1. Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są: gmina, powiat, województwo. 2.

Starosta jest organem administracji: lokalnej, która jest sprawowana przez samorząd terytorialny jak i przez organy adm. rządowej - a do niej zaliczamy organy adm. Nie zespolonej i wojewodę sprawującego władzę administracji ogólnej. Starosta to organ administracji zespolonej podległej wojewodzie 3. Decentralizacja oznacza: przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli oraz miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji 4. Organem administracji nie zespolonej jest: - dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień - dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych - dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej - dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych - dyrektorzy urzędów morskich - dyrektorzy urzędów statystycznych - dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej - komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej - okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego - państwowi inspektorzy sanitarni - powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii - wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: : Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów, ministrowie kierujący działami administracji rządowej 6. Wojewoda to organ: nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielem rządu w terenie. 7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, na podstawie i w granicach prawa ,posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. 8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: minister, R. Ministrów 9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest: minister spraw wewnętrznych i administracji , KGP 10. Ministrowie mogą wydawać: rozporządzenia. 11. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na: - województwa jest ich 16, te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie65 i powiaty ziemskie308 a te dzielą się na gminy2489. 12. Stan gotowości właściwych organów administracji publicznej między innymi do przeciwdziałania zagrożeniom oraz bezzwłocznego i skutecznego powstrzymywania działań godzących w dobro państwa to: stan gotowości obronnej (Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa 13. Terenowym organem administracji rządowej jest: wojewoda , wicewojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa , i urzędy skarbowe 14. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest: wojewoda 15. Wśród organów administracji rządowej wyróżniamy organy: centralne (ministerstwa i inne) i wojewódzkie 16. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest: Komendant Główny Policji 17. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem władzy: publicznej wykonawczej 18. Wojsko, policja i inne służby bezpieczeństwa publicznego należą do organów: kontroli i ochrony prawnej 19. Komendant Główny Policji jest organem administracji: rządowej cent, org.adm 20. W celu przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym prezydent miasta może żądać od właściwego komendanta Policji: może żądać przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegającym naruszeniu prawa a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwem porządku publicznego, Nie może dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych. 21. Rada gminy to organ: uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach.

22. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: gmina 23. Działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych na terenie gminy kieruje: wójt 24. Gmina w Polsce tworzona jest w drodze: Tryb tworzenia, łączenia, znoszenia, ustalania granic, siedzib władz gmin dokonuje się w trybie rozporządzenia Rady Ministrów po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin. 25. Datę wyborów do rad gmin wyznacza: prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 30 dni przed końcem upływu kadencji rad. 26. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest; zebranie wiejskie, które dokonuje również wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej. 27. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w formie: sołectw i osiedli , dzielnic 28. Organem wykonawczym w gminie jest:, wójt, rady---- gminy jest zarząd gminy 29. W Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz jest: jednoosobowy organ wykonawczy w gminie miejskiej, organem administracji samorządowej 30. Do zadań samorządu w gminie należy m.in.: zadania własne samorządu -obligatoryjne -dobrowolne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -przekazywane przez ustawy -wykonywane na podstawie porozumień np -z zakresu administracji spraw wew. sprawy ochrony porządku publicznego ochrony przeciw pożarowej i przeciw powodziowej -z zakresu administracji oświaty i kultury fizycznej - z pomocy społecznej i ochrony zdrowia -ładu przestrzennego, gospodarki terenowej, ochrony środowiska (kanalizacji utrzymania czystości , urządzeń sanitarnych) komunalnego budownictwa zieleni komunalnej i zadrzewienia, cmentarzy komunalnych -gminnych dróg, ulic itp lokalnego transportu -wodociągów dostawy energii elektrycznej i cieplnej -utrzymania obiektów użyteczności publicznej, targowisk i hal targowych -polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej , medycznej i prawnej 31. Jaki organ w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego? minister spraw wewnętrznych i administracji , komendant główny policji, komendant wojewódzki policji , rada gminy!!!!!! 32. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: gmina 33. Norma prawna składa się z: hipoteza - okoliczność w jakich można stos normę, lub do kogo skierowana, dyspozycja- uprawnienia, obowiązki adresata normy sankcja - ujemne konsekwencja złego zachowania, naruszenia dyspozycji przez adresata normy 34. Człon normy prawnej wyznaczający uprawnienia bądź obowiązki adresatów to: dyspozycja 35. Hipoteza to człon normy prawnej: tak, określa do kogo norma prawna jest skierowana 36. W tekście aktu normatywnego(prawodawczy, zrodło prawa,/ wyraża wolę org stanowiącego, Kont, ustawa, um miedzy, rop, uchwala,) wyróżnia się w odpowiedniej kolejności, następujące jednostki redakcyjne: artykuł, (paragraf), punkt, ustęp, litera, zdanie 37. Częścią normy prawnej określającą konsekwencje naruszenia dyspozycji jest: sankcja 38. Władzę sądowniczą w RP sprawują: sądy i trybunały 39. Elementem normy prawnej może być sankcja. Stanowi ona: reakcje organów państwowych na naruszenie dyspozycji. *40. Podstawową jednostką redakcyjną przepisu używaną w kodeksie karnym jest: artykuł 41. Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest: Prezydent na wnios-Rada Ministrów 42. Przepisy gminne stanowione są w formie: uchwał 43. W Dzienniku Ustaw ogłasza się: akty normatywne (konst, ustawy,dekrety,umowy miedz, rozporządzenia, uchwaly,akt prawa miejs,wyroki, orzeczenia, wojny, pokoju!!! 44. Źródłem prawa powszechnie obowiązującym w Polsce jest: konstytucja , ustawy, umowy między, rozporzd 45. Ustawa, aby wejść w życie musi zostać podpisana przez: prezydenta 46. Warunkiem mocy prawnej rozporządzenia jest m.in. jego: warunek ważności, czyli: wyraźnie w konkretnej ustawie sformułowana delegacja ustawowa do wydawania rozporządzenia; zgodność treści rozporządzenia z przepisami ustawy i utrzymanie jej w granicach udzielonego upoważnienia 47. Wskaż, który z poniższych aktów prawnych jest aktem wykonawczym(rozporzad do

ustawy w celu jej wykonania): rozporządzenie 48. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski do: osób skazanych przez Tr.Stanu. 49. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje: prezes RM 50. Według Konstytucji RP państwo zapewnia każdemu człowiekowi: prawną ochronę życia 51. Czy każdy akt prawny rangi ustawy musi być opublikowany w Dzienniku Ustaw? tak 52. Konstytucję nazywamy: najważniejszy akt prawny, jest to ustawa zasadnicza 53. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w: dzienniku ustaw 54. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa w RP są m.in.: konstytucja 55. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest: podpisanie przez prezydenta, ogłoszenie w Dz.Ustaw 56. Aby ustawa mogła obowiązywać, wymagane jest m.in. podp przez prezydenta - jej ogłoszenie Dz U 57. Hierarchia aktów prawnych obowiązujących w RP jest następująca: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, umowy zbiorowe, umowy sejmu z kościołem 58. Wejście ustawy w życie uzależnione jest od jej opublikowania w: dzienniku ustaw 59. Jednym z warunków wejścia w życie ustawy jest opublikowanie jej w: dzienniku ustaw 60. W ilu czytaniach Sejm RP rozpatruje projekt ustawy: po 3 czyt, 61. Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. przez: org. samorz teryt(wojewodę, sejmik województwa) 62. Za wybraną w II turze na prezydenta, według Konstytucji RP, uważa się osobę kandydata, który uzyskał: 50% + 1 waznych głosow 63. Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu wobec: konstytucji, ustawy, raty umowy miedzy! 64. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją, Prezydent RP: odmawia podpisania, oddaje ją sejmowi do poprawki 65. Inicjatywa ustawodawcza w RP przysługuje: sejm (15 poslow) i senat, prezydent, RM, 100tys obywateli 66. Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest: konstytucja 67. Konstytucja państwa jest ustawą zasadniczą, gdyż: określa relacje między jednostką a państwem, oraz podstawowe zasady ustroju politycznego i społecznego państwa 68. Akty prawa miejscowego ogłaszane są m.in. w: wojewódzkim dzienniku urzędowym 69. Rada Ministrów wydaje: rozporządzenia 70. Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje: sądom i trybunałom, mniej niz 15 poslom 71. Chcesz zapoznać się z uchwałą rady gminy, która w formie aktu prawa miejscowego wprowadziła w Twoim mieście strefy wolne od dymu tytoniowego. W tej sytuacji sięgniesz do publikatora tych aktów, jakim jest: wojewódzkim dzienniku urzędowym 72. Zgodnie z Konstytucją RP kandydata na prezydenta RP zgłasza, co najmniej: 100 tysięcy obywateli mających prawo do wybierania do sejmu 73. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm RP przysługuje: wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów 74. Podstawowa zasada prawa karnego lex retro non agit oznacza, że: prawo nie działa wstecz. 75. Wyrażenie drakońskie prawa oznacza prawa: bezwzględne, ostre, surowe 76. Na władzę rodzicielską składa się: obowiązki i uprawnienia rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka (POWSTAJE NA MOCY PRAWA Z CHWILĄ URODZENIA DZIECKA 77. Sąd rodzinny może ingerować we władzę rodzicielską poprzez: wyznaczenie kuratora, ograniczenie praw rodzicielskich, -ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie praw rodzicielskich, - wydanie zakazu styczności osobistej rodzica i dziecka, - rozstrzyganie konfliktów między rodzicami, - powoływania kuratorów 78. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, jeżeli: władza rodzicielska nie może być sprawowana, gdy rodzice nadużywają jej wykonywania, zaniedbują swoje obowiązki, 79. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na: krewnych w linii prostej i rodzeństwu, przy czym obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed, rodzeństwem,osob zw stos przysposobienia,powinowaci 80. Powinowactwo jest więzią, która: stos. prawnorodzinny łączący jednego małżonka z

krewnymi drugiego(pasierb, ojczym,macocha) 81. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka trwa do: do śmierci dziecka, bowiem jest prawem majątkowym, niezbywalnym, sciśle związanym z osobą uprawnionego (patrz 79) - tu może być wyjątek kiedy np obowiązek alimentacyjny "wygasa", bowiem w pierwszej kolejności obciąża innych krewnych - odsyłam do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego! samodzielnie może się utrzymac!!!! 82. Wadą oświadczenia woli jest: - są 4: brak świadomości albo swobody podjęcia decyzji i wyrażenia woli; pozorność; błąd- zwykły, kwalifikowany (podstęp); groźba, art. 82-88k.c. 83. Niezbędnym elementem każdej czynności prawnej jest: złożenie oświadczenia woli 84. Prawo cywilne wyróżnia następujące rodzaje czynności prawnych: jednostronne(złożenie ofery,testam i dwustronne zawarcie umowy) 85. Jakiego rodzaju prawem podmiotowym jest własność? Prawa rzeczowe,nieograniczonym 86. Nabycie prawa własności do rzeczy ruchomej w drodze zasiedzenia następuje po upływie: 3 lat należy ją posiadać w dobrej wierze 87. Ilu instancyjne jest postępowanie administracyjne? 2 88. O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje: jego tresc a nie forma zewnetrzna 89. Kto nie może tworzyć fundacji?instytucje państwowe,Prezydent 90. Funkcjonariuszem publicznym nie jest: Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej 91. Każda osoba, jako naoczny świadek przestępstwa kradzieży, o fakcie tym: policje, prokuratora 92. Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie rodziny w Polsce jest: Kodeks rodzinny 93. Czyny człowieka będące przestępstwami określone są w akcie prawnym rangi: ustawy (Kodeks karny) 94. Będąc świadkiem przestępstwa rozboju jesteś zobowiązany do poinformowania o tym prokuratora lub Policję. Niedopełnienie tego obowiązku: nic nie grozi 95. Dowiedziawszy się o dokonanym do domu Twojego sąsiada przestępstwie kradzieży z włamaniem zobowiązany jesteś do poinformowania o tym prokuratora lub Policję. Niedopełnienie tego obowiązku: Nic nie grozi 96. Prawo składania petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej przysługuje: obywatel, org,społ 97. Kandydatów na posłów i senatorów zgłaszają: Partie polityczne oraz wyborcy 98. Obywatel przyłapał sprawcę kradzieży samochodu na gorącym uczynku, ujął go, a następnie przytrzymał do czasu przybycia Policji. Zachowanie to było: ujęcie obywatelskie 99. W związku z tym, że Jan M., był naocznym świadkiem przestępstwa zabójstwa, w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego, spoczywa na nim obowiązek poinformowania o tym fakcie organu powołanego do ścigania przestępstw np. prokuraturę lub Policję. Obowiązek ten w przypadku jego niespełnienia: Prawidłowe nie poniesie kary Nic nie grozi 100. Stosunek prawny, zachodzący między jednym z małżonków i jego krewnymi a krewnymi drugiego małżonka to:Powinowadztwo 101. Uzupełnienie składu Senatu następuje poprzez: wybory uzupełniające, Prezydent ma 3miesiace! 102. Kara śmierci została zniesiona w Polsce w roku: Kara smierci zostala zniesiona 1 wrzesnia 1998r. 103. Słowo abolicja oznacza: : nakaz niewszczynania a. umorzenia postępowania karnego w stos. do pewnych kategorii przestępstw a. przestępców 104. Słowo nupturient oznacza osobę: narzeczony, osoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński 105. Zdolność prawną posiada: Kazdy czlowiek od chwili urodzenia posiada zdolnosc prawna 106. Łapownictwo czynne i bierne jest przejawem: korupcji 107. Jakiego rodzaju sankcją jest wymierzenie kary pozbawienia wolności winnemu naruszenia prawa: sankcja karna (represyjna) 108. Kasacja to: nadzwyczajny srodek odwolawczy od prawomocnego wyroku sadu II

instancji. Rozpoznaje ja Sad Najwyzszy ) z powodu niezachowania przepisów prawa 109. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą: uzyskania pełnoletności, lub związek małżeń 110. Zdolność prawną posiada każdy człowiek od chwili urodzenia do śmierci, człowiek nie może być jej pozbawiony. Jest jeden wyjątek " Jeżeli dziecko w chwili otwarcia spadku jest już poczęte może być spadkobiercą , jeżeli urodzi się żywe ". 111. W Polsce zakazane jest stałe zatrudnianie dzieci do lat: 16 112. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki: wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sadu 113. Wskaż, która z niżej wymienionych osób pełni w polskim sądzie rolę oskarżyciela publicznego: prokurator lub prokurator wojskowy 114. Elementem przestępstwa jest: czyn zabroniony, zamiar, wina 115. Prawo do obrony przysługuje: Każdemu przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, 116. Istotą przestępstwa kradzieży jest: jest przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, zabór mienia w celu przywłaszczenia 117. Karami według Kodeksu karnego są m.in.: grzywna, ograniczenie wolnosci, pozbawienie wolnosci, 25 lat pozbawienia wolnosci, dożywotnie pozbawienie wolności 118. Na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń odpowiada osoba, która w chwili popełnienia czynu ukończyła: 17 lat 119. Po upływie 48 godzin od zatrzymania, osobę zatrzymaną należy: przekazać do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. 120. Uprawnionym do mianowania na stopnie w korpusie aspirantów Policji jest: Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych. 121. Premier i ministrowie składają przysięgę wobec: prezydenta 122. Organem uprawnionym do wydania zezwolenia dla funkcjonariuszy Policji na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych jest: komendant główny policji 123. Stopniem policyjnym jest: I. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy IV. korpus oficerów - podkomisarz - komisarz - nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor 124. Policjantowi w związku z mianowaniem na stałe przysługuje: zasiłek na zagospod w wysokości jednomiesi uposażenia zasad wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania na stałe. 125. W korpusie podoficerów znajdują się następujące stopnie:Sierżant, sierżant starszy, sierżant sztabowy 126. Po ilu latach służby policjant nabywa prawo do emerytury: 15 lat 127. Centralne Biuro Śledcze w Polsce jest strukturą: Policji podległa Komenda Główna Policji 128. Ile przypadków użycia broni palnej znajduje się w Ustawie o Policji? 9 129. W skład Policji wchodzą m.in. następujące rodzaje służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym 130. Policjanta na pierwszy stopień oficerski mianuje: Prezydent RP na wniosek ministra wł do spraw wewnętrznych. 131. Przed podjęciem służby policjant składa: Slubowanie 132. Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, może być udzielone wyróżnienie w postaci: 1) pochwała, 2) krótkoterminowy dodatkowy urlop wyp do 10 dni roboczych, 3) przyznanie odznaki resortowej, 4) przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny. 133. Realizując ustawowe zadania policjanci wykonują czynności: operacyjnoorozpoznaecze, dochodzeniowo śledcze, administracyjno-porządkowe 134. W Konstytucji RP jest mowa o takich komisjach jak: Sejmowa komisja śledcza; Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne 135. Utrata stopnia policyjnego nie następuje w razie: np w skutek kary dyscyplinaenej

136. Najwyższym, spośród wymienionych, stopniem policyjnym jest: 137. Organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta powiatowego Policji jest: komendant wojewódzki 138. Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w: Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych 139. Święto Policji obchodzone jest: 24 lipca 140. Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie, według roty znajdującej się korpusie Szeregowych.nie przyjmuje!Ustawa o Policji rozd.V art.27.1 141. W korpusie oficerów Policji znajdują się następujące stopnie: 142. Komendant Główny Policji jest przełożonym: wszystkich funkcjonariuszy Policji, zwanych dalej "policjantami". 143. Prawo do pierwszego urlopu policjant uzyskuje po upływie: 6 miesięcy służby w wymiarze połowy urlopu przysługującego po roku służby. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze (26 dni) policjant nabywa z upływem roku służby. 144. Do katalogu urlopów, jakie można udzielić policjantowi nie zaliczysz urlopu: wypadkowego 145. Jakiego rodzaju formacją jest Policja? jest umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezp. ludzi oraz do utrzymywania porządku publicznego 146. Komendanta komisariatu Policji powołuje: komendant powiatowy (miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego teryt wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Opiniowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego. 147. Policjant ma obowiązek powiadomienia swojego bezpośredniego przełożonego o planowanym wyjeździe zagranicznym, gdy wyjazd będzie trwał dłużej niż:3 dni 148. Do podstawowych zadań Policji należy: 1) ochrona życia i zdrowiaoraz mienia 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi Super gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, 9) prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego. 149. Aktem prawnym najpełniej regulującym problematykę uprawnień i obowiązków policjantajest:Ustawa o policji 150. Który z ministrów nadzoruje pracę Policji?MSWiA 151. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych określonych w Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji mają prawo żądać pomocy od:oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych. od osób cywilnych, instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospog. prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. 152. Zgodnie z Konstytucją RP Najwyższa Izba Kontroli ( N I K ) podlega: sejmowi 153. Służbę w Policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 154. Policja składa się z następujących służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, czyli: Służba kryminalna, Służba wspomagająca, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne, Służba prewencyjna ruchu drogowego, Służba prewencyjna (z wyłączeniem jednostek organizacyjnych ruchu drogowego), Oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne, Policja sądowa. 155. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze: 26 dni w pelnym wymiarze policjant nabywa z uplywem roku sluzby. 156. Okres służby przygotowawczej policjanta trwa:3 lata 157. Służby w Policji nie może pełnić obywatel, który:odwrotność pytania 153 158. Najwyższym przełożonym policjantów w hierarchii jest:Komendant Główny Policji 159. Podstawowe zadania Policji ujęte są w: w ustawie o policji 160. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności:Operacyjno-rozpoznawcze,dochodzeniowośledcze,administracyjno-porządkowe 161. Poniżej przedstawiono fragmenty czterech różnych rot ślubowania. Wskaż ten fragment roty, który składa policjant: Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej 162. Kiedy powstaje stosunek służbowy policjanta? W drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zloszenia sie do sluzby 163. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje ze stanowiska: Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 164. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze: W drodze mianowania na podstawie dobrowolnego 165. Do podstawowych zadań Policji nie należy: Legitymowanie osób 166. Centralnym organem administracji rządowej jest: są to centralne urzędy KGP, Straży Poz,S.Granicznej, KomObrony Kraju,PrezGUS,MENarodowej,Prezesi Agencji, 167. Osobę rozpoczynającą służbę w Policji mianuje się policjantem w służbie: 1)przygotowawczej lub kandydackiej, 2) na okres służby kontraktowej, 3) na stałe. 168. Policjant nabywa prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w przedmioty umundurowania: z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe 169. Co jest najważniejszym regulatorem wykonywania zadań służbowych przez policjantów? ustawa o policji[ albo obowiązki wynikające z roty ślubowania miałam to na teście] 170. Na stopień posterunkowego, mianuje się policjanta: z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe 171. Sejm i Senat, które obradują wspólnie, zgodnie z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997r.noszą nazwę: zgromadzenie narodowe. 172. Które z niżej wymienionych zadań jest podstawowym zadaniem Policji w rozumieniu ustawy o Policji? Zycia i zdrowia!!10 zadań 173. Stopniem policyjnym jest: 174. Policjanta mianuje się na stałe po okresie służby przygotowawczej, który trwa: 3 lata 175. Służbę w Policji może pełnić: tak samo 153pyt! 176. W korpusie oficerów znajdują się następujące stopnie: 8 stopni od pokomisarza do gen insp! 177. Który z niżej wymienionych korpusów nie występuje w Policji: Korpus szeregowych Korpus podoficerów Korpus aspirantów Korpus oficerów, Szeregowych 178. Podstawowym aktem prawnym regulującym służbę w Policji jest:Ustawa o policji 6 kwi 1990r 179. Współpraca Policji ze społeczeństwem powinna być oparta na pełnieniu przez nią roli: służebnej, pośrednika między państwem a społeczeństwem. 180. Władzę sądowniczą w Polsce sprawują: Sądy,trybunały 181. Wybierz odpowiednią kolejność wymienionych poniżej sądów od najniższej do najwyższej instancji: SN, apelacyjny, okręgowy, rejonowy 182. Sądem powszechnym jest: SN,sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny 183. Powód i pozwany są stronami w postępowaniu: cywilnym 184. Prokurator jako organ państwa wnoszący akt oskarżenia występuje w roli oskarżyciela: publicznego 185. Ilu instancyjne jest postępowanie sądowe w Polsce?co najmniej 2 186. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka: sad ( ostatecznie minister spraw) 187. Sądy w Polsce wydają wyroki w imieniu: Rzeczypospolitej Polski. 188. Komu przysługuje prawo do żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą i demoralizacją: Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Konst. Art.72 189. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez:

Urząd państwa 190. Powód to osoba:któraWszczynaProcesCywilnyPrzezWniesienieSprawy do sądu, poszukiOchron prawn 191. Zgromadzenie Narodowe liczy obecnie: 460 + 100 = 560 (sejm+senat) 192. Jednym z najważniejszych czynników w procesie uspołeczniania (socjalizacji) jest: proces wpajania człowiekowi umiejętności niezbędnych dla osoby dorosłej, kształtowania jego osobowości, przekazywania systemu wartości, norm i wzorów kulturowych dokonywany przez środowisko społeczne; stawanie się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. 193. Podstawową grupą społeczną jest: rodzina 194. Struktura społeczna w znaczeniu statystycznym to podział ludności według: płci i wieku, gr wiek,zawod 195. Zbiorowość wyróżniona wg ocen społecznych i tworzenia dystansu pomiędzy ludźmi, podziałów utrwalonych w społecznej świadomości to: warstwa społeczna 196. Do bezpośrednich szkodliwych skutków działania sekty na osobę w obszarze psychicznym dotyczącym zmian w osobowości możemy zaliczyć: manipulacja, psychomanipulacja 197. W wyniku przynależności Janusza M. do sekty destrukcyjnej jest zmniejszenie odporności jego organizmu. Możemy tu określić, że jest to wynikiem oddziaływania sekty na jego osobę w obszarze: psychicznym 198. Do zjawisk patologii społecznej wpływających negatywnie na stan bezpieczeństwa na danym obszarze możemy zaliczyć: przestępczość, alkoholizm, narkomanię, prostytucję, patologię rodziny 199. Czynnikiem mogącym wpływać na wstępowanie młodzieży do subkultur lub uczestnictwo w nich jest niski standard życia. Uwarunkowanie takie zaliczamy do czynników: ekonomiczno społecznych 200. Spośród niżej wymienionych wybierz przykład grupy formalnej: 201. Subkultura młodzieżowa to: Subkultura młodzieżowa to:. wytworzona w obrębie jakiejś kultury różniąca się od niej podkultura, zwł. pielęgnująca te właśnie elementy kulturowe, jakie uważane są (jeszcze) przez większość za mniej wartościowe, poślednie 202. Subkulturą o charakterze agresywnym nie są: partia polityczna, organizacje 203. Według Konstytucji RP posłowie są przedstawicielami: narodu 204. Subkultura to: grupa społeczna, nieformalna, negująca przyjęte w danym społeczeństwie normy, 205. Podkultura yuppies dotyczyła: Hippisi wskazuje silna orientacje na osiaganie sukcesu, pieniedzy i prestizu Dbaja o kondycje fizyczna. Sa przeciwnikami tradycjonalizmu 206. Hippisi to subkultura młodzieżowa,. pacyfizm, wolność seksualna, narkotyki, "dzieci kwiaty" 207. Kontestacja to: kwestionowanie czego, podawanie w watpliwosc, demonstowanie, manifestowanie sprzeciwu zwł. w ruchach polit., twórczości lit., teatr., filmowej a. org. Kościoła 208. Charakterystyczną cechą działalności sekt jest to, że: eklektyzm (przyjęcie elementów różnych wierzeń religijnych) wysoki stopień uzależnienia, surowa dyscyplina, itd. 209. Słowo ksenofobia oznacza: niechęć, wrogość w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny,homose 210. Przekazywanie wzorców kulturowych przez środowisko społeczne to: socjalizacja 211. Subkultura o charakterze religijnym to: Sekta 212. Słowo pauperyzacja oznacza: ubożenie społeczeństwa 213. Zbiorowość wyróżniona wg miejsca zajmowanego w strukturze stosunków ekon. to: klasa 214. Przyczynami zachowań patologicznych są między innymi zmiany społecznoekonomiczne w państwie, do których wliczamy: bezdomność, bezrobocie 215. Przejawem demoralizacji nieletnich jest: upadek moralności, zepsucie; brak dyscypliny, karności 216. Wśród środków odurzających, działających halucynogennie na ośrodkowy układ nerwowy wyróżniamy: Środki halucynogenne, zwane także psychozomimetycznymi, psychodysleptycznymi, Lizergid, Meskalina, Psylocyna, Psylocybina, LSD 25, Konopie indyjskie

217. Postawa społeczno- polityczna i jedna z form ideologii, która stawia interesy własnego narodu ponad wszelkimi innymi wartościami to: nacjonalizm, szowinizm 218. Szowinizm, jako skrajna odmiana nacjonalizmu oznacza: bezkrytycznie w stosunku do własnego narodu oraz pogardzie i nienawiści do innych narodów np. nazizm 219. Święto narodowe w Polsce jest obecnie obchodzone w rocznicę: odzyskania niepodległości 11 listopada 220. Umiejętność aktywnego słuchania podczas kontaktu interpersonalnego może polegać na: kontakcie wzrokowym--- wzmocnienie terapeutyczne!! 221. Parafraza, jako technika aktywnego słuchania polega na (ujmujemy swoimi słowami to, co ktoś do nas powiedział sprawdzając, czy dobrze zrozumiał). 222. Konflikt interpersonalny możemy określić jako: relacje miedzy 2 osobami, uświadomi sobie zaistniałą sprzeczność, różnic, poglądów Zjawisko procesualne 223. Asertywność oznacza: wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta. 224. Empatia to: umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby, identyfikowanie się uczuciowe z kimś 225. Na czym polegają negocjacje jako sposób rozwiązania sytuacji konfliktowej? procesy dwustronnego (czasami trójstronnego) komunikowania się 226. Skuteczna komunikacja nie jest możliwa bez: Nadawca (jakim mówcą jest negocjator)Treść (co ma do przekazania)Forma (Jak przekazywane są informacje)Odbiorca (jak docierają informacje) 227. Prezydium Sejmu jest: marszałek i wicemarszałkowie. 228. Wybory do Sejmu RP są: powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, w głosowaniu tajnym. 229. Rzeczpospolita Polska jest państwem urzeczywistniającym zasady: sprawiedliwości społecznej. 230. Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego w RP jest: Marszałek Sejmu 231. Zwierzchnikiem sił zbrojnych RP jest: prezydent. 232. Stowarzyszenie może zostać założone przez osoby w liczbie, co najmniej:15 osób 233. Społeczeństwo obywatelskie polega na: swiadome, aktywne publicznie, świadome swoich celów, samorga 234. Zgromadzeniem w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach jest: jest zgrupowani co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska. 235. Słowo pluralizm oznacza m.in.; wielość zasad interesów!!! 236. Dialog to: rozmowa. dwu lub wiecej osób, sposób porozumiewania się!! 237. Technika obrad roboczych polegająca na gromadzeniu wszelkich, najdziwniejszych nawet improwizowanych pomysłów rozwiązania omawianego problemu, jakie zebranym przychodzą do głowy to: burza mózgów 238. Osiągnięcie porozumienia na skutek kompromisu to: consensun, ustępstwo!! 239. Demagogia to: - wpływania na opinię publiczną poprzez działanie kłamstwa, składanie popularnych, ale nie dających się spełnić obietnic 240. Najkorzystniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych jest: współpraca 241. Zachowanie asertywne polega na: wyrażając siebie nie krzywdząc innych!! 242. Która z form prasowych powinna zawierać najmniej elementów interpretujących fakty? ulotka, POTEM: komunikat prasowy, treść na strony internetowe, list przewodni, list z przeprosinami, komunikat o sytuacji kryzysowej, wywiad 243. Państwo demokratyczne cechuje się: których władza zwierzchnia należy do ludu, wszystkie organy państwa wywodzą się z ludu, lud ustala ich kompetencje, władza suwerenna należy do społeczeństwa itd 244. Podstawą doktryny liberalizmu są następujące idee: wolność i własność, większość, jednostka suwerenem 245. Autorem teorii trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, będącej podstawą ustroju demokratycznego, jest: Monteskiusz XVIII w 246. Na czym polega istota państwa demokratycznego: władza ludu(podział władzy, rzadzy większości etc) 247. Suwerenność państwa to: niezależność(wew i zew) państwa w stos z innymi państwami i org

248. Cechą państwa prawa jest: pewność prawa, równość wobec prawa,podział prawa,zabezpie wolności 249. Forma państwa to: to struktura prawna państwa oraz reżim polityczny czyli styl rządz(unit-fede) 250. W klasycznym ujęciu państwo to organizacja polityczna obejmująca zasięgiem swojego działania członków społeczeństwa zamieszkujących określone terytorium: 251. Protestantyzm to: nazwa różnych kierunków relig. wyrosłych z reformacji XVI w. oraz tych, które się do niej przyłączyły (por. kalwinizm; luteranizm). 252. Rozdział funkcji głowy państwa i szefa rządu oraz powoływanie rządu przez większość parlamentarną, który jest od niej zależny i ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem, cechuje system rządów: parlamentarno gabinetowy!! 253. Trójpodział władzy to idea: Monteskiusza. 254. Cechą państwa m.in. jest: przymusowość, suwernność, powszechność, terytorialność (Posiadanie środków przymusu) 255. Ontologia jest to nauka o bycie! odpowiadać na pytaniaZczego składa sięWszechświat,jak funkcjonuje 256. Charles Louis Montesquieu (Monteskiusz) w XVIII wieku sformułował zasadę: trójpodziału władzy. 257. Słowo pluralizm oznacza wielość poglądów itd. Wielopartyjność 258. Dążenie państwa do zapewnienia obywatelom egzystencji, w efektywnym zwalczaniu bezrobocia wyraża się w jego funkcji wewnętrznej: socjalnej (oprócz tej są: porządkowa, administracyjna, kulturalna) 259. Współczesna socjologia dzieli społeczeństwo na grupy. Która z podanych par grup nie należy do tego podziału: grupy celowe i społeczności lokalne 260. Przynależność klasowa, stanowa, wyznaniowa, etniczna, zawodowa, to kryteria podziału ludności w ujęciu: socjologicznym 261. Zróżnicowanie społeczeństwa ujmowane z perspektywy hierarchii grup (warstw) to: stratyfikacja, podział wtórny 262. W myśl terminologii konstytucyj, społeczna gospodarka rynkowa jest podstawą: ustroju gospodarczego RP 263. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: sejm i senat. 264. Władza zwierzchnia w RP należy do: Narodu! 265. Cechy organizacji państwowej to m.in.: przymusowość, suwerenność, powszechność, terytorium. 266. Nabycie obywatelstwa w Rzeczpospolitej Polskiej oparte jest na zasadzie: oboje rodzice są obywatelami polskimi albo jedno z rodziców jest obywatelem polskim, Inne przypadki określa ustawa. 267. Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył: 21 lat. 268. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza: Sąd Najwyższy. 269. Zgromadzenie Narodowe to przewidziane konstytucyjnie wspólne obrady: Sejmu i Senatu. 270. O ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego orzeka: Sąd Najwyższy. 271. Trybunał Stanu może orzec zakaz pełnienia funkcji związanych z odpowiedzialnością w organach państwowych na okres: od 2 do 10 lat lub na stałe 272. W którym roku uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej?2 kwiecien 1997r 273. Władza ustawodawcza to: Sejm i Senat 274. W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi lub zbrojnej napaści na terytorium RP, prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić: stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa Rozporządzenie Prezydent ma 48h przed Sejmowi! 275. Pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich dla obywatela może zostać zrealizowana poprzez jedno z podanych poniżej działań: podjąć sprawe, wskazując wnioskodawcy przysługujące mu środki, przekazuje sprawe do rozpatrzenia, właściwemu organowi! 276. Immunitet parlamentarny przysługuje: posłom i senatorom. 277. Na prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy: 35 lat. 278. Prezydent RP za działalność związaną z piastowaniem urzędu ponosi odpowiedzialność: konstytucyjną. 279. Budżet Rzeczypospolitej określa: ustawa budżetowa 280. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub

ustaw, a także za przestępstwa popełniane w związku z zajmowanym stanowiskiem przed:Trybunałem Stanu 281. Prezesa NIK powołuje:sejm na wniosek marszałka lub grupy 35 posłów za zgodą senatu. na6 lat1 kad 282. Referendum ogólnokrajowe w RP ma prawo zarządzić: Sejm bez wzg wiekszościa gł/poł ustawowej l.posłów lub Prezydent za zgodą senatu bezwzg. wiekszo.gł ust liczby senatorów 283. Stan wyjątkowy w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, na części, albo na całym terytorium państwa może wprowadzić: Prezydent RP 284. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu zwołuje: prezydent(30 dni) 285. Większość ordynacji wyborczych państw demokratycznych posiada cenzus: wiek cenzus kwalifikacje obywatela (wykształcenie, majątek, wiek a. okres zamieszkiwania w danym okręgu 286. Zgromadzenie Narodowe zbiera się; przyjęcia ślubowania prezydenta, orędzia prezydenta uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienie w stan oskarżenia prezydenta lub uchwalenia nowej konstytucji, 287. Do zadań Rady Ministrów należy między innymi: zap. wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje prace org adm rządowej, uchwala projekt budżetu państwa, zapewnia bezp. wewnętrzne i zew. Państwa, zaw umowy między wymagające raty sprawuje ogólne kier w dzie.obronności, 288. Zgodnie z Konstytucją RP z 1997 r. Trybunał Stanu nie sądzi: Sędziów. 289. Prawo wnoszenia projektów zmiany Konstytucji (nie) przysługuje: co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP. 290. Wybory do Sejmu RP niesą powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym 291. Sejm i Senat są wybierane na kadencje:4 letnią 292. Władzę ustawodawczą w RP sprawuje(ą):Sejm i senat 293. Prokuratorem Generalnym w Rzeczypospolitej Polskiej jest:Minister sprawiedliwościZiobro 294. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powstał w Polsce w roku: 1987 Ewa łętowska 295. Kandydat na Prezydenta RP według Konstytucji powinien m.in.:35 lat 296. Wnioskodawcą inicjującym postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym może być: Prezydent, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes SN, Prezes Naczelnego SA, Prokurator Generalny, Prezes NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sąd, kościoły i inne związki wyznaniowe, organy związków zawodowych 297. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje: Skargi konsty wnoszone przez obywa oraz zgodności ustaw i umów międz z Konstytucją, zgo ustaw z raty umowami między, zgod z Konstytucją celów lub dzia partii polity 298. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w RP sprawują swoje funkcje przez: 9 lat. Niezawisli podlegaja tylko konstytucji 299. Trójpodział władzy jest swoistym systemem rozdziału jednej władzy od drugiej. Instrumentem mogącym hamować poczynania jednej z władz względem drugiej jest konstruktywne wotum nieufności wysuwane wobec premiera, z którym występuje: Sejm/większoscią na wniosek 46 posłów! Kont. wotum nieufności - rodzaj wotum nieufności, zabezpieczający przed pochopnym odwołaniem rządu przez parlament i tym samym utrudniający destabilizację systemu politycznego. 300. Konstytucja RP nie przewiduje: 301. Senat nie ma wpływu na powołanie:Rady Ministrów! 302. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest organem państwa o charakterze: ustawodawczym 303. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza: 304. Najwyższa Izba Kontroli podlega: 305. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP jest: Prezydentna 90 dni przed upływem 4 lat kadencji S i S, dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji S i S. 306. Prezydent RP jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez:Obywateli 307. Rzecznik Praw Obywatelskich: stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela

określonych w konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Od 1987 roku 308. Zgodnie z Konstytucją RP mandat poselski może sprawować: obywat polski w pełni praw publicznych 21 309. Mandat posła RP można łączyć z funkcją: Członka Rady Min ora sekretarzem w adm rządowej 310. Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów w razie: rezygnacji Prezesa Rady Ministrów 311. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza: Sąd Najwyższy 312. Trybunał Konstytucyjny RP składa się z: Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. 313. Prezydent RP jest wybierany na kadencję: 5 letnią 314. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 2) zgodności ustaw z raty umowami między, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, skargi konstytucyjnej, 315. Referendum to forma demokracji: bezpośredniej (forma głosowania o charakterze powszechnym) 316. Sejm RP może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością: co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. 317. Jednym z zadań Rady Ministrów jest: zapewnia wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje prace org adm rządowej, chroni interesy Skarbu Państwa, uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa, zapewnia bezpieczeństwo wew. i zew. państwa oraz porządek publiczny, , sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami między, zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy między, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, określa organizację i tryb swojej pracy. 318. Jaki minister jest właściwy w sprawach związanych z funkcjonowaniem Policji? Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 319. Organizacja, która 11 września 2001 r. dokonała terrorystycznych zamachów w Nowym Jorku i Waszyngtonie to: al-Kaida dowodzoną przez Osamę bin Ladena. 320. Sejm składa się z (ze): Sejm składa się z 460 posłów. 321. Kadencja Prezydenta RP rozpoczyna się w dniu: objęcia przez niego urzędu. 322. Sejm i Senat obradują na: posiedzeniach. 323. Wybrany do Senatu może być obywatel polski, który w dniu wyborów kończy lat: 30 lat 324. Przykładem państwa unitarnego jest: państwo jednolite, jeden rząd, parlament, stolica, Polska, Hiszp 325. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez: Sejm, Senat i Prezydenta RP 327. "W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej ()" . Powyższy cytat jest fragmentem: Preambuły Konstytucji RP 328. Sędziowie są powoływani przez: Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. 329. Większościowy system wyborczy polega na tym, że: rozdziale mandatów odpowiednio do liczby głosów w danym okręgu. 330. Bezpośredniość wyborów oznacza, że: że głosujący oddaje głos bezpośrednio na kandydata lub na listę wyborczą, bez pośrednictwa elektorów 331. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek: Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów. 332. Słowo konstytuanta oznacza: zgromadzenie ustawodawcze, powołane do opracowania i uchwalenia konstytucji państwa 333. Absolutorium to: zatwierdzenie sprawozdania z działalności (finansowej), uznanie jej za prawidłową; ukończenie studiów wyższych

334. Etyka zawodowa to: normy postępowania danej grupy zawodowej 335. Moralność to: ogół ocen, norm, wzorów, prawideł postępowania w określonych środowiskach i epokach 336. Efektem nie podporządkowania się normom moralnym jest: wykluczenie społ, potepienie ????? 337. Jaka jest różnica między normą prawną a normą moralną? wiążą się z nimi sankcje przymusu państwowego wobec jednostki, zawarte w systemie kar i nagród, np. kara pozbawienia wolności, grzywna, nagroda lub tytuł honorowy. Natomiast do przestrzegania norm moralnych zmusza nas opinia społeczna, potępienie łamania tych norm przez innych, często nawet własne sumienie! 338. Godność osobista to: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 339. Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi:Konstytucja 340. Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie ma prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia: legalności pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem. 341. Przeszukanie mieszkania, kontrola korespondencji, podsłuch telefoniczny stanowią ingerencję w: prawo prywatności, (wolności osobistej)! 342. Zakaz stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ma charakter: obligatoryjny 343. Interlokutor to inaczej: rozmówca 344. Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu rozpoczyna się: z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. 345. Pojęcie etosu związane jest z: przewodnie wierzenia, mierniki, kryteria, ideały charakteryzujące a. nurtujące jakąś grupę, społeczność, naród, zespół wartości będący podstawą form, wzorców zachowania się 346. Cechą najbardziej pożądaną dla życia społecznego jest: odwaga cywilna 347. Osoba empatyczna, to taka, która:jest ciepła i wyrozumiała. umięjętność wczuwania się w czyjeś emocje 348. Nauka w Polsce jest obowiązkowa do:18 349. Z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji RP korzysta: każdy kto znajduje się pod władzą RP. 350. Wolność zgromadzania i stowarzyszania się oznacza, że: RP zapewnia wolność tworzenia i działania zgromadzeń i stowarzyszeń oraz uczestnictwa w nich. 351. Czynne prawo wyborcze to prawo do: głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa. 352. W Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze zasiada 15( teraz chyba 25) sędziów, którzy są powoływani na 9 kadencje.co 3 lata 1/3 zmienia sie 353. Grupę Wyszehradzką założyły takie państwa jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Polska.1991 354. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, udzielonej przez:Prezydenta 355. Bierne prawo wyborcze do Sejmu posiada obywatel polski mający ukończone: 21 356. Wolność słowa gwarantowana w Konstytucji RP: Prawo do informacji i wolność słowa jest jednym z najważniejszych fundamentów demokracji, ale w konstytucji RP tego zapisu wprost nie ma 357. Więź prawna łącząca osobę fizyczną (człowieka) z państwem to:Obywatelstwo 358. Nauka o wartościach to: Aksjologia 359. Kosmopolita to: obywatel świata 360. Prawa człowieka regulują stosunki: między jednostką a państwem, jego organami, funkcjonariuszami sprawującymi władzę na różnych szczeblach 361. Konstytucja jest, najwyższy akt normatywny, najwyższym prawem 362. Które z poniższych elementów w całości składają się na system ochrony praw człowieka w Polsce? Konstytucja, Parlament, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny 363. Prawa człowieka zawarte w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przysługują cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium państwa polskiego:

każdemu obcokrajowcowi 364. Warunkiem złożenia skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest: Wyczerpanie wszystkich możliwości w kraju, "skuteczne środki prawne 365. Względność praw człowieka oznacza, że: różne rozumienie, interpretacja w zależności od sytuacji 366. Czemu służą prawa człowieka w państwie demokratycznym? Gwarantują i chronią godność człowieka 367. Prawa zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mają charakter: przyrodzony - niezbywalny - nienaruszalny - powszechny 368. Który z poniższych przykładów aktów prawnych należy do praw twardych: paremia (sentencja) rzymska "twarde prawo, ale prawo" (dura lex, sed lex) - najważniejsze w państwie akty normatywne: Konstytucja, ustawa, dekret, umowa międzynarodowa, rozporządzenie Uchwała, akt prawa miejscowego, zarządzenie. 369. Godność, o której mówi się w odniesieniu do praw człowieka: godność osobista, człowieka jest źródłem i celem działania (ochrony) praw człowieka(osobowa zapracować trzeba) 370. Pokrzywdzony może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wStrasburgu, jeżeli państwo naruszyło jego prawo lub wolność zapisaną w: Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ratyfikowana 19 stycznia 1993 roku przez Polskę) 371. Czy w Polsce osoba fizyczna ma prawo składania indywidualnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Tak ale nie przeciwko osobie fizycznej 372. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ma charakter: nie jest wiążąca w sensie prawnym, ma charakter moralnego zobowiązania. 373. Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka każda ingerencja władzy publicznej w prawo do prywatności musi być w interesie: Państwa, ochrony praw wolności osob 374. Pozbawienie życia przez policjanta nie będzie sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, jeżeli nastąpiw wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły: w obronie osoby przed bezprawną przemocą; w celu wykonania zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem, w celu stłumienia zamieszek lub powstania. 375. Której z podanych wartości, zgodnie z teorią praw człowieka, bezwzględnie nie można naruszyć?indywidualnych, nizebywalnych,nienaruszalnych etc 376. Do trzeciej generacji Praw Człowieka zaliczamy: prawa kolektywne(pokój,srodow,rózwoj,dziedz.kult. 377. Angielska Wielka Karta Swobód, uważana za pierwszą próbę kodyfikacji praw człowieka, została przyjęta przez króla Jana bez Ziemi w wieku: 1215 rok. - XIII w 378. Do kontroli przestrzegania praw człowieka w Polsce powołane są: sądy, prokuratura, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka,parlament,Komitet Helsinski1982,TK, 379. Powszechną Deklarację praw Człowieka uchwalono w roku:10.12.1948r Zgromadzenie Ogólne ONZ Paryż-(miała na to wpł. 2 wojna św.) 380. Skarga do Trybunału Praw Człowieka jest niedopuszczalna, gdy: nie wykorzystano do końca wszystkich innych możliwości dochodzenia swoich praw w swoim państwie 381. Najważniejszym dokumentem prawa międzynarodowego obowiązującym w Europie w zakresie praw człowieka jest: Karta Narodów Zjednoczonych - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka lub Europejsk Konwencja P.Cz. 1950! 382. Katalog Praw Człowieka UniaEuropejska sformułowała w:Karcie Praw Podst.WTraktacie Kostny.Europ. 383. Prawa człowieka potrzebne są w państwie demokratycznym, aby:gwarantować i chronić godnośc obyw! 384. Jednym z warunków złożenia skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest: wyczerpanie przez skarżącego krajowych środków odwoławczych w sprawie, Skarga musi:dotyczyć decyzji, faktów, które nastąpiły po 30.04.1993r. 385. Powszechną Deklarację Praw Człowieka uchwalono w: 1948 w Paryżu przez ONZ 386. Warunkiem złożenia skargi do Trybunału Praw Człowieka jest: Wyczerpanie krajowej drogo sądo. 387. Podstawowe prawa i wolności człowieka przysługują: bez wyjątku każdemu człowiekowi 388. Skargę na naruszenie praw człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kieruje się do: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 389. Organem sądowniczym Rady Europy przyjmującym skargi na naruszenie praw człowieka jest: Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu.

390. Kiedy Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka? 19 stycznia 1993 391. W skład Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wchodzi: 25 sędziów mianowanych przez każde państwo członkowskie oraz 8 rzeczników generalnych (adwokatów)co 3 lat wym, Wielka Izba Trybunału, 17 sędziów, izba Trybunału, 7 sędziów, komitet Trybunału, 3 sędziów 392. Najważniejszym dokumentem prawa międzynarodowego obowiązującym w Europie wzakresie praw człowieka jest: Karta Narodów Zjednoczonych - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 393. Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może złożyć: każda osoba, znajdująca się na terytorium państwa-strony Konwencji,której prawa gwarantowane Konwencją zostały naruszone, Osoba ta nie musi być obywatelem państwa, które naruszyło jego prawa. 394. Godność osobowa jest to wartość przynależna osobom z racji: trzeba zapracować, jest nabywana i można ją utracić, jeżeli postępuje się podle 395. Do kontroli przestrzegania praw człowieka w Polsce powołane są: Rzecznik PO, komitet helsinski 396. Prawem absolutnym wg Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest: Prawo do życia, wolność słowa 397. Na mocy traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 roku powstała: Unia Europejska 398. Jakie państwa mogą należeć do EUROPOLU? Wszystkie państwa członkowskie UE 399. Jak należy rozszyfrować skrót INTERPOL?Międzynarodowa Organizacja Policji-siedziba Lyon Fr. 400. Tzw. drugie Porozumienie z Schengen określało warunki: Podpisane 19 czerwca 1990 roku , określiło jakie warunki muszą spełniać obywatele państw trzecich, aby przekroczyć granicę zewnętrzną(srodki finansowe, wize wjazdową oraz nie mogą być na liscie nieporządanyc) 401. Swój pierwszy cel, jakim jest popieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia, a także osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska zamierza realizować, zgodnie z obowiązującym traktatem o UE, w szczególności poprzez: tworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic 402. Rada Europy, zgodnie z obowiązującym Traktatem o UE: Rada Europy powstała 5 maja 1949 r,46 panstw , pozostaje poza UE, 403. Pojęcie Unii Europejskiej składającej się z trzech filarów wprowadził: traktat z Maastricht 404. Parlament Europejski jest wybierany na kadencję: 5 lat, 732 405. Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest: Komisja Europejska 406. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej: 1 maja 2004 407. Centrum najważniejszych inicjatyw politycznych Unii Europejskiej, organem obradującym na szczeblu szefów rządów lub szefów państw jest: Rada Europejska 408. Prezydencję w Unii Europejskiej sprawuje każdorazowo: - państwo członkowskie kolejno w systemie rotacyjnym przez pół roku. 409. Hymnem Unii Europejskiej jest: Oda do radości ( do jej słów)ale to finałowa kantata IX symfonii Beethovena 410. Euroregion jest szczególną odmianą regionów: -państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. Jest to forma współpracy transgranicznej 411. Obywatelstwo Unii Europejskiej otrzymują: wszyscy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej 412. W skład Rady Europy wchodzą: prawie wszystkie państwa europejskie ( szefowie państw lub rządów, oraz przewodniczący Komisji Europejskiej)białorus poza 413. Państwami założycielskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy Zach, Włochy 414. Traktat z Schengen reguluje kwestie: swobodnego przepływu osób na obszarze państw sygnatariuszy, ale także wyznacza skrupulatnie podstawowe standardy bezpieczeństwa na granicach 415. Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa: 5 lat 416. Unia Europejska, związek państwczłonków Wspólnot Europejskich (tj. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), powstała w 1993 r. na mocy: Traktatu z Mastricht (podpisany w 92 wszedł w życie 93)

417. W stolicy Belgii mieszczą się siedziby: Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Komitet Regionów , NATO 418. Politykiem, który w 1950 r. wystąpił z propozycją utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1951 r. doprowadził do podpisania traktatu paryskiego powołującego ją do życia, określanym często mianem "Ojca Europy", jest: Robert Schuman 419. PHARE to: : - bezzwrotna pomoc Unii dla krajow Europy Srodkowej, pomoc dla panstw kandydujacych do Wspolnot Europejskich 420. "Cztery swobody" w Unii Europejskiej dotyczą przepływu: towaru, osób, usług, kapitału 421. Która instytucja Unii Europejskiej nazywana jest "strażnikiem traktatów"? Komisja Europejska 422. III filar Unii Europejskiej dotyczy: spawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości (współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych) 423. Akty prawne organów Wspólnot Europejskich to: dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, zalecenia i opinie, inne akty 424. Obok flagi i hymnu, charakterystyczne dla Unii Europejskiej jest (są): obywatelstwo unii, paszport europejski i dzień europy-9 maj na pamiątkę ogłoszenia planu Schumana - Euro, Dzień Europy, Paszport, Syriusz (maskotka) 425. Traktat o Unii Europejskiej stworzył strukturę Unii opartą na: 3 filarach 426. Minister składa rezygnację z dalszego pełnienia funkcji na ręce:prezydenta 427. Jakie miasto jest siedzibą Komisji Europejskiej? Bruksela 428. Unia Europejska powstała w roku:01.11.1993r Wspólnota Europejska przekształciła się w UE. 429. Podstawowym motywem powstania Unii Europejskiej były więzy o charakterze: 430. Traktat o Unii Europejskiej to inaczej: Traktat z Masstricht 7 luty 1992 431. Co jaki czas zmienia się przewodniczenie w Unii Europejskiej? Co pół roku 432. Jednym z filarów Unii Europejskiej jest: I-wspólnoty europejskie II-polityka zagraniczka i polityka bezpieczeństwa III- sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości 433. W którym roku podpisano Traktat w Maastricht? 7 luty 1992 r. 434. Utworzona w 1951 roku Europejska Wspólnota Węgla i Stali to: organizacja gospodarcza, która zapoczątkowała integrację gospodarczą Europy, wspólny rynek na węgiel żelazo 435. Hymnem Unii Europejskiej jest: Oda do radości 436. Traktat z Maastricht został podpisany w roku: 7 luty 1993 437. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w Unii Europejskiej nosi nazwę: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Ombudsman 438. Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w roku: w 1979 439. Kiedy podpisano Traktat w Maastricht? 7 luty1992 r. 440. Europejską Wspólnotę Węgla i Stali utworzono w roku: 18 kwietnia 1951 441. Z jakim wydarzeniem wiąże się wprowadzenie nazwy Unia Europejska? podpisanie traktatu z Maastricht 442. W jakim państwie leży miejscowość Schengen? Luksemburg 1985 443. Państwo o największej liczbie ludności w Unii Europejskiej to: Niemcy 82 mln. ludzi 444. Godło w postaci dwunastu żółtych gwiazd na niebieskim tle jest obecnie symbolem: Unii Europejskiej 445. Traktaty Rzymskie, które weszły w życie w 1958 roku dotyczyły: ustanowienia EWG i EUROATOM 446. Immunitet zakrajowy to m.in. np ambasadorowie innych panstw w polce 447. Jak zachować się asertywnie, gdy kolega po raz kolejny prosi nas o wzięcie za niego służby z błahego powodu: czytelnie, stanowczo,bezpośrednio uczciwie odmówić 448. Według Konstytucji RP organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest: rada bezpieczeństwa narodowego 449. Co to jest umowa międzynarodowa?Najważniejszy instrument Reg.stosunki międzynarodowe. Za umowę międzynarodową uważa się zgodne oświadczenie woli (porozumienie) co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego 450. Do religijnych organizacji terrorystycznych należy zaliczyć: Hesbollah, Hamas,Dzihad 451. Operacja Pustynna Burza prowadzona była w ramach działań wojennych w roku:17.01.1991r. 452. NATO to: 4kwiecien 1949Organizacja Traktatu Północnoatlantyckie on powstało w okresie zimnej wojny, miało stworzyć przeciwwage dla bloku państw wschodnich

453. W skład Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wchodzi: 5 członków stałych( USA, Rosja, Wielka Brytania, Chiny, Francja) oraz 10 członków niestałych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 2 lata 454. Polska przystąpiła do Traktatu Północnoatlantyckiego: 12 marzec1999 455. Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat: 16 pazdziernika 1978r. 456. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości składa się z: 15 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Kadencja ich trwa 9 lat Haga 457. Stosunki między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi reguluje: umowa miedzynarodowa 458. Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych odbyła się w:25 kwiedien 1945 w San Francisco, kwietniu 1949 roku w Waszyngtonie 459. Podpisany w 1990 roku dokument między Wspólnotą Europejską a USA, zacieśniający ich związek to: Deklaracja Transatlantycka (odnosi się do wzmocnienia wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach, które mają bezpośredni wpływ na obecne i przyszłe dobro ich obywateli Jedna uwaga - dość częste pytanie w testach - pytanie nr. 99. W związku z tym, że Jan M., był naocznym świadkiem przestępstwa zabójstwa, w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego, spoczywa na nim obowiązek poinformowania o tym fakcie organu powołanego do ścigania przestępstw np. prokuraturę lub Policję. Obowiązek ten w przypadku jego niespełnienia:odpowiedź u Was Prawidłowe nie poniesie kary... Error - Kodeks karny Art. 240. § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 127, 128, 130 , 134, 140, 148, 163, 166 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Zaniechanie tej czynności to przestępstwo !!! Pozdrawiam Łukasz [Wyslij odpowiedz] 460.Siedzibą Trybunału jest Haga. Trybunał urzęduje w Pałacu Pokoju, w którym mieszczą się także Stały Trybunał Arbitrażowy, Haska Akademia Prawa Międzynarodowego oraz jedna z najbogatszych bibliotek prawa międzynarodowego. 1945 461. Jaką nazwą określa się zbiór Konwencji poświęconych działaniom humanitarnym w czasie wojny? Konwencja Genewska 462. Interpol jest instytucją: Międzynarodowa organizacja policyjna, założona 1923 w Wiedniu, gdzie miałą swą pierwszą siedzibę główną. Obecnie do Interpolu przynależą 174 państwa, w tym Polska. Od 1946 siedzibą organizacji był Paryż, a od 1989 roku jest nią Lyon (Francja). 463. Siedzibą UNESCO, założonej w 1946 r., wyspecjalizowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, jest: Paryż 464. Europejski i ONZowski organ powołany do kontroli przestrzegania praw człowieka mieści się odpowiednio w: Genewie 465. Siedzibą UNESCO jest: Paryż 466. Do zjednoczenia Niemiec doszło w roku: 1990 467. Następcą Margaret Thatcher na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii był: 22 listopada 1990, jej następcą został J. Major 468. Kaszmir to terytorium sporne pomiędzy: Indie i Pakistan 469. Grupa Wyszehracka to forma współpracy regionalnej w dziedzinie: Gospodarki 470. Od 1989 r. siedzibą Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (INTERPOL) jest: Lyon 471. OPEC to międzynarodowa organizacja państw: Organizacja Państw Eksportujących Ropę 472. Triada, to potoczna nazwa zorganizowanej przestępczości: Chińskiej 473. Następujące wydarzenia: 1) Dymisja Margaret Thatcher, 2) zakończenie wiercenia tunelu pod kanałem La Manche, 3) szczyt Bush - Gorbaczow w Waszyngtonie miały miejsce w roku: 1990 474. "Państwo środka" to nazwa: Chiny 475. Mur berliński wzniesiono w roku: 1961 zburzono 1989 476. Które z wymienionych wydarzeń nie miało miejsca w 1989 r.? 477. Siedziba premiera rządu brytyjskiego znajduje się na: Dwning Streat 10

478. Katastrofa elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie miała miejsce w roku: 1986 479. Afera "Watergate" dotyczyła: Dymisji Nixona i włamania do siedziby partii Demokratycznej ostrzeżenie Republikanów 480. ETA to: Terrorystyczna organizacja Wyzwoleńcza w Hiszpanii 481. Konkordat to: Umowa miedzy państwem a stolicą Apostolską 482. Proces zakończenia "zimnej wojny" zapoczątkowany został przez: Gorbaczowa, 1985 Pierestrojka 483. Od 1993 roku stosunki Polski ze stolicą Apostolską normuje: Konkordat 484. Stosunki między Rzeczypospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa: Stosunki między Rzeczypospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami. 485. Wybory do organów stanowiących samorząd terytorialny są: Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. 486. Deklaracja Schumana stała się podstawą rozpoczęcia rokowań, które doprowadziły do podpisania: Wszystkie te działania i procesy doprowadziły do podpisania 7 lutego 1992 roku w holenderskim Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej. 487. Za naruszenie Konstytucji lub ustaw oraz za popełnienie przestępstwa Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności: Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. 488. Ilu czytaniom podlegają w Sejmie projekty ustaw? 3 489. Według konstytucji RP ważność referendum stwierdza: Sąd Najwyższy 490. Zgodnie z Konstytucją RP prezesa NIK powołuje: Sejm za zgodą Senatu na 6-letnią kadencję tylko raz 491. Członkowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez: Sejm, 15 na 9 lat 492. Według konstytucji RP wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący: Wynik referendum jest wiążący jeśli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. 493. Według Konstytucji RP ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza: Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy. 494. Według Konstytucji RP Prezydent po przyjęciu ustawy przez Sejm: 495. Według konstytucji RP Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależny i niezawisły od innych organów i odpowiada jedynie przed: Sejmem 496. Postawienie Prezydenta RP w stan oskarżenia może nastąpić tylko: Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego 497. Zgodnie z Konstytucją RP obywatel RP ma prawo wnieść skargę konstytucyjną do: wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego 498. O sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej orzeka w Polsce: Trybunału Konstytucyjnego 499. Siedzibą FAO jest Rzym i jest to organizacja ONZ do spraw: ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW WYŻYWIENIA I ROLNICTWA, 500. Wybierz odpowiednią kolejność wymienionych poniżej sądów od najwyższej do najniższej instancji: sądy rejonowe,sądy okręgowe,sądy apelacyjne,Sąd Najwyższy,Sądownictwo wojskowe:wojskowe sądy garnizonowe, wojskowe sądy okręgowe,Sąd Najwyższy,Sądownictwo administracyjne:wojewódzkie sądy administracyjne,Naczelny Sąd Administracyjny