P. 1
W. Tatarkiewicz - Historia Filozofii Tom I

W. Tatarkiewicz - Historia Filozofii Tom I

|Views: 41|Likes:

More info:

Published by: Małgorzata Minda on Mar 19, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • PRZEDMOWA DO SZÓSTEGO WYDANIA
 • PRZEDMOWA DO ÓSMEGO WYDANIA
 • POSŁOWIE DO PIERWSZEGO WYDANIA
 • FILOZOFIA I JEJ DZIAŁY
 • FILOZOFIA EUROPEJSKA I JEJ OKRESY
 • CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA
 • POPRZEDNICY FILOZOFÓW
 • HERAKLIT
 • PARMENIDES I SZKOŁA ELEJSKA
 • EMPEDOKLES
 • ANAKSAGORAS
 • DEMOKRYT I ATOMIŚCI
 • PITAGOREJCZYCY
 • PROTAGORAS I SOFIŚCI
 • SOKRATES
 • UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA
 • PLATON
 • ARYSTOTELES
 • STOICY
 • EPIKUR I EPIKUREJCZYCY
 • SCEPTYCY
 • KONIEC FILOZOFII HELLENISTYCZNEJ
 • FILON
 • PLOTYN I NEOPLATOŃCZYCY
 • PATRYSTYKA
 • GNOSTYCY
 • APOLOGECI WSCHODU
 • ORYGENES
 • GRZEGORZ NYSSEŃCZYK
 • TERTULIAN
 • ŚW. AUGUSTYN
 • KONIEC PATRYSTYKI
 • CZĘŚĆ DRUGA FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA
 • ERIUGENA I PRĄD PANTEISTYCZNY
 • ŚW. ANZELM I POCZĄTKI SCHOLASTYKI
 • ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ
 • HUGON OD ŚW. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI
 • ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA
 • SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA
 • FILOZOFOWIE ARABSCY
 • ARYSTOTELICY I AWERROIŚCI
 • ŚW. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W
 • ROGER BACON I EMPIRYZM ŚREDNIOWIECZNY
 • ŚW. TOMASZ Z AKWINU
 • DUNS SZKOT
 • OCKHAM I KRYTYCYZM ŚREDNIOWIECZNY

Historia filozofii

Tom I

Filozofia starożytna i średniowieczna
Władysław Tatarkiewicz

1

SPIS RZECZY
Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska
Poprzednik: Ksenofanes; Szkoła: Melissos; Zenon z Elei; Gorgiasz; Szkoła megarejska.

Empedokles Anaksagoras Demokryt i atomiści Pitagorejczycy Zestawienia
Zagadnienia filozofii w pierwszym jej okresie; Pojęcia i terminy; Bilans okresu; Chronologia; Wydarzenia współczesne; Kwestie sporne.

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Protagoras i sofiści Sokrates Uczniowie sofistów i Sokratesa
Cynicy; Cyrenaicy.

Platon
Nauka o ideach; Nauka o duszy; Nauka o przyrodzie; Nauka o poznaniu; Etyka; Estetyka; Szkoła Platona.

Arystoteles
Logika; Filozofia teoretyczna; Filozofia praktyczna; Następcy Arystotelesa.

Zestawienia
Zagadnienia filozofii drugiego okresu; Pojęcia i terminy; Bilans okresu; Chronologia; Wydarzenia współczesne; Kwestie sporne.

TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Stoicy
Fizyka; Etyka; Logika.

Epikur i epikurejczycy
Etyka; Fizyka; Logika.

Sceptycy Koniec filozofii hellenistycznej
Eklektyzm; Filozofia w Rzymie; Nauka w Aleksandrii.

Zestawienia
Zagadnienia okresu hellenistycznego; Pojęcia i terminy; Bilans okresu; Chronologia; Wydarzenia współczesne; Kwestie sporne.
2

OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ Filon Plotyn i neoplatończycy Zamknięcie: starożytny pogląd na świat FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA (W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ŚREDNIOWIECZE) Patrystyka Gnostycy Apologeci Wschodu Orygenes
Opozycja przeciw Orygenesowi i jego wpływ: dzieje nauki o Logosie.

Grzegorz Nysseńczyk Tertulian Św. Augustyn
Teoria poznania; Teocentryczna metafizyka; Heteronomiczna etyka;

Koniec patrystyki
Wschód; Zachód.

Zestawienia
Zagadnienia filozofii wieków I-V; Pojęcia i terminy; Chronologią; Wydarzenia współczesne.

CZĘŚĆ DRUGA: FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ Eriugena i prąd panteistyczny Św. Anzelm i początki scholastyki Św. Bernard i początki mistyki średniowiecznej Hugon od św. Wiktora i synteza scholastyki i mistyki Abelard i spór o uniwersalia Szkoła w Chartres. Humanizm wczesnego średniowiecza Filozofowie arabscy
Perypatetycy arabscy; Mottekalemini; Mistycy sceptyczni; Przechowanie filozofii arabskiej przez Żydów; Wpływ filozofii arabskiej na chrześcijańską.

Zestawienia
Zagadnienia wczesnego średniowiecza; Pojęcia i terminy; Chronologia; Wydarzenia współczesne; Kwestie sporne.

DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ Arystotelicy i awerroiści Św. Bonawentura i augustyniści XIII wieku Roger Bacon i empiryzm średniowieczny Św. Tomasz z Akwinu
Poprzednik: Albert Wielki.

Duns Szkot Zestawienia
Zagadnienia filozoficzne XIII wieku; Pojęcia i terminy; Chronologia; Wydarzenia współczesne; Kwestie sporne.

KOŃCOWY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ Ockham i krytycyzm średniowieczny Eckhart i mistycyzm XIV w.
3

Filozofia scholastyczna w Polsce
Okres wcześniejszy: Witelo; Okres późniejszy.

Zestawienia
Zagadnienia późnego średniowiecza; Pojęcia i terminy; Bilans epoki; Chronologia; Wydarzenia współczesne; Kwestie sporne.

PRZEDMOWA DO SZÓSTEGO WYDANIA
Ostatnie rozdziały niniejszej książki były pisane w latach II wojny światowej, i do tych lat doprowadziła ona swój wykład: zacząwszy dzieje filozofii od starożytności, zakończyła je około roku 1940. A tak samo z prac historyków filozofii uwzględniła te, które przed r. 1940 były ogłoszone. Od tego czasu minęło ćwierć wieku, a w tym okresie działo się niejedno, zarówno w filozofii jak w historii filozofii; pojawiły się nowe myśli, a także historyczne opracowania myśli dawnych. Nowe wydanie książki historycznej jest okazją do jej uzupełnień, a uzupełnienia mogłyby nawet być dwojakie. Z jednej strony dotyczyłyby rozdziałów, które książka miała już w poprzednich wydaniach: korzystając z nowych badań historyków, rozszerzyłyby wiadomości o filozofii sprzed r. 1940. Inne zaś uzupełnienie polegałoby na wprowadzeniu nowego rozdziału o filozofii po roku 1940. Uzupełnienia pierwszego rodzaju zostały wprowadzone do niniejszego wydania, jednakże w niewielkich tylko rozmiarach. Osiągnięcia historyków filozofii od czasów wojny są znaczne, ale w większości wypadków mają charakter szczegółowy, i dlatego nie wydaje się, by były niezbędne w książce takiej jak niniejsza, ograniczającej się do informacji i rozważań najogólniejszych. Osiągnięcia zaś natury ogólnej są przeważnie interpretacjami osobistymi dziejów filozofii, i autor wolał pozostać przy własnych interpretacjach. W jednej tylko części książka została znacznie rozszerzona, mianowicie tam, gdzie przedstawia filozofię wieków średnich (druga część I tomu). W tej bowiem dziedzinie odkryte zostały liczne źródła, zostały odczytane nie badane dawniej rękopisy, ustalone nowe ważne fakty - i niektóre postacie i prądy ukazały się w nowym świetle. Większe uzupełnienia w zakresie filozofii średniowiecznej, wprowadzone do obecnego wydania, dotyczą albertystów i heterodoksalnych arystotelików XIII wieku, mniejsze - Abelarda, szkoły w Chartres, Bonawentury, przekładów Arystotelesa i Awerroesa na łacinę, roli uniwersytetu w Neapolu. Materiały do tych uzupełnień zostały udzielone autorowi przez Władysława Seńkę, książka zawdzięcza je niezwykłej Jego koleżeńskiej uczynności. Uzupełnień drugiego rodzaju niniejsze wydanie nie wprowadza: nie dodaje rozdziału o tym, co działo się w filozofii po r. 1940. Autor sądzi, że nie tylko dla układu społecznego i politycznego, ale również dla filozofii lata II wojny światowej były datą ważną, i że słusznie jest przed nimi wykład zakończyć. To, co się od tego momentu stało i co się dalej dzieje, jest dopiero początkiem ery jeszcze nie zamkniętej, jeszcze nie wyraźnej, dostatecznie nie wyjaśnionej; późniejsi historycy będą mogli nieporównanie lepiej zrozumieć jej odrębność, niż my dziś zdolni bylibyśmy to zrobić. Aby bieżący okres filozofii, lata 1940 -1966, potraktować w taki sposób, w jaki książka niniejsza traktuje okresy dawniejsze - wydaje się, że jest jeszcze za wcześnie. Natomiast wiele uzupełnień zostało wprowadzonych do bibliografii: jest w obecnym wydaniu bardzo znacznie powiększona. Jest teraz na wpół dziełem mgr Janusza Krajewskiego, dyrektora Biblioteki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki wprowadzonym przez niego uzupełnieniom bibliografia Historii filozofii zwiększyła się przeszło w dwójnasób; zarazem cokolwiek zmieniła charakter, mimo że zachowała dawny układ. Mianowicie, w poprzednich wydaniach była poniekąd osobistym wykazem książek, które autor szczególnie cenił i z których korzystał, obecnie zaś stała się po prostu wykazem książek w zakresie historii filozofii najważniejszych i najpotrzebniejszych. Jedynie w zakresie polskich publikacji autor od początku, od I wydania zmierzał do kompletności ; ku niej też zmierza uzupełniona bibliografia niniejszego wydania. Jednakże polska produkcja w dziedzinie historii filozofii w ostatnich czasach tak się rozrosła, że z kompletności trzeba było zrezygnować, uwzględniając jedynie prace ważniejsze i bardziej samodzielne. W zakresie ilustracji nastąpiły również pewne zmiany; m. in. wprowadzona została nowa podobizna św. Tomasza z Akwinu, którą zawdzięczam prof. F. Barone, i podobizna Gilberta de la Porree otrzymana
4

podczas gdy rodzaj tu stosowany nie może pominąć referowania poglądów i pisania tego. omawiają tak liczne i tak różnorodne wątki. dopiero po czterdziestu latach. z jego wykładów wygłoszonych w Uniwersytecie Królewieckim w r. między innymi niniejsza historia. Po polsku brzmi: „Skoro nie można być uniwersalnym i wiedzieć wszystkiego. Czytelnik bez trudu zauważy. w trzecim przybył cały tom. i zwolni od objaśniania. że autor niniejszej historii filozofii posługiwał się właśnie tą metodą. dlaczego niektóre historie filozofii. jak niniejsza. że nie tylko wyławia on i przepisuje myśli dawnych filozofów. Układ bibliografii pozostał w zasadzie ten sam co i w poprzednich wydaniach. już po śmierci filozofa. stanowisk filozoficznych były też mniej doniosłe. V prawidło jest takie: „Cała metoda polega na porządku i rozłożeniu tego. członkowanie. natomiast treść jej została znacznie wzbogacona: stało się to dzięki wydatnej pomocy mgr Janusza Krajewskiego. że dla tego. a w szczególności takie.od mgr P. a wydanych później. PRZEDMOWA DO ÓSMEGO WYDANIA Książka niniejsza została napisana bez mała pół wieku temu. Dlaczego. niż wiedzieć wszystko o jednym". napisane po skończeniu pracy. 1931. jaka była ta główna idea". Nieco dalej Pascal pisze: „Niech nikt nie mówi. że dobrze jest je uzupełniać przez opracowania i komentarze historyków. niech też na końcu będą drukowane. dlaczego pojął ją właśnie tak a nie inaczej. kto chce poznać wielkich myślicieli przeszłości. Drugie motto jest z Myśli Pascala. ale to samo dotyczy dochodzeń historyka. Wszakże wyższy rodzaj 5 . Pozwoli to autorowi przyjąć. prądy. Tłumaczy. należało ją uzupełnić. dlaczego ogłaszane są historie filozofii. że historia zagadnień jest doskonalszym rodzajem historiografii. do czego w dziedzinie najogólniejszych zagadnień zdolny jest umysł ludzki i ile jest możliwości rozwiązania tych zagadnień. W obecnym wydaniu Historii filozofii umieszczone zostały motta. mniej wpływowe. przekonuje. jak ją pojął. POSŁOWIE DO PIERWSZEGO WYDANIA Autor tej książki korzysta oczywiście z obyczaju. To znaczy: jedynie metoda „rozkładania". Kartezjusz miał na myśli dochodzenia matematyka czy przyrodnika. co się da wiedzieć o wszystkim. wydanie szóste również zostało powiększone o szereg rozdziałów. choć inaczej niż tekst Kanta. który daje sposobność do samodzielniejszej pracy historyka. to jednak ich wielość i różnorodność pokazuje. że czynność historyka filozofii nie jest bierna. Kiedy się gra w piłkę. stanowiska. to trzeba wiedzieć wszystkiego po trochu. jakie były właściwe w samej pracy. 1790/1. iż książka jego znana już jest czytelnikowi. że nie powiedziałem nic nowego: rozmieszczenie treści jest nowe. Wszystkie trzy motta pochodzą od filozofów (nie od historyków filozofii). Twierdzenie Kanta uwydatnia najwłaściwszy sens wysiłków historyków filozofii. jako posłowie. Trzecie motto jest z Kartezjusza. Z jednym wszakże wyjątkiem: literatura przedmiotu niezmiernie od poprzednich wydań wzrosła. Bo choćby wśród wielu wątków. ale jeden mierzy nią lepiej". Wśród „prawideł kierowania umysłem". a nie zagadnień? Uczynił to pomimo przekonania. mniej genialnie pomyślane. a to jest niemała rzecz. i niekiedy ktoś inny może mu lepiej powiedzieć. Ale wyjaśnienia te. Ratkowskiej. wystarczy wytłumaczyć. Ten tekst daje znów wyraz przekonaniu. że opinie znakomitych myślicieli przyczynią się do wytłumaczenia. Niech i niniejsze wydanie bez zmian idzie w świat. Pierwsze wydanie ukazało się w r. których w poprzednich wydaniach nie było: zostały dodane z myślą. jakie zostawił. pozwalającego w przedmowie zwrócić się do czytelnika z wyjaśnieniami bardziej osobistymi niż te. że robi znacznie więcej. Ten „ktoś inny" to przede wszystkim historyk. obaj gracze grają tą samą piłką. usprawiedliwia je nie mniej. nie dość jest studiować ich teksty własne. Pierwsze jest wzięte z Kanta. że częstokroć sam autor nie może ich odnaleźć. dzielenie spraw zawiłych i ciemnych pozwala je uczynić prostymi i jasnymi. najpierw. swą Historię filozofii przedstawił jako historię filozofów. O wiele bowiem piękniej jest wiedzieć coś ze wszystkiego. Motto to brzmi w polskim przekładzie jak następuje: „Wyłuskanie głównych idei jest w niektórych pismach tak trudne. aby odkryć jakąś prawdę". Przynajmniej „rozmieszczenie treści" jest jego własne. prądów. Tekst Pascala jest usprawiedliwieniem poczynań historyka filozofii. na co należy zwrócić uwagę. nie jako przedmowa. Pozostałe natomiast wydania ukazywały się nie zmienione. co dawni filozofowie napisali już sami.

autor ma tego świadomość. autor . że książka ta jednym służyć będzie do czytania. który dostarcza mu materiału faktycznego. który jest nie tylko olbrzymi. Dlaczego są w książce powtórzenia? Bo omawiając danego filozofa. wybranie kilku czołowych jego myślicieli byłoby nazbyt dowolne. ale utarło się wśród historyków europejskich historię własnej filozofii zwać „historią filozofii". a jeden człowiek nie może objąć naukowo dziejów fiilozofii wszystkich krajów i ludów. bo bogatsze literatury mają różne opracowania historii filozofii dla różnych użytków: mają „podręczniki". że był on nauczycielem Platona.choć pamięta o przysłowiu qui trop embrasse. inne. Zresztą: co warto powiedzieć raz. omawiając Sokratesa. Dlaczego. Toteż metafizyka i. ale także mogła przydać się przy egzaminach magisterskich z „głównych zasad filozofii". tu zaś starał się zebrać pozycji jak najwięcej. która by ten materiał całkowicie zawierała. teoria poznania i etyka zajęły najwięcej miejsca w jego książce. materiał. dlaczego pedantycznie przy każdym autorze oddzielono jego „życie". jakie według niego działy pominąć może lub powinien. ale mało opracowań całokształtu. O czymże to nie traktowano pod nazwą „filozofii"? Historyk ma prawo selekcji i autor skorzystał z tego prawa. bibliografia nie jest we wszystkich działach utrzymana równomiernie. leżący przed historykiem filozofii. nie były szczęśliwe w wyborze.Inne. „zarysy" i opracowania kompletne.aby w ten olbrzymi materiał. musiał powiedzieć. i nie mogło być celem książki niniejszej powtarzać olbrzymią bibliografię Ueberwega i innych. ale też niezmiernie różnorodny. Dlaczego. Dla tego ostatniego celu układ ten z jego podziałem na drobne działy zdawał się szczególniej wskazany. w sposób łatwy i interesujący może poinformować się o jej dziejach. i autor skorzystał z tego skrótu niedokładnego. Dlatego też tam autor wymieniał tylko dzieła podstawowe (lub stosunkowo w danym dziale najcenniejsze). uczyć się zaś będzie łatwiej przy takiej redakcji. Poprzednie pokolenie tłumaczyło je przynajmniej z języków obcych. iż był uczniem Sokratesa. inni zaś potraktowani tylko ubocznie? Taki sposób traktowania przedmiotu nie jest sprawiedliwy . z których student uczy się do egzaminu. poniekąd. doprowadzić do pewnej jednolitości. uwypuklić najwybitniejszych ludzi i najważniejsze myśli. trzeba było wyższe zadanie uznać za cura posterior i zająć się niższym. osądzą to czytelnicy. następnie. usunięte zaś zostały na drugi plan inne działy. wprowadzić pewną przejrzystość. Dlaczego w książce niniejszej pewna ilość wybitnych i reprezentatywnych myślicieli została wysunięta na pierwszy plan. a te. szczęśliwsze. różne działy jego „poglądów". inne jeszcze. Czy to zespolenie dwóch trybów wykładu obszerna historia filozofów z krótką historią zagadnień . . nie poświęcający się specjalnie filozofii. jaki zawierają dzieje filozofii europejskiej. taką. A także z myślą o tym. . dalej. autor pragnął jednak przynajmniej naszkicować ją i po omówieniu doktryn każdego okresu zestawiał krótko jego zagadnienia i pojęcia. Z tych zaś najlepsze są zaczęte. profesor wyjaśni swemu słuchaczowi. Piśmiennictwo polskie nie jest w tak szczęśliwym położeniu: ma wprawdzie niemało monografii i przyczynków. że jest pracą jednego tylko człowieka. które autorowi osobiście są najbliższe.dziejopisarstwa filozoficznego może być stosowany jedynie na podstawie niższego. a omawiając Platona. więc słuszniejszym wydało się w tym wypadku ograniczyć się do przeglądu prądów i poglądów. z których laik. Dlaczego ostatni okres filozofii został ujęty inaczej niż poprzednie? Albowiem brak nam jeszcze wobec niego perspektywy. ale wygodnego. autor chciał zgromadzić wszystkie ważniejsze wiadomości. nie 6 . Nie mogąc rozwinąć historii zagadnień filozoficznych. Przebieg zaś filozofii europejskiej może być zrozumiały bez odwoływania się do filozofii innych części świata. jego „następców" i „opozycję" przeciw niemu? Dla tego samego powodu: aby wprowadzić przejrzystość do ogromnego materiału. dotyczące jego filozofii. by służyła studentom studiującym specjalnie filozofię.okaże się celowe.jak to napisał już Empedokles. Dlaczego książka została rozbita na mnóstwo drobnych rozdziałów. Dlaczego. które są. Nie mając w polskiej literaturze naukowej pracy. mają książki. nawet takie jak estetyka. dlaczego obejmuje mało pozycji obcych. jak i możliwą lekturą dla nie filozofów. więc np. „rozwój". które uczony specjalista ma pod ręką przy swej pracy badawczej. to warto też powiedzieć i dwa razy . jego „pisma". mal étreint usiłował napisać książkę „do wszystkiego": do czytania i do uczenia się. innym zaś może do uczenia się.Książka powinna właściwie nazywać się Historią filozofii europejskiej. jego „poprzedników". natomiast prace Polaków rzadko były zestawiane. nie mógł nie zaznaczyć. która byłaby zarówno podręcznikiem uniwersyteckim. ale nie skończone. filozofia pozaeuropejska stanowi inną zupełnie specjalność naukową. a wiele polskich? Albowiem obcojęzyczna literatura filozoficzna posiada swe zupełne wykazy. Historia ta zawiera tylko filozofię europejską? Dlatego. chciał. Wobec takiego stanu rzeczy. następnie. co zdaje się czynnikiem najbardziej stałym i najistotniejszym w zmiennych dziejach filozofii: na pogląd na świat. Wybrał go jednakże . położył nacisk na to. w ostatnich zaś czasach przekładów jest mało. działy filozofii są uwzględniane nierównomiernie? Aby olbrzymi materiał.

że tak chcą przepisy językoznawców: gdzie nazwa jest zasymilowana przez mowę polską. Poza tym ulegał on ciągłym przemianom. Z portretami myślicieli starożytnych i nowożytnych nie było trudności. a nie Kremera. były natomiast trudności ze średniowieczem: bezosobisty stosunek ówczesny do nauki tłumaczy. Dlaczego książka jest ilustrowana? Wbrew spotykanemu jeszcze nieraz poglądowi. bo tylko ich zbadanie zdawało się być ważne dla ludzkości. ukazujący jego oblicze.pisownia jest w tej książce niekonsekwentna. ale także artykułów w czasopismach. Autor chciał przede wszystkim uwzględnić portrety znajdujące się w Polsce: dał przeto przewagę w portrecie Franciszka Bacona replice. by obok nauk specjalnych zbudować naukę. Udało się zebrać portretów sporo. co istnieje. znajdującej się w warszawskiej galerii Łazienek. posiadamy jedynie późniejsze malowidła. pisał „cynicy" (nie kinicy). gdzie przeprowadzano granice wiedzy: gdy pierwotnie za przedmiot filozofii 7 . Dlaczego . większość zaś sztychów reprodukował wedle egzemplarzy ze zbiorów polskich. Ponadto jeszcze. ulegał im w miarę tego. że nie portretowano filozofów. ale . bo nie zwracano wówczas uwagi na żadne zjawiska poza przyrodniczymi. autor sądzi. Ze względu na jasność myśli.przechodząc od kwestii filozoficznych do coraz bardziej zewnętrznych . lecz „Odrodzenie". był okres. aby wyjść poza rozważania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko.wyobrażeni są zapewne zgodnie z tradycją i dlatego można tym malowidłom ufać. że osobiście łączy pracę na polu historii filozofii z pracą na polu historii sztuki. autor pisał nie „odrodzenie". a zawsze wypadkowa. A tak samo zmieniano jej temat w zależności od tego. której zakres jest zatem z wszystkich nauk najobszerniejszy i pojęcia najogólniejsze. jak i w obcych językach) zebrała więcej niż którakolwiek z dawniejszych. „Kassjusz". bo w niej upatrywano podstawę wszelkiego poznania. nie ustaloną wyraźnie albo ustaloną w sposób niekorzystny dla jasnego wyrażania myśli filozoficznej. gdy główny jej przedmiot stanowiły normy moralne. gdy w filozofii traktowano prawie wyłącznie o psychologii. która da pogląd na świat: ta nauka była i jest nazywana filozofią. że to nazwa. ale „Crassus" itd. i by móc wyrazić. a nie charakterystyka okresu. Jest to nauka o tym. odróżnić portret dobry od złego. Do kompletności podana tu bibliografia nie może. gdy tylko przyroda była przedmiotem filozofii. ale „Fajdros" (bo takie jest oryginalne brzmienie). znaleźć można ich pod dostatkiem. To nauka. wbrew temu. gdzie zaś nie. ale „Kition". Bóg i dusza. I tylko tyle można powiedzieć o przedmiocie filozofii. . nie ustają próby. że filozofia ze swego wielkiego zakresu wybiera jakąś część i o niej traktuje specjalnie. Był okres. jednakże prac Polaków z dziejów filozofii obcej (zarówno po polsku. Autor pisał więc „Fedon" (bo tak jest w Panu Tadeuszu). jak rozszerzał się zakres znanych i badanych przedmiotów i jak zmieniała się ich ocena. Trentowskiego lub Cieszkowskiego.tylko publikacji oddzielnych. Granica wszakże jest nie zawsze wyraźna. to dzieje się to ze względu na tej części szczególną wagę i wartość. przedmiot filozofii zmieniał się razem z poglądem na naturę poznania. że „filozofia Odrodzenia nie była odrodzeniem filozofii". rościć pretensji. Odkąd istnieje nauka. co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze. przechowujących podobizny filozofów. robiony z natury od fantazji lub kopii późniejszej. nie ustają wysiłki. by zaznaczyć. nad egzemplarzem angielskim. głównie z dawnego zbioru Stanisława Augusta. Przy tym ograniczeniu wybór musiał być mniej lub więcej przypadkowy i jeśli umieszczony został portret Libelta. ale także z upodobania do jego wyrazistej twarzy i dobrze malowanego portretu. Jeśli pouczającym jest dla czytelnika opis życia filozofa. więc tu znowu autor ograniczył się do wyboru najcelniejszych.Przy pisaniu wyszły na jaw różne trudności pisowni polskiej: wypadło głowić się nad niejedną sprawą. ZAKRES FILOZOFII. tam każą ją spolszczać. Jeśli zaś zdarza się. to niekoniecznie z samego upodobania do jego filozofii. Były okresy. że ilustracja jest na miejscu nie tylko w wydawnictwach popularnych. filozofów nie kanonizowanych nie malowano i nie wiemy. Było mu przez to łatwiej może dotrzeć do galerii i zbiorów. . które były reprodukowane rzadko albo wcale. na których wyobrażeni są scholastycy. . co każą językoznawcy. tam każą zachowywać ją w postaci najbliższej pierwotnego brzmienia. FILOZOFIA I JEJ DZIAŁY 1. to tak samo i portret.Portrety filozofów polskich zostały ograniczone tu do czterech. niestety. zwłaszcza transkrypcja nazw starożytnych? Dlatego. jak wyglądał Duns Szkot lub Ockham. a wśród nich i takie. aby zachować proporcję z filozofami innych krajów. Są to podobizny filozofów-świętych. Prac zaś o filozofii polskiej istnieją obszerne regestry (u Korbuta i gdzie indziej).Przy tym autor chciał skorzystać z tego.

niektóre inne jeszcze dyscypliny: więc z teorią poznania łączono logikę formalną i metodologię. który znaczy dokładnie: miłość mądrości. z estetyką .uważano rzeczywisty świat. którzy filozofowanie mieli za czynność praktyczną. ale jest to zapewne później wymyślona legenda. mających różny przedmiot i różną wartość naukową. Grecy dzielili filozofię na fizykę. musi w swoich rozważaniach uwzględniać całą różnorodność doktryn. od greckich czasów aż do naszych dni. duszy i Bogu. co można poznać naukowo. dając nazwę fizyki nauce o bycie. Nazwy te. czyli kosmologię. Po odróżnieniu zmiennych zjawisk od niezmiennego bytu wiedza rozdzieliła się na dwa rodzaje: na wiedzę o zjawiskach 8 . trzeciej niektórzy dają nazwę aksjologii. Historyk filozofii nie może tedy bliżej zakreślać swego tematu. jak socjologia lub psychologia.nauce o poznaniu i etyki . jako ich części. z etyką . społeczeństwa i religii. jednakże parcelacja ta nie została dotychczas dokonana. Byli myśliciele. tyle że nie traktując jako zamierzenie naukowe. co niepotrzebnie zostało do ogólnej nauki włączone. że filozofia jest nauką. Ale działy te uprawiane były przez filozofów już bardziej sporadycznie. w zależności od tego. do przedmiotów mniej cennych. „Filozofia" jest greckim wyrazem. Są to trzy wielkie kompleksy nauk. Pierwsza z tych nauk filozoficznych bywa nazywana metafizyką i ontologią. byli znów inni. Wyraz.nauce o wartościach. POWSTANIE NAZWY «FILOZOFIA». rozpoczął się już proces odwrotny: wydzielania tego. i na krytykę poznania. 3. która ocenia jego wyniki. nie zawsze było uznawane przez tych. i estetyka. traktująca o wartościach moralnych. teorię poznania i działania. poznania i dobra. później nieraz ograniczano się do zjawisk lub wręcz do myśli ludzkich o świecie. badająca wartości estetyczne. filozofii przyrody lub psychologii. a jedynie miłość jej jest dostępna dla ludzi. Rozważania bowiem dotyczące spraw najogólniejszych łatwiej jeszcze od innych mogą przejść granice tego. lecz konglomerat nauk. którzy uważali filozofię za bliższą poezji niż nauce. druga epistemologią i gnozeologią. Bardziej zupełne z nich miały w każdym razie trzy działy: ogólną naukę o bycie. później zaś wyodrębniły się też inne dyscypliny. Już u Arystotelesa wyodrębniła się z filozofii logika.filozofię prawa. a i dla charakterystyki filozofa na ogół mniej są ważne niż ogólny pogląd na naturę bytu. państwa. co ją uprawiali. do jakich przykładały wagę. nie miał jednak początkowo ścisłego znaczenia: oznaczał mądrość w ogóle. jako stanowiącą nie jednolitą naukę. którym z biegiem rozwoju ludzkości ulegało przekonanie o tym. wcześnie już w Grecji używany. W teorii wartości znów wysuwały się na pierwszy plan dwie dyscypliny: etyka w węższym słowa znaczeniu. Filozofia nie od razu objęła cały swój zakres. Grecy twierdzili. z których każdy ma znów swoje części. jakie własności świata są powszechne. 2.filozofię sztuki. Ponadto do działów tych bywały przyłączane. etyki lub estetyki. Z tych. greccy uczeni z Akademii Platońskiej. jakie są cenne i jakie poznawalne naukowo. a niewątpliwie doniosłe jest zbadanie przemian. do zasad mniej powszechnych. wiedzę w ogóle. ale za to poznawalnych naukowo. że Pitagoras pierwszy użył tego wyrazu dla zaznaczenia. inni zaś zmniejszali to zamierzenie ograniczając je do klas węższych. Doktryny filozoficzne opracowywały te lub inne działy wielkiego zakresu filozofii. by filozofię. choć ich źródłosłowy są greckie. DZIAŁY FILOZOFII. Dla historii filozofii właśnie różnolitość materiału jest charakterystyczna. że mądrość jest rzeczą boską. co nie wierzyli w naukowe spełnienie zamierzenia filozofii. logiki . jedni je bądź co bądź spełniali. logikę i etykę. p. Dokonała tego dopiero w klasycznym okresie filozofii greckiej. Więc metafizyka obok swej części ogólnej obejmowała zazwyczaj nauki o przyrodzie. ale poznania nie daje. Nawet to. która analizuje przebieg poznania.n. są nowszego pochodzenia. bądź też włączane do nich. Podział filozofii na te trzy części jest starej daty: ustalili go już w IV w. rozbić całkowicie na dyscypliny specjalne. zaspokaja bowiem pewne potrzeby. jako im pokrewne. Zanim zaś jeszcze zakres filozofii został skompletowany. ośrodek filozofii pozostał i historyk ma przed sobą nieprzerwane pasmo jej dziejów. a co mogło stanowić odrębną naukę z własną metodą i własnymi specjalistami. Dopiero Platon nadał filozofii nowe znaczenie. Ostatnimi czasy pojawił się nawet prąd dążący do tego. Przedtem stopniowo tylko opanowywała różne dziedziny zagadnień i rozszerzała swe agendy: najpierw uprawiała filozofię przyrody.e. ogólną naukę o poznaniu i ogólną naukę o wartościach. wykształcenie ogólne. potem wytworzyła ogólną teorię bytu. Nauka o poznaniu rozpadała się na dwa działy o wybitnie odrębnym charakterze: na teorię poznania. psychologię i teologię. Bardziej jednolity materiał zestawiają historycy specjalniejszych dyscyplin. metafizyki lub logiki.

wyodrębnił z niej „filozofię pierwszą".i na wiedzę o bycie. że filozofia wyrosła z podziwu. jaki w nich przeważał typ filozofowania. której początek przypada na XV w. jakie je dzielą. Przeciwstawił jej wszystkie inne nauki jako szczegółowe. trzy wielkie epoki filozofii mają to wspólne. w którym osiągnąwszy pełnię swych zagadnień wytwarzała systemy. 9 . Filozofia starożytna. zaczynająca się w VI w. tradycja nie została nigdy przerwana: filozofia średniowieczna korzystała ze starożytnej. n. Filozofia podziwu dążyła do tego. Ma on tę zaletę. II. Arystoteles. Tamta dążyła do znalezienia prawdy. Gdy Arystoteles powiada. Filozofia średniowieczna. Potrzebny stał się nowy termin dla oznaczenia wiedzy o bycie: wiedzę tę. to jest to słuszne. Mimo przełomy. że stosuje się do istniejącej już od XVII w. Epoki te można jeszcze dalej dzielić na okresy. Wedle tego podziału dzieje filozofii europejskiej rozpadają się na trzy wielkie epoki: I. by zrozumieć i opisać wszechświat. o „bycie jako takim" i szuka dlań „pierwszych zasad i przyczyn".n. a zarazem i do podziału przyjętego w innych działach dziejopisarstwa. Okresy te bywały zawsze poprzedzane przez krótszy lub dłuższy okres rozwoju. prawdziwszą. p. Dwudziestopięciowiekowy rozwój filozofii europejskiej daje różne podstawy do podziału na epoki. Owocem „filozofii nieufności" były w dziejach filozofii okresy krytyki i oświecenia: przeszła przez nie każda z trzech wielkich epok europejskich filozofii. która z różnych źródeł wypłynęła i różnym potrzebom usiłowała służyć. polihistor starożytności. ogólniejszą. FILOZOFIA EUROPEJSKA I JEJ OKRESY Filozofia europejska stanowi całość zwartą od początku aż do naszych dni. ta głównie do usunięcia fałszu. Okresy wypada odgraniczać wedle tego. Platon nazwał filozofią. trwalszą od innych. jest to naturalne w nauce. jej typ jest krytyczny i negatywny. które głosimy. że każda z nich przeszła przez te okresy: okres rozwoju. Po nich zaś następował z reguły okres szkolny: gdy bowiem ustalone zostały zasadnicze stanowiska. nie rzeczowe. jego własna różnorodna praca musiała pobudzić go do dokładniejszego oddzielenia filozofii od innych nauk. zalety jego są formalne. starała się przekonania poddać krytyce. Każda też przeszła przez okres. rozwijająca się do XIV w. zachował Platońskie zamiłowanie do zagadnień najogólniejszych. i tylko ją. okres systemów i okres szkół. a idee nowożytne jeszcze w pełni średniowiecza. praca jej miała charakter pozytywny. ale również upodobał sobie w badaniach szczegółowych. ale tylko dla jednego typu filozofii. które panowały w wiekach średnich. a wygasająca w VI w. ale paralelizm z rozwojem innych działów kultury trudny jest już do utrzymania i podstawy dalszego podziału musi dostarczyć rozwój samej filozofii. Wolny od tej trudności jest inny podział. bo obok niego jest typ drugi. okres krytyki i oświecenia.e. która traktuje o najogólniejszych właściwościach rzeczy. Z tego punktu widzenia filozofia europejska rozpada się na dwie wielkie ery: starożytną i chrześcijańską. tamta dążyła do stworzenia systemu. tradycji. Nie wyrzekając się dawnego przedplatońskiego pojęcia filozofii jako obejmującej wszelką wiedzę. owoc „filozofii podziwu". III. ta ograniczała się do krytyki i do oświecania umysłów. Istniały zaś wyraźnie różne typy filozofii. filozofia nowożytna ze średniowiecznej. Jednakże podział taki ma strony ujemne: mianowicie przełom między obu erami dokonał się nie od razu i przez cztery wieki z górą filozofia starożytna i chrześcijańska istniały obok siebie. średniowieczną i nowożytną. Filozofia nieufności natomiast. który dzieli filozofię europejską na trzy wielkie epoki: starożytną. Odtąd nazwa „filozofii" była już ściślej określona i zakres jej odgraniczony od zakresu innych nauk. Co Platon zapoczątkował. które te stanowiska pielęgnowały i rozwijały w szczegółach. który wyrósł z nieufności. Filozofia nowożytna.. chrześcijaństwo wprowadziło bowiem nową postawę wobec świata i życia. Co prawda. oznaczała tylko wiedzę istotniejszą. to ujął systematycznie jego następca. to jest tę. przejęta niedowierzaniem wobec zjawisk i wobec przekonań. I mimo wszystkie różnice. pojawiły się jeszcze w starożytności. wtedy tworzyły się szkoły. ten tradycyjny podział nie odpowiada bowiem wielkim przełomom w dziejach filozofii: nowe idee filozoficzne. a umysły oświecić oczyszczając je z błędnych mniemań. Wszakże jeszcze i dla niego filozofia nie była ściśle określoną dyscypliną.e. Rzeczowo najważniejszą granicę epok stanowi fakt powstania filozofii chrześcijańskiej.

10 . D) Okres szkół starożytnych. 2. kultura plastyczna. Najpełniejszy swój wyraz filozofia starożytna znalazła w okresie klasycznym. zwłaszcza eklektyków. a przy tym przez współzawodnictwo wzmagał ambicje. Najmniej zaś z filozofów wczesnych. ważniejsze stanowiska. Klemens. Ten okres szczytowy był poprzedzony przez dwa okresy. w którym uprzywilejowane miejsce zajęły zagadnienia etyczne (III -I w. który przypadł na IV w. którzy pod koniec starożytnej epoki pielęgnowali filozofię wydaną przez Greków.n. Sprawozdania te i cytaty znajdują się: a) W pismach filozofów: mianowicie Platona. W większych rozmiarach przechowały się jedynie pisma dwu wielkich filozofów okresu klasycznego. wydawał w dziedzinie nauki talenty nie mniejsze niż w poezji.n. p. Szczep grecki.n.n. jak Seneka. a po dwóch stuleciach wydała już arcydzieła filozoficznej myśli.e. plastyce czy w sztuce wojskowej.). na ich podstawie okres klasyczny mógł już dać syntezę.e. Arystotelesa oraz filozofów późniejszej epoki.e. Hipolit. z wyjątkiem Rzymian. jak Justyn. lub ze szkoły Platońskiej i neoplatońskiej.e.). stanowiące podstawę całej europejskiej filozofii. nie przyciągała cudzoziemców i długo chroniła od klęsk wojny. Rozkwit filozofii w Grecji nie był dziełem przypadku: ułatwiły go specjalne warunki tego kraju. p. Również niektórzy Ojcowie Kościoła. uchodzi za klasyczny szczytowy okres filozofii starożytnej.duża ilość małych państw .). a poglądy dawniejszych sceptyków w dziele późnego sceptyka. do których wiodła myśl grecka. że Grecy obcowali z kulturą innych krajów. .e. B) Okres oświecenia starożytnego. w których filozofia rozwijała się i rozszerzała swe zagadnienia. Orygenes. gdy Grecy wyszli ze swego odosobnienia i rozpoczęli żywszą wymianę swojej kultury z kulturą innych ludów. w którym miała prawie wyłącznie kosmologiczny charakter (VI-V w. C) Okres systemów starożytnych (IV w. GRECJA. większe niż zainteresowanie własną osobą. Najwięcej walczyły teraz o teorie etyczne. Niebawem potworzyły się szkoły i zaczął się nowy.sprzyjał wytwarzaniu się różnorodnych postaci kultury. drugi zwrócił zainteresowania ku zagadnieniom humanistycznym. natomiast wywoływała kolonizację i czyniła.n. Właściwe greckim umysłom zainteresowanie otaczającym światem. bogato przez naturę obdarzony. miał najrozleglejszy zakres zagadnień. były już sformułowane. Z pism późniejszych filozofów pozostało niewiele. w którym przeważała filozofia o charakterze humanistycznym (V w. Poglądy Epikura przechowały się w poemacie jego rzymskiego zwolennika Lukrecjusza.e. Ważnym źródłem są erudyci ze szkoły Arystotelesa. z dzieł ich posiadamy tylko fragmenty. Taki przebieg filozofii starożytnej pozwala podzielić jej dzieje na następujące okresy: A) Okres powstania filozofii. poklasyczny okres. ustrój państwowy Grecji . i niektórych stoików.e. jak Cyceron i Plutarch. Platona i Arystotelesa.e. pracę nad filozofią. żądza jasności. p. 3.n. a przy tym morzem od innych krajów oddzielona. Grecja rozpoczęła w VII w. p. jak Simplicius i Jamblich.). "Nasza znajomość. Żaden inny naród w tym okresie nie wytworzył filozofii. postawa śmiała a życzliwa wobec rzeczywistości. p. p. Ziemia uboga. Filozofia starożytna Europy była filozofią grecką. Filozofia starożytna w tym ostatnim okresie więcej jeszcze niż etycznymi przejęta była zagadnieniami religijnymi.CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA 1. w którym filozofowie grupowali się w szkołach i szkoły walczyły między sobą o teorie filozoficzne. jak Temistius i Aleksander z Afrodyzji. a jednocześnie zdolność do abstrakcyjnego rozumowania . Sekstusa Empiryka.e. OKRESY.V w. przechowane w postaci cytat u innych autorów.n. p. umiłowanie rzeczy konkretnych. usiłowała ona stopić własny grecki pogląd na świat z obcym i przez to z jednolitej stała się „synkretyczna". następujący bezpośrednio po okresie oświecenia i ściśle z nim związany. żaden nawet nie współdziałał z Grekami. z początkiem III w. filozofii greckiej ma olbrzymie luki. p. Okres ten przypadł na czas hellenizmu.). W I w. nic wszakże do niej nie dodając istotnego. Po okresie klasycznym.n. ŹRÓDŁA. a całokształt poglądów ich znamy jedynie na podstawie sprawozdań podawanych przez późniejszych pisarzy starożytnych.przyczyniły się do stworzenia filozofii greckiej. E) Okres synkretyczny o charakterze religijnym (I w. n. zwalczając pogańską filozofię dostarczyli o niej obfitych informacji. Pierwszy z nich ograniczał się do filozofii przyrody. czynnik obcy w filozofii greckiej wzmógł się jeszcze. Euzebiusz.

a powiedzieć.e. religijną interpretację zjawisk zasnuła reminiscencjami z dworskiego i rycerskiego życia. A skąd bóstwa? Niższe bóstwa powstały dzięki wyższym. jak powstał cały świat. Pierwszym biografem filozofów był Arystoksen. były układane w porządku szkół. były bóstwami. Stworzyła mianowicie mity.b) W pismach starożytnych historyków filozofii. nauki szczegółowe jeszcze nie istniały. miała swój mit. ale i bóstw: było nie tylko kosmogonią. n. WIERZENIA RELIGIJNE. One to panowały w epoce. jak powstała. jakie bóstwo zrobiło tę rzecz i sprowadziło ją na świat? Wyjaśnić rzecz. wobec których jest on bezsilny i bezradny. Każda rzecz. ekscerpujących dawne źródła. ziemia była Tetydą. Również i ta forma religii utrwaliła się przede wszystkim w poezji. Natomiast wierzenia religijne w połączeniu z potrzebami moralnymi wytworzyły myśli o trwaniu duszy. 11 . bo każdemu bóstwu odpowiada podległa mu rzecz.e. znaczyło dla ówczesnych ludzi tyle. że powstała z poczucia niemocy i z potrzeby pomocy. dające obfite. Dzieło Arystoksena zginęło. popularna dziś jeszcze. stawiały wobec każdej rzeczy pytanie na sposób religijny: jaka wyższa potęga. moralnej i poznawczej. Pisma ich były bądź biograficzne. Skąd powstał świat? Powstał dzięki bóstwom.Teofrast. zwłaszcza z okresu aleksandryjskiego. filozofia grecka nie miała nigdy nic wspólnego. Hezjod z Askry zestawił w poetyckiej formie teogonię grecką. które przeniknęły do filozofii. Zasada tej genealogii była prosta: mniejsze pochodzi z większego. wyjaśniającą. wprowadziła znacznie więcej antropomorfizmu. A wyższe dzięki jeszcze wyższym. znaną dobrze z greckiej poezji. bo oparte na tradycji wywodzącej się jeszcze od Teofrasta. W VIII wieku p. które były niezrozumiałe. dawni Grecy widzieli potęgi wyższe od człowieka. nazywanego Stobeuszem. 3) reguły życiowe. drugie bardziej specjalne. Ale korzystali z nich późniejsi pisarze. w której zaczynała się filozofia. czysto religijnych koncepcji wytworzyły się koncepcje religijnopoetyckie. gdy rozpowszechnił się typ erudytów i kompilatorów. Z tą poetycką fantazją na religijne tematy. a przeto zdawały się tajemnicze i groźne. ale nieco później. n. poetyckiej. o pozagrobowej nagrodzie i karze. pierwszym doksografem . mniejsza rzecz z większej. bardziej popularne. Od początku zaś filozofia korzystała z opartych na religii koncepcji poznawczych. o sprawiedliwości. są to również pisma późne.. mniejsze bóstwo z większego. dzieło to. Pewne rysy pierwotnej religii Greków z doby jeszcze przed-filozoficznej wskazują na to. była to zarazem kosmogonią. oraz pisma Jana ze Stoboi. obaj uczniowie Arystotelesa. Wyjaśnienie tego typu tłumaczyło tedy powstanie nie tylko świata. Bogowie olimpijscy najdawniejszym Grekom byli nie znani. W otaczających zjawiskach. niebo było im potęgą i ziemia była potęgą. Należą tu anonimowe Placita philosophorum. z dzieła Teofrasta zostały tylko fragmenty. religijno-moralne i religijno-poznawcze. uchodziło długo za jedyne źródło do filozofii greckiej. Religia dała bowiem ówczesnemu człowiekowi pomoc w jego potrzebie zrozumienia i poznania świata. bądź doksograficzne. to znaczy opis.n. Z poetyckiej koncepcji religii powstała mitologia Olimpu. ale bardzo pośrednio zdobyte informacje. a porządek. Jedno z takich późniejszych dzieł biograficznych przechowało się prawie w całości: to 10 ksiąg Żywotów i poglądów słynnych filozofów przez Diogenesa Laertiosa. jaki bóg ją zrobił. Filozofia miała z nimi pewne podobieństwo i do nich w swych początkach nawiązała. napisane w III w. który w V w. odpowiada porządkowi. zebrał ekscerpty z 500 pisarzy greckich. Zawodowi historycy filozofii wyszli ze szkoły Arystotelesa. mianowicie gnomicznej. która interesowała i domagała się wyjaśnienia. Natomiast Grecy posiadali już: 1) wierzenia religijne. wedle zagadnień. Stanowiły pierwszą próbę zrozumienia świata. w jakim powstawały bóstwa. w jakim powstawały rzeczy. Jednakże nie jest jedyne: oprócz niego (i drobniejszych pism biograficznych) przechowały się też pisma doksografów. I z wczesnych. to znaczy przedstawiały bądź żywoty filozofów. l. Jako wyrosłe na podłożu religijnym. jaki bóg dał jej istnienie. niż pierwotnie było w religii. bądź ich poglądy: pierwsze. jak powstała. niebo było Zeusem. ale i teogonią. ale zasługujące na zaufanie. 2) umiejętności praktyczne. co powiedzieć.e. znaczyło tu: powiedzieć. Filozofia skorzystała z niej. Mity łączyły się w całości i łącznie tworzyły kosmogonię. dawniej przypisywane Plutarchowi. Potrzeby religijne sprzęgły się zaś niebawem u Greków z potrzebami innej już natury. I one również powstały najpierw w formie poetyckiej: w poezji kosmogonicznej. POPRZEDNICY FILOZOFÓW Gdy rozpoczynała się filozofia w Grecji. stworzyła ich dopiero poezja epicka.

„Od młodości obieraj mądrość za towarzyszkę życia. ale były materiałem dla nauki. zachowując przez to kontakt z życiem religijnym. mniemali. inni. sławny z tego. I potem długo nie mogła wyzwolić się z mitologicznych koncepcji. Dalej. przeważnie tacy. działacze. że pierwszy początek był rozumny i doskonały. „Umiar jest najlepszy". lecz praktycy. 2. aby unikając naporu Persów emigrowali na Sardynię. choć przyczyn ich jeszcze nie znali. „Znaj chwilę stosowną". Fenicjan. a Grecy przejęli ją zapewne od Chaldejczyków. nazywano „mędrcami". który rozkazuje rozumnie i ład zaprowadza we wszechświecie. oraz Tale s. choć wyobrażenia ich o kształcie Ziemi były najzupełniej nietrafne. 12 .koniec VII w. co jasne. podobnie jak przy tworzeniu teorii przyrody korzystała z odwiecznych umiejętności praktycznych. a ziemia skąd? Czy może ziemia. przechowywanych np. a do Grecji przybyła z Egiptu. . gdy dawniejszy. Kontakt ten mieli nie tylko pierwsi filozofowie. gdy te umiejętności wypadło opracować naukowo. umiejętności i reguł. z praktyki zrodzone i praktyce służące. odkąd postawiła sobie zagadnienia etyczne. umiejętności praktycznych i mądrości życiowej. korzystała z ich mądrości. Nie byli to filozofowie. z którego potem dopiero wyłoniło się wszystko. Egipcjan. toteż nawiązała doń zaczynająca się filozofia Greków. Umiejętności. do połowy VI w. a także z tego. Zwolennicy pierwszego rozwiązania stanowili większość. dyktator Mityleny.. który radził Jończykom. Grecy nauczyli się ich od innych ludów. jak Arystoteles w swych studiach biologicznych. Tylko cztery nazwiska powtarzają się we wszystkich spisach: to Biasz Prieny. przeciwnie. bez znajomości przyczyn. REGUŁY ŻYCIOWE Greków wyrosły jako uogólnienia ich doświadczeń osobistych i publicznych. przyjmowali. Sławiona przez Greków mądrość wszystkich tych mężów sprowadzała się do zalecania umiaru i rozsądku. a cały okres . praktykę przetworzyć w teorię. Przedstawiciele religii. technicy i mędrcy byli poprzednikami filozofów greckich. myśleli zgodnie z tradycją religijną. samodzielność ich objawiła się dopiero. sobie korzyść przynieść. do drugiego skłaniał się Ferekydes z Syros. Tych. jak teoria umiaru Demokryta. cnoty nieśmiertelne". prawodawca Aten i poeta gnomiczny. Filozofia. którzy formułowali te przepisy i prymitywne refleksje etyczne. oto typowe ich przepisy. Jakiekolwiek było to wyjaśnienie świata zawarte w kosmogoniach i teogoniach. Grecy zbierali je z zamiłowaniem.Najtrudniejszy do wymyślenia był początek genealogii: niechby wszystkie rzeczy i istoty powstały z nieba i morza. 3. mianowicie od ludów Wschodu. Ci zużytkowali ich pracę.„okresem siedmiu mędrców". Mędrców miało być siedmiu ale tradycja przekazała znacznie więcej nazwisk. Posiadali przede wszystkim umiejętność prowadzenia rachunków: umiejętność ta rozwinęła się w związku z handlem. czyli poeci kosmogoniczni. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE były już znakomicie rozwinięte w Grecji VII wieku. inni zaś filozofowie. o boskości nieba i gwiazd. był to bowiem okres przełomowy. Solon. że początkiem świata jest Zeus. Pittakos. by nie dezorganizować ustroju społecznego. a innym krzywdy nie zrobić. Chaldejczyków. prostszy tryb życia został zaniechany. zwłaszcza pod koniec VII w. że założył szkołę filozoficzną. ale był to pisarz późniejszy. Następnie rozporządzali umiejętnością mierzenia przestrzeni: ta rozwinęła się w rolnictwie. a znów niektóre teorie etyczne. którzy zajmowali wybitne stanowiska i dokonali doniosłych reform. Były to wszystko umiejętności czysto praktyczne. że doradzał Jończykom utworzenie państwa związkowego. i zaczynająca się nauka grecka skorzystała z nich w najszerszym zakresie. jak postępować. posiadali umiejętność trafiania na lądzie i morzu. Mieli też umiejętność leczenia chorób. a tryb nowy jeszcze nie ukształtowany. uczeni. wybrany przez rodaków dla dokonania naprawy Rzeczypospolitej. i to wyjaśnienia ujętego w system. w rodach lekarskich. który w swych fantazjach kosmogonicznych i teogonicznych korzystał już z dzieł filozofów. „Rozkosze są śmiertelne. sławny w całej Grecji. a raczej bóstwa ziemi były pierwszym początkiem? Na pytanie to kosmologiczno--teologiczni poeci odpowiadali w dwojaki sposób: jedni rozpoczynali świat od chaosu. praktycznym i moralnym. zawsze to była próba wyjaśnienia. nie były wprawdzie nauką. rozumne i doskonałe. Grecy nie byli w tych dziedzinach samodzielni. niebo zaś i morze z ziemi. jak Platon i jak pitagorejczycy. z wszystkich dóbr ona najpewniejsza". nocy. Zwłaszcza niektórzy filozofowie. od niezrozumiałego i bezrozumnego prabytu. były systematycznym rozwinięciem reguł życia głoszonych przez mędrców starej Grecji. opierali się więcej na umiejętnościach praktycznych. brali z niej naukę o boskim początku świata. potrzebne więc były przepisy. jeszcze filozofowie klasycznej epoki korzystali z przechowanych przez tradycję wierzeń.

ich poglądy były punktem wyjścia dla grup następnych. mając już za sobą tradycję i korzystając z pomysłów poprzedników.PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (DO V W. P. chwili. Zakres filozofii tego okresu był jeszcze ograniczony.. mianowicie w koloniach jońskich na wybrzeżach Azji Mniejszej. epistemologiczne. Przyczyny tej zmiany były natury zewnętrznej: to wojny perskie spowodowały zniszczenie miast jońskich. zajmowała się kosmosem. Pierwszy okres filozofii starożytnej skończył się w zupełnie wyraźnym momencie. do której należeli Empedokles. Te cztery grupy tworzyły jeden szereg o charakterze zasadniczo jońskim (choć z eleatami wszedł już do filozofii czynnik innego typu). mniej więcej w trzecim pokoleniu filozofów. Filozofia pracowała wówczas sama. Co więcej. Poglądów swoich. TALES I POCZĄTEK FJLOZOFII W okresie przednaukowym stosunkowo najbliższymi nauki byli poeci kosmogoniczni i przedstawiciele umiejętności praktycznych. 4) Następna generacja filozofów dążyła do pogodzenia obu krańców. Wśród filozofów tego pierwszego okresu można rozróżnić kilka grup: 1) Pierwszą stanowią najstarsi jońscy filozofowie przyrody z Talesem na czele. e. STANOWISKA FILOZOFICZNE.i w każdym z nich filozofia miała odmienny charakter. był to w jednej osobie polityk (zasługi polityczne wyrobiły mu sławę „mędrca"). etyczne . a poza tym wszystkim był to jeszcze uczony. italska zaś do wierzeń i mitów religijnych. Jonia i Wielka Grecja miały swój styl filozoficzny. które najbardziej niepokoiły pierwotnego człowieka: astronomicznych i meteorologicznych. zwłaszcza tych. Ten na pół legendarny Grek żył na przełomie VII i VI w. lecz w koloniach. OŚRODKI FILOZOFII. gdy rozpoczął się złoty wiek kultury greckiej. druga bardziej spekulatywny.. inżynier. p. pierwsza bardziej empiryczny. to tylko ubocznie. musiała te nauki zastępować. W drugiej zaś połowie VI w. skąpych i niepewnych. kupiec i podróżnik. nie w macierzystej ziemi greckiej. Był to typowy okres powstania i rozwoju: zaczął się od najskromniejszych początków. jak i sposób ich traktowania. które nie były jeszcze uformowane. a drudzy wyłącznie technicznie. Aż wreszcie kiedyś nastąpiło wśród Greków przejście od mitów i umiejętności do nauk: jak się zdaje. Był wybitnym przedstawicielem ówczesnych umiejętności i mądrości życiowej. CHARAKTER OKRESU. zewnętrzną przyrodą. 3. Były tedy dwa ośrodki w pierwszym okresie filozofii greckiej i już starożytni historycy rozróżniali dwa szeregi rozwojowe filozofii: joński i italski. ale jednocześnie musiała stosować je do wyjaśniania najszczegółowszych zjawisk. nastąpiło w VI wieku. jak i umiejętności przywoził z obcych stron. który zarówno towary.jeśli traktowała. jak się zdaje. Natomiast do zupełnie innego szeregu należała grupa piąta: 5) pitagorejczycy. Filozofia jońska nawiązała do przedfilozoficznych umiejętności. Późniejsi Grecy wskazywali na Talesa jako na tego. sądząc z wiadomości o nim. od nielicznych zagadnień i niewyraźnych pojęć. 2. przerwały rozkwit naukowy Jonii i zmusiły do szukania nowego środowiska dla nauki. gdzie panowały plemiona doryckie. filozofowie tej grupy.. tj. Dla prostych swych zagadnień próbowała różnych rozwiązań. estetyczne. bez pomocy ze strony nauk szczegółowych. inne zagadnienia . POGLĄDY. a 3) eleaci na drugim. n. nie spisał. bo spisywanych wiele generacji później. OSOBA TALESA. Rozwijały się w różnych warunkach geograficznych i etnicznych . za czasów Solona i Krezusa. nie tylko wynajdywała ogólne zasady. z italskiego prądu. aż wyczerpała bez mała wszystkie swe możliwości. zapewne od 624 do 547. tj. który tego przejścia dokonał. ośrodek filozofii przeniósł się ze wschodnich kolonii do zachodnich. 1. PRZEJŚCIE OD UMIEJĘTNOŚCI DO NAUKI. Wielkiej Grecji) i Sycylii. stworzyli najdojrzalsze teorie filozoficzne tego okresu. Filozofia powstała na przełomie VII i VI w. których drogi rozeszły się na przeciwne krańce: 2) Heraklit stanął na jednym krańcu. Ale pierwsi ujmowali zagadnienia wyłącznie mitologicznie. do Italii południowej (tzw. Był to przełom również i dla-filozofii: ośrodek jej przeniósł się wówczas do Aten. Tales znał sposób mierzenia wysokości piramid i 13 . ze względu na temat była to filozofia prawie wyłącznie kosmologiczna. więc nie uprawiali jeszcze nauki. Zmienił się zarówno zakres jej zagadnień. CH) 1.psychologiczne. i stopniowo powiększał ich zapas i precyzję. technik. Anaksagoras i atomiści.

że był uczonym astronomem. Bez tego są co najwyżej umiejętnościami. wywołuje to wrażenie. PRZEJŚCIE OD MITOLOGII DO NAUKI. Tales posiadał w tym zakresie umiejętności. wprawiając tym w podziw swych rodaków. kto świat zrobił. jaki świat był. ale i z mitologicznym sposobem myślenia. Wreszcie: nie dość jest coś wiedzieć. nie nauką. zdawało się. Umiejętności wytworzyły się dla celów praktycznych i dla tych celów wystarczały.pisze Arystoteles . z których pierwszy był. oni . 2. nie ma nic dziwnego: ludziom na ówczesnym poziomie umysłowym. jaki świat jest. nie tkniętym jeszcze krytyką naukową. Gdy zaczęto się także interesować prawdami dla nich samych. Jeśli Tales był uczonym. że już przed Talesem wypowiadano podobny. nauka wymaga nie tylko sumienia. ale tego. podczas gdy w umiejętnościach chodzi tylko o prawdy praktycznie cenne. kto budował sobie szałas na dwóch równych kijach. jakie sobie stawiał. Czym nauka różni się od umiejętności? Po pierwsze. początek ich przypada na czasy późniejsze. lecz i rozumienia. ale także istotną. to znów wywołuje wrażenie.o fantastycznych postaciach. musiał dokonać się przewrót w sposobie myślenia: nieodzowne było zerwanie nie tylko z praktycznym. że przecież widzą. „Niektórzy mniemają" . Dalej: nie stanowi nauki ogólnikowa świadomość. Celem nauki są także prawdy interesujące same przez się. Tales. że tak jest. W tym. Tego zwrotu dokonali również myśliciele jońscy. Jeszcze przed pierwszym matematykiem widział każdy. świadomość ta musi być zanalizowana i wyrażona w postaci twierdzeń przy pomocy pojęć. a nie wiedzę naukową. muszą być uporządkowane. od mędrca zaś żądali czego innego. jaka powstała. W taki sam sposób postępowano w Egipcie z pomiarami i w Babilonie z przepowiedniami astronomicznymi. Czy właśnie Tales go dokonał? W każdym razie filozofowie greccy szukając swych przodków dochodzili zawsze do niego. Przy tym zaranie myśli skłonne było uważać pierwotną postać rzeczy za najważniejszą. jaka pojawiła się w Europie. Można by przypuszczać. gdzie nie mogło być mowy o praktycznych celach. mianowicie by powiedział. lecz mitologię. ale w zagadnieniach i odpowiedziach stojąca na pograniczu mitologii. była filozofia: ze względu bowiem na ogólność swego przedmiotu miała najmniejsze znaczenie praktyczne. Ogólnie mówiąc. zanalizowane. że rzeczy mają się tak a tak. Ale poza tym. a przed niego wyjść nie umieli. że są one tak samo nachylone. Jeszcze się w niej niewiele objawiło cech umysłowości greckiej. a jego poprzednicy o bóstwach wody. A jednak różnica jest zasadnicza: Tales mówił o wodzie. stamtąd może Tales przywiózł swe umiejętności. A zatem: aby posiadane wiadomości mogły być uznane za naukowe. ale rzecz w tym. nie umiał sformułować pojęciowo w formie twierdzenia o równoramiennych trójkątach. a może i w ogóle na ziemi. Również i cel nauki jest odmienny niż cel umiejętności.„że dawniejsi ludzie.odległości okrętów na morzu. że jego filozoficzna teoria była pierwszą teorią naukową. udowodnione. Ta teoria Talesa brzmiała: Wszystko jest z wody. aby stanowiły naukę. z wody powstało i z wody się składa. iż był uczonym geometrą. tą dziedziną była filozofia. Według nich bowiem Okeanos i Tetyda byli rodzicami tego. co powstało". jak się zdaje. wyjdą 14 . jeśli wierzyć podaniom. W takim znaczeniu początek świata był pierwszym zagadnieniem filozofii. różna od mitologii. Zagadnieniem Talesa było pochodzenie świata. Przepowiedział zaćmienie Słońca na 28 maja 585 r. lecz co było własnym świata początkiem. tak samo zapatrywali się na przyrodę. Mówiąc o Okeanosie i Tetydzie. to jako filozof. że takie było właśnie pierwsze jej zagadnienie. Ale nie pytał już. To przejście od praktycznej umiejętności do teoretycznej nauki dokonało się w Grecji między VII a VI wiekiem. co widział. Była to filozofia jeszcze zupełnie archaiczna. Niepodobna uważać Talesa za twórcę nauk matematycznych i astronomicznych. Zadaniem. cel i sposób naukowy. Jednakże obliczenia jego były robione sposobem raczej techników niż uczonych: obliczał nie umiejąc poprawnie uzasadnić obliczeń i przepowiadał zjawiska nie znając ich przyczyn. ale była najbardziej pociągająca teoretycznie. muszą być związane z innymi i uporządkowane. z której wyszedł. a tym bardziej nie umiał udowodnić tego twierdzenia. Chodziło mu nie o to. że jego sposób wyjaśniania był inny. którzy żyli dawno przed obecnym pokoleniem. gdyby pierwszą nauką. próbował dociekać prawdy w dziedzinie. lecz trzeba dowieść lub wykazać. I nic by w tym nie było dziwnego. iż nie był to pogląd nowy. Pierwsza więc postać świata była w jego mniemaniu nie tylko pierwszą.pod tym względem nie różnił się od twórców mitologii. tych i przed Talesem było bez liku. i Tales przypuszczał. Aby mogła utworzyć się nauka. Jest tedy dość prawdopodobne. co było przed światem. było wyjaśnienie zjawisk . lecz jakim świat był od początku. Tales zajmował się matematyką i astronomią w celach praktycznych i na sposób praktyczny. uprawiali nie naukę. wtedy powstał nowy cel i sposób ich dochodzenia. on mówił o realnym przedmiocie. że koniec końców po wszystkich przemianach świat powróci do tej pierwszej postaci. odosobniona trafna obserwacja i pojedyncze prawdziwe twierdzenia nie stanowią jeszcze nauki..

Umiejętności swe zapożyczył zapewne z obcych krajów. rozróżnienie materii i siły poruszającej było także dziełem późniejszych rozmyślań. Jeżeli w czym leżała zasługa Talesa. ZNACZENIE TALESA. która wymaga działania siły z zewnątrz. które są niezbędne i wystarczające. jakim posługiwali się późniejsi Grecy. jaką nań dał. duszy było tak charakterystyczne dla pierwszej grupy greckich filozofów. przeciwnie. co było na początku świata? A niekoniecznie trzeba przypuszczać. f przez to stali się jego następcami. Miała tedy ta pierwsza teoria filozoficzna przynajmniej pozory uzasadnienia. Jeden z następców Talesa twierdził. nie posiadali też pojęcia materii. JOŃSCY FILOZOFOWIE PRZYRODY Filozofię.. czyli tymi. że jednym słowem posiada te cechy. Niektórzy historycy uważają ich za materialistów. PIERWSZE ZAGADNIENIE FILOZOFICZNE. to w postawieniu pytania. A w duchu swego czasu interesowali się przede wszystkim jej początkiem. Odpowiedź nie mogła być od razu trafna. że powietrze. a pokarm soczysty. że zarodki wszystkiego są mokre. istotnie. Nie przychodziło im do głowy. 547 lub 546. aby z niej rozwinęła się cała przyroda. wedle którego jest ona jednym ze składników ciała. Przejęli jego zagadnienie. Wszak niekoniecznie wielkim skokiem. Anaksymander pochodził z Miletu. co życie mieli za nieodłączne od materii. Jego uczniem był Anaksymander. te inne rodzaje znalazły niebawem zwolenników. jak to widać w bursztynie i magnesie". rozróżnienie materii i kształtu było pomysłem późniejszych dopiero pokoleń greckich filozofów. było: jaki był początek przyrody? A pytanie to znaczyło dla nich: jaki był pierwotny rodzaj ciał. tak samo jak Tales. ci pierwsi filozofowie jeszcze nie posiadali.Anaksymenes. co żywe. nie znali oni przedmiotów innych niż materialne. a umrzeć miał wkrótce po r. zapoczątkowaną przez Talesa. ale dali mu inną postać: bardziej spekulatywną dał Anaksymander. jako objaw życia i duszy. Rozwiązanie Talesa nie znalazło oddźwięku: bo inne znów obserwacje i pozory przemawiały za tym. bardziej empiryczną . były niezróżnicowane i całkiem nieabstrakcyjne. a nie w odpowiedzi. była początkiem przyrody? Może działała tu spuścizna po mitologii i łączność z Okeanosem i Tetydą. że nazywano ich „hilozoistami". Przedmiotem dociekań Talesa i jego bezpośrednich następców była przyroda. a nie inny rodzaj materii. rozszerzyli jego rodacy w koloniach jońskich. OSOBY ANAKSYMANDRA I ANAKSYMENESA. jakie sobie stawiali. że inne rodzaje materii były początkiem świata. że „wszystko jest ożywione. stojących na tym samym poziomie cywilizacji. martwe wysycha. którego był uczniem. utrzymali jego hilozoizm. Ale stawiali pytanie tak jak lałeś. Jte pierwotną postacią materii był ogień. że woda jest życiodajna. Zajmowali się materią w znaczeniu zbioru konkretnych ciał. Toteż tych najwcześniejszych filozofów Arystoteles nazywał fizjologami. by mogła być czymś różnym od materii. Tales mówił. z których rozwinęła się przyroda? Później formułowano to pytanie: Jaka była pierwotna materia? Wszakże terminu „materia". Urodził się zapewne w 609 lub 610 r. To nieoddzielanie materii od siły. jak kształt lub siła. którymi posługiwali się ci wcześni fizjologowie przy rozwiązywaniu zagadnienia początku świata. że zdolność poruszania się jest materii własnością zasadniczą. czyli teoretykami przyrody. aleje pogłębili. Dlaczego Tales sądził. Obserwacje te zdawały się wskazywać. nie znali natomiast abstrakcyjnego pojęcia materii. Toteż Grecy uważali Talesa za przywódcę swej filozofii. że zawiera siłę produktywną. 15 . a do nich dalsze pokolenia filozofów. bo rzecz była już dostatecznie dojrzała. gdyż pytanie było beznadziejnie trudne: skądże Tales mógł wiedzieć.one na jaw dopiero w dalszym rozwoju. ale i drobnym krokiem można przekroczyć granicę. Wszelako Tales umiał podać inne racje swego poglądu. że właśnie woda. Ci najwcześniejsi nie rozumieli też materii jako bezwładnej masy. mniemali. Miał napisać pierwsze w Grecji dzieło filozoficzne. aby siła mogła być poza materią. życia. Zdolność zaś poruszania się pojmowali animistycznie. Naczelnym pytaniem. żyje wilgocią. aby została wprawiona w ruch. do Anaksy-mandra nawiązali Anaksymenes i Heraklit. mniej więcej jednocześnie z Talesem. natomiast wczesna filozofia Greków niewiele się różniła od spekulacji innych ludów. Pojęcia. Co więcej. 3. że pierwszy filozof był geniuszem. odróżnionym od innych jego składników. w sposób naturalny dla wczesnej myśli skłonni też byli w życiu widzieć działanie duszy. którzy nie posiadali jeszcze czystego pojęcia materii i wszystkim przedmiotom materialnym przypisywali cechy duchowe. ale byli to materialiści. Nie myśleli o materii jako o czymś jeszcze nie ukształtowanym. przejście zaś od umiejętności do filozofii nie wymagało może wielkiego umysłu. inny. powoływał się mianowicie na obserwacje pewnych zjawisk: że to.

16 . W tym znaczeniu. lecz przyjął coś poza nimi". że inną metodą potraktował zagadnienie: mianowicie. ale też właściwą naturą. Wraz ze zmianą zagadnienia nastąpiła zmiana odpowiedzi. Jakaż była ta inna zasada Anaksymandra? Był to „bezkres" (apeiron). co czasy nowe nazywają „naturą rzeczy". przeto jest i będzie. Termin. również traktujące O przyrodzie. Pierwotne własności rzeczy pojmował zarazem jako trwałe. że zmienne zjawiska posiadają stałą naturę. z której powstają wszystkie niebiosy i światy w nich zawarte". przekształciło się w analogiczny sposób znaczenie drugiego podstawowego filozoficznego terminu: „przyroda". które nimi rządzi. «ZASADA» i «NATURA». Żył prawdopodobnie między 585 a 525 r. ich ogólną zasadę.Anaksymenes był trzecim w szeregu filozofów z Miletu. Etymologicznie ten grecki termin oznaczał to. że to. I w znaczeniu „zasady" wyraz ten stał się naczelnym terminem greckiego słownika filozoficznego. 1. od człowieka niezależne. Wszystkie informacje. o tym. Z bezkresu przyroda ciągle powstaje. co w rzeczach zmianie nie ulega. co od początku było. POGLĄDY. Zjawiska są dostępne zmysłom. Przypuszczał. ale z przekonaniem. nie tylko ich pierwotną. zjawiska są przypadkowe. W szczególności zaś przeciwstawiali naturę temu. a natura konieczna. zaczęto nazywać „naturą". co nie jest konieczne. lecz jakąś inną naturę bezgraniczną. że skoro była. pisane było prostą. ale „zasadą" rzeczy. Odpowiedź ta wymieniała tylko ilościową własność pierwotnej materii: jej bezgraniczność. ile nad tym. czyli „natura". BEZKRES. Przy takim założeniu główne zagadnienie filozoficzne uległo przemianie: chodziło w nim już o coś więcej niż o początek. że pierwszym pokoleniom filozofów myśl ta była już znana. co stworzone i ustanowione przez człowieka. ale przestała istnieć. „Widząc. Zawierała też największe piękno. w poszukiwaniu zasady wyszedł poza to. a tylko traci swą nieokreśloność w miarę tego. był śmielszy od Talesa i większości jońskich fizjologów. Tales rozmyślał nad początkiem świata. w filozofii zaczął oznaczać to właśnie. Podczas gdy Tales szukał początku natury. lecz tylko prawo. co „początek". rozrasta i rozradza. jak kształtuje się zeń przyroda. że był najświetniejszym umysłem wśród wczesnych filozofów Grecji. trzeba jej szukać. Nie wymieniała jakości. niewyszukaną prozą. z czego poczęły się wszystkie gatunki materii. jak później łaciński wyraz „principium". to następcy jego zastanawiali się już nie tyle nad jej początkiem. Dzieło jego. co mogłoby być inaczej. gdyż z bezgranicznością łączyła jakościową nieokreśloność. Natura z jej koniecznością była dla nich najwyższą doskonałością. jakby z rezerwuaru materii. istotne. Umysłowością swą różnił się od Anaksymandra: miał się doń jak fizyk do metafizyka. gdy został zastosowany w filozofii . ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. że był przekonany. nie może być jednym z nich. zaczął oznaczać. co było na początku. co w niej jest od początku. ale jeśli nie on. tylko przybiera inne kształty. która była na początku. w jakim dziś mówi się o „naturze" rzeczy.zasadę (uległ analogicznej przemianie. mówili. a potem tyle.w przekonaniu Greków równać. Wyraz „natura" nie oznaczał u Greków całokształtu przyrodzonych zjawisk (które przeważnie oznacza w czasach nowych). Początek był dla Anaksymandra już czymś więcej niż pierwszym momentem w rozwoju rzeczy. bo nie ulega wątpliwości. a natura jest ukryta. przemawiają za tym. . Był to wyraz potoczny. 2. a natura jedna. bezkres istniał na początku i istnieje nadal. którzy pierwotną materię umieli jedynie wybierać wśród znanych jej gatunków. co konieczne. w bezkresie bowiem wszystko jest zmieszane. jakie o nim posiadamy. żywiołów. co początek. powszechne. Anaksymander szukał również pierwotnej materii. W tych samych czasach. zasadnicze: „arche" była dlań już nie tylko początkiem. nie przestaje istnieć. ale dopiero Anaksymander zaczął używać terminu „początek" (arche). że jest „z natury". Koleje jego życia nie są znane. W przeciwieństwie do tego. jak jeden żywioł przemienia się w drugi. Tales szukał materii. i to. Że to Anaksymander był jej twórcą. I żadna może z wczesnych myśli nie była bardziej godna podziwu od tej. iż to. jest i będzie. to ktoś bliski mu czasowo.traktowało ono O przyrodzie i pod tym tytułem znane było późniejszym. nie uważał za słuszne jeden z nich przyjąć za zasadę. Wyraz „arche". który potocznie oznaczał rzeczy ulegające zmianie. może też dzięki Anaksymandrowi. Anaksymander. który znaczył tyle. Przemiana terminologiczna była symptomem pojawienia się nowej myśli filozoficznej. bo przetworzyła się w inne rodzaje materii. co staje się. „rozumiał przez zasadę nie wodę ani żaden inny z tzw. to. pierwotnie znaczący tyle. ład kosmiczny. co do tego są tylko poszlaki. co dawała obserwacja. co „zasada"). Wskazuje to. a to dlatego. jak pisze Arystoteles. w tym filozofowie greccy używali tego wyrazu od wczesnych czasów. zjawiska są różnorodne. z którym piękno sztuki nie mogło się .

jako najcięższa. w przyrodzie zaś są już wzajem oddzielone. że jeśli materia jest bezkresna. poprzez wodę i powietrze aż po lotny ogień. a przez zimno i ciepło wytworzyły się różne stany skupienia. zaczęła skłaniać się do twierdzenia. to jest też nieokreślona). Więc własności zasady ustalał nie na podstawie obserwacji. że zasada jest bezgraniczna? Anaksymander mówił: Musi być bezgraniczna. ZMODYFIKOWANIE ZASADY PRZEZ ANAKSYMENESA. Był. Anaksymenes. która była na początku. odrzucone siłą odśrodkową. że dusza (objawiająca się jako tchnienie) nie jest z natury swej różna od powietrza. Opis Anaksymandra jest pierwszą niemitologiczną kosmogonią. a tamte otoczyły ją koncentrycznymi. miał zaawansowane poglądy kosmograficzne.oddzieliły się w procesie powstawania przyrody. ale także opisał szczegółowo. w to samo się też obraca przez zniszczenie według koniecznego prawa. Zewnętrzna ognista sfera. Wynik rozumowania wydaje się śmiały. Nieograniczony rozrost przyrody wskazywał mu. proces ten polega tedy na wyłanianiu się przeciwieństw. Anaksymander nie tylko sformułował ogólne prawo przekształcania się pierwotnej materii. Wydawało się. Posługując się przyjętą przez siebie ogólną zasadą. lecz przez wyłanianie się przeciwieństw". stworzył coś w rodzaju pierwotnej teorii descendencji. woda. bezgranicznego chaosu. usiłował wytłumaczyć. Wydzieliły się na początku przeciwieństwa.Co skłoniło do przypuszczenia. jaka zasada być musi. Przebiega on według właściwego sobie prawa. pierwszym Grekiem. a niebiosa dookoła. potworzyły ciała niebieskie. Powietrze zajęło w poglądach Anaksymenesa miejsce analogiczne do tego. ziemia jest pośrodku. gdyż inaczej wyczerpałaby się. poczynając od ziemi. który wykonał mapę. Dlaczego właśnie powietrze? Bo ono jedno wśród wszystkich rodzajów materii zdawało się być ilościowo nieskończone. Anaksymenes zachował zasadniczy pogląd swego poprzednika: że świat jest bezkresny i że ruch jest wieczny. otaczająca świat „jak kora otacza drzewo". wyobrażał sobie zapewne rzecz w sposób najprostszy. jakie woda zajmowała u Talesa. jako proces przemiany. koncepcja bezkresu zadziwia w tak wczesnej fazie myśli filozoficznej. obliczał odległość i wielkość gwiazd. Później zaś. które głoszone były w dwadzieścia kilka wieków później. 4. że zasada bytu jest właśnie skończona i określona. znalazła się pośrodku. Oto opis. że jedno drugiemu płaci karą i pokutą za niesprawiedliwość w porządku czasu". choć nie ma na to wyraźnych świadectw. może pod wpływem Wschodu. jaką posiadamy: nie odwołuje się do bogów. 3. który przez swą dążność do mechanicznego wyjaśnienia świata podobny jest do teorii tworzenia się systemu planetarnego. że i zasada przyrody musi być nieograniczona. nawet mitologiczne kosmogonie wywodziły świat z bezkresu. specjalnymi kwestiami z zakresu przyrodoznawstwa. Należy to tak rozumieć: w pierwotnym bezkresie zawarte były wszelkie przeciwieństwa. Co powoduje ten proces? Powoduje go wieczny ruch. ten utożsamił ją z pewną określoną i znaną z doświadczenia materią: z powietrzem. Po drugie. Anaksymander wyrażając myśl tę w swym poetyckim języku mówił. Anaksymander rozumiał sprawę w bardziej uczony sposób. aby mogła z niej powstawać przyroda. Zajmował się też istotami organicznymi i wyprowadzając zwierzęta lądowe od morskich. starożytny historyk filozofii powiada. że wypełnia bezkres. Ziemia. dlaczego przyroda ma taką a nie inną postać. Lecz gdy tamten zasady bezkresnej rozmyślnie nie określił bliżej (zapewne w przekonaniu. lecz kolejne etapy świata wywodzi z przyjętej zasady. zatem . coraz to lżejszymi i gorętszymi sferami. Sfera wody częściowo wyparowała i przeto w niektórych tylko miejscach znajduje się między ziemią a powietrzem. Jak wszyscy wcześni filozofowie greccy. POWSTANIE PRZYRODY. że stawanie się odbywa się nie przez przemianę żywiołów. powietrze i wszystko inne. Ale na większą skalę zastosowania jego pomysłów filozoficznych do szczegółowych zagadnień przyrodoznawstwa dokonał dopiero uczeń jego. która jest najgęstsza. dlaczego np. jak Tales. 17 . zimno i ciepło. co istnieje. musiało wpłynąć na wybór greckie przekonanie. Ruch (był to znamienny pogląd hilozoistów) jest nieodłączny od materii. przez rozumowanie dochodził do tego. Pisze o tym Arystoteles: „Z czego powstało to. jak się zdaje. Wczesna myśl grecka.ale w jaki sposób powstaje ? Jak odbywa się przekształcanie się materii? To było drugie wielkie zagadnienie Anaksymandra i innych filozofów z Miletu. Tales. operowała pojęciem bezkresu i nieskończoności. Przyroda powstaje z bezkresu . a części jej. iż „przypuszczał. Jednakże nie była na owe czasy wyjątkowa. a ludzi od zwierząt innych gatunków. transformacji jednej rzeczy w drugą. lecz na drodze dedukcji. przemieniła się w ziemię. rozerwała się. w jakim porządku odbywały się przekształcenia. gdy stała się samodzielna. Anaksymander zajmował się również.

gdy chmury zostają gwałtownie rozerwane przez wiatr. Miał temperament raczej fizyka niż filozofa. Wszechstronnie stosował swą teorię do wyjaśniania zjawisk. którą poszła nowożytna fizyka.gdy promienie słońca padają na zgęszczone powietrze. Gdy jest równomiernie rozproszone. były zjawiska astronomiczne: te intrygowały swoją stałością. ogień był dlań ciałem najgorętszym i najrzadszym. Przede wszystkim ruch. 5. to znaczy. pełen pesymizmu i niechęci do ludzi. lecz zastosowanie filozofii i niejako wypróbowanie jej zasad. od Anaksymandra był znów zależny poeta kosmogoniczny Ferekydes z Syros. Znalezienie „arche". że powstały z niego wszystkie przedmioty. Pogląd Anaksymenesa na zasadę świata nie zawiera nic szczególnego. chmurą. Anaksymenes rozważał również przyczyny. Tymi rozważaniami myśliciel grecki wszedł na drogę. W późniejszym zaś okresie starożytności stanowisko hilozoistyczne odnowili stoicy. a Diogenes z Apolonii wraz z Anaksymenesem miał za zasadę powietrze. był potomkiem najpierwszego efeskiego rodu. Wszakże nie tylko zagadnienia. Odstąpiwszy wysoką godność dziedziczną bratu odsunął się od życia czynnego. Przede wszystkim do zjawisk meteorologicznych: te bowiem zaciekawiały Greków więcej niż zjawiska ściśle fizykalne. których istnienie objawia się w zaćmieniach. zbliżając i oddalając jego części. Jeszcze za czasów Peryklesa Hippon z Samos uważał wraz z Talesem wodę za zasadę. zainicjowany przez Heraklita. ale nie w tym leżał punkt ciężkości jego filozofii. i ówczesny uczony obowiązany był wyjaśnić te zjawiska przed wszystkimi innymi. że utrzymuje je przy życiu powietrze.jeśli więc dusza utrzymuje ciała przy życiu. Nie była to oddzielna nauka.gdy marzną chmury pełne wilgoci. ziemią i nawet kamieniem.najbardziej gęstym i najzimniejszym. a przez kondensowanie wiatrem. dane przez Jończyków. śnieg . teorii tych było wiele. I w tym zakresie dokonał rzeczy godnych pamięci. widoczne staje się przez rozrzedzanie i zgęszczanie się. która go ożywia.gdy w ziemi dokonywają się zmiany dzięki rozgrzewaniu i ochładzaniu. a towarzyszą im ciała stałe. aby stanowiła nie tylko masę wszechświata. gdy woda opadająca z chmur marznie. błyskawice . Twierdził. W tej dziedzinie zasady Anaksymenesa zawiodły. gdy zgęszczone powietrze wprowadzane jest w ruch. Po wtóre zaś. że wiatry powstają. początku czy zasady świata. potem wodą. Filozofia następnych generacji greckich wyrosła na podłożu pojęć i zagadnień stworzonych przez fizjologów jońskich. trzęsienie ziemi . ale też i siłę. HERAKLIT Po paru pokoleniach kosmologii jońskiej dojrzały nowe zagadnienia w filozofii i powstały nowe teorie. Lata jego dojrzałości przypadają na przełomie VI i V w. nieodłączny od materii. Jedną z tych teorii był wariabilizm. Przez rozcieńczanie staje się ogniem. że Ziemia jest płaska jak stół. ciepło i zimno powodują zmiany w stanie powietrza. skoro zbudowane są z tej samej powietrznej materii i mogą przechodzić w inny stan skupienia. Anaksymenes tłumaczył tedy. tu raczej cofnął wiedzę. ale i prymitywne ich rozwiązania. a zagadnieniom dawały biegunowo przeciwne rozwiązania. A łiilozoistyczny sposób myślenia wymagał od zasady. pozwalająca względnie najłatwiej wyobrazić sobie. 18 . które powodują przemiany w przyrodzie. więcej niż ogólną teorią zajmował się szczegółowymi zastosowaniami. że powietrze może mieć różną gęstość. tęcza . jest niewidzialne. Pochodził z Efezu. Rozumiał. tj. Trzecim wreszcie i zapewne głównym argumentem za tezą Anaksymenesa musiała być łatwa zmienność powietrza. w dowolną inną postać materii. która również domagała się wytłumaczenia od ówczesnego filozofa. WPŁYW FILOZOFÓW JOŃSKICH. kamień zaś . jak tamte niepokoiły zmiennością. Anaksymenes zauważył związek między temperaturą a stanem skupienia materii. Te fizykalne rozważania umocniły jeszcze przekonanie o jedności przyrody: wszystkie przedmioty stanowią jedność. HERAKLITA ŻYCIE I DZIEŁO. pozostało naczelnym zadaniem filozofii. spędził życie w koloniach Azji Mniejszej. niż ją posunął naprzód. podobnie jak pierwsi filozofowie przyrody. wtedy przyjmuje inny wygląd i przechodzi w inny stan skupienia. grad tworzy się. znajdowały zwolenników w późniejszych czasach. ZASTOSOWANIE ZASADY. powoduje zgęszczanie i rozrzedzanie powietrza. Gwiazdy są ciałami ognistymi. Drugą dziedziną. przy dalszej kondensacji powstają chmury i woda.

POGLĄDY. że do niej dodał własną doktrynę innego już pokroju. życie i śmierć. lecz wciąż zmienia własności i przechodzi z przeciwieństwa w przeciwieństwo: z czuwania w sen. wedle którego dokonywa się przemiana. lecz siłą kosmiczną. dla wody jest śmiercią stać się ziemią". Dla dalszego rozwoju filozofii stanowiła rodzaj fermentu i pobudzała myślicieli do szukania . lecz był on zawsze. w porównaniu z filozofami przyrody. np. ROZUMNOŚĆ ŚWIATA. Jeśli zaważył w dziejach filozofii. Wszystko było zmienne dla Heraklita .przechowało się stosunkowo dużo. 2. wyziewy jej tworzą wodę. ale trwanie ich jest złudzeniem. rozszerzył zatem. iż przeciwieństwa stanowią ich osnowę. Więc . że zasadniczą jej własnością jest zmienność. Przemiany ognia odbywają się na dwóch drogach. ZMIENNOŚĆ RZECZY. podobnie też wszelkie inne własności są względne. że się zmieniamy. między dniem a nocą. „niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki".dzięki kongenialnym późniejszym sprawozdawcom. boć nic nie jest stałe. że nic z tego. że i wszechświatem rządzić musi rozum. Jedno prawo rządzi wszystkimi przemianami. ono znów opadając skrapla się w wodę. ale ogień Heraklita nie. o którym wiadomo. jak u pierwszych Jończyków.rzeka. Obserwował.Dzieło jego składało się z trzech traktatów: kosmologicznego. Człowiekiem rządzi rozum (logos). lecz fazą wiecznej przemiany. OGIEŃ JAKO ZASADA ŚWIATA.jak wnioskuje Heraklit . młodością a starością. nie ma bytu. a one na ogień. że ze względu na swą lotną i zmienną naturę był typem i obrazem zmiennej rzeczywistości. był jakby równoważnikiem wszystkich rzeczy: ogień zamienia się na nie. Rozum jest nie specjalnie ludzką zdolnością. Był umysłem usposobionym krytycznie i polemicznie. jest i będzie zawsze żywym ogniem". O początku świata nie było już mowy. I znalazł. 3. ta przetwarza się w chmury i wraca wreszcie do górnej ojczyzny jako ogień. to dlatego. z młodości w starość. nic nie trwa. jest tylko stawanie się. . ten „wariabilizm" powszechny jest najbardziej znanym poglądem Heraklita i otrzymał jego imię: nazywany jest heraklityzmem.ale przez to właśnie istniało dlań coś stałego: zmienność. 4. ale prostą myśl wyrażający fragment Heraklita. Jego teoria ognia nie wybiega poza filozoficzny poziom Jończyków. 1. Wszystko płynie. a tak samo sen i jawa. Jeśli „wiecznie żywy" ogień miał wyjątkowe miejsce w filozofii Heraklita. ziemią i znów z powrotem ogniem. co niezmienne i bezwzględne. Pierwotne jońskie zagadnienia straciły sens w filozofii Heraklita. Obrazem rzeczywistości jest również śmierć: „obawiamy się jednej śmierci. pierwszy to z filozofów. Nie mogło być również mowy o stałym składniku przyrody. I więcej jeszcze: stały jest porządek. dobro i zło. Heraklit wytworzył doktrynę podobną do jońskiej. Przekonanie o zmienności i ciągłości zjawisk doprowadziło tedy Heraklita do relatywizmu. a już wielu śmierciom ulegliśmy". i on szukał „arche" i znalazł ją w innym jeszcze rodzaju materii: w ogniu. Nie ma rzeczy o stałych własnościach. co istnieje. prawdą jest tylko. z życia w śmierć.-Teoria zaprzeczająca istnieniu w przyrodzie czynników trwałych i bezwzględnych wcześnie tedy pojawiła się wśród filozofów. rządzi zarówno człowiekiem jak wszechświatem. przenośny i eliptyczny. bo przeszło 130 fragmentów. Nie był składnikiem przyrody. lecz introspekcja stanowiła podłoże jego teorii. WZGLĘDNOŚĆ RZECZY. Nie możemy powiedzieć. a złoto na towary". Z dzieła jego . „Ogień według miary zapala się i gaśnie według miary". Ogień staje się morzem. W nieustannym przepływie rzeczy zacierają się granice między przeciwieństwami. nie posiada własności stałych i bezwzględnych. podobnie młodość i starość. ale „droga w dół i w górę jest jedna". to dlatego. Rozważał bowiem nie tylko początek przyrody. zakres badań. ale znów ziemia paruje. „dla duszy jest śmiercią stać się wodą. Za sposób wyrażania swych myśli. Taka jest dziwna natura rzeczy. powietrzem. politycznego i teologicznego. Nie ma nigdzie wyraźnej granicy. Obrazem rzeczywistości jest . ta sama natura jest ciągle inna: „do tej samej rzeki wstępujemy i nie wstępujemy". gdyż świat istnieje i przekształca się odwiecznie: „Wszechświata nie stworzył żaden bóg ani żaden człowiek. Powietrze Anaksymenesa pojęte było jako stały składnik. ale także zwalczał cudze. stoikom i sceptykom . że jesteśmy. a woda spływa na ziemię i wsiąka w nią. „w dół" i „w górę": spływając z górnych swych siedzib ogień zmienia się w powietrze. Natura jest ciągłą śmiercią i ciągłym rodzeniem się.wbrew niej . Już nie tylko obserwacja zewnętrznego świata. choć zawiera jedną tylko z części składowych jego filozofii. Ta teoria powszechnej zmienności. jak powiada tajemniczo brzmiący. że nie tylko snuł własne myśli.czegoś w świecie. Wprawdzie niekiedy rzeczy zdają się trwać. bo „jesteśmy i nie jesteśmy zarazem". uzyskał nazwę „ciemnego". stąd wniosek. są wszędzie tylko ciągłe przejścia. człowiek ma w niej jedynie 19 . kierunki są dwa. Ona jest stałą własnością przyrody.dzień i noc w osnowie swej są jednym i tym samym. ale i jej własności. „podobnie jak towary na złoto. bo już inne napłynęły w nią wody.

a jeśli wliczyć szkołę megarejską. Filozofia elejska nie miała licznych zwolenników. a nie tylko nad przyrodą. Właściwym twórcą jej był Parmenides z Elei na przełomie VI i V w. jak to czynili współcześni mu eleaci. 3) Zenon wysubtelnił metodę dialektyczną wprowadzoną przez Parmenidesa i stosował ją do obrony jego doktryn.jak sam mówił . o którym mówił. jaka przechowała się w filozofii europejskiej. Tłum przekłada zdrowie nad chorobę.„szukał samego siebie". Etyczne jego aforyzmy były dziełem innego już ducha niż aforyzmy siedmiu mędrców: przejawia się w nich kult prawa. drugie wytworzyło naukę eleatów. Heraklit oddziałał również pośrednio na dalsze generacje: Platon przejął dla realnego (ale tylko dla realnego) świata wariabilizm. moralność tłumu i moralność mędrca. wojna „jest ojcem i królem wszechrzeczy". Zaważył w dziejach filozofii głównie przez dwie teorie: 1) powszechnej zmienności (z którą łączyła się teoria powszechnej względności) oraz 2) przez teorię rozumności świata (logos. który głosił wariabilizm w jeszcze skrajniejszej postaci. Wprawdzie wszędzie w świecie panuje rozłam i spór. Pochodził z wschodnich kolonii jońskich. dożył pono stu lat. uświadamiał sobie jej charakter. I pozostawił refleksje epistemologiczne i etyczne. środki i cele. Na tle rozważań teologicznych powziął swą doktrynę. Urodzony zapewne w 580 r. „Jeden wart tyle. rozum kosmiczny). który mówił o rozumie działającym we wszechświecie. dwa typy moralności: przeciętną i wyższa. gdy w 545 r. Jonia stała się prowincją perską. Uczniem Heraklita był Kratylos. zwłaszcza Protagoras. 5. Wprawdzie w zjawiskach widoczne są same dysharmonie. ROZWÓJ SZKOŁY. a głód każe cenić nadmiar. Że właśnie on to uczynił. wyemigrował na Zachód. a którego słuchaczem był Platon. lecz w zachodnich koloniach greckich. Znał. POPRZEDNIK: KSENOFANES. Tych przeciwieństw. To bodaj najdawniejsza refleksja z krytyki poznania. Krytycznie zapatrywał się na poznanie zmysłowe: „Złymi świadkami są oczy i uszy ludziom. teorię ognia i rozumu kosmicznego odnowili stoicy. jaką Heraklit wprowadził do filozofii. Myśl o rozumności świata była (obok myśli o jego zmienności) drugą potężną koncepcją. Wiódł życie wędrownego rapsoda..i skarży się.udział. Wyszedł ze środowiska filozofów jońskich i stanowił łącznik między szkołą jońską a elejska. ciepło nad zimno. Ośrodkiem jej było italskie miasto Elea. trzecie jej broniło. To poczucie panujących wszędzie przeciwieństw było wspólnym motywem fizyki i etyki Heraklita. ZNACZENIE HERAKLITA. A jest jego czynnikiem najdoskonalszym. co dziesięć tysięcy. 1) Poprzednikiem szkoły był Ksenofanes. relatywizm i zainteresowania humanistyczne rozwinęli sofiści. to także drugi i trzeci. którą utworzyli jej epigoni. r NASTĘPCY. a na starość osiadł w mieście 20 . że zło czyni dobro przyjemnym. 4) W szkole megarejskiej dialektyka stała się celem dla siebie i przekształciła w erystykę. gdy chory. za młodu walczył z Persami. Wydała cztery pokolenia: pierwsze przygotowało. boskim. dysonansów świata Heraklit nie lękał się. który miał zainteresowania humanisty. rzec można. w czwartym się wyrodziła. który rozmyślał nad sobą. Ponadto był tym. Heraklit był zapewne pierwszym filozofem. rozwinął ją w teorię bytu i poznania. stąd zwana jest filozofią eleatów. Heraklit był pierwszym między filozofami. ale „harmonia ukryta wyższa jest od widocznej". Rozumność świata okupuje jego zmienność i zawarte w nim przeciwieństwa. REFLEKSJE EPISTEMOLOGICZNE i ETYCZNE. który skierował refleksję ku zagadnieniom humanistycznym i wprowadził do filozofii czynnik introspekcyjny. że przeciwieństwa uzupełniają się wzajem i że bez nich rzeczywistość nie jest możliwa. PARMENIDES I SZKOŁA ELEJSKA Jednocześnie mniej więcej z filozofią Heraklita wytworzyła się w Grecji doktryna biegunowo przeciwna. ale zarazem kult jednostki wyższej. Powstała już nie na Wschodzie. 2) Doktrynie tej Parmenides dał filozoficzną . rozbieżności. gdy mu zimno i smutno. Ta właśnie zaprzeczała zmienności świata i w stałości widziała naczelną cechę bytu. Rozum. w porównaniu z nim Jończycy wydają się naiwni. ale miała ich stale przez szereg pokoleń. którzy mają dusze barbarzyńców". radość nad smutek . ale rozum rządzący światem sprawia. do Wielkiej Grecji. i przyrodę rozumiał przez analogię do własnych przeżyć. Zastanawiał się nad własną pracą badawczą. mędrzec zaś wie. pochodziło zapewne stąd. był pierwszym filozofem. że „rozbieżne czynniki łączą się i powstaje z nich najpiękniejsza harmonia". Widział. jeśli jest najlepszy". Przetrwała cały pierwszy okres filozofii greckiej. jest wieczny jak świat: jest jego czynnikiem nieodłącznym. że przeciwieństwa są potrzebne. iż . postać.

„Etiopowie twierdzą. Mówił tedy. Koło r. że staje się. 21 . Heraklit mówił. Tkwił w nich również antagonizm między trwałością i zmiennością: bo zasadę świata miano za niezmienną. ale . że zasada świata jest jedna. ale próbował również pozytywnie orzec. to nie było nikogo i nie będzie. jakie dany gatunek właśnie posiada". Do tej myśli nawiązał Parmenides i wysnuł z niej wielką doktrynę filozoficzną. czym jest Bóg. 2. że jest „cały patrzeniem. TEORIA BYTU. że przeciwieństwa tkwią w naturze samego bytu. jak nauka o niematerialności. niezmienności i wszechmocy Boga. Czyli. że są niebieskoocy i rudowłosi". to znaczy. że jest jedno. 480 . że „bez trudu siłą ducha wywija światem": były to myśli. że nie są prawdziwym obrazem bytu. Charakterystyka zjawisk dana przez Heraklita była niewątpliwie trafna. tkwił nie od razu uświadomiony antagonizm jedności i mnogości: boć zasadę świata przyjmowano jedną. Natomiast w następnych pokoleniach podzieliły się stanowiska: Heraklit widział w rzeczach jedynie różnorodność i zmienność. że jest. Parmenides zaś. Ale gdy Heraklit wnosił stąd. nie mógł mu przyznać racji. ale też i sprawa poznania. że przyroda nieustannie zmienia własności. że tylko to. nie potrzebuje więc akcji bóstwa z zewnątrz. więc jeśli zjawiska pełne są przeciwieństw. a Trakowie. 500. o którym posiadamy parę jego refleksji. Parmenides przyznawał mu rację. był pono osobistym uczniem Anaksymandra. wierszowane. Był to umysł przede wszystkim krytyczny. jego wiek męski przypadał około r. jak oni". takie dając im kształty. która porusza go i kieruje nim. Ksenofanes z filozofii Jończyków wysunął na czoło myśl o jedności. o których mówię". TEZA NACZELNA. Parmenides pragnął rozproszyć te nieporozumienia i pojęcie bytu uczynił przedmiotem swych rozważań. Polegał na jednej tautologicznie brzmiącej tezie: „Trzeba z konieczności powiedzieć i myśleć. a nawet mówił: „Co się tyczy prawdy. kto by ją znał o bogach i o tych wszytkich rzeczach. POGLĄDY. Żył współcześnie z Heraklitem. analogiczną do teorii Jończyków: uważał mianowicie ziemię za zasadę przyrody. to konie malowałyby postacie bogów podobne do koni i takież ciała im dawały. że i bóstwo jest jedno. że bogowie są urodzeni i mają strój.470 napisał swe dzieło filozoficzne. raczej jako czynnik wewnętrzny świata niż jako pozaświatową potęgę. lecz tylko. ale zupełnie niepoetyczne. cały słuchaniem". i lwy posiadały ręce i mogły nimi malować i dzieła tworzyć. ale napisał również filozoficzne dzieło O przyrodzie. że mógł powziąć wątpliwości co do pewności tych wyników. Parmenides jej nie zaprzeczał. istnieje. przyznawał. boć nie jest bytem. że są one tylko prawdopodobne. że bogowie ich są czarni i płaskonosi. lecz bóstwo. Jednakże nie przyroda była właściwym przedmiotem jego zainteresowań. polegał na samej tylko (jak się dziś mówi) „ontologicznej zasadzie tożsamości". świat posiada boską siłę w sobie. Był przekonany. tymczasem świat ulega ciągłym przemianom. zajął stanowisko wręcz przeciwne. jak ludzie. nic dziwnego. twórcą poezji etyczno-religijnej treści. Pochodząc z Jonii. Sam Ksenofanes rozumiał zapewne bóstwo raczej w myśl późniejszych panteistów niż teistów. jakie wydała Grecja. kładł nacisk na zawarte w nich przeciwieństwa. W pierwszych teoriach filozoficznych. że przeciwieństwa wykluczają się wzajem. Było to zgodne z duchem pierwotnej hilozoistycznej filozofii. Krytyczną i polemiczną postawę wywoływały w Ksenofanesie nie tylko sprawy religijne.Elei. Miał być jedną z najczcigodniejszych postaci w dziejach filozofii greckiej. 1. Punkt wyjścia rozważań Parmenidesa o bycie był niezmiernie prosty. że przeciwieństwa są zawarte w zjawiskach. nie ruszając się nigdzie". że „zawsze pozostaje w tym samym miejscu. znał filozofię Jończyków. Byłoby nadużywaniem wyrazu nazywać przedmioty obserwowane w przyrodzie „bytem". Bo byt jest. I nie wolno mu przypisywać różnorodnych i zmiennych własności. co może przestać być. twierdził. założonym podówczas przez emigrantów. mając już nieco przygotowany teren przez Ksenofanesa. chłoszczący satyrą błędy i przesądy. z których wyrosły z czasem doktryny teologiczne. Według tradycji. co jest. W związku zapewne z przekonaniem Jończyków. mówił. a niebytu nie ma". Zwalczał politeizm i antropomorfizm. a byki podobne do byków. cały myśleniem. Po kilku pokoleniach filozofów. ŻYCIE PARMENIDESA. A tak właśnie czynią ludzie: „Mniemają śmiertelni. Wytworzył nawet własną teorię. słuchał Ksenofanesa. że prawda objawia się jedynie stopniowo. Był głównie poetą. Urodził się w Elei i tam mieszkał. kształt. głos. Pierwsi filozofowie jońscy nie rozwikłali tych przeciwieństw. a świat składa się z mnogości rzeczy. A „gdyby byki i konie. O bóstwie zaś nauczał. którzy doszli do rozbieżnych wyników.wyciągał stąd konsekwencję: o niczym w przyrodzie nie można rzec.

Parmenides był. Znał zjawiska z ich zmiennością i różnorodnością. A że doświadczenie niepodobne było do Parmenideiskiego bytu. o którym mówił Parmenides. Upojony tym poczuciem konieczności. Zaufał wyłącznie tylko rozumowi i dedukcji. że w badaniu rzeczywistości. tak odmienny wypowiadali pogląd. Parmenides był w jawnej niezgodzie. byt i niebyt. Nie może też mieć końca. abstrakcyjny. dla których ruch był nieodłączny od rzeczy. jest nieruchomy i w ogóle niezmienny. podobny do kuli. Wynika to choćby z twierdzenia Parmenidesa. Zdania te. które Heraklit umiał trafnie opisać i uogólnić. opierający się na danych zmysłowych. a trwałość wyklucza zmianę. że byt jest. Dalej. lecz usiłował uzasadnić je epistemologicznie. upraszczający nadmiernie zagadnienia. czy i jak rzeczywistość sprawdza postulaty. jest przeciwieństwem stawania się i mnogości. METODA DEDUKCYJNA. a niebytu nie ma. między wiedzą rozumową a wiedzą o faktach została zerwana. Argumentował tak: Skąd wiemy. ale faktycznie przeprowadził. Pierwszego twierdzenia. Więc byt jest stały i jeden. Myśl wówczas nie wybiegła jeszcze poza świat i materię. niematerialny. gdy abstrahując od zmienności i różnorodności zjawisk zwrócimy uwagę na jej podłoże proste i niezmienne. jakkolwiek mogło wydawać się oczywiste. że mówią prawdę: stawanie się i ginięcie. Parmenides nie przyjmował jako pewnik. nie ma w sobie różnic. ani wypowiedzieć". które był wyróżnił. 4. jest ciągły.nosiła w sobie zaczątek dualizmu. boć nie znajdujesz myśli bez czegoś istniejącego. które wskażą. a przez to postulatem badania. Na związek myśli r bytu został tu po raz pierwszy położony nacisk. jednolite i ciągłe. ale nie były to już. Z faktami doświadczenia. 3. jednakże stworzył najniebezpieczniejszy precedens. Parmenides zaś drogą czystego rozumowania doszedł do innych wyników. co wypowiada się w myśli". pozaświatowy ? Takie rozróżnienie' obce było epoce Parmenidesa. ale 22 . zaufał jej wyłącznie. bo każda przerwa byłaby niebytem. o którym rozmyślali Jończycy i o którym Heraklit twierdził. Było to zerwanie z hilozoizmem Jończyków. „słowa pewne" i „myśli o prawdzie". Postępowanie jego poniekąd odpowiadało naturalnym skłonnościom umysłu: jedność i stałość jest potrzebą umysłu. I przez to jego filozofia jedności . że byt ma cechę trwałości. co śmiertelni ustanowili w swym języku w przekonaniu. Był prototypem tych filozofów. Wyniki Parmenidesa odbiegły tedy od doświadczenia i uczyniły koniecznym odróżnienie bytu od zjawisk. Za to po raz pierwszy świadomie i systematycznie zastosował rozumowanie dedukcyjne. „Słowami jest tylko to. poznanie zaś zmysłowe uważał za niewiarogodne. Byt nie ma początku: bo z czegóż miał powstać? Tylko z niebytu . jest niebytem. były też niemałej doniosłości dla teorii poznania. Natomiast ten archaiczny myśliciel. Tego brzemiennego w skutki rozróżnienia on sam wyraźnie nie sformułował. Miał na myśli ten sam byt materialny. Operując jedynie pojęciami wytworzył sobie przekonanie. ze zmysłowym obrazem świata. lecz jedynie „ludzkie złudne mniemania". PODSTAWA EPISTEMOLOGICZNA. zakończony we wszystkich kierunkach.a niebytu nie ma.oprócz postulatów potrzebna jest znajomość faktów. którzy odrzucili doświadczenie jako źródło poznania. której myśl dotyczy. Tautologiczne twierdzenie. którego filozofia Heraklita nie posiadała. I nieraz potem w dalszym rozwoju filozofia wpadała w błąd eleatów. jakie daje dedukcja. Dlaczego? Gdyż między myślą a bytem zachodzi związek najściślejszy. bo części bytu nie będąc już bytem musiałyby być niebytem.jakkolwiek to wydaje się paradoksalne . o ile sądzić możemy. że byt jest ograniczony. gdyż dawało zupełnie odmienny obraz świata. że wyniki rozumowania. i całą wiedzę wywodził z założonych a priori przesłanek ogólnych. zmiana miejsca i świecącej barwy". na którym oparł swą ontologię. to ten sam byt materialny. jest więc wieczny. bo to. a nie zjawiska. uznawał tylko myślowe. dla której nie ma początku. Ale czy byt. wielkim myślicielem. że trafnie pojmiemy rzeczywistość. bo mógłby zmienić się tylko na niebyt. stało mu się podstawą do wszelkich dalszych twierdzeń z teorii bytu. Były wypowiedzeniem właściwego Grekom poglądu na naturę umysłu: że ma on naturę bierną i może tylko odtwarzać „coś istniejącego". co różne od bytu. o którym inni filozofowie greccy. omówił je nawet szczegółowo w drugiej części swego poematu. dla tej samej racji. wypowiedziane z okazji teorii bytu. Z dwóch rodzajów poznania. nie uwzględnił. Mniemał. dają właściwy obraz bytu. że jest zmienny i różnorodny? Czy nie jest raczej jakiś byt inny. Teoria Heraklita była w zgodzie z doświadczeniem. „Ta sama rzecz jest i jest myślana". w jego rozumieniu. iż „niebytu nie ma"? Bo o niebycie niepodobna w ogóle myśleć: „niebytu nie można ani poznać. jest niepodzielny. „tym samym jest myśl i rzecz.Ale z prostej tej zasady Parmenides wywnioskował bardzo wiele: wywnioskował wszystkie własności bytu. przeto łączność między bytem a doświadczeniem.

jako pewnego rodzaju oglądania i dotykania rzeczywistości przez umysł. wykazywania. jako admirał floty samijskiej zwyciężył w r. niż się wydaje dziś. Xenophane. musi przebyć najpierw połowę tej drogi. potem połowę reszty i tak w nieskończoność. Bytowi przypisywał pięciorakie własności: jest 1) wieczny.mniej więcej jednocześnie z Heraklitem . jeśli ten choć cokolwiek go wyprzedzi. Żył prawdopodobnie między r. które wydało już nowego pokroju filozofów przyrody. Tzw. Twierdzenie Parmenidesa o tożsamości bytu i myśli było zresztą mniej paradoksalne. Empedoklesa i Anaksagorasa. Pierwsi historycy greccy. wszelkiej mnogości i wszelkiej zmiany. Wiemy o niej stosunkowo dużo dzięki przechowanej rozprawie nieznanego greckiego historyka filozofii. ruch więc jest niemożliwy. Dzieło jego O przyrodzie. Nie był filozofem z zawodu. 441 440 Ateńczyków. lecz spoczywa w powietrzu i nie przebiega żadnej przestrzeni. Achilles nie dogoni żółwia. O życiu jego i charakterze nic prawie nie wiadomo. specjalnie zaś atakował najprostszą formę zmiany: ruch. Ale czas składa się z chwil. ZNACZENIE PARMENIDESA. Tzw. Tzw. 2) poglądem na nierozerwalność bytu i myśli. gdy znajduje się w ruchu i ma przebyć jakąś drogę. ten zaś posunął się naprzód. SZKOŁA PARMENIDESA: A) MELISSOS był z wszystkich uczniów najbliższy Parmenidesowi. i tak będzie zawsze. lecz filozofującym żołnierzem. surowo ocenili jego nieco dyletancką filozofię. Próżno by jednak było w tym utożsamieniu bytu i myśli doszukiwać się idealizmu. W procesie różnicowania władz umysłowych był to etap pierwszy i zapewne najważniejszy. bo to chyba oznacza ów brak bólu i cierpienia. 3. i mogły przez to łatwiej być utożsamione z konkretnym bytem. lecz spoczywa.niemniej poglądy Parmenidesa nie wymagały tej konsekwencji). z którego wyszedł goniony. choć przecież widział. prawdy własnej i zwłaszcza cudzego fałszu: był przez to twórcą dialektyki. 490 a 430. Stanowił już inny typ filozofa niż jego poprzednicy: był apologetą i polemistą. Dokonał tedy . 5) nie doznający bólu ani cierpienia. z myśli robiącego materialne odbicie bytu. bo sprzeczność. należał do tego pokolenia. pisane schematyczną prozą w formie pytań i odpowiedzi. 2) nieskończony również przestrzennie. STRZAŁA. DYCHOTOMIA. 2) uznawał optymistycznie doskonałość bytu. 2.tak bogatego w skutki rozróżnienia poznania zmysłowego! myślowego. 4) niezmienny. Myśli były pojmowane nie jako abstrakcyjne. 23 . stało się później wzorem dla formy dialogowej. B) ZENON z ELEI był najwybitniejszym i najsamodzielniejszym z następców Parmenidesa. że spostrzeżenia ludzkie ulegają złudzeniom i wyobrażenia pełne są błędów. czyli nieskończony w czasie. Jakkolwiek tedy mała jest droga. o których ci rzekłem". Nie. więc strzała nie może posuwać się naprzód w powietrzu. na drodze samego tylko zestawiania pojęć. gdy nie jest w błędzie. i tak samo jest w każdej innej chwili. Argumenty Zenona przeciw ruchowi są cztery: 1. znanej pod tytułem: De Melisso. a nie spostrzeżeniami i wyobrażeniami. czyniącego z bytu myśl. nie była jeszcze rozróżniona dyskursywna i intuicyjna postać myśli. 3) odróżnieniem myśli od postrzegania i 4) dedukcyjną. jak zaświadcza Arystoteles. że wykazywał niemożliwość. lecz jako konkretne. w treści swej nie jest różna od tego. Gorgia. Wydoskonalił sztukę prowadzenia sporów. mniej zajętym zdobywaniem nowych prawd niż bronieniem prawd zdobytych i zwalczaniem przeciwników. potem połowę drogi pozostałej. ACHILLES. który nie umie patrzeć.panowała skłonność do pojmowania myśli jako intuicji. zawsze musi przejść nieskończoną ilość odcinków. Goniący bowiem musi dojść najpierw do miejsca. Od mistrza swego odbiegał tedy w paru punktach: 1) przyjmował przestrzenną nieskończoność bytu (widocznie zauważył analogię czasu i przestrzeni . Parmenides utożsamił myśl i byt. ale bronił na drodze pośredniej i negatywnej. Sens twierdzeń Parmenidesa był prostszy: myśl. 3) jedyny. Od spostrzeżeń myśl wyraźnie odróżniał: „Nie poddawaj się przyzwyczajeniu i nie daj się powodować wzrokowi. mianowicie Arystoteles.niezróżnicowanie pojęć ze związku dwóch rzeczy uczyniło ich tożsamość. w ten sposób. Bronił eleackiej jedności i niezmienności bytu. albo też materializmu. Lecąca strzała w chwili teraźniejszej nie porusza się. myśl nie była przez wczesnych Greków utożsamiana z procesem rozumowania. a tego w skończonym przeciągu czasu dokonać niepodobna. Przedmiot. ale utożsamiał byt z myślą. którą przedmiot ma przejść. lecz raczej przeciwnie . szumiącemu słuchowi i językowi. myślą rozsądź sporne dociekania. Najszybszy biegacz nigdy nie dogoni najwolniejszego. co rzeczywiście istnieje. Wraz z uformowaną przez się szkołą elejską Parmenides zaważył w dziejach filozofii przede wszystkim: 1) naczelną teorią jedności i niezmienności bytu. dialektyczną metodą filozofowania.

Tzw. to jest podzielny. że operując nieciągłymi częściami chciał z nich odtworzyć wielkości ciągłe. to i suma ich także. na które daje się dzielić. A to istotnie jest niemożliwe. lecz jego względność. 427 bawił jako 24 . Były też początkiem dociekań nad wielkościami ciągłymi: czasem. C) W następnej po Zenonie generacji zwolennicy filozofii eleackiej nie tworzyli już oddzielnej grupy. części nie mogą być bez wielkości. ruchem. a są dość podobne między sobą. podzielny zaś jest. części skończonych i nieskończonych.tzw.. jako niepodzielne. wynika. te zaś części. Że zaś szybkość przedmiotów jest jednocześnie różna. udowadnia on nie to. Inne natomiast argumenty przeciw ruchowi i mnogości mają wspólny charakter i skierowane są przeciw tej samej trudności. czyli byt składa się z nieskończonej ilości takich części. to widać na takim przykładzie: z trzech zbiorów ciał A. argument przeciw ruchowi. przestrzenią. jeden z nich ma treść następującą: Jeżeli byt stanowi mnogość. takimi zaś wielkościami są czas i przestrzeń oraz ruch. ruch nie jest sumą prostych przejść od punktu do punktu: to był wynik rozważań Zenona. względem jakich innych przedmiotów jest rozważana. Całkowanie nieprędko zostało wynalezione. czas nie jest sumą momentów. wśród drugich . to C minęło dwa odstępy A-A. Ale jeśli części są pozbawione wielkości. ale znaleźli się w obu wielkich grupach filozoficznych tego okresu: zarówno wśród sofistów. w zależności od tego. gdy ma się do czynienia z wielkościami ciągłymi. STADION.4. gdy zbiory te z układu I przeszły w układ II. Ziarno rzucone na ziemię nie wydaje dźwięku. przestrzeni i wszystkiego. Szybkość. który żył w granicach między 483 a 375 r. nad stosunkiem całości i części. więc mnogość jest sprzeczna i nie może istnieć. co zamierza: nie sprzeczność ruchu. W tym leży poważne znaczenie tych niepoważnie wyglądających argumentów. Ale. z jaką przedmioty poruszają się. a więc jest nieskończenie wielki. ale też czasu. że czas jest tak samo nieskończenie podzielny jak przestrzeń i że ich części odpowiadają sobie. C pierwszy jest nieruchomy. to jest sprzeczny i nie może istnieć. p. bo nie wytworzyłaby się z nich całość posiadająca wielkość. które ciągłość czyni podzielnymi w nieskończoność. z drugiej strony. ale nie sumować. dopóki części jego posiadają wielkość. mniejsza i większa. trudności podniesione w paradoksach Zenona wskazały na odmienną naturę wielkości ciągłych i stały się bodźcem do zbadania ciągłości. Przestrzeń nie jest sumą punktów. Ale ci następcy Parmenidesa odbiegali coraz dalej od pozytywnych badań mistrza nad naturą prawdziwego bytu. B. więc choć dzielilibyśmy byt w nieskończoność. Wśród tych argumentów Zenona jeden zajmuje oddzielne miejsce: to 4. Paradoksy Zenona pochodzą stąd. wtedy podzielność skończy się. są pozbawione wielkości. zawsze otrzymamy części posiadające wielkość. wydaje dźwięk. iż rozwiązują trudność tkwiącą w rozumowaniach Zenona wskazując. ich poczynania dialektyczne były już tylko negatywne. jeśli nie wydaje go żadna z części ? Tymczasem worek ziarna. GORGIASZ z Leontinoi na Sycylii. bo skądże ma wydawać dźwięk całość. I AAAA BBBB CCCC II AAAA BBBB CCCC Argumentów Zenona przeciw mnogości jest parę.e. że byt nie ma wielkości i że zarazem jest nieskończenie wielki. jest jednocześnie taka i inna. którego czynnikami są czas i przestrzeń. wśród pierwszych kontynuatorem eleatów był zwłaszcza Gorgiasz. co ma charakter ciągły. ale już w V w. Trudność tego stosunku występuje na jaw. więc przeszło pewną drogę i jednocześnie drogę dwukrotnie większą. że byt jest mnogością. Ale trudność tkwi głębiej: chodzi w argumentach Zenona o sprawę zasadniczą: o stosunek wielkości skończonych i nieskończonych. a w r. jak i wśród uczniów Sokratesa. gdy zaś podział dojdzie do części nie posiadających wielkości. Grecy (specjalnie Arystoteles) mniemali. W związku ze sprawą mnogości był również argument Zenona przeciw poznaniu zmysłowemu. zatem byt jest pozbawiony wielkości. nie powinien więc wydać go i worek ziarna. wysypany na ziemię. Punkty i momenty można tylko całkować. Trudność ta dotyczy nie tylko ruchu i mnogości. Przy założeniu zatem.n. Byt składa się z tych części. która jest jednocześnie taka i nie taka. szkoła megarejska. a cztery odstępy B-B. pozostałe zaś w ruchu. jeśli zaś ruch dokonywa się z szybkością.

Zresztą operowała tymi samymi sposobami. kiedyż zaczyna się łysina? 4) Rogacz: rogów nie zgubiłeś. sofista i literat. który około 320 r. jak Bayle. a pod wpływem Zenona jako nieskończenie podzielną. tj. że nic nie ma i że niczego nie można poznać ani innemu zakomunikować. wieloznaczności znaku negacji (rogacz). Empedokles. Me-garejczycy specjalnie w dziedzinie językowo-logicznej znaleźli zagadnienia dziś jeszcze żywe. np. że jest jej bratem. Nie przypadek. Leibniz. nic nie jest możliwe). Renouvier. a niech je rozwiąże. Niektóre z antynomii megarejskich zasługują jednakże na uwagę i pamięć: formułują one. co istnieje. Mili. 2) gdyby nawet było coś. Duch eleatów żył i w późniejszych generacjach w szkole megarejskiej: Diodor Kronos. to zarazem kłamie i mówi prawdę. kunszt prowadzenia sporów i przekonywania przeciwnika bez względu na to. zarówno filozofowie epoki klasycznej jak hellenistycznej. Filozofia ta była tego rodzaju. co argument o „worku ziarna". a po trosze i jako filozof. nie staje się jeszcze łysym. Np. Odkrywał trudności logiczne. jak ograniczenie zakresu podstawień (kłamca). gdzie zaś ich nie było. Intencja paradoksów Gorgiasza była zupełnie ta sama. więc posiadasz rogi. słynny z polemiki przeciw istnieniu możliwości (poza tym. gdyż zaszczepił w niej erystykę. 3) gdyby nawet było poznawalne. gdzie słuszność. 307. a zwłaszcza od Zenona. co Zenona. Anaksagoras i atomiści utworzyli swe systemy dla uzgodnienia jego nauki z faktami doświadczenia. Szkoła jego zwana była erystyczną. Herbart. A jednak były poważnie rozważane w starożytności. ale łączyły go z Sokratesem stosunki raczej osobiste niż filozoficzne. mogła natomiast atakować poglądy cudze. aby Gorgiasz był na serio przekonany. potem zaś działał jako retor. Jeden z późniejszych członków szkoły. Doktryna eleatów wywarła wpływ i poza szkołą. EMPEDOKLES 25 . twierdził. Stilpon. sofizmat „łysina" ma ten sam nerw argumentacji. skoro ucho słyszy nie barwy. istoty funkcji intencjonalnej (Elektra). to nie byłoby poznawalne. D) SZKOŁA MEGAREJSKA. erystyką i zestawianiem sofizmatów. uzasadniane w sposób wyraźnie zależny od eleatów. drugi włos utracony też nie stanowi łysiny. W takich sofizmatach megarejczycy byli uczniami Zenona. pierwotnie uprawiał filozofię przyrody w duchu Empedoklesa. że skupiło zainteresowania dokoła kwestii formalnych. Dialektyka weszła w krew filozofii greckiej: posługiwali się nią zarówno sofiści jak Platon. lecz uczniowi jego. 3) Łysina: kto straci jeden włos. to posiadasz. stanowi łącznik jej ze szkołami sceptyków oraz stoików. zmarły w r. Elektra nie wie tego. że zaprzeczając wszelkiej różnorodności nie mogła rozbudowywać swych poglądów. nauczał w Atenach. jak ich megarejscy następcy dotarli do istotnych zagadnień i trudności. Russell. że znak jest różny od tego. iż skończyła się ona negatywną polemiką. który chce pokazać. to nie mogłoby być przedmiotem porozumienia między ludźmi. że istnieje tylko jedność. Kant. przeważnie w formie przykładowej. Ignorowanie zaś doświadczenia musiało mieć ten skutek. Hegel. pośrednio oddziałała na całą filozofię grecką. Bergson. Najbardziej znane z nich przypisywane są nie Euklidesowi już. Parmenides wziął górę nad Heraklitem. Szkoła megarejska była założona przez Euklidesa. chwiejności terminów (łysina). kto może. Później naukę o niezmienności bytu przejął Platon dla swej teorii idei. Z pisma jego O przyrodzie przechowały się tylko trzy tezy nihilistyczne i sceptyczne. polegające na tym. Nie znaczy to wszakże.poseł swego miasta w Atenach. i na tym polu wyładowała się energia umysłowa jej zwolenników. antynomie Eubulidesa dotyczyły spraw takich. istotne trudności logiczne lub semantyczne. lecz natura eleackiej filozofii spowodowała. Najoryginalniejsze było uzasadnienie ostatniej tezy. Eubulidesowi: 1) Kłamca: jeżeli kłamca mówi. Pod wpływem Parmenidesa późniejsza filozofia przyrody zaczęła pojmować materię jako bezwładną. Należał on do najbliższego Sokratesowi grona. 2) Elektra: o Orestesie Elektra wie. Natomiast w dziedzinie spraw formalnych zarówno eleaci. Hamilton. tam je wytwarzała. Descartes. że kłamie. że wszystkiego można dowieść. WPŁYW DALSZY. Argumenty Zenona aż do czasów najnowszych zachowały swą pobudzającą moc i były dyskutowane przez najwybitniejszych filozofów. Erystyka była dialektyką zdeprawowaną przez to. co przezeń oznaczone: jakże można komunikować słowami przedstawienie barwy. a czegoś nie zgubił. ale gdy zasłonięty stanął przed nią. że utraciła swój cel: szukanie prawdy. W filozofii swej był bliski eleatom. lecz dźwięki? Tezy Gorgiasza wyglądają na żart retora. dodał jeszcze nowe argumenty przeciw ruchowi. co wie. co dialektyką Zenona: tropiła sprzeczności i antynomie. Tezy te brzmią: 1) nie ma nic.

Przypisywali bowiem materii 26 .ogień. różniące się między sobą stanem skupienia. potem utarła się nazwa „żywiołów" i „pierwiastków". Część I poematu traktowała o świecie w ogóle. bo niezmienność składników nie sprzeciwiała się zmienności rzeczy. „Nie ma powstawania czegokolwiek. to znaczyłoby dla nich pytać: dlaczego zmienia się to. W końcu utracił łaski tłumów i umarł na wygnaniu w Peloponezie. natomiast rzeczy złożone miał za powstające i ginące. natomiast dla wytłumaczenia przemian dokonujących się w zjawiskach porzucały przekonanie o jedności bytu. kość jest zaś w połowie ogniem. że mięso i krew mają równe ilości żywiołów. jońscy filozofowie dochodzili tylko. Rozmnożywszy Parmenideiskie pojęcie bytu. W doborze ich miał drogę wskazaną przez poprzedników. DZIEŁO Empedoklesa.e. Sam rozważania te zapoczątkował: próbował tłumaczyć wzajemne zachowanie się ciał przez ich powinowactwo. co z natury swej jest zmienne.o roślinach i zwierzętach. Po śmierci stał się postacią legendarną. Jak z niewielu barw na palecie malarza powstaje barwny obraz. poetą i filozofem. Zaczął bowiem szukać prostych składników materii i może być uważany za twórcę pojęcia pierwiastka. co jest. Filozofia Empedoklesa była wyłącznie filozofią przyrody. a wszystkie polegały na tym samym: zachowywały Parmenideiskie przekonania o niezmienności bytu. Sam siebie uważał za istotę natchnioną.n. Owe cztery pierwotne rodzaje nazywał „korzeniami wszechrzeczy". Jednakże Empedokles. dlaczego materia zmienia się. ale nie dlaczego. Bo niezmienne składniki mogą się łączyć i rozłączać. zginęło". które podziwiały jego cuda. same przez to nie ulegają zmianie. Heraklit . czyli cztery rodzaje materii. zbiegając się jedne z drugimi. Żył prawdopodobnie od 490 do 430 r. Pytać. POPRZEDNICY. Wprawdzie z dotychczasowych fizyków każdy uznawał tylko po jednym rodzaju materii. Jest tylko mieszanie się i wymiana tego. Empedokles poszedł drogą najmniejszego oporu. zdradzało raczej stylem swym niż treścią. Próby te przypadły na połowę V wieku. a różnice między ciałami traktował jako różnice ilościowe i różnice struktury. ale każdy uznawał inny rodzaj: Tales .. połączył te różne opinie i przyjął cztery składniki: wodę. Aby przeprowadzić ten pogląd. POGLĄDY. Najprostsza z nich była próba Empedoklesa. płynnego i gazowego). potrafił uzgodnić je ze zjawiskami i uczynić zastosowalnym w przyrodoznawstwie. a w jednej czwartej ziemią i w jednej czwartej wodą).Rozłam między heraklityzmem a eleatyzmem musiał wywoływać próby ich pogodzenia.powietrze. Tę myśl Parmenidesa Empedokles uważał za pewnik. jednakże zawierały w zaczątkowej postaci zasadnicze myśli chemii. były to „cuda techniki". Każdy odrębny stan skupienia Empedokles miał za odrębny rodzaj materii (stan ognisty wydawał się wówczas stanem czwartym obok stałego. powietrze. prawie boską. trzeba było zerwać z monistycznym tłumaczeniem świata przez jedną jedyną zasadniczą materię jak to czynili pierwsi filozofowie. TEORIA MATERII. jak dokonywają się zmiany. Składniki. Zastosowania były naiwne (mówił np.wodę. filozoficzny poemat O naturze. a jedyna w swoim rodzaju postać we wcześniejszych dziejach filozofii greckiej: był lekarzem. 1. Anaksymenes . co pomieszane". III . godził postulaty jednego z faktami doświadczenia opisanymi przez drugiego. ani nie jest końcem niszcząca śmierć. kapłanem. tak też z niewielu żywiołów powstają różnorodne rzeczy. stają się różnokształtnymi rzeczami.o rzeczach boskich i duszy. p. czego nie ma. ale postawił je trafnie. Empedokles nie rozwiązał wprawdzie zagadnienia szczęśliwie. pokrewną filozofii Jończyków. Ale stosował ją tylko do prostych składników rzeczy. Przygotował w ten sposób podstawę do rozważań natury chemicznej. Empedokles przyjął cztery jakościowo różne składniki świata. Był słuchaczem Parmenidesa i próbował idee e l e a c k i e zaszczepić jońskiej tradycji.ziemię. owoce pomysłowości i znajomości przyrody. elejską i Pitagorejską. „Nie może nic powstać z tego. Jak wynika z opisów. znał już zachodnie szkoły filozoficzne. II . jest niemożliwe i niesłychane. Ksenofanes i inni . cudotwórcą. na tym przede wszystkim polega jego rola w dziejach filozofii. by to. przebywał na Sycylii i w Wielkiej Grecji. mieszkaniec Wielkiej Grecji. że autor był poetą. ogień i ziemię. jego siłach i żywiołach. co jest śmiertelne. Drugie wielkie zagadnienie Empedoklesa było: Dlaczego żywioły łączą się i rozłączają? Zagadnienie było nowe. Godził je. i przejść do pluralizmu. Przez taki kompromis godził stanowisko Parmenidesa ze stanowiskiem Heraklita. TEORIA SIŁ. ale zmieniają się ich układy i rzeczy z nich złożone powstają i giną. był czczony i wielbiony przez tłumy. najbogatszego wówczas miasta na Sycylii. ŻYCIE. Empedokles pochodził z Agrygentu (obecnego Girgenti).. Prób było kilka. Pierwszy to był Doryjczyk w dziejach filozofii. Były to cztery najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie rodzaje ciał. 2.

Poza ogólną teorią świata Empedokles posiadał sporo wiadomości szczegółowych o przyrodzie. a Heraklit „sporem". że z rzeczy oddzielają się „wypływy" i z oczu także. TEORIE BIOLOGICZNE i PSYCHOLOGICZNE. przykrość zaś z tego. jak przypadek zdarzył". Wreszcie Empedokles wybudował naukę o temperamentach. „Ziemią widzimy ziemię. że istoty mniej doskonałe powstały przed doskonalszymi (rośliny przed zwierzętami). a ogniem niszczący ogień. Szczególne uzdolnienie okazywał w ujmowaniu zjawisk biologicznych. Poza tym Empedokles. „postacie ludzkie z głowami wołów" . 2) oddzielenie siły od materii. również pojęta fizjologicznie i oparta na zasadzie podobieństwa: „Przyjemność powstaje z tego. która z sił w danej chwili ma przewagę. Założenie to zmusiło go do przyjęcia hipotezy. tłumaczył tym. Pod wpływem eleackiej nauki o niezmienności i nieruchomości bytu żywioły zostały pojęte jako bezwładna masa. nie oddzielali siły od materii. ani zbyt gęsto. co przeciwne". zdaje się. ci. która porusza bezwładną materię. w których żywioły są rozmieszczone zbyt rzadko. było jakby zapowiedzią teorii doboru i ewolucji. a nienawiścią smutną nienawiść". 2) okres działania „niezgody". Trzeba było szukać siły. co nie oddzielali jeszcze siły od materii. są dobrymi rzemieślnikami. wyobrażali sobie zmianę jako wewnętrzną transformację. I dzieje świata z tego punktu widzenia rozdzielają się na cztery okresy: 1) Stan pierwotny. na których wiele wieków później zbudowano morfologię porównawczą.zdolność samorzutną przetwarzania się. Empedokles i w tej sprawie zajął stanowisko pluralistyczne. wodą wodę. Uzupełnieniem tej teorii postrzegania była teoria uczuć. są impulsywni. które pod względem kształtu i wielkości odpowiadają porom oka: było to naiwne jeszcze ujęcie słusznej myśli. aby oko mogło widzieć przyrodę. niektóre były luźnymi pomysłami. ci. ci. po nim zaś następuje: 4) okres działania „miłości". która łącząc podobne z podobnym. są tępi i męczą się łatwo. a także twierdzenie. ci. u najmędrszych żywioły są zmieszane w ilościach równych i rozmieszczone ani zbyt rzadko. że postrzeżenia są zależne od budowy organu. jako wewnętrzny proces dynamiczny. Dziełem jego były: 1) pierwsza pluralistyczna teoria materii. którego wynikiem jest: 3) stan całkowitego rozmieszania żywiołów i chaosu. godząca wariabilizm z postulatami eleatów. a w szczególności pogląd na proces postrzegania. że wszystkie żywioły muszą znajdować się w oku. „oczy bez twarzy". a która czyni. Dawniejsi filozofowie. co mają dobry układ żywiołów w rękach. Miłością widzimy miłość.nie zachowało się. ci. niejako psychologię różnicową na podłożu czysto fizjologicznym. która znalazła potem w Grecji prawie powszechne uznanie. lecz wiele z przypadkowych układów . w których gęsto. a mało kończą. Wnosił stąd.dobrymi mówcami. Pisząc zaś.oto Empedoklejski obraz świata. 3. w której stosował swą teorię żywiołów. pojmowali siłę jako przyciągającą bądź jako odpychającą: Parmenides (w drugiej części swego poematu) zwał siłę „miłością". W rozwoju filozofii greckiej Empedokles zajmuje w paru punktach miejsce zwrotne. w których działanie sił jest zawieszone. pozostawił szereg cennych pomysłów z 27 . który miał temperament raczej uczonego przyrodnika niż metafizyka. liście. A potem znów dzieje świata będą rozwijać się dalej w tym samym porządku. iż widzimy rzeczy odległe. To ujęcie. grube pióra ptaków i łuski rosnące na potężnych członkach są tym samym". są okresami eleackiej nieruchomości.„głowy bez szyi i tułowia". Dokładniej znane są poglądy psychologiczne Empedoklesa. I tu szczegóły były prymitywne. A ustrój świata zależny jest od tego. „Były one przedtem i będą. Mianowicie fakt. komasuje żywioły i doprowadzi z powrotem do pierwotnego harmonijnego stanu. Wedle tej teorii. że „włosy. otóż tylko te rzeczy mogą być widziane. Cztery żywioły poruszane przez dwie siły . Wypływy przedostają się z oka i do oka przez pory. nie będzie czas bezgraniczny wolny od tej pary". zaczynają wiele rzeczy. Teraz nastąpiło rozdzielenie materii i siły. iż postrzeganie możliwe jest tylko przy bezpośrednim zetknięciu organu zmysłowego z postrzeganą rzeczą. ale inne zastosowaniami ogólnej teorii. gdy nie działa jeszcze żadna siła. co podobne w żywiołach i ich mieszaninie. ZNACZENIE EMPEDOKLESA. i nigdy. i tu połączył dawne opinie i uznał dwie siły: miłość i niezgodę. wyraził w naiwny sposób te myśli. powietrzem widzimy jasne powietrze. Były one zastosowaniem ogólnych zasad jego filozofii: w postrzeganiu bowiem widział działanie siły. przemiana tedy dokonywać mogła się w nich tylko przez działanie z zewnątrz. że podobne ciągnie do podobnego i poznaje podobne. którą nazywał „miłością". Okres pierwszy i trzeci. a drugi i czwarty Heraklitejskiej zmienności. Powstanie istot organicznych wyobrażał sobie jako dzieło przypadku: „członki połączyły się. co w języku . Drugim podstawowym założeniem teorii postrzegania było dla Empedoklesa. 3) teoria postrzegania. i tamte wypływy spotykają się z tymi. i żywioły wprowadzone w ruch i nie zmieszane znajdują się każdy na swym miejscu i w najdoskonalszym ładzie.

który opuścił wówczas Ateny. Anaksagoras. I sposób pogodzenia tego założenia z faktem zmienności rzeczy był ten sam: składniki świata są niezmienne. ale i Zenon. „Jakże" . Z eleatów oddziałał nań nie tylko Parmenides. ur. był pierwszym filozofem. lecz tylko zawsze mniejsze". Wytworzył w filozofii teorię analogiczną do tej.mówił . 1.. powietrzem. Natomiast w pojmowaniu niezmiennych składników Anaksagoras odbiega od Empedoklesa. ziemią. Filozofia Anaksagorasa miała tych samych poprzedników. tak samo jak dla Empedoklesa. nie może przestać być . W Atenach zawarł przyjaźń z najznakomitszymi ludźmi Młodej Grecji: z samym Peryklesem. nie ma najmniejszego. co jest małe. wodą. barwami i zapachami". „wszystkie rzeczy są razem". które Empedokles uważał za najprostsze. Pogląd ten Anaksagorasa . ale łącząc się i rozłączając tworzą zmienne układy.dziedziny chemii. z Fidiaszem. Stanowił natomiast typ człowieka zupełnie inny niż Empedokles: bardziej trzeźwy i prosty. ANAKSAGORAS Współczesna filozofii Empedoklesa i oparta na tych samych założeniach była filozofia Anaksagorasa. Jeżeli jedząc chleb odżywiamy przez to swój organizm. Ich związek przyjaźni i współpraca trwały lat około trzydziestu. kości i mięso. pozbawiony aspiracji poetyckich i politycznych.była dla Anaksagorasa pewnikiem. że żadna jakość nie może powstać z kombinacji innych jakości. POGLĄDY. a zanikanie rozdziałem". kości. Działanie filozofii Empedoklesa zostało przytłumione przez analogiczne. i przez to wytworzył zawrotny wprost obraz materii podobny chyba 28 . roślina odżywia się żywiołami. Złożone są nawet najmniejsze części materii: w najmniejszej „znajdują się różnorodne ciała i zarodki wszelkich rzeczy wraz z wszelkiego rodzaju kształtami. co jest. zapewne 428/27. jaką prawie jednocześnie głosił Empedokles. które są. ale wszelkich jakości. wielkim rzeźbiarzem. Dopiero jako dorosły człowiek przeniósł się do Aten. Z urodzenia i on nie był Ateńczykiem. z drugiej zaś eleatów. Zatem żywioły. co nie jest włosem. chcąc weń ugodzić. że odżywiamy swe muskuły. złożone jest z przeróżnych „zarodków". urodził się w Klazomenach w Jonii. Słuszne więc byłoby nazywać powstawanie mieszaniem się. biologii i psychologii fizjologicznej. z Eurypidesem. Nie jedyne to było oskarżenie filozofa w Grecji mające podkład polityczny. a zakończyły się tragicznie: w przeddzień wojny peloponeskiej wrogowie Peryklesa. są tak samo złożone jak i inne rzeczy. zm. a pośrednio na losy Grecji. ciałami składającymi się z jednorodnych części). TEORIA MATERII. Żył w dobrowolnym ubóstwie. nie grający roli proroka. Te niezliczone składniki Anaksagoras nazywał „zarodkami" lub „rzeczami". Cokolwiek istnieje. Arystoteles nazwał je później „homoio-meriami" (tj. zatem w chlebie muszą być muskuły. co i filozofia Empedoklesa: z jednej strony jońskich filozofów przyrody i specjalnie Heraklita. krew. to znaczy. uderzyli w jego przyjaciół. około 500 r. ale dojrzalsze doktryny Anaksagorasa i zwłaszcza atomistów. chleb jest z rośliny. mięso. Jednakże oddziałał na sycylijską szkołę lekarzy i na niektórych uczonych pitagorejczyków. więc wszystkie te składniki muszą być zawarte w żywiołach.. ŻYCIE. nie ceniąc innych dóbr niż umysłowe. dopatrujący się nieskończoności w przyrodzie przygotowany był przez naukę Zenona o nieskończonej podzielności.infinitystyczny. Sądził bowiem. ile jest odrębnych jakości.może powstać włos z tego. Teoria przyrody Anaksagorasa była zatem na wskroś jakościowa. Wszystko tedy jest złożone: „w każdej rzeczy jest część każdej innej". gdzie właśnie rozpoczynał się wiek złoty i gdzie odtąd przez szereg pokoleń miała być stolica filozofii. Anaksagoras. więc wszystkie te składniki muszą być w roślinie. lecz istnieje tylko mieszanie się i rozdział rzeczy. a według Anaksagorasa miała ich tyle. gdyż nic nie powstaje i nic nie znika. „Na powstawanie i ginięcie niedobrze zapatrują się Hellenowie. ale Anaksagoras uznał nieskończoność jeszcze i w zakresie jakości. postępowym tragikiem sławiącym wolność ducha i równość. Według Empedoklesa rzeczywistość miała cztery składniki. a mięso z tego. co nie jest mięsem?" Głosił więc niezmienność nie tylko pewnych pierwiastków. słońcem. zaocznie został oskarżony i skazany na śmierć za poglądy astronomiczno-religijne. „we wszystkim jest część wszystkiego". POPRZEDNICY. Teza Parmenidesa . Zmarł w Lampsaku. krew.. który osiadł w Atenach. Miał mieć głęboki wpływ na Peryklesa.że to. pod którego wpływem przyjął nieskończoną podzielność materii. Chciał być tylko i wyłącznie badaczem. I nie ma kresu podzielności: „Pośród tego.

która. wypowiadała wprawdzie poglądy w szczegółowych kwestiach przyrodoznawstwa. Ta koncepcja czegoś stojącego poza przyrodą. obiektywne. zgodnie z jego teorią. była konsekwencją jego systemu. jak to było wyjaśnione wyżej. oddzielił siłę od materii Był w tym wpływ Parmenidesa: materia jest z natury swej nieruchoma. ruch więc mogła osiągnąć tylko z zewnątrz. połączył własności duchowe z własnościami bezosobowych sił. Tymczasem Anaksagoras pojmował sprawę tak: w każdej rzeczy są wszystkie składniki. inne składniki także są w rzeczach zawarte. w związku z teorią ducha. Postrzegamy w każdej tylko te składniki. ale nie można ich postrzec. że najsubtelniejszą i nie zmieszaną z innymi rodzajami materii. Było to zgodne z pojęciem duszy. że istnieją dusze żywiołów. 2. który poruszył świat. choć wyrosła z eleatyzmu. świat jest taki. tyle tylko. że próg jest różny dla różnych gatunków i różnych narządów. mianowicie Heraklit. wir ten rozszerzając się pociągnął mechanicznie całą materię. iż ruch świata jest dziełem ducha. była tego rodzaju. co do nas podobne. a jednak objawiającego się w niej. W związku tedy ze swą teorią świata Anaksagoras doszedł do koncepcji tego. które mają oczy małe. Zasada przyjęta przez Anaksagorasa była zresztą przeciwieństwem tej. lecz duchowa. a poza tym są wierne: jakości zmysłowe są. I wiedział. Filozofia Anaksagorasa. Dalsze uogólnienie tych obserwacji doprowadziło do zasady względności spostrzeżeń. 3. co wiemy o własnym duchu. Rozumny zaś impuls dać mogła jedynie siła nie mechaniczna. duch przestał działać. W pewnym przynajmniej związku z ogólną teorią był jego pogląd na naturę postrzegania. w związku ze swym nowym zagadnieniem. zachowała zaufanie do wiedzy zmysłowej. dusze ciał niebieskich. Nikt przed nim nie wytworzył pojęcia bytu istniejącego poza przyrodzonym światem. Odrzucał myśl. ale były to luźne obserwacje i uogólnienia. zwracali uwagę Grecy już dawniej.tylko do młodszego o dwa tysiące lat systemu Leibniza. które w niej przeważają. Za nieskończoną różnorodnością i podzielnością zmysły nasze nadążyć nie mogą. na jej podobieństwo z tym. powziął myśl. boć musi być poza przyrodą. Zmysły nasze są wszakże tylko słabe. by początek zdarzeń mógł być dziełem przypadku lub niepojętej konieczności. duch nie musiał być osobą dla Greków. o ile to było potrzebne dla wyjaśnienia ruchu i ładu w przyrodzie. w przeciwieństwie do filozofii Empedoklesa. jak my. której świadomi byli jego współcześni. widzą 29 . Skąd go osiągnęła? Anaksagoras wyobrażał sobie sprawę tak: jakiś impuls spowodował wir w materii. poniżej której nie sięgają. co psychologia nowszych czasów nazwała „progiem świadomości". Na rozumność przyrody. TEORIA DUCHA. Poza tym Anaksagoras operował zasadą „progu świadomości". Obserwował zależność postrzeżeń od natury narządów zmysłowych. wedle nich też rzecz nazywamy. tak jak nie słyszy się cichego głosu wśród okrzyków tłumu ani nie widzi kropli wina w beczce wody. Anaksagoras. zadraśnięta roślina wypuszczać mleko. a te. Empedokles zrobił tu początek i odtąd wszyscy filozofowie greccy zajmowali się sprawą postrzegania. aby przyrodę poruszyć. że źle nadawała się do zastosowań. TEORIA POSTRZEGANIA. I nie ma u Anaksagorasa. Jeżeli wszakże w każdej rzeczy znajdują się wszystkie składniki świata. mowy o nadprzyrodzonym działaniu ani nawet o celowym kształtowaniu świata. jest granica. Pojmował go materialnie: jako materię. W każdym razie jego pojęcie ducha odbiegało znacznie od nowożytnego pojęcia. Ogólna filozofia Anaksagorasa. zarówno przed Anaksagorasem jak i po nim. jakim go postrzegamy. że. przeciwko temu przemawiał ład panujący w przyrodzie i jej rozumny ustrój. Ten wzgląd kazał Anaksagorasowi przyjąć. że duch jest poza i ponad przyrodą. którą zresztą pojmował naiwnie (zwierzęta mające oczy duże i czyste widzą przedmioty duże i odległe. scharakteryzował go o tyle tylko. Koncepcji „ducha" Anaksagoras nie rozwinął wszechstronnie. nie grzeje nas ani nas ziębi przy dotknięciu". Anaksagoras w pojęciu ducha. Następnie: zapewne nie pojmował go jako osobę. odkąd zaś świat został poruszony. jak się dziś mówi. rozpowszechnionym naówczas wśród Greków. Akcję ducha ograniczył do poruszenia świata. ale nie w każdej są w tej samej proporcji. co przeciwne. gdzie każda cząstka świata odzwierciedla cały świat. Ale skąd pierwszy impuls? Na to Anaksagoras dał swą słynną odpowiedź: uczynił to duch. którzy. którą przyjmował Empedokles: postrzegamy nie to. była oryginalnością Anaksagorasa. a nawet dusza świata. i nieraz trafne. Ale Anaksagoras. kamień uderzony o kamień powinien sączyć krew. wszak i bogowie Greków byli także mieszkańcami ziemi i stanowili część przyrody. Oparta była na uogólnieniu pewnych obserwacji : bo „co jest tak samo zimne i tak samo ciepłe. to jak możemy odróżnić jedną rzecz od drugiej i jakim prawem nazywamy je różnymi nazwami? Już w starożytności zarzucano Anaksagorasowi. wierzyli. lecz to. podobnie jak Empedokles.

ale zarzucali mu. nie fizyka: jego teoria ducha była śmiałym pomysłem metafizycznym. że wszelkie postrzeżenie. był atomizm. Nauka atomistów przekazana została prawie wyłącznie w jego sformułowaniu. TWÓRCY ATOMIZMU.postawę metafizyka. uranografia. m. Zapoczątkowany został przez Leucypa w połowie V wieku. traktaty geometryczne i arytmetyczne. o kamieniach. o piękności wyrazów. z modyfikacjami. iż nie możemy ich wytrzymać przez czas dłuższy". mniemał.jak by się dziś powiedziało . natomiast rozwinięcie i wykończenie otrzymał dopiero w następnym pokoleniu po Demokrycie. DEMOKRYT I ATOMIŚCI Ostatnim i najdojrzalszym tworem. System atomizmu powstał dzięki dwom ludziom. Był on główną w starożytności postacią materialistycznego poglądu na świat. a nawet wiarą swą w wierność zmysłów niweczyła zabiegi Greków ku odnalezieniu jedności wśród różnorodności i zmienności zjawisk. Teoria materii na razie wcale nie znalazła oddźwięku. że z pomysłu swego korzystać nie umiał. pisma o rytmach i harmonii. W wyraźnym przeciwieństwie do Empedoklesa. poza tym kształcił się w długich podróżach. pojętą w zdecydowanie jakościowy i infinitystyczny sposób. ale nie dawała podstawy do naukowego ich badania. o barwach. DEMOKRYT Z ABDERY żył w granicach między 460 a 360 r. jak się zdaje. Musiał być daleko bardziej archaiczny od teorii sformułowanej przez Demokryta. ale nie znalazł tam uznania. u którego znów uczyło się następne pokolenie filozofów ateńskich: liczni sofiści i pono Sokrates. jednakże swym pojęciem nadziemskiego ducha przygotował pojęcia późniejszych teleologów i teologów. która była śmiałą metafizyczną próbą ujęcia natury rzeczy. o kształtach. traktaty o planetach. była teoria wszechświata. już na progu IV w. Ponadto godna jest uwagi 3) jego teoria postrzegania. będącego poza światem i poruszającego świat. jak twierdzono. Był wybitnym uczonym o olbrzymim zakresie wiedzy.in. o przyrodzie. Znał fakt uczuciowego zabarwienia spostrzeżeń. WPŁYW ANAKSAGORASA I OPOZYCJA PRZECIW NIEMU. O jego charakterze chodziły w starożytności sprzeczne wieści: dla pogodnego zapewne usposobienia otrzymał przezwisko „śmiejącego się filozofa". Z doktryn Anaksagorasa największy wpływ wywarła teoria ducha: przejęli ją. Istotnie. Leucyp żył współcześnie z Empedoklesem i Anaksagorasem. o dźwięcznych i niedźwięcznych wyrazach. lecz faktycznie pozostał przy mechanistycznym. czyli kanon. Były między nimi pisma etyczne. nie stworzył teleologicznego obrazu rzeczywistości ani. Demokryt przeciwstawił jej niebawem teorię wprost przeciwną. oraz 2) teorią przyrody. Zresztą zawitał jakoby do Aten. ale bez wartości dla wyjaśniania poszczególnych zjawisk. medyczne. strate30 . który wszakże odczuwany jest tylko przy większej intensywności wrażeń: „błyszczące barwy i nadmierny zgiełk powodują ból. połączone jest z bólem.ale potężna postać ucznia przysłoniła nauczyciela i pierwotnego twórcę systemu. Anaksagoras miał . Zaważył on w dziejach filozofii 1) teorią ducha. między innymi Archelaosa. o duszy. Platon i Arystoteles. ZNACZENIE ANAKSAGORASA. Rozgraniczenie ich udziału jest trudne: Demokryt był uczniem Leucypa . Ciche i nauce oddane życie spędził w rodzinnym mieście. Sześćdziesiąt jego dzieł Trasyllos ułożył za panowania Tyberiusza w piętnaście tetralogii. hodowlane. o naturze człowieka. Mógł tedy uwzględniać nowe zainteresowania i korzystać z nowych poglądów. Zwłaszcza infinityzm Anaksagorasa mało znajdował zwolenników w Grecji. monoteistycznej teologii. przez Leucypa. a przez nich potężnie oddziałała dalej. Analogiczne koncepcje powstały dopiero w filozofii nowożytnej. system jego mógł już mierzyć się z klasycznymi systemami Grecji. geografia. jej główne pojęcia i tezy były stworzone. agronomiczne. Zasadniczy zrąb atomistycznej teorii. pisma gramatyczne. pierwotny atomizm stanowił zjawisko równoległe z ich teoriami. Demokryt natomiast rozbudował teorię i powiązał z doświadczeniem. o poezji. z dala od publicznego i ruchliwego życia. astronomia. rozprawa o dźwiękach.przedmioty małe i bliskie). traktat logiczny. o czasownikach. ilościową i finitystyczną. To samo dotyczy jego teorii materii. tak. pisma techniczne. o obrazach. o zarodkach. Wszystkie te dzieła zaginęły. jakie wiedli współcześni mu filozofowie-sofiści w Atenach. że dla wyjaśnienia świata wprowadził siłę duchową. bo nie przeszedł do finalistycznego wyjaśnienia świata. o ogniu. jako działanie przeciwnego na przeciwne. W Abderze uczył się od Leucypa. Działalność Demokryta przypadała już na okres sofistyki i humanizmu ateńskiego. Anaksagoras miał uczniów. Podziwiali oni Anaksagorasa za to. jaki w swym nieustannym rozwoju wydała wczesna grecka filozofia przyrody.

by teoria bytu mogła być niezgodna ze zjawiskami. a sprawdzana przez doświadczenie. „Naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia". w następnych generacjach dokonała się już specjalizacja naukowa. POPRZEDNICY DEMOKRYTA. Starożytna teoria atomów miała cztery zasadnicze tezy: a) Cała przyroda składa się jedynie z mnogości atomów. Widać w jego poglądach reakcję na relatywizm sofisty Protagorasa. Nazywając atomy bytem. tłumaczy ona również wzrastanie i zmniejszanie się przedmiotów. położenie i porządek. Są to . Był człowiekiem o wyjątkowej wszechstronności naukowej. Arystoteles ilustrował je przez zestawienie liter. O jego życiu i dziełach brak pewnych wiadomości. Niektóre z tych tematów były zapewne opracowane przez Demokryta po raz pierwszy. a także różny stopień oporu. Jest równie odwieczny jak same atomy. ATOMISTYCZNA TEORIA MATERII. jakie wypłynęły w filozofii jego czasów. jak mówi Arystoteles. Jest prawdopodobne. które. a próżnię niebytem. że to on wystąpił pierwszy i pociągnął za sobą Empedoklesa i Anaksagorasa. wedle słów Demokryta. a szczególniej oddzielenie pracy filozoficznej od pracy na polu nauk specjalnych. umożliwili fizykę. Legenda powiada. nie potrzebował im być nadawany przez jakiś czynnik zewnętrzny. Demokryt oparł się zasadniczo na Leucypie. Z dzieła przezeń dokonanego widać. czyli niepodzielnych cząsteczek.jak sam grecki termin mówi . Są nawet poszlaki. iż mieszkał w Abderze i kierował tam szkołą. a wyłącznie geometryczne własności atomów tłumaczą wszelkie własności ciał złożonych. Takie stanowisko metodyczne doprowadziło ich do poglądu. Demokryt mógł wypowiadać paradoksalną tezę: „Byt nie bardziej istnieje od niebytu". iż był umysłem myślącym konkretnie i plastycznie. podsunął Leucypowi pomysł atomistycznego ustroju materii. nie wiadomo. z którą zapoznał się w podróżach. natomiast jest prawdopodobne.niewątpliwie niesłuszne . ale doszli do innych niż on wyników. jeśliby nie było pustego miejsca. W matematycznym traktowaniu przyrody musiała dokonywać się wymiana wpływów między nim a pitagorejczykami. drgających w kolumnie światła.giczne. Dojrzały Demokrytejski system atomizmu miał poprzednika przede wszystkim w Leucypie. Atomiści nawiązali do teorii Parmenidesa o niezmienności bytu. Istnieje. Własności odróżniające jedne atomy od drugich są tylko trojakie: kształt. Z tych względów istnienie próżni było dla atomistów równie pewne jak istnienie atomów. jak u Empedoklesa i Anaksagorasa. POGLĄDY. gdzie by mogły się usunąć. Przez to dopiero. iż był postacią mityczną. Filozoficznie najważniejsze z jego pism były. są niezmienne. Polega on jedynie na zmianie miejsca w przestrzeni. 1. Próżnia istnieje wbrew dawniejszym filozofom. mianowicie ruchu. jakże bowiem mogłyby się poruszać atomy. a nie posiadają jakościowych. a zwłaszcza eleatom.cząstki niepodzielne. Z nich złożone są wszystkie znajdujące się w przyrodzie ciała. brakło ich już nawet w starożytności. ale które poruszając się w przestrzeni wytwarzają zmienny. pojętej jako teoria wyjaśniana przez zasady. że widok pyłków. ale poza tym uwzględniał wszystkie donioślejsze doktryny. b) Atomy posiadają wyłącznie ilościowe własności.podejrzenia. stworzyli podstawę do nauki. którzy odrzucali ją jako niebyt. Te nieliczne. że materia składa się z atomów (arofia). jak się zdaje. 31 . Stanowi jedyną postać przemiany. iż korzystał z mądrości Wschodu. w myśl uwag eleatów. Skąd pochodził. Nie uważali bowiem za możliwe. Poglądy jego wywodziły się. bo jest niezbędna dla wytłumaczenia zjawisk. wybierającym zawsze teorię możliwie najprostszą i najnaturalniejszą. Te stanowiły w ich systemie odpowiednik żywiołów Empedoklesa i zarodków Anaksagorasa. i to tak dalece. Do eleackiego postulatu bez sprzeczność i dodali drugi zasadniczy dla nauki postulat: zgodności z doświadczeniem. pojmowali materię jako nieciągłą. jaki przedmioty stawiają. z którym spotykał się w Abderze. d) Atomy znajdują się i poruszają w próżni. jakiej podlegają atomy. Był to punkt ważny w teorii atomistów. c) Ponadto powszechną własnością atomów jest ruch. coraz to nowy układ świata. że wówczas pojawiły się . uznając bowiem próżnię. z połączenia starojońskiej filozofii przyrody z nauką eleatów.

HERAKLIT ZENON Z ELEI 32 .

DEMOKRYT PITAGORAS 33 .

SOKRATES ANTYSTENES 34 .

dla których przyroda była a) jednorodna. Dla atomistów bowiem samymi tylko matematycznymi. Istotna różnica polegała na tym. ruchoma i nieciągłą. b) nieruchoma i c) ciągła. że dla tych składniki przyrody były między sobą jakościowo różne. Dla nich zaś była różnorodna. 35 . Ale także różnili się od bliższego im Empedoklesa i od Anaksagorasa.PLATON ARYSTOTELES Atomiści odbiegali tedy od eleatów. dla atomistów zaś ilościowo.

b) Demokryt nie znał grupy atomów. tymczasem nie istnieją. 2. Łączył tedy empiryzm z racjonalizmem i był prototypem tego połączenia. 3. co o niej mówią zmysły. smakować ani dotykać. miały jednakże pewną podstawę w układzie atomów: np.geometrycznymi własnościami atom różnił się od atomu. zdyskwalifikowane dla poznawania rzeczywistości. szukał innego wyjścia. ale nie za kierującą badaniem. a gdyby nawet nie były prostsze. Demokryt poszedł tą drogą. Teorię atomów Demokryt uzupełnił przez teorię natury negatywnej: oto atomy posiadają tylko własności matematyczne. iż rodzaje atomów są w ilości nieograniczonej. Demokryt miał mówić. w szczególności zaś przez młodszych eleatów. gdy odróżniali byt od zjawisk i wątpili o pewności postrzeżeń. Demokryt zaś. podczas gdy nowoczesna teoria sprowadza je do kilkudziesięciu. Postrzeżenia przestały dlań być obrazem rzeczywistości. który „posiada organ czulszy". tj. ale i empirycznie myślący atomiści przestali pojmować rzeczywistość wedle tego. mniema się i wyobraża. Jego atomy nie były przedmiotem doświadczenia. a skoro postrzega się tylko to. Inna ważna różnica dzieląca atomistów od Anaksagorasa tkwiła w tym. 36 . Jedynym wyjściem było: nie przyznawać wszystkim postrzeżeniom obiektywności. wąchać. Natomiast teoria atomistyczna Demokryta niewiele różni się od nowoczesnej teorii noszącej to samo miano. słyszeć. że on uważał materię za podzielną w nieskończoność. ale krytykował zeznania zmysłów i odwoływał się do rozumu. „Naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia. trzeba było zastąpić inną władzą poznawczą. dziurki. Konsekwencję tę wyciągnął istotnie sofista Protagoras. a chcąc podkreślić. nie chcąc godzić się na nią. Te zalecają się przez to. Pochodziło to stąd. iż zdają się być prostsze i zrozumialsze. że jakaś własność nie leży w samej naturze rzeczy. ale podkreślał niejasność ich zeznań. d) dla Demokryta atomy były bytem najrealniejszym i przedmiotem najpewniejszej wiedzy. które w nowoczesnej teorii przypadły drobinie. smak i w ogóle wszelkie zmysły. że tak dzielić można tylko próżnię. jego atomy trzymały się wzajemnie przez różne haki. lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności". Był to doniosły moment w rozwoju filozofii: nie tylko już eleaccy dialektycy. drobiny (acz mówił już o „atomach podwójnych"). Podjęli się oni sprowadzenia stosunków jakościowych obserwowanych w przyrodzie do ilościowych. którego przekroczyć nie mogą. c) Demokryt nie znając prawa ciążenia musiał mechanicznie pojmować łączenie się atomów. co przynosi wzrok. Pozostawał rozum. Wytworzył się tedy w filozofii Demokryta szczególny stan rzeczy: głosił hasło doświadczenia. A właśnie rozum progu nie posiada. że istnieją postrzegane własności. a istnieją tylko atomy i próżnia". wszyscy wcześni myśliciele stali na realistycznym stanowisku. ciepło i barwy są subiektywne. słuch. Przeciwnie. i to w najświetniejszych ogniwach tego rozwoju. subiektywność ich jakości i próg. nazywał ją „umowną". Własności zmysłowe były dlań subiektywne. co istnieje. której dostarcza rozum. że jest zbyt małe. Teoria subiektywności jakości zmysłowych była przygotowana przez wcześniejszych filozofów greckich. że postrzeżenia mogłyby być subiektywne. ale tłumaczyły doświadczenie. PROGRAM PRZYCZYNOWEJ NAUKI. a słodycz i gorycz. którzy stwierdzali względność danych zmysłowych. białe przedmioty są złożone z gładkich atomów. dlatego. do ciemnej należy to wszystko. podczas gdy późniejsza teoria ma je na ogół tylko za hipotezę. gdy czegoś nie możemy widzieć. czarne z szorstkich i nierównych. np. Świadectwa zmysłów nie odrzucał całkowicie. że a) Demokryt przyjmował. że dałby państwo perskie za przyczynowo wyjaśniającą naukę. Wszakże nikt przed Demokrytem nie powziął myśli. Demokryt nie posiadał jeszcze wyrazu „subiektywny". które w dalszym rozwoju filozofii powracało niejednokrotnie. co nie istnieje. że niepodobna myśleć ani postrzegać tego. Postrzeganie. i jego atom spełniał te funkcje. Jedyny przechowany fragment Leucypa brzmi: „Nic nie dzieje się bez przyczyny. Różnice polegają na tym jedynie. prawdziwa wiedza to ta. Atomiści starali się przyczynowo wyjaśniać zjawiska. jak to czynili eleaci. oni zaś mniemali. to i sam byt jest względny. Demokryt odróżniał dwa rodzaj e wiedz y. że doświadczenie zmysłowe miał za instancję pobudzającą do badania i sprawdzającą badanie. SUBIEKTYWISTYCZNA TEORIA POSTRZEŻEŃ. Konsekwencją takiego stanowiska musiał być relatywizm: boć ludzie postrzegają rzeczywistość w różnorodny sposób. postrzeżenia są względne. powonienie. wtedy musimy zdać się na rozum. a materia ma składniki niepodzielne. „prawdziwą" i „ciemną". U Demokryta teoria subiektywności jakości zmysłowych wystąpiła od razu w skończonej postaci i niewiele odbiega od analogicznej teorii nowożytnej. nie posiadają natomiast jakości zmysłowych. zostały tylko stanami umysłu. odnogi. to w każdym razie są dokładnie obliczalne i to stanowi ich niewątpliwą wyższość ze stanowiska teorii naukowej.

regularne i ruchliwe. a woda musi opaść. Anaksagorejskiego pytania. a jeśli są dostosowane do życia i przez to zdają się być zbudowane celowo. A jednocześnie Demokryt umiał przezwyciężyć myśl o uprzywilejowanym stanowisku Ziemi. a nie za siłę kosmiczną. Podobnie rzecz ma się z żywymi istotami: otrzymały kształty. Jednolitość w traktowaniu wszystkich zjawisk Demokryt prowadził jeszcze dalej: dusze traktował tak samo jak ciała. że są szczególnie drobne. że trzeba było dwudziestu wieków. Poza tym nałożyli na siebie drugie jeszcze ograniczenie: szukali bliższych przyczyn. którą zapoczątkował Empedokles. że jedynie dostosowane jednostki zachowały się. kto na początku nadał ruch materii. Postrzeganie jest przenikaniem atomów z zewnętrznego świata do organów zmysłowych: dźwięk .materię pojmowała jako uduchowioną. Odróżniano wprawdzie w Grecji duszę i ciało. są to zresztą te same atomy. Z godną uwagi jednolitością. ale było to tylko rozróżnienie dwóch rodzajów materii. Tak tedy Demokryt osiągnął jednolitą teorię przyrody dzięki temu. ale traktował w systematyczny sposób o zagadnieniach wartości.to zgęszczone powietrze wdzierające się do ucha. on zaś już wyodrębnił sprawy ściślej moralne: mianowicie 37 . które grało taką rolę w greckiej myśli przed Demokrytem i po Demokrycie. zajęta badaniem przyrody. jakich wymagała konieczność ich rozwoju. 4. zarówno moralnych jak i estetycznych. Przypuszczał. Przez oddychanie odnawiamy atomy duszy. udoskonalił teorię postrzegania przez „wypływy". Sądził. że Ziemia nie jest jedyną planetą. między sferą ziemską a sferami gwiezdnymi. nie stawiali wcale. rozróżnienia. Atomiści istotnie usiłowali nie odwoływać się do celów i zjawiska wyjaśniać tylko przyczynami. Zaprzeczali istnieniu jakiejś siły rozumnej.Przyczyny zaś pojmowali atomiści jako materialne i mechaniczne. że świat jest zbudowany celowo: celowy jest deszcz. Demokryt traktował zjawiska. ale . przewędrowujących od postrzeganego przedmiotu do postrzegającego organu. by dać rosnąć roślinom. Demokryt był tu nie nowatorem. z nich niektóre są w okresie rozwijania się. a nie pytali o pierwszą przyczynę. która. co powietrze lub ogień. która to myśl opanowała pierwotne umysły. z których składa się ogień. na której istnieje życie. lecz „z konieczności": bo wyziewy ziemi wznosząc się ochładzają się. Księżyca. ruchu Słońca. dopatrywali się w nacisku powietrza wypełniającego wszechświat. Niemniej spotkał ich jeszcze w starożytności zarzut. a przez Arystotelesa zostało tak umocnione. a są one ważne jako wyraz poglądów etycznych wczesnej epoki greckiej. a Demokryt go zamykał. uważali duszę za cielesną. i celowe są kształty zwierząt. W koncepcji postrzegania przez pośrednictwo „podobizn". Wprawdzie pozory przemawiają za tym.zupełnym zaniknięciem atomów duszy. lecz przedstawicielem tradycji. Ale atomiści umieli te pozory celowości wytłumaczyć przyczynowo. Dusza składa się z atomów. który pozwala rosnąć roślinom. a śmierć . obrazy wzrokowe . Materialistą był niewątpliwie. Ze stanowiska metafizyki była to luka w ich systemie. lecz tylko ubocznym wynikiem tych zdarzeń. Demokryt wyszedł daleko poza jednostronność wczesnych filozofów Grecji. ochładzając przemieniają się w wodę. A jednak filozofia wcześniejsza całą rzeczywistość traktowała jako materialną. potrafił to dopiero Demokryt. które odrywają się od przedmiotów i przedostają się do wnętrza oka. mało na ogół wypowiadała się w sprawach specjalnie ludzkich. ETYKA. nie wyłączając i tych. Zeus nie spuszcza deszczu po to. Za to zyskał sobie miano „ojca materializmu". Prace jego estetyczne zaginęły. na tym polega jego miejsce w dziejach materializmu. że może tylko niektóre nie posiadają warunków potrzebnych do życia: mianowicie ciał płynnych. że wszystkie zjawiska traktował równomiernie jako materialne. inne zaś wyginęły. Zarzut ten pochodzi od zwolenników finalizmu. kierującej celowo światem. ale znów . tej samej natury. że świat „pozostawili przypadkowi".to cząstki przedmiotów będące ich podobiznami. że światów jest nieskończoność. ale tylko ludzką władzę. Zajmował się nie tylko zagadnieniami przyrody. rozum mieli za doniosłą. a inne w stanie ginięcia. nawet Anaksagoras nie umiał swego pozaświatowego ducha wyobrazić sobie inaczej niż materialnie.czy pierwszym? Wszak wcześniejsi filozofowie. służącą do poznania. aby się go wyzbyć. Niebo traktował tak samo jak ziemię. Sen i letarg są częściowym. rośniecie roślin nie jest celem. przyczyny zjawisk astronomicznych. planet. Oni dawali przepisy mądrości życiowej. ale fragmentów etycznych zachowało się dość. Nie uznawał rozróżnienia między naturą ziemską a niebiańską. Nie umiała wytłumaczyć świata jako tworu czysto materialnego. ale właśnie ta luka zbliża ich do prądów przeważających w nowoczesnej nauce. by można było zrekonstruować jego poglądy. tym tylko wyróżniających się. Siedmiu mędrców otwierało ten wczesny okres. w myśl swego przyczynowego programu. Zjawiska psychiczne traktował tak jak cielesne: jako układy i ruchy atomów. np. którzy wierzyli w przetrwanie duszy po śmierci. to dlatego.

Połączenie mistyki religijnej ze ścisłymi naukowymi badaniami stanowiło odrębność związku. obracają się w przeciwieństwo rozkoszy. Osiąga się go przez umiar. na równi z Platonem. WPŁYW DEMOKRYTA I OPOZYCJA PRZECIW NIEMU. Pirron. napiętnowane i potępione. Druga znów gałąź rozwinęła motywy krytyczne tkwiące w jego filozofii i dała im. ciszy. Jedna gałąź demokrytejczyków rozwinęła przyrodoznawcze i etyczne składniki w nauce mistrza. Platona i Arystotelesa. bo nawet rozkosze. Ale prędko. zwrot sceptyczny. I jeśli oddziaływał później. wśród neopitagorejczyków i neoplatończyków. Ci. nawet za jego życia. które naruszają spokój ducha. Z tych „italskich" filozofów najwybitniejszą grupę stanowili pitagorejczycy. lecz z obowiązku należy się wystrzegać błędów". spokoju ducha. pojawienie się potem olbrzymich postaci Platona i Arystotelesa. najprzyjemniejsze rzeczy stają się wówczas najmniej przyjemne. Można przypuścić. Istotę tej etyki stanowiło: że najwyższym dobrem jest zadowolenie.rozum.oddzielał czyny moralne od tych. Etyka Demokryta była tedy eudajmonistyczna i intelektualistyczna. za cesarzów. „Postępowanie moralne polega nie tylko na nieczynieniu zła. PITAGOREJCZYCY Podczas gdy jeden szereg wczesnych greckich filozofów. z jednej strony religijna. Z trzech nowych szkół. A orientacja. „Nie z bojaźni. była dziełem umysłu widzącego rzeczy trzeźwo. prowadziła do Epikura. odtąd przez kilka wieków pitagorejczycy byli pionierami badań. jaką stworzyła pierwsza epoka myśli greckiej. nieżyczliwość następnych pokoleń. niewątpliwie wbrew zamierzeniom mistrza. wreszcie na 4) zbudowaniu najpełniejszego w całej starożytności systemu filozofii materialistycznej. odwrót od jego sposobu myślenia i zwrot w kierunku idealizmu i finalizmu. żył i działał w Jonii. które powstały w hellenistycznej epoce. wyjaśniającej ogromną ilość zjawisk. zaliczał go do największych filozofów. Jednakże nawet w okresie panowania idealizmu Demokryt miał uczniów i zwolenników. Taka ocena zmieniła się dopiero u schyłku starożytności. dwie tedy. Platon przemilczał swego materialistycznego rywala i choć znał jego dzieła. dzięki którym poglądy jego przetrwały aż do epoki hellenizmu. Atomizm był najdoskonalszą teorią. ROLA ATOMISTÓW polegała przede wszystkim na: 1) stworzeniu programu racjonalno-empirycznej i wyłącznie przyczynowej teorii. a środkiem pozyskania go . wywodziły się od Demokryta. jeśli są nadmierne. jak zaginięcie dzieł. stanowili z natury rzeczy opozycję przeciw Demokrytowi. Anaksarch i wreszcie słuchacz jego. we Włoszech. a z 38 . którego sławę zaćmił tylko splot niepomyślnych warunków. Tak samo jak jego teoria poznania i natury. Genealogię konstruowano w starożytności w ten sposób: Demokryt. od Talesa po Demokryta. Metrodor z Chios. drugi występował w zachodnich jońskich koloniach. Nic dziwnego. gdyż sama chęć uczynienia krzywdy jest niemoralna". to tylko pośrednio przez pisma wiernych mu epikurejczyków. że dzieła Demokryta. który stał się ośrodkiem badań naukowych. 3) sformułowaniu teorii subiektywności jakości zmysłowych. zaginęły. Takie pojmowanie schyłek starożytności przekazał średniowieczu i filozofii chrześcijańskiej. Diogenes ze Smyrny. co wówczas zajęli to nowe stanowisko. Cyceron. Epikurejska i Pirrońska. przynajmniej wśród filozofów. mniemano. 2) stworzeniu teorii atomów: teorii prostej. dokonał się. Jak w poznaniu tak i w działaniu Demokryt przeciwstawiał zmysłom rozum. który powinien panować nad namiętnościami. uczeń jego Nessas. że prawdziwa filozofia grecka była wyłącznie idealistyczna i wydała tylko trzech wielkich myślicieli: Pitagorasa. że Demokryt ze swym trzeźwym i oświeconym materializmem był wyrazicielem poglądu na świat panującego w jego czasach w kołach greckiej inteligencji. Zadowolenie jest to stan harmonii. Demokryt zaś był wielkim i wszechstronnym uczonym. szczególnie matematycznych i przyrodniczych. Brak zarówno jak nadmiar powodują w duszy wzruszenia. W przeciwieństwie do krótkotrwałych rozkoszy zmysłowych „rozkosze umysłowe mają w sobie coś nieśmiertelnego". nie wspomniał o nim w swych pismach ani razu. jasno i plastycznie. pod naciskiem innych lub dla przypodobania się innym. w którego szkole odrodziła się filozofia Demokryta. Wówczas w kołach filozoficznych. w okresie wybujania świadomości religijnej. który znał dzieła Demokryta. Koło połowy VI w. Ta. poprzez Nauzyfanesa. Pitagoras założył związek etycznoreligijny. Prowadziła ona do Pirrona i szkoły sceptyckiej. a nad innymi teoriami materii mającej przewagę plastyczności. kiedy znów szersze znalazły uznanie. Kierownikiem postępowania ma być rozum. które są spełniane pod przymusem.

nie był zasadniczo związkiem politycznym.e. pod wpływem Wschodu i Tracji. jest podawany jako rok jego urodzenia. drudzy. i po licznych podróżach osiadł w koloniach zachodnich. czy był także inicjatorem idei naukowych pitagoreizmu. chcąc je poprzeć jego autorytetem i dać im. jaki Pitagoras wprowadził w Wielkiej Grecji. że pitagorejczycy. która wszczynała wówczas walkę z Persami. co było dziełem szeregu pokoleń. lecz etycznym. co sam Pitagoras zaledwie może zapoczątkował. ZWIĄZEK PITAGOREJSKI. pozory odwiecznej mądrości. Urodził się.dążność do racjonalnych wyjaśnień. które cechowała nagłość powodzeń i upadków. Nie znalazłszy ku temu odpowiednich warunków w Jonii. sprowadzały się do kilku dogmatów: 1) Dusza istnieje oddzielnie od ciała (inna rzecz. a w każdym razie nie wszedłby do dziejów filozofii. która należy do późniejszej fazy w rozwoju kultury umysłowej i była dziełem wielu jednostek. duszę wyobrażali 39 . Misteria apollińskie odbywały się w Delfach. jakie znała Grecja. wtajemniczony w misteria apollińskie i orfickie. czyli zabiegach znanych wtajemniczonym. chcieli jednakże być przede wszystkim ludźmi nauki i na tym polu służyć związkowi. Gdy inne sekty jako środek mistyczny do wyrwania duszy z ciała i połączenia jej z bóstwem stosowały muzykę i tańce oszałamiające. w każdym razie nie stworzył całej nauki pitagorejskiej. Po r. Zwłaszcza że Pitagoras sam żadnych pism nie zostawił. a jońskim. p. śpiewak Orfeusz uchodził za tego. 440 związek polityczny pitagorejczyków został rozbity. jak to było w Grecji zwyczajem. chcąc zaś zrealizować swe idee utworzył obóz polityczny. Sam Pitagoras dał zapewne początek religijnym. w związku wprowadził nie tylko pewien tryb nabożeństw. Połączenie związku z kierunkiem politycznym zdecydowało o jego losach. nie porzucając związku ani wiary akuzmatyków. Już Arystoteles nie odróżniał poglądów mistrza od poglądów jego uczniów i mówił tylko ogólnie o „pitagorejczykach". oparte na tajnych naukach i misteriach. podobnie jak i inni filozofowie VI wieku. dotyczyły duszy i metempsychozy. gdzie znalazł pomyślniejsze warunki dla rozwoju życia umysłowego. dokonał się w związku rozłam: na „akuzmatyków" i „matematyków". WIERZENIA PITAGOREJSKIE. mianowicie na wyspie Samos. związek ten przetrwał swego twórcę i trudno dziś podzielić sprawiedliwie zasługi między założyciela związku a późniejszych jego członków. były apokryfami. dała też szczególne piętno filozofii pitagorejskiej. zaczęły się wówczas tworzyć związki religijne. lecz więcej jeszcze religijnych. a treścią swą daleko odbiegały od filozofii Jończyków. stworzył związek religijny dla ich kultywowania. do których pitagorejczycy dostosowali swe przepisy etyczne. że jej już w starożytności od prawdy nie umiano oddzielić. i tak osnuli go legendą. Ci przetworzyli związek religijny w szkołę naukową. właściwa organizacjom politycznym. wraz z wieloma sektami greckimi. etycznym i politycznym ideom. misteria poświęcone bogom podziemnym . jaki panował we wschodnich koloniach. 570 r. i już w starożytności uświadamiano sobie różnicę między surowym. on kładł nacisk na życie ascetyczne i pracę badawczą. że przez nią urzeczywistni swe surowe i konserwatywne hasła moralne. Pitagoras. Przez to związek pitagorejski stał się ośrodkiem badań naukowych. Taka była geneza związku pitagorejskiego. Związek ten jednakże zginąłby może w zapomnieniu. PITAGORAS żył w VI w. we wschodnich jońskich koloniach. gdyby nie to. a mających umożliwić duszom obcowanie z bóstwem. a 497 jako rok śmierci.n. U pierwszych wzięły górę mistyczne tajemnice. przeniósł swe poczynania do Wielkiej Grecji. Ale w wieku lat około czterdziestu opuścił Jonie. W ten sposób stworzyli fikcyjną postać Pitagorasa jako twórcy tego. Późniejsi pitagorejczycy chętnie własne pomysły przypisywali założycielowi związku. a te. głoszonym przez pitagorejski związek. Tam też roztoczył akcję reformatorską: jako jej narzędzie w mieście Krotonie założył związek znany pod nazwą pitagorejskiego. szkoła pitagorejska wytworzyła rozległy system naukowy i zdecydowane stanowisko filozoficzne. że jako jeden ze środków oczyszczenia duszy pielęgnował pracę naukową. Pierwsi chcieli pielęgnować w związku ducha orfickiego i przylgnęli do jego tradycji mistycznych i sakramentalnych. Nie był to zresztą związek o celach czysto etycznych. Były to hasła doryckie. podobnie jak orfickie. który wprowadził misteria. Mniej natomiast jest pewne. które w następnych stuleciach pod jego imieniem kursowały w Grecji. i pod jego wezwaniem istniał związek orfików. choć brał czynny udział w walkach partyjnych w Grecji. w Wielkiej Grecji. W Grecji.w Eleuzis. doryckim trybem myślenia i życia.. W V w. u drugich . ale też i reguły życia. Celem misteriów było obcowanie z bóstwem: były to najczyściej religijne objawy. przyłączył się do politycznej partii arystokratycznej w nadziei. Właściwym podłożem związku były wierzenia religijne.drugiej matematyczna. Z tego. jak wszyscy Grecy owych czasów. tak iż związek stał się związkiem etycznym.

Za pewne uchodzić może.„pitagorejski tryb życia". „młodych pitagorejczyków". nie były dziełem samego Pitagorasa ani też Filolaosa. których Platon odwiedzał we Włoszech. W geometrii odkryli dwa najważniejsze twierdzenia elementarne: o sumie kątów w trójkącie i twierdzenie noszące imię Pitagorasa. choć zapewne nie przez niego samego odkryte. którą znikome i łatwo zniszczalne ciało może tylko krępować i więzić. ale pitagorejczycy za równie skuteczne uważali życie ascetyczne. 4) Ciało jest dla duszy więzieniem. Takimi praktykami były misteria. właśnie przy stosowaniu liczb do geometrii zauważyli liczby niewymierne. Zrobili z geometrii naukę. dlaczego dusza znajduje się w tym poniżającym ją związku z ciałem. potędze i trwałości duszy. a nie materialnych przedmiotów. doskonałe i nie. Ucieleśnienie duszy jest wynikiem jej upadku: była to właściwa pitagorejczykom. miał także szkołę w Atenach. 3) Dusza jest trwalsza od ciała. 5) Dusza jest więziona w ciele za popełnione przez nią winy. Trwa nawet wtedy. „Według mitów pitagorejskich" . gdy odpokutuje za winy. pobożne i sprawiedliwe . miała moc oczyszczającą. „elipsa" i „hiperbola". w następnej zaś generacji Eudoksos. To było już wierżenie właściwe specjalnie orfikom i pitagorejczykom. będące i nie będące kwadratami.zaczynali od rozważania zasad. równoramiennych i nierównoramiennych. Szczególnie ważne było. W arytmetyce zajmowali się zwłaszcza klasyfikacją liczb: rozróżniali parzyste i nie. która. pisze Arystoteles. 8) Nieszczęściu. a oczyści się. gdyż . Misteria miały w sektach postać nabożeństw. że zdobycze filozoficzne i naukowe szkoły osiągnięte zostały dopiero w późniejszych pokoleniach „matematyków". Z wiary zaś w ponawiające się wcielenia wynikały przepisy etyczne. I tu zrobili doniosłe odkrycia: najpierw. odróżniali liczby niewymierne. „matematycy" . wówczas wybitnymi członkami szkoły byli Archytas z Tarentu i Timaios z Lokri. a jeden z ich uczniów. jak wegetarianizm (by nie zjeść wcielonej istoty duchowej) lub zakaz składania przysięgi (by nie skłamać wobec zobowiązań danych w innych wcieleniach). uzyskało w tych sektach religijnych swój sens. „Tak zwani pitagorejczycy zajęli się pierwsi matematyką i pchnęli ją naprzód".„każda dusza może wejść w każde ciało". W tym okresie szkoła pitagorejską wyszła ze swego italskiego odosobnienia i brała udział w ruchu naukowym wraz ze szkołą Anaksagorasa i Demokryta. Zajmowali się też akustyką: w związku z muzyką. przez Pitagorasa. Rozkwit naukowy szkoły przypadał na przełom V i IV w. a potem Platona i Arystotelesa. jest bowiem doskonalsza i potężniejsza od ciała. zachowana po dziś nazwa liczb „kwadratowych"). jakie uprawiano w związku pitagorejskim. a który był. że emulacja i chęć wyróżnienia się osobistego. typowa cecha Greków. którego historycy XIX w. przenieśli naukę pitagorejską do samej Grecji i założyli związek w Tebach. próba wytłumaczenia. jak się zdaje. Inny sposób oczyszczenia . że liczby traktowali łącznie z wielkościami przestrzennymi (stąd np. Ta tajna nauka o duszy z gmin religijnych Grecji. 7) Życie cielesne ma zatem cel: służy wyzwoleniu duszy. 1.kary piekielne .. czas tzw.sobie na podobieństwo ciała). Stawiali sobie również zadania konstrukcyjne. UCZENI PITAGOREJSCY. stopniowo tylko uogólniając wyniki. Ksenofil. nie znajdował wiary u pitagorejczyków. że przyczyną dźwięku jest ruch. będzie wolna. którą przed nimi rachmistrze i geometrzy zajmowali się praktycznie. Pierwsi zaczęli opracowywać naukowo dziedzinę.powiada Arystoteles . a następnie. 6) Dusza będzie wyzwolona z ciała. POGLĄDY NAUKOWE. tłumaczy się to tym. Było to również wierzenie dość rozpowszechnione wśród Greków i znajdujące swój wyraz w uznawaniu „metamorfoz" ludzi w zwierzęta. Pokutą dla duszy jest właśnie wcielanie się. gdy ciało ginie.jak mówi arystotelik Eudem .specjalnie poświęcała się nauce. jakim jest wcielenie. gdy się oczyści. twierdzenia o sumie kątów w trójkącie dowodzili oddzielnie dla trójkątów równobocznych. że dźwięki muzyczne 40 . Prace naukowe. dotyczyły przede wszystkim matematyki.uznawany przez orfików. A i życie pozagrobowe. myślicielem mało samodzielnym.symbolicznie. że jedna ich część . by przyśpieszyć zwolnienie duszy lub by na czas jakiś zwolnić ją z więzów ciała i dać jej chwilową ulgę. można zapobiegać przez praktyki religijne. pitagorejczycy umieli znaleźć drogę naukową pomiędzy symboliką a praktyką. wedle ich wierzeń.tzw. przy których rozwiązaniu powstały terminy: „parabola". była potępiana przez pitagoreizm. Nazwiska pitagorejczyków mało są znane. a kapłani . Wiadomo. Służyły na to. Tworzyli dopiero początki matematyki i dowody ich były jeszcze prymitywne. choć nie im jednym. 2) Dusza może łączyć się z dowolnym ciałem. które dla większości Greków było smutnym i bezcelowym błąkaniem się cieni. Filolaos i Eurytas pod koniec V w. wyrosło na tle przekonania o doskonałości. ODKRYCIA MATEMATYCZNE i AKUSTYCZNE. mieli za głównego uczonego pitagorejskiego. dostała się do środowiska ludzi uprawiających filozofię. gdy przejdzie koło wcieleń.

W akordzie C. Czynnikiem kształtującym i ograniczającym była właśnie dla pitagorejczyków liczba. Dualizm kazał im dopatrywać się przeciwieństw we wszystkich dziedzinach. liczbę.„jęli uważać. Jak interpretowali to znaczenie? Zapewne istniały wśród pitagorejczyków różne interpretacje. niejasne i niepojęte". „Przyroda i wszechświat. 2) ogólnie greckiego a specjalnie pitagorejskiego . pierwiastek męski i żeński. poszukiwania cech ilościowych. wodzie. wszystko. spokój i ruch. jak to czynili Jończycy. Jest przy tym prawdopodobne. światło i ciemność. to „przyczynami". co jest formowane. kwadrat i figura podłużna. że jest czynny. tak samo i liczba pitagorejczyków. natomiast pitagorejczycy przyjmując zasadę formalną musieli przyjąć od razu zasadę drugą: bo forma może istnieć jedynie wespół z czymś. ona jest „życia zasadą i kierownikiem". pitagorejczycy przyjmowali drugą niezbędną zasadę: granicę. lecz czynnym pierwiastkiem. Arystoteles referując ich filozofię wahał się w wyrażeniach. 3. ½) tworzy specjalną proporcję. pierwiastki liczb za pierwiastki bytu. jako realny kształt: to zmniejsza w dużym stopniu paradoksalność tkwiącą w ich twierdzeniu o kosmicznym znaczeniu liczby. wypadło pitagorejczykom.⅔) : (⅔ . uważali liczby za rzecz pierwszą w całej naturze. Pitagorejczycy nie rozumieli liczby jako abstrakcji. dobro i zło. Obok bezkresu. co jest i co się staje. co w nim zawarte. konsekwentnie utrzymanego. to „wzorami" rzeczy. Jej to bowiem świat zawdzięcza swój kształt i ład. a wówczas znana już była teoria atomistów. „Przejąwszy się matematyką" . że na pytanie. który wywiera dookoła swój wpływ. woda Talesa czy powietrze Anaksymenesa były nie bierną masą. W pojęciu wczesnych Greków byt objawiał się nie tylko tym. i to mogli wyrazić w słowach „wszystko jest liczbą". że zasady jej są zasadami wszelkiego bytu. następnie zaś parzyste i nieparzyste. a oni mniemali. że ustrój zjawisk. że zajmuje przestrzeń. Harmonijnie dźwięczące interwale odpowiadają najprostszym stosunkom liczbowym. że rzeczy nie mają innych własności poza geometrycznym kształtem. G. niebiosa całe za harmonię i liczbę". jak dzięki niej powstają figury przestrzenne. która skłaniała się do przypisywania liczbom realnej siły. otrzymało wyjaśnienie: jest stosunkiem liczbowym. Była już poniekąd przygotowana przez rozpowszechnioną w Grecji symbolikę liczb. a ⅔ kwintę tonu zasadniczego. połowa struny daje oktawę.½). Paradoksalna ta teoria była czymś całkiem naturalnym dla pitagorejczyków. W każdym razie pitagorejczycy rozumieli liczbę jako realną siłę w przyrodzie. linia prosta i krzywa. lecz odpowiadali: liczba.. że w rzeczach realne są jedynie ich cechy ilościowe. Jończycy. ziemi. że w przyrodzie istnieją dwa czynniki: kształtujący i kształtowany. powstaje dzięki liczbie. kierunek w prawo i w lewo. zostało zestrojone z rzeczy ograniczonych i ograniczających". zależny jest od proporcji i liczby.łączenia spraw arytmetycznych z geometrycznymi. jednakże (przynajmniej w interpretacji późniejszych pitagorejczyków) wprowadzała do niej nowy motyw: pierwszy raz za istotny czynnik świata uznana została nie sama materia. ale także tym.. ani „powietrze". Zagadkowe zjawisko. 3) odkrycia. Przeszli do dualizmu. tak przejęli się jej potęgą. nawet tak tajemniczych jak harmonia. baczenia mniej na rzeczy poszczególne.jej forma. Przyjmowali tedy. lecz .. a więcej na stosunki między nimi. ponieważ zaś w niej liczby są rzeczą z natury pierwszą. DWOISTOŚĆ BYTU. że pitagorejscy uczeni nie sformułowali swej syntezy przed końcem V w. jedność i mnogość.mówiąc językiem Greków późniejszych .wykazują matematyczną prawidłowość. traktowania liczb jako przestrzennych. „Bez liczby byłoby wszystko bezgraniczne. nie odpowiadali już ani „woda". 2. mogli przypuszczać.pisze Arystoteles . LICZBA JAKO ZASADA BYTU. nazywając liczby to „składnikami". 41 . który dla Anaksymandra miał sam z siebie wytwarzać przyrodę. ograniczający i ograniczany. Natrafiając w nich wszędzie na liczbę jako na czynnik decydujący o własnościach rzeczy. którą nazwali „harmonijną" (1 : ½) = (l . Ci zapewne utorowali drogę pitagorejczykom: twierdzili bowiem. Dociekania matematyczne i akustyczne zdecydowały o ogólnej koncepcji filozoficznej pitagorejczyków. jakim jest harmonia. Zestawili nawet wykaz 10 najważniejszych przeciwieństw: przede wszystkim granica i bezkres. jak przez nią tworzą się harmonie dźwięków. że ona jedna wystarczy. którzy przyjmowali materialną zasadę świata. ⅔. Z twierdzenia tego. że widzą w liczbach liczne podobieństwa z tym. z czego powstaje świat i co jest zasadniczym jego czynnikiem. Nade wszystko zaś teoria pitagorejska była wynikiem: 1) zajmowania się matematyką. lecz rozumieli ją jako przestrzenną wielkość. Pod tym względem liczba pitagorejczyków wcale nie wypadała z linii rozwój u wczesnej greckiej filozofii. c długość strun (l. bardziej liczne niż w ogniu. widząc. słysząc. wszystko byłoby bezkresem.

10 . twierdzili. jak u Demokryta. W pierwszej dziedzinie przewagę miała fantazja i symboliczne pojmowanie liczb. ściśle naukowych badaniach przyrody. zwłaszcza barwę. Doszli zatem w zasadzie do tego samego rozwiązania.życie. bądź b) w empirycznych dociekaniach naukowych. Już przed nimi dla wytłumaczenia. Wszelako skłonność do takich spekulacji ogarnęła pitagorejczyków w późniejszych generacjach. poruszające się w próżni. Zatem gwiazdy. zrobił potężne wrażenie: że w niezmierzonych sferach gwiazd panuje ład i regularność. że powietrze okala tylko Ziemię. uczeni przypuszczali. Spekulację liczbową wprowadzali i do nauki o przyrodzie.ducha. wypełnioną eterem. tworząc jakby schemat coraz bardziej skomplikowanych własności: jedynka .jako kule koncentryczne. sprawiedliwość.własności ciał fizycznych. koło połowy IV w. jak mniemano dawniej. iż znaleźli tu ogólne prawo ruchu. że Ziemia może krążyć dookoła swej osi. Wszelako przeważała wśród pitagorejczyków inna: że mianowicie Ziemia krąży dookoła idealnego ośrodka systemu planetarnego. Ziemię i Księżyc. Gdy ta hipoteza zawiodła.e. rozwiązująca trudności. 3 .figurę geometryczną płaską. że wysokość tonu jest w prostym stosunku do szybkości ruchu. a własnościami z drugiej strony i porównując zestawiali je. bodaj dopiero pod wpływem Platona. jest to tzw. 2 . nie są dziełem przypadku. razem 9 sfer. jak poucza przykład Platona. Odkrycia pitagorejskich uczonych szły szybko jedno za drugim. niebo gwiazd stałych. Archytas w swej Harmonice pojął dźwięki jako ruch. Ich szlaki nie zależą więc od działania zewnętrznych przyczyn. mieli kulę i na tej podstawie pojmowali świat jako kulę. 5. że Ziemia ma kształt wklęsły: Wschód leży bliżej brzegu.miłość. Dookoła środka świata wyobrażali sobie szereg sfer . Drugi pomysł tej samej zapewne generacji pitagorejczyków zrywał z dawniejszym. a w odwrotnym do długości ciała. właściwych sobie drogach. Starożytną symbolikę liczb ułożyli systematycznie. mianowicie jako drgania ciała dźwięczącego. Ich oryginalny sposób myślenia wyraził się raczej w empirycznych. przestrzeń zaś wszechświata jest próżnią. Ponieważ liczbę 10 uważali za najdoskonalszą. Ta hipoteza.oznaczała im punkt. lecz ciągle tej samej wewnętrznej siły: przeto planety nie błąkają się wśród gwiazd stałych. Słońce. że wszechświat wypełniony jest ziemskim żywiołem. co Kepler. że wszechświat nie jest dziełem przypadku. SPEKULACJE LICZBOWE. i nie poruszając jej centralnego miejsca we wszechświecie tłumaczyli jej ruchem osiowym zjawiska astronomiczne. Za ciało najdoskonalsze. Rozwiązanie ułatwiło im odkrycie akustyczne. Poznanie kulistości Ziemi było przewrotowym odkryciem: zakładało.n. „Zbierali" .linię. była dziełem pitagorejskich uczonych z epoki zbliżonej do Platona. który na współczesnych. powietrzem. To im potwierdziło mniemanie. lecz krążą po stałych. Przyrodnicze dociekania pitagorejczyków miały za przedmiot przede wszystkim wielkie zagadnienia budowy kosmosu. i znalazł. Nie 42 .pisze Arystoteles . że horyzont jest perspektywicznym złudzeniem i że prawdziwy kształt Ziemi z natury rzeczy nie może być oglądany. tam zlepiali sztucznie. więc postulowali istnienie jeszcze jednej. Hipoteza obrotuZiemi dookoła osi była znana. nie mogą być poruszane przez nacisk powietrza. 8 . 5 . 7 . ale i w ruchu widzianym przez oko.mniemali. do których przymocowane są ciała niebieskie. spróbowano odwrotnej: Ziemia jest wypukła. Zgodnie z tym rozwiązali tedy swe astronomiczne zagadnienie: szybkość planet jest w odwrotnym stosunku do ich odległości.„wszelkie odpowiedniości między liczbami i harmoniami. Najpierw odznaczyli się w poszukiwaniach kształtu Ziemi. 9 roztropność. aby cały ich system był związany".może zaczynając od Archytasa .4. Był to pogląd. a przeto wyżej i bliżej gwiazd. które obowiązuje nie tylko w ruchu słyszanym. bo posiadające najprostszą budowę. dlaczego gwiazdy na Wschodzie wstają wcześniej niż w Grecji. lecz jedynie ujmowany matematyczną myślą. ODKRYCIA ASTRONOMICZNE i NOWY OBRAZ ŚWIATA. z jednej. 6 . system pitagorejski. I oto pitagorejczycy . 4 ciało geometryczne. lecz tylko przez tkwiącą w nich samych siłę. Odkrycie pitagorejczyków wytwarzało tedy całkiem nowy obraz przyrody. a znali tylko 5 planet. Demokrytejskim przypuszczeniem. Uświadomiwszy sobie kulistość Ziemi wpadli na myśl. Zasadniczą swą koncepcję filozoficzną liczby pitagorejczycy rozwijali i stosowali na dwa bardzo różne sposoby: bądź a) spekulacyjnie. nie znanej planety i sfery. lecz cały jest matematyczną proporcją i harmonią. p. jak widzimy z Platona. A gdzie czegoś brakowało.doskonałość wszechświata. Przekonanie o regularności ruchu planet wespół z faktem różnego okresu ich krążenia naprowadziło dalej pitagorejskich uczonych na zagadnienie odległości i szybkości planet.

WPŁYW PITAGOREIZMU. i późniejsza. nacechowanego przede wszystkim matematyczną prawidłowością. ale też oddziaływała i poza jego granicami. w drugim okresie. czyli ładu. jak i z mistycznej teorii duszy. Sprawa harmonijności świata była dla nich specjalnie drażliwa wobec dualizmu ich filozofii. I oni to za jego porządek i harmonię dali mu nazwę kosmosu. Byli przekonani.. Doktryna pitagorejska była nie tylko przekazywana wewnątrz związku. bo filozoficzne miał inne. za Archytasa i Eudoksosa. w jej boską naturę. że bronili jej liczni pitagorejscy uczeni. w której łączyły się ich spekulacje z ich badaniami naukowymi. Jednak mimo te zawarte w nim przeciwieństwa mniemali. że działa stale i równomiernie. Ustaliwszy mianowicie. A pomysł pitagorejczyków stanowił najtrudniejszy może krok naprzód w poznaniu ustroju świata. w drugiej połowie V i IV w. ascetyczne i mistyczne doktryny dawnego związku w połączeniu z filozofią spekulacyjną. Trzeci okres. bo przez rozumowanie przezwyciężał najbardziej naturalne i uparte wyobrażenia ludzkie. Dawali tym twierdzeniem wyraz swemu przekonaniu o doskonałej harmonijności świata. Najważniejszym sympatykiem pitagorejskiej filozofii był Platon. stoickich i wschodnich. że ruch Słońca od wschodu do zachodu jest pozorny i realnie odpowiada mu odwrotny ruch Ziemi. religijna więź związku osłabła i na czoło wysunęły się zadania naukowe pitagoreizmu.. i zbliżony do nich platończyk. ale chodziło mu zapewne o przekonania religijne..e. HARMONIA ŚWIATA. a może też przez Simmiasa i Kebesa. Ziemia. neopitagorejski. i I w. czynnik pitagorejski stał się jednym z głównych składników jego systemu. na schyłku starożytnej ery. Do przekonania tego prowadziły ich naukowe badania i odkrycia. niemniej do nauki Kopernika było już blisko. gdy rozwinęły się wśród pitagorejczyków dociekania spekulacyjne. w jej grzech. według nich. który swą naukę o piękności ciała ludzkiego oparł na pitagorejskim pojęciu symetrii i 43 . krążące dookoła środka świata. liczby wedle nich zajmowały pierwsze miejsce w całej przyrodzie. ale wiadomo. jakie miała w mniemaniu dawniejszych.wiadomo. Do pitagoreizmu przyznawał się Empedokles. głównie w I w. Ekfantos. wierzenia te nie były ich oryginalnym tworem. której nie słyszymy tylko dlatego. ZNACZENIE. pitagoreizm miał charakter religijny i był potęgą polityczną. wówczas odnowiono religijne. zapoznał się z nią przez Archytasa i Timaiosa. utraciła przeto u pitagorejczyków (podobnie jak u Demokryta) rzekomo wyjątkowe miejsce we wszechświecie. Filolaos.. młodopitagorejskim. jak Hiketas. Dźwięk ten jest harmonijny. przeto przyjmowali.e. Z tymi badaniami pitagorejczyków wiązały się ich pamiętne koncepcje metafizyczne. To była nowa koncepcja świata. że przyczyną dźwięków jest ruch. 6. przypadł na czas wzmożonego życia religijnego. W tym okresie dają się bodaj odróżnić jeszcze dwie fazy: wcześniejsza.. i stała się gwiazdą między gwiazdami. twierdzili. poplatońska. była kulą podobnie jak gwiazdy. za Pitagorasa i jego bezpośrednich następców w VI w. że świat jest zestrojony harmonijnie. Pitagorejczycy upamiętnili się na różnych polach: 1) Najpierw oddziałali przez swe wierzenia religijne dotyczące duszy i jej przeznaczeń. ale nie w czystej postaci. stanowiących bez mała początek i wzór ściśle naukowych poczynań w Grecji. 2) Druga dziedzina ich działalności leżała na przeciwnym krańcu: w badaniach naukowych. że ruchem Ziemi tłumaczą się zjawiska astronomiczne. lecz ze znaczną domieszką motywów platońskich.. ponieważ odległości sfer tworzą harmonijną proporcję: musi więc dźwięczeć w przestworzach „muzyka sfer". Przez nich wierzenia takie. zdobycze te doprowadziły do nowego obrazu wszechświata.jak powiada Arystoteles „właściwości i stosunki harmonijne. mianowicie 3) teoria liczby pojmowanej jako zasada świata i 4) przekonanie o harmonijności świata. jak wiara w dwoistą naturę człowieka. Heraklides z Pontu.n. Łącząc swe odkrycie prawidłowej budowy wszechświata z odkryciami akustycznymi pitagorejczycy doszli do pewnej szczególnej teorii.. kto pierwszy wytworzył tę hipotezę. rzeźbiarz Poliklet. symfonia świata. a uwieńczonych wieloma zdobyczami astronomicznymi. w samoistność i trwałość duszy. jej chwilowy tylko związek z ciałem i jej potrzebę oczyszczenia . Platon przejął bardzo wiele zarówno z teorii matematycznej bytu. który wszędzie kazał im dopatrywać się przeciwieństw. Na myśl o podwójnym ruchu Ziemi nie wpadli. a że. Pitagoreizm w okresie swego rozkwitu roztaczał wpływ i poza granice filozofii: z nauk jego korzystał komediopisarz Epicharm. temu to okresowi zawdzięcza on swe miejsce w dziejach nauki i filozofii. w ten sposób: w pierwszym okresie. ruchem swym wydają dźwięk. staropitagorejskim. „Widzieli w liczbach" . n. ale oni wprowadzili je do filozofii. w której przewagę miały badania empiryczne.weszły do greckiej filozofii. którzy należeli do pitagorejskiego związku w Tebach. p. Dzięki autorytetowi Platona i w jego ujęciu poglądy pitagorejskie znalazły ogromne rozpowszechnienie. zdaje się. że cały świat jest harmonią i liczbą". że również i sfery gwiezdne. ROZWÓJ PITAGOREIZMU przebiegał. przyjął też wszystkie ich odkrycia astronomiczne.

potem zaś świadomie głoszonego (przez eleatów). 4 żywioły.. dojrzalszych myślicieli .o główny składnik.Z zagadnieniem stałości łączyło się zagadnienie prawidłowości świata. kto w owych czasach chciał mienić się filozofem. u późniejszych zaś. Seleukos poparł dowodami hipotezę Arystarcha.było drugie: jak powstała i dalej powstaje? I na to pytanie odpowiedzi było wiele: transformacja jednej rzeczy w drugą. Ta ostatnia odpowiedź wzięła pod koniec okresu górę nad wszystkimi innymi. zarodki. W połowie zaś II w. koniec zaś okresu zaznaczył się propozycjami kompromisu. i astronomplatończyk Heraklides z Pontu przyjęli „system pitagorejski". etyczne pojawiały się tylko w zaczątkowej postaci. ulepszony i zamknięty przez Ptolemeusza w okresie aleksandryjskim. czego szukał. atomy. natomiast w drugiej części okresu (od Empedoklesa) zapanował pluralizm. ZESTAWIENIA ZAGADNIENIA FILOZOFII W PIERWSZYM JEJ OKRESIE Zagadnienia tego okresu były tedy głównie kosmologiczne. Od niego do Kopernikańskiego heliocentryzmu był już tylko jeden krok: uczyni go astronom ze szkoły Arystotelesa Arystarch koło połowy III w. Nawet Heraklit uznawał. że zasadą jest woda. która powoduje przemianę rzeczywistości? I tu rozwój filozofii przebiegał a) od monizmu do pluralizmu (Heraklit i Parmenides mówili jeszcze o jednej sile. musiał mieć odpowiedź. mimo wystąpienia Arystarcha i Seleukosa. inni. Uzupełnieniem pierwszego pytania . najpierw naiwnego. b) od traktowania materii i siły jako nierozdzielnych (tzw. . jeden z pionierów naukowej medycyny. za Arystotelesem poszła jego szkoła. gdy przez pośrednictwo Harmoniki Ptolemeusza znalazł to.z czego rzeczywistość powstała? . na ogół jednak uporczywe poszukiwanie trwałych składników stanowiło charakterystyczną cechę tych wczesnych doktryn filozoficznych. B) Zagadnienie dotyczące natury stawania się. Jednakże pomysły heliocentryczne pitagorejczyków i ich następców. C) Zagadnienie przyczyny stawania się: jaka jest siła. że wieczne prawo Logosu panuje w świecie. teologiczne nie odłączyły się od kosmologicznych. choć na razie nie przyjęte. Filozofia rozpoczęła się od monizmu. że już miał zrezygnować z rozwiązania swego zagadnienia. nie uświadamiającego sobie własnych swych konsekwencji. Na to zagadnienie każdy. I. i lekarz Alkmeon / Krotony. który w tej dziedzinie zastosował teorie pitagorejskie i zdrowie określał jako harmonię znajdujących się w organizmie przeciwieństw. o właściwą naturę rzeczywistości. d) od animistycznego pojmowania siły działającej do jej pojmowania mechanistycznego (u atomistów). mieszanie się składników. D) Zagadnienie stałości świata: czy świat jest wyłącznie nieustanną przemianą. ubocznie rozważane były również psychologiczne i epistemologiczne. ogień. zgęszczanie się i rozcieńczanie materii. Wszelako ten zainicjowany przez pitagorejskich uczonych pogląd nie przyjął się w starożytności. A Kopernik podaje. Kepłer sam mówił. 44 . Przede wszystkim Arystoteles broniąc naturalnego zmysłowego obrazu świata wystąpił przeciw niemu i wrócił do geocentrycznego systemu sfer Eudoksosa (również pitagorejczyka). że znalazł u Cycerona i Plutarcha wiadomość o starożytnych zwolennikach heliocentryzmu. powietrze. z którego się rzeczywistość wywodzi. Choć wariabilizm znalazł zdecydowanego rzecznika. jakie starożytność wypowiedziała w astronomii. został ostatnim słowem. rozszczepianie się przeciwieństw. hilozoizm) do rozdzielania ich. c) od siły działającej wewnątrz świata do siły pozaświatowej (u Anaksagorasa). utożsamiwszy ośrodek świata ze Słońcem i przyjąwszy dwojaki obrót Ziemi. pobudziły po upływie półtora tysiąca lat nowożytnych twórców. a niebawem i Akademia i. I sam Platon. Z ZAGADNIEŃ KOSMOLOGICZNYCH główne było A) zagadnienie zasady (arche). A każdy prawie filozof miał inną: jeden mówił. system Eudoksosa. ziemia. Przedmiotem dochodzeń filozoficznych była także ilość zasad. przy tym jego sposób myślenia był na wskroś pitagorejski: przy tworzeniu systemu świata zakładał. Pierwotnie chodziło w nim o początek. Empedokles już o dwóch siłach przeciwnych i uzupełniających się wzajem). że bezgraniczna a nieokreślona materia. iż świat cechuje harmonia. Szczególny zaś wpływ mieli pitagorejczycy na dalszy rozwój astronomii.harmonii. czy jest w nim jakiś czynnik stały? Generacja Heraklita i Parmenidesa dała wyraz skrajnym na tę sprawę poglądom.

. waśń i zgoda (siła łącząca i siła rozdzielająca). A jednak: i ten wczesny okres miał wyniki o trwałym znaczeniu.. porządek i przypadek.to były najważniejsze.. był bardzo ograniczony: przyroda. Filozoficzna terminologia tych wczesnych czasów później przeważnie zaginęła. Demokryt. które przetrwały go w niezmienionej czy mało zmienionej postaci. a jeszcze inne przeciwieństwa zestawili pitagorejczycy. B) Zagadnienie pewności poznania. należy Tales. obaj będący raczej poprzednikami filozofów niż samodzielnymi filozofami. jednostronne. należący zresztą do różnych obozów. że utorowały drogę do późniejszych prawd. że świat powstał z wody czy z czterech żywiołów lub że postrzeżenia powstają dzięki podobiznom rzeczy przenikającym do narządów zmysłowych . . W tym pokoleniu 45 . Alkmeon).Anaksymenes: to czasy jońskie.. Empedokles. a stąd inne motywy uzyskiwały nadmierną w całości pozycję. Uwagi te dotyczyły przeważnie tylko poznania zmysłowego.. nie w filozoficznej. byt. Były wyłomem w naturalnym. Okres zasłużył się nie tyle swymi teoriami. około 570 r. I w znacznej części od skrajności do skrajności i przez to od fałszu do fałszu przebiegał rozwój filozofii.były używane już wówczas. filozofowie musieli je z konieczności upraszczać.wszystko to było znane już od Heraklita i Parmenidesa. stawanie się i ginięcie. Traktowane było jako zagadnienie czysto przyrodnicze i rozwiązywane wedle ogólnych zasad danego systemu. rozum i duch. A były to właśnie najdoskonalsze twory tego pierwszego okresu filozofii.Anaksymander. np. atomu). . Skrajność pozostała zresztą i w późniejszych czasach jakby naturalną cechą filozofii: bo przedmiot jej dociekań jest tak rozległy i skupia tyle różnorodnych motywów. ale tymi. POJĘCIA I TERMINY Zasób pojęć i terminów. ale tylko w ten sposób przedmioty filozofii stawały się przejrzyste. które potem stały się filozoficznymi terminami .. Najtrwalszą może pozycję w rozwoju filozofii zachowały z tego pierwszego okresu pomysły o charakterze czysto negatywnym.. od Anaksagorasa: są to późniejsze nazwy dla starych pojęć. Różne wyrażenia. ale w potocznej mowie.. podczas gdy wszystkie inne były poprawiane i ulepszane stopniowo. aby jednak na tej drodze zbliżać się do prawdy. do trzeciego około 540 r. że aby w nich uzyskać przejrzystość.. Nazwy takie jak .II. pojęte jako siły kosmiczne . Do pierwszego. CHRONOLOGIA Ten pierwszy okres filozoficzny obejmuje mniej więcej 6 pokoleń filozofów. Ale nie przeszkodziły żadnemu z filozofów tego okresu budować uniwersalnych systemów kosmologicznych. przyrody. przy których pomocy późniejsze okresy formułowały swe teorie. Do trzeciego pokolenia należeli też Ksenofanes i Pitagoras.. bytu. musieli pewne motywy pomijać. zasady. Jednakże obie zostały od razu zastosowane w sposób skrajny i przez to fałszywy. pojęty jako prawidłowy zespół. ile uformowaniem pojęć (np. ruch i spokój. zasada.. destrukcyjnym: argumenty Zenona przeciw ruchowi i antynomie głoszone przez szkołę megarejską. i . nie pochodzą od Talesa ani . ani . materia gęsta i rzadka. nieco później świat. ducha. Skrajne.. dookoła którego grupowały się bardziej szczegółowe zagadnienia psychologiczne. dobro i zło . tylko przez to jej teorie były w ogóle możliwe. którego dojrzałość przypada około 600 r. jednostronne były nie tylko wariabilistyczna filozofia Heraklita i dedukcyjna filozofia Parmenidesa. naiwnym dogmatyzmie. byt i niebyt. które od razu uzyskały postać definitywną i w tej postaci dotrwały do naszych czasów. fałszywe. Dwa zagadnienia wybijały się na czoło: A) Zagadnienie postrzegania. . późniejsi Grecy dali swoje nazwy pojęciom dawniejszych myślicieli. Poglądy filozoficzne tych wczesnych czasów. BILANS OKRESU Pierwszy okres filozofii miał natury rzeczy charakter przygotowawczy i wyniki tylko tymczasowe.poglądy te były przeważnie fałszami. od Empedoklesa. przy pomocy których filozofowie pierwszej epoki rozwiązywali swe zagadnienia. zastąpiona przez terminologię klasyków. wypowiadali sceptyczne uwagi o poznaniu (np. Nie były pomysłami najważniejszymi. Charakterystyczne dla tego archaicznego okresu było zestawienie pojęć przeciwstawnych: światło i ciemność.. Liczni myśliciele tego okresu. do drugiego. ZAGADNIENIA EPISTEMOLOGICZNE i PSYCHOLOGICZNE były już mniej rozgałęzione od kosmologicznych.. jednakże cennymi przez to. od którego filozofia zaczęła. ale także matematyczna filozofia pitagorejczyków i atomistyczna filozofia Demokryta. uchwytne. Przez to teorie filozoficzne stawały się skrajne.jak .. Do nich należała w szczególności myśl (Heraklita) o powszechnej zmienności rzeczy i myśl (Parmenidesa) o możności dedukcyjnego dochodzenia prawdy. Ksenofanes.

Termopile i Salaminę (480).. czy odwrotnie . Za to filozofia Ksenofanesa jest zbiorem samych znaków zapytania: jego Boga jedni pojmują teistycznie. są w znacznej części domysłami i konstrukcjami. a przeto nie zawsze zasługujące na wiarę. z siłą kosmiczną. np. znanego z Homera.czy Demokryt korzystał z matematyczno-filozoficznych poglądów pitagorejczyków. A wojny perskie były dla Greków źródłem wielu strat i lęków. a początku demokracji.). jeszcze inni z materią. czy tylko symbolicznie. 46 . Pojęcia „zasady" i „przyrody" u jońskich filozofów dają się interpretować w najbardziej różnorodny sposób. bogaty rozwój dialektyki i początki specjalnych naukowych dochodzeń. że można jedynie wyznaczyć granice stulecia. dopiero ono wydało złożone systemy przyrody. jak pojmował byt (jako materialny czy jako abstrakcyjny). Natomiast w czwartym pokoleniu. do początków przemysłu. lidyjskie. Gdy zaczynała się. Plateje (479). który w miarę rozwoju potrzebował coraz więcej niewolników. Anakreon i Safo byli rówieśnikami filozofów przyrody z połowy VI wieku. czy „bezkres" uważał za nieograniczony przestrzennie i nieokreślony pod względem jakości. Poglądy Talesa są od początku do końca przypuszczeniem. który może nie był wcale filozofem.. czy.rozpoczęła się emigracja filozofów z Jonii do Italii. do którego należał Demokryt i matematycy pitagorejscy. jedni uważają go za identycznego z niebem. u szczytu swej potęgi stały państwa Wschodu: egipskie. to nawet kwestionowano jego istnienie. około 500 r. nowobabilońskie. jednakże już wówczas był w plastyce okres wielkiej archaicznej architektury. obejmowało Leucypa. ale także triumfów i upojeń: dały Maraton (490). rozkwit peloponeskiej sztuki odlewniczej. czy odwrotnie. Na przełom VI i V w. erę Heraklita i Parmenidesa. Solon (594) stworzył podwaliny demokracji ateńskiej. dyskutowana jest. Szóste pokolenie. pokoleniu Heraklita i Parmenidesa. Dokonywały się wówczas głębokie przemiany gospodarczo-społeczne: przejście od samowystarczalnego gospodarstwa domowego. był ich wzorem . drudzy panteistycznie. z duszą świata. a także Zenonaeleatę i pierwszych uczonych następców Pitagorasa.czy Ksenofanes był nauczycielem Parmenidesa. 700 r. W V w. czy też uczniem . ze słabo rozwiniętym handlem wymiennym. filiacja Heraklita i Ksenofanesa od filozofów z Miletu. Anaksagorasa. W polityce wewnętrznej był dla Grecji okres ten okresem końca królestw. żył Pindar i Ajschylos. Później też niż poezja (w szczególności niż Iliada i Odyseja) i niż rzeźba (ok. daty życia Heraklita podawane przez starożytnych chronologów różnią się między sobą o 12 olimpiad. Prawie taka sama niepewność dotyczy też poglądów tych wczesnych filozofów. Sztuki piękne rozkwitły w Grecji później od poezji i filozofii. Pod ich panowaniem były po r. KWESTIE SPORNE Sporne i podlegające dyskusji jest w tym wczesnym okresie bez mała wszystko. ale przypadało już na nową erę.. około 460 r. Na losach Grecji piętno swe położyła zwłaszcza potęga Persów. WYDARZENIA WSPÓŁCZESNE Filozofia pojawiła się w Grecji o parę wieków później niż żelazo. Chronologia i zależności doktryn były już dla starożytnych doksografów dziedziną przypuszczeń. a także niż pismo literowe. w którym żył. sporne są drugorzędne kwestie jego filozofii. Z nauki Parmenidesa jest przedmiotem dyskusji.czy Demokryt poprzedzał Protagorasa. przeciwnie. zwłaszcza Tales i Pitagoras. jak rozumiał jedność myśli i bytu i jak należy interpretować drugą część jego poematu. Nie uzgodniona jest też sprawa wpływów Wschodu na filozofię grecką. było dojrzałym owocem dwuwiekowego rozwoju. U Anaksymandra wątpliwe jest. ale większość pozostaje nadal sporna. Poezja przeżywała wówczas wielki rozkwit. co do Leucypa. wiadomości o nich pochodzą od późniejszych i w świetle nowoczesnej krytyki okazały się częstokroć sprzeczne. w których zaspokajali swe potrzeby genealogiczne. W tych trzech pokoleniach filozofia była jeszcze zupełnie archaiczna. Nowocześni historycy wszelkimi dostępnymi im środkami naukowymi starają się rozstrzygnąć wszystkie te wątpliwe sprawy. stosunek pierwszeństwa Leucypa. a o Demokrycie tak ogólnikowe. dokonało się zasadnicze odnowienie zagadnień oraz rozejście się stanowisk. Empedoklesa i Anaksagorasa również jest sporny. Empedoklesa. przypada początek starszej komedii attyckiej. Piąte pokolenie. medyjskie. Niektórzy filozofowie tego okresu robią wręcz wrażenie postaci mitycznych. nie mniejszy niż filozofia. republik oligarchicznych i tyranii. należeli doń także wielcy sofiści i Sokrates. który dawniej uważany był za „ciemnego". czy ogień był w niej pojęty dosłownie. Sporne jest: czy Parmenides był zależny od Heraklita. informacje chronologiczne o Parmenidesie są zupełnie sprzeczne. Heraklit. czas najpiękniejszych waz malowanych. choć przekazana przez doksografów. jest obecnie interpretowany dość jasno i zgodnie. Pisma ówczesnych filozofów zaginęły. 546 miasta Azji Mniejszej.. inni z ziemią.

a zwłaszcza Arystoteles. sztuki i nauki.to wszystko niezmiernie utrudnia. Wielowiekowe trwanie szkoły. wyrazicielami nowego ducha w filozofii tego okresu byli: 1) sofiści. prace ich stanowią już pełny system filozofii. Arystoteles i inni. Przemiana objawiła się też w filozofii. ale rozmaicie interpretująca ich intencje. W poprzednim okresie brakło jeszcze nauk specjalnych obok filozofii. kto był ich właściwym twórcą: sam Pitagoras. definitywne rozwiązanie problemów pitagorejskich. teraz stał się nim człowiek i jego dzieła. lingwistyka itd. ale również zmienił się jego kierunek: gdy dotąd przedmiotem zainteresowania i badań Greków była głównie przyroda. rychło wyzbyła się pierwotności i naiwności. historia Tucydydesa. Demokryt był rówieśnikiem sofistów. Okres ten. zajęli pierwszy plan epoki zarówno w oczach współczesnych jak i potomności. „sofiści" i Sokrates. wiek Peryklesa. O paradoksach Zenona istnieje olbrzymia literatura. potem dopiero przyszli zawodowi filozofowie: Platon. niż miała dotychczas. Fidiasza i Polikleta. tajemniczość. utworzyły one zasób wiedzy trudny już do objęcia przez jeden umysł i wymagały podziału pracy. łącząc nową filozofię człowieka z dawną filozofią przyrody. lecz materializm był doktryną panującą naówczas wśród inteligencji greckiej. Sokrates tym bardziej. w którym filozofia była przedmiotem gorących namiętności i ostrych walk. 4) Platon. rozkwitu cywilizacji. E. Okres ten od dawna uznany jest za okres klasyczny filozofii greckiej. ona sama była generalną nauką. Archytas czy jeszcze kto inny. w jakich w obu fazach rozwijała się filozofia. A w filozofii pitagorejczyków kwestii spornych jest nieskończoność. jednakże tylko owych dwóch klasyków: Platona i Arystotelesa. Dawało to historykom filozofii podstawę do oddzielania dwu okresów filozofii: okresu humanistycznego oświecenia. 5) Arystoteles. że czuł się osamotniony i że nie jego idealizm. okres wielkich 47 . Sofiści i Sokrates. Przez to filozofii przypadł inny zakres badań. W filozofii Anaksagorasa przedmiotem żywej dyskusji jest centralna w niej koncepcja „ducha": czy materialny. Był to złoty wiek tej kultury. Nie tylko zwiększyła się intensywność życia umysłowego. a szkoła jego trwała jeszcze po jego śmierci. czy identyczny z Bogiem? Sporna jest również interpretacja jego teorii materii: czy gatunki „zarodków" przyjmował w ilości nieograniczonej? W filozofii Demokryta najwięcej dyskutowana jest teoria poznania. ich doktryny nie są jasne i nie wiadomo. z jaką te fazy następowały po sobie. Jednakże tamci myśliciele byli kontynuatorami przeszłości. która teraz weszła w okres humanistyczny. DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I SYSTEMÓW STAROŻYTNYCH V-IV W. Wszakże szybkość. czas Sofoklesa. skłaniają do traktowania ich łącznie jako jednego okresu. czas pokoju i bogactwa. Sofiści byli prawie wyłącznie humanistami. i jednolitość warunków. mnogość prądów. którego głównymi przedstawicielami byli Platon i Arystoteles. jak medycyna Hipokratesa. W tym natomiast weszły na drogę szybkiego postępu zarówno matematyka i astronomia pitagorejczyków. do którego należeli sofiści i Sokrates. a zwłaszcza Platon i Arystoteles.która wypowiada twierdzenia sprzeczne z pierwszą częścią. po sofistach i sokratykach nawet fragmentów zostało niewiele. P. Wszelako należy pamiętać. oraz okresu systematycznego. 3) wspólni uczniowie sofistów i Sokratesa: cynicy i cyrenaicy. Z pism Platona widać nawet. nie tylko proponująca rozmaite rozwiązania. objęli całokształt dotychczasowych zagadnień filozoficznych. a wśród nich głównie Protagoras.) W V wieku ośrodek życia umysłowego w Grecji przeniósł się z kolonii do ziem macierzystych: Ateny stały się stolicą greckiej kultury. Umysłowość grecka uległa w owym czasie gwałtownej przemianie. które się przez ten czas w niej wytworzyły. Filolaos. Z tego okresu filozofii greckiej przechowały się autentyczne pisma filozofów. Jeszcze dawna filozofia przyrody miała nadal swych przedstawicieli. N. dla pitagorejskich prac naukowych teraz dopiero przyszedł czas rozkwitu. jeśli nie uniemożliwia. że poza nimi istniały inne jeszcze obozy w filozofii.. jaką się osłaniał związek. Natomiast Platon pod koniec życia. 2) Sokrates. Sokrates zaś wcale nie pisał. bałamutne wiadomości rozpowszechniane przez późniejszych zwolenników . czy osobowy. Był to okres niezwykłej pełni i różnorodności intelektualnej. Eurypidesa i Arystofanesa. Pierwszymi wyrazicielami owej przemiany umysłów byli nauczyciele-wychowawcy.

którą w dzisiejszych czasach spełnia publicystyka i uniwersytety powszechne. również wyrazy „sofizmat" i „sofistyczny" otrzymały odpowiednio pejoratywne znaczenie. konserwatyści i radykałowie. co w Grecji zajmowali się filozofią. co „uczony". Prawdą jest. nabrał ujemnego: najpierw znaczył tyle. filozoficznie zbliżony do eleatów. Sofistyka stała się synonimem erystyki. którzy pierwsi dali w filozofii wyraz nowym prądom. czas Protagorasa i Gorgiasza. ale jeszcze więcej podejrzewano się wzajemnie o uprawianie go: był to . paradoksiści i trywializatorzy. Najświetniejszym dla sofistyki czasem był jej początek. Zawód ich wymagał. aby uczyli zgodnie z duchem czasu. Nauczyciele tacy już od Solona działali w Atenach. że wszystkiego można dowieść. aby byli ludźmi współczesnymi.a i sami występowali jako mówcy i działacze. Następnie. gdy w wychowaniu jęto kłaść nacisk na wykształcenie. Nie wszyscy byli filozofami. Z zawodu byli nauczycielami i wychowawcami. Dopiero w XIX w. powstał w Atenach nowy typ filozofii. Żył zapewne od 481 do 411 r. ale i dorosłych. uległa takiej zmianie. na wpół profesorem". Orientacja jej była humanistyczna. Początek jego przypada na połowę V wieku. dla względów zarówno rzeczowych jak i osobistych. mniej sławnych było wielu. trwał niedługo. sformułował filozoficzne zasady. jak Izokrates. ich w sposób gwałtowny i nie przebierający w środkach. że ucząc burzą wiarę i tradycję. SOFIŚCI.) sytuacja ogólnokulturalna. Arystokratyczne społeczeństwo zarzucało im. a nawet Sofokles. Wówczas towarzyszyło im powodzenie: nawet w konserwatywnej i nieprzyjaznej dla oświaty Sparcie Prodyk i Hippiasz znaleźli uznanie. zabrakło życzliwych świadków ich pracy. Wreszcie. wystąpił przeciw nim Platon i zwalczał. Spełniali funkcję. lecz eleaci: oni nauczyli. On to może najwięcej przyczynił się do poniżenia sofistów w opinii potomności: pisma sofistów nie przechowały się. Ale wkrótce życzliwy stosunek Greków do sofistów uległ radykalnej przemianie. Sofiści. co pogardzali nauką. to 48 . poeci. PROTAGORAS był najbardziej filozoficznym umysłem wśród sofistów. specjalnie zaś filozoficzna. a nie na tężyznę duchową i fizyczną. zarzut zaś przylgnął do tych. jak to było pierwotnie. uświadomiono sobie ten stan rzeczy i podjęto rehabilitację sofistów. Przedstawicielami jej byli sofiści. ci byli małymi ludźmi. przygotowującymi do życia publicznego. jeśli nań zasłużyli. Sofistom wypadło uczyć teraz nie tylko młodzież.. w imię których występowali sofiści. konserwatyści wystąpili z zarzutem. epigoni. ale pomiędzy nimi było kilku myślicieli wybitnych. ale wydatną rolę zaczęli odgrywać dopiero teraz. Początek zaś dali tu nie sofiści. a mniej więcej równocześnie ze śmiercią Arystotelesa (322 r. filozofowie na serio i na żarty".razem z zarzutem bezbożności najpotoczniejszy zarzut przeciw niewygodnym filozofom. i gdy powszechna stała się potrzeba oświaty i chęć brania udziału w życiu umysłowym i publicznym. co „pseudouczony". jak Protagoras. to przeważnie późniejsi. Wzory takich poczynań znamy z parodii Platona (Eutydem) i Arystotelesa (De sophisticis elenchis). i zawód ten stanowił główny łącznik między tą różnorodną skądinąd grupą ludzi. że sofiści nadużywali dialektyki . Gorgiasz. Poza tym ten „antylogiczny kunszt" uprawiano naówczas. potomność znała ich z relacji Platona i patrzyła na nich jego oczami. tj. jak Tucydydes. Okres działalności sofistów trwał dość długo. Pierwszy uczynił to George Grotę w swej Historii Grecji. a zasadnicze stanowisko relatywistyczne. co byli znani i wybitni. PROTAGORAS I SOFIŚCI W V w. przez całe prawie stulecie: Protagoras i Gorgiasz byli starsi od Sokratesa. że uczą za pieniądze. zarzut ten sofiści dzielili zresztą z wszystkimi bez mała. jak Eurypides. o których pamięć zaginęła. i wytworzyli upodobanie do dowodzenia tez najmniej prawdopodobnych. a bywali między nimi „polihistorzy i tacy. czynili to uczniowie Sokratesa i sam Platon nie był bez winy. mówcy. Hippiasz. jeśli daty te są prawdziwe. który pierwotnie miał sens dodatni. Prodyk. który jak żaden inny zaważył na dalszych losach filozofii. Stanowili elitę umysłową Grecji. uczyli się od nich i poszukiwali ich towarzystwa. w oczach Greków było to poniżanie pracy umysłowej. że wypada z tą datą rozpocząć nowy okres filozofii. nie stanowili szkoły filozoficznej i w ogóle nie byli filozofami z zawodu. wśród których najbardziej oryginalnym myślicielem był Protagoras. wielcy politycy greccy. uczeni. potem tyle. a jeszcze za Arystotelesa sofiści byli czynni. stąd reprezentatywność ich poglądów. Uczyli ich mówić i działać .przeciwieństw i genialnych pomysłów. około stulecia. sofista był „na wpół dziennikarzem. które dla fałszywego twierdzenia stwarza pozory prawdy. rozumowania. Sam wyraz „sofista".ale czynili to naówczas wszyscy. zupełnie różny od dotychczasowej filozofii przyrody. Przyczyn było parę.

boć postrzeżenia tej samej rzeczy bywają u różnych jednostek różne. ale była ona dla nich metodą nie badania. zostało na skutek denuncjacji spalone i wywołało proces przeciw autorowi. A) Pod względem przedmiotu badań. mówcą. W latach dojrzałych przebywał w Atenach i należał do grona przyjaciół Peryklesa. Wbrew przeważającym wśród greckich filozofów tendencjom racjonalistycznym. a co się dziś nazywa „kulturą". że jest to jedynie wynikiem umowy. że wszelkie poznanie jest bierne i że umysł może zawierać jedynie odbicie przedmiotów 49 . polihistor owych czasów. Następnie głosili. Był pierwszym filozofem w nowym stylu: mniej badaczem. lecz prowadzenia sporów. MINIMALISTYCZNA TEORIA POZNANIA. Hippiasz.był starszy od Demokryta i od Sokratesa. etyka. jak też zadań. Inicjatorem tej „minimalistycznej" teorii poznania był Protagoras. to przeważnie empiryczne. że chodziło im nie o to. Dotychczas filozofowie ograniczali się do badania przyrody. co prawdziwe. SENSUALIZM i RELATYWIZM. że nie ma prawdy powszechnej. z natury rzeczy. Badali także język i w tej dziedzinie położyli znaczne zasługi: Protagoras klasyfikował zdania i wyrazy. teraz nastąpił radykalny zwrot ku badaniom humanistycznym. domagali się od niego powszechności. Poza tymi nowościami metodologicznymi sofiści wypowiadali również nowe a typowe dla swej epoki poglądy na naturę poznania. uczony. jakie zjawiska występują łącznie. 2. Prodyk zbierał synonimy. zajmował się również matematyką i astronomią. czy tkwi w umyśle postrzegających jednostek. pewności. iż pewne prawdy uchodzą za obowiązujące powszechnie. 1. Teraz zaś postawa filozofów zmieniła się: teorie sofistów były wyrazem nieufności do wiedzy. o ile posiada większą użyteczność praktyczną. to był praktycyzm. C) Pod względem metody badań. etyczno-społecznych i technicznych. szukali wiedzy dla wiedzy. czy też w postrzeganej rzeczywistości? W umyśle widział ją współczesny Protagorasowi Demokryt. Od niego zapewne pochodzi starożytne pojęcie doświadczenia naukowego. poza tym był autorem prac gramatycznych. poeta. to był ich relatywizm. Prawda zaś jednego człowieka ma wyższość nad prawdą drugiego o tyle tylko. Głównym jego pismem była Rozprawa polemiczna o prawdzie i bycie. Chcąc uniknąć procesu opuścił Ateny i płynąc na Sycylię utonął. ale zwłaszcza etnologią. że wiedza zaledwie może spełnić minimalne wymagania. dawali tym wyraz sensualizmowi. Naukowe badania. Sądzili zaś. POGLĄDY. opinia ich o zdolnościach poznawczych człowieka była ujemna. że prawdę poznajemy tylko przy pomocy zmysłów. Nowa była już sama zasadnicza postawa: w pierwszym bowiem okresie starożytności filozofowie występowali z maksymalnymi wymaganiami wobec poznania. które odczytał w domu Eurypidesa. zbliżyli z powrotem naukę do umiejętności praktycznych. obiektywności. Pierwsi uczeni pojmowali ją czysto teoretycznie. Wedle tej koncepcji nauka ogranicza się do stwierdzania faktów i związków między nimi oraz do przewidywania na ich podstawie faktów przyszłych. Protagoras zajmował postawę. Po pierwsze. 3. zakresem ich dociekań było to. popularyzatorem. Ogólnie biorąc. ile jego następcy. I doszli do czworakiego poglądu na poznanie. sofiści natomiast podporządkowali czynność badawczą celom praktycznym.co skuteczne. Protagoras był sensualistą. że wiedza ludzka tym wymaganiom sprosta.wedle Platona . Sensualizm zaś zaprowadził go do relatywizmu: poznanie nasze jest względne. wprawdzie sofiści posługiwali się też dialektyka. technik. były nowego typu. rozumianego jako a) obserwowanie. Głównym przedmiotem badań sofistów jako nauczycieli życia publicznego były. polityk. NOWY STOSUNEK DO NAUKI. i b) wnioskowanie z jednego z tych zjawisk o drugim. Jaka jest przyczyna względności postrzeżeń? Czy jest natury subiektywnej. to był ich konwencjonalizm. polityka. co oni sami nazywali „obyczajami". Jeśli zaś prowadzili badania. Protagoras . B) Pod względem zadań stawianych nauce. W tym tkwiła zresztą słabość stanowiska sofistów. twierdzili. Pochodził z Abdery. Stan naszych źródeł nie pozwala wszakże dokładnie osądzić. mnemotechniką. lecz . którą po wielu wiekach nazwano „pozytywistyczną": chciał trzymać się faktów i unikać konstrukcji w nauce. jakie sobie stawiali. retoryka. chronologią. Natomiast Protagoras pozostał wierny greckiemu przekonaniu. a zarazem ufali. uważali. Był prawodawcą kolonii Turioi w Wielkiej Grecji. więcej nauczycielem. bo prawda jest dla każdego inna. ile zdziałał on sam. W pierwszym okresie filozofii duże znaczenie miała metoda dedukcyjna. skoro jest oparte na postrzeżeniach. dialektyka. teorią sztuki. jakie prowadzili sofiści.definiował naukę jako „zaradność w zarządzaniu domem i państwem oraz możliwie największą sprawność w działaniu i mówieniu". Dzieło O bogach. i to zarówno pod względem przedmiotu i metody. czy obiektywnej ? Inaczej mówiąc.

zewnętrznych. A jeśli tak, to także przyczyna względności postrzeżeń musi tkwić w postrzeganej rzeczywistości: postrzeżenia są odbiciem rzeczywistości, więc jeśli są względne, to względna musi być sama rzeczywistość. Wytwarzało to niezmiernie paradoksalną koncepcję rzeczywistości. „Wszystko" - mówił Protagoras - „co jest zjawiskiem dla ludzi, to istnieje". Zjawiska są różnorodne i względne, więc różnorodna i względna jest również rzeczywistość. Jest to możliwe dzięki temu, że materia, stanowiąca jej podłoże, może przybierać różne postacie, posiada nie jedną naturę, lecz wiele różnych i sprzecznych natur; jest wszystkim tym, co się komukolwiek zjawia. Najbardziej rozbieżne sądy o rzeczywistości są możliwe i wszystkie są równie prawdziwe: bo, jak to wynikało z założeń Protagorasa, rzeczywistość posiada własności rozbieżne i wręcz sprzeczne. Protagoras nie uchylił się od tej konsekwencji i pojmował rzeczywistość jako niezgodną z zasadą sprzeczności. Był to wynik naturalny dla myśliciela, który chciał połączyć skrajny sensualizm z realistycznym pojmowaniem poznania. Względność umysłowego poznania przeszła na przedmioty poznania i relatywizm z epistemologicznego stał się też kosmologiczny. Relatywizm zapoczątkowany przez Protagorasa miał zabarwienie antropologiczne. Hasłem jego było: „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek", jak mówi jedyne zdanie, zachowane z jego głównego dzieła. To znaczy: jaka w każdej sprawie odpowiedź jest trafna, to zależy od człowieka, który ją daje. Dlatego też w każdej sprawie może się zdarzyć, że będą o niej wypowiadane zdania ze sobą sprzeczne. Protagoras zebrał nawet w specjalnym dziele takie „antylogie". Dzieło zaginęło - ale zastępuje je rozprawka Podwójne twierdzenia, napisana przez nieznanego sofistę, który idąc torem Protagorasa pokazywał względność poglądów na to, co dobre i złe, prawdziwe i nieprawdziwe. Oto np. choroba jest dobra i zła zarazem; jest zła dla chorego, ale dobra dla lekarza. 4. PRAKTYCYZM. Wobec przekonania sofistów, że przeciwne opinie mogą być równie prawdziwe, było naturalne, że dawali pierwszeństwo prawdom życiowo dogodnym. Przy uznawaniu i odrzucaniu opinii miarodajny był dla nich praktyczny punkt widzenia. Zastosował go do rozwiązania prawdy, jak się zdaje, sam Protagoras. Zdrowemu jadło wydaje się słodkie, a choremu gorzkie; zdrowy przez to nie jest od chorego mędrszy ani nie ma trafniejszego stosunku do jadła, ale - jest w położeniu lepszym, bo przyjemniejszym. Nieświadomi rzeczy - powiada Protagoras - nazywają niektóre twierdzenia prawdziwymi, ja zaś zowie jedne od drugich lepszymi, ale nigdy prawdziwszymi. Twierdzenia są równie prawdziwe, ale skoro jedne z nich są lepsze, to należy trzymać się lepszych. A kto uległ gorszym, powinien tak pokierować umysłem, aby je zmienić na lepsze. Mędrcami są ci, co tej zmiany dokonują: lekarze dokonują jej przez lekarstwa, sofiści - przez rozumowanie. Wprawdzie, co się komu wydaje słuszne, to też jest dlań słuszne - ale mędrzec może spowodować,że nie będą to twierdzenia przykre, lecz przyjemne. 5. KONWENCJONALIZM był dalszą konsekwencją relatywizmu. To, że wśród względnych prawd niektóre uważane są przez ludzi za obowiązujące, może być tylko wynikiem umowy. W szczególności sofiści skłonni byli za konwencjonalne uważać obowiązujące poglądy na mowę, prawo, moralność, religię. Jest to najbardziej typowy ich pogląd. Epoka, która zaczęła zajmować się sprawami specjalnie ludzkimi, zauważyła łatwo, że nie wszystko jest w nich zgodne z „naturą", że wiele tych spraw ma źródło w ludzkiej decyzji i „umowie". Już dawniej poeta Pindar i historyk Herodot, widząc niezgodę w poglądach panujących wśród Greków, twierdzili, że „umowa jest władcą wszystkich ludzi"; Archslaos, uczeń Anaksagorasa, przeciwstawiał naturę i umowę i z tego punktu widzenia pisał o pięknie, sprawiedliwości i prawie. Ale na wielką skalę przeciwstawianie natury i umowy zaczęli stosować typowi przedstawiciele epoki: sofiści. Genezę umowności rzeczy ludzkich pojmowali bardzo rozmaicie: jedni bowiem uważali konwencjonalne poglądy panujące wśród ludzi za wytworzone i narzucone przez silnych dla wyzyskania słabych, inni - za chytry wymysł słabych dla obrony przed silnymi. Obie koncepcje łączył Krycjasz, osławiony polityk, wychowanek sofistów, który głosił, że prawo obowiązujące jest wytworem większości słabych, religia zaś - wymysłem silnego władcy dla pohamowania tłumu. Sofiści nie zaprzeczali, że istnieją także „prawa natury", ale pojmowali je w swoisty sposób. Mianowicie, za prawo natury uważali na ogół tylko prawo silniejszego. I byli wśród sofistów tacy, co wobec umowności norm kultury głosili hasło powrotu do natury, czyli - do panowania siły. Trazymach, którego karykaturę dał Platon w Państwie, odrzucał, jako czysto umowne, normy moralne i religijne, a Kallikles, bohater Platońskiego Gorgiasza, pogardzał potocznymi poglądami jako „moralnością tłumu", i uznawał jedynie przyrodzone prawo silnego, którego zasadą jest wola mocy, cnotą energia pozbawiona skrupułów,
50

a celem władza i pełnia życia. Był wszakże i drugi prąd wśród sofistów. I ci również kulturę ludzką mieli za umowną. Likofron, uczeń Gorgiasza, uważał państwo za wynik umowy uczynionej dla zagwarantowania wzajemnego bezpieczeństwa, na rzecz którego jednostki rezygnują z części swych praw osobistych. W podobnym też sensie Alkidamas, inny uczeń Gorgiasza, uważał prawo i obyczaje za urządzenia konwencjonalne. Ale ci sofiści potępiali konwencje, które służą czyimś interesom i przywilejom, a cenili tylko takie, które mogą wykazać się przed forum rozumu. Z tego stanowiska Likofron występował np. przeciw prerogatywom dobrze urodzonych, Alkidamas przeciw niewolnictwu. Ten odłam sofistów uznawał właśnie wyższość stosunków umownych nad naturalnymi: bo dzięki nim zamiast siły może zapanować sprawiedliwość społeczna. Nie tylko ci sofiści-politycy, ale i sofista-filozof, jakim był Protagoras, znaczną część swej życiowej i pisarskiej pracy poświęcił temu, by w różnych dziedzinach życia, gdzie panują i muszą panować konwencje, konwencje te odpowiadały wymaganiom rozumu. Dążył tedy do zreformowania prawa obowiązującego tak, aby było racjonalne, aby kara nie była zemstą za przestępstwo, lecz odstraszeniem od dalszych przestępstw; do zracjonalizowania ustroju społecznego, aby był ludziom nie przeszkodą, lecz pomocą w ich walce o byt; także do zracjonalizowania mowy, aby była uformowana wedle jednej zasady, a nie wedle dwóch, wedle sensu i wedle formy. 6. POCZĄTKI ESTETYKI. Sofiści byli również pierwszymi, którzy na większą skalę zajmowali się estetyką czy, ściślej mówiąc, teorią sztuki. W tej dziedzinie pionierem był nie Protagoras, lecz Gorgiasz. Ich teoria sztuki nie miała jeszcze tak szerokiego zakresu, jak nowożytna: rozumienie bowiem sztuk przez Greków było węższe, nie mieli jeszcze pojęcia, które by obejmowało zarówno poezję jak plastykę, jeszcze nie widzieli ich łączności. Malarstwo, rzeźbę, architekturę - uważali za umiejętności czy kunszty takie same, jak tkactwo czy budowanie okrętów: cechą ich wszystkich jest, że wytwarzają realne przedmioty. Poezja zaś ma inny charakter, nic właśnie nie wytwarza poza słowami, podobna jest raczej do wieszczenia niż do umiejętności; a tak samo muzyka, którą też Grecy łączyli z poezją, traktowali jako jedno z nią. Otóż estetyka wytworzona przez sofistów, pierwsza estetyka grecka, była tylko teorią poezji. Inspirowana zaś była przede wszystkim przez poezję sceniczną. Operowała trzema pojęciami: naśladownictwa, iluzji i oczyszczenia. Miała trzy główne tezy: 1. poezja nie wytwarza przedmiotów realnych, lecz tylko ich słowne podobieństwa, „naśladownictwa"; 2. w umysłach słuchaczów wzbudza - jakby jakimś czarem iluzję; słuchacze słysząc ze sceny o cierpieniu doznają uczuć takich, jak gdyby to były prawdziwe cierpienia Edypa czy Elektry; 3. i ostatecznie poezja wywołuje w nich gwałtowną reakcję, wyładowuje ich uczucia, i to wyładowanie, oczyszczenie daje im ulgę i radość. Ta ostatnia teza przypominała idee religijne pitagorejczyków i może od nich się wywodziła; pozostałe zaś tezy tej pierwszej estetyki były już własnym pomysłem sofistów, przede wszystkim Gorgiasza. Z czasem wyszły z niej trzy wielkie teorie estetyczne: jedna z nich kładła w sztuce nacisk na naśladownictwo, druga na iluzję, trzecia na wyładowanie uczuć. Tę ostatnią przejął częściowo Arystoteles, mianowicie dla wyjaśnienia natury tragedii. Druga - teoria estetycznego iluzjonizmu - rozwinęła się dopiero w czasach nowożytnych. Natomiast teoria naśladownictwa została przejęta przez Platona i Arystotelesa i na długie stulecia stała się panującą teorią estetyczną. ZNACZENIE FILOZOFICZNE PROTAGORASA I SOFISTÓW. Byli tymi, którzy skierowali badania na człowieka, jego czynności i wytwory. Protagoras zaś stworzył samodzielną teorię filozoficzną. Po maksymalnych aspiracjach co do poznania, jakie ożywiały dotychczasowych filozofów Grecji, on pierwszy wystąpił z minimalizmem poznawczym i położył podstawy sensualizmu, relatywizmu, praktycyzmu, konwencjonalizmu. Był pierwszym w Grecji filozofem-relatywistą; w tym streszcza się jego pozycja historyczna. Był filozofem nowego już typu: jego filozofia miała inny zakres niż filozofia dawniejszych myślicieli greckich. Nie zajmował się już budowaniem systemu przyrody. Nie zajmował się też teologią: bo wprawdzie napisał dzieło O bogach, ale pierwszym jego zdaniem było: „O bogach nie potrafię wiedzieć ani że są, ani że ich nie ma; wiele bowiem rzeczy przeszkadza mi to wiedzieć, niejasność samej rzeczy i krótkość życia ludzkiego". NASTĘPCY. Protagoras zostawił znaczną ilość uczniów. Z nich Kseniades z Koryntu i Eutydem z Chios wyciągnęli skrajne konsekwencje z jego stanowiska, aż do zaprzeczenia możności poznania. Pod wpływem jego był matematyk Teodoros z Cyreny, poeci Eurypides i Sofokles oraz liryczny poeta, ateista
51

Diagoras z Melos. Z jego poglądów korzystali nawet uczniowie jego przeciwnika, Sokratesa, jak Antystenes i zwłaszcza Arystyp. - Z opozycją zaś przeciw relatywiście wystąpił Sokrates, a przede, wszystkim zwalczał go Platon; niemniej stanowisko Protagorasa nie zanikło w Grecji: dalszy ciąg rozpoczętej przez niego linii rozwojowej stanowili sceptycy. W XIX i XX w. szereg filozofów należących do prądu pozytywistycznego i pragmatystycznego, w szczególności Laas w Niemczech i Schiller w Anglii, powoływało się na Protagorasa, uważając go daleko więcej niż Platona i Arystotelesa za rzeczywistego antenata nowoczesnej filozofii.

SOKRATES
W tym samym czasie i w tych samych Atenach, gdzie kwitła sofistyka, wystąpił myśliciel, który wbrew relatywizmowi sofistów usiłował odnaleźć powszechne zasady poznania i działania. Był to Sokrates. ŻYCIE. Sokrates (469 - 399) urodził się w Atenach i w Atenach spędził całe swe życie. Był człowiekiem, w którym myśliciel w nierozerwalny sposób zespolił się z działaczem. Gdy tego wymagały potrzeby kraju, służył mu jako żołnierz i jako urzędnik - prytan; podczas wojny dawał dowody męstwa, podczas pokoju - rozwagi i odwagi cywilnej, występując sam jeden przeciw roznamiętnionemu tłumowi. Na ogół jednak nie brał udziału w sprawach państwowych; całkowicie bowiem poświęcił się działalności innego rodzaju: działalności nauczycielskiej. Przypominała pod wieloma względami czynności sofistów i współcześni traktowali Sokratesa jak sofistę; jednakże dzieliło go od sofistów nie tylko to, że uczył bezinteresownie, ale też i cała treść nauki. Działanie jego polegało na tym, że uczył ludzi cnoty, a ściślej mówiąc, uczył ich rozumu, aby przez to doprowadzić do cnoty. W tej działalności widział sens swego życia. Absorbowała go tak, że o własnych sprawach nie myślał: żył wraz z rodziną w niedostatku. Był wszędzie tam, gdzie mógł znaleźć rozmówców, zatrzymywał ludzi na rynku, w palestrze czy na biesiadzie, by mówić z każdym o jego sprawach i zmuszać do zastanawiania się nad nimi, nad umiejętnością i cnotą. Zyskał sobie koło zwolenników i uczniów: najwykwintniejsza młodzież ateńska, jak Alcybiades, Krycjasz, Platon, Ksenofont, przestawała z nim stale. Ale obok zwolenników miał i surowych krytyków. Zyskał popularność, ale popularność jego nie była połączona z uznaniem. Ogół widział w nim tylko dziwaka; przeciętny Ateńczyk nie traktował na serio człowieka, który zaprząta sobie głowę cudzymi sprawami, a nie może się zdobyć na nowy płaszcz: z tego stanowiska wydrwił go w swej komedii Ameipsjas. Inni widzieli w nim osobistość wręcz niebezpieczną: uprawiana przezeń analiza i krytyka przekonań i stosunków wydawała się groźna dla istniejącego porządku rzeczy. Arystofanes, który w 423 r. przedstawił Sokratesa w Chmurach, widział w nim ucieleśnienie bezcelowych rozważań, szkodliwej wolnomyślności, pychy, wymyślnych oszukaństw i braku szacunku dla tradycji. Pomimo takich o nim opinii mógł jednak jeszcze Sokrates przez ćwierć wieku czynić dalej swoje. Dopiero gdy doszedł do 70 roku życia, spotkało go publiczne oskarżenie, że działalność jego jest szkodliwa. Może działały tu przyczyny polityczne, poczucie zaczynającego się upadku Aten kazało szukać jego winowajców. Dość, że w r. 399 fabrykant Anytos, mówca Likon i poeta Meletos wnieśli przed sąd przysięgłych skargę na Sokratesa, że winien jest bezbożności oraz demoralizacji młodzieży. Sąd uznał winę Sokratesa. O karze śmierci nie myśleli zapewne ani oskarżyciele, ani sędziowie; tak ciężki wymiar kary wywołała postawa Sokratesa, który winy swej nie uznał, przeciwnie, kładł nacisk na doniosłość swej' działalności. Z powodów religijnych wyrok nie mógł być wykonany zaraz i Sokrates spędził 30 dni w więzieniu. Mógł łatwo uniknąć śmierci, uczniowie chcieli mu ułatwić ucieczkę, lecz nie zgodził się stojąc na stanowisku posłuszeństwa prawu. Ostatnie dni spędził w rozmowach z uczniami; Platon, choć wówczas z powodu choroby nieobecny, opisał w Fedonie na podstawie relacyj, ostatnie chwile Sokratesa. „Wszyscy jednozgodnie przyznają, że żaden jeszcze człowiek, ile pamięć nasza sięga, nie zajrzał w oczy śmierci z większą godnością", napisał uczeń Sokratesa, Ksenofont (IV, 8). Potomność po wszystkie czasy widziała w Sokratesie ideał filozofa, a w jego życiu i śmierci doskonałe wypełnienie obowiązków filozofa. Chłodny umysł łączył się w nim w przedziwny sposób z gorącym sercem. Silna, raczej zmysłowa natura była opanowana przez silną duszę. Brzydota przysłowiowa jego postaci była jakby symbolem wyższości ducha. Cechowała go równość i pogoda usposobienia, humor i łagodność. „Wydawał mi się najlepszym i najszczęśliwszym z ludzi", pisał Ksenofont. PISM nie zostawił, uczył tylko ustnie. O nauce jego wiemy z pism uczniów, głównie z dialogów Platona i Wspomnień o Sokratesie Ksenofonta. Również i Arystoteles informuje o jego zasługach dla filozofii.
52

POGLĄDY SOKRATESA. Sokrates, podobnie jak sofiści i większość ludzi jego epoki, zajmował się tylko człowiekiem. W człowieku zaś interesowało go jedynie to, co uważał za najważniejsze, a zarazem mogące być przedmiotem reformy i ulepszenia: „Zajmował się" - jak podaje Arystoteles - „jedynie sprawami etycznymi, całą zaś przyrodą nie zajmował się wcale". Mówił, że drzewa niczego nie mogą go nauczyć, uczą natomiast ludzie w mieście. I pracował na dwóch tylko polach: na polu etyki oraz logiki, którą uważał za niezbędną dla etyki. I. POGLĄDY ETYCZNE Sokratesa dadzą się sformułować w trzech głównych tezach: 1. CNOTA JEST DOBREM BEZWZGLĘDNYM. „Cnota" była starodawnym pojęciem Greków, ale rozumiana była ogólnikowo, jako tężyzna życiowa, dzielność, sprawność w spełnianiu zawodowych czynności. Jeszcze sofiści tak rozumieli cnotę i stwierdzali, że jest to zaleta całkowicie względna, różna dla mężczyzny i dla kobiety, młodzieńca i dojrzałego męża. Sokrates zaoponował przeciw temu relatywizmowi, wskazał na zalety, które są jedne dla całego rodu ludzkiego: sprawiedliwość, odwaga czy panowanie nad sobą są zaletami zawsze i wszędzie. Nazywając te zalety „cnotą", dał temu wyrazowi bardziej specjalne, a właściwie zupełnie nowe znaczenie. Wytworzył nowe pojęcie cnoty przez to, że spośród zalet człowieka wyodrębnił specjalnie zalety moralne. Prawa dotyczące cnoty moralnej są „niepisane", w kodeksach ich nie ma; niemniej są trwalsze od pisanych. Wywodzą się bowiem z samej natury rzeczy, a nie z ustanowienia ludzkiego; jakże mogłyby być ustanowione, skoro są powszechne, jednakowe dla wszystkich ludzi? - wszak (tak rozumował Sokrates) wszyscy ludzie nie mogli zejść się razem i ustanawiać praw. Na powszechność praw moralnych Sokrates kładł szczególny nacisk, stojąc w opozycji do relatywizmu sofistów; powszechność była zasadniczą cechą cnoty w jej nowym znaczeniu. Ta dopiero co wyodrębniona zaleta wysunęła się od razu dla Sokratesa na szczyt dóbr. Wszystko inne, co ludzie zwykli uważać za dobro - zdrowie, bogactwo, sława - niejednokrotnie w skutkach okazuje się złe. Człowiek powinien zabiegać o dobro najwyższe, nie licząc się nawet z niebezpieczeństwami i śmiercią. Dla dóbr moralnych powinien poświęcić dobra niższe i pozorne: „Czyż nie wstydzisz się dbać o pieniądze, sławę, zaszczyty, a nie o rozum, prawdę i o to, by dusza stała się najlepsza?" Sokrates był tedy pierwszym, który wyróżnił dobra moralne, właściwy przedmiot etyki (za to nazwano go „twórcą etyki"); a także był pierwszym przedstawicielem stanowiska - nazwijmy je moralizmem wynoszącego dobra moralne ponad wszystkie inne. 2. CNOTA WIĄŻE SIĘ z POŻYTKIEM i SZCZĘŚCIEM. Sokrates mawiał, że rad by posłać do piekieł tego, kto pierwszy rozdzielił dobro i pożytek. Ale związek obu widział nie w tym, iż dobro zależne jest od pożytku, lecz, przeciwnie, iż pożytek zależny jest od dobra. Tylko to, co dobre, jest naprawdę pożyteczne. Ludzie dlatego często błądzą i działają wbrew własnemu pożytkowi, że nie wiedzą, co jest dobre. Sokrates był tedy przeciwieństwem utylitarysty; ale stojąc na stanowisku nierozdzielności dobra i pożytku często wyrażał się tak samo jak utylitaryści: twierdził, że czyn jest niezawodnie dobry, gdy wypływa zeń pożytek, a zalecając sprawiedliwość czy lojalność, wysiłek w pracy czy kompetencję w zawodzie, powoływał się na płynącą stąd korzyść. A podobnie rozumiał również stosunek dobra do szczęścia: szczęście związane jest z cnotą, bo z cnoty wynika. Szczęśliwy jest bowiem ten, kto posiada największe dobra, a największym dobrem jest cnota. 3. CNOTA JEST WIEDZĄ. Wszelkie zło pochodzi z nieświadomości: nikt umyślnie i z świadomością zła nie czyni. I nie może być inaczej: skoro dobro jest pożyteczne i gwarantuje szczęście, nie ma powodu, aby ktoś, kto je zna, nie czynił go. Wiedza jest tedy warunkiem dostatecznym cnoty, a mówiąc językiem jaskrawym, jakiego Sokrates używał: jest tym samym, co cnota. „Jest to jedno i to samo wiedzieć, co jest sprawiedliwe, i być sprawiedliwym". To była definicja Sokratesa: cnota jest wiedzą. Na zarzut, że w działaniach ludzkich nieraz przejawia się rozdźwięk między wiedzą a czynem, między tym, co dyktuje rozum, a tym, do czego pcha namiętność, że do cnoty, oprócz wiedzy, potrzebna jest jeszcze wola - na to Sokrates odpowiedziałby, że jeśli wiedza nie wystarcza do cnoty, to musi być powierzchowna i niezupełna. Kto natomiast posiada wiedzę prawdziwą i pełną, ten nie może nie przejąć się nią do głębi i nie może czynić inaczej niż dobrze. Wiedza potrzebna do cnoty jest oczywiście innego rodzaju niż ta, którą zbierali filozofowie greccy: to nie wiedza o żywiołach, gwiazdach, o kosmosie, lecz o sprawiedliwości i odwadze, nie przyrodnicza, lecz etyczna. Opiera się nie na czysto teoretycznym roztrząsaniu, lecz na praktycznym rozsądku. Stanowisko takie nazywa się intelektualizmem etycznym. Sokrates nie był zresztą odosobniony na tym stanowisku. Grecy mieli w ogóle skłonność do intelektualnego pojmowania życia, a już szczególniej było
53

ostatecznie wszystkie cnoty są wiedzą. METODA ELENKTYCZNA. czy dobro to posiadamy. i oczyszczenie zeń umysłu. Uważając nauczanie za zadanie najwyższe. Sprawiedliwość była zdefiniowana jako wiedza o tym. boć cnota jest wiedzą. jakim jest cnota. a z nim pożytek i szczęście. cały mu się poświęcił. czyli metoda zbijania. Prawdziwe szczęście i prawdziwy pożytek daje tylko dobro. w Atenach. Że Sokrates zajmował stanowisko intelektualistyczne. Przede wszystkim zaś była w tym wiedza epistemologiczna: ujawniał bowiem. Cnota jest jedna. choć był nauczycielem. pobożność . jak się wyrażał . l. że nie znał jej wahań i nie odczuwał jej udziału w decyzjach. bo każda cnota jest wiedzą. ale raczej uzupełnieniem etyki przez czynnik religijny. Składała się z dwóch części. nazywał to „wiedzą niewiedzy". I właśnie przez to była rzeczą szczególnej wagi: bo spowodowała. powodującym się w życiu namysłem. Celem było zdemaskowanie tego. lecz że będzie razem z nimi prawdy szukać. Jego życie i śmierć były w zupełnej jedności z jego nauką. na czym polega wiedza. współpracy umysłowej. tak rozpowszechnionym w czasach nowych. że wie. powinien i innych wiedzy uczyć. aż doprowadziły do twierdzenia sprzecznego z twierdzeniami powszechnie uznanymi bądź z samą tezą pierwotną. z żelazną konsekwencją kierował swym życiem zgodnie z teorią. a kto może. lecz przykładem własnym pokazywał. co się komu należy. a przy tym posiadającym wolę tak silną i pewną. Sokrates niczym swej teorii intelektualistycznej nie ograniczał. należy uświadomić sobie naturę poznania. przeto od nas samych zależy. lecz do zastanawiania się nad cnotą. Następną konsekwencją było. ale zastosował ją do siebie. Jako konsekwencje intelektualizmu powstały dalsze tezy Sokratejskiej etyki.na głos demona (daimonion). bo gdy inni ulegając złudzeniu mniemali. że cnoty można się uczyć. była metodą dyskusji. powołaniem się na pomoc. skierowana dotąd na rzeczywistość. Była to teza doniosła: wielkie dobro.ono rozpowszechnione w V w. potem dopiero sama wiedza. Zanim zacznie się badać naturę rzeczy. lecz wirtuozem metody. Uważał się za uprawnionego do tej krytyki. a wiedzy można się uczyć. więc są w istocie swej jednym i tym samym.jako wiedza o bogach. że uczniów prawdy nauczy. A to uważał za rzecz najważniejszą i za właściwy początek badań: najpierw kryterium wiedzy. sam był typem refleksyjnym. czego należy się bać. posiadał pojęcie i kryterium wiedzy. uwaga filozofów. nie posiadał gotowej wiedzy. to miało jeszcze specjalne powody: najpierw. on miał świadomość swej niewiedzy. jakiej bóstwo udziela ludziom. gdy się umie robić. Sokrates nie tylko głosił taką ogólną teorię. Sokrates stał pierwszy na stanowisku. Najpierw. zwłaszcza rzemieślniczej: w tej zaś dziedzinie robi się dobrze. nie działającym odruchowo. Można je nabyć. co jest tylko pozorem wiedzy. skoro umiał rozpoznać jej brak. gdy się wie. że wiedzę posiadają. Tą tezą o jedności cnoty Sokrates wyrażał swój sprzeciw wobec pluralizmu etycznego sofistów. że cnota jest jedna. polegała na doprowadzaniu do absurdu: fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie (to nazywano „ironią" Sokratesa) i pytaniami zmuszał do wyciągania z tezy konsekwencji dopóty. negatywnej i pozytywnej. Etyczne tezy Sokratesa łączyły się w łańcuch i prowadziły do jasnego wniosku: Ludzie dążą do szczęścia i do pożytku.jako wiedza o tym. Wiedział przez to coś. Jego teoria wiedzy była teorią poszukiwania wiedzy. co jest dobrem najwyższym i co przeto obowiązuje wszystkich i zawsze. nie formułował jej przepisów. druga . że dla poszukiwania wiedzy została obmyślona specjalna metoda. Natomiast w swych osobistych decyzjach powoływał się nieraz na głos wewnętrzny . w rodzaju woli czy czucia. spoczęła teraz na wiedzy i na sposobie jej zdobywania. Metoda. Sam. czego nie wiedzieli inni. Paradoksalne pojęcie „wiedzy 54 . którą by mógł komunikować innym. że krytyka poznania jest pierwszą z nauk filozoficznych i musi poprzedzać wszystkie inne. Nie licząc się z osobistymi skłonnościami i warunkami życia dążył niezłomnie do tego.jak zdobywać prawdziwe. czyli jej metodologią. odwaga . nie obiecywał. nie jest wrodzone. jak robić. w dobie greckiego oświecenia. następnie. jaką się posługiwał. Wyłania się stąd proste wskazanie życiowe: należy szukać wiedzy. Sokrates wzywał nie wprost do cnoty. jak ją stosować. Była to wiedza psychologiczna: bo stwierdzając swą niewiedzę ujawniał poznanie samego siebie. „elenktycznej" i „maieutycznej": pierwsza uczyła. Sokrates nie był teoretykiem. Ten głos wewnętrzny nie był uzupełnieniem intelektu przez inny czynnik psychiczny. jak usuwać fałszywe przekonania. Zdobywając wiedzę osiągamy dobro.który go od złego czynu powstrzymywał. Sokrates zwykł był trudno uchwytne zalety moralne wyobrażać sobie przez analogię z zaletami pracy zawodowej. którą Sokrates uważał za „największy i najskuteczniejszy spośród sposobów oczyszczania umysłu". jak sofiści. II. Prawdziwym dobrem jest cnota. POGLĄDY LOGICZNE.

który zajął się systematycznie kwestią definiowania pojęć i wskazał na indukcję jako na sposób znajdowania definicji. Sokrates postępował w ten sposób. musi mieć swoiste zalety. ogólne cechy sprawiedliwości. lecz krytycznej. B) Wszakże analogia pomaga tylko w ustaleniu zakresu pojęcia. dążył do tego. w radości jak i w bólu. że tchórzostwo jest dobrem. swoiste zło.co niesprawiedliwym. które każdy musi sprawiedliwie przyznać Sokratesowi: rozumowanie indukcyjne i definicję" . to wykazuje najlepiej jego rozmowa z Eutydemem spisana przez Ksenofonta. szukał metody stałej i obowiązującej badacza. Wiedza ta stanowiła punkt oparcia dla jego wywodów etycznych. na to pytanie analogia nie da już odpowiedzi.niewiedzy" było wyrażeniem postawy nie sceptycznej. sprawdzonych doświadczeniem i czynem. wodza. swoistą wiedzę. która nosi dziś nazwę heurystycznej. aby względność przezwyciężyć i znaleźć cechy wspólne wszystkim czynom sprawiedliwym. Każdy wie. że każdy człowiek nosi w sobie wiedzę prawdziwą. że odwaga istnieje nie tylko na wojnie. przeciwnie. co oni robili przygodnie. Jak zaś tę metodę pojmował. iż np. że sprawiedliwość jest złem. o które musi zabiegać. Traktował je jako przesłanki dla rozumowania. a tchórzostwo złem. przeto funkcja nauczyciela analogiczna jest do sztuki położniczej. ale nie treści. Dalej. A) Poszukiwania swe Sokrates rozpoczynał od stwierdzenia faktów znanych i uznanych. którzy nie umieli wyjść poza relatywizm. Sokrates był pierwszym. 2. Rola kierownika polegała na umiejętnym stawianiu pytań. I miał przekonanie. Sokrates. Na to trzeba zestawić poszczególne wypadki odwagi. analogia uczy do zakresu faktów znanych wciągać fakty nowe. czyli sztuką położniczą. ale to. wbrew sofistom. iż wie. tak iż odpowiedź niewiele tylko wymagała samodzielności i sprowadzała się do powiedzenia: tak czy nie. czy wiesz. jakie chciał przyjąć. mniemał bowiem. z określenia sprawiedliwości. to powiedz. w polityce jak i w życiu prywatnym. to wiedział. Do czynności zaś moralnych. Jeśli np. jak względna jest sprawiedliwość. I sam. swoiste obowiązki. trudniej uchwytnych. a pod „N" . wskazuje. na które naprowadziła analogia. w pożądaniach jak i w obawach. polityka. I przed Sokratesem wielu ludzi posługiwało się indukcją i definiowało pojęcia. to określ. co jest dobre i złe. Założeniem rozumowania analogicznego była stałość struktury wszelkiej czynności. Aby ustalić. którzy byli relatywistami. Metoda jego była metodą wspólnego szukania. ale jej sobie nie uświadamia. Pytaniami takimi przyciskał do muru. wynikało. Jeśli czynność rzemieślnika ma swoiste zalety. Jakikolwiek kto w rozmowie z nim poruszał temat. swoiste zło. iż posiada intuicyjną wiedzę o dobru. co to jest sprawiedliwość. C) I tak było w każdej rozmowie Sokratesa: w każdej szukał cech ogólnych. znajdował pojęcie odwagi czy sprawiedliwości: to był cel jego poszukiwań. że trzeba mu w tym dopomóc. metodą. bo 55 . ale i w pokoju. Drugą metodę Sokrates nazywał maieutyką. choć powtarzał wciąż o swej niewiedzy. co to „odwaga". Wypadło spisać pozycje bardzo różnorodne i rozbieżne. by ustalić. „Dwie są rzeczy. przyznawał wyraźnie. że określenie to jest błędne. to i każda inna czynność. a tak samo błędne było określenie. po drugiej „N" i następnie pod „S" spisywać w jednej kolumnie wszystko. METODA MAIEUTYCZNA. sprawiedliwość jest dobrem. którego ma unikać. ale dla nich był to koniec i cel. Odpowiedź na proste pytania etyczne musiała wypadać trafnie. Metodę zbijania miał wspólną z nimi. Aby zaś mieć pojecie. z którego wynikało. mówisz. np. że dzielił pytania złożone na najprostsze i dawał im formę rozjemczą. To jest dzieło indukcji. jak i te. Sokrates spełniał ją przy pomocy pytań. a dla niego tylko początek. wiedzę i obowiązki. by dowieść. trzeba wydobyć zeń prawdę. artysty. on zrobił świadomie i metodycznie. Na tę rozbieżność powoływali się sofiści. Czym jest odwaga (czy jakakolwiek cnota). Wedle świadectwa Arystotelesa Sokrates był twórcą metody indukcyjnej. Fakty te dotyczyły czynności człowieka: rzemieślnika. na lądzie tak samo jak na morzu. była dla Sokratesa sprawdzianem trafności jego rozumowań. lecz tylko rozsądku. on nawracał zawsze do definicji: chwalisz kogoś za sprawiedliwość. trzeba je zdefiniować. że w takim indukcyjnie zdobytym pojęciu ma wiedzę pewną i powszechną. zmuszał do dawania odpowiedzi. co to znaczy „sprawiedliwość". które znane są potocznie. Szukał zaś ogólnych cech odwagi czy sprawiedliwości na to. i potem odnaleźć ich cechy wspólne. Sokrates każe napisać po jednej stronie „S". której wymaga. zarówno te. przechodził drogą analogii. który każdy posiada. nie wymagała bowiem żadnych specjalnych wiadomości. co jest czynem sprawiedliwym. Cel jego był praktyczny: szukał pojęć. Wierzył w możność znalezienia prawdy obowiązującej powszechnie i w tym była najważniejsza różnica między nim a sofistami.pisze Arystoteles. a więc i moralna. czym jest odwaga i czym jest sprawiedliwość. że się nie lękasz i jesteś odważny.

Pierwszy z nich założył szkołę cyników. że najważniejszą rzeczą w życiu jest cnota. faktycznie przeważa w nich Protagoras.bezpośrednim. Był najpierw uczniem Gorgiasza. SOKRATYZM to skrajny moralizm. zwłaszcza kultywowanie definicji: boć sofiści także zajmowali się wyrazami i ich znaczeniem i dochodzili na tym polu. ale gdy metody były ustalone. ten posiada największe dobro i przeto jest szczęśliwy. UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA Choć sofiści. której język daje tylko nazwę. z Protagorasem na czele. iż są najwybitniejszymi uczniami. a na podłożu jego teorii pojęć etycznych stworzyli wielkie systemy filozoficzne. cnotę. którzy od Sokratesa przejęli tylko pewne składniki jego nauki. była to opozycja laików. Na tym znów fundamencie następne stulecia budowały teorię poznania. między którymi musi się rozegrać walka o puściznę Sokratesa. Sokrates zaś uczył tylko tego. a sposób tworzenia pojęć widzi w indukcji. który też na pozór był zbliżony do pojmowania sofistów: bo i on. Pod wpływem zaś Sokratesa położyli nacisk na etykę. cenionym w starożytności za dobry styl. Dwaj wielcy filozofowie klasycznej filozofii greckiej byli jego uczniami: Platon . Wprawdzie zarówno indukcję jak i definicję stosował tylko w wąskim zakresie pojęć etycznych. lecz tego. ale dał wynik. Obaj uchodzą za sokratyków. Ale to była tylko część uczniów jego. i im chodziło o uzyskanie korzyści przez wiedzę. ANTYSTENES z Aten był założycielem szkoły. to jednak znaleźli się ludzie. zebrać encyklopedycznie jak najwięcej wiadomości. drugi . między którymi nie może być porozumienia. w której rozwinęli dwie najbardziej skrajne teorie: cynicy . Cel był praktyczny. co za tym idzie. Inni. Ale korzyść rozumieli inaczej: oni pojmowali ją materialnie i doraźnie. wszystko inne jest obojętne. którzy starali się. ale był to pogląd Sokratesowi obcy. nie zrywając wszakże z relatywizmem sofistów.teorię moralizmu. ten ma cnotę. Konsekwencję tę przyjęły odtąd wszystkie obozy filozofii greckiej i na tym fundamencie budowały etykę.hedonizmu. Platonizm i arystotelizm były owocami akcji Sokratesa. do nas pisma jego nie doszły. które stawiał: dla poprawy moralnej ludzi. łatwą już było rzeczą zastosować je powszechnie. Sokrates zaś był logikiem. której nazwa pochodzi od gimnazjum Cynosarges. on jako korzyść duchową i trwałą. rozumu i cnoty była konsekwencją sokratyzmu. Był płodnym pisarzem. i jemu. bądź jego moralizm. a) Od Sokratesa wziął przeświadczenie. np.pośrednim. Opozycja przeciw Sokratesowi wyładowała się w procesie i straceniu. Sokratesowi zaś o rzecz samą. gdzie wykładał. między innymi obojętna jest wiedza. bądź jego teorię pojęć. i oni cel ten rozumieli praktycznie. do niezwykłej subtelności. że reprezentują krańcowe ujęcia tej puścizny. Cel badań rozumiał w sposób. co skuteczne. a więc nierozłączność szczęścia. W porównaniu z tym. że jedynie prawda jest skuteczna dla celów.wiedza może być tylko ogólna. Wpływ jego był olbrzymi. a potem Sokratesa. Zewnętrznie bardzo przypominał mistrza. połączony ze skrajnym intelektualizmem: cnota jest dlań celem człowieka. Głębsza jeszcze różnica była w tym: sofiści uważając prawdę za względną i umowną chcieli uczyć nie tego. Jednakże różnica była zasadnicza: im chodziło o język. Byli to wspólni uczniowie Sokratesa i sofistów. Przejęli się jego wiarą w poznanie bezwzględne. a zarazem. wyzyskali w inny zupełnie sposób jego doktrynę. ten ma wiedzę. Prodyk. Logiczne zdobycze Sokratesa wydają się pokrewne zdobyczom sofistów. Należał do proletariatu ateńskiego i w swej doktrynie dał ideologię proletariatu. a wiedza . który był i teoretycznie ważny: wynikiem tym były doniosłe metody logiczne. a kto ma wiedzę. dokonali tego uczniowie Sokratesa. Arystoteles . W teoretycznej filozofii wierni byli całkowicie Protagorejskiemu relatywizmowi. w przekonaniu. Natomiast filozofowie stanowczo wypowiedzieli się za Sokratesem. więc . Sofiści byli utylitarystami. Sofiści byli erudytami. Tak czynili przede wszystkim Antystenes i Arystyp. CYNICY. co najważniejsze.szkołę cyrenaików. Właśnie on 56 . co prawdziwe. co prawdziwe. oni byli relatywistami. i Sokrates stali na przeciwległym stanowisku filozoficznym. POGLĄDY. Wiedzę pojmuje jako pojęciową. któremu zależało na jednej ogólnej formule.kto ma pojęcia. a cyrenaicy . ale liczniejsi. 1. którzy łączyli ich poglądy.generalnym środkiem. Kto posiada wiedzę i. I druga jeszcze konsekwencja została przyjęta przez następców Sokratesa: wiedza jest zawarta w pojęciach ogólnych. a Sokrates moralistą. Stosunki jego z Platonem były wrogie: obaj mieli zapewne świadomość. on uznawał wiedzę powszechną i bezwzględną. I. UCZNIOWIE. dziejowo mniej ważni. Antystenes wyprowadzał ten pogląd z nauki Sokratesa.

zainicjowanym przez Platona. jako dobrowolni proletariusze i abnegaci. i ograniczał poznanie do postrzeżeń. wcale nie „cynicznej". uczniem zaś najwybitniejszym Diogenesa był Krates z Teb. jeśli jest uważane za dobro. to tylko przez konwencję. Zaprzeczał tedy Antystenes wraz z sofistami. on określał je właśnie jako trafny domysł połączony z wytłumaczeniem. który wraz z żoną Hiparchią i innymi członkami rodziny należał do szkoły cynickiej. stosuje się inną nazwę: „cynicyzm". to nie dlatego. czego nie posiadali. wyzbycia się nie tylko ujemnych.dzielił cyników od Sokratesa. Ignorując nowe pomysły filozofów. wtedy jest się prawdziwie wolnym i niezależnym. co żyli jak on. potem przeszedł dopiero do praktyki. pozbawionego wszystkiego. Gdy zaś pismem zwalczali cywilizację. Zarzucał on Antystenesowi. wrócili do poglądów najprostszych. SZKOLĄ CYNICKA. a nie do pochodzenia czy majątku. Wymagała ona. to o słowach. W niej zaś doprowadził do skrajności pogląd Sokratesa: Jedynym dobrem i celem życia jest cnota. Stojąc na stanowisku sensualistycznej koncepcji poznania skłaniał się też do materialistycznej koncepcji przyrody i ostro występował przeciw antymaterialistycznym teoriom. Występowali przeciw wszelkim nierównościom. zwłaszcza wśród sofistów. Nie uznawali granic państwowych. filozofowie zaczęli głosić poglądy zbliżone do tych cynickich. a najsławniejszy jego uczeń. Nic nie posiadali. b) Etyka stanowiła ośrodek filozofii Antystenesa. by nie dbali o zadowolenie. Twierdzili. pozostawała im tylko . a nie dość stosował je w życiu. że jedynie cnota jest „z natury" swej dobrem. ale w ogóle wszelkich wytworów kultury. Posługując się znanymi. odmówili wartości. ale je dobrowolnie porzucił. Ich filozofia wyrosła nie z rozważań teoretycznych. przyzwyczajeń. (Dla określenia pierwotnej filozofii cyników. wszystko zaś inne. a nie ma „człowieczeństwa". poznanie odróżniali od opartego na postrzeżeniach domysłu. i tłumaczyli sobie. i sam rozpoczął życie wedle cynickiej teorii. stanowiska. I gdy inni sokratycy. wszystkich ludzi mieli za równych.cnota.to były główne hasła tej filozofii.jeśli w ogóle istniały . Przeciwnie. jak mniemał. Temu. mówił. Cynizm zaczął od teorii. można je tylko opisywać. potępiali wszelakie urządzenia społeczne i państwowe. Dobra te nie dały im zadowolenia. „kosmopolitów". na pozór tak prostych. 57 . który posiadał majątek i stanowisko. bo ich nie mieli. Tradycja uczyniła zeń typ cynika. a przechowały się tylko negatywne: że jest obojętnością dla pozornych dóbr i niezależnością wobec losu. 2. wobec tego wszystko inne jest obojętne. Obojętność i osiągana przez nią niezależność . uważając je za konwencjonalne. Sokrates wypowiedział się tylko w części zagadnień filozoficznych i wypowiedział się tylko formalnie. Opinie te cyników tłumaczą się dość łatwo. że nie dałyby także. aż w XX w. bo go przekonała teoria cynicka. poza cnotą. uważali się za obywateli świata.natura. Cechą cyników było. że oderwali się od tradycji. 323?).poszły w zapomnienie. co mieli w sobie samych. byli za równouprawnieniem kobiet i niewolników. dlatego to następcy mogli poglądy jego uzupełniać zarówno w duchu sensualizmu i materializmu. a jeśli mówimy o czymś więcej. Za wzór mędrca mieli Sokratesa: był on niejako żywym modelem ich teorii. jak w moralnych i politycznych. Od nich sposób życia naigrawający się z opinii. z Platonem na czele. Antystenes był synem niewolnicy. Twórcy cynizmu należeli do proletariatu. istnieją stoły i krzesła. to czynili to zwykle w stylu drastycznym i grubiańskim. przykładając zaś wagę tylko do cnoty. cynicy nazywali mędrcami. Zresztą. bo ona sama wystarcza do szczęścia. pozbawionym środków do życia. Diogenes. Antystenesa pozytywne określenia cnoty . pojęciami. jakoby pojęcia były samoistnym źródłem poznania. choć filozofia nie zawdzięcza mu żadnych zdobyczy teoretycznych. że cnota jest jedna. byli to dziwacy. a nie ma „sprzętów w ogóle". którzy całkowicie uniezależnili się. Wiele wieków przeszło. lecz z warunków życiowych. jak i w duchu racjonalizmu i idealizmu. jeden z najpopularniejszych filozofów. W poglądach filozoficznych tak samo. Był on pierwszym z cyników. Istotnie wielu było odtąd cyników. nie o rzeczywistości. majątku. Ceniąc jedynie życie „wedle natury". taka sama dla wszystkich. że wygłaszał teorie. Należy tedy zobojętnieć dla wszystkiego poza cnotą. był synem bankruta. Istnieje tylko konkretny człowiek. gdyby je mieli. kultury i powszechnie cenionych dóbr nazwano „cynizmem". Próżną jest rzeczą usiłować definiować rzeczy. Ludzi. sławili ją. Za Sokratesem twierdzili. a więc . Jeszcze dość liczni byli w czasach cezarów. konwenansów. I pozostawało to. obrażający umyślnie opinię publiczną i drwiący sobie z niej. wszystko inne jest niepotrzebne. Krok ten zrobił Diogenes. Uczniem Antystenesa był Diogenes z Synopy (zm. nie posiadającym praw obywatelskich.) Z filozofią nie mieli już nic wspólnego. bez domu i własności. a potępiali dobra zewnętrzne z intencją hedonistyczną. Jeśli cynicy sławili cnotę. że istnieją jedynie konkretne rzeczy.

Nawet myśliciele innych kierunków. W pięciu tezach można ująć skrajny hedonizm Arystypa: 1. był też pierwszym z uczniów Sokratesa. a także jego wnuczką i Arystypem Młodszym. Arystyp był możliwie najbardziej zdecydowanym i bezkompromisowym hedonistą. 2. Stanowił typ skrajnie odmienny od Antystenesa: podczas gdy tamten przystał na żywot proletariusza. i to między sobą tak różni jak Julian Apostata i Grzegorz z Nazjanzu. podczas gdy brak przyjemności jak i brak przykrości są właśnie brakiem takiego ruchu.. ale doktrynie sofistów został w wielu punktach wierny. Datami życia zbliżony był do Platona. 58 . jakie kursowały o nim w starożytności. które te stany wywołują. jakie obejmuje". natomiast nie różnią się między sobą jakością. nawet cnota jest cenna jedynie w miarę dostarczanej przez nią przyjemności. będąca jedynym dobrem. zwany Nawołującym do śmierci. oznaczającego przyjemność. Przyjemność.pisał . miało podstawę w tym. przedstawiały go jako oportunistę i serwilistę i specjalnie przeciwstawiały jego zachowanie pełnemu godności zachowaniu Platona. Przyjemność jest natury cielesnej. 4. zwany Ateistą. Przyjemność jest jedynym dobrem. szczęście zaś nie samo przez się. która od jego ojczyzny wzięła nazwę cyrenajskiej. Niesłuszną jest rzeczą wyrzekać się obecnej przyjemności dla przyszłego szczęścia. który powrócił do obyczaju sofistów brania zapłaty za naukę. ARYSTYP z CYRENY był założycielem szkoły. a unikamy przykrości. póki działa bodziec. jakoby sam brak cierpienia i przykrości był już przyjemnością. bo. że polega na braku cierpienia.. podczas gdy Arystyp . należał do nich Teodoros. Przede wszystkim zaś późnostarożytne pojęcie filozofa wytworzyło się pod wpływem cyników. „Częściowa przyjemność jest godna pożądania sama przez się. które dają podstawę. Przyjemności różnią się tylko intensywnością. aby między nimi wybierać. Więc przyjemność jest jedynym dobrem. Toteż lekceważenie wiedzy i niewiara w nią cechowały cyrenaików tak samo jak cyników. Arystoteles nazywa go sofistą: dawał do tego podstawę zarówno swą doktryną. Taka „częściowa przyjemność" jest celem życia. Annikeris i inni. jaka się nadarza. I faktycznie zabiegamy zawsze i tylko o przyjemność. i to właśnie późni. przyjemność i przykrość są rodzajami ruchu dokonującego się w nas.„jest celem życia". W szczególności idee cyników odpowiadały wczesnemu chrześcijaństwu. Najpierw poznał poglądy Protagorasa. Wiele z nich przeszło do stoików. że przykrość jest jedynym złem. Zwłaszcza niektórzy stoicy. jak Epiktet. 3. To stanowisko od greckiego terminu . Wiedzę pojmowali całkowicie w duchu Protagorasa. jest stanem przelotnym. gdy daje równą przyjemność. iż jak Sokrates łączył dobro i przyjemność. Ponadto ograniczali ją jeszcze w myśl subiektywizmu: poznajemy tylko własne stany. Anegdoty. Wszystko jest równie dobre. „Prawdziwy filozof" miał ich rysy: był ubogi. Że mógł jednakże mienić się sokratykiem. pisali pochwałę filozofa. Przyjemność jest stanem pozytywnym. „Przyjemność różni się od przyjemności tylko tym. szczęście zaś jest tylko zespołem częściowych przyjemności. lecz ze względu na częściowe przyjemności. lecz należy chwytać przyjemność. CYRENAICY. I żył wedle niej. SZKOŁA CYRENAJSKA. a szczęśliwy. czyli nie ma przyjemności. jako dostarczaną wyłącznie przez zmysły i zupełnie względną. a nie rzeczy. Uzupełniającą tezą jest. co Antystenes: że sprawy praktyczne są ważniejsze od teoretycznych. twierdząc. a charakteryzowali go jako cynika.. później dopiero Sokratesa. jak i trybem wędrownym życia. hasło „carpe diem" odpowiadało doktrynie Arystypa. on wiódł życie dworaka i światowca. II. 5. że jedna od drugiej jest przyjemniejsza". jakiego zna historia etyki. że jedynie dobro (mianowicie moralne) daje przyjemność. i to są jedyne ich własności. Arystyp pozyskał dla swej filozofii spore grono zwolenników. jak twierdził. bądź przykre. trwającym tylko. niczym prawie w poglądach swych nie różnili się od cyników. którzy ją mieli za stan negatywny. z którym spotkał się na dworze sycylijskim. Stąd już było naturalne przejście do jego etyki. Znane nam są tylko nasze stany. jeszcze za życia Sokratesa. A i sama szkoła istniała do VI wieku. chwilowym. POGLĄDY. ale czynił to w odwrotnym kierunku: Sokrates głosił. To teza zasadnicza. Od Sokratesa i sofistów Arystyp nauczył się tego samego. które same z siebie byłyby wyższe lub niższe od innych.że przyjemność jest jedynym dobrem. „Cielesna przyjemność" .Rozpowszechnienie idei cynickich było w starożytności ogromne. stosując w praktyce hedonizm. 1. jak Epikur. wróg chrześcijaństwa i jego obrońca. To w przeciwieństwie do niektórych późniejszych hedonistów. 2. te zaś są bądź przyjemne. stał się jego uczniem. Doktrynę swą wytworzył wcześnie. Poza jego córką.. przyjęto nazywać hedonizmem. Arystyp zaprzeczał. Hegezjasz. Wpływ ich sięgał daleko poza szkołę. a przykrość jedynym złem.

Przyjemność przelotna przestała dlań być najwyższym dobrem. wobec życia i śmierci: tak oto ideologia użycia przemieniła się w ideologię wyrzeczenia i hedonista ten zbliżał się poglądami swymi do cyników. odwiedzał Archytasa w Tarencie i starego Timaiosa pitagorejczyka w Lokri. powrócił z nich jako człowiek zupełnie dojrzały. zredukowany został do braku przykrości. bo przyjemność przestała być dobrem jedynym. matka miała przodka w Solonie. zaszczytów. Wchłonęła doktrynę cyrenaików. kursowały opowieści o jego „wtajemniczeniu" przez tamtejszych kapłanów. malarstwie i muzyce. ojciec należał do Kodrydów. Przez te ustępstwa. Nie była to pierwsza synteza filozoficzna Greków. jak mówili. jak umysł. Arystyp. zaczęły się jego lata wędrówki. Pochodził ze znakomitego rodu. zachęcając hedonistów do służenia przyjaźni. jakie reprezentowali uczniowie Sokratesa: Antystenes. Euklides i inni. dokonana w łonie szkoły cyrenajskiej. o tym. ta zaś idealistycznym. Obcując z Sokratesem Platon stykał się zarazem z różnymi prądami. a przelotna przykrość najwyższym złem. lecz stały smutek. wydał w początku następnego stulecia wielką syntezę: dzieło Platona. Przyjemności duchowe zostały uznane jako odrębna klasa przyjemności obok cielesnych. Teodoros przyznał. Przebył z nim 8 lat aż do jego śmierci. Nauczyciel gimnastyki. Lata te miały wpływ decydujący. Po śmierci Sokratesa opuścił Ateny. która łatwiej niż życie może uwolnić od cierpień. od 427 do 347 r. okazało się zbyt jednostronne i trudne do obronienia. Wreszcie Annikeris wprowadzał różnice jakościowe między przyjemnościami. Naukowe studia również rozpoczął wcześnie: słuchał Kratyla heraklitejczyka. a przejęty pesymizmem. szukać kompromisów i porzucali jedną po drugiej jego tezy. 1. stworzyła podłoże dla nowej hedonistycznej szkoły. toteż uczniowie jego zaczęli niebawem robić ustępstwa. Odtąd zamieszkał w Atenach. Aby cel ten osiągnąć.Cyrenaicy ci rozwijali swą hedonistyczną etykę w 5 działach: a) o dobru i złu lub. a choć twórczość jego innym poszła torem. W igrzyskach olimpijskich i istmijskich odnosił zwycięstwa. miłości. poprzedziła ją bowiem filozofia Demokryta. o co warto zabiegać i czego warto unikać o stanach wywoływanych przez dobro i zło. bogactw. na którą złożyło się państwo Peryklesa. że pozytywne przyjemności nie dadzą się w życiu osiągnąć i że przeto jako cel należy sobie stawiać brak trosk i smutków. jeśli nie wytworzyły. Żył w czasach rozkwitu Aten. jednak pragnął czynem na wielką 59 . Założył szkołę w gaju Akademosa i oddał się pracy pisarskiej i nauczycielskiej. tamta była systemem materialistycznym. lecz stała radość. gdyż „nie wszystkie duchowe przyjemności i przykrości dają się wywieść z przyjemności i przykrości cielesnych". w atmosferze najwyższej kultury starożytnej. 3. Podróże Platona trwały lat dwanaście. W duchu prawdziwie greckim od młodu kształcił zarówno ciało. Kultura domu była wysoka. Mając lat dwadzieścia poznał Sokratesa. to podniosły wysoką jego kulturę logiczną i etyczną. sztuka Fidiasza i ruch etyczny i naukowy. ta zaś w idei i duchu widziała osnowę bytu. W otaczającym go życiu politycznym bezpośredniego udziału nie brał. Bywał potem we Włoszech. namawiał do śmierci. proste a nieprzejednane w swym hedonizmie. w ojczyźnie eleatyzmu i pitagoreizmu. Szkoła ta została założona przez Epikura. Ta ewolucja. Ćwiczył się w poezji. a złem nie chwilowa przykrość. Hegezjasz zaś zrezygnował z pozytywnego charakteru przyjemności. Platon Ateńczyk żył lat 80. 4.. którego właściwe imię było Arystokles. 2. które dostarczają wyższych przyjemności. porzucona została nawet i pierwsza zasadnicza teza hedonizmu. należy wyrzec się dóbr. że prawdziwym dobrem i celem życia jest nie chwilowy stan przyjemności. ta zaś wyszła z nowej orientacji humanistycznej. rozpoczęty w V w. ŻYCIE PLATONA. d) o wewnętrznych przyczynach (ornat) tych stanów i e) o podstawach decyzji Pierwotne stanowisko Arystypa. Cel hedonistów stał się więc negatywny. dać przydomek „Platona" za jego bary szerokie. mniej więcej w sto lat po cyrenajskiej. Był pono w Egipcie. 5. ten pesymista mniemał. zobojętnieć wobec wszystkiego. miał młodzieńcowi. tamta w materii. zwłaszcza ostatnie. stworzony przez Sokratesa. pozostał zawsze artystą. podobnie jak równocześnie szkoła stoicka wchłonęła poglądy cyników. wychowanie staranne. ojczyźnie. znał popularne w Atenach pisma Anaksagorasa. Ale tamta była syntezą przyrodniczej filozofii pierwszego okresu. PLATON Prąd humanistyczny w filozofii. c) o czynach wywoływanych przez te stany.

Parmenides (pokaz dialektycznej metody). Charmides (o roztropności). Timaios (filozofia przyrody w formie opisu stworzenia świata). Śmierć jego nastąpiła w dniu jego urodzin. podzielonych przez Trasyllosa. Eutyfron (o pobożności). Platon. Zaraz po śmierci złożono mu ofiarę i coraz więcej z biegiem czasu otaczano czcią tego mędrca. Z wyjątkiem tych dwóch przerw politycznych ostatnie czterdzieści lat życia Platona przeszły w Atenach w nieustannej pracy naukowej i nauczycielskiej. uprawiam prawdziwą politykę". Dionizjos Starszy. wydalił Platona ze swego państwa. Było bowiem jego przekonaniem. w którym bogowie dali ludziom Platona". Umarł spokojnie w podeszłym wieku. boskiego męża. wówczas jednak władca. Mieszkał przy szkole. natchniona przez filozofię. sami doświadczyli niesprawiedliwości i złości Ateńczyków . Fedon (o nieśmiertelności duszy). Rodziny nie założył. są dialogami.czy uczynili Ateńczyków lepszymi? Nie. Dionizjosem Młodszym. Natomiast miewał w Akademii wykłady różniące się poniekąd w treści od głoszonych przezeń pism.skalę zastosować swe idee. Wpływ jego był jednak krótkotrwały. Pisma Platona ze względu na formę swą są unikatem w dziejach piśmiennictwa filozoficznego. O teorii idei. przed samą jeszcze śmiercią poprawiał napisaną przed wielu lat dziesiątkami I księgę Państwa. W 361 r. zawierające poglądy Platona we wszystkich ważniejszych dlań kwestiach). Do końca życia rozwijał i ulepszał swe poglądy. Fajdros (alegoryczny opis stosunku duszy do idei). na podobieństwo tragedyj. o ile wiadomo. zapewne zniechęcił Dionizjosa każąc mu studiować geometrię.„że wraz z nielicznymi Ateńczykami. wplątał się tylko w walki domowe i sam ledwie uszedł z życiem. zawierający krytykę egoizmu i hedonizmu). Tymczasem Dion został zesłany. Żył zresztą wygodnie: Diogenes cynik oburzał się na zbytek jego mieszkania. „Myślę" . Prawa (powtórzony wykład teorii idealnego państwa). Teajtet (o poznaniu). potęgi państwowej. Dla tak pojętej polityki zdarzała się sposobność lepsza niż w Atenach. Najważniejsze są: Obrona Sokratesa. a także chęć 60 . obchodząc corocznie święto jego narodzin i zgonu. Dionizjos zmarł. w całości. Kratyl (dialog o języku. Milcjades . Uczta (o miłości). razem trzydzieści sześć pism.a więc do sprawiedliwości i dobra wychować ich nie umieli czy nie chcieli. aby nie powiedzieć sam jeden. Przy okazji szkicowana była sama nauka o ideach: najdokładniej w Państwie i Fedonie. Państwo w teorii państwa. powinna ukształtować świat wedle idei dobra. aby pogodzić Dionizjosa z Dionem. obawiając się widocznie agitacji politycznej. I legenda związała Platona z bogiem słońca: to syn Apollina. Cymon. Jeszcze w okresie swych wędrówek Platon dotarł był do Syrakuz i zawiązał tam przyjaźń ze szwagrem władcy. Laches (dialog o odwadze).Tytuły tych dialogów brane są zazwyczaj od imienia jednego z rozmówców. półboga. Fileb (o dobrach. Państwo (wielkie dzieło w dziesięciu księgach o idealnym państwie. specjalnie o stosunku rozkoszy i' mądrości).pisał Platon w Gorgiaszu . . ale zamierzenia nie osiągnął. niezbędną w jego mniemaniu dla idealnego władcy. by kierować nowym władcą. Najzupełniejszy ich zbiór przekazał Trasyllos. żył otoczony uczniami. Menon (dialog o możności uczenia się cnoty. PISMA Platona przechowały się. a był to dzień zjawienia się Apollina na ziemi. Występy polityczne filozofa skończyły się niepowodzeniem i rozczarowaniem na całej linii. oni tylko wzbogacili Ateny i rozszerzyli ich granice. faktycznie zaś nie troszczą się o prawdziwe dobro kraju. bo w Syrakuzach. Perykles. Zbiór ten obejmuje trzydzieści pięć dialogów i grupę listów. będący zarazem krytyką heraklityzmu i nominalizmu). a lata jego życia to niemal święta liczba muz w drugiej potędze. obejmuje wszakże kilka pism wątpliwej autentyczności. natomiast większość posługuje się nią: Fedon stosuje ją w psychologii. lecz schlebiają obywatelom przez zwiększanie ich zamożności. nie traktuje specjalnie żadne pismo jego. o charakterze wykładów tych wiemy przez Arystotelesa. w poetyckiej przenośni w Fajdrosie: autokrytykę teorii idei zawierał Parmenides. podjął jeszcze trzecią wyprawę sycylijską. z ważnym epizodem epistemologicznym). na dziewięć tetralogii. Gdy wszakże w 367 r. udał się do Syrakuz. A uczniowie jego i uczniowie uczniów. jakoby Platon oprócz dzieł wydanych pisał jeszcze pisma ezoteryczne dla wtajemniczonych. Dionem. zmienić cały ustrój polityczny i „filozofów uczynić królami". jako podejrzany o dążenie do władzy. Teajtet w teorii poznania. i Platon powrócił do Aten. Legendą jest. chwalili w hymnie „dzień. na formę tę wpłynęła zapewne metoda sokratyczna. a nie schlebiać im.Timaios w filozofii przyrody. że polityka. wygody. będącej jądrem poglądów Platona. Politycy powinni ulepszać ziomków. Temistokles. Gorgiasz (dialog o retoryce. 1) Wszystkie. najbogatszym wówczas i najpotężniejszym państwie greckim. bez mała. . Grek żyjący w Rzymie za czasów Tyberiusza. jedyną jego rodziną była Akademia. Protagoras (o cnocie). Sofista (o bycie). wezwany przez Diona.

c) zbijają cudze rozumowania ich własną bronią. wedle tych dwóch dziedzin formował swe filozoficzne poglądy. Sofista. Zaczął jako sokratyk. Fileb. Są zagadnienia. średniego i późnego. znane również jako dialogi sokratyczne. e) Sokrates przestaje. B) Dialogi średniego okresu są: a) konstrukcyjne. konstrukcyjne i dialektyczne-. wzywania się w sposoby mówienia i myślenia. Trzy są mianowicie grupy: dialogi okresu wczesnego.wbrew dawniejszym poglądom .nie stanowią cyklu. był też pod wpływem sekt mistycznych. Państwa księgi H-X i Teajtet. wzorem Sokratesa. Głównym poprzednikiem Platona był Sokrates: on natchnął logikę i etykę Platona. d) mają język wyszukany i pełen odrębności oraz niezwykły porządek wyrazów. POPRZEDNICY. dlatego ustalenie kolejności dialogów jest rzeczą dużej wagi. W pracach tego okresu określał pojęcia etyczne i polemizował z sofistami i erystami. Dzięki historykom XIX wieku udało się ustalić kolejność. 61 . c) są najbogatsze artystycznie i mają najwięcej polotu poetyckiego. pełno dygresji i epizodów ubocznych. mianowicie teorii idei. Na ogół. 2) Platon był nie tylko myślicielem. jeśli nie poszczególnych dialogów. które łączą się z sobą w system. d) noszą wybitne cechy mistycznego orfizmu i odbijają przez to od pewnej trzeźwości wczesnych i późnych dialogów. acz nie zawsze. przedstawicielami obserwacyjnej jońskiej wiedzy. porozumienie nie było dlań możliwe. Oba motywy łącznie doprowadziły Platona do idealizmu. z małymi wyjątkami każdy stanowi oddzielną całość. bytu niezmiennego. nauczyciel Platona). z wyjątkiem Fileba. tj. e) późniejsze z nich skierowane są przeciw sofistom. które Platon rozważał w wielu dialogach i rozwiązywał za każdym razem inaczej. Orientacja filozoficzna Platona była podwójna: etyczna i matematyczna. być w nich wyrazicielem poglądów Platona. Kwestie zasadnicze. A poważne tezy nie zawsze łatwe są do odróżnienia od ironii i żartu. Timaios (Tymeusz). Sprawy najważniejsze są często tylko w przenośniach. C) Dialogi późnego okresu są: a) dialektyczne w swej metodzie. daleko odbiegającą od normalnego naukowego traktatu. Fedon. Charmides. prawie równie ważny motyw jego filozofii pochodził od uczonych pitagorejskich. lecz omawiane są przy okazji i w zastosowaniu do okazji. cechuje je niepospolita zdolność wytwarzania nastroju. Krycjasz. b) są elenktyczne. I księga Państwa. jakich określeń przyjmować nie należy. to ich grup. nie są właściwym tematem żadnego dialogu. dialogi jego posiadają wartość dzieł sztuki literackiej. zwłaszcza orfickich. Uczta. Dialogi Platona . jako z zajmującymi biegunowo różne stanowiska. a zarazem szukał. Miał rozległą wiedzę matematyczną. o której wyższości Platon był przekonany (pisał o tym w Fajdrosie). Poza tym Platon zużytkował poglądy innych jeszcze filozofów poprzedzającej epoki: rzeczywistość pojmował w duchu Heraklita (pośrednikiem był Kratyl heraklitejczyk. jak Demokryt. b) nie zawierają dualistycznego ujęcia nauki o ideach. Przejście do tej grupy stanowią Menon i Kratyl. które uważane są za typowo Platońskie. stawiają sobie za zadanie. wykazują. Do grupy tej należy kilka dialogów. Do tej pierwszej grupy należy Eutyfron. były mu znane i znajdowały w nim entuzjastycznego zwolennika. 1. które odpowiadają trzem grupom jego pism. nie zaznaczając własnego stanowiska Platona. b) zawierają dualistyczne sformułowania nauki o ideach. których wpływ objawił się zwłaszcza w filozofii przyrody. poglądy autora wypowiadane są ustami Sokratesa. Natomiast z relatywistami w rodzaju Protagorasa lub materialistami. tj. polityki i przeróżnych zawodów. A) Dialogi wczesnego okresu są: a) sokratyczne. on sam ani jednego zdania nie wypowiada od siebie. Protagoras i Gorgiasz. dokonywane zwłaszcza przez pitagorejczyków. ale i świetnym pisarzem. Drugi zaś. którzy nie uznawali celów etycznych i wiedzy pewnej. 3) W dialogach Platona zabierają głos współcześni mu przedstawiciele nauki. charakteryzowania ludzi i sytuacji. Stąd trudność odróżnienia własnych poglądów Platona. 4) Układ dialogów ma żywość potocznej rozmowy. wzorem eleatów. wiąże się z nią również Obrona Sokratesa. z Anaksagorasem miał wspólną myśl o duchowym pierwiastku poruszającym świat. Polityk. Laches. d) nie wypowiadają i zdają się w ogóle nie znać poglądów uważanych za najtypowsze dla Platona. należą zaś wyraźnie do niej: Fajdros. Prawa. które zawierają tylko zaczątki nauki o ideach.zbliżenia pisma do mowy. c) mają formę stosunkowo mało artystyczną. zwłaszcza teoria idei. mitach i aluzjach. budują własne pozytywne teorie. przejęty zagadnieniami etycznymi i przekonaniem o istnieniu niezawodnej wiedzy pojęciowej. ROZWÓJ FILOZOFII PLATONA przeszedł przez trzy okresy. współczesne odkrycia fizykalne i astronomiczne. ale pozytywnych rozwiązań przeważnie nie dają). określanie pojęć etycznych. tj. które powstawały w następującym porządku: Parmenides. splatają się w nich różne zagadnienia.

jakie tkwiły w tej teorii. przyjąwszy orficką religię. jego uwaga była skupiona na dwóch dziedzinach. to muszą mieć jakiś przedmiot rzeczywisty.„samo piękno" albo.2. POGLĄDY PLATONA I. NOWY RODZAJ BYTU. Rzeczy piękne są przedmiotem nie pojęć. Stąd wniosek: nie rzeczy są przedmiotami pojęć. przedmiotem zaś pojęcia jest . że jeśli pojęcia zawierają wiedzę. było dlań pewnikiem. i tam chodziło o wyjaśnienie natury bytu. Coraz też więcej widział w rzeczywistości elementów duchowych i przez to wzmogły się spirytualistyczne pierwiastki jego filozofii. Pozostaje przyjąć. lecz musi nim być jakiś byt inny. iż jest to jakieś nie znane nam z bezpośredniego doświadczenia piękno. Oprócz zaś wiedzy etycznej i matematycznej utwierdzał go w tej koncepcji przykład eleatów. jeśli były dobrymi wzorami. Przedmioty. Niektóre z tamtych odpowiedzi. Ten odkryty przez się byt nazywał „ideą" (Idea). Teraz wyzbył się dualizmu. Stałe własności przysługują pojęciom. wszystko zamiera i ginie. Platon rozszerzył na wszelkie pojęcia. Takie rozumowanie skłoniło Platona do przyjęcia. jak pitagorejska lub Demokrytejska. Ale nie były nim dla Platona. Ale co jest tym przedmiotem? Rozumował tak: Własnością pojęć jest jedność i stałość: to była pierwsza przesłanka. zbliżały się już bardzo do Platońskiej: bytu bowiem prawdziwego nie pojmowały na podobieństwo rzeczy. Sokrates nie pytał. żywioły Empedoklesa czy atomy Demokryta. którzy. a więcej zwracał uwag na związki między nimi. które są różnorodne i zmienne. których przedmioty wyraźnie odbiegały od znanej nam rzeczywistości: na etyce i matematyce. W tym samym czasie. zdawało się nawet. Platon. Jednakże różnica była zasadnicza: tamte dawniejsze doktryny pojmowały byt prawdziwy jako należący do świata material62 . przez Sokratesa wytworzony specjalnie dla pojęć etycznych. pojęcia bowiem etyczne nie rościły pretensji. Tymczasem wszystkie rzeczy. Stosunki zachodzące między nimi są takie jak te. ale nie przysługują rzeczom. Nie zarzucając teorii idei. był realistą. który bezpośrednio nie jest dany. jak powiada Platon. który mu dawniej kazał przeciwstawiać doskonały świat idei i znikomą doczesność. lecz. co pojęcia: to przesłanka druga. Spirytualizm jego pochodzi z tego okresu tak samo jak idealizm. wieki późniejsze uznały dzieła te za właściwy wyraz Platońskiego ducha. że w pojęciach jest zawarta wiedza pewna i bezwzględna. którą poznajemy p rzeź pojęcia? Jak wszyscy filozofowie greccy. bo gdy ruch ustaje. są bowiem złożone i zmienne: to trzecia przesłanka. muszą mieć te same własności. pisał wówczas dzieła o najwyższym poziomie artystycznym. było w niezgodzie z tym. To. przypadający na pełnię lat męskich Platona. był założeniem filozofii Platona. co rękami objąć mogą". stanowią odrębny świat. wedle których byt ma cechę niezmienności. Ale pogląd. rozszerzywszy teorię pojęć etycznych na inne. właśnie tych cech nie posiadają. rozwinął naukę o duszy nieśmiertelnej. lecz po-strzeżeń. by być wzorem dla niej. W ostatniej fazie Platon zmienił styl i temat pism. rozszerzył wówczas zakres swych dociekań na filozofię przyrody i na szczegółową filozofię państwa. przedmiotem tym zaś nie mogą być rzeczy. NAUKA O IDEACH. One istotnie zdawały się dotyczyć czegoś znacznie trwalszego niż zmienne rzeczy. Idee były paradoksem dla laików. czy pojęcia odpowiadają rzeczywistości. Pogląd Sokratesa. jak Platon niekiedy mówił: „idea piękna". co zachodzą między pojęciami. Okres ten. Heraklit trafnie określił naturę rzeczy: są w wiecznym ruchu i nawet nie może być inaczej. I podobnie rzecz ma się z wszystkimi innymi pojęciami: muszą one mieć swój przedmiot. Myśli pokrewne własnym znalazł u pitagorejczyków. że istnieje byt. co dzięki Heraklitowi Platon wiedział o rzeczach. Jak pojęcia stanowią hierarchię nadrzędnych i podrzędnych. zajął się usilniej jej zastosowaniami. Idei jest wiele. którego cechą jest niezmienność. na które przedtem odpowiadała liczba pitagorejczyków. Idee Platona były posokratesowską odpowiedzią na te same zagadnienia. 3. przeciwnie. tak też ustrój świata idei jest hierarchiczny. Wtedy stworzył teorię idei wiecznych. ale spostrzeżenie trudności. w których logik był w równowadze z poetą. a także dla tych filozofów. Nie był to odwrót. eleatów i Anaksagorasa. Zainteresowania jego wyszły poza granice sokratyki i od teorii poznania i działania zawiodły go do teorii bytu. aż do najwyższej idei: idei dobra. trzeźwy badacz z religijnym entuzjastą. choć nic im w rzeczywistości nie odpowiadało. które jest zawsze jedno i niezmienne. były trafne. I tu. 1. że dokonał odwrotu od teorii idei. Przykładowo rozważając sprawę: co jest przedmiotem pojęcia „piękna"? Nie są nim rzeczy piękne. był jego okresem najbardziej harmonijnym. Ta niezgoda pobudziła go do stworzenia własnej teorii. wedle których pojęcia są urobione. jakie znamy z doświadczenia. „to tylko za byt uważają. co dzięki Sokratesowi wiedział o pojęciach. by być odwzorowaniem rzeczywistości. od niższych do coraz ogólniejszych i wyższych. mniej przeciwstawiał idee i rzeczy. musiał postawić to nowe zagadnienie: co jest tą rzeczywistości ą.

Jak mogło się to stać. aczkolwiek nierównej realności i doskonałości. mianowicie idee. a częściowo niezmienny. jednakże są ze sobą związane. dane przez Platona. rzeczy i idee. tak też Bóg na wzór idei stworzył świat. służącym jako wzór i miara dla poznania i działania. IDEE A RZECZY. nie ziemską. rzeczy są zmienne. że istnieją. boć nie są myślami w duszach. że i przyroda ma swoje wzory. ale mówił o nich także. 2. Jedynie idee istnieją. lecz celowym tworem Bożym. Zresztą. bądź w religijnym. NATURA IDEI. Idea jest bytem. idee są nie przyczynami. bytem są wieczne i niezniszczalne idee. immanentną i transcendentną. mogą widzieć jedynie cienie. ani psychiczne. Rzeczy są w stosunku do bytu tylko tym. Platon zaś. takie pojmowanie Platon wykluczał. ale układ ten sam. ale nam niepojętą. Idee zresztą nie tylko rozwiązały nowe zagadnienia. Bezprzedmiotowym stawał się spór. że tworzą hierarchię. ale istniejącym jedynie dla umysłu. ale także usuwały trudności dawnej filozofii: Heraklita i eleatów. skądże więc idee. w których głównie przemawiał przenośniami). miałyby być od razu poznane do głębi? Nasuwały się dwie możliwości: pojmować idee bądź w sensie logicznym. Kto pojmuje idee na podobieństwo rzeczy lub myśli. to jest nim tylko to. ta sama idea piękna odpowiada niezliczonym rzeczom pięknym). zmienny i niezmienny. Jak ludzie wykonywają swe dzieła mając przed sobą wzór w ideach. w czego naturze leży. że rzeczy są ukształtowane na wzór idei ? Wytłumaczenia można by szukać. Tu wprawdzie torował znów drogę „duch" Anaksagorasa. ale Platon śmielej od tego filozofa rozwinął myśl o transcendentnym bycie znajdującym się poza empirycznym światem. Przyjęcie nowego rodzaju bytu pociągnęło za sobą odwrócenie poglądu na byt. Rozwiązanie trudności. jest bowiem częściowo zmienny. uwięzionych w jaskini i zwróconych twarzami do jej wnętrza. nie bytem. widząc. Rzeczy. a to w sferze bytu fizycznego nie jest możliwe. Widzimy jakby „obecność" idei w rzeczach. Platon tłumaczył to tym. lecz jest tylko jeden. ale na naturę idei sam ich odkrywca nie miał ani jasnego.stają się. nie ma dwóch rodzajów bytu. zniszczalny i wieczny. tylko byt idealny wydał mu się naprawdę realny. choć te bezpośrednio są dane i każdemu znane. jeśli nie są ani fizyczne. że są powiązane logicznymi związkami. zaledwie odkryte. było dualistyczne. są jednak do nich podobne. że istnieje niejeden rodzaj. którzy z tego. i co przeto nie może przestać być. że nie jest ona wytworem mechanicznym. jak mówi Platon w słynnej paraboli. Zapewne wahał się między obu interpretacjami. realny i idealny. czy byt jest zmienny. aby być. Jesteśmy. na realność: bo zwykły pogląd widzi realność jedynie w rzeczach. a idee niezmienne. ani ustalonego poglądu. Sama wspólność nazw między rzeczami a ideami (np. czym w stosunku do nich samych są cienie lub odzwierciedlenia na wodzie: są jedynie przelotnymi zjawami. że bytują w „nadniebiańskich miejscach" (co prawda w tych dialogach. że umysłowi ludzkiemu nie jest również jasna natura rzeczy. lecz przedmiotami myśli.nego. ale -jakim? Fizycznym nie. czy niezmienny. Mają niejako „uczestnictwo" w ideach i przez to przyjmują ich własności. Analogia każe przypuszczać. że . nie dorównując ideom. albo też są realnością. wziąwszy za miarę realność idei. Jakże więc je pojmował? Gotowej. Jeśli jednak ściślej brać pojęcie bytu (a było to od eleatów powszechne u filozofów greckich). Znamy bowiem bezpośrednio tylko rzeczy. ten natrafia na trudności i absurdy. 63 . Ostateczny wynik rozumowania był taki: mówiąc ściśle. rzeczy nie są już bytem. byt i zjawiska. Można przypuszczać. ale dwa rodzaje bytu: byt poznawany przez zmysły i byt poznawany przez pojęcia. Natura obu światów jest różna. choć całe życie nad nimi rozmyślał. wykonywanymi przezeń wedle wzorów. Wydały mu się jedynie zjawiskami. iż miał tego świadomość i godził się z tym. idee zaś Platońskie znalazły się poza nim. te zaś są cieniami idei. Był pewien. albowiem porządek realnego świata jest odwzorowaniem świata idei. nie znalazł jej w rzeczach. podobni do jeńców. lecz wzorami rzeczy. porównując je z tworami człowieka. „rzeczy piękne" a „idea piękna") wskazuje na ich związek. to jedno z dwojga: albo są czymś „czysto idealnym". 3. wykończonej teorii idei nie posiadał. zależność ta nie jest natury przyczynowej. Ale nie są też bytem psychicznym. przyjmował. Przy takim rozumieniu bytu. że są zależne od idei. Idee i rzeczy. bo idee uczestniczą w wielu rzeczach (np. Platon z czasem wytłumaczył tę analogię przypuszczeniem. Platon najczęściej opisywał idee w pierwszej interpretacji. więcej niż na samej teorii idei zależało mu na jej zastosowaniach psychologicznych. co się dzieje na zewnątrz jaskini. Jeśli nie są pokrewne znanej nam rzeczywistości. a o rzeczach można powiedzieć co najwyżej. boską.

jak orficka. bo materia jest z natury bezwładna. że Platon w duszy dopatrywał się nieśmiertelnego pierwiastka w człowieku. tyle tylko że subtelniejszą od tej. co dusza posiada „sama z siebie" bez 'udziału ciała. że traktuje go jako zasadę działania w przeciwieństwie do materii". Pierwsze było oparte na rozważaniach biologicznych i psychologicznych. co się samo wprowadza w ruch. co ziemskie. jakie Platon odróżnił w duszy . Boć dusza. Dusza w 64 . jest źródłem samorzutnego ruchu. która zdaje się opuszczać ciało z ostatnim tchnieniem. FUNKCJA BIOLOGICZNA DUSZY. Platon przestał ją natomiast rozumieć materialnie.rozumnej. Platon zmienił ten pogląd. Wprawdzie nazwę „duszy" Grecy dobrze znali i przed nim. lecz idei przemawiało. że poznanie stanowi jedność. Tam pojmowano duszę jako istotę trwalszą i doskonalszą od wszystkiego. bez którego ciało jest martwe. lecz za funkcję ciała. którego zagląda pośmiertna jest widoczna. 3. wobec zaś tego. to zostało tu przepołowione: większa część zaliczona została do czynności ciała. najdobitniej za tym. jaką ma postrzeganie. przypisując jej inną jeszcze rolę. właśnie jako czynnik życia. A miał pod tym względem poprzedników: w mistycznych sektach religijnych. Jeśli natomiast była zaziemską istotą. że poznanie jest funkcją duszy. Nie mając narządów zmysłowych dusza poznaje tu sama. różność. Wczesna filozofia grecka nie uznawała poznania za funkcję psychiczną. FUNKCJA POZNAWCZA DUSZY. Platon stworzył nowe pojęcie duszy. choćby była niematerialna. lecz dwoma pojęciami duszy: szerszym i węższym. Z części. wspólnych przedmiotom różnych zmysłów? „Wydaje się" . spowodowały. Boć nie całą naszą wiedzę zawdzięczamy narządom cielesnym. Ciało i jego zmysły są dla duszy narzędziem poznania. istotę zaziemską. Jest realna. a dusza jest źródłem ruchu. że istota. to nie mogła być złączona z ciałem. barwy postrzegamy oczami. ale jakimż zmysłem postrzegamy byt. że dalej jeszcze przekształcił pojęcie duszy. etycznych. Zachowując biologiczne rozumienie duszy. Jest więc zrozumiałe. i w szkołach filozoficznych zbliżonych do tych sekt. które wymagają narządów cielesnych. bądź pośrednio. Filozofowie-przyrodnicy widzieli w duszy czynnik życia: człowiek żyje. a umiera. W postrzeganiu widziała sprawę fizjologiczną. Przed nim filozofowie-przyrodnicy mieli duszę za rodzaj materii. ale przyznając jej funkcję poznawczą zrobił zasadniczy krok ku nowożytnemu pojęciu duszy. która sama się porusza. Dusza jest. Platońskie pojmowanie duszy. Faktycznie więc Platon operował niejednym. gdy ją traci.pisał Leibniz . politycznych. ale nie materialna. Pragnienia nieśmiertelności nie zaspokoi wszak ciało. Dla Platona dusza była przede wszystkim czynnikiem życia.epistemologicznych. miała łączność z ciałem: wprawiała ciało w ruch i przez narządy ciała własnego poznawała inne ciała. FUNKCJA RELIGIJNA DUSZY.„najdoskonalsze wydaje się mi to: że definiuje ducha jako substancję. II. z jakiej zbudowane jest ciało. drugie na religijnych. przeciwieństwem materii. ale on dał jej nową treść. NAUKA O DUSZY. Takie połączenie biologicznych i poznawczych funkcji z zaziemską istotą pociągało za sobą niesłychane konsekwencje. chwilowo tylko zamieszkującą ciało. według Platona. Platon koncepcje te zmodyfikował i stworzył ich oryginalną syntezę. które do jej funkcji biologicznej dodało funkcję poznawczą. Życie zaś polega na tym. jak pitagorejska. Jednakże nie poznanie rzeczy. „Własności wspólne" nie ciało poznaje.pisał „że dla nich nie ma odrębnego narządu. a nie ciała. nie mogła też doznawać uczuć i namiętności. choć ciało wcale z nimi nie ma i nie może mieć styczności. myśleniu zaś przypisywała tę samą naturę. pojęta biologicznie i psychologicznie. które również powstają przy udziale duszy. Poznaje sama bezpośrednio. podobieństwo i tyle innych własności. jedynie mogłaby to uczynić dusza. swobodnie i samorzutnie działa. tak samo jak stworzył nowe pojęcie idei. Poznanie jest tu jej funkcją. I to właśnie stanowi istotę duszy: że jest tym. Pojmowali ją przy tym jako materię. impulsywnej i zmysłowej . tożsamość. To. 1. Platon zachował ich biologiczne pojmowanie duszy: również i dla niego była czynnikiem życia. lecz dusza sama przez się ogląda wspólne własności we wszystkich rzeczach". trzeba przyjąć. że dusza poznaje i we wszystkich innych wypadkach. orficy za nadziemskiego demona. dźwięki uszami. 2. boską.tylko rozumna mogła być zaliczona do „duszy samej". bo idee znamy. a te zastosowania były od interpretacji idei względnie niezależne. która je posiada. w szczególności pragnienie nieśmiertelności. Żywe w Platonie uczucia religijne. posługując się tymi narzędziami. było tedy związane z nauką o ideach. „W Platonie" . co w nowoczesnym pojęciu należy do spraw psychicznych. a przy duszy pozostało jedynie to. Nie mogła odbierać spostrzeżeń. póki ją w sobie posiada. lecz dusza.

bądź niezmąconym szczęściem. impulsywną. że nie tylko trwa dłużej od ciała. by spojrzeć w perspektywę losów 65 . pośredniczącą między nimi. Poznanie prawdy przez filozofię uważał za najpewniejszy środek wyzwolenia duszy z ciała.pierwszym znaczeniu obejmowała czynności zmysłowe. NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY. ale doświadczenie uczy. a wrodzona z nabytą przed urodzeniem. istniała zatem przed urodzeniem. Złączenie z ciałem nie jest dla duszy niezbędne. Platon poświęcił wiele swych myśli. byle pomnożyć argumenty za jej nieśmiertelnością. druga nie była niczym z tą przyrodą związana. a rozwinęło chrześcijaństwo. czekające ją po opuszczeniu ciała? Nieskończoność tę zapełniał bądź szeregiem prób i czynów. gdyby była wolna od ciała. ale trwa wiecznie.Dusza była tu pojęta jako podmiot poznania. Byłaby lepsza i szczęśliwsza. poświęcił im jedno ze swych dzieł (Fedonon). Nawet w dialogach najtrzeźwiejszych. Z tego dowodu wynika zresztą co najwyżej. Człowiek . Przeto ciało nie może być uważane za równorzędny z nią składnik człowieka. może trwać dalej. 4. które jest złożone z części. dusza jest niezłożona. więc i dusza wyklucza śmierć.Tu dusza była pojęta jako zasada etyczno-religijna. Jeśli człowiek stanowi jedność. Dusza (oczywiście tylko rozumna) poznaje idee i upodabnia się do nich. gdzie przebywają dusze po śmierci. Pierwsza była składnikiem materialnej przyrody. . Platon stawiał . o ile istnieje wiedza aprioryczna i o ile może być utożsamiona z wrodzoną. Jak pojmował nieskończone dzieje duszy. choć zespolone są w człowieku. a najsporniejszej. ona stanowi istotę człowieka. byle uratować nieśmiertelność dla duszy rozumnej. Platon był przekonany. Ten dualizm wyrażał się w następujących tezach: A) Dusza jest niematerialna. a i w innych do tej sprawy powracał. Gdy win? odkupi. zajętych sprawami epistemologii czy polityki. 5. Złem duszy jest niesprawiedliwość. jako zasada życia. DUSZA A CIAŁO. a i tak dowodzi co najwyżej. ciało jest dla niej więzieniem i mogiłą. . Dla tego przekonania Platon szukał dowodów. ESCHATOLOGIA. b) zaciążył na niej grzech. że te zła nie przyprawiają duszy o śmierć. które dawno już głosili orficy i pitagorejczycy. że a) dusza istniała pierwotnie bez ciała. Platonizm był nie tylko dualizmem idei i rzeczy.wzorem orfików . że złączenie ich jest dla duszy niekorzystne. Dawały one spirytualizmowi Platona specjalnie religijne zabarwienie. przyjmował wraz z nimi.pytanie. D) Dusza jest doskonalsza od ciała. ale i odwieczna. istnieją wzajem niezależnie. może być tylko żywa. co cenne w człowieku. Niezłożona była zresztą jedynie dusza w węższym pojmowaniu Platona. a także nie ma początku.to dusza władająca ciałem. że wiecznie istniała i istnieć będzie. jako niezależna odeń. związana jest z ciałem niedoskonałym i znikomym. dusza. ale również dualizmem duszy i ciała. Platonizm podwójnie tedy wykraczał poza materialistyczny pogląd na świat: przez uznanie niematerialnych idei i niematerialnych dusz. . B) Dusza posiada wiedzę wrodzoną. przerywał swe rozważania. drugie odnowił religijnie myślący schyłek starożytności. musiała więc zdobyć ją przed urodzeniem. dlaczego dusza. C) Każda rzecz ginie od swoistego zła..W dowodzie tym dusza pojęta była biologicznie. Ze śmiercią ciała zaczyna się dopiero prawdziwe życie duszy. że dusza istniała przez pewien czas przed urodzeniem. niewstrzemięźliwość. Oto niektóre z jego dowodów: A) Pojęcie duszy związane jest w sposób konieczny z pojęciem życia. Choć ciało ulegnie rozkładowi i zniszczeniu. Dusza i ciało. c) dla odkupienia została złączona z ciałem. Ujęcie duszy jako niematerialnej doprowadziło do ostrego przeciwstawienia jej ciału. zmysłową i. Istnienie jej nie ma końca. Odpowiedź dał etyczno-religijna. dobra i wszystkiego. ciemnota. C) W przeciwieństwie do ciała. gdy mówił o niej w znaczeniu szerszym. Operował wszystkimi odcieniami swego pojęcia duszy. ponieważ zaś życie wyklucza śmierć. ale nie. dzielił ją na dwie części. B) Jest oddzielna od ciała. a nawet na trzy: rozumną. taką samą jak oni. zatem nic jej już o śmierć przyprawić nie może. w drugim . 6. zamianę ciał. F) Dusza w przeciwieństwie do ciała jest nieśmiertelna. niezależna. tchórzostwo. Tej sprawie jako dlań najważniejszej. nigdy martwa. Pierwsze pojęcie rozwinął wśród następców Platona Arystoteles. że jeśli dusza istnieje i póki istnieje. poświęcał niższe części duszy. przez to jest źródłem prawdy. rozumną i zmysłową. to dzięki swej duszy.była samym rozumem. Eschatologia Platona kusiła się o szczegółowe odmalowanie losów duszy: opisywała sąd pośmiertny. E) Z wyższości duszy nad ciałem wynika. będzie znów wolna. doskonała i wieczna. a nie ciału. ciało jest jej podległe. dawała nawet topografię miejsc. Były to wierzenia. jest nie tylko nieśmiertelna. Dowód ten jest ważny tylko.

III. Przykład Platona oddziałał na losy filozofii. jak tu opisałem. dodaje: „Żeby jednak wszystko zupełnie tak się działo.tłumaczy szczegóły jego budowy. z podobnej racji uczynił go jedynym. niemniej nie uważali za słuszne wyłączenia ich z filozofii. ułożony celowo i rozumnie. dał mu ruch najdoskonalszy: ruch okrężny. Idee są przeto czynnikiem w powstaniu świata: Demiurg był jego przyczyną sprawczą. Czas np. ale materia jest wieczna. „ale warto mieć odwagę wypowiadania tych twierdzeń. którego poszukiwanie uchodziło w czysto przyczynowym systemie Demokryta za przesąd i było całkowicie usunięte z nauki. a więc wszechświatem rządzi rozum i ład. trzecią przyczyną świata: obok sprawczej i celowej była przyczyną materialną. uważając ją za najpośledniejszy rodzaj bytu. tak samo jak Bóg i idee. tam próbował fantazji poetyckiej lub zdawał się na wiarę religijną. MATERIA. nie jest stworzony. Musiały umacniać go w tym poglądzie odkrycia astronomiczne dokonane właśnie za jego życia przez uczonych pitagorejskich. doskonałość świata była mu celem i przeto uczynił go możliwie najlepszym. a szlaki planet okrężne. cechującego filozofię Demokryta: w przyrodzie widział nie zbiór mechaniczny części i wytwór ślepej konieczności. którzy wiedzieli. Skoro Ziemia jest kulista. Przyrodą materialną Platon zajmował się najmniej. nie można spodziewać się ścisłego rozwiązania. I dla przedstawienia swego poglądu na przyrodę wybrał w Timaiosie formę religijną: opisu stworzenia świata. przeciwstawił jej doskonałe idee. W nim. gdyż jest to piękna odwaga". iż jest zbudowana celowo. doszedł do wyników nadspodziewanie dla niej pozytywnych. dla granicy między nauką a mitem. w których przebywają zmarli. obok Demiurga i idei. najpiękniejszy i najdoskonalszy". a one celową. jednolitym i części jego zespolił tak ściśle jak w żywym organizmie. pozbawiony tej doskonałości. gdybyśmy mogli znaleźć coś lepszego i prawdziwszego". leżących im na sercu. u Platona stał się podstawową zasadą wyjaśniania przyrody. że we wszechświecie panują kształty najprostsze i najdoskonalsze i że harmonia jest zasadą jego budowy. funkcje ich narządów. lecz cel świata . ale zespół organiczny. istoty żywe są celowe w każdym szczególe. jak pisał. z której został zbudowany. że własności przyrody są zrozumiałe tylko. duch i rozum lepsze są od martwoty i bezduszności. bo tyle członów ma doskonała proporcja. ale z czasem i w niej samej rozpoznał coś z doskonałości id ej. splatając wywód naukowy z mitem. Była.tak mówi w innym miejscu swej eschatologii .bo potrzebne do miary czasu. Cel. istnieje po to. Materia jest z natury bezkształtna. a one wzorem świata. że dla niektórych zagadnień. zbudował go powodowany dobrocią. ich kształty. Był prototypem tych filozofów. czyli Demiurg był siłą twórczą. Ale gdy w późniejszym już wieku uczynił ją przedmiotem szczegółowszych rozważań. 2. Pierwotnie. żywą istotą. jakie miał Platon. może natomiast przyjmować wszelkie 66 . lecz zbudowany z istniejącego już przedtem tworzywa. wierzyć w istnienie bóstwa. celowa jest ich organizacja. która cechuje idee i dusze. jest największy i najlepszy. by upodobnić świat do wieczności. obrazem twórcy. Niektórzy zaś z jego naśladowców kładli szczególny lub nawet wyłączny nacisk na motywy orfickie jego psychologii. która poszła innymi torami niż nauka ścisła. Po opisie miejsc. Własności wzoru przeszły poniekąd na świat realny. musiała istnieć materia. uduchowionym i rozumnym.pozagrobowych. Musiała tedy poprzedzić powstanie świata: świat ma początek.„masz to zapewne za babskie gadanie i niewątpliwie można by pogardzać takimi rozprawami. Ciała niebieskie krążą po stałych i geometrycznie prawidłowych szlakach. Świat musiał być stworzony z czegoś. nie mając zrozumienia. rośliny istnieją. Platon był daleki od mechanistycznego pojmowania przyrody. W całości świat jest „widzialną. Mniemał. planety .jego doskonałość . gdzie ta granica przebiega. Celowość i rozumny ustrój świata kazały mu. Nie przypadek tedy ani mechaniczna konieczność. Kalliklesie" . to znaczy. Specjalnie w jego poglądach na duszę zbiegły się motywy naukowe i pozanaukowe. Dał mu kształt najdoskonalszy ze wszystkich: kształt kulisty. nieograniczona i nieokreślona. tego rozsądny człowiek na pewno utrzymywać nie może". CELOWOŚĆ ŚWIATA. by służyć za pokarm dla istot rozumnych. „Demiurg". boć życie. A dokonane przez Platona połączenie tych rozbieżnych motywów przetrwało długo w dziejach myśli europejskiej. „Ty. ale ma pierwiastki idealne i duchowe. żywioły są cztery. ale nie tylko uczonym. Gdzie nie mógł sięgnąć metodą naukową. NAUKA O PRZYRODZIE 1. ściśle mówiąc. Choć jest materialna. widząc niedoskonałość przyrody. gdy przyjmie się. czyli boski budowniczy świata. Platon był uczonym. Toteż świat. Stwórca uczynił świat żywym. wyłożył cel świata i jego urzeczywistnienie. które rozumnie zbudowało świat. Dlatego budując go wziął za wzór idee. Przekraczając granice ścisłości Platon zachował jednak pełną świadomość. postrzegalnym bogiem.

ale też stanowią istotny składnik całej materialnej przyrody. to jest wynikiem późniejszego pogorszenia się świata. nie dusza rozumna. tak Platon finalistycznego pojmowania przyrody. przesyciwszy pomysły starych przyrodników orficką wiarą w wyższość ducha. a tak samo. Podobnie też i wszechświat jako całość nosi w sobie źródło ruchu. co można o niej orzec. że świat jest „najpiękniejszym z tworów".poza bóstwem . co nazywamy duszą. i po nim pojmowano rozwój świata: dla niego doskonałość nie była wynikiem rozwoju. jako niedoskonałe. która rozbijała świat na nieskończoną ilość martwych i wzajemnie niezależnych części. więcej tu niż gdzie indziej korzystał z pomysłów cudzych. co zaś w nim jest mniej doskonałe. W tym sensie dusza . Dwa były tedy dla Platona .posiada duszę. gdzie realizują się kształty: to jedyne. Jak Demokryt był klasycznym przedstawicielem mechanistycznego. nie mogły być pierwotnym dziełem Bożym. Brzmi to jak czysta bajka: faktycznie zaś było zastosowaniem szerokiego. wykazujące ład i harmonię świata. właściwa jedynie człowiekowi. co jest we wszechświecie niedoskonałością i złem. lecz także celów. Moralny punkt widzenia. Po odciągnięciu tych składników dla materii została sama nieokreśloność i niedoskonałość. Idealizm Platona polegał pierwotnie na twierdzeniu. jako zasada ruchu i życia. a obcego nam pojęcia duszy.kształty. że idee istnieją nie tylko obok rzeczy. Ciała. dedukował z tego założenia „wedle pojęć i liczb" jego własności. Pierwej stworzone zostały dusze. ale dusza w znaczeniu szerokim. DUSZA ŚWIATA. że dusze istnieją nie tylko obok materii. jest połączeniem idealnych wzorów i materii. Jest miejscem. teraz stała się ona tylko abstrakcyjnym ciał składnikiem. podobnie też jego spirytualizm że obok rzeczy materialnych istnieją dusze. Ale rozważania nad przyrodą skłoniły go do poglądu. gdy Demiurg połączył idee z materią. Postawa religijna uczyniła zeń wroga atomistyki i wszelkiej mechanistycznej teorii. utrwaliło się w filozofii na długie stulecia. ruch więc ich nie jest powodowany przez działanie z zewnątrz. 3. Za jej sprawą świat niecałkowicie jest celowy i zgodny z rozumem.wieczne czynniki bytu: idee i materia. ale światu służyły za wzór. kosmos. która się z tym nie liczy. rozwinięte przez Arystotelesa. Skąd ta zmiana? Stąd. jest wiecznym niebytem. Gdy dotąd pojmowano materię jako zespół konkretnych materialnych ciał. które istnieją poza światem. Było to rozszerzenie i wzmocnienie idealizmu i spirytualizmu: teorie. jako nieokreślona. Jako zaś połączenie bytu i niebytu. przeciwnie. Sokratesowskim przekonaniem o wadze praw moralnych i własną doktryną bytów idealnych. zdawały się upoważniać do takiego pojmowania. nie myśleli odmawiać jej ani określoności. ani doskonałości. Dusze znajdują się nie tylko w ciałach organicznych. lecz musi mieć źródło w nich samych. w jakim na ogół i przed nim. dawniejsi filozofowie. lecz jego początkiem. więc . a więc doskonałości i niedoskonałości. że krążą one w pustej przestrzeni. które obowiązywały tylko poza granicami materialnego 67 . Platon przeniósł i na przyrodę. jako najdoskonalsze składniki świata. którzy wyłącznie zajmowali się światem materialnym. nie jest natomiast wieczny: powstał. Więc przede wszystkim planety mają dusze. że w świecie musi być miejsce dla wolnych i wiecznych dusz i że fałszywa jest każda teoria. Idee są wiecznym bytem. że obok rzeczy realnych istnieją idee. Dusza wszechświata daje mu ruch regularny i życie. Platon przejął pogląd pitagorejskich uczonych. jest czymś „pośrednim między bytem a niebytem". pitagorejską nauką o harmonijnym ustroju kosmosu. celowości i konieczności. Była to zupełnie nowa koncepcja materii. skoro nieokreśloność należy do jej natury. Demiurg stworzył świat możliwie najdoskonalszym. wprowadzony przez Sokratesa do rozważania spraw ludzkich. Platon odwróci) porządek. Materia jest pierwiastkiem nieboskim. przyjąwszy. Wielkie odkrycia przyrodnicze jego czasów. ale są także odwzorowane w rzeczach. Badając zjawiska przyrody szukał dla nich nie tylko przyczyn. Źródło zaś samorzutnego ruchu jest właśnie tym. W dziedzinie przyrody Platon nie poruszał się tak swobodnie jak w rzeczach etycznych i logicznych. Bo „dusza planet" i „dusza wszechświata" . Świat nie postępuje.to oczywiście nie dusza w węższym rozumieniu Platona. był przekonany. Ta koncepcja świata była najostrzejszym przeciwieństwem atomistyki.jest podstawowym pojęciem Platońskiej filozofii przyrody. Stworzone zostały po duszach i dostosowane do nich jako ich narządy. kształt i ład.a nie materia . że idee i dusze Platon włączył do przyrody jako jej składniki. materia zaś. dusze zaś są jego składnikiem pierwotnym. lecz cofa się. a potem dopiero ciała. Są tedy tylko wtórnym składnikiem świata. wtedy powstał z niej wszechświat. To abstrakcyjne pojęcie materii nie pozostało własnością Platona. Gdy Demiurg dał tej nieokreślonej materii określony kształt. Niemniej i tu stworzył własną syntezę. przeto z niej jest wszystko. Świat realny.

Nie wywołuje pojęć. W wiedzy. jaka zachodzi między barwą a dźwiękiem. straciwszy swój dualistyczny charakter filozofia Platona stała się powszechnym idealizmem i spirytualizmem. że „dusza sama przez się ogląda we wszystkich rzeczach te wspólne własności". Jednakże ta odpowiedniość bytu i poznania nie jest zupełna. choć występuje po postrzeżeniu. równe. 2.świata. jak Platon powiada. dźwięki uszami. któremu Platon nie myślał zaprzeczać. postrzeżenia kształtów. wiedza wrodzona jest „przypomnieniem" (anamnezis). Postrzeżenie w tym czy innym wypadku jest okazją do uświadomienia sobie pojęć. POZNANIE WRODZONE. 1. Musi tu z nimi współdziałać myśl. Platon doszedł do przekonania. Uznawało też wiedzę niezależną od doświadczenia. Przedplatońscy filozofowie odróżniali myśl od postrzeżenia. na pomoc myśl. że posiadamy wiedzę. liczba i wiele innych własności „wspólnych". „Rzeczy można widzieć. pierwotnie traktowana przez Greków ubocznie przy teorii bytu. bo rzeczy. potwierdzają fakty. Dlatego to w życiu obecnym nie potrzebujemy już zdobywać wiedzy o ideach. tkwiła zagadka: Jakże możemy znać cośkolwiek od urodzenia. zdobytym w poprzednim życiu. Pojęcie równości musieliśmy posiadać. Teoria poznania. Barwy poznajemy oczami. o ideach zaś można myśleć. Zapewne. Myśl zaś. nie wszystkie własności rzeczy dadzą się postrzec zmysłami. zostały rozciągnięte i na niego. Podczas gdy tamta formuje się stopniowo. pozostaje więc przyjąć. Co więcej. u Platona zajęła równorzędne z nią miejsce. ta jest dana od urodzenia. słuchania lub działania innego zmysłu". że myśl. a których wrodzone pojęcia przede wszystkim dotyczą? Zagadkę tę Platon rozwiązał w taki sposób: przyjmował. cenili rozum wyżej od zmysłów. nie oglądawszy tego jeszcze? Jak w szczególności możemy znać idee. uważali ją jednak za subtelniejszą odmianę postrzeżenia. Z postrzegania nie moglibyśmy np. ale uciekając się do irracjonalnych. To. że poznanie jest to postrzeganie: rzeczy można poznać tylko przez zetknięcie się z nimi za pomocą zmysłów. nie opiera się na nim. wystarcza. NAUKA O POZNANIU. byli racjonalistami. To chronologiczne pierwszeństwo jest faktem. ale różność. wbrew panującemu mniemaniu. POZNANIE ROZUMOWE. zaczerpnąć pojęcia równości. to tłumaczy. w ten sposób własności figur geometrycznych. a nie zmysłami. Natomiast twierdził. lecz jedynie je przypomina. Postrzegając jakieś rzeczy i oceniając je jako np. Pierwszy to zapewne raz stanowisko takie zostało wypowiedziane w Grecji. nie są nigdy naprawdę równe i tylko zbliżają się do równości. Podobnie jak istnieją dwa rodzaje bytu: idee i rzeczy . nie jest widziana ani słyszana. zanim jeszcze zetknęliśmy się zmysłami z rzeczywistością. np. postrzeganie zaś zmysłowe oczywiście nie nadaje się do poznawania idei. że poznaje się myślą. jest od postrzegania niezależna. jak ją pojmował Platon. Jeżeli w ogóle można poznać idee. ale też nie wystarczają do poznania rzeczy. Formalnie postawił pytanie: co to jest poznanie? i jedno z dzieł swych (Teajteta) całkowicie rozważaniu tego pytania poświęcił. Platon tę koncepcję odrzucił. że myśli niepodobna powziąć inaczej niż na skutek patrzenia. wzywają. a nie zmysłami. to jedynie myślą. słyszeć czy ich dotykać. jak gdyby je oglądał. tak samo tożsamość. która bez fundamentu w zmysłach nie może się utrzymać. że zna je od urodzenia i tak bezpośrednio. Rozwiązanie Platońskie było tego rodzaju. ale mieli go za nadbudowę. Pierwotną grecką koncepcją było. że tłumaczyło wiedzę racjonalną.na pojęciach. natomiast uświadomiliśmy sobie to pojęcie dopiero przy sposobności postrzegania rzeczy równych czy raczej zbliżonych do równości. Obok tedy wiedzy opartej na postrzeganiu istnieje inna wiedza. aby poznać rzeczy. rozporządzamy już pojęciem równości i posługujemy się nim jako miarą. ale nie jest materiałem ani podstawą do ich wytwarzania.bo zgodnie z nią poznanie ma obejmować idee. że zmysły nie tylko nie sięgają idei. jakie postrzegamy. że jakieś rzeczy są równe. W ten sposób 68 . Co prawda: „co do tego jesteśmy w zgodzie. Stosunek jest odwrotny: to nie pojęcia opierają się na spostrzeżeniach. że umysł nasz oglądał idee w poprzednim życiu i zachował o nich pamięć. orficko-pitagorejskich wierzeń w wędrówkę dusz. że ją sobie przypominamy. wrodzona. Oto ludzie na trafnie postawione pytania sami z siebie znajdują trafne odpowiedzi. Ale niektóre postrzeżenia. która postrzeganie wyprzedza. ale nie można o nich myśleć. z którymi nigdy nie spotykamy się. odnajdują np. trzeba je widzieć. ale opierało ją na doświadczeniu. Nie posiadamy dla nich właściwego organu zmysłowego. ale nie można ich widzieć". lecz postrzeżenia . IV. choć nie uczyli się poprzednio geometrii. Odrzucenie jej było konsekwencją teorii idei .tak też i dwa rodzaje poznania: rozumowe i zmysłowe. ale dopiero Platon był apriorystą. zanim spostrzegliśmy.

Czystą metodą naukową. obserwacja nie była metodą naukową. Wynosił ją. rodzajem patrzenia intelektualnego czy stykania się myśli z jej przedmiotem. W przeciwstawieniu do myśli dyskursywnej. szuka prawdy na drodze samego tylko zestawiania pojęć i twierdzeń. bezobrazowym myśleniem. ich analizy i syntezy. Jak przed paru pokoleniami filozofowie greccy rozróżnili myśl i zmysły. że jest dogmatyczna. że właściwie nie ma dwóch rodzajów poznania. empiryczna jest niedostateczna nawet do badania rzeczy. jak dusza i bogowie. Ale to określenie poznania było tak surowe i wąskie. do poznania rozumowego i zmysłowego. pierwsza chronologicznie. przez rozumowanie dochodzi prawdy. to drugi etap w różnicowaniu władz poznawczych. jeśli ma to być badanie naukowe. Platonowi było to obce. W porównaniu z powszechnymi prawami przyrody. aż 69 . Jednakże nawet ona nie spełniała wszystkich wymagań Platona. że poza obrębem poznania znalazło się bez mała wszystko. nieścisłe i niepewne. nauka zaś w ścisłym znaczeniu szuka prawd powszechnych. intuicja była dlań aktem umysłu działającego samodzielnie i z samowiedzą. ale też za wyższą od niej. jako oparta na danych zmysłowych. empiryczna może służyć co najwyżej do badania rzeczy. których uzasadnić nie umie i nie próbuje. jakimi posługują się badacze. tam musiał zastępować je domysł i w praktyce okazywał się nie mniej użyteczny od poznania. który najbardziej skrajnie i jednostronnie pojął poznanie. była pojęta w duchu skrajnego racjonalizmu. Na takie ukształtowanie teorii nauki wpłynęło ogólne. Późniejsi filozofowie rozumieli intuicję jako stan ekstatyczny i mistyczny. jako zdolność bezpośredniego poznawania prawdy. gdzie właściwe poznanie było niedostępne. więc nienaukowe. lecz jest tylko jedno: racjonalne poznanie idei. empiryczna zaś metoda. ponad rozumowanie . zaczęła się również pojednawcza nauka o stopniach poznania.przy pomocy matematycznych obliczeń znajdowali w dziedzinie astronomii czy akustyki. a po wtóre dlatego. Nauka ta nie ograniczała się zresztą do dwóch stopni. STOPNIE POZNANIA. Była mu wprawdzie nauką. Ściśle trzymając się określenia poznania wypada rzec. pozostawimy na uboczu. A dla zapobieżenia dogmatyzmowi bada własne założenia i szuka dla nich racji. Empiryczna znajomość faktów wcale. ale najniższą w hierarchii. POZNANIE NAUKOWE i METODA DIALEKTYCZNA. tak teraz znów Platon rozdzielił dwa rodzaje myśli. jest „wiedzą o tym. „Będziemy zajmować się astronomią tak jak geometrią. idealistyczne stanowisko Platona. która pośrednio. które dotychczas nie były oddzielone: myśl dyskursywną i myśl intuicyjną. Od prawdziwego poznania wymagał dwóch rzeczy: aby dotyczyło samego bytu i aby było niezawodne. jaka do nas doszła. Empirycznie można stwierdzać tylko przemijające fakty. Ta operuje czystym. do badania zaś idei jedynie aprioryczna. Tamto był pierwszy. otrzymała jeszcze stopień najwyższy: poznanie intuicyjne. Najpierw dlatego. Teoria ta. Toteż Platońska teoria poznania nie mogła obejść się bez teoretycznie odrzuconego „domysłu". operuje bowiem założeniami. to zaś. nie posiadającą braków matematyki. Odpowiednio do swej ogólnej teorii poznania Platon rozwinął teorię nauki. których był świadkiem. co jest na niebie. Otóż te wymagania spełnia jedynie wiedza rozumowa.aprioryzm Platona był utajonym empiryzmem i w gruncie rzeczy nie odbiegał od tradycyjnego w Grecji pojęcia poznania. gdy umysł w zachwyceniu obcuje z bóstwem. że z dwóch metod. I od tego samego Platona.i nauka jego o stopniach poznania. wyniki prostej obserwacji musiały wydawać się błahe. co obchodzi człowieka: zarówno przyroda. W astronomii np. jeśli mamy uprawiać prawdziwą astronomię". co istnieje wiecznie". zmysłowa jest raczej domysłem niż poznaniem. 4. Matematyka najbardziej zbliżała się do Platońskiego ideału nauki. wedle niego. Platon nie tylko miał wiedzę rozumową za niezależną od zmysłowej. zmysłowa bowiem dotyczy tylko zjawisk i ulega nieustannym złudzeniom. jakie pitagorejscy uczeni . do nauki nie należała. wszystko inne jest domysłem. a poza tym też postępy matematyki i matematycznego przyrodoznawstwa. że nawiązuje bądź co bądź do obserwacji i posługuje się myśleniem obrazowym. Wiedza rozumowa i zmysłowa stały się przeto dla Platona stopniami na drodze poznania. powyżej poznania zmysłowego i dyskursywnego. 3. Ściślej zaś biorąc. oglądanie „obrazów" na niebie" może przydać się jedynie do egzemplifikacji: „tą pstrokacizną na niebie należy posługiwać się tylko jako przykładem". intuicja miała być jej poznaniem bezpośrednim. Twierdziła. jest zawsze niepewna. nauka bowiem jest poznaniem najdoskonalszym. gdyż miała charakter pojęciowy i pomijając zmienne zjawiska badała niezmienne związki. jest dialektyka. Taki wzgląd kazał Platonowi wąsko ująć pojęcie nauki i ograniczyć jej za kres do czysto racjonalnych dociekań.

A nawet wśród idei najwyższa. irracjonalny popęd duszy mogą nas równie i więcej zbliżyć do prawdy niż ścisłe rozumowania. w ujęciu Platona. Taka koncepcja filozofii jeszcze radykalniej oddzielała ją od nauk niż metoda dialektyczna. to połączenie dedukcji z redukcją odróżnia ją najwięcej od zwykłego w naukach postępowania. Prawdę dusza może znaleźć tylko sama. znalazł się bowiem dla niej odrębny przedmiot: idee. Kto nie jest wewnętrznie zrośnięty i spokrewniony z tym. przyjąwszy bowiem pitagorejską koncepcję cnoty jako ładu i harmonii duszy.tę. znał zasadnicze prawa logiki i przygotował systematyczny ich wykład. prawdziwym wyjaśnieniem jest dialektyczne: przez ustalenie logicznej zależności zjawisk wyjaśnia się je lepiej niż przez znalezienie ich przyczyn lub celu. Stąd przepis dla postępowania naukowego: „założywszy za każdym razem twierdzenie logiczne. i ona jedna. to może oprzeć się tylko na „założeniach". Zgodność sądów o zjawiskach jest jedyną gwarancją. Nauka musi być tedy czysto racjonalna. Formalne wyniki jej były cenne: dialektyka zwróciła uwagę na stosunki panujące między twierdzeniami i doprowadziła do sformułowania zasad dedukcji. ale nie był równie stanowczym zwolennikiem racjonalizmu. co rozum pojąć może. która jej przyznaje największą racjonalność. „spokrewnienie jej z tym. ale także i do wyjaśniania zjawisk. Platon był już ich teoretykiem. rozwinięty przez Arystotelesa. mniemał. Podczas gdy Sokrates był tylko wirtuozem w operacjach logicznych. jako zaś nauka o ideach jest nauką o prawdziwym bycie. ani celowe i doszedł do przekonania. która jej wszelką racjonalność odbiera . Teraz dopiero. Jeśli nawet przenika on świat idei. Sprawom etycznym Platon poświęcił najwięcej prac. które dla umysłu są „najsilniejsze". panowanie nad sobą . Metoda dialektyczna służy przede wszystkim do badania i dej. V. jak J irracjonalizm zwykły powoływać się na niego jako na swego twórcę. Ona bowiem. z którymi dotąd współżyła. mit i przenośnia. ponadto potrzebna jest czwarta 70 . to uznaję za prawdę. ale poznawanie przez „duszę samą" Platon gotów był pojmować rozmaicie. Pierwotnie. 1.impulsywnej. że cnota nie od samego tylko rozumu zależy. a za nieprawdę. jeśli bowiem wiedza nie opiera się na doświadczeniu. Dla Platona dialektyka była czymś więcej niż metodą. mianowicie rozumu. I dwojaką koncepcję filozofii . 5. Platon był stanowczym wrogiem empiryzmu. nie ma i nie będzie żadnego mego pisma. że w ostatecznych zagadnieniach intuicja i wiara. na jak różnych drogach szukał tego wyjaśnienia.Platon przekazał potomności. Jednym ze sposobów było poznanie czysto racjonalne. co mi się zdaje być z nim zgodne. iż sam rozum rozwiąże wszystkie zagadki bytu. przejęty intelektualizmem Sokratesa. że je pojmujemy prawidłowo. Trzy są tedy cnoty odpowiednio do trzech części duszy: mądrość jest cnotą części rozumnej. także przekracza to. miała za przedmiot byt prawdziwy i ona jedna miała metodę niezawodną. a tym właśnie ma być filozofia.. Założeniem (hipoteza) nie może być oczywiście twierdzenie dowolne. wedle surowych zasad dialektyki. NAUKA o CNOTACH. Przekonał się. idea dobra. FILOZOFIA. Ostatecznie nie zadowoliło go ani przyczynowe. męstwo . jak matematyka. bo nie jest to racjonalne. była filozofią.pożądliwej. to nagle zapala się w duszy jakby światło. Ta metoda założeń jest metodą wszelkiej wiedzy.. że jedynym. w części zaś coś zupełnie innego: dokonanie przewrotu w duszy. Ale przypuszczał.. ze względu na swój nieempiryczny sposób postępowania pomija zjawiska i sięga idei. Z czasem jednak przezwyciężył jednostronność swego poprzednika. i nie daje się ująć w słowa. ale jako najdoskonalsza z nauk. Dlatego też zadaniem filozofii jest w części tylko poznanie prawdy. ten. które uważam za najsilniejsze. bez udziału zmysłów. co moralne i piękne". lecz „najsilniejsze". to pozostaje jeszcze irracjonalny czynnik świata: materia. co z nim niezgodne".znajdzie dostateczną. w przekonaniu Platona. i odrębna metoda: dialektyka. A wyodrębniła się nie jako równa innym. Dała początek logice. każda musi mieć swą cnotę.. co moralne i piękne. Daleki był od mniemania. Ale gdy długo zmagałeś się i obcowałeś z rzeczą. że każda część jej musi mieć udział w tej harmonii. filozofia wyodrębniła się od nauk. bo ona jedna. która ma do czynienia z tymi ostatecznymi zagadnieniami. W metodzie tej Platon uwydatnił jeden ze składników naukowego postępowania. ale nie filozofia. na czym naprawdę mi zależy. najbardziej przekonywające rozum. która nie jest li tylko empirycznym stwierdzaniem faktów. sprowadził cnotę do wiedzy. posiadanie zaś wiedzy jest cnotą jednej tylko części. Platon pisał tedy w jednym ze swych listów: „O tym. Platon opowiedział w Fedonie ustami Sokratesa. Toteż zarówno racjonalizm. ETYKA. i tę. Rozróżnienie trzech części duszy było mu pobudką do rozszerzenia etyki. nigdy nie pozna prawdy o dobru i złu".

podobnie jak jego teoria poznania. Opis to daleko odbiegający od takiego. była to pierwsza próba zestawienia i klasyfikacji różnorodnych dóbr i cnót. a nie spostrzega ich. Później jeszcze przychodzi zrozumienie.ideę piękna. bezwzględne. i wytwarza się miłość nie do tego czy innego pięknego przedmiotu. Poprzez cele realne. lecz stosunkiem celów i środków. wyzbyła się z czasem jednostronności i to. A przez to w etyce Platońskiej. NAUKA o MIŁOŚCI. Wiedza bez radości jest tak samo niedoskonała. że piękno dusz jest większe od piękna ciał. wiedzy i harmonijnego ukształtowania życia płynie czysta radość.łącząca wszystkie części duszy i utrzymująca wśród nich ład. lecz do piękna wszystkich przedmiotów. Natomiast z piękna. lecz cele. Jak byt. przeciwnie. tkwi przezwyciężenie dualizmu. wiecznych i bezwzględnych. które jest wszystkim im wspólne. jak ją pojmował Platon. Był czas. że mają w sobie piękno. ale miłość zmysłowa była szczeblem do niej. i przedmiotem miłości stają się wtedy piękne myśli i czyny. że w świecie realnym zło ma i mieć będzie przewagę nad dobrem i że przeto jedyną drogą do zupełnego dobra jest odejście z tego świata. która przez wieki pozostała panującą. wyższy ponad rzeczy realne. to dlatego. jak cyrenaicy. aby o nią zabiegać. względne. Cynicy byli tak samo jednostronni i przez to tak samo błądzili. skończone. który. w jakich zamknięte jest jego realne życie. Otóż pierwszym przedmiotem miłości są dobra realne. np. Przez nie człowiek zdolny jest wybiec poza wąskie granice. czysto negatywnym znaczeniu wyzbycia się pożądań zmysłowych wobec przedmiotów cielesnych. Etyka jego. który widzi w człowieku tylko egoistyczne i hedonistyczne skłonności. specjalnie w jego nauce o miłości. I kto tak stopniowo udoskonala się w rzeczach miłości. pojęła jako niezbędny szczebel rozwoju. Dwa różne światy stają się szczeblami. wieczne: te sens Platońskiej teorii miłości. Pesymistycznie mniemał. transcendentne były dla niej nie byty. że dusza ma i takie pożądania (nie darmo jest związana z ciałem). Nie w tym jednak jeszcze tkwiło jądro Platońskiej etyki: tkwiło w jego idealistycznym poglądzie na świat. piękne twory dusz. piękne ciała. Dobra realne w porównaniu z idealnymi wydawały mu się znikome. Ponadto Platon widział. żyje obok nich. Później. którą dają zmysły. co pierwotnie odrzucała. że ma również pociąg do rzeczy nadzmysłowych. Usystematyzowała luźny materiał zebrany w rozmowach Sokratesa i zapoczątkowała dzieło rozwinięte dalej przez Arystotelesa. O tym stosunku dóbr realnych i idealnych Platon wypowiedział się w Uczcie. 2. doczesne można osiągnąć cele idealne. jaki zawiera jego ontologia. Z czasem dopiero rodzi się w duszy świadomość. jak właściwe duszy dążenie do osiągnięcia i wiecznego posiadania dobra. Przez swą miłość do idei dusza staje się pośrednikiem między światem realnym a idealnym: należąc sama do świata realnego. Teoria ta była nie tylko etyczną teorią celów. mimo swój poetycki polot i patos. jest zazwyczaj zmieszana ze złem i cierpieniem. w swej nauce o miłości. że jeżeli przedmioty są piękne. Czy w ogóle mają wartość i mogą być uważane za dobra? Pod tym względem poglądy Platona uległy wahaniu. 71 . a zwłaszcza jego nauka o miłości. Etyka Platona. 2) szczytem hierarchii nie jest żadne z dóbr realnych. nie każda radość zasługuje. I dobra idealne stawiał nieporównanie wyżej od realnych. sięga idei. była najpozytywniejszą częścią jego filozofii. ten ujrzy wreszcie to. od których zaczęła się etyka Greków. będące pięknem zawsze i dla każdego . przez które dusza kolejno przejść może i powinna. że miłość. „platonicznej") miłości w zubożonym. to nic innego. Tak powstała klasyczna teoria czterech cnót. tak i dobro rozdzielał na dwa światy: idealny i realny. Ta. a stosunek idei i zjawisk nie był stosunkiem dwóch światów. Oczywiście. głosił zupełne wyrzeczenie się dóbr doczesnych: ideałem jego był wówczas filozof. gdy łącząc swój idealizm z ascetyzmem orfickim.sprawiedliwość . Ta jego dojrzała teoria etyczna składała się z trzech tez: 1) dobra stanowią hierarchię. lecz dobro idealne: idea dobra. Tu idealizm Platoński miał najwznioślejszą. 3) dobra realne są natomiast początkiem i nieuniknionym etapem w drodze do szczytu. dla Platona natomiast miłość nadzmysłowa była wprawdzie celem. Po jednostronnych teoriach. ale też psychologicznym opisem dążeń ludzkich. że sama wiedza i cnota nie czynią jeszcze życia ludzkiego pełnym i doskonałym. do czego wszystko inne było tylko przygotowaniem: piękno wieczne. uznał dobra realne za niezbędny szczebel do osiągnięcia dóbr idealnych. jak radość bez wiedzy. jednym słowem piękno duchowe. jak się mówi. a zarazem najmniej metafizyczną postać. lecz twierdził. Związek nauki o dobrach z nauką o miłości wypływał stąd. aby każda „spełniała swoje". Język potoczny przejął termin platońskiej (lub. Jednakże nie był to ostateczny pogląd Platona.cnota . Platon nie zaprzeczał.

lecz wyrzeczenie się. a strażników od rzemieślników. Uniwersalny charakter był tedy pierwszą cechą tej teorii.nie bierze udziału w dążeniach do doskonałości. które doń należą. Platon chciał zapewne wyrazić. sofiści). w którym jednak wspólne jest nie posiadanie. Części państwa powinny mieć te same cnoty. czego odeń wymaga wspólny cel wszystkich. c) Państwo musi być oparte na wiedzy. wtedy powstaje harmonijny ustrój państwa: ustrój sprawiedliwości. Państwo będzie doskonałe dopiero. Od obywateli wymagał stałości w sposobie myślenia i odczuwania. istnieje bowiem ścisła analogia między państwem a jednostką. wyłożona w Państwie i Prawach. że jest podobna do słońca. Dla dwóch wyższych stanów zniesiona jest własność indywidualna. powszechnym i stałym. którego idea przewyższa nawet ideę istnienia. za takie Platon uważał powszechność i stałość.według Platona . odpowiadają trzem częściom. ale które znalazły potężny oddźwięk w późniejszej. mistycznie nastrojonej filozofii. dąży bowiem do idealnego celu. Konkretne zadania człowieka objawiają się w pełni . Takie było intelektualistyczne hasło tej teorii państwa. był jeden dla wszystkich. Ta przewaga dana dobru jest tak samo odrębnością jego systemu. strażników . które sam nazwał „boską przesadą". tworzy zatem oddzielny stan społeczny. to znaczy to. co części duszy: cnotą władców jest mądrość. Mógł natomiast zastąpić je nowym: dążenie bowiem do idealnego celu odróżnia cnotę od wszystkich innych dążeń ludzkich. Ma przeto powodować się nie indywidualnymi pomysłami i aspiracjami. strażnicy państwa. 3. nie podlegał ani przystosowaniom. ale również umożliwia im życie. Nauka o dobru ma w filozofii Platona-szczególną wagę: wszak idea dobra stoi na czele jego systemu i ma pierwszeństwo wobec wszystkich innych idei. którzy podlegają na ogół zmiennym uczuciom. ani rozwojowi. gdy na tronach znajdą się przedstawiciele największej wiedzy.w duchu greckiego arystokratyzmu . w jakich państwa żyją. lecz w społecznym. trzeba dobro znać. program Platona nie uwzględniał też różnorodnych warunków. którego osiągnięcie nie zapewnia obywatelom bezpośrednich korzyści ani rozkoszy. wymaga wyrzeczenia się dóbr doczesnych. że . Państwo ma być zbudowane jak organizm. obowiązuje tam ustrój komunistyczny. Tworzą więc między sobą hierarchię i idealne państwo musi być hierarchiczne. Każda z trzech grup ma inne zadania i musi przeto żyć w innych warunkach. jaką budowali przedtem Grecy (np. filozofowie. NAUKA o PAŃSTWIE. jak części duszy. to jest wojsko. rzemieślników . idealnym. e) Idealne państwo jest ascetyczne. wedle której powstał świat. ani dóbr doczesnych. bo. a) Państwo najlepsze winno dążyć do zalet najwyższych i właściwych ideom. ale dlatego. d) Do państwa mogą należeć tylko ci. a nie całość od części: wtedy tylko będzie w nim ład.nie w życiu jednostkowym. jest wszelkiego istnienia osnową.W dążeniu do idei dobra Platon znalazł cechę definiującą cnotę. trzymała się stosunków rzeczywistych i dążyła co najwyżej do zracjonalizowania środków. Dobro jest początkiem i końcem w systemie Platona: jest pierwszą zasadą. Tymi słowy. które nie tylko oświeca rzeczy. choć sama jest już ponad czy poza istnieniem. Przeto szczegóły swej etyki rozważał na tle teorii państwa. lecz ogólnymi zasadami. Części państwa. Sokrates określił ją jako wiedzę. którzy są dlań potrzebni. to jest rzemieślnicy. bo wszystkie inne mają cele realne. skonstruowaną wedle idei dobra i sprawiedliwości. Platońska zaś teoria państwa. Ta utopia Platońska była oparta na pięknej zasadzie: na podporządkowaniu jednostek państwu. aby każdy obywatel dążył na swoją rękę do swojego dobra. Temat był nowy: teoria państwa. jakie mają ludy. że dobro. a przez sztukę swoją mogą w tym duchu oddziaływać na innych obywateli. była normatywną teorią państwa „najlepszego". z których składa się dusza. Części państwa muszą zależeć od całości. tak też i idea dobra warunkuje istnienie wszystkich idei. Stan najniższy nie podlega rygorom. poeci. Gdy każdy stan czyni swoje. i różnorodnych temperamentów. jak przewaga dawana przezeń ideom. a państwa celom czysto moralnym. do którego dąży. aby dobro czynić. ale nie stawiała państwu celów. powinni być wydaleni z doskonałego państwa. Trzy stany. O idei dobra Platon pisze. 72 .panowanie nad sobą. nie jest dopuszczalne. a w nim każdy ma „robić swoje". potrzebni zaś są. Państwo idealne ma więc być stanowe. oprócz władcówfilozofów. Wszakże nie państwa. ale jakim być powinno. b) Państwo doskonałe ma jeden cel obowiązujący wszystkich. jakie jest rzeczywiście. i ostatecznym celem. Ale realizacja jej była doktrynerska. rozwijanie się i rośniecie. nie są sobie równe: funkcja władców jest wyższa od funkcji strażników.męstwo. oraz wykonawcy niezbędnych przedmiotów materialnych. ale dla Platona określenie to nie było już możliwe do przyjęcia. Przeciwnie.

Tak samo w teorii poznania: cechowało ją uprzywilejowanie rozumu. najwyższą z czynności człowieka. są z natury swej tylko umiejętnościami. otrzymała nazwę Akademii. nie liczące się z wolnością i szczęściem człowieka. nie mają do niej wstępu. przewodził. w poecie „boskiego męża". Nie była to szkoła w pospolitym słowa znaczeniu. miała służyć idei dobra. SZKOŁA PLATONA. zanalizował je dokładniej od wszystkich poprzedników. Był też pionierem finalistycznego pojmowania przyrody. malarz czy rzeźbiarz . że sztuki. należeli do niej nie tylko uczniowie. że istnieje wiedza rozumowa. ISTOTA PLATONIZMU. powinny im być podporządkowane i traktowane tylko jako środki. istnieją pierwiastki idealne. od gaju Akademosa. lecz raczej instytut współpracy naukowej. że dusza istnieje niezależnie od ciała i że ciało jest niższe i zależne od niej. Na pierwszym planie w Akademii była. napis na Akademii głosił. pośrednika między bogami a ludźmi. Szkoła założona przez Platona . ale i uczeni: Arystoteles przez 20 lat był jej członkiem. był twórcą idealizmu. okrutne. Akademia wydała wybitnego astronoma Eudoksosa. wedle Platona. co nie są wykształceni matematycznie. obok pierwiastków realnych. jak to wynikało z poglądów epistemologicznych Platona. Platonizm jest idealizmem. z drugiej zaś potępiał sztukę. i chciał ze swego idealnego państwa usunąć artystów. naśladownictwem idei: jest więc naśladownictwem drugiego stopnia. została zamknięta przez Justyniana. A tak samo jest w poezji. Ale z drugiej strony. Przejął myśl znaną już sofistom. zwłaszcza takie. mianowicie naśladowniczą. że we wszystkich dziedzinach bytu i działania. i w drugim miał już drogę otwartą. a artysta. Zwłaszcza że naśladuje rzeczy realne. zgodnie z aspiracjami Platona. pracowano tam nad matematyką. Był pionierem logiki. Mówi się o „systemie" Platona. Ale systemu nie miał w programie. nie była związkiem czysto naukowym. nie podnosi rzeczywistości. I oto z jednej strony Platon widział w sztuce. Pogląd Platona na sztukę nie był prosty. i że pierwiastki idealne mają przewagę nad realnymi. Wszakże najbardziej nawet różnorodne prace naukowe nie wyczerpywały programu Akademii. Dawało to większe gwarancje bezpieczeństwa dla jej mienia i przyczyniło się zapewne do tego. Sam był artystą i poetą przynajmniej tak samo jak filozofem. Wiadomo. filozofia i ćwiczenia w metodzie dialektycznej. oczywiście. że istnieje byt idealny i że byt realny jest odeń zależny. ale także uprzywilejowanie intuicji. że osnową sztuk jest naśladownictwo. gdzie się mieściła. Arystoteles i w jednym. jako niższe. Pod względem prawnym ta szkoła naukowa była zaliczona do związków religijnych. iż przetrwała wszystkie inne szkoły i dopiero w 529 r. które same już były. VI. co naśladuje: więc sztuka jest czynnikiem ujemnym. co było w związku z podjętą przez Platona logiczną teorią podziału pojęć. było w ciągu wielu stuleci najbardziej rozpowszechnioną z teorii estetycznych. Na czele jego filozofii stało pojęcie idei. przez którego przemawiają bogowie. ale także i pojęcie duszy. jako naśladownictwa. które są przemijające. a choć „przypuszczalne" poznanie niezbyt cenił.szczegóły dziwaczne. w psychologii: uznanie. lecz. że właściwym celem człowieka są dobra idealne i że dobra realne. o ile nie jest rzeczą boskiego natchnienia. bo obejmował pełnię różnorodnych zagadnień i rozwiązywał je z jednolitego stanowiska. do samej śmierci. Toteż wpływ jego na potomność był dwojaki: nauczył w artyście widzieć wieszcza i nauczył widzieć w nim naśladowcę. nad wszystko cenił twórczość. niedoświadczalna. W poezji widział boski „szał" (/uaria). a rozumienie naturalistyczne. które są wieczne. mianowicie w sztuce poety. n. miał zaufanie do natchnienia. wrodzona i że wiedza zmysłowa. musi jej być podporządkowana. 73 . a z drugiej naturalistycznemu jej traktowaniu. nie wyzwolił się z greckiego poglądu.e. w teorii poznania: przekonanie.rzemieślnikiem. jak malarstwo czy rzeźba. ale także spirytualizmu i metafizyki opartej na etycznym podłożu. ESTETYKA. Naśladownictwo zaś jest zawsze poniżej tego. Dał początek dwom zupełnie różnym kierunkom w filozofii sztuki: z jednej strony mistycznemu. czyli teorią głoszącą. w etyce: uznanie.prototyp starożytnych szkół filozoficznych której jako „scholarcha" około 40 lat. że zajmowano się w niej też klasyfikacją roślin i zwierząt. W szczególności platonizm oznacza: w ontologii: przekonanie. że ci. Mistyczne rozumienie sztuki jako wieszczbiarstwa i źródła najgłębszego poznania raz po raz odtąd powracało w dziejach. A pełnia jego pomysłów rozsadzała system. jako zależna i niepewna. i pojęcie dobra. w metodologii: uznanie metody dialektycznej i podporządkowanie jej wszelkiej metody empirycznej. a ponadto irracjonalnych czynników poznania. Ale także. lecz ją obniża.

Rozumowanie. Potem zaś uległa wpływom religijnym. ale bez mała cała ówczesna filozofia jest „neoplatonizmem". Wielu ludzi. Ostatnie wieki filozofii starożytnej od I w. Ksenokrates (scholarcha 339 . Jedni uważali go i uważają za orfika. bo jeszcze Karneades. p. Akademia i nadal poddawała się panującym prądom. który otrzymał tę nazwę. jedni znajdowali w jego dziełach kult ekstazy i wieszczych sił ducha. Wpływ Platona opanował nie tylko naukę. odpowiadająca wspólnym własnościom ludzi oraz idei człowieka.to wszystko z Platona". zakładający szkoły neoplatońskie. Następni zaś trzej scholarchowie. idee są fikcjami. Są bezużyteczne. ale też w stopniu silniejszym niż np.e. i tak pozostało długo. to dalej musi istnieć idea wyższego stopnia. a teorie Platona nie przyjęły się nawet we własnej jego szkole. W XIII i XIV wieku też nie przestał liczyć zwolenników. 74 . idee. są pod przemożnym wpływem Platona. inni . powtarza dziś jego myśli i wielu buntuje się przeciw jego teoriom nie wiedząc.W długich swych dziejach po śmierci założyciela szkoła Platońska nie była na ogół wierna jego nauce.e.n.). Na ogół jednak pierwiastki religijne filozofii Platona oddziałały rozległej niż ściśle naukowe. Zarzuty Arystotelesa. nie tylko jeden prąd. a już w XV w. na eklektyczną. najwybitniejszy jego uczeń. co innego chrześcijańscy mistycy średniowiecza. „Najwyższe piękno. które zostały po wszystkie czasy typowe dla walki z platonizmem. budowniczy świata.n. gdy na czele jej stanął Arkezylaos. Ten sceptyczny okres szkoły znany jest pod nazwą średniej Akademii. co innego renesansowi filozofowie przyrody. następca Platona w Akademii (scholarcha 347-339). że idee nie tylko są fikcjami.314) prowadzili ją w duchu późnej nauki Platona. ale wewnętrznie najmniej oporna ze wszystkich szkół filozoficznych w starożytności. podczas gdy inni znów widzą w nim głównie genialnego twórcę logiki. Platon nie umiał nawet podać. Zresztą filozofia Platona. rozpoczęło się w filozofii „odrodzenie" pod hasłem powrotu do Platona. odkąd scholarcha został Proklos (scholarcha ok. Ale najradykalniej podjął ją. o wiek odeń młodszy. OPOZYCJA PRZECIW PLATONOWI. bo nie wyjaśniają faktów. wedle jego przeciwnika. tak iż nauka o ideach przeszła w metafizykę liczb. wzmacniając jeszcze jej czynniki pitagorejskie. prawdy niezmienne. że od niego pochodzą. zaczynając od Polemona (scholarcha 314-268). ale fikcjami bezużytecznymi. czy także jakości. Co innego widzieli w nim Grecy aleksandryjscy. za scholarchatu Filona z Laryssy. Tzw. Platon na razie nie oddziałał: Grecja nie poszła torem jego wskazań politycznych. Platon był nieporównanie najpotężniejszą powagą europejskiej filozofii. ale Akademia poddała mu się. słowo przedwieczne.e. jakim się posługiwał. To była ostatnia faza Akademii. literacko ujęta. Każdy okres i każdy prąd przejmował z bogatej i różnorodnej puścizny Platońskiej inne motywy i każdy interpretował ją po swemu. nieśmiertelność duszy . jakie istnieją idee: czy tylko idee substancji. wielka doktryna religijno-filozoficzna kończącej się starożytności. prowadził ją w duchu sceptycyzmu. zapewne zainaugurował ją Antystenes i szkoła megarejska. idee Boże. zewnętrzne wobec wewnętrznych. którym Platon przypisywał istnienie obok rzeczy. wpływ Demokryta lub Arystotelesa dostał się do podstaw ogólnej kultury europejskiej. Arystoteles.rozumowej trzeźwości. i tak w nieskończoność.) poza Akademią. powstał (w III w n. sprowadzają się do dwóch. Speuzyp. Opozycja przeciw filozofii Platona rozpoczęła się już za jego życia. rzeczy doczesne i zmysłowe straciły na wartości wobec wiecznych i nadzmysłowych.e. nie mogła nadawać się na doktrynę szkolną. p. Tak jednak stało się w pierwszej połowie III wieku.za sokratyka. operująca najwięcej aluzjami. Była zewnętrznie najtrwalsza. są. w duchu czasu położyli nacisk na sprawy etyczne i zbliżyli się znacznie w swych poglądach do cyników. neoplatonizm. którzy nigdy nie słyszeli o Platonie. wkrótce po śmierci Platona. jeszcze przed końcem ery starożytnej nastąpił przewrót uczuć i przekonań. jedynie hipostazą pojęć i zdwojeniem rzeczy. liczb i stosunków. w każdym dialogu przynosząca nowe sformułowania. miłość nadzmysłowa. i jego następca. inni . 450-485 n. Jednakże dość prędko przyszedł jego czas. Po pierwsze. powiada jeden ze współczesnych historyków. że szkołę Platona opanuje sceptycyzm. Po sceptyckiej Akademii przyszedł czas w II w.. a ustrój kościelny zrealizował zasadnicze punkty Platońskiego programu z Państwa. Drugi zarzut Arystotelesa polega na tym. Jednocześnie pod jego też wpływem powstała filozofia chrześcijańska. Najmniej oczekiwane było. WPŁYW PLATONA. prowadzi do absurdu: bo jeżeli istnieje idea odpowiadająca własnościom wszystkich ludzi. Przez wczesne średniowiecze aż po XIII w. To była pierwsza faza Akademii. „ludzkość nawróciła się na platonizm".

w której zawód lekarza był dziedziczny. Zbiór problematów zachował się w postaci skażonej. gdy następcą Platona wybrano mało wybitnego Speuzypa. powołany został przez Filipa Macedońskiego na nauczyciela Aleksandra i był nim aż do objęcia władzy przez swego ucznia. Wielka praca i wielki umysł. Ze środowiska. gdy ten sprzeniewierzył się ideom panhelleńskim i rozpoczął pochód na Azję. czy też od tego. jak naukowe dzieło Arystotelesa. ojciec jego. MATERIAŁY NAUKOWE. Szkole przewodził od 335 do 323. Urodził się w Stagirze na Półwyspie Trackim. PISMA zawierające OPRACOWANIA NAUKOWE. Były zapewne przygotowywane do wydania. Szkoła ta była wzorowana na Akademii. Jego obraz świata był złożony. o sprawiedliwości. o bogactwie. Połączenie obu kierunków wytworzyło swoisty typ jego umysłowości. a tak samo złożone było jego pojęcie poznania.dzieło Arystotelesa . Zbieranie ich zostało zapoczątkowane w Assos i Stagirze. oraz duży dialog w trzech księgach O filozofii. o władzy królewskiej. W Assos i w pobliskim Atarneusie spędził trzy lata w pracy naukowej i nauczycielskiej.342 r. ale miała ją prześcignąć wszechstronnością i planowością pracy. jednakże pozostał w Akademii aż do śmierci mistrza. zbiory teorii i wzorów retorycznych. Duch nauki Platońskiej różnił się znacznie od empirycznego kierunku jego dotychczasowego wykształcenia. jak i przyrodoznawczej. materiały do dziejów teatru i poezji. 3.wszystko to było niezbędne. jedne mniej. drugie więcej. Pochodził z rodziny.ARYSTOTELES Ostatni wielki system tego okresu unikał jednostronności i skrajności zarówno doktryn materialistycznych i sensualistycznych. Szkoła znajdowała się w Likeionie. jak literackiej i przyrodniczej. o retoryce. o dużych zaletach literackich. w którym wyrósł. 367 Arystoteles przybył do Aten i wstąpił do Platońskiej Akademii. Osobista praca pisarska Arystotelesa zeszła wówczas wobec nauczycielskiej na drugi plan. ale później przerabiane. gdzie wszakże niebawem żywot zakończył. i były wynikiem wspólnej pracy Arystotelesa i jego uczniów. I z tej grupy pism nie przechowało się prawie nic. Ni-komach. Im Arystoteles zawdzięczał w starożytności sławę świetnego stylisty. dokąd Hermiasz. aby wytworzyć coś tak potężnego. najpierw jako uczeń. bezinteresowna miłość prawdy i ześrodkowanie wysiłków całego życia na polu nauki. a zawierał obronę filozofii i pochwałę życia oddanego wiedzy. Opuścił Aleksandra dopiero. z czasów Likeionu. W r. PISMA jego dają się podzielić na trzy grupy: 1. wreszcie pomyślne warunki zewnętrzne i niezależność . Były wśród nich wyciągi z dzieł dawnych filozofów. Do najważniejszych należał Protreptyk. był lekarzem nadwornym króla macedońskiego. Stosunkowo najwięcej zostało materiałów zoologicznych. bądź jeszcze z Assos. Pochodziły głównie z pierwszego okresu. zaszczepił jej ducha empiryzmu i uczynił instytutem badań specjalnych zarówno w dziedzinie humanistycznej. Opuścił ją dopiero. pisane szkicowo i nieozdobnie. dialogi o rozkoszy. władca tamtejszy. przyrodniczo-lekarskiej. ale żadne 75 . Wtedy Arystoteles powrócił do Aten. o poetach. Z całej tej grupy przechowały się drobne zaledwie fragmenty. pochodziły jednak głównie z późnego okresu. wyniósł pewien zasób wiedzy empirycznej. Z prac nad konstytucjami odnaleziono w 1891 r.był kompromisem. że dysputowano tam chodząc. Meneksen. jak idealistycznych i racjonalistycznych. zawierał składniki zarówno idealne jak materialne. gdy Arystoteles należał do Akademii. Pochodzą bądź z epoki Likeionu. ale dokonanym na całkowicie oryginalnej podstawie. W tematach i tytułach nawiązywały do Platona: był między nimi dialog Eudemos. ŻYCIE ARYSTOTELESA. 2. otrzymała nazwę „perypatetyckiej". a przeznaczone do użytku szkoły. już dawniej pociągnął niektórych członków Akademii. zbiory definicji i problematów naukowych. potem jako nauczyciel i badacz. Żył od 384 do 322. część studium o państwie ateńskim. Były treści zarówno historycznej. W 343 . inspirowany przez Fedona. Ucztę. który nawiązywał do Platońskiego Eutydema. Założył tam szkołę. były dialogi Sofista i Polityk. Z czasem wystąpił przeciw doktrynie Platona. PISMA WYDANE przez niego samego i przeznaczone dla szerszego ogółu. systematyczne badania zoologiczne. a i potem pozostał w Macedonii i mieszkał w Stagirze. Gdy po śmierci Aleksandra rozpoczął się ruch antymacedoński w Grecji. był dialog o miłości. Są to notaty do wykładów. wykazy zwycięzców olimpijskich. Spędził w niej lat dwadzieścia. czy to od szpalerów Likeionu. Osiadł w Assos w Azji. System ten . były to przeważnie dialogi. wychowaniu. zbiór 158 konstytucji greckich i zbiór praw ludów barbarzyńskich. z wykładów Platońskich. opuścił Ateny i udał się do Chalkis. zdolność organizowania pracy i sprzęgania ludzi do wspólnej roboty.

nie dających się składnie ze sobą powiązać. jest prawie równie niejednolite jak Metafizyka. a Etyka nikomachejska późniejszą redakcją.Polityczne dzieło Arystotelesa. i to nawet w całości. rozprawa ważna i stosunkowo dobrze opracowana. Hermeneutyka (De interpretatione). Siła twórcza Arystotelesa nie leżała w dziedzinie najogólniejszych zagadnień. odpowiadającą intencjom Arystotelesa. ale zapewne tylko dwie są autentyczne: Etyka eudemejska jest wcześniejszą. Przechowały się w redakcji Andronikosa z Rodosu. ale niejednolite. Arystoteles. To dwojakie dziedzictwo . Wyraźny związek zachodzi między księgami Λ-Γ i Z-Θ. Metafizyka nie była zapewne nigdy jedną książką ani jednym kursem wykładowym. O ruchu zwierząt.rozwiniętych teorii. O stawaniu się i ginięciu.nie było przygotowane ostatecznie. historyk nauki i niepospolity erudyta. De sophisticis elenchis). były przekształceniami odpowiednich pojęć Platona.Pisma te tworzą pięć grup: pisma logiczne. bo ściśle naukową i dającą pojęcie o całokształcie jego poglądów. księgi M-N są polemiką z Platonem. traktujący głównie o tragedii. Etyka wielka (po łac. którego księgi pochodzą z różnych epok. Należą do tej grupy następujące traktaty: Kategorie. one stanowią zrąb Metafizyki. ale i cały empiryczny i realistyczny tryb myślenia. Etyka jest przechowana w trzech redakcjach. . Topika. Nawet takie specjalnie Arystotelesowskie pojęcia. POPRZEDNICY. a) Z pism fizykalnych główne jest Fizyka (czyli odczyty o przyrodzie) w 8 księgach. jednak przejął od niego niezmiernie wiele poglądów. Botaniczne dzieła Arystotelesa nie zachowały się. dopiero komentatorzy (Syrian i Pseudoaleksander) potraktowali ją jako jedno dzieło i zdołali utrwalić tę opinię. dawniejsze i współczesne.. stanowi odrębny traktat. Księga A. ORIENTACJA naukowa Arystotelesa. praktyczne i poetyczne. 76 . Ta różnica orientacji naukowej wyjaśnia poniekąd różnice w filozoficznych poglądach obu myślicieli. jest głównym dziełem psychologicznym Arystotelesa.. zawierająca szkic teologii Arystotelesa. Poza tym: O niebie. zostały przekazane pokoleniom. noszące nazwę Polityka. Platon był twórcą zasad. a Arystoteles . jak pojęcie celu. a pierwotnie stanowiły może oddzielne traktaty. Topika jest zredagowana najobszerniej. która ponadto obejmuje liczne monografie zoologiczne: O częściach zwierząt. O pochodzeniu zwierząt. co w systemie Platona matematyka i matematyczne przyrodoznawstwo. Z tej grupy przechował się jedynie fragment Poetyki. c) O duszy. przyrodnicze. jedne z najważniejszych. Analityki (pierwsze i wtóre). uzupełnionym przez szereg drobniejszych studiów. którym zawdzięczał nie tylko swe wiadomości biologiczne. E) PISMA POETYCZNE. Przechowane pisma Arystotelesa stanowią tylko część tego. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt i inne. B) PISMA PRZYRODNICZE składają się z rozpraw należących do fizyki. b) Historia naturalna zwierząt jest głównym dziełem drugiej grupy. Te dzieła Arystotelesa przechowały się. obejmując tak zwaną przezeń „pierwszą filozofię". obszerne a nie ukończone. Magna Moralia) jest uważana przeważnie za pochodzący z późniejszych stuleci ekscerpt z tamtych dwóch.było trudne do uzgodnienia i stanowiło źródło wielorakich trudności w systemie Arystotelesa. Jądro logiki Arystotelesa zawarte jest w Analitykach. i O sofizmatach (po łac. Boga. co napisał. C) METAFIZYKA stanowi ośrodek filozofii Arystotelesa. A) PISMA LOGICZNE otrzymały w czasach bizantyjskich nazwę Organonu (narzędzie). lecz właśnie bardziej szczegółowych. jak nikt przedtem. D) PISMA PRAKTYCZNE obejmują etykę i politykę. . metafizyczne. Nazwa dzieła . Usiłował odnaleźć w każdym jego particulam veri i stworzyć syntezę. księga Λ jest słownikiem filozoficznym. I w takim nieukończonym stanie dzieła te. którą zajmował się najwięcej i wedle której modelował swe pojęcia filozoficzne. poglądy filozoficzne i naukowe. jakie zna historia myśli europejskiej. ale część ważną. znał i uwzględniał.Platona i lekarzy .. Arystoteles był uczniem Platona i choć zwalczał jego zasadniczą doktrynę idei. Nauka ta odegrała w jego systemie tę samą rolę. które Arystoteles znał mniej i mniej uwzględnił.. do historii naturalnej i do psychologii. traktująca o dowodzeniu prawdopodobnym i o sztuce prowadzenia sporu. oznacza „pisma następujące po pismach przyrodniczych" (tak je bowiem Andronikos umieścił w szeregu pism Arystotelesa) i ustaliła się znacznie później. Meteorologika. Z drugiej strony zależny był od szkół lekarskich. Praca ta składa się z czternastu ksiąg różnej wagi i różnego pochodzenia. była biologia. który dał im układ dość dowolny i autentyczne teksty uzupełnił przez notaty uczniów. Pisma o kategoriach i o zdaniu ^Hermeneutyka) są mało przez autora opracowane i później uzupełnione.. duszy. 'dzieło ważne. co dało powód do kwestionowania ich autentyczności. Dziedziną nauki. zawierające teorie wnioskowania i dowodzenia. mówiąc o bycie miał na myśli przede wszystkim żywe jednostki.

ani trzeci. Dowód przeprowadza się przez umieszczenie sądu w tej hierarchii i sprowadzenie do sądu wyższego. traktująca o wiedzy ogólnej. Przestał nawet zajmować się najogólniejszymi kwestiami poglądu na świat. Psychologia jego ze spekulatywnej teorii rozumu stała się empirycznie i fizjologicznie orientowaną dyscypliną (w dwóch pierwszych księgach O duszy). LOGIKA. Szkic ówczesnego poglądu na świat Arystotelesa przechował się w księdze A Metafizyki. 2. Zaprzeczał. że istnieją pojęcia ogólne nie mające i nie potrzebujące definicji. A) Pojęcia są ogólne w mniejszym lub większym stopniu i tworzą przez to hierarchię coraz ogólniejszych pojęć. przyrodoznawstwo. Teraz czynnik empiryczny jego filozofii wziął stanowczo górę. nigdy odwrotnie. zwłaszcza biologię. dzielący byt na dwa światy. obojętny względem filozofii. ale same nie mogą być definiowane. ale odrzucił teorię bytu. jak posługiwać się pojęciami i sądami. w Assos. lecz przetykana poglądami wcześniejszymi i późniejszymi. Etyka eudemejska . jakie pisał wówczas. Sądy również tworzą hierarchię. METAFIZYKA A LOGIKA. niesamodzielny. że prawdziwy byt jest idealny. ale same nie mogą być dowodzone. spekulatywna 3 księga O duszy wykłada ówczesne jego stanowisko psychologiczne. nawet etyka znalazła dla cnoty empiryczną miarę (to jej ujęcie Arystoteles wyłożył w Etyce nikomachejskiej). 1. rozwijał etykę normatywną. Przy najwyższych rodzajach jest kres definiowania: są one podstawą wszelkiej definicji. nie ma bowiem wyższych ponad nie rodzajów.ROZWÓJ. 2. nabrało charakteru mechanistycznego. Szczytem hierarchii sądów są sądy najogólniejsze. stawiającą ludziom cele transcendentne. a z usposobienia był realistą. Najsławniejsze pomysły metafizyczne Arystotelesa . Arystoteles rozpoczął swą działalność w Akademii jako zwolennik Platońskiej doktryny. a metafizyka wystąpiła z twierdzeniem. które by 77 . iżby istniały idee poza jednostkowymi rzeczami. W dialogach. został usunięty. W tym okresie ukształtowały się logiczne poglądy Arystotelesa. B) Analogiczne stosunki panują w teorii sądów. To. zwrot ten zaznaczył się w niektórych dialogach pisanych jeszcze w Akademii. która zastąpiła mu naukę Platońską: była to doktryna teologiczna. choć były potem przeredagowane. natomiast . Atarneusie i Stagirze sformułował pozytywnie doktrynę. Arystoteles zajmował dwojaką postawę wobec świata: od Platona nauczył się idealizmu. świat idei i świat rzeczy. że nie ma pozamaterialnego bytu (w niektórych księgach Metafizyki). niektóre części mają charakter jeszcze platoński. a prawidłowych sądów . lecz okres środkowy wydał oryginalną myśl filozoficzną Arystotelesa. a prawdziwa wiedza jest ogólna) przejął ostatecznie tylko połowę: zachował teorię wiedzy. przeto definicja i dowód były dla Arystotelesa głównymi tematami logiki.dowód. POGLĄDY ARYSTOTELESA 1. socjologię. Arystoteles dalej jeszcze odszedł od platonizmu. co nazywa się systemem Arystotelesa. a niektóre części Fizyki i traktatu O niebie . Podstawą prawidłowych pojęć jest definicja. to znaczy do takiego. Są one zasadą wszelkiego dowodzenia. 3.stanowisko przyrodoznawcze. Stanęło na tym: byt jest jednostkowy. Szczytem hierarchii są najogólniejsze rodzaje. ale za to wytworzył się dualizm nowy: bytu i wiedzy. Po opuszczeniu Akademii. Dociekania naukowe rozpadły się na dwa działy: naukę o wiedzy i naukę o bycie. I z nauki Platona (głoszącej. traktującej o jednostkowym bycie. w okresie pracy w Likeionie. oddzieliła się od metafizyki. nie ma bowiem sądów nad nie ogólniejszych.ogólna. że wiedza jest zawarta w pojęciach ogólnych. zaliczenie do rodzaju wyższego (z zaznaczeniem tylko właściwej różnicy).stanowisko etyczne. Jeszcze za życia Platona Arystoteles wystąpił przeciw nauce o ideach. głosił teorię idei: „pierwszą filozofię" pojmował jako naukę o bycie samoistnym i wiecznym. Platoński dualizm. Logika ma uczyć. Przy najwyższych sądach jest kres dowodzenia. historię. Z tego okresu pochodzi większość specjalnych prac Arystotelesa. w dialogu O filozofii. Wszakże w książkach jego myśl ta nie była wyrażona w czystości. W tym okresie powziął już plan późniejszych swych dzieł i w Metafizyce i Fizyce. wyznawał też naukę o anamnezie i nieśmiertelności duszy.teoria transcendentnego Boga i transcendentnego rozumu.budował empiryczną naukę. a wiedza . logika. przy czym sądy bardziej ogólne mogą stanowić rację dla mniej ogólnych. TEORIA POJĘĆ i SĄDÓW. 1. W późniejszych latach. Ideologiczne przyrodoznawstwo i teologiczna etyka powstały właśnie w tej epoce. mianowicie hierarchię racji i następstw. np. natomiast uznawał. który dla niższego stanowi rację. Wynikało więc z założeń Arystotelesa. zwłaszcza astronomia. Definicja pojęcia dokonywa się przez umieszczenie go w tej hierarchii. Nie pierwszy okres. jest zespołem poglądów średniego i późnego okresu i jako taki zespół jest z natury rzeczy niezbyt jednolite i konsekwentne.w pracy wspólnej z gronem uczniów .

drogą wydzielania czynników ogólnych umysł dochodzi do pojęć. jeśli ma poznawać przedmioty zewnętrzne. a także. mianowicie mniej ogólne podporządkowuje ogólniejszemu (technicznie mówiąc. Sylogizm jest strukturą wiedzy osiągniętej. które ujmuje ogólne cechy rzeczy jednostkowych. który jest człowiekiem. którą zapisują dopiero postrzeżenia. a ponadto jeszcze każda gałąź wiedzy ma właściwe sobie zasady. 78 . Stanowiła istotną część jego wiekotrwałej logiki. że byt jest jednostkowy. To było istotne: że ze stanowiska Arystotelesa wynikało. Nie była jednak niezależna od takiego czy innego rozwiązania ogólnych zagadnień filozoficznych. wszelka władza umysłu. ale strukturą wiedzy rozwijającej się jest nie sylogizm. a sąd „człowiek jest śmiertelny" podporządkowuje pojęcie człowieka ogólniejszemu jeszcze pojęciu istoty śmiertelnej. logika Arystotelesa była wyrazem jego filozoficznego stanowiska. wrodzonych pojęć nie ma w umyśle. nie twierdząc bynajmniej. z tą tylko różnicą. który nie jest niczym innym jak wnioskowaniem z prawdziwych sądów. powiązany definicjami. Tu dopiero rozpoczyna się funkcja rozumu: na podstawie materiału dostarczonego przez zmysły poznaje to. W powyższym poglądzie ujawniło się odstępstwo Arystotelesa od Platona. Taką ogólną zasadą dowodzenia jest np. czyli poddawać się działaniu tych przedmiotów. Platon mniemał. że je zestawia. Te dwa porządki były nawet dla Arystotelesa wręcz sobie przeciwne.przeciwnie .tylko przez znajomość szczegółów może dojść do znajomości ogółu. A jako taka znalazła się poza obrębem filozofii.zwaną sylogizmem . dokonuje „subsumpcji" pojęć). co istotne. ale cechy ogólne stanowią jego istotę. Filozofia jego stanowiła. metoda wykładania zdobytej prawdy i metoda jej zdobywania. drogą stopniowej abstrakcji. który dopatrywał się tożsamości obu porządków. Natomiast u Arystotelesa zmysły miały w poznaniu funkcję równie niezastąpioną. od postrzeżeń tedy trzeba rozpoczynać poznanie. ale nie wiedzy rozwijającej się.jeszcze inaczej. jak rozum. Opierała się na przekonaniu. Hierarchiczny układ pojęć. Logika Arystotelesa przedstawiała tedy rzeczowy porządek prawd. ale racjonalizm jego był związany z genetycznym empiryzmem. zasada sprzeczności. że tylko rozum umie wydobyć z doświadczenia to. Dotyczy to również i rozumu. I nikt nie kładł silniej od Arystotelesa nacisku na fakt. a nie odwrotnie. co jest w rzeczach ogólne. Wiedza rozumowa jest celem. Prostą jego formą . istotne. a także dowód. LOGIKA A PSYCHOLOGIA POZNANIA. 3. Logika Arystotelesa zawierała tedy metodę wykładania wiedzy zdobytej raczej niż metodę jej zdobywania. lecz już zakończonej. drugie w orzeczeniu. to leży w naturze rzeczy. a nie ich przeciwieństwa. Sąd zawiera dwa pojęcia. jednostką logiczną było dlań pojęcie.mogły być dla nich racjami.jest wnioskowanie z dwu sądów mających jedno wspólne pojęcie. czyli porządek logiczny i porządek psychologiczny . natomiast wiedza zmysłowa jest niezastąpionym początkiem i podstawą. stanowiły zasadnicze przeciwieństwo w jego filozofii: droga od ogółu do szczegółu i od szczegółu do ogółu. iż istnieją sądy ogólne nie mające i nie potrzebujące dowodu. i hierarchiczny układ sądów. w jakim prawdy poznajemy. czyli. że . poprzez obrazy dostarczane mu przez zmysły. w porównaniu z Platonem. W taki sposób Arystoteles oddawał rozumowi i zmysłom suum cuigue i kompromisowo godził pretensje racjonalizmu i sensualizmu. że jest on psychologicznym porządkiem. pojął ją nie jako właściwą naukę. że za jednostkę logiczną przyjęła pojęcie. że umysł zaczyna od wrodzonych ogólnych pojęć i na ich podstawie dedukcyjnie postępuje w wiedzy. Rozwinąwszy szeroko logikę Arystoteles potraktował ją jako oddzielną dyscyplinę. musi być receptywna. jedno w podmiocie. Co więcej. Sąd „Sokrates jest człowiekiem" podporządkowuje pojęcie Sokratesa pojęciu człowieka. i polega na tym. Od nich. Na tym opiera się wnioskowanie. jest onniezapisaną tablicą. kierunek właściwy naturze rzeczy i kierunek właściwy umysłowi ludzkiemu. powiązany dowodami. aby coś o niej wiedzieć. Sąd był dla Arystotelesa zespołem pojęć. Dlatego też dla Platona rozum sam wystarczał do poznania. stawia. znaczne wzmożenie czynnika empirycznego. dyscyplinę formalną. że poznanie ma charakter bierny. Głosząc. umysł zaś może się z nią zetknąć jedynie przez zmysły. lecz jako przygotowanie i narzędzie nauk. jak mniemał Arystoteles. Stosunek subsumpcji jest przechodni: jeśli śmiertelność cechuje człowieka. inaczej mówiąc. że ten styka się z przedmiotami pośrednio. Trzeba zetknąć się z rzeczywistością. Arystoteles stał na stanowisku racjonalizmu. jak się później zwykło mówić. Teorię sylogizmu Arystoteles opracował w sposób bez mała wyczerpujący. stanowią idealny obraz wiedzy. że stosunkowi subsumpcji dawała przewagę nad innymi stosunkami logicznymi. lecz indukcja. natomiast w naturze umysłu ludzkiego leży. to cechuje Sokratesa. Że z ogółu wynika szczegół. Stąd pochodziło. a przeto.

Metafizyka była prawdziwym ośrodkiem filozofii Arystotelesa. nieokreślone. FILOZOFIA TEORETYCZNA. wszelkie szczegółowe jego ukształtowania pozostawiając innym naukom. którym podporządkował dyscypliny podrzędne. matematykę i pierwszą filozofię. etykę i politykę. większy w matematyce (którą pojmował szeroko. Niemniej „forma" u Arystotelesa straciła swe pierwotne znaczenie i zamieniła je na przenośne. W przeciwieństwie do formy przestrzennej Arystoteles wytworzył szczególne a dziejowe doniosłe pojęcie formy pojęciowej. II. Filozofię zaś teoretyczną dzielił trychotomicznie na fizykę. a przeto mogą spełniać funkcję pierwszych przesłanek. ma ustalić ich powszechne własności i składniki. co jest z natury nie uformowane. ekonomika i poetyka (choć niekiedy wymieniał poetykę jako dział oddzielny). Jeśli bowiem wziąć jakąś jednostkową substancję. Materia objęła u niego to. Wprawdzie byt można rozważać w różny sposób: jako zespół rzeczy. jak nauka o Bogu. jak i tym. że rozum posiada dwojaką funkcję (poznawanie zasad bytu i zasad działania). że prawdy ogólne. Arystoteles żywił przekonanie. co się potocznie tak nazywa. co w substancji nie jest formą: stała się więc tym. 2. to. natomiast jakości. to pewne jego własności wchodzą do pojęcia człowieka.wedle ukutego później łacińskiego terminu . a nawet i zmysłom. SUBSTANCJA. ten stan rzeczy dał mu sposobność okazania ufności. czyli perspektywa. Nie stosuje 79 . co zawarte jest w jej pojęciu. która jest tytułem Arystotelesowskiego dzieła: „metafizyka". ale także jako zespół jakości. Arystoteles ufał rozumowi. 3. Żadne wieszcze natchnienie nie może zastąpić doświadczenia.Arystoteles. bardziej specjalnych działów. Istnieje zaś jedna nauka. Podstawą tego podziału był stopień abstrakcji. To przekonanie. I substancja w jego ujęciu rozpadła się na formę i materię. i na jej własności jednostkowe. ale bardziej jeszcze przeciwko czynnikom mistycznym. a pozostałe materią. jakiegoś określonego człowieka. godne są całkowitego zaufania i nie wymagają dowodu. jak retoryka. Dychotomię tę uzasadniał zarówno tym. Rozważania logiczne skłoniły Arystotelesa do rozróżnienia w substancjach dwu składników. jak muzyka. a wyniki jej zdecydowały o charakterze innych. nie uznające bytu samoistnego poza realnymi rzeczami i zrywające przez to z Platońskim idealizmem. które z tych dwóch czerpią swe zasady. Wedle Arystotelesa dowody nie mogą biec w nieskończoność. ta mianowicie. na to. ogólne. stał na stanowisku ufności wobec przyrodzonych władz umysłu. rozważa same tylko powszechne własności bytu. że aktualna stała się sprawa jej podziału. one spełniają w nim te zadania. była świadomie filozofią dogmatyczną. do jego definicji. które w innych systemach oddane są krytyce czy teorii poznania. nie wchodzą. stąd też nazywane akcydensami). że jest małego wzrostu) do tego pojęcia. było zasadniczym założeniem Arystotelesa. Później przyjęła się dla niej inna nazwa. która dalej jeszcze niż matematyka posuwa abstrakcję. Można więc i należy z tego punktu widzenia rozbić każdą rzecz na to. który widział bezsilność rozumu wobec ostatecznych zagadnień. Jej zaufanie do rozumu pozwalało budować metafizykę. pojmowana naówczas w najszerszym sensie jako „poznanie prawdy". Jeszcze inaczej: na własności ogólne rzeczy. i to. I w pojęciu materii dokonało się u Arystotelesa podobne przesunięcie.„substancją" są jedynie konkretne rzeczy. astronomia i mechanika). najmniejszy w fizyce. stawał w opozycji przeciwko jego rzekomym czynnikom wrodzonym. Wynikało zeń dokładniejsze określenie zadania „pierwszej filozofii": ma badać byt samoistny. accidentia. optyka. Do systemu filozofii Arystotelesowskiej należy logika i psychologia poznania. gdyż oprócz arytmetyki i geometrii zaliczał tu szereg nauk. co się w tym pojęciu nie mieści. np. krytykę zaś poznania czyniło zbyteczną. co należy do definicji i co nie należy. Własności pojęciowe. na jakie rozum przystaje. kwantów lub stosunków różnego rodzaju. wspólne jej z innymi rzeczami tego gatunku. do jego definicji. Filozofia. W filozofii praktycznej wyróżniał dwa główne działy. Arystoteles dokonał podziału oddzieliwszy najpierw logikę jako dyscyplinę przygotowawczą. a następnie podzieliwszy filozofię na dwa wielkie działy: na teoretyczną i praktyczną. lecz muszą istnieć pierwsze przesłanki. czyli . gatunkowe rzeczy Arystoteles nazwał formą. że bytem samoistnym. że możemy wieść dwojaki tryb życia (życie badawcze i życie czynne). PODZIAŁ FILOZOFII. 1. o przyrodzie czy o duszy. Filozofia Arystotelesa opierała się więc na prawdach bez dowodu. inne zaś (np. FORMA i MATERIA. objęła w badaniach Arystotelesa zakres już tak wielki. kwanty i stosunki mogą istnieć tylko w związku z rzeczami jako ich „przypadłości" (po łac. Tę najogólniejszą z nauk Arystoteles nazwał „pierwszą filozofią" albo też wprost „filozofią" w ściślejszym tego słowa znaczeniu. a więc realne rzeczy. Nazwanie dwu jej składników „formą" i „materią" oparte było na pewnej analogii z tym. W przeciwieństwie do Platona. Jednak z tych „kategorii" (orzeczenie) jedna tylko „rzecz" jest substancją. jaką żywił wobec rozumu: uważał. kładąc nacisk na empiryczną podstawę poznania. Ma ona za przedmiot byt jako taki.

Toteż forma i materia były u niego przedmiotem nowych pomysłów. Poznawszy bowiem formę rzeczy lub jej materię. co się dzieje. że substancją są idee. Zapewne. że jest tym. ale materia pierwsza. Zatem forma. Taki był zasadniczy pogląd Arystotelesa. A) PRAWDZIWE POZNANIE jest natury pojęciowej: wszak pojęcie. jak i bytu. może je mieć lub nie mieć. forma jego ulega zniszczeniu. czym ta rzecz naprawdę jest: poznajemy z rzeczy to. Arystoteles utworzył tedy nowe pojęcia formy i materii. a tak samo Platon postąpił z ideą. Dalej zaś wynikało stąd. że materia jest niepoznawalna. różnorodnością. I zajęła w jego filozofii to miejsce. jakkolwiek są materialnie złożone. lecz uformowaną. Arystoteles przeniósł do wnętrza rzeczy. jest też i niepoznawalna.się to do tego. To była druga konsekwencja utożsamienia formy z pojęciem. tak samo jak nie istnieją idee: wszystko to są abstrakcje. a jako przykład formowania . Tak powstało szczególne a dziejowo doniosłe pojęcie materii jako nieokreślonego podłoża zjawisk. PRZYCZYNA i CEL. Platon zaś. że zarówno forma jak pojęcie są czynnikami jedności w rzeczach: rzeczy. co zawarte jest w jej pojęciu. mówi nam. rozważającą to. jednakże nie za równie ważne. jest najważniejszą częścią substancji. nie dotyczy to materii pochodnych. a nie przypadkowe jej postrzeżenie. Teraz po raz pierwszy wśród cech należących do natury rzeczy rozróżnione zostały cechy mniej i więcej istotne. Tymczasem materia nie istnieje samodzielnie. Wcześniejsi filozofowie twierdzili. Arystoteles miał oba składniki substancji za równie niezbędne. jest też materia tym. marmuru czy brązu. które u Platona zajmowała idea. jako składnik pojęciowy rzeczy.poznajemy jedynie formę. co zwykle nazywa się „materią". a co stałe. Brąz i marmur . że jest podłożem zjawisk i wszelkiej ich przemiany. Tylko „pierwsza". co w niej jest pojęciowe. ale także niekonsekwencji i powikłań. że substancją jest materia. Uczynił to dlatego. mają zawsze jedną formę i jedno pojęcie. to istotne. ale materia trwa). co posiada własności należące do pojęcia „posąg". Forma była dlań ważniejsza: bo pojmował ją jako realny odpowiednik pojęcia. czysta materia nie ma w sobie jeszcze żadnej formy i jest rzeczywiście nieokreślona. bądź jeszcze do ich przyczyny sprawczej lub celu. Posągiem jest tylko to.materia i forma. Była to pierwsza doniosła konsekwencja utożsamienia formy z pojęciem. Dawniejsi filozofowie rozróżniali już cechy należące do natury rzeczy i cechy. 5. zupełnie tak jak Platon ideę transcendentną. ani idea nie były substancjami: natomiast i jedna. 4. jaką substancja uzyskiwała w rozwoju. co w substancji jest wielością. Treść pojęcia substancji utożsamił z formą. Ale nie całkowicie porzucił dawne: jako przykłady materii dawał jednakże brąz i marmur. z czego substancje są utworzone i co trwa. jak brąz czy marmur. Dla Arystotelesa ani materia. wprowadzoną przez Platona. wszystkie inne są przypadkowe. Wyjaśnienia własności rzeczy można szukać w czworaki sposób: odwołując się bądź do formy rzeczy. rozumiemy przez to samą rzecz. B) ISTOTNY SKŁADNIK rzeczy stanowi to. Swej nieokreślonej materii przypisywał mimo wszystko bardzo określone własności. To był jego sposób uzgodnienia przedplatoników z Platonem.czynność rzeźbiarza. Przez wyodrębnienie w rzeczach formy powstało tedy w filozofii Arystotelesa pojęcie „istoty rzeczy" i „cech istotnych". Co zawarte jest w pojęciu i jest własnością całego gatunku.nie są czystą materią. która jest całkowicie nieuformowana. ISTOTA RZECZY. które nie należąc do niej są rzeczom konwencjonalnie przypisywane przez ludzi. gdy rzeźbiarz formuje brąz czy marmur. Arystoteles połączył wyniki dwu analiz: logicznej analizy substancji z jej analizą genetyczną. podzielnością (bo z formy może pochodzić jedynie jedność). Dwoistość w wartościowaniu idei i rzeczy. jest ich składnikiem istotnym.powiada Arystoteles . i druga były składnikami substancji. jest istotą rzeczy. to jest stałe. Wyrosła w rozważaniach Stagiryty na zasadniczy czynnik zarówno poznania. przyczynę lub cel. jakie mamy o rzeczy. nazwany potem „hilemorfizmem" . i te tylko są dla posągu istotne. Czyli . bądź do ich materii. gdy substancje ulegają zniszczeniu (gdy posąg jest roztrzaskany. Naprawdę istnieją jedynie konkretne zespoły materii i formy. 80 . Mianowicie. Z materii przedplatonicy uczynili konkretną substancję.

TEOFRAST CHRYZYP 81 .

POSEIDONIOS SENEKA 82 .

EPIKUR KARNEADES 83 .

Z nich dwie pierwsze są składnikami rzeczy .to były dla Arystotelesa 4 zasady wyjaśniania (także nazwane ahiai.czymże są dwie pozostałe? Co stanowi przyczynę tego. ten oto posąg? To. że rzeźbiarz go obmyślił.CYCERON PLOTYN Forma. Co było tu węzłem łączącym przyczynę i skutek? Nie materia. skoro przyczyna była właśnie 84 . że powstał np. Na skutek posągu obmyślonego (istniejącego tylko w umyśle rzeźbiarza. materia. przyczyna i cel . a przeto niematerialnego) powstał posąg materialny. czyli przyczyny).

choć materia jest w nich różna. Przyczyny oczywiście działają w każdej przemianie. Podobnie w każdej innej rzeczy: celem jej rozwoju jest rozwinięcie cech gatunkowych. że cel nie jest transcendentny i idealny. Podobny związek zachodzi przy powstawaniu innych wytworów ludzkich. po łac. W jego koncepcji przyroda była więc 1) substancjalna. jednakże miała charakter bojowy. Jeśli forma jest energią. jak to nazywał Arystoteles. Rozważał taką koncepcję. a nie dla jakiegoś celu. W tej modyfikacji wyrażało się dopiero właściwe Arystotelesowi pojęcie formy: cechuje je dwoistość.formy. potentid). jak i gotowe wytwory tego procesu. a analogicznie dzieje się też w przyrodzie. aktywność. 4) celowa. Arystoteles wnosił stąd.jako potencję już zaktualizowaną. ale . bo potencja jest przeciwieństwem i uzupełnieniem energii. energii i celu. Np. W przeciwieństwie do siły działającej jest dyspozycją. Arystoteles charakteryzował ją jako energię (eregyeta. formy. Forma jest zatem tak samo celem rzeczy. zastosował do zjawisk materialnych i wprowadził do inwentarza pojęć filozoficznych. jak Demokryt. ENERGIA i POTENCJA. której proces stawania się doszedł już do swego kresu. Nie była to koncepcja całkowicie nowa: już u hilozoistów to tylko uchodziło za zasadę przyrody. czyli . czyli tej samej formy. Tak Arystoteles usiłował godzić Demokryta z Platonem. kauzalizm z finalizmem.jak wszystko w przyrodzie . której zasadniczą własnością jest prawidłowość i stały kierunek rozwoju. Celowość znamy z produkcji ludzkiej. 3) dynamiczna. to czymże jest materia? Jest potencją wyraz o dwóch znaczeniach: siła i możność. pod uwagę możność czysto przyczynowego pojmowania rzeczywistości: wszystko. działanie stanowią istotę bytu. Innymi słowy: Arystoteles widział osnowę zjawisk nie w abstrakcyjnych stosunkach. jednakże w jego kompromisowym rozwiązaniu Platon zachował przewagę: przyczyny wprawdzie działają. lecz w formie. jak tego wymaga cel operacji: uzdrowienie chorego. po łac. dopatrywał się w przyrodzie działania samorzutnych sił. forma jest z jednej strony czynnikiem pojęciowym. należące do formy. zwracała się bowiem przeciw poglądowi. zbliżała się do pierwotnego stanowiska myślicieli greckich. które jego metafizyka uznała za czynniki istotne bytu. Argumentem jego było: koncepcja ta przedstawia fakty jako wynik przypadku. który w nauce greckiej wyparł tamten pogląd pierwotny. tłumaczył zarówno proces stawania się. Stanowiła reakcję przeciw ilościowemu traktowaniu zjawisk 85 .nie uznał jej za słuszną. miał za bardziej istotne od ilościowych. Arystoteles rozwiązywał różnorodne zagadnienia. lecz w niej samej. „entelechią". ale są zależne od celów. twierdził. Taka koncepcja przyrody niecałkowicie była nowa. aby posiąść cechy swego gatunku. ale tnie tak. które Arystoteles zobiektywizował.celowość jej jest zupełniejsza od celowości ludzkich tworów. Ponieważ zaś forma jest istotnym składnikiem bytu. Ale dopiero Arystoteles wyraźnie sformułował energetyczną koncepcję bytu. węzłem tym była ich wspólna forma. Przy pomocy pary pojęć „energia i potencja". ale . ale tak samo do celu zdąża przyroda. ZASTOSOWANIE ZASAD OGÓLNYCH (TEORIA PRZYRODY). że nie leży poza rzeczą. a rzeczywistość . czyli. a więc: substancji. Było oparte na wewnętrznym doświadczeniu siły. jakościowe własności rzeczy. stanowiące rzeczywistość. to najwyraźniej widać w żywych istotach: rozwijają się tak. co jest siłą. a z drugiej czynnikiem aktywnym. a także równoległej pary „forma i materia". Arystoteles brał. Arystoteles z natury rzeczy dopatrywał się w przyrodzie tych czynników. że przyczyna sprawcza leży nie w materii. 7. stąd też „aktem" zwana). Taka redukcja trzech zasad do jednej była umożliwiona przez modyfikację pojęcia formy: forma jest siłą działającą celowo. jak jest ich przyczyną. Te dają się natomiast wyjaśnić przez przyjęcie stałego celu. a nawet . lecz w konkretnych substancjach. Forma zatem nie jest czynnikiem tylko formalnym i idealnym. co się dzieje. „Jest" to nie znaczy „zajmuje przestrzeń". dzieje się „z konieczności". To pojęcie potencji było również tworem Arystotelesa.niematerialna. która działa i wytwarza skutki. nóż chirurga tnie i jest przyczyną operacji. 2) jakościowa. W pojmowaniu celów Arystoteles różnił się od Platona. a działanie sił tłumaczył ich dążeniem do celu. lecz znaczy „działa". A i w przyrodzie związek przyczynowy jest tegoż samego rodzaju: jednostka żywa rodzi inną jednostkę tegoż gatunku. Cóż zaś jest celem rzeczy. nie może przeto tłumaczyć przyrody. Stawanie się pojmował jako aktualizowanie potencji. więc energia. rośniecie rośliny jest aktualizowaniem („energią") potencji zawartej w nasieniu. 6.w kierunku wyznaczonym przez cel. w której panują równie prawidłowe związki jak w produkcji ludzkiej. lecz jest siłą. jest czynnym pierwiastkiem w substancji. dojrzała zaś roślina jest tej potencji zaktualizowaniem zupełnym. actus. Ponieważ naturę formy stanowi działanie.

a ta znów swoją. więc jest wieczna. że musi istnieć pierwsza przyczyna. bo nie byłby pierwszą przyczyną. Zatem znany nam świat jest światem jedynym. Świat przypadkowy.Taki zespół własności nie był obcy greckim filozofom. zasadniczym jego przekonaniem było. PIERWSZA PRZYCZYNA (TEOLOGIA). a także przeciw czysto przyczynowemu ich traktowaniu przez Demokryta.padanie kamienia lub wznoszenie się dymu . co w niej potencjalnie założone. nie ma nawet próżni. nie powstała. czystą energią. doskonały. a wraz z nią cały świat materialny. że ruch nie może trwać. a pierwsza przyczyna niezależnym. Oto własności tego niezależnego bytu: 1) Jest nieruchomy i niezmienny: nie może być poruszany. te są więc bytem zależnym. absolutny. jak i od Platona: Demokryt rozpoczął swe dociekania od fizycznego świata i na nim je też 86 . bo próżnia to miejsce. a błędowi jego sądzone było trwać przez tysiąclecia. To kazało mu w szczególności zerwać z zaczynającym się wśród Greków wyłącznie ilościowym rozważaniem zjawisk. Jest wieczny. Jego postawa była najbardziej dostosowana do badań biologicznych. jeśli istnieje świat. jaki one dają. A przedmiotem myślenia może być w tym wypadku jedynie sam rozum: poznający bowiem upodobnia się do poznawanego i gdyby pierwsza przyczyna za przedmiot swych myśli miała świat. . dookoła którego krążą sfery gwiezdne. te same mniej więcej własności Parmenides przypisywał bytowi. Pierwsza zaś przyczyna musi posiadać inne własności niż znane nam rzeczy. więc poza sferą ostatniego żywiołu nie ma już materii. to istnieje również absolut. 6) Jakże rozum może wprawiać w ruch materialny świat? Tylko w ten sposób. ale łańcuch przyczyn nie może wedle Arystotelesa iść w nieskończoność. niedoskonały. 2) Jest niezłożony: bo zespolenie z części musiałoby mieć przyczynę. 3) Jest niematerialny: bo materia jest źródłem zmiany i wszystko materialne jest zmienne. Ponieważ tedy świat jest wieczny. że istnieją siły poruszające nieustannie owe sfery i że wobec doskonałości owych ruchów są to siły istot boskich. energia. Przestrzennie ograniczony jest zaś z takiego względu: każdy żywioł ma swoje miejsce w świecie. a tymczasem świat rzeczywiście jest jednością. Arystoteles natomiast wrócił do obrazu świata opartego na zeznaniach zmysłów. z wyjątkiem . Jest więc czystą formą. urzeczywistniania tego. natomiast w innych naukach przyrodniczych doprowadziła do cofnięcia się. który pociąga kochającego". świat byłby tylko zbiorem epizodów. ale mogłoby ją zawierać. Działa „jak ukochany. rozum. która nosi w sobie różne możliwości. 10) Jest doskonały: bo najdoskonalsza w bycie jest forma. będąc warunkiem wszelkiego rozwoju nie może być wynikiem rozwoju. Takim mitycznym zwrotem stworzył niemałą przeszkodę dla rozwoju astronomii. Ci filozofowie wyzwolili się od świadectwa zmysłów i przezwyciężyli obraz świata. Jednakże w tej jednolitości świata jest wyłom: wszystkie ogniwa są tej samej natury. to upodobniłaby się doń i przyjęła jego niestałe własności.pierwszego ogniwa. a nie substancją. że odległość. Co więcej. które nie zawiera materii.przez pitagorejczyków i Platona. Przy tym głosił. ani nie może poruszać sam siebie. Zasada jego działania to zasada nieruchomej atrakcji. 4) Jest istotą duchową: inaczej bowiem niematerialnej formy niepodobna pojąć. nie może działać i przeto nie może zmieniać siły owego dążenia. W nim odbywa się wszędzie jeden i ten sam proces: stopniowego formowania materii. Wychodził tedy w mechanice z fałszywych założeń i fałszywie sformułował prawo ruchu. jako będąca stosunkiem. bo byłby bytem złożonym. zmuszony był przeto przyjąć. 8. Porusza świat będąc celem świata. Dla niego Ziemia stała się znów nieruchomym środkiem świata. 7) Działaniem rozumu może być jedynie myślenie. Normalny ruch ciał . jako pobudzane przez przyczyny zewnętrzne. więc nie istnieją światy z nim współczesne. że stanowi cel. który pociąga świat. 8) Jest tylko jeden: inaczej nie byłoby jedności w świecie. ponieważ zaś nie ma miejsca poza jego granicami. bo materia. Taki tok rozumowania odróżniał Arystotelesa zarówno od Demokryta. nie było innego świata przed nim ani nie będzie po nim. zależny wskazuje tedy na byt konieczny. tamta zaś nie mając przyczyny istnieje sama przez się. 5) Jest rozumem: analogia z ludzkim życiem duchowym każe wyłączyć niższe funkcje psychiczne. a zarazem przestrzennie ograniczony. tu również przyczynił się do zatrzymania na tysiąclecia błędnego poglądu. ponieważ zakładał. z której się składa. W astronomii cofnął się: odrzucił hipotezę ruchu Ziemi i wrócił do systemu Eudoksosa. 9) Jest konieczny: bo nie zawiera materii. Te bowiem są wynikiem działania przyczyn. Każda bowiem rzecz ma swoją przyczynę. jeśli nie jest podtrzymywany przez stałą akcję siły poruszającej. Przeto wszechświat stanowi jednolity łańcuch przyczynowo i celowo powiązanych zdarzeń.tłumaczył Arystoteles jako ich celowe dążenie do właściwego każdemu miejsca. a Platon ideom. W dwóch zwłaszcza dziedzinach: w mechanice i astronomii. Świat jest wieczny.

Traktowanie przyrodoznawstwa jako stosowanej teologii odwiodło Arystotelesa od drogi. Nowa była koncepcja Boga jako istoty czysto duchowej. Przez rozważania kosmologiczne doszedł do uzasadnienia istnienia Boga i do określenia jego natury. znaczyło. Są tedy we wszechświecie dwa okręgi. przez działanie gwiazd. choć miał tu wzór w „rozumie" Anaksagorasa i w Platońskiej idei dobra. iż wprawiane są w ruch przez istoty podobne do pierwszej przyczyny. które wywołują ruch sfer. bo najbardziej regularny i jednolity).eteryczna. odbił się w kosmologii Arystotelesa i wprowadził do niej dualizm. „pierwsze niebo"). „Pierwsza przyczyna ruchu". W dziejach zaś teologii greckiej poglądy Arystotelesa były ważnym etapem: monoteizm.przetrwały wieki pod gwarancją powagi naukowej Arystotelesa. Było to dynamiczne pojęcie duszy. przygotowane już przez Platona. których natura jest całkowicie odmienna: okrąg niebiański i ziemski. Że jednak ruch pozostałych sfer jest podobny do ruchu pierwszego nieba. która ożywia ciało. czyli energią ciała organicznego: to znaczy. by ująć stosunek duszy i ciała. co wszyscy nazywają Bogiem. OKRĄG NIEBIAŃSKI i OKRĄG ZIEMSKI (KOSMOLOGIA). pojęta w ten 87 . Wedle niej dusza nie jest substancją oderwaną od ciała. Tamten jest okręgiem rzeczy wiecznych i niezmiennych na modłę eleatów. u niego znalazł pełny wyraz. formą. doskonały. Takim zaś ruchom podlega jedynie niebo gwiazd stałych (zewnętrzny okrąg świata. A byt absolutny. nie specjalnie psychologicznym. ale sam ostatecznie skończył na transcendentnym bycie. który od Ksenofanesa nurtował filozofię grecką. Bóg działa w sposób niezmienny. 9.przeciwstawienie niebiańskiego i ziemskiego świata. Dualizm świata i Boga. tylko mniej doskonałe. cały okrąg „nadksiężycowy" został pojęty jako dziedzina działań boskich. jak chciał Demokryt. tzw. a także jest jego celem ostatecznym. astronomia w jakąś astroteologię. Bóg wprawił świat w ruch . Było pojęciem szerokim. Nowa poniekąd transcendencja Boga. Arystoteles przypisał Bogu po części własności Platońskiego demiurga. teoria wpływu gwiazd wraz z nauką o centralnym położeniu Ziemi i o istnieniu boskich istot wprawiających w ruch sfery świata . Teologia przekształciła się w astronomię. 10. DUSZA (PSYCHOLOGIA). W okręgu ziemskim (który znajduje się w samym ośrodku świata) ruch normalny jest prostolinijny. że nie ma formy bez materii. że jest ona przyczyną samorzutnych czynności organicznej istoty. ten zaś zmiennych i przemijających na modłę Heraklita. a ciało nie może spełniać swych funkcji bez duszy.i w tym sensie jest jego pierwszą przyczyną. który otrzymał z czasem nazwę „kosmologicznego". pierwotnie jedyna. Platon od razu od absolutu zaczął. to tylko przez wpływ świata niebiańskiego. świat jest wieczny. że głosi byt transcendentny. Rolę Boga wobec świata Arystoteles pojął inaczej niż Platon: Bóg nie był dlań wykonawcą świata. I wszystkie te teorie . musi być niezmienny.to nic innego jak to. wedle Arystotelesa. jest nieporównanie doskonalszy. lecz ogólnobiologicznym. Kosmologia doprowadziła Arystotelesa do teologii. uległa rozmnożeniu dla względów astronomicznych. Arystoteles zaczął od badania fizycznego świata. ale po części też własności Platońskich idei. jaki w nim panuje. Te rozważania były prototypem dowodu istnienia Boga. ruch. Demokrytejską naukę o jednolitej budowie świata. że dusza jest energią ciała organicznego. dusza nie może istnieć bez ciała. W psychologii Arystoteles stosował ogólne zasady swej filozofii: użył pojęcia formy i materii. Porzucił pitagorejski system astronomiczny. tylko więc jego ruch pochodzi bezpośrednio od Boga. ale też nie jest ciałem. Dzięki temu stworzył trzecią wielką koncepcję. a materia . który sam będąc nieruchomy porusza świat . Spekulacje teologiczno-przyrodnicze Arystotelesa pochodziły zapewne z wczesnych jego lat i były zależne od Platona. którego jest sprawcą. świat bowiem w ogóle nie był wykonany. Niebiański. by przezeń dojść do absolutu. którą poprzednio szli greccy badacze i na której osiągali cenne zdobycze. że dusza i ciało organiczne stanowią nierozłączną całość. konieczny. wprawiany w ruch przez pierwszą przyczynę i przez pokrewne jej istoty. a przeto i ruch. Tyle razy powtarzał w swych pismach.skończył. I jeśli świat ziemski ma w sobie co cennego. więc Arystoteles przyjął. a materia zbudowana z czterech żywiołów. Dusza. czy raczej odwrotnie. Na tę jedną. jak chciał Platon. Teologia zastąpiła ideologię. ale twórcą jego nie jest. jaką grecka myśl wydała w tej kwestii. na miejsce przeciwstawienia rzeczy i idei przyszło przeciwstawienie świata i Boga. może zaniechał ich później. Jest. Określenie. ale ostatecznie uznał taką czystą formę. jest okrężny (ruch okrężny jest najdoskonalszy. zewnętrzną sferę świata „pierwsza przyczyna" działa bezpośrednio. niedoskonałego i doskonałego bytu. niemniej w pismach jego pozostały i zostały przezeń przekazane potomności. oddawszy się specjalnym badaniom naukowym. tyle razy wypominał Platonowi.

znając zaś dobro. dusza zwierzęca. rozwiązywał Arystoteles przez rozróżnienie dwojakiego rozumu: biernego i czynnego. I jak Bóg w makrokosmosie.sposób. właściwa jedynie człowiekowi. dla których niższe cele są środkami. które dla innych były przeciwieństwem. aby być pierwszą przyczyną. poruszaną z zewnątrz.Ponieważ wyższe zdolności zakładają niższe. czyni. Co wyrzucał Platonowi. Intencja tej nauki jest jasna. Arystoteles zaś z realnej natury człowieka. lecz musi . Funkcje te Arystoteles ułożył hierarchicznie. która ma funkcji tyle. Platon etykę pojmował czysto normatywnie. A łańcuch środków i celów nie może iść w nieskończoność. robił szczeble jednego szeregu. gdyż poznania wysnuć z siebie niepodobna. jakie w rzeczywistym życiu ludzie sobie stawiają cele. Arystoteles stał na stanowisku. ale nie dusza rozumna. I w etyce Arystoteles w ramy platońskie wprowadził realistyczną i empiryczną doktrynę. a rozum czynny nie. Rozum czynny. Arystoteles chciał powszechność norm godzić z indywidualną naturą działającego. jak kompromisowo usposobiony umysł z czynników. Zdolność tę posiada dusza wyższego szczebla. a czynny . Przez rozum czynny dusza jest mikrokosmosem o własnej pierwszej przyczynie.jak Arystoteles wnosił. że przyrodnik ma więcej do czynienia z duszą niż z ciałem. w odróżnieniu od teoretycznego. Dusza roślinna posiada jedynie funkcję najniższą: powoduje odżywianie się i rośniecie. Że zaś z postrzeganiem łączy się przyjemność i przykrość. zawarta była zasadnicza trudność. Psychologia jego była typowym przykładem tego. W imię tych zasad Arystoteles mniemał. Istnieje wszakże szczebel jeszcze wyższy: dusza myśląca. więc dusza zwierzęca . i zrozumiałe jest powiedzenie Arystotelesa. Bo Platon wyprowadzał normy z idei. ile ciało organiczne ma czynności. że nie ma innego dobra niż realne. że wprawia w ruch rozum bierny i przez to jest pierwszą przyczyną samorzutnych poczynań duszy.samorzutności duszy. więc dusza ludzka łączy wszystkie zdolności duszy. W pojęciu. Platon chciał normować życie wedle idei dobra. Dopiero więc na drugim szczeblu duszy zaczynają się funkcje psychiczne. Ale z drugiej strony. że naturę dobra znajdzie nie drogą abstrakcyjnego rozumowania. że wszelka władza poznawcza duszy musi być receptywna. Platon uznawał tylko normy powszechne. ale są między nimi wyższe i niższe. czynny . Rozum poznaje zarówno byt jak i dobro. a z nimi pożądanie przyjemności i popęd do unikania przykrości. Odróżniał trojakie funkcje i. lecz przez ustalenie. a z drugiej samorzutny. Arystoteles łączył normy z opisem działania ludzkiego. Dla Platona miarą słuszności było tylko ogólne prawo. jaki przejmuje od zmysłów. nie posiadając zaś odpowiedniego narządu nie jest zdolna do postrzegania. dla Arystotelesa zaś żywy wzór dobrego i mądrego człowieka. Rozum bierny jest jakby aparatem odbiorczym duszy. czystym aktem. ale też nie spełnia wcale funkcji poznawczej (to funkcja rozumu biernego). Bierny czyni zadość receptywności poznania. 1. dusza czysto receptywna byłaby maszyną.rozum . Rozum czynny nie jest receptywny. FILOZOFIA PRAKTYCZNA. Bierny jest receptywny. kieruje wolą. . zgodnie ze swym 88 . musi być pierwszą przyczyną swych działań. zmysły i rozum. a funkcja jego polega na tym. jest niezniszczalny. gdy kieruje wolą. że wola staje się rozumna. najwyższa zdolność duszy . tak dusza w mikro-kosmosie jest wyłomem z ogólnej zasady. Cele ludzkości są różnorodne. Ta musi być samorzutna. Świadomość była tylko jedną z funkcji tak pojętej duszy. u Arystotelesa stała się empiryczna. NAJWYŻSZE DOBRO.jest najwyższą zdolnością duszy.ma zupełnie odrębny charakter i stanowi wyłom w zasadach psychologii Arystotelesa. trzy rodzaje duszy. Tymczasem Bóg i dusza są samoistnymi formami. operuje tylko materiałem. a przeto natury raczej boskiej niż ludzkiej. w tym sensie myśl jest wyższa od postrzegania. Arystoteles zbliżał tedy ku sobie przeciwieństwa: ciało i duszę. Była to pozostałość platonizmu w Arystotelesowskim poglądzie na świat. Jednakże i u niego ciągłość szeregu była zerwana w jednym punkcie: mianowicie. sam w innej postaci wprowadził do swego systemu. Trudność tę. ale sama nauka ciemna. czyli poznającego. Był bowiem przekonany. że z wyobrażeń zmysłowych wyabstrahowuje pojęcia. Arystoteles szukał celów osiągalnych. będąc wolny od materii. niższych. jaka rządzi systemem Arystotelesa: że wszelka forma może istnieć jedynie w łączności z materią. Jej zdolność rozum . musi być czystą formą. III. nazywa się praktycznym.jego motorem. iż maszynami są dusze niższe. wyższe są te. Za wyższe miał te. Platon stawiał cele transcendentne. Arystoteles gotów był uznać. odpowiednio do tego. była podstawowym czynnikiem życia organicznego. które nie mogą być wykonywane bez innych. Etyka Platona była dedukcyjna. Rozum. jego rola polega na tym.ale dopiero ona posiada uczucia i popędy. jakie Arystoteles miał o rozumie. Wszystkie funkcje duszy są związane z ciałem i dzielą jego los. a postrzeganie od odżywiania (bo i ono jest funkcją tak szeroko pojętej duszy). że rozum jest z jednej strony receptywny.

ale za to narażając się na pewne nieporozumienia. więc najdoskonalsza władza człowieka. w rozumieniu Greków.istnieć jakiś cel najwyższy. Działalność rozumu obejmuje dwie dziedziny: poznania i życia praktycznego. obejmującej wszystkie jej działy od poezji do plastyki. jest środkiem między rozrzutnością a skąpstwem. to jest tylko naśladownicza. Eudajmonizm. albo też nie lęka się tam. który w jego etyce zajął naczelne miejsce. Odpadła tedy w jego ujęciu ta dwoistość. z którego lękać się nie należy. Ona była tym konkretnym celem.. Dopiero późniejsi estetycy przeszli do wyłącznego. Ta pierwsza teoria była naturalistyczna. bo każda czynność ma swoją cnotę. dla człowieka niedostępna: jemu do życia potrzeba nie tylko wiedzy.finitystycznym sposobem myślenia . podający eudajmonię za dobro najwyższe. człowiek musi spełniać czynności praktyczne. jest rozum. to znaczy. ani społeczne. jest ono środkiem między tchórzostwem a zuchwalstwem. gdy np. drugie etycznymi. Właściwością zaś Arystotelesa było. Wszakże człowiek jest istotą nie tylko rozumną. twierdzi więc. Natura ludzka jest złożona. Arystotelizm jest filozoficzną doktryną środka. ani też zewnętrzne. Arystoteles widział ją w działaniu właściwym człowiekowi. To była owa „doktryna środka". rozsądek. chodzi tylko o to.zarówno czystego racjonalizmu jak 89 . to reminiscencja z Platona. Przeto sama cnota nie może zagwarantować eudajmonii. męstwo. 2. Podobnie w każdej dziedzinie można i należy znaleźć odpowiedni „środek". W metafizyce arystotelizm unika zarówno idealizmu jak materializmu. Cnót jest tyle. hojność. tak też i w tej estetycznej daleki był od jednostronności. widziała osnowę sztuki w odtwarzaniu natury. gdy znów opanowany jest przez uczucie lęku. np. który do niczego nie jest środkiem. a skłonną do uznania cząstki prawdy. mądrość. Eudajmonia. ale też zdrowia. 3. które by zapewniło eudajmonię. W pracy czysto teoretycznej eudajmonia może być zupełna.. Eudajmonistami byli bez mała wszyscy greccy etycy. jest dlań niedostępne. Uwzględniał w działaniu sztuki także czynniki formalne oraz (zwłaszcza w słynnej swej teorii tragedii) czynniki uczuciowe. póki tego nie wyjaśni. ono jest osnową życia doskonałego. najsławniejsza z teorii etycznych Arystotelesa. a nie realny program. Trafnym. dóbr materialnych. którą Grecy widzieli w sztuce.idei. Na tej podstawie Arystoteles określał cnotę jako „usposobienie zachowujące środek" (dokładniej jako: . Lęk sam przez się nie jest zły. Właściwością Platona było. Odpowiednio dwojakie są też zalety człowieka rozumnego: jedne zwą się cnotami dianoetycznymi.. Skoro nie ma sztuki wieszczbiarskiej.wieszczej. CNOTY. zajmowane w etyce Platona przez abstrakcyjną ideę dobra. a którą Platon jeszcze spotęgował. ISTOTA ARYSTOTELIZMU. była to doskonałość jednostki. Systemu cnót niepodobna wydedukować. Żyć wyłącznie rozumem . wyższej: ponad rzeczami . Cnoty tak pojęte czynią zadość potrzebom rozumu. A czym jest doskonałość? eudajmonizm jest ogólnikową i niedostateczną teorią. Taki cel jest najwyższym dobrem osiągalnym.. SZTUKA. Przeto eudajmonia leży w działaniu rozumu. z jakiego lękać by się należało. Nad życiem więc praktycznym człowiek niezdolny jest całkowicie zapanować. Ale żyć czystą teorią jest to rzecz boska. zły może być tylko stosunek do niego. Arystoteles zresztą pojmował ją bardzo szeroko i liberalnie: jak w innych swych teoriach. np.doskonałość jednostki. by je spełniał rozumnie. które nie są w rękach człowieka. jakie człowiek przy swej naturze osiągnąć może. Teraz dopiero powstały w Grecji warunki do wytworzenia ogólnej.poznania intuicyjnego. że ponad znaną rzeczywistością doszukiwał się innej. by żył zgodnie z cnotami etycznymi. jednolitej teorii sztuki. można go tylko ustalić na podstawie empirycznej. zewnętrznych warunków. czyli osiągnięcie tego optimum. Zaspokojenie zaś potrzeb cielesnych wymaga innych jeszcze. czynny jest wówczas tylko rozum. wtedy cnotą jest hojność. wtedy i z tego powodu. rozumnym stosunkiem do lęku jest właśnie męstwo. oddzielając boską natchnioną poezję i zwykłą sztukę będącą tylko naśladownictwem. Stosując się do zwyczaju. iż odrzucali te nadbudowy jako irrealne i irracjonalne: odrzucał idee. intuicje. Według Arystotelesa jest nim eudajmonia. jaka w każdym z nich tkwi. człowiek ma do czynienia z dobrami zewnętrznymi. można tłumaczyć wyraz „eudajmonia" przez „szczęście". unikającą skrajnych rozwiązań. A właściwą naturą człowieka. w teorii poznania . wtedy i z tego powodu. a wszystkie jej potrzeby muszą być zaspokajane. że dobrem najwyższym nie jest dobro idealne. ponad zwykłą sztuką . życie zaś czysto teoretyczne. ile właściwych człowiekowi czynności. gdy mianowicie ktoś lęka się tam. a tak samo ponad doświadczeniem .. a tak samo wieszcze pretensje poetów..to tylko ideał. ale także cielesną. pozbawiony intencji moralnej i niezgodny z rozumem. ale . Tak samo znów hojność jest trafnym stosunkiem do dóbr zewnętrznych. w myśl racjonalizmu Arystotelesa. wtedy cnotą jest męstwo. jadła. ale każdy inaczej pojmował eudajmonię. jednostronnego naturalizmu.

Inni znów. ale że (wbrew materializmowi) osnowę substancji stanowi idealna ich istota. w etyce . w naturalistycznym i w idealistycznym.. Ogromna jest ilość pomysłów. Tylko bowiem poglądy logiczne i poniekąd przyrodnicze i etyczne pozostawił w postaci mniej więcej wykończonej. W epoce zaś wzmożonych zainteresowań religijnych. słynny był ze swojej encyklopedycznej wiedzy. Teofrast (362-287). jako dyscypliny służebnej. który po Teofraście objął scholarchat (287 . Andronikos z Rodosu ułożył systematycznie. Ku końcowi starożytności. Arystoksen z Tarentu doprowadził do szczytu wiedzę starożytnych o muzyce. ale że (wbrew empiryzmowi) wyniki jego są racjonalne. Kontynuował również jego badania nad dziejami filozofii: Teofrasta były podstawą całej późniejszej doksografii greckiej. nie ma form poza materią. ale i uzupełniać myśli Arystotelesa. pojętej jako teoria władz psychicznych. . energii. 2. Znakomitym przedstawicielem pierwszego kierunku wśród komentatorów był Aleksander. potencji. pietyzm dla mistrza. jaka nastąpiła na schyłku starożytności.nowe pojęcia metafizyczne: formy. W metafizyce jest twierdzeniem. „Stratonizm" był materialistyczną interpretacją Arystotelesa. a najbardziej zdecydowany wyraz znalazł u Stratona z Lampsaku. godne prac zoologicznych Arystotelesa prace botaniczne. teorii. jak pojmował naturę Boga i rozumu ludzkiego. chciał służyć celom ściśle naukowym. jakiego wydał Likeion. historii kultury i polityki. tak czynił np. w szkole Arystotelesa obudził się.czystego sensualizmu. a był może najsamodzielniejszym myślicielem. Empiryczną drogą znajdywać racjonalną wiedzę . ale że (wbrew hedonizmowi) osnowę szczęścia stanowi nie doznawanie przyjemności. i „pierwszej filozofii". że (wbrew idealizmowi) nie ma innych substancji niż materialne. lecz działalność godna człowieka. Szczegółowy podział filozofii. założony przez Arystotelesa. jakie Arystoteles wprowadził do filozofii i w niej utrwalił. Wówczas to Tyranion poddał je krytyce filologicznej. stał się punktem wyjścia dla różnych doktryn. kierownik szkoły po śmierci jej założyciela. Komentatorom Arystotelesa przypadło zadanie nie tylko objaśniać. W jednostkowych rzeczach odnajdywać ogólną istotę . 90 . kładący nacisk na transcendencję Boga i rozumu. SZKOLĄ PERYPATETYCKA. Ten drugi prąd zaczął się już u Teofrasta.. pojętej jako sylogistyka. sprawcza i celowa).nowe pojęcie Boga jako pierwszej przyczyny świata i nowe ujęcie duszy jako formy ciała organicznego. zatracony poprzednio. p. W późniejszych generacjach perypatetyków badania szczegółowe osiągały coraz większą przewagę. że (wbrew aprioryzmowi) pochodzenie poznania jest empiryczne. rozdzielonego na czynny i bierny .nowa teoria rozumu. ale stosując metodę empiryczną Arystotelesa. inni jeszcze pracowali nad ich egzegezą. 1. gdy potrzeba autorytetu i tradycji opanowała umysły.to arystotelizm. że (wbrew moralizmowi) najwyższym dobrem jest nie cnota. . W etyce jest twierdzeniem. W szczególności nie było zupełnie jasne. rozumna i cnotliwa.to wszystko i wiele innych idei naukowych i filozoficznych pochodzi od Arystotelesa. pozostawił epokowe. Eudem. NASTĘPCY ARYSTOTELESA. czyli przyczyny: formalna. jako dyscypliny naczelnej. platońskie pierwiastki jego systemu. drugiego Temistius. że substancje są jednostkowe. W teorii poznania arystotelizm jest twierdzeniem. Eudem z Rodosu należący wraz z Teofrastem do najbliższych uczniów Arystotelesa.próba zestawienia kategorii i zasad (cztery zasady.to arystotelizm. Przez cnotę dochodzić szczęścia . Dicearch z Messeny położył zasługi na polu geografii. istoty rzeczy. właśnie te zagadnienia musiały być wyjaśnione. Odtąd szkoła oddała się rozważaniu i komentowaniu jego pism. Chcąc je wyjaśnić komentatorzy musieli nie tylko rekonstruować. KOMENTATORZY. n. Likeion. rozumowań. Jedni podnosili idealistyczne. i szczegółowe opracowanie psychologii.to arystotelizm. tekst jego. Uzupełnienie poszło w dwóch kierunkach: w kierunku Teofrasta i w kierunku Eudema.269). wyodrębnienie logiki. Zainteresowania filozoficzne perypatetyków zeszły na drugi plan wobec specjalnie naukowych. zaprzeczającą istnieniu przedmiotów niematerialnych i transcendentnych.zarówno moralizmu jak hedonizmu. prowadził dalej badania pitagorejczyków. zgodnie z duchem ostatnich lat mistrza. metafizyczne zaś zaledwie naszkicował. lecz szczęście. . a szczególniej odznaczył się jako historyk matematyki. ale i uzupełniać jego poglądy. nie ma Boga poza przyrodą ani rozumu poza zdolnością postrzegania. usiłowali wytępić czynniki platońskie w arystotelizmie. W filozofii perypatetycy byli na ogół wierni swemu mistrzowi. przeciwnie. .szczegółowe opracowanie logiki. zwłaszcza w teorii rozumu. e. ale interpretowali go w dwojaki sposób. „aleksandryjscy erudyci" w znacznej części wychodzili z ich szkoły. materialna. materii. od I w. ale istota ich jest ogólna.

oznaczającym zarówno formę jak i gatunek). specjalniejsze. późniejsze zaś. wczesne natomiast zaginęły. nie ma więc nieśmiertelności dla duszy ludzkiej. Zwłaszcza w szkołach filozofia Arystotelesa długo zachowała panowanie. odkąd stał się filozofią panującą: działo się to w 16 wieków po śmierci Arystotelesa..e. że jest nie ludzkiej. arabscy uczeni zanieśli naukę Arystotelesa na zachód Europy. W starożytności znano z puścizny Arystotelesa tylko pisma wczesne. Taka teoria nie mogła zadowolić religijnie nastrojonych umysłów. a logika jego po dziś dzień jest przedmiotem szkolnym. do czego prowadziło doszukiwanie się istoty i form rzeczy. ale tylko w tym zakresie. by stać się filozofią scholastyki. czynny zaś nie należy do natury ludzkiej.e. Przeciwnicy Arystotelesa wysuwali również zarzuty formalne przeciw jego filozofii. Wczesne średniowiecze znało jedynie jego logikę. na schyłku starożytności odnalezione i wydane. który utrudniał rozwój przyrodoznawstwa. która od jego imienia nosi nazwę „aleksandrynizmu". a i potem w walce z arystotelesowsko-scholastycznymi koncepcjami rozwijała się filozofia nowożytna. W szczególnie zaś ostrej opozycji przeciw Arystotelesowi był Renesans. który nie był zamierzeniem. a zwłaszcza dogmatyzmowi i racjonalizmowi. Dzięki nim dopiero w XII i XIII w. DALSZY WPŁYW ARYSTOTELIZMU. Oryginalne momenty jego dojrzałej nauki nie zostały prawie dostrzeżone poza szkołą. przeciw werbalizmowi i szerzeniu fikcji. a forma nie może istnieć w oderwaniu od materii. OPOZYCJA. odwrotnie. n. przeznaczone dla szerszych kół. Rozum bierny (nazywał go „materialnym". nie chciał dla rozumu czynić wyjątku: dusza rozumna musi być tak samo zniszczalna. wskazywali.. Wpływ ten był zupełnie inny w starożytności. Do końca wieków średnich znaczenie Arystotelesa było olbrzymie.) zinterpretował naukę Arystotelesa. Ale to. Jeśli rozum czynny jest niezniszczalny. a inny w epoce chrześcijańskiej. Opozycja skierowana była najwięcej przeciw formalizmowi. pozostawały nie wydane. później żywa myśl poszła na ogół innymi torami.. choć nie brakło nawrotów do niego. I wypadło. Aleksander. ale za to była tym silniejsza. Rozum bierny jest przeto zniszczalny. Pisma jego przechowały się po upadku Grecji najpierw w Syrii. odpowiadała sile średniowiecznego arystotelizmu. Związał on trwale filozofię katolicką z arystotelizmem. a potem w Arabii. Objawiła się już na schyłku średniowiecza wśród scholastyków-modernistów. odziedziczyła jedynie pisma późne Arystotelesa.) dał naturalistyczną interpretację Arystotelesa.. przeciw dogmatycznemu pojęciu ruchu. a Boga i rozum uważa za czyste formy) i wieloznacznościom (zwłaszcza w pojęciu . że pozornie jednolity jej system został uzyskany dzięki zamaskowanym niekonsekwencjom (zaprzecza istnieniu czystych form. Gdy pisano „filozof" bez bliższego określenia. jak roślinna i zwierzęca. znaczyło to: Arystoteles. więc: rozum ginie wraz z ciałem. co przechowało się. a czynny równie przyrodzonym jak bierny. nie od razu zostało przyswojone. to znaczy. Za życia Arystotelesa i bezpośrednio po jego śmierci nie było jej prawie: bo też arystotelizm nie wyszedł był wówczas poza szkołę. Wystąpiła dopiero. Opozycja przyszła późno. Filozofia jego dzięki całej swej strukturze. która nie będąc wytworem rozwoju fizycznego nie podlega też fizycznemu rozkładowi. Rozum bierny pojął jako samoistną. przeciw dzieleniu przyrody na ziemską i niebiańską. geocentrycznej astronomii. lecz boskiej natury. że dusza rozumna jest nieśmiertelna. n. ale był skutkiem arystotelizmu. Dla tych Temistius (IV w. Gdy państwo Mahometa opanowało Hiszpanię. Oddziałał przeto w duchu wczesnych poglądów: jako filozof platoński i teologiczny. przeciw finalizmowi. był w owym czasie wielką powagą. niezależną od materii substancję. Rozum bierny w tej interpretacji stał się równie trwałym jak czynny. 3. Wielkim odnowicielem arystotelizmu był Tomasz z Akwinu.. a wtedy stał się największą powagą we wszystkich działach filozofii. była jakby predestynowana. Epoka chrześcijańska. Odjął więc rozum czynny człowiekowi i tylko rozum bierny miał za przyrodzoną własność człowieka. w imię jednorodności duszy. 91 .Aleksander z Afrodyzji (około 200 r. jest formą ciała. a i to częściowo. Europa łacińska zapoznała się z całą puścizną Arystotelesa.

a tymi. aprioryzmem a empiryzmem.od najprostszych zagadnień definiowania pojęć. między tymi. rzeczywistość i zjawisko.w rodzaju (energia). 7. W ETYCE: zasadniczym zagadnieniem było: czym jest prawdziwe dobro? i czy można go się nauczyć? Ale już Sokrates zaczął określać poszczególne cnoty. W FILOZOFII PAŃSTWA: zaczęło się . Platonowi wypominali starożytni brak ustalonej terminologii. W FILOZOFII PRZYRODY: rozdzieliły się obozy posługujące się spekulatywną i empiryczną metodą. indukcja i sylogizm. styl jego był tego rodzaju. Platon odróżniał: byt i stawanie się. te pojęcia nie były wyróżnione: hilozoiści jońscy przypisywali materii cechy duchowe. między idealizmem Platona a realizmem innych filozofów.od próby określenia natury państwa i racjonalizacji stosunków w nim panujących. toczył się spór o pierwszeństwo zmysłów i rozumu. cnót i stosunków moralnych. 5. 3. bogowie zamieszkiwali świat tak samo jak ludzie.na pełnych traktatach logiki formalnej. U niego też po raz pierwszy spotykamy szereg doniosłych rozróżnień: akt i potencja. duszy nie oddzielali od materii i faktycznie nie posiadali jeszcze ani czystego pojęcia materii. kauzalizm i finalizm. jak i dochodzenia nad nieśmiertelnością duszy i jej losami pośmiertnymi. obejmowały zarówno szczegółową analizę funkcji psychicznych. 92 . Inaczej Arystoteles. a niebawem i obszerna Polityka Arystotelesa. Przed Platonem nie było mowy o odróżnieniu realnego i idealnego bytu. Platon stawiał zagadnienia. (entelechia). (istota rzeczy). 2. rzeczy i idee. i to niewiele mniej fundamentalnych. W LOGICE: zaczęło się . Również i Bóg pierwotnie nie był przeciwstawieniem świata. W TEORII POZNANIA: różnorodne zagadnienia tego okresu obejmowały zarówno kwestię przedmiotu. a niebawem i Bóg zostanie sprowadzony do świata przez stoików. a nawet (materia). 6.u Protagorasa . zaledwie pojęcia te zostały rozróżnione. nieskończoną i tylko skończoną podzielność materii. 4. a po pół wieku gotowa już była utopia Platona. W METAFIZYCE : zasadnicze pytanie było tu jedno: jaka jest istota bytu? Ale w związku z nim powstawały różnorodne dyskusje i spory: między relatywistyczną koncepcją bytu Protagorasa a absolutystyczną jego przeciwników. POJĘCIA I TERMINY W klasycznym okresie greckiej filozofii zakończył się proces formowania najbardziej fundamentalnych pojęć metafizyki. co uznawali obiektywność zjawisk. już rozpoczęły się próby sprowadzenia ich do siebie: już dusza została sprowadzona do materii przez materialistę Demokryta. omawiającego w prawie wyczerpujący sposób różne rodzaje dóbr. Bóg i świat. że raczej chodziło mu o wypowiedzenie się wyraziste i poetyckie niż terminologicznie ścisłe. substancja i cechy przypadkowe.u Arystotelesa . teraz zaś Platon rozdzielił jeszcze poznanie intuicyjne i dyskursywne. a skończyło . analizę i syntezę. sensualizmem a racjonalizmem. rozumowania i natchnienia. a także rodzaj i gatunek. W PSYCHOLOGII: zagadnienia dotyczyły zarówno empirycznej i fizjologicznej. nominalistycznym a realistycznym pojmowaniem pojęć. wyznaczająca całkowity ustrój państwa wedle zasady etycznej. (konkretna jednostka). między zwolennikami i przeciwnikami transcendentnego bytu. Poza swoistymi terminami jego systemu . że gdy filozofia rozpoczynała się. koncepcję statyczną i dynamiczną. a Arystoteles zebrał już cały materiał w systematyczny traktat. oddzielone zostały i przeciwstawione sobie: materia i dusza.Zresztą. jak pewności i pochodzenia poznania. ani czystego pojęcia duszy. Toczyły się zasadnicze spory między absolutyzmem a relatywizmem. umysł czynny i bierny. która dopiero u niego stała się terminem . co jej zaprzeczali. rozumu i intuicji. 1. istotnie. Takich rozróżnień i przeciwstawień w filozofii ówczesnej było więcej. Należy uświadomić sobie. byt idealny do realnego przez Arystotelesa. głoszące jakościowe i ilościowe pojmowanie przyrody. jak i racjonalnej psychologii. .u Sokratesa . W dziedzinie poznania już dawniej rozdzielone było poznanie zmysłowe i rozumowe.ZESTAWIENIA ZAGADNIENIA FILOZOFII DRUGIEGO OKRESU Zagadnienia filozoficzne osiągnęły w systemach Platona i Arystotelesa nie znaną dotąd pełnię.jego dziełem jest podstawowa terminologia logiki formalnej. sprzeczność i przeciwieństwo. a Arystoteles mógł dać swej etyce postać rozległego traktatu.

obejmował właściwie tylko trzy pokolenia: do pierwszego z nich. i Sokrates. a także młodszych sofistów i na wpół sofistycznie usposobionych sokratyków. 420). które odkąd zostały odkryte. analiza przeżyć estetycznych (przeprowadzona zarówno przez sofistów. jeśli chodzi o twierdzenia trwałe drugiego rodzaju. 438) i Polikleta (zm. Są to jednak na ogół prawdy częściowe. analiza pojęcia przyjemności (przez cyrenaików). należeli głównie sofiści. Tak samo sformułowanie klasyczne przeciwieństw w zakresie teorii poznania: aprioryzmu przez Platona i empiryzmu przez jego przeciwników. zestawienie kategorii. należeli doń także najświetniejsi pitagorejscy uczeni. Była erą wielkich historyków. (Antygona Sofoklesa około 442. należą: wprowadzenie definicji i indukcji (przez Sokratesa). Była erą wielkich rzeźbiarzy ateńskich. A także erą wielkiego lekarza Hipokratesa (ok. „klasyczny". Nie mniej ważne są zdobycze tego okresu. klasyfikacja wartości moralnych i cnót (zaczęta przez Sokratesa. było pokoleniem Platona. ono to wytworzyło nową. 423). cyników.390. przez Arystotelesa jest dziełem tego samego okresu. Chmury 423 r. Ale obywatele stanowili mniejszość wobec meteków i niewolników. . dojrzałe w pierwszej połowie IV w. mianowicie mechanistycznego materializmu. zrelatywizowanie wielu prawd do człowieka i uwidocznienie konwencji w teorii i praktyce (przez sofistów). Zeuksisowi i Parrazjosowi. Platona (pierwsza połowa IV w. pozostały w swoim rodzaju nieprześcignione. przeciwstawienie związków celowych i przyczynowych (przez Platona i Arystotelesa). co mają te same skłonności. szczegółowe.). formułują pewien pogląd na świat. CHRONOLOGIA Okres klasyczny był niedługi. Antystenesa i Arystypa. Była erą wielkich tragików. oddzielenie wiedzy pojęciowej od zmysłowej i wykrycie pojęciowej nawet w spostrzeżeniach (przez Platona). Platona. Era sofistów i Sokratesa zaczęła się w czasach Peryklesa (u władzy 460-430). Wydała największe dzieła architektury ateńskiej: Partenon (447 . przez Platona. Drugi zaś rodzaj to twierdzenia. powszechnie uważanych za czasy klasyczne kultury greckiej. Natomiast mogą wchodzić jako składniki do takich rozwiązań i przyczyniać się do ich ulepszenia. Fidiasza (zm. Propileje (437 . z Protagorasem na czele. nie są kwestionowane (przynajmniej przez tych. Kulturze greckiej przewodziły wówczas Ateny. które wprawdzie nie mają powszechnego uznania.BILANS OKRESU Dwa rodzaje twierdzeń są w filozofii trwałe lub przynajmniej względnie trwałe. WYDARZENIA WSPÓŁCZESNE Był to wielki okres nie tylko dla filozofii: to. Herodota (dzieło ukończone około 430 r.). a było też twórcze na polu filozofii przyrody dawnego typu: należał doń Demokryt. Wszystkie te teorie ontologiczne. każdy obywatel miał udział w sprawach publicznych. etyczne.) i Tucydydesa (ok.) i Arystotelesa (druga połowa IV w. Jeden rodzaj to prawdy. co we wszystkich działach kultury podziwia się jako najdoskonalsze dzieła Greków. A także erą wielkiego komediopisarza Arystofanesa (działalność 427 .432). I tak samo w etyce: klasyczne sformułowanie hedonizmu przez cyrenaików i moralizmu przez Sokratesa. są kwestionowane.432). Otóż bilans tego okresu filozofii greckiej wykazuje wiele twierdzeń obu tych rodzajów. które koło roku 440 stały się też największym państwem Grecji kontynentalnej. Sofoklesa i Eurypidesa.433). Była erą przełomu w malarstwie dzięki Polignotowi i Mikonowi. wyodrębnienie funkcji psychicznych (przez Arystotelesa).Drugie pokolenie. Archytas i inni. Do nich należy sformułowanie idealizmu. epistemologiczne. jak przez Arystotelesa). 400). jednakże stale powracają i znajdują zwolenników. ale powracają u tych. o klasyczne sformułowania pewnych stanowisk.Trzecie pokolenie wydało Arystotelesa.. Do pierwszych. Ale także klasyczne sformułowanie stanowiska kompromisowego. ponieważ ludzie mają skłonności do różnych poglądów na świat. Nie mają powszechnego uznania. nie kwestionowanych. wykończona przez Arystotelesa). .). Medea Eurypidesa w 431). przez Demokryta. choć następne pokolenia usiłowały je korygować czy łagodzić. mianowicie hilemorfizmu. a także spirytualizmu. a robią to w sposób dotychczas najlepszy. pochodzi z lat będących z punktu widzenia filozofii erą sofistów i Sokratesa (druga połowa V w. I dlatego są trwałe. a gospodarczo czerpały swe siły z 93 . humanistyczną postawę w filozofii i ruch relatywistyczny. nie wystarczające do rozwiązania wielkich zagadnień filozoficznych. opracowanie reguł sylogistyki. co je zrozumieli). Politycznie Ateny panowały nad morzem i miastami związkowymi. które zaspokajają pewne potrzeby umysłowe. Społecznie w Atenach od Peryklesa zapanowała demokracja. To te. pokolenia ludzi działających w drugiej połowie V wieku. zmarłych u jej schyłku w 406 r. Erechteion (434 . równie klasyczne jak sformułowanie przeciwnego stanowiska.

wielkiego handlu morskiego. Swą wielką kulturę wytworzyły bynajmniej nie wśród spokoju politycznego; Grecja nie była zagrożona od zewnątrz, ale tarcia wewnętrzne nigdy nie były większe. Nie ustawał antagonizm poszczególnych państw, w szczególności Aten i Sparty, wojna peloponeska trwała od 431 do 404, następowały rozgrywki wewnętrzne, walki osobiste, obalenie Peryklesa (429), proces Alcybiadesa (415), i malarzy, Apollodora, Agatarchosa, którzy wprowadzili perspektywę. Era Platona była w dalszym ciągu erą wielkiej sztuki, zwłaszcza wielkich rzeźbiarzy, Skopasa (działalność 390 - 340) i Praksytelesa (działalność 370 - 345). Była erą rozkwitu krasomówstwa, od Izokratesa do Demostenesa (działalność 365 - 325). Była erą postępu nie tylko filozofii, ale także nauk szczegółowych: Archytas z Tarentu, twórca mechaniki, czynny był około 370 roku. Era Arystotelesa wydała również wybitnych artystów (malarz Apelles, zm. 308, rzeźbiarz Lizyp, zm. 300), wybitne dzieła architektury (Mauzoleum w Halikarnasie, jak też teatr w Epidaurze), wybitnych poetów (komediopisarz Menander, czynny od r. 324), wybitnych uczonych (Heraklides, twórca hipotezy heliocentrycznej, ok. 350, Arystoksen z Tarentu, twórca teorii muzyki, ok. 330), wybitnych mówców (Demostenes zmarł w tym samym roku, 322, co Arystoteles). Są to już czasy Filipa Macedońskiego (359 - 336) i Aleksandra Wielkiego (336 - 323). KWESTIE SPORNE Pisma głównych filozofów klasycznego okresu, Platona i Arystotelesa, przechowały się wprawdzie, ale literacki styl Platona, lubiący raczej aluzje niż wyraźne sformułowania, wiele kwestii pozostawił w niejasności. Pisma zaś Arystotelesa dlatego są niezupełnie jasne, że brak im ostatecznej redakcji. Sokrates nie pisał wcale, a po sofistach, cynikach i cyrenaikach zostały jedynie znikome fragmenty. W poglądach Protagorasa nawet naczelna teza o „człowieku-mierze" podlega różnym interpretacjom: czy człowiek pojęty jest w niej rodzajowo czy indywidualnie, jako miara istnienia rzeczy czy ich własności, prawdy czy rzeczywistości? Nauka Sokratesa jest sporna w samej swej osnowie; znamy ją bowiem nie bezpośrednio, lecz tylko z relacyj uczniów, te relacje są zaś bardzo między sobą rozbieżne: któraż jest trafna, Ksenofonta czy Platona? Także i u Platona sporne jest to, co najważniejsze: teoria idei. Czy pojmował je ontologicznie jako byty zaświatowe (stara szkoła z Zellerem na czele), czy też logicznie jako zasadnicze pojęcia umysłu (Lotze, szkoła marburska, poniekąd Lutosławski)? Poza tym, czy trwał przy swej nauce o ideach, czy też się jej później wyrzekł lub przynajmniej zmienił jej rozumienie (najpierw pojmował ją ontologicznie, w starczych zaś dialogach - logicznie, jak chce Burnet, Stewart i inni)? To jest jeden wielki Platoński problemat, drugim zaś jest interpretacja naczelnej idei dobra: czy jest identyczna z Bogiem-budowniczym świata? Poza tym kwestia jednolitości Platona: czy i w jakim kierunku Platon modyfikował zasadnicze twierdzenia swej filozofii? Dalej, kwestia zależności od Sokratesa: czy dialogi sokratyczne rozwijają myśli Sokratesa, czy własne Platona (według Burneta wszystko, co Platon wypowiada ustami Sokratesa, jest własnością Sokratesa, a więc - i nauka o ideach w jej wcześniejszej postaci)? Nie jest też pewne, czy Platon był pierwszy, który głosił teorię idei. Sam bowiem polemizuje w Sofiście ze zwolennikami idei, którzy wyznawali tę teorię w prymitywniejszej, bardziej dogmatycznej postaci: może chodzi o szkołę megarejską - ale i to jest sporne. Mniej stosunkowo wątpliwości nasuwa kwestia autentyczności pism: po stuletnich badaniach i sporach obecnie wątpliwe jest autorstwo już tylko kilku drobniejszych prac (Alcybiades I, Hippiasz Większy, Ion, Meneksen, Epinomis). Kwestia kolejności pism: po badaniach Campbella, Dittenbergera, Lutosławskiego i innych rozbieżność zdań zmniejszyła się i dotyczy głównie epoki powstania Fajdrosa, poniekąd też Lizysa i Obrony. Dyskutowane jest też, czy Platon pisał jeszcze za życia Sokratesa. W poglądach Arystotelesa kwestie sporne dotyczą najwięcej ewolucji jego filozofii, chronologii jego pism, ich pierwotnej redakcji (zwłaszcza metafizyki), ich autentyczności. Poza tym dyskutowany jest stopień samodzielności Arystotelesa (zwłaszcza zależność jego od Platona) i konsekwentność jego poglądów. Natomiast sama ich interpretacja mniej zawiera kwestii spornych.

94

TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES HELLENISTYCZNY. III-l W. P. N. E.)
1. HELLENIZM. Kultura grecka, która długo rozwijała się w zupełnym prawie odosobnieniu i niezależności od wpływów obcych, od czasów Aleksandra Wielkiego zetknęła się bliżej z kulturą obcą i częściowo jej uległa. Odtąd z helleńskiej stała się hellenistyczną, tj. wytworzoną przez czynniki nie tylko greckie, ale też i panującą nie tylko w Grecji. Straciła na czystości, zyskała na ekspansji. Dzieje filozofii miały też okres hellenistyczny, począwszy od III w. Filozofowie tego okresu byli po części rasowo nie Grekami, a teren ekspansji filozofii wybiegał daleko poza Grecję. Jednakże w filozofii przewaga greczyzny była ogromna, czynnik obcy doszedł tu do głosu w znikomym tylko zakresie. Toteż między okresem hellenistycznym a poprzednim klasycznym okresem filozofii greckiej więcej jest podobieństwa niż różnic. Zwłaszcza że podstawowe poglądy tego okresu powstały jeszcze w Atenach, na przełomie IV i III w. Wprawdzie, począwszy od II w. p.n.e. filozoficzne środowisko ateńskie zaczęło upadać, a nowe ośrodki wytworzyły się w Rzymie i w Aleksandrii; jednakże i tam przez długi czas rozwijano tylko idee ateńskie. 2. PODZIAŁ FILOZOFII. W okresie tym filozofia przestała być jedyną nauką. Specjalne badania, które Arystoteles złączył był z filozofią przez unię osobistą, teraz oddzieliły się od niej i były uprawiane niezależnie od ogólnej spekulacji filozoficznej. Filozofia przestała również być jedną nauką: uległa rozczłonkowaniu i podzieleniu na części, które uprawiane były względnie niezależnie od siebie. Podział, wywodzący się z Akademii a wymyślony zapewne przez Ksenokratesa, przyjął się prawie powszechnie; rozróżniał on trzy części filozofii: logikę (zwaną w niektórych szkołach również „kanonika"), fizykę i etykę, czyli teorię poznania, teorię bytu i teorię dobra. Znaczenie, jakie przypisywano tym częściom filozofii, nie było równe; przewagę miała etyka. Filozofia grecka zaczęła się od przewagi kosmologii, ale już od czasu Sokratesa zainteresowania etyczne wzięły górę; jeszcze Arystoteles utrzymywał równowagę między kosmologią a etyką, tak samo jak zachowywał ją między ogólną spekulacją a specjalnym badaniem naukowym. Ale główne myśli greckiego poglądu na świat były wypowiedziane i twórczość na tym polu zaczęła wygasać. Objawiła się natomiast na polu etyki. Zdarzało się teraz, że określano filozofię wprost jako „studium virtutis". Popularne greckie zagadnienie, jak najlepiej żyć i osiągnąć dostępne człowiekowi dobra, czyli „eudaimonię", stało się teraz powszechnym zagadnieniem filozofów. Filozofowie tego okresu zajmowali się również, i z pomyślnym wynikiem, fizyką i logiką; ale stanowisko etyczne było głównym łącznikiem ich systemów i oddziaływało na stanowisko logiczne i przyrodnicze. Czego innego oczekiwano teraz od filozofii niż w okresie klasycznym; bo też od złotej ery Peryklesa sytuacja w Grecji zmieniła się szybko a radykalnie. Po serii triumfów przyszła seria upokorzeń, po wolności - od Cheronei (338) niewola. Potrzebna była pomoc i podpora moralna; tej spodziewano się teraz od filozofii. Gdy przedtem była głównie naukową teorią przyrody, teraz musiała stać się przede wszystkim naukową teorią życia. 3. SZKOŁY FILOZOFICZNE. Rozwój filozofii ześrodkował się w okresie hellenistycznym w szkołach. To nadaje mu szczególny charakter; każda bowiem szkoła stanowiła zamknięty obóz filozoficzny. Dwie wielkie szkoły, rozporządzające kompletnymi systemami filozoficznymi, Platońska Akademia i Arystotelesowski Likeion, czynne już w poprzednim okresie, istniały i rozwijały się dalej. Zaraz zaś na początku nowego okresu powstały trzy nowe: szkoła stoicka, Epikurejska i sceptycka. Ostatnia nie posiadała formalnie organizacji szkolnej, ale miała tradycję i wszelkie wewnętrzne własności szkoły. Tych pięć szkół złożyło się na filozoficzne dzieje epoki: ktokolwiek był wówczas filozofem, należał do jednej z nich. Ideologia szkół, a zwłaszcza ideologia etyczna, była gotowa od początku III wieku, już w następnej po Arystotelesie generacji. Późniejsi ich członkowie wykańczali ją w szczegółach, dawali taką czy inną interpretację, a nade wszystko prowadzili szczegółowe badania, np. nad kwestiami logicznymi lub psychologicznymi. Ta epoka szkół była zarazem epoką walk filozoficznych. Sceptycy walczyli z wszystkimi i przeciwstawiali się wszystkim „dogmatykom". Ale i dogmatyczne szkoły walczyły między sobą.
95

Najbardziej odosobnieni byli epikurejczycy, bo pozytywny sposób myślenia znacznie różnił ich od platończyków, perypatetyków i stoików. Wszelako między walczącymi szkołami, a zwłaszcza między trzema ostatnimi, nie brakowało prób szukania zgody i tworzenia eklektycznej filozofii. Eklektyzm nigdy nie miał więcej zwolenników niż w okresie hellenistycznym. Niektóre z tych doktryn filozoficznych późnej starożytności odegrały wielką rolę życiową, rozpowszechniły się szeroko, weszły do życia nawet takich ludzi, którzy się filozofią nie zajmowali. Były to mianowicie doktryny: cynicka, stoicka, Epikurejska. Mniej już sceptycka, której działanie ograniczało się do sfer zawodowych filozofów i uczonych, i nielicznych kół inteligencji. Tak samo działanie Platona i Arystotelesa, Akademii i Likeionu. Dziś, gdy wszystkie te szkoły i doktryny stały się równie dalekie, oceniamy je wedle tego, co wiemy o ich późniejszej roli, a zwłaszcza co sądzimy o nich jako o zdobyczach filozoficznych. I przez to skłonni jesteśmy Platona i Arystotelesa wynosić nad wszystkich innych. Ale jeśli twierdzimy też, że więcej od innych oddziałali na dzieje filozofii greckiej, to fałszujemy te dzieje.

STOICY
Stoicy stworzyli w epoce hellenistycznej nowy obóz rywalizujący z dwoma dawniejszymi, z Akademią i szkołą perypatetycką. Ich monistyczny i materialistyczny system był przeciwieństwem idealistycznych systemów poprzedniego okresu. Zawierał wszystkie działy filozofii, ale nacisk kładł, w duchu czasu, na etykę. Szkoła stoicka została założona przez Zenona około 300 r. i przetrwała pięć stuleci. POPRZEDNICY. Stoicyzm w swej etyce rygorystycznej i swej logice empirystycznej podjął poglądy cyników; w szczególności przejął od nich pogląd na samowystarczalność cnoty i bezwartościowość wszystkiego, co nie jest cnotą; przez nich wchłonął tradycję sokratyczną. Natomiast w fizyce, którą cynicy się nie zajmowali, odnowił tradycję jońskich filozofów przyrody, a specjalnie Hę raki i t a. Szkoła stoicka wyszła bezpośrednio z cynickiej: założyciel szkoły należał pierwotnie do cyników, zanim wytworzył własną teorię i założył własną szkołę. Postawa filozoficzna stoików była zasadniczo różna od postawy Arystotelesa, jednakże liczyli się z jego poglądami, najdojrzalszymi, jakie wydała Grecja. Korzystali z nich, podobnie jak on sam korzystał z poglądów Platona. Trzy te systemy - Platona, Arystotelesa, stoików - stanowią szereg taki, że każdy następny zmniejszał w poglądzie na świat czynniki idealne, a powiększał materialne. TWÓRCY. Filozofia stoicka powstała w III w. w Atenach. Od razu w pierwszym okresie jej istnienia - w tzw. „starej szkole stoickiej" - wytworzyła się właściwa doktryna stoików; zainicjował ją Zenon, usystematyzował Chryzyp. ZENON z Kition na Cyprze (około 336 - 264) nie pochodził już z Grecji i nie był zapewne czystej krwi Grekiem; Kition, gdzie się urodził, było miasteczkiem fenickim. W 314 r. przybył do Aten, dokąd pociągnął go entuzjastyczny kult dla Sokratesa, rozbudzony przez lekturę Platońskiej Obrony Sokratesa i Memorabiliów Ksenofonta. W Atenach słuchał wielu epigonów Sokratesa, należących do szkoły megarejskiej, Platońskiej, cynickiej. Cynik Krates wydał mu się najbliższym Sokratesa, przyłączył się tedy do szkoły cynickiej, jej duchem przejęte były pierwsze jego pisma. Później jednak zmodyfikował stanowisko etyczne, uzupełnił je przez nowe stanowisko teoretyczne i wtedy założył ok. r. 300 własną szkołę. Mieściła się w ateńskiej bramie Malowanej, po grecku „Stoa Poikile", i od niej wzięła nazwę. Zenon był scholarchą około lat 35. Dzieło jego podupadło za jego następcy KLEANTESA z Assos (scholarchą 264 - 232); niektórzy członkowie szkoły wrócili na łono cynizmu, doktryna stoicka stała się przedmiotem napaści ze strony sceptyków i akademików (Arkezylaosa). Kleantes, samouk, rozwinął uczuciowe i religijne pierwiastki stoicyzmu, ale nie umiał bronić jego pozycji naukowej. Sytuacja zmieniła się, odkąd na czele szkoły stanął Chryzyp. CHRYZYP, ur. około 280, scholarchą od 232 do 205 (?), był człowiekiem niezwykłej erudycji, sprawności dialektycznej, zdolności systematyzowania i umiejętności pisarskiej. Subtelnymi rozumowaniami umiał bronić stoicyzmu przed sceptykami. Doktrynę szkoły rozwinął w system, dał jej sformułowania doskonalsze i stworzył kanon szkoły, który z minimalnymi odchyleniami obowiązywał do końca jej istnienia. Bez Chryzypa nie byłoby Stoi, mówiono w starożytności. I skarżono się, że filozofię swą opracował tak obszernie, iż następcom niewiele pozostawił do zrobienia. Zostawił podobno z górą 700 pism.
96

POGLĄDY STOIKÓW I. FIZYKA. 1. MATERIALIZM. Fizyka stoików wyrosła z przekonania, że świat ma budowę jednolitą: jest cały materialny, a zarazem cały ożywiony i na miarę boską doskonały. Dzięki temu przekonaniu mogli wytworzyć system monistyczny, w przeciwieństwie do systemów dawniejszych, Platona i Arystotelesa, przejętych dualizmem ciała i ducha, materii i życia, Boga i świata. Zgodnie z energetycznym pojęciem bytu, wprowadzonym przez Arystotelesa i zachowanym przez stoików, bytem jest jedynie to, co działa i podlega działaniu; działać zaś i podlegać działaniu mogą tylko ciała, one więc tylko są bytem. A zatem dusze, jeśli istnieją, są cielesne. Nie tylko rzeczy, ale i własności rzeczy są cielesne; cielesne są cnoty, cieleśni są bogowie. Stoicy zaprzeczali, jakoby istniał byt niematerialny, duchowy czy idealny: to znaczy, byli materialistami. Co jest niematerialne, jest niebytem: niebytem jest próżnia, a także przestrzeń i czas stoicy uważali za niebyt. Przyznawali, że przedmiotem pojęć ogólnych (ta Aearrd) nie są rzeczy materialne, lecz oderwane ogóły; ale też - w jaskrawym przeciwieństwie do Arystotelesa, a zwłaszcza Platona - zaprzeczali, jakoby przedmiotem pojęć ogólnych był byt rzeczywisty; pojęcia te były dla nich wytworami mowy, które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. Zajmowali więc - w konsekwencji swego materializmu - to stanowisko, które później nazywano nominalizmem. 2. DYNAMIZM. Ciała, z których składa się świat, nie są bytem prostym, lecz zawierają dwa pierwiastki, mają dwa czynniki: bierny i czynny. Te dwa pierwiastki odpowiadały Arystotelesowskim: materii i formie. Materię pojmowali stoicy tak jak Arystoteles, natomiast formę, czyli pierwiastek czynny i stanowiący o jakości każdego ciała, pojmowali inaczej: pojmowali ją materialnie. Wynikało to z ich podstawowego założenia. Forma w istocie swej nie była dla nich przeto różna od materii, oba pierwiastki były tej samej natury. Odbył się tu proces materializacji Arystotelesowskiej formy, równolegle zresztą do takiegoż procesu w łonie samej szkoły perypatetyckiej, zainicjowanego przez Stratona. Forma była dla stoików materią, ale bardziej subtelną od zwykłej; wyobrażali ją sobie na podobieństwo ognia i powietrza, coś jak ciepłe powietrze, jak tchnienie, i nazywali ją „pneuma", czyli tchnienie. Ona przenika całą bierną materię, niby ogień rozżarzone żelazo; a przenikając kształtuje ją; stanowi „własności" rzeczy martwych, „naturę" roślin, „duszę" zwierząt, „rozum" człowieka. Przeto przedmioty martwe nie są w istocie swej różne od dusz ani osoby rozumne od bezrozumnych ciał. Pneuma jest bowiem wszędzie jedna i ta sama: nie ma różnych rodzajów ciał, są tylko różne stopnie natężenia jednej i tej samej pneumy. Wobec tego, że czynna pneuma obecna jest we wszystkich ciałach, wszystkie ciała są czynne, nie ma ciał bezwładnych. Wszelka materia ma w sobie, a nie poza sobą, źródło ruchu i życia. Gdzie jest materia, tam są siły działające. Koncepcja świata była więc u stoików dynamistyczna. Ich materializm był całkowicie innego typu niż materializm atomistów: był dynamistyczny, nie mechanistyczny. Jak dla wykazania, że wszystko jest materią, stoicy musieli przyjąć istnienie nieznanego jej rodzaju (pneumy), tak znowu, by wykazać, że wszędzie działają siły, wprowadzili nieznany rodzaj ruchu: ruch „toniczny". Ruch ten, różny od tego, który obserwujemy potocznie, miał polegać na napięciu (tonos) materii, był przedstawiany przez stoików jako wewnętrzny ruch rzeczy. Był ruchem właściwym pneumie, i właśnie od jego intensywności zależy stan pneumy; gdzie jest najmniejszy, tam ciała są martwe, największy zaś jest w istotach rozumnych. Tak to stoicy, porzuciwszy Platońsko-Arystotelesowskie subtelne rozróżnienia dotyczące budowy świata, cofnęli się do pierwotniejszego poglądu, do jońskiego hilozoizmu: wszechświat jest jednorodny, jest zawsze i wszędzie tylko materią i nieodłącznym od niej ruchem. Materia i ruch przyjmują różne postacie, ale poza materią i ruchem nic nie istnieje. U Jończyków materia i ruch (a także ciało i dusza) nie były jeszcze pojęciowo oddzielone; teraz, choć były oddzielone, zostały złączone z powrotem. Po dualistycznych systemach Platona i Arystotelesa stoicy - dzięki fikcji „pneumy" i „tonosu" - mogli powrócić do monistycznego obrazu świata. „Wszechświat jest jeden" - pisał Marek Aureliusz - „i bóg jeden we wszystkim, i substancja jedna, i prawo jedno, rozum jest wspólny we wszystkich rozumnych istotach, i prawda jedna, i jeden cel dla istot jednorodnych i jednego używających rozumu". 3. RACJONALIZM. Wszystko jest w ruchu, żaden zaś ruch nie jest możliwy bez przyczyny. Przyczyna, aby działać, musi być cielesna i czynna, czyli musi być pneumą. Pneuma zaś jest wszędzie jedna, więc przyczyny są wszędzie jednej i tej samej natury; koleje świata są zatem spojone jednym łańcuchem przyczyn i stanowią jednolity proces.
97

jest tylko jeden i nic poza nim istnieć nie może. Stąd to szczególne połączenie u hellenistycznych etyków: dążą do szczęścia. który zaważył szczególnie na stoickiej etyce i na stoickiej teorii poznania. Ten jest 98 . a przy tym jednolity. Te własności wskazują. co z ognia powstało. co cała przyroda. trzeba się wszystkiego wyrzec. Dla stoików więc rozum przenikał świat i rządził nim. a wzywają do wyrzeczenia. więc każda rzecz jest boska. powstały trzy pozostałe żywioły. w których pramateria dochodzi do najwyższego napięcia i doskonałości: to istoty rozumne. że rozum jest nadprzyrodzonym demonem. ETYKA. Ściśle mówiąc. wieczny i nieskończony. Nic tego poglądu nie charakteryzuje tak. 1. Bóstwo. ale w nim dopatrywali się natury nadprzyrodzonej. ogień grał u nich tę samą znów rolę. żywa. TEORIA WIECZNEGO POWROTU. Transcendentnego Platońskiego boga-demiurga włączyli do świata. ale posiadała wszystkie własności Platońskiej i Arystotelesowskiej duszy. pochodzący od Sokratesa: osnową jego było przekonanie o łączności szczęścia i cnoty. jest nie tylko fatum. dusze mędrców trwają aż po pożar świata. ma więc żyć zgodnie z wszechświatem i być wiernym prawu. rozumnego i boskiego. celowy. póki jest zależne od zewnętrznych okoliczności. lecz nie poza wszechświatem. jest z nim identyczne: to panteizm stoików. ale że ona przenika każdą rzecz. istnieje. PANTEIZM. w ogniu ginie. ale i „logos". Jest w rzeczach zalążkiem. Był to pogląd. gdy różnice te ponownie giną w jedności pramaterii. bogowie i ludzie. według nich. która jest źródłem życia. następuje okres. II. ognista materia. Dokonywa się wówczas „pożar świata". była dla nich początkiem świata. Dusze ludzkie są wprawdzie cielesne. ale są trwalsze od ciał. przeciwieństwo atomizmu. NIEZALEŻNOŚĆ OD NATURY i ZGODNOŚĆ z NATURĄ. Aby wszystko mieć. musi więc istnieć jakiś cel jego przemian. toteż nie tylko „pneumą" była jej mianem. Szczęścia nie można być pewnym. Nie są wieczne. I tu poglądy ich były nawrotem do dawniejszych. Racjonalność cechowała ją tak samo jak materialność. z którego. rozumny. Świat tworzy jedną wielką całość. rozumu. myśl ludzka podlega tym samym prawom. natomiast po swojemu zmaterializował go. albo uniezależnić się od nich. który z zewnątrz dostał się do przyrody . Mógł to uczynić dzięki uniwersalnemu środkowi. opanowany przez logos. do pierwszych jońskich filozoficznych kosmogonii. jest jakby ogromnym. pozostaje więc jedno: uniezależnić się.dla nich rozum był czymś na wskroś przyrodzonym. Działa w sposób konieczny. jedności świata. boska jest pneumą. jaki posiadał w pneumie: była bowiem materią. jednym prawem rządzony. zdolne przetrwać je dłużej lub krócej w zależności od stopnia napięcia zdobytego przez duszę podczas życia. lecz jako naturalną własność materii. ale pozostał wspólny pogląd na życie. Rozeszły się w Grecji poglądy na świat. Dla nich. Cel ten stanowią istoty. że po okresie kształtowania się. których ruch toniczny ma wysokie napięcie. lecz celowo. Stoicyzm nie odstąpił od PlatońskoArystotelesowskiego finał iż mu. Odróżniali dwa okresy dziejów i mniemali. pojął celowość jako działanie nie sił duchowych czy wręcz nadprzyrodzonych. Stoicy próbowali również wyjaśnić powstanie i dzieje wszechświata. organicznym ciałem. A potem znów wszystko zaczyna się od początku i ciągle na nowo świat rozwija się. by je sobie zapewnić: albo zewnętrzne okoliczności opanować. ale są ciałami pneumatycznymi. ale w nim. Skoro niepodobna zapanować nad światem. Boska pneuma. pojmującego ją jako zespół mechaniczny części. ale materii przypisywali własności duszy. Przez to materializm ich nie miał czystego charakteru. że świat jest boskiej natury. wedle tych samych praw powstają te same rzeczy i giną w tym samym porządku. które całą naturą rządzi. Ponadto świat jest nieograniczony. Są tylko dwie drogi. Prawo rozumu i prawo przyrody było dla nich jednym i tym samym. że stoicy uznawali tylko świat przyrodzony. Znali jedynie materię. trzeba zapanować nad sobą. co u Heraklita. w którym pramateria różnicuje się coraz bardziej. Ale wszechświat jest rozumny i celowy. Opanować ich całkowicie niepodobna. jak to połączenie materializmu z racjonalizmem. jakby bezwładny osad. ale i opatrznością. 4. Stąd zadanie człowieka: jest częścią wszechświata. łatwa już była obrona doskonałości świata. W przeciwieństwie do Platońsko-Arystotelesowskiej koncepcji. lecz siłą kosmiczną. ale zarazem celowo. który rozwój ich prowadzi w określonym kierunku. Można powiedzieć. 5. nawet Boga. rozumna istota: była to organistyczna koncepcja przyrody.Wszelako pneumą jest przyczyną działającą nie ślepo i mechanicznie. jakby jaka żywa. Pojmowanie pneumy jako rozumnej było niezmiernej wagi dla stoickiego poglądu na świat. którzy pojmowali świat jako boski. Przez nią świat jest ukształtowany celowo. Rozum dla stoików (jak i niegdyś dla Heraklita) nie był specjalnością ludzką. Jest żywy. rozum.

harmonijna. ani wstrętu. bo jedno prawo rządzi naturą. to znaczy człowiek rozumny i cnotliwy. jest warunkiem dostatecznym szczęścia. a do której należy również to poczucie doskonałości. bo posiada to. Cnota jest jedna dla wszystkich i na wszystkie warunki życia. jak bogactwo lub sława. A działanie cnotliwe jest właśnie zgodne z naturą. mianowicie. i tylko cnotę. rozumne. Ta łączność mądrości. Życie cnotliwe jest życiem wolnym. Z tego względu rozum był dla stoików miarą postępowania i naturalizm ich był zarazem racjonalizmem. Do szczęścia i doskonałości nic poza cnotą nie potrzeba. na czym cnota polega. wszystko jest obojętne. Wszystko to było przygotowane przez naukę Sokratesa. w tym sensie są obojętne. Cnotę definiowali wręcz jako rozsądek. Będzie on zabiegać o same tylko dobra wewnętrzne. boska. Stoicy pragnęli nakłonić ludzi. więc dobrem nie jest. Takim dobrem wewnętrznym jest cnota. tę. wynikającym ze stoickiego poglądu na świat. Wedle stoików natura jest rozumna. druga połowa była już ich własnością: polegała na kulcie natury. ceniąc cnotę. to. Życie zgodne z naturą. może być źle użyte i może wyjść na złe. ta wyjaśniała. bogaty. Życie zgodne z naturą jest zarazem zgodne z rozumem. ale nikt nie przejął się nią i nie pogłębił jej tak bardzo. które cechuje samowystarczalność. aby nie wzbudzały ani pożądania. DOBRO. uroda. wolne to zatem było dla stoików jedno i to samo. nie wyłączając człowieka. by stały się dla nich obojętne jeszcze w innym znaczeniu. I nie są jednak sobie równe. zarazem zły i nieszczęśliwy. jest jeszcze poza cnotą. ZŁO i RZECZY OBOJĘTNE. co być powinno. siła. utożsamiali ją wręcz ze szczęściem i mieli za dobro najwyższe. zaszczyty. Nie namiętności bowiem. jak stoicy. Był to motyw cyników. Ten „moralizm" stanowił jedną połowę etyki stoików. a było ich więcej. a pod drugim nie. Największą więc doskonałością dla człowieka jest dostosowanie się do tej powszechnej harmonii. Przejęli Sokratesowską zasadę zależności dobra od rozumu i dali jej oparcie w swej teorii natury. Rozum zaś rządzi nie tylko człowiekiem. to samo rozumne usposobienie objawia się przy rozdawaniu dóbr jako sprawiedliwość. jaka jednostce może przypaść w udziale (doskonałość jednostki Grecy nazywali eudajmonią. między cnotą ludzką a prawem natury. cnotliwe. Wszystkie te nietrwałe. i ona jedna. W tak pojętej cnocie widzieli największą doskonałość. szczęśliwe. mędrzec uniezależnia się od wszelkich niepomyślnych okoliczności. co prawdziwie cenne.mędrcem. ten jest wolny. które od niego jedynie zależą i przeto są pewne. Ludzie dzielą się na dobrych i złych. jako rozum (u Seneki. męstwem czy roztropnością. Mędrzec ignoruje je i przez to jest prawdziwie niezależny. nawet zdrowie i życie. recta ratio u Cycerona). który przez to jest szczęśliwy. które nie ulega stopniowaniu. lecz rozum stanowi naturę człowieka. który stoicy włączyli do swego systemu. Przeciwieństwem jego jest szaleniec. Żyć cnotliwie i żyć zgodnie z naturą . Poza cnotą i jej przeciwieństwem. jakie nazywamy „szczęściem". w znoszeniu cierpień jako męstwo. cnoty. złem. nic. 2. określali w zależności od tego. jako wiedzę. ale (wedle stoickiego pojęcia wolności. bogactwo. kto tego dokona. jakie by zajść mogły. co by mogło być podstawą stopniowania. w prowadzeniu swych spraw jako roztropność. Ale wtedy będzie zarazem zgodne z naturą w ogóle. rozum 99 . Kto postępuje na drodze cnoty. Uważając. i niepodobna posiadać jej pod jednym względem. To był pierwszy paradoks etyki stoickiej. kto nie ma pełnej cnoty. co poza tym ludzie nazywają dobrami.to jedno i to samo. która była wspólna epoce. można z nich robić dobry albo zły użytek. Wprawdzie we wszechświecie panuje wszędzie konieczność. Racjonalizm stoików był jakby wspólnym mianownikiem ich czci dla cnoty i czci dla natury. Tamta połowa ich teorii wywyższała cnotę. a wynikało stoikom z ich pojęcia cnoty. Wszystko. niewolnik i nędzarz. które nie miało żadnych cech względnych i osobistych. nie będąc „dobrymi" mają jednak mniejszą lub większą „wartość". znikome rzeczy nie są potrzebne do szczęścia i brak ich nie może powodować nieszczęścia. różnicowania czy dzielenia cnoty. Jednakże te rzeczy obojętne są materiałem naszych czynów. i zapewnia sobie szczęście. nie ma jej wcale. Kto bowiem działa zgodnie ze swą naturą. wolny. Życie powinno być przede wszystkim zgodne z naturą samego człowieka. które stało się klasycznym w etyce) konieczność wolności nie wyklucza. stanowi więc łącznik między człowiekiem a kosmosem. Cnota jest dobrem jedynym. Stoicy dobro uzależniali od natury. Cnota jest dobrem. niezależności i szczęścia była wspólną osnową posokratesowskiej etyki w Grecji. Cnota jest bowiem usposobieniem. A między mędrcem a szaleńcem nie ma przejść. co jest rzeczywiście. Cnota jest jedna i niepodzielna: nie ma różnicy między sprawiedliwością. Na tym życiu zgodnym polega cnota. a nawet jedyne prawdziwe dobro. Ich ideałem był „mędrzec". ale całym kosmosem. że cnota.

urzędnicze czy wojskowe. Wartościom duchowym należy się pierwszeństwo przed cielesnymi : bo dusza. lecz w nas i od nas tylko zależne. zawiść i pożądliwość. polegająca na unikaniu rzekomego zła. charakteryzuje mędrca. które mają na celu proegmena .jak sprawność narządów zmysłowych. którego los nam odmówił. traktowali społeczeństwo również jako organiczny zespół. a nawet łatwość osiągnięcia dobra. Do jakiej kategorii czyn jakiś należy. smutek i obawa. połączone z radykalnym potępieniem. ale jego wartość zanika wobec wartości duszy. bystrość myślenia. jak np. to choćby powszechnie uchodził za haniebny. W tym punkcie stoicy wzięli rozbrat ze skrajnością cyników. Te obowiązki opasują go niby koła koncentryczne coraz szersze. a nie współczuciem. W przeciwieństwie do dobra. nie znający jego wewnętrznej intencji. Jeśli zaś ją posiada. lecz o „apatię". będące przywiązaniem do rzekomych dóbr. stoicy byli dalecy od atomizmu. posiada wartość. Etyka stoików. Nie chodzi o umiarkowanie wobec nich. jakieś czynności obojętne. b) cielesne . bogactwo. 4. pamięć. węższych i szerszych. których wewnętrzną intencją jest czynienie dobrze. stają się wartościowe. W pojmowaniu społeczeństwa. osiągnąć tę samą bliskość względem ludzkości. pierwsze są „słuszne". jako złych. współczucie. Zwłaszcza najgorszy z afektów . nawet samo życie. których on jest ośrodkiem. które jest bezwzględne. ale cielesną. Źródłem jego są afekty. proegmena zaś są godne jedynie przyjęcia ich. a bogactwo. najszersze koło obejmuje całą ludzkość. a więc i smutek z powodu cudzego zła. gdy są sprawowane rzetelnie. Imperium Romanum realizowało idee stoików. wartość tych proegmenów jest względna. Ostatnie. etykę i moralność. Każdy człowiek należy do różnych grup. Należy wobec innych powodować się rozumem. czym choroby dla ciała. Złe jest tylko życie wbrew cnocie. np. skąpstwo. mądrości i cnoty. honesta. dane nam przez los. ale także optymizm. towarzysze. aby opanować afekty i zobojętnieć dla wszelkich dóbr życiowych. To wymaganie. właśnie przezwycięża egoistyczne skłonności. jest dobry. Etykę stoików cechowała surowa powaga. Ona to stanowi najbliższy cel życia moralnego. i c) zewnętrzne . recta. licząc się z naturą. rozsądna trzeźwość. co nie są doskonali. wytworzyło tę surowość i ten rygoryzm. stronią od rzekomego zła. Dobra są godne dążenia do nich. poruszenia duszy bezrozumne i przez to przeciwne naturze ludzkiej. już nie rozumną. Te koła to własne ciało. silniejsze od rozumu. ale rozum. krewni. miłość ludzka. tj. który unika bolesnej operacji ze współczucia dla chorego. kto kieruje się w życiu zasadami rozumu. traktującego części jako samodzielne wobec całości. kierownik czynów moralnych. czyli beznamiętność. Rzeczy godne wyboru dzielą się na a) duchowe .jak talenty. jak lekarz. że jedne z nich są „godne wyboru" (proegmena). Cztery są zasadnicze afekty: z nich dwa. to wedle Zenona. jaką ma względem samego siebie. Rzeczy obojętne nie są dobrami. wiara w możność. Namiętności mają charakter egoistyczny. podobnie jak w pięknie rzeźbionym naczyniu „wartością właściwą" jest sztuka. inaczej postępuje się źle. wbrew odmiennym pozorom. W stworzeniu takiego zespołu widzieli zadanie państwa. zwierzęcą naturą człowieka. Stoicy zrozumieli znaczenie moralne intencji. Ludzkość była wzniosłym hasłem stoików. Afekty (lub namiętności. Żaden afekt nie jest naturalny i żaden dobru nie służy: należy się więc ich wyzbyć. i ma wobec nich obowiązki. ETYKA SPOŁECZNA. Ideałem dla człowieka jest sprowadzić obwody tych kół do ośrodka. lub mizantropia. wszystkich. tak samo jak w pojmowaniu przyrody. AFEKTY. Dążyli do usunięcia granic między państwami narodowymi. drugie zaś są „zacne". nie posiada jej. 3. lecz całkowite wyzbycie się ich. uznanie.wybiera między nimi i wytwarza reguły operowania nimi. Ciało nie jest całkowicie bezwartościowe. a nie ciało jest „właściwą wartością" człowieka. niełatwo mogą osądzić. dobre pochodzenie. przeciwnie. rodziców. a nie srebro. nie powinien mieć nigdy dostępu do duszy mędrca. po cynikach przejęli ideały kosmopolityczne.jak posiadanie dzieci. do zerwania z tradycyjnym przeciwstawieniem pełnoprawnych Hellenów i barbarzyńców. jeśli posiada dobrą intencję. Ale 100 . Rozróżniali też czyny mające zewnętrzne cechy moralności i takie. a-dwa inne. Bo też dobro jest nie poza nami.smutek. nie o „mstropatię". ich obojętność dla dóbr nie była obojętnością dla ludzi. zabiegają o rzekome dobra. ale nie są również złem. umiarkowana majętność. widzowie. jakie głosili perypatetycy. Odpowiada to nowożytnemu (Kaniowskiemu) rozróżnieniu legalności i moralności. Okazuje się. na których podłożu wytwarzają się stany stałe. inne „godne odrzucenia" (apoproegmena). naturze i rozumowi. postępy w wiedzy (te są stosunkowo najwyższe). Czyn jest dobry. ten nie znajduje żadnego przeciwieństwa między interesami osobistymi a społecznymi. które cechowały stoicką teorię i życie.tylko „odpowiednie". będące dla duszy tym. Czyny mające na celu dobra są cnotliwe. Ta apatia. Są popędami. była natury społecznej . te zaś. naród.

Chryzyp wysubtelnił teorię. co. mianowicie aktami uznania (synkatatesis). jak oczywistość. jakie wytworzyła starożytność: pierwsza była dziełem Arystotelesa. pojęć i sądów. jak to czynił Arystoteles. Rozum był podstawowym czynnikiem filozofii stoików. powstają pojęcia. mówił już nie o odciśnięciach. Naczelnym zagadnieniem ówczesnej logiki było zagadnienie kryterium. Za kryterium mogą służyć tylko prawdy. Nie termin. KRYTERIUM PRAWDY. uważali władzę sądzenia za władzę odrębną. że postrzegamy nie rzecz i nawet nie stan duszy. 3. Grecy zajmowali w filozofii postawę obiektywną: ich teoria poznania była analizą przedmiotu poznania. bo pojmował postrzeżenie jako odciśnięcie przedmiotów w duszy. I rzeczywiście. wytwarzane niejako automatycznie przez umysł. 1. Podobnie twierdzili i epikurejczycy. pojęcia dobra i Boga. a nawet całą nową teorię logiki formalnej. Marek Aureliusz. wszystkim „wspólne". które współczesne im szkoły zwały kanonika. które są tedy pierwszym podłożem wiedzy. lecz właśnie tylko zmiany zachodzące w tym stanie. III. czyli sąd kataleptyczny. Są naturalne i powszechne. Na ich podstawie wytwarzamy słuszny i oczywisty sąd postrzegawczy. Punktem wyjścia było dla nich przekonanie. czyli nauką o kryterium prawdy. w obu znaczeniach wyrazu: o rozumie i o mowie. Zapewne ich skłonność do refleksji etycznej skierowała uwagę na podmiot. one już kryteriów nie potrzebują. Są to postrzeżenia dokonywane w normalnym stanie. którzy częściowo przynajmniej wyzwolili się z tego ograniczenia. topiką.też ponadto i świat jest zbudowany rozumnie. specjalnie odpowiadają naturze ludzkiej i przez to są powszechne. Stoicy przyjmowali. cnotliwi mędrcy stoiccy odznaczyli się w dialektyce: wytworzyli nowe i owocne teorie spostrzeżeń. tę najważniejszą część nazywali dialektyką.władze poznawcze. innym nie. co służy cnocie. jak w metafizyce: tam nie uznawali idealnych czynników bytu.stanowiła więc duży i niezupełnie jednolity kompleks dyscyplin. czyli środka rozpoznawania prawdy i odróżniania jej od fałszu. W LOGICE FORMALNEJ stoicy byli inicjatorami jednej z dwóch wielkich koncepcji. tu nie uznawali apriorycznych czynników wiedzy. że ujmują rzeczy takimi. ale podczas gdy ci mniemali. druga stoików. jak np. i do przeciwstawienia bardzo już bliskiego przeciwstawieniu „podmiot . z odpowiedniej odległości. Otóż jednym spostrzeżeniom dajemy uznanie. Jako nauka traktująca o mowie logika obejmowała również retorykę. 2. a zatem każdy sąd stanowi nierozkładalną całość. natomiast innym twierdzeniom służą za kryteria. Użyli go w szerokim znaczeniu. Z owego kompleksu wyróżniali część traktującą o prawdziwości tego. 101 . że wszystkie postrzeżenia są niezawodne i mogą służyć za kryteria. LOGIKA. Do końca nie posiadali właściwej nazwy dla oznaczenia podmiotu. ich racjonalizm był połączony z genetycznym sensualizmem. Stoicy byli tymi. który umożliwił im jednolitą definicję całego kompleksu: mianowicie określali logikę jako naukę o znaku i o tym. W ten sposób stoicy zapoczątkowali propozycjonalne traktowanie logiki. a także i te. że każda prawda i fałsz. uznawali jednakże potrzebę logiki. a nawet gramatykę . Te są różnych rodzajów: jedne z nich są „naturalne". stoicy przyjmowali to dla niektórych tylko spostrzeżeń. i natura ludzka w istocie swej jest dobra i rozumna. analityką. Ze spostrzeżeń. Więc cnota jest łatwa i łatwa radość. Sądy nie są li tylko derywatem postrzeżeń. W kompleksie tym widzieli jednak wspólny przedmiot. „Jakże łatwo odtrącić od siebie i odepchnąć wszelkie wyobrażenia niepokojące i niestosowne i natychmiast uzyskać pogodę ducha". Postrzeżenia kataleptyczne są to te. obejmując te działy. ale nie wrodzone. lecz o zmianie dokonanej w duszy. dość. nie należy go więc traktować jako połączenie terminów. co oznaczane. Klasyfikując . co on oznacza. POCHODZENIE WIEDZY. a nie podmiotu. Pojmowali logikę jako naukę o logosie. inne zaś są wytwarzane świadomie na drodze refleksji. mędrzec powinien być więc doskonałym dialektykiem. nie czyniły wyłomu w sensualistycznych intencjach stoików. prawdy i kryterium. które bezpośrednio i niezawodnie okazują swą prawdziwość. że takie prawdy istnieją i że poznajemy je przy pomocy zmysłów. Stoicy pierwsi użyli terminu „logika". pisał cesarz-stoik. W kwestiach poznania stoicy tak samo odeszli od tradycji platońskiej. Pochodzenie jej pojmowali sensualistycznie: Kleantes wyznawał nawet bardzo gruby sensualizm. i zaznaczał. są aktami sui generis. lecz sąd należy uważać za jednostkę logiczną. które dawniejsi filozofowie nazywali dialektyką. sprawdzane przez inne postrzeżenia.w samodzielny sposób . Nie wszystkie wprawdzie. ceniący tylko to. świadomość. bo i one wyrastały na podłożu doświadczenia.przedmiot". którym uznania odmówić niepodobna. Stoicy. ale nie rozporządzał wrodzonymi pojęciami. a zwłaszcza dialektyki: cnota jest bowiem oparta na wiedzy. dostatecznie długo trwające. jakie są naprawdę. Takie postrzeżenia stoicy zwali kataleptycznymi. Pośród zaś naturalnych są takie. ale niektóre postrzeżenia są zupełnie jasne i przekonywające i dają przez to gwarancję. że doszli do wytworzenia pojęć takich.

ich pogląd na świat skłaniał się do dualizmu i spirytualizmu. ISTOTA STOICYZMU leżała w połączeniu racjonalizmu z materializmem.powiada o nim Sinko . pojęć naturalnych. zwłaszcza Seneka i Marek Aureliusz. Ale natura jest racjonalna.Podręcznik moralności). takich jak natura. był materialistycznym monizmem. później nauczyciel filozofii w Rzymie. z jaką stoicy żądali przeprowadzenia zasad cnoty w życiu. Zagubienie jego pism przyczyniło się do tego. gdzie zasady przejął z dawniejszej filozofii. ŚREDNI OKRES STOICYZMU zaczął się. lecz rzymsko-moralistyczny. I w duchu nadchodzącej ery religijno-filozoficznej wzmogły się także w filozofii stoików czynniki teologiczne i pojawiły mistyczne. 3) młodsza szkoła. to B". najszerszy znalazła oddźwięk . ale nie w Atenach już. Ducha interpretował jako siłę natury. wreszcie cesarz Marek Aureliusz panujący 161-180). nie mniej liczne i nie mniej różnorodne niż Arystotelesa. Pochodził z syryjskiej Apamei. Surowość. w przeprowadzeniu ich wykazał wiele oryginalności. odkąd kierownictwo szkoły w 129 r. Oddziałali potężnie.e. Epiktet (ok.n. Stoicyzm.e.. boską. teoria namiętności. W przeciwieństwie do Arystotelesa pierwotną postać sądu widzieli nie w sądzie kategorycznym „S jest P". I przeto jego obraz świata wypadł zupełnie jednolicie. Tchnął w stoicyzm nowe życie. Zwłaszcza w etyce: oryginalna była zasada zgodności z naturą. rozwijająca się w Rzymie w okresie Cesarstwa. jak Arystoteles klasyczną". społeczne pojmowanie etyki. Zarówno do objaśniania materii jak ducha używał pojęć fizykalnych. przede wszystkim zaś do doktryny Platona. „Jako syntetyk (nie eklektyk)" . Ograniczyli filozofię stoicką prawie wyłącznie do zagadnień etyki i mądrości życiowej. i dopiero najnowsze badania wydobyły na jaw. rozumną. jaki wytworzył się na tej podstawie. i która od czystej nauki stoickiej przeszła do eklektycznej. hipotetyczne i dysjunktywne. U MŁODSZYCH STOIKÓW wszakże wziął górę nie ten prąd religijny. do której należą twórcy stoicyzmu. która kwitła na przełomie II i I w. jedyną miarą dobra w etyce i prawdy w logice. 50 -130). SZKOŁA STOICKA przeszła przez 3 okresy: 1) stara szkoła ateńska. między innymi rozróżniali wśród sądów złożonych sądy kopulatywne. która objawia się też jako siła życiowa. zbliżyli go także do sposobu myślenia ludzi Wschodu. autor Rozmyślań. w ich ujęciu filozofia stała się sprawą życiową.Tak pojmując sąd odnaleźli pewne prawa i rozróżnienia. był więc hilozoistyczny. Co więcej. autor wielu popularnoetycznych pism: O życiu szczęśliwym. językowa koncepcja logiki lub nowa wobec Arystotelesowskiej klasyfikacja sądów. objął Panaitios z Rodosu (185110). który materię pojmował jako żywą. radą i podporą w życiu. rozwijającą się celowo.i ona to popularnie nosi nazwę stoicyzmu.„zamyka filozofię hellenistyczną. A pisma te były. Tradycyjne greckie zainteresowanie światem zewnętrznym zaczęło ustępować miejsca zainteresowaniu światem wewnętrznym. Pisma ich trafiły do szerokich mas i do dnia dzisiejszego zostały żywe. Istotne w jego filozofii było to. O krótkości życia. że oparł ją na zdobyczach nauk ścisłych. Pierwszy łączy go z filozofią Platońsko-Arystotelesowską. pojmowanie wolności i intencji moralnej. siła. a naturalny w owym okresie. podległa prawom rozumu. najbliższy starostoickiej tradycji (poglądy jego przechowały się. 2) średnia szkoła. działanie. że był przełomową postacią w dziejach późnogreckiej myśli. dygnitarz za rządów Nerona. O gniewie i in. jak można sądzić. nawet tam. drugi go od niej oddziela. Obraz świata. niewolnik pochodzący z Frygii. że zasługi jego poszły w zapomnienie. lecz na wyspie Rodos. Zbliżyli swój sposób myślenia do doktryn idealistycznych i dualistycznych. spisane przez Arriana i wydane pn. która częściowo powróciła do pierwotnej doktryny stoickiej. Metodę na nich wypróbowaną zastosował także w teologii. Najsławniejsi wśród nich byli i są dziś jeszcze: Seneka (3-65 n. Poseidonios (135-50). Diatryby. ideał mędrca. tę samą. pedagogice. Materialna natura jest jedynym bytem rzeczywistym. sądu jako aktu uznania. 102 . odbiegli od pierwotnego stoickiego materializmu. ale takim. które uszły uwagi Arystotelesa. Ale również i w logice: teoria spostrzeżeń kataleptycznych. dociągając go do najwyższego poziomu ówczesnej nauki. historii kultury. finalistyczny i panteistyczny. lecz w hipotetycznym „jeżeli A. Zajmowali się prawie wyłącznie sprawami etycznymi i w tym zakresie byli wierni tradycji stoickiej.). Ale niebawem zaczął się w filozofii stoików objawiać zwrot zupełnie inny. był niewiele starszy od Cycerona. p. Stoicy ci. Najwybitniejszym wszakże myślicielem tego okresu był jego następca.. a w skróconej postaci jako Encheiridion . przyczyna.

trwała i odradzająca się wciąż na nowo. W przeciwieństwie do przyrody. w etyce głosił hedonizm. był człowiekiem o charakterze szlachetnym. Hedonizm trwale skojarzył się z imieniem Epikura. naturalny stan człowieka. sam proces życia. Diogenes Laertios wspomina o 300 napisanych przezeń księgach. zawierające zarys fizyki. zwłaszcza w dziedzinie filozofii przyrody. naówczas Ksenokrates zarządzał Akademią. meteorologii i etyki. kładł nacisk na etykę. Jest to radość wrodzona. że człowiekowi jest z natury dobrze. Stworzony został przez Epikura w tym samym czasie.hedonistyczną etykę i sensualistyczną logikę. Jako wrodzona. Życie jest dobrem. Szkoła Epikurejska. założona w Atenach na progu III w. Niemniej mieli świadomość. poznał również poglądy sceptyka Pirrona. zapożyczył z dawnej filozofii. Epikur (341-270). w fizyce materializm. Wniosek. od przeciętnego hedonizmu w stylu Arystypa bardzo daleką. że dobro to jest ograniczone i krótkotrwałe. Epikur dał natomiast hedonizmowi oryginalną postać. ale ateńskiego pochodzenia. a od cyrenaików . przez demokrytejczyka Nauzyfanesa poznał atomizm. Wyjaśnienie to nie było tautologią: szczęście (eudajmonię) Grecy rozumieli jako życie możliwie najlepsze. ETYKA. ale przebywał już w Chalkis. W formach religijnego kultu epikurejczycy czcili życie. podczas gdy inne szkoły widziały doskonałość życia w czymś zupełnie innym niż doznawanie przyjemności. zamieszkał w Atenach jako 18-letni młodzieniec. Niech tylko ciało będzie zdrowe i dusza spokojna. POPRZEDNICY. A wyjaśnienie. a zwłaszcza nowy sens życiowy. życie ludzkie jest tylko epizodem. Wiele teorii. jakie naprawdę na własność jest nam dane. szkoła Epikurejska była nieporównanie trwalsza w swych poglądach od innych szkół tego okresu. ROZWÓJ SZKOŁY. jest stanem przyjemnym. 1. a wymienia tytuły 40 dzieł. traktując inne działy tylko jako służebne. Otóż Epikur pojął doskonałość hedonistycznie. Atomiści i cyrenaicy byli głównymi poprzednikami epikurejczyków. a Arystoteles żył jeszcze. HEDONIZM i RADOŚĆ ŻYCIA. Uczniowie niewiele dodali do nauki mistrza. Podstawową myślą Epikura było. jakie dał Epikur. Mianowicie: szczęście polega na doznawaniu przyjemności. ŻYCIE EPIKURA. wszakże i tym dał nowy odcień. miała zwolenników do końca okresu hellenistycznego i stanowiła w nim czwarty wielki obóz filozoficzny. co system stoicki. Doktryna Epikura była przezeń rozwinięta wszechstronnie i głoszona w skończonej zupełnie postaci. którą prowadził aż do śmierci. a życie będzie rozkoszą. Poza tym odnaleziono w Herkulanum części jego wielkiego dzieła 37 ksiąg o naturze. Złudzeniem była dla Epikura wiara w metempsychozę i w periodyczny powrót rzeczy. w logice sensualizm. dzięki Laertiosowi przechowały się zwięzłe Zasady Epikura oraz 3 jego listy. że szczęście jest największym dobrem. 306 założył własną szkołę w ogrodzie (stąd mowa o „ogrodzie Epikura" i o „filozofach z ogrodów"). Zarówno punkt wyjścia jak i cel filozofii był w epikureizmie ten sam. W r. w którym osiągnięta została dostępna człowiekowi doskonałość. Od atomistów Epikur przejął materialistyczną i mechanistyczną fizykę. stosunkowo najwięcej w teorii poznania. Filozofię teoretyczną podporządkował całkowicie praktycznym celom życia.EPIKUR I EPIKUREJCZYCY Drugi nowy system hellenistyczny jeszcze dalej odbiegł od idealizmu i był wyrazem krańcowo trzeźwego i pozytywnego sposobu myślenia. Epikur słuchał filozofów różnych kierunków. jaki stąd wyciągnęła. że do szczęścia wystarcza brak cierpienia. i to jedynym. gdy nic dobrego i nic złego go nie spotyka. byle tylko nie unieszczęśliwiały go cierpienia. urodzony na wyspie Samos. Reszta zaginęła. Tłumaczy się to tym. było ze wszystkich najprostsze. jest niezawodna. byli niejako sektą czcicieli życia. POGLĄDY EPIKURA 1. o prostym trybie życia. o którą nie potrzebujemy zabiegać. o wysokim poziomie moralnym. To był najistotniejszy punkt epikureizmu: że w nim hedonizm łączył się z kultem życia. 103 .. Pisma jego były bardzo liczne i różnorodnej treści. a nieszczęście na doznawaniu cierpień. Nie miała tedy zadatków rozwoju. Wbrew potwarzom wrogów.wyjaśnienie. acz nie był on jego wynalazkiem. był już dawniej wyznawany przez Arystypa. co w innych systemach hellenizmu: punktem wyjścia było założenie. na czym szczęście polega i jak je można osiągnąć. gdyż nosimy ją w sobie. brak cierpienia bowiem odczuwamy już jako przyjemność. która jest nieskończona. Tak się złożyło. że filozofia starożytna uświadomiła sobie wartość życia równocześnie z uświadomieniem jego znikomości. celem zaś . samo życie jest radością.

brzmiał: Dobro, jakie posiadamy, trzeba ocenić i .użyć od razu, bo jest przemijające i jednorazowe ; trzeba go użyć docześnie, na przyszłe bytowanie nie można liczyć. Była to doktryna etyczna na wskroś doczesna. 2. PRZYJEMNOŚCI ZEWNĘTRZNE. Radość życia jest głównym składnikiem szczęścia, ale nie jest jedynym; oprócz tej wewnętrznej radości istnieją przyjemności powodowane przyczynami zewnętrznymi. Te (jedyne, na które Arystyp zwrócił był uwagę) są całkowicie innego typu niż tamta żywiołowa przyjemność życia. Wymagają działania pozytywnych przyczyn, gdy do tamtej wystarczał brak cierpienia (mogą tedy być nazywane „pozytywnymi" w odróżnieniu od tamtej „negatywnej", choć wszystkie odczuwane są pozytywnie). Tamtą nosimy w sobie, te zaś zależne są od okoliczności, a przez to zdane na los szczęścia i niepewność. Dla osiągnięcia pozytywnych przyjemności muszą być spełnione dwa warunki: trzeba mieć potrzeby i trzeba, by były zaspokojone. Tymczasem tamtą radość życia odczuwa się właśnie wtedy, gdy nie jest się zaabsorbowanym przez potrzeby i ich zaspokajanie. Zatem jedne przyjemności występują przy braku potrzeb, drugie przy zaspokajaniu potrzeb; przyjemność negatywną odczuwa ten, czyjego spokoju żadne bodźce i zmiany nie mącą, przyjemności zaś pozytywnej może doznać tylko ten, kto podlega bodźcom i zmianom. Te dwa gatunki przyjemności nie są sobie równe. Tylko w przyjemności negatywnej przy braku potrzeb, człowiek jest zupełnie wolny od cierpienia. Gdzie zaś są potrzeby, tam zawsze grozi ich niezaspokojenie; a i samo zaspokajanie złączone jest z cierpieniem. „Najwięcej przyjemności ma ten, kto ma najmniej potrzeb". Więc negatywna przyjemność jest wyższa. Ona jest tedy właściwym celem życia. Aby ten cel osiągnąć, nie potrzeba zabiegać o przyjemności, lecz trzeba tylko unikać cierpień; nie zaspokajać potrzeb, lecz się ich wyzbywać. Przyjemność pozytywna nie jest celem, lecz jedynie środkiem, mianowicie środkiem do zagłuszania cierpień, gdy te człowieka dręczą. Należy zerwać z pierwotnym instynktem, który każe ubiegać się o każdą przyjemność, jaka się nadarza; trzeba wyrobić sobie sztukę mierzenia przyjemności i wybierania tych, które nie pociągają za sobą cierpień. Przyjemności pozytywne są dwojakiego rodzaju: bądź fizyczne, bądź duchowe. Stosunek ich jest taki, że cielesne są bardziej zasadnicze, gdyż duchowe nie mogłyby istnieć bez nich, są bowiem (np. przyjemność jedzenia) związane z podtrzymywaniem życia, a życie jest pierwszym szczęścia warunkiem; w tym sensie Epikur mówił, że „przyjemność brzucha jest podstawą i korzeniem wszelkiego dobra". Natomiast dobra duchowe są wyższe, dają bowiem przyjemności więcej, a to dzięki temu, iż dusza obejmuje nie tylko teraźniejszość, ale siłą wyobraźni również przeszłość i przyszłość. Epikur nie uznawał jakościowych różnic między przyjemnościami. Nie ma przyjemności mniej lub więcej szlachetnych, są tylko mniej lub więcej przyjemne. Rozumiał, że gdyby dopuścił różnice jakościowe, to konsekwentny hedonizm nie dałby się utrzymać. „O ile nie pogwałcisz praw, nie naruszysz dobrych obyczajów, nie zasmucisz bliźniego, nie nadwerężysz ciała, nie utracisz środków koniecznych do życia, to używaj jak chcesz swojej ochoty". Jednakże zalecał wyraźnie pewien sposób życia: zalecał zabieganie o radości duchowe, szerzył kult przyjaźni i szlachetnego, wysubtelnionego życia (właśnie to wysubtelnienie życia zwane dziś bywa „epikureizmem"). „Nie uczty i pochody świąteczne, rozkosze miłości i rozkosze podniebienia przy zastawnych stołach czynią życie słodszym, lecz trzeźwy rozum, który... odrzuca błędne mniemania, najwięcej niepokoju sprawiające duszy". Najskromniejsze przyjemności - grono przyjaciół i kwiaty w ogrodzie - były dla epikurejczyków największymi przyjemnościami. 3. ŚRODKI DO SZCZĘŚCIA. Dwa są zasadnicze sposoby na szczęście: cnota i rozum. „Nie ma życia przyjemnego, które nie byłoby rozumne, moralnie podniosłe i sprawiedliwe, ani też nie ma życia rozumnego, moralnie podniosłego i sprawiedliwego, które nie byłoby przyjemne". Przepisy życiowe, jakie dawał hedonista Epikur, były tedy, pomimo tak krańcowo odmiennego punktu wyjścia, identyczne z przepisami idealistów. Natomiast uzasadnienie ich przez Epikura było inne. Według niego bowiem cnotę należy pielęgnować dlatego, że jest środkiem do szczęścia, natomiast byłoby nonsensem uważać ją za cenną samą przez się i nonsensem byłoby cokolwiek dla niej samej czynić. Przyjaźń tak samo jest cenna, bo nie można żyć bezpiecznie i spokojnie, nie będąc w przyjaźni z ludźmi, a nie można żyć przyjemnie, nie żyjąc spokojnie i bezpiecznie. Niemniej przyjaźń jest tylko środkiem, a celem - zawsze i wyłącznie przyjemność. I to tylko własna. Wszystkie wzniosłe przepisy epikurejskie oparte były na egoizmie. Ale też altruizm nikomu do niczego, wedle Epikura, nie jest potrzebny. Społeczeństwo nie potrzebuje bezinteresownych obywateli, najlepszymi obywatelami są interesowni
104

egoiści, o ile naturalnie są rozumni. Epikur chciał trzeźwej filozofii, a myślał, że na niej lepiej niż na innej można oprzeć sprawy ludzkie, moralność i prawo, ustrój społeczny i serdeczne stosunki między ludźmi. Rozum jest niezbędny do szczęścia, nie tylko aby trafnie wybierać przyjemności, ale także, by kierować myślami. Bo myśli łatwo błądzą i wytwarzają złudy i straszaki, które najniepotrzebniej zakłócają człowiekowi spokój i uniemożliwiają szczęście. Nie ma zwłaszcza gorszego lęku nad ten, jaki wywołuje myśl o bogach wszechmocnych i o nieuchronnej śmierci. Ale może ten lęk jest nieuzasadniony? Może lękamy się na próżno? Aby się co do tego upewnić, należy zbadać naturę rzeczy; w tym celu Epikur zajmował się fizyką. Aby zaś do tego badania wyszkolić rozum, zajmował się logiką. Stąd te dwa działy dostały się do filozofii Epikura. II. FIZYKA. Przyrody nie warto, według Epikura, badać dla niej samej; warto natomiast, jeśli badanie wzmoże szczęście, przede wszystkim jeśli uspokoi umysł. A może uspokoić go wykazawszy, że przyroda nie jest dla człowieka groźna. Z tą myślą Epikur budował swą teorię przyrody. l. FIZYKA BEZ BÓSTW. Epikur, przekonany, że prawdziwe wyjaśnienie jest tylko przyczynowe, nie mógł korzystać z Platońskiej i Arystotelesowskiej, a nawet stoickiej teorii przyrody; mógł nawiązać jedynie do Demokryta. I wytworzył, on jedyny w okresie hellenizmu, system ściśle przyczynowy, podczas gdy wszystkie inne szkoły rozwijały tylko finalistyczną metodę Platońskiego Timaiosa. Jego teoria przyrody była w ogólnych zarysach demokrytejska. Była materialistyczna: przyjmowała, że nie istnieje nic poza ciałami i pustą przestrzenią. Była atomistyczna w opozycji do Platońskiej, Arystotelesowskiej i stoickiej koncepcji, traktujących świat jako organiczną całość: przyjmowała, że ciała składają się z mnogości wzajem od siebie niezależnych atomów. Co z naszych przedstawień nie jest atomem ani zespołem atomów, to jest ich własnością albo, jak np. czas, własnością własności. Własnością atomów jest tylko wielkość i kształt; jakości zmysłowe nie są własnościami atomów, ale też w tym tkwiła różnica między poglądami Demokryta i Epikura - nie są subiektywne; powstają w zespołach atomów. Materializm łączył ogólnikowo Epikura i stoików, ale zresztą dzieliło go od nich wszystko: bo oni byli materialistami, których idealizm głęboko pociągał i którzy dlań robili możliwie największe ustępstwa; on zaś był skrajnym przeciwnikiem idealizmu. Jego kauzalizm przeciwstawiał się stoickiemu finalizmowi, jego atomizm - organicznej koncepcji przyrody, jaką wyznawali stoicy, jego mechanistyczne ujęcie stoickiemu dynamizmowi. Teoria Epikura bowiem w pojmowaniu przyczyn była mechanistyczna. Ruch atomów tłumaczył wyłącznie ich mechanicznym ciężarem; dlatego ruch ten odbywa się w kierunku z góry na dół. Gdyby wszakże atomy wszystkie spadały równomiernie w tym samym kierunku, to układ ich nie ulegałby zmianie. Aby więc wytłumaczyć zmiany zachodzące w świecie, Epikur przyjmował, że atomy spadając odchylają się od pionu; mniemał, że odchylenia wystarczają, by wytłumaczyć całą różnorodność w układzie świata i w jego dziejach. Zarazem wprowadzał przez nie wolność, robił wyłom w ściśle przyczynowej, mechanistycznej koncepcji świata. Mimo ten wyłom, sądził, że wyjaśnia świat jako wynik mechanicznie działających, materialnych sił. To było dla Epikura najważniejsze; bo stąd wyprowadził wniosek, o który mu chodziło: że przyroda tłumaczy się sama, bez udziału bóstw. Nie był ateistą: bogowie istnieją, są wieczni, szczęśliwi, wolni od zła, ale bytują w poza światach i w błogim, niezmąconym spokoju, nie wtrącając się do losów świata, boć to wymaga wysiłku i troski, a te nie dadzą się pogodzić z doskonałym i szczęśliwym bytowaniem bogów; bluźnierstwem jest obarczanie ich czynnością, która nie jest ich godna. Oni są tylko wzorami dla świata. Jeśli zaś bogowie nie mają udziału w losach świata, to nie ma powodu obawiać się ich. Nauka Epikura uwalniała więc człowieka od jednego z najgorszych lęków ludzkich: lęku przed bogami. 2. PSYCHOLOGIA BEZ NIEŚMIERTELNEJ DUSZY. Największą trudność dla systemu materialistycznego stanowiło wyjaśnienie zjawisk psychicznych; ale z tej trudności Epikur, jak zresztą ogromna większość starożytnych, niezupełnie sobie zdawał sprawę. Był przekonany, że dusza, jako rzeczywista i czynna, musi być cielesna. Jest cielesna, ale - zgodnie z powszechnym w starożytności poglądem - innej natury niż ciała; pojmował ją jakby jakiś koloid, jako materię płynną rozprowadzoną po całym ciele, na podobieństwo ciepła. Dusza i ciało są dwiema materiami, dwoma rodzajami atomów, oddziaływającymi na siebie wzajem. Dusza, jak wszystko cielesne, jest w ruchu, a wynikiem jej ruchu jest życie i świadomość; wrażenia są przemianami, dokonywanymi w duszy przez działające na nią przedmioty zewnętrzne. Różnorodności funkcji psychicznych Epikur nie umiał wytłumaczyć inaczej, niż zakładając,
105

że dusza składa się z różnych materii, że jedna materia jest przyczyną spokoju, druga - ruchu, trzecia ciepła podtrzymującego życie, czwarta, najsubtelniejsza - czynności psychicznych. Dusza jest złożonym układem cielesnym, więc - jest zniszczalna, ze śmiercią kończy się jej istnienie. Wiara w nieśmiertelność jest złudzeniem. Więc - nieuzasadniona jest obawa śmierci, to źródło niepokoju, a przeto i nieszczęść ludzkich. „Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania". Kto to zrozumie, wyzbędzie się lęku przed śmiercią, przekona się, że nie ma przed nim nieskończonych perspektyw cierpienia, a skoncentrowawszy swe zabiegi na życiu doczesnym, jedynym, jakie nam jest dane, będzie umiał odpowiednio je wyzyskać i osiągnąć szczęście, do którego nieśmiertelność nie jest potrzebna. Jak fizyka Epikura, obchodząca się bez interwencji bóstw w przyrodzie, uwalniała od lęku przed bóstwami, tak jego psychologia bez nieśmiertelnej duszy miała uwolnić od drugiego lęku: przed śmiercią. Cztery są, według Epikura, rzeczy unieszczęśliwiające człowieka, cztery obawy: 1) przed niemożnością osiągnięcia szczęścia, 2) przed cierpieniem, 3) przed bogami, 4) przed śmiercią. „Poczwórnym lekarstwem" na te cztery cierpienia miała być filozofia Epikura; dwa pierwsze leczyła jego etyka, dwa następne jego fizyka: 1) radość, która jest jedynym dobrem, łatwa jest do zdobycia, jeśli tylko człowiek żyje rozumnie; 2) cierpienie, które jest jedynym złem, łatwe jest do zniesienia, bo gdy jest silne, to nie jest długotrwałe, a gdy długotrwałe, to nie silne; a zresztą, to nie cierpienie naprawdę dokucza ludziom, lecz lęk przed cierpieniem ; 3) bogów nie ma się co lękać, bo nie mieszają się do życia ludzkiego; 4) i śmierci nie, bo „największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas". Ludzkość, dzięki kulturze, jaką sobie wywalczyła, zdołała już osiągnąć pewną ilość szczęścia. Wbrew Platonowi i stoikom Epikur nie wierzył w „wiek złoty", który by był początkiem dziejów ludzkości; przeciwnie, nigdy człowiek nie był bardziej nieszczęśliwy, bo bardziej podległy lękom, niż w stanie pierwotnym. Odtąd osiągnął przynajmniej spokój w stosunku do przyrody i innych ludzi. Reszty dokona trafna filozofia. Uczniowie sławili Epikura jako pierwszego, który poznał, że nie dzięki pomyślnym warunkom człowiek jest szczęśliwy; że szczęście leży nie w warunkach, lecz w samym człowieku. Nie ma sił wyższych, które zajmowałyby się jego losami; nikt mu nie przeszkodzi, ale też i nikt nie pomoże; jest zdany na siebie i sam za swe szczęście wyłącznie odpowiedzialny. Epikur był nie tylko uczonym, ale więcej jeszcze apostołem szczęśliwego życia, i szkoła jego stała się raczej sektą niż związkiem naukowym, sektą, pragnącą wieść życie wyzbyte z przesądów, w przekonaniu, że będzie ono pogodne i szczęśliwe. III. LOGIKA. Źródłem nieszczęścia są tedy przesądy, warunkiem szczęścia jest oświecony umysł. Potrzebna jest więc do szczęścia kultura myśli i należy uprawiać logikę. Ale zagłębianie się w szczegóły jest zbędne: teorią pojęć i sądu, sylogizmem, dowodzeniem, definicją, klasyfikacją - tym wszystkim, co od Arystotelesa stanowiło teren logiki, Epikur nie zajmował się. Chodziło mu jedynie o umiejętność odróżniania prawdy od fałszu. Tak pojętą logikę - jako kryteriologię - nazywał kanonika, od greckiego „kanon", czyli miara, kryterium. 1. SENSUALIZM EPISTEMOLOGICZNY. Stanowisko, jakie Epikur w niej zajął, było sensualistyczne: przez wrażenia zmysłowe, i tylko przez nie, można znaleźć prawdę. Wrażenia odtwarzają rzeczywistość taką, jaka jest; nacechowane są jasnością i dają poczucie oczywistości (evÓQyeia). O rzeczach, których nie postrzegamy, możemy sądzić jedynie pośrednio, na podstawie innych wrażeń; wrażenia tedy są miarą dla wszelkiego poznania, czyli są kryteriami. A dotyczy to każdego wrażenia. Gdyby choć co do jednego zachodziło podejrzenie, że błędnie ujmuje rzeczy, to wrażenia przestałyby być kryteriami. Epikur nie cofnął się przed absurdalnym poglądem, że sny i halucynacje obłąkanych również są prawdziwe. Nikt nigdy nie posunął dalej sensualizmu w teorii poznania. A jednak Epikur nie traktował sprawy naiwnie, wiedział, że ulegamy błędom i złudzeniom. Trudności rozwiązywał w ten sposób, że błędy i złudzenia przypisywane zmysłom, kładł wyłącznie na karb - sądu: przez to mógł już bezpośrednie wrażenie uważać za nieomylne. Niemniej pozostawał fakt, że jeden i ten sam rzeczywisty przedmiot wywołuje zupełnie odmienne wrażenia. Dla wyjaśnienia go Epikur odwołał się do Demokrytejskiej teorii „podobizn": Wrażenia nigdy nie kłamią, ale dotyczą bezpośrednio nie samych przedmiotów, lecz podobizn, które odrywają się od przedmiotów i dostają się do narządów postrzegającego. Same przedmioty są poznawane tylko pośrednio, poprzez podobizny; przejście zaś od podobizn do przedmiotów może być dokonane jedynie przy pomocy sądu - i tu grozi błąd temu, kto nie liczy się nieustannie z tym, że podobizny a) zmieniają się w drodze, b) zderzając się z podobiznami innych przedmiotów, wytwarzają zespoły nie odpowiadające żadnemu z rzeczywistych przedmiotów, i że
106

wreszcie c) narządy zmysłowe, ze względu na swą budowę, nie przepuszczają wszystkich podobizn. Ta sama teoria, z której Demokryt wnosił o subiektywności wrażeń, służyła jego uczniowi do tłumaczenia ich obiektywności. Sensualistyczna teoria Epikura obejmowała również i uczucia. Uczucia zmysłowe, przyjemność i przykrość nigdy nie mylą; błąd może powstać dopiero, gdy na ich podstawie tworzymy sądy, gdy na podstawie odczucia przyjemności i przykrości wydajemy sądy o dobru i złu. Sensualistyczna teoria dała tedy Epikurowi to, na czym mu zależało: podwalinę dla hedonistycznej etyki. 2. SENSUALIZM PSYCHOLOGICZNY. Epikur, a zwłaszcza jego uczniowie zajmowali się nie tylko kwestią kryteriów poznania, ale także jego genezy. Badali, jak formują się ogólne pojęcia i sądy. I tu także oparli się na wrażeniach zmysłowych: dopatrzyli się w nich nie tylko kryterium poznania, ale także jego źródła, z którego wszystkie nasze przedstawienia i sądy się wywodzą. Znaczy to, że wyznawali sensualizm również i w sensie genetyczno-psychologicznym. Ich opis, jak z wrażeń powstają w umyśle ogólne pojęcia, nazwano „indukcją epikurejską". Mówiła ona o tym, jak w wytwarzaniu się pojęć bierze udział wyobraźnia, pamięć, myśl; jak wyobrażenia formują się na czworakiej drodze: wypadku, analogii, podobieństwa, syntezy; jak z pierwotnych wyobrażeń powstają „wyobrażenia typowe", a następnie pojęcia, sądy i przypuszczenia; jak kresem procesu jest znalezienie powszechnych i niezbędnych własności rzeczy. 3. LOGIKA INDUKCYJNA. Epikurejczycy zajmowali się również indukcją w sensie logicznym. Tu chodziło już nie o psychologiczny opis, jak uogólniamy, lecz o logiczny przepis, jak należy poprawnie uogólniać. Logika indukcyjna była jedyną, jaką epikurejczycy chcieli się zajmować: była w starożytności ich domeną, jak dedukcyjna - domeną Arystotelesa i stoików. Było to naturalne przy ich sensualizmie. Usiłowali odnaleźć podstawę wnioskowania indukcyjnego i dopatrzyli się jej w podobieństwie jednych rzeczy do drugich. Nazywali też indukcję wnioskowaniem wedle podobieństwa. Sądzili, że jej uogólnienia obejmują nie tylko dostępne nam zjawiska, ale także rzeczy niedostępne, czym wywołali u sceptyków zarzut dogmatyzmu. EPIKUREIZM wypływał z dwóch źródeł: 1) z kultu życia i pragnienia szczęścia i 2) z trzeźwej postawy umysłu, ufającego tylko temu, co mu bezpośrednio jest dane, i operującego wyłącznie konkretnymi wyobrażeniami. Ze źródeł tych pochodzi zarówno hedonistyczna etyka, jak materialistyczna fizyka i Sensualistyczna teoria poznania Epikura. W szczególności, epikureizm - to etyka, która uznaje jedynie dobra doczesne; czyni człowieka odpowiedzialnym za własne szczęście i nieszczęście; uważa spokój za najdoskonalszy stan człowieka i oświecenie umysłu za jedyny środek przeciw zmorom mącącym jego spokój, a będącym wytworem jego własnej głupoty; wreszcie, widzi paradoksalnie w rozumnym, cnotliwym, kulturalnym trybie życia najlepszy środek do osiągnięcia egoistycznego szczęścia, a w egoistycznej postawie najpewniejszą drogę do szczęścia ogółu. Epikureizm to również filozofia przyrody, która radykalnie wyrzekła się czynników nadprzyrodzonych i uznaje wszelki byt za cielesny, ciała za zbudowane atomistycznie, zdarzenia za uwarunkowane przyczynowo, a przyczyny za działające mechanicznie. SZKOŁA Epikurejska przetrwała do IV wieku n.e. Ale nieznacznie tylko rozwinęła naukę mistrza. Epikur znalazł - w Grecji, a potem w Rzymie - więcej wyznawców niż kontynuatorów. Ulubionym jego uczniem był Metrodor z Lampsaku. Naukowo pracowali spośród członków szkoły - między innymi na polu logiki indukcyjnej - Zenon z Sydonu (około 100 r. p.n.e.) i uczeń jego Filodem. W Rzymie liczni byli ludzie ze sfer pozanaukowych, którzy w epikureizmie znaleźli odpowiadający im pogląd na świat; do nich należał np. Horacjusz. W I w. p.n.e. epikureizm rzymski znalazł wybitnego przedstawiciela w osobie Lukrecjusza (Lucretius Carus, 95-55), którego poemat De rerum natura, przechowany w całości dzięki Cyceronowi, jest najpełniejszym pomnikiem starożytnego epikureizmu. WPŁYW I OPOZYCJA. Epikureizm zawdzięcza swą szeroką popularność temu, co w nim istotnie było najoryginalniejsze: doktrynie etycznej. Epikur był po wszystkie czasy patronem hedonistów, ale nie tyle za swe subtelne pomysły, ile za ogólnikowy hedonizm, a zatem nie tyle za to, co sam stworzył, ile za to, co przejął od Arystypa. W dziejach zaś nauki największe znaczenie miała jego fizyka, choć nie była dziełem oryginalnym; epikurejczycy byli w tej dziedzinie świadomie tylko kontynuatorami dawniejszych poglądów atomistycznych. Ale poczynając od III w. p.n.e. byli jedyną szkołą, która stała na stanowisku czysto przyczynowego i mechanistycznego traktowania przyrody. Dzięki temu odegrali rolę doniosłą: byli
107

zaprzeczającego istnieniu duszy nieśmiertelnej. Miał początkowo charakter praktyczny. a teoretyczny i krytyczny zwłaszcza przez akademików. Był to wszakże tylko epizod.pośrednikami między starogrecką a nowożytną nauką. Stał na uboczu od innych szkół i wszystkim przeciwstawiał swą doktrynę. podając za przodków swych Heraklita i Ksenofanesa. Ujawnili go dopiero późniejsi Ojcowie Kościoła. Nie wytworzył szkoły równie spoistej jak tamte. Ta ostatnia nazwa przyjęła się i „sceptycyzmem" zowie się stanowisko zaprzeczające możliwości poznania prawdy. Etyczny punkt wyjścia usunęli wówczas na drugi plan wobec epistemologicznej krytyki. Odnowienie epikureizmu dokonało się dopiero w epoce Odrodzenia. Właśnie w czasie. Korzystając z pracy akademików późniejsi sceptycy usystematyzowali argumentację sceptycką. aby mógł znaleźć oddźwięk. PIERWOTNY PIRRONIZM. materializmu. Mimo późniejszy antagonizm. było dziełem Gassendiego. poemat Lukrecjusza został przełożony i pod jego wpływem niektórzy myśliciele. odrzucającego wszelkie ideały etyczne. jak Adelhard z Bath lub Wilhelm z Conches. AKADEMIZM. jednakże nauka jego przechowywała się i rozwijała przez blisko pięć stuleci. działo się to w III i II w. tj. surowy krytyk wiedzy zmysłowej. i nawet Platon. negującego wolność. bo one budowały teorie. Odnowiony atomizm Epikura zapłodnił nowożytne przyrodoznawstwo.„wstrzymującymi się od sądu" (efektycy). i hedonizmu. podający jakości zmysłowe za subiektywne. W zbyt wielkim był on przeciwieństwie do zasad chrystianizmu. co stoicyzm i epikureizm: na przełomie IV i III wieku. głosili atomistyczny pogląd na naturę materii. Jedni byli wrogami religii panującej. Sofiści oraz młodsi eleaci. Sceptycyzm starożytny przeszedł kolejno przez różne fazy i odmiany. W świadomości ówczesnego ogółu pogańskiego chrześcijanie należeli z epikurejczykami wręcz do jednej kategorii: wrogów religii. stał się doktryną czysto teoretyczną. Sceptycyzm praktyczny i radykalny był głoszony przez pirronistów. mechanistycznego ujęcia. Nie zawsze tak było: w początkach ery chrześcijańskiej antagonizm ten jeszcze się nie objawił. drudzy religii w ogóle: dla przeciętnego człowieka było to jedno i to samo. Głównymi poprzednikami sceptycyzmu byli sofiści z Protagora-sem na czele: swym relatywizmem i konwencjonalizmem przygotowali sceptycyzm. filozofami „twierdzącymi". Sceptycyzm wówczas miał charakter wybitnie praktyczny. W dziejach starożytnego sceptycyzmu można rozróżnić trzy okresy: 1. dali broń w ręce sceptyków. wystąpił z nauką swą wcześniej od nich i raczej on oddziałał na nich niż odwrotnie. że byli „najlepszymi filozofami przyrody wśród myślicieli greckich". w „średniej Akademii". POPRZEDNICY. pierwotnie kwestionował radykalnie możność jakiejkolwiek wiedzy. potem nieraz krytykował już tylko wiedzę dotychczas zdobytą. W starożytności zresztą stanowisko to zwane było częściej od imienia jego twórcy „pirronizmem". gdy sceptycyzm wygasł w Akademii. Ci zresztą dalej jeszcze usiłowali przedłużyć swe drzewo genealogiczne. Zasłużyli sobie na pochwałę Kanta. byli dla sceptyków także wzorem argumentacji. etyka stanowiła jego jądro. który znalazł zwolenników mniej więcej w czasie. której najwybitniejszymi nauczycielami byli Arkezylaos i Karneades. i tylko „szukającymi" (zetetycy) lub „rozpatrującymi" (sceptycy). ale Pirron. ROZWÓJ. MŁODSZY PIRRONIZM. w XII w. a sensualizm jego nie był bez wpływu na pewien odłam nowożytnej teorii poznania. siebie zaś . reprezentowany przez samego Pirrona i ucznia jego Tymona. która rozwinęła się w Akademii . starszy od Zenona i Epikura. występował nie tyle jako najprawdziwsza. Ale i inni filozofowie przez krytyczną część swoich doktryn przygotowali sceptycyzm: Demokryt. był pod wieloma względami doktryną analogiczną do pierwotnego stoicyzmu i epikureizmu. ile jako najgodniejsza i najwygodniejsza postawa życiowa. 2. wiek III. prąd sceptyczny ogarnął Akademię.„akademizmem". mistrzowie w sztuce erystycznej.. a jego mniej radykalna forma. Powstał mniej więcej w tym samym czasie. 3. gdy przerwał się szereg pirrończyków. on zaś tylko krytykował i przeczył. Sceptycy nazywali przeciwników „dogmatykami". tj. Głównymi przedstawicielami ich byli Ainezydem 108 . Toteż przez długie wieki był traktowany jako doktryna przewrotna i gorsząca i żaden myśliciel nie mógł się doń głośno przyznawać. W wiekach średnich był synonimem ateizmu. W erze chrześcijańskiej tradycja epikureizmu została zerwana. SCEPTYCY Ostatnim wielkim obozem filozoficznym epoki hellenistycznej był sceptycyzm. a dialektyka jedynie zewnętrzną powłokę.

był typem sceptyka-światowca. nie zabiera w żadnej głosu i ta powściągliwość zapewnia mu spokój. Pism nie zostawił. w 11 księgach. który pisał za niego. tak on miał swego Kleitomacha. Był człowiekiem innego już typu niż Pirron. e. 5 ksiąg zwróconych jest przeciw dogmatyzmowi filozofów. Pierwsza decydowała o jego zasadniczej postawie w filozofii. Pierwotne podłoże sceptycyzmu było praktycznej natury: Pirron zajął w filozofii postawę sceptyczną w przekonaniu. wytworność miała być dominującą cechą jego umysłu. PIRRON żył prawdopodobnie od 376 do 286. w ich obojętności dla życia i cierpienia ujrzał najlepszy środek do osiągnięcia szczęścia. który z kolei był uczniem Metrodora. z którymi się spotkał biorąc udział w wyprawie Aleksandra do Azji. ma treść podobną. a jego samego . Po powrocie z Azji zamieszkał w Elidzie i tam założył szkołę. zarówno z zakresu matematyki jak i astronomii. a Arkezylaos . druga natomiast pozostała specjalnością Pirrona i jego uczniów. uległ jednak w ciągu rozwoju niemałej przemianie: rygorystyczny i moralistyczny sceptycyzm Pirrona znalazł po wiekach ujście w pozytywistycznym empiryzmie. jego sceptycyzm miał jakby dwojakie źródło: z jednej strony Pirronowską rezygnację. gramatyki. a szczęście jest w spokoju. Przeciw matematykom. przypisywali mu własne pomysły. POGLĄDY. Akademia i Likeion walczyły o utalentowanego filozofa. PISMA. Podobnie jak Pirron i Arkezylaos. który wprowadził do niej sceptycyzm. Sekstusa o przezwisku Empiryk. Był znów innym typem: ten sceptyk tak był zajęty zwalczaniem dogmatyzmu. a potem magowie i asceci indyjscy. teorię zaś jego rozwinął tylko jeden: TYMON z FLIUNTU. Kształcił się w Megarze. Jedno z tych dzieł. Rozwinął myśl tę w teorii i zastosował we własnym życiu. komediach i wierszach satyrycznych. a potem kolejno za niemożliwością wiedzy logicznej. a 6 ksiąg przeciw dogmatyzmowi uczonych specjalistów. Na ukształtowanie się jego poglądów największy wpływ miała nauka Demokryta (był uczniem Anaksarcha z Abdery. 109 . który umiał sobie życie urządzić. był nieco młodszym rówieśnikiem Tymona. był z zawodu malarzem i w dojrzałym dopiero wieku poświęcił się filozofii. druga służyła za argument. W przeciwieństwie do Pirrona pisał wiele. scholarcha Akademii. nie pisał. muzyki. Drugie dzieło. ARKEZYLAOS (315-241). zestawiając najpierw ogólne ich argumenty za niemożliwością wiedzy w ogóle. TWÓRCY. gdzie otoczony szacunkiem mieszkał do końca życia. uważając.i Agrypa. Pierwsza stała się powszechną własnością filozofii hellenistycznej. Życiem swym zasłużył na cześć powszechną: z uznania dlań mieszkańcy Elidy uwolnili filozofów od podatków.Lakidesa. Zarysy Pirrońskie. Wielu zwolenników sceptycyzmu w tym ostatnim okresie rekrutowało się spośród lekarzy szkoły „empirycznej". Później osiadł w Atenach. ucznia Demokryta). że jest niezdolny do trafnego rozstrzygania jakiejkolwiek kwestii. który przez Pirrona dostał się do filozofii Greków. Nauka Pirrona miała dwa składniki: etyczną doktrynę spokoju i epistemologiczną doktrynę sceptycką. a w szczególności krytyka dogmatyzmu religijnego. choć dochował wiary swej zasadniczej postawie. słynął jako charakter bezinteresowny i rycerski. jak i w tragediach. Stał się jakby patronem późniejszych sceptyków. który żył w III wieku n. Był uczniem perypatetyka Teofrasta. Zarabiał na życie jako nauczyciel retoryki i filozofii. który po Pirronie najwięcej przyczynił się do rozbudowy sceptycyzmu. sztuki i poezji. Żył również 90 lat (zapewne 325-235).obrali najwyższym kapłanem. O późniejszych sceptykach brak wiadomości personalnych. przechowane w całości. była obcym motywem. każącą mu podchwytywać wszędzie fałsz. Akademia przeciągnęła go na swoją stronę. ale formę polemiczną. jak pitagorejczycy Pitagorasowi. Ale jak Pirron miał Tymona. składa się z dwóch części. fizykalnej i etycznej. był miłośnikiem piękna. Mianowicie sceptyk przekonawszy się. ale potem on przeciągnął Akademię na stronę Pirrona. Przedstawiał inny znów typ niż poważny Pirron i sarkastyczny Tymon. wypowiadał się zarówno w traktatach filozoficznych. retoryki. między innymi Menodot i Sekstus Empiryk. że wedle starożytnych relacji nie miał czasu na strzyżenie brody i obcinanie paznokci. że ona jedna zapewni szczęście. Uczniowie bezpośredni raczej naśladowali jego życie. Sceptycyzm. Postawa nieczuła wobec życia. Był człowiekiem. KARNEADES był scholarcha Akademii mniej więcej w sto lat po Arkezylaosie (żył między 214 a 129). nie pisał. Dwa jego dzieła. referuje w 3 księgach w formie podręcznikowej poglądy sceptyków.sceptyka . kwintesencja mądrości Wschodu. Był tym. dają jasny i systematyczny obraz starożytnego sceptycyzmu. ale poznawszy Pirrona podążył za nim do Elidy. z drugiej zaś jakąś sarkastyczną żyłkę. zapewnia bowiem spokój. Z pism sceptyków przechowały się jedynie pisma późnego przedstawiciela szkoły. że wiedzy zdobyć nie można. Wiele najsłynniejszych argumentów sceptyckich pochodzi od niego.

krytyczną. jakie są własności rzeczy. są nam nieznane. a II) pośredniej nie ma wobec braku bezpośrednio pewnych twierdzeń. sformułowane może przez Menodota): wszelkie twierdzenie. gdy wyzdrowieje. z bliska wieloboczna. w najogólniejszym sformułowaniu. I z powściągliwej postawy Pirrona przeszli do zaczepnej. 2) Wobec tego musimy się powstrzymywać od sądów o nich. i starali się „zdolność sceptyczną" kultywować w sobie. Metoda ich rozumowania polegała na tym. tego. czyli pewniejszy od innych. jakim postrzega zmysłem. a zatem żadna rzecz nie może być postrzegana w czystości. bo ma inne narządy. Wiosło w powietrzu trzymane jest proste. nie ma zaś powodu przypuszczać. jeśli ma być pewne. Jeden i ten sam człowiek postrzega rzecz zupełnie inaczej. a także i potoczne nasze sądy dotyczą nie zjawisk. bądź pośrednio. które nazywali „tropami". Odrzucali wszystkie sądy naukowe. jakie stało przed sceptykami. ucho. wszystkie bowiem są niepewne. ale następcy jego przerzucili punkt ciężkości na tezę pierwszą.Pirron stawiał trzy zasadnicze pytania: 1) Jakie są własności rzeczy ? 2) Jak mamy się wobec rzeczy zachowywać? 3) Jakie są następstwa naszego wobec nich zachowania? I odpowiadał: 1) Nie wiemy. język. skórę. Znając tylko własny stan. zwłaszcza epikurejczycy. 2) Te same rzeczy są różnie postrzegane przez różnych ludzi. Przyczyny zjawisk. wyda się słodki. zależnie od tego. Odrębnym zadaniem. inaczej zbudowane oko. sprzeczne z nim. wieża z daleka wygląda okrągła. co jest tych zjawisk przyczyną. Też nie ma powodu. w jakimś otoczeniu. W niej bowiem spoczywało uzasadnienie całej doktryny i w niej też tkwiła oryginalność sceptycyzmu. czyli „równosilność sądów": Żaden sąd nie jest logicznie silniejszy. że chcąc potępić jakieś twierdzenie przeciwstawiali mu inne. nie sposób wiedzieć. I. była tedy krytyka ludzkiej wiedzy. a „równie mocne". ani B) przez indukcję. Każdy z tych tropów sceptycy rozwijali szczegółowo: I) bezpośredniej pewności niepodobna zyskać ani A) przez postrzeżenia. Stąd hasłem ich było: „nie więcej". że ta a nie inna odległość. zależnie od subiektywnych warunków postrzegającego. była izostenia. czyli sposobami. ani B) przez pojęcia. 3) To powstrzymanie da spokój i szczęście. wykazanie. Poza tą ogólną metodą późniejsi sceptycy wypracowali do zbijania twierdzeń pewne specjalne stałe argumenty. nie sposób zeń wnosić nic o podobieństwie jego z rzeczą. a nie ma powodu. Miód nie jest tym samym. 6) Rzeczy są postrzegane nie bezpośrednio. czyje odpowiada postrzeganej rzeczy. Dla Pirrona najistotniejsza była teza ostatnia. który był w duchu czasu i do którego skłaniały się również inne szkoły. w przeciwieństwie do samych zjawisk. to a nie inne otoczenie daje prawdziwy obraz rzeczy. to nie jest wątpliwe. że nie więcej ma pewności od twierdzenia z nim sprzecznego. w jakiej występują ilości i w jakim układzie: boć piasek w małej ilości jest szorstki. tak jak znając tylko portret. że np. a na pół zanurzone w wodzie zdaje się załamane. Argumenty te sprowadzili niekiedy do dwóch („dwa tropy". Stanowisko swe sceptycy starożytni uzasadniali nie przez psychologiczną analizę umysłu ludzkiego. która by wykazała niezdolność jego do poznania. negatywną. czy jest podobny. lecz ich realnego podłoża. 5) Ta sama rzecz jest różnie postrzegana w zależności od jej położenia i odległości od postrzegającego. Ale nauka. 7) Te same rzeczy wywołują różne postrzeżenia w zależności od tego. znajdujące się między nimi a postrzegającym. to jest nim bądź bezpośrednio. a nie ma powodu dawać pierwszeństwa człowiekowi. Człowiek inaczej postrzega niż zwierzęta. destrukcyjną. jem teraz coś słodkiego lub słyszę jakiś dźwięk. Ogólną ich dyrektywą było wykazanie wobec każdego danego twierdzenia. I niepodobna rozstrzygnąć. czyje postrzeżenie jest trafne. A) ARGUMENTY PRZECIW MOŻNOŚCI POZNAWANIA RZECZY PRZEZ ZMYSŁY zestawił Ainezydem w swych klasycznych 10 tropach. ani C) przez zastosowanie kryteriów. że w żadnym dziale i w żadnej postaci nie jest ona możliwa. co odczuwanie przeze mnie słodyczy. Tylko sądów o zjawiskach nie myśleli kwestionować. nie zaś w kwietystycznym eudajmonizmie. by jednemu dawać rację przed drugim. a z każdej odległości i w każdym otoczeniu przedstawia się inaczej. Wynikiem ich krytyki. które mogłyby służyć za przesłanki dowodu. ale I) bezpośredniej pewności nie ma wobec rozbieżności i względności poglądów. by jednemu zmysłowi przyznawać rację raczej niż drugiemu. lecz przez środowisko. a II) pośredniej ani A) przez dedukcję. a przeto sądy o nich są zawsze niepewne. każdy w ogóle przedmiot musimy oglądać z jakiejś odległości. a w większej 110 . 1) Te same rzeczy są różnie postrzegane przez różne gatunki istot. 3) Te same rzeczy są różnie postrzegane przez różne narządy zmysłowe. Przez to nawet jeden i ten sam zmysł postrzega jedną i tę samą rzecz w odmienny sposób: choremu na żółtaczkę miód wydaje się gorzki: temuż. 4) Te same rzeczy są różnie postrzegane. Odpowiednio do tego zadania wytworzyli w sobie swoistą postawę umysłu. lecz przez logiczną analizę twierdzeń.

obejmuje w mniejszej ilości tropów większy materiał niż tamten. już zawarliśmy twierdzenie. 3) Względność spostrzeżeń. albo też posługujemy się innym kryterium. nie mające odpowiednika w wykazie Ainezydema. Zatem gatunek jest czymś sprzecznym i przeto nieistniejącym. że Dion jest śmiertelny. 1) Rozbieżność poglądów. lecz dotyczą samych przesłanek. i tak w nieskończoność. zwrócone są przeciw możliwości dedukcji i dowodu. jest gatunek. Drugi i czwarty tworzą dylemat. 2) Nieskończoność dowodu. które są prawdziwe. musiałby posiadać własności ich wszystkich : np. Ostatnie przypuszczenie jest niemożliwe do przyjęcia. A zatem metoda poznawania przy pomocy pojęć. a żadna nieskończoność nie da się urzeczywistnić (2. że wszyscy ludzie są śmiertelni. bądź niezupełna. B) PRZECIW INDUKCJI argumentacja sceptyków była taka: Indukcja jest bądź zupełna. trop). 1. Ale dowodząc jego prawdziwości albo posługujemy się nim samym. Platona. Nauka o kryteriach. 9) Rzeczy są postrzegane inaczej w zależności od tego. to każde musiałoby posiadać wszystkie własności gatunku.miękki. Więc żaden przedmiot nie odpowiada pojęciom i nic przez pojęcia nie poznajemy. drzewo musiałoby być zarazem platanem i kasztanem. a niezdolni wybrać z nich te. Żadne bowiem twierdzenia nie są same przez się pewne. sprzeczających się między sobą. Skazani jesteśmy tylko na mnogość istniejących twierdzeń. obejmując bowiem wszystkie jednostki.ani dedukcyjna. a wtedy opierani całe dowodzenie na nieuzasadnionej przesłance (4. sformułowany później niż wykaz Ainezydema. trafia wedle sceptyków na niezwykłe trudności. ale wtedy muszę dowodzić w nieskończoność. Szukając dla następstw racji albo przy jakimś twierdzeniu przerywam dalsze uzasadnienie. nie byłby gatunkiem. w jakich się znajduje rzecz postrzegana. wiary i przekonań. A skoro każde drzewo należy do gatunku drzew. trop). ani przez indukcję. ani pośrednio. którą rozwinęła hellenistyczna teoria poznania. A także nie ma zewnętrznych kryteriów. Tu trop pierwszy odpowiada ostatniemu u Ainezydema. zwrócone są specjalnie przeciw Arystotelesowskiej nauce o bezpośrednio pewnych przesłankach. Nerw rozumowania jest wszędzie ten sam: spostrzeżeniom nie można zaufać. niezupełna zaś jest nic nie warta (bo nie uwzględniony przez nią wypadek może obalić jej wyniki). Przedmiotem. głoszona przez większość filozofów. 10) Sąd człowieka o rzeczach jest zależny od jego wychowania. Ale i pierwsze jest niemożliwe. II. gdyż konkluzja zawsze jest zawarta w przesłance: stąd. 2. który mamy poznawać przez pojęcie. postrzeżenia zaś są różne dlatego. 8) Wszelkie postrzeżenia są względne i zależne od natury postrzegającego i od warunków.4). Zarzuty te nie kwestionują stosunku wynikania między przesłanką a konkluzją. ani przez pojęcia. posiadać zarazem igły i liście. że wszyscy ludzie są śmiertelni. wnosimy. że jest ono prawdziwe. a przeto niewykonalnym). czy już przedtem i jak często przedtem były postrzegane. albo nie przerywam. aby można było oprzeć na nich rozumowanie . albo ich nie obejmuje. musi być odrzucona. Trzy pozostałe. Ale zupełna jest niemożliwa (bo jest zadaniem nieskończonym. ale w twierdzeniu. i przez późniejszych sceptyków były sprowadzane. każda szkoła wysuwa inne .a brak kryterium dla 111 . więc własności niezgodne i sprzeczne ze sobą. dla której miałoby się ufać jednemu postrzeżeniu raczej niż innemu. w każdym dowodzie popełniamy błędne koło. Ale nie dość tego: ponadto. Tropów tych jest pięć. że są względne i zależne od warunków zarówno podmiotowych (tropy 1 . C) Zatem nie możemy wiedzy zdobyć ani bezpośrednio. ani przez zmysły. Arystotelesa. że Dion jest śmiertelny. ani przez dedukcję. a wtedy popełniamy błędne koło. obyczajów. którego z kolei będziemy musieli dowieść. bo gdyby nie obejmował. do jednego: względności spostrzeżeń. Tropy te dają się sprowadzić. B) PRZECIW MOŻNOŚCI POZNAWANIA RZECZY PRZEZ POJĘCIA przemawia znów inny argument. które nigdy nie są takie. A) DEDUKCJĘ zwalczają niektóre z tropów Agrypy. 4) Posługiwanie się nie dowiedzionymi przesłankami. wtedy zaś popełnimy błąd dowodzenia w nieskończoność. skoro postrzeżenia tej samej rzeczy są między sobą różne i nie ma racji. ani indukcyjna. (To skierowane było przede wszystkim przeciw stoikom i ich kataleptycznym przedstawieniom). wedle tropu piątego. które byłyby miarą ich prawdziwości. a trop trzeci jego pozostałym dziewięciu. nie ma wewnętrznych cech. które by wyróżniały prawdziwe przekonanie od fałszywego. Istnieje rozbieżność poglądów w sprawie kryterium. Żadna też metoda pośredniego uzasadniania twierdzeń nie jest trafna . Błędne koło w dowodzeniu Wykaz ten. zarazem liście okrągłe i liście kanciaste. Gatunek zaś albo obejmuje wszystkie podpadające podeń jednostki. jak i przedmiotowych (5-9). Dla kryterium musi być przeprowadzony dowód. w szczególności przez Sokratesa.

uznanie zaś tylko niektórych zakłada posiłkowanie się kryterium. jakoby w przyrodzie działały przyczyny. a przeto prowadzi bądź do błędnego koła. to bezduszne. We wszystkich kwestiach teologicznych panuje rozbieżność zdań. Przeto przyczyna jest czymś. I trzeba by rozstrzygnąć: kto ma być sędzią. podobnie jak w wiedzy teoretycznej. jeśli nieruchome. uznanie wszystkich tych poglądów za słuszne prowadzi do absurdu. 2. co by z natury było dobre. . Jeśli bóstwo jest doskonałe. co by przez wszystkich było uznane za dobro. gdyż byłby to jeszcze większy absurd. bo nie można wytwarzać czegoś. jak się komu podoba. bądź wcale nie dotyczą dobra. a pierwsza niezgodna z faktami. rzeczy z natury gorące lub zimne. jeśli nieograniczone. że niemożliwa jest przyczyna ani cielesna. ani ruchoma. Rozważania matematyków są równie niepewne. jakie bywają dawane. bądź są tak ogólnikowe (np. to musi posiadać wszystkie cnoty. żadne zaś z tzw. gdy istnieje skutek. bądź do nieskończoności w dowodzie. Sprzeczny jest np. a ich pojęcia równie pełne sprzeczności. Daje się ona pojąć tylko w jeden z trzech sposobów: bądź jako współczesna ze skutkiem. rzeczy. Wszystkie dowody istnienia bóstwa (przez zgodę powszechną. jak i w teoriach etycznych. co już istnieje. by te kwestie rozstrzygnąć. i nie byłoby przyczyny. a o czym w rzeczywistości nic nie wiemy. ani nie cielesna. Nic więc tu ani twierdzić. Następnie. co to jest dobro. jak za jego istnieniem. że dają się interpretować. Najpierw na rozbieżności panującej zarówno w obyczajach moralnych. a niepodobna rozstrzygnąć między tymi poglądami. pojęcie bóstwa jest pełne sprzeczności. Nie zadowalając się ogólnym obaleniem możności poznania sceptycy starali się ponadto obalić szczegółowe teorie i twierdzenia. dóbr nie daje zawsze i wszędzie poczucia dobra.za transcendentne. lecz tylko rzeczy z nim związanych (np. definicje. bądź późniejsza. 3. a jedynie słuszną wobec niego postawą jest powstrzymać się od sądu. a także i zło. to niemożliwe jest istnienie przyczyn. np. matematyczne i etyczne. jedni za immanentne światu. dotyczących r uch u. przestrzeni. 1. Specjalne trudności zawiera pojęcie boskiej Opatrzności. gdy określa się je jako szczęście). że nic o tym naprawdę nie wiemy. a nie chce. Podobne trudności sceptycy znajdowali zarówno w przyjęciu. to nieruchome. linia jako wielkość pozbawiona szerokości. nikt nie wie. to istnieje ogromna rozbieżność w poglądach na jej naturę. i powstrzymać się od sądu. bo w takim razie nie byłoby żadnej łączności między przyczyną a skutkiem: nie byłoby skutku. nikt nie umie go zdefiniować. przez wskazanie konsekwencji rzekomo absurdalnych. którym najwięcej posługują się przyrodnicy. Następnie. tak jak są np. punkt nie rozciągły. Jeśliby Opatrzność miała czuwać tylko nad niektórymi istotami. ani przeczyć nie można. nie ma nic takiego. Co do materii. to . to jest nieograniczone. że istniałaby wiara w Boga bez istnienia Boga) są niedostateczne. ani działająca samodzielnie. a nie może. znoszenie cierpień) są objawem niedoskonałości (boć niedoskonałością jest ulegać cierpieniom). jaką władzą umysłu ma sądzić i wedle jakiej normy? Tymczasem brak sposobu. mianowicie z faktem istnienia zła. Jeśli zaś nie jest możliwy żaden z tych trzech wypadków. albo nie chce i nie może. Dotyczy to zresztą. że bóstwa nie ma: bo dowody za nieistnieniem bóstwa są równie niedostateczne. Ostatecznie dobro. Jeśli jest doskonałe. a jeśli bezduszne. Pozostawało więc tylko jedno w rzeczach istnienia. jest tak samo niepoznawalne jak Bóg. przez harmonię świata.W podobny sposób sceptycy usiłowali wykazać. każdy ma o nim inne mniemanie. gdy definiuje się je jako pożytek).niedoskonałe. a tak samo i własności bóstwa: przyznać. albo może. III. ani nieruchoma. albo chce. nie może być wcześniejsza. zarówno teologiczne jak przyrodnicze.rozstrzygnięcia między nimi. a nie zjawisk: 112 . Niemniej sceptycy nie twierdzili. bo np. Zasadnicze pojęcia przyrodnicze są nie mniej sprzeczne od teologicznych. 4. Z drugiej znów strony zaprzeczanie. bądź wcześniejsza odeń. jak i w odrzuceniu i innych naczelnych zasad przyrodoznawstwa. Taką powszechną opatrzność bóstwo roztaczać albo chce i może. ani wespół z innymi. Trzy ostatnie możliwości są niezgodne z naturą boską. Z dogmatycznych teologów jedni uważają bóstwo za cielesne. tym bardziej zaś przyczyna nie może być późniejsza. Sceptycyzm etyczny opierał się na analogicznych argumentach. drudzy . więc możliwa jest tylko nad wszystkimi. również prowadzi do absurdalnych konsekwencji. Pojęcie przyczyny. o czym myślimy i mówimy. czasu. Nie może zaś być współczesna. póki istnieje przyczyna. a śnieg zawsze i wszystkich ziębi. inni za bezcielesne. sprzeczna jest linia jako mnogość punktów. a niektóre cnoty (np. Wreszcie nie ma nic takiego. to byłaby niesprawiedliwością. płaszczyzna jako pozbawiona głębi. przyroda czy figury matematyczne. jest pojęciem sprzecznym. ogień zawsze i wszystkich grzeje.

czy dana rzecz jest dobra. które zbliżały ją to do materialistycznych. jakie stawiali sobie sceptycy. Arystotelizm. sceptycy nie uznawali żadnych zasad poznania. 3) prawdopodobne. W tym okresie filozoficznego wielowładztwa musiały powstać i powstawały dążenia do uzgodnienia zwalczających się doktryn i utworzenia doktryny kompromisowej. dogmatycznymi założeniami. Autentyczny sceptycyzm został odnowiony w czasach nowożytnych. Oprócz Akademii w jej „średnim okresie" (III i II w. którzy stosowali w medycynie zasadniczą myśl sceptyków: uważali. i przeto ograniczali się do rejestrowania symptomatów chorobowych. Są stopnie prawdopodobieństwa: 1) sądy tylko prawdopodobne. ale nie w równej mierze są niepewne. probabilizm objął później i teorię. z której czerpały późniejsze epoki. 1) Usiłowała wykazać niepodobieństwo utrzymania się konsekwentnego na stanowisku sceptycyzmu: życie sceptyka nie jest i nie może być w zgodzie z jego teorią.. że niekoniecznie należy powstrzymywać się od sądu. n. p. Bayle w początku XVIII. znakomicie to jeszcze pomnożywszy. Gdy przez szereg pokoleń zwycięstwo filozoficzne nie przechylało się na stronę żadnej ze szkół.jest wątpliwe. skoro są prawdopodobne. Rozwijając przez parę wieków ze skrupulatną systematycznością swe stanowisko. były negatywne . zwłaszcza we Francji XVI w. aby można było go z nimi uzgodnić. ale musieli mieć i mieli pewne zasady życia: mianowicie. Karneades twierdził. a także późniejszego pirronizmu. szkoła Arystotelesa podlegała stałym wahaniom. w epoce Odrodzenia.). czy ją za dobrą uważam. EKLEKTYZM. wszelako byli to odosobnieni myśliciele i nigdy już nie wytworzył się liczniejszy i wpływowy obóz sceptyków. to do idealistycznych 113 . że można wypowiadać sądy. na usługach dogmatycznej myśli. WPŁYW PIRRONIZMU. co sporne kwestie chcieli rozwiązać eklektycznie. że przyczyny chorób są niepoznawalne. ale nie wyciągnęli z nich tak skrajnych konsekwencji jak oni. W życiu praktycznym nie potrzeba pewności. Choć zadania. OPOZYCJA skierowana przeciwko sceptycyzmowi. niektórzy scholastycy sceptycznie poniżali wiedzę. e. 3) Wypominała zgubne rzekomo skutki moralne sceptycyzmu. Przez to charakter nauki sceptyków uległ zmianie: straciła swój radykalizm i zbliżyła się do zdrowego rozsądku. coraz liczniejsi stawali się ci. W duchu takiego probabilizmu poszedł rozwój sceptycyzmu akademickiego. Hume czy Mili odnowili rozumowania i argumenty sceptyków. Sceptycyzm starożytny był szczytem rozwoju sceptycyzmu. bez których argumentacja ich traci siłę. że wprawdzie żadne sądy nie są pewne.chodziło im nie o ustalenie prawdy. lecz o obalenie fałszu i ujawnienie niepewności sądów ludzkich . 2) Zarzucała sceptykom posługiwanie się ukrytymi. do czego każdego skłaniają naturalne popędy i obyczaje. kierowali się tym. przez kongenialnego starożytnym sceptykom Montaigne'a. zużytkowali i usystematyzowali wszystko. wystarcza rozsądne prawdopodobieństwo. Huet w XVII w. podnieśli poziom wymagań stawianych dowodowi i w ogóle nauce. I mniemał. Trzeba wszakże jakoś żyć i z innymi współżyć. późniejsze czasy korzystały zeń uzupełniając go jedynie w szczegółach i nigdy już potem tak zdecydowany i zupełny sceptycyzm nie znajdował zwolenników. ale i krytycyzmu: Kartezjusz. Odtąd sceptycyzm miał we wszystkich stuleciach zwolenników (np. niezaprzeczone i sprawdzone. był wzorem kompromisowego stanowiska w filozofii. Wyrugowali wiele dowolności i błędów w przyjętych poglądach filozoficznych. Z zasobów sceptycyzmu starożytnego korzystali zresztą w nowych czasach nie tylko zwolennicy sceptycyzmu. KONIEC FILOZOFII HELLENISTYCZNEJ 1. Natomiast trzy inne szkoły mogły myśleć o porozumieniu. Epikureizm tak samo. co było krytyczną myślą w Grecji. Schulze w końcu XVIII w. W średniowieczu sceptycyzm występował tylko jako doktryna pomocnicza.. Byli „teoretycznym sumieniem" swej epoki. Sceptycyzm zbyt był od innych szkół odrębny. aby wzmocnić wiarę.jednakże znaczenie ich dziejowe było pozytywne i doniosłe. zasadniczo unikający krańcowych rozwiązań.) pod wpływem jego była „empiryczna szkoła" lekarzy. zwalczała go przeważnie drogą okólną. ale niewątpliwe. stworzyli prawdziwą skarbnicę pomysłów i argumentów sceptyckich. Wyszedł on w starożytności poza własną szkołę i oddziałał na niektóre inne. wobec trudności atakowania wprost. 2) prawdopodobne i niezaprzeczone. ZNACZENIE SCEPTYCYZMU.

arystotelizm i stoicyzm były spadkobiercami tej samej nauki Sokratesa i różniły się tylko w sformułowaniu. Ci nawet. czynili to nie dla samej wiedzy. Kasjusz. itd. Chryzypa. Jeden z uczniów jego. Rzym wytworzył nieporównanych mistrzów eklektyzmu: sławnego Yarrona i jeszcze sławniejszego Cycerona.z Panaitiosa. Programowy zaś eklektyzm rozwinęły dwie szkoły: Stoa i Akademia. Katona Starszego. akademika Filona i stoika Diodotosa. 2. Ponieważ zaś źródła. zbliżyli doktrynę szkoły do Platońskiej i perypatetyckiej. Młodzież rzymska zaczęła jeździć do ośrodków nauki greckiej. Szczególniej podatnym gruntem dla eklektyzmu okazał się Rzym. ale jeszcze silniej eklektyzm opanował Akademię. Tullius Cicero (106-43) słuchał za młodu epikurejczyka Fajdrosa.z Fajdrosa.geograf. ale w etyce obok dóbr moralnych uwzględniał cielesne. były równie różnorodne.twórca jurysprudencji. FILOZOFIA w RZYMIE. e. Poseidoniosa. uprawiał ją jedynie za młodu i w starości. Sami cezarowie filozofowali: August napisał Zachętę do filozofii. a w nich nowy styl naukowy. erudycja zaś była stylem Aleksandrii.): dla niego platonizm.duchowe. straciły swe naukowe znaczenie. a w etyce hołdował stoicyzmowi. M. w Tusculanae disputationes. I nie mogło być inaczej: bo być wykształconym znaczyło wówczas być filozofem. najkonsekwentniejszy i najelegantszy sposób filozofowania". ale dla jej spodziewanych owoców: szczęścia i cnoty. Za podstawę swych poglądów brał filozofię stoicką. ograniczywszy stoicki monizm i rygoryzm. Więc Scipio Młodszy i Młodszy Katon byli stoikami. Karnea-desa i in. Każdy zaś z tych ośrodków miał styl odrębny: utylitarny i dyletancki stosunek do filozofii cechował Rzym.. Więc: w De finibus bonomrn et malorum korzystał z Antiochosa i współczesnych sobie stoików i epikurejczyków. Jeszcze w latach 173. Potamon. którą Cyceron sławił jako „najskromniejszy. a ponadto w treści korzystało z Panaitiosa i Poseidoniosa. jak jego mistrzowie. Trajan. Eklektyczna była „średnia szkoła" stoików. Główne ośrodki były dwa: Rzym i Aleksandria. którzy. n. a nikt w Rzymie filozofii naprzód nie posunął. 155. a w metafizyce obok czynników materialnych . jakie uznawał. Cyceron nie był nigdzie twórczym filozofem. W tym samym czasie. przeważnie zginęły. W tym środowisku filozoficznie nietwórczym filozofowie.filolog. usiłował nawet założyć specjalną szkołę eklektyczną. zainicjowana przez Panaitiosa i Poseidoniosa. p. W latach męskich swego ruchliwego życia nie zajmował się filozofią.. Wszystkie są oparte na źródłach greckich. Marek Aureliusz był jednym z najwybitniejszych stoików. Filon z Laryssy (ok. 161. Rzymscy filozofowie nie wydali nowej 114 . inni. Prąd ten panował wśród stoików mniej więcej od połowy II w. morderca Cezara. nie umiejąc tworzyć idei nowych. akademika-eklektyka Antiochosa z Askalonu i od platonizującego stoika Poseidoniosa. do połowy I w. z których korzystał. Wszyscy byli filozofami. Horacy zaliczał siebie do szkoły Epikura. p. A teorie. upadłszy politycznie. n. Laelius sive de amicitia czerpał z Teofrasta przez pośrednictwo stoików. Anto-ninus Pius zajmowali się filozofią. Wytworzyły się nowe ośrodki. której również bliscy byli Wergiliusz i Owidiusz. Antiochosa. Niebawem szkoły filozoficzne osiedliły się w Rzymie. Każdy bez mała światły Rzymianin należał do jakiejś szkoły lub przynajmniej był jej sympatykiem. potem uczył się jeszcze od epikurejczyka Zenona. rozporządzenia Senatu wydaliły z Rzymu filozofów razem z retorami.przeciwników. a także sceptycyzm w swej umiarkowanej akademickiej postaci. aby tam słuchać wykładów filozoficznych. 160-80) był pierwszym. jakim to wypominał Tacyt. przeto on sam stał się niezastąpionym źródłem. Scaevola . z próżności. De republica było naśladownictwem Platona. e. Ale cała ta rzymska filozofia była przesiąknięta dyletantyzmem. jej rygoryzm odpowiadał starorzymskiej cnocie. Strabon . co uprawiali ją najpoważniej. panującego na schyłku starożytności. traktujących o warunkach szczęścia . 68 p. Kleitomacha. itd. jedni czynili to z zamiłowania. Zainteresowanie filozofią wzmogło się jeszcze za cezarów. nie w rzeczy. a być filozofem znaczyło należeć do jednej ze szkół filozoficznych. W okresie cesarstwa wielu zwolenników zaczął znajdować epikureizm. zręcznie łączył teorie pochodzące z wszystkich szkół filozoficznych. Hadrian. Wytworzyła się moda na filozofię : ludzie zamożni trzymali w swych domach filozofów i za rozrywkę uważali przysłuchiwanie się dysputom. na które zresztą sam otwarcie wskazywał. Liczne jego pisma filozoficzne pochodzą prawie wyłącznie z trzech ostatnich lat życia. w De natura deorum . stosunki zmieniły się. W późniejszej fazie hellenizmu Ateny. Ale w końcu II w. zestawiali stare. na wniosek Rzymianina starej daty. Długotrwała była niechęć Rzymian do filozofii. Triumwir Crassus był perypatetykiem. a tak samo Stilo . e. Dalej jeszcze poszedł w tym kierunku Antiochos z Askalonu (zm. n. który odstąpił od panującego przed nim w Akademii sceptycyzmu i przejął się ideą uzgodnienia zwalczających się doktryn. Najpodatniejszy grunt znalazła w Rzymie szkoła stoicka. był epikurejczykiem. wszędzie był wyrazicielem eklektycznego ducha. Brutus był akademikiem.

dla przeciwieństwa podmiotu i przedmiotu. zrozumiała mechanizm faz Księżyca. zaczynając od I w. Rodos zaś.szkoły. Rozrost zagadnień objawił się głównie w dziedzinie etyki. i napisał geografię. a jednocześnie Arystarch z Samosu. używaną w Europie aż po nowe czasy. Tam najsłynniejszy astronom starożytny. jak np. zawierającym wspaniałą bibliotekę. Zgodnie z duchem owego czasu. między dobrem a szczęściem nie było przeciwieństwa ani nawet rozdziału. jakimi dysponowała nauka. Ale niebawem praca naukowa skoncentrowała się w Aleksandrii. Podawała wykazy cnót. antykwarskiego charakteru. Tam (po 300 r. a odpowiednio do sytuacji geograficznej Aleksandrii zawierała połączenie myśli Wschodu i Zachodu. 212) stworzył podstawy mechaniki. zwłaszcza na Sycylii. Trzeba było czekać aż do XIX w. co oni. Mniejsze ośrodki szły bądź w ateńskim. była „optatywna". NAUKA w ALEKSANDRII. nauka specjalna przy Aleksandrii. która panowała aż po Kopernika. które potem przyniosła epoka chrześcijańska. ZESTAWIENIA ZAGADNIENIA OKRESU HELLENISTYCZNEGO Zagadnienia naczelne i szczególnie charakterystyczne dla epoki były trzy. utrzymującym na koszt państwa rzesze uczonych. A jednocześnie pielęgnowano w Aleksandrii nauki humanistyczne. bądź w aleksandryjskim kierunku: Pergamon chciał rywalizować z Aleksandrią. n. ogrody botaniczne. Toteż filozofia tego okresu pozostała w swych podstawach grecka.. jak ją nazwał Brochard. twórca Elementów geometrii. że dla niej dobrem najwyższym i celem było szczęście. nie tylko stolicą państwa diadochów. Stąd wynikały ważne konsekwencje: nie było w ich etyce ani nakazu. Natomiast z samą filozofią nauka była w stosunku tak luźnym. e. jak osiągnąć szczęście. Filozofia w Aleksandrii zaczęła rozwijać się dopiero w następnym okresie. „Muzeum" aleksandryjskie było olbrzymim instytutem naukowym. Aleksandria. gdzie przechowała się matematyczna tradycja pitagorejska.. założona w drugiej połowie IV w.) pracował najsłynniejszy matematyk starożytności Euklides. którymi i dziś operuje kosmografia. Nie znała grzechu. aby powtórzył się podobny kult i nagromadzenie erudycji. A zagadnienia te różniły się zasadniczo od tych. Zasadniczą cechę etyki starożytnych stanowiło to. Badania takie były prowadzone i gdzie indziej. Szkoły te starały się rozwiązać te same prawie zagadnienia. w ścisłym słów tych znaczeniu. jak nigdy dotąd. obserwatoria astronomiczne. optyki i katoptryki. ale nie wykazy obowiązków. nie imperatywna. ale i wyspecjalizowanych badań naukowych. Uczoność aleksandryjska nabrała specjalnie erudycyjnego. lecz rady. 3. W teorii poznania teraz dopiero znaleziono nazwy dla najbardziej zasadniczych pojęć. autor traktatu o cięciach stożkowych. tam żył również Apoloniusz. Inicjatywa w tworzeniu nowych terminów wyszła w największej ilości wypadków od stoików. stała się już w III w. Dawała nie nakazy. wypowiadali się tylko za tą lub inną szkołą. Historyczne studia aleksandryjskich uczonych obejmowały również i dzieje filozofii. Założono podstawy naukowe dla filozofii i historii literatury. tyle tylko. doszedł w astronomii do hipotezy heliocentrycznej. POJĘCIA I TERMINY Pojęć i terminów przybyło najwięcej w dziedzinie teorii poznania i etyki. W fizyce: co jest ukrytą przyczyną zjawisk? W logice: co stanowi kryterium prawdy? W etyce: co daje szczęście? Tym trzem były podporządkowane wszystkie inne. rodak Pitagorasa. była to religijna metafizyka. poznała większość pojęć. tam wielki Archimedes (zm. wytworzył teorię astronomiczną. Tam pracował wybitny geograf Eratostenes. Ptolemeusz. harmonii. Nastąpił niejako podział puścizny Arystotelesa: filozofia została przy Atenach. ani obowiązku. że zasób zagadnień został zwiększony (wyraźne to zwłaszcza u sceptyków). zbiory zoologiczne. Przez aleksandryjskich uczonych starożytność oswoiła się z kulistym kształtem Ziemi. Stosunki w Aleksandrii podobne były do współczesnych nam stosunków w Ameryce ze względu na nieograniczone wprost środki. Fundamenty nowych szkół zostały założone w najbliższym czasie po Platonie i Arystotelesie. lecz tylko błąd. Nie znała też pojęcia zasługi i winy. teraz dopiero 115 . a potem Rzym pielęgnowały raczej filozofię ateńskiego typu. Biblioteka w Aleksandrii osiągnęła w początku naszej ery liczbę 700 000 tomów.

aro/ua (atomy) . „dogmatyk". Utworzyły się poza nią inne ośrodki: od III wieku Aleksandria ze swą biblioteką i muzeum stała się. elementu. 31). Teraz powstały owe: forma. Następna zaś generacja (należał do niej Filon z Aleksandrii) inaugurowała już nową epokę. tak ważnej dla następnych tysiącleci. Liczne też były nowe a podstawowe pojęcia etyczne: postęp. było już tylko jedno Imperium Rzymskie. kultura stała się już zrostem pierwiastków greckich i rzymskich. europejskich i azjatyckich. „nierozstrzyganie kwestii" i in. jeden tylko Chryzyp ze szkoły stoickiej był twórczym myślicielem. Do nich należała logika zdań rozwinięta przez stoików. które przyszło zaraz po Arystotelesie i kwitło około 300r. 116 . wschodnich i zachodnich.). stoicyzm Marka Aureliusza. jedna tylko Akademia nie miała wówczas wybitniejszego przedstawiciela.. Stratona perypatetyka. które przeszły nie tylko do łaciny. sądu spostrzegawczego. Była ona prawie wyłącznie przekładem terminologii greckiej. intellegibilis. Na okres ten przypadło utworzenie terminologii łacińskiej. twórcy geografii roślin i historyka filozofii (ok. Gdy się zaczynał. corpuscula. niemniej stare szkoły hellenistyczne trwały dalej i dopiero po paru pokoleniach platonizm wydał Plutarcha. która wyładowała się bądź w sceptycyzmie. często wprost przejmowała z niej terminy. ukazały się wydatniejsze postacie Karneadesa i Panaitiosa. WYDARZENIA WSPÓŁCZESNE Gdy okres ten się zaczynał. prima corpora. materia. p. zostały ustalone techniczne nazwy dla pojęcia i dla kryterium. BILANS OKRESU Wykaz trwałych zdobyczy filozoficznych tego okresu jest skromniejszy niż poprzedniego. była już tylko zaniedbaną prowincją. Gdy się zaczynał.obchodziła się bez tych wszystkich pojęć. szukano odpowiedników i wahano się: ovala była tłumaczona zarówno substantia jak i essentia. a uczeni szczycili się Arystarchem z Samosu. n. a gdy się kończył (po bitwie pod Actium. że klasyczna grecka filozofia . ale mało twórczych. a gdy się kończył. moralna intencja i wiele innych. samowiedzy. Najważniejsze było pierwsze pokolenie okresu. ale do wszystkich prawie kulturalnych języków nowożytnych Europy. Niektóre terminy miały różne znaczenia w zależności od szkoły. wielkim ośrodkiem życia umysłowego. Lukrecjusz epikurejczyk. intellectus. systematyka przyjemności przeprowadzona przez epikurejczyków oraz analizy poznania przeprowadzone przez pirrończyków. W tym pokoleniu żył też wielki uczony Euklides i rozkwitała już nauka aleksandryjska. Tymona sceptyka. przetrwał wiele pokoleń. elementu itp. r. a gdy się kończył. Potem żyli współcześnie w pierwszej połowie I w. a pirronizm Sekstusa Empiryka. koło 100 r. aktu uznania. 300 r. W trzecim pokoleniu twórczość filozoficzna zaczęła wygasać. a u epikurejczyków wyobrażenie odtwórcze. ich kryteria prawdy i teoria wartości moralnych. scholarcha Akademii. potem nie występuje już żadne wybitne nazwisko w filozofii (choć były to czasy Archimedesa). zachowujące swą ważność niezależnie od wyciąganych z nich wniosków sceptycznych.ustalono termin dla świadomości. u stoików oznaczała pojęcie wspólne. e.. Drugie pokolenie. jak dialecticus czy historia. było nad Morzem Śródziemnym wiele państw.Platona i Arystotelesa . aż koło połowy II w. generalis. bądź w eklektyzmie. rzecz moralnie obojętna. należeli Poseidonios stoik i Filon z Laryssy. było to pokolenie ludzi bardzo do filozofii zapalonych. zwłaszcza etycznych: w filozofii stoickiej i epikurejskiej. wrażenia. inductio. jak „sceptyk". Jednakże i ten okres wydał klasyczne sformułowania pewnych stanowisk. wydało Kleantesa stoika. Okres zaczynał się kulturą. Eklektyczne było też następne pokolenie (przynajmniej szóste po Arystotelesie). która była czysto grecka.: należeli doń założyciele wszystkich szkół hellenistycznych.zwłaszcza artystycznej. zwłaszcza pod Ptolemeuszem Filadelfosem. Formowanie terminów nie poszło od razu łatwo. Grecja stanowiła centrum kultury. należał doń także Teofrast. Arkezylaosa sceptycznego akademika. przeważała kultura filozoficzna. około 270 r. scholarcha w Likeionie. do którego. Weszły w użycie sceptyckie terminy. individuum. Tak samo od III w. Zenon. A w tym samym czasie stawał się Rzym ośrodkiem politycznym. Uderzające jest. W tym pokoleniu objawił się przyrost energii filozoficznej. innatus i tysiące innych. ratio i rationalis. Wiek III był wiekiem Teofrasta. później zaś obok filozofii równorzędne miejsce zajęły nauki szczegółowe. oczywistości. Cyceron i uczony arystotelik Andronikos z Rodosu. Epikur i Pirron. A także rozwinął pewną ilość teorii niezależnych od zajmowanego stanowiska. miasto Pergamon stało się ośrodkiem kultury . experientia.zarówno principia i semina rerum jak minima naturae. CHRONOLOGIA Okres hellenistyczny trwał w filozofii długo.

z empiryzmem. E. A w r. powstała (ok. przewagę zachowała religia. Ludzie.Rzym był stolicą już nie tylko w sensie politycznym. inni zaś pisarze starożytni. jak Panteon. Pod koniec starożytności dokonał się przewrót w umysłach: oderwał je od spraw doczesnych i zwrócił ku wiecznym. determinizmem i teorią wolnej woli w etyce. historycy „starego stoicyzmu" wahają się między biegunowo różnymi interpretacjami: między materializmem i spirytualizmem w metafizyce. W tej wielkiej erze Rzymu filozofia i filozofowie odgrywali stosunkowo skromną rolę. wielcy prawnicy i powstawały najbardziej monumentalne dzieła sztuki rzymskiej.. że niektórzy sceptycy godzili swe stanowisko ze stanowiskami dogmatycznymi. Owidiusz. inaczej zdawała się niepotrzebna. Zwłaszcza od połowy II wieku. twórcy geometrii (ok. że środkami przyrodzonymi niepodobna rozwiązać jej zagadnień. żyli w nim i działali wielcy poeci: Wergiliusz. W tym leży przyczyna nieporozumień i rozbieżnych interpretacji. . geograf Strabon. wielkiego fizyka (czynnego głównie 250 . mianowicie kwestie etyczne. rozkwit nauk szczegółowych trwał dalej: wówczas to czynny był Heron z Aleksandrii. FILOZOFIA NA PODŁOŻU RELIGII. Sulla przywiózł do Rzymu rękopis Arystotelesa i Teofrasta. Wytworzyło się przekonanie. I jednocześnie ożywiało się jego życie umysłowe. to była zastępowana przez nią: przez religię Wschodu. Proces zbliżenia filozofii z religią wypełnił ostatnią epokę starożytności. a prace humanistów nabrały uniwersalnego charakteru. Ale też nie były to te same zagadnienia. W Rzymie przez okres ten zmieniło się wiele.W epikureizmie przedmiotem sporu wciąż jeszcze są najistotniejsze dla tej doktryny kwestie. W II w. sporne. od niedawna dopiero zwrócono uwagę na doniosłe postacie Panaitiosa i Poseidoniosa. Arkezylaos . 30 rozpoczęła się trwająca blisko pół wieku era Augusta.religijną filozofię. zarówno natury psychicznej jak społecznej. Propercjusz. Dziejopisarze szkoły stoickiej uwzględniali na ogół tylko bądź założycieli szkoły. 280). w której Rzym panował nad światem nie tylko militarnie i politycznie. w ustroju społecznym tak samo jak w kulturze umysłowej. jęli w innym świecie szukać celu i sensu życia. Horacy. sporne autorstwo i sens niektórych tropów. Koło połowy I wieku . jak np. najbliższych nam przedstawicieli. Archimedesa z Syrakuz.) 1.220). przez nową wiarę chrześcijańską czy nawet przez pogaństwo. znakomici gramatycy. i przez to pośrednie ogniwa rozwoju zostały nie zbadane i są jeszcze zagadką.z platonizmem. ona podporządkowała sobie filozofię. jak Katona Starszego De Agricultura. OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ (I-VI W. np. historyk Liwiusz. bądź jej ostatnich. teoria negatywnego szczęścia lub stosunku rozkoszy cielesnych i duchowych. sensualizmem i aprioryzmem w logice. jak pojmować przekazany przez tradycję fakt. W 83 r. Wprawdzie epoka ta wydała też filozoficzną religię. 145) kronika świata Apollodora z Aten i (ok. sławny matematyk. technik. rewolucje dążące do sprawiedliwszego ustroju społecznego. Filozofia musiała teraz odpowiedzieć na pytania natury religijnej. zarówno wyczerpanie się dotychczasowej kultury Greków jak i dopływ od Wschodu innej. mniej ważnym dla filozofii. Sekstus lub Menodot . a także znakomitych filologów aleksandryjskich. Filozofia zaczęła się była w Grecji od czysto teoretycznych 117 . Poza tym sporny jest stosunek akademizmu do pirronizmu. Przechodził przez walki wewnętrzne. a mniej więcej w tym czasie zaczęły się pojawiać własne prace naukowe Rzymian. Yarrona. 150) historia powszechna Polibiusza. boskich. 300 r. W 167 r. Stratona.W pirronizmie najtrudniejsze jest zrozumienie samego Pirrona (sceptycy uważali go za swego protoplastę. Ainezydem godzi je z heraklityzmem. N. Cezara i Catulla . Jeśli nie umiała zastąpić religii. co dawniej. Stary Zakon. fizyk. Złożyły się na tę przemianę przyczyny różnorodne. Polibiusz przybył do Rzymu.). religijnej kultury. Dotyczy to zwłaszcza stoików. Zarazem zanikło zaufanie do własnych sił i powszechne stało się oczekiwanie pomocy nadprzyrodzonej od istot wyższych. perypatetyka zasłużonego dla eksperymentalnego przyrodoznawstwa (ok. nie wiedzą nic o jego sceptycyzmie i przedstawiają go tylko jako rygorystycznego etyka). nie odwrotnie. KWESTIE SPORNE Dzieła twórców filozoficznych tej epoki zaginęły bez mała doszczętnie i doktryn ich musimy dochodzić z szczupłych fragmentów lub na podstawie pism naśladowców. Żądza życia wiecznego i wyzwolenia z niedoli i znikomości ziemskiej opanowała umysły. Duch religijny również opanował filozofię. ale przede wszystkim . jak Cyceron. stanowiącego niejako stację węzłową w drogach rozwojowych greckiej filozofii . przesyceni i zniechęceni do dóbr tego świata.za Lukrecjusza.Euklidesa z Aleksandrii.

tzn. jego zasadniczym pytaniem było: jak żyć? Obecnie nastąpiło dalsze jeszcze przesunięcie zagadnień: nie-jak żyć. leżąca na rubieży Zachodu i Wschodu. która dotąd występowała w Grecji z ufnością w przyszłość i we własne siły człowieka i która walczyła o autonomię dla myśli. WPŁYW WSCHODU. FILOZOFIA OPARTA NA OBJAWIENIU. koncepcji i definicji filozofii przybyły tymi czasy nowe. a więc w modlitwie. Myśl grecka i wschodnia oddziaływały na siebie wzajem i tworzyły różnorodne połączenia.Platońska. Przez to poznanie stało się zależne od objawienia. Gdy mówiono teraz o „poznaniu" (gnozis). przeniknęła do filozofii. Wobec pytania: wiedza przyrodzona czy mistyczna ? straciło swą aktualność stare greckie pytanie: zmysły czy rozum ? Ani bowiem zmysłowe doświadczenie. p. nawet ze sceptycyzmu. ale doktryny ich otrzymały teraz nowe zabarwienie przez wzmocnienie pierwiastków religijnych. potrzebna jest pomoc nadprzyrodzona. Synkretyczna filozofia miała dwie postaci: jedną na podłożu wschodnim (żydowskim). Epikurejska. ale z 118 . 3) nauka nad naukami. pracowała nad zespoleniem narodowo i rasowo odrębnych systemów myśli w jednej nad narodowej i nad rasowej koncepcji. Korzystano teraz nie z jednego. teraz stała się heteronomiczna. kładły nacisk na swą zależność. Objawienie spływa na człowieka w stanach „mistycznych". założone dawniej przez Greków . Filozofia. 4. pierwsza arystotelesowskiego pochodzenia. u Marka Aureliusza przepełniony był uczuciem religijnym) i w platonizmie. Do starych. w pismach świętych. Granice Grecji. w tradycji. lecz ponad rozumowe oglądanie prawdy. bardziej mistyczne i uduchowione. 2) poznanie rzeczy boskich i ludzkich. powstająca od I. ale właśnie dążono do ich zespolenia. Przedmiotem godnym poznania był dla ludzi tej epoki jedynie Bóg. w Aleksandrii. tj. 3. Ośrodkiem filozofii były już nie Ateny. Pierwsza prędko znalazła wybitnego przedstawiciela w Pilonie. jak przystało na epokę ceniącą autorytet i tradycję. szukała prawdy w przeszłości. druga dojrzewała przez kilka stuleci. a tym bardziej z ascetycznego stoicyzmu lub z arystotelizmu. zamknięte długo dla wpływów obcej kultury otworzyły się teraz na oścież i wschodnie idee opanowały umysły greckie. stoicka. Tych źródeł bynajmniej nie ukrywały. Potrzeba autorytetu. mógł opierać się na objawieniu otrzymanym przez innych ludzi wybranych przez bóstwo. osobą swą gwarantowali prawdę. Nie były już dziełem samych Greków. zwracała się o pomoc do objawień i o gwarancję do autorytetów. współpracownikami Greków byli tu ludzie pochodzenia wschodniego. sceptycka . czystości serca i wierze. druga stoickiego. Zmiana ta była szczególnie wyraźna w stoicyzmie (który np. I weszło w zwyczaj zarówno w środowiskach greckich i chrześcijańskich zestawiać aż sześć definicji filozofii: 1) poznanie bytu jako takiego. drugą na podłożu greckim. e. to miano na myśli nie zrozumienie. co usposabia do ekstazy. jak do zbawienia. I środek do zdobycia wiedzy musiano teraz ujrzeć w tym. Powstawały tam równocześnie systemy filozoficzne w różnych środowiskach. lecz jak wyzwolić się od życia i połączyć z bóstwem. w. zanim wydała system Plotyna. była tedy synkretyczna. zapowiadające wyzwolenie z niedoli ziemskiej. wykazującego niedostateczność wiedzy przyrodzonej. ani trzeźwe rozumowanie nie objawiało tej prawdy. cynicka. filozofia. Ograniczył je już okres hellenistyczny. naturalna w religii. Zgodnie z duchem czasu oddziałały przede wszystkim religie Wschodu. Natomiast epikureizm i sceptycyzm nie stanowiły podatnego gruntu dla myśli religijnej i przez to przestały odgrywać wydatniejszą rolę w życiu umysłowym. osiągana w stanach ekstazy. 2. więcej przemawiały do ludzi tej epoki niż religia Greków. jakie dokonało się na schyłku starożytności. Przez to zespolenie zmieniła się tedy sama koncepcja filozofii: z narzędzia poznania świata stała się narzędziem połączenia z Bogiem. był także i źródłem poznania.zainteresowań. Ale ponadto: 5) rozmyślanie nad śmiercią i 6) upodobnianie się do Boga. której obecnie szukała filozofia. ze środka do kierowania życiem doczesnym stała się środkiem do wyzwolenia z życia. bo do poznania. Istniała świadomość różnicy dzielącej te dwie kultury. STARE i NOWE SZKOŁY. opartego na koncepcji Boga. przeciwnie. Kto objawienia nie otrzymał osobiście. lecz Aleksandria. Arystotelesowska. n. dostarczała jej chyba jedynie wiedza mistyczna. Obok doktryn dawniejszych powstały teraz nowe. gdzie spotykali się ludzie różnych ras i kultur. Te dwie ostatnie definicje filozofii były wyrazem jej zespolenia z religią. gdy dusza wychodzi z ciała i łączy się z bóstwem. wśród Greków i wśród Żydów. Tacy wybrańcy byli autorytetami.istniały dalej. I te doktryny korzystały z dawnej greckiej filozofii. odpowiadające jej religijnej orientacji. 4) miłość mądrości. gdy bezpośrednio obcuje się z bóstwem. To były definicje starogreckie. Szkoły filozoficzne. Był nie tylko przedmiotem. Te miały charakter wyraźniej jeszcze religijny.

Granice między szkołami zatarły się. POPRZEDNICY. n. że Platon i Pitagoras głosili tylko starą mądrość braminów. Żyda greckiego żyjącego w połowie II. logicznej. w II w. w III w.wszystkich dawnych systemów na raz. Jedną z nich był platonizm. Nie był jednolitą. do niego najczęściej nawiązywała nowa teologia. i Celsus. De sacrificiis Abeli et Caini. mianowicie żydowskiego. w. Dla niej zachowuje się nazwę neoplatonizmu. od źródła. oraz poeta Apulejusz. n. Obok myśli greckiej i żydowskiej wyrastała w tym okresie jeszcze myśl inna: chrześcijańska. Jego system. był bodaj pierwszym wybitnym przedstawicielem filozofii nowego typu. obejmującym różne próby i indywidualne odmiany. Filon należał do tych. Quod Deus sit immutabilis. a dobro i zło 119 . w przeważającej części zachowały się. których wykaz podał Euzebiusz.. n. religijnego okresu. Ta doktryna. e. Egipcjan i Żydów. aby stać się podstawą nowego. e. p. On bodaj pierwszy wyraźnie sformułował zadanie filozofii jako poznanie Boga. n. przez Plotyna. mało samodzielnych. e. Jego próba spojenia greckich i żydowskich elementów miała już poprzedników wśród Żydów. urodził się około 25 r. Liczne jego dzieła. w. n. Stał się prototypem systemów swej epoki i przyczynił się najwięcej do tego. redagowane w postaci komentarzy do Pięcioksięgu. religijnej i eklektycznej. przede wszystkim w osobie Arystobula. Filon był z jednej strony przedstawicielem teologicznej tradycji żydowskiej. Żyd z Aleksandrii. które je tak długo rozdzielały. stoickimi i Heraklitejskimi. już na początku I w. Filon. wytworzona niegdyś w sekcie religijnej. 50 r. Duch i materia stanowiły przeciwieństwo drugie. De Cherubim. e. Ale gdy tamte są zakończeniem starożytności. Wiadomo o nim. Myśl ta była na wskroś dualistyczna. 1. stoik. p. Wszakże w eklektycznym konglomeracie doktryn filozoficznych dwie miały stanowczą przewagę. Jeden z odłamów nowej filozofii. podobnie jak filozofia Filona . kwestie sporne. e. ale także i stoicka wpłynęły na niego. n. ale na podstawie wierzeń żydowskich. POGLĄDY. Poseidonios. że wschodnie motywy przeniknęły spekulację grecką w jej ostatniej fazie. zeszły teraz na plan drugi wobec zagadnień religijnych. p. z których po paru wiekach wyłoniła się wreszcie najdoskonalsza i najsamodzielniejsza formacja filozoficzna całej epoki. występujący jako prorok raczej niż jako filozof. Przez to wytworzyły się sprzyjające warunki eklektyzmu. Z wpływem platonizmu mógł mierzyć się jedynie wpływ pokrewnego mu pitagoreizmu. Filozofia neoplatońska reprezentuje najświetniej myśl wyrosłą w środowisku greckim. jak znany biograf Plutarcha Cheronei na przełomie I i II w. ze swą teorią idei wiecznych. Najdawniejszym znanym z nazwiska przedstawicielem neopitagoreizmu był Nigidius Figulus (w I. Bóg i świat: to było dla niej przeciwieństwo podstawowe. zbudowany przy pomocy greckich pojęć. Od tych neopitagorejczyków niełatwo jest odróżnić czynnych równocześnie platończyków. zapewne młodzieńczych. Należał doń Apoloniusz z Tiany. który też na schyłku starożytności stał się zwyczajem. magów perskich. nadbudowana teraz nad starą fizyką. n. Doktryny neopitagorejczyków i platończyków stanowiły zaczątki. który stosował filozofię grecką do egzegezy Pięcioksięgu. a były najwięcej natury etycznej. w. do Rzymu w poselstwie do cesarza Kaliguli. Z doktryn greckich zwłaszcza Platońska i pitagorejska.myśl wyszła ze środowiska wschodniego. fizykalnej. przesiąknięty wpływami wschodnimi. lecz ogólnym prądem. ta łączy się już z epoką następną jako jej początek. który przejęty był doktrynami Platońskimi. FILON Głównym przedstawicielem synkretycznej żydowsko-greckiej filozofii był Filon. z drugiej zaś podlegał wpływowi greckiej filozofii. religijnej i eklektycznej. powstał wcześnie. ściśle określoną doktryną.) i Syryjczyk Numenios z Apamei (w II. na które najczęściej się powoływał. DUALIZM i MONIZM. a nawet metodą. Świat interesował go jedynie jako dzieło Jego i objawienie. oraz nieznanego autora pisma o Mądrości Salomona. wróg chrześcijan. e. bywa nazywany neopitagoreizmem.. a zmarł ok. De confusione linguarum i in.). iż jako wysłannik aleksandryjskiej gminy żydowskiej jeździł w 40 r. ŻYCIE I PISMA. odżyła na nowo w religijnie nastrojonych czasach. na której dalszy rozwój potem sam wybitnie oddziałał. uważający. Ale między Bogiem a światem leżała dla ówczesnej myśli przepaść. Od pism czysto filozoficznych. ważniejsze są pisma późniejsze. noszą one tytuły: Legis allegoriae. e. dusz nieśmiertelnych i natchnień wieszczych był predestynowany. którzy mieli jeden tylko przedmiot prawdziwego zainteresowania: Boga. Utworzona została dopiero ku jej schyłkowi.

zarówno żydowskich jak greckich i chrześcijańskich. lecz jest odwieczna. uduchowionym okresie duch wydawał się realniejszy od materii. 2. bezduszna. jak dobro. Przeto wywodzono stworzenie z Boga. Co więcej. cnota. Ogniwo to widział Filon w Logosie. Arystotelesa. C) Logos. a zwłaszcza jak zło wywieść z Boga? . Było to ujęcie nowe. Pośrednie ogniwo między Bogiem a światem materialnym odkrył był już Platon. Bóg Filona był niedostępny i niepojęty. Dawniejsze systemy Grecji jeśli były monistyczne. ponadczasowy i ponadprzestrzenny. aby mimo wszystko odnalazła jedność wszechświata. który na długo przyjął się wśród filozofów Aleksandrii. by mogły to być sąsiednie ogniwa jednego szeregu. Filozofia ta nie mogła być monistyczna na dawny sposób. ale pojmował je inaczej niż Platon. można było traktować je jako ogniwa jednego szeregu. Wszechświat zdawał się być szarpany przez wrogie potęgi: duch w nim zmaga się z materią. nawet imię „Bóg" ujmuje tylko częściowo Jego naturę.przeciwieństwo trzecie. Nowy monizm mógł być tylko spirytualistyczny. jest wyższy i doskonalszy ponad wszystko. należało znaleźć ogniwo pośrednie. poniekąd nawet z eleatów. wszechwiedzący. Absolutny byt. Filon uznawał istnienie idei. to były materialistyczne. ducha i materii. nawet podczas tworzenia i po stworzeniu. nie można go nazwać trafnie żadnym imieniem. nie jest stworzona. Jak pojmował Boga? Pojmował go synkretycznie. nawet najwznioślejsze. Cała zaś Filońska teoria Boga. Tak też uczynił Filon i utworzył schemat. ALEKSANDRYJSKI SCHEMAT METAFIZYKI. Jeśli rodzaje łączą się w jeden szereg. Jeśli zaś tkwi w niej siła. bardziej teologicznie.tu Filon przestawał już być w zgodzie z Platonem . był transcendentny podwójnie: kosmicznie i epistemologicznie. utożsamiająca byt niezmienny z niepojętą osobą boską. co poznać możemy. Tym ogniwem były idee. potężny. iż byt stanowi pewną jedność. Pojmował ją po platońsku: bezkształtna. prawzór idealny materialnego świata. Do ustalenia tego stanowiska Filon przyczynił się więcej od innych. niezmienny i wieczny. Teraz przyszedł czas na system odwrotny: w tym religijnym. Materia jest tedy bądź znikoma. Jeśli świat materialny jest stworzony i kierowany przez Boga. Filozofowie owej epoki widzieli między Bogiem a materialnym światem przepaść zbyt wielką. istniejący dzięki swej własnej naturze. Taki gradualizm (tak można by nazwać to stanowisko) wraz ze spirytualistycznym monizmem stanowił osnowę ówczesnych systemów filozoficznych. Trzeba przyjąć pośrednie między nimi ogniwo. lecz odwrotnie. pozbawiona określonych własności. jest jeden i niezłożony. B) Materia stanowiła przeciwległy kraniec w systemie Filona. mądrość. lecz tylko potencją. A) Bóg był punktem wyjścia systemu. Nie może być tworem Bożym Jak tego już Platon uczył. to byt niezależny. łącząc w jednym pojęciu własności greckiego absolutnego bytu z własnościami żydowskiego jedynego Boga. był dobrotliwy. Ale jest także i poza poznaniem. Filon przypisywał Bogu. zaczerpnięte z Platona. to jedynie pośrednio. jedność Boga i stworzenia. że nie może istnieć bezpośrednie między nimi zetknięcie. wyższy ponad wszystkie ludzkie pojęcia. Przeciwieństwo zaś między Bogiem a materią jest tak wielkie. dobra i zła. nie jest w związku z żadną rzeczą i żadną istotą skończoną. Filon zaś nie tworzył pojęcia Boga na podstawie poznania świata. to tylko ujemna. schodzącej od szczytu do nizin. Punkt wyjścia filozofii był skrajnie dualistyczny. monizm ich pochodził stąd. Ta nauka o transcendencji Boga miała również główne źródło w religii żydowskiej.to pozostawało inne jeszcze wyjście. a Bóg tylko punktem dojścia. Więc Bóg . Te wszystkie cechy. nie była dlań nawet bytem. Jeśli zaś i taki monizm natrafiał na trudności . to znaczy.nie tylko nie stworzył materii. ale też nie stworzył z niej świata. ale jej cel skrajnie monistyczny. z której byt może być dopiero ukształtowany. bo dotąd punktem wyjścia rozważań filozoficznych bywał świat. a nie odwrotnie. Jest poza światem. Wszakże poczucie dwoistości bytu łączyło się wówczas z nieodpartą potrzebą jedności. Ale ponadto jego Bóg był osobą. jeśli stanowią szczeble jednej drabiny. Bóg realniejszy od stworzenia. W tym widziano właściwe zadanie filozofii. natomiast zupełnie obce greckiemu pojęciu absolutu.bo jakże materię wywieść z ducha. była klasycznym tworem synkretycznej myśli. bezwładna. przeciwstawiająca się siłom wyższym i będąca źródłem zła w świecie. Zamiast sprowadzać różne rodzaje bytu do jednego rodzaju. materię z ducha i w ogóle byt mniej doskonały wywodzono z bardziej doskonałego. dobro zmaga ze złem. bądź zł a. To znów były cechy czerpane ze Starego Zakonu. a i Boga pojmowały na jej podobieństwo. że byt wyższy sprowadzały do niższego: ducha sprowadzały do materii. o którym rozprawiali greccy filozofowie. mniej abstrakcyjnie. 120 .

Idee.. Więcej znów samodzielności wykazał w psychologii. w tym znaczeniu. jako przygotowanie do prawdziwej cnoty i prawdziwego poznania. tak i w mikrokosmosie ludzkim potrzebny jest czynnik pośredniczący między krańcami. I na szereg stuleci uwaga metafizyków ześrodkowała się nie na Bogu niedostępnym ani na materii znikomej. gdy rozum jest wyzwolony z ciała. Była odbiciem jego metafizyki. ale też od stoików i w ogóle od Greków. intuicyjną władzę. Połączone w nim zostało to. Tak oto z różnorodnych motywów . dyskursywny i operujący zmysłowymi danymi. 4. Jest osiągalny tylko przez boską część duszy. Mniemał. ale i na myśl grecką. Przyrodzone siły człowieka nie starczą do poznania prawdy. a rozum jest wypływem bóstwa. że prawda jest tylko w Bogu i że człowiek może ją osiągnąć tylko przez połączenie z Bogiem. Filon uznawał też cnoty życia czynnego obok cnót kontemplacyjnych i uznawał poznanie dyskursywne obok kontemplacyjnego. b) Ale idee są nie tylko myślami. zmysły. Jak kosmos. lecz zarazem i siłami Bożymi. wdarł się do rozwoju filozofii greckiej i oddzielił myśl starogrecką od ostatnich jej tworów. logos zaś . logos. Etyka Filona była odwróceniem jego metafizyki. była to zasadnicza przemiana jego teorii idei. PSYCHOLOGIA. jedynym. Logos jest osobą.na Logosie. Duszę bowiem ludzką uważał za miejsce spotkania dwóch światów. był to motyw całkowicie wschodni. ale zadaniem jego jest dojść do jej szczytu. Była gradualistyczna: wszystkie rodzaje bytu traktowała jako ogniwa jednego szeregu. pośrednikiem między Bogiem a światem. jako zdolność oglądania Boga i chłonięcia światła Bożego. są zespołem sił kształtujących świat. który ukształtował świat z materii. zaczynającego się od doskonałego Boga. on zaś z kolei jest stwórcą świata.jako intelekt niższy. I dla zespołu idei-sił. należy do najniższych tworów w drabinie bytów. jeszcze więcej: drugim bogiem. Ale właśnie takie irracjonalne połączenie pojęć potrzebne było tamtej epoce. W filozofii przyrody Filon był niesamodzielny: układał ją z motywów stoickich. Siły zaś Boże przechodzą z Boga w świat i kształtują go. więcej: synem Bożym. ekstatyczna w swych środkach i na wskroś heteronomiczna. Religia żydowska ze swym monoteizmem i radykalnym przeciwstawieniem Boga i świata. c) Wszakże do pojęcia Logosu dodał jeszcze motyw trzeci: Logos jest osobą. ale uznawał je tylko jako poziom niższy.to były trzy szczeble w drabinie bytów. ETYKA i TEORIA POZNANIA. Cel ten przyrodzonymi ludzkimi środkami ziścić się nie da. stoickich sił. który stał się podłożem dla całego dalszego rozwoju metafizyki aleksandryjskiej. lecz w Bogu. żydowskich aniołów . Rozum pojmował jako najwyższą. są mianowicie myślami Bożymi.Platońskich idei. przez rozum. boskiego bytu schodzi do niedoskonałego. To oddzielało Filona nie tylko od Platona.jak byt niedoskonały ma wejść z powrotem do doskonałości. są duszą i rozumem świata. W niej etyka i teoria poznania były równie teocentryczne. a kończącego na znikomej materii. zstępującej od doskonałości do niedoskonałości. wysłannikiem i zastępcą Boga. należących do boskiej natury a zarazem kształtujących świat.wyrosło u Filona pojęcie Logosu. Filon oddziałał nie tylko na myśl żydowską. lecz Bóg udziela swej pomocy w postaci objawienia.a) Idee istnieją nie samodzielnie. w której stał się na długo autorytetem i wzorem. materialnego i boskiego. zawierające prawdy objawione. przedstawiciel Wschodu. była transcendentna w swych celach. 3. Przy pozorach zgodności z Platonem. etyka zaś . Platońskich i pitagorejskich. dusza musi połączyć się z Bogiem. jak metafizyka: aby osiągnąć dobro i prawdę. jak drabina bytów od doskonałego. WPŁYW. niezawodnym źródłem poznania jest Pismo święte. ze swymi objawieniami i natchnieniami odpowiadała duchowi czasu i oparta na niej nauka Filona łatwo została przyswojona przez filozofię 121 . i to tylko w chwilach. złączenie z Bogiem jest jego celem. którą rozwijał Filon. Teoria poznania Filona była analogiczna do etyki. Człowiek. Jego stwórcą jest Bóg. mianowicie od neoplatonizmu. są nie tylko w Bogu. On. To było już pojęte bardziej po stoicku niż po platońsku. Logos i świat materialny . lecz . a źródłem Pismo święte. Co prawda. Człowiek musi odbyć z powrotem drogę do Boga. tak i dusza była pojęta przez Filona jako szereg złożony z trzech ogniw różnej doskonałości: rozum. Możliwe to tylko w stanach kontemplacji i ekstazy. Jak we wszechświecie. Filozofia Filona była teocentryczna i heteronomiczna: zadaniem jej było poznanie Boga. Bóg. ale i w świecie. co Grecy rozdzielali skrzętnie. aniołem. bo myśl Boża od razu obraca się w czyn. jest tym. Filon użył terminu spopularyzowanego przez stoików i nazwał go Logosem. a więc jedynie w stanach ekstazy i kontemplacji. ZESTAWIENIE. Z tej trójcy Filon stworzył schemat. jako istota cielesna. Metafizyka uczy. jego też nazywał Logosem. zmysłowa część duszy jest czysto materialna. Etyka więc.

Był to raczej działacz religijny niż filozof. To dynamiczne pojęcie bytu umożliwiło stworzenie monistycznego systemu: nie ma wielu bytów. było wykazanie jedności bytu. które miało nazywać się Platonopolis. SYSTEM EMANACYJNY. Filona i neopitagorejczyków. Zostawił 54 rozprawy. Bezpośrednim poprzednikiem Plotyna był Amoniusz. Plotyn uczył. było genetyczne ujęcie bytu: postacie bytu. w III w. jedności. był dualizm. był pono bliski urzeczywistnienia. młodość spędził w Aleksandrii. zbudowanie monistycznego systemu. już na schyłku epoki. należy do jego natury i jest odeń nieodłączne.e. Takie rozwiązanie wymagało przemiany samego pojęcia bytu: istotę jego stanowi nie trwanie. 203-269/270). są etapami jednego i tego samego rozwoju. lecz stawanie się. ŻYCIE PLOTYNA. nie zebrał w jednym dziele podstawowych swych poglądów. Od aleksandryjczyków przejął gradualistyczną koncepcję metafizyki wedle schematu: Bóg. ROZWÓJ. by założyć miasto filozofów. przeciwnie. W przeciwieństwie do systemu Filona czynniki filozoficzne miały w nim przewagę nad religijnymi. że posiada ciało. Poza tym korzystał też z Arystotelesa i stoików. jak chcieli eleaci lub Platon. Środkiem. pochłonięty całkowicie życiem duchowym. czyli tragarzem. Celem. Tam w 28 roku życia rozpoczął studia filozoficzne. jaki Plotyn zastosował dla osiągnięcia tego celu. Naturalną własnością bytu była bowiem.grecką. ale zarazem zmienił ją przekształciwszy w system filozoficzny. właściwym pierwszym wiekom po Chrystusie. był jednak w błędzie sądząc. Jednak minęły jeszcze dwa stulecia. że byt trwa. Plotyn (ok. lecz neoplatończykiem. bycie. W drugim przeszedł od tych specjalnych zagadnień do poszukiwania ogólnej teorii bytu i zarazem od cudzego do własnego poglądu na świat. Heraklit zbliżał się do zrozumienia dynamicznej natury bytu. według Plotyna. a świat ziemski od boskiego. heteronomiczne i ekstatyczne. Jego projekt. W Rzymie pozyskał dla swej nauki liczne grono zwolenników. że byt przyjmując nową postać traci postać poprzednią. szósta o najwyższych kategoriach. On sformułował schemat gradualistycznej metafizyki. Był oryginalnym myślicielem. jak i całej epoki. druga fizykalne. POGLĄDY PLOTYNA. Albowiem byt ma naturę światła. jak pisze uczeń jego i biograf. W trzecim okresie starzejący się Plotyn przerwał abstrakcyjne dociekania i skupił się na sprawach bardziej aktualnych. przede wszystkim zaś z aleksandryjskich filozofów.n. Powstał w Aleksandrii. to. Głównym poprzednikiem jego był Platon: Plotyn podawał się za jego egzegetę. znawcą dawniejszych poglądów filozoficznych. Można wyróżnić trzy okresy w rozwoju Plotyna. dobru. ale jeden pochodzi od drugiego. odczucie olbrzymich przeciwieństw tkwiących w bycie. ostatni wielki system starożytności. Urodził się w Likopolis w Egipcie. PISMA. Porfiriusz. co było filozoficzne w poglądach Filona. Wstydził się. od platonizmu do neoplatonizmu. Przez Filona weszły do niej tendencje personifikujące i transcendentne. Spośród filozofów aleksandryjskich pociągnął go najwięcej Amoniusz Sakkas. że wyłania z siebie nowe postacie. które Porfiriusz ułożył w 6 dziewiątek. nie chronologiczny) przyjęte zostały powszechnie. jakkolwiek różne. Pisał niesystematycznie. przeważnie etyczno-religijnych. A wszystkim tym koncepcjom dał postać samodzielną i dojrzałą. czwarta rozprawy o duszy. Dzięki niej wyłaniają się z bytu coraz nowe jego postaci. lecz jest jeden byt. a zarazem niezwykłym erudytą. PLOTYN I NEOPLATOŃCZYCY Syntezę filozoficzną całej epoki stanowił neoplatonizm Plotyna. Zachował również koncepcję etyki nakazującej stworzeniu powrót do Boga i koncepcję poznania jako osiągalnego w stanach ekstazy. dopiero od 50 roku życia. zwany od swego zawodu Sakkasem. Plotyn zaczął pisać późno. rozwijający się i przybierający różnorodne postacie. Punktem wyjścia Plotyna. faktycznie jednak świadomie przekształcił jego naukę i dlatego nazywany jest już nie platończykiem. Wchłonęła ona to. 1. ekspansja. produkując byty nowe. Nazwa ta i układ Porfiriusza (rzeczowy. Wyłonione postacie są 122 . Pierwsza Enneada obejmuje rozprawy etyczne. trzecia kosmologiczne. w poglądach swych łączył doktrynę Platona z mistycyzmem. czyli Ennead. Stosunek Plotyna do niego przypomina stosunek Platona do Sokratesa: utrwalił pismem jego ustną naukę. świat i pośrednik między Bogiem a światem. piąta o rozumie. którego istotę stanowi promieniowanie. który na schyłku starożytności był przyjęty powszechnie. W 40 roku życia przeniósł się do Rzymu. Przeszedł przez życie obcy sprawom materialnym i doczesnym. duch Grecji nad duchem Wschodu. świat realny jest wprawdzie zasadniczo różny od idealnego. W pierwszym był wyznawcą Platona i rozwijał naukę jego o duszy i jej oczyszczeniu. zanim powstała. POPRZEDNICY. między innymi samego cesarza Galiena. Do doktryny neoplatońskiej było już blisko.

Taki był wynik wysiłku dokonanego przez Plotyna dla określenia absolutu. Źródło wszelkiego racjonalnie poznawalnego bytu jest samo irracjonalne. z którego wszystkie dalsze postacie bytu emanują? I na to pytanie Plotyn odpowiedział w sposób oryginalny. tym ma większą moc twórczą. oryginalnością jego była koncepcja absolutu i emanacji. Plotyn godził wprawdzie w pewnym sensie racjonalizm z irracjonalizmem. ale usiłował być niezależny od wiary i opierać się wyłącznie na rozumowaniu. jest przeto czystą jednią. Ale i w ideach nie widział doskonałości zupełnej i wnosił stąd. Jakiż jest ów byt najdoskonalszy. gdzie myśl z trudem tylko posuwa się naprzód. u Plotyna dopiero drugi. bo duch. jako najdoskonalszy. musi być wolny od jakiejkolwiek mnogości i jakichkolwiek przeciwieństw. który tylko abstrakcja pojęciowa dzieli na części. Dlatego materia stanowi kres procesu emanacyjnego. co religie nazywają Bogiem. Plotyn wielbił go jako będący ponad wszelką doskonałością szczyt piękna. Uważał. dusza i materia. Wbrew Platonowi miał absolut za niepoznawalny. W filozofii Platona świat ten był najwyższy. zazwyczaj używanej przenośni . że istnieje byt od idei doskonalszy. Ta 123 . lecz filozoficzne przeciwstawienie świata idealnego i realnego. świat był dlań kolejnym emanowaniem coraz nowych bytów. pojmowany przezeń jako jedyna dusza świata. a z nią doskonałość i siła twórcza są na wyczerpaniu. tak idee odbijają się w materii i powodują przez to ten refleks. Podczas gdy wszelki znany nam byt jest w ten czy inny sposób zależny. przeciwstawiający się mu i otamowujący go.wedle innej. ABSOLUT. Każda postać bytu pochodzi tedy od innej. operujące ostatnimi abstrakcjami. religijnego przeciwstawienia Boga i świata. Rozumowanie to. ale coraz mniej doskonałe. Nie jest duchem ani myślą. czyli świat idealny. Pierwszą po absolucie hipostazą był świat ducha. Świat dusz jest emanacja świata idei. a twór jest zawsze mniej doskonały od twórcy. Wyróżniał ich trzy: duch. ale też i z jej ukształtowania. Ukształtowanie jej zaś jest jedynie zjawiskiem idealnego bytu odzwierciedlającego się w materii. dało wynik następujący. prawdy i jedności. w atmosferze szczytów. Z absolutu emanują inne postacie bytu. Po wszystkie czasy pozostał on dla poszukiwaczy absolutu wzorem. Teoria ta zajęła miejsce nauki o stworzeniu świata przyjmowanej przez systemy oparte na pismach świętych. Drugą hipostazą był dla Plotyna świat psychiczny. że świat ten składa się nie tylko z materii (bo ta sama przez się jest zupełnie nieokreślona). Systemy poprzedzające Plotyna miały materię za czynnik całkowicie odmienny od ducha. jak Filon. W jakim porządku dokonywa się emanacja? Plotyn zakładał. w rodzaju systemu Filona. jak ten był emanacja absolutu. dla którego Bóg stał ponad ideami. Jest cały jednym procesem. Postacie te Plotyn nazywał hipostazami. PSYCHICZNY i MATERIALNY. dopóki zmniejszająca się stopniowo doskonałość i moc twórcza nie wyczerpie się. w dalszym zaś rozwinięciu systemu posługiwał się wielokrotnie pomysłami Platona i innych. Nie rozważał. leżącym poza sferą tego. że postacie bytu są więcej lub mniej doskonałe. za znajdujący się nie tylko „poza bytem". myśl i wola posiadają swe przeciwieństwa. że i ona zachowała pewną jedność. Zgodnie z duchem czasu świat idealny był w jego oczach doskonalszy od realnego. ale i „poza rozumem". Ze światem idei neoplatonizm wchodził na znane tory. Im byt jest doskonalszy. ani wolą. Szereg ten zaczyna się od bytu najdoskonalszego i trwa. w której zawarte są dusze jednostkowe.jego emanacją. stanowi szereg o obniżającym się poziomie. Jednak realna jest w nim tylko materia. Miał już zresztą poprzednika chociażby w Pilonie. ale . Plotyn poszedł za nim. Byt pierwotny. Zresztą pogląd jego na świat materialny był szczególny. lecz wypływa nieuchronnie z natury bytu. coraz bardziej zależne. 2. Prosta i ciągła jej budowa wskazuje. która jest odeń doskonalsza. Porządek powstawania bytu jest więc porządkiem zmniejszającej się doskonałości. Proces emanacji jest procesem koniecznym: nie jest dziełem woli ani przypadku. poznać i nazwać. coraz mniej posiadające jedności. Był źródłem wszystkiego. I to była jedyna pozytywna własność absolutu. był dlań tym. Z nim zaczynała się w filozofii Plotyna dziedzina dostępna dla zrozumienia i poznania. co istnieje.jakby promieniami bytu lub . Plotyn zaś włączył ją do jednego z duchem procesu i przez to system jego stał się prawdziwym monizmem. dobra. Jak rzeczy odbijają się w lustrach i wytwarzają na pozór samoistne odbicia. Ostatnią wreszcie hipostazą jest materia. jest absolutem. który nazywamy materialnym światem. 3. ŚWIAT IDEALNY. ale w niej jedność. Teoria emanacji była podstawową myślą systemu Plotyna. co można objąć myślą.ostatecznie przewagę dawał irracjonalizmowi. on jest niezależny i bezwzględny. Poza tym był dla Plotyna czymś na wskroś negatywnym.

czym była dla dawniejszych Greków. co dotąd uważano za cnoty. ani dyskursywnego rozumu. że zaś twórczość jest najdoskonalszą własnością boskiej istoty. lecz przez intuicję. estetyczny lub moralny. będąc odbiciem idei. Przed duszą stoją zatem dwie drogi: w dół i wzwyż. który ją pociąga w coraz mniej doskonałe sfery bytu. to na podstawie jednej jego części można o innych częściach wyprowadzać wnioski i wpływać na inne jego części. Nauki „tajemne" znalazły przeto w systemie Plotyna metafizyczne uzasadnienie. znalazł szerokie rozpowszechnienie w religijnie myślącym schyłku starożytności. Przez nią usunął też dwoistość idei i rzeczy: rzeczy. lecz ćwiczenia ducha i oczyszczenia.czymś zgoła innym : ekstazą. Ten schemat dwóch dróg. Tak pojętą duszę mógł zaliczyć do wyższych regionów bytu. „zachwyceniem". jaką miały dla Greków epoki klasycznej. sama. jaki zajmowała u Platona i Arystotelesa. Każda bowiem część wszechświata wywodząc się z prabytu posiada coś z jego doskonałości. funkcje roślinne i zwierzęce. Była to już koncepcja inna niż Platońsko-pitagorejska.jak już u Filona . które upodobniają dusze do Boga Wszystkie te nauki . ponad cnoty „obywatelskie". lecz . by zahamowawszy pęd. lecz przez ekstazę. lecz raczej akt moralny.otrzymały tedy metafizyczną i teologiczną orientację. Z drugiej zaś strony jedność bytu była dla Plotyna racją jego optymizmu i estetycznej postawy wobec świata. to jest naśladowaniem rzeczywistości. podobnie jak Platon i Filon. C) Wreszcie i etyka u Plotyna otrzymała nowy charakter. bo dawał wyraz powszechnemu naówczas poczuciu upadku i równie powszechnej potrzebie oczyszczenia duszy i połączenia jej z Bogiem. nie są w gruncie od idei różne. SZTUKA i CNOTA. przestało być najwyższym celem życia moralnego. estetyka. nie wymyślony (bo znał go już Filon). Plotyn kładł cnoty oczyszczające. 4. Jedność bytu miała dla Plotyna szczególną konsekwencję: uczyniła go zwolennikiem astrologii. I mimo niechęć do świata zmysłowego Plotyn uznawał tkwiące w nim dobro i piękno. była dla niego twórczością urzeczywistniającą idee.po raz pierwszy w dziejach .aktem intelektualnym. jak u Platona. aby za to wyższa była całkowicie wolna od więzów cielesnych i wszelkiej niedoskonałości. Przez to sztuka znalazła się na nieporównanie wyższym szczeblu wartości niż ten. ale wyróżniał się a) autonomicznością. dusza schodzi jednakże do niższych. nie była to czynność wyłącznie poznawcza. estetyka i etyka stanowiły równoległe człony systemu filozoficznego Plotyna. z tej Plotyn zachował wszakże przekonanie. nie przez myśl. jakimi te nauki rozporządzały. Bo skoro wszystko we wszechświecie jest ze sobą w związku. Należąc do wyższych regionów. Pierwsza idzie w naturalnym kierunku zmniejszania się doskonałości bytu. ISTOTA NEOPLATONIZMU. A) Teoria poznania Plotyna nie była teorią nauki. upada. To. Aby mogła wrócić doń. a także wszystkie niedoskonałości i grzechy składał po platońsku na część niższą duszy. Toteż teoria poznania. poza które nie wychodził Platon ani Arystoteles. 5. Była natomiast teorią zbliżenia się do Boga przez poznanie. bo nie odwoływał się do żadnej 124 . aby je uduchowić i przez to podnieść. B) Sztuka przestała być również dla Plotyna tym. ani logiką formalną. Przeciwnie. że dusza.fenomenalistyczna teoria przyrody stanowiła ważny składnik neoplatonizmu: dzięki niej mógł wytworzyć pojęcie bytu nie liczące się wcale z przyrodą. te czysto naukowe zabiegi straciły wartość. Zostały przez to podporządkowane jednemu wspólnemu celowi i złączone w jeden system. jak u Arystotelesa . potrzebne jest nawrócenie: trzeba. a jeszcze ponad nie cnoty najwyższe. POZNANIE. etyka . ale rozwinięty przez Plotyna. bo tylko na takiej drodze możliwe jest połączenie z absolutem. przez bezpośrednie dotykanie doskonałego bytu. i jako taka wymagała nie studiów. a teoria sztuki i piękna stała się .istotnym składnikiem filozoficznego systemu. nawróciła ku sferom doskonałym.teoria poznania. opartych na schemacie aleksandryjskim. Plotyn musiał. Poznanie takie nie mogło być dziełem ani zmysłów. przebywaną dzięki wysiłkowi duszy. traci bowiem łączność z regionami wyższymi i odwraca się od boskiego prabytu. DUSZĘ LUDZKĄ Plotyn dzielił na dwa składniki: wszystkie funkcje związane z ciałem. były wspólne: wszystkie osiągają swój cel nie przez trzeźwe rozumowanie. dostawszy się doń. Drogę wzwyż dusza może przebyć różnymi szlakami: przez wysiłek poznawczy. magii i wróżbiarstwa. więc praca artysty jest odblaskiem bóstwa i sposobem upodobnienia się do niego. A intuicja musiała tu być pojęta w szczególny sposób : nie była jak jeszcze u Platona . Poza tym i środki. druga zaś jest drogą powrotną. choć podnosi świat cielesny. Był to jeden z licznych systemów teocentrycznych. odwołać się do specjalnej zdolności umysłu: do intuicji.

np. Pisał historię filozofii. demonów. Doktryna neoplatońska miała licznych zwolenników. był bowiem najważniejszym tekstem logicznym. Mistyczny czynnik neoplatonizmu wzmógł się 125 . zadanie filozofii widział w znalezieniu absolutu. jaki po starożytnych odziedziczyło średniowiecze. Traktując postacie bytu jako etapy w rozwoju jedynego absolutu. Prajednia Plotyna była mu jeszcze nie dość doskonała i ponad nią stawiał byt najpierwotniejszy. Jedyną metodą. Przy jej pomocy podjął się nadludzkiego prawie wysiłku. etyka i estetyka znalazły miejsce w „schemacie dwóch dróg" (wzwyż i w dół). SZKOŁA. były: 1) dynamiczna koncepcja bytu i 2) teoria emanacji. paradygmatyczne (przez które dusza utożsamia się z ideami) i wreszcie uświęcające (przez które dusza łączy się z boskim prabytem) Dalej też od Plotyna poszedł w irracjonalizmie: nie tylko istotę najwyższą. a tak samo i trzecią. Wreszcie wyróżniał się c) swym monizmem. ale cały świat bogów i demonów miał za przekraczający rozum. Za przewodem Jamblicha późniejsi filozofowie neoplatońscy stali się dogmatykami pogaństwa. Natomiast sam proces emanacyjny rozbudował dopiero Jamblich. które obrażały jego trzeźwy sposób myślenia. aby pojąć absolut i wywieść zeń wszelkie postacie bytu. sztuki i cnoty. było dialektyczne wysnuwanie pojęć. Nad zainteresowaniem filozoficznym wzięło górę specjalne teologiczne. Wraz z Longinem. oczyszczające. lecz wyłącznie posługiwał się refleksją filozoficzną. Isagoga. przezwyciężał dualizm świata realnego i idealnego. a w tym doświadczenie nie mogło być pomocne. boskiego tworzył nową. racjonalnego i irracjonalnego. Rozmnożył również szczeble „drogi powrotnej". ale również teoria poznania. Wywodząc zaś byt niższy. aniołów. Układał komentarze do Platona i Arystotelesa. głosząca pierwotną formę neoplatonizmu. Ponadto zasadniczymi motywami systemu były: 1) transcendentna teoria absolutu. Z doświadczeniem nic go nie łączyło. którzy umieli godzić ścisłą i drobiazgową pracę naukową z metafizycznym poglądem na świat. był tylko komentatorem i egzegetą. jaki głosili hilozoiści i materialiści. jak mniemał. Oryginalnymi pomysłami Plotyna. aby bardziej jeszcze oddalić absolut od materialnego świata. był uczniem Porfiriusza. JAMBLICH. zmarł z początkiem IV w. Nie pretendował do tego. Prawdziwa znajomość bóstw wymaga. wśród których przewodziły kolejno trzy szkoły: 1) szkoła aleksandryjsko-rzymska samego Plotyna. Mnożył w nim hipostazy. Następnie neoplatonizm wyróżniał się b) pełnością systemu. niemniej postawa jego była głęboko religijna. której głównym przedstawicielem był Proklos. jaka mu pozostawała. Włączył jako ogniwa procesu emanacyjnego dusze bogów. dążył do tych samych celów. Głównym dziełem jego był Zbiór twierdzeń pitagorejskich. 3) szkoła ateńska. 2) fenomenalistyczna teoria materialnego świata (pojętego jako odzwierciedlenie idei w materii) oraz 3) ekstatyczna teoria poznania. w poznaniu bowiem podmiot zawsze przeciwstawia się przedmiotowi. w którym uwzględniał wszelkie zagadnienia i dyscypliny filozoficzne. Gdy Plotyn rozróżniał trzy szczeble cnót. pojętych jako narzędzia zespolenia z absolutem. którą dusza przebiega dążąc do absolutu. zjednoczenia z nimi. zachowany częściowo. Neoplatonizm był tworem nie badania naukowego w ściślejszym słowa znaczeniu. co religie. Jej założyciel. Ścisły umysł Porfiriusza usiłował nauce Plotyna dać wyraz jaśniejszy i prostszy. W systemie neoplatońskim Plotyn opracował głównie „drogę powrotną". występował przeciw uznawaniu wróżb. Jamblich rozróżniał ich już pięć: obywatelskie. poprawiał ją też w niektórych punktach. W szkole aleksandryjsko-rzymskiej obok Plotyna wybił się uczeń jego i biograf PORFIRIUSZ (232-304). 2) szkoła syryjska Jamblicha. II. lecz fantazji intelektualnej. współczesnym Plotynowi. wierzenia greckich i wschodnich religii wcielał do filozoficznego systemu. kontemplacyjne. tzw. ziemski z wyższego. I. słynnym gramatykiem i krytykiem. by być samodzielnym filozofem. Był to monizm innego typu niż ten. emanacyjną postać panteizmu. Drugą hipostazę Plotyna rozbił na szereg ogniw. za Konstantyna Wielkiego. dał początek szeregowi neoplatońskich erudytów. i osiągnął zwarty i jednolity pogląd na świat. włączał nowe ogniwa. a jego wstęp do Kategoryj Arystotelesa. Szkoła syryjska rozwijała samą metafizykę neoplatonizmu. odegrał doniosłą rolę historyczną. nie tylko kosmologia i psychologia.religii objawionej. a nie jednoczy z nim. z której przechował się fragment o Pitagorasie. ziemskiego i boskiego. traktował bóstwa jako hipostazy bytu. nie dający się zupełnie wypowiedzieć. które umożliwiły jego monistyczny system. zostawił też traktat o misteriach Egipcjan i komentarze do Platona i Arystotelesa. nie sprowadzał bytu niższego do wyższego ani odwrotnie. jest więc czymś więcej niż poznaniem. natomiast wywodził byt niższy z wyższego. herosów.

wytworzyła olbrzymi zasób najróżnorodniejszych koncepcji filozoficznych: filozofię systematyczną i krytyczną. Umysłowość starożytnych miała swoistą postawę i poza wykreślone przez nią granice nie wyszła. nieporównanym komentatorem. odbiciem rzeczy zewnętrznych. stworzony przez Plotyna. ześrodkował swe dociekania w najwyższych i najabstrakcyjniejszych sferach bytu. nie znającej granic między nauką a mitologią. Prawda zaś doprowadza do boskiej mądrości. posługiwały się zasadniczymi ideami neoplatonizmu i. postawa starożytnych była intelektualistyczna. poszedł dalej jeszcze w mnożeniu. III. nie tylko Platona. w gruncie rzeczy. idealizm i realizm.znacznie u Jamblicha i jego następców. wola zaś i uczucie były zawsze niesamodzielnymi funkcjami. ale przetrwał starożytność. która rozpoczęła się i długo rozwijała jako czysty twór rozumu. transcendentną etykę. Bo też Grecy nie wyczerpali filozoficznych możliwości. ściślej: Grecja sama. aniołów i bóstw różnych wyznań. we wprowadzaniu do systemu filozoficznego tłumu demonów. powracał też w różnych postaciach w nowożytnej metafizyce aż po XIX wiek. idee neoplatońskie wywarły swój wpływ. Wieki średnie posługiwały się stale starożytnymi ideami. Jednakże późniejsze epoki nie były li tylko naśladowaniem Greków. Po wtóre. gdzie wytworzyła się samodzielna metafizyka chrześcijańska. nie więcej przekształciły doktrynę Plotyna niż oficjalni przedstawiciele jego szkoły: Jamblich lub Proklos. przeżycia wewnętrzne były dla niej objawem wtórnym. ale także i wśród Arabów: ich najwięksi filozofowie. zaczynając od Orygenesa. a z wschodnią z drugiej strony. Prawdzie i Wierze najwyższe szczeble w podnoszeniu się ducha. mistyczne pochłonięcie przez to. W oczach starożytnych jednostka była od ogółu zależna i od ogółu mniej cenna. WPŁYW DALSZY. zarówno bytu jak poznania. I nie tylko wśród filozofów o kulturze łacińskiej neoplatonizm miał wyznawców. nauczył (pod wpływem Rzymu) traktować filozofię z punktu widzenia potrzeb życiowych oraz (pod wpływem Wschodu) rozwinął mistykę. który razem z Plotynem słuchał Amoniusza. w etyce moralizm i hedonizm. ale ponad wszystkim jest Wiara. ale i Euklidesa. religijnego. Ewolucyjny monizm. wtórnymi wobec intelektu i od intelektu niższymi. z drugiej zaś metafizykiem o nieokiełznanej fantazji. ekstatyczną teorię poznania. logikę pojęć i logikę zdań. teizm. moralnego. teocentryczną metafizykę. Nawiązując do Platońskiego Fajdrosa. ZAMKNIĘCIE: STAROŻYTNY POGLĄD NA ŚWIAT Starożytność. choć podawali się za uczniów Arystotelesa. W niej uspokaja się wszelka czynność poznawcza i następuje „milczenie". A ostatni okres. Umysłem pokrewny Jamblichowi. zaszczepiony myśli chrześcijańskiej. jaką wydała Grecja. czyli miłość do piękna. dzieleniu. Koncepcje stworzone przez starożytność zostały już na zawsze typami i wzorami dla następnych epok. różnicowaniu hipostaz. dualistyczny i monistyczny pogląd na świat. Nawet na Zachodzie. Tradycja neoplatońska przetrwała średniowiecze. była uniwersalistyczna. Mimo analizy epistemologiczne starożytna filozofia poza ten obiektywizm nie wyszła. w teorii poznania empiryzm i aprioryzm. Dotyczyło to zarówno rzeczy jak ludzi. a wieki nowe zaczęły się od powrotu do idei starożytnych. dogmatyczną i sceptyczną. 126 . Metafizyka wierna tradycji neoplatońskiej nie przestawała mieć zwolenników w średniowieczu od Eriugeny do Kuzańczyka i stanowiła jeden z wielkich prądów filozofii średniowiecznej. co niepoznawalne a najdoskonalsze. byli faktycznie uczniami Plotyna. We wszystkich dziedzinach życia i kultury osnową dla nich była myśl. przygotowuje. Połączył on erudycyjne aspiracje neoplatończyków z ich aspiracjami metafizycznymi: był z jednej strony wielkim erudytą w przeróżnych dziedzinach wiedzy. przetrwała Renesans. jakie powstały na Wschodzie. Szkoła ateńska miała najświetniejszego przedstawiciela w PROKLOSIE (410-485). Postawa ta była najpierw obiektywistyczna. Prawda ogólna dla starożytnych była doskonalsza od jednostkowej. sensualizm i racjonalizm. Pod jego znakiem kończyła się filozofia starożytna. w filozofii przyrody mechanizm i dynamizm. Myśl starożytnych była zwrócona ku rzeczom zewnętrznym. Systemy filozofii chrześcijańskiej. Po trzecie. Ta zupełnie irracjonalna koncepcja była ostatnim słowem greckiej myśli. Ten stan mistyczny stanowi cel i kres wszelkiego życia: umysłowego. Neoplatonizm był ostatnią formacją filozoficzną. po Schellinga i Hegla. wariabilizm i inwariabilizm. gdy kultura grecka złączyła się z rzymską z jednej. ateizm i panteizm. Eros. widział w Erosie. poprzez Pseudo-Dionizego aż po Jana z Damaszku.

Oddziałały też one nie na jądro nauki. Arystotelesowskimi.pomysł. będące bez znaczenia dla rozwoju nauk szczegółowych. FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA (W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ŚREDNIOWIECZE. poganie. Toteż pojawienie się chrześcijaństwa. Nowi jego adepci. ale potrzebowały wyjaśnienia i sformułowania pojęciowego . intelektualizm. Nie był to system filozoficzny. że świat materialny jest przesycony duchem. zwłaszcza gdy dokoła nich poganie głosili rozwiązania z tą wiarą niezgodne. ale . Posługując się tedy wielorako ideami Platońskimi. Cele życiowe. WIARA A FILOZOFIA CHRZEŚCIJAN. wnosili z sobą do gmin chrześcijańskich przekonania wyhodowane przez filozofię pogańską. 127 . zachwiało tradycyjną postawą myśli greckiej. nauka bezpośrednich uczniów Chrystusa. gdyż tam były najdoskonalsze. Co więcej. Nauka ta streszczała się w trzech pojęciach: poznanie. że w nieskończoność rozumować niepodobna. lecz zakłada nowy. potem i neoplatońskimi. była to postawa finitystyczna.te stały otworem dla wpływów obcych. Zagadnienia metafizyczne pochłaniały w owej epoce umysły i chrześcijanie nie mogli nie szukać rozwiązania zgodnego z ich wiarą. nie było systemem filozoficznym. Inne były wyznaczone przez wiarę. Chrześcijaństwo zdobywało świat dla swych idei. gdy zaczynało się chrześcijaństwo. zanim te obce wpływy działać zaczęły. „A oto trzy istnieją zasady Pańskie" . Niektóre części chrześcijańskiego poglądu na świat nie były wcale wyznaczone przez pierwotną wiarę. życia i zbawienia.był to fundament.to było drugie pole dla obcych wpływów. Nie istniał więc dla Greków dualizm świata skończonego i nieskończonego. 2. starożytni mieli skończoność za doskonalszą od nieskończoności. własny początek: wiarę chrześcijańską. nie robiło nawet założeń filozoficznych. rozpoczął się rozwój nowej filozofii: filozofii chrześcijan. mianowicie poznanie Boga.Po czwarte. kiedy powstawały ostatnie systemy starożytne. to były zbyt słabe. ale jednocześnie samo wchłaniało idee obce. by wytworzyć pogląd na świat innego typu. cynickimi. Pojęcia czerpano głównie z filozofii greckiej. z arystotelizmu koncepcja Boga jako pierwszej przyczyny i celu świata. Sprawiedliwość jako sądu początek i koniec. i ci. lecz na jej pojęciowe ujęcie i systematyczne rozwinięcie. Z platonizmu nadawał się do przyjęcia idealistyczny pogląd na świat i przekonanie o wyższości świata duchowego nad materialnym. Ale fundament chrześcijaństwa był już utworzony w nauce Chrystusa.obojętność dla rzeczy doczesnych. na którym niebawem wzniesiono system zawierający całkowitą teorię Boga i świata. jakie dokonało się pod koniec starożytności. mogły być rozwiązane w ten czy inny sposób . nawet sceptycyzm mógł być pożyteczny. neopitagoreizm i neoplatonizm.„Nadzieja żywota jako początek i koniec wiary naszej. prawo i zapowiedź. Choć w niezmiernej ilości spraw korzystali z helleńskiej filozofii. nieskończoność była dla nich równoznaczna z nie-określonością i chaosem. Była to głównie nauka moralna. jakie stawiała ich etyka. Poznanie było procesem skończonym i założeniem dochodzenia prawdy było.pisał św. Jednakże nie może być pojęta jako wytwór rozwoju greckiej filozofii. formowała się filozofia chrześcijan. pojęcia filozoficzne Greków były tak bardzo przepojone myślą religijną. finityzm starożytny. Zmiany postawy dokonali dopiero myśliciele chrześcijańscy. z cynickiej filozofii . co wypowiadali się za nieskończonością przyrody. ze stoicyzmu . DO V W. w dziejach filozofii było datą przełomową. bo odbierając wartość poznaniu zmysłowemu i rozumowemu dostarczał pośrednio argumentów tym. Pierwotne chrześcijaństwo. mieli to za jej niedoskonałość. że łatwo mogły być przystosowane do każdej wiary. Starożytni pojmowali świat jako skończony. nieliczni tylko myśliciele stanowili wyjątek. Była ona związana z tradycją-starożytną i miała charakter analogiczny do współczesnej sobie filozofii Greków. Te cztery właściwości były źródłem starożytnego poglądu na świat. ale i ono nie zdołało jej przezwyciężyć.) 1. W tym samym czasie. były skończone i osiągalne. Wprawdzie zetknięcie się z poglądami Wschodu. prawo moralne i zapowiedź życia pośmiertnego. uniwersalizm. Barnaba . i Miłość radosna i weselna jako czynów sprawiedliwych świadectwo". W okresie zaś. ale przezwyciężyli obiektywizm. stoickimi. Jeśli nawet zdarzały się odchylenia od zasadniczej postawy. Od tego przekonania nie odstępował bodaj żaden rodowity Grek. FILOZOFIA CHRZEŚCIJAN A FILOZOFIA GREKÓW. co w objawieniu i natchnieniu widzieli źródło poznania prawdy.

mianowicie afrykańskie. dodawał. poza tym szkoły i ośrodki filozoficzne istniały w Cezarei. bujny okres chrześcijańskiej filozofii po paruwiekowym zastoju zaczął się około VIII w. ale była mało samodzielna. gdzie panowało tradycyjne zamiłowanie do spekulacyjnej filozofii i gdzie współzawodnictwo z pogańskimi systemami było bodźcem do pracy. Na Zachodzie. wymieniając zaś inne określenie. miłość i łaska jako podstawa życia. Podczas gdy późniejsi myśliciele będą doktryny chrześcijańskiej bronić lub ją wyjaśniać. Jan z Damaszku wyjaśniał. Gdy natomiast na Zachodzie powstał wreszcie system filozofii. Gazie. że „prawdziwą mądrością jest Bóg. w okresie tym filozofia chrześcijańska rozwijała się równolegle z pozachrześcijańską. okresem scholastyki. że filozofia jest „miłością mądrości". Był to dla niej czas kształtowania i formułowania zasadniczych doktryn. praktyczne i trzeźwe środowisko rzymskie wpłynęło na wytworzenie się i wśród chrześcijan wrogich dla filozofii nastrojów. czyli apologetów. Z jednej strony. Systematycy natomiast usiłowali opracować w całości chrześcijański pogląd na świat i oni to znaczyli główne etapy rozwoju filozofii chrześcijańskiej. i trwał prawie do końca XIV w. Najbardziej na tym polu zasłużeni zwani są Ojcami Kościoła (Patres). że filozofia jest „upodobnieniem się do Boga". Ze względu na miejsce powstania filozofia patrystyczna dzieliła się na filozofię Wschodu i Zachodu. wedle przyjętego podziału. a nauka ich . dlatego to patrystyka grecka miała wysoki poziom. Ze względu na swe zadania dzieliła się na apologetyczną i systematyczną. należy jeszcze do starożytności. nie dające sprowadzić się do niczego. który. przeciwnie.Grecja dawała formy dla chrześcijańskiej filozofii. więc miłość do Boga jest prawdziwą filozofią". choć niezupełnie poprawnej. 2. Na Zachodzie stolicą filozofii był oczywiście Rzym. Głównym ośrodkiem na Wschodzie była Aleksandria ze swą słynną Szkołą Katechetów. na: filozofię Ojców greckich (związanych ze środowiskiem greckim i piszących po grecku) i Ojców łacińskich (piszących po łacinie). OKRESY FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIFJ. Okres filozofii średniowiecza bywa nazywany w terminologii przyjętej. PATRYSTYKA Filozofia patrystyczna obejmowała kilka odmian: 1. Obejmuje on czas średniowiecza. gdzie kultura filozoficzna pogan była wysoka. Idee chrześcijańskie. Długo Zachód wydawał tylko apologetów. zewnętrznych i wewnętrznych. co było dotychczas w filozofii: Bóg na ziemi i w sercach. myśli chrześcijańskiej trudno było wyzwolić się spod jej wpływów. Apologeci zależnie od aktualnych sporów i potrzeb. Nie zawsze wprawdzie filozofia uświadamiała sobie swą przynależność do chrześcijaństwa. mniej więcej do soboru 128 . ale i kolonie. tam też powstały pierwsze chrześcijańskie systemy.nauką Ojców. ale też przez sprawiedliwość i świętobliwość. Kościół odrzucał je pewną ręką. nie wydał zaś żadnego systemu. ale gdy formy te były niezgodne z pierwotną wiarą. i przez to bardziej fragmentarycznie. Antiochii. dla wewnętrznego użytku gmin niezbędne było jednolite i konsekwentne zebranie poglądów: to było znów zadaniem systematyków. Chronologicznie patrystyka dzieliła się na okres przygotowań i poszukiwań. to był to system własny i całkowicie odpowiadający duchowi chrześcijaństwa. opracowywali doktryny chrześcijańskie. pozostały w niej stale. W tych kilkunastu stuleciach wyodrębniają się znów dwa okresy. definicję. Różnica obu grup była nie tylko geograficzna: na Wschodzie filozofia rozwijała się w środowiskach. Jeden trwał mniej więcej do VI wieku: to okres. filozofia miała bronić wiary chrześcijan na zewnątrz i wobec wrogów wykazywać zgodność jej z wymaganiami rozumu: miało to być dziełem „obrońców". osobowe pojmowanie Boga i stosunku do Boga. że pierwsze próby filozoficzne chrześcijan wypływały z dwojakich potrzeb. Drugi. Dwoistość ta pochodziła stąd. wprowadzone w pierwszych wiekach do filozofii europejskiej. Szczególny natomiast nacisk na tę przynależność kładła w pierwszych czternastu stuleciach nowej ery i te stulecia wytworzyły filozofię chrześcijańską w węższym tych słów znaczeniu. Są podobieństwa między filozofią wczesną chrześcijan a współczesną im filozofią pogan. Podając np. Był to czas szczegółowego i systematycznego wykańczania filozofii chrześcijańskiej. myśliciele pierwszej epoki dopiero ją ustalali. jednakże dali im zwrot odrębny. Z drugiej jednak strony na Wschodzie. 3. czyli patrystyką. wydały wybitnych myślicieli. że może ono być osiągnięte przez mądrość i poznanie. ale są w niej też rysy własne. a i Ateny odgrywały jeszcze pewną rolę. 3. Wcześni myśliciele chrześcijańscy przejęli greckie definicje filozofii. Z drugiej zaś.

twórca najbardziej filozoficznego i najrozleglejszego systemu gnostyckiego. przeszedł przez cztery główne fazy: 1) System gnostyków w II w. Przez parę wieków swego istnienia przyjmował różne postacie i odmiany. tworzyli oddzielne gminy i doktryny o różnych odcieniach. rozwijał się pierwotnie na Wschodzie. już po Nicaeum. aleksandryjskich systemów. nie greckiego) i powierzchownie tylko dostosowany do nauki chrześcijańskiej. ale uzgadniający go z tradycją kościelną. aleje pracą swą przygotowali. Był doktryną synkretyczną. ŹRÓDŁA. Gnostycy nie stanowili jednej szkoły. 4) System Augustyna na przełomie IV i V w. POGLĄDY. 3) System Ojców kapadockich. idący ku a) coraz większej samodzielności wobec obcych i b) coraz większej zgodności z wiarą. żydowskie. SYSTEM EONÓW. działający między 135 a 165 r. np. lecz tworem obcym. zbliżony najwięcej do filozofów hellenistycznych. Jednym z ostatnich gnostyków był Bardezanes Syryjczyk (153-222). Nie był wszakże dziełem chrześcijan. historyczną wagę otrzymał jako doktryna chrześcijan.. ile w mitologię i teozofię. przechowały się jedynie późne. w III w.nicejskiego w 325 roku. apologetów chrześcijaństwa. dla których gnostycyzm szukał połączenia przez wprowadzenie pośrednich między nimi ogniw. Najsłynniejsi z nich byli: Saturnil z Antiochii. w przeciwieństwie do trzech poprzednich będący wytworem Zachodu. w tym drugim okresie zostały ustalone podstawowe dogmaty. ale ciążący ku systemom greckim. nie naukowe. głównie w Syrii. 2) System Ojców aleksandryjskich. z których najoryginalniejszym umysłem był Tertulian. przede wszystkim ów schemat stopniowej ewolucji od Boga do materii. poza które prawowierna filozofia wyjść nie mogła. egipskie. 129 . a niebawem i w Egipcie. i w początkach III w. Do nauki Chrystusa był przystosowany powierzchownie. opierający się na poprzednim systemie Orygenesa.. znane pod nazwą Pistis Sofia. przede wszystkim przekonanie o dwoistości między duchem a materią. Apologeci Wschodu przygotowali system aleksandryjski i kapadocki. w Aleksandrii i Rzymie. mechanicznie dostosowanym do chrześcijaństwa. traktując ogniwa systemu nie tyle jako rodzaje bytu. wytworzony już samodzielnie przez chrześcijańskich myślicieli. a u którego przeważały znów czynniki pogańskie. głównie Orygenesa. Wtedy do jego treści religijnej przyłączyły się pewne idee filozoficzne. Walentyn Egipcjanin. Główne pisma gnostyckie zaginęły. który nauczał w Aleksandrii między 120 a 140 r. właściwy systemom gradualistycznym. wtedy dopiero wydawszy wybitniejsze siły i różnorodne pomysły. rozkwitu zaś doczekał się w połowie II w. Pierwotnie wystąpił jako rodzaj mistycznego kultu. stanowili etap myśli chrześcijańskiej poprzedzający Augustyna. czerpane głównie z hellenistycznych. Zanim jeszcze złączył się z nim. w IV w. a apologeci Zachodu. dążącą do zespolenia idei Wschodu i Zachodu. będący pochodzenia pozachrześcijańskiego (wschodniego. Ale przedchrześcijański gnostycyzm obejmował tylko drobne sekty bez znaczenia. choć i on występował jako filozof chrześcijański. najsamodzielniejszy i najzgodniejszy z wiarą. w latach zbliżonych do narodzenia Chrystusa miał już zwolenników w Syrii.. że abstrakcyjny schemat filozofów splatał z mitologiczną teologią i kosmologią. Najważniejsze źródło stanowią polemiczne rozprawy przeciwników. Rozwój systemów chrześcijańskich patrystycznego okresu. Różnorodne odmiany gnostycyzmu miały jednakże pewne idee wspólne. głównie Grzegorza Nysseńskiego. ile jako osoby boskie. Przeważały w nim pierwiastki babilońskie. B azyl id es Syryjczyk. Operował wyobraźnią raczej niż rozumem i przetworzył wiarę nie tyle w wiedzę. GNOSTYCY Gnostycyzm był jedną z pierwszych prób mających na celu przetworzenie wiary chrześcijańskiej w wiedzę i wybudowanie na jej podstawie poglądu na świat. 1. Gnostycyzm był starszy od chrześcijaństwa. przeciwnie. PRZEDSTAWICIELE. różnił się natomiast tym. anonimowe pismo. syryjskie. potem dopiero obudziły się wśród gnostyków aspiracje teoretyczne. i na okres po soborze. Były to dwa krańce bytu.. Pod tym względem nie różnił się od większości ówczesnych systemów. występował w związku z żydowską i pogańską religią. Walentyn miał najliczniejszą szkołę. lecz religijne. Apologeci nie wytworzyli oddzielnych systemów. żyjący za Hadriana i reprezentujący judaistyczną odmianę gnostycyzmu.

BERNARD 130 .ŚW. AUGUSTYN ŚW.

jako schemat dziejów. na wpół dobrych i na wpół demonicznych. gnostycy nazywali eonami (wieczność). że za przełomowy moment dziejów miał przyjście na świat Chrystusa. 131 . ale upersonifikowane mitologicznie.GILBERT DE LA PORREE ŚW. Dzieje zaś wyobrażał sobie jako kolejne powstawanie i zmaganie się sił kosmicznych. odrębnością jego było. Układali różne systemy eonów. że schemat ten pojmował historycznie. te eony gnostyckie pochodziły z religii babilońskiej. Owe siły kosmiczne powstające kolejno. BONAWENTURA Po wtóre. że istnieje siedem duchów tworzących świat. personifikowanych przez bóstwa i duchy. najbardziej rozpowszechniony z tych systemów przyjmował. odpowiadające aleksandryjskim hipostazom. Przynależność swą do chrześcijaństwa zaznaczał tym.

na tych. boskiego i materialnego. co posiadają iskrę świata wyższego. a czasem.bo dzieliły one ludzi na wtajemniczonych i niewtajemniczonych . 2. opadł w materię i wówczas nastąpiło zmieszanie. Poza tym gnostycy przyjmowali jeszcze „pełnię" eonów. ani religia ludowa. ale sam świat uważały przeważnie za twór Boga.przedostał się do gnostycyzmu i znalazł w jego dualizmie uzasadnienie metafizyczne. że świat jest terenem zmagania się duchów dobrych i złych. co przyciągnęło do siebie gnostycyzm i chrystianizm. zwyciężony przez wrogie mu siły. Program ich polegał na zastąpieniu wiary przez wiedzę. nie może być zależna od Boga. i na tych. którego umieszczali na czele. obejmująca całą skalę bóstw różnej doskonałości. że w świecie przeważa zło i że dobro nigdy w nim zupełnie urzeczywistnić się nie da. Teologia gnostyków. stwórca świata. że świat materialny wydał się im dziełem złej potęgi. dobro i zło. W tym była odrębność gnostycyzmu. Połączenie tych dwóch myśli miało ten wynik. egipskim i babilońskim teogonicznym obyczajem. a nie realną istotę. Wyznawcy tego pesymistycznego poglądu musieli szukać wyzwolenia od zła. układały się w trójki. Od „wiedzy" („gnozis") noszą miano gnostyków. Co więcej. a nie złego ducha. co należą wyłącznie do zmysłowego. Koncepcję zmagania się w świecie wrogich mocy gnostycy czerpali ze Wschodu. był raczej tworem filozoficznej myśli. które były różne w różnych szkołach gnostyckich. była w związku z ich dualistyczną postawą. Gdy wiara bierze słowa Pisma dosłownie. jak rozum i prawda. która stanowiła najistotniejsze źródło ich filozofii. najwyższej kategorii: oni bowiem dostąpili wiedzy. nie do dziejów myśli filozoficznej. wywołane przez ich pesymistyczny pogląd na świat: skąd pochodzi zło? 3. Duchy te stanowiły wszakże tylko niższe ogniwa w hierarchii eonów. Idea wyzwolenia była niewątpliwie tym. i na tych. to dlatego. DUALISTYCZNY POGLĄD NA ŚWIAT. iżby Chrystus mógł rzeczywiście posiadać ciało. Przy pomocy takich koncepcji. który spełnia najdonioślejsze zadanie. ponad nimi stała „Matka" ich. psychików i pneumatyków. choć głosiły. co ponadto mają i ducha. czwórki i szóstki. nawet dualistyczne religie orientalne nie widziały w świecie tyle zła. ani religia spekulatywna filozofów nie uznawała pozytywnego zła jako drugiej. jest dziełem przeciw-bożym. że złączyło się z materią. gnostycy utożsamiali ponadto ze Stwórcą w rozumieniu Starego Testamentu. i stworzony został świat. Mity wyzwoleńcze prowadziły gnostyków do poglądów antropologicznych. bo wyzwala świat od zła. oni dla zdobycia wiedzy tłumaczyli je alegorycznie.gdzie były bogami siedmiu planet. co mają duszę. Czynnik zła gnostycy widzieli w materii. Ród ludzki dzielili na dwie zasadniczo różne klasy: na tych. w przekonaniu. Świat taki nie może pochodzić od Boga. logos i życie. czyli pojmowali cielesnego Chrystusa jako zjawisko. materialnego świata. ten był już pozbawiony cech którejkolwiek z narodowych religii. że zetknięcie z ciałem poniża duszę. nosiły często abstrakcyjne nazwy. Jeśli istnieje złe bóstwo. W tym miał swe źródło skrajny pesymizm gnostyków. równorzędnej z dobrem zasady. przejętym z Grecji a wywołanym potrzebą wprowadzenia ponad lokalne religie bóstwa powszechnego. ale połączyli ją z pochodzącym z Grecji przekonaniem o znikomości świata materialnego w porównaniu z idealnym. Bóg niepoznawalny i nienazywalny. W świecie widzieli dwie zmagające się ze sobą zasady: światło i ciemność. niezgodne z naturą. Taki podział. godne jest jednak uwagi jako mitologiczny odpowiednik abstrakcyjnych systemów filozoficznych. wybudowanych na tym samym zasadniczym schemacie. czyli na hilików. tego. A jeszcze nad nią był „Ojciec" wszystkich. co posiadają tylko ciało. przekonanych. Dla tego samego powodu. odrzucali naukę o zmartwychwstaniu ciał. jeden z eonów. greckiej religii dualizm taki był obcy. które stanowiły najbardziej może żywotną część ich doktryny. 132 . Będąc złą. Chrystus to dla nich jeden z eonów. że wielu z nich nie chciało dopuścić myśli. zwłaszcza Astarty. nosząca cechy bóstw wschodnich. a więc jako uduchowienie świata. WYZWOLENIE. co gnostycy. charakterystyczny dla religii uprawiających misteria . Później podział ten uległ modyfikacji i gnostycy dzielili ludzi na trzy kategorie: na tych. Ten wzgląd kazał gnostykom przyjmować rozległą skalę bóstw i stwórcę świata oddzielić od doskonałego Boga. jakie sprawił eon upadły. w których wschodnia mitologia była zmieszana z grecką filozofią. poczynały się zwykle parami. i przeto skłaniali się do „doketyzmu". dwóch czynników. łączący dobro ze złem. ale ten. Siebie zaliczali do ostatniej. Materię mieli za tak radykalnie złą. próbowali gnostycy odpowiedzieć na pytanie. dziełem upadłego eona. Alegoryczna interpretacja. Wyzwolenie od zła pojmowali jako wyzwolenie z materii. To wszystko należy do dziejów sekciarstwa religijnego.

aby pozostawać w zgodzie z Kościołem. którzy zasymilowali pojęcia filozofii greckiej. przeszedł 133 . Ale „wiedza" ich była szczególnego rodzaju: jeśli porzucali prostą wiarę. które szerzyły się w pierwszych trzech stuleciach. będącego wedle Ojców dziełem dobroci i mądrości Bożej. Gnostycy czynili wysiłki. jedna pochodząca ze światła. próbowali kompromisów w rodzaju odróżniania nauki ezoterycznej (dla wtajemniczonych) i egzoterycznej (dla niewtajemniczonych). głoszony przez Persa Manesa koło połowy III wieku. ani naukowych: religijnych nie. a sprawy moralne i soteriologiczne zaniedbał dla konstrukcji kosmologicznych. Gnostycyzm miał dla chrześcijaństwa znaczenie raczej negatywne: wzbudził czujność wobec doktryn z wiarą niezgodnych. twierdzenie. to bynajmniej nie dlatego. ograniczał przez to Jego wszechmoc. a także Hermogenes (koniec II w. a także ich krytykę ustroju świata. pokazał. inni wrogami helleńskiej kultury umysłowej. . przede wszystkim Ireneusz. Ale wysiłki ich były próżne: ich dualistyczna doktryna nie dała się zespolić z chrystianizmem. a druga z ciemności. Chrystianizm musiał odrzucić tę fantastyczną teologię. Zarazem byli pierwszymi filozofami chrześcijańskimi. toteż gnostycyzm jest niejako prototypem wszelkich herezji. co Pismo podało jako fakty. APOLOGECI WSCHODU Apologeci byli pierwszymi pisarzami. Przez to wytworzyli na greckim podłożu swoiste koncepcje chrześcijańskie. Jedni polemizowali z poganami. wcześnie poświęcił się filozofii.byli zwolennikami. M a rej o n (połowa II w. bo odszedł od wiary. jedynych wówczas prawowiernych filozofów. a w człowieku dwie dusze. naukowych zaś nie. 3) Alegoryczna metoda wywodzenia tych koncepcji z Pisma św.traktowanie prawd wiary jako symboli. a w późniejszej Ireneusz. jeszcze więcej podlegał wpływom wschodniej mitologii i jeszcze dalej poszedł w dualizmie: głosił. Z tym łączyły się inne przyczyny potępienia: 2) Prostą. że człowiek jest stworzony nie przez Boga. Manicheizm zaś. zaprzeczenie zmartwychwstania. Próba racjonalizacji wiary chrześcijańskiej na podłożu wschodnim zawiodła. lecz Zachodu. Apologeci byli różnego pokroju: jedni mieli znaczenie teoretyczne. moralno-religijną myśl chrześcijaństwa gnostycy przemienili w tajemnicę teozoficzną. inni z heretykami. że w kosmosie działają dwaj bogowie. stanowi istotną cechę gnostycyzmu. Taki symbolizm stanowi najistotniejszą cechę herezji. jaką doktryna chrześcijańska być nie może. zło pochodzi z materii. byli bliscy gnostykom. OPOZYCJA. Doketyzm. 166) pochodził z Palestyny.: było to stulecie apologetów. a również 5) poczytywali gnostykom za niedopuszczalną zuchwałość ich próby wniknięcia w wewnętrzne stosunki świata boskiego. Walce z gnostycyzmem służyło wielu apologetów II i III w. którzy stojąc na gruncie Ewangelii dążyli do rozstrzygnięcia ściśle wedle niej zagadnień filozoficznych. w przeciwieństwie do Zachodu. 3) Jednego Boga zastąpili przez mnogość bogów: hierarchia eonów miała charakter politeistycznej mitologii. Ale filozofia ta w dalszych swych poczynaniach wychodziła już nie z ducha Wschodu. dla ustalenia nauki chrześcijańskiej. przeciwnie. że świat nie jest stworzony przez Boga. by ją dostosować do wymagań trzeźwego rozumu. jak dobro. bo odchodząc od wiary nie zapewnił ścisłości i pewności. hellenofilów. Jedni. dla jej propagandy. z bardziej racjonalnej i optymistycznej postawy greckiej. 1) Główną przyczyną było: przemienienie w symbole tego. Justyn Męczennik (ok. ISTOTĘ GNOSTYCYZMU stanowi: 1) Skrajnie dualistyczna i pesymistyczna koncepcja świata: zło jest czynnikiem równie odwiecznym. metafizyków. Najwybitniejszym apologetą Wschodu był we wcześniejszej generacji Justyn. wydał przeważnie teoretyków. inni opierali się na trzeźwym głosie zdrowego rozsądku. skąd zło dostało się do świata. dobrego i sprawiedliwego.). i tego drugiego miał za stwórcę świata. który przyjmując niezależność materii od Boga. Dotyczy to głównie apologetów wschodnich. Ich działalność przypada na II w. który uczył. dobro z Boga. 106-ok. Jedni oddawali się spekulacjom metafizycznym.). mająca wytłumaczyć. GŁÓWNI APOLOGECI WSCHODU. lecz przez eony.Poza tym jeszcze Ojcowie Kościoła potępiali gnostyków 4) za skrajny dualizm. POKREWNE GNOSTYCYZMOWI były wszelkie bez mała herezje. ich genealogie eonów i mity o upadku i wyzwoleniu były bez porównania bardziej irracjonalne od prostej moralnej nauki zawartej w Ewangelii. który odróżniał dwóch bogów. zmusił do skonsolidowania kanonu. Gnostycyzm nie zaspokoił potrzeb ani religijnych. inni tylko praktyczne. bóg światła i bóg ciemności. te i inne jeszcze doktryny gnostyków zostały odrzucone przez Kościół.. Poza tym jednak utorował też drogę spirytualistycznej filozofii chrześcijańskiej. Wschód. 2) Historyczna koncepcja świata jako zmagania się mocy złych i dobrych.

202) urodzony był w Azji Mniejszej. a) Czy dusza jest nieśmiertelna? . pytali poza tym: b) czy dusza ludzka istnieje odwiecznie. lecz tylko z dzieł Bożych. d) czy jest cielesna i e) czy ciało należy na równi z nią do natury człowieka? Wszystkie te pytania były pierwotnie przedmiotem sporów i stopniowo dopiero ustaliły się odpowiedzi prawowierne. dokoła których obracała się myśl apologetów: Bóg i dusza. Grecka filozofia była tedy źródłem dla apologetów.. że jedynie duch. NAUKA o BOGU. jakie pojawiły się wówczas wśród chrześcijan. i dali przez to początek spekulacjom na temat Logosu. Natomiast niektórzy pisarze Wschodu. Apologeci byli ludźmi o helleńskiej kulturze umysłowej. aby istot nieskończenie doskonałych mogło być więcej. ŹRÓDŁA. Tym bardziej apologeci musieli wystąpić przeciw herezji Hermogenesa. NAUKA o DUSZY. C) Zajmowała też apologetów kwestia możności i sposobów poznania Boga. jak to głosili platończycy i gnostycy. która odpowiadała trzeźwiej myślącym głowom. Dwa były tematy. Niektórzy byli wręcz członkami greckich szkół filozoficznych. Niektórzy zwłaszcza. który twierdził. 250-330). jak Syryjczyk Tacjan. Przez nich weszła do gmin chrześcijańskich. bo niezdolni jesteśmy znaleźć dlań nazwę. by dowieść o Bogu. że Chrystus jest Logosem Bożym. całkowicie oddał się jej sprawie. ateński filozof. Ale spekulacjom filozoficznym. obie skierowane do cesarza Antonina. 130 . i Hermiasz. wedle greckiej tradycji. że Bóg jedyny i wieczny jest bez imienia. obowiązujące Go przy tworzeniu. jakie były rozpowszechnione w ich czasach: po części z Platońskiej. dobry i sprawiedliwy. które wypełniły następne stulecie. inne były traktowane tylko ubocznie. twierdził.to pytanie stawiali wszyscy apologeci. każe zatem przyjąć. zasadę bytu. którzy duszę mieli za śmiertelną. Był to pogląd platońsko134 . preegzystującą materię jako drugą. że jest nieśmiertelna. że Bóg stworzył wszystko. B) Po wtóre. c) czy jest boskiej natury. że są dwaj bogowie. Pracowali nad nim wszyscy od Atenagorasa po Laktancjusza. późno poznał naukę chrześcijańską. Rozważania ich prowadziły na ogół do ograniczenia poznania.ok. podobnie i Minucjusz był wychowany na stoikach i akademikach. POGLĄDY. byli przedstawicielami najwytworniejszej kultury naukowej. że jest dziełem jednej istoty. Tacjan np. Ireneusz zaprzeczał też. apologeci usiłowali określić stosunek Boga do świata: czy stworzył go z niczego. że przymioty Jego przechodzą pojęcia ludzkie i mogą być poznane nie wprost. I on miał gruntowną kulturę filozoficzną. Kilku wybitnych apologetów Zachodu występowało z dążeniami pokrewnymi: przede wszystkim Minucjusz Feliks (na przełomie II i III w. i o duszy. Napisał dwie Apologie chrześcijaństwa. i starał się. Justyn przyjmował jeszcze. przeważnie wschodni. A) Uzasadnienie i rozwinięcie monoteizmu było naczelnym zadaniem apologetów. którzy byli bardziej skłonni do rozważań spekulacyjnych. i Teofil z Antiochii. niepodobna zaś pomyśleć. nawiązującą do metafizyki aleksandryjskich Żydów i Greków. jakoby ponad Stwórcą istniały idealne wzory. obok Boga. ograniczała się do tego. A) Byli między apologetami tacy. odróżniał wraz z gnostykami duszę (psyche) i ducha (pneuma) i mniemał. nawet materię. przeszli już do odrębnej. której ona z natury swej nie posiada. w nauce o Bogu rozważała przynajmniej a) Jego jedność. jest to bowiem pojęcie istoty nieskończenie doskonałej. nawrócony ok. Laktancjusz wywodził. jak Teofil i Tacjan. że jest jeden. 180 r. a podobnie i inni. chrześcijańskiej koncepcji. Natomiast Ireneusz. Z apologią wystąpił też Atenagoras. nawrócony po 170 r. ale poznawszy. Większość miała jednak rozleglejszy zakres zagadnień. Korzystali z doktryn greckich. zmarł zaś jako biskup Lugdunu. który od stoików przeszedł do chrześcijan. wystąpili w odmiennym duchu. zwłaszcza stoicką i neoplatońską. ale po części też i ze stoickiej. jak Justyn. 162 r. a mniej teoretycznym. Pewna część apologetów. będący boskiego pochodzenia. że jedność Boga wynika z pojęcia Boga. przeciwstawił tradycję bezpośrednich uczniów Chrystusa. Śmierć męczeńską poniósł w Rzymie. Ireneusz (ok. b) Jego stosunek do świata i c) Jego poznawalność. by jego chrześcijańska nauka jak najmniej odbiegała od nauki. czy też z istniejącej odwiecznie materii. zwłaszcza gnostyckim. z natury rzeczy tacy tylko odważali się występować na polu filozofii. Inny argument tego samego pisarza: świat wykazuje jedność w swym ustroju. 1. że świat jest niezależny od Boga i nie jest wcale Jego tworem. Justyn np. jak Atenagoras. 2. A Ireneusz i Teofil uczyli.nacisk na tożsamość jedynego Boga ze stwórcą świata..szczególniej czynił to Ireneusz . może udzielić duszy nieśmiertelności. Apologeci musieli oczywiście odrzucić naukę Marcjona. w której się był wychował. wbrew niej kładli . Dla zachowania jedności Boga powzięli myśl.) i Laktancjusz (ok.przez różne szkoły. bardziej oddana sprawom moralnym. nawrócony ok. Ci zaś. oraz apologetyczny Dialog z Żydem Tryfonem. jako zdecydowani wrogowie greckiej kultury i nauki.

Trzeciej możliwości nie znali. Starożytni rozumowali tak: albo dusza jest boska. która nie byłaby potrzebna. wytworzyła się względnie późno. spór toczył się dalej o to. drugie . A) Starożytni rozumowali tak: albo świat w całości pochodzi od Boga. Niemniej sprawa nieśmiertelności nie przestawała być przedmiotem sporu. D) Wśród wczesnych pisarzy kościelnych istniało. a przy urodzeniu są nie tworzone.Ewangelia nie uczyła nigdzie o niematerialności duszy. że z duszą związany jest duch (pneuma). Wszakże obok tej koncepcji wytworzyła się u Ojców Kościoła koncepcja niematerialności duszy. która nie byłaby potrzebna. więc zaczęli tworzyć nową metafizykę. gdyby świat był natury boskiej. a wtedy jest boskiej natury i doskonały. Atenagoras . Był to pogląd przedchrześcijański.Ewangelia nie zawierała twierdzenia. Pierwsze wynikało z wszechmocy Bożej. który miał potem utrwalić się w filozofii chrześcijańskiej: był to kreacjo-nizm. ale mówiła o wszechmocy Bożej. albo jest śmiertelna. Trzeciej możliwości nie dopuszczali. . ale mówiła o grzeszności ludzkiej i o ofierze Chrystusa. jak Justyn ł Laktancjusz. Ewangelia prowadziła więc pośrednio do creatio ex nihilo. 3. argumenty i tu były czerpane od stoików. to nie ma ani początku.z zapowiedzi zbawienia. Ale i tu obok dawniejszego wystąpił u apologetów pogląd inny: Ireneusz ciało na równi z duszą zaliczał do natury człowieka. Pierwsze wynikało z zapowiedzi zbawienia. pochodził z greckiej filozofii. twierdzący.Ewangelia nie mówiła nigdzie explicite o nieśmiertelności duszy. I ten pogląd był przedchrześcijański. Dusza nie jest boska. greckie. 135 . że świat powstał z niczego. a wtedy nie jest boska. I najwybitniejsi apologeci. Atenagoras pojmował człowieka jako jedność duszy i ciała. ale zapowiadała zbawienie. albo jest niedoskonały.z ofiary Chrystusa. czy jedynie z postanowienia Bożego. za więzienie dla duszy. . więc pośrednio prowadziła do dualizmu. B) Analogiczna zmiana dokonała się w koncepcji duszy. gdyby budując świat musiał stosować się do odwiecznej materii lub odwiecznych idei.znaleźć się w człowieku. I nie tylko apologeci łacińscy. jak Ireneusz. Pierwsze uważali za konsekwencję wszechmocy Bożej. idący śladem Platona. I to przekonanie było przedchrześcijańskie. E) Byli między apologetami także tacy. W Ewangelii nie było pełnej teorii Boga ani duszy. Chrześcijańscy zaś apologeci przyjęli trzecią możliwość: że dusza ma początek. drugie . Jedni z nich wyznawali traducjanizm. a wtedy jest nieśmiertelna. bardziej zależni od stoicyzmu. a nie ma końca. co zaś niezmienne. Ale obok niego zaczął przebijać się pogląd inny. Nieśmiertelność duszy wywodzono . czyli teorię. wypowiadali się przeciw przyrodzonej nieśmiertelności. że wszystkie dusze istnieją odwiecznie. bo do natury jego nie należy. więc skłaniała pośrednio do przyjęcia nieśmiertelności duszy. a może nawet-przeważało przekonanie. bo znali tylko bądź wieczny byt boski. to ma początek i koniec. ale nie jest boskiej natury. Chrześcijanie zaś doszli właśnie do trzeciej koncepcji: świat w całości pochodzi od Boga. ale przyjęcie nieśmiertelności duszy pociągało za sobą przyjęcie jej niematerialności. a tym bardziej teorii kosmosu. a zbawienie nie godziło się ze śmiertelnością. że dusze nie preegzystują. . nieboskiej natury. Ale wielcy apologeci. czy jest nieśmiertelna z własnej natury. więc Ewangelia prowadziła pośrednio do uznania niematerialności duszy. bądź znikomy byt ziemski. Ci nawiązywali do stoików i twierdzili. gdyby świat miał boską naturę. co prawda. lecz tylko jest obrazem (imago) Boga. albo niezmienne. która później miała zapanować wyłącznie w filozofii prawowiernej. ale już zupełnie wyraźnie wystąpiła u Atanazego. lecz tylko przeprowadzane w ciała. a Bóg nie byłby wszechmocny. że dusza jest cielesna.filońskiej tradycji. odrzucili ten pogląd: boski duch może .jako konsekwencję jej rozumności. C) Wreszcie starożytni rozumowali w ten sposób: albo coś jest zmienne.pisali . ale nie jest boska. Że zaś żaden starożytny system metafizyki nie czynił całkowicie zadość wymaganiom Ewangelii. ale była w niej podstawa do wysnuwania takich teorii. który jest boskiej natury. drugie zaś wnosili z ofiary Chrystusa. Chrześcijańscy zaś filozofowie stanęli właśnie na trzecim stanowisku: dusza jest nieśmiertelna. C) Przekonanie o boskości duszy miało zwolenników między apologetami. ale także należący do czysto greckiej kultury Ireneusz poczytywał duszę za subtelniejszego rodzaju ciało. z Platona. ani końca. a wtedy nie pochodzi w całości od Boga. ale jedynie drogą łaski. Co jest zmienne. Twierdzenia metafizyczne zawarte implicite w Ewangelii wysnuli z niej wcześni filozofowie chrześcijańscy. co mieli ciało za czynnik obcy naturze ludzkiej. Przeważył jednak pogląd przeciwny. gdyż wszystko materialne jest zniszczalne.tak czynił np. Ewangelia nie głosiła dualizmu Boga i świata. B) Pogląd na pochodzenie duszy również nie od razu ustalił się wśród apologetów. NOWA METAFIZYKA. lecz są tworzone dopiero w chwili urodzenia cielesnego.

około połowy II w. przedstawia chrześcijańską naukę moralności. stworzył jednak program nauki chrześcijańskiej i przyczynił się do tego.254). u Orygenesa stanowczo przeważał wpływ Platona. który jest sędzią w filozofii. ale również słuchał Amoniusza Sakkasa. następny system filozoficzny stanowił już własne dzieło chrześcijan. Podczas gdy na gnostycyzm oddziałały najwięcej wierzenia Wschodu azjatyckiego. Ewangelia nie była filozofią. i dopiero w III stuleciu wyjaśniło się. terminy pozostały greckie. NASTĘPCY. Był uczniem Klemensa. która podaje fakty (quia sint. To pierwsze własne opracowanie systematyczne powstało w aleksandryjskiej Szkole Katechetów w pierwszej połowie III w. Byli tymi. Ale niebawem na założonym przez nich fundamencie powstały systemy filozofii chrześcijańskiej: Orygenesa. i przez to postawili naukę chrześcijańską na jednej płaszczyźnie z filozofią. nauczycielem chrześcijańskiej szkoły w Aleksandrii. ZNACZENIE dziejowe apologetów Wschodu polegało na tym. dla przekonania o jej prawdziwości odwoływali się nie do samej tylko wiary. Program jego wypełnił Orygenes: na podstawie wiary. że chrześcijaństwu bliższy jest idealizm Platoński. Drugim źródłem systemu Orygenesa była oczywiście praca dokonana przez wcześniejszych pisarzy chrześcijańskich. Mieszkał później w Cezarei. Wcześnie posiadł znajomość zarówno pism biblijnych. wytrawny znawca filozofii greckiej. Oddziałały na Orygenesa również doktryny synkretyczne. usiłował stworzyć wiedzę. Grzegorza Nysseńczyka i innych. zm. system Orygenesa zależny był przede wszystkim od Greków: dążył do wyrażenia chrystianizmu pojęciami filozofii greckiej. jak i filozoficznych pism greckich. Głównym pośrednikiem między nauką grecką a chrześcijańską był dla Orygenesa Klemens z Aleksandrii. iż nie harmonizują z ich wiarą. Spośród pism filozoficznych 136 . neopitagorejczyków i stoików. którą opuścił podczas prześladowań chrześcijan. a 3) Barwne kobierce (Stromata). Z Plotynem zaś Orygenes miał wspólnego nauczyciela. toteż zaczęli od tego. Pochodził z Aleksandrii. zwłaszcza Platona. napisany wkrótce potem. zapewne w Atenach. Amoniusza Sakkasa. Sam filozoficznie niesamodzielny i eklektyczny. ale zarazem i jako filozofię. która rychło stała się sławna. stworzyli teorie nowe. usunięty z Aleksandrii. Apologeci ustalili tylko poszczególne tezy chrześcijańskiej filozofii. że stojąc na gruncie zarazem Ewangelii i filozofii greckiej zespolili Ewangelię z filozofią grecką i sformułowali naukę chrześcijańską w terminach nauki greckiej. że filozofia ich będzie identyczna z filozofią Greków. Główne dzieło Orygenesa nosiło tytuł O zasadach. Wcześniejsi z nich mniemali. To przekonanie pozwalało Klemensowi korzystać obficie z tej filozofii. systemu nie zbudowali. apologetów. które znalazł autonomiczny rozum.Podobnie było i w innych zagadnieniach metafizyki: wiara prowadziła do innych rozwiązań niż te. był najsławniejszym i najbardziej wpływowym chrześcijańskim teologiem Wschodu. i dokonane zostało przez Orygenesa. zwany Adamantinus za swą żelazną pracę. rozwijają podstawową naukę chrześcijańską. między 211 a 216) był prawdopodobnie od 189 do 202 r. i stanowiło pierwszą próbę systematycznego przedstawienia całokształtu prawd wiary. rozważa błędy pogańskie. Oskarżony o herezję i potępiony przez synod aleksandryjski. Przy tym filozofia apologetów pierwotnie skłaniała się do tej spośród teorii starożytnych. Mając lat 18 zaczął uczyć w Szkole Katechetów. że przejmowali gotowe teorie starożytne. i to całkowicie zgodna z filozofią starożytną. jakie za jego czasów panowały w Aleksandrii. urodzony był z rodziców chrześcijan. że grecka kultura umysłowa została użyta przy kształtowaniu filozofii chrześcijańskiej. ORYGENES Po gnostycyzmie. lecz jako wiedza. a w latach 203-231 stał na jej czele. co pojęli naukę Chrystusa nie tylko jako religię. ŻYCIE ORYGENESA. PISMA. został pozbawiony stanowiska i w 232 r. zredagowane aforystycznie. ale treść była już odrębna. ale przekonawszy się. która była najbardziej trzeźwa i naturalistyczna. która te fakty tłumaczy (quomodo aut unde sint). Wzór tych doktryn dał Filon. ale też do bezstronnego rozumu. I podczas gdy na apologetów silny wpływ wywarli stoicy. do teorii stoickiej. POPRZEDNIK: KLEMENS (Titus Flavius Clemens) z Aleksandrii (ur. 2) Paedagogus. ŹRÓDŁA. ale apologeci wysnuli z niej filozofię. Orygenes (185 lub 186 . który był pozachrześcijańskiego pochodzenia i tylko przystosowany do nauki chrześcijańskiej. pisane było między 220 a 230 r. gdzie założył szkołę. Pisma jego mają trzy działy: 1) Upomnienie Greków (Protrepticus) z 195 r. Systemy Plo-tyna i Orygenesa powstały jednocześnie i z tych samych źródeł. przedstawioną nie jako wiara. jak to formułowano później).

niematerialny. ale nie jest wieczna żadna z jego postaci. niezmienny. z rozumem. B) Chrystus-Logos był dla Orygenesa hipostazą bytu. W ten sposób system ten niewiele różnił się od pogańskich systemów aleksandryjskich i gnostycyzmu. które stanowią część jego najdoskonalszą. na którym opiera się wiedza. a pierwszym szczeblem w przejściu od Boga do świata. ale najwięcej Orygenes. ale i odwieczne. lecz Syn-Logos jest bezpośrednim stwórcą świata. A) Bóg w koncepcji Orygenesa był daleki i abstrakcyjny. tak samo jak Bóg. Został pojęty jako Bóg. W tej spekulacyjnej teorii Logosu tkwił najdrażliwszy punkt orygenizmu: bo odrębna wiara chrześcijańska sprowadzona została do ogólnej koncepcji hellenistycznych filozofów. 2) upadek stworzenia i 3) powrót przez Chrystusa do stanu pierwotnego. skończone i materialne. ale nawet materia (wbrew gnostykom) jest tworem Bożym. Koncepcja Logosu. ze zbawcy świata uczyniono Go metafizycznym czynnikiem świata. że Bóg jest stwórcą świata. w którym obecnie żyjemy. wprowadzona do nauki chrześcijańskiej ze względu na Boga-człowieka. Ale był jeden punkt. 137 . greckim wiązaniem budował gmach wiedzy chrześcijańskiej. musiało też istnieć pole Jego działania.Orygenesa ważna jest rozprawa Przeciw Celsusowi (246 . który był rozpowszechniony wśród aleksandryjskich Greków III wieku. Jakim pojęciem filozofia. „drugim Bogiem". od jedności do mnogości. Już niektórych apologetów wzniosłe ich pojęcie Boga skłaniało do zaprzeczenia.odkąd istnieje Bóg. Tymczasem. Chrystus został włączony w system gradualistyczny jako jedna z hipostaz. wedle których świat przez Logos a wyłonił się z Boga. Do tych. Orygenes dodawał jeszcze własności zupełnie inne. Albowiem . Orygenes zakładał zgodność objawienia. swoiście chrześcijańskie: Bóg jest dobrocią i miłością.248). I na wzór niechrześcijańskich systemów aleksandryjskich. Ramy systemu były zatem hellenistyczne. Różni się zaś od wszystkich innych. powszechnie wśród filozofów aleksandryjskich uznawanych własności Boga. zmienne. nieskończony. Wobec tych spekulacji metafizycznych na drugi plan zeszło życie Chrystusa. System Orygenesa miał trzy części: 1) Bóg i objawienie się Jego w stworzeniu. które są różnorodne. neopitagorejczyków czy Filona. Chrześcijańskie zasady łatwo zgadzały się z tym religijnie zabarwionym poglądem na świat. Świat jest wieczny. On jest jeden. który w spekulacjach greckich i żydowskich stanowił pośrednie ogniwo między Bogiem a człowiekiem. zgodnie z Platońskim poglądem. gdyż doskonała przyczyna nie może mieć niedoskonałych skutków. UPADEK i ZBAWIENIE DUCHÓW. jako etap w wyłanianiu się świata z Boga. została zarazem wyzyskana dla rozwiązania zagadnień metafizycznych. wyższy ponad wszystko znane. a z kolei z niego wyłonił się świat. które stanowiło pierwotną ich rację.świat został stworzony z niczego. odwiecznie i przeto nie ma początku. W tym przetworzeniu faktu Ewangelii na metafizyczną spekulację miało udział wielu pisarzy chrześcijańskich. który oddzielał Pismo od filozofii: to nauka o przyjściu na świat Boga-człowieka. a przeto niepojęty w swej istocie i dający się poznać jedynie negatywnie i pośrednio. C) Świat powstał całkowicie z Boga. Wyłonił się z Boga. zgodność nauki objawionej chrześcijan z nauką rozumową Greków. ale też-jego zbawcą. bo w nim właśnie Logos stał się człowiekiem. podczas gdy Bóg Ojciec pozostaje bytem niezmiennym i pozaświatowym. 2. BÓG i ŚWIAT. kiedyś powstał i kiedyś zginie. rolę soteriologiczną Chrystusa zamieniono na kosmologiczną. Z tej zasady wychodząc. on jest stwórcą świata. samymi tylko abstrakcjami operujący idealizm aleksandryjski musiał być przystosowany do tego konkretnego faktu zawartego w Piśmie. Jednakże Orygenesowska koncepcja Logosu miała też cechy swoiście chrześcijańskie: wedle niej Logos był nie tylko stwórcą świata. dla której Bóg i człowiek były ostrym przeciwieństwem. czyli . filozofia chrześcijańska mogłaby była przejąć system pogan czy Żydów aleksandryjskich. od doskonałości do niedoskonałości. Są tedy nie tylko nieśmiertelne. 3. przede wszystkim stosunku Boga do świata. mają. on może się ucieleśnić i wejść w zmienny świat. Duchy zostały wraz z materialnym światem stworzone odwiecznie. Gdyby nie to. ale nie pierwotny.tak Orygenes argumentował za odwiecznością świata . w przeciwieństwie do rzeczy doczesnych. l. Ale stworzony został w myśl greckiej filozofii. Nie tylko duchy. w odpowiedzi na zarzuty skierowane przez tego platończyka przeciw chrześcijaństwu. ten określony świat. na którym opiera się wiara. LOGOS. mogła ująć Bogaczłowieka? Jedno tylko pojęcie nadawało się do tego: pojęcie Logosu. aby ustąpić miejsca nowemu. ale w te ramy włączona została chrześcijańska treść: odkupienie przez Chrystusa. Logos i w chrześcijańskim systemie stał się pośrednikiem w stworzeniu: nie Bóg Ojciec. POGLĄDY. typowy aleksandryjski schemat upadku i powrotu.

Natura wszystkich duchów jest podobna. Chodziło przede wszystkim o zasadniczą dla chrześcijaństwa naukę o Chrystusie. Jego boskości i człowieczeństwie. Pomysłów chrystologicznych w pierwszych wiekach nie brakło: istniał pogląd adopcjanistyczny. Posługiwała się ona pojęciem Logosu. Przedstawiciele tradycji kościelnej musieli wystąpić przeciw nauce Orygenesa. świata jako odwiecznego. lecz tylko człowiekiem usynowionym przez Boga. Boga jako niezmiennego i niepoznawalnego bytu. Wszakże moc Boża przeważy nad materią i złem. W systemie Orygenesa prawda chrześcijańska nabrała cech aleksandryjskiego neoplatonizmu. bo poniżył duchy i poniżając złączył z materią. Droga zaś nawrócenia prowadzi przez poznanie: w tym wyrażał się grecki intelektualizm.równość naturalną wszystkich duchów. W Rzymie poglądy Orygenesa były potępione w 399 r. co on. Ideałem systemu był monizm: osiągnięcie jedności między Bogiem a światem.preegzystencję dusz. dziejów świata jako upadku i nawrócenia duchów. która potępiła doktrynę Orygenesa. ale zespolenie zagadnień w system. Poglądy te dawały filozoficzne uzasadnienia. Upadek ich stał się przełomem w dziejach świata. Apologeci znaleźli rozwiązanie dla poszczególnych zagadnień filozofii chrześcijańskiej. a moda-liści na stoików i ich nominalistyczne teorie. musiała wytworzyć inną.preegzystencję. 311). Środkiem zaś był gradualizm: wprowadzenie pośrednich szczebli. by pójść za Bogiem. Cechą duchów stworzonych jest wolność. pogląd modalistyczny. zbawienia jako dokonanego przez poznanie. Wszystko. odziedziczony przez Orygenesa. dla którego Chrystus nie żył realnie i jako człowiek był jedynie zjawiskiem. 138 . Pierwszy potępił go biskup Teofil w Egipcie: był to fakt brzemienny w następstwa dla dziejów teologii i filozofii chrześcijańskiej. aby je usunąć. jest odwróceniem się od Boga. bo zło jest ostatecznie tylko negatywne. wbrew starożytnemu uniwersalizmowi cechowało go bardziej indywidualne pojmowanie świata. Niemniej Orygenes oddziałał potężnie. do Boga. Jako najbardziej zdecydowany i czynny przeciwnik orygenizmu wystąpił biskup Metodiusz (zm. przede wszystkim Logosu. A poznanie. jeśli są między nimi dobre i złe. np. . Po odpadnięciu od Boga nastąpi drugi okres dziejów świata: nawrócenie do Boga. choć wyrzekały się heterodoksalnych poglądów. I ten jeszcze system okazał się niezgodnym z wymaganiami chrześcijańskiej nauki. trzeba duchy nawrócić do Boga. Nad wszystkimi tymi pomysłami górę wzięła hellenistyczna teoria platońskiego typu. ale budując na tych samych podstawach. adopcjanie powoływali się na Arystotelesa. dla którego Chrystus nie był oddzielną osobą. Chrystusa jako boskiego Logosu i jako stwórcy świata. . OPOZYCJA PRZECIW ORYGENESOWI I JEGO WPŁYW. Był wzorem w dążeniu do systemu i w uzgadnianiu prawdy chrześcijańskiej z wywodami filozofii. było zawsze tylko odmianą poglądów Orygenesa. Dobro natomiast nie należy do ich natury. . tym dla chrześcijan był system Orygenesa. od doskonałości i pełni bytu. dla którego Chrystus był nie Bogiem. Orygenizm był zjawiskiem równoległym do filonizmu i neoplatonizmu. jeśli zaś jedne są wyższe. modyfikując teorię Orygenesa. w jego przekonaniu. a wbrew determinizmowi przekonanie o wolności duchów. drugie niższe. na ogół anioły poszły za Bogiem. a dla Greków system Plotyna.to jest orygenizm. i przez Logosa wszystkie duchy będą zbawione. że końcem dziejów świata będzie apokatastaza. drugie nie. by ją zastąpić.spekulatywną teorię upadku człowieka. W szczególności cechowały filozofię Orygenesa: koncepcja chrześcijaństwa jako wiedzy. z wolności swej mogą korzystać dla dobra i zła. ISTOTA FILOZOFII ORYGENESA.pojmowanie ciała jako więzienia duszy. duszy jako tylko na skutek upadku złączonej z ciałem. zła jako odwrócenia się od Boga. zbudowana wedle schematu aleksandryjskiego i możliwie najmniej odeń odbiegająca . było zawarte w nauce chrześcijańskiej. . Chrześcijańska filozofia. Wszystkie późniejsze systemy patrystyki greckiej były odeń w ogólnej konstrukcji zależne. ludzie przeciw Bogu. pogląd doketystycz-ny. czyli powrót wszechrzeczy do pierwotnego źródła. o jaki pokusił się Orygenes. A jeszcze V sobór potwierdził jego potępienie. Przede wszystkim do następców Orygenesa należeli Ojcowie kapadoccy. czym dla Żydów był system Filona. Zwalczał on: odwieczność świata. zakończenia dziejów jako apokatastazy. Ta perspektywa powrotu do doskonałości i szczęścia dawała systemowi Orygenesa piętno optymizmu. odwiodło od nauki prawowiernej. lecz tylko przejawem jedynego Boga. co w późniejszej filozofii chrześcijańskiej było neoplatonizmem. to jest to skutek ich wolności: jedne skorzystały z niej. Tradycja kościelna. I podobnie do pogańskich systemów aleksandryjskich Orygenes twierdził. Przy całym zasadniczym neoplatonizmie tego systemu wystąpiły w nim jednak rysy swoiście chrześcijańskie: tak np.

ale dla umysłu ludzkiego pozostała czymś niepojętym. Dzięki Orygenesowi i Grzegorzowi dogmatyka chrześcijańska otrzymała swe podstawowe sformułowania w pojęciach Platońskich. Ireneusz wskazał był drogę. stanęła na stanowisku hellenistycznej filozofii . że fakty. POGLĄDY. kwestie filozoficzne wzięły górę nad wszelkimi innymi. gdy jest pewna. POPRZEDNICY. podzieliła je. Pierwsza część tej formuły odpowiadała poglądowi Orygenesa. zastąpiwszy jedynie formułę binitarystyczną przez trynitarystyczną. prawda nie potrzebuje dowodów.odrzucała tylko subordynacjonizm Orygenesa. RACJONALIZM. 139 . W niej soteriologiczny punkt widzenia zeszedł na drugi plan. Bazyli i Grzegorz z Nazjanzu) prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom. zmartwychwstanie całego człowieka. wśród których jako filozof wyróżnił się Grzegorz z Nyssy. druga odbiegała odeń. ale zasadniczym zastrzeżeniem: homouzji. jak jedyność Boga. której nie trzeba było szukać. Grzegorz zachował zasadniczą budowę jego systemu. Zadowalającą formułę znalazł Tertulian: Bóg i Chrystus są dwiema odrębnymi osobami (hipostazami). równorzędna sprawa: wypadało bowiem ustalić stosunek Bogaczłowieka nie tylko do natury boskiej. Filozof chrześcijański był teraz już mniej wolny. Głównymi systematykami Wschodu w tym drugim okresie byli Ojcowie kapadoccy. Główny utwór mistyczny nosił tytuł Życie Mojżesza. zwłaszcza przeciw arianizmowi. Nad wiarą Ewangelii powstała spekulacyjna nadbudowa. pod wpływem brata swego Bazylego. zawierająca pierwszy system prawowiernej teologii. czyli współ substancjalności osób boskich. Właściwym zadaniem przestało być znajdowanie i dowodzenie prawdy wątpliwej.394) urodził się w Cezarei w Kapadocji. lecz stało się nim tłumaczenie ustalonej. Groziło. lecz jedynie tłumaczyć i bronić. opierająca się zrozumieniu przez dotychczasową czysto racjonalną filozofię. choć nie w tej postaci. było prowadzone dalej. Że Chrystus jest zarazem Bogiem i człowiekiem. stanowi ono dogmat Trójcy św. ale i do natury ludzkiej. rozpłynięcia się w niezależnym od wiary idealizmie. Byłaby się wówczas nauka chrześcijańska stała tylko jedną z odmian starożytnego idealizmu. Analogicznie została rozwiązana druga. jakie podaje Ewangelia. przede wszystkim sprawa poznania nad sprawą zbawienia. ilekroć nauka jego nie była prawowierna. obowiązującym chrześcijanina obok innych dogmatów. że w jednej osobie łączy się realne bóstwo i realny człowiek. którą on sam im dał. 1. Dziełem głównym Grzegorza była Oratio catechetica magna. te uchroniły chrześcijaństwo od grożącego mu w IV w. przysłoni sobą Zbawiciela.z jednym wszakże. bo musiał liczyć się z dogmatami. Zasadniczo bowiem dogmaty zostały ustalone (przede wszystkin dogmat Trójcy w r. Przez to rozpoczął się nowy okres patrystyki. warunkach. a odpowiednią formułę i tu znalazł wyszkolony na prawniczych trudnościach Tertulian: dzięki nim powstała nauka o „dwóch naturach" Chrystusa. ujęta w nauce o homouzji. zapoczątkowane przez Orygenesa. Stanęła temu na przeszkodzie odrębna nauka moralna chrystianizmu oraz tajemnica Chrystusa. to stało się przedmiotem wiary. poświęcił się działalności religijnej. Homouzja była wynikiem filozoficznych dociekań. ale w zmienionych od IV w. jedność Boga i stwórcy. będą przetransponowane w symbole. w szczegółach natomiast odstępował odeń. powstanie zła z wolności. to znaczy pojmowanie Chrystusa jako podporządkowanego. Grzegorz (325 . Głównym poprzednikiem był Orygenes. a pewna jest. Pierwotnie był nauczycielem retoryki. Przez to rozwiązanie chrystologia i cała nauka kościelna nie zerwała z zasadniczymi dążeniami Orygenesa. Kościół przyjął rozwiązanie Tertuliana. zbawienie przez Chrystusa. ŻYCIE I PISMA. że Bóg. Zamierzenia Orygenesa spełniły się. Od Orygenesa przejął tradycję platońskich studiów. Przez ustalenie dogmatów zmienił się stosunek wiary i rozumu i powstało nowe zadanie dla wiedzy. Platon i neoplatończycy byli i dla niego wzorem. pojęty jako byt prawdziwy i przyczyna świata. Został później biskupem nysseńskim i na tym stanowisku bronił (podobnie jak to czynili jednocześnie dwaj inni Ojcowie kapadoccy. ale są jednej substancji. a zachował idealizm. 325) i odtąd istniała prawowierna nauka. zwanego Wielkim. lecz przeciwnie. domagała się i doprowadziła do stworzenia odrębnej filozofii chrześcijańskiej. Tak zaś tajemnica. GRZEGORZ NYSSEŃCZYK Dzieło systematyzacji. Grzegorz dał Platonowi przewagę nad Plotynem: wyrzekł się bowiem emanatyzmu. a abstrakcje filozoficzne nad konkretnymi naukami Pisma. skoro jest objawiona. jako niższego od Boga Ojca. stworzenie z niczego.

jako negatywne. istota zaś. które filozofowie znajdowali także niezależnie od chrześcijaństwa. Filona i Plotyna. wieczny a pozbawiony cech jednostkowych. lecz istotę. i ona to daje mu odrębne miejsce wśród filozofów. Taki racjonalizm pozostał typowy dla filozofii scholastycznej. rozum miał spełniać wszelkie zadania wiedzy. lecz do tego. czyli połączenie ostateczne z Bogiem. że idee ogólne istnieją poza jednostkowymi rzeczami. Neoplatońska była eschatologia. Głosił powrót wszechrzeczy do pierwotnego stanu. która jest jedna. że trafne rozumowanie musi dać taki sam wynik jak objawienie i że przeto prawdy wiary mogą być dowiedzione. lecz tylko tłumaczenia) i zarazem były dowodem (bo prawdy wiary mogą jednakże być dowodzone). Stosował tę zasadę najpierw w interpretacji dogmatu Trójcy św. Przyjąwszy Platoński punkt widzenia. co stanowi ich istotę. idealistyczna: tezą jej było.Grzegorz zachował jednak po Orygenesie przekonanie o zupełnej zgodności wiary z wolną wiedzą. Przyjmował. twierdził więc. musi być w czymś podobna do Boga. a przez to musi mieć udział w boskiej wieczności. Grzegorz uzasadniał tę koncepcję przekonaniem o negatywnej naturze zła. Jakże osoby boskie mogą stanowić jedną substancję? Mogą. więc świat. dla każdej szukał i znajdował racje: była to postawa racjonalisty. Bóg zaś jest niematerialny. rozumiał duszę jako „prostą i niezłożoną". jako gatunek nie istniał on realnie. na których Grzegorz opierał swe rozumowania. były rozumowaniem szczególnego rodzaju. że jest materialny. gdyby własności Jego były podzielone na wielu bogów. Dowodził Jego jedności: Bóg przestałby być doskonałym. Odrzucał Arystotelesowskie pojęcie duszy. PLATONIZM. że pierwotnym tworem Boga był człowiek jako gatunek.pisał . należy zatem to przypuszczenie odrzucić. prowadziłoby do twierdzenia. lecz wedle dogmatów wiary. to Piotr. gdybyśmy . racjonalizm Grzegorza nie wykluczał mistycznego poznania obok racjonalnego. Przyjmował wraz z Platonem. że byt jest wyłącznie natury idealnej. Przypuszczenie. Co więcej. Ale odpowiadało ściśle apokatastazie Orygenesa i innych filozofów aleksandryjskich. Gatunek miał za pierwotniejszy od jednostek. że musiał go uczynić pełnym dóbr i stworzyć istoty zdolne z tych dóbr korzystać. ale nie samodzielnie. a z jakości składają się rzeczy. że materia nie jest realna. to można w duszy oglądać bezpośrednio Boga i prawdy wieczne. Toteż wywody jego i wielu myślicieli chrześcijańskich. Podstawą mistyki Grzegorza było przekonanie. Jednakże była samodzielnym jego tworem. IMMATERIALIZM. Nazwa „bóg" oznacza nie osoby (w takim razie byłoby trzech bogów). 3. jak np. lecz jednym człowiekiem. dogmat Trójcy. Również po platońsku pojmował Grzegorz stworzenie człowieka. Tak było przed Grzegorzem u Platona. lecz tylko idealnie w umyśle Boga. Ale racjonalizm jego był szczególnego rodzaju: był heteronomiczny. były tłumaczeniem (bo prawdy wiary nie potrzebują dowodów. 140 . W chrześcijańskim sformułowaniu nazywało się to: zbawienie wszystkich dusz. musi być też niematerialny. Bóg przegląda się w niej jak w zwierciadle. że nie jest stworzony przez Boga. a w szczególności filozofów chrześcijańskich. bo wprawdzie każda osoba boska jest oddzielna. Dowodził nieśmiertelności duszy: zakładał. że Bóg stworzył świat z miłości. Paweł i Barnaba byliby nie trzema. który jest Jego tworem. były Platońskie. które chrześcijaństwo głosiło wbrew wszelkiej wolnej filozofii. usiłował dowodzić i takich. Platońska była psychologia Grzegorza. której ciało do istnienia nie jest potrzebne. gdyż bez Boga wytłumaczyć się nie da. Grzegorz nie widział już w dogmacie Trójcy nic szczególnego i tajemniczego. że dusza jest „obrazem i podobieństwem Boga". Najpierw dowodził istnienia Boga: Mądry ustrój świata każe przyjąć istnienie Boga. oprócz tych twierdzeń. mogąca korzystać z dóbr boskich. Stare zasady filozoficzne. którzy szli jego torem. uznającego jedynie świat idealny. aby przezwyciężyć dualizm świata idealnego i realnego w duchu czystego idealizmu. ale boskość ich jest jedna i ta sama. a więc do ateizmu. Zresztą. więc rzeczy są niematerialne. Grzegorz dowodził tedy różnorodnych twierdzeń teologii. Argumentacja Grzegorza była nie mniej oryginalna niż sama teza: jakości są niematerialne. tak też i potem u większości Ojców. Dalsza argumentacja miała charakter religijny: istota niematerialna może wytwarzać jedynie przedmioty niematerialne. nie może być wiekuistą postacią bytu. Tak tedy we wczesnym okresie myśli chrześcijańskiej podjęte było usiłowanie. które. Z platońskiego ducha wywodziła się również kosmologia Grzegorza.nazwę „człowiek" stosowali nie do jednostkowych ludzi. Grzegorz tłumaczył więc wszystkie prawdy i wszystkich dowodził. jeśli więc nie utraciła czystości. jak się również mówi. i wnosił stąd. Była to kosmologia immaterialistyczna lub. 2.

WROGA POSTAWA WOBEC NAUKI i ROZUMU.. liczne. tak typową IV wieku był arianizm. lecz trzymały się poglądów przedchrześcijańskich. który później wziął górę w chrześcijaństwie. najpóźniej w 160 r. Tertulian (ur. Jak typową herezją pierwszych czasów chrześcijańskich był gnostycyzm. powstał w drugiej połowie II w. ten. a także z duchem kultury rzymskiej. że zamierzenie jej. Tertulian odrzucił próby uzgodnienia objawienia i wiedzy rozumowej i położył nacisk na przeciwieństwo między chrześcijaństwem a kulturą świecką. będący wówczas panującą wśród Rzymian teorią. tam też działał główny myśliciel tego prądu. zm. Działalność Grzegorza i innych Ojców kapadockich miała za zadanie walkę z szerzącymi się za ich czasów herezjami. aby 141 . Rozwój jego poglądów był taki: przed 197 r. przeszedł na wiarę chrześcijańską. Tertulian. (Montanizm. Orientacja filozofii Tertuliana była nie metafizyczna. ten miał zwolenników przeważnie na Zachodzie wśród Rzymian. i c) jest szkodliwa. w Kartaginie. Dla niego chrześcijaństwo miało słuszność właśnie wbrew zasadom starożytnej nauki. TERTULIAN Obok głównego wśród apologetów prądu. gdyż prawda i bez niej jest znana. bądź apologetyczno-dogmatycznej treści. ten. istniał drugi. pozostawało to w związku z jego pierwotnym wykształceniem i zawodem. Występował on przeciw podstawowemu dogmatowi chrześcijaństwa. który wedle zasad starożytnej nauki usiłował wykazywać słuszności chrześcijańskiego poglądu na świat. Wyróżnia go natomiast inny pogląd: immaterializm. Rozwój myśli chrześcijańskiej poszedł później torem realistycznym i Grzegorz pozostał odosobniony w swym usiłowaniu połączenia wiary chrześcijańskiej z immaterialistycznym poglądem na świat. będąc objawiona i przekazana w Piśmie św. jak i z montanistycznego okresu.ZNACZENIE GRZEGORZA. uboczny prąd.: był ruchem ascetycznym i mistycznym. Platon. przeważnie monograficzne. Augustyn skorygował je w zasadniczych punktach: nie utrzymała się ani idealistyczna interpretacja Trójcy. uczeń Grecji i uczeń nieba. Usiłował wykazać. co słowa tylko głosi. był natomiast w opozycji do Platońskiego idealizmu. Każdy rzemieślnik-chrześcijanin znalazł Boga i umie odpowiedzieć na każde dotyczące Boga pytanie. są bądź ascetyczno-etycznej. n. Wobec takiego stanowiska jest zrozumiałe. i ten. Namiętnymi wyrazy malował Tertulian przepaść między chrześcijaństwem a filozofią: Co ma wspólnego filozof i chrześcijanin. co czynów dokonywa? Nasza nauka każe szukać Pana w prostocie serca. Podczas gdy prąd pierwszy rozwijał się głównie na Wschodzie wśród żywej jeszcze tradycji greckiej. a pochodzą zarówno z przedmontanistycznego. reakcją przeciw prądom liberalnym w Kościele: głosił konieczność powrotu do pierwotnej surowości życia chrześcijańskiego w oczekiwaniu na realizację Królestwa Bożego na ziemi). e. gdyż stało się ono wśród nich pojmowaniem normalnym. dogmatowi Trójcy. zapewnia. podczas gdy największy z filozofów pogańskich. a nikt nie zna Boga bez Chrystusa. że arianizm i pokrewne mu herezje nie wydały filozoficznie nowych poglądów. Mieszkał i słynął tam jako świetny prawnik. po Chrystusie zbędna jest wszelka ciekawość i zbędne jest wszelkie szukanie po Ewangelii. gdyż prowadzi do błędnych nauk i zguby moralnej. gdyż prawda przekracza rozum. co dąży do chwały ziemskiej. Poglądy Grzegorza. Pisma Tertuliana. 1. w 220) urodził się w Afryce. co do życia wiecznego. po dwudziestu zaś latach oderwał się od Kościoła i przyłączył się do sekty montaistów. zasadniczo różnił się odeń pojmowaniem filozofii: przeszedł od jej pojmowania autonomicznego do heteronomicznego: u Orygenesa filozofia była wolna. Nikt bowiem nie może poznać prawdy bez Boga. PRZECIWNICY. Negatywne stanowisko wobec nauki Tertulian uzasadniał przede wszystkim tym. usposobiony wrogo wobec starożytnej i w ogóle wobec wszelkiej nauki świeckiej. ani apokatastaza. lecz prawnicza. u niego już ograniczona przez dogmaty wiary. noszący swą nazwę od Montanusa. z rodziców pogan. Wpływ największy na jego poglądy filozoficzne miał stoicyzm. choć występował w obronie prawowiernej nauki. same nie okazały się całkowicie prawowiernymi i znalazły przeciwników wśród przedstawicieli Kościoła. zajmował wraz z innymi herezjami owego czasu stanowisko naturalizmu: prawdę chrześcijańską pragnął widzieć dostępną przyrodzonemu rozumowi. i ten. Chociaż Grzegorz był następcą Orygenesa.. ŻYCIE I PISMA TERTULIANA. jak u większości Ojców. POGLĄDY. Takie pojmowanie nie wyróżnia jednak Grzegorza spomiędzy pisarzy chrześcijańskich. nie różną od prawdy pogan czy żydów. a nie przez metody Platońskie czy stoickie. b) jest niemożliwa. że trudno jest znaleźć budowniczego świata. że wiedza rozumowa jest a) bezużyteczna.

aby wykazać wielkość Boga przez wielkość Jego dzieła. UJEMNY POGLĄD NA NATURĘ LUDZKĄ. właściwy umysłowości rzymskiej. Kościół nie uznał koncepcji Tertuliana. jakie próbowano dostosować do chrześcijaństwa. że cała mądrość i cała dobroć.wbrew przeważającej wśród filozofów chrześcijańskich tendencji do zgody z kulturą świecką. można i należy wierzyć w to. które miały za przedmiot człowieka. nie brakowało i materializmu. tak samo zdolności czynienia dobra jak poznawania prawdy. po stoicku wszelki byt uważał za cielesny. potrzebne natomiast przygotowanie się sercem do objawienia. ale bądź co bądź był wyznawany wśród nich. doczesnych potrzeb religijnych . co dla rozumu jest niedorzecznością (credo. prawa. jest niewykonalne. Tertulian i inni rzymscy chrześcijanie skupili uwagę raczej na tych. 3. Poniżał człowieka.wbrew ujęciu jej z punktu widzenia spekulacyjnej filozofii i perspektyw wiecznych. 3.zrobić miejsce dla nadprzyrodzonej łaski i objawienia. Chciał wykazać.Wreszcie i nade wszystko: 4. choć w pismach jego nie znajduje się). Ale nade wszystko kierowała Tertulianem szczególna intencja: aby poniżyć naturę ludzką. co nie istnieje". ISTOTĘ TERTULIAŃSKIEGO UJĘCIA CHRZEŚCIJAŃSTWA stanowiło: 1. Jakaś umysłowa trzeźwość rzymska kazała mu się przeciwstawić spekulatywnej fantazji późnych Greków. Dla poznania prawdy zbędny jest wysiłek rozumu. Jego psychologia była materialistyczna. absurdem. Jednakże jako prąd uboczny raz po raz powracał w różnych postaciach. z doczesnymi potrzebami ludzkości. ogałacał ze wszelkich przyrodzonych zdolności na to. czy to w próbach uzgodnienia chrześcijaństwa z materializmem i sensualizmem (np.rozumem poznać prawdę. które dotyczyły natury Boga. co związane z życiem i działaniem. Prawda jest bowiem zupełnie inna.wbrew przeważającej tendencji do oparcia jej na spirytualizmie i racjonalizmie. lecz Kościół na ziemi. 2. cielesne i zmysłowe. który ją stworzył. Przeciwstawienie religii kulturze świeckiej . to nie mogłaby działać na ciało. Na całą naturę ludzką miał pogląd ujemny: odmawiał człowiekowi wszelkich wyższych zdolności. aby . niż ją rozum przedstawia sobie. „Któż zaprzeczy. to właśnie jest prawdą. aby uwydatnić wszechmoc i łaskę Boga. że wśród różnych doktryn filozoficznych. czy to we wrogim stosunku do nauki (np. MATERIALIZM. Ich wzorem argumentował na korzyść cielesności duszy: gdyby nie była cielesna. tak samo jak nie poszedł za skrajnym immaterializmem Nysseńczyka. „Cokolwiek jest. Wszystko. I podczas gdy na Wschodzie rozważano najwięcej te dogmaty. Pogląd na świat dążący do wywyższenia Boga przez poniżenie człowieka . był on filozofią mniejszości wczesnych chrześcijan. Razem z nauką Tertulian potępiał umysł ludzki. korzystał tu z jej argumentów. Konsekwentnie i Boga pojmował jako cielesnego. Toteż w tym ujęciu religii podstawowym czynnikiem był nie Bóg na niebie. Oparcie filozofii chrześcijańskiej na materializmie i sensualizmie . Rzymianin. Tertulian poszedł za stoikami. Podczas gdy Ojcowie Wschodu ujmowali naukę Chrystusa jako filozofię. on ujął ją jako prawo i religia otrzymała odeń formuły prawne. a w człowieku nie ma nic poza ciałem. lecz jest darem Boga. choć wiele szczegółowych jego poglądów włączył do swej nauki. OPOZYCJA I WPŁYW. wybujałej na Wschodzie. że jest niemożliwe" (certum est. co cielesne.). Przeto w człowieku Tertulian widział jedynie istotę materialną i zmysłową. kładł i w religii nacisk na to. Gassendi w XVII w. Ujęcie religii z punktu widzenia życia praktycznego. 2. ąuia impossibile est) . Nie poszedł za jego skrajnym materializmem.sensualistyczna. Zmartwychwstanie Chrystusa „jest pewne właśnie dlatego. tylko podczas gdy większość pisarzy chrześcijańskich szła za Platonem. Poniżał ją zaś. czy to w prawniczym i 142 . nie pochodzi z jego własnej natury. Tertulianizm nie stał się nigdy panującą doktryną w chrześcijańskiej filozofii i teologii. Jest to fakt godny uwagi. nie ma nic bezcielesnego poza tym.wbrew przeważającej wśród myślicieli chrześcijańskich tendencji. jest złe. niechętny dla spekulacji. Materialistyczna koncepcję stosował nie tylko do człowieka. w antydialektycznym ruchu XI wieku). Tertulian wprowadzał wszędzie trzeźwy punkt widzenia. ąuia absurdum: formuła przypisywana Tertulianowi. jego teoria poznania . Choć był wrogiem filozofii greckiej. . Tak samo miał towarzyszy w swych wystąpieniach przeciw helleńskiej kulturze. W swej naturalistycznej koncepcji chrześcijaństwa nie był zresztą odosobniony: dzielił ją przede wszystkim Arnobiusz (na przełomie III i IV w. zostawiał mu jedynie zdolności niższe. jaka jest w człowieku. Tertulian sam pod koniec życia zerwał z Kościołem i przyłączył się do herezji montanistów. skoro jest duchem? Duch bowiem jest ciałem sui generis". którzy nie znali granic w przypisywaniu władz i zdolności duszy ludzkiej. że Bóg jest ciałem.). jest ciałem pewnego rodzaju. co dla rozumu jest niemożliwością.

lektura dzieł neoplatońskich skłoniła go do powrotu do dogmatycznej filozofii. ŻYCIE AUGUSTYNA. walczył w nim filozof. nie ma go nawet w Retractationes. że „u żadnego wielkiego myśliciela nie było takiej odległości między szczytami a najniższymi punktami. pod Mediolanem: Contra Academicos. najważniejsze są: Wyznania (Confessiones). Później nastąpił powrót do dogmatycznej filozofii w duchu Platona. AUGUSTYN Na Wschodzie filozofowie chrześcijańscy pielęgnowali dawną tradycję grecką. Augustyna. że między świętymi Kościoła nie było takiego. We wczesnym okresie Augustyn stał na stanowisku manicheizmu. występujący przeciw jedności Kościoła. Z zapałem bronił nauki Kościoła i zwalczał herezje. Już po chrzcie. powrócił do Afryki i tam spełniał czynności kapłańskie. a było dziełem św. to drugi brał górę w Augustynie. w drodze z Mediolanu do Afryki. Najdawniejsze z zachowanych pisane są w 386 r.. Ochrzczony w 387 r. umysł gwałtownie przerzucający się od stanowiska do stanowiska. usposobiony był doń niechętnie. systematyczny wykład poglądów teologicznych. a na wpół modlitewnej. chrześcijańskiej postawy wobec Boga i świata. nawet te. Pisma Cycerona pobudziły go do badań filozoficznych. Filozoficzne zainteresowania Augustyna pod koniec jego życia coraz więcej ustępowały miejsca teologicznym. a tak bardzo ludzki jak on. choć tam jeden ze składników jego umysłu ustąpił przed drugim. potem akademickiego sceptycyzmu. przechodząc od autonomicznej filozofii do ortodoksalnej dogmatyki. nie zrywając ze starożytną tradycją (jak chciał Tertulian i inni hellenofobi). nawet manicheizm i sceptycyzm odpowiadały pewnej stronie jego natury i choć wyrzekł się ich. ale też nie podporządkowując się jej (jak to czynili Orygenes i jego następcy). Powiedziano o nim. czy zwłaszcza w poniżaniu człowieka dla ukorzenia go przed Bogiem (najskrajniej u Pascala w XVII w. O państwie bożym (De civitate Dei). Soliloąuia. potem w Kartaginie. nie były przypadkowe. nigdy jednak nie wyzbył się całkowicie manichejskiego dualizmu i sceptyckiej nieufności do wiedzy przyrodzonej. na Zachodzie zaś próbowali iść własnymi drogami. donacjanizm. który byłby tak mało święty. De ąuantitate animae. To jeden. Koleje życia Augustyna były burzliwe. De vita beata. Stało się to na przełomie IV i V w. z którego przez długie wieki czerpała filozofia chrześcijańska.. Zachód najwięcej przyczynił się do tego. napisał traktat o stosunku duszy do ciała. w której Augustyn streścił swe pisma i skorygował w duchu kościelnym. W mieście ojczystym. a kazania biskupa Ambrożego nawróciły go do Kościoła. 400 r. Etapy. 143 .społecznym pojmowaniu religii. Choć wychowany przez matkę w chrześcijaństwie. ROZWÓJ. toteż nie ma jednolitego systemu w jego pismach. z chrześcijaninem. 400-410. Większość prac Augustyna pisana była już w Afryce. z ojca poganina i matki chrześcijanki. przez które przeszła myśl Augustyna.. Ale i wówczas Augustyn nie dał swym myślom definitywnej postaci: myśli jego do końca ulegały nieustannym przetworzeniom i rozwijały się.) ŚW. na wpół pamiętnikarskiej. 413-426. wielbiciel autonomicznej kultury umysłowej. odkrywszy braki tej doktryny. przerzucił się do sceptycyzmu akademickiego. ale Zachód dał jej samodzielność. Za to jest w nich niezwyczajne bogactwo. Zmagała się w nim potrzeba czystej duchowości i płomienna zmysłowość. a także. że myśl chrześcijańska była nowym początkiem w dziejach filozofii. Po nawróceniu zaś dokonało się przejście od doktryn pogańskich do chrześcijańskich. poczucie wyższości życia duchowego i potrzeba faktów uchwytnych i dotykalnych. i pelagianizm. powolnym Kościołowi i jego dogmatom. jaka była u Augustyna".430) urodził się w Tagasta. jako biskup Hippony. Augustyn (354 . traktat polemiczny przeciw sceptycyzmowi. wreszcie Retractationes. pierwotnie wyznawał manicheizm z jego skrajnym dualizmem dobra i zła. Dopiero w 386 r. o sposobie poznawania prawd nadzmysłowych. główne dzieło Augustyna. zawierające zwłaszcza jego poglądy historiozoficzne. PISMA Augustyna są bardzo liczne. uzależniający łaskę od zasługi. o zależności szczęścia od poznania Boga. od stanowiska naturalistycznego do supranatura-lizmu. Rzymie i Mediolanie był nauczycielem retoryki. namiętny i niepohamowany. traktat O Trójcy (De Trinitate). przedstawiające stanowisko Augustyna w osobistej formie. charakter niejednolity. od 395 r. w Numidii. rzecz napisana na krótko przed śmiercią. toteż Wschód dał filozofii chrześcijańskiej od razu wysoką kulturę. Św. które jego samego pociągały dawniej: manicheizm. przekonanego o nieustannym działaniu łaski nadprzyrodzonej. znalazł koncepcję filozoficzną będącą wyrazem odrębnej. Później.

jeśli wątpi. czy wiesz. lecz posiadając własne tryby rozumowania może sama niektóre prawdy ustalać. A w innym miejscu: „Czy powietrze. Czy wiesz. Było to zerwanie z obiektywizmem. że myślisz? Wiem". który chcesz poznać siebie. POGLĄDY AUGUSTYNA I. Co umysł. myśl szukająca prawdy. niemniej żyje. ale na wiele wieków przed Kartezjuszem wypowiedziana przez Augustyna. I gdy dotąd dusza i jej przejawy traktowane były na podobieństwo rzeczy. wbrew sceptykom. Nie wystarcza przy tym samo dążenie do poznania. ale po pierwsze. jeśli wątpi. Własna myśl jest faktem ze wszystkich najpewniejszym: to słynna zasada Augustyna. Poznanie zaś jest możliwe. Twierdzenia niezawodne nie ograniczają się tedy do zjawisk. POZNANIE IDEI i OŚWIECENIE PRZEZ BOGA. Badania przyrody są to . ale ich zasadniczy pogląd . „Pragnę znać Boga i duszę. że rozumie. że jestem i że myślę. Czy odczuwasz się jako substancję prostą czy złożoną? Nie wiem. co do tego ludzie wątpili. Zauważył mianowicie. potrzebne jest posiadanie go. „Ty.jak pisał z powodu astronomii . I znalazł przede wszystkim to. ale . Nawet i postrzeżenia stają się pewne. gdy dotyczą zjawisk.„poszukiwania bardzo ciekawe i . które doń wiedzie. 2.wszystko to odpowiadało Augustynowi i oddziałało na sformułowanie jego własnych poglądów. Skąd to wiesz? Nie wiem. to wie. poza który starożytność nie wyszła. Czy wiesz. ale o własnym życiu wątpić niepodobna. Znał naukę Platona przeważnie w tym ujęciu. ale któż może wątpić. Wszystko jest wątpliwe prócz tego tylko. a nie będziesz miał zawodu". pamięta. znalazł inną jeszcze niezawodną podstawę wiedzy. ale nikt go nie przeprowadził równie konsekwentnie. oderwanie się od nich i skoncentrowanie na zbawieniu i na życiu wewnętrznym. myśl nie we wszystkim jest od zmysłów zależna. o ile rozważa się ich treść. że zarzuty sceptyków przeciw poznaniu dotyczą tylko poznania rzeczy zewnętrznych. że tobie rzeczy się takimi przedstawiają. a po wtóre.monizm i emanatyzm . że sądzi? Bo choćby wątpił. jak Augustyn. znana jako Kartezjańska.Bóg. jeśli wątpi. nacisk na irracjonalne czynniki życia duchowego. we wnętrzu człowieka mieszka prawda". poznaje najlepiej? Rzeczy zewnętrzne? Nie . została odwrócona i skierowana ku wewnętrznemu życiu poznającego.POPRZEDNICY. że myśli. Do szczęścia potrzebne jest (wbrew sceptykom) poznanie. że dać je może jedynie . to sądzi. I nic więcej? Nic więcej". jakie jej dali neoplatończycy. odwrotnie. TEORIA POZNANIA. że poruszasz się? Nie wiem. To była 144 . że dla człowieka celem jest szczęście i że filozofia ma je znaleźć. posiadającą pewność bezpośrednią. Platoński idealizm w metafizyce. czy ogień jest źródłem życia. że istniejesz? Wiem. Augustyn dzielił punkt wyjścia z filozofami hellenizmu: przyjmował. Zasada ta. że pamięta. Filozofia Augustyna wyrosła na podłożu doktryn zarówno chrześcijańskich. życie psychiczne musiało stać się wzorem dla pojmowania natury rzeczy.odrzucił i przez to właśnie oddzielił filozofię chrześcijańską od współczesnej pogańskiej. iż nie należy twierdzić". „Nie twierdź nic więcej jak to. gdy wypowiadamy twierdzenia o rzeczach. jeśli wątpi. wiedza fizykalna o rzeczach zewnętrznych musiała się Augustynowi wydać niepewna. a nie rzeczy. a zwłaszcza u filozofa chrześcijańskiego. poza własnymi przeżyciami. jak i starożytnych. A zatem: „Wejdź w samego siebie. rozumie. to myśli. jeśli wątpi. która dotąd stale i mimo wszelkie trudności zwracała się po nią ku rzeczom zewnętrznym. od rzeczy lepiej poznaje prawdy wieczne. Ale Augustyn nie skończył na fenomenalizmie. że to odwrócenie postawy dokonało się w epoce religijnie nastrojonego filozofowania. który nie podlega błędom i przeto stanowi niezawodny punkt wyjścia dla wiedzy. przetrwało ono całe średniowiecze. uznanie odrębności ducha. teraz. jeśli wątpi. O platończykach pisał. Jest zrozumiałe. iż nie wie. ale nie powstają. lecz tylko poznanie Boga i własnej duszy. stanowiła zupełne odwrócenie poglądu na poznanie. że wie. 1. Wszakże nie wszelkie poznanie jest potrzebne. POZNANIE DUSZY. Ale o szczęściu mniemał. oddziałało tu zobojętnienie chrześcijańskie na zewnętrzne warunki życia. myśl. lecz obejmują również przeżycia wewnętrzne. wraz ze zmienioną postawą umysłu. absolutyzm w teorii poznania.wedle Augustyna. zmysły podlegają złudzeniom. Augustyn szukał takiego sposobu poznania. Zapewne. że błędy powstają wtedy. dualizm życia doskonałego i ziemskiego .nie przeżyć wewnętrznych. O istnieniu rzeczy zewnętrznych można wątpić. to chce się upewnić. że wątpi. W porównaniu z wiedzą psychologiczną.Z filozofów starożytności głównym jego źródłem był Platon. które je wywołują. Stanowisko to było naturalne w epoce religijnej. raczej przypuszczeniem i wiarą niż wiedzą. nie podlegają im zawsze. że chce. że: paucis mutatis verbis atąue sententiis christiani ferent. To ograniczenie Augustyn przekazał stuleciom. dlaczego wątpi.bardzo próżne".

A w analogiczny sposób dowodził również nieśmiertelności duszy: musi być wieczna. że dla niego świat idealny był złączony z Bogiem.istnieje. dla Arystotelesa poznanie Boga było rzeczą rozumowania. Umysł wedle niej bezpośrednio widzi prawdę. bo sam jest jego częścią. dla zrozumiałych powodów.Augustyn dochodził do uznania idealnego świata. jak oczy widzą rzeczy (visio intellectualis).wbrew potocznemu przekonaniu. Wzorem Greków Augustyn przyjmował. choć w niej miał poprzedników starożytnych. Ta Augustyńska doktryna. spotęgowanie władz poznawczych. W analogiczny tedy do Platona sposób . Teorię tę nazywano później iluminizmem. Różnił się natomiast tym. może istnieć jedynie w Bogu. to dzięki temu. ale jeszcze dalej rozwinął naukę ich o stopniach poznania: ponad stopnie. więc Bóg . mistyczna też intuicja Augustyna. ale nie wszędzie było pojmowane tak samo: dla Filona. Łaska oświecenia przypada dobrym. II. że poznanie przechodzi szereg stopni. oświecenie było pojęte jako fakt nadprzyrodzony. za punkt wyjścia przyjmująca wiedzę doświadczalną o realnych rzeczach. ale też epistemologiczna i etyczna. a wbrew sensualistom . to intuicja u neoplatończyków była uwarunkowana przez ekstazę. zanim dojdzie do swego celu. lecz wyłącznie ich odbiorcą.druga teza. natomiast w chrześcijańskim poglądzie intuicja nie wymagała ekstazy. dla tego zaś . przeciwnie. Jeśli „ekstaza" ma oznaczać wyjście z siebie i zjednoczenie z bóstwem. Ale charakter intuicyjnego poznania był w obu wypadkach odmienny: przez nacisk na oświecenie (spotęgowanie władz przyrodzonych) i łaskę Augustyn stworzył podstawy odrębnego mistycyzmu chrześcijańskiego.przez oświecenie.było to właśnie spotęgowanie myśli. lecz mistyczny. Tam oglądanie bóstwa było wynikiem przyrodzonego procesu: umysł poznaje bóstwo. Umysł . muszą istnieć poza nim. Biorąc za punkt oparcia wiedzę aprioryczną o ideach. Poznanie umysłowe ma charakter intuicyjny. umysł dochodzi prawdy wprost bez rozumowania. uzasadniał ją w szczególny sposób. znane Platonowi i Arystotelesowi. bez pośrednictwa ciała i zmysłów. mające charakter już nie racjonalny. Skoro więc umysł jest tylko odbiorcą. Wieczne istnienie jest właściwe tylko Bogu. pojmująca poznanie mistyczne jako ukoronowanie racjonalnego. przygotowaniem do oświecenia jest więc mniej ćwiczenie umysłu niż oczyszczenie serca. „zachwycenie". dla Plotyna była to ekstaza bez myśli. Bóg udziela duszy drogą oświecenia (illuminatio). jak to było w duchu religijnej filozofii i jak to czynili również neoplatończycy. Podczas gdy np. że istnieje Bóg i jej udziela swych idei. wyróżniająca jego teorię poznania. Augustyn sposobem na wpół racjonalnym i na wpół mistycznym dowodził naczelnych tez metafizyki: istnienia Boga i nieśmiertelności duszy.jak to Augustyn twierdził w zgodzie z Platonem. w szczególności zaś ograniczony umysł ludzki nie może wytwarzać prawd wiecznych. istniejących obiektywnie. więc prawdy wieczne istnieją w Bogu. o którą na próżno zabiegamy przyrodzonymi władzami naszego umysłu.jako źródła prawdy. łącząc argumenty antyczne z nowymi. Mistyczna była ekstatyczna intuicja Plotyna. podstawowym pojęciem teorii poznania. a stało się funkcją praktyczną. dla Augustyna było ono przede wszystkim aktem bezpośredniej intuicji. filozofia perypatetycka. I moment trzeci: przewaga uczucia i woli nad rozumem. Nie jest zaś . są ideami Bożymi. 145 . A wszędzie przewaga była trojaka: była nie tylko metafizyczna. Pojęcie intuicji było w tym religijnym okresie. które poznaje. dzieło łaski. Augustyn kładł na to nacisk i poznanie na pierwszym swym szczeblu przestało być dlań funkcją teoretyczną.umysł może wiedzę przejmować wprost. Augustyn przeprowadził to. TEOCENTRYCZNA METAFIZYKA.myśląc uświadamia sobie przede wszystkim prawdy ogólne i niezmienne. dla chrześcijańskiego filozofa . prawdy wieczne w myśli są odbiciem prawd wiecznych. Jeśli więc dusza poznaje prawdę. bo uświadamiając sobie prawdy wieczne ma udział w wieczności. to przedmioty. Moment nadprzyrodzoności i łaski stanowił kamień węgielny chrześcijańskiej nauki o intuicji. stała się wzorem filozofii średniowiecznej. pogląd jego na świat był konsekwentnie teocentryczny. ale zgodnie z poglądem Platona . Bo dla tamtych intuicyjne oglądanie bóstwa było możliwe przez zjednoczenie się z nim. wyższe jeszcze stopnie.założywszy receptywną naturę poznania . Jak inni dowodzili istnienia Boga jako przyczyny świata. Tu.wytwórcą prawd. wszystko zaś. kładł. co wieczne. Wiedzy. Była to zupełnie inna droga niż ta. kontemplacji.to było przekonanie odziedziczone po starożytnych . Mamy niezachwianą świadomość prawd wiecznych. tak on dowodził . Natomiast . którą dla dowiedzenia tych samych tez dochodziła np. Z tym łączył się moment drugi: przewaga duszy nad ciałem. Przeprowadził w poglądzie na świat przewagę Boga nad stworzeniem i całkowitą zależność stworzenia od Boga. Poznanie zakładające bezpośredni udział w nim bóstwa jest poznaniem mistycznym. co było intencją jego poprzedników: uczynił Boga ośrodkiem myśli filozoficznej.

jak i cel. niższą zaś częścią wstrząsają okoliczności i ruchy przypadkowe". a nie o ciało. stąd trudność widzenia wewnętrznego i konieczność oderwania się od życia cielesnego. i to w najdrobniejszych szczegółach: „Nie należy słuchać tych. tak samo i wszelkie dobro jest dobrem tylko przez Boga. jakby tworzy na nowo (creatio continua). to dobro i tamto dobro? Wyzbądź się tego i tamtego i patrz. PRZEWAGA SIŁ IRRACJONALNYCH DUSZY NAD ROZUMEM. ale nieustannie zachowuje go. póki nie spocznie w Tobie" . o ciele niepewna . która mniema. nie jest ani własnością ciała. Bóg udziela prawdy umysłom ludzkim. należy dbać o duszę. bo one tylko mogą być zwracane ku sobie (można myśleć o sobie. pamiętać o sobie itd. pamięć. odkąd raz został stworzony. Dusza nie jest tylko różna od ciała. którego „niepodobna oglądać cielesnymi oczami ani żadnym takim zmysłem". Ciała jest nawet przeszkodą w poznaniu: rozgwar wyobrażeń przedostając się do wnętrza duszy mąci je. przepadłyby". On jeden jest bytem niezależnym.ma w Bogu zarówno przyczynę. a wtedy zobaczysz Boga. koncepcję. że wyższymi świata dziedzinami rządzi Opatrzność. U podstaw tego twierdzenia leżało takie rozumowanie: Właściwa natura każdej rzeczy przejawia się tam. że stworzenie może obyć się bez Boga. Nie ma w sobie nic materialnego. Za odrębnością duszy od ciała przemawia szereg względów: najpierw. gdzie rzecz jest czynna. Dobro . a) Bóg jest „najwyższym bytem" (summa essentia). posiada tylko takie funkcje.to był wynik dokonanego przez Augustyna odwrócenia poglądu na poznanie. głoszonego przez Augustyna. bo wzbudza pragnienie dóbr cielesnych i skłania do wywyższania ich ponad dobra duchowe. 3. a) Zasadniczą postacią życia duchowego nie był dla Augustyna rozum. wiedza o duszy jest pewna. jest odeń doskonalsza: to po Grekach nie było nowością. A na czy m zło polega? Na odsunięciu się od Boga i na pysze. jak myśl. b) Duszę znamy lepiej niż ciało. bo On jeden istnieje z własnej natury. by znaleźć analogię między filozofią Augustyna a filozofią poprzednich. dusza. ale też i wszelkich jego przemian. aby zagłębić się we własną duszę i znaleźć zawarte w niej prawdy. Wobec tej przewagi. jeśli możesz. co należenie do Boga (Mihi adhaerere Deo bonum est). wola. mniej religijnie usposobionych okresów. nie tylko stworzył świat. wszelki inny byt istnieje tylko dzięki zrządzeniu boskiemu. Gdy ciało jest zniszczalne. Rozkosz zmysłowa jest godna potępienia. „Gdyby Bóg rzeczom stworzonym swą twórczą moc odjął.tak zaczynają się Wyznania św. jest nieśmiertelna. ani rodzajem ciała. że świat. Bóg kieruje światem. w przeciwieństwie do ciała. c) Wobec wyższości duszy nad ciałem. Augustyna. Rozum zaś . Ale nie inaczej jest w innych systemach tej epoki. który jest dobrem nie dzięki innemu dobru. c) Bóg jest najwyższym dobrem i zarazem przyczyną wszelkiego dobra. a nie ciało poznaje Boga. b) Bóg jest najważniejszym przedmiotem poznania: poznanie przemijających zjawisk nie ma bowiem wartości wobec poznania bytu absolutnego. I nie tylko przyczyną jego powstania. lecz wola. a nie gdzie jest bierna: to była jedna przesłanka. Dusza jest substancją samoistną. lecz tylko z pomocą Bożą: są one rzeczą łaski. Wystarczy zaś zastąpić słowo „Bóg" przez „byt" (bezwzględny). „Cóż warta jest mnogość dóbr. Tak cała etyka Augustyna skoncentrowana była w Bogu: wszelkie dążenie do dobra . jaką w niej posiada Bóg.powiada Augustyn .1. ale przyczyną wszelkiego bytu. Co więcej.). Co więcej.wedle zgodnej opinii całej starożytności -jest bierny: to 146 .znaczy dla mnie tyle. w myśl bowiem iluminizmu. bo człowiek sam prawdy by nie znalazł. Zarazem Bóg jest przyczyną poznania. bo odczuwa podrażnienie. wszystko zaś inne mogłoby nie być. Dążenie do Boga leży w naturze człowieka i zespolenie z Bogiem może jedynie dać mu szczęście: „Uczyniłeś nas dla Siebie i niespokojne jest serce nasze. po wtóre. PRZEWAGA DUSZY NAD CIAŁEM. ona jest niezniszczalna. która zapowiadała się już od Platona i do której ciążyła myśl chrześcijańska. wbrew poglądowi wcześniejszych pisarzy. gdziekolwiek ciało zostanie podrażnione. dobra i szczęścia człowiek nie może zdobyć sam. a) Augustyn osiągnął czysto spirytualistyczną koncepcję duszy. dusza nie znajduje się w jednym miejscu. powiada Augustyn. 2. Jak wszelki byt istnieje przez Boga. że funkcje jej różnią się od funkcji ciała. lecz jest dobrem wszelkich dóbr". rozwija się już samodzielnie.tak samo jak poznawanie prawdy . bo bliższa Boga. wbrew starożytnym nie ma nic wspólnego z funkcjami biologicznymi. PRZEWAGA BOGA NAD ŚWIATEM. którzy nauczają. Bóg jest nie tylko sam bytem. na dobro samo. bo poznając prawdy wieczne ma udział w wieczności. Nowe było raczej uzasadnienie: jest doskonalsza. Dlatego Bóg jest właściwym celem życia. filozofia Augustyna brzmi jak czysta teologia.

dobro. lecz w tym. Wszystkie gałęzie wiedzy łączyły się u Augustyna. trzecia dobra. byś mógł wierzyć. to tylko jako dzieło i odblask Boga. Augustyn ostatecznie zerwał ze starożytnym intelektualizmem etycznym. ani istnieć. I szczęście można osiągnąć jedynie przez miłość. co wie. aby czynić dobrze i być zbawionym. I z tym wiązała się inna jeszcze różnica obu poglądów: w neoplatonizmie świat był emanacją Boga. Świat jest nicością wobec Niego. byś mógł zrozumieć". ale analogicznie i w teologii: nie tylko w naturze ludzkiej. których nie zrozumiemy. potrzebna łaska. Bóg jako źródło poznania . Ale tam Bóg nie był pojęty jako osoba. „serca". ale jest osobą. Tu dualizm. jedynym bycie absolutnym i doskonałym. Tą nauką o pierwszeństwie woli Augustyn zerwał ze starożytnym intelektualizmem. Stary podział wiedzy świeckiej na logikę. u Augustyna zaś wolnym dziełem woli Bożej. 4. „Są rzeczy. fizykę i etykę pozostał w mocy. Taki był supranaturalistyczny pogląd Augustyna na świat: najostrzejsze przeciwieństwo wszelkiego naturalizmu.działanie. Bóg jako jedyne dobro i piękno . I w całej przyrodzie nic dziać się nie może bez udziału sił nadprzyrodzonych. NADPRZYRODZONE CZYNNIKI w ŚWIECIE PRZYRODZONYM. do Boga. Nie chodziło mu o zastąpienie rozumu. którym wierzyć nie będziemy. Teocentryczny był przede wszystkim neoplatonizm. ale i w dziedzinie samego poznania. aby je czynić. lecz czynna wola. b) Czynniki irracjonalne mają przewagę nie tylko w dziedzinie działania. byłoby obłędem dbać o świat skończony. wobec Niego świat doczesny utracił znaczenie.to przedmiot teorii poznania. tam zaś monizm. „Nie pojmiesz patrząc. a jeszcze więcej rzeczą uczucia. ale i w naturze Boga dopatrywał się pierwszeństwa woli. Bez Boga niepodobna ani działać. staraj się zrozumieć wierząc. nie tylko chrześcijaństwo wydało teocentryczny pogląd na świat. wytworem koniecznym naturalnego procesu. na niej też budowała scholastyka. Takie rozumienie stosunku do nieskończonego bytu wyodrębnia filozoficzną postawę chrześcijaństwa. Natęż ostrze oczu twego serca i patrz. była to koncepcja dostosowana do ducha chrześcijaństwa. Bóg jako jedyny byt i prawda . która przerasta przyrodzenie człowieka. a nastaw uszy serca i słuchaj". Stanowisko swoje stosował Augustyn nie tylko w psychologii. czyli. aby poznać prawdę. bo ostatecznie miały przedmiot ten sam: Boga. gdzie przyrodzony rozum jest jedynym narzędziem i miarą prawdy.to rzecz metafizyki. wierz. był dziełem rozumnym. Tylko z miłości płyną dobre czyny. Nie jest tak. Bóg zaś nieskończony. był więc wykonany 147 . bo tam Bóg i świat były jednej natury. a jeśli ma znaczenie. To stanowiło o zmienionym poglądzie na świat. to tym bardziej . kto to zrozumiał. Nikt nie kładł takiego jak Augustyn nacisku na udział wiary w poznaniu. Nieskończoność była dla Augustyna najistotniejszym przymiotem Boga. której Augustyn dał wyraz. to tym bardziej . Potrzebne jest oświecenie. jak twierdzili starożytni: że wystarcza znać dobro. Natura człowieka przejawia się nie w tym. jeśli nie będziemy w nie wierzyć". trzeba dobro kochać. Dla Augustyna świat. jakie dzieliły nowy pogląd na świat od starożytnego. zwłaszcza z miłości do dobra najwyższego. Z infinityzmem łączyła się druga właściwość poglądów Augustyna: personalizm. Filozofia jego przeszła tedy na całej linii od intelektualizmu do woluntaryzmu. Bóg jako osoba wszechmocna i pełna miłości . ale także kierownikiem świata i sędzią. lecz wiara. Wiara zaś jest rzeczą raczej woli niż rozumu. a nie przez wysiłek myśli.to przedmiot etyki.bytu. bo przez miłość. Istotę Boga w jego przekonaniu stanowiła wola. czego chce. Bognie tylko jest bytem nieskończonym. Prawdę o Bogu. druga . jest nicością wobec nieskończonego i dla tego. Nie tylko wszak Augustyn. to tym bardziej jego etyka. że wszelkie stworzenie jest skończone. jak mówił Augustyn. Jeśli więc teoria poznania Augustyna miała charakter woluntarystyczny i w ogóle irracjonalistyczny. panującym od Sokratesa. poznać może nie rozum. i są inne. Daleko odbiegła ta koncepcja od wiedzy autonomicznej. Cała filozofia Augustyna była ześrodkowana w Bogu.to rzecz religii. jako będący wolnym dziełem Boga. jeśli ich nie zrozumiemy. bo co skończone.przesłanka druga. ale o uzupełnienie go. Była to jedna z najdonioślejszych przemian. c) Jeśli prawdę zdobywa się nie samym rozumem. ale podstawa jego uległa zmianie: to wszystko nauki o Bogu. ani poznawać. Olbrzymia przewaga Boga nad światem miała dla Augustyna źródło swe w tym. Zerwał z naturalistyczną koncepcją Boga: Bóg był mu już nie tylko bytem wiecznym i przyczyną świata. wiara i rozum uzupełniają się wzajem: „Zrozum. można się zbliżyć do Boga. jeśli poznanie jest rzeczą woli i uczucia. godną miłości. Stąd wniosek: naturę ludzką stanowi nie rozum. ale jedna jako o przyczynie poznania.

jest ona faktem ostatecznym. Ukaranie grzesznych tak samo należy do niej. „Cokolwiek istnieje. zbawionych i potępionych. Pierwszą tezą jego było: zło nie należy do przyrody. czyli zło jest rzeczą przyrody.dwa równoległe światy: idealny w Bogu i realny. jak to czynił Orygenes lub Grzegorz. zatem Bóg w umyśle swym posiada idee. jedna jej połowa jest wyrazem najdalej idącego supranaturalizmu: bez łaski człowiek nie może dobrze czynić. pycha .„państwo ziemskie" (civitas Dei . manichejskiego dualizmu . To wystarcza do obrony doskonałości boskiego dzieła i nie potrzeba przypuszczać. Dobrzy są jedynie ci. III. Dwojakie jest przez to przeznaczenie ludzi: złym należy się kara i będą ukarani i potępieni. trwałe i niezmienne. pojętej w duchu teologicznym i personalistycznym. TEODYCEA. Augustyn dzielił te dzieje na sześć okresów. przeciwnie. Po nim czas zostaje 148 . jest do niej potrzebne. że źli będą nawróceni i dokona się apokatastaza. łaska jest „dana darmo" i nie byłaby łaską. W ocenie świata. Jednak z drugiej strony istnienie zła jest niewątpliwe. są więc dobrzy nie z siebie. pożądliwość . od powstawania żywych istot z nasienia aż po przebieg dziejów. Łaski zaś dostąpili nie zasługując na nią. jak nagrodzenie świętych. Zmagania obu państw stanowią dzieje świata. jako dzieło i objaw Boga. jest tylko brakiem dobra. leżała główna trudność filozofii Augustyna. Istnieją tedy . ale pojmował ją tylko jako „pomoc" i „oświecenie" i twierdził. stworzyło podwaliny chrześcijańskiej „teodycei". ale przez nią jedni są dobrzy. Zło pochodzi od człowieka. lecz jest dziełem wolnych stworzeń. „Idee są to główne formy lub zasady rzeczy. dobrzy zaś będą zbawieni. niemniej jest Jego dziełem i przeto jest dobry. a drudzy źli. czyli obrony doskonałości stworzenia. wszystko w nim jest pełne cudu. Był rozprawą supranaturalizmu z naturalizmem w etyce.to zabieganie o rzeczy przemijające i pozbawione rzeczywistej wartości. Jedna część stworzeń idzie z Bogiem.czemuż Bóg jednak i takiemu nie zapobiegł? Temu pytaniu Augustyn przeciwstawił trzeci argument swej teodycei: zło nie psuje harmonii świata. jak jest absolutne dobro. Łaski niepodobna uzasadnić. ma swoje miejsce w porządku świata. lecz zatruła ją zła wola". Do tego przyłączyła się druga teza: zło nie jest realne. bądź pożądliwość. Z jednej strony świat.jak u Platona . Właściwością poglądów etycznych Augustyna było. wedle których świat stworzył. nie ma absolutnego zła. jeden z najważniejszych. że złu przypisywały inne pochodzenie niż dobru. inna przeciw niemu. o ile istnieje.od Boga. Augustyński wariant nauki o ideach. jedna stanowi „państwo Boże". Człowiek jest tedy odpowiedzialny za zło. Świat jest objawem najgłębszej istoty boskiej. co dostąpili laski. Istoty wolne czynią źle wtedy. Upadek człowieka postawił go po stronie przeciwboskiej. Bóg wolał stworzyć większe dobro ze złem niż mniejsze bez zła. Dla Augustyna nie było godnych łaski: przyznanie wolności ludzkiej współdziałania w zbawieniu byłoby pomniejszeniem Boga. nie może nie być dobry. zaproponowane przez Augustyna. „Bóg dobrą ustanowił przyrodę. co jej dostąpili. Jedynie przyzwyczajenie stępiło w nas poczucie cudu. HETERONOMICZNA ETYKA. zastępował ją wymiarem sprawiedliwości i zastępował religię etyką. w sprawie dobra i zła. wszystko. że ludzkość dzieli się na dwie kategorie. nawet materia. jakie zna historia etyki chrześcijańskiej. druga . choć jedni i drudzy nie zasłużyli na nią. jest dobrem". lecz z laski Bożej. Pelagiusz uznawał wprawdzie działanie łaski. przez to faktycznie usuwał „łaskę". 2. a dobro . gdy odwracają się od dobra lub zwracają ku dobru mniejszemu zamiast ku większemu. i tych.to chęć wystarczenia sobie bez Boga. że zło jest przejściowe i z końcem świata zniknie. od najbardziej codziennych zjawisk. W Bogu istnieje idealny wzór realnego świata: tę teologiczno-metafizyczną naukę nazwano później egzemplaryzmem. którą platończycy i gnostycy mieli za zło. okres szósty zaczyna się z przyjściem na świat Chrystusa i kończy już dzieje ziemskie. gdyby była udzielana za zasługi. 1. Nie niższe cele są złe. Zło jest więc tylko negatywnej natury . Łaska jest tedy przyczyną. NAUKA o ŁASCE. Tak przepołowiona jest etyka Augustyna. Rozwiązanie konfliktu. które znajdują się w umyśle Bożym". Zła jest bądź pycha. Na tym tle toczył się spór Augustyna z Pelagiuszem o łaskę.rzeczą łaski. że jest udzielana „wedle zasługi".civitas terrena). gdy nie czynią dobrze. ale nie za dobro. dobro . a na łaskę nie może zasłużyć. Augustyn miał potężne poczucie zła. ta część należy odtąd do państwa Bożego. wykonany w czasie i w przestrzeni. Realny powstał przez umieszczenie idei w materii. Bóg jednakże łaską swą nawrócił i uratował część ludzkości.wedle planu. To był chrześcijański platonizm. Ludzie dzielą się na tych. lecz złe jest odwrócenie się od celów wyższych. co nie dostąpili. Świat jest znikomy wobec Boga.powtórzmy to raz jeszcze nie wyzbył się nigdy całkowicie.

WPŁYW. sprzeczności nie od razu mogły być usunięte ani samodzielna myśl chrześcijańska wyraźnie odseparowana od starożytnej. miłości i łaski niż do rozumu i doświadczenia. pojmowanie dziejów jako zmagania się dobra ze złem. Wprowadzając nowe zasady do filozofii Augustyn nie mógł jednakże i nie chciał całkowicie wyzwolić się od dawnych.pochłonięty przez wieczność. ci w spekulacjach swych zmierzali do poznania natury Boga. niemniej cel ostateczny pojmował intelektualistycznie. Połączył dwa krańce religijnie pojętej filozofii: naukę o Bogu i naukę o człowieku. ale 149 . Agustyn. przez obiektywną i intelektualną postawę bardziej zbliżony do filozofii starożytnej. Ci bowiem. Był najbardziej wpływowym myślicielem chrześcijaństwa. stanowiła jedyny typ ortodoksalnej filozofii. że znane są nam prawdy wieczne niezależnie od doświadczenia. Miał ją za daną bezpośrednio. ale z drugiej strony uważał ją za przywilej Kościoła. uznanie wolności a zarazem predestynacji człowieka. obojętni dla przemijających zdarzeń. on zaś także ku poznaniu natury człowieka. starogreckich i starochrześcijańskich. wejdą w wieczną szczęśliwość. kładł nacisk w dziejach świata na treść powszechną i rozumną. gdyż jest dziełem Bożym. ale i te pojmowali bezczasowo. przyjmujący interwencję Boga w poznaniu. jak nikt przed nim. mianowicie od Ojców greckich. pojmująca nawet Boga na podobieństwo własnych przeżyć. że świat musiał się wobec Niego wydać znikomy i że powstał . było to zadanie dla stuleci. Wedle znanej formuły: sprowadził dogmatykę chrześcijańską na ziemię. kazała widzieć w Bogu przede wszystkim osobę.w przeciwieństwie do hellenistycznego monizmu . które zbawia. co należą do państwa Bożego. wierność Zakonowi i miłość . jak i miłosierdzie Boże.skrajny dualizm Boga i świata. zbawienia. Za tę koncepcję dziejów Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem. Dochodzenia antropologiczne i historiozoficzne wyróżniały Augustyna także od innych pisarzy chrześcijańskich. Zerwał z klasyczną postawą Greków. Przez włączenie historii do rozważań filozoficznych dodał jeszcze jeden motyw do tych. a inni w wieczne zatracenie: dzieje kończą się rozdziałem ostatecznym i nieodwołalnym. Grecy skłaniali się do finityzmu i naturalizmu.aprioryzm. która karze. Augustyn położył podwaliny pod nową chrześcijańską filozofię. jego cnoty. w teorii poznania . Bezpośrednich następców Augustyn miał niewielu: wkrótce po jego śmierci nastąpił zupełny upadek oświaty. głoszący. będący chrześcijańską postacią Platońskiego dualizmu między światem idealnym a realnym. Wobec tej pełni motywów. Przezwyciężył intelektualizm. starożytnym nie znane. Tomasz z Akwinu przeciwstawił jej nowy typ filozofii chrześcijańskiej. Augustyn zwalczał manichejski dualizm w pojmowaniu początku świata. Z tych ogólnych własności augustynizmu wypływały szczegółowe jego teorie: w metafizyce egzemplaryzm. Taki koniec potrzebny był w przekonaniu Augustyna. natomiast przyjmował go jako koniec świata. pojął Boga jako nieskończonego. w etyce . Postawa introspekcyjna. której istotą jest wola. jako kontemplację Boga. ci. jego postawa była introspekcyjna. ISTOTA AUGUSTYNIZMU. Rzeczywiście. a jednak w pożądliwości cielesnej widział źródło zła. z jej obiektywizmem i intelektualizmem. by okazać zarówno sprawiedliwość Bożą. wolności. o wszechmocnym Bogu i o wolnym człowieku. i jako twórca poglądu na świat stanął obok Platona. Różne dążności pierwotnego chrześcijaństwa. dopiero w XIII w. że ciało nie jest złem. czynili to na podstawach stworzonych przez Augustyna. Cała zaś koncepcja filozoficzna Augustyna oparta była na większym zaufaniu do woli. Na tym podłożu sformułował oryginalne poglądy filozoficzne. i iluminizm. wiary. Długo augustyńska tradycja była bez współzawodnictwa. mówili wprawdzie o rozwojach i emanacjach. racjonalizm i mistycyzm. jako nieodwołalny wynik jego rozwoju. Ze zmienionej postawy wypłynął zmieniony pogląd na świat. Arystotelesa i Demokryta. Twierdził.wszystko to złączyło się u Augustyna. które filozofię chrześcijan wyróżniały od filozofii Greków. Miał prawdę za dostępną jednostkom. negatywna koncepcja zła. w spekulacjach swych zajmowali się wyłącznie bezczasowym absolutem. a świat jako twór nadprzyrodzony i dzieło łaski. przeciwnie. przez to nastąpił odwrót od starożytnego uniwersalizmu. a przecież właśnie dualizm był ostatnim słowem jego historiozofii. Przez niego prąd idealistycznej myśli z platońskiego źródła wpłynął do średniowiecza. Stąd rozliczne napięcia i sprzeczności w jego poglądach. prowadziła do personalizmu. a wola miała dlań pierwszeństwo przed rozumem. Zwalczał manichejski dualizm dobra i zła. Pojmowanie zaś Boga jako nieskończonego sprawiło. myśl biblijna i myśl spekulatywna.doktryna miłości i łaski. wśród łacińskich filozofów średniowiecza był nieporównanie więcej znany i słuchany niż wszyscy Ojcowie Wschodu. duch religijny i duch kościelny. a z drugiej strony uważał ją za dar nadprzyrodzony. Ale gdy w parę wieków potem scholastycy podjęli na nowo budowę chrześcijańskiego poglądu na świat.

nie tylko ateńską. zwłaszcza w kompromisowej posiaci „semipelagianizmu". w XVII w. odpadnięcie nestorianizmu i monofizytyzmu. świetne zakończenie w dziele Jana z 150 . Miejsce spekulacji filozoficznej zajęła z jednej strony czysta mistyka (w duchu Pseudo-Areopagity).. 431 i 451. Więcej od innych pisarzy chrześcijańskich kładł nacisk a) na transcendencję Boga. W imię zaś czynników empirycznych wystąpił przeciw czystemu augustynizmowi w XIII w. jak powiada Eucken. Jansenizm był augustynizmem XVII w. przez usta Pelagiusza. a dążący do uzgodnienia wiary chrześcijańskiej z nauką grecką.. 2. pierwotnie rozwijająca się tak żywo. Za Karolingów. jaki w 7 wieków później miał wywołać przekład jego dzieł na łacinę. iż żył nie wcześniej niż w końcu V stulecia. Autor ten znany jest pod nazwą Pseudo-Dionizego lub Pseudo-Areopagity. w VIII i IX w. Pisma jego. W V w. bronił preegzystencji duszy i prawieczności świata. Nemesios z Emezy. Jeszcze za czasów Augustyna i w łonie samego Kościoła doszedł do głosu. bezpośredniego ucznia apostołów i pierwszego biskupa Aten (fikcja ta przetrwała całe średniowiecze. a wielkie chrześcijańskie systemy tego czasu. nastąpiło nawet dalsze wzmożenie czynników neoplatońskich. systemy Kartezjusza i Malebranche'a. Kościół stanął po stronie tomizmu. Z początkiem nowożytnego okresu. i oddzielenie się od Kościoła prowincyj Syrii i Egiptu. Valla). Jamblicha i Proklosa. co w Piśmie nie zgadzało się z poglądami neoplatońskimi. Przyczyniła się do tego polityka Justyniana. już wówczas arystotelizm odciągał od spekulacji. podczas pierwszego rozkwitu średniowiecznej filozofii. rekrutowali się właśnie najwybitniejsi myśliciele. Poglądy jego doznały szczególnego rozpowszechnienia od VII stulecia dzięki propagandzie i komentarzom innego pisarza chrześcijańskiego. 3. który zamykał szkoły. wzmogły się wpływy Augustyna jako reakcja przeciw arystotelizmowi i powstał tzw.". z których. podawał bowiem swe pisma za dzieło Dionizego Areopagity. który jest poza bytem i rozumem i daje się ująć jedynie przez mistyczne upodobnienie z Nim. a skłaniał do „scholastycznego" pojmowania zagadnień. wskazują. po wyczerpaniu się Grecji. ale i stare szkoły kościelne w Aleksandrii i Antiochii. 1. z drugiej zaś to. Augustyn sformułował filozoficzną postawę chrześcijaństwa. samodzielna myśl teologiczna urwała się. I na długie wieki Pseudo-Dionizy stał się największym autorytetem chrześcijańskiej filozofii mistycznej. co później nazywano „scholastyką". Wbrew panującej doktrynie neoplatońskiej niektóre umysły zaczęły zwracać się do realistycznej filozofii Arystotelesa i do jego trzeźwej sylogistyki. Trzeba było. Od V w. zależne od późnych neoplatończyków. VI wiek był świadkiem przejściowego odnowienia arystotelizmu. „augustynizm XIII w. oraz b) na hierarchiczny ustrój bytu. niewymownej pracy. Maksyma Wyznawcy (580-662). sposobów odnowienia chrześcijaństwa szukano znów w Augustynie. 3. Inny z biskupów. WSCHÓD. po Reformacji. weszła w długotrwałe stadium konserwatyzmu i stagnacji. czyli stanowisko uważające prawdę za ustaloną i dążące jedynie do pojęciowego jej sformułowania. W XIII w. Wśród pisarzy chrześcijańskich Wschodu utrzymał się trwale kierunek helleński. przyrodzone. w postawie i w wynikach zbliżały się do Augustyna. jednakże przeciwny prąd zachował swą żywotność. O teologii mistycznej. -Trzy były najważniejsze nawroty augustynizmu: 1. Augustyn zwyciężył na razie. Przekład Arystotelesa na język syryjski wywołał oddźwięk podobny do tego. zapoczątkowany przez Orygenesa i Grzegorza Nysseńczyka. OPOZYCJA przeciw augustynizmowi musiała wziąć w obronę czynniki pomniejszone przezeń lub pominięte: czynniki doczesne. zwłaszcza z r.. O hierarchii niebieskiej i O hierarchii kościelnej. ale czynił to w sposób skrajny i wysuwając na czoło jedne składniki życia otamował inne. Odtąd myśl Wschodu chrześcijańskiego. Tomasz z Akwinu.wpływ Augustyna działał i później. racjonalne. cielesne. 2. U Pseudo-Dionizego wpływy neoplatońskiej filozofii absolutnej na naukę chrześcijańską doszły do szczytu. KONIEC PATRYSTYKI I. Od tego czasu Augustyn stał się decydującym czynnikiem średniowiecznej myśli. Jednakże wschodnia patrystyka znalazła jeszcze w VIII w. aż ujawnił ją renesansowy humanista. Biskup Synesios podawał za alegorię to wszystko. przejętego neoplatonizmem. Głównym zaś przedstawicielem neoplatońsko-mistycznego prądu był anonimowy autor pism O imionach boskich. empiryczne. prąd oponujący przeciw jego skrajnemu supranaturalizmowi. Wpłynęły jednak na to także rozłamy w łonie Kościoła. aby z powrotem odnaleźć równowagę życia.

oddziałał przekładami i komentarzami. polegało na tym. I. że uczeni jego następcy . który pierwotnie obdarzał Boecjusza dostojeństwami. Wschód i Zachód. Bizancjum zaś tę samą patrystyczną filozofię przekazało Rosji. którą Boecjusz przekazał średniowieczu. A obok ich rozwiązania gradualistycznego i emanacyjnego chrześcijaństwo wytworzyło własne. Potrzebne były najprostsze książki szkolne. że główne zainteresowania były tu nie teoretyczne. a później Kasjodor. gdy na Zachodzie filozofia weszła w okres bujnego rozwoju. Fundamenty etyki kładł też Grzegorz Wielki. 1. a nie subtelne traktaty filozoficzne. Koniec patrystyki miał też na Zachodzie inny zupełnie charakter niż na Wschodzie. Jednakże i Zachód wydał w tych złych stuleciach jednego niepospolitego myśliciela.aby te zagadnienia sformułować i rozwiązać. Była to puścizna starożytności. 4. Pismem zaś De consolatione philosophiae (pisał je jako więzień Teodoryka. potem zaś kazał stracić powziąwszy podejrzenie o wrogą polityczną działalność) uczył filozoficznej postawy wobec życia. Bóg i człowiek: to były dwa główne przedmioty ówczesnej filozofii. a po nim analogiczne zbiory informacji i ekscerptów zestawił Izydor. jak na Wschodzie. które były zbyt trudne dla jego epoki. Był zależny przede wszystkim od Augustyna. jak świat powstał z Boga i jak może doń powrócić? . ZACHÓD. Wszyscy myśliciele ówcześni skłaniali się 151 . Więcej niż samodzielnymi pomysłami. II. bo były wyznaczone przez wspólną umysłom postawę religijną. ale tam nie rozwijała się już dalej. kiedy w średniowieczu zaczęło na nowo budzić się życie umysłowe. by z pism wielkiego Augustyna wykroić katechizm lub przystępną encyklopedię. Arystotelesa i neoplatończyków.Damaszku. Zadanie. moralne. w jakie zaopatrzył swe przekłady. czy Boecjusz był chrześcijaninem) dał wzór pracy scholastycznej.byli w większości nie systematykami. Nosił się z wielkim zamiarem przełożenia na łacinę wszystkich pism Platona. na Wschodzie ustabilizowała się w tej postaci. pogaństwo i chrześcijaństwo. Później nauka Ojców greckich znalazła schron w Bizancjum. jakie stawiali sobie ówcześni uczeni. (395) dokonany został podział państwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie. Jaki jest stosunek Boga do człowieka i człowieka do Boga. W tych warunkach nie można było myśleć o rozwijaniu. lecz praktyczne. W tym samym czasie. przetłumaczywszy niektóre pisma Arystotelesa i neoplatończyka Porfiriusza. Rzym jeszcze w IV w. wykształconego i subtelnego: Boecjusza (480-525). nieporównanie gwałtowniejszy niż na Wschodzie. wytwarzającej hart i spokój ducha i dającej pociechę w nieszczęściu. Komentarzami. w VII i Anglosas Będą w VIII wieku. i odtąd losy Wschodu i Zachodu rozeszły się jeszcze dalej. Będą . W początku V wieku Marcjan Capella ułożył szkolny podręcznik nauk wyzwolonych. ZESTAWIENIA ZAGADNIENIA FILOZOFII WIEKÓW I-V W filozofii tego okresu spotkały się różne tradycje i kultury. Wiek V był już panowaniem barbarzyńców na Zachodzie. Wszakże wkrótce po Augustynie nastąpił upadek kultury umysłowej na Zachodzie. w V w. Drugą właściwością Zachodu było. 1. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BOGA. która ją przechowała do czasów nowożytnych. Kasjodor. Dzięki tym ich zbiorom pewne reszty umiejętności będące dorobkiem starożytnych zostały przechowane przez najgorsze stulecia upadku aż do chwili. jaką otrzymała od Ojców. połączyły się tradycje grecka i wschodnia. Historyczny punkt widzenia tego Ojca Kościoła uczynił. Jego Źródło wiedzy zespoliło dotychczasową pracę myślicieli chrześcijańskich na polu filozofii.jak Tino Prosper. Z końcem IV w. Izydor. dwukrotnie był zdobywany przez najeźdźców i niszczony przez Wandalów. którego podstawą były: dualizm na miejsce gradacji i stworzenie na miejsce emanacji. największego po Orygenesie i Grzegorzu systematyka Wschodu. lecz co najwyżej o podtrzymywaniu życia umysłowego. skompilował encyklopedię rzeczy boskich i ludzkich (Institutiones divinarum ac saecularium lectionum). Ale i to było doniosłe: jego przekłady stały się na długie wieki jedynym źródłem znajomości filozofii Arystotelesowskiej. Jeszcze przed Augustynem Ambroży formułował zasady moralności chrześcijańskiej posiłkując się pojęciami stoickimi. z programu tego wykonał jedynie część. Niemniej zagadnienia filozoficzne były wszędzie w ogólnym zarysie te same. ISTOTA BOGA. senator rzymski (477-562). 2. i traktatami teologicznymi (traktaty te rozstrzygają dawniejszy spór o to. jedyny. który mógł pod względem wpływu mierzyć się z Augustynem. lecz historykami. arcybiskup Sewilli. przestał być ośrodkiem umysłowym imperium. dogmatyki i mistyki w system pełny a prawowierny. 3.

co niewypowiedzialne. losem .. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CZŁOWIEKA.nadprzyrodzona istota boska. monistyczna emanacja była ostateczną koncepcją hellenizmu. Wśród chrześcijan było sporne nawet to: które z własności człowieka należą do jego natury. twierdzącą. Filozofowie hellenistyczni wywodzili je na ogół z materii. poznania. niewiele różniły się od innych. Ale czy dusza nieśmiertelna jest też odwieczna . Terminy filozoficzne. chrześcijański zaś pogląd głosił. dla tamtych była to sprawa dedukcji. Sporna była rola ciała: wśród Greków przeważała doktryna. Czyniła to głównie przez terminy negatywne (do nich należy m. u chrześcijan zaś z pojmowaniem Boga jako bytu łączyło się pojmowanie Go jako sędziego. W systemach hellenistycznych wypowiadane było przekonanie o nadrozumności. POWRÓT DUSZY DO BOGA. 1. była ona dla epok następnych skarbnicą nazw oznaczających byt nadziemski i poznanie naprzyrodzone. celem . W tych doktrynach. wiary jako warunków poznania stworzyło nowe zagadnienia epistemologiczne. która za przedmiot dociekań filozoficznych miała niepoznawalny i niewypowiedzialny absolut. etycznych. W szczegółach natomiast panowała rozbieżność poglądów. dla tych . że Bóg daje się poznać. STOSUNEK BOGA DO ŚWIATA. NATURA CZŁOWIEKA. nie tylko między Grekami a chrześcijanami.Powszechne było przekonanie o transcendencji Boga nie tylko epistemologicznej. 4.do twierdzenia.upadek. ale jest zasadniczo innej natury niż On.nowe zagadnienia etyczne. ale w 553 r. wszelkie odmiany i odcienie pojęć oznaczających nadbytowość i nadrozumność. SKŁADNIKI CZŁOWIEKA. został on ostatecznie potępiony przez Kościół. 4. Grecy stali na stanowisku preegzystencji. że poza ciałem i duszą człowiek posiada jeszcze składnik najwyższy: pneumę. OGNIWA POŚREDNIE MIĘDZY BOGIEM A ŚWIATEM. ale ostatecznie została odrzucona. Zmagała się koncepcja dychotomiczna z trychotomiczną. Był to dla wszystkich myślicieli tej epoki właściwy cel czynności ludzkich. działania. chrześcijańscy . Zagadnienie to było dyskutowane we wszystkich obozach. Grecy skłaniali się do przekonania. że dusza jest obrazem Boga. lecz też wśród samych Greków i samych chrześcijan. że Bóg naturalnym sposobem nie jest poznawalny. dopatrywanie się w zdarzeniach dziejowych zmagania się sił Bożych z ziemskimi skierowało umysły ku rozważaniom nad filozofią historii. dla chrześcijan zaś ogniwem był Chrystus-Logos. że świat jest ukształtowany z materii odwiecznej: Ojcowie zaś Kościoła doszli do twierdzenia.przeważnie z wolności. ale i kosmicznej: jest nie tylko pozarozumowy. że stworzony był z niczego. dla tych . to było przekonanie bez mała powszechne.rzecz objawienia. Uznawano je powszechnie. wskazując na negatywność zła. Było to naturalne zamknięcie teocentrycznych systemów: wedle nich wszystko poczęło się z Boga i wszystko musi do Boga powrócić. wśród chrześcijan zaś ustaliło się przekonanie. II. że ma początek i będzie mieć koniec. ale i pozaświatowy. i wśród chrześcijan utrzymywała się długo. termin „absolut") i superlatywne. ale nigdzie nie przyjęły się. terminologia filozoficzna musiała mieć charakter szczególny: wysilała się. 3. by wypowiedzieć to. a przeto niepoznawalności Boga. jakimi posługiwali się chrześcijanie. twórczości. ale dla Greków były to abstrakcyjne hipostazy. na jego celowość jako środka oczyszczającego i na znaczenie moralne okupionej przezeń wolności człowieka. 2. że nie ma naturalnego związku duszy z ciałem. POCHODZENIE ZŁA. wytłumaczenie zła było zadaniem szczególnie doniosłym i trudnym. że ciało jest więzieniem duszy. miały jednak w 152 . doktryny materialistyczne pojawiały się nawet wśród chrześcijan. Ogólne pojęcie człowieka było wspólne całej epoce: istotą jego jest dusza. 3. Następnie: greckie systemy emanacyjne skłaniały się ku uznaniu boskości duszy. Przez hellenistycznych filozofów był pojęty jako byt absolutny. epistemologicznych. Że dusza jest niematerialna i nieśmiertelna. . in.połączenie z bóstwem. 2. Bóg-człowiek. POJĘCIA I TERMINY W epoce. ale tylko na drodze objawienia. za nimi pogląd ten wyznawał Orygenes i wielu teologów chrześcijańskich IV i V w. w chrześcijaństwie zaś zapanowała dualistyczna koncepcja stworzenia. W epoce tej wymyślone zostały wszelkie sposoby wyrażania transcendencji. psychologicznych. a które są darem łaski. życie "oddane Bogu i oczekiwanie łaski . wywodzących wszystko z Boga. Takie podłoże metafizyczne dawało sposobność do szczegółowych rozważań filozoficznych. NATURA DUSZY. Analiza stanów mistycznych odkryła nowe zagadnienia psychologii. Wśród Greków zmagało się dualistyczne i monistyczne pojmowanie. uznanie objawienia. dla tamtych ogniwem był byt przyrodzony. oświecenia boskiego.ta kwestia dzieliła filozofów. Chrześcijanie bronili doskonałości świata.

W tym czasie na Zachodzie działał Boecjusz i Kasjodor. Wschód pozostał jeszcze ośrodkiem kultury. głosili jednocześnie swe teorie stoicy. Pierwszy wzmiankowany kościół chrześcijański (w Edessie. w aleksandryjskiej Szkole Katechetów. cywilizacja starożytna grecko-rzymska miała wciąż jeszcze lata wspaniałości i przewagi. in. Cała kultura tego okresu szła dwoma torami. m. nieco później na Wschodzie . Najtypowszy przykład: Logos. z których jeden już kończył się. 3. co Termy Karakalli (215). W III w. a na Zachodzie Ambrożego i pod koniec wieku Augustyna. co pisma apologetów chrześcijańskich i gnostyków (ok. Tacjan. spotykali się na terenie Imperium Rzymskiego. w II w. doszło do rozprawy między dwiema potęgami filozoficznymi epoki: filozofią neoplatońską i chrześcijańską. W końcu stulecia działali późniejsi gnostycy (Bardezanes) i bardzo już liczni apologeci Wschodu. W IV w.treści prawie zawsze pewien odcień szczególny. Chrześcijaństwo zaś weszło w tym wieku w nową fazę: od edyktu mediolańskiego w 313 r. zbliżony do nich Marcjon. Atenagoras. typowy dla zachodnich stosunków encyklopedysta-kompilator. W II w. Wiek 153 . dokonywały się w nim trzy procesy: 1. in. W szczególności dwa fakty miały nieobliczalne skutki dla dziejów Europy: w r. Podczas gdy na Zachodzie narody barbarzyńskie objęły władzę. jak Filon. przestało być prześladowane. jak Apoloniusz z Tiany. Rozwój chrześcijaństwa. Justynian zamknął po 9 wiekach jej istnienia Akademię ateńską. twórcę manicheizmu). Ale już za życia Augustyna stosunki zmieniły się radykalnie. Wobec nich wszystkie inne straciły swe znaczenie. żył naówczas Sekstus Empiryk). Do III w. W pierwszej połowie I wieku n. a jednocześnie z nim Amoniusz Sakkas. mistyka Pseudo-Dionizego i obóz odnowicieli arystotelizmu. WYDARZENIA WSPÓŁCZESNE Przemiana. wschodni. 170). jaka w tym okresie dokonała się w filozofii. A potem przyszła zupełna stagnacja na Wschodzie i Zachodzie. CHRONOLOGIA Filozofowie najróżniejszych kierunków. Seneka. wydał Proklosa i ateńską szkołę neoplatonizmu. W 476 r. sceptycy. Dokładniej mówiąc.). Neoplatonizm rozwijał się teraz zwłaszcza w szkole syryjskiej. a ponadto już i wcześni apologeci chrześcijańscy z Justynem na czele. dokonała się pełna recepcja przez chrześcijan starożytnej kultury umysłowej.e.Plotyn. satyry Lukiana . W V w. Cesarstwo Zachodnie upadło. greccy. za Klemensa i Orygenesa. z 201 r. Dotąd terenem filozofii było kwitnące Imperium Rzymskie.mistyk Maksym Wyznawca. politycznej i religijnej. w V w. A i stare szkoły greckie miały jeszcze swych przedstawicieli (m. Ireneusz. Przez czas jakiś twory cywilizacji starożytnej j chrześcijańskiej pozostawały obok siebie. a ponadto jeszcze myśliciele grecko-żydowscy. pisma filozoficzne Seneki i romans Petroniusza powstały w tym samym czasie. Od soboru nicejskiego skonsolidowało swą naukę i wydało w tym stuleciu swych wielkich myślicieli: na Wschodzie Ojców kapadockich z Grzegorzem Nysseńskim na czele. 2. była w znacznej mierze konsekwencją olbrzymich przemian natury etnicznej. a drugi dopiero zaczynał.w tym samym czasie. a w 395 podział państwa rzymskiego na zachodnie i wschodnie. 375 nastąpi] początek wędrówek narodów. co listy św. Wśród Greków odtąd neoplatonizm nadawał ton filozofii. już i na Wschodzie opadł poziom kultury. zarówno greckie jak chrześcijańskie: uczył tam bowiem Klemens Aleksandryjski. które pokonały Imperium Rzymskie i zniweczyły cywilizację starożytną. Z żywego ruchu filozoficznego II stulecia wiek III od razu w pierwszej połowie zebrał dojrzałe owoce. W 529 r. zostało uznane za religię państwową. Wewnętrzny proces kończenia się. występowali głównie gnostycy. Teofil. W dalszym swym przebiegu III wiek rozwijał już tylko myśli wypowiedziane w swym początku. Rzym stał się pastwą Wandalów. z wielkim zaś systemem neoplatońskim . Napływanie nowych ludów. chrześcijańscy. założonej przez Jamblicha. i myśl wschodnia miała rzeczników (jak Persa Manesa. a od 380 r. w Aleksandrii przygotowywały się naówczas wielkie systemy. Bazylides i Walentyn.) wzniesiony był w tym samym pokoleniu. ilość obozów filozoficznych zwiększyła się jeszcze: koło połowy stulecia współcześnie ze stoikiem Markiem Aureliuszem i Numeniosem. neopitagorejczykiem. W I w. dekadencji starożytnej cywilizacji. które na miejsce tamtej zniszczonej cywilizacji stworzyło nową. Pawła (około 60 r. Wówczas już i Zachód chrześcijański znalazł swoisty wyraz w doktrynie Tertuliana. neopitagorejczycy. Wtedy to z pierwszym systemem chrześcijańskim wystąpił Orygenes. zwyciężanie przez nie Rzymu i niszczenie jego cywilizacji. Przyszły nowe ludy. Ale w VI w.

W przeciwieństwie do patrystyki bywa nazywana scholastyką. Tymczasem religia chrześcijańska szerzyła się w całej Europie. Symptomatyczna data: ostatnie Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 395 roku. 160). zadowolone. obejmujące duży zakres zagadnień logicznych. Początki jej przypadają na IX w. nie były wyznaczone przez dogmaty i na ogół były autonomiczne. Zamknięcie Akademii Platońskiej nastąpiło w tym samym roku 529. 105 r. ale charakter odmienny. a rozwój trwa do XIV w. Papiniana i Ulpiana. rozciągają na cały okres to. ale jednocześnie rozwijało się wewnętrznie. Panował w niej ten sam duch. ale znaczne jej działy. geograficzne i astronomiczne dzieła Ptolemeusza (ok. I oto cała ta cywilizacja materialna i duchowa została zagrożona. scholastyka zaś zastała je już gotowe. ale stała się też podstawą organizacji państwowej. Tak pojęta scholastyka nie była wyłączną własnością średniowiecza. epistemologicznych. zanim około IX w. że uczucia religijne były tak rozwinięte. że świat nie ma samoistnego znaczenia wobec Boga ani życie doczesne wobec wiecznego. Chrześcijaństwo nie tylko szerzyło się. Wandalów w Afryce północnej. III wiek wydał jeszcze wielkich prawników rzymskich. Ale patrystyka ustalała dogmaty.). ale i nad dziełem Bożym. w 410 złupienie Rzymu przez Wizygotów. po r.118) i Plutarcha (ok. w 496 chrzest Franków. Przez te trzy wieki korzystając z tej cywilizacji wielkie rzesze żyły spokojne. Nie zawsze w wiekach średnich filozofia była „służebnicą teologii". nastąpiło złupienie Aten. Ze starożytnej kultury zostało tyle. objawiały się nie tylko w teologii. Sparty i Koryntu przez Gotów. poezje Martialisa. nie mógłby się z niej wyłamać. 75r. ta stanowi chrześcijańską filozofię średniowiecza. Religia była teraz nie tylko potrzebą dusz. nazywanej „scholastyką". co było właściwością jego epigonów. 2. co założenie poświęconego pracy umysłowej zakonu benedyktyńskiego. Institutiones iuris Gaiusa (ok. a w dziedzinie kultury umysłowej: Kwintyliana dzieło o wymowie (ok. Właśnie dlatego. to w końcu już Ambroży czy Augustyn. w 455 r. zasobne. Wielu prawd naczelnych nie dochodzi. przez Wandalów. Filozofia religijnej epoki nie była jednak wyłącznie teologiczna. lecz zakłada je jako zapewnione przez objawienie . kosmologicznych. i nawet ten. W 268 r. Już w V wieku jest państwo Ostrogotów we Włoszech. gdzie stykała się z wiarą. nie tylko w dociekaniach nad Bogiem. Parę wieków trwające walki Rzymu z napływającymi nowymi ludami zakończyły się ich zwycięstwem. 100). ale nie wielkich scholastyków. Natomiast prawdy te usiłuje wyjaśnić.dzieła historyczne Tacyta (ok. CZĘŚĆ DRUGA FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA Po upadku kultury starożytnej upłynęło parę stuleci niepokoju politycznego i ciemności umysłowej. satyry Lukiana i Juwenala (ok. w 589 chrzest Wizygotów i Longobardów.). Wizygotów we Francji południowej i Hiszpanii. Heteronomiczność wraz z racjonalnością stanowią jej cechy podstawowe. Miała charakter na wskroś religijny.I wydał tę kulturę materialną. II wiek . 98 . Ta nowa filozofia chrześcijańska miała podłoże tak samo religijne jak filozofia poprzedniego okresu. ile w Kościele i w Bizancjum. w VI wieku państwo Longobardów we Włoszech. odpowiadała programowi papieży. stanowi co innego: jest to filozofia opracowująca dogmaty wiary. 1. Podstawowym przekonaniem jej było. taka jej koncepcja. w 380 uznanie chrześcijaństwa za religię państwową Rzymu. 300 nastąpiła szybka chrystianizacja Brytanii. 160).. w nowym środowisku.jest więc w swych intencjach racjonalna. Istotę średniowiecznej filozofii. Od 260 roku zaczęła się przyjmować w krajach alpejskich i naddunajskich. to znaczy. nad światem przyrodzonym. co na schyłku starożytności. usystematyzować . formowało nowy pogląd na świat. analogiczne poczynania 154 . Nauka była krępowana tam tylko. Gdy tamta przypada jeszcze na dobę starożytną.jest więc w założeniach heteronomiczna. Historię naturalną Pliniusza. wytłumaczyć. a upadkiem Rzymu i całej cywilizacji starożytnej. na północnym zachodzie Europy zaczęła budzić się znów myśl filozoficzna. kto by chciał.). a potem zniszczona przez najazd barbarzyńców. I gdy w początku okresu przedstawicielami najwyższej kultury umysłowej byli Plutarch czy Pliniusz. jak zauważył wybitny historyk (Gilson). Laicy używają pojęcia scholastyki w sensie formalistycznych a pedantycznych dociekań . którą znamy z Pompei i Herkulanum (zasypane w 79 r.

klasyczny okres scholastyki. PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE.„gotyk". trwający do XII w. Z czasem wszakże odrzucili panteizm na rzecz dualizmu.występowały już przedtem w starożytności i potem w czasach nowych. 4. emanatyzm na rzecz kreacjonizmu. zgromadziła szkoła w Chartres. Nie znajdowały do niej dostępu doktryny relatywistyczne (bo istnieje Bóg. jakich w XII w. Wbrew potocznemu mniemaniu praca pozateologiczna scholastyków nie ograniczała się do subtelności logicznych. Choć dzieliła się na walczące ze sobą obozy i szkoły. od XIV wieku.) 1. ani humaniści i filozofowie przyrody. tak też i średniowieczna skończyła się rozbiciem na szkoły. jak w wiekach średnich. Ale inaczej było w filozofii. dialektyki z mistyką. jakie prawdy są zgodne z Ewangelią. ani mechanistyczne (bo Bóg jest wolny i dusza jest wolna). Nauki szczegółowe były wówczas długo w upadku. Bernarda lub Eckharta. Ojcowie Kościoła nie od razu znaleźli. który jest bytem absolutnym). zwłaszcza wśród laików. włącznie. obejmowała zagadnienia nie tylko formalne. ani materialistyczne (bo Bóg nie jest materialny). ale też nie przejęły jej w całości od poprzedzającej epoki: rozpoczęły od fragmentów filozofii i nauki starożytnej. Podobnie do sztuki średniowiecznej. więc też świat przyrodzony nie mógł być w oczach średniowiecznych filozofów bytem jedynym. dusze rozumne są bytami innego porządku niż rzeczy przyrodzone. 2) Okres pełnych systemów średniowiecznych. 5. Podobnie jak filozofia starożytna. ale i rzeczowe. ani monistyczne (bo Bóg jest bytem innego rodzaju niż stworzenie). Jednakże nie był wówczas typem jedynym filozofii.i już tych poglądów nie było w średniowieczu. z jaką były rozwiązywane. ale w przeciwieństwie do starożytnej jej okres szkolny nie wzbogacił filozofii nowymi myślami. a dla niektórych nie był w ogóle bytem prawdziwym. analogiczny odcień miała np. DO XII W. filozofia średniowieczna była tradycyjna i bezosobista. nazwa średniowiecznej sztuki . „scholastyczny". jak to czyniła Grecja. Ocenę taką nadał im wiek XVIII. to nie ulega wątpliwości. Natomiast nigdy typ ten nie osiągnął takiego rozpowszechnienia i nie stał się tak reprezentatywny. lecz ich przedmiotów. Wielowiekowe dzieje średniowiecznej filozofii rozpadają się na trzy okresy: 1) Okres rozwijania się i kształtowania tej filozofii. mającej charakter cechowy. Istniały w średniowieczu prądy nieprawowierne. Ale niezwyczajne przejęcie się jej zagadnieniami i niezwykła subtelność. Słynny spór średniowieczny o pojęcia ogólne (uniwersalia) dotyczył faktycznie nie samych pojęć. w XIII wieku. i ich próby utworzenia chrześcijańskiej filozofii szły w rozbieżnych kierunkach. 3. a stopniowo traci je też „scholastyka". A i wśród prawowiernych prądów nie wszystkie były scholastycznego typu: nie byli scholastykami ani mistycy w rodzaju św. 3) Okres krytyki średniowiecznej. wieki średnie nie nauczyły się eksperymentacji ani prawidłowej indukcji. Ale „gotyk" znaczenie to już stracił. jądro jego było natury metafizycznej. prawdy wieczne. nie doszła do tak zwartego i wykończonego systemu pojęć. Że kultura średniowieczna miała swe słabe strony i słabe działy. Wieki średnie swej kultury filozoficznej i naukowej nie budowały od początku. Dla ich zagadnień brakło zainteresowania i nie wyrobiła się naukowa metoda. „średniowieczny" bywają często. Nigdy filozofia. które dochodziły prawd teologicznych niezależnie od objawienia. Wyrazy „scholastyka". aprioryzmu z empiryzmem. nie pozwala mówić o „upadku" filozofii w średniowieczu. Bóg. ani sensualistyczne (bo Boga i duszy zmysłami poznać niepodobna). intelektualizmu z woluntaryzmem. Ale szereg kwestii pozostał nie zdecydowany i w wiekach średnich toczył się spór idealizmu z realizmem. rozwijając się długo i konsekwentnie w jednym kierunku. ale w zasadniczych punktach miała postawę stałą i niezłomną. Podobnie oceniono wówczas i inne działy kultury średniowiecznej. i ona posiadała ujemne znaczenie i obraźliwą intencję w swym brzmieniu. mało dokonały w zakresie podstaw nauki. którego filozofowie wyznawali skrajnie odmienny pogląd na świat. przypadkowo ocalonych po upadku starożytnej 155 . Doktryny jej były przekazywane z pokolenia w pokolenie i trudno nieraz odnaleźć pierwotnego ich twórcę. materializm na rzecz spirytualizmu . lecz co najwyżej jego obrazem lub symbolem. ŹRÓDŁA i POWAGI STAROŻYTNE. a jeszcze mniej w zakresie jej praktycznych zastosowań. fideizmu z racjonalizmem. Autonomiczną nauką w całości istotnie nie była. wśród erudytów bizantyńskich i wśród teologów protestanckich. a także „średniowiecze". używane w pejoratywnym znaczeniu.

cechujący średniowiecze. o Piśmie św. który udostępnił pisma Lukrecjusza. W innych działach filozofii.. w przekładzie Cycerona i Chalcidiusa. Jest to teologia.. zwłaszcza w teologii i kosmologii. Platońskiej i neoplatońskiej. Dwa wcześniej znane traktaty odróżniano potem jako Logica vetus od pozostałych. Innych doktryn filozoficznych . Tekstów greckich znano bardzo mało. I tu znajomość źródeł powiększyła się dopiero Zainteresowanie grecką filozofią we wczesnej scholastyce ograniczało się do tych trzech doktryn: perypatetyckiej. po wiekach wrzenia i wędrówek narodów. W swej późnej. pojawiły się przekłady Fedona i Menona. Kasjodor lub Chalcidius. Informatorami. chrześcijańskiego pisarza z IV w. Arystoteles był we wczesnym średniowieczu autorytetem jedynie w rzeczach logiki.bezpośrednio nie znano. definitywnej formie grecka patrystyka stała się dostępna Zachodowi dopiero w XII w. które zwano Logica nova. ogół średniowiecznych uczonych mógł posługiwać się tylko łacińskimi przekładami. Z filozoficznie ważnych pism posiadano w przekładzie główne dzieło Orygenesa. ryby. sceptyków . zoologia.) Kategorie. zwłaszcza w rzeczach formalnych: brano odeń zagadnienia. stoików. Anglik.735). zawierające teorię wnioskowania i dowodzenia. ponadto posiadano wykład logiki w De dialectica Augustyna i w podręcznikach Marcjana Capelli i Kasjodora. jak Marcjan Capella. przed XFI wiekiem znano jedynie pisma logiczne. Pozostałe części Organonu. jest to antropologia. Hiszpan. w przekładzie dokonanym przez Jakuba z Wenecji w r. ŹRÓDŁA i POWAGI CHRZEŚCIJAŃSKIE. a przed XIII znajomość ich nie rozeszła się w Europie łacińskiej. Znajomość Ojców również była ograniczona. ale to nie była czysta nauka Platona. Znano Cycerona i Senekę. szedł tedy w parze ze znikomą jej znajomością. Sekstusa Empiryka i innych. PIERWOTNA POSTAĆ FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ. psychologię. która omawia węże i robaki. 3.epikurejczyków. co było jego oryginalną myślą. Wszelako bezpośrednia znajomość jego poglądów była niesłychanie uboga. który niezupełnie słusznie uchodzi za ojca duchowego scholastyki. świętach i sakramentach. 2. pośrednikami między starożytnością a średniowieczem byli też eklektyczni pisarze łacińscy ze schyłku starożytności. Będą Venerabilis (672 . a i z tych jedynie najmniej ważne: De interpretatione (Hermeneutyka) i (od X w. jak to. Z pism jego znano długo tylko fragment Timaiosa. co było platonizmem. a na podstawie wiadomości pośrednich nie umiano się nimi przejąć. Dopiero w XII w. 1128. gdyż znajomość języka greckiego była rzadkością. Więcej wiedziano o Platonie z pism Augustyna. Neoplatonizm znano głównie z Pseudo-Dionizego i Maksyma Wyznawcy. choć pisane w pomyślniejszych już nieco dla nauki czasach. I dopiero w XII i w XIII w. brano zeń całą filozofię: teorię Boga i świata. Był sam dla średniowiecza powagą. która zajmuje się naturą ciała i wszystkim. Encyklopedie zostawili trzej najsławniejsi pisarze Zachodu. Znajomość logiki Arystotelesa w pierwszych stuleciach średniowiecza była uzupełniona tylko przez Isagogę Porfiriusza. Zamierzenia naukowe były encyklopedyczne. których pisma Jan Szkot Eriugena przełożył w IX w. Przede wszystkim dobrze znane były dzieła Augustyna. De rerum naturis Hrabana. która traktuje o Trójcy św. autor Origenesseu Etymologiae. Oto co ze starożytnej filozofii znano i co jedynie mogło znaleźć się w najzasobniejszej nawet bibliotece średniowiecznej: Z Arystotelesa. Jego prace przyrodnicze. zresztą pomogłyby niewiele. i Hraban Maur (776-856). przez Boecjusza komentarze do Arystotelesa i Por-firiusza oraz przez własne traktaty logiczne Boecjusza. synodach. 570636). ptaki i pszczoły. Ale ważniejszym od nich wszystkich źródłem był Boecjusz. nie wyszło w treści i charakterze poza encyklopedyczne prace Izydora i Bedy.. Zadanie średniowiecza wobec nauki ograniczało się w pierwszych jego stuleciach do ratowania i zbierania fragmentów dawnej nauki. metafizyczne i inne zaczęto poznawać dopiero w XII w. zwłaszcza Ojców greckich. autorytetem był Platon. przede wszystkim Analityki. Obok starożytnych („filozofów") drugim źródłem byli pisarze chrześcijańscy patrystycznej doby („Ojcowie"). co dotyczy życia i śmierci. Łacińska patrystyka lepiej była znana. zasady rozumowania. definicje. I tu przemiany dokonał wiek XII.kultury. autor De rerum natura. etykę i filozofię historii. Z niego czerpano zarówno to. żyjący w odstępach stuletnich i piszący w początkach VII. przechowane w przekładach Boecjusza. jest 156 . ale traktowano ich raczej jako informatorów o starożytnych poglądach niż jako autorytety. poznano dopiero w XII w. scholastycy odzyskali najważniejsze pisma starożytnych filozofów. biskup moguncki. gdy przełożona została część dzieła Jana z Damaszku. Kult filozofii starożytnej. VIII i IX wieku: Izydor z Sewilli (ok. który dla całego wczesnego średniowiecza był najobfitszym źródłem i nieporównanie największą powagą. teorię poznania..

śniegu. o wagach. piorunie i błyskawicy. który upamiętnił się skrajnie realistycznym poglądem w logice. generacja wybitnych uczonych: mniej więcej jednocześnie żyli Bernard z Clairvaux. ale przygotował rozkwit i umożliwił to. rozszerzył studia i na ziemie niemieckie. nie kwitnięcia: pełnej koncepcji filozoficznej nie stworzył. W XI w. epikurejczykach i cyrenaikach. Hugon od św. Słońcu. gromadził uczonych na swym dworze. organizator nauk za Karola Wielkiego. Odżyła mniej więcej razem z kulturą artystyczną: scholastyka wytworzyła się razem z gotykiem. kwitła szkoła w Bęc w 157 .to fizyka w starożytnym znaczeniu słowa. który był w ogóle okresem wielkiego rozkwitu tego kraju. św. odszukiwania starożytnych wzorów. spowodowały upadek. jeden z twórców scholastyki Włochem. Później. zakładał szkoły. były we Francji: w Tours. Senekę i starszego Pliniusza. Corbie. że w XIII wieku system średniowiecznej filozofii powstał od razu gotowy i skończony. Od niego wywodzili się inni uczeni owego czasu. który cytuje Owidiusza. co się w nich znajduje. Hraban. który w XIII w. Najbardziej ożywione stosunki naukowe łączyły Francję z Anglią. Główne szkoły. Anzelm. wyrabiania metody i terminologii. wielki reprezentant mistyki . Duszą ówczesnego ruchu umysłowego był Alkuin. humanistycznych. Niespokojne czasy w drugiej połowie IX i w X w. pochodzące z czasów Karolingów. Okres ten wydał jednego filozofa dużej miary: Jana Szkota Eriugenę. jak ów Hraban Maur. która opisuje ziemię znaną naówczas. Jednakże był okresem pączkowania. dalej na wschód były w St. Rozwój ten nie był jednak ciągły. Gallen. B) Dopiero pod koniec XI w. Księżycu i gwiazdach. Fredegisus. pierwszy samodzielny filozof średniowiecza . A) W pierwszych stuleciach średniowiecza nauka się nie rozwijała: umiano wówczas tylko biernie konserwować odziedziczone fragmenty dawnej nauki. o sztuce wojskowej i wodnej. a potem XII wiek są we wczesnym średniowieczu doniosłymi dla filozofii okresami. teologia. autor traktatu o stosunku poznania i wiary. popierał naukę. Chartres. wiatrach. Fulda. Lukrecjusza. doprowadził ją do szczytu. filozoficznych. filozofia. 5. perypatetykach. Najpierw przełom VIII . powietrzu. lodzie i rosie. o rzemiosłach i o pokarmach. etyczny (De virtutibus et vitiis). który poszukuje sensu mistycznego w twierdzeniach autorów duchownych i świeckich i miesza idee starożytne z ideami chrześcijańskimi. Reims. brano dosłownie starożytne (stoickiego pochodzenia) określenie filozofii. historia filozofii. a zarazem dzieło chrześcijanina. Piotr Lombard.. ROZKWITY FILOZOFII WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. Cały słynny spór o uniwersalia we wczesnym średniowieczu toczył się między Francuzami. logiczny (De dialectica). burzy.Niemcem. po niej następuje geografia. ŚRODOWISKA FILOZOFICZNE. od Karola Wielkiego. wiek zbierania materiałów. Abelard. wiek różnorodnych zainteresowań. na schyłku VIII wieku rozpoczął się rozwój filozofii średniowiecznej.Jest to dzieło kompilatora starożytności. Orleans. Hugon od św. Jan Szkot. dzielny humanista. To uchodziło wówczas za filozofię. Wergilego i innych poetów łacińskich. Była nim zwłaszcza w XII w. który wzniecił spór teologiczny o predestynację. kraje i miasta wraz z tym. spełniający funkcje jakby ministra oświaty za Karola Wielkiego. Z całej Europy zjeżdżano tu na studia: Alkuin. o gospodarstwie rolnym. Cycerona. Gilbert de la Porree. niebie i świetle.Irlandczykiem. nauka . . o muzyce i medycynie. a przynajmniej zastój w dziele Karola Wielkiego. stoikach i cynikach. Pierwszy rozkwit kultury umysłowej średniowiecza nastąpił dopiero na przełomie VIII i IX wieku. ośrodkiem kultury stała się Francja. teologicznych. wiek wytwarzania i ścierania się nowych koncepcji. praeceptor Germaniae. Schroniskiem kultury umysłowej w pierwszych latach średniowiecza były Wyspy Brytyjskie. chmurach. był Anglikiem. w końcu przychodzą traktaty o geologii i mineralogii. ale stałym korytem płynęło życie umysłowe we Włoszech. zwłaszcza południowych. I w wieku XII szybko postępowała naprzód. Gottschalk.IX wieku. Wiktora. za Grzegorza VII. za Karolingów. stulecia te stanowią lukę między okresem rozwoju nauki starożytnej a okresem rozwoju średniowiecznej.nie były wówczas rozgraniczone. określa prawdziwą filozofię w myśl Ojców kapadockich. która wspomina o platończykach. gdy Karol Wielki. Paschasius Radbert.. uczyli się i nauczali w szkołach francuskich. wznowiło się życie umysłowe i odżyła kultura teologiczno-filozoficzna. psychologiczny (De animae ratione). o nowej Akademii. miarach i liczbach. ale wszyscy zamieszkiwali Francję. Wąskim. Wiktora. Wiek XII był to wiek bujny. pozostał po nim traktat teologiczny (Defide). pełen zrozumienia dla znaczenia wiedzy. Wówczas. Reichenau. Po stuleciach stagnacji przyszła w połowie XII w. traktująca o atomach i żywiołach. jak Servatus Lupus. że jest „poznaniem rzeczy ludzkich i boskich".

zespół sztuk wyzwolonych nazywano czasem „filozofią"). Koncepcję odrębną filozofii wytworzył dopiero następny okres średniowiecza. ogólnikowym poznaniem rzeczy ludzkich i boskich (choć jeszcze w XII w. Formy nauczania. We Włoszech stały naukowo najwyżej: Salerno i benedyktyński klasztor w Monte Cassino. 7. 5) Dialektyków. Wiktora. Pierwszy miał w starożytnej filozofii gotowe wzory i przeto wybił się wcześnie. do tej chwili nauka była przedscholastyczna. „sztuk wyzwolonych" (artes liberales lub saeculares). już w pierwszym rozkwicie w IX wieku znalazł głównego na wieki średnie przedstawiciela. scholastyka dążyła spekulatywnym. W XII w. Jana Szkota Eriugenę. których wykaz i program wieki średnie odziedziczyły po chrześcijańskich pisarzach z ostatniej epoki rzymskiej. astronomii i muzyki. SZKOŁY były w rękach duchownych. Boecjuszu i innych. Ta ostatnia była uosobieniem świeckiej filozofii i jeśli filozofię przeciwstawiano teologii. kosmologiczne. katedralne i kapitulne. Od IX wieku przestała być li tylko encyklopedią nauk. 2) Scholastyków. 3) Mistyków. 6. szczególniej Anzelma Kantuareńskiego. a grupa czterech (quadrivium) sztuk matematyczno-przyrodniczych. W XII w. zaczęła odzyskiwać swe właściwe tematy: logiczne. zwane scholastycznymi. najważniejsze były benedyktyńskie. najsławniejsza z nich była na dworze francuskim. Samo natomiast w formach było indywidualne. bądź też szkoły biskupie. 8. bądź też specjalne studium dialektyki. w szkołach uczono siedmiu tzw. szczególniej Hugona od św. Sztuki wyzwolone dzieliły się na 2 grupy: grupa trzech (trivium) sztuk humanistycznych (artes triviales. geometrii. psychologiczne. Były to bądź szkoły klasztorne (z nich do X w. Filozofia nie stanowiła odrębnego działu studiów. drugi wytwarzał się powoli i skrystalizował się dopiero w drugim rozkwicie wczesnego średniowiecza. Na tym kończył się zasób nauk świeckich (które tylko w niewielu szkołach miały zakres bardziej rozległy) i . Wszakże stary program szkół nie został zmieniony: zagadnienia metafizyczne. u niektórych myślicieli łączyły się i uzupełniały. przeciwstawionego objawieniu. szczególniej Abelarda. w XI i XII w. były kierowane przeważnie przez duchownych. Więc najpierw istniał zarówno kierunek panteistyczny. Wśród nauk wyzwolonych przewagę miało trivium.. 158 . nie znało schematów. a mistyka kontemplacyjnym sposobem do poznania prawdy. znaczenie klasztorów było mniejsze). drugi był dziełem filozofii ortodoksalnej. niezgodny z nauką Kościoła. w trivium zaś dialektyka.Normandii. logiczne zaś w trivium jako dialektyka. szczególniej najwybitniejszego ich przedstawiciela. dostępne również dla świeckich. dokonał się proces skoncentrowania życia umysłowego w Paryżu. opracowane zostały dopiero na przełomie XI i XII w. Obie znalazły wybitnych przedstawicieli od początku XII w. Był to bądź kierunek humanistyczny. psychologiczne i etyczne były traktowane w związku z teologią. A nawet szkoły „pałacowe". Obok tych kierunków. Omówić tedy wypada kolejno: 1) Panteistów. większość zagadnień została odzyskana. które wiązały najściślej filozofię z teologią. to w sensie dialektyki i logicznego traktowania zagadnień. szczególniej w Chartres i Laon. odpowiednik greckiej „techne").następowała teologia. przeciwnie. tylko jeszcze nie ułożona w system. wytworzyło je i przekazało następnemu okresowi. szczególniej Bernarda z Clairvaux. traktujące ją względnie samodzielnie lub w łączności ze „sztukami". w XII w. KIERUNKI FILOZOFICZNE WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA były bardzo różnorodne. w których pierwotnie wykładał sam biskup i najwybitniejsi członkowie kapituły. sermonicales lub rationales) składała się z gramatyki. ale i nauki. tu były biblioteki. stopień zaś wyższy teologia. Tok nauczania był taki: stopień niższy stanowiły nauki świeckie. Studia świeckie były pojmowane jako propedeutyka do teologii. odnawiający starożytną wiedzę. Pierwszy został rychło uznany za heterodoksalny. były inne. jak i kierunek stojący na stanowisku dualizmu Boga i stworzenia. Szkoły były nie tylko czynnikami nauczania. Było okresem ustalania nie tylko form: ustaliło także program i metodę średniowiecznej nauki. spotykane od VIII w. Nauki świeckie nosiły nazwę „sztuk" (artes. Te dwa kierunki nie wykluczały się wzajem. a także formy literackie średniowiecza zostały wytworzone nie od razu. potem specjalni „nauczyciele" (magistri). retoryki i dialektyki. 4) Twórców syntezy między scholastyką a mistyką. tu jako nauczyciele zbierali się uczeni i tworzyły się środowiska naukowe. które kwitło szczególniej w XI i początkach XII w. Ten program i ta metoda. Właśnie wczesne średniowiecze jest okresem wyrabiania tych form. Filozofia ortodoksalna rozwijała się znów w dwóch kierunkach: scholastycznym i mistycznym. STANOWISKO FILOZOFII. realnych (artes quadriviales lub reales) składała się z arytmetyki..

że świat wywodzi się z Boga i że Bóg jest „istotą wszechrzeczy". czerpał z Augustyna. choć był człowiekiem świeckim. KONCEPCJA BOGA. który został zapoczątkowany przez Plotyna.. lecz alegorycznie. co myśl objąć jest zdolna. POGLĄDY. Tłumaczył na łacinę pisma Pseudo Areopagity i Maksyma Wyznawcy. 1) Okres wczesny. lecz wydaje to. ani nawet że działa: tu Eriugena posunął konsekwencję swej negatywnej filozofii dalej niż którykolwiek z pisarzy chrześcijańskich. W epoce. podstawowe dzieło metafizyczne. natomiast nawiązanie do Ojców greckich stanowiło odrębność Eriugeny. musiał być urzeczywistniony. To jego słowa: nemo intrat in caelum nisiper philosophiam. w tym okresie rozwinął swój filozoficzny system i napisał De divisione naturae.wszystkim: źródłem. która co najwyżej umiała encyklopedycznie zestawiać skromne wiadomości naukowe. Jan Szkot Eriugena urodził się w początku IX wieku w Brytanii. a neoplatońską koncepcję wyczytał z aluzji u Ojców łacińskich. zawarty w Bogu.. Wszyscy ci filozofowie wyszli ze środowiska o kulturze łacińskiej. Tworzenie świata jest nie aktem woli. z którego pochodzą glosy do Boecjusza. 1. po zapoznaniu się z Ojcami greckimi. Właściwa natura Boga jest w ogóle niepoznawalna. jak mówi jego przydomek (Eriugena . Główne jego oryginalne pisma: 1) traktat O przeznaczeniu (De praedestinatione).Boga jest tylko rozwijaniem się. miał gnostycką koncepcję Pisma. pojmujący świat jako konieczny wytwór rozwoju Bożego. zapewne w Irlandii. bo nadmiar bytu i dobroci. że między objawieniem a rozumem panuje zgoda. że jest substancją ani też że jest miłością. jaki wydała filozofia średniowieczna. że Bóg jest „niczym". lecz tylko Jego objawienia (teofanie).6) Humanistów. 2) Okres następny. System Eriugeny był typu neoplatońskiego. Na parę lat przed połową stulecia został wezwany na dwór Karola Łysego. Był człowiekiem niezwykłej. jak dawni Ojcowie Wschodu. System Eriugeny był tedy typowo emanacyjny. To. ERIUGENA I PRĄD PANTEISTYCZNY System najbardziej zbliżający się do panteizmu. to nie sama Jego natura. był dziełem Eriugeny. PseudoDionizego. zgrupowanych szczególniej w szkole w Chartres. 2) traktat O podziale natury (De divisione naturae). Tworząc świat. gdy pisał De praedestinatione: nie znał wówczas jeszcze greckich Ojców Kościoła. Ale Pismo św. głos w religijnoetycznym sporze o przeznaczenie. znał natomiast pisma chrześcijańskich neoplatończyków. stanowiły one jakby wyrzeczenie się wcześniejszego panteizmu. „żywą zagadką". oni byli jego poprzednikami bezpośrednimi. teologia może co najwyżej negatywnie ustalić. powstał na samym początku. utorowaną przez neoplatonizm. Filozofia arabska stanowi zjawisko równoległe do łacińskiej i musi tu być także omówiona. z nich korzystał. Sam Bóg jest ponad wszelkimi kategoriami. Był czystej krwi filozofem. ŻYWOT I PISMA. Maksyma Wyznawcy. nie można orzec o Nim nawet tego. brał nie dosłownie. Koncepcja Boga taką metodą uzyskana odbiegała od dosłownej nauki Pisma i weszła na drogę abstrakcyjną. W epoce niemowlęctwa nauki ten subtelny filozof był zjawiskiem prawie niepojętym. władze kościelne odwoływały się doń w sprawach teologicznych. gdzie odtąd przebywał jako pierwszy uczony nadworny. To środowisko nie było wszakże naówczas jedyne: filozofia rozwijała się jednocześnie i wśród Arabów. ROZWÓJ. Pism samego Plotyna Eriugena nie znał. mianowicie greckich Ojców Kościoła: Grzegorza. ale to czyniło całe wczesne średniowiecze. stawaniem samego Boga. znał język grecki i nawet pisał poezje greckie. był jedynym umysłem o aspiracjach systematycznych i zdolnościach spekulacyjnych. anachronizmem. podczas gdy w większości myśliciele średniowiecza byli teologami. Przez nią zyskiwał wolność dla filozofii. czym Bóg nie jest. nikt nie wejdzie do nieba inaczej jak przez filozofię. należał do tego szeregu rozwojowego.pochodzący z Erynu). uczoności. która rozwinęła się w scholastyce a dostosowywała rozumowanie do brzmienia Pisma. to znaczy niczym z tego. Znał również Ojców łacińskich. POPRZEDNICY. jak na owe czasy. już w IX w. nie wychodzi poza Siebie. o przeznaczenie (predestynację). dostosowującą sens jego do wyniku rozumowania i będącą zupełnym przeciwieństwem tej. z którego cały wszechświat powstaje. zawierające objawienie. 3) Okres późny. twórczość. Był wielką powagą naukową swych czasów. Eriugena pisał. co w Nim samym jest zawarte. Ale jednocześnie jest . przede wszystkim w wielkim sporze IX w. jest „wszystkim we wszystkim": jest to 159 . zwłaszcza Augustyna. komentował Boecjusza. lecz procesem koniecznym. Przyjmował. co poznajemy z Boga. Eriugena twierdził.

Była teocentryczna: nie ma innego przedmiotu poznania poza Bogiem. idee zaś przez to. bo świat powróci do tego. NAUKA o PRZEZNACZENIU. lecz w obu znalazł jeszcze po dwie postacie. czyli jednostki powstają z gatunków. zabrawszy na życzenie duchowieństwa głos w toczącym się wówczas sporze. wiedza zaś może tylko dotyczyć tego. Ale poznanie zaczyna się od dołu: zaczyna się od władz niższych. Koncepcja świata u Eriugeny zgodna była z tradycją i konsekwencją emanatyzmu. . KONCEPCJA POZNANIA Eriugeny odpowiadała jego koncepcji bytu. wedle przekazanej przez Greków hierarchii: najpierw zmysł wewnętrzny. lecz jest tylko symbolem rzeczywistości. lecz tylko przemijającym przejawem. co nie istnieje. nie są bynajmniej abstrakcjami umysłu. identyczny zresztą z początkiem. że partycypują w ideach. Pogląd na świat Eriugeny był typu symbolicznego: świat. Eriugena rozdzielił. który poznaje już nie rzeczy. że jest nicością. czy drugiej. na etapy. a rzeczywiste są tylko ogólne idee. Wówczas Hinkmar zwrócił się o pomoc do świeckiego uczonego. Rzeczy zaś jednostkowe tyle tylko mają realności. 3. Przejęty konstruowaniem wielkiego systemu. nie jest sam rzeczywisty. w którym każda z czterech natur stanowiła nie tyle rodzaj bytu. Osiągnął poczwórny podział natury. jako panteista oddziałał. następnie rozum. która zaprzecza czy to jednej. zrealizowaniem idei. Materia daje rozłożyć się na składniki i wtedy okazuje się zespołem własności. ile etap jego emanacyjnego rozwoju. jednostka materialna nie jest samoistnym bytem. a jakże moglibyśmy być zbawieni bez łaski i jaki sens miałby sąd bez wolności? Potępienie nie może być rzeczą predestynacji. realizm pojęciowy). Wynikało stąd przekonanie o realności pojęć (tzw. z czego wyszedł. Rzeczy powstają z prototypów. gatunki są zatem wcześniejsze od jednostek. przeto nie może być przyczyną rzeczy przeciwnych. przeciwnie. Ale sam Bóg jest niepoznawalny i tylko objawienie się Jego jest przedmiotem filozofii. jak Ratramnus ze słynnej szkoły w Corbie i humanistycznie wykształcony Servatus Lupus. nie ograniczył się do zwykłego podziału na Boga i świat. Wszczął go Gottschalk głosząc Augustyński pogląd o predestynacji podwójnej: cnota jest tak samo od Boga przeznaczona. lecz idealne prototypy ich w Bogu.ze względu na to. 4) Natura nie stworzona i nie tworząca: to Bóg jako kres wszechświata. dobra i zła. to okazuje się. ale istnieje też i wolność ludzka niesłuszna jest nauka.być złymi i zasłużyć na śmierć wieczną. a zebrany przez nie materiał przejmują władze wyższe. Rzeczy istnieją tylko przez to. a potępionym . 2. pierwotny byt. Eriugeny. Szczegółowo wypowiedział się jednak w kwestii predestynacji. Jako panteista był w wiekach średnich rozumiany. nie może być wiedzy i nie może także być 160 . Filona i innych) sposób. Logosem). że partycypują w Bogu.poparli ją inni duchowni. przekraczający wszelkie kategorie i niepoznawalny (Bóg Ojciec Pisma świętego). które są niematerialne. co byt: i ono rozwija się w szeregu szczebli. Biskupi: Hraban Maur z Moguncji i Hinkmar z Reims oparli się tej nauce. Była to na wskroś immaterialistyczna koncepcja rzeczywistości. a stworzona: to zespół idei wyłonionych z Boga. zbawienia i potępienia. od zmysłów zewnętrznych. czyli świat materialny w gruncie rzeczy sprowadza się do niematerialnego. jak grzech. boć zarówno zbawienie jak i sąd ostateczny są objawione. Eriugena mniej zajmował się szczegółowymi kwestiami teologii i filozofii. 2) Natura tworząca. czyli na naturę tworzącą i naturę stworzoną. 1) Natura tworząca. lecz. Cały ten proces emanacyjny. Świat zewnętrzny ma za sobą świadectwo zmysłów. podobnie jak śmierć jest tylko brakiem życia). bo nic nie istnieje poza Bogiem. lecz tylko są objawieniem realnego Boga.formuła panteizmu. bo predestynacja jest wiedzą z góry przez Boga posiadaną. którą niegdyś głosił Grzegorz Nysseński. Rzeczy nie są same realne. w wygodny do zapamiętania (zresztą niezupełnie oryginalny. Ten stanął na stanowisku jednej predestynacji. O tym. Istnieje łaska Boża. KONCEPCJA STWORZENIA. że dawała należne miejsce łasce Bożej . istnieje naprawdę tylko Bóg. które wytwarzają szczegółowe zjawiska. Wprawdzie nie wszystkie wypowiedzi Eriugeny brzmią w ten sposób.Dzieje świata to wyjście z Boga i powrót doń. Bóg jest jeden. w którym świat wyłonił się z Boga i do Boga powróci. Poznanie ma tę samą ewolucyjną naturę. ale gdy osądzić go rozumem. a świat jest Jego objawieniem. jako negującej wolność i odpowiedzialność ludzką. a grzech nie jest (jest tylko brakiem dobra. będący dalszą emanacją Boga. co jest. natomiast . jaki znamy. ta sama. bo przygotowany przez stoików. a w najwyższej swej postaci sięga poprzez idee do niezmiennej i jedynej natury Boga. przez które Bóg objawia się i daje poznać (utożsamiony z Synem Bożym. a nie stworzona: to Bóg jako najwyższy. wybranym jest przeznaczone być dobrymi i mieć życie wieczne. ile mają jej idee. jednakże panteistyczne przeważają. rzeczywistymi siłami. 3) Natura stworzona i nie tworząca: to świat rzeczywisty. 4.

które okazały się szczególnie podatnym terenem dla doktryn panteistycz-nych. Ale idee. Ze względu na swą treść nie mógł być przyjęty przez prawowierne średniowiecze. zmartwychwstanie. mniej mistyczny niż systemy Ojców greckich. natomiast było wzorem dla poczynań pozascholastycznych i heterodoksalnych: Eriugena był przeważnie uważany za „ojca antyscholastyki". miały ośrodki w Kolonii. niekompilacyjnego systemu.Idee Amalryka stały się podłożem sekty „amalrycjan". Był bliski Eriugenie. a potem teologię. że wcielenie. choć cofnięte. co Pismo św. że każdy człowiek jest tak samo synem Bożym jak Chrystus. głosił. Co więcej. Jednakże żadne stanowisko nie zostało powszechnie przyjęte. uznał stanowisko Eriugeny. przekonany o immanencji Boga w stworzeniu. Ale tworzyły się znów inne. Najwcześniej potępienie spotkało jego naukę o przeznaczeniu. a jeszcze przez Honoriusza III w 1225 r. Strasburgu. ulegli ich wpływom doktrynalnym. Jest to najbardziej neoplatońska ze wszystkich filozofii chrześcijańskich.predestynacji. kraje stanęły do walki o teorię wolności i predestynacji. jest Bogiem. OPOZYCJA. .. prowincje. Amalryk pod naciskiem cofnął przed śmiercią swe nauki w 1204 r. monistycznym pojmowaniem stosunku Boga i świata. Późniejsze. zainicjowana we Włoszech przez Joachima de Fioris. Wpływ Eriugeny objął zarówno szczyt ówczesnej uczoności europejskiej. jak też ludowe ruchy religijne. np. wykładał pod koniec XII wieku w Paryżu dialektykę. to nie może być dobra i zła moralnego. Jednakże zachodni.interdykt jego pism z 1225 roku. że człowiek jest organem Bożym.w przeszło 3 stulecia od śmierci Eriugeny . „nie może być zbawiony. przejęli ich nauki. chrześcijaństwo podzieliło się na obozy. mówi o Bogu. łaciński duch. objawieniem się Boga i że do każdego z nas stosuje się to. herezję amalrycjan. że każdy jest. dotrwały czasów Eckharta i wielkiego rozwoju mistyczno-panteistycznych spekulacji w XIV wieku. która utożsamiała okresy dziejów ludzkich z powstaniem osób boskich. które wedle tych idei żyły i nauczały. Eriugena nie stworzył odrębnego typu filozofii: jego system emanacyjny w istocie swej nie różni się od neoplatonizmu. że skoro Bóg w nas wytwarza wolę i uczucie. może więcej jeszcze niż filozofia Orygenesa czy Pseudo-Dionizego. ale pokazał średniowieczu co do formy wzór jednolitego. bo cokolwiek jest. kościoły. w podstawach swych system Eriugeny został obcy duchowi chrześcijaństwa. braci i sióstr „wolnego ducha". WPŁYW. ale jeszcze radykalniej i jaskrawiej ujął jego stanowisko. wprawdzie sobór w Kiersy w 853 r. które potępione zostało przez Leona IX w 1050 r. jakim była szkoła w Chartres. idealistycznym pojmowaniem rzeczywistości był w niezgodzie z podstawami chrześcijaństwa. tak samo jak Chrystus. Amalryk z Bene pochodził z okolic Chartres i zależny był od tej szkoły. były w pełnym rozkwicie w XIII w. że „wszystko jest jednem". gdyż swą gnostycką koncepcją Pisma św. skazane na spalenie. tyle tylko. kto nie wierzy. sądu ostatecznego i odkupienia. prześladowani. mianowicie panteizmu i panteistycznego mistycyzmu w wiekach średnich. i zwłaszcza wpływ Augustyna sprawił. która. ukrzyżowanie dotyczy nie wyłącznie Chrystusa. I wywarło wpływ. Tworzyły się sekty. zgodnie z jego nauką. (Odrębne miejsce wśród pism Eriugeny zajmowały jego późne glosy do Boecjusza i wpływ ich był inny: one dla następnych stuleci stały się właśnie wzorem metody scholastycznej). zwolennicy Gottschalka zarzucali mu powrót do herezyj Orygenesa i Pelagiusza. Choć potępione. a synod w Langres (859) gwałtownie zaatakował Eriugenę. Panteistyczne nauki Eriugeny zostały na większą skalę odnowione w XII i w początku XIII wieku. System Eriugeny musiał spotkać się z oporem Kościoła. Etyczną konsekwencją jego nauki było. Kompromis panteizmu Eriugeny z dogmatami chrześcijaństwa był powierzchowny. Przeto predestynacja jest tylko jedna: dla wybranych.. odrzucała niektóre dogmaty. ZNACZENIE. że na progu wieków średnich odbyła się próba sił takiego systemu. Poprzez sekty i prądy religijne. że wpływ ten pozostał poza głównym korytem średniowiecznej scholastyki. Pokrewna była sekta „wiecznej ewangelii". dzieło Eriugeny było czytane. iż wywołały . Zdecydowany panteista. Moguncji. Pokrewne mu systemy chrześcijańskie bywały w patrystyce. wyższym ponad grzech. daje się wykazać ciągły łańcuch tradycji 161 . ale sobór w Walencji (855) odrzucił artykuły tamtego soboru. natomiast scholastyka poszła innym torem. zetknąwszy się z nimi. szerzące się wśród ludu. pokrewne sekty. Doktryny te szerzyły się zwłaszcza w sektach begardów i beginek. Waldensi. Amalrycjanie. nie przestały działać. Synody z 1210 i 1215 r. że jest organem Chrystusa". Ale ważne było. ale bardziej stanowcze potępienie spotkało De divisione naturae. potępiły amalrycjan. że system Eriugeny jest bardziej zracjonalizowany. Duchem św. zasługi i winy.. Wpływy amalrycjan szły także na wschód i dosięgły ziem nadreńskich.. jak ta. a wtedy oddziałały tak silnie. np. które stanowiły ośrodek herezji waldensów. lecz każdego człowieka. uchodzili na południe Francji w okolice Lugdunu.

uczynić. Podczas gdy wcześniejsi pisarze średniowieczni powtarzali mechanicznie formuły Augustyna. mającym najwięcej zwolenników wśród dawniejszych zakonów. ŚW. pociągnięty sławą Lanfranca. że dialektyką musi całkowicie podporządkować się dogmatom. który filozofię nazwał „służebnicą teologii". nie wyłączając zasady sprzeczności. Dialektyka. a później opatem. POPRZEDNICY BEZPOŚREDNI. Piotr Damiani nie zajmował jeszcze wobec dialektyki zupełnie skrajnego stanowiska. Niebawem reakcja stała się gwałtowna: hiperdialektyzm wywołał antydialektyzm. Bóg bowiem ma władzę nieograniczoną i mógłby. Ale był po Augustynie pierwszym myślicielem. którzy wędrując z miejsca na miejsce popisywali się swą sztuką. od 1093 aż do śmierci. dialektyk przejęty wyższością rozumu i chcący wszystko racjonalnie wytłumaczyć. a od 1070 arcybiskup kantuareński w Anglii. na północy osiadły. Berengar z Tours (zm. Ostatnie lata. zajmował katedrę arcybiskupią w Canterbury. wniknął w jego ducha i zdołał samodzielnie posługiwać się jego zasadami. Lanfranc był nauczycielem i bezpośrednim poprzednikiem Anzelma. bo dla metafizyki ani u niego. nie było. zasadniczo różnił się odeń charakterem: w przeciwieństwie do namiętnego 162 . 1103). Już w okresie najżywszych sporów XI wieku próbowano znaleźć równowagę między Pismem św. Zderzyły się wówczas krańcowe poglądy. który stanowi scholastykę w ściślejszym znaczeniu. dialektyką bowiem nie pozwalała mu uznać zmiany substancji bez zmiany akcydensów. przestrzegał przed przecenianiem dialektyki i w ogóle wiedzy świeckiej. Oto np. poprzednikiem zresztą tylko w dialektyce. Już Fulbert. Życie jego rozpada się na dwie. łatwo stawała się rozumowaniem dowolnym i sofistycznym. ale właśnie jest to zasada tylko ludzka. umysł Augustyńskiemu kongenialny. natomiast dialektyką. do którego posunęli się niektórzy mistycy XII w. wprawdzie jest to niezgodne z zasadą sprzeczności. 1088). w Canterbury zaś życie dygnitarza kościelnego. Takie poczynania wywołały reakcję. „Alter Augustinus" nazywano go w średniowieczu. gdyby chciał. Wielkiego filozofa wydał dopiero na przełomie XI i XII wieku. Umysłem pokrewny Augustynowi. stosowana do kwestii teologicznych i wówczas z natury rzeczy pozbawiona możności sprawdzenia wyników. co już się stało. Był tym. ten. aby nawet to. gdy zaczęli posługiwać się nią teologowie. jak panteizm. w rozumieniu Eucharystii zerwał z prawowierną nauką. ANZELM I POCZĄTKI SCHOLASTYKI Prąd najpotężniejszy średniowiecznej filozofii. W Niemczech szerzył go Otloh z Regensburga (1010-1070) i Manegold z Lautenbachu. Był on zdania. Ku temu dążył przede wszystkim Lanfranc (ok.1089). odbierającego jej wszelkie prawa na rzecz wiary. inni odmawiali jej wszelkiej wartości. Wziął od niego bardzo wiele. czyli czysto rozumowego dochodzenia prawdy. Anzelm (1033-1109) urodził się w Aosta w Piemoncie. Gdy jedni byli za wyłącznym posługiwaniem się dialektyką. 1010. a zarazem zdecydowanym przeciwnikiem destrukcyjnej dialektyki Berengara. Był podziwianym powszechnie dialektykiem. że zasady dialektyki. nie od razu znalazł dojrzały wyraz. dokąd udał się. ale też nie stanowiły dla niej niebezpieczeństwa. nie miał bowiem. Popisy ich nie przynosiły nauce korzyści. Rozmnożył się w XI wieku typ „dialektyków" (zwanych także „filozofami" lub „sofistami"). zupełnie odmienne części: w Bęc wiódł cichy żywot uczonego i nauczyciela. gotowych wzorów. po nawróceniu zaś kierownik szkoły klasztornej w Bęc w Normandii. Był nim św. najbardziej wszakże znanym przedstawicielem ruchu był św. Anzelm był następcą Augustyna. Już po trzech latach został przeorem klasztoru.1072). pierwotnie wędrowny sofista. który potężnie pchnął naprzód myśl chrześcijańską w kierunku zapoczątkowanym przez niego. a dialektyką. nauczyciel Berengara. podważała nieraz prawdy wiary. a nie boskich. Anzelm. zwalczając wiedzę na rzecz wiary. był ruchem konserwatywnym. „ojciec scholastyki". Anzelm. Piotr Dam i ani we Włoszech (1007 . przede wszystkim zasadniczą koncepcję stosunku wiary do rozumu i zasadniczą koncepcję Boga. Ruch ten. lata męskie od 1060 spędził we Francji.od Eriugeny aż po schyłek średniowiecza. zmuszonego toczyć z królem angielskim walkę o prawa Kościoła. lecz musiał sam wytwarzać stopniowo metodę i teorię. POPRZEDNICY. Włoch. Żadne z krańcowych stanowisk nie utrzymało się w scholastyce na stałe. dotyczą wyłącznie rzeczy ludzkich. benedyktynów i cystersów. ani u nikogo ze współczesnych Anzelm nie mógł znaleźć wzoru i musiał poń sięgać aż do Augustyna.: jednakże twierdził. mianowicie w Bęc. wędrowny nauczyciel (zm. Wystąpienie Anzelma było poprzedzone przez spór o wartość dialektyki. skąd zwany jest Anzelmem Kantuareńskim. ŻYCIE ANZELMA.

tak samo jak sądy są prawdziwe przez udział w nich prawdy samej. pt. co wiara podaje jako fakt. Z jednej strony zrozumienie jest wyższym stopniem poznania niż ślepa wiara: „Wydaje mi się to niedbałością" . Zadaniem rozumowania nie jest sprawdzać. słynny traktat o odkupieniu. RACJONALNOŚĆ BOGA i ŚWIATA. że mają tę samą wspólną istotę. Od czasów Ojców Kościoła dokonywał się stały proces racjonalizacji poglądu na świat. Pismo św. W szczególnie dobitny sposób Anzelm zastosował realistyczną doktrynę w teorii odkupienia: nie twierdził. na wzór Augustyna (gatunki są wzorami. ale nawet starał się uzasadnić „tajemnice" wiary. POGLĄDY. by. Wiara ma być punktem wyjścia i dojścia w rozumowaniu. aby rozumieć". Cur Deus homo. np. Rozum jest wolny i samodzielny. któremu zaprzedała się grzechem pierworodnym. w szczególności racjonalizacji idei Boga. a nie przez zrozumienie do wiary". Toteż stosował przy poznawaniu natury Boga zasadę sprzeczności. . Bóg był ponadlogiczny. Anzelm zaś egzemplarycznie. w którą wierzy i którą kocha serce moje. jak dawniejsi teologowie. była myśl o racjonalności Boga i świata.Forma pism Anzelma była osobista i swobodna. wedle których Bóg stworzył jednostki).. zależnych od neoplatonizmu. W tym sensie był pierwszym scholastykiem. lecz jest czymś istniejącym realnie i samoistnie. in. podaje. Nie był to czysty fideizm. Anzelm zaś stanowił jeden z najważniejszych etapów tego procesu. że dusza jest nieśmiertelna i wolna. wykluczali możność stosowania doń zasad logicznych. dlaczego nią jest. „Prawda" jest nie tylko w umyśle. dla Anzelma zaś natura Boga całkowicie odpowiadała prawom logicznym. Anzelm bez dyskusji stosował go w dociekaniach filozoficznych. nie dochodzić prawdy. o istnieniu i naturze Boga. scholastycznej metody wykładu jeszcze nie miał. wcielenie.pisał „nie przykładać się. w co wierzymy". co jest prawdą. Jądro poglądu Anzelm ujął w swej dewizie: wiara poszukująca zrozumienia (fides ąuaerens intellectum). ale z operacji jego ma być eliminowana. Ale z drugiej strony wiara wyprzedza zrozumienie i jest dlań normą. które odtąd spełniała świadomie. Chodziło mu o to. odkupienie. który stał się miarodajny dla filozofii średniowiecznej. ale sam w sobie nieponadlogiczny. m. Trójcę. Założeniem tak pojętego grzechu i odkupienia było. lecz uzasadniać wiarę.Afrykanina był naturą pełną spokoju i słodyczy. by podać racje i uczynić dla umysłu koniecznym to. 3. U PseudoDionizego i Eriugeny. ale nie podaje. prawda była dowiedziona koniecznymi racjami bez odwoływania się do powagi Pisma". Rozum nie jest instancją. Uważał. Założenie racjonalności bytu dało dialektyce Anzelma styl platoński. Założeniem. „Pragnę w jakikolwiek sposób zrozumieć prawdę Bożą. ale i ogólnym odpowiada rzeczywistość. 2. która by mogła sprawdzać prawdy wiary. wynik rozumowania jest z góry wyznaczony przez wiarę i musi być z nią zgodny. Według niego „chrześcijanin powinien przez wiarę dojść do zrozumienia. podczas gdy tamci. u Augustyna był niepoznawalny już tylko dla nas. jako biskup. Dialogus de grammatico i De veritate są drobniejszymi pracami treści logicznej. 1. Inne pojęcia rozumiał analogicznie. lecz że dał nią zadośćuczynienie Bogu za obrazę tym grzechem popełnioną. Monologium i Proslogion traktują o głównych zagadnieniach teologii. W drugim okresie.w granicach dogmatu. po utwierdzeniu w wierze. jak u Augustyna. gdy Anzelm był opatem. i jakie posiada własności. nie po to bowiem chcę rozumieć. ale . ze względu na nadlogiczność Boga. pojęcie „sprawiedliwości": czyny są sprawiedliwe przez udział w nich sprawiedliwości samej. był scholastykiem. że pisma jego „do tego najbardziej się nadają. WIARA i ROZUM. Pisma i dialektyki Anzelm sformułował pogląd. z tą różnicą. Pisma te pochodzą z pierwszego okresu. na wzór Plotyna (jednostki powstają z gatunków). Żaden scholastyk nie stosował dialektyki w szerszym zakresie niż Anzelm: ten starał się dowieść nie tylko. Objaśnianie to Anzelm pojmował jeszcze ogólnikowo. są tylko indywidualnymi odmianami tego samego 163 . które go upoważniało do takiego ujmowania prawd wiary. Późniejsi scholastycy próbowali uzasadniać realizm pojęciowy. PISMA. Podstawą jej był skrajny realizm pojęciowy: pojęciom nie tylko jednostkowym. ale on sformułował jej zadanie. nie może służyć jako argument. że ten pojmował realizm emanacyjnie. W myśl Anzelma już i przed nim działała teologia i filozofia chrześcijańska. że Chrystus ofiarą swą wykupił ludzkość od szatana. ani czysty racjonalizm. ale pośrednia między nimi swoista postawa scholastyczna. do zrozumienia tego. Na stosunek wiary i rozumu. pisał już tylko specjalne prace teologiczne i dewocyjne. lecz prawdę objawioną objaśniać. natomiast schematycznej. i rozum. abym wierzył. jeśli chodzi o treść metafizyczną i o metodę myślenia. Postępował tu jak Eriugena. że Bóg istnieje. Jest to faktycznie dewiza całej dojrzałej scholastyki. że wszyscy ludzie są gatunkowo jednym i tym samym. lecz wierzę. Wedle niej dla poznania prawdy potrzebna jest i wiara. że świat jest stworzony z niczego. REALNOŚĆ POJĘĆ..

Ale: czy istnieje tylko w naszej myśli. byłaby więc czymś sprzecznym. Opierał się na pojęciu Boga jako istoty najdoskonalszej lub. w jaki sposób wielość ludzi jest w gatunku jednym człowiekiem. tu zaś Anzelm podjął próbę dowiedzenia istnienia Boga bez odwoływania się do świata.samodzielny wariant: Istoty stworzone są nierównej doskonałości. gdyby istniała tylko w myśli. 1. to istnieje ona w naszej myśli. wreszcie. jest więc od niej o tę własność doskonalsza. że wiele osób. Licznych następców znalazł dopiero w XIII w. który wyłożył w Proslogionie. zatem cała ludzkość zawiniła przez Adama i cała została odkupiona przez Chrystusa. w stosunku do jakiejś innej rzeczy. czyli zakłada Boga. gdy scholastykę opanowały aspiracje do stworzenia metafizyki w wielkim stylu. a) Dowód.. ale szereg ten. 2. Metafizyka ta była równie teocentryczna jak Eriugeny. z największym uznaniem spotkał się zbiór Piotra Lombarda Quattitor libri sententiarum. ucieleśnionym przez Anzelma. a od 1159 był biskupem paryskim. czyli na Boga. wybranych z Pisma i doktorów Kościoła. Jego współcześni i bezpośredni następcy byli tylko dialektykami: dla zagadnień metafizycznych nie mieli zrozumienia. lecz był jego przyczyną trojaką: wzorem. Bóg nie był w niej identyczny ze światem. Wiktora był godnym jego kontynuatorem. Zatem istota najdoskonalsza nie może istnieć tylko w myśli. musi więc być istota. Piotr Lombard był Włochem. które jakąś własność posiadają względnie. który z logicznego pojęcia wnosi o istnieniu jego przedmiotu. W szkołach. znalazła formy zewnętrzne odpowiadające systematycznym dążeniom. Ta przyczyniła się wybitnie do wytworzenia literackiego typu dojrzałej scholastyki. Więc dobra względne.: „Kto nie pojmuje.„człowieka w ogóle". jednak zupełnie od niej różna. zastosowania dialektyka i skrajnie realistyczna teoria pojęć Anzelma znalazły w dowodach istnienia Boga. którym posługiwał się w Monologium. 4. metafizyka ta była dualistyczna.również w Monologium . 1117). nie może biec w nieskończoność. czy również w rzeczywistości ? Jeśli istota najdoskonalsza istnieje w rzeczywistości. W tym samym duchu Anzelm pisał z powodu dogmatu Trójcy św. Podobnie każda względna wielkość wskazuje na coś. znany jest pod nazwą dowodu ontologicznego. od 1140 r. zakładają istnienie czegoś. zaczęto teraz wedle jego wzoru traktować teologię dialektycznie. z których każda jest Bogiem doskonałym. Przeprowadzał dowód w ten sposób: Jeśli posiadamy pojęcie istoty najdoskonalszej. które są mniej lub więcej dobre. co jest bezwzględnie dobre. jeden tylko Hugon od św. W ten sposób artykuł wiary został wytłumaczony przy pomocy realizmu Platońskiego. Formy te ukonstytuowały się ostatecznie w XII w. jak każdy szereg rzeczywisty. Osnowa tego dowodu pochodziła od Augustyna. b) Poza tym Anzelm był autorem zupełnie samodzielnego dowodu. sam wykładał w paryskiej szkole katedralnej. Tamte w rzeczywistym świecie znajdowały podstawę do wniosku. ZNACZENIE ANZELMA. Były to najpierw zbiory „sentencji". Było rzeczą zwyczajną w teologii z pojęcia Boga wywodzić Jego własności: że jest jeden lub że jest wieczny. tworzą szereg o doskonałości wzrastającej. rozważając ową najtajniejszą naturę. lecz Augustyna.Bóg. Oddziałał najwięcej przez szkołę teologiczną w Laon. mianowicie własność istnienia rzeczywistego. W XII w. jak się wyrażał. że istnieje Bóg. „największej" (ens quo maius cogitari neąuit). był taki: Jeśli istnieją rzeczy. bądź dogmatycznej teologii. pojmie. to posiada własność. zawdzięcza im swą sławę filozofia. nie byłaby najdoskonalsza. pochodzący z lat 1150-1152. lecz musi istnieć w rzeczywistości: wynika to z pojęcia Boga. Dowód ten. Wcześniej oddziałały metodologiczne poglądy Anzelma. sprawcą i celem. głównie w klasztorze św. WPŁYW. gdzie dotąd uczono tylko bądź dialektyki. Dzieło swe oparł 164 . Przeto istota najdoskonalsza. które w tym wieku powstały. Wiktora. nie z ducha Plotyna. A bezwzględne dobro to jest . później zaś jednolite „sumy". lecz wyłącznie na podstawie pojęcia Boga. Idee Anzelma nie od razu znalazły oddźwięk. to jakże. Anzelm sformułował 1) metodę filozofii średniowiecznej wedle zasady fides quaerens intellectum. a tylko rozwinięcie od Anzelma. co jest bezwzględnie wielkie. 2) zaczął budować metafizykę średniowieczną. to musi istnieć i owa inna rzecz. której pozbawiona byłaby istota najdoskonalsza istniejąca tylko w naszej myśli. kierowaną przez ucznia jego. Anzelm dodał doń jeszcze . jest jednym Bogiem?" Klasyczne. I wszelki byt względny zakłada byt bezwzględny. DOWODY ISTNIENIA BOGA miały ze wszystkich pomysłów Anzelma największe znaczenie. Anzelm szukał na tej samej drodze dowodu istnienia Boga. który po studiach odbytych w Paryżu. ta istota najdoskonalsza . ponad którą nie ma doskonalszej. Spośród zbiorów.to Bóg. Anzelma z Laon (zm. dające na podstawie sentencji systematyczny wykład nauki uznanej przez Kościół.

Bernard. a przeto upadają i dalsze konsekwencje. na Janie z Damaszku. Skrajny realizm zwalczano ze stanowiska nominalizmu. odegrało znaczną rolę w dziejach filozofii. jak Pseudo-Dionizy i Eriugena. Będą. W XIV w. 1126). że rzecz ta istnieje. miał zwolenników wśród filozofów katolickich. 1121). POGLĄDY. choć mało filozoficzne. Duns Szkot. doctor mellifluus. mistycyzm widział ją w kontemplacji i uczuciu. filozofią zajmowało się tylko przygodnie. na pisarzach takich. wytworzonego przez cystersów. obok scholastyki. De diligendo Deo (ok. miał zastąpić scholastykę. 1. poparty przez autorytet Arystotelesa. na początku XII wieku. Augustyn był tak samo głównym źródłem średniowiecznej mistyki. De gratia et libera arbitrio (ok. Nawet w XIX w. zaletę jej stanowiła prostota i przejrzystość. Ale nie zdołał rozwiać wątpliwości. do wyjątkowego jej powodzenia przyczyniło się. Pawła. i Kant w XVIII w. ale gdy scholastyka widziała drogę do nich w rozumowaniu. Jana i św. usiłujących bezpośrednio obcować z Bogiem. zakonnik z Marmoutier. Zarzucił Anzelmowi. Bonawentura. OPOZYCJA. i analogiczne zarzuty wysunęli później klasyczni krytycy dowodu ontologicznego: Tomasz z Akwinu w XIII w. Piotr z Poitiers. Ten „geniusz religijny XII wieku" był duszą owego potężnego ruchu religijnego. Dzieło jego było na wskroś teologiczne. nieliczni tylko zajmowali się teorią mistyki i uzasadniali możliwość 165 . zwłaszcza św. że na czele paryskiego fakultetu teologicznego przez 38 lat stał wierny uczeń Lombarda. 2. został przyjęty prawie powszechnie. od wczesnego wieku był cystersem. stało się zwyczajem wypowiadać poglądy filozoficzne i teologiczne w postaci komentarzy do Sentencyj Lombarda. nie filozoficzne. a korzystał też z myślicieli XII w. że aby wyprowadzić własności rzeczy z jej istoty. Augustynie i innych Ojcach Kościoła. rozumując zaś jak Anzelm. jego dowód ontologiczny. wyciągnięte przez Anzelma. Św. od końca XII w. Izydor. a wtedy traktowało ją w duchu panujących teorii Augustiańskich. Gaunilonowi Anzelm odpowiedział w swym Liber apologeticus. należy przedtem już ustalić. przechowało się przeszło 240 takich komentarzy średniowiecznych. krytykiem był Gaunilon. ŻYCIE I PISMA.głównie na św. w pracy Liber pro insipiente. który wychował parę pokoleń na tym podręczniku. ŚW. był nieugiętym tępicielem herezyj. Natomiast Bernard nie korzystał z mistyków panteistycznych. ekskluzywnej. Malebranche i. Bonawentura. Wśród licznych w średniowieczu mistyków. a Leibniz przez ens necessarium). Szczególne były koleje dowodu ontologicznego. Była to przeciętna suma. między którymi są komentarze mistrzów scholastyki. znalazł przewagę wśród filozofów. natchnionych przez Plotyna. który znalazł wyraz w drugiej wyprawie krzyżowej. Boecjusz. jakich było wiele w XII w. Następnie zarzucał. wielki prąd ortodoksalny. Był wielkim kaznodzieją swego stulecia. Pisma o znaczeniu filozoficznym: De gradibus humilitatis et superbiae (ok. szczególniej. Już we wczesnym średniowieczu. w drugiej tylko ją uzupełnić. Narazić nie oddziałał. ani największa. jak był źródłem scholastyki. Dzieło Lombarda. Na tle stosunku do scholastyki wytworzyły się dwie odmiany mistycyzmu średniowiecznego: w jednej. Ale jeszcze w czasach nowych rozwijali go wybitni filozofowie: Kartezjusz. 1. później opatem klasztoru w Clairvaux. Bernard (1091 . wziętość dowodu zmniejszyła się. Miał z nią wspólne zadanie: poznanie prawd nadprzyrodzonych. Wyrazicielem mistycyzmu ekskluzywnego był św. Bronił go Aleksander z Hales. który. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ Mistycyzm stanowił w filozofii średniowiecza drugi. MISTYKA A MISTYCYZM.. ani najlepsza. i zaczynając od Abelarda. Wywołał ją realizm Anzelma i. 1127). ze stanowiska realizmu umiarkowanego. a przeciwnikiem był wówczas bez mała tylko Tomasz z Akwinu i część jego uczniów. że z posiadania przez umysł pojęcia istoty doskonałej nie wynika jej istnienie w rzeczywistości. jak Hugon i Abelard. Leibniz (różnica była słowna: ens quo maius cogitari nequit Kartezjusz zastąpił przez ens perfectissimum. 3. od końca bowiem XII w. De consideratione (1149-1152). Natomiast w XIII w.. rycerskiego rodu. Duns Szkot i wielu innych.1153) pochodził z burgundzkiego. pomimo krytyki Kanta i potępienia przez Kościół. uformowały się obie odmiany mistycyzmu. jak Albert Wielki. Tomasz z Akwinu.. Dowód ontologiczny doczekał się odprawy jeszcze za życia Anzelma. można dowieść istnienia każdej fikcji. w młodych latach. ale przeważnie nawet nie wspominali o nim. jak Kasjodor. teologowie ówcześni nie tylko nie przyjęli go. Oddał się całkowicie sprawom religii i Kościoła. POPRZEDNICY. Głównym źródłem były dlań pisma czysto religijne.

sed ex revelatione divina transcendit). reprezentowany przez Bernarda. POTĘPIENIE NAUKI. Dusza potęguje wówczas swe zdolności i upodabnia się do Boga. 3) Dosięga się jej nie wedle stałych reguł. ale się z Nim nie utożsamia . W akcie kontemplacji umysł styka się ze swym przedmiotem i ta bezpośredniość czyni ją bliższą doświadczeniu niż dialektyce. Z drugiej znów strony ta teoria poznania przeciwstawiała się scholastyce. musi im pomóc łaska. Mistyczny charakter tej teorii poznania zbliżał ją do teorii panteistycznej Plotyna czy Eriugeny. Bernard należał do tych mistyków. co szukają 166 . która. czyli teorię. zapomina o sobie. 4) Scholastyka usiłowała prawdy objawione zrozumieć władzami przyrodzonymi umysłu. Łaskę zaś uzyskujemy przez pokorę i miłość. wedle Bernarda. bronił on dualizmu Boga i stworzenia tak samo jak scholastyka. Chrześcijańskiemu mistycyzmowi obcy był panteizm. MISTYKA A SCHOLASTYKA. wówczas dusza wyrywa się nie tylko z ciała. mianowicie. Wedle porównania Bernarda. narzędziem zaś mistyki . 4. Bernard i inni prawowierni mistycy chrześcijańscy nie stworzyli nowego poglądu na świat. Wiedza dla wiedzy jest „haniebną ciekawością". którą obrali uczeni świeccy i teologowie-dialektycy. miłością. SZCZEBLE POZNANIA MISTYCZNEGO. dla mistyki chrześcijańskiej jest połączeniem z Bogiem drogą uczucia i woli przez akty pokory i miłości. mistycy zaś zdawali się na poznanie naprzyrodzone: gdyż wiara i kontemplacja są darami nadprzyrodzonymi. które. One więc poznającemu potrzebniejsze są od rozumowania. Widząc tedy niższość wiedzy czysto rozumowej i mając przekonanie. 3) Dla panteistów poznanie mistyczne jest aktem umysłowym. człowiek może utożsamiać się z Bogiem. że obcowanie z Bogiem jest najlepszym. tak trzeci przez kontemplację. współczuciem i świętością. pokorą. Bernard odróżniał cztery stopnie miłości. ale także głosił mistycyzm. ponieważ posiada tę samą naturę. Po nim dopiero osiągamy stopień drugi: przez poznanie własnej nędzy zyskujemy współczujące zrozumienie nędzy bliźnich. Szczytem kontemplacyjnego poznania jest ekstaza: następuje ona wtedy. 5. Szczyt pokory był dla niego pierwszym stopniem poznania: pozwala nam. 2. Cenił natomiast tych. przekracza granice umysłu ludzkiego (intellectus humani metas non propria industria. operującej abstrakcjami. każdy musi tu po swojemu szukać drogi do Boga. natomiast dla nauki chrześcijańskiej Bóg jest innej natury niż człowiek i dlatego bezpośrednie poznanie Boga drogą naturalną nie jest możliwe. czy teologicznej. ale jakby i z samej siebie. specjalna łaska Boża. zatopione światłem słonecznym. ale i do dziejów filozofii. nie tylko uprawiał mistykę. bo siły ludzkie są niedostateczne. Do poznania wiodła. lecz w sposób bardziej indywidualny i osobisty. Bo. drugi przez współczucie. wydaje się samo światłem. pozostaje odrębną substancją. 2) autonomiczna. przejęty podziwem dla Jego wielkości.intuicja i kontemplacja. MISTYCYZM PRAWOWIERNY A PANTEISTYCZNY. Jest to długa droga. jest jak powietrze. gdy umysł oglądając Boga. 1) Metodą scholastyki było rozumowanie. Oparł się dialektycznym wysiłkom swego czasu i użył całej powagi. która była jakby chrześcijańskim odpowiednikiem Platońskiej erotyki. Był przeciwnikiem nauki za to. trzeba życiem zasłużyć na pomoc Bożą. że wiedzy wyższej nie można osiągnąć bez pomocy nadprzyrodzonej. którzy łączyli praktykę z teorią. jaką cieszył się w Kościele. jak mówił jeden z następców Bernarda. W teorii. by zwalczyć filozofów-dialektyków. a zwłaszcza za to. a zatapia się w Bogu. poznać własną nędzę. Naturę poznania i naturę bytu mistycy wyobrażali sobie na podstawie doświadczenia wewnętrznego. dusza jest wówczas jak kropla wody. Bernard był przeciwnikiem nauki czy to świeckiej. Ze względu na tę teorię poznania należy on nie tylko do dziejów mistyki. Próżno jest wysilać rozum. Abelarda i Gilberta. posiada znamiona odrębne: 1) Dusza w ekstazie upodabnia się wprawdzie do Boga. Zdobycie prawdy możliwe jest tylko przez podniesienie i pogłębienie życia duchowego. 3. dla mistycznego poznania potrzebna jest więc pomoc nadprzyrodzona. 2) Wedle mistyków dosięga się prawdy nie samym tylko umysłem bezstronnym i beznamiętnym. wspólna im jest opozycja przeciw racjonalizmowi. że chciała być 3) sama sobie celem. że chciała być: 1) czysto racjonalna. a nawet jedynym środkiem poznania prawdy. traci swoje własności i nabiera własności wina.swych usiłowań. ale właśnie uczuciem i afektem. Wszakże mistycyzm. Jak pierwszy stopień osiągamy przez pokorę. Wtedy następuje stopień trzeci: cierpiąc nad własną i cudzą nędzą oczyszczamy swe serce i czynimy je zdolnym do oglądania rzeczy boskich. człowiek w stanie kontemplacji wchodzi ponad samego siebie (supra semet ipsum). jakimi posługuje się scholastyka. natomiast rozwinęli swoisty mistyczny pogląd na poznanie. 2) Dla panteizmu poznanie mistyczne jest faktem przyrodzonym. a za świętym Benedyktem przyjmował dwanaście stopni pokory. wlana w wielką ilość wina. droga inna niż ta.

a głównym inicjatorem Hugon od św. Wiktora. jak Rudolf Ardens. było misternie ułożoną encyklopedią nauk wyzwolonych. POPRZEDNICY. dzieli się na etykę indywidualną. w spekulacji tak samo jak w mistyce. który wszakże odbiegł od ekskluzywizmu Bernarda. domową i polityczną. Hugon (1096 . ŻYCIE. Przede wszystkim zaś mistycyzm zakwitł w XII wieku w opactwie św. Terenem. produkcja narzędzi (armatura). Izydor. który wtedy wziął górę. równie mocnego w naukach świeckich jak w teologii. czyli szukająca prawdy. i zakony. kierująca czynami. a nie wiedzę. wszakże Arystotelesa znał mało. to tylko jako meditatio mortis. od r. połączył wysiłki obu. Hraban Maur i ich późniejsi następcy. W opactwie tym istniała szkoła od 1108 r. Blankenburg. Założyciel był biegły. ekonomikę i politykę. W przeciwieństwie do ekskluzywnego Bernarda. Te wielkie działy nauki rozczłonkował dalej. Wiktora pod murami Paryża. było jedną z pierwszych średniowiecznych sum teologicznych. . najważniejsze z pism filozoficznych. WIEDZA ŚWIECKA. zobaczysz potem.wiedzy bądź dla zbudowania innych . Jednym z wybitniejszych jego uczniów był Izaak Stella. 1. W naukach świeckich poprzednikami jego byli encyklopedyści wczesnego średniowiecza. Wiktora. w jakim Anzelm był twórcą scholastyki: stworzył podstawę dla dalszego rozwoju. kroniki.W sprawach metodologicznych skłaniał się do arystotelłzmu i przygotował jego recepcję. . bądź dla zbudowania samych siebie . gramatyką i historią. odwróciły się od nauki. Wiktora pod Paryżem. Wiktora pod Paryżem. kierująca obyczajami. na którym powstała. główne pismo teologiczne. Podział ten przejął w zasadzie z Arystotelesa (przez pośrednictwo Boecjusza). który Arystoteles pozostawił poza granicami filozofii. psychologii i kosmologii.1141). obejmuje trzy poddziały (również zgodnie z klasyfikacją Arystotelesa): teologię. od 1130 jako kierownik szkoły. założona przez Wilhelma z Champeaux. . w spekulacji . zmarł młodo. Poprzednikiem Hugona w mistyce był Bernard. posiadało opactwo pod wezwaniem św. łowiectwo. najpierw na studiach. Charakter i rozwój swego umysłu naszkicował w Didascalionie. żeglarstwo. Wiedza teoretyczna. praktyczną. i mechaniczny. tyleż co wyzwolonych. których jest siedem. głównie przez pośrednictwo Boecjusza. Augustyna. Wiktora. dodawszy wszakże dział logiczny. geometrię. wedle poglądu. matematykę i fizykę. zamiłowany i postępowy w naukach świeckich. Z wiktorianów pierwszym i najbardziej wpływowym nauczycielem był Hugon od św.Pozostawił też liczne pisma mistyczne i przekład Hierarchii niebiańskiej Pseudo-Dionizego.De sacramentis christianae fidei (1136. WPŁYW. Był jakby predestynowany do uzgodnienia i połączenia wysiłków filozofów i teologów różnego typu. są to: tkactwo. gramatykę. autor Speculum universale z końca XI wieku.Anzelm. pierwszą jego część opracował ponownie pod nazwą: Epitome in philosophiam.1141).bo to czyn miłości. Wpływ jego na rozwój filozofii był szczególny: z jednej strony zahamował go. 167 . Bernard był twórcą średniowiecznego mistycyzmu w tym samym sensie. z drugiej pobudził. obejmuje sztuki „nie wyzwolone". Zgromadzenie kanoników regularnych św. czyli na etykę właściwą. rolnictwo. zajmował się też naukami specjalnymi: matematyką. Uczeni ówcześni wielbili niezwykłą uniwersalność jego umysłu. 1115 przebywał w klasztorze św. jeśli zaś miały uprawiać filozofię. natomiast w rzeczach teologii należał do konserwatywnego augustyńsko-mistycznego kierunku. PISMA. było opactwo św. Hugon był gorącym zwolennikiem nauki racjonalnej. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI Synteza scholastyki i mistyki podjęta została już w XII w. 1120 jako magister. Z świetnością umysłu łączył niezwykłą pokorę i pobożność. HUGON OD ŚW. że nic nie jest zbędne". Wiedza praktyczna. Naukę dzielił na cztery działy: na teoretyczną. które w owych czasach były naturalnym terenem pielęgnowania nauk. Z drugiej wszakże strony mistyczna filozofia Bernarda znalazła licznych zwolenników. Didascalion. Zahamował go w zakonie cystersów. Wiedza mechaniczna. od r. jak Kasjodor.bo to czyn rozsądku. do którego Hugon należał. W filozofii pracował na polu logiki i teorii poznania. Hasłem jego było: „Ucz się wszystkiego. urodzony w Saksonii. mechaniczną i logiczną. Ta dwoistość pozostała w szkole i pismach „wiktorianów". który Arystoteles włączał zazwyczaj (pod nazwą „poetycznego") do działu praktycznego. POGLĄDY. klasztory miały szerzyć życie zacne. pochodził z rodu hr. zarówno jak teologicznych.

rozwijał jego zaczątki psychologii stanów mistycznych. który zostawił wiele cennych spostrzeżeń o wiedzy. Do takiego zaś ujmowania rzeczy boskich brak nam warunków. dał również głęboką analizę wiary. które sprzeciwiają się rozumowi i które przeto rozum odrzuca. lecz przez pobudzenie woli. wyższe dosięgają Stwórcy. ale więcej niż domysł. dlaczego wola Boga jest słuszna. rozumu i kontemplacji.Boga. co Bóg chce. które są ponad rozumem. 3. co jest zgodne z wyobraźnią. O rzeczach boskich nie jest możliwa wiedza zupełna. Prawdy wywodzące się z rozumu są przedmiotem wiedzy i wiara wobec nich nie jest potrzebna. Matematyka nie stanowi wyjątku: jej liczby i linie są wyabstrahowane z doświadczenia. WIEDZA MISTYCZNA. co w rzeczywistości jest zmieszane. W rzeczywistości nie ma linii bez płaszczyzn i ciał. gdy umysł wychodzi poza samego siebie i łączy się z Bogiem. Wiara jest niezbędna tam. Wreszcie wiedza logiczna. przekraczające rozum i sprzeciwiające się rozumowi. jakoby nauka ograniczała się do zbierania doświadczeń. przez pierwsze dusza widzi świat zewnętrzny. Wiedzę opieramy na doświadczeniu i rozwijamy przez abstrakcję.wiedza mistyczna. dlatego właśnie jest słuszne. którą Hugon nazywał „teatryką". Przedmiot ma wspólny z wiedzą. co słuszne. Niższe zaczynają od tego. to jeszcze ważniejsza była dlań teologia. W pierwszym wypadku wiara może być z czasem zastąpiona przez wiedzę. aby byt poznać w całości: oczy ciała. że chce rzeczy słusznych. rozrywek. później jego „podniesienia". a są potrzebne. 2. przez trzecie . jest poznaniem zmysłowym i obrazowym.siebie. wyższe dochodzą do tego. najwyższy.medycyna oraz szczególna sztuka. trzy są sposoby oglądania bytu: myślenie. lecz to. Hugon. nie mogą zaś być przedmiotem wiary prawdy. Prawdy są bowiem czworakie: wywodzące się z rozumu. ale naturę odmienną. brakowało natomiast w średniowieczu uczonych specjalistów. Bernarda. i to nie tylko ze wzglądu na słabość naszego rozumu. . powstaje nie na drodze umysłowej. a wreszcie „przemiany". w rzeczywistości istnieją tylko ciała złożone. gdzie wiedza nie jest możliwa. a do owego ostatecznego przemienienia umysłu. że On tego chce". trzeci. które służą do pogłębienia i do skupienia umysłu: tylko tyle bowiem człowiek uczynić może sam z siebie.W tym zestawionym przez Hugona programie nauk świeckich nie brakło nic z tego. rozmyślanie i kontemplacja. Na pytanie. zgodne z rozumem. a tym bardziej oczy kontemplacji. są one wytworem abstrakcji. przez drugie . Podobna jest też rola fizyki: dąży ona do tego. Doświadczenie wewnętrzne Hugon uważał za pewniejsze od zewnętrznego. jak to ustalił był Arystoteles. jest słuszne. by to. Nie przypisywał duszy fantastycznych zdolności nadprzyrodzonych. którzy by wypełnili ten program filozofa. Wiara to znajomość rzeczy przyszłych. Wiedza (sapientia) ma dwojakie zadanie: bądź służy życiu ziemskiemu (scientia). bądź prowadzi do upodobnienia z Bogiem (tę zwał intelligentia). jak ongi Augustyn. gdy wychodzi on poza siebie. Wiedza polega bowiem na ujmowaniu rzeczy jako obecnych. wiedzy zaś w wielu wypadkach posiąść nie możemy. oczy rozumu są zamglone. o jakich traktuje matematyka. Kontemplacja posiada znów szereg szczebli: jest ich przynajmniej sześć. co jest ponad i poza rozumem. należy odpowiedzieć. należy odpowiedzieć: „Bo jest zgodne z wolą Bożą. pierwszy ma za przedmiot rzeczy zewnętrzne. gdyż niektóre prawdy z natury swej rozumowi nie mogą być dostępne i nie mogą stać się przedmiotem wiedzy. Tu Hugon szedł drogami św. że „pierwsza przyczyna. drugi ma już charakter pojęciowy. „Wola Boża nie dlatego jest słuszna. jest wszechogarniającą intuicją. czyli umiejętność bawienia ludzi. która jest słuszna". Przedmiotem wiary mogą być natomiast prawdy zgodne z rozumem i te. Inaczej znów rzecz biorąc. można tylko przygotować się i czekać. że podstawa nauk jest empiryczna. a od wiedzy racjonalnej ważniejsza . WIARA. retorykę i dialektykę. Trojakie trzeba mieć oczy. sprawnie działają tylko nasze oczy cielesne. Hugon przyjmował. jeszcze nie obecnych. Nie dla wszystkiego można szukać wytłumaczenia i zrozumienia. Ma ona mniej pewności niż wiedza. A gdy dalej postawione będzie pytanie. dzieli się na gramatykę i sztukę dyskutowania. lecz wyszukiwał zdolności przyrodzone. dlaczego to. która sama przez się jest 168 . organizowania im widowisk. że samowiedza daje nam niezachwianą pewność co do istnienia. a rozumiał jako ścienna ludorum. aż spłynie łaska. obejmującą teorię dowodu. nie można go szukać przede wszystkim dla woli Bożej. Niższe obejmują tylko stworzenia. oddzielić i wyodrębnić. która uczy mówić i dyskutować. by splątaną i niewyraźną rzeczywistość uczynić jasną i wyraźną. odrębności i substancjalności duszy. Postawa mistyczna skłoniła go do bacznego rozważania własnej duszy i twierdził. nauka zaś poszukuje składników prostych. Jakkolwiek ważne dla Hugona były nauki świeckie. Nie mogąc prawdy oglądać musimy brać ją na wiarę. Kontemplacja dokonywa najpierw „rozszerzenia umysłu". czym zajmowała się starożytność w swej klasycznej epoce. Natomiast Hugon zaprzeczał. zabaw.

2) Przez swą filozofię. Pisał on: „Augustyn był księciem teologii. że mistyka miała udział w rozwoju scholastyki. co ogląda w świecie zewnętrznym. Wiktora. W następnej wszakże generacji. powszechniki. Był najwybitniejszym umysłem filozoficznym w okresie między Anzelmem a rozkwitem filozofii średniowiecznej w XIII wieku. Przez swą doktrynę. nie ma przyczyny". św. i De gratia contemplationis. przez naturę i przez łaskę. ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA Obok metafizyków inny typ filozofów wczesnego średniowiecza stanowili dialektycy. Był to z jednej strony świetny dialektyk. ZNACZENIE HUGONA. Czysta scholastyka. myślicielem pokrewnym Hugonowi. Wiktora za Dionizym. a Hugon łączy ich wszystkich". Bernarda. Uczniem i następcą Hugona był Ryszard od św. dążącym do harmonijnego połączenia wiary i nauki. ceniący doświadczenie jako podstawę wiedzy i próbujący jeszcze przed Tomaszem z Akwinu dowodzić istnienia Boga na podstawie empirycznej. jego określenie wiary i oddzielenie jej od wiedzy. lecz analitycznej. Jego klasyfikacja nauk świeckich była jeszcze miarodajna w XIII wieku. lecz natury ich przedmiotów. Gilberta de la Porree i Piotra z Poitiers. Bonawenturą. na woli i wolności. W XIII w. dialektycy uczynili z tego założenia podstawowe zagadnienie filozofii. należał do szeregu tych myślicieli chrześcijańskich. którzy dokonali pracy już nie konstrukcyjnej. Ryszard od św. że pojęciom odpowiada rzeczywistość. zastąpić wiarę przez wiedzę. Zagadnienie to scholastyka otrzymała w puściźnie po starożytnych. czy pojęciom ogólnym odpowiadają przedmioty rzeczywiste. Tak na różnych drogach odbywa się poznanie Boga: przez rozum i przez stany mistyczne. Wiktora (zm. teoretyk kontemplacji. co znajduje w sobie. dotyczył bowiem nie natury pojęć. św. wśród nich przełomowe stanowisko zajął Abelard. umysł pokrewny Hugonowi. Przez to powstał słynny spór średniowieczny o przedmioty ogólne. a jeżeli odpowiadają. Piotra Lombarda. 1173). mistyki i scholastyki był św. Treścią sporu o uniwersalia było. oddziałał na oba. Bernard za Grzegorzem. z mistycznych: De preparatione animi ad contemplationem. i stanowił ważne ogniwo dziejowe między Augustynem a Bonawenturą i Dunsem Szkotem. Metafizycy opierali swe teorie na założeniu. Ostatecznie dwie są drogi poznania Boga: przez rozum i przez wiarę na podstawie objawienia. czyli Benjamin minor. w r. czy też jeszcze i z innych. w osobie Waltera od św. kładący nacisk na czystość serca jako na warunek poznania. drugi wielki wiktorianin. 1) Wybitnie przyczynił się do tego. Do tradycji scholastycznej przeszedł jego układ systematyczny teologii. Był twórcą połączonego systemu scholastyki i mistyki. oceniający wyżej niż inni myśliciele XII wieku potęgę rozumu. napadał na naukę z troski o wiarę. posługująca się dyskursywnym myśleniem. opierającą pewność na samowiedzy i głoszącą bezwzględną wolność Boga. przez świat wewnętrzny i przez zewnętrzny. A podobnie i objawienie boskie jest dwojakie: albo przez oświecenie wewnętrzne.to zawdzięczały to zbliżeniu z mistyką. bądź tego. ale z drugiej strony był to gorliwy mistyk. Wcześnie wszczęty. systematyk stanów mistycznych. (Z pism dogmatycznych główne: De Trinitate. pomijała intuicyjne i introspekcyjne czynniki w poznaniu. to jakie. Spór ten był wywołany przez dialektyków. Grzegorz etyki. POPRZEDNICY STAROŻYTNI SPORU. cudami poparte. a dialektykę traktował jako „sztukę szatańską". ogólnych i abstrakcyjnych. stał się prawdziwie aktualny w końcu XI i pierwszej połowie XII w. czyli Benjamin maior). Rozum znów dwojako poznaje Boga: bądź na podstawie tego. Anzelm poszedł za Augustynem. łączącą dwa wielkie prądy filozofii. Wyrazem nieufności do nauki był namiętny pamflet Waltera Przeciw czterem labiryntom Francji. czyli „uniwersalia". albo przez pouczenie z zewnątrz idące. pragnący uzasadnić wszelkie dogmaty racjonalnie.tym. Dionizy mistyki. a Bernard mistyki średniowiecznej. i jeśli późniejsze systemy scholastyki uzupełniały dialektyczne traktowanie zjawisk przez intuicję. wiktorianie wrócili do ekskluzywnej mistyki w duchu św. UCZNIOWIE. w którym zwalczał czterech słynnych myślicieli ówczesnych: Abelarda. którzy budowali filozofię na doświadczeniu wewnętrznym. Wówczas pociągnął większość wybitnych umysłów. czym jest. Jądrem jego było: czy rzeczywistość składa się z samych przedmiotów jednostkowych i konkretnych. jak Anzelm był twórcą scholastyki. a spekulację przez doświadczenie i introspekcję . 3) Poszczególne poglądy Hugona miały również doniosły wpływ. nie miał wszakże charakteru dialektycznego. lecz na wskroś metafizyczny. Źródło jego leżało w filozofii 169 .

więc o tym. Arystoteles w uzupełnieniu swego spisu kategoryj wyróżnił był pięć postaci orzeczników (praedicabilia). stojącej na stanowisku. swoiście średniowieczny. którędy są realne. była mniej paradoksalna niż dla myślicieli innych epok i innego typu umysłowego. Odpowiedź Boecjusza średniowieczni myśliciele spoili z zagadnieniem Porfiriusza. Wszakże scholastycy zrozumieli wagę tego przygodnie i ubocznie postawionego pytania. i najwięcej jest używany w filozofii nowszej. ale te 170 . ani nie i nie była dość prosta i wyraźna. że dzieło Arystotelesa o Kategoriach traktowało nie o rzeczach realnych. Realiści skrajni mieli wzór w Platonie. lecz przez pośrednictwo komentatorów. Dla myślicieli średniowiecznych. rzeczy miał za zależne od idei dlatego. W duchu znów takiego Plotyńskiego realizmu Eriugena pojmował uniwersalia. lecz ogóły. że poza przedmiotami fizycznymi. Te praedicabilia Porfiriusz omówił szczegółowo w swym Wstępie do Kategorii Arystotelesa (stąd zazwyczaj Isagogą zwany) i przy tej okazji postawił potrójne pytanie : „Co się tyczy rodzajów i gatunków. i nominalizmu. 2) jeśli istnieją w przyrodzie. W odpowiedzi na swe pytanie Boecjusz przychylił się do interpretacji językowej: mniemał. który zaprzeczał istnieniu takich przedmiotów i w gatunkach widział tylko wyrazy. b) istnieją poza rzeczami. nawiązująca do Arystotelesa. ale też miał je za przyczyny. że idee były dla Boga wzorami przy tworzeniu rzeczy. Jego przeciwieństwem jest nominalizm. a nigdy postrzeżeniem. I stąd powstało przeciwieństwo realizmu pojęciowego. Jest to realizm „pojęciowy". że przedmiotem pojęć nie są rzeczy jednostkowe. czy też raczej w nich?" Porfiriusz postawił jedynie pytanie. Po stoicku Boecjusz przeciwstawiał tylko rzeczy i wyrazy. przedmioty ogólne. że nie są li tylko naszymi wyobrażeniami. 2. poszedł dalej niż Porfiriusz i dał odpowiedź na jego pytanie. traktujących nie o konkretnych faktach przyrody. który idee pojmował nie tylko jako wyprzedzające rzeczy. Natomiast w drugim znaczeniu „realizm" oznacza twierdzenie.Ale w związku z pytaniem Porfiriusza Boecjusz sam postawił nowe pytanie: Czy kategorie zestawione przez Arystotelesa są gatunkami realnych rzeczy. były przed rzeczami. wedle niego pojęciom odpowiadały idee.Platońsko-Arystotelesowskiej. Termin „realizm". zagadnienie to było szczególnej wagi. subiektywizmowi. tak często używany w filozofii. realne są także gatunki. której Boecjusz podlegał na równi z arystotelesowską: dla stoików bowiem logika miała do czynienia wyłącznie z wyrazami. 1. Realiści mieli również wzór w Plotynie. który również pisał komentarze do Kategorii. odpowiedzi nie dał. to są . Od tamtego realizmu różni się zasadniczo: tamten o realności gatunków albo nic nie twierdzi. W duchu takiego skrajnego PlatońskoAugustyńskiego realizmu pojmował uniwersalia Anzelm. że rzeczywistość obejmuje inne jeszcze poza jednostkowymi przedmioty. ale o wyrazach. albo jej wręcz zaprzecza. przedmiotami jednostkowymi. mianowicie w ten sposób: jeśli gatunki jako ogólne nie są czymś rzeczywistym w przyrodzie. a oznaczać wszak mogą jedynie wyrazy. Odpowiedź ta. mianowicie pojmował je jako myśli Boże. znali natomiast myślicieli od niego zależnych. aby z niej mogła skorzystać początkująca myśl scholastyczna. to czy są cielesne. Boecjusz. Tak wytworzyła się alternatywa: albo rzecz. czy też tylko znaków językowych? Pytanie to było inspirowane przez tradycję stoicką. boć Arystoteles przypisywał kategoriom zdolność oznaczania rzeczy. mianowicie przez pośrednictwo Porfiriusza. W porządku przeto logicznym i metafizycznym idee wedle tego poglądu były wcześniejsze od rzeczy. W tym rozumieniu „realizm" przeciwstawia się idealizmowi.wyrazami. że przedmioty fizyczne są realne. . ale rzeczy są zależne od nich. Wieki średnie przejęły zagadnienie uniwersaliów nie wprost od wielkich filozofów starożytności. czy bezcielesne i 3) czy istnieją oddzielnie od rzeczy zmysłowych. o Bogu i jego własnościach. nie mówiła wyraźnie ani tak. Wstęp Porfiriusza był dostępny wiekom średnim w łacińskim przekładzie Boecjusza. który uznawał. co ująć można chyba tylko pojęciem. ma w niej dwa różne znaczenia. a wyrazów i pojęć nie rozdzielał. który Platońskiej nauce o ideach dał interpretację religijną. utrzymana była w duchu kompromisowym. czy też tylko w umysłach jako myśli. Wzór umiarkowanego realizmu przedstawiał Arystoteles: pojęcia mają przedmioty realne i odrębne. między którymi były rodzaje i gatunki. i c) nie tylko są od rzeczy niezależne. Mieli tedy wzór w Augustynie. W jednym oznacza twierdzenie. albo wyraz. a zarazem myśl. lecz o przedmiotach nadprzyrodzonych. że gatunkom odpowiadają realne przedmioty. z których rzeczy emanują. Samego Platona filozofowie wczesnego średniowiecza znali mało. to chcę rozważyć l)czy istnieją (w przyrodzie). jak Augustyn i Plotyn. jako mogące być orzekane o rzeczach.

in. lecz są trzej bogowie. ani nie myśleli uważać za słuszną teorii. non opifex. zakonnik z Compiegne. że był naturalną postawą dla teologicznego filozofa. Pierwsza fala antyrealizmu przyszła już w IX w. 2. która w tym stuleciu gwałtownie postępowała naprzód. został wierny realizmowi. przeciwnie. co wszystkiego umieli dowieść. Nauczał. mianowicie w szkole stoików. Ale tradycja stoicka przerwała się przed wiekami średnimi i scholastyka nie otrzymała gotowych wzorów nominalizmu. 171 . czego dowiedli. zdanego na dociekania czysto pojęciowe. od niego antyrealistyczna postawa występowała już w wyraźnej postaci nominalizmu. ci zaś. non institutor. jeśli nie stworzył. że wszystkie jednostki w gatunku mają istotę jedną i tę samą. umiarkowane arystotelesowskie ujęcie było jeszcze zbyt skomplikowane jak na ówczesny poziom naukowy. gdy obok tego realizmu wystąpił nominalistyczny antyrealizm. został odrzucony przez większość ówczesnych uczonych. Realizm miał wyraźny związek z hiperdialektycznymi dążeniami tego stulecia: dowodzić wówczas umiano.intellectus essentiarum discussor. że miał gotowe a autorytatywne wzory. wyłonił się z realizmu. wiedziała tylko o nim ogólnikowo dzięki Boecjuszowi. Spór nabrał wszakże znaczenia dopiero w XI w. by wielkie koncepcje pojęciowe. Krańcowe rozwiązania były już zbyt proste dla myśli filozoficznej. Ale w jego czasach i realizm miał zwolenników: należał do nich Remigiusz z Auxerre (841 . Szukanie kompromisu stało się w sporze o uniwersalia ideą przewodnią XII wieku. Późniejsze fazy jego nauki szły zatem ku rozwiązaniom kompromisowym. inni. została potępiona na synodzie w Soissons w 1092 r.zajmowali świadomie i formułowali swe stanowisko. najlepsi myśliciele . czego kto chciał. Et enim mówili . to w każdym razie rozwinął „teorię głosów" (sententia vocum) i rozpowszechnił „sektę nominalistów". skłonni byli raczej uważać umysł za bierny. i doszedł tu do doktryny zwanej „tryteizmem": jeśli istnieją trzy osoby boskie. biskup w Chalons. REALIZM zapanował od początku wieków średnich nie tylko dlatego. istniało w rzeczywistości. m. w gatunkowej formie i istocie każdej rzeczy. później (pod naporem krytyki Abelarda) twierdził już tylko. Ruch nominalistyczny nie powstał zapewne jako gwałtowna reakcja. tajemnicę Trójcy. gdzie nauczał od 1087 r. Roscelin.jak Gerbert i Fredegisus. Realistycznym przeciwnikiem Roscelina był Wilhelm z Champeaux (1070.1121). nauczyciel szkół w Reims i w Paryżu. Toteż realizm był normalnym stanowiskiem wczesnego średniowiecza. uczeń Eriugeny. nie formułując go nawet. iudex. nie przechowały się i poglądy znane są jedynie z drugiej ręki. Wieki średnie czerpały obie doktryny z tego samego źródła: z Boecjusza. Był to realizm dogmatyczny. Realizm ten miał wyłącznie skrajną postać platońską. co stale powtarzał realista Arystoteles: że nie istnieje nic poza jednostkowymi rzeczami. Przedmiotem np. POWSTANIE NOMINALIZMU. Spór o uniwersalia zaczął się wtedy.Arystotelesowskiego. Czołowym przedstawicielem nominalizmu był wówczas Roscelin (1050-1120). Nauczał pierwotnie. Wywodził stąd. stosowali je naiwnie w toku rozważań. w Paryżu. który jej służył za podłoże. 3. bo poza rzeczami konkretnymi nic nie istnieje i istnieć nie może. czyli. Nie bezpośrednio z tekstów Arystotelesa. i jego poglądy znane są tylko z polemik (Abelarda). to są tylko wytworami mowy. jako heretycka.908). która prowadzi do takich konsekwencji.876). A i nominalizm. a to zmusiło go do zmodyfikowania doktryny. Dociekania te przy realistycznym stanowisku nabierały od razu bezpośredniego znaczenia. Ale walcząc z nowym stanowiskiem musiał dla starego. jak mówił. A jądrem nominalizmu było to. zajmowanym bez dyskusji. Ale nominalizm wyciągnął odmienną konsekwencję: jeśli gatunki nie mogą być realnymi rzeczami. że rodzaje są jedynie wymawianymi przez nas dźwiękami. więcej jeszcze dlatego.nie są poza rzeczami. a potem nawet. realistycznego dogmatu szukać uzasadnienia. Z tego stanowiska traktował zagadnienia teologiczne. „głosami". by wszystko. Doktryna ta. 1. jakie im przekazała filozofia. Starożytność posiadała również swoją doktrynę nominalistyczną. a i to tylko z polemik przeciw niemu prowadzonych. że jedynie podobną. nauczyciel w Paryżu. Z jednej strony teoria bytów ogólnych nie znajdowała poparcia w bezstronnym rozumowaniu. za odtwarzający jedynie nieprzebrane bogactwo rzeczywistości. z wyjątkiem jednego listu. sami nie przypuszczali. Pisma jego. Choć był uczniem Roscelina. STARCIE SIĘ DOKTRYN w ostrej formie nastąpiło dopiero na progu XII w. mogły być subiektywnym wytworem umysłu. że nie istnieje nic poza jednostkowymi rzeczami: nie ma barwy poza barwnymi ciałami ani mądrości poza mądrą duszą. że mają istotę taką samą. PIERWOTNA FAZA SPORU. pojęcia „człowiek" jest istota właściwa każdemu człowiekowi. I jego pisma nie dochowały się. to nie ma jednego. lecz przez Boecjusza ta umiarkowana koncepcja znana była średniowieczu. Nominalistyczne stanowisko zajmował Eryk z Auxerre (841 . ale realizmu . Eriugena i Anzelm . są w rzeczach. a wspólna gatunkowi ludzkiemu. Myśliciele ówcześni nie przypuszczali.

1141. wypełniony triumfami nauczycielskimi i literackimi. gdzie wykłady jego wywoływały entuzjazm wśród słuchaczów. Z Teologii. czyż gatunki mogą być tylko nazwami. upoważniająca do tworzenia nazw ogólnych? Dość. ABELARD. ŻYCIE. Historia calamitatum zawiera autobiografię Abelarda (jedyną autobiografię uczonego. 1. znów w Paryżu. Urodzony w Palais w zachodniej Francji.1140. jako ducha świata: który Trójcę pojmował modalistycznie. brało udział wielu uczonych: ale pierwsze miejsce. Wówczas 172 . POGLĄD NA UNIWERSALIA. jak każda realna rzecz. zestawienie powag w kwestiach teologicznych. W tej akcji XII w. Introductio ad theologiam. Doszedł był wówczas do szczytu powodzeń. potem długie lata w pustelni. Glossae in Porphirium i odnalezione po wiekach Glossulae super Porphirium są częściami jego zaginiony dialektyki. prześladowaniami kościelnymi i dramatycznymi przygodami.1142) był wyjątkową. była to wszakże tylko nowa redakcja wcześniejszej Theologia christiana w 5 księgach. powie o nim. Zajmował centrum tej dyskusji. wrócił do życia czynnego i ze wzrastającym wciąż powodzeniem nauczał znów na Górze św. że Abelard wyłamał się z głównej linii rozwoju scholastyki. lecz dialektyki. potem od 1113 r. Genowefy. gdy nagle odmieniły się jego losy i rozpoczęła się seria nieszczęść. jaką pozostawiły wieki średnie). Przede wszystkim zaś w teologii chodził własnymi drogami. że choć wiek XII posiadał realistów nawet bardzo skrajnych (czysto platoński realizm. który stworzenie uważał za konieczne. przechował się jedynie fragment znany pt. I tym razem wzorem była filozofia starożytna: mianowicie. Długo uchodził za głównego przed Tomaszem filozofa wieków średnich. głównego dzieła teologicznego. W 1118 nieszczęsna miłość do Heloizy zmusiła go do porzucenia stanowiska i do ucieczki. 1121. Genowefy. oba dzieła pisane są między 1133 a 1136 r. Wyjątkowe koleje życia. że rozum może obejść się bez wiary. ze względu na pierwszeństwo chronologiczne i na skalę dziejowego wpływu. boć Bóg nie mógł nic innego uczynić niż dobro. jak i przeciw Wilhelmowi. bo dźwięk jest tak samo jednostkowy. oraz pierwszą redakcją Dialektyki. Piotr Abelard (1079 . Pod koniec życia. został ponownie potępiony na synodzie w Sens. czyż nie musi istnieć taka lub inna podstawa w rzeczach. najwięcej zaważył w sprawach metodologicznych. Erudycja jego dotyczyła więcej autorów klasycznych niż kościelnych. . która jest zachowana w całości. Działalność pisarską rozpoczął w r. kompromis dokonał się na ogół w duchu Arystotelesa.Scito te ipsum zawiera etykę. Ale w 1141 r. Był istotnie umysłem wyjątkowym. Były one zasadniczym faktem w dziejach średniowiecznego sporu o uniwersalia. osobistością i wyjątkowy miał żywot. który Ducha świętego interpretował z grecka. dialektyka pozwala rozumieć prawdy wiary. Czas jakiś spędził w klasztorze. W 1121 nauka jego została potępiona na synodzie w Soissons. uświadomiwszy sobie. jako trzy własności Boga. zwróciły na Abelarda szczególną uwagę historyków i uczyniły postać jego popularną nawet wśród laików. najpierw na prowincji. potępionego w r. w latach 1136. STANOWISKO w DZIEJACH FILOZOFII. pełne triumfów. to jednak przeważały próby pojednawcze. Był to teolog. walczył z obu partiami występując z krytyką zarówno przeciw Roscelinowi. Antagonista Abelarda. Zasługi jego i wpływ leżały nie na polu teologii. to jednak się w niej mieści. Bernard z Clairvaux. 2. jak na wieki średnie. ale też mało typowym dla swoich czasów.ale z drugiej strony. rozum przenika i oświetla nawet tajemnice. że pojęcia ogólne nie mogą być li tylko dźwiękami. Wiarę rozumiał na wskroś racjonalistycznie: sądził. że nie było dlań zagadek (nihil vidit in aenigmate). uczył dialektyki w szeregu szkół. Jako świetny dialektyk. Odosobnionym zjawiskiem była jego etyka: twierdził. że intencja ł przekonanie decydują o wartości działania (opus bonum ex bona procedat intentione). należy się Abelardowi. potępionym w r. 3. potem w Paryżu w szkole katedralnej i w szkole na Górze św. ale wiara nie może bez rozumu. Później studiował teologię pod Anzelmem z Laon i sam z kolei wykładał teologię. stanowi klasyczny przykład zastosowania metody scholastycznej. konfliktów i przygód romantycznych. nie posługujący się interpretacją augustyńską pojawił się pod wpływem studiów klasycznych w szkole w Chartres). porzucił je jednak niebawem. która dzięki niemu uzyskała niebywały rozgłos. 1118 dziełem De unitate et trinitate divina. Abelard był uczniem Roscelina i pierwotnie stal na jego skrajnie nominalistycznym stanowisku. . w szczególności zaś zagadnienie uniwersaliów pojął w sposób subtelny i wszechstronny. tyle że wyciągał najbardziej radykalne konsekwencje z Anzelmiańskiej fides ąuaerens intellectum. Choć może się wydawać.Sic et non. ale zastosował ją w swym Sic et non w wielkim stylu. w ustaleniu metody teologicznej: nie wymyślił wprawdzie metody przeciwstawiania i uzgadniania powag. najpierw w Laon.

zdecydowane wystąpienie dopiero pod koniec XI w. bezpośrednio nie odpowiada im żaden przedmiot. z których każda jest różna. rozumiane jako pewne stany psychiczne. Jednostka i ogół . zależnie od tego. DALSZE ROZWIĄZANIA SPORU. tylko substancje jednostkowe. KONFORMIZM. Zagadnienie uniwersaliów nie było ani jedynym. który jest podmiotem zdania i któremu one służą za orzeczenia. Pojęcia ogólne nie są wrodzone. np. dostarczane przez zmysły i wyobraźnię.znaczenie znaku. 2) Pojawienie się nominalizmu: pierwsze zapowiedzi w IX w. ale obrazy rzeczy. Było to rozstrzygnięcie w myśl Arystotelesa. a nawet. był bliski obu poprzednim teoriom.znalazł takie rozwiązanie: uniwersalia nie są głosami. lecz psychiczny.. 2. Oprócz sermonizmu wiek XII wytworzył jeszcze szereg prób umiarkowanego rozwiązania zagadnienia uniwersaliów. 3. traktowana jako samoistna. Pod pozorami formalnej. został rozwinięty w traktacie. że natura każdej rzeczy jest na wskroś jednostkowa. i ta całość jest przedmiotem pojęcia ogólnego. Uniwersalia właściwie służą do tego. Pierwszą reprezentował Walter z Mortagne. co istnieje.to tylko różne stany (status) przedmiotów. kronikarz sporu. Ogólne są nie rzeczy i nie nazwy. TEORIA «STANU» i TEORIA «WZGLĘDU». lecz nabyte. STRESZCZENIE. 1. by jednostkom dawać wspólną nazwę. l odpowiadał: jednostki jednego gatunku posiadają pewną formę wspólną (forma communis) i ta jest podstawą. które posiadają naturę podobną. stanowiska pojednawczego w duchu realizmu Arystotelesa. Wszystko. Istnieją. wszakże żaden wybitny zwolennik nie jest znany. Te rozwiązania logiczne Abelard uzupełniał przez psychologiczne. Abelard z kolei postawił pytanie. Platon był zarazem człowiekiem i Grekiem. lecz . i te również utrzymywał w duchu Arystotelesa. ogłoszona przez traktat De generibus et speciebus. lecz pojęcia (conceptus). prób pokrewnych rozwiązaniu Abelarda i przeważnie odeń zależnych. będącego normalną postawą scholastyków. gatunkowe. że nie ma przedmiotów innych niż jednostkowe. ale pośrednio odpowiada ten. Proces poznania zaczyna się zawsze od postrzeżeń. INDYFERENTYZM. Forma jest immanentna rzeczom. logicznej kwestii 173 . reprezentowany przez Gilberta de la Porree. I ta teoria zakłada. są tylko materiałem poznania pojęciowego. wedle niej każdy przedmiot jest zarówno jednostką jak gatunkiem i rodzajem. lecz wyrazami (nie vox. ogólnym w dzisiejszej terminologii . Pogląd ten miał w XII w. jest jednostkowe. według niego. zwolenników: pisze o nim Jan z Salisbury. Ale są między przedmiotami takie. który pozostał dotąd anonimowy. TEORIA ZBIORU. a potem Wilhelm z Champeaux: w XII w. KONCEPTUALIZM. Rozróżnienie pojęć występujących jako podmioty i występujących jako orzeczenia było nowym motywem wprowadzonym przez Abelarda do dyskusji nad uniwersaliami. lecz przysługuje ich zbiorowi. 3) Wytworzenie w pierwszej połowie XII w. ale było najbardziej filozoficznym zagadnieniem wczesnej scholastyki. ani nawet najbardziej dyskutowanym. to znaczy należą do mowy. aby być orzeczeniami zdań. Pogląd ten mówił. która upoważnia do orzekania o nich pojęć ogólnych. Wedle obu tych teorii jednostki są ogólne. w odróżnieniu od nominalizmu. To pośredniczące stanowisko Abelarda bywa niekiedy. Te własności sprawiają. którego autorem jest zapewne Joscelin z Soissons. daje się wydzielić jedynie drogą abstrakcji. Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu. lecz sermo). . pod jakim względem jest rozpatrywany. ale nie jako zwykłe dźwięki. Cecha ogólności nie przysługuje żadnej poszczególnej rzeczy. nazywane sermonizmem. 5.Zupełnie podobna była teoria „względu" (respectus). Było to rozwiązanie najbliższe doktrynie perypatetyckiej. Pogląd ten miał dawną tradycję. Rozwój sporu o uniwersalia przeszedł we wczesnym średniowieczu następujące fazy: I) Panowanie realizmu o typie platońskim. lecz w umysłach. mają formę wspólną (conformes) i ta jest przedmiotem pojęć ogólnych. reprezentowana przez Adelharda z Bath: przedmiot jednostkowy jest gatunkiem lub rodzajem. rozum na drodze abstrakcji wydobywa z nich poszczególne składniki i tworzy przedstawienia ogólne. 4. że uniwersalia są nie w rzeczach. ale każda jednostka zawiera obok własności odrębnych (differens). są wytworem. staje się fikcją umysłu (figmentum animi). gdy są ujmowane w ogólny sposób: ogólność zależy od punktu widzenia. na który składa się szereg operacji umysłu. zbiór tych przedmiotów podobnych jest przedmiotem pojęcia ogólnego. że jednostki jednego gatunku stanowią pewną całość. Czyli. gdyż skłaniał się doń jeszcze Hraban Maur. Abelard nie był konceptualistą. lecz jako dźwięki posiadające znaczenie. czyli nieodrębne (indifferens) od własności innych jednostek tegoż gatunku.jest nie sam znak fizyczny ani desygnat. jaka jest w rzeczach jednostkowych podstawa. Był to pogląd psychologiczny: przypisywał uniwersaliom byt nie fizyczny i nie idealny. ale są między sobą podobne (substantialis similitudo).

a jednocześnie mężem politycznym. byli to humaniści. Na progu zaś XII w. idąc za nim. jak Radulf Ardens. a ówczesny przebieg jego. zgromadziła humanistów. . Gilberta i Teodoryka. w filozofii nowych owoców nie wydała. który w podróżach po Włoszech. tłumaczył matematyków arabskich i Euklidesa z arabskiego na łacinę. studiował we Francji 1136. okresie rozkwitu wczesnej scholastyki. nie było. Zajął się Boecjuszem. był człowiekiem o wykwintnej kulturze umysłowej. że poczynania naukowe wczesnego średniowiecza nie ograniczały się do prac scholastycznoteologicznych. uczony Fulbert. „najzdolniejszy po Bernardzie z Chartres gramatyk". wiedzę przyrodniczą.rozważano w nim podstawowe zagadnienia metafizyczne i epistemologiczne. kanclerz od 1119 r. trwały jej złote czasy.. 1110. 174 . Jan z Salisbury. gdy Paryż kształcił teologów i dialektyków. kanclerz od r. sformułowane klasycznie przez Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu. ale usiłował uzgodnić go z Arystotelesem i w ten sposób przygotował teren do recepcji Arystotelesa i rozkwitu scholastyki w XIII w. jak o nim pisał jeden z współczesnych. który próbował sam dać mu rozwiązanie (podobne do Gilberta). 1154). był „najdoskonalszym pośród platończyków naszego wieku". młodszy brat Bernarda.Po nim kanclerzował do 1141 r. szkoła w Chartres. i Alan z Lilie. utrzymał Platoński realizm. kierownikiem jej został wybitny. Odtąd przez cały XI w. ok. skupiło wszystkich bez mała myślicieli i sporu o uniwersalia w XIII w. filozofii przyrody. odkąd w 990 r. Był pierwszym autorem średniowiecza. Szkoła w Chartres jest dowodem. Jej kierownicy i uczniowie byli na ogół ludźmi mającymi temperament bardziej krytyczny niż konstrukcyjny i bardziej naukowy niż metafizyczny. do której zaliczano tak wybitnych uczonych. stanowiąca uzupełnienie Kategoryj Arystotelesa. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W XII wieku. pisał doń komentarze. powzięte przez wiek XII i pogłębione przez studia nad Arystotelesem. Powiększył znacznie bibliotekę szartryjską pozyskawszy dla niej nie znane dotąd teksty naukowe starożytne i rozszerzył studia astronomiczne i medyczne: był uosobieniem naukowych wysiłków szkoły. 1141. nacechowany potężnym wzrostem nominalizmu. Zestawił podręcznik nauk wyzwolonych. Anglik. DALSZY ROZWÓJ. myśląca filologicznie i retrospektywnie.Następca jego. był najpierwszym humanistą swojego wieku. Umiarkowanie realistyczne rozwiązanie. doctor universalis. a później był tamtejszym biskupem. Wiek XIII znalazł gotowe kompromisowe rozwiązanie. ostatecznie orzekł. Zagadnienie to przez długi przeciąg czasu poruszało umysły. Z połową XII w. natomiast znakomicie podniosła ogólną kulturę naukową średniowiecza i przez to umożliwiła dalsze postępy filozofii. zmarły między 1150 a 1155. aż wreszcie przestało je zajmować.. PRZEDSTAWICIELE SZKOŁY W CHARTRES. autor jednej z pierwszych średniowiecznych klasyfikacji nauk. który zostawił dzieło logiczne niezaprzeczenie samodzielne: była to Księga sześciu zasad (Liber sex principiorum). późniejszy biskup z Poitiers (zm. znany pod nazwą Heptateuchon. któremu na ogół hołdowała szkoła. Mówiono nawet o odrębnej „szkole Porretańskiej". Teodoryk z Chartres. Bliski szkole był (choć nie należał do niej bezpośrednio) Adelhard z Bath. psychologii. dotyczące natury bytu i natury poznania. że „nie warto siwieć nad tym zagadnieniem".1145). jak na owe czasy. Natomiast odnowił się z całą gwałtownością w XIV w. Starodawna szkoła w Chartres nabrała znaczenia. znawcą klasyków. teolog i poeta. który studiował w samym Chartres. SZKOŁA W CHARTRES. empiryzmu z aprioryzmem. matematyczną. zm. spór ucichł. zmarły około 1130. Bernard z Chartres. prowadzący rozległe studia z zakresu astronomii. fizjologii. Uczniem szkoły był Wilhelm z Conches (1080 . . filozoficzną. był znów „najpilniejszym badaczem naukowym". bo jest wiele innych równie ważnych. Gilbert był najbardziej filozoficznym umysłem szkoły.1148. uczeń jego Gilbert de la Porree. zamiłowani w starożytności i czerpiący ze źródeł starożytnych wiedzę przyrodniczą i matematyczną. Grecji i terytoriach arabskich zyskał rozległą. które ją odróżniły od innych szkół: stała się środowiskiem uczonych specjalistów. 1180). dziejopis zagadnienia. Spór o uniwersalia był rozprawą naturalizmu z idealizmem. jak na owe czasy. druga wielka szkoła. kształcony we Francji. Szkoła kwitła zwłaszcza za trzech kanclerzy: Bernarda. Inny Anglik. Jan z Salisbury (ur. rodzaj wypisów naukowych. Szkoła ta. zwiastował koniec scholastyki. wytworzyła cechy.

że postrzeżenie jest podstawą. Postawa humanistyczna nie była w wiekach średnich przeciwieństwem przyrodniczej: tworzyły one wspólny front uczonych specjalistów przeciw ogólnym spekulacjom teologiczno-filozoficznym. Tylko ignoranci. który uniwersalia sprowadzał do idei Platońskich. utożsamiali Ducha św. Po tylowiekowej przewadze aprioryzmu te głosy wzywające do empiryzmu były zjawiskiem niemałej wagi. Z dzieł Platona znano naówczas jedynie Timaiosa i z dialogu tego czerpano w Chartres teorię świata. którego poemat De mundi unlversitate posiadał już same tylko znamiona starożytnego poglądu na świat. ze swą umiarkowaną empirystyczną teorią poznania. 2. który zawsze grozi rozważaniu zagadnień tak abstrakcyjnych jak te. w sporze o uniwersalia szkoła była na ogół twierdzą konserwatywnego realizmu. Wytworzyły się dwa obozy w Chartres. Najdalej zaś w przejęciu antykiem posunął się zbliżony do szkoły szartryjskiej Bernard z Tours. Teodoryk. ale Platon schrystianizowany. astronomicznej. a pod wpływem Analityk zajmował się szczegółowo kwestią zasad wiedzy i podkreślał indukcyjne pochodzenie tych zasad. POGLĄDY SZKOŁY. zwanego Pantegni. Postawa ta zapewniła szkole w Chartres jej własną kartę w dziejach uczoności średniowiecznej. Uczeni z Chartres byli zarazem humanistami i przyrodnikami. 175 . Z wszystkich przedstawicieli szkoły szartryjskiej poszedł najdalej w recepcji Arystotelesa. przełożonego przez Konstantego Afrykanina. jeden kładł nacisk na spirytualistyczne i idealistyczne teorie Platona. Teodoryk w Heptateuchonie ogłosił po raz pierwszy najważniejsze pisma Organami. fizjologicznej. Filozofię rozumiał nie tylko jako poznanie naukowe. głosił je jednocześnie dialektyk Abelard i mistyk Hugon. PLATONIZM. Potrzebna jest ludziom wiedza rzeczowa. niektórzy uczeni z Chartres. Topikę i De sophisticis elenchis. Teodoryk i Wilhelm. który rozwijał teorię nauki Arystotelesa. z którą XII wiek zapoznał się przez pośrednictwo arabskiego traktatu. bo znają tylko jedno rozwiązanie zagadnienia. dający teorię logiki na tle współczesnych stosunków naukowych. rozszerzyły ogromnie zakres wiedzy matematycznej i przyrodniczej. Co więcej. jak sądził. Platon był najwpływowszym filozofem wczesnego średniowiecza. pitagoreizm. Np. ale też jako życie zgodne z tym poznaniem. 3. Dzieła starożytne. króla Henryka i papieża Adriana IV. chrześcijańskiej postaci i na podstawie spekulacji liczbowych dowodził jedności i troistości Boga. znane odtąd łącznie pod nazwą Logica nova. mają odpowiedź na wszystkie pytania. podawał już jako rzecz naturalną.zaufanym Tomasza Becketa. 1. a żadnych specjalnie chrześcijańskich. przyjęli w fizyce Demokrytejską atomistykę. Ta dwoistość nie mogła nie wytworzyć pewnych niezgodności w doktrynach szkoły. Zwłaszcza Gilbert przejął się Arystotelesem: uzupełniał nie rozwinięte części jego Kategorii. ale poszczególni jej członkowie. w jakiej szartryjscy uczeni wypowiadali swe myśli. Adelhard i Wilhelm. a abstrakcja i indukcja drogą do zasad naukowych. jak Gilbert i Jan. rozległa i wszechstronna. U Teodoryka z platonizmem łączył się. stał się logicznym natchnieniem szkoły. Było to rzeczą doniosłą. podobnie jak Abelard. Promotorem jego był przede wszystkim Bernard. był kronikarzem współczesnego życia umysłowego. że w tysiącleciu finalistycznego pojmowania świata znaleźli się jednak zwolennicy koncepcji czysto przyczynowej i mechanistycznej. drugi na krytyczne i empiryczne Arystotelesa. Rozmiłowanie humanistyczne w literaturze starożytnej wpłynęło nie tylko na formę. i Metalogicus (1159). W zakresie logiki szkoła znakomicie powiększyła znajomość Arystotelesa. w Chartres zaś w XII w. Na wzór jego Teodoryk interpretował Księgę Rodzaju. Arystoteles. zawierający teorię życia publicznego. Wilhelm i Gilbert pierwsi w łacińskiej Europie znali przyrodnicze pisma Arystotelesa. W duchu jego nauki mistrzowie z Chartres próbowali w pojednawczy sposób rozwiązać spór o uniwersalia. stali się bojownikami nowego stanowiska. dotąd nie znane scholastykom: Analityki pierwsze. ale i na ich treść. które były na pierwszym planie w filozofii i teologii wieków średnich. odzyskane przez nich. występował on teraz w swoistej. Był wrogiem werbalizmu. z duszą świata. są jedynymi w swoim rodzaju pomnikami XII w. ZAINTERESOWANIA PRZYRODNICZE i HISTORYCZNE. A podobnie i Jan z Salisbury. Wywołało mianowicie kult szczególny Platona. medycznej. ODZYSKANIE LOGIKI ARYSTOTELESA i EMPIRYZM. zinterpretowany przez Augustyna. Podstawa szkoły była tedy dwoista: Platońska metafizyka i Arystotelesowska logika. Kultura humanistyczna szkoły była w niej również bodźcem do starania się o rzadkie i nieznane rękopisy i o przekłady naukowych dzieł starożytnych. jak to i w dawniejszych epokach bywało. a jego Polycraticus (1155). dokonał się zwrot do czystego platonizmu. i skierowały umysły ku tym właśnie specjalnym badaniom raczej niż ku ogólnym konstrukcjom i dociekaniom teologicznym. Zresztą poglądy te były w duchu czasu: głoszono je i poza humanistycznym środowiskiem szartryjskim. a nie znają innych.

tak znakomici. Najpierw Bagdad. wiele dzieł Platona (Państwo. Z wielkiej szkoły o światowym znaczeniu stała się prowincjonalną uczelnią. kwitły w Chartres. Wyjątkowo tylko zapalczywi antyintelektualiści. gdzie czyniono obserwacje między innymi nad pochyleniem ekliptyki. matematyków. Gdy zaś w VII w. denuncjowali atomistykę jako naukę heretycką. który przełożył na nowo szereg dzieł naukowych. in. Prawa. algebry. nawet próby zastosowania algebry do geometrii. Organonu i pism neoplatońskich.. nie byli pochodzenia arabskiego: pochodzili z Azji Środkowej. Syryjczycy posiadali tłumaczenia arcydzieł filozofii greckiej. logarytmu. Rozwijała się w innych warunkach niż chrześcijańska: Arabowie znali bowiem dzieła greckich filozofów i na ich podstawie budowali dalej. Wreszcie. zawierało faktycznie doktryny neoplatońskie. To dotyczy zwłaszcza Jana z Salisbury. Alfersaniego. DALSZE KOLEJE I SPADKOBIERCY SZKOŁY. jak w kwestiach dialektyki. w Oksfordzie. Dwa obserwatoria zostały ufundowane przez Al-Mamuna. astronomów. że „jest chrześcijaninem. które były tłumaczone. zaczął się rozkwit Arabii. nauka rozwijała się swobodnie. na dwór perski schronili się m. W drugiej połowie XII w. reprezentowany w Chartres. tam podawał się za akademika. ale gdzie religia nie wchodziła w grę. poza tym dzieła uczonych greckich. Nie mogła wytrzymać współzawodnictwa Paryża i jego wszechnicy. Przełożony został cały Arystoteles (może bez Polityki). powstał traktat optyki Alhazena. który tam był reprezentowany. między innymi anonimowe dzieło. m. Natomiast poglądy teologiczne inspirowane przez szkołę szartryjską nie mogły ujść kondemnat. 1. co łacina na Zachodzie. Tym bardziej „akademicki" był Jan z Salisbury. drukowane. a zarazem stanowił zaczątek eksperymentalnych badań psychologicznych. chrześcijańską filozofią rozwijała się inna jeszcze filozofia: filozofia Arabów. nie zanikł. zmienił tylko teren. okres wywalczania pierwocin naukowych na Zachodzie. Pod Al-Mamunem (w początku IX w. Timaios. aż w XV w. Reforma kalendarza została przeprowadzona 176 . in. Rozkwit ten był najpierw rozkwitem nauki pozytywnej. KULTURA UMYSŁOWA ARABÓW. syryjscy uczeni znaleźli gościnne przyjęcie na dworze bagdadzkim. PRZEJĘCIE FILOZOFII GRECKIEJ PRZEZ ARABÓW. że w czasach. w Bagdadzie i w Damaszku. W Persji jednak filozofia nie znalazła sprzyjającej atmosfery. cała „syryjska" szkoła neoplatońska. Wilhelm de Conches zastrzegał. Wielu wybitnych później filozofów greckich było pochodzenia syryjskiego: Jamblich. ośrodek w Anglii. Puściznę naukową Greków Arabowie przyswoili sobie w nadzwyczaj szerokim zakresie. Galena. a zwłaszcza w XIII w. Tylko bowiem teorie teologiczne były naówczas ściśle cenzurowane. Jednakże typ studiów. przejętych sprawami wiecznymi i patrzących na rzeczy z punktu widzenia wieczności i zupełnie niehistorycznie. Pisali po arabsku: język ten bowiem odgrywał wówczas tę samą rolę. lepsze widoki otworzyły siew Syrii. Teofrasta. w tej szkole nie wstydzono się przyznawać do niewiedzy i zajmować w niektórych kwestiach stanowisko sceptyckie. I cały okres od VIII do XII wieku. jak Walter od św. w czasach panowania dogmatyzmu. nauka grecka znalazła przytułek w Persji. akademicy platońscy po zamknięciu Akademii w Atenach. Fedon) i liczne pisma neoplatońskie. Wśród filozofów znanych jako „filozofowie arabscy" niektórzy. Porfiriusz. Na IX w. które choć zwane było Teologią Arystotelesa. szkoła w Chartres utraciła swe znaczenie. znalazły w XIII i XIV w. FILOZOFOWIE ARABSCY Podczas wczesnego średniowiecza w Europie zachodniej równolegle z łacińską.) pisma Arystotelesa zostały przełożone z syryjskiego na arabski. prawdopodobnie już wprost z tekstów greckich. OPOZYCJA. nie akademikiem". w Hiszpanii. szkoła w Chartres interesowała się jednak zjawiskami historycznymi i zdarzeniami współczesnymi. i utrzymały się tam tak długo. a potem Kordowa były przez te wieki stolicą naukową świata. Powstały wówczas astronomiczne prace Albategniego. które w XII w. Gdy w Grecji zabrakło warunków dla konserwacji i rozwoju nauk. Teorie naukowe szartryjskiej szkoły mogły być głoszone bez przeszkód i opozycji. jak Alfarabi lub Awicenna. Wiktora. pociągnęły cały świat naukowy i rozrosły się ponad przodującą dotąd filozofię. W X zaś wieku założony został instytut przekładów. komentowane i rozwijane w Europie jeszcze w XVII w. potem na Zachodzie. W XI w. był okresem rozkwitu u Arabów najpierw na Wschodzie. Studia przyrodnicze i humanistyczne. przygotowującą adeptów do fakultetów paryskich.Również godne jest uwagi. który jeszcze po 5 stuleciach był natchnieniem Keplera. Ruch naukowy wśród Arabów zaczął się mniej więcej w czasie działalności Jana Szkota Eriugeny. Wszak i Amalryk nie bez wpływu szkoły szartryjskiej wytworzył swą herezję. przy tym zainteresowania stulecia poszły w innym kierunku niż ten. przypadają początki trygonometrii.

pod przewództwem wybitnego filozofa. zoologiczne. Algazela. a tą przyczyną jest Bóg) i odtąd stałym przedmiotem dyskusji stał się rozum „czynny". Odtąd wśród arabskich filozofów przyjął się Arystotelesowski dowód istnienia Boga (w takiej postaci: świat jest przypadkowy. ściślej filozoficznymi. chemię alchemia. opartą na zasadach filozoficznych innych niż greckie. 2. POCZĄTKI PERYPATETYZMU ARABSKIEGO. ich dyskusje teologiczne bynajmniej nie ustały. W X w głównym arystotelikiem był Alfarabi: ten zaczął interpretować system Arystotelesa emanacyjnie. 1. która rozpoczęła kampanię przeciw filozofii. mottekalemini. i jeszcze w tym samym stuleciu doprowadził filozofię arabską do zagłady. przesiąknięta perypatetyzmem i neoplatonizmem. Za mistrza wybrali Arystotelesa. czy z wolności („dżabaryci" i „kadaryci")? I już od IX w. tłumacz i komentator Arystotelesa. około 870 r. a o której mniemali. wśród których panował neoplatonizm („szkoła syryjska"). co dla religijnie usposobionego filozofa było istotnie najważniejsze: na Boga i na rozum „czynny". Jego koncepcja świata była emanacyjna. PRĄDY W FILOZOFII ARABSKIEJ były przede wszystkim trzy: 1. przeciwstawili własną koncepcję świata. Do grupy perypatetyków należała ogromna większość filozofów arabskich od VIII do XII w. 3. Ale perypatetyzm Arabów był zniekształcony przez niewierne przekłady i dowolne komentarze. 2. Niejednokrotnie wszakże astronomię przyćmiewała astrologia.). a starająca się godzić filozofię grecką z Koranem. druga zaś wewnętrzna: wśród Arabów silnie były rozwinięte zainteresowania teologiczne. szerzył on koncepcję antyfilozoficzną. ale nawet perypatetycy byli przesiąknięci doktryną Plotyna. W doktrynie Arystotelesa Alfarabi położył nacisk na to. Gdy Arabowie zapoznali się z nauką grecką. czysto religijną. Liczne szkoły i akademie powstały na Wschodzie i w Hiszpanii. Koncepcji tej arystotelesowsko-neoplatońskiej. po Alfarabim wytworzyła się cała sekta „braci czystości i szczerości" sekta religijna i mistyczna. którzy występowali w duchu ra-cjonalistycznym i narzucili racjonalistyczny charakter całej dyskusji teologicznej. która miała wyraźną przewagę wśród filozofów arabskich. nawiązujący do mistycznej grupy sufich. Było zjawiskiem powszechnym w filozofii arabskiej. I w niej naczelne miejsce zajmowała idea neoplatońska: traktowanie świata jako wywodzącego się z Boga i powracającego doń. współczesny Eriugenie (zm. które system neoplatoński ze wszystkich systemów starożytnych zaspokajał najłatwiej. że bardziej odpowiada Koranowi. W X w. na 5 wieków przed reformą gregoriańską. Przyczyna neoplatońskich skłonności u filozofów arabskich była podwójna. czy też można o Jego atrybutach wypowiadać się tylko negatywnie („cyfatyści" i „dżabaryci")? Dotyczyły też stosunku człowieka do Boga: czy czyny dobre i złe pochodzą z przeznaczenia. pojawił się w XII w. że w ramy Arystotelesowskiego dualizmu wkładano szczeble pośrednie i łączono je w system emanacyjny. botaniczne. i to w formie najbardziej krańcowej. Większość arabskich uczonych zaczęła odtąd w duchu Greków rozstrzygać swe zagadnienia. 177 . ale nie mistyczna: wszelki byt wyłania się z Boga. PERYPATETYCY ARABSCY. Zresztą ta przewaga pierwiastka platońskiego nad arystotelesowskim była filozofii arabskiej wspólna z filozofią chrześcijańską tej samej epoki.przez Arabów w 1079 roku. Dotyczyły natury Boga: czy posiada własności charakteru zmysłowego i ludzkiego. na Wschodzie i na Zachodzie. Właściwym inicjatorem kierunku był Alkendi. Ale od razu ten pierwszy arabski arystotelik odbiegł od czystego arystotelizmu ku neoplatonizmowi. teologowie ortodoksalni. więc poza sobą musi mieć przyczynę. lecz połączyły się z innymi. Arabowie bowiem byli nie tylko ludźmi nauki. Oni wytworzyli drugi prąd w filozofii arabskiej. jedna zewnętrzna: źródła filozoficzne Arabowie otrzymali od Syryjczyków. mianowicie uprawiał wbrew perypatetyckiej szkole „teologię negatywną". Powoływali się na Arystotelesa. znaleźli się hiperdialektycy wśród Arabów: byli to dysydenci zwani mutazilitami. Istnieli wśród Arabów perypatetycy i platonicy. medyczne. nad specjalnymi badaniami brały górę ogólne religijno-filozoficzne teorie. ale faktycznie posiłkowali się najwięcej neoplatończykami. Prąd ten opanował sektę aszarytów. Prowadzone były badania chemiczne o charakterze eksperymentalnym i praktycznym. POGLĄDY FILOZOFÓW ARABSKICH 1. pierwiastki religijne zajmowały zawsze naczelne miejsce w ich kulturze. badania geograficzne. Dyskusje teologiczne zaczęły się jeszcze przed zapoznaniem z naukami greckimi. Trzeci wreszcie prąd. ale nie może połączyć się z Bogiem.

lecz kończy się na ogółach. Awicenna musiał je uzupełnić i uczynił to w duchu neoplatonizmu. jakie Awicenna dał zagadnieniu uniwersaliów: przyznawał on im byt trojaki. najsławniejszy filozof na Zachodzie. jest wprawdzie stworzony. Jednakże wyjątkowo uzyskać można je i bez tego przygotowania. według niego. c) Awicenna był nie tylko metafizykiem-mistykiem. fizykę. a z jedności tylko jedność powstać może. sławny filozof i nie mniej sławny lekarz. był również cenionym logikiem i metodologiem. uczył Awicenna. 2. a w XII w. czynny zaś traktował jako nadindywidualną zasadę. encyklopedycznie wszechstronny. Zostawił dzieło typu encyklopedycznego Szifa (Księga uzdrowienia) zawierające w 18 tomach logikę. a skoro nie są ani ogólne. a jednostkom przypisywał jedynie niesamodzielną rolę. odtąd wiódł życie tułacze. scholastycy nazywali Sufficientiae). b) Teoria poznania Awicenny była odpowiednikiem jego metafizyki. Późniejsi scholastycy w swoich komentarzach wzorowali się bądź na jednej. ale zupełnie inaczej niż metafizyka chrześcijańska. Pisał też podręczniki naukowe. W sposób typowy dla Arabów. matematykę. Natomiast do poznania prawdy sam rozum bierny nie jest zdolny: udziela mu jej to nadludzkie źródło. metafizykę (część dzieła. urodzony w pobliżu Buchary i w Bucharze czynny aż po upadek Samanidów w r. Najpierw powstał tylko jeden najwyższy intelekt. Wieczność rozumu biernego wystarcza jednak. AWICENNA (Ibn Sina. potem dopiero inteligencje niższe (które zamieszkują i poruszają sfery niebieskie). ale bo też miała to samo źródło: Arystotelesa. Po trzecie. a przeto i Opatrzność: rządzi tylko losami gatunków.1037). oraz komentarze do Arystotelesa. a nie komentarzami dosłownymi (ad litteram). Jeśli zaś jest wytworem umysłu. A zaś Roger Bacon zapoczątkował trzecią jeszcze odmianę komentarzy: per quaestiones. 980. to rzeczy same w sobie nie są ogólne. Nawet wiedza Boża nie sięga już materialnych jednostek. 2) in rebus jako istota rzeczy i 3) post res jako wytwory abstrakcji. ani jednostkowe. W tych zagadnieniach można było znaleźć u Arystotelesa tylko częściowe i szkicowe poglądy. miała świat za stworzony z materii (a nie ex nihilo). była zupełnie podobna do klasyfikacji Hugona od św. w systemie Arystotelesa przesunął Awicenna punkt ciężkości ze świata na Boga i na Jego stosunek do świata. za wieczny. Bóg jest jednością. a) Metafizyka Awicenny pojmowała świat teocentrycznie. ale tylko rozum bierny zaliczał do indywidualnych władz człowieka. Dojrzała scholastyka korzystała także z rozwiązania. ale odwiecznie. wszelka więc mnogość w stworzeniu może jedynie być wynikiem dalszych aktów tworzenia. ogólność jest więc tylko wytworem umysłu (intellectus informis agit universalitatem). formy rzeczy materialnych. I tylko w ostatnim znaczeniu przedmioty pojęć są ogólne. Wtedy działali najbardziej głośni jego przedstawiciele: w XI w. Natomiast porządek powstawania świata Awicenna pojmował już po neoplatońsku. dzieło myśli Bożej. Komentarze te były obszernymi parafrazami tekstów Stagiryty. zmarł w Hamadanie. bądź na drugiej formie: Albert Wielki pisał parafrazy na wzór Awicenny. wreszcie. to cechuje je inna. że istnieją 1) ante res jako wzory wszechrzeczy w umyśle Bożym. potem najniższe (intelekt czynny w człowieku) i. 999. a nie woli (w jaskrawym przeciwieństwie do chrześcijan miała wolę za własność czysto ludzką. zawierającą fizykę. był plemienia irańskiego. Po wtóre. Zmysły i wyobrażenia służą tylko do przygotowania poznania rozumowego. czas jakiś przebywał w Ispahanie. a Tomasz z Akwinu komentarze ad litteram. Wiktora (o wiek młodszego). z których zwłaszcza Kanon medycyny cieszył się długotrwałym uznaniem. której jednak dawał sens odmienny. której nie należy przypisywać Bogu). rozum czynny nie jest składnikiem duszy. wówczas poznanie jest mistyczne. lecz istnieje poza duszami. trzecia natura (tertia natura). Wierny starożytnemu uniwersalizmowi. Widziała w nim. W szczególności jego klasyfikacja nauk znalazła uznanie i pośród łacińskich filozofów. Awicenna dawał na wszelkich polach przewagę ogółowi. To wszystko było zgodne z Arystotelesem. Mianowicie świat. jakie pisał Awerroes. ale również nie są jednostkowe. jakim jest rozum czynny. zwłaszcza w nauce o rozumie. najpierw. 178 . Awerroes. najsławniejszy arabski filozof na Wschodzie. nie został stworzony od razu i nie cały bezpośrednio przez Boga. by zapewnić nieśmiertelność indywidualną duszom ludzkim. Rozum miał za nieśmiertelny. jednostkowymi zaś zdarzeniami tylko o tyle.Po tych początkach arabski perypatetyzm wszedł w erę rozkwitu. twierdząc. o ile podlegają ogólnym prawom i o ile ich losy wpływają na los ich gatunków. Posługiwał się w niej terminologią Arystotelesa. jest jeden i ten sam dla wszystkich ludzi.

c) Ta i tej podobne teorie doprowadziły Awerroesa do swoistego poglądu na stosunek filozofii i religii.3. Toteż zadanie swe widział w komentowaniu jego pism. co się dzieje. lecz to jest mądre i dobre. religia głosi to samo. jak chcieli perypatetycy. 1126. nieograniczone są w świecie możliwości i nieograniczona panuje w nim zmienność. czterech aż traktatów o jedności rozumu. Między rzeczami nie ma stałych związków. iżby między nimi był rzeczywisty związek. ale jest bezosobowy. i jego nieśmiertelność nie jest nieśmiertelnością dusz jednostkowych. Co dotyczy rzeczy. Zupełna prawda była dla Awerroesa tylko jedna: filozoficzna.są zgodne. że Bóg zwykł wywoływać je łącznie 5. to nie dlatego. b) W szczegółowych kwestiach wytworzył oryginalne poglądy. Ten atomizm był podstawową teorią mottekaleminów.1198) z Kordowy. Jeśli więc jakaś jedna rzecz posiada pewną własność.hierarchię bytów między Bogiem a człowiekiem . ale obrazowo. utrzymywane w łączności tylko przez Boga. był ostatnim wielkim filozofem Arabów. nie ma w świecie praw ani składników stałych. i to. Ci ortodoksi arabscy. niezbyt trafnie. którym Opatrzność obdarzyła ludzkość: ponad Arystotelesa umysł ludzki wznieść się nie może.przejął z małymi odmianami od Awicenny. ogólną gradualistyczną koncepcję świata . ograniczająca wolność Boga. Rzeczy nie składają się z formy i materii. Może też zmienić ją na każdą inną. przechowane zostały dzięki Żydom hiszpańskim. Bóg może czynić z nimi. Późniejsze średniowiecze nazywało go „Komentatorem". Rzeczy więc nie są przyczyną tego. jak trzymać się wiernie Pisma. także teologowie często je interpretują po swojemu. a) Awerroes chciał poglądy panujące w filozofii arabskiej oczyścić z pierwiastków neoplatońskich. niż jest. Mógłby czynić inaczej i co innego byłoby wówczas dobre i mądre. on jest tylko biernym narzędziem. Dusze indywidualne umierają wraz z ciałami. Ponieważ nie ma określonych możliwości. potępione przez muzułmanów. Zajmował wysokie godności pod rządami paru kalifów. nauką o podwójnej prawdzie. Komentarzami tymi zyskał też największą sławę. Jeśli jakieś dwie rzeczy zdają się' być przyczyną i skutkiem. Pogląd ten nazwano. faktycznie jednak nie wykonał tego programu. jego interpretacja Arystotelesa była daleka od autentyczności. co Bóg czyni. lekarz. a takiej nie posiadają. Zatem wszelkie działanie jest działaniem Boga. polemiki ze zwalczającym filozofię Algazelem (Zniszczenie zniszczenia). On to w każdym momencie udziela atomom ich własności i porusza je. to tylko własnościami przypadkowymi (akcydensami). on przeniósł na cały rozum: rozum jest jeden i bezosobowy. a tylko ludzkość jest nieśmiertelna. z których jeden zwłaszcza miał dziejowe znaczenie: był to pogląd na naturę rozumu i nieśmiertelność duszy. AWERROES (Ibn Roszd. teolog. za Almanzora. I jeśli rzecz posiada jakąś własność dłużej niż moment. Przede wszystkim. Rzeczy są pozbawione zdolności działania. co filozofia. więc mottekalemini odrzucali założenie perypatetyków. Byłaby to bowiem ich własność stała.mówił . lecz składają się z materialnych atomów. Uważał Arystotelesa za największego z ludzi. I nieliczne tylko umysły zdolne są pojąć prawdę filozoficzną. ale we wszystkich duszach jest jeden i ten sam. pozostał wierny tradycji. 6. tak samo jak Arystotelesa nazywało „Filozofem" bez dalszych określeń. o zgodności religii i filozofii. Każda więc rzecz może posiadać każdą własność. Świat przedstawiali sobie jako rozbity na atomy niczym ze sobą nie związane. choć nie chcieli nic innego. dotyczy również człowieka: sam z siebie nie jest zdolny nic czynić. 2. które podlegałyby urzeczywistnieniu. Pisma jego. Każda istota mogłaby być inna. może łączyć atomy dowolnie. Wszystkie atomy są z natury swej jednorodne i jeśli różnią się między sobą. Posiadają go wszystkie dusze ludzkie. prawnik. co chce. Wynikiem doktryny mottekaleminów było tedy odrzucenie 179 . Jest nieśmiertelny. dla innych prawda jest dostępna tylko w religijnej postaci. że istnieje wieczna materia. lecz łączeniem i rozłączaniem się atomów. nie jest formowaniem materii. Co Awicenna twierdził o rozumie czynnym. niemniej wytworzyli oryginalny pogląd na świat. Teksty religijne inaczej rozumieją filozofowie. MOTTEKALEMINI. Był autorem słynnych komentarzy do Arystotelesa. że tak jest mądrze i dobrze. został potępiony i wygnany za swe poglądy filozoficzne. co dzieje się w świecie. W zasadzie . 4. za niego czyni Bóg. 3. W szczegółach koncepcja ich przedstawia się tak: 1. to własność ta musi być w niej wytwarzana na nowo. a inaczej ludzie prości. II. Więc przyczyną wszystkiego może być jedynie Bóg. lecz dlatego. wszystkie więc własności rzeczy są przelotne. Ponieważ każda rzecz dopuszcza każdą własność. to takąż własność może mieć każda inna. matematyk. aż pod koniec życia. Wolność Boga nie jest też ograniczona przepisami mądrości i sprawiedliwości: Bóg nie dlatego tak czyni.

To była negatywno-sceptyczna część jego dzieła. zawarta w dwóch księgach. a nie przyczyną. Filozofia arabska w tym okresie znalazła schronienie wśród Żydów Hiszpanii i południowej Francji. zaprzeczały stworzeniu świata przez Boga. przez scholastyków uważany błędnie za Araba i nazywany Awicebronem. Filozofia ich długo nie stykała się z filozofią łacińską. Co więcej. Algazel z Bagdadu był zarazem wybitnym filozofem i wrogiem filozofii. a zwłaszcza w dwóch następnych stuleciach. miała z nią mniej analogii niż z patrystyką. jak teoria spostrzeżeń wzrokowych Alhazena itd. ale w filozofii same tylko błędy. Alfarabiego dowód istnienia Boga. wyroki zaś Boga nie mogą natrafiać na opór. że Żydzi mieli tradycję filozoficzną podobną do Arabów. bo jest martwym ciałem. który w filozofii chrześcijańskiej nie miał wyznawców od Eriugeny. Za sposób otrzymania objawienia uważał. który. 2. żyjący w połowie XI w. albo czysta filozofia. Ich tradycyjna nauka. pożar wywołał Bóg. jaką zastał. podobnie jak większość mistyków chrześcijańskich. Odrzuciwszy wywody filozofów i oparłszy się na objawieniu. to tylko dzięki interwencji boskiej. Arabowie byli bardziej krańcowi: albo czysty Koran. 180 . 1. Próby zaś w wielkim stylu uzgodnienia teologii żydowskiej z Arystotelesem dokonał Mojżesz Majmonides. Druga część była mistyczna: pozytywną drogę do poznania znalazł w mistyce i objawieniu. Filozofia Arabów. Arabowie i Żydzi dostarczyli scholastykom teksty Greków. w pierwszym przedstawił. MISTYCY SCEPTYCZNI. scholastyczne próby pojednania wiary i rozumu były im na ogół obce. W matematyce. przezwyciężenie zmysłów. Najwybitniejszym przedstawicielem neoplatońskiego prądu był Tbn Gabirol. wrogi filozofii duch wziął górę wśród Arabów.obiektywności reguł etycznych. po platońsku pojmował Arystotelesa. wszechmocy i sprawiedliwości Bożej. Dążyła raczej do samodzielnych konstrukcji niż do wyjaśniania prawd wiary. Najwięcej wszakże zwolenników od połowy XIII w. ludzie muszą je przyjąć jako nieodwołalne fatum. więc wola ludzka nie ma możności przeciwstawiania się boskiej. Ogień nie może być przyczyną pożaru. Przyszedł okres prześladowań filozofii przez władców arabskich. Takie rozważania doprowadziły Algazela do potępienia filozofii. znalazła doktryna formalnie perypatetycka. Dzieło to było jednym z najbardziej konsekwentnych systemów emanacyjnych. zwana Kabałą. logice i fizyce znalazł jeszcze pewne zalety. jakie wytworzyło średniowiecze. Poza tym niektórzy myśliciele żydowscy dążyli do filozofii czystego neoplatonizmu i perypatetyzmu. ogień zaś był tylko czasowym poprzednikiem. W XII w. jak Awicenny koncepcja uniwersaliów. a stworzenie nie. cały system neoplatoński. jakie miała przedtem. Nie mogąc przeciwdziałać zrządzeniom boskim.. pod wpływem Awicebrona odżył w XIII wieku.. jak to czyniła scholastyka. zawierającym stare doktryny żydowskie. Ponieważ tylko Bóg działa. Między innymi doszedł. Prześladowania wytępić jej nie zdołały. 7. którą czerpano z Awicenny i zwłaszcza z Awerroesa. Za najgorsze błędy filozofii uważał też te. zwłaszcza na pierwszą generację XIII w. zresztą tak samo jak Awerroes. do sceptycyzmu wobec zasady przyczynowości. autor dzieła Źródto Życia. System np. Jezirah i Sohar (oparta na źródłach dawniejszych. Był współczesny Anzelmowi. a o generację starszy od Bernarda z Clairvaux. III. współczesny Awerroesowi (1135. do którego był zbliżony poglądami. PRZECHOWANIE FILOZOFII ARABSKIEJ PRZEZ ŻYDÓW. które były w niezgodzie z objawieniem. Mottekalemini głosili tedy fatalizm. że racjonalna metoda w filozofii ma ograniczone zastosowanie i nie daje pewności. zwolenników jej zwano „awerroistami łacińskimi". że trzyma się zewnętrznych własności rzeczy nie wnikając w jądro prawdy. Ale na progu XIII wieku wdarła się w jej rozwój. Doszedł do przekonania. choć współczesna scholastyce. które np. które działać nie może. jak mottekalemini. opatrzności. W metodyczny sposób. Nie ma żadnej konieczności. Było to tym łatwiejsze. ale przesiąkniętym ideami Platońskimi i neoplafońskimi. a w drugim skrytykował doktryny filozofów. opanowanie popędów. autor Przewodnika błądzących.1204). jeśli zaś wynika. Różne pomysły arabsko-żydowskie stały się własnością średniowiecza. doszedł do koncepcji świata pełnej cudu i tajemniczości. ale opracowana dopiero w IX i XIII wieku). by z przyczyny wynikał skutek. Idee arabskie i podobne do nich żydowskie oddziałały silnie na chrześcijańskich filozofów. odnowiony przez Awicennę. Awicenny był analogiczny do systemu Orygenesa. skupienie woli i myśli w Bogu. spopularyzowany później przez Kartezjusza. a zarazem własną tych tekstów interpretację. WPŁYW FILOZOFII ARABSKIEJ NA CHRZEŚCIJAŃSKĄ. ale odjęły jej znaczenie. była systemem emanacyjnym. nie mówiąc o tym. poddał krytyce całą wiedzę. Zostawił dwa główne dzieła: Dążenia filozofów i Zniszczenie filozofów. ale faktycznie panteistyczna.

bywało zaprzeczane przez wielu myślicieli tego okresu. czy posiada ona wartość sama przez się. Również i drugie pytanie: czy posiada wartość jako służebnica teologii. zagadnienia teologiczne (traktowane na podstawie Pisma św. II. przypomniało dowód kosmologiczny (Adelhard z Bath). Wiktora). Główne zagadnienie metodologiczne brzmiało: Jaki jest skład i układ wiedzy świeckiej? Było rozwiązywane według dwóch tradycji: a) podział Platoński (na logikę. łacińskiej Europie. które wśród Arabów przyczyniły się do walki z filozofią. 1. Zagadnienie klasyfikacji nauk. czy można wytłumaczyć naturę świata (np. wciągnęła w spór cały bez mała świat uczony. Zagadnienie wartości nauki świeckiej. Wiktora. przekazany został średniowieczu przez Boecjusza. zagadnienia nauk świeckich (od Pisma św. Pytanie. 1.) i II. a także z kwestią łaski i przeznaczenia. 181 .Zagadnienie klasyfikacji miało szczególną wagę w okresach szybkiego powiększania zasobu wiedzy. Działanie Algazela było wszakże po części odwrotne do jego zamierzeń. Augustyn) i używany stale aż do czasów Boecjusza i Kasjodora. a więc w początkach średniowiecza. można je rozumem wytłumaczyć. Zagadnienia teologii posiadały nieraz znaczenie filozoficzne. były wśród chrześcijan źródłem informacyjnym o filozofii. było zaprzeczane przez niektórych zapalczywych teologów (np. Walter od św. ale gdy zostały objawione. a reprezentowany był w nim zwłaszcza przez Hugona od św. . Teodoryk z Chartres). 1. Zagadnienia etyczne i inne zagadnienia natury praktycznej były traktowane częściej jako sprawy katechizmu niż nauki. to filozofia Arabów wypłynęła z głównego prądu i w nim też znalazła ujście. rozważane dialektycznie. Jeśli za główny prąd filozofii europejskiej uważać ten. fizykę i etykę). prawowierni teologowie głosili. wpłynęły na wytworzenie się prądu sceptycznego wśród scholastyków. który płynął najpierw w Grecji. filozofowie-przyrodnicy usiłowali pojąć je „wedle zasad fizyków" (Teodoryk z Chartres). Przez kilka zaś wieków płynęła z nim równolegle. 2. która nie podlega tłumaczeniu.Jaki jest stosunek Boga do stworzenia? Panteiści przedstawiali stworzenie świata emanacyjnie (Eriugena). bądź pochodziły z pogranicza logiki i metafizyki (problem uniwersaliów!). wytworzony w Akademii. konserwowany przez Syryjczyków i Arabów. 2. był do nauki średniowiecznej wprowadzony przez Izydora.Pytano także. Np. W końcu przeważył umiarkowany pogląd: że rozumem prawd wiary ani odkryć. Najżywotniejsze były zagadnienia metodologiczne. Niektóre szczegółowe zagadnienia dogmatyki. niektóre działy filozofii były wówczas zupełnie lub prawie zupełnie zaniedbane. rozwinięty przez komentatorów. wynalazło dowód ontologiczny.Działanie mottekaleminów i Algazela na chrześcijańską filozofię było mniej silne. b) podział Arystotelesowski (na nauki teoretyczne i praktyczne). . Bernard z Clairvaux i inni). . uznany przez stoików. od skrajnego racjonalizmu do skrajnego irracjonalizmu. Eriugenę i stosowany był jeszcze w XII w. dzieła jego. Jednak w XIV w. Logiczne bądź miały charakter formalny. ZESTAWIENIA ZAGADNIENIA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA Zagadnienia filozoficzne tego okresu stanowiły zespół dość luźny. a potem w XII w. miały również związek z filozofią: tak było z dogmatem Trójcy (nominalizm Roscelina prowadził do tryteizmu). Zagadnienia filozofii przyrody bywały rozważane rzadko (szkoła w Chartres). że świat został stworzony z niczego. Zagadnienie metody wywołało zacięty spór między teologami: czy prawd dotyczących Boga i rzeczy wiecznych można dochodzić za pomocą dialektyki przyrodzonym rozumem ludzkim? Zagadnienie to wywołało najbardziej różnorodne odpowiedzi. którzy uważali ją jedynie za „służebnicę teologii" (Piotr Damiani. logiczne i psychologiczne. (np. ani sprawdzić nie można.: Jak dowieść istnienia Boga? Wczesne średniowiecze zachowało dowód Augustyński. zwłaszcza Aleksandra z Afrodyzji. ich idee. Zagadnienia filozofii świeckiej należały we wczesnym średniowieczu prawie wyłącznie do zakresu filozofii teoretycznej. z dogmatem Wcielenia (Anzelm). czy też raczej wola Boża jest ostateczną racją. przez Jana z Salisbury). łącznie z teorią podwójnej prawdy Awerroesa. przejęty przez Ojców Kościoła (Orygenes. 3. która w IX w. Alkuina. a potem w zachodniej. względnie niezależne). Wyróżniały się dwie grupy: I. przynajmniej na razie. Eucharystii (dialektyczne zasady Berengara prowadziły do zaprzeczenia transsubstancjacji).

który subtelnie rzecz wyrażał: „In eo sunt omnia: intelligitur exemplariter. współczesny im był Awicebron wśród Żydów. zaczął się szereg pokoleń czynnych na polu filozofii: do pokolenia Karola należał Alkuin. Będą posiadał język. co też nie było po arystotelesowsku. jakie scholastykom mogły być potrzebne. Jednakże raz po raz powstawały konstrukcje historiozoficzne. Materię pojmowano bądź (pod wpływem ksiąg Genezy i Augustyna) jako chaos. Podłożem tego logicznego zagadnienia był pogląd metafizyczny na naturę bytu: czy istnieją inne jeszcze przedmioty poza jednostkowymi? Panteiści. i teistyczni. dlatego też mogli odróżniać formae substantiales i accidentales.3. by dosięgnąć Boga. który kontynuował poglądy Augustyna. od drugiego . dzięki Boecjuszowi. znane i używane już we wczesnym średniowieczu: ale posługiwano się nimi swobodnie. jaką umysł ma przejść.. imponujących ilością. w duchu radykalnego realizmu. W średniowieczu historia nie grała tej roli. XII wiek wydał zarówno etykę filozoficzną (główne dzieło: Scito te ipsum Abelarda). vel compositive". jak Eriugena. ale nie panteistycznie). cechował właśnie osobisty zasób pojęć i sposób wyrażania myśli. W tym samym czasie kończyła się chlubnie tradycja wschodniego chrześcijaństwa (Jan z Damaszku był o pokolenie starszy od Alkuina) i zaczynała filozofia wśród Arabów (Alkendi był współczesny Eriugenie). Bernard i Teodoryk z 182 . szły pod koniec okresu ku umiarkowanemu rozwiązaniu. w ostatniej księdze swej Kroniki). causative. 6. Nie miała jeszcze określonego typu i metody. POJĘCIA I TERMINY Nie miały we wczesnym okresie średniowiecza nic z tego bogactwa przesubtelnych rozróżnień ani też tej schematyczności. Na polu tym pracowali zarazem mistycy panteistyczni. Głównym zadaniem psychologicznym. starszy nieco był Awicenna. Dopiero przed połową XI w. jaką znamy z późniejszych jego stuleci. 5. były. tężyzną i różnorodnością myślicieli: do wcześniejszego należał Wilhelm z Champeaux. ale także jako naturę indywidualną. które potem. bądź też jako cielesność. ale pod koniec okresu zostali w mniejszości. pogardzaną przez uczonych. Potem nastąpił zastój nie tylko w filozofii Wschodu. CHRONOLOGIA Od potowy VIII w. od XIII w. Berengara i Lanfranca. non autem inhaesive. X wiek nie pozostawił ani jednego pamiętnego nazwiska.. wybitni pisarze pojmowali ją wręcz jako „jakość". Psellos w Bizancjum. ordinative et conservative. potem radykalnego nominalizmu. aby wskazać drogę. o dwa pokolenia młodszy był Szkot Eriugena. np.przede wszystkim terminologię Arystotelesa. symboliczną i apokaliptyczną. w tak trudnej do wyrażenia w duchu chrześcijańskim sprawie. ale szerzącą się wśród sekt religijnych. zależną głównie od platonizmu. ich rówieśnikiem był Algazel. 4. co było zupełnie nie w duchu Arystotelesa. Zagadnienia psychologiczne. który dokonał się w dwóch pierwszych pokoleniach XII w. Konstrukcję historiozoficzną innego typu. Etyka we wczesnym średniowieczu rzadko była uprawiana naukowo. kwitnące w drugiej połowie wieku. jak Bernard z Chartres. Nie wypływało zresztą z zainteresowań ściśle psychologicznych. stały się naczelnymi dla scholastyki. Odpowiedzi pierwotnie krańcowe. wczesnych scholastyków. jak stosunek Boga i stworzenia (który ma być pojęty teocentrycznie. Piotra Damianiego. jak Eriugena. ale i Zachodu.. A tak samo było z formą: wcześni scholastycy pojmowali ją jako gatunkową istotę rzeczy. było zestawienie funkcji umysłu. rozwijali idealistyczną koncepcję bytu. nie w Arystotelesowskim rozumieniu. wydało Anzelma i Roscelina. nie zaś jako część systemu filozofii. Terminologię filozoficzną czerpali z dwóch źródeł: z Augustyna i Boecjusza. Te dwa pokolenia XI wieku przygotowały rozkwit filozofii. jako atomiczną strukturę. I mieli do rozporządzenia spory zasób terminów. do której przyzwyczaiły czasy nowożytne. która wydała Fulberta. a wtedy była pojmowana jako oddzielna nauka. Filozofia historii występowała niekiedy obok etyki. dojrzała generacja. i platonicy. Zagadnienie uniwersałiów. opracowywali je głównie mistycy. Sermones in canticum canticorum Bernarda) i podręczniki mądrości życiowej (przykład główny: Polycraticus Jana z Salisbury). w przeciwieństwie do późniejszych. od pierwszego brali terminologię Ojców. już w najpierwszych czasach.. jakie sobie stawiało wczesne średniowiecze. vel subiective. jak traktaty mistycznoascetyczne (np. wytworzył Joachim de Fioris. jeszcze w XII w. causaliter. ale jego dualizmowi historycznemu dał interpretację inspirowaną przez walkę papiestwa i cesarstwa. Natomiast było rzeczą pospolitą. od czasów Karola Wielkiego. Np. Następne pokolenie. jak wiktorianie. zubożonym znaczeniu. Arystotelesowskie pojęcia formy i materii. Uczoną historiozofię dał Otton z Freisingu (De duabus civitatibus. że starożytne terminy filozoficzne były teraz używane w zmienionym. około 700 r.

które wydało Awerroesa i Majmonidesa. Drugie ożywienie ruchu filozoficznego. Gilson. był jednoczesny z rozkwitem sztuki. na przełomie XI i XII w. Te dwa uniwersytety stanowiły główne ośrodki w XIII w. 1077). odżył ruch filozoficzny. które przyszły koło millenium. WYDARZENIA WSPÓŁCZESNE Pierwsze w tym okresie ożywienie ruchu filozoficznego.. w pobliżu wielkich wydarzeń politycznych związanych z jego osobą Natomiast wydarzenia późniejsze. a potem jego rozpadnięcie się na dzielnice (1054). że oświatowa polityka papieży dążyła do uczynienia z Paryża głównego ośrodka studiów teologicznych. to samo dotyczy ich poprzedników w IX w. Jan z Salisbury. Wkrótce po paryskim powstał w XIII w. św. powstał około 1200 r. POWSTANIE UNIWERSYTETÓW. artystyczne nie miały współczesnych sobie ważniejszych wydarzeń filozoficznych. które nastąpiło w IX w.. przyrodniczych i matematycznych. który wywołał.) W XIII wieku filozofia rozpoczęła nowy okres. że Bóg jest jego doskonałym wzorem. Wilhelm z Conches. 570 . 1. Przemiana nastąpiła w związku z dwoma faktami. do następnego zaś. w 711-13 Hiszpanii. Eryka i Remigiusza z Auxerre. a w szczególności metody scholastycznej ? W naszych czasach wzmógł się jeszcze spór dotyczący Eriugeny: czy rzeczywiście był panteistą? Wielu historyków (Cappuyns. Filozofia Abelarda jest splotem kwestii spornych: czy metoda sic et non miała u niego intencję sceptyczną? czy teologia jego była racjonalistyczna? czy stanowisko jego w sprawie uniwersaliów było sermonistyczne. W samym początku tego okresu żył Mahomet (ok. Zmiana w organizacji polegała najpierw na powstaniu uniwersytetów. Abelard. Bernard. pisma głównych bohaterów sporu o uniwersalia w XI w. czy konceptualistyczne? czy uważał uniwersalia za będące in re. jak powstanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Niemieckiego Narodu (962). czynnego głównie między 1120 a 1150 r.. Roscelina i Wilhelma. Był on założony przez Fryderyka II jako 183 . Nie tylko był modelem innych. przekształcenie się papiestwa w potęgę świecką. a dla znacznej części przechowanych rękopisów nie udało się dotychczas ustalić autora ani daty.99). Kwestie takie są liczne. wypraw krzyżowych (I wyprawa w latach 1096 . Wydarzenia te nie pozostały bez wpływu na filozofię. jeszcze drugi wielki uniwersytet: w Oksfordzie. Uniwersytety włoskie w rozwoju filozofii XIII wieku większej roli nie odegrały. powstania zakonu cystersów. I dopiero z początkiem XIII w. nie przechowały się i doktryny ich nie są dokładnie znane. jaka jest podana w niniejszej książce. Już w 643 nastąpił podbój przez mahometan Afryki północnej. np. Wzór wszystkich innych. Wiktora. Piotr Lombard. a także pierwsza faza wielkiej architektury i rzeźby romańskiej (mniej więcej od r. Dal Prą) nie podziela interpretacji panteistycznej poglądów Eriugeny. Jeżeli Paryż trzymał prym w teologii i filozofii teologicznej. za Anzelma. w 831 Sycylii. czy post reml Jaką rolę odegrał w dziejach scholastyki. 1000): wszystkie te wydarzenia polityczne. Rozkwit filozofii w XII w. społeczne. początek Kapetyngów we Francji (987). jako zrzeszenie nauczycieli i uczniów szkół Paryża i stopniowo zorganizował się w ciągu XIII w. Uniwersytet Paryski. Szczególniej dotkliwe są luki w dziejach dialektyki. Boehner. a ruch. rozdział Kościoła wschodniego i zachodniego (1054). Hugon i Ryszard od św. jakie zaszły w końcu poprzedniego okresu: z zorganizowaniem pracy naukowej oraz z odzyskaniem starożytnej filozofii. Przyczyniło się do tego to.Chartres. ale sam był do końca średnich wieków główną uczelnią łacińskiego świata. wszakże z jednym doniosłym wyjątkiem. dużo bowiem pism z wczesnego okresu średniowiecza zaginęło. z powstawaniem wielkich katedr romańskich i początkiem gotyku we Francji. uformowanie się systemu feudalnego. De Wulf. Interpretują je raczej jako „monizm egzempla-ryczny": świat jest w Bogu tylko w tym sensie..632). Adelhard z Bath. Oksford przodował w studiach humanistycznych.. trwał przez cały okres. chrzest Polski (966) i Skandynawii (1000). za Szkota Eriugeny przypadło na czas po Karolu Wielkim. przypadło na czas potęgi papiestwa (Henryk IV w Canossie. XIII W. mianowicie Uniwersytetu w Neapolu. Po tych czterech generacjach nastąpiła znów przerwa w rozwoju: w następnym pokoleniu. założenie państwa ruskiego przez Ruryka. Gilbert. DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH. nie wybił się żaden scholastyk łaciński. Steenberghen. zwłaszcza te.

czyli fakultety: „artystów". utworzony w 1216 r. Poza tym jeszcze wiek XIII upodobał sobie systematyczne i kompletne zestawienia zagadnień. Opozycja świeckiego duchowieństwa przeciw przewadze zakonów pod wodzą Wilhelma de Saint-Amour doprowadziła w Uniwersytecie Paryskim do zaciętej walki w 1252. we francuskim Paryżu najsławniejszymi nauczycielami w XIII w. „Szkolarz" musiał przejść ściśle określony kurs nauki: zostawał kolejno bakałarzem. wykładania i pisania. poddana królowi. ąuaestiones ąuodlibetales. Charakterystycznymi cechami organizacji uniwersyteckiej były: a) wolność nauki: studia odbywały się bez immatrykulacji. Zakon dominikanów (zakon kaznodziejski). ZEŚRODKOWANIE NAUKI w ZAKONACH. Przejście między nauczycielem a uczniem było ciągłe: uczył się. ale był najliczniejszy. zwłaszcza przez dominikanów i franciszkanów. franciszkańskim . logikę jego uzupełniano przez traktaty Porfiriusza.. ale około połowy wieku pojawiły się: dominikanie głosili przeważnie nową doktrynę. pociągnął całe zgromadzenia do pracy naukowej. Czynny był w tym uniwersytecie myśliciel tak niezależny. znane pod nazwą sum. Nie było bodaj wybitniejszego filozofa w XIII w. Niejedną swą własność filozofia dojrzałego średniowiecza zawdzięcza temu. czyli filozofów. osiadł tam w 1219 r. licencjatem. „artes" były przygotowaniem do prawa. Franciszka). nauka dojrzałego średniowiecza nie daje podstawy do rozróżniania w niej grup narodowych. a nawet prawie wyłącznym terenem pracy naukowej i dyskusji naukowych. b) międzynarodowość: nacje pracowały obok siebie. jakich zakony wydały (zwłaszcza Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu w jednym. Wydział filozofów był w hierarchii niższy. Uniwersytety zespoliły cztery grupy uczonych. teologów. że była uprawiana w zakonach: przede wszystkim przewagę myśli zbiorowej nad indywidualną i przez to skoncentrowanie wysiłków dookoła określonych. Gilberta i Piotra Hiszpana). lub uroczystych debat na dowolny temat. WYTWORZENIE SCHEMATÓW w NAUCZANIU i NAUCE. rzadsze były opracowania dyskusji uniwersyteckich. nie władzom kościelnym. ąuaestiones disputatae.Aleksander z Hales. byli Anglicy i Włosi. kraje wymieniały uczonych. .. otrzymały teraz formy stałe. Aleksandra i Bonawentury w drugim). czyli prawników. student obowiązany tylko był pracować z jednym z magistrów. Wśród nich znaleźli się pionierzy postępu i przez nich dokonało się wielkie dzieło naukowe stulecia: recepcja Arystotelesa i stworzenie arystotelesowskochrześcijańskiej filozofii. a taki sam charakter miała i praca pisarska. tzw. władze duchowne przerzucały uczonych nauczycieli z kraju do kraju. Studiowano w nim bez przeszkód Arystotelesa. medycyny.. niebawem druga katedra przypadła franciszkanom. i medyków..z niewielką tylko przesadą . reprezentował faktycznie cały uniwersytet. i to do tych samych wciąż tekstów: były to stale Commentarii in Aristotelem lub In ąuatuot libros Sententiarum Petri Lombardi'. było dziełem zakonników. klasyczne „sumy" scholastyczne pochodzą z XIII wieku. Wielki spór filozoficzny XIII w. Roger Bacon mógł napisać w 1271 r. jak Dawid z Dinant. Sposoby uczenia się. (dzięki powszechnemu strajkowi wykładających) dominikanie otrzymali pierwszą katedrę teologii. teologii (stąd filozoficzne wykształcenie teologów). a przeważnie przerywał swe wykłady filozoficzne. co zostało dokonane w teologii i filozofii przez ostatnie 40 lat. . który by nie brał udziału w życiu uniwersyteckim. Boecjusza. Przykład wielkich uczonych. aż zostawał wreszcie magistrem.świecka wszechnica. a niebawem opanowanie jej przez potężne zakony. która została zdecydowana przez interwencję Aleksandra IV na korzyść zakonów. Teksty te na fakultecie filozoficznym były brane prawie wyłącznie z Arystotelesa.1259. ale studiował dalej. Uniwersytety stały się od razu głównym. Magister musiał w swych wykładach czytać i komentować ściśle określone teksty. na wydziale teologii zaś czytano Sentencje Piotra Lombarda. odtąd mógł już wykładać. a franciszkanów (bracia mniejsi św. a franciszkanie konserwatywną. zainstalował się w Paryżu w 1217 r. przekazywanych przez tradycję zagadnień i teorii. tzw. Drugim zjawiskiem organizacyjnym wielkiej wagi było wzięcie udziału w pracy naukowej i uniwersyteckiej. 3. W 1229 r. by ponownie stać się uczniem i studiować teologię. całkowicie płynne i indywidualne w początkach średniowiecza. I niebawem cała nauka znalazła się w rękach zakonów. pisma naukowe ówczesne miały stale postać komentarzy. ściśle związana z nauczycielską. utworzony w 1209 r. „dekretalistów". rozegrał się między zakonnikami. Pierwszym profesorem dominikańskim był Roland z Kremony. póki sam nie zaczął uczyć (w tym samym najczęściej uniwersytecie). Pierwotnie nie było różnic doktrynalnych między obu wielkimi zakonami. c) hierarchiczność i ciągłość: fakultety stanowiły hierarchię.Te stałe formy uczenia i pisania 184 . uzupełniane tylko przez kilku innych autorów (np. 2. dokonano pierwszych przekładów jego dzieł. Praca nauczycielska miała charakter komentatorski.że wszystko.

1162) tłumaczył wprost z greckiego część Arystotelesowskich Meteorologica i De generatione et corruptione. Źródła te zostały odzyskane przez pośrednictwo Arabów i Żydów. gdzie był interpretowany w duchu neoplatońskim. Wielką rewelacją były natomiast pisma Arystotelesa. Wilhelma Moerbecke i Bartłomieja z Messyny . i w początkach XIII w takim szerokim zakresie. Recepcja Arystotelesa oznaczała. Pierwsze przekłady dokonywane były z arabskiego na łacinę: skromne początki pracy translatorskiej datowały się od XI w. jeśli nie wyłącznie. przetłumaczenia i przyswojenia starożytnej filozofii dokonane zostało w XII w. psychologii i filozofii przyrody. lecz najpierw w przekładach arabskich z komentarzami arabskimi. Ten renesans nauki obejmował również i antyk chrześcijański: grecką patrystykę. gdzie stykała się kultura arabska z łacińską. Rozbudzona myśl scholastyczna potrzebowała materiału naukowego. a po niej i przez nią dla innych działów: dla teorii poznania. W Hiszpanii wyróżniali się jako tłumacze Gundissalvi i Gerard z Kremony (zm. Wszakże przekłady starożytnych filozofów z arabskiego miały charakter tylko tymczasowy. a nie wynikł z niej. albo mało oddziałały. zjawiskiem analogicznym do Renesansu XV wieku. Gundissalvi nie znał arabskiego. Dzieło odzyskania. 4. to dzięki wielkiej już dojrzałości myśli średniowiecznej. ale wcześniej niż odnowienie literatury. zwany Janem Hiszpanem. ponadto i uczonych. matematyki.były dokonywane dopiero począwszy od połowy XIII wieku. RECEPCJA ARYSTOTELESA. łącznie z żydowskimi i arabskimi komentarzami. zwiększenie czynnika empirycznego. Trochę przekładów przywiózł był ze swych podróży Adelhard z Bath z początkiem XII w. Najwcześniejsze przekłady Metafizyki (Metaphysica vetitstissima i Metaphysica media) były robione jeszcze w XII wieku wprost z greckiego.były monotonne. wobec panującego dotąd w scholastyce prądu augustyńsko-platońskiego. ale pozwalały precyzyjnie wyrażać myśli. zmianę postawy subiektywnej na obiektywną. tłumaczył wówczas mnich Konstanty Afrykanin. lecz przystosowanie się ich wzajemne. Jednakże systematyczne tłumaczenia z oryginału . W Toledo w drugiej ćwierci XII w. Od połowy zaś tego stulecia akcja poprowadzona została systematycznie: zaczęta została w Hiszpanii i na Sycylii. który w misjach bawił między Arabami. recepcją Arystotelesa. Przekładów. poza tym pisarzy neoplatońskich. dokonywano też na dworze neapolitańskim Fryderyka II i Manfreda. to przeważnie. były celowe i żywe i dopiero po wiekach używania stały się martwymi schematam pedagogicznymi i literackimi. jak nigdy przedtem ani nigdy potem. poprzedził bowiem recepcję starożytnej wiedzy. z którego od wczesnego średniowiecza znano tylko fragmenty pism logicznych. trwający od XII wieku. kiedy powstały. na który mu Arabów przekładał Ibn Saud.przez Roberta Grosseteste. Sekstusa Empiryka. PRZEKŁADY STAROŻYTNYCH FILOZOFÓW. Majmonides. Rozkwit scholastyki. W procesie przyswajania kultury starożytnej był to etap środkowy: przyszedł później niż recepcja kultury społeczno-państwowej. jak pisma sceptyka Sekstusa. Wyciąg z Ennead 185 . Przy tym jednocześnie z pismami Arystotelesa przełożone zostały pisma neoplatończyków. na dworze arcybiskupa Rajmunda założone było kolegium tłumaczeń. jak dzieło epikurejczyka Lukre-cjusza. medycyny. które nastąpiło dopiero za Odrodzenia. astronomii. emocjonalnej na intelektualną. w krajach. obce duchowi wieków średnich. Pisma filozoficzne odzyskane obecnie miały dla średniowiecza nierówne znaczenie. wreszcie dla całego systemu filozofii teoretycznej i praktycznej. Wszakże Arystoteles nie od razu został przekazany Zachodowi w czystej formie. Żywoty słynnych filozofów Laertiosa Diogenesa. w czasach. szukała go i znalazła. Jednocześnie poznano oryginalne traktaty filozoficzne i specjalne traktaty naukowe arabskie z zakresu fizyki (zwłaszcza optyki). Awicenna. Materiał był olbrzymi. Doktryny jego zostały wchłonięte przez naukę chrześcijańską. był odmienny: było nim nie wyparcie scholastyki przez naukę starożytną. zwłaszcza Awerroesa. przede wszystkim Arystotelesa. Arystoteles pozyskał świat łaciński dla swej logiki. Na Sycylii był czynny Michał Szkot. ODZYSKANIE FILOZOFII STAROŻYTNEJ. Wcześnie na Sycylii Henryk Arystyp (zm. 6. Lukrecjusza. przeszły bez wrażenia. Zasłużonym tłumaczem był wymieniony już poprzednio Jakub z Wenecji. Dla nauki był wiek XIII prawdziwym „renesansem". jak Alfarabi.. 1187). które przełożyło całą puściznę Arystotelesa wraz z komentarzami arabskich i żydowskich filozofów. ważny systematyczny traktat Jana z Damaszku został w XII wieku przełożony (pod nazwą De fide orthodoxa) i przez to udostępniony Zachodowi. Odzyskano w XIII w. 5. ale wynik w XIII w. Recepcja starożytnej filozofii w XIII wieku była. jak Euklides i Galenus. jeśli nie zdezorientował średniowiecznych uczonych i mógł być przez nich zasymilowany. ok. Niektóre. tłumaczył z kastylijskiego. Proklosa i ekscerpty z Plotyna.

opartym całkowicie na Arystotelesie. a decydującym momentem stało się wystąpienie Tomasza z Akwinu z nowym systemem chrześcijańskiej teologii i filozofii.zaraz po połowie stulecia . które utrzymało się do końca stulecia. oczyszczona z przymieszek neoplatońskich. Mimo zakazu Arystoteles był studiowany. tłumacz Arystotelesa. Ale XIII wiek dokonał dzieła oczyszczenia tekstów Arystotelesa. OKRES KLASYCZNY. Zakaz był ponowiony przez Grzegorza IX w r. tym razem z klauzulą „dopóki nauka nie zostanie poprawiona". oraz wyciąg z Proklosa. Dla filozofii. będące kompromisem augustynizmu z 186 . W r. zwłaszcza w początku. W Oksfordzie nakazy nie obowiązywały. Od połowy XIII wieku Arystoteles stał się największą powagą filozoficzną scholastyki. 1252 Nacja angielska zobowiązała studentów do czytania De anima.wytworzyło się wyraźne i zasadnicze przeciwieństwo augustynizmu i tomizm u. 8. Filozofia chrześcijańska poprzednich stuleci z mozołem szukała swej drogi. W latach 1270 i 1277 nastąpiło potępienie arystotelizmu. 1231 z okazji reorganizacji Uniwersytetu Paryskiego. Ale wpływ Arystotelesa wzmagał się. traktował intelekt. jednocześnie zresztą wprowadził elementy neoplatońskie. klasycznym okresem filozofii starożytnej. I gdy pojawiły się pierwsze próby wprowadzenia arystotelizmu do filozofii chrześcijańskiej. ale już tylko heterodoksalnego. rodzaj metafizycznego podręcznika późnego neoplatonizmu. Tworzyli długo najliczniejszy obóz (właściwie szereg pokrewnych grup). przyswoił sobie jego poglądy. różne stanowiska znalazły wówczas swych przedstawicieli. nazywany Liber de causis. przełożone w XII wieku. jak np. Bujna filozofia tego stulecia nie była jednolita. duszę. Trwał niedługo: z końcem stulecia scholastyka weszła już w nową fazę. Kościół w 1210 i 1215 r. zgodnie z zasadami chrześcijaństwa. silna nową organizacją nauki. Pozostało tak i później. Wtedy . oparta na wynikach kilkuwiekowego rozwoju. który z Oksfordu przybył do Paryża i tam od r.arystotelizmem. przede wszystkim hilemorfizm. Grzegorz powołał też komisję mającą zadanie oczyszczenia dzieł Arystotelesa. dotyczyło to przyrodniczych dzieł Arystotelesa. Konserwatywni myśliciele wypowiadali się za Augustynem w teologii. ten już ostrożniejszy od Gundissalviego. teza o wieczności świata. realizm i empiryzm Arystotelesa był rewolucją.. A w r. a niebawem studia te zostały oficjalnie zaaprobowane. ciało jako kolejne emanacje Boga. Próby przyswojenia Arystotelesa i przystosowania go do nauki chrześcijańskiej pojawiły się już były w XII w. ale każde miało innego: jeden był platonizmem. odtąd. dała się wykładać teistycznie. Już Gundissalvi. Różnica między obozami była zresztą tylko różnicą stopnia. i scholastycy rozdzielili się na konserwatystów i postępowców-arystotelików. Na tle stosunku do nowej filozofii Arystotelesa rozdzieliły się stanowiska XIII w. wywarły doniosły wpływ na myślicieli XIII w. gdy scholastyk pisał „Filozof". nawet wolny od przymieszek neoplatońskich. żaden bowiem z filozofów XIII wieku nie wyzbył się całkowicie dawnego augustynizmu i żaden również nie został całkowicie obcy Arystotelesowi. tzw. Oba przeciwstawiające się stanowiska miały starożytnych poprzedników. Niektórzy augustyniści korzystali z interpretacji Arystotelesa przez Awicennę. a w 1255 cały wydział artium wprowadził studia Arystotelesa. Dalsze studia rozwiały pierwotnie obawy władz kościelnych: nauka Arystotelesa. 7.Plotyna. Był okresem. w chwili zapoznania się z jego pismami. hodowanej na Platońsko-Augustyńskim idealizmie. jak wiek IV przed Chr. a) Augustynizm i tomizm. 1283 zakaz Grzegorza. a pozycję zwolenników Augustyna wzmacniały zakazy kościelne studiowania Arystotelesa. Arystotelizm. który w najwyższej postaci zrealizował dążenia scholastyki. 1366 studiowanie Arystotelesa zostało na uniwersytecie oficjalnie nakazane. Wiek XIII był okresem klasycznej filozofii średniowiecza. a za Arystotelesem w filozofii: stanowisko ich oznaczane było nazwą „augustynizmu XIII wieku". Pod koniec stulecia Duns Szkot wytworzył nowe stanowisko. i z tego powodu mówi się częstokroć o „augustynizmie awicennizującym". Poza Hiszpanią pierwszy posługiwał się pojęciami Arystotelesa Wilhelm z Owernii. Na razie tedy wraz z wpływami Arystotelesowskimi wznowiły się i wzmogły wpływy Platońskie i neoplatońskie. STANOWISKA w XIII WIEKU. znany pod fałszywą nazwą Teologii Arystotelesa. 1241 wykładał. ale był to platonizm i arystotelizm schrystianizowany. zakazał uczenia w duchu Arystotelesa. drugi . weszła w okres dojrzałości. Za to w XIII wieku. libri naturales. korzystająca z wiedzy starożytnej. rozumiał przez tę nazwę Arystotelesa. I nie trzymał się ich Bacon. miał momenty niezgodne z nauką chrześcijańską. a w szczególności ich naturalistycznego wykładu przez Dawida z Dinant. Niezgodne zaś szczegóły zostały zmodyfikowane przez chrześcijańskich zwolenników: dzieła tego dokonali Albert Wielki i Tomasz z Akwinu. choć Urban V przypomniał w r.

Będzie on tu omówiony najpierw. nie od Awerroesa. Uczył się w gimnazjum greckim i znał język grecki. ale pierwsze wyraźniejsze jego wpływy dają się zauważyć dopiero w XIV w. historycy powoływali się na informacje Alberta Wielkiego. arystoteliku greckim II wieku naszej ery. I. A więc: materia. po neoplatońsku. więcej przypominał dialektyków poprzedniego stulecia. ale termin „awerroizm łaciński" utarł się dopiero w XIX w. Formy 187 . lecz pojęte były w duchu Plotyna. że doktryny Platona i Arystotelesa same przez się nie wystarczały w tym teocentrycznym okresie. MATERIALIZM. b) Obok tamtych głównych prądów stulecia jako prądy uboczne pojawiły się . Już Tomasz z Akwinu nazywał swych przeciwników (monopsychistów) awerroistami.. natomiast bezpośrednia analiza odnalezionych fragmentów Dawida zdaje się wskazywać. Birkenmajer odnalazł. Nie był to wszakże platonizm i arystotelizm czysty: bo i w nich poglądy Platona i Arystotelesa wyznawane były właściwie nie w swej pierwotnej postaci. ARYSTOTELIZM HETERODOKSALNY. Ona bowiem jest wspólnym podłożem rzeczy. ale także jego komentatorzy. 1. że jego pisma uległy zniszczeniu. w drugiej przez pośrednictwo Awerroesa. że w takiej postaci źródła przejęte zostały od Arabów. lecz musiały być ujęte teocentrycznie. Dawid był związany z dworem Fryderyka II. tłumacz Awerroesa na łacinę (1217). który . Stanąwszy na stanowisku Arystotelesowskiego hilemorfizmu. Rola doktryn tych w XIII w. ale zapewne wykładał też w początkowych latach XIII wieku w Paryżu. kondemnaty spowodowały.Arystotelesa pojmował jako bliskiego platonizmowi. a Kurdziałek wydal (w r. parafraz i objaśnień do dzieł Arystotelesa. jak materia były składnikami bytu. u Buridana. Wszystkie te możliwości były realizowane. Poglądy Aleksandra znane były w średniowieczu (mianowicie jego komentarz do De anima. Dawid zaś odpowiadał: Bytem prawdziwym jest to. DAWID z DINANT był za życia myślicielem równie sławnym. który filozofię Stagiryty interpretował naturalistycznie. jaką mu nadali dawni komentatorzy lub nowi zwolennicy w XIII wieku. Arystotelizm nie schrystianizowany występował znów w dwóch postaciach: w jednej korzystał bardziej bezpośrednio z samego Arystotelesa. po chrześcijańsku. co wspólne rzeczom. a głównego przedstawiciela miała w Sigerze z Brabantu. dwa przynajmniej arystotelizmy i dwa platonizmy. emanacyjnie.pod wpływem nowych źródeł . Ale niedawno A. oddziałał najpierw na filozofię Zachodu w swej dawniejszej postaci.doktryna oparta na poglądach Aleksandra z Afrodyzji . że naturalistyczna interpretacja arystotelizmu była jego własna. Awerroizm arabski scholastycy poznali w początkach XIII wieku. czyli przekonania.powstał dopiero w czasach Odrodzenia. a po wtóre. Ta neoplatońska interpretacja miała podwójną przyczynę: najpierw tę. bo wywodził się od Arystotelesa. przełożony na łacinę przez Gerarda z Kremony). bądź w panteistycznej. O treści jego wiedziano długo jedynie z kondemnat i z polemik Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu. że przedmioty składają się z formy i materii. Wywodząc poglądy Dawida z Didant z poglądów Aleksandra. zanim został przystosowany do wiary chrześcijańskiej. forma czy materia? Pytanie było niezgodne z duchem Arystotelesa. wypisów. od Renana. ARYSTOTELICY I AWERROIŚCI Arystotelizm.tomizmem. Ujęcie takie było możliwe bądź w postaci teistycznej. tak jak przedstawicieli drugiej awerroistami.próby odtworzenia platonizmu i arystotelizmu antycznego. a zwane od niego skotyzmem. arystotelik arabski XII wieku. na wydziale artystów. Dziś niektórzy historycy wolą ruch ten nazywać „arystotelizmem radykalnym" lub „heterodoksalnym". Miało postać notat. Dzieło jego nosiło tytuł Quaternuli lub De tomis id est de divisionibus. Nie była to wszakże postać pierwotna. a „aleksandryzm" . Dawid zapytywał: Co jest bytem prawdziwym. co rodzajowe.. dla którego tak samo forma. jak zwalczanym. 1963) obszerne fragmenty jego dzieła. potem zaś kierunki ortodoksalne. Dawid nie był typowym przedstawicielem swego wieku. POGLĄDY DAWIDA. druga zaś była owym „awerroizmem łacińskim". ufających bezwzględnie rozumowi i tylko jemu. Jedna postać heterodoksalnego arystotelizmu pochodziła od Dawida z Dinant. W tej drugiej postaci bywa nazywany awerroizmem łacińskim. a działalność zapomnieniu. polegała na tym. lecz taka. iż one jedyne chciały wówczas autonomicznie dochodzić prawdy bez odwoływania się do Pisma św. Źródło pierwszej historycy skłonni byli widzieć w Aleksandrze z Afrodyzji. Źródłem obu doktryn był Arystoteles. był pierwszym awerroistą „łacińskim". W myśl tego historycy filozofii nazywali przedstawicieli pierwszej doktryny aleksandrystami. Michał Szkot. a źródłem drugiej był na pewno Awerroes. zajmujące główne miejsce w filozofii XIII wieku. POPRZEDNICY. i istniały w XIII w.

jak on Arystotelesowi: Arystoteles jeden odkrył prawdę. ale ta ma tylko funkcje zmysłowe. ale też jest jedna i nieindywidualna. Teza ta miała doniosłą konsekwencję: zaprzeczała nieśmiertelności osobistej. a w 1270 i 1277 r. ogromna większość należy tedy do zjawisk.. Materia jest tym ex quo constituuntur corpora. pochodzi z ich formy i jest zjawiskowe. Istnieje przeto poza ciałem i tylko przemijające z nim się łączy. że bytem prawdziwym jest materia.pisał Giordano Bruno . Człowiek umiera. II. co jest różnokształtne w rzeczach. przez szereg lat pociągał swą doktryną zastępy szkolarzy i stawał na czele opozycji w uniwersytecie. Konsekwencja tej tezy powiodła go jeszcze dalej. Po drugim potępieniu musiał już wystąpić z uniwersytetu i miał stanąć przed trybunałem wielkiego inkwizytora Francji. JEDNOŚĆ ROZUMU LUDZKIEGO była pierwszą ich tezą: „rozum wszystkich ludzi jest jeden i ten sam". tam za realną uważał materię. skoro nie posiada materii. że rzeczy zmysłowe są realne. był szczególnego rodzaju. Z tego. Ale Awerroes i awerroiści rozwijali specjalnie zagadnienia metafizyczne. ale rozum nie potwierdza tej różnorodności. że realne jest tylko to. Założywszy. są przeto tylko zjawiskami (apparentia). poświęcone zagadnieniu rozumu czynnego. wedle przykładu Dawida. że istotne w rzeczach jest to. 2. W sposób analogiczny do ciał Dawid z Dinant pojmował istoty duchowe. 1. Pogląd Dawida był.ale dla niej właśnie forma była czynnikiem rodzajowym. nie jest zaś indywidualna. bo jeden i drugi są tą samą materią. ten jedyny materializm średniowieczny. co potocznie zaliczamy do rzeczywistości. Awerroiści „łacińscy" XIII wieku podtrzymywali z pierwotnego arabskiego awerroizmu specjalnie niektóre tezy. gdzie w kilka lat potem (między 1281 a 1284 r. ale opuścił Francję i udał się do Włoch. nie byli czystej krwi arystotelikami. czynnikiem jedności. to zaś. O poglądach jego informuje też akt potępienia. ich arystotelizm był niemniej zmieszany z innymi składnikami niż arystotelizm Tomasza z Akwinu. co rodzajowe. Aleksander z Afrodyzji utożsamił był rozum czynny z Bogiem. człowiek i osioł. MATERIALNY ROZUM i MATERIALNY BÓG. tak samo jak jego zagadnienie. wszędzie jedna i ta sama (materia prima quae solą entitas est rerum).zaś. SIGER z BRABANTU był przywódcą ruchu awerroistycznego w Paryżu. co rodzajowe. wydają się nam istotami różnymi. lecz wspólne ich podłoże. nie są w stały sposób związane z bytem.Taki panteistyczny pogląd na Boga i materię nie mógł znaleźć uznania wśród scholastyków. jest wytworem rozwoju cielesnego. a nawet wówczas dopiero doszedł do szczytu rozgłosu i powodzeń. jest sama cielesna i z ciałem ginie. a tylko 188 . Był magistrem wydziału artystów. które Arystoteles ledwie naszkicował i których nie rozwiązał wyraźnie. Materializm Dawida. Ta bowiem twierdzi. po odrzuceniu jej pozostaje jako byt prawdziwy „materia pierwsza". . Po pierwszym potępieniu nie przerwał wszakże nauczania. spotykały go represje. POGLĄDY. Wszak materia ma wszelkie własności Boga: jest niezmienna. nauka jego została potępiona. Są ujmowane przez zmysły i istnieją tylko dla zmysłów. wynaturzeniem arystotelizmu. Dawid podjął tę myśl i wyprowadził wniosek. a Awerroes jeden go zrozumiał. natomiast zasłużył sobie na pochwałę Odrodzenia: „Nie był zgoła szaleńcem Dawid z Dinant" . Z tej analogii materii i rozumu Dawid wyciągnął niespodziewany wniosek: rozum jest podłożem form i materia jest podłożem form. To. podający główne tezy Sigera. niż to sami przyznawali. Był słynną w swoim czasie postacią i współcześni potępiali go. Założenie. nie zmysłowym. byli też bardziej samodzielni. co ich różni. lecz można ją jedynie poznawać rozumem. ale pojęta jako zespół rzeczy zmysłom dostępnych.) życie zakończył. Nowożytny materializm uważa. że niepodobna jej widzieć ani żadnym zmysłem postrzegać. referaty Tomasza z Akwinu i list Egidiusza z Lessines. jako różnorodne. Była to materia w starożytnym rozumieniu: nie zespół rzeczy. poniekąd był przeciwieństwem teorii potocznie nazywanej tym mianem. wszechobecna i z niej wywodzi się wszelki byt. odróżniające ich od ogółu prawowiernych filozofów. Tymczasem Dawid mówił o materii. Natomiast dusza rozumna jest niematerialna i przez to niezniszczalna. Ostatnio odnaleziono rękopisy innych prac. nie różnorodności.„kiedy materię mienił rzeczą doskonałą i boską". że Bóg jest identyczny z materią. tu zaś jedynie rozum. Od 1266 r. Z dzieł jego długo znane było tylko De anima intellectivaz 1272/3 r. AWERROIZM ŁACIŃSKI. była czynnikiem pojęciowym. która jest zasadą mnogości i indywidualności. Awerroiści ufali Awerroesowi. było wzięte z doktryny perypate-tyckiej . rozum zaś tym ex quo constituuntur animae. Wprawdzie każdy człowiek posiada swą duszę indywidualną. Dante pochlebnymi słowy uwiecznił go w Boskiej komedii. jest tylko zjawiskiem. ale nie mogli pominąć milczeniem.rozum i materia są tym samym. nieskończona. więc . jak to formułował akt potępienia. średniowieczny zaś uważał je za zjawiska.

DETERMINIZM POWSZECHNY. Bezczasowy proces powstawania świata awerroiści pojmowali jako proces konieczny. między którymi zresztą oprócz awerroistycznych znajdowały się tezy neoplatońskie. co sobie wyobrażali ludzie. Materia . Bacon w wykładach paryskich 1241 . Siger z Brabantu pisał: „Naszym głównym zamierzeniem nie jest badać. jednostki zaś wszelkie są materialne. 3. AV następnych latach wprowadzono w uniwersytecie szereg obostrzeń skierowanych przeciw awerroistom. I to miało konsekwencję. Istota sprawy. Cały zaś ów postępowy proces tworzenia awerroiści pojmowali w duchu neoplatońskim. a Kościół podaje prawdy wiary. Celem człowieka jest osiągnięcie szczęścia tu. by wiedzieć. które decydują o biegu zdarzeń ziemskich. Zjawiska fizyczne są z sobą ściśle przyczynowo powiązane. Sposób.1247 również nie dostrzegł głównej innowacji Awerroesa: monopsychizmu. lecz przez szereg instancji pośrednich. OPOZYCJA. A prawdom. w jaki go cytował. A w 1277 r. Dla scholastyki było to rozwiązanie nie do przyjęcia. których nie może wyprowadzić ze swych zasad. Najwięcej zaś walczyli z Awerroesem prawowierni zwolennicy Arysto189 .ludzkość jest nieśmiertelna. Jednym z pierwszych autorów znających Awerroesa był Wilhelm z Owernii. Tomasza. B) Pojawiła się również koncepcja filozofii jako nauki niezależnej od światopoglądu. Seńki. Nie było tedy początku świata. z determinizmu psychologicznego wyciągali znów konsekwencję. co twierdzili dawni wielcy myśliciele. Do teorii tej nie uciekał się Awerroes. jaka jest prawda o duszy. Już w 1210 r. oni głoszą filozofię. w szczególności zjawiska astronomiczne. nie było pierwszego człowieka.jest pierwiastkiem obcym Bogu. pisanej około r. myśl o historycznym jej traktowaniu: filozofia . Oficjalnie nie głoszono podwójnych prawd. by wiedzieć. 4. lecz po to. Zakaz ponowiony został w 1215 i 1231 r. a także niektóre tezy Tomasza z Akwinu. a więc nie jako akt woli Bożej. Potępienie z f.mówili . Tak samo Albert w Summa de creaturis. a jednocześnie chcieli być z Kościołem w zgodzie. Alberta. na którym wznosił się gmach scholastyki. czyni to wyłącznie w oparciu o przyczyny i naturalne zasady. wedle Wł. Od tego dopiero czasu datują się wystąpienia przeciw awerroistom Bonawentury. ale to już wykracza poza kompetencje filozofa. 1240. Twierdzenia nauki są ważne jedynie w odniesieniu do jej założeń. może uczynić inaczej. lecz jaka była o niej opinia filozofa". którym awerroiści uzupełnili skromne informacje Arystotelesa o powstaniu świata. Na co mu odpowiadał Tomasz: „Nie po to studiuje się filozofię. jakie wytworzyło się wśród radykalnych arystotelików: A) Wystąpiła. 1277 formułuje zarzut hipotetycznie: quasi sint duae veritates contrariae. I ta teza miała ważną konsekwencję: Bóg nie będąc przyczyną bezpośrednią świata nie może przewidzieć jego kolei: na tej podstawie awerroiści zaprzeczali opatrzności.tylko w społeczności. ukazał się nowy dekret potępiający 219 tez. na ziemi. dekret biskupów zgromadzonych w Paryżu nakazał spalenie dzieła Dawida z Dinant i zakazał czytania niektórych pism Arystotelesa i Awicenny jako nie dających się pogodzić z wiarą. Był to motyw neoplatoński. w każdym razie dotąd nie został znaleziony taki tekst. jaka jest w rzeczywistości prawda". Wypowiadali bowiem tezy jawnie niezgodne z nauką Kościoła. Bóg. leżała w rozumieniu filozofii. STWORZENIE ŚWIATA NIE BEZPOŚREDNIO PRZEZ BOGA. w tym życiu. ale . potem także Idziego Rzymianina i Rajmunda Lulla. mianowicie. która dla prawowiernych myślicieli chrześcijańskich była nie do przyjęcia: zaprzeczenie wolności Boga w tworzeniu. zaprzeczać nie potrzebuje". nie wskazuje na to. 1256 Albert został wezwany do papieża Aleksandra IV dla wyjaśnienia „jedności rozumu". Twierdzili więc. 2. której etyka chrześcijańska przyjąć nie mogła: zaprzeczenie odpowiedzialności. Z determinizmu powszechnego awerroiści wywodzili determinizm psychologiczny. bo podważało ten zasadniczy pogląd na stosunek wiary i rozumu. może nie być prawdziwe wedle wiary. jeśli chce. Późniejsze kondemnaty wywołane zostały przez uformowanie się w Paryżu szkoły awerroistycznej pod przewodem Sigera. Stworzenie jest więc odwieczne tak samo jak Bóg. że co jest prawdziwe wedle filozofii.to wykład tego. by zdawał sobie sprawę z istoty awerroizmu i z jego niezgodności z nauką chrześcijańską. natomiast korzystali z niej awerroiści łacińscy. Każda nauka ma swe zasady i wnioski każdej są zależne od tych zasad: nie mogą być modyfikowane nawet przez wiarę. Biskup paryski Stefan Tempier potępił w 1270 r. ale które nie są / tymi zasadami sprzeczne i nie burzą jego nauki. TEORIA DWÓCH PRAWD. jako odbywający się poza czasem. Rogera Bacona i innych. tezy awerroizmu. Jest to możliwe. Boecjusz z Dacji (w tekście niedawno odnalezionym przez węgierskiego historyka) pisał: „O czymkolwiek filozof jako filozof twierdzi lub zaprzecza. więc . W r.Bóg nie może znać jednostek.

Marsy li usz z Padwy (zm. która trwała mimo zakazy.powstał zacięty i długotrwały spór awerroistów z aleksandrystami. był 1) zainicjowany na początku stulecia przez Wilhelma z Owernii i paru innych współczesnych mu scholastyków. wierny tradycji. największą rolę odegrali dwaj ludzie: 190 ." nie był wiernym odwzorowaniem doktryny św. franciszkanie natomiast zostali wierni tradycji augustyńskiej. typowej dla XIII w. Augustyna. Ze współczesnych Sigerowi wybijał się jeszcze wśród awerroistów Boecjusz z Dacji. najwięcej przez Roberta Grosseteste. Te nowe poglądy były przeważnie treści epistemologicznej i psychologicznej. zaczęty w połowie XIII wieku. był konserwatywny. domagający się radykalnego oddzielenia filozofii od teologii. ROZWÓJ ARYSTOTELIZMU I AWERROIZMU. opierał się przeważnie na Augustynie i wraz z nim zajmował postawę platońską. Natomiast awerroizm łaciński. który w duchu awerroizmu wykładał etykę Arystotelesa. Anzelm. zwłaszcza w Padwie i Bolonii. W początkach augustynizmu. I oto okazała się rzecz szczególna: w dobie skierowanych przeciw obu represji Awerroes i Aleksander występowali jako sojusznicy. usposobiony na ogół odpornie wobec nowych źródeł. Augustynizm w nowej postaci. Etap trzeci tworzyli Tomasz Wilton i Jan z Jandun. Najważniejsze zaś ogniwo między nim a szkołą stanowił w zakresie scholastyki św. Wilhelm z Owernii). 3) uzupełniony w zakresie filozofii przyrody przez franciszkanów z Oksfordu. gdy natomiast poglądy ich mogły być głoszone swobodnie. wyzyskał jego hasła jako hasła wolności i postępu społecznego. stworzył szkołę. którą interpretacja awerroistów kompromitowała w oczach chrześcijan. Zgodnie z tradycją augustyńską obejmował zarówno mistykę. Niebawem jednak wśród dominikanów zapanował tomizm.wiktorianie. Jego niedawno odkryte wybitne dzieło De aeternitate mundi formułowało podstawowe założenia całego nurtu filozoficznego. 4) doprowadzony do najpełniejszego wyrazu przez Bonawenturę. Roland z Kremony) i franciszkanów. Wszelako „augustynizm XIII w. doczekała się Odrodzenia. ROZWÓJ AUGUSTYNIZMU. 2) wprowadzony do zakonu braci mniejszych i do Uniwersytetu Paryskiego przez Aleksandra z Hales i przezeń rozwinięty w dziale teologii i psychologii. Ten „augustynizm XIII wieku" wchłonął wszakże pewne poglądy. 1342). przetrwała średniowiecze. POPRZEDNICY AUGUSTYNIZMU. System prawowierny. Bonawenturze. indywidualną własnością Dawida. tzw. także na podłożu poglądów Aleksandra z Afrodyzji wytworzyła się we Włoszech szkoła filozoficzna. a w zakresie mistyki stanowili . drugi zaś w r. ŚW. a najznakomitszego przedstawiciela miał w św. przyjaciel Jana z Jandun. które odróżniły go od augustynizmu panującego we wczesnym średniowieczu.. choć znalazły się między nimi poszczególne pomysły stoickie (rationes seminales) i neoplatońskie (teoria światła).telesa: dla nich sprawa była szczególnie ważna. był stanowiskiem poniekąd kompromisowym. Rozwinięty został przeważnie przez uczonych franciszkanów. I mogła wtedy wystąpić jawniej. przeniósł w swym Defensor pacis awerroizm na grunt polityki. Wreszcie etap czwarty. po odzyskaniu pism Arystotelesa. w XIV w. wyszły na jaw przeciwieństwa w ich poglądach i . Augustyn. jak i scholastykę. który pierwszy uzyskał panowanie w XIII w. Wcześni zwolennicy augustynizmu w XIII w. należeli zarówno do księży świeckich (np. Po Dawidzie z Dinant nie ma śladów dalszego trwania materialistycznej koncepcji.. któremu jednak stopniowo ulegał.). Głównym źródłem i główną powagą szkoły był św. przed dojrzałym sformułowaniem go przez Bonawenturę. Wówczas. 5) przez jego następców rozszerzany w dziedzinie teorii poznania i broniony przed systemem arystotelesowsko-tomistycznym. łączącym tę doktrynę z niektórymi nowo odzyskanymi poglądami starożytnych. Wytrzymała wszystkie ataki. „starą szkołę franciszkańską". jak do zakonu dominikanów (np. chcieli uratować filozofię Arystotelesa. Czynili to przćde wszystkim Albert Wielki i Tomasz z Akwinu. 1270 De unitate intellectus contra aver-roistas. Odpowiedzią na to ostatnie pismo była De anima intellectiva Sigera. była może w XIII w. oni to dopiero pismom swym nadali ton zaczepny wobec Kościoła. Poza Paryżem szkoła awerroistów miała swe siedziby we Włoszech. pierwszy wydał pracę pod tytułem: De unitate intellectus contra Averroem. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W. inspirowanej przez Aleksandra z Afrodyzji. a pochodziły głównie od Arystoteles a. W dziejach tego nurtu drugim etapem była działalność Egidiusza z Orleanu (w końcu XIII w.

Breviloquium. Na drodze abstrakcji ze zmysłowych obrazów umysł dochodzi do pojęć i dalej. profesor paryski. Jan Fidanza (1221-1274) przezwany został „Bonawenturą" przez św. W psychologii od Arystotelesa wziął pojęcie rozumu czynnego. którego stał się najznakomitszym następcą. 1245). był tradycjonalistą. Rozróżnienie zaś formy i materii zastosował szerzej nawet. ŻYCIE I DZIEŁA.starych nie chciał się wyrzec. A) Rozwój poznania pojmował empirycznie. lecz wprost odwrotnie: prawdy szczegółowe poznajemy przez ich „wieczne zasady" (in rationibus aeternis). był tam uczniem Aleksandra z Hales. do zakonu braci mniejszych. 2. To odwołanie się do zdolności wrodzonych poprowadziło Bonawenturę jeszcze dalej: do uznania czynników nadprzyrodzonych w poznaniu. to dlatego. BONAWENTURA. Ci dwaj uczeni byli głównymi bezpośrednimi poprzednikami Bonawentury. że poznanie pierwszych zasad wymaga pośrednictwa Bożego. Ostrze jego polemiki zwrócone było co prawda nie wprost przeciw Arystotelesowi. TEORIA POZNANIA jego była samodzielnym połączeniem arystotelizmu z augustynizmem. a prawdy wieczne są w 191 . innego już tłumaczenia. wstąpił w 1231 r. W 1238 r. Św. scholastykiem zarazem i mistykiem. starej tradycji scholastycznej. iż posiada wrodzoną „naturalną zdolność sądzenia" (iudicatorium naturale). 1. „abstrahując i oczyszczając". że dusza samą siebie poznaje bezpośrednio. racjonalizmu z mistycyzmem. a .że rzeczy materialne i duchy niższe nie zostały stworzone bezpośrednio przez Boga. W teorii poznania twierdził. niż to było zamierzone przez Arystotelesa. zacząwszy swą teorię poznania od Arystotelesa. kładł nacisk na teologię. POGLĄDY BONAWENTURY. . była ostatnim ogniwem w tworzeniu się dojrzałej formy scholastycznego wykładu. nawet w zagadnieniu poznania głosił poglądy zgodne z Augustynem: że zasady poznania zawdzięczamy szczególnemu oświeceniu boskiemu.że Opatrzność nie czuwa nad wydarzeniami jednostkowymi.że stworzenie było nie aktem woli Bożej. Ale skąd poznanie czerpie pewność? . kończył ją na Augustynie. Wszakże. jak Arystoteles. że jeśli umysł odróżnia w niezawodny sposób prawdę od fałszu. Był zapewne pierwszym uczonym łacińskiego średniowiecza. lecz procesem koniecznym. 1249). Jednakże w pojmowaniu poznania zmysłowego korzystał już z poglądów Arystotelesa. Poznanie zaczyna się od spostrzeżeń. był biskupem i kardynałem. Franciszka z Asyżu i pod tym imieniem jest znany powszechnie. Od 1248 r. Był pierwszym wybitnym uczonym franciszkaninem i jego poglądy filozoficzne utrwaliły się w zakonie. Tu apelował do zdolności wrodzonych. Studiował w Paryżu w latach 1243 1245. znajduje najogólniejsze prawdy. ale uważał na ogół jego stanowisko za niezgodne z nauką chrześcijańską. ale też. jak Augustyn. Nie było jego aspiracją tworzenie nowych poglądów. Główne dzieła mistyczne: Itinerarium mentis in Deum. WILHELM z OWERNII. I przez to. Znając prawdy ogólne i wieczne. czyli teorii abstrakcji z teorią iluminacji. ale do jego poglądów jeszcze się nie przekonał. Ta zdolność zakłada zaś znajomość „niezmiennych i wiecznych reguł prawdy". teologiem i filozofem. ale interpretował go po augustyńsku jako światło udzielone przez Boga umysłowi. Soliloguium. reprezentantem w XIII w. i wprowadził przez to pojęcie materii duchowej. W teologii dowodził istnienia Boga zarówno sposobem Augustyna. Akceptował wiele nowych doktryn. Główne jego dzieło scholastyczne: Commentarii in ąuatuor libros Sententiarum Pet r i Lombardi (1248). i filozoficzne jego poglądy trzeba wyłuskiwać z traktatów teologicznych. jak wszyscy prawie zwolennicy augustynizmu. znał dokładnie Arystotelesa. które zostało już w tradycji szkoły. lecz przez odrębną władzę umysłu. urodzonym w Toskanii. lecz przeciw teoriom arystotelików arabskich: że materia jest wieczna. lecz zachowanie dawnych. przerastającym mistrza. jak Arystoteles. Był na ogół wierny tradycji scholastycznej. (ukończona później przez innych uczonych). wykładał w Paryżu. że pojęcia tworzymy nie drogą abstrakcji. Mniemał. Był umysłem nadzwyczaj wszechstronnym. jak i sposobem Arystotelesa.1. pisana zapewne w czwartym dziesięcioleciu XIII w. od 1273 r. znał już wiele pism Arystotelesa. Postęp zaś jego polega tylko na abstrakcyjnym ujmowaniu tego. . Był z pochodzenia Włochem. Znamy bowiem prawdy wieczne. który korzystał z całego Arystotelesa. ALEKSANDER z HALES (zm. że poznanie świata cielesnego osiąga się na drodze doświadczenia i abstrakcji. jak twierdzą empiryści. bo także do przedmiotów bezcielesnych. biskup Paryża (zm. w jego przekonaniu. oderwany został od pracy naukowej i stanął na czele zakonu braci mniejszych.to wymagało. Zaprzyjaźniony z wielkim arystotelikiem Tomaszem z Akwinu. co zawarte w spostrzeżeniach. W 1257 r. wstąpił do zakonu franciszkanów. poznajemy tedy nie tak. . umysł na ich podstawie wydaje sądy o prawdach szczegółowych. Jego wielka Summa universae theologiae. B) Teoria abstrakcji wystarczała Bonawenturze do wytłumaczenia powstania i rozwoju poznania. przeto w zasadniczych punktach został wierny filozofii PlatońskoAugustyńskiej.

C) Już tedy w poznaniu rzeczy przyrodzonych Bonawentura widział czynnik nadprzyrodzony . uznająca bezpośrednie i pozytywne poznanie Boga. a materię widział nie tylko w ciałach. za wiedzę spekulatywną. o które kusił się Bonawentura. 3) pouczonego przez Pismo (per Scripturam eruditae). jaką umysł przejść musi. Arystotelesowska teoria poznania wyrastała bowiem z przekonania. tym bardziej w poznaniu Boga.za wiedzę praktyczną. istniejące w umyśle Bożym („egzemplaryzm"). dość powiedzieć. Usiłował. lecz . wyższe jest poznanie Boga przez obraz Jego. Istoty zaś porządku 192 . nawet przyrodzone. Najniższe jest widzenie umysłu przyrodzonego (visio intelligentiae per naturam inditae) . Bóg jest „jak najbardziej obecny" (praesentissimus) w myśli naszej. Najwyższe szczeble tej drabiny należą już do poznania mistycznego: w nich dusza wchodzi na drogę zjednoczenia się z Bogiem. że uznawał mnogość form w jednej rzeczy. A jest to najwyższa z trzech dróg duszy. Najpierw wyzwolenie duszy ze zła (via purgativa). aby rozumieć pochodny. jak aprioryzm i empiryzm. jaki mamy w duszy. Nie Boga poznajemy przez świat. poznać byt pełny. wedle wzoru Augustyna i Anzelma. zmierzało do połączenia stanowisk tak różnych. Była teologią najbardziej pozytywną. ład i prawo. 2. Teologia Bonawentury. to może być oparty na samym pojęciu Boga. idealne wzory.Bogu i w Bogu tylko można je oglądać. aby dojść do najwyższego. Przeto istnienie jego nie wymaga dowodu. Przede wszystkim trzymał się hilemorfizmu: był to. Wszelkie rzeczy. przyjmujący nieempiryczne i nawet nadprzyrodzone źródło poznania. Pełne poznanie Boga mogło dlań być jedynie poznaniem mistycznym. Boga zaś może oglądać jedynie ten. świat poznajemy przez Boga. było bodaj jeszcze bardziej rozbieżne. główny motyw perypatetycki jego filozofii. Rzeczy poznajemy nie wprost. ale supranaturalizm był drugim. lecz odwrotnie. póki nie zrozumieliśmy stwórcy. nasuniętych XIII wiekowi przez studium antyku. mistycyzm i racjonalizm. a objawianie się tego ładu i prawa widział w człowieku i jego porządku moralnym. wśród której żyjemy. kogo sam Bóg oświeci. Synteza Bonawentury usiłowała tedy łączyć dwa bardzo odmienne poglądy na świat: pogląd naturalistyczny starożytnych i symbolistyczny średniowiecza. aby rozumieć ograniczony. co poznajemy. a nie przez pośrednictwo rzeczy stworzonych. jaka kiedykolwiek była głoszona. W duchu Augustyna i podobnie jak to przed stuleciem czynili wiktorianie. Bonawentura poświęcił mistyce znaczną część swych dzieł. Nie rozumiemy bowiem stworzenia. że byt prawdziwy nie jest inny od przyrodzonej rzeczywistości. udzielonym przez szczególną łaskę. potem wewnętrzne jej oświecenie (via illuminativa).potem następuje 2) widzenie umysłu podniesionego przez wiarę (perfidem sublevatae). Natomiast do pojmowania świata wprowadził szereg myśli. 5) objaśnionego przez proroctwa (per prophetiam illustratae) i 6) pogrążonego w zachwycie (per raptum absorptae). że Boga znamy bezpośrednio. Z teorii poznania Bonawentury wynikało. był wielkim mistykiem XIII wieku. mistycznego poznania. Że zaś wszelkie prawdy poznajemy przez wieczne. lecz i w duszach (oczywiście. Faktycznie zaś to. dążył do syntezy scholastyki z mistyką uważając poznanie mistyczne za ukoronowanie racjonalnego. poznajemy dzięki światłu nadprzyrodzonemu-Z genetycznym empiryzmem Bonawentura łączył tedy „iluminizm". odtworzyć drogę. co chciał łączyć. NAUKA o BOGU i ŚWIECIE. więc wszystko. była radykalnym przeciwstawieniem „teologii negatywnej". jakiego dostąpić możemy w stanach mistycznych. Do pojęcia Boga nie dochodzimy na drodze rozumowania. lecz znajdujemy je we własnym umyśle. jak większość scholastyków (w szczególności Tomasz z Akwinu). jeszcze wyższe jest poznanie Go wprost. niezbędne jest poznać byt pierwotny. Augustyńska zaś oparta była na założeniu. 4) natchnionego przez kontemplację (per contemplationem suspensae). jakie rozróżniała średniowieczna mistyka i jakie Bonawentura przedstawił w specjalnym dziełku De triplici via. gdzie materia jest czymś zupełnie różnym od ciała). lecz przez ich wieczne. Stopniowe wznoszenie się poznania przedstawiał jako sześć stopni widzenia. w sensie arystotelesowskim. obok genetycznego empiryzmu w teorii poznania. że rzeczywistość jest tylko obrazem prawdziwego bytu. Poznanie Boga przez Jego dzieła miał za najniższy szczebel. Nie przyswoił sobie wszakże poglądu Arystotelesa w czystości. jak wiktorianie. Teologii nie miał. Do atrybutów Boga zaliczał Ordo et Lex. Empiryzm był wprawdzie jednym biegunem teorii poznania Bonawentury. Bonawentura pojmował Boga zgodnie z Augustynem i tradycją. Połączenie poglądów Augustyna i Arystotelesa. Jeśli zaś dla względów apologetycznych dowód ma być przeprowadzony. wreszcie zjednoczenie z Bogiem (via unitiva). poznajemy przez Boga.

który sam tu korzystał z neoplatończyków. który rozpoczął w połowie stulecia długi szereg wybitnych franciszkańskich profesorów Oksfordu. SZKOŁA. . utożsamiwszy zarodki z „formami" rzeczy. Włoch. Anglik. co filozofii samego św. że jest powszechną formą (forma communis) ciał. 3. Scholastycy ci odznaczyli się zwłaszcza subtelnymi analizami epistemologicznymi. . uczeń Aleksandra z Hales. kardynał. 1298). Do następnej. który opracował zwłaszcza psychologię (w Summa de animd). METAFIZYKA ŚWIATŁA i RACJE ZARODKOWE. Co więcej. została odnowiona przez Roberta Grosseteste.Nie tyle ogólna postawa. dał zarodkom znaczenie nadprzyrodzone. Nawet więc w teorii ciał Bonawentura znalazł sposobność do wprowadzenia teocentrycznych tendencji augustynizmu. A) Metafizyka światła była neoplatońskiego pochodzenia. bo Boga i duszę znamy nieporównanie lepiej niż świat materialny. jego współcześni i dwie generacje uczniów. -światło jako powszechna forma ciał.aż po humanistów Odrodzenia. 2. Służyła do wytłumaczenia natury materii. . między 1235 a 1240. które stanowią o odrębnych własnościach każdego gatunku. Bonawentura włączył do swej filozofii dwie te doktryny starożytne. poza nim dopiero ciała mają formy swoiste (formae speciales).aprioryczny sposób dowodzenia istnienia Boga. że światło jest w każdym ciele. 1245). zm.rationes seminales itd.powszechny hilemorfizm i uznanie istnienia materii duchowej. które wszakże spajali z Augustyńska metafizyką. zaszczepione przez Boga w ciałach. około 1240. czyli . generał zakonu. Bonawentura zmodyfikował teorię tę twierdząc.Można wyróżnić przynajmniej cztery pokolenia augustynistów w XIII w. Augustyna: nieskończona przewaga Boga nad stworzeniem i duszy nad ciałem. jaka wytworzyła się w XIII w. i Wilhelm z la Marę.mówiąc wchodzącym wówczas w użycie językiem Arystotelesowym . utalentowani i samodzielni myśliciele. ale i epistemologiczna.mnogość form w substancjach. Ten pogląd na świat w połączeniu z nowymi ideami XIII wieku wyłonił szereg doktryn specjalnych.. stanowiących odrębne cechy tej postaci augustynizmu. 3. W każdym ciele zawarty jest od początku „zarodek". Prawidłowość rozwoju byłaby niezrozumiała. Anglik. Przewaga ta była nie tylko metafizyczna. że zarodki rzeczy są to myśli Boże. uznana już przez Augustyna. 1302). którzy działali w 193 . około 1200. zm. . mianowicie: połączenie w teorii poznania iluminizmu z genetycznym empiryz-mem Arystotelesowskim. Na podobieństwo światła tłumaczono działanie rozumu czynnego. Osnowa jego była ta sama. gdy daje łaskę i poznanie duszom. Wilhelma Ockhama i wszystkich myślicieli późniejszego średniowiecza niechętnych spekulacji . Według niej światło. czwartej generacji augustyńsko-franciszkańskiej szkoły należeli Wilhelm z Ware. arcybiskup kantuareński (ur. którzy z filozofami franciszkańskimi odnajdywali więcej związków niż z dominikańskimi. ISTOTA AUGUSTYNIZMU XIII WIEKU. 1. bezpośrednie. stanowi jej postać pierwotną. Bonawentury ujęcie teologii jako scientia practica oddziałało na najznakomitszych filozofów w następnych pokoleniach. Oksford stał się twierdzą augustynizmu. Twierdził mianowicie. Roger z Marston. Nawet działanie Boga. próbowano zrozumieć jako zsyłanie przezeń światła. Szczególnie typowy pod tym względem był Mateusz Aąuasparta. Metafizyka światła pozwala uzmysłowić abstrakcyjne pojęcia Augustyńskiej i Arystotelesowskiej metafizyki. Piotr Olivi. Podczas gdy w Paryżu zapanował arystotelizm. UCZNIOWIE Bonawentury: Jan Peckham. intuicyjne poznanie Boga i własnej duszy. Filozofia augustyńska rozwinęła się głównie wśród członków zakonu franciszkańskiego.moralnego dopatrywał się w podporządkowaniu działania rozumowi (recta ratio). a potem jego kolega jako profesor Uniwersytetu Paryskiego. a jego promieniowanie daje obraz wytwarzania się wszelkiej materii. obaj lektorzy S. ile te specjalne doktryny były przedmiotem dyskusji w szkole i opozycji ze strony drugiego wielkiego obozu filozoficznego. z iluminizmem i egzemplaryzmem. na Dunsa Szkota. b) w Anglii . że światło nie jest materią.formą. B) Teoria „racji zarodkowych" (rationes seminales) służyła do wytłumaczenia rozwoju ciał. w XIII w. zm. lecz siłą działającą w materii. obozu tomistów. który wywołuje jego rozwój i celowo nim kieruje. Tę teorię stoicką Bonawentura połączył z Arystotelesowską. . będące najsubtelniejszą i najbliższą bezcielesności postacią materii.Adam z Marsh. Ryszard z Middletown. ur. gdyby nie miała przyczyny w samych ciałach. korzystając w tym znów z Augustyna. Palatii w Rzymie. podobnie jak to uczynił w teorii światła. Był zdania. . który uczył w Oksfordzie (zm. jak najbardziej odpowiadające Augustyńskiemu poglądowi na świat. Mateusz z Aąuasparta (ur. 1292). Sprawy moralne zaliczał do dziedziny sztuki (ars) raczej niż wiedzy. WSPÓŁCZEŚNIE z BONAWENTURĄ głosili augustynizm: a) we Francji Jan z La Rochelle (de Rupella.: poprzednicy Bonawentury (o których była mowa poprzednio).

augustynizm miał licznych zwolenników aż do końca wieków średnich. pod wpływem arabskich traktatów optycznych. pod mianem skotyzmu. „naukę eksperymentalną" i filozofię moralną. a zwłaszcza bez linii prostej. a intelektualizmem swym zbliżał się do Tomasza z Akwinu. A gdy zabrakło pa-pieża-opiekuna. Metafizykę pojmował w duchu Augustyna. Od 1257 r. w grupie tej wyróżnił się Roger Bacon. Sam zaznaczył się w nauce zwłaszcza myślą o matematycznym traktowaniu przyrodoznawstwa. głównym jego nauczycielem był Robert Grosseteste. w którym przebył lat czternaście. A i w późniejszych latach pisał wiele. od 1235 r. między 1210 a 1215. że światło jest pierwotną postacią materii. Wykładał pierwotnie w Paryżu. zaczęła chylić się ku upadkowi. Był umysłem pod wieloma względami nie średniowiecznym: indywidualista. Miał główny ośrodek w Oksfordzie i głównego przedstawiciela w Baconie. a którego traktat o magnesie był ceniony jeszcze w XVII w. ROGER BACON I EMPIRYZM ŚREDNIOWIECZNY Pomiędzy zwolennikami filozofii augustyńskiej na wyróżnienie zasługuje odłam. ale też wybitnym na swe czasy znawcą języków. zwany też Alfred Anglicus. ten polecił mu wykonać prace projektowane.. Speculum astronomiae było treści astrologicznej. które odegrało doniosłą rolę w dziejach średniowiecznej nauki. spisał swe główne dzieła. Bacon jeszcze i w innych traktatach. Jako swego poprzednika Bacon sławił szczególniej Francuza Piotra z Maricourt. Bacon z niezwykłą szybkością w przeciągu 1267 r. ok. perspektywę. 194 . Bez znajomości linii. udostępnili Zachodowi. Jednakże przyswoił sobie też różne czynniki neoplatońskie. PISMA. podjął stary neoplatoński pogląd. matematykę. którego nazywał „mistrzem eksperymentu" (dominus expe-rimentorum). Warunki te zmieniły się. rozwijał te same tematy. co w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych Arabowie na progu XIII w. Bezpośredni poprzednicy Bacona: A) w Oksfordzie zasłużył się na polu badań empirycznych jeszcze przed Baconem Alfred z Sareshel. Około połowy stulecia wstąpił do franciszkanów w Oksfordzie. którą powziął w związku z rozważaniami nad naturą światła. Głównym jego dziełem było Opus maius.ostatnich dziesięcioleciach XIII w. a także zmysł filozoficzny: był nie tylko wybitnym przyrodnikiem. 5. wśród franciszkanów oksfordzkich wyodrębniła się grupa.w poglądach swych zbliżył się najwięcej do obozu augustyńskiego. a przygotowywali zwrot. 4. lingwistykę. który poświęcił się specjalnym badaniom naukowym. 1294). wśród stałych przeszkód ze strony przełożonych. pisma Bacona zostały potępione. franciszkanin. scholastykę z mistyką. Autobiograficzne szczegóły zawiera Opus tertium. a Opus tertium przeróbką obu: wszystkie trzy pochodzą z 1267 r. Opus minus jest streszczeniem poprzedniego.Dante . zachowując ogólną naukę augustynizmu. On to jeszcze przed Bonawenturą. ale i tonem pewnym siebie i zaczepnym drażniły konserwatywnych uczonych i władze kościelne. nieprzyjaciel autorytetów. a on sam ukarany więzieniem. biskup Lincolnu. odkąd papieżem został gorący jego zwolennik Klemens IV. jak augusty-niści. Szkoła empirystów oksfordzkich była niejako dalszym ciągiem szkoły w Chartres. przerwał pracę pedagogiczną i oddał się całkowicie badaniom naukowym. kątów i figur niepodobna tedy znać przyrody. Jeden z najsławniejszych i najbardziej reprezentatywnych ludzi XIII wieku . Gdy ta pod koniec XII w. studiował w Oksfordzie i Paryżu. B) Poza Oksfordem już tylko sporadycznie były prowadzone badania empiryczne i głoszony program empiryzmu. Roger Bacon (ur. Na przełomie XIV w. Pracował w trudnych warunkach. pogląd na stosunek nauki i teologii. gdyż te są zasadniczymi kształtami. Ale była bogatsza od szkoły w Chartres o to wszystko. organizator studium franciszkańskiego w Oksfordzie. Przede wszystkim zaś Robert Grosseteste lub Greathead (1175-1253). np. a zakazane przez przełożonych zakonnych. Cechowało go zamiłowanie do badań empirycznych. obejmujące w 7 częściach teorię błędów umysłu ludzkiego. Pisma te nie tylko swą doktryną. kuli i piramidy. ale naukę w duchu empiryzmu. Communia naturalium. autor pracy O ruchu serca. usposobiony krytycznie wobec wszystkich i wszystkiego. zajmowała się specjalnie naukami empirycznymi i matematycznymi. doktryny szkoły zostały zmodyfikowane przez Dunsa Szkota i w tej zmienionej formie. a zatem prawa rozchodzenia się światła są prawami tworzenia się materialnego świata. szkoła angielska objęła jej tradycję naukową. jaki w filozofii scholastycznej dokonał się w następnym stuleciu. W XIII w. ŻYCIE. łączył. zm. Anglik. POPRZEDNICY. która.

tradycyjną filozofią augustyńską. nie usuwa wątpliwości. Franciszek Bacon). daje pewność. ale i nadprzyrodzonych. Pisał o szkłach zbierających promienie słońca w jednym miejscu i mogących wrogowi uczynić szkodę. jak średniowiecznej tradycji. niektóre były prawdziwie zastanawiające. wybucha z wielkim hukiem. niedyskursywne. i zadowalano się bądź starą. nieraz naiwnych i fantastycznych. których nie będzie ciągnęło żadne zwierzę. 2. ale i eksperymentem. tak samo jak o przyrodzie. niż to się czyni obecnie. miały przez to pośrednictwo pewien wpływ na odkrycie Ameryki. Doświadczeniem było dla Bacona wszelkie poznanie nieabstrakcyjne. BACONA. ale doświadczenie pojmował szerzej. Jedno osiąga się przez zmysły zewnętrzne: tak doświadczamy przy pomocy specjalnie wykonanych przyrządów tego. Natomiast o metodzie uogólniania faktów doświadczonych. Ale ono człowiekowi nie wystarcza. co jest na niebie. połączenie metody doświadczalnej z matematyczną było od Grosseteste'a charakterystyczne dla szkoły oksfordzkiej. ale starał się też praktycznie stosować swe badania i opierać na nich wynalazki. a wprost przez wzrok tego. a nie trzymali się wyłącznie zmysłów". Był przekonany. „Można zbudować okręty. uwaga uczonych była ześrodkowana na zagadnieniach teologiczno-filozoficznych. a za to mniej . Pisał o mieszaninie zawierającej saletrę. Bez doświadczenia niepodobna nie wiedzieć w dostateczny sposób". czyli umyślnym wywoływaniem zjawisk dla ich doświadczalnego badania. która.odpowiadało zarówno starożytnej. co nie było poglądem nowym. którzy pierwsi światu dali naukę. Bacon posługiwał się nie tylko prostym doświadczeniem. że nauczy odkrywać przyszłość i przeszłość. A „dowody matematyczne powinny zmierzać do piękna (esse in fine pulchritudinis). celował jego imiennik. Jego rozważania geograficzne. O Bogu.„znać rzeczy tego świata. przeciwnie . Zarazem znał wagę matematycznego badania zjawisk. którą razem z faktami naukowymi wyczytano u autorów arabskich. jeśli się ich nie zna matematycznie". DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE. posłuszne kierownictwu jednego człowieka. które będą wiosłowały bez pomocy ludzi. który usiłował budować nową naukę. DOŚWIADCZENIE PRZYRODNICZE. Żadne rozumowanie. a które będą poruszać się z gwałtowną szybkością". wiedzę prawdziwą zdobywamy nie przez rozumowanie. trzeba przeto umysłowi innego sposobu. lecz przez doświadczenie. bo ono pociąga umysł ku zbawiennym prawdom". Za to znów trafnie. że doświadczać można nie tylko rzeczy zmysłowych. że „wiedza eksperymentalna" przedłuży życie ludzkie. Z hasłem doświadczenia Bacon wystąpił przeciw zwykłemu w scholastyce spekulatywnemu rozstrzyganiu zagadnień. Powoływał się tu na astronomię: zjawiska astronomiczne bowiem posiadają matematyczną prawidłowość. żadna teoria nie przekonają np.pisał Bacon . pojmował naukę jako postępujący i nieskończony proces: „Prawdy szukać będziemy aż do końca świata. Można też budować wozy. Nie tylko układał teorię wiedzy eksperymentalnej.POGLĄDY R. które zostały urzeczywistnione dopiero w 1582 r. Tylko wiedza doświadczalna ma charakter przekonywający. ale i nadzmysłowych. ale i sam eksperymentował. Do matematyki zaliczał muzykę. I Roger Bacon. nie tylko przyrodzonych. powtórzone bez cytowania przez Piotra d’Ailly. Pisał: „Dwa są sposoby poznania. żaden argument. Argumentacja prowadzi do wniosków. Wszakże Bacon był empirystą nie w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. łączył ją ze starą filozofią. a zjawiska ziemskie zależne są od astronomicznych. a do oglądania prawdy może dojść tylko na drodze doświadczenia. mianowicie przez argumentację i przez doświadczenie. Podczas gdy w Paryżu i w większości środowisk naukowych XIII w. „Dwojakie jest doświadczenie. wszelkie 195 . 1.ogólnymi zagadnieniami filozofii. Twierdził. Wśród różnorodnych jego pomysłów i przepowiedni. O kalendarzu wyrażał myśli. nic bowiem w pomysłach ludzkich nie jest doskonałe". bądź też neoplatońską. ale nie daje pewności. aniżeli gdyby były pełne poruszających je ludzi. tego trzeba doświadczyć. o metodzie indukcji (w której. zyskali oświecenie wewnętrzne. zmusza do ich wyciągania. i na to święci patriarchowie i prorocy. Głosił hasło doświadczenia. że ogień parzy. podobnie jak później Kartezjusz. Sam fabrykował przyrządy do badań. w cztery wieki później. Umysł zaspokaja się jedynie oglądając prawdę. co jest na ziemi. Co prawda-jest to już doświadczenie innego rodzaju. A nie tylko badał. zapalona w żelaznej rurze. a zupełnie wyjątkowo jak na średniowiecznego myśliciela. tak że będą pływać jak największe statki na rzekach i morzach. ale ze związku tego wyciągnął szczególny wniosek: że muzyce dowody matematyczne zawdzięczają swe piękno. Roger Bacon miał pojęcie bardzo prymitywne.. w Oksfordzie zajmowano się głównie zagadnieniami przyrodniczymi. „Niepodobna" . to jest doświadczenie ludzkie i filozoficzne. jadąc szybciej.

drugie . ŚW. Pracując w bardzo ciężkich warunkach i obdarzony zbyt niecierpliwym temperamentem. Oglądanie Boga uważał tedy tak samo za doświadczenie. Bacon. albowiem przez tysiąc lat z górą była budowana na podstawie Platońskiego idealizmu. ZNACZENIE R. Ostatecznie pogląd Bacona był taki. hołdowała w filozofii nie augustynizmowi. lecz doświadczamy ich w sobie. Zalecał metodę doświadczalną. nie przyczynił się do postępu nauki. autor cennego traktatu o tęczy. Wzorem dla Tomasza był Arystoteles. teraz zaś podstawą jej stał się empiryzm perypatetycki. w której Grecy byli spadkobiercami Żydów. Rozum sam przez się nie jest zdolny do poznania prawdy: filozofię autonomiczną.poznanie bezpośrednie. który też zapoznał ich z doktrynami neoplatońskimi. Zamiłowania do badań przyrodniczych wśród dominikanów niemieckich rozbudził Albert Wielki. jaką uprawiali poganie. Został najwcześniej przyjęty przez zakon kaznodziejski i zwolennicy jego w XIII wieku stanowili „szkołę dominikańską" („młodszą". POPRZEDNICY. a zwłaszcza Teodoryk (Dietrich) z Freibergu (zm. dlatego tę grupę myślicieli nazwano szkołą alberty stów. 1277). zaś był wyjątkiem. wydziela jej prawdę skąpo i zmieszaną z fałszem. obejmujące wszelką prawdę. System ten był dziełem Tomasza z Akwinu. a nie znając dokładnie jego iluministycznej filozofii. zagniewany na ludzkość. od którego imienia zwie się tomizmem. wszystkim ludziom dane. Ten postępowy badacz empirycznych faktów był zacofanym filozofem ze starej szkoły augustyńskiej i mistycznej. Toteż Bacon nie oddziałał na współczesnych. nawet szedł jeszcze dalej od innych augustynistów w iluminizmie i mistycyzmie. Głównymi myślicielami wśród nich byli: Ulryk ze Strasburga (zm. lecz odnowionemu naówczas neoplatonizmowi. Ponadto przyjmował jeszcze trzecie: praobjawienie. nadprzyrodzone. lecz musiał być nowym systemem. Granica między prawdami przyrodzonymi a nadprzyrodzonymi została zatarta. W połowie XIII w. bo wszystkie pochodzą z objawienia. BACONA. aby jakąkolwiek wiedzę posiąść. 196 . Pojęcie poznania jako procesu receptywnego i na tym pojęciu oparł swą empiryczną teorię poznania. który chciał w filozofii odłączyć wiedzę od wiary. Był krańcowym dualistą w metodzie: przyrodoznawstwo było dlań wyłącznie rzeczą doświadczenia. analogicznym do tamtego. że Bóg. filozoficzne tak samo jak tajemnice religii. i na tym tle wyobrażał sobie swoją misję: odnalezienie objawionej prawdy. Na tym tle Bacon snuł fantastyczną historię filozofii. 1310). boskiego oświecenia. ok. Za to uczeni nowożytni. solidaryzował się z augustyńską teorią poznania. od niego przejął: 1. TOMASZ Z AKWINU Utworzenie chrześcijańskiego arystotelizmu w XIII wieku było przewrotem dla chrześcijańskiej filozofii. Znał trojakie oświecenie: jedno przyrodzone. we własnej duszy. może nawet więcej niż jego współcześni domieszał fantazji do faktów. Bacon potępił. Druga grupa empirycznych badaczy XIII w. ale zaznaczał. niezbędne. Nie poszedł z nowym prądem. że wszystkie prawdy znane są tylko dzięki objawieniu. czcili w nim zwiastuna nowych czasów. Obok doświadczenia zewnętrznego jest więc jeszcze doświadczenie wewnętrzne.wyłącznie rzeczą wiary. Prawd objawionych też doświadczamy. obaj dominikanie. POKREWNI MYŚLICIELE. w przeciwieństwie do starszej. i to podwójnie. Ale jest to doświadczenie inne: mistyczne. 2. a niegdyś udzielone „patriarchom i prorokom" żydowskim. jak oglądanie przyrody. Ale program jego istotnie mógł się przyczynić do postępu nauk. empiryk. pierwszy filozof związany z Polską: był on neoplatońskim metafizykiem i uczonym przyrodnikiem w jednej osobie. a filozofia . doświadczenie uważał za sposób odzyskiwania objawienia. wiernej jeszcze augustynizmowi). W związku z tym określał filozofię jako „wyjaśnienie boskiej mądrości przez doktryny i dzieło" i tłumaczył powolne jej postępy tym. W nowszych czasach dualizm taki znalazł wielu zwolenników. Jego filozofia była w gruncie rzeczy sceptyczna wobec czystej wiedzy. zrzekł się filozofii na rzecz wiary. tylko nie przez zmysły. Pod koniec zaś stulecia wytworzyła się grupa przyrodników-neoplatończyków na zachodzie Niemiec. w XIII w. Arystotelizm chrześcijański nie mógł być kopią greckiego. ceniąc jego program empirycznej nauki. że doświadczenie jest możliwe tylko dzięki objawieniu. najwybitniejszym przedstawicielem tego stanowiska był Witelo. Pojęcie dowodu i na nim oparł rozgraniczenie wiedzy i wiary.wewnętrzne. zarówno w pojmowaniu przyrodoznawstwa jak i filozofii. zostało ono zatracone i tylko częściowo odzyskane przez filozofów greckich. przekraczające przyrodzone zdolności umysłu i wymagające nadprzyrodzonego.

jak i wiele innych nauk Tomasza. scholarz padewski. odpowiadał: bo taki właśnie świat jest doskonały. i na nich oparł teorię duszy i ciał. W początkach XII w. legat papieski. od prawd dostępnych dla rozumu.. ALBERT zwany WIELKIM (1193-1280). Abelard) lub genetyczną teorię poznania (np. biskup. z rodu hr. wywołanymi przez filozofię Arabów. W nauce o przymiotach Boga źródłem jego był zarówno Augustyn jak i Arystoteles. iluminację jako warunek poznania). lecz od Plotyna. nauczał od 1226 w różnych miastach niemieckich.3. Był to punkt widzenia pochodzący już nie od Arystotelesa. która oddziela ortodoksję chrześcijańską od pariteizmu. System chrześcijańskiego arystotelizmu jest poniekąd wspólnym dziełem Alberta i Tomasza. psychologię i filozofię przyrody. jak jest zbudowany świat. Dopiero Tomasz z Akwinu umiał wykazać. poza tym napisał Sumę teologiczną oraz specjalne rozprawy De natura et origine animae. Natomiast jego teologia i psychologia zdawały się prawowiernym filozofom niemożliwe do przyjęcia. który skierował uwagę jego na filozofię Arystotelesa. Korzystając z idei neoplatońskich Tomasz nigdy jednak nie przekroczył tej granicy.). Albert uznał wyższość doktryny filozoficznej Arystotelesa nad tą. a ponadto jeszcze neoplatończycy chrześcijańscy. zarówno w jego augustyńskiej. pojęty jest w tomizmie i po arystotelesowsku. Niejednokrotnie odwoływany na urzędy jako prowincjał. duszę jako substancję. Na pytanie. Niektóre znów motywy tomizmu pochodziły ze źródeł neoplatońskich. mnogość form. Od niego bodaj wyszedł impuls do historycznej 197 . dominikanin od 1223 r. był mistrz jego w Kolonii. Pojęcie aktu (czyli energii) i potencji oraz pojęcia formy i materii. Ale wraz z naukami Arystotelesa przejął i doktryny neoplatońskie. Nie wyzwolił się również jeszcze z augustynizmu (przyjmował rationes seminales. pierwszy twierdził. przypomniał zaniedbany przez poprzednie pokolenia kosmologiczny sposób dowodzenia istnienia Boga. była syntezą historyczną w wielkim stylu. jak i neoplatońskiej wersji. ślad tego uznania pozostał w postaci przydomku „Wielki" nadanego jemu jednemu spośród wszystkich scholastyków. Niemiec. że dół tej drabiny. Przewrót tomistyczny przygotowali ci uczeni XII w. jak Anzelm. którzy recypowali pewne działy arystotelizmu. to jest walczyć zarówno ze starą scholastyką. które dopiero Tomasz porzucił. by pójść w kierunku czystszego arystotelizmu. Niemniej w wielu punktach wskazał nową drogę.. pojęciem poznania. że zdarzeniami kieruje Opatrzność. jak Bernard. natomiast na pytanie. odnalezioną przezeń u Arabów (Awicenny). nauczyciel młodego Tomasza na fakultecie artystów w Neapolu. Przyjmując zasady filozofii Arystotelesowskiej Tomasz musiał przeciwstawić się platonizmowi. ale góra . 5. odrzucał wprawdzie jego psychologię i odrzucał teorię poznania. Trójca św. On pierwszy oddzielił dziedzinę tajemnic religii (jaką jest np. POPRZEDNICY BEZPOŚREDNI. Pojęcie przyczynowego powiązania zdarzeń i na nim oparł pogląd na stosunek Boga i stworzenia. Jednakże w wielu punktach godził się z Augustynem. Dzieła jego składają się w znacznej części z komentarzy do Arystotelesa. Albert. v. filozofią przyrody. na których oparł rozróżnienie Boga i stworzenia. że inne są zasady teologii. 4. Tym wszakże. którą do jego czasów posługiwali się chrześcijańscy uczeni. Bollstadt. Można rzec. Pojęcie środka i na nim oparł swą etykę. Piotr z Hibernii. miał za życia autorytet zupełnie wyjątkowy. a także do Pseudo-Dionizego i do Lombarda. jak i nowymi prądami. jak teorię uniwersaliów (np. wcześniejsi scholastycy. brakło w nich bowiem uznania. w oczach potomności zaćmiony nieco przez sławę ucznia. Uczony wielkiej wiedzy i talentu. a od 1248 w nowo utworzonej wyższej uczelni (studium generale) w Kolonii. odpowiadał w myśl Arystotelesa. jak Pseudo-Dionizy. należał do nich np. że dusza jest nieśmiertelna. szybko jednak urzędy te składał i wracał do Kolonii do pracy nauczycielskiej. aż po człowieka włącznie. wprowadził do scholastyki XIII w. dlaczego jest tak zbudowany. De unitate intellectus contra averroistas i inne. Te pojęcia Tomasz jeszcze uzupełnił. kompromisową koncepcję uniwersaliów. 1245-1248 w paryskim uniwersytecie. nauka ta. który przed Tomaszem najwięcej uczynił dla utworzenia chrześcijańskiego arystotelizmu. Przede wszystkim przez pojęcia istoty (essentia) i istnienia (esse).po neoplatońsku. takich filozofów było już wielu. Od niego też tomizm czerpał hierarchiczną koncepcję świata jako drabiny coraz doskonalszych bytów. ale kontynuował dzieło jego w teologii. a inne przyrodo-znawstwa (theologica non conveniunt cum physicis in principiis). że świat jest stworzony w czasie. i zaczął przystosowywać ją do nauki chrześcijańskiej. System Arystotelesa pociągał średniowiecznych myślicieli swą logiką. że filozofia Arystotelesa jest z tymi i z wszystkimi innymi artykułami wiary chrześcijańskiej zupełnie zgodna. Gilbert). mistycy.

Inni za to uczniowie Alberta kontynuowali jego badania przyrodoznawcze. stosowanej potem przez awerroistów. Spór ten miał w XV w. a także motywy neoplatońskie jego filozofii. Z różnorodnej jego inicjatywy naukowej Tomasz podjął tylko część teologicznofilozoficzną. został dominikaninem. w Królestwie Neapolitańskim. ale też podejmował specjalne badania doświadczalne. Albert tworzył wspólny front filozoficzny ze swym wielkim uczniem. Jan z Nowego Domu. W 1243 r. w konflikt z „tomistami". Św. Natomiast na schyłku średniowiecza uformowała się wspomniana już oddzielna szkoła albertystów. Zainicjował ją w Paryżu w początkach XV w. wskazując na zgodność zasadniczej orientacji obu. Urodził się na zamku pod Akwinem. Życie jego zeszło w pracy naukowej. 1274) był Włochem. którym Bonawentura i tylu innych .filozofów średniowiecznych poświęciło znacz na część życia. 1225 lub nieco później . 1460). a także umiał uwolnić się od spraw kościelno-administracyjnych. pracował nie tylko nad systemem filozofii. Był uniwersalnym umysłem. znani pod nazwą „albertystów". ALBERT WIELKI 198 . Tomaszem. a nie najmniej śledzono go w Krakowie.interpretacji Arystotelesa.zm. a tomiści je bagatelizowali. ale tej dał formę skończoną. pochodził z rodu hrabiów Akwinu. W sporze tym albertyści mieli tendencję do wyolbrzymiania różnic między Albertem i jego uczniem. gdzie Heimeryk de Campo (zm. jako zakonnik wolny był od spraw osobistych. wchodzili nieraz w XIV i XV w. uczeń Jana. Zarzucał Augustynowi. wiódł z tomistą Gerardem de Monte spór na temat różnic doktrynalnych między Albertem a Tomaszem. zwłaszcza Ulryk i Teodoryk. ŻYWOT. Tomasz z Akwinu (ur. zwłaszcza w dziedzinie botaniki zdobył znaczną wiedzę. uczniowie ci. Studia odbywał u benedyktynów w słynnym klasztorze Monte Cassino. W XIII i XIV w. Wpływy jej objęły też Kolonię. znaczny rozgłos. że nie znał przyrody.

pisana do końca życia i niedokończona. 1252. W 1274 r.Obszerne komentarze do całego prawie Arystotelesa stanowią jeszcze jeden wykład poglądów filozoficznych Tomasza. dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. został ponownie przez władze swe skierowany do Paryża. Dziedzina wiedzy. zaczęta w Paryżu. 2) Suma filozoficzna. został z powrotem powołany do Włoch. który wprawdzie ponowił ogólną prohibicję Arystotelesa. Są wprawdzie niektóre prawdy dostępne rozumowi a zarazem objawione. Później. to w Paryżu. TOMASZ Z AKWINU Przebywał najpierw w klasztorze w Neapolu.ŚW. np. czyli Summa contra gentiles. PISMA Tomasza są bardzo liczne. Poza tym zostawił wiele prac monograficznych pisanych przeważnie w związku z dysputami uniwersyteckimi (Quaestiones disputatae. 3) Suma teologiczna. Pracował kolejno to w Kolonii. na ogół jednak wiara i wiedza stanowią dwie różne dziedziny. była rozległa: rozum poznaje nie tylko rzeczy materialne. główne dzieło Tomasza. ale zmarł w drodze. z których każde rozważa całokształt ówczesnych zagadnień: 1) Komentarz do Sentencyj Piotra Lombarda. skończona w Rzymie w 1264 r. przeciw Sigerowi z Brabantu (De unitate intellectus contra averroistas. w przekonaniu Tomasza. 1. Tomasz oddzielił wiedzę od wiary. dojrzałe dzieła pisane są po r. Przede wszystkim pozostawił trzy wielkie dzieła. w pracy tej przyszedł mu z pomocą papież Urban IV. aby bronił prawowiernego stanowiska w sporach doktrynalnych wywołanych tam przez awerroistów. w Kolonii. przeciw Wilhelmowi de Saint-Amour (Contra impugnantes Dei cultum. a od 1245 r. W 1272 r. najkompletniejsze. był stamtąd wezwany przez papieża do Lugdunu na sobór. Wyraźniej od dawnych scholastyków i od współczesnych augustynistów w rodzaju Bacona. 1270). Suma teologiczna zawiera definitywne sformułowania. 1257). Disputationes ąuodlibetales). ale jednocześnie paru kompetentnych uczonych powołał do studiów nad jego filozofią: Wilhelmowi z Moerbecke powierzył przełożenie dzieł Arystotelesa. stosownie do potrzeb naukowych i pedagogicznych zakonu. Dla spełnienia tego zadania Tomasz opuścił Paryż i udał się do Włoch. 1260. zaczęta w 1265 r. a Tomaszowi ich interpretację krytyczną i poprawienie jego błędów. dla założenia studium generale w Neapolu. w związku z wygłaszanymi tam wykładami.. gdzie Albert Wielki stał się dlań mistrzem w filozofii. w 1269 r. ale 199 . W Paryżu wykładał od r. nieśmiertelność duszy. POGLĄDY. nawet w zagadnieniach filozoficznych. np. pisany wcześnie podczas pierwszego pobytu w Paryżu. Do systemu swego Tomasz doszedł nie od razu: komentarze do Lombarda zdradzają jeszcze wpływ dawniejszej scholastyki. oraz prac aktualnych o charakterze polemicznym. . WIEDZA i WIARA.. Powziąwszy przekonanie o słuszności zasad perypatetyckich pracował nad uzgodnieniem ich z nauką chrześcijańską.

objawiona zarówno jak naturalna. Z niego wynikł pogląd na sprawę uniwersaliów. filozofia wyłącznie na zasadach rozumu. B) Składniki bytu. 3) Poza tym należy jeszcze przyjąć powszechnik niezależny od rzeczy. któremu filozofia następnych stuleci tak wiele poświęciła pracy. z istoty ich nie wynika. którą udostępnia na drodze przyrodzonej. Jedynie tedy jednostkowe przedmioty są substancjami.Istota Boga jest taka. Forma jest podstawą tego. było nowe. Istnieją jednak prawdy. . Według św. Natomiast istota rzeczy stworzonych istnienia nie implikuje.. która za punkt wyjścia rozważań brała od razu idee wieczne lub pojęcie Boga. ale tylko w łączności z jednostkowymi rzeczami. kompetencje zostały rozdzielone i w 1272 r. I w tym leży zasadnicza różnica między Bogiem a stworzeniem. to jedynie w tym sensie. jak Anzelm. stąd mogą być wyabstrahowane przez umysł. co zaś jest czysto 200 . wspólne mu z Arystotelesem. co indywidualnie różne. istnieją w substancjach. . zwane także przez Tomasza powszechnikiem bezpośrednim (uniwersale directum). NAUKA o BYCIE. ale żadna mu się nie sprzeciwia. że przygotowuje do wiary (praeambula fidei). lecz dzięki jakiemuś innemu czynnikowi. a drugiej wyprowadzonej przez rozum (jak uczyli awerroiści). co w jednostkach jest gatunkowe. bo to leży w Jego istocie) i niezależnym (istnieje z własnej natury). być nie może. boć wszelka prawda. było początkiem krytycznego rozsegregowania prawd ze względu na ich różną naturę. ani dusza. że implikuje jego istnienie. Mogą mieć trojaką postać: 1) Powszechnik może być zawarty w substancji jednostkowej. Prawda. i że jej broni. I wedle rzeczy jednostkowych kształtował Tomasz swą koncepcję bytu. próbowali jeszcze dowodzić wszystkich prawd objawionych. Stąd też Bóg jest bytem prostym. ale nie zmienia tej. Złożone są istoty (essentia) i istnienia (existentia). jeśli służy teologii. bo składa się przynajmniej z istoty i istnienia. Nie może być sprzeczności między objawieniem a rozumem. a jedynie podstawę ma (fundamentaliter) w rzeczach. One więc muszą służyć za punkt wyjścia dla wszelkiego poznania. A) Substancje i uniwersalia. pochodzi z jednego źródła: od Boga. sed habent esse solum in singularibus). wedle którego Bóg stworzył świat realny. jeśli zaś mnogości. grzech pierworodny. Są one zawsze złożone: 1.mnogości. Jego istnienie. 2. wzorem. które jedynie objawienie może ludziom udostępnić. i tylko one. 2. na jaką się dawniejsza scholastyka pomimo różnych usiłowań nie zdobyła. które są dla rozumu niedostępne.również Boga. Filozofia. w duchu Arystotelesa. Jego własności. można jedynie prawd takich bronić i wykazywać niesłuszność zarzutów przeciw nim skierowanych. jak Trójca św. są substancjami. a materia tego. jakie występowały w sporze o uniwersalia. uzupełnia. bytami samodzielnymi. dokonane na podstawie ściślejszego pojęcia wiedzy. co wspólne jej gatunkowi i zawarte w definicji. jaką Bóg zsyła na drodze łaski. W tej postaci nie istnieje on w jednostkowych rzeczach. której istotę stanowi: to universale in re. to i cielesności. czyli samoistnymi bytami. ani żadne prawdy ogólne. Nawet gdy traktują o tych samych prawdach. Co cielesne..To potrójne rozróżnienie połączyło wszystkie trzy zasadnicze koncepcje. są to prawdy wiary. podwójnej prawdy o tej samej rzeczy. Rozdział ten obu dyscyplin został odtąd na ogół przyjęty w scholastyce. Wcielenie. Istota substancji cielesnych jest znów złożona z formy i materii. Rzeczy jednostkowe. forma jest źródłem jedności w substancjach. ani istota rzeczy materialnych. Na tej podstawie powstała prosta koncepcja rozgraniczenia filozofii i teologii. uniwersale ante rem: jest on ideą w umyśle Bożym. Był to pogląd umiarkowanie realistyczny. jednej objawionej. Tomasza nie jest bezpośrednio znany umysłowi ludzkiemu ani Bóg. realnie (formaliter) istnieje tylko w umyśle. że muszą istnieć. Stąd Bóg jeden jest bytem koniecznym (musi istnieć. I w tym leży zasadnicza różnica między światem duchowym a cielesnym.złożonym. stworzenie świata w czasie. dane są mu tylko rzeczy jednostkowe. materia . Niektóre prawdy przekraczają rozum. Musiała ona wypaść inaczej niż koncepcja dawnej scholastyki. Teologia buduje na podstawie objawienia. Jego działanie. Istotą każdej rzeczy jest to. paryski wydział filozoficzny (artystów) zabronił członkom swym zabierać głos w sprawach teologicznych. każda traktuje inaczej. ale same substancjami nie są (universalia non sunt res subsistentes. według Tomasza dowód tajemnic wiary przekracza możliwości rozumu. a stworzenie jest bytem przypadkowym i zależnym (bo istnienie nie leży w Jego naturze). Scholastycy XII w. a stworzenie . składa się z formy i materii. było to zasadnicze stanowisko Tomasza. które Tomasz nazywał też refleksyjnym (reflexivum). Człowiek czy kamień istnieją nie dzięki swej „istocie". Powszechniki istnieją. To stanowcze rozgraniczenie. 2) Powszechnik może być wyabstrahowany przez umysł: jest to uniwersale post rem.

świat duchowy i cielesny. bardzo daleki od Boga. jak chciał Augustyn. 3. oryginalność tomizmu objawia się w samej budowie. niezłożonym. 2) jeśli można je poznać. drugi (ex ratione causae efficientis) z niesamoistności świata wnosi. Przyznawał. B) Przymioty Boga. to pojęlibyśmy od razu. nie ma dlań 201 . z której wynikają inne własności. A) Istnienie Boga. choć użyte są w perypatetyckim trybie rozumowania: jako inicjatora ostatniego dowodu Tomasz wymienił Jana z Damaszku. czwarty (ex gradibus perfectionis) z faktu. drogą „negacji lub „eminencji" . Zarówno w dowodzie Augustyna. musi wyprowadzać istnienie Boga nie z nie znanej nam istoty Jego. to (wbrew augustynizmowi) posiada tylko formę. bądź przez nieskończone wzmożenie własności istot skończonych. Wszystkie te dowody są typu kosmologicznego. entia participata). nie wynika ani z pojęcia prawdy. Nie jest prawdą wrodzoną. a także 3) jaka własność Boga jest zasadnicza. Ten fundament jest Arystotelesowski. lecz tylko pośrednio. W doświadczeniu dany jest byt skończony i niedoskonały. że istnieje istota samoistna będąca przyczyną świata. czyli bytu możliwego i rzeczywistego. Dowód istnienia Boga jest tedy możliwy. 3. jak chciał Anzelm. stworzenie zaś zawiera zawsze czynnik potencjalny. dwa ostatnie zawierają motywy neoplatońskie. trzeci (ex possibili et necessario) z przypadkowości rzeczy wnosi. że gdybyśmy znali istotę Boga. że istnieje. przeszedłszy do zdolności duszy. Własności Boga nie były za czasów Tomasza przedmiotem sporu. I droga ta faktycznie prowadzi do celu. jest więc niezmienny. ani z pojęcia doskonałego bytu. nie możemy więc istnienia Boga wywodzić a priori z Jego istoty. naukę o świecie. bo powstanie i koniec byłyby zmianami. dla którego Bóg był „jak najbardziej obecny w duszy ludzkiej". nie istnieje nic. wnosi. Pierwszy dowód (ex motu) z istnienia ruchu wnosi. że istnieje istota najwyższa. były ustalone powagą Pisma św. materia zaś tylko potencją. jest niematerialny. jest wieczny. który istnieje sam przez się. to w jaki sposób. jak i Anzelma (oba były uznawane przez panujący w XIII wieku obóz augustyński) Tomasz widział błędy. czyli co stanowi Jego „istotę metafizyczną". istota Jego jest identyczna z istnieniem. stanowią warianty tej samej myśli. Tomasz stawał w opozycji do panującego w scholastyce przekonania. Na tej podstawie ontologicznej wznosi się system Tomasza. Arystotelesowskiego przeciwstawienia potencji i aktu. czy też raczej należy je uważać za przedmiot wiary i objawienia. Tomasz był zdania. bo byt prosty nie może mieć składników. kiedy istoty Jego bezpośrednio nie znamy. jak oprzeć dowód istnienia Boga na doświadczeniu. obejmujący Boga i stworzenie. i Ojców i Tomasz nie różnił się w tym punkcie od innych filozofów swego wieku. 3) że istotą metafizyczną Boga jest samoistność (aseitas): Bóg jest jedynym bytem. Twierdząc tak. co mogłoby być przyczyną Jego zmiany. Istnienie Boga nie jest prawdą oczywistą (propositio per se nota). Wszystkie opierają się na założeniu. Sporne było natomiast: 1) czy można je rozumem poznać. Forma jest aktem. że istnieje poza nimi istota konieczna. Niemniej jest to jedyna droga do upewnienia się o Jego istnieniu. że 1) własności Boga można poznać rozumem.duchowe. nie ma przyczyny. że nie posiada on w sobie samym przyczyny swego istnienia. że istnieją istoty różnej doskonałości. Był to wniosek obcy dotychczasowej scholastyce. Bóg jest tedy samoistny. Trzy pierwsze są odmianami dowodu zainicjowanego przez Arystotelesa. wreszcie piąty (ex gubernatione rerum) z powszechnej celowości przyrody wnosi. ale musi być aposterioryczny. jako samoistny. Powyższe rozróżnienie Tomasz formułował również przy pomocy ogólniejszego jeszcze. ale cóż. W budowie tej rozważymy kolejno: naukę o Bogu. i wskazuje na Boga jako na swą przyczynę. 2) że wszakże rozum ludzki nie może poznać ich wprost. Nie pozostaje więc nic innego. zrywał z tezą obozu augustyńskiego. bo podstawą wszelkiej złożoności jest materia. Bóg jest czystym aktem. iż istnieje istota najdoskonalsza. naukę o poznaniu i naukę o działaniu (czyli filozofię moralną). rządząca przyrodą a działająca celowo. bez początku i końca. nie wymagającą dowodzenia. Potrzebny jest dlań dowód. jest bytem prostym. Tomasz dał pięć dowodów istnienia Boga. wszystkie inne są bytami zależnymi (entia ab alio. lecz ze znanych nam Jego dzieł. albowiem analiza bytu skończonego przekonywa. które są wszakże jednego typu. Istnienie Boga nie jest także prawdą opartą na apriorycznym rozumowaniu. że istnieje pierwsza przyczyna ruchu. NAUKA o BOGU. potem zaś. zaszczepioną w sercu każdego człowieka. lecz musi istnieć przyczyna pierwsza. który urzeczywistnia się tylko stopniowo. naukę o duszy.czyli bądź przez zaprzeczenie. jak się wyrażał Jan z Damaszku. że szereg przyczyn nie może iść w nieskończoność.

rośliny. odwrotnie. niezbędny składnik hierarchicznego układu świata. inteligencja. Tłumaczył świat jako dzieło Boże. Drogą zaś eminencji ustalić można. jako odwieczna. tak samo jak racjonalnie dowodził istnienia Boga i stworzenia świata. uważał „stworzenie z niczego" za rzecz wiary. Te wszystkie własności mogą być ustalone drogą negacji. Gdyby bowiem świat nie był wprost stworzony przez Boga. na którym Tomasz poniekąd wzorował swą teorię stworzenia. który eliminuje działanie samych stworzeń. Sprawa dowodu w nauce o stworzeniu wywołała znaczną rozbieżność zdań. 5. NAUKA o ŚWIECIE. lecz da się wytłumaczyć. a która. Stworzenie jest aktem woli. czyli dziełem przypadku. Świat został stworzony z niczego (creatio ex nihilo). scholastycy. 3. wzięli układ chórów anielskich wprost od niego. zwierzęta aż do człowieka. 4. wola itd. Tomistyczne pojęcie stworzenia zawierało następujące składniki: 1. Składały się na nią: a) nauka biblijna o aniołach i b) spekulacje mistyczne nad stopniami hierarchicznymi bytu. więc ono tylko mogło być działaniem Boga. to stworzenie w czasie było dlań tylko rzeczą wiary. Bóg miał w wiecznych Swych ideach niejako program świata: stworzenie polegało na zrealizowaniu tych idei. logicznie więc i jedno. ale też kieruje nim. Zespolenia biblijnych aniołów z neoplatońskimi inteligencjami dokonał był jeszcze Pseudo-Dionizy. rozwija się celowo wedle planu boskiego. musiało więc kiedyś nastąpić nadanie tego bytu. który eliminuje udział Boga w działaniu stworzeń. stanowią one. według Tomasza. że świat nie ma początku (Awerroes). Części niższe służą wyższym. w której czynniki biblijne i neoplatońskie miały przewagę nad perypatetyckimi. Zresztą dowód jest w tym wypadku wykluczony z natury rzeczy. to już czasowy charakter stworzenia da się dowieść. które można pojąć tylko jako stworzone. że jeśli zgodzimy się na nie.rodzaju i przeto nie może być definiowany itd. jak to wyobrażali sobie neoplatończycy. byt ich bowiem jest samoistny i nadany (ens ab alio). jako przyczyna sprawcza i celowa. ale samo stworzenie za rzecz wiary. 4. to byłby wynikiem sumowania się przyczyn. był zaś zdania. lecz objawienia i wiary. pojęcia zaś są ogólne i dotyczą tylko własności rzeczy. aby istota wolna była pierwszą przyczyną swych działań". Tomasz tłumaczył ją racjonalnie. czyli opatrzności. a w szczególności Tomasz. to już rzecz nie dowodu. Majmonides. Przez ten swój udział Bóg transcendentny jest poniekąd immanentny światu. że własnością Boga jest doskonałość. Bóg nie tylko stworzył świat. dowód bowiem operuje pojęciami. wyższe. Nauka o stworzeniu świata wynikała dla Tomasza z jego pojęcia Boga i pojęcia rzeczy skończonych. Zarówno dowód. jak i że ma początek (augustyniści). niezależnych od czasu. B) Budowa świata nie jest faktem ostatecznym. byłaby niezależna od Boga. a okazjonalizmem. nie konieczności. Mnogość i różnorodność stworzeń były potrzebne. Tymi wieloma różnorodnymi pojęciami ograniczony umysł ludzki próbuje ująć prostą naturę Boga. Tomasz w sprawie współdziałania Boga w dziejach świata zajmował stanowisko pośrednie między deizmem. gnostycy i niektóre wczesne systemy patrystyczne. Bóg rozporządzał wielu możliwościami. Te wszystkie znamy z doświadczenia: ale poza nimi muszą być inne jeszcze. bo bez nich Bóg nie mógłby był wyrazić pełni Swej istoty. bo „wcale nie należy do pojęcia wolności wyboru. a wszystkie służą Bogu. nawet i w wolnych czynach istot rozumnych. i drugie jest możliwe. Stworzenie odbyło się według idei Bożych. Stworzenie nastąpiło w czasie. mądrość. 2. Istnieją tedy różnorodne stworzenia. czyli stworzenie. który jest przeto celem świata. nie zaś z odwiecznej materii. a nie przez instancje pośrednie. uważał nie tylko czasowy początek. a więc dzieło rozumne i celowe. Te istoty 202 . czyli anioły. o różnym stopniu doskonałości: od żywiołów. A) Stosunek Boga do świata jest stosunkiem stwórcy do stworzenia. właściwy istotom rozumnym. Ale gdy sam fakt stworzenia i powyższe cztery jego własności były dla Tomasza rzeczą dowodu i wiedzy. jest niedostateczny. a urzeczywistnił tylko jedną. który. wszechmoc. Te pośrednie istoty to czyste inteligencje. Bóg działa więc w sposób wolny. Stworzenie dokonane zostało wprost przez Boga. Toteż świat jest uporządkowany. i nie miałby tej jedności. Jeszcze dalszy był Tomasz od Alberta Wielkiego. Działanie na podstawie idei jest właściwym sposobem działania istot rozumnych i wolnych. Nauka o aniołach stanowiła tę część systemu Tomasza. co zaś jest rzeczywiście. poprzez złożone ciała nieorganiczne. pochodzące od neoplatończyków. istnieć musi bowiem ciągłość między stworzeniem a Bogiem. Każda istota działa wedle właściwego jej sposobu działania. o której pisali Platon i Arystoteles. Bóg. jak tego chciały systemy emanacyjne. jaką rzeczywiście posiada. jest czynny wszędzie.

jako oddzielną substancję. zetknięcie zaś odbywa się przez pośrednictwo zmysłów. to była bodaj najśmielsza. Istotność tę poznaje rozum bierny. Choć pogląd ten miał źródła starożytne.pośrednie między Bogiem a człowiekiem mają też własności pośrednie. Poznanie polega na upodobnieniu podmiotu do poznawanego przedmiotu. Według niego. a nie samoistną substancją. musi mieć jedną formę. Jest ono procesem receptywnym. a nie. Augustyńska tradycja głosiła zaś. ale dąży do poznawania ich ogólnych. Jest to poznanie właściwe „czystym inteligencjom". bądź umysłowe. 5. ani z własnej natury. I ostatecznie wszelkie poznanie rozumowe. Władze poznawcze człowieka są bądź zmysłowe. Ale zmierza do umysłowego ujęcia rzeczy. jak Awerroes. a forma wyższa obejmuje już niższe. ale nie ludzi. bo czynność rozumu jest najwyższą z czynności. np. lecz poznają przez iluminację. Stąd pochodzi niezastąpiona rola zmysłów przy powstawaniu poznania. Wbrew pierwotnej tradycji Tomasz stanął na stanowisku psychofizycznej jedności człowieka. Rozum czynny sam nie jest właściwie władzą poznawczą. ciało również należy do natury człowieka. I dusza ludzka jest formą człowieka. tzn. Władze wyższe posługują się niższymi. i twierdziła. że tylko dusza jest człowiekiem. jest to dusza rozumna. że da się ona uzgodnić z chrystianizmem. Tomasz porzucił pogląd Platona. tak samo jak zmysłowe. Z tą teorią dostał się do scholastyki tok myśli trzeźwiejszy i bardziej liczący się z faktami niż ten. że człowiek. Od władz niższych. jak Bóg. zmysłowych. prawzorów tych bezpośrednio wcale nie oglądamy. W myśl Arystotelesowskiego hilemorfizmu Tomasz pojął duszę jako formę istoty organicznej. Nie mógł jednak zrezygnować z niej. nie poznają przez zmysły. gdyż rozumne poznawanie jest czynnością właściwą i wyróżniającą człowieka. ma więc może i inne formy? Nie. i ciało stanowią części człowieka. ale potem wybiega daleko poza zmysły. jest receptywne. umysłowego ze zmysłowym. NAUKA o POZNANIU. aby być jedną substancją. Nie iżby poznanie takie. musi się też rozpoczynać proces poznania. 2. było niemożliwe. gorszyła się tym. Tomasz pojmował empirycznie genezę poznania. jednostkowych przedmiotów. jak człowiek. jak tego chciała szkoła augustyńska. Wszelkie tedy poznanie ludzkie jest pochodzenia empirycznego. jak zmysły wobec obrazów zmysłowych. złączony z ciałem. który polega na tym. twierdzenie jego. metafizycznie. samorzutność poznania oraz niezależność umysłu od zmysłów. że chrystianizm nie wymaga bezcielesnego spirytualizmu ani także dualizmu duszy i ciała. ale nie jego kres. Jedność formy była jedną z tez Tomasza najsilniej atakowanych. Franciszkańska szkoła uważała za niemożliwe łączenie w jednej zasadzie tak różnych rzeczy. Anioły poznają więc prawdę w sposób. że istnieje mnogość form w człowieku. Tomasz traktował rozum psychologicznie. nie mogą więc być środkiem (medium) poznania rzeczy. które padając na wyobrażenie wydobywa zawartą w nim istotność. Jeśli zaś i dusza. Taka była ogólna teoria poznania Tomasza. jako czynny tej istoty pierwiastek. Ale wykazał. tak samo jak teoria poznania augustynistów była wyrazem ich czystego sptrytualizmu. ale człowiekowi nie jest dane. niezależności duszy. Człowiek nie posiada idei wrodzonych. Wraz z Arystotelesem dzielił rozum na czynny i bierny. Jednakże człowiek spełnia inne jeszcze czynności. który panował w niej 203 . najryzykowniejsza część jego filozofii. że funkcje fizyczne zostały zaliczone do funkcji duszy. Także nie jest prawdą. W doczesnym życiu (secundum praesentis vitae statum) umysł. on dokonywa właściwego aktu poznawczego. istotnych własności. Była ona odpowiednikiem jego hilemorficznego dualizmu. to w jaki sposób są złączone? Jak forma z materią. które nie mają ciał i zmysłów. ale z ducha był jak najbardziej nowoczesny. Posiadamy rozum i dzięki niemu poznanie postępuje naprzód na drodze abstrakcji. jak według Arystotelesa. że człowiek nie jest samą duszą i że dusza jest formą ciała. nie może obejść się bez pośrednictwa zmysłów. jest to poznanie aniołów. A) Nauka Tomasza o poznaniu ludzkim była w szczególnie ostrym przeciwieństwie do wcześniejszej tradycji scholastycznej. jakie opisuje szkoła augustyńska. arystotelesowskie. To wrażanie obrazu w duszę odbywa się przy zetknięciu z przedmiotem. przypisywali ludziom. NAUKA o DUSZY. że przedmiot wraża w duszę swój „obraz" (species). Możliwe jest. 1. abyśmy. receptywnie. ciało zaś jest nie częścią. Zaczyna od ujmowania konkretnych. jako władzę duszy. 6. postrzega zmysłami. w przekonaniu. podjęty przez Augustyna. przeciwnie. który Augustyn i jego następcy. poznawali rzeczy przez ich wieczne prawzory (in rationibus aeternis). mistyków i szkołę franciszkanów. jest raczej jakby światłem. jak myślenie i funkcje fizyczne. więc umysłowe zmysłowymi. zaczyna od zmysłów. Stał na stanowisku: 1) receptywności poznania oraz 2) łączności poznania wyższego z niższym. Hilemorfizm Tomasza w rozumieniu człowieka. lecz narzędziem człowieka. nie licząc się z naturą ludzką. zachowuje się wobec niej tak samo biernie.

Posiadamy przeto o nich wiedzę ogólną i pewną. intuicyjna. Najogólniejszymi własnościami tomizmu były: dualizm Boga i świata. Dla trafnego wyboru dóbr rozum musi poprzedzać wolę i kierować nią. Bóg był dlań ostatecznym celem i miarą czynów ludzkich. ale poznanie Boga. B) Odrębność tej teorii poznania przejawiała się również w zagadnieniach szczegółowych: a) Przedmioty materialne możemy poznawać rozumem. OGÓLNE WŁASNOŚCI TOMIZMU. wiedza aprioryczna. realizmem umiarkowanym przeciwstawiał się z jednej strony skrajnemu realizmowi platończyków. postawą umysłu zwróconą ku światu zewnętrznemu i przekonaniem. b) Duszę własną poznajemy tylko pośrednio. uniwersalizm. Ze starożytnych doktryn dwie miały największy wpływ na etykę chrześcijańską: stoicki ascetyzm i neoplatoński ekstatyzm. tej filozofii głoszącej istnienie Boga. intelektualizmem. był bardziej 204 . że sprawy moralne są natury praktycznej. co rzeczywiste.dotychczas. między Bogiem a stworzeniem. co przejęci dobrami wyższymi potępiali niższe. na stanowisku intelektualizmu. z którego wywodzi się wszelkie inne. nadprzyrodzone oświecenie umysłu. opatrzności. Ostateczny cel życia widział w szczęściu. nieoczekiwane. intelektualizm. co tylko potencjalne. jak Grecy. że Tomasz należał raczej do mniejszości filozofów średniowiecznych. Własności te sprawiły. Pogląd ten Tomasza przeciwstawiał się teorii Platońskiej. władze zaś duszy i samą duszę . Iluminizm. przekonaniem. pojmował je jako poznanie. że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia. a nie przeżycia wewnętrzne. dla której właściwym przedmiotem poznania rozumowego był świat niematerialny. Tomasz wraz z Arystotelesem cenił każde dobro i każdemu chciał wyznaczyć należne mu miejsce. że poznanie rozumowe jest zawsze ogólne. co było w tomizmie nowe. wolnej woli. tomizm przeciwstawiał się panteizmowi. obiektywizmem. Natomiast Tomasz zastrzegał. Wbrew tym. wraz z Grekami. przeciwstawiał się augustyńskiemu aprioryzmowi. przeciwstawiał się subiektywnej postawie mistyków i augustynistów. Tu przeciwieństwo ze szkołą augustyńską było najostrzejsze: ta bowiem twierdziła. dualistycznemu rozumieniu człowieka. Tomasz głosił więc pierwszeństwo rozumu i stał. empiryzmem. to oparcie filozofii chrześcijańskiej na doświadczeniu. że poznajemy jedynie to. 7. którego czas przyszedł jeszcze w XIII w. hilemorfizmem bronił jedności ludzkiej natury i przeciwstawiał się rozrywaniu duszy i ciała. nieśmiertelnej duszy. że dusza poznaje siebie przez bezpośrednią intuicję. Ale w analizie życia moralnego uwzględnił nie tylko ostateczny cel. realizm. więc też rozumowo poznajemy tylko gatunki. ale szczęście pojmował zgodnie ze swą teocentryczną i intelektualistyczną filozofią. nie wyłączając poznania przedmiotów zewnętrznych. obiektywizm. a z drugiej – nominalizmowi. nie naukowej. że dane nam są rzeczy zewnętrzne. Dualizmem między bytem absolutnym a względnym. Tomasz zaś do systemu włączył dział ten jako równoległy z filozofią teoretyczną. Teza ta była wynikiem obiektywnej postawy Tomasza: uważał. poznajemy więc bezpośrednio jedynie czynności duszy. Pod tym względem tomizm nie różnił się od augustynizmu. lecz i cele bliższe. Tomasz poszedł zupełnie inną drogą: poszedł za Arystotelesem i jego etyką umiaru i rozumu. uniwersalizmem. hilemorfizm. Wczesna scholastyka niewiele pracowała na polu filozofii moralnej w założeniu. Twierdził też. dla niej poznanie własnej duszy było poznaniem najpierwotniejszym. To. do której dotąd odwoływała się scholastyka. to wszystko jest niepewne i niepotrzebne.wyłącznie na drodze refleksji. a nie jednostki materialne. a nie. przeciwstawiał się indywidualizmowi. FILOZOFIA MORALNA. Poznanie bowiem jest najwyższą funkcją człowieka. stworzył system etyki o nieporównanej pełni i konsekwencji. wrodzona. a zespoliwszy jego subtelne pojęcia etyczne z chrześcijańską postawą wobec życia. a przez to przy ogólnej teocentrycznej postawie znajdował miejsce na badania empiryczne. empiryzm. Bóg zaś najdoskonalszym przedmiotem poznania. W badaniach tych wzorował się na Arystotelesie. przekonaniem o wyższości ogółu nad jednostką. w stanowczym przeciwieństwie do woluntaryzmu augustyńskiej szkoły.. że rzeczy zewnętrzne są nam dane bardziej bezpośrednio niż wewnętrzne. przeciwstawiał się woluntaryzmowi Augustyna i emocjonalnej postawie mistyków. nauką o pierwszeństwie intelektu w poznaniu i działaniu. wystarcza doświadczenie.

który wykończył pismo Tomasza De regimine principum.jezuitów uznał ją również za swoją. Pierwszy raz w XVI w. miał ośrodek w Hiszpanii. za odrzucenie iluminizmu. Tomizm został w szczególności zaatakowany za jedność formy. nie przestała już istnieć. który bronił przeciw Kilwardby'emu jego nauki o jedności formy. 1277 potępił niektóre jego tezy. od jednego antyku. bojowo wystąpili przeciw niemu zwłaszcza trzej uczniowie Bonawentury: Peckham. przeważnie nawet pomijając to. który miał rozwinąć się w następnym stuleciu. ale zarazem torował drogi dla krytycyzmu. Herveus z Nedellec (Natalis. przejęli jego poglądy. Ale ostatecznie spór o filozofię Tomasza skończył się jej zwycięstwem. Tomasza opanowała przede wszystkim Paryż. UCZNIÓW I ZWOLENNIKÓW Tomasz miał przede wszystkim wśród dominikanów. Zwłaszcza. za teorię pośredniego poznawania duszy. należał do nich Ptolomeusz z Lukki. Pod koniec zaś średniowiecza stolicą tomizmu stała się Kolonia. kierowany przez Towarzystwo Jezusowe. W XIII i nawet XIV w.Wszakże ci zwolennicy nauki Tomasza przyjęli ją na ogół tylko częściowo. typu tego nie było.1617). Tomasz walczył na dwa fronty: z heterodoksalną i z ortodoksalną filozofią. Co więcej. OPOZYCJA wyszła od panującej jeszcze w XIII w. profesora Uniwersytetu Paryskiego. który na kapitułach generalnych w latach 1278. zwłaszcza Piotr z Owernti (zm. 1317). odkąd powstała. nawrócił do innego antyku.: wówczas powstał ruch usiłujący regenerować upadającą scholastykę przez powrót do Tomasza. Ruch ten. co prawda w formie swobodnej. z Arabów. najgoręcej broniących augustyńskiej tradycji. . który wykończył komentarze Tomasza do niektórych pism Arystotelesa. który później bardzo się rozpowszechnił. i do karmelitów przez generała zakonu Gerarda z Bolonii (zm. W czasach nowych dwukrotnie dokonał się nawrót do tomizmu. Salamanka. główny ośrodek średniowiecznej nauki. księża świeccy. który jako biskup potępił doktryny Tomasza w 1284 r. Stolica Apostolska wielokrotnie od Jana XXII po Benedykta XV ogłaszała naukę Tomasza jako naukę Kościoła. Natomiast ich fundamenty filozoficzne były zupełnie różne. „starej scholastyki". 1323 r. biskup paryski. Znikły wątpliwości co do jej prawowierności: potępienie z r. i Egidiusz z Lessines. Nie odpowiadał jednak duchowi epoki. np. iż przed Tomaszem. bronił filozofii św. Tradycje jej podtrzymywał przede wszystkim zakon dominikański. uznanie materii za podstawę indywidualności.). sam prowincjał angielski i arcybiskup kantuareński. On wystąpił przeciw awerroizmowi. Wybitny myśliciel dominikański początku XIV w. w którym poddał krytyce 117 twierdzeń Tomasza. zm. wprowadzając zaś do niej obce pierwiastki z filozofii Augustiańskiej. autor Defensa doctrinae divi Thomae. opartej na Augustynie. tomizm był jeszcze poglądem mniejszości. który w r. perypatetyckiego. Szkoła Tomasza. W r. w tymże 1277 roku odrzucił szereg doktryn Tomasza. za potencjalność materii i odrzucenie rationes seminales. należał do nich Stefan Tempier. z Dunsa Szkota. tezę o indywidualizującej materii. Ściślej mówiąc. jak Alhambra. Filozofię chrześcijańską Tomasz jakby zbliżył z powrotem do filozofii starożytnej. a przy tym był to tylko tomizm częściowy. Robert Kilwardby.. naukę o jedności formy. 1277 zostało uchylone przez biskupa paryskiego w 1325 r. a augustynizm wystąpił przeciw niemu. . miały inną teorię poznania i inną psychologię. Miał przeciwników nawet wśród dominikanów. zawerroizmem i z augustynizmem. platońskiego.. Koimbra. Tomasz zyskał sobie nazwę doctor communis. np. autor specjalnego dzieła Correctorium fratris Thomae. Od XVI zaś wieku potężny zakon. Przedtem wszakże wydał Franciszka Suareza (1548 . obiektywną i empiryczną postawą różnił się od wcześniejszej tradycji schelastycznej. który wznowił naukę Tomasza. nie zdołał wyjść poza Hiszpanię. odrzucenie materii duchowej.1313 uznał oficjalnie naukę Tomasza za naukę zakonu. Tomasza. 1567 przez papieża Piusa V został uznany za piątego doktora Kościoła. tzn.czysta materia mogłaby istnieć samodzielnie.materia nie 205 . a i tu wygasł w XVII wieku. w najświetniejszych naówczas uniwersytetach Europy. . Middleton i de la Marę. a jego samego za doctor ordinis. Tomizm miał z augustynizmem wiele poglądów wspólnych. Doktryna Tomasza dostała się również do zakonu augustianów przez Egidiusza Rzymianina (1247-1316). Stworzył drugi typ scholastyki.wybitnym niż typowym myślicielem scholastycznym. 1305). Tomasz miał przeciwników wśród duchowieństwa świeckiego. Spór o naukę Tomasza stał się najważniejszym sporem filozoficznym XIII wieku. przed połową XIII w. Ale najwięcej oponentów miał Tomasz wśród franciszkanów. jako prawowierne systemy chrześcijańskie musiały być zgodne w swych tezach teologicznych. co było własną koncepcją Akwinaty. Także niektórzy profesorowie Uniwersytetu Paryskiego. należy jednak pamiętać. Nauka św. pełnej odstępstw (nie ma realnej różnicy między istotą a istnieniem..

doszedł do poglądów. Odtąd rozwija się filozofia pojęta na wzór Tomasza i znana pod nazwą „neotomizmu".jest zasadą indywiduacji. zalecająca odnowienie filozofii w duchu Tomasza. Mimo to wszystko zasadnicza postawa i tendencja Szkota była inna niż Tomasza. Duns Szkot. Drugi nawrót do nauki Tomasza nastąpił w drugiej połowie XIX w. świecki ksiądz. POPRZEDNICY. zwany Opus Oxoniense. niemniej przyczynił się do tego.Był jednym z najsubtelniejszych myślicieli średniowiecza. Twórcą nowej doktryny był Duns Szkot.dowód istnienia Boga przeprowadzony przez Tomasza jest niedostateczny). w ten sposób powstała „nowa szkoła franciszkańska". Był umysłem przede wszystkim krytycznym. Inicjatywa wyszła od franciszkanów. Quaestiones disputatae super philosophiam. a potem nauczał w latach 1305-1308.. które długo uchodziły za dzieło Szkota. odrzucenie teorii iluminacji. W teorii poznania pozostał wierny Augustyńskiemu przekonaniu. . Uczył się. Poglądy Dunsa miały wiele wspólnego z poglądami Tomasza: nie mówiąc już o poglądach teologicznych. jak różni byli Augustyn i Arystoteles. jak dzieła Tomasza. a tylko wola jest czynna. lecz wedle przeżyć wewnętrznych. Tomasz głosił głównie poglądy wspólne myśli chrześcijańskiej ze starożytną. nie obejmowały już tak równomiernie i systematycznie całej pełni ówczesnych zagadnień. teraz nie są mu już przypisywane. którzy jeszcze przed Dunsem poddali się wpływom Tomasza: Wilhelm z Ware. zmarł tam niebawem. Najwybitniejszą zaś postacią między starą a nową szkołą. Głosił psychologiczne pierwszeństwo woli przed rozumem. otrzymał odmienne wyniki. od którego jest ona zwykle zwana skotyzmem.. W przeciwieństwie do obiektywnej postawy Greków i Tomasza. zmarł w 1293 r. gdzie osiągnął doktorat teologii. oraz zainicjowana przez tegoż papieża Akademia św. przeniesiony do Kolonii. przeładowane polemiką i subtelnymi dystynkcjami. 1. metafizycznych i psychologicznych. ale zastosowawszy je skrupulatnie. podział funkcji psychicznych. jak aposterioryzm w teorii poznania. Istota wyrównania polegała na tym. ta przewaga psychologiczna rozrosła się u niego w metafizyczną przewagę dobra nad prawdą i w etyczną przewagę miłości nad poznaniem. dzięki niej. udał się do Paryża. między Bonawenturą a Szkotem był: HENRYK z GANDAWY. którą można oglądać jedynie w świetle wiecznym przez specjalne oświecenie boskie. nauczyciel Dunsa. Woluntaryzmem odnowił istotny punkt filozofii Augustyna. usunięty na drugi plan przez jego zwolenników w XIII wieku. którzy przyswoiwszy sobie zdobycze św. jak cała koncepcja Boga i stworzenia. które cechował indywidualizm i woluntaryzm. Dzieła jego. modelując swe poglądy nie wedle rzeczy zewnętrznych. że tomizmowi zostały uczynione możliwie największe ustępstwa. ŻYCIE I PISMA. . ale zasadnicza postawa została augustyńska. Szkot zaś rozwijał swoiście chrześcijańskie motywy. PRZEWAGA WIARY NAD ROZUMEM. Do nauki należy to. daleki od uniwersalistycznej i intelektualistycznej filozofii Tomasza. Kościół nadał mu tytuł doctor subtilissimus. magister teologii Uniwersytetu Paryskiego. Akcja Dunsa Szkota przygotowana była już w starej szkole augustyńskiej przez niektórych jej członków. mianowicie do jego pism logicznych. Główne dzieło: komentarz do Sentencyj. wspólne im były ponadto najogólniejsze pojęcia ontologiczne oraz poglądy epistemologiczne i psychologiczne. a potem nauczał w Oksfordzie. wyprzedził go w opozycji przeciw tradycyjnemu w szkole iluminizmowi. podobnie do Augustyna. koncepcja uniwersaliów. W Paryżu potem powstał drugi. od 1277 r. postawę introwersyjną. zm. krótszy od tamtego komentarz Reportata Parisiensia (lub Opus Parisiense).. bo rozum jest władzą bierną. była tak różna. Tomasza w Rzymie. Szkot przejął od Arystotelesa i Tomasza pojęcie nauki. DUNS SZKOT Ostatnia forma filozoficzna XIII wieku była wyrównaniem antagonizmu między dwoma głównymi obozami filozoficznymi stulecia: augustynizmem a tomizmem. które pochodziły ze wspólnej tradycji kościelnej. w 1304 r. w 1308 r. zajmował. W Oksfordzie pisał również komentarze do Arystotelesa. że siły przyrodzone nie wystarczają do poznania pełnej prawdy.jednostki mogą być poznawane bezpośrednio. by naukę tę znów uczynić aktualną. co jest znalezione przez 206 . był franciszkaninem. Pobudką doń stała się encyklika Leona XIII Aeterni patris z 1879 r. Tomasza zmodernizowali swą doktrynę. . Jego krótkie życie było całkowicie poświęcone nauce. nieco przed 1270 r. POGLĄDY. i tym nade wszystko przygotował nowy augustynizm Szkota. ur.

a nie rozumu i nauki. Wedle Tomasza jedynie tajemnice wiary.w to wszystko należy wierzyć. z powodu swej orientacji introwersyjnej. i dzieło jego stoi na pograniczu dwóch typów filozofii średniowiecznej: budującej i krytycznej. wedle Szkota zaś nie może być dowiedziona ogromna większość tez teologicznych. To rozróżnienie dwóch rodzajów poznania. ma nawet stopień pewności niedostępny dla rozumu przyrodzonego. przypisywał rozumowi również zdolność poznawania jednostek. Ale poszedł dalej w realizmie: przypuszczał. że ogóły to tylko fictiones intellectus: to było dopiero stanowisko następnej generacji filozofów. ale uważał je za prawdy objawienia i wiary. że istnieje Bóg i że jest jeden. jak ta. że rozum poznaje jedynie gatunki. która zwątpiwszy w rozum zdała się na samą wiarę. ale nie mówił. a przez to rozszerzając dziedzinę wiary. 207 . bardziej sporna. miłosierdzie. znacznie redukując dziedzinę rozumu. że cechuje Go niezmienność. Analiza Szkota nie kwestionowała prawd teologicznych. twierdził. przeciwnie. lecz indywidualna dusza i jej zbawienie). lecz rzeczą formy. Szkot nie kwestionował tych prawd. Indywidualne cechy nie są rzeczą materii. dla którego byt. bo istnienie nie należy do istoty rzeczy skończonych. PRZEWAGA INTUICJI NAD ABSTRAKCJĄ. Dla Szkota ogóły były w rzeczach: przejął realistyczne stanowisko Tomasza. zrezygnował. lecz podstawową cechą bytu. Mówił. by wiarę przetworzyć w wiedzę. w języku scholastycznym: forma jest principium individuationis. Trójca św. Zerwał ze starożytnym uniwersalizmem. Nie można również dowieść nieśmiertelności duszy ani stworzenia duszy przez Boga. I Szkot. Tomasz dowodził. nie mogą być dowiedzione . prawdziwość. jest veritas solidissima. choć nie miała intencji sceptycznych. miał akty umysłu zwrócone ku samemu sobie i ujmujące przeżycia wewnętrzne. aczkolwiek zachował jego zasadę rozgraniczenia wiary i rozumu. Przez swą postawę bardziej krytyczną niż konstrukcyjną Szkot był zwiastunem nowej epoki. Nie pojmował intuicji mistycznie. Wyłom był przez to zrobiony i następnemu pokoleniu filozofów łatwo już było całą teologię wyłączyć z nauki. dla niego indywidualność była nie wtórną. jak akty postrzegania zewnętrznego. sprawiedliwość. 2. przekraczająca rozum. intuicyjne poznanie. Że Bóg jest rozumem i wolą. a może po prostu . Może doprowadziły go do tego względy natury metafizyczno-religijnej (osnową chrystianizmu jest nie gatunek ludzki. abstrahując od obecności rzeczy i ich indywidualnych cech. opatrzność . Zaliczał wprawdzie do nauki niektóre tezy teologiczne. że istnieją jedynie konkretne jednostki. Nie zamierzał zresztą przez to poniżać jej wartości. otóż Szkot twierdził. gdyż jej zasady nie wywodzą się ex evidentia rei. Szkot. tylko przez intuicję. Abstrakcyjne poznanie rzeczy musi być zawsze poprzedzone przez intuicyjne. stało się odtąd powszechną własnością scholastyki. że stworzył świat z niczego. jak np. że forma gatunkowa (ąuidditas) nie może być jedyna. co zawarte jest w pojęciu. przeciwnie. lecz tego dowieść niepodobna. Intuicja daje poznanie indywidualne i egzystencjalne. prawda nadprzyrodzona. ani wykazać udziału Boga w działaniach stworzeń. ale kwestionowała zdolności rozumu i przez to. stał się rzecznikiem indywidualizmu metafizycznego. Ale też inaczej pojmował funkcje rozumu: zaprzeczał. wierny uniwersalistycznemu poglądowi Greków. lecz jako akt bezpośredniego poznania przedmiotu obecnego. jednakże przesunął ich granicę. jakoby poznanie rozumowe miało charakter wyłącznie abstrakcyjny. znajduje się też w rzeczy. poznaje za to ich właściwości powszechne i istotne. zaczynającej się w XIV wieku. Szkot nie mógł nie kłaść nacisku na jednostkowe. mądrość. że natura bytu jest jednostkowa. Szkot dowody te uważał za niedostateczne. ale za to przypadkowe. punkty i linie miał za istniejące realnie w rzeczach. ale rozum nie wszystko znaleźć może. że wszystko. a przynajmniej istota bytu była ogólna. ufnej w rozum i tej. wszechmoc. gdyż był przekonany. Szkot przejął w zasadzie teorię poznania Tomasza i tłumaczył poznanie nie odwołując się do nadprzyrodzonego oświecenia. wszelki modus intelligendi pojmował jako modus essendi. nieskończoność. a nawet jak ta. wszechobecność. Wielkości geometryczne. lecz że istnieje poza tym w każdej rzeczy forma indywidualna (haecceitas): to była scholastyczna formuła indywidualizmu. A i dla Szkota teologia przestała już być scientia proprie dicta. PRZEWAGA JEDNOSTKI NAD OGÓŁEM. wprowadzone przez Szkota. Język ten nazywa „formą" istotny czynnik rzeczy.rozum. Ale także poznanie przedmiotów zewnętrznych pojmował inaczej. co mu przypisywał Tomasz. wiodła do sceptycyzmu. różnił się od Tomasza. jak chciał Tomasz. a nie przez abstrakcyjne rozumowanie można stwierdzić istnienie i obecność rzeczy. Tego prostego stanowiska nie wyrażał w prosty sposób. Za równie pierwotne. W ważnych jednak punktach. Tomasz. jakie Bóg ma własności.zdrowy rozsądek. Indywidualizm Szkota nie był wszakże skrajny. Różnił się więc poglądem na poznanie psychologiczne. Wiedza abstrakcyjna. 3. ale w Arystotelesowsko-scholastycznym języku. Niemniej z aspiracji scholastyków..

gdyż z natury swej jest ona wolna. uważał bowiem za niezbędne oddzielenie czynnika duchowego od biologicznego. Pomimo licznych wspólnych tez poglądy na świat Tomasza i Szkota były fundamentalnie odmienne. częstokroć nie pozostaje mu nic innego. Nie ma reguł dobra. Wprawdzie Szkot zastrzegał. Szkot ograniczył podwójnie. Tam Bóg był zależny od dobra i prawdy. po recepcji Arystotelesa groziło. że Bóg je ustanowił.wola. tam pojęty był jako racjonalny. Aby zmniejszyć jej paradoksalność. Zmieniona też została ocena władz umysłu. Doszedł tak do uznania w rzeczy mnogości form. Tomasz twierdził. Było to stanowisko zasadniczo Augustyńskie. którą Tomasz uważał za niemożliwość. Teorię. uznanie form indywidualnych. Budowniczy świata u Platona budował go wedle idei wiecznych. ale w XIII wieku. duchową i cielesną. skoro prawda jest zależna od niepojętych wyroków Bożych i mogłaby być zupełnie inna. Wola. i d) wola nad myślą. należy więc Boga pojmować jako wolę. wprowadza moment aktywności i wolności. Ostateczną tedy osnową bytu nie jest konieczność. że rozum kieruje wolą.wola może kierować rozumem. jest najdoskonalszą z władz. że ma w nim udział intuicja. Prawda i dobro nie są w swych podstawach obiektywne i niewzruszone. Nie poznanie. że poznanie jest dziełem abstrakcyjnego rozumu. Łączenie ich było puścizną starożytności. że pierwsze stadium poznania odbywa się bez udziału woli. chrześcijańscy filozofowie walczyli dawno o ich oddzielenie. dalekie od idei starożytnych i swoiście chrześcijańskie w swej osnowie.. to inna byłaby słuszna". ale też atakował Tomasza. to dla Boga było rzeczą wolnego wyboru. jak tylko odwołać się do objawienia. od Augustyna nikt nie zajął go tak stanowczo. Szkot robił ustępstwa na rzecz tomizmu. tu zaś jako częściowo irracjonalny. prawda jest tylko jednym z dóbr. że jedna rzecz może mieć tylko jedną istotę. Prymat woli. Nie rozum. lecz wola stanowi istotę duszy. będzie znów utożsamione. Żadna doktryna chrześcijańska nie różniła się bardziej od doktryn starożytnych. Kierując zaś rozumem wola do działań jego. Poznanie nie jest najwyższym celem życia. że ma w nim udział . w którym a) wiara miała przewagę nad rozumem. c) jednostka nad ogółem. voluntas sua est prima regula. Wykazywał najpierw. w przekonaniu. prymat woli. odróżnił cognitio prima i secunda. bo Bóg może je ustanawiać arbitralnie. lecz wolna wola upodabnia i zbliża człowieka do Boga. arbitralność prawd. jak Szkot. które od niego nie zależały. co u Augustyna było jedynie naszkicowane. PRZEWAGA WOLI NAD MYŚLĄ. ale powrócił znów u Szkota. ale twierdził. 4. to musi posiadać ją istota najdoskonalsza. Szkot temu przeczył. jest movens per se. przyznawał. by dzieło Swoje uczynić dobrym. więc Bóg jest wolny w swych wyrokach. i że w tym leży granica wolności Boga. Skoro wola jest władzą najdoskonalszą. z sugestii Augustyna Szkot uczynił subtelny system scholastyczny. teraz rozwinął ją Szkot. Prawdy są prawdami tylko dlatego. b) intuicja nad abstrakcją. ale zresztą wolność Jego jest nieograniczona. tu jako dzieło wolności. czynników intuicyjnych i udziału woli w poznaniu. W związku z tym przekonaniem był irracjonalizm Szkota. „Bóg może inną regułę ustanowić jako słuszną. by 3+2 nie było 5) ani sprzeciwiać się dwom pierwszym przykazaniom dekalogu. Łączył indywidualizm z pojęciowym realizmem. tu dobro i prawda od Boga. to musi być formą podwójną. tu zostało wszechstronnie rozwinięte. Dawny spór augustynizmu z tomizmem zamienił się w spór tomizmu ze skotyzmem. Aktów woli nic nie może wyznaczać. co oddzielili. Gdzież rozum mógłby sam dochodzić prawdy. bo gdyby inna była przezeń ustanowiona. jak chcieli intelektualiści. przede wszystkim do poznania. że drugie odbywa się zawsze z jej udziałem. tu świat był zespołem jednostek. dialektycznymi argumentami poparte. będących tworem wolnej woli Bożej . które jest procesem na wskroś biernym. u jego następców pod wpływem źródeł starożytnych zeszedł na drugi plan. co dla nas jest konieczne. Spór ten 208 . że to. tam jako twór konieczny. do których musiałby się stosować. natomiast .to najtypowsze motywy skotyzmu. był motywem swoiście chrześcijańskim i wystąpił mocno u Augustyna. najzupełniej obcy filozofii starożytnej. jako wolna. Ale to. który prawie całą teologię kazał mu wyłączyć ze sfery rozumu i nauki. jeśli dusza jest formą ciała organicznego. Mnogość form była potrzebna Szkotowi szczególniej w psychologii. OPOZYCJA. Rozum nie może więc kierować wolą.Mnożył dystynkcje pojęciowe i wszystkie przypisywał rzeczom. iż Bóg nie mógłby tworzyć rzeczy sprzecznych i niemożliwych (np. lecz wolność. jego zaś zaatakowali tomiści. Tam osnowę świata stanowiły prawdy ogólne. Odebranie wielkiej dziedziny prawd rozumowi i oddanie ich wierze. Powstała przez to szczególna koncepcja poznania: zainicjował był ją niegdyś Augustyn. Taki pogląd miał daleko idące konsekwencje: cechą woli jest wolność. Po wtóre zaś. ISTOTA SKOTYZMU. niż jest.

np. w skotyzmie zaś zaczęła przygotowywać nowożytną filozofię. Szkot nie tylko stworzył szkołę.wywołał trwały antagonizm i utworzyły się jakby dwie scholastyki. górę dzięki Albertowi i Tomaszowi. czy też może posiadać ich mnogość ? czy zasadą indywidualności jest forma. Potem szkoła Szkota wraz z tomizmem uległa regeneracji w Hiszpanii w XVI wieku. gdy śmielsi spośród jego uczniów przeprowadzili radykalnie to. Zagadnienia teologii filozoficznej.. znajdowało zwolenników.. Zagadnienia ontologiczne najogólniejszej natury scholastyka postawiła właściwie dopiero w tym okresie. zostały w XIII w. że obejmowało zarówno Boga jak i stworzenie. rozwiązanie. a wiele różnorodnych rozwiązań. wielkich obozów filozoficznych było zaledwie kilka: heterodoksalny obóz awerroistów i dwa prawowierne: augustyński i arystotelesowsko-tomistyczny.. Teraz powstały zagadnienia dotyczące pojęcia bytu tak ogólnego. np. 1. jak substancja i akcydens. dzięki nowym pojęciom ontologicznym. Wprowadzenie pojęć tych. nominalistów nie było w tym okresie scholastyki i spór. ile sposobu ich dowodzenia. wtedy zbliżyli się dla wspólnej obrony. ale dowód ontologiczny nie został zaniechany i stosunek do niego rozdzielił scholastyków na obozy. tomistyczna i skotystyczna. który przeciwstawił 209 . czy zawsze tylko ogólne? Natomiast zagadnienie uniwersaliów. a ograniczona ilość rozwiązań. Bywały łączone w późnym średniowieczu pod nazwą via antigua. materii i formy. idee Szkota doprowadzone w niej były do największej abstrakcyjności. Największa rozbieżność panowała między intelektualistycznym pojmowaniem Boga przez awerroistów i tomistów a woluntarystycznym pojmowaniem Henryka z Gandawy lub Dunsa Szkota. czy z niczego? czy bezpośrednio przez Boga? B) W dyskusjach filozoficzno-teologicznych między prawowiernymi obozami różnica zdań dotyczyła nie tyle samych tez.wiele zagadnień.ad mentem Scoti. co on zapoczątkował. w logice i gramatyce spekulatywnej. które ze wszystkich kwestii ontologicznych najwięcej niepokoiło poprzednie stulecia. które we wczesnym średniowieczu stanowiły dość luźną całość. A) Stosunek Boga do świata był głównym przedmiotem sporu między ortodoksalną a heterodoksalną filozofią: czy świat jest dziełem woli Bożej. SZKOŁA SKOTYSTÓW rozwijała się nadal głównie w zakonie franciszkanów. Szczególnie wybitnych sił nie wydała. W XV wieku wydała jeszcze scholastyków takich. Charakterystycznym tematem dyskusji było również: czy stworzenie świata zostało dokonane w czasie. 3. skompletowane i zespolone. czy materia. Wystąpiła ona z opozycją przeciw skotyzmowi. Idee jego przyczyniły się do wytworzenia nowej scholastyki XIV wieku: ta via moderna powstała. teraz zaś. ale dobór tych zagadnień był uwarunkowany potrzebami teocentrycznego systemu. i czy istnieją formy indywidualne. jak Jan Magistri lub Tartaretus. jaka z nich jest własnością główną („istotą metafizyczną Boga"). I co do własności Boga sporna była przede wszystkim metoda ich ustalania. ustał na przeciąg XIII wieku. a także. rozwijała się jeszcze w XVII wieku: Wadding założył w 1625 r. ale pracowała skutecznie w różnych dziedzinach. przeciwnie . Trwała do końca średniowiecza. drudzy . Zagadnienia epistemologiczne rozrosły się znacznie w XIII w. 2. które zadowoliło prawie wszystkich. których współcześni uważali za wielkich filozofów i których wpływ z Paryża dochodził aż do Krakowa. że w tomizmie scholastyka doszła do szczytu. równie wrogi obu stronnictwom. do skrajnego realizmu i formalizmu. ale sama była przezeń wywołana. oraz powszechnych składników bytu. które zdecydowały o powstaniu nowego typu filozofii chrześcijańskiej w XIII w. jedni pisali ad mentem Thomae. czy przedwiecznie? z wiecznej materii. Można w pewnym sensie rzec. znane kolegium skotystów. główną innowację tomizmu stanowił bowiem empiryzm. który toczył się przedtem i potem. ale sam przygotował reakcję przeciw niej. istota i istnienie. materia i forma. spowodowało szereg specjalnych zagadnień i sporów. które odtąd stały się typowymi dla scholastyki: czy czysta materia jest tylko potencją? czy istnieje również materia duchowa? czy każda rzecz posiada jedną tylko formę. ZESTAWIENIA ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE XIII WIEKU Zagadnienia scholastyczne. We wczesnym średniowieczu było niewiele zagadnień. Gdy wszakże w XIV wieku powstał w scholastycznej filozofii nowy prąd. znalazło w XIII w. W podstawowym zagadnieniu istnienia Boga dowód kosmologiczny wziął w XIII w. czy też emanacją Boga? Pod wpływem bowiem Arabów emanacyjne stanowisko znów w XIII w. Zagadnienia teorii poznania były nawet tymi. podobnie jak psychologiczne i kosmologiczne.

od IX do XII w. Pierwsze ćwierćwiecze przygotowało rozkwit: powstała wówczas w Paryżu główna uczelnia średniowieczna. stały się one rzadkością. Logika formalna w tym stuleciu zeszła wobec teorii poznania na drugi plan. doczekały się pod wpływem Arabów bardziej szczegółowego i empirycznego ujęcia. 6. została znów w XIII w. Augustyńskiemu aprioryzmowi. w XIII w. owe rozróżnienia. akt i potencja itd. których szczytem było dzieło Tomasza stanowiące część drugą jego Sumy teologicznej. jednakże pewne jej działy. założone zostały wielkie zakony poświęcające się pracy naukowej. mająca znaleźć sposoby mechanicznego rozszerzania wiedzy. Ale teorie antyczne i nowe pomysły nie były jeszcze uzgodnione z filozofią chrześcijańską. i niezliczone inne dystynkcje pojęciowe. doczekała się systematycznych kompendiów. kompendia filozoficzne. logica nova. kombinatoryka logiczna pomysłu Rajmunda Lulla. stosunek duszy do jej czynności (czy dusza jest realnie różna od aktów psychicznych) oraz klasyfikacja władz psychicznych. traktującą o „własnościach terminów". przez tzw. która w XIII w. W XIII w. semantyka. 5. Summulae logicales Piotra Hiszpana (od 1277 papieża Jana XXI). która we wczesnej scholastyce była traktowana przeważnie katechizmowo i ascetycznie. psychologicznej i socjologicznej.się dawnemu. Etyka. w rodzaju subiectivum i obiectivum. zwaną grammatica speculativa. W XIII również wieku powstała Ars Lullica. przeważały zagadnienia ogólne i spekulatywne. Symptomatem tej pełni zagadnień. czy tylko władzą duszy? jest jeden. 210 . praw moralnych. morale) Wincentego z Beauvais. substancja i akcydens. zwolenników w XIII w. W dziełach tych rozważano ogromny zakres różnorodnych zagadnień etyki normatywnej. Najsławniejszymi encyklopediami XIII wieku były: De proprietatibus rerum Bartłomieja Anglika. podziału cnót i natury poszczególnych cnót. przyszedł już czas kompendiów logicznych. jaką filozofia chrześcijańska osiągnęła w XIII wieku. naturale. nauka Arystotelesa uległa zakazowi. CHRONOLOGIA Stulecie XIII przeszło w nieustającym napięciu sił twórczych. haecceitas. W psychologii XIII w.formalitas. historiale. jak psychologia postrzegania wzrokowego. Duns Szkot zaś swymi subtelnymi dystynkcjami pojęciowymi utorował drogę dalszemu rozwojowi scholastyki: on to wprowadził lub spopularyzował owe actuaUtas. Platońsko-Augustyńskiej. były „sumy". formalis i realis. Przedmiotem najbardziej zaciętego sporu o charakterze metafizyczno-psychologicznym była najwyższa władza duszy. rozszerzona w XII w. zagadnienia celu ostatecznego. cognitio confusa i distincta. Jednakże wiedza logiczna. Powstawały wówczas. powiększona przez logica modernorum. W psychologii sporna była nawet sama definicja duszy. abstractus i concretus. nieporównane dla swej systematyczności i kompletności. Albert i Tomasz najwięcej przyczynili się do uformowania tego fundamentalnego zasobu pojęć. POJĘCIA I TERMINY W XIII stuleciu ustabilizowały się zasadnicze pojęcia i fundamentalna terminologia scholastyki: istnienie (existentia) i istota (essentia). udziału woli i rozumu w działaniu moralnym. którymi operować będzie późna scholastyka. minoryty (ok. czy nadprzyrodzony? jest oddzielną substancją. 1250). W filozofii przyrody dyskusje miały ośrodek w dwóch panujących naówczas teoriach ciał: w hilemorfizmie tomistów i w teorii zarodków szkoły augustyńskiej. tak zwanych summae de virtutibus. W tym samym czasie rozwinęły się badania nad logiką semantyczną. Kwitły studia filozofii starożytnej. znalazła również definicja Arystotelesowska. wolności woli itp. Przedmiotem dyskusji był stosunek duszy do stanów organicznych (pod postacią zagadnienia wielości form). Obie były zresztą pokrewne. a oryginalniejsi myśliciele. oprócz ogólnych sum teologii i filozofii. pozostała ona zresztą odosobnionym w wiekach średnich zjawiskiem. i zwłaszcza Speculum ąuadruplex (doctrinale. jak etyka. obie dynamicznej natury. atomistyczne tendencje Arabów nie przyjęły się. filozofia przyrody. rozum czynny: jest przyrodzony. a będącą trzecim i ostatnim nawarstwieniem logiki średniowiecznej. 1240). czy inny w każdym człowieku? W związku z tym (przez awerroistów) ożył spór o nieśmiertelność duszy. uległa przeobrażeniu w duchu Arystotelesa. gdyż obok tradycyjnej. bo nie odpowiadały scholastyce. logika