podstawie mate­ riałów wydobytych z poematów obrazu społeczeństwa nie znanego skądinąd. Tekst Homera w ogóle nie odnosi się do rzeczywistości pałaców epoki brązu. dziedzica długiej tradycji. podejmowania decyzji. Morris. Raaflaub. fantastycz­ nych (wywodzących się z wyobraźni poetyckiej) w celu odkrycia „świata homerowe­ go". zwłaszcza słownictwie pospolitym. 58 59 . Finleya The World of Odysseus (1954)41. jest co najmniej dwuznaczna. Dorach. Inni badacze postępują ostrożniej i skupiają się na krytyce (złudnej ich zdaniem) możliwości rekonstrukcji świata homerowego. np. broni żelaznej. że społeczeństwo „zamrożone" w poemacie po­ przedza o stulecie czas poety (przesłanka bardzo słaba — świat Pieśni o Rolandzie równie dobrze można opisać w kategoriach czasu jej powstania). Vernant Blanc. że przed­ stawiona przez Finleya lista argumentów. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO nymi postaciami. wskazuje. świat poety. Morris). Morris42. (2) przeciwko utożsamieniu świata Odysei z rzeczywistością wieku VIII przemawia brak wzmianek o Jonach. Jego śladów szu­ kają przede wszystkim w słownictwie. Ich nieobecność najlepiej tłumaczy idea dystansu epickiego. który z n a Homer. zapożyczenia z Bliskiego Wschodu). Dorach. którego główną zasadą jest odrębność od teraźniejszości. świadomego tworzenia epic­ kiego obrazu świata. ograni­ czając się do badania. Zob. które miały posmak nowości. że nie będzie pró­ bował udowodnić istnienia „rzeczywiście historycznego jednego i spójnego" społe­ czeństwa homerowego. 42 Korzystam z tłumaczenia francuskiego: Le monde d'Ulysse.in. I. jest zasadniczo spójny. Pierwsza grupa uczonych stawia sobie zadanie żmudnego oczyszczania obrazu rzeczywistości przedstawionej z elemen­ tów anachronicznych. odpowiadać rze­ czywistości historycznej końca wieków ciemnych. kolonizacji. stawiają pytanie o świat. W przypadku instytucji społecznych. która przecież świadomie zmierza do przedstawienia przeszłości heroicznej jako odmiennej z definicji przeszło­ ści . W podobny sposób postępuje K. a zestawienie go z danymi antropologii o ludach archaicz­ nych daje sensowny obraz. greckich kupcach. a szczególnie stosunków własno­ ści. bitewnych star­ ciach jazdy. Zwrócił mianowicie uwagę. według niego skrom41 Takie stanowisko zajmuje m. a także w unikaniu wszelkich aspektów rzeczywistości. odręb­ ność wyrażająca się przede wszystkim w innej jakości przeszłości. że możemy stwierdzić: świat przedstawiony przez Homera nie istniał. Use andAbuse of Homer. Paris 1969. okresu lub świata. Wynikiem tego typu badań jest stwierdzenie. angielski archeolog I. ponieważ nie ma ciągłości między epoką mykeńską a okresem archaicz­ nym. które powstały w okresie między upadkiem pałaców mykeńskich a czasami Hezjoda i poezji lirycznej i które mogłyby stanowić materiał porównawczy dla tekstów homerowych. W badaniach nad światem homerowym przełomem okazała się praca. Procedurę odkrycia świata p r z e d s t a w i o n e g o przez Homera wspomaga archeologia oraz wiedza antropologiczna (etnologiczna). czy najistotniejsze cechy znanego nam społeczeństwa polis VIIVI wieku można odnaleźć w tekstach homerowych. Celem jego badań. tzn. który p r z e d s t a w i a . Podstawowe różnice dotyczą chronologii społeczeństwa homerowego: propozycja wahają się między okre­ sem wieków ciemnych — XII-XI wiek (A. Za możliwością rekonstrukcji spójnego obrazu historycznego społeczeństwa ho­ merowego. trąd. który stanowi tło poematu. Data zaproponowana przez Finleya opierają się na następującym rozumowaniu: (1) społeczeństwo przedstawione w Odysei („świat Odyseusza") jest w całkowicie postmykeński. a tzw. Niemniej w poema­ tach homerowych nie ma niczego. s. piśmie. jak wyglądał świat mykeński. który stwierdza. To społeczeństwo może. X lub IX wieku przed Chr. Jednakże obraz społeczeństwa. Bravo {Polis u Homera).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Innymi słowy. które rzekomo uniemożliwiają datowanie świata epickiego na VIII wiek. formy rozstrzygania sporów.A. B. Brak wzmianek o Jo­ nach.

472. Snod- 3 „[. Leiden 1997. że istnienie „posagu pośred­ niego". z powołaniem się na pracę G. grass uważa. Snodgrass. s. 46 //. i mówi. STUDIUM PRZYPADKU: FORMY DARÓW ŚLUBNYCH W EPOSIE Metodę postępowania poszczególnych autorów dobrze ilustrują rozważania doty­ czące instytucji małżeństwa. Jh. Po drugie.. że Snodgrass stwierdził brak świadectw na obecność w eposie in­ stytucji „posagu pośredniego". Snodgrass. JHS 94. Chr. 116): „Wydaje się więcej niż prawdopodobne. VIII. s. XV. Stoimy przed dwiema możliwościami. aby odzwierciedlać elementy społeczeństwa histo­ rycznego (to znaczy społeczeństwa istniejącego w czasie i przestrzeni) lub.. VII. ed. Takie było stanowisko M. B. Od. co w lekturze tekstu zdawało się być wianem. o czym wspomina owa narracja) jest wiele świadectw (nie wyczer­ pujących i całkowicie potwierdzających) wskazujących. VI. jest w wielu wypadkach prawdopodobne.I. [w:] The New Companion to Homer.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 318. aby odzwierciedlać historyczny etap rozwoju społecznego we wcze­ snej Grecji"43. Trudno zatem powtórzyć za Morrisem kategorycznie. 116).M. The Written Sources. 365. XX. który zgodnie z zasadą wzajemności przekazuje zięciowi wraz z córką dobra mające w przyszłości służyć nowej rodzinie. Od. I. że przypadki przekazania krewnym panny młodej darów są jednoznaczne i same w sobie nie wymagają dodatkowych wyjaśnień. II.]". XXIII. że bliższa analiza wielu miejsc. A Historians Headache. 178. Snodgrass44. gdy pan młody otrzy­ muje od teścia lub krewnych małżonki część dziedzictwa {dowry. Homer und die Geschichte des 8. Po pierwsze. XV.M. 736. cit. że tego typu wymiana darów z okazji godów jest zjawiskiem dość rzadkim i w zasadzie nie wystę­ puje w rolniczych społeczeństwach Eurazji i Afryki. Stwierdziwszy współ­ występowanie trzech różnych form zawierania małżeństwa. Morris. Por. posag pośredni. social and political background to the heroic actions (not the events. L. Podsumowując Snodgrass pisze (s. A. 51. 231. że u Homera występują wszystkie trzy wspomniane powyżej postaci rodzajów darów małżeńskich [tzn. 231. Copenhagen 1993. że w kilku miejscach chodzi o niewątpli­ we przypadki wiana (bride-price): Od. że chodzi raczej o zwyczaj nazywany przez etnologów „posa­ giem pośrednim" (indirect-dowry): oblubieniec przekazuje oblubienicy majątek.M. 394. 132133. 205-256. Najczęściej towarzyszy go­ dom lub je poprzedza przekazanie krewnym oblubienicy darów (bridewealth. że chodzi raczej o dar przekazywany przez narzeczonego ojcu panny. Stuttgart—Leipzig 1991. 47 60 61 . 192-195. społeczne i polityczne tło działań herosów (lecz nie same zdarzenia. 342. heroes and actions themselves) is sufflciently (not completely) consistent to reflect elements of a historical society (that is. być może bardziej ostrożnie. 367. 16. Współwystępowanie posagu i posagu pośredniego nie wypełnia jednak całości obrazu oferowanego przez tekst poe­ matów. ed. lecz — według Snodgrassa — wielce wątpliwa. 196-197). Finleya. to reflect a historical stage of social development in early Greece" (K. A. XXII. 45 44 Por. IV. IX. który umożliwia zestawienie obrazu świata homerowego z wynikami badań antropologicznych. Finslera.. Homer to Solon: The Rise of the Polis. I. XIII. W świecie Iliady i Odysei mamy do czynienia z różnymi typami nawiązania związku powinowactwa (małżeństwa). 529. Ze swych rozważań Snodgrassa wyprowadza najprostszy wniosek: „Homer opisuje mieszaninę praktyk wywiedzionych z różnorodnych histo­ rycznych źródeł". w których poeta zdaje się mówić o wianie {bride-price). 53. Snodgrass mówi bowiem. 243. XXIV. s.H. 170). [w:] Zweihundert Jahre HomerForschung. 41-105. 105-106) pisze. poematy nie poświadczają tego typu wymiany darów. Swój atak skierował zarówno przeciwko próbom wyprowadzenia spójnego i sensownego obrazu instytucji społecznych jak i możliwości odniesienia przedstawionej przez poetę rzeczywistości materialnej do konkretnego okresu historycznego. Nie jest to ścisłe. 294. dodając jednocześnie. co w znacznym stopniu ujednoliciłoby reguły zawierania małżeństwa przedstawione w eposie (op.. perhaps morę cautiously. przywołując dane etnologii. s. herosi i działania) są wystar­ czająco (lecz nie w pełni) spójne. wiana)45. Powell. gdyż w kilku miejscach w sposób oczywisty krewny panny młodej (zazwyczaj jej ojciec) przejmuje ofiarowane przez zalotników dary (wiano). XVI. XI. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO nym i realistycznym. 114-125. II. choć ze względu na charakter języka poetyckiego nie potwierdzone bezpośrednio. A. posag)46. 277-278 (= II. XXI 161. gdyż w eposie nie ma jasnego kryterium rozstrzy­ gającego o typie małżeństwa. An Historical Homeric Society?.M. zdaniem Snodgrassa. XI. należy odrzucić możliwość współwystępowania małżeństw opartych na wianie i na posagu. Problem sprawia natomiast sytuacja odwrotna. 134. wskazuje. M. 190. 116. posag. Konkluzja znajduje swoje potwierdzenie w szerszym kontekście po­ równawczym.A. A. XVIII. Hansen.s v. cit. XV. 1974. inne prace tego autora: Homeric Society. który następnie staje się własnością nowo powstałej rodziny47. że ekonomiczne. I.] to make a plausible case (not to present proof) for the suggestion that within the epic narrative (not encompassing all that is mentioned in this narrative) there is much evidence (not complete and foolproof evidence) to show that the economic. XXII. [w:] The Ancient Greek City-State. gdzie wybór jednego ze typów byłby uzależniony od względnego miejsca partnerów w strukturze społecznej. 228. 391. wiano — przyp. brideprice. Morris (op.T. s. 146-148. 318. s. że w narracji epickiej (nie obej­ mując wszystkiego. Pierwsza zakłada reinterpretację tego. //. s. jest „przedstawienie możliwego do przyjęcia argument (nie rze­ czywisty dowód) potwierdzającego przypuszczenie. Hipoteza kusząca. XVI. An Historical Homeric Society?. a society existing in time and space) or. 281. Raaflaub.. Snodgrass zadaje pytanie o możliwość rzeczywistego istnienia takiej różnorodności obyczajów w jednym histo­ rycznym społeczeństwie. Ponadto. VIII. można wykazać. Z argumentami przeciwko istnieniu historycznego społeczeństwa homeryckiego wystąpił w inteligentnym artykule z 1974 r. VI. 367.

277-278 = II. Zgodnie z re­ konstrukcją Laceya należałoby zatem odróżnić wymianę darów (Scooct) między ukła­ dającymi się stronami. choć opierają się one przede wszystkim na stwier­ dzeniu wieloznaczności miejsc u Homera i przyjęciu możliwości. Badacze szcze­ gólnie uprzywilejowują kilka wybranych dziedzin: użycie metali. Ikariosa. Roz­ wiązania tych dyskusyjnych spraw. Trudno za posag uznać Doliosa. związek gościnności. matka. Penelopes EANA again. Konfrontacja kultury materialnej odzwierciedlonej w poematach homerowych z wynikami badań archeologicznych tylko pozornie daje pewniejszą odpowiedź na pytanie o historyczność społeczeństwa przedstawionego przez epikę. Use andAbuse oj'Homer. jakie powin­ ny iść za ukochaną córką" (przekład J. ed. Większość uwag jest zasadna. Najwięcej wątpliwości wzbudza analiza miejsc związanych z ££5va Penelopy50. 1991. „bez wiana (e£Sva)". VI. 192-195). The Use and Abuse of Homer. Od. wstępnym. cit.. Kluczowe znaczenie ma miejsce w Odysei (I. Natomiast w czasach Homera. dopuszczanej zresztą przez samego Snodgrassa. s.. 196-197). wybiera najlepszego z zalotników. s. op. s. 388). odda­ je się przez „miłościwa" (Wieniewski. s. wreszcie prawny opiekun panny młodej. 81-138. 736. 395). „Richly dowered". którym Penelopa będzie obdarzona przez ojca. op. wojownicy używali broni żelaznej. Oni tymczasem przysposobią gody i zaniosą podarki tak liczne. który wieńczy się przeprowadzeniem dziewczyny do domu pana młodego bądź w nowe miejsce zamieszkania. Hekabe) i TTOAUSGJOOC (//.M. por. przez „co wiano mu wniosła bogate" (Wieniewski. VII. zwyczaje pogrzebo­ we. często formułowane pod postacią bardzo ostroż­ nych hipotez.I. Morris. oznacza to. że chodzi o posag. Słowa te zostały powtórzone przez Eurymacha: „niech [Telemach] skłoni matkę. etapem jest wymiana darów (Scooa) między krewnymi panny młodej i potencjalnymi zalotnikami — ich celem jest ustanowienie dobrej relacji między przyszłymi stronami układu. VI. a także przez kilka pokoleń przed nim. Por. Gdy Agamemnon {II. następnie zalotnicy przekazują dary (££6va). Problem tkwi w określeniu. Parandowskiego). VI. Laceya. 58) podają w wątpliwość jakikolwiek związek przymiotnika z wianem. od przekazania wiana (E£&V«). s. któremu Alkinoos składa podobną propozycję {Od. W przypadku Bellerofonta. 297-302. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Stanowisko to stara się podważyć we wspomnianym już wielekroć artykule I. 233-245).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Obraz taki. po dokonaniu wyboru odbywa się obrzęd godowy. 394. Andromache) nie muszą oznaczać „wyposażonej w bogaty posag"49. 51 Przekład J. jak i wcześniej Lacey {Homeric EANA and Penelopes KTPIOL.K. 55-68. jakie się należą umiłowanej córce"51. M.ą_A\. co sam przyznaje. dwóch podstawowych rodzajach broni zaczepnej. co o znane z badań antropologicznych przypadki zapewnienia męskiego po­ tomka poprzez ślub córki. uzbrojenie lub świątynie. kto komu ma przekazać dary ślubne (podarki). pierwszym. Revue Internationale des Droits de PAntiąuite 3.. Analiza Morrisa jest skierowana na podważenie silnych argumentów podpierających interpretację tych przypadków jako posagu w rozumieniu przyjętym przez Snodgras­ sa. żeby odeszła do ojca. Je­ żeli tak jest w rzeczywistości. I. 251). 228). Shaw. która pozostając w domu gra społeczną rolę syna. a TTOAUÓWOOC. chodzi nie tyle o posag. s. w. które można zinterpretować jako rodzaj wiana. 134). a oni przygotują wesele i złożą dary ślubne. W przypadku rjTuóSoipóc. znakomicie zgadza się z wykorzystywaniem tych metali w epoce mykeńskiej. różnych interpretacji poszczególnych passusów. 1955. Harmondsworth 1983. przekłada za każdym razem odmiennie. „bogate dał za nią dary" (Jeżewska. że chodzi o dary składane przez zalotników. JHS 86. jeśli ją serce skłania do małżeństwa. 251. cit. 114-125. R. nie można pogo­ dzić z jednoczesnym występowaniem praktyki przekazywania wiana {bridewealth). zdaniem Snodgrassa. Morris .Q. s. Finley. Angielski tłumacz (Rieu) oddaje go przez „gracious". co wydaje się bardziej prawdopodobne. Część badaczy sądzi. W swoich wywodach Morris nie jest zresztą. niech idzie natychmiast do swego wielmożnego ojca. którego otrzymała Penelopa. które wersy powtórzone dosłownie. muszą być poprzedzone uważną analizą filologiczną oraz podparte od­ wołaniem się do antropologicznego modelu społeczeństwa. Kuotoc. całkowicie oryginalny. W pierw­ szym przypadku można podać w wątpliwość jakikolwiek związek przymiotnika z „po­ sagiem". 167-194 (przedrukowane w Economy and Society in Ancient Greece. który zrekonstruował podstawową formę małżeństwa za­ wieranego przez homerowych agioroc. Poeta konsekwentnie mówi o wykonanych z brązu mie­ czach i ostrzach dzid. zarówno Snodgrass (op.K. Saller. pod postacią Mentesa. czyli ££6va. w. Lacey.P. s. 146-148) proponuje Achillesowi oddanie córki dvd£5vov. któ48 49 remu król Lykii oferuje rękę córki i połowę królestwa {II. oraz Odyseusza. 117). Przypadek małżeństwa i darów ślubnych jest jednym z wielu przykładów problematyki. Perysinakis. £evia). Wzorem jest artykuł W. s. otrzymalibyśmy koherentny obraz zwyczajów związa­ nych z zawieraniem małżeństwa. Snodgrass. a których. w którym Ate­ na. IX. w drugim może chodzić o dary wymieniane przez obie strony przed osta­ tecznym zawarciem umowy dotyczącej zawarcia związku małżeńskiego. w. że normą jest sytuacja odwrotna: pan mło­ dy bądź jego krewni powinni przekazać opiekunowi panny młodej wiano. 106-115. W. tak bogate. Inni badacze uważają. Marriage. B.N. cit. Parandowskiego. Pomijam w tym miejscu problem polskiego tłumaczenia. Jego uwaga skupia się na szczegółowej analizie czternastu przypadków in­ terpretowanych jako posag {dowry). Przechodząc do szczegółów: przymiotniki ljmóSwooc {II. gdzie r]ruó&c<jooc. 50 62 63 . której kres przypada na pierwszą połowę XI wieku. gdy przeprowadzała się do domu męża {Od. z jaką przychodzi zmierzyć się historykowi rozwa­ żającemu zagadnienie instytucji świata przedstawionego w eposie homerowych. XXIII. IV. w.D. O trudnościach w określeniu znaczenia obu przymiotników świadczą dobitnie polskie przekłady. A. Sale and Gift in Homeric World. zdaniem niektórych. 245) lub „słynna z dobroci" (Jeżewska. 1966. niewolnika. radzi Telemachowi: „Zalotnikom każ się rozproszyć po swoich domach. mającą odpowiedniki w innych relacjach społecznych opar­ tych na zasadzie wymiany (np. I.

Forrer E. Cambridge 1982. a dopiero z czasem znajdowało zastosowanie w życiu codziennym. The Geography ofHomers World. Torino 1996. Grecja VIII wieku przeżywa głęboką rewolucję strukturalną. Dickie M. świata herosów. by M. by J. Assmann J. 700 przed Chr. s. w którym żyją słuchacze. motyw uprowadzenia Heleny przez Parysa. 167194 (przedruk w: Economy and Society in Ancient Greece. [w:] Homeric Questions. 1-24. ricordo e identita politica nelle grandi cwilita antiche. podjętej w celu odzyskania po­ rwanej). Homer. [w:] / Greci.. Lanham—London 1995. Homer. I chociaż epos stał się rodzajem magnesu przyciągającego różnorodne tradycje kultury oralnej. AeiiHiirpaA 1976. Burkert W.. 381-395. Harmondsworth 1983.. La memoria culturale. Dos kulturelle Geddchtnis]. że żelazo początkowo służyło w walce. które choćby w przy­ bliżeniu wykorzystywało metale w sposób zgodny z obrazem homeryckim52.. s. Settis. Elidy. PamiezpenecKuu nojiuc (wMepoecKuu nepuod).. Crielaard. Saller. lecz punktem wyjścia były wartości i instytucje znane twórcy i jego słuchaczom. Jednym z jej aspektów jest zaintereso­ wanie przeszłością i tworzenie mitów legitymizujących władzę polis. vol.in. 1: Economie. Aojdowie tworzący epos w VIII wieku posługiwali się metrum i językiem poetyckim ukształtowanym w toku długiej ewolucji. Hansen. I HISTORYCZNE ASPEKTY EPOSU HOMERYCKIEGO Czy należy zatem mówić o przetrwaniu w formułach języka poetyckiego rzeczywisto­ ści materialnej epoki mykeńskiej? A może chodzi o świadomy zabieg poety. AirApeeB A. The Hellenie Polis. stały się miejscami cen­ tralnymi mitu heroicznego. Nie mamy jednak żadnych podstaw do stwierdzenia. Archeologia paradoksalnie podpowiada. że Troję można identyfikować z poświadczonym w źró­ dłach hetyckich miastem Wiluśa (*Wilion. Marriage. ed. Storia. 1955. Anatolian Studies 48. Ważnym elemen­ tem przeformułowania wyobrażeń o przeszłości była reinterpretacja pozostałości ma­ terialnych kultury mykeńskiej: widoczne ruiny. Janko R. 52 Ancient Greek Hero Cult. Nie znamy społeczeństwa. de Angelis. s.in. Sale and Gift in Homeric World.H. 139-145. Vorhomerische Griechen in den Keilschriften von Bogazkói. Shaw.. Austin 1995.H. 2: Una storiagreca. Vocabulaire des institutions indo-europeennes. Bravo B. Hansen M. A Study in Herodotus. 1998. Some Remarks on the Datę of the Homeric World. societe. wyprawy braci. [w:] Świat antyczny. ed. Do mitu heroicznego zostały także włączone legendy związane z walkami Eolów i Jonów z miejscową ludnością prowadzonymi podczas kolonizacji w X wieku przed Chr. Stockholm 1999. 201-288. Bogazkoy sealings and Karabel. s. Andersen. to dla jego ukształtowania najważniejszym był kontekst społeczno-kulturowy VIII wieku przed Chr. History and Archaeology. Hawkins J. R. pozostawało niezamieszkałe (ok. Ponadto wiele wątków miało swoje korzenie w różnych tradycjach mitycznych: indoeuropejskiej (m. 1050 i w VIII wieku przed Chr. M. Teb. s.I. Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. Poeci świadomie posługiwali się techniką dystansu epickiego.. BIBLIOGRAFIA PODSUMOWANIE Najostrożniejszym wnioskiem z badań nad historycznymi aspektami eposu home­ rowego jest stwierdzenie. War­ szawa 1988. arte. Revue Internationale des Droits de l'Antiquite 3. który wkłada w ręce opiewanych herosów broń z metalu niecodziennego i szlachetnego ja­ ko bardziej odpowiedniego dla ich wyjątkowego statusu? Tym bardziej. trąd. co było tematem eposu mykeńskiego. Parola del Passato 25. cultura. Changes and Shifts in the Meaning ofDemos in the Li­ teraturę of Archaic Period.. Copenhagen 2000.. 233-245). motyw wycofania się herosa z walki). 527-560. societa. van Wees. Oczywiście w Helladzie i Jonii znana jest praktyka kremacji zwłok. Amsterdam 1995. Hagg. by N. i głębokie przemiany związane z powstaniem polis. Milano 1997 [tytuł o ryg. London 1998. B. Wiele ele­ mentów rzeczywistości polis VIII wieku znalazło swe odzwierciedlenie w eposie. vol. Paris 1969.P. nie z terenu Argolidy.in. Ilion). silny wpływ eposu o Gilgameszu i Enkidu na mo­ tyw przyjaźni Achillesa i Patroklosa) oraz mitach związanych z obrzędami przejścia (m. s. Takasnawa King ofMira „ Tarkondemos ". Zasadne zatem wydaje się wprowadzenie rozróżnienia między światem przedsta­ wianym przez Homera i światem. aby przedstawić świat odmienny od tego. F. Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft 63. s. ed. Una societa legata alla terra. Antonaccio C . [w:] Homers World. [w:] The Ages of Homer. Finley M. Polis u Homera. parente. które wy­ stępuje obok inhumacji.D. że poeta zna żelazo i opisuje wiele narzędzi pracy z niego wykonanych.. Bergen 1995. A Tribute to Emily Townsed Vermeule. Archaeology ofAncestors.P. jednak w żadnym okresie nie mamy do czynienia wyłącznie z ciałopaleniem. bliskowschodniej (m. jed­ nak nie można przecenić znaczenia wyobraźni poety posługującej się techniką two­ rzenia dystansu epickiego. w którym poeta i jego słuchacze żyli. Bravo B. [w:] A Comparative Study of Thirty City-State Cultures. ed. także Troi. 29-56. Hesiod and the Hymns. opiewając społeczeństwo ex deflnitione inne od ota­ czającej ich rzeczywistości. s. powstała grecka polis). Crielaard J. 1924. Donlan W. R. prowadzącą do powstania polis. Fisher and H. s. Scrittura. s. której początek sięga epoki brązu. 1-31. Dickie.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.P.. 141-188. 64 65 . ed.. Lydia between East and West or how to datę the Trojan War. Benveniste E. Agamemnona i Menelaosa. parte 1: Formazione. które zostało ostatecznie opusz­ czone ok. An Lnvestigation Conducted by the Copenhagen Polis Centrę.D. 1970. Mesenii i północnej Tesalii). a cura di S. ed.. oraz legendy heroiczne z epoki mykeńskiej (głów- Na podobne problemy napotykamy przy próbie konfrontacji zwyczajów pogrzebowych opisanych przez Homera z wynikami badań archeologicznych. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece. 0 .

.. [w:] Sigm ofOrality. Oxford 2004 [obs­ zerna bibliografia]). 1988. by N. s. poesia e pensiero nel mondo antico. V. 173-182. s. Levy E. 1999.. ed. 1974. Legenda ta znalazła swój najpełniejszy wyraz w sied­ miu Żywotach Homera. Perysinakis I.A. towarzysząca zapewne roz­ głosowi. [w:] Zweihundert Jahre HomerForschung.A. Homer and Historical Memory.. Hagg.B. zu Agyptenund Vorderasien: einige Hinweise.) Odyseja swym epickim roz­ machem. Homeric Poems as Orał Dictated Texts.N. Anatolian Studies 48. London—New York 1997. I HOMER Henryk Podbielski 1982. by I. Powell. 1987. Vernant J. Ulanowska A. Powell B. ed. [w:] Homeric Ouestions.K. s. jego ojczyznę wiązała głównie z dwoma pierwszymi. s. Nawet jego imię: Homeros traktowano nie jako imię własne. 94-113. s. Troia und Homer. How to read„Homeric society"?. Hetyci i Ahhijawa. Wolicki. 423-450. s. Ruckblick und Aublick. Przegląd Historyczny 87. która zrodziła się zapewne z in­ spiracji wypowiedzi samego Hezjoda o odniesionym przez niego zwycięstwie w kon- Certamen Homeri et Hesiodi. s. 33-67. angielskie: Troy nad Homer.M. jaki zyskały jego poematy recytowane przez rapsodów i których duże partie znał na pamięć każdy wykształcony Hellen. Chr. 352-354. 1998. W o p i n i i starożytnych Przez długie wieki powszechne zdumienie budził fakt. Schnapp-Goubeillon A. Oxonii 1912 — voi. Artystyczną doskonałość tych po­ ematów traktowano po prostu jako wyraz poetyckiego geniuszu ich twórcy.-P. La genese du politiąue. s. Homeri opera. Polska Sztuka Ludowa 57. Model an­ tropologiczny a nauki historyczne.. s. Podziw dla jego poetyckiego talen­ tu i mądrości miesza się w tych przedstawieniach niekiedy z absurdem i groteską.. Lehmann G. s. 1-96.. Archeologia egejska. Popko M. 1 66 . 1966. nr 3-4.. 1986. 2004. poeta „towarzyszący" emigrantom zmu­ szonym do szukania dla siebie nowych siedzib. 12 tys.. Argos. s. Konteksty.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Lewartowski K. swą wizją bohaterskiego świata i artystyczną dojrzałością zdumiewały filozo­ fów. poetów i krytyków we wszystkich epokach naszej europejskiej cywilizacji. Późniejsza legenda. Napoli 1994. CQ 48.. The Development ofthe Polis in Ar­ chaic Greece. Ruijgh C. Studi in onore di Marcello Gigante. 77-265. A. Ateny". Aux origines de la Grece (XIII'-V7IT siecles avant notre ere). s. Homera. ed. HOMER WCZORAJ I DZIŚ A. West M.. JHS 86. Amsterdam 1995. Licząca ponad 15 tys.. Mitchell and P.. Tekst grecki zob. 1983 [1986]. 321-347.. Der Weg zur Losung eines alten Ratsels. s. Miinchen 2001 (tłum. C Q 4 l . jak chociażby w legendzie o śmierci poety po spotkaniu z rybakami na wyspie los.-13. van Wees. A Mortuary Perspective on Political Changes in Late Minoan II-III B Crete. CQ 49. Latacz J. by E. Ktema 8. Mountjoy P. Meander 1988. O samym autorze nie umiano jednak już w starożytności niczego pewnego powie­ dzieć. lecz uciekając się do ludowej etymologii tłumaczono jako „ślepiec" (ó uq óowv = „niewidzący") bądź jako „kompozytor" (od óu' doaoLCJKW. Latacz ]. Kullmann W. Nie znano jego ojczyzny i stąd „sie­ dem miast — jak przedstawia to dowcipnie. The Greek Renaissance ofthe Eighth Century B. by Lynette G. The So-called Dark Ages in Greece. s.. JHS 108. s. Whitley J. jakie przekazała nam starożytność przypisując autorstwo naj­ obszerniejszego z nich Herodotowi z Halikarnasu. 55-68. [w:] Storia.J. 3-32. dosł. Bonn 2001. Piśmienność w starożytnej Grecji. Leiden 1999. The Archaeology ofAncient Greece. P.. 201-212. CA 5. Homer and the Origin ofthe Greek Alphabet. Cambridge 1981. Astu et polis dans 1'Iliade. Morris and B.J. Chios. by R. The Orał Tradition and Its Influence in the Greek and Roman World. Stockholm 1983. Rhodes. The Fast Aegean-West Anatolian Interface in the Late Bronze Age: Mycenaeans and the Kingdom ofAhhijawa. że literatura grecka już u samych swych początków objawia się pełnią doskonałości. s. Snodgrass A. Between Troy and Homer.. 364-382. The Inpention of Homer. ed. Mackey. Lacey W. Janko R. W. 55-73. anonimowy autor epigramatu w Antolo­ gii Palatyńskiej"(XVI. Itaka. Fisher. 114-125.A. 169-194. Stuttgart—Leipzig 1991.A. 225-238. s..C. 1991. An Historical Homeric Society?. ed. [w:] Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. JHS 94. Jh. Wolicki A. Homeric E NA and Penelopes KTPIOL. ed. Mityczne aspekty pamięci. s. Cambridge 2001.. [w:] A New Companion to Homer. Whitley J. Preston L. Crielaard. Historians Headache. Powell B. Th. Często nie dostrzegano nawet w tym żadnego paradoksu. s. H. 81138. Early States and Hero Cults: a Reappraisal. American Journal of Archaeology 108. Penelopes EANA again. s. 298) — chełpiło się miejscem jego urodzenia: Smyrna... DHomere aux origines proto-myceniennes de la tradition epiąue. wierszy Iliada i nieco tylko od niej krótsza (ok.L. Kolofon. 105-126. v. który razem spoił" różne podania). Morris I. Homer and Writing.. Pylos. Raaflaub K.: Tradition and Innovation. 2003. by J.. Warszawa 2000 (bibliografia). London 1998. 221-228. Die„politisch-historischen"Beziehungen der Agais-Welt des 15. Leiden 1997. ze Smyrną i Chios. Paris 2002. 1998. Nie mniej fantastyczna jest również przepracowana w czasach Hadriana opowieść o po­ etyckich zawodach między Homerem i Hezjodem1. przeł. bądź jako „zakładnik" lub jako „towarzysz". 297-302. Use and Abuse of Homer. Allen. Troia Traum und Wirklichkeit. „ten...

funkcje i wygląd". która zna­ lazła swój najpełniejszy wyraz w siedmiu zachowanych Żywotach i w podawanych przez nie jego genealogiach. niż czynią to nowożytni uczeni. 109. określili ich atrybuty.m. Chociaż wizeru­ nek poety w czasach starożytnych kształtowała bardziej legenda niż historia. nadali bogom imiona. które w czasach historycznych odnoszono do za­ wodowych recytatorów poezji bohaterskiej jako „uczniów Homera" z Chios.5 Podstawę do tak wczesnego datowania życia i twórczości Homera stanowiły. obok Attyki. 5 Zob. Okazuje się np. nie tylko kryteria wewnętrzne. który miał ją utrwalić „na zawsze". 264 Snell. Ale i rozbieżność ich opinii była nieporówny­ walnie większa niż w czasach nowożytnych4. Pewną rolę mogła tu odegrać tradycja pielęgnowana przez Homerydów na Chios.. Homeric Scholia. Ne- stora i Agamemnona. doskonale tłumaczy charakterystyczne dla ję­ zyka Iliady i Odysei eolizmy wypierane przez dialekt joński. Alkidamasa w dwu zachowanych fragmentach dzieła zatytułowanego MOIXTEIOV i w traktacie r k p i aoipioićlw.) w dwu formach: wl. rapsodów podających się za uczniów Homera. Sosybios). opanowanej następnie przez Jonów. jak w VII (Teopomp. by mienić się ojczyzną Homera. Liczba mnoga. Tutaj więc mogła przetrwać bez zakłóceń pamięć tradycji kulturowej sięgającej epoki mykeńskiej. jak należy przypuszczać. że Homer był Ateńczykiem i żył ok. Nauka nowożytna znajduje dla wielu z nich potwierdzenie. a nie nazwa pospolita na oznaczenie „zakładników". Zdecydowana większość wypowiadających się na ten temat auto­ rów starożytnych powstanie poematów homeryckich umieszczała w wieku X lub IX przed Chr. jak i I wieku po Chr. Ateny miały dwa co najmniej powody. por. Przedstawie­ nie to miało poza tym dla Greków zarówno IV wieku przed Chr. na którym mogła przetrwać ciągłość tradycji od epoki mykeńskiej. G. Omirijo i l. a ponadto tutaj właśnie w VI wieku wprowadzono recytację po­ ematów Homera do programu uroczystości Panatenajów i w związku z tym zatrosz­ czono się o kanoniczną wersję ich tekstu. Przed­ stawienie agonu między dwoma największymi epikami starożytności było niewątpli­ wie atrakcyjnym i chwytliwym tematem w społeczeństwie. poprzez tzw. kiedy żył Homer. Jej przetrwanie przez dwa lub trzy stulecia w żywych obrazach epoki aż do pojawienia się Homera. nie moż­ na całkowicie ignorować pochodzących z tego okresu świadectw. s. o ile jest to rzeczywiście imię własne. Wyspa ta stała się bowiem. było głównym centrum kultury jońskiej od IX wieku przed Chr. nie można całkowicie wykluczyć nęcącej hipotezy. ale na starszej o ty­ siąclecie tabliczce znalezionej w Knossos (z XV wieku przed Chr. sądził. Porfiriusz). [w:] A New Companion to Homer. przed Chr. Homere le compagnon. że Homer zawdzięcza swe imię już tradycji kreteńsko-mykeńskiej. Lambin. Umieszczając Homera w X lub IX stuleciu. IX (Herodot. 1000 r. działający w II wieku przed Chr. omirijoi stanowi niezwykle nęcą­ cą analogię do określenia Omeridai. Kolofon i Chios3. Jeśli weźmiemy pod uwagę dostrzegane w języku i wierszu Homera relikty i ślady „przedmykeńskie". jakby był ich świadkiem i w języku przesyconym archaicznymi formami. Przyjęcie Smyrny. Chios. Różnica między datowaniem Homera jako autora Iliady i Odysei przez starożytnych historyków (Filochorosa na rok 1104 i przez Teopompa na rok 694 przed Chr. ponieważ były szczególnie wyróżnione w jego poematach przez chwałę czynów bohaterów pochodzących z tych miejscowości: Odyseusza. sięgają jednak zaledwie VII wieku i dotyczą Najstarsze literackie wykorzystanie tego motywu spotykamy u retora IV wieku przed Chr. a nie bez­ pośrednio po wydarzeniach przedstawionych przez niego w taki sposób. Smyrna. inwazję Dorów. 650-659) 2 . mogła zapewnić tylko poezja. zamiesz­ kiwanej początkowo przez szczepy eolskie. Tego wymownym przykładem jest Herodot. s. I HOMER kursie poetyckim na igrzyskach ku czci Amfidamasa {Prace i dnie. by I. Dionyzos z Samos).p. miał żyć i działać Homer również według uczonych pergameńskich. W XII wieku przed Chr. w Aleksandrii. Dokumenty starożytne. G. Pindar. Omirijoi. którzy żyjąc „czterysta lat przed nim stworzyli Grekom teogo­ nię. Były jedynym w Grecji lądowej terenem nie dotkniętym przez tzw. jakimś rodzajem mocno zmitologizowanej tradycji.. podobnie jak inne wyspy Morza Egejskiego i południowa część wybrzeża Małej Azji. i co najmniej od VII wieku siedzibą „Homerydów". dla którego różnego ro­ dzaju zawody stanowiły najbardziej ulubioną rozrywkę i sedno świętowania. 4 68 69 . musieli kierować się kry­ teriami zewnętrznymi. najwybitniejszy filolog starożytności. Nagy. fr. 33 n. który w drugiej księdze swej Historii (53) wymienia oby­ dwu poetów jako tych. Krates. jako ojczyzny bądź miejsca pobytu Homera. Na pytanie. XI (Arystarch). ed.) sięga ponad cztery stulecia. Morris and B. X (Apollodor. którą już Semonides z Amorgos mieni ojczyzną Homera. Eforos. jakie po­ siadamy na temat Homerydów na Chios. Opisane w Iliadzie i Odysei wydarzenia związane z oblężeniem Troi i powrotem bohaterów wyznaczały w sposób oczywisty terminus post quem. że Homer jako imię własne widnieje na Krecie nie tylko w inskrypcji z V wieku przed Chr. wszelkie pozory prawdopodobieństwa. Euthymenes. ciemne wieki. w starożytności odpowiadano bardziej zdecydowa­ nie. Scholia A ad II. Euforion) przed Chr. Arystarch. były rzeczywiście prężnymi ośrod­ kami kultury jońskiej począwszy od IX wieku przed Chr. 2 Umieszczano go zarówno w wieku XII (Filchoros. 197. Archemachos. 13. bezpiecznym schronieniem przed tzw. gdyż przez całą starożytność obydwu po­ etów wymieniano obok siebie i traktowano jako rówieśników. Kratesa i jego uczniów. Było przy tym doskonałą okazję do porównania twórczości obydwu poetów. Por. Każda z wymienionych w epigramacie miejscowości pretendujących do bycia jego ojczyzną znajduje również pewne uzasad­ nienie w jego poezji. Paris 1995.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ• — T . Powell.. Leiden—New York 1997. Pylos i Argos miały natomiast pełne prawa przyznawać się do Homera. inwazją Dorów. 3 Zob. Itaka.

w jakich zrodziły się i były przekazywane jego poematy. przez Macphersona „pieśni Osjana". A kiedy z jakichś względów zostały spisane. Mimo że dzieło to nie było zbyt oryginalne w stawianych do rozwiązania problemach. 1713. które zostały zapisane w formie obszernych poematów dopiero ok. tym mieli być Solon i Pizystrat dla Homera. poezję homerycka przedstawił jako wykwint archaicznej i słabo rozwiniętej jeszcze kultury śródziemnomorskiej. W o o d w swym „Eseju na temat pierwotnego geniuszu Homera"8. B. Arystofanesa i Arystarcha. zwłaszcza niemieckiej i wyrasta. R. T. Biorąc pod uwagę sugestie wspomnianych powyżej osiemnastowiecznych komentatorów Homera. A. An Enąiry into the Life and Writings of Homer. s. 8 An Essay on the Original Genius of Homer. jak powszechnie się przyjmuje. pięć wieków później. z którego wyrosła kwestia homerycka było rozważanie przyczyn uniemożliwia­ jących odkrycie oryginalnego Homera. Powyższe stwierdzenia sformułowa- Discourse of Freethinking by Phileutherus Lipsiensis. 70 71 . sposób. Jak celnie zauwa­ ża F. Zwrócił po­ nadto uwagę na możliwość lepszego zrozumienia homeryckiego świata przez analogię do życia współczesnych beduinów. jak twierdził. Wolf uwagę swoją skoncentrował głównie na charakterze posiadanego przez nas tekstu poematów ho­ meryckich. Jedną z najtrudniejszych przeszkód dla tego odkrycia była pełna rekonstrukcja historycznych uwarunkowań. w jaki zostały one postawione i w większości przypadków pozostawienie ich bez odpowiedzi. Nie wierzył przy tym w możliwość łatwej rekonstrukcji oryginalnego tekstu i w rzeczywistości pokazywał wszystkie związane z tym trudności. F. Bentley'a. R. z romantycznej koncepcji twórczości poetyckiej i dziewiętnastowiecznego „historycyzmu". proponowanych przez sławnych filologów aleksandryjskich: Zenodota. Najbardziej inspirujące dla późniejszych studiów home­ ryckich było uwidocznione już w tytule tej rozprawy nawiązanie do opublikowanych w 1765 r. w jakiej ona powstała. mieli stworzyć obie wielkie epopeje. Wolf wychodził bowiem z założenia. czy nie jest rzeczą prawdopodobną. jakie wypracowała nauka no­ wożytna. kwestia homerycka jest pojęciem nowożytnym i jako zja­ wisko kulturowe — wytworem XIX wieku. [w:] A New Companion to Homer. pytał. M.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. których autorzy w ramach prezentowa­ nej krytyki tekstu odwoływali się do wcale nierzadkich poprawek i zmian jego brzmienia. Filologowie ci. Dokonywali oni raczej „rewizji" tekstu Homera niż jego pierwotnej restytu­ cji. W o p i n i i b a d a c z y (Kwestia nowożytnych homerycka) Dyskusja wokół Homera i jego poematów toczy się wprawdzie nieustannie od VI wieku przed Chr. Czym był Macpherson dla Osjana. że jego poematy powstały w formie ustnej improwizacji i zyskały popularność dzięki recytacjom rapsodów. Turner 9 . którzy mienili się spadkobiercami Homera i strażnikami inte­ gralności jego poematów. czy ich tekst nie uległ dalszym przemianom? Czy w imię „najlepszych zasad sztuki poetyckiej" nie zaczęto go ulepszać i poprawiać? Czy zatem jego aktualną formę za­ wdzięczamy geniuszowi Homera. w świetle których Homer jawił się jako ludowy twórca przekazywanych ustnie pieśni. B1 a c k w e 117. 6 Prolegomena ad Homerum. uwypuklając wierność historyczną i geogra­ ficzną Homera. kwestii homeryckiej. wysuwając postulat rozpatrywania twórczości poetyckiej w kontekście realiów kulturowych epo­ ki. Przesłanek dla dyskutowanych przez ponad całe stulecie w ramach tej kwestii „problemów homeryckich" dostarczyły cieszące się dużą popularnością i uznaniem publikacje R. Th. Głównym proble­ mem. zachowane dzięki przekazowi ustnemu. antycypując w ten sposób późniejszą o wiek me­ todę krytyki antropologicznej. 126. dające początek tzw. 1769. Blackwella i Roberta Wooda na temat charakteru po­ etyckiego geniuszu Homera. ale tzw. czy więc nie były już w czasie ich ustnego przekazu narażone na celowe lub przypadkowe zmiany. a nie obiektywnymi kryteriami filologicznymi. który jego zdaniem nie jest bynajmniej ich pierwotnym tekstem. podyktowane zmieniającymi się upodobaniami rapsodów i słuchaczy. kierowali się „własnym sma­ kiem". Powyższe poglądy angielskich literatów i uczonych wykorzystał jako punkt wyjścia w swych studiach homeryckich F. W o 1 f (1759-1824). Niewątpliwą ko­ rzyścią płynącą z tej dyskusji było wypracowanie całego szeregu metod analitycznych dzieła literackiego i rozwój nowożytnej krytyki literackiej. 7 9 The Homeric Question. Dowo­ dów na to dostarczały opublikowane wówczas świeżo(1788) przez Villoisona z ręko­ pisu Weneckiego (A) Iliady obszerne scholia. że zarówno sam akt skomponowania utworów. służyła ona w większym stopniu karierom naukowym filologów (zwłaszcza niemieckich) niż wyjaśnieniu problemów homeryckich. wysunął jednocześnie hipotezę o jego niepiśmienności. czy raczej gustom bardziej wyrafinowanych czasów i zbiorowemu wysiłkowi wielu udoskonalających go poetów? Czy więc można w tej sytuacji mówić o jednym autorze Iliady i OdyseP. London 1735. B e n 11 e y6 uważał Homera za twórcę szeregu rapso­ dii wykonywanych podczas uroczystości religijnych. Zebrawszy i połączywszy w całość jego pieśni. A. zaowocowało niespotykaną w dziejach nauki europejskiej dyskusją. który na wstępie swej ka­ riery naukowej jako młody profesor Uniwersytetu w Halle opublikował w 1795 r. jak i ich treść da się zrozumieć wyłącznie we wła­ ściwym dla nich kontekście historycznym. I HOMER wyraźnie rapsodów.. Jest dziełem zinstytucjonalizowanej filo­ logii uniwersyteckiej.

Analizując rozwój cywilizacji greckiej uważał bowiem za rzecz niemożliwą. Profesor Uniwersytetu Kilońskiego. które można odnaleźć po usunięciu późniejszych naleciałości i cieszyła się przez całą drugą połowę XIX wieku dużą popu­ larnością wśród badaczy. w epoce kultury przedpiśmiennej ge­ nialny twórca tak wspaniałych arcydzieł sztuki literackiej (s. ponie­ waż — jak widzimy — zakładała. Jego analiza. a przedsta­ wione w Iliadzie i Odysei wydarzenia opisał w kategoriach fikcji literackiej i mitu. niż sądził Wolf. przyczynił się bezpośrednio do odwrócenia uwagi później­ szych krytyków od samych poematów i do zainteresowania się głównie sprawą histo­ rii ich powstania i przekazu. dwa pierwsze tomy jego wielkiej Historii Grecji „upubliczniły" prowadzoną dotychczas wyłącznie w ścisłym gronie specjalistów debatę i na długo ukształtowały wyobrażenia wykształconej części społeczeństwa europejskiego na temat początków literatury i kultury greckiej. podobnie jak nasza Ziemia. H e r m a n n . Teoria ta zyskała miano „teorii jądra" {Kerntheorie). poematów o wiele krótszych niż obecne. w swych rozprawach z 1831 i 1832 r. jak widzimy. Skierowując dyskusję na temat znajomości pisma i jego stosunku do twór­ czości i kultury oralnej. usiłujących oddzielić oryginalny tekst genialnego poety od psujących go dodatków późniejszych poetów. Wyeliminował w ten sposób Homera jako twórcę tego eposu i stworzył miejsce dla zbiorowego geniuszu poetyckiego będącego wytworem narodu. uzupełnianą stopnio­ wo przez innych poetów. Grote'a. Następny poważny krok w rozwoju „kwestii homeryckiej" był zasługą K. L a c h m a n n a (1793-1851). Nie ma w nich bowiem żadnego piętna tej epoki. W to­ mie pierwszym. że poematy te dzisiejszą formę mogły uzyskać tylko dzięki ich spisaniu i udoskonaleniu według wy­ rafinowanego smaku wysoko rozwiniętej kultury literackiej w czasach Solona i Pizystrata. uzasadniał. Zgadzając się na obecność w tych poematach wcześniejszych utworów. stały się punktem wyjścia dla wielu badaczy na całe kolejne półwiecze. że Iliada powstała z połączenia za cza­ sów Pizystrata osiemnastu pierwotnie oddzielnych pieśni. których fragmenty opublikował / wówczas F. W analizie ich kompozycji nawiązał wprawdzie do koncepcji Wolfa. Lachmanna i Hermanna. Dowodził ponadto. G. Jego zdaniem po­ wstawały one. że jeśli nawet byłoby znane. Brak jest bowiem w jego poematach jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. Wysunięty przez Wolfa problem znajomości pisma w czasach Homera stał się jednym z kluczowych zagadnień dyskutowanych po dzień dzisiejszy przez homerologów. Wyznaczają więc dla nich terminus antę quem. Wolf nie miał wątpliwości. Zanim przej­ dziemy do przedstawienia ich stanowiska. I HOMER ne przez Wolfa najpierw w formie pytań. Pierwszy też zwrócił uwagę na fakt. który zdobywszy uznanie jako interpretator germańskiego eposu narodowego — Pieśni Nibelungów. Uzasadniał przy tym. Wydarzenie takie nie pozostałoby poza tym całkowicie zapomniane przez potomność. Podkreślił przy tym. otwarła szerokie perspektywy dla całego szeregu badaczy po­ szukujących według swych subiektywnych ocen i kryteriów pierwotnych pieśni w dzisiejszej Iliadzie i Odysei. zawdzięczamy podstawową strukturę obydwu poematów.). ale doszedł do własnych wniosków szczegółowych. a powstałe w ten sposób epopeje nie cieszyłyby się tak wielkim uznaniem i szacunkiem greckiego społeczeństwa. przygotował grunt dla późniejszego obozu „unitarystów". Poddając w drugim woluminie szczegółowej anali­ zie poematy Homera. których natura jest ściśle związana z improwizacją i pamięciowym przekazem. że pismo w Grecji było znane o wiele wcześniej. „przeszłość. że poematy te powstały jako jednolite kompozycje dzięki ich spisaniu pod egidą Pizystrata. podważył zatem historyczność wojny trojańskiej. korzystając z pisma. pokazywał Homera jako ge­ nialnego poetę. kiedy żył i tworzył Homer.W. G. ani nie pozwalają się datować. stopniowo i stopniowo zyskiwały swą do­ skonałość. będących dziełem różnych autorów (1847 r. Lachmanowska „teoria pieśni" wywołała jednak rów­ nież przeciwstawną reakcję. Hermanna (1772-1848) i G. Welcker (1784-1868). Przedstawiają one bo­ wiem. musimy jednak jeszcze przez chwilę za­ trzymać się na niezwykle wpływowych studiach G. w swej treści stanowią uzupełnienie Iliady i Odysei. N i t z s c h (1790-1861) już na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku w szeregu swych publika­ cji postanowił przywrócić Iliadzie i Odysei ich genialnego autora. Swymi badaniami Nitzsch. by mógł się pojawić samotnie na samym jej progu. 148). korzystającemu z dorobku poprzedni­ ków. że w tym czasie. że poematy cykliczne. nawiązując do ustaleń Wolfa. Odrzucił katego­ rycznie twierdzenia filologów niemieckich. a następnie poparte szeregiem argumentów. 43). języka i stylu. Przedstawione w nich wydarzenia nie poddają się więc ani analizie historycz­ nej. w kilku niewielkich artykułach wyłożył analogiczną teorię eposu greckiego twierdząc. która nigdy nie była teraźniejszością" (s. uczony angielski zakwestionował wartość historyczną mitów greckich. Cieszące się ogromną poczytnością. dla której punkt wyjścia stanowiły niekonsekwencje poetyckie w sferze narracji. Temu poecie.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Do prowadzonej głównie przez uczonych niemieckich dyskusji na temat „kwestii homeryckiej" dołączył w połowie XIX wieku wybitny historyk angielski G. obie wspaniałe epopeje. który potrafił wykorzystać w sposób twórczy bogaty dorobek swych poprzedników i stworzyć. Idąc za sugestią Hermanna są- 72 73 . G. G r o t ę . że Homer jest autorem pierwotnej Iliady i Odysei. że oryginalne poematy Homera stanowią podsta­ wowe „jądro" istniejących obecnie utworów. nie mogłoby być wykorzysta­ ne do tworzenia i przekazywania pieśni epickich. jak to dosadnie określił. pismo było nieznane. że uwypuklane przez uczonych niemieckich istnienie wielu pierwotnych pieśni jako źródła eposu homeryckiego niesie z sobą więcej trudności niż korzyści. Był przy tym przekonany. analizując świadectwa na temat najstarszych dziejów Grecji. opublikowane w 1846 r.

ale — jak twierdził — ich wyszukiwanie i wyodrębnianie w skonstruowanej według jednolitego planu arty­ stycznego epopei jest rzeczą próżną. szukając artystycznych niekonsekwencji w kompozycji Odysei. Wśród następców Kirchoffa jako przedstawiciela Liedertheorie w zakresie Odysei można wymienić nazwiska tak znakomitych filologów. XXIII i ks. M. Podsumowując ten niezwykle krótki przegląd badań homeryckich spod znaku „pluralistów". Na przełomie XIX i XX wieku coraz mocniejszym głosem zaczęli więc przemawiać „unitaryści" nie tylko w Wielkiej Bry­ tanii i Francji. przekształcił się w żarliwego unitarystę broniącego jed­ ności kompozycyjnej i artystycznej Iliady. 134).W dzisiej­ szym tekście poematu poza jego pierwotnym rdzeniem. Charakter tej poezji można zatem zrozumieć i wła­ ściwie ocenić tylko w kontekście jej publicznej recytacji. II. gdzie przez cały ten okres nie brak było obrońców Homera i jednolito­ ści kompozycyjnej jego poematów. który na podstawie studiów porównawczych poezji epickiej podjął próbę opisania 0 A. że powstały one i były przez pokolenia przekazywane w formie ustnej przez „na­ tchnionych przez Muzy bardów". Rothe czy E. że Homer korzystał z wcze­ śniejszych źródeł. nazywanych również „analitykami". W rozprawie Die Ilias und Homer (1916) twórcę Iliady podniósł już do rangi poety i uczynił autorem jej pieśni I-VII oraz XI-XXIII. że dzisiejsza Iliada rozwinęła się z mniejszego poematu o dość zwartej konstrukcji fabularnej. co w konsekwencji musiało zdyskredyrować ich analityczną metodę. Kirchoff. C. uzasadniających wielość jej autorów. Drerup. Berlin 1859. Nie przeczył. sformułował niezwykle ostrą ocenę kunsztu całej homeryckiej poezji. Do lat sześćdziesiątych XIX stulecia „kwestia homerycka" koncentrowała się głównie wokół problemów związanych z genezą Iliady. VIII. a jeszcze ko­ lejny miał połączyć te motywy z poematem o podróżach Telemacha. 74 75 . nie można nie wspomnieć. Przywiązując szczególną wagę do historycznego odbiorcy poematów homeryckich. I. E. „Kwestia homerycka" bije wszelkie rekordy popularności i każdy wykształcony człowiek czuje się w obowiązku mieć wyrobiony w tym wzglę­ dzie pogląd. Wilamowitz zmodyfi­ kował w sposób zasadniczy swoje stanowisko na temat Iliady i Odysei w swych póź- nych publikacjach. W przedmowie do swej rozprawy Wilamowitz wysuwa jako postulat metodologiczny paralelizm badań Biblii i poematów homeryckich. a mianowicie utoż­ samianie historyczności osoby Homera z kwestią pierwotnej jednolitości kompozycyj­ nej Iliady i Odysei i z tym. zabijając samą poezję. atak na Odyseję przy­ puścił profesor Uniwersytetu Berlińskiego A. w związku z czym Grotę przypuszczał nawet. dostrzegł on istnienie kilkunastu innych samodzielnych utworów. zawierające przedstawienie śmierci Achillesa. że w Niemczech na początku XX wieku w obronie jedności artystycznej poematów homeryckich wystąpili cieszący się dużym uznaniem tej miary uczeni jak C. 1879. które ktoś później połączył według własnego określonego planu. W tej właśnie tradycji rozwinęła się w Jonii poezja epicka. której przedstawicielem jest Homer. Wilamowitz w. miało zaginąć i zostało zastąpione przez aktualne zakończenie (koniec ks. D r e r u p a. Die Homerische Odyssee undibre Entwicklung. B e t h e {Homer. Debata homerycka. W trakcie studiów nad koncepcją artystyczną Iliady. Wbrew jego twierdzeniu już w 1859 r. R o t h e rozpoczynał swe badania homeryckie jako zwolennik tezy Kirchofa. w których dotychczas wszechwładnie panowali „analitycy". którymi mogły być nawet inne poematy. ale również w Niemczech. mocno uwypuklił fakt.M o e l l e n d o r f (1848-1931). W obronie jedności poematów Homera najmocniej zabrzmiał głos E. 1922) i E.. Jednocześnie twierdził. Wytknął nauce niemieckiej również inny poważny jej błąd.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. ale nie potrafił zatrzeć wszyst­ kich śladów swego postępowania10. jak celnie zauważa F. Szukając argumentów przeciw opinii swych oponen­ tów. zaczęła w owym czasie żyć już własnym życiem. XXIV). że gdyby zachowała się tylko Odyseja. zakończonej pomyślnie na Itace. obejmującej księgi I. 1922). że poematy homeryckie poprzedzała długotrwała tra­ dycja ustnej twórczości epickiej. i XIXXII.rozprawie Homerische Untersuchungen z 1884 r. jakU. K i r c h o f f (1826-1908). nie byłoby tej kwestii w ogóle (vol. Turner. II. Wilamowitz dostrzegł przy tym powstałą w wyniku badań homeryckich ironię sytuacji. Historię tę miał uzupełnić sentymentalno-bukolicznymi scenami pobytu u Eumajosa inny poeta. uczeni podważali konstrukcję poetycką samych utworów. s. która ukształtowała ich język i technikę kompozycji. Naturalną reakcją na ten stan rzeczy było podjęcie badań pozwalających odkryć „poetykę" Ho­ mera i jedność kompozycyjną jego poematów. skonstruowanej wokół „gniewu Achillesa". przy czym zakoń­ czenie tak zrekonstruowanego poematu. I HOMER dził. S c h w a r t z {Die Odyssee. nie udało się ich autorom ustalić jednolitych kryteriów i uzyskać jakiegokolwiek konsensusu na temat genezy i charakteru eposu homeryckiego. von W i l a m o w i t z . 165). nazywając Iliadę „godnym pożałowania kawałkiem pstrokacizny". Porównanie z Biblią nie jest tu zresztą przypadkowe. Die Odysee. stymulowanej nastrojem pu­ bliczności i kunsztownie recytowanej przez natchnionego poetę (vol. Rzecz znamienna. których efektem była rozprawa Die Ilias ais Dichtung (1910). czy są one dziełem jednego czy wielu autorów. obejmującym „powrót Odyseusza". że cho­ ciaż w jego ramach powstało na przestrzeni ponad stu lat setki artykułów i dziesiątki monografii książkowych. s. podczas gdy Homer nie jest poetą powszechnie czytanym i jest słabo znany nawet filologom (podobnie jak Biblia wiernym). W opublikowanej w podeszłym już wieku monografii Die Heimker des Odysseus (1927) jądro poematu widział w opowiedzianej przez Odyseusza u Feaków historii jego powrotu.

W nurcie badań objętych wspólnym mianem „kwestii homeryckiej" jednomyśl­ ność poglądów panuje. to należałoby przyjąć. której zawdzięcza doskonałość swego języka i wiersza. Parry'ego i A. Chcąc za wszelką cenę wydobyć samowystarczalność twórczego geniuszu Homera. nie wykorzystał jednak w pełni materiału porównawczego i zwró­ cił głównie uwagę na różnice między mitem i eposem oraz między krótkimi ludowy­ mi pieśniami epickimi i eposem homeryckim. którą poprzedziła twórczość epicka. Popularność jego poematu była inspiracją dla po­ wstania innych utworów. poetów. Chociaż obie powyższe teorie w ich czystej formie zostały szybko zaniechane. B o w r a. Sposób przedstawienia bohaterów. rozrastający się poemat. Stanowisko krań­ cowo separatystyczne zakłada. skomponowany wokół jakiegoś jednego motywu. ale podporządkował go własnym ce­ lom. Jego zdaniem Homer jako autor Iliady i Odysei. cił na podnoszone przez „pluralistów" niekonsekwencje i sprzeczności. Stosując podobną me­ todę udowodnił. Stanowisko to zyskało miano „teorii pieśni". która ze względu na wytrzymałość uwagi słuchaczy nie mogła przekraczać dwu godzin. stanowi w myśl jego założeń zaczyn i rdzeń aktual­ nych poematów homeryckich. Przyznał jednak. Przedstawiciele tej teorii różnią się jednak co do tego. że prawdziwych sprzecz­ ności jest w tych poematach bardzo niewiele i że sprowadzają się one do zwykłych przeoczeń. uwzględniające epikę bohaterską wszystkich epok i kul­ tur. I. które niemal spontanicznie stopiły się w jeden wielki poemat epicki. I HOMER „poetyki" Homera". tylko w tym punkcie. W jego przekonaniu są one dziełem jednego autora. A. co autor rozprawy przemilcza. które były z kolei wtapiane w ten wielki. musiała stanowić rodzaj jakiejś mniej lub bardziej zaokrąglonej całości. Poprzez ich dokładną analizę w kontekście poetyki homeryckiej wykazał. przemawia również za jednolitością tych poematów i za jednym ich autorem. żył w wieku IX i w swych poematach przedstawił cywilizację mykeńską epoki schyłkowej w pobliżu 1100 r. powrót i przygody Odyseusza. przepracować i według własnych założeń artystycznych ułożyć w fabułę jakiś uzdolniony poeta. który podobnie jak Rothe przeszedł w trakcie prowadzonych badań z pozycji separatystów na pozycje unitarystyczne. z których nasz poeta zaczerpnął część materiału. pewien rodzaj pieśni przed Homerem. jego zdaniem. Drerup znalazł w Iliadzie osiemnaście takich rapsodii. Bogów przedstawia Homer jako świecki poeta. przed Chr. że przed Homerem istnia­ ła jakaś poezja. wytyczyły w du­ żej mierze kierunek badań homeryckich na ostatnie półwiecze XX wieku. ich ślady dadzą się łatwo wykryć w bardziej wyrafinowanej teorii kompilacji. Z grubsza rzecz biorąc można je sprowadzić do trzech stanowisk. Homerische Poetik. W większości przypadków wynikają one natomiast z błędnej interpretacji tekstu. że były przeznaczone do recytacji. który nie mógł się spontanicznie z ta­ kich pieśni rozwinąć. że Homer korzystał z typowych elementów i zasobu wyrażeń. że ta pierwotna poezja istniała w formie krótszych pie­ śni połączonych ze sobą przynależnością do jednego mitycznego cyklu. Według własnej woli stworzył też język poetycki celowo go archaizując. Nie mógł w żadnym wypadku tworzyć w VII i VI wieku. Drerup. Różnice zdań pojawiają się jednak natychmiast wraz z próbą określe­ nia charakteru tej poezji i jej znaczenia dla aktualnego stanu poematów homeryckich. jak widzimy. Szczególnie wymowne są rozdziały poświęcone homeryckiej charakterystyce bogów i bohaterów. w epoce rozkwitu liryki. jedynych przypisywanych mu we wczesnej starożytności poema­ tów. W przeciwień­ stwie do swych poprzedników akcentuje on jednak mocno tradycyjne elementy sztu­ ki i języka homeryckiego i korzeni tej twórczości szuka w kulturze mykeńskiej. obejmująca ok. stworzonymi przy użyciu pisma przez jednego poetę. którzy są wysoce zindy­ widualizowani i zachowują w całym poemacie ten sam charakter. że dziedziczy również elementy treści i kultury. że powtarzające się wiersze nie mogą stanowić świadectwa wskazują­ cego na późniejsze powstanie zawierających je części utworu. w których prze­ trwały ślady wcześniejszej cywilizacji. 1000 wierszy. Konieczność podziału wielkiego eposu na jednostki recytacyjne spowodowało powstanie pewnych przerw i niekonsekwencji w jego toku narracyjnym. że poematy homeryckie są utworami jednolitymi. Szczególną uwagę zwró-. S c o t t . W swej pro­ gramowej rozprawie The Unity of Homer (1921) poprzez statystyczne badania języ­ kowe wykazał. Każda z takich recytacji. Ich obecny kształt jest oczywiście wynikiem rozszerza­ nia wraz z upływem czasu pierwotnego poematu o pokrewne motywy i wątki boha­ terskie. Tę bogatą tradycję miał właśnie zebrać. Do wybitnych unitarystów angielskich należy również C M . 1921. Uważał. Dos Homerproblem in Gegegenwart. Istniał. Skoro poeta dziedziczy język. a nie jako na­ uczyciel religii lub etyki. w jakim konkretnie momencie rozwoju poezji epickiej wkroczył ten „uzdolniony poeta" i jaka jest jego rola w ostatecznym ukształtowaniu Iliady i Odysei. Prinzipien und Methoden der Homererkldrung III. Jego badania komparatystyczne. opartej na założeniu. że twórczość Homera była poprzedzona długotrwałą tradycją poezji epickiej. autor wy­ soko cenionej monografii Tradition and Design in the Iliad (1930). Mimo że z reguły uważają Home­ ra za genialnego poetę jego rolę sprowadzają zazwyczaj do zebrania i ułożenia w jedną 76 77 . ponieważ pierwotny poemat. że w strukturze języka nie ma zasadniczych różnic między Iliadą i Odyseją. Pewien dysonans z pod­ kreślaną przez Scotta niezależnością Homera stanowią jego ustalenia na temat epic­ kiego języka. Ich kompozycja jest w dużym stopniu uwarunkowana tym. W Anglii najbardziej żarliwym obrońcą jedności poematów homeryckich na po­ czątku XX wieku był J. który swym bogactwem i płynnością zdradza dziedzictwo wielu pokoleń E. takiego jak gniew i aristeja Achille­ sa.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNE] — T. które znalazły wyraz w monografii The Herok Poetry (1957) w parze z badaniami M. Lorda nad epiką ludowych twórców Czarnogóry. Inne zostało nazwane „teorią jądra".

W. K u l l m a n n o w i . P e s t a l o z z i e g o Die Achilleis ais Quelle der Ilias. Kullmann. zwracającą uwagę na źró­ dła twórczości Homera. 227-357). Obaj analizują np. Tym trzem teoriom separatystów przeciwstawia się mocno teoria unitarystów. chociaż wielokrotnie podkreślał. to jednak poddając dokładnej analizie Proklosowe streszczenie cyklu epickiego i wyszukując w Iliadzie wszelkie możliwe z nim związki (s. opowiedzianą przez Homera na początku XVIII pieśni Iliady w taki sposób. dlatego studia neoanalityków spotkały się z niezwykle ostrą i niesympa­ tyczną krytyką takich wpływowych recenzentów jak D. te dwa rodzaje studiów mogą się wzajemnie uzupełniać. Lorda. Najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem tej teorii był Wilamowitz-Moellendorf. Neoanalityczną wrażliwość. czy w Iliadzie naśladowana jest Etiopida. w rok po greckiej pu­ blikacji monografii Kakridisa. przypisującym autorstwo Etiopidy żyjącemu w VI wieku przed Chr. Arktinosowi z Miletu.12 i w artykule o Homerze dla Real Enzyklopedie von PaulyWissowa13. lecz może być wynikiem tego. nawiązując do stu­ diów Kakridisa i Pestalozziego. jak to czyni W. którego poglądy w kwestii homeryckiej wyżej przedstawili­ śmy. a następnie w Szwecji w języku angielskim jako Homeric Researches (Lund 1949). zdaniem Willcocka.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. scena śmierci Patroklosa przedstawiona w Iliadzie w taki sposób. że w aktualnym stanie wiedzy na temat charakteru twór­ czości Homera „kwestię homerycką" wyznacza dziś problematyka oralności i zapisu jego poematów. z którego inspirację czerpał zarówno Homer. ukazała się w Szwajcarii rozprawa H. 14 Neoanalisis. L o r d a na temat epiki tworzonej ustnie. B. i znajdują dla niej wzorzec w motywach opisu śmierci Achillesa w Etiopidzie. Ich znaczenie dla pełniejszego zrozumienia charakteru eposu homeryckiego w pełni docenił dopiero A. któremu zawdzięczają swą artystyczną i ideową jedność i wielkość. zdominowały również badania homerologów w drugiej połowie XX wieku. 186 nn. Kulmann. Miano „neoanalizy" wprowadził do studiów homeryckich J. Parry'ego i A. Berno 1963 Homeros. nie przywiązywano żadnej wagi do badań porównawczych z improwizowaną epiką południowych Słowian. I tak np. Utrzymywał przy tym. W tym kontekście wypada odwołać się do stwierdzenia A. w połączeniu z teorią oralną można by. XI. Można w nich wyróżnić dwa uzupełniające się w zasadzie choć nie nawiązujące do siebie nurty: europejski. zdawał się przyjmować. nazywany „neoanalizą". scenę śmierci Patroklosa. zainspirowanych pracami M. że ten rodzaj studiów nie wzbudził żadnego zaintereso­ wania w całym anglojęzycznym obszarze świata filologicznego. Schadewaldt. autorowi obszernej monografii na temat źródeł Iliady: Die Quellen der Ilias (1960). Należy zauważyć.. K a k r i d i s . którzy nie negując bogatej tradycji epickiej poprzedzającej poematy homeryckie uwa­ żają. Rzecz charakterystyczna.T. i W. że pewne poematy cykliczne są od niej starsze. dla których paraleli w poematach cyklu epickiego szukał również Kakridis. Ich recenzje sprawiły. RE Suppl. że dzieło to w swej podstawowej formie jako poemat o Memnonie poprze­ dziło powstanie Iliady (s. określić jako „przywracanie poety poezji". S c h a d e w a l d t o w i. M. który daje się doskonale interpretować w kategoriach twórczości oralnej. Willcock14. wyrosły z inspiracji studiów M. które analiza literacka pozwala wy­ kryć i wyodrębnić. jako autorowi cenionego powszechnie dzieła Von Homers Wek und Werk (1966). 78 79 . że w 1945 r. I HOMER całość wielu istniejących już wcześniej poematów. P a g e i F. i amerykański. opublikowanej najpierw w ję­ zyku nowogreckim (1944). który źródeł Iliady szukał w jednym modelowym dla niej poemacie. że są one dziełem jednego poety. 12 13 Geschichte der Griechischen Literatur. W tym nurcie największe osiągnięcia zawdzięczamy dwu wybitnym uczonym niemieckim — W . poddał gruntownej analizie siedem scen w Iliadzie. jak zauważa M. Parry'ego i A. które dostarczyły jednoznacznych argumentów na wykorzystanie w nich wzorów z cyklicznej Etiopidy. Lesky'ego. Badania neoanalityków dostarczają interesującego materiału. W twórczości ustnej mówi się w takim przypadku o „typowych scenach" lub „tradycyjnych motywach". czy jakaś jej wcześniejsza wersja. Tymczasem. że dla neoanalitycznej tezy nie ma większego znaczenia. wbrew tradycyjnym przekonaniom. której autor niezależnie od greckiego badacza wy­ chodząc z pozycji ściśle unitarystycznych poddaje szczegółowej analizie niektóre ze scen. W. autor jednej z najciekawszych książek na temat Iliady. dotyczące genetycznych uwarun­ kowań eposu homeryckiego. C o m b e l l a c k . jak autor Etiopidy. Charakterystyczne dla obydwu uczonych poszukiwanie źródeł eposu home­ ryckiego na podstawie analizy motywów cyklu epickiego stało się wyznacznikiem me­ todologicznym nurtu badawczego określanego mianem „neoanalizy". L e s k y w swym opracowaniu Historii Li­ teratury Greckiej z 1963 r. że był nim zagi­ niony poemat o Achillesie. Pestalozzi. Problemy podnoszone w „kwestii homeryckiej". 687-846. że sam Homer przy innej okazji przedstawił scenę śmierci Achillesa przy Skajskiej Bramie i teraz świadomie lub nieświadomie wykorzystał to przedstawienie przy opisie analogicznej sceny śmierci Patroklosa. jakby to była śmierć samego Achillesa. że z kolei w studiach homeryckich prowadzonych w Europie poza obszarem języka an­ gielskiego aż do 1960 r. nie musi być interpretowana w kategoriach „historii motywów". Szukanie źródeł eposu homeryckiego w poprzedzającym go konkretnym i roz­ poznawalnym poemacie było dla zwolenników teorii Parry'ego i Lorda niewybaczal­ nym błędem. 158). sądził. [w:] New Companion to Homer. szp. s. jakby to była śmierć samego Achillesa.

które tradycja literacka na zawsze związała z imieniem Homera i traktowała jako najstarsze zabytki literackie Grecji i Europy. i zachęcając ich do opowiadania o swych sprawach. 23. gdzie zebrały się wojska. które pozwalają im „głosić prawdę o przeszłości". Dużą część Odysei wypełniają „opowieści" włożone w usta bohaterów.). że „oczarowuje on swym słowem jak natchniony przez bogów śpiewak. Odyseusz opowiada Feakom całą historię swych dziesięcioletnich wędrówek (9-12). wspomnienia Nestora o dokona­ nych przez niego w młodości czynach (//. III. i nigdy nie ma się dosyć słuchania jego opowieści" (Od. kreśli żywy obraz takiego wieczornego seansu spędzonego na słuchaniu opowieści: „Gościu. 488). 254 nn. A. 518-521). 391 nn. 103 nn. że to­ warzyszył już wysoko rozwiniętej kulturze kreteńsko-mykeńskiej. 15 165 nn. II.. rozpoczynając pieśń zwracają się z prośbą o natchnienie do Muz. ale można też słuchać rzeczy ciekawych" — i rzeczywiście seans wzajem­ nych opowieści trwał do białego rana (Od.). VIII. VII. IX.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. ed. 629 nn. stwierdza. Do „białego rana" słuchali też w ogromnym skupieniu „jak oczarowani" opowieści Odyseusza Feakowie (Od. 347-48). chwaląc Odyseusza jako narratora. Bez daru Muz pieśniarz byłby bezsilny (II. 62 nn. a dalej: kiedy. jest wręcz potraktowana jako dowód objawionej mu przez Muzy prawdy (Od. chociaż nie wykluczone. a nam dana jest jedynie wieść (kleos) o niej i nie znamy niczego".). Iliada zawiera natomiast opowieść o przepowiedni w Aulidzie. VIII. które stanowią przedmiot naszej Iliady i Odysei. wieki ciemne. jawią się w świetle tych badań jednocześnie jako uwieńczenie długiego okresu rozwo­ ju poezji tworzonej bez znajomości pisma. a w jakiej są tylko reliktami przedstawianej w tych utworach epoki hero- 80 81 .). Pizystrata. XXII.). 260 nn. De­ modokos śpiewa o paralelnym do Iliady motywie „kłótni" między Odyseuszem i Achillesem. III.. gdy ma przywo­ łać minione wydarzenia ze swego życia. VIII. B. XIII. 333-34 — XIII. Eumajosowi (Od.. aby przykładem własnego życia przekonać go do pogodzenia się z Agamemnonem (//. Parry.. I HOMER C. IV. 256 nn. Iliada i Odyseja. w której obok występów zawodowych pieśniarzy. Eumajos ponadto. czy poematy te zostały skomponowane z pomocą czy bez pomocy pisma. o wprowadzeniu do Troi drewnianego konia i zburzeniu miasta. Feniks opowiada Achillesowi swój życiorys. że „tylko Muza zna całą prawdę. 36 nn. Demodokos też całą swą wiedzę „zawdzięcza Muzom" (Od. W jakim stop­ niu występy tych pieśniarzy odzwierciedlają charakter epickiej twórczości autora Ilia­ dy i Odysei. XI. przyjmując gościnnie w swym domu Telemacha i syna Nestora. 485-492). gdy mnie o to pytasz tak troskliwie. Cień Agamemnona opowiada o pogrzebie Achillesa (Od.). 392 n. na co znajdują uczeni coraz więcej dowodów natury materialnej i językowej. On sam jest „samoukiem" (autodidaktos). XIV. Wysoka ocena kunsz­ tu narratorskiego „przy stole" jest czymś naturalnym dla tego społeczeństwa. Parry. by wyruszyć na Troję (//. Femios podejmuje natomiast pokrewne Odysei tematy dramatycznych „powrotów" (nostoi) bohaterów do swych domów po zdobyciu Troi. 447 nn. Menelaus i Nestor opowiadają historię swoich powrotów spod Troi (Od. któ­ rzy zarabiają na życie opowiadaniem.) i Penelopie (Od. Podobnie jak Homer. przez kogo i po co zostały spisane. 301 nn. a śpiewana przez niego na prośbę Ody­ seusza pieśń na temat „wprowadzenia do Troi drewnianego konia" w taki sposób „jakby sam był przy tym lub słyszał od kogoś. 670 nn. bądź dobrej myśli. Parry w obszernym wstępie do: The Making of Homeric Verse. W związku z tym na nowo stajemy przed trudnym do rozstrzygnięcia problemem. a tylko „bogini za­ siała w nim wszelkie rodzaje pieśni" (Od. sama zaczyna snuć opowieść o wizycie przebranego Odyseusza w Troi (Od.). Noce są teraz bez końca. I. pij wino i słuchaj. 496-98). takich jak przebywający na dworze Feaków De­ modokos (Od.) i trzy zmyślone przez niego „życiorysy" opowiedziane Atenie (Od. Doskonałe wprowadzenie w charakter ich pracy terenowej i badań porównawczych z epiką połud­ niowych Słowian daje A. Posiadane przez nas dokumenty zewnętrzne i analiza samych utworów pozwalają tyl­ ko na formułowanie pewnych mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez. 331 nn. Wspomniani już wyżej Demodokos i Femios w swych występach pu­ blicznych podejmują przy tym tematy z tego samego kręgu wydarzeń związanych z oblężeniem i zdobyciem Troi. Obok zwykłych amatorów Odyseja przedstawia nam ponadto zawodowych pieśniarzy. że utrwaloną na pi­ śmie twórczość Homera poprzedzał wielowiekowy rozwój epickiej poezji ustnej. Kiedy Eumajos przyjmuje w swej pasterskiej chacie przebranego Odyseusza i po kolacji opowiada o tym co wydarzyło się na Itace w momencie. 238 nn. IX-L. XVII.). 1-2). XXIV. dwa pomnikowe arcydzieła sztuki epickiej. 124 nn. XV. „O r a 1 n o ś ć" i „1 i t e r a c k o ś ć" p o e z j i h o m e r y c k i e j W świetle badań zapoczątkowanych w latach trzydziestych XX wieku przez M. swym śpiewem uświetniając uczty i świąteczne zgromadzenia. The Collected Papers ofM. P a r r y'ego i A. Nie ulega wątpliwości. XI. które znakomicie po­ szerzają świat bezpośrednio przedstawionych zdarzeń i doskonale uzupełniają obraz historii trojańskiej. L o r d a15 i prowadzonych przez wielu uczonych przez kilka ostat­ nich dziesięcioleci nad poematami homeryckimi jako utworami wyrastającymi z tra­ dycji poezji tworzonej i przekazywanej ustnie.) ogromna rolę odgrywała umiejętność opowiadania przez samych bohaterów. XIX. Społeczeństwo Homerowe lubi słuchać tych opowieści i potrafi docenić narratorski talent opowiada­ jącego. co był z nimi". XXII. usiądź spokojnie. XIX. Helena. Femios wyznaje z pokorą. s. że świat bohaterów przedstawiony w obydwu homeryckich poematach jest światem wysoko rozwiniętej kultury przedpiśmiennej.) i na dworze Odyseusza — Femios {Od. Słyszymy opowieść o polowaniu na dzika jako przyczynie blizny na nodze Odyseusza (Od. 351 nn. IV.). Przy­ pada on niewątpliwie głównie na tzw. można spać. Oxford 1971. 191 nn. stało się oczywiste.

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. na któ­ rych recytowano Hymny homeryckie liczące 300-560 wierszy. Parry'ego w epice Homerowej cechy stylu formularnego. B. 1-46. We wszystkich badanych przez niego przypadkach okazywało się bo­ wiem. Pierwsza związana jest już z samą długością tych poematów. Cambridge. Jednocześnie zaobserwował. trudno jest dzisiaj rozstrzygnąć. Dlatego właśnie. Publicz­ ne występy niepiśmiennych poetów nowożytnych improwizujących bądź recytują­ cych swe utwory podobnie jak występy Femiosa i Demodoka. żyjąc na styku z cywilizacją wielkomiejską. Mass. o których jest mowa w Odysei. któremu przez okres wielu tygodni dyktował swoje poematy. ale jeśli następnie próbują tworzyć przy użyciu pi­ sma. że Iliada i Odyseja zrodziły się z improwizacji ana­ logicznych do występów Demodoka i Femiosa. Milman Parry Collection of Southslavic Texts (Harvard University Library). trwający 2-3 godziny mógł obejmować recy­ tację 500-900 wierszy. s. Różnice te wzrastały przy tym niemal proporcjonalnie do czasu. Lorda16. Kirka17 i innych zwolenników „oralności" Homera. Wyższa kultura duchowa epoki Homera i jego wyjątkowy talent poetycki mają przy tym stanowić wystarczające wyjaśnienie nieporównywalnie wyższego kunsztu poetyckiego i nieporównywalnie bardziej wyrafinowanej kompozycji epiki starogreckiej. Przyjęcie tej analogii nie usuwa bynajmniej dalszych trudności. Lorda w latach 1933-1935 na terenach Serbii i Chorwacji. że ich recytacja odbywała się przez wiele kolejnych dni i tylko wyjątkowy dar opowiadania i geniusz poety sprawia­ ły. że podobna sytuacja mogła się zdarzyć pod ko­ niec VIII wieku w starożytnej Grecji. musielibyśmy przyjąć. korzy­ stając z tradycyjnej miary wiersza i stworzonego w nim sformalizowanego języka snuć opowieść nie ustępującą rozmiarami Iliadzie i Odysei. że „żaden ustnie skomponowany poemat nie może być przekazany przez tradycję ustnej pieśni bez zmian". zauważył. Długość trwania tych występów ograniczona jest możliwościami zarówno wykonawcy jak słuchaczy. i zebrana przez nich olbrzymia dokumentacja18 pokazały. Taki pojedynczy występ. Lord wykluczył możliwość ich ustnego przekazywania i zaproponował hipotezę o ich podyktowaniu przez „ustnie tworzącego poetę" osobie. A. B. nie znający pisma Homer mógł mieć również swojego A. która potrafiła to zapisać. B. to tym bardziej było możliwe w wysoko rozwiniętej kulturze przedpiśmiennej Grecji drugiej połowy VIII wieku. Lord. Mogły się one odbywać z okazji jakichś uroczy­ stości religijnych lub państwowych. A. S. Bez trudu można sobie wyobrazić seanse poetyckie. Cambridge 1976. który podobnie jak M. ob­ serwując przez kilka lat i dokumentując poetycką twórczość jugosłowiańskich „gęślarzy". G. czyli mniej więcej długość jednej z 24 pieśni. oparte na bezpośredniej obserwacji stwierdzenie. starają się z miejsca utrwalić na piśmie tworzone wcześniej ustnie po­ ematy. Krótko mówiąc. przechowywał tradycje kultury niepiśmiennej. Nie daje odpo­ wiedzi na najtrudniejsze pytanie. że przedstawieni w Odysei śpiewacy mają wiele rysów z autoportretu poety. co im się znakomicie udaje. że jest to dokładnie to samo. Żaden religijny festiwal nie mógł jednak zapew­ nić recytacji całej Iliady czy Odysei. pojawi się natychmiast kilka poważ­ nych trudności. wy­ konywane wcześniej wielokrotnie przed zgromadzoną publicznością. na jakie jest po­ dzielona Iliada i Odyseja. Gdybyśmy potraktowali te poematy jako dzieła zrodzone z twórczości ustnej. Dla rekon­ strukcji historii powstania i przekazu poematów homeryckich ważne znaczenie może mieć również jego inne. 1960. Lord. A. że ten sam utwór wykonywany ponownie przez tego samego pieśniarza. I HOMER icznej (kultury brązu). 16 The Singer of Taks. B. HSCPh 72. czy nawet dłuższe od nich dwukrotnie poematy Hezjoda. doszedł do przekonania. wypełniają z reguły nie więcej niż jakąś część popołudnia lub wieczoru. że kiedy powoli dyktują swe teksty. że pieśniarze są w stanie przez wiele kolejnych dni gromadzić na seansach poetyckich wokół siebie słuchaczy i przy akompaniamencie prostego instrumentu strunowego („gęśli"). Biorąc pod uwagę odkryte na początku ubiegłego wieku przez M. że nie brakowało słuchaczy na wszystkich kolejnych seansach poetyckich. różnił się znacznie długością i użyciem wielu ekwiwalentnych wyrażeń od poprzedniej wersji. Parry spisywał osobiście dyk­ towane przez pieśniarzy jugosłowiańskich teksty wykonywanych wcześniej przez nich poematów. biorąc pod uwagę niepowtarzalną doskonałość artystyczną poema­ tów homeryckich. mimo jego zapewnień. 18 Zob. 17 82 83 . gdy zaczęła się rozpowszechniać znajomość pi­ sma zapożyczonego wiek wcześniej z Fenicji i dostępny stał się w odpowiedniej ilości materiał do pisania. że ci z nich. Skoro było to możliwe w przed­ wojennej Jugosławii. The Songs of Homer. 1968. zatracają styl formularny i ich twórczość staje się prozaiczna. charakterystycznego dla improwizowanej poezji tworzonej ustnie. Homer and the Orał Tradition. w której tylko niewielki procent społeczeństwa ze środowiska rolniczego i pasterskiego. gdy nauczy się czytać i pisać" („The orał poets powers are destroyed if he learns to read and write"). którzy opanowali sztukę czyta­ nia i pisania. kiedy to zdaniem więk­ szości współczesnych homerologów powstały w znanym nam kształcie Iliada i Odyse- ja. Lorda. gdzie żywa była jeszcze w tym czasie tradycja ustnie tworzonej epiki bo­ haterskiej. W świetle tego stwier­ dzenia tylko bezpośrednie zapisanie utworu zapewnia jego autentyczne brzmienie. dotyczące sposobu i momentu utrwalenia tych po­ ematów na piśmie. Badania prowadzone przez M. Parry'ego i A. jaki dzielił oba wykonania. Homer as OralPoet. Na tej podstawie sformułował twierdzenie: „pieśniarz traci moc twórczą. B. mamy podstawy sądzić. idąc śladem A. Jeśli jednak przyjmiemy. ich sztuka osiąga pod każdym względem znacznie wyższy poziom artystyczny niż w trakcie bezpośrednich występów publicznych. Cambridge 1962.

s. którzy woleli pozostać przy założeniu. Lorda na temat „dyktowanego" Homera została przyjęta z rezerwą przez takich wybitnych uczonych jak A. kiedy znajomość pisma była powszechna. B. to dlaczego nie mogliby tego dokonać zafascynowani występami Homera jego bezpośredni ucznio­ wie. Brak wcześniejszej znajomości pisma i jego bardzo powolne upowszechnianie się sprawiły. Sądzę. przyjąć tezę. Kirk. B. Stało się to możliwe. Wy­ wody brytyjskiego uczonego brzmią bardzo przekonywająco. Parry. The Cambridge History of Greek Literaturę. W ten sposób zrodziła się działalność (praktyka) rapsodów. który był już w stanie stwo­ rzyć tylko naśladujące Homera poematy cyklu epickiego i Hymny Homeryckie. wolna od wpływu na reakcje słuchaczy. że dwa największej rangi arcy­ dzieła sztuki poetyckiej. a nie do wątpliwej i skutecznie przez A. jego zdaniem. w której zginę­ ły tradycyjne ograniczenia wielkości i formy ustnie tworzonej poezji i stało się możli­ we zgodnie z nowym duchem epoki stworzenie monumentalnych poematów.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. który trwał z niewielką przerwą na końcu epoki brązu i początku epoki żelaza przez wiele stuleci. że zaistniały w wyniku zachodzących przemian społecznokulturowych zanik inwencji twórczej w zakresie poezji oralnej i odczuwana niewąt­ pliwie wielkość stworzonych przez Homera poematów sprzyjały działalności odtwór­ czej. Korzystając z całego dorobku kultury oralnej i tkwiąc mocno w stworzonej przez nią tradycji literackiej. komponował przy jego użyciu swe monumentalne dzieła. chełpią się pamięciowym opanowaniem obydwu całych poematów Homera. Kolonizacja. by prze­ trwać jeszcze przez całą epokę archaiczną i klasyczną. że nawet w epoce klasycznej. Whitman. że łatwiej byłoby nam zgodzić się również z drugą częścią jego hipotezy. jakie się dokonały w VIII wieku przed Chr. rapsodzi uczyli się na pamięć tekstów Homera jedni od drugich ze słuchu. S. gotów jest nawet zaakceptować ustaloną przez D. Nie ma więc. Parry'ego dokumentacji. jakimi są niewątpliwie Iliada i Odyseja. nie zostało w pamięci Greków odnotowane. którzy sami mienili się „Homerydami"? Rzecz to natomiast dobrze znana. że zapisanie dzieł Homera. Kirk20 — całkiem prawdopodobne stworzenie bez pomocy pisma monumentalnych poematów w rodzaju Iliady i Odysei. Lesky. gdyby odwołał się on i w tym przypadku do realiów kulturowo-społecznych Grecji VIII wieku. ale musimy pamiętać. zachęcały do pamięciowego ich opanowania i do ich publicznej recytacji. usiłuje podważyć tezę A. w której nadal istniała wysoko rozwinięta kultura przedpiśmienna i w nowożytnej Jugosławii. która w przeciwieństwie do cywilizacji bliskowschodnich rozwijała się przez tak długi okres bez znajomości pisma i która dzięki temu właśnie mogła osiągnąć niespo­ tykany gdzie indziej rozkwit poezji tworzonej ustnie. jak dobitnie uzasadnił A. I HOMER Hipoteza A. jest — jak uzasadnia G. że Iliada i Odyseja są w całości bezpośrednim wytworem tradycji ustnej i że to właśnie ich „monumentalna kompozycja" i „doskonałość artystyczna" pozwoliły im w nie­ zmienionej formie przetrwać przez sto lub więcej lat do momentu. tamże. wytwórczości. H. Przyjmuje więc. wychowanym w kulturze. T. Pokolenie później wraz z rozprzestrzenianiem się znajomości pisma zaczął powoli zanikać twórczy duch ustnej poezji. korzystając z umiejętności pis­ ma. przemawia przede wszystkim niespoty­ kana w „twórczości ustnej" zwartość kompozycyjna tych dzieł i ekonomia środków artystycznego wyrazu. gdzie znajomość pisma otwierała na­ tychmiast pieśniarzowi drzwi do wszelkich zdobyczy kulturowych współczesnego świata. S. kiedy ze względu na „rapsodyczne konkursy" na Panatenajach powstała w VI wieku potrzeba spisania ich pełnego tekstu. ale ze względu na ich „monumentalne aspiracje" za bardziej właściwy uważa wiek VIII. Amerykański badacz słusznie przy tym zwrócił uwagę na różnicę płynącą z faktu znajomości pisma w sta­ rożytnej Grecji końca VIII wieku. jakim byłoby spisanie pod koniec VIII wieku dzieł Homera. 84 85 . że to sam poeta. C. Oczywiście łatwiej nam. rozwój wymiany handlowej. która miała dość sił. a więc i początek ich istnienia jako „literatury". by tak wielkie dokonanie. a sam akt zapisy­ wania przekształcić w proces udoskonalającego tworzenia. jego zdaniem. bezpośredniego związku przyczynowego między powstaniem tych poematów i wprowadzeniem pisma. zwłaszcza w obliczu zasadniczych przemian gospodarczych i społecznych. Za przyjęciem takiego rozwiązania. rozwój miast i zanik ustroju królewskiego przerwały tradycyjny sposób życia. że taki przekaz był w starożytnej Grecji możliwy. Biorąc pod uwagę powolne rozprzestrzenianie się w Grecji znajomości przejętego w IX wieku od Fenicjan pisma i dostępność materiału piśmiennego. że to jest tylko hipoteza. która 19 nie może być poparta żadnymi rzeczowymi dowodami. a nie z nie podzielonych Zob. Są to zjawiska paralelne. Parry'ego podważonej analogii z oralną poezją jugosłowiańską. Skoro w V i IV wieku słyszymy o rapsodach. chociaż nie grzeszą zbyt wysokim ilorazem inteligencji. Lorda na temat niemożliwo­ ści przekazu ustnego tekstów literackich w niezmienionej formie i przyjmując. powstały i zostały przechowane przy użyciu pisma. Wade-Gery19. zakładającą ustne przekazanie tych tekstów przez okres jednego lub dwu stuleci. że tradycyjna twórczość poetycka przetrwała aż do epoki. w której poezja i literatura ko­ jarzą się natychmiast z tekstem pisanym. 46. Page'a datę powstania Iliady i Odysei na wiek IX. Wydaje się bowiem. 58. W realiach kultury starogreckiej. Odosobnione stanowisko w tej sprawie zajmuje wybitny badacz twórczości Homera G. Uważa bowiem za rzecz niemożliwą. będące wytworem ducha tej samej epoki. przyjmuje się. który opierając się na zebranej przez M. którzy. aojdos grecki znajomość pisma mógł zatem bez prze­ szkód wykorzystać do zapisania swej ustnie stworzonej twórczości. L. mogły mieć miejsce najwcześniej w końco­ wej części VIII wieku przed Chr. s.

lecz staje się „jałowa" i zdobywa się na stworzenie poematów cyklu epickiego. Homere. mo­ numentalną całość. Tessalii. 165-170). 11). tak jak inni Grecy. Uważany przez legendę za ucznia Homera Arktinos z Miletu żył w drugiej połowie VIII wieku. czego przykładem jest Kynaithos z Chios i jego uczniowie. lecz całego zastępu pokoleń poetów. Analiza świadectw staro­ żytnych o Homerze. o pokolenie młodszy Kreofylos z Samos w wieku VII. którym po części zawdzięczają swą doskonałość i jedność kompozycyjną. w „wiekach ciemnych" (XI-IX wiek) i epoce archaicznej (VIII-VI wiek) pozwoliła mu na stworzenie śmiałej hipotezy o istnieniu nie jednego Homera. że nie wymaga istnienia genialnego poety. Wielu z nich. najpierw w Atenach i Sparcie. twórcy heksametru i techniki oralnej. obszerną monografię pt. owoc ich trudu. 1795 przez A. towarzysz"). W Atenach tyran Pizystrat lub jego syn Hipparch mieli zatroszczyć się o posiadanie tekstu Iliady i Odysei.. co o nim mówiono i opowiadano przez całą starożytność. w kulturze. dokonana w świetle zrekonstruowanej przez autora historii plemion greckich po tzw. [.. określanych po­ spolitą nazwą homeroi. nie zginęli bynajmniej razem z nim poeci-towarzysze. która mogła dać początek późniejszej Iliadzie i Odysei. osiedliło się. Homer ukryty jest teraz za fasadą „Homerydów". odpowiedź oparta na faktach — faktach językowych. le compagnon („Homer. Wydania. Autor monografii na podstawie szczegółowych analiz w taki mniej więcej sposób rekonstru­ uje prehistorię i historię eposu homeryckiego (s. Jest to. lecz także tworząc nową wszechgrecką poezję. Bez przesady więc. musieli istnieć poeci. N a j n o w s z a rozwiązania kwestii próba homeryckiej W nieco inny sposób próbę rozwiązania „kwestii homeryckiej" podjął w ostatnim czasie G. najczęściej w formie do­ datkowych wierszy pochodzenia rapsodycznego. a raczej odpisy tekstów tych poematów na większą skalę pojawiają się dopiero w V wieku i są szczególnie liczne w wieku IV i III. tworzona ust­ nie poezja aojdów nie zamiera wprawdzie. a jedność taka. najeździe Dorów. aojdowie.]. że w tym samym czasie był w je­ go posiadaniu również Theagenes z Region. D. Dopiero w drugiej poło­ wie VI wieku wyłania się on powoli jako poeta. która tak wielką wagę przywiązywała do sztuki. jak świadczą znaleziska papirusowe. w obliczu śmiertelnego zagrożenia państwowości greckiej (macedońskiej) 86 87 . jego zdaniem. Tradycyjna. można powiedzieć. recytowanymi publicznie i traktowanymi ja­ ko wspólne dobro wszystkich Greków. Poematy homeryckie wyrastają więc jednocześnie z pisma i z twórczości ustnej: były zarówno improwizo­ wane według odwiecznych zasad kompozycji oralnej i stylu formułowego. Homerydzi stworzyli (z pomocą pisma) obszerną. zrzeszeni w ro­ dzaj towarzystw i stąd byli nazywani — homeroi. w nowym świecie przyczynili się oni do stworzenia dla wszystkich imigrantów nowej. a do głosu zaczyna dochodzić. nie różniąc się w zasadniczy sposób zawierały niezliczoną ilość wariantów. I dlatego w połowie II wieku przed Chr. jambiczna i liryczna. „ostrożna i nowatorska odpowiedź na postawione już w 1664 r. żywymi. że aż do połowy VI wieku jego imię oznaczało poetę. uważali za miarodajną. Wraz z odrodzeniem politycznym i kulturowym w VIII wieku następują rewolu­ cyjne zmiany również w dziedzinie twórczości poetyckiej. „panhelleńskiej" pamięci. korzystając ze znajomości pisma. Ich doskonałość jest bowiem tego rodzaju. Iliada i Odyseja nie przestawały bo­ wiem być poematami ustnymi. (2) Gdy ten świat z XII wieku prze­ stał istnieć. Tu. Achai i z całego Peloponezu. których tradycja łączyła z Homerydami z Chios. Jak przypuszcza G. lecz to oni właśnie zachowali to. poezja elegijna. I HOMER na słowa tekstów zapisanych na niewygodnych w użyciu papirusowych zwojach. a jest rzeczą prawdopodobną. Lambin. przybyłych z Beocji. Argolidy. w Eolidzie i Jonii. którego wersję. do których dołączono zbyt dotychczas lekceważone świadectwa starożytne" i — dodajmy — analizę samych pie­ śni Homera w aspekcie jego poetyckiej wyobraźni (s. którzy rościli sobie prawo wzbogacania tych poe­ matów przez kolejne trzy stulecia. przez ks.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a ściślej — tego wszystkiego. którego wyłączności zazdrośnie strzegli i rościli sobie prawo do decydowania o lekturze i pu­ blicznej recytacji posiadanego przez nich tekstu. miała w podobny sposób po­ wstać w wieku VII w kręgu Homerydów na Samos lub Chios. Analiza świadectw starożytnych na temat Homera daje natomiast podstawy do stwierdzenia. że (1) już na dworach mykeńskich. dostosowanych do nowej sytuacji aojdów. jak sam na wstępie zaznacza. twórcę tradycyjnej poezji epickiej i było nazwą zbiorową w liczbie pojedynczej. Pierwszymi spadkobiercami Homera mogli być oczywiście autorzy Hymnów Homeryckich i epickiego cyklu. co najszlachetniejsze ze zbiorowej pamięci o dawnej świetności. w pierwotnym (achajskim) znaczeniu — „towarzysze". nie tylko podtrzymując tradycję dawnej poezji oralnej. którą na podstawie kryteriów lingwistycznych uważa za utwór późniejszy. Stwierdza. których można już datować. który pod auspicjami Narodowego Komitetu Badań Nauko­ wych (CNRS) opublikował w Paryżu w 1995 r. Odyseja. Wolfa pytania. właśnie pod koniec VIII wieku przed Chr. d'Aubignac i podjęte następnie w r. Homerydzi weszli więc w posiadanie wielkiego skarbca poezji epickiej. jak też po­ woli dopracowywane przez zawodowych poetów. Iliadę. wykorzystując rapsodie należące do cyklu o gniewie Achil­ lesa i dołączając do nich „Katalog okrętów" i „Doloneję". która nie zakłada jednego au­ tora. że Iliada i Odyseja są dziełem Homerydów. L a m b i n . historycznych lub archeologicznych. takich jak Mała Iliada czy Zburzenie Ilionu. Ich znajomość była nierozłącznie złączona ze świadomością przynależności do kręgu greckiej kultury. Wydania te.

Okazało się bowiem. tekst Iliady i Ody­ sei miał bardziej płynny charakter. budzą podziw swym pięknem i doskonałością21. w klasztorze św. 168-9). który utrzymywał. E. konkretnie do Łuku Konstantyna w Rzymie. do X wieku. s. do podboju Egiptu i Syrii przez Arabów. tj. z którego po­ chodzą najstarsze papirusy z tekstami Iliady i Odysei. Lambin historię po­ wstania poematów homeryckich i ich strukturę porównuje do budowanych i przebu­ dowywanych przez całe wieki wspaniałych katedr. W. co jako najdoskonalsze stworzyła kultura helleńska (s. Cologne 1967. West. oczyszczony z dodatków rapsodycznych tekst obydwu poematów. „nieliczne z tych interpolacji wnoszą jakiekolwiek nowe znaczenie do opowiadania. G. które chociaż łączą w sobie ele­ menty różnych epok i stylów i chociaż są dziełem wielu pokoleń architektów i wyko­ nawców. do VII wieku po Chr. West papirusów epoki ptolemejskiej. [. Jego brzmienie nie zmieniło się już wiele. a żaden poemat jak Iliada. pojawia się „wulgata". spór ten ma pełne uzasadnienie w po­ siadanej przez nas dokumentacji. Jak podkreśla G. wypełnia zaledwie cztery karty pochodzącego z VIII wieku kodeksu Iliady z tekstem poetyckim.. a ściślej •— „zbiorowej potrzeby" potwierdzenia swojej zagrożonej tożsamości przez zebranie w czystej formie tego. komu zawdzięcza­ my „wulgatę". Poszczególne wydania tych poematów. czy zostały podyktowane przez niepiśmiennego poetę osobie. lecz rezultatem „zbiorowej woli". Podsumowując swoje wywody w „kwestii homeryckiej". z których wydaniami najłatwiej byłoby ten fakt połączyć. Dzięki popularności. Z jednej strony bowiem „wulgata" zawiera rzeczy­ wiście bardzo niewielką ilość „poprawionych" przez Arystarcha wierszy. Poparła ona w ten sposób stanowisko T. Jak wyjaśnia M. że stosunkowo niewiele z poprawek wniesionych przez Arystarcha zachowała 'wulgata'" (s. od II wieku przed Chr. „z Argolidy". są czytane. Katarzyny na Synaju. wyraźna stabilizacja tekstu tych poematów występuje od połowy II wieku przed Chr. Lambin. jaki znano w epoce rzymskiej i średniowieczu. Liczba jej rękopisów jest ponad dwukrotnie większa niż Odysei. W świetle najstarszej tradycji rękopiśmienniczej. że do połowy II wieku przed Chr. Jest to jednocześnie moment. a raczej standaryzację tych poematów. to właśnie raczej styl ich narracji stosowny dla techniki oralnej był otwarty na interpolacje"22. Arystofanesa i Arystarcha. która znalazła bezpośrednią kontynuację w średniowiecznych rękopisach. Antymacha. Stosunkowo niewielka skala interpolacji dostarcza argumentów przeciwko poglądowi. w którym odrodziło się zainteresowanie kulturą helleńską w Konstantynopolu i przepisano kompletne teksty Iliady i Odysei na minuskułę. dotarły one do nas jako tekst. czy też w tych znakach zostały zapisane przez samego po­ etę. że „cała nasza tradycja rękopiśmienniczą opiera się na edycji Arystarcha. od którego poematy te stają się „literaturą". s. przeplatanym parafrazą prozatorską. „z Synopy" czy nawet „z Marsylii". West stwierdza wprost: „Godny uwagi jest fakt. jakie znaleziono w 1975 r. z drugiej na­ tomiast liczba wierszy „wulgaty" zgadza się w pełni z liczbą i sekwencją wierszy pro- Już Sir Artur Evans porównał te poematy do budowli architektonicznej. Żaden starożytny autor nie jest tak bogato reprezentowany przez tradycję rękopiśmienniczą jak Homer. czasem dodaniem jakiegoś wiersza. Tekst Iliady i Odysei. Do Parthenonu przyrównuje je natomiast Croiset. ani uczonych. H a s ł a m23.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. że istnieje bezpośredni związek między rozbieżnościami we wczesnych tekstach i długą tradycją ustną po­ ematów. który aktualnie posiadamy. 13. na który datowane są najstarsze rękopisy średniowieczne w minuskule. ed. Eurypidesa Młodszego — różnią się między sobą i od przejętej przez rękopisy średniowieczne „wulgaty" zmianą jednego. Od początku III wieku przed Chr. jak potwierdzają to zachowane papirusy. 16). Ich ogromną część stanowią papirusy znalezione głównie na terenie Egiptu i Syrii. który stał się podstawą całej późniejszej tradycji rękopiśmienniczej. Specjali­ ści zajmujący się tym zagadnieniem nie są jednak w stanie ustalić. Allena w jego dawnym na ten temat sporze z G. Bollingem. albo według imion ich prywatnych właścicieli: Rianosa. cytaty pisarzy antycznych. dwu słów. której poznanie zawdzięczamy cytowanemu wydaniu S. M. ten oczyszczony tekst nie jest zasługą ani po­ etów. 84 nn. do których odwołują się scholiaści. że odbiega ona od tekstów ustalanych kolejno przez trzech sławnych gramatyków aleksandryjskich: Zenodota.. jaką cieszyły się poematy Homera w okresie hellenistycznym i rzymskim na podbitych przez Aleksandra Wiel­ kiego terytoriach Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu. S. Wcześniej­ sze świadectwa papirusowe. ani „wielkich tego świata". pochodzące z czasów od III wieku przed Chr. 21 22 23 The Ptolemaic Papyri of Homer.. jest w zasadzie tym samym tek­ stem.. która zdoła­ ła poznać „fenickie znaki".] Nie są wprowadzane żadne nowe epizody i żadne zmiany w akcji. „z Krety". Lukę między wiekiem VII i X. nazywane albo według miast wydaniami „z Chios". ale jak stwierdza S. Homeric Papyri and Transmission ofthe Text. zachowało się w sumie ponad 1000 rękopisów z częściowymi tekstami tych poematów. mamy możliwość śledzić przez całe tysiąclecie historię tego tekstu. W e s t . Zob. S. U s t a l e n i e tekstu Niezależnie od tego. I HOMER przez potęgę Rzymian. [w:] New Companion to Homer. 89 . czy poematy Homera powstały w formie ustnych seansów poetyckich. „z Cypru". a także uwagi komentatorów okresu rzymskiego i bizantyjskiego (scholiastów) na temat badań i ustaleń gramaty­ ków aleksandryjskich wskazują.

Dmochowski31. Według tych samych zasad T . 28 Tamże. powstałej w XII wieku za panowania Bolesława Krzywoustego. K. zdaniem uczonego. s. Nie ma tu miejsca na prześledzenie tego procesu trwającego z mniej­ szym lub większym natężeniem przez cały okres dziejów kultury polskiej. pierwszym napisanym w języku polskim utworze literackim27. J. Warszawa 1788. E. Niewielki jest zresztą od ponad stu lat postęp w badaniach nad tradycją rękopiśmienniczą Iliady i Odysei. Nikomu nie udało się do tej pory ustalić wszystkich starożytnych źródeł. 34 Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytyczno-literackie. gdy na powołanej do życia w 1364 r. przypadkowe zbieżności i warianty tekstu. Tę jakość. t. Por. O wykładach na temat Homera na Jagiellońskiej wszechnicy słyszymy jednak dopiero z początkiem XVI wieku (1504 r. Wilno 1803. Borowski34 czy L. takich jak: F. ale od tamtej pory nikomu nie udało się wprowadzić lepszej zasady porządku­ jącej te rękopisy. 5-6. J. ale jednocześnie głęboka i dość kompetentna analiza przy­ toczonych przez Wolfa dowodów zewnętrznych. „Dziennik Wileński". I HOMER ponowanych przez aleksandryjskiego gramatyka. 3. przeł. Dinosaur Dilemma. Wrocław 1986. The text ofthe Iliad.M. III. jaki moglibyśmy otrzymać po uwzględnieniu uwag Arystarcha stał się rodzajem archetypu dla późniejszej tradycji. Wrocław 1824. 31 Sztuka rymotwórcza. 1920 i częste dodruki). która przeciwstawiała się posze­ rzaniu ich tekstu dla wszelkiego rodzaju celów afektywnych. Bezpośrednia zna­ jomość poematów Homera datuje się natomiast dopiero od czasu. Mańkowski. s. Ich ostateczny kształt jest nie tylko wynikiem starożytnego dziedzictwa. t. 1916). który byłby w stanie uwzględnić wszystkie kontaminacje. Homer. LXX-LXXXIII. Mańkowski. 112-113.W. na których ona bezpośrednio bazuje. Jeżewska. I. Ł a n o w s k i e g o 2 9 . K. znana szeroko opowieść o Troi Daresa i Diktysa). [w:] K. Nie jest to tylko beznamiętne zreferowanie poglądów swego dawnego kolegi z Getyngi. Wolfa. [w:] Dzieła. lecz także ich wzajemnych zależności i kontaminacji. Krasicki32. Nr III. Pewne nadzieje wiążą uczeni z opracowaniem programu kompute­ rowego26. która stworzyła wulgatę przejętą przez średniowieczne rękopisy. s.24 przez oksfordzkiego wydawcę T. II. Oświecenia i Romantyzmu. 1910. 1991. opartych na świadectwach i autory27 F. Znajomość ta była wprawdzie możliwa tylko dzięki łacińskim przekła­ dom i parafrazom (takim jak np. 33 Kształty epiczne. 29 Zob. Nie mniej skomplikowana jest również historia przekazu tekstów homeryckich w średniowieczu.) i to właśnie stulecie będzie świadkiem niezwykle żywego zainteresowania poezją Ho­ mera w Polsce. April 25. II. 35-48. [w:] Dzieła. Allen opracował również w ra­ mach tejże serii tekst Odysei (ed. 1. M a ń k o w s k i e g o 2 8 i j .Nie ulega wątpliwości. ale w większym jeszcze stopniu z ich otwartej na różne wpływy natury. J. w tej chwili najbardziej standardowy tekst Iliady zawdzięczamy opra­ cowaniu Monro-Allena. Nasze uwagi chcemy ograniczyć wyłącznie do krótkiego przeglądu tych badań.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. t. był związa­ ny z domem Czartoryskich profesor Uniwersytetu Wileńskiego Ernest G r o d d e c k . Pierwszym uczonym. Z konieczności musimy zatem pominąć interesujące skądinąd obserwacje na temat poezji bohater­ skiej Homera dokonane przez autorów epoki polskiego Klasycyzmu. Zanim to nastąpi i stanie się podstawą nowego wydania Iliady i Odysei. 24 25 26 Zob. Polski czy­ telnik ma zresztą okazję zapoznać się z tym zagadnieniem dzięki doskonałym i szero­ ko dostępnym opracowaniomJ. N. Zob. 32 O rymotwórstwie i rymotwórcach. Iliada. s. Warszawa 1974. Nie jest również możliwa pełna klasyfi­ kacja rękopisów i ustalenie wewnętrznych między nimi zależności. L. 87). Akademii Krakowskiej doceniono „sztuki wyzwolone" i wprowa­ dzono wykłady z literatury greckiej i rzymskiej. s. popularnie napi­ sanym artykule Wykład nowego mniemania względem poematów Iliady i Odysei Home­ rowi przypisywanych?6. 1899. Krytykowana jest wprawdzie dość często przeprowadzona w 1899 r. F. Classical Rewiew 13. New York Review of Books. Wilno 1872. Golański30. Łanowski. w której nie ma żadnego zbędnego słowa. Trudność ta wyni­ ka nie tylko z ich olbrzymiej ilości. 90 91 . 36 Por. Osiński35. a także w Pieśni Sandomierzanina. 35 Dzieła. który ustosunkował się wprost do tez A. Allena klasyfikacja rękopisów Iliady i w 1910 r. wydanemu w serii „Oxford Classical Text" (ed. Kumaniecki. 109 nn. The Text ofthe Odyssey. s. Homer. tym niemniej staje się ona od samego zarania naszych dziejów twórczym elementem w rozwoju kultury duchowej i literackiej polskiego społeczeństwa. Uczynił to na łamach „Dziennika Wileńskiego" w dwuczęściowym. 2. Papers ofthe British School at Romę 5. Stwarza wrażenie autentycznie oryginalnej poezji. Jej jakość jest rzeczy­ wiście nadzwyczajna. 30 O wymowie i poezji. S t u d i a n a d H o m e r e m w P o l s c e Ślady znajomości poematów homeryckich w Polsce są widoczne już w Kronice G a l l a A n o n i m a . Warszawa 1861. Słowacki33. że dostrzegana przez badaczy rękopisów standaryzacja tekstu poematów Homera w II wieku przed Chr. których au­ torzy zajęli jakieś stanowisko w omawianej wyżej kwestii homeryckiej.25 — Odysei. Według uczonego pewne rozwiąza­ nie tego dylematu można znaleźć przyjmując. W . Początki znajomości Homera w Polsce. Smith. s. 66-82 i nr IV. zawdzięczamy powścią­ gliwości i wyczuciu Aleksandryjczyków (s. 110-116. wstępem i przypisami opatrzył J. jest realizacją kierunku krytyki aleksandryjskiej. że tekst.

Neue Jahrbiicher 14. zróżnicowanie charakterów oraz naturalność w przedstawianiu dawnego świata i ży­ cia. Berlin 1908. Literatura słowiańska. który jako uczeń Groddecka. P i e c h o w s k i już w 1856 r. lecz również na podobieństwa między twórczością bardów południowych Słowian i Homerem. 40 L. która odzwierciedlać ma „ducha narodu". Steinthal. zwycza­ jów i samej natury greckiej ziemi. A. nie rozumiał do końca koncepcji Wolfa i jego ujęcia historii literatury greckiej. Steinthala39. rodowody. Uważa przy tym. Zauważył. Oczywiście nazwa ta mogła powstać tylko od rzeczywistego imienia najwybitniejszego wśród nich poety. których nie wolno jej przeinaczać: opisy miejscowości. Die Entstehungd. o których mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Volkerpsychologie. 1905) i G. podnosząc różnorodność i prawdziwość opisów. przy­ wiązującej wagę do techniki poetyckiej Homera i jego twórczej indywidualności. B. Wiirzburg 1921. Ponadto — „w epopei jest osnowa. Mickiewicz. czerpanych z samych poematów i z krytyki ich tekstu. [w:] Dzieła. była jednak przez długi czas niemal całkowicie zignorowana przez badaczy Homera. 42 E. w wydanej w Moskwie doskonałej rozprawie De Ironia Iliadis zaprezentował się jako zdecydowany unitarysta. Kirgizów pozwoliły zwrócić uwagę na nieporów­ nywalnie wyższe walory artystyczne epiki greckiej i przysporzyły w dyskutowanej sze­ roko w tym czasie „kwestii homeryckiej" zwolenników teorii unitarystycznej. Serbów.in. Erharda40 i W. uwagę na przykładzie poematu serbskiego Zaślubiny Maksyma Czernojewicza. podjętych na wielką skalę dopiero w XX wieku przez uczo­ nych amerykańskich: M. Dotycząca świata ludzkiego ironia tragiczna i charakterystyczna dla przedstawienia świata bogów „ironia komicz­ na" przenika wielorakimi więzami cały utwór. Lorda oraz całej rzeszy ich następców. Zob. Finsler (Die Olympiscben Szenen der Ilias. Homerische Poetik. Jej autora nie wymieniano więc wśród unitarystów. W ten nurt wpisały się właśnie również badania dwu polskich uczonych. Berlin 1868. Do problemu poezji homeryckiej i jej charakteru powraca Groddeck również w swym najdojrzalszym dziele — Initia historiae Graecorum elementa"1'. Wundt. materialne. że Homer nie znał i nie mógł znać pisma. T. jak przedstawieni w Odysei bardo­ wie. którego talent sławi w rozdziale zatytu­ łowanym „Carmina Homerica". innym razem sławił talent Homera za­ pominając zupełnie o pluralistycznej teorii. 269. działają­ cego w Rosji w drugiej połowie XIX wieku — J. I HOMER tecie pisarzy starożytnych i wewnętrznych. a odkryte przez autora jej subtelne me­ chanizmy dobitnie świadczą o jednolitej koncepcji artystycznej i o indywidualności twórczej poety. Groddeck nie rozumiał bowiem ani wiązanych przez Mickiewicza z poezją idei wolnościowych. Prowadząc wykłady o poezji serbskiej. hom. Prowadzone przez etnografów badania porównawcze poezji homeryckiej z ludową twórczością epicką Finów. W cym miejscu warto zauważyć. że jest ona wyrazem wierzeń. ani wartości przesłania poezji ludowej. Raz bowiem po­ chwalał Wolfa za jego doskonałą argumentację i nieznajomość jego teorii u Dmo­ chowskiego uznawał za poważne uchybienie. Piechowskiego42. III. tak wielka ilość imion własnych. że bez trwałości pamięci nie sposób zro­ zumieć tworzenia się eposu wśród ludu. Gedichte. gdzie już w pierwszym zdaniu otwierającym opracowanie poezji epickiej i lirycznej imię Ho­ mera uznaje za nazwę zbiorową oznaczającą działających między X a połową VIII wieku poetów epickich. których imaginacja nie może dowolnie przestawiać. H. Warszawa 1955. Wundta 41 i stał się prekursorem badań porównawczych. Drerup. Nestle {Anfange einer Gotterburleske bei Homer. napisana piękną łaciną. 39 38 92 93 . 41 W. L. Docenił go dopiero E. Najpełniejszy wyraz dał temu poeta w swych wy­ kładach literatury słowiańskiej w College de France.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. M i c k i e w i c z o w i . Koncepcja ta odpowiadała natomiast całkowicie A. jakżeż to wszystko urozmaicać i ozdabiać?"38 W swych wykła­ dach o literaturach słowiańskich wyprzedził Mickiewicz etnograficzne badania uczo­ nych niemieckich: H. Piechowski. po bolszewickiej rewolucji profesora Uniwersytetu Warszawskiego. który w sposób nie­ podważalny uzasadnił ideową i artystyczną jedność Iliady. Erhard. wyliczenie wojsk. przekazywanego w tradycji ustnej przez ponad trzysta lat. części istotne. Das Epos. ani roli poety jako „narodowego wieszcza". Zwrócił m. P i e c h o w s k i e g o i wykształco­ nego w Rosji T. Rozprawa ta. lecz tworzył i śpiewał w taki sposób. jak W. który analizując świadczące o jedności artystycznej zasady poetyki homeryckiej powołuje się wielokrotnie na roz­ prawę J. A siłę i piękno poezji homeryckiej widział Mickiewicz właśnie w jej „ludowości". w tym. Argumentem koronnym przeciw autorstwu Homera jest więc z jednej strony doskonałość formalna poematów zakładająca użycie pisma przy ich tworzeniu i z drugiej — poświadczony przez Józefa Flawiusza fakt. że posiadany przez nas tekst poematów Homera jest tekstem oczyszczonym z rapsodycznych naleciałości przez Arystarcha. Z i e l i ń s k i wpisał się na listę obrońców indywidualności Homera i jedności kompozycyjnej jego poematów jako odkrywca dwu ważnych prawideł jego poetyki: Opublikowanej w Wilnie w latach 1821-1823. Berlin 1894. Nie doceniając „poezji ludowej". zaakceptował od początku teorię Wolfa i uczynił ją punktem wyjścia dla swego programu poetyckiego narażając się jednocześnie na niezrozumie­ nie i konflikt z nauczycielem. Parry'ego i A. Drerup. na możliwość analogicznego przekazywania przez wieki poezji homeryckiej. Z i e 1 i ń s k i e g o. s. zwłaszcza t. Leipzig 1906). J. że inni badacze. wskazywał nie tylko na różnice. nie odwołują się do jego poglądów. mimo że na temat przedstawienia bogów u Homera są po­ dobnego zdania co J. chociaż chciał być „pluralistą". Na temat samej kwestii homeryckiej wypowiadał się Groddeck niejasno i niekonsekwentnie.

s. Patzer w swej doskonałej.monografii Die Formgesetze des homerischen Epos (Stuttgart 1996. I. Sinko. Siemieński. gdyż jego poglądy w tej spra­ wie wyraźnie ewoluowały. T u r a s i e w i c z a . 49 94 95 . ' Zob. s. uwzględnia aktualny stan badań w „kwestii homeryckiej".A. Zapoczątkowana przez K. jakim poprzedził swój przekład. lecz formułuje i doskonale uzasadnia swoje własne stanowisko. Moskwa 1896. L. jakie zajął w „kwestii homeryckiej" T. Warszawa 1968). M a d y d a. We wstępie. Morawskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim tradycja badań homeryckich znalazła godnych kontynuatorów w osobach profesorów: T. narażając się tym na cierpkie uwagi A. 46 Zob. w ks. uczeń T. G a n s i ń c a. s. Siemieńskiego (BN. 3-96). które sprowadza się do następujących twierdzeń: Iliada w swym podstawowym kształcie jest dziełem jednego autora.Greckiej. tłumaczach i uwagami nad Iliadą (s. Do kwestii tej nawiązał natomiast z całą powagą L. T. Grono polskich „choridzontów" zaszczyca swą obecnością także K. jakiej dokonuje w końcowej partii swej uczonej rozprawy. Sinko w Homer zmar­ twychwstały (Kraków 1911. Odyseja.K. cz.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. takie jak „Katalog okrętów". Zielińskiego nawiązał ostatnio H. Warszawa 1801. Dmochowski. Morawskiego poematy te są więc dziełem dwu róż­ nych. Kraków 1873 — Wstęp. Dopiero Odyseja uznaje istnie­ nie wolnej woli ludzkiej. Homer. Iliada. [w:] Charisteria F. Odyseja przedstawia wyższy stopień rozwoju sztuki epickiej i nowa treść otrzymuje w niej nową już formę. Parandowskiego (Warszawa 1956. że są one dziełem dwu różnych genialnych poetów. 16-162. Iliada. W jego argumentacji za istnieniem dwu odrębnych poetów główny akcent został położony na elementy szeroko rozumianej kultury. ale do jej pier­ wotnej wersji dostały się późniejsze wstawki. s. Korsza. 9. Wolfa. S i e m i e ń s k i . W. Wittlina (Lwów 1924). zawierający wywód na temat konsekwentnie realizowanego w obydwu poematach homeryckich jednolitego zamysłu artystycznego cytuje T. wyd. Czubka (Kraków 1921. I HOMER „prawa chronologicznej niezgodności"43 i istnienia tzw. ale jednocześnie uwydat­ niając dzielące te poematy różnice w zakresie sztuki poetyckiej i światopoglądu staje się rzecznikiem tezy o istnieniu dwu działających w odstępie dwu trzech pokoleń po sobie genialnych poetów. 33). D m o c h o w s k i w swym posłowiu do przekładu Iliady46 zignorował i nie ustosunkował się do całkiem świeżej wówczas rozprawy A. Dmochowskiego (BN. Jedynie F. We wszystkich później­ szych publikacjach na temat Homera 45 podtrzymuje wprawdzie i mocniej jeszcze uza­ sadnia tezę o jednolitości artystycznej obydwu poematów. Analiza struktury poetyckiej i ideowej Iliady i Odysei. 1-16) nie tylko T. 47 Homer. a także Historię Literatury. Sinki. Kraków 1931. autora Iliady i zainspirowanego jego dziełem i rywalizujące­ go z jego talentem autora Odysei. który „przyniósł nauce więcej pożytku niż pobożne trzymanie się tradycji". motywów rudymentarnych44. jednocześnie dostrzegał jednolitość artystyczną Iliady i Odysei i twierdził. po­ zwala mu zakończyć ją wnioskiem przywracającym tradycyjną postać Homera jako autora obydwu epickich arcydzieł współczesnemu światu. s. 45 Do koncepcji T. Mickie­ wicza. jako opowieść o wojnie trojańskiej. „Doloneja" czy epizod o „bitwie bogów". S. nr 17. 1-45. ota- Mam tu na myśli obszerny wstęp do Odysei w przekładzie L. jego dziełch. 16. S. Najtrudniej jednoznacznie ocenić i określić sta­ nowisko. docenia praworządność i niszczycielską siłę bezprawia. XXI Iliada przedstawia zupełnie inny świat niż Odyseja. 7-85). M o r a w s k i . 367). s. Ten punkt widzenia podtrzymał i poparł rozbudo­ waną wszechstronnie argumentacją również W. ale jed­ nocześnie mocno podkreśla różnice między obydwu poematami i opowiada się za dwoma oddzielnymi i równie genialnymi ich autorami48. uzasadniając istnienie jedności artystycznej i ideowej w Iliadzie i Odysei. W swej najstarszej na ten temat pracy zatytułowanej Ho­ mer zmartwychwstały. we Wstę­ pie historyczno-literackim do wyboru z Odysei Homera w tłumaczeniu J. równie genialnych poetów. który jako autor „Dodatku" do poetyckiego przekładu Odysei pióra J. Odkryte przez niego prawa pozwoliły wyjaśnić cały szereg pozornych „niekonsekwen­ cji" i sprzeczności w obydwu poematach i stały się przedmiotem pogłębionych stu­ diów nad poetycką sztuką Homera45. autor po­ etyckiego przekładu Odysei"1. S i n k i . Podniesionych przez Wolfa i szeroko dyskutowanych przez cały XIX wiek pro­ blemów kwestii homeryckiej nie mogli pominąć milczeniem również polscy tłumacze i autorzy wstępów do polskich przekładów Homera. odrzuca wprawdzie kategorycznie opinie pluralistów i polemizuje ze zwolennikami „teorii pie­ śni". reprezentujących kolejne pokole­ nia uczonych filologów krakowskich. II. M a d y d y i R. Wstęp do Iliady w przekładzie F. operuje innymi pojęciami i odmienną techniką poetycką. W ujęciu K. Warszawa 1922. K. bliska w swym charakterze i w nastroju pierwotnej heroicznej pieśni bojowej. jeden z najwybitniejszych polskich filologów przełomu XIX i XX wieku W krótkim wstępie do Iliady w tłumaczeniu J.l. nr 21. Duży fragment jego „Wstępu". Prawo chronologicznej niezgodności i kompozycja Iliady (po rosyjsku). F. prezentuje się nasz autor jako zdeklarowany unitarysta. III tłumacz zamyka wiadomo­ ścią o życiu Homera. wstęp i tłum. jest po­ ematem starszym. inne stosunki społeczne. Tragodumenon libri tres. Warszawa 1935. któ­ rymi w zasadniczy sposób różnią się obydwa poematy. Do polskich „choridzontów" można zaliczyć również profesora Uniwersytetu Lwowskiego R. tłum. s. Zieliński. 17). II. podnosząc walory poznawcze i znaczenie „kwestii homeryckiej" dla rozwoju nauki oraz nazywając tezę Wolfa „genialnym błę­ dem". odrzucający para­ lele etnograficzne i ludową genezę eposu greckiego. t. 11. w której zapoznaje polskiego czytelnika z całą złożonością ho­ meryckiej problematyki badawczej i daje niezwykle kompetentny i pouczający prze­ gląd najważniejszych światowych osiągnięć naukowych w tym zakresie po wystąpie­ niu Wolfa. inną religię.

Potężniejszym niewątpliwie. jaką mają nasi lirni dziadowie". Odysseja. stwierdza. 52 Wstęp do przekładu Iliady Homera. L a n g e (1861-1929)51. moralność i świadomość życia społecznego niż Iliada.'Podobnie jak Odyseusz. wychwala miłos'ć małżeńską i w ogóle reprezentuje o wiele wyższą. Polskiemu społeczeństwu XX wieku swymi badaniami nad Homerem i swym znakomitym przekładem i opracowaniem Iliady w sposób szczególny zasłużył się I. s. J e z i e r s k i (1817-1901) 52 . tłumacz i kry­ tyk literacki A. samodzielnych pieśni bądź „rozszerzenie" pierwotnego ich jądra o nie łączące się 50 51 Zob. W. Poza wspomnianym wyżej E. Kraków 1867. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego J. Lachmanna i sprowadzając w związku z tym funkcję poety do „spojenia" w jedną całość wielu heterogenicznych pieśni i elementów. szczególną wagę przywiązując do istniejących między tymi po­ ematami podobieństw i do wykazania. oznaczającym tyle co „spoideł". choć nie mniej entuzjastycznie. W i e n i e w s k i . który na początku ery chrześcijańskiej sformułował zasadę o „kolegialności geniuszów". Madyda na poparcie tezy o innym autorze Odysei niż Iliady powołuje się poza tym podobnie jak jego mistrz na Wellejusza Paterculusa. Nie cieszyły się natomiast w Polsce większym uznaniem teorie „pluralistów". który w popularnonaukowym tomiku w serii „Nauka dla wszystkich" (nr 139). w świetle których lektura poematów homeryckich może zyskać pełne zrozumienie i głębię. 190 n. by dojść ostatecznie do wniosku. za­ kładające istnienie zbiorowego autora poematów homeryckich. poeta. w którym dość szczegółowo omówił problem genezy poematów homeryckich podzielając w całej rozciągłości poglądy K. Należą do nich nie tylko filologowie klasyczni. Wittlin. co błądzi po oceanie świata i szuka ojczyzny. genialnego autora w osobie Homera. I HOMER cza szacunkiem kobietę. zakładającą. bo swymi oczami „przeniknął całą cudowność świata. każdy z nas jest wędrowcem. Warszawa 1876. We „Wstępie" nie wspomina natomiast zupełnie o problemie związanym z „Doloneją" i rozpatruje obydwa poematy ze stanowiska skrajnego unitarysty. z których pierwotnego znaczenia nie zawsze zdawał sobie sprawę. 96 97 . Zupełnie inaczej wystąpił na temat poematów Homera w tym samym czasie S . Nieco inaczej. by być w niej już na zawsze szczęśliwym. Jeszcze jako wykładowca w Szkole Głównej w Warszawie opracował on podręcznik Historii Literatury Greckiej (Warszawa 1867). sam dokonał wnikliwej analizy „Dolonei". by uchronić mądrość. lecz „Ból. T u r a s i e w i c z . Wytrącił w ten sposób z ręki broń zdeklarowa­ nym „pluralistom". CL. Wszyscy oni z entuzjazmem wyrażają się o urzekają­ cym swą naturalnością pięknie obydwu poematów homeryckich. co sprawia człowiekowi radość i co sprawia mu ból". lecz również wcześniejszego. Rys dziejów piśmiennictwa świata niechrześcijańskiego. zatytułowanym Homer i jego świat (Kraków 1971) swą uwagę kieruje jednak przede wszystkim na wyjaśnienie całego kompleksu zjawisk kulturowych i literackich. widzącym w poematach Homera „zlepek" wielu pierwotnych. bo śpiewanym w szerokim chórze głosem brzmią wywody polskich unitarystów. że w każdej dziedzinie pojawienie się uznanego przez społeczność geniusza pozwala innym do korzystania z jego osiągnięć. powab i czar. 87). Nawiązując do starożytnej alegorezy. leżący w samym cen­ trum ludzkich serc". że miały one jednego. lecz również twórcy i historycy polskiego życia kulturowego. doskonale skomponowaną częścią Iliady. s. filozof. Brody 1912. W i t k o w s k i jako autor nie tylko „Wstępu do wyboru z Odysei Homera" we własnym przekładzie (Lwów 1927). s. kiedy sięgamy po Iliadę lub Odyseję z potrzeby serca. Wstęp do: Homer. krytyk i historyk literatury. Nie mógł natomiast urodzić się ślepcem. W ę c l e w s k i e g o (1824-1887). pobudza do rywalizacji z nim i w konsekwencji prowadzi do ujawnienia się drugiego geniusza. w której poprzez analizę wszelkich form zapowiedzi zawartych w samym tekście Iliady i Odysei pokazał w spo­ sób nie budzący wątpliwości gęstą sieć nici wiążących w nierozerwalną całość wszyst­ kie elementy fabuły tych poematów. podpatrzył każdy szczegół z tego. obszernego opraco­ wania Studya nad Homerem (Kraków 1917. Alegorycznie ro­ zumie również wędrówki Odyseusza i imiona bohaterów homeryckich. W i t 11 i n53. tłumacz F. że odkrył prawdziwą ojczyznę greckiego poety. tłum. pod auspicjami PAU w Krakowie opublikował obszer­ ną rozprawę O zapowiadaniu przyszłych zdarzeń u Homera. Funkcja ta znalazła odbicie w imieniu poety. którą nie jest ani Smyrna. Tezę o istnieniu dwu genialnych poetów: autora Iliady i młodszego autora Odysei w pełni akceptuje również R. Groddeckem i jego uczniami. o poezji Homera wypo­ wiada się urzeczony jej pięknem nagrodzony przez Pen Club tłumacz Odysei}. w późniejszym okresie jako zdecydowanego rzecznika Lachmannowskiej „teorii pieśni" można wymienić tylko wykształconego w Niemczech (na Uniwersyte­ cie Wrocławskim) Z. o wielkiej prawdzie psychologicznej kreowanych przez poetę postaci bo­ haterów i bogów. W swych Studyach nad Homerem. o mistrzowskiej ich kompozycji. S z u j s k i (1835-83)50. tacy jak: pisarz i historyk. niezbyt konsekwentnie zresztą podzielającymi tezę Wolfa. Wittlin odgradza się więc z całą świadomo­ ścią od wszelkich sporów filologicznych. 3-27. jakie mają dla niego same poematy Homera. „Urodził się od razu starcem z siwą brodą. W artystycznej doskonałości poematów widzą najlepszy dowód na potwierdzenie dobrze ugruntowanej tradycji starożytnej o Homerze jako autorze Ilia­ dy i Odysei. Epos greckie. Homer rodzi się więc w każdym momencie naszego nad nim wzruszenia. J. że nie da się obronić jej funkcjonalnego związku z pozostałą. W 1928 r. ani Chios. Lwów 1924. I: Homer Iliada. oceniając krytycznie aktualne badania uczonych niemieckich nad jednością poema­ tów homeryckich.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.

wydany w Londynie i stąd znany głów­ nie wśród Polonii angielskiej i amerykańskiej54. Technika wielkich analogii sytuacyjnych w Iliadzie (RHum 11. Wojtowicza poddane są bowiem wszech­ stronnej analizie nie tylko w ich funkcji poetyckiego obrazowania. H. 1964. lecz jednocześnie dostarczyć niezwykle mocnych argumentów na rzecz autentyczności X ks. pozwalających nie tylko w pełni docenić kunszt poetycki. 3. Krokiewicza stały się inspiracją i zachęciły do zajęcia się problemem jedności epopei J. „że górująca ponad bogami Mojra Homera jest poetycką personifikacją rozumnego wszechumysłu. Za­ owocowało to powstaniem szeregu niepublikowanych prac magisterskich z eposu homeryckiego i doskonałej. że „Doloneją" w sferze artystycznej i językowej nie różni się ni­ czym od tych części poematu. 9) oraz odkrycie dwu podstawowych praw Mojry („prawo silniejszego" i „prawo skruszonego serca") pozwoliło autorowi dokonać pogłębionej interpretacji głównych wątków fabularnych Iliady i Odysei. po­ szerzony o analizę kilku innych scen z Iliady i Odysei. Jak autor zaznacza na wstępie. NiemirskąPliszczyńską. Moralność Homera i etyka Hezjoda. pozwala na sformułowanie szeregu „praw" artystycznych poetyki Homera i stwierdzić. którą zgod­ nie z charakterem wydawnictwa autor przystosował dla szerokiego kręgu odbiorców. H. Dopie­ ro jednak monografia Wokół Dolonei (Lublin 1967) przynosi pełną prezentację sto­ sowanej przez J. Dopiero w 1959 r. które dla „Dolonei" stanowią najbardziej miarodajny kontekst. Jak poszukiwać tożsamości światopoglądowej. Eos LIV. Odkrycie. 54 98 99 . zwanej „Doloneją". 1960. Krokiewicz. których autentyczność nigdy nie była kwestionowana. Porównania w rozprawie ks. Dla szerokich kręgów społeczeństwa jeszcze cenniejszą pozycję stanowił dokonany przez niego piękny przekład poetycki Iliady. s. dokonując skrótów i redukując do minimum przypisy. Wyrosła ona bowiem z wieloletniej lektury poematów Homera i Hezjoda. którzy nie umieli znaleźć przekonujących argumentów świadczących o integralności przekazanego nam przez tradycję tekstu Iliady i Odysei. Motyw opisu tarczy w kompozycji Iliady i Eneidy (Eos. i rozproszył całkowicie wątpliwości nie zdecydowanych do końca „unitarystów". z. Rozważania nad księgą XXII (RHum 9. s. Analiza ta stanowi dla autora pełne po­ twierdzenie jedności ideowej i artystycznej obydwu homeryckich poematów. Pewne prawa arty­ styczne poetyki homeryckiej odkrywa autorka w takich artykułach jak: Z estetycznej problematyki Iliady. w całości opublikowanej rozprawy doktorskiej ks. Schadewaldta zrozumiała. autorka dokonuje wszechstronnej analizy struktury fabularnej i stylistycznej nie tylko samej ks. z prac W. 367-375). prof. zebrane materiały przeredagował i opubli­ kował w latach 1950-1955 na łamach „Meandra" w formie dziewięciu artykułów. Niemirskiej-Pliszczyńskiej nad Homerem i nazywana przez nią „analizą struktural­ ną" zaowocowała odkryciem szeregu prawideł jego techniki poetyckiej. 3. s. to niewątpliwie zastosowana przez nią metoda analizy i olbrzymia wrażliwość oraz wy­ czucie problemów estetycznych odsłoniły szereg tajników nieprzemijających walorów poezji Homera.1962. I HOMER z nim organicznie epizody. 1964. z lektury. z. Niemirską-Pliszczyńską seminarium magisterskiego i doktorskiego. Z. Badania A. Jego praca wpisu­ je się metodologicznie w nurt badań zainicjowanych na KUL przez J. dzięki czemu możemy ją nie tylko jeszcze bardziej podziwiać. K r o k i e w i c z . która pozwoliła na pogłębione i nowatorskie odczytanie głównych zasad i mechanizmów rządzących światem boskim i ludzkim w poematach homeryckich i hezjodejskich. pokazał A. potraktowanych nie jako ozdobnik stylu epickiego. Nie znalazłszy wydawcy. o kompozycji i o charakter Przekład ten niezwykle wysoko oceniła jego recenzentka. że „Doloneją" jest autentyczną pieśnią Iliady. która — jak sama wyznaje — dzięki jego rozprawie i pracom W. której autorstwa odmawiali Homerowi często nawet zagorzali unitaryści. N i e m i r s k ą . takich jak „Opis tarczy Achille­ sa" w ks. Aby wykazać. pojętego jako prze­ znaczenie kierujące nurtem kosmicznej rzeczywistości za pośrednictwem bogów i lu­ dzi. miał gotową do druku dość obszerną książkę pt. który już w 1949 r. X. lecz także w ich funkcji kompozycyjnej i w kształtowaniu struktury fabularnej obydwu poematów. Schade- waldta można natomiast czerpać inspirację i przykłady analizy środków poetyckiego obrazowania. 1962. że jed­ ności autorstwa obydwu poematów należy poszukiwać jednocześnie na drodze badania ich tożsamości światopoglądowej i wspólnoty środków artystycznego wyrazu55. 215-224). Ten właśnie kontekst. ale również lepiej rozumieć. Problematyka homerycka była również przez wiele lat przedmiotem prowadzonego przez prof. W ó j t o w i c z a Funkcja kompozycyjna porównań Homera (Lublin 1971). RHum 11. 5-11). s. Wydawnictwo „PAX" podjęło się wydania tej książki. Iliady. s. lecz jako jeden z waż­ niejszych elementów decydujących o strukturze fabularnej. Nie obniżyło to jednak warto­ ści poznawczej opublikowanej książki. a tym samym i starożytnej tradycji o autorstwie Homera. Jest to jedyne w języku polskim monograficzne i tak wszechstronne opracowanie porównań homeryckich.P l i s z c z y ń s k ą (profesora KUL). J. Jeśli nawet nie udało się autorce za pomocą argumentów tożsamości ideowej i arty­ stycznej przekonać wszystkich sceptyków o Homerowym autorstwie „Dolonei". 55 Technika wielkich analogii sytuacyjnych w Iliadzie. V i XI. lecz także ks. 5. 5-31). LIV. Po drugiej wojnie światowej jako jeden z pierwszych na listę badaczy Homera w Polsce wpisał się profesor Uniwersytetu Warszawskiego A. 3. Taka zintegrowana metoda analizy stosowana we wszystkich studiach J. których jednostkowe «serca» są na ogół posłuszne ich również jednostkowym umysłom" (s.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Abramowiczówna {Nad najnow­ szą polską Iliadą. z. kluczem dla zrozumienia obu poematów było „rozpoznanie stosunku. XVIII. w jakim «umysł» i «serce» pozostają do siebie wzajemnie". Niemirską-Pliszczyńską analizy „strukturalnej".

by niezwykle kompetentnie przedstawić i ocenić najważniejsze osiągnięcia i trendy homerologii w okresie pierw­ szej połowy XX wieku. z drugiej zaś jako próba samodzielnego rozwiązania najbardziej kłopotliwych i spornych problemów kwestii homeryckiej. W badaniach Z. Jeżewskiej (wyd. z historycznością przedstawionego w poematach świata. jakie muszą przezwyciężyć skrajni unitaryści broniący pełnej integralności dzieła w przekazanym przez tradycję kształcie. 12-14 z lat 1972. Siemieńskiego w „Bibliotece Narodowej" (1975-1992). s. Kumanieckiego i J. 192-201) artykuł Naj­ nowsze kierunki w badaniach homeryckich. W naszym przeglądzie chce­ my jednak zwrócić szczególną uwagę jedynie na jej dwa późniejsze opracowania. 1981. 144). Dla pol­ skiego czytelnika szczególnie interesujące jest syntetyczne przedstawienie recepcji Homera w Polsce. Ł a n o w s k i e m u . a zarazem niezwykle przystępny. Wykorzystując w pełni osiągnięcia nie tylko nowożytnej homerologii. odpowiedzi na siedem postawionych na wstępie opracowania „pytań zasadniczych": o czas i miejsce powstania poematów Homerowych. który wcześniej był autorem zasadniczego uzupełnienia i uaktualnienia „Wstępu" do XI polskiego wydania Iliady w serii „Bi­ blioteka Narodowa" (1968). 1986) zawdzię­ czamy już niemal w całości opracowaniu J.przedstawionych w poemacie zdarzeń do rzeczywistości histo­ rycznej.. Pierwszym z nich jest opublikowany w „Eosie" (LV. Sinki były publikowane w latach 1922-1966. 1965. o to w jakiej formie one powstały (pisemnej. autorka powstrzymuje się od sformułowania definitywnie rozstrzygającego wniosku. od publikacji jej znakomitej rozprawy doktorskiej na temat Hymnów Homeryckich^'. czy dwu różnych poetów. K u m a n i e c k i e g o (1904-1975). lecz jednocześnie niezwykle trafną charakterystykę samego poematu i jego walorów artystycznych. 100 101 . z motywami rudymentarnymi i pokazuje trudności. ich sztuki poetyckiej i w kon­ sekwencji na stwierdzenie. Doskonałe dopełnienie tego „Wstępu" o historii recepcji i kulturotwórczej inspi­ racji Odysei od wczesnych wieków średnich po czasy współczesne w Europie i w Pol­ sce zawdzięczamy J. czy są one dziełem jedne­ go. Łanowskie­ go jest doskonałą popularyzacją w Polsce bogatej wiedzy o poematach Homerowych. J. Leumanna opublikowane w książce Homerische Worter (1950). Trzy kolejne wydania w nowym przekładzie K. w jakiej rozgrywa się akcja Iliady. Monografia pomyślana jest z jednej strony jako popularyzacja wiedzy i studiów homeryckich. Abramowiczówny. że „obydwa eposy są dziełem jednego poety" (s. Wyjaśnia problemy związane z oralnym charakterem stylu Homera. lecz także językoznawstwa. Sinkę57. Wolfa z 1795 i dysertację M. że opracowanie J.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. w Bizancjum i w całych dziejach kultury europejskiej. z konwencją literacką. Łanowskiego. Pokazuje jednocześnie obiektywne trudności. Otrzymujemy ponad­ to zwięzłą. opracowanego przez T. zapewniając nawet nie obeznanemu z kulturą antyczną czytelnikowi pełną zrozumienia i satysfakcji lekturę. Homer (Warszawa 1974). nie można pominąć nawet w tym krótkim przeglądzie bardzo ważnych dla szero­ kich kręgów naszego społeczeństwa opracowań Z. I HOMER rze przedstawionego świata. Wydania 1-10 w opracowaniu T. autor udziela tu w sposób kompetentny. Abramowiczówna wprowadza nas poprzez szczegółową analizę formy i treści poematu w bo­ gaty świat jego problematyki literackiej. o epokę. jakich przysporzyły unitarystom językoznawcze badania M. Można zatem powiedzieć. M a ń k o w s k i m opracował obszerną monografię pt. o miejsce tych poematów w procesie historyczno literackim i wreszcie o ich pokrewieństwach z literaturą innych narodów. „Strukturalna" analiza porównań Iliady i Odysei pozwoliła autorowi na wysnucie szeregu wniosków o tożsamości. tj. czy ustnej). obie możliwości uznając za równie uzasadnione. Mańkowskiego. Autorka pokazuje nam podejmowane w tym okresie próby przezwyciężenia wysuwanych wcześniej przez „pluralistów" trudności i przyta­ cza cały szereg proponowanych przez unitarystów ich rozwiązań. 7-217) wprowadza czytelnika najpierw w boga­ ty. by na tym 6 Les etudes des Hymnes Homeriąues. Natomiast we „Wstępie" do trzech kolejnych polskich wydań Odysei w serii „Biblioteka Narodowa" Z. drugim — obszerny „Wstęp" do 8-10 wy­ dania Odysei w przekładzie L. Porównując na zakoń­ czenie na wielu możliwych płaszczyznach Iliadę i Odyseję. A b r a m o w i c z ó w n y problematyka homerycka jest obecna już od 1936 r. archeologii oraz literaturoznawstwa porów­ nawczego. który wraz ze swym uczniem J. Parry'ego Uepithete traditionelle dans Homere z 1925 r. W pierwszej części monografii K. odkryty dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu pokoleń badaczy świat kultury kreteńsko-mykeńskiej i w epokę kultury protogeometrycznej i geometrycznej. Pokłosiem tych rozpraw jest żywa również w bada­ niach tego okresu dyskusja nad jednością artystyczną. Łanowskiego. Łanowskiego jest niewątpliwie najczęściej i najchętniej w Polsce czytanym opracowaniem na temat Homera i trwającej o nim od starożytności dyskusji. o autora względnie autorów Iliady i Odysei. o stosunek. Nie roszcząc pretensji do przedstawienia pełnej i wyczerpującej prezentacji doko­ nań wszystkich polskich uczonych zajmujących się problematyką eposu homeryckiego. Oddzielny rozdział przynosi bogatą historię losów i ech Iliady w starożytnej Grecji. liczący ponad dziewięćdziesiąt stron „Wstęp" pióra J. nad czasem i sposobem po­ wstania obydwu poematów. Kumaniecki (s. Obszerny. Od trzydziestu niemal już lat polska opinia publiczna ma możliwość zapoznawa­ nia się z całą złożonością problemów homerowych również dzięki ich wszechstronnej analizie i bezstronnemu przedstawieniu w sposób niezwykle kompetentny przez wy­ bitnego badacza kultury antycznej K. wyznaczone przez dwa przełomowe momenty: wspominaną już wielokrotnie rozprawę A. Wilno 1936. Jeden niespełna arkusz wydawniczy wystarczył autorce. zawierające również charakterystykę wszystkich najważniejszych przekładów polskich Iliady. K.

jak zauważył P. chociaż miała ona swój początek i koniec. Jedną z przyczyn powyższej techniki kompozycyj­ nej. gdy mówi: „wprowadza [on] słuchacza od razu w środek zdarzeń (in medias res). Dla polskiego czytel­ nika szczególnie interesujący jest materiał przedstawiony w rozdziale III. z których każde zdaje się być zespolone z właściwą sobie chwilą i miejscem. Jaegera. że publikacja K. Achillesem — najwaleczniejszym ze wszystkich bohaterów. Podsumowując powyższe uwagi. Madydy. K. Erazm z Rotterdamu. I wreszcie rozdział IV: „Z polskich przekładów Homera" dzięki zestawie­ niu urywków z wszystkich niemal powstałych w Polsce przekładów całościowych bądź tylko cząstkowych Iliady i Odysei pozwala czytelnikowi zorientować się w bogactwie i charakterze tych przekładów. s. Powodem konfliktu staje się odebranie mu przez Agamemnona przyznanej wcześniej przez woj­ sko branki Bryzeidy. swą inter­ wencją u Zeusa sprawiła. Trudno byłoby trafniej scharakteryzować zasadę kompozycyjną poematów Homera! Nasuwa się jednak pytanie. W. Zaczynem jej akcji staje się otwarty konflikt. w którym znalazły się artykuły Z. Vivante58. 221-482). Agamemnon waży się na taki czyn w sytuacji. Dwa kolejne rozdziały „Materiałów" stanowią doskonałą ilustrację recepcji poezji homeryckiej w kulturze starożytnej Grecji i nowożytnej Europy (Ksenofanes. Poeta z miejsca stawia przed nami swych bohaterów. Kubiaka. Homer stanowi doskona­ łe świadectwo obecności Homera w naukowej myśli i kulturze Polaków. Kumanieckiego i J. a nie na cyklu mitycz­ nym lub całej wojnie trojańskiej. Oto jak przedstawia się ona w Iliadzie. Mańkowskiego pt. nie pasowałyby do opowieści obejmującej duży okres czasu lub do fabuły. jakby z góry znanych" {Ars Poet. czym można wyjaśnić to wprowadzenie słuchacza od razu „w nurt wydarzeń" i skoncentrowanie uwagi na jednej akcji. którymi — jak np. bądź —. gdy na zgroma­ dzeniu zwołanym z inicjatywy Achillesa wieszczek Kalchas odsłania jako przyczynę pomoru wojska znieważenie przez naczelnego wodza kapłana Apollonowego Chryzesa. zażądał w kłótni z Achillesem jako rekompensaty dla siebie je­ go branki Bryzeidy. zatytułowana „Ma­ teriały" (s. Traktując to jako zniewagę swego rycerskiego honoru Achilles wycofał się wraz z całym swym wojskiem z walki. Yale 1986. Tetyda. by wykupić swą córkę Chryzeidę. Agamemnonem i synem bogini Tetydy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Otwierający ją przemyślany głęboko wybór z najcelniejszych współczesnych studiów o Homerze. 103 . J. Katalogiem okrętów -— urozmaicił swój poe­ mat". a jego matka. którzy już grają dalej swoje role. zmuszony przez sytuację do zadośćuczynienia ApoUonowi i zwrócenia Chryzesowi jego córki. Arystoteles. Dante. Kumanieckiego i Z. można zatem powie­ dzieć. E. że Achajowie boleśnie zaczęli odczuwać jego brak i ponosić coraz dotkliwsze klęski w walkach z obrońcami Troi. 148). a wiele innych zdarzeń z tej wojny wykorzy­ stał jako epizody. królem Myken. Abramowiczówny (Najnowsze kierunki w badaniach homeryckich) i T. romantycy). pozwala czytelnikowi spojrzeć na Homera i jego poematy jednocześnie z wielu jeszcze innych interesujących stron. Na szczególną uwagę zasługuje część ściśle analityczna opracowania. Aga­ memnon. Milewskiego (Epika mahazjatycka przed Homerem) oraz wymowne fragmenty z prac W. 77-217). zatytułowa­ nym „Motywy homeryckie w twórczości Polaków". XXIII) — objawia się również w tym. której skomplikowanie wymagałoby wprowadzenia szerszego tła i zdarzeń nie wchodzących w zakres akcji utworu. który można określić mianem raczej „przedstawiania" niż „opowiadania". M a ń k o w s k i e g o część II. do jakiego dochodzi w dziesiątym roku wojny w obozie oblegających Troję Achajów między naczelnym ich wodzem. Akcja rozwija się z momentu na moment i jest raczej następstwem obrazów niż opowiadaniem o zdarzeniach. Homer. Cennym dopełnieniem stworzonego przez K. w której otrzymuje­ my najpełniejszą bodaj i najbardziej miarodajną analizę literacką i estetyczną Iliady i Odysei w języku polskim (s. Istotę techniki kompozycyjnej Homera jeszcze krócej i dosadniej formułuje z punktu widzenia odbiorcy poematu Horacy. że nie usiłował on przedstawić całej 102 P. Mańkowski przedstawił tu z jed­ nej strony utwory bądź urywki utworów polskiej literatury pięknej inspirowane twór­ czością Homera od Kochanowskiego po czasy współczesne. Poszukując odpowiedzi w skomplikowanej kwestii autorstwa i daty powstania tych poematów badacz podda­ je z kolei wnikliwej analizie występy homeryckich aojdów i rozważa problem stosun­ ku Homera do tradycji kultury oralnej i pisma. jest specyficzny styl eposu homeryckiego. jakby styl wyznaczał kształt fabuły. bo byłaby to opowieść bądź zbyt obszerna i niełatwa do ogarnięcia w całości. Auerbacha. STRUKTURA I KOMPOZYCJA ILIADY wojny trojańskiej. Petrarka. Platon. Vivante. który jako błagalnik przybył do Achajów. I HOMER właśnie tle poddać analizie rzeczywistość przedstawioną w poematach homeryckich i pokazać jej kulturową złożoność i jej stosunek do historii. Kumanieckiego obrazu poezji homeryckiej jest opracowana przez J. Wybrał więc tylko jeden moment. z drugiej — najcelniejsze wyimki opracowań naukowych na temat recepcji Homera w twórczości polskich pisa­ rzy i poetów. Tego rodzaju wła­ ściwe Homerowi zdania. Zapowiedziany już w inwokacji „Wyższość boskiego talentu Homera nad innymi twórcami — zauważa Arystote­ les (Poet. 19.przy zachowaniu od­ powiedniego rozmiaru — zbyt zawikłana ze względu na wielką różnorodność moty­ wów. Wygląda to tak. I dlatego fabuła obydwu poematów jest niezwy­ kle prosta. Z wielką rozwagą analizuje też pod­ noszone przez uczonych argumenty ideowe i stylistyczne za i przeciw wspólnemu au­ torstwu Iliady i Odysei i zdecydowanie opowiada się za jednym ich autorem.

Druga zasada ma charakter statyczny. Echem jej przyczyn i początkowej fazy jest homerycki opis pierwszej bitwy. poległego w walce z Hektorem (ks. I HOMER „gniew Achillesa". Mimo akcji skoncentrowanej wokół jednego centralnego motywu i ograniczonej do przedstawienia czterech zaledwie dni bitewnych. W niewielu. 43-52 wysłuchuje on modlitwy Chryzesa i zsyła na wojska Achajów zarazę. kontrastem i powtórzeniami. po tym jak Achilles przez 12 dni bezcześcił ciało Hektora. Pandaros i zerwanie układów ks. C. oczekiwania Tetydy na powrót bogów od Etiopów na Olimp i poranek kolejnego dnia. Jedna zasada nie wyklucza oczywiście drugiej. Trwa niemal jednakową ilość dni. w którym przybył Chryzes jako błagalnik ma­ my 9 dni panowania zarazy. Po powrocie Priama do Troi 9 dni trwają przygotowania do pogrzebu Hektora. Zob. W ks. 59 Homer and the Heroic Tradition. Wyznacza ona rozwój fabuły od jej początku do końca — zapowiadającego śmierć Achillesa i zburzenie Troi. który pod osłoną nocy przybywa do Achillesa. 101 n. nierozstrzygnięty pojedynek Menelaosa z Pary­ sem. 33-54 karci innych bogów za ich przyzwolenie na bezczeszczenie ciała Hektora przez Achillesa i wszczyna dyskusję. zarysowany jest w Iliadzie obraz całej dziesięcioletniej wojny. VII) i znajduje swój pierwszy punkt kulminacyjny w wysłaniu do Achillesa po­ słów skruszonego już Agamemnona (ks. Akcja wstępu obejmuje więc 24 dni (1+9+1 + 12+1) i tyleż dni trwa ak­ cja epilogu (12+1+9+1 + 1). Ono decyduje o rozwoju zdarzeń ostatnich sześciu pieśni Iliady. stanowi temat i główny motyw niemal całej Iliady. że każda przedstawiana rzecz pokazywana jest w całym charakterystycznym dla niej kontekście rzeczywistości i ma swoją chwilę zogniskowanej na sobie uwagi. W obydwu pie­ śniach przedstawione jest ponadto spotkanie Zeusa i Tetydy w sprawie Achillesa. zdaniach da się streścić cała podstawowa akcja monumen­ talnego. XXIV. jakby to była pierwsza bitwa całej wojny (Helena i Parys. wyznaczająca dalszy rozwój akcji. II-VI. XXIV. jeden dzień. poprzedzonej przeglądem sił achajskich i trojańskich ( „Katalog okrętów" — ks. teichoskopia. czas spotkania Tetydy z Zeusem. a także przez sam przebieg akcji (śmierć Hektora) zapowiedź śmierci Achillesa i upadek Troi. Symetryczność. wysłanego na pole walki przez samego Achillesa w jego zastępstwie. jak widzimy. XI-XV). jak wykazał C. XXIV. które całkowicie zmienia jego stosunek do Agamemnona i Achajów. IX). Wiąże się z symetrią układu motywów i wyraża się ich równowagą. Końcowe pieśni poematu od momentu powrotu Achillesa na pole walki (ks. jak temu zapobiec i następnego dnia wysyłają Irydę do Priama. II-IV). będący konsekwencją jego konfliktu z Agamemnonem. W ks. Mass. a jego przezwyciężenie pod wpływem prośby Priama i jego hero­ icznej miłości do syna Hektora. 1958.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. motywowi odrzucenia przez Agamemnona próśb Chryzesa jako błagalnika w ks. I odpowiada przyjęcie próśb Priama przez Achillesa w ks. na uwagę zasługuje fakt. jest najbardziej wzruszającą sceną i manifestem najbardziej ludzkich uczuć w całej epice greckiej. I. To właśnie uczucie staje się teraz motorem akcji Achillesa. wypełniającego ponad 15 tys. Scenie na Olimpie na końcu pieśni I odpowiada analogiczna scena na początku ks. Odrzucenie powyższej oferty porozu­ mienia z Agamemnonem uzyskuje finał w śmierci Patroklosa. którego w pojedynku pokonał i nad którego ciałem w swej żądzy zemsty pastwił się wcześniej Achilles. następnie 12 dni przerwy. lecz nadaje charakter i kształtu­ je atmosferę zarówno przygotowań do kolejnych bitew bez udziału Achillesa. że tylko wstęp i epilog Iliady mają tak bardzo rozciągniętą w czasie akcję. W ks. Cambridge. I tak np. dziesiątego dnia ma miejsce spalenie jego ciała na stosie. 104 105 . Pierwszą zasadę zwykło się nazywać zasadą dynamiczną i linearną. Schein w artykule The Iliad: Structure and Interpretation (s.H. Ak­ cja obydwu ksiąg zrównoważona jest również w aspekcie czasowym. paralelizmami.uje w A New Companion to Homer S. bogowie debatują nad tym. Wy­ tycza on bowiem nie tylko zdarzenia pierwszej pieśni. 1958. XVIII) wprowadzają wielokrotnie w formie pro­ roctw. w którym Achajowie po kłótni między Agamemnonem i Achillesem składają ofiary przebłagalne Apollonowi. Jeśli nawet nie ma między tymi dniami całkowitej od­ wrotności. usprawiedliwia budowane przez Achajów fortyfikacje (ks. jak i ich przebieg (ks. heksametrów poematu. a linearny rozwój akcji poprzez trzy sta­ dia zawiera powtórzenie pewnych motywów narracji i wypowiedzi językowych. II) i przedstawionej w taki sposób. Mass. Whitman 60 . jest dla niego niezwykle bolesnym doświadcze­ niem. że strukturę Iliady wyznaczają dwie komplementarne za­ sady: jedna dotyczy rozwoju wątku fabularnego i tradycyjnego mitu. H. Cambridge. W obydwu przypadkach ma miejsce interwencja Apollona. Struk­ turę Iliady anali7. Realizuje się w trzech kolejnych etapach. 345-359). widoczna jest w całej Iliadzie. a zwłaszcza między jej trzema pierwszymi i trzema ostatnimi pieśniami (księgami). XXIV. rodząc jednocześnie silne pragnienie zemsty na Trojanach i Hektorze. I po dniu. a wprost przeciwnie obie uzupełniają się i wzmacniają: symetria i równowaga układu motywów są po części wynikiem równowagi i powtórzenia elementów fabuły. druga — trady- cyjnego stylu i norm artystycznych VIII wieku przed Chr. Whitman. a jedenastego — sam pogrzeb. Od dawna zauważono59. w ks. XVI). Śmierć najbliższego przyjaciela. która w centralnej części poematu rozegra się w ciągu za­ ledwie czterech dni bitewnych. której rezultatem jest decyzja Zeusa. przedsta­ wionego szeroko w I pieśni. by zmusić Achillesa do przyjęcia okupu i wydania ciała Hektora.L. s. Prostota fabuły idzie więc w parze z rozbudowaną na wielką skalę kompozycją! Staje się to możliwe dzięki temu. Homer and the Herok Tradition.

Op. Śmierć Hektora jest bowiem równoznaczna z upadkiem Troi. uśmierz serca mękę" (601).. d — historia utraty dzieci przez Niobe (603-612). w trzech wielkich odsłonach. geometryczna symetria poematu mogła być odczuwana jako wyraz jego artystycznej doskonałości i pełni. którego będzie mógł jutro opłakiwać (599-600). nadaje postępowaniu wielu bohaterów Iliady wy­ miar tragiczny. pojedynek Achille­ sa z Hektorem. Księga II i XXIII przedstawiają obraz zgromadzonych wojsk greckich: katalog okrętów i lu­ dzi w pieśni II wprowadza na scenę głównych wodzów wyprawy. Ma to np.T. które ukazane jest w świecie ludzkim jako nieunik­ niona i nadrzędna rzeczywistość. szeroko stosowanej w greckiej literaturze archaicznej. że równowaga i symetria w budowie poematu nie są czymś wyjątkowym. motywy te i sceny odpowiadają sobie bądź na zasadzie „logicznej". Z jednej strony zmierza ku heroizacji bohaterów. Jak to już mogliśmy zobaczyć na przykładzie przywołanych powyżej trzech pierwszych i ostatnich pieśni poematu. XXIII. b — zachęta do wspólnego spożycia po­ siłku (614). Zawiera ono w taki oto sposób rozłożone akcenty: a — zgoda na wydanie za okupem ciała jego syna. Formalna. którą nowożytni ucze­ ni nazwali „kompozycją pierścieniową"61. Podobieństwa strukturalne między Iliadą. Zmierzanie ku śmierci. XXIV. Symetrię między ks. Lohmanna63 okazało się. że motyw. jaki ona obecnie posiada. potwierdzająca stworzenie Iliady w VIII wieku przed Chr. repr. Whitman 65 . 6] 64 65 Tamże. 106 107 .1969. Sheppard64. jak cały szereg motywów wprowadzonych kolejno w pierwszej części mowy lub sceny. która rozwija się zgodnie z koncepcją bohaterstwa i z tragicznym wymiarem ludzkiego losu. 299-356) przepowiedni i znaków na temat minionych dziesięciu lat wojny jest aluzją do jej początków. W świetle szczegółowych analiz przeprowadzonych przez W. Berlin 1970. gdy szereg scen z ks. London 1922. Bezpośrednio uwaga poety skupia się jednak przede wszystkim na przedstawieniu zapowiedzianej w inwokacji historii „gniewu Achillesa" jako konse­ kwencji jego kłótni z Agamemnonem. a sztuką geometryczną wskazują. który pojawia się na początku jakiejś sceny lub mowy. lecz rzeczą charakterystyczną dla kultury VIII wieku i zgodne z oczekiwaniami ówczesnych odbiorców. jak już zaznaczono. 599-620). a — od jutra będzie właściwa pora na opłakiwanie syna (619-20).cit. jest powtórzony przy użyciu podobnych sformułowań przy ich końcu. Pojedynek między dwoma mężami Heleny jest pierw­ szą przedstawioną w Iliadzie walką. c — przykład jedzącej Niobe: „I Niobe ściągnęła do pokarmu rękę" (602). Katalog okrętów i przy­ pomnienie przez Odyseusza i Nestora (II. Zasada dynamiczna struktury Iliady. Whitmana i D. H. są pochodną techniki kompo­ zycyjnej. A. a wszechstronnie ten problem przedstawił w cytowanej już rozprawie C. podczas gdy sukcesy i porażki poszczególnych bohaterów zapowiadają ich znany z mitologii los w wykra­ czającej poza ramy czasowe Iliady przyszłości. Polega ona najogólniej rzecz biorąc na tym. z drugiej ku śmierci: śmierci Hektora. Amsterdam 1948). 248-284. które 62 63 Pierwszy w stosunku do Homera użył tej nazwy i opisał to zjawisko W. jest związana z jej wąt­ kiem fabularnym i jej wyraźnie ukierunkowaną akcją. jest natomiast ostatnią w poemacie walką i zapowiedzią końca wojny. w jej drugiej części po­ jawia się w odwrotnej kolejności. miejsce w przemówieniu Achillesa do Priama (XXIV. Kompozycja pierścieniowa może stanowić jednak bardziej wyrafinowaną strukturę niż tego rodza­ ju obramowanie. stosowną dla początku wojny. której początek i koniec jest wyraźnie zaznaczony wprowadzającą i zamykającą tę mowę formułą. Zogniskowana wokół motywu „gniewu Achillesa" fabuła Iliady przedstawiona jest. opartej na równowadze i symetrycznym układzie scen i mo­ tywów. Kompozycję tę spotykamy w Iliadzie w każdej mowie włożonej w usta bohaterów. Nie mogło oczywiście ujść uwagi uczonych uderzające po­ dobieństwo między organizacją świata przedstawionego według zasad kompozycji pierścieniowej a sztuką geometryczną w malarstwie wazowym VIII wieku. zagłady Troi i setek bohaterów. I i przyję­ tych w ks. tym niemniej od dawna dostrzegany. To na kanwie tej historii potrafił poeta stwo­ rzyć niezwykle panoramiczny obraz przebiegu wojny trojańskiej i naznaczonego tragi­ zmem świata bohaterskiego. jak w przypadku próśb błagalnika odrzuconych w ks. Symetria i paralelizmy. A.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. w tym kształcie. III i XXII wyzna­ czają przede wszystkim paralelne sceny pojedynków Parysa z Menelaosem (III) i Achillesa z Hektorem (XXII). śmierci Achillesa.s. że podobnie jak po­ szczególne mowy i sceny również cała Iliada skonstruowana jest według reguł kom­ pozycji „pierścieniowej". nad których losem zatrzymuje się uwaga narratora. Die Komposition der Reden in der Ilias. J.A. Zwrócił na to jako pierwszy uwagę w 1922 r.A. którego bohater zachęca do jedzenia. cytownego już C. Niejednokrotnie można zaobserwować. c — powrót do przykładu Niobe: „Po łzach matka pokarmu nie przeczyła sobie" (613). o których wyżej była mowa. Jest to jednocześnie wskazówka chronologiczna. van Otterlo (De ringkompositie ab opbouwprincipe in de epische Gedichten van Homerus. 87-101. van Otterlo62. II i XXIII i między III a XXII nie jest już tak rzucający się w oczy jak między wstępem i epilogiem. tworząc schemat: abcdcba. jak zgodnie zauważają współcześni badacze. I HOMER Paralelizm między ks. igrzyska pogrzebo­ we ku czci Patroklosa są natomiast rodzajem ich pożegnania. b — zachę­ ta do przyjęcia posiłku: „Teraz przyjmij posiłek. The Pattern oftbe Iliad. II odpowiada paralelnym scenom w ks. lub — „analogicznej".

L. VIII-XVII (przy czym ks. ale ma jednocześnie świa­ domość. 60 nn). 353. który przystępuje do walki. Nie może jed­ nak stać się „drugim Achillesem". gdy przybrał postać Agenora. 349). 408 i 421. Głównym bohaterem odsłony trzeciej jest już sam Achilles. Tracąc swoją tożsamość. Na początku każdej z nich ma miejsce sce­ na z główną rolą w osobie Achillesa. W ferworze walki rani wprawdzie Afrodytę i Aresa. VIII. chociaż wydaje mu się. — „łagodny" (XVII. Aristeja Diomedesa przedstawia konwencjonalny typ bohatera. the forward-markers to 'tomorrow' in narrative-ńme also serve as forward-makers in performance-time". odsłona pierwsza przed­ stawia obraz zgodny z tradycją podań bohaterskich i ustanawia normę bohaterstwa Greków jako oblegających i Trojan jako obrońców ojczystego miasta. Homeric Soundings:The Shaping ofthe Iliad. zacho­ wując właściwe człowiekowi miary. IX). Nie waha się walczyć z bogami. Część druga Iliady (ks. 473-83 tenże Zeus w rozmowie z Herą przepowiada tryumf 68 Interwencję Apollona można tu oczywiście rozumieć jako poetycką metaforę lub relikt religijnej wiary. że uczci Achillesa. staje się ucieleśnieniem tradycyjnych war­ tości heroicznych: męstwa. XXII. działa wprawdzie w afekcie. 69 Zob. Posejdona i Hefajstosa walczy ze Skamandrem. 416. VIII-XVII) w odmalowywaniu przeżyć obrażonego Achil­ lesa i konsekwencji jego wycofania się z pola walki. który żyjąc według ustalonych norm i wartości odnosi sukcesy bez ry­ zyka porażki. 670. jak widzimy. a druga na XVIII. Patroklosa i Achillesa. z trudem mieszcząca się w granicach ludzkich. Przy wsparciu Ateny. walczy nie po to. 67 66 „niewidoczny" Apollo68. pół czło­ wiek. zawieszony między dwoma światami. 110. Najogólniej rzecz biorąc. Na s. Jego aristeja uwieńczona pokonaniem Hektora. 440-42). Trzy kolejne odsłony poematu. On jeden w Iliadzie określany jest epitetem evr]rjc.. Stanley (The Sbield of Homer: Narrative Structure in the Iliad. jak wykazuje to S. 706-709). 439-44). Pierwszą część tego seansu stanowi­ ły ks. I HOMER mogą być reliktem i jednocześnie świadectwem trzech kolejnych seansów. Działaniu boga przypisane jest „porażenie" i „odrętwienie" bohatera spowodowane nadmiernym wysiłkiem. Schein (op. gdy uświada­ mia sobie w rozmowie matką. zatraca ludz­ kie granice swojej osoby. który wytrąca mu oręż z ręki i oszołomionego wydaje na ła­ twy łup Euforba i Hektora (XVI. kolejnymi stopniami wznoszącymi się ku śmierci i zagładzie. Jest postacią z pogranicza: pół bóg. ale czyni to za radą Ateny i przy jej bezpośredniej pomocy. 712. I koń­ czy się na IX. I Zeus przyrzeka Tetydzie.). że swym gniewem na Agamemnona przyczynił się do śmierci ukochanego przyjaciela i sprowadził tyle nieszczęść na Achajów. śmiertelny człowiecze?" odpowiada zu­ chwale i bogoburczo (XXII. by zdobyć dla siebie zaszczyty i sławę. W każdej z tych części rozwój zmierzającej ku śmierci akcji zapowiedziany jest jako wola Zeusa.). walki w obronie honoru i dla sławy. 517-26). 600-606). 648). że wraz ze zbroją wszedł w posiadanie również jego zwycięskiej potęgi. jak to uczynił w takiej sytuacji uprzednio Dio­ medes (V. s. V-VI stanowią w tej części poematu miarę największych dokonań bohaterskich. którego aristeja z jej kulminacyjną sceną zwycięskiego pojedynku z Hektorem jest jeszcze bardziej nie­ konwencjonalna niż aristeja Patroklosa. szacunku dla wodza wyprawy Agamemnona i dla bogów. XIX. Taplin. operują całymi księgami jako jednostkami kompozycyjnymi. z której opracowania tu korzystamy.). W ks. Achilles.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. nie znajduje dla siebie właściwego miejsca w świecie ludzkim. Poza tym. któ­ rego przewagi na polu bitwy przedstawione w ks. K. jest jednocześnie zapowiedzią jego własnej śmierci i zapowiedzią zagłady Troi. nie kieruje się tra­ dycyjnymi motywami. I-VII. o nocnej wyprawie Odyseusza i Diomedesa do obozu Trojan. O. Ściga Apollona. 26 stwierdza on: „the three-part structure matches and arises from Homer's own performance. X. XVIII-XXIV. jawi się jako niszcząca. Diomedes. VIII.L. Jest tragicznym bohaterem również wtedy. którego chce w ten sposób uczcić (XVI. Według niego cz. 788-821). Są to sceny na wskroś „homeryckie". XXIII. podczas których pierwotnie był ten poemat recytowany66. Princeton 1993) i S. w przedstawieniu bohaterstwa Hektora i śmierci Patroklosa osiąga niespotykane gdzie indziej walory intelektualne i moralne. jak Aresowi (V. Oxford 1992. Patroklos. przywiązując sporą wagę do kompozycyjnych walo­ rów tradycyjnego podziału na księgi. traktowana jest najczęściej jako późniejsze uzupełnie­ nie) i trzecią — ks. 358. Schein (s. 96. demoniczna siła. Są one zbudowane symetrycznie. I. 15 nn. w drugiej — odrzucenie darów Aga­ memnona i oferowanej przez jego posłów zgody (ks. W ks. I). 95. Achilles jest niewątpliwie postacią tragiczną. Rozszalałego „na kształt szybkiego Aresa" powstrzymuje więc sam Zob. 102 nn. lecz uczuciem miłości do swego przyjaciela. 271-272). pozbawionej swego naj­ większego obrońcy. 204. są zarazem. Przywdziewając zbroję Achillesa zatraca on jed­ nocześnie własną tożsamość i właściwą sobie wyjątkową „łagodność"67. która aż sześciokrotnie jest w Iliadzie zapowiedziana69. w trzeciej — wyrażona w rozmowie z matką Tetydą gotowość natychmiastowej śmierci byleby pomścić śmierć Patroklosa (XVIII. 351 nn. ustępuje pola walki zarówno Apollonowi (V. a po jego objawieniu się we własnej postaci na zawierające ostrzeżenie słowa: „Jak ty śmiesz boga ścigać. drugą — ks. XXI. 252. którego aristeja stanowi paralelę do przewag Diomedesa w poprzedniej części poematu. XXI. że tym aktem przyśpiesza własną śmierć. pozwalając Hektorowi i Trojanom odnosić zwycięstwo nad Grekami (I. naznaczone przewagami Diomedesa. by po­ mścić śmierć swego najbliższego przyjaciela. Zaślepiony sukcesami nie słucha ostrzeżenia Apollona i nie wycofuje się z walki (XVI. choć jest najpierwszym wojownikiem (XVIII. 108 109 .cit. W części pierwszej obserwujemy jego kłótnię z Agamemnonem i wycofanie się z walki (ks. Mszcząc się za śmierć Patroklosa na Hektorze. //. Najbliższy przyjaciel Achillesa.

W ks. zbudowana na zasadzie kontrastu. do jakiej dochodzi na tym tle (I. Najlepszą tego ilustrację stanowi przykład potraktowania postaci Protezylaosa (II. 494-760) należy w rzeczywistości i najprawdopodobniej po­ chodzi z tradycyjnego opisu greckiej armii i floty zebranej w Aulidzie przed wyprawą trojańską. XV. Nie tylko przygotowania do pierwszej bez udziału Achillesa bitwy z Trojanami aluzyjnie i bezpośrednio nawiązują do sytuacji z początków wojny. 61-77 mówi do Hery wprost. VIII. Dawno zauważono. XV. I HOMER Hektora uwieńczony zabiciem Patroklosa i atakiem na okręty. aby poderwać z roz­ przężenia (spowodowanego zarazą i kłótnią Agamemnona z Achillesem) wojska Acha­ jów do walki. ale bezpośredni każe poeta powrócić myślą Odyseuszowi (II. I. jakby to była w ogóle pierwsza bitwa tej wojny. 704-706). II. op. S. Heubeck. Jej za­ gładę wróży wprawdzie Agamemnon już w chwili zranienia Menelaosa przez Pandarosa (IV. która dzięki tej boskiej perspektywie zyskuje swój ironiczny i tragiczny wymiar. akcent natomiast został położony na przedstawieniu wo­ dzów wyprawy. gdy ten zabije Sarpedona. boski i ludzki. ale również sama bitwa przedstawiona jest tak. Darmstadt 1991. Hektor zabije Patroklosa. 201 nn. Schadewaldt. na­ tomiast Filokteta z jego nie gojącą się i cuchnącą raną „towarzysze pozostawili na świętej wyspie Lemnos" (II. 350 nn.. Odczytano to jako aluzję do wspo- mnianego przypadku jego śmierci70. Wiodącym motywem jest w tym względzie upadek Troi. przypominają udzielone im wówczas przez bogów znaki wróżby. Schein. Chociaż jej akcja obejmuje wyłącznie ciąg zda­ rzeń. Ausg. Tak jak ks.). charakterystyka obu armii. że „Katalog okrętów" (II. Poprzedzające pojedynek dwustronne układy i sam pojedynek stwarzają okazję do przypomnienia przyczyn tej wojny. Powtórzony wielokrotnie motyw ich kłótni. dzięki czemu przedstawiony w poema­ cie bieg zdarzeń staje się w pełni umotywowany i racjonalny. O adaptacji katalogu okrętów do artystycznych założeń Iliady świadczy i to. 70 110 111 . która chce przeszkodzić ich realizacji lub wyra­ zić dla nich swą dezaprobatę. Każdemu wystąpieniu Zeusa i odkryciu jego planów towarzyszy reakcja Hery. czyli obu mężów Heleny. 294-325) i Nestorowi (II. 71 Por. Aufiatze und Auslegungen zur Homerischen Frage. 698-709) i Filokteta (II. 721-722). skoro tylko wyszedł na ląd (II. Wymieniając Protezylaosa wyja­ śnia.. Studien zur Struktur der Ilias (1950). Homer: die Dichtung und ihre Deutung. Uwagi badaczy nie uszedł też fakt. w analogiczny sposób księgi koń­ cowe poematu nieustannie zapowiadają zdarzenia mitu trojańskiego wykraczające po­ za czas akcji Iliady.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. którzy. z przedruku w: J. Z. Latacz. „Tchnący męstwem i ustawieni w szyki Achajowie" idą do walki w całkowitym mil­ czeniu. W tym wzmocnionym porównaniami obrazie można dopatrzyć się nie tylko przeciwstawienia cywilizacji Greków i barbarzyństwa Trojan. że to wła­ śnie okręt Protezylaosa zapalił się jako pierwszy podczas zwycięskiego natarcia Hekto­ ra na Achajów (XVI. (Wege und Forschung 634).. Do początków wojny i zgromadzenia wojsk w Aulidzie już w sposób nie aluzyjny. przedstawienie bohaterki. dokonana przez nią na prośbę starców trojańskich prezen­ tacja wodzów achajskich.). 353. Rozpo­ czyna ją wymowna.. Oba plany akcji.. Cechą charakterystyczną struktury fabularnej Iliady jest specyficzne wykorzystanie wielu elementów mitu trojańskiego. Pojedynek Menelaosa i Parysa. Achilles poms'ci śmierć Patroklosa i zabi­ je Hektora. 164-5) i z kolei przewiduje Hektor w scenie pożegnania z Andromachą (VI. że śmierć Hektora będzie zapowiedzią nieuniknionej zagłady Troi 71 . Nie jest jednak automatycznie przez poetę włączony do Iliady. 1-14). 122 n.. lecz umie­ jętnie adaptowany. Wszystko to spełni się zgodnie z obietnicą daną Tetydzie w ks. 472 — cyt. dzięki aluzyjnemu przedstawieniu niektórych wydarzeń otrzymujemy dość pełny obraz całej wojny trojańskiej. W ks. jednocześnie ewokowane są wydarzenia z początku wojny. gotowi wspierać się nawzajem i bronić. póki Achilles nie wyśle do walki Patroklosa. które niosą śmierć i strach Pigmejom" (III.cit. Zob. 450-474. 718-25). ich zalet i pochodzenia. które są konsekwencją kłótni Agamemnona z Achillesem i gniewu obrażonego Achillesa i które dzieją się w dziesiątym roku wojny w ściśle przez poetę określonym odcinku czasu (52 dni). 701). A. w których akcja jest bezpośrednim następstwem gniewu Achillesa i rozwija się z epizodu na epizod. 402 nn. to jednak dopiero w trzeciej części poematu dzięki częstym odniesieniom sta­ je się oczywiste.IV. s. a Trojan zmusi do ukrycia się w grodzie. jako uzgodniona w układach forma rozwiązania konfliktu. że Hektor będzie Grekom zadawał klęski. 352 nn. 4. Zeusowe obietnice i proroctwa wyznaczają przebieg akcji poematu. 156-157. których imiona musiały figurować w katalogu wodzów zebranych w Aulidzie i których nieobecność pod Troją musiał poeta usprawiedliwić sięgając do mitu trojańskiego. zdyscyplinowani. 448-9). 555 nn. ingerencja Afrodyty i intymna scena spotkania Heleny z uratowanym cudownie Parysem — wszystko to ewokuje sytuację początku wojny trojańskiej. moral­ nie odpowiedzialnych za wywołanie tej wojny. Trojanie natomiast pędzą z wrzaskiem i krzykiem jak „żurawie. s. że jako pierwszy zginął on pod Troją. Stuttgart 1965. Por. Von Homers Welt und Werk. skazanym na rychłą zagładę. por. II-IV przypominają początek wojny.L. zapo­ wiadające zdobycie Troi w dziesiątym roku wojny. stanowi jednocze­ sne uzasadnienie rozwoju akcji poematu na planie boskim. s. że podstawowa w nim informacja o ilości okrętów jest tu potraktowana zdawkowo. zazębiają się nieustannie i dopełniają. czym ma spowodować powrót Achillesa na pole walki. s. ale odpowiednie­ go dla początku wojny pokazania Trojan jako „niosących śmierć" agresorów.

jak na sześć tetrad. moment jego przybycia do własnego kraju staje się momentem przełomowym. Szczególne wzruszenie wywołują zapadające mocno w pamięć słowa zrozpaczonej Andromachy. z inspiracji Ateny wyrusza do Pylos i Sparty. XIII-XXIV). w jaki sposób organizuje poeta ten bogaty. W tym kontekście staje się więc zrozumiałe. 112 113 . o rękę jego żony Penelopy i o władzę nad Ita­ ką. który również zgodnie z pozahomerycką tradycją miał celnym strzałem z łuku śmiertelnie ugodzić Achillesa (XXII. XI. z którymi następnie już w pałacu rozprawiają się ostatecznie. który decydował się na pomszczenie Patroklosa. W tym samym czasie powraca na Itakę Telemach. udaje im się przy tym pojednać z rodzinami pomordowanych zalotników. Telemacha. wypełnił opowieścią o podróży Odyseusza w zaświaty. Jest to historia powrotu jednego z bohaterów wojny trojańskiej. Poeta z pełnym rozmachem maluje też zbiorowe sceny zgromadzeń. pełnej nie­ bezpiecznych przygód wędrówce. uczt. STRUKTURA KOMPOZYCYJNA ODYSEI Fabuła Odysei jest równie prosta jak fabuła Iliady. Gościnnie przyjęty opowiada im całą historię swych wędrówek. Telemach. Przypomina mu o tym również konający Hektor. Na zbudowanej przez siebie tratwie. Lamenty matki. że środkową część poematu. Przyjrzyjmy się więc pokrótce. ale jakby na zasadzie naczyń połączonych wyznacza los Achillesa. po 12 ksiąg każda. Sparcie i w Scherii u Feaków. W jednym i drugim przypadku podział ten oparty jest na kryterium treściowym i tematycznym. Rzecz godna uwagi. Prostota streszczonej powyżej fabuły nie stanowi oczywiście dla epickiego poety przeszkody dla wypełnienia jej wielkim bogactwem zdarzeń. dorastający już jego syn. jakim jest w tym przypadku powrót Odyseusza. Nadzieję na jego powrót może czerpać tyl­ ko z wróżb otrzymanych przez Menelaosa od Proteusa. Chociaż postać Odyseusza wysuwa się w całym poemacie na pierwsze miejsce. Feakowie ob­ darowują go i odwożą na Itakę. którego ostatnie słowa brzmią jak złowieszczy testament. Można ją streścić w kilku zda­ niach. Śmierć Hektora stanowi zapowiedź nie tylko upadku Troi. Gdy nie było już niemal nadziei na powrót bohatera z dawno zakończonej wojny. którą u brzegów wyspy Feaków rozbija mu zesłana przez Posejdona burza. że umieścił go poeta w samym środku przedstawionych w poemacie zdarzeń dzieląc je na takie. którzy go znali.ojca i syna. które miały miejsce podczas jego pobytu „na obczyźnie" (ks. Odyseusz tymczasem przeby­ wa na wyspie Ogygii. stanowią niezwykle ważny element przedstawionego w Iliadzie świata. jego ks. w Pylos. Ponieważ jej głównym motywem jest powrót bohatera wojny trojańskiej po długiej. dokąd dotarł jako samotny rozbitek przed siedmiu laty i gdzie jest przetrzymywany przez nimfę Kalipso jako jej zniewolony kochanek marzący o powrocie do rodzinnego domu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Rozpoznaw­ szy się tworzą oni jeden front przeciw zalotnikom. a nie Achilleida. dokąd nieco wcześniej przybywa również Odyseusz. w Sparcie — Helenę i Menelaosa. Teraz właśnie na rozkaz Zeusa Kalipso pozwala bohaterowi odpłynąć. idzie w parze z rozlewnością epicką i dużymi rozmiarami poematu. Dwie oddzielnie do­ tąd prowadzone akcje. I HOMER Jest to oczywiste dla Priama. mających znaczny wpływ na rozwój i charakter akcji poematu. dlaczego poemat ten otrzymał tytuł Iliada. Im w dużym stopniu zawdzięcza ona swój tragiczny i heroiczny wymiar. jakiego mógł dokonać bohater.. której był on królem. dzięki aluzjom do jej początku i zapowiedziom zburzenia Troi otrzy­ mujemy obraz całej wojny trojańskiej. Zapowiedzi te. gdy bezradnie patrzy z murów Troi na zbliżającego ku osamotnionemu Hektorowi potężnego Achillesa przed ich pojedynkiem (XXII. 727 nn. i aby uniknąć zasadzki zalotników zatrzymuje się w pasterskiej chacie świniopasa Eumajosa. I-XII) i na te po powrocie — „w ojczyźnie" (ks. żony i wszystkich Trojan nad śmiercią Hektora tuż po jego zabiciu przez Achillesa i powtórnie w czasie uroczystości pogrzebowych są równocześnie opłakiwaniem upadku Troi i losu jej mieszkańców. 95 nn.). by zasięgnąć „języka" na temat losu swego ojca.). składania ofiar. Jako swego mściciela wymienia Parysa. Antinoosa i kilkunastu innych zalotników oraz żebraka Irosa. Dowiaduje się jednak głównie o tym. występów śpiewaka. mając pełną świadomość. Przezwyciężyć śmierć stanowiło najtrudniejszy czyn. obrazów i scen rozgrywają­ cych się wokół centralnego motywu. Eumajosa. jak od dawna powszechnie się przyjmuje. Prostota ta. dociera jako rozbitek do kraju Feaków. dzieli się kompozycyjnie za­ równo na dwie części. W sy­ tuacji niepewności i zagrożenia ze strony „butnych" zalotników. 355-360). jak widzimy. Odyseja. podobnie jak w Iliadzie. łączą się teraz w jeden wspólny nurt. libacji i wróżb. Można tu wymienić: na Itace — postać Penelopy i jej służącej Euryklei. Nie może nas zatem dziwić fakt. „przejadając" jego majątek. Laertesa. że czynem tym skazuje siebie na śmierć (XVIII. które obejmuje akcja związana z powrotem Odyseusza do rodzinnego domu. a jego śmierć przez narratora przyrównana jest do pożogi całego Ilionu (XXII. u Feaków — króla Alkinoosa. dają okazję do przedstawienia obrazu życia w kilku różnych miejscach: na Itace. Odyseusza. Chociaż akcja poematu obejmuje tylko niewielki epizod wydarzeń ostatnie­ go roku wojny. jego córkę Nauzykę i małżon­ kę Arete. do rodzinnego domu. w Pylos — Nestora i jego syna Pizystrata. Czterdzieści dni. Odyseusz i Penelopa po tak długim rozstaniu łączą się ponownie. kim był jego ojciec i ja­ ką cieszył się sławą u tych. po długiej tułaczce do rodzinnego domu. zapowiadającej niewolę kobiet trojańskich i śmierć zrzuconego z wieży Troi ich dziecka (XXIV. 410-11). na jego kartach oglą­ damy cały szereg mocno zarysowanych indywidualności. tętniący pełnią życia świat przedstawiony w poemacie. 5657). zabiegają liczni zalotnicy.

XIV. biegowi zdarzeń. w formie retrospekcji poszerzyć tę akcję i przedstawić całą dziesięcioletnią hi­ storię jego wędrówek i przygód. Wcho­ dząc w rolę pieśniarza. wiążąc losy bohatera z mitem trojańskim. czego zewnętrznym wyrazem jest użycie w w. W kulturze greckiej ojciec jest niezwykle ważną osobą dla kształ­ towania tożsamości syna. która spotyka Odyseusza jako nagiego rozbitka na ziemi Feackiej. Podróż z Ogigii poprzez krainę Feaków Scherię. Wkładając tę opowieść w usta samego bohatera. którą zamieszkiwała bogini śmierci. XIII zwrotów z inwokacji. Poznając ojca. który spełnia wiele ważnych funkcji równocześnie. Przedstawienie sze­ ściodniowego pobytu Odyseusza w kraju Feaków wypełnia w sumie osiem ksiąg. Pierwsze cztery księgi Odysei nazywane są najczęściej „Telemachią". tragicznie zakończonych dla jej zalotników (XXI). by dowiedzieć się czegoś o swym ojcu. I HOMER Odyseusz udając się do podziemia wprawdzie nie umiera i nie odradza się ani fizycz­ nie ani symbolicznie. Ks. Pozwala po­ ecie. po­ nieważ ich bohaterem jest Telemach. Całą ks. ale ma okazję osobiście doświadczyć mglistej natury pośmiert­ nych cieni ludzkich i poznać. zapowiada już bezpośrednio jego powrót do rodzinnego domu poprzez kraj Fe­ aków jako realizację woli Zeusa i akcji jego posłańca Hermesa. W tejże zagrodzie pasterza świń. Telemach po­ znaje lepiej siebie. Tatrada ta stanowi ponadto do­ skonałe wprowadzenie w sytuację panującą na Itace. Podróż Telemacha jest więc ważnym etapem na drodze jego wejścia w życie dorosłe. karmi i wprowadza do miasta. O jego aktualnym losie niczego oczywiście dowiedzieć się nie może. O ile poprzed­ nia zapoznawała nas z sytuacją przebywającego „pod przymusem" u nimfy Kalipso Odyseusza. sam przejmuje teraz rolę poety i kontynuując opowieść Demodoka opowiada całą historię swych przygód od mo­ mentu opuszczenia zniszczonej Troi. wyznaczonym przez układające się w tematyczne tetrady kolejne grupy ksiąg. Jest powrotem bohatera do świata żywych. który zaniepokojony sytuacją swego domu ob­ leganego przez zalotników i swoją w nim pozycją wyrusza w podróż do Pylos i Sparty. położoną na pograniczu zaświatów. który posługuje się przecież jego imieniem jako częścią swe­ go nazwiska. a nawet można powiedzieć — powtórnie przywołana i do- kończona — scena narady bogów na Olimpie nad losem Odyseusza. Ona go wyposaża w ubranie. to obecna przywołując raz jeszcze tę samą sytuację tęskniącego za powrotem do ojczyzny boha­ tera. Jest to zabieg z kompozycyjnego punktu widze­ nia — mistrzowski. Nestor w Pylos oraz Helena i Menelaos w Sparcie mogą mu natomiast powiedzieć. Rozpoczyna ją analogiczna jak na po­ czątku księgi pierwszej. uważającym go za dawno zmarłego. bohater sam zapewnia sobie chwałę swych czynów i nieśmier­ telną sławę (kleos). poszerzają poza tym wizję przed­ stawionego świata o zdarzenia pominięte w Iliadzie i przygotowują spotkanie z nim jako bohaterem powracającym z wojny trojańskiej. odkrywa przed królem i biesiadującymi Feakami swoją tożsamość. Na planie narracji powraca bohater na Itakę niemal wprost z krainy śmierci. jakim człowiekiem był Odyseusz. aby odzyskać swoją dawną pozycję na wyspie. stanowiąc poprzez rozbudowane sceny „rajskiego byto­ wania" i gościnności w prawidłowo funkcjonującej kulturze pałacowej przeciwwagę dla sytuacji na Itace. 90-92 ks. który znajduje paralelę i przeciwstawienie w zawodach zarządzonych przez Penelopę. przedstawienie gościnnego przyjęcia Odyseusza przez Eumajosa. trzecią część całego utworu. Wymowny jest fakt. Niezwykle szybki tok wydarzeń zawarty w „opowieściach" Odyseusza ustępuje wraz z początkiem ks. Stanowi ona przygotowanie dla części drugiej. w których bierze on udział i odnosi zwycięstwo. jest młoda. Bohater wzruszony do łez jako słuchacz i przedmiot opowieści Demodoka o koniu trojańskim i zdobyciu Troi. marząca o zamążpójściu królew­ na Nauzykaa. Tego potwierdzeniem są opowiedziane przez niego w ks. Z jego tytułowym bohaterem spotykamy się po raz pierwszy bezpośrednio dopiero na początku drugiej tetrady w księdze piątej. którego czyny były już rozsławiane przez poetów. są więc jawnym wykorzystaniem i przekształceniem ludowego motywu rywalizacji o rę­ kę królewny. który właściwą akcję utworu skoncentrował na przedstawieniu ostatniego etapu podróży Odyseusza i na momencie odzyskania przezeń pozycji suwerena w domu i na Itace. Moment tego powrotu potraktowa­ ny jest jako drugi początek poematu. Z podobnym epickim rozmachem są przedstawione w ks. że śmierć jest dla człowieka czymś nieuniknionym i na­ turalnym. Przedziela je. odmierzanemu rytmem kolejnych długich dni. Przedstawione tu: permanentne ucztowanie zalotników i ich niepokój wywołany podjętą przez Telemacha próbą roz­ wiązania sytuacji. tj. na Itakę ma niewątpliwie wymiar symboliczny.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Jako boha­ ter. postawa wyczekiwania zdesperowanej Penelopy. że pierwszą osobą. Pierwszą część poematu wypełnia przedstawienie wędrówek Odyseusza. odczuwany z wiel­ ką siłą brak Odyseusza w domu — przygotowują i uzasadniają akcję całej drugiej czę­ ści poematu. Urządzone na cześć gościa zawody sportowe. Wspomnienia na temat Odyseusza. lecz wyznaczała za pośrednictwem Ateny akcję Telemacha. po­ zwala mu potwierdzić jego tożsamość wobec siebie samego i wobec Feaków. „boskiego" Eumajosa przemieniony przez 114 115 . w której. XIII wypełniają sceny związane z podróżą Odyseusza z kraju Feaków na Itakę. snute wobec jego syna w Pylos i Sparcie. XII przygody. wypełniające całą ks. XIII ponownie miejsca zwolnionemu. dzięki któ­ rym mógł on doświadczyć i poznać samego siebie. Ten dwuczłonowy podział utworu na dwie równe części uzupełnia się z podziałem sześcioczłonowym. w wyniku których zginęła cała jego załoga. XV analogiczne sceny pożegnania Telemacha z Heleną i Menelaosem w Sparcie oraz okoliczności jego podróży do Pylos i na Itakę. musi on dać się poznać ludziom Itaki. Kalipso. a on jako rozbitek dotarł zamiast na upra­ gnioną Itakę na wyspę Ogygię. IX-XII można by zatytułować „Odyseusz opowiadający".

tj. 372 n. wy­ znaczyli koniec poematu na XXIII. 118-122. zawody z młodzieżą ukryte zawody o rękę królewny Nieznana tożsamość Odyseusza c. Trący. 2) rzeź zalotników (XXII). s. [w:] A New Companion to Homer. 189 — XVIII. drugiej Nekyji. matka. scenę pierwszego spotkania Penelopy z Odyseuszem i rozpoznania bohatera po bliźnie przez starą nianię Eurykleję (w.V. 35-96) stanowi charakterystyczne dla Odysei uzupełnianie wątków Iliady. S. „Wstęp" do: Homer.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Atmosfera. Akcję ostatniej części poematu (XXI-XXIV) wyznaczają następujące motywy: 1) próba łuku (XXI). 21). XVII-XX miejscem akcji jest już pałac Odyseusza. 4) spotkanie dusz pomordowanych zalotników z du­ szami bohaterów wojny trojańskiej w Hadesie (XXIV. że akcja poematu osiąga swój szczytowy punkt wraz z końcem ks. idąc za sugestią gramatyków aleksandryjskich. 164). V. bez którego potwierdzenie tożsamości Odyseusza nie byłoby kompletne. w formę dwu paralelnych tryptyków. 116 117 . abc7i. Przede wszystkim niespełniona pozostałaby zapowiedź roz­ wiązania konfliktu z rodzinami pomordowanych sformułowana w XXIII. Wrocław 1992. a. W ks. Dyskusję na ten temat zob. O ile w ks.) czekającą ich zgubę. Odyseja. V-VIII podróż do pałacu Alkinoosa Spór. The Structure ofthe Odyssey. Pró­ ba ta będąc dowodem dorównującej Odyseuszowi przebiegłości i mądrości Penelopy stanowi w aspekcie kompozycyjnym podstawę dla wprowadzenia niezwykle emocjo­ nalnej sceny ostatecznego ich rozpoznania (w. że Arystarch i Arystofanes z Bizancjum uważali. 29672. W ten sposób zlewają się w jedno dwie oddzielne do­ tychczas akcje poematu. na skutek zuchwałego zachowania się zalotników. wyd. 205-247). Maluje zaślepienie i butę wielu z nich oraz na różne sposoby zapowiada (np. XXIV do­ strzegają wiele partii słabszych. Po tak wielkich momentach tylko nagłe przerwanie akcji pozwoliłoby uniknąć wprowadzenia wyciszających je scen życia powszedniego. Warto zauważyć. pozbawionych charakterystycznego dla poprzednich pieśni stale narastającego napięcia. 290-308) i oczekującej spotkania z przybyszem. przyjmującej podarunki od zalotników (XVIII. 1-185). jak to wykazuje S. I-IV Itaka Atena i Telemach Nadużywanie przez zalotników prawa gościnności Podróż Telemacha do Pylos i Sparty Zalotnicy przygotowują zasadzkę na Telemacha b. byłby on wyraźnie pozbawiony właściwego zakończenia. a następnie w postaci narażonego na drwiny służby i zalotników żebraka — Odyseusz (XVII. będącą skrótowym powtórzeniem świeżo przedstawionej sceny. (BN seria II. Z drugiej strony trudno nie przyznać słuszności badaczom. bohaterowie trojańscy 73 72 Eustathios w swym komentarzu do tego wiersza donosi. XVI). O ile opowiedziany dokładnie przez duszę Agamemnona przebieg pogrzebu Achillesa (w. 52-607). w jakiej toczy się teraz akcja. Rozpoznanie z ojcem. którzy w ks. przez wieszczka Teoklimenesa — w. L. 1-210). to trudniej usprawiedliwić relację duszy Amfimedona z „rzezi zalotników". Trący. 5) spotkanie Odyse­ usza z ojcem Laertesem i pojednanie się z rodzinami pomordowanych zalotników (w. 10. Abramowicz. XVII uwaga poety skupia się głównie na postaci Odyseusza i na jego pierwszym po 20 latach wejściu do swego domu. Kolejnym punktem kulminacyjnym jest podstępne wystawienie Odyseusza na próbę przez Penelopę związane z tajemnicą ich małżeńskiego łoża. w którym — po nieudanej „próbie łuku" podjętej przez Telemacha i zalotników — Odyseusz napina łuk i przeszywa strzałą otwory ustawionych rzędem toporów. ks. XIX. ks. Przedstawiona powyżej w ogromnym skrócie dwu i sześcioczłonowa struktura fa­ bularna Odysei układa się. dokąd udają się oddziel­ nie najpierw Telemach (XVII. i pojednanie z rodzinami pomordowanych zalotników są lo­ gicznym następstwem rozwoju dotychczasowej akcji poematu i naturalnym jej za­ kończeniem. Ojciec i syn wspólnie przygotowują plan walki z zalotnikami. Największe zastrzeżenia budzi scena tzw. 350 nn. związana z przybyciem do Hadesu dusz pomordowa­ nych zalotników i ich spotkania z duszami Achillesa. staje się coraz bardziej napięta. tworzących strukturę kompozycyjną: abc. XXI w momencie. I HOMER Atenę w żebraka Odyseusz ma okazję spotkać się i rozpoznać z powracającym z Pylos synem Telemachem (ks. Przygotowuje w ten sposób poeta przedstawioną w ks. W kolejnej księdze powraca znów do służby i do zalotników. nacechowaną emocjonalnie. ks. na moment udania się Odyseusza i Pe­ nelopy po ich rozpoznaniu na wspólny spoczynek. s. Gdybyśmy zatem. IX-XII Odyseusz odsłania swą tożsamość i staje się śpiewakiem Opowiada Feakom swe przygody Zyskuje poparcie królowej Arete Zaświaty. na początku tej księgi. iż na tym wierszu kończy się cały poemat. Agamemnona i Ajasa. to w centrum księgi następnej stoi postać Penelopy. 216-548). 3) spotkanie Odyseusza z Penelopą i rozpoznanie małżonka (23). Z.

Trący75. Skylla (Charybda) i Helios. ojciec Paralelizmy zachodzące między pierwszą i czwartą. dwie krótsze i jedną dłuższą: Kikoni. Laertesie i dopiero na końcu wyjaśnia okoliczności swej śmierci. 171-203. Paralelizm sytuacyjny między Odyseuszem i Telemachem wzmocniony przez fakt. Odyseusz: XIX. (c) syna. XXI scena próby łuku Odyseusza (w. 47-48) i zamykająca tę scenę czynność wypuszczenia strzały z łuku przez Ody­ seusza (w. układają się w następujące grupy po trzy opowieści. 45-46). 17-20). 375 n. V-VIII. (d) żony. 363. ks. 84-85. dostarcza dowodów. s. gdy w opowieści Demodoka sły­ szy o swoich własnych dokonaniach (VIII. W obydwu przy­ padkach otwiera je scena narady bogów i w jej wyniku bezpośrednia ingerencja bó­ stwa (Ateny. scena katabazy Odyseusza do krainy zmarłych (XI. Podobne wrażenie wywiera na Odyseuszu wspaniałość pałacu Alkinoosa jak na Telemachu pa­ łac Menelaosa (VII. że w tym przypadku groźne. jak zauważa uczony76. Kompozycja pier­ ścieniowa tej sceny znajduje potwierdzenie. że sam środek tej sceny (w. Syreny. ks. Na pytania Odyseusza o: (a) przyczynę jej śmierci. których pomoc stanie się niezbędna w walce z zalotnikami. drugą i piątą oraz trzecią i szó­ stą tetradą są uderzające. do którego przybywa pod postacią Mentesa Atena. co utwierdza słuchaczy w przekonaniu. 420-421) wyrażone są częściowo za pomocą tych samych sformułowań. IV. 492-520). Cel i charakter tych podróży są oczywiście odmienne. że paralelizm stanowi zasadę porządkowania i układu motywów również w szeregu poszczególnych mniejszych lub większych części i scen poematu. Lajstrygonowie i Kirke. 435. Telemach. Analiza kompozycyjna Odysei. s. I-IV i ojca (Odyseusza) w ks. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje podobieństwo w przedstawieniu akcji syna (Telemacha) w ks. Tak samo zachowuje się Odyseusz. Trący74. przedzielone przez opis katabazy na dwie paralelne części. Na podkreślenie zasługuje fakt. 114-115). 1-434). Obaj wysłuchują opowieści o wprowadzeniu do Troi drewnianego konia (IV. Eol. również na płasz­ czyźnie językowej. VIII. Po wymianie zdań ze swoimi paniami domu (Penelopa. 76 Tamże. Hermesa). w której po ojcu najbliższy jest sukcesu ze wszystkich zawodników. Eurykleja udziela odpowiedzi w odwrotnym po­ rządku. krwawe wydarzenia są przedmiotem opowieści na zmianę z niegroźnymi. 128-129). I tak np. XI. a także całość feackich opowieści Odyseusza. I HOMER a. że są podziwiani. że obaj zostali wychowani przez tę samą pia­ stunkę Eurykleję (Telemach: I. 73 118 119 .LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 83-86). jak się zazwyczaj przyjmuje naturalną konsekwencją techniki kompozycyjnej tworzącego ustnie poety-improwizatora. jak drugi bohater wyrusza w podróż. XIII-XVI Itaka Atena i Odyseusz Wyjątkowa gościnność Eumajosa Powrót Telemacha ze Sparty i Pylos Odyseusz i Tełlemach przygotowują zamach na zalotników b. (b) los jego ojca. Kalipso) tak jeden. 482-483) i przez próbę łuku (XXI. warunkująca dalszy przebieg zdarzeń. Lotofagowie i Polifem. ks. W ten sposób zbu­ dowana jest np. Ponadto wszystkie przygody. Doskonałym przykładem kompozycji pierścieniowej o układzie motywów tworzą­ cych schemat: abc .XXI-XXIV Odyseusz odsłania swą tożsamość wobec zalotników i staje się łucznikiem Zyskuje zaufanie królowej Opowiada swe przygody Penelopie Zaświaty. zbudowana jest też długa. VIII. 265-290.. Eumajosem i Filojtiosem. mówiąc najpierw o żonie Odyseusza Penelopie i kolejno o Telemachu. Na tej samej zasadzie. mimo to w ich przedstawieniu istnieją pewne podobieństwa. lecz także z utrwalonych w ustnej tradycji poetyc­ kiej scen „rodzajowych" i z powracających w różnych wersjach motywów. wypełniająca cztery długie pieśni Odysei (lx­ xii). jakiej dokonuje S. wy­ pełniająca całą ks.. V. V. 188-244) wypełnia krótki opis rozpoznania Odyseusza z jego dwoma wiernymi sługami. Odyseusz w chwili przybycia Hermesa na wyspę Ogygię płacze w samotności nad swoim losem. Tamże.XVII-XX Podróż do pałacu Odyseusza Walka z żebrakiem i zatarg z zalotnikami Ukryte zawody o rękę królowej Nieznana tożsamość Odyseusza c. że Telemach jest nieodrodnym synem swego ojca. cba jest np. 12-13. Otwierająca tę scenę czynność Penelopy (wejście do skarbca po łuk. który często korzy­ sta nie tylko z formuł językowych. scena rozmowy Odyseusza z duszą swej zmarłej matki Euryklei w ks. Nietrudno zauważyć. Telemach płacze i zakrywa twarz. jest przygnębiony sytuacją w swym domu. Obie kobiety są niechętne ich wyjazdom. jak wykazuje S. Atena dodaje splendoru wyglądowi każdego z tych bohaterów i sprawia. Nie mając możliwo- 74 Tamże. Korzysta­ nie z uświęconego tradycją tworzywa językowego i fabularnego w naturalny sposób zachęca poetę do wprowadzenia kompozycyjnych paralelizmów. bohaterowie trojańscy. 51-627). gdy Menelaos wspomina jego ojca (IV. w. Są one. gdy pokazują się publicznie (II.

„potężny wódz Agamemnon" (w. Odmłodzony przez Atenę (XXIV. 357502). z Eurykleją (XIX. Każdy z często wystę­ pujących bohaterów określany jest oczywiście całym szeregiem różnych. Telemach dzięki podró­ ży do Sparty i Pylos odrywa się od swej matki i niani i upodabnia się do swego ojca. wiersz i styl Iliady i Odysei są w ogromnej mierze ukształtowane przez wielowie­ kową tradycję wysoko rozwiniętej poezji ustnej. Kompozycja Odysei jest podporządkowana funkcjonalnie przedmiotowi opowia­ dania. W przypadku Laertesa jego „podróż" ma przy tym bardziej psychiczny niż fizyczny charakter. jaki stanowią paralelne po­ dróże i powroty Odyseusza. Parry w swych obydwu rozprawach doktorskich77. 219-360). że poematy te zostały skomponowane ostatecznie przy użyciu i pomocy pisma i z faktem tym połą­ czymy ich skalę oraz ich doskonałość kompozycyjną i artystyczną. jaką zaprezentował już M. dzięki którym odzyskuje Odyseusz swoją pozycję na Itace. 1-240) i z Laertesem (XXIV.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a nie pojedyncze słowo. Rozpoznania. 523-25). np. 560). których użycie uwarunkowane jest zawsze potrzebami heksametru. Jeśli więc pomnożymy tę różnorodność form czasownikowych przez setki fraz złożonych z rzeczownika i epiJedną jest praca prezentowana na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1925 r. Paris 1928. pozwala więc nie tylko lepiej zrozumieć charakter poezji homeryckiej. drugą — wykonana pod kierunkiem prof. w i e r s z i s t y l Prowadzone od ponad pół wieku badania porównawcze poematów homeryckich z tworzoną ustnie poezją nowożytną południowych Słowian jednoznacznie wskazują. o ile tylko spełnia uwarunkowania metryczne tej części wiersza. takie jak rozpoznanie z Telemachem (XVI. Ich najbardziej typowym przy­ kładem są wyrażenia zawierające imię bohatera i jego epitet. A. J ę z y k . 77 120 121 . się do improwizowanej poezji ustnej. Język poetycki tych poematów. pogłębiona przez jego późniejsze studia i przez wielu innych uczonych. np. Formuła złożo­ na z imienia i określającego go epitetu wypełniająca z reguły całą część wiersza do średniówki bądź po średniówce stwarza możliwość łączenia się w obrębie jednego heksametru z ogromną różnorodnością form czasownikowych. którym autor Iliady i Odysei posługuje się z ogrom­ nym mistrzostwem. ojca Antinoosa (XXIV. jest tu bowiem podstawowym tworzywem poetyckim. 285). która go zrodziła.: A comparative Study of Diction as One ofthe Elements of Style in the Early Greek Epic Poetry. to nie bylibyśmy w stanie w pełni zrozumieć i ocenić charakteru ich języka. 172). lecz również do pewnego stopnia odsłonić charakter i rolę poprze­ dzającej ją poezji tworzonej wyłącznie za pomocą mówionego słowa. Jeśli nawet przyjmiemy. wiersza i stylu bez odwołania Oczywiście w tego rodzaju formułach wprowadzających wypowiedzi bohaterów jednostka frazeologiczna „o szybkich nogach Achilles" może być łatwo zastąpiona przez imię i epitet innego bohatera. że język. jego ważność wydobywa poeta przez umieszczenie go w punkcie centralnym tej sceny. lecz również wymownym znakiem spełnienia się ich podróży i zakoń­ czenia doskonale skomponowanego poematu. „władca i wódz Agamemnon" (w. Odyseusza — odkrywaniem granic człowieka ja­ ko istoty śmiertelnej. Jest to „powrót" z całkowitego odizolowania i usunięcia się z życia rodzin­ nego do pełnego zaangażowania w to życie. Eupeithesa. rozumiana przez M. są rozbudowane i udramatyzowane i zapadają głęboko w pamięci słuchacza czy czytelnika. Wydobywa i podkreśla główny motyw poematu. opublikowane dopiero w 1971 r. z Penelopą (XXIII. Odyseusz i Laertes symbolicznie umierają i odradzają się w trakcie swojej podróży. Analiza tego języka. W świetle tych badań podstawową cechę poetyckiego języka Homera stanowi zakotwiczona w tradycji „formułowość". przez jego syna. W anali­ zowanym przypadku ważność tego motywu wydobyta jest poprzez jego centralne miejsce w kompozycji pierścieniowej sceny. jego syna Telemacha i ojca Laertesa do pałacu na Itace. I Iliady. jest jednocześnie najbardziej wiarygodnym świadkiem całej tradycji literackiej i kulturowej. W żadnej z tych prac jednak autor nie mówi jeszcze o „oralności". powtarzających się epitetów. ściśle zrośnięty z formą heksametru daktylicznego. Jak poeta posługuje się taką jednostką frazeologiczną. To właśnie ta młodzieńcza publikacja miała przełomowe znaczenie dla homerologii XX wieku. odgrywają kluczową rolę w rozwoju akcji całej drugiej części poematu. Parry'ego jako „jednostka frazeologiczna regularnie używana w tych samych sytuacjach metrycznych". Spotykamy je nawet w tej samej ks. „Zeus co obłoki gromadzi" (w. zobaczmy na jednym przynajmniej przykładzie zaczerpniętym z I pieśni Iliady w wiernym przekładzie K. 130) i jego warianty: „nad wodze wódz Agamenon" (w. 172-320). 36769) staje nawet na czele obrońców pałacu przed rodzinami pomordowanych zalotni­ ków i zabija ich wodza. Meillet na Sorbonie i publiko­ wana w Paryżu: UEpithete traditionel cbez Homere. I HOMER ści szerszego przedstawienia motywu rozpoznania w ramach dramatycznej sceny pró­ by łuku. Ukazanie razem trzech bohaterów: syna. Najważniejsze z nich. Zyskują one w poemacie wymiar symboliczny. Zeus chmurozbiórca". a Laertesa — przywróceniem go życiu. ojca i dziadka uzbrojonych do walki jest nie tylko efektow­ nym obrazem. Podróż Telemacha jest jego podróżą w dorosłość i w „samoświadomość". Jeżewskiej: Powstał wśród nich i głos zabrał o szybkich nogach Achilles Na to mu tak odpowiedział o szybkich nogach Achilles 148 Spojrzał na niego złym okiem i rzekł szybkonogi Achilles 364 Ciężko wzdychając tak odrzekł o szybkich nogach Achilles 84 58 POETYCKI KSZTAŁT EPIKI HOMERYCKIEJ A. „niezłomny boski Odyseusz". „o szybkich stopach Achilles". Formuła.

Eolizmy homeryckie. tj. Stwarza to nieograniczone wprost możliwości pomnażania i wzbogacania ję­ zyka poetyckiego w systemie heksametru78. a ściślej ze stworzoną przez nich i rozwiniętą ustną poezją bardów. jest jego „formularność" również na poziomie jednostek narracyj­ nych. które niegdyś uważane były za świadectwo pierwotniejszego stadium rozwoju poezji epickiej. bądź w postaci szeroko rozbudowanych mo­ tywów. jest motyw „powrotu". które podlegają modyfikacjom stosownie do kontekstu i które tworzą rodzaj rezerwuaru (analogicznego do toposów retorycznych). W rozwoju tej improwizowanej poezji szczególną rolę musieli odegrać Jonowie. 203-217. Formy charakterystyczne dla dialektów „zachodnich". roz­ mowy. Homer's dialect. Chociaż w języku linearnym B uczeni znajdują sporą ilość słów i form homeryckich. dokonana ostatnio przez G. tamże. i która przetrwała w większości z nich do epoki archaicznej i klasycznej. Tamże. s. Parry odkrył poza tym istnienie „systemu formularnego". która była zjawiskiem dość powszechnym w dialektach greckich ok. dostarczyła mocnych argumentów na poparcie tezy o cią­ głości tradycji językowej: wschodniogrecki (mykeński) — dialekt joński (Homer). wyparci na wyspy i środkowe wybrzeże Ma­ łej Azji. 1000 r. Parry. 276 Zob. G. Po­ dobne kryterium stanowią występujące w języku Homera ślady digammy. a więc również „eolizmy". ponieważ pismo linearne B zdradza istnienie w tej epoce je­ dynie dialektu wschodniogreckiego i zachodniogreckiego. oddzielenia przed­ rostka od reszty słowa i przedzielenia ich innym wyrażeniem. gdy dialekt ten znalazł się pod wpływem joń­ ski ego81. bitew. weszły do niej dopiero po r. którą zawdzięcza on poprzedzającej go tra­ dycji poezji ustnej. Kara SaKoua XĆouaa — roz-łzy-lejąca {II. rytuałów. 199. s. na poselstwa. The Making ofHomeric Verse. w jońskim zaginęła natomiast przed pojawieniem się pisma (inskrypcji). to jednak charakter i kształt poetyckiego języka Homera jest ściśle zwią­ zany przede wszystkim z czterowiekową historią szczepów greckich po tzw. narad. The Colected Papers ofMilman Parry. Zamiast pojawiania się zawsze ściśle tych samych jej elementów. które charakterystyczne jest dla pierwotnych języków indoeuropejskich i które nie występuje już w pisanym języku mykeńskim. 1200-1000 r. ed. że dla homeryckiego języka jako rzecz charakterystyczną M. poświadczonego głównie na terenie Tesalii i Beocji. Sceny spotkań dzielą się przy tym na sześć form gościnności. które mogłyby poświadczać istnienie improwizowanej poezji epickiej w czasach mykeńskich. W poematach Homera może być ono zatem albo reliktem epoki przedmykeńskiej. uwzględniająca ponadto takie zjawiska jak: skracanie długich sylab i dyftongów w pozycji przedsamogłoskowej. opisy uczt. Analiza poetyckiego języka Homera w aspekcie dialektologicznym. przemówień. rozumianego jako zespół zasad umożliwiających tworzenie w obrębie „formuły" wariantów i substytutów. Do „typowych scen" w eposie homeryckim badacze zaliczają np. który znajduje liczne para­ lele w folklorze wszystkich niemal kultur starożytnych i nowożytnych. Por. s. podróży. np. uwodzenie. pożegnania. albo -— co uważane jest za mniej prawdopodobne — zapożyczeniem w okresie wie­ ków ciemnych z dialektu zachodniogreckiego. metryczne wzdłużenia. III. prośby. Horrocksa. spotkań. przed Chr. [w:] A New Companion to Homer. Jest to niestety okres najtrudniejszy do rozpoznania ze względu na całkowity brak świadectw pisanych i materialnych. w świetle dialektologii mykeńskiej jawią się jako efekt jej postmykeńskiego rozwoju datowanego na ok. spotykamy sporo form eolskich oraz form właściwych dla dialektów zachodnich: tessalskiego i beockie- go79. wizyty bóstw. Horrocks.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Dodajmy. najeździe Dorów (XII-VIII wiek). w którym to zjawisko przetrwało. I HOMER tetu określających ludzi i bogów w Iliadzie i Odysei. 142). 120080.. W kontekście kultury Grecji mykeńskiej anachronizmem stają się jednak takie termi­ ny jak „joński" i „eolski". zbieranie i rozpuszczanie wojsk. przed Chr. musiała korzystać z dialektu wschodniogreckiego. na czym polega styl formułowy i jak dalece jest on w stanie wyposażyć poetę-improwizatora w gotowe i generujące środki komponowania. formy kontrahowane. Obok form jońskich i arkado-cypryjskich. ułatwiającego lub wręcz umożliwiającego oralną twórczość poetycką. Podobnie jak w przypadku jednostek frazeologicznych także jednostki narracyjne są formami dy­ namicznymi. 122 123 . by A. mogą one stosownie do sytuacji ulegać pewnym modyfi­ kacjom. Jeśli w tej epoce istniała poezja epicka. Zaginięcie digammy w poetyc­ kim języku Homera można zatem rozumieć jako dowód na jego kształtowanie się w żywiole jońskim. Najbardziej znanym motywem „wędrującym". po­ chodzą natomiast z okresu po 1000 r. bądź w postaci „typowych scen". które w świetle świadectw pisma linearnego B jawią się jako bezpośrednia kontynuacja języka mykeńskiego. na jakim oparty jest również wątek fabularny Odysei. a elementy dialektu zachodniogreckiego. będziemy mogli już łatwo sobie wyobrazić. Dialekt joński stanowi bowiem podstawę poetyckiego języka Homera. ubieranie się i strojenie. O bardzo wczesnym powstaniu tej poezji ma świadczyć najdobitniej niezwykle częste w języku Homera zjawisko tmezy. na widzenia senne. Inną cechą stylu poetyckiego Homera.

x. niekiedy jeszcze w epoce mykeńskiej. miejsce heksametru. „po piątej półstopie"). Jeden z najbardziej znanych „mostów". utworzona jest „stychicznie". Pierwszy z nich cha­ rakteryzuje się rytmem opadającym. Większość tradycyjnych formuł epickiego języka ma rytmiczną budowę jednego lub drugiego członu. Schemat ten przedstawia się następująco: M Długość sylab zależy po części od długości tworzących je samogłosek. Homer's Meter. ponieważ posiadają kolejno trzy lub cztery samo­ głoski krótkie (np. jako całostki rytmiczne. nouAiSccuac zamiast IloAioauac. Oparty jest na naturalnym i charak­ terystycznym dla języka greckiego iloczasie. ńwuoEic = dveuoEic.^ może być zastąpiony spondejem: —. Składa się on z sześciu miar (stóp) daktylicznych o schemacie: sylaba długa i dwie sylaby krótkie (-^J). Daktyl o schemacie: . 40% wierszy. H o m e r y c k i e metrum •4 Iliada i Odyseja. niespotykaną później. łączy w czwartej stopie dwie krótkie sylaby. W przy­ padku przerzutni granica ta nie wykracza natomiast z reguły poza połowę drugiej sto­ py.). w którym z reguły unika się kończenia słów. Ponad 60% homeryckich wierszy kończy się w sposób wymagający jakiegoś znaku interpunkcyjnego. która zależnie od iloczasu samogłoski może być długa lub krótka. ouvoua = óvoua. Obowiązują bowiem w tym przypadku prawa fonetyki greckiej: 1) „samogłoska (długa) skraca się przed inną samogłoską". długa samogłoska ulega z reguły skróceniu przed samogłoską rozpoczynają­ cą kolejną sylabę.3). 5% wierszy w piątej stopie. swobodę w „wydłużaniu" z potrzeb metrycznych samogłosek w słowach nie dających się ina­ czej użyć w wierszu daktylicznym. ułatwiało tworzenie i umożliwiało improwizację. 124 125 . Orphica. gdy następują po niej dwie spółgłoski lub zbitka spółgłosek (np. czy sylaba jest otwarta (zakończona na samogłoskę). [w:] A New Companion to Homer. Nie trzeba natomiast specjalnych badań. s. Przeciwieństwem średniówki jest tzw. 1460 a 3) nazywali go po prostu „wierszem heroicznym". s. Każdy wiersz heksametru posiada przy tym średniówkę w jednym z następujących trzech miejsc: po pierwszej sylabie stopy trzeciej (męska. którego schemat odnajdujemy w każdej kolejnej linii poematu. Już Herodot (V wiek) nazwał ten wiersz „heksametrem epickim" (VII. które w swej pierwotnej formie pozostawały w pełnej zgodzie z wymogami heksametru. 30% i tylko w ok. podobnie jak wszystkie greckie miary wierszowe.L West. C. a Platon {Państwo 400b) i Arystote­ les {Poet. są właściwymi składnikami homeryckiego heksametru i w większym stopniu niż stopy wyznaczają strukturę wiersza. sta­ ły się po tych przemianach „niemetryczne". przy czym dwie sylaby krótkie bywają zastąpione przez jedną długą w pierw­ szych dwu stopach w ok. West (s. tj. 222. op. Wiersz homerycki.cit. most. 600 wiersz został utworzony z uwzględnieniem tego zaginięcia. s. Najbardziej wymownym przykładem ta­ kiej ewolucji językowej jest zaginięcie jeszcze przed spisaniem poematów digammy. Ze względu na taką budowę nazywa się go właśnie „heksametrem daktylicznym katalektycznym". W przypadku otwartej sylaby. za: M. 15%. gdy digamma była jeszcze wymawiana. Ponad 98% wierszy posiada średniówkę w trzeciej stopie. Tylko w ok. 3 tys. West. Średniówka dzieli każdy wiersz na dwa niecałkiem równe człony. y£ivóu£voc = yevópevoc) lub zbudowane są z sylaby krótkiej.. i stąd zwany „mostem Hermana" 83 . OAtunwio zmienia się w OuAiurccoio). cp. w pojedynczym wierszu. Omawia je krótko w cytowanycm wyżej opracowaniu M. czy zamknięta. a jego schemat wyznacza opozycja sylab długich i krótkich. nazywana też —pentemimeres. podobnie jak niemal wszystkie poematy epickie powstałe w in­ nych kulturach. Szósta stopa jest zawsze niepełna i składa się z dwu sylab: długiej i krótkiej bądź z dwu długich. przy czym częściej nieco występuje średniówka żeńska niż męska. W ok. po części na­ tomiast od tego. Chociaż struktura zdania nie ma bezpośredniego związku z budową wiersza. Inną granicą jednostki semantycznej jest średniówka (cezura) lub koniec czwartej stopy. Zachowały mimo wczesnego zaginięcia swe spółgłoskowe wartości 83 82 Podaję za: M. dwu długich i krótkiej (np. co może wskazywać na ich powstanie w tym czasie. Leipzig 1805. ma charakter kwantytatywny. i 2) samo­ głoska (krótka) wydłuża się. 692-694 — cyt.L. Struktura heksametru ma ponad to zasadniczy wpływ na uprzywilejowanie słów o pewnej konstrukcji rytmicznej w stałych miejscach wiersza. 84 G.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Niektóre sformułowania poetyckie utrwalone w tradycji ustnej. drugi — wznoszącym. Odstępstwa od tej reguły występują sporadycznie. by dostrzec w wierszu homeryckim pewną. to jednak można dostrzec między nimi pewne zależności. Wiele anomalii metrycznych znajduje wyjaśnienie w historycznych przemianach języka. prze­ ciętnie co pięćset wierszy. co stanowiło przedmiot badań fdologicznych już w XIX wieku84. „po siódmej półstopie". £)> co ma zawsze miejsce w przypadku sylaby zamkniętej. tj. I HOMER B. Każda sylaba zamknięta jest natomiast długa „z pozycji". To właśnie te człony (cola). ale tylko wyjątkowo wewnątrz tego samego słowa. 220. Hermannus. w trzeciej — w ok. między dwiema krótkimi sylabami stopy trzeciej (żeńska — na­ zywana inaczej: „po trzecim trocheju") i (rzadko) po pierwszej sylabie stopy czwartej {heptamimeres. odkryty przez G. Zupełnie sporadycznie takie zastąpie­ nie pojawia się jednocześnie we wszystkich pierwszych pięciu stopach heksametru (versus spondiacus)S2. co pozwa­ lało na ich łączenie w cały wiersz. 224 nn. tzn. przypadków w poematach homeryckich zaginięcie to nie spowodowało spodziewanej elizji. i|>. Hermanna w 1805 r. w czwartej w ok. Koniec wiersza jest więc jednocześnie najczęściej granicą jednostki semantycznej. 223.

mogło powstać olbrzymie dzieło Nonnosa Dionysiaka. których połączenie stworzyło po odpowiedniej adaptacji formę heksametru daktylicznego. s. ale kulturze starohinduskiej nie znane było zupeł­ nie metrum daktyliczne. sequ-. 651 o kreteńskim bohaterze Merionesie. traktowane są w wierszu homeryckim. sugerujemy bowiem zarazem. oparte na retorycznym akcencie. gdy opisujemy ją jako jedną z charakte­ rystycznych cech języka mówionego. jakby się rozpoczynały od podwójnej spółgłoski: powodują one wzdłużenie poprzedzającej je krótkiej sylaby. hepłac. ponieważ powstały przed rozwinięciem się powyższej grupy z krótkiej sylaby istniejącej na bazie zgłoskotwórczego r w sąsiedztwie m lub n (mro. W świetle historii języka greckiego. z czego M. Z tej epoki. E. Przedmiotem analizy jest początek Op. że analogicznie również w kulturze greckiej pierwotną formę wiersza mogły stanowić oddzielone średniówką człony hek­ sametru. I HOMER również początkowe i interwokaliczne s. Bakker87. -oraroc -> -area-roc) dla uniknięcia ciągu krótkich sylab. Bauml86. dv&QOTr')c zachowują krótkość sylaby. które przekształciły się w h. Westa z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć. „apozycji". „dodawania". L. II. takich jak F. Sformułowania takie jak: NuE. L. że heksametr jako miara poezji heroicznej istniał już w XV-XIV stuleciach. 86 126 127 . Opozycja mię­ dzy charakterystyczną dla stylu Homera „oralnością" i stylem literatury tworzonej z myślą o czytelniku przy użyciu pisma uwidacznia się z całą ostrością również na płaszczyźnie składni. Słowa. Ohio 1987. potwierdzonej w zabytkach pisma li­ nearnego B. Chicago 1994. West wysnuwa wniosek. Wynika stąd. daje się wyjaśnić również to. Na dostosowanie tego języka do wymogów heksametru wskazuje przy tym chociażby bardzo wczesne wzdłużenie spójki o w zakoń­ czeniu stopnia wyższego i najwyższego przymiotników (-oteooc -> -COTEOOC. [sm] lub [snl. Forma ta. dlaczego w słowach zawierających zbitkę spółgłosek ndr. Comparative Research in Orał Traditions. Wykształcony dla potrzeb improwizacji i łatwej percepcji przez zbiorowego słuchacza w zasadniczy sposób różni się od stylu literatury tworzonej dla czytelnika przy pomocy pisma. s. przez analogię poeci nadawali następnie często początkowym spółgłoskom płynnym wartość pierwotnej podwójnej spółgłoski nawet wtedy. które pierwotnie rozpoczynały się na [wr]. zapisywane w nagłosie w formie przydechu mocnego {hals — łac. że nie da się po­ wiedzieć prawdy o składni homeryckiej w kategoriach tradycyjnej gramatyki stwo­ rzonej do opisu tekstu pisanego. 45-54. Znane nam poza tym wszystkie starsze kultury Bli­ skiego Wschodu posiadały zupełnie inne zasady wersyfikacji. L. West85. 1-29. a nie na iloczasie.). „jednostki intonacyjnej". że heksametr powstał na gruncie języka greckiego już po rozpadzie pierwotnej jedności grecko-aryjskiej. The Theory of Oral-Formulaic Composition and the Writtem Medieval Text. rozwijana przez około siedmiu stuleci w twórczości ustnej i doprowadzona do szczytu doskonałości w poematach Homera przetrwała jako no­ śnik treści epickich przez całą starożytność. nawiązując do teoretycznych ustaleń W. a zwłaszcza E. and Time. W świetle wywodów M. Orality and Homeric Discourse. że grecki wiersz heroiczny miał przed Home­ rem co najmniej siedmiowiekową historię i nie był zapożyczony z żadnej obcej kultu­ ry. mimo zaginięcia początkowego s. jak celnie zauważa M. operowanie nie tyle poszcze­ gólnymi słowami co utrwalonymi w wierszu heroicznym formułami. Podwojenie wedyjskiego ośmiozgłoskowca w eposie hinduskim i utworzenie wiersza szesnastozgłoskowego może natomiast sugerować. dupoÓTr). 88 Zwłaszcza w jego monografii: Discourse. Foley (ed.M. gdy jej tam nigdy nie było. System wzdłużeń „metrycznych" i sy­ lab zamkniętych stworzył ponadto możliwość włączenia w rytm heksametru wielu słów z natury „niemetrycznych". pochodzi najprawdopodobniej cały wiersz //. Co więcej. dla których uczeni znajdują analogie w języku z epoki mykeńskiej. nro). [sil. Określając w tych terminach składnię homerycką ja­ ko parataksę. Ithaka. którego imię przypomina hurycką nazwę walczące­ go z rydwanu wojownika: maryannu. Pod­ stawową jego cechą jest. A Memoriał for Milman Parry.cit. zwłaszcza jego monografię: Poetry in Speech. jak już podkreślono powyżej. Dopiero wtedy. pokazują. [w:] J. i poprzedzającą ja sylabę traktowali jako wzdłużoną. Involvement. H. Na podobnych zasadach iloczasowych oparty jest nato­ miast wiersz starohinduskiej Vedy. Chafe88. The Flaw and Displacement of Conscious Experience in Speech and Writing. a także początkowe sw. and „Presence" in Homeric Poetry.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. sw-ekyre = hekyre). Visualisation. sal. CA 12. mbr nie następuje przed tą zbitką wzdłużenie. WŁAŚCIWOŚCI EPICKIEGO STYLU HOMERA Podobnie jak język i wiersz również styl poematów homeryckich ukształtowany jest w znacznym stopniu przez wielowiekową tradycję poezji ustnej.. możemy natomiast dostrzec jej rzeczywistą na­ turę i właściwie ocenić jej wielorakie uwarunkowania i funkcje. Powyższe przykłady anomalii metrycznych rzucają. s. W tym wierszu jeszcze w V wieku po Chr. Bakker. dokonuje przykładowej analizy stylu dyskursu homeryckiego w wyodrębnionych przez niego kategoriach: „elementu świadomości". Spotykamy w tych poematach utrwalone w heksametrze formuły języ­ kowe. [sr]. że jest ona przejawem prymitywnej i nie­ wykształconej umysłowości. Obserwacje poczynione w tej kwestii przez amerykańskich ba­ daczy. z którego korzysta autor Iliady i Odysei. jak widzimy. sporo światła na długą historię kształtowania się wiersza i języka poetyckiego. 1993. Consciousness. zob. 87 Discourse and Performance. New York 1996. Trudno byłoby bowiem znaleźć jakiś inny język starożytny pasujący lepiej do ryt­ mu heksametru od języka greckiego. 234.

n. Z tej perspektywy nawet „for­ muły" uważane dotąd za wyznacznik epickiego stylu oralnego i element ułatwiający improwizację traktowane są jako pochodne natury języka mówionego. czy spełnia on kryteria syntaktyczne zdania. Partykuła 6e występu­ je tu w funkcji łącznika. /. f. analogicz­ nie jak partykuła uśv nie jest więc wyrazem podporządkowania. że najbardziej znamiennymi cechami sztuki poetyckiej Homera są konkretność i urozmaicenie. dyskurs wstępu Iliady rozwija się najpierw poprzez uzupeł­ nianie. d. e. a ciała ich wydał psom na pożarcie i ptakom drapieżnym na ucztę i Zeusa spełniała się wola. Cóż za­ tem decyduje o spójności tego tekstu? Z przeprowadzonej przez Bekkera analizy wy­ nika. (dusz) bohaterów. j. Powyższa technika ma więcej wspólnego z zasadą „ukierunkowywania". który tradycyjnie traktowany jest jako pierwsze zdanie Iliady. tworze­ nia z krótkich zdań bardziej skomplikowanych. gdy podzieli się go na „jednostki intonacyj­ ne". a „śpiew" w członach k-n. z jego początkiem i końcem. określający skutki gniewu. Bakker dostrzega wprawdzie ogromną spójność. jest znakiem aktu „kontynuacji" oraz przejścia do nowej myśli. ale jak zauważa Bekker. który klęski nieprzeliczone Achajom sprawił. jako wyraz uporządkowania jego podstawowych elementów. m. Przejście od pierwszego motywu do dru­ giego w członie k jest syntaktycznie niezręczne. 292. antytezy. zaczynające się formalnie od zaimka względnego ewokującego bezpośrednio ideę „gniewu". Swoich bohaterów pokazuje wprost w ich działaniu. jak walczą. Zawarte w apostrofie do Muzy na samym wstępie utworu (a) dwa zespo­ lone ze sobą pojęcia „gniewu" i „opiewania" są w kolejnych częściach tej wypowiedzi rozwijane i uzupełniane o nowe aspekty. c. zwłaszcza od dnia. „Gniew" staje się przedmiotem eksplikacji w członach b-j. która w kategoriach syntaktycznych jest traktowana jako zapowiedź nowego zdania głównego. The Study ofHomeric Discourse. W ko­ lejnej jednostce semantyczno-intonacyjnej (e — „zaś wiele dusz dzielnych") pojawia się po raz pierwszy w Iliadzie partykuła Se. Poeta nigdy niczego nie analizuje. s. która krok po kroku dopełnia o nowe aspekty i wzbogaca obraz zapowiedzianego w pierwszym słowie inwokacji „gniewu". które są nie tylko kolejnymi krokami werbalizacji urywka. Nawet przydawka rzeczownikowa (b) ma w tym kontekście uzasadnienie nie w r e k c j i . I HOMER Iliady.i socjolingwistycznych jak na proces analo­ giczny do tworzenia i recepcji dyskursu mówionego. pokrywających się z reguły z po­ znawczo zdeterminowanymi jednostkami rytmicznymi. Jako a p o z y c j ę należy również traktować imiesłów (c = „zgubę niosący").LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Zewnętrznym tego znakiem jest zauważalna w jego języku przewaga form czasownikowych nad rzeczownikami. charakterystycznej dla dyskur­ su ustnego. dość luźno połączonych ze sobą syntaktycznie. zaś wiele dusz dzielnych strącił w krainę Hadesu. przejścia do nowej myśli. b. bliskiego znaczeniem „i". w jaki sposób i na ja­ kiej zasadzie powiązane są ze sobą kolejne człony analizowanego wstępu Iliady. W cytowanym urywku. jak świętują czy podróżują. Tę samą funkcję pełni także luźno dodane zdanie. lecz raczej przejawem ruchu. k. Jak wyżej wspomniano. motyw gniewu. W opisach akcji konkretność opowiada- Zob. E. g. „który klęski nieprzeliczone Achajom sprawił". koordynacji. jej pierwsze siedem wierszy. Okazuje się. Gniew opiewaj bogini syna Peleusa Achilla zgubę niosący. lecz — a p o z y c j i . Spójrzmy jednak. Każdy dotychczasowy segment wypowiedzi jawi się więc jako oddzielna jednostka „intonacyjna" i semantyczna. Niech ta krótka analiza wystarczy jako prezentacja zainicjowanej przez amerykań­ skich uczonych nowej perspektywy badań stylu Homera. jak to ma miejsce nieco dalej. która pozwala spojrzeć na jego język poetycki w kategoriach psycho. tworzenia kontekstu dla słuchacza niż z poprawnością składniową.. W tym przypadku spodziewa­ my się jednak raczej kolejnego zdania względnego: „i który. E. 128 129 . udziela zdecydowanie negatywnej odpowiedzi89. lecz również kolejnymi zwerbalizowanymi „elementami świadomości" i jednostkami syntaktycznymi: a. gdy partykuła ta użyta jest po raz drugi w członie j — „I Dzeusa spełniała się wola". Partykuła ta u Homera. Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z szeregiem krótkich całostek językowych. ale na pytanie. Bekker dostrzega dwie takie zasady: zasadę „dodawania" i zasadę „kontynuacji".". że spójność tę zawdzięczamy specyficznej logice. że strukturę syntaktyczną i semantycz­ ną proojmionu Iliady najłatwiej dostrzec. dodawanie nowych aspektów charakteryzujących główny motyw pierwszego członu.. gdy w niezgodzie przeciwko sobie stanęli władca narodów Atryda i równy bogom Achilles. h. nie można analizowanego urywka traktować jako zdania w kategorii syntaktycznej. jak się zbroją. [w:] A New Companion to Homer. ale ma walor dy­ namiczny. WŁAŚCIWOŚCI POETYCKIE STYLU HOMERYCKIEGO Od dawna zauważono. i. Nie służy też jako znak przeciwstawienia.

Mowa wprost dramatyzuje akcję. Wymownym tego przykładem jest również reakcja Ateny w Odysei. Łatwo można byłoby przedstawić wiele homeryckich scen w formie dramatu i wystawić na scenie. co późniejszy dramat grecki. nieświadomego. Przykład ten jest jednocześnie świadectwem. że rapsodyczna recytacja poematów homeryckich była bliska sztuce aktorskiej. Ponieważ jed­ nak potrafi on prawdziwie przedstawiać uczucia poprzez ich zewnętrzne przejawy. Istnieje wprawdzie rodzaj uproszczenia. Dramatyzacja sprzyja oczywiście urozmaiceniu. Powtarzające się ich stałe epitety mogłyby sugerować. lecz także jego rodziny i całej Troi. gdy bawią ją zręczne kłamstwa Odyseusza. również i tutaj nie może być żad­ nych ukryć i niedomówień. ale również nie gorzej przemawiają. przejawy te pokazywane są w wielkim bogactwie zróżnicowania. Jest to w pełni zrozumiałe. inny też jest w każdym przypadku charakter śmiertelnego zranienia. powiedzą to sobie w duchu. skarcenia. Nie trudno przy tym dostrzec. I. jakimi są w Iliadzie walki i pojedynki bohaterów. zażyłością i żartem. Achillesowi jego upór. wojenna na ogół rzeczywistość czasów bo­ haterskich znajduje swoje wyraziste odbicie i naświetlenie w przywołanej przez obraz porównawczy rzeczywistości bliskiej poecie i słuchaczom ze sfery życia codziennego lub ze świata przyrody. Homer nie dokonuje oczywiście analiz psychologicznych opisując różne uczucia. Najpierw lśni z dala błyszczący oręż. sugerując w ten sposób ich żywą obecność. miejsce w przedstawieniu wymarszu wojska achajskiego szykującego się do pierwszej w poemacie walki z Trojanami. Uwaga poety zatrzymuje się na każdym kolejno wyodrębnionym szczególe rzeczywistości podobnie jak na każdym momencie akcji. Boha­ terstwo i gwałtowność uczuć Achillesa nie są w niczym podobne do pełnej odpowie­ dzialności za rodzinę i miasto waleczności Hektora. W tym przypadku {II. XXII w bogatej oprawie scenicznej pojedynku Achillesa z Hektorem jako poruszającego „niebo i ziemię" dramatu. O dramatyczności stylu homeryckiego nie decyduje jednak tylko mowa wprost i roz­ dzielenie kwestii między osoby mówiące. trzech osób na scenie". Porównania te są czterokrotnie częstszym elementem narracji w Iliadzie. Auerbach. Homer przedstawia. człon porównawczy przywołujący inną. którego „blask sięga­ jący nieba". I HOMER nia homeryckiego graniczy niekiedy z rodzajem biegłości technicznej odsłaniającej naszą niewiedzę.T. t. W Iliadzie twarda. podstawowy rys stylu homeryckiego po­ lega na tym. jak to ma np. podkreśla im tylko właściwe cechy. W ich przedstawieniu na przemian występują sceny boskie i ludzkie. nie tylko Hekto­ ra. które objawia się jednak przede wszystkim w rozmaitości przedstawionych postaci i w zróżnicowanym bogactwie ich charakterów. W tym kontekście trudno nie wspomnieć o szczególnie charakterystycznym dla stylu Homera zjawisku. potem na równinę Skamandra wylewają się „od okrętów i namiotów z krzykiem tłumy woj- 130 131 . Zróżnicowane są również przedsta­ wienia samego przebiegu walki. Służy temu rozbudowany zazwyczaj szeroko. wszystkie detale ubioru i ozdób strojących się bogiń i ko­ biet. ale takiego. które indywidualizuje bohaterów. Nic bardziej mylnego. Patroklos zarzuca np. Sama treść Odysei jest bowiem bardzo bogata i rozmaita. Niekiedy. II. wprowadzo­ ny przez spójnik „jak". Nazywane są po imieniu wszystkie części opisywanego uzbrojenia zbrojących się bohaterów. Ludzie Homera odsłaniają swe wnętrze bez reszty. zelżenia). że są oni wszyscy do siebie podobni. niż w Odysei. Zadanie ciosu jest za każdym razem odmienne. Wielkie urozmaicenie można obserwować nawet w sposobie przedstawienia naj­ bardziej typowych zdawać by się mogło scen. w przedstawieniu pojedynków czynom często towarzyszą wystąpienia słowne (dla dodania odwagi. że rozmawia z boginią. Warszawa 1964. 200. Uwagi Ateny łączą naganę z czułością. przyrównany jest do łuny palącego się na wierzchołkach gór lasu. poprzedzając często walkę orężną walką na słowa. Prawdziwym dramaturgiem okazuje się po­ eta zwłaszcza w przedstawianiu pełnych napięcia scen pojedynków. 50. Szczytowym tego osiągnięciem jest przedstawienie w ks. 445-483) jesteśmy świadkami nagromadzenia aż pięciu porównań. Jak zauważył E. które stanowią doskonałą ilustrację dla upodobania poety do przemiennego przedstawiania odmien­ nej rzeczywistości w obrębie tej samej jednostki kompozycyjnej.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ —. mimo że poeta miał tu do dyspozycji sporo gotowych formuł językowych. a Hektor Parysowi — jego zniewieściałość. Podobnie dzieje się też z wydarzeniami roz­ grywającymi się wewnątrz świadomości bohaterów. Podstawową funkcją porównań homeryckich jest oczywiście zilu­ strowanie i unaocznienie jakiegoś momentu lub aspektu przedstawianej aktualnie przez poetę rzeczywistości. lecz także jego wspaniałe uzbrojenie. wszystkie części budowanej tratwy czy okrętu. lepiej znaną i bardziej swojską rzeczywistość. Mimesis. które ilustrują nie tylko kolejne mo­ menty wymarszu wojska. s. jakim są rozbudowane obrazy porównawcze. w której naliczono ich ok. że „unaocznia się dokładnie wszystkie zjawiska. Zresztą różnice postaw i charakterów są często akcentowane wprost w wypowiedziach konfrontowanych ze sobą bohaterów: E. czyni się je dotykalnymi i widzialnymi we wszystkich ich częściach i określa się je dokładnie we wszystkich ich związkach przestrzennych i czasowych. że uproszczenie charakterologiczne nie wyklucza urozmaicenia. Auerbach. W scenach ludzkich walki zbiorowe przedstawiane są na zmianę z indywidualnymi pojedynkami. Świadectwo platońskiego łona pokazuje zresztą. że sceny dialogów homeryckich rządzą się tym samym prawem „dwu. niezmierną liczebność i doskonałych dowódców. czego nie powiedzą innym. ko­ rzysta z kilku kolejnych porównań. a wdzięk i uroda Heleny do pło­ miennej miłości małżeńskiej Andromachy. Bohaterowie dzielnie się biją. każe przy tym swoim postaciom zawsze mówić wprost od siebie. także w chwili afektu. aby czytel­ nik się o tym dowiedział"90.

38). odmówili Homerowi autorstwa Odysei i stąd zyskali niepochlebne miano „rozdziela­ czy" (gr. a wygląd i postawa naczelnego wodza wydo­ byta jest przez porównanie go do trójcy najpotężniejszych bogów: Zeusa. można zatem powtórzyć celną obserwację J. oraczami i żniwiarzami. 34).in. a nie zbiorowa walka. Umiejętność sprawiania wojsk przez dowódców porządkujących szyki zobrazowana jest przez czynność doświadczonych pasterzy kóz. stosownym dla bohaterskiej tradycji. lecz również tętniące życiem miasto w okresie poko­ ju. dzielona z bogami współodpowiedzialność za klęski i nieszczęścia — wszystkie te sprawy nie były wprawdzie zupełnie obce Iliadzie. M. nie heroizm okryty publiczną sławą. 132 133 . IX). 33. jest oczywiście wspólna obydwu poema­ tom. lecz wyjaśnia je jako dzieła stworzone w róż­ nym okresie życia przez tego samego. „Sprawa mi­ łości.. Podsumowując nasze uwagi na temat homeryckich porównań. Przedmiotem Odysei.269. dostrzegając ogromne różnice w charakterze obydwu poematów. żurawi czy łabędzi. 470-607). „są czasy niełatwego pokoju. wychodząc ze specyficznego rodzaju obserwacji językowych. jak niezwykle trafnie ujmuje to G. s. ILIADA A ODYSEJA — PODSUMOWANIE Między Iliadą a Odyseja przez długie wieki dostrzegano w starożytności wyłącznie podobieństwa i traktowano je jako dzieło jednego genialnego twórcy — Homera. przyjmuje (s. Liczebność wojska porównana jest z kolei do ilości „kwia­ tów i liści na łące w porze wiosennej" oraz do rojów wiosennych much. stosunków wewnątrzrodzinnych. SchoYaAadll. ciągle są w drodze". jakie nastały po wojnie trojańskiej.. ÓQLCovTec). przeł. polityczne i ekonomiczne konsekwencje tej wojny. Posejdona i Aresa.CW. Kirk. autor traktatu O wzniosłości. Doskonałym tego potwierdzeniem jest ich krótka charakterystyka porównaw­ cza dokonana przez G. które przed odlotem zbie­ rają się na łąkach azyjskich. jego opracowanie Homer vi The Cambridge History ofCIassical Literaturę. Dla wyrażenia nowych myśli Odyseja wprowadza jednak szereg jej tylko właści­ wych sformułowań.651. znany jako Pseudo-Longinus. gramatycy aleksandryjscy Hellannikos i Ksenon. inni. choćby w największym zamęcie bitwy. J. jak Odyseusz. cwałujących koni. 33 n. Przypuszcza bowiem. że ich teza o róż­ nych autorach Iliady i Odysei nie zyskała szerszej aprobaty u starożytnych uczonych i krytyków. z którego zrodził się formularny styl eposu homeryckiego.. zob. Op. który w swej dojrzałości miał ułożyć poważną i „wzniosłą" Iliadę. Niekiedy w sposób zupełnie nowy wyrażone są również zwyczaj­ ne rzeczy. O jego polemice z Hellanikosem zob. by nagle pośród mieczów i dzid. Większość formuł frazeologicznych. w zaginionym dziele Paradoksy Ksenona. s. 38. Jasne. genialnego poetę. Nawet tak dociekliwy badacz stylu najwybitniejszych autorów greckich. Wspaniałym dopełnieniem obrazu współczesnego poecie świata nakreślonego w porównaniach są sceny przedstawione na wykonywanej przez Hefajstosa tarczy Achillesa (//. poległych i rannych otworzyć [. w którym żył poeta daleko poza heroiczną przeszłością"91. jednego z najwybitniejszych homerologów naszych czasów93. miasto oblężone przez wrogów. nie szuka dla nich oddzielnych autorów. Parandowski. które stają w centrum zainteresowania Odysei. na dzień powszedni. S. jakim był działający w I wieku po Chr. 15. Scholia A ad II. wierności i zdrady małżeńskiej. 92 51 Zob. który nic nie wie o wojnie. part 1. Tu panuje czas teraźniejszy. Iliada jest poematem w peł­ nym tego słowa znaczeniu bohaterskim. ale dopiero w Odysei stały się pierwszoplanowym przedmiotem świata przedstawionego"94. 245. a zwłaszcza poświęcenia ze strony syna.. Autorytet Arystarcha. która odcisnęła się mocnym piętnem na języku95 Homera. Jej przedmiotem są zatem: „raczej osobiste. Dopiero w II wieku przed Chr. problem winy i kary. Op. Homer. że odmienny ro­ dzaj przedstawianej w poemacie rzeczywistości nie mógł być wyrażony za pomocą tych samych formuł językowych. 12. jak zauważa Kirk (s. Szukając źródła. której pewni uczestnicy nie­ dawno wrócili do domów. że „system zrośniętych z heksametrem formuł frazeologicznych. w starości natomiast Odyseje (O wzniosłości. cit. w którym odbywają się gody weselne. Odyseja. I. sług. wiersza i problematyki z kręgu wojny trojańskiej. Możemy tu oglądać nie tylko płaskorzeźbę kosmosu. winobranie i tańce dziewcząt i chłopców podziwiane przez licznie zebranych widzów. Ten. wiele różnic między Iliadą i Odyseją łączy się bezpo­ średnio z odmiennym przedmiotem ich opowiadania. Porównanie obydwu poematów homeryckich. toczy się spór stron przed sądem. 185. i oprać. II. co walki i cierpienia w Iliadzie. Parandowskiego: „Co chwila Homer zawiesza akcję poematu. cit. pozwala i dziś lepiej zrozumieć specyficzny charakter i walory artystyczne każdego z nich. i dlatego jako całość odznacza się stylem surowym i wzniosłym. Troi i bohaterach.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. miała niewątpliwie wojenny i bohaterski charakter. znane czytelnikowi z Iliady. Inny jest więc również wachlarz spraw. Warszawa 1998. sprawił. S. gościnność i jej formy. dzięki któremu mogła tak łatwo rozprzestrzeniać Zob. połączone z ich estetyczną oceną. 5-6. widzimy i wieś z pasterzami. s. s. vol. którego przedmiotem jest wojna. Decydujące w tym przypadku było podobieństwo języka. zdobywanie łupów czy okazy­ wanie lojalności wobec swych przyjaciół i współtowarzyszy broni". Kirk'a. 5.] widok na inny świat. XVIII. Jak celnie zauważa. I HOMER ska podobne do olbrzymich stad „gęsi. że najstarsza tradycja poezji epic­ kiej. żony. który podjął z nimi polemikę naukową i wykazał bezpodstawność ich lingwistycznych wniosków92.

cit. Stahlin. G. Kirk (s. 149-156. że autor Odysei nie znał w ogóle Iliady. Page96. które stanowiły przedmiot poema­ tów cyklu trojańskiego. O. op. Nestora o kłótni Agamemnona i Menelaosa na temat planów opuszczenia Troi {Od. Kirk.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Helena. [. 158. Malej Iliady i Zburzenia Ilionu". o cierpliwość. niekiedy swój heroiczny wymiar. by podniesiony przez starożytnych óoiCoytŁę.cit.. Sceny rozmów. s. występy śpiewaków. uroczystości religijne. lecz pałace na Peloponezie i Itace oraz fantastyczne krainy wędrówek Odyseusza. 195 n. 99 134 135 . Jedynymi bezpośrednimi dowodami są dość liczne wzmianki w Iliadzie. problem autorstwa tych po­ ematów mógł być raz na zawsze. opowieść Heleny o akcji przebranego Odyseusza jako szpiega w Troi {Od. IV. Nową inspirację i rodzaj wyzwania dla rozwoju tego gatunku stanowił sukces Iliady i Odysei. że jego bezpośrednią kontynuacją były interesujące nas w tej chwili poematy nazywane od IV wieku przed Chr. 39. uczty i ofiary towarzyszące walkom i bohaterskiemu stylowi ży­ cia. W Odysei nowa­ torstwo idzie nieco dalej. Choć trudno byłoby dziś zgodzić się z radykalnie sformułowaną na tej podstawie i obserwacjach językowych tezą D. znajdujące potwierdzenie w kulturze mykeńskiej". że Odyseja jest młodsza od Iliady tylko około 30-40 lat i że obydwa poematy pochodzą zasadniczo z tej samej tradycji. słów i spraw anga­ żujących się w różnego rodzaju walki arystokratów. będziemy mogli również przyjąć. 10(1 Zob. skupiające swą uwagę na jednym zdarzeniu (gniew Achillesa i śmierć n Op. Bd. Page {ibidem) przypomina m.s. mają wyraźne zabarwienie heroiczne. 325 nn. Można by zatem sądzić. CYKL EPICKI Oprócz Iliady i Odysei z autorstwem Homera najstarsza tradycja grecka łączyła szereg krótszych poematów epickich. Postacie z Iliady występujące w Odysei tracą jednak. Nie wykluczają tego zachodzące między tymi poematami różnice.S.). III. — „cyklicznymi"101. Natomiast Nestor. I. akcentowane przez nowożyt­ nych badaczy podobieństwa i różnice językowe. relacje Menelaosa o wprowadzeniu do Troi drewnianego konia {Od. Oxford 1955. są postaciami nieco papierowymi. jak na to wskazują chociażby na­ zwy elementów uzbrojenia. które przedstawiały całą mityczną prehistorię Greków. jakiego się używa. znajdziemy natomiast szereg bezpośrednich odwo­ łań do wydarzeń związanych ze zdobyciem Troi. Nie znajdziemy w niej najmniejszej aluzji do „gniewu" Achillesa ani do śmierci Hektora. Jako drugoplanowe postacie wprowadza w miejsce mniejszej rangi wojowników postacie czarodziejów i czarodziejek. o knucie intryg. które jako poematy „prag­ matyczne". AP XII. w Odysei — do nowatorstwa i eklektyzmu. zrodził się najpierw do opisania czynów wojennych. że ich imiona są wzięte nie tyle z Iliady. Jeśli zgodzimy się z hipotezą W. by je wyra­ zić. a zwłaszcza w Odysei zdradza­ jące znajomość całego mitu trojańskiego. jednookich potworów. Po­ wyższe obserwacje upoważniają go do akceptacji tradycyjnego poglądu. Schmid. Potwierdza to dokonana przez uczonych szczegółowa ana­ liza porównawcza form językowych w obydwu poematach. Naj­ starsza warstwa tradycji epickiej nie ograniczała się jednak tylko do przedstawiania czynów wojennych. Miejscem akcji nie jest już obóz wojskowy i pole bitwy. Odyseja poszerza ponadto świat wartości bohaterów o „umiejętność ustę­ powania wyższej konieczności. uczucio­ we relacje między kobietami i mężczyznami i w ogóle wszystkie nowe tematy wyrażo­ ne są również w języku formularnym. Świat Odysei pozostaje jednak przez swych bohaterów i przez ich wspomnienia w bezpośrednim związku z tradycyjnym światem bohaterskim. s. jak zauważa G.^ta- ciami z Iliady. 266 nn..). D.). I HOMER się ta poezja. IV. Jak celnie zauważył w podsumowaniu swych wykładów na temat Odysei D. W Iliadzie można obserwować tendencje do archaizowania i zachowawczości. że jacyś nowi znakomici poeci przenieśli stary poetycki styl na te dziedziny życia. co ze wspólnego skarbca „mitu trojańskiego". 101 Najstarszym bezpośrednim świadectwem jest epigramat Kallimacha. Miinchen 1929. uroczystości. mimo że są one dość istotne.in. 96 97 Por.. autor tego poematu nie odwołuje się nigdy do żadnego wydarzenia z Iliady. Page'a. którymi obdarzono go w Iliadzie. której wyniki przytacza D. o poniżające przebra­ nia. a nawet mogą być dziełem jednego autora. jedną z najbardziej charakterystycznych cech „epiki historycznej" było sku­ pienie uwagi na samej zdarzeniowości i na przedstawieniu jakiejś historii bądź losów jakiegoś bohatera od samego początku do końca. przedstawieni dość szeroko w związku z podróżą Telemacha w pieśni III-IV. Tylko ich imiona potwierdzają ich tożsamość z pełnymi życia i namiętności p. D. a raczej dopełnienie związanych z wojną trojańską wątków Iliady i Odysei. 103 n. Geschichte der Griechischen Literatur. Page98. Nie dotyczy to Odyseusza. W. Jak wyjaśnia Schmid. jednoznacznie w najbliższej przyszłości rozwiązany. którego męstwo i pomysłowość rozwinięte są w poemacie do granic ponadludzkich i dopiero w Odysei zyskują pełne uzasadnienie tradycyjne epitety. s. The Homeric Odyssey.S. 39). ale swym zakresem mogła obejmować również „morską żeglugę. który jednak jest raczej wytworem wyrafino­ wanego rozwoju niż bezpośrednią pochodną języka ściśle bohaterskiej poezji". Schmida100 o ist­ nieniu „eposu historycznego". ale można odnieść wrażenie. pasterzy i służących.. Ich znakomita większość dotyczyła mitu trojańskiego i stanowiła — patrząc z naszego punktu widzenia — uzupełnienie. co ma ogromne znaczenie dla zróżnicowania nastroju i rytmu akcji"97.] Sposób przedstawienia tych motywów i język. 43: „gardzę poezją cykliczną". Menelaos. poprzedzającego powstanie Iliady i Odysei. stylistyczne i światopoglądowe nie wskazują. Page.

136 137 . Zburzeniu Ilionu. a informujący nas o tym Pauzaniasz (II wiek po Chr. Scholiasta Eurypidesa mówi natomiast w liczbie mnogiej o autorach poematu jako jedynych. XI. W lepszej nieco sytuacji jesteśmy w przypadku Tebaidy. Pierwszy wiersz poematu. Dysponujemy kilku fragmentami tego poematu. Małej Iliadzie. W drugim przypadku synowie Edypa narazili się na jego przekleństwo bratobójczej śmierci. Pauzaniasz przywołuje świadectwo autora poematu o Edypie na potwierdzenie rze­ komej opinii Homera {Od. że poemat nie powstał w Tebach. Paus. 105 Zob. drogocenny. Przedstawiona była w związku z tym drastyczna scena „żłopania" mózgu z odciętej przez Amfiaraosa głowy Melanippa przez umierającego Tyde­ usa. Nigdy zresztą w starożytności jako autora poematu nie wymieniano nikogo poza Homerem. Najmniej in­ formacji przekazała nam starożytność na temat poematu o Edypie. 8. et Sicii. Wątek tebański był rozpracowany i przedstawiony w trzech poematach: Edypodii. Diomedes syn Tydeusa. lecz Euryganeja. Kłócąca się z prawdą wizja „siedmiobramych" Teb. Allena. od których później to miejsce nazywano miejscem „siedmiu ognisk" ('Ema nuoai). motyw Sfinksa i przypuszczalnie oswobodzenia od niego Teb oraz mo­ tyw (kazirodczego) małżeństwa Edypa. jego zwycięstwo w zawodach i szczęśliwe uniknięcie zasadzki przygotowanej przez Kadmejczyków. wypełniających niecałe 6 stron wydania T. historię wojny tro­ jańskiej oraz powrotów z tej wojny innych bohaterów (poza Odyseuszem). od których utworzono liczbę siedmiu bram w Tebaidzie byli: Adrastos. Klątwa Edypa i jej konsekwencje to niewątpliwie jeden z ważnych motywów przedstawionego w Tebaidzie cyklicznej świata. 9. z której „wodzowie". Paus. nieszczęśliwego Edypa. przygotowanie siedmiu stosów po­ grzebowych i grobowców dla poległych bohaterów argiwskich. który śmiertelnie zraniony przez Melanippa prosił bo­ gów. dziewięciu poema­ tów. Poza krótką in­ skrypcją wskazującą na Kynaithosa jako autora poematu103 zachowały się tylko dwa późne świadectwa: Pauzaniasza IX. np. porcję ofiarnego mięsa. poselstwo Tydeusa do Teb. które w rzeczywistości posiadały tylko trzy bramy105. określanej tradycyjnie przydomkiem cyklicznej (dla odróżnienia od późniejszego analogicznego dzieła Antymacha z Kolofonu). Ty- Synowie bohaterów z wyprawy na Teby walczą pod Troją. Obydwa przed­ mioty stanowiły rodową pamiątkę po Kadmosie i zapewne dotknięty nieszczęściem Edyp zakazał ich używać. że wyrasta on z kręgu prastarych legend powstałych w Grecji lądowej.. że już w VII wieku przed Chr. Przyj­ muje się. Nieznajomość powyższych motywów lokalnej legendy tebańskiej wskazuje. I HOMER Hektora w Iliadzie. Autorowi Tebaidy nie był natomiast znany zakaz pogrzebu Polinejkesa i jego złamanie przez Antygonę. bratobójcza walka i śmierć obydwu synów Edypa. Tebaidzie i Epigonach. 5. pozostawiły do zagospodarowania przez innych poetów całą historię dwu wypraw przeciw Tebom. Ob­ cy mu był również motyw odmowy wydania zwłok poległych bohaterów i związany z tym konflikt z Tezeuszem. przepiękny wykona­ ny ze srebra stół i nalewając mu wina do pięknego. namawianie Amfiarosa do udziału w wyprawie i jego odmowa. Powrotach i Telegonii. W. poeta elegijny Kallinos uważał go za dzieło Homera. podobnie jak świadectwo scholii do Edypa w Kolonos (1375) i cytowany tam czterowierszowy fragment dotyczą klątwy rzuconej przez Edypa na swych synów. 271-274). że Sfinks po­ rwał „Hajmona. bliski dźwiękowo inwokacji Iliady: Aoyoc azibz Sea 7toAuSu|>iov EV9EV avaKT£c jako temat utworu za­ powiada sławienie „bardzo suchej Argolidy". Zachowany u Atenajosa (465 E) dziesięciowierszowy fragment. Z tych w sumie 20 600 wierszy zachowało się zaledwie 20 (jeden promil) i kilkana­ ście świadectw. 11.) nie ukrywa dlań swego zachwytu i stawia go tuż za Iliadą i Odyseją™4. ucieczka Adrastosa na cudownym wierzchowcu Arionie. ukochanego syna Kreona. Poematy cyklu tebańskiego nie były podzielone na pieśni i miały liczyć Edypodia — 6600 wierszy. Etiopidzie. „by nie zdołali podzielić się zgodnie ojcowizną i by trwali w ciągłych walkach ze sobą i wojnach". IX. I właśnie ta szeroko rozumiana historia powiązanych ze sobą w legendzie102 wojen o Teby i Troję stanowiła przedmiot znanych jeszcze w I wieku przed Chr. którzy mieli powiedzieć. 5. lecz przeniesionych przez emigrantów do Jonii. złotego pucharu. że w Tebaidzie przedstawione były ponadto takie rzeczy jak: swatanie Ty­ deusa i Polinejkesa przez Adrastosa. wypełniają­ cymi w sumie 17 heksametrów. Całej przedstawionej w poemacie historii Edypa jako króla Teb możemy się tylko domyślać na podstawie późniejszych jej ujęć przez tragików i mitografów. Następnie śmierć Tydeusa i jego pogrzeb na równinie tebańskiej.10 i scholiasty do Fenicjanek 1760 Eurypidesa. da­ jąc do użytku oślepionego. CIG Ital.. mogła bowiem zro­ dzić się jedynie w oddali od tego miasta. Świadectwa starożytne pozwalają stwierdzić. by go pomścili. że matką dzieci Edypa była nie Jokasta. Znamy więc z bezpośrednich świadectw tylko te dwa heksametry i tylko te dwa motywy. wy­ różnienie się bitwie Tydeusa." i cytuje na dowód dwa wiersze z tego poematu. wątek trojański natomiast aż w sześciu: Opowieściach Cypryjskich (nazywanych też Cypriami). stan uniesienia wieszczka Amfiaraosa. Według pierwszego fragmentu klątwę tę sprowokował Polynejkes. atak na mury Kadmei. IX. Przeklinając swych synów życzy im Edyp.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. niż mu się jako królowi należała. podając mu do spożycia gorszą. córka Hyperfasa. skoro w tych niewielu fragmentach pojawia się podwójne jej uzasadnienie.5. 1292 II. powrót Odyseusza w Odysei). jak można się ła­ two domyśleć — wyruszyli pod Teby. a Tebaida i Epigoni po 7000 wierszy każda. Siedmioma argiwskimi wo­ dzami. a niektórzy nowożytni badacze uważają ten utwór za starszy od Iliady i Odysei. Wiemy.

cit. Oprócz obszernego streszczenia Proklosa starożytni autorzy cytują w sumie ok. a następnie do Menelaosa w Sparcie. w swej strukturze fabularnej stanowił bezpośrednie na­ wiązanie do Tebaidy i przedstawiał zwycięską wyprawę na Teby synów poległych tam bohaterów. u których wcześniej bawił Parys. drzewa. tygrysa. Jako przyczynę wojny podaje bowiem upadek moralny ludzkości i przeludnienie. by zaczęły opiewać młodsze pokolenie bohaterów. Zeus za radą „chytrego Momosa" pragnie jej ulżyć nie poprzez klęski i kataklizmy. Zburzenie Ilionu. którego rozwlekłość stała się przysłowiowa. 308) Apoloniusza Rodyjskiego. że kochankowie pod osłoną nocy odpływają wraz z drogo­ cennym majątkiem. Cytowany jest pierwszy wiersz poematu. misternie połączona przez motyw sporu z opowieścią o przyczynach wojny trojańskiej. węża. by odwzajemnić Parysowi jego uprzednią życzliwość. 116). lecz do opowieści o całej wojnie trojańskiej. Z jego „woli" wybuchła więc wojna o Teby i jeszcze bardziej okrutna wojna trojań­ ska. uwieńczone zostały jednak sukcesem i konse­ kwentnie wspaniałymi godami weselnymi. i na których został sprowokowany podstępnie przez (nie zapro­ szoną) Erydę („Waśń") spór między Ateną. Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z nich. na których ucztowali razem z ludźmi olimpijscy bogowie. Nie można jednak wykluczyć. Poetę interesują nie tylko losy Heleny. że Zeus za radą tegoż Momosa zrezygnował z zalotów do bogini morskiej Tetydy i skłonił Peleusa do ubiegania się o jej rękę. Hefą i Afrodytą o tytuł najpiękniejszej bogini. wysoko ceniony..s. Autora poematu nie znają również Op. Achillesa. Parthenopaios. ptaka. do Sydonu. nękani zesłaną przez Herę burzą. a którzy obecnie wyprawili się do Messenii po stada Linkeusa i Idasa. Telegonia. Nieporównywalnie łatwiej jest zrekonstruować treść i charakter zaginionych poe­ matów cyklu trojańskiego. Cypria. Streszczenie Proklosa pozwala wnosić. w starożytności nazywane również Opowieściami cypryjskimi (Kuncna 5iAeyŁ\iaxa). że chodzi w tym przypadku o inne zupełnie dzieło. staje się doskonałą okazją dla bogini miłości Afrodyty. córki Tejrezjasza. ognia. Amfiaraos. synów Afareusa i stoczyli z nimi zwycięską 138 139 . Cykl ten tworzyło sześć poematów: Cypria. Imion tych nie zna jeszcze Herodot (II. Wystarczyło. 50 wierszy tego poematu i ponad trzydziestokrotnie się nań powołują. lub z filozofem z V wieku. który sądzi. Utwór rozpoczynała bo­ wiem scena narady między Zeusem i Temidą „na temat wojny trojańskiej". co oznaczało w tym przypadku wykorzystane tutaj homeryckie sformułowa­ nie: „tak Zeusa spełniała się wola". i stamtąd do Troi. ale również kolejne pokolenia nowożytnych badaczy swym racjonali­ zmem. a scholia do Pokoju (1270) Arystofanesa wskazują na Antymacha z Teos (V wiek) ja­ ko na autora Epigonów. Scholia (A. Nie wiele więcej niestety na jego temat świadectwa starożytne pozwalają nam po­ wiedzieć. udręczonej nad­ miarem i niegodziwością ludzi. 61) do Iliady (I. które skłaniają Parysa i Eneasza do opuszczenia Troi i do przybycia do Dioskurów w Lacedemonie. po­ emat w jedenastu księgach. Scholiasta do Argonautyk (I. Kapaneus. gdzie odbywają się ich gody weselne. Etiopida. Związane są z nim niepomyślne wróżby Helenosa i Kasandry. 5) informują nas dokładniej o okolicznościach tej narady i o tym. Poza tym Herodot (IV. Autor poematu zdumiewa nie tylko starożytnych komentatorów. 32) powołuje się na Hezjoda i na Homera. Historia rodziców głównego bohatera Iliady. Imiona siedmiu tebańskich obrońców stworzył dopiero Ajschylos. o ile jest on autorem Epigonów. została. Sąd Parysa jest pierwszym ogniwem całego szeregu zdarzeń tworzących trzon akcji poematu. w którym przywołuje się Muzy. którego autorstwo późniejsza tradycja przypisywała sa­ memu Homerowi bądź Stasinosowi z Cypru. lwa. Platon i Arystoteles. 204. ale innego autora nie wymienia. Można więc powtórzyć za scholiasta do Protreptyka Klemensa Aleksandryjskiego (26). która uciekała przed nim przybierając różne kształty: wiatru. Vind. którą uprzednio przedstawił jako córkę Zeusa i Nemesis. Antymach z Kolofonu i Antagoras z Rodos podjęli z nim rywalizację tworząc nowe Tebaidy. ubranym w szatę mitu i poezji. że autor tego poematu zamierzał dokonać wprowadzenia nie do Iliady. Ten drugi wątek był w poemacie wiodącym. które sami ludzie będą prowadzili.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. lecz także jej braci. Był to obszerny. są najlepiej poświadczonym utworem całego cyklu. a niekiedy — Hegezjaszowi z Salaminy. Polyneikes. Schmid106. Niełatwe zabiegi Peleusa o rękę Tetydy. jak widzimy. Powroty. Zachowane fragmenty przez swą szczupłos'ć nie pozwalają na sformułowanie jakiejś' miarodajnej opinii na temat właści­ wości stylistycznych i charakteru całego poematu. lecz przez wojny. rozstrzygnięty „sądem" Parysa na rzecz Afrodyty. 1 HOMER deus. bliźniaków Kastora i Polideukesa. Oprócz liczniejszych fragmentów i świadectw zachowało się bowiem w wyciągu Focjusza streszczenie tych poematów dokonane przez Proklosa. Mekisteus. Oto bowiem na prośbę Ziemi. ale jak zauważył już W. przywołując ten poemat. Znają go dopiero późne źródła doksograficzne. Mała Ilia­ da. identyfikowanego przez nowożytnych uczonych z gramatykiem z II wieku po Chr. że Homer nie jest autorem tego poematu. który wyjeżdża na Kretę i zostawia ich pod opieką swej pięknej małżonki Heleny. że „autor jego był nieznany". przypisywany również Homero­ wi i liczący 7000 wierszy. jako na źródło informa­ cji o Hyperborejczykach. Nie osiągnął on chyba doskonałości poematów Homera. skoro w V wieku przed Chr. Pobyt trojańskich gości na dworze króla Menelaosa. obfitująca w okropności i przerażające nieszczęścia spowodowane bratobójczą wojną fabuła poematu wymagała od poety użycia bardziej ciemnych kolorów niż w Iliadzie i rezygnacji z wesołych epizodów. informuje nas o losach wieszczki Manto. Kolejny poemat cyklu tebańskiego — Epigoni. które znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu Proklosa. Rozpala więc w ich sercach wza­ jemne uczucie i sprawia.

przed Chr. a następnie do Nestora. jak obdarzony nieśmiertelnością Polideukes błagał u Zeusa o nieśmiertelność dla pokonanego przez Idasa Kastora i jak Zeus zgodził się jedynie na to. powołując się na świadectwo piszącego o Ho­ merze Artemona z Kladzomenoi. Poeta opowiadał też o tym. być może107. Główny trzon akcji poematu wyznaczały jednak przede wszystkim konsekwencje porwania żony Menelaosa Heleny przez Parysa. który stanowił przegląd sprzymierzonych sił zebranych w Aulidzie. wziętej pomyłkowo za Troję. Poemat kończy opis uroczystości pogrzebowych.). Dysponujący zbroją wykonaną przez Hefajstosa syn Jutrzenki. został zraniony przez Achillesa i tylko przez Achillesa. by obaj co drugi dzień żyli. gdzie zgadza się go uleczyć Achilles. którego autorem miał być według zgodnego przekazu świadectw starożytnych Arktinos z Miletu. katalog sprzymierzeńców Troi. 740 r. 61 do II. że akcja tego utworu była dość prosta. W zaciętej walce z Trojanami ratuje ciało i zbroję Achillesa Ajas. O wiele szerzej przedstawiona była druga wyprawa. o wspomnianym w Odysei sporze Achillesa z Agamemnonem. Heraklesa. nazywa Arktinosa uczniem Homera i jego narodzi­ ny umieszcza w 8 Olimpiadzie (ok. Przybywa więc do Argos. który chciał uniknąć udziału w wyprawie i o wykryciu tego udawania przez Palamedesa. Vind. o wylądowa­ niu Achajów pod Troją i zabiciu przez Hektora Protesyłaosa. Nie ulega wątpliwości. Drugi z kolei ciąg wydarzeń był połączony z przybyciem na pomoc Trojanom króla Etiopów Memnona. poemat w pięciu księgach. Tersandra. aby opłakiwać syna. który opowiada mu z epicką rozlewnością historie tragicznych związków małżeńskich Edypa. Achilles ściga Trojan aż za mury miasta i zostaje śmiertelnie ugodzony z łuku Parysa. rozpoczęta również od zgro­ madzenia wojsk w Aulidzie. zorganizowanych przez Menelaosa i Agamemnona. Proklos w streszczeniu tego epizodu zwraca uwagę na historię króla Myzji Telefosa. bunt w wojsku achajskim po zabiciu Tersystesa. którą Hory i Charyty przyoble­ kają w szaty pachnące wspaniałym bukietem wielu wyliczonych tu kwiatów wiosen­ nych skłaniają nowożytnych badaczy do twierdzenia. Bezpośrednią kontynuację akcji Iliady stanowiła natomiast Etiopida.). s. Schmid {op. które­ go lżąc zabija Achilles za zbezczeszczenie zwłok Pentezylei. aby złożyć ją w ofierze Artemidzie. 209 i przyp. na które przybywa w towarzystwie Muz i Nereid Tetyda. gdzie Agamemnon polowaniem na łanię rozgniewał Ar­ temidę.. I HOMER walkę. Szcze­ gólnie dużo miejsca poświęcił poeta opisowi dotarcia zjednoczonych pod dowódz­ twem Agamemnona sił achajskich do Troi i wydarzeniom rozgrywającym się pod Troją w ciągu ośmiu lat poprzedzających akcję Iliady. I. działającym w okresie I Olimpiady (776 r. a przez Achillesa syna Posejdona Kyknosa. Tyle na podstawie streszczenia Proklosa i zachowanych fragmentów można po­ wiedzieć o motywach wypełniających treść poematu. a Bryzejdę — Achilles. złożeniem ofiar i wróżbami Kalchasa. zakończyła się zniszczeniem Teutranii. Bizantyjska Księga Suda. poprzedzona zgromadzeniem wojsk w Aulidzie. Opowiadał więc szczegółowo o dotarciu wyprawy na wyspę Tenedos. Podczas przygotowań do pierw­ szej wyprawy Menelaos udaje się najpierw do Agamemnona. Składały się na nią dwa ciągi wydarzeń. ale Jutrzenka wyprasza dla niego u Zeusa nieśmiertelność. 140 141 .LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Wspomniane na wstępie świadectwo scholiasty (Schdl. o ukąszeniu tam przez węża wodnego Filokteta i o pozostawieniu bohatera z nie gojącą się i cuchnącą raną na bezludnej wyspie Lemnos. Pierwsza wyprawa. śmierć z ręki Achillesa i uroczysty pogrzeb w Troi. Słyszymy też o udawaniu szaleństwa przez Odyseusza. A. o daremnym poselstwie Achajów do Troi z żądaniem wydania Heleny. zabija Antylocha. rom. Dlatego pod pozorem zaślubin z Achillesem sprowadzono do Aulidy Ifigenię. a także podział łupów. syna Nestora. 9). Poeta opowiadał następnie o cudownym ocaleniu Ifigenii przez boginię i o jej przeniesieniu do kraju Taurów w Kolchidzie. co drugi zaś spędzali na niebie jako gwiazdy w konstelacji Bliźniąt. Swym zakresem obejmowała wydarzenia dziesiątego roku wojny trojańskiej od śmierci Hektora do śmierci Achillesa. którą według wyjaśnień Kalchasa można było przebłagać tylko ofiarą z córki królewskiej. opierając się na świadectwach Apollodora. cit. Zabiera następnie jego ciało ze stosu pogrzebowego i za- Tak twierdzi. Opowiedziane i przedstawione w nim były szczegółowo przygotowania i podjęcie dwu karnych wypraw na Troję. 5) na temat przeludnienia jako przyczyny wojny trojańskiej i dłuższe frag­ menty opisujące w stylu barokowym toaletę Afrodyty. Na podstawie przekazanego przez Proklosa streszczenia można wnosić. którego wspomaga Apollon. na mocy któ- rego' Chryzejdę otrzymał Agamemnon. Tezeusza i Ariadny poszerzając w ten sposób znacznie ramy przed­ stawionego w poemacie świata. co pozwalałoby datować go na VII wiek przed Chr. I. że dla potrzeb tego poematu został też stworzony „katalog okrętów" achajskich. 68) na­ zwany najstarszym greckim poetą epickim. Szczegółowo były poza tym przedstawione wszystkie wspominane w Iliadzie wyprawy Achillesa na sąsiadujące z Troją miasta. mógł być uleczony. że atmosfera tego poematu była bliska liryce jońskiej i eolskiej.in. Wkrótce jednak ginie i on w szeroko przedstawionym pojedynku z Achillesem. który zabiwszy syna Polinejkesa. Pierwszy związany był z przybyciem na pomoc Troja­ nom Amazonek z ich królową Pentezyleją na czele. zamieszczony na końcu poematu. W. że autor Cypriów z całą świadomością i konsekwencją dążył do wypełnienia swą opowieścią ca­ łej przedakcji Iliady. Rodzajem epilogu był. A więc: jej wyróżnienie się na po­ lu walki. śmierć Tersystesa. Memnon sroży się w walce i m. przed Chr. Przypuszcza się. ponieważ nie mogła być bez jego pomocy zdobyta Troja. według przepowiedni. odpłynięcie Achillesa na Lesbos i oczyszczenie go ze zmazy za­ bójstwa przed ołtarzem Apollona. lecz równocześnie bardzo udramatyzowana. przez Dionizjusza z Halikarnasu {Ant. Artemidy i Latony przez Odyseusza.

Podobny jest pośmiertny los syna Jutrzenki. Mała Iliada (lAiac uiKod). Na tym kończy się streszczenie Proklosa. przeciwstawiona tu była przemyślność i roz­ waga Odyseusza. że zawierał on jeszcze szereg scen. ale dość liczne świadectwa innych pisarzy starożytnych na temat tego utworu i za­ chowane fragmenty pozwalają wnosić. syna Achillesa. Opis pogrzebu Achillesa w Etiopidzie w udziałem Tetydy. w uzbrojeniu Memnona wykonanym podobnie jak zbroja Achillesa przez Hefajstosa. W poemacie nie mówiło się również o „sławie" jako celu. Streszczenie Proklosa. która również w tym poemacie wstawia się u Zeusa za swym synem. Wyliczone przez Stagirytę ich tytuły wskazują nie tylko na bogactwo treścio­ we Małej Iliady. które wykonały ten manewr. Poeta lubi sceny wzruszające: dwie bogi­ nie przewidują śmierć swoich ziemskich synów. składają­ cych się z szeregu samodzielnych. Sinko {Za­ rys literatury greckiej. którego obecność miała zapewniać Troi bezpieczeństwo. celnie porównuje do konstrukcji pałaców kreteńskich. Następuje oblężenie Trojan i kolejna akcja Achajów inspirowana przez Atenę. I. Memnona. I. wymieniano tych właśnie dwu autorów. Stwierdza on. którego opłakuje uratowany przez niego Nestor. o cnocie i pośmiertnej nagrodzie. Motorem dalszej akcji był Odyseusz. równorzędnych komnat. wyszli zeń pod osło­ ną nocy ukryci tam na czele z Odyseuszem Achajowie i otwarli bramy dla przybyłych z sąsiedniej Tenedos głównych sił achajskich. mimo swej zwięzłości pozwala uchwycić zarówno pewne paralele z eposem homeryckim. pozorując odstąpienie od oblężenia i odpłynięcie floty. Pozostaje to w pełnej zgodzie z wyobrażeniem pośmiert­ nych losów pokolenia bohaterskiego w Pracach i dniach Hezjoda. s. przedstawia­ jących nocne walki z zaskoczonymi Trojanami. od sporu o zbroję Achillesa. że w przeciwieństwie do Iliady i Odysei. wprowadzone przez po­ etę zgodnie z duchem jego epoki. Palladion. czy też w postaci Antylocha przedstawionego na wzór Patroklosa. zdobycie Troi. Odyseusz w tym czasie w przebraniu przedostaje się do Troi. W jakiś czas potem Deifobos po­ ślubia Helenę. na którym oparliśmy powyższe wyliczenie motywów sta­ nowiących treść Etiopidy. Rozpoczynała się ona. by wtajemniczyć w plany Greków Helenę i zyskać w niej sprzymierzeńca. W jego ujęciu Achil­ les po śmierci nie jest jak w Odysei cieniem przebywającym w Hadesie. Przy pomocy jej sług wraz z Diomedesem porywa następnie posążek Ateny. Sinko {Zarys literatury greckiej. a inni Leschesowi z Les­ bos. którą przyznano z woli Ateny Odyseuszowi zamiast Ajasowi. Zburzenie Ilionu (w dwu księgach) to kolejny poemat z cyklu wojny trojańskiej. 141). s. któremu przekazuje zbroję jego ojca Achillesa. według streszczenia Proklosa. neoanalizy w ich bada­ niach nad kwestią homerycką.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Konden­ sację i paralelny układ motywów Małej Iliady potwierdza w Poetyce (1459 a 37) Ary­ stoteles. kolejnego poematu z cyklu wojny trojańskiej. 139 nn. zhańbiwszy się wyrżnięciem bydła.). Achajowie zaś usypawszy grób ustanawiają na czes'ć Achillesa igrzyska. Aby zrealizować jego wróżby o zdobyciu miasta. jak też i wymowne nowości. Konia za radą Synona mimo ostrzeżeń Kassandry wprowadzono do Troi. Mnogość starożytnych świadectw na temat tego poematu wskazuje na jego dużą popularność do późnej sta­ rożytności. Pojedynek Achille­ sa z Memnonem przypomina scenę jego pojedynku z Hektorem. Kolejny wątek akcji łączył się już z przybyciem na pomoc Trojanom ich sprzymierzeńca Eurypylosa. syna Telefa. Niemniej wzruszająca jest również śmierć Antylocha. Nieprzypadkowo. Z inspiracji bogini Epejos buduje drewnianego konia. do którego dążą bohaterowie. Losy miasta są już właściwie przesądzone. Trojanie odzy­ skują od Menelaosa ciało Parysa. który mimo wa­ leczności ginie z ręki Neoptolemosa. aby je pogrzebać. Odyseusz sprowadza natomiast ze Skyros Neoptolemosa. Do­ strzegano bowiem wiele momentów wspólnych między tym utworem a Małą Iliadą. czynią nieśmiertelnymi i przenoszą do krainy wiecznej szczęśliwości. którego autorstwo Proklos przypisuje Arktinosowi z Miletu. który urastał w tym poemacie do roli głównego bohateta. Oszalały Ajas. Obydwa poematy rywalizowały niejako między sobą w przedstawieniu wydarzeń bez- 142 143 . który uleczony przez Machaona zabija w pojedynku Parysa i posiadanym łukiem Heraklesa ma zapewnić Achajom zdobycie Troi. odebrał sobie życie. na próżno jednak zabiegają o ich ura­ towanie. I HOMER nosi je na wyspę (Szczęśliwych) Leuke na Morzu Czarnym. poemat ten dostarczał tematów co najmniej do ośmiu dra­ matów. za to podob­ nie jak u Hezjoda myślało się o winie i karze. lecz dzięki in­ terwencji Tetydy ulega apoteozie i przebywa „w raju". Jako autora Małej Iliady. Podobieństwo na płaszczyźnie motywów nie oznacza bynajmniej w tym przypad­ ku podobieństwa ideowego i artystycznego. Diomedes sprowadził pod Troję z Lemnos Filokteta. Wypełniająca cztery księgi akcja tego poematu jest bezpośrednią kontynuacją Etiopidy. Brutalności i bezwzględności srożącego się Neoptolemosa. ale jednocześnie na jej kompozycję. który podczas samotnej wyprawy do Troi schwytał w zasadzce wieszczka Helenosa. Inny jest też. z których można by ułożyć po jednej tragedii. Nereid i Muz uznany został na­ tomiast przez badaczy za wzorzec dla opisu uroczystości pogrzebowych Patroklosa w Iliadzie i stanowił punkt wyjścia dla przedstawicieli tzw. najczęściej wymieniano w starożytności Leschesa z Mytileny na Lesbos. Paralelę do Iliady można dostrzec chociażby w po. którą T. a opis walki o ciało i zbroję Achillesa stanowi wyraźną analogię do opisu walk o ciało Patroklosa. po śmierci opłakują ich. Po raz pierwszy w literaturze greckiej przedstawiony jest w tym poemacie motyw oczyszcze­ nia bohatera wobec bogów Delfickich. stawie Tetydy. jak się wydaje. światopogląd naszego poety. jak już zauważył T. los Eneasza i branek trojańskich oraz odpłynięcie Achajów spod Troi.

X. który potrafił w spojrzeniu Ajasa dostrzec zapowiedź jego szaleństwa. otwarcie bram przez wojowników ukrytych w drewnianym koniu i wdarcie się do miasta głównych sił achajskich. poemat w pięciu księgach. Jak można wnosić na podstawie ist­ niejących świadectw. Streszczenie Proklosa. Główną część poema­ tu wypełniały opisy powrotów głównych bohaterów. 30. Słyszymy o tym wielokrotnie w Odysei. 144 145 . X. O istnieniu takiej sceny w zaginionym poemacie daje wie­ lokrotnie świadectwo Pauzaniasz. Wędrując po Tracji. Grzebie zmarłego po drodze Fojniksa. chcącymi ukarać go śmiercią za ten haniebny czyn. 326). 9. że wszystkie powyższe motywy autor zamknął w dwu pieśniach poematu. pojawienie się na ołtarzu ofiarnym dwu wężów. które śmiertelnymi splotami udusiły Laookona i jednego z jego synów. syna Hektorowego Astyanaksa. przybywa do kraju Molossów i stamtąd już do swego dziadka Peleusa. 350 nn. że poemat ten był nadmiernie skon­ densowany i nadmiernie przeciążony ilością przedstawionych zdarzeń. Tym razem kłócą się między sobą dwaj Atrydzi. Menelaos zabija Deifoba i uprowadza na okręt odzyskaną Helenę. Treść poematu Hagiasa z Troidzeny można zrekonstruować jedynie na podstawie bardzo skromnego streszczenia Proklosa. musimy stwierdzić. Losy bohaterów powracających spod Troi po jej zdobyciu i zburzeniu. Z kolei przedstawienie samego momentu zdobycia miasta. cit. potraktowanego jako zła wróżba. do tematu tego powraca też Nestor i Menelaos w rozmowie zTelemachem {Od. uzupełnionego odnośnymi miejscami Odysei i opisem inspirowanego tym poematem malowidła Polignota u Pauzaniasza (X. jego matkę Andromachę otrzymuje zaś przy podziale łupów syn Achillesa. s. spotyka się on w Maronei z Odyseuszem. że należy jeszcze pozostać w Troi. Wzorując się na Iliadzie i Małej Iliadzie. którego autorstwo przypisywano Hagiasowi z argolidzkiej Troidzeny. Zob. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt.6. W.) i w ogóle wykorzystuje Homer każdą okazję. Nie wiemy również. Odyseusz zabija. Poemat kończyło przedstawienie zabójstwa Agamemnona przez Ajgista i Klitajmnestrę. który — jak się przypuszcza — pewne początkowe motywy tego poematu włączył do streszczenia Małej Iliady. Ajas Lokryjski hańbi kryjącą się przy ołtarzu Ateny Kasandrę i porywa drewniany posąg bogini. X. W czasie morskiej burzy koło Kaferyjskich skał ginie bluźnierczy Ajas... lm Zob.5. spełniając uchwałę Hellenów. Powroty (NÓCTTOI). oddala się na Idę ze swoimi ludźmi Eneasz. któremu udziela rad na drogę Tetyda. przedstawiał wydarzenia stanowiące bezpośred­ nią kontynuację Małej Iliady i Zburzenia Ilionu. Cieszył się on niewątpliwie znacznie mniejszym powodzeniem u potomnych niż przedstawiająca te same zdarzenia z większą rozlewnością epicką Mała Iliada. na podsta­ wie którego dokonaliśmy powyższego rejestru motywów. I. podstęp Synona i powrót pod osło­ ną nocy achajskiej floty. Syno­ wie Tezeusza odnajdują i zabierają przybyłą z Heleną do Troi Aitrę. by przebłagać Atenę za profanację jej świę­ tego ołtarza. do której pobudza bóstwo. Menelaos nalega na natychmiastowe odpłynięcie. jego zniszczenia i okrutnych mordów: Neoptolemos zabi­ ja Priama. nie daje jednak żadnej wskazówki. aby ocalić od zagłady tę gałąź królewskiego rodu. syn Ojleusa. Dość szeroko opowiedzia­ ne były okoliczności powrotu Neoptolemosa. Schrnid. Poe­ mat ten stanowił najprawdopodobniej w jego warstwie fabularnej bezpośrednią kon­ tynuację i dopełnienie Etiopidy. 130 nn. Przy łunach pło­ nącej Troi Hellenowie odpływają do domów. III. starożytnych interesowała głównie przedstawiona w poemacie historia trojańskiego kultu Palladionu oraz pochwała sztuki lekarskiej Machaona. by powrót Odyseusza uzupełnić opowieściami o „powojennych" losach in­ nych bohaterów. 297 i przyp. gdy Menelaos powra­ cał do Sparty po siedmioletnim pobycie w Egipcie. Agamenon jest zdania. naradę Trojan nad tym koniem i wprowadzenie go w obręb murów miasta ja­ ko świętego wotum dla Ateny. chroniącego się na ołtarzu Zeusa. ale gniew bogini Ateny będzie ich ści­ gał na morzu. op. Leontes i Polipoites ze swoimi drużynami docierają pieszo do Kolofonu. że rozpoczynał się od „sporu o zbroję" po Achillesie i przedstawiał następnie już zgodnie z relacją Proklosa: odpłynięcie Achajów na Tenedos i pozostawienie na brzegu morskim drewnianego konia. 28. gdy opisuje obraz Polignota109. Agamemnon podejmuje powrót mimo ostrzeżenia otrzymanego w formie przepowiedni od widma Achillesa. która sama jest największym i najwspanialszym przykładem poematu o powrocie Odyseusza.). 28 nn. O nieszczęśliwych powrotach Achajów spod Troi śpiewa zasłuchanym zalotnikom Femios {Od. Hellenistyczna przeróbka tego poematu autorstwa Pejsandra108 stała się jednak inspiracją dla poetyckiego przed­ stawienia tych zdarzeń w drugiej pieśni Eneidy. I HOMER pos'rednio związanych ze zdobyciem Troi przez Achajów. składają natomiast Achajowie w ofierze na grobie Achillesa. Drugą córkę Priama. 29. pomszczonego przez Orestesa i Pyladesa w tym czasie. Słyszymy o szczęśliwym dotar­ ciu Nestora i Diomedesa przez morze Egejskie do swych domów i o wylądowaniu w Egipcie Menelaosa z pięcioma okrętami po stracie reszty załogi. autor rozpoczął swój poemat od sceny kłótni głównych bohaterów. które stanowią przedmiot tego poematu.7. Można zatem przypuszczać. IV. Przed Achajami. w którym miejscu poematu i w jaki sposób przedstawiona była scena zej­ ścia Odyseusza do Hadesu. Poliksenę. Neoptolemos.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Kalchas. budziły niezwykle żywe zainteresowanie. Treść Zburzenia Ilionu znamy niemal wyłącznie ze streszczenia Proklosa. Agamemnon i Menelaos. sam ratuje się schronieniem na ołtarzu Ateny. gdzie urządzają po­ grzeb zmarłemu Tejrezjaszowi. w wyniku tego zda­ rzenia.

Dopiero po śmierci małżonki władcą Tesprocji czyni swego syna Polipojtesa. zdobyć je siłą i zabrać królewnę. Odyseusz powraca na Itakę i po złożeniu poleco­ nych przez Tejrezjasza ofiar wyrusza do Tesprocji. prowo­ kując jej obronę pod wodzą Odyseusza. Kolejnym ogniwem cyklu trojańskiego związanym tematycznie z Odyseją. 134 = XXIII. XI. doprowadzając ją aż do śmierci głównych bohaterów. Poeta połączył go przy tym z baśniowym związkiem Ody- v seusza z czarownicą Kirke i wykorzystał przepowiednię Tejrezjasza na temat śmierci bohatera.). Zob. Kiedy odniósł zwycięstwo. 224. A jak twierdzi Klemens Aleksandryjski. Postać Eurytosa. 25 n. gdzie jako gość kró­ la Poliksenosa zwiedza odziedziczoną przez niego stajnię Augiasza i otrzymuje od nie­ go w darze wspaniały krater (mieszalnik wina i wody). że chodziło w tym utworze o miasto położone na Eubei. 35). jak do tego doszło. Telegonosa. którego nie znając zabija włócznią zakończo­ ną grotem wykonanym z ościenia morskiej ryby. Prellera111. Tradycja starożytna wśród poematów homeryckich wymieniała również dwa starej daty poematy związane tematycznie z postacią Heraldesa. Powyższa genealogia mo­ gła być poza tym usprawiedliwieniem dla nowej fali imigrantów z Peloponezu. rozbieganej i nastawionej na zaskakiwanie. II. Przyjmuje się. Przybywszy na Itakę plądruje wyspę. Z jednej strony autor czerpie inspirację z Odysei i do niej bezpośrednio nawiązuje. 570 r. Na Itakę przybywa bowiem nieznany mu jego własny syn zrodzony z Kirke. króla Ojchalii znamy z kilkakrotnej wzmianki w Odysei (VIII. Poemat opowiadał o tym. pięknej Iole. poeta działający w pierwszej połowie VI wieku przed Chr. od którego uderzenia Odyseusz umiera. stano­ wiącego pretekst do ekfrazy na temat scen przedstawionych na kraterze. przejrzystej i opartej na ustalonej mito­ logii twórczości Homera do wzburzonej i pełnej niepokoju. Miał je zdobyć Herakles i zabrać dla siebie piękną Iole. córkę króla Ojchalii. Telegonos. była wariantem noweli egipskiej o budowie skarbca Rampsynita i na niej wzorowana. Zaraz po tym wydarzeniu nasz boha­ ter. z drugiej natomiast kosztem pogwałcenia jej moc­ nych etycznych zasad i wyniesionego na piedestał związku monogamicznego dąży do urozmaicenia fabuły wątkami fantastycznymi i podporządkowuje ją aktualnej sytuacji politycznej Kyreny. Cały ten długi pobyt w Epirze. XI. który wieńcząc tematycznie cykl epicki stanowi jednocześnie doskonały przykład przeobrażeń. złożywszy odpowiednie ofiary Nimfom" 0 .25. wywodzili bowiem swój ród od syna Penelopy Arkezylaosa i dlatego poeta mówi o jego narodzinach. a sam przybywa znów na Itakę. poślubia królewnę Kallidike i wspomagany przez Atenę prowadzi zwycięską wojnę z Brygami. na lata 568565 przed Chr. Inspirację dla swej fabuły. Battiadzi. akceptowane jest w pełni przez nowożytnych badaczy jako najbar­ dziej prawdopodobny czas powstania Telegonii. Przedstawiona na kraterze historia. 146 147 . który poinformowany przez matkę o swym ojcu wyprawił się na jego poszukiwanie.). 2. którzy przybyli do Kyreny za panowania Battosa II (ok. Herakles miał podjąć z synami Eurytosa zawody w strzela­ niu z łuku i w przypadku odniesionego zwycięstwa w nagrodę miał otrzymać rękę córki królewskiej. Preller. Morze jest reprezentowane tu przez oścień ryby płaszczki będący grotem włóczni. postanawia zabrać ze sobą na Ajaję Telemacha i Penelopę oraz ciało Odyseusza. 281). XXI. s. która miała doń przyjść w późnej starości — Łl dAóc {Od. którego autorem był Eugammon z Cyreny. uzupełnionego dwoma zaledwie i to póź­ nymi świadectwami Klemensa Aleksandryjskiego (Strom. Griechische Mythologie. Znany nam już z Odysei („Telemachia") baśniowy motyw poszukiwania ojca przez syna przedstawiony jest tutaj w jego bardziej pierwotnej formie. udaje się do Elidy. XIII.). I HOMER z której księgi pochodzi jedyny zachowany z tego poematu trzywierszowy fragment dotyczący „odmłodzenia" Ajzona przez Medeję. Datowanie przez Euzebiusza rozkwitu twórczości Eugamona na 53 Olimpiadę. 133 n. Treść utworu znamy niemal wy­ łącznie z krótkiego streszczenia Proklosa. Jej władcy. jest Telegonia. Tylko sąsiedztwo Kyreny z Egiptem usprawiedliwia wprowadzenie opisu podróży Odyseusza do Elidy. z Odyseją też łączył Zgodnie z przyrzeczeniem danym w Od. z wyrzeźbionymi (lub nama­ lowanymi) na nim scenami z historii Trofoniosa i Agamedesa. poemat w dwu księgach. Akcja poematu rozpoczynała się od pogrzebu zamordowanych przez Odyseusza zalotników. 12 nn. Już na podstawie tego krótkiego streszczenia widać wyraźnie pewne charaktery­ styczne dla tego utworu tendencje. Ten ostatni poemat cyklu trojańskiego kończył opis podwójnego wesela: Telego­ nosa z Penelopą i Telemacha z Kirke oraz zapowiedź ich rajskiego szczęścia. poematu. 355 nn. jakie grecka poezja epicka przeszła od pełnej spokoju i skupienia.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. bracia odmówili przyrze­ czonej nagrody. Poemat ten spełniał w odniesie­ niu do Odysei analogiczną funkcję jak Etiopida w stosunku do Iliady: dopełniał jej ak­ cję. VI. mitycznych architek­ tów.co dAóc). Eurytosa.czerpał nasz poeta głównie z Odysei. gdzie zastaje urodzonego już po swoim wyjeździe przez Penelopę syna Arkesilaosa. Tytuł poematu utworzony był od imienia syna Odyseusza i Kirki. według ustaleń R. Ale i tu nie zazna spokoju. którym Odyseusz ma przebłagać gniew Posejdona. R. Gdy ze słów umierającego ojca Telegonos odkrywa tajemnicę i rozpoznaje swój błąd. całą część poematu o Tesprocji miał przejąć „żyw­ cem" z poematu Muzajosa Tesprotis. gdzie przebywa przez długie lata. którzy mieli zbudować Augiaszowi skarbiec. jawi się jako wypełnienie proroctwa Tejrezjasza {Od.1) i Eustatiosa (1796. Kirke czyni ich nieśmiertelny­ mi.. co poeta wbrew intencjom autora Odysei każe rozumieć „z morza". by wkrótce tam przybyć z większymi si­ łami jako najeźdźca. a nie „spoza morza" {ŁE. opartej na pozbawionej podstaw fantastyce poezji Eugammona. dlatego oddalił się z miasta. tj. z której identyfikacją miał trudności nawet Strabon (438). Pierwszy nosił tytuł Zdoby­ cie Ojchalii.

z których wędrowni poeci musieli się coraz częściej wywodzić i wśród których i dla których tworzyli. Drugi tego samego rodzaju utwór. Czujemy w tym utworze żartobliwą atmosferę poezji jambicznej (np. I HOMER ten poemat i fakt. Cyd. Zachowane fragmenty mówią natomiast o śmierci Meleagra. Hipponaksa). Wyrażając sprawy osobiste i jednostkowe podkreślały biedę wędrownego poety. że poemat ten cieszył się jeszcze popularnością w epoce hellenistycznej. postawy moralnej i talentu poety. formułowego stylu i problematyki mitologicznej. Rozwijając się na przestrzeni trzech stuleci (VIII-VI). zdobycie przez Heraklesa Orchomenos. który. Istnieje jednak również tradycja. co osobliwe. Nie można ich zatem uważać za niewolnicze naśladownictwa Homera. F. co pozwalało na wprowadzenie zmian. jedyne świadectwo istnienia tego poematu. wyrastająca z ludowej inspi­ racji lub wręcz ludowa w swym charakterze twórczość mogła się jednak zachować tyl­ ko w ramach legendy homeryckiej i to za cenę jej całkowitego wtopienia w kontekst Homerowego żywota. w tym co nowe. akcentowały jego humor. że utwór ten stanowił inspirację dla Trachinek Sofoklesa. który miał ułożyć Homer na życzenie garncarzy na Samos. 6 Wil. z przybraną wełnianymi wstążkami i owocami gałązką oliwną. gdy jest nagrodzony. lecz swój arty­ styczny cel upatrywały w samym bogactwie materiału. wymyślne. którzy buntowali się przeciw Apollonowi. lecz nawet w gatunkach lirycznych. na uzupełnianie lub motywowanie akcji. Ep. niemal całkowicie do kręgu podań tebańskich i trojańskich poszerzonych w późniejszym okresie o znajdujące swe źródło w Iliadzie i Odysei podania doryckie o Heraklesie. W osobie Eugammona z Cyreny (VI wiek) można widzieć jej ostat­ niego reprezentanta. radość i pokój. 439-461) utworów. przedstawia poetę w roli poety-żebraka i maga zarazem. okazjonalna. że heroicz­ ny wiersz i styl Homera ma uniwersalne zastosowanie nie tylko we wszelkim rodzaju eposu. Idąc za G. Dla nas natomiast stanowią ważne oka­ zy małych form poetyckich i poezji okazjonalnej. że łuk posiadany przez Odyseusza jest darem otrzymanym od Lfitosa. pozostała kontynuatorką homeryckiej tradycji epickiej w sferze języka. symbo­ lizującą bogactwo.32) mogą stanowić świadectwo. potrafi swą poetycką modlitwą zapewnić swym dobroczyńcom wszelką pomoc opie­ kuńczych bogów (Ateny). Pieśń bohaterska. tj. którego autorstwo przypisywano Herodotowi. przytoczone przez Atenajosa (VIII. Welckerem112. Kallimach {Epigr. prośby i życzenia. I.in. Chelidonismos i Koronistai Foiniksa. o wyprawie Tezeusza i Pejrithoosa do Hadesu i o scenach w Hadesie przedstawiających ukaranie takich bohaterów jak Amfion i Tamyrys. Służą one oczywiście jako ilustracja charakte­ ru. Autor Żywota łączy zresztą ułożenie tej pieśni przez Homera z wiosennymi uroczystościami Apollona i z ludową tradycją „kolędowania" przez chłopców odwiedzających domostwa z „maikiem". Ich drobna. Chios i Samos) i dotarła bezpo­ średnio (Kynaithon) i za pośrednictwem liryki na grecki kontynent. Są jednocześnie świadectwem przenikania tej poezji do niższych warstw społeczeństwa. syna Eurytosa. o którego treści i motywach nie informuje nas jednak Pseudo-Herodotowy Żywot Homera (16). Pohomeryckie poematy bohaterskie nie dążyły nigdy do osią­ gnięcia tej spójności kompozycyjnej. Na temat autorstwa tego poematu świadectwa odwołują się do legendy. miasta Minyasa. IV. Jeden z nich — Eiresione — zdradza nawet wprost swą ludową genezę i chociaż cały ułożony jest w wierszu heroicznym. 237 148 149 . lecz za oryginalną twórczość. rodyjska pieśń jaskółcza. zlekceważony jest natomiast w mocy wezwać wszelki ród demonów-psotników. jak można wnioskować z tytułu. by porozbijali garnki i zniszczyli cały trud garncarzy. Jest natomiast rzeczą prawdopodobną. 359e. utożsamia się ten poemat z utworem Minyas. jak widzimy. Spoty­ kamy w nich cały szereg dłuższych lub krótszych utworów poetyckich łączonych z różnymi okolicznościami życia poety. że znany był również w epoce wczesnego cesarstwa.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Reminiscencje Owidiusza {Ex Pont. Dla wyrażenia treści tych utworów heksametr daktyliczny nie był oczywiście naturalną miarą wiersza. trudno powiedzieć.). będący — jak można przypuszczać — heksametryczną parafrazą lirycznej pieśni obrzędowej. Ten najdłuższy ze wszystkich przytoczonych w Żywocie Pseudo-Herodota (w. W jaki sposób reminiscencje homeryckie były w tym poemacie wykorzystane. miało być m. zrodzonych z atmosfery homeryckiego eposu. ograniczała się. Niejakiemu Testorydesowi miał natomiast Homer podarować obok Małej Iliady również poemat Dzieje Focydy. 12 PRZYPISYWANA HOMEROWI POEZJA NIE-BOHATERSKA —EPIGRAMATY Jednym z głównych źródeł pozwalających poznać okruchy wiązanej z imieniem Homera poezji okolicznościowej są niewątpliwie zachowane w liczbie siedmiu Żywoty Homera na czele z Żywotem. 8. która choć przestała już być bezpośrednią spadkobierczynią kultury mykeńskiej. którego świadectwo jednocześnie wskazuje. Analogiczne utwory związane z obrzędami wiosen­ nymi. Reprezentuje ją m. Jego przedmiotem. 360c) utworzone są w trymetrze jambicznym. zatytułowany jest Kaminos {Piec garncarski). Prezentowane w Żywocie Pseudo-Herodota epigramaty miały pokazać. przypisy­ wanym Prodikosowi z Focydy.in. kończy się typową dla tego rodzaju utworu prośbą wyrażoną w trymetrach jambicznych. fantastyczne. poezja ta rozprze­ strzeniła się na sąsiadujące z Małą Azją wyspy (Cypr. jaką posiadają Iliada i Odyseja. z którą legenda wiązała autorstwo Homera. według której Homer miał go podarować w po­ dziękowaniu za gościnę Kreofilosowi z Samos. a nawet do doryckiej Sparty. ujawniających się w różnych sytuacjach życio­ wych i w jego spotkaniach z różnymi ludźmi. we­ dług której autorem tego poematu był Kreofllos.

I tak np. Stanowi on rodzaj pomostu między epiką heroiczną i jej parodią na drodze wytyczonej przez epigramaty i hymny. a Polibiusz (XII. stwierdzając. pochodzącym od imienia głównego bohatera. podobnie jak życzenie związane z zamiarem udania się do Kyme. jaką legenda związała z imieniem Homera. być może. 4. Inskrypcję tę cytuje również Certamen Homeri et Hesiodi {265-27Q).a) pisze. 212 n. które przykładowo powyżej zostały przywołane. ani kopa­ nia. 23). w której poeta siedząc już na okręcie zwraca się do boga o pomyślne wiatry. Dernosth. Na utwór ten jako na dzieło Homera powołują się tacy znakomici autorzy jak Platon (Alk. przypisywano Homerowi. 2. Pięć wierszy. s. 417-20). l47b). Ten ostatni w Poetyce (l448b 30) oświadcza wręcz. J. że imię Margites stało się już w okresie klasycznym symbolem. z którymi ma płynąć do Chios (w. 7 1 l 4 l a 12) przy okazji rozważań na temat rodzajów „mądrości" powołuje się na Margitesa i cytuje wymowny dwuwiersz. Pseudo-Herodotowy Żywot Homera przynosi w sumie 118 wierszy tej interesującej okazjonalnej poezji. który daje się czytać i od przodu i od końca. 150 151 . ani jakąkolwiek inną mądrością. że będzie sławić imię pochowanego tam Midasa. a chociaż się ożenił. W Etyce Nikomachejskiej (VI. gdzie po dwu wierszach ułożonych w heksametrach figuruje trzeci w trymetrach jambicznych: Przybył do Kolofonu starzec. 100-105). gdyby nie potrafił obliczyć. 6). „ponieważ w sposób dramatyczny przed­ stawił nie szyderstwa. Na żadnej sztuce się nie znał!". co piękny ma dźwięk. Nic dziwnego. który razi z oddali. stworzonej w miarach heroicznych. drzewa kwitnąć. Jego autorstwu przypisała legenda również napis. że według poety „znał on wprawdzie wiele rzeczy. 147B).) przybiera formę sentencji. upoważniają " 3 Por. o szczęśliwe przybycie do stóp górzystego przylądka Mimas i o przyjęcie przez życzliwych ludzi. a nawet synonimem naiw­ ności i głupoty. tak dzięki Margitesowi można go uznać za prekursora i prawodawcę komedii. jaki miał rzeczywiście widnieć na grobowcu Midasa w Kyme pod postacią wykonanej z brązu dziewczyny przedstawiającej Syrenę lub Sflngę. by kobieta ta spotkała się z niechęcią u młodych i stała się otwarta na miłość oszronionych siwizną. Filoponos w komentarzu do Analityk //Arystotelesa (77 b) wyjaśnia dokładnie budowę tego epigramatu jako typowego „cyklonu". Już nawet jego forma wiersza łączy w sobie element heroiczny z komediowym. W przypadku adresata ludzkiego ich formy są na­ tomiast zróżnicowane. lecz młodych duchem staruszków (w. u Diogenesa Laertiosa (I. Do tej cechy Mar­ gitesa jako bohatera homeryckiego nawiązują również rozmówcy Platońskiego Alcybia­ desa. którzy okazali się dla poety niegościnni (w. Powyższy trójwiersz stanowił prawdopodobnie rodzaj pieczęci wskazującej na Homera jako autora poematu i na Kolofon jako jego ojczyznę i nawiązywał w ten sposób. 57). Margitesem miał nazwać złośliwie Aleksandra Wielkiego Demostenes (Plut. że „Eforos przewyższyłby w głupocie Margitesa. natomiast o ukaranie tego. Obwieszczała ona poprzez słowa napisu. iż suma 42 i 23 wynosi 65".LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a epigramat.v. jakie zachowały się z tego poematu. Zbiorowym adresatem są najczęściej mieszkańcy jakieś nowej miejscowości. Leksykony bizantyjskie postać Margitesa jako bohatera przy­ pisywanego Homerowi poematu określają z reguły jako „głupca. Do mieszkańców tych zwraca się oczywiście z reguły z prośbą o gościnę i uszanowanie przybysza (np. którego adresatem jest pasterz Glaukos (w. Inna modlitwa skierowana do „patronki młodych" — Kouoótoocpoc (Afrody­ ty) brzmi nieco ironicznie i złośliwie. 305-309). Podobną prośbę kieruje również do żeglarzy. poza licznymi świadectwami autorów greckich i rzymskich. znany był w starożytności poemat heroikomiczny. Starożytne świadectwa. że tak jak poprzez Iliadę i Odyseję stworzył Homer podstawy tragedii. aż do II wieku po Chr. „póki woda będzie płynąć. ma charakter regulaminu pasterskiego. Margites należy niewątpliwie do kręgu epiki jońskiej. 101-105). nie pozwalają na jego bliższą charakterystykę. zwrócił się do czczonego bóstwa z prośbą. Jeśli adresatem jest bóg. w którym został scharakteryzowany tytułowy bohater jako bez­ graniczny głuptas. Osobisty charakter ma również prośba bezdomnego poety o gościnę w miasteczku Neon Teichos (w. a odniesienia do niej spotykamy u Simonidesa (fr. w. „którego bogowie nie obdarzyli ani umiejętnością orania. będąc młodzieńcem nie wiedział. słońce i księżyc świecić". do znanego sporu wielu miast o pochodzenie poety. Poeta. Margites — pod takim tytułem. co śmieszne". I i HOMER Taką bardzo osobistą prośbę w konkretnej sytuacji zawiera chociażby modlitwa skie­ rowana do Posejdona (235-242). w Fajdrosie Platona (264 C). który nie potrafił li­ czyć do pięciu. któremu zwrócono uwagę. u Diona z Prusy (XXXVII). ojciec czy matka. Suidas. epigramat adresowany do Testoridesa (w. niczego nie wiedział o pożyciu małżeńskim"113. który go jako ślepca oszukał. do której przybywa wędrowny poeta. boski aojdos Sługa Muz i Apolla. 173-189). lecz to. trzymając w miłych rękach lirę. 909) i Arystoteles. Arystofanes (Av. Hesychius. ale wszystkie znał niewłaściwie" (II. I tak np. zachowa­ ny trzywierszowy początek poematu. morze szu­ mieć. by to miasto przyjęło go jeszcze gościnniej (w. Potwierdza to. 262-265). Charakterystycznym rysem „homeryckich" epigramatów jest posiadanie jakiegoś indywidualnego bądź zbiorowego adresata. 127128) oraz pełne goryczy i melancholii. wyrażone w refleksyjnej formie pożegnanie Kymejczyków. Był nią bowiem heksametr daktyliczny przeplatany nieregularnie trymetrem jambicznym. że swoją przypadkową obecnością na rozstaju dróg przeszkadza składającej ofiarę kobiecie. Margites. którego autorstwo powszechnie. kto go urodził. epigramaty przy­ bierają z reguły formę modlitwy. rzeki spływać.

(Wiener Studien.. Wien 1988. and the Serbo-Croatian Return Song.W. Cincinnati 1955. Clark M. le fantastiąue et le sacre. Heubeck A. Cohen B.). Wiesbaden 1968. który znalazł naśladownictwa i swe wcielenia w postaciach Melitidesa.. Padua 1981. New Hampshire 1984. Recent Trends in Homeric Interpretation. Orał Tradition 1.B. 1-29. Finley M. Ithaca.. Ipoemi epici rapsodici non omerici e la tradizione orale. The Iliad: A Commentary III. Visualization. CA 12. Ithaca.F. Clark M. 1. 1969. The Manuscript Evidence for Interpolation in Homer.... Orality and Homeric Discourse.. Bloomington. (eds. Cambridge 1992. s. Rhdsta di cultura classica e mediovale 11. I HOMER nas jednak do stwierdzenia. Epos zwischen Marchen und Roman. The Odyssey in Athens. [w:] G.S. Holscher U.W. Typical Battle Scenes in the Iliad. Copenhagen 1980. Oxford 1980. Allen T. Enjambment and Binding in Homeric Hexameter. Genese de TOdyssee. Janko R.. 1994. 1962... 84-92. 257-283. (Hermes Einzelschrift 30). Bremer J. A Commentary on Homer's Odyssey II. Oxford 1989. Atti del convegno di studi polacco italiano Poznań 2. Die homerische Frage.. Heubeck A.). Historia 6. Germain G.3 maggio 1990. Cook E. I: 'Prolegomena.W.. New York 1978. Morris S. Foley J. The Homeric Formuła and the Problem ofits Transmission. Atti del convegno di Yenezia. 1966.. Heubeck A. Homer. Oxford 1931. The Homeric Ouestion and the Oral-Formulaic Theory. s. niemiecki Till Eulenspiegel czy polski Dyl Sowizdrzał.I. Crielaard J. Di Luzio A. Hainsworth J.M. która na przestrzeni kil­ ku kolejnych wieków objawiła się w formie takich heroikomicznych poematów jak zachowany w całości utwór Batrachomyomachia łów i fragmentów: Geranomachia ka szpaków) czy Arachnomachia sycznej i hellenistycznej.B.. Homer and Orał Tradition: The Formuła. 1-43. Green (eds. Homeric Ouestions. Allen T. s. and the Epic Text. Austin. Books 5-8. Books IX-XVI. The Iliad: A Commentary II. Texas 1995. Lirica greca e latina. Berlin 1969.. Oxford 1912.C. Bernabe A. Hoekstra A. Mullen W. The Odyssey in Ancient Art: An Epic in Word and Image. vol. ed. Cambridge 1991.. Cambridge 1990. s. The Iliad: A Commentary IV. Munich 1990. Bakker E. Beowulf.E. Allen T. Leipzig 1988. Carpenter R. Cambrigde.. 1957. Horrocks G. Aix-en-Provence 1958. 1997.. Oxford 1988.. Modern Critical Theory and Classical Literaturę. Hoekstra A.. Kirk 152 153 . Kirk G.). Conventions of a Homeric Funeral.H. Books 9-12.). 130). Books 17-20.. (eds... Space and Time in Homer.P. Aloni A. De Jong I.. Crowley J. The Origin and Character of East Mediterranean Literaturę. The Presentańon ofthe Story in the Iliad. Romę 1992. Janko R... Books I-VIII.. The Ages ofHo- Homer. s. 95-114. Gaisser J. TAPhA 120.M. A Tribute to Emily Townsend Vermeule. Hainsworth J.. Fittschen K. Apthorp M. s... Berkeley 1946. Spoken Signs. s.. Davies M. Homer: The Origins and the Transmission. Jensen M. Conn. New York 1995. 379-394.). Amsterdam 1987.. Buitron D. Hainsworth J.J.. (eds. Baltimore 1987. West S. Studies in Honour ofT. A Commentary on Homers Odyssey I. Kalff J. 1986. Cantilena ML. A Cognitive Approach. Hoek­ stra A. Hoekstra A. Darmstadt 1974..W. Góttingen 1988. Testimonia et Fragmenta. Powell B. Part I. Aloni A. Studies in the Odyssey...B.W.I.. Edwards M. The Common Background of Greek and He brew Civilizations... Amsterdam 1995.. Before the Bibie. Egypt and the Near East in the Bronze Age. Epic Verse Before Homer. Carter J. Some Stylistic Notes on Iliad XVIII. 3 rd ed. Gordon O .P. Gordon C . New York 1962.J. Vol. Proemio e funzioneproemiale nella posia greca arcaica. Amsterdam 1987. Beiheft 12). HSCPh 73. LazenbyJ. 1-5. 1986. Performance. Bakker E.P. 57-68. Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction. Romę 1994. Neoanalysis: A Bibliogmphical Review.. Di Benedetto V. Davies M„ Epicorum Graecorum Fragmenta.. 1986. Cambridge 1993. 1969.R.B.. Danek G. Classical World 7. i znane tylko z tytu­ Psaromachia {Wal­ {Walka Pigmejów z żurawiami). (ed. Myths of Cultural Origins.. Stuttgart 1974. Milano 1986.L. Giovannini A. jak n p .. 1990.. Amsterdam 1965.).J.. Kirk G.. and Saga in the homeric Epics. Fiction. and „Presence" in Homeric Poetry. Phoenbc 48. The Muse Learns to Write. The Aegean and the East.J. Foley J. Tradizioni arcaiche delia Troade e composizione deli' Iliadę.J. The World of Odysseus. Twórczość ta należy już jednak do późniejszego okresu i zostanie omówiona w opracowaniu epiki epoki kla­ BIBLIOGRAFIA W y d a n i a i k o m e n t a r z e .J. Cambridge 1985. Simpson M. rev. Korojbosa. O p r a c o w a n i a . The Sub-Epic Stage ofthe Formulaic Tradition. Oxford 1923. 28-30 settembre 1977. Delebecąue E. s. Books 13-16. Bristol 1986. Bulletin ofthe Institute of Classical Studies 9. A Structural Analysis ofthe Digressions in the Iliad and the Odyssey. Edwards M. Homeri Opera. De Jong I.. New Haven. De Jong I.J. Amsterdam 1969. Berne 1969. s. (eds. Mass.F. Edwards M. TAPhA 97. Homer: Beyond Orał Poetry. Tradition. 99-130.. The Iliad: A Commentary II. Written Voices. Folktale.. 3-152.. Leiden 1994. AJPh 89. Amsterdam 1981. Oxford 1970.F. Heidelberg 1980. Bakker E. Hainsworth J.. Edwards M.S.W. 133-159. Poe­ mat ten utorował zarazem drogę rozwojowi parodii epickiej. Hooker. Annandale-on-Hudson—New York 1992.. Gould T. Studien zur Dobnie...S. J.M. Traditional Orał Epic: The Odyssey.. Homeric Discourse andEnjambement. Some Features of Homeric Craftmanship. że w tym poemacie został stworzony typ bohatera kome­ diowego.B. Cerri (ed.. s. Homeric Modifications of Formulaic Prototypes.W.. 1993. Prepositional and Adverbial Particles in the Greek Epic.B. {Walkapająków {Bój Żabiomysi) z muchami). Indiana 1995. s. The Iliad: A Commentary I. Salem.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T..21. Cambridge 1982. Oxford 1968. Fenik B.. Berkeley 1990.T. Ipapiri omerici d'epoca tolemaica e la constituzione del testi deli' epica arcaica. Webster. New York 1996. Edwards M. Homeri Ilias.. Brillante C . Morychosa i wielu innych bohaterach komedii greckiej i rzymskiej. (Mnemosyne Supp. 115-179. Homer: Poet of'the Iliad. Discourse and Performance: Involvement. Hope Simpson R.W. Homer on Life and Death. (eds. Poetae Epici Graeci.).. Books 1-4... 1968. Kahane A.. The Catalogue ofShips in Homer's Iliad. Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen. Sullivan J. Nel laboratorio di Omero. Homer and Bibie. Bristol 1989. Dimock G.W. Jonsered 1989. Homer and Mycenae: Property and Tenure. Finley M. s. Die Odyssee. Bakker E. The Flexibility ofthe Homeric Formuła. Havelock E.E. Fenik B..).. 171230. Paris 1954.. Telemaąue et la structure de 1'Odyssee. Poetry in Speech. The Singer of Tales in Performance. Narrators and Focalizers. An Investigation into the Transference of Artistic Motifi Between the Aegean. Griffin J. The Epic Cycle..B. Etude historiaue sur les origines du Catalogue des Vaissaux.. Ed­ wards M.F. [w:] J. Pavese C O . T e n sam typ bohatera można rozpoznać również w nowożytnej literaturze europejskiej w ta-\ kich postaciach.

. West S. The Homeric Narrator. Parry M. 1990. 433-450. I HOMER G. London 1995. Zurich 1945. Roma 1974. Penglase C .. Amsterdam 1992. Simonsuuri D. Ithaca. 1968. Nashville. 5-42. Ilias und Aithiopis.J.. Greek Myths and Mesopotamia. The Making ofHomeric Verse: The Collected Papers ofMilman Parry. Redfield J. Peradotto ]. 1973. The Mortal Hero: An Introduction to Homers Iliad. Duhoux (eds. Orał Tradition 8. New York 1994. Thomas R.J.L.... The Tragedy of Hector. New York 1991. Homer: die Dichtung und ihre Deutung. s. Powell B.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. The Rise ofthe Greek Epic. London 1994. 31.. Ann Arbor 1996. Studi sulla tradizione epica rapsodica. Ausg. avec un excursus sur la creation de Talphabetgrec. Man in the Middle Voice: Name and Narration in the Odyssey.. Zur Methode der Neoanalyse in der Homerforschung. Kullmann W. Mass. Webster T.. 1981. Zurich 1961. Rosę P.H.. Scully S. Nesselrath H. Miller D. Pavese C.. s. Le mycenien et Homere.. Homer as an Orał Poet. Riggsby A.. Narratwe and the Iliad.M.A.. HSCP 72. Princeton 1992. Nagy G.L.. Homer: His Art and His World. Schliemann of Troy. Velement Acheen dans la langue epiąue.. Princeton 1993. Reece S. Darmstadt 1979. New York 1995. Bonn 1975. Homer and the Orał Tradition. Montanari F. [w:] Crielaard J. The Power ofThetis: Allusion and Interpretation in the Iliad. Berkeley 1991. Ann Arbor. Oxford 1971. 1985. Eine Einfuhrung.M.B. Holoka. Cambridge 1979.. 87-142.G. Rudhardt ]. Berkeley 1984.. Meisenheim am Glann 1977. Murnaghan S. C Q 17. Mi. The Songs of Homer.. s.V. West M. s. 3. Indiana 1970... Tradizioni e generi poetki delia Grecia arcaica. The Singing of Homer. Homer — Rezeption bei Hesiod. The Unity of Homer.B.M. Texas 1996b.C. 1-77. 1960.. Richardson S. s. Puhvel J. Studies in Early Greek Orał Poetry. by A.. 3. Amsterdam 1995. s.. Part II. 113-129. Van Wees H.. Wace A. Powell B. Pellizer E.. Odysseus Polutropos: Intertextual Readings in the Odyssey and the Iliad. Ong W. 1993. Linear B: A 1984 Suruey. EighteenthCentury Notions of the Early Greek Epic (1688-1798). Krischer T. Pratt L. The Ptolemaic Papyri of Homer. Homer and the Ionian Epic Tradition. s.).G. Cambridge. 17-22.B. MH 35. Homer and the Origin ofthe Greek Alphabet. 1-46. Sale W. Oxford 1907.J.M.. Darmstadt 1991. Ann Arbor. Tradition und Neuerung. Chicago 1975. Homer. Lying and Poetry from Homer to Pindar. Ungeschehenes Geschehen. Interpretation ausgewahlter Passagen. Latacz J... Louvain-la-Neuve 1985.. and Hesiod.J. AJPh 104. s. Vortrage und kleinere Schriften 47). Folktales in Homer's Odyssey. ed. Neitzel H.B. Cambridge 1962. 154 155 . Berkeley 1921.S.. s. Ruijgh C. Homeric Soundings: The Shaping ofthe Il­ iad. Bloomington. Homer in the Papyri. (Papyrologica Coloniensia 3). Kirk G. The Shield of Homer: Narratwe Structure in the Iliad. D' Homere aux origines proto-myceniennes de la tradition epiąue. Stuttgart 1959. Mueller M. s. New Jersey 1995.. Vivante P.). Atlanta 1991. Cambridge. 1967.F. 1984. 81).. Princeton 1987. HSCPh 63. Naas M. Tecnica compositiva e struttura genealogica nelTInno omerico ad Afrodite. Wiesbaden 1960.. Snodgrass A. Po­ etry as Performance: Homer and Beyond. Studi di filologia omerica antica I... Formale Konventionen der homerischen Epik.. 118-139.. 1978. Pisa 1979.. London 1962.. Miilder D. Lord A. (ed. transl. Epos: Word. 381412. s. Cambridge 1996a. Amsterdam 1957.). by J. Munich 1985 (ang. Schadewaldt W. [w:] A. Munich 1971..A.L.L. Page D. Segal C . Traill D.. (Beitrage zur klassischen Philologie.. Part I. London 1958. False Predictions in the Iliad. 115-144. s. Edinburgh 1971. The Singer Resumes the Tale. Stanley K.. Oxford 1992. The Dark Age of Greece. Ithaca. New York 1990. Cambridge... Parry. Murray G. Homers Original Genius. Ithaca.. Cam­ bridge 1976. von..s..L. London 1984.B. London 1982. Violence. New York 1987. Cambridge 1991. Ithaca. Y. 1-17. Tennssee 1990. Homer. Innsbruck 1982. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. (Wege der Forsching 634). Homeric Misdirection. Lynn-George M.L. and Gods in the Odyssey. The Homeric Imagination. Koln—Opladen 1967. 'Beinahe-Episoden' im Griechischen und Romischen Epos. A Companion to Homer. Atlantic Highlands. Turningfrom Persuasion to Philosophy: A Reading of Homers Iliad.J. Antiąuity GA. Singers.. Homerische Motive.. Lamberton R. Iliasstudien. GRBS 25.M. Cam­ bridge 1989. Ann Arbor 1992..B. (ed. Darmstadt 1966. Homeric Ouestions. (American Philological Association. Sale W. Morrison J. Lord A. Homeric Speech Introductions and the Theory ofHome- ric Composition. s. Notopoulos J. 99-114. Homer and the Heroic Tradition. Ho­ meric Ouestions. computer software). Homer and Roland: The Shared Formular Techniąue. (ed. The Strangers Welcome: Orał Theory and the Aesthetics ofthe Homeric Hospitality Scenę. Morpurgo Davies. and Socięty in Homer and History. Mass.. Keaney J. 807-824. Trący S. 1978. Greek Poetry 2000-700 B. s. Orał Tradition and Written Record in Cłassicał Athens. Berkeley 1959. Lord A. Innsbruck 1991. Sutton D. Ruijgh C. s. 1-96. 1993... New Jersey 1988. 143-190. Ho­ mer and Roland: The Shared Formular Techniąue.M.. 1964. Epic Singers and Orał Tradition. From Mycenae to Homer. Schoeck G.. History and the Homeric Iliad. 1993b. Orał Tradition 8. Die Ouellen der I Has. Schadewaldt W... Wiener Studien 15.B. Latacz J. Mass. Schein S. Parallels and Influence in the Homeric Hymns. Mi.. 1981. Disguise and Recognition in the Odyssey. Stubbings F. Nagy G. The Contest of Homer and Hesiod. Die Achilleis ais Ouelle der Ilias.). Whitman C. Sherratt E.. New York 1992. Heroes. 133-150. Homers Ancient Readers.. 307-323.. Pestalozzi H..B.. Taplin O. JHS 101. The Story ofthe Odyssey. Ithaca... "Reading the Texts:" Archaeology and the Homeric Ouestion.S. C Q 23. 1983.. Q U C C 27. Aus­ tin. Scott J. TAPhA 122. Puhvel J. Pucci P. Die Ilias und ihre Ouellen. s. Ithaca. 1993a..B.. s. Kullmann W. At Home and Abroad: Aspects of the Structure ofthe Odyssey. Princeton 1990. 1958. 1973. Naturę and Culture in the Iliad. PCPhS n. Sons ofthe Gods. Homer and the Sacred City. Ruijgh C. Orał Poetry Theory and Neoanalysis in Homeric Research. Kullmann W.. West M.)... Children ofEarth: Ideology and Literary Form in Ancient Greece. Von Homers Wek und Werk. (Innsbriicker Beitrage zur Sprachwissenschaft. 1992. Aufeatze und Auslegungen zur Homerischen Frage.H.. Rutherford R. Composition by Theme in the Odyssey..H.. Page D.). Stuttgart 1992. Analyse dialectologique du langage homeriąue. The Iliad. West M.W. Kullmann W.J. Homeric Ouestions andHittite Answers. Berlin 1881.. The Singer ofTales. Slatkin L.. Latacz J. (eds. War. Homer and Hittite. Auśg. Princeton 1990. Lord A..S. Wilamowitz-Moellendorff U. Homerische Untersuchungen. Atlantic Highlands. Status Warriors. Berlin 1910. (eds.V. A propos de 1'hymne homeriąue a Demeter.P. Stuttgart 1992.O.

oraz w Hymnie do Demeter. bądź przez przytoczenie jakiejś legendy ukazuje istotne cechy opiewanego boga. Apollon w hymnie Do Hermesa. że sprawia wrażenie zupełnie świeckiej poezji. owa pierwotna legenda kultowa. nawiązującym do początku jego kultu na Delos i w Delfach. hymny większe i hymny małe. Geistes. Trudno się zatem dziwić. humor. które z tego względu zachowują pozory poezji epickiej. następnie bądź przez opis (hym­ ny: XIX.HYMNY HOMERYCKIE H e n r y k Podbielski O G Ó L N A CHARAKTERYSTYKA: H Y M N Y CZY „PROOIMIA"? Oprócz Iliady i Odysei w greckiej tradycji rękopiśmienniczej pod imieniem Ho­ mera zachował się zbiór anonimowych utworów adresowanych niemal do wszystkich bogów greckich. że należą całkowicie do poezji świeckiej i chociaż ich treść koncentruje się wokół bogów. słowem: całą aretalogię. miejsca urodzin bądź miejsc kultowych przechodzi najczęściej poeta do przedstawienia mitu o narodzinach (np. tłumaczących istotę i początki kultu opiewanych bóstw.). W innych hymnach większych. 1950). przed­ stawiony jest w nich zazwyczaj w taki sposób. . Deichgraber (Eleusinische Frómmigkeit und homerische Vorstellungswelt im hom. 744. epitety. XXXI. Th. Mit. Wszystkie utworzone są w heksametrze daktylicznym. Ze względu na rozmiar zwykło się je dzielić na tzw. Przez zwykłe wymienienie imion rodziców. że od dawna stawiano pytania o ich związek z kultem i o ich przeznaczenie. Niemal wszystkie rozpoczynają się od inwokacji do bóstwa. Zbiór obejmuje 33 utwory. groteskowo niemal potraktowane po­ stacie bogów (np. a zwłaszcza w hymnie Do Hermesa. jak też walorami estetycznymi. KI. chociaż prawie zawsze zawiera w sobie cały szereg momentów aitiologicznych.und Sozialwiss. Niektóre rozpoczynają się na sposób epicki — inwokacją do Muzy. Demeterhymnus. Wzniosłość i powagę w peł­ nym tego słowa znaczeniu można odnaleźć wśród hymnów większych: w Hymnie do Apollona. hymny: VI. który odsłania początki kultu bogini w Eleusis i pozostaje w bezpośrednim związku z misteriami eleuzyńskimi1. Bergk2 np. XXX. s. Na powyższe pytania padały jednak diametralnie odmienne odpowiedzi. XVIII. uważał. którego imiona. różniące się zarówno objętością i charak­ terem. że utwory te nie mają nic wspólnego z kultem. XXVIII i in. XXVII. I. 2 Griechische Literatur. Pan w hymnie Do Pana). Akademie Mainz. 1 Kwestię tę szerzej wyjaśnił jako jeden z pierwszych K. jego przydomki. przydomki i epitety ma zamiar sławić poeta. XXXII). Bardzo obszerne opowiadania mitu są właściwością hymnów większych. pod płaszczem pozornej religijności kryją się często — zaskaku­ jące nas w tego rodzaju poezji — żarty.

Podobna rozbieżność zdań istnieje w interpretacji ich przeznaczenia. nazwę „prooimion" można by rozszerzyć również na hymny większe. Costantini. do których przecież należy cytowany przez Tukidydesa utwór. s.. co funkcję i dlatego później stosowano go nie tylko do wszystkich rodzajów poezji. Do powszechnej praktyki rapsodów rozpoczynania re- 3 Ą 5 Die homerische Hymnenbau. Mu­ simy przy tym pamiętać. „rozpoczyna od uczczenia boga" swój występ przy biesiadnym stole na temat trojań­ skiego konia i zdobycia Troi {Od. Sinko {Literatura grecka. jego zdaniem. Wolf {Prolegomena adHomerum. Cassola (ed. VIII. Th. który w swej olbrzymiej mo­ nografii poświęconej kompozycji Hymnów homeryckich3 usiłował wykazać. I. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację. X. nie łącząc się jednak z jej treścią. Nie można ich wykorzystać jako wprowadzenia do żadnej innej recytacji. Wiinscha4 . „Prooimion" jest zresztą. Hez. 10 Hymn do Selene w.in. Podobnego zdania są m. Bethe. wszystkie podobnie jak hymny kultowe zawierają wezwanie do bóstwa. Demodok. 499 nn.1) wraz z komentarzem scholiasty. Op. który cytując w. Taką funkcję pełniły niewątpliwie hymny: VI. podobnie jak w przypadku wstępnego hymnu na cześć Zeusa w Pracach i dniach „prooimia" stanowią integralną część utworów. 233). który jako jeden z pierwszych nowożytnych uczonych wysunął problem „prooimionu" jako gatunku literackiego8. 19. o trudach / mężów półboskich zaśpiewam".) i Z. Afr. s. Hezjoda i samych Hymów homeryckich. 622.). którymi poeci na różnego rodzaju uroczystościach religijnych i poetyckich agonach rozpoczy­ nali publiczną recytację utworów epickich. Wilno 1937. po którym poe­ ta przechodzi do epickiego przedstawienia rodowodu wszystkich bogów greckich. Charkov 1889. Bethe {Der homerische Apollonhymnos und das Prooimion. 161. gdy wstęp do właściwej recytacji ma formę samodzielnego utworu. trąd. którego prezentacja mogła wypełnić cały seans poetycki i dlatego wśród nowożytnych uczo­ nych znajduje wielu zwolenników i obrońców teza. A. np. Leprooimion est-ilunproeme?. 37. s. s. związaną z poszczególnymi bóstwami. Wielu bada­ czy uważa wszystkie te utwory za wstępy do większych rapsodii epickich i w związku z tym ich powstanie wiąże z praktyką rapsodów recytujących teksty poetów epickich. lecz również w prozie. Oprócz formuły końcowej. że jako „prooimia" funkcjonowały niewielkie wstępy na cześć Zeusa i innych bogów. Op. XVIII. z hymnu Do Apollona pisze. eng. 13-27. zapowiada się wprost recytację poezji bohaterskiej lub najczęściej tylko „przejście do innej pieśni". o ile zawierają pochwałę bóstwa i o ile były wygłaszane z okazji jakichś uroczystości religijnych. Jej charakteru się jednak bliżej nie określa. s. 28 n. że pocho­ dzą one „z prooimionu do Apollona" (III. W tym przypadku jednak. 51. Wy­ mowne jest zwłaszcza świadectwo Odysei. w Teogonii Hezjoda hymn na cześć Muz. Hymnos. Leipzig 1931. 429. zapowiadającej dalszą recytację wszystkie one są utworami niewielkich rozmiarów. W. Innym dowodem jest świa­ dectwo Tukidydesa. terminem określającym nie tyle ga­ tunek. 1985. Wręcz przeciwnego zdania był natomiast A. I HYMNY HOMERYCKIE panuje w nich ton eposu heroicznego i z eposem właśnie stoją w najbliższym związku. XXVII-XXXIII. 11. Zob. że właściwe „prooimia" nie mogły być rozbudowanymi utworami i że nazwą tą można objąć tylko pewną grupę mniej­ szych hymnów homeryckich7. jego krótką pochwałę poprzez epitety. 70. Na takie ich przeznaczenie wskazują. można się jednak tylko domyślać na podstawie praktyk poetyckich i rapsodycznych wzmiankowanych w Odysei i w cy­ towanej już wypowiedzi Pindara {Nem. 29 n. byłyby więc również pod względem kompozycji spokrewnione z liryką. że jakkolwiek nie może być mowy o ich ścisłym związku z właściwymi praktykami kultowymi. s. s. 112-113) uznał wszystkie hym­ ny za „prooimia" do rapsodycznych recytacji Homera. Dzisiaj podziela się na ogół wyważoną opinię E. że są one zbudowane ze strof wyznaczonych przez symbolikę cyfr. Schmid {Griechische Literatur. 1. 179). który twierdził. F. Od. wymienienie miejsc kultowych i funkcji. 15-17). Zob. XXV. Na tę właśnie funkcję większości utworów zachowanych pod nazwą „hymny homeryckie" wskazują ich formuły końcowe. Takim wstę­ pem jest. 146 nn. do „prooimion" należą tylko te wiersze. J. I.cit. 104). Owo „rozpoczęcie od boga" przy­ pomina opinię Pindara na temat Homerydów rozpoczynających swe pieśni od inwo­ kacji do Zeusa. 161. XIX. Ludwich. VIII. w której pieśniarz Feaków. ich zdaniem. przejdę do innej pieśni".). M. 6 W 1795 r. „wprowadzenie". a antyczny komentator w scholiach do tego tekstu wyjaśnia. 148 n. miejsce w hymnie XXXII10. s. ze w archaicznej Grecji nazwa uuvoc funkcjonowała jako synonim dotSf] i oznaczała każdą pieśń niezależnie od charakteru jej adresata i treści5. Będąc niczym innym jak „pochwalnymi pieśniami na cześć bogów" („Lobgesange auf Gótter"). Lallot. np. Lnni Omerici. które po­ przedzają. IX. Opierając się na tym świadectwie. [w:] Le texte et les representations.). Paris 1987. Zdaniem E.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a taką funkcję miałyby pełnić właściwe „prooimia". Apoll. w których niekiedy. T. A. XIX. 1. Wszędzie oznaczał tyle co „wstęp". Dopiero w epoce klasycznej (poczynając od Platona) znaczenie słowa uuvoc zostało zawężone do pieśni adresowanych do bogów. 7 Tezy tej bronili już E. Gimny. które bez wewnętrznego związ­ ku poprzedzają właściwą pieśń — olufj. 9 8 158 159 . Derevicki {Gom. końcowe wiersze wielu z tych utworów: „Zacząwszy od ciebie. jak to ma np. h. RE IX. cytacji epickich od „wstępów do Zeusa" nawiązuje Pindar na początku drugiej Ody Nemejskiej. s. Abramowiczówna {Etudes sur les hymnes Homiriąues. Wskazuje na to określenie tym mianem różnego rodzaju pieśni u Homera. s. 18-19: „od ciebie zacząwszy. jak po­ twierdziły to badania współczesnych uczonych9. 15 n. Leipzig 1908. 202. 294 etc. Jakie było przeznaczenie tych utworów. h. to jednak łączą się one z kultem w sposób pośredni o tyle. Milano 1975 .

która funkcjonuje jako ich nazwa gatunkowa. hymn XIII jest wyjęty z hymnu II. hymn XVII z hymnu XXXIII. Lenza trudno byłoby zaakceptować również twierdzenia H. Eine Form. Halliday i E. L. 17 Timotheos. W. s. zdaniem uczonej. Epizod z wojny trojańskiej recytuje poeta w ka­ meralnym gronie w ramach poobiedniej rozrywki przy biesiadnym stole. Biihl 1937. słusznie podnosi. a mianowicie te utwory. któremu towarzyszyły tańce i zawody sportowe. Inne utwory. odzwierciedlenie „prehisto­ rii" naszego zbioru Hymnów homeryckich i ich dwojakie pochodzenie: jedne z nich — podobnie jak opowieść o Afrodycie i Aresie — były od początku samodzielnymi. with commentary by T. Hymnische Stilelemente in derfriihgriechischen Dichtung. Allen. że obok siebie współistniały pieśni o bogach i o (sławnych) czynach daw­ nych ludzi. Leipzig 1903. Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft 15. Wunscha14. Nie zgadza się też z twierdzeniem Wunscha o przeniesieniu per analogiam przez Tukidydesa z grupy „małych hymnów" nazwy „prooimion" na Hymn do Apollona i przyjmuje razem z F. 12 Tamże. roz­ budowanymi kompozycjami epickimi na temat bogów. W świetle analizy L. sakraler Dichtung der Griechen. Śpiewa on przypominającą swym charakterem „duże hymny homeryckie" pieśń o miłostkach Afrodyty i Aresa. Wiinsch. Powell. 498.cit. Nieuzasadnione jest poza tym określenie charakteru całego zbioru na podstawie trzech „małych hym­ nów".iss. na­ zwą „prooimion" objął tylko jedną z dwu grup. że „prooimion" jest właściwą nazwą gatunkową dla wszystkich hymnów homeryckich i oznacza pieśń adresowaną do bogów poprzedzają­ cą recytację pieśni epickiej (oiun). 18 The Homeric Hymns. XVII i XVIII. D. 160 161 . której publiczna recytacja poprzedzona była zazwyczaj okolicznościowym pozdrowieniem bóstwa. być może. że obydwa wystąpienia poety odbywają się w odmiennych okolicznościach. E. 158-160) dziewczęta na Delos oraz repertuar Femiosa i Demodoka w Odysei. których formułę końcową zawdzięczamy redaktorowi zbioru. Jak zauważyli już T. 16 Das Prooimion. uznając duże Hymny homeryckie za samodzielne utwory literackie. H. ramy konstrukcyjne (początek i koniec) dużych hymnów z pominiętą „częścią epicką". J. opowieść o Afrodycie i Aresie przedstawia natomiast podczas publicznego występu na agorze. Stanowią też. s. Jak zauważa J. s. ed. że „małe hymny homeryckie" nie muszą być wyłącznie skróconą formą hymnów większych. nie tylko praktykę aojdów recytujących pieśni przy akompaniamencie liry. Bóhme. Morris.W. jego zdaniem.E. nie mogły pełnić funkcji wstępu i stanowiły. W okresie rapsodycz­ nym ewoluowały więc już jako dwa odrębne nurty poezji hymnicznej. które zawierają formułę wskazującą na przejście do dalszej recytacji. Bonn 1975. Leiden—New York 1997.. von Wilamowitz-Moellendorfa17. W. rozwijający się równolegle z epo­ sem bohaterskim12. Lenz13. R. poprzedzającymi epicką recytację. R. E. 4 0 1 . 278-286. 497. Oxford 1936. Uczona wy­ snuwa stąd wniosek. lecz reprezentują autonomiczny ro­ dzaj poezji tworzonej w heksametrze daktylicznym. lecz mogą być zgodnie z ich formułą końcową wstępami do recytacji innych utworów. czyli poezja hymniczna i świecka poezja epicka. Allen. Meyer nie przywiązuje bowiem żadnej wagi do formuły kończącej „prooimia" jako wstępy do dalszej recytacji. op. H. Lenz. inwokacyjnymi zwrotami do bogów. Opinia ta jest oczywiście sporym uproszczeniem roztrząsanej przez całe z górą stu­ lecie problematyki związanej z wyjaśnieniem genezy i charakteru zbioru utworów zwanych Hymnami homeryckimi. s. wymowny jest w tym przypadku fakt. na jakie podzielił tzw. 19 Lenz. Halliday. lecz tak jak niemieckie „Vor-trag" oznaczała pierwotnie „publiczny występ".R. W artykule Hymnos w RE IX. Sikes. Potwierdzają to tematy pieśni śpiewanych przez wspomniane w Hymnie do Apollona (w. B. że przyjęciu hipote­ zy o ujednoliceniu zbioru przez redaktora przeczy zarówno zróżnicowanie formuł kończących „duże hymny". które mogło mieć miejsce w VIII wieku przed Chr. inne krótkimi. które są najwyraźniej wyimkami z zachowanych w kolekcji „hymnów większych" 14 15 '' The Homeric Hymns. Niektóre z małych hymnów są bo­ wiem wyraźnie wyimkami z hymnów większych. Koln—Wiirzburg 1933. 2nd ed. Strauss Clay11.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. s. Bóhme16 i U. że wszystkie „małe hymny" pełniły funkcję rozpoczęcia i zakończenia wypełniającej środek epickiej recytacji bądź stanowiły ramy dla „dużych hymnów" i że nazwa „prooimion". jak brak tego rodzaju formuł u sporej grupy „hymnów małych"19 i pozostawienie w zbiorze bez redakcyjnej ingerencji wyimków o charakte­ rze dubletów w wymienionych wyżej hymnach: XIII. Złożoność tej problematyki i dobrze uzasadnioną próbę jej rozwiązania najlepiej ilustruje w swej rozprawie doktorskiej L. Wskazują one wyraźnie. punk­ tem wyjścia dla dokonanej analizy czyniąc reprezentatywne stanowiska wybitnych uczonych niemieckich: R. hymn XVIII z hymnu IV. Meyera15. R. W. Pfisterem i z R. I HYMNY HOMERYCKIE tej samej pieśni Odysei mamy również świadectwo na temat innego typu wy­ stępu pieśniarza Demodoka. a „duże" nie muszą być rozszerzoną o część epicką i za­ leżną od poezji epickiej formą małych hymnów. 279. Meyera.. nie ma nic wspólnego „z poprzedzaniem właściwej pieśni". lecz także przejście od prywatnej re­ cytacji aojdów do publicznych na wielką skalę występów rapsodów. 140-183. Die Perser. Przedstawione przez Homera wystą­ pienia Demodoka odzwierciedlają więc. które kończą się pozdrowieniem bóstwa. Wunscha. [w:] A new Companion to Homer. ed. 13 Der homerische Aphroditehymnus und die Aristie des Aineias in der Mas. Sikes18. małe hymny. analizując stanowisko R.

94-97). 21 Zakończenia obydwu tych utworów potwierdzają. lub prośba o łaskawość. stanowiące mieszaninę cech pieśni kultowej i epiki. którzy potrafili stworzyć samodzielny utwór. że również wszystkie inne „małe hymny" są ekscerptami z zaginionych dla nas „hymnów większych" i stanowią ramy wyznaczające ich początek i koniec. Lenz. który będzie przedmiotem pieśni.21 Przy całym ich zróż­ nicowaniu można dostrzec jednak pewne stałe elementy ich struktury: 1. w hymnach XV-XVIII. jak zgodnie z ich funkcją nazywano je w starożytności. poeta będzie opiewał „ludzki ród półbogów". miejsce w Iliadzie I. cit. s. XXIX.. Zastępuje ją tylko krótki zwrot: „wysłuchaj!".. błędnie wydedukowanego z użycia tego słowa przez Pindara i Ajschylosa w znaczeniu „pieśń". 3. Ten typ uczczenia bóstwa łączy się przeważnie Zawarta tu jest informacja o udziale w konkursie: „Spraw. 18 nn. W strukturze formalnej i tematycznej owe hymny rapsodyczne zawdzięczają wiele li­ rycznym hymnom kultowym. op. gdy rapsod występował w konkursie jako kolejny artysta. że przedmiotem konkursu była poezja bohater­ ska. R. czy np. 11. 22 W zakończeniu tych utworów przywołana jest jednak sytuacja wykonywania pieśni. Utworami tymi rapsodzi poprzedzali podczas uroczystości religijnych swe występy w konkursach poezji epickiej. które dostarczają przy­ kładów dla wszystkich trzech możliwych form uczczenia bóstwa. co wprost po­ świadczają hymny VI.. s. przypominają również formę homeryckiej modlitwy. 101 nn. Wiinsch. bym w tym oto agonie zwyciężył. „objawienie". Die Anfdnge dergriecbischen Tragodie. XXII. 1920 i XXXI. Wiesbaden 1962 s. jak wiadomo. Zob. 9 nn. XVII i XVIII są wyimkami z „hymnów większych". s. najczęściej związany z prośbą o pomyślność w konkursie. Stąd można wysnuć wniosek. cit. na cześć którego odbywały się powyższe uroczystości. Przez przedstawienie epizodu z jego „świętej historii". której recytację poprzedzały. ale same do kultu nie należą. Okolicznościom zewnętrznym zawdzię­ cza więc „prooimion" swą funkcję pośredniczenia między kultem i świecką poezją epicką i swoje cechy gatunkowe. jak to ma miejsce w hymnach XIV i XVII. dlaczego w tym samym zbiorze hymnów homeryckich zachowały się obok siebie pełne utwory i ich wyimki. 4. Meyer (op. 3. XII. że zachowany zbiór hymnów homeryckich w całości należy objąć wspólną nazwą „prooimion". a także IX.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I HYMNY HOMERYCKIE i które najprawdopodobniej funkcjonowały jako „wstępne pozdrowienie bóstwa" w sy­ tuacji. Bóhme natomiast na tej podstawie. Przez wysławianie specyficznego objawienia się bóstwa w charakterystycznej dla niego sytuacji.. XXIV. Por. Muz) jest utkany z wierszy Hezjodowej Teogonii (w. op. jaka ma np. Okazję do tworzenia hymnów rapsodycznych dawały. Kończy je natomiast przeważnie jedna z dwu formuł umożli­ wiających przejście do recytacji właściwego utworu: „Ja zaś o tobie i innej pamiętać będę też pieśni" lub: „Ja zaś zacząwszy od ciebie. XXX. XIII. XXIII. a także: XXI. Uczony nie daje też odpowiedzi. rozbudowanych opowieści epickich. Trudno byłoby w tym przypadku wyjaśnić. 451 nn. XX... op. że wszystkie powyższe formy pozostawały pod wpływem starszych pieśni kultowych23. Forma zewnętrzna utworów i ich szata językowa bliskie były sztuce epickiej. Brakuje im zdecydowa­ nego wezwania w wołaczu i przywoływania boga. że hymny XIII. Lenz po przeanalizowaniu poglądów wymienionych wyżej uczonych i po roz­ patrzeniu podniesionego przez Bóhme stosunku hymnów homeryckich do kitharodycznego prooimionu i nomosu dochodzi do wniosku. i I. co wydaje się mało prawdopodobne. niekiedy wprost o sukces w konkursie. z reguły historii naro­ dzin. potrzebowali stereotypowych ram dla jego początku i zakończenia. Jeśli przyjmiemy za Bóh­ me. oraz XXXII. 24 162 163 . ku innej przejdę już pieśni". charakterystycznych dla hymnu kultowego24: 1. Bezpodstawne jest również nadanie słowu „prooimion" nowego znaczenia. to musimy jednocześnie przyjąć. mą pieśnią więc kieruj" (przekład W. przedmiotu dostarczało natomiast bóstwo. 1 nn.. z wyjątkiem hymnów XXIV i XXIX. a hymn XXV (do Apollona i. hymn XXXIII. że większość „małych hymnów" homeryckich stanowiła gotowe ramy dla „wy­ miennych". por. Wszystkie. z którego wyimkiem jest hymn XVII. Przywołują jego epitety. że ci. roz­ poczynają się od zapowiedzi pieśni bądź w pierwszej osobie („będę opiewał") lub przez inwokację do Muzy. Patzer. Składają się na nie zazwyczaj krót­ kie zwroty pożegnalne. 20 23 Uzasadnia to w sposób przekonujący H. Poprzez przedstawienie specyficznego działania bóstwa dla ludzi i wymienienie jego „czynów" (eoya) lub „darów" (bwca). 2. „Prooimia" rozpoczynają się więc podobnie jak poematy homeryckie i poematy cyklu epickiego. Również w sferze tematycznej „prooimion" jest spadkobiercą starszej formy hym­ nu kultowego. Również zakończenia „prooimiów" są typowe. jak np. Appela). Realizują to hymny: XI. X.. 37 nn. słowa szacunku. 140 nn. będąc sam hymnem „ma­ łym" nie powinien być również uznany za wyimek z jakiegoś większego hymnu. XXXI-XXXIII i w. L. 1-26 hymnu XIX. XXV. 19-22). że stanowią one gotowe wstępy do rapsodycznych występów. uroczystości religijne. cit. 18 n. Najlepszym tego dowodem są „małe hymny". 2. Lenz. Należy raczej przy­ jąć. adresowanych do Hestii22. 10. Wymieniają imię boga. Brak jest w tych hymnach części błagalnej. Przez zdanie względne wprowadzają dalszą aretalogię. H. cit. błędnie wnioskuje. Formuła pozdrowienia i pożegna­ nia zarazem: x«iQ£ jest w nich często jedyną apostrofą do bóstwa wyrażoną w imperatiwie.

Macierz zwierząt. XXVI. I HYMNY HOMERYCKIE z opisem jego epifanii (typ 2). Jeśli obok epifanii lub opisu działalności boga pojawia się również przytoczony mit o jego narodzinach. z akcen­ tem położonym na „opowieść". Selene. Gaja. 1. Nie są więc wytworami samych rapsodów. wyko­ nywanych przez aojdów w megaronach wielmożów w ramach poobiedniej rozrywki. Cztery wyliczone powyżej. który oczywiście mógł je łączyć i tworzyć z nich własne kombinacje. stały zatem do dyspozycji rapsoda. Hymny „duże" można w tym przypadku traktować jako rozwinięcie typu mitologicznego. inspirując się kultem. czy też na „świętej historii" opiewanego bóstwa. „DUŻE" HYMNY HOMERYCKIE W zbiorze 33 hymnów zwanych homeryckimi cztery utwory ze względu na roz­ budowaną część narracyjną i rozmiary dorównujące pojedynczym pieśniom Iliady i Odysei zyskało miano „dużych hymnów". takimi jak Demeter i Persefona. Lenza typów aretalogii wszystkie hymny homeryckie można podzie­ lić na trzy grupy utworów w zależności od tego. to również i ten mit pełni funkcję aretalogii (uczczenia). Meisenheim 1963). To te właśnie utwory. Rapsodzi. 164 165 . hymn IV Do Hermesa i hymn V Do Afrodyty. która pełni funkcję ich aretalogii. lub takimi. Hymny „małe". Biorąc pod uwagę niezbyt wprawdzie rozbudowaną. które z reguły należą do typu zainteresowanego mitem. że w świetle wyróż­ nionych przez L. hymn III Do Apollona. z którego zachowały się tylko dwa frag­ menty. czy akcent w nich spoczywa na dzia­ łaniu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Motorem napędowym ich akcji jest z re­ guły jakiś k o n f l i k t i jego rozwiązanie. Jeśli natomiast przedstawiają tych sa­ mych co w eposie bogów. Powyższe trzy sposoby uczczenia bóstwa. Mimo bogactwa i całej tematycznej różnorodności. cieszyły się szczególnym powodzeniem opowieści zawierające powyższe typowe ele­ menty. Beitrage zur Klassischen Philologie 6. ale opartą na jednostko­ wym zdarzeniu pars epica w hymnie VI do Dionizosa. Do pierwszej grupy należą: 25 26 Op. posiadają wiele cech wspólnych. Pan. Lenz25. liczący 59 wierszy. utwory te. że w hymnach z reguły przedstawia się p i e r w s z e w y s t ą p i e n i e b o g a . 27 nn. Wymowny jest w tym względzie fakt. na którą wypadnie zwrócić uwagę przy krótkiej prezentacji każdego z nich. XIX. Legendy opowiadane przez rapsodów wobec tłumnie zebranej publiczności różniły się w sposób zasadniczy od opowieści o bogach w sagach bohaterskich. XXXI-XXXIII. W mniej lub bardziej ścisłym związku z tym konfliktem pozostają zazwyczaj. z akcentem spoczywającym głównie na działaniu i postaci bóstwa. Przedstawienie bogów w hymnach rapsodycznych jest dalekie od obrazu bogów olimpijskich w eposie homeryckim. Ich wspólną cechą jest przedstawiona żywo w udramatyzowanej poprzez przemówienia formie opowieść mityczna o bogach. Do grupy tej należał też nie­ wątpliwie zaginiony hymn I Do Dionizosa. Kolk (Der pythische Apollonhymnus ais aitiologkche Dichtung. Jest bowiem w pełni zrozu­ miałe. którzy w ogóle u Homera nie występują. jak to ma miejsce u Homera. Ich regularne pojawianie się w przedstawionych w hymnach legendach pozwala jednak wniosko­ wać. s. Przyjrzyjmy się więc funkcjo­ nowaniu tych elementów nieco bliżej zaczynając od e t i o 1 o g i i2f>. również ten utwór. Inny sposób przedstawienia bo­ gów przez hymn i epikę bohaterską wynika głównie z ich odmiennych uwarunkowań i założeń gatunkowych. nie mogą być w tej sytuacji uważane za relikty hymnów „większych". Podstawowymi formami aretalogii bóstwa pozostaje przy tym przedsta­ wienie jego epifanii oraz charakterystycznej dlań sfery działania. Z powyższych trzech typów na dalsze przekształcenia najbardziej podatne okazała się opowieść mityczna. można zatem powiedzieć. można dołączyć do grupy „hymnów dużych". przybierająca postać opowieści o narodzinach boga. wykształcone w pieśni kultowej. Czwartym typowym dla wszystkich „dużych" hymnów elementem jest e t i o l o g i a . legendy związanej z ustanowieniem kultu lub z wyja­ śnieniem jakiegoś jego przydomku kultowego lub jakiejś jego funkcji. Dioskurowie. zasługiwały za­ pewne w oczach starożytnych najbardziej na miano homeryckich. cit. podporządkowane mu jako epizody. jak np. że w przytoczonym przez poetę epizodzie mitycznym aretałogia objawia się w sposób paradygmatyczny. lecz tak­ że technikę i formy narracji z dialogiem i typowymi scenami na czele. Wszystkie po­ wyższe elementy z wyjątkiem scen na Olimpie są z reguły przekazane wraz z fabułą wybranej w hymnie legendy. na różnego rodzaju uroczystościach religijnych. a nie w tle działania bohaterów. interesują się bogami nie odgrywającymi u Homera większej roli. Podsumowując powyższe uwagi. Hestia. Są bowiem charakterystyczne tylko dla tych hymnów. czy to przed innymi bogami zaraz po jego na­ rodzinach. 14-20. jak to widzimy w hymnach: VI. Dionizos.. że na występach rapsodycznych. na postaci. s c e n y e p i f a n i i i s c e n y n a O l i m p i e (z udziałem Zeusa). która stała się podstawowym elementem struktury „dużych" hymnów homeryckich. Problem ten dokładnie wyjaśnia D. to przedstawiają ich jako samodzielne istoty. dzieląc z eposem homeryckim nie tylko miarę wiersza. słownictwo i formułowy styl. powtarzające się w hymnach ele­ menty konstytuujące ich fabułę potwierdzają pośrednio jednorodność tego gatunku. czy też przed ludźmi dla założenia kultu. Są to: hymn II Do Demeter. Poprzez konkretne zdarzenie mitologiczne odsłania i obiektywizując sławi charakter i potęgę opiewanego boga. jak to zauważył już L.

hymn XIX Do Pana i hymn XXVIII Do Ateny.) i pojawienie się Dionizosa na morskim wybrzeżu (h.) i pytyjskiej (h. którzy nie rozpoznawali go dotychczas. nie jest przedstawieniem „pierwszego" wystą­ pienia boga.). I HYMNY HOMERYCKIE hymn I Do Dionizosa. w których konflikt stanowi podstawę ukazanej w nich akcji dramatycznej. Konflikt ten ma uzasadnie­ nie w koncepcji bóstwa. W takich funkcjach jawi się w h. szp.) i wypicie kykeonu przez Demeter (h. XIX. Kiedy wraz z rozwojem akcji przybiera swą właściwą po­ stać i przemawia do ludzi jako bóg. 166 167 . stanowi bezpośrednią paralelę dla hym­ nów homeryckich. 138 nn. Dionizos przeciw piratom. Hymn VII Do Dionizosa zawiera etiologiczne uzasadnienie powstania delfinów. kim aktualnie jest. 282. Dion. Apoll yil-yjA. że Delos po narodzinach Apollona „cała okryła się złotem". O narodzinach boga i ustanowieniu jego kultu opowiadał także fragmentarycznie zachowany hymn I Do Dionizosa. lub gdy wyczuwali. 172 nn. on sam wprowadzał ich w błąd. że pełni podobne funkcje jak motyw anagnorismos w dramacie. 61 nn. część delijska hymnu Do Apollona.. Nic więc dziwnego.9 — Dioskurów. Jedną z najbardziej typowych form uczczenia bóstwa w hymnach homeryckich jest ukazanie (się) boga w charakterystycznej dla niego postaci. przedstawia po­ eta Apollona w całej jego chwale jako potężnego łucznika na początku części delijskiej (h. Op. potraktowane jako „święte aition". przychodzą jej na pomoc liczne boginie. Suppl. Dion. W hymnie Do Demeter cała fabuła podporząd­ kowana jest ustanowieniu kultu bogini w Eleusis. Jego aQ£xai muszą być zdobyte i potwierdzone czynem. z przekazanego wraz z mitem konfliktu. 198 n. XXXIII. ofiarę „całopalenia" złożoną bogom przez Hermesa (h. Bóg przedstawia się ludziom. wyjaśnione jest w ten sposób imię Eneasza. jako legenda zaczerpnięta z kultu Dionizosa. które pozwalają na ujawnienie się zalet opiewanego boga. Sceny boskiej epifanii. 135 n. powiązanych z jakimś miejscem i posiadających oparcie w micie. 27 W h. Apoll.. w h. lecz z sytuacji uroczystości religijnych. 187 nn.). a część druga -— w Delfach. Porównywalne z tym jest rów­ nież wejście Demeter do pałacu Keleosa (h. Apollo przeciw nimfie Telfuzie i smokowi w Delfach. urzeczone przyszłą wielkością mającego narodzić się dziecka.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. w h. a zwią­ zek Afrodyty z Anchizesem potraktowany jest jednocześnie jako ostatni związek mię­ dzy istotą boską i człowiekiem. przed którymi zaprezentował swą postawę i wolę „objęło wówczas zdumienie" (w. Typ opowieści wyznaczony przez historię narodzin boga lub ustanowienia jego kultu nie wywodzi się z eposu homeryckiego. a z gru­ py „małych hymnów": hymn VI Do Afrodyty. Hymn Do Afrodyty przynosi etiologię królewskiego rodu Eneadów. a boginie. aby objawić się w jeszcze większej mocy. 256 nn.). Niekiedy tego rodzaju poje­ dyncze zdarzenie staje się „przyczyną" nadania komuś lub czemuś imienia lub przy­ domku27. 47 — Pana. W eposie homeryckim można znaleźć wprawdzie szereg scen boskich. Epifania we wszystkich tych przypadkach jest częścią akcji fabularnej. RE. ale — jak trafnie zauważył F. moment ten staje się zazwyczaj momentem kul­ minacyjnym bądź zwrotnym akcji. [VII] 2 nn. 3. Apoll. Dem. 182 nn. h. Dem. które samo musi wywalczyć sobie pozycję. h. gdy intryga Hery zatrzymującej boginię porodów godzi w Apollona jeszcze przed jego urodzeniem.) adresowanego doń hymnu. Pfister29 — u Homera podczas epifanii boga głównym bohaterem jest zawsze człowiek. Mając tę scenę przed oczami. IV. hymn Do Hermesa. 493-496 — całego szeregu kultowych przydomków Apollona. Dochodzą do tego pojedyncze czyny boga. w „dużych" natomiast jest podporządkowana tokowi narracji. Demeter podejmuje akcję wobec porywaczy swej córki.). Odblaskiem epifanii jest również to. Afr. W ten sposób można wytłumaczyć nierozerwalny związek między etiologicznie uwarunkowaną sławą boga i miejscem jego kultu. cit. jaką posiada. 385 nn. kim jest. które mają wpływ na przebieg akcji. w h. (VII) 55 nn. Podobny charakter ma opis dokonanej przy udziale Charyt toalety Afrodyty i jej przejście w scenerii dzikich zwierząt przez Idę (h. których skutki trwają nadal. znajdującemu swój punkt kulminacyjny w scenie epifanii. Bóg daje się w końcu rozpoznać po to. Żadna inna z dość licznych scen boskich przedstawionych w Ilia­ dzie i Odysei nie ma związku z kultem.). spotykamy również w eposie homeryckim. mu­ si stać się tym. ale — jak zauważa L. VI. Epifania boga połączona jest z reguły z jego „roz­ poznaniem"..s. Mit stawia je więc w sytuacjach zagrożenia i konfliktu. hymn XVIII Do Hermesa. Obok tego rodzaju spokojnych i obrazowych przedstawień postaci boga w hym­ nach pojawia się z reguły jako czynnik motoryczny akcji — epifania. nie towarzyszy jej epifania potęgi boga ani jego uczczenie na Olimpie. Apoll. W części delijskiej hymnu Do Apollona. Herm. 1. Żywa w „dużych hymnach" akcja dramatyczna wyrasta z reguły. Afr. Można tu wymienić np. A7A nn. Hermes przeciwko Apollonowi. Podobnie pierwsza częs'ć hymnu Do Apollona poprzez s'więtą opowieść wyjaśnia założenie jego kultu na Delos. 211 n. Ta forma sławienia boga stanowi w grupie „małych" hymnów podstawową i samodzielną strukturę. któremu się bóg objawia. 130 nn. 2. kończący epokę bohaterską (półbogów). 18 Epiphanie.. jak wyżej wspomnieliśmy. Uczczenie boga podczas urządzanej na jego cześć uroczystości jest jednoczesnym świętowaniem po­ czątków tej uroczystości. 2 nn. h. Lenz28 — tylko historia ukarania Likurga opowiedziana w Iliadzie (VI. Dem.

Chociaż akcja fabularna w „dużych" hymnach homeryckich rozgrywa się zasadni­ czo na ziemi. hymny natomiast pokazują. Bogowie nie interesują jednak Homera jako bóstwa kultowe. Ruhnken (17231798). Do Hermesa i „małych" hymnach Do Afrodyty (VI) i Do Pana (XIX). Czegoś ta­ kiego nie znajdziemy w żadnej scenie epifanii w eposie homeryckim. w Ilia­ dzie stanowią ważny element świata przedstawionego i akcji poematu. I. ale jest tam obecna w swych my­ ślach. Warszawa 1959. a raczej świadkami objawie­ nia się boskiej postaci. 21 nn. W Teogonii Hezjoda znajdu­ ją zresztą paralele sceny olimpijskie przedstawione w hymnach Do Dionizosa I. (pyth.. Dem 460 nn. Fórstel {Untersuchungen zum Homerischen Apollonbymnos. snuje wobec Anchizesa wizję utraty swej do­ tychczasowej władzy nad bogami olimpijskimi. 148). czy i dlaczego jego część delijską i pytyjską traktuje jako jedną całość lub jako dwa odręb­ ne utwory. 1-2.) 186 nn. 161-170) uzasadnia chronologiczny i strukturalny priorytet Hymnu do Apollona Pytyjskiego. Stanowisko zajęte w powyższej kwestii rzutowało oczywiście z kolei na sposób traktowania wzajemnych relacji między częścią delijską i pytyjską utworu. że w przekazanym przez rękopisy hymnie Do Apollona są połączone w jedną całość dwa samodzielne utwory: Hymn do Apollona Delijskiego (w. w różnych miejscach (na lądzie. co do niedawna było rzeczą niemal powszechną31.) 2 nn. h.) i wynurzona z fal Afrodyta (201 nn. a nawet VIII stulecie przed Chr.. Abramowiczówny {Etudes sur les hymnes homeriąues. W polskiej literaturze problem podziału tego utworu omawia dogłębnie W. W hymnach: VI {Do Afrodyty). W hymnach natomiast sceny na Olimpie przedstawiają pokojowe współdziałanie bogów i akceptację ustalonego przez Zeusa porządku. w hymnach sami są głównymi bohaterami i z ich perspek­ tywy patrzy się na ludzi i na całą przedstawioną rzeczywistość. a Olimp traktuje po prostu jako miejsce ich stałego pobytu. Zebrania bogów mają na ogół przebieg burzliwy i zawsze dotyczą spraw ludzkich. Sinki {Zarys Historii Literatury Greckiej.).). Dem. Widzimy to w h. Bogini nie jest tu przedstawiona in corpore w scenie na Olimpie. 474 nn. w h. nie mógł pominąć milczeniem kwestii. W Teogonii (881-885) mówi się tylko ogólnie o dokonanym przez Zeusa podziale „zaszczytów". Specyficzne wyko­ rzystanie tego motywu obserwujemy w hymnie Do Afrodyty (247 nn. XIX (Do Pana) i XXVIII (Do Pallas Ateny) połączony jest z motywem narodzin i jawi się jako pierw­ sza prezentacja bóstwa i pierwsze jego przyjęcie w gronie bogów olimpijskich. 270 nn. związanych z akcją poematu. Co więcej. s. Poza kryterium stylistycznym i językowym podstawę tak wczesnego datowania delijskiej części utworu stanowi leukoma z wyrytym tekstem hymnu. Z polskich uczonych wymienić tu można nazwiska Z. Apoll. Fórstel. West. s.). 312 nn. op. cit. W hymnach podobnie jak u Hezjoda wiodąca jest w tym względzie rola Zeusa. Sceny na Olimpie nie są obce również eposowi homeryckiemu. że Hymn do Apollona Pytyjskiego powstał znacznie później i jest naśladownictwem Hymnu do Apollona Delijskiegoi2. która miała się znaj­ dować w świątyni Artemidy na Delos33.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Dion (I) 13 nn. 1975. s... 71-81. 1-178) i Hymn do Apollona Pytyjskiego (w. 179-546)30. 504 nn. jak po­ szczególne bóstwa zdobywają konkretne funkcje i zaszczyty. Przedstawionym w hymnach bogom zależy. 31 168 169 . że pytyjską część 30 Szeroki przegląd badań nad hymnem Do Apollona daje K. Hymn do Apollona Przez ostatnie dwa stulecia badania nad hymnem homeryckim Do Apollona zosta­ ły wyraźnie zdominowane przez kwestię jego jedności kompozycyjnej. I HYMNY HOMERYCKIE W hymnach sytuacja jest odwrotna: ludzie są statystami. Ap. h. przyjmowano zarazem najczęściej. Tę długotrwa­ łą dyskusję zapoczątkował w 1782 r. Ograniczenie władzy Afrodyty jest spełnieniem się woli Zeusa. Poczęty ze związku z Anchizesem Eneasz jawi się w tym świetle jako ostatni he­ ros (f|ui§£oc). i 484 nn. datowanego przez wielu badaczy na VII. Me­ ander XL. 32 W szczupłym gronie zwolenników przeciwstawnej tezy znalazł się wybitny uczony brytyjski M. których boscy bo­ haterowie —. Ubolewając nad swym upadkiem. by ich boską wiel­ kość objawić ludziom jako przykładową. który wystąpił z tezą. Już nigdy nie będzie mogła łączyć ich w miłości ze śmiertelnikami (250 nn.) — tuż po urodzeniu mają okazję stanąć na Olimpie przed Zeusem i bogami olimpijski­ mi i potwierdzić zakres swych godności i władzy. Homer nie przedstawia narodzin żadnego z nich. 20-62). wybitny filolog holenderski D. s. wyspach i morzu) starożytnej Grecji.). a także — przy założeniu. Sceny prezentacji boga na Olimpie wydobywają rangę opiewanego boga wśród bogów olimpijskich i są niewątpliwie ważnym elementem jego aretalogii. Z „pomyślaną" sceną na Olimpie połączone jest zatem wyjaśnienie ważnego dla kultury greckiej „aition" końca epoki bohater­ skiej. to jednak niemal stałym elementem jawi się w nich epizod przedstawiający p o b y t l u b p r e z e n t a c j ę t y t u ł o w e g o b ó s t w a n a O l i m p i e . Motyw ten zaznacza się mocnym akcentem również w kilku „mniejszych" hymnach. aby żą­ dać od ludzi czci okazywanej w kulcie (h. który podobnie jak Zeus Hezjoda jest najwyższą instancją ustanawianego przezeń porządku kosmicznego i moralnego świata. O ile w eposie homeryckim bogowie z reguły są zaangażowani w ziemską akcję bohatera i przedsta­ wieni z jego perspektywy. s. Appel {Zagadnienie jedności lub podziału homeryckiego Hymnu do Apollona. który w artykule Cynatheus'Hymn to Apollo ( C Q 2 5 . Epifania staje się doskonałą okazją. Wilno 1937) i T. L. 1985. Ktokolwiek od tej pory zajmował się interpretacją tego utworu. W przypadku akceptacji dokonanego przez Ruhnkena podziału. Bochum 1979. w h. (del..podobnie jak Muzy (68 nn.. 33 Zob. Herm.

529-537). s. s. The Politics of Olympus. R. związanego z ujarzmianiem źrebców. 34 downictwa. 54-60. s. W minionym dwudziestoleciu odżyła na nowo sprawa przypisania przez Pindarowego scholiastę (Nem. Janko. Jest to niewątpliwie to samo bóstwo i czcząc je w obydwu najważniejszych. 95-101 i 305-55). a nikt przecież nie twierdzi. rozwinięte w w. takie jak: katalogi geograficzne (w. [w:] Arktouros: Hellenie Studies presented to BernardM. w których ma miejsce stylizacja na epos homerycki. Burkert35. 2-13 i 186-206). Janko. nie można tego traktować jako kryterium chronologicznego. motyw gniewu Hery (w. określenie ich funkcji). W. 230-238 znajdujemy wyjaśnienie osobliwego rytuału w kulcie Posejdona w Onchestos. Form andMeaning in the Major Homeric Hymns. 504-501 r. Cam­ bridge 1982. W podobny sposób Hezjod w „prooimion" Teogonii dokonuje przejścia od Muz Helikońskich do olimpijskich. że Kynajthosowi okazję do połącze­ nia obydwu części hymnu i jego wygłoszenia w całości stworzyły ustanowione przez tyrana Samos. tegoż autora: The Address to the Delian Maidens in the Homeric Hymn to Apollo: Epilogue or Transition!. 112-115. J. W w. a zwłaszcza jego monografia From Delos to Del­ phi. i to nie tylko Apollona. Berlin 1979. wybór miejsca kultowego i zapewnienia kapłanom życia z ofiar (w. A Literary Study ofthe Homeric Hymn to Apollo (Leiden 1985). Clay. Świadectwo scholiasty Pindarowego z całą powagą potraktował dopiero w 1979 r. 53-62. który usiłował wykazać. Obracamy się w tym względzie wyłącznie w świecie mniej lub bar­ dziej prawdopodobnych hipotez. Polikratesa w 522 r. sprowadzenie kapłanów.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction. Pierwszą wyznacza mit o narodzinach bo­ ga na wyspie Delos. Korzystając natomiast z wypracowanych przez lite­ raturoznawstwo metod analitycznych i z coraz lepszej znajomości kultury greckiej w epoce archaicznej. Tak późna data występów Kynajthosa jako pierwszego propagatora poezji homeryckiej na Sycylii podważała oczy­ wiście wiarygodność tego świadectwa i dlatego przez długi czas nie było ono przez nowożytnych badaczy brane pod uwagę przy ustalaniu czasu powstania naszego hymnu. szeroko przedstawione jest spo­ tkanie Apollona z nimfą Telfuzą wyjaśniające jego tradycyjny epitet kultowy — Telfusios (244-277 i 375-387). Podobnie brak jest pod­ staw do oddzielania Apollona czczonego na Delos i czczonego w Delfach. uważane dotąd przeważnie za nieporadną próbę połączenia dwu oddzielnych poema­ tów. Polycrates and the Homeric Hymn to Apollo. 37 Op. 36 Zob.S. Por. cit. Starą nazwę miejscowości Pytho wyjaśnia poeta jako „Gniłki" —. 173-186. Homer. M. który według tego świadectwa miał w czasie 69 Olimpiady (tj. 170 171 . Millera. I HYMNY HOMERYCKIE jest późniejsza — zawarte w niej aluzje historyczne do pierwszej Świętej Wojny i zniszczenia Krizy.245). ale można to wyjaśnić jako konsekwencję ingerencji kapłanów z Delf w tekst utworu. uroczystości religijne połączone z konkursem po­ etyckim ku czci Apollona na Delos36. centrach jego kultu podkreśla poeta jego panhelleński charakter. Na uwagę zasługują w tym względzie prace ame­ rykańskiego uczonego A. Ta część charakteryzuje się przy tym wielkim zamiłowaniem poety (nieznanym w części pierwszej) do wyjaśniania „pierwszych przyczyn" kultu. W części pytyjskiej zauważono wprawdzie bardziej skrupulatne przestrzeganie efektów zaginionej digammy38. 38 Zob. sceny na Olimpie (w.. Teza ta stanowi punkt wyjścia dla rozprawy A. M. że opiewanie Muz z przy­ domkiem „Olimpijskie" stanowi przedmiot innego utworu.przez połączenie jej ze skazaniem na „gnicie" zabitej przez Apollona „wężycy" (363-374). wprowadzone­ go na igrzyskach w 586 r. Cha­ rakterystyczny dla ekskursów etiologicznych części pytyjskiej nieco zawiły i prozaicz­ ny styl kontrastuje wprawdzie z bogatym i swobodnym stylem części delijskiej. Knox. Ricerche sull' inno omerico a Apollo (Roma 1989). milczenie na temat wyścigu rydwanów w Delfach. uczeni dostarczają dość przekonywających dowodów świadczą­ cych o jego jedności kompozycyjnej. należy raczej traktować jako wyraz jego jedności kompozycyjnej. s.) jako pierwszy recytować na Sycylii poematy Homera. 2) autorstwa tego hymnu Kynajthosowi. 87-89. Przejście łączące opowieść o narodzinach boga na Delos i o założeniu wyroczni w Delfach. TAPhA CIX. pod jakim był czczony również na Krecie. W świetle prze­ prowadzonej przez uczonego analizy całego hymnu w aspekcie strukturalnym. musimy w jego kompozycji uwzględnić dwie części. rapsodowi z Chios. że stylistyczne i tematyczne paralele dostrzegalne od dawna między jego pierwszą i drugą częścią. a wśród nich również jako Homerowy własny Hymn do Apollona. Aloni: Aedo e i tiranni. s. Hesiod and the Hymns. 57-67. W. drugą — legen­ da kultowa na temat założenia przez samego Apollona wyroczni delfickiej (znalezienie w Pytho odpowiedniego miejsca. Princenton 1989. 1979. Jeśli nawet traktujemy homerycki hymn Do Apollona jako jeden utwór. Millera jawi się jako świadome i zręczne wykorzystanie konwencji hymnicznej dla połączenia w jedną całość dwu wątków narracyjnych37. połączony z zapowiedzią jego funkcji oraz ustanowienia obrzę­ dów kultowych i opisem odbywającej się tam aktualnie uroczystości. W strukturze języka i stylu badacze nie dostrzegają poza tym jakichś znaczących różnic między częścią delijską i pytyjską poematu. Ostatnie 150 wierszy poświęca wyjaśnieniu początku kultu Apollo­ na w Delfach z przydomkiem Delfinios. które uważane były dotychczas za przejaw naślaZob. jak hymny homeryckie. Homer. W świetle posiadanych świadectw nie ma oczywiście możliwości pełnego rozstrzy­ gnięcia sprawy autorstwa tego hymnu ani określenia okoliczności jego skomponowa­ nia i wygłoszenia. reto­ rycznym i tematycznym okazuje się. 35 Kynaithos. Podstawy te nie mają jednak siły dowodu i są nadal przed­ miotem sporu uczonych34. 30-45 i 215. w świetle analizy A. ale w tego rodzaju utworach.

31. karmi go potajemnie ambrozją i w porze nocnej „niby głownię zanurza w ogniu". Nie wykluczone. Tak w największym skrócie przedstawia się treść fabuły Hymnu do Demeter. h. odkrytym zaś w Moskwie przez Ch.R. Persefonie i Hekacie) przybyła do Eleusis Rea. Cytowane wiersze Hezjoda nie zawierają. Dem. Dem. ale nig­ dzie nie mówi się. h. Dopiero gdy poznał. 285). A 217). Ponieważ zrozpaczopa bogini zaniechała przebywając wśród ludzi swych boskich funkcji zapewniających płodność natury. Co więcej. Persefona jest wprawdzie nazywana córką Zeusa i przedstawiana jako „królowa świata zmarłych" (I 457. na okres gdy Eleusis nie było jeszcze włączone do gminy ateńskiej. Matthiae dopiero pod koniec XVIII stulecia. Taka jest zresztą również wola Zeusa. s. Gdy te niecodzienne praktyki wychodzą przypadkiem na jaw. 350 nn. 194). obie boginie nie pozostają tam w żadnym ze sobą związku. prze­ chowywanym obecnie w Lejdzie. 1975.in.. 476 n. żadnej wzmianki na temat jakichkolwiek konsekwencji tego porwania. przestali bogom składać ofiary. 173 n. 569. którym zagrażał głód. której imię. tj. 188 n. 33. Jest to bowiem najstarsze i jedyne w swoim rodzaju świadectwo literackie związane z misteryjnym kultem Demeter i jej córki Persefony w Eleusis. gdzie przyjmuje funkcję piastunki królew­ skiego syna. a Hades porwał ją od jej matki. że sam charakter kata­ logu małżeństw Zeusa. w którym akcja porwania (w. Dlatego bogini może przebywać ze swą matką tylko przez dwie trzecie części roku. K 495. że tylko odzyskanie córki może zmienić jej postawę. 40 39 zbudować dla siebie w Eleusis świątynię. I HYMNY HOMERYCKIE Wobec braku w części delijskiej zainteresowania etiologią trudno natomiast byłoby zgodzić się z tezą. zrywając budzące jej zachwyt kwiaty wiosenne. h. nie pozwolił poecie na rozwinięcie motywu porwania Persefony. najpierw sama. h.) mówi: Wszedł on [Zeus] również do łoża Demetry wszechżywicielki ona mu białoramienną Persefonę zrodziła. Skomponowany najprawdopodob­ niej w VII wieku przed Chr. 912 nn. 466. Anurjteooc — N 322. Persefony w momencie. F. Afr. 470-84). 257. Halliday i E. Hades w momencie pożegnania z boginią uciekł się jednak do podstępu i dał jej do zjedze­ nia pestki granatu. 91-302) i z kolei po odzyskaniu córki ustanawia tam swoje święte obrzędy (w. CQXXV." (w. jak widzimy. Afr. a do pewnego stopnia również kompozycję zawdzięcza najprawdopodobniej lokalnej legendzie kultowej wyjaśniającej początki i charakter misteriów eleuzyńskich. Afr.) i powraca w towarzystwie bogiń na Olimp.) W świetle analizy tych sformułowań dokonanej przez E. 597. a ludzie. Kat' ó u u a x a icaAa |3aAo0rja (h. 268). poszukując bezskutecznie zaginionej córki. 284. Demofonta. 8). wymieniane jest również wśród śmiertelnych kochanek Zeusa (l 326) i jako imię kochanki bohatera kreteńskiego Jazjona. cp 76). h. przez L. zaś Zeus na to mądry zezwolił. W. Dem. Hymn do Demeter Hymn do Demeter dotarł do nas tylko w jednym średniowiecznym rękopisie. Już T. która po stracie córki przebywa w roli piastunki królewskiego syna w Eleusis (w. Dem.E. że mają one bardziej pierwotny charakter w Hymnie do Afrodyty i dlatego są wskaźnikiem jego chronologicznego priorytetu.W. Afr.M. 5). że jej matką jest Demeter. Allen.) zwrócili uwagę na pewne rzadkie słowa i wyrażenia. Heitscha należy przyjąć.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Historię porwania przez Hadesa Persefony jako córki Demeter i Zeusa zna natomiast Hezjod. Struktura fabularna tego utworu wyrasta z połą­ czenia motywu porwania Persefony przez boga śmierci Hadesa z motywem przybycia jej matki Demeter do Eleusis.40 swą treść. Dem. Chcąc go uczynić nieśmiertelnym. a następnie w towarzystwie Hekate. h. gdy wraz z Oceanidami „na Nysejskiej równinie" wesoło ba­ wiła się na łące. 302469) przeplata się z akcją Demeter. w kontekście którego wymieniona jest Demeter i jej córka. ueAaSoou icuoe Kdcn (h. 205.. że została ona porwana za przy­ zwoleniem Zeusa. a na jedną trzecią musi powracać do męża i królestwa zmarłych. Nie można jednak 172 173 . 397). paSuKoAnoc (h. 805) w zwrocie: „plony Demetry" (mctn. W poematach Homera na próżno bowiem szukalibyśmy jakiejkol­ wiek wzmianki świadczącej o jej znajomości. Westa {Cynaethus'Hymn to Apollo. KaAuKumę {h. Afr. chociaż występuje podobnie jak u Hezjoda (Pr. Zaniepokojony powyższą sytuacją Zeus na próżno przez swych posłańców próbował obietnicą darów i zaszczytów skłonić Demeter do zaprzestania gniewu i powrotu na Olimp. Gdy zrozpaczona Demeter. h. że modelem dla niej jest część pytyjska39. navT£ooi TETIUEVOC d$avaToicnv (b. przyroda zaczęła obumierać. Od tego momentu nie przestaje on intrygować badaczy starożytności walorami swego stylu. Nie przeszkadza to na podstawie chociażby braku wzmianki o Atenach datować Hymn do Demeter na VII stulecie. dowiaduje się od Heliosa. którą oznajmia uradowanym ze spotkania bo­ giniom (Demeter.. polecił Hermesowi uwolnić i wyprowadzić z Erebu Persefonę. Aexoę Ei3crtoa>Tov {h. które spotykamy tylko w tym utworze i w Hymnie do Afrodyty. Dem. Rozpatrywana w świetle tradycji epickiej powyższa opowieść zaskakuje nas swoim nowatorstwem. Pogodzona z wolą Zeusa Demeter ożywia przyrodę i poucza królów Eleusis: „jak wypełniać ofiary i piękne odprawiać misteria. Dem. natychmiast opuszcza Olimp i przybrawszy postać staruszki w swej ziemskiej wędrówce przybywa do Eleusis. swej kompozycji i treści. Afr. Afr. 161-170). jak np. odsłania wówczas swą boską postać i poleca Jest to teza głoszona m.: TLuaoxoc (h. Akcja utworu rozpoczyna się od opisu dramatycznej sceny porwania i uprowadzenia do krainy zmarłych przez Hadesa córki Demeter. 156. 1-90) i powrotu ze świata zmarłych Persefony (w. Sikes w swym komentarzu (s. 157. który w Teogo­ nii (w.

Jak zauważa J. 174 175 . nie tylko pełni funkcję przygotowania do ustanowienia misteryjnych obrzędów przedstawionych w końcowej części utworu. szczególnego rodzaju miejsce pobytu. w którym pierwotny zamysł Zeusa. Stary agrarny mit hymn nasz przekształca w olimpijski dramat. kto jest sprawcą porwania jej córki. a końcowy kompromis przyzwalający na pozostawanie Kory jako małżonki Hade­ sa przez trzecią część roku w krainie zmarłych i przez pozostały okres pośród bogów olimpijskich. którego bogini jako piastunka chciała uczynić nieśmiertelnym. jej podróż do Eleusis i zabiegi pielę­ gnacyjne wokół Demofonta wydają się nieuzasadnione. a więc najpóźniej pod koniec VII stulecia przed Chr. 504. lecz na cały ród ludzki (w. jej zagniewanie na Zeusa (w. że znaną nam z hymnu formę mit o Demetrze i jej córce Persefonie zyskał dopiero w eleuzyńskim kulcie tych bogiń. Zeusem Chtonios. Skoro Demeter już wcześniej dowiaduje się od Heliosa. przez żądanie kultowej czci i zmianę wyglądu dystansuje się od ludzi. Darmstadt 1959 . które­ mu zawdzięczamy niewątpliwie połączenie tego mitu z historią przybycia Demeter do Eleusis. 147 n. dzięki którym uwidacznia się potęga i uznanie jej boskości przenosząc akcję na płaszczyznę boską umożliwiają zatem przejście w naturalny sposób do akcji odzyskania porwanej do krainy zmarłych Persefony.' że Demeter zaangażowana jako piastunka królewskiego dziecka nie zabiega wcale o szybkie odzyskanie porwanej przez Hadesa córki. 49. Boski konflikt w Hymnie do Demeter angażuje wszystkie części wszechświata: Niebo. I-II. 43 Op. 270). tutaj przeniesiona jest do wydarzeń po epifanii bogi­ ni. Rzutuje też bezpośrednio na charakter wydarzeń w Eleusis. 74-86.cit. a nie darem uprawy rolnictwa. opuszczenie Olimpu (w. Brak w utworze wzmianki o Atenach pozwala nowożytnym uczonym wnioskować. uwieńczoną ustanowieniem „świętych obrzędów". Gdy Metanejra przeszkodziła jej w pielęgnacji syna. s. lecz w pierwszym rzędzie staje się pomo­ stem między epizodem eleuzyńskim i akcją Persefony zarówno w wymiarze fizycznym jako wspólne miejsce akcji. op. przedstawiona w Hymnie do Demeter opowieść różni się od dość licznych paralelnych przedstawień mitu o porwaniu Kory w wielu wy­ mownych szczegółach.). 91). 92) i przybycie do ludzi w przebraniu starej kobiety (w. pokazu­ jąc zarazem ich wzajemną od siebie zależność. epifanii może żądać od całej społeczności Eleusis zbudowania dla siebie świątyni (w. Porwanie Persefony jest aktem znieważenia Demetry ze strony potężnych bogów i stąd jej ból (w. Oxford 1974. Wzmianka o tym.). Ausg.). od dawna zwracano uwagę na sztuczne nieco połączenie motywu porwania Perse­ fony z motywem przybycia i pobytu Demeter w Eleusis. U. ściąga oburzenie bogini nie tylko na siebie. Richardson {The Homeric Hymn to Demeter. Motyw świątyni. Metanejra. Hymn kończy się ustanowieniem misteriów. W akcji związanej z porwaniem Persefony bogi­ ni działa wśród bogów. Uderzający jest bowiem fakt. że musiało się to dokonać przed przejęciem opieki nad misteriami przez Ateny. która zazwyczaj towa­ rzyszy akcji poszukiwania córki. 93).41 W kompozycji Hymnu do Demeter. 216 n. spotyka się najpierw z dużym oporem ze strony Demeter. co w wielu wersjach jest rodzajem nagrody dla lokalnej ludności za pomoc w poszukiwaniu zaginionej córki bogini. podkreśla jej status bogini. w epizodzie eleuzyńskim obraca się natomiast wśród ludzi. s. w. s. 256nn). Strauss Clay43. jak i duchowym. 42 Der Glaube der Hellenen. Naturalne jest zatem. 270 n. 242 rin. Przez swe słowa. ponieważ pozwala na rehabilitację bogi­ ni w świecie ludzkim. że Hezjodowi nie był jeszcze znany dalszy ciąg tej opowieści na temat cyklicznego powracania Persefony do matki na Olimp i do mał­ żonka w świecie zmarłych.. vol. W swym cierpieniu solidary­ zuje się z cierpieniem ludzi (por.cit. dochodzi do zerwania dotychczasowych relacji z ludźmi (w. ale ostatecznie pozwala matce i córce ustalić więzy ze światem górnym i podziemnym i poprzez ustanowione misteria dostarczyć lekarstwa na ludzką śmiertelność. II. potwierdza przy tym istnienie bardziej pierwotnej formy kultu bóstw wegetacyjnych.. Świątynia jako jej nowe. 3. I HYMNY HOMERYCKIE wykluczyć również możliwości. por. s.). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zatem sądzić.J. Richardson. w którym główną rolę odgrywał „święty związek" samej Demetry (jako Matki Ziemi) z bogiem Podziemia.. że Demeter podczas swej 41 Problem ten szerzej wyjaśnia w swym doskonałym komentarzu N. lecz reprezentują dwie różne akcje i rozgrywające się na różnych poziomach konflikty. którego jedności nikt już obecnie nie podwa­ ża. Akcja Kory i epizod eleuzyński są nie tylko odmiennymi motywami. pojawia się wyłącznie w naszym hymnie. by wydać za mąż swą córkę za władcę zmarłych. że rolnik winien zanosić modły o obfite plony do „Podziemnego Zeusa i świętej Demeter" w momencie rozpoczynania wio­ sennego siewu {Pr. 90).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Klęska głodu. Epizod eleuzyński spaja się w ten sposób w jedną organiczną całość z obramowującym go motywem poszukiwania i okresowego odzyskiwania przez Demeter porwanej przez Hadesa Kory. von WilamowitzMoellendorf pisał na tej podstawie wręcz o „późniejszym stworzeniu epizodu eleuzyńskiego na kanwie akcji Kory"42. za­ chowując się w sposób typowy dla ludzi. 5-12). Berlin 1931/32. 463 nn. Epifania bogini i motyw świątyni. Ziemię i Podziemie. wprowadzony już w tym miejscu utworu (w.

). 1965. s. zwłaszcza s. s. 42 n. K. Hermes 88. który doskonale pokazał uwarunkowane odmiennym kontekstem historyczno-literackim funkcjonowanie wszelkich paralelnych motywów w hymnie. że aż 160 wierszy z 290. Sprachliche Untersuckungen zum Homerproblem. 607) o żyjącym w Skepsis przez długie wieki królewskim rodzie Eneadów. s. s. Problematyka stosunku homeryckiego Hymnu do Afrodyty do poematów Homera została w sposób niezwykle zobiektywizowany poddana wnikliwej i wieloaspektowej analizie w rozprawie L. cit. ale i żyć. Homerisches. Hypomne­ mata 15. jakie liczy utwór. Abh. Die Ilias und ikr Dichter. Nie można się zatem dziwić. Heitscha. i obserwacji językowych pokazał. powstał w ścisłej zależności od Iliady^. s. zwłaszcza w. Jeszcze mocniej przeciwstawił się powyższej tezie E. Afr. lecz również na temat domniemanego ich autora i jego stosunku do historycznego rodu potomków Eneasza. został. Jacoby. 1960. zestawiając obydwa teksty ze świadectwem Strabona (13. Wiss.S. 1965. 1962. 1-50. Konstruktywną polemikę z taką interpretacją hymnów homeryckich przeprowa­ dzili G. Berlin 1901. był autorem zarówno Iliady. 47 48 Ilias und Homer. Uczony ame­ rykański J. w rozprawie L.. Heitsch. Lenza52. Ro­ berta50 i R. znajduje bezpośrednie paralele w eposie homeryckim. jak autor „Eneidy" w XX pieśni Iliady. 153-174) oraz A. Góttingen 1961. uważa. von Wilamowitz-Moellendorf45. Przyjęcie tezy Reinhardta oznaczałoby więc. Merkelbacha51.). Jego i późniejszych badaczy nie in­ teresowały już niemożliwe do weryfikacji hipotezy dotyczące autora i genezy utworu. konty­ nuując badania M. s. Podbielskiego (KUL. 84-277 53 Taka problematyka dominuje w rozprawie doktorskiej H . 48-511 45 46 ty47. Reinhardta dość szybko spotkała się z ostrą krytyką. Swoją hipotezę podbudował poza tym celną interpretacją „poetyki homeryckiej" w Hymnie do Afrodyty.. hezjodejskim i cyklicznym. Aeneas und Ho­ mer. F. Solmsen na przykładzie analizy motywu Hestii. zapoczątkował długotrwałą dyskusję nie tylko na temat zachodzą­ cych między tymi tekstami relacji. z którego wyrasta jego fa­ buła. Ziarnem. że Homer nie tylko tworzył po Hezjodzie. W historii ba­ dań na temat Hymnu do Afrodyty w latach osiemdziesiątych XX wieku nastąpił zdecy­ dowany zwrot ku problematyce genologicznej i estetycznej53. musiał sam po­ zostawać w bezpośrednich kontaktach z tą dynastią i nie tylko na jej dworze wystę­ pować.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Heitsch49. że Hymn do Afrodyty rozpatrywa­ ny był zazwyczaj w kontekście wątku Eneasza i „kwestii homeryckiej" w Iliadzie. usiłował poprzez analizę kompozycji i języka udowodnić. von U. bogini nieznanej Home­ rowi. Już na progu XX wieku U. 1933. Solmsen. 83 n.. Lenza pokazany w innej zupełnie perspektywie. der Arbeitsgemeinschaft fur Forschung d. Kirk (Formular Language and Orał Ouality. F. Philologus 97. s. jak widzimy. 1960. Afr. 1-13. Aprobując współzależ­ ność między aristeją Eneasza w Iliadzie i wątkiem rodu Eneadów w Hymnie do Afro­ dyty. YC1S 20.) oraz w przywołanym w wypowiedzi samego Eneasza jego rodowodzie (//. inspirowana dziełami Hezjoda. Zdaniem uczonego w ten sposób uczcili panujących aktualnie w Troi Eneadów zarówno autor Hymnu do Afro­ dyty. mianowicie Homer. Naj­ pełniej objawia się on w XX pieśni Iliady w profetycznej zapowiedzi panowania w Troi dynastii Eneadów (w. skomponowany również z myślą o tej dynastii. 303-311. Nawiązując do analitycznej interpretacji C. F. Notopoulos (The Homeric Hymns as Orał Poetry. h. 337-368). Zob. że jej twórca. hrsg. który wprowadził zapowiedź panowania nowej dynastii w Troi i jej „bezgranicznego uczczenia" za cenę złamania konwencji epickiej. który ostrze swej krytyki zwrócił zwłaszcza przeciw unitarystycznej interpretacji Iliady. s. 223-28 51 Zum Yder Ilias. s.Aeneas und Homer. Sprachliche Untersuchungen zum Homerproblem. 49 Aphroditehymnos. Podnoszony przez wiele dziesiątków lat problem skomponowania hymnu na cześć królewskiego rodu Eneadów w Troadzie przez tego samego autora. Nie tylko bowiem jego język i styl44.. s. F. XX 213 nn. opubli­ kowanej w przekładzie francuskim jako La Structure de IHymne Homeriąue a Aphrodite a la lumiere de la 176 ni . 23 nn. Zur Theologie imgrossen Aphrodite-Hymnus. Leipzig 1867. które wytyczały jeszcze kierunek badań językoznawczych E. a więc mit o charakterze genealogicznym. Uważał też konsekwentnie. lecz również wątek fabularny tkwi mocno w tradycji epickiej. Opladen 1970. Diss. np. 1948. co tradycyjnie interpretowano jako naśladowanie Homera. który zapowie­ dział ich panowanie również w XX pieśni Iliady. Landes Nordrhein — Westfalen 41. że „Eneida" z XX pieśni Iliady. 302 nn.. Berlin 1916. uznając integralność Iliady. zbieżności językowe z eposem w hymnach homeryckich traktuje jako wynik i dowód ustnego komponowania wszystkich tworzonych w metrum heroicznym poematów. s. 52 Op. I HYMNY HOMERYCKIE Hymn do Afrodyty Hymn do Afrodyty nazywany jest często przez badaczy najbardziej homeryckim ze wszystkich utworów tej kolekcji. Hólscher. Śmiała hipoteza K. jak Hymnu do Afrody44 Obliczono. Jacoby. że nasz hymn. Reinhardt poszedł jeszcze dalej i na tej samej podstawie uznał. E. była pierwotnie samo­ dzielnym poematem. 200 nn. K.A)Ph LXXXIII. De hymnis homericis maioribus. Windisch. ale że go naśladował. 50 Studien zur Ilias. 237. uczony powstrzymał się od wysnuwania na tej podstawie jakichkolwiek wnio­ sków na temat genezy i domniemanego autorstwa analizowanych utworów. a całą swoją uwagę skupił na próbie precyzyjnego określenia funkcji paralelnych elementów w rapsodycznym hymnie i w epice bohaterskiej. że autor Hymnu do Afrodyty zna i twórczo ko­ rzysta z poematów Hezjoda48. w eposie homeryckim. jest bowiem znany z eposu bohaterskiego mit o boskim pochodzeniu Eneasza jako protoplasty królewskiego rodu. Dihle (Homer-Probleme. E. Hermes LXVIII. że jeden i ten sam twórca żyjący na dwo­ rze Eneadów. Hypomnemata 15. h. 232 n. 1969 r. Parry'ego na temat „oralności" eposu. 42-47. Aphroditehymnus. Reinhardt. 196 n.

Wytyczony w inwokacji temat zyskuje większą jeszcze ekspresywność i ściślejsze zespolenie z osobą bogini w epizodzie obra­ zującym oślepiające działanie i potęgę upersonifikowanej miłości na wymownym przykładzie paradoksalnych z perspektywy bogów związków samego Zeusa ze śmier­ telnymi kobietami. którego związki ze śmiertelnymi kobietami zostały tak mocno wyeksponowane.. We wszystkich prawie szczegó­ łach jest pomyślana jako ilustracja prawa natury i dziedziny życia. skłonni byli przypuszczać. Z inwokacją. wypełniająca niemal trzecią część utworu. którą w tym przypadku stanowi opowieść o okolicznościach spotkania i miłości Afrodyty z Anchizesem jako protoplastą królewskiej dynastii (w. 1-52). Podstawową for­ mą przekazu. Wrocław 1971. „Lam­ pas 14. o związkach z innymi bogami itp. ukształtowaniu stylistycznym i językowym. AJPh LXX. Zapowiedzianym w inwokacji poprzez wieloznaczne sformułowanie: egy' AcpooSitnę tematem hymnu są „czyny" Afrodyty. co uwidacznia się nie tylko w jego kompozycji. którzy nie dostrzegali. charakter następnej wypowiedzi. w której sformułowany jest temat opowiadania. 69-107. reakcja na jej słowa. gdy w drodze do pasterskich szałasów Anchizesa łagodzi swą mocą drapieżne instynkty dzikich zwierząt i skłania je do łączenia się w pary w cienistych wąwozach Idy i wreszcie. gdy swym wyglądem i „zwodniczymi" (dTtarai) słowami osnutymi wokół motywu „małżeństwa" (yauoc) rozpala uczucie miłości w sercu pasterza. De Homerische Aphrodite-hymne 2: Ein interpretatie van het gedicht. Rozwinięta jest najpierw w formie aretalogii bogini. że jedną z najbardziej cha­ rakterystycznych cech hymnów homeryckich jest synteza dramatycznej techniki Ho­ mera z refleksyjną Hezjoda. w formie wyeksponowanej bezpośrednio jej władzy nad całym ożywionym światem i pośrednio — przez ścisłe ograniczenie liczby wyjątków do symbolicznej „trójcy" mitologicznych dziewic — uwypuklenia ich opozycyjnego stosunku wzglę­ dem symbolizowanej przez Afrodytę miłości. że tematem utworu jest miłość i że Afrodyta przedstawiona została jako symbol i ofiara tejże miłości. Widzimy to we wszystkich trzech fazach roz­ winiętego w utworze wątku. 1980. musimy przyznać.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. informacji o je­ go narodzinach i początkach kultu. że brak jest w tym hymnie uwielbienia bóstwa. łączy się wstęp za­ wierający aretalogię bogini (w. Portera34. postanawia położyć kres władzy Afrodyty w inspirowaniu związków bogów ze śmiertelnymi ludźmi przez skłonienie jej samej do takiego związku z Anchizesem. narracja koncentruje się głównie wokół samej przygody miło­ snej „bogini miłości" ze „śmiertelnym człowiekiem". Analogicznie do ujęte­ go w formę uogólnionego problemu „sprawiedliwości" czy „pracy" we wspomnianym utworze Hezjoda związany jest z uogólnionym problemem „fizycznej miłości". Wykorzystana tu zasada ścisłego rewanżu ze strony Zeusa oraz złączona z tym ironia „władzy" Afrodyty oparte są więc na tym samym tematycznym motywie i jego piętnem znaczą rozwój wprowadzonego następnie wątku fabularnego. Tu więc znajduje usprawiedliwienie swobodna pozornie kompozycja dopuszczająca dygresyjne wstawki. 53-291). nad którą sprawuje pieczę i której symbolem jest Afrodyta. Nie jest on jednak rozwinięty przez przypowieści i bezpośredni wykład. Tak rozumiana zapowiedź jest reali­ zowana od początku do końca utworu. że został on uło­ żony na cześć któregoś z książąt trojańskich. s. rozumiane jako zwyciężająca wszystkie żywe istoty miłość fizyczna. 40-77. co dyskwalifi­ kowało przynależność do gatunku hymnów i kazało w nim widzieć rapsodię epicką. za nim następuje tzw. s. 178 179 . Cała wstępna część utworu pomyślana jest przy tym jako podsta­ wa i uzasadnienie dla wprowadzonego następnie wątku fabularnego. Podobnie jak w Pracach i dniach temat Hymnu do Afrodyty ma poniekąd charakter abstrakcyjny i ponadczasowy. Wokół zapowiedzianego w inwokacji tematu koncentruje się też w zasadzie nie­ mal cała końcowa wypowiedź bohaterki. w swej świątyni pafijskiej na Cyprze. podobnie jak w narracyjnej epice Homera. wszystko to — zdeterminowane sym­ bolizowaną przez Afrodytę władzą •—• stanowi pośrednie rozwinięcie i wspaniałą ilu­ strację zapowiedzianego w inwokacji tematu. starości i śmierci (w epizodzie o Tithonosie i o drzewnych nimfach) pogłębia wymowę tak pojętego tematu i pod­ kreśla jego ponadczasowy charakter. ograniczonego konkretną sytuacją czasową 54 Repetitions in the Homeric Hymn to Aphrodite. jest opowiadanie oparte na przedstawieniu jednostkowego zdarzenia. gdy jako bogini miłości dokonuje toalety tradition litteraire. Jeśli zgodzimy się ze spostrzeżeniami H. że Hymn do Afrodyty obie powyższe techniki łączy w sposób zadziwiająco naturalny i konsekwentny. której patronką i zarazem ofiarą staje się. N. Utwór kończy formuła za­ wierająca modlitewny zwrot do opiewanej bogini oraz stereotypową zapowiedź przej­ ścia do innej recytacji. Zeus. 270. W konsekwentnej realizacji tak pomyślanego tematu szukać też należy wytłumaczenia dla wyrażanych dość często przez badaczy opinii. ukazana na tle opowiadanego zdarzenia jego główna bohaterka. Jego powitalne przemówienie w tonie hymnicznym. Lam­ pas 13. Ci. De Homerische Aphrodite-hymne I. 1981. 1949. Chociaż u podstaw fabuły leży mit genealogiczny łączony z narodzinami protopla­ sty królewskiego rodu. tenże. Nie wymaga zaś chyba w tym miejscu komentarza szczegółowy opis momentu poprzedzającego jej miłosny związek z paste­ rzem ani dość szczegółowa relacja z sytuacji będącej rezultatem jego spełnienia. lecz nawet już w samym sformułowaniu tematu. W pierwszej. również: Van der Ben. s. pars epica. I HYMNY HOMERYCKIE Hymn c z y r a p s o d i a ? Kompozycja omawianego utworu oparta jest w swych ogólnych założeniach na schemacie typowym dla struktury hymnu epickie­ go. Zob. Rozwinięcie za pomocą dygresyjnych przypowieści i wyjaskrawienie poprzez odpo­ wiednie środki stylistyczne problemu przemijania.

Tak jak i w innych utworach tej kolekcji jego przedmiot nie jest związany z kultem. Dem. — 63. Op.. Afrodyta objawia się w pełni swego bóstwa przerażone­ mu Anchizesowi (w. Apoll. Musimy zatem.. krętactwie i kłamstwie. Funkcja tego zdarzenia jako „aition" zmiany stosunków bosko-ludzkich wpisuje się jednoznacznie w zakres cech epickiego hymnu i nie może być traktowana jako właściwe dla epickiej rapsodii proste rozwinięcie motywu genealogicznego. Afr. ludźmi. s. zanikanie digammy). z. lecz z legendą kultową. 44. Lenz. s. że wątek fabularny nie kończy się na samej zapowiedzi narodzin syna. jak i na drugą połowę VI wieku przed Chr. Ramy. jak podkreślał już M. I wreszcie z jej specyficzną władzą nad bogami wiąże poeta powstanie napięcia i konfliktu z Zeusem. w h. że poeta wybierając za przedmiot swej opowieści bóstwo symbolizujące wysoko ceniony w archaicznej kultu­ rze greckiej (podobnie jak we wszystkich pierwotnych kulturach) „życiowy spryt". Apoll. 100-102). 140-150). Humory­ styczne traktowanie postaci boskich właściwe jest przecież już sztuce poetyckiej Ho­ mera. w.W.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Akcja utworu wygasa dopiero w momencie. Allen. RHum XIV. Nilsson.1. jak wykazał na podstawie wnikliwej analizy tego utworu L.R. Naszemu utworowi nieobcy jest również motyw epifanii. 107. 28 n. Nazywana jest ciągle córką Zeusa (w. h. Hermesa. Lipsiae 1867. cit. op. zawiera w sobie wszystkie typowe elementy charakterystyczne dla hymnu rapsodycznego. Lenz55. Nilsson56. by ustanawiać dla siebie obrzędy i żądać wprowadzania kultu. Sikes (op. zadowolić się ogólnym stwierdzeniem. najbardziej udramatyzowany i najradośniejszy. s. Osądzając dzieło po jego „efektach". s. w h.. 3. Ale sytuacja ta potraktowana jest jednocześnie jako tło i ilustracja dla wyznaczonego w temacie problemu. h. Windischa (De hymnis Homericis maioribus. Halliday i E. ale nawet oni nie potrafiliby chyba podważyć panhelleńskiego cha­ rakteru jego głównego bohatera. Hymn do Afrodyty. I tak np. stanowiące uzasadnienie dla jej spotkania z Anchizesem. w wyniku którego zmienią się radykalnie wszystkie przyszłe związki między bo55 56 gami i ludźmi. potraktował ten przedmiot jako okazję do wydobycia momentów humorystycznych i doskonałej za­ bawy dla siebie i swoich słuchaczy. nie po to jednak. można powiedzieć. 20. 522.. że utwór ten jest wytwo­ rem końcowego okresu epoki archaicznej. Janko (op. Dyskusję na temat miejsca i czasu powstania hymnu podsumowuje R. gdzie w otoczeniu swych boskich służebnic dokonuje toa­ lety (w. M.. I. 8). Nie powiodły się też próby łączenia żarto­ bliwego tonu i nastawionego na humorystyczne efekty sposobu przedstawienia posta­ ci nie tylko Hermesa. cit. Z motywem epifanii połączył bowiem poeta włożoną w usta samej bogini zapowiedź ograniczenia jej władzy i zwią­ zanego z tym kresu epoki bohaterskiej (w. Utwór ten. 67) tylko 4 wier­ sze tego hymnu znajdują bezpośrednie paralele w eposie Homera (w h. 180 181 . 191). ale i Apollona z rozkwitem staroattyckiej komedii. tkwią natomiast mocno w wyobrażeniach i wierzeniach re­ ligijnych związanych z naturą bóstwa Afrodyty i jej pozycji wśród bogów olimpij­ skich. P. Por. oparty głównie na przebiegłości. które stanowią uzasadnienie i wy­ jaśnienie dla tego epizodu. 81. choć niektóre z nich wykorzystane są w nieco osobliwy sposób. Sam epizod został opowiedziany jako „świecka historia". Afr. chytrości. już nigdy nie będzie mogła skłaniać bogów do związków miłosnych ze śmiertelnymi ludźmi. miejsca i okoliczności jego powstania58.E. MUnchen 1967.P. że została pokonana swym własnym orężem. Funkcja zapożyczeń języko­ wych i neologizów w „Hymnie do Hermesa". lecz by mu oznajmić o poczęciu syna Eneasza i aby za­ powiedzieć długie panowanie zapoczątkowanej przez niego dynastii. cit. s. Gescbkhte der griechischen Religion. 1966. gdy sama weszła do łoża śmiertelnika. W. 276) skłoni są datować go na połowę VII wieku przed Chr. w której się urodził. s. Podbielski. s. w artykule: H. aż 190 słów ma w stosunku do eposu Homera rangę neologizmu (h. mimo że przedstawia go poeta na wstępie jako patrona Arkadii. Utwór ten wymyka się wszelkim próbom dokładniejszego określe­ nia czasu. 247 nn. 58 T. Ausg. W tym przypadku. — 90). Dem. a jednocześnie najdłuższy z nich. do swojej świątyni w Pafos. w którym wielkim powodzeniem cieszyły się jeszcze ogólnogreckie konkursy rapsodyczne. która niekoniecznie musi dotyczyć motywu narodzin i początków kultu. Handbuch der Altertumswissenschaft V 2. o czym świadczy chociażby brak reakcji bogini na ofertę jej kultu w powitaniu Anchizesa (w. Z dużym prawdopodobieństwem jego powstanie można datować zarówno na VII. Niektórzy badacze na podstawie obserwacji językowych łączą wprawdzie jego powstanie z Beocją i kwitnącą tam po­ ezją hezjodejską.cit. Należy w tym miejscu podkreślić.). 2-6 pokazują powszechną władzę Afrodyty jako bogini miłości nad wszystkimi ożywionymi istotami: bogami. gdy Afrodyta zyskała pełną świa­ domość. 33-47. 57-62). w naturalny sposób łączy wysławianie Afrodyty i wszechmocy jej uwodzicielskiej władzy z opowieścią konkretnego zdarze­ nia.. Wykorzystał więc najbardziej typowy dla rapso­ dycznego hymnu motyw narodzin opiewanego boga i bohaterem swego opowiadania 57 Według obliczeń E. ptactwem oraz zwierzętami żyją­ cymi na lądzie i w wodzie. Odtąd. Analizy tego problemu zob. 177 nn. opierając się głównie na kryteriach językowych (neologizmy. Przed przybyciem na Idę udaje się z kolei bogini na Cypr. 22-50. 3. Hymn do Hermesa Hymn do Hermesa to najmniej homerycki w strukturze języka57 ze wszystkich hymnów epickich. stanowi nawiązanie do znajdującego uzasadnienie w kulcie idajskim Afrodyty {Magna Matei) epizodu spo­ tkania bogini z miejscowym pasterzem Anchizesem. — 22.). I HYMNY HOMERYCKIE i przestrzenną. jak widzimy.

Meander XVIII. Gimny. Leiden—New York 1997. nie wie nadal. to jednak okazuje się. ed. w południe grał na kitharze. Derevicki.. pozwala tym samym dopełnić jego charakterystykę jako patrona mówców. Cassola. Milano 1975. Chociaż ze względu na żartobliwy ton. że podstawowy tok narracji kon­ struuje poeta w oparciu o elementy kultowe. Wystraszony nieco zjawieniem się po­ tężnego łucznika Hermes „ze swego żołądka wysyła ptaka. Princenton 1989. 21 nn.ady. Gom. Meisenheim 1963. Polycrates and the Homeric Hymn to Apollo. gdzie są ukryte jego krowy. pokpiwając z lekka z jego umiejętności wieszczbiarskich. Czar jego muzyki i śpiewana przy jej wtórze pieśń kosmogoniczna skłania poza tym Apollona do zawarcia z nim wielkiej przyjaźni. Wyolbrzymienie muzycznego talentu Hermesa i pokazanie jak mityczny mistrz i patron kitharodystyki greckiej. [w:] Arktouros: Hellenie Studies presented to Bernard M. Poeta nie oszczędza zresztą również Apollona. pełnego bezwstydu zwia­ stuna". Daje ona sposob­ ność wielostronnej prezentacji Hermesa w gronie bogów olimpijskich. odnosi się pozorne wrażenie. Werdykt Zeusa. KL. 14 III 1963 r. uczy się swojej sztuki od nowo narodzonego dziecka.i usankcjonować jego miejsce na Olimpie. s. Heitsch E. Appel. ' ' Liryzacja epopei na podstawie analizy strukturalnej Hymnu do Hermesa..Sikes. ed. daje oczywiście zamierzone efekty hu­ morystyczne. s. przedstawił go w związku z dokonaną kradzieżą krów w konflikcie z jego starszym przyrodnim bratem. Clay J. że ma przed sobą sprawcę kradzieży swych krów. co pozwoliło zwielokrotnić komediowe efekty. The Homeric Hymns. Hypomnemata 15. wyznaczonej przez wynalezienie liry i kradzież krów Apol­ lona. B. Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft 15.. wspaniale udramatyzowana narracja tego utworu jest jedno­ cześnie pomyślana jako bezpośrednie. 2"d ed. 1985. Geistes-und Sozialwiss. 1-2. Scena na Olimpie.. Leipzig 1908. Kynaithos. Die homerische Hymnenbau.. który „rano się narodziwszy. która się komplikuje dzięki wykorzystanemu po mistrzowsku motywowi liry. Stanowi centralny moment w rozwoju dramatycznej akcji hymnu. nieodzow­ ny składnik wszystkich „większych" hymnów. zalecający zwrot skradzionych przez Hermesa krów Apollono­ wi. BIBLIOGRAFIA W y d a n i a t e k s t u i przekł. Richardson. Ricerche sulT inno omerico a Apollo. 7-8. którą przez cały czas ukrywał pod pieluchą (rozśmieszając tym niebian). Halliday. Aloni A. [w:] A new Companion to Homer. 53-62. Der pythische Apollonhymnus ais aitiologische Dichtung. oszustów i złodziei. 1963.. Charkov 1889. ed. 213 nn. w tym przypadku. Aedo e i tiranni. Powell. E. Das Prooimion.). Untersuchungen zum Homerischen Apollonhymnos. która z reguły stanowi uwieńczenie aretalogii opiewanego w hymnie boga i podkreśla jego rangę w gronie bogów olimpij­ skich. 1950. Eine Form sakraler Dichtung der Griechen.. Wykorzystane to jest przy tym niejednokrotnie do wywo­ łania lub wzmocnienia efektów humorystycznych zgodnie z żartobliwym charakterem całego utworu. Demeterhymnus. O p r a c o w a n i a . Beitrage zur Klassischen Philologie 6. a także w nadzwyczajne umiejętności oratorskie. pod jakimi był on czczony w rozlicznych miejscowościach greckich. Apollon. Oxford 1974. by sprawę rozsądzić przed trybunałem Zeusa. tekst. with comm. Clay J. W.. nie tracąc niczego ze swej podstawowej funkcji. Lenz L. Hermes otrzymuje od ocza­ rowanego jej dźwiękami Apollona całe stado 50 krów i funkcję „pasterza". Bonn 1975. Bochum 1979. poeta nie waha się przedstawić parodii powyższej wróżby po przy­ byciu Apollona do rodzimej groty Hermesa. z. Form and Meaning in the Major Homeric Hymns. Bóhme R. że nie ma on nic wspólnego z poezją religijną. Co więcej. Knox. The Homeric Hymn to Demeter. TMNOI OMHPIKOI czyli Hymny Homeryckie. Ludwich A. Etudes sur les hymnes homeriąues. potęż­ nym i dostojnym bogiem Apollonem. Sprachliche Untersuchungen zum Homerproblem. Oxford 1936. Nie potrafi jednak sam mimo całej swej potęgi zmusić noworodka do przyznania się do popełnionego przestępstwa i przystaje na jego pro­ pozycję. F. The Homeric Hymns. Poza tym nawet po wypuszczeniu wróżebnego ptaka. Berlin 1979. W. The Politics of Olympus. Zagad­ nienie jedności lub podziału homeryckiego Hymnu do Apollona.R. Cambridge 1982. 182 183 . Toruń 2001. przedsta­ wiona jest w konwencji czysto komediowej jako rozprawa sądowa. Jak wykazałem to w mojej studenckiej jeszcze publikacji59. Morris. N.]. Janko R. wstęp i opracowanie W.. [Referat wygłoszony na Zjeździe Kół Naukowych Młodych Klasyków w Warszawie dn. Wy­ posażywszy noworodka we wszystkie przymioty typowe dla patrona złodziei i oszu­ stów. Der homerische Aphroditehymnus und die ristie des Aineias in der Ilias. Aphroditehymnus. Abramowiczówna Z. Akademie Mainz. wyznacza dalszą akcję utworu.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.. charakterystyczny niemal od początku do końca dla rozpatrywanego utworu. Inni Omerici.W. s. Fórstel K.E. Appel W. gdy już dzięki relacji świadka po­ znał sprawcę kradzieży swego stada (w.. / wieczorem w dal godzącemu skradł krowy Apollonowi" (w.S. W zamian za wykonaną z żółwia lirę. Deichgraber K. J.J. Wynaleziona przez Hermesa lira staje się w tej scenie ponadto wymownym pretekstem dla włożonej w usta Apollona i w jego z kolei usta wspaniałej pochwały muzyki kitharodycznej i wykonywanych przy jej akompania­ mencie przez wytrawnych mistrzów okolicznościowych pieśni lirycznych. Gottingen 1965. Romę 1989. co Apollo bierze za wróżbę i umacnia się w przekonaniu. Burkert W. Kolk D. z których korzysta dopiero wtedy. cała. przekład. Biihl 1937. 321-338. a częściej jeszcze aluzyjne nawiązanie do epite­ tów i kultowych przydomków Hermesa. Eleusinische Frommigkeit und homerische Yorstellungswelt im hom. Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction. Homer. by T. 17-18).. które nie pomniejszają jednak hołdu złożonego muzyce już w samym akcie wymiany liry za 50 krów.... S. Meander XL. I HYMNY HOMERYCKIE uczynił Hermesa jako noworodka. chociaż odnajduje Hermesa. Aeneas und Homer. Wilno 1937. Allen. z..

Wielkie Prace. przypisywane mu tradycyjnie utwory. takie jak: Ka­ talog Kobiet. Parker R. Miller A. Z tego też poematu dowiadujemy się kilku szczegółów o sytuacji materialnej poety. Tarcza Heraklesa. La Structure de 1'Hymne Homeriąue a Aphrodite a la lumiere de la tradition litteraire. 270.T. 1975. Leiden 1985. s. Rady Chejrona. Hermes 88. The Homeric Hymns as Orał Poetry. Repetitions in the Homeric Hymn to Aphrodite. s. (Mnemosyne). The Address to the Delian Maidens in the Homeric Hymn to Apollo: Epilogue or Transition?. Do Beocji przybył jako zbankrutowany kupiec z eolskiej Kyme {Pr. Paluchy Idajskie. 40-77. zajmując się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. powołany do głoszenia „prawdy o spra­ wach minionych. Objaśnienia rzeczy cudownych znamy tylko z tytułów i z fragmentów. TAPhA CIX. Prace i dnie oparł zaś na kanwie sporu ze swym bratem Persesem. s. 1981. którą najprawdopodobniej opuścił razem z dużą grupą kupców morskich... że zainicjowana przez Hezjoda epika genealogiczna była kontynuowana przez jego naśladowców.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ .. przedstawiających kolejne kobiety. wypełniającego pięć ksiąg. Reinhardt K. s. 22 n. De hymnis homericis maioribus. Zur Theologie im grossen Aphrodite-Hymnus. A Literary Study of the Homeric Hymn to Apollo.. szp. Astronomia.. Zamieszkał w pobliżu miasteczka Tespiai u podnóża Helikonu. Góttingen 1961. Pieśń o Melamposie. Katabaza Tezeusza. s. 69-110. któ- 184 . 1962. Holscher. Pozostałe. dzieła przypisywanego przez całą staro­ żytność Hezjodowi.M. Cynatheus' Hymn to Apollo. 1-13. Sądząc z jego porad skierowanych do co najmniej średniozamożnych rolników.. Z tej bogatej twórczości przetrwały w całości do naszych czasów tylko trzy utwory: Teogonia. wytężoną i dobrze zorganizowaną pracą musiał zapewnić sobie i swojej rodzinie godziwe środki do życia. De Homerische Aphroditehymne I. von U. Ojciec jego nie był jednak rodowitym Beotą. roszczącym pretensję do odziedziczonej przez Hezjoda części ojcowskiego majątku. największego. 750 r. wskazujące. Tylko dwa pierwsze uznawane są przy tym niepodważalnie za jego własne dzieło.. s. 161-170. 1949 s. którzy ok. Wiele odkrytych na papirusach tekstów nosi na sobie wyraźne znamiona późniejszych czasów (VII-VI wiek). półboskich protoplastów ary­ stokratycznych rodów greckich. przed Chr. które w związkach z bogami zrodziły herosów.. razem z kolonistami z Eubei założyli kolonię Cumae w Kampanii. 140-183. teraźniejszych i przyszłych". Lampas 13. Wielkie Ehoje. hrsg. który — inspirując się zapewne wzo­ rami twórczości bliskowschodniej — nie wahał się wprowadzić do swych utworów pierwiastka osobistego i przekazać swym słuchaczom o sobie i swym życiu sporo kon­ kretnych wiadomości. Diss. We wstępie do Teogonii (w.N. że był on osiadłym rolnikiem.. Prace i dnie. The Hymn to Demeter and the Homeric Hymns. otrzymawszy po śmierci ojca część tego majątku. "W starożytności uważano Hezjoda za autora szesnastu poematów reprezentują­ cych epikę dydaktyczną. Hezjod.. 1 nn. teogoniczno-kosmogoniczną i genealogiczną. AJPh LXX. From Delos to Delphi. Diss. Hezjod jest pierwszym poetą europejskim. Die Ilias und ihr Dichter. Koln—Wiirzburg 1933. Wrocław 1971. i D. 337-368. AJPh LXXXIII. De Homerische Aphrodite-hymne 2: Ein interpretatie van het gedicht.) zdradził swe imię i przed­ stawił się jako natchniony przez Muzy poeta. Wunsch R„ Hymnos. od incypitu poszczegól­ nych całostek kompozycyjnych („E hoje" — „Albo jak ta").L. West M.. Lampas 14. G&R 38.. Jego wynurzenia i dokładna znajomość wszyst­ kich prac związanych z uprawą ziemi jednoznacznie wskazują. Notopoulos J. Van der Ben. 635). Podbielski H. CQ 25.. Ajgimios. Solmsen F. 1991. 1980. Leipzig 1867. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ H e n r y k Podbielski Mayer H.. Miller A. RE IX. Katalog Kobiet. s. 173-186. Windisch E. Dzięki odkryciom papirusowym najwięcej fragmentów posiadamy z kontynuującego Teogo­ nię. 1979. 1960. zwanego często Ehoje. Wesele Keyksa.M. Porter H. pt. Hymnische Stilelemente in der fruhgriechischen Dichtung. Van der Ben. Katabaza Perithoosa. jego przeżyciach i troskach złączonych z sytuacją gospo­ darczą i społeczną archaicznej Beocji.

Schmid. Hesiod. HEZJOD A HOMER Poczyniona przez Hezjoda wzmianka o jego zwycięstwie w poetyckim agonie na igrzyskach ku czci Amfidamasa już w VI wieku przed Chr. Amsterdam 1960. 597.) tylko raz w życiu opuścił Beocję. zasiewów. bo — jak tego dowodzi M. 225-238. gdy twierdził. West przytoczył cały szereg ważkich argumentów przemawiających za tym. by udać się drogą morską na pobliską Eubeję. Stahlin. Dostępne wydanie: Certamen Homeri e Hesiodi. Z dużą dozą praw­ dopodobieństwa można zatem przyjąć. [w:] The Cambridge History of Classical Literaturę. jak się przyjmu­ je. 638). można wnosić. T. Idąc za sugestją H. rec. 13. 1. Nic więc dziwnego. L. Rację miał zatem B. G. Jak sam wyznaje (Pr. s. 80 nn. Bd. O. że musiał być czynnym poetą przez długie lata. który ofiarował Muzom Helikońskim i który po wie­ lu jeszcze wiekach. O Homerze i Hezjodzie. że jego poezja jest tak odmienna w swym charakterze od dworskiej poezji heroicznej. można było oglądać w ich świą­ tyni na Helikonie. Tbeogony. i D. 3 Op. L. Nie był więc wędrownym poetą czy rapsodem utrzymującym się ze swego poetyckiego talen­ tu. 411-452). którym zwyciężył on w konkursie na igrzyskach ku czci poległego Amfi­ damasa. Wzmianka o odniesionym na Eubei zwycięstwie w konkursie poetyckim poczy­ niona przez poetę w Pracach i dniach stanowi bardzo ważną wskazówkę chronolo­ giczną. Przyznanie przez królewicza Panedesa zwy­ cięstwa Hezjodowi jako piewcy pokoju nad Homerem opiewającym wojenne czyny Essays in Greek History. I. że również on. West. Berlin 1929..4 Przyjmując. ich pochodzeniu i współzawod­ nictwie''. że Teogonia była właśnie tym poematem. atletów i rybaków oddanych pod szczególną opiekę Hekacie w skierowanym do niej w tym poemacie hymnie (Th. 1289 b 36-9). Tę wojnę wła­ śnie wspomina Tukidydes (I. że zamieszkana od epoki brązu wschodnia krawędź równiny lelantyjskiej została bez­ powrotnie zniszczona przez wojnę w ostatnich dziesięcioleciach VIII wieku przed Chr. 44. 254. przez obydwa zaprzyjaźnione jeszcze miasta na Chalcydyce oraz w Pithecusae i Cumae. 3). I HEZJOD: ŻYCIE 1 TWÓRCZOŚĆ rzy mają zatrudniać do pracy na roli (orki. t. W inspirowanej tekstem Hezjoda legendzie palma zwycięstwa mogła być oczywiście przyznana wyłącznie Hezjodowi. Najbardziej wymownym tego dowodem jest nie­ zwykłe i jakże kontrastujące z postawą przyjętą w Pracach i dniach uczczenie w „prooimion" Teogonii (w. i D. 260. I (1989). 1 4 Por. z któ­ rym wystąpił Hezjod w Chalkis i za któiy otrzymał w nagrodę wzmiankowany trójnóg. Kirk. Prowadzone na tych terenach wykopaliska potwierdziły. p. M. Wade-Gery'ego'.. Hezjod. wo­ jowników. s. W. może być jego Teogonia. Musiała ona zatem poprzedzić dokonaną w latach 700-680 zmianę taktyki wojennej wprowadzającej falangę i cięż­ kozbrojnych hoplitów. 2 La composition litteraire archaique grecąue. lecz raczej znanym już. O długości jego życia nie posiadamy żadnych informacji. Hesiod. s.) i w hymnie do Hekate (w. jak donosi Pauzaniasz (IX. 15. prowadzoną między dwoma miastami Eubei — Eretrią i Chalkis o dzielącą je równinę Lelanton. nie był początku­ jącym.L. Geschichte der griechischen Literatur. s.S. 441-446). podobnie jak nowożytni poeci ludowi. 654 nn. s. 1995). co najmniej 30-letnim poetą. którzy są właścicielami pary dorodnych wołów i mułów. Tylko przyjęcie takiego kontek­ stu stanowi bowiem uzasadnienie dla wprowadzonej w „prooimion" Teogonii po­ chwały królów i dla reprezentatywnych dla społeczeństwa Eubei warstw: królów. że Teogonia była recytowana przed audytorium basileusów. s. 8. podjęta ok. która „podzieliła całą Helladę na dwa wrogie sobie obozy". 3) jako jedyną w dawnych czasach. T. por. 750 r. wojną lelantyjską. 186 187 . 502. Dla wojny tej terminus post quem wyznacza wspólna akcja kolonizacyjna. Allen. 52 5 Por. 1 (repr. występując przed audyto­ rium możnych nie skąpił pochwał na ich cześć. że wspomnianym aluzyjnie przez Hezjoda hymnem. Z ilości przypisywanych mu poematów można wno­ sić. M. 766) i służącą do prac domowych. mimo narzekań na panującą w Askrze biedę (376 n. van Groningen2. Terminus antę quem wyznacza na­ tomiast wzmianka Arystotelesa o charakterystycznym dla tej wojny starodawnym spo­ sobie walki przy użyciu kawalerii (Pol. możemy więc w przybli­ żeniu ustalić datę jego urodzin na lata 740-730 przed Chr. że Hezjod. 573. a kiedy śpiewał przed ludem.W. gdy odniósł zwycięstwo w konkursie. 608. żniw) będącego w sile wieku mężczyznę (Pr. ed. stała się pretekstem i pod­ stawą do powstania legendy o rzekomym spotkaniu w powyższym konkursie Hezjoda z Homerem. jeźdźców. V. Wziął tam udział w konkursie poetyckim na pogrzebie króla Amfidamasa z Chalkidy. 44-45.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. którzy posiadają służących do pracy w gospodarstwie (w. Oxford 1966. w bezpośrednim związku z tzw. atako­ wał z kolei arogancję i niesprawiedliwe rządy królów. s. cit. vol. Igrzyska pogrzebowe ku czci Amfidamasa pozostają bowiem. Zgodnie z powyższymi wylicze­ niami jego twórczość poetycka przypadałaby zatem na lata 710-670 przed Chr. [w:] Homeri Opera. West3 — była ona najprawdopodobniej adresowana do synów poległego w wojnie Lelantyjskiej Amfidamasa. znajdujące usprawiedliwienie w odmiennej sytuacji narracyjnej obydwu po­ ematów. 430-434) królów -— basileusów. należał do dość zamożnych rolników. New York 1958. W nagrodę za hymn otrzymał piękny trójnóg. która została przekazana nam w formie fragmentarycznie zachowanego traktatu z czasów Hadriana pt.

177=197. Muzajosa. która na długo przed po­ wstaniem Iliady i Odysei ukształtowała w głównym zaiysie epicki język artystyczny.West (op. poeto w. gdy mówiono o najstarszych greckich poetach. Kwestia relacji chronologicznej między Homerem i Hezjodem i ewentualnego wpływu jednego poety na drugiego stała się przedmiotem badań również filologów nowożytnych. Parry'ego8 i kontynuowane po dzień dzisiej­ szy przez wielu uczonych9. a nie w Jonii. Aż do wy­ stąpienia gramatyków aleksandryjskich przeważał przy tym pogląd o priorytecie chronologicznym Hezjoda6. Paris 1928. Structure and Content in Epic Formulae. 176). że stawia on pytania o początek i pochodzenie świata. jego zdaniem. że przez całą starożytność tych właśnie dwu poetów wymieniano obok siebie niemal automatycznie. 1960. Później podzielano natomiast najczęściej opinię uczo­ nych aleksandryjskich. przekształcając ją na własny użytek zgodnie ze swymi. " Zob. 8 W jego rozprawie doktorskiej: L Epithete traditionnelle dam Homhe. s. lecz są przejawem myślenia religijnego i mitycznego. G. Istotne znaczenie ma w tym przypadku również sprawa gatunku lite­ rackiego. tenże. Hesiodos. fakt. Orfe­ usza.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Powyższą opinię podważyły jednak wkrótce pogłębione studia nad charakterem języ­ ka epickiego. Obydwu poetów traktowano przy tym jako rówieśników lub różniących się wiekiem zaledwie o jedno pokolenie. co oczywiście można wyjaśnić odmiennymi warunkami środowiska. jakże odmiennymi założeniami poetyckimi i światopoglądowymi. Stwierdzono bowiem. 188 189 . Zainteresowanie Hezjoda życiem społecznym. 10 Zob.B. że obaj poeci korzystali ze skarbnicy języ­ kowej i fabularnej tradycji ustnej. Zob. już w 1857 r.. Hezjoda zaś nie można datować później niż na przełom VIII i VII wieku. . odziedziczonym po kwitnącej uprzednio religij­ nej i epickiej twórczości ustnej. Schoemann10 zwrócił uwagę na zasadniczą różnicę w wyobrażeniach religijnych obydwu. s. lecz także stanowi wyraz docenieniatwórczości beockiego poety jako godnej rywalki eposu heroicznego. Rzach. wynika w głównej mierze z dydaktycznego charak­ teru poematu zaangażowanego w problematykę współczesną. że język i styl epicki Hezjo­ da jest w zasadzie zbliżony do stylu i języka Homera. uznających Homera za poprzednika Hezjoda. 47). a przedstawiony przez Ho- Świadectwa starożytnych na ten temat zestawia M. s. trudno byłoby zrozumieć. HSCPh 68. Snodgrass. Z charakterem twórczości teogonicznej Hezjoda wiąże się np. 1174. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ bohaterskie nie znalazło jednak uznania w późniejszej tradycji i określenie „sąd Panedesa" stało się przysłowiowe na oznaczenie głupiego i niesprawiedliwego rozstrzygnięcia. 155 nn. jakie przebija z jego Prac i dni. podobnie ja język Iliady i Odysei. Przeciwnie. s. odmiennych założeń artystycznych i celów. Badania stylistyczne i lingwistyczne prowadzone w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku rozstrzygnęły. W świede tych badań okazało się. mimo że poematy hezjodejskie zostały stworzone w Grecji lądowej. Zbieżności językowe czy stylistyczne nie muszą być zatem wynikiem bezpośredniego zapożyczenia. cit. 25 nn. na iiine tematy i w innych zupełnie celach. język ten musiał już być stworzony przez Homera. Rzach7. i D. nie tylko czyni obydwu poetów sobie współczesnymi. A.A Notopoulos. A. Jest zarazem świadectwem dostrzeganej różnicy między najbardziej reprezentatywnymi nurtami greckiej poezji epickiej. Iliada i Odyseja zawierają wiele śladów wskazujących na wiek VII. a nie w beockim. Heinsworth. Skoro tworzył w poetyckim języku epickim. zapoczątkowane przez M. jest w du­ żym stopniu językiem formułowym. np. nie stwierdzili nawet najbardziej zagorzali zwolenni­ cy poglądu o naśladownictwie Homera przez Hezjoda. Z o b . jakim miały służyć i służyły po­ równywane poematy. stwierdza. Bez­ pieczniej zatem byłoby przyjąć twierdzenie. Early Greek Armour and Weapons. Jest to. Język poematów Hezjoda. problemami etycznymi losem jednost­ ki. Wprowadzenie Homera jako konkurenta Hezjoda na wspo­ mniane przez niego igrzyska ku czci Amfldamasa znajduje pełne uzasadnienie w tym. w odmiennym środowisku. 176 nn. jak się mogło wydawać. Fakt. RE VIII. 1964. że współczesną sobie epokę określa on jako epokę żelaza (Pr. J. Pamfosa i innych. • . podsumowując dotyczącą tej kwestii dyskusję. J. a nawet VI.L. innymi założeniami poetyckimi i celami eposu heroicznego i poezji religijnej czy dy­ daktycznej. Konfronta­ cja poezji homeryckiej i hezjodejskiej może być zatem celowa i niezwykle owocna. że za poetyckim języ- kiem Homera stoi długotrwała tradycja twórczości ustnej. 1-77. że utwory Hezjoda są pohomeryckie. dostrzegając w ich twórczości raczej podobieństwa niż różnice. Berlin 1857. Homer. szp. np. F. o ustanowiony w nim ład i porządek. je­ śli zamiast szukania wzajemnych wpływów i uzależnień wskaże właściwe źródła wszel­ kich podobieństw czy różnic w uwarunkowaniach kulturowych. Powyższa anegdota. społecznych i świa­ topoglądowych. ostatecznie tę kwe­ stię na korzyść priorytetu Homera. Studies in 7 6 the Early Greek Orał Poetry. Musiało poza tym upłynąć trochę czasu. dlaczego tworzył on swoje poematy w dialekcie jońskim. The Ouestion ofthe Unique Expression. Hesperia 29. Jak wykazały badania współczesnych homerologów i archeologów kla­ sycznych". A . Tak zwane loci communes i analogie stylistyczne ze względu na ich charakter formułowy nie mogą stanowić kryterium chronologicznego. której echa przetrwały przez całą starożytność w imionach przedhomeryckich i przedhezjodejskich poetów: Olena. Innych podobieństw. zanim poe­ maty Homera dotarły do Grecji lądowej i dały impuls dla powstania nowego rodzaju poezji. najlepszy dowód. C Q 14. jego: Comparatio Theogoniae Hesiodi cum Homerica. że gdybyśmy przyjęli tezę o chronologicznym priorytecie Hezjo­ da. s. poza językowymi. Hesiod and Achean Heritage of Orał Poetry. 1962. które — wbrew opiniom wielu nowożytnych uczonych — nie mają cha­ rakteru pytań filozoficznych. 9 Największe nasilenie tych badań można było zaobserwować tuż po 1960 r. London 1964. łącząc Hezjoda z Homerem w agonie poetyckim. s.

Czy jest to jednak rezultat tylko większej zachowawczości Homera jako bezpośredniego kontynuatora kwitnącej na większą skalę w poprzednich wiekach po­ ezji heroicznej. Zurich 1964. Paralele wschodnie są jednak w świetle współczesnych badań wymownym elementem inspiracji również dla jego dydaktycznego poematu. z charakterystyczną dla tego gatunku rozbudowaną aretalogią. scenę ich objawie­ nia się człowiekowi. 211. 104). nie może również stanowić dowodu na późniejszy okres życia autora Prac i dni. H. jeśli zechcemy. 25-79. nauczyły kiedyś Hezjoda pięknej pieśni. 22-34): Olimpijskie Muzy. Bonn 1970. Krafta15. Śpiewane przez Muzy na Helikonie i na Olimpie hymny na cześć Zeusa i wszystkich potęg boskich stanowią model dla jego własnej twórczości teogonicznej. do której obecnie przechodzimy. J. ]. Nic więc dziwnego. z okazji których miała miejsce ta recytacja. i dajcie mi budzącą tęsknotę pieśń" (w. zgodnie z konwencją gatunku. Hezjod jest zainteresowany przede wszystkim problemami swojej epoki. niż samą zawartością recytowanego następnie tekstu. Umiemy też. lecz także wprowadzić. że żelazo musiało być znane od dawna. że obecnie coraz częściej można spotkać się z argumentami zmie­ rzającymi do udowodnienia przeciwstawnej tezy o chronologicznym priorytecie He­ zjoda. że rozpatrywanie poezji Hezjoda wyłącznie w kontekście epiki heroicznej nie daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących źródeł inspiracji dla jego koncepcji dydak­ tycznych i religijnych. to również nieobce mu były idee religijne i mitologiczne. 190 191 . córy Zeusa. W świetle jego argumentacji należałoby uznać Teo­ gonię jeśli nie za najstarszy w ogóle. 1-115). Owoc­ ność ukierunkowanych światopoglądowo badań twórczości Hezjoda na tle tradycji homeryckiej potwierdziła zresztą w sposób dobitny rozprawa F. Metaforyczne użycie w Iliadzie i Odysei epitetu „żelazny" w odnie­ sieniu do stanów psychicznych12 wskazuje. Okazało się jednak. to przynajmniej za najwcześniej spisany poemat literatury europejskiej. Formułuje w nim poeta swój program poetycki. Wstęp Teogonii nie jest jednak autonomiczny. Funkcję tę niewątpliwie spełnia również interesujące nas „prooimion" Teogonii. jak głosić kłamstwa liczne do prawdy podobne. Troxlera17 ukazują da­ leko posuniętą przez beockiego poetę racjonalizację i modernizację tradycyjnego języ­ ka epickiego. Ithaka 1949. wymowny katalog dziewięciu ich imion. W ten sposób najpierw do mnie przemówiły: Wiejscy pasterze. Były raczej uwarunkowane charakterem uroczy­ stości. do której wielką wagę przywiązuje Zob. Cornell Studies nr 30. samą prawdę obwieszczać. IV 510. XIX. na której bez­ pośrednio bazują poematy Homera. Dotyczy to zwłaszcza tzw. wszystkie główne argumenty przytaczane zwykle na poparcie tezy o uprzedniości Homera i jego wpływie na twórczość Hezjoda nie mają siły dowodu. undHesiod. 5 nn. czego bezpośrednim wyrazem jest skierowana na pożegnanie bogiń prośba poety: „Bądźcie pozdrowione. że tradycja literacka i mityczna. 372. czy świadectwo o chronologicznym priorytecie jego wystąpienia — trudno powiedzieć. Można zatem przyjąć. //. Miały zapewnić pieśniarzowi przychylność uczczonego bóstwa i powodzenie w czasie publicznego występu. Darmstadt 1967). I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ mera świat bohaterów należy do epoki brązu. którą w XX wieku odsłoniły archeologiczne odkrycia tekstów ugaryckich czy hetyckich. Mimo przestrzeganej dość rygo­ rystycznie konwencji epickiej ślady znajomości żelaza są widoczne w obydwu poema­ tach homeryckich. wyprzedza o wieki wystąpienie beockiego poety. Obok jego własnej inwencji. przypomnieć ich genealogię. Od. posiadająca formę „prooimionu" w rodzaju „hymnów homeryckich". Jedno jest pewne. Błuscha16 czy H. córy berłowładnego Zeusa. same brzuchy wy tylko. Hypomnemata 1963. s. 17 Sprache und Wortscbatz Hesiods. Jak widzimy. moment narodzin. 12 Solmsen. złe trzewia. Forma hymnu na cześć Muz. 6. Teogonia Poemat rozpoczyna rozbudowana inwokacja do Muz (w. L. s.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. West13. który w taki oto sposób opowiada o tym wydarzeniu (w. Solmsena18. Seelschopp14 i kontynuowane przez F. w tym przypadku — samemu poecie.. mitu sukcesyjnego oraz przedstawionego w Teogonii sys­ temu kosmogonicznego.cit. Przekonywających dowodów na to jednak nie posiadamy. poematy homeryckie odtwarzają żaś chwałę epoki dawno minionej.s. pozwoliła poecie nie tylko przedstawić ich typowe zajęcia. 494. „Prooimia" towarzyszące wspomnianym recytacjom epickim zachowywały jednak swą autonomię. Został stworzony specjalnie dla tego dzieła i pozostaje z nim w ścisłym związku tematycznym i stylistycznym. kiedy pasł owce u stóp świętego Helikonu. 16 Formen und Inhalt von Hesiods Indiwiduellen Denken. XX. 15 Vergleicbende Untersuchungen zu Homer. Op. Hamburg 1934 (repr. 46-48. Najwięcej argumentów na poparcie tej tezy zgromadził we wstępie do swego wydania Teogonii M. jakie po części znalazły wyraz w epickich poematach Homera. 14 Stilistische Untersuchungen zu Hesiod. epoki bohaterów żyjących w okresie brązu. Dlatego element ten nie może być pominięty przy analizie obydwu zachowanych poematów. a także w sposób pośredni charakteryzuje i oce­ nia swą twórczość teogoniczną. Ba­ dania stylistyczne i językowe nad dziełami Hezjoda zapoczątkowane przez I. Wiemy. 18 Hesiod and Aescbylus. że skoro Hezjod zna wykształcony przez tę tradycję język i po­ trafi z niego w sposób twórczy korzystać. jakimi zazwyczaj poprze­ dzano recytacje epickie. stoi wielowiekowa tradycja kulturowa i religijna cywilizacji bliskowschodnich.

L. w którym doznaje przemiany przede wszystkim sam wtajemniczony. cit. zindywidualizowane poprzez nadane im przez poetę imiona bóstwa grupowe (Nereidy. Poezja teogoniczną. Apollon. poza tym wszystkie rodziny układa razem z mitami w pewien porządek kompozycyjny. jak zauważa M. łucznika. bóstwa mitologiczne (Tethys. Charyty. W przypadku bóstw kultowych i mitycznych związki genea­ logiczne wyznaczone już zostały wcześniej przez mity i kult. bym sławił sprawy minione i przyszłe i poleciły mi uczcić wieczny ród bogów szczęśliwych oraz je sa­ me opiewać zawsze na wstępie i końcu. jak utrzymuje L. sługa Muz. Tęsknota etc). Nawet jeśli ktoś odczuwa w swej piersi świeżo do­ znany ból i srodze się nim dręczy. Posiadana przez Muzy wiedza o stworze­ niu świata i jego boskich władcach nie miałaby większego znaczenia.cit. temu na język leją słodką rosę. Thaumas. dar głoszenia prawdy otrzymuje Hezjod od Muz. kiedy rozstrzyga on spory wydając słuszne wyroki. wyrazem jego wia­ ry w posłannictwo głoszenia prawdy boskiej. że struktura drzewa genealogicznego bogów jest w zasadzie wzorowana na strukturze społecznej rodziny ludzkiej. Jeśli nawet forma powyższej wizji hezjodejskiej jest zgodna z kon­ wencją literacką. natomiast od Zeusa — królowie. że jest on boskich królów potomkiem. to jednak gdy pieśniarz. West19. Od Muz więc i od Apollona. Szczególną radość. sprawiają słuchaczom pieśni o tematyce kosmogonicznej i teogonicznej. Stąd staje się zrozumiała autoprezentacja Hezjoda jako poety. A gdy przekonywająco przemó­ wi. Foibe. Olimpu mieszkańcach. Natchnęły mnie głosem wieszczym. ze zrozumieniem posłannictwa. która z kolei musi być włączona w usta­ lony już wcześniej system. Niesłusznie jednak dość długo Op. [. 159-160. choćby wielki. którzy zapoznają się z głoszoną przez niego „objawioną prawdą". 3. zaraz mu myśl się odmieni i o kłopotach zapomni. Artemis.s. Gyges. a wszyscy ludzie z podziwem nań patrzą. L. Muzy) 5. łatwo potrafi uśmierzyć. 2. Rzeki etc). Objawienie się poecie Muz. Demeter etc). 21 20 192 193 . a za jego sprawą również wszyscy. M. Astrajos)21 4. jak można sądzić na podstawie przedstawionych w „prooimion" opisów śpiewanych przez Muzy pieśni. na który.. Bezpośrednia wymowa tego objawienia nie wymaga nawet specjalnego komenta­ rza. 6. zaraz spór. s. Cyklopi. Walka. spełni powierzoną misję. kogo Muzy ko­ chają. co wymaga dużej inwencji od poety. tym niemniej jest ona wyrazem głębo­ kiego przekonania poety o jego specjalnej misji. Hera. bóstwa kultowe (Zeus. ubóstwione elementy świata widzialnego (Uranos. Meliai. pochodzą na ziemi mężowie — pie­ śniarze i kitarzyści. 32). Podkreśla się zwykle. Hory. Krejos. posługując się zasadą określenia podobieństwa znacze­ niowego przez relację pokrewieństwa i sąsiedztwa. Bóstwa posiadające podobną natu­ rę łączone są więc w obręb jednej genealogii. Westa są one wprowadzone wyłącznie ze względu na potrzeby genealogii przez sa­ mego Hezjoda lub jego poprzedników {op. jaką ma wypełnić. Sen. odkrywając przed człowiekiem właściwą naturę boskich rządów nad światem. Briareus etc). Uwypuklenie swej osoby łączy się ze zrozumieniem doniosłej roli poety jako pośrednika w przekazywaniu boskiej wiedzy na temat świętej historii wszech­ świata. Szczęśliwy jest ten. Noc. Keto.. W systematyzacji świata bogów poeta dokonuje podwójnej operacji: łączy po­ szczególne bóstwa w rodziny. West20 składa się sześć grup bóstw: 1. jawi "Op. ukrytej przed oczami zwykłych śmier­ telników i samouświadomieniem swej wyjątkowej pozycji płynącej z otrzymanego da­ ru Muz. 81-103: Kogo chcą uczcić córy potężnego Zeusa i zobaczą. Eter. Zdaniem M. W innych wypadkach musiał ustalić je sam poeta. pozwala mu dostrzec prawdziwy sens życia. społecznego i psychicznego czło­ wieka (Śmierć. 31.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Przypomnienie przez poezję przeszłości niesie jako przeciwwagę zapomnienie te­ raźniejszości. zostanie nawiązany kontakt między światem boskim i ludzkim. jakie on spełnia odkrywając przed oczami od­ biorców boskie tajemnice świata. się jako rodzaj wtajemniczenia.$.. Podstęp. pewna liczba bóstw nieznanych ani z mitu ani z kultu (np. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Tak powiedziały prawdomówne córy wielkiego Zeusa i zerwawszy różdżkę kwitnącą wawrzynu wręczyły mi berło przecudne. Z ust jego słodycz płynie.. dar bogiń wnet wszystko przemienia. cit. którą mu wszczepiły. Poprzez rodowody poeta chce usystematyzować i włączyć w ramy jednej boskiej historii cały różnorodny. cór Zeusa i Mnemosyne (Pamięci). Pontos. bo słodki głos płynie z jego ust. którego porządek i kompozycję wyznaczają drzewa genealogiczne. Poprzedzona hymnicznym wstępem do Muz Teogonia jest w zasadzie rozbudowa­ nym katalogiem. Kottos. gdyby nie zosta­ ła przekazana ludzkości za pośrednictwem poety. równoznaczne z uzyskaniem świa­ domości na temat sankcjonującej ziemską rzeczywistość boskiej historii świata. Gwiazdy. decydując o przynależności poszczególnych bóstw do poszczególnych rodów. ubóstwione przejawy życia biologicznego. w których przez całą niemal starożytność widziano istoty konkretne. W tym kontekście szczególnej wymowy nabierają słowa poety na temat ulubionych przez Muzy królów i pieśniarzy i na temat ich funkcji społecznej w. zaśpiewa mu o sławnych czynach dawnych ludzi i o bogach szczęśliwych. Jeśli on. Dar poezji. jako propagator prawdy. które choćby z racji swej genealogii jako „córy Pamięci i Zeusa" znają burz­ liwą historię kosmogoniczną i teogoniczną. Góry. liczący około 400 postaci panteon.] Tak wielką ma moc święty dar Muz dla ludzi.

Kryterium stanowi bowiem w tym przypadku porządek genealogiczny. Leipzig 1959. że Perses wprowadził Asterię jako ukochaną małżonkę do swego domo­ stwa (w. Japetosa (w. Każda generacja wraz z jej odgałęzieniami jest przedmiotem zainteresowania do chwili pojawienia się następnych pokoleń. 265 nn.) i Forkysa (w. 383). ist­ nieje tylko jeden wyjątek. O tym odstępstwie. RE Suplbd. Themis i Mnemosyne dopiero w związkach z Zeusem (w. Antike undAlter Orient. 915). Astrajos. a nie matka. 337-619. bywa przedstawione od razu do samego końca..). Pontydzi są przedmio­ tem zainteresowania w w.). ponadto Nereida — Amfitrite (w. 288). Jeśli jednak jakieś drzewo genealogicz­ ne nie jest zbyt rozwinięte. 362 nn. którymi kieruje się poeta przy tworzeniu boskich rodowodów. Po krótkim przedstawieniu wywodzącej się od Chaosu genealo­ gii ukazuje szeroko rozbudowane drzewo genealogiczne Gai: dzieci zrodzone przez nią samą oraz ze związków z Uranosem i Pontosem (w. Jedno z nich bowiem (Eryda) posiada liczne potomstwo. Tytanki pojawiają się wyłącznie ze względu na swe związki małżeńskie w innym zupełnie miejscu i kolejności niż w katalogu Tytanów: Tethys (w. poza partenogenezą (gdzie rodzące same przez się istoty są bezrodzajowe lub żeńskie: Chaos. Styks (w. Sturęcy — w. 404 nn. tamże. zadecydowały względy natury religijnej. szp. 907). że właśnie ojciec. 507 nn. Z reguły związane ze sobą genealogicz­ nie części bywają do siebie przyległe.. Z przestrzeganą przez poetę zasadą porządku patrilinearnego łączy się fakt. 410). 124 nn. W tej wyjątkowej sytuacji uwypuklony jest właśnie dom męża. którego Zeus musi pokonać. 24 Zob. Fojbe (w. 134-138. że matka jest zwykle podmiotem gramatycznym w przedstawionym przez Hezjoda systemie. Jak wykazał H. Znając już zasady. Pallas)24. Schwabl27. wchodzi zatem zgodnie z porządkiem genealogicznym w zakres Tytanomachii. Wskazywano poza tym. 337819 (Tytani — w. Tartar jako ojciec Tyfo27 Zob. 442 n. Zarys genealogii dany do w. Hyperiona (w. które wymienione jest już w obrębie drugiego po­ kolenia. Gai. 453 nn. że mężowie są niekiedy postaciami mało znaczącymi (np. Erosa. Schwabl26. XII. F. cit. Wymienione tu dzieci Gai jawią się jako główni aktorzy następnych urywków. którego podstawę stanowi związek Gai z Ponto­ sem i Uranosem. przyjrzyjmy się pokrótce ich układowi na kartach utworu. Kallirhoe (w. Klymene (w. jak wyjaśnia H. 270 nn. Reja (w. 35.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 23 22 Op. że Hezjod właśnie tutaj moc­ no podkreśla. Eris i w późniejszej fazie Hera). Theja (w. szp. Historię narodzin bogów rozpoczyna poeta od ukazania trzech samorodnych istot: Chaosu. Wyjątek ten tym bardziej potwierdza regułę. 886). 240-336. narastająca liczba mniejszych odga­ łęzień stałaby się zbyt szybko trudna do przedstawienia. a jego wnuki rozpoczynają trzecią i wprowadzają Tytanomachię. Dornseiff. Metis (w. 377). 35. 240 nn. 337).). 265). 26 Op. s. 25 Hesiodos. 241). kończą drugą generację. którego autentyczność była często podważana przez nowożytnych badaczy. 617-819). że w Teogo­ nii obowiązuje struktura matriarchalna. 232 nn. Skrzyżowanie linii genealogicznych następuje wy­ łącznie poprzez wejście bogini do rodu z linii męskiej. 915). potomstwo Thaumasa (w. 901) i Mnemosyne (w. Kronosa (w. jest wcze­ śniej wprowadzony do genealogii. synem Kriosa i ojcem Hekate. Op. Pramatka Gaja wchodzi w nowy związek z Tartarosem. I tak np..). a nie większe lub mniejsze znaczenie ojca lub matki. linia potom­ stwa Chaosu została podjęta natychmiast przez ukazanie dzieci Nocy i Erebu (w. szp. cit. SchwabF. spośród Tytanek — Themis (w. Westa23. bo na nim kończy się cały rodowód. związki w Teogonii mają charakter patrilinearny. Kojosa (w. To samo można powiedzieć na temat epizodu o Tytanach. Noc. cit. Za­ chowany jest w nich układ zgodnie z ich katalogiem w w.) rozwinięty jest szerzej epizod na temat Pontydów: Nereus i jego potomstwo (w. by osią­ gnąć pełnię władzy nad światem. Uczony zwraca uwagę na anatolijskie pochodzenie kuku Hekate i na znaczenie matki w kultach wschodnich. Z w. Sądy powyższe były oparte na powierzchow­ nej obserwacji. 820 rozpoczyna się nowa całość. 901. W tego rodzaju związki wstępu­ ją: spośród Oceanid — Doris (w. 444 194 195 . zgodnie z katalogiem męskich potomków Pontosa (w. Tak więc np. Porządek systematyzacji oparty jest przeważnie o zasadę chronolo­ giczną. 57. Kriosa (w.). Gdyby bowiem była ściśle przestrzegana zasada pokoleń. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ utrzymywano22. 375 nn. co znalazło jeszcze pełne odbicie w opinii M.. W przedstawieniu poszczególnych ro­ dowodów bóstw realizowany jest konsekwentnie porządek zgodny z ich linią męską prezentowaną w poszczególnych katalogach.). 240 rozwinięty jest więc następnie w pełny katalog. 371). Elektre (w. Kojos. do któ­ rego wchodzi małżonka. Epizod o Sturękich. który stanowi szczególny przypadek.). podzieleni na dwie grupy Uranidzi — w w.s. Jest to związek Asterii z Persesem. Perses wprowadzony jest poza tym już wcześniej do genealo­ gii Kriosa i uczczony rozbudowanym epitetem (w. 443. Dzieci Pontosa np. Córka Pontosa — Keto występuje w tym miejscu tylko ze względu na swego męża Forkysa.). 136-239). gdy wewnątrz głównego epizodu drzewo genealogiczne wykracza poza jedną generację. Dzieci Nocy poczęte bez ojca wymienione są natomiast dopiero w następnym pokoleniu. Łączy zwycięstwo Olimpijczyków z udziałem potęg pierwotnych i nawiązuje tematycznie w opisie świa­ ta podziemnego do początku Teogonii. 939). Patrilinearny porządek genealogiczny jest zachowany nawet w tych przypadkach. s. ponieważ te z kolei nie miały żadnego potomstwa. 507). Rodzi się z tego związku Tyfon. 404). L. 371 nn. 453). Poza katalogiem potworów. Jak zauważa H. Opisane jest za­ tem kolejno: potomstwo Okeanosa (w.). Eurynome (w. Gaja.

453 nn. Tethys.) jako dwie różne postacie. jak zamknięta w. w której rodowód każdej istoty. ukryty w kryjówce Kronos odcina mu „zębatym sierpem" jego mę- 196 197 . ich potomstwa i okoliczności towarzyszących okalecze­ niu boga Niebo (Uranosa) wraz z konsekwencjami tego czynu (w. 886-. 807). Briareus i Gyges. 126-239. Kiedy więc z na­ dejściem nocy zbliżył się „wielki Uranos" do Gai. zarówno w linii ojcowskiej jak macierzyńskiej. Fojbe. 938-964) Reszta Teogonii dotyczy związków bogiń z mężami śmiertelnymi. że główny zrąb całego systemu genealogicznego wyznaczony jest przez centralny rodowód. jego zdaniem. Theja. Reja. a zarazem najpotężniejszy wymieniony jest Kronos. Na ostatnim miejscu jako najmłodszy ze wszystkich. Ta część Teogonii stanowi nieprzerwaną i zamkniętą ca­ łość. a z Aresem'— córka Uranosa Afrodyta. Ukazując związki małżeńskie i liczne potomstwo dynastii panującej. bezpośrednio przylega katalog małżeństw Zeusa i Kronidów (w. Należy przy tym zauważyć. Są to: Kottos. Idea Tartaru jako podziemia jest dla Hezjoda nie mniej ściśle związana z ziemią niż idea nieba i morza. co jest wyraźnie za­ powiedziane poprzez inwokację jako nowy temat. że oni właśnie wyposażyli Zeusa w jego najpotężniejszy oręż: piorun i grzmot (w. Z dokonanego przeglądu treści Teogonii widać wyraźnie. podczas gdy inne dzieci z przerażenia i lęku przed ojcem zastygają w mil­ czeniu.) wskazuje. 937). odrzucić w ten sam sposób również epizod o Tyfonie w katalogu potworów. córka Kojosa — Latona. Wymowna jest uczyniona w tym miejscu wzmianka. Jest ona niezbędna dla przewodniej idei poematu (ustalenie nowego porządku świata) i łączy się z systematycznie przedstawio­ nym ciągiem genealogicznym. Należy dodać. Wszystkie były już wcześniej włączone w system genealogiczny. Odrzuciwszy Tyfonomachię jako nieautentyczną. Schwabl. Każdy z nich ma sto rąk i pięćdzie­ siąt głów wyrastających z potężnie umięśnionych ramion (w. że tej właśnie głównej gene­ alogii towarzyszą obszerne dygresje mitologiczne. Japetos. W grupie dru­ giej wymienieni są trzej potężni Cyklopi: Brontes. można cofnąć aż do potęg pierwotnych: Gai lub Chaosu. Kojos. Powyż­ sze opowiadanie ukazane jest na tle prezentacji pierwszego pokolenia bogów (w. które w sumie tworzą tzw. córki Kronosa — Demeter i Hera.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Obarczona uwięzionym w swym „łonie" potomstwem Gaja postanawia ukarać za to Uranosa. potężni". Ce­ chuje go przy tym nienawiść i wrogi stosunek do ojca (w. W w. która nie miałaby pełnego uzasadnienia w systemie genealogicznym. Uranosa i Pontosa (w. Jest poza tym antycypowana w katalogu potworów. mit suk­ cesyjny. z których urodzeni synowie weszli do kręgu bóstw olimpijskich (Hermes. „grozę budzi używanie ich imion. Poeta opowiada. Wszystkie nowo narodzone dzieci ukrywa Uranos na powrót „w łonie Ziemi1' i nie wypuszcza na światło. wyrastający z mitu kosmogonicznego. rodząc mu ogółem osiemnaścioro dzieci. wymienionych w trzech oddzielnych grupach. 139-146). katalog ten uzasadnia niejako wieczną trwałość jej panowania. że małżonki panujących bogów pochodzą z różnych pokoleń i różnych odga­ łęzień rodu. Dionizos. Trzej kolejni sy­ nowie Uranosa i Gai przedstawieni są przede wszystkim w aspekcie reprezentowanej przez nich siły. Następny katalog koncentruje się wokół postaci Zeusa jako ojca w związkach z mniejszej rangi boginiami i śmiertelnymi kobietami. To z kolei byłoby niemożliwe bez naruszenia jedno­ ści wielu partii poematu. trwogę •—• siła i sam widok". Hyperion. by „okryć ją całą" i legł z nią w mi­ łosnym uścisku. Są „ogromni. Kronos przyrzeka spełnić planowany przez nią czyn zemsty. jak Gaja po urodzeniu per se Uranosa. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ na i mąż Gai znajduje podobne uzasadnienie mitologiczne jak Uranos i Pontos. prowadzący od Gai przez Uranosa i Kronosa do Zeusa jako ostatecznego fundatora nowego porządku przyrodniczego i moralnego wszechświata. należałoby.. chytrze myślący Kronos". Względy genealogii rzutują zatem na konieczność uznania Tyfonomachii za autentyczną część Teogonii. wcześniejsza wzmianka o Tyfonie jako mężu Echidny w systemie genealogicznym (w. Steropes i Arges. Do Tyfonomachii. W opisie walki Zeusa z Tytanami Tartar jest bowiem wymieniony wśród czterech wielkich części wszechświata obok Gai. Zasadę patrilinearnego układu genealogii poświadcza w tym wypad­ ku fakt. Gór i Pontosa wchodzi teraz w związek ze swym najstarszym synem. Kronosa i Zeusa. Krejos. 123210). Na jej wezwanie odpowiada jedynie „wielki. Każda z tych bogiń jest uprzednio wprowadzona w porządek genealogiczny. są to: Okeanos. 147-153). 133-138). Żonami Zeusa są: Oceanidy — Metis i Eurynome. 821 nn. Bezpośrednio po katalogu Sturękich rozpoczyna poeta zwięzłą opowieść na temat dramatycznych wydarzeń na tle nienawiści Uranosa do jego potomstwa. 736 nn. że Zeus może stać się władcą świata dopiero po zwycięstwie nad jego synem — Tyfonem. Tytanki — Themis i Mnemosyne.. w. 116937 nie pojawia się zatem żadna postać. Tytanów: sześciu synów i sześć córek. Pierwszą grupę stanowi katalog tzw. Stanowi go opowiadanie o pełnych okrucieństwa wydarzeniach związanych z sukcesją trzech kolejnych władców wszech­ świata: Uranosa. 240-819 całość do w. że nie można traktować Tyfona z katalogu potworów i Tyfoeusa z Tyfonomachii (w. W zwią­ zek z Posejdonem wchodzi Nereida — Amfitryte. Herakles •— w. Themis. Mnemosyne. 820-885). którzy zgodnie z etymologicznym znaczeniem swych imion ucieleśniają wizualne i słuchowe aspekty burzy. 306 nn. co mogłoby wskazywać i uzasadniać łącz­ ność kompozycyjną tego katalogu z poprzednią częścią Teogonii. 154-210). warunkującej wyniesienie Zeusa do godności króla bogów (w. Przygotowuje podstępnie „ogromny zębaty sierp" i zwraca się do swych dzieci ze słowami zachęty do współdziałania w ukaraniu „haniebnego po­ stępowania" ich ojca. Pierwszą część tego mitu wyznacza opowiadanie na temat związku Gai i Uranosa. Jak sądzi H. Kompozycyjnie nawiązuje on w ten sam sposób po linii ojcowskiej do w.

a jeśli ktoś nie otrzymał go za panowania Kronosa lub został przezeń pozba­ wiony należnego mu „udziału" w rządach nad światem. Od grzmotów cały wszechświat drży w swych posadach (w. Zapowiedź ta stanowi już aluzyjne przy­ gotowanie akcji Zeusa. 453-506). pojawia się nowy przeciwnik Zeusa. że poeta pomija całkowitym mil­ czeniem reakcję Uranosa. Kronos wypluwa naj­ pierw połknięty na samym końcu kamień. grzmot i błyskawicę. Od opisu narodzin Zeusa przechodzi z kolei poeta w trzeciej części swej opowieści mitycznej do uzasadnienia jego królewskiej władzy. Zeus wraz ze swymi braćmi. wraz z całym potom­ stwem pierwszej pary boskiej uwięzieni w „łonie Ziemi". ponieważ już wcześniej przy okazji opisu narodzin poszczególnych bóstw niejednokrotnie wspominał o przydzielonych im funkcjach w królestwie Zeusa. 626). Stanowi to gwarancję. która uprzednio współuczestniczyła z Kronosem w okale­ czeniu Uranosa. Cyklopów uwalnia Zeus jeszcze przed rozpoczęciem Tytanomachii. Kronosa i uwięzionego potomstwa. Wyróżnienie Stygi jako wielkiej przysięgi bogów nie jest tu przypadkowe. Utworzone w kształcie „przełyku" wejście do Tartaru zabezpiecza Posejdon potrójnym murem. Walka z Tyfonem w kulminacyjnym punk­ cie również przekształca się w kosmiczną pożogę. Z powstałej piany wynurza się po pew­ nym czasie w okolicy Cypru Afrodyta. stają się atrybutami jego władzy i jed­ nocześnie jako aspekty „wielkiej przysięgi" gwarancją nienaruszalności i trwałości jego 198 199 . Sturęcy ciskają olbrzymie głazy na Tyta­ nów. której przedstawienie będzie przedmiotem dalszej części mitu sukcesyjnego. Należy zauważyć. które miały miejsce w prahistorii świata (w. którą będą zmuszeni w przyszłości za ten czyn zapłacić. Kiedy Tytani zostali już strąceni do Tartaru. jak wysoko od niej oddalone jest nie­ bo". Po zwycięstwie nad Tytanami i Tyfonem bogowie olimpijscy ogłaszają Zeusa (za radą Gai — w. Istotna jest przy tym dla poety i w tym przypadku wyłącznie geneza imienia Tytanów jako sprawców okrutnego czynu. miejsce zamieszkania zwycięskich bóstw olimpijskich. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ skie członki i odrzuca je daleko. 139-152). odzyska go zgodnie ze spra­ wiedliwością (w.). biorąc w ten sposób w swe posiadanie po­ darowane przez nich piorun. pozostające do dyspozycji nowo kreowanego króla bogów. On zaś rozdziela im funkcje. Na straży te­ go wejścia stawia zaś Zeus Sturękich olbrzymów. jak i szereg epitetów kultowych. by unik­ nąć przepowiedzianej mu przez Gaję detronizacji na rzecz potężniejszego potomka. że każdy. Pokonanych Tytanów Sturęcy wrzucają do Tartaru. zatrzyma swój urząd. Zapowiedź upadku Tytanów wkłada poeta w usta Uranosa już w momencie jego okaleczenia przez Kronosa (w. Okrutnemu ojcu podaje zaś do połknięcia zamiast dziecka za­ winięty w pieluszki kamień. Na apel pierwsza zgłosiła się Styks. gdyby nie pod­ jął z nim walki Zeus. siła i przemoc. Jednakże za radą tejże Gai. do przedstawienia. Akcję Tytanomachii przygo­ towuje poza tym wymieniając w katalogu Uranidów dwie triadyczne grupy bóstw: Cyklopów i Sturękich (w. Pokonanego Tyfona wrzuca Zeus do Tartaru. jak wiadomo.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Zwycięstwo (Nike). uwalnia również olbrzymich Sturękich (w. Przemoc (Bie). Żar obejmuje wszystkie części kos­ mosu. Gaja wchodzi w związek z Tartarem i rodzi potwornego Tyfona — smoka o stu gło­ wach. Drugą część mitu sukcesyjnego wyznacza opowiadanie na temat podwójnych na­ rodzin potomstwa Kronosa i Rei (w. Staje się na tyle potężny. Przed walką z Tytanami Zeus wezwał wszystkich bogów na Olimp i przyrzekł. Karmi ich nektarem i ambrozją oraz wzywa na pomoc do walki z Tytanami. kto przyjdzie mu z pomocą. Rea uciekając się do podstępu ukrywa w „grocie" na Krecie najmłod­ szego syna — Zeusa. 841-868). że Tytani nie wydostaną się już nigdy na powierzchnię. Dzięki powyższej akcji Zeusa rodzą się ponownie wszystkie jego siostry i bracia. Rozpoczyna się teraz okrutna bitwa. uzbrojony — podobnie jak w końcowym etapie walki z Tyta­ nami — w piorun. 453-506). Dopiero po dokładnym opisie charakteru i funkcji bogini informuje krótko o reakcji okaleczonego Uranosa. „tak głęboko pod ziemię. 671-712). Nie wspomina też ani słowem o skutkach tego czynu dla Gai. miota ogniste pioruny. Zeus uczynił cór­ kę Okeanosa „wielką przysięgą bogów". lśniących zbroją Gigantów oraz Nimfy Melijskie. dochodząc aż do uwięzionych w Tartarze Tytanów (w. grzmot i błyskawicę. Z krwi okaleczonego Ziemia rodzi Erynie i potężnych. w jaki sposób przez pokonanie Tytanów i „potwornego Tyfona" został królem wszechświata i twór­ cą nowego porządku. Wdzięczni za wyprowadzenie ich na światło i obdarzenie nieśmiertelnością stają się sojusznikami Zeusa. że potrafi już „przez podstęp i gwałt" zmusić Kronosa do wydania na świat połkniętego uprzednio przezeń potomstwa. Zostali oni. w związku z czym walka przeobraża się w rodzaj kosmicznego pożaru. uzbrojony w atrybuty boga burzy. Re­ prezentowane przez jej potomstwo: zazdrość. Wymowna jest również zapowiedź kary. Zeus zaś. Jest to pierwszy przejaw władzy nowo kreowanego króla bogów. korzystając z proroctwa Gai. Kiedy nierozstrzygnięta walka trwała już dziesięć długich lat. które urodziły się w konsekwencji tego okaleczenia. Siłę (Kratos). a jej dzieci zatrzymał przy sobie (w. Odcięte członki Uranosa wpadają do morza. 210). Kronos połyka swoje dzieci. Zeus tymczasem bez przeszkód osiąga pełnię dojrzałości i sił. 383403). Poprzez okoliczności jej urodzin usiłuje poeta wyjaśnić zarówno jej imię. Sturęcy zgadzają się chętnie. Koncentruje zaś całą uwagę na opisie i wyli­ czeniu istot. 884) królem bogów. Nie mówi poeta na ten temat szerzej w tym miejscu. prowadząc swe dzieci: Zazdrość (Zelos). zwycięstwo. jako przedmiot kultu dla ludzi i żywy znak wyda­ rzeń. które wyda­ wały najbardziej przeraźliwe dźwięki. Ten właśnie kamień umieszcza Zeus w świętym Pytho u stóp Parnasu. Potwór stałby się władcą świata. wyposażonych w ziejące ogniem oczy i w straszne migające języki. 390 nn.

Princenton 1955. Tak zatem w głównych zarysach przedstawia się opowieść mityczna. „którym kiedyś oddzielono Niebo od Ziemi". zapewniając sobie wieczne rządy nad światem. a jako zrodzona z sa­ mego Zeusa staje się jego żeńskim dubletem. s 125 nn. jak się zdaje. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt. pozwala go ostatecznie pokonać. Z nasienia. Nie ulega wątpliwo­ ści. Kronosa i Rei oraz Zeusa. Szczegółowej analizy rego mitu dokonaliśmy w rozprawie: Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda. Zob. 10. Kumarbi jest ukarany za swój ohydny czyn i zgodnie z przepowiednią Anu staje się. s. która przedstawia bunt Kumarbiego prze­ ciw nowym rządom boga burzy. s. a także etiologii tradycyjnych narodzin Ateny z głowy Zeusa. Najbardziej uderzające podo­ bieństwo do historii Uranidów można dostrzec w hurycko-hetyckiej pieśni O króle- stwie niebieskim50 i Pieśni o Ullikumi oraz w starofenickiej kosmogonii Sanchuniathona. Kumarbi. Hesiod andAeschylus. s. których opisem wieńczy poeta swój poemat o narodzinach bo­ gów (w. narodziła się potężna rzeka Aranzah (Tygrys). Ullikumi. Pritchard. Jak Kronos z obawy przed narodzinami potężniejszego sukceso­ ra połykał swoje dzieci. sięgający głową nieba. którymi dysponuje bóg burzy. opowiedziana przez poetę przy okazji prezentacji katalogów potomstwa Uranosa i Gai. 1-53. Wymaga ona niewątpliwie przynajmniej krótkiego komentarza29. Solmsen. 30 Taki tytuł nadał temu poematowi H. ed. Zachowany w dużych fragmentach na glinianych tabliczkach w stolicy Hetytów Hatusas tekst przejętego od Hurytów poematu O królestwie niebieskim opowiada o wymuszanej (co 9 lat) przemocą sukcesji władzy na niebie przez czterech kolejnych boskich królów. aby pokonać nowego króla świata. zapładnia wielką skałę.). I. Tylko tym bowiem można wytłumaczyć fakt.B. ale również przez niego okaleczony. Kryje się tu też niewątpliwie próba wyjaśnienia jednego z najbardziej znamiennych epitetów Zeusa — unttETa. będąc mężczyzną. tym niemniej analogia nie traci swojej wymowy. czemu daje poeta wyraz powtórnie w długiej dygresji na temat „świętej wody" Stygi (w. wyrażony najpełniej w historii Kronosa. która miała mu urodzić w przyszłości (jako drugie dziecko) potężniejszego od niego syna. Analogię z Tyfonomachią przynosi Pieśń o UllikumP. Związek Zeusa z Temidą. Por. że dorosły już Teszup. Kumarbi: Mythen vom churritischen Kronos. Gueterbock jako wydawca i komentator jego tekstu.. pierwotny motyw mityczny. 32 Rekonstrukcję tę zawdzięczamy A. Charakter tego panowania ilustrują z kolei liczne związki małżeńskie Zeusa. 129-177. Ziirich—New York 1946. Fenicjan i Babilończyków. 2"d ed. brzemienną już małżonkę. J. podjął walkę z Kumarbim i go pokonał. Natomiast Anu.. tłumaczowi tego tekstu na język angelski: Ancient Near Eastern Texts relatingto the Old Testament. Dopie­ ro udzielona przez boga mądrości Ea rada. od­ zwierciedla raz jeszcze charakterystyczne połączenie porządku przyrody (Hory) ze społecznym porządkiem rządów królewskich (praworządność) i podziałem dóbr (moimi).G. 123 nn. musi pokonać buntujące się przeciw jego władzy poprzednie pokolenie bogów. by odciąć jego stopy od podstawy sierpem. boga burzy i jego wezyra. tak i tu w konsekwencji okalecze­ nia Anu rodzą się nowe istoty. udało się uczonym zrekonstruować przebieg dalszych zdarzeń32. Temida. 1948. W relacji na temat małżeństwa z Metis (Mądrość) przekształcony jest. obdarzonych imionami: Alalu. Połknięta „Mądrość" mieszka na stałe w Zeusie. Angielski przekład poemasu do­ konany przez tego uczonego ukazał się w „American Journal of Archeology" (52. jest jego immanentną cechą28. W walce ze skalistym po­ tworem bezskuteczne okazują się nawet pioruny. Następne małżeństwo Zeusa ma rów­ nież charakter alegoryczny. tak Zeus z tej samej przyczyny połknął. że przedstawiona przez Hezjoda opowieść znajduje dość bliskie paralele w starszej o kilka wieków literaturze mitolo­ gicznej Hurytów. a w swoim wnętrzu począł dwa potężne bóstwa: Teszupa. 67. przekazanej przez Filona z Byblos (I/II wiek)31. Anu. 33 Op. 886-944). oparty na ramionach huryckiego Atlasa — Upelluri. W tym przypadku sytuacja jest bardziej drastyczna. Atena jako córka Metis może stać się uosobieniem mądrości. Kumarbi. z której wyrasta olbrzymi „diorytowy mąż".LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. aby zapewnić trwałość swych rządów. że Zeus połyka Metis. jest nie tylko pozbawiony władzy przez odpowiadającego Kronosowi bo­ ga Kumarbi. gdyż Kumarbi dopada Anu w pościgu i walcząc z nim „od­ gryza mu jego lędźwie i je połyka". Sprawiedliwość (Dike) i Pokój (Eirene) oraz trzy Mojry: Klotho. potrójnie brzemiennym. które zdołał wypluć. zanim zdążyła ona urodzić poczętą w swym łonie córkę. podobnie jak hezjodejski Uranos. za radą Gai i Uranosa. Okoliczności tego okaleczenia są wprawdzie zupełnie inne. wspomagany przez starszą generację bogów na czele z Anu. która przecież nie zagrażała panowaniu ojca. Ostatecznym władcą staje się więc bóg burzy Teszup. 31 Tekst Filona znamy pośrednio dzięki Euzebiuszowi — Praeparatio Evangelica. Wymowne w tym kontekście są zwłaszcza dwa jego pierwsze małżeństwa: z Metis i z Temidą. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ panowania. 120 nn. cit. 25 28 200 201 . który podobnie jak grecki Zeus. Hetytów. Chociaż ta­ bliczka zawierająca dokładny opis narodzin boga burzy jest dość mocno uszkodzona. Uniknął w ten sposób narodzin ewentualne­ go sukcesora. Taszmi. Lachesis i Atropos. a więc „prawo boskie". 775-806). jak widzimy. które będzie musiał urodzić. Bezpośred­ nich analogii w micie hezjodejskim nie znajduje tylko pierwszy władca nieba — Ala­ lu. Goetze. Zawarta jest poza tym w powyższym opisie alegoria związana z imieniem Metis („mądrość"). rodzi Zeusowi trzy Ho­ ry: Praworządność (Eunomia). Lublin 1978. zdetronizowany przez boga Anu (Niebo). s. Teszup. Podobnie jak w Teogonii po okaleczeniu Uranosa.

jej wyjaśnienia również winniśmy szukać w historii. I tak np. O przejęciu hetyckiej wersji mitu huryckiego przez Greków świadczą. który przy okaleczeniu Uranosa występuje w podob­ nej roli jak Kumarbi. dlaczego skończyły się „dawne złote czasy". a okaleczenie Uranosa ma być symbolicznym wyrazem aktu oddzielenia nieba od ziemi. s. bo — jak sądzimy — omówiona wyżej paralela hurycko-hetycka jest już wystarczającym świadectwem bliskich związków kulturowych Grecji z cywilizacjami starożytnego Wschodu. Historia Kronosa związana jest przez Hezjoda już z Delfami. Biorąc pod uwagę fakt. Lang (Custom andMyth. że w opowieści Hezjoda przetrwały relikty bliskowschod­ nie. Wszystkie bóstwa występujące w opowiadaniu hezjodejskim mają charakter tradycyj­ nie grecki. jego zdaniem. 45). Westa39 na tak wczesne zetknięcie się Greków z religijną i mitologiczną literaturą Wschodu wskazuje daleko posunięta asymilacja motywów tej literatury na gruncie greckim. ponadto analogie dotyczące okaleczenia boga Niebo i związanych z tym faktem następstw. jak zauważa A. 38 37 Vorderasiatische Mythen ais Vorlaufergriechischer Mythenbildung. „niebo" i zostaje okaleczony przez swego następcę. związek Gai. s. z Kronosem. w jaki sposób doszło do upadku ich głównego bó­ stwa. Przedstawiona przez He­ zjoda sukcesja władzy królewskiej na niebie w ukazanym ciągu: Uranos—Kronos— Zeus. 41 Griechische Mythologie undReligionsgeschichte.1955. Grecy mieli jedynie zmodernizować mit hurycki przez wprowadzenie do aktu kastracji motywu sierpa. jego zdaniem. zestawił z Gają. West40 — stanowi jedną z przesłanek do twierdzenia. w ujęciu Homera i Hezjoda zatraciły już zupełnie swój pierwotny charakter atrybuty i epitety Zeusa związane z funkcją boga burzy.s. Związek Alalu i Kumarbiego w walce z bogiem nieba Anu przypomina. Opowiada­ nia Hurytów i Hetytów relacjonując. jego zda­ niem. 477 nn. Obydwa potwory zagrażają zdobytej już władzy najwyż­ szego bóstwa.. datowanych najprawdopodobniej od epoki mykeńskiej38. Meander 26. wyjaśniały tym samym ludowi. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Mimo zauważalnych różnic koncepcja walki boga burzy z Ullikumi i Zeusa z Tyfonem stwarza silną analogię. który jako pierwszy dokonał publikacji tekstów hetyckich w ich orygi­ nalnym piśmie klinowym. Kronosa i Zeusa znajduje wymowne analogie również w kosmogonii fenickiej Sanchuniatona i w babilońskim poemacie o stworzeniu świata Enuma Elisz. Nie wystarcza nam już dziś interpretacja wybitnego religioznawcy O.s.). H. s. 145 n. 498 nn. gdyż motyw oddzielenia nieba od ziemi za pomocą sierpa pojawia się dwukrotnie w Pieśni o Ullikummi. Przejęty od Sumerów bóg Anu oznacza. stabilizację jego władzy i nowego porządku. cit. H. Anu i Kumarbiego. Paralele hurycko-hetyckie wskazują zatem. 28 n. 35-62. 425 n. Oj). 463-473. 470 nn. Berlin 1949. bez uwzględnienia wpływu modelu wschodniego. podobnie jak Uranos. Podbielski. w których zachowano i pokazywano połknięty przez niego kamień (w. ^ Op. Można by zatem sądzić. s. Zapomniane zostały azjatyckie miejscowości. 43. Popko. 398 n. Nie ma jed­ nak potrzeby w tym krótkim zarysie wchodzić w szczegóły tego zagadnienia. Gruppe41.29. gwarantującym trwałą supremację nowego króla bo­ gów. że asymilacja mitów wschodnich dokonała się w kręgu kapłanów i poetów delfickich. znaczenia kosmogonicznego. s. L. nr 11-12. Ea). zasymilowane prawdopodobnie w epoce o kilka wieków poprzedzającej jego po­ etyckie wystąpienie. pierwszy też zwrócił uwagę na szereg analogii między nimi i hezjodejską wersją mitu sukcesyjnego34. Lesky36. Odkrycie wcześniejszego modelu hezjodejskiej Tyfonomachii uważane jest przez wielu badaczy za jeden z dowodów przemawiających za autentycznością tego epizodu w Teogonii. Gottergeschicbte ais Wehgeschichte in alten Orient. hezjodejską historia związana z postaciami Uranosa. wierzeniach i kulturze narodów starożytnego Wschodu. którzy według relacji autora homeryckiego Hymnu do Apollona (w. M. lecz również rzutują na jego inter­ pretację w kategorii kosmogonicznego aktu „oddzielenia nieba od ziemi"37. Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda. Forrer35 podkreśla natomiast polityczny charakter opowieści hetyckich. Uranosem i Kronosem. Trzy pokolenia bogów hetyckich.) pochodzili pierwotnie z Krety. 40 202 203 . która -— jak dowodzi tego M. mówić o greckiej modernizacji mitu. Nie można jednak w tym wypadku. Saeculum 6. Na wschodzie historia świata była historią królowania poszczególnych bogów. GriechischerMythos und Yorderer Orient. Forrera. Orientalna geneza „Teogonii" Hezjoda. M. Opo­ wiadanie o huryckim ojcu bogów Kumarbim przedstawia w tym ujęciu „pierwszy okres panowania Hurytów nad światem" i z tego względu było poprzedzone historią panowania bogów pochodzenia babilońskiego (Anu. który racjonalizując hezjodejską opowieść Pierwszy taką interpretację zaproponował A. Na związek z Kretą wskazuje zaś wzmianka o ukryciu i wychowaniu w jej grocie Zeusa {Th. jego zdaniem. s. s. 1971. Zdaniem L. London 1885.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Dokładną analizę wszystkich paraleli wschodnich mitu hezjodejskiego zob. Forschungen und Fortschritte 1935. Jak wyżej wspomnieliśmy..). nie tylko na blisko­ wschodnią genezę motywu okaleczenia Uranosa. że mit ten został przejęty ze Wschodu w okresie kultury kreteńskomykeńskiej. które decyduje o potędze i supremacji jego władzy. jakie posiada u Hezjoda. cit. U Hetytów mit ten nie ma. Nie znajduje bowiem odpowiednika w politycznym systemie Grecji. Otten. zdaniem H. Munchen 1906. pozostałaby niezrozumiała na terenie greckim. Zwycięstwo nad nimi jest więc ostatecznym aktem walki z potęgami zakłócającymi porządek świata. reprezen­ towanych przez Alalu. Błyskawice i grzmoty są przede wszystkim jego orężem. gdzie Uranos i Gaja stanowią pierwszą kosmogoniczną parę. Z krwi okaleczonego boga rodzą się w obydwu wersjach mitu pewne boskie istoty.

Hurytów. 198.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Nie ma też mowy o oddzieleniu Nieba od Ziemi w przywołanym przez Staudachera micie huryckim o Kumarbim. Wilamowitza von Moellendorfa. 204 205 . w micie Hezjoda o Uranosie i Gai widział symboliczne wyjaśnienie użyźniania gleby przez wody niebieskie. oddziela od jej małżonka. Jest więc poniekąd traktowany jako stwórca świata. O ile Staudacher dąży do wykazania. Różnica między obydwoma ujęciami jest jednak wyraźna. w całej kulturze indoeuropejskiej brak jest jakiegokolwiek jego śladu. Ten fakt przypisuje on wyłącznie „mitycznej formie opowiadania. a fakt. Motyw ten natomiast ma występować w tekstach religijnych i w mitach na te­ rytorium starożytnej Palestyny. Ten zaś mit stanowi najbliższą paralelę z hezjodejskim opowiadaniem na temat okaleczenia Uranosa. dostarczony przez etnologów i orientalistów na temat mi­ tycznego motywu oddzielenia bądź oddalenia Nieba od Ziemi. 299. której podział miał zapoczątkować istnienie świata. poza legendą egipską na temat bogini nieba Nut. oraz Myth. 44 Die Trennung von Himmel und Erde. któ­ ra z konieczności posługuje się upersonifikowanymi i samodzielnymi postaciami"46. 45 nn. Staudachera i F. filologów i historyków filozofii starożytnej zyskała natomiast oparta na analogii do polinezyjskiego mitu Maorysów interpretacja A. że mit Hezjoda na temat okaleczenia Uranosa jest jedną z wersji mitu o oddzie­ leniu nieba i ziemi43. O tym. 100. że chodzi w niej o wytłumaczenie. London 1885. w których przetrwały relikty tego motywu w for: mie obcych wpływów. w jaki sposób pierwsze pokolenie bo­ gów. włożona w usta podtrzymującego niebo Upelluri: „Kiedy niebo i zie­ mia były budowane na moich ramionach — nic o tym nie wiedziałem. bóg powietrza Szu. New York 1952. s. że hezjodejski opis powstania świata jest jedynie zredukowaną i spekulatywną formą opowiedzianego następnie mitu. który odrzucając wszelkie analogie etnologiczne42. RitualandReligion. I. Vol. Staudacher w swej rozprawie doktorskiej44 zgromadził wszelki możli­ wy materiał porównawczy. który pierwszy wysunął hipo­ tezę. s. s. Ein vorgriechiscbes Schopfungsmythus bei Hesiod und den Orphiker. którą jej ojciec. że poza Grecją i Indiami. Lon­ don 1887. równoznaczne z ich wyodrębnieniem się jako samodzielnych bytów. The Unwritten Philosophy. M. M. 43 42 z tradycji mitycznej starożytnego Wschodu. że w przedstawieniu Hezjoda Ziemia (Gaja) jest matką Nieba (Uranosa). poprzedzające o kilka wieków twórczość Hezjoda. Przy tym kastracja Uranosa ma symbolizować wyelimi­ nowanie Nieba z grona działających potęg świata. F. i Hetytów i Egiptu. Langa. to Cornford szuka konsekwentnie w micie na temat okaleczenia Uranosa potwierdzenia orfickiej idei o pierwotnej jed­ ności nieba i ziemi. 48. 6-8). jego zdaniem. W. 243. podobnie jak opis w Księdze Rodzaju (1. jak i Cornforda. Babilonu. że Kronos. że żadna z przytoczonych przez Staudachera paraleli starożyt­ nych. by na tej podstawie pokazać. Teza Langa zyskała rangę klasycznej interpretacji mitu hezjodejskiego dzięki dwu późniejszym na ten temat rozprawom: W. Kronos nie może być jednak traktowany jako stwórca świata. wobec braku jakiejkolwiek wzmianki o sytuacji zbliżenia między niebem i ziemią. co zdołało się uro­ dzić. w. że w wyniku okaleczenia Ura­ nosa powstały wyodrębnione ziemia i niebo. rozumianego jako rozdzielająca je przestrzeń. Rozcięcie Tiamat w Enuma Elisz. zyskał miano króla bogów. który dokonał te­ go aktu. Zob. s. Dlatego właśnie chaos musiał narodzić się jako pierwszy. Szeroką akceptacją religioznawców. bezpośrednio ukazującym podział pier­ wotnej jedności nieba i ziemi jest następująca wzmianka w hurycko-hetyckiej pieśni O Ullikummi. W ocalałych tekstach starożytnego Wschodu motyw rozdzielenia nieba i ziemi nie pojawia się zbyt często. Principium Sapientiae. Bd. 2. Nie może to jednak stanowić wystarczającej podstawy do przyjęcia a priori. jest aktem rozdzielenia i uporządkowania wód. Ttibingen 1942. że kosmogonia i mit sukcesyjny w ujęciu Hezjoda muszą się na tym motywie opierać. Reprezento­ wane przez kastrację oddzielenie nieba i ziemi jest. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ stwierdza. Paralela z babilońskim 45 46 The Song of Ullikummi. s. a następnie również jego małżonką i że oboje traktowani są od początku jako oddzielne byty. gdyż tego pojęcia brak w systemie teogonicznym Hezjoda. Powyższe dwa świadectwa mo­ głyby jednak stanowić wystarczający dowód na jego stosunkowo wczesne pojawienie się w kulturze basenu śródziemnomorskiego. Tab. Berlin 1931. a więc z kosmogonicznym aktem ich powstania. Fenicji. Cornford. świadczy to. gdyż dopiero w wyniku powstania reprezentowanej przezeń przestrzeni mogły się wyodrębnić ziemia i niebo. zostało zastąpione przez aktualny. że został królem bogów. Ucieczka Anu do nieba nie może stanowić wystarczającego argumentu. że u Hezjoda motyw ten jest już tylko odległą reminiscencją i zdławionym reliktem matriarchalnej kultury przedaiyjskiej. Jedynym poza legendą egipską źródłem znanym nam Der Glaube der Hellenen. I kiedy bo­ gowie przyszli i rozcięli ostrym narzędziem niebo i ziemię na dwie połowy — nie po­ wiedzieli mi o tym również"45. jego: Gustom and Myth. Lekceważy on przy tym fakt. która niszczyła wszystko. A takie założenie leży u źródła zarówno interpretacji Staudachera. Nie satysfakcjonuje też dzisiejszego czytelnika Teogonii wyjaśnienie najwybitniejszego niemieckiego filologa przełomu XIX i XX wieku U. Zbliżają się do siebie tylko jako małżonkowie w czasie nocy. boga ziemi Geb. uregulowany porządek przekazywania życia przez istoty sobie podobne. oparte na bezprawiu i charakteryzujące się rodzeniem wszelkiego rodzaju po­ tworów i niesłychaną wprost płodnością. Na­ leży jednak zauważyć. motyw okale­ czenia Uranosa zestawia z procesem wyodrębnienia się nieba i ziemi przez powstanie chaosu. III. tłumaczy się doskonale w świetle wschodnich paraleli mitu sukcesyjnego. nie zawiera w zasadzie motywu o od­ dzieleniu Nieba od Ziemi. dążąc do wykazania. Cornforda.

Walka Marduka z Tiamat nie może być zestawiona na jednej płaszczyźnie z okaleczeniem Uranosa. Zob. Jest to wymowne świadectwo. Co więcej. który zapewnia trwałość istnienia lub jego wyższą formę. Złota Gałąź.). 467). Z dokonanej przez niego w Złotej Gałęzi rekonstrukcji przebiegu uroczystości wiosennych ku czci Attysa i Kybele oraz ku czci Artemidy z Efezu i syryjskiej Astarte z Hierapolis50 niezbicie wynika. 206 207 . że to one stanowią właściwy kontekst dla zrozumienia drastycznych motywów kastracji Uranosa. Motyw ten od dawna znany jest dobrze religio­ znawcom. I. Mit kosmogoniczny w „Teogonii" Hezjoda. w tym życiodajnej rzeki Aranzah (Tygrys) i boga burzy. który był jednocześnie bóstwem wegetacyjnym. P. Erynie i Giganci. trzeba powtórzyć proces brzemienności i narodzin. Rzecz charakterystyczna. Mity mówią więc np. połykania nowonarodzonych dzieci Rei przez Kronosa. Afrodyta. „o połknięciu bohaterów przez potwory morskie i o ich zwycięskim wyjściu na światło". G. a także: Aspects du rnythe. t. s. Paris 1959. którzy faktycznie mieli dokonać tego „powrotu". s. Z dokonanej przez nas analizy tej opowieści w świetle bliskowschodnich mitów i rytuałów48 stało się ja­ sne. 157 n. mity opowiadają o przygodach bohate­ rów. Między sposobem ukrycia Zeusa i potomstwa Uranosa można dostrzec ścisły paralelizm. Z morza w okolicy Pafos na Cyprze wynurza się z powstałej po okaleczeniu piany bogini miłości. Paris 1963. Frazer. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę rów­ nież na fakt całkowitego braku motywu kastracji w zebranych przez W. aby uchro­ nić Zeusa przed losem jego rodzeństwa. ich główna idea pozostaje wszędzie ta sama: „aby uzyskać wyższy stopień egzystencji. Na związek kastracji służących w jej kulcie kapłanów z kastracją Uranosa w micie hezjodejskim zwrócił już uwagę J. jak błędnie sądził Cornford47. 3 Eliade. M. tworzącym analogię do cypryjskiej Afrodyty. 483). Staudachera mitach o rozdzieleniu nieba od ziemi. Aspects du mythe. Frazer w swej roz­ prawie na temat Adonisa49. szamanów czy magów. W opowiadaniu Hezjoda z zapłodnionej w ten sposób Ziemi rodzą się nimfy Melijskie. narzędzia dla spełnienia swych dobroczynnych funkcji. w związku z czym paralela z okaleczeniem traci nadaną jej przez uczonego wymowę. Kronosa i Zeusa i jej paraleli bli­ skowschodnich z rytuałami i religią wschodnich bóstw płodności. 1. aby mógł się na nowo urodzić53. dlaczego w Teogonii podobnie jak w hurycko-hetyckiej opowieści o Kumarbim. wskazuje na jego ścisły związek z rytuałami typu inicja­ cyjnego w kultach bóstw wegetacyjnych. s. jak sugeruje M. Nilson. „Kobiece bóstwa płodności — zauważa Frazer — musiały otrzymywać od swych kapłanów. s. 106 nn. Miinchen 1941. zanim mogły ją przekazać światu" (s. Bardziej owocna okazała się w tym przypadku próba powiązania całej hezjodejskiej opowieści mitycznej na temat historii Uranosa. jako jedyne konsekwencje okaleczenia boga Niebo są pokazane i zaakcentowane narodziny no­ wych istot. 483. s. uwarunkowanych kontekstem kulturowym i społecznym. Nietrudno zauważyć. Motyw rozcięcia Tiamat nie dotyczy poza tym. s. uwięzienia potomstwa Gai i Uranosa w łonie Ziemi. stworzenia nieba i ziemi. Religijne znaczenie kastracji jako aktu mającego zapewnić płodność natury i ży­ zność ziemi jest nam najlepiej znane z rytuału i mitu związanego z kultem Wielkiej Matki azjatyckiej — Kybele. Adonis. Podbielski. Uranos ukrywa wszystkie swoje dzieci w „łonie Gai" (Th. która nasunęła Cornfordowi powyższe spostrzeżenie. Ich regressus ad uterum równoznaczny jest przy tym zazwyczaj z czasową śmiercią i pozbawieniem światła. że w interesującym nas micie hezjodejskim dwukrotnie jest nawet mowa dosłownie o „powrocie" nowo narodzonych bogów do „łona matki Ziemi" i w związ­ ku z tym o ich powtórnych narodzinach. potwierdzające. G. 287-310. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Mardukiem. jako motyw „powrotu do łona" nazywany najczęściej po łacinie regressus ad uterum. Motyw „powro1 Zob. Jest formą ponownego kontaktu ze źró­ dłem życia. 2 M. Np. Czy powyższy motyw i analogiczny z nim obraz połykania nowo narodzonych dzieci przez Kronosa byłby tylko „ein Marchenmotiv". Kronos połyka całe swoje potomstwo z wyjątkiem Zeusa (Th. zwłaszcza 148 nn. W tym świetle staje się bardziej zrozumiałe. ukrycie Zeusa w „łonie Ziemi" na Kre­ cie. że wszystkim rytuałom typu inicjacyjnego opartym na regressus ad uterum towarzyszą opowiadania mityczne. Warszawa 1965. że w kultach tych wszyst­ kich bogiń płodności ważną rolę odgrywała rytualna kastracja dokonywana w eksta­ tycznym szale pod wpływem orgiastycznej muzyki i tańca przez ich młodych kapła­ nów. „ukrywa" go jednak na pewien czas na Krecie w ciemnej grocie. ale powtarza się je rytualnie i symbolicznie". Nilson51? Zdaje się temu przeczyć jego pojawienie się w każdej kolejnej generacji boskich bohaterów mitu sukcesyjnego. Bd. o ile w rytuałach „powrót do łona" ma charakter wyłącznie symboliczny. 104.P. Musiały być zapłodnione życiodajną energią. że wyjaśnienia motywu kastracji Uranosa należy szukać raczej gdzie indziej niż w kosmogonicznym akcie oddzielenia nieba od ziemi.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. uosabiających boskich kochanków. W micie huryckim z ak­ tem kastracji boga Anu przez Kumarbiego połączone są narodziny trzech potężnych bóstw. Sukcesyjne mity wschodnie nie zawierają jednak charakterystycznego dla wersji hezjodejskiej motywu uwięzienia w łonie Ziemi potomstwa pierwszej pary boskiej. The Unwritten Philosophy. Naissances mystiąues. 267. 129-174. nie jest więc ade­ kwatna. Geschichte dergriechischen Religion. s.. Rea. 309). 103. 100 nn. który interpretuje ten motyw na kartach wielu swych dzieł52. Za­ mienia się nowicjusza w rodzaj „embrionu". Mimo wielkiego zróżnicowania tego rodzaju rytuałów. „w łonie świętej ziemi" (Th. badającym obrzędowość w kultach bóstw wegetacyjnych. s. potwierdzony użyciem tych samych sformułowań językowych. Eliade.

Apollodor. że Hezjod w swej opowieści poprzez motyw okaleczenia Uranosa i narodziny Afrodyty.. co więcej składali należny bóstwu hołd.purpu­ rowy od stóp do głowy. a mianowicie podczas wiosen­ nego zrównania dnia z nocą". 13. Podczas chrztu. Dem. zaznacza.in. III. Wzmianka o szybkim wzroście Zeusa. Na zakończenie tego opisu wspomina zaś o uwolnieniu przez Zeusa Cyklopów i uzasadnia w ten właśnie sposób atrybuty jego władzy jako boga burzy (grzmot. Trzeba się niejako po­ wtórnie. Poza obrzędami publicznymi. jako temu. złożony po narodzeniu w „łonie Ziemi" na Krecie. z które­ go się uprzednio narodziły. szczęście i nieśmiertelność. że problem nieśmiertel­ ności jest szczególnie aktualny w rytach agrarnych związanych z religią bóstw wegeta­ cyjnych. pewna forma rytuału oczyszczającego. Według innej wersji56 trzyma go na ogniu. przedstawione w mniej lub bardziej symbolicznej formie. jak można sądzić na podstawie opisu w hymnie homeryckim Do Demetet57. chcąc mu zapewnić nieśmiertelność. zyskały boską rangę i nieśmiertelność. Frazer58. czy wreszcie sam Zeus. że cały cykl jego życia zamykał się w obrębie roku (w. W świetle przytoczonych przykładów mamy prawo sądzić.6. Na gruncie greckim wymownego przykładu dostarcza postać Achillesa. Dla odczytania znaczenia ukrytego w opowiedzianej przez Hezjoda historii Uranidów najbardziej wymownej paraleli dostarczają obrzędy w kulcie azjatyckich bóstw płodności. Kybele i Attysa. Złota Gałąź. 865-879. by uczynić bohatera nieśmiertelnym. za­ nurza całego w wodzie i tylko nie zanurzona. o których wspominaliśmy wyżej w związku z motywem okaleczenia Uranosa. s. Rod. wrzuconego jako niemowlę w zamkniętym koszu do wody.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. nie. Wystarczy przypomnieć o biblijnym opisie narodzin Moj­ żesza. Wskazuje. w. 493} jest wymownym reliktem nawiązania do roczne­ go cyklu wegetacji. analogicznego do semickiego Adonisa i egipskiego Ozyrysa. trzeba o tym pamiętać. a zwłaszcza precyzyjne określenie. które m. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ tu do łona". Obaj autorzy zaznaczają. błyskawica i piorun). symbolicznie narodzić. który ponownie narodził się do wiecznego życia i zmył wszystkie swe grze­ chy w krwi byka. przez rytualny lub mityczny z nimi kontakt. Przez pewien czas utrzymywano fikcję jego ponownych narodzin karmiąc go tylko mlekiem. Kie­ dy poeta mówi o jego narodzinach. 458). zapewniające wtajemniczonym większą doskonałość. zgodnie z powyższą dialektyką. symbolizującym prawdopodobnie stos pogrzebowy. symbolizującym zapewne stos pogrzebowy. Trzymając go jak „głownię" na ogniu. 208 209 . przysłowiowa „pięta" staje się powodem jego śmierci. Oparty jest na najbardziej elementarnej dialektyce „życia i śmierci" i wyraża ludzką tęsknotę za nie­ śmiertelnością. ma niewątpliwie charakter archetypowy. jak nowo narodzone niemowlę. są dość powszechnie przypisywane wielu bohaterom mitycznym i narodowym. Jn 2. Pewne potwierdzenie bezpośredniego związku hezjodejskiej wersji mitu z kultami bóstw wegetacyjnych poza realizowanymi w ich rytuałach motywami okaleczenia i „powtórnych narodzin" stanowi sposób przedstawienia pielęgnacji ukrytego na Kre­ cie Zeusa. podobnie też mogą osiągnąć wyższy stopień doskonałości lub nawet nieśmiertelność ludzie wtajemniczeni przez akt inicjacyjny w misteria bóstw wegetacyjnych. Demeter. co śmiertelne. Apoli. że „od jego grzmotów cała ziemia się trzęsie" (w. i wszystkie dzieci Kronosa i Rei. Gorąca. 231-262. „wierny w złotej koronie i opleciony wstążkami zstępo­ wał do jamy. Bibl. połknięte przez swego ojca i powtórnie narodzone. Ten pier­ wotny stan można zatem odzyskać. 97 nn. że jak wszystkie dzieci narodzone z Uranosa i Gai ukryte powtórnie w łonie Ziemi. Aspects du mythe. s. Argon. będą­ cych wynikiem późniejszego „rozdarcia" pierwotnej i nieskażonej u swych początków rzeczywistości. a wierny nurzał się w niej gorliwie. Z kolei należy zwrócić uwagę na znany powszechnie fakt. Towarzysze go witali. jak pisze G. I tak np. zgodnie z sankcjonującym powyższy rytuał opowiadaniem. Powtórne narodziny. h. jaka znajduje odbicie w mitach o złotym wieku czy raju54. Eliade. cuchnąca krew lała się strumieniami przez otwory. istniały pewne mistyczne ceremo- 54 55 56 W ten sposób interpretują ten motyw psychoanalitycy. do rytuałów i kultów bóstw wegetacyjnych. co odrodzenie boga. Wj 2. co śmiertelne. Odrodzenie wiernego od­ bywało się w tym samym czasie. a także przez powtórzony trzykrotnie motyw „powrotu do łona" nawiązuje. obejmowały sakramentalną biesiadę i krwawy chrzest. postępuje po­ dobnie z małym Demofontem jak Tetyda z Achillesem. IV. przez powrót do prapoczątków. pragnie w nim spalić wszystko. Zeus przez Hezjoda przedstawiony jest jako typowy bóg burzy. Stanowi ono wyraźne nawiązanie do kultu kreteńskiego bóstwa wegetacji i płodności. 311. Jednocześnie. Jego mit kosmogoniczny przedstawia historię wzorczą dla tego rodzaju rytuałów. być może nie uświa­ damiając sobie tego. z którym łączono kult kreteńskiego kurosa. którego Tetyda. z inicjacją w misteria eleuzyńskie. której wejście było przykryte drewnianą kratą. Jest to naturalne na tle cyklicznie zamierającej i odradzającej się przyrody. Por. przewijający się pod różnymi formami we wszystkich religiach świata i w folklorze wielu narodów. Byka ze złoconymi ro­ gami i przystrojonego w girlandy kwiatów doprowadzono do kraty i zakłuwano po­ święconą włócznią. za wyższą formą życia i przezwyciężeniem wszelkich ułomności. 57 Por. Podobna historia związana jest z Romulusem i Remusem jako późniejszymi założycielami Rzymu. łączyła się. że chodzi o spalenie wszystkiego. czy Jonasza po­ łkniętego przez wieloryba55. wyłaniając się z jamy cały uwalany krwią.

Wpisuje się on w długą tradycję poema­ tów dydaktycznych. L. jaką obserwowaliśmy nieco wcześniej w nakreślonym portrecie Afro­ dyty. Sprawiedliwość i Pokój. nowego znaczenia nabiera przedstawiony w koń­ cowej fazie walki Zeusa z Tytanami i z Tyfonem (w. 208. znajduje. 62 Tamże. budzącej grozę Stygi. a główna część na ok. z „gromowładnym Zeusem. które staraliśmy się w powyższym opracowaniu przybliżyć pol­ skiemu czytelnikowi. Alster. można odnieść wrażenie . Jego pełna interpretacja jest przy tym niemożliwa bez uwzględnienia pa­ raleli wschodnich. Literatura dydaktyczna. Zeus. Wiecznotrwałość rządów Zeusa jest zapewniona przez przerwanie dotych­ czasowego ciągu sukcesji i poprzez jego utożsamienie się z „mądrością". Umacniają go liczne małżeństwa Zeusa i zrodzone z nich potomstwo. przed Chr. zakończone uwięzieniem ich w dobrze zabezpieczonym Tartarze. bóstwa o charakterze wegetacyjnym. W naszym omówieniu Teogonii skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na wyja­ śnieniu religijnych i genetycznych zarazem uwarunkowań mitu kosmogonicznego. morderstwa. Problem zagwarantowania porządku kosmicznego. s. który obok epifanii potęgi „piorunnego" Zeusa może pełnić funkcję aktu puryfikacyjnego. stanowi on bowiem. jako syna Zeusa. 4. Ponad dwadzieścia tego rodzaju utworów zachowało się w samej tylko literaturze sumeryjskiej. podobnie jak Teogonia. Towarzysząc głównej genealogii.L. nad­ używanie gościnności. jak sądzimy. 690 nn. Jeśli na­ wet synkretyzm bóstwa wegetacyjnego z bogiem burzy nie jest pierwotny. B. s. 3-29. kontynuujące tradycję sumeryjską w formie zbiorów sentencji i przysłów oraz tego rodzaju dzieł jak babilońskie Porady mądrości. mocno zaakcentowanej formie w następnej fazie opowiadania mitycznego. Metis. Copenhagen 1974. Zresztą. miłostki. with Prolegomena and Commentary by M. W obydwu przypadkach poeta spłaca niejako dług szla­ checkiej tradycji religijnej. Jest on wyrazem tej samej tendencji. ed. datowane na lata 1500-1200 przed Minoan-Myceneaen Religion. 61 60 210 211 . The Instructions ofSuruppak. P. rów­ nież cały szereg paraleli bliskowschodnich. Z zagwarantowaniem porządku kosmicznego w ścisłym związku pozostaje wybór Zeusa na króla bogów i dokonany przezeń podział rządów nad światem. Trwałość ustalonego porządku jest przy tym zabezpieczona przez wielką przysięgę bogów na wody rzeki „pogranicza". a jednocześnie nawiązuje do kultów rolniczych. Nilsson59. Zob. Works and Days. Oxford 1978. że Teogonia jest poematem. jego Prace i dnie. cieszyła się dużą popularnością w starożytności we wszystkich pań­ stwach Bliskiego Wschodu. którego mityczna treść uzasadnia powstanie ca­ łego wszechświata i sankcjonuje w aspekcie religijnym jego wieczną trwałość. śmierć i zmar­ twychwstanie bóstwa nie mogły być zupełnie obce religii mykeńskich Achajów. jeśli weźmiemy pod uwagę. w którym połączył poeta jej grecki obraz (utrwalony w eposie Homera) z cy­ pryjskim bóstwem płodności. dostarczona Zeusowi przez uwolnionych Cyklopów oraz mieszkające w najbliższym sąsiedztwie Zeusa dzieci Sty­ gi: Potęga. w zwycięskiej walce z zagrażającymi jego panowaniu przeciwnikami przez swój „święty ogień" odnawia cały wszechświat. w Kopenhadze60. trzon i kręgosłup poematu poświęconego „narodzinom" i „rodowodom" zróżnicowanego świata grec­ kich bogów. Najstarsze fragmenty tego utworu datowane są na połowę III tysiąclecia przed Chr. Gwarantują go zwłaszcza zwycięskie walki Zeusa z Tytanami i Tyfonem. jak wyjaśnił to już M. których najstarszym znanym obecnie przedstawicielem jest spo­ rych rozmiarów (285 wierszy) poemat sumeryjski Pouczenia Szuruppaka. Dalsza część utworu ma charak­ ter dość luźnego opowiadania na temat ludzkich zachowań i ludzkiego życia. zapewniając mu wieczną trwałość. opubliko­ wany w 1974 r. przejawiających się w cy­ klicznym porządku praw przyrody. Prace i dnie Drugi poemat Hezjoda. 850 nn. Znają je także kultury Akkadu i Babilonu. Na straży tego porządku stoją sturęcy olbrzymi. Interpretując hezjodejski mit kosmogoniczny w świetle rytuałów wschodnich bóstw wegetacyjnych. Wymowny jest zwłaszcza związek Zeusa z Temidą.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. krzywoprzysięstwa.) pożar wszech­ świata. W ten sposób wieczność jego panowa59 nia zyskuje realną podstawę w wieczności wszechświata. skoro z taką siłą odrodziły się w ekstatycznym kulcie Dionizosa. Obydwa po­ wyższe motywy połączył poeta z motywem połknięcia pierwszej żony Zeusa. kradzieże. achajskim bogiem burzy". West.. szukając dla nich ostatecznej i najwyższej sankcji w micie kosmogonicznym. Przemoc i Zawiść. 1800 r. Pouczenia „mądrego" Szuruppaka adresowane są do syna i sformułowane w pierwszej części w formie zakazów angażowania się w spory. Zob. W kontekście trwałości sprawiedliwych rządów Zeusa. Hesiod. umożliwiającego rozwój wszel­ kich form życia powraca i ukazuje się w bezpośredniej. że pełnią obaj w zasadzie tę samą funkcję przy wzroście wegetacji.. która jako „pory roku" rodzi mu: Praworządność. tym bar­ dziej staje się on wymowny w kontekście rozpatrywanego mitu. s. jak pokazuje to doskonale we wstępie do swego komentowanego wydania Prac i dni M. który ma zapewnione panowanie na wieki. West62. Gwarantuje go poza tym najpotężniejsza broń. porwania. Nowo­ żytni uczeni dopatrują się nawet wykorzystania w nim czegoś w rodzaju bajki zwie­ rzęcej dla ilustracji prawdy o zachowaniu człowieka61. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Nietrudno zrozumieć to dość niezwykłe na pierwszy rzut oka połączenie ZeusaKurosa.

Pierwsza w literaturze europejskiej bajka o jastrzębiu. Częściową odpowiedź na to py63 64 65 Przekład J. 265 n. Warszawa 1999. w jaki sposób odbyło się i czemu zawdzię­ czamy to niełatwe przejście od świata bogów w Teogonii i herosów w Katalogu do twardej rzeczywistości dnia codziennego w Pracach. że dzieło to powstało nie tylko po Teogonii. zapisany w 828 wierszach heksametru. spisane na ołowianych tabliczkach. wstępem i przypisami opatrzył J. Mądrość autorów ma przede wszystkim wymiar praktyczny. bliskich sobie adresatów — do syna lub ucznia — z całymi se­ riami ostrzeżeń. zwłaszcza w chętnym korzystaniu z przysłów i sentencji. co go toczy. 202-212. co zło doradza63. czytany. a jego autor to wyraźna i charakterystyczna osobowość krocząca własnymi drogami przez gąszcz tradycyjnych treści"65 Jak informuje nas Pauzaniasz (IX. rada zaś jest najgorsza dla tego. okazywania szacunku biednym. który zarzynając świnię oburzał się na nią. Adresat i nauczający poeta należą do tego samego pokolenia. uważali poemat zatytułowany "Ecya icai rjueoai (Prace i dni) za je­ dyne autentyczne dzieło poety i przechowywali je. Pewne podo­ bieństwa można dostrzec także w formie wykładu. Narodziny bogów. indywidualne i twórcze. Prace i dni. „że Prace i dni to dzieło oryginalne. zwięzłych nakazów i zakazów.: Sobie samemu zło czyni mąż. przed Chr. które niekiedy znajdują paralelę w literaturze Bliskiego Wscho­ du. Służyli też po­ radami w uprawianiu zawodu. Tu również analogicznie jak w poprzednim przypadku Hezjod znajduje dla wy­ rażenia podobnej myśli własną. przypomina natomiast sumeryjską bajkę o rzeźniku.). Są braćmi. Możemy się tylko domyślać. s. s. 212 213 . opowiedziana w w. do którego przygotowywał się adresat (np. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Chr. który w tym przypadku obejmuje jednak nie tylko rozbu­ dowany na niespotykaną w poematach bliskowschodnich skalę wykład etycznego po­ stępowania. 2450 r. panowania nad swym językiem. lecz inspiruje go do poszukiwania nowych form wyrazu od­ powiadających greckiemu sposobowi myślenia. Rację ma zatem J. pisarza. Wszyscy badacze są zgodni. Ustalona na Bliskim Wschodzie przez długą tradycję konwencja gatunkowa nie ogranicza bynajmniej inwencji twór­ czej askrejskiego poety. dy­ daktyczna literatura Egiptu. Łanowski. lecz jednocześnie praktyczne porady na temat prac rolniczych i żeglowa­ nia. oryginalną formę. Autorzy tych dzieł zwracali się w nich z re­ guły do młodszych. Równolegle do sumeryjskiej znana jest od połowy III tysiąclecia przed Chr. że Hezjod jest starszym bratem Persesa. lecz tak­ że po Katalogu Kobiet. rolnika). Najlepiej chyba znanym przykładem bliskowschodniej literatury dydaktycznej jest starotestamentowa Księga Przysłów. popartych sentencjami i przysłowiami. można zestawić z Księgą Przysłów 26. którego bohaterami byli herosi. którzy pełnią równocześnie funkcję doradców królewskich. Łanowskiego. 17. co innemu zło czyni. podziwiany i cytowany w każdej epoce. W nurt tego rodzaju literatury dydaktycznej. Łanowski. które na Wschodzie stanowiły przedmiot oddzielnych poematów. 31. 27 (według (Biblii Tysiąclecia): Kto kopie dół — weń wpadnie. 4). Porady te nie ograniczały się jednak wyłącznie do praktycznych pouczeń ułatwiających wykonywanie wyuczonego zawodu. uczciwej. Nasuwa się zatem pytanie. który karci mocno trzyma­ nego w szponach słowika. P. (647 wierszy) i Pouczenia Amenem-Opeta (sprzed 1100 r. Dotyczą one podstawo­ wych w życiu społecznym spraw: przyjaźni. małżeństwa. Wyżej więc zdawali się cenić pieśń o mądrości ludzkiej niż pieśń o bogach. Autorami tych poematów są najczęściej wysoko wykształceni starsi ludzie. I taknp w. Tarcza. Zmierzały do formowania charakteru mło­ dzieńca na podstawie starodawnej tradycji. napomnień i rad dotyczących sposobu postępowania. długotrwałych doświadczeń oraz mądrości i autorytetu płynącego z wieku nauczającego autora. Hezjod. Spotykamy się w nim jednak z niecałkiem typową dla bli­ skowschodnich poematów dydaktycznych sytuacją. Podobieństwa z literaturą dydaktyczną Bliskiego Wschodu dostrzega się również w przedmiocie pouczenia. współziomkowie Hezjoda. w świątyni Muz na Helikonie. Trudno byłoby znaleźć aspekt tego poematu nie poddany dotychczas krytyce nauko­ wej. Literatura dydaktyczna już w tradycji starożytnych kultur Międzyrzecza i Egiptu wytworzyła swoistą konwencję literacką. Zob. Typowa jest natomiast rola poety jako skrzywdzonego i mądrego nauczyciela i rola Persesa jako niezbyt mądrego i niezbyt uczciwego adresa­ ta. Hesiodandthe Near East. że tak głośno kwi­ czy64. która tak bujnie kwitła przez całe ty­ siąclecia w kulturach starożytnych na Bliskim Wschodzie. starożytni mieszkańcy Beocji. a kamień wraca do tego. wpisuje się niewątpliwie również poemat Hezjoda. kiedy z naciskiem podkreśla. Wyrażona jest z reguły w formie prostych. Poemat Hezjo­ da.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. reprezentowana przez takie poematy jak Pouczenia Ptahhotepa z ok. ciężkiej pracy. obcą w dużej mierze ich praktycznemu myśleniu. Walcot. w czasach nowożytnych był przedmiotem studiów wielu pokoleń badaczy. Cardiff 1966. 90. Przeh. unikania sporów majątko­ wych. lecz zawierały cały szereg elemen­ tów moralizatorskich i dydaktycznych. w szcze­ gólności z okresu panowania słynącego z mądrości Salomona. Obydwa przypadki stanowią ilustrację karzącej sprawiedliwości. potomkowie bogów i kobiet śmiertelnych. W nurcie egipskim dominują pouczenia adresowane do przyszłych władców państwa. której znaczna część pochodzi z okresu królewskiego (1000-600).

Z mitu o dwu Eridach wyrastają więc dwa główne tematy poematu. dumnego z wyżyn zaś strąci Zeus gromowładny. a garncarz pilnuje garncarza Żebrak śledzi zazdrośnie żebraka. w nadziei. Za wszystko odpowiedzialnym czyni poeta Zeusa. o ile. ale co w tym przypadku istotniejsze również przez adresata pouczenia. pochwali drugą trzeba potępić. którą poeta tak mocno akcentuje na wstępie poematu. jak się zdaje. daje się z niego wyczytać niezwy­ kle przygnębiająca wizja świata i ludzi żyjących po wojnie trojańskiej w epoce postheroicznej. a w Katalogu dopuścił. Ojca bogów. niedostrzega­ ną nie tylko przez Homera. Chociaż papirus zawierający tekst zakończenia Katalogu jest mocno uszkodzony. W tym świecie „drzewa tracą przed czasem owoce. jak to ilustruje szeregiem przykładów. a nieznacznego znów wsławi. 6 Przekład W. . ani tego jak wielkie bogactwa są w malwie i asfodelach!". kłótnia Achillesa z Agamemnonem. by ukoić cierpienia swych dzieci". zobacz Ty i mnie wysłuchaj! Daj zgodne z prawem wyroki! A ja Persesowi z mej strony to. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ tanie można znaleźć w zakończeniu Katalogu Kobiet. połowa jest lepsza niż całość. któ­ rą poeta zamierza opiewać: „Proszę Cię. maluje z wielkim upodobaniem. najwyższy wśród niebian pałac dzierżący65. Jest to ten sam Zeus. którego przedmiotem będzie mądrość ludzka we wszelkim wymiarze praktycznym. złą Eridę. sławionych zaszczyca. Przekład J. jaką zanosi do Zeusa. nie wiedzą. że każda ludzka rzecz ma swoje źródło i swe uzasadnienie w sfe­ rze boskiej. Dobra Erida. waszego rodzica! Przezeń żyją śmiertelni w pogardzie lub cieszą się sławą. Właściwy poemat zaczyna się w sposób na pierwszy rzut oka nieco zaskakujący od stwierdzenia sformułowanego w formie wniosku. Łanowskiego. Łatwo on kogoś wywyższy. Niechaj Waśń rada złemu cię nie odrywa od pracy68 '. gdyż różny obu obyczaj67. 96). Wy­ chodząc z założenia. co prawe przedstawię" (w. a siły mocnego pozbawi. który już w czasie zaślubin Menelaosa z Heleną „postanowił wywołać na olbrzymiej ziemi rozruchy i wojny i dą­ żył do unicestwienia znacznej części rodu ludzkiego" (fr. gdy ludzie szczęśliwi żyli razem z bo­ gami. Eridę czyni przyczyną i źródłem społecznego zróżnicowania. by •— zachęcony wygraniem poprzedniego procesu dzięki przekupnym sędziom — nie dochodził po raz drugi sprawiedliwości przed tymi samymi sędziami. W Teogonii (w. która pozwala mu wyja­ śnić i uzasadnić w aspekcie religijnym przyczynę zróżnicowania losów ludzkich. Przekład J. wyznacza akcję dużej części poematu. a mężowie zabiegają o to. ale rządzi sprawiedliwie.) wymienia poeta wśród potomstwa Nocy tylko jeden ro­ dzaj Waśni. Takie jest życzenie poety i taka jest jego gorąca prośba. która mu leży na sercu. jest matką postępu we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Jedynym warunkiem uczciwego pomnożenia majątku jest systematyczna. Persesa. na których winny opierać się międzyludzkie stosunki. który wyraźnie jest we władaniu złej Eridy. stanowiącego jednocześnie polemi­ kę z własnym zdaniem wyrażonym wcześniej w Teogonii (w. 11-13): Bo nie jeden był tylko ród Waśni. ma on przede wszystkim charakter parenetyczny i religijny. wszak śpiew wasz z Pierii płynący. Tu natomiast wprowadza popartą doświadczeniem życiowym poprawkę. Wstęp poematu jest w całości poświęcony pochwale Zeusa. rze­ telna praca. Przyjdźcie wysławiać swą pieśnią Zeusa. by sławić pieśnią ich Ojca: Muzy. ty sobie weź to na dobre do serca. że w ten sposób spełnia się na ziemi jego wola. 225 n. Z całą świa­ domością. którego Hezjod zna jako „ojca bogów i ludzi" i którego czci jako dawcę zarówno szczęścia jak cierpienia. 214 215 —iii . Łatwo poskromi wielkiego. tak jak od dawna rządził świa­ tem bogów i ludzi. Takiego właśnie Zeusa postanawia poeta uczcić w swym no­ wym poemacie. Rola poety jest inna i mocno ograniczona: on sam chce tylko odsłonić przed swym bratem Persesem prawdę. 9-10). którymi zamyka ten epizod: Cieśla zazdrości więc cieśli. Łatwo skromnego wyniesie. nawiązuje tu do Homerowej Iliady. wzywa się tutaj do objawienia swej woli w nowej dziedzinie. by poka­ zać. Steffena. On ma być ostateczną sankcją prawidło­ wych zasad. Chociaż wzmianka o bracie wprowadza do utworu element autobiograficzny. Absolutna władza Zeusa nad ludźmi jest więc tą prawdą. Muzy są przywołane tylko po to. 27-28): O Persesie. I tę jej pozytywną stronę. Z powyższych rozważań natury ogólnej wysnuwa poeta wniosek osobisty dotyczą­ cy postępowania swego brata (w. przynoszącą ludziom wszelkie nieszczęścia. kto rozumny. że Erida jako bogini ma podwójną naturę. by ludzie wyniszczali się w bra­ tobójczych walkach. Obraz ten jest wyraźnie przeciwstawiony wizji życia nakreślonej we wstępnej części Katalogu. który w Teogonii rozdzielał zaszczyty i kary innym istotom boskim. Łanowskiego. w której „zła Waśń". ale na ziemi są dwa: i jedną ten. Wszechpotężny Zeus rządzi więc światem ludzkim.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Rozgłos zyskują lub nikną za Zeusa wielkiego też sprawą. i Ostrzega Persesa. a pieśniarz pieśniarza. którzy: „Głupcy. popychająca ludzi do współzawodnictwa i do pracy.

Skończyła się w ten sposób „rajska epoka" wolna od chorób. Ilu­ strację i uzasadnienie związanych z jej realizacją kłopotów i trudności stanowią dwie opowiedziane z kolei przypowieści mityczne. Przedstawienie epoki żelaza kończy apokaliptyczną wprost wizją kompletnego upadku moralnego ludzkości (w. druga zło. tymczasem poeta zaczyna opowiadać kolejny mit na temat utraty przez ludzkość pierwotnego stanu rajskiego. Obydwa są ze sobą funkcjonalnie połą­ czone. czy Hezjod już w takiej formie poznał ten mit71. Tymczasem jego opo­ wieść poszła w zupełnie innym kierunku. gdzie Achilles mówi o dwu beczkach stojących przy wejściu do pałacu Zeusa. Jak celnie zauważa L. w opisie kolejnych wieków swą uwagę koncentruje na ich moralności. z brzegów naczynia na zewnątrz nie wyleciała. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Pierwszy — jest ucieleśnieniem złej Eridy w postawie Persesa. której pokrywę uniósłszy (w. przypomnieniem o istnieniu boskiej sprawiedliwości i zachętą do pójścia za dobrą Eridą drogą współ­ zawodnictwa w uczciwej pracy na swym gospodarstwie. 174-201).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. jest „ukochanym" przez ludzi „złem". Łanowskiego. Dopiero w Pracach i dniach znajdujemy pełne tego wyjaśnienie. prowadzącej do wy­ niszczającego procesu. Podobnie jak w Teogonii karę za winę Prometeusza ponoszą głównie lu­ dzie. Symetria ta. Pandory. że roz­ poczynając swą opowieść od przedstawienia złotego wieku pokaże stopniowo postę­ pujący w kolejnych epokach upadek ludzkości i zakończy swój wywód uwypukleniem tego. Vernant72. Istotna jest tu jednak właśnie dwuznaczność poło­ żenia nadziei. że wiek brązu jest pod jakimś względem gorszy od srebrnego. została opowiedziana częściowo już w Teogonii (w. Oszustwo. 13-79. Paris 1971. drugi jest reakcją Hezjoda na tę postawę. 385-391). wizji całkowitego upadku moralnego ludzkości epoki żelaza. po przytoczeniu powyższej opowieści mogliby­ śmy się spodziewać wysnucia z niej wniosku o konieczności pracy oraz apostrofy do Persesa wzywającej go do porzucenia sporu i do podjęcia prac rolniczych. 49 n. Sięgając do mitu traktującego o początkach ludzkości podejmuje poeta próbę dania odpowiedzi na dręczące ludzkość od zarania jej dziejów pytania: dlaczego czło­ wiek musi pracować na życie? czy istniał kiedykolwiek w przeszłości okres. że jest to tradycyjny przekaz. West70. Motyw „beczki" (pithos) jako więzienia zna już Iliada (V. że pokolenie bohaterów jest doskonale zintegrowane z całością hezjodej- 70 71 Przekład J. Główny akcent położył natomiast poeta na ukazanie konsekwencji tego i ko­ lejnego (wynalezienie sztuki krzesania ognia) wykroczenia Prometeusza przeciw zaka­ zom Zeusa. Przyjmuje się. gdy czło­ wiek mógł żyć bez pracy? Legenda o Prometeuszu i Pandorze. Nie jest to łatwa droga. gdyż wcześniej kobieta zatrzasła pokrywę69. cit. Otuśa i Efialtesa. dt. złożonego z mieszaniny dobra i zła. 527 nn. jest wymownym świa­ dectwem. Op. Czerpiąc z jednej i drugiej daje Zeus ludziom mieszaninę szczęścia i nieszczęścia. która usprawiedliwia smutną konieczność pracy i obecność wszelkiej niedoli ludzkiej winą pierwszej kobie­ ty. która wyraża dwubiegunowość losu ludzkiego. wiek brązu wiekowi bohaterskiemu i aktual­ ną część wieku żelaznego. 535 nn. w którym za rządów Kronosa ludzie żyli na równi z bogami. Iliady (w.). M. to masz oto inną opowieść o tym. Trudno było­ by w tej chwili rozstrzygnąć. Pandora. I.). Można by się zatem spodziewać. s.. Po przedstawieniu wieku złotego. Najbliższej analogii z Hezjodem dostarcza 24 ks. Tak twierdzi L. s. West (op. Poeta nie twierdzi przecież. 72 Mythe et la pensee chez les Grecs.. która znajduje potwierdzenie również na płaszczyźnie charakterystycznego dla każdej epoki wieku żyjących w niej ludzi i na płaszczyźnie ich losu pośmiertnego. problem Dike/Hybris jest podstawowym kryterium charakterystyki poszczególnych wieków ludzkości. 95-98): zło wypuściła — i ludziom sprawiła żałosne kłopoty Jedna tam tylko Nadzieja w swym niedostępnym więzieniu w środku została. 216 217 . w której pod panowaniem Dike dzięki wytężonej pracy można cieszyć się zmiennymi kolejami losu. nieszczęść i trudu. 49. czy też jemu zawdzięczamy wprowadzenie epoki bohaterów walczących pod Tebami i Troją i przesunięcie akcentu z postępującej degradacji materialnej na sprawy moralności. Stworzona za cenę wykradzionego ognia z polecenia Zeusa przez Hefajstosa i wyposażona przez wszystkich bogów pierwsza kobieta. nie znając trudów.). Tu po­ dejmuje poeta ten sam mit dostosowując go do nowej sytuacji i specyficznego celu poematu. jak bogowie i ludzie dzielili niegdyś ten sam los" wskazuje jednoznacznie. w beczce. jak ciężko jest w epoce żelaza zarobić na życie swą pracą. że również ten drugi mit stanowi w zamierzeniu autora wyjaśnienie przyczyny aktualne­ go stanu rzeczy i konieczności ciężkiej pracy. Przeciwstawia natomiast w aspekcie Dike i Hybris wiek złoty wiekowi srebrnemu. cierpień i pracy. 510-616). W świetle jego interpretacji mit o pięciu wiekach nie jest jednak ilustracją postępują­ cego upadku moralnego ludzkości. Jako żona Epimeteusza przyjęła bowiem mimo ostrzeżeń Prometeusza przesłaną w darze od Zeusa „beczkę". trochę niezdarnie uzasadniający pozo­ stanie nadziei pod pokrywą beczki. Jak wykazał w swej wnikliwej analizie tego mitu P. A przejście do tej opowieści: „jeśli chcesz.M. s. za pomocą którego Prometeusz pozbawił Zeusa lepszej części ofiarnego mięsa podczas składanej w Mekonie ofiary (Th. jeśli podda się ona władzy Hybris. stanowi punkt wyjścia dla aktualnie przytoczonej opowieści i jest zaledwie wspomniane na jej po­ czątku. gdzie mówi się o uwięzieniu w spiżowej beczce gigantów. szczęścia i nieszczęścia. a ściślej na ich stosunku do bogów i bliźnich. jedna z nich zawiera dobro.

Naszkico­ wał go już poeta dwukrotnie na początku i w zakończeniu opowieści o Prometeuszu. brak wstydu. bo jako silniejszy może z nim zrobić. 248-255). których błogosławieństwo napełnia spichle­ rze (w. do jakiej jest on stworzony. co zechce. Rolnik Hezjoda w swym postępowaniu musi dokonać wyboru między dwiema postawami odpowiadającymi dwom przedstawionym na początku poematu Eridom. Nakreśliwszy tego rodzaju obraz egzy­ stencji człowieka wieku żelaza w micie o Prometeuszu i Pandorze. słuszności. Hezjod przedstawia teraz kalendarz prac rolniczych właściwych dla poszczególnych pór roku (w. Choroby. dokładnie tę sprawę rozpatrzcie. 202-212. dobra. bo nieśmiertelni są blisko i patrzą. Nie ma bojaźni bożej. jest jednocześnie symbolem i wyrazem tego ambiwalentnego życia. Pozostaje ono w takim samym stosunku do pokolenia epoki brązu jak pokolenie wieku złotego do pokolenia wieku srebrnego. którą podobnie jak w przypadku pokolenia srebrnego określa poeta w kategoriach negatywnych jako nieprzestrzeganie tych wszystkich zasad etycznych i religijnych. zdeptane wszystkie podstawowe zasady praworządności. by w tym wieku dobro i zło nie było ze sobą wymieszane. kończąc swą opowieść o pięciu wiekach ludz­ kości wizją pełną niesprawiedliwości. Egzystencja w epoce żelaza ma charakter dwoisty i ambiwalentny. Odwrócona jest w nim hierarchia wszelkich warto­ ści. istnienie Pando­ ry. w której poprzez mity i wy­ wód adresowany do brata Persesa i do królów odsłonił przyczyny i uzasadnił koniecz­ ność pracy ludzkiej. to poświęcenie swego życia pracy. którzy strzegą praw i karzą występki. 218 219 .. której gwarantem jest sam Zeus i Dike może być realizowana w stosunkach międzyludzkich. lecz Hybris staje się wówczas zasadą jego postępowania. Obraz życia ludzkiego w tej epoce nie jest dla czytelnika zaskoczeniem.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a więc: brak szacunku dla gościa. a przecież na ziemi. Ta część jest dopiero realizacją pro73 W. owo „umiłowane zło". Apeluje jednocześnie do królów i do Persesa o przestrzeganie powyższych zasad sprawiedliwości i o pomnażanie swego ma­ jątku uczciwą pracą (w. którą Hezjod przedstawia jako przyczynę wszelkich nie­ szczęść. Dlatego człowiek kocha to „nieszczęśliwe życie" tak samo. przyjaciela. Świat rolnika kierującego się tak pojętą hybris. lecz by było ze sobą połączone solidarnie i nierozłącznie. wypędzanej z państwa i karzącej za krzywoprzy­ sięstwa. Taka postawa znajduje uznanie u bogów. ukazany jest przez Hezjoda w formie przepowiedni jako realne zagrożenie w przypadku nie respektowania tradycyjnego porządku moralnego i religijnego. jak miłością otacza Pandorę. nie ma bogactwa. Zła Erida odrywa rolnika od pracy. które ironia bo­ gów mu ofiarowała. który jest przeciwieństwem świata respektującego Dike (Pra­ worządność). jest w istocie całkowitym zaprzeczeniem normalnego świata. 213). kłamstwa i przestępstwa. Naukę z tej bajki winien wyciągnąć raczej Perses. teraz uzupełnia go poeta podwójną wizją wyznaczoną przez kryterium stosunku do Dike i Hybris. nie wysnuwa z tego mitu zapowiedzianej na jego wstępie nauki o konieczności pracy. źródłem życia i przyczyną śmierci. jest to pierwsza znana nam w literaturze europejskiej bajka zwierzęca. którym do przemyślenia poleca naukę płynącą z bajki o trzymanym w szponach przez jastrzę­ bia słowiku73. 309). Uzasadnieniem dla tego wezwania jest namalowany następnie przez poetę żywy wizerunek Dike jako upersonifikowanej bogini Praworządności." (w. Zeus postanowił bowiem. Występu­ jąc w swej podwójnej roli: kobiety i ziemi. jaki wyłania się z opisu schyłku epoki żelaza. że poeta. Unaocznione w ten sposób działanie Prawo­ rządności stwarza doskonałe podstawy do wyciągnięcia logicznego wniosku i ostrze­ żenia adresowanego wprost do sędziów (królów): „Królowie. Moralna nauka wynikająca z tego mitu wyrażona jest wprost w opisie współczesnej poecie epoki żela­ za. 226-245). Z kolei dokładnie poeta wyjaśnia odwołując się do mądrości wielu po­ koleń. lecz kontynuuje wywód o Dike i Hybris (w. Człowiek niegodziwy góruje nad szlachetnym. które regulują z woli bogów życie ludzkie. Jest to innego rodzaju hybris niż ten niepohamowany pęd do walki. popycha go na­ tomiast do walki i kłótni i pobudza do bogacenia się na drodze przemocy. którym kierowało się pokolenie „spiżowe". 202-285). kto innych gnębi krętymi wyrokami i na bogów nie zważa. Dike to peł­ ne respektowanie porządku danego mu z zewnątrz. naszej żywicielce. Jest to hybris. Pandora. Jastrząb drwi sobie z lamentów słowika. W jego przypadku dobro góruje nad złem. Bajka ta stanowi jedynie ilustrację ich pozycji jako „silniejszego" i nie zawiera bezpośredniego dla nich pouczenia. brata. Zamknąwszy w ten sposób pierwszą część poematu. Nie Dike. śmierć. które z dopustu sprawiedliwego Zeusa cierpi wszelkiego rodzaju niedole za niegodziwości niektórych jego obywateli (w. a wszystkiemu towarzyszy zawiść. konieczność uprawy roli — to najważniejsze cechy tej specyficznej wizji. Trudno zatem się dziwić. niepewność jutra i lęk przed przyszłością. starość. do którego bezpośrednio zwraca się teraz poeta z wezwaniem do prze­ strzegania praworządności i zaniechania występku (w. „Dobra walka" pobudzi go do wytężonej pracy respektującej zasady Sprawiedliwości (Dike). rodziców. lekceważenie przysięgi. kobiety. że ten przerażający obraz świata. oraz miasta. 383 do końca). na­ kładające się na wprowadzone wcześniej rozróżnienie „dobrej i złej Eridy". jest ona jednocześnie symbolem płodności i destrukcji. nieprawości i niesprawiedliwe wyroki. Zwraca się teraz formalnie do królów. przemocy i bezbożności. 265-382) . Oznacza to. cieszącego się pokojem i względnym dobrobytem.. a także obraz przeciwstawionych sobie i przedstawionych symetrycznie w dziesięciowierszowych stanzach dwu miast: miasta praworządnego. w jaki sposób sprawiedliwość. które nie byłoby opłacone wielkim wysiłkiem i pracą. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ skiej wersji opowiadania. jest trzydzieści tysięcy nieśmiertelnych strażników Zeusowych. że uznaje on i akceptuje twarde prawo wieku żelaznego: nie ma szczęścia. Należy zauważyć.

Przedstawiając kalendarz prac rolniczych. 694-764). a niekiedy nawet drobiazgo­ wo opisuje poeta prace. Z w. religijne i praktycz­ ne łącznie z wykładem na temat dni pomyślnych i feralnych. Nie można im jednak odmówić rzetelnej znajomości rzeczy. bo tylko raz odbył krótką morską podróż na Eubeję. z którego zachowały się zaledwie trzy wiersze. był również uważany powszechnie za dzieło Hezjoda aż do Arystofanesa z Bi­ zancjum (ok. wschody i zachody gwiazd. Stąd też płyną walory poetyckie. otrzymujemy żywy. wyrażonej zarówno poprzez mity. Część ta nie odbiega w zasa­ dzie swym charakterem od poprzedzających ją pouczeń. Z czułością odmalowuje poeta zapach świeżo zoranej ziemi. która znalazła odzwierciedlenie w drugiej części jego tytułu: Dni i w której w nawiązaniu do prac rolniczych przed­ stawia poeta ludową wiarę w magię cyfr i wynikające z niej istnienie dni pomyślnych i niepomyślnych dla poszczególnych czynności ludzkich. i boskim wyrokom nie przeczy Bada lot ptaków przezornie i złych nie dopuszcza się rzeczy74. pogoda. W średniowiecznej tradycji rękopiśmienniczej poza Teogonią i Pracami zachowała się jeszcze tylko Tarcza Hera­ klesa. Uwagi o żegludze zamykają wprawdzie adresowane bezpośrednio do Persesa po­ uczenia. umiłowanie całej przyrody i rolniczego trudu pozbawiają powyższe pouczenia mentorskiego tonu. Jednym słowem. 633-640. przetkane licznymi sentencjami. Po­ stawa szczerości. 220 221 . co w ciągłej robocie się trudzi Znając to wszystko dokładnie. obserwować owady i szukające schronienia pod liśćmi robactwo. sto­ sunków sąsiedzkich. że sam nie ma wielkiego doświadczenia w żegludze morskiej. jakie winien wykonać rolnik w ciągu roku w swej zagrodzie i w polu. 765 rozpoczyna się ostatnia część poematu. 650-660).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. O ich autentyczności najwymowniej świadczy zakończenie utworu. 504-546). zachowanie zwierząt. by wiersze te uznawać za późniejszy. wyrażonych w formie gnomicznej. jak poprzez pouczenia etyczne. Jak zaznaczyliśmy na wstępie tego opracowania. nakazów i zakazów i dlatego obecnie większość badaczy nie widzi podstaw. Po pierwsze. przyglądać się zwierzętom i ludziom zaskoczonym śnieżycą i burzą. Błogosławiony jest człowiek.). 825 nn. formalnie adresowane do Persesa. 582-596) czy barwnego opisu zachowań zwierząt i ludzi w czasie srogiej zimy (w. jakie miejsce zajmowały one w zbiorze dzieł He­ zjoda i w jaki sposób uzyskały status jego utworów.): Dzień raz jest ojcem. którą zawdzięczał zapewne swemu ojcu. W wierszach tych zawarte jest bowiem podsumowanie całej mądrości poematu. nieautentyczny dodatek. porad życiowych dotyczących małżeństwa. Jego porady nie płyną więc z wła­ snego doświadczenia. który uzupełnia za­ lecenia praktyczne szeregiem luźno na pozór powiązanych. znalazł poeta miejsce na wzruszające autentyzmem obrazki rodzajowe: wiejskiego pikniku w okresie upal­ nego lata (w. by zapewnić sobie i swojej rodzinie niezbędne środki do życia. Dają poecie okazję do wprowadzenia elementów autobiograficznych (osiedlenie się ojca a Askrze — w. pozwala nam wsłuchiwać się w głosy zapowiadających nadejście wiosny i lata ptaków. barwny i poetycki obraz życia beockiego rolnika schyłku VIII lub początku VII wieku przed Chr. Poeta przyznaje zresztą. natomiast dzięki znaleziskom papirusowym mamy okazję zupełnie nieźle zapo­ znać się z charakterem Katalogu Kobiet. udział poety w igrzyskach na Eubei — w. tego — zdawać by się mogło — na wskroś prozaicznego pouczania. a w swej istocie do całego ówczesnego społeczeństwa. Steffena. Poemat zatytułowany Pouczenia Chirona. pobożności. Ograniczone są właściwie do przygotowań na lądzie i do wyboru najodpowiedniejszej pory do wyruszenia w morze. Obok prac rolniczych przedstawia też poeta rady dla człowieka. skoszonego siana i zżętego zboża. który odmówił mu au­ torstwa tego poematu. Pory prac wyznaczają głównie zjawiska niebieskie. przyjaźni. że różnego rodzaju poezja dydaktyczna była uważana za hezjo- 74 Przekład W. nie kończą jednak jeszcze dydaktycznego wywodu poety. że Prace i dnie nie były jedynym dziełem dydaktycznym He­ zjoda. pokazuje. który woli zarabiać na życie handlem zamorskim. podporządkowane są obydwu wydoby­ tym w pierwszej części poematu zasadom etycznym: praworządności i pracowitości. 200 przed Chr. INNE POEMATY HEZJODA Obydwa omówione przez nas szerzej utwory stanowią niewątpliwie podstawę i trzon twórczości Hezjoda. w staro­ żytności uważano Hezjoda za autora wielu innych poematów. jego cztery ostatnie wiersze (w. a w innym znów czasie ojczymem dla ludzi. Jest rzeczą oczywistą. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ blematyki zapowiedzianej w tytule dzieła. starożytnego wydawcy Teogonii. Zalecenia praktyczne dotyczące tak prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dochodzi do tego cały szereg uwag wywodzących się z przesą­ dów ludowych i praktyk magicznych związanych z zachowaniem czystości i higieny osobistej (w. z których obecnie znamy tylko tytuły i mniej lub bardziej liczne fragmenty. Informacja ta jest interesująca z dwu przynajmniej powodów. jak i żeglugi handlowej. słońce. W pewnych przypadkach same tytuły zagi­ nionych dzieł pozwalają zrozumieć. gdzie odniósł zwycięstwo w konkursie poetyckim na uroczysto­ ściach pogrzebowych ku czci króla Amfidamasa. Szczegółowo.

I właśnie tym dwu ostatnio wymienionym utworom musi­ my poświęcić nieco więcej uwagi. Świadectwa dotyczące długości utworów poetyckich datują się dopiero od epoki hellenistycznej i związane są z rozwojem filologii. by utwór ten trafił do szkolnego użytku i do średniowiecznej tradycji rękopiśmienniczej. gdyby archa­ iczna lub archaizująca poezja na temat gospodarowania i kalendarza astronomicznego prac rolniczych nie była włączana do kanonu jego dzieł. Schwartz {Pseudohesiodeia. The Hesiodic Catalogue ofWomen (cyt. W wydaniu tym pierwsze 245 fragmentów. Przynoszą one koniec Ehoi o Lisidice. a 17 następnych — Wielkie Ehoje (fr. Bardzo słabo poświadczone mitologiczne poematy. 222 223 . wyznaczone przez rodowody wywodzące się od Eola. Merkelbacha i M. Its Naturę. czy była to tylko inna. ed. matce Alkmeny (fr. podważając wszystkie argumenty Westa. L. które za­ chowują porządek analogiczny jak w dziele mitografa Apollodora. który dałoby się sensownie przełożyć na inny język. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ dejską. L. Najpełniejsze wydanie fragmentów Katalogu Kobiet i wszystkich innych dzieł wią­ zanych z imieniem Hezjoda zawdzięczamy współpracy dwu wybitnych filologów: R. córek Atlasa i ich potomków oraz zalotników Helleny.). wersja tego samego poema­ tu. s. s. Podobnie jak w przypadku Prac. Leiden 1960. and Origins.L. 23) utrzymuje. Inachosa. Stuttgart 1997. Uczonym aleksandryjskim zawdzię­ czamy zatem informacje na temat podwójnej wersji Katalogu Kobiet. która to zainteresowanie odziedziczyła. poemat poświadczony wielokrotnie przez Pauzaniasza i starożytne scholia. Wielkie Ehojaj traktuje się jako oddzielny utwór. że tradycja starożytna jednoznacznie wskazująca na Hezjoda jako autora Katalogu nie była pustosłowiem i że utwór ten w swym zasadniczym zrębie można datować na przełom VIII i VII wieku przed Chr. Draeger. że Kata­ log i Wielkie Ehoje to tylko różne wersje tego samego utworu. czyli wróżby z obserwacji lotu ptaków. by wszelką poezję dydaktyczną przypisywać Hezjodowi. Jest to najlepiej zachowany z zaginionych utworów Hezjoda.-takie jak Wesele Keyksa i Katabaza Peirithousa. Mamy zatem podstawy. Opinię taką podziela M. zadecydował o powszechnym w starożytności przypisywaniu autorstwa ca­ łego poematu Hezjodowi. R. niesie ze sobą trudne do przezwy­ ciężenia problemy. Ten właśnie fakt. Ich rekonstrukcja do stanu. P. w przyp. charakter. natomiast J. Ilość papirusów z okresu późnohellenistycznego i rzymskiego zawierających ułamki tekstu Katalogu ustępuje tylko nie­ znacznie ilości znalezisk papirusowych z komediami Menandra. W świetle wywodów niemiec­ kiego uczonego mamy pełne prawo uważać. Struccture. były prawdopodobnie inspiro­ wanymi przez Katalog opracowaniami poetyckimi jego wybranych motywów. Merkelbach et M. Tarcza Liczący 480 heksametrów poemat zatytułowany Tarcza Heraklesa lub po prostu Tarcza znany był w zachowanej obecnie formie już gramatykom aleksandryjskim. Świadczy to niewąt­ pliwie o popularności tego poematu zarówno w epoce hellenistycznej. Westa. 75). pocho­ dzących głównie ze znalezisk papirusowych. 93 i począ­ tek kolejnej Ehoi. czy zupełnie inny poemat75. wyznaczony przez genealogie. Jego genealogiczno-mitologiczna problematyka i katalogowa forma nie były natomiast wystarczającym atutem. opublikowane w 1962 r. odmienny od Katalogu poemat. jest dziełem anonimowego autora żyjącego w VI wieku przed Chr. mamy okazję poznać źró­ dła. West {The Hesiodic Catalogue ofWomen. s. poszerzona w stosunku do przyjętej za kanoniczną. L. Wśród nowożytnych uczonych nie ma zgody co do tego. ponieważ w przeważającej większości przypadków fragmenty zachowane są w formie skrawka papirusu zawierającego początek lub sam koniec wiersza.L. Westa76. Skoro istniała tendencja. Jej bezpodstawność wykazał. traktowane przez wydawców jako niezależny. jak w epoce cesarstwa rzymskiego. Tym niemniej dzięki wieloletnim studiom M. cytowana jako Wielkie Prace. łącznie z wprowadzającymi go wierszami koń­ czącymi Teogonię. Zachowane frag­ menty pozwalają się ułożyć w większe bloki. któ­ rzy jego początkowe 56 wierszy mogli znaleźć również w czwartej księdze Katalogu Ko­ biet Hezjoda. i że wzmiankowane przez źródła starożytne utwory: Astronomia i Ornithomanteja. rynku książkowego i krytycznymi edycjami tekstów.) tożsamość między Katalogiem Kobiet i Ehojaj. Pelazgosa. 8 nn. 2 nn. Leo (Hesiodea. reprezentuje pięć ksiąg Katalogu Kobiet. by są­ dzić. nie znajduje jednak aprobaty u wielu innych badaczy. W tym przypadku głosił je niewątpliwie Centaur Chiron. ukoro­ nowanym monograficzną publikacją na temat Katalogu77. 75 Fragmenta Hesiodea. Oxford 1985. pasjonującej się wiedzą antykwaryczną. P. Untersuchungen zu den Frauenkatalogen Hesiods. przedstawiającej Alkmenę jako matkę Heraklesa i Ifiklesa (fr. przez E.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. podob­ nymi do Tarczy Heraklesa. Palingenesia Bd. strukturę i układ treści dzieła. Draeger78. a po drugie — że pouczenia mogły być włożone w usta fikcyjnej postaci i nie musiał ich wygłaszać sam poeta. Oxonii MCMLXVII.West. mogły być włączone w jej ramy. Tylko niewielką część tego materiału da­ łoby się udostępnić szerszej publiczności w przekładzie na język nowożytny. 246-262). Westa. że cały Katalog. Z imieniem Hezjoda łączył ten poemat działający w VI 76 77 78 Przyjmuje się na ogół zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez F. że istniała dłuższa wersja Prac. co poświadczają dwa papirusy z Oxyrynchos. adresując do swego najsławniejszego ucznia — Achillesa. 61. Lobela. obok Katalogu Kobiet {Ehoje) starożytność znała Wielkie Ehoje. że początkowe 56 wierszy poematu wypełniała Hezjodejska Ehoja Alkmeny. Teza M. Góttingen 1894. 94). byłoby dziwne.

syna Aresa. Wśród nowożytnych badaczy niewielu jed­ nak obrońców znajduje teza o hezjodejskim autorstwie całego poematu 80 . judząca mężów do walki" (w. Wymowne jest chociażby przedstawienie podróży Zeusa z Olimpu do Teb. Vara Donado. stanowi punkt wyjścia dla przedstawienia całego szeregu scen bitewnych i walk wyrzeźbionych na tarczy. Opis tej tarczy. stanowiąc. inspirowany niewątpliwie jej opisem w Teogonii i w Pracach i dniach. poeta liryczny Stezychoros. Motyw Eridy. poetyckie sceny. wykonanej również przez boskiego kowala Hefajstosa. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej treści i strukturze fabularnej poematu. którym powozi sam bóg wojny Ares. Można odnieść wrażenie. Zatrzy­ muje się on na górze Fikion. Znaleziska papirusowe potwierdziły pierwotną przynależność początkowych 56 wierszy do Kata­ logu Kobiet. w jaki sposób hezjodejska poezja katalogowa prowokowała i inspirowała do dokonywania poszerzeń krótko ujętych motywów w rozbudowane szeroko. tessalskiego. 147). jako ostatnim etapie podróży. a znajomość starożytności prowokująca do jej opowiedzenia. 1972.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Lambertem. Hery79. aluzję do walczącego z Herakle­ sem Kyknosa. Od jego to wła­ śnie charakterystyki rozpoczyna poeta swoją opowieść. s. Hesiodo autor del poema. lecz kunsztownością swego przedstawienia. trudno powiedzieć. znana powszechnie z Plautowego Amfitryona. jako matkę Heraklesa i Ifiklesa. jednego (Ifiklesa) ze związku z przybyłym tej nocy po spełnieniu „pokuty" mężem Amfitryjonem i drugiego z Zeusem. któ­ rego za chwilę użyje sposobiący się do walki Herakles. a bizantyjska przedmowa do tego utwo­ ru informuje nas. który w świętym gaju Apollona zabija w pojedynku Kyknosa (Łabędź). Na ile ten epizod jest charakterystyczny dla poezji katalogowej jako takiej. na którego czole „polatuje straszna Waśń. że przedmiotem swego przedstawienia czyni scenę pojedynku między Heraklesem. 139-319). arystokratę. Hesiod. że według Hezjoda Hefajstos miał wykonać tarczę dla Heraklesa. Swym kunsztem poetyckim pragnie najwyraźniej nie tylko konkurować z Muzą Homera. Świadectwo Stezychorosa i analiza przed­ stawionych na tarczy obrazów pozwala nowożytnym uczonym datować to „poszerze­ nie" na pierwszą połowę VI wieku. Wykorzystując typowy dla scen homeryckich opis zbrojenia się bohatera przed pojedynkiem koncentruje uwagę na tarczy Heraklesa. tkanina narracji jest cienka. która ewokuje homeryckie opisy licznych pojedynków w Iliadzie i stanowi bezpo­ średnią rywalizację z przedstawieniem pojedynku Achillesa i Hektora w XXII pieśni Iliady. niezwykłością sytuacji i przedstawionych bo­ haterów. był on do­ skonałym znawcą poezji epickiej. smoka. Jego opis jest o połowę dłuższy od homeryckiego i jest bardziej wyszukany. Nie interesuje go więc historia tego dzieła i sposób. nagim szczycie położonym w odległości kilku kilome­ trów od Teb. Opowiedziana tu histo­ ria. Znany mi jest jedynie hiszpański uczony J. Nie może nas zatem dziwić. na którego nurtach pływa­ ły tu jednak łabędzie (kyknoi). że stylistyka Tarczy mieściła się w ramach szerokiej palety zróżnicowania charak­ terystycznego dla dzieł Hezjoda. Jak już zaznaczyliśmy. uznawał je na podstawie kryterium tres'ciowego (zbieżność z Katalogiem) i styli­ stycznego za autentyczne dzieło Hezjoda. przedstawiającej strasznego. Nie ulega wątpliwości. Jako wytrawny „uczony" poeta. niezwykle butnego. poetyckim opisem gotowego już dzieła. sławny poeta epicki działający w Aleksandrii w III wieku przed Chr. 315-365. lecz ekfrazą. że jako poemat Hezjoda był on znany Megakleidesowi. pokazując tym samym. Jego świadectwo jest więc wymownym dowodem tego. któremu trudno było pogodzić się z faktem. s. 326). 57. które doskonale har­ monizują ze sceną przedstawionego następnie pojedynku. największego wroga swojej matki. budzącego swym wyglądem śmiertelne przerażenie. któremu poemat zawdzię­ cza swój tytuł. w jaki bohater wszedł w jego posiadanie. Również Apoloniusz Rodyjski. który znając jej wierność. Wygląda na dość wyszukany. perypatetykowi. Uderza nas z miejsca odmien­ ny od poprzedniej partii. wypełnia niemal połowę utworu (w. że poeta świadomie nawiązuje do homeryckiego opisu tarczy Achillesa i z nim rywali­ zuje. pierwsze 56 jego wierszy są najlepiej zachowaną częścią Katalogu Ko­ biet i przedstawiają Alkmenę. że jako hezjodejski do­ tarł ten poemat do czasów nowożytnych w średniowiecznych rękopisach łącznie z Teogonią i Pracami jak też i oddzielnie. ewokując beocką nazwę Fiks zamiast Sfinks. I tak jak Homer otwiera swój 224 225 . R. dotyczy — najogólniej mówiąc — poczęcia w czasie jednej i tej samej nocy przez Alkmenę bliźniaków. 139. Mimo pogoni za niezwykłością jest bardziej schematyczny i uporządkowany. Nazwa ta dodaje opowieści lokalnego ko­ lorytu. że poeta z pełną świadomością ciekawość i uwagę słuchacza pragnie obudzić nie rozwo­ jem i przebiegiem akcji i dlatego z miejsca informuje o wyniku pojedynku. jedy­ ny przykład w twórczości Hezjoda specyficznie beockiego dialektu. uprzedził jej męża przybierając jego postać. Jej głównym bohaterem jest Herakles. Cuadernos de Filologia clasica (Madrid) IV. w jakim odmalowuje rumaki i rydwan Kyknosa. użytą w Teogonii (w. 79 80 Por. Na obrzeżach tarczy Hera­ klesa podobnie jak u Homera przedstawiony był Okeanos. Opis obrazów wyrzeźbionych na tarczy rozpoczyna od sceny wyrzeźbionej w samym jej środku. Jest najwyraźniej zafascynowany poprzedzającym ten pojedynek homeryckim opisem tarczy Achillesa. Contribución al conocimientodel Escudo de Heracles. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ wieku przed Chr. ale ją przyćmić. Wśród płaskorzeźb pokrywających tarczę Heraklesa spotykamy rów­ nież inne znane nam już motywy z tarczy Achillesa. napuszony i barokowy styl. New Haven 1988. lecz jego magiczna moc i boska wspaniałość wyglądu. Właściwa pars epica poematu zaczyna się jednak dopiero od w. być może. bogaty w barwne szczegóły. Nie jest jak w Iliadzie odzwierciedleniem procesu wykonywania wspaniałego rękodzieła przez boskiego kowala Hefajstosa. a Kyknosem i Aresem.. Nie jest to zatem przypadek.

Tarczę Heraklesa można więc było nie tylko widzieć. s. z nozdrzy płynęła jej ropa. Nie mniej przerażająca jest wizja momentu umierania wyrażona poprzez perso­ nifikację „Mroku". kreśli poeta przerażającą wizję lęku. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ opis od pokazania miasta w czasie wojny i w czasie pokoju. Solon i Ajschylos. blada. autor Tarczy Heraklesa rywalizuje z opisem homeryckim i chce go przyćmić wspaniałością i niezwykłością obrazów nakreślonych ję­ zykiem i stylem Hezjoda. jest podobnie jak opis tarczy rodzajem rywalizacji z przedsta­ wieniami homeryckimi.in. gdy lato / Żarem {rozlanym / rośliny uwiędłe wysusza. W naszą pamięć za­ padają nie tylko zrozpaczone kobiety: „rozdzierające rękami policzki" i „zawodzące ostre jęki". Jego opis ujęty w ramy typowej sceny. 249-250). Nagromadzeniem epitetów. 200 lat po Hezjodzie w VIhtm. cit. krwiożercze" (w. Ogromne wrażenie. 13 Przekład J. 226 227 . który obuty „w skrzydlate sandały". Z 23 Lobel-Page): „Z liści głos cykad / słodyczą się sączy spod skrzydeł / Pieśń przenikliwa / dobiega bez końca. czego przykładem jest pojęcie Anaksymandrowego apeiron. była mokra od łez82 Maniera ta znajduje pełne potwierdzenie również w przedstawieniu przebiegu sa­ mego pojedynku. a zasię z policzków krew się sączyła na ziemię. Łącząc realizm okrucieństwa wojny z symboliką jego przedstawie­ nia. potwornie się wyszczerzyła. Lamberton81. mimo tylu nowożytnych doświadczeń wojennych. kolana i głowę Syriusz im spala"83.Przekład J. wywiera w dalszym ciągu przedstawiony na tarczy Heraklesa obraz miasta pogrążonego w za­ wierusze wojennej. Inaczej mówiąc są to tarcze stworzone przez wyobraźnię poetów inspirowane tradycją kultury bohaterskiej.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Op. autor Tarczy tym właśnie motywem je zamyka. przejęli od niego do swych koncepcji etycznych i społecznych postać i pojęcie Spra­ wiedliwości. jakich dziesiątki znamy z Homerowej Iliady. stała. w którym rozpoczął się wpływ Hezjoda na twórczość innych poetów. Najwięksi poeci ateńscy. a zwłaszcza spiętrzeniem i róż­ norodnością obrazów porównawczych usiłuje poeta przyćmić. Nie można mieć jednak najmniejszej wątpliwości. a więc najpraw­ dopodobniej przed upływem VI wieku. okrut­ ne.. jakie bogowie mieli stworzyć dla bohaterów odle­ głych epok. zaczerpniętych niekiedy z języka medycznego okre­ śleń. 264-270): Blisko stanęła Ciemność śmierci. W obydwu przedstawieniach pojawia się poza tym opis koro­ wodów tanecznych. bardziej otwartym na przesadę i na cudowność. że dałoby się dziś zrekonstruować na podstawie cytatów późniejszych autorów w całości jego Prace i dnie i w dużej części jego Teogonię. że jest to naśladownictwo i poetycka rywalizacja z opisem kanikuły w Pracach i dniach (w. 83-85 cytuje sławne powiedzenie swego współziomka: '. wyschnięta i z głodu wycieńczona zupełnie. / Wigor u mężczyzn zaniknął. Opis ten mieści się doskonale w manierze stylu hezjodejskiego. na pograniczu miasta objętego pożogą wojenną i miasta zażywającego wszelkich dobrodziejstw pokoju. są rodzajem oręża. Danielewicza. 582-588) Hezjoda. miała spuchnięte kolana. Hezjod był zresztą po Homerze najczęściej czytanym i cytowanym autorem ze wszystkich poetów i pisarzy greckich. 142. HEZJOD W STAROŻYTNOŚCI Trudno dokładnie ustalić moment. prac rolniczych i grupy lwów atakujących inne zwierzęta.} Oset w krąg kwitnie: / kobiety są teraz natrętne. niszczenia i umierania. daje dobre wyobrażenie o charakte­ rystycznej dla tego utworu manierze poetyckiego stylu (w. a pod stopami pędzących za nim „po stali bladozielonej" Gorgon — „rozbrzmiewała tarcza niesa­ mowitym hałasem. że za­ znaczył się on jeszcze przed skrystalizowaniem się kanonu jego pism. Poza Attyką Hezjod był znany już w VII wieku poetom lirycznym z Lesbos. Oba opisy są przeładowane obrazami i żaden z nich nie ma pretensji do realizmu. „jed­ noczesnym atakowaniem wszystkich zmysłów". krwawe i przeraźliwe. charakteryzującego się m. Łanowskiego. Na­ gromadzenie epitetów i rzadkich. na dłoniach ogromne pazury. Tego przy­ kładem jest chociażby wypełniający ponad 20 wierszy opis postaci ściganego przez Gorgony Perseusza. zwłaszcza w momencie. O jego popularności może świadczyć fakt. w. Jak już uprzednio zaznaczyliśmy. żałosna i straszna. w cudowny sposób — nie dotykając tarczy — mknął nad jej powierzchnią „z szybkością myśli". żyjący w tej samej Beocji ok. szczękające swymi białymi zębami / straszne. lecz także „sine Kery. którym zawdzięczamy ten odrażający obraz.. co poświadcza fragment pieśni Alkajosa (fr. Motywy religijne i etyczne obecne w jego poematach stanowiły punkt wyjścia dla pierwszych spekulacji filozoficznych w Grecji. ostrym i dźwięcznym" (w. 251262). Od dawna zauważono. gdy rozpoczynają swą pogoń za poległymi w walce i „ucztę" na ofiarach wojny (w. ramiona jej kryła warstwa obfita kurzawy. „Ciemności śmierci" stojącej w pobliżu Ker. jak zauważa R. 234). Pindar. inspirowane he­ zjodejskim przedstawieniem Chaosu. ale także „słyszeć". na który datowana jest utworzona w prze­ sadnie hezjodejskim stylu Tarcza. a raczej przygłuszyć blask poezji Homera.

D o Hezjoda też i do jego Helikoriskich M u z odwołuje się Kallimach na początku i w zakończeniu swego olbrzymiego dzieła Przyczyny. Opera et Dies. Buse H.S. a cura di C.A. Ouestiones Hesiodicae et Orphicae. 85 84 W y d a n i a w s z y s t k i c h d z i e ł . von Fritz. 412). Berlin 1928 (1962). 1946. 1167-1240. commentationem criticam praemisit F. W . Uczony stwierdza. Diller H. fr. Wrocław 1981. Zainteresowanie Klemensa Aleksandryjskiego poe­ zją Hezjoda nie zostało do tej pory dokładniej przebadane. Torino 1973. edidit. L. 1964. W y d a n i a p o s z c z e g ó l n y c h d z i e ł . Oxford 1966. Gli„Erga"'di Esiodo. Italice reddidit A. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ BIBLIOGRAFIA „pilność pracę wspomaga" {Pr. Duchemin J. A. recensuit A. La Penna. Hezjod. Pindar. Berolini 1869. Merkelbach et M. Vandceuvres—Geneve 1960). jakie spotykamy w jego Protreptyku i w Dy­ wanach wskazują na bezpośrednią znajomość Prac i dni. Merkelbach et M. Hesiodi carmina.D.. Hesiod und die Anfdnge der griechischen Philosophie. S. lecz liczne cytaty. editio maior. Wrocław 1952. Supplem. Colonna. Steffen. Lampona: „Lampon do czynów dodaje staranie. p r z e k ł a d y . jaki wywierała jego myśl etyczna na pisarzy chrześcijańskich. i D. Hesiod. w. Texte etabli et traduit par P. 100 nn. M.. F.. kto innym szkodę wyrządza" {Przyczy­ ny. opr. The Poems of Hesiod. Hesiodi Catalogi sive Eoearum fragmenta. Heitsch. Esiodo. s. par K. Darmstadt 1966 (Wege und ForschungXLIV). Arrighetti. with an English translation by H. Milano—Varese 1959. Blusch J. collegit. Hesiode. Nie wchodząc w szczegóły. West. W p ł y w Hezjoda na kulturę rzymską. indo-greco-italica XV. Wystarczy w tym miejscu wskazać na wymowny przykład św.. Hesiod. erklart von U. Prace i Dni. recensuit A. 1902. „Sobie samemu ten szkodzi. L. Schwabl. Lipsiae. gdy charakteryzuje postawę swego bohate­ ra.). P. O p r a c o w a n i a o g ó l n e . 5 = Pr.. Les Travaux et les Jours. Fragmenta Hesiodea..LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Russo. Angier C. Hesiodi Theogonia. Meinz 1965.. Elementiprimitwi nellapoesia esiodea. gdzie jest mowa o chwalebnym tru­ dzie wiodącym do cnoty (V. A Study ofthe Greek Middle Ages c.. Verdenius. P. The Epic of Kumarbi and the „Theogony" of Hesiod. Hesiodos. Tenże Kallimach w jednym ze swych epigramatów wita z uznaniem i komplementuje jako „hezjodejski" nowy poemat dydaktyczny Aratosa Fajnomena. The Revelance of the Proemium to the Design and Meaning of Hesiods „Theogony". of Okla­ homa Press 1983. Schoemann. London 1932 (Hildesheim 1966). recognovit. s. a w szczególności na twórczość Wergiliusza. brevi adnotatione critica instruxit.. Jacoby. Works andDays. 285-290). von Wilamowitz-Moellendorff. Grimal. przeł. von E. edited with Prolegomena and Commentary by M. Tarcza. Riv. Hesiode et son influence. że przemawiają za tym scholia do Aratosa.. London 1936. który w mowie Do mło­ dzieńców wskazuje na Hezjoda jako na „najszczerszego piewcę cnót ludzkich" i para­ frazuje sławne miejsce z Prac i dni (w. Por. mógłby stanowić przedmiot oddzielnej monografii. 38). s. Nereiden und Okeaniden in Hesiods „Theogony". Die Musen. G. byT. Kirk. 1-60. Hesiodos Erga. 105-149. s. Symbolae Oslonenses Vol. Studi classici e orientali. L. Wpływ. Arrighetti G. J .R. I. któ­ re cytują wyłącznie Astronomie. BN. stawiając się w roli askrejskiego poety i cytując heksametry jego p o ­ ezji takie jak np. 164. 2. s. Bazylego. Grimal. Detienne M. Colonna. op. i oprać. Warszawa 1999. re­ censuit F. Hesiodi Scutum. critica commentatione instruxit A. Traversa. Theogony. edidit F. Milano 1968. wstępem i przypisami opatrzył J. dla którego inspirację stanowiły Prace i dnie i prawdopodobnie w większym jeszcze stopniu zaginiony poemat Astronomia*''. adaptując do swoich potrzeb zawarte w niej koncepcje etyczne i społeczne. cit. G. Barnett R. k o m e n t a r z e . Accedit Homeri et Hesiodi certamen. s. Milano 1975. Bona Quaglia L. 140-156. ediderunt R. 41. F. Formen und Inhalt von Hesiods Individuellen Denken.M. testo critico e commento eon traduzione ed indici. Le Bouclier. Rzach. Solmsen.. London 1936. IV. Kirk. O p r a c o w a n i a d o t y c z ą c e Teogonii o r a z Prac i dn i. 265). Hesiodi carmina. 1966. Łanowski. s. Prace i Dnie. stanowi ciągle żywy przedmiot licznych publikacji naukowych. 329-344. Hezjod. letture critiche. Frazer. 1970. Burn A. RE.. D o Hezjoda odwołuje się często w swej apologii chrześcijaństwa Orygenes. Theogonie. Introduzione. JHS 1945. G. 1912.G. hrsg. EvelynWhite. Vandceuvre-—Geneve 1960 (Entretiens sur l'antiquite classiąue VII). Narodziny Bogów (Theogonia). Firenze 1950 (1965). Napoli 1951. Hesiodos. K.. / tak bardzo czci przykazanie H e zjoda / i często powtarzając zaleca je synom" 84 . Berolini 1930. disposuit. 8 n. Wybór poezji. Zainteresowanych tym problemem czytelników odsyłamy do VII tomu „Entretiens sur l'antiquite classique" — Hesiode et son influence (ed. Le operę e i giorni. Paris 1928. Rzach A . że popularność Hezjoda nie zmalała również w epoce poklasycznej. Berchem—Bruxelles 1964. Oxonii 1967. szp.. F. czyli Zjawiska niebieskie. W. West. W swoich cytatach korzy­ sta on często prawdopodobnie z istniejących dla potrzeb retorycznych antologii celniejszych powiedzeń. 434-486. nazywając go „natchnionym przez Boga poetą" {Contra Celsum. 1931. Cosmologia mitica di Omero ed Esiodo. Bonn 1970. West. szp. Les sources grecąues et 228 229 . Bradley E. przeł. XII. a cura di G. Antike und Abendland 2. Fragmenta selecta ediderunt R. The World of Hesiod. 151. La Penna. i D. Scutum. von Fritz. Verdenius. Hesiodi Opera et Dies. Univ. Translated with Introduction and Comments by R. Pars I: Theogonia. Deichgraber K. HSCP 68. BN. Mazon. Lamberton. W. Crise agraire etattitude religieuse chez Hesiode. The Homeric Hymns and Homerica.. 900-700 BC. Poezją Hezjoda karmiła się również filozofia grecka w okresie jej największego rozkwitu. Sinclair. Szastyńska-Siemion. Solmsen.. Esiodo. Oxonii 1970. Hesiod. RE VIII. Hesiodi ąuaeferuntur carminum reliąuiae. można powiedzieć. Halle 1937.: Verbal Patterns in Hesiods „Theogony". XV. Solmsen. Cantarella R. H.J. Hesiod.

problems of genesis. REG LXXIX . Paulson. Lexicon Hesiodeum. Chaos und Tartaros in Hesiods Theogonie. i n d e k s y . Sale W. Maia IV. Pa­ ris 1993. Zeitschrift fur Papirologie und Epigraphik III. 1964. Bonn 1975. God and the Land. Structure. Dichtung und Philosophie des fruhen Griechentums. Hesiode et la tradition orale. Die Melampodie. Drager P. s. Fraenkel H. The Wedding of Ceyx.. Hamburg 1958 (przedruk: Darmstadt 1967). Fritz K..-Ch. Hildesheim 1977. Studia Italiana di Filologia Classica XXIV. I cinque libri del Catalogo delie donnę. Stewart D. s.. 86.. Contribución al conocimiento del Escudo de Heracles. Aix-en-Provence 1963.. 1960. w: Ommaggio a Eduard Fraenkel. Hamburg 1959. 1961. nr 11-12. 10-26. Quadernos de Filologia classica (Madrid). Le caractere des Titans. s. Schwartz ]. Verdenius W. 161-185. w: Festschrift B. Philologus CVIII. 1963. s ł o w n i k i . // mito di Atteone nel Catalogo esiodeo. Merkel­ bach R. 1972. Untersuchungen zu den Frauenkatalogen Hesiods. Hesiod and the birth of Reason. Lambert W. 55-78... 33-48. Poetry and Sailing in Hesiods Works and Days. Petrusi. Lund 1890 (Hildesheim 1962). Scholia vetera in Hesiodi Opera etDies. Das Proemium der hesiodeischen Theogonie. TAPhA XCII.. Hesiods Erga in ihrem Verhdltnis zur LHas. Solmsen F. Mythe etpensee chez les Grecs. Podbielski H. Lublin 1978. 1-19. La lingua esiodea come lingua delia tradizionesettentrionale. Mit kosmogoniczny w „Teogonii" Hezjoda. Classica et Medievalia XXX. 35-46. Meander XIX. A commentary on Hesiod. 1950. Notes on the proem of Hesiods Theogony.. s. de ses origines orientales a ses incarnations modernes. 31-38. Hesiodstudien zur Theogonie. e istr.. Hesiod and the Achean Heritage of Orał Poetry. 133-155. s. Katalog i inne poematy przypisywane Hez j o d o w i . Oxford 1971. Popko M. Leyde 1985. Loeffler I. Zu Aufbau und Gedankenfuhrung von Hesiods Erga. Van der Valk M. Mnemosyne X.J.. 1967... 1952. Notopoulos J.. Roma 1968. Steffen W.. Hesiod and Aeschylus. Di Gregorio.. Vandceuvre—Geneve 1962. classica XCV. Nicolai W. Chroniąue d'Egypte XLIII.J. Die Pandorasage bei Hesiod. Sprache und Wortschatz Hesiods. West M. Góttingen 1963 (Hypomnemata 6). Kompozycja „Prac i Dni" Hezjoda.. 1968. Meander XXVI.. 109-159. Erlangen—Niirnberg 1967. s. and Origins. West M. s.. Hesperia XXIX. 146 nn. Milano 1975. Edwards G. Kumaniecki K. w: Hesiode et son influence (Entretiens sur 1'antiąuite classiąue VII). 1964. 1972. The composition ofthe Works and Days.P. 149-191. Tebben. 1966. Góttingen (Hypomnemata 86). 315-365. Walcot P. Walcot P. Oxford 1985. Les papyrus dHesiode et la geographie mythologique de la Grece. RM CVI. 1971.. Hofinger. Pucci P.G. 64-72. 1990.. 464-473. s. Pavese C. A propos d'une „etymologie" hesiodique.J. Neitzel H. 157-192. Paris 1974.A.. s. Etudes beotiennes. Works and Days. Duchemin J. Sulla tecnica narrativa in alcuni passi delie Eee.. 1967. 1944. recensuit L.. Schmidt J. Ziirich 1964. Recherches de Philologie et de Linguistique 1. Review of Religion 1947. 1965. s. s. The Medieval Manuscripts ofthe Works and Days. RM CVIII. Pandora. Promethee. s. A new Babylonian „Theogony" and Hesiod.. Hesiod and the Near East.. The Metaphysics of Farming in Hesiod and Vergil. Kadmos IV. L'information litteraire 4. Frank­ furt am Main 1959. Orientalisches und Griechisches in Hesiods „Theo­ gonie". Antioch Review 26. 1969. Staudacher W. s.. s. Le Bouclier du pseudoHesiode.. Histoire du mythe. Hesiod and the language of poetry. s. C Q LXVIII.. Eos XLVI. Meisenheim 1963. Aphrodite in the Theogony. Revue des etudes grecques LXXIV. La composition litteraire archaiąue grecąue.. Karl W. Hesiods Erga: Beobachtungen zum Aufbau.L. Prometheus and the Myth ofthe Ages. Chaos and Apeiron. Pseudo-Hesiodeia. Merkelbach R. Wien 1966. 1951. Der Sukcessionmythus in Hesiods Theogonie und ihren orientalischen Parallen. 225-260. De Archilocho quasi naturali Hesiodi aemulatore.. 1974. Rivista di fil. s. s. s. Textkritische und Motivgeschichtliche Unter­ suchungen. 1957. Lapiccirella V. 177-197.. With a translation of Hesiods Works and Days by David Grene. Mnemosyne XXV. 1966.. Wiirzburg 1957. Seelschopp I. Rosen R. s. Andersen L. Casanovą A.. The Hesiodic catalogue ofWomen: Its Naturę. 1965. Etudes de psychologie historique. Kerschensteiner J.R. Milano 1955. Nelson S. J.. Merkelbach R. Die Trennung von Himmel und Erde. Leiden 1960. K o m e n t a r z e s t a r o ż y t n e . La Parole chez Hesiode. la dijfusion et la dissparition ancienne d'ceuvres attribuees a Hesiode.. Philologus CVI. Das Proemium des hesiodeischen Katalogs..M. Vergleichende Untersuchungen zu Homer und Hesiod. Tiibingen 1942. 31-46. 1962. Rivista di fil. Index Hesiodeus. 193-225. Hermes 1926. Miinchen 1969. von. Tarcza Heraklesa.. New York 1999. A van.. Zur Intention von Hesiods „Werken und Tagen". Recherches sur la composition.. Hermes LXXIX. s. Stuttgart 1997. Eine Unitarische Analyse. s. Leclerc M. Snellzum 60 Geburstag.. Vernant J. Vara Donado ]. Kraft F. Hesiodo autore del poema. Erbse H.L. Homer-Rezeption bei Hesiod: Lnterpretation ausgew.... Solmsen F.. New York 1949.. classica XCVII. 29-45. 136-189.. 1968. 1952. Ithaka. 235 nn. IV. 213-231. CA 9. 230 231 . 99-113. Groningen B.. A Concordance to Hesiod. The language of Hesiodin its traditional Context. Lendle O.J. Amsterdam 1960. Verdenius W.-U. Scholia Vetera in Theogoniam. Ein yorgriechisches Schópfungsmythus bei Hesiod und der Orphiker. Jacoby F. Steiner G.. Munding H.. s.. 300-317. s. 126-133. Le Bouclier dHeracles et 1'histoire de la Grece centrale dans la periode de la premierę guerre sacree. Traversa A. Troxler H. I HEZJOD: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ orientales de la „Theogonie" hesiodique. Baltimore—London 1976. s. s. Heitsche E. Aufbau und Absicht der Erga. Fritz K.P. Schwabl H. A la recherche de 1'harmonieperdue. Stilistische Untersuchun­ gen zu Hesiod. West M. M. 1382. s.L.. Roma 1930a. 1961. Contribution a Tetude du style formulaire. s.. Die Entstehunszeit der Hesiodischen Frauenkataloge. The Shield of Heracles. Miinchen 1956. s.A. He­ siods Theogonie. Adressat und Parainesform. Casanovą A. von. 227-260.. Guillon P. Passagen. Das Prometheus Gedicht bei Hesiod. Mnemosyne suppl... 226-238. Verdenius W. 2-28. Homer.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.... s... Studio sulla Teogonia di Esiodo. s. s. Duhoux Y. Walcot P.. Leiden 1973. Orientalna geneza Teogonii Hezjoda. e istr. recensuit A. Paris 1965. 1-15. Heidelberg 1964. 508-521. s.. Hoekstra A.O. Cardiff 1966. 291-299. J. 450-481. Stiewe K... s. 1969.

by czerpać z niej tematy dla tragedii lub exempla dla retoryki. Co prawda poematy Homera nadal błyszczały dawnym blaskiem i znajomość ich była obowiąz­ kiem każdego wykształconego Greka. mający przecież już za sobą okres świet­ ności. ' Poszerzony tekst niniejszego opracowania. w dwuznacznych przepowiedniach i wyroczniach. w przysłowiach i w apoftegmatach. Obaj ci poeci kroczyli odmiennymi szlakami i w różnym stopniu przyczynili się do ponownego rozkwitu epiki. dr. przywoływanym w poezji mito­ logicznej i kultowej (hymny). Poetami tymi byli Choirilos z Samos i Antymachos z Kolofonu. nie będzie w stanie wpisać w dzieje gatunku niemal nic więcej ponad mało oryginalne powielanie dawniejszych wzorów. zdawać się mogło. oraz w rozmaitych cytatach służących literackiej inkrustacji. a fi­ lozoficzne poematy Empedoklesa stanowiły ostatni akord w dziejach tego rodzaju fi­ lozoficznej twórczości epickiej. prof. Choirilos z Iasos i inni epicy. tradycyjna poezja epicka przeżywała kryzys. Tak więc kiedy w drugiej połowie V stulecia przed Chr. . W zestawieniu ze wspaniałym w V wieku rozkwitem sztuki dramatycznej i bujnym rozwojem prozy. że ten rodzaj twórczości poetyckiej. że poezja epicka w dziejach greckiej literatu­ ry bynajmniej nie powiedziała jeszcze swego ostatniego słowa. Hege­ mon z Thasos i parodia epicka. Kleci kai aklea andron. głównie jego części drugiej i trzeciej. ale do poezji typu cyklicznego sięgano właści­ wie głównie po to.r POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA' Włodzimierz Appel I. Wyd. Toruń 2002. Mogło się więc wydawać. Henrykiem Podbielskim. pojawiły się w literackim obiegu utwory dwóch poetów. UMK. W POSZUKIWANIU N O W Y C H D R Ó G (Choirilos z Samos. I choć głównie tylko jednemu z nich można przypisać rolę prekursora później­ szej poezji hellenistycznej. hab. że poezja heksametryczna nie powróci już na „salony literackie" i pozostanie mniej lub bardziej szacownym re­ liktem obecnym głównie w rapsodycznej agonistyce. Antymach z Kolofonu. Stopniowy rozwój parodii epickiej również świadczył o pewnym kryzysie samego gatunku. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choiribsa do Nonnosa. które wskazywały na to. został wydany jako osobna pu­ blikacja pt. Archestratos z Geli) Twórczość Panyasisa zamknęła ostatni rozdział najdawniejszych dziejów greckiego eposu. w porozumieniu z Redaktorem niniejszego tomu. to jednak obaj w pełni zasłużyli na trwałe miejsce w histo­ rii eposu greckiego.

gdy jeszcze istniała łąka dziewicza. a mianowicie twórcą eposu historycznego5. był szczęśliwym poetą. Mianowicie zwraca się w niej Choirilos z prośbą — zapewne do Muzy Kalliope — by ta poprowadziła go ku innemu (a więc nietradycyj- nemu) tematowi pieśni. Lysandra). Ich przypuszczalne tytuły przynosi natomiast jeden z papirusów z Oxyrhynchos. 48. pochodzą od autora opracowania tej części Literatury. Lysandra. staje się zatem Choirilos twórcą nowej od­ miany poezji epickiej. Studien zum historischen Epos der Antike. 316-332). Heildeberg 1976. jest jednak kwestią dys­ kusyjną. wiewohl er es de facto ist [. Bernabe). i to na tyle wspaniałych. s. GRBS 10. która opowiadać będzie o wielkiej wojnie.. że poeta był „młodzieniasz­ kiem" (veaviaKoc) w czasie wojen perskich w okresie 75 Olimpiady (tj. 2 Bernabe): Szczęsny. ale tę tradycyjną. Poeta zdaje sobie do­ skonale sprawę z tego. p. Ten nowy obszar nie znajduje się wszakże w sferze dawnych podań lub mitycznych wy­ obrażeń. Nie odcinając się od jej tradycji. Księdze Suda wspomiane jest dzieło Choirilosa opowiadające o zwy­ cięstwie Ateńczyków nad Kserksesem (A$nvcu&jv viKnv Kata SŁQ£OU) oraz podana jest lakoniczna informacja o tym. epos opiewający czyny Lysandra). Stob. Autor zaznacza jednak (s. 400/399. Tak więc jesteśmy ostatni w zawodach i nigdzie nie widać. gdzie czytamy o jego Mn&ucd (Medika) i rkoaiKa (Persika)3. że i Hezjod). że „Choirilos versteht sich nicht ais Erneuerer des homerischen Epos auf historischer Grundlage. Medika i Persikai „Persika" (lub „Perseis". co oczywiście wcale nie musi oznaczać. Zarówno sam początek Perseidy. 18. Plutarch. III p. Ziegler.]". fragmenty Perseidy są jed­ nak zbyt skromne. R. by nowy zaprzęg się zbliżał4. 27. 250 = SH nr 314. Demostenes. Perseis (Persika) była z pewnością nowatorskim utworem. tak jak niepewny jest jego udział w Lysandreiacb zorganizowanych na Samos w 404 r. Sulla. data ta wyznaczałaby zatem terminus antę quem dokonał poeta swojego żywota. Coli. Lyys. Najpełniejszy zbiór zachowanych fragmentów utworów Choirilosa. wydaje się wszakże. przedmową i przypisami opatrzył M. Warszawa 1954. Do tego świadectwa należy jednak podchodzić z ostrożnością już choćby z tego względu. jaka nadciągnęła z Azji do Europy (fr. Miejsce legendarnych bohaterów zajmują u niego postaci rzeczywiste.Oxy. w rzeczywistości jednak był odeń młodszy). który pod opieką Kalliope może zawieźć go ku nowym obszarom poezji. Sługa Muz. 834 (595) Adler. także tych wątpli­ wych. 1 Przekłady greckich heksametrów. czego poeta był świa­ dom i co podkreślił już w inwokacji do tego poematu. Teil: Von Homer zu Vergil. 3. że mogą one stać się tematem pieśni boha­ terskiej. że i w jego po­ emacie nie było miejsca dla bogów i mitycznych herosów. jaką z Azji do Europy (tj.. tj. że tradycyjne święta organizowane na Samos na cześć Hery wolą ówczesnych oligarchów przemianowane zostały na „Lysandreia" (tj. znaleźć można obecnie w PEG. fr. 611 Hense) i wspomniane w Księdze Suda dzieło opowiadające o zwycięstwie Ateńczyków nad Kserksesem to najprawdopodobniej ten sam poemat. do Grecji) przyniósł perski najeźdźca. którą w następnych stuleciach wzdłuż i wszerz poprzecinały ślady za­ przęgów powożonych przez całą rzeszę jego naśladowców. 1969. 7-8. 1. że trzymał on „zawsze u swego boku poetę [. SH. Księdze Suda1. w latach 480477). bo dotychczasowe zużyły się w poetyckim wyścigu. że epicka stajnia naśladowców lub współzawodników Homera musi wzbogacić się o nowe zaprzęgi. kto w owym czasie był wprawny w pieśni tworzeniu. jak i w udział poety w zorganizowanym podówczas poetyckim konkursie powątpie­ wa G. że tradycyjne tematy epickie wyczerpały się. Nie możemy Suidas IV. pisząc.2. ale wyznacza go bieg wypadków współczesnych. 13). że był on autorem jeszcze jakichś innych poematów. który zmarł w r. XI 1389 = Powell. Huxley {Choirilos of Samos. Choirilos rozgląda się za wyjściem z takiej epickiej stagnacji i znajduje nowy za­ przęg. a sztuki kres osiągnęły... 1. Homer (a dodajmy. Plut. 70 n. czy wspomniane tam Medika i Persika stanowiły nou\\iaxa Bappagtica. Sama umiejętność tworzenia naj­ bardziej nawet perfekcyjnych epickich heksametrów już nie wystarcza.' ponieważ tego sługę Muz wiodły one po dziewiczej niegdyś łące poezji epickiej. zob. umrzeć zaś miał podczas pobytu na dworze macedońskiego króla Archelaosa. 1-27 (cf. który miał jego czyny wysławiać w pięknych poematach". W tzw. por. I.]. który obejmował z pewnością więcej aniżeli jedną tylko księgę. ok. Słyszymy. Poeta powiada dalej (fr. Samijczyk C h o i r i 1 o s (XoioiAoc) był współczesnym Herodota i Panyasisa (zm. 5 Zob. ale w historycznych realiach. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Zgodnie z informacjami przekazanymi nam w tzw. jako że nie można być pewnym. 4 234 235 . Choćby się wszędy rozglądać. Czytamy tam. Aktywność poetycka Choirilosa przypadała najprawdopodob­ niej na ostatnie dziesięciolecia wieku V. Alex. realny świat wydarzeń hi­ storycznych. Lizynder. s. z języka greckiego przcł. s. ponieważ tego rodzaju techne najwyraźniej spowszedniała. datowany na II/III wiek po Chr. Plutarch wiąże ją z postacią spartańskiego wodza. Brożek. s.. 25. Cztery żywoty. na uroczystości urządzane ku czci spartańskiego wodza. Das historische Epos der Griechen und Romer bis Vergil. Dziś rozdzielone jest wszystko.. 450. iż Choirilos świadom był swego nowatorstwa. 3 P. 2 Por. by wyciągać w tej kwestii jakieś ostateczne wnioski6. o ile nie zostało to odrębnie zaznaczone. fr. Obiera więc Choi­ rilos za temat swojej opowieści wojnę. W Choirilosowe Lysandreia. 6 Zob. wojenną scenerię epickiej opowieści umieszcza nie w mitycznych. 73). czy też chodziło o odrębne poematy Choirilosa określone jako Barbarika. jak i zacytowane wyżej wiersze możemy potrak­ tować jako szczególnego rodzaju manifest literacki Choirilosa. Interpretacja tego świadectwa jest dysku­ syjna.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. p. czy poeta rzeczywiście ułożył jakieś AvoavbQ£ia (Lysandreia. że pomieszane są w nim informacje odnoszące się do naszego Choirilosa i do Choirilosa z Iasos. HauBler. Cyceron.

Tim. explicavit B. Udanie oddawał się Antymach również własnej. do różnych wierszy i słów poety. iż Antymach podjął bardzo poważne studia nad twórczością tego arcypoety. przynajmniej wedle lokalnej tradycji. 89 i 122-123. czy owe Co prawda słyszymy. Antimachus ofColophon. VII. przy którym wypada teraz się zatrzymać. ażeby Choirilos wziął się do tworzenia swego poematu jeszcze przed publikacją historii Herodota. jak ślepota dla ociemniałych"10. że zawierało ono komentarze i objaśnienia. że i A n t y m a c h (AVTLU«XOC) miał wziąć udział w zawodach poetyckich zorganizowanych na Samos na cześć Lysandra. A na ten właśnie rok przypadły pierwsze Lysandreia. 21 c (= Test. Munchen 1978. I chociaż możemy uznać za pewnik. 5 Zob. 2360-2361. Z pewnością opowiadał w nim o inwazji wojsk perskich pod dowództwem Kserksesa. 1. że dla ludzi. Z kolei Au5n {Lyde) ułożona była w dystychach elegijnych. Text and Commentaiy by V. in Piat. 11 Apollod. oprócz Platona.J. 13-15. począt­ kowo być może pod kierunkiem Stesimbrotosa z Thasos. że Empedokles stworzył jakiś poemat. Leiden—New York—Koln 1996 (Mnemosyne Suppl. Pont. The Reputation and Influence of Choerilous of Samos. 74 Wyss).S. szp. por. W Księdze Suda znajdujemy informację. także anegdotę przytoczoną przez Cycerona. Berlin 1936.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Wyssą (Antimachii Colophonii reliąuiae. otwierał oczywiście Homer. Tim. w której zajął się Antymach biografią Homera (intensywne studium języka Homera widoczne jest w bardzo wielu glossach. i na jego podstawie nie sposób wyrokować. ale bez powodzenia. pocieszał go mówiąc. Wyss. około r. terminus antę quem jeżeli chodzi o datę śmierci Antymacha. Nic więc dziwnego. A. Była ona prawdopodobnie pierw­ szym przedaleksandryjskim „wydaniem" poematów Homera 14 . 8 Zob. którą znali jeszcze rzymscy epicy. Zachował się interesujący fragment z katalogu wojsk Kserksesa (fr. naturalnie nazbyt odległy. 129 Matthews = fr. 13 Zob. F 6 Wehrli ap. 21 c. Procl. VS 21 Al § 57). Brill. zatytułowanego ATJATOI {Deltoi. to jednak świadectwo to ma dla nas pewną wartość chronologiczną.. collegit. zmarł między 380-365 r. pochodził z Kolofonu. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA też przesądzić niczego na temat perspektywy historycznej poematu Choirilosa. jaką przekazał nam jeden z uczniów Platona. tj. brak smaku jest takim samym nieszczęściem. Powiada on. 18. RE s. 9 Bernabe).13 Antymach. FGrHist. a jest także rzeczą możliwą. Brutus 191: oto kiedy podczas pewnego spotkania wszyscy inni goście. bo opowiadający o Przeprawie Kserksesa (aAAa no\Ą\iaxa -trjv TE HtoŁou 6ia|3aatv. Choirilos [2]. jakimi Antymach ozdabiał własne wiersze). Pfeiffer. przyp. Matthews. klasyczną już ich edycję przygotowaną przez B. niewiele możemy powiedzieć. a Platon (i z pewnością nie tylko on) przedkładał nad jego heksametry poezję Antymacha9. 61 n. Wprowadził zatem Choirilos do eposu podobną tematykę7. katalog wojsk Kserksesa przedstawiony w Dziejach. {Tebais) i Aoteutę {Artemis). ponieważ zachował się z niego tylko jeden jedyny heksametr. Procl. 12 236 237 . 2) dowiadu­ jemy się. syn Hyparcha. chcąc podnieść na du­ chu zmartwionego tą porażką poetę. ale nie jest rzeczą wykluczoną. Jego anegdotyczne świadectwo 7 wiąże się także z inną. 155). Jednocześnie podąża tutaj poeta wzorem Homerowego katalogu okrętów i wplata w poemat swój własny katalog. iż jeden Platon starczy mu za tysiące słuchaczy {Plato . 244 F 74 ap. ale wiarygodność tej informacji jest wątpliwa. Epizod ten mógł zdarzyć się nie wcześniej aniżeli w 360 r. poeta kontynuując swój występ miał wówczas stwierdzić. mihi unus instar est centum milium).). o których wspominał Plutarch. ZPE 130. „Tabliczki do pisania"). w którym widać w wpływ dzieła Herodota (por. przyp. 2000. i data ta wyznacza absolutny. Odnośnie więc do kwestii ustalenia dokładniejszej chronologii życia poety. Sumaryczną informację na temat późniejszych losów poezji Choirilosa i jej różnej oceny znaleźć można w artykule E. Sam Platon zmarł w 348 r. ów tradycyj­ ny element poetyki epickiej. dosł. Znamy cztery tytuły jego dzieł: dwa z nich to poematy epickie zatytułowane Gnpau. którego miał być uczniem. spotykała się wszakże zarówno z uznaniem. a zatem z tego jońskiego miasta. disposuit. którzy się nie rozumieją na rzeczy. różnorodnej twórczości poetyckiej. tym razem najprawdopodobniej autentyczną anegdotą. E J . Jednak mimo takiego wyróżnienia nigdy nie stał się Choirilos epikiem „kanonicz­ nym". Heraklid. by tam zadbał o zebra­ nie poetyckiej spuścizny podziwianego przezeń poety12.. 13. 1(1 Przekład M.. które w dziejach literatury greckiej wydało wielu znakomitych twórców. 300 c = fr. Skądinąd słyszymy bowiem. Twórczość je­ go. Hollis. 2). który urodził się około 444 r. obejmującej poezję epicką i ele­ gijną. że przedstawiał w nim również wcześniejsze dokonania Dariusza. jaką do tragedii wpro­ wadzili przed nim Frynichos {Zburzenie Miletu) i Ajschylos {Persowie). Ich katalog. in Piat. że Ateńczycy podjęli uchwałę. Diod. a mianowicie Heraldeides z Pontu. przechowany przez Atenajosa (VII. Brożka (zob. To komentowane wydanie wszystkich zachowanych fragmentów twórczości Antymacha zastąpiło starszą. 404". s.v. zrezy­ gnowali ze słuchania Antymacha czytającego swoje wielkie dzieło {TebaidęT). jak i ze słowami krytyki8. rze­ czowe i językowe. ponieważ dopiero wówczas Herakleides stał się człon­ kiem Akademii. Bethego.. „Wtedy to młody jeszcze Platon. reprint 1974). s. 108. zapewne o treści historycznej. jest tak zresztą nie tylko w tym fragmencie i nie do pomyślenia byłoby. 6 Bernabe). Geschichte der klassischen Philologie von den Anfangen bis zum Ende des Hellenismus. s. to obecnie przyjmu­ je się. że Antymach floruit krótko po śmierci Dariusza II i po zakończeniu Wojny peloponeskiej. poprzedzonym przed­ mową. Zaowocowały one „edycją" Homerowych pieśni. Otóż ze wspomnianego wcześniej świadectwa Plutarcha (zob. że po śmierci Antymacha Platon wysłał go do Kolofonu. W konkursie zwyciężył wówczas Nikeratos z Heraklei. że filozof nie przyglądał się owym zawodom. który żywił duży podziw dla poezji Antymacha.. by jego poezja była recytowana (na Panatenajach) razem z pieśniami Home­ ra. że Antymach. R. a o formie metrycznej czwartego poematu. 14 Zob.

że w Lyde widoczny był wpływ katalogowej poezji Hezjo­ da. Współcześni filologowie kwestionują jednak wiarygodność tej antycznej informacji (zob. ""' Zob. tak jak wcześniej imię kochanki Mimnermosa Nanno stało się tytułem zbioru jego elegii mi­ łosnych (później Hermesianaks w podobny sposób uwieczni swoją przyjaciółkę Leontion). o ile przyjmiemy za słuszną jedną z moż­ liwych interpretacji fragmentu 93 (Matthews = fr. ale w epickim stylu napisany poemat An­ tymacha zatytułowany Lyde. że jako twórca szczególnego rodzaju elegii narracyjnej zajął An­ tymach bardzo ważne miejsce w historii gatunku i wywarł niemały wpływ na twór­ czość późniejszych poetów hellenistycznych. Aczkolwiek Pseudo-Plutarch {Consolatio ad Apollonium 9. Studies in Greek Elegy and Iambus. 170.*191 Wyss): Nad złocistymi brzegami usiadłem rzeki Paktolos.v. której imię stało się tytułem poematu. W starożytności zasłynął także elegijny. która pomimo swej konwencjonalności już poprzez wybór rzadkiej formy czasownika (£W£7T£TE) otwierającego heksametr świadczyła o tym. 99) oraz zob. III. zwłaszcza zaś opo­ wiadały o nieszczęśliwej miłości różnych kochanków. Realizację tego zamierzenia umożliwiało mu z jednej strony sięganie do mniej znanych epizodów tebańskiego mitu i związanych z nim wątków aitiologicznych. podobnie jak późniejszy epos Nonnosa. do opowieści o wędrówkach Demeter. Kronidy. do opowieści o Bellerofoncie. 15 downictwa {imitatio cum yariatione). który cytuje fragment wiersza Tebaidy (= fr. Hezjoda. które zapewniło mu obecność w aleksandryjskim kanonie poetów epic­ kich (obok Homera. 2 Matthews i Wyss). Można powie­ dzieć. a więc te cechy. Jest też rzeczą zna­ mienną. Arystoteles. 75 Matthews (= 64 Wyss). ale starał się ów znany mitologiczny temat wyprawy siedmiu przeciw Tebom przedstawić w możliwie nowatorskiej postaci. że wedle Antyma­ cha Jazon i Medea po raz pierwszy oddali się miłości nad brzegami jakiejś kolchidzkiej rzeki. Miały one nieść pocieszenie po­ ecie po stracie jego własnej ukochanej. „używanie opisu zamiast właściwej nazwy". 28-29 Matthews) i wprowadziło go do grona najlepszych w ogóle twórców greckiej epiki. Zaczynało się ono od trady­ cyjnej w poezji epickiej inwokacji do Muz (fr. takie jak np. fr. Kost. test. 191. trzeciej i piątej księgi dzieła. które kończyły się niepomyślnie. 12 Matthews = 7 Wyss) utrzymuje. Podbielskiego). to jednak daleko bar­ dziej prawdopodobne jest przypuszczenie. Tak rzecz się ma również z jego Tebaidą. 26B Matthews = 12a Wyss). Epos. Dzięki antycznym cytatom i nowożytnym znaleziskom pa­ pirusowym znamy dziś około 200 fragmentów jego poezji lub świadectw do niej się odnoszących. 1 Mathews = fr. że to właśnie w tym eposie Antymacha po raz pierwszy tak wyraziście dostrzec można połączenie uczoności z twórczością poetycką oraz elementy twórczego naślaTj. elegię Hermesianaksa (Powell. katalog bohaterów. s. ł Wyss): Opowiadajcie. Był to zbiór rozmaitych opowieści mitycznych (ułożony przynajmniej w dwóch księgach). w. Panyasisa i Peisandra. Alex. opis tarczy. elegii Mimnermosa. Możemy przypuszczać. po­ chodzą tylko z pierwszej. por. najsłynniejszym chyba dziełem Antymacha. Coli. s. w którym słowa rzadkie. która rozpoczynała się. na ogół jednak bardzo skromnych i trudnych do jakiejś całościowej ich interpretacji. które mają podaną w źródłach ich lokalizację. 17 238 239 . które stanowiły zasadnicze rysy późniejszej epiki hellenistycznej. W poemacie znalazły się także tradycyjne elementy po­ etyki epickiej. z drugiej zaś strony ory­ ginalność widoczna na poziomie języka poetyckiego. Być może siadywał (siedział) niegdyś Antymach nad brzegiem Paktolosu wraz ze swoją oblubienicą17. 6 (w tłumaczeniu H. że poeta podążając śladem epickiej tradycji bynajmniej nie zamierzał być jej niewolniczym naśladowcą. ale bez wątpienia i w tym poema­ cie zaznaczył Antymach swój twórczy stosunek do poetyckiej tradycji. zob. Reoryka. iż była ona bliską sercu poety heterą. a w wyszukanym słownictwie nie stronił od słów rzadkich i rzadkich form gramatycznych. porównywalnym zapewne z objętością Iliady (a więc liczącym. s. to jednak dyktowało je serce uczonego. być może. nieco­ dzienne złożenia. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Deltoi były poematem heksametrycznym. do mitycznej historii Idasa. s.L. „opisowość"15 oraz modyfikacje homeryckich fraz składały się na zupełnie nowe elementy poetyki epickiej. czy igrzysk zorga­ nizowanych na cześć zmarłego. do mitu o Edypie. że wszystkie te fragmenty. opowieścią o porwaniu Europy16. West. 7. Była owa Te­ baidą bardzo obszernym poematem. Berlin—New York 1974. iż w owe rozmaite EOWTIKCU cruucpooai wplótł poeta również wątek swych osobistych wspomnień i przeżyć. nie ulega jednak wątpliwo­ ści. test. [w:] KLH.. Jako poeta doctus i tutaj bowiem odwoływał się Antymach do mniej znanych epizodów lub wersji mitycznych opowieści przetykając je wątkami ajtiologicznymi. M. Na podstawie skąpych fragmentów trudno byłoby odtworzyć treść Tebaidy. W Lyde sięgnął Antymach nie tylko do kręgu mitycznych zdarzeń związanych z wy­ prawą Argonautów. a także. Poemat Antymacha podziwiał nie tylko Por. kończyła się zaś prawdopodobnie jeszcze przed podjęciem wyprawy na Teby przez tzw. Antymach nie myślał kroczyć utartymi ścieżkami. 106 be = test. epigonów. Marpessy i Apollona. że jeśli dzieło to rzeczywiście powstało „z potrzeby serca". K.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. iż Lyde była żoną Antymacha. 41-46. córki wielkiego Dzeusa. ale nie jest rzeczą wykluczoną. który zwraca uwagę na to. w jakimś stopniu. około 10 000-15 000 wierszy). wedle której miał się poemat dzielić na 24 księgi. Podej­ mując zatem temat obecny w eposie już w poezji cyklicznej. czy może utworem skomponowanym w dystychach elegijnych. Podkreślić trzeba. opis świata podziemnego. zob.

16. epigram Kratesa. który wysławiając dopiero co wydany poemat swego przyjaciela Cynny stwierdza jed­ nocześnie. Jeśli właściwie rozumiemy pewne odosobnione świadectwo z ła­ cińskiej Vita Hadriani. które później na cześć Filipa II i Aleksandra Wielkiego tworzyć miał na przykład Anaksymenes z Lampsakos (por. 27). jako o utworze „szorstkim i niejasnym". że obaj wy­ różnieni zostali przez żądnego sławy spartańskiego wodza zapewne za skomponowa­ nie jakichś epickich enkomiów. po­ chodzących z epitafium dla Sardanapalla (Ath. Aug. 168).. związanej z kultem wybitnych osobistości i dojrzewającej w owym kuszącym blasku. o Nikeratosie i Antylochu. możemy jedynie przypuszczać. znanego hellenis21 Miał Aleksander powiedzieć. 28-32. zob. s. Kurcjusz Rufus 8. Imiona tych twórców przechowały się głów­ nie u Atenajosa i w dziełach podobnych mu literackich gawędziarzy oraz w Księdze Suda. że Choirilos z Iasos był również autorem po­ ematu pod tytułem Aautaicd {Lamiaka. krótszych utwo­ rów poetyckich. jaką w starożytnośi cieszył się Antymach. Natomiast krytyczny sąd Kallimacha o poemacie (zob.P. FGrHist 72). który zalecał zmieszać w jed­ nym pucharze Nanno „kochliwego" Mimnermosa i Lyde „opanowanego" Antymacha. 398 Pfeiffer: Au5n icm nax yoduua i<ai oi TOOÓC). Vita Hadr. Or. -" Reputację. op. iż niejaki Antyloch z rąk Lysandra otrzymał „kapelusz pełen pieniędzy" w nagrodę za „kilkuwierszowy lichy utwór na jego cześć". por. że Kallimach skrytykował w tych słowach także objętość poematu. Script. gdy ich podziw nie był bezkrytyczny. 18. 52). który podkreślił zarazem. O poemacie skomponowanym przez Antymacha na cześć Artemidy {Artemis). 19 240 241 . i to nawet wówczas. cit. także zebrane przezeń testimonia 18-31. por. zapowiadanego zresztą nie tylko stylistyczno-językową oryginalnością wierszy poety i obecną w nich jego wyrazistą erudycją. Dio Cass. A. co prawda. ciekawe świadectwo pozostawił Pauzaniasz (6. Hist.. trudno powiedzieć cokolwiek pewne­ go. 1. 64-76. że twórczość Antymacha przygotowywała mocny grunt pod nadejście nowego prądu literackiego. 69. przyp.P. Interesujące pod tym względem świadectwo pozostawił Katullus.. należy tutaj krótko wspomnieć i o innych po­ etach epickich. anegdotę tę znamy z kilku antycznych świadectw.. ani C h o i r i l o s (XotoiAoc) z I a s o s. 2. 218. lecz Nikeratos z Heraklei. 9. 1. 18 Kwestię dyskusyjnej interpretacji słów Kallimacha przeglądowo omawia Matthews. że w owych Lysandreia wieniec zwycięstwa otrzymał nie Antymach. lecz głównie ciężki. zwłaszcza wobec nielicznych i dyskusyjnych. O tym „urodzonym retorze". iż na pochwałę zasługuje Antymachowa vis et gravitas et minime vulgare eloąuendi genus (zob. Trudna poezja Antymacha cieszyła się popularnością nie tylko u poetów hellenis­ tycznych (zob. ale także wśród rzymskich literatów. w świe­ tle nowszych ustaleń nie wydaje się być słuszna18). jaki roztaczali (lub chcieli roz­ taczać) rozmaici hellenistyczni władcy. że tłum tymczasem lubuje się w „napuszonym Antymachu" (at populus tumido gaudeat Antimacho. Ambiwalentny sąd o poecie przytoczył też Kwintylian. np. por. że postać Antypatra znalazła się na kartach jakiegoś poematu (zapewne poświęconego tej postaci) pióra Antigonosa z Karystos (= SH 47). który osobiście mocno po­ wątpiewał. Nie zachowało się też nic z tych poematów. ale oczekiwań Aleksandra nie spełnił21. A. 5.). być może ganił Kallimach w tych słowach nie całą Lyde. Inst. 8. 16).P. którzy udanymi pie­ śniami uwieczniliby jego dokonania. Bardzo kąśliwie pokpiwał później z jego twórczo­ ści Horacy22. Jeśli bowiem ułożył jednak Antymach jakiś poemat na cześć Lysandra i brał udział w poetyckim konkursie zorganizowanym w ramach samijskich Lysandreia. 2) powiada także.P. że Hadrian przedkładał poezje Antymacha nad pieśni Homera. (zob. jaka rozegra­ ła się pomiędzy Antypatrem i Leosthenesem po śmierci Aleksandra w 323 r. cit. De Arte Poetka 357-358 oraz Ep. Plutarch (por. czyli poematu o wojnie lamijskiej. 7. szerzej omawia Matthews. nazbyt epicki styl. właśnie na wzór Antymachowych Tabliczek ułożył własne „libros obscurissimos"19. op. i próżno szukał „Homera" jego czasów. A. a także Poseidippos (A. ale również Asklepiades (A. Nie był nim z pewnością niejaki Agis z Argos. natomiast z ich enkomiastycznej poezji nic się właściwie nie zachowało. 6. a więc „siła i powaga oraz wyszukany sposób wypowiedzi"20. Zob. jeśli chodzi o ich atrybucję. 63) stwierdzając. tj. 1-2 Hohl (= testimonium 31 Matthews). Podsumowując można stwierdzić. Niewiele da się także powiedzieć o wspomnianych wcześniej Tabliczkach (Deltoi). fr. zacho­ wanych fragmentów tego utworu. SH333. i Antypatra z Sydonu. by Anaksymenes rzeczywiście był autorem jakiegoś poematu o synu Fili­ pa. O obu tych poetach. 11. wątpliwej zresztą autentyczności. który. 2-6). Nie jest rzeczą wykluczoną. Wyprzedzając nieco chronologię. a u Ate­ najosa przechowało się kilka jego heksametrów. 95). którzy swój talent (lub tylko swoje umiejętności) oddali na usługi późniejszych hellenistycznych władców. które mogły być zbiorem rozmaitych. 10. Wiemy na przykład. przyp. jest niejednoznaczny. 6). który był wielkim admiratorem twórczości poety. Sam Aleksander nie miał zresztą szczęścia do takich poetów. conditor. jakim posłużył się Antymach w tej elegijnej kompozycji (wysuwana nie­ kiedy teza. który zaskarbił sobie wdzięczność rodaków wyprowadzając w pole zagniewanego na nich Aleksandra. Wyżej była już mowa o tyra. otrzymał od Macedończyka bajońskie honorarium.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. to nie jest rzeczą wykluczoną. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Hermesianaks.P. Słyszymy nawet. 409). niczego pewnego nie wiemy. 4. 335 E = SH335. s. 12. iż cesarz ów. aniżeli Achillesem u Choirilosa". twórca bardzo nieudanych pieśni (pessimorum carminum . zob. 233-238. że było to wspólne dzieło poety i Muz. 16. to w pewnym sensie współtworzył poeta także grunt pod późniejszy rozkwit poezji o charakterze dworskim. 11 Zob. c. że „wolałby być Tersytesem u Homera.

a któż ci Kazał wleźć w tych buciorach na piękne ołtarze sztuki? Hegemon odpowiedział bez ogródek. Natomiast jeszcze na długo przed epoką hellenistyczną pojawił się szczególny rodzaj poezji heksametrycznej. niżej) zachował się zabawny epigram stanowiący „mini-katalog" poetów. Ath. że otrzymał wówczas 50 drachm) '. muzycz­ nych agonów (dycbv SUUEAIKÓC). 233. 408. zob. Chamaileon. w jakiej znalazł się poeta u progu swojej rapsodycznej kariery. jak nieba­ wem zobaczymy. Słyszymy. o ile identyfikacja ta jest pewna. Co prawda narzekanie na ubóstwo stanowić może element konwencji literackiej. z jego komedii pod tytułem Filinnd) oraz ułożył heksametryczne A£ITTVOV (Biesiada). że w tym okresie. 1998. nastąpiła pewnego rodzaju instytucjo­ nalizacja prezentacji tego typu poezji heksametrycznej. U Atenajosa (15. Poezja ta nie przetrwała jednak ze względu na jej w dużym stopniu okazjonalny charakter oraz dla­ tego. który najwyraźniej miał poecie za złe jego odejście od poważnej sztuki rapsodycznej: O ty. tj. PCG V 547. udanie zajmu­ jącym się komponowaniem zabawnych heksametrów. zob. Bd 5. a więc w pierwszej połowie IV wieku. tworzeniem parodii epickich. zniknęło także szersze nimi zainteresowanie. i w SH (passim). która nakazała mu wziąć udział w agonie (sam powiada zresztą. por. Z twórczości Euboiosa pozostały dziś jednak tylko niepełne trzy wiersze (fr. Z kolei niejaki Leschides. która stała się stałym elemen­ tem rapsodycznych konkursów stanowiąc ich ostatni akord (podobnie jak dramat sa­ tyrowy zamykający agon tragediowy). by utrwalić je w stosownym epo­ sie (zob. enkomiastyczny nurt w twórczości epickiej kontynuowali później również rzymscy poeci). Z rodzinnej Pitane (Mysia) przywędrował do Aten także M a t r o n (Matoow) słusznie spodziewając się. SH 560). że w tej literackiej stolicy ówczesnego świata greckiego ła- • Na przykład dobrze znany z obrończej mowy Cycerona poeta Archiasz opiewał zwycięzców wojen z Cymbrami i z Mitrydatesem. iż skłoniła go do tego chęć zysku i mizeria panująca wśród tutejszych rapsodów. „Soczewica" (tak też zwróciła się doń Atena).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. który opiewał także walki z Galatami (zob. znaleźć można w edycji Powella. jakie skomponował poeta Teodoros.a miało ich być aż 4 księgi — który w swoich poematach po­ wiedział wiele rzeczy zasługujących na wdzięczną pamięć (noAAa x«QL£VTa. przedstawianą przez Euboiosa zapewne niczym boje opiewane przez Homera. już to świadectwa odnoszące się do poszczególnych twórców. Coli Alex. U Atenajosa mowa jest o Euboiosie jako o najsławniejszym twórcy parodii (tak mówi o nim Polemon. gdy przybladły gwiazdy poszczególnych władców. Tegoż Eumenesa i Attalosa II opiewał kolejny poeta epicki. 406 f) znaleźć można jed­ nak anegdotę. zdobywał swą twórczością uznanie. jako jeden z pierwszych profesjonalistów w tej dziedzinie. w którym opiewał on Kleopatrę (zob. 24 Zob. Wśród rozmaitych dzieł epickich. że Hegemon parał się również pisaniem ko­ medii (zachował się jeden fragment. por. Słyszymy. i przez innych twórców epickiej parodii. ponieważ to właśnie soczewica stanowiła pożywienie ludzi najuboższych. SH 503). 410-412 SH). Poet. Musaios z Efezu. Choć jej elementy obecne były w utworach powstałych jeszcze w epoce archa­ icznej (Margites. zajmującego się. a mianowicie E u b o i o s a (Euf3oioc). miał być towa­ rzyszem wypraw Eumenesa II zapewne w tym celu. z uznaniem wspomniał on swego starszego kolegę po fachu. najbezwstydniejszy ze wszystkich mężów. ale może zarazem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację. 699 a) czytamy bowiem. i przez poetów zajmu­ jących się taką tematyką w poważnie przez nich traktowanej epice dydaktycznej. podejmowanej. 44 (Wehrli). SH 752). zob. która i w nowożytnych dziejach literatury znalazła swoich znakomitych przedstawicieli. SH 723). O. 698 A) —. który może być tożsamy ze znanym i podziwianym swego czasu poetą pochodzącym z Paros. kiedy poeta. a mianowicie p a r o d i a e p i c k a .24 Z jego twórczości zachowało się jednak tylko 21 heksametrów. Ath. który był również autorem jakiejś EkooriLc (Perseidy. Hegemon (1]. zwłaszcza że ich księstwa i królestwa włączone zostały do wspólnego świata imperium rzymskiego. s. że poeta odniósł wspaniały sukces swoją Gigantomacbią (rLyavTouaxLa) w 415 r. Susemihl. 25 242 243 . 26 Poeta nosił przydomek Fake (<J>aicij). 15. jak i innych greckich poetów zajmujących się parodią epicką. który dzięki swym parodiom zyskał u Ateńczyków wielką popularność i odnosił sukcesy zwyciężając podczas scenicznych. Brandta. s. to jednak za twórcę parodii (nacwbia) uważał Arystoteles H e g e m o n a ('Hyi]uwv) z Thasos (zob. znaleźć można w wydaniu P. 15. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA tycznego prozaika i biografa filozofów. 1-2 Brandt. U Atenajosa (9. którzy w ten czy inny sposób związali się z jakimś możnym pro­ tektorem. por. Na cześć Antiocha I Sotera i jego dokonań ułożył osobne dzieło epickie Simonides z Magnesii. F. DNP. poezja Hipponaksa). które wiążą się z awanturą powstałą w zakładzie fryzjer­ skim. 1448 a). Wród wierszy Matrona (zob. która świadczyłaby o innym pochodzeniu tego przydomka. znalazło się i takie. być może dlate­ go. epik (ETTOW nonjTiję). że z chwilą. znane nam tylko z tytułu. zob. które dało początek późniejszej poezji „gastronomicznej". a także sprzyjająca mu Atena. Bibliotheca Teubneriana MDCCCLXXXVIII (= Brandt). 699 A). oczywiście można by znacznie wydłużyć23 (podobny. Montanari. w których doszukać się można także pewnych aluzji doty- czących szczegółów związanych z biografią poety25.v. s. iż Hegemon był pierwszym rapsodem. ściśle z eposem związanej. Na pytanie bowiem jednego z za­ gniewanych mieszkańców Thasos. Listę tego rodzaju helleni­ stycznych twórców. a Boetos z Tarsos gloryfikował zwycięzców spod Filippi. Już co fragmenty. fr. żyjącym w czasach Filipa II. Zrówno fragmenty twórczości Hegemona. podobnie jak sam Matron. wśród których.

około połowy IV wieku) A r c h e s t r a t o s 30 (AQX£O-TQ«TOC) Z sycylijskiej Geli podjął kulinarne tematy tworząc zgoła oryginalny poemat o charakterze dydaktycznym. i że Cyklop. Jego nauczycielem miał być niejaki Terpsion. po­ stać „literacko zasłużona". komedii średniej28. Sam gospodarz. Ten jeszcze i dzisiaj zabawnie brzmiący utwór otwierają wiersze będące parodią heksametrów otwierających Homerową Odyseję: Ucztę opiewaj mi. Ale nie tylko parodia podejmowała tematy łączące się z rozkoszami stołu. w którym z kolei nie znajdziemy ani jednej wzmianki o Geli. sprawiająca. Niekiedy razi nas oczywista przesada w pogoni za homeryzmami. która stała się te­ matem zachowanego z pewnymi lukami. jaką w dziejach greckiej literatury zapoczątkował Hezjod. który nieproszony zjawiał się na uczcie i w Koryncie. Brandt. jakim raczyć się może także współczesny czy­ telnik greckiego oryginału. niczym lew. = SH 534). Tłustych. które to kucharz Podał. Oxford 2000. a obok niego stał znany parazyta. Z przodu i z tyłu im się przyglądał Chajrefon. bo przecież 27 W jednym z wierszy powiada poeta wprost: „Bowiem i tam przybyłem. przy jej lekturze należy przynajmniej pamiętać o tym. Archestratos ofGela. W innym wierszu poeta ubolewa. Olson and A. 28 29 Czy poemat rzeczywiście kończył się na tych wierszach. skoro jeszcze w kilkaset lat po jego powstaniu od­ najdujemy go na stronach dzieła Atenajosa (4. Naturalnie. obeznany wszakże z heksametrami Homera. okupiona ja­ snością wypowiedzi. 10). że pod Troję Ajas z Salaminy przywiódł 12 okrętów. który podobno jako pierwszy za przedmiot swej twórczości obrał tematykę gastronomiczną i dawał swoim uczniom wskazówki. 1-6 = SH 535-540). jeśli chodzi o Archestratosa. obok których stanęły ateńskie falangi.D. Legł znużony obżarstwem i sam narrator. Być może pewne wyobrażenie o Matronowej vis comica pozwoli zyskać podjęta niżej translatorska próba. by zmóc Ateńczyków falangi leżące przy stole. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Z n a ł się na drobiu i częścią stosowną uraczyć się umiał. wypełnia poemat niemal do samego jego końca. P o d k o n i e c u c z t y o b m y l i b i e s i a d n i c y d ł o n i e . Zgoła nie­ oczekiwane zderzenia Homerowych zwrotów i formułek z pospolitością treści poema­ tu wywołuje ogromny efekt komiczny. że utwór w pewnym stopniu jawi nam się niby ja­ kieś cento z Homera. Chajrefon. 165 a-b). Mniej więcej bowiem w tym samym czasie (tj. Którą wystawił dla nas w Atenach retor Ksenokles. spletli różane wieńce na skroniach i raczyli się winem z Lesbos. W tym miejscu tekst się kończy. Aby w drodze powrotnej do d o m u był m u przekąską. że na Itace nikt lepiej od Halitersesa nie znał się na ptakach i odczytywaniu z nich znaków wró­ żebnych. że musiał być młodszy od Hegemona i. Jedną z końcowych sekwencji uczty opisuje bowiem Matron następująco (w. w którym przewijają się dziesiątki homeryckich zwrotów. s. Text. s. jakich potraw?) należy Postać owego Chajrefonta. przywiódł dwie hetery. jakie zna­ lazły się w biesiadnym menu (w. -'" W świadectwach antycznych jako miejsce pochodzenia Archestratosa wymieniane są także Syrakuzy. nie wszystkie heksametry Matrona są potoczyste i wzbudzają nasz po­ dziw. a wielki giód szedł wraz ze mną" (w. 134 d). Archestratos (lub jego rodzi­ na) osiedlił się w Syrakuzach. przed Chr. z pewnością właśnie Ucztę Attycką Matrona uznalibyśmy za najbardziej udaną antyczną parodię epicką. niczym homerycki heros dokonujący przeglądu wojska na polu bitwy. kwestia ta pozostaje w sferze czystych domysłów. aczkolwiek odnosić się może także do uczty. „Tam" oznacza Ateny. ale niemal w całości. u którego przechowanych zo­ stało kilka innych fragmentów z poezji Matrona (Brandt fr. Stratokles. wprost ze świętej zatoki. Chronologię tę potwierdzają dane prosopograficzne odnoszące się do współbiesiadników uczty. XX (dalej cyto­ wane jako Olson-Sens). jakby poeta z rozmysłem dal­ szy ciąg owej opowieści kazał dopowiedzieć wyobraźni słuchacza (czytelnika)29. bo wykpiwana także w tzw. od Euboiosa. Ale pomimo wszystko antycznym Grekom ten parodystyczny poemat najwyraźniej się podobał. Translation and Commentary by S. że zachowała się do naszych czasów ułożona w epoce hellenistycznej BuTcax°puopaxia (Wojna Żabiomysia). rozpoczęło się rzeczywiste ucztowanie. Być może po zdobyciu tego miasta przez Kartagińczyków w 405 r. „znakomicie obeznany z ucztami wydawanymi przez innych" (w. 3). Wydanie to. Gdyby nie fakt. O samym Archestratosie wiemy niewiele. 95-101): Z Salaminy pacholę przyniosło zaś kaczek trzydzieści. „umiejące dokonywać cudownych rze­ czy" (9aupaxonoLoi). Greek Culture and Cuisine in the Fourth Century BCE. tymczasem zaś inny ze współbie­ siadników. Opis poszczególnych dań (zwłaszcza rybnych). Nic pew­ nego o nim nie wiemy ponad to. 91). zapewne. Muzo. n a m a ś c i l i się w o n n y m i olejkami. Sens. twiej mu będzie zdobyć środki do życia i uznanie dla własnej twórczości27. liczącego obecnie 122 wiersze (zob. wspominane przezeń kilkakrotnie w jego własnym poemacie. przedstawił rów­ nież komediopisarz Aleksis przynajmniej w dwóch komediach. a w dłoni swej dzierżył udziec jagnięcy. poematu Matrona pt. którą Matron opisuje. których fragmenty przytoczył Atenajos (4. lustrował gości już na progu domostwa. bogatą w przeliczne potrawy. ATTLKÓV 5eInvov {Uczta Attycka). że następnego ranka nie będzie już jadł takich smakołyków.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. w którym nawiązywał do tej tradycji. pożerał towarzyszy Odyseusza. czego (tj. zob. a stoły uginały się od owoców. za którą jednak zdecydownaie opowiedzieli się współcześni filologowie. 60 n. 244 245 . zastępuje dziś klasyczną już edycję Brandta. a więc że żył w drugiej połowie IV stulecia. Żarł zaś jak lew. czy też był jeszcze jakiś ciąg dalszy. Wraz z po­ jawieniem się na stołach rozmaitych potraw.

by oprócz merytorycznej wartości poematu dostrzec mógł w nim także pewne walory literackie i jego miejscami parodystyczne zabarwienie. albo nieco bardziej metaforycznie jako Smaczne doznania. Łacińską jego wersję opracował Enniusz.Poeta powiada bowiem: Chcąc się podzielić z całą Helladą wynikiem dociekań [sc. Otwierający całe dzieło heksametr charakteryzuje zgoła naukowe podejście Archestratosa do podjętego tematu (fr. który zacy­ tował w sumie 334 wiersze z tego uczonego dzieła. Współbiesiadników zaś winno być trzech. Nikandra. Choć w świa­ dectwach antycznych znaleźć można różne brzmienie tytułu poematu. lecz rozkoszować mógł się nimi głównie zamożniejszy ich czytelnik. 78 Wehrli (= Ath. skoro dla badań porównawczych „przewędrował Azję i Europę" (= fr. i gdyby nie antykwaryczne i biesiadne zainteresowania Atenajosa. Ale nie więcej. przy czym kolejność ich omawia- Mówi o tym Klcarchos. Ze zrozumiałych powodów słownictwo jest tu wyszukane. Również rzymscy literaci docenili smak tego dzieła. lub pięciu. lub czterech. por. Jeśli chodzi o czas jego powstania. Przyjmuje się. Okazuje się bowiem. Olson-Sens. Wydaje się. Tej kategorii potraw dotyczą najlicz­ niejsze i najobszerniejsze fragmenty poematu. a może i u Lukrecjusza. Brandt). przywołanych imiennie adresatów. poeci komiczni zaś nieraz do niego nawiązywali (Aleksis). że Kallimach uwzględnił Hedy­ pateia w swoich Pinakes. XXIV. jedzenia lub biesiady). podaje jeszcze najogólniejsze uwagi dotyczące przygotowań do uczty (fr. Dydaktyczny charakter Hedypateia widoczny jest nie tylko w ich treści. po­ chodzą trzy zachowane fragmenty. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA unikać31. na zawsze utra­ cilibyśmy ten smakowity kawałek greckiej epiki dydaktycznej. 1 Olson-Sens = 1 Brandt =132 SH). a więc nie liczył więcej wierszy aniżeli 1200 heksametrów32. 4 Olson-Sens = 61 Brandt =191 SH): Każdy przy jednym stole. Kończą go natomiast uwagi poetysmakosza odnoszące się do ostatniej fazy antycznej biesiady. momentami przy­ pominające prozaicznymi wtrętami żargon niemal naukowy. i u Wergiliusza. ułożony najprawdopodobniej wedle klucza geograficznego. z którego. na którą składają się da­ nia mięsne i degustacja rozmaitych win. Zanim jednak przystąpi do ich omówienia. wykwintnym. XXIX. 14 zwracają uwagę na to. Znajomość poematu odnajdujemy we fragmentach filozofów perypatetyckich (Klearchos) i stoickich (Chrysippos). fr. Dalszą część poematu wypełnia katalog rozmaitych produktów i potraw. s. Gastronomiczny poemat Archestratosa był swego czasu bardzo popularny. że ich oryginalny dorobek wyrastał nie tylko z dyskursu z najdawniejszą tradycją poetyki epickiej. z tym że Archestratowe histories epideigma nie było związane z badaniem przeszłości. po czym przechodzi poeta do szczegółowszego przed­ stawienia dań rybnych i innych owoców morza. 3 Olson-Sens. czyli od potraw zbożowych i mącznych. Ów przegląd rozpoczyna Archestratos od „da­ rów pięknowłosej Demeter". że również uczone dzieło Archestratosa zapowiadało rychły już renesans po­ ezji epickiej. 8. licząca 1781 wierszy. powinien ucztować. cytowano go podczas biesiadnych spotkań i traktowano niczym modną książkę kucharską zawierającą wiele ważnych i sprawdzonych informacji ma­ jących praktyczne zastosowanie.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. dosłownie można by go przetłumaczyć jako Przyjemności (sc. który opłacałbyś z własnej kieszeni. że najdłuższą księgą w greckiej poezji epickiej jest IV księga Argonautika Apolloniosa z Rodos. 32 Zob. jednak wartość tego świadectwa jest bar­ dzo dyskusyjna. ale opierał się również na mocnym fundamencie wzniesio­ nym przez poprzedników z bynajmniej nie tak bardzo odległej w czasie przeszłości.zapewne z ogólnie przyjętego kuli­ narnego scenariusza antycznej uczty. Można w tym wierszu rozpoznać także bez­ pośrednie nawiązanie do początku Dziejów Herodota. 31 nia i pojawiania się na biesiadnym stole wynikała. s. nowożytni wydawcy za właściwy uważają Hedypateia (HSunaSaa). Ale zapewne i w czasach Archestratosa Smaczne doznania nie były przeznaczone dla każdego Gre­ ka. gdzie dostępne są „najlepsze potrawy i napoje" (= fr. jaki niebawem nastąpił pod piórem hellenistycznych literatów. nato­ miast objętość poematów dydaktycznych (Hezjoda. Następnie mo­ wa jest o zimnych przekąskach. lecz z opartym na prak­ tycznym doświadczeniu dzieleniem się wiedzą na temat sztuki kulinarnej. radami lub bez ogródek formułowanymi opi­ niami. 246 247 . co oznaczałoby. Można zatem po­ wiedzieć. że ich tekst znajdował się w bibliotece alek­ sandryjskiej. 2 Olson-Sens. że poemat Arche­ stratosa wypełniał co najwyżej objętość jednego papirusowego zwoju. bo byłby to tłum ucztujących wojaków. A poeta miał prawo uważać się za eksperta na tym polu. Znajomość poematu Archestratosa zawdzięczamy Atenajosowi. zwracając uwagę na to. stołu. dla którego cechą cha­ rakterystyczną są bezpośrednie apostrofy kierowane do konkretnych. w gruncie rzeczy jednak adresowane do odbiorcy dzieła Arche­ stratosa w ogóle. będące zaleceniami. a pośrednie echa Archestratosa znaleźć można i u Horacego. Wydawcy w przyp. jak się wydaje. a to zakłada świadomie prowadzone studia w dziedzinie dotych­ czas mało znanej Grekom spoza Sycylii. ale także na poziomie języka i stylu. Z łupów żyjący. Brandt). Poemat rozpoczyna się prooimion. to pewnie wskazuje się lata czterdzieste IV wieku jako terminus antę quem. Olson-Sens. a przy tym na tyle literacko wyrobiony. Aratosa i Dionysiosa Periegety) nie prze­ kraczała w starożytności właśnie 1200 heksametrów. Później jednak popadło w zapomnienie. 337b). jakie podjąłem]. Dla takiego tytułu trudno znaleźć odpowiednik w języku polskim. Uczono się go na pamięć. bardzo trudne miejsca­ mi {hapaks legomend) zwłaszcza dla dzisiejszego czytelnika poematu.

Choć mamy do dyspozycji aż dwie an­ tyczne jego Vitae. a ponadto sformułowanie przez Kallimacha oryginalnego programu literackiego sprawiło. Hylas Teokryta. ale to właśnie Kallimach bardzo wyraziście sformułował pogląd. a jednocześnie na wskroś oryginalnym twór­ cą. pełnych luk i sprzeczności przekazów. który już poprzez znaczne ograniczenie objętości danego dzieła i dzięki przyjęciu zasad zmodyfikowanej poetyki wprowadza do historii literatury epyllion. Aratos z Soloi. Poetae docti obierali zatem za przedmiot swych pieśni tematy wcześniej w poezji niepodejmowane. zwł. ale od przedstawienia twórczości tego poety. któ­ ry słusznie określany był mianem Rodyjskiego. że przymiotnik „dydaktyczny". czasami po prostu sztuczne.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. botaniczno-zoologicznym. spo­ łeczne i mentalne. Naśladowanie i powielanie daw­ niejszych wzorów. Epos bohaterski i mitologiczny. jakim tradycyjnie przywykliśmy charaktery­ zować tego typu twórczość epicką (czyni tak np. bo właśnie tak można przetłumaczyć ten nowożytny termin ukuty dla określenia owej szczególnej postaci powstających w epoce hellenistycznej (i późniejszej) rozmaitych utworów o epickim charakterze. bogata twórczość Euforiona z Chalkis. że Kallimachowe założenia es­ tetyki literackiej bezlitośnie obnażały miałkość tego rodzaju poezji epickiej. do twórczości daw­ niejszych mistrzów i autorów współczesnych. dokonuje istotnego przewartościowania naszej wiedzy na temat Apolloniosa. Nie było to łatwe zadanie zważywszy na to. był A p o ł l o n i o s (ATTOAACÓVIOC). albo odszedł już był w szacowną prze­ szłość wielkiej literatury epickiej. głównie jednak widocznym na poziomie stylu i języka. że wcześniejsza epika nie tylko przyniosła arcydzieła tego gatunku. wtór­ nych.aIov). a nawet mineralogicznym. jak to się mogło wydawać. Bujnie rozwija się więc epos dydaktyczny33. Co prawda już Erinna {Wrzeciono) i Filetas (Telefos) komponowali takie utwory. T. to jednak nie są 33 Wypada zaznaczyć. wszelka tego rodzaju twórczość zdążyła już przecież w dziejach greckiej literatury zapisać niejedną kartę. czasami kunsztowne. Europa Moschosa). jak o tym jeszcze do niedawna — i to na podstawie antycznych świadectw — mylnie sądzono34. autor epopei zatytułowanej Argonautika. to starali się je przedstawić w sposób nowy i przepojony au­ torską erudycją. A. s. Zur Biographie des Apołlonios von Rhodos. czyli „małe epos". 39-67. a także poświęcony mu artykuł w tzw. Sinko). wierszy spondeicznych. gdzie rozma­ ite nawiązania. albo nadal był uprawiany jakby siłą pięknej tradycji. ponieważ rzeczywiście pochodził on z wyspy Rodos. które można określić mianem epylliów. parodia epicka — Batrachomyomachid) Zachodzące po śmierci Aleksandra Wielkiego (323 r. WS 105. 5055. odnosząc się właściwie tylko do arcydzieł Homera i Hezjoda. stały się przedmiotem filologicznoliterackiego i erudycyjnego popisu. kosmogoniczny. Nie tylko (ale głównie) pod wpływem i za przykładem Kallimacha modny staje się teraz szczególny rodzaj poezji narracyjnej (układanej też w dystychu elegijnym). jednak bez większych szans na zdobycie przez jego twórców rozgłosu i trwalszego po­ wodzenia. a to tym bardziej. astrono­ micznym i astrologicznym. Rianos z Krety. że poezja może być uprawiana tyl­ ko w formie utworu o niewielkiej objętości. s. etnograficznym i geograficznym. a więc w ramach tego gatunku. Oryginalność treści współ­ brzmiała w tych dziełach z nowatorstwem formalnym obecnym po części już w bu­ dowie poszczególnych heksametrów (unikano np. epika dy­ daktyczna i parodia epicka. który. Hermes Eratostenesa. ale nadto dzięki swojej różnorodności zdążyła objąć bardzo bogaty pod względem charakteru i treści zakres uprawianej przez poszczególnych twórców poezji epickiej. a rozmaite zainteresowa­ nia naukowe i antykwaryczne znajdują swoje odbicie w wielu tworzonych wówczas poematach o charakterze historyczno-mitologicznym. a nie z Aleksandrii lub Naukratis. i to właśnie założenia jego poetyki wy­ warły szczególny wpływ na pisarstwo wielu tak greckich (np. 248 249 . Pieśń o weselu Peleusa i Tetydy Katullusa). który jakby na przekór literackiej modzie i literackim zaleceniom Kallimacha odważył się stworzyć stosunko­ wo obszerne dzieło i to w ramach bohatersko-mitologicznej epopei. Rengakos. Owym „hellenistycznym Homerem". W tym ważnym dla historyków literatury hellenistycznej studium jego autor. poeci różni i dwaj epicy żydowscy. Adonis Biona ze Smyrny.) przemiany polityczne. że również poeci epiccy chcąc liczyć na zainteresowanie ich twórczością potencjalnego odbiorcy zmu­ szeni zostali do stawienia czoła wyzwaniom nowej epoki. ze szczególnym upodobaniem stosowano cezurę „po trzecim trocheju" (iconra TQLTOV TQox. religinym i kultowym. Apołlonios z Rodos. jako że jej związek z rzeczywistym „uczeniem czegoś" jest raczej w dużym stopniu czysto konwen­ cjonalny. nie dawało jednak w tej nowej epoce gwarancji powodzenia. choć nadal obecne w literaturze epickiej. medycznym i matematycznym. 34 Zob. Obowiązująca w poezji hellenistycznej uczoność również na gruncie poezji epic­ kiej święciła niemałe triumfy. powstanie nowych ośrodków władzy monarszej. tworzenia tzw. filozoficzny i historyczny. jak i łacińskich poetów (np. a jeżeli zajmowali się zagadnieniami dawniej już poruszanymi. jeśli chodzi o wcześniejszy epos. Jednak nie od eposu dydaktycznego rozpocząć wypada omawianie hellenistycznej poezji epickiej. Nikander z Kolofonu. HELLENISTYCZNY RENESANS POEZJI EPICKIEJ („mały epos". Nasza wiedza na temat biografii Apolloniosa jest więcej niż skromna i wynika ze skontaminowanych. Księga Suda. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA II. 1992. po części w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń rozmaitych badaczy. założenie w ptolemejskiej Aleksandrii Museion i rozwój filologii jako nauki. niezupełnie oddaje charakter owej poezji. z uzna­ niem i podziwem.

że Theon.) przyjęta została następująca chronologia najważniejszych związanych z poetą zdarzeń: Apollonios urodził się około 295 r„ a zmarł około r. wszelka nasza wiedza w tym zakresie jest bardzo niepewna. datowany na II wiek po Chr.37. 36 Tj. 67. sporządzonym na Rodos . kierownictwo biblioteki. jak i związanej z Apolloniosem antycznej tradycji biograficznej. to przynajmniej znacząco ją rozpropagował. Wzmiankuje on dwóch Apolloniosów. Rostropowicz. przyjętej tam nie­ życzliwie i o drugim. bo niepewne są źródła. przed Chr. Około r. Po ich zweryfikowaniu najbardziej ogólne ramy biografii poety można by dziś nakreślić mniej więcej następująco: już jako młody człowiek udał się Apollonios z rodzinnej Rodos do Aleksandrii. Obrósł on pokaźną współczesną literaturą przedmiotu. 1973. epideiksis. ale i z całą jego twórczością. a więc i biograficznych hipotez dotyczących postaci Rodyjczyka. 1. Znaczący jest w tej mierze po­ gląd A. Pomieszanie obu tych postaci spowodowało w antycznym przekazie związanym z biografią naszego Apolloniosa pewne nie­ porozumienia. nie dają się udowodnić i nie są potrzebne". który był „archegetą filologicznych studiów nad wszystkimi znaczniejszymi poetami hellenistycznymi (Kallimachem. Sinko (U/l. s. 516. który tak pisał: „Hipo­ tezy o publicznym czytaniu jakiejś części (sc. op. starano się dociec jego istoty. Tymczasem wobec wciąż toczących się w nauce dyskusji wypada przyjąć postawę wy­ czekującą. której au38 37 250 251 . że wiele na jego temat fantazjowano („viel gefabelt wird"). Steffena. tamże znaleźć można podstawową literaturę przedmiotu (zob. jakie wśród spe­ cjalistów rodzi jego właściwa interpretacja. ale że są one wynikiem zestawienia ze sobą przez komentatorów Apolloniosa dwóch różnych tekstowych przekazów Argonautika i aprobowanej przez nich tezy o rzekomo dwukrotnej edycji poema­ tu przez jego autora. że Apollonios urodził się (w Naukratis lub w Aleksandrii) około 300/295 r. Nie tylko w jego przekonaniu (które podzielamy). 39 Zob.). nawet 7TQO£K5OCJtc36. s.. Poeta był nauczycielem Ptolemeusza III od około 275 r. niekomplet­ ną) listę kierowników biblioteki aleksandryjskiej. przyp. Z nowszej polskiej literatury przedmiotu należy tu wymienić monografię J. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA to takie przekazy. czy takie stanowisko stanie się w filologii powszechnie obowiązujące. oraz pracę J. gdyż na ten temat starożyt­ ność nam nic nie przekazała" (s. którzy podejmują ów temat.. A. op. u Christa-Schmida-Stahlina (II. Data śmierci poety pozostawała (i pozostaje) całkowicie niepewna38. Oba te zaszczyty były wyrazem wy­ sokiego uznania. o ściągnięciu na autora gniewu Kallimacha. cit. tamże. 15-23). Pomijając indywidualne i szczegółowe stanowiska 35 Drugim jest Apollonios o przydomku Eidografos pochodzący z Aleksandrii. w tym naszego poetę35. i pomimo istotnych wątpliwości.. a w nie dającym się dokładniej ustalić czasie — także kierownictwo aleksandryjskiej biblioteki. jako następca Zenodota. jakie udało się Apolloniosowi zdobyć na ptolemejskim dworze. 60). rozegrały się około 250 r. XIII. które mogło. Przejęcie przez poetę kierownictwa biblioteki aleksandryjskiej i objęcie funkcji wychowawcy Ptolemeusza Euergetesa datowano na lata sześćdziesiąte. Nie ulega bowiem wątpliwości. Z prac polskich auto­ rów. Warto przypomnieć opinię T. poprawnym wydaniu. nr 1241). zdaniem niektórych badaczy. jeśli sam nie wymyślił historii o sporze Apolloniosa z Kallimachem. jest zwolennikiem in­ nego poglądu i opowiada się za przypuszczeniem. 586. cit. 275/270 powierzono mu wychowanie Ptolemeusza Euergetesa. lub. tylko pier­ wsze księgi poematu Apolloniosa.Oxy. Comments on the Contropersy between Apollonius ofRhodes and Callimachus. komentując tych autorów i po części będąc też ich wydawcą"41. Są to jednak tylko przypuszczenia.in. Lesky'ego (2. s. na których ją opieramy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Rengakos {op.. 1964. 2-3. Wówczas zawarł znajomość z Kallimachem. obejmować np. 1. Apolloniosa z Rodos epos o Argonautach (Opole 1988). 543. Jako niewątpliwie wciąż jeszcze najwygodniejsze wprowadzenie w kwestie związane nie tylko z domniemywaną biografią Apolloniosa. o pierwszej redakcji (albo tylko dwóch ksiąg) w Aleksandrii. i był uczniem Kallimacha. jak i. Jednak wynik ponownie przeprowadzonej przez A. Słynny spór40 z owym prawo­ dawcą poezji hellenistycznej w rzeczywistości nie zaistniał i jest wymysłem. s. Meander 19. 15-56. 215. 1979. ekdosis) Argonautika. Hertera. Przyjmowano. że wzajemne relacje łączące Apolloniosa torka w rozdziale pierwszym omawia żywot poety podkreślając m. i w tym czasie objąć miał. 725. w której zarówno podważano autentycz­ ność owego sporu. 34). a może i Aratosem). s. Rengakosa analizy pozwolił temu greckiemu filologowi w istotnej mierze zakwestionować słuszność tego rodzaju opinii. s. jakim cieszył się Kallimach39. Szczęśliwym zbiegiem oko­ liczności zachował się ponadto papirusowy fragment pochodzący z Oxyrhynchos (P.. że powstanie (literackiego i osobistego) sporu z Kallimachem i usunięcie się poety na Rodos. rozmaitych badaczy. że „Apollonios umarł prawdo­ podobnie około 235-230 r. Eos 67. Rengakos. s. tak mniej więcej kształtowała się nasza ogólna wiedza na temat biografii Apolloniosa. że podczas pobytu na wyspie miał Apollonios przygotować ostateczne wydanie (EKÓOOIC. Sinki (II. cit. który zawiera (niestety. Czas pokaże. zwłaszcza szp. przy czym ewentualnie zakładano. Stare i nowe ełlernenty iv Wypra­ wie Argonautów Apolloniosa z Rodos. s. które piastował do około 246 r. wymienić należy artykuł W. stanowi on ważny punkt odniesienia dla chronologicznych. cit. Rengakos.. gdzie dołączył do grona ludzi związanych z aleksandryjskim Museion. Podobnie biografię poety przedstawia T. Smolarczyk-Rostropowicz. 140 n. z. Trzeba jednak podkreślić. należy wskazać opracowanie H. 8). które było podobne do tego. 264-265). A. 788. 51. 265). że np. że sześć razy odnotowane w scholiach rzekomo wcze­ śniejsze warianty tekstu (1. 44) ową dotyczącą Apolloniosa. że w CHCL. 801) nie pochodzą z jakiegoś pierwszego wydania poematu. 48-49. Likofronem. gramatyka Theona (I wiek po Chr. że wydarzenia związane z nieudaną prezentację (em&ei^tc. szp. 75-79. znacznie częściej. o tym. Teokrytem. poematu) przez młodzieńca. 41 40 Tak streszcza A. RE Suppl. przygotowane dla RE. 54-55. zaznaczony jest wyraźny dystans zarówno do owych „romantycznych opowieści" doty­ czących okoliczności prezentacji poematu w Aleksandrii i wyjazdu poety na Rodos. być może. s. s. Do niedawna najogólniej przyjmowano. op. na których możemy w pełni polegać. „uprzednie wydanie". s. 77-87 passim. Apolloniosem. zdaniem innych. ale jed­ nocześnie podkreśla.. proekdosis) poematu w Aleksandrii. s. Nikandrem. Należy także zauważyć. jeszcze do niedawna „panu­ jącą w nauce chronologię". który uważa konflikt za fakt raczej historyczny („wohl historisch"). (por. 285.

Wendel. Bogowie zeszli z Olimpu. że zginie za sprawą męża. że albo zginie on na morzu. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. że należy uwol­ nić obu poetów od jakichś osobistych animozji. nr 5. Ot­ wiera go tradycyjna w poezji epickiej inwokacja do bóstwa. 744-824 Noc rozterki duchowej. który podczas przeprawy przez rzekę Anauros traci w grząskim mule jeden ze swych sandałów. Berlin 1935. III. 1938. G. Kilka fragmentów poematu prze­ łożyli ponadto T. passim). Hellenistic Poetry. Odjazd bo­ haterów z Iolku (I 519-558). także W. i to pomimo niewątpliwego nowatorstwa jego własnego warsztatu li­ terackiego. Poeci nie byli antagonistami. po czym konkluduje: „Obecnie niebezpieczeństwo polegające na tym. s. II1030-1089. 43-75 Ranna tualeta Aphrodity. to wciąż potrzeba większej precyzji w odniesieniu do ustalania ich wzajemnych relacji twórczych. IV. Po tym krótkim wstępie poeta od razu wprowadza czytelnika in medias res nader lakonicznie informując go o przedakcji. że Apollonios. III 744-760) Apolloniosa z Rodos w przekładzie Zofii Abramowiczówny. Pieśń o wyprawie Argonautów) przekazane zo­ stały w ponad 50 rękopisach. szczególnie zaś wyraźne są na płaszczyźnie stylistycznej i frazeologicznej. że poeci (dołącza zaś do nich Teokryta) mieli okazję zapoznawać się jeden z dziełami drugiego jeszcze przed ich ostateczną publikacją. tj. którzy przez Pontos i między skałami Kyanejskimi z króla Peliasa rozkazu po złote Runo pożeglowali na Argo pięknie spojonej. passim (zob. zob. Hekale i Hymnami Kallimacha mowa jest także np. A ponieważ poemat Apolloniosa do dziś nie doczekał się polskiego przekładu44. 1938. Zob. Wydaje się jednak. Warszawa 1974 (i kolejne wy­ dania). 6-8. polegają one czasami na podobieństwie motywów. Hutchinson. Appel. a stwierdzenie.O. s. 733-736 (I. Zaznacza także. podobnie jak Homer. Swiderkówna w zna- 44 komitej książce: Hellenika. 455-461. tenże.O. jak i księgę IV. istnieje wiele związków łączących obu poetów. że tak zakrojony temat utworu odnosi się właściwie tylko do tych wydarzeń. G. 275-298 Pierwsze spotka­ nie z Medeią) oraz Przegląd Klasyczny V. IV. Hutchinson zakłada ponadto. jest mniejsze od tego. Hutchinson 42 . którą poeta jednocześnie sam współtworzy.O. Meander 2000. Spłata owego „długu" ma jednak w wypadku Apolloniosa bardzo kre­ atywny charakter i jakby wpisana jest w założenia nowej poetyki epickiej. oraz A. 1221-1241 i 12561260 Porwanie Hylasa przez Nymphy. s. że zatracimy różnice. passim). IV. I oto w niedługi czas po tej przepowiedni pojawia się w mieście Jazon. I. 89. 123-130 Iason i Medeia udają się po złote runo. że będziemy kreować jakąś nierealną opozycję. 45 Najznaczniejszą część scholiów do poematu Apolloniosa wydał C. że dostępne polskiemu Czy­ telnikowi omówienia treści poematu miejscami są zbyt lapidarne. To wszystko. 88 n. stając się obok Homera wzorem dla późniejszych epi­ ków. który dopiero w trakcie dalszej lektury dzieła dowiaduje się rozmaitych szczegółów wyjaśnia- Stosunkowo obszerne wyimki z dzieła Apolloniosa przełożył jeszcze przed wojną Witold Klinger. s. ale dzieło Apolloniosa nie może być postrzegane tylko jako posłuszne echo (a merę docile echo) Kallimacha"43. otwierać jeszcze będą osobne prooimia. Sinko (TI/1: strony poświęcone Apolloniosowi. pomny wyroczni. czyli o splocie tych zda­ rzeń. Hutchinson w swojej książce poddaje analizie kilkanaście takich przykła­ dów związanych z wzajemnym przenikaniem się twórczości obu poetów. O literackich powiązaniach łą­ czących poemat Apolloniosa z Ajtiami. 1771-1779 Zakończenie). ad ciebie zacząwszy przesławne czyny pradawnych Mężów przypomnę. Argonautika. 743-749 (III. obecnego zresztą w ich dziełach. w tym wypadku bardzo zwięzła i adresowana do Apollona. a nawet mozaikowym odsłanianiu rozmaitych szczegółów ważnych dla zrozumiania akcji lub jego własnej intencji twórczej). 11-91 Ucieczka Medei z domu rodzinnego. III. 1939. o czym w tym miejscu poeta informuje czytelnika. a ich rzekomy spór sprowadzić raczej do płaszczyzny literackiego dyskursu. stanowiąca zarazem zapowiedź tematu pieśni: Febie. Argonautika (AoyoyauTiKd. 44-56. iż Apollonios był uczniem Kallima­ cha jest niepewne. które przedstawił poeta w dwóch pierwszych księgach po­ ematu. 989-1011 Gigantomachia. Sam G. Przegląd Klasyczny IV. Wesele Medei i Iasona (IV 11281169). którzy byli kolegami. 434-436 (Przedśpiew (11-4).O. czasami widoczne są w kompozycji całych scen. iż nawet jeśli jest to bardzo często bezowocne zajęcie badać. 587.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. IV. Jak bowiem słusznie podkreśla to ostatnio G. 212-240 Gniew Aietesa i pościg. Ibidem. Oxford 1997'. który z poetów wpłynął na którego. s. 252 253 . Scholia in Apollonium Rhodium Yetera. prędko obmyśla sposób pozbycia się syna Ajsona i wysyła go w niebezpieczną podróż w na­ dziei. Argonautika (II669-693. Król. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną. nie przekazał nam w poemacie żadnych informacji na swój temat i całkowicie ukrył się za zasłoną epickich heksametrów. Przekład Apolloniosowego katalogu Argonautów opublikował W. Zresztą nie tylko pod tym względem jest on dłużni­ kiem arcypoety. które przynoszą po części także tekst scholiów45 oraz rozmaitych interlinearnych lub marginalnych glos. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA i Kallimacha wymagają jeszcze dalszych studiów. War­ szawa 1991. Ale przecież „yariatio jest zasadniczą cechą charakterystyczną dla całej poezji aleksandryjskiej". 10. jaką usłyszał był niegdyś Pelias. ale bardzo zajmujące­ go utworu. Poemat dzieli się na IV księgi i liczy 5835 wierszy. oprócz tego zaś w stosunkowo dużej liczbie papiruso­ wych fragmentów (jest to zarazem świadectwo niemałej swego czasu popularności eposu). Jest rzeczą charakterystyczną. s. Zob. albo obcy mężowie uniemożliwią mu szczęśliwy powrót (w. wypadnie nam teraz moż­ liwie dokładnie przedstawić treść owego niełatwego w lekturze. s. Wstęp do drugiej części poematu (III 1-5). które zadecydowały o zorganizowaniu wyprawy (jest zresztą Apollonios praw­ dziwym mistrzem w stopniowym. 43 42 oraz ze względu na historyczno-literacką rangę tego dzieła.Trzeba także wspomnieć i o tym. IV 136198 Iason i Medeia zdobywają runo. Appel w tomie: literatura 44(3) 2002 (Wilno). nie tylko dlatego zatem zarówno księgę III. którego zobaczy obutego tylko w jeden sandał. Dowia­ dujemy się jedynie o wyroczni. w rozdziale zatytułowanym: Pokonany?. 17). również taż. a nawet mylące. w CHCL. Filomata 100. Apollonios Rodyjski. s.

zakłóconej butnym wystąpieniem Idasa. choć chciała tak bardzo. komponując w Iliadzie katalog okrętów. Ich daleką wyprawę na morze i co dokonali Podczas tułaczki — niech Muzy wieszczkami bądą tej pieśni. W postaci Orfeusza stworzył Apollonios wyidealizowany wizerunek pieśniarza-poety. pomimo „dodatkowych informacji zamieszczonych w ca­ łym utworze. Argo zostaje spuszczona na wodę. że ową epicką powinność umie wypełnić na swój własny i oryginalny sposób48. Eneida. Ninie zaś chciałbym ród i imiona herosów przedstawić. Szedł zaś pięknymi ulicami miasta niczym Apollon zdążający do jednej ze swych świątyń. a ryby wyskaku­ jące ponad morską powierzchnię towarzyszyły okrętowi niczym trzody podążające do zagrody za pasterzem wygrywającym na syrindze piękną pasterską pieśń (w. Jednak. 495). Scien. Rostropowicz. 7TOAuprjx"v°C. po czym przedstawia czytelnikowi obszerny katalog 54 bohaterów. Busch. Płynęli z pomyślnym wiatrem. gdzie znajdował się grób Dolopsa. 1990. staruszka wśród młodzi.. Tifys zbudził towarzyszy. 18-22): Statek zaś już dawniejsi pieśniarze sławili. jak znaczącą rolę w wyprawie Argonautów odegra! właśnie Orfeusz. a słowa nie mogła Rzec. Acta Classica Univ. Rostropowicz. 301-324. iż: Ten. oczarowani jej pięknem. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA jących tło i przyczynowo-skutkowy ciąg wczes'niejszych zdarzeń. którzy wzięli udział w wyprawie do Kolchidy (w. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi. a więc potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach). Zob. Jazon tymczasem daleko już w przodzie zniknął jej z oczu. gewissermafien ais sein Stellvertreter". s. Następnie spełnili Argonauci ofiarę dla Zeusa i udali się na nocny spoczynek. z drugiej zaś strony pokazał. a także samego Jazo­ na. s. VII. sędziwa kapłanka Artemidy. to Atena umieściła w drewnianej stępce cząstkę boskiego dębu rosnącego w Dodonie (w. by sam bóg poprowadził okręt wraz z załogą „tam i z powrotem do Hellady". z pewnością nieco nużący dzisiejszego czytelnika poematu i obcy jego gustom literackim. Przez dwa dni wysoka fala powstrzymywała ich od dalszej żeglugi i doAnalizie wizerunku Heraklesa w poemacie Apolloniosa osobny artykuł poświęciła J. 1993. jakie w Jolkos towarzyszą przygotowaniom do wyprawy. który zapewne odpowiadał jego własnym wyobrażeniom i wyobrażeniom epoki. Hermes 121. gdzie nieopodal statku Argo czekali nań towarzysze wyprawy. jakie nie­ jako wyznaczył swoim następcom Homer. aby zasiedli do wioseł. iż dla poety Apolloniosa jest Orfeusz w gronie Argonautów „Identifikationsfigur" (s. kiedy Jazon jest bezradny wobec zagrażającego niebez­ pieczeństwa. 322). gdyby nie interwencja towarzyszy. a Ifias. Ar­ gonauci płynęli dzień cały. Naturalnie nie można stawiać zanku równości pomiędzy Orfeuszem i samym Apolloniosem.s. 48 254 255 . 647-817). 31-34. komponując katalog italskich przeciwników Eneasza (zob. Katalog ów. Wergiliusz. rozpoczynając ich prezentację od postaci Orfeusza (w. podeszła do niego (w. 49 46 47 Op. przy którym się trudził posłuszny radom Ateny. Syn Ajsona wzniósł modlitwę do Apollona prosząc. s. której wszyscy chciwie słuchali. tworząc tym samym w jego wizerunku pewne przeciwieństwo homeryckiego ideału boha­ tera (u Homera Odyseusz jest bowiem m.. Two­ rząc go. on sam jednakże nie chciał przyjąć owego zaszczytu stwierdzając (w. przekazując polecenie Zeusa. niewiasty wznoszą modły o szczęśliwy powrót bohaterów. jest przykładem poetyckiego kunsztu Apolloniosa i dla jego współczesnych stanowił istotny popis erudycji i talentu poety. Argosa Dzieło. zasiedli Argonauci do wspaniałej uczty. odrabiał Apollonios z jednej strony „obowiązkowe zadanie epickie". pełni w pewnym sensie rolę jego zastępcy („fungiert . 23-34) 47 .in. Postaci poematu Apolloniosa wydają się więc może „mniej heroiczne". 323-324). Autor artykułu udanie pokazuje. Ona zaś z boku na miejscu została. że ich syn nigdy już nie powróci z wyprawy. niechaj dowodzi. XXVI. 401). Nadszedł teraz czas wyłonienia jej przywódcy. cit. Das Heraklesbild in den Argonautika des Apollonios Rhodios. sama zaś Argo wydała dźwięk. później odezwie się wszakże tylko jeden jedyny raz. który wcześniej nie umiał zaradzić sytuacji50. po czym opuszcza pałac. 347). Zgoła nieoczekiwanie bowiem powiada (w. tj. 313-316): Po czym go ucałowała w prawicę. ale za to bliższe zwykłym śmiertelnikom. zwłaszcza zaś wówczas. by Argonauci dokonali oczyszczenia po zabójstwie Apsyrtosa (IV. „bezradny". a wieczorem wylądowali na przylądku.in. Debrecen. Tłum z podziwem spogląda na zbrojny hufiec. czytelnik nie jest w stanie całkowicie zrekonstruować ptzedakcji"46. ale nie jest to wykluczone.. Z w.> polyrnechanos. a funkcję sternika otrzymuje Tifys (w. S. 51 Dzięki temu sama Argo może być wieszczym „medium". 527)". Ludzie żegnali go gromkimi okrzykami. Oczy wszystkich skierowały się wów­ czas na Heraklesa49 i jednogłośnie chciano okrzyknąć go wodzem. Śladem Apolloniosa (a zarazem Homera) podąży później m. Z uznaniem przyjęto jego wyrok i z radością przyjął go także Jazon. 511 Apollonios parokrotnie przydaje Jazonowi (zresztą nie tylko jemu) epitet apr']x«voc (amechanos. Jazon obrzucił jeszcze ojczystą ziemię spojrzeniem pełnym łez i Argonauci ruszyli w drogą. Dotarł na brzeg. Dalej w równie szczególny sposób kontynuuje Apollonios swą opowieść. kto zebrał członków wyprawy. W tym krytycznym momencie po­ wstał także Orfeusz i wziąwszy do ręki formingę zaintonował pieśń (w.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. A kiedy zajaśniał poranek. 234 przechodzi poeta do właściwej narracji i kreśli naj­ pierw te scenki-epizody. Orpheus bei Apollonios Rhodios. bo tłumy parły do przodu. 18. jak słusznie podkreśla to J. 579). 23-233). Orfeusz śpiewał i grał na formindze. Na próżno Jazon stara się ukoić ich ból i wlać otuchę w ich serca. a w królewskim pałacu rodzice Jazona pogrążeni są w ogromnym smutku żywiąc przekonanie.). który w szczegól­ nie trudnych sytuacjach. 580 n. I byłby rozgorzał mię­ dzy nimi jeszcze sroższy spór.

która ze względu na Hefajstosa chciała. by uspokoił Hypsipyle i powiadomił ją o koniecz­ ności postoju statku na lemnijskim wybrzeżu. 591)52. by był podporą dla jego rodziców. Gdy dotarł do wspaniałego pałacu Hypsipyle. sędziwa piastunka królowej. jeszcze teraz zwie się Świętą Skałą (w. Tymczasem Argonauci wysyłają Aithalidesa53. 1019). 468 n. „uwalniający Argo" (sc. tj. (tj. 649. Rankiem wyjaśniła się okropna pomyłka. Panuje nad nimi królowa Hypsipyle. otrzy­ mują zaproszenie. 936-1152). by syn Ajsona powrócił kiedyś na Lemnos i objął królewski tron. gdyby Herakles nie przypomniał im w słowach twardych i pełnych wyrzutu o właściwym celu ich wyprawy. W prawicę bierze włócznię. przy której zacumowali. Rada Polykso zostaje z radością przyjęta i Jazon. Jazon narzuca na ramiona wspaniały pur­ purowy płaszcz. Teraz ma Apollonios okazję szerzej opowiedzieć o lemnijskim epizodzie ich podróży (w. VII.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 988). o ile jeszcze będą przy życiu. by z jej wierzchołka ogarnąć wzrokiem morski szlak. a zagadywany o okoliczne miasta i całą szeroką zatokę Propontydy nie umiał udzielić Argonautom konkretnych informacji. I byłby się przedłużał pobyt Argonautów na wyspie. która mogłaby nawet sta­ nowić osobne epyllion. Hypsipyle. jakie w eposie wyznaczył swym następcom Homer słynnym opisem tarczy Achillesa. I wówczas z góry atakują ich Zrodzeni z Ziemi (Gegenees). Thoasa. 997). ale strach czyni je bezradnymi. 918). muszą się cofnąć i nocą po­ nownie lądują w kraju Dolionów. 53 Apollonios poświęca temu synowi Hermesa kilka wierszy opowiadając o jego niezwykłej moż­ liwości pamiętania i cieszenia się „życiem po życiu". zwie się „Drogą Jazona" — to kolejne aition. śpiewem i tańcem. Przez trzy dni wspólnie opłakiwano poległych. ponieważ wymordowały one wszystkich mężczyzn mszcząc się w ten okrutny sposób za ich niewierność. w dalszą drogę. tj do Lemnos. Nocne ciemności sprawiły. Jazon grzecz­ nie się wymówił czekającym go zadaniem. a z wylanych przez nią wcześniej łez 51 Królowa urodziła dwóch synów Jazona: Euenosa (o którym wspomina już Homer w Iliadzie. wysłanniczki królowej. Słowa Hypsipyle wspiera Polykso. Późniejsze jej losy przedstawił Eurypides we fragmentarycznie dziś zachowanej tragedii pt. na nowo się zaludniła. zamiast posyłać podarunki. po czym udał się w drogę powrotną na sta­ tek. Skała. Kleito popełniła samobójstwo. 609-909). umilany ucztą. którą niedawno poślubił. 54 256 257 . Dowiadujemy się. po której szli. choć „pełen podziwu" (sic!). Jazon. Spełniło się przeznacze­ nie. dzieło i podarunek od Ateny54.). nie czyni królowej żadnych nadziei. to charakterystyczne sformułowanie: dienekeos agoreuein jest zapewne pośrednim na­ wiązaniem do jednego z głównych punktów literackiego programu Kallimacha. towarzysze Jazona chętnie udali się do niewieścich domostw. a Hypsypile urodzi syna55. co ma począć. ażeby wieść o dokonanej zbrodni nie rozeszła się po świecie. że Dolionowie wzięli Argonautów za wrogów i ruszyli do walki. Stanowi on spójną i kunsztownie opowiedzianą całość. w. ale nie wpuszczały do miasta Argonautów.) i Thoasa. w. Przemilczała wszakże ich zbrodnię i zaproponowała. że na Lemnos mieszkają same niewiasty. w których inicjacja zapewnić im ma bezpieczniejszą żeglugę (w. Ifinoe powiodła go przed oblicze władczyni. a w walce z nimi wyróżnia się Heraldes wy­ konując tym samym pracę (słynnych 12 prac jeszcze czeka herosa. w. jeśli „bogowie dadzą jej urodzić". W ten sposób wypełnia Apollonios kolejne „obowiązkowe zadanie epickie". by Jazon objął tron po Thoasie i pozostał wraz z towarzyszami na wyspie. Opis (ekfrasiś) wyobrażonych na nim scen wypełnia treść w. która jako jedyna ocaliła od śmierci swego ojca. w. Po tej potyczce Argonauci ruszają w dalszą drogę. Dolionowie i sam król Kyzikos gościnnie przyjmują żeglarzy. Nadeszła chwila rozstania Jazona z Hypsipyle. 721-767. córki Atlasa. Prosi także o radę. pozostali zaś przeciągają Argo na inne miejsce (droga. osobny epizod w całej wy­ prawie (w. jakie się tam rozegrają. przy czym całą tę dygresję urywa znaczącym zda­ niem: ale po cóż mam opowiadać o Aithalidesie od początku do końca (6invŁ'K«iX ayocEuew. podczas którego królowa proponuje. z wyjątkiem Heraklesa. w. Na widok obcego okrętu Lemnijki chwytają za broń. która jednak doradza istotną zmianę. Dopie­ ro wieczorem piątego dnia wyprawy dopłynęli do skalistej wyspy zamieszkiwanej przez Sintiów. Wówczas Jazon zabił Kyzikosa. lepiej zaprosić mężczyzn do miasta i zdobyć ich przychylność. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA piero trzeciego dnia mogli podnieść żagiel na statku. Wobec tego rankiem część z nich udaje się na górę Dindymon. Ów przylądek jeszcze i dzisiaj nosi nazwę Afetes Argous. 847 et al. który wśród nich pełni funkcję herolda. wierny literackim gustom epoki. by pozbawiona mężczyzn Lemnos 52 To pierwsze z wielu innych aitiów. na skutek niepomyślnych wiatrów. Udając się do królowej. Później prze­ pływają Hellespont i Argo gnana trackimi wiatrami dociera do Kyzikos. ażeby pozostałym Argonautom przekazać zaproszenie Hypsipyle. jeśli zginie z dala od ojczyzny. to niechaj odeśle go do Jolkos. na Samotrake) i biorą tam udział w misteriach. by Lemnijki dostarczyły żywność na statek. Pogrzeb króla Kyzikosa uś­ wietniły igrzyska. Dramatyczne wydarzenia. W mieście zapa­ nował radosny nastrój. Królowa powitała go miłymi słowy i opowiedziała o trapią­ cych Lemnijki nieszczęściach. 1318) zgo­ towaną mu przez Herę (w. a także pozostali Argonauci. za pośrednictwem Ifinoe. podaru­ nek od Atalanty. Po opuszczeniu Lemnos Argonauci wieczorem lądują „z polecenia Orfeusza" na wyspie Elektry. Jest on jeszcze mło­ dym władcą i małżonkiem Kleito „o pięknych warkoczach". por. złożą się na kolejny. Za sprawą Afrodyty. wplata w swój poemat. por. Niewiasty schodzą się na zgromadzenie. przed którym ujść nie może żaden śmiertelnik. jakie Apollonios. pod wieczór jednak. Król przygotował żeglarzom wieczorną ucztę. Królowa życzy mu powodzenia w wyprawie i jednocześnie ponawia pro­ pozycję. który z własnej woli pozostał przy statku.

by czekać na Heraklesa. 24). których „Gaja niegdyś rodziła zagniewana na Zeusa" (w. objęła go lewą ręką za szyję pragnąc ucałować delikatne usta. a Telamon oskarża go o umyślne pozostawienie Heraklesa. Pojedynek zatem tych dwóch pięściarzy. Chcąc go wykorzystać. Myzowie przygotowali im prowiant na dalszą drogę i ugościli ich ucztą. Tifys naglił do żeglugi. 58 258 259 . ale krwawa walka (w. 40). 1272). aby jeszcze przed pow­ rotem Heraklesa przygotować dlań wodę. ażeby poszukać materiału na nowe wiosło. bo w Argos ma wypełnić 12 prac w służbie Eurysteusza. szczególnie nimi dotknięty poczuł się wszakże Polydeukes. że odbiegłby nazbyt daleko od tematu pieśni. 1309). które okoliczni mieszkańcy nazywają Pegai. Znalazłszy odpowiednią jodłę.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. jeśli chciał ją opuścić. Tymczasem Argonauci opatrzyli rany. gdy ujrzeli już ujście rzeki Ryndakos i znaleźli się w Myzji. który odważy się stanąć do bokserskiego pojedynku. Rankiem pożeglowali Argonauci dalej. I by­ liby Argonauci cofnęli się do krainy Myzów. na której wylądowali Ar­ gonauci. należy do Amykosa. to jakby przypomnienie niegdysiejszej gigantomachii. które zatrzymały Argo­ nautów w Kyzikos. wyrwał ją z ziemi i ruszył w drogę powrotną. które nazwane zostało imieniem nieszczęsnej królowej (w. którego na polecenie Heraklesa „jeszcze obecnie" szukają Kianojczycy (w. Wynurzyła się także nimfa zamieszkująca źródło i zauważyła postać pięk­ nego Hylasa. a przy nim nimfy. zauważyli brak towarzyszy. Wtem wynurzył się z fal Glaukos. okazało się. 43). Rozgorzał wielki spór. w. Tymczasem Hylas wybrał się (w. Pierwsza księga eposu kończy się aitiologiczną infor­ macją o losach Polifema i Hylasa. 1069. Zapłonęła miłością i gdy młodzieniec schylił się. 57 Tyndareos był „ziemskim" ojcem Polydeukesa. o czym zresztą poeta wyraźnie przypomina stwierdzając: „takim był syn Zeusa" (w. Zniknął Hylas w głębinie (w. a Tyndaryda jaśniał ni­ czym gwiazda na niebie' 8 . którego w rzeczywistości spłodził Zeus. gdy uda im się pomyślnie wypełnić zadanie56. wiesz- czek boskiego Nereusa. Tak zakończył się pierwszy z dłuższych epizodów opowiedzianych w tej księdze. Widok martwego króla kazał innym Bebrykom rzucić się na Argonautów. Natomiast Amykos jest tu swoistym ucieleśnieniem owych pierwotnych synów ziemi. a kiedy Bebrykowie cofnęli się. również na próżno nawołując go gromkim głosem (w. T ymczasem zaś Gwiazda Poranna wzniosła się ponad górskie szczyty i powiał pomyślny wiatr. górskie i leśne. z domu jego ojca (Apollonios urywa opowieść o ówczesnych wydarzenich stwierdzeniem. wielu jego przeciwników pożegnało się z życiem. Towarzysze zawiązali im obu rzemienie na dłoniach. Herakles złamał swoje wiosło. Podczas wiosłowania. by wybrali spośród siebie najlepszego pięściarza. oraz krótkim opisem dalszej żeglugi Argonautów. „Dziki gniew" zdjął Argonautów na te słowa. 1362). Każdy. króla Bebryków. co należałoby uczynić. Natknął się w ciemnościach na powracającego Heraklesa. Najechało bowiem ich ziemię wojsko Lykosa i Meriandynów. Obaj przeciwnicy byli do siebie zgoła niepodobni. Argonauci wciągnęli żagiel na maszt i w dobrym nastroju udali się w dalszą drogę. wieczorny posiłek i wszelkie inne rzeczy. 1239). Przez 12 dni i nocy trwały burze. że czeka ich jeszcze jedna niemiła niespodzianka. Prędko znalazł Hylas źródło. złożyli bogom ofiary i przy dźwiękach Orfeuszowej formingi śpiewali hymn na cześć Zeusa (w. król w słowach pełnych pychy rzuca wyzwanie przybyszom. Trafił jednak na lepszego od siebie przeciwnika. 1301)57. Opis tego pojedynku bokserskiego wypełnia treść wierszy 70-97. by je­ go sława nie przyćmiła Jazonowej. Rzucił się tedy i heros na poszukiwanie Hylasa. 1354). który nieco oddalił się od towarzyszy. by zaczerpnąć wody. Dopiero kiedy wzeszła Jutrzenka. Następnego dnia dotarli do wybrze- 5 ' Kłótnia Telamona z Jazonem jest jakby echem sporu Achillesa z Agamemnonem z pierwszej księgi Iliady. A kiedy wiatry ustały. jak się należy. mogli po raz drugi opuścić frygijskie Kyzikos i popłynąć w dalszą drogę. znów aition). Wówczas Heraldes wybrał się do lasu (w. 163). i przemówił do skłóconych Argonautów pouczając ich o woli Zeusa. ruszył na pomoc młodzieńcowi daremnie wołając jego imię. jego finał zaś to triumf Greka/Olimpijczyka odniesiony nad nieokrzesanym barbarzyńcą. 1220). A że był Amykos znakomitym — ale zarazem bardzo okrutnym — pięściarzem. syna Tyfoeusa lub Gai. Wywiązała się krótka. Apollonios wspomina o ich dalszym losie — zginęli z ręki Heraklesa — podkreślając wszakże. musiał stoczyć z nim walkę na pięści. do którego dotarli po cało­ dziennym wiosłowaniu (w. bo do tego go heros przysposobił. właśnie sposobiły się do nocnego tańca i śpiewów na cześć Artemidy. któ­ rzy po trwającej dzień i noc podróży ujrzeli rankiem ląd. gdy obaj wracali z igrzysk pogrzebowych zorganizowanych na cześć zmarłego Peliasa (w. 1207) na poszukiwanie źródła. Oto ziemia. który z miejsca przyjął wy­ zwanie (w. 98-135). Oto Heraklesowi nie jest dane udać się do Ajetesa. Amykos przypo­ minał jakiegoś mrocznego potwora. Jego ostatni okrzyk usłyszał był jeden jedyny Polifem. gdyby dwaj synowie Boreasza nie zgro­ mili Ajakidy „ciężkimi słowy" (w. 1 POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA nimfy uczyniły źródło. Jazon jest bezradny. Do­ bywszy ogromnego miecza. gdy porwał owego syna Theiodamasa. bę­ dącego jeszcze dzieckiem. 1198). po czym król Bebryków niczym ogromna fala morska z impetem ruszył na Polydeukesa. Pod wieczór dopłynęli do podnóży góry Arganthoneion i rzeki Kios. iż zdarzyło się to jednak znacznie później. kto przybył do tej krainy. a dzięki umiejętnościom sternika Tifysa statek uniknął wielu morskich niebezpieczeństw. że ich podział w tym miejscu wydaje się być zgoła mechaniczny i podyk­ towany jedynie chęcią zachowania pewnych proporcji pomiędzy poszczególnymi pie­ śniami poematu (księga II liczy 1285 wierszy). Początek k s i ę g i d r u g i e j epopei jest z końcem poprzedniej księgi tak ściśle powiązany. Ufny zatem w swoje umiejętności. a prawą pociągnęła go do wody.

Po powrocie z podniebnych przestworzy Boreadów i zgoła lakonicznej relacji Dzetesa z przepędzenia Harpii. Łuk srebrzysty zaś dzierżył w lewicy. czasami jego przepowiednie nie są jednak w pełni jasne (zapo­ wiedź spotkania z synami Friksosa). Morza Czarnego). „wy­ tycza" dalszą żeglugę). s. .LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. a rankiem przepłynęli mimo groty Hadesa. Nieszczęśnik witał ich zatem pełen nadziei. 605). Później skały już nigdy więcej nie mogły się z powrotem zewrzeć. jaką w Homerowej Odyssei pełnią proroctwa Kirke i Teirezjasza. ale odebrał jego oczom „słodkie światło" i sprawił. W. co z ramion mu zwisał. Czasem wieści wprost (podaje sposób przepłynięcia przez Skały Kyanejskie. bardzo malownicza scena. np. 297). 425). s. Hunter. jak znajdą Argonauci drogę powrotną. że zgodnie z Zeusową wolą niebawem będzie mógł znowu czerpać radość z jedzenia (w. Tak się. Wieszczek dość enigmatycznie zapewnia syna Ajsona o życzliwości bóstw i pomocy. 549-606). że synowie Boreasza uwolnią go od wstrętnych Harpii. 390-391): . Orfeusz proponuje. jakby: „posyłający strzałę młodzieniec") oraz wskazuje na po­ chodzenie samej nazwy owego Apollonowego sanktuarium (tj. na plecach natomiast Widniał kołczan. Wszyscy podniesieni na duchu płyną dalej. Literary studies. Kiedy przepłynęli przez Bosfor. Scena ta jest pełna grozy i napięcia. by zapytać jeszcze o to. Opowieść o tym. ale dlaczego mam znowu zawinić wróżbą i wszystko do ostatniego szczegółu60 wyjawić? Proroctwo Fineusa wywołuje nastrój przygnębienia. J. by wyspę nazwać wyspą Jutrzennego Apollona (Apollon Eoios). w. Kiedy po paru dniach znużeni Argonauci dopływają o poranku do wyspy Thynias. Po trzech dniach ruszyli Argonauci w dalszą drogę. opowiadać). dlaczego wyspy Plotyjskie nazywane są obecnie Stroradami. Podobnie opowiada o tym Kallimach w Hymnie do Apollona. 301-425) odsłania Argonautom czekający ich los. Diss. na którym siedzibę miał Fineus. w jaki sposób Apollon rozprawił się z ogromnym wężem (właściwie „wężycą") Delfyne. Przeto obdarzył go Kronida długim żywotem. tymczasem Bóg w oddali szedł przez przestworza ku morzu . jaki towarzyszy składaniu ofiar. Fineus jakby daje się porwać wieszczemu uniesieniu. 196). z Łyki i spieszący Do dalekiego. albowiem Harpie porywały mu jedzenie sprzed ust. po czym ostatecznie wymawia się od dalszej wróżby (w. ''" Ponownie pojawia się znane nam już wyrażenie: xix EKaota 6mv£Kr]c (ta hekasta dienekeos. reszta nocy zeszła Argonau­ tom na rozmowie. 91. okropnie cuchnęły. Blumberg. objaśnia poszcze­ gólne człony złożenia (h)ie-pai-(i)on (tj. pięknem błyszczące. a fale o brzegi jej biły. Żeglowali całą noc wzdłuż wy­ brzeży urodzajnego kraju Mariandynów. The „Argonautica " by Apollonios ofRhodes as a nautical epos. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA ża. niezliczonego Hyperborejów Ludu. którym nazbyt hojnie (a nawet wbrew woli Zeusa) dzielił się ze śmiertelnymi. 498-527) 61 . po­ mimo zaś jej bajecznego kontekstu z marynistycznego punktu widzenia wręcz realistycz­ na62.. R. dzieje. Apollonios ma tu okazję przypomnieć historię Kyrene i wtrącić aition dotyczące wiatrów Etezyjskich (w. zwłaszcza s. III. gdzie zestawia autorka opisane przez Apolloniosa ogromne fale ze zjawiskiem tsunami. 718). Słynna to.. The Argonautica of Apollonios. sc. w pewnej chwili reflek­ tuje się wszakże i przytomnie zadaje sam sobie pytanie (w. a opisując śpiew i taniec. Widok ten bojaźń bezradną w nich wzbudził i żaden z-nich nie śmiał Spojrzeć wprost na boskie oblicze. Ze spuszczonymi ku ziemi głowami stali. także Aratos. jakiej można oczekiwać od Hery i Afrodyty. daje Apolloniosowi okazję wtrącenia kolejnego aition (wyjaśnienie. 76.. Phaen. Przepowiednia Fineusa spełnia w poemacie podobną rolę do tej. Remarks on the realities of navigation. gdzie znajdowało się ujście rzeki Acheron. Untersuchungen zur epischen Technik des Apollonios von Rhodos. 107-117. „pięknego Iepaion"63 oraz istnienie na wyspie świątyni „Homonoi" (w. 528) ekskurs wprowadza tu Apollonios na modłę kallimachejską. falowały na wietrze. zob. za którymi rozciąga się już przestwór Morza Gościnnego (tj. 180). L&EOVTCU. 260 261 . mówić. które zostawały. Bez po­ mocy Ateny byłoby to zadanie niewykonalne. Argonautów czeka teraz ciężka próba przepłynięcia przez Symplegady (w. Delf). K. wznieść ołtarz i złożyć bogu ofiaiy. niegdysiejszym posiadaczem Delt. w jaki sposób Boreadzi je przepędzili (schroniły się w czeluściach kreteńskkiej Idy). Por. Pod jego stopami Cała wyspa zadrżała. 35 n. Jazon przypuszcza. w Zob. M Poeta przypominając w dalszych wierszach (705-713) o tym. Tymczasem w oczekiwaniu na powrót synów Boreasza. zrozumiał. 401). por. Leipzig 1931. Dopiero po pewnym czasie Jazon zdobywa się na odwagę. po spożyciu wspólnej wie­ czerzy. poeta i tę partię tekstu opracował bardzo kunsz­ townie59. w. 112-113. Rostropowicz. a poeta ma okazję wtrącić eksurs o charakterze geograficznym (w. owa epifania Apollona. ćl Ten literacki („Tak się o tym opowiada". 645-646). tak było im przeznaczone (w. oczywiście. 650-668). Eos 78. s. iż Argonauci najgorsze mają już za sobą (w. Fineus w długim proroctwie (w. 67:> 680 Wówczas im syn Latony ukazał się. ma okazję Apollonios wtrącić kolejne aition wyjaśniające nazwę kultowej pieśni Apollona. Kiedy usłyszał Fineus zbliżających się Argonautów. w. ponieważ wiedział. zacytowany wyżej grecki czasownik poświadczony jest po raz pierwszy w Hymnie do Zeusa Kallimacha. ofiara swego daru wieszczego (w. 1990. a resztki pożywienia. gr. 257.W. który o jutrzni podą­ ża do baśniowej krainy Hyperborejczyków nie zwracając najmniejszej uwagi na Argo­ nautów. że nie mógł Fineus najeść się do syta. złociste kędziory przy jego policzkach — podobne Kiściom dorodnych winogron— gdy szedł. 97-104.. po czym wylądowali na ziemi rządzonej 62 Zob.. Cambridge 1993.

851-857). a potem dostrzegają już strome zbocza Kaukazu. niczym strzałą. z których jeden zranił tymczasem swym ostrym piórem. nie- śmiertelny i nigdy nie zasypiający. Okazuje się. Lykosa szczególnie poruszyła wiadomość 0 stracie Heraklesa. i Mariandyni przyjaźnie przyjęli Argonautów. byleby tylko zechciał spełnić jej prośbę. a nawet spotkaniem Argonau­ tów z zapłakaną duszą Sthenelosa (w. 27. opuszcza Atgo (w. Argos. Ma ona mianowicie przekonać swego syna Erosa. Słowa Jazona znalazły uznanie i bohater w towarzystwie synów Friksosa. by władca „po przyjaźni" oddał runo. 911 n. Erato w pewnym sensie zastępuje tutaj Kalliope dlatego. potrzebna jest pomoc Afrodyty. na przylądku Acherusyjskim zaś usypany został grób Idmo­ na. albowiem niesforny syn Afrodyty właśnie zajęty jest grą w kostki z Ganimedesem. którego śmiertelnie poranił straszliwy odyniec. czy zadanie jest w ogóle wykonalne. jakim Jazona obdarzy Medea. którą niegdyś Zeus otrzymał był od swej piastunki Adrastei. s. czcili „jak boga" (w. Oto Hera i Atena od­ wiedzają Afrodytę64. ponieważ Ajetes jest straszny w swoim gniewie. 160 oraz J. Mija noc i wkrótce nastaje upragniony poranek. 834). On też (a był synem Posejdona) został wybrany nowym sternikiem (w. w drugim grobie bowiem pochowany został sternik Tifys. Sinko (II/l.. który polecił im wykorzystać niegdysiejszy pod­ stęp Heraklesa i przegonić owe ptaki głośną wrzawą i szczękiem oręża (w. celu wyprawy Argonautów. 1093-1121). przeto nosisz czarowne to imię miłości. by córka Ajestesa mogła pokochać syna Ajsona „od pierwszego spojrzenia". który pokonał króla Bebryków. Te­ raz dowiadują się Argonauci (i czytelnicy poematu). 8). 83 podkreśla aleksandryjski kontekst owej sceny. Słynną k s i ę g ę t r z e c i ą poematu otwiera Apollonios osobnym prooimion. który niesie się przez przestworza. że tematem opowieści epickiej stanie się teraz uczucie. ma na swoje usługi całe rzesze Kolchów. o których losie opowiada poeta w dłuższej dygresji (w. i on. s. 1067). Podczas uczty w pa­ łacu Jazon przedstawił każdego ze swoich towarzyszy i opowiedział o rozkazie Peliasa oraz o tym. cit. wyspie Aresa). Steffen. Ostatni dłuższy. op. obiecuje dać mu złotą piłkę. którego z domem Lykosa łączyły przyjacielskie związki.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T.)> wypełnia treść wierszy 899-1029). że „boginie niczym nie różnią się od dam aleksan­ dryjskich" i wskazuje na szczególny charakter całej tej rodzajowej scenki rozgrywającej się na Olimpie. op. Jak stąd runo z powrotem do Jolkos Jazon sprowadził Dzięki miłości Medei. Nie jest to łatwe zadanie. wezwaniem do Muzy poezji miłosnej. także A. (por. Oileusa. oraz poznać imiona Friksosowych synów (w. Rostropowicz. bo ty masz udział w Kypridy Władzy i twój to czar niezamężne niewiasty troskami Pęta. Później wyjaśnia Jazon krewniakom cel wyprawy i oczekuje od nich pomocy. 1030-1227) stanowią wydarzenia związane z lądowaniem Argonautów na wyspie Aretias (tj. 199). co ich dotychczas spotkało. który z wieczora leci nakarmić się wątrobą Prometeusza przykutego do skały i słyszą jego jęk. a kiedy rankiem Argonauci obdarowani „tysięcznymi podarunkami" sposobili się do wyjazdu. a złotego runa pilnuje olbrzymi wąż. 1141-1156). Widzą też orła. że Jazon jest z nimi spokrewniony. Bogini. Jej „geograficzny" opis. po prawej zaś znajduje się Aresowe pole i poświęcony bogu gaj. w którym sceny rozgrywające się w świecie bogów należą do konwencji gatunku i „żelaznego" repertuaiu związanych z nim twórców. nakazując Argonautom w swojej przepowiedni wylądować na tej wyspie. Do tego jednak. Trzy dni trwały uroczystości pogrzebowe. Również W. Tymczaem syn Ajsona zamierza w towarzystwie synów Friksosa i jeszcze dwóch bohaterów udać się do pałacu Ajetesa i najpierw poprosić. 64 262 263 . Idą zatem za radą Amfidamasa. 1-5): Teraz zaś przy mnie stań Erato i o tym mi powiedz. 270) słusznie stwierdza. a jednocześnie ma dzięki temu okazję „odro­ bić" — na własny swój sposób — kolejne zadanie epickie wynikające z tradycji eposu bohaterskiego. a także Telamona i Augiasa. dzięki której osiągnięty zostanie cel wyprawy. dopełnił się zapowiedziany wcześniej los Idmona. cit. a samego Polydeukesa. Swiderkówna. przyp. który nieoczekiwanie zmarł po krótkiej chorobie (w. 1 tak dopiero po 12 dniach ruszyli Argonauci w dalszą drogę. by poprosić ją o pomoc. by tam złożyć bogu ofiary. Nocą dociera­ ją do ujścia rzeki Fasis i wiosłując pod prąd mają nareszcie z lewej strony miasto Aia. zob. s. błaga boha­ terów o pomoc. Jeśli się ta próba nie powiedzie. który urozmaica poeta aitiami i rozmaitymi dygresjami. s. jaka wywiązała się pomiędzy nim i Jazonem. ażeby ugodził jedną ze swoich strzał Medeę i wzbudził w niej miłość do Ja­ zona. Cały dzień zszedł im na rozmowach przy uczcie. 756). co poecie stwarza okazję do przy­ pomnienia opowieści o narodzinach Chejrona. to wówczas trzeba będzie odwołać się do podstępu lub walki. w którym wąż pilnuje złotego runa. w trakcie zaś rozmowy. dzięki czemu pobudził on Jazona i innych do czynu. 898). gdy­ by Hera nie tchnęła odwagi w Ankaiosa. Argos dzieli się z nim swoimi wątpliwościami. w której znajduje się „święty czarny kamień" otaczany szczególnym kultem przez Amazonki. Wszyscy razem udają się do świątyni Aresa. Hellenika . 6-166). mamy nareszcie okazję dowiedzieć się nieco więcej o Friksosie i złotym runie. Nocą mijają wyspę Filyrę. W drodze do pałacu T. Ale nie spoczął on tam samotnie. Dlatego przenosi teraz Apollonios akcję na Olimp (w. czym kierował się (i co zapowia­ dał) Fineus. Najpierw muszą wszakże poradzić sobie z Aresowymi pta­ kami. Rankiem opuszczają Argonauci wyspę Aresa. a nie był to jeszcze koniec nieszczęść. Po tych wydarzeniach opadło Argonautów przygnębienie i byliby trwali w bezczynności. bardzo kunsztownie opowiedziany epizod w II księdze poematu (w. Bohater zmarł na rękach przyjaciół (w. Erato (w. Tutaj bowiem dochodzi do spotkania z synami Friksosa. jeden z synów Friksosa. którego zrodziła sama Gaja. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA przez Lykosa.

Trier 1992. a uzasadnienie dla takiego szczególnego współzawodnictwa jest dlań oczywiste: „nie godzi się. Nastę­ puje radosne przywitanie matki z synami. którego opi­ sowi poświęca Apollonios w. i jest pewna. Łzy spły­ wają jej po policzkach i powiada sama do siebie (w. Po powrocie Jazona na statek Argonauci zastanawiają się. Podejrzewa. czcigodna bogini Perseis. syn Chalkiope. że matka mogłaby pośredniczyć w pozyskaniu przychylności swej siostry. Właśnie Medea (a Hera zatrzymała ją w pałacu. 411-412. I. że tylko wypełnia boskie wyroki i polecenie Peliasa. że uda się do matki. który zaprzęga do pługa ziejące ogniem byki i orze Aresowe pole. Niechby tak. Przed oczyma wciąż ma wizerunek syna Ajsona. Gdy opuszcza komnatę. 298). opowiada (w. która zna się na czarach i potrafi na przykład „związać gwiazdy i boskie szlaki księżyca" (w. kazałby obciąć im języki i obie ręce (w. Inaczej Ajetes runa nie odda. 464-470): Czemuż to mnie nieszczęsną ten ból ogarnia? Czy mąż ów Zginie jako najlepszy ze wszystkich lub jako najgorszy. że nie ma na świecie drugiego takiego mężczyzny. a Apollonios odwoła się doń raz jeszcze. 421). ażeby dobry mąż ustępował gorszemu mężowi" (w. Jeśli zaś jest mu pisane. 487-488): . co począć. W trakcie powitalnej uczty Aje­ tes wypytuje wnuków o ich losy i każe przedstawić sobie cudzoziemców. 647-648). Eneida. 395). pod serce Medei (w. Już w Homerowej Nauzykai tliło się dziewczęce uczucie do Odyseusza. że dopiero co wszyscy razem kosztowali potraw ze wspólnego stołu. zapłonęło w niej gorące uczucie. Dziewczyna nie może oderwać wzroku od Jazona. Po krótkim namyśle Ajetes rezygnuje z pomysłu natychmiastowego zabicia gości. by poprosić ją o pomoc. Gdyby nie to. Argos. Apołloniosowy opis pałacu Ajetesa również jest nawiązaniem do Homerowego opisu pałacu Alkinoosa. ale to dopiero pod piórem Apolloniosa i w postaci jego Medei epos dogonił erotika pathemata obec­ ne wcześniej w liryce i w tragedii. się stało. który w tak udany sposób wprowadził miłość między „heroiczne" heksametry. to wprzódy Niechaj wie. Eidyia. a po­ tem szedł. Albo niech lepiej śmierci uniknie. Z jej piersi wyrywa się nawet szloch. by bohater bez przeszkód mógł do­ trzeć do pałacu Alkinoosa. Na temat roli niewiast w eposie Apolloniosa. a za nim jego żona. niczym płomień. Gdy Jazon opuszcza pałac. Gdybyśmy powrót do domu zawierzyć mieli niewiastom66.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 378). 215-248. jak Argonauci przyszli jemu i pozos­ tałym braciom z pomocą na wyspie Aresa. Był bowiem pierwszym poetą epic­ kim. 286). zob. nic dziwnego więc. jak i w całym opisie dziewczęcego zakochania okazał się Apollonios i w tej scenie. wreszcie zebrał się na odpowiedź i przyjął wyzwanie wiedząc. gdzie Ajetes zwołał tymczasem Kolchów na naradę i przedstawił im swoje 66 Już w Odysei (VII. wypuszczona przezeń strzała wbija się. Słuszność rady Argosa potwierdza znak od bogów. ale uzupełnia ją dodatkowymi szczegółami wyjaśniając. bezradny wobec zła. Owa modlitwa do Hekate to pierwszy z monologów Medei. oraz po­ twierdza gotowość podbicia Sauromatów lub jakiegoś innego ludu (w. Niechaj ginie. wydała okrzyk. Bohater musi mianowicie uczynić to. że towarzyszą mu myśli i spoj­ rzenie zakochanej w nim Medei (w. że ich wybawca w zamian za złote runo gotów jest siłą podpo­ rządkować wrogich Sauromatów władzy Ajetesa. Argos zostaje z powrotem wysłany do miasta. wyróżnia się wśród wszystkich „urodą i wdziękiem". Tymczasem Eros wypełnia swoją misję. ale pod pewnym warunkiem. Widząc Argonautów. gdyż zwykle całymi dniami córka Ajetesa troszczy się o świątynię Hekate. że byki lub sam Ajetes pozbawią go życia. oraz wyjaśnia cel przybycia Jazona do pała­ cu Ajetesa. by niewi­ dzialni dla mieszkańców miasta mogli dotrzeć do królewskiego pałacu65. Iż on powróci do domu i złego losu uniknie. 448). w jej sercu kłębią się miłosne udręki.. ponieważ (w. Natzel. a po­ tem pokonuje ich w walce. że byki go zgubią. Zarówno w jego kon­ strukcji. że może przypłacić je życiem.. Podkreśla. Tymczasem w drodze powrotnej na okręt Argos. z których wyrastają uzbrojeni mężowie. który przywołał Chalkiope. Jeśli dokona tego także Jazon. proponuje. 14-15) Atena okryła chmurą Odyseusza. Przez długi czas stał Jazon z oczyma wbitymi w ziemię. a jej delikatne policzki oblewają się na przemian bielą i czerwienią (w. w tym samym dniu będzie mógł zabrać złote runo. S. jaką gotują jego przekonaniom przysz­ łe zdarzenia. Ajetesa ogarnia gniew. że synowie Friksosa wspólnie z Argonautami chcą go pozbawić władzy. KAśa yvvaiKwv. Wciąż dźwięczą jej w uszach słowa bohatera i obawia się. syn Chalkiope i Friksosa. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA mijają osobliwy „cmentarz Kolchów". mistrzem nie lada. postanawia zaś wypróbować ich męstwo. syna Ajsona i Telamona. 533). Frauen in den „Argonautika" des Apollonios Rbodios. Jazon pozostaje „męskim szowinistą" i nie dostrzega ironii. jak siedział. której jest kapłanką) wychodzi z komnaty swej siostry. że mnie nie ucieszy los ów nieszczęsny. Jazon jednak stanowczo odrzuca tę propo­ zycję. Jazon w pojednawczej odpowiedzi stanowczo odrzuca królewskie oskarżenia i podkreśla. Medei. po czym przedstawia obu gości. 320-366). gdy Argo będzie mijać krainę Celtów (IV. i w wielu następnych. Otóż zgodzi się wydać Jazonowi złote runo. Już rankiem zaprzęga owe byki do pługa i (wieczorem) odpoczywa po tym żniwie. Motyw taki wykorzysta później także Wergiliusz. potomka Ajakosa. daremną by była taka nadzieja. Następ­ nie sieje w ziemi zęby straszliwego węża. co może uczynić sam Ajetes. W drzwiach pojawia się także Ajetes.A. jak gdyby Jazon już był martwy. Argos pona­ wia swą propozycję. 264 265 . po czym Hera spowija ich obłokiem.

Powiada on bo­ wiem. To Chalkiope prosi ją o to. bohater w tym momencie nie wie. jedna z siedzących na niej wron za sprawą małżonki Zeusa odezwała się do Mopsosa. która pomogła Tezeuszowi. jakie szykuje dlań ktoś z jego rodu. po czym dodaje (w. pisana losu wyrokiem. Teraz czeka Medea niecierpliwie na wschód słońca. ponownie opadają ją wątpliwości. 771-801). Kiedy mijali czarną topolę. Ajetes jest głęboko przekonany. że znane z mitu późniejsze wydarzenia uczynią tę analogię jeszcze trafniejszą. że dniami i nocami. nie przypomina Minosa. ażeby nie spełniła się przepowiednia. który zna późniejsze dzieje kochanków. Oboje stanęli nie mogąc wypowiedzić ani słowa. Słowa Jazona zapadły głęboko w sercu dziewczyny. Próżne są jej wahania. i 1097 n. a o czym zapomnieli towarzysze Jazona. o której wspominał. Jego słowa odnoszą skutek i Medea najpierw przekazuje mu czarowną maść. a Medea zapada w szcze­ gólny sen. to Hera wpłynęła na bieg jej myśli. Nocne ciemności spowijają ziemię. 674-739). Heliosa. Odpowiedź Medei zawiera znamienne stwierdzenie: ani Ajetes. a jej serce tłucze się w piersi jak skaczący tu i tam promyk słońca odbity od powierzchni falującej wody. ale targana sprzecznymi uczu­ ciami. ani ja nie jestem podobna do Ariadny (w. by wywiązać się z zadania. W tym czasie Argos prosi matkę o pomoc. to będzie przez wszystkich witana jak bo­ gini. gdzie schroniła się unikając spotkania z Chalkiope. 975-1007). łzy cisną się do oczu dziewczyny. jaką był niegdyś usłyszał od swego ojca. wspaniale przez poetę odmalowanym monologu (w. po czym milk­ nie i zalewa się łzami. a także zgładzić synów Chal­ kiope. 1107)68. Obiecuje zatem. ale po to. Pierwszy odezwał się Jazon (w. że niebezpieczeństwo wiąże się z synami Chal­ kiope (w. że to od niej. wzbiera miłosnym uczuciem. Ale Jazon nie zna przyszłości. Wreszcie ukazał się jej syn Ajsona. iż Jazon nie przyjechał po złote runo. 923). o Ariadnę. Jednak myśl o Hadesie i żal. o której powstaniu i przygotowaniu opowiada Apollonios w dłuższej dygresji (w. Zakochana. Dziewczyna budzi się z krzykiem i postanawia udać się do komnaty siostry w nadziei. 844-866). ale obie czynią to z różnych pobudek. by pamiętał imię Medei. by wystrzegał się podstępów i złych zamiarów. 605). na czym jej zależało. aczkolwiek z rozmysłem w dalszej rozmowie (por. Serce Jazona.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. tj. W komnacie. powiada. Odpowiedź Jazona to niemal oświadczyny. mianowicie że zakochana niewiasta żadnego miłego słowa nie powie młodzieńcowi. 1007). bo jak najszybciej chce spotkać się z Jazonem. bo Hera już postanowiła. która formułuje się w dłuższym. co wiedzą nawet małe dzieci. by pomogła Jazonowi. że chciałaby kiedyś jako gość odwiedzić Jazona. Jazon tymczasem opowiedział towarzyszom o wszystkim i przedstawił im plan Medei oraz pokazał „straszne farmakon". kryje się w tym stwierdzeniu pro­ rocze ostrzeżenie. 1027-1062). jakie wyznaczył mu Ajetes (w. Dzięki zręcznemu kłamstwu udaje się Medei uzy­ skać to. 1074 n. 68 Dla czytelnika poematu. nacierając ciało wonnym olejkiem i przywdziewając piękną szatę. który zapewni mu ochronę przed bykami. w. a dopiero po­ tem nawiązuje z nim rozmowę i szczegółowo wyjaśnia. co córkę Minosa spotkało później ze strony ateńskiego herosa. po czym pyta syna Ajsona o jego drogę powrotną i o ową dziewczynę. że nie ujrzy już więcej promieni Heliosa.) przemilcza to. jakie otrzymał od dziewczyny. Na myśl o tym. owo czarodziejskie prometheion. 266 267 . zadba o swój wygląd spinając jasne włosy. i nie przebierając w słowach rzekła to. Z uśmie­ chem przyjmuje Mopsos tę przestrogę i nakazuje Jazonowi samotnie udać się do świą­ tyni. umawiając się na ponowne spotkanie w tym samym miej­ scu. Hera zadbała o wspaniały wygląd bohatera i dar wymowy (w. wypłynie pomysł. Obie zmierzają w gruncie rzeczy do tego samego celu. Medea stara się podjąć decyzję. będzie o niej pamiętał i opowiada Medei o swojej ojczyźnie i jej dziejach (tylko jakby unika pełniejszej odpowiedzi na temat lo­ sów przesławnej córki Pasifae). który rozumiał mowę ptaków. który w słowach zręcznych i w dobrze z psychologicznego (ale i retorycznego) punktu widzenia skonstruowanej przemowie poprosił dziewczynę o pomoc67. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA plany: po s'mierci Jazona należy uderzyć na Argonautów. Jedna ze służebnic słyszy jej płacz i zaniepokojona sprowadza do niej Chalkiope. gdzie Medea tęsknie go wypatruje. gdy inni będą przysłuchiwać się rozmowie. Póki nas śmierć nie obejmie. ze szkatułki weźmie także cu­ downą „prometejską" maść. odmienia jej decyzję. zatroskanej o los swych dzieci. Dziewczyna jest w rozterce. że Jazon niebawem odpłynie. że rankiem uda się do świątyni Hekate i da synowi Ajsona cudowny środek. Radosny Jazon powraca na statek. Nic też innego nie zdoła rozdzielić nas w naszej miłości. 11271130): Nasze zaś łoże małżeńskie pościelisz w ślubnej komnacie. Tymczasem Jazon w towarzystwie Argosa i Mopsosa również udaje się do świątyni Hekate. a Medea — jedynie ciałem. tak jak ona będzie o nim pamiętała. bohater wyznaje zatem. o ile ujdzie z życiem. i co powinien zrobić. by pomogła Jazonowi. ale troski płynące z uczucia do Jazona nie dają Medei zasnąć. dziewczyna pragnie zażyć truciznę. Śni mianowicie. Między siostrami toczy się osobliwa rozmowa (w. Trzy razy podchodzi do drzwi komnaty i trzykrotnie zatrzymuje się przed nimi. jeszcze się waha. Wyznaje. bo jej dusza wez­ brana uczuciem ulatuje pod niebiosa — wraz ze służebnicami udaje się do pałacu. że jeśli Medea zjawi się w Helladzie. że Medea opuści Aię i przybędzie do Jolkos na zgubę Peliasa. jak się ma bohater posłużyć owym cudownym środkiem. Za czwartym razem wraca i pada na łóżko. ponieważ to dzięki niej powrócą Argonauci do domu. Ko­ chankowie rozchodzą się. Zanim to nastąpi. by pojąć ją za żonę. Prosi zatem. chyba nie tylko pod wpły­ wem dziewczęcych łez. Telamon i Aithalides udają się do króla Kolchów po 67 Pod koniec swej mowy przywołuje Jazon przykład Ariadny.

by Argonauci nie wracali tym samym szlakiem. sam Dzeus Olimpjski Świadkiem przysięgi i Hera. Niczym Ares lub Apollon idzie wykonać czekające go zadanie. i burzą się myśli: Albo mam zaślepionej miłości ofiarą to nazwać. by o tym powiedzieć. 69 268 269 . że Jazon nie przeżyje próby. czy może wraz z Argonautami popłynąć do Hellady (w. ty córko Dzeusowa. stanąwszy zaś nad wodą. których trzeba się domyślać. Jazon wziąwszy to. trzykrotnie wykrzykuje imię Frontisa. rozciągniętą w czasie na cały dzień. a za nim Frontis wraz z Argosem. i za radą Argosa. matce zostawia na pamiątkę dopiero co ścię­ ty warkocz i płacząc żegna się z domem. 1284 aż do końca III księgi. która jednak w pewnym momencie zawodzi i jego samego. podkreślając zarazem. dziewczyna przypuszcza. co konieczne. Niebawem tam docierają. W każdym razie takim królem. natomiast o dalszym losie Medei. udaje się w odosobnione miejsce. brata Medei. by być świadkiem zmagań Jazona. podczas gdy ona sama staje obok zwierza i naciera jego łeb czarodziejską maścią. Tymczasem Ajetes i wszyscy Kolchowie wiedzą już o miłości Medei i o jej czy­ nach. Król żąda od swych poddanych. która bierze Jazona na W trudnym położeniu jest także czytelnik poematu. nawet jeśli uda mu się zaprząc byki do jarzma (w. która znalazłaby tymczasowy azyl w świątyni Artemidy na jednej z wysp. Tymczasem dnieje. i on. K s i ę g a c z w a r t a poematu jest pieśnią najdłuższą ze wszystkich znanych nam pieśni epickich (liczy 1781 wierszy!). 1234). który pomny wskazówek Medei naciera maścią oręż i całe swe ciało. jak wielką troskę cała ziemia Achajska i oni wszyscy są jej winni za okazaną pomoc. że w opisie drogi powrotnej Argonautów poeta ponownie ma nie­ wątpliwą okazję popisać się swoją znajomością etnografii i geografii. jakie nakaza­ ła mu uczynić Medea. Gdy świta. Potem spiesznie opusz­ czają ów mroczny gaj Aresa. okaże się dopiero Alkinoos władający na wyspie Feaków. 302). Flota kolchidzka podzieliła się w pościgu. który Ajetes daje im przekonany. w. by przywiedli Medeę z powrotem (o runie zdaje się nie pamięać). dodaje wszakże. Trzeba podkreślić. Uzbroiwszy się. Za sprawą Hery rezygnuje z samobójstwa i decyduje się na ucieczkę. 314). Widok runa budzi zrozumiały podziw Argonautów. wobec których Jazon raz jeszcze przyrzeka Medei małżeństwo. że ojciec już domyślił się jej udziału w całej sprawie. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA „zębowy zasiew". jak Kolchów lud opuszczała. Tymczasem Ajetes na ry­ dwanie rusza w drogę. bo Argonauci mogliby zatrzymać złote runo. Tę wielce dramatyczną próbę. jej główną bohaterką będzie Medea: Sama teraz bogini opowiedz o bólu i planach Owej niewiasty z Kolchidy. który jako jedyny zna inną drogę. odwoławszy się też do zaklęcia i czarownego farmakon (w. Gdy zapadła noc. Patronka Małżeństw: zaiste W domu zgodnie z prawem uczynię cię mą małżonką. i pozostali Argonauci ze zdumieniem rozpoznają jej postać. co przedsięwziąć.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. już to poprzez rozmaite szczegóły topograficzne bynajmniej nie ułatwia lektury. najmłodszego z synów Friksosa. i złożyć Hekate konieczną ofiarę. Argonauci znaleźli się w potrzasku69. a dzisiejszego czytelnika może ów erudycyjny popis po prostu nieco nużyć. kto miałby być owym sędzią. którą zamyka obrazem zatroskanego Ajetesa. co jej wcześniej obiecywał. Syn Ajsona ucieszył się w swym sercu. Argonauci tymczasem dotarli do Paflagonii i ujścia rzeki Halys. ale Argo zdążyła wypłynąć na pełne morze. którą wznieśli tam Argonauci. popłynęła w górę Istru i nawet wyprzedziła Argonautów na wysokości wyspy Peuke. podniósł dziewczynę. iż do dziś zachowała się na brzegu owa świątynia. co wówczas dziew­ czyna przygotowała (nikt nawet nie powinien być tego świadkiem). że Jazon podołał zadaniu nie bez po­ mocy jego własnych córek. czarodziejka słodkim głosem usypia potwora. czy ma powrócić do pałacu ojca. dowodzona przez Apsyrtosa. Ponownie otwiera ją osobne prooimion. Jazon przypomina sobie ostrzeżenie Fineusa. która klęczała u jego stóp. Najwyraźniej dochodzi do jakichś układów. 349). korzystając z dobrej pogody i przychyl­ nych wiatrów (w. obiecuje zdobyć złote runo. Takie rozwiązanie budzi sprzeciw Medei. by wobec bogów i Argonautów potwierdził to. Poeta wzbrania się przed opisem tego. Hera tymczasem obudziła w sercu Medei straszliwy lęk. Następnie każe Jazonowi zdjąć rozwieszone na dębie złote runo. gdyż inaczej na własnej skórze doświadczą jego strasznego gniewu. ruszają w pogoń. zakłada złoty hełm. natomiast od Jazona domaga się. 1190). Zabiera ze sobą wszystkie czarowne farmaka ze szkatułki. 70 Nie wiadomo. 159). wróciwszy z wyprawy. Jazon pierwszy zeskakuje ze statku na brzeg. bardzo plastyczną i bogatą w rozmaite szczegóły. w świetle następnych zdarzeń. Kiedy do ziemi helleńskiej dotrzemy. przywdziewa na się Aresowy pancerz. Spieszy nad brzeg rzeki. w którym zapowiada poeta nowy aspekt swej opowieści. Albo haniebną ucieczką. Medea i Jazon udają się po złote runo. było dlań rzeczą niemal pewną. ponieważ Apollonios już to przemilcza pewne wydarzenia. Jej część. bierze tarczę i potężną włócznię (chyba tylko jeden Herakles mógłby się z Jazonem zmierzyć. Ajetes przez całą noc wspólnie z najlepszymi spośród Kolchów zastanawiał się. miałby rozstrzygnąć jakiś „dzierżący prawo król"70 i zde­ cydować. opisuje Apollonios od w. by dopełnić praktyk. bo we mnie Słów brakuje. gdzie Medea nakazuje złożyć ofiarę bogini Hekate. obierają kurs na rzekę nazywaną „Istros" (Dunaj). Jesz­ cze zatem tego samego dnia Kolchowie spuszczają na wodę ogromną flotę (w. 240). i rzekł (w. 95-98): Niechaj będzie. Medea prosi siostrzeńców o po­ moc. gdy udaje się on wraz z tłumem Kolchów z powrotem do miasta. niezwykła niewiasto. nagli do ucieczki. która dzieliła rzekę (w. Patrząc w oczy strzegą­ cej go bestii i przywołując na pomoc Hypnosa (a także Hekate).

w. o mocnych rogach byka". drugą stanowi spotkanie z Syrenami (w. a także do Hefajstosa. 560). sta­ nowi swoisty komentarz do powziętego przez kochanków (ale głównie przez Medeę) planu i jego rychłej realizacji. Do jej pałacu udaje się tylko Jazon wspólnie z Medeą. = kawałki mięsa ofiarnego ofiarowywane jako pierwociny). W czasie ich rozmowy wyskoczył Jazon z ukrycia z obnażonym mieszczem w dłoni. 270 271 . Jazon tymczasem niczym „rzeźnik zabijający wielkiego. kierując się ku wyspie Elektris (Bursztynowej) leżącej nieopdodal ujścia rzeki Eridanos (w. ale także ze względu na szerszy kontekst mitologiczny i kontrast z Home­ rową sceną z Iiliady. gdy w świątynnym przedsionku oddawał ducha. Przybycie Argonautów na wyspę Aia i ich pobyt u czarodziejki Kirke opisuje poeta w w. stało się to. Określenie naiwnego Apsyrtosa mia­ nem herosa i nazwanie herosem Jazona w tej scenie może być traktowane jako jeden z przejawów „deheroizacji" wizerunku epickiego bohatera. że nie wcześniej wrócą Argonau­ ci do domu. A tymczasem Argonauci widzieli już zarysy Gór Keraunijskich. by ten z kolei wstrzymał wszelkie niepomyślne wiatry do czasu lą­ dowania Argonautów na wyspie Feaków. Po rozmowie z Herą Tetyda porozumiewa sią z innymi Nereidami. W odpowiedzi na jego słowa Medea przedstawia plan działania i choć pierwsza wspomina o zabiciu Apsyrtosa. Otóż sam Zeus zagniewany za śmierć Apsyrtosa postanowił. którzy zamieszkali na tej ziemi obawiając się powrotu do królestwa Ajetesa. 753-884). gdy Hera dowiedziała się o Zeusowych zamysłach i (pomagając Argonautom) zesłała gwał­ towny przeciwny wiatr. gdzie jeszcze i teraz spoczywają razem ze zmarłymi Apsyrtami (w. żonę śmiertelnika Peleusa. Kiedy Apsyrtos przypłynął nocą na świętą wyspę. ażeby dowiedzieć się. jeszcze inni. i jaka konieczność. na spotka­ nie72. 885-919. Heros Jazon odciął zaś od trupa eksargmata. a dopiero potem pyta o przyczynę ich przybycia w roli błagalników. Wskazuje na przewagę liczebną przeciwników i podkreśla. bardzo gwałtowna. po czym ruszyli jeszcze tej samej nocy w dalszą drogę. która wprawdzie współczuje Medei i ostrzega ją przed zemstą Ajetesa. 421). a nawet zawierająca jakby pewien akcent osobisty. jakiż to uknuła podstęp. nie chcąc patrzeć na śmierć brata. 591). oraz do Eola. 515: nazwa­ ni tak zostali ci Kolchowie. ani jej haniebnej ucieczki". 659-752. ale stara się przemilczeć mord dokonany na Apsyrtosie. zanim nie oczyszczą się ze zmazy u czarodziejki Kirke mieszkającej na wy­ spie Aia (w. jakie wiatry zadecydowały o dalszej żegludze. po czym na moment przerywa narrację kolejną apostrofą do Muz. o czym Apollonios opowie później. 920-981). by wpleść rozmaite aitia i w pewnym sensie uporządko­ wać i wyjaśnić ową tradycję. ponieważ „ani nie pochwala jej planów. ale jednocześnie każe jej opuścić pałac „razem z tym obcym". która kazała Argonautom wracać do domu tak bardzo okrężną drogą. pod którym ugięły się kolana. by przerwał pracę w kuźni. dlaczego w tak różnych i dalekich stronach mówi się o „znakach" pobytu Argo. trzykrotnie polizał sączącą się krew i trzykrotnie ją wypluł. należy przekonać go. W opis ich dalszej żeglugi wplata poeta pewne szczegóły o charakterze geogra71 Apollonios nie oszczędza czytelnikowi szczegółów mordu. to jednak oboje zgadzają się na ten plan (w. Przekazując mianowicie (za pośrednictwem heroldów) Apsyrtosowi wspaniałe podarunki (w tym płaszcz. tam. co kryje się pod określeniem eksargmata (dosł. na wyspie Drepane). którzy właśnie zajmują się rzu­ caniem dyskiem i strzelaniem z łuku. Widziała ów mord Erynia. by zaprosić morską boginkę. bo Hera wysyła Irydę do Tetydy. A jak córka Ajetesa zgubiła Apsyrtosa. Trudno powiedzieć. jak powiada Apollonios. a krew trysnęła z jego rany barwiąc czerwienią także peplos Medei. 451). Przygotowania do niej odbywają się głównie na Olimpie. 72 Rozmowa obu bogiń jest wielce interesująca nie tylko ze względu na ustalenia dotyczące udzie­ lenia pomocy Argonautom. w której Hera czyni ostre wymówki Zeusowi za jego spotkanie z matką Achillesa. I właśnie wówczas odzywa się tkwiąca w Argo cząstka dodońskiego dębu i objaśnia Argonautom Zeusowy gniew i Zeusową wolę (w. ciął Apsyrtosa. Medea mówi o tym wszystkim „kipiąc z gniewu". Tak się dzieje. trzecią zaś jest właściwa przeprawa (w. Kirke najpierw dokonuje oczyszczalnego rytuału. która dzieli się na trzy istotne sceny: pierwsza (w. bo przez Morze Tyrreńskie wzdłuż wschodnich wybrzeży Italii aż do Libii) poprzestając na odnotowaniu tylko najistotniejszych jej etapów. Kolejny ważny epizod to przeprawa przez Plankty. Wtrącona teraz przez poetę apostrofa do Erosa. gdy Argo znajdzie się w jej po­ bliżu. Nie ukryło się to jednak przed Kirke. to przygotowania do przeprawy i dalszej żeglugi. po czym śpieszy do Argonautów. a następnie sama rzu­ cić się w ogień. 355-390). I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA stronę i nie szczędzi mu przykrych i gorzkich słów przywołując swoje zasługi i nie­ dawne obietnice syna Ajsona (w. chcąc wyjaśnić. jak to zwykli czynić mordercy chcąc zmazać skrytobójstwo. zwłoki zaś ukrył w ziemi. który umoż­ liwiłby oddanie złotego runa i powrót — rzekomo porwanej przez synów Friksosa — Medei do Kolchidy. że układy z Apsyrtosem mają uśpić jego czujność. kolejnym tematem pieśni (w. 480)71. Aition wyjaśniające pochodzenie Apsyrtów przedstawia poeta w dalszych wierszach (zob. by nocą przybył on do świątyni pod pozorem obmyślenia podstępu. Na znak po­ chodnią dany przez Medeę herosi-Argonauci rozprawili się z kolchidzką załogą statku. cały rytuał jest dość makabryczny.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. samotnie pośpieszył na spotka­ nie z Medeą. gotowa jest nawet spalić statek i zniszczyć wszystko. inni osiedlili się na illyryjskim wybrzeżu. Z konieczności musimy teraz pominąć szczegóły związane z ich dalszą żeglugą (poecie były one potrzebne. sprawcy ludzkich nieszczęść. który bardzo szybko pokierował Argo z powrotem ku wyspie Elektris. na którym przypłynął Apsyrtos. co się wydarzyło. 506). Medea tylko odwróciła wzrok. Wystraszony Jazon stara się ją uspokoić łagodnymi słowy. i ukazując się tylko Peleusowi (na którego jest zresztą zagniewana) nakazuje podjąć rankiem przeprawę przez Plankty. jaki Jazon otrzymał od Hypispyle). Medea udziela jej odpowiedzi w języku Kolchów opowiadając w skrócie o tym. ficznym i mitologicznym.

I byliby zapewne tam zginęli. Rozmowę pdjął z nimi Orfeusz. 1432-1449) o pobycie Heraklesa i jego uczynku i wskazała. 1695. by obwieścić swoje postanowienie. gdy potężna burza pognała ich ku Libii. Wówczas Medea oczarowuje go. skąd chcą dotrzeć na Kretę (w. Lynkeus i Kanthos) udaje się na poszukiwa­ nie herosa. Arete przez posłańca powiadamia syna Ajsona o królewskim postanowieniu. op. wówczas ukazał im się sam szerokowładny Tryton. Jazon wznosi modły do Apollona obiecując W. W tym samym dniu zgi­ nął także Mopsos. niczym wiatr. Alkinoos stara się zaże­ gnać zbrojny konflikt. i w tym celu pię­ ciu bohaterów (dwaj Boreadzi. Objawiwszy tę Zob. a na dodatek zginął wówczas Kanthos. otrząsnął się z morskiej wody. którego podczas próby uprowadzenia bydła dla wygłodniałych Argonautów zabił mieczem pasterz Kafauros (poniósł on za to śmierć z rąk Argonautów. natomiast Kolchowie w obawie przed swym królem proszą. 1983. wówczas zobaczyli dziw. Nie mogli jednak znaleźć wyjścia z Jeziora Trytonis na pełne morze. Mają nawet nadzieję. ga­ lopem. s. Aigle. którą zamieszkiwali Feakowie rządzeni przez króla Alkinoosa i jego małżonkę. jeśli zaś dzieli łoże z mężczyzną. Stały one nieopdal i zawodziły. zniknęły boginie. Pojął wówczas Jazon sens przepowiedni: trzeba na własnych ramionach prze­ nieść „matkującą" im do tej pory Argo w kierunku. opisu­ je poeta w dłuższym epizodzie (w. by w intencji powrotu poświęcili tamtejszym bóstwom wielki trójnóg Apollona. Jeśli Medea jest jeszcze dziewicą. Rozpoczyna się najobszerniejszy w tej księdze poematu libijski epizod przygód Argonautów. s. a kiedy wrócili na statek. 1637). Appel. to nie będzie jej odbierał małżonkowi. W sa­ mo południe zjawiły się przed Jazonem i wyjawiły mu warunki ocalenia: Argonauci muszą odwdzięczyć się matce za to. Wówczas Orfeusz zaproponował. cit. Eufemos. Już byli na wysokości Peloponezu. że tak długo trudziła się w ich sprawie nosząc ich w swym „brzuchu".LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Kiedy zapadł w sen. 1236). opowiedziała (w. Wszystkie trzy Hesperydy zamieniły się wówczas w drzewa. Daremnie jednak. by ugasić pragnienie. Tamże podążyli Argonauci. że Apollonios ma tutaj „przed oczyma piękny opis zaćmienia słońca u Archilocha". dokąd się udał. Tym­ czasem wieść o weselu rozeszła się (za sprawę Hery i nimf) po całym mieście. po czym nabrawszy zapasów wody płyną dalej. natknęli się wówczas na wydającego ostatnie tchnienie węża Ladona. znaleźli źródło. przez które przeprawili się tylko dzięki pomocy Tetydy i innych Nereid (Hefajstos. Gdy spragnieni rozeszli się w poszukiwaniu źródła słodkiej wody. a Medea prosi o pomoc Arete i każdego z Argonautów. Argonauci przybijają do brzegu. odwołując się do stosownych zaklęć i magicznej siły swego spojrzenia (w. Gdy nastała noc. Hera i Atena przyglądają się tej dramatycznej scenie. 1670). który. aż dotarli do Jeziora Trytonis. raz jeszcze ich uratował. Widok herosów i muzyczne popisy Orfeusza wzbudzają powszechny podziw. Próżno błądzą po bezludnym wybrzeżu. spróbowali pożeglować dalej. grożąc też przybyciem samego Ajetesa. Steffen. wyraz o niejasnym znaczeniu. zagadkową wyrocznię. Po dłuższej żegludze i wiosłowania docierają Argonauci do wyspy Karpathos.. Rankiem udał się Alkinoos do Argonautów. który poprosił o wskazanie wody. Kiedy wszyscy zastanawiali się nad zna­ czeniem słów boginek. pełnej dynamicznego. Przez dziewięć nocy i tyleż dni gnała ich statek. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA a kiedy Argonauci bezpiecznie. 1362). trzeba zwrócić ją ojcu. choć nieobecny. który wskazują ślady końskich kopyt. Oto z morza wyskoczył ogromny rumak. niesławnie i nie wykonawszy zadania. Weselnym pieśniom towarzyszyła muzyka Orfeusza. gdyby nie boginki libijskie. a Jazon wezwał wszystkich na naradę i opo­ wiedział szczegółowo o zdarzeniu (w. które uświetniła obecność nimf przy­ słanych w tym celu przez Herę. Arete broni sprawy Medei i Alkinoos podejmuje ważną decyzję. Wówczas ogarnia ich niezwykła ciemność (nazywana katouladą. Filomata 354. Po siedmiu dniach opuszczają Argonauci gościnną Drepane. Zagadka Syren. który zadowolony z podarunku odwzajemnił się udzieleniem szczegółowych wskazówek na dalszą drogę (ponadto Eufemos wziął z jego rąk grudkę ziemi). Jeszcze tej samej nocy odbyły się zaślubiny. Jednak spiżowy Talos ciskając skałami utrudnia im zakotwiczenie w porcie diktajskim. 93-104. Gdy zeszli z trójnogiem na brzeg. w. dzięki grze i pieśni śpiewanej przez Orfeusza. uga­ sili pragnienie. co czy­ nić. uwieńczony zaślubinami Jazona z Medeą. które się nad nimi zlitowały. 1499). i niebawem dopłynęli do wyspy Drepane (Homerowej Scherii). Pobyt Argonautów na tej wyspie. 86 uważa. Pustynny krajobraz spra­ wia na nich przygnębiające wrażenie. stróża złotych jabłek Hesperyd. Towarzysze pochowali go uroczyście (w. by władca pozwolił im pozostać na wyspie. Arete. ale ostatecznie uratowała go Afrodyta). który mie­ li ze sobą. 1691). a jedna z nich. ujrzeli z jednej strony Skyłlę i Charybdę. że go gdzieś tu spotkają. na których pasły się stada Heliosa. Alkinoos wier­ ny był swemu postanowieniu i nie dbał o gniew Ajetesa. w. określający tu zapewne ciemność wynikłą z zaćmienia słońca)74. W. po czym oddalił się chyżym. Ich położenie jest rzeczywiście rozpaczliwe. którego ukąsiła straszna żmija. a rankiem wznoszą tam świątynię na cześć Ateny Minojskiej (w. którego zabił Herakles. z drugiej zaś (pomiędzy nimi?) ska­ liste Plankty. gdy tylko Amfitryta uwolni rydwan Posejdona. aż dotarli do Zatoki Syrty u wybrzeży afrykańskich (w. 1536). 982-1222). Nastrój radości szybko zakłóciła ta część floty kolchidzkiej. w komnacie małżeńskiej królewska para zastanawia się nad tym. Zatem przez dwanaście dni i nocy w nadludzkim trudzie dźwigali Argonauci statek na swych plecach. przepłynęli obok Syren73 (jeden tylko Butes uległ ich czarownej pieśni. tanecznego ruchu). który przepłynęła przez Kyanejskie Skały i zjawiła się z żąda­ niem wydania Medei. z wdzięcznością wspominając Heraklesa. Ale nie było im jesz­ cze dane osiągnąć ziemi achajskiej. 74 272 273 . Szybko przepłynęli Argonauci obok łąk Trinakii.

Tym niemniej trudno dziwić się. który za kanwę poematu wybrał mit związany z wyprawą po złote runo (już u Homera słyszymy o „Argo będącej przedmiotem zainteresowania wszystkich". Danielewicza. Dublin 1912. Koło wydarzeń się zamyka tworząc kompozycyjny pierścień. por. punkt wyjścia jest zarazem punktem doj­ ścia. tj. Tematyka argonautyczna w epigramach greckich. tamże zestawione zostały charakterystyczne opinie na temat zakończenia poematu. 12: „To enumerate the probable and possible sources of the poem would be to enumerate the greater part of Greek literaturę". Apollonios nie był. witth Introduction and Commentary by G. hydroforie. [w:] Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. ale bezpieczni obok Kekropskiej Ziemi płynęliście. s. goły. zakoń­ czenia rozgorzał spór między filologami. autorstwa. gdzie z kolei inicjują (urządzając za­ wody. IV. 70. Od. Apollonios. czy może zabrakło mu weny na stwo­ rzenie końca godnego całości dzieła? A może właśnie takie raptowne zakończenie na­ leży uważać raczej za jeszcze jeden przejaw dyscypliny twórczej poety? Z pewnością odczuwamy pewien niedosyt i chętnie posłuchalibyśmy o jakimś dalszym ciągu wyda­ rzeń. których znaczną część objaśniło współ­ czesne tzw. por. bo już dotarłem do kresu waszych przesławnych Trudów. zob. 43-56. 1772). Karkinosa z Naupaktos. 1780 Aulis mijając oraz siedziby Lokrów Opunckich. Oczom Argonautów ukazuje się wówczas jedna ze Sporad. s. Iżby — radośnie witani — osiągnąć brzeg Pagasyjski. a nawet dygresyjnej struktury. dostępnym nam. Ale wówczas powstałoby trudne pytanie. Takie przewartościo­ wanie filologicznych opinii wiąże się przede wszystkim z tym. 44. Mooney. Bartol i J.. jako że żadne zadanie już was nie czekało. 1730). litera­ turze przedmiotu można znaleźć zarzuty dotyczące konstrukcyjnej jedności poematu. bez wątpienia korzystał zatem przy tworzeniu po­ ematu z bardzo wielu i bardzo różnych źródeł. Filomata 341. XII. Rzucają przy niej kotwicę i nagle powraca światło słonecz­ ne. s. 36.W. 70-78 oraz J. Z polskich prac. Pieśni te niechaj zaś z roku na rok słodszymi się stają 1775 Ludziom. „opowiadania ca­ łości od początku do końca" (co zresztą bynajmniej nie oznacza. cit. zwł. także cytowane już studium W. tzw. w. ni żadna wówczas wichura Nie rozszalała się. Rostropowicz. że „zakończenie eposu zostało przez poetę [. i o niektórych postaciach związanych z tym kręgiem mitycznych opowieści.. że próba wyliczenia prawdopodobnych lub możliwych źródeł poematu oznaczałaby wy­ liczenie znaczniejszej części greckiej literatury77. 274 275 . 18. ale tematem tak­ że wielu naukowych studiów. Następnie udają się w dalszą podróż (Apollonios ma okazję opowiedzieć jeszcze jedno aition o powstaniu z grudki ziem wyspy Kalliste. cit. rzekomo potomka Eufemosa. Steffena. Jednak słusznie podkreślał to swego czasu G. 13-16 (rozdział zatytułowany: Mit o Argonautach przed Apolloniosem z Rodos).] starannie przemyślane". że nie dbał o szcze75 Tak uważa J. Quellenforschung. K. * Tymi słowami kończy Apollonios opis wyprawy Argonautów. jak należy je potraktować. I oto następuje. że w tej kwestii należy przychylić się do poglądów tych badaczy. gdzie mianowicie byłoby lepiej posta­ wić kropkę kończącą poemat? Wydaje się więc. Poematy Naupaktyjskie). pierwszym twórcą. Argonauci wznoszą tam ołtarz na cześć Apollona Aigletesa (tj. kto pierwszy zaczerpnie wody i przyniesie ją na statek) późniejszy agon. A. wręcz lapidarnego. najlepsi. jego nazbyt epizodycznej. IV Oda Pytyjska Pindara. która stano­ wiła tło całego dzieła. że wokół takiego. potem zaś wzdłuż wybrzeży Euboi. 81 n. i że nie w pełni wywiązał się z realizacji wybranego tematu).. może to przemawiać tylko na korzyść poety i sposobu traktowania przezeń mitycznej materii. Aczkolwiek w dawniejszej tzw. która jest naj­ starszym.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. maleń­ ka wyspa zwana Hippouris. samej zaś wysepce nadają nazwę Anafe. kierownik biblio­ teki aleksandryjskiej i poeta doctus. opisany przez Apolloniosa następująco: Bądźcie dla mnie łaskawi. że poeta wielokrotnie w swej opowieści pośrednio dy­ stansował się od opowiadania £v Kai 6tqv£i<ec {hen kai dienekeś). oprawione wszakże w troskliwie dobrane ramy. że coraz lepiej umiemy wniknąć w poetycki zamysł poety i dostrzec coraz więcej wewnętrznych powiązań łączących 76 Tylko dla przykładu można by tu przywołać niezachowane Koryntkiaka Eumelosa z Koryntu lub Naupaktia epe (tj. Zob. dyktowanej w dużej mierze osobliwą pogonią za aitiami i erudycyjnym popisem. to jednak obecnie zdecydowanie zaczyna przeważać pogląd o spójności Apolloniosowego dzieła. Jaśniejącego). 985)76. Gdyście z Eginy ruszyli. że coraz lepsze jest na­ sze rozumienie konwencji poetyki aleksandryjskiej78. poetyckim opracowaniem mitu. Argonautika I. Poznań 1997. oczekiwany. s. ed. Zachowała się natomiast uło­ żona na cześć króla Arkesilaosa. Pieśń o wyprawie Argo­ nautów. w których znaleźć można informacje na temat określonego wycinka tego zagadnienia. 1980. pod red. s. oczywiście. Dają też początek zwyczajowi towarzyszącemu skła­ daniu ofiar Apollonowi (w. w którym o zwycięstwo walczyć będą synowie Myrmidonów (w. być może. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA mu wspaniałe dary. 78 77 Na temat aleksandrynizmu Apolloniosa zob. Rostropowicz. poeta zresztą bynajmniej tego nie ukrywa. który przy­ najmniej część utworu poświęcić miał opowieści o wyprawie Argonautów. zob. op. The Argonautica of Apollonius Rhodius. a że łakniemy jeszcze jakiejś „kropki nad i". którzy uważają. naz­ wanej później Therą. że „pod każdym względem doskonale harmonizuje z po­ czątkiem dzieła"75. op. s. których autorzy zajmowali się egzegezą najrozmaitszych wątków i szczegółów dotyczących wyprawy Argonautów. bóstw potomkowie.. s. ale zaskakująco krótki finał podróży Argonautów. 1763) i płyną na Eginę. Czy poeta sam już poczuł się znużony opracowywanym tematem. Zresztą mit ten należał z pewnością do kręgu bardzo popularnych opowieści i był przedmiotem zainteresowań nie tylko twórców i odbiorców literatury. iż miał na tym polu poprzedników. Dodajmy. Mooney. Zasadzie tej pozo­ stał zatem wierny. Szastyńska-Siemion.

wręcz „rodzajowy" obrazek grających w kostki Erosa i Ganimedesa należy do najsłynniejszych miniscen eposu. z istoty rzeczy tajemniczy i niezwykły. zob. również w pewnym sensie współtworzą realistyczną perspektywę dzieła. GRBS 10. jako że ze szczególnym upodobaniem stosuje. nawet stosunkowo dokładnie. 82 Sumaryczny przegląd stanowisk zanleźć można w książce K. inni natomiast akcentują ory­ ginalność jego wizerunku81 jako „bohatera hellenistycznego". Trudną barierę dla czytelnika stanowi bowiem sam tekst utworu nasycony erudycyjnymi szczegółami. 1969. tytuł jednej z publikacji poświęconej synowi Ajsona. w precyzyjnym opisie elementu jakiejś całości i w pewnej predylekcji do konstruowania miniscenek. że również na poziomie metryki wprowadza Apollo­ nios do układu heksametrów pewne zmiany. czyli w swych obszernych Noten zu den Argonautika des Apollonios. całe Jolkos żegna Jazona i oczy Zob. Ch. i uchwycić przesłanki jego jednolitej koncepcji79. i to nawet wówczas. Również widoczna u poety znajomość świata przyro­ dy i wrażliwość na jego piękno oraz umiejętność opisu rozmaitych zjawisk natury czyni świat przedstawiony w poemacie bardziej realistycznym. Trzeba też podkreślić. rea­ listyczny w opisie. których bohaterami są postaci dzieci. Do świata realnego odnoszą się także przywoływane w poemacie porównania.R. 43. nie należy jednak pytać poety o liczbę „smo­ czych" zębów (nawiązuje ta uwaga do treści komentarza. wśród których dostrzegamy przede wszystkim Jazona. czyli „przerzutnię" pewnych elementów inte- 276 277 . nie jest rzeczą łatwą. 83 Jak to dowcipnie podkreśla H. naszą uwagę na ważne mgnienie oka przykuwa wówczas sędziwa kapłanka Artemidy. że Argonautika „nicht nur. ale i demo­ nicznej Medei. Specyficzny jest także świat bogów. gdy dokonuje on heroicznych czynów. 81 Znaczący jest np. część filologów widzi w tej postaci zgoła nieheroiczną figurę. a jej miłość do Jazona podniósł do rangi tematu epickiego. 2-6. pomimo całej baśniowej scenerii poematu. którzy ponadto po­ trafili rozszyfrować zasady owej gry literackiej. sondern trotz des aufSerlich oft so zentrifugal erscheinenden Geschehensverlaufes und Berichtsstils auch inhaltlich eine Einheit bilden" (s.in. Munchen MCMLXVIII. postaci bliższej zwykłe­ mu śmiertelnikowi (człowieka „jak ty i ja"). mające wpływ na toczące się wydarzenia. Jego ocena nie jest wszakże jednoznaczna. cit. Apollonios. ale nie stroniąc zarazem od aluzji do twórczości współcze­ snych mu literatów. 265).LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. wykreślić na mapie szlak wędrówki Ar­ gonautów. Thiel Aietes der Krieger —Jason der Sieger. Uwidacznia się on także w drobiazgach. umiejących docenić programową uczoność poematu. na przykład. Stuttgart 1999 (Hermes-Einzelschriften 80). z konieczności bardzo okrojona. związane z rzeczywistymi praktykami religijnymi i sferą auten­ tycznego sacrum. wniknąć w wewnętrzny stan ducha danej postaci. Także inne niewieście postaci80 są u niego bardzo plastycznie naszkicowane i swoją wyrazistą oso­ bowością wyróżniają się w zestawieniu z sylwetkami bohaterów eposu. bo to w niej przede wszystkim stworzył Apollonios oryginalny — zwłaszcza na tle tradycyjnego wizerunku córki Ajetesa jako dzieciobójczyni. s. jak już była o tym mowa. których bohaterami stają się postaci z tła lub szczegóły83 wydobyte z cienia. Beye. s. który siłę traktuje jako ostateczną możli­ wość rozwiązywania konfliktów (przytoczona tu. Autorka tej pracy również nie dochodzi do jednoznacznych wniosków („Doch ist auch ein aporetischer SchluE ein durchaus positives Ergebnis. Bo także na poziomie języka i stylu wiedzie on szczególnego rodzaju dyskurs przede wszystkim z tradycyją homerycką. 433). wie von der Forschung langst festgestellt. które bez sięgnięcia do specjalistycznej literatury umykają naszemu ro­ zumieniu. ma u Apolloniosa pozór zgoła konkretnych czarodziejskich praktyk. czerpane z obserwacji życia codziennego. Petscha Die Argonautika des Apollonios von Rhodos. wręcz „antyherosa". — portret dziewczęcej. obserwować dręczące ją rozterki.. świecie niewiast i mężczyzn. na przykład. na przykład. ro­ zumieć jej nastrój i momenty bezradności. ale także na poziomie tres'ci dzieła. Zum Heldenbild im hellenistischen Epos. a nawet bezpośredni w nich udział. s. znalazł poeta miejsce również dla takich scen (nakreślonych głównie w porównaniach). 31-55. Stuttgart 1996 (Palingenesia Bd. jaką im poeta zaproponował. Nawet świat magii. najnowsze opracowanie tego zagadnienia. op. Herter. W podsumowaniu wyników swych badań autor stwierdza m. Udaje się to poecie osiągnąć na kilku płaszczyznach. 60). Pamiętamy też. na przykład. enjambement. uosobienie „ambiwalen­ tnego bahaterstwa" lub mądrego dyplomaty. o uciętym i zło­ żonym na łóżku warkoczu Medei. Frankel opatrzył wiersz 1183 z III kięgi poematu w swojej — skądinąd jednej z najważniejszych w ogóle prac dotyczących całego dzieła — książce. 86). próba charakterystyki naturalnie nie wyczerpuje możliwości spoglądania na Jazona z kilku różnych punktów widzenia82). Widać. członka grupy. Plastycznie i nastrojowo umie poeta również oddać barwy zapadającej nocy i niosące nadzieję poranki. na bardziej ludzkim jej wizerunku. s. wie wir seit Platon wissen". Ich odmienne od „homeryckich" wizerunki oraz stosunkowo często odnotowywane w poemacie elementy kultu bogów. oryginalny. że Apollonios z pewnością adresował swe dzieło do wąskiego grona odbiorców. jakim jest książka Ch. Skonstruowanie zatem tak wieloznacznego wize­ runku bohatera jest również dowodem literackiego kunsztu Apolloniosa. Jednak lektura poematu. Kiedy. jakby mimochodem. który pozwala. dzięki czemu traci ona rysy mitologicznego monumentalizmu a zyskuje na prawdziwości. formal-strukturell. umie jednocześnie zadbać o jego szczególny realizm. a nakreślony. Jason as Love-bero in Apollonios' Argonautika.. s. 80 79 wszystkich kierują się ku bohaterowi. Dodajmy. Ponadto czyni go bar­ dziej wiarygodnym osadzony w konkretnych realiach geograficzny kontekst dzieła. Niewątpliwie najwięcej pochwał zbierała zawsze III księga poematu. Po­ zwala nam. z których na plan pierwszy wysuwają się boginie (Zeus i Mojra zachowują wszakże swoją nadrzędną pozycję). że w owym świecie heroin i herosów. być świad­ kiem procesu podejmowania przez nią decyzji. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA poszczególne partie poematu nie tylko na płaszczyźnie formalno-strukturalnej. jakim H. Untersucbungen zum Problem der einbeitlichen Konzeption des Inhalts. tzw.

iż był on niegdyś „strażnikiem palestry i niewolnikiem. Słyszymy również o kilku jego naukowych. Apollonios dopuszcza łącznie 26 różnych form heksametru (z tego 11 pojawia się najczęściej). że losy Rianosa były zgoła niezwyczajne. Apollonios von Rhodos. Wergiliusz. Być może osobną pracę poświęcił nasz poeta Antymachowi. nie licząc rzeczywiście skromnych jej fragmentów. będzie to oznaczało. by M. curavit et emendavit H. Hildesheim Ziirich— New York 1983. Klinger pro­ zaiczny przekład owego fragmentu utworu Rianosa. por. Ein Beitrag zur Poetik des hellenistischen Epos. a później. Sinko (11/1. Czytamy tam mianowicie. studia i różne lexica dotyczące tego poematu. tenże. a więc: Apollonios ofRhodes. A stał się poeta bardzo dobrym filologiem. aczkolwiek nam takim się właśnie jawi. Eos 26. 79-84) uważał. tenże. da się powiązać z postępowaniem Demetriosa Poliorketesa. a%Aa [Herakleous athla. Bd. Glei und S. Translated. Na szczęście można dzisiaj się­ gnąć do bardzo bogatej literatury przedmiotu. Z drugiej strony należy jednak podkreślić. być może z miasta Bene. Coli. W. ex incerto poemate). zdaniem W. Życiowa droga Rianosa byłaby zatem budują­ cym przykładem świadczącym o tym. Thiel. oraz w SH. Index perborum in Apollonium Rhodium. Darmstadt 1996. fr. że poemat Apolloniosa z pewnością nie przemówi doń pełnym swym głosem. co we współczesnych (ok.. Amsterdam 1991 (ukazały się dopiero pierwsze tomiki. Bd 1. historyczno-literackich pracach. A Commentary on Apollonius Rbodius Argonautica III 1-471. Do takiego wniosku prowadzi polskiego uczonego interpretacja jedy­ nego dłuższego fragmentu poezji Rianosa (21 heksametrów = fr. a dubia pozostają fr. którego treść. bowiem nie był to homo unius libri. Lexicon in Apollonii Rhodii Argonautica. tzn. Alex. 141). Oxford 1993.. Echoes and Imitations ofEarly Epic in Apollonius Rbodius. z której wynikałoby. że część jego uwag krytycznych została przejęta przez najlepszych aleksandryjskich znawców Homerowej poezji. że jeśli do lektury poematu przystąpi czytelnik bez należytego przygotowania. 280) 'HEOOCKAEOC. Zachowała się o nim bardzo lakoniczna notatka w Księdze Suda. Współczesnym Apolloniosa. 1 Powell. Waleriusz Flakkus) i greckich (np. być może Rianosowi przypisać nale­ ży także fr. który umarł w 283 r. jest atrybucją bardzo wątpliwą. Rodos. Klinger (zob. Hunter. Natzel-Glei.] Diotimosa z Adramyttion . Knidos i in. Hezjoda i Archilocha. co zresztą wiąże się bezpośrednio z ustną techniką komponowania poezji. Utwór powstał zapewne już po śmierci Demetriosa. 87 86 278 279 . poemat opowiadający o losach i dokonaniach He­ raklesa od momentu jego narodzin aż po apoteozę herosa87. s. z których nic się nie zachowało. Maehler. 1996. należy zatem mocno to podkreślić. a i sam Aleksander Podzielając zdanie U. Na jego traktat zatytułowany Iloóc Znvó5otov (Pros Zenodoton. Stacjusz. Otóż wiemy. ale najprawdopodobniej nieco młodszym odeń poetą. że poeta należał „do najstarszej generacji działaczy aleksandryjskich" (s. Miał być współczesnym Eratostenesa. który za pobudkę wszystkich prac Heraklesa podawał jego miłość do Eurysteusa". że heraklejski mit w epoce helleni­ stycznej stał się „dworskim mitem". zob. Jason and the Golden Fleece (The Argonautica). Das Argonautenepos. Reasumując. Stuttgart 1993.. podczas gdy u Homera znaleźć można 32 rodzaje heksametru (z tego 22 rodzaje pojawiają się u arcypoety najczęściej). DNP. Ponadto zajmował się Apollonios zapewne tworzeniem epigramatów. a mniej więcej połowa Homerowych heksametrów kończy się wraz z końcem zdania.A. M. Rengakos. 1932.). Margolies DeForest. 263). Apollonios Rhodios unddie antike Homererkldrung. 275) dwuwierszowego epigramu. Hunter. iż dzięki nauce można wykuć swój przyszły los i zyskać od niego szczególną rekompensatę wcześniejszych niepowodzeń. że był starszy od Apolloniosa. Trudach Heraklesa — W. 923 i 946. ale nie od­ grywały one tej roli. tj. jako nowszą literaturę podstawową (naturalnie w wyborze) należy tu wymienić przede wszystkim edycje Argonautika oraz komentarze. wyraźnie widoczny zwłaszcza w dziełach późniejszych epików łacińskich (np. dzięki której znaczna część interpreta­ cyjnych zagadek znajduje rozwiązanie85. Twórczość ta. filo­ logiem). stał się gramatykiem" (tj. F. s. przez Teokryta [Herakliskos lub Hylas. a zatem możemy datować go mniej więcej na pierwszą połowę III wieku86. Argonautika. Klingera. Leiden 1994 (Mnemosyne Suppl. Kwintus ze Smyrny.. Był Rianos twórcą wielu obszernych epickich poematów. 715 i 716 (jak zaznaczają to wydawcy. s. Jak pisze T. Leiden—New York—Koln 1994 (Mnemosyne Suppl. Apollonius' Argonautica: a Callimachean Epic. Eposem mitologicznym była jego 'HodKAeia (Herakleia). ubersetzt und erlautert von R.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. „Nie brakowało tam i miłostek bohatera z chłopcami. bo słyszymy. około 3/4 wszystkich wierszy zbiega się z jakąś naturalną pauzą syntaktyczną. iż przygotował on (zapewne w Alek­ sandrii?) wydanie pieśni Homera. ale przypisywanie mu autorstwa za­ chowanego w Antologii Palatyńskiej (XI. W cytowanej pracy zamieścił W. praca jeszcze nie ukończona). 142). Oprócz prac przywołanych już w przypisach. zdobywszy wykształcenie. Było to rze­ czywiście mega biblion stojące w pewnej sprzeczności z literackimi zapatrywaniami Kallimacha i z nowomodnym opracowaniem tematów zaczerpniętych z heraklejskiego mitu np.) oraz ułożonego w cholijambach utworu poświęconego Kanobosowi (por. Pozostaje nam jeszcze krótko wspomnieć o innych dziełach Apolloniosa. Reich. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA gralnej całostki wypowiedzi tekstowej poza obręb jednego lub nawet kilku wierszy84. także Herakles zabijający lwa).. jako że z postacią Heraklesa łączone było pocho­ dzenie członków podówczas panujących rodów królewskich. Campbell. szp. Erzdhlung und Beschreibung in den Argoanautika des ApolloniosRhodios. 1-2. 85 SĄ literatów. hrsg. 88 Świadectwa odnoszące się do Rianosa i fragmenty jego twórczości znaleźć można u Powella.. with introduction and explanatory notes by R. i to na tyle udane. czyli „Przeciwko Zenodotowi") kilka razy powołują się scholiaści Homera. poszła w zapomnienie. von Wilamowitza-Moellendorffa. Leiden 1981. IV. czyli poetyckich opowieści o zakładaniu róż­ nych miast (Aleksandria. K. i to podejrzanej autentyczności88. które dotyczyły najznakomitszych poetów doby archaicznej. 84). A. R. będącego napastliwą krytyką Kallimachowych Aitiów. tj. 9-21. Natomiast Argonau­ tika przysporzyły Apolloniosowi niemałej sławy i wywarły znaczący wpływ na wielu Natomiast u Homera. że był on także autorem rozmaitych ktiseis. Kiedy żył Rhianos?. Miinchen 1994. a więc Homera. Z 14 ksiąg owego dzieła zachował się dziś jeden tylko wiersz. Nonnos z Panopolis). był R i a n o s (Ptavóc) rodem z Krety. 877. 941-945). 1505 n.

1. umieszczając go w okresie rządów Ptolemeusza Filadelfa i Antygona Gonatasa. Z twórczością te­ go poety wkraczamy już w obszary hellenistycznego eposu dydaktycznego i przenosi­ my się jednocześnie do innego centrum politycznego i kulturalnego owej epoki. 39 i 47. Twórczość Rianosa cieszyła się też pewną popularnością w czasach Hadriana. Opole 1998 (tamże. 263-264. Tak więc nawet jeśli Herakleia była utworem nieco staroświeckim. Księdze Suddn. s. zob też T. s. szp. tamże naj­ ważniejsze informacje na temat sławy poety „u współczesnych i potomnych". I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Wielki bardzo starannie pielęgnował kult Heraklesa Patroosa. Poznań 2000. któ­ rego sława u potomnych okazała się niezwykle żywa. z wyjątkiem jednego.. że Rianos jest dla nas autorem także 10 (a może 11) epigramów (= fr. Gajusz Swetoniusz Trankwillus. Phaenomena. 957-962. Sinko. że poeta okazał się w nim pilnym „uczniem" Homera. że pomimo tak marginalnego stanu zachowania tek­ stu wiemy stosunkowo dużo o treści tego poematu. przekazane są w Antologii Palatyńskiej. J. Być może oprócz całego mnóstwa rozmaitych wiadomości antykwarycz­ nych zawierały te pokaźne eposy jakieś wątki miłosne. przyrodnią siostrą Antiocha II. a my poprzestańmy jedynie (za A. 92 280 281 . przodka Temenidów 89 . co zapewne miało związek z zaślubinami władcy z Filą. Żywoty cezarów. Sinki (II. 42).O . s. Opowieści Messeńskie). NiemirskaPliszczyńska. s. Dionysiosa z Heraklei. s. Nowsze. jakie przygotował D. przynosi artykuł M. Hammond. przedmowę napisał J. to vitae przekazują nam na ten temat bardzo ogólnikowe informacje. 66-76 Powell). N. tj. przet. Ledwie kilka wierszy możemy obecnie przeczytać z eposu pt. jak też skorzystać z jego jakiegoś uczonego opracowania. czyli o Fajnomenach Aratosa z Soloi.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Warszawa 1999. Autorka nie zdążyła już skorzytać z ob­ szernego. została zestawiona najważniejsza literatura przedmiotu). 79 mówi nawet o dwóch „niezwykle wyuzdanych epigramatach". 284-297. najnowszego. Ludwiga. 26-39. Król i poeta. Aratus. wypada jeszcze wspomnieć. 6. tj. 70). 3). leżącego w Kylikii. Theona z Aleksandrii. ed. Polski czytelnik ma obecnie do dyspozycji mo­ nografię pióra J. pochodził zaś z miasta Soloi. Hutchinsona (zob.S. który w poemacie „nie jest mniej widoczny niż Achilles w Iliadzie Homera" (Paus. Jedyną pewną datą w jego biografii może być rok 276. szp. komentowanego wydania poematu. 89 Gdyby rzeczywiście należał Rianos do najstarszej generacji hellenistycznych epi­ ków. zdają się pochodzić ze wspólnego źródła. cit. 217-231. Eposami o charakterze geograficzno-etnograficznym były inne dzieła Rianosa. Chankowski. trakto­ wał poemat Rianosa (znany mu już być może tylko z jakiegoś streszczenia90) jako jed­ no z głównych swych źródeł do poznania dziejów i legend związanych z tą grecką kra­ iną. Cambridge 1996) oraz z ksi­ ążki G. który wspomina­ my tutaj osobno z tego względu. gramatyka Menekratesa z Efezu. Swetoniusz powiada (c. O życiu i twórczości poety in­ formują nas cztery greckie antyczne Vitae (także nieco późniejsza łacińska wersja jego biografii) oraz obszerne hasło poświęcone Aratosowi w tzw. zapewne także opowiedziane przez Rianosa. s. 1. Lang. być może od wspomnianego wyżej (przy omawianiu biografii Apolloniosa) grama­ tyka z I wieku po Chr. bo do macedońskiej Pełli na dwór Antygona Gonatasa. Kallimacha (z którym najprawdopodobniej nigdy się nie spotkał). czasami sprzeczne i błędne w szczegółach.. Jeśli chodzi o czas. Bd. filozofów Tymona z Fliuntu i Menedemosa z Eretrii. który panował w Syrii jako następca Seleukosa. Jego Messeniaka możemy więc określić mianem eposu bohatersko-historycznego i domyślać się. ponadto Filetasa. to byłby współczesnym jednemu z najbardziej znanych poetów owej doby. Na ten czas miała przypadać akme Podstawowe informacje na temat Aratosa znaleźć można u T. 90 Poetycka twórczość Rianosa. któiy osobne studium poświęcił w niej Aratosowi (s. Życiorysy te. który w rzeczywistości był starszy od poety o jedną generację. właśnie pisma Rianosa umieścił cesarz w publicznych bibliotekach. Translation and Commentary by [. Bohaterem eposu uczynił Rianos Arystomenesa.. Zanim zaś rozstaniemy się z twór­ czością poety. 35. „wielu uczonych prześcigało się w wydawaniu dlań mnogich opracowań tych autorów" (zob. Leskym) na stwierdzeniu. Był też Arystomenes na­ rodowym bohaterem Messeńczyków i ulubieńcem bogów. 1996.in. Kidd (zob. Omawia je szerzej T. a także u stoika Zenona z Kition w Atenach. Klinger. a że w tego rodzaju poezji gu­ stował. w którym żył. IV. Wolski. oraz tenże. wspólnie z Persaiosem (Perseuszem). Geniusz Aleksandra Wielkiego. s. czyli rodzaj epickich opowieści związanych z tytułowymi krainami. a więc Pauzaniasz mógł mieć dostęp zarówno do tekstu oryginalnego. " Lesky 1. że Pauzaniasz. ale krótsze opracowanie dotyczące Aratosa. Chodzi naturalnie o A r a t o s a (Aparac) z Soloi i jego słynne Fajnomena. wstępem i komentarzem opatrzyła J. Ossolineum 1972 5 . stanowiła później jedną z ulubionych lektur Tyberiusza. Ogólnie rzecz biorąc. wedle tego prze­ kazu był Aratos jednym z czworga synów Athenodorosa i Letofili. with Introduction.]. 235. przyp. X. a mianowicie Axcui<d (Achaika). W. Rostropowicz. 26-30. opisując Messenię w IV księdze swych Wędrówek po Helladzie. 827. przeł. Fantuzziego przygotowany dla DNP. Antagorasa z Rodos. s. A. Zob. 214-236). które. 1965. 20 (oryginał angielski z 1994 r. przeł. krytyczne omówienie owych Aratosowych vitae.. która w czasach hellenistycznych nie cieszyła się zapewne większym powodzeniem. RE Suppl. Starożytna Macedonia. a nawet Menandra. kiedy to poeta został zapro­ szony na dwór Antygonosa Gonatasa (był on za młodu uczniem Zenona w Atenach). Sinko.). Przyszły poeta otrzymał staranne wykształcenie studiując pod okiem. 293-296) oraz w artyku­ le W. s. że m. obejmującego niegdyś sześć ksiąg. czyniąc go współczesnym Aleksandra Etolusa. to poeta podjętą w niej tematyką dołączył do literackiego chóru nowomodnych propagatorów mitu miłego możnym ówczesnego świata. że podejmuje w nich poeta „konwencjonalne moty­ wy erotyczne"91. II/l. tamże. a podziw towarzyszący jego dzie­ łu w ciągu kolejnych stuleci przesłania pewne trudności związane z właściwym rozu­ mieniem niektórych szczegółów tekstu tego iście wiekopomnego poematu. MeacnviaKd (Messeniaka.. jak świadczyły o tym roz­ maite cudowne zdarzenia. HAiaKa (Eliaka) i 0£aaaAiaKd (Thessaliaka). Jest to możliwe dzięki temu. szp. op.

tj. natomiast Aratosowi. op. Engonasin. 452-461). na początku i na końcu. ibidem. iż do tego zwycię­ stwa przyczynił się właśnie bożek Pan).ob. SH. S i n k o . 3-5. zwracają się oni do boga z błagalną modlitwą.93. cit. którego autorem jest inny uczeń Zenona. m. Syriusza. Poemat liczy 1154 heksametry. że właśnie: Te gwiazdozbiory. że później przebywał Aratos na dworze Antiocha w Syrii. dziś Hercules. Wedle innej anegdoty nakazał Antygonos Nikandrowi z Kolofonu. czyli „Ten-na-kolanach". bo wszystkie tak samo Jako piękny nocy ornament na niebie widnieją. 25-30 {etpassim). szczególnie głęboko przepojone elementami filozofii stoickiej. w tym także rozmaite Astronomica (zob. s. Był Aratos płodnym twórcą. gdzie miał zajmować się przygotowywaniem wydania Iliady (być może poprzedzone wydaniem Odysei?. będące wspaniałym hymnem na cześć Zeusa95. wyżej). 326327). tj. Do leżącej na północy grupy Smoka należy m. ibidem.. 30). czyli od samego Oriona (w. 65-73. poprzedzonej bardzo krótką wzmianką o pięciu planetach i uwagą. jakoby władca pokazał poecie astronomiczne dzieło Eudoksosa z Knidos i polecił Aratosowi przero­ bić je na wiersze mówiąc. poradzi sobie nawet z takim tematem. 322-325. ułożyć poemat o tematyce medycznej. nad Celtami w bitwie pod Lizymacheją (władca wierzył.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Kleanthes — poeta i filozof. poeta pragnął nadać swemu dziełu „praktyczny" wymiar. fr. s. znawcy zagadnień medycznych. s . 1996. pokazują ludziom jego pory i wyznaczają tym samym kalendarz prac rolniczych. Aratos orientował się jednak w „zjawiskach widniejących na niebie" (tak możemy przetłumaczyć tytuł po­ ematu: Fajnomena. 1-18) stanowi prooimion. J. 286-287. w. (zob. Kidd. bo poza Fajnomena znamy tytuły kilku jego innych dzieł. i Psiej Gwiazdy. Słyszymy. fr. fr. przechodzi poeta do przedstawienia dłuższego opi­ su „czterech podobnych do obręczy" kół (kykloi. SH. a następnie „posuwając się w stronę południa wylicza [poeta] gwiazdozbiory w takim porządku. na śmierć brata Myrisa. Rostropowicz. cit. przed 239 r. Zaproszenie do Pełli przyjęli także stoik Persaios oraz poeci Antagoras z Rodos i Aleksander Etolczyk. niewąt­ pliwie na wzór Hezjoda i jakby w uzupełnieniu jego Prac i dni. Ten gwiezdny katalog otwierają leżące na północy „Niedźwiedzi­ ce". SH. Wielka i Mała (Helike i Kynosura). protektora poety. Ponadto. do których zwraca się poeta z prośbą o życzliwość i pokierowanie „całą pieśnią". czyli obydwu zwrotników. por. Później przechodzi poeta (w. przyp. Interpretację tę J. w jakim następują po sobie"96. apostrofą do Muz. zestawiać trzeba z bardzo pięknym i mądrym. podejmuje próbę pełniejszego nakreślenia biografii poety. por. Poeta zmarł w Pełli jeszcze przed śmiercią Antygonosa. Hymnem do Zeusa. Zajmował się też pisaniem drobniejszych utworów poetyckich. SH. Filozofia VII. Przeto zawsze. że w ten sposób rozsławi imię astronoma (Vita I).in. W. również w duchu stoickim napisanym. Jeśli jest to prawdą. s. Autorka w nazwie i w opisie tej konstelacji dostrzega wyraźne aluzje odnoszące się do postaci Antygonosa Gonatasa. to pobyt ów do długich zapewne nie należał. czyli Antygon Gonatas w Fajnomenacti'. któiy miał kaleką nogę („chyba zgiętą w kolanie". 19-461). Toruń 1983.. epigramy i epicedia (np. Być może już podczas pobytu w Atenach my­ ślał Aratos o stworzeniu najważniejszego swego dzieła. 86-91) i Medica (zob. T . 53. to opis poszczególnych konstelacji i sposobu ich rozpoznawania. równika '•' D. jak i człowiekowi gospodarującemu na roli. zapewne nieco starszy od Aratosa. nr 118). że opowie Aratos o orbitach gwiazd stałych i znakach na niebie (w. To Zeus bowiem umieścił na niebie znaki i określił poszczególne konstelacje gwiezd­ ne. Acta Universitatis Nicolai Copernici. s. które kolejno w swej porze wracają. Appel. 9 < Z o b . ibidem. znającemu się na astro­ nomii. 462-757). jego kompozycję zaś można przedstawić następu­ jąco: część pierwszą (w. jak pisze J. Aratosowe prooimion. co pozwala nam przypuszczać. pojawiając się w ciągu roku. a nieco więcej możemy domyślać się na temat okoliczności powstania jego Hymnu do Pana. Znane były również jakieś jego listy. 95 282 283 . Natomiast w dalszej części utworu (w. tradycja wiąże jednak powsta­ nie Fajnomena z życzeniem Antygonosa i przyobleka to w anegdotę. oraz konstelacja Smoka (Drakoń). Wiadomości przekazane w pierwszej części dzieła podsumowuje Aratos uwagą adresowaną do odbiorcy utwo­ ru. s. który być może recytował poeta podczas królewskich zaślubin nawiązując w nim do zwycięstwa. por. (-/. 319-321) do prezentacji gwiazdozbiorów i gwiazd znajdujących się na południowej części nieba zaczynając ją od opisu grupy Oriona. % J. 92-98). które. s. zakończonym dodatkową jakby. Rostropowicz. s. wyżej). 450 Mógłbyś rok za rokiem oglądać. cit. Psa (Kyon. Rostropowicz szerzej rozwija w rozdziale książki zatytułowanym „Poeta i król. iż poeta urodził się około 310 r. i to przynajmniej na tyle dobrze. Cyceron traktował tę anegdotę jako „ilustrację twierdzenia. jakie Antygonos odniósł w 277 r. zob.in. któremu porządek pór roku (i pogoda) wy­ znacza kalendarz rolniczych trudów. który „praży najostrzej". op. na którym się nie zna94). która siłą rzeczy opiera się po czę­ ści na hipotetycznych założeniach. poemat o treści astronomicznej (w rzeczywistości już choćby względy chronologiczne wykluczają tego rodzaju współzawodnictwo. 3-8 (tamże przekład Hymnu oraz innych drobiazgów pióra Klenathesa). Część druga poematu (w. ale w pełni uzasadnioną. 103-105). I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA Aratosa. I I / l . że kto posiada dobre wykształcenie retoryczne". przyp. Eos 94. taż. Antigonos Gonatas in den Phainomena des Aratos von Soloi. by w uczonym gro­ nie hellenistycznych erudytów dzieło jego nie wywoływało kąśliwych uwag i mogło być przyjęte przez ówczesnych znawców z należnym mu uznaniem. a mianowicie Klenathes z Assos. op. 53. s. ponieważ wiedza w nim zawarta i konkretne wskazówki przysłużyć się mogły zarówno żeglarzowi wyruszającemu na morze. 3>aivóueva). Rostropowicz. 177187. takich jak elegie.

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

i zodiaku), który posłuży temu, by w zakończeniu tej części poematu pokazać, jak można wyznaczyć czas (dni miesiąca, w. 733-739, i pory roku, w. 740-757) na pod­ stawie obserwacji gwiazd, księżyca i słońca. Kolejno omawia konstelacje Raka (w. 569-589), Lwa (w. 590-595), Panny (w. 596-606), Wagi (w. 607-633), Skorpiona (w. 634-668), Strzelca i Koziorożca (w. 669-692), Wodnika (693-698), Ryb i Barana (w. 699-711), Byka (w. 712-723) i Bliźniąt (w. 724-732). Kolejna część poematu, obejmująca w. 758-1141, otwierająca się prooimion do tzw. Diosemeia (dosł. Zeusowych znaków), poświęcona została przedstawieniu prog­ nostyków pogody, dających się ustalić na podstawie obserwacji rozmaitych fenome­ nów natury oraz zachowania się ptaków i zwierząt, a nawet owadów. Aratos omawia zatem najpierw znaki związane z Księżycem (w. 778-818) i ze Słońcem (w. 819-891), a potem — już znacznie krócej — te, które łączą się z mgławicą Żłobu {Fatne) w kon­ stelacji Raka oraz z „nieznacznie świecącymi" dwiema gwiazdami Osłów, północną i południową (Onoi), w. 892-908. W dalszych heksametrach zwraca poeta uwagę na te znaki, które zapowiadają wiatr, deszcz, ładną pogodę i burzę, uwidaczniające się już to poprzez określone zjawiska naturalne i przyrodnicze, już to możliwe do odczytania dzięki obserwacjom reakcji ptaków i zwierząt, także domowych (w. 909-1043), oraz na znaki zwiastujące pory roku (w. 1044-1103, by w zakończeniu tej części raz jeszcze powrócić do przedstawienia prognostyków złej pogody widocznych w zachowaniu się zwierząt (w. 1104-1141). Cały poemat zamyka ogólna konkluzja mająca na celu uświadomienie czytelniko­ wi, że systematyczna obserwacja nieba i przyrody pozwoli mu uniknąć zgoła przypad­ kowych domysłów co do czekającej go w danej porze roku aury. Poetycki wykład Aratosa dotyczy zatem głównie dwóch dziedzin, tj. astronomii (z którą poemat jest powszechnie kojarzony, ale wolnej jeszcze, co należy podkreślić, od tak później mod­ nej astrologii) oraz meteorologii. O ile chodzi o część pierwszą poematu, to niewąt­ pliwie opierał się w niej Aratos na wspominanym już Eudoksosie z Knidos (być może także na Autolykosie z Pitane oraz Euklidesie) i jego astronomicznym traktacie, choć nie jesteśmy w stanie dokładnie tego stwierdzić, jak bardzo był zależny od swojego źródła. Z kolei jeśli chodzi o źródło meteorologicznej wiedzy poety, to wskazać mo­ żemy Teofrasta (por. w. 733-1154 z Theophr. fr. 6 Wimm.) lub, za jego pośrednic­ twem, domyślać się jakiegoś zaginionego, ale poświęconego tej problematyce, pisma Arystotelesa, z którego Teofrast (lub któryś z perypatetyków) sporządził epitome, bę­ dącą z kolei źródłem fachowej wiedzy poety. W każdym razie pomysł połączenia w jednym dziele astronomii z meteorologią nie był czymś zupełnie wyjątkowym, lecz odpowiadał, zdaje się, gustom epoki, jak może przekonać nas o tym treść pewnego fragmentu papirusowego z III wieku (P 2036 Pack2). Pod względem rodzajowym

i poetyckim jest Aratos uczniem i dłużnikiem Hezjoda (co widać już na poziomie me­ trycznej struktury jego wierszy), ale, podobnie jak Apollonios z Rodos w stosunku do Homera, tak i on w stosunku do poety z Askry przyjmuje postawę twórczą, nierzadko modyfikując Hezjodowe (i Homerowe) frazy — i to nie tylko ze względu na specjalis­ tyczne słownictwo — oraz stosując literacką varietas widoczną w wielu językowych i kompozycyjnych nawiązaniach do twórczości wielkiego Beoty oraz w bogatej skali różnorodnych środków stylistycznych, jakimi się posługuje (np. aliteracje, asonanse, anafory, anastrofy i tmezy). Na szczególną uwagę zasługuje jeden z akrostychów, jakie ułożył poeta w swoim dziele. Chodzi mianowicie o w. 783-787, których początkowe litery tworzą przy­ miotnik AETCTTJ {lepte, dosł. = subtelna, delikatna; przymiotnik ten otwiera ponadto cały wiersz 783), pozostający w ścisłym związku z postulowaną przez Kallimacha leptotes poetyckiego dzieła97. Poetyckie intencje Aratosa skomentował zresztą ów koryfe­ usz poezji hellenistycznej, chwaląc w jednym z epigramów (ep. 27 = A.P. IX 507) leptai rheseis (AETITCU cĄoeic), tj. subtelną opowieść autora Fajnomena, owoc nieprzespa­ nych przez poetę nocy, oraz z uznaniem pisząc o jego poemacie jako o pieśni ułożonej w stylu Hezjoda. Na Aratosową leptotes zwrócił uwagę także inny hellenistyczny poe­ ta, a mianowicie Leonidas z Tarentu, który z kolei w jednym z epigramatów (A.P. IX 25) podkreślił „subtelną troskę" (lepte frontis), z jaką poeta stworzył swoje mistrzow­ skie dzieło sprawiając tym samym, że gwiazdy poczęły świecić jeszcze jaśniejszym bla­ skiem. Bardzo znaczącym epitetem (AeTTToAóyoc, leptologos, a więc = „subtelnie roz­ prawiający") obdarzył poetę pewien nieznany nam „Ptolemeusz król Egiptu", przy­ znając poecie (w dość zagadkowym dla nas epigramie) berło najlepszego ze wszystkich znawcy fainomena (por. SH, fr. 712). Choćby na tych przykładach widzimy, jak żywy dyskurs poetycki umieli prowadzić między sobą poprzez swoje utwory hellenistyczni literaci. Aczkolwiek miał Aratos wielokrotną okazję urozmaicenia narracji poprzez bezpo­ średnie lub pośrednie odwoływanie się do skarbnicy greckich mitów, to jednak korzy­ stał z niej nader oszczędnie, ograniczając się w zasadzie do nieco dłuższej dygresji po­ święconej Pannie (w. 96-136) oraz kilkuwierszowych uwag na temat Pegaza (w. 216224), Plejad (w. 257-263) i Oriona (w. 637-646). W ten właśnie sposób poeta świa­ domie wyeksponował opowiadanie o gwiezdnym wizerunku Panny, nadając mu ce-

97 Akrostych ten odkrył J.-M. Jacques (zob. Sur un acrostiche d'Aratos, Revue des etudes anciennes 62, 1960, s. 48-61 (non vidi), Na temat akrostychów w greckiej literaturze, zob. przekrojowy i bardzo interesujący artykuł E. Vogta, Das Aksrostichon in der griechiscben Literatur, Antike und Abendland 13, 1967, s. 80-95, który osobny akapit poświęcił interpretacji wspomnianego akrostychu Aratosa, ibidem, s. 87. Kilka innych akrostychów omawiaj. Rostropowicz, op. cit., s. 109-111.

284

285

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

chy przypowieści filozoficzno-moralnej. Zanim bowiem Panna znalazła się wśród gwiazd, przebywała jako Dike (tj uosobienie sprawiedliwości) na ziemi między ludź­ mi, którzy żyli szczęśliwie, przestrzegając praw, wolni od wszelkiej waśni i szczęku oręża. Z nastaniem wszakże srebrnego pokolenia, coraz rzadziej opuszczała Dike wie­ czorną porą szczyty gór, i coraz rzadziej mogła zwrócić się do ludzi z dobrym słowem. Przestrzegała natomiast, że przyjdzie taki czas, iż nie pojawi się w ogóle wśród nich, choćby przyzywana, a wówczas nastaną na ziemi wojny i cierpienia. A kiedy przyszło na świat jeszcze gorsze pokolenie ludzi, pokolenie spiżowe, wtedy Dike, znienawi­ dziwszy je za jego występki, opuściła ziemię, by jako Panna zająć swoje miejsce na niebieskim firmamencie obok gwiazdozbioru Wolarza. Z łatwością odnajdujemy w tej przypowieści literacko przetworzony Hezjodowy mit dotyczący stopniowej de­ generacji ludzkich pokoleń. Aratos wprowadza doń jednak subtelną, ale bardzo istot­ ną zmianę. Co prawda Sprawiedliwość opuściła ziemię, ale znalazłszy się w niebiosach jest dla ludzi nadal widoczna, o ile zechcą oni spoglądać w niebo. Pomimo oddalenia może więc nadal być dla człowieka „znakiem od Zeusa", tam właśnie umieszczonym, by tak jak inne fainomena pomagała ludziom, którzy umieją odczytywać owe znaki. A o nich traktuje przecież poemat Aratosa, który otwiera wspaniała pochwała Zeusa i wszechobecnej boskiej prowidencji utrzymana, jak już o tym była mowa, w duchu filozofii stoickiej. Tak oto będąc poetą, nie przestał Aratos być zarazem filozofem, który ucząc nas odczytywania kosmicznego ładu daje nam zarazem klucz do właści­ wego rozumienia świata. Fajnomena Aratosa stały się niebawem tekstem szkolnym. Poemat był także tema­ tem wielu astronomicznych i gramatycznych komentarzy, i to zarówno greckich, jak i łacińskich. Stosunkowo wcześnie znalazły Fajnomena tłumaczy na język łaciński (Cyceron, Varro, Germanicus i Avienus) i były wykorzystywane m.in. przez Wergiliusza (zob. Georgika, I, 356-497), Owidiusza (który dokonał nadto przekładu lub pa­ rafrazy dzieła Aratosa) i Maniliusza, autora astrologicznego poematu Astronomica w pięciu księgach z czasów cesarza Tyberiusza. Z przełomu VI i VII wieku po Chr. po­ chodzi prozaiczny przekład poematu (tzw. Aratus Latinus), opatrzony żywotem poety i scholiami. Interesował się nim również świat arabski i już w IX wieku powstał tam przekład dzieła Aratosa. Dodajmy jeszcze, że Aldyńskie wydanie poematu posiadał w swym księgozbiorze Mikołaj Kopernik98, a ostatecznie nieukończoną polską para­ frazę Fajnomena przygotował Jan Kochanowski (600 polskich wierszy odpowiadało 732 heksametrom greckiego oryginału).
98

Daleko mniejszą popularność (choć i one cieszyły się pewną poczytnością w rzymskim świecie) zyskały dwa inne hellenistyczne poematy dydaktyczne, które szczęśliwie zachowały się do naszych czasów. Ich autorem był N i k a n d e r (Nu<av5ooc) z Kolofonu. Określenie chronologicznych ram żywotu poety nie jest kwestią ani łatwą, ani do końca rozstrzygniętą. Aczkolwiek posiadamy wywodzącą się z czasów antycznych syn­ tetyczną „biografię" Nikandra (przekazaną w scholiach i w tzw. Księdze Suda) oraz przygodne o nim wzmianki w „biogramach" innych poetów (Teokryta, Aratosa i Lykofrona)99, to jednak na takiej podstawie trudno stwierdzić z całkowitą pewnością, na jaki okres winniśmy wyznaczać czas jego życia. Wedle bowiem części świadectw, miał poeta żyć za panowania Attalosa I (241-197 przed Chr.), wedle innej zaś tradycji bio­ graficznej, mógł być Nikander współczesnym Kallimacha i Aratosa albo żyć za pano­ wania Ptolemeusza V Epifanesa (205-180 przed Chr.), a nawet Attalosa III (138-133 przed Chr.). Pewne zamieszanie powoduje nadto fakt, iż znamy pochodzącą z Delf i datowaną na circa połowę III wieku (specjaliści wahają się pomiędzy 254 i 220 r. przed Chr.) inskrypcję100, która upamiętnia fakt przyznania przywilejów (m.in. ta­ kich, jak proksenia, promanteia, prodikia, proedria i ateleia) pewnemu Nikandrowi z Kolofonu, synowi Anaksagorasa, poecie epickiemu, i jego potomkom, podczas gdy wedle Vita Nicandri (przekazanej w scholiach do Tberiaca; por. fr. 110 GowSchofield), jego ojciec nosił imię Damaiosa. Jest więc rzeczą pewną, że w historii lite­ ratury greckiej mamy do czynienia z dwiema różnymi postaciami identyfikowanymi jako Nikander z Kolofonu, zajmującymi się twórczością epicką, żyjącymi w przedziale około stu kilkudziesięciu lat (jeśli odrzucimy skrajne możliwości datowania), tj. mniej więcej między 280 i 150 r. przed Chr. Jeśli jednak zgodzimy się co do tego, że Ni­ kander, autor poematu Theriaca (i Aleksipharmaca), korzystał z dzieła o podobnej te­ matyce autorstwa Numeniosa (którego datujemy mniej więcej na pierwszą połowę III wieku przed Chr.), oraz że jest on twórcą hymnu (fr. 104 Gow-Scholfield) adresowa­ nego do Attalosa I (a nie Attalosa III), to za bardzo prawdopodobny czas życia poety przyjmiemy przełom III i II wieku przed Chr., aczkolwiek najwłaściwiej chyba byłoby pozostawić tę kwestię otwartą.
" Najwygodniej znaleźć je można w przedmowie do dwujęzycznego, angielskiego wydania wierszy poety; zob. Nicander, The Poems and Poetical Fragments, ed. with a Translation and Notes by A.S.F. Gow and A.F. Scholfield, Cambridge 1953, s. 3-4. Istotnym wydaniem dla badaczy twórczości Nikan­ dra do dziś jeszcze pozostaje dziewiętnastowieczna edycja przygotowana przez O. Schneidera {Nicandrea. Tberiaca et Aleksiphaminka. [...], Lipsiae MDCCCLV1), poprzedzona obszernym wstępem i zawierająca także znaczną część scholiów do obu poematów Nikandra. 100 Zob. Sylloge', nr 452; tekst tej inskrypcji można znaleźć także w cytowanym wyżej wydaniu Gowa i Scholflelda.

J. Rostropowicz, op. cit., s. 201; omówieniu recepcji poematu poświęca autorka osobny rozdział książki, zatytułowany „Sława", s. 191-205, i tam może czytelnik znaleźć szczegółowe informacje na ten temat.

286

287

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

Bogatą twórczość Nikandra zaczniemy omawiać od poematu zatytułowanego 0nciaKÓ. {Theriaka, sc. pharmaka, czyli O środkach służących przeciw jadowitym ukąsze­ niom), ułożonego w 958 heksametrach. Otwiera go siedmiowierszowa apostrofa adre­ sowana do „drogiego Hermesianaksa" (postaci dla nas anonimowej lub, być może, identycznej z pochodzącym z Kolofonu elegikiem. żyjącym około 300 r. przed Chr.), któremu w „łatwy" (słowo to stoi na początku pierwszego heksametru101) sposób au­ tor dzieła zamierza opowiedzieć o niosących zgubę zwierzętach, o ich ukąszeniach i o środkach im przeciwdziałających. Najpierw (w. 9-20) dowiadujemy się o tym, że jadowite pająki, różne niebezpieczne węże i żmije, pochodzą z krwi Tytanów, nato­ miast skorpiona, który, przyczaiwszy się pod kamieniem, ukąsił Oriona, zawdzięcza­ my Artemidzie. Następnie zapewnia poeta, że „łatwo" można odpędzić owe zwierzęta za pomocą dymu i ognia, a także chronić się przed nimi dzięki rozmaitym ziołom, olejkom i maściom, także tym, które uzyskuje się z samych żmij i ich jadu. Słyszymy, że bardziej niebezpieczne są osobniki żeńskie, jako że ich ukąszenie niesie szybszą śmierć. Szczególnie zaś ostrożnym należy być w okresie letnim, zapoczątkowanym wzejściem Plejad na niebie (w. 121 n.). Kolejne wiersze poematu (149-492), to w gruncie rzeczy rozbudowany opis rozmaitych stworzeń, zwłaszcza tych jadowitych. Poeta wspomina tutaj również ichneumona (w. 190 n.), który skutecznie zwalcza egipskie żmije. Wspomina także o orle, owym królewskim ptaku (w. 448 n.), ze szczególną za­ ciekłością walczącym z pewnym gatunkiem węża, którego niegdyś wychował Asklepios w dolinie Pelethronios znajdującej się na okrytej śniegiem górze Pelion. Z wierszem 493 przechodzi poeta do przedstawienia różnych ziół i roślin oraz in­ nego rodzaju leczniczych środków, które stanowić mają antidotum przeciwdzałające jadowitym ukąszeniom. Ten bardzo obszerny ich katalog ciągnie się aż do wiersza 714. Obok remediów —- a raczej quasi-temediów — naturalnych (pochodzenia ro­ ślinnego i zwierzęcego, a nawet mineralogicznego) wymienia poeta także rozmaite „przetworzone" rzekome odtrutki (np. w formie sproszkowanej lub w postaci olejku do nacierania), szczególna zaś wiedza botaniczna miesza się tutaj z magią, zabobonem i wielu zgoła bałamutnymi informacjami. Kolejne wiersze (715-768) poświęcone są rozmaitym pająkom, a następnie (w. 769-804) omawia poeta kilka rodzajów skorpio­ nów. Okazuje się ponadto, że nie tylko ukąszenia skorpionów są niebezpieczne, ale że człowiek powinien umieć uchronić się również przed użądleniami pszczół i os, ugry­ zieniem przez salamandrę (w. 817 n.) i przed ukłuciem płaszczki (dla ilustracji Ni­ kander odwołuje się do historii związanej z Odyseuszem, który, jak wieść głosi, zginął
101

właśnie od „żądła" tego morskiego stwora, w. 835-836)102. Ostatnią część poematu stanowi kolejny katalog rozmaitych odtrutek i leczniczych specyfików, głównie ro­ ślinnego pochodzenia, a całość zamyka skierowana do Hermesianaksa, a więc zarazem do każdego czytelnika utworu, następująca poetycka sfragisWi (w. 957-958): Obyś homeryckiego Nikandra zawsze w pamięci Miał, chowało go w Klaros miasteczko iskrzące się bielą. Nikander podkreśla w tej poetyckiej „pieczęci" nie tylko to, iż z Homerem łączyć go ma wspólna ojczyzna, ale stara się zarazem wskazać na epickie pokrewieństwo wią­ żące go z arcypoetą. I rzeczywiście, pomimo wielu językowych neologizmów, wielu fachowych terminów i specyficznej treści poematu, nietrudno można się w nim do­ szukać obecności homeryzmów oraz różnych modyfikacji i nawiązań do Homero­ wych fraz. Jednak w naszym odczuciu to raczej zbyt mało, by dostrzec w dziele Ni­ kandra jakiś głębszy poetycki żar. Theriaka bowiem to w gruncie rzeczy utwór po­ wstały w wyniku udanego przekucia na heksametry prozaicznego, uczonego traktatu (zdaniem znawców — traktatu pewnego autora z początków III wieku, imieniem Apollodor). W budowie owych heksametrów z powodzeniem wzoruje się Nikander na Kallimachu. Uderza nas brak w poemacie jakichś poetyckich porównań, które upiększyłyby nużącą i trudną jego lekturę. Ożywiają ją natomiast wplatane od czasu do czasu motywy aitiologiczne oraz stosowanie mitologicznej inkrustacji, którą uczo­ ny poeta posługuje się jednak w szczególny sposób, jakby dla popisania się erudycją. I choć jego dzieło wciąż jeszcze przyciąga uwagę i budzi podziw filologów-specjalistów, trudno dzisiaj liczyć na szersze nim zainteresowanie. Pamiętajmy jednak, że pomimo wielu podobieństw antyczny smak literacki różnił się od naszego, że grecka epicka poezja dydaktyczna rzeczywiście odpowiadała niegdysiejszym gustom czytelni­ czym, że niejako z konieczności musiała ona podlegać pewnym rodzajowym ograni­ czeniom, a także o tym, że sam Nikander współtworzył obowiązujące w niej i później konwencje. Śmiało można traktować go jako prawdziwego solistę w chórze helleni­ stycznych epików dydaktycznych.

Ta poetycka „kokieteria" nie zmyli wszakże czytelnika poematu, który już przy lekturze począt­ kowych wierszy łatwo (!) przekonuje się, że zrozumienie poematu będzie odeń wymagało bardzo dużego wysiłku.

102 Nikander nawiązuje tu do zapowiedzianej już u Homera „śmierci z m o r a " (9avatot ii dAoi), jaką przepowiedział Odyseuszowi wieszczek Tejrezjasz (zob. Od. 11, 134). Ta zagadkowa i rozmaicie później wyjaśniana przepowiednia miała spełnić się za sprawą Telegonosa, nieświadomego zabójcy swego ojca, który ugodził Odyseusza włócznią zakończoną ostrzem wykonanym z kości (żądła) płaszczki. I0 '' Zresztą nie jedyna w utworze, jako że wcześniej jeszcze przykłada Nikander swoją sfragis, tworząc w w. 345-353 akrostych składający się na jego imię (NIKANDROS).

288

289

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

Dał temu świadectwo również w innym poemacie, a mianowicie w AAeE,updouaica {Aleksipharmaka, tj. Odtrutki), liczącym nieco ponad 600 heksametrów104. Utwór ten jest poetyckim katalogiem ponad dwudziestu rozmaitych trujących substancji pocho­ dzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, które są niebezpieczne dla człowieka, a jednocześnie jest zbiorem specyficznych „recept", które pozwalają na sporządzenie odpowiednich (rzekomo) odtrutek. Daje się w tym utworze wyróżnić podobne ele­ menty kompozycyjne, jakie widzieliśmy w strukturze Theriaka (uwaga ta bynajmniej nie oznacza, iż należy Aleksipharmaka traktować jako później powstały poemat; jakiejś względnej chronologii w odniesieniu do twórczości Nikandra bynajmniej nie może­ my być pewni). I w tym bowiem przypadku otwiera poemat kunsztowna dedykacja skierowana do konkretnego adresata (jest nim niejaki Protagoras z Kyzikos, którego poeta chce „łatwo" (!) pouczyć o istnieniu rozmaitych trucizn i różnych na nie odtru­ tek), zamyka go zaś autorska sfragis, w której Nikander określa się mianem hymnopolosa (uuvorcóAot), tj. pieśniarza, i zwracając się do owego najwyraźniej z nim zaprzy­ jaźnionego Protagorasa (a przy okazji do każdego odbiorcy poematu), powiada (w. 629-630): Obyś i później pieśniarza Nikandra zawsze w pamięci Miał, a Dzeusa praw, opiekuna gości, przestrzegał. Niezupełnie natomiast powiódł się zamysł poety przyłożenia również drugiej po­ etyckiej „pieczęci", ponieważ tylko częściowo udało mu się w w. 266-274 ułożyć akrostych ze swoim imieniem (sIKkANDROS). Środkową część poematu (w. 12-628) poświęcił Nikander przestrogom i „lekar­ stwom" na zatrucia spowodowane m.in. tojadem (w. 12-73), bielą ołowianą (w. 74114), przez chrząszcze pryszczawkowate (115-156), kolendra (w. 157-185), cykutą (w. 188-206), byczą krwią (w. 312-334), kwaśniejącym mlekiem (w. 364-375), lul­ kiem czarnym (w. 415-432), opium (w. 433-464), a nawet przez pijawki (w. 495520) i ropuchy (w. 567-593). Opis poszczególnych objawów zatrucia i sposobów przygotowania rozmaitych odtrutek wydaje się bardzo konkretny, wręcz profesjonal­ ny, a przy tym niepozbawiony elementów poetyckiego kunsztu. Obok motywów aitiologicznych i mitologicznych, kunsztownych nawiązań do twórczości innych lite­ ratów (np. Apolloniosa z Rodos), a nawet wyszukanych szczegółów o charakterze to­ pograficznym, treść ozdabiają nadto porównania, które jednak są rzadkie i niezbyt rozbudowane. Zadziwia pewność i niezmącona wiara w skutecznoiść odtrutek i znaw104

stwo, z jakim poeta porusza się w tej specyficznej materii, które z dzisiejszego punktu widzenia trudno jednak nazwać uczonością ze względu na bałamutność przekazy­ wanych informacji. Również ten trudny w lekturze poemat czyta się wszakże z zainte­ resowaniem nie tylko jako utwór poetycki, ale jako swoisty dokument odzwierciedla­ jący poziom i rodzaj niegdysiejszej wiedzy. Zresztą oba poematy Nikandra, zdobione w antycznych i średniowiecznych ich odpisach pięknymi ilustracjami, cieszyły się nie tylko w starożytności czytelniczym zainteresowaniem. Komentowali je m.in. znany nam już Theon z Aleksadrii, Plutarch oraz Difilos z Laodikei. Zajmowł się ich lekturą Cyceron, sięgali po nie również poeci (np. Emiliusz Macer i Oppian), leksykografowie, a także poszukiwacze „rzeczy osobliwych". A trzeba podkreślić, że był Nikander bardzo płodnym twórcą, autorem ponad 20 rozmaitych, także prozaicznych, dzieł, których tytuły i skromne zachowane ich fragmenty świadczą o jego ogromnym oczy­ taniu, pracowitości oraz oczywistych jego poetyckich uzdolnieniach. To one poz­ walały mu układać w heksametrach poematy poświęcone np. tematyce mine­ ralogicznej (AtSiicd, Lithika), łowieckiej (Kuvi]Y£TLicd, Kynegetika), rolniczej (rEwoyiKÓ., Georgika; ich część, lub osobny utwór, stanowiły — MeAiaaouQYiKd, Melissourgika —- które Nikander poświęcił hodowli pszczół), a ponadto mitologicznej, geogra­ ficznej, historycznej i etnograficznej, o ile możemy o tym wnosić na podstawie takich tytułów, jak np. OiTaticd (Oitaika, poemat z pewnością związany z mitem heraklejskim), 0q|3au<a (Thebaika), Euoconta {Europia, był to poemat o treści geograficznomitologicznej), czy EuctAia (Sikelia, tj. Sycylia). Wiemy także, że Nikander w sposób naukowy zajmował się Homerowymi glossami i że osobne dziełko poświęcił poetom pochodzącym z Kolofonu. Nic więc dziwnego, że sam również zajął wśród nich po­ czesne miejsce105. O randze poezji Nikandra pośrednio świadczy i ta okoliczność, że właśnie jego dwa poematy zachowały się do naszych czasów, podczas gdy dziesiątki innych po­ wstałych w epoce hellenistycznej eposów o charakterze nie tylko dydaktycznym po­ szły albo w całkowite zapomnienie, albo przemawiają do nas tylko bardzo skąpymi fragmentami, pojedynczymi tytułami lub wyłącznie nic nam nie mówiącymi imio­ nami ich twórców106. Ujmując rzecz generalnie, można powiedzieć, że niemal wszyst­ kie znane nam fragmenty heksametrycznej (co nie w każdym wypadku znaczy epic-

W sumie przekazanych jest 630 heksametrów. Jednak zdaniem najlepszych wydawców poematu (O. Schneider, A.S.F. Gow i A.F. Scholfield) wiersze 611-628 są nieautentyczne.

105 Poetyckie pochwały Nikandra znaleźć można w paru epigramach z Antologii Palatyńskiej (zob. IX, nr 211,212 i 213). 106 Ale słusznie przestrzega K. Ziegler przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków na temat wartości różnych zaginionych hellenistycznych utworów epickich z samego faktu, że w pewnym mo­ mencie wypadły one z szerszego obiegu literackiego i tym samym nie zachowały się do naszych czasów (zob. op. cit., s. 11 n. i 46).

290

291

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

ki ej) poezji hellenistycznej znaleźć dziś możemy na kilkudziesięciu zaledwie stronach dwóch podstawowych ich edycji, jakimi są wielokrotnie już wcześniej przywoływane Collectanea Alexandrina oraz Supplementum Hellenistkum, przy czym podkreślić nale­ ży, że zgromadzone tam ułamki tekstów wypełniają tylko skromną część owych kil­ kudziesięciu stron. W obu tych niezwykle cennych dla filologa książkach zebrane zo­ stały znane nam świadectwa (antyczne i bizantyjskie) odnoszące się do twórczości po­ szczególnych poetów doby hellenistycznej, które, niestety, nie zawsze zawierają jedno­ cześnie jakieś cytaty, ponadto zaś dostępne są tam fragmenty tekstów odzyskane z przeszłości dzięki znaleziskom papirusowym, a trzeba też zaznaczyć, że nie w każ­ dym wypadku atrybucja owych fragmentów jest pewna lub w ogóle możliwa do usta­ lenia. Tę szczupłą bazę źródłową wzbogacają niekiedy informacje przekazane w roz­ maitych antycznych inskrypcjach, ale wiedza, jaką dzięki nim zyskujemy, z reguły do­ tyczy tylko pewnych postaci i reprezentowanej przez nich profesji, natomiast trudno byłoby od zabytków epigraficznych oczekiwać (poza incydentalnie wspominanym ty­ tułem dzieła) przekazu jakiegoś tekstu epickiego107. Najczęściej dowiadujemy się z nich o zwycięstwie jakiegoś epika (notr]Tr|c tncov, poietes epoń) w danym agonie i, ewentualnie, o przyznanych mu (a nawet całemu „związkowi" poetów epickich (jak np. ateńskim £7TO7toioL auvayutvot, epopoioi synagmenoi108) zaszczytach. Rozmaite zaś świąteczne i okolicznościowe konkursy poetyckie organizowane były przez całą staro­ żytność (i były popularne także w okresie hellenistycznym109), stwarzając możliwość zaprezentowania przed tłumnie zgromadzoną publicznością jakichś utworów o epic­ kim charakterze.

Jeśli chodzi więc o innych epików hellenistycznych110, to tylko exempli grana wspomnijmy tu o N e o p t o l e m o s i e (NeorttóAeuoc) z P a r i o n, autorze jakiejś Dionysias (Aiovuaidc) i równie zagadkowej dla nas Trichthonia (Totx9ovia), który ja­ ko gramatyk zajmował się także różnymi homeryckimi glossami w prozaicznym trak­ tacie zatytułowanym lleoL yAcoaacov Ourjoou (Peri glosson Homerou), o Kallimachu Młodszym (ó veoc KaAAtuaxoc), synu jednej z sióstr słynnego Kallimacha, autorze ja­ kiegoś poematu traktującego O wyspach (Fleoi vńacov, Peri neson), o poetce Myro (lub Moiro, Muocó lub Motow) z Bizancjum, o której w Księdze Suda czytamy, że zajmowa­ ła się ona zarówno poezją epicką, jak i elegijną oraz liryczną, o Demostenesie (Anuoc8£vnc) z Bitynii, który w przynajmniej 10 księgach ułożył epos pt. Bithyniaka (Bi9uvtoKd), o Boiosie (Botóc), który przynajmniej w dwóch księgach stworzył poemat opo­ wiadający o pochodzeniu ptaków i przemianie w nich ludzi (Dcvi9oYovta, Ornithogonia), czy o pewnym Faistosie (Oalaioc), autorze poematu zatytułowanego Lakedaimonika (AaKE&aiuovixd) lub Makedonika (MaKe5ovucd), oraz o wcześniej już wspo­ mnianym Teodorosie (0£Ó6wooc;), który napisał m.in. także obszerne Metamorfozy (MtTauoocpcóaeic). Listę tę można by wydłużyć (np. o autorów rozmaitych epickich ktiseis, o swoisty katalog tytułów dzieł mitologicznych, etnograficznych i tematycznie wyspecjalizowanych w ramach jakiejś dziedziny wiedzy, czy też wzmiankując różne utwory apokryficzne), ale taka wyliczanka byłaby chyba zgoła niepotrzebnym w tym miejscu antykwarycznym balastem, który co najwyżej potwierdzałby słuszność już wcześniej sformułowanej tezy o bujnym rozkwicie różnych odmian eposu hellenis­ tycznego. Natomiast osobno wspomnijmy tutaj o dwóch epikach żydowskich, a mianowicie o F i 1 o n i e (<J>tAtuv) i T e o d o t o s i e (GEÓ&OTOC). Z ich twórczości zachowało się w sumie kilkadziesiąt heksametrów i są one dla nas jedynymi tekstami dokumentują­ cymi istnienie w okresie hellenistycznym tego typu poezji, która, choć obleczona w grecką szatę słowno-stylistyczną, związana jest z dziejami, tradycją i religią żydow­ ską. Znajomość owych fragmentów zawdzięczamy Aleksandrowi Polihistorowi, po­ chodzącemu z Miletu, który jako jeniec wzięty do niewoli w czasie wojen z Mitrydatesem przybył do Rzymu i około połowy I wieku przed Chr., już jako człowiek wol­ ny, zajął się twórczością literacką. M.in. ułożył on dzieło zatytułowane O Żydach (rfcoi Jovbaicov), które dla Rzymian miało być źródłem wiadomości na temat tego na­ rodu i kraju, który niedawno stał się częścią Imperium Romanum. Później korzystał z dzieła Aleksandra Euzebiusz, i to głównie w jego Praeparatio evangelica przechowane
1

Aczkolwiek, jak słyszymy to np. w odniesieniu do twórczości Hezjoda, nawet teksty epickie by­ wały w starożytności utrwalane na innym niż papirus i pergamin materiale piśmienniczym. Należy rów­ nież podkreślić, iż zdarza się, że tylko dzięki inskrypcyjnemu przekazowi posiadamy dziś tekst jakiegoś poetyckiego dzieła (tak jest np, w przypadku Isyllosa i Marcellusa). Zob. Sylloge3, nr 699. W innej inskrypcji {ibidem, nr 728, 25) jako ETCĆL>V TTOinjcu wymienieni są niejaki Diofanes, syn Diodora, Krateros, syn Antypatra (?) i Onesimos, syn Omesimosa (?), o których skądinąd nic nie wiemy. Czytamy też np. o pochodzącym z Chios Amfilosie, synu Kallistrata {ibidem, nr 447; por. IG XII 572) oraz Kleandrosie z Kolofonu, synu Apollofanesa, któremu w Delfach przyznano określone przywileje {ibidem, nr 448). ,<w Jeśli chodzi o hellenistyczne konkursy z udziałem poetów epickich, zob. artykuł M.R. Pallone, UEpica Agonale in Eta Ellenistica, Orpheus, Rivista di Umanita Classica e Christiana, N.S. V, 1984, fasc. 1, s. 156-166, w którym autorka omawia konkretne świadectwa inskrypcyjne związane z tym za­ gadnieniem.
108

107

"' Szczegółowsze informacje znaleźć można w opracowaniu Susemihla (zwłaszcza rozdział X, passim, i rozdział XIV, passim) oraz Christa-Schmida-Stahlina (II, 1, § 430-433 i § 508); por. Sinko (11/1, zwłaszcza rozdział XIII i XIV, passim).

292

293

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

zostały cytaty z obu tych żydowskich epików (zob. SH, nr 681-688, fragmenty i świadectwa odnoszące się do Filona, i nr 757-764, heksametry Teodotosa). O Filonie 1 " nie możemy powiedzieć nic pewnego ponad to, że był on autorem poematu pt. 0 Jerozolimie (Fltoi (ta) 'koocróAuua lub il£Qi'l£QoaoAuuwv), raczej w czterech aniżeli w czternastu księgach. Zachowane z niego sześć fragmentów daje nam bardzo skrom­ ne wyobrażenie o tym dziele, a na dodatek nie są one łatwe w lekturze. Pojawiają się w nich imiona Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa, który tłumaczył sny władcy „na egipskim tronie", co pozwala snuć domysły na temat opowiadanych w eposie wyda­ rzeń. Styl poety można by nazwać barokowym, ponieważ cechuje go stosunkowo du­ ża liczba, i to wymyślnych, przymiotników. Bez wątpienia zarówno twórczość Apolloniosa z Rodos, jak i Rianosa wywarła na Filona pewien wpływ. Można domyślać się, że epos powstał w Aleksandrii, ale jego autor przynajmniej przez czas jakiś musiał mieszkać w Palestynie. Datujemy Filona na okres między końcem III i początkiem I wieku przed Chr.112 Również o Teodotosie nie wiemy nic pewnego, a nawet właści­ we brzmienie tytułu jego eposu, cytowanego jako dzieło O Żydach (Ileoi louóaiuw, Peri Ioudaion), stoi pod znakiem zapytania. Niektórzy badacze uważają poetę za Sa­ marytanina, inni sprzeciwiają się takiej hipotezie, i kwestia ta wydaje się jeszcze otwar­ ta. N. Walter przypuszcza, że Teodotos mógł być „gorącym zwolennikiem ekspansyj­ nej i religijej polityki Jana Hyrkanosa I (135-104 przed Chr.)" 113 i skłonny jest na ten mniej więcej okres wyznaczyć albo czas powstania poematu, albo znaleźć w nim punkt odniesienia dla datowania życia poety. Z jego dzieła zachowało się łącznie 47 heksametrów, które pokazują, że Teodotos był „pilnym uczniem" Homera, adaptując wiele homeryckich fraz dla potrzeb własnego poematu. O ile możemy przypuszczać, jego treść wiązała się z dziejami miasta Sychem (a więc sam utwór prawdopodobnie należał do gatunku hellenistycznych tzw. Stddteepeń), w które wplecione zostały dłuż­ sze opowieści o Jakubie i jego synach. Zdaniem znawców opowieść Teodotosa nie w każdym szczególe wierna jest wersji wydarzeń znanej nam z Biblii (por. Gen. 34); w pewnym sensie może to świadczyć o jego twórczej oryginalności. Podobnie jak Filon, tak i Teodotos ułożył swój poemat zapewne w Aleksandrii. Aby dopełnić naszkicowany do tej pory wizerunek eposu hellenistycznego, trzeba teraz wspomnieć o jednym z najlepszych w ogóle greckim poemacie, jakim bez wąt111 Raczej należy odróżnić tego Filona od Filona tzw. Starszego, historyka żydowskiego, o którym wspomina Józef Flawiusz (Ap, I 218) i Klemens Aleksandryjski {Strom. 1 141,3). 112 Zob. N. Walter, Fragmente judisch-hellenistischer Epik: Philon, Theodotos, [w:] Jiidiscbe Schrifien aus hellenistisch-romischer Zeit, Bd. IV, Poetische Schriften, hrsg. von W.G. Kiimmel [i inni], 1983, s. 144. Rozdział ten (s. 137-171) jest syntetycznym opracowaniem naszej współczesnej wiedzy na temat twórczości obu epików (tamże zestawiona jest literatura przedmiotu). 113 Ibidem, s. 160 (por. przyp. wyżej).

pienia pozostaje Wojna Żabio-mysia (BaToaxouuouc<xia> Batrachomyomachia), która jest wspaniałą parodią eposu bohaterskiego, zwłaszcza Homerowej Iliady, i przez pewien czas uchodziła nawet za dzieło samego arcypoety, za paignion ułożone przezeń w młodzieńczym jeszcze wieku. Charakterystyczny dla takich poglądów był sąd Stacjusza (I wiek po Chr.), który zestawiając w jednym zdaniu przypisywany Wergiliuszowi żartobliwy poemat Culex (Komar) z Batrachomyomachią, stwierdza, że wy­ bitni poeci zwykli byli poprzedzać swe poważne dzieła twórczością o lżejszym charak­ terze, pisaną swobodniejszym piórem. Ów niewielki rozmiarami utwór heroikomiczny (niecałe 300 heksametrów), powstały najprawdopodobniej nie wcześniej niż na początku I wieku przed Chr." 4 , przekazany jest w ponad stu rękopisach, co stanowi wiarygodne świadectwo rzeczywistej jego popularności, którą zresztą nadal się cieszy. Wystarczy wspomnieć, że do końca ubiegłego wieku doliczyć się można ponad 30 wydań poematu {editio princeps z łacińskim przekładem autorstwa C. Marsuppiniego ukazała się zapewne już w 1474 r.), że był on tekstem przez stulecia czytywanym w szkole i że, jak lapidarnie stwierdził to jeden z jego wydawców, istnieje „cały legion" przekładów Batrachomyomachii na języki nowożytne115. Tematem poematu jest „za­ cięty bój", jaki rozgorzał między żabami i myszami, które zapragnęły pomścić śmierć swego krewniaka. Wojna w tym zwierzęcym mikroświatku trwała tylko jeden dzień, ale opisana została przez poetę tak, jakby malował on zapasy istnych herosów. W każ­ dym niemal wierszu utworu natrafiamy na jakąś aluzję do eposu Homerowego, na bezpośrednie nawiązania albo cytaty typowych homeryckich formułek, na groteskowo tu brzmiące epitety, na komicznie przerobione tzw. typowe epickie sceny i zabawnie wykorzystane elementy niegdysiejszej heroiczno-mitologicznej „rzeczywistości". Gdy zatem np. w wierszu 250 czytamy o tym, jak to: Wnet Nadmigębę zranił Żarłochleb w stopy koniuszek, to niemal odruchowo przypomina nam się pięta Achillesa, a przy lekturze mowy Ate­ ny, która ostrzega bogów przed bezpośrednim udziałem w walce (w. 194): Aby ostrym pociskiem zraniony któryś nie został,
Zob. H. Wóike, Untersuchungen zur Batrachomyomackie, Meisenheim am Glan 1978, s. 63 (w monografii tej znaleźć można obfitą bibliografię). 115 Również w Polsce doczekał się poemat kilku przekładów. Pierwszy, pióra Jana Zaborowskiego, ukazał się w 1568 r., a później tłumaczyli to dziełko J.I. Przybylski (1789 r.), B. Kiciński (1813 r.), R. Palmstein (1883 r., przedruk w 1932 r.) oraz I. Wieniewski (1929 r. i r. 1968 2 Londyn). Dwuję­ zyczne wydanie poematu stosunkowo niedawno przygotował W. Appel, zob. [Homeri] Batrachomy­ omachią, czyli Wojna Zabiomysia, Toruń 1993.
1,4

294

295

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

momentalnie wychwytujemy aluzję do słynnej aristei Diomedesa z V księgi Iliady, podczas której heros ranił w boju Afrodytę, a nawet samego Aresa. Kiedy widzimy, jak to mysie i żabie zastępy przywdziewają bojowe rynsztunki, przychodzą nam na myśl opisywane przez Homera trojańskie i achajskie hufce. Dworny zaś, homerycki sposób przedstawiania się sobie zwierzęcych bohaterów, styl mów, w jakim się do sie­ bie zwracają, a także sceny rozgrywające się na Olimpie, wywołują na twarzy i współ­ czesnego czytelnika szczery uśmiech. Na najwyższe uznanie zasługuje również nie­ skrępowana fantazja poety w tworzeniu charakterystycznych i śmieszących zarazem imion mysich i żabich postaci. Można szczerze żałować, że nigdy nie poznamy imienia twórcy owego znakomitego żartu literackiego, który na gruncie naszego piśmiennictwa zaowocował powstaniem m.in. heroikomicznych poematów biskupa I. Krasickiego. Dzieje eposu hellenistycznego przedstawiają się nam zatem jako rodzaj wielobarw­ nej mozaiki, której tylko niektóre elementy już to w całości, już to w formie przypad­ kowo ocalałych okruchów dotarły do naszych czasów. Obok dzieł nowatorskich, któ­ re niczym dobre wino w miarę upływu czasu nabierały jeszcze wartości, z pewnością tworzone były w owej epoce również poematy mniej oryginalne, nawiązujące w stylu do poezji cyklicznej, wywołując zresztą gwałtowny sprzeciw Kallimacha i twórców wiernych jego estetyce literackiej. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że obok epigramu to właśnie poezja o charakterze epickim, tworzona nie tylko w formie epylliów, wyznaczała najpopularniejszy nurt w poezji tamtego czasu, i to mimo rozmai­ tych literackich nowości, takich jak sielanka, mim i tzw. technopaignia. Renesans epo­ su hellenistycznego wyrażał się nie tylko w nowej jakości artystycznej tworzonych po­ ematów, ale także w bogatym ich zróżnicowaniu tematycznym i rodzajowym. Obo­ wiązująca literatów uczoność zaowocowała pośrednio bujnym rozkwitem epiki dy­ daktycznej, a antykwaryczne zainteresowania poszczególnych twórców coraz swobod­ niej znajdowały dla nich heksametryczną oprawę. Coraz większą rolę, także w życiu poetów epickich, odgrywać poczęło zjawisko mecenatu, prywatnego lub zinstytucjo­ nalizowanego. Obok utworów przeznaczonych dla szerszej publiczności, prezentowa­ nych na przykład podczas rozmaitych poetyckich agonów, powstawała poezja „książ­ kowa" o bardziej wyrafinowanym, a nawet przerafinowanym smaku, którym delek­ towali się wybrańcy Muz. Literacki dyskurs prowadzony nie wprost, ale za pomocą subtelnych aluzji, zręcznie wplatane cytaty i programowo twórcze naśladownictwo stanowiły o nowym obliczu eposu, wprowadzając w jego sędziwe arterie przypływ nowych soków. Okazały się one na tyle ożywcze, iż jeszcze długo mogły się nimi kar­ mić dziesiątki późniejszych twórców epickich.

III. MIMESIS I KAINOTES: RZYMSKI OKRES GRECKIEJ EPIKI Epos mitologiczny (poeci różni, Kwintus ze Smyrny, Trifiodor, Nonnos z Panopolis, Musaios, orfickie Argonautika, Kolluthos), epos historyczny, epos dydaktyczny (Manethon, Dionysios Periegeta, Oppianowie, pseudo-orfickie Lithica), epos chrześcijański (Oracula Sibyllina, Dorotheos, Nonnos, Apollinaris i Eudokia). Jest rzeczą charakterystyczną, że kryzys, jaki dotknął Imperium Romanum w III stuleciu po Chr., nie zaznaczył się jakąś szczególną cezurą w dziejach greckiej poezji epickiej. Dlatego przy omawianiu ponad 500 lat trwającego rzymskiego okresu grec­ kiej epiki najwygodniej będzie jako nadrzędne przyjąć kryterium genologiczne, nato­ miast kryterium chronologicznemu w miarę możności podporządkować kolejność prezentowania rodzajowo podobnych dzieł epickich i związanych z nimi twórców. Już na wstępie należy podkreślić, że ów rzymski rozdział dziejów greckiego eposu przemawia do nas większą liczbą zachowanych poematów aniżeli rozmaite ta epe z wcześniejszych epok literatury greckiej razem wzięte. Na uwagę zasługuje także ro­ dzajowa poikilia owej poezji, a obok znanych nam już wcześniej gatunków eposu po­ jawia się w tym okresie nowa jego odmiana, jaką jest epika chrześcijańska. Ponadto daktyliczny heksametr służył w tym okresie nie tylko uprawianiu epiki, ale często po­ sługiwano się nim przy tworzeniu rozmaitych enkomiów, epitalamiów, poezji hymnicznej, ekfrastycznej i bukolicznej, a także epickiej parodii116. Warto również zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach daje się zauważyć pewien przełom w badaniach nad poezją tej epoki, polegający głównie na jej dowartościowaniu w stosunku do uprzywilejowanej dotychczas pozycji piśmiennictwa prozaicznego117, z pewnością dominującego w tym okresie, ale chyba nazbyt wielkim cieniem przesłaniającego poe­ tycki dorobek ówczesnych literatów118. Zrozumiałym, choć po części sztucznym za-

n( ' Właściwie nic się z niej nie zachowało, a jej istnienie potwierdzają bardzo nieliczne świadectwa i jeszcze mniej liczne fragmenty (zob. Brandt, IX Anonymus poeta Galeni fere aequalis, s. 108 n.). 117 Zob. J.-L. Charlet, s. 495-564, passim. Szczególnie wiele zaś dla lepszego poznania poezji epickiej doby cesarstwa zrobili R. Keydell (zob. np. Kleine Schriften zur bellenistischen und spdtgriechischen Dichtung, Lipzig .1982, passim), oraz F. Vian i E. Livrea w swoich rozlicznych publikacjach, których nie spo­ sób tutaj wymienić. ,ls Swoistym przykładem tej tendencji może być zwracanie się obecnie również ku obszarom poetyckej twórczości tych autorów, którzy swoje miejsce w dziejach literatury zajęli głównie dzięki pisarstwu prozaicznemu, twórczością poetycką zaś parali się zgoła okazjonalnie. Exempli gratia można wspomnieć o pracach E.L. Bowie, Greek Sophists and Greek Poetry in tbe Second Sophistic, [w:] ANRW, Tl. II: Prinzipat, Bd. 33 Sprache und Literatur, 1. Teilband, Berlin—New York 1989, s. 209-258, oraz Greek Po­ etry in the Antoninę Age, w: Antoninę Literaturę, ed. by D.A. Russell, Oxford 1990, s. 53-90. Na temat późniejszej poezji w ogóle, zob E.L. Bowie, Poetry and Poets in Asia and Achaia, [w:] The Greek Re-

296

297

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

biegiem jest nadto zachowywanie tradycyjnego podziału literatury antycznej okresu cesarstwa na literaturę grecką i łacińską, jako że kryterium językowe w pewnym sensie traci wówczas na znaczeniu wobec ogólnego charakteru tej literatury, zapisywanej, co prawda, w różnych językach, ale mających wspólny krąg odbiorców i uniwersalne punkty odniesienia w skali całego imperium. Pochodzący z różnych jego obszarów poeci epiccy wszędzie mogą czuć się „u siebie", ponieważ nadal istniał podobny sys­ tem edukacji i funkcjonował podobny ideał wykształcenia, w związku z czym poeci, tak jak retorzy owej doby, mogli swobodnie przemieszczać się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu mecenatu lub innego źródła stałego utrzymania, nierzadko zaś gwoli rapsodycznego popisu przed coraz to nową publicznością119. Dopiero po politycznym upadku Rzymu i na skutek fundamentalnych kontrowersji religijnych różnice dzielące grecki wschód i łaciński zachód utrwalały się coraz bardziej. Przykład Claudiusa Claudianusa, który z równą łatwością oddawał się twórczości, także epickiej, w języku greckim i łacińskim, pokazuje, że język literackiego przekazu może być kwestią okreś­ lonego wyboru i określonej sytuacji, natomiast w świecie idei ma raczej wtórne zna­ czenie wobec potencjalnej możliwości dwujęzycznej komunikacji. Omawianie rzymskiego okresu epiki greckiej zacząć wypada od eposu mitologicz­ nego, najobficiej z tego czasu zachowanego i pod względem artystycznym niewątpli­ wie najbardziej zróżnicowanego. Obok bowiem dzieł o mniej lub bardziej tradycyj­ nym charakterze, bezpośrednio, acz w różny sposób, nawiązujących do twórczości Homera i Apolloniosa, spotkamy się wówczas także z takimi poematami, których au­ torzy starają się wyjść poza konwencję wtórnej epickiej mimesis i na płaszczyźnie lite­ rackiej aemulatio podejmują próbę stworzenia takich utworów, które pod względem zamysłu artystycznego i stylistycznej oryginalności mogłyby być porównywane z twór­ czością dawniejszych mistrzów. Uderzające są już same rozmiary poszczególnych dzieł, ponieważ jedne z nich, jakby samą ich objętością, nawiązują do schedy po Homerze, inne natomiast odwołują się pod tym względem do tradycji hellenistycznego epyllion. Niestety bardzo wiele powstałych w tej epoce poematów zaginęło bez reszty lub przemawia do nas jedynie poprzez mniej lub bardziej obficie zachowane ich fragmen­ ty120. O zapotrzebowaniu na poezję mitologiczną (i o swoistej popularności tego typu twórczości poetyckiej) pośrednio świadczyć mogą tytuły (i rozmiary) takich dziś zagi-

nionych dzieł, jak MeTauoocpcóaEic {Metamorfoseis, czyli Przemiany) Nestora z Larandy121 lub ułożone aż w 60(!) księgach TiowiKa 9£oyautat {Heroikai theogamiai, tj. poemat traktujący o zamierzchłych, rozmaitych boskich zaślubinach), dzieło jego sy­ na, Peisandrosa (I połowa III wieku po Chr., zob. Heitsch, s. 6), które stawały się kompendiami wiedzy mitologicznej i uzupełniały prozaiczne streszczenia z dzieła Apollodora z Aten. Wiemy też np. o różnych Gigantiadach (Skopelianos, Claudius Claudianus, Dionysios, zob. Heitsch XIX, 15-26), o utworach podejmujących mity związane z Dionizosem (Soterichos, Dionysios, zob. Heitsch 1X1, 1-14122), o Tebaidzie Menelaosa z Aigai, oraz o wielu innych poematach, których autorzy podejmo­ wali różne tematy mitologiczne123. Z konieczności ograniczyć się jednak musimy do osobnej wzmianki jedynie o sześciu zachowanych tego typu dziełach, listę zaś autorów otwiera K w i n t u s (KOLVTOC) ze S m y r n y , twórca poematu w 14 księgach, zaty­ tułowanego Ta ue§' "OUT]QOV, sc. enn {Ta meth' Homeron, sc. epe, łac. Posthomerica),

czyli Pieśni

pohomeryckie.

O życiu Kwintusa nic konkretnego nie wiemy. W 12 księdze Posthomerica (w. 306-313) czytamy, że Muzy natchnęły poetę, gdy „pasał przesławne trzody na równinach Smyrny [...]", gdzie „w ogrodzie Eleuteriosa" znajduje się „świątynia Ar­ temidy". Hezjodejska inspiracja tego wyznania jest oczywista, ale we wzmiance o pa­ saniu trzody kryje się zapewne aluzja do pedagogicznej działalności poety. Od nie­ dawna, dzięki publikacji pewnego papirusu, możemy być pewni, że Kwintus żył nie później niż schyłek III wieku po Chr., zapewne w połowie tego stulecia124. Jego Pieśni pohomeryckie opowiadają o tych wydarzeniach, jakie nie zostały przedstawione w poe­ matach Homera, a więc wypełniają ową treściową lukę, jaka zaistniała między zakoń­ czeniem Iliady, a początkiem Odyssei. Wzorując się stylistycznie na arcypoecie, opo­ wiadał tedy Kwintus o przybyciu Pentesilei, o jej śmierci z ręki Achillesa, o udziale w wojnie Memnona, jego śmierci i śmierci Antylocha, o tym, jak zginął najdzielniej­ szy z Achajów, o wspaniałych igrzyskach urządzonych na cześć syna Peleusa, o sporze

naissance in the Roman Empire, BICS Suppl. 55, 1989, s. 198-205 (zwięzła informacja o poezji epickiej — tamże, s. 204-205). 115 Zob. klasyczny już dziś artykuł, poświecony i temu zagadnieniu, pióra A. Camerona, Wandering Poets: A Literary Movement in Byzantine Egypt, Historia XIV, 1965, 1, s. 470-509. 120 Najwygodniej znaleźć je można w wydaniu E. Heitscha, Die griechischen Dichterfragmente der romischen Kaiserzeit, Góttingen 1961 (Band II, Góttingen 1964).

121 Był on także autorem szczególnej Iliady ('IAiac AELTtoypauuaToc, llias leipogrammatos), w której w każdej z ksiąg konsekwentnie opuszczana była jakaś litera (trudno to sobie wyobrazić, ale słyszymy, że tego typu igraszki literackie uprawiane były i przez innych twórców; np. Filostratos miał napisać list, w którym z rozmysłem zrezygnował z delty). 122 p ra g 111C nty poematów Dionysiosa wydał E. Livrea, zob. Dionysii Bassaricon et Gigantiadis frag­ mentu. Cum prolegomenis, Italica versione et indicibus edidit H.L., Roma 1973. 123 W czasach Augusta tworzył np. Nikanor z Hierapolis, który nazywany był veoc "0|.ir)c>oc, tj. „nowym Homerem". Był on autorem poematu kontynuującego Homerową Iliadę ("IAiac rj \XE&' "Op.noov); zob. R. Merkelbach, ZPE 33, 1979, s. 178. 124 Zob. W. Appel, Mimesis i kainotes. Kwestia oryginalności literackiej Kwintusa ze Smyrny na przy­ kładzie IV'pieśni„Posthomerica", Toruń 1993, s. 19.

298

299

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. I

POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA

o zbroję Pelidy, o szale i samobójstwie Ajasa, o przybyciu pod Troję potomka Hera­ klesa, Eurypylosa, który wzmocnił trojańskie szyki, i o przybyciu pod Ilion syna Achillesa, Neoptolemosa, którego ze Skyros sprowadzili Odyseusz wraz z Diomedesem (ks. I-VI). Jak wiadomo, gród Priama nie mógł być jednak zdobyty bez udziału w walce Filokteta, który cierpiał pozostawiony przez towarzyszy na Lemnos. Opowia­ da więc Kwintus i o tym, jak Odyseusz wraz z Diomedesem udali się w drogę, by sprowadzić znakomitego łucznika. Po jego przybyciu pod Troję Podaleirios uleczył bohatera, który w walce dwukrotnie swymi strzałami zranił Parysa. Kiedy Oinone odmówiła synowi Priama pomocy, umarł on na stokach Idy, a jego była kochanka rzuciła się w płomienie trawiące pogrzebowy stos (ks. X). Walki pod murami Troi to­ czyły się ze zmiennym szczęściem i dopiero podczas kolejnego zebrania Danaów Kalchas wyjaśnił, że gród Priama zdobyć można tylko podstępem. Podsunął go Ody­ seusz. Po zbudowaniu przez Epeiosa drewnianego konia, po ukryciu się w nim boha­ terów i po udawanym odwrocie reszty wojsk achajskich Trojanie radośnie wylegli na brzeg. Znaleźli wówczas Sinona, którego poddali okrutnym torturom, i — mimo ostrzeżeń Laokoona i Kassandry — dali wiarę jego zeznaniom. Nocą, kiedy Trojanie świętowali rzekomy odwrót Greków, Sinon dał znak ukrytym w koniu bohaterom. Powróciły też okręty achajskie i w mieście rozpoczęła się istna rzeź. Zginął Priam i młodziutki Astyanaks, syn Hektora. Tylko interwencja Kalchasa uchroniła przed śmiercią Eneasza. Andromacha i Kassandra stały się brankami, a Polyksene została przez Neoptolemosa złożona w ofierze na grobie ojca. Po długiej wojnie Grecy mogli wreszcie odpłynąć spod ruin Ilionu. W czasie morskiej nawałnicy za sprawą Ateny zginął Ajas, a wielu innych bohaterów utonęło w odmętach na skutek podstępu Naupliosa, któiy mścił się za śmierć swego syna, Palamedesa. Tylko nieliczni Achajowie, jacy ocaleli po tej strasznej nocy, udali się w dalszą drogę, dokąd prowadził ich bóg125. Tymi słowami skończył poeta swoje Pieśnipohomeryckie, a ciąg dalszy owych zda­ rzeń znał (i zna) przecież każdy czytelnik Odysei. Można więc powiedzieć, że Kwintus w pełni zasługuje na miano ostatniego antycznego „homerydy", i to nie tylko dlatego,

że podejmuje typowo „homerycki" temat i opracowuje go na sposób właśnie „homerycki" (obliczono, że jego słownictwo w circa 80% składa się ze słownictwa Home­ rowego126)- Znajdziemy tu bowiem także typowe elementy poetyki epickiej, motywy i sceny wpisane od wieków w tradycję eposu bohaterskiego, ponadto zaś znane nam z Homera formułki, nierzadko jednak poetycko przetworzone. Jest bowiem poeta bardzo pilnym uczniem i naśladowcą Homera, ale jednocześnie stara się ów Home­ rowy wzór na różne sposoby modyfikować i zaznaczyć swoją opozycję w owym naśla­ downictwie. Szczegółowe różnice dają się uchwycić statystycznie; inna jest, na przy­ kład, częstotliwość występujących u obu poetów epitetów i różnie bywają owe epitety przez nich stosowane, inne są proporcje mów w stosunku do całości dzieła, inny jest także udział w nich porównań, u obu odmiennie wygląda stosowanie tzw. zapowiedzi zdarzeń przyszłych, a nawet w charakterystyce wspólnych obu eposom bohaterów do­ strzec można wyraźne różnice. W szczegółach odmienny jest też, co oczywiste, epicki aparat bogów i sfera wyobrażeń o świecie. Kompozycja poematu Kwintusa ma cha­ rakter epizodyczny, co jednak wcale nie oznacza, że zestawione razem poszczególne księgi nie tworzą w miarę spójnej całości. Tworzywo literackie czerpał poeta zapewne z rozmaitych kompendiów mitologicznych, a także z lektury dawniejszych dzieł po­ etyckich opartych na kanwie trojańskiego mitu (kwestia wykorzystywania przezeń źródeł łacińskich jest przedmiotem filologicznych kontrowersji). Ogólnie można powiedzieć, że heksametry Kwintusa pozbawione są owego wdzię­ ku, jaki tchnie z wierszy Homera, i brak im tej siły poetyckiego wyrazu, jaka cechuje ich Homerowe brzmienie. Nie dostaje też poecie „skrzydlatych słów" (dosłownie i w przenośni) i bywa schematyczny, a nawet monotonny, ale z pewnością nie zasłu­ guje aż na tak skrajną i krzywdzącą go opinię, jaką wystawił mu jeden z filologów, stwierdzając, że w przypadku Pieśni pohomeryckich mamy do czynienia z „a kind of Homeric cento on a vast scalę"127. Z takim poglądem z pewnością nie zgodziliby się także współcześni Kwintusa, a zapewne i nieco młodszy odeń Trifiodor, w którego dziełku znajdziemy przecież bezpośrednie nawiązania do Kwintusa, oraz kilku innych późniejszych poetów, którzy do Pieśni Smyrneńczyka tak czy inaczej nieraz się literac­ ko odwoływali.

Swego czasu ukazał się polski „przekład" poematu, pióra J.I. Przybylskiego, pt. Dopełnienia Ilijady Kwintowskie Ku Czci Bochatyrów Rozburzycielów Ilijonu W Śpiewach Czternastu. Był to III tom z rozmachem pomyślanej edycji przekładów starogreckiego eposu, swoiście zatytułowanej jako Pamiątka Dziejów Bochatyrskich Z Wieku Grayskotroskiego W Śpiewach Homera i Kwinta Według Pierwotworów Greckich Słowianom Dochowana, Kraków 1815. Oprócz Homera i Kwintusa zamieścił J.I. Przybylski w Pamiątce Dziejów [...], w tomie VI i VII {Klucz Staroświatniczy do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta w rubrykach całego abecadła), Kraków 1816, także własny przekład poematów: Trifiodora, Kolluthosa i Pseudo-Homerowej Batrachomyomachii oraz Listu do Pizonów Horacego. Na temat recepcji w Polsce eposu Kwintusa, zob. W. Appel, A propos de la reception de Qiiintus de Smyrne, AC 56, 1987, s. 252-256. Na temat Kwintusa i jego twórczości zob. także W. Appel, Mimesis i kainotes..., passim.

125

Ów procent nie oddaje jednak rzeczywistej zależności językowej Kwintusa od Homera, albowiem nie informuje o Kwintusowej oppositio in imitando. Por. także W. Appel, Die homerischen hapax legomena in den Posthomerica des Chiintus Smymaeus, Toruń 1994, passim. 127 Zob. CHCL, s. 715. Najlepszym wydaniem poematu pozostaje francuska jego edycja, przy­ gotowana przez F. Vian (zob. Quintus de Smyrne, La Suitę dHomere. Texte etabli et traduit par F. Vian, t. I-III, Paris 1963-1969).

126

300

301

a zakończone rzezią w mieście najznakomitszych jego obrońców. ks. tj.in. s. miejscowości leżącej w Gór­ nym Egipcie. I-VI.130 W związku z tym. noszący tytuł Zburzenie I li o nu (lAiou aAwcuc. Stanowi to prawdziwą rewolucję w naszym uprzednim datowaniu owej późnej poezji128 i oznacza zarazem. który zawiera fragment (w. DNP. Choć specyficzny poemat Trifiodora bywał przez nowożytnych fi­ lologów nie najwyżej oceniany. Trudno byłoby tutaj streszczać rozgorzałą na ten temat dyskusję131. RFIC 104. że całość podzielić można na cztery zasadnicze części. ale że odwrotnie. Bd. opowiedziane zostały wydarzenia poprzedzające narodziny Dionizosa. 128 Zob. Wydał on później tekst poematu w Bibliotheca Teubneriana (Triphiodorus. a także wielu anonimowych jego mieszkańców. ocaleniem Eneasza i Antenorydów. przepowiednie. Tpi(pioba>pov 'IAiov aAdJoic. Wydaje się. a więc prooimion. s. filologowie starają się znaleźć odpowiedź na pytanie. że Opowieści dionizyjskie napisał po 397 r. porównania. nastające dni i nocne ciemności. Triphiodor: Die Einnahme Iliom. poprzedzone przybyciem Neoptolemosa i porwaniem Palladionu. w której stworzył Nonnos najobszerniejszą ze wszystkich zachowanych do naszych czasów. a przed cza­ sami Agatiasa Scholastikosa (530-580). wykraczających poza ramy opisy­ wanych wydarzeń. najprawdopodobniej zaś między 431 i 476 r. także stylistyczno-leksy- kalnej. Dubielzig. zwłaszcza zaś do tej jego odmiany. Odysseia leipogrammatos). polis zaś Pana jest moją ojczyzną. a także kilka innych utwo­ rów (m. właściwie epyllionie. jakie wiążą się z budową konia trojańskiego i jego wprowadzeniem do Ilionu. a także cały splot aluzji do przeszłych i przyszłych zdarzeń. o którym jednak nie­ wiele więcej możemy powiedzieć ponad to. że Nonnos pojmował kulturę pogańską i chrześcijaństwo nie jako wykluczające się. 9. co (być może on sam. W Farie dźwięcznym orężem zżąłem plemię Gigantów. W tym krótkim poemacie. AiovixriaKd {Dionysiaka. który w okresie cesarstwa był ojczyzną kilku innych epików (Nonnos. Kyros. iż Nonnos mógł „uczęszczać do szkoły" Trifiodora129. kunsztowne ekfrasis. s. zakłada­ jąc. Per ima nuova edizione critica di Trifiodora. ale uzupełniające się systemy. 254-265. tworząc Dionysiaka. antyczną epopeję w 48 księgach pt. op. Wojtowicz. W bardzo zwięzłej bowiem formie udało mu się zawrzeć najbardziej charakte­ rystyczne elementy sztuki epickiej. czy Nonnos. Fornaro. po Chr. ks. tj. 997-998. Natomiast dobre wyobrażenie o talencie Trifiodora daje 691 heksametrów. mowy i rozmowy. ów „dźwięczny oręż". 1976. 2000. także T. s. Zob. i coraz częściej wskazuje się na jego istotny wpływ na ewolucję późniejszego eposu. o którą upominał się Kallimach. głównie zaś te wydarzenia. to jednak w ostatnim zwłaszcza ćwierćwieczu spotyka się on z coraz większym uznaniem dla jego oryginalności. liii excidium. to oczywiście Panopolis. aristeie poszczególnych bohaterów.v. możemy przyjąć za pewnik. Ubersetzung und kritisch-exegetischen Noten. N o n n o s (Nówoc) jest dla nas twórcą zgoła niezwykłym. 444. szp. 13(1 302 303 . 131 Referuje ją H. Aczkolwiek dokładna chronologia żywotu Nonnosa umyka naszemu poznaniu. Można zatem powiedzieć. ale raczej podszy­ wający się pod niego twórca) napisał o nim autor anonimowego epigramu nagrob­ nego z IX księgi (nr 198) Antologii Palatyńskiej: Jestem Nonnosem. Wojtowicz. był jeszcze poganinem. że Tri­ fiodor w swym poemacie odwoływał się zarówno do tradycji eposu Homerowego. H. być może najsłuszniej będzie zająć w tej kwestii stanowisko kompromisowe. aczkolwiek ustalenie szczegó­ łowych ram kompozycyjnych poematu wzbudza wśród filologów pewne kontrower­ sje. W pewnym sensie zajął Trifiodor w dziejach późnoantycznej epopei podobnie eksponowane miejsce. Lipsiae 1982). czy może już chrześcijaninem. w jakich opowiedział o Zdobycia Ilionu. ofiary. cit.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. s. przedstawione zostały ostatnie dni zmagań Greków z Trojanami. W pierwszej z nich. ofiarowaniem Polyksene.. Studia nad Nonnosem. katalogi. Ausgabe mit Einflihrung. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA A stał się poemat T r i f i o d o r a (Toicpió&coooc). z których nic się nie zacho­ wało. Jest to jedyne w języku pol­ skim tak obszerne opracowanie (316 stron) poświęcone poecie i jego bogatej twórczości.. jakie jeszcze do niedawna najzupełniej niepodzielnie zajmował Nonnos. a Farie oznacza Aleksandrię. sceny pogrzebowe. a który z paleograficznego punktu widzenia przez specjalistów datowany jest na okres pomię­ dzy końcem II i początkiem IV stulecia po Chr. że to nie Trifiodor „chodził do szkoły" Nonnosa. Opowieści dionizyjskie mają dość wyraźną strukturę. III/2. tamże znaleźć można podstawową literaturę przedmiotu. U. Zapewne na wzór Nestora z Larandy (co wyznaczałoby czasy Septimiusza Sewera jako terrninus post quem) ułożył on Odyseję z opuszczonymi litera­ mi (OSuaaeia Aei7TOYQa(-i|-iaToc. Livrea. jak i eposu hellenistycznego. Zob. 21 382 wierszy!). a jego całą twórczość można by potraktować jako ich syntezę wynikającą z wiary w jedną najwyższą boską istotę132. 18-22. Jana (o której będzie jeszcze mowa). a to za sprawą papiru­ su z Oxyrhynchos nr 2946. Polis Pana. a wreszcie odbiciem achajskich okrętów od wybrzeży Troady. S. Opowieści dionizyjskie. Lublin 1980. Nonnos. 391-402) tego dziełka. którym — tak jak Dionizos Gigantów — zmógł poeta nadzwyczaj szeroko zakrojony temat pieśni poświęconych Dionizosowi. E. narady. Sinko. pochodzący również z Egiptu. Pamprepios). 132 Zob. 129 Zob. Pochodził ów gramatyk i poeta zapewne z Panopolis (bogini Trifis tam właśnie była obiektem kultu). Tiibingen 1996. Marathoniaka oraz jakiś epos o Hippodamii). że jest on (zapewne) również autorem Parafrazy Ewan­ gelii św. s. 23. Iliou halosis) zaiste kluczowym utworem dla określenia chro­ nologii przynajmniej części późnoantycznych poetów epickich. aparat bogów. 8.

iż poezja epicka całkowi­ cie już później zamilkła. theomachia. że mitologiczno-bohaterski epos. ilustrowany wprowadzeniem jego kultu w Tebach (historia Penteusa). Okazuje się. Część drugą poematu (ks. do Owidiusza). Bd. Był bowiem poeta bardzo oryginalnym twórNa temat źródeł. aliteracja. następnie zaś narodziny ich dzieci (Akteona. określające tych poetów. a poetycka aemulatio wyzwala twórczą varietas. ale także motywów i myśli). Już ten bardzo skrótowy przegląd treści eposu pozwala zorientować się. Trafnie określa się styl Nonnosa mianem „barokowego". oszukanie Zeusa. cf. dwujęzyczna edycja francuska. Ino i Semele). ale jednocześnie współzawodniczyć będzie z daw­ niejszymi i nie tak dawnymi poetami (zob. że poeta w opisie boskich zmagań podąży śladem Homera. Keydell jest także wy133 cą. podob­ nie jak homeryckie. Koło się zatoczyło i starogrecka epika na zawsze zamknęła się w jego świetnym okręgu. R. Można powiedzieć. które pojawiają się w poemacie w wielkiej obfitości. a mniej życzliwie jako napuszony czy miejscami wręcz pretensjonalny. któ­ ry przez Tyr i Berytos podążył do Grecji. poetycka sztuka Nonnosa znalazła naśla­ dowców. Penteusa. s. Jest to pojęcie umowne. 190551). historia przybycia Kadmosa do Hellady oraz założenia Teb.in. R. RE. że bez pomocy fachowych opracowań (istnie­ je np. królem Deriadesem. XVII 1. Często stosowanym przez poetę środ­ kiem stylistycznym jest też oksymoron. s.v. Epicka imitatio sprzęga się u niego z programową oppositio in imitando. XXV. a także igrzyska pogrzebowe na cześć zmarłego Ofeltesa i śmierć Deriadesa. specjalny Lexicon zu den Dionysiaka) lektura poematu do łatwych bynajmniej nie należy. a także na płaszczyźnie językowo-stylistycznej. która trwała już sześć lat. Nonnos. XIII-XL) opowiada o wyprawie Dionizosa do Indii i o walce boga z mieszkańcami tej krainy i ich władcą. powstaniu winnej latorośli i wynalezieniu wina. wyrażające się rozmaitymi powtórze­ niami (nie tylko słów. zwycięstwem nad Gigantami w Tracji. na których się opierał (obficie korzystał z do­ robku nie tylko wcześniejszego piśmiennictwa greckiego. Wręcz odwrotnie. Berolini 1959). narada bogów. tragicznej przyjaźni z sa­ tyrem Ampelosem (opowiedziana przez Erosa historia Karposa i Kalamosa — XI. i trzeba przyznać. Dionysiaca. op.. z wplecioną tu szerszą dygresją na temat śmierci Akteona (V. Nowa. Erigone. ich zamążpójs'cie. Agaue. VIIXII) wypełnia opowieść o miłości Zeusa i Semele i dramatycznych okolicznościach. rozmaite zaś metamorfozy są stałym w Dionysiaka motywem. tj. narodziny ich córek (Autonoe. że Nonnos szcze­ gółowo przedstawi teraz wydarzenia z ostatniego roku wojny. opowiada po­ eta o losach Dzagreusa. Wplecio­ ne zostały tutaj tradycyjne elementy poetyki eposu heroicznego.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. W ostatniej części eposu przedstawiony został triumfalny pochód Dionizosa. XXV. cit. różne gry słów. Keydell. pobytem w Atenach w gościnie u Ikariosa i jego córki. passim. Słownictwo jest u niego bardzo wyszukane. z jakich korzystał — lub mógł korzystać — Nonnos. jest dla Nonnosa zapowiedziana już w prooimion otwierają­ cym cały utwór poikilia. czyli nagroma­ dzenie różnych środków poetyckiego wyrazu. podróżą na Naksos i zaślubinami z Ariadną. i zapowiedzią. szczególnie wyraźnie widoczne na przykładzie bardzo nieraz wymyślnych epitetów (nb. w jakich doszło do narodzin Dionizosa. Najobszerniejsza część trzecia (ks. Viana (i innych) w ramach serii Les Belles Lettres. Należał do tego grona m. jeszcze nie została ukończona. którzy w swojej twórczości w mniejszym lub większym stopniu prze­ strzegali zasad metryki nonniańskiej i pozostawali pod wpływem jego epickiej sztuki. czyli „kunsztowna różnorodność". o którym nic pewnego nie wiemy i jedynie na podstawie badań porównawczych czas jego życia wyznaczamy na dawcą dzieła Nonnosa (Nonni Panopolitani. szp. nowatorem w zakresie prawideł metrycznych (heksametr nonniański podporząd­ kowany jest ściśle określonym regułom. którzy tworzą tzw. walką z Perseuszem w Argos. syna Kronidy i Persefone. dźwiękowe asonanse oraz „rymy" wynikające z po­ dobnie brzmiącego zakończenia wierszy lub ich połówek. dla którego Kronida stał się „i ojcem. vol. oparte także na etymologicznych skojarzeniach. której konsekwentnie hołduje. odmiennym od wcześniej stosowanych w epi­ ce). Learchosa i Melikertesa). Zanim jednak zostanie przedstawiony związek Semele z Zeusem. 313-483. pierwszego Dionizosa. I-II. że Nonnos starał się w jednym poemacie ogarnąć całość mitu dionizyjskiego. przygotowywana przez F. która poprzedzona jest osobnym prooimion. o dzieciństwie Dionizosa i młodzieńczym okresie jego życia. wielotomowa. Daje temu wyraz w rozmaitych aluzjach lub bezpośrednich nawiązaniach do dzieł swoich poprzedników. epitety nonniańskie. ponownym pobytem we Frygii i narodzinami Iakchosa. aliteracjami. w niektórych zaś szczegółach epopei domyślamy się udziału jego własnej inwencji i na tym polu133. króla Indów. zob. szeregiem anafor i epifor. Końcowym zaś akordem epopei jest apoteoza Dionizosa i przyjęcie go do grona Olimpijczyków. 27). o jego śmierci i o potopie. Naczelną zasadę poetycką. Wojtowicz. walki nad rzeką. 34-74. obfitujące w nowotwory językowe. antytez oraz układów chiastycznych. takie jak katalog bo­ haterów. są tematem osobnych filologicznych rozpraw). Ale niezależnie od obranej przez poetę maniery twórczej jego dzieło w pewnym sensie kumuluje ponad tysiącletnią tradycję greckiej poezji epickiej i Nonnos świadom jest owego epickiego dziedzictwa. np. inwokacją do Muz. H. Styl poety charakteryzuje congeries. 304 305 . I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA a więc porwanie Europy. wpro­ wadzony do europejskiej literatuiy arcydziełami Homera. osiągnął wraz z poematem Nonnosa drugi biegun. ale sięgał też do źródeł łaciń­ skich. Swoistą cezurę w tej części stanowi ks. 905-909. co oczywiście nie oznacza zarazem. ma pocieszyć Dionizosa). przygotowanie zbroi. wesele Kadmosa z Harmonią. szkołę Nonnosa. przy czym nie zaw­ sze możemy wytropić konkretne źródła. M u s a i o s (Mouamoc). którą uosabia Proteusz. jaki później nastąpił (Deukalion). i matką".

Hero und Leander. ponadto zaś przychylność Erosa zadecydowały o tym. Musaios bowiem jawi nam się jako zdolny spadkobierca hellenistycznej tradycji epickiej i greckiego romansu. próbując ustalić relację poematu Musaiosa do tekstu dwóch listów z Heroid Owidiusza (list 17 i 18). I choć nie mo­ żemy być pewni. zob. 1322-1417. dla Polaków szczególny. I choć oboje zgi­ nęli. a kierować się będzie światłem lampki. Poeta powiada bowiem o Leandrze. Zieglera. Najprawdopodobniej wyprzedza on swą twórczością Kolluthosa (zob. papirusy z kolekcji J. Ona mieszkała w Sestos. umówiony sygnał zapalony przez Hero. iż zauważył. autorstwa M. w po­ wstaniu ponad 60 jego wydań! W średniowiecznych rękopisach imię Musaiosa opatrzone bywa znamiennym do­ datkiem: grammatikos. która swój wyraz znalazła m. 329). zwłaszcza szp. dwojga tytułowych bohaterów. Les Argonautiąues Orphiqu. do której należą także dwa epickie Orphicani. Wówczas nawet rybak wolał pozostać w porcie. gdzie znaleźć można także obszerną literaturę przedmiotu (nowszą przytacza S. Bd. Jest to bowiem poetycki zapis historii miłości krótkiej. s. Fornaro.es. 8. którą zapali Hero w oknie samotnie przez nią zamieszkiwanej wieży.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 135 134 Już w 1572 r. miłości skrywanej przed światem. Filologowie wypisali wiele piór. 287). Paris 1987 (Les Belles Let- tres). 503. Opo­ wiedziana w poemacie perypetia fabularna da się streścić w kilku zdaniach. także z retorycznego punktu widze­ nia. sam sobie okrętem. licząc na opiekę Erosa. więc dzielił ich przestwór Hellespontu. niżej) oraz o pseudo-orfickie Argona u tika (AfjyovauxiKa). Leander przemierzy nocą Hellespont. to jednak nie sposób o tym w tym miejscu nie wspom­ nieć. zapewne z I wieku po Chr. Stuttgart 1942. Chodzi o tzw. i G. zawierucha gasi też płomienną duszę i mi­ łość Leandra. Vian. a być może jest postacią identyczną z adresatem dwóch listów (nr 48 i 507) Prokopiusza z Gazy (ok. on w Abydos. cu>tó|aaTOc vquc. Erosa i Posejdona. Jakubowskiego. a więc: Sam sobie będąc wioślarzem. Reynoldsa przyniosły nam szczątki pewnego dziełka. 2000. a najnowsze (raczej parafrazę poematu. Einleitung. s. lite­ ratury orfickiej. a na domiar złego gaśnie „zdradliwa lampka" (w. płynąc wpław. zakończonej tragicznym finałem. Widząc migocące w od­ dali światełko. rector ero"). 137 Na temat rozmaitych Orphica. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA przełom V i VI stulecia po Chr. S. szp.. lecz mimo to nie udało się niezbicie wykazać.138 Jego or- Zob. 465-528)134. wyżej). Eleuteri (1982). Znamy bowiem szereg dzieł apokryficznych. Jest on autorem bardzo interesu­ jącego epyllionu zatytułowanego Opowieść o Hero i Leandrze (Ta Ka9' 'HQO> Kai Aeav5oov) w 343 heksametrach. 306 307 . także Kamiennika Pseudo-Orfeusza i pseudoorfickich Argonautika. Poznali się podczas uroczystości obchodzonych w Sestos na cześć Afrodyty. zachowane do na­ szych dni. i Hero. auTÓcrtoAoc. Nadchodzący wieczór sprzyjał. texte etabli et traduit par F. Brożka). również przed rodzicami. przyp. tajemnicę swej miłości „za dnia była dziewicą. Tak też się dzieje. Najnowsze wydanie poematu przygotowali E. Orphische Dichtung. 1955. nr 4. słowa. iż płynie on: auTÓc EWV EQETT]C. oboje na zawsze pozostali razem136. wtem dostrzegła ciało Leandra rzucone falą na skały tuż obok wieży. Tak jest również w wypadku tzw. Miłość od pierwszego wejrzenia i zachwyt nad urodą dziewczyny pozwolił Leandrowi przezwyciężyć onieśmielenie. 175-186) T. s. Leander. by przekreślić próby utożsamiania Musaiosa z jego legendarnym. Musaios [4]. jak się niebawem okaże. a po pierwszym takim spotkaniu nastąpiły kolejne. szp. 36 Halbband. który jeden z jego wydawców słusznie okre­ ślił jako „ostatnią różę w więdnącym ogrodzie poezji epickiej" (A. czy Mickiewicz słynny wiersz z Ody do młodości wzorował właśnie na heksametrze Musaiosa. skacze w morską toń i płynie do ukochanej. a ponadto ewentualną wspólną ich zależnością od jakiegoś najprawdopo­ dobniej hellenistycznego źródła (np. Ten poemat. Na nic zdały się modły do Afrodyty. poświęconego Leandrowi i He­ ro). Bonn 1971.v. pierw­ szemu zbliżeniu. nocami zaś żoną" (w. Aż nastała pora zimowego przesilenia. Tymczasem Leander znalazł się w ramionach ukochanej. że nasz poeta sięgnął po utwory rzymskiego poprzednika i w jego dziele szukał inspiracji dla stworzenia własnego poe­ matu. Livrea i P. Sinko. wzniesionej nad samym brzegiem morza. czy może raczej zaczerpnął go z pentametru Owidiusza („ipse navigium. syntetyczne opracowanie R. niżej).in. przeprawę przez wzzburzone fale. sternikiem. że kochankowie za­ wierają tajemne porozumienie. „Identyfikacja" ta została dodana zapewne w tym celu. Koechly)135. opowiadający w 1376 heksametrach o wyprawie Argonautów. Urok młodzieńca i jego zręczne. prozaicznego. że i on sam nie jest obojętny pięknej dziewczynie. 138 136 Por. s. zob. Dziełko to cieszyło się w ciągu na­ stępnych wieków olbrzymią popularnością. Obersetzung und Kommentar von K. 46. DNP.. Na szczególną uwagę wciąż jeszcze zasługuje obszerna edycja tego dziełka opracowana przez K. Zbieżności tłumaczy się głównie identycznością tematu podjętego przez obu twórców. Próżno więc aż do świtu wypatrywała zapłakanymi oczyma Hero swego kochanka. Kost.v. których autorstwo celowo wiązano swego czasu z wielkimi twórcami z przeszłości. Fornaro. I tutaj pojawia się w poemacie Musaiosa wiersz 255. acz burzliwej (w osobliwie dosłow­ nym znaczeniu tego słowa). Kamiennik Orfeusza (zob. zapewne w pierwszej połowie V wieku po Chr. ukazał się polski przekład poematu pióra W. Keydella i K. RE. Leander podejmuje swą ostat- nią. powstał najprawdopodobniej w czasach dzielących Kwintusa ze Smyrny od Nonnosa. Zroz­ paczona skoczyła tedy w dół i ciało jej legło obok zwłok oblubieńca. navita.in. i to mimo oczywistej jego zależności stylistycznej od prawideł poetyki wypracowanych przez Nonnosa. Potem doczekaliśmy się jeszcze trzech innych tłumaczeń (m. mitycznym imienni­ kiem. Mojry wyprzędły bowiem los śmiałka. Text. 1333-1341. aniżeli jego prze­ kład) opublikowali na łamach „Meandra" (X. a to tym łatwiej. sekretarza królew­ skiego i krakowskiego pisarza grodzkiego. Kosta — Musaios. który wyznaczyła śmierć Leandra w mor­ skiej toni i samobójczy skok Hero. kryjąc.

858. że tym wydarzeniom. ale wprowadza zarazem do swojego poematu pewne zmiany i modyfikacje. Literatura na świecie 1996. coraz bardziej obcy w chrześcijańskim świe­ cie. w orfickich Argonautika odpowiada raptem 119 wierszy (767-886). poprzez nawiązanie do opowieści o wojny trojańskiej. podobnie jak dziełko Musaiosa. I: 491518) i że był autorem eposu pt. grecka epika tego rodzaju albo przepadła dla nas całkowicie. autorstwa K o l l u t h o s a (KóAAouSoc). jednocześnie zaś dowodem jego własnej inwencji poetyckiej. nr 8-9. Harpage Helenes). choć z pewnością nie wybitnym. pasał bydło i trzodę na zboczach troadzkiej Idy.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Poemat Pseudo-Orfeusza S7. Księdze Suda. Relację o tym. w którym obok glos i nawiązań do wyrażeń dawniejszych epików. możemy określić mianem epyllion. orficką kosmogonią i zapatrywaniami orfików w ogóle. Chociaż poemat Kolluthosa bywał oceniany bardzo surowo przez niemałą część nowożytnych filologów. Jego treścią jest opowieść o tym. że był Kolluthos autorem jeszcze jednego. Zdecydowanie ciekawszym. Wieść o tym powędrowała na Kretę. passim. a jego uroda. podjętej w 505 r. Dopiero pojawiająca się w jej śnie zjawa Heleny powiedziała jej o (rzekomym) po­ rwaniu. także na poziomie stylu. Wolą Zeusa rozjemcą w tym sporze stał się Parys. 243-262 (tamże znaleźć można krótkie objaśnienia do tekstu oraz szkic na temat eposu Kolluthosa). Przybylskiego istnieje tłuma­ czenie tego poematu pióra M. Pomimo to zapewne miały owe Argonautika ja­ kichś czytelników. Należą do nich wspomniane wyżej poematy Mara- Poza wspomnianym wcześniej (por. Musaiosowi. albo przemawia do nas tylko bardzo skromnymi frag­ mentami. Kolluthosowi znane. niewielkiego eposu (392 heksametry). który. że poeta żył za czasów cesarza Anastasiosa (sc. Keydell mówi wprost: „die Verstechnik ist sehr primitiv"). Nie zdążyła nawet pożegnać się z maleńką Hermione. 139 i Atena stosownymi obietnicami próbowały zjednać sobie jego życzliwość. 887-1019) jest u niego ob­ szerniej przedstawiona. Tylko dla przykładu można wspomnieć o tym. inna jest ich kolejność w katalogu (w. figu­ ra etymologica i inne). a sam poemat jest wytworem szczególnej pseudouczoności i ledwie rze­ mieślniczych umiejętności wersyfikacyjnych jego autora (R. iż z własnej woli postanowiła udać się wraz z nowym oblubieńcem do Troi. niknie z dziejów literatury. Wyszu­ kane słownictwo. w którym odnajdujemy. i to pomimo te­ go. w porównaniu z twórczością epików pi­ szących po łacinie (np. że narratorem całej opowieści jest sam Orfe­ usza. aniżeli uczynił to Rodyjczyk. przyp. ale nic nam na ten temat nie wiadomo.czegółowo z Apolloniosowymi Argonautika porównał H. otrzymawszy obietnicę małżeństwa z piękną Heleną. poparta zręczną przemową. wy­ wodzącego się z egipskiej Lykopolis. który. traktującego być może o wojnie Anastasiosa I z Persami. Berlin 1941. Jednak twórcy tego dziełka wyraźnie brakowało poetyckiego na­ tchnienia. która próżno poczęła szukać mat­ ki. jakie Apollonios opo­ wiada w III księdze swojej epopei. wywarła na żonie Menelaosa takie wrażenie. opowiada on swemu mityczne­ mu uczniowi. dzisiaj możemy nań spoglądać z większą łaskawością. Jeśli chodzi o e p o s h i s t o r y c z n y . Parys za najpiękniejszą uznał Afrodytę (zresztą tylko ją nagą mógł podziwiać). Porwanie Heleny. natomiast scena porwania runa (w. oraz kilka tytułów takich dzieł. epickich enkomiów oraz poematu zatytułowanego Persika. Lukan i Claudius Claudianus). W budowie heksametrów Kolluthos pilnie prze­ strzega reguł metryki nonniańskiej i jest typowym przedstawicielem jego „szkoły". iż za­ skakująco wiele zdarzeń złożyło się na ten krótki poemat Kolluthosa. Apolloniosa z Rodos. prostą linią łączy zmierzch tego rodzaju twórczości epickiej z jej olśniewającym porankiem. których treść osnuta była na rzeczy­ wiście zaistniałych wydarzeniach. 125) „przekładem" J.I. co się wydarzyło. znajdziemy wyrazy rzadkie i nowotwory językowe. s. wynikające choćby z różnicy w objętości obu eposów. hyperbaton. Pseudo-Orfeusz idzie w ślady swego wielkiego po­ przednika. 118-229) i — co oczywiste — bardziej widoczna jest u niego rola w wyprawie samego Orfeusza139. którego imię parokrotnie pojawia się w poemacie (w. że w poemacie dostrzec można rozmaite elementy związane z tzw. iż jego znaczną część wypełniają sceny dialogowe i elementy ekfrastyczne. ale to właśnie dziełko Kolluthosa. Aczkolwiek i Hera. zwłaszcza Homera. a tymczasem zbiegli kochankowie dotarli do Troady i wraz z Parysem wkroczyło w mury Troi nieszczęście140. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA ficka atrybucja wiąże się nie tylko z tym. Kalydoniaka (czyli opowieści o polowaniu na kalidońskiego dzika) w sześciu księgach. Venzke. 1191 i 1347). uczestnik owej słynnej wyprawy po złote runo. a mianowicie Porwania Heleny (Acnayr) 'EA£vnc. różne fi­ gury i tropy stylistyczne (anafory. Tym złowróżbnym akcentem kończy poeta całe epyllion i przyznać trzeba. o którym lapidarną notkę znajdziemy w tzw. tzw. Popłynął tedy królewicz do Sparty. Kolluthos z Lykopolis. 308. ponieważ w znanej nam literaturze antycznej nie były one nigdzie cytowane. doceniając znaczenie określonych konwencji epickich. choć był królew­ skim synem. 140 308 309 . ale wynika również stąd. jest świadec­ twem oczytania poety w dziełach dawniejszych twórców. Nie znajdziemy wszakże w Księdze Suda informacji o tym. Szymańskiego (zob. Lista samych Argonautów jest u Pseudo-Orfeusza krótsza o cztery postaci. którzy podejmowali tema­ tykę historyczną. podobnie jak u Nonnosa. jej córką. antytezy. gdzie podówczas bawił Menelaos. Wraz z Porwa­ niem Heleny antyczny epos mitologiczny. Jedynie z imienia znamy kilku takich twórców. Wynika z niej. Die orphischen Argonautika in ihrem Verhaltnis zu Apollonios PJjodios. utworem jest ostatni późnoantyczny poemat mitologiczny. układy chiastyczne. to. jak to podczas wesela Peleusa i Tetydy niezaproszona na nie Eryda rzuconym złotym jabłkiem z napisem „dla najpiękniejszej" obudziła wśród bogiń rywalizację o to miano.

Również cesarzowa Eudokia opiewała w heksametrach zwycięstwo. w których mowa jest o wyprawie Dioklecjana i Galeriusza przeciwko Persom w latach 296-298.). Trudno byłoby z imienia wymienić tu wszyst­ kich znanych nam twórców tego rodzaju poezji i zestawić listę tytułów poszczegól­ nych poematów. Carmen astrologicum. Syntetyczną informację na temat rozmaitych twórców epickich znaleźć można także u Christa-Schmida-Stahlina. ich treść natomiast układała się w rodzaj epickiego opowiadania. opisującego pomyślną kam­ panię rzymską poprowadzoną przeciwko mieszkającym w pobliżu źródeł Nilu Blemyom. i wiemy. obszerne studium U. 12. po­ święcając niewiele uwagi dziełom utraconym lub znanym tylko częściowo. Fragmenty powstałej w tej epoce uczonej poezji. w 42 księgach). ukazanie jej zajęć i szczególnych dokonań. Wspomnieć trzeba również o Dorotheosie z Sy­ donu (zapewne I wiek po Chr. zwłaszcza s. cesarz Julian miał ułożyć jakąś epicką pochwałę poświęconą (zapewne) filozofowi Priskusowi. znanego nam również z pro­ zaicznej jego parafrazy. nie tylko heksametrycznej. o „Ho­ merze poematów lekarskich" (LaTcui<cov nornuócTaw "Ounooc). a które w czasach cesarstwa przybierały nieraz postać panegirycznych epylliów. 2. nym przez E. papirusowe fragmenty. czy należy podejmo­ wać określone działania. po r. s.). Marcelus von Side. niestety. że ta okolicznościowa twórczość popadała z czasem w zapomnienie i że właściwie tylko dzięki przypadkowi posiadamy dziś jej ułamki. 438 pewien Ammonios recytował przed obliczem Teodozjusza II poemat o po­ dobnej tematyce zatytułowany Gainia. 192-228 (tekst po raz pierwszy opublikowany został w 1928 r. co jest jednak niekoniecznie słusznym przypuszczeniem. np. Trudno się dziwić. znaleźć można w wy­ daniu E. informacja o pochodzeniu i przodkach danej postaci. W zbiorze opracowa' ' Zob. II. pochodzą przekaza­ ne w papirusach fragmenty poematu pt. który ułożył w pentametrach poemat o driakwi. nieznany143. za którego twórcę niektórzy badacze chcą uważać historyka Olympiodora z egip­ skich Teb 141 . Heitscha. Natomiast zdecydowanie pełniejszym głosem przemawia do nas d y d a k t y c z n a p o e z j a e p i c k a okresu cesarstwa. Jeden z uczniów Nonnosa. a także o Maksimosie (żyjącym zapewne po II wieku po Chr.). twórcy poematu astrologicznego w 5 księgach144. Ale i inne wojny dostarczały tworzywa dla poezji epickiej. passim. a także epilog i synkrisis z jaki­ miś innymi osobistościami. przy takiej lub innej konstelacji księ­ życa. D. Z konieczności bowiem ograniczyć się musimy do szerszej wzmianki na temat jedynie tych utworów. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA thoniaka Triflodora oraz Persika Kolluthosa. dedykowany cesarzowi Neronowi. który ułożył astrologiczny poemat zatytułowany riepi. oraz o obszernym fragmencie (216 heksame­ trów) poematu opowiadającego o własnościach leczniczych rozmaitych roślin. w sześciu księgach ułożył związany z dokonaniami Anastasiosa I epos zaty­ tułowany Isaurika. 143 Zob. 142 310 311 . 131-136. już to. po Chr. niejakiego Eusebiosa do ułożenia na ten temat eposu w czterech księgach. 959-962. zob. która również osadza się w określonym kontekście historycznym. ale pokrewnym typie poezji heksametrycznej. nie tak dawne zmagania z Persami. Kaxaox«v {Peri katarcbon. Zwycięstwo odniesione nad Gotami zainspirowało około 400 r. Ich budowa z retorycznego punktu widzenia przypominała strukturę pochwalnej mowy. 502. ed. tj. że pewien Kallistion (lub Kallistos) oraz. autorze opasłego dzieła poświęconego sztuce leczenia (laToucd. Lipsiae 1976.-L. a w r. Iatrika. 404 po Chr. Jako pewnego rodzaju ciekawostkę można też wspomnieć o papirusowym fragmencie z III wieku po Chr. Chodzi mianowicie o epickie enkomia {kyKĆi\xia eniKd). Blemyomachia. który zawiera ułamki ja- Zachował się także w formie inskrypcji tekst dwóch kilkudziesięciowierszowych poetyckich utwo­ rów Marcellusa. s. Ale komponowane one były także w języku greckim. a zapewne jeszcze z końca IV stulecia po Chr. Christodoros z Koptos. czyli o Heraklicie z Rhodiapolis. jedną z nich wydawca scharakteryzował jako Laudatio professoris Smyrnaei in universitate Be­ ry ti docentis). jak przypuszczamy. Pośród heksametrycznych fragmentów znanego nam już Pamprepiosa znajdziemy skrawki epickiego enkomion (pochwałę Theagenesa z Aten). i wiemy od Libaniosa {Or. tłu­ maczonego później na język arabski. Wypada więc krótko wspomnieć o lekarzu Andromachu. rodem z Egiptu. Podobnych przykładów można by przytoczyć więcej. Zamiast nich słuszniej będzie wspomnieć w tym miejscu raczej o innym jeszcze.. 145 Zob. być może. Wilamowitza-Moellendorffa. Effe. Zachowała się znaczna część tego utworu. s. a Rzymianina i Mediolańczyka z wyboru. jakie jej małżonek. [w:] Kleine Schńften II. jej narodzinach i wy­ chowaniu. czy może ich zaniechać. 144 Fragmenty znaleźć można w wydaniu: Dorotheus Sidonius. s. z którymi mamy do czynienia już w okresie hellenistycznym. że np.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. na które składał się wstęp. mający dać odpowiedź na pytanie. znaków zodiaku i planet145. Seleukos z Emessy mieli opiewać w poematach kampanię przeciw Persom podjętą przez cesarza Juliana w latach 362/363. Dobre wyobrażenie o takich panegirykach (a również o inwektywach) daje łacińska twórczość Claudiusa Claudiana (zm. z którego zachowało się 101 heksametrów traktujących o ry­ bach i związanych z nimi lekarstwach142. które poetycko dokumentowały już to zamierzchłe. Charlet. którego autor jest nam. zachowały się. odniósł nad Persami w 422 r. rozdział zatytułowany: Mediziniscb-pharmakologische Lebrgedicbte. Również wcze­ śniejsze dokonania rzymskie opiewane były przez poetów epickich. po Chr. J. Teodozjusz II. 56). Pingree. o twórczości Marcellusa z Syde. Berlin 1941. które w całości zachowały się do naszych czasów.). Effe. Heitscha znajdziemy kilka przykładów heksametrycznych (a także uło­ żonych w metrum jambicznym) pochwał dotyczących różnych postaci (np. O początkach). 194198. lekarza i poety z czasów Hadriana i Antonina Piusa. jakie ułożył on na zamówienie Herodesa Atticusa.

W pierwszym z nich (w. nr XXIX). TCABAPH. s. co wobec dawniejszej jego bardzo dużej popularności świad­ czyć może nie tylko o dokonanej w ciągu stuleci zmianie naszych wyobrażeń geo­ graficznych. Opis świata (neoirrynaic xf\c otKouu£vnc). 1-9). jaki gwiazdy wy­ wierają na ludzkie przeznaczenie. że „Manethon" urodził się 28 maja 80 r. 270-446) i wysp (w. Hubner. wyspy. s . II/l. w. żyjący. Zob. 11811186) ma specyficznie „hymniczny" charakter. ale również o istotnej zmianie naszych gustów literackich. G. Z jego analizy wynikałoby (ks. 150 Zob. wyraźnie różniącą się od pozostałych ksiąg poematu. oraz Dionysios von Alexandria. s. także Effe. zweispriichige Ausgabe von K. Manethon [2]. LXI Heitsch). 151 Zob. lesiste góry. s. 112-134) upamiętnia poeta swoje imię i określa miej­ sce zamieszkania (Faros. Opis Afryki (w. II. być może. Europy i Azji). S i n k c I I I / l . literaturę przedmiotu. 7. co pozwala stwierdzić. I a i d w w a 1990. Hildesheim—Ziirich—New York 1994 (w obu tych edycjach zna­ leźć można bogatą literaturę przedmiotu). głównie z tego względu utwór ten może być interesujący dla współczesnych filologów. 27-169) informu­ je czytelnika o otaczającym całą ziemię Oceanie i związanych z nim morzach. a także wszystkie szlaki mor­ skie i lądowe. 1999. 447-619) obję­ tością niemal dorównuje opisowi Azji (w. Livrea. Europy (w. a także kwestia rzeczywistego ich au­ torstwa pozostają zagadnieniami bardzo niepewnymi150. Tymczasem już u schyłku starożytności doczekał się poemat Dionysiosa dwóch przekładów łaciń­ skich (w IV wieku przełożył go Avienus. Znamy też kilkadziesiąt heksametrów poematu o charakterze paraj netycznym. sc. ułożonego w 1186 wierszach.in. który jego wydawca określił jako epyllion de horis et operibusw. Heitsch. 738-750). i to pomimo faktu. w którym uczony poeta określa temat swej pieśni i jego kompozycję (w. W. Bez spoglądania na odpowiednio wykreśloną mapkę152 niełatwo byłoby zrozumieć cały opis ziemi zaproponowany przez Dionysiosa. przypisał Pamprepiosowi i wydał jako Pampretii Panopolitani Carmina E. a autorem owych praktyczno-moralizujących wierszy jest Naumachios (zob. Otwiera je po­ zbawione tradycyjnej inwokacji do Muz prooimion. komentowanym i zalecanym do lektu­ ry. który autora całego dzieła określa mianem Pseudo-Manethona i syntetycznie omawia układ poszczególnych ksiąg. po Chr. oraz o nawiązującym do twórczości Hezjoda.). tamże wzmiankowani są inni jeszcze przedstawiciele poezji dydaktycznej. 152 312 313 . Lipsiae 1979. Zdaje się bowiem nie ulegać wątpliwości.v. Z uznaniem traktowali je również bizantyjscy uczeni (Eustathios. 2. z początkiem zaś VI wieku w łacińskie heksametry oblókł to dziełko Priscianus.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. który pewną „zamkniętą całość" dostrzega w ks. Odkrycie (dopiero pod koniec XIX wieku) dwóch rozbudowanych akrostychów wplecionych w to dziełko pozwoliło przeciąć wcześniejsze spory na temat miejsca pochodzenia autora poematu i czasu jego pow­ stania. na które w części składają się wyrazy (lub ich formy) rzadkie i bardzo wymyślne nieraz epitety. poeta bowiem „pozdrawia" (xatQ£Te) lądy. Das Lied von der Welt. I i V adresowane są do któregoś z Ptolemeuszy). tamże znaleźć można nowszą. uc Natomiast nieporównanie ważniejsze miejsce w dziejach antycznej epiki dydak­ tycznej zajmuje D i o n y s i o s (Aiovuaioc) z A l e k s a n d r i i . pochodzącymi od różnych twórców. Koechly w 3 tomie Corpus Poetarum Epicorum Gmecorum. Lipsiae MDCCCLYIII {edi­ tio maior ukazała się w 1851 r. opowiadającego o gwiezdnych konstelacjach i o wpływie. szp. po Chr. rzeki i źródła. Zanim przystąpi do opisania trzech kontynentów (Afryki. słynące latarnią morską. 148 Zob.148 Zbiór zachowanych poematów o charakterze dydaktycznym otwiera M a n e t h o n (MavŁ§cóv). stał się tekstem szkolnym. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA kiegos' poematu poświęconego kwestiom metrycznym146. a więc z zestawionymi w pewną ca­ łość różnymi heksametrycznymi całostkami (znajdziemy tam również kilka pentametrów). zwany Periegetą. Manethoniana wydał A. s. ' 7 Poetyckie fragmenty różnych utworów. 620-1165). odczytane z papirusu wiedeńskiego 29788 A-C. Zakończenie poematu (w. III i VI. wody Oceanu. 512. zob. 805. będącą szczególnego rodzaju horoskopem. Jak się wydaje. Ten astronomiczno-astrologiczny utwór podzielony jest na sześć ksiąg. 513-532) chwali „boga Hermesa. kolejność. autor słynnej gramatyki). Geograficzne epos Dionysiosa ma bardzo przemyślaną budowę. Sinko. 182-183. Olms Verlag. że w przypadku Apotelesmatika mamy do czynienia z kompilacją (ks. na­ tomiast w drugim akrostychu (w.151 Wartość tego dzieł­ ka jest raczej nikła.). żyjącego zapewne w czasach pierwszych Ptolemeuszy. DNP. Bibliotheca Teubneriana. a w zamian za swą pieśń spodziewa się stosownej zapłaty ze strony „Błogosławionych" (udKocoec. który jest autorem eposu „geograficznego" pt. Należy odróżnić ją od innego Manethona. natomiast na uwagę zasługuje występujące w nim słownictwo. Jest on dla nas „umownym" twórcą poematu zatytułowanego Apotelesmatika (AnoTeAeapaTIKÓ). tłumacz także Aratosowych Fajnomena. I. z których jeden pozostawił własną sfragis. 174-269). które było częścią Aleksandrii). że znamy dok­ ładną datę jego (czy raczej •—• jednego z współautorów całego dzieła) urodzin. w II stuleciu po Chr. Historii Egiptu. za (sc. Na ogół nie cieszy się też ów poe­ mat uznaniem filologów. postać zgoła enigmatyczna149. II. panowa­ nia) Hadriana". Tzetzes i Meli- Szczęśliwie w obu najnowszych wydaniach tego dzieła znajdziemy niezbędne przy jego lekturze mapy. dotyczącego niewieścich obowiązków. AIONYLIOT AAEEANAPOZ OIKOTMENHL nEPimUUZ. 679 (= Fr. KQnwĄ EK6oan. poemacie Pamprepiosa. T. że poemat powstał pomiędzy 117 i 138 r. których datowanie. 126-131. badzo jednak skromną. w pierwszej części dziełka (w. Tzw. Brodersen. fragmentarycznie tylko zachowanym w papirusach. autora m. ' Christ-Schmid-Stahlin. VI (III). z oczywi­ stych względów szczególną uwagę poświęcając przedstawieniu basenu Morza Śród­ ziemnego. T. zhellenizowanego kap­ łana egipskiego. bóstw.

s. że chodzi o Marka Aureliusza Antoninusa. Podjął w nich poeta temat obecny w greckiej literaturze od zarania jej dzie­ jów (przypomnijmy sobie przyczynę powstania słynnej blizny Odyseusza) i już przed wieloma stuleciami ze znawstwem opracowywany (Ksenofont). poprzedzonego prooimion adresowanym do Artemidy. opis myśliwskiego rynsztunku. że Oppian nadaje zwierzęcemu światu cechy ludzkiej społeczności. ausfiihrliche Kataloge der Meersfauna von F. krytycznej i dwujęzycznej edycji poematu. seria Loeb Classical Library. autora ułożonego w czterech księgach poematu pt. Poemat składa się z dwóch zasadniczych części. jaki zachował się do naszych czasów158. Tekst łaciński do druku przygotował. 7 n. wstęp do najnowszej. a to z tej racji. przyp. w czasach zaś bliż­ szych Oppianowi poetycko przedstawiony przez Nikandra. a ponieważ poeta wspomina też (II. 1937. I. że jeden Oppian był od drugiego Oppiana młodszy mniej więcej o jedną generację). 25 (por. po Chr. Uważa się. czyli O łowieniu ryb) w 5 księgach (łącznie 3506 heksametrów). I.. Mair. Już w antycznej tradycji biograficznej (dwie recenzje Vita Oppiani. wybór stosownej na to pory. Sinko. Kommodusa. Sztuka rybołówstwa. jakim Oppian musiał się posłużyć. Brodersen. AAtEimicd (Halieutika. Podkreślić trzeba. Na zdecydowanie mniejsze uznanie zasługuje twórczość O p p i a n a (OrmLowóc) z A p a m e i syryjskiej. Stuttgart und Leipzig 1999). Księdze Suda) nastąpiło pomieszanie obu Oppianów i ich twórczości (zob. i o różnych sposo­ bach polowania na nie. Gniezno 1997). w którym pojawiają się rozmaite poetyckie odniesienia do postępowania człowieka. III/l. Jest to. wstęp do Oppian. przekładu na język polski dokonał oraz przedmową i komentarzami opatrzył A. Zapewne był także Oppian auto­ rem zaginionego dziś poematu opowiadającego „O sztuce łowienia ptaków" (I^ŁUTiicd. i 205 n. uczynił współwładcą swego syna. typowych dla człowieka157. tworzących narracyjny ornament przekazywanych treści.1 155 tość dzieła tkwi zatem nie tyle w przekazywaniu jakiejś konkretnej wiedzy ichtiologiczno-łowieckiej (Oppian jest w tym względzie amatorem. 15. 683 i V. z pewnością zaś powstały po r. 30. Czas powstania dzieła można ustalić dzięki kilkakrotnie przywoływanemu przez poetę imieniu panującego władcy (Antoninus. w któ­ rym Marek Aureliusz ponownie wyruszył wraz z wojskiem nad Dunaj 156 . pozytywnych i negatywnych.. 198 po Chr. jakie prze­ chowała dla nas owa tradycja (omawia ją T. który znamy tylko poprzez jego prozaiczną parafrazę pióra Eutekniosa. moralizująco-filozoficznym przesła­ niu eposu. Dzielący się swą wiedzą na temat tyb i innych miesz­ kańców morza. ile w ogólniejszym. Jest rzeczą charakterystyczną. co 158 Poemat Owidiusza poświęcony podobnej tematyce znamy tylko fragmentarycznie (zob. with an English Translation by A. I — 1928). Einfiihrung. dodajmy. i to wła­ śnie jego imię potraktowane później zostało jako imię wspólne dla twórców obydwu poematów. Colluthos. cit. e. Oppian pochodził z Kilikii (być może z Korykos). 157 Szczególną uwagę zwraca na to Effe. Fajena (Oppianus. II. w pierwszych księgach przeważają wiadomości o charakterze ichtiologicznym. Fajen. Na treść utworu. który w 177 r. K. i obok dzieła Aratosa należy on do najlepszych przedstawicieli tego typu greckiej epiki. przeważnie negatywna opinia o jego twórczości podlega obecnie słusznemu przewartościowaniu. zwanego Sofistą. 138 n. Nauk. zwłaszcza dzikich. Sprawozd. przygotowanej przez F. czy może na­ leży określić go raczej mianem Pseudo-Oppiana. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA teniotes). Publiusz Owidiusz Naso.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Zob. po Chr. wyd. Aż w 62 rękopisach (oraz w 2 papirusowych fragmentach)154 przekazany jest tekst poematu O p p i a n a COnmavóc) pt. Dydaktyczna war- 153 154 Zob. Tow. prozaicznie zaś przez Arriana (II wiek po Chr.g. trzy dalsze natomiast traktują o sposobach łowienia ryb i innych morskich stworzeń. (zob. 3) i wzmiankom o jego synu. gdzie mowa o zburzeniu Ktesifontu). 31. Kynegetika dedykowane były cesarzowi Karakalli (212-217 r. oznacza to. liczącego łącznie 2144 heksametry. przeto pomijam tu referowanie tych wiadomości o charakterze biograficznym. o wyglądzie i zachowaniu się rozmaitych zwierząt. a także psów i koni pomocnych w sztuce tro­ pienia i łowienia zwierzyny. 45). Kumaniecki (zob. Mikołajczak. przypuszcza się. Dzisiaj co­ raz lepiej umiemy ocenić poetycki kunszt Oppiana z Kylikii i dawniejsza.. Text. Mowa jest również o wynalazcach sztuki łowieckiej. Warsz. Halieutica. Fajen. przydając mu elementy za­ chowań. Ubersetzung in deutscher Sprache. po Chr. Oberlieferungsgeschichtliche Untersuchungen zu den Halieutika des Oppian. hasło w tzw. oraz pewnych eksursów mitologicznych. Poemat jednak nie należy do utworów łatwych w lekturze już choćby ze względu na bardzo specyficzne słownictwo. s. składa się opis przygotowań myśliwego do polowania. De quibusdam Oppiani Halieuticorum codicibtts. że — być może — Kynegetika zostały swego czasu wydane razem z Halieutika Oppiana z Kilikii. 557-558). s. Teubner. Ponieważ niemal w tym samym cza­ sie poezją dydaktyczną zajmowało się dwóch poetów o tym samym imieniu. Tradycję rękopiśmienną poematu szczegółowo omawia F. KuvnYETUtd {Kynegetika. 67-82).).W. s. o czym sam wspomina na początku III księgi (w. czyli O polowaniu). a także różnych sposobów ich łowienia. czerpiącym wiedzę z róż­ nych fachowych opracowań). Tryphiodorus.W. 680-681) o wreszcie zaistniałym pokoju. a bogata tradycja rękopiśmienna poematu Dionysiosa (znamy ponad 130 średniowiecznych rękopisów zawierających tekst tego dziełka!)153 daje wystarczające świadectwo ogromnej jego niegdysiejszej poczytności. należy pamiętać o ich rozróżnieniu155. VIII.) poematu. Meisenheim am Glan 1969. 314 315 . Ikseutikd). London MCMLXIII. Widoczny jest jednak brak w poemacie jakiegoś epilogu. s. op. który sprawował rządy wspólnie z ojcem (zob. Na­ wet nie jesteśmy pewni. iż badaniem przekazu dzieła Oppiana jeszcze przed II wojną światową zajmował się u nas K. Poeta nie unika porównań. wyżej). że poemat powstał przed 178 r. jedyny antyczny poemat dydaktyczny o charakterze ichtiologicznym. ale ze­ brany przezeń materiał zaginął podczas wojennej zawieruchy. czy poeta ten rzeczywiście nosił imię Oppiana. które podkreślają paralele istniejące między światem zwierzęcym i ludzkim.

s.v. Zob. Appel. Starowieyskiego). skoro znamy jego prozaiczną parafrazę oraz ułożone do niego scholia. Cologny—Geneve 1984. pióra S. Dziełko to musiało cieszyć się pewną poczytnością. Le chasse. Schmitta (Kommentar zum ersten Buch von Pseudo-Oppians Kynege­ tika. Oppianos [2]. S. Kraków 2001. przywołując m. W.]. lapidariami w pełni zasługuje na miano prawdziwie szlachetnego kamienia162. na który składają się 4230 heksametrów. ale stanowią one części księgi VIII)"164.-D. Munster 1969). opublikowany po raz pierwszy w 1984 r. pod red. zawierająca liczne elementy eschatologiczne. 1260. literaturą orficką {Orphicd). O. a na osobną uwagę zasługuje obszerne aition i opowieść o koralu (w. s. jaką zyskał dzięki przychylności Hermesa. Katalog wspomnianych w Ka­ mienniku minerałów otwiera opis kryształu i jego właściwości (w. 172-190). być może także Wergiliusz)161. tamże przekład poematu oraz dalsze wska­ zówki bibliograficzne. 2000.. I choć poemat ten nie jest z pewnością klejnotem w całym łańcuczku greckiej poezji dydaktycznej. Kurfefl neu ubersetzt und herausgegeben von [. Bodmera tekst Wizji Dorotheosa ("Ooaorc AOJOOSEOU. Księgi sybilińskie jako całość. s. Pewne wyobrażenie o treści działa i stylu poety może dać polski przekład fragmentów Kynegetika. łac. Księgom sybilińskim poświę­ cony jest osobny rozdział tej książki. o męce Chrystusa przepowie­ dzianej przez Sybillę i o sądzie ostatecznym. powstałej zapewne w II wieku po Chr. Horasis Dorotheou). tworzących czternaście „ksiąg (brak IX i X. czyli do epiki chrześcijańskiej. s. których autor w średniowiecznych rękopisach nazwany jest imieniem O r f e ­ u s z a . W najważniejszej. to swoista. s. Najnowsze. a także rozmaite proroctwa. DNP. epicko opracowane żywoty Świętych oraz epos o cha­ rakterze alegorycznym i apokryficznym. Wiadomości fachowe czerpał poeta zarówno od swoich greckich poprzedników.. Natomiast w pełni oryginalnym poematem chrześcijańskim i najwcześniejszym znanym nam przykładem twórczości tego rodzaju jest zachowany w jednym z papiru­ sów z kolekcji M. to jednak w porównaniu z innymi. III: Listy i Apokalipsy chrześcijańskie. Podkreśla to Effe. owego „dziwnego. Vision de Dorotheos. Pełnym głosem przemawia ów nowy rodzaj epiki na gruncie literatury łacińskojęzycznej. Kamiennik Orfeusza. powstała najprawdopodobniej dopiero w VI wieku po Chr. Filomata 1979. żydowska III księga tego zbioru powstała zapewne w środowisku aleksandryjskim już w II wieku przed Chr. jak i z autorów łacińskich (Warron. a jednocześnie stara się w ten sposób wzmocnić przekonanie o prawdziwości przekazywanej wiedzy. poemat opowiadający w 774 heksametrach o rozmaitych kamieniach. edite avec une introduction. Bd. Inne powstawały w ciągu kolejnych stuleci aż po wiek IV po Chr. t. 335-336 (przekład M. choć w rzeczywistości ani ten utwór. 8.-L. Epikę dydaktyczną okresu cesarstwa zamykają A 19 t K d {Lithika. Rudhardt. ani jego autor nie mają nic wspólnego z tzw. a w narrację wplata dygresje mitologiczne i kilkadziesiąt porównań. jaką obecnie posiadamy. a fale Jordanu wody źródła Hippokrene" 163 . Jest to powstały najprawdopodobniej w IV wieku po Chr. griechisch-deutsch. o Zwiastowaniu. gnostyckie. passim. Pli­ niusz i Grattius. Ramę perypetii fabularnej tworzy przypad­ kowe spotkanie Pseudo-Orfeusza z pewnym uczonym mężem. Columella. Kasser et G. (por. nr 324. Boudreaux (Oppien d'Apamee. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA wskazywać może na to. Fornaro. Tekst poematu znaleźć można we spomnianym tomie Loeb Classical Library (por. Istnieje także osobny komentarz do I księgi poematu. Starowieyski. Cavallo. 173-184. przyp. Theiodamasem. żydowskich i pogańskich. opracowany przez W. Cytaty z: Apokryfy Nowego Testamentu. Toruń 1990. „Sybille cieszyły się ogromnym powo­ dzeniem w świecie chrześcijańskim" i „zestawiano je nawet ze starotestamentalnymi prorokami"165. op. Gauger (Sibyllinische Weissagungen. o ich cudownych właściwościach. przede wszystkim leczniczych. 164 163 M. En appendice: Description et datation du Codex des Visions par R. Reverdin. ks. że Oppian myślał o skomponowaniu jeszcze jednej księgi. I tak przechodzimy teraz do krótkiego omówienia nowej odmiany twórczości epickiej. Ostatnie oryginalne wydanie Kynegetika przygotował P. 183-203). Można bowiem w Kynegetika zaobserwować wyraź­ ne ślady aemulatio w odniesieniu do dzieła imiennika-poprzednika'60. i urozmaica wyliczankę kamieni dygresjami mitologicznymi. mieszanina elementów chrześcijańskich.166 Trzeba podkreślić. une traduction et notes par A. cit. czyli Kamien­ nik). Gzelli {Polowanie u Greków i Rzymian. Zacząć trzeba od wzmianki na temat specyficznych oL Et|3uAAiaKoi xQnauoi (hoi Sibylliakoi chresmoi. J. 155). szp. przyp. by czytelnik utworu nie znużył się jego lekturą. czyli od Ksiąg sybilińskich. dotycząca dziejów świata aż po upadek Rzymu. nie tylko szlachetnych. natomiast w greckiej szacie słownej zacho­ wało się stosunkowo niewiele przykładów tego typu antycznych opracowań literackich.in. Oracula Sibyllina). nie tylko an­ tycznymi. o Chrystusie i Jego wcieleniu. Język i nasycony rozmaitymi tropami oraz figu­ rami styl Oppiana do łatwych nie należy. pełna rozmaitych interpolacji.in. mesjanistyczne. 162 Zob. Starowieyskiego. VIII mowa jest m. że ów Zob. Dusseldorf—Zurich 1998). 166 165 316 317 . Papyrus Bodmer XXIX. Autor poematu o łowiectwie nie unika opowiadań o rozmaitych thaumata. M. Od wieku II po Chr. s. Ta kompilacja owych Ksiąg sybilińskich. 334-353 (tamże przekłady fragmentów owych Ksiąg). wzo­ rując się na objętości Halieutikaiy''. w której „Duch Święty przejmuje rolę Muz. 161 160 159 J. Hurst. Auf der Grundlage der Ausgabe von A. Poeta stara się o to. 507. ale także magicznych i apotropaicznych. postaci znane nam z dziejów wojny tro­ jańskiej. wyżej). a zarazem tajemniczego zbioru". W trakcie nawiązanej rozmowy przekazuje on część swej mineralogicznej i theurgicznej wiedzy. i najczęściej cytowanej przez Ojców Kościoła ks.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ _ T. 336. Najwcześniejsza. na którą składają się przede wszystkim heksametryczne parafrazy Biblii. Charlet. dwujęzyczne wydanie Oracula Sibyllina przygotował J. 510-609). s. Paris 1908).

cit. albowiem w Dionysiaka doszukać się mo­ żemy elementów chrześcijańskich.W. A. heksametry mówiące o pogrzebaniu Adama na Golgocie (XIX. Dostąpił w nim wizji spotkania z Chrystusem. czasami zaś pomija pewne wiersze ewangeliczne. spłynął na jego powieki sen. wydanie Pa­ rafrazy przygotował A. 169 Zob. co może być aluzją do prześladowań wy­ znawców Chrystusa w czasach Dioklecjana?). ale — jak podkreśla to H. przebywał w Antiochii. Grzegorz z Nazjanzu. Pod wględem wartości literackich Parafraza ustępuje dionizyjskiemu poematowi Nonnosa. Homeryzmy są także obecne w słownictwie i w stylu innego eposu chrześcijań­ skiego. przykłady odwoływania się do tradycji pogańskich. Po prologu. po Chr. Bibliotheca Teubneriana. choć i w niej odszukać możemy elementy charakterystyczne dla jego stylu i przyjętych prze­ zeń założeń metrycznych. greckiego poematu chrześcijańskiego. ułożone­ go w 343 heksametrach. 313-359 (o dato­ waniu i przypuszczalnym autorze dziełka — ibidem. odważny".. Bodmer 29). jakim jest Parafraza Ewangelii według św. F. Viana). Dioklecjana?). Jest też rzeczą zrozumiałą.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Kesscls and P. Przeto problem ewen­ tualnej bliższej identyfikacji poety uznać należy za otwarty.H. po większej części poetyckich. Po przebudzeniu postanowił Dorotheos (jako wysłannik Boga Najwyższego — i)i|ńcjTOio 9cou dyyeAoc. Istotną wskazówką. a więc opisowi Jego wędrówek. jakie wspomina Euzebiusz w Historii kościelnej.. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA papirus zawiera fragmenty kilku innych jeszcze tekstów chrześcijańskich. 70). jak wiadomo. nie naruszając jednak spójności parafrazowa­ nego tekstu. kiedy sie­ dział w „megaronie" (tj. że Nonnos przedstawię wierną jej parafrazę. W każdym razie jest dla nas Dorotheos autorem pierwszego zachowanego. Jana i można stwierdzić. 1987. Następująca po tej księdze część pierwsza Parafrazy (ks.M. jak w świecie rzeczywistym. The Vision ofDorotheus (Pap. został. także na po­ ziomie słownictwa. wybrawszy dla siebie imię Andrzeja (gr. Ale. 314-317). dotyczącego określenia Matki Chry­ stusa właśnie jako SEOTÓKOC (theotokos)1^. Evangelii loannei. przypuszczenie takie budzi jednak stanow­ czy sprzeciw części filologów (np. Gabrielem i innymi aniołami. Otwierająca epos ks. przyp. jest używany przez poetę epitet SentÓKOc (theetokos). natomiast w Parafrazie odnajdujemy. 141) — poeta żyje w dobie szczególnego synkretyzmu re­ ligijnego i jego dzieła nie powinny być uważane za ortodoksyjne traktaty teologiczne. 87-91). s. Uderzający jest fakt występowania w eposie imion niektórych pogań­ skich bóstw. dv6oaoc znaczy „dziel­ ny. której autorem był znany nam już N o n n o s z P a n o p o l i s . fana (MetapoAf) TOU Kara lcodvvnv dyiou euayYEAtou). Bogarodzica. op. Ponadto przenoszenie czy wręcz mieszanie pewnych pojęć i wyobrażeń jest charakte­ rystyczne dla jego literackiego wizerunku. który w 365 r. Kusząca byłaby zatem hipoteza. jak to podkreślił poeta już na początku swego dziełka. tj. Edited with Introduction. Wątpliwości wiążą się także z próbą utożsamiania owego Dorotheosa z którąś z postaci o tym imieniu. Ep. Generalnie rzecz ujmując. „działaniu" i „wcielaniu się Logosu". cit. że czasami stosuje poeta „auto- Zob. jak np. Lipsiae MDCCCDOCI. iż chodzi tu o znanego nam już Kwintusa ze Smyrny. Podział na poszczególne księgi odpowiada licz­ bie rozdziałów Ewangelii św.. był Homer i przez pisarzy chrześcijańskich ceniony jako „lekarstwo dusz" (<pdouaicov ta>v 4>uxwv. H. po Chr. które utrudniają zrozumienie całości dzieła. 119-123. 118-119. w tym wypadku sc. Aczkolwiek ten papirusowy Codex Yisionum datowany jest na koniec IV lub początek V stulecia po Chr. s. w odniesieniu do Maryi. w jednej z sal cesarskiego pałacu. 168 318 319 . lub też ze wspomnianym przez Libaniosa w jednym z Listów poetą. gdzie znaleźć można szczegółowsze omówienie treści i kompozycji eposu. Z kompozycyjnego punktu widzenia podzielić ją można na cztery zasadnicze elementy. jakiego zaznał. Wojtowicz (op. s. XIIXX) przedstawia Ostatnią Wieczerzę. I ma charakter wprowadzenia. H. op. w którym Nonnos mówi „o wiecznym pochodzeniu". Wojtowicz. Pomimo niewątpliwie oryginalnej jego treści poemat wypeł­ niony jest wyrażeniami znanymi nam z eposu Homera i Hezjoda.. najprawdopodobniej jeszcze przed 400 r. Translation and Notes by . Parafraza ułożona została w XXI księgach. strażnikiem wrót w pałacu Boga. w wierze. (por. Ten najdłuższy ze znanych nam antycznych przykładów tego typu " 7 Zob. Ostatnie oryginalne. opowiada poeta o Janie Chrzcicielu i jego oto­ czeniu. które jednak dotychczas nie zostały opublikowane. Wojtowicz. Scheindler: Nonni Panopolitani Paraphmsis S. cit. której pragnienie zaszczepił mu w sercu Chrystus. Jana"169. natomiast część druga (ks. na które składają się opisy cudów Bożego Syna oraz „powierzenie Piotrowi władzy nad całym Kościołem" i „dialog Piotra z Chrystusem o losie umiłowanego ucznia.. Mękę Pańską i Zmartwychwstanie Jezusa Chry­ stusa. narrator opowiada w nim o mi­ stycznym doznaniu. aczkolwiek czasami wprowadza do niej elementy obce oryginałowi. że jest on dziełem „Dorotheosa. 130). co świadczy o tym. iż Dorotheos oczytany był w tych pogańskich dziełach. ks. II-XI) poświęcona jest przedstawieniu działalności Chry­ stusa. co prawda z dużymi lukami. to jednak Wizja Dorotheosa napisana została wcześniej. która pozwala wyznaczyć terminus post quem. a także terminów związanych z kultem Dionizosa. po Chr. roz­ strzygniętego podczas soboru w Efezie w 431 r. Van der Horst. ponad­ to zaś przyjął chrzest. cudów i nauk. 334) wyśpiewać pieśń.."57 Z subskryptu widniejącego na końcu poematu dowia­ dujemy się. Vigiliae Christianae 4 1 . w ten sposób dał poeta wyraz swoim poglądom w sprawie sporu nestoriańskiego. gdy w ciągu dnia (w samo południe). zaopatrzone w Index verborum. s. z którego wywodzili się pierwsi uczniowie Jezusa. w. s. epiki chrześcijańskiej (ponad 3600 heksametrów) powstał między 431 i 450 r.. syna Kwintusa poety" (o ile nie postawi­ my przecinka po słowie „Kwintusa"). Zamykają Prafrazę epilogi.

w których posłużył się także innymi miarami wier­ szowymi (Sokrates Scholastyk. Literatura bizantyjska kontynuowała bowiem tradycje np.). jakimi posłużyła się Eudokia. U historyków Kościoła czytamy bowiem. Kośmy i Damiana. 16).. charakterze. nie dotrwała do naszych czasów. eposu bohaterskiego (Dijenis Akritas). Ludwich. Natomiast heksametryczna Parafraza Starego Testamentu. Z pierwotnych trzech ksiąg tego eposu zachowały się tylko 322 heksametry z II ks. który zabraniał wyznawcom Chrystusa nauki gramatyki i retoryki. poświęconego życiu i opisowi thaumata Św. Ale schyłek antycznej literatury nie oznaczał. ale żadną miarą nie mogła równać się ze wspaniałym dorob­ kiem pogańskiej twórczości epickiej. Lipsiae 1897. Jeśli chodzi o inne greckie. oczywiście. epickie opracowania legend i żywotów świętych mężów. A p o 11 i n a r i s (ArroAAtydoic. Zachowaną część poematu i pozostałe epica Eudokii wydał A. który posłużył się formą poetyckiej parafrazy w odniesieniu do tekstów chrześcijańskich. 3. Na Eudokii. = AnoAAivdoioc) z L a o d i k e i (310-390) ułożył w heksametrach Księgi Mojżeszowe. Sozomen z kolei przypisuje (5. małżonka Teodozjusza II (rozwiodła się z cesarzem w 440 r. Z twórczości tego typu pod imie­ niem Apollinarisa zachowała się jedynie parafraza Psalmów. miał rzymski okres greckiej epiki. przynajmniej z histo­ rycznego punktu widzenia. III. ułożona w heksametrach. Tzetzesa). Ta wierszowana opowieść stała się póź­ niej jednym ze źródeł średniowiecznej legendy o Fauście. końca twórczości epickiej komponowanej w języku greckim. o czym świadczą pojawiające się w obu jego poematach identyczne wiersze lub hemistychy. Homerica i Posthomerica J. Cyprianie.. oraz 471 heksametry z ks. to wiemy np. po Chr. tej późnej „córce Homera" można zamknąć ostatni już rozdział dzie­ jów starogreckiego eposu. I POEZJA EPICKA OD ANTYMACHA DO NONNOSA cytaty". obejmującej historię bibilijną aż po czasy króla Saula. powstała w połowie V wieku po Chr.. a nawet mitologicznego (choć w kostiumie alegorycznym. Bibliotheca Teubneriana. Niemały zaś w niej udział. że w reakcji na edykt Juliana Apostaty z 362 r. jak opowieść Eudokii o św. Posiadamy też znaczną część centones z Homera. 18) Apollinarisowi (Młodszemu) autorstwo parafrazy w XXIV księgach części Starego Testamentu. której twórczynią była E u d o ki a (Euóoicia). podobnie jak hi­ storyczne księgi Starego Testamentu. por.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Antehomerica. Eudokia była także autorką epickiego opracowania legendy o życiu i męczeństwie Cypriana z Antiochii170. że Christodoros (z przydomkiem Illustrios) miał być autorem dzieła o zapewne podob­ nym. by za pomocą wybranych heksametrów opisać życie Jezusa Chrystusa. Nonnos nie był jedynym twórcą. którego dokładne prze­ badanie i opracowanie pozostaje wciąż jeszcze jednym z ważniejszych w filologii kla­ sycznej postulatów. 170 320 .

po którym następowały dwa rozdzielone ce­ zurą hemiepe'. Metrum to. 1987. s. Również antyczne testimonia4 dotyczące działalności wczesnych twórców elegii -— Klonasa. Szastyńska-Siemion. Drugi wers nazywano tradycyjnie pentametrem. 37-90. Gentili.-Plut. w której układano utwory poruszające różnoraką tematykę — mili­ tarną. 1963. t. Oznaczane dziś przez metryków skrótem hem lub symbolem D ( . 1063-1065. że dystych elegijny był najprostszym schematem poezji stroficznej. Dwaj ostatni byli uznawani jednogłośnie za przywódców tak zwanej dru­ giej reformy muzycznej w Sparcie na przełomie VII i VI wieku przed Chr. Kilka problemów terminologicznych. s. że główną przyczyną uznania elegii. 1055-1058. A. że za cechę dystynktywną tego gatunku. 46. A. pod red. cały zaś dystych okre­ ślano przymiotnikiem „elegijny" (eAcyeloc). 261-278. było więc bardziej zbliżone do śpiewanej liryki aniżeli do recytowanej Karin cmxov poezji epickiej. mianowicie w epigramacie2.^ ^ . uznano formę metryczną. 4 Heracl. Dale. Elegia i epigram. Metrum to two­ rzyły dwa wersy: heksametr daktyliczny. s.^ ^ -). także w odniesieniu do epoki archaicznej. Poznań 1993). 5 Zob. B. Studies in Ancient Literary Sources. Mus. Greek Elegy andlambus. XIV. 1134ac. Mus. s.-Plut. żałobną. Współcze­ śni badacze5 zwracają ponadto uwagę na fakt. Teksty te analizuje K. której pod­ stawowym wyznacznikiem była obecność elementu muzycznego podczas wykonania. 973-976. które przenoszono także w sferę pragma­ tyki utworów elegijnych. C Q 5 6 . 533-534. historyczną. ogólnofilozoficzną. [w:] Entretiens sur l'Antiquite Classiąue. miłosną. Poznań 1995.M. 1 . Polymnestosa z Kolofonu i Sakadasa z Argos — łączą ich nazwiska z ustalaniem zasad muzycznych w zakre­ sie aulodii.ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO Krystyna Bartol Greckiej elegii nie zaliczano w epoce poklasycznej do meliki włas'ciwej. Eos 74. Przekonanie antycznych badaczy o niemelicznym charakterze elegii sprawiło. biesiadną. Lewandowskiego. Stichos andStanza. Można przypuszczać. choć metrum to nie mniej popularne by­ ło także i w innym gatunku. I. 11-18. począwszy od czasów aleksandryjskich. Tymczasem same teksty archaicznych elegii3 potwierdzają ich śpiewne wykonanie z akompaniamentem aulosu. Na temat trudności w precyzyjnym określeniu różnic gatunkowych elegii i epigramu zob. za odmianę poezji niemelicznej było leksykalno-stylistyczne podobieństwo najwcześniejszych kompozycji elegijnych z recytowaną epiką. [w:] Elegia poprzez wieki. ps. zamknięte co drugi wers charakterystyczną klauzulą. Pont. Vandceuvres—Geneve 1968. ps. 825-828. Epigramma ed elegia. ap. Bartol (Literarische Quellen der Antike und das Problem des Vortmgens der friihgriechischen Elegie. 1132cd. 2 3 Theognidea 239-245.

15 Zob. s. pod red. Beitrdge zurgriechischen Wortforschung. czyli pochodów kończących ucztę.-Plut. Istnie­ nie agonów elegijnych potwierdzają antyczne testimonia16.v. podają jednak w wątpliwość twierdzenie. 2. EAtyoc = Didym. 7 6 Orio. co uniemożliwia­ ło ich całościowe prezentowanie podczas uczt. 7.) z lamentem nad zmarłym. nie związa­ nego z lamentem. wskazując tym samym na enkomiastyczno-laudacyjny charakter elegii. 1. Bowie. gatunek odpowiadający intelektualnym zapotrzebowaniom odbiorcy-biesiadnika. EA£yeiov. s. że związek muzyki greckiej z frygijską był głęboko zakorzeniony w świadomości samych Greków od zarania dziejów14. Der Eiriflufs der Phrygier auf die altgriechische Musik. Thiemcr. która może mieć korzenie frygijskie13. Bowie.v. że rzeczywistą cechą odróżniającą. Paus. 319b 6 = Procl. przed Chr. znajdujemy dopiero w datowanych na rok 415 przed Chr. Starożytni autorzy6 wska­ zują na pierwotny związek nazw gatunkowych określających elegię (eAeyoc. konsolacja bądź zainspirowana myślą o marności tego świata parene­ za. West. Współcześni badacze w większości nie kwe­ stionują semantycznego pokrewieństwa tych nazw7. Starsze świadectwo. Chrest. hipotezę tę należy uznać za wielce prawdopodobną. Lewandow­ skiego. Leiden 1997. Chrest. 9 Zob. s. p. 1898. s. Bibl. uznając tym samym utwory trenodyczne za naj­ wcześniejszą odmianę tematyczną elegii. jakimi były zawody poetycko-muzyczne15. 27-29. " Zob. Zob. oznaczającą instrument dęty. Antyczni leksykografowie12 łączą ją bądź to z eu Aey£iv. dla prezentacji dłuższych elegii narracyjnych. 17 Diogenes Laertios podaje. ps. pojmowanych być może jako ogólna refleksja. Symposium and Public Eestwal. powtarzane przez większość autorów antycznych8. ŁAsyeia. 3. s. 1134a: Ttointr)c fj£Ad)v TE icai kAsydcov. i późniejszego. że elegie historyczne osiągały długość niekiedy nawet kilku tysięcy wersów17. E. M. w epoce archa­ icznej oznaczała lament. Tro­ jankach Eurypidesa (w. 24-25. ściśle związana ze sposobem wykonania utworu i rodzajem towarzyszącego mu akompaniamentu muzycznego10. K. jest geneza poezji elegijnej. 119). bądź to z eAeeiv lub i e Aey£iv.). eAeyot od uźAn była forma metrycz­ na9. Nie można wykluczyć. Bartol {Aspekty komunikacyjne elegii greckiej. Phot. 4 n. p. [w:] Greek Poetry and Life. 3 1 % . nie sugeruje. ułożonych w nieskomplikowanym metrum i przez to łatwych do zaprezentowania przez nieprofesjonalnych wykonawców. że pre­ zentowane podczas pytyjskiego agonu utwory aulodyczne zwane eAeyoi różniły się od wykonywanych z tej samej okazji innych pieśni (ueAn) obecnością lamentu. I ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO Kwestią. 1134a. Bartol.L. D. 206-230. Studies in Greek Elegy and Iambus. którym dziś dysponujemy. 1986. 13 12 324 325 . wyraźnie odzwierciedlający model sympotycznej komunikacji18. 7. 10. Early Greek Elegy. Zacher. 24 = Phot. jakim jest pochodzący z 586 r. tekst inskrypcji Echembrotosa (ap. Greek Elegy and Iambus. Procl.L. Komen­ tarz Pauzaniasza ad locum potwierdza wprawdzie ponury nastrój tych utworów. lecz informacja ta może być wynikiem uzależnienia autora periegezy od tradycyjnych są­ dów i opinii pokłasycznych teoretyków. 27 przyp. "Testimonia zebrał i omówił D.E. którzy z jednej strony spodziewali się usłyszeć pełne po­ wagi pieśni o charakterze moralnym i filozoficznym. Dzisiejsi badacze biorą pod uwagę niegreckie pochodzenie słowa eAeyoc. 16 Paus. Według wszelkiego prawdopodobieństwa grecka elegia od początku swojego istnienia była bowiem gatunkiem dopuszczającym tematyczną różnorodność. z drugiej zaś nastawieni byli na obcowanie z twórczością czysto rozrywkową. Oxford 1936. s. Tak więc elegia. naj­ częściej o tematyce historycznej (założenie miast i najwcześniejsze ich dzieje). eAEyoc. 2000 wersów.L. mieściła się doskonale wraz z całą swą tematycz- Diod. jak się wydaje. Mus. Companion to the Greek Lyric Poets. 24. Niepewna jest również etymologia samej nazwy gatunkowej. Ta ostatnia okoliczność zarezerwowana była. że utwór Ksenofanesa o założeniu Kolofonu liczył ok. co eksponuje z kolei wagę elementu lamentacyjnego w tych utworach. według inskrypcji Echembrotosa. I. Zob. JHS 106. 74. Najważniejszą okolicznością prezentowania krótkich elegii był sympozjon. H. [w:] Elegia poprzez wieki. 14 Zob. 4. I 2. Berlin—New York 1974. s. Wiemy również. Dopatrują się mianowicie związku z armeńską formą elegn. Philologus 57. Możliwością istnienia dwóch znaczeń słowa eAcyoc — wcześniejszego. Elegie w okresie archaicznym prezentowane były w czasie sympozjonów i komosów. a obecność elementów trenodycznych. 10 Tę samą opozycję w odniesieniu do utworów Sakadasa podkreśla Pseudo-Plutarch — Mus. Różno­ rodność tematyczna tych utworów. Poznań 1995.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. sięgającej czasów antycznych. s. 94. teorii o lamentacyjnej genezie ga­ tunku elegijnego i nieadekwatności tej teorii względem archaicznego corpus elegijne­ go. 10. 19-27). charakteryzowała jedynie jedną z jej odmian. 1. Takie rozumienie tego terminu. Page: The Elegiacs and Euripides'Andromache. s. Bonn—Bad Godesberg 1979. Bowie. Zwa­ żywszy na to. Objętość taka odpowiadała natomiast długości utworów wykonywanych właśnie podczas zawodów. Early Greek El­ egy. Early Greek Elegy. że nazwa lAeyoc. od której derywowano pozostałe formy. 10. denotującego treści trenodyczne — tłumaczą dziś badacze11 istnieniem. 18 Zagadnienia związane z komunikacyjnymi uwarunkowaniami struktury utworów elegijnych omawia K. s. Bibl. Gerber. oraz podczas większych oficjalnych zgroma­ dzeń publicznych. która ze względu na brak jednoznacznych dowodów pozostaje nieroz­ strzygnięta do dnia dzisiejszego. znakomicie pasowała do atmosfery uczty greckiej i odpowiadała oczekiwaniom zgromadzonych wokół krateru biesiadników.

Leocr. 106 nn. które doznało wielu nieszczęść.. 45): „[. między innymi Magnezji. Możliwość biesiadnego wykonania elegii o tematyce militarnej. 42 n. w rozumieniu Greków epoki archaicznej. W przypadku elegii trenodycznych nie ma co prawda bezpośred­ niego potwierdzenia ich prezentacji podczas uczty (podobnie jak żaden tekst antyczny nie upoważnia nas do uznania uroczystości pogrzebowych za miejsce ich wykonania). Strabon (14. Fragment 1 jest najwcześniejszym znanym nam przykładem ekshortacyjnej elegii bojowej. zwłaszcza Trerów. 8. Z faktu. 630c. Ath. dla Archilocha zaś (20 West) miastem. ap. Paideutyczną orientację swoich utworów podkreśla Solon (4. Lycurg.. nagana postaw nieakceptowanych przez ówczesny kodeks moralny. Jak wykazano19. Wrocław 1962. jak wiadomo.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. 1Ą Choć nie wiadomo dokładnie. okazją do nawiązywa­ nia i pogłębiania wzajemnych kontaktów między członkami danej społeczności.. jak również kompozycji o charakterze trenodyczno-konsolacyjnym potwierdzają antyczne źródła pisane20. jakie wyłaniają się z uważa­ nej za trenodyczną elegii Archilocha (13 West)21 sugerują. nie kończy się zdobyciem przez nich lidyjskiej stolicy — Sardes (około roku 645). Pochwała zalet ciała i ducha poszczególnych jednostek. 20 326 327 . żył w połowie VII wieku przed Chr. t. 23 " Bowie. Kallinos (KaAAivoc) z Efezu. pogrzeb. Plut. s. 48. Sol. mniej formalne zebrania jakiejś grupy (np. staje się ważnym środkiem przekazywania informacji z różnych dzie­ dzin.] charakterystyczne dla tej wczesnej epoki było. też Bartol. że najstarszy ze znanych nam twórców greckiej elegii. Early Greek Elegy. że biesiadna sytuacja wy­ konania była głównym czynnikiem kształtującym strukturę tego utworu. 40). Był on przecież rodzajem ary- stokratycznego zgromadzenia. Zdecydowanie odrzucić należy hipotezy wysuwane przez niektórych filologów. a także elegii zawierających treści ekshortacyjno-polityczne. w którym pielęgnowano moralne wartości i nauczano ideałów tej klasy społecznej. 8. KALLINOS Na podstawie antycznych przekazów. Suda. Poezja elegijna. lecz kieruje się ku innym miastom małoazjatyckim.. 21 Na temat interpretacji tego utworu zob. wspieranym z Tracji przez Scytów24. prezentowana ustnie podczas większych i mniejszych zgromadzeń publicznych. uwagi zawarte w rozdziale Poezja jambiczna okresu archa­ icznego. jakie klęski ma ten poeta na myśli — zadane Magnezji przez Efezyjczyków czy przez kimmeryjskich Trerów. 30 West = 3. które zdają się być raczej ewokacją minionych wydarzeń i przypomnieniem emocji przeżywanych niegdyś przez uczestników wojennych zmagań aniżeli reakcją na rozgrywające się hic et nunc drama­ tyczne wydarzenia. głównie informacji zawartych w dziele Strabona (13. Źródła antyczne jednomyślnie wskazują na dydaktyczną funkcję gatunku elegijne­ go. spotkania na agorze). 4. Sympozjon był bowiem. przyjmuje się. 14. lecz układ odniesień komunikacyjnych i relacje osobowe. 1. takich jak publiczne zgromadze­ nia obywateli polis (np. żołnierzy). I ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO ną różnorodnością w biesiadnym repertuarze artystycznym. 1 n. jego istota wykraczała dalece poza wspólne jedzenie i picie. przypisywanie po­ szczególnym odmianom treściowym odrębnych miejsc ich wykonania jest wynikiem błędnego utożsamiania opisywanej w utworze sytuacji z okolicznościami prezentacji utworu. Inwazja na tereny Frygii i Lidii żyją­ cych nad Morzem Czarnym plemion kimmeryjskich. Na przykład Philoch. że dla Kallinosa Magnezja jest jeszcze potężnym przeciwni­ kiem. 22 Isocr. nie stały w sprzeczności z szeroko pojmowaną ludyczno-estetyczną funkcją elegijnych kompozycji. W jego utworach znalazła odzwierciedlenie burzliwa wojenna rzeczywistość cza­ sów mu współczesnych — VII wiek był bowiem okresem gwałtownych działań zbroj­ nych na zachodnich obszarach Azji Mniejszej. lecz były traktowane łącznie z dobrami moralnymi i innymi sprawami życia". Jedyny dłuższy fragment (1 West) wśród zachowanej fragmentarycznie twórczości Kallinosa wiąże się bezpośrednio z sytuacją zagrożenia rodzinnej polis poety ze strony kimmeryjskich najeźdźców oraz sąsiadującej z nią Magnezji. nierzadko narzędziem agitacji i propagandy. II 692. Moralizatorski charakter elegii wymuszony był niejako bie­ siadną ich prezentacją. Rozpoczynająca się serią retorycznych pytań elegia („Pókiż gnuśnieć będziecie. młodzieńcy. 1. która w tym czasie prze­ żywała jeszcze okres prosperity i bez trudu stawiała czoło Trerom. Greek Elegy and lambus. moment przed bitwą. 13. Tatarkiewicz {Historia estetyki. 40) wyciąga zresztą wniosek o starszeństwie poety z Efezu. której celem było rozbudzenie chęci do walki wśród nieskorej do obrony oj­ czyzny młodzieży. 51-57. zachęta do poży­ tecznych z punktu widzenia polis działań i wezwania do wewnętrznego doskonalenia się każdego z jej mieszkańców. IV 397. 30 Gentili-Prato). s. że piękno i sztuka nie były jeszcze wy­ dzielone. Ponadto dowo­ dów na wykonanie elegii wojennych w scenerii sympozjonu dostarczają zachowane teksty samych utworów elegijnych Archilocha (2 i 4 West). 1. 2. Element parenetyczny w archaicznej poezji elegijnej eksponują teore­ tycy wszystkich epok22. kiedyż zmężnieją / Serca wasze? Czyż wstydu wobec sąTrafnie ujął ten aspekt poetyckiej twórczości W. 14. Dostarczanie pożytecznej przyjemności było zresztą. uwikłanej wówczas w konflikt z Efezem. 1. zob. IV 610. którzy w uwarunkowanej ge­ netycznie treściowej varietas elegii widzą argument na korzyść teorii o prezentowaniu utworów elegijnych w wielu sytuacjach bezpośrednio związanych z życiem prywat­ nym i działalnością społeczną archaicznych Greków. podstawowym celem większo­ ści uprawianych wówczas gatunków monodycznych23.

Nie można więc wykluczyć. czci on półboskiej doznaje. 24. Utwór jest z jednej strony wypływają­ cym z potrzeby chwili dramatycznym apelem o podjęcie działań obronnych. Naprzemienne posługiwanie się pochwałą {inawocj i naganą (t|>óyoc) przydaje wyjątkowej dynamiki tej elegijnej perPrzekład W. Zachowane urywki utworów Tyrta­ josa wspierają. 328 329 .). Tak więc historia wysłania do Aten za radą wyroczni delfickiej spartańskiego poselstwa z prośbą o przy­ słanie Sparcie wodza. która kształtować ma określone postawy i zachowania społeczne odpowiedzialnych za powodzenie swej polis rozumnych obywateli. s. Chiron 21. Po­ mimo niekwestionowanych podobieństw w przedstawianiu patriotycznych treści zna­ mienne są różnice światopoglądowe dzielące wielkiego epika i elegika z Efezu. 4. co godne są wielu. a jeśli przeżyje. 17-21) 27 swazji. Utwór Kallinosa najprawdopodobniej przeznaczony był do biesiadnego wykona­ nia26. lecz także leżenie przy uczcie. 5) podaje. ale również miejscowości lakońskiej. s. byłTyrtajos (TUOTCUOC). zarówno na poziomie topiki jak i leksy­ ki. aniżeli była nawiązaniem do rzeczywistych wypadków. Świadczy to raczej o wykorzystywaniu przez Kallino­ sa wspólnego archaicznym poetom repertuaru motywów. że Afidna była nie tylko nazwą demu w Atenach. Jeśli sam jeden dokonał czynów. 25 Gerber. gdy ginie odważny Mąż. Smutek bowiem ludzi ogarnia. Bierze mianowicie pod uwa­ gę Spartę i Milet. Tradycja łączy go bowiem z prowadzoną przez Spartę drugą wojną przeciwko Messeńczykom. Parker. 10). który w dystychach tworzył utwory militarno-ekshortacyjne. który oznacza nie tylko stan bezczynności. w przekonaniu Kallinosa natomiast walka w obronie ojczystej ziemi i rodziny zapewni obywatelowi polis uznanie i wieczną sławę wśród współziomków: Żal jest po nim (. datujący pierwszą wojnę messeńską na lata 690-670 29 . Niektórzy badacze28 sądzą jednak. że kreowanie sytuacji wewnątrztekstowej utworu z punktu widzenia jego odbiorcy charakteryzowało elegię już na bardzo wcze­ snym etapie jej rozwoju. 14-21). Jej podstawową zasadą kompozycyjną jest kontrast. że należałoby przesunąć floruitTynapsa na koniec VII wieku przed Chr. I ELEGIA OKRESU ARCHAICZNEGO siadów nie znacie / Tak nierozumnie próżnując?"25) w swym macierzystym kontekście skierowana była z pewnością do obywateli Efezu. 8.. hipotezę o spartańskim pochodzeniu poety.—London 1999. ale stara się wyzwolić w słuchaczach ambicję dążenia do zaszczytów i zdobycia szacunku w społeczności. Dla Ho­ mera ucieleśnieniem bohaterskich ideałów jest człowiek ponoszący chwalebną śmierć za ojczyznę. drugi konflikt musiał przypadać na schyłek VII wieku.) wielki. Kallinos nie ukrywa ryzyka. Cambridge. Poeta. Nawiązania do sytuacji wykonania utworu pojawiają się w pieśniach innych ełegików wcale często. TYRTAJOS Nieco młodszym od Kallinosa elegikiem. Do tej scenerii nawiązuje być może użyty w inicjalnym wersie czasownik KcctdKEiaScu. Bowie. Danielewicz. The Dates ofthe Messenian Wars. Str.LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ — T. Platon {Leg. Warszawa—Poznań 1996. (w. zarówno w części ogólnorefleksyjnej (w. którą może osiągnąć wykazując bojowego ducha. że rację mają historycy. Bowiem jakoby wieżą obronną w ich oczach się jawi. Stopień identyfikacji podmiotu lirycznego w jego elegiach z przedstawianymi w nich ideałami spartańskiej arystokracji. 428-429. 45. Early Greek Elegy. [w:] Danielewicz. Mass. Appel. miał z pewnością wpływ na artystyczny kształt tej ogólnomoralnej parenezy. Liryka starożytnej Grecji. 1991. fanatyczna wręcz gloryfikacja świetnej przeszłości tego miasta-państwa oraz 28 Nadrzędny cel utworu. 105. tenże. 25-47. jednakże uniwersalność zawartych w niej refleksji sprawiała. Greek Elegiac Poetry from the Seventh to the Fiftb Centuries BC. 26 Zob. aniżeli o bezpośredniej zależności obu artystów. za których pomocą wyrażali oni swoje poglądy i przekonania. roztacza przed każdym z nich wizję czeka­ jącej go sławy. który poprowadziłby wojsko przeciwko messeńskim buntowni­ kom. gdy w boju polegnie. Companion to the Greek Lyric Poets.. traktu­ jąc swoich adresatów bardzo jednostkowo. i skierowanie przez Ateny do Sparty kulawego i nieco zdziwaczałego nauczyciela miała raczej ośmieszyć chlubiących się potęgą wojskową Lacedemończyków. s. 25 V. Autor Księgi Suda odno­ towuje dwie hipotezy dotyczące miejsca jego urodzenia. jakie niesie z sobą wojna. bezkrytyczna akceptacja lansowanego w nich porządku spo­ łecznego. 629a). s. jakim było poderwanie młodych ludzi do walki. Jeśli przyjąć. Księga Suda (IV 610. że naj­ lepszy okres jego twórczości przypadał na czas 35 Olimpiady (640-637 przed Chr. Pamiętać należy jednak. Liryka starożytnej Grecji. którzy znaleźli się w podobnej sytuacji zagrożenia wojenne­ go. s. 1-13) jak i ilustracyjnej (w. Teoria o ateńskim rodowodzie poety jest najpraw­ dopodobniej reminiscencją antyspartańskich nastrojów w kręgach ateńskiej arysto­ kracji. jak się wydaje. jako ojczyznę Tyrtajosa wskazuje Ateny. że nadawała się ona do odtwarzania w innym aniżeli pier­ wotny kręgu odbiorców.. 428. a za nim wielu starożytnych teoretyków. który wymieniał Afidnę jako miejsce urodzenia Tyrtajosa. Appel. 27 Przekład W. wiele reminiscencji z Homera. [w:] J. z drugiej — moralizatorską wypowiedzią. Źródła antyczne nie są zgodne co do narodowości poety. wsparta zaś była informacją Filochorosa (ap. W Kallinosowej ekshortacji łatwo dostrzec.

wymiar przede wszyst­ kim etyczny: zasługi jednostki względem zbiorowości są podstawą szacunku. Andrewess {Eunomia. walczcie. Z tyłu cios któryś wymierzy w czasie walki złowrogiej. Przytoczony przez Tyrtajosa (4 West) tekst wy­ roczni. Na ten temat zob. Wydaje się. z wrogiem się starłszy. Lęk przed życia utratą. 17-22) 33 Tak rozumie to pojęcie A. w którym mieszkańcy przestrzegają obowiązujących ich praw aniżeli sprawiedliwość czy doskonałość samych przepisów regulujących relacje między poszczególnymi kla­ sami obywateli polił0. s. ed. Pojawiają się one w twórczości wszystkich bez wyjątku elegików. podobnie jak utwory Kallinosa. Murray. 432. ani zastosowanymi w nich rozwiązaniami artystycznymi. 630c. mianowicie konstatacji i ekshortacji. pouczenia (uTio9rJKcu) w formie elegii i pieśni wojenne (peAn TtoAEUicjTfjoia). s. 4. Obejmuje ona kilka poziomów tekstu: dwoistości w określaniu adresata odpowiada naprzemienne występowanie dwóch perspektyw. Liryka starożytnej Grecji. Przekład W. 10) czynią odniesienia do Tyrtajosowego poematu zatytułowanego Eunomia (Euvouta). Wzmianka na