P. 1
Streszczenie Babbie

Streszczenie Babbie

|Views: 3,639|Likes:

More info:

Published by: Natalia Młynek on Mar 13, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2015

pdf

text

original

TEMAT1.Osobliwości badań społecznych w socjologii U podstaw wiedzy leży umowa.

Większość naszej wiedzy zależy od wiary w to, co nam powiedziano. Pewne rzeczy wiemy dzięki tradycji, inne dzięki ekspertom. Istnieją też odmienne metody poznawcze-poznawać można dzięki bezpośredniemu doświadczeniupoprzez obserwację. Gdy nasze doświadczenie przeczy temu, co wszyscy wiedzą, jest możliwe, że zrezygnujemy z własnego doświadczenia na rzecz umowy.

Działalność badawcza człowieka
Ludzie wykazują potrzebę przewidywania swojego przyszłego położenia. Ludzie wydają się predestynowani do tego, by podejmując się takiego zadania stosować rozumowanie przyczynowo-skutkowe. Powody: -uznajemy, że przyszłe wydarzenia są uwarunkowane przez obecne -ludzie uczą się, że takie przyczynowo skutkowe modele mają charakter probabilistyczny(skutki pojawiają się częściej, gdy pojawiają się przyczyny)

Źródła wiedzy z drugiej ręki:
1Tradycja-jeśli akceptujemy to, co wszyscy wiedzą, w naszym dążeniu do odkrycia prawidłowości nie musimy rozpoczynać wszystkiego od zera 2Autorytet-często akceptacja nowych dokonań zależy od statusu odkrywcy.

Błędy w badaniach:
1Błędne obserwacje-można się przed nimi ustrzec dzięki zarówno prostym jak skomplikowanym zleceniom dotyczącym pomiaru. Dzięki nim stopień precyzji jest dużo wyższy, niż pozwalają na nie wspomagane ludzkie zmysły. 2Nieuprawnione uogólnienie-założenie, że kilka podobnych zdarzeń stanowi dowód istnienia ogólnego wzorca. Zabezpieczenia: odpowiednio duża i reprezentacyjna próba; replikacja (powtarzanie badań) 3.Wybiórcza obserwacja-ignorowanie wydarzeń sytuacji nie pasujących do wzorca określonej prawidłowości i ogólnego wyjaśnienia jej przyczyn 4.Nielogiczne rozumowanie- np. wyjątek, który potwierdza regułę. Zabezpieczenia: stosowanie systemów logicznych w sposób świadomy i jednoznaczny.

3 ujęcia natury rzeczywistości:
1.Ującie premodernistyczne- założenie, że ludzie widzą rzeczy takimi jakie są one w rzeczywistości. 2.Ujęcie modernistyczne-filozoficzna wersja powiedzenia co kraj to obyczaj. Uznaje za uprawnioną różnorodność postrzegania rzeczywistości. 3.Ujęcie postmodernistyczne-rzeczywiste są tylko wyobrażenia, które uzyskujemy dzięki naszym punktom widzenia. Nic nie istnieje na zewnątrz, wszystko jest w środku. Nie ma obiektywnej rzeczywistości.

Podstawy nauk społecznych:
Rozumienie świata musi być sensowne i zgodne z obserwacją. Oba te elementy mają zasadnicze znaczenie dla nauki i odnoszą się do 3 głównych aspektów działalności nauk społecznych: teorii naukowych, gromadzenia danych i analizy danych. 1.Teorie zamiast filozofii czy wiary. Teoria społeczna zajmuje się tym co jest, a nie tym c ma być. Teoria naukowa nie może rozstrzygać sporów o wartości. 1

2Prawidłowości społeczne-do ich odkrycia zmierzają badania społeczne. W odniesieniu do prawidłowości społecznych stawiane są 3 zarzuty: -niektóre mogą wydać się trywialne -prawidłowości nie mają absolutnego charakteru-społeczne prawa to modele probablistyczne -wpływ ludzi-zaobserwowane prawidłowości mogą być zakłócone dzięki świadomej woli aktorów 3.Zbiorowości zamiast jednostek. Prawidłowości życia społecznego odzwierciedlają zbiorowe zachowanie wielu jednostek. Celem jest wyjaśnienie, dlaczego zagregowane wzorce zachowań ujawniają taką regularność nawet, gdy uczestniczące w nich osoby mogą zmieniać się w czasie. 4.Język zmiennych-w tym języku formułuje się teorie U podstaw rozmaitości orientacji badawczych leżą trzy szeroko rozumiane i wzajemnie powiązane rozróżnienia: 1.Wyjasnienia: -idiograficzne-wyłącznie do konkretnego przypadku ograniczony jest zasięg naszego wyjaśnienia. -nomotetyczny-szuka wyjaśnienia dla pewnej klasy zjawisk czy zdarzeń,w sposób ekonomiczny, używając jednego lub kilku czynników wyjaśniających. 2.Teoria: -indukcyjna-przechodzi od tego co konkretne do tego co ogólne -dedukcyjna-od tego co ogólne do tego co szczegółowe. Od wzorca, którego możemy oczekiwać z logicznego lub teoretycznego punktu widzenia do obserwacji ,która sprawdzi czy oczekiwany wzorzec rzeczywiści się pojawia. 3.Dane: -jakościowe -ilościowe . MAT2 : Pomiar wartości cech jednostek badawczych oraz metody budowania skal 1)Earl Babbie, rozdz. 5: Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar. Koncepcje to obrazy mentalne, których używamy jako syntetycznych sposobów gromadzenia obserwacji i doświadczeń, które mają ze sobą coś wspólnego. Odwołując się do tych koncepcji używamy pewnych terminów lub etykiet. Pojęcia są konstruktami; odzwierciedlają one uzgodnione znaczenie przypisywane terminom. Nasze pojęcia nie istnieją w świecie rzeczywistym, tak więc nie jest możliwy ich bezpośredni pomiar. Możemy jednak mierzyć zjawiska, które one podsumowują. KONCEPTUALIZACJA: Jest to proces, w toku którego określamy, co mamy na myśli używając danego terminu w badaniach → powstaje szczególnie, uzgodnione dla celów badawczych znaczenie pojęcia. Wymiary i wskaźniki: Konceptualizacja nadaje jasne znaczenie pojęciu poprzez wyszczególnienie jednego lub większej liczby wskaźników tego, co mamy na myśli. Wskaźnik to znak obecności lub nieobecności badanego pojęcia. Każde pojęcie może mieć wiele wymiarów czyli możliwych do wyróżnienia aspektów /np. uczuciowy i behawioralny wymiar współczucia/. Pełna konceptualizacja wymaga zarówno określenia wymiarów jak i wskazania różnych

2

wskaźników dla każdego z nich. Wskaźniki są wzajemnie wymienialne. Definicje realne, nominalne i operacyjne: Def. realna stanowi wyraz reifikacji terminu, jest stwierdzeniem „zasadniczej natury” bytu; wiedzie nas zatem na manowce, gdyż uznaje konstrukt /np. współczucie/ za byt rzeczywisty. Def. nominalna zostaje przypisana do danego terminu bez roszczenia co do tego, że stanowi odbicie :realnego” buty; jest arbitralna; jest to wyraz jakiegoś konsensusu, konwencji co do użycia jakiegoś terminu. Def. operacyjna precyzuje sposób pomiaru danego pojęcia czyli operacje, jakie będziemy w tym celu wykonywać; jest raczej nominalna niż realna oraz daje maksimum jasności co do znaczenia danego terminu w konkretnych badaniach. Tworzenie ładu pojęciowego: Kolejne kroki pomiaru we w pełni strukturalizowanym badaniu socjologicznym: konceptualizacja →def. nominalna → def. operacyjna → pomiary w świecie rzeczywistym. Pozostawienie konceptualizacji i operacjonalizacji nie musi prowadzić do chaosu pojęciowego. Często w ten sposób powstaje ład-stosujemy definicje standardowe, aby być zrozumianym przez innych. Kolejnym źródłem ładu jest fakt, że badacze przejmują jakąś konc. i oper. Danego pojęcia by przekonać się o jej użyteczności, co prowadzi do standaryzacji definicji pojęć, ich wielokrotnego poprawiania i testowania. Wybory dokonywane w procesie operacjonalizacji: Konceptualizacja polega na uściśleniu i udoskonaleniu abstrakcyjnych pojęć, operacjonalizacja na stworzeniu konkretnych procedur badawczych, które pozwolą na dokonanie empirycznych obserwacji odpowiadających tym pojęciom w świecie rzeczywistym. Operacjonalizując jakieś pojęcie badacz musi zdawać sobie sprawę, jaki zakres zmienności go interesuje /np. zakres dochodu respondentów, lub od „popieram” przez „jest mi to obojętne” do „zupełnie nie popieram”/. Ważnym problemem jest także ustalenie stopnia precyzji zmienności między skrajnościami, co oczywiście wynika z celów badania. Wartość zmiennej jest cechą czegoś /np. kobieta/, zmienne zaś to logiczne zbiory wartości. Tak więc płeć to zmienna złożona z dwóch wartości : kobieta i mężczyzna. Każda zmienna musi mieć dwie istotne cechy: 1) składające się nań wartości muszą być wyczerpujące; 2) wartości muszą być wzajemnie rozłączne. Poziomy pomiaru 1) nominalny: zmienne, których wartości są jedynie wzajemnie rozłączne i wyczerpujące, to mary nominalne, np. płeć, wyznanie, sympatie partyjne; są to jedynie zbiory nazw lub cech; o tych zmiennych możemy powiedzieć jedynie tyle, że są takie same bądź różne. 2) porządkowy: zmienne o wartościach, które możemy logicznie porządkować, to miary porządkowe. Różne wartości zmiennej odpowiadają względnie niższemu lub wyższemu poziomowi zmiennej; np. klasa społeczna, konserwatyzm, alienacja. Pozwala określić nie tylko, czy zmienne są takie same czy różne, ale rozwieź, czy któraś nich jest bardziej, odległości miedzy nimi nie mają znaczenia. 3) interwałowy: odległości logiczne miedzy wartościami mogą być wyrażone w postaci standardowych interwałów o określonym znaczeniu; punkt zerowy jest ustalany umownie; porównując dwie osoby możemy powiedzieć, ze są one „różne”, że jedna jest „bardziej” oraz „o ile jest bardziej”.

3

o co pytasz.Jak tworzyć rzetelne mierniki? Zadawaj wyłącznie pytania. właściwości. Pomiar ten pozwala nam dodatkowo ustalić jak jest stosunek ilościowy jednej zmiennej do drugiej. Trafność: . koderów → można zatrudnić kontrolera. b) metoda połówkowa: np. jasno precyzuj. Są one także wydajnymi narzędziami analizy danych. / test umiejętności matematycznych nie Mozę odnosić się tylko do dodawania.Odnosi się do zakresu.Na rzetelność obserwacji wpływa nasze samopoczucie. stosowana do tego samego przedmiotu.Trafność teoretyczna – opiera się na logicznych powiązaniach między zmiennymi. dla których nie ma jasnych pojedynczych wskaźników. 6 „Indeksy.Trafność fasadowa – konkretny miernik może się zgadzać lub nie z naszymi uzgodnieniami i indywidualnymi obrazami mentalnymi dotyczącymi danego pojęcia. w jakim miernik empiryczny adekwatnie odzwierciedla prawdziwe znaczenie danego pojęcia. .trafność treściowa – oznacza zakres. np./predykcyjna/.Trafność kryterialna . 4 ./ 2)Earl Babbie rozdz. typologie” Indeksy i skale służą do mierzenia złożonych zmiennych. trafność egzaminów na studia przejawia się w możliwości przewidywania na tej podstawie przyszłych sukcesów studenta. w kwestionariuszu dzielimy pytania losowa na dwie połowy i testujemy je – każdy zbiór powinien stanowić dobry miernik i prowadzić do takiej samej klasyfikacji respondentów (gdyż wskaźniki są wymienne). Poszukiwany poziom pomiaru zależy od planowanych sposobów analitycznego wykorzystania danej zmiennej. ale i odejmowania. . wiek.Techniki krzyżowego badania rzetelności tworzonych mierników: a) metoda testu powtórzonego: przeprowadzenie pomiaru jeszcze raz.opiera się na jakimś kryterium zew. mnożenia etc./ . w jakim miernik obejmuje skalę znaczeń zawartych w pojęciu.Polega na tym. na które respondenci znają prawdopodobnie odpowiedzi. jeśli odpowiedzi są różne. które ich dotyczą. metoda nie jest rzetelna. który rozmawia z respondentami z wybranej podpróby i weryfikuje w ten sposób informacje. interpretacja. c) rzetelność osób zatrudnionych przy realizacji badań: ankieterów. . . czy liczba organizacji do których należymy . daje za każdym razem ten sam wynik .. można powtórzyć badania. . Kryteria jakości pomiaru.Rzetelność nie zapewnia jednak poprawności wyniku . Warto także pamiętać o jednokierunkowej drodze przekształcania zmiennych od zmiennych ilorazowych do nominalnych. /np. skale.4) ilorazowy: wartości składające się na zmienna ilorazową posiadają wszystkie ww. pytaj o rzeczy. poza tym są oparte na bezwzględnym punkcie zerowym. Precyzja i poprawność: -precyzja dotyczy subtelności rozróżnień odrębnych wartości zmiennej -poprawność dotyczy prawdziwości informacji Rzetelność: . ze dana technika.

jeśli dwa pytania są ze sobą związane. Braki danych: . które z nich powinny się znaleźć w jednym indeksie. musisz przypisać wartości punktowe poszczególnym odpowiedziom. wykrycie jednoczesnych wzajemnych oddziaływań miedzy pytaniami. Punktacja indeksu: Jeśli wybrałeś już pytania.charakter dobranych pytań zadecyduje o tym.porządkują jednostki analizy w kategoriach konkretnych zmiennych .pierwszym kryterium wyboru pytań jest trafność fasadowa (lub logiczna) .zwróć uwagę na obejmowany zakres zmienności. tworząc w ten sposób jeden złożony miernik z kilku pytań: musisz określić pożądany zakres punktacji indeksu. .indeksy muszą być jednowymiarowe. można wyłączyć je z budowy indeksu i z analizy. niemal zawsze zależy od konkretnej próby. zdecydować. a) zależności dwuzmiennowe: powinieneś zbadać wszystkie możliwe zależności dwuzmiennowe między pytaniami mającymi ewentualnie wchodzić w skład indeksu – pozwala to określić względną siłę związków między poszczególnymi parami pytań.Indeksy a skale: . pozwala określić całkowitą moc pomiaru poszukiwanej zmiennej przez dany zbiór pytań. Budowa indeksu: Dobór pytań składających się na złożony indeks.złożony miernik powinien odzwierciedlać tylko jeden wymiar danego pojęcia . inne zaś o wyższym poziomie danej zmiennej. że niektóre pytania świadczą o relatywnie niższym. jak ogólnie czy szczegółowo dana zmienna będzie mierzona . czy przyznajesz poszczególnym odpowiedziom taką samą wagę. Badanie zależności empirycznych między pytaniami wchodzącymi potencjalnie w jego skład: . który tworzymy w celu pomiaru jakiejś zmiennej: .zależność empiryczna polega na tym. że odpowiedzi respondenta na jedno pytanie pozwala nam przewidzieć jego odpowiedź na inne pytania. skala wykorzystuje różnice intensywności wartości tej samej zmiennej. .jeśli występują w niewielu przypadkach. b) zależności wielozmiennowe między pytaniami: badanie zależności wielozmiennowych pozwala na wyeliminowanie bezwartościowych danych. powinieneś teraz przypisać poszczególnym odpowiedziom wartości punktowe. 5 . by odnaleźć różne wzorce odpowiedzi. że wskazują one te samą zmienną i możemy włączyć obie do jednego indeksu. możemy zakładać.Skalę tworzymy przypisując określony wynik punktowy pewnym układom odpowiedzi przy założeniu. aby określić. 2) użycie konkretnych technik skalowania nie daje gwarancji stworzenia skali.są porządkowymi miernikami zmiennych .Błędy w wyobrażeniu na temat skal: 1) to czy kombinacja kilku pytań okaże się skalą. że uwzględniają intensywność obrazowania danej zmiennej przez różne pytania.Skale mają tę wyższość nad indeksami. określić punkty skrajne.Indeks tworzymy przez proste zsumowanie wyników przypisanych poszczególnym wartościom .

aby Albańczycy mieszkali w twojej miejscowości? 3.staranie opracowana w ten sposób skala odpowiada pod względem oszczędności i efektywności skali Bogardusa.. co do których pytań byli oni najbardziej zgodni i te pytania zostają przyjęte przez badacza. „kobiety są gorszymi kierowcami niż mężczyźni”. . Czy zgodziłbyś się. Walidacja indeksu /ocena trafności/: sposoby: a) analiza pytań: badamy. . iż np. 3) Skala Likerta: . czy „kobiety nie powinny mieć praw wyborczych” – technika skalowania Likerta ukazałaby różnice intensywności między tymi pytaniami. Skala Likerta ponadto odlicza przeciętne wyniki uzyskane za pomocą indeksu dla osób 6 . setki pytań. a zarazem ustaliłaby intensywność pozostałych 18 twierdzeń → przyznanie każdemu ze wskaźników uprzedzeń względem kobiet jednego punktu dałoby nam indeks z zakresem wyników od 0 do 20. z którym zgodził się respondent). . np. przypisując im wartość punktową.metoda ta jednak pozwala na określenie względnej intensywności pytań: chcemy zmierzyć uprzedzenia wobec kobiet → tworzymy zestaw 20 stwierdzeń. każdy sędzia na następnie ocenić. . Istnieje wiele metod skalowania. Czy zgodziłbyś się. Czy zgodziłbyś się. wiemy. jako konserwatywne. które uznawane są za wskaźniki danej zmiennej. 2) Skala Thurstone’a: . jeśli ktoś zaakceptuje Albańczyka jako sąsiada. Czy zgodziłbyś się.każdemu respondentowi można przypisać pojedynczy wynik ( moc najtrudniejszego stwierdzenia. „zdecydowanie się zgadzam”. Budowa skali: Skala zapewnia większy stopień pewności uszeregowania dzięki intensywności pytań. nie zgadzam się”.szczególna przydatność tego formatu zasadza się na jednoznacznym uporządkowaniu kategorii odpowiedzi. powinny wg innych pytań zostać ocenione tak samo. jak mocnym wskaźnikiem zmiennej jest każde pytanie. aby twoje dziecko poślubiło Albańczyka/Albankę? Skala ta służy do pomiaru skłonności ludzi do uczestniczenia w – zróżnicowanym co do stopnia bliskości – stosunkach społecznych z innymi grupami ludzi.uważna analiza braków danych może pozwolić na interpretację ich znaczenia. zaakceptuje go też jako mieszkańca swojego kraju. „zgadzam się”.stanowi próbę opracowania formatu grupowania wskaźników zmiennej. aby Albańczyk był Twoim sąsiadem? 5.zawiera kategorie w rodzaju: „zdecydowanie się nie zgadzam”. Czy zgodziłbyś się. .. który w sposób adekwatny odzwierciedlałby odpowiedzi na kilka pytań kwestionariusza. aby Albańczycy mieszkali w twoim kraju? 2. aby Albańczycy mieszkali w twojej dzielnicy? 4. omówimy 4 z nich: uwzględnieniu 1) Skala dystansu społecznego Bogardusa: 1. potem badacz analizuje oceny przyznane pytaniom. w jakim zakresie indeks jest powiązany z poszczególnymi pytaniami w nim zawartymi lub w jakim zakresie pozwala przewidywać odpowiedzi na nie udzielone. Ukazuje oszczędność skalowania jako narzędzia redukcji danych. by ustalić. b) walidacja zewnętrzna: osoby ocenione wg jednych pytań np. które powiązane są przynajmniej w strukturę empiryczną.można potraktować braki danych jako jedną z dostępnych kategorii odpowiedzi. grupa sędziów otrzymuje np.

zaspokajanie ciekawości badacza i jego pragnienia lepszego zrozumienia przedmiotu 2. /np. Typologie: .Należy określić tak dokładnie o ile to tylko możliwe co chce się badać 2. „podoba mi się”.to nominalny miernik złożony stosowany często w badaniach społ. 4 PLAN NADAŃ W każdym schemacie badań należy stanąć przed dwoma zadaniami. natomiast format pytań jest jednym z najpowszechniej używanych w kwestionariuszach. .zgadzających się z poszczególnymi zdaniami… ( tak naprawdę nie ma tu tłumaczenia jak to się robi…) .prosimy respondentów.wypracowanie metod.to w jakim stopniu zbiór danych empirycznych układa się w skalę Guttmana.budowa tej skali zaczyna się od tych samych kroków co budowa indeksu. popierałby także aborcję w przypadku ciąży powstałej w wyniku gwałtu lub zagrażającej życiu matki/. TEMAT3: Przygotowanie badań empirycznych w socjologii 1)BABBIE rozdz.obecnie skala nie jest zbyt często wykorzystywana. zależy od stopnia poprawności.skala ta opiera się założeniu.mogą być skutecznie stosowane jako zmienne niezależne. .zbiór kategorii lub typów . Cele badań eksploracyjnych: 1. stosując przy tym wyrażenia określające stopień intensywności postawy między przeciwieństwami. 4) Dyferencjał semantyczny: . lecz wykorzystywanie ich jako zmiennych zależnych powoduje trudności interpretacyjne. aby wybrali miedzy dwiema przeciwnymi postawami. że kto wskazuje wysoki poziom danej zmiennej. . z jaką pierwotne odpowiedzi dają się odtworzyć na podstawie wyników uzyskanych w skali. Niekiedy po badaniach eksploracyjnych kontynuuje się badania metodą grup fokusowych (moderowanych dyskusji w małych grupach). gdy badacz wchodzi w nową dla siebie dziedzinę zainteresowań lub gdy przedmiot badań sam w sobie jest stosunkowo nowy.. które zostaną użyte w dalszych badaniach 7 .Określić w jaki sposób należy to zrobić TRZY CELE BADAŃ a)EKSPLORACJA b)OPIS c)WYJAŚNIANIE Ad a) Takie podejście zdarza się najczęściej. kto popiera prawo niezamężnych kobiet do aborcji. 1. wskaże też poziom niski /np. „nie podoba mi się”/ 5) Skala Guttmana: .zbadanie możliwości podjęcia szerszych badań 3.

GRUPY Możemy być także zainteresowani cechami należącymi do grup. rozmawianie z ludźmi. mogąc odnotować ich cechy. traktowanych jako pojedynczy byt. którzy brali udział w seansach. które podawały się za „medium” Badacz wyszedł od teorii dedukcyjnych. wiek. do której należą. Większość badań zawiera elementy wszystkich trzech celów JEDNOSTKA ANALIZY W naukowych badaniach społecznych nie istnieją prawie żadne bariery dotyczące tego. JEDNOSTKI INDYWIDUALNE Są to najbardziej typowe jednostki analizy. Jednostkami analizy są te przedmioty. przed przystąpieniem do badań miał przygotowane jedynie kluczowe zmienne. Ad b) Badacz obserwuje a następnie opisuje to co zaobserwował. aby stworzyć ich syntetyczny opis oraz wyjaśnić różnice między nimi. Ważne jest jednak rozróżnienie jednostek analizy od zbiorowości. ale badacze na ogół nie ograniczają się tylko do opisu. którą jednostki reprezentują. postawy itd. Przykład: Zapisanie wieku i płci każdego studenta na wybranym wykładzie. składającej się z jakiegoś procentu kobiet i mężczyzn. Później agregowane są indywidualne jednostki i formułowane są uogólnienia na temat populacji. Badacze społeczni najczęściej wybierają jako jednostki analizy pojedynczych ludzi .czytanie książek oraz artykułów. które badamy. Następnie łączą opisy. interesuje ich dalsze wyjaśnianie dlaczego istnieją zaobserwowane prawidłowości i jakie są ich konsekwencje. uczestnictwo w seansach. opis jest z reguły dużo trafniejszy i dokładniejszy niż zwykły opis Przykład: Spis ludności USA. np. a później przedstawienie opisu grupy. Można także wnioskować o cechach grup społecznych na podstawie cech ich członków (opisanie grupy pod względem wieku. rasy. studenci. która składa się ze wszystkich gangów w danym mieście. odnotowanie dlaczego jedni chodzą a drudzy nie jest już wyjaśnianiem. wywiady z osobami. homoseksualiści.o jakiejś średniej wieku.opis obszernego zestawu różnych cech ludności Opis był pierwotnym celem wielu badań jakościowych. co ma być poddane badaniu. Przykład: Odnotowanie częstości chodzenia do kościoła jest opisem. Termin gangi uliczne oznacza populację. Badania zajmują się określonymi typami jednostek lub ich klasami. miejsce urodzenia. lesbijki. Można opisać populację uogólniając wyniki pojedynczych gangów. tworząc obraz grupy.Przykład: Badania eksploracyjne dotyczące osób podających się za „medium”.płeć. wykształcenia). 8 . Ad c) Badanie wyjaśniające odpowiada na pytanie dlaczego jakieś zjawisko zaszło.

światy społeczne. czego dowiadujemy się o jednostce zbiorowej mówi nam coś także o pojedynczych elementach. cenę itd. ale wyciąganie wniosków na temat wyborców. np. WYMIAR CZASOWY Możemy zbierać obserwacje mniej więcej w tym samym czasie lub rozłożyć je w czasie.jest to założenie. książki. badanie okręgów wyborczych jako jednostek analizy. miejsca zamieszkania. -Moris Rosenberg mówi o indywidualnych. porwania samolotów. zachodzących w czasie. wypadki drogowe. przestrzennych. a psychologowie tylko zmienne psychologiczne (redukcjonizm psychologiczny). style życia oraz subkultury. -John i Lyn Loflandowie wskazują na działania zwyczajowe i epizody. spotkania. ale ich celem jest wyjaśnianie procesów przyczynowych. grupowych. grupy. interakcje społeczne. BŁĘDNE WNIOSKOWANIE O JEDNOSTKACH ANALIZY : Błąd ekologiczny: „ekologiczny”. zbiory.jako stosowne jednostki badania.ORGANIZACJE Jednostki analizy. Pojedyncza książka ma swoja wagę. związki. organizacyjnych. kulturowych społecznych jednostkach analizy. Redukcjonizm: postrzeganie i wyjaśnianie złożonych zjawisk w kategoriach jednego wąskiego pojęcia lub zbioru. sprawy sądowe. spis powszechny przedstawia populację w danym czasie. np. Pojedyncze przedsiębiorstwo może być scharakteryzowane pod kątem liczby pracowników. wiersze.grupy. Np. BŁĄD EKOLOGICZNY ROZUMOWANIA. Badając pojedyncze książki możemy uogólniać na całą populację książek. rocznego zysku itd. badanie pojedynczego przedsiębiorstwa chcą uzyskać odpowiedzi o populacji przedsiębiorstw. Interakcje społeczne. socjologowie często biorą pod uwagę tylko zmienne socjologiczne.odnosi się do czegoś większego niż jednostki. że to. WYTWORY SPOŁECZNE Inaczej wszelkie wytwory istot społecznych lub ich zachowań.problem uogólnień życia społecznego na podstawie pojedynczych „zdjęć” 9 . Wada badań przekrojowych: wnioski z tych badań bazują na badaniach przeprowadzonych w jednym czasie. elementach których ona się składa. ekonomiści tylko zmienne ekonomiczne (redukcjonizm ekonomiczny). samochody. Badania przekrojowe Składają się z obserwacji próby czy przekroju jakiejś populacji lub zjawiska. instytucjonalnych.formalne organizacje społeczne. zebranych w jednym punkcie w czasie. organizacje. długość. Np. np. nieobecności na egzaminach. które mogą zostać jednostkami analizy to: przyjaźnie. role.

Badania dynamiczne Umożliwiają obserwację tego samego zjawiska przez długi czas. porównanie spisów powszechnych z dziesiątek lat pokazujące przesunięcia w składzie ludności. które są za i przeciwko aborcji. znaleźć warunki pod jakimi studenci mogliby poprzeć aborcję. poszukać jakiejś literatury. ale także okazać precyzyjne prawidłowości dotyczące stałości i zmienności zamiarów wyborczych. Porównanie 3 typów badań dynamicznych Porównane zostały w odniesieniu do tej samej zmiennej. Można w ten sposób analizować nie tylko ogólne trendy w preferencjach wyborczych.respondenci biorący udział w pierwszym badaniu mogą nie chcieć lub nie być w stanie wziąć udziału w kolejnych badaniach. Najczęściej kohorta to grupa wiekowa . Konceptualizacja Należy zdefiniować wszystkie pojęcia. porozmawiać z osobami. Badania panelowe mogą mieć problem z wyczerpaniem panelu. Badania panelowe dałyby pełny obraz przesunięć między różnymi religiami oraz przesunięć do i z kategorii „żadna”. że ludzi często zawodzi pamięć a niektórzy po prostu kłamią. np. Niebezpieczeństwem tej metody jest to. Badania kohort mogłyby badać przesunięcia w przynależności religijnej wśród „pokolenia Wielkiego Kryzysu ”. w badaniach studentów logiczne było to. Badania trendów mogłyby wykazać przesunięcia w przynależności religijnej w USA w różnych okresach. 1 . który brał LSD a nie próbował wcześniej marihuany.Proszenie ludzi o opowiedzenie zdarzeń z przeszłości . Nie było żadnego studenta.Badacze mogą korzystać z logicznego wnioskowania za każdym razem gdy jasny jest chronologiczny porządek zmiennych. a) Badania trendów Koncentrują się na zmianach w czasie wewnątrz jakiejś populacji. że studenci próbowali najpierw marihuany a później LSD a nie odwrotnie. JAK ZAPLANOWAĆ PROJEKT BADAWCZY (tabelka procesu badawczego) Plan badawczy na podstawie problemu kwestii aborcji Na początku należy się czegoś dowiedzieć na temat tej kwestii.ludzie urodzenie w latach 50 lub ludzie urodzeni w czasie wojny c)Badania panelowe Dotyczą za każdym razem tego samego zbioru ludzi. np.przynależności religijnej. 2. Następnie należy postawić sobie jakiś CEL. Badania zbliżone do dynamicznych 1. b)Badania kohort demograficznych Analiza zmian zachodzących w poszczególnych subpopulacjach (kohortach demograficznych).

1. by sprawdzić szerokie zastosowanie pytań) -do badania przypadków odbiegających od normy 3. gdy np. nielegalni imigranci 1 . METODA KULI ŚNIEŻNEJ -gdy trudno jest odszukać członków jakiejś specyficznej populacji.in. w 1948 źle przewidział wyniki m. ale musi być dokładnie określona : studenci dzienni. że jego próba nie była reprezentatywna. W tym przypadku próba będzie się składać ze studentów. wypadku byłby sondaż: przeprowadzenie wywiadu ze studentami lub wypełnienie przez nich kwestionariusza. Należy ustalić brzmienie pytań kwestionariuszowych. zatrzymywanie ludzi na ulicy -brak kontroli nad reprezentatywnością próby -może być stosowany jedynie. Należy dobrać próbę osób do badania. W tym przypadku analiza mogła służyć zarówno celom opisowym jak i wyjaśnianiu Zastosowanie Wykorzystanie przeprowadzonych badań oraz wyciągniętych z nich wniosków TEMAT4: Dobór i rodzaje prób badawczych 1)Earl Babbie „Logika doboru próby” DOBÓR PRÓBY – proces wyboru obserwacji. • W 1936 Gallup przewidział zwycięstwo Roosevelta w wyborach prezydenckich dzięki użyciu próby kwotowej. zaoczni. dlatego. procedura wyboru jednostek obserwacji. Operacjonalizacja Wybór technik pomiaru. Krótka historia doboru próby: • Dobór próby rozwijał się równolegle z badaniami zachowań i preferencjo politycznych. wieczorowi?? Obserwacja Należy przeprowadzić badanie wśród studentów Przetwarzanie danych Faza kodowania odpowiedzi i przenoszenia danych do komputera Analiza Interpretacja i wyciąganie wniosków. bezdomni. Dwa typy doboru próby: nieprobalistyczny. w pilotażu kwestionariusza 2. DOBÓR PRÓBY OPARTY NA DOSTĘPNOŚCI BADANYCH: np.Wybór metody badawczej Najlepszą metoda w tym. Populacja i dobór próby Należy zdecydować kogo lub co badać. DOBÓR CELOWY/ARBITRALNY -dobór na podstawie własnej wiedzy o badanej populacji oraz celach badania -przydatny do pilotażu ( dobrać jak najróżniejszych respondentów. badacz chce zbadać cechy osób przez dane miejsce o określonych porach -należy zachować ostrożność przy uogólnianiu i uczulić odbiorców wyników na ryzyko związane z tą metodą -przydatna np. np.

który może się wypowiadać bezpośrednio o grupie -np. więc wykorzystuje się ja do celów eksploracyjnych Dobór probalistyczny(?): 4. na szczęście istnieją techniki. które pozwalają uniknąć obciążeń próby.Aby próba jednostek z danej populacji mogła być podstawą dobrego opisu całej populacji musi ona mieć zasadniczo taką samą zmienność jak populacja. całość danych powinna dać sensowną reprezentację całej populacji -problemy:  Operat losowania (udziały procentowe reprezentowane przez poszczególne komórki tabeli) musi być dokładny i aktualny  Odchylenia od reprezentatywności mogą wynikać z doboru elementów próby w ramach danej komórki tabeli-nawet jeśli udział procentowy w całej populacji został poprawnie oszacowany (!)  Dobór tak naprawdę jest przypadkowy. który dobiera respondentów wg własnych preferencji. w przeciwnym razie opinie i obserwacje informatorów mogłyby wprowadzać w błąd -marginalna ( zarówno b. może powstać na skutek skłonności badacza. dla każdej komórki macierzy należy określić odpowiednie przedziały procentowe. odbywa się w trakcie badania. Może być świadome lub nie. potem wszystkim osobom w danej komórce przypisuje się wagę odpowiednią do ich udziału w danej populacji. z której zostały dobrane. . znajomi ankietera mają większe szanse.-badacz zbiera dane o kilku członkach danej populacji. ale także ograniczać dostęp do różnych sektorów społeczności Nieprobalistyczny dobór ma zastosowanie głównie w badaniach jakościowych. 1 . następnie zebrać dane od osób mających wszystkie cechy określone w danej komórce tabeli. dochodu…/→ dla pobrania ogólnokrajowej próby kwotowej badaczowi może być potrzebna wiedza o tym. np.  Należy ostrożnie traktować próbę kwotową gdy celem badania jest opis statystyczny 5. DOBÓR KWOTOWY -uwzględnia kwestię reprezentatywności -wychodzi się od macierzy lub tabeli opisującej istotne dla badania cechy populacji /rozkład płci. jaki procent ludności kraju stanowią ludzie o określonych cechach. wieku. których da się odszukać. Teoria i logika doboru losowego: . a następnie prosi te osoby o dostarczenie informacji potrzebnych do odszukania innych członków tej populacji. WYBÓR INFORMATORÓW -jest to współpraca z niektórymi członkami grupy -informator jest członkiem grupy. niska jak i b. wysoka) pozycja informatorów nie tylko może zafałszować obraz rzeczywistości. gdy zostaną w ten sposób przeważone wszystkie elementy próby. gdy ankieter szuka osób o żądanych cechach  Załamana zostaje zasada reprezentatywności. gdy wybrane osoby nie są typowe czy reprezentatywne dla szerszej populacji. których akurat znają -reprezentatywność jest wątpliwa. nie każda osoba ma równe szanse dostania się do próby.„Obciążenie próby” oznacza stan. badania nieformalnych układów grupowych -zazwyczaj dobiera się informatorów typowych dla badanych grup.

z której zostały one pobrane. mówi o rozkładach estymatorów uzyskanych z wielkiej liczby takich prób.Losowanie: ostatecznym celem doboru próby jest wybranie z populacji takiego zestawu elementów. 2) rach. P=1-Q.) Błąd standardowy jest wartością informacyjną. prawd. Kluczem do tego procesu jest losowanie. aby opis tych elementów trafnie oddawał obraz całej populacji. które są związane z głównymi celami badania. BADANA POPULACJA to ten zbiór elementów. rodziny. z której została dobrana. na ile blisko estymatory z prób będą rozrzucone wokół parametru populacji. prawd. a każdy przyrost wielkości próby poprawia rozkład szacunków średniej. na ile blisko statystyki /czyli syntetyczne opisy zmiennych w próbie/ z prób są skupione wokół prawdziwej wartości → czyli pozwala oszacować błąd z próby (losowy) – poziom błędu oczekiwany dla danego rodzaju próby: s=√[(P•Q)/n].. rozkład wieku ludności miasta.Rachunek prawdopodobieństwa. ELEMENT jest tą jednostką. prawd. Podstawowa zasada doboru losowego: próba jest reprezentatywna dla populacji. lecz tylko jedną. natomiast s to błąd standardowy. W losowaniu każdy element może zostać wybrany z takim samym prawdopodobieństwem. gdyż są wolne od obciążeń. . 1 . który jest brany do wylosowania na jakimś etapie procesu doboru próby. n to liczba przypadków w każdej próbie. z którego próba jest faktycznie dobierana. niezależnie od innych zdarzeń w procesie selekcji. błąd standardowy maleje. Rach. Rach.Uznajemy próbę za reprezentatywną dla populacji. daje podstawę do konkluzji na temat typowych sytuacji w badaniach społ. st. Parametr to syntetyczny opis jakiejś zmiennej w populacji. Badacze społeczni posługują się tabelami liczb losowych lub programami komputerowymi. które zapewniają losowy dobór jednostek do próby. Q=1-P. Reprezentatywność ogranicza się do tych cech. statystyki z tych prób będą rozproszone wokół rzeczywistego parametru populacji w pewien znany sposób. 2) rachunek prawdopodobieństwa pozwala nam oszacować reprezentatywność próby losowej. rach. Dzieję się to dzięki rozkładowi prób. średni dochód wszystkich rodzin w mieście. . prawd. te szacunki będą dokładnie odwzorowywać faktyczne parametry w populacji. W rzeczywistości nie znamy wartości parametru. dostarcza nam pewnych ważnych reguł dotyczących rozkładu z prób: 1) jeśli z jakiejś populacji pobierze się wiele niezależnych prób. dostarcza nam wzoru dla oszacowania. pozwala na szacowanie parametrów w populacji oraz na osąd. z której jest losowana. gdy wielkość próby rośnie czterokrotnie /pierwiastek kwadratowy/. jeśli zagregowane cechy tej próby ściśle odzwierciedlają te same zagregowane cechy populacji. określa. o której zbiera się informacje i która dostarcza podstaw do analiz /ludzie lub pewne typy ludzi. stowarzyszenia/. ( często jest to odchylenie standardowe rozkładu z prób →około 34% estymatorów mieści się w odległości 1 bł. Błąd standardowy jest odwrotną funkcją wielkości próby. są z reguły b. ani nie dobieramy wielu prób. ze zostaną wybrani do próby. od parametru populacji w górę a kolejne 34% w dół. z jakim prawd. zmniejsza się o połowę. POPULACJA to określony teoretycznie zbór elementów badania. ale właśnie rach. st.gdy wielkość próby rośnie. co więcej. gdzie P i Q to parametry populacji w rozkładzie dwuwartościowym. bł. kluby. jeśli wszyscy członkowie tej populacji mają takie same szanse. prawd. Jednostka losowania to ten element lub zbiór elementów. np. Pojedyncza próba wylosowana z populacji może dać estymator parametru w populacji. Dobór losowy ma dwie podstawowe zalety: 1) choć nigdy nie są doskonale reprezentatywne. reprezentatywne niż inne rodzaje prób. rozkład z próby i szacowanie błędu z próby: Rachunek prawdopodobieństwa dostarcza podstaw do szacowania parametrów w populacji.

Rzadko stosuję się tę metodę w praktyce. np. Dokładność naszych statystyk z prób wyrażamy w kategoriach poziomu ufności co do tego. Populacje i operaty losowania: OPERAT LOSOWANIA to lista lub quasi-lista elementów. które między sobą są heterogeniczne (warstwowanie). 3. a następnie połączenie tych grup w jedną listę i zastosowanie np. Do próby losowany jest co n-ty element z listy. jest trafniejszy. ma to miejsce wtedy. że jakiś cykliczny wzór się powtarza zgodnie z interwałem losowania. trudne. że statystyki te mieszczą się w określonym przedziale od parametru. Najpierw należy uporządkować populację wg ważnych dla nas cech w homogeniczne podzbiory. DOBÓR WARSTWOWY Jest metodą pozwalającą na zwiększenie reprezentatywności poprzez obniżenie możliwego błędu z próby. jaka odpowiada takiemu samemu jej udziałowi procentowemu w pożądanej przez nas wielkości próby. przy czym pierwszy element jest wylosowany → tak powstaje próba systematyczna z losowym punktem startowym. następnie korzystając z tablic liczb losowych wybiera elementy do próby. prawd. należy określić zakres braków i wyrównanie ich. 4. Istnieje ryzyko obciążeń próby. na podstawie udziału procentowego danej grupy w populacji stosuje się dobór losowy-prosty lub syst. PROSTY DOBÓR LOSOWY: Badacz numeruje wszystkie elementy listy. Zatem dowolna próba losowa ma 68% szansę znalezienia się w granicach tego przedziału. 2. Operaty losowania nie zawsze zawierają naprawdę wszystkie elementy. 2) pogrupowanie populacji jak poprzednio. Wszelkie twierdzenia dotyczące trafności wyników muszą informować zarówno o poziomie ufności jak i o przedziale ufności. Interwał losowania to standardowa odległość między elementami dobieranymi do próby. a potem wylosować odpowiednią liczbę elementów każdego z nich. jeśli układ elementów jest ułożona tak. lista studentów ułożona wg roku studiów.. proporcja losowania to stosunek liczby elementów wylosowany do liczebności całej populacji. Dwie metody tego doboru: 1) sortuje się elementy populacji na grupy wyodrębnione ze względu na zastosowane zmienne stratyfikacyjne. Elementy populacji są już często 1 .Poziomy i przedziały ufności: Rach. DOBÓR PRÓBY WIEOLOSTOPNIOWY GRUPOWY Próba grupowa może być stosowana gdy sporządzenie wyczerpującej listy elementów wchodzącej w skład populacji jest niemożliwe lub b. z której losuje się próbę. doboru syst. DOBÓR SYSTEMATYCZNY: Konieczna jest lista elementów.takiej ilości elementów z tej grupy. gdy występuje ukryty układ warstwowy listy. którą chcemy badać. musi być zbieżny z populacją. Schematy losowania: 1. W pewnych sytuacjach dobór systematyczny. Wyniki badań na próbie można uznać za reprezentatywne tylko w odniesieniu do zbioru elementów tworzących operat losowania. niż prosty. że 68% wyimaginowanej wielkości prób dałoby estymatory lezące w granicach jednego błędu st. określa.

• Współuczestniczy w ich życiu w pewnym zakresie. Potem losuje się z owych list wtórne jednostki losowania. Potem losuje się próbę tych jednostek. • Być z badanymi w bliskich i trwałych stosunkach. Rodzaje tego doboru: a) Warstwowanie w wielostopniowej próbie grupowej: należy pogrupować pierwotne jednostki losowania wg odpowiednich zmiennych stratyfikacyjnych. • Brak intersubiektywnej sprawdzalności. tzn. jaki jest możliwy po uwzględnieniu błędu z próby. tzn. 2. dobór probalistyczny pozwala na uniknięcie obciążeń próby oraz oszacowanie błędu.modelu teoretycznego danej klasy zjawiska). TEMAT5:OBSERWACJA Grażyna Woroniecka. 3. w jakim grupy są podzielone na homogeniczne warstwy. → straty w dokładności próby. Błąd z próby będzie zredukowany w takim zakresie.różnice w opisach przedmiotu badania przez różnych badaczy. bo one są częściej molestowane).obserwacja uczestnicząca 1.pogrupowane w subpopulacje.Obiekty badania tworzy się dla potrzeb progr. np. Ogólnie. potem zastosować losowanie proste lub systematyczne. Zalety obserwacji po renesansie metod jakościowych: • Bezpośredni i trwały kontakt z badanym. Badawczych. wierni wszystkich kościołów USA. że każdy element ma taką samą szanse na znalezienie się w próbie. Następnie robi się spis elementów tych wybranych pierwotnie jednostek losowania i dzieli się je na warstwy. b) Dobór proporcjonalny: zawsze gdy losowane grupy znacznie różnią się wielkością. 1) początkowa próba grup reprezentuje populację tych grup z uwzględnieniem zakresu błędu z próby. których większość stanowią mężczyźni-wtedy większą wagę nadajemy kobietom. We właściwej części badania stosuje się twardsze techniki. 2) próba elementów pobranych w ramach danej grupy reprezentuje wszystkie elementy w tej grupie tylko w tym zakresie. gdy szczególnie interesuje nas jakaś subpopulacja ( badanie nad molestowaniem seksualnym w pracy wśród czytelników pisma. Obserwacje stosuje się przede wszystkim na etapie wstępnego zwiadu badawczego. • Brak ujednoliconych kategorii opisu( interpretacja danych nie przebiega wdł. właściwe jest zastosowanie proporcjonalnego doboru-każda grupa ma szansę znalezienia się w próbie proporcjonalna do swej wielkości. ze mają one wszystkie taką samą wagę=1→próba samoważąca się. listy subpopulacji albo istnieją albo można je łatwo stworzyć. 1 . Jednak czasem właściwe jest nadanie niektórym przypadkom większych wag niż innym – ważenie. Jednak taki dobór cechuje się podwójnym błędem z próby. c) Dobór nieproporcjonalny i ważenie :Jeśli próba jest proporcjonalna. Ograniczenia obserwacji: • Obserwator powinien być w naturalnym środowisku badanych. /Np./ → Sporządza się listę pierwotnych jednostek losowania i niekiedy dzieli się je na warstwy przed losowaniem.

do społeczeństwa. Zawiera 26 cech działań. Czas trwania. do grupy . Każdy obserwator jest częścią globalnego pola działań grupy. wyobrażenie o tym do kogo odnosi się ta interakcja( do siebie. potem kiedy badanie są informowani obserwacji. Jest to uciążliwe i stanowi ograniczenie tej techniki.. Obiektywny rezultat osiąga się przez uśrednienie subiektywnych spostrzeżeń uczestników interakcji w grupie.i Karty zapisy interakcji”. Rola obserwatora: w 1 fazie jest niezależny – znajduje się w osobnym pomieszczeniu.„czas. 1 . teorii pola Kurta Lewina. grupa pracuje nad nim. Warunki są zbliżone do laboratoryjnych. Bales stawia obserwatorów w polu interakcji na równi z innymi członkami grupy. SYMLOG Narzędzie stworzone przy wykorzystaniu tez psych analitycznej. MODEL BADAŃ PRZEZ WSPÓLNE DOŚWIADCZANIE • Rola obserwatora: równoprawny uczestnik obserwowanych wydarzeń.do kilku godzin. Notatki na standaryzowanych formularzach. teorii dystansu L. • Gotowość do współpracy w grupie • Stadium 1: Komunikowanie się i planowanie.BALES.STRATEGIE PARTYCYPACJI A OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA 4. • Założenie pełnej jawności badania.badani siedzą w pomieszczeniu przy stole. • Wprowadza się kilku obserwatorów. Festingera. sesje powtarzane. które przyporządkowuje się jednej z 5 częstotliwości.określenie pyt badawczych i celów. Ten zakodowany zapis służy do wypełnienia Karty zapisy interakcji”.) • Pomocnicza lista kwalifikacyjna Symlog./ kto wobec kogo działa/ porozumienie( act/ non)/ kierunek działania/ opis działania/ akceptacja/ brak akceptacji. • Faza 1: obserwacja bez uczestnictwa w interakcjach w grupie. • Faza 2: obserwator udostępnia zapis grupie w formie komunikatu. agregacja spostrzeżeń. brak uprzywilejowania w konstrukcji całego badania. • 5. sześcianu w którym przecinają się 2 wymiary: a) Pozytywny(przyjazny) – negatywny( nieprzyjazny) b) Ofensywny( instrumentalnie kontrolowany) – defensywny( emocjonalnie ekspresyjny) c) Zwierzchni( dominujący) – podporządkowany( podległy) • Symlog jest obserwacją systematyczną. rola obserwatora staje się nadrzedna i ingeruje się w interakcje w grupie.służą do zbudowania „Trójwymiarowej przestrzeni Symlog”.do innego. • Symlog dąży do połączenia ujęcia rozumiejącego z zapisem statystycznymPomocnicza lista kwalifikacyjna Symlog.

zbieranie danych Stadium 3: refleksja.) • Daleko posunięta ingerencja jest możliwa gdy: a) Przewaga kompetencji poznawczej socjologów 1 . INTERWENCJA SOCJOLOGICZNA • Metoda związana z aparatura pojęciową i orientacją poznawczą A. Touraine’a. „gęstość” opisu(minimalne zubożenie sensu zjawisk) b) Badacz narzuca grupie siebie w roli badacza.: bad. Jednak czasem nie można przeprowadzić tego procesu z powodu radykalnej odmienności racjonalności uzgadnianych w opisie. Zastosowanie: badanie elementów rzeczyw społ o znacznej dynamice złożoności nawarstwiających się zdarzeń np. Perspektywa badacza stanowi płaszczyznę mediacji między grupą działaczy danego ruchu społecznego a ruchem społ do którego odnoszą się działania grupy. • Badacze wytwarzają wiedze socjologiczną w trybie interpretacji negocjowanej. 6. Ustalanie treści. Cechy charakterystyczne: a) otwartość. • W jednej grupie jest 2-óch badaczy. Wtedy „zostawiamy” pierwotną wersję jezykową. kierunki ideologii i myślenia artystycznego. Stadium 6.dużo cykli badawczych. Jego obecność jest wyraźna. metarefleksja na temat całego cyklu. Stadium 4: ocena. „wtapia się” on w badaną rzeczywistość i zawiesza posiadaną wiedzę o problemie.rozluźnienie rygorów dyskursu naukowego. Przewidziane gratyfikacje niepieniężne. wymaga zgody uczestników na udział w bad. Jeden solidaryzuje się z poglądami grupy. Znajduje się on w stos podrzędnym wobec grupy która musi wprowadzić go w krąg własnych znaczeń.• • • • • • • • Stadium 2: działanie i doświadczanie. więc należałoby przetłumaczyć ten język na język socjologii aby badanie zyskało rzetelność. zakresu. • Procedura badawcza. jest on po stronie socjologii. by potrafił zintegrować osobistą wiedzę z teoretyczną. c) Badacz nie udaje że jest „przeźroczysty”. Stadium 5: integrowanie. celu i porządku i wyników badania ma charakter wymiany m-dzy badaczem i badanymi w interakcjach poziomych. kompensujące obciążenia np. • Metoda ta wymaga oddzielenia funkcji badacza: agitatora i sekretarza( później koryguje się nazewnictwo na interpretatora i analityka. ruchów społ. Badacz musi się pilnować aby oddzielając kolejne fazy badania. Badacz staje się liderem grupy. a drugi w opozycji.jawna.badacz wycofuje się z doświadczenia i analizuje materiał tylko na podst tego materiału i własnych doświadczeń. potrafił zawieszać zdobytą wcześniej wiedzę na rzecz osobistego doświadczenia a w następnej fazie. Decydujący głos o wersji ostatecznej opisu należy do badanych. długi czas badania. rozpoczyna cykl pracy z grupą.połączeni treści doświadczenia i wiedzy o przedmiocie badań.odniesienie do wiedzy teoretycznej. ocena postępu w badaniach i adekwatności metod. Ponieważ negocjacje z badanymi odbywają się poza terminologią socjologiczną. Język.

budowane przez uczestników. d) Technika stosowana do studiów przypadku. c) Celowy. c) Problem musi być istotny dla działania organizacji samorządowej. iż dyrektor wykorzystywał osobiste wpływy w celu zmiany stanu prawnego( niewygodnej 1 • • .BADACZ JAKO STRONA NEGOCJACJI. badacz nie może narzucić problemu. Rola ta jest określona przez oczekiwania normatywne danego typu problemu.strony. musi się pojawić spontanicznie. • Obserwacja szczególnie skuteczna w badaniach nad strukturą komunikacyjną( samorząd) • Założenia i postulaty: a) Regulacje formalne konstruujące grupę składają się na typ idealny. (badacz wykrywa odchylenia od typu idealnego) b) Badanie ujawnia alternatywne wobec formalnych kanały komunikacyjne. Zorganizowanie dyskusji wokół osi konfliktu ujawnia procedurę konstruowania argumentacji racjonalizujacej Wyniki interwencji mogą pomóc w odpowiedzi na pytanie: jak doszło do powstania konkretnego konstruktu ideologicznego.b) Rola badacza jako nosiciela tożsamych cech kulturowych z badanymisą w tej samej społ-kult rzeczywistosci. e) Rola badanych.występują w swoich rolach zawodowych. Wtedy można odsłonić wachlarz działań przystosowawczych stosowanych w praktyce samorządowej.sondy. c) Rola obserwatora. lecz przede wszystkim jako uzupełnienie metod o wyższej kontroli badań Przykład badania: obserwacja wspólnoty mieszkaniowej. badania samorządu. uzasadnia podejmowane działania w opinii badanych i uniemożliwia przerwanie obserwacji przez badanych. materiałów prasowych. f) Rozluźnienie rygorów dokumentacji obserwacji( nieokreślony czas. Problem. Wady: a) Niemożność kontrolowania czasu obserwacji b) Problem musi pojawić się w polu zainteresowań badanych. 7. zbiór protokołów.-prezentuje praktyczne środki w rozwiązywaniu problemów b) Zaciemnieniu strategii działan grupowych zapobiega wybór ogólnego problemu. pism interwencyjnych) • Zalety: a) Obserwacja naturalnej struktury w działaniu .sonda to problem zlecenia przez zarząd administrowania budynkiem za wynagrodzenie. Wyodrębniono w toku obserwacji 4 praktyki które odsłoniły fakt. zadaniowy charakter grupy stworzonej na potrzeby interwencji • • Zalety interwencji: umożliwia obserwacje treści światopoglądowych w warunkach presji różnych opinii. Są one pomocne w formułowaniu hipotez na temat struktury i dynamiki przekonań np. gdzie badacz wystąpił w roli członka zarządu wspólnoty. sytuacja badania nie ingeruje w te role. c) Treściowy „problem” stanowi rodzaj sondy( obserwacja sposobów jego artykulacji i rozwiązań) d) Rola badacza jako uczestnika zainteresowanego rozwiązaniem problemu.

co sprawia wrażenie technicznych kompetencji. by stały się one kategoriami porządkującymi obserwację.) Wątpliwości natury etycznej. ale też teoretyczne wyjaśnienie przez ukazanie przesłanek i ich obiektywnych następstw. Z kolei rola badacza jako uczestnika i jako obserwatora jest konfliktowa. pozbawiającej go monopolu na zarządzanie nieruchomościami i konieczność sprawozdania finansowego na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej. • 3 rodzaje zamierzeń badawczych metody obserwacji: a) Cel. • Przedmiotem obserwacji jest zachowanie. odgradzaja się. czy powstały spontanicznie. obejmujacym wymiary i determinanty tego zachowania. • Obserwacja wymaga rozumienia lub trafnej interpretacji subiektywnego sensu oraz społecznego znaczenia określonego działania. c) Nie tylko opis zachowań. tworza bariery. a zarazem obiektywne znaczenie społeczne. Obserwacja systematyczna a niesystematyczna 1 .Metody obserwacji • Obserwacja dotyczy konkretnych zachowań działań i interakcji symbolicznych w sytuacjach społecznych. • Badacz musi rozumieć język w danym syst społ-kult. które ma określony sens subiektywny. • Błędem jest przypisywanie danym z obserwacji znaczenia zgodnego w własnymi doświadczeniami obserwatora. 1.wyłącznie opis zachowań b) Analiza zależności empirycznych m-dzy zachowaniami a sytuacją. • Konieczne jest zdystansowanie badacza od przyswojonego sensu i przyjęcie rozumowania grupy.• ustawy. Mayntz.technika ta jako rodzaj wiwisekcji na działającym obiekcie. Jednak samorządy sprawujace władzę. bez względu czy te sytuacje zostały stworzone umyślnie dla celów eksperymentu. • Obserwacja musi opierać się na ogólnym modelu zachowania społecznego. Badacz świadomie wywołuje konflikt posługując się prowokacją. W ten sposób chronią się przed kwestionowaniem ich statusu i kompetencji. Taka ”prowokacja socjologiczna” nie stanowi wykroczenia przeciw dobrym obyczajom.

zoperacjonalizowane zmienne w postaci wskaźników obserwowalnych .ustalenie jednostki obserwacji -warunki początkowe są kontrolowane .Systematyczna -dokładnie zdefiniowana sytuacja społec -gdy kategorie są uporządkowane.przykład-analiza interakcji Balesa(patrz.SYMLOG str.1)teoria działania w grupie to następstwo akcji i reakcji związanych z rozwiązywaniem 4 problemów funkcjonalnych systemu: Konieczność dostosowania do syt zewnętrznej Potrzeba kontroli instrumentalnej lub dostosowanie się do wymogów związanych z wykonywaniem zadań Uwzględnienie potrzeb członków systemu Integracja członków systemu 2 .określone sekwencje zachowań -na podstawie rozwiniętej teorii -podporządkowana kategoriom określającym każdy przedmiot obserwacji( inne nie są brane pod uwagę) .

Obserwacja nieuczestnicząca a uczestnicząca. Określic strukturę pozycji społecznych Ocena sytuacji + intencje osoby działającej motywuje jej zachowanie.mało selektywna. niebezpieczeństwo uzyskania informacji przypadkowych -przykład-badanie Whyte’a ”Street corner society”. -to badanie ma służyć uwiarygodnieniu określonych tez i dostarczeniu argumentów na poparcie ogólnych założeń teoretycznych -obserwacja niesystematyczna to badanie eksploracyjne na nowych obszarach socjologii. . 2 . mało wybiórczy uwzględnia wszystkie dziejące się zachowania .powtórzenie badania jest raczej niemożliwe i dlatego rzetelność danych jest trudna do określenia. 2. nieokreślone sytuacje -charakter otwarty. Celem było rozeznanie. kontekstem sytuacyjnym systemu społ.gdy mało usystematyzowane kategorie obserwacji.kult.Obalenie tezy o dezorganizacji slumsów w miastach USA. Każda sekwencja zachowań ma obiektywne następstwa dla jednostek i syst społ-kult. Okr warunków wywołujących zawsze określone działania.Niesystematyczna . -wymóg minimalnej systematyzacji: Ustalić związek między zachowaniem a sytuacją.

kamuflaż watpliwą trafność wyników. Wtedy rola nie zmieni toku wydarzeń( wadaspołeczna służy obserwatorowi za jego obecność może powodować przebranie. empiryczna jest niewielka • Tego typu obserwacja w • Przybranie roli może być sytuacjach naturalnych jest sposobem na poznanie możliwa gdy obecność obserwatora interesujących sytuacji. nie bierze udziału w syt.Nieuczestnicząca Uczestnicząca • Obserwator rejestruje procesy „z • Bezpośredni udział obserwatora w zewnątrz”. • Stosuje się gdy badacz może wejść w rolę członka grupy( np. Nels Anderson badając trampów. procesach • Sytuacje laboratoryjne oraz • Bierze na siebie 1 lub kilka ról z wszystkie „ogólno dostępne” badanego syst społ-kult • Nie wymaga systematycznego • Wgląd w naturalne zachowanie planu obserwacji ludzi w specyficznych sytuacjach i zrozumienie ich subiektywnego • Ułatwia standaryzacje sytuacji sensu społecznych i rejestracje wyników bo badacz nie bierze udziału w • Świadoma refleksja własnego obserwowanych procesach i ma doświadczenia jako nosiciela danej dużo czasu na notatki roli i wiedza o komplementarności swego zachowania względem • Badacz koncentruje się tylko na zachowania innych. nie ma na nie wpływu. rozdz. ze zmiana zachowania jest mało prawdopodobna. Niezgoda. włóczęgów. uczestnicząca i nieuczestnicząca A. obserwacji. Obserwacja niesystematyczna( niekontrolowana). robi notatki na bieżąco (zaleta) • Poznanie systemu ról • W naturalnych warunkach jest • Zastosowanie: poznanie zdany na wewnętrzną dynamikę społeczności o której wiedza wydarzeń. • Członkostwo może być pełne( wykonywanie tych samych czynności co członkowie grupy przez cały czas obserwacji) lub też częściowe(uczestniczenie tylko w pewnych zachowaniach) • nieświadomość grupy o celach badacza sprawia.) • Przybrana rola ma umożliwić uzyskanie odp na co najmniej część pytań • Rola ma umożliwic optymalne zdobywanie informacji • Rola nie może wymagac zbytniego nakładu czsu i pracy • Zachowanie dystansu wobec roli Malikowski.5 3. 2 . Niekontrolowana obserwacja uczestnicząca.).

Problem kontroli obserwacji uczestniczącej i nieuczestniczącejniepowtarzalność doświadczenia. • Analizowanie sprawozdań przez osoby „z zewnątrz” • Uzupełnienie przez formularze do zapisywania obserwacji (wiek. ponieważ nie istnieje rola społeczna :”stała obecność przy działaniach grupy bez uczestnictwa w tej działalności. Należy zapisywać wszystkie zaobserwowane zdarzenia. • We wczesnej fazie pracy w terenie należy notować szczegóły. wyznanie. • Analiza notatek i podciągniecie pod odpowiednie kategorie.Książka obserwacji terenowych. liczebność grupy. Niekontrolowana obserwacja nieuczestnicząca • Całkowicie nieuczestnicząca jest b. które są nieosiagalne poprzez zwykłe przyglądanie się z zewnatrz. • Zapisywanie obserwacji i interpretacji tych obserwacji. że jakieś zdarzenie jest tak szczególne że utkwi nam w pamięci i nie trzeba go zapisywać. że obserwator traci obiektywizm. • Nie wolno zakładać. zamyka przed nim wiele źródeł informacji. ale brac udział w wiekszości działań grupy. przy zastrzeżeniu ich oddzielnego zapisu i połączeniu potem za pomocą odsyłaczy. zawód. Przebywanie w pewnym kręgu ogranicza orientacje co do zachowania jednostek spoza kręgu. dochód itd. że ich celem jest zbieranie informacji. grach i zabawach lecz wiadomo było.” • Obserwacja nieuczestnicząca jest zwykle ”quasi. Konstrukcja obserwacji • Problem badawczy. Zaangażowanie emocjonalne sprawia.• • • • Członkostwo pozwala na dostep do źródeł informacji. aby nie stały się oczywiste i mało zauważalne. Wady: ograniczenie zakresu możlliwości obserwacji zdarzeń. płeć. • Podstawowy dokument. hipotezy i plan badań.uczestniczącą” • Dlatego obserwator nie musi przyjmować całej roli. na tyle. • Notowanie na bieżąco • Dzienne sprawozdanie musi być wyczerpujące.przestaje być obcy. Ewentualne poprawienie błędów. żyli jako członkowie rodzin. niemożność uchwycenia tych samych faktów B. uczestniczyli w działaniach . w formie dziennika. Przykład: badania La Playa nad rodzina robotniczą oraz Lyndów( Middletown). lub wpisywanie do odpowiednich rubryk obserwacji dotyczacych każdego problemu. na ile jest się ich uczestnikiem. • Role przyjmowane przez badacza: a) Ktoś obcy-członkowie grupy mogą swobodniej mówić o kłopotach i delikatnych sprawach b) Słuchacz c) Uczeń d) Uczestnik.) 2 .trudna do przeprowadzenia. Zajmowanie przez obserwatora okr szczebla w hierarchii władzy lub prestiżu. czasami przyjmując postawę obserwatora lub przeprowadzić wywiad.

4. Obserwacja systematyczna (kontrola nad obserwatorem i obserwowanym) • Należy rozważyć, czy a)sytuacja naturalna, czy sztuczna, b) czy badani wiedza że są obserwowani czy nie wiedza • Przeprowadzenie badania przez kilku obserwatorów, każdy notuje inny typ zachowań. • Wykorzystanie taśm magnetofonowych i notatek. • W sytuacji naturalnej, gdy badani wiedza, ze są obserwowani, najlepiej badać małą grupę, ponieważ skrepowanie sytuacja obserwacji znika po jakims czasie i badani zachowuja się normalnie. • Ograniczenie zniekształceń dzięki kontroli obserwatora za pomocą technik synchronizacji(obserwacja zespołowa, filmy, taśmy, plany wywiadów,kwestionariuszy, precyzyjna kategoryzacja umożliwiajaca szybkie klasyfikowanie i symbolizowanie zachowań.) • W sytuacji laboratoryjnej, obserwator i obserwowany są kontrolowani. Sytuacja jest sztuczna, lub się nią manipuluje, wprowadza bodźce. Standaryzacja jest jak największa. • „Rola obserwatora” to nie tylko możliwość wpływu na zachowanie jednostek/grupy, ale też możliwość wpłynięcia na ostateczne wyniki badań 5. Obserwacja uczestnicząca Warunki poznania naukowego: 1) Obiektywna: nieskażona postawami obserwatora, uwarunkowaniami intelektualnymi rozumienia i oceny przedmiotu obserwacji. Brak wpływu stanów emocjonalnych na wyniki obserwacji. 2) Ma ujmować fakty nie zniekształcone: Unikanie sytuacji gdy obecność badacza ingeruje w obserwowany przedmiot, który ulega przekształceniom. Obserwator jest zależny od zmian przez siebie prowokowanych, co fałszuje obserwację. 3) Wyczerpująca: dąży do ujęcia wybranych elementów określonej całości. Musi obejmować najdrobniejsze szczegóły ważne dla założenia naukowego. 4) Wnikliwa: równoczesne obserwowanie elemetów przypuszczalnie ze sobą związanych, ich kolejność i zmiany im towarzyszące. 5) Warunek maksymalnej rzetelności etycznej obserwatora: nie wolno mu dbać aby fakty potwierdzały słuszność jego poglądów. Dwa typy obserwacji uczestniczącej • „Obserwator- uczestnik”Badacz dąży do pozyskania zaufania członków grupy po to by nie prowokować swoją obecnościa zmian w naturalnym zachowaniu. Badacz jest najpierw obserwatorem potem jest uczestnikiem grupy. Obserwator- uczestnik.

2

• „Uczestnik – obserwator” Naturalny członek grupy przyjmuje na siebie dodatkową rolę badacza obserwatora. Najpierw jest uczestnikiem a potem obserwatorem w sposób utajony przed innymi członkami. • Zalety obserwacji uczestniczącej: a)Znika stosunek obcości do obserwatora b)Obserwator przez aktywne uczestnictwo w grupie może przyswoić sobie elementy właściwe członkom grupy. c) Traktowanie obserwatora jako „swojego” i jego udział w życiu osobistym badanych, ułatwia obserwację i uzupełnia dokumentację. d)Poszerzenie obszaru rzeczowego informacji poprzez czsowe przedłużenie obserwacji. • Wady obserwacji uczestniczącej: a) Gdy badacz jest wysoko w hierarchii grupy istnieje mozliwość manipulowania jej członkami. b) Zajmowane stanowisko utrudnia obserwację zachowań jednostek znajdujących się poza zasięgiem stanowiska obserwatora. c) To co dla obserwatora z zewnątrz może być manifestacją cech swoistych grupy, dla obserwatora- uczestnika staje się nieznaczącym zachowaniem. d) Niebezpieczeństwo przedstawiania faktów na korzyść grupy. e) Przeciwne opisywanie obserwowanych zdarzeń. f) Konformizm i korzystne przedstawienie grupy pod wpływem nacisków wewnętrznych. • Propozycje przeciwdziałań: a) Notowanie tylko faktów obserwowalnych a nie impresji, uogólnień. b) Szeroki stosowanie technicznych środków zapisu, kontrolujących obserwatora i obserwowanych. c) Konsultowanie materiału z ludźmi z zewnątrz. d) Organizowanie badań zespołowych o mieszanym składzie obserwatorów, ludzi z zewnątrz. TEMAT6: Analiza dokumentów wobec danych urzędowych 1)Sułek „Socjolog wobec danych urzędowych” I Natura , rodzaje i interpretacja źródeł urzędowych Określenie dane urzędowe jest nieprecyzyjne ponieważ nie tylko urzędy tworzą dane , bardziej precyzyjna jest nazwa „ dane instytucjonalne” . Jednak nazwa „dane urzędowe „ zakorzeniła się w języku. Socjolog nie wywołuje danych w terenie lub laboratorium lecz zastaje je w instytucjach , bibliotekach etc. Źródłem w którym dane urzędowe są zawarte , są dokumenty (materiały pisane). Swoistości nadaje im fakt , iż są one produktem działalności instytucji. Metodologiczne wymiary zróżnicowania danych urzędowych:

2

1.Część danych powstaje w instytucjach wyspecjalizowanych w ich zbiorach , dane te stanowią główny produkt i cel działalności tych instytucji. Poważna część danych powstaje w instytucjach o innych celach.Tam dane służą potrzebom instytucji , ale stanowią efekt uboczny ich działania. Różnienie to ma znaczenie dla jakości tych danych oraz dla ich dostępności 2.Dane urzędowe różnią się w wymiarze dynamiki. Jedne są wynikiem ciągłej rejestracji zdarzeń (np. samobójstwa). Inne stanowią zapis wydarzeń pojawiających się w określonym rytmie(np. liczebność w pielgrzymkach). Jeszcze inne są zapisem wydarzeń powtarzających się nieregularnie. Tworzy to problemy dopasowania momentów obserwacji ze względu na przebieg badanych procesów , porównywalności miar i wskaźników zjawisk rozciągniętych w czasie. Problemy te nie dotyczą zjawisk jednokrotnych. 3.Dane urzędowe dotyczą różnych poziomów analizy socjologicznej- indywidualnego i grupowego Badania dotyczące jednej jednostki badania badacz ma do czynienia w badaniach monograficznych , ale dane urzędowe dotyczą zwykle poziomu zbiorowości. Znaczenie tego rozróżnienia ukazuje się gdy formułuje się zależności pomiedzy zmiennymi z różnych poziomów i chce się wnioskować z jednej zależności od drugich. 4. Dane urzędowe to najczęściej dane obiektywne: -rejestrują zachowania(np. chodzenie do kościoła ) - łatwo rozpoznawalne atrybuty(np. wysokość , waga poborowego) - czasami dyspozycje ( czytanie , pisanie) - czasami stany świadomości ( np.. głosowanie) - stany psychiczne (np. karta chorób psychicznych) Na podstawie obiektywnych danych można wnioskować o subiektywnych stanach rzeczy. Dla tych w istocie celów się je analizuje , traktowane są jako podstawa do wnoskowania. Wnioskowanie z danych urzędowych o „obiektywnych” stanach rzeczy jest na ogół mniej zawodne. 5. Szczególnym rodzajem materiałów urzędowych są akty normatywne Zakreślają one normatywne ramy życia społecznego. Wiedza w nich zawarta nie może być ani prawdziwa ani fałszywa , natomiast normy te mogą być przestrzegane lub nie. Interpretacja danych urzędowych: Warstwy znaczące 1.Treści wypowiedziane explicite 2.Treści przemilczane 3.Forma wypowiedzi- jej elementy pozatreściowe

2

Ad. Interpretacja sprowadza się do odebrania tych informacji. co stanowi jego odniesienie przedmiotowe . Samo przemilczenie może być podstawą wnioskowania o zjawiskach za nie odpowiedzialnych. Z treści wnioskuje się o tym . POMIAR WZROSTU POBOROWEGO i zależności w stratyfikacji( badania antropologiczne .2 Podstawa wnioskowania o zjawiskach społecznych może być też milczenie źródeł.3 Wszelkie aspekty dokumentu od języka . Czasami brak rejestracji świadczy o jego powszechności i zniechęceniu do rejestracji. Możliwość i prawomocność takiego wnioskowania uzależnione jest od zdrowego rozsądku .w którym informacje sformułowano . 3. Źródło problemów i hipotez Weber korzystając ze statystyk pisał „etyke protestancką” . przemilczenie. Same dane nie generują hipotez – te są produktem iluminacji . Obserwacja pośrednia Gdy zjawiska nie można obserwować bezpośrednio lub gdy obserwacja innymi sposobami jest bardzo trudna.do gatunku papieru II Zastosowania danych urzędowych 1. W socjologii na ogół wykorzystuje się tylko tę warstwę.Ad1. Opis procesów społecznych W badaniach procesów długofalowych są często materiałem jedynym. że źródła zawsze rejestrują zjawisko danego rodzaju. Rzadsze są sytuacje w których z treści dokumentu dowiadujemy się o zjawiskach o których dokument nie mówi wprost. tendencje do zawierania małżeństw mieszanych ( dane urzędowe) jako składowa szerszego procesu integracji międzygrupowej b) wskaźnik – nie jst elementem zjawiska NP. Wyróżnia się 2 rodzaje wnioskowania a) z braku danych wnioskuje się o nie zajściu zjawiska lub małym natężeniu Wnioskowanie z milczenia źródeł łatwo prowadzić może do fałszywych wniosków albowiem zakłada . Pewne dane są starsze od samej socjologii. o tym co mówi się wprost. b) milczenie jako mniej lub bardziej świadome powstrzymywanie się od mówienia . 2 . dziełem twórczego umysłu 2. zależność wykształcenie rodziców a wzrost) Ad. w łączeniu wskaźników z indicatum a) wskaźnik – element szerszego syndromu np.

6. walki. pierwszorzędnym czynnikiem wpływającym na ich rzetelność staje się struktura instytucji. Sprawdzanie hipotez o zależnościach Na podstawie danych urzędowych ustala się zależności grupowe 5. 8. Agregatowy charakter danych urzędowych 2 . Ich przełożenie może okazać się uciążliwe. Pojawia się pytanie czy zbiór opisanych tam jednostek jest reprezentatywny dla szerszej zbiorowości.ma to znaczenie dla interpretacji zebranego materiału. Kiedy wykorzystuje się istniejące materiały to okoliczności zapisu nie są znane i nie można ich uwzględniać w interpretacji tych danych.Urzędowych charakter kategoryzacji danych Dane nie są gromadzone dla celów naukowych i kategorie w których dane te ujmuje się nie muszą więc być zgodne z kategoriami w których sformułowano pytania i hipotezy. prawa etc. tradycji .4. Nieznajomość istniejących źródeł urzędowych Nie zawsze wiadomo że istnieją jakieś dane urzędowe czy/lub jakaś instytucja zbiera takie dane. Rzetelność danych urzędowych Źródeł nierzetelności szuka się w społecznym procesie ich tworzenia a) Rejestracja faktów z otoczenia instytucji odbywa się za pomocą metod jednak zawsze rejestruje je człowiek a dalej instytucja i jej funkcjonariusze b) Gdy dane urzędowe opisują działalność samej instytucji i jej wyniki . Selektywny charakter danych urzędowych Dane urzędowe często opisują nie całą zbiorowość lecz tylko jej fragment. Ograniczona porównywalność danych urzędowych a) Różnice w stosowanych definicjach i zasadach klasyfikacji b) W różnych okresach lub obszarach występują różnice w sprawności i rzetelności urzędowych rejestracji c) Szeroko rozumiane zmiany w społeczeństwie ( zmiany w zachowaniach . Brak istotnych danych urzędowych 2. Przeciwdziałaniu takiemu zjawisku sprzyja jednolity system ewidencjonowania 3. 7.) 9.Niedostępność danych urzędowych Instytucje i urzędy nieraz nie udostępniają pewnych danych 4. Czasami dokumenty stają się elementem gry . 5 Nieznajomość okoliczności zapisu W badaniach naukowych dane zbierane są wedle przyjętych metodycznych zasad . Opis normatywnych ram życia społecznego Analiza aktów prawnych i im pokrewnych pozwala opisać normatywne zasady życia społecznego III Ograniczenia i trudności w korzystaniu z danych urzędowych 1.

poglądy i uczucia osób badanych by móc prawidłowo je interpretować. Źródła historyczne wymagają potwierdzenia np. Istniejące dane statystyczne często mogą dostarczyć kontekstu historycznego . samobójstwa Durkheima) Jednostki analizy Często w istniejących danych statystycznych jednostką analizy nie jest osoba ale grupa .okoliczności . Makrostrukturalne uwarunkowanie Im większa demokratyzacja tym większe zaufanie do instytucji i wieksza rzetelność podawanych informacji. postawom. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa 1985. Socjologowie najczęściej interesują się zależnościami między własnościami ludzi i zależnościami między tymi własnościami 10. że wzorce zachowań na poziomie grupowym nie odzwierciedlają zawsze wzorców na poziomie indywidualnym. co najmniej jako uzupełniające źródło danych.porównawcza Śledzenie rozwoju form społecznych w czasie oraz międzykulturowe porównania procesów rozwojowych. bo tworzone przez setki lat. czy pojęciowego w którym można umieścić oryginalne badania. Do wielkiej ilości szczegółów dobrze jest przyjąć typy idealne. TEMAT7:ANALIZA TREŚCI R. Badacz musi być w stanie przyjąć rozumowanie . Mayntz inni. 2)Analiza istniejących danych statystycznych (Babbie) Metoda ta jest szczególnie istotna ze względu na to . ocenom sytuacji. Charakteryzuje się wówczas własnością tych jednostek – zależność ekologiczna . Istniejące statystyki mogą być źródłem zasadniczych danych dla naukowych badań społecznych ( np. Źródłem takich danych są ogromne . Analiza historyczno. że istniejące statystyki powinny być zawsze brane pod uwagę . swojej wiedzy oraz milcząco przyjmowanym założeniom otaczającego świata → analiza materiału językowego pozwala więc na wyciąganie wniosków dotyczących indywidualnych oraz społecznych zjawisk niejęzykowych 2 . co mówią i piszą ludzie dają świadectwo swoim dążeniom. Tworzy to problem . s.192-211 ⇒→ Założenia i ogólna problematyka analizy treści: → w tym.Dane urzędowe są zwykle dostępne w postaci zagregowanej(najczęściej na poziomie jednostek terytorialnych) . Dobrze zawsze jest przeglądać statystyki powiązane z obszarem zainteresowań badacza. przez potwierdzenie przez inne źródło Do analizy danych historycznych przydatne jest pojęcie rozumienia Wezera.

gdy ogół tekstów jest zbyt duży do analizy całości DOBÓR PRÓBY – szczególne problemy: 3 . w jakich okolicznościach określone postawy. wartości itp. z którego należy wybrać materiał do analizy. przekonaniach. • systematyczność to warunek trafności wyników • subiektywne i impresyjne interpretacje teksu są w sensie naukowym nierzetelne → przed przystąpieniem do analizy treści należy: dokonać analizy empiryczno – systematycznej (język zrozumieć) kontekst sytuacyjny → Wnioski niejęzykowe (zmienne): nadawca tekstu • intencje • system wartości • cechy osobowości założone przez nadawcę cechy odbiorców. systemach wartości) →proces zmian (rozciągnięty w czasie) powstały specjalnie (do konkretnego badania) →badani tekstem muszą stanowić reprezentatywną próbą → posługiwanie się próba jest konieczne również w przypadku. w którym tekst powstał lub do którego jest adresowany → wnioski muszą znajdować oparcie w teorii. zainteresowań i uznawanych wartości przypuszczalne reakcje odbiorcy na komunikat cechy systemu społ – kult. decydują pytania badawcze MATERIAŁ TEKSTOWY: powstały niezależnie →zbierać dane o przeszłości (postawach.. która mówi. które bierze pod uwagę formułując komunikat • poziom wiedzy. Przyjmują określone formy językowe Metody analizy treści  Etapy analizy treści: 1) podbudowa teoretyczna → o wyborze tej techniki powinien decydować temat → najważniejsza przesłanka sensownego posłużenia się analizą jest: • SFORMUŁOWANIE HIPOTEZY • teoria dobór materiału tekstowego → jakie teksty stanowią zbiór generalny. która w sposób zobiektywizowany i systematyczny ustala i opisuje cechy językowe a wnioskuje o niejęzykowych własnościach ludzi i agregatów społecznych. intencje.→ aby owo intuicyjne rozumienie służyło celom analizy naukowej musi zostać: • wyeksplikowane • usystematyzoane • zobiektywizowane → Analiza treści to technika badawcza.

które w schemacie analitycznym występują oddzielnie → w końcu za pomocą metod statystycznych weryfikuje się istotność stwierdzonych różnic.zbiór. co oznacza potwierdzenie bądź obalenie hipotez wyjściowych Trafność i rzetelność 3 . weryfikacja hipotez: → porównanie tekstów z punktu widzenia ich ogólnej charakterystyki wymaga często sporządzenia indeksu uwzględniającego zbiorczo te różne wymiary treści. operacyjna)→klasa podobieństwa semantycznego → w toku klasyfikacji ostatecznie decyduje intuicyjne rozumienie języka przez osobę dokonującą analizy Obliczanie. III – wybór artykułów na dany temat) → Następuje operacjonalizacja zmiennych zawartych w hipotezach – etapy: określenie jednostek tekstowych. które będą przedmiotem postępowania analitycznego opracowanie kategorii analitycznych jako podstawy klasyfikacji treści 3) Określenie jednostek analizy • słowa • części zdań • zdania • akapity } + kontekst • artykuły • książki • audycje radiowe → wybór zależy od tematu 4)Opracowanie kategorii analitycznych zmienne zawarte w hipotezach (wiążą konfiguracje językowe)→kategorie treściowe→konfiguracje językowe (stanowią wskaźniki tych zmiennych) → schemat kategorii analitycznych ma zawsze charakter wybiórczy – chodzi o odpowiedź na określone pytanie Budowa schematu kategorii – logiczne wymogi → zaczyna się od ustalenia wymiarów treści. II – wybór nr. z którego ma być wybrana może uniemożliwiać swobodne manipulowanie jednostkami zgodnie z zasadą doboru losowego dlatego wybiera się na ogół metodę doboru wielostopniowego (np. która nas będzie interesować Wymogi formalne schematu kategorii: podział na kategorie musie być dokonany wg jednolitej zasady klasyfikacji kategorie muszą spełniać warunek rozłączności podział na kategorie musi być wyczerpujący Gotowy schemat: → każda kategoria→generuje określoną klasę znaczeń związaną z określonym wymiarem treści: kategoria (def. budowania indeksu. I – wybór właściwych gazet.

A = 70% a wartość oczekiwana PAB 3 . stanowiącą jego przedmiot szacuje się ilościowo. gdy ta sama osoba dwukrotnie kodując ten sam tekst lub różne osoby kodują go niezależnie od siebie uzyskują te same wyniki Co wzmacnia rzetelność / ogranicza subiektywność? jednoczesne i precyzyjnie zdefiniowane kategorie wyraźne reguły zaliczania analizowanych jednostek do poszczególnych kategorii + przestrzeganie ustalonych reguł postępowania przez osoby kodujące → trafność analizy treści jest trudna do sprawdzenia w celu sprawdzenia trafności stosuje się: eksperyment grupy o znanych właściwościach trafność prognostyczną trafność teoretyczną Niektóre metody ilościowej analizy treści → z ilościową analizą treści mamy do czynienia wówczas. ANALIZA KONTYNGENCJI → służy do określenia szczególnej struktury asocjacji (skojarzenia) między różnymi pojęciami → do tekstów powstających spontanicznie → należy wyłapać wyrażenia występujące w skojarzeniu z częstotliwością wykraczającą poza prawdopodobieństwo losowe Etapy: wyodrębnienie materiału tekstowego (podzielenie na jednostki) mniej lub bardziej sztuczne stosownie do pytań badawczych ustalić kategorie analityczne sporządzenie macierzy danych. w której zaznacza się obecność lub nieobecność odnośnych wyrażeń w każdej jednostce tekstowej oblicza się względną częstotliwość kategorii w tekście np. demokracja) i syntaktycznie (forma.→ analiza treści jest rzetelna wówczas. aby lepiej uwidocznić określenia wartościujące te obiekty postaw dla każdego obiektu postaw sporządza się osobną tabelę kodową i nanosi się na nią wszystkie przekształcone zdania zawierające dotyczące go określenia. gdy określamy częstotliwość występowania pewnych treści w analizowanych tekstach ANALIZA OKREŚLEŃ WARTOŚCIUJĄCYCH – METODA OGÓLNA: → założenia – 4 warunki wstępne: wskazanie wyrażeń określających obiekty postaw (rodzina. x jest dobry zidentyfikowanie konstrukcji różnych syntaktycznie jako równoznacznych (znaczenia te same) oceny dokonane przez różne osoby kodujące muszą wykazywać wystarczający stopień zgodności znaczenie wyrażeń wartościujących nie może pozostawiać wątpliwości (kontekst) Etapy metody: najpierw wszystkie będące przedmiotem zainteresowania obiekty postaw zastąpione zostają semantycznie neutralnymi symbolami (literami). budowa) z nimi powiązanych określeń wartościujących np. Następnie w każdym z tych zdań ocenę obiektów postaw. aby wykluczyć wpływ postaw osoby kodującej na proces analizy następnie wszystkie zdania zawierające neutralne symbole obiektów postaw przekłada się wg przyjętej formuły na zdania proste.

obrazy przemówienia. listy elektroniczne. podobnie jak części.Babbie Badania społeczne w praktyce. nie wpływających na te zachowania. lub złożone z nich zbiory 3 . czasopisma. więc jednoczesne występowanie dwóch jednostek nie dostarcza żadnych informacji o rodzaju związków semantycznych między nimi. 3 metody badań niereaktywnych: analiza treści analiza istniejących danych statystycznych analizy historyczno porównawcze ANALIZA TREŚCI → jest badaniem zarejestrowanych ludzkich przekazów → do form przekazu odpowiednich do takiego badania należą książki. mierniki niereaktywne mogą być zarówno jakościowe jak i ilościowe. Badania niereaktywne s 341 – 353 Badania niereaktywne – metody badania zachowań społecznych. z których się one składają. strony www. gazety. piosenki. wiadomości na tablicach informacyjnych w Internecie. E. listy. prawa i konstytucje.=PA × PB częstotliwość względna a wartość oczekiwana: jeżeli częstotliwość względna kombinacji jest znacząco większa lub mniejsza niż wartość oczekiwana → jest to wskaźnik ujawniającej się struktury asocjacji poznawczych → ponieważ analiza kontyngencji nie uwzględnia powiązań syntaktycznych (składniowych) między jednostkami językowymi. wiersze. Rozdział 11.

który będzie zawierał wszystko. „co” jest komunikowane Dobór próby w analizie treści: • jednostki analizy → to jednostka analizy kształtuje zbieranie danych i ich analizę → często jednostka obserwacji różni się od jednostki analizy np. nie biorąc pod uwagę ich autorów. W tym zadaniu należy stosować zarówno metodę indukcyjna jak i dedukcyjną. a następnie do zastosowania tych reguł do innych 3 . Metoda ta jest bardziej przydatna do wyodrębnienia głębokiego znaczenia przekazu. operatu losowania • techniki doboru próby możemy wylosować próbę prostą lub systematyczną warstwową grupową Kodowanie w analizie treści: → istotą analizy treści jest kodowanie – to proces przekształcania surowych danych (zgodny z logiką konceptualizacji i operacjonalizacji) na dane w postaci standaryzowanej wg pewnych ram pojęciowych. np. a jednostka obserwacji pojedynczy jej członkowie →dobór próby w dużym stopniu zależy od tego. jednostką analizy jest rodzina. poglądów politycznych czy procesu historycznego → analiza treści jako sposób obserwacji wymaga przemyślanego posługiwania się tym. możemy także dobierać podpróby (próby z podkategorii) → potrzebny jest schemat doboru próby. zwłaszcza gdy więcej niż jedna osoba koduje powieść → najlepsze jest używanie obu tych metod • konceptualizacja i tworzenie kategorii kodowych → w przypadku wszystkich metod badawczych konceptualizacja i operacjonalizacja wymagają powiązania kwestii teoretycznych i obserwacji empirycznych. co jest potrzebne do obserwacji → przy projektowaniu próby potrzebne jest określenie populacji. Gdy testuje się założenia teoretyczne. zewnętrznej części przekazu) – jest analogiczne do używania standaryzowanego kwestionariusza → kodowanie treści ukrytych (głębokie znaczenie przekazu) – np. to one powinny decydować o doborze wskaźników. co jest jednostką analizy.Tematy odpowiednie dla analizy treści: → analiza treści jest szczególnie dostosowana do badania przekazów i do udzielania odpowiedzi na klasyczne pytanie w badaniach przekazów: • kto mówi i co • do kogo • dlaczego • z kim i z jakim skutkiem → tematy mogą dotyczyć np. należy dążyć do wyprowadzenia z nich ogólnych reguł powiązanych z tymi obserwacjami. → kodowanie treści jawnych (widocznej. ocena na ile dana powieść jest erotyczna :). • treści jawne i ukryte → badacz posługujący się analizą treści ma możliwość wyboru między trafnością a rzetelnością. ale dzieje się to kosztem rzetelności i ścisłości. charakteru narodowego. Gdy zaczyna się od określonych obserwacji empirycznych. jeśli jednostką analizy są książki to powinniśmy dobrać próbę książek.

która od opisu przechodzi do sprawdzania hipotez i teorii empirycznie sprawdzalnych. że końcowy produkt kodowania musi mieć charakter liczbowy sposób zapisywania musi czynić jasne rozróżnienia jednostek analizy i jednostek obserwacji w trakcie zliczania będzie ważne zarejestrowanie podstawy dokonywania obliczeń • analiza danych jakościowych → „testowanie przypadków negatywnych„ jako technika jakościowego testowania hipotez (Bruce Berg): 1) zgodnie z teorią ugruntowana rozpoczyna się od badania danych. by znaleźć wzorce i związki między zmiennymi Mocne i słabe strony analizy treści: • zalety 1) oszczędność czasu i pieniędzy 2) bezpieczeństwo – łatwiej jest powtórzyć część badania niż w innych badaniach 3) dopuszcza badanie długotrwałych procesów 4) badacz rzadko ma jakikolwiek wpływ na przedmiot badań – dot. które mogą dostarczyć ogólnej hipotezy 2) poszukiwanie danych o wszystkich. interwałowy. bo wychodzi poza opis. jeśli przedmiotem badań nie jest sam proces komunikacji jako taki → konkretność materiałów badanych w analizie treści wzmacnia prawdopodobieństwo je rzetelności Temat 8: metoda biograficzna. bo zaczyna się od obserwacji i jest analityczna. metoda dokumentów ludzkich) (na podst. które mogłyby podważyć hipotezę początkową 3) przejrzenie każdego przypadka. Metoda pojawia się w okresie. który podważa hipotezę i [(1) zrezygnować z tej hipotezy lub (2) przyjrzeć się jak można ja zmodyfikować ] → proces ten jest przykładem indukcji analitycznej – jest to indukcja. operacjyjna każdej zmiennej złożona jest z wartości. gdy badacze dążą do przekształcenia socjologii w naukę empiryczną. które ją tworzą wartości te powinny być wyczerpujące i wykluczające się wzajemnie → w analizie treści mogą być stosowane różne poziomy (nominalny. ( Metoda dokumentów osobistych. Malikowskiego i Niezgody) 1.obserwacji empirycznych → tworzenie kodów w kontekście teorii ugruntowanej (Bruce Berg) porównane do układania układanki: def. Ta tendencja występuje po raz pierwszy w dziele 3 . oznacza to . wszystkich mierników niereaktywnych • wady ograniczenie w zapisywaniu przekazów → problemy z trafnością mogą się pojawić. porządkowy. ilorazowy) → poziom pomiaru wynikający z przyjętej metody kodowania nie musi odzwierciedlać charakteru zmiennych • zliczanie i zachowywanie zapisów → ocena ilościowa danych wymusza dostosowanie operacji kodowania do przetwarzania danych.

jak jak zmieniają się formy rodziny. Autorzy chcieli stwierdzić. Chodziło o wykrycie społecznego mechanizmu przystosowywania się do nowych warunków cywilizacji. inne dokumenty zawierające projekcje stanów umysłu osoby. dosłowne zapisy zeznań. do których ten dokument się odnosi. Autobiografia to podstawowy materiał w metodzie b. wywiadów. wymagające sprawdzenia • Nasuwają hipotezy lub materiały do ich weryfikacji • Są materiałem ilustrującym z góry powzięte hipotezy • Służą do weryfikacji hipotez nie z nich zaczerpniętych(materiał kontrolny) • Materiał. to takie prowadzenie badań socj. jako pomocnicze. listy. wyrażający ludzkie i osobiste cechy autora w taki sposób.. 2. ale starały się wyjaśnić postawy psych. jakie wywołała metoda: -rozwijanie metody. w których do rozwiązania zagadnienia zbiera się tylko relacje ludzi o ich uczestnictwie w zdarzeniach i procesach. emigrujących do Stanów Zjedn. Dają wgląd w cudze życie psychiczne jako jeden z czynników.Thomasa i Znanieckiego: Chłop polski w Europie i Ameryce.. można wskazać ten sam element(def. określonej dziedziny zjawisk społ. w których te postawy występowały. Nie jest to szeroka ilustracja jakiejś zbiorowości społ. autobiografie emigrantów. 3. wspomnienia. zawierają też osobisty pogląd autora na te sytuacje-opis przebiegu zdarzeń + opis zachowania się autora.. lecz wyjaśnienie procesów psychospołecznych psychospołecznych psychospołecznych emigrantów. stanowiących przedmiot badań. Mimo różnic w definicjach. Przedstawione badania nie ograniczały się do opisu zew. Inne dokumenty często wyst. że czytelnik poznaje poglądy autora dokumentu na zdarzenia. Redfielda) „Dokumentem ludzkim lub osobistym nazywamy dokument. Rodzaje autobiografii(wg Kruegera): • Wyznania osobowości zdezorganizowanej lub cierpiącej na poczucie niższości • Egoistyczny dokument o charakterze racjonalizowania obronnego swojej działalności • Autobiografia naukowa-obiektywne przedstawienie działań i przeżyć 3 . uzupełniających i pomocniczych Cele użytkowania autobiografii:(Robert Angell) • Dają badaczowi ogólne idee. motywacji i poglądów danej osoby. wyznaczających postępowanie jednostek w życiu zbiorowym. Metoda b. i ich zmiany na tle różnych struktur społ. które zamierza się badać. Nie tylko opis zmian w strukturze. ale próba rozwiązania jednego konkretnego zagadnienia. Ogólna charakterystyka. Dla badań socjologicznych ważne są głownie te dokumenty. Do analizy wykorzystano: listy emigrantów do rodzin. umożliwiający zrozumienie i wyjaśnienie procesów psychospołecznych • Jako materiał orientacyjny w dziedzinie zjawisk. 2 tendencje metodologiczne. pamiętniki. a na podstawie tych relacji dokonuje się opisu danych procesów procesów i stawia hipotezy wyjaśniające. systemy obyczajów obyczajów moralności chłopów polskich. wykorzystującej tylko te dokumenty -wykorzystanie dokumentów jako mat.” We wszystkich definicjach nacisk jest położony na ważność dokumentów osobistych dla poznania postaw psychicznych. Dokumenty osobiste: autobiografie. Definicja dokumentów biograficznych. cech zbiorowości. Autorzy zmierzali do postawienia teorii socjolog. które relacjonując udzial piszącego w sytuacji społecznej. wzory postępowania.

Materiały autobiograficzne dostarczają możliwości poznania subiektywnej strony rzecz. Ontologiczne: rola elementów subiektywnych w strukturze grup społ. społ. zmierzają do wykazania. Opisy z autobiografii stają się elementami składowymi. a odbijają się one na treści. Ogłaszając konkurs należy: Rozważyć do jakiej zbiorowości zwracamy się i jakie są jej cechy społ. i jego świadomość jest przez środ. ale wypowiedzi. Metodologiczne: materiałem do analizy socjolog. że w autobiografiach jest odbicie dążności społ. skład sądu konkursowego. Po raz pierwszy ogłosił go Znaniecki w 1921. Znaczną rolę gra tu intuicja badacza. ekonom. Założenia metod. Napięcia.) Podać wysokość nagród. których istotnym składnikiem jest znaczenie.(zbiorowość jednorodna pod wzg intelektualnym i społ-ekonom. a ich przejawy są źródłem wiedzy o procesach społ. Założenia te pozwalają na przejście od zespołu subiektywnych opisów poglądów i opinii do zdań o społeczeństwie. Założenia.. z których badacz konstruuje obraz badanych zjawisk. jakie ludzie przypisują przedmiotom i zdarzeniom. na których opiera się metoda A. stanowiących istotne fakty społ. ale same są faktami społ. metod. 4.różne są motywy pisania(np. zwracając się do robotników polskich w kraju i za granicą. wyładowanie wew. ukształtowana. przypisywane im przez ludzi. są konsekwencją zał. Techniki interpretacji i wykorzystania dokumentów osobistych A. termin nadsyłania prac.) Przedstawić jasno cele konkursu Załączyć instrukcję-jakie zagadnienia i w jakim porządku trzeba omówić Nie narzucać sztywnego wzoru(nie sugerować ograniczenia się do zagadnień) Odezwa ma być sformułowana dla najniższego poziomu intelekt. 5. chęć zarobienia pieniędzy). Metoda konstruktywna: Studiowanie wielkiej ilości biografii pod kątem widzenia określonego problemu. Dokonuje się interpretacji materiału z punktu widzenia ogólnej teorii socjolog.znając treść jego świadomości można odtworzyć dążności ludzkie. należy ujmować jako przedmioty.• Dokument naiwny 4. formie i zakresie pisanych dokumentów. adres instytucji itp. 3 . Zał. Zasada współczynnika humanistycznego Znanieckiego. ontologicznychnakazują badać znaczenia. Rzeczywistość społ. Czynniki subiektywne grają ważną rolę w życiu społ. dążności jakie z nimi wiążą-czyli to co jest siłą przekształcającą struktury społ. i kryteria wartościowania. nie są wypowiedzi. Najlepszy sposób to ogłaszanie konkursu na najlepszy życiorys własny z nagrodami pieniężnymi. wyrażające dążności i oceny autora-nie mające charakteru zdań o faktach. które wyrażają obserwację i uogólnienie autora dokumentu.zjawiska społ. jego strukturze i zachodzących procesach.Sposoby zdobywania dokumentów osobistych: Mają one wpływ na wartość naukową uzyskanych wypowiedzi. Zależnie od sposobu nakłaniania ludzi do pisania. B. samousprawiedliwienie się we własnych oczach lub w oczach otoczenia. Przyszłych autorów Zastanowić się do jakich motywów się odwołać(patriotycznych. Autor życiorysu jest częścią środowiska społ. Składa się z obiektywnych wartości kulturalnych jak i subiektywnych postaw jednostek.

Dokumenty osobiste nie mogą być źródłem poznania struktur społ.uzyskane twierdzenia nie mają ważności naukowej.] 8. dążeniami(np. Materiał biograf. systemów kulturowych.. Hipotezy nie podlegają falsyfikacji. występujących w zbiorowościach. Marksiści-elementy subiektywne nie są najważniejsze. mechanizmów powstawania postaw i ich zmian pod wpływem stosunków społecznych. wzorów stosunków społ. Metoda analizy treści: zastosowanie do materiału biograficznego analizy treści wypracowanych w ostatnich latach w socjologii. Zarzuty przeciwko metodzie Behawioryści. funkcjonowania struktur społ. Dane do badania zależności między środowiskiem a zachowaniem jednostki Wgląd w mechanizm oddziaływania wychowawczego Pokazuje sekwencje historyczne zdarzeń składających się na życie jednostki i grup w długim okresie Materiał do ustalenia typów osobowości. wzorów współżycia. niewiedza piszącego) Dokumenty osobiste mogą być pisane z celem wprowadzenia w błąd lub piszący nie uświadamia sobie motywów jakie nim kierują Autorzy upraszczają opisywane zdarzenia. są bardziej rygorystyczne. nie są sprawdzalne itp. Opracowanie statystyczne: Ustalenie zależności między różnymi cechami społ autorów a ich postawami i przejawami tych postaw. 2 Warianty 3 .. [Metoda dokumentów osobistych jako jedyna. Hipotezy mogą powstać podczas jej czytania.metody statyst. mechanizmie kontroli społ. Zbiory dokumentów osobistych nie są próbą reprezentatywną Ludzie piszący dzienniki czy odp. Dokumenty osobiste służą jako materiał uzupełniający . Nastrój piszącego wpływa na obraz przedstawianych faktów Napisanie życiorysu wymaga dokonania selekcji materiału w pamięci. postaw moralnych i ocen. uprzedzenia. 6. mechanizmy tworzenia się dążeń . grupy. ulega kategoryzacji i klasyfikacji. wzorów postępowania. ale autor szuka tylko potwierdzenia swej teorii. Można badać zależności między świadomością grup i jednostek a zmianą w strukturze społ. Ułatwia zrozumienie ludzi. między cechami środowisk społ. D. Metoda egzemplifikacji: Ilustrowanie i uzasadnianie hipotez dobranymi przykładami z autobiografii.. Wgląd w mechanizmy motywacji ludzi. Zostały najpierw wypracowane w badaniach treści gazet i czasopism. a cechami autorów)Wyniki dają pewność poprawności. Na konkurs nie są przeciętnymi Autobiografie nie są obiektywne(luki w pamięci. Informacje o psychologicznej stronie funkcjonowania instytucji społ. rozwinięte w bad.jest niewystarczająca . tworzeniu się opinii i działaniu form nacisku społ. zachowań. propagandy i komunikacji masowej. Analiza typologiczna: ustalanie typów osobowości. 7. C.B.. E. Zalety metody Poznanie świadomości społ.

stosuje się różne sposoby doboru próby. Jest to spowodowane problemami dostępu do danych podstawowych.Odpowiednio do różnych celów badań i odpowiadających im wariantów metody biograficznej. Zainteresowania badacza skierowane na przedmiot.jako zagadnienie samo w sobie. 12.Rodzaj transkrypcji zależy od pytania badawczego: jeśli pytanie „co”-to odtworzenie wywiadu w języku standardowym jest wystarczające. Jak ruchliwość społeczna jest subiektywnie postrzegana? Czy zadowolenia z wykonywanej pracy zależy od struktury poprzedniej kariery? Zainteresowania badacza skierowane na strukturepytania :jak”. listy.. Dla cech badanych przez osoby posługujące się metodą biograficzną nie istnieją takie tablice statyst. Biografia jako środek. Np. literaturę o danych grupach. częściowe pokrywanie się wypowiedzi. socjolog. wahanie się. Indukcja analityczna: wyprowadzanie twierdzeń ogólnych z amnnalizy indywidualnych przypadków. 11.) • Przygotowana do opublikowania. że każdy przypadek przypomina uniwersalną strukturę. Badacze zakładają więc uniwersalną strukturę selektywnej percepcji i logikę potocznego myślenia. jakie znaczenie przypisuje się tym zdarzeniom i jaka jest ich struktura. Badacz szuka w danych wskaźników motywów i konstruuje typy osobowe. na postawione pyt. mające służyć udzieleniu odp.zbiera się informacje biograficzne. . publikacje w środkach komunikacji… • Pośrednie. wymaga listy przypadków ze względu na procedurę selekcji losowej. w odniesieniu do danych przypadków. Pojawiają się pytania: Jakie są typowe sekwencje zdarzeń w życiu ludzi.• • Biografia jako temat. ale musi być dokonane na zasadzie wiarygodności. tzn. Typy biografii(wg Denzina) • Kompletna: badacz zbiera dane o całym życiu badanych osób czy grup • Tematyczna: zbiera informacje dotyczące określonej dziedziny życia(zawodu. Dobór próby . [Typy najwyraźniej odnoszą się do różnych faz procesu badawczego] 10. Np. pamiętniki. • Źródłem danych są też prywatne dokumenty archiwalne obejmujce autobiografie. jeśli pytanie „jak”jest rekonstruowana biografia przez przeprowadzającego wywiad i respondenta. Są to publiczne pośrednie dokumenty o danej osobie zawierające specjalne statystyki.:publiczne dokumenty o danej osobie jak raporty policyjne. grup.to muszą być odnotowane przerwy.. 9.pytania „co”. karty zdrowia. Uważa się. Przygotowanie transkrypcji -Większość wywiadów jest zapisywana na taśmie magnetofonowej .Denzin zaproponował próbę statystyczną do doboru przypadków i próbę teoretyczną do doboru kwestii do badania w życiu jednostek. przestępczości. kwestionariusze osobowe. Źródła danych(wg Denzina) • Bezpośrednie.próba statyst.komputerowy system transkrypcji 3 . ..Wnioskowanie na podstawie zbadanych przypadków w odniesieniu do większej populacji nie może być oparte na zasadzie prawdopodobieństwa.dostarczają danych bezpośrednio o osobie. .dostarczają informacji o osobie jako członku pewnej kategorii. dane niestandaryzowanego wywiadu.

Na podstawie przeglądu danych tworzone są kategorie i wszystkie wyrażenia zawarte w danych. s umieszczane w kartotece.(założenie że respondent jest ekspertem w sprawach swojego życia). zainteresowania i sytuacji interakcyjnej. Problemy odniesienia prawdy i obiektywności Badacz w toku poszukiwań subiektywnego znaczenia przebiegu życia musi się uporać z problemem „obiektywność” versus „subiektywność”informacji biograficznej. wewnętrzna: odnosi się do zmian dotyczących badanej osoby.Przedstawienie wyników badań • Prezentacja całościowa bez przedstawienia systematycznej analizy • Prezentacja wyników analizy wszystkich przypadków z załączeniem dla ilustracji wyników części danych • Prezentacja wyników analizy oraz przedstawienie przypadków typowych dla określonych typów w formie kilku biografii • Prezentacja przypadków syntetycznych przygotowanych przez badacza na podstawie jego analizy w postaci modeli procesualnych. ale z punktu widzenia teoretycznego jest problematyczne. Adekwatność analizy Dla oszacowania poprawności interpretacji biografii przez badacza proponuje się walidację komunikatywną-dokonaną przez badacza interpretację danych przedstawia się respondentowi i dowodem poprawności(adekwatności) analizy struktur subiektywnego znaczenia jest akceptacja przez badanego. opisowe części składowe danych.13. argumentacyjne. Ponieważ konstrukcja znaczenia jest zależna od czasu. 4 . Kategorie prawdy i fałszu nie są zbyt użyteczne w badaniach biograficznych. ale na wyjaśnieniu jak takie definicje powstają w procesie społecznym. które pojawiły się od momentu. Pojęcie obiektywności jest konieczne do analizy danych biograficznych w socjologii. 15. Nie biorąc pod uwagę szerszego zaplecza społecznego raczej nie można zidentyfikować danych jako obiektywnych/subiektywnych.Schutze zaproponował metodę. zewnętrzna: odnosi się do pytania czy wybrane przypadki są reprezentatywne dla populacji 17. • T. do chwili zbierania danych oraz do wpływu sytuacji zbierania danych na osobę badaną i badacza. Chociaż praca badacza nie polega tylko na opisaniu sposobu definiowania przez aktora sytuacji. ta sama osoba może dostarczyć różnych biografii w różnych momentach czasu. Pojęcie prawda powinno się zastąpić pojęciem autentyczność. Problem trafności Denzin rozróżnia: • T. Strategie analityczne . odpowiadające kategoriom. gdy działy się relacjonowane zdarzenia. 16. .(narracyjne.liczni badacze stosują pewną formę analizy treści. która bierze pod uwagę językowe właściwości wypowiedzi.) 14.

Zestandaryzowana lista poszukiwanych informacji powinna spełnić 3 warunki. jak i metodologicznego celu badań ( uzyskanie zestandaryzowanych informacji ). Chodziło przede wszystkim o statystyczną weryfikację hipotez. Jednocześnie jednak zobowiązany jest uzyskać ujednolicone dane. treść i kolejność zadawania. Nonscheduled standardized interview odznacza się więc dwoma zasadniczymi cechami: sposób jego prowadzenia nie jest ujednolicony. inteligencji oraz możliwości percepcyjnych i werbalizacyjnych. przy czym pytania do respondenta może formułowć dowolnie zmieniając ich formę. Warunki te spełnił wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji. Wyróżnia się 2 podstawowe formy wywiadu zestandaryzowanego:1) scheduled interview i 2) nonscheduled intervew. Przygotowanie wywiadu swobodnego ze standaryzowaną liczbą odpowiedzi polega na opracowaniu narzędzi służożących do prowadzenia wywiadu i utrwalania jego rezultatów oraz odpowiednim przeszkoleniu ankieterów. Zauważono niechęć respondentów do udzielania odpowiedzi na wcześniej ustalone. 1) Musi być zamknięta. cech badanej zbiorowości. 1) wywiad polega na tym. w zasadzie od wszystkich respondentów. Stwierdzono. jego możliwości i cech. tak aby dostosować tok i formę wywiadu do poszczególnych respondentów. jakie infrmacje ma uzyskać od każdego badanego. w różnej formie w zależności od respondenta. co umożliwia liczbowe opracowanie rezultatów. Prowadzący wywiad może zadawać pytania w różnej kolejności. że ankieter prowadzi wywiad na podstawie wcześniej przygotowanej listy pytań do respondentów. możilwe do zastosowania były wyłącznie tehniki prowadzące do uzyskania zestandaryzowanych danych.II semestr TEMAT1: Wywiad swobodny 1)Ilona Przybyłowska Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i mozliwości jego zastosowania w badaniach scjologicznych. Badna zbiorowość była poważnie zróżnicowana pod względem poziomu wykształcenia. w przypadku wielu badanych prowadzi do kreowania badanej rzeczywistości. Nie posługuje się więc kwestionariuszem w sensie jednolitej listy zadawnych pytań. Jest natomiast poinstruowany. Pytania te zobowiązny jest zadawać w określonym porządku i formie w zasadzie wszystkim respondentom. który byłby odpowiedni zarówno do problemu. jednolite pytania kwestionariusza. Nie może ich przeformułować w trakcie wywiadu ani też zmieniać kolejności ich zadawania. że posługiwanie się z góry określonymi pytaniami kwestionariusza przy zbieraniu danych o tak złożonych i trudnych do uchwycenia zjawiskach. Autorka prowadziła badania we włocławskim rejonie uprzemysławianym nad dostępem młodzieży wiejskiej do szkolnictwa ponadpodstawowego. 2) Ankieter nie dysponuje taką listą pytań do respondentów. Metodologiczna charakterystyka wywiadu swobodnego ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji. jak aspiracje. W związku z tym pojawiła się konieczność opracowania takiego wywiadu. 2) Pojeyncza poszukiwana informacja powinna być przedstawiona w postaci rozłącznego i wyczerpującego zbioru alternatyw obejmującego wszelkie interesujące badacza wartości 4 .

w którym będą przeprowadzane badania. Ważne jest przygotownie wielu wariantów pytań odnośnie do każdej z poszukiwanych informacji i sprawdzenie ich skuteczności w badaniu pilotażowym. Wymaga to przygotowania tzw. Samo szkolenie częściowo powinno odbywać się w terenie. Przygotowanie zestandaryzowanej listy poszukiwanych informacji wymaga dobrej orientacji w zakresie zjawisk będących przedmiotem badań. Indywidualizacja sposobu otrzymywania informacji jest bowiem warunkiem podstawowym powodzenia tego typu wywiadu. Wzory pytań do wywiadu pełnią szczególnie pożyteczną rolę w początkowej fazie badań. na którą przenosi się w postaci symboli literowych i liczbowych zestandaryzowaną listę poszukiwanych informacji. która będą badać. a także ocenić. jak i emocjonalnej. tak aby prowadzić wywiad bez posługiwania sie pisemnym formularzem. co umożliwia szybkie otrzymanie wyników badań. Badacz może przygotować wzory pytań do respondentów. brzmienia. Powodzenie badań jest o wiele wyższe. by ankieter zapisujący prawie każde wypowiedziane przez respondenta zdanie mógł prowadzić z nim swobodną. Karty należy wypełniać tuż po przeprowadzeniu wywiadu na podstawie dyskretnie prowadzonych przez ankietera notatek oraz jego pamięci. Ankieterzy muszą dobrze pamiętać listę poszukianych informacji. które można zarejestrować na taśmie magnetofonowej. Poznanie tej zbiorowośco stanowi w tym wypadku ważny element samego szkolenia. niemal towarzyską rozmowę. Uzyskanie informacji polega zatem na zaklasyfikowaniu konkretnego przypadku do odpowiedniej kategorii. Dużą rolę spełnić mogą przeprowadzone przez badacza w obecności ankieterów wywiady pokazowe. 4 . Trudno przypuszczać. czy otrzymał poszukiwaną informację oraz jaka jest jej wartość. Listę poszukiwanych informacji należy bezwzględnie sprawdzić w terenie. Mamy tu zawsze do czynienia z pytaniami zamkniętymi typu "czy" lub "który" o jednej alternatywie. zarówno co do formy pytań zadawanych respondentom ( otwarte-zamknięte ). karty zapisu wywiadu. kiedy ankieterzy nie znają dobrze zbiorowości. jak i ich ilości oraz kolejności. powienien raczej stosować zapis kategoryzujący. gdy anakieter jest zaangażowany w badania zarówno od strony intelektualnej. Jest to istotne zwłaszcza wtedy. Można zostosować magnetofon. Od ankietera wymaga się intelektualnej aktywności. gdyż jest to warunkiem swobodnego prowadzenia rozmowy z respondentem.danej zmiennej. On bowiem w toku wywiadu sformułować musi pytania. Badacz może podjąć różne decyzje w sprwie zapisu informacji. Wzory należy opracować w stosunku do pojedynczych poszukiwanych informacji. Magnetofonowa rejestracja wywiadu umożliwia mu pełną koncentrację na rozmowie z respondentem. zdolności i uczciwości współpracowników. ponieważ ułatwiają mniej doświadczonym ankieterom start w pracy terenowej. Każdy z ankieterów powinien przeprowadzić kilka wywiadów próbnych z różnymi respondentami. Powodzenie badań tego rodzaju w większym stopniu niż w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego zależy od właściwego motywowania. Jeśli badaczowi nie zależy na zdobyciu materiałów ilustracyjnych. przeprowadzając badania pilotażowe w zbliżonym środowisku. Materiały utrwalone za pomocą zapisu kategoryzującego nadają się do obliczeń. 3) Każda altrnatywa danego zbioru musi być sformułowana w sposób jednoznaczny i konkretny. Sposób otrzymywania informacji jest w tym typie wywiadu dowolny. samokontroli i krytycyzmu wobec własnej pracy.

Niebezpieczeństwo takie przejawia się po przprowadzenie ok. tj. Zbieranie materiałów w terenie nie może odbywać się w pośpiechu.inne zachowania prowadzącego wywiad ( np. jak i precyzowania sensu ich odpowiedzi 4 . jaką nabyli w toku poprzednich wywiadów. Zapis otrzymanych odpowiedzi na te pytania jest kategoryzujący i polega na jej zaklasyfikowaniu do przewidywanych w pytaniu wariantów. Wywoływanie i stymulowanie motywacji ankieterów ułatwia w znacznym stopniu obecność i uczestnictwo badacza w pracach terenowych. iż kwestionariusz zawiera relatywnie dużo pytań otwartych.Lutyński wyróżnia pięć typów wywiadu: 1) swobodny mało ukierunkowany 2) swobodny ukierunkowany 3) swobodny ze standaryzowana lista poszukiwanych informacji 4) kwestionariuszowy o mniejszym stopniu standaryzacji 5) standaryzowany o większym stopniu standaryzacji Stopień standaryzacji każdego z tych typów wywiadu rozpatruje się wg następujących wymiarów: . stopnia ujednolicenia czynności i środków badawczych stosowanych w kontaktach z różymi respondentami.rodzaj i zakres pytań badacza w stosunku do jednostek badania ( zapotrzebowanie badacza na informacje ) . które można wyróżnić wg kryterium standaryzacji.przygotowanie pytań do respondenta . ) W wywiadzie kwestionariuszowym o wyższym stopniu standaryzacji ankieter posługuje się z góry przygotowaną listą pytań do respondenta . wstępna aranżacja wywiadu. Nowak nazywa omówiony typ wywiadu wywiadem ankietowym. Ważne jest. J. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji jest jednym z typów. Wywiad ze standaryzowaną lista poszukiwanych inforamcji a typy wywiadów wg stopnia ich standaryzacji. Powoduje to. stymulowanie respondentów do udzielania odpowiedzi. by ankieterzy. aby badacz dawał przykład własną osobą i osobiście brał udział w prowadzeniu wywiadów. 10 wywiadów.tzw. wyjaśnienie treści pytań itp. mogli na pewien czas przerwać pracę. który z reguły zawiera pytania zamknięte. Biooąc pod uwagę to kryterium. S. Niewskazane jest prowadzenia więcej niż 3 wywiadów dziennie. kwestionariuszem wywiadu. biorąc pod uwagę wysoki stopień samoczynności narzędzia badawczego. którym wydaje się. aby zapewnić taką organizację prac w terenie. Ważne jest również. jeżeli czas trwania każdego z nich zbliża się do 2 godzin. Wywiad kwestionariuszowny o mniejszym stopniu( typ 4 ) standaryzacji prowadzony jest na podstawie kwestionariusza. nie indywidualizują sposobu prowadzenia wywiadu.Istotne jest niebezpieczeństwo schematyzacji sposobu prowadzenia wywiadu. Wymaga od ankietera aktywności zarówno w zakresie udzielania respondentom wyjaśnień odnośnie do treści pytań. że wpadają w rutynę. który odzwierciedla zapotrzebowanie badacza na inforamcję. Zapotrzebowanie to w trakcie konceptualizacji badań jest w tym typie wywiadu dość często określone mniej dokładnie niż w typie 5.sposób zapisu odpowiedzi . Zmęczeni już ankieterzy przestają panować nad własnym postępowaniem. działają na zasadzie rutyny.rodzaj pytań zadawanych respondentowi w wywiadzie . nie wczuwają się w sposób myślenia respondentów.

o różnym stopniu szczegółowości. które są wykazem jego potrzeb informacyjnych. Zapotrzebowania badacza na informacje określone jest w sposób ogólnikowy ( dotyczy zagadnień ogólnych. różnej treści i brzmieniu. Tok wywiadu ( kolejnośc zdawania pytań ) oraz treść i język poszczególnych pytań dostosować można do cech i możliwości respondenta. 2. Zazwyczaj formułuje się tylko ogólnie zasady udzielania dodatkowych wyjaśnień co do treści pytań oraz zasady tzw. Wywiad ma przebieg nie sformalizowany i pod wieloma względami przypomina rozmowę towarzyską. ale osoba prowadząca wywiad może z nich nie korzystać. o których spośród interesujących badacza zagadnień respondent może mówić w sposób rzeczowy oraz wyczerpujący i podporządkowuje rozmowę tym właśnie problemom. Ankieter dysponuje jedynie ogólnym "planem zagadnień". jeśli uzna.na te pytania ( dopytywania. jak i zamknięte. nie przewidzianych kwestionariuszem wywiadu. W wywiadzie swobodnym ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji ( typ 3 ) zapotrzebowanie badacza na informacje jest dokładnie i ostatecznie określone już na etapie konceptualizacji badań. ma formę pytań otwartych ) i nie musi być zrealizowane w całości w każdym wywiadzie. wykraczających poza odczytywanie pytań z kwestionariusza i zapis odpowiedzi na te pytania ) głównie ze względu na trudność ich antycypowania w stosunku do poszczególnych pytań kwestionariusza. natomiast do technik wywiadu standaryzowanego wywiady kwestionariuszowe zarówno o większym. a uzyskane w efekcie tych rozmów materiały są mało porównywalne). jak o mniejszym stopniu standaryzacji ( ze względu na posługiwanie się przy prowadzeniu tych wywiadów kwestionariuszem oraz wysoki stopień porównywalności uzyskanych materiałów ). Niekiedy przygotowuje się wzory pytań o poszczególne zagadnienia. Możliwość zastosowania w badaniach socjologicznych wywiadu swobodnego ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji 4 . Pytania badacza dotyczą zagadnień szczegółowych. Prowadzący ustala. innych zachowań ankietera ( tj. iż nie dają one spodziewanych rezultatów. wokół których powinna się koncentrować rozmowa z respondentem. W tym typie wywiadu tylko w pewnym stopniu osiąga się standaryzację tzw. W wywiadach swobodnych ( typ 1. dopytywania. Potrzeby te określone są raczej ogólnie. Prowadzący wywiad ma dużą swobodę w zakresie formulowana pytań. Zapis uzyskanych informacji jest rejestrujący. Jednoznaczne zaliczenie wywiadu ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji do technik wywiadu standaryzowanego lub niestandaryzowanego nie jest możliwe. Prowadzącemu wywiad swobodny umkierunkowany ( typ 2 ) badacz dostarcza tzw. Wywiad mało ukierunkowany. a ich roztrzygnięcie konieczne jest w przypadku każdego badanego. Zgodnie z powyższym do technik wywiadu niestadaryzowanego zaliczyć można wywiady swobodne mało ukierunkowane ( ponieważ osoby przeprowadzające te wywiady nie posługują się z góry przygotowaną listą pytań do respondenta. ponieważ powyższa klasyfikacja obejmuje skrajne ze względu na stopień ich standaryzacji typy wywiadu. sondowania ). mają formę pytań zamkniętych. Osoba prowadząca wywiad musi w związku z tym zadawać pewną ilośc pytań dodatkowych. dyspozycje do wywiadu. 3 ) prowadzący wywiad pracuje bez ustalonej z góry listy pytań do respondentów. Pytania mają formę otwartą. Pytania są z reguły pytaniami otwartymi żądającymi narracji. Nie dysponując kwestionariuszem ( co najwyżj wzorami pytań związanymi z poszczególnymi poszukiwanymi informacjami ) ma dużą swobodę w zakresie formułowania pytań do respondenta. W celu zdobyci potrzebnych informacji może zadawać zarówno pytanie otwarte.

a jej złagodzenie lub ominięcie możliwe jest tylko przy założeniu dużej elastyczności w prowadzeniu wywiadu. 1. 3) Gdy bada się zbiorowości wewnętrznie zóżnicowane ( pod względem poziomu inteligencji. m. 3. przedmiot badań 4. Żąda się od nich wysokiej sprawności w prowadzeniu wywiadu swobodnego. PYTANIE 7 I K. jej uzasadnienie i ocena wniosków. czyli jaka będzie podstawa źródłowa wniosków odnoszących sie bezpośrednio do przedmiotu badań? 5. Koncepcja badań oraz koncepcja pytania kwestionaruszowego a narzędzie badawcze. które skutczne będą w przypadku wszystkich respondentów 4) Gdy bada się populację błędnie identyfikującą cele wywiadów prowadzonych na podstawie drukowanych formularzy. których teoretyczny obraz badacz potrafi skonstruować ( np. wykształcenia. aparat pojęciowy. aspiracje. możliwości percepcyjno-werbalizacyjnych). Inne techniki badań. ponieważ stawia ankieterom zbyt wysokie wymagania. Gostkowski): − nawiązanie kontaktu badawczego badacz-respondent => ankieter jako osoba obca badanemu. Prezentowany tu typ wywiadu nie może być jednak masowo stosowany. 6. motywacje. ). osobistego uczestnictwa badacza w zbieraniu maeriałów. problematyka badań. postawy itp. co może zaważyć na rzetelnośc uzyskanych informacji. samokontroli i krytycymu w stosunku do własnej pracy. KONCEPCJA BADAŃ (wg Lutyńskiego – nie Lutyńskiej!) to ogół ustaleń dot. 2. Najważniejsze cechy badań kwestionariuszowych (Z. Sposób prezentacji wniosków i ich rola. in. zaangażowania emocjonalno-poznawczego. Pełna koncepcja badawcza rozwiniętych badań włąściwych obejmuje ustalenie następujących spraw: 1.Lutyńska: rodz. Metoda badań. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego. To z kolei wymaga odpowiedniej oganizacji badań. 2) Gdy problematyka badań jest drażliwa. co uniemożliwia sformułowanie identycznych pytań. celu i ogniw badań łącznie z ustaleniami odnośnie wykorzystania wyników.Wywiad ten znajduje zastosowanie w badaniach. których celem jest statystyczna weryfikacja hipotez i w których posługiwanie się wywiadem kwestionariuszowym ( typ 1 i 2 ) jest znacznie utrudnione lub wręcz nimożliwe.. a próby dotarcia do tych zjawisk poprzez pytania kwestionariusza prowadzą do kreownia rzeczywistości. 7. podstawa źródłowa i technika otrzymywania materiałów. To wszysto utrudnia wprowadzenie bardziej sformalizowango sposobu kontroli. Odnosi się to głównie do czterech sytuacji: 1) Gdy przedmiotem badania są zjawiska wielowymiarowe i złożone. możliwych do zastosowania w przypadku badań masowych z użyciem wywiadu kwestionariuszowego. − krótkotrwały kontakt z ankietowanym. 4 . Wywiad kwestionariuszowy. 1.

chodzą co niedziela na mszę św. wysoki stopień standaryzacji pytań => możliwość porównań.dopiero po uzyskaniu odpowiedzi respondentół badacz ustala. o dane osobowe. np. info nie powiązane logicznie. − celem testu jest przypisanie respondentowi określonego wyniku liczbowego. Można wyróżnić takie sytuacje. KONSULTACJE METODOLOGICZNE- 4 . np.− − − zachowanie werbalne (odpowiedź) staje się wskaźnikiem faktów. − pochodzi z psychologii (psychometria). o proste fakty) . bo łatwe przejście od uzyskanej informacji do uzyskania zjawiska interesującego danego socjologa (3)koncepcja wskaźnikowa: . gdy jednemu pytaniu kwestionariuszowemu odpowiadają conajmniej 2 pytania badacza: 1. że szkolnictwo w pl. kto klasyfikuje odpowiedzi respondentół. Metodologiczne koncepcje pytań kwestionariuszowych: (1) koncepcja testowa – jedno pytanie traktuje się jako jedną z wielu pozycji w teście – nie może występiować samodzielnie. postaw i opinii. badani respondenci nie są połączeni ze sobą stosunkami społecznymi.często wykorzystywana. czym jest dane zjawisko. Niniejszy tekst opiera się na informacyjnej koncepcji pytania.pytanie jest wskaźnikiem danego pojęcia . szkolnictwa? -> Jaką X ma opinię? 2.najbardziej liberalna . 3) jednostkowe pytanie badacza – dot. który określi jego miejsce w skali => znaczenie ma tylko ostateczny wynik (2) koncepcja informacyjno-tradycyjna: .? -EW.każde pytanie stanowi samodzielną jednostkę (pyt. jest na wysokim czy niskim poziomie? -> Czy respondent X ma opinię nt. 2) pytanie kodera – zadaje je sobie ten. Gdzie Pan/i spędził urlop w 1979 roku? -> Czy respondent miał w tym roku urlop? -> Czy respondent wyjeżdżał na urlop? -> Czy spędził go w kraju czy za granicą? Każde pytanie w kwestionariuszu wywiadu to układ 3 elementów: 1) pytanie kwestionatiuszowe. opracowania ilościowego. konkretnych poszukiwanych informacji. można więc pokazać drogę: PYTANIE PROBLEMOWE OGÓLNE – Czy ludzie w pl. są religijni? PYTANIE PROBLEMOWE SZCZEGÓŁOWE – Czy ludzie w pl. informacje powiązane logicznie. Czy sądzi Pan/i. zachowań niewerbalnych.

E. Osoby te wzajemnie na siebie wpływają. kulturowe. trafne/nietrafne/budzące zastrzeżeń co do trafności Odp. nieistotnych i nietrafnych) i negatywny (zwiększa.).Badacz i narzędzie badawcze. Głównymi ogniwami są L badacz. − − − ankieter. • niezrozumienie przez respondenta terminu użytego w kwestionariuszu • zmęczenie badanego • drażliwość tematu • chęć popisania się • skłonność do przytakiwania. − przewidzieć klasyfikację odpowiedzi. Czynniki.. 2. która przynosi poszukiwane przez badacza jednostkowe informacje.1.. przewidzieć poszukiwane odpowiedz. udzielania tendencyjnych odpowiedzi. społeczno-historyczne.Ankieterzy. istotna to taka. aby respondent i ankieter odciążeni byli od wszelkich wysiłków natury intelektualnej.. środowiskowe. − uzasadnić prwomocnosć takiego postępowania. • inne 2. Lutyńskiego. wiadomo: głośno.2. respondent – jego cechy osobiste. których oddziaływanie na respondenta może wywołać niepożądane dla badacza skutki: 2. niewygodnie.3. Trafne to takie. aby pytanie stanowiło narzędzie.Czynniki ogólnospołeczne i sytuacyjne. Odpowiedzi mogą być : istotnie/nieistotne.. Noelle: Narzędzie badawcze należy opracować w taki sposób. Przyczyny odpowiedzi nietrafnych: • interwencja osób trzecich. 4 . które przynoszą odp. czynniki sytuacyjne. Wpływ ankieterski może być pozytywny (zmniejsza liczbę odp.. Społeczne uwarunkowania wywiadu kwestionariuszowego: Wywiad to łąńcuch komunikacyjny czyli interakcja osób biorących udział w badaniu. badacz musi − skonkretyzować poszukiwaną informację. Interakcje te przebiegają w konkretnych warunkach i w konkretnej sytuacji społeczno-kulturowo-historycznej. tj. stereotypy.JEDNOSTKOWE PYTANIE BADACZA – Czy respondent X chodzi co niedziela na msze? PYTANIE KODERA – Do jakiej klasy należy odpowiedź respondenta X PYTANIE KWESTIONARIUSZOWE – Czy chodzi Pan/i do kościoła co niedzielę? Zdaniem J. psychologicznej i językowej. istotne i prawdziwe. 2. Ostatecznym rezultatem interakcji jest uzyskanie poszukiwanej informacji (o niewiadomej wartości). ankieter i koder (+czytelnik).

czy pytanie respondenta dotyczy. niewyczerpalność lub nierozłączność kafeterii) − Zdobywanie kilku informacji poprzez jedno pytanie kwestionariuszowe.rozdz II . a odpowiedź przygotowana w formie alternatywnej w kafeterii dysjunktywnej lub na skali. 4 . − Wszelkiego rodzaju błędy logiczne (szcz. np. W którym roku urodziła się Pana żona? Jestem kawalerem. WADY STRUKTURALNE – (a) poszukiwana informacja lub wskazanie wartości zmiennej są nieokreślone.) W pytaniach tych nie ma odpowiedniości m-dzy tekstem pytania kwestionariuszowego a odpowiedzią na nie. np. że ludzie mają ustabilizowane. Nie wiadomo. rzeczy. Jakie cechy cenisz u pracownika ? (a) solidność i pracowitość (b) uczciwość i pracowitość (c) rozsądek i solidność − Błędy MULTIPLIKACJI => występują w pyt. Rodzaje uchybień strukturalnych: − Ogólna niejasność pytania kwestionariuszowego (związana z nieokreślonością lub brakiem poszukiwanej informacji). poszukiwana informacja jest niejasna. niedokładnie sformułowana. − Równoległe używanie w jednej odpowiedzi (alternatyiwe) dwóch różnych określeń. wyrażające się w np. gdzie osoby. np. wyłącznie pytań zamkniętych (w otwartych klasyfikacja powstaje po zebraniu materiału). Częste jest błędne założenie. niejednorodności formy gramatycznej kafeterii itp. (b) nie wiadomo jak sklasyfikować odpowiedź. − Nieporządne sformułowanie pytania kw. zjawiska podawane są w liczbie mnogiej. Dot.WADY ZWIĄZANE Z NIEDOSTOSOWANIEM PYTANIA DO INFORMACYJNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BADACZA (mówiąc krótko – pytania nieistotne. WADY ZWIĄZANE ZE ZBYTNIĄ TRUDNOŚIĄ PYTANIA. trwałe i przemyślane opinie na wszystkie tematy. Czy rodzice pracowali. bo nie uwzględniono. 3.WADY PYTAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH Wśród kategorii źle zadanych pytań możemy wyróżnić: 1. czego badacz chce się dowiedzieć. − − Pytania niedostosowane w pewnych przypadkach przeradzają się w pytania drażliwe. zamkniętych. gdy był/a Pan/i dzieckiem? TAK/NIE 2. zredagowaniu pytania w postaci oznajmującej.

który pomocny będzie w zbieraniu materiału badawczego. ewidencyjno-porządkowe części kwestionariusza). która chce się dostosować do oczekiwanej odpowiedzi. ale nad ich kontekstem. ale również jego szata graficzna. .PYTANIE DRAŻLIWE. zażenowanie. karty respondenta. które wywołuje u respondenta niepożądane procesy psychiczne takie jak lęk. Może wynikać z 3 przyczyn : pytanie może naruszyć sferę prywatności i intymności respondenta. służące do aranżacji wywiadu (np. Zawsze jednak konieczne są kwestionariusz. Zależy to od zapotrzebowania autora. 4. PYTANIA SUGRUJĄCE to takie. stanowiące pomoc dla respondenta w czasie wywiadu (np. instrukcja dla ankieterów oraz materiały pomocnicze. ankiety do ankietera. które oddziałują na respondenta. listy zapowiednie. Z tego powodu warto skupić się nie tylko na pytaniach. Z tych samych powodów pytania mogą być kłopotliwe dla ankietera. gniew. wzruszenie. Materiały pomocnicze można podzielić na: 1. sposobem zadania i zapisu odpowiedzi. zagraża jego poczuciu własnej wartości lub zagraża jogo społecznej egzystencji. która odbywa się za pośrednictwem ankietera i zachodzi zawsze w określonych warunkach społecznych. rysunki) 3. ale całokształt interakcji badacza z badanym. Nie w każdym badaniu poszczególne składniki narzędzia muszą być uwzględnione w jednakowy sposób i w tym samym zakresie. służące do zbierania dodatkowych informacji (np. Drażliwość jest zawsze relatywna i zależy od wielu czynników (Rostocki). Badania kwestionariuszowe to nie tylko poszczególne pytania zadawane respondentom. co skłania go do braku odpowiedzi lub kłamstwa. − − − Badacz nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych indywidualnych przypadków i sytuacji.takie. protokoły odmów. np. czyli skierowane wyłącznie do ankietera. w którego kafeterii jest więcej alternatyw “za” niż 'przeciw' brak w pytaniu członu określającego przeciwna sytuację – czyli ma być: “Czy fakt X ocenia Pan/i pozytywnie czy negatywnie?” umieszczenie w pytaniu sądów czy określeń oceniających − − − rozdz. liczba pytań itd. Ważne miejsce zajmują w nim części ewidencyjno – porządkowe. wprowadzenia) 2. 4. kontrolujące pracę ankieterów. pytanie zamknięte. podsunął czy zasugerował respondentowi jeną odpowiedź. Kwestionariusz wywiadu to pytania kwestionatiuszowe ułożone w określonej kolejności. które zadaje się badanemu. III – PRZYGOTOWANIE NARZĘDZIA BADAWCZEGO DO WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH Narzędzie badawcze to zespół materiałów. wprowadzenie do wywiadu i część ewidencyjno-porządkowa. w którym autor podpowiedział. E. wstyd itp. obawę. Stąd ważna jest sytuacja badania oraz włąściwe rozumienie pytania. czyli kwestionariusz wywiadu. układ. Noelle: “spirala ciszy” to czas namysłu osoby. 4 . złość. zaniepokojenie. instrukcja dla ankieterów.

a potem tylko o fakty.” . wystarczająco dużo miejsca na odpowiedzi na pytania otwarte. wówczas tabela z konieczności jest duża i rozbudowana.(1) STRUKTURA KWESTIONARIUSZA WYWIADU: Kwestionariusz wywiadu można podzielić na: 1. komórki są malutkie a ankieter ma mało miejsca na odpowiedzi. 3. aby wywiad nie stał się dla respondenta nużący i męczący. 5. metryczka METRYCZKA – nie zawsze znajduje się na końcu kwestionariusza. zasadnicza część zawierająca pytania kwestionariuszowe. pytaniami z historyjkami itd. ortograficznych i innych. Można za to między jedną a drugą grupą tematyczną umieścić zwroty wiążące je ze sobą.. część ewidencyjną kwestionariusza. najpierw pytania o opinie. bezpośrednio tematyki danych badań. Warto słowo “kwestionariusz” zastępować ankietą. 4. 2. byzadawać np. o co będą pytani. Zadanie wszystkich na raz może spowodować u niektó¶ych respondentów znużenie. pytaniami – tabelami. pytania wyraźnie oddzielone od siebie. czytelny. Jeśli jednemu pytaniu-tabeli odpowiada bardzo duża liczba poszukiwanych informacji. 5 . 2. SZATA GRAFICZNA – należy unikać kwestionariuszy źle przygotowanych pod względem graficznym. przeznaczoną do wypełnienia przez organizatorów badań i ankietera. np.. Nie można w pytaniach z jednej grupy tematycznej używać przemiennie różnych terminów lub nagle wprowadzać zupełnie nowe wyrażenia na oznaczenie tego samego określenia. nie rozdzielać pytań na 2 strony. bo wtedy zacznie udzielać odpowiedzi nieistotych i nietrafnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na tabele. Nie można umieszczać jedno za drugim pytań bardzo trudnych. TYTUŁ – powinien być starannie przemyślany i wybrany. druk wyraźny. jak je ułożył badacz.. ścieśniona. 3. “A teraz chciałem się dowiedzieć. wprowadzenie do wywiadu. które było już stosowane kilkakrotnie. niewskazane jest. zbyt skomplikowane ani niejasne. REDAKCJA I STANDARYZACJA PYTAŃ W KWESTIONARIUSZU: Wszystkie alternatywy w kafeterii danego pytania powinny być sformułowane w jednolitej formie gramatycznej – w tym samym czasie i osobie. Należy przestrzegać zasad: 1.”. Nadawanie tytułów kwestionariuszom nie jest jednak konieczne. 4.. Ankieter musi zadawać pytanie w tej samej redakcji i formie. ale nie jest to konieczne. tylko przeplata się z pytaniami dot. Można nadać tytuły poszczególnym częściom.nie mogą być one jednak za długie. unikać licznych. Nie należy zaczynać wywiadu od pytań drażliwych. Powinien być na tyle ogólny. gęsto kratkowanych tabelami 6. żadnych błędów literowych . KOLEJNOŚĆ PYTAŃ – powinna być taka. by respondenci nie mogli się domyślić. nie powinno być całych stron zajętych pytaniami ze skalami. “A teraz chce zadać panu pytania na temat.

w rezultacie otrzymujemy odpowiedzi nieistotne i nietrafne. Pytania jak najbardziej powinny przypominać rozmowę – czytane więc opytania i odpowiedzi dopasowane są więc do roli ankietera. Instrukcja pisemna jest podstawą właściwego. Wskazówki dla ankieterów umieszcza się w nawiasach bezpośrednio po pytaniu kwestionaruszowym. jak też w odrębnej. Ankieter nie odczytuje respondentom odpowiedzi typu “nie wiem”.” bo za długie. Druga forma (1 os. IFiS PAN stosuje taki system. a u respondentów wywołuje niepożądane procesy psychiczne. (2) INSTRUKCJA DLA ANKIETERÓW (RODZAJE I WZORY) Z badań wynika... REGUŁY PRZEJŚĆ stosujemy w przypadku pytań filtrujących. Ujawnia się wówczas tendencja to przytakiwania lub zaprzeczania. osobno wydrukowanej instrukcji. Każde pytanie w tabeli powinno posiadać kolejny numer. strzałki. Pominięcie w niektórych miejscach lub w ogóle brak reguł przejść jest przyczyną wielu pomyłek ankieterów.Pytanie powinno być redagowane w formie pytania i zawsze zakończone znakiem zapytania. gwarantuje ona jednolitośc wypełniania. Nie należy zamieszczać zwrotów grzecznościowych “Czy może mi pan powiedzieć. W ogólnej powinny być omówione wszystkie sprawy dot.wielu respondentów czuje się zobowiązanych do udzielenia jakichkolwiek odpowiedzi. że jeśli instrukcja jest przemyślana i dokładna. dobrego przygotowania ankieterów do pracy w terenie.. wtedy odpowiadają bezmyślnie na kolejne pytania. 5 .w miarę upływu czasu zarówno respondent. Mówi więc on “Uważa Pani. Wyjątek stanowią wywiady pogłębione. co myśłi Pan na temat. że przy każdej alternatywie w nawiasie znajduje sie pytanie kolejne. PROBLEM DŁUGOŚCI WYWIADU KWESTIONARIUSZOWEGO . l. Dlatego czas trwania wywiadu nie powinien być dłuższy niż 1h. to ankieterzy pracują lepiej i staranniej. że”.Goode pisze nawet o 30 minutach. które trwać mogą do 3h. Jeśłi nawiasu nie ma. Muszą być one jednolicie oznaczone – krateczki. W. gdy respondent nie usłyszał lub nie zrozumiał pytania. jak i ankieter wykazują tendencję do tracenia uwagi i dokładności. “trudno powiedzieć”. Podobne reakcje towarzyszą sytuacjom. W każdej instrukcji zawsze jest instrukcja ogólna i szczegółowa. Można ją przekazać ankieterom zarówno w samym kwestionariuszu wywiadu. że należy czytać pytanie kolejne.” a nie “Uważam. oznacza to. NUMEROWANIE PYTAŃ I REGUŁY PRZEJŚĆ: W każdym kwestionariuszu wszystkie pytania muszą być kolejno ponumerowane.. całości danego badania i jego problematyki. że.poj) powinna być stosowana w pokazywanej karcie respondenta. Część szczegółowa zawiera dyrektywy dotyczące sposobów zadawania poszczególnych pytań kwestionariuszowych. PSYCHIKA BADANEGO. Powinny być one krótkie i jasne.

ale alternatyw nie należy numerować. uzyskanie informacji nt.Dokładnej instrukcji wymagają pytania trudne – takie. Formułuje się je bezosobowo lub w 1 osobie. które wymagają od respondenta aformułowania opinii. Należą do nich miejsca w wywiadzie na podpis. w których użyto słów pochodzenia obcego. że odpowiedzi nie będą nikomu ujawnione i służyć będą do uogólnień statystycznych. w której odbywał się wywiad. oświadczenia ankieterów i karta informacyjna. zwłaszcza w jednej miejscowości. − poprosić o zgodę i szczerość w badaniu LISTY ZAPOWIEDNIE – wysyłane 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem badań. Przejmują rolę wprowadzenia i zawierają dokładnie te same informacje. jak ankieter ma się przedstawiać respondentom. która podpisuje taki list. oraz takie . Każda z nich przygotowana osobno. Na karcie nie drukuje się pytania. Mogą być one : (a) służące aranżacji wywiadu. We wprowadzeniu badacz powinien: − napisać. − podać dokładną nazwę instytucji badawczej − ogólnie poinformować o celu badań. ANKIETA DO ANKIETERA – układa się ją jak każdą inną ankietę. Zasadniczo powinno znajdować się na osobnej karcie a nawet w instrukcji dla ankieterów. (3)MATERIAŁY POMOCNICZE Rodzaj materiałów pomocniczych zależy od sformułowanych przez badacza poszukiwanych informacji i celów przyszłych analiz. − poinformować. Ankieterzy muszą nauczyć się wprowadzenia na pamięć i wygłaszać je na wstępie rozmowyz każdym respondentem. − określić ogólnie tematykę badań. Nie wypisuje się alternatyw typu “nie wiem” czy “trudno powiedzieć”. Pozytywną rolę może odegrać osoba. warunków i sytuacji społecznej wywiadu. uwzględnieniem pracy ankieterów. (b) stanowiące pomoc dla respondenta. Jej celem jest kontrola przebiegu procesu badawczego ze szczeg. Przeprowadzenie badań. WPROWADZENIE – często drukowane na początku wywiadu. Na karcie pisze się wszystkie słowa jednakowymi dużymi literami. Jedna karta może służyć do wielu pytań (c) kontrolujące pracę ankietera. 5 . Karty respondenta muszą być starannie i estetycznie przygotowane. wyobrażenia sobie czegoś itp. Na początku każdego kwestionariusza musi się znaleźć: − numer kwestionariusza − nazwisko ankietera − godzina rozpoczęcia i zakończenia wywiadu − data i miejscowość. abstrakcyjnego myślenia. może ułatwić ogłoszenie w prasie.

kwestionariusz w pilotażu drukowany jest tylko po lewej stronie arkusza. dla celów pilotażu pogłębionego). Mogą być one związane z − cechami osobowości respondenta.SPRAWDZANIE NARZĘDZIA BADAWCZEGO W PILOTAŻU POGŁĘBIONYM Wywiad pilotażowy jest połączeniem zwykłego wywiadu kwestionariuszowego z obserwacją uczestniczącą oraz z wywiadem o wywiadzie. ZASADY PROWADZENIA WYWIADÓW PILOTAZOWYCH: 1. W respondencie zaszły procesy niepożądane. sprawę rozumienia przez respondenta danego pytania kwestionariuszowego (terminów w nim zawartych. Istotne są również notatki ze wszelkich zachowań i reakcji werbalnych i niewerbalnych badanych: zwracanie sie do ankietera lub osób trzecich z prośbą o wyjaśnienie terminów lub pomoc w odpowiedzi. nie mogę lub nie potrafią wykonać postawionego przed nimi zadania. Konieczne jest notowanie wszystkich wypowiedzi tych respondentów. Ankieter formułując określone pytanie pilotażowe. sprawę procesów psychicznych w respondencie po usłyszeniu pytania kw. . prowokując respondenta do wypowiedzi na jakiś temat lub dokonując takiej lub innej obserwacji pewnych faktów.. Po pierwsze. Polega na obserwowaniu mechanizmów społeczno-psychicznych występujących u respondentów przy udzielaniu odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe. warunkami. wybranych).mamy dwa rodzaje instrukcji: merytoryczną (ułożoną przez autora kwestionariusza) i polotażową metodologiczna (napisaną przez badacza lub konsultanta. z których ma wybierać). Po drugie. lub innych emocji. jeśli niewłaściwie lub źle wykonał on zadanie postawione przez badacza.uzyskanie dodatkowych informacji typu jakościowego. Podczas wywiadu pilotażowego sprawdza sie nie tylko kwestionatiusz i poszczególne pytania. Pytania i uwagi pilotażowe: 5 . alternatyw. rozszerzających i pogłębiających poszczególne odpowiedzi i całe zagadnienia. wszystkich pytań) oraz szczegółowe (dot. (d) służące do zbierania dodatkowych informacji. jego stanem fizycznym czy poziomem umysłowym. ruga to miejsce na notatki ankietera. Kwestionariusz. . ich tematyki. jak zostały one sformułowane przez badacza i nie wolno ich zmieniać 2. dwa rodzaje instrukcji i zadawanie pytań kwestionariuszowych w pilotażu: . zachowań lub przeżyć – powinien mieć na uwadze dwie sprawy. którzy nie chcą. Mogą one występować na tle strachu. Każda z nich posiada dyrektywy ogólne (dot.Ankieterów pilotażowych obowiązuje zasada zadawania respondentom pytań kwestionariuszowych dokładnie tak. ankieter jest także zobowiązany dokonać obserwacji respondenta i sytuacji społecznej wywiady oraz wypełniać dokładnie polecenia zawarte w instrukcji metodologicznej. nawet składni i języka. pytań. rozdz IV . zadania jakie przed nim stoi. Poza zadawaniem pytań z kwestionariusza. − osobą ankietera − sytuacją wywiadu: miejscem. ale również instrukcję i wszelkiego rodzaju materiały pomocnicze – czyli całe narzędzie badawcze oraz ewentualny wpływ warunków rozmowy i ogólnej sytuacji społecznej. wszelkie spontaniczne uwagi i opinie respondentów nt. wstydu.

dokonywane w trakcie lub zaraz po zakończeniu wywiadu. Ankieter powinien notować: . w czasie trwania lub po przeprowadzeniu wywiadu. 3. − spostrzeżenia ankietera odnoszące sie do samego siebie – do własnych fizycznych i psychicznych doznań przeżywanych czasie wywiadu. które ma wychwycić wszystkie uwagi. 4. .wszelkie spontaniczne wypowiedzi respondentów.obecność. udział osób trzecich.wszystkie odpowiedzi. by były łatwe w odtworzeniu. . .bez uwag 1 X. które ankieter mógł pominąć lub zapomnieć przy wypełnianiu kwestionariusza. które mogły mieć wpływ na udzielanie odpowiedzi.Pytania pilotażowe to te wszystkie pytania zmierzające do sprawdzenia wartości całego narzędzia badawczego. . samoobserwacja ankieterów i ankieta do ankietera w wywiadzie pilotażowym: Ankieterzy pilotażowi muszą reprezentować znacznie wyższy poziom w zakresie wyszkolenia metodologicznego i posiadać większe doświadczenie terenowe niż zwykli. Sposoby zapisywania uwag pilotażowych: Przedstawione poniżej zasady zapisywania uwag obowiązują wszystkich ankieterów pilotażowych w badaniach prowadzonych przez IFiS PAN. .odpowiedzi respondentów na wszystkie pytania pilotażowe. Ankieta do ankietera na narzędzie. 3 Tł – ilość tłumaczeń respondentowi pytania kwestionariuszowego. cytaty zapisywane dosłownie. które wykraczają poza zakres kafeterii pytań zamkniętych.symbol powtarzania pytania 1 Tł.prawa strona jest czysta. 3 X .U. 2 X.treść własnych pytań pilotażowych . . Przedstawione niżej symbole to jedna z licznych możliwości zapisywania notatek: .. Mają oni za zadanie sprawdzić narzędzie badawcze i wychwycić ewentualne przyczyny wpływu ankieterskiego. tłumaczenia. które ankieter zadaje respondentowi przed. . − − uwagi powinny być robione na bieżąco nie nie skrótami. Można podzielić ją liniami na wysokości pytań lub umieścić numery by ułatwić ankieterom zapis notatek.wszelkie uwagi osobiste płynące ze swobodnych rozmów z badanym. Mogą być one sformułowane przez konsultanta lub badacza (znajdują się w instrukcji metodologicznej ) lub pytania własne ankietera.fakty i wydarzenia podczas wywiadu. np. wyjaśnienia ankietera udzielane respondentowi.wszelkie powtórzenia. B. 5. − Standaryzacja symboli.. Sprawdzanie instrukcji. − ewentualne propozycje ankietera dotyczące zmiany danego pytania kwestionariuszowego.: R – respondent. 2 Tł. A – ankieter. Sprawy ogólne i porządkowe: 5 . P – propozycje ankietera na przeredagowanie pytania. Uwagi pilotażowe to wszystkiego rodzaju notatki i zapisy ankieterów. .

Podobnie rozproszenie uwagi grozi w parku. WARUNKI PRZEPROWADZENIA WYWIADU − najlepiej przy stole. PRÓBY PRZERWANIA LUB PRZEŁOŻENIA WYWIADU Standardowy wywiad powinien zostać przeprowadzony w całości podczas jednorazowego kontaktu z respondentem. ułatwia swobodne notowanie i korzystanie z materiałów pomocniczych. bo rozprasza uwagę (mówić należy. bo sprzyja to skupieniu. wizyty współpracowników) oraz dominujące układy ról. Ponadto jednak ankieter powinien lubić swoją pracę i być zainteresowany respondentem jako człowiekiem. PYTANIE 7 II Sztabiński: PROWADZENIE WYWIADU: MIEJCE WYWIADU W większości badań najbardziej odpowiednim miejscem jest mieszkanie respondenta. Wyjątkowo ważne jest pierwsze wrażenie. sami chcieć się wypowiadać.mówimy. wpływać na odpowiedź. że to już tylko chwilka i na pewno nie przerywamy! W sytuacji extremalnej robimy kilka minut przerwy. − wyłączyć radio i TV. a nie respondenta. a nie w fotelu. który udziela odpowiedzi w określonych warunkach wywiadu socjologicznego. ZASADY ZACHOWANIA ANKIETERA PODCZAS WYWIADU – UKŁAD RÓL 5 . Może być to również miejsce pracy. które prowadzą do tendencyjnych odpowiedzi. zwłaszcza w badaniach wymagających ponownego kontaktu. Jeśli Respondent będzie chciał przerwać . bo ten zaprzeczy i zostawi włączony) − dążenie do pozbycia się osób trzecich – mogą się wtroącać. którego wadą jest możliwość przerwania (telefony. że rozprasza to naszą uwagę.Do przeprowadzenia wywiadów pilotażowych powinno się dobierać ankieterów najlepszych i najinteligentniejszych.

czytanie pytania wolno. KWESTIONARIUSZ to pisemne narzędzie badawcze. jakie są pożądane zachowania. mieszkaniec wsi-mieszkaniec miasta itp.czytanie wszystkich odpowiedzi z kafeterii. Techniki obserwacji  niestandary niekontrolowanej zowane techniki  IV. wane Techniki oparte na wzajemnym komunikowaniu się bezpośrednim II. Techniki ankiety. − SPOSÓB ZADAWANIA PYTAŃ . Techniki otrzymywania  wypowiedzi pisemnych  niestandaryzowanych. J.Ankieter koniecznie musi być osobą profesjonalnie przygotowaną do swej roli. jak jest rola respondenta – musi pokazać.zachęta do refleksji. Lutyński : Techniki obserwacyjne (obserwacja właściwa) techniki  I. in. Techniki wywiadu  kwestionariuszowego. Gruszczyński “Kwestionariusze w socjologii” 3. które służy przekazaniu odpowiedzi na postawione pytania od badanego do badacza. . a nie treści jego odpowiedzi. . − ATMOSFERA WYWIADU Nie może być ani zbyt sztywna. Pytanie 2: III L. czyli uzyskaniu informacji. MIEJSCE I ROLA KWESTIONARUSZY W SOCJOLOGII: Współczesna socjologia dysponuje wieloma technikami zdobywania materiałów empirycznych.okazywany stosunek powinien dotyczyć zachowań respondenta. Nie można dopuścić do powstania niepożądanych układów ról: mężczyzna – kobieta. ani zbyt luźna – należy pamiętać.wyraźne okazywanie. Próbę klasyfikacji technik badawczych podjął m.uświadomienie respondentowi. a które nie. .naprowadzanie na konkrety w pytaniach otwartych. Jest on stosowany w dwu 5 . VI. REAKCJE NA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW . To on musi nauczyś respondenta. że ma być skupiony i słuchać uważnie całych pytań. Techniki wywiadu  swobodnego (wolnego) V. Techniki obserwacji  standaryzo kontrolowanej. . że ma sprzyjać celowi badań. . pośrednim III. wyraźnie i w całości. służących realizacji nałożonych na tę dyscyplinę zadań. które zachowania respondenta są pożądane.

(B) pytania do respondenta. tytuł pracy 5. wpływ ankieterski. sposobu wypełniania kwestionariusza .ewentualna instrukcja dot. KWESTIONARIUSZ JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE: Kwestionariusze socjologiczne mogą być stosowane wyłącznie do realizacji tych celów.cel badań. Kwestionariusz składa się z części: (A) część wstępna – formalno-ewidencyjna. nazwę placówki prowadzącej badania.zapewnienie o poufności/anonimowego charakteru zebranego materiału . które charakteryzują się cechami: − między dwiema stronami procesu badawczego zostaje nawiązany kontakt o stosunkowo krótkim czasie trwania. 5 . sytuacja wywiadu) • możliwość obserwacji respondenta.apel o powagę i szczerość. 4. (B) PYTANIA KWESTIONARIUSZOWE: Pytanie to zamieszczona w kwestionariuszu wywiadu lub ankiety wypowiedź badacza.podziękowanie za wypełnienie 4. dla których zostały stworzone. • możliwości oddziaływania na respondenta (sposób zadania pytań. . − zachowania werbalne uważane są za wskaźnik zachowań niewerbalnych. zapewniający standaryzację zebranych informacji. w których bierze udział. Pytaniu towarzyszy zawsze dyrektywa zapisu reakcji (odpowiedzi) respondenta. − nakłonienie respondenta do udzielenia odpowiedzi. Obie służą do realizowania tzw. . Musi ona zawierać: 3. najczęściej w formie zdania pytajnego. − przygotowanie materiału tam.technikach socjologicznych: w wywiadzie i w ankiecie. − osoby traktuje się statystycznie. godzina. • możliwość kontrolowania respondenta • dokonywanie zapisu 4. 3. Możemy mówić o różnicach pod poniższymi względami: • sposób komunikowania się z respondentem. wprowadzenie: . skierowana do respondenta i żądająca od niego wypowiedzi określonej treściowo bardziej lub mniej dokładnie. badań surveyowych. − w czasie jego trwania wykorzystuje się kwestionariusz.ewentualny sposób zwrotu kwestionariusza . Każdy z nich spełnia przynajmniej trzy funkcje: − przełożenie teoretycznej problematyki badawczej na pytania kwestionariuszowe. aby nadawał się on do ilościowej lub jakościowej analizy. nazwisko ankietera. zakodowanie miejsca. numer.uzasadnienie wyboru respondenta do badań . data. końcowa (A) CZĘŚĆ FORMALNO-EWIDENCYJNA: Ta część ma dostarczyć respondentowi informacji o badaniach.

pytania “Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać?” “Czy mógłby Pan poszerzyć swą odpowiedź?” 5 . składa się z trzech zasadniczych elementów: tekstu pytania do respondenta. koncepcja wskaźnikowa.istotne i trafne.nieistotne nietrafne. pytania o fakty (d) pytania o wiedzę (e) pytania o źródła informacji (f) pytania o motywy (g) pytania o sugestie – ich zadaniem jest nakłonić badanych do odpowiedzi istotnej. klasyfikacji udzielonych przez niego odpowiedzi.nieistotne ale trafne c.istotne ale nietrafne d. koncepcja informacyjna rozszerzona – opiera się na założeniu. koncepcja testowa. RODZAJE PYTAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH: (A) ze względu na ich cel: (a) pytania wprowadzające – których celem jest przygotowanie respondenta do zagadnień poruszanych w całym kwestionariuszu lub w jego częściach. nie Otrzymujemy rodzaje odpowiedzi respondenta : a. 5. albo są one zbyt lakoniczne. b. gdy się od niej uchylają. Są to np. wartości zmiennej czy poszukiwane przez badacza cechy.Koncepcje pytań kwestionariuszowych => czytaj w Lutyńskiej!!! 3. (b) pytania o opinie 1. że pytanie kw. Różnice między nimi: cechy  Koncepcje pytania Czy pytanie jest  żądaniem  informacji o  badanym  zjawisku? pytań Czy pytanie pełni  samodzielną funkcję  informacyjną? poszukiwanej Czy informacja musi  być dokładnie  określona? informacji Czy wymaga się liczbowego  określenia pewności  informacji? i jej oceny Jakie są  wymagania co  do pewności  informacji? tradycyjna testowa nie tak tak nie tak tak nie tak bardzo  wysokie ca  najmniej  wysokie niskie bardzo  wysokie wskaźnikowa nie tak tak nie tak niekoniecznie tak rozszerzona inform. koncepcja tradycyjna informacyjna. 6. 4.

Zamkniętymi są pytania. “Co Pan ma na myśli?” (B) pytania otwarte i zamknięte: Ich podział podlega kryteriom logicznym. dopasowywanie odpowiedzi do kategorii. W kontekście pytań otwartych podstawą jest rodzaj zapisu odpowiedzi przez ankietera. podział wg charakteru mierzonej zmiennej (zmienne jednostkowe/grupowe). jak wiele odpowiedzi ma wybrać respondent i czy mogą powtarzać się rangi. Te jednak maja na celu uzyskanie dodatkowych informacji przydatnych do interpretowania poprzednio udzielonej odpowiedzi. których odpowiedzi mogą być przedstawione respondentowi w formie listy jedynie możliwych stwierdzeń. podział wg. 4. − pytania wieloalternatywne (wiele członów) – wybieramy z listy: (a) dysjunkcja – można wybrać tylko jedną odpowiedź. poprawność merytoryczna – adekwatność listy do rzeczywistości. Badacz może ustalić. stąd ważna ostatnia odpowiedz “inne” poprawność teoretyczna – odpowiedniość proponowanych odpowiedzi z podejmowanymi problemami i zaproponowanymi hipotezami.?”. “Jaki . Otwartymi są takie pytania. może być rangowanie parami.(h) pytania uzupełniające – podobne od pytań o sugestie. PYTANIA ZE WZGLĘDU NA ZAKRES PODEJMOWANEJ PRZEZ NIE PROBLEMATYKI Pytania globalne – domagają się krótkiej odpowiedzi na z natury złożone zagadnienie. np. − zapis rejestrujący – dokładny cytat − zapis relacjonujący – jaki był sens wypowiedzi − − − Przy konstrukcji pytań zamkniętych pamiętać należy o poprawności: poprawność logiczna – odpowiedzi mają być rozłączne.. Pytania zamknięte możemy podzielić z punktu widzenia ich części respondentywnej na − pytania w formie alternatywy – wybieramy z dwóch (ew. (b) koniunkcja – można wybrać więcej niż jedną odpowiedź (c) szeregowanie alternatyw (rangowanie) – zhierarchizowanie. zasad konstrukcyjnych (konstruowane wg zasad zaproponowanych przez Likerta/Thurstone'a/ Guttomana/ mieszane/ statystyczno-matematyczne) 3...?” itp. Powinno być uzupełnione o pytania szczegółowe. 5 . (d) skale. podział nawiązujący do poziomu uwzględniającego moc mierzonej zmiennej (nominalne/porządkowe/interwałowe/ilorazowe) 2. które nie mają ani pośrednio ani bezpośrednio określonej listy istotnych na nie odpowiedzi – ich liczna jest znaczna i praktycznie nieograniczona. gramatycznym). Może być: − zapis kategoryzujący – w trakcie wywiadu.? Tak/nie” i pytania dopełnienia “Który.. Mamy dwa sposoby prezentacji alternatyw : pytania rozstrzygnięcia “Czy. Można mówić również o kryterium technicznym (pragmatycznym. + “Nie wiem”). => patrz Babbie!!! 1.. podział wg rodzaju mierzonej zmiennej (skale psychologiczne/niepsychologiczne) 4. które związane jest z budową kwestionatiusza i przygotowaną kafeterią.

3. Powinny znaleźć się w nim tylko te pytania. Nie może być za długie. Daniłowicz wyróżnia rodzaje pytań pustych: o nieistniejące fakty/ o pozorne różnice/ o wszystkich fałszywych wariantach odpowiedzi. Unikać pytań. Język powinien być jasny i zrozumiały: słownictwo jednolite i dostosowane do respondentów. Unikać pytań. 10. (E) PYTANIA ZE WZGLĘDU NA PEŁNIONE PRZEZ NIE FUNKCJE W KWESTIONARIUSZU (a) pytania dot. kryterium formalnego ukierunkowania – czy zwraca się wprost do świadomości respondenta (nieprojekcyjne) czy do podświadomości (projekcyjne). 13. 6. badanej problematyki (b) pytania dot. kryterium rodzaju interpretacji odpowiedzi – interpretowana pośrednio/bezpośrednio 4. w jakiej formie ma być odpowiedź. wiarygodności respondenta. o co jest pytany. II FORMUŁOWANIE. które mogą ukazać niewiedzę respondenta – skłonność do koloryzowania.) 2. Powinno jednoznacznie wskazywać. 6 . Trzeba uważać. STOPIEŃ TRUDNOŚCI IKOLEJNOŚĆ PYTAŃ W KWESTIONARIUSZU: Formułowanie pytań w kwestionaruszu: 3. Jednolita forma gramatyczna. by respondent wiedział. kryterium formy pytania: werbalne (sformułowane słownie) i niewerbalne (za pomocą rysunków. Pytanie powinno mieć formę pytania a nie hasła. − PYTANIA ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB NAWIĄZANIA DO PODEJMOWANEGO PROBLEMU BADAWCZEGO (a) pytania bezpośrednie (b) pytania pośrednie – A. 9. 11. (f) pytania podchwytliwe i puste: wykorzystuje się je do analizy sposobu udzielania odpowiedzi i wnioskowania. To pytania które mają być zadawane alternatywnie: tam albo tym. P. respondenta (metryczkowe) − pytania filtrujące (d) pytania wykluczające się – związane z powyższymi. 12. Powinno się odnosić do jednego zagadnienia. kryterium zakresu problematyki: obejmują cały zakres podejmowanej problematyki lub tylko jej część. jednowymiarowych. 7. by się upewnić. Są one łatwiejsze dla respondenta. Nie formułować pytań sugerujących. które wynikają z podjętej problematyki badawczej. dlatego kwestionariusz powinien być przeplatany.Pytanie szczegółowe – dotyczy spraw konkretnych. by nie zniechęcić respondenta i formułować je w odmienny sposób. Boczkowski dzieli je ze względu na kryteria: 1. w których spodziewamy się nieszczerych odpowiedzi. (e) pytania sprawdzające: analizują prawdziwość uzyskanych odpowiedzi. 8. kolka pytań dalej badacz pyta o to samo. Sformułowane w sposób jednoznaczny. przedmiotów itd. 4. ale nie ujmują całości problemu. 5.

ale ankieterzy wypełniają po nim ankiety do ankieterów. trudna dla pilotażu ankieta pocztowa i robi sie tradycyjną). weryfikacja samego problemu badawczego – w zakresie występowania w danym środowisku. Pilotaż powinien poprzedzić zarówno wywiady jak i badania ankietowe. 8. − sytuacji wywiadu. wiec warto go urozmaicać. zwiad terenowy – precyzacja problematyki badawczej. − Kwestionariusz powinien zakończyć się podziękowaniem.ODBIÓR SŁUCHOWY PYTANIA. Można jednak rozbić je na pomniejsze: 5. 3) pilotaż prowadzony inną techniką (gdy jest to np. 5. − Powinien stanowić jednolitą. 2) pilotaż niczym nie różni się od badań faktycznych.Czytaj o błędach pytań u Lutyńskiej !!! tu jest ich mniej i wszystkie się powtarzają. Trudności pytań kwestionariuszowych wynikać mogą: − z cech osobowości respondenta. Sformułowane pytania należy poddać ocenie. Oto polecane metody: − kwestionariusz poddaje się pod osąd sędziów. właściwej operacjonalizacji i eksplikacji.ROZUMIENIE ALTERNATYW. 7. BADANIA PILOTAŻOWE: Podstawowym celem badań pilotażowych jest sprawdzenie przydatności narzędzia służącego do zdobycia poszukiwanych informacji. sensowną całość. Można zastosować jedną z poniższych procedur: 1) pilotaż niczym nie różni się od badać faktycznych. weryfikacja narzędzia badawczego. 6.FORMUŁOWANIE ODPOWIEDZI KOLEJNOŚĆ PYTAŃ W KWESTIONARIUSZU: − Nie może być on nużący. ale po nich ocenia się z respondentem wszystkie pytania. 6 . − właściwości narzędzia badawczego. 7. − “Od ogółu do szczegółu” − Pytania wstępne powinny zainteresować i otworzyć respondenta. . − z cech osobowości ankietera. czyli analiza każdego z pytań w 4 wymiarach : . sprawdzenie organizacyjnych i technicznych aspektów badań. Przygotowanie do opracowania zebranego materiału empirycznego. . 4) pilotaż niczym się nie różni od badań faktycznych. − badanie pilotażowe. . Zakłada się jednak. że w ramach pilotażu badacz zrealizuje następujące działania: 6.ZROZUMIENIE ZADANIA STAWIANEGO PRZED RESPONDENTEM. weryfikacja przygotowanego narzędzia badawczego. − wielowymiarowa analiza stopnia trudności pytań.

6 . 7. Jedna karta może służyć do kilku pytań i nie zostawiamy jej respondentowi na pamiątkę. 1. Każda z ankiet do ankietera tworzona jest do konkretnego badania. Grupowanie. zaliczanie jednostek o podobnych cechach do kilku lub kilkunastu podobnych klas. Grupowanie może przebiegać na dwa sposoby. wypróbowanie narzędzia badawczego. INSTRUKCJA KODOWA I GRAFICZNE OPRACOWANIE KWESTIONARIUSZA: Weryfikacja . a uniknie się zaglądanie respondenta do samego kwestionariusza. Dzięki nim żadna z odpowiedzi nie zostanie zapomniana. merytoryczna). Zawiera jednak dużo więcej uwag szczegółowych dotyczących konkretnych pytań i ewentualnych zachowań respondentów. sposobu odbioru pytań. Pierwszy z nich to klasyfikacja. Musi ona uwzględniać kompletność danych (tzw. INSTRUKCJA KODOWA to narzędzie. Pozostawione jest w niej również miejsce na uwagi ankietera. jak i ankiet socjometrycznych.8. czyli wyszczególnienie zjawisk charakterystycznych. sposobu doboru próby i dobranej techniki) . MATERIAŁY POMOCNICZE: 1. najczęściej występujących. Powinna składać się z 3 części : . ANKIETA DO ANKIETERA. Karta może zawierać całe pytanie lub jedynie odpowiedzi (inaczej mówi Lutyńska!!!) . Szczególną uwagę należy zwracać na występujące błędy systematyczne i przypadkowe. aby umożliwić analizę struktury populacji. które standaryzuje proces kodowania – ułatwia jednoznaczną klasyfikację czy typologizację. obliczenie parametrów opisowych raz wykrycie współzależności cech. Jej celem jest uzyskanie informacji o sytuacji wywiadu – jego przebiegu.trzeciej (dotyczy samego kwestionariusza i przebiegu badań) Instrukcja do wywiadu jest zbudowana jak powyższa. kontrola ilościowa. formalna) oraz ich poprawność (tzw.pamiętać jednak trzeba o gramatycznym dostosowaniu osoby w pytaniu (”Proszę .zebrany i zweryfikowany materiał badawczy musi być poddana zabiegowi grupowania .Zebrany surowy materiał wymaga wnikliwej i wszechstronnej kontroli. KARTY RESPONDENTÓW Mają one na celu ułatwienie badanemu percepcję pytania i odpowiedzi.) . Przygotowuje się ją zarówno do ankiet wypełnianych pod nadzorem. ” a nie “Prosimy”). kontrola jakościowa. Drugi to typologizacja. INSTRUKCJA DLA ANKIETERÓW Instrukcja do ankiety jest na ogół krótsza i mniej skomplikowana od instrukcji przeprowadzenia wywiadu. wypowiedzi i komentarzy. jego zachowań. 6..ogólnej (omówienie celów badań.drugiej (opis czynności organizacyjnych jakie wykonać ma ankieter w celu realizacji badań. by uwzględnić jego problematykę i stosowaną technikę. 1.

pytania zamknięte alternatywne (albo-albo: np. − kodowanie jest zwykłym powtórzeniem numeru odpowiedzi do odpowiedniej rubryki przeznaczonej na symbole kodowe. zamknięte koniunktywne – (wybór kilku z kilku. przeważnie sposób kodowania przygotowany równolegle z budową pytania. − każda zapisana pod pytaniem odpowiedź otrzymuje numer (np. Aby instrukcja kodowa była poprawne. Podstawowym zatem zagadnieniem kodowania jest ustalenie właściwych kryteriów. Zanim przystąpi się do kodowania. (6)przypisać klasom czy typom odpowiednie symbole kodowe (oznaczenia liczbowe). 5. Podstawowe systemy kodowania: − kodowanie systemem zero-jedynkowym (0-1) .1. by zebrany materiał empiryczny móc policzyć i poddać analizie ilościowej i jakościowej. sprawdzić oraz dokonać jej pilotażu. wg których będzie prowadzona klasyfikacja. otwarte – ale takie. poprawność pod względem technicznym – dopasowanie instrukcji do sposobu zliczania. w których odpowiedzi koduje sie jako wątki wg zasady: wątek występuje/nie występuje 1. (3)trzeba dokładnie zapoznać się z zebranym materiałem. (5)zdecydować się na odpowiedni typ procedury: od klas ogólnych do szczegółowych lub odwrotnie. Budowa instrukcji kodowej wymaga innego potraktowania pytań zamkniętych i otwartych: ZAMKNIĘTE− łatwe. (4)trzeba przyjąć kryteria podziału na klasy lub typy i dobrać wskaźniki o tych klas. poprawność pod względem teoretycznym – dostosowanie klas i typów do problematyki badawczej. Jak często czytasz Wyborczą? codziennie/raz w tyg. instrukcję należy zweryfikować. 6 . a następnie przypisaniu tym klasom i typom przyjętych symboli.zastosowanie: .duże rozproszenie informacji nie pozwala na wychwycenie kombinacji różnych odpowiedzi i ich syntezę. 1-tak/2-nie). poprawność pod względem logicznym – spełnione warunki rozłączności. najlepiej przez wykonanie indeksowania (wypisanie wszystkich odpowiedzi na osobnej kartce). Gdzie spędzasz czas wolny: kino/teatr/park/dom/itp) . INSTRUKCJA KODOWA: KODOWANIE jako wynik klasyfikacji i typologizacji jest zabiegiem koniecznym . poprawność pod względem merytorycznym – dostosowanie konstruowanych klas i typów do struktury uzyskanego i poddawanego kodowaniu materiału badawczego. jakich informacji poszukuje badacz. z kilku możliwych. 4.np. 3.p.5.p. należy ją rozpatrywać w czterech aspektach: 2. OTWARTE(2)trzeba zdecydować się . Jaka jest Pańska płeć?) .każdą odpowiedź trzeba kodować jako odrębne pytanie o odpowiedziach tak/nie . typologizacja i zapisywanie symboli. Ważna jest konieczność uchwycenia wszystkich rodzajów uzyskanych w badaniu odpowiedzi oraz konieczność pewnego kompromisu m-dzy bogactwem różnorodnych szczegółów informacji a wybranymi kategoriami. Polega ono na podziale zebranych danych na klasy i typy. wady: . np.p./sporadycznie/nigdy) . zamknięte dysjunktywne – (wybór jednej odp. KODOWANIE. wyczerpywalność i jednorodności.

3.. ..małe możliwości kodowania kombinacji różnych odpowiedzi. czyli każda odpowiedź oznaczona jest jedną z tych cyfr. [dr Majkut przyznaje. rangowaniu i pytaniach otwartych. Jego zaletą jest możliwość precyzyjnego i szczegółowego zakodowania różnych informacji. wiec chyba i my nie musimy. itd. Zastosowanie: wszystkie rodzaje pytań. . 2.1. wady: . ale oddający nieocenione usługi przy kodowaniu pytań otwartych i zamkniętych koniunktywnych.3. że każdorazowa decyzja o przyjęciu danego systemu musi być poprzedzona konsultacją z ośrodkiem obliczeniowym i ich opinią na temat możliwości technicznych. system potęgowy: bardzo pracochłonny system kodowania. co przy wykorzystaniu sorterów może być uciążliwe. co jest szczególnie ważne przy koniunkcjach. a każda z cyfr ma swoje znaczenie (podobnie jak przy numeracji rozdziałów w książce: 1. że symbole poszczególnych wartości zmiennej są dwucyfrowe lub trzycyfrowe. zalety: ..) System nadaje się przede wszystkim do kodowania pytań otwartych. zamknięte dysjunktywne: 0-9 6 . System wykorzystuje zjawisko braku powtarzalności sum ciągu potęgowego liczby 2. ale pozostaje przy wersji Gruszczyńskiego:-)) − − kodowanie systemem wielostopniowym Istotą systemu jest to. aby cały kwestionariusz był zakodowany za pomocą jednego tylko systemu.] − Należy pamiętać.konieczność przeznaczenia wielkiej liczby kolumn kodowych na zakodowanie jednego pytania.możliwość zakodowania niemal wszystkich typów pytań. 2. 2. w szczególności pytania zamknięte dysjunktywne i koniunktywne oraz otwarte.1.. Jego wada: konieczność zajęcia na karcie perforowanej dwóch lub więcej kolumn.ogranicza liczbę wariantów odpowiedzi do dziesięciu (0-9) (4)zalety: zmniejsza się liczba potrzebnych do zakodowania jednego pytania kolumn (moim zdaniem to wiersze. Rady jak najlepiej kodować dane pytania: (a) otwarte: 0-9 (b) zamknięte alternatywne: 0-1. System przydatny wówczas.duża precyzja i szczegółowość różnego rodzaju informacji. 0-9 3. kodowanie systemem zero-dziewiątkowym (0-9) Polega na przypisaniu każdej zmiennej wartości od 0-9. że tego nie rozumie. 2. gdy dane zapisywane są na kartach perforowanych oraz w warunkach stosowania maszyn pracujących z pamięcią na taśmie magnetycznej lub dyskach. Konieczne jest również.

nie ma jednak zasad – trzeba użyć rozumku. -graficzna przejrzystość -nieanonimowość badacza-złamanie reguły jednostronnej anonimowości(należy podać imię. ma dużą kontrolę nad swoimi wypowiedziami-to co napisał jest tożsame z tym co zamierzał przekazać badaczom.4) zamknięte koniunktywne: zależy od celów.Należy pozostawić ostatnią stronę 6 .jego funkcję w badaniu oraz załączyć prośbę o oddanie osobistej przysługi) -dowartościowanie respondenta poprzez uświadomienie mu.a bardzo często i struktury próby(odsetek zwrotów waha się w granicach 30-35%).Zerwanie z tradycyjnym przedmiotowym podejściem do badanych i traktowania ich jako anonimowych jednostek. Ankieta w dużym stopniu zakłada podmiotowe podejście do respondentów: -respondent może na nią odpowiedzieć lub nie -r.Badania empiryczne niezgoda socjologii.Może przeciwdziałać ‘przekazywaniu’ ankiety innym osobom np. -brak możliwości realizacji założonej wielkości. .deklarację natychmiastowej gotowości do dostarczenia kwestionariusza w razie zgubienia). -daje poczucie dowolności i niewymuszonego uczestnictwa. Nowe spojrzenie na ankietę pocztową Malikowski.Niezgoda. -w procesie badawczym w większym stopniu respondenci mają poczucie własnej indywidualności Wszystkie z przekazów. jeśli chodzi o uchwycenie kombinacji to 0-9.jaką większość badaczy darzy ankietę pocztową. Jak uzyskać 70% zwrotów Źródła niechęci.że dostarcza on niepowtarzalnych informacji na temat otaczającej rzeczywistości -‘dyspozycyjność’ badacza wobec badanych-chodzi o możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z badaczem(trzeba podać adres.telefon. potęgowy lub wielostopniowy.Konsekwencją tego jest zachwianie reprezentatywności opinii.ułatwia lekturę i zrozumienie przekazu .w których wymiana przekazów między badaczem i respondentem byłaby dialogiem dwóch równoprawnych partnerów.Gostkowski)-stworzenie warunków.będących częściami składowymi ankiety muszą się odznaczać się pewnymi cechami formalnymi i treściowymi : -wersyjność(w zależności od płci badanych)-przekaz nabiera dzięki temu naturalnego i bardziej personalnego charakteru. mężowi zamiast żony.w którym ten ostatni jest traktowany jako centralna postać. to 0-1.. Upodmiotowienie kontaktu badawczego(Z.nazwisko badacza. Jeśli chodzi o uchwycenie wszystkich podkreślonych przez respondentów odpowiedzi.Polega na wywołaniu u osób objętych badaniem takiego obrazu relacji badacz-respondent. może odpowiedzieć tylko na wybrane przez siebie pytania -r.

6 .kwestionariusza na ewentualne uwagi respondentów związane z badaniem czy ogólnymi problemami jakie mogą się nasunąć.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->