P. 1
Majewski Tadeusz - Psychologia niewidomych i niedowidzących.rtf

Majewski Tadeusz - Psychologia niewidomych i niedowidzących.rtf

|Views: 777|Likes:

More info:

Published by: Chichiro Fortunatus on Mar 27, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

TADEUSZ MAJEWSKI PSYCHOLOGIA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH WARSZAWA 1985 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

SPIS TREŚCI WSTĘP ........ ^ ....... 7 CZĘŚĆ PIERWSZA. TYFLOPSYCHOLOGIA TEORETYCZNA . . 9 I. OGÓLNE ZAGADNIENIA TYFLOPSYCHOLOGII ...... 9 1. Znaczenie wzroku w życiu człowieka ....... & 2. Defekt wzroku i ogólna charakterystyka jego skutków . . .. 15 3. Przedmiot i zadania tyfiopsychologii ....... \3 4. Tyflopsychologia a psychologia defektologiczna ... . . . 23. 5. Tyflopsychologia a inne dyscypliny psychologiczne .... 25 6. Tyflopsychologia a inne nauki . . . . . . . . 26 7. Krótki rys historyczny tyflopsychologii ... . . . 29 II. ZAGADNIENIE KOMPENSACJI U NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH . . . . . . . , . . . ... 33 1. Kompensacja poznawcza u niewidomych i niedowidzących . . 33 1.1. Kompensacja sensoryczna .......... 34 1.2. Kompensacja percepcyjna . . . . . . . '" . . 36 1.3. Kompensacja werbalna .......... 39 2. Kompensacyjna rola zmysłu dotyku .... . . . . . 40 2.1. Definicja zmysłu dotyku .......... 40 2.2. Badania dotyku u niewidomych . . . . . . . . 42: 2.3. Różnice między dotykiem a wzrokiem . . . . . . . 43 2.4. Rola dotyku w poznawaniu przedmiotów ...... 45 2.5. Rola dotyku w działalności praktycznej ...... 49 2.6. Rola dotyku w orientacji przestrzennej i poruszaniu się . . . 5tt 3. Kompensacyjna rola zmysłu słuchu ........ 51 3.1. Środowisko akustyczne człowieka . . . • • • • • ^ 3.2. Badania słuchu u niewidomych . » . . . . ' . . . 53 •3.3. Rola słuchu w poznawaniu przedmiotów izjawisk .... 55 3.4. Rola słuchu w działalności praktycznej ...... 56 3.5. Rola słuchu w orientacji przestrzennej . . . . • • .56. 3.6. Rola słuchu w odbiorze mowy - . . . . . • • • 81 3.7. Rola słuchu w przeżyciach estetycznych ...... 6Ł 4. Kompensacyjny charakter ,.,zmysłu przeszkód" ..... 81. 4.1. Opis zjawiska "zmysłu przeszkód" . . . . . . • • 61 4.2. Teorie wyjaśniające "zmysł przeszkód" ...... 62 5. Kompensacyjna rola zmysłu węchu ... • • • • • 88; III. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEWIDOMYCH ....... 7» 1. Wprowadzenie ... , • 2. Czynniki rozwoju psychicznego dziecka .niewidomego ' . • • 2.1. Zadatki organiczne 2.2. Wpływ środowiska 2.3. Wychowanie .... ' ' ' ' 2.4. Aktywność własna dziecka .. . -3. Rozwój motoryczny dzieci niewidomych " S.l. Wady postawy u dzieci niewidomych '3.2.

Rozwój lokomocji i manipulacji u dzieci niewidomych 3.3. Blindyzmy ••••••....... 3.4. Lateralizacja u dzieci niewidomych . . . . . 4. Rozwój działalności "dzieci niewidomych ... . . 4.1. Rozwój czynności życia codziennego u dzieci niewidomych 4.2. Zabawa u dzieci niewidomych .... . . . 5. Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych .... 5.1. Rozwój wrażeń i spostrzeżeń u dzieci niewidomych . . ' . 5.2. Rozwój wyobrażeń u dzieci niewidomych ... 5.3. Rozwój pamięci u dzieci niewidomych ...... 5.4. Rozwój mowy u dzieci niewidomych . ...... 5.5. Rozwój myślenia u dzieci niewidomych . . /. 6. Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci niewidomych . ' . 6.1. Emocje i uczucia dzieci niewidomych .... €.2. Rozwój społeczny dzieci niewidomych .._ ...... 7. Rozwój osobowości dzieci niewidomych . . 7.1. Postawy dzieci niewidomych wobec siebie i otoczenia . . . . 7.2. Potrzeby dzieci niewidomych . , . ... 7.3. Zainteresowania dzieci niewidomych ... 8. Niektóre zagadnienia psychopatologiczne u dzieci niewidomych 9. Dzieci niewidome z resztkami wzroku . . . . IV. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEDOWIDZĄCYCH . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . - • 2. Problem definicji niedowidzenia ........ 3. Percepcja wzrokowa u dzieci niedowidzących ...... 3.1. Zaburzenia widzenia .......... 3.2. Ograniczenia percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących 3.3. Warunki poprawy percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących . 4. Rozwój umysłowy dzieci niedowidzących ...... 5. Niektóre zagadnienia osobowości dzieci niedowidzących i 5.1. Akceptacja kalectwa i jego 'skutków przez dzieci niedowidzące 5.2. Problemy społecznej i emocjonalnej adaptacji dzieci niedowidzących 5.3. Potrzeby psychiczne i społeczne dzieci niedowidzących .... V. PSYCHOLOGIA OCIEMNIAŁYCH . . . 1. Wprowadzenie 2. Psychologiczna analiza utraty wzroku 2.1. Reakcje na nagłą utratę wzroku ..... 2.2. Reakcje na stopniową utratę wzroku .... • 3. Skutki utraty wzroku . . 3.1. Utrata podstawowej funkcji poznania rzeczywistości 3.2. Skutki utraty wzroku w działalności praktycznej 3.3. Dezintegracja osobowości . . . 3.4. Skutki utraty wzroku w życiu społecznym4. Zagadnienia psychologiczne w rehabilitacji ociemniałych . 4.1. Zadania rehabilitacji ociemniałych 4.2. Korekcja mechanizmu poznania zmysłowego 4.3. Akceptacja ślepoty i jej skutków . . ... /4.4. Ocena własnych możliwości i postawa wobec siebie 4;5. Modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych 4.6. Postawa wobec rehabilitacji ...... 4.7. Postawa wobec widzących . . . . 4.8. Postawa widzących wobec ociemniałych . 4.8. Zachowanie się ociemniałych w sytuacjach trudnych VI. PSYCHOLOGIA NIEWIDOMYCH W WIEKU STARSZYM l. Niewidomi w wieku starszym . . . '2. Ociemniali w wieku

starszym . . . CZĘŚĆ DRUGA. TYFLOPSYCHOLOGIA STOSOWANA VII. DIAGNOSTYKA' TYFLOPSYCHOLOGICZNA l. Rodzaje diagnoz tyfiopsychologicznych -. . . . . . 1.1. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów pedagogicznorewalidacyjnych 1.2. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów rehabilitacji psychicznej 1.3. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów poradnictwa zawodowego . 2. Diagnostyczne badania tyfiopsychologiczne . . . . . ' .. 2.1. Ogólne uwagi o metodach badań tyfiopsychologicznych 2.2. Problem testów w badaniach tyfiopsychologicznych . . . . ; 2.3. Badanie zmysłu, wzroku u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących ............. 2.4. Badanie zmysłu dotykowo-ruchowego u niewidomych . . . 2.5. Badanie zmysłu słuchu u niewidomych . . . . . 2.6. Badanie sprawności manualnej u niewidomych i niedowidzących . 2.7. Badanie rozwoju małych dzieci niewidomych i niedowidzących 3.8. Badanie inteligencji niewidomych i niedowidzących .... 2.9. Badanie osobowości niewidomych i niedowidzących .... VIII. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY REWALIDACJI DZIECI NIEWIDO^ MYCH I NIEDOWIDZĄCYCH . . . . . . . 1. Rewalidacja małych dzieci niewidomych i niedowidzących . 2. Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku szkolnym IX. REHABILITACJA PSYCHICZNA OCIEMNIAŁYCH . . . 1. Pojęcie rehabilitacji psychicznej ociemniałych .... 2. Metody rehabilitacji psychicznej ociemniałych .... 3. Wstępna rehabilitacja psychiczna pacjenta tracącego wzrok . 3.1. Informowanie pacjenta o ślepocie . . ' . S.2. Wstępne oddziaływanie psychoterapeutyczne .... 4. Właściwa faza rehabilitacji psychicznej ociemniałych 4.1. Psychoterapia indywidualna . . . . . 4.2. Psychoterapia grupowa . . 4.3. Socjoterapia ... . . . . • • • 4.4. Inne sposoby oddziaływania psychoterapeutycznego 5. Czynniki hamujące proces rehabilitacji psychicznej ociemniałych X. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZAWODOWE REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH 1. Zakłady rehabilitacji zawodowej dla niewidomych 2. Spółdzielnie niewidomych i ogólnoinwalidzkie Bibliografia WSTĘP W polskiej literaturze psychologicznej ważne miejsce zajmuje tematyka związana ze ślepotą. Pomimo że populacja niewidomych nie jest duża ukazało się u nas stosunkowo wiele prac i artykułów poświęconych w całości lub częściowo uwzględniających psychologiczną problematykę tej grupy społecznej. W stosunkowo krótkim czasie udało si^ nam zgromadzić obszerną wiedzę z tego zakresu dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu kilku placówek oraz licznych psychologów - praktyków pracujących z niewidomymi. Wiedza ta jest jednak bardzo rozpro--szona i nie ujęta w systematyczną całość czy zwarty system. Stan ter powoduje, że osoby pragnące całościowo zapoznać się z tą problematyką zmuszone są do korzystania z różnych źródeł i pomimo to nie otrzymują pełnej wiedzy

oraz odpowiedzi na wszystkie interesujące je pytania. Istnieje w tej chwili potrzeba zebrania wiedzy psychologicznej c niewidomych w pewną całość, z uwagi na brak tego rodzaju pracy w literaturze powojennej; praca M. Grzegorzewskiej pt. Psychologia niewidomych z 1926 r. jest trochę zdezaktualizowana i niekompletna (ukazał się tylko I tom). W ostatnim okresie duże zainteresowanie na świecie, a także u nas w kraju zyskała psychologiczna problematyka związana z niedowidzeniem (słobowzrocznością). Zaczyna powstawać pewna psychologiczna wiedza o osobach niedowidzących, choć jest ona niewspółmiernie mniejszs niż wiedza o niewidomych. Praca Psychologia niewidomych i niedowidzących jest próbą dokonania pewnej syntezy i systematyzacji dotychczas zgromadzonej psy etiologicznej wiedzy o niewidomych i niedowidzących oraz o wykorzystaniu-jej w praktyce psychologicznej1. Składa się ona ź 2 części. Pierwsza część pt.: "Tyfiopsychologia teo retyczna" zawiera całokształt wiedzy tyflopsychologicznej, obejmujące ' Dla psychologii niewidomych ł niedowidzących' przyjęto określenie "tyfio psychologia", którym będziemy się posługiwać w tej pracy. Termin ten pochodzi od 3 starogreckich słów: typlos - niewidomy, psyche dusza i logos - naukizagadnienia ogólne, jak też specyficzne dla różnych grup osób z defektem wzroku, a więc dzieci niewidomych, dzieci niedowidzących, ociemniałych i niewidomych w wieku starszym. Druga część pt.: "Tyfiopsy-chologia stosowana" poświęcona jest wykorzystaniu wiedzy tyfiopsy-chologicznej w działalności na rzecz niewidomych i niedowidzących. Praca ta ma być swego rodzaju kompendium wiedzy tyfiopsycholo-gicznej. Jako skrypt centralny przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów psychologii, zwłaszcza specjalizujących się w psychologii defęktologicznej, oraz studentów pedagogiki specjalnej, kierunku tyfiope-' dagogika. Poza tym mogą z niej korzystać różni specjaliści zajmujący się kształceniem, wychowaniem czy rehabilitacją niewidomych i niedowidzących, a więc psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pracownicy socjalni itd. Wzbudzić ona może także zainteresowanie członków rodzin, w których żyją niewidomi czy niedowidzący, a zwłaszcza rodziców mających dzieci z defektem wzroku. Część pierwsza TYFLOPSYCHOLOGIA TEORETYCZNA I. OGÓLNE ZAGADNIENIA TYFLOPSYCHOLOGII 1. Znaczenie wzroku w życiu człowieka Nie ulega wątpliwości, że znaczenie wzroku w życiu człowieka jest bardzo duże. Najlepiej może się przekonać o tym ten, kto go stracił. Rozważając to zagadnienie trzeba podkreślić, że wzrok odgrywa bardzo istotną rolę nie tylko w procesach poznania rzeczywistości. Z uwagi na t(r), że wszystkie procesy psychiczne są ze sobą zintegrowane i wzajemnie uwarunkowane, jego wartość znacznie wykracza poza sferę poznawczą. Ogólnie znaczenie wzroku w życiu człowieka można rozpatrywać w zakresie: - procesów poznawczych, - działalności praktycznej, -

- orientacji przestrzennej, - sfery emocjonalnej, -- komunikowania się z otoczeniem.

.

^

1.1. Znaczenie wzroku w procesach poznawczych Dzięki procesom poznawczym człowiek ma możliwość tworzenia w świadomości subiektywnych obrazów obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Według T. Tomaszewskiego (1971, s. 10) - rzeczywistość składa się z ciał, do których zalicza on przedmioty martwe, jak też organizmy żywe. 'Do rzeczywistości zalicza on także cechy ciał, stosunki, jakie istnieją między nimi, oraz procesy, jakim podlegają. Biorąc pod uwagę możliwości percepcyjne niewidomych, rzeczywistość dzielimy na przedmioty i zjawiska. Do przedmiotów zaliczamy przedmioty martwe (stół, dom, kamień) i organizmy żywe (człowiek, zwierzę, ptak); charakteryzują się one określoną strukturą, która różni je między sobą, oraz względną stałością i niezmiennością. Zjawiska mają raczej charakter czasowy i zmienny; należą do nich zdarzenia, procesy, czynności, stosunki, zależności i ciała w stanach niestałych (dzień, deszcz, jadący samochód, piłowanie, ogień). Procesy poznawcze dostarczają człowiekowi informacji o przedmiotach, zjawiskach i ich związkach. Są więc one źródłem wiedzy o świecie, którą człowiek gromadzi i magazynuje w pamięci, a następnie wykorzystuje w swoim działaniu. Dla kontaktowania się i poznawania rzeczywistości rozwinęły się w -trakcie rozwoju filogenetycznego człowieka wyspecjalizowane narządy, tzw. narządy zmysłowe (zmysły) albo - używając terminologii neuropsychologicznej - analizatory, których zadaniem jest analiza i synteza bodźców płynących z otoczenia. Każdy analizator składa się z 3 części, a mianowicie: \ - receptorów, czyli zakończeń nerwowych, które reagują na bodźce -(podniety) i przetwarzają je w odpowiednie impulsy nerwowe, - nerwu przewodzącego '(konduktora), który impulsy nerwowe przenosi do kory mózgowej, - ośrodka mózgowego, czyli odpowiedniej partii komórek mózgowych, w 'których następuje dalsze przekształcenie impulsów nerwowych ^powstawanie elementarnych zjawisk psychicznych, jakimi są wrażenia. Każdy analizator odbiera z otoczenia właściwe dla siebie bodźce, które działają na jego receptory. Biorąc za podstawę kryterium styczności przedmiotu z organizmem - wszystkie analizatory, których receptory znajdują się na powierzchni ciała, tzw. eksteroanałizatory, można podzielić na: . - teleanalizatory, które odbierają bodźce oddalone od organizmu; do nich należą analizatory: wzrokowy, słuchowy, węchowy, . ..--> kontaktoanalizatory, które reagują na bodźce w bezpośrednim zetknięciu się z nimi; należą do nich analizatory: dotykowy i smakowy1. - ' W wyniku działania bodźców z otoczenia powstają w świadomości człowieka wrażenia stanowiące elementarne procesy poznawcze. Odzwierciedlają one nie całe przedmioty czy zjawiska, lecz tylko ich cechy, a więc barwę, dźwięk, kształt itd. Odzwierciedleniem całego przedmiotu czy zjawiska jest spostrzeżenie. Powstaje ono w wyniku równoczesnego działania przedmiotu czy zjawiska na wszystkie zmysły, człowieka, dzięki czemu wrażenia ulegają skojarzeniu. Spostrzeżenie

Jak podaje J. Reaguje on na największą liczbę bodźców. Człowiek spostrzega przedmioty i zjawiska na tle dotychczasowego doświadczenia. na ogół jednak ocenia się go na 84 . 10 ^odpoznawamu) przecumolow i ^JBWISK. . czerń i wszystkie odcienie barwy szarej (mieszanka barwy czarnej i białej). Nerw wzrokowy dochodzi do ośrodka widzenia znajdującego się w płacie potylicznym kory mózgowej (tylna część czaszki). lecz dynamiczne podlegające stałym zmianom. które w formie ogólnej zawierają wiedzę o rzeczywistości. oict-z. na n-n ua^wam^. którym jest tzw. wyobrażenia i pojęcia wykorzystuje człowiek w myśleniu stanowiącym najwyższą formę procesów poznawczych. do których należą: biel.zostają zakodowane w naszej korze mózgowej i połączone z dawnymi spostrzeżeniami. że jest ono bardzo istotne na poziomie powstawania wrażeń i spostrzeżeń. dla niektórych zwie•rząt. Właściwie wszystko ma jakąś barwę. oraz pochodne od nich barwy mieszane. .. s. do której należą 4 barwy podstawowe: zielona. żółta i niebieska.90%. . ^yv^. lecz nie jest to zwykła ich suma.achromatyczne./ Receptory wzrokowe reagują na bodźce świetlne (światło). Rothschild (1972. Człowiek widzi nie tylko światło jako jasność. W każdej chwili mogą więc one być odtworzone w postaci wyobrażeń. która stanowi podstawę 11 . W wyniku dalszych operacji umysłowych powstają pojęcia. które pod względem fizycznym stanowią fale elektromagnetyczne o długości 370 -'750 milimikronów. Zmysł słuchu jest ogólnie uważany za drugi z kolei najbardziej intensywnie wykorzystany zmysł w procesie percepcji". Mówiąc o znaczeniu wzroku w procesach poznawania rzeczywistości trzeba podkreślić. Poznanie przedmiotów jako brył trójwymiarowych zapewnia człowiekowi widzenie obuoczne lub stereoskopowe. Hierarchicznie zajmuje on w nich najwyższe miejsce.u^^ żenią zostawiają ślad w naszej świadomości . siatkówka znajdująca się na dnie gałki ocznej. fioletowa itd.. które oddziałują na człowieka. czerwona.chromatyczne. Barwy dzieli się na:. jak: seledynowa. brązowa.jest-więc połączeniem różnych wrażeń. Ponadto trzeba podkreślić. lecz widzialne np. Sensowna percepcja (spostrzeganie) polega właściwie na rozpoznawaniu 1 Czasami można spotkać określenie: zmysły "dalekosiężne" lub "dalekonośne" dla teleanalizatorów i zmysły "bliskosiężne" lub "bliskonośne" dla kontaktoanalizatorów. Analizator (zmysł) wzrokowy podobnie jak inne analizatory składa się z 3 części. lecz również barwy. 274) . że dzięki wzrokowi człowiek poznaje rzeczywistość nie jako zjawisko statyczne.. Oprócz jasności (światła) i barwy dzięki wzrokowi człowiek widzi także kształt przedmiotów i zjawisk. Wzrok zapewnia człowiekowi konkretną i bezpośrednią wiedzę o świecie o konkretnych przedmiotach i zjawiskach. Poniżej i powyżej tych długości znajdują się fale ' raewidzialne dla oka ludzkiego. Spostrzeżenia. Receptory wzrokowe stanowią zakończenie nerwu wzrokowego. Jest to jedna z istotnych cech przedmiotów i zjawisk. znajdujące się w ruchu (spostrzeganie zmian i ruchu).udział wzroku w całkowitym procesie percepcji u osób nie wykazujących uszkodzeń narządów zmysłów bywa oceniany różnie..

czynności zawodowych (produkcyjnych). Znaczenie wzroku w praktycznej działalności człowieka . poruszaniu się w przestrzeni itd.funkcji orientacyjnej. w etapie zapoznania się ze wzorem . który nauczył się czytać. które ma -opanować. Dla naszych rozważań szczególnie istotna jest działalność praktyczna opierająca się na umiejętnościach praktycznych. Warunkiem tego działania są różnorodne umiejętności. Podobnie duże znaczenie ma wzrok przy pisaniu. czyli działa. Podobnie przedstawia się sprawa z kształtowaniem nowych ruchów i czynności. .przy wykonywaniu różnorodnych czynności sprowadzić można do: . z którymi spotyka się w sytuacjach życia codziennego czy zawodowego. że "głównym kontrolerem i regulatorem ruchów jest analizator wzrokowy". s. 12 •Proces kształtowania ruchu czy zespołu ruchów (czynności) składa się z kilku etapów: -^ . Do tego współdziałania włączany jest także w wielu sytuacjach i w określonym zakresie zmysł słuchu. Do tych celów wzrok jest właściwie potrzebny każdemu człowiekowi. Wspólna praca analizatorów kinestetycznego i wzrokowego jest również niezbędna do osiągnięcia zamierzonych efektów w tym okresie. Występują one przy wykonywaniu czynności życia codziennego. 'których człowiek uczy się przez całe życie. koordynacja wzrokowo-ruchowa. praca. Zarówno wykonywanie nabytych już umiejętności praktycznych (ruchów i czynności). nie mówiąc już o przeczytaniu gazety czy książki. .do tworzenia wiedzy uogólnionej. tabel itd. Przeciętny człowiek każdego dnia zmuszony jest do odczytywania wielu różnych napisów.przejścia umiejętności w trwały nawyk ruchowy i osiągnięcie określonej sprawności. Potrafi on najwierniej odzwierciedlić otaczającą rzeczywistość.. Szczególnie istotna rola przypada analizatorowi wzrokowemu w pierwszym etapie. Zabawa. 22) pisze. rysunków. Mówiąc o znaczeniu wzroku w procesach poznawczych i zdobywaniu wiedzy konieczne jest także podkreślenie jego wartości w procesie czytania.zapoznania z ruchem. przy czym współdziałanie analizatorów kinestetycznego i wzrokowego ma zasadnicze znaczenie. lecz również ją zmienia tworzy jej nowe elementy i podporządkowuje ją sobie zgodnie ze swoimi potrzebami. Funkcję wzroku w działalności praktycznej . Należą do nich umiejętności wykonywania ruchów i czynności (zespołów ruchów).funkcji kontrolującej przebieg i efekt wykonywanej czynności. którą człowiek stale poznaje i z którą się styka. jak też nabywanie nowych wymaga współdziałania i koordynacji kilku analizatorów. w którym czynność jest wykonywana. polegającej na informowaniu o zachodzących zmianach v/ miejscu.2.. O ile chodzi o małe dzieci.nabycia umiejętności wykonania ruchu. to różne formy działania człowieka. 1. Wzrok odgrywa więc podstawową rolę w wykonywaniu różnych ruchów i czynności.funkcji 'kierującej lub regulującej przebieg wykonania czynności. nauka. czyli zademonstrowania wzoru ruchu. Sołowjowa (1976.. Obserwują . Człowiek nie tylko poznaje rzeczywistość. celem reagowania na nie odpowiednim dostosowaniem zachowania. . czynny odpoczynek itd. Jest to tzw. W. których człowiek nabywa w ciągu życia. I. . to uczą się one w poważnym zakresie nowych ruchów i czynności w drodze naśladownictwa.modelem ruchu czy zespołu ruchów ściśle ze sobą połączonych i skoordynowanych.

wzoru ruchu czy czynności.'1. Metoda ta jest powszechnie stosowana poczynając od zajęć wychowawczych w przedszkolu. Funkcja wzroku nie kończy się tylko na pierwszym etapie. a więc ustalać kierunek i ich od-egłość w odniesieniu do siebie. tez korzystają bardzo często z metody obserwacji i naśladowania innych. regulowania i kontrolowania czynności ruchowych. W pewnym zakresie w wypełnianiu tych funkcji ze zmysłem wzroku współdziała także zmysł słuchu. kształtów i rozmieszczenia w niej przedmiotów". A. i bez jego sprawnego funkcjonowania występują u człowieka określone trudności w wykonywaniu różnorodnych ruchów i czynności. 13 1. W ten sposób dzieci starają się samodzielnie nauczyć takich czynności. staje się narządem samoregulującym wykonywany przez siebie ruch. kończyna górna. i we wszelkich innych zajęciach. W miarę jak dana czynność wykonywana jest w sposób nawykowy. regulacyjnej i kontrolnej. kiedy człowiek wzrokowo poznaje ruch. a więc funkcji orientacyjnej. Dąbrowski (1964. jak ubieranie się.3. co się wokół niego dzieje i znajduje. natomiast inne zmysły pełnią rolę pomocniczą i drugorzędną. zwłaszcza w nauce zawodu. W dalszych etapach funkcja wzroku jest również dość istotna i sprowadza się do funkcji. że udział wzroku w tym procesie jest zasadniczy. Orientacja przestrzenna jest warunkiem samodzielnego i bez-3iecznego poruszania się. Znaczenie wzroku w orientacji przestrzennej i poruszaniu się Z Kolei należy podkreślić znaczenie bodźców wizualnych (wzrokowych) dla orientacji przestrzennej i poruszania się. a więc bez udziału wzmożonej regulacji i kontroli wzroku. . np. Tak więc rola wzroku w działalności praktycznej jest również dość istotna. 7) określa ją jako "kontrolę ciała wobec otoczenia w odniesieniu do miejsc. Dopiero po krótszym lub dłuższym okresie ćwiczenia rola wzroku i słuchu zmniejsza się na korzyść analizatora kinestetycznego. w których naśladują czynności (zajęcia) wykonywane przez dorosłych. który staje się zdolny do wykonywania. rzeczy i osób. Jednym wejrzeniem otrzymuje człowiek >braz otoczenia i jego szczegółów. Wyrazem tendencji naśladowczych są różne zabawy dzieci. który pozwala mu . s. U osób wiizących zasadnicze znaczenie w orientacji przestrzennej odgrywa niewątpliwie wzrok. Ponadto wzrok przekazuje mu bieżące nformacje. jedzenie itd. a następnie starają się ich naśladować. reagujących na bodźce pochodzące od przedmiotów znajdujących się w znacznej adiegłości. Wynika ono przede wszystkim stąd. które zostały omówione przy zagadnieniu wykonywania ruchów i czynności już wyuczonych.wizualna demonstrac-ja modelu. którzy właściwie muszą stale uczyć się nowych umiejętności praktycznych. jak inni je wykonują. Zresztą i dorośli. Można więc stwierdzić. których celem jest przyswojenie sobie pewnych praktycznych umiejętności. podobnie jak w procesie poznania rzeczywistości. jaką dziecko czy osoba starsza ma opanować. zdawanie sobie sprawy z rozmiarów i kształtów otaczającej przestrzeni oraz wielkości. że zmysł wzroku należy do teleanalizatorów.one. jakie zmiany dokonują ię w najbliższym otoczeniu. wzrasta sprawność. • Tak samo przy systematycznej nauce praktycznych umiejętności podstawową metodę stanowi pokaz . Dzięki bodźcom wizualnym człowiek potrafi ściśle lokalizować irzedmioty i zjawiska w przestrzeni. następnie w szkole. który ma się nauczyć wykonywać. W ten sposób narząd ruchowy.

Składa 'się ona z odpowiednich symboli słownych (słów). emocje. że receptory wzrokowe reagują na największą ilość óżnorodnych bodźców. Towarzyszą one wrażeniom i spostrzeże-. . Stała wzrokowa obserwacja otoczenia w trakcie poruszania się pozwala mu na regulowanie i kontrolowanie się czy zmierza do obra-iego celu. zadowoleniem. kiedy zasypia . za pomocą których człowiek przekazuje drugiemu człowiekowi swoje myśli. Obniżenie to może mieć różny zakres i stopień. pod wpływem bodźców zmysłowych. właściwie cała mimika mówiącego. Wszystkie tego rodzaju zjawiska i wydarzenia są dla człowieka widzącego źródłem wielu przyjemnych emocji. Znaczenie wzroku w komunikowaniu się z otoczeniem Najpowszechniejszą formą komunikowania się człowieka jest mowa dźwiękowa. aż do wieczora. Z uwagi na to. wschód słońca. 14 1. Przez defekt wzroku rozumiemy uszkodzenie narządu wzroku powodujące znaczne obniżenie jego sprawności funkcjonalnej. . postawa. a więc charakteryzować się irzyjemnością. Dla słuchającego mają także znaczenie wyraz twarzy.). kiedy człowiek ogląda różne: • .:apewnia on mu też stałe poczucie bezpieczeństwa. Emocje.). mogą mieć zarówno znak dodatni. • i co wiedzą. kościoły. czują. Każdy bodziec wizualny aa więc również określoną wartość emocjonalną. piłki nożnej itd. zmysł wzroku odgrywa również dominującą olę w genezie emocji pochodzenia zmysłowego. Mówiąc o znaczeniu wzroku w sferze emocjonalnej przede wszystkim "zęba podkreślić jego wagę w genezie tej pierwszej formy emocji o cha-akterze dodatnim.). pozytywnym.. że emocje powstają m. Wypowiadane słowa są jednak tylko jednym z elementów mowy. 2. lasy itd. kiedy się budzi.niezadowólcie. że wzrok działa przez cały okres czuwania :złowieka . Tak więc w porozumiewaniu się za 'pomocą mowy dźwiękowej obok zmysłu słuchu matakże swój udział zmysł wzroku. Z uwagi na to. Te dodatkowe elementy dodają dopiero pełnego znaczenia przekazywanym słowom.wydarzenia o charakterze społeczno-politycznym (defiladę wojskową. przedstawienia teatralne czy baletowe. czyli zdolność wywoływania emocji.). co myślą. tęczę.4. Znaczenie wzroku w sferze emocjonalnej Z psychologii ogólnej wiadomo.na prawidłowe ibranie kierunku swojej marszruty i unikanie ewentualnych przeszkód są drodze. a także może dowiedzieć się od innych tego wszystkiego.zjawiska przyrody '(krajobrazy. Dwa podstawowe rodzaje defektu .dzieła i wydarzenia kulturalne (słynne obrazy czy rzeźby.wydarzenia sportowe (zawody lekkoatletyczne. nieprzyjemność. czego potrzebują. pałace. jak również znak ujemny . wśród nich także defekty sensoryczne.od rana. . uroczystą akademię itd. których źródłem są wrażenia i spostrzeżenia wzrokowe. czyli uszkodzenia narządów zmysłowych. programy telewizyjne itp.5. wiadomości o sobie i świecie. Pojawiają się one. ..iom. Defekt wzroku i ogólna charakterystyka jego skutków Na skutek różnorodnych przyczyn powstają w organizmie ludzkim defekty. gesty. potrzeby. in.

a więc osoby. a mianowicie na: . . Wśród osób z defektem wzroku znajduje się wiele takich. . ' . Dlatego obniżenie sprawności jednych czynności lub całkowite ich zniesienie pociąga za sobą .stanowią pewną integralną całość i są wzajemnie uwarunkowane. pociąga za sobą głębokie i rozległe konsekwencje. ' Biorąc pod uwagę omówione definicje. . albowiem mieszczą się w nim także osoby jednooczne. zwłaszcza ślepota. które całkowicie lub w znacznym stopniu utraciły wzrok w ciągu swego życia.niedowidzących lub słabowidzących. Pojęcie to ma jednak trochę szerszy zakres. De-.resztki wzroku nie przekraczające przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych 1/20 normalnej ostrości wzroku lub 3/60 według tablic Snellena. .zupełny brak wzroku. . Należą do nich: . Między dolną a górną granicą słabowzroczności istnieje wiele pośrednich stopni obniżenia ostrości wzroku. Przyjęta w 1954 roku przez II Międzynarodowy Kongres Niewidomych w Paryżu definicja uznaje za ślepotę: -. fekty te z reguły określamy według kryteriów okulistycznych {oftalmo-logicznych). że jest ono bardzo duae.ociemniałych. .niewidomi i niedowidzący dotknięci przewlekłymi (chronicznymi) schorzeniami pulmonologicznymi. wśród osób z defektem wzroku można wyróżnić: . które posiadają dodatkowe defekty organizmu lub przewlekłe schorzenia. kardiologicznymi czy gastrologicznymi.niewidomi i niedowidzący z defektem (dysfunkcją) narządu ruchu w formie amputacji. Osoby z defektem wzroku można również podzielić ze względu na okres wystąpienia ślepoty lub słabowzroczności. Obok terminu "osoba z defektem wzroku" w literaturze typologiczne] można również spotkać termin "inwalida wzroku". każde poważniejsze uszkodzenie wzroku.wzroku to-ślepota i niedowidzenie (słabowzroczność). niedowładów czy deformacji kończyn górnych lub dolnych. do których należą także niewidomi z poczuciem światła. całkowitą ślepotę. . że ostrość ta jest 20-krotnie i więcej mniejsza niż u osoby normalnie widzącej.niewidomi i niedowidzący w różnym stopniu umysłowo upośledzeni. . uwzględniających obniżenie ostrości wzroku i ubytki w polu widzenia. Wynikają one stąd. Sprawa skutków ślepoty i niedowidzenia ściśle wiąże się ze znaczeniem wzroku w życiu człowieka.niewidomi i niedowidzący z dodatkowym defektem słuchu.niewidomi i niedowidzący dotknięci epilepsją (padaczką).całkowicie niewidomych.niewidomych z resztkami wzroku albo szczątkowowidzących.niewidomych i niedowidzących od urodzenia lub wczesnego dzie-ciństwa.zwężenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w 20°. w oznacza. Przy definiowaniu niedowidzenia nie przyjmuje się żadnego kryterium odnoszącego się do ubytków pola widzenia. czyli osłabienie wzroku od 20-krotnego do 4-krotnego w najlepszym przypadku. że wszystkie czynności organizmu . czyli głuchoniewidomi. 15 Natomiast za niedowidzenie (słabowzroczność) uznaje się obniżenie ostrości wzroku od 1/20 do 1/4. -. Z uwagi na to.jak już podkreślono . a więc z całkowitą głuchotą lub głębokim niedosłuchem. podczas gdy pojęcie "osoba z defektem wzroku" obejmuje wyłącznie osoby niewidome czy niedowidzące na dwoje oczu.

Ponadto należy zwrócić uwagę na dość istotne różnice pod względem zakresu i stopnia skutków defektu wzroku u całkowicie niewidomych. u niewidomych z resztkami wzroku analizator wzrokowy wprawdzie w bardzo ograniczonym zakresie. społeczny. U tych pierwszych funkcja wzroku została całkowicie zniesiona. 2 T. 3. Majewski. Skutki w sferze społecznej i fizycznej mają charakter skutków wtórnych. W tym rozdziale skutki defektu wzroku zostały przedstawione tylko w formie ogólnej. a zwłaszcza poglądów na ludzi dotkniętych kalectwem i . Psychologia 17 od rzeczywistości. Szczególnie rozległe i głębokie są skutki defektów sprzężonych. W pierwszym przypadku ślepota czy niedowidzenie wywiera wpływ na cały rozwój człowieka. do pracy zawodowej. Te pierwsze dotyczą procesów poznawczych. emocji. związane są lub wynikają bezpośrednio ze skutków ślepoty lub głębszego uszkodzenia wzroku. a więc defektu wzroku z defektem słuchu. od najdawniejszych lat przekonania ludzi widzących o niewidomych ł daleko odbiegały 1 Dawniej przedmiot zainteresowania stanowiły osoby dotknięte ślepotą. Wówczas skutki obu tych defektów nakładają się.pełni w nim określone role społeczne. lecz jest również ściśle uzależniony od swego środowiska . potęgując zakres i stopień skutków wynikających ze ślepoty czy niedowidzenia. Podobnie dość istotna różnica występuje u niewidomych czy niedowidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa i ociemniałych w późniejszym. okresie życia. Są one odbiciem ówczesnych systemów społeczno-ekonomicznych. a mówiąc dokładniej percepcji wzrokowej. a więc tylko niewidomi. Przeciwnie. Te drugie zaznaczają się natomiast w sferze działania. z umysłowym upośledzeniem itd. gdyż będą one jeszcze szczegółowo omawiane w dalszych rozdziałach pracy. Wyrażały się one w tym. Osoby te nie zostały więc całkowicie pozbawione percepcji wzrokowej. rozwoju i funkcjonowania osobowości. lecz działa nadal. które stanowią przedmiot naszych rozważań. Przekonania te mają swoje historyczne uwarunkowania. pośrednio wynikających z konsekwencji w sferze poznania. Skutki w sferze psychicznej można podzielić na skutki pierwotne (bezpośrednie) i wtórne (pośrednie). Takie poglądy na niewidomych kształtowały się na przestrzeni wieków. Albo mówiąc inaczej człowiek jest istotą nie tylko 16 psychofizyczną. a więc psychiczny. a także w pewnym zakresie fizyczny. niewidomych z resztkami wzroku czy niedowidzących. Wszystkie bowiem zagadnienia. pozostawiając jeszcze dzisiaj piętno i ślady w umysłach ludzi XX wieku. społecznej i fizycznej. że niewidomi uważani byli za całkowicie niezdolnych do nauki. Przedmiot i zadania tyfiopsychologii Z uwagi na dość rozległe i brzemienne skutki ślepoty. W jeszcze mniejszym zakresie skutki uszkodzenia narządu wzroku występują u niedowidzących. Dlatego skutki defektu wzroku zaznaczają się we wszystkich 3 sferach: psychicznej. W przypadku ociemniałych uszkodzenie wzroku burzy ukształtowaną już osobowość i przystosowanie do życia i pracy w warunkach pełnosprawnego wzroku.konsekwencje dla innych. do samodzielnego i niezależnego życia.

jak też sama ślepota. Według M. a często nawet fizycznego. czy niewidomy jest innym typem itd. jakie są odrębności strukturalne. Tego rodzaju dawne przekonania wynikały z niekórych koncepcji filozoficznych. dar prorokowania czy jasnowidzenia lub nawet uzdrawiania innych.przewlekle chorych. Tyfiopsycholo-gowie z XIX. że mogły wystąpić istotne różnice w sensie ujemnym w porównaniu z widzącymi. A więc nie dostrzegano tutaj wpływu innych czynników (por. naturalną skłonność do dobroci. których odmawia ludziom widzącym". Na błędne poglądy na temat niewidomych miał także wpływ brak wychowania i rehabilitacji osób dotkniętych ślepotą.pozwalającego odróżnić barwy. ale za to od najdawniejszych czasów krążą rozmaite wersje i legendy na temat posiadanych przez nich nadzwyczajnych zdolności. Zaniedbania środo-' wiskowe i izolacja społeczna powodowały to. że ślepota jest przekleństwem lub karą Bożą. 32) przypisywano im np. dlaczego dziecko rodzi się niewidome lub ustalić przyczynę utraty przez nie wzroku . że ówczesny człowiek nie potrafił odpowiedzieć sobie na wiele pytań. "czystości duszy". na jakie może zdobyć się fantazja ludzka. o darze jasnowidzenia i o wielu. jakie nasuwali niewidomi. Albo też przeciwnie. s. "cudownego" wprost dotyku . Ponieważ nie potrafiono wyjaśnić. jak mściwość. s. Z przekonaniem. wybitnego umuzykalnienia. że według istniejącej sprawiedliwości i równowagi we wszechświecie. Dzisiaj medycyna zna już dokładnie etiologię ślepoty i w większości przypadków potrafi dokładnie ustalić jej przyczynę. łączono dawniej poglądy dotyczące rzekomych cech psychicznych niewidomych. Tego rodzaju mniemania znajdowały swoje uzasadnienie. a zwłaszcza tzw. że większość niewidomych nie miała warunków do osiągnięcia przeciętnego rozwoju psychicznego i społecznego. III. okrucieństwo czy bezwzględność. po-pędliwość. przeznaczeniem itp. Kaziowa (1968. wielu innych rzeczach. w myśl którego każde zjawisko psychiczne ma swoją przyczynę w innym zjawisku lub zdeterminowane jest czynnikami dziedzicznymi. Dolański (1954. jak np. W. Wielu z nich wypowiadało się pozytywnie w tej sprawie. które wpływały na kształtowanie się postaw ludzi pełnosprawnych wobec członków społeczeństwa o obniżonej zdolności do samodzielnego życia i pracy. czy psychika niewidomych jest różna od psychiki widzących. a zwłaszcza z XX wieku starali się rozstrzygnąć ten zasadniczy problem. W naszym 18 przypadku wyłączną przyczyną wszelkich specyficznych zjawisk psychicznych u niewidomych miałaby być ślepota. naturalną skłonność do zła i niemoralność. pisząc o nich w sposób następujący: "Dziś ogół ludzi mało wie o istotnych możliwościach kształcenia się oraz pracy niewidomych. Niekorzystna sytuacja ludzi pozbawionych wzroku powodowała w dawnych czasach to. a także takie cechy. Dlatego też od początków psychologii niewidomych jednym z zasadniczych problemów była sprawa odrębności niewidomych. przypisywano im specjalne zdolności czy pozytywne cechy. Dla przykładu można . 211) nazywa to "legendami" o niewidomych. Dotyczyły one zarówno pochodzenia ślepoty. Podobnie jak inne zjawiska.tłumaczono to przekleństwem lub karą Bożą za grzechy. sama natura wynagradza niewidomemu brak wzroku przez obdarowywanie go atrybutami. "tajemnice" związane ze ślepotą starano się tłumaczyć odwołując się do sił nadprzyrodzonych. determinizmu psychologicznego. rozdz. Błędne poglądy zrodzone w świadomości ludzi dawnych czasów wynikały stąd. l i 2). jak też psychicznych właściwości niewidomych.

. 7). . który pisał: "Niewidomy jest raz na zawsze typem odrębnym. W sprawie psychologii niewidomych wypowiedziało się także kilku polskich psychologów. na których opiera się życie psychiczne człowieka normalnego. Zagadnienia odrębności czy różnic psychicznych u niewidomych i widzących formułowano też jako główny przedmiot i uzasadnienie dla psychologii niewidomych (tyfiopsychologii). że brakuje mu spostrzeżeń. 1924. sam fakt istnienia różnic •strukturalnych {co do których nie może być wątpliwości). s. w jakim zakresie i w jakim stopniu jest możliwe stworzenie dla niewidomych namiastki brakującego wzroku oraz. s. '5). że: "Tyfiopsychologię należy rzeczywiście teoretycznie i praktycznie uznać i stosować ją jako coś. 1926. Podobnie J. s. W 1917 roku również L. Celem. do którego dąży psychologia niewidomych. 'takie ukształtowanie jego życia wewnętrznego. jak wrażenia wzrokowe". Burklen. obiektywna ich ocena i na . autor poważnego podręcznika psychologii niewidomych. Cohn pisał o psychologii niewidomych w sposób następujący: "Szczytowym osiągnięciem psychologii niewidomych ma być odpowiedź na pytanie. Burklen (1924. za: K.przyp. »• 19 Również sam K. s. Steinberg (1917)^twierdził: "Celem psychologii niewidomych jest zbadanie typowych. specyficznych form życia du•chowego tej kategorii jednostek. za: M. wychodząc z bezspornych różnic między widzącymi i niewidomymi. Grzegorzewska (1926. 8) twierdził. czy psychiczna struktura niewido-. I tak wymieniony już niewidomy psycholog z Lipska W. s. wykazuje całą prawomocność specjalnej psychologii niewidomych. ma ono również znaczenie dla ogólnego życia psychicznego. aby powróciła równowaga duchowa mocnoi zachwiana. co nie sprzeciwia l się uzasadnionemu poglądowi bliższego zbadania cech psychicznych . autora). a ponieważ spostrzeżenia wchodzą jako element składowy złożonych zjawisk psychicznych. że wynikających z braku widzenia. 12). 95). Podobnie K. Burklen. tj. s. 1924. pisze: "Zadaniem tak pojętei tyfiopsychologii byłoby szczegółowe określenie i opisanie istniejących i różnic. 6 i 7) w następujący sposób uzasadnia psychologię niewidomych: "Nie przesądzając tutaj spornego zagadnienia.struktur albo nawet ich derywatów. Grzegorzewska. 6). form dlatego typowych. przez utratę wzroku" (wg K. Steinberga (1917). ponieważ całkowicie odmienne wrażenia przekazane przez pozostałe zmysły grają tę samą rolę w kształtowaniu osobowości. a mianowicie jako odrębny dział psychologii wyznaczony przez ślepotę [. poza tym. jest poznanie osobowości niewidomych. czym jest ona ze swej istoty. Oko jest najważniejszym narządem poznania świata zewnętrznego. będącej przeto jednym z działów psychologii różniczkowej. Mendruń (1967. a których różnorodne i powikłane połączenia •z najrozmaitszymi czynnikami psychicznymi składają się na wytworzenie osobowości niewidomego" (cyt. Wymieniana już M.] Do jej zadań należy wykrycie różnicy między rozwojem niewidomego z rozwojem widzącego i przeprowadzenie granicy między jednym a drugim". Blirklen (1924. że "Niewidomy jak to "bezsprzecznie wynika z naszych rozważań jest typem odrębnym. czyli elementów psychicznych".mych jest zasadniczo różna od naszej (widzących . pisze. s. Raz.wymienić W. Wpływ braku wzroku sięga aż do czynności czysto intelektualnych" (cyt. czy też różnice strukturalne są mniej głębokie i niewidomi tylko innymi środkami osiągają te same cele co widzący.

u których proces percepcji rzeczywistości opiera się na zupełnie innych zmysłach niż u widzących. a nie występuje u widzących lub odwrotnie. istotna różnica występuje u całkowicie niewidomych od urodzenia. pojęcia kształtują się tylko na podstawie danych uzyskanych z pozostałych zmysłów. Dalszymi przykładami może tutaj być niższa sprawność motoryczna. . wyobrażenia) pozbawiona jest całkowicie elementów wzrokowych. zawężenie zainteresowań. Z punktu widzenia rozwojowego można ponadto mówić o różnicach: 1.gdy dane zjawisko psychiczne występuje u. że: "Zacieranie różnic pomiędzy widzącymi a niewidomymi jest bezcelowe. s. intensywniejsze reakcje emocjonalne na sytuacje trudne czy przewaga myślenia pojęciowego nad konkretnym u niewidomych w porównaniu z widzącymi. Przeprowadza się dalej liczne badania porównawcze i formułuje się różne wnioski w tym zakresie. Faktycznie. Tego rodzaju różnice występują w percepcji u niewidomych z resztkami wzroku i słabowidzących.podstawie tych faktów przeciwstawienie się fałszywym pojęciom tak wśród widzących. Oznacza to. . że badania psychologiczne nad niewidomymi głównie koncentrowały się na wykrywaniu różnic w ich strukturze psychicznej w porównaniu z osobami widzącymi. 95) pisze. wcześniej zaczynają u nich kształtować się pojęcia abstrakcyjne.będące konsekwencjami ślepoty (utraty wzroku) lub niedowidzenia. 2. lecz że jej rola zostaje sprowadzona do roli drugorzędnej lub znacznie ograniczona. J Mendruń (1967. Jakościowe . Ilościowe . cech) dotyczą. Oczywiście tyfiopsychologia nie zawęża swego przedmiotu wyłącznie do . U dzieci niewidomych np. u których struktura psychiczna treść wewnętrznej reprezentacji rzeczywistości . mowy. . mych". a mówiąc dokładniej w sferze percepcji i tylko w przypadku całkowitej ślepoty. Odwrotnie. Ten komparatystyczny kierunek utrzymuje się nadal \ także dzisiaj. Albowiem mogą tutaj wystąpić różnice: l.(spostrzeżenia. 2.podstawą i uzasadnieniem dla tyfiopsychologii są występujące różnice. a 'nie jak to bywa u dziecka widzącego na bazie wrażeń wzrokowych. W wyniku tego wewnętrzna reprezentacja rzeczywistości nie zostaje całkowicie pozbawiona treści wizualnych.20 A więc ma ona miejsce wyłącznie u całkowicie 'niewidomych. a więc bez udziału elementów wzrokowych.. niewidomych czy niedowidzących. wyobrażeń przestrzennych. Właściwie zdecydowana większość różnic między niewidomymi czy niedowidzącymi a widzącymi ma charakter ilościowy. że . Temporalnych (w czasie) . Inna jakościowa. Tego typu różnica występuje jedynie w sferze poznania. ponieważ one istnieją i są oczywiste". W sposobie rozwoju danego zjawiska. opóźniony rozwój motoryczny. Tak więc należy przyjąć. lecz ulegają one w większym lub mniejszym stopniu zmniejszeniu.Mówiąc o różnicach jako głównym przedmiocie tyfiopsychologii trzeba jednak dokładniej określić jakiego są one rodzaju i jakich zjawisk psychicznych {procesów. ujmując zagadnienie historycznie trzeba stwierdzić. jak i samych niewido-. . Podobnie przywiązanie dziecka niewidomego do matki rozwija się na bazie doznań dotykowych i słuchowych. U dzieci z defektami wzroku stwierdzamy np. że percepcja wzrokowa nie jest u nich całkowicie zniesiona.gdy dane zjawisko występuje później lub wcześniej w grupie dzieci niewidomych czy niedowidzących niż widzących.gdy dane zjawisko występuje częściej lub intensywniej w Jednej grupie niż w drugiej.

Niestety wielu metod.. Jest to zagadnienie bardzo złożone i posiada wiele aspektów. 'które utraciły wzrok. zjawisko kompensacji. niektórych testów. W naszym przypadku chodzi głównie o kompensację percepcyjną poprzez inne. W tym zakresie do istotnych zagadnień należy kompensacja. reakcje emocjonalne (psychiczne) na kalectwo.zagadnienia swoiste występujące wyłącznie u niewidomych czy niedowidzących i wskazujące na różnice w stosunku do osób widzących. jak też praktyczną (stosowaną). stosowanie psychologicznych metod diagnostycznych czy psychoterapeutycznych itd. Ogólnie trzeba więc stwierdzić. a więc innej niż u inwalidów z uszkodzeniem narządu ruchu czy głuchych. 21 Innym zagadnieniem jest sprawa psychicznej adaptacji do nowych sytuacji i warunków osób. np. np. że mają one charakter wspólnych tylko wówczas. gdy rozważa się je w formie ogólnej. Zajmuje się ona swoistymi (specyficznymi) zagadnieniami wynikającymi ze ślepoty i niedowidzenia oraz adaptacją psychiczną do życia w warunkach ślepoty albo znacznie ograniczonej funkcji wzroku. jak też behawioralnej. specyficzne skutki psychiczne ślepoty (utraty wzroku) czy'niedowidzenia. że u niewidomych czy niedowidzących mają one również swoją specyfikę. lecz jest działem psychologii defektologicznej. np. Jest ona zarówno nauką teoretyczną (wiedzotwórczą). Jako przykład może posłużyć zjawisko kompensacji. lecz obejmuje także całą problematykę związaną z ich likwidacją lub redukcją.różnic w sferze psychicznej będących skutkami defektu wzroku. Adaptacja psychiczna ociemniałych jako pewien proces przemian . schematy dotykowe w procesie percepcji dotykowej it. Podobnie przedstawia się sprawa stosowania tych samych psychologicznych metod diagnostycznych w odniesieniu zarówno do osób niewidomych czy niedowidzących. ma możliwość uruchomienia pewnych mechanizmów kompensacyjnych. jakie wynikają z innych defektów czy jakie występują u ludzi widzących. nie można w ogóle stosować do badania niewidomych i niedowidzących lub można je stosować dopiero po ich adaptacji. które występują również w innych grupach osób niepełnosprawnych (inwalidów). Są to zagadnienia należące do psychologii stosowanej.d. Jednakże głębsza analiza zagadnień drugiej grupy wskazuje na to. Bardzo złożone i trudne zagadnienie stanowi także diagnostyka tyfiopsychologiczna . akceptacja kalectwa. a także stosowanie różnych zabiegów psychokorekcyjnych. jak też osób widzących. Każdy organizm dysponuje dużymi możliwościami kompensacyjnymi. które w znacznym stopniu zastępują utraconą funkcję wzroku. głównie mowę (kompensacja werbalna).zagadnienia. Precyzując dokładniej przedmiot tyfiopsychologii trzeba podkreślić. że składają się na niego: . Natomiast przy szczegółowej analizie okazuje się. że skutki defektu wzroku stwarzają wiele swoistych i specyficznych zagadnień psychologicznych odrębnych od tych. zjawisko "zmysłu przeszkód". pozostałe zmysły. a więc zastąpienie funkcji brakującego lub poważnie uszkodzonego wzroku przez inne zmysły. Jednak tyfiopsychologia nie stanowi samodzielnej dyscypliny psychologicznej. U niewidomych ma ono głównie charakter kompensacji percepcyjnej i werbalnej.badania psychologiczne osób z defektami wzroku. .przystosowania dokonuje się zarówno w sferze intelektualnej. 'Część tematyczna ma za zadanie: . a także inne funkcje psychiczne. emocjonalnej.

1976.przypadku ma charakter zmiany ustabilizowanej. Część praktyczna ma za zadanie wykorzystanie wiedzy tyfiopsychologicznej do usunięcia lub zredukowania w możliwie najwyższym stopniu psychicznych skutków ślepoty (utraty wzroku) i niedowidzenia poprzez uruchamianie mechanizmów kompensacyjnych i adaptacyjnych. Dotyczy to samego defektu. jakie pociąga on za sobą w sferze psychicznej i innych. 4. a nie konsekwencji.mechanizmów kompensacyjnych w procesie percepcji oraz w rozwoju psychicznym dzieci niewidomych i niedowidzących. de1 W odniesieniu do dzieci z defektami (niepełnosprawnych) zamiast terminu rehabilitacja częściej stosuje się termin rewalidacja. 2a fekty w zakresie mowy. a więc prawidłowości i specyfiki zjawisk psychicznych u osób z defektami wzroku.uszkodzenia wzroku i słuchu.(skutków pierwotnych). in. w dalszej części pracy w zależności od tego. jak: 1) psychologię niewidomych i niedowidzących.wszystkich psychicznych skutków defektów wzroku zarówno w sfe22 rze poznania . . M. W przypadku osób ociemniałych na pierwszy plan wysuwa się natomiast sprawa psychicznej adaptacji do nowych sytuacji i warunków po utracie wzroku. Zachowując pewną tradycję. różne dysfunkcje narządu ruchu. Ziemcowa. stworzeniem optymalnych warunków do jego przebiegu bez udziału bodźców wzrokowych. Defekt w tym . będą używane terminy: rewalidacją lub rehabilitacja. s. jaik też w innych sferach (skutków wtórnych). a więc ich wpływem na rozwój i funkcjonowanie psychiki. I. W ramach tradycyjnej psychologii defektologicznej wyróżnia się m. 3) psychologię umysłowo upośledzonych. raczej nieodwracalnej i z trudnością poddającej się leczeniu. Wymienione więc grupy osób z defektem wzroku stwarzają częściowo odrębne zagadnienia. które pozwoli na uniknięcie przede wszystkim wtórnych skutków defektu wzroku i doprowadzi do pełnego rozwoju osobowości {por. wychowaniem i rehabilitacją 1 niewidomych i niedowidzących. 2) ustalenie rodzaju i zakresu różnic psychicznych u niewidomych i niedowidzących w porównaniu z widzącymi. wzroku w rozwoju i rewalidacji. która zajmuje się specyficzną problematyką psychologiczną '. Należą do nich defekty sensoryczne .l) poznanie (ustalenie. W tym zakresie powiązana jest ona z kształceniem. . czy sprawa będzie dotyczyć dzieci czy dorosłych niewidomych i niedowidzących. Dotyczą one odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego. opis. 183). Wymienione zadania tyfiopsychologii w sposób zróżnicowany odnoszą się do różnych grup osób z defektami wzroku.wynikającą i związaną z defektami fizycznymi i psychicznymi. 2) psychologię głuchych i niedosłyszących. Dla dzieci niewidomych pozbawionych wzroku od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa zadania te będą związane z rozwojem. Dla dzieci nievvidomych z resztkami wzroku i niedowidzących dodatkowym zadaniem będzie sprawa maksymalnego wykorzystania zachowanych sprawności. Tyfiopsychologia a psychologia defektologiczna Jak już zaznaczono. tyfiopsychologia jest działem psychologii defektologicznej. tworząc oddzielne działy tyfiopsychologii. umysłowe upośledzenie. kwalifikację): . takie jej działy. trwałej.

Z. albowiem są one nadrzędne w stosunku do "psychologii niewidomych". Klimasiński. 235) i "psychologia rewalidacji" '(K. które stają się specyficzne. niektórzy psychologowie przyjmują nazwę "psychologia niepełnosprawnych" lub "psychologia inwalidów" (M. Kulczyc-ki. 1978. ale nie patologiczne i(np. nie mówiąc już o licznej grupie osób z dysfunkcjami narządu ruchu. s. s. 37) pisze w tej sprawie: "Należy zwrócić uwagę. 1976. Obok określenia "psychologia defektologiczna" zaczęły się pojawiać inne. nie mają takiego charakteru. choć są jakościowo . Wydaje się. wynikającej i związanej z wymienionymi defektami. zajmuje się również problemami wspólnymi dla wszystkich wymienionych grup osób niepełnosprawnych. którą zajmuje się psychologia defektologiczna. a mianowicie: "psychologia rehabilitacyjna" (W. Obecnie psychologia defektologiczna obok specyficznej problematyki psychologicznej. s. "psychologii głuchych" itd. Pierwsze konferencje w latach 1961. Ogólnie mówiąc. a następnie ukierunkowanych na 'wykorzystanie uzyskanej wiedzy w działalności praktycznej. Klimasiński. a zwłaszcza logiczne.Psychologia defektologiczna powstała z oddzielnych studiów nad wymienionymi defektami. orientowanie się w przestrzeni przy pomocy "zmysłu przeszkód" nie są patologią). 1969 i 1973 poświęcone psychologii defektologicznej odbywały się pod hasłem "Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów". Nie jest to jednak zwykła kompilacja odzielńych działów. że całą problematykę. które rozważa psychologia defektologiczna. 1979. ramach psychologii klinicznej. Termin "psychologia defektologiczna" nie od razu przyjął się u nas w kraju i do dnia dzisiejszego ma swoich przeciwników. Na tle dotychczasowych rozważań wyłania się jeszcze problem stosunku psychologii defektologicznej (psychologii inwalidów) do psychologii klinicznej. Mamy tutaj na uwadze inwalidów w wyniku schorzeń układu krążenia. 1979. lecz również ź przewlekłymi schorzeniami somatycznymi i psychicznymi. systematycznie odbywające się sympozja poświęcone psychologii defektologicznej (1974.. Inwalidzi ci przedstawiają także swoiste problemy psychologiczne obok problemów wspólnych z niewidomymi. Dzisiaj na psychologię defektologiczna trzeba patrzeć szerzej i nie ograniczać jej do psychologicznej problematyki wymienionych grup osób niepełnosprawnych (inwalidów). Takie określenia wydają się 24 odpowiednie. struktura czytania dotykowego u niewidomych. Sękowska (1979. W miarę rozwoju kształcenia specjalnego i rehabilitacji wyłania się wiele swoistych psychologicznych problemów wynikających i związanych nie tylko z trwałym defektem. Jednak nadał powszechnie stosuje się raczej termin "psychologia defektologiczna" czego dowodem są m. 63 i K.początkowo charakter teoretyczny. 1981). s. ta ostatnia zajmuje się zaburzeniami zachowania człowieka. głuchymi itd. że wymienione nazwy zbytnio akcentują aspekty praktyczne. Niektórzy bowiem uważają. 48). Szewczuk. I one 'właśnie łączą wszystkie działy i tworzą pewien zwarty system i zharmonizowaną całość. układu oddechowego (schorzeń pulmonologicznych) itd. ich wyobrażenia surogatowe. a ściślej mówiąc funkcję psychologii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 1980. in. a więc w pewnym sensie zjawiskami patologicznymi. s. Uznając nieadekwatność wyżej przedstawionych określeń dla omawianej problematyki. mających . 1980. można rozpatrywać w. Zjawiska. 48). że kalectwo wprawdzie doprowadza często do zmian w zakresie różnych funkcji i zjawisk psychicznych.

u nowo ociemniałych w związku z utratą wzroku. K. która zajmuje się podstawowymi procesami psychicznymi i cechami osobowości człowieka. Tyfiopsychologia a inne ^dyscypliny psychologiczneTyfiopsychologia jako dział psychologii defektologicznej jest również ściśle związana z innymi dyscyplinami psychologicznymi. wprawdzie w odniesieniu do psychologii defektologicznej. m.wszystkim dotyczy on . w zakresie oceny zdolności do pracy. Mówiąc o tyfiopsychologii podkreślić trzeba j'ej związek z medycyną. s. którymi mą się zajmować tyfłopsychologia. oraz psychologia rozwojowa. a problematyka psychologiczna stanowi tylko jedną z wielu. W 'ten sposób psychologia kliniczna dzieli nieiktóre zagadnienia z dziedzinami pokrewnymi. 6.. s. ma > ona dość istotne powiązania ze stosowanymi dyscyplinami psychologicznymi. metody itd. 23) pisze w tej sprawie: "Problematyka psychologii klinicznej zbliża się w pewnym zakresie do problematyki innych dziedzin. że spotykamy w niej "strategię polegającą na wykorzystaniu ogólnych teorii psychologicznych do konstruowania hipotez na temat rozwoju i przebiegu procesów psychicznych u inwalidów". np. pedagogiką. których rehabilitacja ma charakter interdyscyplinarny. . Psychologia defektologiczna ma więc związek i wiele zagadnień wspólnych czy zbliżonych z psychologią kliniczną. bo nie wymagają leczenia (np. to przede . 10) 25 twierdził.. że nie można uprawiać tyfiopsychologii w oderwaniu od dotychczasowej wiedzy psychologicznej o człowieku i jego rozwoju. Wychodząc z tego ścisłego związku. . w tyfiopsychologii stosuje się tę samą terminologię. np. a co za tym idzie udziału różnych specjalistów. 'Zi uwagi na to. Tyfłopsychologia a inne nauki Dzisiaj rozwiązanie poważnych zagadnień dotyczących człowieka jest nie do pomyślenia w obrębie jednej nauki. . pojęcia. Wiedza ta musi stanowić podstawę do określenia i ustalenia specyfiki i swoistości zjawisk psychicznych u niewidomych i niedowidzących oraz zagadnień. Już K. że tyfłopsychologia jest także nauką praktyczną. adaptacji stanowiska pracy. ociemniali.różne od izjawisk u ludzi widzących. której przedmiotem są przeobrażenia i zmiany psychiczne w rozwojowym okresie życia człowieka. lecz ścisłe ze sobą powiązanych dziedzin. . Są to bowiem zagadnienia wymagające z reguły ujęcia wieloaspektowego. ' którym nie można przywrócić wzroku . Dotyczy to także osób niepełnosprawnych.psychologia normalnego człowieka". klasyfikacje. jak psychologia kliniczna. stwierdza. 5. co zostało podkreślone przy omawianiu jej związku z psychologią defektologiczną. Oczywiście nie oznacza to. s. które stosuje się w psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej. z psychologią defektologiczna . nawet jeśli osoby nią dotknięte nie są pacjentami.". że: "Podstawą i punktem wyjścia dla psychologii niewidomych może być tylko psychologia ogólna . to nie można ich określić jako patologiczne". Na przykład przedmiotem zainteresowań psychologii klinicznej jako dziedziny naukowo-badawczeJ pozostają zaburzenia przystosowania uwarunkowane patologią w sensie medycznym. 50). in. że nie występują u osób niepełnosprawnych (inwalidów) zaburzenia zachowania. Przede wszystkim należą do nich: psychologia ogólna. Jarosz (1978. ą więc i do tyfiopsychologii. Klimasiński (1980.). z psychologią pracy. socjologią i techniką.a także z psychologią wychowawczą. Blirklen (1924. M. O ile chodzi o związek z medycyną. Oznacza to.

Specjalnego podkreślenia wymaga związek okulistyki z tyfłopsychologia w przypadku nowo ociemniałych. czy mają one charakter ustabilizowany czy też progresywny. Są to więc te zjawiska. przy wykrywaniu pozytywnych dyspozycji i potencjalnych uzdolnień dzieci specjalnych. lecz odnoszącej się także do pedagogiki i psychologii niewidomych i niedowidzących.Integracja psychologii i pedagogiki specjalnej występuje szczególnie przy badaniu i ustalaniu możliwości rozwojowych dzieci specjalnych i mechanizmów kompensacji. Można również mówić o związkach z neurologią. że nauczanie i wychowanie stanowiące główny przedmiot zainteresowania pedagogiki bazują i wykorzystują wiedzę psychologiczną. Jest to problem uwzględniania. W zależności od przyczyny defektu wzroku i czasu jego powstania mogą wystąpić różne zaburzenia i konsekwencje psychiczne. Na przykład w przypadku ślepoty pochodzenia korowego może istnieć wielofunkcyjne uszkodzenie. Z. które z kolei warunkują optymalne osiągnięcia celów nauczania i wychowania. pisze w tej sprawie w sposób następujący: . Istnieje więc tutaj pewne sprzężenie zwrotne. Dzięki temu można bazować w oddziaływaniu rewalidacyjnym nie na brakach. a więc czy analizator wzrokowy nadal funkcjonuje • i w jakim zakresie. treści. 26 Następnie okulistyka dokładnie ustala diagnozę dotyczącą stopnia uszkodzenia wzroku. że tyfłopsychologia i tyfiopedagogiką mają najwięcej wspólnych i zazębiających się za27 . prowadzący do całkowitej ślepoty. Sprawa ta jest bardzo istotna dla prawidłowej oceny procesów poznawczych u niewidomego czy niedowidzącego i uruchamiania mechanizmów kompensujących. Z psychologicznego punktu widzenia jest to potrzebne dla ustalenia zakresu dalszego wykorzystania zachowanej zdolności widzenia. tyfiopedagogiką. łącznie z profilaktyką i higieną okulistyczną. Ogólnie można powiedzieć. programów i metod pracy rewalidacyjnej. Okulistyka w pierwszej kolejności stara się ustalić etiologię i patogenezę ślepoty czy słabowzroczności. czy jego funkcja została całkowicie zniesiona.poważniejsze zaburzenia osobowości. Szczególnie jest ona istotna w przypadku zachowania resztek wzroku. Szczególnie mocno ta sprawa występuje w pedagogice specjalnej. Wydaje się. Sękowska (1979.. zwłaszcza gdy utracie wzroku towarzyszą . 39 i 40) wprawdzie w formie ogólniejszej. Szczególnego podkreślenia wymaga związek tyfiopsychologii z pedagogiką. Warunkiem ich stymulowania jest stworzenie warunków pedagogicznych działających harmonizująco i tonizująco na system nerwowy dziecka oraz wzmagających jego dynamizm adaptacyjny". za cel rozwój procesów psychicznych i osobowości ucznia. w tym również w tyfiopedagogice. co nie jest bez znaczenia dla psychologa. Nauczanie i wychowanie stawia sobie m. zwłaszcza. in. które pozostały. Okulistyka daje nam też prognozę co do przyszłości uszkodzenia wzroku. przy przystosowaniu form organizacyjnych szkolnictwa. psychologicznych aspektów w procesie informowania pacjenta o ślepocie oraz stosowania pewnych elementów psychoterapii w początkowym okresie po utracie wzroku. s.okulistyki. Często istnieje tutaj także konieczność uciekania się do psychiatrii. które nie ogranicza się tylko do dysfunkcji analizatora wzrokowego. Chodzi mianowicie o stwierdzenie. które są skutkiem upośledzeń. ale na dyspozycjach rozwojowych. W tym przypadku ina to związek z profilaktyką przed całkowitą utratą wzroku i higieną zachowanych'resztek wzroku.

. . zwany tyfiotechniką (W. s. pełni w 'nim określone role. adaptacja psychiczna itd. które uzależniają go od innych ludzi. Żyje on w określonym środowisku społecznym. a nawet na początku czasów nowożytnych poglądy. Na zakończenie należy także podkreślić związek tyfiopsychologii z techniką. w tym. l).projektowania i produkowania pomocy technicznych (rehabilitacyjnych) 'ułatwiających niewidomym wykonywanie czynności życia codziennego. . 1960. .. Nie można też pominąć tutaj zależności rozwiązania wielu problemów psychologicznych. specyfika procesów poznawczych niewidomych. W szczególności dotyczy to: . . współdziałanie pozostałych zmysłów w procesie kompensacji. Są to więc zagadnienia.gadnień. właściwych stosunków w środowisku rodzinnym i poza rodzinym.zaspokojenia podstawowych potrzeb. przy ich projektowaniu i produkowaniu muszą być uwzględnione i wykorzystane pewne twierdzenia i prawa tyfiopsychologii.adaptacji (oprzyrządowania) stanowisk pracy dla niewidomych i niedowidzących. możliwości adaptacyjne itd. s. które dzięki stworzeniu sprzyjających warunków. a także skierowanie do pracy zaspokajającej ambicje zawodowe . również przyrządów do czytania przez niewidomych pisma płaskiego.projektowania i produkowania pomocy i przyrządów optycznych dla niedowidzących. jak to stwierdził już w starożytności Arystoteles. 28 7. 108) pisze: "Zapewnienie bowiem dobrych warunków socjalno-bytowych. Trudno więc sobie wyobrazić te dwie nauki bez wzajemnego ścisłego powiązania w pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi.S. którymi zajmuje się socjologia i inne nauki społeczne. . do pracy. że trudno wyobrazić sobie dzisiaj pełną rehabilitację niewidomych i niedowidzących bez specjalnych urządzeń. jak np. Zależność i związek tych dwóch nauk najwyraźniej przejawia się w zagadnieniu kształtowania właściwych postaw ludzi widzących wobec osób z defektem wzroku. Na ogół los ich był bardzo ciężki z uwagi na panujące w starożytności^-średniowieczu. posiada określone potrzeby społeczne. pomocy technicznych mających charakter kompensacyjny. od rozwiązania szeregu problemów socjalno-bytowych . w tym również przyrządów do samodzielnego poruszania się. Majewski <1971a. zarówno w środowisku rodzinnym. W tej sprawie T. Wynika on stąd.'aparatów. Zależy to w znacznej mierze od postaw społecznych ludzi widzących. Ślepota czy niedowidzenie wywiera także wpływ na życie społeczne człowieka. Kiedy mówimy o związku socjologii z tyf-lopsychologią.przynosi ociemniałym pełne zadowolenie i radość życia". Człowiek jest istotą społeczną. Krótki rys historyczny tyflopsychologii Różne były koleje niewidomych na 'przestrzeni dziejów. odmawiające niewidomym zdolności do nauki.projektowania i produkowania pomocy naukowych. takich jak akceptacja kalectwa. Istnieje specjalny dział zajmujący się tymi zagadnieniami. to przede wszystkim jest to sprawa integracji czy reintegracji niewidomych i niedowidzących w zwykłe życie społeczne. jak też dalszym. Wyjątek stanowiły jednostki. Z kolei należy wymienić socjologię czy szerzej nauki społeczne. do życia v/ społeczeństwie. Swierłow. .a mianowicie ogranicza jego możliwości pełnego w nim 'uczestnictwa. Aby miały one wartość.

tzw. W 2 lata później wydał on już swoje słynne dzieło: Rozprawa na temat wychowania niewidomych2. Między innymi zajmował się w nim sprawą zastępstwa zmysłów u niewidomych.. ' Wśród uczniów Wundta znajdował się Teodor Heller. 1895). a mianowicie Psychologii . Mniej więcej w tym samym czasie również Polska doczekała się poważnej pozycji poświęconej psychologicznej problematyce niewidomych. Diderot. M. przeprowadzał on liczne badania nad zmysłami. oparta na 29 własnych badaniach eksperymentalnych w Zakładzie Dla Niewidomych w Lipsku. 1786). choć koncentrowały się one zbytnio na stronie fizjologicznej. Pod koniec XIX i w początkach XX wieku obok prac przyczynkowych powstało kilka poważniejszych opracowań na ten temat. procesami sensorycznymi . Steinberga: Niewidomy jako osobowość (1917) i Wyobrażenia przestrzenne niewidomych.' Hauy. które zawiera również problematykę psychologiczną stanowiącą podstawę pedagogiki niewidomych (zob. Heller. '1926). zorganizowanym w Lipsku w 1879 r. Pierwszą pracą wartościową z psychopedagogiki ociemniałych . Instytut Niewidomych. (1920) oraz Austriaka K. O ile chodzi 'o Francję. na których często jeszcze dzisiaj się opieramy lub do których często wracamy. in. którzy m. który wniósł poważny wkład w rozwój psychologii niewidomych. Akcję tę zapoczątkował w 1784 roku Valenti'n Hauy. Z tego też powodu niewidomi nie stanowili przedmiotu większych zainteresowań naukowców. psychologicznej problematyce poświęcili swoje większe lub mniejsze prace (por. które otworzyło niewidomym "okno na świat" i stworzyło im możliwość wykazania swoich możliwości. s. Blirklena: Psychologia niewidomych (1924). Istotny wpływ na rozwój psychologii niewidomych miało zorganizowanie na przełomie XVIII i XIX wieku specjalnych szkół dla niewidomych. Niewidomi stanowili interesujący przedmiot badawczy w tym zakresie. to wymienić trzeba P. obejmująca całokształt ówczesnej wiedzy psychologicznej dotyczącej niewidomych.osiągnęły wykształcenie i odpowiednią pozycję społeczną.. Przełomowym wydarzeniem dla psychologii niewidomych było powstanie w II połowie. XIX wieku psychologii naukowej opartej na doświadczeniu {psychologii doświadczalnej). Tytuł tej pracy brzmi: Listy o niewidomych na użytek tych.. który założył w Paryżu pierwszą na świecie tego typu szkołę. zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty psychologiczne. Odstępstwem od tej reguły ibyli ci filozofowie.pisze M. W swoim słynnym laboratorium psychologii eksperymentalnej. 1749). Wśród nich wymienić -trzeba prace niemieckiego niewidomego psychologa W. Jego praca: Studia z zakresu psychologii niewidomych1 opublikowana w 1895 r. interesował się m. Grzegorzewska (1926.była słynna książka Diderota. 100) . jeden z głównych przedstawicieli tego kierunku. "która autorowi swemu spowodowała rok więzienia w twierdzy Yincen-nes". należy do pierwszych poważniejszych prac eksperymentalnych dotyczących psychologu osób dotkniętych ślepotą (zot»/ T. Grzegorzewska. Villeya i jego dzieła: Świat niewidomych i(19'24) i Niewidomy w świecie widzących (1927). W XIX wieku mieliśmy już kilku badaczy. in. (zob. którzy widząl. Dużym wydarzeniem w dziejach pedagogiki i psychologii niewido-mych było stworzenie przez Ludwika Braille'a pisma punktowego w 1825 r. V.funkcjonowaniem zmysłów. Wilhelm Wundt. a ukazała się ona w 1749 r. którzy starali się wykorzystać niewidomych dla wyjaśnienia swoich teorii poznania.

Ziemcową. Kułagina. Problematykę tę bardzo docenia się w Stanach Zjednoczonych. to jednak coraz częściej zaczynają się pojawiać większe czy mniejsze publikacje z tego zakresu. I. Obecnie Instytut Defektologii Akademii Nauk Pedagogicznych w sposób kompleksowy zajumuje się sprawami wychowania i rehabilitacji niewidomych. Oczywiście do państw mających swój dorobek w zakresie tyfiopsychologii należy także Polska. to wymienić trzeba T. jakie dominują w dzisiejszym podejściu do spraw osób niepełnosprawnych. Mieliśmy słynną M. J. Dolańskiego.skala Irwina-Bineta (wg: S. Już w 1914 r. Sołn-cewę. Wprawdzie nie ma szerszych opracowań. O ile chodzi o psychologiczną problematykę ociemniałych. W dziedzinie testów osobowości mamy M. ale również praktyczny. P. Tom drugi przygotowany do druku uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. w Związku Radzieckim. W Związku Radzieckim do rozwoju tyfiopsychologii przyczynił się I. Duże znaczenie dla rozwoju badań i publikowania prac poświęconych tyfiopsychologii ma Amerykańska Fundacja dla Niewidomych. I. została opracowana pierwsza adaptacja dla niewidlomych skali inteligencji Bineta . K. S. W. Każdy kraj. Wśród pierwszych ważniejszych tyfiopsychologów amerykańskich trzeba wymienić przede wszystkim S. Bauman. Wśród wyróżniających się tyfiopsychologów amerykańskich wymienić trzeba także B.niewidomych". Hayesa.dawni tyfiopsycholodzy głównie interesowali się niewidomymi. Stąd dotychczasowy szkic historyczny obejmował psychologię [niewidomych. L. Niestety ukazał się tylko pierwszy tom tej pracy. koncentrują się na problematyce diagnostyki psychologicznej oraz wykorzystaniu środków psychologicznych w procesie rozwoju i adaptacji do życia w warunkach ślepoty czy niedowidzenia. Choldena. 'która doczekała się kolejnych zmian i udoskonaleń. który stara się osobom niewidomym i niedowidzącym zapewnić warunki do prawidłowego kształcenia. Sę-kowska z Uniwersytetu M. Z.niewidomych Marii Grze-gorzewskiej '(1926). Współczesne badania z zakresu tyfiopsychologii mają nie tylko charakter wiedzotwórczy. Grzegorzewską i W.ma . która stworzyła znany Inwentarz Czynników Emocjonalnych do badania niewidomych. 'który już w okresie przedwojennym na podstawie swoich doświadczeń w Zakładzie dla Niewidomych w Charkowie opublikował 30 wiele prac. Kli-. wychowania i rehabilitacji.. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dr K. Swierłowa. Dzisiaj liczba osób zajmujących się tyfiopsychologią jest znaczna. Lewenfelda. Hayes. docenia także znaczenie problematyki psychologicznej w tych pracach. Niemieckiej Republice Demokratycznej itd. 1976. Pierwszej adaptacji skali Bineta dokonał on w 1923 r. Podczas gdy w Europie kładło się nacisk na poznanie psychiki niewidomych i ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy nimi a widzącymi . Obecnie poważny wkład w tej dziedzinie'ma Prof. Carrolla i L.drugiej półkuli bardziej interesowano się aspektami praktycznymi. D. s. Wśród znanych tyfiopsychologów radzieckich wymienić trzeba M. B. Od kilku już lat zainteresowaniem cieszy się również psychologiczna problematyka niedowidzących. który zasłynął jako twórca . Jak już podkreślono . a więc "stosowaną psychologią .skal inteligencji dla niewidomych. J. P. Obecnie mówi się . masiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A. Bateman i innych. Również na terenie Stanów Zjednoczonych zajmowano się psychologicznymi aspektami ślepoty. l). Sokolański. Wynika to z ogólnych tendencji.

które w przypadku zaburzeń czy defektóyy mogą być wykorzystane. większej subtelności i sprawności pozostałych zmysłów u niewidomych w porównaniu z widzącymi zrodził jedno1 z -pĄd-stawowych zagadnień. zastąpienie czegoś brakującego czymś innym. Majewskiego: Rehabilitacja psychiczna ociemniałych (1971a). a więc fizyczne.radzą sobie w różnych sytuacjach życiowych czy zawodowych. Sękowskiej o charakterze psychopedagogicznym: Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie nauczania (1968). lecz głównie nauk biologicznych. społeczne i zawodowe. ą także T. W tym kryją się więc możliwości kompensacyjne organizmu. J. Carrolla: Ślepota (1961). U podstaw kompensacji leży fakt.pomimo braku najważniejszego ze zmysłów . psychologiczne.przede wszystkim o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Majewskiego: Zagadnienia rehabilitacji niewidomych (1971b) oraz prace Z. ZAGADNIENIE KOMPENSACJI U NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Kompensacja jest zagadnieniem bardzo szerokim. K. społeczne i zawodowe lub tylko niektóre z nich. Ta tendencja spowodowała to. pedagogiczne. 21). Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych (1965). s. Ogólnie mówiąc polega ona na zastępowaniu zaburzonych funkcji organizmu innymi. mogą wyrównać czy zastąpić uszkodzoną funkcję lub sprawność. że zamiast czysto psychologicznych prac zaczęły powstawać prace bardziej uniwersalne obejmujące różne aspekty defektu wzroku. których nie zauważają osoby widzące. a więc medyczne. że wszystkie problemy i potrzeby osoby niepełnosprawnej muszą być zaspokojone. Oznacza to. W rehabilitacji jako najważniejsza obowiązuje zasada kompleksowości. Kształcenie dzieci niewidomych (1974). Dysponuje również pewnymi "rezerwami". że niewidomi . O ile chodzi o niewidomych i niedowidzących. *. że niewidomi potrafią dostrzegać w otoczeniu takie cechy przedmiotów i zjawisk oraz ich różnice. II. Szczególnie zjawisko to występuje u osób niepełnosprawnych. Klimasiński. to jest to przede wszystkim E{ r^wa kompensacji utraconej czy uszkodzonej funkcji analizatora wzrokowego i przejęcia jej przez pozostałe analizatory (zmysły). u których liczne funkcje organizmu są zaburzone lub całkowicie zniesione. gdzie problematyka psychologiczna jest tylko jedną z wielu. Tego typu charakter ma też u nas w Polsce praca T. że tyfiopsychologów zaczęły interesować bardziej praktyczne problemy oraz to. Fakt wyższości. Schoeffiera: Niewidomy w życiu narodu (1956). Stąd udział różnych specjalistów w tym procesie. które w odpowiedni sposób uruchomione. oraz z zakresu praktyki psychologicznej. M. psychiczne. że ich zmysły potrafią w sposób bardziej dokładny wychwytywać i różnicować płynące z otoczenia bodźce. że organizm ludzki charakteryzuje się pewną dynamiką i zdolnością adaptacji do zaistniałych zmian. Ten rodzaj kompensacji nazywany jest kompensacją poznawczą czy kognitywną (K. 1979. Stanowi ona przedmiot zainteresowania nie tylko psychologii.ompen'--icja poznawcza u niewidomych i niedowidzących Już w dawnych czasach zaobserwowano. którym od początku tyflopsychologia aacżęła^-ili^ zajmować i które do dnia dzisiejszego nie doczekało się definitywnego rozwiązania. Przykładem tego rodzaju opracowań może być praca T. . Zauważono też. Termin kompensacja pochodzi od słowa łacińskiego compensatio i oznacza wyrównanie braku.

W grę bowiem może wchodzić usprawnienie funkcji receptorów. 23) nazywa kompensacją senso-ryczną. Zastąpienie funkcji wzroku tylko przez jeden zmysł {analizator). Dla naszych rozważań szczególnie istotny jest tzw. również wykazują wyższość w tym zakresie w porównaniu z widzącymi. 34 3. tym wrażliwość większa i . a więc części fizjologicznej. Wśród ówczesnych tyflologów byli również tacy. U widzących wzrok odgrywa rolę dominującą w percepcji otaczającego świata. że istotnym czynnikiem powodującym wyższą sprawność pozostałych u niewidomych zmysłów jest ćwiczenie (trening).. a mianowicie przez dotyk. Zakładała ona. perymentalnych w XIX wieku. Zastąpienie całkowite. bodziec działający n'a receptory musi być odpowiednio silny. czyli części fizjologicznej. dlatego pozostałe zmysły nie są tak intensywnie wykorzystywane. lub usprawnienie funkcji korowych (wyższych czynności nerwowych) stanowiących psychologiczną część analizatora. Jak wiadomo z psychologii ogólnej. dolny próg podniety. Kompensacja sensoryczna Zjawisko kompensacji ma duże znaczenie dla praktycznej działal-•ności pedagogicznej i rehabilitacyjnej na rzecz niewidomych. Problemem jednak pozostawała sprawa.wrażenia. Próg podniety jest to więc minimalna siła bodźca potrzebna do pobudzenia receptorów i wywołania elementarnego zjawiska psychicznego . które mimo że nie urodziły się jako niewidome. czyli najmniejsza siła bodźca (światła. s. które funkcje pozostałych analizatorów podlegają usprawnieniu w wyniku tego ćwiczenia.Na początku problemem było. 'którzy uważali. teoria "wikariatu" zakładała. Mówiąc o doskonaleniu funkcji receptorów. Klimasiński (1979. Usprawnienie analizatorów na poziomie receptorów celem przejęcia funkcji brakującego lub uszkodzonego wzroku K.1. wychodząc z założenia ścisłej analogii między dotykiem a wzrokiem. 1. Teoria "wikariatu zmysłów" przyjmowała: 1. albowiem sama natura stara się wyrównać im defekt wzroku. Najprostszym dowodem 'są w tej kwestii ociemniałe osoby. Pierwszą teorią starającą się w sposób naukowy je wyjaśnić u niewidomych była teoria "wikariatu zmysłów" albo zastępstwa zmysłów. Znajdowała ona zwolenników wśród wielu psychologów i pedagogów. czy wyższa sprawność zmysłów niewidomych jest właściwością wrodzoną czy nabytą. którzy zajmowali się niewidomymi. Im więc siła bodźca potrzebna do pobudzenia receptorów jest mniejsza. dźwięku) zdolna wywołać reakcję receptorów w postaci impulsu nerwowego. zawierać odpowiednią energię fizyczną. aby powstało wrażenie. Usprawnienie (doskonalenie) funkcji receptorów. próg podniety i próg różnicy. Dolnym progiem mierzy się bowiem wrażliwość zmysłów (receptorów). co stwarza okazję do ich ćwiczenia i funkcjonalnego doskonalenia. Z uwagi na brak wzroku niewidomi zmuszeni są do częstszego i intensywniejszego używania zachowanych zmysłów. / / 2. że w wyniku ćwiczenia ulegają obniżeniu tzw. aż do początków XX wieku. że niewidomi na skutek braku wzroku mają 'nieomal automatycznie sprawniejsze pozostałe zmysły. że większa sprawność pozostałych 'zmysłów u niewidomych jest właściwością nabytą odrzucając zdecydowanie wrodzoną wyższość w tym zakresie. Wrodzona wyższość zmysłów niewidomych została odrzucona w wyniku badań eks. A więc teoria ta przyjmowała.

. że jedynym zmysłem. Każdy bowiem zmysł ma swoistą budowę strukturę i funkcję . '(Różnice między dotykiem a wzrokiem . Witwicki 1946. Griesbach. Podobnie twierdzenie o ścisłej analogii dotyku i wzroku nie zostało w badaniach potwierdzone. 66. istniały również takie. Zarówno próg podniety. Co więcej. jak też próg różnicy są indywidualnymi właściwościami i w związku z tym występują pewne różnice między poszczególnymi jednostkami. który stwierdził niższą sprawność dotyku i słuchu u niewidomych (por. 65. który może zastąpić brakujący u niewidomych wzrok. że dotyk i słuch u niewidomego nie jest subtelniejszy niż u widzącego". światła itd. jest dotyk. przyjmowała ona. Na tej zasadzie oparł on nauczanie 'niewidomych w założonej przez siebie szkole dła niewidomych w Paryżu. Wskazywały one na pewną wyższość niewidomych nad widzącymi pod względem wrażliwości i czułości zmysłów dotyku i słuchu. 105). 11.2). Grzegorzewska 1926. że wrażliwość i czułość zachowanych zmysłów (receptorów) u niewidomych. Muellera. Najdokładniej stwierdza to znane w psychologii prawo swoistej energii zmysłów J. przeprowadzone w Lipsku w 1892 r. Próg różnicy wskazuje na czułość receptorów. Tak dalece posunięte utożsamianie wzroku z dotykiem oczywiście musiało mieć swoje konsekwencje w praktycznej 'działalności pedagogicznej. Hellera. in. nawet pod wpływem podniet niewłaściwych" (W. Kleina. Teoria "wikariatu" przyjmowała ponadto. które brzmi: "Wszelkie różnice jakościowe między głównymi rodzajami wrażeń zależą nie tylko od rodzaju podniety. W. s. tzn. Do takich m.zastępstwie wzroku przez dotyk u niewidomych. które temu zaprzeczały. czyli minimalny przyrost bodźca. Villoy pisze: "Liczne doświadczenia wykazały. ale również od swoistej zdolności każdego z organów zmysłowych oraz odpowiednich centrów mózgu do wywoływania takich. Podobnie P. który na tych zasadach oparł swój Pod-ręcznik clla niewidomych (1819). który powoduje różnicę wrażenia. Przyjęcie więc twierdzenia o ścisłej analogii między dotykiem i wzrokiem jest niezgodne 'z tym prawem. Oprócz progu podniety istnieje ponadto próg' różnicy. M. Jeszcze bardziej rewelacyjne wyniki uzyskał w 1899 r. przyrost siły dźwięku.patrz rozdz. Niemniej jednak na początku XIX wieku jeszcze takim poglądom hołdowano i rozwój pedagogiki niewidomych na nich bazował. należą badania S. czyli na minimalną różnicę ^pomiędzy dwiema siłami bodźca:. że jest to nawet zastępstwo pełne (całkowite). Teoria "wikariatu" przyjmowała więc. 22. Nie może więc być mowy o całkowitym . Oczywiście dzisiaj teoria "wikariatu zmysłów" u niewidomych należy do historii i stanowi przykład tego. których wyniki wskazywały na wyższą sprawność innych zmysłów u niewidomych. U podstaw tego twierdzenia leżały wyniki badań uzyskane przez niektórych badaczy nad zmysłami u niewidomych. że o wiele słabsze bodźce potrafią u niewidomych wywoływać odpowiednie wrażenia albo ich zmianę próżnicę) i w tym przejawia się wyższość niewidomych nad widzącymi. niezbędną do wy^ wołania dwóch ilościowo różnych wrażeń. s. na skutek częstego używania i intensywniejszego wykorzystywania u niewidomych jest wyższa. Przykładowo•można tu wymienić J.oraz wykazuje swoistość wrażeń. wychodząc z założenia ścisłej analogii obu zmysłów. in.odwrotnie. W XIX wieku obok badań. 99). twórca tyfiopedagogiki Valentin Haliy. 21. np. Do wyznawców takiego poglądu należał m. że już od najdawniejszych lat zajmowano się tym bardzo ważnym zagadnieniem. a nie innych wrażeń. że zmysły nie doskonalą się u niewidomego.

s. P. Jednak w konkretnych i . dynamicznych układów strukturalnych. które powstają . nazywane są dynamicznymi. wśród których wzrok.. Joteyko nad kształtowaniem zmysłów 36 u osób pełnosprawnych stwierdza ona: "Nie może być wikariatu zmysłów w znaczeniu fizjologicznym dla tej przyczyny. Pawiowa o wyższych czynnościach nerwowych. A ponieważ nie możemy przyznać niewidomym jakichś władz specjalnych i wobec tego. przyjmując za podstawę naukę I.cały proces spostrzegania. a następnie słuch odgrywają wiodącą rolę. Rola każdego ze zmysłów jest różna w tym systemie. Do zwolenników takiej interpretacji wyższości funkcjonalnej zmysłów u niewidomych należała M.] Kształcenie zmysłów nie prowadzi do powiększenia pobudliwości . Dynamiczne układy strukturalne powstają jako skutek pobudzenia różnych punktów kory mózgowej w wyniku równoczesnego działania bodźców . w którym każdy z nich ma swoją rolę i uzależniony jest od innych zmysłów. związków czasowych. a zwłaszcza sprawności percepcyjne . czyli skojarzenia intermodalne. lecz nie jest to utrwalenie statyczne i trwałe. Kompensacja percepcyjna W miarę rozwoju badań nad funkcjonowaniem zmysłów.(ostrości). a także mogą powstawać nowe połączenia i coraz to bardziej złożone w wyniku dalszej syntezy. Stąd nazwa tego poziomu kompensacji . W tym przypadku doskonaleniu miałaby podlegać ogólna sprawność poznawcza. eyjna. 19) pisze na ten temat: "Przynależność narządów zmysłów do jednego systemu uzależnia pracę każdego narządu od działalności całego systemu".przedmiotów czy zjawisk . w referacie pt. co określa się mianem. wyższej analizy. Wynika to z pewnej hierarchii zmysłów. spostrzeżeń związki te mogą ulec rozkojarzeniu w wyniku tzw. możemy wywnioskować. I.na nasze zmysły. M.1. Zagadnienie kompensacji u niewidomych dokładniej omówiła ona na sesji Komisji Kompensacji Czynności Narządów Zmysłów Polskiej Akademii Nauk w 1958 r. GrzegorzeWska (1926. w korze mózgowej. Pobudzone punkty ulegają skojarzeniu dzięki podstawowej funkcji kory mózgowej syntezie. że wszyscy autorowie przemawiający za wikariatem zmysłów u niewidomych przypisują go wprawie. a ściślej mówiąc na receptory. które wyższą sprawność pozostałych zmysłów u niewidomych przypisywały ich stronie psychologicznej. jak to można stwierdzić u normalnych. Tak więc układy strukturalne. 111 i 112). podlegają utrwaleniu w korze mózgowej. a nie wrażliwości i czułości sensorycznej.. Współdziałanie zmysłów trzeba rozumieć jako pewien system. Związki czasowe. że pobudliwość organów zmysłowych nie podlega wyćwiczeniu. czyli strony fizjologicznej wrażeń zmysłowych.2. W miarę nabywania nowych doświadczeń . s.wrażeń. że znajdujemy się wobec prawa ogólnego [. Przedstawiła ona w nim teorię kompensacji poprzez kształtowanie tzw. "Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych" (1964). Opierając się na badaniach J. W ten sposób w wyniku współdziałania wszystkich zmysłów '(analizatorów) powstają obrazy spostrzeganych przedmiotów czy zjawisk. Sołowjowa (1976. nabytek jest natury psychologicznej". teoria "wikariatu" była wypierana przez poglądy.kompensacja percep-.

Znaczenie to jest faktycznie małe lub niewielkie. odnosi się także do zachowanych resztek wzroku u niewidomych i niedowidzących. a więc wyższych czynności kory mózgowej stanowiącej podstawę wszelkich czynności psychicznych. "Zdolność doskonalenia korowych komponentów analizatorów . Tak więc rolę kompensacyjną pełnią tutaj całości strukturalne powstające w wyniku współdziałania kilku zmysłów. że w miarę doskonalenia się tych układów. Uszkodzenie jednego ze zmysłów odbija się na funkcjonowaniu całego systemu i poszczególnych jego części (elementów). dzięki czeanu nabierają one dla niewidomych znaczenia i wartości. U niewidomych jest to zespół zachowanych zmysłów. rola zmysłów się nie zmniejsza. A więc zjawisko kompensacji nie jest wynikiem działania jednego zmysłu (analizatora). 54) pisze jednak: "Gdy chodzi o całość życia . kiedy struktury osiągnęły już pełny rozwój. psychicznego jednostki. wszystkich pozostałych zmysłów. które zostały dostarczone przez wiele analizatorów jednocześnie. wykryte stosunki bardziej zróżnicowane (ponieważ stają się międzyanalizatorowymi). zmienia ich rolę. Znaczenie ich w tym systemie i możliwości funkcjonalnego usprawnienia ograniczone są stopniem defektu wzroku. 52) .pisze M. bardziej rozczłonkowane. kiedy rola receptorów jest większa. 'Podobnie jest z usprawnieniem zmysłów. ma różne znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju układów strukturalnych. I tu należy zaznaczyć. a nie pojedyncze człony tej struktury. s. Zależy to od rodzaju bodźców aktualnie działających. gdyż wskutek braku wzroku są oni. W przypadku niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących do tego zespołu jest włączony również szczątkowo zachowany wzrok i stanowi on element systemu kompleksowego działania zmysłów u tych osób. co sprawia. w którym dominującą rolę odgrywa dotyk.3. Grzegorzewska {1964. fakt. Grzegorzewska sprawę kompensacji przenosi do korowych' ośrodków analizatorów i odnosi ją do układów strukturalnych.nie podlegają mu poszczególne zmysły. M. Układy strukturalne podlegają rozwojowi i doskonaleniu wraz z wiekiem. lecz cały ich zespół. . ciągle bowiem powstają struktury i zjawisko odbioru wrażeń zmysłowych znajduje nowe pole do zastosowania. narażeni na więcej niebezpieczeństw niż widzący i na więcej różnorodnych zapotrzebowań poznawczych". a więc części obwodowej analizatora '(receptorów). / 37 M. zwłaszcza małe. Grzegorzewska (1964. co zostało powiedziane o usprawnieniu zmysłów. mechanizmy odbioru wrażeń wchodzące w skład tej struktury stają się bogatsze.określonych sytuacjach rola ta może się zmienić od wiodącej do współuczestniczącej czy nawet pomocniczej (drugorzędnej). Wyjaśnienia wymaga jeszcze. a zarazem zniewala do działania w nowym układzie. Dlatego wszystko. albowiem nie wykształciły jeszcze odpowiednich struktur. I pomimo takiego • zespolonego działania jest to tylko zastępstwo częściowe i ograniczone. Dzieci. 38 1. nie potrafią jeszcze wykorzystywać kompensacyjnej roli poszczególnych zmysłów. ze udział mechanizmu odbioru -bodźców. Kompensacja werbalna . węch itd. że czynność zmysłów u ludzi niewidomych nigdy nie usypia.jest zdolnością kształtowania dynamicznych układów strukturalnych opartych na danych. słuch. dokładniejsze". Przeciwnie ma się sprawa na początku kształtowania się struktur. s. lecz skutkiem współdziałania.

jak i środek komunikowania się z myślą ludzką.zastąpienie informacji. Niewidomi mogą więc otrzymać wiele informacji o przedmiotach i zjawiskach z otaczającego świata na podstawie słownego opisu. Ziemcowa. a więc przedmiotów bardzo dużych lub bardzo małych. pełną informację. Jest to zagadnienie tzw. krajobrazu. . gdy będą miały one konkretną podbudowę opartą na bezpośrednim doświadczeniu zmysło. że treść odpowiadających im wyobrażeń i pojęć będzie adekwatna do rzeczywistości. tzn. Z. które człowiek poznaje dzięki obserwacji wzrokowej w sytuacjach życia codziennego i społecznego. Kompensacja werbalna u niewidomych może stanowić: . Sękowska :(1974. I. Dlatego można wykorzystać jego funkcję poznawczą w szerszym zakresie. • . .Ostatnio wielu tyfiopsychologów i(M. kompensacji werbalnej '(słownej). werbalizmu. III). J. Obecnie zajmiemy się kompensacyjną rolą zachowanych zmysłów u niewidomych. gdy osłabiony wzrok nie pozwala im na wzrokowe poznanie niektórych elementów otaczającej rzeczywistości. informacjami przekazanymi w drodze werbalnej. Za możliwościami wykorzystania tej formy kompensacji przemawiają wyniki badań nad językiem (mową) niewidomych.) odgrywa kierowniczą rolę w kompensacji zarówno jako mechanizm wyższej analizy i syntezy. że opanowują one język jako narzędzie komunikowania się tak dobrze jak dzieci widzące (por. a więc uzupełnienie informacji uzyskanych za pomocą pozostałych zmysłów. Wynika z nich.. który zapewnia im. 1974) zwraca uwagę na duże znaczenie i rolę słowa (języka) w kompensacji braku funkcji wzroku u niewidomych. Kompensacja werbalna polega na większym wykorzystaniu funkcji poznawczej mowy.uzupełnienie kompensacji percepcyjnej. uczestniczeniu w życiu i kulturze ludzi widzących.wym. Szczególne znaczenie ma kompensacja werbalna dla poznania przez niewidomych: . 1956. 1969. które człowiek widzący uzyskuje za pomocą wzroku. Oczywiście jest to tylko teoretyczne wyodrębnianie . s.zjawisk przyrody. A. niż to się czyni u ludzi posiadających pełnosprawny wzrok. W przeciwnym wypadku przekazywane niewidomemu słowa będą "pustymi dźwiękami". rozdz.przyp.. dzięki dynamizmowi kompensacyjnemu i przystosowaniu tych ludzi. której istota polega na tym. w przygotowaniu do pracy. wyjaśnień. że słowa będą miały charailater infonmacyj39 ny i kompensacyjny dla niewidomego tylko wówczas. Kułagin. co stwarza niebezpieczeństwo rozwoju u niewidomego tzw.tych wszystkich zjawisk. Kompensacja werbalna może występować także u niedowidzących w tych wszystkich przypadkach.przedmiotów niedostępnych poznaniu pozawzrokowemu.] Słowo kompensuje nieuchwytne dla niewidomego spostrzeżenia wzrokowe w zdobywaniu wiedzy teoretycznej. Z. U niewidomych drugi układ sygnałowy. Otrzymanie informacji słownych zastępuje niewidomemu nabywanie wielu osobistych bezpośrednich doznań dotyczących właściwości i zjawisk otaczającego świata". aut. instruktażu itp. Sękowska. że język (słownik i gramatyka) rozwija się u dzieci niewidomych dobrze. bez specjalnych zaburzeń. [. rozwija się wyjątkowo dobrze. 76 i 77) pisze na temat kompensacji werbalnej: "Drugi układ sygnałowy (słowa . w pracy zawodowej itd. Trzeba jednak podkreślić. że słowo może dostarczać osobom z defektem wzroku takich samych treści poznawczych jak widzącym wzrok. .

Stąd uwagi dotyczące kompensacyjnej roli dotyku odnoszą się w głównej mierze do niewidomych i niewidomych 'z resztkami wzroku. Obok dotyku należą do nich również zmysł temperatury . to zachował on duże możliwości kompensacyjne. w tej samej okolicy skóry na ciepło i . w stawach (receptory stawowe) i w ścięgnach (receptory ścięgnowe). ciepła. a więc pozwala na poznanie stosunkowo małej ilości cech przedmiotów. choć jest to rozmieszczenie bardzo nierównomierne. stanowiących tzw.zimno raz reaguje punkt położony w tym. 2. dzięki któremu dotyk nabiera właściwej wartości dla niewidomych. a mianowicie: na bodźce dotykowe. którym przypisywano reagowanie na różne rodzaje bodźców. na przykład niestałość punktów czuciowych na skórze. Bodźcami dla receptorów skórnych są zmiany energii fizycznej. s. J. Podobna sytuacja istnieje ze zmysłem kinestetycznym ł. Definicja zmysłu dotyku Jak już 'zaznaczono . Najliczniej występują one w opuszkach paliczków palców rąk oraz na czubku języka i wargach. przy chwytaniu szklanki z gorącą herbatą. U niewidomych rolę tę przejmuje zmysł dotyku.1. gdzie są umieszczone. dotykaniu ostrza noża itp. inne mniejsze znaczenie dla człowieka. zimna. czy receptory o tej samej budowie anatomicznej reagują zawsze na te same bodźce niezależnie od tego. Kompensacyjna rola zmysłu dotyku 2. ciepła. W rozwoju filogenetycznym dotyk był wcześniejszy niż wzrok. narząd ruchu. śluzówkach. Wrażenia kinestetyczne należą do wrażeń proprioceptycznych i powstają przy ruchu ciała człowieka lub poszczególnych jego części. kończyny górne i kończyny dolne. zmysłów skórnych. i w procesie percepcji dotykowej trudno go wyłączyć i odizolować. co powoduje pobudzenie wymienionych receptorów kinestetycznych. w przypadku ślepoty. zachowuje swoją dominującą rolę. pomimo znacznego osłabienia. to rzeczywiście jego-wartość poznawcza jest niewielka. Receptory zmysłu kinestetycznego znajdują się w mięśniach (receptory mięśniowe). W zasadzie daje on wrażenie dotknięcia. O ile chodzi o dotyk właściwy odizolowany od innych zmysłów. Jedne zmysły mają większe. Dotyk wchodzi w skład tzw. W praktyce często wrażenia dotykowe. Przy ruchu następuje zmiana naprężenia mięśni szkieletowych oraz stopień napięcia wiązadeł i ścięgien.receptory o różnej budowie. zimna i bólu. Pomimo że stracił on swoją wartość wobec dominacji wzroku. zimna czy nawet bólu ziewają się. ucisk) i energii cieplnej (dopływ i odpływ ciepła). Natomiast u niedowidzących zmysł wzroku. 50) w szerokim znaczeniu dotykowi przypisuje także wrażenie ciepła. Jego możliwości poznawcze wzrastają w połączeniu ze zmysłem temperatury (ciepła i zimna). 224) ipisze: "Jednakże nie jest pewne. U osób widzących dominująca rola przypada zmysłowi wzroku. np. a mianowicie energii mechanicznej (dotyk. np. a raz w innym miejscu".działania poszczególnych zmysłów. np. Ekel '(1976. do którego należy kręgosłup. podobnie jak ze zmysłem bólu. ucisku czy oporu {uczucie twardości lub miękkości). Dlatego też W.ciepła i zimna oraz zmysł bólu. Wrażenia kinestetyczne . albowiem w rzeczywistości działają one w ścisłym ze sobą zespoleniu jako określony system. Praktycznie jest on z nim połączony. Mamy wiele danych eksperymental40 nych trudnych do pogodzenia ze ścisłym przyporządkowaniem czterech wymienionych uprzednio różnych bodźców określonym typom receptorów. Receptory zmysłów skórnych rozmieszczone są w całej skórze i innych powłokach ciała. Dzisiaj sprawa ta nie jest tak pewna. a nawet bólu. "W skórze odkryto zakończenia nerwowe . Swierłow (1957.wśród zmysłów istnieje pewna hierarchia. s.

S. Sołowjowa (1976. Do badaczy. W związku z tym wyróżnia się tzw. Dotyk czynny występuje wówczas. mieszczą .btelniejszy . Podobnie w 189'1 roku. niekiedy bólu". np. w połączeniu ze zmysłem kinestetycznym. że "za pomocą dotyku człowiek może stwierdzić kształt przedmiotów. Również I. w których skład wchodzi wiele wrażeń: dotknięcia. s. spoistość przedmiotów. jak szorstkość. kiedy rozważa znaczenie dotyku w orientacji przestrzennej. 95) pisze. należy Czermak. szerokość. wysokość. Inna głuchoniewidoma. Hali w Stanach Zjednoczonych stwierdził zadziwiająco subtelny dotyk głuchoniewidome j. czy mają oni obniżone progi podniety (wrażliwość) i różnicy (czułość). s. W ten sposób do dotyku włącza się element ruchu. że niewidomi potrafili go świetnie wykorzystywać w różnych sytuacjach życiowych. Dziwki takiemu zespoleniu i wrażeniom dotykowo-ruchowym niewidomy ma możliwość poznać takie cechy przedmiotów. gładkość oraz ich kształt.informują człowieka o położeniu poszczególnych elementów jego aparatu ruchowego . jak długość. gdy narząd dotykający jest równocześnie w ruchu. a więc elementarne cechy przestrzenne. M. Steru w badaniach obejmujących 100 niewidomych i 400 widzących w różnym wieku. zmysł mięśniowo-stawowy.2. dotyk bierny i dotyk czynny. Helena Keller. kierunek itd. czego wynikiem jest jedynie wrażenie dotknięcia. Swierłow (1957. W 1895 r. przesuwanie ręki po przedmiocie celem dokładnego poznania jego kształtów albo przesuwanie nogi po nawierzchni celem zbadania jej właściwości czy odszukania przeszkody. czy ich dotyk faktycznie jest lepszy. 2. polegającej na ujęciu za pomocą dotyku najmniejszych odległości przy jednoczesnym dotknięciu dwóch punktów skóry oraz za pomocą minimalnych zmian bodźca. którzy uzyskiwali wyniki wskazujące na wyższość niewidomych. ich trójwymiarowość i ciężar". ruchach statycznych oraz o ich przemieszczaniu . 41 Kiedy mówimy o zmyśle dotyku jako 'najważniejszym u 'niewidomych narządzie sensorycznym biorącym udział w poznaniu rzeczywistości i kompensującym brak wzroku . Dotyczyło to wrażliwości i czułości dotykowej (haptycznej) mierzonej tzw.to trzeba go rozumieć przede wszystkim jako zmysł dotykowo-ruchowy. 36). przeprowadził w Niemczech badania tomparystyczne nad 2 widzącymi oraz 2 niewidomymi dziećmi i l niewidomym dorosłym. * Inne spotykane nazwy dla zmysłu kinestetycznego to: zmysł ruchu albo ruchowy. Badania dotyku u niewidomych Podobnie jak inne zmysły również dotyk niewidomych był przedmiotem licznych badań. zmysł mięśniowy.o-tzw. Z tego też powodu W.zwiększa się zakres jego możliwości percepcyjnych. Z uwagi na to. ucisku lub oporu. a nawet bólu. definiuje go jako "skomplikowany zespół czynności. posiadała także w pewnym stopniu su. z tym że' dotytowy należy rozumieć szeroko. wyniki te potwierdził W. ciepła. Tak więc i w tym przypadku dotyk rozumiany jest bardzo szeroko.się w nim także wrażenia zimna i ciepła. jakościowe właściwości powierzchni. a co za tym idzie . odległość. Faktycznie pierwsze badania wskazywały na pewną wyższość niewidomych nad widzącymi. zmiany miejsca (przesuwania się). Stąd dotyk czynny nazywany bywa też zmysłem dotykowo-ruchowym.o ruchach dynamicznych. który w 1855 r. ucisku lub oporu. Ten pierwszy występuje przy biernym zetknięciu się z przedmiotem. chodziło o stwierdzenie. progiem przestrzennym Webera. które przeprowadził w Zakładzie dla Niewidomych w Monachium. funkcjonalnie sprawniejszy. Laury Bridgman.

teleanalizatorów. a w płaszczyźnie pionowej . Foncault we Francji (wg: Grzegorzewska. Do tych badaczy należy także W. Dodatkowo może ono być powiększone na skutek możliwości ruchowych gałek ocznych oraz obrotu całej głowy czy możliwości lokomocyjnych całego organizmu. Takiej właściwości nie ma natomiast dotyk. Obok wyników wskazujących na przewagę po stronie niewidomych było w tym okresie wiele badań. Podobnie różnicy pod względem wrażliwości i czułości u niewidomych i widzących nie stwierdzili Rosse we Włoszech. Loeve i Tornay w Anglii. których wyniki nie wskazywały na takie różnice. Petkoff. a przy percepcji dotykowej jest znacznie ograniczone i i rozpiętość kończyn górnych. Ma ono kształt . Przede wszystkim należy wymienić tutaj wspomniane już bada42 nia T. Występuje więc tutaj istotna różnica w polach percepcji. do końcem palca wskazującego przy niezmienia-jącej poruszaniu tylko ręką i ramieniem. są istotne i można je sprowadzić do następujących: l. Pole percepcji wzrokowej jest niewspółmiernie większe niż pole percepcji dotykowej. uzyskane wyniki są bardzo zróżnicowane. Obecnie wyższość niewidomych w percepcji dotykowej. dotyk jest kontaktoanalizatorem. Wzrok należy do tzw.22). Różnice między dotykiem a wzrokiem Jak już wspomniano. że zmysł dotyku miał całkowicie zastępować wzrok u niewidomych. jak stwierdzili to Jastrow i 'Macy. Za pomocą wzroku człowiek ma więc możliwość spostrzegania przedmiotów i zjawisk znajdujących się nawet w znacznej odległości. 43 Wręcz przeciwnie pole wyznaczają je długość stanowi główny narząd których można sięgnąć pozycji ciała. Utożsamienie to szło tak dalece. Przeciwnie. pole percepcji wzrokowej wynosi w płaszczyźnie poziomej 220°. Wyniki badań przyznające nawet widzącym nieco wyższą wrażliwość i czułość dotykową zostały uzyskane przez Griesbacha w 1899 r. Jest to więc różnica dość istotna rzutująca na możliwości percepcyjne. który w 1914 roku stwierdził u 4 niewidomych od urodzenia wyższość dotyku w porównaniu z widzącymi.3. Oczywiście stanowisko takie zostało odrzucone z uwagi na zupełnie różną strukturę i funkcję obu zmysłów. a więc jego receptory reagują na bodźce pochodzące od przedmiotów i zjawisk znajdujących się w znacznej odległości. to może ona nawet sięgać kilku kilometrów.120°. Natomiast o ile chodzi o odległość. Jak wynika z powyższego przeglądu badań z XIX i początków XX wieku. Hellera przeprowadzone w 1892 r.. wyjaśnia teoria kompensacji. 1926. że ręka percepcji dotykowej. w których brało udział 37 niewidomych z Zakładu dla Niewidomych w Illżach pod Miihuzą oraz 56 widzących w tym samym wieku. w Zakładzie dla Niewidomych w Lipsku przy zastosowaniu estezjometru '(badanie progu przestrzennego). której podstawę stanowią dynamiczne układy strukturalne. z jakiej człowiek ma możliwość spostrzegania przedmiotów. Z pewnością miały na to także pewien wpływ względy metodologiczne. dawna teoria "wikariatu zmysłów" przyjmowała ścisłą analogię pomiędzy zmysłem dotyku i wzroku. Oznacza to. s. Biorąc za podstawę pole widzenia obu oczu.dotyk. przyjmując. Teoria mówiąca o fizjologicznej wyższości dotyku została całkowicie odrzucona w świetle nowszych badań eksperymentalnych. zwłaszcza jeśli chodzi o odległość. Wyznaczają je punkty. Różnice te. 2. podobnie jak w zakresie innych zmysłów. że do powstania wrażenia dotykowego konieczny jest bezpośredni kontakt receptorów z przedmiotem. 17 .

Podobnie jak w przypadku wzroku . W przypadku posługiwania się obiema rękami pole percepcji dotykowej ulega powiększeniu. przekazywana jednocześnie.bodźce wizualne. czy człowiek sobie tego życzy czy też nie. . Dotyk ujmuje ją bardziej statycznie. a więc ujmujących kolejno poszczególne cechy percypowanego przedmiotu. Inna różnica przejawia się w tym. Natomiast o ile chodzi o kształt. Przeciwnie dotyk jest zmysłem wrażeń sukcesywnych (kolejnych). lecz w porównaniu ze wzrokiem wykazuje znaczne ograniczenia. Jak wynika z przedstawionej analizy.pole percepcji dotykowej może ulec dalszemu poszerzeniu przy zmianie pozycji całego ciała. Wymaga to od niewidomego aktywnej postawy. a co za tym idzie niewidomi potrzebują więcej czasu na poznanie tego samego przedmiotu niż widzący. długość. albowiem wymaga 'wykonywania wielu ruchów oraz stałej koncentracji. które w danej chwrii przedstawiają dla niego określoną wartość. że nie przedstawia on żadnej wartości kompensacyjnej dla niewidomych. jak twardość. Ponadto trzeba podkreślić. wysokość).przedmioty i ich cechy. Przeciwnie dotyk jest zmysłem i "detekcyjnym". a nie jest. porównanie zmysłu wzroku ze zmysłem dotyku wypada na niekorzyść tego ostatniego Nie oznacza to jednak. a więc elementarne cechy przestrzenne (odległość. co oznacza. że działają na niego stale .wyznaczony przez prawa ruchów ramion. a więc przedmiotów i zjawisk znajdujących aię w ruchu. 3. Wśród nich dokonuje on dopiero pewnej analizy i wybiera te. że wzrok jest zmysłem wrażeń symultanicznych (jednoczesnych). jak: barwa. które mogą być dokonywane w płaszczyźnie poziomej i pionowej. nawet duże możliwości lokomocyjne organizmu (zmianę miejsca) należy stwierdzić. 4. niezależnie od tego. a niektórych w ogóle nie może poznać. albowiem przedmiot i jego cechy same się narzucają. . że pole percepcji dotykowej jest dalekie od pola percepcji wzrokowej. jak to 'ma miejsce w przypadku percepcji wzrokowej. dotyk może je ujmować. że percepcja dotykowa jest bardziej męcząca. Spostrzeganie ruchu jest natomiast domeną wzroku. Z kolei dotyk ma przewagę nad wzrokiem w percepcji takich cech. '2. a więc obejmujących równocześnie wszystkie wzrokowe cechy przedmiotu czy nawet kilku przedmiotów znajdujących się w polu percepcji.działalności praktycznej.orientacji przestrzennej i poruszania się. W związku z tym percepcja dotykowa jest o wiele wolniejsza niż percepcja wzrokowa. który musi szukać i wykrywać właściwe i potrzebne bodźce . . Bardzo istotne różnice istnieją między wzrokiem a dotykiem pod względem treści poznawczych.poznawania przedmiotów. gładkość. . że dotyk ma ograniczone możliwości ujmowania rzeczywistości podlegającej zmianie w formie dynamicznej. albowiem pola wyznaczone przez obie kończyny nie pokrywają się. szorstkość itp. Wzrok ujmuje równocześnie całą sytuację bodźcową (bodziec kompleksowy). 44 Mówiąc o treści poznawczej trzeba jeszcze podkreślić. miękkość. Biorąc pod uwagę . Za pomocą dotyku człowiek może poznać niewiele cech przedmiotów czy zjawisk. Rolę kompensacyjną dotyku u niewidomych można rozpatrywać w zakresie: . W ten sposób wiedza o przedmiocie stopniowo narasta. Zmysł wzroku można nazwać zmysłem ireceptorycznym. światło (jasność). Taka postawa nie jest konieczna przy percepcji wzrokowej. horyzont i perspektywa. szerokość.

Doskonalenie to polega na pełniejszym i dokładniejszym spostrzeganiu przedmiotu i jego cech. np. Następuje to na skutek doskonalenia się podstawowych funkcji kory mózgowej . Stwierdza jednak. W szczególności niewidomi mają trudności w dotykowym poznawaniu przedmiotów: . lecz tylko elementy przestrzenne. o określonej długości.analizy i syntezy . F. Dzięki dotykowi niewidomi mają możliwość poznania przedmiotów i w tym przejawia-się jego wartość kompensacyjna. W tym zakresie dotyk ma więc u niewidomych decydujące znaczenie. W poznaniu przedmiotów w niektórych sytuacjach bierze także udział zmysł dotyku zlokalizowany :W kończynach dolnych. a więc długość. wysokość itd. Percepcja dotykowa nie polega na dotykaniu. które pozwolą na powstanie adekwatnego spostrzeżenia. Ujmuje on przedmioty jako bryły o określonej formie i kształcie. Są to jednak spostrzeżenia przedmiotów. jak barwa. że łatwo może dostosować się do ich kształtów. Spostrzeganie dotykowe ulega u niewidomych rozwojowi w miarę ćwiczenia oraz nabywania doświadczenia. Palhegyi (1976. w wargach czy innych częściach ciała. Przy percepcji dotykowej niewidomi najpierw ujmują całość. które się same narzucają oraz które są dostępne i dogodne dla percepcji dotykowej. lecz przede wszystkim na przesuwaniu narządu poznającego po przedmiocie. że niewidomi żyją w świecie kształtów. . samochodu. z uwagi na to. twardość. szerokości i wysokości. chociaż jest to ujmowanie przedmiotu bez jego związku z całą sytuacją bodźcową. kształcie. budynku. Dotyk zlokalizowany w kończynach górnych w połączeniu ze zmysłem kinestetycznym jest u niewidomych najważniejszym zmysłem ujmującym cechy przestrzenne przedmiotów. Starają się oni jednak skierować swój dotyk na istotne cechy przedmiotu. Niewidomi w pierwszej kolejności spostrzegają te cechy przedmiotu.2. góry. które nie mają barwy. strukturę całego przedmiotu. s.4. wy45 chwytaniu cech istotnych przedmiotu oraz na szybszym i łatwiejszym rozpoznawaniu przedmiotów. na którym opiera się poznanie przedmiotów. . W ten sposób stopniowo powstaje pełne spostrzeżenie przedmiotu poprzez narastanie wiedzy o nim. szerokość. bez jego relacji do innych przedmiotów i zjawisk występujących w danej sytuacji. szorstkość itd. 87) podkreśla.oraz doskonalenia się dynamicznych układów strukturalnych. Rola dotyku w poznawaniu przedmiotów Najważniejszym narządem poznawania przedmiotów jest u niewidomych ręka (palce wraz z dłonią).który znajduje się w pozycji statycznej. Od samego przedmiotu zależy. zapach dla cebuli. temperatura. to posiada on znaczne ograniczenia w tym względzie. a następnie jego szczegóły. np. że przedmiot ma wiele cech i właściwości.zbyt dużych. kształt. która z tych cech jest dla niego najbardziej charakterystyczna. kształt dla stołu. zieleń dla łąki. Pomimo że dotyk jest najważniejszym zmysłem. Niewidomi spostrzegają przedmioty jako bryły o określonej formie. które są dla człowieka spostrzeganie. że: "W większości przypadków do rozpoznania przedmiotu wystarczy zobaczyć jego kształt". Zwykło się więc mówić.

np. s. . iM. jakie występują przy percepcji wzrokowej. np. aby niewidomy ujmował dany przedmiot na tle i w związku z innymi przedmiotami i zjawiskami występującymi w danej sytuacji. celem powiększenia pola percepcji dotykowej. pracującej maszyny . jadącego pociągu. . s. O ile chodzi o ujmowanie przedmiotów trójwymiarowych i wytwarzanie wyobrażeń przestrzennych.wody. 1926. Mówiąc o dotykowym poznaniu przedmiotów T. przedmiotu palącego się (ognia) itp. Według autora . że przy użyciu jednej ręki poznanie przedmiotu jest prawie niemożliwe. to istotną rolę odgrywa w tym zakresie dotyk analizujący. a w wielu przypadkach nawet przemieszczanie całego organizmu. słońca. Przy percepcji dotykowej istotną jest także sprawa. natomiast wąskie pole dotykowe wyznaczają ruchy rąk przy lekko zgiętym stawie łokciowym i swobodnym manipulowaniu. Grzegorzewska. schematyczny obraz przedmiotu. które znajdują 'się na peryferiach pola dotykowego. nie jest w stanie wywołać wyobrażeń przestrzennych.przedmioty niezbyt małe i niezbyt duże.w pewnych specjalnych stanach. ' ' . Heller i(1895) zajmował się szerzej zagadnieniem poznania dotykowego i stworzył pierwszą jego teorię.w ruchu. płatka kwiatu. które 'mieszczą się w zasięgu ruchów dłoni i całych kończyn górnych. Uważa on.zbyt oddalonych. gdy następuje jednoczesny ucisk przedmiotu na narząd dotykowy.Dotyk syntetyczny dostarcza przeto we wszystkich okolicznościach tylko schematycznego ogólnikowego obrazu przedmiotów. Wynikające stąd niedokładności zmuszają niewidomych do zastosowania dotyku analizującego. który okazuje się niezbędnym dla dokładnego określenia wrażenia i dla ukształtowania odnośnych wyobrażeń". W związku z tym rozróżnia tzw. Polega on na obejmowaniu rękoma przedmiotu per-cypowanego i dostosowaniu ich do jego kształtu. że w wielu przypadkach dotyk obejmujący przy pomocy obu rąk nie zapewnia . lecącego ptaka. referując teorię T. Wprowadza on również pojęcie dotyku obejmującego. wieży kościoła. dotyk syntetyczny i analizujący. Daje on jednak tylko bardzo ogólny.zbyt małych. • Najlepiej niewidomi poznają . Dotyk syntetyczny.swobody manipulowania rękoma (wg: M. według Hellera. że jedynie dotyk w połączeniu ze zmysłem kinestetycznym jest zdolny do poznania przedmiotów. Podkreśla również. np. To pierwsze pokrywa się z wymienionym już polem percepcji dotykowej. w stanach płynnych. 153 i 154). Heller (1895) wyróżnia szerokie i wąskie pole (przestrzeń) dotykowe. Przyjmował on. Dotyk analizujący polega natomiast na kolejnym wykonywaniu ruchów dotykowych i wówczas powstaje bardziej dokładny obraz przedmiotu z uwzględnieniem jego szczegółów.. ' Z dotykiem syntetycznym mamy do czynienia wówczas. Grzegorzewska (1926. 46 Dla poznania dużych przedmiotów konieczne jest natomiast obejmowanie przedmiotu za pomocą rozłożonych obu kończyn górnych. co stwarzałoby analogiczne warunki. Trzeba jednak zaznaczyć. Trudniej natomiast 'mogą poznawać przedmioty. że w tego rodzaju sytuacji spostrzeżenie przedmiotu jest często fragmentaryczne lub zbyt ogólne. 150). pisze: .kombajmu czy piły tartacznej. ze względu na brak . księżyca. Nie przypisuje on żadnej wagi słuchowi w tym zakresie... pajęczyny. T. statuy na pomniku.niewidomi znajdują najkorzystniejsze warunki do percepcji przedmiotów w ramach wąskiego pola dotykowego. np. . mrówki. Hel-lera.

W tym przypadku kształt przeważa jako cecha dominująca. stanowiącymi pośrednie ogniwo między wrażeniami a pojęciami. s. należą do świata zmysłów. schematów dotykowych w tym procesie. w którym 'dotyk odgrywa wiodącą rolę. jak Villey. Steinberg. kształty kuliste będą zawsze uprzywilejowane w porównaniu z innymi kształtami. ze względu na 48 . iSteinjberg (1920). M. Zależy to od kształtu danego przedmiotu. co znalazło już wcześniej swoje odbicie w piśmie punktowym stworzonym przez L. Podobnie jak Heller nie przywiązuje większej wagi do zmysłu słuchu w poznaniu przedmiotów (wg: Grzegorzewska. w których przeważają czynniki geometryczne. s. koło.). które są konieczne do poznania przedmiotu. s. Schematy dotykowe kształtują się i utrwalają dzięki specyfice poznania przedmiotów przez niewidomych. jak twardość. np. czyli elementy geometryczne charakteryzujące się symetrią. Są to puste ramy. jak kwadrat. s. który może być również źródłem wyobrażeń przestrzennych. miękkość. Jest to skłonność do percepcji przedmiotów w sposób skrótowy. a mianowicie: schematy ogólne i 'schematy . Uważali oni. 71) pisze: "Dzięki owym schematom niewidomi mogą tworzyć ogólne wyobrażenie przedmiotów. z pominięciena innych.formy. odgrywają podobną rolę jak schematy wzrokowe u widzących. Braille'a. Przyjmuje on za Hellerem dotyk syntetyczny i analizujący. skróconymi i skracającymi wyobrażeniami przedmiotów. Dotyk w procesie syntezy ujmuje już przedmiot wszechstronnie. W pierwszej kolejności spostrzegają oni kształt przedmiotu. które są dla nich dostępne i dzięki schematom również mają możność tworzenia przez analogię wyobrażenia przedmiotów poznanych przypadkowo lub nawet całkowicie dotąd nieznanych i niedostępnych poznaniu dotykowemu". kula itd. że istnieją u niewidomych 2 rodzaje schematów. Mówiąc o poznaniu dotykowym przedmiotów trzeba podkreślić rolę tzw. Jest to możliwe dzięki temu.adekwatnego spostrzeżenia przedmiotu. Są to pewnego rodzaju formy umysłowe. natomiast w wyniku dalszej analizy ujmuje szczegóły danego przedmiotu. Heller zwrócił także uwagę na' fakt. Grzegorzewska (1964. że schematy stanowią ważny czynnik w kształtowaniu pojęć ogólnych i abstrakcyjnych. Odgrywają one też znaczną rolę w orientacji przestrzennej. których pełna percepcja jest utrudniona. że w świecie przedmiotów dominuje kształt. a następnie dopiero takie jego cechy. 1926. sześcian. Grzegorzewska (1964. Schematy . Polega ona na tym. że niewidomi nastawieni są na poznanie kształtu przedmiotu. Są one konkretnymi. prostokąt. T. Sękowska (1974. Zagadnieniem poznania dotykowego zajmował się również niewidomy . Inaczej jednak określa 47 funkcję dotyku syntetycznego. Na zagadnienie to zwracało już uwagę kilku dawnych tyfiopsychologów. gładkość itd. Schemat jest to skrócony i ogólny wygląd przedmiotu. które pozwalają na poznanie przedmiotów. Z. 168 i nast. że niewidomi wybierają spośród wielu te elementy.psycholog W. M. że dotyk lepiej percypuje linie przerywane . mają skłonność do tworzenia jego schematu na podstawie prostych kształtów. 86) przyjmuje.formy nie 'mają swojego odpowiednika u widzących.punktowe niż linie ciągłe. które mogą \ być wypełniane dalszą treścią. Schematy ogólne stanowią rodzaj szkicu przedmiotu i mają podobny charakter. schematyczny. 85) podkreśla. który dokonał wielu badań nad problematyką ślepoty w Instytucie Psychologicznym w Hamburgu. Fis-cher. lecz mają charakter empiryczny.

że u niewidomych następuje podział funkcji między obie ręce. trzeba posiadać w pamięci bardzo wyraźny obraz tego ruchu. ma on tutaj duże możliwości.formie umysłowej niewidomym wystarcza np. Rola dotyku w działalności praktycznej ' Nie ulega najmniejszej wątpliwości. Badania przeprowadzone przez autora (T. że najskuteczniejszą metodą demonstrowania jest metoda ki-nestetycznosłownej ekspozycji bodźców. Podobnie jest z poznaniem półek w szafie czy regale. że przy wyłączonym wzroku zwiększa się kontrolująca rola lewej ręki. Wymieniona Sołowjowa '(1976. W tym przypadku analizator kinestetyczny przejmuje funkcję regulującą i kontrolującą. Zdecydowanie przeważała ona nad metodami opartymi na dotykowym śledzeniu przez niewidomego eksponowanych ruchów. Polegała ona na eksponowaniu układu ruchów w ten sposób.wielkość. 87 i nast. Oczywiście zmysł kinestetyczny współdziała tutaj ściśle z dotykiem. że na analizatorze dotykowym. że ruchy te wykonywał kończyną górną badanego sam eksperymentator trzymając ją w stawie łokciowym i nadgarstku z równoczesnym słownym objaśnianiem tego. gdy przedmiot składa się z części o symetrycznych elementach geometryczych. Sołowjowa '(1976. lecz nie jest to pełne i . a zwłaszcza kinestetycznym. jego rola zmniejsza się na rzecz analizatora kinestetycznego w miarę utrwalania się nawyku ruchowego. na podstawie którego tylko może się odbyć samokontrola i samoregulacja". Jak już zaznaczono przy omawianiu znaczenia wzroku w tej dziedzinie. Zespół wrażeń dotykowo-ruchowych na pewno w dużym zakresie może przejąć funkcję brakującego wzroku u niewidomych. 22) pisze.pisze J.) dotyczące kształtowania ruchów. nie mówiąc już o wyłącznie słownej ekspozycji . Na podstawie oglądnięcia jednej lub dwóch wyobrażają sobie oni pozostałe półki. 1971. 2. lub po prostu niekonieczna. s. 23) . Dzięki uprzednio wytworzonymi schematom . największe zadania kompensujące brak wzroku w praktycznej działalności. aby niewidomi nauczyli się odtwarzać demonstrowany zespół ruchów. Majewski. Tego typu wyobrażanie sobie przedmiotów nazywane też bywa zjawiskiem stereognozy.słownym objaśnianiu zespołu ruchów. 49 nie badany odtwarzał demonstrowany zespół ruchów. Metoda oparta na eKspozycji kinestetycznej wraz ze słownym objaśnianiem wymagała najmniejszej liczby prób. O ile chodzi o nauczanie nowych ruchów i czynności. Następ4 T. M. które badany miał wykonać. Psychologia . s. wynikających z samego ruchu narządu wykonawczego. co robi. jego «wzorzec».zwłaszcza jeśli chodzi o funkcję kontrolną. Majewski. Trzeba podkreślić. W tym przypadku niewidomy zadowala się percepcją tylko części przedmiotu i przenosi jej cechy na pozostałe części przedmiotu. to również wrażenia kinestetyczne odgrywają zasadniczą rolę.5. s. "Dla regulowania ruchu . to lewa skłania się bardziej do funkcji kontrolnych (u osób praworęcznych). Podczas gdy prawa ręka spełnia bardziej funkcje wykonawcze. spoczywają. a często zachodzi potrzeba kontrolowania wykonywanej czynności za pomocą obu rąk.roboczych u niewidomych wykazały. percepcja jednego koła samochodu do wyobrażenia sobie pozostałych trzech. a więc automatyzacji jego wykonywania.za pośrednictwem wrażeń kinestetycznych. Występuje to wówczas.

tym zmysłowi dotykowemu i kinestetycznemu trudniej kompensować wielorakie funkcje brakującego wzroku. widelca. J-Tzez to pojęcie rozumie się dotyk za pomocą laski. schody. Zjawisko to bardzo często występuje u niewidomych. I tak przy wykonywaniu kroków informuje on niewidomego o tym. Przy poruszaniu się po często uczęszczanych trasach kierują się oni wyłącznie "pamięcią mięśniową". Do celów orientacji przestrzennej niewidomi wykorzystują także dotyk zlokalizowany w kończynach górnych. Oddzielnego omówienia wymaga sprawa udziału zmysłu dotyku. czyli odbywają się bez świadomej kontroli wzroku. Przy znajomości trasy dotyk przejmuje też funkcję kontrolującą . co stwarza możliwość wykrywania przedmiotów i niektórych ich cech. Środowisko akustyczne człowieka Słuch jest drugim pod względem wartości kompensacyjnej zmysłem u . po jakim się porusza.zadowalające zastępstwo.sposób narząd dotyku zostaje przedłużony. Im czynności są bardziej złożone i skomplikowane. Stosunkowo dużo trudności mają niewidomi o ile chodzi o zastąpienie orientacyjnej funkcji wzroku w miejscu. jak np. Przy poruszaniu się wysuwają oni ręce przed siebie starając się wychwycić na swojej drodze ewentualne przeszkody i zapobiec przykrym zderzeniom się z nimi. zwane często "pamięcią mięśniową". rozmokła). Jest to tzw. Ponadto pozwala mu na poznanie właściwości terenu. jeśli chodzi o ustalanie długości danego odcinka i dotarcie do wyznaczonego sobie celu. dotyczy przede wszystkim funkcji kierującej (regulującej) i kontrolującej. Kompensacyjna rola zmysłu słuchu 3. duży kamień. W ten . dom itd. Podczas gdy przy poznawaniu przedmiotów główna rola przypadała dotykowi zlokalizowanemu w kończynach górnych. Dla uzupełnienia trzeba wspomnieć jeszcze o funkcji kontrolującej zmysłu kinestetycznego w poruszaniu się w przestrzeni. spadzista. 3. Sposób ten głównie stosują oni w przestrzeni zamkniętej. Obok zmysłu słuchu występuje on tutaj jako drugi ważny zmysł zastępujący brakujący wzrok.pozwalająca na ocenę.6. To. bruk) czy miękka (piaszczysta. płot. a jego funkcję przejmują utrwalone wrażenia kinestetyczne. dotyk posream. w której występuje wiele różnych przedmiotów.. ruchy kończyn dolnych ulegają automatyzacji. a mianowicie czy nawierzchnia jest twarda {chodnik. proces sa-moregulacji i samokontroli w trakcie poruszania się w przestrzeni. W ten sposób wartość dotyku jako narządu zmysłowego biorącego udział w orientacji przestrzennej znacznie wzrasta. to w przypadku orientacji przestrzennej dotyk zlokalizowany w kończynach dolnych ma nie mniejsze znaczenie. w którym dana czynność jest wykonywana. że na skutek częstego powtarzania tych samych kroków do określonego miejsca w przestrzeni. krawężnik. a mówiąc dokładniej zmysłu dotykowo-ruchowego w orientacji przestrzennej stanowiącej warunek samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Rola dotyku w orientacji przestrzennej i poruszaniu się. co zostało tutaj podkreślone. 50 Specjalną rolę odgrywa u niewidomych tzw. asfalt. kija. płaska itd. czy niewidomy zmierza do zamierzonego miejsca. igły itd. 2.1. Jego znaczenie polega na tym. zanim nastąpi bezpośredni z nimi kontakt. Ułatwia to mu dotykowe rozpoznanie charakterystycznych znanych elementów trasy. czy przestrzeń jest w ogóle wolna czy też znajdują się przed nim określone przeszkody.

Tony. Bodźcami akustycznymi. występujące np. Barwa albo tembr zależy od kształtu fali drgającego ciała. Otoczenie jest pełne bodźców akustycznych (słuchowych). .5000 Hz. Na wysokość dźwięku ma wpływ długość fali dźwiękowej. Źródłem dźwięków są także przedmioty znajdujące się w ruchu. dźwięk dzwonu. Jest to podobne zjawisko jak w przypadku bodźców wzrokowych (wizualnych).. Są onecharakterystyczne dla pewnych przedmiotów i naturalnych zjawisk. Receptory słuchowe człowieka reagują na fale powietrza o częstotliwości od 16 do 20 000 drgała . szum morza itd. których źródłem są przedmioty drgające i wprawiające w ruch cząstki powietrza.niewidomych. stuk maszyny do pisania. w muzyce. 'tym dźwięk jest silniejszy. że podobnie jak wzrok należy on do tzw. Absolutna cisza należy do rzadkości i najłatwiej ją osiągnąć w warunkach laboratoryjnych. których źródłem są przedmioty i zjawiska nie znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z receptorami. Im drgań tych jest mniej w jednostce czasu. O ile chodzi o receptory słuchowe. dzwonek. a więc odbierających bodźce. wysokości i barwie. a . stanowiące zakończenie nerwu słuchowego. tzn. Dźwięki można podzielić na: .fale średnie .pewne cechy. które składają się z dźwięków o różnej sile. 'poruszający się samochód. teleanalizatorów.tony pojedynczej które w czystej formie wydają instrumenty. ' Jak już zaznaczono. barwie. Są to przede wszystkim dźwięki złożone. Szmery. Częstotliwość drgań ma wpływ na długość fali dźwiękowej.tony złożone. Ucho ludzkie jest więc zdolne do reagowania na fale o różnej długości.na sekundę.powyżej 5000 Hz. -. a więc zespoły tonów pojedynczych. dźwięk strun fortepianowych. • > 2. na które one reagują.niskie tony. rytmie itd. od odchylenia fali drgającego ciała. stuki. Wysokość dźwięku zależy od ilości drgań na sekundę. Należą do nich hałasy. ' . . Wartość ta wynika stąd. Z reguły dzieli się je na: -'fale długie -do 1500 Hz. są natomiast fale powietrza . wysokości. towarzyszą one-różnym czynnościom człowieka i procesom technicznym. Każdy człowiek właśnie przyzwyczaja się do pewnego poziomu dźwięków i traktuje go jako rzecz zwykłą.od 1500 .fale krótkie . tym fala jest dłuższa i odwrotnie.mianowicie: wysokość siłę i barwę. wśród których można wyodrębnić: . czyli tzw. np. ńp. szelesty. -l. głośniejszy. Siła albo intensywność dźwięku zależy od amplitudy drgań. 'mają .fale dźwiękowe (dźwięki). np. czyli dźwięki. które wywołują określone wrażenia słuchowe. Największą wrażliwość wykazuje ucho ludzkie na fale dźwiękowe o częstotliwości od 2000 do 4000 herców. i. zwane szmerami. to mieszczą się one w narządzie Cortiego w uchu wewnętrznym. szumy itd.np. a co za tym idzie różne jakościowo dźwięki. szelest papieru. jak np. Bodźce akustyczne. które stale oddziałują na zmysł słuchu. pojedynczy ton fortepianu. syrena itd. tym ton jest wyższy i odwrotnie. herców ł. a fale długie . o różnej sile (głośności). jak np. a powstają na skutek nierównomierhości drgań powietrza. Im amplituda ta jest większa. Różne przedmioty będące źródłem fal dźwiękowych wywołują fale o różnym kształcie. środowisko człowieka jest pełne różnorodnych dźwięków. I tak fale krótkie powodują wysokie tony. Im więcej drgań na sekundę. .

że niewidomi charakteryzują się wyższą pobudliwością (wrażliwością) słuchową w porównaniu z widzącymi.wyższą sprawność zachowanych zmysłów u niewidomych..jednostka pomiarowa częstotliwości dźwięku równa l drganiu (cyklowi) na sekundę. Te różnice stanowić' mogą dla człowieka. s. Głównym zainteresowaniem cieszyły się wówczas takie zagadnienia. Do nich należą np. . W.wbijaniu gwoździa. s.. Tego typu bodźce będące nośnikami określonych informacji nazywane SĄ sygnałami akustycznymi. O ile chodzi o pierwsze zagadnienie. zwłaszcza niewidomego. 3.. Grzegorzewska (1926. to faktycznie niektóre dawniejsze badania wykazywały. w tym również słuchu. s. podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do innych pozostałych zmysłów. Dźwięki występujące w określonym środowisku mogą pochodzić bezpośrednio od źródła lub być dźwiękami odbitymi od innych przedmiotów i od podłoża . wysokości. zamiataniu. Waidele '(1905) czy Hoerter (1913). Najbardziej charakterystycznymi dźwiękami dla człowieka jest mowa dźwiękowa. że występujące w nim dźwięki podlegają permanentnym zmianom pod względem poziomu. Niektórzy ź nich. barwy cey czasu tryania. badania porównawcze szwajcarskiego okulisty M.np. 67 i 68) pisze w tej sprawie: "Na . ' 1 Herc (Hz) . barwy itd.wyższa sprawność słuchu u niewidomych. . chodzeniu. że i w dziedzinie słuchowej daje się zauważyć rozbieżność zdań wśród badaczy. dynamicznych układów strukturalnych. natężenia. "montowaniu elementów itd. Na ogół człowiek dostrzega jako zmianę (różnicę) pojawienie się na horyzoncie w polu percepcji słuchowej: . Grazzi (1896). ' . .nawierzchni.jak wiemy .lokalizacja przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców akustycznych (dźwięków). Gr-zegorzewska. na której się on(r) znajdują. nie stwierdzają żadnej różnicy między niewidomymi a widzącymi pod względem wrażliwości słuchowej. . 64 --67).silniejszych bodźców w stosunku do tła lub odwrotnie. zanik pewnych bodźców akustycznych. źródło informacji o tym środowisku.silnych bodźców akustycznych. Swierłow (1957. Griesbach (1899) i Kunz (1908)." Dzisiaj .2. 1926. . M.. . Badania słuchu u niewidomych Wobec braku wzroku sprawa znaczenia słuchu dla niewidomych była przedmiotem licznych badań już na przełomie XIX i XX wieku. pracy silników. tłumaczy i wyjaśnia teoria kom53 pensacji poprzez tworzenie tzw.bodźców pojawiających się w sposób nagły i niespodziewany. co może być wywołane znacznymi róż-. Dufoura przeprowadzone w 1895 r. W każdym razie nie można mówić o przewadze niewidomych w pobudliwości słuchowej . w wyniku których usprawnieniu ulegają także poszczególne mechanizmy odbioru wrażeń. jak np. 52 Najbardziej charakterystyczną cechą środowiska akustycznego jest to.bodźców zmieniających? się pod względem siły. jak: . stwierdzili nawet niższość w tym zakresie u tych pierwszych (wg: M. nicami indywidualnymi.68) pisze natomiast na ten temat: "Z powyższych badań wynika.wrodzony słuch muzyczny u niewidomych. Inni badacze.

Kształci się uwaga słuchowa oraz ustala ścisła ocena tego.3. 3. Niektórzy przypisywali niewidomym w tym względzie wyższość nad widzącymi. jako źródło przeżyć estetycznych. zwłaszcza w orientacji przestrzennej". Zdecydowaną większość przedmiotów i zjawisk stara się on przede wszystkim poznać za pomocą wzroku. słuch muzyczny. a mianowicie sygnalizują mu jedynie istnienie przedmiotu czy zjawiska (będącego źródłem dźwięku). Javal (1903). 1926. Niewidomi natomiast. Uczy się dokładniej lokalizować w przestrzeni źródło dźwięku i określać jego charakter. Ze względu jednak na to. że są oni obdarzeni lepszą lokalizacją dźwięków". których przedtem nie słyszał (nie dostrzegał). tłumacząc to czynnikami wrodzonymi. Kolejnym zagadnieniem stanowiącym przedmiot zainteresowania dawnych tyfiopsychologów była sprawa lokalizacji przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców akustycznych (dźwięków). Można je rozpatrywać w zakresie: . s. a wśród nich Dufour (1895). bardzo często kojarzą dany przedmiot z cechą . . 27).działalności praktycznej. 121). s. że zdolność lokalizacji dźwięków jest wysoce indywidualna (wg: M. że mają oni wrodzony słuch muzyczny. Krogius (1907). które wynika z przedstawionych badań i stanowisk dawnych tyfiopsychologów. Z reguły bodźce akustyczne pełnią u niego nieco inną rolę.] Słuch pod względem fizjologicznym pozostaje niezmieniony. s. W innym miejscu M. Trzecim zagadnieniem rozważanym przez dawnych tyfiopsychologów był tzw. że "jest rzeczą natomiast bardzo możliwą..że "tak jak nie zostało dowiedzione fizjologicznie wysubtelnienie słuchu w ogólności u niewidomych [. Po prostu uważano.] tak też przewaga ich w lokalizacji wrażeń słuchowych". dowodzą. że zdolność lokalizacji dźwięków podlega wpływowi treningu i że jest lepiej rozwinięta u niewidomych. z uwagi na brak wzroku i ograniczone możliwości poznania dotykowego. zdolność prawidłowej interpretacji i wyzyskania tych zmian dla celów praktycznych. Rozwija się psychiczna zdolność dostrzegania najmniejszych zmian w brzmieniu. Natomiast Griesbach (1899) stwierdza niewielką przewagę po stronie widzących. Wielu tyfiologów. Biirklen (1924.. Prawdopodobnie nie zwiększa się przy tym ostrość słuchu [. że niewidomi na skutek konieczności zmuszeni są częściej uciekać się do pomocy słuchu . niewidomy uczy się słyszeć (dostrzegać) dźwięki. K.jest on bardziej wyćwiczony niż słuch widzących. lecz dodaje. odbioru mowy dźwiękowej. Grzegorzewska. że nie ma żadnej różnicy między słuchem niewidomych a słuchem widzących.poznawania przedmiotów i zjawisk. a samo poznanie odbywa się za pomocą Wzroku odgrywającego w tym procesie rolę wiodącą. Oczywiście nie ma żadnych przesłanek tego rodzaju twierdzenia i definitywnie negatywnie wypowiedział się w tej sprawie K. Ogólnie trzeba powiedzieć. zmienia się natomiast ustosunkowanie niewidomego do dźwięków. . Blirklen (1924. 25) z kolei uważa. co się słyszy. s. Rola słuchu w poznawaniu przedmiotów i zjawisk W zakresie poznawania przedmiotów i zjawisk dźwięki (bodźce akustyczne) stanowią dla człowieka widzącego drugorzędne znaczenie. 54 orientacji przestrzennej..podstawie badań tyfiopsychologowie doszli do wniosku. ujmując cechy dostępne dla tego zmysłu. 68) stwierdza. . który predysponuje ich do zawodów muzycznych. Grzegorzewska (1926. że bodźce akustyczne mają dla człowieka o wiele szersze znaczenie niż to.

że udział zmysłu słuchu w procesie poznania rzeczywistości u niewidomych jest znaczny. to dodaje jednak. transpozycji intermodalnej. U niewidomych jest to przenoszenie głównie z modalności słuchowej na dotykową. W. M. ale pomagają również w tworzeniu nowych wyobrażeń. pomimo że jest to cecha drugorzędna dla osoby widzącej.• wych. . s. Jednakże zwykle przy koordynacji oba te analizatory współpracują ze sobą [. że zmysł słuchu współdziała ze zmysłem wzroku. 3. Posługując się wzrokiem roli tej prawie nie dostrzegamy". . Wówczas w momencie pojawienia się bodźca słuchowego aktywizuje się cały układ strukturalny. dźwięki nie tylko kształtują wyobrażenia o przedmiotach. a więc dotykowymi. gdy wrażenia słuchowe są silnie skojarzone z innymi. które są zdolne reagować na bodźce . I. Mówiąc o znaczeniu i wartości bodźców akustycznych dla poznania przedmiotów i zjawisk trzeba wspomnieć o tym. których sens nie jest dla niewidomego jasny . . dźwięk wydawany przez poruszane pudełko zapałek. praktycznej v W działalności praktycznej u człowieka widzącego słuch nie odgrywa specjalnej i znaczącej roli. Stąd udział elementów słuchowych w wyobrażeniach przedmiotów i zjawisk u niewidomych jest znaczny. Jest to tzw. wywołując je w pamięci ludzkiej na podstawie asocjacji z poprzednim doświadczeniem. np. węchowymi itd. Już przy omawianiu znaczenia wzroku w praktycznej działalności człowieka zaznaczono. Dla przykładu można podać nalewanie płynu do szklanki przez niewidomego. że trudno ich nie odróżnić lub pomylić.. Jednak w przypadku braku wzroku zostaję on zniewolony do intensywnej pracy i przejęcia w pewnym zakresie jego funkcji. Swierłow (1957.] Przy «wyłączeniu» percepcji wzrokowej okazało się. W miarę napełniania się szklanki dźwięk towarzyszący . 22) podkreśla wprawdzie. występujące w formie wspomnianych dynamicznych układów strukturalnych. s. Sołowjowa (1976. Zjawisko to występuje wówczas. skojarzenie intermodalne. . dźwięk otwieranych drzwi.4. Szczególnie regulująca i kontrolująca funkcja słuchu ujawnia się przy wykonywaniu czynności życia codziennego oraz czynności zawodo. Z tego też powodu niewidomi często kojarzą dany przedmiot czy zjawisko z ich charakterystycznym dźwiękiem. Rola słuchu w działalności.w świadomości powstają 55 niekiedy całkowicie konkretne wyobrażenia danego przedmiotu oraz danej czynności". a niejedno-krotnic dominujący. czyli wywołuje wyobrażenie całego przedmiotu. że: "W niektórych przypadkach funkcję regulującą spełnia głównie analizator słuchowy.pochodzące od przedmiotów i zjawisk znajdujących się w znacznej odległości. samochodu. 75) dodaje nawet: " . kinestycznymi. zwłaszcza że jego receptory należą do telereceptorów.. Dla niektórych przedmiotów i zjawisk są to tak charakterystyczne dźwięki. np. czyli przeniesieniu z jednej modalności (jakości) zmysłowej na drugą. że głównym regulatorem i kontrolerem przy wykonywaniu ruchów jest analizator wzrokowy. że wrażenia słuchowe ulegają łatwo tzw. budując je z pewnych elementarnych wyobrażeń zdobytych uprzednio poprzez doświadczenie [. Ogólnie trzeba powiedzieć.akustyczną. jak ważną rolę odgrywa słuch jako kontroler i regulator działalności. dzwonka itd. brzęczenie pszczoły.] W czasie słuchania dźwięków wywołanych przez nieznany przedmiot albo przez ruchy.

W tym względzie główną rolę przypisują wyniki badań naukowych wrażeniom dotykowo ruchowym. A więc słuch. Znaczenie bodźców akustycznych dla orientacji przestrzennej niewidomych i. Obok wartości sygnalizacyjnej pozwalają one na spostrzeganie dokonywa j ących się niektórych zmian w otoczeniu. zwłaszcza gdy chodzi o przestrzeń dużą. który odbiera bodźce akustyczne sikładające się na mowę dźwiękową. ogólnie trzeba stwierdzić. np. o ile jest on źródłem dźwięku. w której możliwe jest poruszanie się. że w bardzo wielu przypadkach demonstracji ruchu. ale nie najważniejsze. Słuch ma natomiast swój poważny udział w kształtowaniu wyobrażenia przestrzeni dużej . jak kierunek. 56 3. Podobnie zmiana dźwięku. i w tym zakresie spełniać może znaczną rolę kompensacyjną.przeszkody w polu percepcji słuchowej. 71). W niektórych przypadkach przy nauce . a więc przestrzeń. Rola słuchu w orientacji przestrzennej Znaczenie bodźców akustycznych w orientacji przestrzennej i poruszaniu się u człowieka widzącego jest niewielkie. Mówiąc o znaczeniu wzroku w kształtowaniu nowych ruchów i czynności trzeba również zaznaczyć. halę produkcyjną czy tzw. 3) ustalenia odległości. którego źródłem jest 'praca maszyny. 2) ustalenia lokalizacji przedmiotu czy zjawiska będącego źródłem dźwięku.czy bodźce dźwiękowe nie posiadając elementów przestrzennych mogą wywołać wyobrażenie przedmiotu (dwu. (W. może być dla niewidomego pracownika sygnałem.nowych czynności. ukształtowanych ruchach.5. jak również wykrywanie przeszkód na drodze i ustalanie dokładnej ich lokalizacji. który jest przedmiotem nauki.1 Sygnalizowanie pr»edmiot6w i zjawisk Już samo zasygnalizowanie istnienia w polu percepcji słuchowej . a zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty dostępne dla dotyku. 1957. które są dla niewidomego znaczącym sygnałem akustycznym.wytwarzania wyobrażeń określonej przestrzeni u niewidomych można sprowadzić do: 1) sygnalizacji istnienia w polu percepcji słuchowej przedmiotu przeszkody będące źródłem dźwięku. towarzyszy słowna instruk-c^.5. Dla dokładnego zlokalizowania go używają natomiast wzroku. Rozważając to zagadnienie przede wszystkim trzeba rozstrzygnąć sprawę stosunku dźwięku do przestrzeni .lub trójwymiarowego) albo określonej przestrzeni z takimi elementami. że jest ono o wiele większe dla niewidomych niż dla widzących. A więc bodźce akustyczne zwracają tylko uwagę ludzi widzących na obecność danego przedmiotu w najbliższym otoczeniu. Z reguły ich rola ogranicza się do sygnalizacji istnienia przedmiotu .wykraczającej poza możliwości percepcyjne dotyku. sama słowna instrukcja i objaśnienie wystarcza do opanowania nowej umiejętności praktycznej. Swierłow. Chodzi tutaj mianowicie o duże pomieszczenia. a. s. jeśli nie zauważyli go uprzednio za pomocą wzroku.-między niewidomym a przedmiotem znajdującym się w ruchu. Mówiąc o znaczeniu słuchu w kształtowaniu wyobrażeń przestrzennych. wyjaśnienie. że dany proces wkracza w nową fazę lub że maszyna zaczyna nieprawidłowo pracować. a więc kierunku i odległości od niewidomego.nalewaniu ulega pewnym zmianom. odległość itd. które opierają się na znanych. przestrzeń otwartą. Dla niewidomych dźwięki mają wręcz zasadnicze znaczenie w orientacji przestrzennej.

Ogólnie można więc powiedzieć.auralne). Dźwięki nie tylko pozwalają niewidomym na stwierdzenie obecności przedmiotu w danej przestrzeni. Z tego też powodu bardzo istotne jest stwarzanie w trakcie nauczania i wychowania dziecka niewidomego warunków do poznawania otaczającego świata za pomocą wszystkich pozostałych . np. ale również na ustalenie. węchowymi itd. 58 3. Często są to po prostu wyobrażenia surogatowe. np. s.) przy kształtowaniu wymienionych już dynamicznych układów strukturalnych stanowiących fizjologiczne podłoże wyobrażeń. Nie zawsze wyobrażenia te -są adekwatne do sygnalizowanego przedmiotu. Z reguły przedmioty ze stałą lokalizacją. jeżeli przedmiot jest znany niewidomemu. co głownie czyni dotyk. Wyobrażenia te są względnie dokładne. Jeśli chodzi o kierunek źródła dźwięku. lecz dynamicznie jako podlegającą stałym zmianom. siły i barwy. w jakiej się od niego znajduje. mają jednostajne i równomierne . Do spostrzeżenia istnienia przedmiotu w danej przestrzeni wystarcza właściwie słyszenie jednouszne (mono-. lub piesek. i odległości pomiędzy źródłem dźwięku a niewidomym. celem podjęcia pewnych praktycznych decyzji.zmysłów. Wystarczy tutaj stwierdzenie przybliżonej wielkości i charakteru danego przedmiotu. który zaczął do niego mówić. Przeciwnie. a więc pozwalają niewidomym poznawać rzeczywistość nie statycznie. że większość przedmiotów czy zjawisk (będących źródłem dźwięku) ma swoje charakterystyczne cechy akustyczne różniące się pod względem wysokości. "Doświadczenie życiowe . 72) -: nauczyło człowieka ustalić przyczynę wywołującą dźwięk oraz określać źródło dźwięku na podstawie jego właściwości: barwy albo części składowych szmerów". który człapie łapkami.przedmiotu czy zjawiska ma dla niewidomego określone znaczenie. z którego pochodzi dźwięk. jeśli są źródłem dźwięku. Swierłow (1957. czy jest on stabilny .pisze W. że w danej przestrzeni pojawił się nowy przedmiot. dla niewidomego charakterystyczny dźwięk przedmiotu będącego w ruchu ulega zmianie w zależności od odległości. Oczywiście. człowiek.2. a mówiąc dokładniej .czy znajduje się w ruchu. zaczęło grać radio. albo wystąpiło określone zjawisko. Wynika 57 ono stąd. Zresztą dla orientacji przestrzennej i poruszania się w przestrzeni nie jest konieczne dokładne wyobrażenie przedmiotu znajdującego się na drodze. słysząc określony dźwięk. ktoś zaczął wbijać gwóźdź. Jako przykład może posłużyć tutaj głos człowieka zbliżającego się lub oddalającego się od niewidomego albo szum jadącego samochodu. to ustalenie go możliwe jest .jeżeli bodźce akustyczne były skojarzone z innymi (dotykowymi. o czym będzie mowa w dalszej części.nie zmieniające się cechy akustyczne. zawsze wyobraża sobie jego źródło. sprowadza się do określenia kierunku. dźwięk nie posiadając cech przestrzennych nie jest w stanie przekazać kształtu przedmiotu będącego źródłem dźwięku. Jednak niewidomy.ma stałą lokalizację . Podobnie na podstawie pojawienia się nowych dźwięków lub zmiany istniejących w polu percepcji niewidomy orientuje się. Ustalanie lokalizacji przedmiotów i zjawisk Zagadnienie ustalania lokalizacji przedmiotu lub zjawiska na podstawie bodźców akustycznych.5. że bodźce akustyczne pozwalają również w pewnym zakresie poznawać zmiany pojawiające się w otoczeniu.

jezdnię. w jakiej odległości on się znajduje. Mówiąc inaczej. 3. Ansaldi pod koniec XIX wieku..głowa niewidomego stanowi pewnego rodzaju cień akustyczny. czy dane źródło dźwięku znajduje się w stałym punkcie w przestrzeni czy jest ono w ruchu. 66). s.. za: M. Zjawisko to daje najkorzystniejsze dla niewidomego efekty. słuch dwuuszny daje nam możność określić z dużą dokładnością kierunek źródła dźwięku (liczne obserwacje wykazały. skąd pochodzi dźwięk. Ustalenie kierunku dźwięku przez niewidomych może być nawet bardzo dokładne. pod odpowiednim kątem (dokonują skrętu głowy). że omyłki nie przekraczają tutaj 3-4 stopni)". Jak już podkreślono. 2. Przy falach dźwiękowych stosunkowo krótkich (dźwiękach wysokich) powyżej 5000 Hz. a mówiąc dokładniej ucho. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie mechanizmu ustalania 'kierunku źródła dźwięku podaje C. s. Swierłow (1957. ruchy własnej osoby w stosunku do otaczających przedmiotów" (cyt.wyłącznie za pomocą słyszenia dwuusznego (biauralnego). Generalnie trzeba powiedzieć. ale i na podstawie jego brzmienia (timbre). a zwłaszcza czy jest to odległość stała czy ulegająca zmianie. jeśli źródło dźwięku znajduje się w takim położeniu.pisze on . s. natężenia i barwy czy też nie. w związku ze zmianą położenia źródła dźwięku i osoby słuchającej. co powoduje. taki sam dźwięk słyszany bywa z różną intensywnością przez ucho prawe i lewe. W przypadku znajomości przedmiotu może on sto.nim a przedmiotem będącym źródłem dźwięku. Puzyna <1977. 1926. Dla fal dźwiękowych o długości od 1500 do 5000 Hz teoretycznie określenie dźwięku powinno być najtrudniejsze.. "Gdy wsłuchujemy się obu uszami . Według tego autora ustalenie kierunku dźwięku odbywa się: . pozbawione jest większego znaczenia dla widzących.' 1.^ sunkowo dokładnie określić. Dzięki kierunkowi mogą oni odróżnić położenie oddalonych przedmiotów i ich ruchu lub odwrotnie. Dla uzyskania lepszych efek^&w niewidomi ustawiają często głowę. Szczególnie jest to istotna sprawa przy przechodzeniu przez . że "jesteśmy przyzwyczajeni sądzić o kierunku dźwięku nie tylko na podstawie jego intensywności. że niewidomi na podstawie bodźców słuchowych nie mogą zbyt dokładnie określać swojej odległości od przedmiotów. . Najważniejsza pozostaje jednak sprawa ustalenia przez niewidomego odległości między. czy dany przedmiot jest w ruchu czy nie. że droga dźwięku do obu uszu jest różna. Grzegorzewska. Na znaczenie tego zjawiska dla niewidomych zwrócił już uwagę włoski ty-flolog L. co stanowi zasadniczy czynnik pozwalający wnioskować o kierunku dźwięku na podstawie różnicy otrzymanego wrażenia". 72) pisze w tym zakresie: . dla niewidomych posiada nieobliczalną wartość. Jeśli chodzi o ustalenie. Podczas gdy spostrzeżenie kierunku. to niewidomi ustalają na podstawie tego. Przy falach dźwiękowych stosunkowo długich (dźwiękach niskich) do 1500 Hz na podstawie różnicy czasu dojścia fali -dźwiękowej (bodźca akustycznego) do obu uszu. czy dany dźwięk ulega zmianie pod względem siły. doświadczenie nauczyło niewidomych wykorzystywać dźwięki i ich charakterystyczne cechy do ustalenia . W. celem stworzenia opty59 malnych warunków do wykorzystania zjawiska słyszenia biauralnego dla ustalenia kieruniku źródła dźwięku. 40 i 41). Ansaldi dowodzi.dźwięk usłyszany w prawym polu słyszenia zostaje odczuty z większą intensywnością przez ucho prawe i lewe. że każde ucho odbiera je jako wrażenie o różnym natężeniu.

Swierłow (1957. nadających mu określoną barwę. Doświadczenie życiowe nauczyło niewidomych na podstawie tych zmian określać odległość. ułatwienie oceny odległości od takiego źródła wiąże się z intensywniejszym tłumieniem przez powietrze jego składowych o częstotliwości dużej. 'Ci pierwsi wykorzystują mowę dźwiękową (zespół bodźców akustycznych) nie tylko jako środek porozumiewania się z otoczeniem. towarzyszących. gdy dany przedmiot. przypadku. 1924. Pisze on: "W przypadku dźwięku złożonego ze źródeł dobrze znanych odbiorcy. że decydujące znaczenie dla określania'^ przez niewidomych odległości przedmiotów w ruchu odgrywają dźwięki złożone. s. 3. że niewidomi kierują się tutaj wyłącznie siłą dźwięku.(1904) przyjmował. Ocena odległości potrzebna jest niewidomemu do podjęcia decyzji w sprawie np. które występują właściwie stale w otoczeniu człowieka. wysokości i barwie. Rola słuchu w odbiorze mowy Podobnie w zakresie odbioru mowy dźwiękowej bodźce akustyczne mają większe znaczenie dla niewidomych niż dla widzących. nie może stanowić żadnego kryterium do wydawania sądów o oddalaniu źródła dźwięku [. 40) podkreśla znaczenie zmiany barwy dźwięku w tym zakresie.6. Puzyna (1977. a więc od źródeł o dużej intensywności. lecz wystarczająca do podjęcia odpowiednich decyzji w trakcie samodzielnego poruszania się w przestrzeni. ocena oparta na opisanym zjawisku jest dokładniejsza przy większych odległościach od źródła. w jakiej w danym momencie znajduje się oddalające lub zbliżające się źródło dźwięku. wskutek czego ze zwiększaniem się odległości od źródła zmieniają się proporcje intensywności pomiędzy składowymi o dużej i małej częstotliwości. Podobnie C. tzw. Burklen. Dzięki temu szmer stopniowo zmienia swój charakter. zmniejszanie siły dźwięku . . a odbiorca słyszy dźwięk o nieco innej barwie. Dzisiaj przyjmuje się. Są to dźwięki o różnej sile. W skład tych szmerów wchodzą zawsze dźwięki o różnej intensywności. W. ocena odległości od samolotu czy pociągu. nie każdy niewidomy i nie zawsze może prawidłowo ocenić tę odległość w metrach lub innych jednostkach miary". przejścia przez ulicę. że każde nasilenie dźwięku można tłumaczyć przybliżaniem źródła dźwięku i odwrotnie. np.. Heller . 24). •l" s. jak również zmieniające się w poszczególnych odstępach czasu. Oczywiście. Ustalanie odległości przedmiotów znajdujących się w ruchu Dla orientacji przestrzennej i poruszania istotniejsze jest jednak ustalanie odległości w. W miarę oddalania się źródła dźwięku intensywność szmeru stopniowo maleje. Oczywiście. bywa oparta właśnie na takim zjawisku'\ 3. Dawniej sądzono. jest w ruchu. rany byłby jako wrażenie o tej samej głośności (wg: K. dźwięk muchy z bliska i samolotu z daleka miałby tę samą siłę i odbie.ton nie zawierający żadnych uzupełniających dźwięków. Wówczas . Jest to niewątpliwie ocena orientacyjna.5. samochód. ale także jako źródło . 72) pisze: "Czysty muzyczny dźwięk .lokalizacji.] Dźwięki złożone nie tylko pomagają określić źródło dźwięku. potem silniejsze dźwięki. s. T. toteż w miarę oddalania się przedmiotu wydającego dźwięk stopniowo przestajemy słyszeć najpierw słabsze.. czyli szmery.jego oddalaniem.3.

.w górnej części twarzy pewien rodzaj muśnięcia lub lekkiego ucisku albo .stan przygnębienia.2. płci.7. Jest to więc ogólne wrażenie przeszkody bez bliższego określania jej wielkości i charakteru. które odbierałyby tego rodzaju wrażenia. 4. które nie są źródłem dźwięku.jak niektórzy określają . zwłaszcza w czasie poruszania się w przestrzeni. zadowolenia. Opis zjawiska "zmysłu przeszkód" Charakter kompensacyjny ma również zjawisko występujące u niewidomych.. (śmiech) itd. zbliżając się do przeszkody w postaci np.jako źródła przeżyć estetycznych. odczuwa w okolicy czoła. Pierwszą wzmiankę o nim można znaleźć w 1749 r. Teorie wyjaśniające "zmysł przeszkód" / Zagadnienie "zmysłu przeszkód" było przedmiotem 'zainteresowania już dawnych tyfiopsychologów.1. w zasadzie u widzących i niewidomych jest taka sama. "percepcja twarzą". Czy istnieje "zmysł przieszkód" u . Kompensacyjny charakter "zmysłu przeszkód" 4. Zaobserwował on. dla którego u nas w Polsce przyjęła się nazwa: "zmysł przeszkód". Rolę tego zmysłu trzeba jednak widzieć i oceniać w połączeniu z pozostałymi zmysłami. Jednak z uwagi na ograniczenie doznań estetycznych. drzewa itp. Ogólnie można powiedzieć. Przeglądu teorii dokonał u nas w kraju Włodzimierz Dolański (19'54) w swojej pracy pt. odgrywa poważną rolę w życiu każdego niewidomego. budynku. Jak dotychczas nie stwierdzono specjalnych receptorów. gałek ocznych . Otwarcie trzeba powiedzieć. zwłaszcza ze zmysłem dotyku. których źródłem są bodźce wzrokowe. niewidomi częściej korzystają z różnych form kulturalnych opartych na bodźcach akustycznych. że zjawisko "zmysłu przeszkód". "tele-stezja". "zmysł X".rola jego w tym zestawie jest dość istotna. które występuje nieomal u wszystkich niewidomych. Ogólnie trzeba powiedzieć. kinestetycznym itd. "wrażenie przeszkody". że w przypadku braku wzroku wartość kompensacyjna zmysłu słuchu jest dość duża. słuchanie muzyki. wieku a nawet pewnych stanów psychicznych . Oczywiście mówimy tutaj o przeszkodach. u Diderota w jego słynnej pracy Listy o niewidomych do użytku tych. radości . np. Dużym zainteresowaniem licznych tyfiopsychologów cieszyło się to zjawisko na początku bieżącego wieku. np. że niewidomy. zanim nastąpi bezpośredni z nią kontakt. Z przedstawionych rozważań wynika. Z uwagi na to. że wrażenie to sygnalizuje tylko zbliżanie się niewidomego do przeszkody. recytacji.poznania pewnych cech osoby mówiącej. że niewidomi zatrzymują się przed przeszkodą i potrafią ją omijać. Objawia się ono w ten sposób. 61 4. "dotyk na odległość". którzy widzą. ze słuch należy do teleanalizatorów . wibracji) nie przedstawiają dla niewidomego tak dużej wartości."mrowienia". skroni. Pod tym względem jest on najważniejszym zmysłem. 3. Zjawisko to polega na odczuciu przez niewidomego przeszkody na odległość. że pomimo licznych badań kryje ono w sobie nadal wiele niejasności. Oprócz tej nazwy można również spotkać takie określenia jak: "szósty zmysł". Rola słuchu w przeżyciach estetycznych Wartość dźwięków . Powstało wówczas kilka teorii starających się je wyjaśnić. albowiem pozostałe teleanalizatory (zmysł węchu. słupa telefonicznego.

zarzucając nawet Kunzowi nierzetelność w przeprowadzeniu badań. Natomiast nie przypisuje L. które występują na skutek odbicia się fal dźwiękowych o przeszkodę znajdującą się na drodze.na czarno. Szczególnie w ten sposób odczuwają przeszkodę osoby. . że niewidomi lepiej odczuwali naczynia 'rozgrzane. a mówiąc dokładniej . że jeżeli fale dźwiękowe są zbyt słabe. Dolański. 1954.zjawisko to intensyfikuje się. które przeszły takie choroby. a z drugiej . ale i dla określenia ich przybliżonej odległości i położenia" <wg: W. napełnione wodą. Krogius '(1907 i 1908) podkreśla znaczenie wpływów termicznych (zmysłu temperatury) w "zmyśle przeszkód". 18). Dolański (1954. wówczas niewidomy odbiera je za pomocą zmysłu statycznego (równowagi). 15).niewidomych. że: . Teoria uciskowa M. Teoria termiczna A. nagle wzrasta o określony interwał i pozostaje na tym poziomie aż do chwili. Truschel żadnego znaczenia barwie dźwięku gdy chodzi o wykrywanie przez niewidomych przeszkód na swojej drodze. s.przy zasłoniętych uszach zjawisko to nie zanika. co stanowi podstawę do wnioskowania o jej obecności na drodze.' Zauważył on. Wrażenie ucisku występuje przy zbliżaniu się niewidomego do przeszkody. 1954. powieki oczu. Jego badania polegały na przybliżaniu do twarzy niewidomych pustych lub napełnionych wodą o temperaturze 42° cylindrów pomalowanych z jednej strony na biało. Zwrócił on także uwagę na fakt. zewnętrzne przewody słuchowe oraz błonę bębenkową. Twierdzenie dotyczące charakteru dotykowego tego zjawiska opiera na tym. a cylindry odwrócone czarną stroną do twa63 . 62 stąpanie lub uderzanie laską o nawierzchnię.ucisk fal powietrza na twarz. W. spowodowana odbitymi falami dźwiękowymi. Wyniki tych badań wykazały. aby wywołać wrażenie słuchowe. s. Kunz (1907) twierdzi. Na podstawie wielu badań stwierdził on.bezwzględna cisza sprzyja przejawom "dotyku na odległość".' ^ Teoria akustyczna L. że zdolności odczuwania przeszkód nie mają ociemniali. że przy zbliżaniu się do obiektu znajdującego się równolegle do drogi siła dźwięku. s. Truschela L. Truschel (1906) przypisuje główne znaczenie w zjawisku "zmysłu przeszkód" bodźcom akustycznym. . . posiada znaczenie nie tylko dla wyczucia przedmiotów. Podobne zjawisko występuje przy zbliżaniu się niewidomego do przeszkody. kiedy minie się ten obiekt. w szczególności na czoło. Główną rolę odgrywają w nim bodźce dotykowe. Dolański. którzy stracili wzrok na skutek wypadku. Krogiusa W przeciwieństwie do poprzednich teorii A. że zjawisko "zmysłu przeszkód" jest natury dotykowej. Zjawisko "zmysłu przeszkód" nazywa on "dotykiem na odległość" i bezwzględnie wyklucza w nim udział zmysłu słuchu. jak ospa. . Kunsa Na podstawie swoich badań M. 20) robi wiele krytycznych uwag pod adresem tej teorii.niektórzy głuchoniewidomi obdarzeni są "dotykiem na odległość". powodujące w konsekwencji hiperestezję naskórka twarzy. którego źródłem są kroki. że "modyfikacja odgłosów kroków. a zwłaszcza ich modyfikacjom. odrą czy szkarlatyna. Ponadto Kunz twierdzi. gdy niewidomy jest w ruchu i nagle zbliża się do przeszkody (wg: W.

gdy obrażeniu ulega wrażliwość słuchowa. Według A. 64 'Heller dokonał wielu badań nad udziałem poszczególnych zmysłów .powodem wyczucia przeszkody. Ponadto przytacza on doświadczenia innych niewidomych. Villey (1924) niewidomy profesor uniwersytetu w Caen . że coś odgradza nas od reszty świata". We wszystkich tych ^sytuacjach występuje zjawisko nacisku na warstwę powietrza znajdującą się między niewidomym a przeszkodą. odcina nas ona od tego wszystkiego. Gdy zbliżamy się do przeszkody.w wyczuwaniu przeszkód na drodze.. a 3 z nich nawet ją utraciło w momencie utraty słuchu. Teoria akwtyciziw P. . Takie stanowisko reprezentował T. przyjmuje w zasadzie akustyczną teorię "zmysłu przeszkód" Truschela. Krogiusa wyniki te miały potwierdzać znaczenie czynników termicznych w wyczuwaniu przez niewidomych przeszkód. Dlatego wrażenia słuchowe nabierają znaczenia sygnału . i z powstałej ciszy wnioskujemy. równocześnie słabnie wyczuwanie przeszkód. jak też dotyku ma w nim swój udział. Doszedł do wniosku. Żaden z nich nie posiadał tej zdolności. kataru. Proces odbioru wrażenia przeszkody przez niewidomego opisuje on w następujący sposób: "Zmiana odgłosu kroków zniewala go do skupienia uwagi na wrażeniach dotykowych. ciszy absolutnej nie ma.istniały również teorie przyjmujące. a niewidomy odczuwa to jako ciśnienie. W drugim przypadku niewidomy naciska na warstwę powietrza. co się znajduje poza nią."zmysłu przeszkód" za pomocą jednego rodzaju wrażeń . np. że znajdzie przeszkodę na swojej drodze i dzięki temu może ją ominąć. Dolański (1954. Teoria J. a otaczająca nas przestrzeń jest nasycona wielką ilością fal dźwiękowych tak cichych. Hellera Obok prób wyjaśnienia . Będąc sam niewidomym oraz mając możliwość wymiany własnych doświadczeń z innymi niewidomymi dokonał własnej oceny i interpretacji tego bardzo charakterystycznego zjawiska występującego u osób pozbawionych wzroku. 21 i 22) pisząc: "Gdyby naprawdę różnica termiczna zachodząca pomiędzy twarzą osobnika postępującego naprzód a przeszkodą znajdującą się na drodze była .Villey sądzi . które odbija się od przeszkody i wraca z powrotem dając jednak dużo słabszy ucisk na twarz niewidomego. bowiem na ogół wszyscy ludzie mają jednakową temperaturę z wyjątkiem chorych". którzy twierdzą. do których się zwrócił w tej sprawie. że zarówno zmysł słuchu. W pierwszym przypadku przeszkoda naciska na warstwę powietrza. Dolański (1954. że zjawisko to składa się z "kompleksu wrażeń". które wkrótce wystąpią w formie charakterystycznego uczucia ciśnienia w okolicy czoła. Teorii tej zdecydowanie przeciwstawił się W. v .niewidomy i przeszkoda zbliżają się do siebie.że podstawą wyczuwania przeszkód są zaburzenia akustyczne. to niewidomy nie mógłby nigdy spostrzec obecności osób znajdujących się obok niego.pisze W.:• P. że w przypadku przejściowej choroby. że są one dla nas prawie niedosłyszalne.rzy wydawały im się bliższe. lecz nadaje jej inną interpretację.(Francja).Yilleya . s. który rozróżnia 3 możliwości zetknięcia się niewidomego z przeszkodą: • -'przeszkoda zbliża się do niewidomego. s. niewidomy wie wówczas z całą pewnością. niż gdy były odwrócone stroną białą. O akustycznym charakterze "zmysłu przeszkód" Villey wnioskuje również ze stanowiska 11 głuchoniewidomych. Heller (1904). -niewidomy zbliża się do przeszkody. 22) .

Grzego-rzewskiej . o wyraźnym początku i końcu. która opracowała własną ocenę i interpretację tego zjawiska. Występuje ona u niewidomych jako znakomite przystosowanie się do specjalnych warunków ich życia". Grzeg-orzewskiej Zagadnieniem "zmysłu przeszkód" zajmowała się u nas także M. Zmiana dźwięków dotyczy zarówno ich natężenia. Nie wyklucza ona udziału sfery sensorycznej. że byłaby u nich pozbawiona wszelkiej celowości.Oprócz tego niewidomy odbiera wrażenie zimna. ' Jak już zaznaczono . Można w ogóle powątpiewać. Jeśli chodzi o sferę sensoryczną. skroni. 25). Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem strukturalnym. o jasno zaznaczonej celowości. ponieważ skóra oddaje -część swego ciepła chłodniejszej warstwie powietrza. Cała jego struktura . Przy zbliżaniu się do przeszkody następuje także odbicie fal dźwiękowych. wrażeń ściśle ze sobą zespolonych w czasie. Przy poruszaniu się cząstki powietrza zostają wprowadzone w ruch i w przypadku przeszkody zostają od niej odbite. A więc jest to cecha nabyta w ciągu życia niewidomego w wyniku specyficznych warunków życia jako pewien mechanizm kompensujący brak wzroku w orientacji przestrzennej. ale traktuje ją jako jeden z członów tego zjawiska.nie jest żadnym zmysłem. 3) członu emocjonalnego w postaci obawy lub niepokoju wobec grożącego .jako odgłos (oddźwięk). mających na celu zwrócenie jego uwagi" (cyt. należy przyjąć. A więc wrażenia słuchowe spełniają tutaj jedynie funkcję sygnalizacyjną. . 74) główne znaczenie przypisuje zmysłowi dotyku. . Doznawszy specyficznych wrażeń słuchowych niewidomy odbiera je jako sygnał o zbliżaniu się do przeszkody.według M. której bliską obecność wyczuje za pomocą wrażeń dotykowych na twarzy. s. muśnięcie.s. Widziała ona" to zjawisko szerzej . aby zdolność ta mogła się przejawić u widzących w całej pełni wobec braku wyćwiczenia. za: W. Fale te również wracają do niewidomego. przede wszystkim zaś dlatego. Grzegorzewska (1964.nie tylko jako wrażenie wywołane określonymi bodźcami. którego zadaniem jest wzbudzanie pewnego stanu przygotowania w ośrodkach spostrzegawczych.człon sensoryczny stanowi tylko jeden z elementów "zmysłu przeszkód". aby ów całokształt ochronny istniał w chwili urodzenia niewidomych. W ten sposób następuje skojarzenie (asocjacja) W czasie między wrażeniami dotykowymi i słuchowymi. s. 94) . że jest to zdolność nabyta przez istoty.ostrzegawczego. jak też wysokości. Z kolei odbite fale powietrza trafiają na wrażliwą powierzchnię twarzy (czoła. to w genezie "izmysłu przeszkód" M. 2) członu intelektualnego polegającego na zrozumieniu grożącego niebezpieczeństwa. (1962. Teoria M.. które są zmuszone do Wytworzenia sobie specjalnych struktur dla przełamania tych hamulców.składa się z 4 głównych członów: 1) członu czuciowego powstającego na tle specyficznych bodźców dotykowo-słuchowych wywołanych obecnością przeszkody. Ponieważ nie możemy przypuścić. z którą się zetknęła. jakie nakłada na nie ślepota. policzków) i zostają odczute jako pewnego rodzaju ucisk. "Zmysł przeszkód" pisze ona (1926. Grzegorzewska. Psychologia mię zmienionej . s. Dolański 1954. Majewakt. których źródłem są kroki niewidomego. 94) . lecz w for65 5 T. Słuchowi autorka przypisuje pomocniczą rolę.

Jeśli są one dość silne. W formie zmodyfikowanej wracają cne do niewidomego jako sygnał ostrzegawczy. leży instynkt obronny. zwolnienie chodu). Przeprowadził on liczne badania nad tym zagadnieniem. Teoria W. Podobnie przedmiot--przeszkoda. Czy istnieje "zmysł przeszkód" u niewidomych. że największą wrażliwość dotykową na twarzy wykazują wargi. Grzegorzewskiej "zmysłem przeszkód" zajmował się również u nas w Polsce W. które są nabywane w zależności od indywidualnych warunków życiowych. wówczas niewidomy odbiera je jako oddźwięk (odgłos) w formie zmodyfikowanej. Początkowo niewi66 domy chroniąc się przed zderzeniem z przeszkodą wysuwa ręce przed siebie. a przecież muśnięcie czy ucisk. Ostatecznie Dolański (1954.niebezpieczeństwa. a więc słuchowi. która stanowi jedno z poważniejszych dzieł poświęconych temu zagadnieniu. Przyjmuje on (1949 i 1957). W. Teorię Grzegorzewskiej należy uznać za jedną z teorii. Dolański (niewidomy).muśnięcie na skroniach. Do takich należą fale dźwiękowe występujące w środowisku. odbite od przeszkody. Dolański główną rolę w "zmyśle 'przeszkód" przypisuje bodźcom akustycznym. . która dogłęb. 4) reakcji ruchowej mającej na celu uniknięcie niepożądanego ze. jaki pojawia się w momencie zbliżania się do przeszkody. Pojawienie się wrażenia ucisku czy mrowienia na twarzy wyjaśnia on teorią Pawiowa o odruchach warunkowych. która znajdzie się na drodze niewidomego. że w naturalnym środowisku człowieka znajdują się liczne i bardzo złożone dźwięki o różnej wysokości. sile i barwie. Jako dowód przytacza fakt. Swierłowa. Zjawisko to ma więc charakter reakcji odruchowo-^wiarunko-wej. jest wynikiem odruchowego procesu psychofizjologicz-nego". Jeśli natomiast są to dźwięki bardzo słabe lub zbliżające się do progu wrażliwości słuchowej. s. lecz o określonym natężeniu i zabarwieniu. który przeprowadził dość dokładne badania w tej kwestii. Stąd jego teorię można zaliczyć do teorii akustycznych. którego podstawą jest instynkt obronny. Wyklucza w nim całkowicie udział zmysłu dotyku. Później w miarę nabywania doświadczenia korzysta z innych sygnałów ostrzegawczych. wówczas receptory . niewidomi odczuwają na skroni. która powstaje w miarę doświadczenia osobistego polegającego na przykrym zetknięciu się z różnymi przeszkodami. Dolanskiego Obok M. zmiana kierunku. Ulegają one odbiciu od przedmiotów. czole. 115) określa "zmysł przeszkód" jako "mechanizm strukturalny. czyli w górnej części twarzy. czole czy okolicach oczu. odbija te dźwięki. Pochodzą one zarówno od samego człowieka.niej stara się wyjaśnić to złożone zjawisko u niewidomych. Sijoierłowa Na zakończenie należałoby przytoczyć dość ciekawą interpretację zjawiska "zmysłu przeszkód" radzieckiego tyfiopsychologa W. na podstawie których odrzuca wszystkie dotychczasowe teorie.tknięcia z przeszkodą (zatrzymanie się. a uczucie muśnięcia na twarzy. jak twierdzi Dotański. które znajdują się w pobliżu człowieka. główne bodźce natury słuchowej. jak też innych przedmiotów będących źródłem dźwięku. Wyniki tych badań oraz swoje wyjaśnienie "zmysłu przeszkód" przedstawił w wymienionej już pracy pt. U podstaw tego zjawiska. Wzięło w nich udział 42 niewidomych. Równocześnie powoduje ono prawie niedostrzegalne uczucie dotyku. które zjawia się po otrzymaniu ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych. Teoria W.

czyli na bodźce bardzo niskie. nie posiadają "ani tonu. a 'nie. 5. Nie bez znaczenia jest także rodzaj materiału. podobne do dotyfcowego. przede wszystkim dlatego. które posiadają największą energię. w skórze twarzy powstaje charakterystyczne wrażenie pochodzenia wtórnego. dekoncentracja czy hałas. Przeciwnie cisza sprzyja intensyfikacji tego wrażenia. który znajduje się ^v przewodach nosowych. niewidomy nie traktuje jako wrażenie słuchowe. Na przykład stos drewna lub różnych przedmiotów. A więc jest to zmysł. że zjawisko to ma charakter akustyczny. że również u niewidomych powstaje w skórze twarzy podobne wrażenie jako odruch. które wskazuje na obecność w pobliżu przeszkody . Natomiast dźwięki. Zagadnieniem "zmysłu przeszkód" zajmowało się więc wielu badaczy. który tworzy przeszkodę. które zaledwie y/znoszą się ponad próg wrażliwości słuchowej. Na podstawie swych badań W. a wrażenie. 105 i 106) stwierdził. skrzynia odwrócona otworem do niewidomego są bardzo wyraźnie odczuwane przez niewidomych. to znaczy że zasadniczą rolę odgrywają w nim bodźce dźwiękowe. Kompensacyjna rola zmysłu węchu Na zakończenie omawiania kompensacyjnej roli poszczególnych zmysłów należy jeszcze wspomnieć o zmyśle węchu. a więc łatwo mieszają się z powietrzem i łatwo się w . który obok zmysłu słuchu i zmysłu wibracji reaguje na bodźce pochodzące od przedmiotów i zjawisk znajdujących się w określonej odległości. Być może. wyrażniejsze. że u pewnych osobników widzących na widok przedmiotu znajdującego się bezpośrednio przed twarzą i pozornie im zagrażającego. jak choroba. Receptory węchowe mieszczą się w nabłonku węchowym. ale jako słabe i niejasne wrażenie.pisze Swierłow (1957. s. Wydaje się jednak. 99) pisze na ten temat: "Działanie bardzo słabych dźwięków odbitych od przedmiotu wywołuje w pewnych warunkach bardzo słabe. jakie one wywołują. że należy on do teleanalizatorów. Im większa i szersza przeszkoda. Reagują one na substancje charakteryzujące się dużą lotnością. że na intensyfikację wrażenia przeszkody ma także wpływ wielkość. tym niewidomy wyczuwa ją z większej odległości. Swierłow (1957. Podobnie na intensywność wrażenia ma wpływ kształt przeszkody. który jednak zjawia się na skutek spostrzegania słuchowego. s. Na pewno jest to zjawisko bardzo złożone i trudno uznać je za jeden ze zmysłów. choć taka nazwa u nas się przyjęła. W tych warunkach dźwięki tracą właściwie swoje charakterystyczne cechy. Swierłow (1957. niejasne wrażenie o charakterze akustycznym. 103) wykazały. Materiały twarde i gładkie lepiej odbijają fale i dlatego 'odczucie przeszkody jest. Ma on dla niewidomych również określone znaczenie. do czego większość badaczy się skłania. a zwłaszcza szerokość przeszkody. Wyczuwanie przeszkód na odległość jest w różnym stopniu rozwinięte u poszczególnych niewidomych. zmęczenie. jak u widzących. wzrokowego". względnie dać własne interpretacje tego tak bardzo charakterystyczne dla osób pozbawionych wzroku zjawiska. które trudno bliżej określić". Prawdopodobnie jest ono uwarunkowane kurczeniem się płytkich mięśni podskórnych. s. ani temibru". Nazywa je "utajonym wrażeniem słuchowym". Mają na nie także negatywny wpływ takie czynniki. "Obserwacje profesora Szyslina .W.słuchowe reagują tylko na te spośród nich. którzy 'starali się stworzyć własne teorie. Opierając się na badaniach Szyslina dotyczących osób widzących stara się wyjaśnić mechanizm powstawania tych wrażeń u niewidomych. Bardzo łatwo wytwarza się przy tym odruch warunkowy.

jak np. a zwłaszcza substancje wysoce aromatyczne. w którym się znajdują. dla którego nie jest on charakterystyczny. Również wonie mogą być źródłem doznań estetycznych dla . którą gotuje. Pozwala to im na ustalanie miejsca. na której pracuje. że wrażenia węchowe ulegają łatwej transpozycji. leki. które dokonują się w poszczególnych okresach rozwojowych życia człowieka. albowiem będziemy zajmować się w niej psychicznym rozwojem niewidomych od ich poczęcia aż do osiągnięcia dojrzałości. W niektórych przypadkach zapachy mogą mieć także znaczenie w praktycznej działalności niewidomego. Mówiąc o wartości zapachów w pracy zawodowej W. trawnik z 'kwiatami. a niekiedy metalu". a zwłaszcza w pracy zawodowej. Zmian tych nie można rozpatrywać bez związku ze zmianami biologicznymi (anatomiczno-fizjologicz-nymi). Bodźcami węchowymi są wszelkiego rodzaju zapachy (wonie). albowiem tylko w takim. III. posiadają zdolność wywoływania wyobrażenia całego przdmiotu czy zjawiska. tzn. Oczywiście dotyczy to znanych tras. Swierłow (1957. że zapachy są charakterystyczne dla wielu przedmiotów i zjawisk oraz stanowią ich dość c istotną cechę. piekarnia. Wprowadzenie Bardziej odpowiednią nazwą dla tej części skryptu byłaby "psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży niewidomej". niektóre zwierzęta itd. Duże znaczenie mają bodźce węchowe także dla orientacji przestrzennej i pruszania się. zaczyna nieprawidłowo funkcjonować i zagraża pożarem. zapachy kwiatów. np. Zapach np. W rozwoju dziecka trzeba wyróżnić: . i kontrolowanie. s. cech) i doskonaleniu się już istniejących. Przede wszystkim trzeba podkreślić. zwraca tylko na niego uwagę osoby widzącej. a więc do ukształtowania wszystkich procesów psychicznych i osobowości. Przez rozwój psychiczny należy rozumieć proces jakościowych i ilościowych zmian. czy zmierzają do obranego celu. związku może ujawnić się ich faktyczne znaczenie. Mówiąc o wartości zapachów w życiu niewidomych trzeba je zawsze rozpatrywać w powiązaniu z innymi bodźcami. sad itd. łąki. Dla przykładu można wymienić kwiaty. Za pomocą woni niewidomi mogą ustalać stałe punkty w przestrzeni. 122) pisze: "Czasami niewidomi posługują się węchem w pracy zawodowej dla dokonania wyboru gatunku drewna. od których bodźce tę pochodzą. apteka.nim rozchodzą docierając w ten sposób do receptorów węchowych. Zaznaczyć wypada. podobnie jak to jest w przypadku pozostałych zmysłów u niewidomych. a które polegają na występowaniu coraz to nowych zjawisk psychicznych (procesów. ulega przypaleniu. albo że maszyna. w której się poruszają. Pojawienie 68 się jakiegoś nowego zapachu w środowiaku. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEWIDOMYCH l. Dla widzących zmysł węchu nie ma większego znaczenia. że potrawa. lasu itd. jakie dokonują się w organizmie dziecka w poszczególnych okresach jego życia.niewidomych. jak również bez związku i zależności od środowiska społecznego dziecka. Wobec braku wzroku zmysł węchu u niewidomych nabiera określonego znaczenia. następuje zwykle za pomocą zmysłu wzroku lub innych zmysłów. W ten sposób na podstawie percepcji tych cech niewidomi mogą łatwo poznać przedmiot czy zjawisko. produkty żywnościowe. od którego on pochodzi. Natomiast jego identyfikacja i poznanie przedmiotu czy zjawiska. spalenizny może być sygnałem dla 'niewidomego.

. również w odniesieniu do dziecka niewidomego powstaje zasadnicze pytanie: jakie czynniki decydują o jego rozwoju psychicznym. które dziecko przynosi ze sobą na świat. Były też teorie.dziedziczność czy środowisko" decyduje o rozwoju człowieka.rozwój fizyczny i motoryczny. środowiskowym. które od urodzenia są niewidome. która rozszerza liczbę czynników do czterech. Zostanie tutaj zastosowany sposób rzadziej prezentowany w pracach poświęconych psychologii rozwojowej. które przy zachowaniu pewnego stopnia wzroku. duża grupa dzieci niewidomych z resztkami wzroku. a więc odrębnie wszystkie aspekty w -wieku niemowlęcym -.kształtowanie osobowości.pierwszy rok życia. Są to dzieci. . a zwłaszcza pismem wypukłym. lecz również dzieci. Od samego początku psychologii rozwojowej ścierały się poglądy na temat: . Ten sposób pozwoli bardziej wyraźnie uchwycić i przedstawić specyfikę rozwoju niewidomego dziecka i'ewentualne różnice w porównaniu z dzieckiem widzącym. W naszych rozważaniach wymienione aspekty rozwojowe zostaną przedstawione w odniesieniu do dzieci niewidomych. jak też czynnikom zewnętrznym. które przypisywały znaczenie w rozwoju psychicznym człowieka zarówno* czynnikom dziedzicznym i wrodzonym. młodszym szkolnym . Czynniki rozwoju psychicznego dziecka niewidomego Podobnie jak w odniesieniu do dziecka widzącego.' W zależności od przypisywania decydującego znaczenia w tym procesie pierwszemu czy drugiemu czynnikowi powstawały teorie biologiczne (natywistyczne) i socjologiczne (empiryzm). Gdy proces utraty wzroku wystąpi w wieku mniej więcej 11 13 lat i później. Dzieciom tym poświęcony jest końcowy podrozdział. Z punktu widzenia pedagogicznego są to dzieci. co wiąże się z kształtowaniem osobowości.od 12 do 17-18 lat. . . Mówiąc o dzieciach niewidomych mamy na' uwadze nie tylko dzieci.rozwój procesów poznawczych. ponieanowlęcym . . które utraciły wzrok nie osiągnąwszy pełni rozwoju psychicznego. zwłaszcza obrazu samego siebie (własnej osoby).rozwój działalności.od l do 3 lat. przedszkolnym . Dzisiaj nieomal powszechnie przyjmuje się dialektyczną teorię rozwoju psychicznego. u których analizator wzrokowy jeszcze funkcjonuje. a więc percepcja otaczającego świata ma u nich charakter dotykowo-słuchowo-wzrokowy. Stąd też uczą się one razem z dziećmi całkowicie niewidomymi. wówczas do zagadnienia kontynuowania dalszego rozwoju w nowych warunkach dołączają się problemy psychologiczne typowe dla osób ociemniałych. który pokazuje przebieg rozwoju danego procesu czy właściwości psychicznej poprzez całe dzieciństwo i młodość.rozwój emocjonalny i społeczny. Rozumiejąc psychologię niewidomych jako psychologię rozwojową 70dzieci i młodzieży 'niewidomej. w procesie dydaktycznym posługują się metodami bezwzrokowymi.jej zadaniem jest poznanie prawidłowości i specyfiki rozwoju psychiki dzieci niewidomych..od 7 do 11 .od 3 do 7 lat. a także czy brak wzroku w tym przypadku odgrywa jakąś zdecydowanie negatywną rolę. celem wykazania pewnych różnic w porównaniu z dziećmi dotkniętymi całkowitą ślepotą. a więc w znaczeniu szerszym . Że- . 2. i proces ten musi być kontynuowany w zmienionych warunkach bez udziału analizatora wzrokowego. Obok dzieci całkowicie niewidomych istnieje także. Nie zostaną one ujęte z uwzględnieniem podziału na poszczególne okresy życia dziecka.12 lat i dorastania . M.

w jaki sposób wpływa ono na jego rozwój psychiczny. istnieją wrodzone i odziedziczone zadatki organiczne. in. s. 2) wpływ środowiska. 29) w następujący sposób przedstawia istotę tej teorii: "Oczywiście. Rozwój polega na stopniowym kształtowaniu się różnych procesów i trwałych właściwości psychicznych w toku działalności samego dziecka w określonych warunkach i dzięki wychowawczemu oddziaływaniu osób dorosłych na dziecko".. środowiskowych.browska (1979. Grzegorzewska (1955.4) własna aktywność dziecka. najważniejsze dla rozwoju psychiki właściwości układu nerwowego człowieka i inne.zgodnie z teorią Pawiowa . Mają one charakter dziedziczny i wrodzony oraz sprowadzają się do plastycznych i zmiennych zadatków anatomiczno-fizjologicznych stanowiących materialne podłoże wszelkich zjawisk psychicznych. jak rap. s.] które stanowią podłoże kształtowania się cech spe71 cyficznych dla rozwoju ludzkiego i indywidualnych psychicznych cech człowieka. 227) pisze. Jest to wynikiem tego. że nie wyznaczają one w sposób fatahstyczny i ściśle określony przebiegu i granicy rozwoju psychicznego człowieka. które tracą wzrok już po urodzeniu. Mówiąc o zadatkach organicznych wymieniana już M. odgrywających zasadniczą rolę w procesach poznania rzeczywistości. że dzieci niewidome mają możliwość osiągnięcia normalnego rozwoju psychicznego. a rozwój psychiczny nie polega na "samorzutnym" ich ujawnianiu się w określonym czasie. Dziecko niewidome natomiast przychodzi na świat ze zmienioną strukturą i funkcją systemu analizatorów. nie uszko72 dziła także kory mózgowej. jakie miejsce wśród nich zajmuje kalectwo dziecka niewidomego. . M. Ślepota może . albowiem może ona mieć wpływ na jego ogólny rozwój psychiczny. że układ nerwowy . Problemem jednak pozostaje. Same jednak dyspozycje i zdolności psychiczne człowieka nie są wrodzone. że również te 4 czynniki wpływają na rozwój dziecka niewidomego. Zebrowska (1979. s. Jakie ma to konsekwencje dla procesów poznawczych i całego rozwoju psychicznego dziecka niewidomego? Ogólnie trzeba powiedzieć. 2. . Należą do nich: 1) zadatki organiczne.jest plastyczny i podatny na wpływy czynników zewnętrznych. Zadatki organiczne Do zadatków organicznych zalicza się przede wszystkim strukturę i niektóre cechy funkcjonalne układu nerwowego. 3) wychowanie. o ile przyczyna. że dziecko niewidome jest dzieckiem normalnym.kory mózgowej. chyba że inne niż ślepota czynniki stanowią przeszkodę w tym względzie. Stąd zadatki organiczne nie stanowią jedynego wyznacznika możliwości rozwoju dziecka.1. Z tego też powodu bardzo istotną sprawą jest określenie dokładnej patogenezy i etiologii ślepoty dziecka. Dialektyczna teoria rozwoju psychicznego przyjmuje 4 czynniki. a zwłaszcza jego najważniejszej części . [. względnie zmiana ta występuje później w przypadku dzieci. Oznacza to. Ogólnie trzeba powiedzieć. która pozbawiła je wzroku. 154) pisze m. które ściśle ze sobą współdziałają. że: "Dla rozwoju dziecka ważna jest budowa i funkcjonowanie analizatorów".

. że "Dziecko niewidome 73 jest na ogół pod względem intelektualnym dzieckiem . Dlatego dokładna znajomość patogenezy i etiologii ślepoty dziecka jest konieczna. J. czyli wywołanej uszkodzeniem odpowiedniej części kory mózgowej. jak też centralnej. Abstrahując od przypadków ślepoty pochodzenia korowego. Podobnie Z. jednak z powodu uszkodzenia analizatora wzrokowego wykazuje pewne ograniczenia i nieprawidłowości w poznaniu świata". Niestety istnieje bardzo wiele przypadków ślepoty pochodzenia centralnego. Utrudnienie polega na brakach w doświadczeniu zmysłowym". Wpływ środowiska Jak już zaznaczono . złego odżywiania. 47) pisze w tej sprawie: " . Dzieci te miały trudności w rozwoju orientacji przestrzennej. które występowały pojednyczo lub nawet łącznie u jednego dziecka. Wyjątek stanowi tylko system analizatorów odgrywających . a także różnych chorób.normalnym. K. intensyfikacja pozostałych czynników rozwoju celem skompensowania pewnych niedostatków w układzie zadatków organicznych. co każde inne dziecko.pisze autor . jakie dziecko przechodzi już po urodzeniu. jak również różnego rodzaju chorób matki. Mogą bowiem w takim przypadku wystąpić różne deficyty parcjalne czy nawet niedorozwój umysłowy znaczniejszego stopnia. można przyjąć. Sękowska (1968. atetoza (niezborność ruchowa). utrudniona jest jednak aktualizacja tych możliwości. które może mieć wpływ na rozwój psychiczny i nie tylko psychiczny dziecka niewidomego. "Jest rzeczą wielce prawdopodobną . kiedy uszkodzenie analizatora wzrokowego jest tylko jedną z wielu konsekwencji. 2. ocenie odległości i kształtów. siatkówki (receptorów wzrokowych) i nerwu wzrokowego . 16) podaje. s. a także zaburzenia w sferze moto-rycznej-. s. poza brakiem percepcji wzrokowej. względnie znacznym jej ograniczeniem. jak spastyczność.że zaburzenia w percepcji dziecka niewidomego są zjawiskiem wtórnym wynikającym z niemożliwości badania otoczenia za pomocą zmysłu kinestetycznego i dotyku". 'Uszkodzenia gałki ocznej. U. 49) stwierdza. zatrucia. s. potencjalne wrodzone możliwości rozwoju umysłowego nie są zmienione przez fakt występowania ślepoty. w żłobku dla dzieci niewidomych od urodzenia przebywało 25% z dodatkowymi zaburzeniami motorycznymi.bowiem nastąpić w wyniku uszkodzenia różnych części analizatora wzrokowego.w zasadzie nie powodują większych konsekwencji natury ogólniejszej. Z tego też powodu ślepota stanowi poważną barierę i utrudnienie w procesie rozwoju psychiki i przystosowania społecznego. które mają uwarunkowanie w uszkodzonej korze mózgowej.jak już podkreślono zasadniczą rolę w procesie poznania rzeczywistości.'.2. Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić. że w 1968 r. Klimasiński (1977. Uszkodzenie to może nastąpić w wyniku działania szkodliwych dla płodu czynników w okresie ciąży. zarówno części obwodowej. W takiej sytuacji konieczna jest. że uszkodzenie analizatora wzrokowego zmieniające normalny układ zadatków organicznych może mieć określony negatywny wpływ na przebieg procesu rozwoju psychicznego. Baumann (1980. że przeciętne dziecko niewidome rodzi się z tymi samymi zadatkami organicznymi. W tym przypadku mamy więc szersze podłoże organiczne. które stanowi również bardzo istotny czynnik rozwoju . aby móc w sposób prawidłowy ocenić możliwości dziecka niewidomego i rozgraniczyć niedobory rozwojowe wynikające ze ślepoty od tych.zadatki organiczne podlegają wpływowi środowiska zewnętrznego.

zwłaszcza dotyczące dzieci znajdujących się w skrajnej izolacji społecznej. s. 4) postawę ukrytego odrzucenia. w przedszkolu. Postawa jako forma trwałego ustosunkowania się rodziców wobec dziecka wyznacza ich zachowanie. a cóż dopiero mówić o dziecku nie74."Akceptacja dziecka i jego kalectwa . Przez środowisko należy rozumieć środowisko społeczne. cierpliwości. w szkole itd. Spośród tych 5 różnych rodzajów postaw jedynie postawę pełnej akceptacji dziecka i jego ślepoty. B. Postawy rodziców Nie ulega najmniejszej wątpliwości. 5) postawę jawnego odrzucenia (por. że środowisko społeczne jest niezbędnym warunkiem rozwoju specyficznie ludzkich procesów i właściwości psychicznych. a w ślad za tym postępowanie rodziców wobec dziecka nie sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi. zwłaszcza w pierwszych latach jego życia. Bateman.pisze Z. którą określić trzeba jako postawę. z którymi spotyka się na podwórzu. czy będą oni opiekować się i wychowywać swoje dziecko oraz czy będą czynić to . s. więcej specjalnej pomocy. 7) .dziecka. 2. Jest to sprawa szczególnie ważna w przypadku rodziców posiadających dzieci niewidome. ale bezwarunkowo konieczną. Dziecko niewidome wymaga bowiem od rodziców więcej zrozumienia. Dlatego też zarówno postawa nadmiernej opiekuńczości.3) postawę nadmiernej opiekuńczości. Ileż to mamy dzieci niewidomych tzw.I. Sommers (1944) wyróżnia 5 rodzajów postaw rodziców wobec dzieci niewidomych: 1) postawę akceptacji dziecka i jego kalectwa. jakim ono jest. w parku. 1973. lecz odrzucenia skutków kalectwa. jakim jest drugi człowiek. społecznie czy pedagogicznie "zaniedbanych" na skutek udaremnienia im oddziaływania tego ważnego czynnika rozwoju.w sposób właściwy. jak też postawy o różnym stopniu odrzucenia dziecka czy jego kalectwa są postawami niewłaściwymi czy . Zaistniała sytuacja jest całkowicie niezgodna z oczekiwaniami rodziców i jest źródłem licznych emocji o zabarwieniu ujemnym. V. 332). •widomym.jest najbardziej pożądaną formą postawy rodzicielskiej. W tej złożonej i trudnej sytuacji kształtują się zwykle niewłaściwe postawy rodziców. Nie tylko najbardziej pożądaną. wykazały. wyrzeczenia i miłości niż dziecko widzące. 2) postawę akceptacji dziecka. Na pewno ślepota dziecka jest szokiem dla rodziców. który może zdezorganizować ich zachowanie i spowodować dezorientację. do której przynależy oraz z członkami której wchodzi w określone interakcje. dostarczyły w tej sprawie również licznych dowodów. . a więc to..robić. wśród nich także [niewidome.właściwą. jak i co dalej . a więc grupę społeczną. Zresztą dzieci niepełnosprawne. że postawy rodziców wobec dziecka mają bardzo duży wpływ na jego rozwój. Jedynie zapewnienie dziecku takich warunków w jego 'środowisku rodzinnym pozwoli mu na możliwie wszechstronny rozwój i przystosowanie się do życia w warunkach ślepoty. Sękowska (1974. ą później jego rówieśnicy . należy uznać za postawę pozytywną i. umożliwiającą dziecku niewidomemu normalny rozwój".2. Liczne badania. a więc takim. w której dziecko przebywa. pseudopozytywną.koledzy. Zresztą wielu młodych rodziców nie ma orientacji z zakresu opieki i wychowania dziecka widzącego. \ Środowisko społeczne dziecka tworzą w pierwszej kolejności jego rodzice i inni członkowie jego rodziny.

a także fizycznym znęcaniu się nad nim (kary fizyczne). jak mają się do dziecka ustosunkować i jakie warunki mu stwarzać.nawet negatywnymi. to. jakim jest środowisko społeczne. że rodzice tradycyjnym zwyczajem uważają swoje niewidome dziecko za niezdolne do wszystkiego . którego skutki trudno usunąć nawet w długotrwałym procesie rehabilitacji. potrzeb swojego dziecka niewidomego. zaniżający faktyczne możliwości dziecka. jakie sprawia. Ma-jewski. 1971b. trzeba jeszcze zwrócić uwagę na bezsprzeczne 2 czynniki. że ich postępowanie jest wręcz szkodliwe dla niego. które mają w tym zakresie swój udział. a mianowicie: postawę obojętności. że rodzice czują się zagubieni i nie wiedzą. możliwości. Taka sytuacja prowadzi w następstwie do formowania bardziej -lub mniej niewłaściwych czy wręcz negatywnych postaw. Z tego powodu całe życie rodzinne skoncentrowane jest i podporządkowane dziecku. nie wymagając od niego równocześnie żadnego wysiłku i aktywności. 43). Postawa negatywna przejawia się w izolacji niewidomego dziecka^ wstydzeniu się go przed otoczeniem.'trzeba się opiekować i izajmować. charakteryzuje się stwarzaniem "cieplarnianych" warunków dziecku niewidomemu. brak troski o przyszły los niewidomego dziecka są często tak silne. 'które nie pozwalają 'rodzicom postępować i działać zgodnie z potrzebami ich dziecka. Wynika ona stąd. postawę negatywną 'i postawę pseudopozytywną (por. Postawa obojętności charakteryzuje się całkowitym brakiem zainteresowania i troski rodziców o rozwój fizyczny. że pomoc udzielana przez różne instytucje lub osoby w zakresie skierowania do odpowiedniej szkoły czy zakładu spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem" (T. a więc pozbawione oddziaływania tego ważnego czynnika. nadmiernej opiekuńczości.do nauki. do pracy zawodowej. jego poczynań i kłopotów. które nie "sprzyjają albo hamują rozwój i rewalidację dziecka niewidomego. który powoduje to. Przyczyną niewłaściwych postaw rodziców wobec swoich niewidomych dzieci . Z reguły postawa taka pro75 wadzi do zaniedbania pedagogicznego. Oczywiście wszystkie 3 wymienione rodzaje niewłaściwych postaw nie sprzyjają rozwojowi dziecka niewidomego. Z reguły mają oni obraz bardzo zniekształcony. s. wyrażaniu niechęci i niezadoworlenia w stosunku do niego. Sprawą niewłaściwych postaw środowiska rodzinnego wobec dzieci i 'młodzieży niewidomej zajmował się również autor tej pracy. 43 i 44). Jest to torak u większości rodziców właściwego rozeznania faktycznych ograniczeń. Sprawa przyczyn niewłaściwych postaw rodziców wobec swoich dzieci niewidomych jest na pewno bardzo złożona. W wyniku takich postaw dziecko z reguły jest skazane na izolację społeczną. Obok niewątpliwie bezpośredniej przyczyny. stąd nie wymaga ono specjalnego zajmowania się. "Obojętność rodziców. Są to bowiem postawy. którym stale . a często nawet powodują. 1971b. Na tym tle wyłania się zagadnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców dzieci niewidomych. jaką jest fakt ślepoty dziecka. do udziału w życiu społecznym. albowiem spotkało je wielkie nieszczęście. T. Wyodrębnił on 3 rodzaje niewłaściwych postaw. które zapewniłoby im fachową pomoc w roztaczaniu właściwej opieki i wychowywaniu tych dzieci zgodnie z zasadami tyfiopsychologii i tyfiopedagogiki. narastającego przez wiele lat. is. psychiczny i społeczny dziecka niewidomego. Postawa pseudopozytywna. Majewski.

ośrodka szkolno-wychowawczego. Na tym tle wyłania się sprawa postaw wobec dziecka niewidomego jego widzących rówieśników. 44) pisze: "Opinia publiczna i pewne przesądy panujące w świadomości środowisk. a zwłaszcza jego rówieśników.postawy otoczenia są czynnikiem mającym ogromny wpływ na osobowość dziecka niewidomego i bez ich poznania oraz prób ich modyfikacji. Wiele dzieci już wcześnie opuszcza swój dom rodzinny i trafia do odpowiedniego zakładu . Niewłaściwe czy negatywne postawy widzących rówieśników (dzieci. s. W ten sposób społeczność pozarodzinna. Rodzice tacy są «wytykani palcami» przez współmieszkańców. które stwarzałoby warunki do optymalnego rozwoju dziecka. w jakim ma je dziecko widzące. Początkowa niechęć do swych dzieci. w przedszkolu. że środowisko pozarodzinne oddziałuje na dziecko niewidome w stosunkowo niewielkim stopniu. Majewski (1971b. T. do fizycznego znęcania się włącznie". z którymi dziecko się kontaktuje. Ze zrozumiałych względów dziecko niewidome jest pozbawione tego wpływu w takim zakresie. a nawet wręcz negatywne. że ślepota jest karą za grzechy rodziców. w którym pozbawione jest wpływu nieformalnych grup rówieśniczych. . Z reguły jest ono bardziej izolowane od środowiska pozarodzinnego. może z czasem przerodzić się w bardziej przykre formy postępowania. Postawy widzących rfiwieśników Obok rodziców duży wpływ na rozwój dziecka mogą mieć także jego rówieśnicy. jak prze- . s. że z reguły są to postawy niewłaściwe. na podwórzu. zwłaszcza małomiejskich i wiejskich. powinno to. Wraz z wiekiem stopniowo zaczyna podlegać ono także wpływowi poza-rodzinnego środowiska społecznego. prawidłowe oddziaływanie wychowawcze i pełna rewalidacja społeczno-emocjonalna są niemożliwe". z którymi spotyka się w parku. a później w szkole.mogą być także postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych. może mieć także wpływ na rozwój dziecka niewidomego. W tej sprawie M. Ogólnie trzeba więc powiedzieć. w sposób pośredni. W początkowym okresie życia właściwie rodzice i inni członkowie rodziny są jedynymi osobami. A przecież powinno być odwrotnie. na ulicy. Ogólnie trzeba powiedzieć. Orkan-Łęcka (1974. być środowisko. które z kolei zupełnie izolowane są od ludzi. jakiemu podlegają dzieci. Tego rodzaju fakty negatywnie ustosunkowują ich do swych niewidomych dzieci. Bardziej drastyczne przejawy tych postaw to różne formy agresji słownej i fizycznej. Ten pierwszy kontakt ma często decydujący wpływ na kształtowanie się postawy dziecka wobec osób widzących w ogóle. również wywierają poważny wpływ na postępowanie rodziny wobec niewidomego człowieka. młodzieży) przejawiają się przede wszystkim w izolacji dziecka niewidomego . przeznaczeniem. które nie przebywają w internatach. powstała pod wpływem 76 opinii publicznej. Jeszcze dzisiaj mówi się w niejednej wsi.niezawieraniu z nim więzów koleżeńskich czy przyjacielskich oraz wyłączaniu go z różnych grup. 2. Z licznych obserwacji i badań wynika.2. . Jednakże prędzej czy później każde dziecko niewidome znajdzie się wśród widzących dzieci w przeróżnych sytuacjach życiowych. A więc można powiedzieć. Jest to zresztą odbiciem postaw ogółu społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych. 20) pisze: " . że jest to często środowisko nieprzyjazne czy nawet wrogie dziecku niewidomemu. słyszą często aluzje pod ich adresem. że sprawa kształtowania właściwych postaw rodziców wobec ich niewidomych dzieci jest olbrzymiej wagi.2.

2. Bateman (1976. "'Motywy takiego postępowania i zachowania -osób widzących . Tak więc obok niewiedzy działa tutaj pewien myślowy stereotyp niewidomego wyznaczający określony rodzaj postaw.pisze T. ich zdaniem.stwierdza. wywołują w ten sposób komiczne.z dziećmi niewidomymi. uderzanie znienacka. jednym z czynników wpływających na niewłaściwe postawy dzieci widzących wobec niewidomych jest brak rozeznania taktycznych możliwości życiowych dzieci dotkniętych ślepotą. Walka z tego rodzaju stereotypami jest na ogół trudna. nie miała kontaktu . oceniały bardziej pozytywnie ich możliwości niż dzieci nie mające takich okazji. traktują jako rozrywkę. Kie uświadamiają oni sobie. które miały kontakty z dziećmi niewidomymi. 178) .smutne jest to.' które można niewłaściwie traktować i którym nie należą się normalne. które ich bezpośrednio nie dotknęło. Z reguły ^oceny w tym zakresie są zaniżone. . To. a zmniejsza się w klasach VI . z tym że wzrost ten jest najwyraźniejszy w klasach od III do VI.pisze autorka .kolejnych klasach. " W podsumowaniu B. 78 Sprawa postaw ludzi widzących wobec osób niepełnosprawnych^ w tym także wobec niewidomych. z którymi nie trzeba się liczyć. s. • ' -• dzieci widzące pochodzące z miast bardziej . niewidomy staje się dla nich przedmiotem śmiechu i wesołości. Niewłaściwe zachowanie i postępowanie środowiska w stosunku do upo^ śledzonych ma swoje tradycje i walka z nimi jest bardzo trudna [. To z kolei powoduje fakt. s . . . 45) wypływają z niezrozumienia kalectwa. s. "Wzrost osobistego doświadczenia .oceny pozytywne wzrastały w . wyśmiewanie jego ułomności.(115) nigdy . i68 i nast.zmienia zatem postawy wobec niewidomych".1 Uważa się ich za jednostki nienormalne. Jak już zaznaczono. Przeprowadziła ona badania 232 dzieci widzących z klas od III do VIII. sytuacje. na stworzenie im warunków do pełnego rozwoju.dzieci widzące. Dzieci i młodzież. wprowadzając częisto niewidomego w trudne dla niego sytuacje. ze ich postawy wobec dzieci niewidomych są dalekie od pożądanych.77 zywanie. Sprawą oceny możliwości dzieci niewidomych przez dzieci . s. prawa w danej społeczności". .).3. że robią wiele krzywdy i przykrości niewidomemu. uczęszczających do szkół na terenie Stanów Zjednoczonych. że sytuacje takie nie są przypadkowe. • W wyniku tych badań autorka stwierdziła.'pozytywnie oceniały możliwości dzieci niewidomych niż dzieci wiejskie. a przede wszystkim długotrwała. . rzucanie kamieniami itd. podkładanie przeszkód.VIII. Rzutuje on na pewno także na sprawę postaw samych inwalidów wobec osób pełnosprawnych. jest sprawą o olbrzymiej wadze. Bateman (1976. Jest to na pewno jeden z istotnych czynników mających wpływ na rozwój dzieci niepełnosprawnych. że: . Majewski (1971'b. że mogą dokuczyć inwalidzie i pośmiać się z niego. Połowa tych dzieci .widzące zajmowała się B. Wychowanie . że osobista styczność z dziećmi niewidomymi rozszerza wiedzę o ich realnych możliwościach. a wraz ze wzrostem tej wiedzy zmniejsza się skłonność do nieuzasadnionych uogólnień i wyciągania pochopnych wniosków. '» Najbardziej .

s. efektem którego ma być uzyskanie przez dziecko dojrzałości. 250) charakteryzuje się ona specjalną konstrukcją systemu lekcyjnego oraz łącze'-mem treści programowych z warunkami życia i zadaniami społecznymi dziecka. Na temat specjalnych metod nauczania Z. oczywiście przy współpracy z rodzicami.". Dziecko. gdyż te są analogiczne do możliwości widzących. . Wychowanie jest ściśle związane z nauczaniem... Jest to planowe i zamierzone oddziaływanie.. Sękowska '(1974. 78 . Stawia ono sobie za cel wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie. Specyfika szkolnictwa dla niewidomych i niedowidzących nie wynika z ograniczonych możliwości intelektualnych uczniów. Biorąc pod uwagę skutki kalectwa dziecko niewidome musi mieć specjalnie zorganizowany tok zajęć dydaktycznych i wychowawczych.istniejący w większości krajów. w tym także w Polsce . aby dzisiaj dziecko nie uczęszczało do szkoły a-lbo nie miało zapewnionej nauki szkolnej w innej formie. " Większość dzieci niewidomych musi jednak korzystać z nauki w specjalnej szkole dla 'uzyskania możliwie pełnego i prawidłowego rozwoju. lecz jest wychowywane przez dorosłych. Stosuje się tutaj całkowitą lub częściową (niektóre zajęcia) integrację.ważnym stopniu odbiegać od poziomu przewidzianego dla danego wieku. któremu nie zapewni się nauki. dostosowany do jego potrzeb. Dzieci niewidome mają olbrzymie trudności w korzystaniu z nauki w szkole zwykłej razem z dziećmi widzącymi.stosowaniu specjalnych pomocy dydaktycznych. lecz specyfika nauczania i wychowania dzieci niewidomych w ramach wspólnych zajęć jest szeroko uwzględniana.Kolejnym. a które oparte •są na właściwościach dynamicznych układów strukturalnych kompensujących ślepotę. jeśli chodzi o naukę szkolną. będzie w po-. Specjalną metodą nauczania nie tylko dzieci niewidomych. lecz także innych dzieci niepełnosprawnych jest metoda "ośrodków pracy" opracowana i rozpowszechniona przez M. bardzo istotnym czynnikiem rozwoju dziecka jest wychowanie. które realizują wprawdzie ten sam program co zwykłe szkoły. a więc musi mieć specjalne warunki szkolne. lecz stosują odmienne metody i środki. a więc systematycznym i planowym wspólnym działaniem nauczycieli i uczniów zmierzającym do spowodowania określonych zmian osobowości tych ostatnich. a nauczyciele posiadają specjalne przygotowanie.stosowamiu specjalnych metod nauczania. lecz z konieczności adaptacji metod. Trudno sobie wyobrazić. Grzegorzewską (1964..chodzi o aspekty metodyczne i szerokie stosowanie specjalnych pomocy. które uwzględniają specyfikę percepcji i działania bez pomocy wzroku. Dziecko nie jest więc skazane tylko na siebie.prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych przez nauczycieli i wychowawców specjalnie przygotowanych.wynika wyłącznie z konieczności stosowania tych metod i technik nauczania. Szkoła i jej program najlepiej potrafią bowiem zrealizować cele związane . Dlatego też do końca XVIII wieku były one uważane za niezdolne do nauki szkolnej w ogóle. s. Autorka określa ją jako "najlepiej przystosowaną ze znanych dotychczas .z nauczaniem i wychowaniem dziecka. 15 i 16) pisze: "Specjalny charakter szkolnictwa dla niewidomych . Stąd powstały specjalne szkoły dla dzieci niewidomych. Obecnie istnieje tendencja do integracji dzieci niewidomych z dziećmi widzącymi. zwłaszcza o ile .. Specyfika szkolnictwa specjalnego dla niewidomych wyraża się przede wszystkim w: -. technik i środków nauczania .

s. Jej znaczenie polega na tym. które gwarantowałyby wysoki poziom prowadzonych przez nich zajęć dydaktyczno-wychowawczych. M.pomoce stosowane we wszystkich szkołach dla dzieci widzących (bez żadnych zmian). Nowogrodzki (1962.4. Aktywność własna dziecka Czwartym czynnikiem. własna aktywność albo. Stanowią one z kolei stymulację wewnętrzną dla dalszej aktywności. Dziecko nie jest tylko biernym przedmiotem wpływów środowiska zewnętrznego. jakim odpowiadają pomoce naukowe dla dzieci widzących. 143) wyróżnia 3 grupy pomocy dydaktycznych stosowanych w szkołach specjalnych: . Lewenfeid (1956) podkreśla konieczność przestrzegania pewnych zasad w nauczaniu niewidomych dzieci. Aktywność dziecka uwarunkowana jest w znacznym stopniu stymulacją sensoryczną. 2. lecz jest także aktywnym podmiotem biorącym udział we wszystkim. Dzięki aktywności dziecko nie tylko poznaje różne przedmioty i zjawiska. s. . .skierowanej na rzeczywistość nie może być wszechstronnego jej poznania i tym samym nie może być rozwoju psychicznego". 1974. mobilizowania do zbierania doświadczeń i samoaktywności (por.samoaktywizacja. zwłaszcza zmysłu wzroku i słuchu. Wszystkie pomoce naukowe dla dzieci niewidomych muszą także odpowiadać wszystkim innym kryteriom. . Do nich należą zasady: indywidualizacji. jak wielkość. kształtuje bowiem te wartości. jego własna działalność. Nie oznacza to. 80 W końcu trzeba podkreślić rolę nauczyciela i wychowawcy w szkole specjalnej dla niewidomych dzieci. ~ Ponadto B. To z kolei wpływa na rozwój różnych jego czynności psychicznych i kształtowanie cech osobowości. konkretności nauczania. które stwarzają dziecku niewidomemu bezpośrednie zetknięcie się z przedmiotem czy zjawiskiem będącym przedmiotem nauczania. co się wokół niego dzieje.pomoce dostępne 'dzieciom niewidomym po uprzednim dostosowaniu. a ponadto odpowiednią wiedzę tyfiologiczną. jest jego .metod pracy nad rozwojem i w ogóle rewalidacją społeczną dzieci szkoły specjalnej. Z tego też powodu duże znaczenie w nauczaniu mają specjalne pomoce dydaktyczne (naukowe) przeznaczone dla dzieci niewidomych. "Bez własnej aktywności . 33) . .pomoce specyficzne dla niewidomych.pisze T. lecz uczy się nimi posługiwać i je wykorzystywać. Janik (1963. Następuje więc tutaj pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne . Niestety nie zawsze jest to możliwe. o jakie w chwili obecnej walczy pedagogika". Oczywiście najlepsze są te metody. Szczególnie jest ona ważna w początkowych okresach rozwojowych dziecka. mówiąc inaczej. które stwarzają im warunki do poznania niedostępnych lub trudno dostępnych dla nich przedmiotów i zjawisk.który decyduje o rozwoju dziecka. W ostatnim okresie czynnik aktywności dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych jest mocno podkreślany w ich wychowaniu i rewalidacji. Powinni oni posiadać wszystkie cechy dobrego pedagoga. rodzinnego. Z. że w nauczaniu dzieci niewidomych nie stosuje się innych pomocy dydaktycznych. Sękowska. s. . które należy wykonywać odrębnie dostosowując je do potrzeb percepcyjnych pozostałych zmysłów. szkolnego itd. kiedy chodzi o szybki jego rozwój. Mówiąc inaczej powinni oni posiadać specjalne studia tyfiopedagogiczne. 10). działania. proporcje itd.. że wywołuje ona potrzeby: ruchu. poznania nowych przedmiotów i zjawisk.

Taka statyczna (bierna) postawa nie ogranicza się tylko do motoryki. prawdopodobnie pojawią się u niego pewne zaburzenia motoryczne (blindyzmy . Dopiero w 3 roku życia dziecko zaczyna dobrze. chodzić.Dziecko niewidome. Zaczyna się on od takich ruchów lokomocyjnych.przyp. Na przełomie pierwszego i drukiego roku ostatecznie ustala się pionizacja dziecka postawa stojąca. jakimi są bodźce wizualne. Psychologia nych sytuacji. To ma też określony wpływ na powstawanie wewnętrznej stymulacji. jak pełzanie.). Te formy osiągają dopiero odpowiedni poziom w okresie przedszkolnym czy nawet młodszym okresie szkolnym. 'bierne w (stosunku do osób i przedmiotów. np. Rozwój lokomocji rozwija się u dziecka widzącego . Dreier (1980. jakie można stosunkowo łatwo osiągnąć we wczesnym wieku. Składa się na niego rozwój lokomocji i manipulacji. . po nawierzchni miękkiej.1 Dziecko wykazuje ogólnie słabą elastyczność i trudności w adaptacji do nowych i niezna81 S T. wspinanie się. Kiedy dziecko widzące ma już dobrze opanowany nawyk chodzenia.spontanicznie. Im dłużej dziecko pozostaje w 'takim stanie. następnie raczkowanie i w końcu chodzenie. automatyzacji i koordynacji ruchów. 3. a chodzenie staje się zasadniczą formą poruszania się w przestrzeni. jak bieganie. jak też wewnętrzną. Na skutek braku wizualnej styumlacji. . z uwagi na brak wzroku. później w wieku 2-3 lat będzie można osiągnąć tylko częściowo i przy nakładzie wielu zabiegów". Rezultaty. chodzenie po górach. aut. że dziecko niewidome ma ograniczoną zarówno stymulację zewnętrzną. małe niewidome dziecko jest zamknięte w swoim świecie. że nie odgrywa on takiej roli u dzieci niewidomych jak u dzieci widzących. różne przeszkody itd. trzeba podkreślić. skakanie. S. zaczynają rozwijać się wyższe formy poruszania. na skutek tego. że dziecko obserwuje dorosłych i inne dzieci oraz stara . ale całego zachowania się dziecka w swoim środowisku [. tym trudniej jest wyrwać je z bierności. Rozwój lokomocji polega na przyjmowaniu odpowiedniej pozycji ciała (postawy) oraz opanowaniu umiejętności przemieszczania ciała w przestrzeni. a także poruszanie się w nietypowym terenie. przechodzenie przez rowy. s. w zamian za ruchy oparte o właściwe wzorce. ma znacznie ograniczoną stymulację sensoryczną (pobudzenie zewnętrzne). Można więc powiedzieć. piaszczystej. Majewskt. Wraz z opanowywaniem różnych form poruszania się kształtuje się też właściwa i prawidłowa sylwetka (układ poszczególnych elementów aparatu ruchu) przy chodzeniu. Rozwój motoryczny dzieci niewidomych Rozwój motoryczny (ruchowy) dziecka widzącego dokonuje 'się na bazie ogólnego rozwoju fizycznego. jak to występuje u dzieci widzących. 29) pisze w tej sprawie: "Małe niewidome dziecko w typowy dla siebie sposób pozostaje stale •w1' określonej pozycji w znanym sobie otoczeniu. Jeżeli 'nie uda się pomóc dziecku wyzbyć się izolacji w ciągu pierwszych miesięcy życia. Tak więc mówiąc o aktywności własnej jako czynniku rozwoju psychicznego. bieganiu itd. W tym okresie czynność ta nie jest jeszcze doskonała brak jej płyn-' ności. Występuje u niego deprywacja w obrębie najważniejszych stymulatorów. a więc nie jest pobudzane do działania i poznawania otaczającej rzeczywistości w takim stopniu. która stanowi wstępny etap rozwoju różnych form działalności dziecka.

-'w większej asymetrii funkcjonalnej (lateralizacji) rąk. . Dopiero w przedszkolu. że dziecko otale obserwuje przedmiot i zachodzące zmiany pod wpływem manipulacji. a następnie młodzież osiągają często nieprzeciętne wyniki pod tym względem na skutek np.". Dopiero w wieku 7-8 miesięcy następuje zróżnicowanie czynnościowe prawej i lewej ręki. U dzieci tzw. Spłonek (1979. Spłonek (1979. zgodna ze strukturą i funkcją przedmiotu. które dziecko chwyciło.formowaniu się pewnych anormalnych nawyków ruchowych (btinany). s. Niektóre dzieci. w której rola wzroku jest dominująca. a później w szkole następuje-bardziej systematyczna nauka różnych sprawności ruchowych. zwłaszcza zniekształcenia kręgosłuokreślanych jako wady postawy ciała. co oczywiście jest możliwe jedynie dzięki zestrojeniu ruchów rąk ze spostrzeżeniami dziecka. czyli dzięki koordynacji wzrokowo-ruchowej. praworęcznych następuje przewaga funkcjonalna ręki prawej i odwrotnie u dzieci leworęcznych. stąd mówi się-o rozwoju psychomotorycznym. Początkowo manipulacja dziecka ma charakter niespecyficzny. początkowo obie razem. oddalenia itd. . Wykonywanie tych ruchów musi bowiem odbywać się pod kierunkiem i kontrolą wzroku. Przy po82 ruszaniu się istotną sprawą jest orientacja przestrzenna. 300) piszą: "Rozwój tych ruchów postępuje od okresu chwytania odruchowego do zdobycia przez dziecko umiejętności chwytania dowolnego pod kontrolą wzroku [. treningu itd.mówiąc już o tym. Zwracają na nie uwagę liczni torzy . czyli następuje lateralizacja czynności ruchowych. 348) piszą: "W 2 roku życia wzrasta precyzja . Później manipulacja ta zaczyna być bardziej specyficzna. . ćwiczenia. O ile chodzi o dzieci niewidome. ' Wady postawy u dzieci niewidomych U dzieci niewidomych bardzo często stwierdza się występowanie róz-?h deformacji aparatu ruchowego.się ich naśladować. nie .ruchów wykonywanych palcami rąk. zaczynają się ujawniać pewne specjalne uzdolnienia w zakresie czynności ruchowych. M. Dziecko uczy się coraz lepiej dostosowywać swoje ruchy do kształtów przedmiotów. W tym okresie następuje rozwój dziecięcej manipulacji. polegający na wielokrotnym powtarzaniu takich samych ruchów niezależnie od struktury i funkcji przedmiotu. Rozwój manipulacji u dziecka widzącego zaczyna się od rozwoju ruchów chwytania. życia i kształtuje się przez dłuższy czas". 4-5 mieś.pewnych nieprawidłowościach w rozwoju aparatu ruchu. W tym okresie pojawiają się coraz to> większe zróżnicowania. Przełącznikowa i H. s. W okresie przedszkolnym i szkolnym następuje dalszy rozwój motoryczny. Przełącznikowa i H. M.. ich wielkości.opóźnieniu rozwoju lokomocji i manipulacji. Tak więc te najprostsze i pierwsze ruchy dziecka w poważnym stopniu uwarunkowane są funkcją analiza-' tora wzrokowego. Przejawia się ona w: . to liczne obserwacje i 'badania wykazują pewną specyfikę ich rozwoju motorycznego w porównaniu z dziećmi widzącymi.] Chwytanie dowolne rozpoczyna się ok. czyli wykonywanie najprostszych form czynności na przedmiotach. Dziecko bowiem spostrzegając przedmiot wyciąga do niego ręce. Szczególnie przy manipulacji specyficznej rola analizatora wzrokowego jest bardzo istotna. który ściśle łączy się z rozwojem psychicznym.

W szczególności odnosi się to do ruchów docelowych.połączenie bocznego skrzywienia kręgosłupa z ky-zą (4 dzieci). Z. Majewski. U postały ch wykryła: . manipulowanie nim. 1975). tempie wykonywania różnych ruchów i czynności.zbytnie odchylenie krzywizny kręgosłupa do tyłu (plecy rągłe i spłaszczenie klatki piersiowej) (5 dzieci).pisze L. 40). . 1974. kiedy rozwijają się mięśnie brzucha. W okresie.ieci niewidomych na 10 dzieci 6 wykazywało lordozę.skoliozę . Brak pewnych czynności w okresie niemowlęcym. poziom ten jest u nich znacznie obniżony. Podnosi głowę i obraca nią. O ile chodzi o rozwój czynności manipulacyjnych. jak wyginanie się lo tyłu i czołganie. l skoliozę i lordozę równocześnie. zaczynają chodzić. Przyczyną jest tutaj oczywiście brak wzroku i niefunkcjonowa-nie mechanizmu koordynacji wzrokowo-ruchowej tak istotnego w wykonywaniu wszelkiej działalności praktycznej. (wg: A. kiedy siecko przyjmuje pozycję leżącą na brzuszku. to również w tym względzie dzieci niewidome 'wykazują pewne opóźnienie w stosunku do dzieci widzących. bieganie.(J. Rozwój lokomocji i manipulacji u dzieci niewidomych Obok bardzo częstych deformacji aparatu ruchu stwierdza się ponadto u dzieci niewidomych pewne opóźnienia w rozwoju motorycznym. która przebadała grupę niewidomych dzieci. jak: skakanie. ale umiejętności te nie osiągają takiej sprawności jak u dzieci widzących. A. a więc wyciąganie rączek w kierunku przedmiotu.patrzy na swoje rączki w wieku 3-4 miesięcy. widzący osesek przejawia rtywność w rozglądaniu się dokoła..kyfoskoliozę . który podaje. 3 skoliozę. 33) w sposób następujący: "Wpływ na iztałtowanie postawy mają już wczesne miesiące. dzięki .2. Jest to okres czołgania. Odnosi się to także do bardziej złożonych form przemieszczania się w przestrzeni. wstają. wpływa negatywnie na kształtowanie się sylwetki. ple-ów i kończyn oraz układ kostny. brzańskaSocha. ziecko niewidome nie jest pobudzane wrażeniami wzrokowymi do ru-nów głową. A. T. "Niewidome niemowlę . kierowanych na określony cel w przestrzeni. Dziedzic.kyfozę .boczne skrzywienie kręgosłupa (3 dzieci).zbytnie odchylenie krzywizny kręgosłupa do przodu } dzieci). Dobrzańska-Socha. 1971a. Powstawanie wad postawy u dzieci ewidomych wyjaśnia autor (s. s. . jak też manipulacyjnych. Sękowska. bawi się paluszkami i używa je do . 1975. a także dużo później przyj-auje pozycję stojącą. 3. . że dzieci niewidome nie osiągają takiego poziomu ogólnego rozwoju motorycznego jak dzieci widzące. Dziecko niewidome poznaje pozycję iedzącą dużo później od dziecka widzącego. opchnąć czy przyciągnąć przedmioty znajdujące się w pewnej odleg-)ści. jedynie u 5 nie stwierdziła wad postawy. W jeszcze wyższym stopniu stwierdza te wady u dzieci niewidomych Dziedzic (1960. W późniejszym okresie dziecko widzące stara się uchwycić. choć sprawę trzeba traktować bardzo indywidualnie. Dzieci niewidome nie tylko później siadają.lordozę . s. 129) . chwytanie go. uwłaszcza że późniejsze różne ruchy nie zastępują opisanych wyżej rierwszych ruchów rozwijającego się normalnie dziecka". 21). również później zaczyna poruszać się w przestrzeli. Zeuthen (1978. Opóźnienie rozwoju motorycznego u dzieci niewidomych dotyczy zarówno rozwoju czynności lokomocyjnych. s. koordynowanie ruchów obu rąk itd. Przejawia się to zarówno w precyzji (dokładności). Ogólnie trzeba stwierdzić. że w pewnym zakładzie dla . Sieradzka (1968). 1960. wspinanie się itd.emu wzmacniają się mięśnie pleców i okolicy lędźwi oraz mięśnie gór-3j części klatki piersiowej i prawidłowo kształtuje się wygięcie szyi. jak też .

Dobrzańska-Socha. S. Orkan-Łęcka (1979. 'M. które dziecko widzi. Dobrzańska-Socha 975. Ponieważ u dzieci niewidomych ten stymulator nie istnieje lub tylko częściowo istnieje. wykonywania zabiegów . 28) uzasadniając opóźnienie rozwoju 85 3-torycznego w pierwszych miesiącach życia dziecka dotkniętego śle-tą pisze: "Niewidome niemowlę jest na ogół w wieku 7-8 miesięcy wnie gotowe do podjęcia prób pełzania . nie rusza się do przodu. dostępnymi sobie metodami.] Potrzebuje ono bowiem więcej czasu na opanowanie tych czynnoś-. 1974.chwytania i wypuszczania przedmiotów. Jako najważniejszą wymienia się z reguły brak stymulacji wizualnej do aktywności motorycznej. rozwój motoryczny jest u nich przede wszystkim opóźniony. "Rodzice . poruszać się". przy omówieniu impensacyjnej roli zmysłu dotyku i ikinestetycznego. czę-.. s.e: ". pociągania ich. Sękowska. bez'pomocy wzrokowej kontroli sytu-. . W tym miejscu. s. Dotyczy to nie tylko sprawności lokomocyjnych. który yszy przed sobą i który chciałoby uchwycić". wyciągania rączek w ich kierunku. choćbyśmy umieszczali tuż przed nim ijulubieńsze grające czy dzwoniące zabawki.o .gienicznych. jak też doskonalenie już ibytych.na ko-leczność korzystania z metod niewizualnych w zapoznawaniu się z zorcem ruchu. Innym z wymienianych czynników hamujących rozwój motoryczny zieoka niewidomego jest ograniczenie swobody ruchowej dziecka przez 'go rodziców i rówieśników. Następnym 'czynnikiem mającym negatywny wpływ na rozwój mo-ryczny niewidomego dziecka jest brak możliwości obserwacji sfery eterycznej u innych osób i naśladowania ich. niż sięganie po zabawki. A.nie zdając sobie sprawy z faktu. a czasami nawet zaburzony". itowości. że niewidome dziecko la takie same potrzeby i przejawy aktywności jak dziecko widzące. 11. ik więc dopiero po opanowaniu tej umiejętności. Orkan-Łęcka (1979. s. 1980).Ji". 1974. 20) pisze: " ... Dreier. co następuje zazwy-aj pomiędzy 11 a 15 miesiącem życia.pisze A. 29) pisze: "Wzrtfk jest bardzo ważnym stymulatorem w rozwoju motorycznym. s. s. 29) pi-'. Wykazuje ono tendencję do zaciskania piąstek i trzymania ich na poziomie ramion". 47). 1975. w związku z czym rozwija się znacznie wolniej. W tej sprawie cytowana już M. agadnienie to zostało szerzej omówione w rozdz. •zęba podkreślić również fakt. Jednakże pomimo tej wyraźnej. że dziecko niewidome. Dlaczego tak się dzieje? ) prostu lokalizowanie zabawek. S. dużo wolniej opanowuje różne sprawności ruchowe i synności. dziecko niewidome nie jest pobudzane do ruchu wrażeniami wzrokowymi. wstawać. zarówno o ile chodzi nabywanie nowych umiejętności ruchowych. "Brak bodźców wzrokowych i możliwości spontanicznego na-adownictwa otoczenia utrudnia 'naukę jedzenia. zabawy i koordynacji ruchów" (Z. manipulowania itd. Bez stymulacji wzrokowej niewidome niemowlę nie używa rąk nawet w wieku 6-7 miesięcy. Dreier (1980. s. później zaczyna siadać. Sprawą przyczyn opóźnień w rozwoju motorycznym u dzieci niewidomych poruszało kilku autorów (Z. Podobnie A. lecz także chwytania przedmiotów. nasze niewidome niemowlę jest stanie zacząć raczkować w stronę interesującego go przedmiotu. . Dobrzańska-Socha (1975.jeśli chodzi o umiejętność zyjmowania właściwej pozycji ciała. 20) . cały proces rozwoju ruchowego jest dla niewidomego dziecka 3rawą trudniejszą i bardziej skomplikowaną niż dla dziecka widzącego .5. z uwagi. Sękowska. sięganie po nie wyłącznie w oparciu wskazówki dźwiękowe jest umiejętnością dużo trudniejszą i przychodzi kilka miesięcy później.

. . I. B. a więc jeszcze w przedszkolu. Dobrzańska-Socha (1975. które 'mogą hamować rozwój motoryczny dziecka.zdaniem autorki . procesy poznawcze.] W rezul--tacie dzieci coraz mniej poruszają się. ' •'• Podobnie L. Nie wolno. .. Od 18 miesiąca życia proponuje rozpoczęcie systematycznej terapii zajęciowej z dzieckiem niewidomym. 12) pisze. obracanie główką. s. a także wykluczanie go z różnych zespołowych gier i zabaw należy uznać za czynnik negatywny w tym zakresie. Dreier <1980. Sołcewa (1976.. S.prewencję powstawania pewnych [nieprawidłowych nawyków ruchowych (blindyzmów). przy rozpoczęciu tego rodzaju zajęć znacznie później mogą wystąpić w tym zakresie znaczne opóźnienia i deficyty. Szczególnego uwzględnienia w tym programie wymagają ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. co nie pozostanie bez wpływu na inne sfery. Zeuthen . A. bowiem pozostawiać dziecka w bezruchu i czekać. pierwsze niepowodzenia przy poruszaniu się w przestrzeni na skutek nieumiejętnego i mało sprawnego kierowania własnymi ruchami prowadzą do' tego. s. że niewidome niemowlę musi być świadomie stymulowane do wykonywania takich ruchów. Dlatego nie należy . Brak właściwej pracy opiekuńczej i wychowawczej e strony rodziców nie tylko nie sprzyja. co odbija się niekorzystnie na pracy całego organizmu". że dziecko zaczyna bać się przestrzeni [. W przypadku zaniedbania tej sfery będzie się ono charakteryzować całkowitą biernością. . s. 125) piszą: " .ograniczają jego swobodę z powodu nadmiernej opiekuńczości lub wstydzenie się takiego «innego» dziecka.osiągnięcie przez dziecko niewidome możliwie 'normalnego rozwoju motorycznego. co w pewnym stopniu mogłoby kompensować brak odżców wzrokowych". Danilewicz i L. Program rozwoju sprawności motorycznej powinien obejmować zarówno ogólną kondycję fizyczną. że dziecko niewidome pozostawione jest przez większą część dnia bez żadnej opieki i skazane jest wy-iczme na siebie. np.ograniczenie jego swobody.ma na celu: .wczesne zapoczątkowaime rozwoju funkcji (mechanizmów) kompensacyjnych. Pracę nad rozwojem dziecka niewidomego powinno rozpocząć się od sfery motorycznej. a coraz częściej siedzą". Zdarza się często. Stąd częste urazy wywołują u dziecka strach przed zderzeniem i lęk przed pokonywaniem przestrzeni. . raczkowanie. aż samo zacznie przejawiać pewną aktywność.(1978. ale wyraźnie negatywnie odbija ię na rozwoju motorycznym ich dziecka. 'Podobnie Z. jak też sprawności manipulacyjne . . które powinny być kontynuowane do 6 roku życia.ruchy kończyn górnych i sprawności lokomocyjne . siadanie czy wstawanie. jak chwytanie. Podobnie izolacja dziecka nie widomego od jego rówieśników. 38 i 39) pisząc o tej sprawie zaleca już w wieku 3 miesięcy rozpoczęcie systematycznych ćwiczeń usprawniających (fizjoterapii). Tak wczesne rozpoczęcie fizjoterapii i terapii zajęciowej .pełzanie. przejawiający się wzmożonym tonusem mięśniowym. Przy prawidłowej pracy rewalidacyjnej niewidome dziecko może osiągnąć względnie dobry poziom sprawności motorycznej. a nie starają się dostarczyć mu uzej ilości wrażeń. a u opiekunów .. Pisze ona: " . chodzenie itd. Ponadto urazy te wytwarzają u dzieci niewidomych stan napięcia nerwowego. s. 20) zwraca także uwagę na czynniki o charakterze emocjonalnym.brak wzroku eliminuje możliwość szybkiego rozpoznawania przeszkody i zdobywania informacji o niebezpieczeństwie.

J. Daje się także zauważyć. Bardzo wyraźnie blindyamy zaznaczają się przy poruszaniu się niewidomych w przestrzeni. Określa się je jako blindyzmy (blaindyzmy). bezcelowych ruchów czy czynności jest spowodowane koniecznością wyładowania nagromadzonej energii psychomotorycznej na skutek ograniczenia aktywności. a często nawet odruchu warunkowego. brak gestykulacji i mimiki przy mówieniu. potrząsa w ręku bez przerwy jakąś zabawkę. odchylanie tułowia w tył. potrząsanie głową. 38 i 39) pisze w tej sprawie w sposób następujący: "Typowa sylwetka dziecka niewidomego samodzielnie poruszającego się to wyciągnięte do przodu ramiona. W rezultacie daje to dziecku "odprężenie odreagowujące napięcie nerwowe wywołane ślepotą i ograniczeniem w zaspokajaniu potrzeb". które są obronną reakcją na cierpienie i wyrażają się w mrużeniu oczu. 49) rozróżnia 4 następujące grupy blindyzmów: 1. Sękowska (1974. odwracaniu od światła lub opuszczaniu głowy. Valet-Bellot przyjmuje nieco inną interpretację tego zjawiska i widzi w niektórych rodzajach blindyzmów pewną formę zabawy. s. Brak ruchów czy zespołów ruchów potrzebnych w danej sytuacji. -przecieraniu ich. Odruchy obronne zmierzające do spostrzegania przeszkody i je'} ominięcia. towarzyszącego zwykle chodzeniu. s. np. Baillart. niepotrzebnych. s. za: P. Według autorki . próbuje ono bawić się samo. bezcelowych ruchów lub czynności albo ich niewykonywaniu w sytuacjach.3. jak: podnoszenie nóg celem zbadania nierówności terenu stopą.87 umniejszać znaczenia rozwoju motorycznego dziecka niewidomego i czynić wszelkie wysiłki w 'kierunku maksymalnego jego usprawnienia ruchowego. Niektóre z tych zachowań podobne są do tzw. poza ogólną sztywnością motoryki. Ruchy czy zespoły ruchów l(czynności) w danej sytuacji nieuzasadnione i niepotrzebne. 4. Blindyzmy Ślepota jest przyczyną nie tylko opóźnienia ogólnego rozwoju motorycznego. a gdy będzie starsze zacznie się kręcić w kółko tak jakby «tańczyło»" (cyt. które pojawiają się u osób o dużej pobudliwości psychomotorycznej. co daje pozory 'nienaturalnie wyprostowanej postawy. czyli mimowalnych wyładowań ruchowych. a więc przyjmowanie postawy lub zachowanie odbiegające od przyjętych form lub obyczajów. aby ochronić twarz. 1964. 88 przekręca głowę w prawo i w lewo. na przykład porusza rytmicznie w przód i w tył. kręcenie się w kółko itp. chód z nieruchomymi ramionami. tzw. lecz powoduje także formowanie się pewnych anomalii czy nieprawidłowości w sferze motorycznej. 2. 3. chód koguci (pochylenie górnej części ciała w przód i do tyłu przy każdym kroku). brak rytmicznego kołysania przedramion. wyciąganie przed siebie rąk. chód na sztywnych nogach. Są to pewne charakterystyczne formy zachowania się nie-widomych przejawiające się w wykonywaniu pewnych stereotypowych. Mianowicie pisze ona: "Gdy dzieckiem nikt się nie zajmuje. Miny i pozy. Zachowanie to ma charakter bardziej lub mniej świadomy. cofnięta głowa i tułów. jak kołysanie się w tył i w przód lub w lewo i prawo. w których powinny wystąpić. tików nerwowych. stanie i chodzenie z . 3. przekłada nogi jedną na drugą. 43).wykonywanie stereotypowych. M. Z. Dziedzic '(1960.

4. zębów. . a 'następnie nauka szkolna łącznie z przygotowaniem do pracy. K. a lewa przejmuje funkcje samokontroli i samooceny. 18) pisząc o konieczności zastosowania w stosunku do małych dzieci niewidomych ćwiczeń usprawniających (kinezyte-rapii) podkreśla. które można zaliczyć do tzw. czynności samoobsługowe. Należą do niej początkowo czynności życia codziennego i zabawa. wskutek czego nie dochodzi do wyprostu nogi w kolanie. że prawa ręka dziecka niewidomego spełnia przede wszystkim funkcje ruchowe. Wśród nich w pierwszej kolejności rozwijają się tzw. Taki chód zachowuje niewidomy nawet wówczas. . że: "Zlikwidowanie tych stereotypowych ruchów. działalności praktycznej. są więc czynnościami o różnym stopniu złożoności. stawianie stopy z góry. W naszych rozważaniach chcemy skoncentrować się głównie na 2 pierwszych formach. które przekształciły się w nawyk. Rozwój czyniriości życia codziennego u dzieci niewidomych Już w okresie poniemowlęcym dzięki poznawaniu coraz to nowych przedmiotów dziecko widzące uczy się je używać zgodnie z ich strukturą i funkcją. Lateralizacja u dzieci niewidomych Mówiąc o pewnej specyfice rozwoju motorycznego dzieci niewidomych trzeba wspomnieć o tzw.nakładanie koszulki. Klimasiński. Należą do nich czynności związane: . s. Klimasiński. jakimi są ruchy dzieci widzących {niemożliwość obserwacji). picie z kubeczka. Bardzo wyraźnie sprawa ta zaznacza się u niewidomych przy czytaniu pisma wypukłego (brajla). Zjawisko bardziej zaznaczonej lateralizacji u niewidomych ma charakter kompensacyjny i rozwija się w związku ze specyfiką ich poznawania rzeczywistości i orientowania się w przestrzeni. zapinanie guzików. Z punktu widzenia motoryki czynności życia codziennego i zdecydowana większość zabaw dziecięcych stanowią bardzo złożone zespoły różnorodnych ruchów.jedzenie łyżeczką. 3. Przeciętne dziecko przyswaja sobie umiejętności związane z wykonywaniem podstawowych czynności samoobsługowych do 7 roku życia. . 1976b. gdy ćwiczenia nie rozpoczną się przed ukończeniem pierwszego roku dziecka". stanowiącej zasadniczą formę działalności człowieka dorosłego. Rozwój działalności dzieci niewidomych Manipulacja dziecięca stanowi wstępny etap rozwoju różnych form działalności dziecka. 188). Pewien wpływ na kształtowanie się u dzieci niewidomych pewnych niepożądanych lub brak pożądanych nawyków ruchowych ma na pewno brak wzorców prawidłowych zachowań ruchowych. Jak wykazały badania Z. Hartman (1980. K.tułowiem odchylonym do tyłu. jeśli niemożliwe w przypadkach. 69 4.z zabiegami toaletowymi . S. gdy prowadzi go osoba widząca". jest trudne.ze spożywaniem posiłków . siedzenie na nocniku. Zaczyna więc wykonywać różne czynności użytkowe określane jako czynności życia codziennego. s. bucika. 1976b.mycie rąk. 4.188).z ubieraniem się . Liczne badania tyfiologów radzieckich wykazały u dzieci niewidomych wyraźniej zaznaczoną asymetrię rąk (lateralizację) niż u dzieci widzących <por. S. Polega to na tym. Farfela <1962) zwiększenie asymetrii funkcjonalnej dotyczy także nóg dzieci niewidomych (por. s. Te ostatnie u dzieci widzących spełnia wzrok (koordynacja wzrokowo-ruchowa).1. lateralizacji.

3.Dorosły stanowi dla dziecka wzór. niejednokrotnie znaczne.zarówno na etapach poznawania przedmiotów użytkowych. s. Nie jest to jednak jedyna przyczyna opóźnienia czy braku rozwoju czynności życia codziennego u dzieci niewidomych. Dzierżanka (1955. że na wszystkich 3 etapach kształtowania się czynności życia codziennego olbrzymie znaczenie ma wzrok . Rozwój ich przypada jednak na okres późniejszy i stwierdza się w tym względzie duże zróżnicowanie u dzieci i młodzieży.samodzielności jak dzieci widzące.sytuację mają wpływ pewne zaniedbania pedagogiczne . jak przygotowywanie posiłków. Dane ruchowe odzwierciedlone w obrazie' spostrzeżeniowym dziecka musi ono przetransponować na obraz kinestetyczny".pisze M. 162) pisze:.niewidome dzieci sześcio-. rozwoju czynności samoobsługowych. które każde dziecko powinno opanować w stopniu zadowalającym. trzonika u łyżeczki. 90 A.. które w dziedzinie samoobsługi nie potrafią dosłownie nic". Szczególne znaczenie ma tutaj obserwacja i naśladowanie innych osób. Dzieci niewidome są bowiem zdolne do przyswojenia sobie wielu czynności życia codziennego przy właściwym procesie rewalidacji. czyli opanowamie głównych elementów ruchów. jak też formowania się czynności. a w wielu przypadkach mniejszą sprawność w ich wykonywaniu czy nawet całkowity brak umiejętności wykonywania niektórych czynności. zarówno pod względem zakresu. otworów na głowę i szyję w koszulce. Do nich należą: 1. Zdobycie orientacji co do funkcji i przeznaczenia danego przed^ miotu czy 'narzędzia. który ono percypuje jako obraz wizualny. 14) . pranie itd. 14) wymienia obok przytoczonych już przyczyn kilka innych.brak właściwej rewalidacji małego dziecka niewidomego. np. jak też sprawności wykonywania tych czynności. 162) wyróżnia następujące elementy w kształtowaniu się umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku {czynności życia codziennego): 1. Muszą to wszystko zdobywać za pomocą innych niż dzieci widzące metod. sprzątanie w domu. że dzieci niewidome często wykazują znaczne opóźnienia w zakresie opanowania czynności samoobsługowych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. s. które rzutują na to. Orkan-Łęcka (1979. a także często całkowity brak przyswojenia sobie czynności. Bardzo często na taką . s. Orkan-Łęcka <1979. M. \. Brak rozeznania przez rodziców faktycznych możliwości dziecka w . złożenie ich w całość ruchowego działania czynność oraz usprawnienie i zautomatyzowanie tej czynności.Niezależnie od czynności samoobsługowych rozwijają się tzw. Dzieci 'niewidome nie otrzymują wizualnego obrazu przedmiotu i jego części oraz wizualnego obrazu czynności. 2. "Spotykamy dosyć często . Cytowana już A. U podstaw takiego stanu rzeczy leży przede wszystkim opóźnienie rozwoju motorycznego 'w ogóle i trudności w wykonywaniu ruchów i czynności wynikające z braku wzroku.czy nawet dziesięcioletnie. Stąd w rozwoju czynności życia codziennego u tych dzieci obserwujemy znaczne opóźnienia. Dzierżanka (1955. czynności gospodarcze. Wypracowanie odpowiedniej formy kinetycznej. które zostały nazwane gospodarczymi. np. że łyżka służy do jedzenia. choć przyznać trzeba. 's. że nie osiągną w tym zakresie takiej sprawności i. siedmio. Wyróżnienie części istotnych w strukturze przedmiotów użytkowych i narzędzi. U dzieci niewidomych obserwuje się opóźnienie.

upadki). stąd rezygnacja z dalszych wysiłków. pomocy. Mówiąc o nauczaniu dzieci niewidomych czynności życia. że ich niewidome dziecko z uwagi na brak wzroku 'narażone będzie przy samodzielnym wykonywaniu czynności ży91 cia codziennego na pewne urazy ^uderzenia. hamowane czy wyręczane przez rodziców. że: . 3. to jednak rodzice starają się usuwać wszelkie 'kłopoty i obowiązki od dziecka w celu wymazania ich własnego poczucia. Zniechęcanie się rodziców pierwszymi trudnościami i niepowodzeniami dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych. Obawa i lęk rodziców.wykażą niezbędną konsekwencję i cierpliwość następujące umiejętności można rozwinąć u . • F. Oczywiście. zakresie robią dzieci widzące w wieku przedszkolnym i do okresu szkolnego . Tonkovic (1878. pomimo że są one gotowe do tego znacznie wcześniej.pisze F.u . Stąd przystępują oni do uczenia swoich dzieci niewidomych tych czynności ze znacznym opóźnieniem. 2. .ucząc się metodami bezwzrokowymi wymagają więcej czasu na opanowanie tych czynności. §2 "Jeśli rodzice .ich struktury i funkcji oraz do ćwiczenia posługiwania się 'nimi. myć się itd. co dziecko niewidome potrzebuje więcej. 42) dodaje jeszcze jedną przyczynę opóźnienia czy braku rozwoju samodzielności dzieci niewidomych w zakresie czynności życia codziennego. Tonkowić (1978. wówczas może przynieść to niepowetowane straty dla dziecka. Z tego też powodu powinno się je uczyć tej samodzielności możliwie jak najwcześniej. Tego. pomocy i czasu". winy. a więc dotykowego poznawania przedmiotów i czynności wykonywanych na tych przedmiotach. . to w wielu sytuacjach jest ono ograniczane.zakresie opanowania czynności samoobsługowych. Wymieniony F. co wymaga znacznego wysiłku ze strony tych dzieci. że dziecko trzeba uczyć czynności życia codziennego. Największe postępy w tym. . s. Powinno to polegać na stwarzaniu okazji i warunków do poznawania różnych przedmiotów codziennego użytk. ubierać się.cierpliwości i zrozumienia ze strony rodziców. Wielu rodziców uważa. Chronią oni swoje dziecko od robienia czegokolwiek dla siebie".wymagają więcej inspiracji (stymulacji).wymagają one metod dostosowanych do ich percepcyjnych możliwości. niż rodzice się tego spodziewają. albowiem nie nabywa ich spontanicznie w drodze obserwacji l naśladowania innych. że dziecko niewidome jest zdolne do przyswojenia sobie wielu czyirmości związanych z samoobsługą i do 'stopniowego nabywania samodzielności w tym zakresie. albowiem przyswajają sobie te czynności z dużymi trudnościami. Tonkoyić (1978. że dziecko niewidome nie jest w stanie 'nauczyć się samodzielnie jeść. Chociaż takie samooskar-żenię nie ma żadnej podstawy. a więc rezultaty w tym zakresie przychodzą później.jak już zaznaczono . ponieważ czują się winni za jego ślepotę. s. 46) . trzeba zwrócić uwagę na fakt. co dziecko widzące. codziennego. Nie ulega wątpliwości. Stąd chociaż dziecko próbuje samo coś robić. Pisze on: "Niektórzy rodzice psują swoje dziecko. 44) pisze: "Fizycznie i psychicznie normalne dziecko niewidome-może uczyć się samodzielności w dokładnie tym samym wieku. to: więcej ćwiczenia. s.osiągają już zadowalający poziom. Jeżeli ten okres zostanie zmarnowany i nie wykorzystany.

dziecka niewidomego, zanim osiągnie wiek szkolny: 1. Wykonywanie elementarnych zabiegów higienicznych, takich jak korzystanie z toalety, mycie się, czyszczenie zębów i częściowo kąpanie się. 2. Samodzielne jedzenie, picie z kubka, jedzenie kanapki trzymanej w jednej ręce i posługiwanie się prawidłowo łyżką. 3. Znajdowanie drogi do własnego pokoju, poruszanie się w swoim domu i bliższym środowisku oraz znajdowanie drogi do miejsc i budynków, do których często dziecko uczęszcza. 4. Radzenie sobie z garderobą, rozpoznawanie różnych jej części, rozpoznawanie, czy jest ona przenicowana czy nie, samodzielne ubieranie i rozbieranie się, zapinanie guzików i wiązanie sznurowadeł u butów. 5. Znajdowanie swoich zabawek, trzymanie ich w porządku i na swoim miejscu". 4.2. Zabawa u dzieci niewidomych Nie wnikając w różne teorie zabawy starające się wyjaśnić jej genezę, cele, znaczenie dla dziecka, trzeba stwierdzić, że jest ona najbarrdziej charakterystyczną formą działalności małego dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Nie ulega też wątpliwości, że zabawa ma dużą wartość dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Na pewno sprzyja ona jego rozwojowi fizycznemu i psychicznemu, a także społecznemu. Dzieci widzące zaczynają bawić się bardzo wcześnie. Już w okresie niemowlęcym proste czynności manipulacyjne niektórzy uważają za zabawę, ale na pewno są to czynności przygotowujące dziecko do późniejszych zabaw. O właściwej zabawie możemy mówić dopiero w drugim roku życia. Wiek poniemowlęcy i przedszkolny to okresy zabawy dziecka. Stwierdza się występowanie u dzieci widzących różnych rodzajów zabaw. M. Przetacznikowa i H. Spłonek (1979, s. 363 i nast.) wskazują na następujące rodzaje zabaw dzieci w wieku poniemowlęcym: zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe. Jako typowe dla wieku przedszkolnego M. Przetacznikowa (1979, s. 425) wymienia zabawy tematyczne i konstrukcyjne. Podkreśla również, że istnieją różnice między zabawami dziecka w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Pisze ona, że: "Zabawa dziecka przybiera w wieku przedszkolnym różnorakie i bogate formy. Staje się czynnością bardziej samodzielną i twórczą w stosunku do zabawy małego dziecka. Od zabaw indywidualnych i samotnych dzieci przechodzą do zabaw zespołowych; bawią się w grupie,, ucząc się stopniowo podporządkować swe życzenia i chęci 93 proJeKTom i postępowaniu innycn dzieci oraz przyJę-cym z góry regułom i zasadom wspólnej zabawy". Oczywiście dzieci nadal bawią się w wieku szkolnym. Jednak zasadniczą formą działalności dziecka, która stara się wypierać i zastępowaćzabawę, jest nauka szkolna. Ogólnie trzeba powiedzieć, że dziecko niewidome ma olbrzymie 'trudności praktycznie we wszystkich rodzajach zabaw. Brak wzroku ogranicza je i eliminuje z bardzo wielu zabaw, które dla dziecka widzącego nieprzedstawiają żadnej trudności. Oznacza to, że zabawa ma znacznie mniejszy wpływ na rozwój dziecka niewidomego niż normalnie widzącego. Przeanalizujmy teraz różne rodzaje zabaw z punktu widzenia dziecka niewidomego, a więc z punktu widzenia udziału w nich analizatora wzrokowego i motoryki. Zabawy manipulacyjne (funkcjonalne) polegają na wielokrotnym

wykonywaniu pewnych czynności ruchowych na przedmiotach, lecz nie prowadzących do żadnego wytworu, np. przekładanie klocków z jednego pudełka do drugiego, nakładanie piasku do wiaderka. Dominuje w nich wykonywanie określonych ruchów - manipulacja tak bardzo uwarunkowana funkcjonowaniem analizatora wzrokowego. Zabawy tematyczne (twórcze, fikcyjne, w role), w których dzieci starają się naśladować przede wszystkim dorosłych pełniąc określone role lub wykonując określone zadania {obowiązki). Należy do nich zabawa w lekarza, w mamę, która karmi swoją lalkę, gotuje itd. Istotę tych zabaw stanowi obserwacja sytuacji życiowych i zachowania się w nich osób dorosłych, a następnie ich odtwarzanie i naśladowanie. Są to więc rzeczy bardzo trudne dla dziecka niewidomego. Zabawy konstrukcyjne, jak 'sama nazwa wskazuje, polegają na' konstruowaniu - budowaniu różnych przedmiotów, np. domu, wieży z klocków, zamku z piasku, lepieniu zwierząt z plasteliny. Również te zabawy wymagają od dziecka zarówno funkcjonowania analizatora wzrokowego, jak również określonych sprawności ruchowych, zwłaszcza sprawności manualnych. Dla dzieci niewidomych stwarzają one także wiele trudności. Zabawy dydaktyczne stawiają przed dzieckiem pewne zadanie, które musi ono rozwiązać i osiągnąć pewien wynik. Należą do nich różnego rodzaju loteryjki obrazkowe, odszukiwanie i nazywanie różnych przedmiotów, a także gry stolikowe. Są to zabawy, które przede wszystkim wymagają od dziecka określonych sprawności umysłowych, mniej moto-rycznych. Istotny jest jednak dla nich analizator wzrokowy. Zabawy ruchowe polegające na wykonywaniu różnorakich ruchów z przewagą ruchów lokomocyjnych, np. jazda na rowerku, wchodzenie po drabinie, zsuwanie się po zjeżdżalni itp. Do tej grupy zabaw należą też gry ruchowe. Z uwagi na to, że zabawy te związane są z różnymi 94 formami poruszania się (bieganie, skakanie, wspinanie ;się), wymagają. dobrej orientacji w przestrzeni, którą najlepiej zapewnia wzrok. Do tych ograniczeń trzeba jeszcze dodać trudności dziecka niewido•megoi związane z udziałem w zabawach zespołowych, które zaczynają •dominować w wieku przedszkolnym. Brak wzrokowej orientacji prze-' strzennej eliminuje je lub znacznie ogranicza ich udział w tych zabawach. Ta pobieżna analiza różnych rodzajów zabaw dziecięcych wykazała liczne i o dużym zakresie trudności i ograniczenia dzieci niewidomych. Po prostu wiele zabaw wskutek ślepoty jest dla nich niedostępnych lub udział w nich jest znacznie ograniczony. Godnym podkreślenia jest również fakt, że dziecko widzące właściwie 'spontanicznie zaczyna się. bawić lub włączać do zabawy zespołowej, grupowej. Jest to wynikiem wzrokowej stymulacji, której nie ma u dziecka niewidomego. Ze względu na przedstawione trudności i ograniczenia najczęściej spotyka się niewidome dziecko siedzące w miejscu i kiwające się lub stojące i kręcące się w kółko. Znaczne ograniczenie możliwości bawienia się nie oznacza, że dziecko niewidome nie może czy nie powinno się bawić. Takie stanowisko byłoby nie tylko niewłaściwe, lecz nawet szkodliwe dla dzieci niewidomych. Wręcz przeciwnie, zabawa ma dla tych dzieci szczególną wartość i należy ją traktować jako jedną z form rewalidacji. W. Fromm (1978, s. 36 i nast.) pisze, że zabawa właściwie prowadzona 'nabiera szczególnej wartości dla rozwoju dziecka niewidomego, albowiem w czasie zabawy uczy

się ono wykonywać prawidłowo ruchy, używać zmysły, rozpoznawać różne przedmioty i materiały, ćwiczyć język, nawiązywać kontakt i stawać się niezależnym. W czasie zabawy dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, które mają wielkie znaczenie dla nauki szkolnej a później pracy zawodowej. Dalej pisze on, że: "Jeśli niewidome dziecko nie bawi się, wówczas-pod względem rozwoju pozostaje daleko poza swoimi widzącymi rówieśnikami". Jednak dziecko niewidome - jak już podkreślono - na ogół nie zaczyna się bawić samo z siebie, albowiem nie wie, jak i czym się bawić. I tutaj leży wielka rola i odpowiedzialność rodziców, a później opiekunek czy wychowawczyń, jeśli dziecko przebywa w odpowiedniej placówce. Rodzice (opiekunki, wychowawczynie) muszą po prostu stwarzać mu warunki do zabawy. Oznacza to, że muszą inspirować i stymulować dziecko oraz uczyć je, jak i czym się bawić. Już przy zabawach manipulacyjnych (funkcjonalnych), które stosunkowo wcześnie występują, rodzice muszą dziecku podawać zabawki do -ręki, zachęcać do poznania ich budowy i funkcji, a później pokazywać' jak się nimi bawić, np. potrząsać grzechotką, wkładać klocki do pudełka, ciągnąć samochodzik itd. Wskazane jest przy tym słowne objaśnianie ze 95 strony rodziców. Podobnie wygląda sprawa z zabawami konstrukcyjnymi, tematycznymi, które są szczególnie trudne, oraz zabawami ruchowymi. Aby przez zabawę uzyskać pewne wartości poznawcze, należy też zwracać uwagę dziecka na podobieństwo zabawek do rzeczywistych przedmiotów znajdujących się w otoczeniu dziecka (por. W. Fromm, 1978, s. 40). Starsze dziecko niewidome nie powinno tylko bawić się samo lub tylko z matką, która uczyła je różnych rodzajów zabaw. Do jego zabawy należy włączać rodzeństwo lub inne dzieci, aby stworzyć mu warunki do szerszych kontaktów społecznych, ł " 5. Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych Jak już podkreślono, procesy poznawcze mają duże znaczenie w życiu człowieka, albowiem dostarczają mu niezbędnej informacji - wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Informacje te zakodowane są we wrażeniach, spostrzeżeniach, wyobrażeniach i pojęciach. Są one produktem podstawowych procesów poznawczych. Poznanie rzeczywistości przebiega u człowieka na 2 poziomach, a mianowicie na poziomie: 1. Zmysłowym (sensorycznym), albo - używając terminologii Pa-włowa - na poziomie I układu sygnałów, w wyniku którego powstaje konkretne i bezpośrednie poznanie przedmiotów i zjawisk. Takie konkretne i bezpośrednie odzwierciedlenie rzeczywistości następuje we wrażeniach, spostrzeżeniach i wyobrażeniach. Na informacjach zawartych w spostrzeżeniach, które są odzwierciedleniem całego przedmiotu czy zjawiska, oraz na wyobrażeniach, które są zaktualizowanymi obrazami przedmiotów i zjawisk wcześniej spostrzeganych, bazuje taw. myślenie konkretne. Składa się na nie tzw. myślenie sensoryczno-motoryczne (spostrzeżeniowo-ruchowe) i myślenie konkretno-wyobrażeniowe (poglądowo-obrazowe). 2. Umysłowym - na poziomie II układu sygnałów, w wyniku którego -człowiek poznaje rzeczywistość w formie uogólnionej i pośredniej. Wiedza ta mieści się w pojęciach, które stanowią bazę dla tzw. myślenia pojęciowego (abstrakcyjno-pojęciowego). '5.1. Rozwój wrażeń i spostrzeżeń u dzieci niewidomych Mogłoby się wydawać, że pierwsze miesiące życia dziecka, tzw. okres

niemowlęcy, nie mają większego znaczenia dla rozwoju procesów poznawczych, albowiem dziecko w tym okresie wykazuje słabą aktywność -96 i przez większą część doby pogrążone jest we śnie. Oczywiście tak nie jest. Pierwsze miesiące życia dziecka są okresem rozwoju wrażliwości sensorycznej, rozwoju funkcjonowania zmysłów. Już w pierwszych tygodniach dziecko zaczyna reagować na bodźce świetlne, zaczyna spostrzegać przedmioty duże, jaskrawe i znajdujące się w ruchu. W drugim miesiącu potrafi już kierować ruchami gałek ocznych i śledzić poruszający się przedmiot. Wytwarza się'więc u niego zdolność fiksacji wzroku - utrzymania wzroku na przedmiocie. W tym czasie powstaje także odruch eksploracyjny (orientacyjno-badawczy), kiedy dziecko samo szuka wzrokiem przedmiotów w swoim otoczeniu. W trzecim miesiącu życia zaczyna spostrzegać przedmioty dzięki współdziałaniu różnych bodźców. Jest to więc okres powstawania pierwszych związków czasowych (skojarzeń intermodalnych) w korze mózgowej dziecka. "Dzięki prawidłowo działającemu systemowi percepcji wzrokowej - pisze T. Gałkowski (1975, s. 5) - kształtują się u małego dziecka wzrokowe skojarzenia z bodźcami słuchowymi, dotykowymi, kinestetycznymi, tworząc cały skomplikowany proces zintegrowanej percepcji świata zewnętrznego". Jest to również okres, kiedy pole widzenia intensywnie się rozwija i osiąga swój prawie normalny zakres. Pod koniec trzeciego i na początku czwartego miesiąca życia dziecko zaczyna rozróżniać barwy. Dalszemu rozwojowi ulega odruch eksploracyjny, zwłaszcza ukierunkowany na przedmioty związane z zaspokajaniem jego potrzeb biologicznych (karmienie). Jego cechą jest to, że jest on odruchem samowzmacniającym się, tzn. potęguje się w miarę poznawania nowych przedmiotów i nowych ich sytuacji. Wymieniony już T. Gałkowski (1975, s. 6) mówiąc o znaczeniu rozwoju wrażliwości wzrokowej w okresie niemowlęcym pisze: "Tempo dojrzewania receptora wzroku dowodzi, że ma on podstawowe znaczenie w przystosowaniu dziecka do otoczenia, stanowiąc jedno z najważniejszych ogniw funkcji poznawczych". W drugim i trzecim tygodniu życia dziecko zaczyna też reagować na bodźce akustyczne. Noworodek reaguje przede wszystkim na bodźce silne. Około 4-5 miesiąca potrafi już lokalizować źródło dźwięku, a więc zwracać główkę w jego kierunku. O ile chodzi o słowa wypowiadane przez jego społeczne otoczenie, to nabierają one dla dziecka określonego znaczenia dopiero w czwartym kwartale życia. W miarę rozwoju fizycznego i funkcji manipulacyjnych, następuje rozwój wrażliwości dotykowej i kinestetycznej oraz włączanie zmysłów dotyku i kinestetycznego w system procesów poznawania rzeczywistości. Godnym podkreślenia jest tutaj fakt, że 'zmysł wzroku, a mówiąc dokładniej telereceptory odgrywają podstawową rolę w tym zakresie. M. Przełącznikowa i H. Spłonek (1979, s. 315) piszą w tej sprawie: "Przedmioty działają zwykle najpierw na telereceptory (należą tu, jak wiadomo, receptory: wzrokowy i słuchowy), a dopiero wtórnie - na receptory kontaktowe (wśród 'nich na receptory 97 1 T. MalewsU. Psychologia dotyku). Podrażnienie jednego z narządów zmysłowych wywołuje u małego dziecka, jak twierdzi Szuman, ogólny niepokój ruchowy, nastawienie innych narządów zmysłowych w kierunku pierwszej podniety, a potem ruch

powodujący zbliżenie do źródła podniety (ruch lokomocyjny oraz chwyt). Z chwilą gdy dziecko dostaje przedmiot do ręki, odbiera liczne wrażenia dotykowe. Podczas manipulacji przedmiot pozostaje ciągle ten sam, dostarcza on jednak dziecku bardzo różnorodnych, a zarazem. zmiennych wrażeń. Dziecko poznaje więc nie jednym, lecz kilkoma zmysłami, poznaje je w sposób aktywny w czasie manipulacji, w trakcie której dochodzi do identyfikacji polisensorycznej przedmiotu". W wieku poniemowlęcym, a więc w drugim i trzecim roku życia następuje dalszy rozwój spostrzeżeń dziecka. Związane to jest przede wszystkim z rozwojem sprawności ruchowych, a zwłaszcza czynności loko-mocyjnych i manipulacyjnych. Dzięki poruszaniu się dziecko ma możliwość spostrzegania coraz to więcej nowych przedmiotów, osób, zjawisk. Doskonali się współdziałanie i koordynacja jego zmysłów w poznaniu rzeczywistości. "Rozwój spostrzeżeń dziecka - piszą M. Przełącznikowa i H. Spłonek (1979, s. 382) - polega na coraz bardziej precyzyjnej i coraz bardziej złożonej syntezie tych podniet, 'które działają w postaci bodźców komplekiaowych na narządy zmysłowe dziecka, przede wszystkim . na jego dotyk, wzrok, słuch. Dzięki poruszaniu się dziecko ma możliwość nie tylko poznania coraz to nowych i nieznanych przedmiotów, lecz znajdowania ich w różnych układach i sytuacjach. Nowych doświadczeń percepcyjnych dostarczają dziecku różnorodne zabawy, które są charakterystyczną formą działania w tym i w następnym (przedszkolnym) okresie rozwojowym". Z punktu widzenia rozważanego przez nas zagadnienia godny pod-. kreślenia jest fakt, że w miarę rozwoju dziecka coraz większego załączenia w poznaniu rzeczywistości nabierają telereceptory, w tym zwłaszcza wzrok. Aby poznać przedmiot, dziecko nie musi brać go do rąk, manipulować nim; wystarczy obejrzeć go nawet z pewnej odległości. Two-/rzy się tutaj bardzo ważne zjawisko, które wykorzystywane jest przez ociemniałych, a mianowicie zjawisko transpozycji. Na skutek utrwalonych skojarzeń intermodalnych .(pomiędzy analizatorami: wzrokowym, słuchowym, dotykowym itd.) wystarczy pobudzenie jednego analizatora,-aby pobudzić całą dynamiczną strukiturę spostrzeżeniową. Kolejnym etapem rozwoju spostrzeżeń jest młodszy wiek szkolny i wiek dorastania. Obok zabawy dochodzi tutaj nowy element, jakim jest nauka w szkole. W okresie przedszkolnym spostrzeżenia dziecka nie były zbyt dokładne, albowiem spostrzegało ono przeważnie to, co przypadkowo zainteresowało lub mimo woli narzuciło się. W szkole dziecko uczy się kierowania spostrzeganiem, aby było ono coraz dokładniejsze, tzn. ujmujące wszystkie istotne cechy spostrzeganych przedmiotów i zjawisk. Spostrzeganie jego staje się teraz systematyczną i planową obserwacją, 98 dzięki której poznaje ono rzeczywistość w sposób uporządkowany, aktywny, wybiórczy i celowy. To krótkie przedstawienie rozwoju wrażeń i spostrzeżeń u dziecka widzącego wskazuje, że wzrok odgrywa w tym procesie bardzo istotną i właściwie pierwszoplanową rolę. U dziecka niewidomego z uwagi na uszkodzenie analizatora wzrokowego nie rozwija się wrażliwość wzrokowa lub rozwija się w bardzo ograniczonym zakresie (resztki wzroku). Nie rozwija się więc u niego najważniejszy rodzaj percepcji otaczającego świata, która pozwala nie tylko na spostrzeganie kształtów przedmiotów, lecz także ich barw; na spostrzeganie perspektywy, głębi, przestrzeni, ruchu. Nie rozwija się u nich ten rodzaj percepcji, który

a często także z wrażeniami słuchowymi i węchowymi. Stąd mówiąc o tworzeniu skojarzeń intermodalnych u dzieci niewidomych i tworzeniu się "zintegrowanej percepcji" otaczającego świata mamy na uwadze zmysły: dotykowo-ruchowy. wklęsłość itd. mówi się. słuchowych. chropowatość. Świat doznań dziecka niewidomego sprowadza się do wrażeń i spostrzeżeń dotykowych. ł* 99 U dziecka niewidomego stwierdza się ograniczenie spostrzeżeń w ogóle w porównaniu z dzieckiem widzącym. wypukłość. zwłaszcza dotyku i kinestetycznego. jakim jest wzrok. co' u dziecka widzącego' ma charakter zjawiska wtórnego. jako najważniejszego stymulatora zewnętrznego. kinestetycznych i węchowych. . słuchu i węchu. przedmiotów zbyt dużych i zbyt małych. stuk przedmiotu powstały przy uderzeniu o inny itd. Spowodowane jest ono:' .ograniczeniem mobilności .mniejszą liczbą analizatorów biorących udział w percepcji otaczającego świata.okrągłość. dla niewidomych jest niedostępny. gładkość.ograniczoną stymulacją zewnętrzną na skutek braku zasadniczego teleanalizatora (telereceptorów). horyzont. co pozwala mu na rozwój wrażeń ciężaru. dźwięk grzechotki. ciepło.poruszania się w przestrzeni i stykania się z coraz to nowymi przedmiotami i zjawiskami. Jest ona ściśle powiązana z procesami poznawczymi.zasięgiem zmysłu dotyku. a więc w treści jego spostrzeżeń przeważają elementy przestrzenne kształt. o ile spo--strzegany przedmiot jest ich źródłem.podkreślono przy omawianiu rozwoju motorycznego. miękkość. W rozwoju tych zmysłów. W jego percepcji zaczyna dominować dotyk. prostokątność. . Ogólnie trzeba więc powiedzieć. zlokalizowany . podobnie jak to . który jest tylko kontaktoanalizatorem {kontaktoreceptory). stąd wiele przedmiotów znajdujących się w znacznej odległości. W niektórych przypadkach funkcję tę spełniają bodźce akustyczne. na którym bazuje wymieniony odruch eksploracyjny {badawczy) i który jest głównym zewnętrznym stymulatorem dziecka do poznawania coraz to nowych przedmiotów i zjawisk. dla poznania których wzrok jest wiodący. że treść spostrzeżeń dziecka niewidomego jest uboższa o elementy swoiste dla wzroku. Z jednej strony zmysł dotykowo-kinestetyczny. perspektywę. czy to przypadkowe czy też zamierzone przez jego otoczenie. Niemowlę chwytając i manipulując przedmiotem dotykowo poznaje sam przedmiot i jego właściwości. Pracę nad rozwojem sprawności funkcjonalnej zmysłów dziecka niewidomego trzeba rozpocząć możliwie jak najwcześniej. następuje za pomocą dotyku. Występuje więc u nich od najmłodszych lat deprywacja sensoryczna w zakresie bodźców wizualnych. stanowiący u niewidomych podstawowy narząd poznania rzeczywistości. np.daje symultaniczny (równowczesny) obraz oglądanego przedmiotu czy zespołu przedmiotów. W ten sposób wrażenia dotykowe łączą się z wrażeniami kinestetycznymi. odczuwa się brak wzroku. a zwłaszcza o barwę. Trzeba tutaj podkreślić.ograniczeniem czynności manipulacyjnych odgrywających w początkowym okresie życia dziecka zasadniczą rolę w poznaniu przedmiotów. jak twardość. W większości przypadków pierwsze konkretne zetknięcie się dziecka niewidomego z przedmiotem. Stąd. że sprawność motory czna ma duże znaczenie dla rozwoju percepcji dziecka niewidomego. . że niewidomi żyją w świecie kształtów. a także kształt . . zimno. dzwonka. w ruchu. jak już zaznaczono. Wypada jeden z teleanalizatorów.

A więc obok zróżnicowania bodźców pod względem poszczególnych modalności i w ramach różnych modalności. zapach dla kwiatka. które potrafią już chodzić. albowiem procesy poznawcze u dzieci niewidomych przebiegają zupełnie inaczej niż . W końcu dziecko powinno 'docierać do przedmiotów. Z drugiej strony rozwój lokomocji (poruszania się w przestrzeni) ma duże znaczenie dla dotarcia do przedmiotów znajdujących się w otoczeniu dziecka. a nawet w drugim miesiącu życia należałoby rozpocząć odpowiedni trening sensoryczny. Na początku konieczne jest silne pobudzenie". W tym zakresie trening sensoryczny ściśle łączy się z ćwiczeniami orientacji przestrzennej i po-ruszamia się. że przedmiot działa na dziecko jako bodziec kompleksowy. aby mogło je dotykać (poznawać) i manipulować nimi. dźwięk dla dzwonka. Węch). 97) pisze. nauczenie odbioru bodźców dotykowo-kinestetycznych. zwłaszcza przy urozmaiconych formach. Należy go jednak rozpocząć jak najwcześniej. które znajdowałyby się w jego najbliższym otoczeniu (w zasięgu rąk). Ma on na celu pobudzenie wrażliwości zachowanych zmysłów. Wymieniana już S. 100 Ważne jest także to. Inne cechy mają natomiast charakter drugoplanowy. A. które nabierają znaczenia sygnałowego . np. Oczywiście dotyczy to dzieci. kształt dla pudełka. które oddziaływałyby równocześnie 'na kilka zmysłów (dotyk. kojarzenie ich z różnymi przedmiotami i zjawiskami itd. że: "Ćwiczenie zdolności kompensacyjnych polega na kształtowaniu dynamicznych układów strukturalnych. Trening ten powinien polegać w pierwszym okresie na dostarczaniu dziecku przedmiotów (zabawek) i wkładaniu do rączek. aby w czasie treningu zwracać uwagę dziecka na istotne cechy przedmiotów. Jedne z nich stanowią podstawowe. W przeciwieństwie do dzieci widzących dzieci niewidome muszą mieć bezpośredni kontakt z poznawanym przedmiotem. Z. w miarę nabywania doświadczenia sensorycznego dzieci te budują sobie obraz przedmiotu opierając się na jego podstawowych cechach. s.są sygnałem przedmiotu. s. które znajdują się poza nim. Powinny to być przedmioty. aby w czasie treningu sensorycznego zwracać uwagę na to. W początkowym okresie rozwojowym najbardziej znaczące mogą okazać się dla dzieci niewidomych cechy drugorzędne. że rozwój mechanizmów kompensacyjnych w sferze poznawczej u dzieci niewidomych jest procesem długotrwałym występującym już w okresie szkolnym. na który składają się różne jego cechy i właściwości. dominujące komponenty tego bodźca. słuchowych i węchowych. konieczna jest także odpowiednia ich siła i jej zróżnicowanie. zwracanie na nie uwagi i ich różnicowanie. Sę-kowska (1974. Dreier pisze w ten sposób: "Niemowlę niewidome trzeba nauczyć badać świat wokół niego wszystkimi pozostałymi zmysłami. Dopiero przy dalszych. Poza tym ważne jest. równocześnie ten zmysł. słuch. celem ich dokładnego poznania. Przede wszystkim trzeba pobudzić gotowość dziecka dostrzegania bodźców pochodzących z zewnątrz. Już w I kwartale. kolejnych spostrzeżeniach. Oczywiście. Konieczność poznawania przez dziecko otoczenia poprzez wszystkie zachowane zmysły jest warunkiem pojawienia się mechanizmów kompensacyjnych opartych na dynamicznych układach strukturalnych. 106) podkreśla. Następnie trening powinien polegać na stwarzaniu dziecku okazji do samodzielnego brania i percepcji przedmiotów. aby dziecko uczyć percepcji przedmiotów za pomocą wszystkich zmysłów. opartych na danych dostarczonych jednocześnie przez kilka analizatorów". Kułagin (1976.jest w kończynach górnych i ich ćwiczenie usprawnia. J.

których fizjologicznym podłożem są zachowane ślady w korze mózgowej. Wyobrażenia. a zwłaszcza w myśleniu. choć jest to zagadnienie-o znacznie szerszym zakresie. Wraz z rozwojem wyobrażeń odtwórczych wiąże się zagadnienie rozwoju pamięci. Dzięki plastyczności kory mózgowej spostrzeżenia zostają w niej zakodowane .1. s.u widzących. Na prze3(0mie wieku poniemowlęcego i przedszkolnego następuje u dzieci widzących silny rozwój wyobrażeń wytwórczych (fantazyjnych) będących już pewnym przekształceniem zdobytego doświadczenia w dziedzinie poznawczej. powstałych w wyniku nałożenia się.pozostawiają określone ślady. Spostrzeżenia znikają w momencie zaprzestania działania podniety zewnętrznej. często nawet bardzo długo. Dzięki mm dziecko gromadzi wiedzę o konkretnych przedmiotach i zjawiskach. M.2. w tzw. Stopniowo zaczyna odróżniać to. natomiast wyobrażenia trwają. Następuje więc u niego wyodrębnianie się wyobrażeń przedmiotów i zjawisk od funkcji czysto percepcyjnych. co faktycznie istnieje. Przełącznikowa i H. Z tego też powodu wyobrażenie określa się jako odtworzenie obrazu przedmiotu czy zjawiska na podstawie dawnych doświadczeń (pamięciowych śladów). 387) charakteryzuje je v/ sposób następujący: "Wyobrażenia w tym okresie zbyt silnie są związane z realnie przeżytymi doznaniami i bardziej zbliżone do niedokładnych przypomnień niż do twórczych. zabawach tematycznych. W wieku 2-3 lat są one jednak ściśle związane z procesami percepcji. co spostrzega. że rozwój wyobrażeń u dzieci niewidomych jest znacznie ograniczony pod względem ilościowym.odtwórcze (reprodukcyjne). od tego.ograniczają się głównie do cech istotnych oraz mniej żywe niż spostrzeżenia. stanowiące nowe obrazy przedmiotów i zjawisk dotychczas nie spostrzeganych. Wyobrażenia są jednak mniej dokładne . w licznych zabawach dziecka w tym okresie zawierających liczne elementy fantazyjne. Wyobrażenia dziecka widzącego rozwijają się wraz z rozwojem spostrzeżeń. jak też dokładności. 5. świadomych przekształceń uprzednio spostrzeżonych elementów". potrzebną mu w codziennych sytuacjach życiowych. Rozwój wyobrażeń u dzieci niewidomych Wyobrażenia są ściśle związane ze spostrzeżeniami. jak również . W tym okresie są one jednak mało precyzyjne i mało dokładne. co znajduje się tylko w jego wyobraźni. Stąd dzieci niewidome często robią wrażenie. Są one również wykorzystywane w innych procesach poznawczych. in. . Ogólna charakterystyka wyobrażeń dzieci niewidomych Ogólnie trzeba powiedzieć. które nie osiągnęły jeszcze perfekcji. S.wytwórcze (fantazyjne). lOt Rozróżnia się 2 rodzaje wyobrażeń: . Spłonek (1979. Istnieją dość istotne różnice pomiędzy spostrzeżeniami i wyobrażeniami zarówno pod względem czasu trwania. mają duże znaczenie dla człowieka. Przejawia się to m. A więc są to przede wszystkim wyobrażenia odtwórcze (reprodukcyjne). łączenia i przekształcenia dawnych spostrzeżeń.2. albowiem bazują na spostrzeżeniach. stanowiące odtworzenie obrazu dawniej spostrzeganych przedmiotów i zjawisk. które mogą być 'odtworzone. że są niezainteresowane czy nawet leniwe. Jednak wraz z wiekiem i dokładniejszym spostrzeganiem dziecko doskonali także swoje wyobrażenia o otaczającym świecie. Percepcja dotykowo-^kinestetyczna przy poznawaniu przedmiotów jest procesem bardziej aktywnym niż percepcja wzrokowa i wymaga od dziecka więcej energii i odpowiedniej motywacji.

Keller. II. Niewidomi od urodzenia w większości przypadków mają ogólne wyobrażenie o wzroku i jego funkcji. Są one pierwszym trwałym produktem procesów poznawczych . Zagadnienie to powstało stąd. Wyobrażenia wzrokowe u dzieci niewidomych Do jednych z pierwszych zagadnień. które w sposób konkretny odzwierciedlają rzeczywistość i reprezentują konkretną wiedzę dziecka niewidomego o niej. należała sprawa wrodzonych treści wzrokowych oraz czy niewidomi od urodzenia potrafią wytworzyć sobie wyobrażenia wzrokó. u których analizator wzroku jest całkowicie zniszczony. Z tego też powodu wskazują one w sposób pośredni na funkcjonowanie pozostałych analizatorów dziecka niewidomego. Wyobrażenia dzieci niewidomych stanowią często przedmiot badań tyfiopsychologicznych. że niewidomi od ' urodzenia są pogrążeni w ciemnościach.pisze M.spostrzegania. Wynika to stąd.102 ich treści. Heurtin potwierdził to stwierdzenie (por. jakim zajmował się już starożytny filozof Platon i od tego czasu trwał spór między zwolennikami i przeciwnikami tego poglądu. jakimi zajmowali się dawni tyfiopsychologowie. M.2. Z zagadnieniem tym związane jest następne. kineste-tyczne itd. 4). Grzegorzewska. np. należy porównać ją z inną. 153) ." 103 W tym miejscu trzeba jednak zamączyć. Aby zdać sobie sprawę z jakiejś barwy. Jasność należy porównać z jej brakiem. Niewidomym od urodzenia brak takiego porównania. które . 'oni w ogóle nic nie widzą . Ostatecznie negatywne stanowisko w tej kwestii zostało potwierdzone przez badania eksperymentalne. Między innymi istnienie wrodzonych treści wzrokowych i słuchowych wykluczył W. który pozwala . słuchowe. a taka możliwość u nich nie istnieje ani nigdy nie zaistniała. Ogólnie trzeba więc powiedzieć. że związane są one funkcjonalnie ze spostrzeżeniami. względnie mają nie uszkodzony nerw wzrokowy (uszkodzona tylko gałka oczna). nie posiadają nawet elementarnych wyobrażeń światła i barwy. a zwłaszcza nerw przewodzący. Steru i(1905) w wyniku badań głucho-niewidomej H. Wówczas przy ucisku i pobudzeniu tego nerwu dziecko takie odbiera elementarne wrażenia światła (błysk) zgodnie z prawem swoistej energii zmysłów Muellera (patrz: rozdz..jak już zaznaczono . we.2. że niewidomi potrafią w sposób zupełnie poprawny stosować i posługiwać się określeniami zawierającymi treści wizualne i stosować język ludzi widzących. że niektórzy niewidomi od urodzenia zachowali poczucie światła. Dlatego u dzieci niewidomych rozwijają się wyobrażenia zawierające tylko treści dotykowe. Problem wrodzonych treści świadomości stanowił jedno z zagadnień.nie tylko możemy przyjąć zdolności odróżniania szarego i czarnego przez niewidomych. że niewidomi od urodzenia. że jest to zmysł. Również przykład innej głuchoniewidomej M. "W istocie rzeczy . 1964.. 151). których celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące struktury psychicznej niewidomych. Grzegorzewska (1964. czyli z ciemnością. ale w ogóle wyłączyć musimy przypuszczenie. s. Aby niewidomy mógł wyobrazić sobie ciemność musiałby znać jasność (światłość) czy inne ich odcienie. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest również negatywna. a mianowicie czy niewidomi od urodzenia żyją w wiecznych ciemnościach.. s. 5.są znacznie uboższe z uwagi na brak elementów wzrokowych.

Grzegorzewska i(1964. s. Zarówno pobudzenia natury dotykowej. wówczas posiada wyobrażenia wzrokowe. W tej sprawie M. 77). 158) pisze: "Ogólnie przyjęto. że struktura psychiczna tych. Drugim zagadnieniem związanym ze stosowaniem przez niewidomych zupełnie poprawnych określeń o charakterze wizualnym. 88) jako "pewne substytuty psychiczne tych treści poglądowych. jak można by przypuszczać. •tracą na wyrazistości i dokładności. co łączy się z tzw. U dzieci ociemniałych istnieje tendencja do odnowy wrażeń i wyobrażeń wzrokowych. które ludziom . Z uwagi jednak na brak nowych doświadczeń ulegają one osłabieniu. Jako metody sugeruje on zmuszanie dziecka do przypomnienia faktów i zdarzeń z okresu^ kiedy dziecko widziało poprzez zadawanie pytań oraz pobudzanie wyo104 brażeń wzrokowych w drodze barwnych opowiadań. Są jednak dzieci. to zbliża je bardzo do dzieci widzących. Oczywiście te dzieci posiadają wyobrażenia wzrokowe. Jest to zagadnienie tzw. którzy utracili wzrok mając 8 lat i więcej. s. s. S. a więc całkowicie pozbawiona elementów wizualnych. jakie podkładają oni pod te określenia. s. o ile zostały one uprzednio silnie z nimi skojarzone. również bardzo szczegółowych. a więc stosowaniem języka ludzi widzących. W innym miejscu P. że struktura psychiczna niewidomych od urodzenia jest haptyczno-słuchowa (por. Dotychczas mówiliśmy o dzieciach niewidomych od urodzenia. jak też akustycznej powodują odtworzenie dawnych wzrokowych doświadczeń. M. 32) pisze. 1964. okres. albowiem istniał w ich życiu. ale różnica nie jest tak duża.2. że inteligentni ociemniali mogą zachować świeżość wspomnień. W ten sposób świat wyobrażeń dziecka ociemniałego nie jest całkowicie różny od tego. Taki ociemniały porusza się w przestrzeni wzrokowej. Ogólnie trzeba powiedzieć. Wyobrażenia surogatowe określa M.człowiekowi spostrzegać przedmioty na odległość. Jeśli wzrok utracił wcześniej. których często występowałyby treści wizualne.. Twierdzi on. które utraciły wzrok w wieku przedszkolnym czy nawet później. jaką mają dzieci widzące w tym samym wieku. u których pamięć dawnych spostrzeżeń trwa. jest sprawa treści. które kojarzą się z napływającymi wciąż wrażeniami i wyobrażeniami dotykowymi. P. i z tego okresu zachowały się ślady. Grzegorzewska. tym wyobrażenia te są liczniejsze i trwalsze. transpozycją wrażeń. Oczywiście im dziecko później ociemniało. Pozostają jednak u nich zawsze elementarne wyobrażenia światła (jasności. w takim razie brak mu wyobrażeń wzrokowych (chociaż i tu sprawa jest natury wysoce indywidualnej) i porusza się w przestrzeni dotykowej". wyobrażeń surogatowych albo zastępczych stanowiących najbardziej charakterystyczny przejaw życia psychicznego niewidomych.3. s. jaki mają dzieci widzące. Baillart (1964. ciemności) i podstawowych barw. 28) podkreśla konieczność pobudzania i podtrzymywania wyobrażeń wzrokowych. Grzegorzewska (1964. różni się od tej. nawet sprzed wielu lat.. Jeśli otoczenie dziec-kta potrafi podtrzymać i często wywoływać u niego wyobrażenia wzrokowe. Przeciwieństwo-stanowią dzieci ociemniałe. że jeśli ociemniały utracił wzrok w czwartym lub piątym roku życia (chociaż ścisłej granicy przeprowadzić niepodobna). Dzięki temu możliwa jest wymieniona transpozycja i wizualizacja wyobrażeń tych dzieci. Wyobrażenia surogatowe u dzieci niewidomych . kiedy one widziały. Baillart (1964.

W tworzeniu wyobrażeń surogatowych istotną rolę odgrywa analogia. np. kościół z wieżą. samochód małolitrażowy) na podstawie szmeru silnika. s. np. np. które skupia dokoła siebie przeróżne cechy. zwłaszcza przedmiotów i zjawisk-niedostępnych poznaniu dotykowemu oraz bacznej obserwacji języka ludzi widzących. b) bodźców niewłaściwych (nieadekwatnych). są niedostępne. -Oznacza to. a więc głównie słuchowych (dźwięków). należące do różnych dziedzin zmysłowych [. dziecko. Wyobrażenia zastępcze mają więc charakter wyobrażeń wytwór-' czych (fantazyjnych) i wraz z wiekiem są one coraz bardziej doskonałe. Steinberg (1920). zielona łąka. wtórzy za podstawę podziału przyjęli rodzaj bodźców. że u dzieci niewidomych następuje rozwój coraz to bardziej prawidłowych i typowych skojarzeń między przedmiotami a ich niedostępnymi cechami (barwami). które powstają tylko na tle bodźców niewłaściwych. 96) . w 1892 r. 2. w zupełności lub częściowo. 'barwy zielonej z barwą tonów fletu itd.. W miarę 105rozwoju tych wyobrażeń dzieci niewidome potrafią coraz to doskonalej Dkreślać przedmioty i zjawiska w sposób typowy dla osób widzących. oraz ich treść (por.pisze M. wieża. Wyobrażenia surogatowe odnoszące się do światła i barw.Wobec tego . Mogą one powstać na tle: a) bodźców właściwych (adekwatnych). Ten rodzaj wyobrażeń rozwija się u niewidomych dzieci na skutek ograniczenia spostrzeżeń. dziecko) na podstawie wysokości. A ponieważ-zupełnie dokładne przyswajanie. przyswajania sobie rzeczy im obcych na podstawie fantazji. i dostrzegł ich duże psychologiczne znaczenie dla osób pozbawionych wzroku. Grzegorzewska. 1964. Heller (1904) i W. Opierając się na przyjętych przez nich 2 podziałach można wyodrębnić: 1.). samochód z silnikiem. że mamy tu do czynienia ze specjalnego rodzaju strukturami psychicznymi. s. wątła kobieta) ma podstawie wielkości kształtu ręki (przy uścisku) albo wielkości budynku na podstawie otworu drzwiowego. powstaje u nich dążność do. kobieta. głównie słuchowych. jak T.] W niektórych wypadkach struktury surogatowe powstać mogą także na . Wyobrażenia surogatowe odnoszące się do stosunków przestrzennych. s.niewidzącym. . Grzegorzewska (1964. jest niemożliwe. np.stanowić tu będzie owe wielkie jądro struktury. 92 i nast. M. barwy żółtej z barwą iżwięku (tonów) wydawanego przez klarnet. błękitne niebo.pisze M.'np. Sprawą podziału wyobrażeń surogatowych zajmowali się przede wszystkim tacy psychologowie. . dom z kominem.hoć nie tylko ona. czerwona krew albo pomiędzy przedmiotami a ich niedostępnymi częściami. A więc kojarzenie sobie barwy z barwą dźwięków. wyobrażanie sobie wielkości całego organizmu (dorosły człowiek. np. Określenie "wyobrażenia surogatowe" wprowadził Hitschmann. "Analogia . 89) . wyobrażanie sobie człowieka (mężczyzna. . barwy jego głosu albo typu samochodu '(ciężarówka. Bliższe wniknięcie w istotę tych zjawisk doprowadza nas do wniosku.iż sposoby wyrażania się widzących zwracają wciąż uwagę niewidomym na luki w ich świecie wyobrażeniowym. a więc wyobrażania przedmiotów niedostępnych dla percepcji oso-ay niewidomej. . a więc dotykowych. Grzegorzewska (1964. na tle których one powstają. a odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się ich wyobrażeń i pojęć. w pełnym zakresie. popełniając w tym względzie coraz mniej błędów. wyobrażenia surogatowe są naturalnym wyrazem ubóstwa wyobrażeń-u niewidomych". zamek. góra. powstającymi u niewidomych na skutek właściwych im warunków życia i jako wynik ich przystosowania do świata widzących".

2. jest adekwatna do rzeczywistości.podstawie symboli i metafory. że wyobrażenia te zawierały odpowiednią liczbę zasadniczych elementów. Oznacza to. a więc wyobrażeń przedmiotów i ich cech. którzy w trakcie swego życia utracili wzrok.właściwa lokalizacja elementów. może jednak nie jedyną". oraz prawidłowości w budowie . tułów. że większość dzieci niewidomych w wieku 914 lat posiada prawidłowe (adekwatne do rzeczywistości) wyobrażenia znanych sobie przedmiotów. Wyobrażenia przedmiotów uwarunkowane są wrażeniami pochodzącymi od różnych zmysłów. głowa. albowiem w pewnym stopniu mogą być budowane na zasadzie analogii do zachowanych wyobrażeń wzrokowych. Jak już podkreślono. z którymi niewidomy może zetknąć się za pomocą innych zmysłów. ogon u psa. analogia jest Aarakterystyczną i typową podstawą. wyobrażenia surogatowe mają charakter wyobrażeń wytwórczych (fantazyjnych) i tu istnieje ich podobieństwo do wyobrażeń wytwórczych ludzi . s. Ich celem było stwierdzenie prawidłowości ukształtowania się wyobrażeń przedmiotów już poznanych. które nie są im bezpośrednio znane. karoseria a koła u taksówki. Sękowska (1974. Obecnie zajmiemy się sprawą wyobrażeń przedmiotów dostępnych dla percepcji niewidomych. że i tutaj dałoby się bez trudu wykrywać prawo analogizowania. że wyobrażenia zastępcze niewidomych dotyczą przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Na tym tle wyłania się sprawa stosunku tych wyobrażeń do wyobrażeń surogatowych niewidomych. uszy na głowie u psa. po legająca na tym. Wyobrażenia przedmiotów u dzieci niewidomych W poprzednim rozdziale zajmowaliśmy się sprawą wyobrażeń zastępczych u niewidomych. U pewnej liczby dzieci niewidomych stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.). Im więcej danych zmysłowych. . 83) . to znaczy odpowiada obiektywnie istniejącym przedmiotom? Zagadnieniem tym zajmowała się Z. że ludzie widzący potrafią sobie także wyoorażać przedmioty i zjawiska. 5.4. s. która przeprowadziła odpowiednie badania na grupie 30 całkowicie niewidomych od urodzenia dziewcząt i chłopców w wieku od 9-14 lat. czyli 74.widzących. głównie w trakcie nauki szkolnej. nogi. wyobrażenia wytwórcze. sądzimy jednak. Nie ulega wątpliwości. Odnosi się to do 157 uzyskanych wyników spośród 210.8%. jak i u dzieci i dorosłych. np. Wyobrażenia surogatowe rozwijają się zarówno u dzieci niewidomych od urodzenia. gdyż widzący posługują się analogią do posiadanych prawidłowych wyobrażeń wzrokowych". Są to tzw. Jak więc rozwijają się u dzieci niewidomych tego typu wyobrażenia? Czy • ich treść oparta na danych. Zresztą nie zaprzeczamy możliwości i innych przyczyn {'nawet często przypadkowych).między nimi dość duża różnica. 153 i nast. Typowym przykładem zastosowania analogii w tworzeniu wyobrażeń surogatowych u niewidomych jest analogia barwy (koloru) z barwą dźwięków. które są niedostępne lub trudno dostępne dla percepcji osób pozbawionych wzroku. tym wyobrażenie jest wierniejsze i dokładniejsze. "Istnieje jednak . w formie naturalnej lub za pomocą modeli (pomocy naukowych). właściwe proporcje między poszczególnymi elementami. np. a więc ich wyobrażenia odzwierciedlały rzeczywistość w sposób zniekształcony. które dostarczają pozostałe zmysły.pisze Z. Sękowska (1974. np. W tych ostatnich przypadkach wyottt-ażenia te mogą być zbliżone do wyobrażeń wytwórczych ludzi widzących. których nigdy nie widzieli. Ponadto wyobrażenia wytwórcze widzących są bardziej adekwatne od wyobrażeń surogatowych u niewidomych. Wyniki tych badań wykazały.

Swierłow (1957. W. co może spowodować trudności we właściwym ujęciu proporcji między całością a poszczególnymi częściami. każdy sygnał. wyobrażenia sobie stołu na podstawie dotknięcia tylko płyty stołowej lub całego samochodu na podstawie dotknięcia części karoserii. np. r Mówiąc o rozwoju wyobrażeń u niewidomych trzeba jeszcze wspomnieć o rozwoju umiejętności stereognostycznego odtwarzania obrazu 108 przedmiotu znanego na podstawie częściowego. Oprócz tego badania wykazały wiele luk. 34 i 35). głównie słuchowymi i węchowymi.. Godnym podkreślenia jest fakt. cech przedmiotów. Ogólne wyobrażenia przedmiotów u badanych dzieci.niewłaściwej ich liczby (za dużo lub za mało). . z uwagi na dominującą rolę kształtu i wielkości. Biorąc pod uwagę cechy przedmiotów niedostępne dla dziecka niewidomego. Ponadto pewien wpływ na to ma fakt.niewłaściwej jego lokalizacji. natomiast w wyobrażeniu róży elementy węchowe. uzyskiwały lepsze wyniki i odwrotnie. Sękowska (1974. ' Dzieci. Jest to szczególnie istotne.Nieprawidłowości te sprowadzały się do: . każde wrażenie lub . w wyobrażeniu dzięcioła częściej dadzą się wyodrębnić elementy słuchowe.niewłaściwego (kształtu lub proporcji danego elementu. to występują tutaj substytuty tych treści.powstawanie zjawiska stereognozy tłumaczy w sposób następujący: ". a więc wyobrażenia zastępcze. że w procesie dotykowej percepcji wiedza o przedmiocie stopniowo narasta. Ba.: dania nie wykazały istotnych różnic w liczbie ujmowanych szczegółów '? przedmiotów u dziewcząt i chłopców. "Wyobrażenia kształtu i wielkości .' były bardzo schematyczne ujmujące istotne cechy przedmiotów. Są to więc elementy pozazmysłowe. Przewaga wrażeń określonego typu zależy od rodzaju przedmiotu i funkcji. s. Tak np. które charakteryzowały się wyższym ilorazem inteligencji. . niejasności-i niedokładności. l' O ile chodzi o poszczególne modalności zmysłowe. co staje się przyczyną tych nieprawidłowości. albowiem za pomocą dotyku dziecko niewidome nie zawsze stara się poznać całość przedmiotu. s. bezpośrednio dotykowego poznania przedmiotu". że "o adekwatności wyobrażeń dzieci niewidomych decyduje dokładność. . umieszczenia go. a więc głównie barwę. W związku z powyższym wydaje się. . . Wśród badanych dzieci niewidomych stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem prawidłowości kształtowania się wyobrażeń przedmiotów. to decydującą rolę-w powstawaniu wyobrażeń większości przedmiotów odgrywał zmysł dotyku i kinestezji. że wśród indywidualnych czynników największy wpływ na dokładność i jasność wyobrażeń dzieci niewidomych ma ich poziom ogólnej sprawności umysłowej {inteligencja). Wraz z" wiekiem stają się one jednak coraz bogatsze pod względem treści.pominięcia pewnych istotnych elementów przedmiotu. W ten sposób w strukturze tych wyobrażeń występują uczucia. w wyobrażeniach dzieci niewidomych w odniesieniu do szczegółowych. niepełnego wrażenia.. 175) najczęściej są wywołane przez odnawiane wrażenia dotykowe i kinestetycz-ne [.] Ten obraz jest uzupełniony elementami mającymi związek z innymi wrażeniami. że tworzą się one przez analogię do przeżyć uczuciowych i nastrojów.pisze Z. W7 . którą spełnia. W omawianych przez nas przypadkach nie dało się wyróżnić innych elementów zmysłowych poza wyżej wymienionymi". które towarzyszyły spostrzeganiu przedmiotów. Ponadto autorka podkreśla.

u których orientacja w głównej mierze bazuje na wyobrażeniach przestrzennych wytworzonych dawniej (przestrzeń poznana dawniej i znana niewidomemu) oraz wyobrażeniach danej przestrzeni wytworzonych na podstawie aktualnych spostrzeżeń niewzrokowych. Dlatego nie należy go przeceniać. ale jako wyobrażenie przedmiotu czy przestrzeni jako całości [. wysokość. przedmioty statyczne i znajdujące się w .) można mówić o zastosowaniu wyobrażeń przestrzennych: . Wyobrażenia przestrzenne u dzieci niewidomych Zagadnienie wyobrażeń przestrzennych należy do bardzo ważnych w tyfiopsychologii. szerokość.5. jaką reprezentują. co zostało spostrzeżone nie w postaci wyodrębnionej części całości zawieszonej w próżni. Inaczej przedstawia się sprawa u niewidomych. Swierłowa (1957. to głównie chodzi tutaj o działalność praktyczną. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę.orientacji przestrzennej. albowiem przy braku odpowiedniego doświadczenia może okazać się zwodnicze.. ma bardzo złożoną strukturę. . 109 Jeśli chodzi o zastosowanie wyobrażeń przestrzennych w orientacji przestrzeni roboczej.spostrzeżenia działające jako sygnał wywołuje wyobrażenie tego. W zależności od fragmentu rzeczywistości (pokój. zlokalizowane w różnych punktach i o różnych relacjach. Ich struktura jest bardzo złożona i uzależniona od fragmentu rzeczywistości.2. Dla przykładu w wyobrażeniu placu w dużym mieście w jego strukturze znajdą się liczne przedmioty o różnej wielkości i kształcie. Taka przestrzeń jest bardzo skomplikowana. Zwykle łączy się je z orientacją przestrzenną i poruszaniem się niewidomych w przestrzeni. Orientacja przestrzenna u widzących bazuje głównie na spostrzeżeniach i to wzrokowych. Opierając się na podziale orientacji przestrzennej W. a także charakteryzuje się pewnymi cechami przestrzennymi (długość. A więc W strukturze wyobrażeń przedmiotów występują elementarne wyobrażenia przestrzenne.. ruchliwy plac miasta. kształt). Każdy przedmiot znajduje się bowiem w określonej przestrzeni. w której dane działanie (praca.w orientacji w przestrzeni roboczej. a więc na aktualnie spostrzeganym fragmencie rzeczywistości. 5. . 3'5 i nast. a więc układów przedmiotów (lokalizacja) i wzajemnych ich relacji oraz dokonujących się zmian i przekształceń w przestrzeni. to wyobrażenia przestrzenne łączą się ściśle z wyobrażeniami przedmiotów. Zjawisko stereognozy przedstawia wartość poznawczą i może być niezawodne przy dokładnym uprzednim poznaniu danego przedmiotu czy zjawiska. s. które stanowią jedno z podstawowych zagadnień rehabilitacyjnych. w której możliwe jest i poruszanie się.] Wyobrażenie takie będzie tym bardziej prawidłowe i dokładne. W tym aspekcie jest to sprawa praktycznego zastosowania wyobrażeń przestrzennych w . Wyobrażenia te odzwierciedlają przestrzenne konfiguracje bodźców i ich zmiany. Zagadnienie sprowadza się do wyobrażenia sobie układu bodźców i ich zmian. jaką reprezentują. im bogatsze i pełniejsze jest doświadczenie niewidomego".w zakresie poznania przedmiotów. Najważniejsze dla niewidomych jest jednak zastosowanie wyobrażeń przestrzennych w 'orientacji w dużej przestrzeni. polna droga). że nie należy uczyć dzieci niewidome umiejętności wykorzystywanie tego zjawiska.w orientacji w dużej przestrzeni. czynności życia codziennego) ma miejsce. wyobrażenia przestrzenne są bardziej lub mniej złożone i dokładne. Nie oznacza to jednak. .

Klimasiński (1977.wyobrażenia (obrazy) transformacyjne . Sprawą ich rozwoju zajmował się u nas K. . Wyobrażenia te rozwijają się na podstawie wrażeń dotykowych. s. in. W. Wyobrażenia przestrzenne można także rozważać jako wewnętrzną symboliczną reprezentację przestrzennych kofiguracji bodźców i ich przekształceń biorącą udział w myśleniu. . Im bowiem wyobrażenia te będą bogatsze i dokładniejsze. W badaniach swoich opierał się m. uprzednio nie spostrzeganych.) przy opracowywaniu zagadnienia myślenia u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia.wyobrażenia (obrazy) statyczne . do czego przyczynia się w poważnym stopniu nauka samodzielnego poruszania się w prze-strzeni. W ontogenezie wyobrażenia reprodukcyjne są wcześniejsze niż . Chodzi więc o to. Rozwój tych wyobrażeń u dzieci niewidomych zależy od wielu czynników. funkcja symboliczna. U tych ostatnich wyobrażenia przestrzenne rozwijają się głównie --jak już podkreślano . Stanowią one wewnętrzną symboliczną reprezentację przedmiotów i zjawisk występujących w przestrzeni. praktycznie każdego jej fragmentu. liczne zjawiska o mniej lub więcej wyraźnych kształtach i podlegające stałej zmianie. in. a co za tym idzie . 17 i nast. zwłaszcza na poziomie poznania zmysłowego. kineste-tycznych. wyobrażenia (obrazy umysłowe). uwarnkotwany jest rozwojem procesów poznawczych w ogóle.ruchu. Istotna jest jednak systema110 tyczna praca nad rozwojem i korektą tych wyobrażeń. i są pozbawione elementów czysto wizualnych jak np.na podstawie spostrzeżeń wzrokowych. 6) twierdzi. że orientacja przestrzenna może i powinna być kryterium oceny rozwoju wyobrażeń przestrzennych u niewidomych. Wyróżnia on wyobrażenia (olbrazy) reprodukcyjne. w jakim stopniu pozostałe u niewidomych zmysły potrafią skompensować brak zmysłu wzroku.przedmiotów nieruchomych.stanów i układów przedmiotów i zjawisk nieznanych.przekształceń przedmiotów. Rozwój wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych jest sprawą bardzo istotną. czyli wyobrażenie stanów i układów przedmiotów i zjawisk znanych. s. Swierłow (1957. Dziecko niewidome uzyskuje obraz tej samej przestrzeni w wyniku długotrwałego procesu poznania poszczególnych jej elementów za pomocą pozostałych zmysłów i nie zawsze jest to obraz pełny i dokładny. oraz wyobrażenia (obrazy) antycypacyjne .wyobrażenia (obrazy) kinetyczne . że pod koniec wieku poniemowlęcego rozwija się u dziecka tzw. tym orientacja przestrzenna będzie lepsza. Zwykle kiedy rozważa się zagadnienie wyobrażeń przestrzennych u niewidomych w aspekcie orientacji przestrzenenj. Sprawa ta została omówiona przy omawianiu roli 'kompensacyjnej poszczególnych zmysłów. Przyjmuje ona.łatwiejsza oraz sprawniejsze działanie praktyczne i poruszanie się w przestrzeni. słuchowych itd.przedmiotów znajdujących się w ruchu. zwłaszcza na poziomie operacji konkretnych (myślenia konkretno-obrazowego). barwy. na teorii rozwoju intelektualnego dziecka opracowanej przez J. Rozwoju tych wyobrażeń u dzieci niewidomych nie można porówny-> wać z rozwojem u dzieci widzących. Piageta. Dziecko widzące uzyskuje symultaniczny obraz przestrzeni. Wyodrębnia on ponadto w obu kategoriach: . czyni się to pod kątem udziału w ich powstawaniu poszczególnych modalności zmysłowych. bez specjalnych ograniczeń. której przejawem są m.

1979. 448 i 449). s. następnie 3 aż do 6.y^Ju w^uurazen przestrzennych. Zmysły te mogą w pewnym stopniu zastąpić wzrok i tak się rzeczywiście dzieje np. Druga część eksperymentów tej serii miała podobny przebieg.dotyk i słuch. W konkluzji K. Badania te wykazały statystycznie istotne różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi przez dzieci widzące posługujące się wzrokiem i przez dzieci niewidome rozwiązujące zadania metodą bezwzrokową. Była więc to tzw. Jeśli potraktujemy zwiększenie się zakresu statycznych wyobrażeń przestrzennych jako proces rozwojowy . Wyszedł on z następującego założenia: "Nie ulega wątpliwości.antycypacyjne. Dla zweryfikowania przedstawionej wyżej i innych hipotez autor przeprowadził 5 serii eksperymentów. (zakres) zaczynając od 2. .możemy mówić o opóźnieniu statycznych wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych t. . Była to więc ekspozycja statycznego układu bodźców." (K. . Klimasiński. że u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia później niż u dzieci widzących powstają przestrzenne wyobrażenia reprezentujące statyczne i dynamiczne (kinetyczne) układy bodźców oraz później tworzą się wyobrażenia transformacyjne zmian przestrzennych układów bodźców. choć mogą w nim brać udział także inne zmysły . dzieci niewidome mniej sprawnie tworzą wyobrażenia przestrzennych. 27) wysunął hipotezę. mieszczą mniej elementów niż wyobrażenia przestrzenne dzieci widzących. Wyniki te wskazywałyby na potwierdzenie postawionej powyżej hipotezy o opóźnieniu rozwoju u dzieci niewidomych przestrzennych wyobrażeń reprezentujących statyczne i transformacyjne układy bodźców. że percep-cyjne ujmowanie układów przestrzennych i ich zmian dokonuje się przede wszystkim wizualnie. że 'badani otrzymali 6 figur geometrycznych (koło. mają mniejszy zakres.) w celu dokładnego zapoznania się. krzyż itd. M. s. . Była to więc reprodukcja wspak oparta na wyobrażeniach transformacyjnych.. kwadrat. albo nigdy nie osiągną tego stopnia adekwatności i precyzji. . u niewidomych.] Opóźnienie to występuje szczególnie wyraźnie w klasach od III do V. s.] oparte na dotyku i słuchu. Klimasiński (1977. Klimasiński (1977. tzn. . W swoich badaniach K. 54 i 55) pisze: ". podobnie jak statyczne rozwijają się wcześniej niż kinetyczne i transformacyjne (por. Wyobrażenia dzieci niewidomych są uboższe. że ta kompensacja jest częściowa i niedoskonała. 1977. figury znajdujące się na pierwszym miejscu przechodziły na ostatnie itd. Seria I eksperymentów miała na celu porównanie rozwoju reprodukcyjnych i transformacyjnych wyobrażeń przestrzennego układu figur u dzieci niewidomych i widzących. Wyobrażenia przestrzenne niewidomych [. albo też możemy tu spodziewać się pewnego opóźnienia rozwojowego. 6). z tym że badany musiał odtworzyć dany układ w odwrotnej kolejności. Eksperymenty polegały na tym. statycznych układów przedmiotów. W badaniach tych brało udział 78 dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia oraz grupa kontrolna dzieci widzących. ale można sądzić. Przełącznikowa. Następnie eksperymentator eksponował układy figur układając je jedną nad drugą i zwiększając stopniowo ich liczbę . U dzieci niewidomych w klasie V obserwuje się skok rozwojofwy polegający na znacznym rozszerzeniu zakresu (pojemności) . jaki mają wizualne wyobrażenia przestrzenne ludzi widzących. s. reprodukcja wprost oparta na wyobrażeniach statycznych. Po każdej ekspozycji badany odtwarzał dany układ figur w tej samej kolejności. . z których szczególnie pierwsza i 111 -^-^ -^.

a u niektórych uczniów niewidomych do końca szkoły podstawowej nie pow-. Jak wykazują szczegółowe wyniki. Wykonanie tego zadania wymagało więc wyobrażenia sobie zmiany układu figur poznanych uprzednio (transformacja i antycypacja). lecz z uwzględnieniem ruchu obrotowego tarczy "o 90°. stają adekwatne wyobrażenia zmian przestrzennego układu przedmiotów". co świadczy .o pogłębiającym się opóźnieniu dzieci' niewidomych w porównaniu z widzącymi w miarę przechodzenia przez kolejne stadia rozwoju wyobrażeń wzdłuż kontinuum od wyobrażeń statycznych do wyobrażeń ruchu i zmian oraz od wyobrażeń reprodukcyjnych do antycypacyjnych". Z czasem pojemność pamięci wzrasta. Eksperymenty te odbywały się w 3 i«>częściach. • Podobnie polepszenie wyników obserwuje się u dzieci niewidomych także przy reprodukcji wspak. 180° i 270°. kwadrat i krzyżyk) umieszczone naprzeciwległe. We wszystkich trzech częściach eksperymentu dzieci niewidome uzyskały wyraźnie gorsze wyniki niż dzieci widzące. 65) pisze: "Wyobrażenia przestrzenne statyczne (część A) oraz wyobrażenia transformacyjne i antycypacyjne (część B i~C) tworzą • się u dzieci niewidomych znacznie później niż u dzieci widzących. Jeśli zatem reprodukcja wspak jest miarą rozwoju transformacyjnych wyobrażeń przestrzennych układów bodźców. Druga część (część B) badań tej serii dotyczyła przewidywania zmian układu przestrzennego. to możemy mówić o opóźnieniu rozwoju tych wyobrażeń u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia I.. Klimasiński (1974. Polega ona 'na przechowywaniu śladów dawnych doświadczeń w korze mózgowej i gotowości do ich reprodukcji (przypominania). s. W części A badani zapoznali się ze specjalnie skonstruowanym urządzeniem w formie metalowej tarczy o średnicy 28 cm obracającej się na pionowej osi. 5. Rozwoju wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych dotyczyły . Psychologia 113 . Zaczyna się ona rozwijać u dzieci w wieku poniemowlęcym. W ostatniej części C badani mieli za zadania wskazanie na tarczy drogi. Po zapoznaniu się z układem tych figur (układ statyczny) badany odtwarzał go przy wykorzystaniu drugiego zestawu figur. Eksperymenty polegały na odtworzeniu układu figur jak w części A.-jak się wydaje .. W okresie przedszkolnym rozwija się zarówno pamięć bezpośrednia (świeża) wyrażająca się w możliwości odtwarza8 T. Rozwój pamięci u dzieci niewidomychPamięć należy do bardzo ważnych procesów poznawczych. jaką przeszła figura (trójkąt) przy obrocie o 270° . Majewski.] W dalszym rozwoju następuje u dzieci niewidomych częściowe wyrównanie opóźnienia także w tym sakresie".zademonstrowanie ruchu kolistego na obwodzie tarczy. trójkąt. Dalej autor pisze: "Na podkreślenie zasługuje także malejący procent prawidłowych rozwiązań w grupie starszych dzieci niewidomych w kolejnych zadaniach części B i jeszcze mniejszy przy przewidywaniu pozycji trójkąta w części C. Początkowo ma ona charakter pamięci mimowolnej bez aktywnego udziału dziecka oraz obejmuje niewiele elementów.3. bez której życie człowieka byłoby niemożliwe. Na obwodzie tarczy znajdowały się 4 figury geometryczne (koło. opóźnienie to występuje na poziomie każdej klasy old I do VIII. Badały one przede wszystkim wyobrażenia raosformacyjne i antycypacyjne. W konkluzji K.statycznych wyobrażeń przestrzennych.aKże eksperymenty III serii.

porozumiewania . które wywołują żywsze wyobrażenia. Szczególna rola pamięci przypada w uczeniu się. s. Blirklen (1924. że dzieci gorzej zapamiętują słowa abstrakcyjne niż konkretne. dawni tyfiopsychoilogowie uważali. że ma 114 ona dla nich duże znaczenie. mięci. O ile chodzi o niewidomych. a więc pamięć dźwięków. to historycznie rzecz ujmując nigdy nie podkreślano czy nie stwierdzano negatywnego wpływu ślepoty na rozwój i funkcjonowanie pamięci. Ogólnie stwierdza on. 5. dokonując przeglądu współczesnych badań nad pamięcią u dzieci niewidomych. Na tym opierają się wszelkie poglądy podkreślające kompensacyjną rolę pamięci. Rozwój mowy u dzieci niewidomych Mowa jako specyficzne zjawisko ludzkie ma olbrzymie znaczenie dla każdego człowieka. Stąd okres szkolny i nauka stwarza dziecku dalsze warunki rozwoju pa-. to jednak następuje to wolniej niż u dzieci widzących. że poijemność pamięci wzrokowej u niewidomych jest o około 50% większa. K. I w tym zakresie sprawy mogą się różnie przedstawiać. Wręcz przeciwnie. Obok więc roli kompensacyjnej zastępującej wzrok w zakresie funkcji poznawczych ułatwia ona im również przystosowanie się do życia w warunkach ślepoty. Przeciwne zjawisko występuje przy słowach o treści słuchowej. jak również czas przechowywania informacji Jest dłuższy niż w przypadku pamięci dotykowej. lepszej bezpośredniej reprodukcji. Podobnie. dotykową czy werbalną. Obok wymienionych już form pamięci (bezpośrednia i długotrwała) wyróżnia się pamięć wzrokową. stwierdza. 310 i nast. "Wprawdzie jej zakres zwiększa się wraz z wiekiem. Ciekawe badania przeprowadzili Bliss i Orane dokonując pewnej ana-/ lizy porównawczej pojemności bezpośredniej pamięci wzrokowej i dotykowej. Badania Juurmaa (1967) wskazują rzeczywiście na lepszą pamięć bezpośrednią u niewidomych. 42 i nast.) przytacza wiele wyników badań i poglądów mówiących o większej pojemności (zakresie) pamięci. że spełnia ona wiele istotnych funkcji.4. jest lepiej wykształcona itd. jak i pamięć trwała (długotrwała) przejawiająca się w możli'wości odtworzenia bodźców po dłuższym często nieograniczonym okresie od momentu ich zadziałania. W sposób zróżnicowany przedstawia się sprawa pamięci werbalnej. Natomiast badania K. lepszej pamięci dźwięków u niewidomych w porównaniu z widzącymi. niż dzieci widzące. że pamięć u niewidomych rozwija się lepiej. s. które następnie ułatwiają im wykonywanie różnych czynności bez bieżącego dopływu informacji z otoczenia. K. melodii. Klimasińskiego (1976) wykazały. kinestetyczną. że nie można mówić o globalnym lepszym funkcjonowaniu u nich pamięci. a zwłaszcza funkcję społecznej komunikacji . Pomimo tych zróżnicowanych wyników i poglądów na rozwój i funkcjonowanie pamięci u dzieci niewidomych trzeba podkreślić. Niewidomi starają się zapamiętywać kilka przedmiotów czy zjawisk. lecz odnosić to do pewnych jej form czy rodzajów. że dzieci niewidome gorzej zapamiętują przestrzenne układy figur eksponowane dotykowo (pamięć dotykowa). Stwierdzili oni.nią bodźców tylko w przeciągu krótkiego czasu po ich zadziałaniu. słuchową. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów Paivo (1971) uważa. że dzieci niewidome gorzej zapamiętują słowa konkretne o treści wzrokowej. mają oni lepszą słuchową pamięć niewerbalną.). które wywołują wyobrażenia wzrokowe. zgodnie z wynikami uzyskanymi przez Witkina (1968). Klimasiński (1979. Polega ono na tym.

s. czynności.reguł gramatycznych składających się na język. W tym okresie doskonali się także zasób i treść słownika oraz opanowanie zasad gramatyki tak. choć.1. wyrazów. który tak bardzo uwarunkowany jest percepcją wzrokową. Ten obraz fonetycznych elementów mowy. jak mimika i gestykulacja. Około 3 roku życia następuje rozwój symbolicznej funkcji języka przy stopniowym zmniejszaniu się mimiki i gestykulacji. Następnie dzięki nauce szkolnej dziecko dalej rozszerza zakres i treść słów oraz lepiej opanowuje gramatykę. Od 2 roku życia zaczyna rozwijać się także druga strona mowy. lecz zdolnoiść subtelnego rozróżniania fonemów rozwija się dalej i w wieku szkolnym". jak też czytania pismia płaskiego bazuje na zmyśle wzroku. 4 r. że dziecko potrafi wyrażać werbalnie swoje uczucia..się ludzi między sobą i furikcję poznawczą . przedmiotów. Szczególnie umiejętność pisania wymaga ścisłej koordynacji wzrokowo-^ruchowej.ust. Dziecko opanowuje dźwięki mowy ojczystej już ok. Mowa ustna dzieci niewidomych . Niemowlęctwo jest właściwie okresem wstępnym i przygotowawczymi do właściwego rozwoju mowy. Dzięki niej dziecko ma możliwość odbioru skierowanej do niego mowy i zdobywa wzorce do naśladowania i kontrolowania własnej wymowy. dziecko stara się spotrzegać i naśladować przy wymawianiu poszczególnych słów. O ile chodzi o rozwój mowy ustnej. potrzeby itd. W tym okresie następuje jedynie wokali-zacja różnych fotaemów (dźwiękowych elementów mowy) składających się na bardziej złożone jednostki mowy. Jego mowa mb. nie zawsze bardzo wyraźny. Stopniowo zwiększa się liczba słów. Mowa może mieć formę ustną '(oralną) i pisaną (graficzną). 595) pisze: "Rozwój dźwiękowej (fonetycznej) strojny mowy kończy się zasadniczo przed wstąpieniem dziecka do szkoły. Dużo jest też w niej elementów pozawerbalnych. Zarówno rozwój umiejętności pisania.ż. Pierwsze słowa dziecko zaczyna wymawiać pod koniec l roku życia. jednak charakter sytuacyjny i synpraktyczny.mowy pisanej {graficznej). to wyodrębnia się jej stronę fonetyczną (dźwiękową) oraz system wyrażeń (symboli słownych) i reguł ich łączenia . albowiem mowa moiże stanowić także jeden z czynników kompensujących brak wzroku.1. Niezbędnym warunkiem rozwoju mowy dźwiękowej jest naturalnie percepcja bodźców akustycznych. W okresie poniemowlęcym dziecko zdobywa ele*mentarny zasób słów i podstawowe zasady gramatyki języka ojczystego. W rozwoju mowy ustnej ma również pewien 'udział zmysł wzroku-Wymowie poszczególnych liter. a co przejawia się w tym. Zasadniczy okres rozwoju mowy dźwiękowej (fonetycznej) przypada natomiast na okres poiniemowlęcy i około 7 roku życia kończy się normalnym jej ukształtowaniem. W drugiej połowie 2 roku dziecko formułuje już proste zdania. a mianowicie słownik i gramatyka (język). to . . czyli bezpośrednio związany z określoną sytuacją i działaniem dziecka. Doskonali się także funkcja symboliczna języka. Szczególnie ta ostatnia funkcja jest dla niewidomych ważna. że dziecko 7-letnie potrafi swobodnie posługiwać się mową potoczną. V/ tym ostatnim zakresie pewne znaczenie ma także zmysł kinestetyczny zlokalizowany w narządzie mowy. L.znaczy odrywa się od konkretnych sytuacji. Wołoszynowa (1979. Istotną sprawą w młodszym wieku szkolnym jest rozwój drugiej formy mowy . których dziecko używa. 5. pragnienia. a zaznacza się związek mowy z myśleniem.zdobywania wiedzy o świecie. a jego mowa staje się coraz doskonalszym narzędziem komunikacji społecznej. osób. krtani i żuchwy. a więc fonetycznej stronie mowy odpowiada określony wizualny obraz układu i ruchów narządu mowy .

gramatyki. s. Podobnie przedstawia się sprawa z opanowaniem przez dzieci niewidome języka. Podkreśla także. badania Brielanda (1950). 8) zwraca uwagę na opanowanie przez małe dzieci niewidome niektórych symboli słownych.Rozwój mowy dziecka pozostaje w ścisłym związku z jego ogólnym rozwojem psychicznym. Potwierdziły fo m. a także zadawania pytań dotyczących jego otoczenia. Dotyczy to za-. Formy językowe. a z drugiej strony . Tak więc dziecko niewidome z jednej strony nie ma wzorców do naśladowania. że ślepota dziecka nie sta-' nowi istotnej przeszkody w prawidłowym rozwoju mowy. że czynniki te prawidłowo oddziałują. Pisze on: "Jeszcze więk-1 sze braki występują u niewidomego dziecka w procesie tworzenia symboli słownych. równo opanowania strony dźwiękowej. Zwraca także uwagę na to. Gałkowski (1975. u których kora 116 ny fonetycznej mowy.wzrokowej stymulacji do mówienia. ogólnie stwierdza się. Jeśli jednak nie ma specjalnych uszkodzeń organicznych narządu słuchu czy kory mózgowej. s. nie zawsze są przez nie właściwie rozumiane". poziom inteligencji. że dzieci całkowicie niewidome nie są wzrokowo stymulowane do nazywania różnych przedmiotów i zjawisk. takie opóźnienie może być spowodowane "specjalnymi indywidualnymi okolicznościami". jak też rozwoju języka.jest szczególnie istotny w wieku tzw. a więc symboli słownych i zasad ich łączenia . Ogółem badaniami objęto 30 dzieci niewidomych z Zakładu dla Niewidomych w Laskach (zamieszkałych w internacie) oraz 30 dzieci widzących z domów dziecka w wieku 8-10 lat.. Zasobem słownika dzieci niewidomych w wieku szkolnym zajmowała się u nas Z. które decydują o jej rozwoju. pewne znaczenie przypisuje się także wzrokowi. "Ten rodzaj stymulacji . 194 i nast. 1973. wielkości czy stosunków przestrzennych. Istnieje wiele czynników. a także czynniki środowiskowe. 317).). który przypada na od 3-6 roku życia dziecka". O ile chodzi o badanie zasobu słownika to .pisze on . które odnoszą się do oceny dystansu. w późniejszym okresie je nadrobiły. Jednak stwierdza się. Szczególne trudności występują u niewidomych dzieci w wieku przedszkolnym. Ich celem było zbadanie zasobu słownika dzieci niewidomych w porównaniu z dziećmi widzącymi oraz czy potrafią one wykorzystać nagromadzony zasób słów w mowie dla logicznego wyrażania swoich myśli. jak prawidłowo ukształtowany narząd mowy. prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu i kora mózgowa. które polegały na ocenie i odróżnianiu materiału czytanego przez dzieci widzące i niewidome nagranego na taśmie magnetofonowej (wg: B. s. pytań. że słyszanym przez nie wypowiedziom pochodzącym od rodziców. in. F. Zakładając. rodzeństwa. 24) zwraca jednak uwagę na to. T. że czasami dzieci niewidome wymagają dłuższego czasu do nauczenia się języka. Przyczyną może być tutaj fakt. gdy powinny w sposób właściwy rozumieć i posługiwać się pojęciami. które są im niedostępne w codziennym doświadczeniu. 8) pisze w tej sprawie: "U niemowląt niewidomych ewentualne opóźnienia w mowie mogą być spowodowane faktem. że obok decydującej roli słuchu. s. ogól<ny stan zdrowia. u których takie opóźnienia wystąpiły. Gałkowski (1975. D. która przeprowadziła odpowiednie badania w tym zakresie. W zasadzie nie stwierdza się u dzieci niewidomych. Batemau. Sękowska <1974. którym w normalnych warunkach odpowiadają wyobrażenia wzrokowe. s. że dzieci niewidome z reguły później zaczynają mówić. domowników nie towarzyszą obrazy wzrokowe ruchów i układów ust podczas artykulacji". że wiele dzieci. Tonković (1978. T.

Sękowskiej wykazały. . rozwojem. przeciągać itd. 211) . 2. że ślepota nie powoduje większych zaburzeń rozwoju języka dziecka niewidomego (zasób słów i stosowanie reguł gramatycznych). s. nie tylko nie jest uboższy. lecz przeciwnie . że mowa może spełniać także pewną rolę kompensacyjną w przypadku intensywniejszego wykorzystywania jej funkcji poznawczej. Pomimo że ślepota nie powoduje poważniejszych zaburzeń w rozwoju mowy. z tego. które w przeprowadzonym eksperymencie swobodnie wypowiadały się na określony temat.jest on bogatszy. że: . że zasób słów badanej grupy dzieci niewidomych jest bogatszy od tego..autorka stosowała test językowy A. 212 i nast. 76 i 77) pisze w tej sprawie: "Słowo mówione czy pisane kompensuje braki w poznaniu niewidomego dziecka. Nazw czynności . jak: z czego uszyte jest ubranie.polecano dzieciom wykonanie określonej czynności. sytuacjach oraz zmianach zachodzących w przestrzeni i czasie. to jednak dziecko niewidome wymaga określonej pracy nad jej . jaki posiadają ich widzący rówieśnicy.dzieci niewidome dysponują większym zasobem słów. Sękowskiej (1974. Badania Z. Descoudres z 1929.dzieci odpowiadały na takie pytania. Nazw materiałów . czy dzieci niewidome potrafią wykorzystać zgromadzony zasób słów w mowie dla logicznego wyrażenia swoich myśli. a dzieci musiały je wykonywać. s. in. która pozbawiła je wzroku. 4. na co wskazują różnice w użyciu części mowy przy opowiadaniu.dzieci z obydwu grup jasno i logicznie formułują swe myśli.dzieci odpowiadały na takie pytania. że słownik dzieci niewidomych. Istotna różnica na korzyść dzieci niewidomych zaznaczyła się przy podawaniu przeciwstawnych przymiotników oraz zestawieniu końcowych wyników wszystkich serii. Uwydatnia również rolę wychowania i nauczania w rozwoju umysłowym człowieka niewidomego". słowo jest przewodnikiem w zachowaniu dziecka wśród różnych sytuacji życiowych". kto sprzedaje w sklepie itd. Wynika to m. w jakich ono . przymiotników itd. które dotyczyły: 1.) nie ma większych różnic między dziećmi niewidomymi a widzącymi. Należy więc często mówić do dziecka opisując czy wyjaśniając różne sytuacje i zjawiska. Z tego wynika wniosek. np. Nazw zawodów . czasowników. np. co świadczy o tym. nie uszkodziła także kory mózgowej. Sękowska (1974. pomimo ograniczenia możliwości poznawczych. że rozumieją znaczenie używanych słów. Tak więc ogólnie można przyjąć.pod względem częstotliwości używania różnych części mowy (rzeczowników. lecz tylko 4 jego serie. czym są pokryte dachy itd. a ono musiało podać przymiotnik przeciwstawny. pochylać się. że dziecko niewidome jest dzieckiem normalnym pod względem intelektualnym. skąpy. Z. Nazw właściwości przedmiotów . smutny. W badaniach wzięły udział te same dzieci. informując o niedostępnych dla jego bezpośredniego poznania zjawiskach przyrody.) dotyczyła sprawy.podawano dziecku określony 117 przymiotnik. że brak wzroku uniemożliwia naśladownictwo.potwierdza tezę. Druga seria badań Z. Badania te wykazały. że w trakcie rozwoju psychicznego należy dążyć do intensywnego rozwoju języka dziecka niewidomego i wykorzystywania jego znaczenia kompensacyjnego. Ze względu na to. s. Sękowska (1974. Okazuje się. "Wynik badania pisze Z. 3. jeśli przyczyna. stosunkach. jak: kto buduje dom. .

Powinno nauczyć się również nazw kolorów. gdy dotyka przedmiot. nie dając mu możliwości dotykowego poznania przedmiotu i otoczenia". 28) pisze: "Często rodzice nie uczą swoich dzieci niewidomych tak jak należy. dotknąć czy samo zbadać przedmiot.118 się znajduje. Pamiętać trzeba jednak. s. że trawa jest zielona. nie mówiąc już o sprawności zmysłu wzroku. nawet gdy nic nie widzi. że odpowiedź na to pytanie dał nam P. zjawisk i ich cech dostępnych dla percepcji wzrokowej. albo używa podobnych wyrażeń. aby mogło ono chwycić. 5. "Musimy przygotować nasze dziecko niewidome . niebo niebieskie i jakie kolory harmonizują ze sobą przy ubiorze". Wydaje się więc słuszne. kinestetycznego i słuchu. Pisanie jest to czynność wymagająca wysokiej sprawności manualnej sprawności prawej ręki. który czyta isię za pomocą dotyku. A więc trzeba mówić o kolorach i stosować określenia odnoszące się do przedmiotów.. o którym mówi.do życia wśród widzących. Jeśli chodzi o rozwój języka dzieci niewidomych. Jeśli dziecko mówi. których dzieci nabywają dopiero w młodszym wieku szkolnym. Dla zredukowania tej konsekwencji już '150 lait temu L. Oczywiście. Opiera się om na tzw. Opanowanie umiejętności pisania i czytania wymaga bowiem rozwoju i aktywizacji kilku funkcji psychicznych i fizjologicznych. jak: »wzrok». s. mogło ono równocześnie poznawać za pomocą zachowanych zmysłów. s. tzn. aby duchowy z nim związek stał się. co możliwe. z którego wywodzą się znaki odpowiadające literom i innym znakom graficznym. aby w miarę możliwości towarzyszyło temu sensoryczne doświadczenie. a więc również słów odnoszących się do treści wzrokowych. Jest to jedna z istotnych konsekwencji ślepoty. Dlatego też jest niepożądane unikanie wyrażeń i zdań. «ja mogę to widzieć». «widzieć». "Alfabet Braille'a stanowi bezpośrednią transformację . a przy czytaniu głośnym także słuch. Dziecko musi wiedzieć. 36). W szczególności odnosi się to do sprawności funkcjonalnej zmysłów: wzroku.2. aby to. Mowa graficzna dzieci niewidomych Mówiąc o mowie graficznej mamy na uwadze umiejętności pisania i czytania.4. które zawierają takie terminy. Wymieniany już F. Uczą je mówić bez wkładania przedmiotu do jego rąk. istnieje tutaj pewne niebezpieczeństwo wystąpienia u tych dzieci zjawiska werbalizmu. to nie należy tego korygować. aby od najmłodszych lat mówić do dziecka używając zwykłego języka tak samo jak byłoby to dziecko widzące. Na skutek braku wzroku dzieci niewidome nie mają możliwości naU119 czenia się pisania i czytania płaskiego pisma czy druku. sześciopunkcie brajlowskim (2 rzędy pionowe po 3 punkty). 28) . Braille stworzył specjalny system znaków wypukły alfabet.pisze F. miły i pożyteczny". czy należy uczyć je języka ludzi widzących. Tonković (1978. Istotę każdego znaku '(litery) stanowi liczba i wzajemny układ (położenie) punktów w ramach sześciopunktu. Domagają się mówienia od dziecka. musi więc ten świat stać się dla niego najmniej obcy. Baillart (1964. to powstaje problem. Wydaje się. naszemu małemu dziecku niewidomemu wypadnie kiedyś współżyć z widzącymi. które tworzą kształt danego znaku. która zmusza do stworzenia tym dzieciom specjalnych warunków nauki. o ile to możliwe. który pisze: "Musimy stale powracać do jednego zagadnienia o kapitalnym znaczeniu. kiedy do tego są przygotowane.. Tak samo dobry wzrok potrzebny jest do czytania. Tonković (1978.

Przede wszystkim uwzględnia on to.całość znaku (litery) mieści się pod opuszkiem jednego palca. ' . tłoczenie liter brajilowakich odbywa się od' stromy prawej ku lewej. a zwłaszcza zmysłu dotyku. co pcizwala na ich odczytywanie (z drugiej strony papieru) od strony lewej do prawej. W pierwszych próbach lewa ręka wskazuje prawej początek linii '(wiersza). / .odległość między punktami liter uwzględnia próg przestrzenny (Webera). 137 i nast. tak jak np. Początkowo dziecko bardzo wolno opanowuje umiejętność pisania (tłoczenia) liter. Rozwój umiejętności czytania dotykowego u dzieci niewidomych M. grubszy papier. który w tym procesie spełnia decydującą rolę. str.pojemność uwagi przy równoczesnej percepcji ograniczona jest do 6 elementów prostych. W przeciwieństwie do zwykłego pisma. z tego. że: . 32. chociaż udział obu rąk w tym procesie różni się często u poszczególnych niewidomych. Stosuje się 'tutaj łapeć j. dotykając go bardzo dokładnie. 19'73.zaobo" wać trwałość znaków. Wynika to m. Grzegorzewska (1964.dotyk lepiej ujmuje linie przerywane (kropki) niż linie ciągłe czy płaszczyznę. że w odpowiednim wieku dziecko niewidome powinno opanować umiejętność pisania na zwykłej maszynie. Jak wynika z doświadczeń. co stworzy jemu możliwość pisemnego porozumiewania się z osobami widzącymi. co pozwala na łatwe ich ujęcie. Pisanie brajlem odbywa się za pomocą specjalnej tabliczki i bolczyka do tłoczenia punktów. czasem imawet dwu. mowa migowa głuchych. lecz stanowi raczej równoważną formę tego samego języka.prawej i lewej rę!ki. Nie jest więc to pod względem lingwistycznym język całkowicie inny. że przeciętnie umysłowo rozwinięte dziecko niewidome może opanować bez . W miarę nabywania większej wprawy liczba . Tak więc w miarę nabywania umiejętności czytania dotykowego następuje podział funkcji . Początkowo dziecko zwraca większą uwagę na iicabę punktów w . Czytanie palcem prawej ręki ma charakter bardziej syntetyczny. s.6). Nigdy jednak dziecko niewidome nie osiągnie szybkości dziecka widzącego przy pisaniu płaskiego pisma. Później dziecko uczy się czytać za pomocą obu palców wskazujących.specjalnych trudności umiejętność pisania i czytania alfabetu Braille'a. . przy czym prawy czyta z dużą szybkością prześlizgując się po znaku i dając tylko jego ogólny obraz. podczas gdy lewy dokonuje wolniejszej jego analizy wykonując kolejne dotykania znaku. ' Mówiąc o pisaniu trzeba jeszcze wspomnieć. dzieci niewidome uczą się także pisać na specjalnej maszynie brajlowskiej.czy trzykrotnie. zwanego popularnie "brajlem".znaku. . W miarę ćwiczenia w poszczególnych klasach szybkość się zwiększa. Obok ipisania za pomocą tabliczki i bolczyka. D. po której ma się przesuwać.) przedstawia w sposób następujący: Czytanie dotykowe odbywa się palcami wskazującymi obu rąk. podobnie jałk alfabet palcowy głuchych" (B.słowa pisanego . Ogólnie trzeba powiedzieć. aby .alny. in. ze system punktowy Braille'a uwzględnia możliwości percepcyjne osób dotkniętych ślepotą. .(drukowanego) na druk wytłaczany. przeciętne dziecko niewidome nie ma specjalnych trudności w opanowaniu umiejętności czytania brajlem. Bauman. Jest ona dużo łatwiejsza w obsłudze i pisze się na niej szybciej niż przy użyciu tabliczki i bolczyka. a ręki lewej bardziej analityczny.120 .

ale także zwiększenie szybkości czytania i pisania alfabetem punktowym. operacje podstawowe . Zanim w ontogenezie czynność myślenia osiągnie swój najwyższy rozwój. natomiast następuje całościowe ujęcie obrazu danej litery czy nawet wyrazu. I w tym jest pewna analogia między czytaniem wzrokowym i dotykowym. s. Pismo punktowe L. Można więc przyjąć. że wypracowana i udoskonalona struktura wzrokowa nie może sObie poradzić teraz z członkami dotykowymi. Biorąc za podstawę geinezę luto materiał myślenia . mają ipewine trudności w oipa-^ nowaniu czytania dotykowego. Jest to więc znacznie wolniej niż czytanie u osób widzących. są u nich ciągłe wahania między strukturą dotykową i wzrokową. M.120 słów w ciągu tego samego czasu. która reprezentuje. skróty.5. ' Jak wynika z doświadczenia. Nie są one jednak jeszcze powszechnie dostęp•ne. Przeciętny niewidomy czyta jednak około 100 . a na pierwsze miejsce wysuwa się całościowy kształt znaku jako określona forma dotykowa. 5. dokonuje oceny. U nich następuje dopiero stopniowe przekształcanie struktury wzrokowej na dotykową. które polega na przetwarzaniu treści (informacji) zawartych w spoirtrzeżeniach. wyrazem itd. a więc tranisponuje je na • wzrokowe. Jedną z nich 'są tzw. Przetwarzanie to odbywa się dzięki operacjom myślowym (umysłowym). przechodzi ona przez różne poziomy. że dobry "brajlista" może czytać z szybkością 200 słów na minutę. BraiUe'a stosowane jest już ponad 'li50 lat i doczekało się różnych zastosowań i modyfikacji. że 121 -nie mają one jasno wyrobionej żadnej struktury.porównywanie. a więc literą. Przyczyną tego jest to. Grzegorzewska (1964. Następny poziom rozwoju myślenia bazuje . Dzięki myśleniu człowiek lepiej i dogłębniej poznaje rzeczywistość. Mają one ina celu przede wszystkim zmniejszenie objętości książek brajlowskich. klasyfikowanie.na najniższym poziomie rozwojowym jest myślenie sensoryczno-motoryczne (spostrzeżeniowo-ruchowe).analiza i synteza oraz operacje pochodne . Przy biegłym czytaniu poszczególne punkty litery '(znaku) przestają być odczuwane jako pojedyncze elementy. które osiągają szybkość nawet ponad 500 słów na minutę. które obniża się w miarę utrwalania się struktury czytania punktowego i ustalania się związku między znakiem a treścią. do których należą tzw. Podobnie twierdzi autorka.(1980. wnioskowanie itd. wysuwa hipotezy. s. co trwa znacznie dłużej. A więc brajl ma jeszcze wiele lat życia przed sobą jako system •najlepiej dostosowany do percepcji osób pozbawionych wzroku. 139) tłumaczy to tym. abstrahowanie. że w początkowym okresie nauki czytania wrażliwość dotykowa ma duże zna-^czenie. Przyczyną tego jest ograniczone pole dotyku palców. 122) podaje. Fankhauser . W ostatnim czasie system punktowy zaczynają wypierać tzw. że dzieci z resztkami wzroku na ogół gorzej czytają niż dzieci całkowicie niewidome. jakie można objąć wzrokiem. które polegają na zastępowaniu jednym znakiem kilku liter (sylab). rozwiązuje bardziej lub mniej złożone problemy. wyobrażeniach i pojęciach stanowiących materiał myślenia.punktów schodzi na plan dalszy. które utraciły wzrok po nauczeniu się czytania wzrokowego. którego nie można porównywać z polem. które opiera się na spotrzeżeniach i manipulacji. dzieci ociemniałe. maszyny czytające. Rozwój myślenia u dzieci niewidomych Najwyżej zorganizowaną i złożoną czynnością poznawczą jest myślenie. uogólnianie. F.

rozwoju wyższej analizy i syntezy oraz bogatego rozwoju drugiego układu sygnałowego u dzieci niewidomych abstrahowanie rozwija się łatwo.nawet przypisywali tym pierwszym pewną przewagę. klasyfikowania. 8. to jednak do dnia dzisiejszego nie jest ono do końca rozpracowane. wiązania w logiczne całości i schematyzowania. Jedni uważają. którego materiałem są pojęcia. podobnie jak u dzieci widzących. Wreszcie najwyższym poziomem jest myślenie pojęciowe . mogą osiągnąć poziom rozwoju umysłowego na równi z dziećmi widzącymi. s. in. 1974. . że zagadnienie myślenia w ogóle (u osób widzących) nie jest jesz-. ludziach i ich wzajemnym stosunku. 114) wyraża się w sposób następujący: "Wpływ ślepoty na rozwój myślenia jest mniej oczywisty. O myśleniu niewidomych K. co to jest. podkreśla się.. s. "Wskutek sprawnego uczynnienia kory mózgowej. Rozwój i przebieg myślenia u dzieci niewidomych należy do jednego z bardziej złożonych zagadnień tyfiopsychologicznych.widzieli pewien ^negatywny wpływ czynni122 Itów związanych ze ślepotą na rozwój i przebieg myślenia u osób pozbawionych wzroku. którą widzący ma przed oczyma". czy też kształtowaniu sądów o różnych zjawiskach.niewidomemu wrażeń pozwala mu na poznanie tej rzeczywistości. uogólnianie. że dzieci niewidome. synteza. Brak wizroku nie powoduje opóźnień w samych spnawnościach językowych. Z pewnością wynika to m.wyobrażeniach. cze dostatecznie zbadane i nasuwa wiele wątpliwości. wnioskowanie itd. porównywania.inny niż u dzieci widzących". zależy on od wielu czynników. Należy zanotować specjalne dążenie dzieci niewidomych do różnicowania. mogą się rozwijać i osiągnąć normalny poziom. abstrahowanie. systematyzowania. M. kontroli wzrokowej u dziecka niewidomego kształtuje się ciągła potrzeba wysuwania wniosków na podstawie dochodzących bodźców w oparciu o doświadczenia dawniej zdobyte. choćby np. Grzegorzewska {1964. Ogólnie trzeba powiedzieć. Z. w sprawie sytuacji w otoczeniu. Oznacza to. Na podstawie bardziej lub mniej dokładnych badań tyfiopsychologowie reprezentowali i nadal reprezentują różne poglądy w tym względzie. s. Sękowska (1974. o ile nie została u nich uszkodzona kora mózgowa. z tym że. że myślenie dziecka niewidomego rozwija się w sposób swoisty .(abstrakcyjne). globalny niż analityczny . że operacje myślowe jak analiza.na utrwalonych śladach spostrzeżeń .nie ma powodów spodziewać się. że język jest narzędziem i podstawą myślenia -'. że nie ma większych różnic między myśleniem u dzieci niewidomych i widzących. Ciągle się zjawia odruch badawczy. i ciągle trwa praca myślowa odbudowywania otaczającej rzeczywistości".(por. z tego. 260) pisze w tej sprawie. stąd nazywane jest myśleniem konkretno^obrazowym (konkretno-wyobrażeniowym). 78) pisze natomiast. Jeśli się przyjmie pogląd. Wskutek braku . K. kiedy się mówi o pewinej specyfice myślenia niewidomych. s. Dzieci niewidome mają więc potencjalne możliwości rozwoju myślenia. że: "Dopiero bowiem logiczne wnioskowanie z dostępnych . że dominują w nim bardziej operacje syntezy i poznanie ich ma charakter bardziej całościowy. a inni wręcz przeciwnie -. Wprawdzie już w XIX wieku zajmowano się tym zagadnieniem. Klimasiński (1977. szukania pewnych analogii. Czy jednak czynniki związane ze ślepotą nie mają żadnego wpływu na rozwój myślenia dzieci niewidomych? Czy nie można mówić o pewnej swoistości myślenia dzieci niewidomych? Z reguły. Klimasiński. niektórzy .

J. . Na tym etapie rozwoju dziecko nie musi już wykonywać określonych manipulacji przedmiotami. 1968. omawianiu rozwoju wyobrażeń przestrzennych. Ponadto mówiąc o pewnej specyfice myślenia tych dzieci z reguły podnosi się 2 kwestie: ^ l) czy pewne braki w sferze sensorycznej . 2) czy zbudowane na niepełnej bazie sensoryczńej pojęcia dzieci nie-' widomych są adekwatne. Klimasiński (1977). Stadium to tr'wa mniej więcej do drugiego roku życia dziecka. czyli wyobrażenia. z zagadnieniem tym związana jest także 1 sprawa specyficznego werbalizmu u tych dzieci. a zwłaszcza na poziomie. co do których nie ma większych wątpliwości. Piageta (1966). Już pod koniec stadium inteligencji sensoryczno-motorycznej można zauważyć pierwsze przejawy uwewnętrznienia działania dziecka. Nasuwa to przypuszczenie. '/•'••• ^ ' W badaniach swoich oparł się on m. aby osiągnąć zamierzony skutek (pewną zmianę sytuacji). nią charakter synpraktycizny. w których to okresach spostrzeżenia i wyobrażenia stanowią zasadniczy materiał myślenia. Faktycznymi elementami procesu myślenia są jednak operacje. Zagadnieniom tym poświęcimy teraz nieco uwagi. Tak więc wszelkie operacje umysłowe (wewnętrzne) pochodzą od zewnętrznych działań. W tym okresie. mają pewien wpływ na rozwój i przebieg myślenia w niektórych okresach rozwojowych. s. 5. Na pewno jest to związane z dotykowym charakterem poznania niewidomych.1. musi wykonać pewne działanie. aby dziecko mogło dojść do określanego celu. chodzi tutaj głównie o myślenie na poziomie semsoryczno-motorycznym i 123 konkretno-wyobrażeniowym. o badaniach którego wspomniano przy. 26). . Myślenie konkretno-obrazowe u dzieci niewidomych Jak już podkreślono .spostrzeżeń i wyobrażeń. rozwój wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych ulega pewnym zahamowaniom i opóźnieniu.Z. Rozwija się ono jako kontynuacja myślenia sensoryczno-moto-rycznego i poprzedza stadium myślenia pojęciowego. albowiem myślenie jest niczym innym jak zinterioryzowanym działaniem. na którym materiał myślenia stanowią wyobrażenia. że fakt ten może 'mieć też pewien wpływ na rozwój myślenia u dzieci niewidomych. uzyskać określony skutek. Sękowska. tzn. A więc podstawowym 'materiałem myślenia na tym -poziomie są wewnętrzne reprezentacje określonych sytuacji bodźcowych i ich zmian (wyobrażenia). Piageta rozwój myślenia na poziomie operacji musi być poprzedzony przez rozwój działania zewnętrznego. są po prostu ich uwiewnętirzmelnaem. ogólne cechy przedmiotów i zjawisk.tego rozwoju jest stadium inteligencji sensoryczno-motorycznej ograniczającej się do manipulacji (działań) aktualnie wykonywanej na' przedmiotach. Według J..myślenie konkretno-obrazowe jest myśleniem. czy wiernie odzwierciedlają istotne i. lecz może tego dokonać w płasizczyżnie wewnętrznej wykorzystując w tym celu wewnętrzną reprezentację tych manipulacji.na teorii rozwoju umysłowego . które można określić jako zinterioryzowane :(uwewnętrznione) czynności. Zgodnie z tą teorią pierwszym etapem .5. in. a więc rozwój właściwych operacji (czynności) umysłowych. Jak już stwierdaono w poprzednim rozdziale. które polega na przetwarzaniu informacji (treści) zawartych w wyobrażeniach. A więc myślenie na tym poziomie jest związane ściśle ze spostrzeżeniami i wykonywaniem czynności. Zagadnieniem tym zajmował się u nas K.

w którym. Chodziło mianowicie o stwierdzenie. autystycznemu. 55 i nast. Odwracalność polega na tym.pisze A. z których 2 zostały przeidtstawione przy omówieniu.12 roku życia zaczyna się kolejny okres rozwoju myślenia . obejmuje ono . a zwłaszcza myślenia. zgod-* nie z regułami logiki formalnej (myślenie logiczne). pojęć).] Myślenie.operacyjność i odwracalność jest już ogólna ..(operacji . określa się jako myślenie przedoperacyjne. W ramach tych badań przeprowadzono 5 serii eksperymentów. s.. '147) stanowi też warunek uznania czynności myślowych za operacje. jak też z poważnych proihlemów naukowych.stadium operacji konkretnych. na celu zbadanie rozwoju myślenia operacyjnego . Odwracalność łączy się z pojęciem stałości. Klimasiński (1977. czy zeapół ozyinników związanych ze ślepotą powoduje występowanie w niektórych okresach rozwoju myślenia zahamowań i opóźnień. Jurkowski (1975. Na tym etapie rozwojowym myślenie dziecka staje się samodzielną. w badaniach K. 27) wysunął następujące hipotezy: u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia występuje opóźnienie rozwoju myślenia ukierunkowanego oraz że opóźnienie to spowodowane jest opóźnieniem rozwoju wyobrażeń przestrzennych. iSeria II eksperymentów K.może myślowo wrócić do sytuacji wyjściowej. Nie oznacza to jednak. a więc oderwaną od konkretnych spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z konkretnymi • sytuacjami. a więc cechy (właściwości) przedmiotów (ciężar. że w myśleniu dziecka zanikają rodzaje myślenia uformowane na poprzednich etapach rozwojowych. (zadania). Tak więc dopiero na początku młodszego okresu szkolnego mamy okres faktycznego myślenia operacyjnego . która stanowiła punkt wyjściowy przed dokonaniem przekształcenia (zmiany) w wyniki operacji czy całych sekwencji operacji umysłowych. s. Od 11 . Operacje myślowe byłyby tutaj definiowame jako czynności uwewnętrznione i odwracalne [. s. pomimo dokonywających się przeIdsiżtałceń. w którym materiałem są wyobrażenia przestrzenne. które zmierza do określonego celu lub rozwiązania określonego problemu.8 roku żyoia". Celem badań K. Jego oznaką jest ukształtowanie się pojęcia stałości.zasadniczo okres do 7 . do tej. że dziecko . 125 Występuje ono zarówno przy rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji życia codziennego. Przez myślenie ukierunkowane autor rozumie myślenie. kształt) są stałe i niezmienne. Piageta stadium operacji formalnych w rozwoju ontogenetycznym jest poprzedzane przez stadium operacji konkretnych.wewnętrzną czynnością poznawczą operującą pojęciami. objętość. Myślenie ukierunkowane przeciwstawia się zwykle myśleniu .stadium operacji formalnych. Przed przystąpieniem do badań K. . a także o. w którym brakuje jeszcze odwracalności. Klimasińskiego wzię-• ło udział 78 dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia i grupa kontrolna dzieci widzących. "Odwracalność . próbę ich wyjaśnienia.Obok interioryzacji w trakcie rozwoju operacje umysłowe stają się także odwracalne. KTimasińskiego (1'9'T7. niezależnie od treści.biernemu. którym odpowiadają pojęcia. Klimasińskiego (1977. Jak już zaznaczono poprzednio.język). Operacje formalne dokonywane są na materiale symboli werbalnych (słowa . Zgodnie z teorią J.) miała. polegającemu na przesuwaniu się luźno powiązanych skojarzeń (wyobrażeń. s. 47) było porównanie rozwoju dzieci niewidomych i widzących. rozwoju wyobrażeń przestrzennych (seria I i III).

że zadania grupy A (łatwiejszej) wykonało 55% dzieci widzących i tylko .VIII zaled126 dwie 83% dzieci osiągnęło poziom operacyjny. a 12% nie rozwiązało zadania w ogóle.] Na podstawie wyników II serii eksperymentów można także sądzić. Klimasińskiego (1977.dłuższy od .przedoperacyjnego. a pozostałe 12% na poziomie myślenia pośredniego . Klimasiński. lecz go burzyły i układały go od nowa. Jak można było się spodziewać. Eksperymenty K. a więc rozwoju pojęcia stałości cech i ich właściwości przedmiotów i zjawisk. 1977. . Wyrażało się to w tym. W następnych klasach sytuacja wprawdzie się poprawiła. które miał włączyć w ułożony szereg kierując się kryterium długości. dome były o wiele gorsze. Zagadnieniem tym zajmował się uprzednio Ch.. u dzieci całkowicie . że dodatkowych linijek nie włączały one w już ułożony układ.".]" Seria IV eksperymentów K. . Wyniki Itej serii eksperymentu pozwoliły autorowi (s. W klasach I . GO) na sformułowanie następującej konkluzji: ".III 20% dla poziomu operacyjnego.. Dla badanych. cji konkretnych. np.. Piageta stanowi istotę rozwoju myślenia na poziomie operacji konkretnych (por. W grupie badanych z klas VII . Eksperymenty polegały na przechodzeniu (wyobrażeniowo) z kartki do kartki na dziewięciopolowej tablicy według zasad ruchów konika szachowego. U żadnych z 26 badanych dzieci w wieku 6-10 lat nie stwierdził on "konserwacji masy. stosowano wariant składający się z 5 linijek.. "krótszy od-. którzy nie potrafili tego zrobić.. a więc opanowania odwracalności w zakresie działań na materiale wyobrażeń przestrzennych". W grupie tej od IV klasy wszystkie dzieci znajdowały się już na poziomie myślenia operacyjnego.konkretnych). ^ Podobnie jak w poprzedniej serii eksperymentów dzieci niewidome uzyskały gorsze wyniki niż dzieci widzące.)-miała na celu zbadanie rozwoju wyobrażeń układu przestrzennego i sprawności posługiwania się wyobrażeniami przestrzennymi przy rozwiązywaniu coraz to trudniejszych problemów. z tym że różnica między dwiema kolejnymi linijkami . lecz dzieci niewidome nie osiągnęły takiego poziomu jak dzieci widzące. albowiem wymaga ujęcia relacji "krótszy od. . że opóźnienie rozwoju myślenia ukierunkowanego u dzieci niewidomych wiąże się z małą trwałością i niewielkim zakrętem. zaczynając od najdłużlszej lub najkrótszej linijki.III 88°/o dzieci widzących osiągnęło poziom myślenia operacyjnego.. to znaczy ujmowały tylko jedną relację..niewidomych od uroidzemia ugrupowania przedoperacyjne (takie jak szeregowanie) oraz konkretne operacje przestrzenne powstają później niż u dzieci widzących [. 67 i nast. s. 5% przedoperacyjny. U dzieci niewidomych analogiczne liczby wynosiły w klasach I . Bo ich ułożeniu badany otrzymywał dalsze 4 linijki o innej długości niż poprzednie. K.. Seria zadań ułożona była z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Klimasińskiego polegały na ułożeniu według długości 'S linijek. co według teorii J. który stwierdził u dzieci niewidomych od urodzenia znaczne opóźnienie myślenia operacyjnego. 8). Miller (1969). Wykonanie tego zadania polegające na systematycznym szeregowaniu elementów o różnej długości wymaga myślenia na poziomie opera-.. ciężaru ani objętości".wynosiła 2 cm. wyobrażeń przestrzennych [.". wyniki uzyskane przez dzieci niewi-. .. Dla przykładu można podać. a 71% dzieci nie potrafiło w ogóle rozwiązać zadania. K.. s.

. np. że dzieci niewidome gorzej niż dzieci widzące wykorzystują w procesie 'myślenia wyobrażenia o układach przestrzennych dostarczone im przez dotyk (por. 1977. 74).2. K. i nieprze^ strzeninych.VI analogiczne wskaźniki wynosiły 100% (wszystkie dzieci widzące) i 5'1%. . a więc relacji "większy od . natomiast dla klas IV .. Przedstawione przykładowo wyniki tej serii eksperymentów wskazują na fakt. np. l'977i. "leży nad". z czego należało wyciągnąć wniosek odnośnie do relacji między A i C. 5.nie potrafią także rozwiązywać trójelementowych zadań werbalnych i to niezależnie od treści" (K. Wskazują na to "wyniki wszystkich przedstawionych serii badań. "scyzoryk leży przed klockiem" i "klocek leży przed ołówkiem".. najwyższym poziomem rozwoju myśleinlia jest myślenie pojęciowe. Z tego też powodu rozwój pojęć u dzieci niewidomych stanowił przedmiot badań niektórych tyfiopsychologów. A>B i B>C. Ogólnie trzeba stwierdzić. dzieci niewidome później niż dzieci widzące zaczynają rozwiązywać bez zgadywania trójelementowe zadania werbalne. Myślenie pojęciowe u dzieci niewidomych Jak już zaznaczono. Klimasiński. s. że formalne operacje umysłowe u dzieci niewidomych zaczynają funkcjonować później niż u dzieci widzących [. "A jest bardziej zdolny niż B" i "B jest mniej zdolny niż C". to jednak materiał. . których było 28. 74 i nasrt.VIII zwiększył się on do 5l5%. "leży pod". na którym ono bazuje (pojęcia) ma w nim swoją genezę. Roczne opóźnienie obserwuje się w zakresie zadań przestrzennych jednokierunkowych. że wyniki badań K. które określały relacje jednokierunikowe. . np. z tym że w klasach VII . mniejszy od . Klimasiński (1977. ddtyczyły stosunków przestrzeinnych.III.. albo dwukierunkowe. że przyczyną opóźnienia rozwoju myślenia ukierunkowanego u tych dzieci jest opóźnienie rozwoju wyobrażeń przestrzennych. " itd.] Możma przypuszczać. dwuletnie w zakresie zadań nieprzestrzennych jedno-i dwukierunkowych [. s.. Ponadto były zadania. w którym przetwarzaniu podlegają pojęcia. W zadaniach tych występowały 2 przesłanki. "mniej odważmy i odważny".2 dzieci niewidomych (około 4%) z klas I . . Wprawdzie myślenie na tym poziomie jest już czynnością całkowicie wewnętrzną i niezależną od sfery sensorycznej.dzieci widzących". że rozumienie słownych informacji o relacjach przestrzennych jest inne niż u .) miała za zadanie stwierdzenie.. 82). . co zadania w eksperymentach II serii.. czy różnice między 'dziećmi niewidomymi i widzącymi w rozwiązywaniu zadań werbalnych wymagających wnioskowania (myślenie ukie-ruinko!wane na maiteriale werbalnym) wynikają z opóźnienia rozwojowego i czy istnieje związek między tym opóźnieniem a opóźnieniem rozwoju wyobrażeń przestrzennych. Seria V eksperymentów (s. które nie potrafią wykonywać konkretinej czynności Sizeregowania długości • .] Można wnioskować.. . Z porównania rezultatów uzyskanych przez dzieci niewidome w II i V serii eksperymentów można wnioskować. "Dzieci niewidome. np. np. 80) charakteryzuje je w sposób następujący: " . Eksperymenty te polegały na rozwią-zywaniu werbalnych trójelementowych zadań skonstruowanych według tej samej zaisady. Zadania te. Jeszcze większe różnice zaznaczyły się w grupie B (zadania trudniejsze).5. Klimasińskiego potwierdziły postawioną przez niego tezę o opóźnieniu rozwodu myślenia ukierunkowanego. 127 Dzieci niewidome i w tych eksperymentach uzyskały gorsze wyniki -niż dzieci widzące. K. Klimaisiński. dwuletnie w zakresie zadań nieprzestrzennych jednokierunkowych. s.

czyli atetrahiowanie cech podobnych. przygotowując tym samym iteren do powstawania właściwych pojęć ogólnych i rodzajowych". .opanowanie przez nie znaczenia słów. które mają charakter jednostkowy i konkretny. Zagadnieniem rozwoju istotnych dla rozwoju pojęć operacji zajmowała się u nas Z. Dopiero w okresie nauki szkolnej osiągają one coraz to wyższy stopień doskonałości.. funkcja. aby mogły spełniać swoją funkcję. . Powstają one na bazie spostrzeżeń i wyobrażeń.'-^" ^^.VII.iij-i. zdolność łączenia ich . p^s. jak abstrahowanie i uogólnianie. Sękowska (1974. Pojęcia. im łatwiej się ten proces odbywa w umyśle. . czy nie są zbyt ogólnikowe i adekwatne do bogatej treści rzeczywistości oraz czy odpowiadające pojęciom słowa nie są tylko pustymi dźwiękami. rodzaj.pod wspólną nazwą lub rodzajem (uogólnienia . a'by dziecko samo łączyło w swym umyśle różne przedmioty ze względu na wspólne cechy. Są one wynikiem takich operacji umysłowych. które 'ujmują określoną treść i którym odpowiada określona' kla-sa przedmiotów. Jest to tzw. Pod koniec młodszego okresu szkolnego (12 -14 lat). Podobnie jak adekwatność wyobrażeń również adekwatność pojęć stanowi jeden z ważnych problemów tyfiopsychologicznych. Pierwsze pojęcia zaczynają kształtować się już u dziecka w wieku 128 poniemowlęcym. W jej badaniach wzięło udział 60 dzieci niewidomych z klas II . stosunki itd.Pojęcia są wynikiem poznania na poziomie umysłowym i odzwierciedlają ogólne i istotne cechy przedmiotów i zjawisk.. tzn. np. prawda.proces myślenia dzieci niewidomych . zagadnienie werba-lizmu przypisywane tak często dzieciom niewidomym. Na podstawie wyników tych badań autorka stwierdza: "'Umiejętność znajdowania cech podobnych w przedmiotach. . kretene. Stopień uogólnienia tych pojęć jest jednak niski. powinny być zupełne obejmować wszystkie istotne cechy i dokładne . Werbalizm dzieci niewidomych miałby być wynikiem pewnego deficytu informacji (treści) i dotyczyłby słów wyrażających stosunki przestrzenne i cechy przedmiotów dostępne percepcji wzrokowej. Abstrahowanie polega ina myślowym odrywaniu cech nieistotnych i jednostkowych. Zawierają więc wiedzę o rzeczywistości w formie uogólnionej i pośredniej. czy kształtowane na niepełnej bazie sensorycznej pojęcia dzieci niewidomych są prawidłowe.. geometria zaczynają intensywnie rozwijać się tzw. Z zagadnieniem tym wiąże się często kwestię. Chodzi mianowicie o to. W rozwoju pojęć istotną rolę odgrywają więc takie operacje. Początkowo pojęcia dziecka nie odpowiadają jeszcze pod względem treści i zakresu pojęciom człowieka dorosłego. 235).) stopniowo wzrasta. jak abstrahowanie i uogólnianie. które pełnią funkcję bardziej uogólniającą i eliminują w ten sposób potrzebę wyobrażeń w procesie poznania. s.. ----. i Iim większa jest ta umiejętność. że bardzo dobrze rozwija się u dzieci niewiiidomycih abisitrahowanie.przyp.nie zawierać cech jednostkowych. aut. pojęcia abstrakcyjne przedstawiające ogólne cechy. Ich podstawą jest rozwój mowy dziecka . Natomiast uogólnianie polega na łączeniu przedmiotów czy zjawisk posiadających wspólne cechy. dzięki takim przedmiotom. czy ewentualny weriballizm może mieć wpływ na. a wyodrębnianiu cech wspólnych i właściwych danej klasie przedmiotów czy zjawisk. cierpliwość. jak algebra. ujmują najbardziej ogólne i istotne cechy i właściwości przedmiotów i zjawisk. Poprzednio wspomniano już.na rozwiązywanie określonych sytuacji . tym częstsza 'będzie sposobność.

Natomiast w klasie VII i VIII ponownie zarysowuje się przewaga po stronie dzieci niewidomych.iycn szKOi podstawowych.wiedza o przedmiotach i zjawiskach sprowadza się często do sumowania cech. a zmniejsza się liczba porównań konkretnych . . Szczegółowa analiza wykazuje jednak. W klasie III dzieci niewidome przejawiają niższy poziom rozwoju. pojęć w ogóle w porównaniu z dziećmi widzącymi. to badania wykazały. Majewski. test przysłów. Ich synteza osiąga większy . 93 i nast. to badania A. test słownika i test wolnych skojarzeń. s. Autorka stosowała takie metody. Szczechowicz (1976.pisze A. albowiem przewyższają one znacznie swoich widzących rówieśników. Nie potrafią one wyodrębniać . "U uczniów niewidomych .VIII klas szkoły specjalnej dla niewidomych.poziom. W koinkluzja autorka stwierdza. Autorka postawiła sobie 2 zagadnienia do rozstrzygnięcia: 1) czy kształtowanie się pojęć u dzieci 'niewidomych przebiega w ten sam sposób co u dzieci widzących. Grupę kontrolną stanowiły dzieci widzące ze t T. że: "Fakt ten potwierdza hipotezę gło130 szącą przewagę u dzieci niewidomych poznania ogólnego nad toonikret- . kiształit.budowa.) wykazały. Badaniami swymi objęła ona 30 dzieci niewidomych z III . albowiem dzieci z tej samej klasy reprezentują w zasadzie ten sam poziom wiedzy niezależnie od wieku. wielkość iitp. przez co pojęcia stworzone na jej podstawie są bardziej usystematyzowane i ścisłe". Natomiast w klasie IV następuje duży przełom u dzieci niewidomych. Psychologia 129 zw. Przejawia się to w braku znajomości i rozumienia wielu pojęć. którą reprezentują. Widzący w klasie trzeciej wykazują większą uinie'jętniość dokonywania uogólnień. Dla .problemowych. 2) czy pojęcia dzieci niewidomych są adekwatne do rzeczywistości. że dzieci niewidome na wszystkich poziomach częściej używały kategorii abstrakcyjnych. 86 i nast. a nie na wiek. 93) . nie zawiera natomiast uogólnionej wiedzy o przedmiocie. W klasach V i VI występuje mniej więcej zrównanie poziomu dzieci niewidomych i widzących w tym zakresie. że z uwagi na odmienny sposób poznania rzeczywistości również kształtowanie się pojęć ma swoją specyfikę. że fa:za pojęć konkretnych u dzieci niewidomych trwa krócej niż u dzieci widzących i szybciej pojawia się faza występowania pojęć abstrakcyjnych. że zarówno w grupie dzieci niewidomych. s. głębsze rozumienie związków i stosunków zachodzących między przedmiotami.cech wspólnych.najistotniejszych cech przedmiotów i uogólniać cech wspólnych występujących w grupie przedmiotów czy zjawisk. celów tych badań dzieci podzielone były ze względu na! klasy.wykrywanie wspólnej funkcji. dostrzeganiu istotnych cech i związków między przedmiotami oraz w częstszym operowaniu pojęciami abstrakcyjnymi. rodzaju. Jeśli chodzi o kategorie porównań. Polega ona na tym. jak też widzących wraz z wiekiem wzrasta liczba porównań abstrakcyjnych . s. jak: test porównań. i O ile chodzi o pierwsze zagadnienie.jLK.). Sprawą prawidłowości kształtowania się pojęć u dzieci niewidomych zajmowała się A. Wyraża się to w wykrywaniu więcej podobieństw . Różnice w rozwoju pojęć właściwie przejawiają się przez cały okres objęty badaniami. Szczechowicz (1976. a więc od III do VIII klasy. Szczechowicz (1976.

barwa. Na skutek innego sposobu poznania rzeczywistości skierowują one uwagę na inne kategorie porównań (niewzrokowe) niż dzieci widzące. na zubożenie pierwszego układu sygnałowego (sfery sensoryczneij . Chcąc •osiągnąć ten sam cel pokonują o wiele trudniejszą i bardziej złożoną drogę. budowa. Natomiast w tym czasie nie występuje jeszcze kompensacyjna ro'la mowy. a mianowicie czy nie są one puste i jaka jest ich treść. a następnie funkcję. : Odnośnie do pozostałych kategorii porównań trudno jest ustalić ścisłe prawidłowości. Nie są one jednak "mniej adekwatne od kategorii występujących i dominujących u widzących". Szczechowicz się zajmowała. Niewidomy uczeń w tej samej klasie zmuszony jest więc do pokonywania trudności wykraczających poza jego możliwości rozwojowe. O ile chodzi o pewne opóźnienia w klasie III. wielkość. ona (s. W związku ze stwierdzonymi wynikami można postawić hipotezę.nym. W każdym razie takie kategorie. Drugim zagadnieniem..przyip. \ Analogiczne wyniki uzyskała poprzednio Z. niewidome dzieci"'zaczynają się szybko rozwijać.] Poznanie konkretne ze względu. materiał schodziły na miejsca od III do IX.s. A. Okazało się. Dla zbadania tego 'zagadnienia autorka posłużyła się zadaniami. była sprawa adekwatności pojęć dzieci niewidomych do rzeczywistości. W konkluzji A. 9'8): "Rozwój myślenia dziecka widzącego w klasie III znajduje się jeszcze na poziomie operacji konkretnych. którym A. aut.) posiada węższy zakres i mniejszą adekwatność". że dzieci niewidome podobnie jak dzieci widzące potrafiły porównywać i wykrywać ich podobieństwa na podstawie konkretnych cech. Szc. Stąd lepiej u tych dzieci są rozwinięte operacje analizujące (analiza) niż syntetyzujące (synteza).ze-chowiciz stara się także znaleźć przyczynę odmiennego kształtowania 'się pojęć u dzieci niewidomych. . wskazuje na szybszy rozwój pojęć abstrakcyjnych". pod wpływem systematycznej nauki szkolnej. Różnica zaznaczyła się jednak w itym. dzięki której większe doświadczenie w zakresie "przeprowadzanych operacji myślowych pociąiga za siobą' przechodzenie na kolejne. Sękowska i(19i7'4. materiał. Ponadto pisze. Rzadziej natomiast podkreślały takie kategorie. czyli były znacznie rzadziej używane niż kategorie rodzaju i funkcji. Podsumowując swoje badania pisze ona: "Jak się okazało. jak kształt. takich jak: kształt. . dzieci z wszystkich klas niezależnie od wieku najczęściej wymieniały kategorie abstrakcyjne: wspólny rodzaj. ciężar. wyższe.] Dopiero po przełamaniu tych barier. [. że u dzieci niewidomych poznanie ogólne przeważa nad konkretnym. wielkość. przewyżsizając widzących kolegów już w klasie IV. smalcu i kirieistetyczny !(clężar). jak: budowa. wielkość. Pojęcia dzieci niewidomych nie są więc pojęciami pustymi i ogólnikowymi. Szczechowicz . bardziej złożone etapy rozwoju myślenia". że dzieci niewidome częściej posługiwały slię kategoriami kształtu i materiału oraz kategoriami podpadającymi pod zmysł słuchu. to widzi ją przede wszystkim w odmiennym sposobie poznawania rzeczywistości. 277) w wymienionych badaniach nad klasyfikowaniem przedmiotów i pojęć przez dzieci niewidome. w których występowało porównywanie i wykrywanie cech wspólnych należących do kategorii konkretnych.. Chcąc dorównać rówieśnikowi musi poprzez abstrakcję i uogólnienie dochodzić do tego co dla widzącego dziecka nie stanowi żadnych trudności poznawczych [. w którym dominującą rolę odgrywa dotyk będący zmysłem analitycznym.

nie pojęciowe). w której ludzie stanowią centralny punkt i tworzą całą sfpołeoz-ność. dając przeciwnie poczucie nieprzyjemne (por. Spłonek. które w wielu przypadkach używane są zamiennie. i społeczne. k gdy mamy na uwadze uczucia społeczne . do określonej sytuacji. to pierwszym ich przejawem jest stan ogólnego podniecenia noworodka.zachwyt itd. Z reguły o emocjach mówi się. 6. Każde dziecko bardzo szybko zaczyna reagować gniewem. zazdrość itd. a nie o emocjach mówimy. krzyku itd. że pewne formy zachowania człowieka można traktować jako zjawiska i emocjonalne.zi'oim. uczucia estetyczne . 330). 99) stwierdza: "Uzyskane wyniki potwierdzają tezę głoszącą adekwatność pojęć dzieci niewidomych. W. O ile chodzi o rozwój emocji. strach itd. strachem.stają się dla dziecka źródłem emocji i to zarówno o znaku dodatnim. sen). 6. Przełącznikowa i H. aby mogło ono aktywnie brać udział w jej życiu i działalności. Ten początkowo niezróżnicowany stanemoojonamy przechyla się szybko w kierunku pozytywnym dając w efekcie stan przyjemnego samopoczucia lub w kierunku negatywnym. zjawiska .przedmioty. s. a . . np. Oprócz tych pierwotnych emocji dziecko uczy się też reagować emocjonalnie. że 'istnieją pewne trudności w precyzyjnym odróżnieniu takich pojęć. jak: emocje i uczucia. w przeciwieństwie do pewnych nieprawidłowości (opóźnień) rozwoju myślenia konkretno-wyobrażeniowego.miłość. O uczuciach. Niektóre bodźce . Uczucia rozwijają się w trakcie włączenia się dziecka w życie społeczne. zaprzeczają werbalizmowi i ogólnikowości stosowanych przez nich pojęć abstrakcyjnych".Natomiast rozwój społeczny palega na zmianie i dostosowywaniiu zachowania dziecka do wymogów tej społeczności. M. W tym przypadku istoitne źródło emocji stanowią bodźce zewnętrzne. Wynika to stąd. ludzi jako "nosicieli wartości społecznych" (por.1. uczucia moralne sprawiedliwość. Emocje ('uczucia) odzwierciedlają stosunek człowieka do rzeczywistości. Już w pierwszych tygodniach niemowlę zaczyna uśmiechać się na widok matki. jak też ujemnym na zasadzie skojarzenia. że rozwój myślenia. a później zabawki itd. aigresja. Przedstawione wyniki badań wskazują więc na całkowitą poprawność rozwoju i kształtowania się pojęć u dzieci! niewidomych. co wyraża się w płaczu. Szewczuk 1979. s. Oznacza to również. butelki z pokarmem. 313). ma prawidłowy przebieg i osiąga normalny po. zjawisk. Emocje (uczucia) rozwijają się w sytuacjach społecznych i mają swój udział w1 regulacji stosum-" ków z otoczeniem oraz wpływają na proces społecznej adaptacji człowieka. 1979. dla którego stanowią one materiał (myśle-.(1976. gniew. gdy ma się na uwadze odzwierciedlenie stosunku człowieka do aktualnie działających bodźców. a później uczuciowo pod wpływem nabywania doświadczenia. w której się on znajduje. np. Są one jakościowe bardziej złożone i odzwierciedlają istosunek człowieka do 132 przedmiotów. Pojawiają się one u dziecka nieomal zaraz po urodzeniu. s. sympatia. Często ten rodzaj uczuć nazywany jest uczuciami wyższymi. radość. Emocje i uczucia dzieci niewidomych Mówiąc o rozwoju emocjonalnym na wstępie trzeba podkreślić. Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci niewidomych \ Rozwój emocjonalny jest ściśle związany z rozwojem społecznym. Pierwsze emocje dziecka pochodzą od bodźców wewnętrznych i związane są ściśle z zaspokajaniem lub niezaspoka-janiem podstawowych potrzeb biologicznych (pokarm.

cepcji wzrokowej w poznaniu otaczającego świata jest bardzo duży. społeczne czy estetyczne.. M.. 13S przedmiotów. O ile . następuje także rozwój jego emocji. Dziecko niewidome podobnie jak dziecko widzące będzie reagować płaczem. uświadomiony przez dziecko stosunek emocjonalny do ludzi. zjawisk. tj. Wyrazem pierwszych kontaktów społecznych i rozwoju przywiązania się do swego otoczenia społecznego jest uśmiech dziecka. ptaszków. 1975. odczuwać niewygodę z powodu mokrej pieluszki lub zadowoleniem.. węchowe itd. Pojawia się on jako reakcja na widok matki. Dobre warunki ku temu stwarza współżycie i współdziałanie dzieci w przedszkolu. który pojawią się już w 3 tygodniu życia i określany jest jako "uśmiech socjalny". miłość. Przełącznikowa i H. gdy będzie głodne. Duży wpływ na rozwój emocji ma także rozwój działalności dziecka.zwłaszcza wzrokowe. O pewnej specyfice można mówić w odniesieniu do rozwoju emocji.percepcją wzrokową (por. &). emoo j analnego. nowej zabawki itd. a właściwie na jej uśmiech. s. Spłonek. W wieku przedszkolnym następuje dalszy rozwój uczuć dziecka w związku z poszerzeniem kręgu osób z jego środowiska społecznego. Weźmy dla przykładu dzieci w wieku 2-3 lat i ich reakcje emocjonalne na widok zwierząt. T. krzykiem czy gniewem. że dzieci niewidome będą reagować emocjonalnie tylko na dostępne dla nich bodźce. Wołoszynowa (1979. których genezą są bodźce płynące od organów wewnętrznych. są rozwijające się uczucia wyższe jako trwały. dotykowe. Dobrzańska-Socha. s. 26). zazdrość. jaki isltoijeje ' . że udział per-. Mówiąc o pewnym ograniczeniu i zubożeniu sfery emocjonalnej u dzieci niewidomych trzeba zwrócić uwagę na wpływ w tym zakresie ogranicizenia działalności tych dzieci. 626) pisze: "Wreszcie najwyższą formą życia. : 1975. s. s. niechęć czy nawet nienawiść (por. dzieci niewidome są równocześnie pozbawione możliwości emocjonalnego reagowania na wiele przedmiotów i zjawisk. jałk poznawcze. Wraz z rozwojem kontaktów społecznych już w 2 i 3 roku dziecko zaczyna być zdolne do przeżywania takich uczuć. to jak dotychczas nie przeprowadzono wielu badań w tym zakresie. których genezą są bodźce zewnętrzne. Przede wszystkim trzeba podkreślić. a więc słuchowe. określony już w znacznym. jaka staje się dostępna dzieciom na poziomie tego wielku. A. L. stopniu. że nie ma większych różnic w rozwoju emocji u dzieci niewidomych i widzących. W miarę jafc zaczyna ono opanowywać różne iSprawności manipulacyjne i lokomo-cyjnie (chodzentie). 399). Rozwój uczuć wyższych w tym okresie pozostaje w ścisłym związku z 'kształtowaniem się osobowości. W tym okresie można już kształtować u dzieci uczucia' wyżsize. a ściślej mówiąc związanych z zaspokajaniem lub niezaspokajaniem potrzeb biologicznych. Najwyższy poziom rozwoju uczuć osiąga dziecko w wieku szkolnym. choć nie zmienia to jakości samych procesów emocjonalnych (por. różnych stron otaczających je rzeczywistości". Emocje towarzyszą bowiem wszelkim czynnościom dziecka. Rzecz zrozumiała. Reakcja ta jest wzmacniana przez bardzo częsty kontakt. Można więc mówić o pewnym ograniczeniu i zubożeniu sfery emocjonalnej u dzieci niewidomych. na które dzieci wadzące bez Specjalnych trudności reagują. moralne.chodzi o rozwój emocji i uczuć u" dzieci 'niewidomych. Z uwagi na to. gdy będzie nakarmione. Gałkowiski. jak współczucie. Wielu autorów podkreśla duże znaczenie koja-' rzema stanów emocjonalnych z .. 1979.

1975. li9T5. że dzieci niewildome nie inicjują konitaktów za pomocą uśmiechu'.. to też zaczyna się ich bać. . charakteryzowały się wysokim poziomem lęku przed dotykaniem nieznanych przedmiotów. W tej sprawie B. s. 14). które u dzieci widzących takiej reakcji nie wywołują.. s. 171 pilgze: "Moje dziecko boi się dotykać przedmiotów. Gałkowski. 172) pisze w tej sprawie: "Dla naszego dziecka nie będzie straszne przebywanie w ciemności. Dreier (1980. ' ' Podobnie S. przedmiotów albo też głosu. już w wieku 2-3 lat dziecko odkrywa. Jest to sprawa tzw.Fraiberg (1971) w wyniku swoich obserwacji stwierdziła. że głos matki nie stanowi jeszcze dla niewidomych niemowląt w wieku 10 tygodni 'bodźca wywołującego uśmiech dziecka. poczucia bezpieczeństwa. że te dzieci. Jest to zjawisko noirmalne. 12113'). . co widzą. Wymieniona już S. gdy zostaje samo". nagłe bez uprzedzenia pojawienie się lub zniknięcie przedmiotu (zabawki). 19'715. .między matką a dzieckiem. Dzieci widzące boją się przede wszystkim tego. Warto jeszcze dodać tutaj stanowisko J. s. a. Podkreśla również. Jednak dla rozwoju przywiązania dziecka do matki i reakcji będących jego wyrazem bodźce wzorkowe nie stanowią jedynego źródła. który uważa. Gałkowski. niemowlęta niewidome przejawiają wolniejsze tempo wprzywiązaniu się do osób z otoczenia. np. 'że. Lewe'nfeld <'1956. które zniechęciło do badania otoczenia". mogą stymulować uśmiech dziecka l równoważyć znaczenie bodźców wzrokowych. jako czynniki wyzwalające uśmiech [. że przezwyciężenie tego stanu często zajmowało kilka miesięcy. s. ale może przestraszyć je samotność.s. B. że u niewidomych niemowląt tego typu reakcje występowały dopiero pomiędzy 13 a 15 miesiącem życia (wg: T. Ponadto dla dzieci niewidomych przyczyną przestraszenia mogą być przedmioty czy zjawiska. . Pisze ona. gdy od niego 'odchodzę. Lewenfeid (1956. terapeutki prowadzącej zajęcia z dziećmii miewidomymi podaje.] Głos jako bodziec ma duże znaozlenie wyzwalające uśmiech. zwłaszcza nieuprzedzoina [. Bowliby'eigo (1869). Fraibeng (1971!) w wyniku swoich obserwacji stwierdziła. S. Już w piątym. Oczywiście zjawisko to oparte na bodźcachwzrokowych nie występuje u dziecka niewidomego i tu mamy pierwsze zahamowania rozwoju kontaktów społecznych.. szóstym miesiącu życia zaczynają się pojawiać pierwsze reakcje przestraszenia na widok nowych nieznanych osób. dopiero w wieku 2-3 lat. W innym miejscu autor pisze: "Czasem łatwo niewidomego przestraszyć gniewną uwagą. 28) pisząc o swoich doświadczeniach jako kinezy-. że u niewidomych niemowląt bodźce głosowe i dotykowe mogą w wielu przypadkach działać bardzo skutecznie.także głos (mowa).] Moje dziecko płacze. które zapewnia dziecku wzrokowa kontrola jego otoczenia. przyciskanie). Również komponenty pozawzrokowe. jak kontakt dotykowy (obejmowanie. s. uśmiechają się rzadziej niż dzieci widzące. czego dotykają. "Freedman (1964) pisze. że otaczające przedmioty mogą być niebezpieczne. Gałkowsiki. osoby itd. natomiast 'dzieci niewidome tego. Przyczyną tego stanu rzeczy jesit najczęściej nieprzyjemne doświadczenie. 134 ale znacznie później niż w przypadku dzieci widzących. '12). które rozpoczynały ćwiczenia usprawniające dość późno. lecz charakteryzuje się ono większą intensywnością niż u dzieci widzących (wg: T. u (których pod wpływem głosu matki można zaobserwować go już w pierwszych tygodniach życia" (T.

Źródłem ich są tzw. że są one w najmniejszym stopniu zależne od percepcji wzrokowej. s. Tak jak dziecko widzące .zetknięcie się z twardą rzeczywistością. Często powstałe w wyniku skojarzenia reakcje strachu mogą przerodzić się u dziecka w postawę lękową. Wydaje się. że dzieckoi ma zahamowane lub udaremnionie zaspokajanie wielu potrzeb natury psychicznej i społecznej.pozbawione felgo wszystkiego . Chodzi tutaj o adekwatną pantomimikę.. Nie będzie więc dużym błędem. knzykiem. kiedy umiejętność tę opanowały. Decydujący Czynnik kształtowania tych uczuć to wychowanie. 27) pisze w 'związku z tym: "Dlatego tez z jednej strony mimika niewidomego dziecka będzie uboższa. że przeciętne dziecko niewidome na skutek braku wzroku jest ograniczone w znacznym zakresie pod względem dodatnio zabarwionych emocjonalnie prze-żyć.co inne dzieci osiągają bez trudu. Szczególnego podkreślenia wymaga występowanie u dzieci niewidomych strachu przed samodzielnym 'poruszaniem się w przestrzeni. brak kontaktów z rówieśnikami. ograniczenia w tym zakresie. Wśród nich na pierwszym miejscu znajdują się sytuacje deprywacji (pozbawienia). jeśli się stwierdzi. Ewentualny problem mogą stanowić uczucia poznawcze i estetyczne. aby niewidomi mieli większe. agresją w formie słownej czy ruchowej (fizycznej). zazdrości. Nie ma więc żadnych powodów do twierdzenia. których dziecko niewidome w codziennym życiu ma niemało. w jakich dziecko niewidome częściej się znajduje niż jego widzący rówieśnik. przeBizkody i niepowodzenia. w których czuje się . Dotyczy to zarówno dka-iasu. . Charakteryzują się one tym. wrogości. złości itd. Na zakończenie należałoby wspomnieć o pewnych trudnościach. Dziecko uczy się odpowiedniego wyrazu twarzy i reakcji ruchowych towarzyszących w wyniku obserwacji zachowania się innych osób 136 'w sytuacjach wywołujących duże nasilenie reakcji emocjonalnych. a z drugiej nie będzie ono ukrywać swoich stanów emocjonalnych. właśnie na skutek braku wzroku. które hamuje i zniechęca dziecko do samodzielnego poruszania się w przestrzeni. Reakcje te określane jako stres zawierają również niemały ładunek emocji o zaaa-. sytuacje trudne. dużo w nich agresji. jakie mają dzieci niewidome w opanowaniu zewnętrznych wyrazów emocji i uczuć._a z drugiej strony narażone jest na częste przeżycia z dużym ładunkiem emocji o znaku ujemnym. Zresztą i dzieci widzące przejawiają często lęk przed samodzielnym pierwszym pokonywaniem przestrzeni.ku ujemnym.której albo nie rozumie. Albo mówiąc inaczej niewidome dziecko częściej narażone jest na izolację. albo przyjmuje ją dosłownie. kiedy dzieci uczą się samodzielnie chodzić. a zwłaszcza społecznych i moralnych. a zwłaszcza mimikę twarzy. A. jak również okresu późniejszego.dziecko nie^widome reaguje w określony slpoisób na te sytuacje. Dobrzańska-Socha (1975... Mówiąc o pewnej specyfice rozwoju życia emocjonalnego 'dzieci niewidomych trzeba wspomnieć. jako rzeczywistą groźbę. którą trudno później zlikwidować. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zazwyczaj przykre i nieprzyjemne doświadczenie . Wyrażają się one często płaczem. Dziecko nie spojrzy jak wyraz naszej twarzy zmienia się i wypogadza". że są one częściej narażone na występowanie u nich reakcji emocjonalnych o negatywnym zabarwieniu. często reakcji gniewu". Specjalnego ustosunkowania wymaga sprawa kształtowania uczuć wyższych. zwane też stresowymi. osamotnienie.

Wreszcie w wieku szkolnym dochodzi ko137 -puje już ukształtowanie wielu istotnych cech osobowości dziecka. a więc zachowań oczekiwanych i wyznaczanych przez grupę społeczną. grup nieformalnych. Inicjatywa bowiem należy raczej do dorosłych. którzy podchodzą do dziecka. jak: gotowość do' aktywnych kontaktów społecznych. które odwiedzają rodziców.się nieraz z okresu przedszkolnego. wywodzące . potrafi zachować się w sytuacjach społecznych zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi standardami w danym środowisku oraz ułożyło sobie harmonijne stosunki z członkami swojego społecznego środowiska. często w ramach tzw. lecz do swobodnych kontaktów ze swoimi rówieśnikami. skwer). W tym okresie jest ono jednak biernym partnerem w tych kontaktach. Rozwój społeczny dzieci niewidomych 'W psychologii rozwojowej przez rozwój społeczny rozumie się zmiany. a więc w kontaktach z innymi jednostkamL Wspomniano już o pierwszych kontaktach małego dziecka .. . Dotyczy to takichoech społecznych oisobowości.. życzliwość wobec innych. jakie dokonują się w osobowości dziecka polegające na pojawienilu się takich ceteh.szczególności . braćmi. dzięki którym jest ono zdolne do aktywnego uczestnictwa w życiu i działalności społeczeńsitwa. np. siostrami. zainteresowanie życiem społecznym itd. Ogólnie można więc powiedzieć. a wśród nich inne dzieci. wspólny udział w zajęciach przedszkolnych czy szkolnych. a wraz z rozwojem mowy zaczyna samo nawiązywać kontakty werbalne. że adaptacja społeczna przejawia się w kontaktach społecznych. do której dziecko przynależy. wspólną zabawę. Rozwój kontaktów społecznych decydujących o socjalizacji dziecka bazuje 'na percepcji wzrokowej . współdziałania z innymi dziećmi czy osobami dorosłymi.2. W okresie przedszkolnym następuje dalsza socjalizacja dziecka. 626) .rozwój społeczny czyni jednostkę zdolną do pełnienia różnych ról społecznych". Dziecko poznaje ludzi i inicjuje :z nimi odpowiednie interakcje dzięki spostrzeżeniom wzrokowym. podwórko. babciami. a niewchodzenia z nimi w bliższe kontakty. W tym okresie krąg osób składających się na środowisko społeczne dziecka zaczyna się powiększać. Szkoła stwarzadziecku liczne okazje do kontaktów nie tylko z nauczycielami i wychowawcami. Wół oszynoiwa •(19719. Dziecko społecznie-przystosowane to takie.społecznych.społeczną dziecka. s. koleżeństwa. wyraźnie 2 środowiska społeczne: rodzina oraz rówieśnicy z przedszkola czy otoczenia domu (park. Wraz z rozwojem sprawności lokomocyjnych dziecko zaczyna szukać towarzystwa.orientacji wzrokowej w środowisku społecznym. W domu spotyka osoby. Już w pierwszych miesiącach życia jest ono zdolne do kontaktów z innymi członkami rodziny: z ojcem. Staje się ono zdolne do uczestniczenia we wspólnych zabawach i innych. Na dziecko oddziałują teraz. dziadkami itd. która i wyraża się w regulacji jego stosunków z otoczeniem. W tych kontaktach przeważa jednak nastawienie orien-tacyjno^badawcze polegające na chęci poznania spotykanych osób.niemowlęcia z matką.pisze L. Podobnie na spacerze ma możliwość poznania wielu ludzi. które umożliwiają mu funkcjonowanie w środowisku. Zaczynają się zawiązywać pierwsze przyjaźnie. społecznym i pełnienie określonych ról społecznych. wyciągają ręce itd. widłowy rozwój społeczny warunkuje adaptację . "W . które dąży do kontaktów . Prą-. zbiorowych zajęciach. W wieku poniemowlęcym sytuacja się zmienia.6. uśmiechają się do niego.

w kontaktach interpersonalnych itd. .. jakie znaczenie tej sprawie będą.możliwości poznania bliższego i dalszego środowiska społecznego i nauczenia rozpoznawania go na podstawie dostępnych biodźców. jakie z tego kontaktu płynie. dotykowych (uścisk ręiki czy innych części ciała) itd. które mogłyby być ich partnerami w bomtaktach społecznych. M.Dzieci niewidome na skutek braku percepcji wzrokowej i orientacji wzrokowej w środowisku społecznym mają ograniczone możliwości: .. zapach charakterystyczny itd. .potrafią zachowywać się w grupie rówieśników. że rodzina nie włożyła wystarczających wysiłków w jego socjalizację". kim są.odpowiedniego czasu na kontakty z członkami rodziny. odpowiednią dozę poświęcenia i miłości. nip. . Słyszy ono ich głos (rozmowę). lękliwe i nie zainteresowane swoim środowiskiem. ich lokalizacji. Wszystkie te bodźce stanowią dla dziecka niewidomego pewną tajemnicę. Desmerger (1978. nadawać rodzice i czy sprawa ta znajdzie u nich odpowiednie zrozumienie. na podstawie bodźców słuchowych (igłois). . rozpoczęcie rozmowy z innym dzieckiem itd. na wspólnej zabawie. Docierają do niego jednak inne bodźce. ich kroki w domu czy na ulicy. zwrócenie się z prośbą o coś do osoby dorosłej. Nieprawidłowości w rozwoju społecznym u starszych dzieci niewidomych mogą przejawiać się także w braku zainteresowań życiem społecznym. Mówiąc o roli i znaczeniu rodziców i środowiska rodzinnego podkreślić trzeba ich obowiązki w zakresie zapewnienia ich niewidomemu dziecku: . Dziecko takie po prostu nie odczuwa zadowolenia. Na pewno uspołecznienie dziecka niewidomego będzie zależeć od tego:. r Biorąc powyższe pod uwagę rozwój społeczny i bazująca na nim adaptacja społeczna dziecka niewidomego należy do bardzo ważnych zagad138 uusi-.. że dziecko niewidome n'ie percyipuje swojego środowisfca społecznego za pomocą analizatora wzrokowego. W związku z powyższym u dzieci niewidomych możemy często zaobserwować pewne nieprawidłowości w rozwoju społecznym i adaptacji społecznej. potrzeby kontaktu z drugiem człowiekiem.. Stąd też zachowanie dzieci niewidomych robi często wrażenie zachowania aspołecznego. rodzeństwem. 54) pisząc o znaczeniu rodziny dla rozwoju społecznego dziecka niewidomego stwierdza: "Jeśli dziecko jest apatyczne. wówczas nie ma wątpliwości.iswuic} przyczyną pew nych nieprawidłowości na tym odcinku jest fakt. odczuwa ich dotyk (otarcie się) na ulicy.poznania osób.wspólnego udziału w zajęciach. jak np. w których wymagana jest zgodna interakcja kilku partnerów.nawiązywania werbalnych kontaktów. ich działania. . Innym zagadnieiem jest sprawa trudności w opanowaniu przez te dzieci wzorów społecznych zachowań z uwagi na brak wzroku i niemożliwość obserwacji zachowań innych osób. V/ związku z tym niektóre dzaeoi niewidome nie . które wskazują na obecność w pobliżu różnych osób. np.poznania nowych osób. s. . innymi dziećmi. Podobnie jak u dzieci widzących również u dzieci niewidomych duże znaczenie i dużą rolę w rozwoju społecznym odgrywają rodzice i środowisko rodzinne. którą wraz z wiekiem musi rozwikłać. . Przejawiają się one przede wszystkim w nierozwijaniu się społecznych potrzeb dziecka. i nie zawsze potrafią w sposób adekwatny reagować na określone sytuacje społeczne. Konsekwencją tego jest następnie brak inicjatywy -i dążności do kontaktów z rodzicami.

Nie oznacza to jednak. lecz w stosunkowo małym stopniu zbadanych. strukturę. samodzielnym wykonywaniu czynności życia codziennego czy poruszaniu się w przestrzeni. Pod wpływem zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych dokonuje się proces przeobrażenia się istniejących w dziecku właściwości i zjawiają .. że grupa ta oczekuje od niego zachowania i reakcji według wzorów w niej akceptowanych. Już niejednokrotnie podkreślano. charakteryzuje doskonalenie struktury całej osobowości. że osobowość dziecka jelst już całkowicie skrystalizowana. że dziecko niewidome trzeba przygotowywać do życia wśród widzących i trzeba mu stworzyć warunki do nabycia tych wszystkich umiejętności i sprawności. Wynika to m. Większe znaczenie w tym zakresie ma wiek przedszkolny. lecz decydujące znaczenie ma wychowanie i środowisko.. że ślepota stwarza w tym zakresie duże trudności i ograniczenia. że osobowość dziecka kształtuje się na przestrzeni całego okresu rozwojowego. Już w przedszkolu od dziecka oczekuje się pewnych form społecznego zachowania w grupie rówieśników. lecz duże znaczenie ma tutaj środowisko. np.możliwości nauczenia ich nawiązywania kontaktów werbalnych z osobami dorosłymi i innymi dziećmi. nawyki i wzory zachowania się. a często trwa jeszcze dalej poza okres dorastania. w którym ono przebywa. która następuje w trakcie rozwoju społecznego w okresie przedszkolnym. Zalążki osobowości dziecka można obserwować już w okresie poniemowlęcym. potrzeby. funkcje itd. zdolności.. w zabawach. jak: temperament. Od stopnia adaptacji społecznej. że adaptacja społeczna dziecka niewidomego zależy nie tylko od niego samego. "Młodszy wiek szkolny. a później szkolnym zależy w późniejszym 'oferesie integracja społeczna niewidomego. Jeszcze większe wymagania stawia się przed dzieckiem w wieku szkolnym. Nie wnikając głębiej w teoretyczne podstawy będziemy starali się przedstawić niektóre cechy i czynniki osobowości w aspekcie ontogenetycz-nym u dzieci niewidomych. kiedy zaczynają się rozwijać potrzeby.kontaktów z rówieśnikami i aktywnego uczestniczenia w różnych sytuacjach społecznych. Te pierwsze 'kontakty społeczne mają duże znaczenie dla społecznej adaptacji dzieci niewidomych. na którą składają się takie składniki. w który wkroczyło dlziedko 7-letniie. Oznacza to. stąd. że brak jest w tej chwili jednolitych poglądów na rozwój osobowości. Nie ulega wątpliwości. Osobowość dziecka jest bardzo złożoną strukturą. które pozwolą mu zachowywać się zgodnie z rolą wyznaczoną przez jego wiek i pozycję i ' 139 w jego środowisku społecznym. charakter. w którym 'dziecko przebywa. Podobnie jak dziecko widzące również dziecko niewidome przynależy do określonej grupy i pełni w niej określone role społeczne. a więc przystosowania się do warunków społecznego działania wśród widzących. zainteresowanie itd. Rozwój osobowości dzieci niewidomych Rozwój osobowości u dzieci niewidomych należy do bardzo ważnych zagadnień tyfiopsychologicznych. Ogólnie trzeba powiedzieć. jej genezę. Równocześnie trzeba podkreślić. wśród których istnieje wzajemne uzależnienie i hierarchia. Na rozwój osobowości mają w pewnym stopniu wpływ wrodzone zadatki. postawy. 7. . kiedy stara się ono samodzielnie pokonywać trudności na drodze do osiągnięcia celu. in.

rówieśników).zmiany osobowościowe u niewidomych nie są tak znaczne. w tym/również postawy wobec samego siebie oraz innych ludzi. Ocena ta nie zawsze jest zgodna 'ze stanem faktycznym. możliwości wykonywania różnych zadań i pełnienia ról społecznych. Postawy dzieci niewidomych wobec siebie i otoczienia Do'istotnych składników osobowości należą postawy. Odchylenia rozwojowe idą w 2 kierunkach: . Zebr owaka. 95) twierdzi. 7'69). Powstaje on pod wpływem samooceny samego siebie wymienionych elementów składających się na ten obraz. umiejętności. niezgodność in minus między "ja rzeczywistym" a "ja świadomym". to są one wynikiem błędów wychowawczych. J. albowiem człowiek stale podlega wpływom środowiska. lęk i różne objawy nieprzystosowania. Reykowski (1971. Obraz pozytywny daje pewność sie141 . s. który często przedłuża się poza wiek 18 lat. zdolności. Obraz negatywny wywołuje niepokój. że . .się nowie" (L. s. W okresie rozwoju jest on jeszcze chwiejny i ulega pod wpływem nowych doświadczeń zmianie i korekcie. J. że "charakter obrazu samego siebie decyduje w dużym stopniu o samopoczuciu jednostki i jej stosunku do otaczającego świata.narastania wyobrażeń i pojęć ^zaniżających własne możliwości w stosunku do faktycznie posiadanych. Składają się na niego wyobrażenia i pojęcia człowieka dotyczące własnych cech fizycznych (wyglądu). który należy do mechanizmów regulujących zachowanie człowieka. braku właściwej rewalidacji czy niewłaściwych postaw środowiska. nauczycieli. ) Doprowadzenie w trakcie kształtowania się osobowości dziecka do zgodności między "ja świadomym" i "ja rzeczywistym" jest sprawą dość istotną. Jak już podkreślono brak jest dotychczas badań obejmujących kompleksowo zagadnienie rozwoju osobowości u dzieci niewidomych. . w którym przebywa. własnego życiowego doświadczenia (sukcesy. Mendruń {1967. 7. Obraz własnego ja zaczyna kształtować się dopiero w wieku 11-13 lat. potrzeb itd. 771) pisze. kiedy dziecko zaczyna zwracać większą uwagę na samego siebie. w którym dziecko niewidome rozwija się i przebywa.1. Łapiń^ka i M.(średni wiek szkolny) młodzież dopracowuje się obrazu własnego ja" (R. by mówić o generalnej odmienności lub zasadniczych brakach".W ciągu kilku pierwszych lat okresu dorastania . Wołoszynowa. stosunku do innych ludzi.. że nie ma w tym zakresie iatotnych różnic między 'dziećmi widzącymi i niewidomymi. Obnaż ten kształtuje się pod wpływem opinii środowiska społecznego i wychowawczego (rodziców. Decydującym okresem dla Uikiształ-towiania . Jednak moiżna przyjąć. na swoje właściwości fizyczne i psychiczne oraz zaczyna siebie porównywać z innymi ze środowiska. Jeżeli występują w tym zakresie zdecydowanie negatywne zjawiska.narastania wyobrażeń i pojęć zawyżających własne możliwości w stosunku do rzeczywiście posiadanych. Trudno więc mówić o zakończeniu tego procesu w ściśle określonym czasie. O ile chodzi o tę pierwszą sprawę. li979. to łączy się ona ściśle z problemem obrazu samego siebie (własnego ja).. s. 636). 1&79. s. niepowodze--nia) nabywanego w kontaktach społecznych. w którym przebywa.się i skrystalizowania osolbowości jest jednak okres dorastania. niezgodność in plus między "ja rzeczywistym" a "ja świadomym". Ewentualne różnice mogą mieć jedy140 nie charakter ilościowy lub temporalny (opóźnienia rozwojowe).

'że faktycznie u dzieci niepełnosprawnych występuje niedocenienie swoich możliwości i poczucie mniejszej wartości. Lewemfeild (•1'85'6. Gdy dziecko ma dwa lub trzy lata spostrzega. Bardzo często bowiem słyszy słowo "niewidomy" w odniesieniu do siebie. że 'dzieci niewidome czują się nieszczęśliwe z tego powodu (braku wzroku .. Morę wzrok utraciły .] Dzieci są na tyle initeligentoe. lepsze kontakty z ludźmi. gdzie 'leży agutoa [. Zagadnienie kształtowania się obrazu samego siebie należy do bardzo istotnych u dzieci niewidomych. który wpływa na zaniżenie oceny i 'kształtowanie się obrazu samego siebie poniżej stanu faktycznego. to i .". Wielu autorów podkreśla. czy ślepota jest czynnikiem. może tego (c)d razu podnieść.. Chodzi mianowicie o sprawę. że dzieci niewidome w przeciwieństwie do osób. gdy coś mu upadnie i nie. aut. Wydaiją się bardzo słulsizne poglądy wskazujące na konieczność stosunkowo wczesnego wyjaśniania dziecku niewidomemu jego sytuacji życiowej. uszy. jej cele i zadania życiowe i zawodowe.oparte na nim aspiracje będą realne. Lewenfeid (1956. zwłaszcza jeśli chodzi o poruszanie się. Z samym określeniem swego kalectwa dziecko spotyka się właściwie stosunkowo wcześnie. że u dzieci niepełnosprawnych występuje negatywny obraz samego siebie. oczywiście w sposób dostosowany do jego wieku i poziomu rozwoju. jak wiele rzeczy nie potrafią zrobić. Pisze ona. nos i język i wyliczymy mu różnorodne czynności. możliwe do zrealizowania. Czy dzieci niewidome na skutek poznania konsekwencji swego ka142 lectwa wykazują zaniżoną samoocenę i poczucie mniejszej wartości? Czy -ich "ja świadome" i "ja rzeczywiste" wykazują dużą różnicę in minus? Wielu autorów podkreśla. co je też utwierdza w przekonaniu. Na tle obrazu samego siebie kształtują się aspiracje młodzieży.bie. sprawie wymieniany już B. Na wstępie trzeba sobie uświadomić. Badania porównawcze A. nie przeżywają swego kalectwa i jego konsekwencji w sposób bardzo intensywny i tragiczny.przyp. tzn.). W ten spolsólb słowo « niewidomy » nie będzie miało dla niego znaczenia ujemnego". lepsze wyniki w nauce". s. podobnie jak 'u innych dzieci niepełnosprawnych. które . . które dzięki temu może wykonywać. że "u dzieci niewidomych wystąpiła tendencja do niedoceniania siebie. 31) przeprowadzonie na dzieciach niewidomych i widzących w wieku 8. toteż fakt ten nie przeszkadza im w rozwoju psychicznym. lecz różnica między obydwiema grupami 'nie jest statystycznie . że jest irane niż pozostałe osoby z jego otoczenia. 87 i 88) pisze: "Niesłuszny jest pogląd. co potrafi zrobić. 6-12. Przede wszystkim w pierwszym okresie nie zdają one sobie sprawy z braku wzroku. zanim inni nie powiedzą mu. s. Jeśli powiemy mu. by dostrzec wkrótce. przychylny stosunek do innych. W tej. W tej sprawie B. Pozwoli to mu na wczesne właściwe wykorzystanie swoich możliwości rozwojowych.. udział w grach sportowych itd. równowagę emocjonalną. 88) pisze: "Najlepiej być wobec dziecka szczerym. że nie wszystko udaje mu się zrobić tak jak innym.dzieci widzące nabywają zupełnie łatwo. Jeżeli obraz ten jest właściwy. Tak więc u dzieci niewidomych poznanie swego kalectwa następuje w trakcie rozwoju w wyniku stwierdzania niemożliwości opanowania lub opanowania z dużymi trudnościami pewnych umiejętności. ale za to ma rączki.ociemniałych. 6 nie potwierdziły takiego stanowiska. Dobrząńskiej-Sochy (1976.'że jego oczy nie pracują. np. s.-że jest niewidome. uwaga dziecka skupi fflę raczej na tym.

Bailliard (. . wiele. których głos słyszy po raz pierwszy.1964. W przeciwnym wypadku młodzież niewidoma narażona będzie na duże rozczarowania i życiowe porażki. że obraz samego siebie u niewidomych dziewcząt w wieku 8-12 lat jest bardzo negatywny i w wielu sytuacjach na pewno odbiegający od rzeczywistego obrazu. s. ułożenia sobie życia rodzinnego i odgrywania roli społecznej w przyszłości. że dzieci niewidome są więcej zamknięte w sobie. zachowując pewien dystans. Przedstawiony fragment faktycznie wskazuje na to. Ukształtowanie właściwego obrazu samego siebie będzie miało bowiem zasadniczy wpływ na aspiracje. 37) .sprawy [. np. Tak jak już podkreśliła A. Wydaje się słusznym stanowisko. Lewenfeid {1956. s. Pozostawione w środowisku nieznajomym. które muszą być oparte na realnej. możliwości wykonywania pewnych czynności. Na podstawie analizy przyczyn występowania tej zaniżonej samooceny można stwierdzić.swoim «ja» immiej odrywane przez in-ne . jest więc zajęte . B. rezerwę'wobec innych ludzi. Początkowo występuje ona w formie zdawania sobie sprawy z nie. do egzaltacji i wyolbrzymiania swoich wyobrażeń i obaw.. na zajmowanie się samym sobą. poddaje się mniej chętnie. La^ socką (w ramach pracy magisterskiej) stwierdza: "niewidome dziewczęta już w wieku 8-12 lat mają świadomość ograniczeń spowodowanych ślepotą. bezradności. Lecz niekoniecznie musi to być regułą. aniżeli dziecko widzące rozróżniające na twarzy rozmówcy wyraz sympatii i wyrozumiałości.. że bezpośrednim jej źródłem jest ujemny wpływ środowiska społecznego". a mianowicie introwersji i ekstrawersji. W ocenie swej sytuacji dziewczęta w tym wieku skłonine są. ciągłej zależności od innych. obcości. Stąd może też zrodzić się skłonność do egoizmu". a jednocześnie pragnienie pełnego rozwoju swej osobowości. 89) zwracając się do rodziców dzieci niewidomych pisze: "Nie wolno nam zapominać. s. bazie. Na pewno duży wpływ na zachowanie właściwych proporcji cech obu typów ma wychowanie i prawidłowe postawy środowiska dziecka niewidomego. co oczywiście ma pewien wpływ na ich adaptację społeczną. stykając się z osobami.istotna. t j. dziecko staje się nieufne i zamyka się w sobie. Sękowska (1974. Mniej optymistyczny pogląd w tej sprawie przedstawia Z. że dzieci i młodzież niewidoma szczególnie lub bardziej niż widząca nastawiona jest na wewnętrzne treści swoich przeżyć. W tym znaczeniu wśród dzieci i młodzieży 143: niewidomej przeważałby typ introwertyka. zależy od prawidłowego wychowania i rewalidacji. Jest to zagadnienie jednego z wymiarów osobowości podkreślanego w niektórych teoriach. cele i zadania życiowe i zawodowe. wyzwolenia -się z ograniczeń spowodowanych ślepotą".pisze w tej sprawie w sposób następujący: "Dziecko niewidome ma naturalną skłonność do myślenia o sobie. wyboru zawodu. która na podstawie-badań przeprowadzonych przez W. Następnie uświadamiają solbie ograniczenie własnych możliwości życiowych. Nie można więc mówić o zdecydowanym występowaniu u dzieci nie"widomych poczucia mniejszej wartości. że ślepota może stwarzać warunki do tego. w których to procesach ten aspekt powinien być szczególnie uwzględniany.] Słuszna jest uwaga. P. że stosunek dziecka do siebie jako niewidomego zależy w znacznej mierze od naszej własnej postawy". Z takim zjawiskiem trzeba się liczyć u dzieci niewidomych. że cechy intro-wersji staną się dominujące i będą tłumić cechy ekstrawersji. ale mogłoby być inaczej. 5i2). bo jest bardziej odosobnione we wszystkich okolicznościach życia i świata zewnętrznego. Dobrzańska-Socha. Często mają poczucie inności. Często podkreśla się.

to jednak hipotetycznie można przyjąć. Potrzeby dzieci niewidomych Ważnym składnikiem osobowości są potrzeby. kontaktów z innymi dziećmi itp. Odnosi się to przede wszystkim do potrzeb psychicznych i społecznych. Niezaspokojone potrzeby są źródłem często bardzo silnych emocji o charakterze ujemnym. czego jednostka oczekuje. kiedy •odczuwa brak pokarmu. ałbo też gdy to. aby je w pełni zaspokajać. s. W określonych okresach rozwojowych u dzieci występują szczególnie intensywnie pewne rodzaje potrzeb.pisze M. Stanowią więc one motywy jego działania. Jako przykład posłużyć mogą pewne potrzeby estetyczne oparte na nastawieniach. Nie oznacza to. Wprawdzie brak jest głębszych badań. stąd człowiek dąży do ich usunięcia. Z uwagi na to. gdy następuje zachwianie równowagi między organizmem i środowiskiem.7. A więc przy błędach wychowawczych. a objawiają się jako odczucie swego rodzaju niezaspokojenia braku. Potrzeby występują wówczas. które wymagają zaspokojenia. Na pewno ślepota . Niemożliwość ich realizacji na skutek różnych przyczyn przeżywają natomiast często bardzo intensywnie. ludzi. że potrzeby bazują na trwałych nastawieniach. że ślepota dziecka może mieć pewien wpływ na powstawanie potrzeb psychicznych i społecznych. Dlatego też wśród niewidomych spotykamy wiele dzieci biernych czy apatycznych. braku właściwej rehabilitacji dziecko niewidome może nie odczuwać potrzeby poznawania piękna otaczającego świata. że pewne ich rodzaje u dzieci niewidomych nie powstają. O potrzebie mówimy bowiem wówczas. czy na 'skutek braku wzroku potrze-»by te mogą być zaspokojone. gdy dziecko odczuwa brak czegoś. jak np. kiedy dziecko zaczyna poznawać otaczający świat i nawiązywać kanitakty z otoczeniem. można przyjąć. To może być przyczyną ograniczenia aktywności dziecka. aby przywrócić zachwianą równowagę. Ślepota jest bowiem czynnikiem mającym określony wpływ w tym zakresie. aby ślepota miała większy wpływ w odniesieniu do potrzeb biologicznych. względnie w pełni zaspokojone. albo potrzeby kontaktu społecznego. Problemem pozostaje jedniak. snu itd. lecz także psychicznych i społecznych. Zagadnienie rozwoju i zaspokajania potrzeb u dzieci niewidomych należy do bardzo istotnych. zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach wychowawczych i rewalidacyjnych. 503) . Rozwijają się one w wyniku wytworzenia się trwałych nastawień wobec przedmiotów. zostaje zawsze lub prawie zawsze spełnione". Te trwałe nastawienia w trakcie rozwoju przekształcają się w coraz to wyższego rzędu czynne i pobudzające do działania potrzeby. których genezę stanowiły spostrzeżenia wzrokowe. . Czynią one wiele wysiłku. potrzeby poznawcze czy potrzeba kontaktu społecznego. Przy prawidłowych warunkach rozwojowych u dzieci niewidomych powstają potrzeby tak samo jak u dzieci widzących. które skłaniają dziecko do podejmowania różnych działań. jeśli w toku rozwoju nie wytworzy się trwałe nastawienie. albowiem nie ma podstaw do przypuszczenia. Przełącznikowa (1979. które rozwijają się w wyniku częstego obcowania z innymi ludźmi.2. U wielu dzieci niewidomych takie odczucie może w ogóle się nie pojawiać. że dzieci niewidome nie mają żadnych potrzeb psychicznych i społecznych. Każdy człowiek dąży do realizacji swoich potrzeb nie tylko biologicznych. "Potrzeba psychiczna . zjawisk. na skutek braku motywacji wynikającej z potrzeb domagających się realizacji. Natomiast potrzeby wyższego rzędu o charakterze psychicznym (psycholofgicznym) i 'społecznym pojawiają się dopiero później.nie powstanie. Potirzeiby biologiczne (organiczne) pojawiają się już w pierwszych 'dniach życia noworodka.

że niewidomy doznaje uczucia osamotnienia.to przeżycie charakterystyczne dla ludzi. Cytowana już kilkakrotnie Z. których istotnymi elementami jest odpowiednia kolorystyka . W tym przypadku ślepotę trzeba uznać za zasadniczą przyczynę niemożliwości zaspokajania tego rodzaju potrzeb. Ich źródłem są trwałe nastawienia. W konsekwencji niewidomemu trudniej stać się członkiem upragnionej grupy społecznej. Z potrzebami poznawczymi związane 'są potrzeby estetyczne.w sferze bodźców akustycznych (muzyką. Sękowska (1974. . . '. czy na skutek niemożliwości zaspokajania potrzeb estetycznych opartych na bodźcach wizualnych rozwijają się potrzeby.. uznania itd. Podobnie jak u dzieci widzących.piękna przyrody. że konsekwencje ślepoty w szczególny sposób odnoszą się do sfery poznawczej.] Samotność . 54) pisze w tej sprawie: "Brak możliwości nawiązania kontaktu wzrokowego. s.dziecka jest czynnikiem blolkuijąicym zaspokojenie wielu potrzeb. najdotkliwsze dla niewidomego są ograniczenia w zakresie uczynienia zadość potrzebom: -^poznawczym i estetycznym.intensywnym poznawaniu otaczającej rzeczywistości za pomocą dostępnych sposobów. Jednak nie. . również u dzieci niewidomych przy prawidłowym rozwoju psychicznym obserwujemy dążność do poznawania przedmiotów i zjawisk. harmonia kształtów itd. że w bardzo wielu przypadkach barierę stanowią niewłaściwe postawy środowiska.społecznym". poezja itd. że brak wzroku negatywnie zaznacza się w tym zakresie. a mianowicie oglądania krajobrazów . pewnej izolacji i wyobcowania [. potrzeby poznawcze (zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń) są najsilniej blokowane. zadawanie pytań itd. s. że ślepota jako taka nie jest tego wyłączną przyczyną. fotografii czy rzeźb. Wydaje się. a więc drogą dotykową.) lub dotykowych. Przejawia się to w . pod wpływem spostrzeżeń wzrokowych. które rozwijają się głównie. Zaspokojenie dwu ostatnich spośród nich jest jednak ograniczone w najwyższym stopniu przez ślepotę. A więc ślepotę można także uznać za pewną barierę w realizacji potrzeb społecznych. Majewski. Odnosi się to zwłaszcza do takich potrzeb. jak potrzeba afiliacji. Już przy omawianiu rozwoju kontaktów społecznych dzieci niewidomych wskazywano na pewne ^ trudności w tym zakresie.. Psychologia 145 potrzeby poznawcze w ten sposób mogą być zaspokojone. . Drugą grupę potrzeb silnie zablokowanych przez ślepotę stanowią potrzeby. Nie ulega najmniejszej wątpliwości.. którzy nie widzą [. słuchową (mowa. . wszystkie 10 T. uzupełnionego wymową słów i dającego poczucie bliskości sprawia. . akceptacji społecznej. dzieł sztuki . Z. Problemem pozostaje natomiast.). choć nie wyłącznie. . Sękowska (1974.(zestawy barw).obrazów. 58) pisze w tej sprawie: "Brak wzroku utrudnia zaspokajanie wielu potrzeb.niezależności i samourzeczywistnienia. Z uwagi na to. w którym dziecko niewidome przebywa i wychowuje się.] Dziecko niewidome żywo odczuwa potrzebę społecznego uznania i afiliacji. Mówiąc o niezaspokajaniu potrzeb społecznych trzeba z dużym naciskiem podkreślić. niezależności i samodzielności. odgrywać w niej upragnioną rolę i uzyskać uznanie". które rozwijają się wraz z uspołecznianiem się dzieci i charakteryzują je jako istotę społeczną. których zaspokajanie może dziecko niewidome znaleźć .

Dopiero dokładne i systematyczne poznawanie otaczającego świata . Jak już podkreślono dzieci niewidome są pod względem intelektualnym dziećmi normalnymi i przy prawidłowej rewalidacji mogą osiągnąć normalny poziom umysłowy. Z uwagi na to. Właściwe kształtowanie się zainteresowań przypada na okres szkolny i dorastania. telewizji itd. Zjawiska psychopatologiczne należy odróżnić od pewnych nieprawidłowości rozwojowych (opóźnień. stąd ich duże znaczenie dla ogólnej aktywności dziecka.3. co można tłumaczyć opóźnionym rozwojem psychicznym. że dzieci miewidołne upośledzone umysłowo stanowią barłdziej złożony i trudniejszy problem rewalidacyjny niż . W poprzedzającym okresie przedszkolnym zainteresowania dziecka mają raczej charakter płynny i niestały. Przez dzieci umysłowo upośledzone rozumiemy dzieci o znacznie obniżonej sprawności intelektualnej mierzonej tzw. należy przyjąć. s. W miarę rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży następuje coraz większe ich zróżnicowanie pod względem treści. a więc zaburzeń czynności psychicznych." . Stąd też na przykład podkreśla się zainteresowanie muzyczne tych dzieci. Na wstępie należy wymienić niedorozwój umysłowy.składnikiem osobowości są także zainteresowania. dysharmonii). "Jeśli chodzi o zainteresowania -. Przyczyną znacznej liczby dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych jest fakt.'oznych. Nasuwa siłę więc pytanie. Ogólnie trzeba podkreślić. Niektóre zagadnienia psychopatologiczne u dzieci niewidomych Omawiając rozwój dzieci niewidomych nie można pominąć pewnych zjawisk psychopatoloigd. że może w tym zakresie wystąpić pewna różnica między dziećmi niewidomymi i widzącymi. Zainteresowania dzieci niewidomych Ważnym . czy ślepota ma jakiś wpływ na kształtowanie się zainteresowań. 8.7. jakie występują w rozwoju dziecka dotkniętego głębokim delektem wzroku. urazach czaszki itd. a które zostały omówione w poprzednich rozdziałach. jafkie mogą pojawić się u tych dzieci.-' .to «śroideik ich ciężkości» przeisu'nie się u niewidomych dzieci na przedmioty związane z percepcją słuchową i dotykową oraz II układ sygnałowy. Na podstawie badania testem zdań niedokończonych Sachsa stwierdziłam u niewidomych dzieci między innymi znacznie zawężony zakres zainteresowań w porównaniu z dziećmi widzącymi. Na przykład u dzieci niewidomych w wieku 12. tak jak każde inne dziecko o pełnosprawnym wzroku.przedmiotów i zjawisk. że percepcja wzrokowa ma wpływ na kształtowanie się określonego rodzaju zainteresowań. W zainteresowaniach tkwią też pewne elementy motywacyjne. Stany takie występują po zapaleniu mózgu czy opon mózgowych. ilorazem inteligencji. Jednakże wśród dzieci niewidomych spotykamy znacznie wyższy wskaźnik dzieci umysłowo upośledzonych niż w populacji dzieci widzących.5 lat nie występowały jeszcze zainteresowania heteroseksuame. brakiem oddziaływania filmów. że u wielu z nich ślepota ma swoją przyczynę w uszkodzeniu io» 147 kory mózgowej. które w rozwoju ontogenetyczriym kształtują się w kontaktach ze światem 146 zewnętrznym. 30) . W takiej sytuacji uszkodzenie to powoduje nie tylko ślepotę. Do-brzańSkaSocha (1975. udział w różnych przejawach życia społecznego prowadzą do utrwalania się zainteresowań dziecka. wylewach do mózgu.pisze A. lecz również obniżenie ogólnej sprawności umysłowej.

Z reguły w wyniku właściwych zabiegów rewalidacyj-nych wiele z tych opóźnień 'można zlikwidować. że zagadnienie dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych jest stosunkowo mało zbadane i opracowane. bądź też w spowolnieniu reakcji . Program rewalidacyjny tych dzieci musi z.bierności czy apatii. "szkoły życia". które wykazują znaczne opóźnienia rozwojowe.często zaniedbania z okresu wczesnego dzieciństwa są bardzo trudne do usunięcia i nadrobienia. i rewalidacyjnej. jednej strony uwzględniać potrzeby wynikające z defektu wzroku. Dzieci te z reguły uczęszczają do specjalnej szkoły dla dzieci. Z kolei należy wspomnieć o nerwowości (zaburzeniach nerwowych) u dzieci niewidomych. że często utożsamia się je z dziećmi niewidomymi umysłowo upośledzonymi. Nakładają się bowiem u nich skutki ślepoty ze skutkami upośledzenia umysłowego. która realizuje odpowiedni dla nich program dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjny uwzględniający ich potrżelby i możliwości intelektualne. niewidomych umysłowo upośledzonych. a zwłaszcza intelektualne. leżą uszkodzenia kory mózgowej mające charakter nieodwracalny. Są to dzieci. Charakteryzuje się ona nieproporcjonalnością reakcji w stosunku do siły bodźca lub sytuacji. Z reguły są one w wysokim stopniu uzależnione od innych osób. analloigicznie jak u dzieci widzących.przystosowałyby je do życia w wa!TUinkach bardzo złożonego inwalidztwa. których liczba jest również znaczna. Od umysłowo upośledzonych należy odróżnić dzieci niewidome pedagogicznie lub środowiskowo "zaniedbane". Mniej liczną grupę stanowią dzieci umysłowo upośledzone w stopniu umiarkowanym czy znacznym. Ogólnie trzeba stwierdzić. . które w możliwie najwyższym atopniu . głównie intelektualnych. co powoduje. Jednakże w stoisunku do tych dzieci należy podejmować 'odpowiednie działania rewalidacyJne. Po prostu dzieciom tym nie zapewniono właściwej opieki wychowawczej . i. W tej sytuacji dzieci te charakteryzują się (mniejszymi możliwościami rewalidacyjnymi.dzieci niewidome z normą intelektualną. Nerwowość zaliczana jest do funkcjonalnych zaburzeń układu nerwowego. Najliczniejszą . Są one po proistu mniej podatne na zabiegi rewalidacyjne i często pomjimo intensywnych zabiegów afekty są 'niewielkie. Dlatego też dzieci te pozostają bardzo często na niskim poziomie ogólnego rozwoju oraz przy-' stosowania do życia. dla których najodpowiedniejszy byłby program rewalidacyjny podobny do tzw. Przejawia się ona bądź to w nadpobudliwości. W zależności od stopnia deprywacji tej opieki stopień niedorozwoju i braku adaptacji do życia tych dzieci może być bardzo różny. Jednak . Niektóre z tych daileoi (z umiarkowanym i .grupę wśród nich stanowią dzieci posiadające lekki stopień umysłowego upośledzenia. a z drugiej ich możliiwośoi rozwojowe.znacznym stopniem upośledzenia) podobnie jiak 'dzieci niewidoime z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego umieszczane są w domach pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci umyisłoiwo upośledzonych widzących. U podłoża zmian psychicznych. Stopień umysłowego upośledzenia u dzieci niewidomych może być bardzo różny. Niestety jak dotychczas nie posiadamy w Polsce tego rodzaju placówki. Różnica między obiema grupami jest jednak dość istotna. Natomiast przyczyną opóźnień rozwojowych u dzieci pedagogicznie czy śro148 dowiskowo zaniedbanych jest ibrak odpowiednich warunków rozwojowych przy w zasadzie normalnie funkcjonującej korze mózgowej.jak już podkreślono .

Zaburzeniami w sferze emocjonalnej przejawiającymi się w wahaniach podstawowego . stany podwyższonego nastroju mogą przyjąć postać euforii lub nawet stanów maniakalnych. a zwłaszcza warunki. neurotyczności. a więc o osobowości schizoidalnej. Osobowość charakteryzująca się zaburzeniami ogólnego tonu uczuciowego . Są one raczej uwarunkowane czynnikami psychospołecznymi. s. Tendencjami paranoidalnymi (osobowość paranoidalna). Obniżenie poziomu ogólnego nastroju może iść w kierunku apatii lub depresji. Baillart '(1964. o których wspomniano przy okazji blindyzmów. która może przyjąć różne stopnie i utrzymywać się nieraz. zwłaszcza pod wpływem bodźców emocjonalnych. Psychopatia jest to zaburzenie struktury i cech osobowości.nastroju. Często u dzieci. że pewien wpływ na rozwój tego rodzaju zaburzeń osobowości może mieć ślepota.nastroju określana jest jako osobowość cyklotymiczna. na które częściej narażone są dzieci niewidome". a więc sztywnością. P. Podobnie na podstawie przeprowadzonych badań Ą. SąJko cechy charakterystyczne dla osobowości astenicznej. bardzo długo. możemy spotkać się z objawami psychopatycznymi. nie towarzyszą im żadne zmiany w korze mózgowej. niskim poziomem energii. tzn. skłonnościami do izolacji i unikania kontaktów społecznych. Wielu autorów podkreśla. które towarzyszą wszystkim przeżyciom psychicznym człowieka. inicjatywy. Brakiem aktywności. że osobowość dziecka niewidomego charakteryzuje się wysokim stopniem. zwłaszcza w zakresie temperamentu. Nieśmiałością. stwierdza:'"U dzieci niewidomych częściej niż u widzących można się spotkać z objawami nerwowości. mimowolne ruchy określonych grup mięśni lub narządów. Dowodem tego są liczne obserwacje. 10) pisze: "Niewidomi są bardziej wrażliwi od pozostałych ludzi.wydarzeniami w otoczeniu. które wskazują na stosunkowo dużą częstotliwość psychopatii i tendencji do zachowań psychopatycznych wśród jednostek dotkniętych • defektem wzroku. Może to wynikać stąd. że 'np. Właściwymi przyczynami nerwowości są jednak czynniki środowiskowe. tiki. Prze/ ciwnie. 31). Jest to następstwo okazywania niewidomemu od dzieciństwa miłości i tkliwości większej niż w stosunku do widzących". podejrzliwością czy nadwrażliwością. brakiem związków uczuciowych z otoczeniem. Wahania te mogą oscylować pomiędzy obniżonym. a podwyższonym poziomem nastroju bez wyraźnego uwarunkowania sytuacją zewnętrzną. 3. s. . które stanowią pewien rodzaj urazu psychicznego wywołującego w konsekwencji nerwowość u tych dzieci. . że dziecko niewidome narażone jest częściej na działanie różnych bodźców sytuacji trudnych. Ogólnie można powiedzieć. stanowiące urazy. . Są to pojawiające się okresowo. Dolbrzańska-So-cha (1975. w jakich roz148 wijają się dzieci i młodzież niewidoma. a zwłaszcza młodzieży niewidomej. wywołujące silne przeżycia emocjonalne. czynniki powodujące inwalidztwo wzroku działają toksycznie na cały system nerwowy. że dzieci niewidome są bardziej wrażliwe (nadwrażliwe)niż dzieci widzące. charakteru-. a więc konstytucją osobowości lub czynnikami środowiskowymi. Tego rodzaju zaburzenia osobowości nie mają wyraźnego podłoża organicznego. 2.4. nagłe. stresy czy sytuacje konfliktowe dziecka.Wyrazem nerwowości mogą być też tzw. sfery emocjonalnej i popędowej. . Przykładem w tym-zakresie mogą być dzieci i młodzież niewidoma charakteryzująca się: 1. . Wydaje się.

nie przekraczała 20% ogólnego stanu uczniów . tzn. Z uwagi na ich psychospołeczne uwarunkowania wiele z tego rodzaju zaburzeń można zlikwidować lub znacznie złagodzić w drodze odpowiednich oddziaływań psychokorekcyjnych. . że u dzieci niewidomych z resztkami wzroku analizator wzrokowy. Oczywiście taki obraz przedmiotu jest bardzo ogólny. . Tak więc problem dzieci z użytecznymi resztkami wzroku.5. gdy przedmiot ten znajduje się w pobliżu dziecka szczątkowo widzącego. że dzieci z resztkami wzroku znajdują się w dużo korzystniejszej sytuacji. . Dzieci niewidome z 1'es.] Na przykład w szkole w Irkucku liczba zupełnie niewidomych w 1943 r. oraz fakt.". 324) przytaczając-badania przeprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych podaje. Utrzymującymi się stanami i reakcjami lękowymi bez uzaisadmio-nej przyczyny. Mówiąc o pewnych różnicach przede wszystkim trzeba podkreślić. Większość przeprowadzanych badań tyfiologicznych dotyczy przede wszystkim tych ostatnich. s. U dzieci szczątkowo widzących proces poznania ma więc charakter dotykowosłuchowo-wzrokowy. Swierłow (1957. Można ją rozpatrywać w zakresie poznawania przedmiotów oraz orientacji przestrzennej istotnej w poruszaniu się i działalności praktycznej. Są to więc dzieci. a IWo posiadało poczucie światła. fragmentaryczny. s. wprawdzie w ograniczonym zakresie. u których struktura psychiczna nie jest całkowicie pozbawiona elementów wizualnych.widzących) jest znacznie więcej niż 'całkowicie niewidomych. że wśród 7757 dzieci niewidomych jedynie 25'% było całkowicie niewidomych. że dzieci niewidomych z resztkami wzroku (szczątkowo. ogólnych jego kształtów czy innych cech. jest ilościowo problemem nie mniejszym niż całkowicie niewidomych. 150 Podobnie W. O ile chodzi o pierwszą sprawę. Tendencjami do zachowań agresywnych. lecz jest na pewno dużym wsparciem i uzupełnieniem dla zachowanych u tych dzieci analizatorów. *>. Nie stanowi on dominującego źródła poznania rzeczywistości. to resztki wzroku w zależności od ich stopnia pozwalają na mniej lub więcej dokładną percepcję ogólnej sylwetki przedmiotu.ztkami wąroku <* Z psychologicznego punktu wildzenia istnieją pewne dość znaczne różnice między dziećmi 'całkowicie niewidomymi i niewidomymi z resztkami wzroku. B. 6. Zbliżone proporcje dotyczące dzieci całkowicie niewidomych i szczątkowo widzących występują także u nas w kraju. ale nadal funkcjonuje. z niewyraźną . Ma to miejsce zazwyczaj tylko wówczas. D. l Przede wszystkim trzeba podkreślić. chociaż istnieje także wiele problemów identycznych lub bardzo podobnych. jakie istnieją między obu grupami dzieci niewidomych. Nie zawsze dostrzega się i podkreśla różnice. Pozostali posiadali w większym czy mniejszym stopniu użyteczne resztki wzroku. niewyraźny. 40) pisze. Wartość poznawczą resztek wzroku trzeba rozpatrywać jednak bardzo indywidualnie w zależności od stopnia uszkodzenia funkcji narządu wzroku. . mglisty. zupełnie niereagujących na światło i niezdolnych do odróżniania światła od ciemności. że "osobników z absolutną ślepotą. Bateman (1973. czyli mechanizm poznania wzrokowego wchodzi także w skład kształtujących się u nich dynamicznych układów strukturalnych. . jest bardzo mało [.

które często nie przedsta<wiają zdecydowanej wartości i nie przynoszą rzeczywistej im korzyści poznawczej. 1957. Swierłow. 23 i 24) . s.. mglisty. a więc dzieci ociemniałych. które mają dla tych dzieci rzeczywistą wartość poznawczą. gdy pozostały bardzo nikłe resztki wzroku. Pozwala to im na znaczną wzrokową orientację w przestrzeni. jest bardzo niewyraźny. zwłaszcza te. albowiem hamuje rozwój mechanizmów kompensacyjnych opartych na innych zmysłach. Wzrok pomaga w orientacji nawet wtedy. zwłaszcza kolory podstawowe . Obraz różnych przedmiotów i sytuacji. węchu itd. Praktycznie dzieci z resztkami wzroku nie opierają poznania przedmiotu wyłącznie na wzroku. jak już podkreślono. zanikających resztek wzroku niewidomi posługują się nimi. Jest to zjawisko bardzo szkodliwe. W tym zakresie nawet poczucie światła w niektórych sytuacjach życiowych nie pozostaje bez znaczenia. 151 Dużo większą wartość przedstawiają resztki wzroku dla orientacji przestrzennej. wysuwa się tutaj sprawa maksymalnej korektury oraz właściwego wykorzystania zachowanej zdolności widzenia. o ile w ogóle można w takich przypadkach mówić o polu widzenia. że najsłabsze nawet poczucie światła nie występuje w formie izolowanej od innych wrażeń i spostrzeżeń. że nie można jej wyrazić cyframi". żółty i niebieski. a często może być też dla niewidomego zwodniczy. W ten sposób eliminuje ona z pola percepcji inne bodźce. Taka tendencja występuje głównie u dzieci. Tak więc niewidome dzieci 'z resztkami wzroku. Należy przy tym pamiętać. często bardzo niewyraźnych i fragmentarycznych sylwetek. co ułatwia im poruszanie się i wykonywanie czynności życia codziennego. 43 i 44). tak ważnej dla poruszania 'się i działalności praktycznej. "Nawet przy zachowaniu minimalnych. które widziały i utraciły wzrok. które mogą być cennymi sygnałami informacyjnymi. "Jeśli chodzi o orientację na dużej przestrzeni . Wiele dzieci szczątkowo widzących potrafi także rozpoznać kolory. jaki dostarczają resztki wzroku. I w tym zakresie zaznacza się dość duża przewaga dzieci z resztkami wzroku nad dziećmi całkowicie niewidomymi. i włączenia jej w system^ poznania rzeczywistości na poziomie zmysłowym. których stopień zbliża się do górnej granicy (0. biorą one przedmiot do ręki i dodatkowo pomagają sobie wzrokiem. Mówiąc o pewnych różnicach i specyfice rozwoju dzieci niewidomych 7 resztkami wzroku. Wręcz odwrotnie. Przede wszystkim mają one z reguły większe pole widzenia niż pole percepcji dotykowej. niby drogowskazami w podróży. nie tylko przez spostrzeganie przedmiotów lub ich sylwetek w sposób niewyraźny i mglisty.czerwony. gdy jego siła jest tak minimalna.barwą. mają duże możliwości spostrzegania i lokalizowania przedmiotów w przestrzeni na podstawie ich ogólnych. Swierłow (1955. U wielu dzieci szczątkowo widzących obserwuje się tendencję do zbytniej koncentracji na bodźcach wizualnych. nieznacznie rozjaśniające pole widzenia. to jednak ta szarość ma swoje odcienie.pisze W. ale wykorzystując nawet zwykłe poczucie światła. Nie można oczywiście zbytnio przeceniać resztek wzroku jako źródła 'informacji o przestrzeni. s. Wprawdzie dla dziecka niewidomego z poczuciem światła wszystko wydaje się szare. zielony.to analizator wzrokowy dominuje nawet wtedy. nie mówiąc już o bardziej skomplikowanych spostrzeżeniach" (W. Tak więc informacje o przedmiocie uzyskane za pomocą resztek wzroku stanowią tylko pewne uzupełnienie informacji uzyskanych za pomocą dotyku. nie ujmujący szczegółów ani jego stosunku do innych przedmiotów w przestrzeni.05). . słuchu.

jest właściwa ocena przez nie własnej zdolności widzenia. Postawa . <wg: B. Chodzi tutaj mianowicie o zwalczanie pewnej' szkodliwej i nieuzasadnionej tendencji do zbytniego wykorzystywania resztek wzroku tam. Rzeczywiście ci pierwsi są w dużo korzystniejszej sytuacji życiowej i często okoliczności zmuszają ich do udzielania pomocy lub zastępowania swoich kolegów w wykonywaniu różnych czynności życia codziennego czy nawet do pełnienia funkcji przewodnika. jakie płyną kanałem. W trakcie rozwoju procesów poznawczych u tych dzieci trzeba dążyć do maksymalnego skojarzenia szczątkowych wrażeń wzrokowych z wrażeniami' pochodzącymi od pozostałych modalności zmysłowych. którzy całkowicie pozbawieni są zdolności widzenia.152 Zagadnienie to sprowadza się nie tylko do ewentualnego zastosowania odpowiednich szkieł korekcyjnych. różnych elementów barwnych o wysokim stopniu ich koń-trastowości itd. •towania się postawy wyższości wobec całkowicie niewidomych. N. 'których celem było rozwinięcie umiejętności posługiwania się resztkami wzroku.postawy wobec siebie jako niewidomego. gdzie one faktycznie nie przynoszą większej korzyści. W wyniku tych ćwiczeń dzieci te uzyskały znacznie większą poprawę w różnicowaniu bodźców wzrokowych niż dzieci nie objęte nimi. U starszych. Zachowanie znacznych resztek wzroku może być też przyczyną kształ153. lecz także do ukształtowania umiejętności maksymalnego wykorzystania informacji. niechęci czy nawet unikaniu przez dzieci czy młodzież z resztkami wzroku tych. Barraga (1964) przeprowadzała z dziećmi niewidomymi z resztkami wzroku codziennie po 45 minut przez okres 2 miesięcy ćwiczenia. Wspomniano już o pewnej tendencji do nieuzasadnionego wykorzystywania resztek wzroku przez niektóre dzieci niewidome. Na tym tle wyłania się sprawa uwzględniania w pomocach dydaktycznych dla dzieci niewidomych dostosowanych głównie do percepcji dotykowej również elementów wizualnych. Batemań. Badania te wskazują na możliwości znacznego podniesienia sprawności uszkodzonego analizatora wzroku przy zastosowaniu właściwych metod. Wielu z nich bardzo broni się przed uznaniem siebie za niewidomych. np. wzrokowym. A -więc pewne zmiany dokonały się w centralnej części uszkodzonego analizatora wzroku. na którą w rozwoju procesów poznawczych tych dzieci trzeba zwrócić uwagę. 1973. Drugą 'sprawą. nych układów strukturalnych. s: 342). dzieci czy młodzieży może to wynikać z bardziej ogólnej postawy . Temu celowi powinny służyć specjalne ćwiczenia korekcyjne polegające na odpowiedniej stymulacji wzrokowej. Nie stwierdzono natomiast u nich istotnych 'zmian w ostrości wzroku. W systemie zintegrowanej percepcji resztki wzroku muszą mieć swoje właściwe miejsce w zależności od faktycznej wartości i musi być zachowana właściwa proporcja w wykorzystywaniu poszczególnych analizatorów. odgrywających istotną rolę w kompensacji. Powinny się one tworzyć na zasadzie zachowania właściwej proporcji i hierarchii poszczególnych modalności zmysłowych w zależności od rzeczywistej ich wartości poznawczej. Stąd starają się przed innymi uchodzić za osoby o pełnosprawnym wzroku. D. Może się to przejawiać w lekceważeniu. Tylko takie podejście bez przeceniania lub niedoceniania resztek wzroku może dać tym dzieciom możliwie adekwatny obraz otaczającego świata. Stworzy to warunki do powstawania możliwie adekwatnych dynamicz-.

Wprowadzenie Na y/stępie trzeba podkreślić. że poważne zniekształcenie lub zmniejszenie tego typu informacji będzie miało istotny wpływ na rozwój i zachowanie dziecka. to dzieci te traktowane są tak samo jak dzieci całkowicie niewidome. odbieranych przy pomocy zmysłów przez organizm ludzki. s. Zachara •(1981. O ile chodzi o inne zagadnienia psychologiczne. na obozach itd. Zagadnienie kształtowania właściwych postaw i unikania niewłaściwych. że ślepota stanowi sytuację ekstremalną. Ponadto 'trzeba zwrócić uwagę. u których w trakcie życia nastąpiło znaczne obniżenie sprawności.taka ujawnia się w sytuacjach. Jeżeli jest to prawdziwe. to możemy przypuszczać. Pilecka i B. l) piszą: "Dużo większe zainteresowanie problematyką 'niewidomych. lub choćby bliskie prawdy. Stosunkowo lepsza sytuacja występuje w\tym zakresie w odniesieniu do dzieci niedowidzących w . Z uwagi na brak szerszych badań w tym zakresie trudno jest udzielić autorytatywnej odpowiedzi w tej sprawie. B. że w ostatnim okresie obserwuje się pewne zainteresowanie psychologiczną problematyką osób niedowidzących. wzroku. pomimo że osób niedowidzących jest 2. pełnienie ról społecznych itd.brak większego zainteresowania wśród naukowców. na regulowanie swoich stosunków z otoczeniem. w internacie. s. in. sprawami ludzi niedowidzących. powinno też być uwzględniane w rozwoju psychicznym tych dzieci. a reszta radzi sobie w szkołach masowych. Jednakże badania . . IV. zwłaszcza tych. 155 Podstawowym problemem w psychologii niedowidzących jest sprawa określenia. wynika między innymi z faktu. związku z tym. W szczególności brak zainteresowania odnosi się do niedowidzących dorosłych. zwłaszcza o ile chodzi o rehabilitację (korekcję) wzroku. które mogą mieć swoje źródło właśnie w korzystniejszej sytuacji wynikającej z posiadania resztek wzroku. lub pedagogicznym niż psychologicznym. Bateman (1973. zaledwie 10% dzieci niedowidzących w Stanach Zjednoczonych korzysta ze specjalnych szkół. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEDOWIDZĄCYCH 3. w której łatwiej o weryfikację naukowych hipotez dotyczących ogólnych mechanizmów zachowania człowieka". w jakim stopniu obniżone funkcjonowanie wzroku ma wpływ na rozwój i zachowanie się dzieci i dorosłych z defektem wzroku." wiem postawy mogą negatywnie odbić się na procesie ich rewalidacji^. że literatury poświęconej zagadnieniom psychologicznym wynikającym z niedowidzenia (isłabowzroczności) jest stosunkowo mało. B. D.) tłumaczy ten fakt m. że częściej podejmuje się tutaj tematy o charakterze medycznym. że "we współczesnym społeczeństwie około 85°/o informacji czy danych.czy nawet 3-krotnie więcej niż niewidomych i niewidomych z resztkami wzroku. że: -• brak jest wyraźniejszych różnic między niedowidzącymi a widzącymi.brak wyraźniejszych różnic w metodach nauczania i wychowywania dzieci niedowidzących i widzących. tym. Jest jej kilkakrotnie mniej w porównaniu z psychologiczną literaturą poświęconą ślepocie. Dla sprawiedliwości trzeba jiednak zaznaczyć. 'Podobnie W. Bateman (1973. 338 i nast. . pomimo że osób całkowicie niewidomych jest znacznie mniej niż słabowidzących. 336) stwierdza jednak. kiedy dzieci czy młodzież niewidoma razem przebywa w szkole. dociera do niego w postaci bodźców wzrokowych. że wiele tych dzieci musi korzystać . Niewłaściwe bo-.ze specjalnych form nauczania i wychowania. s.

z tym że mają tendencję przynależenia raczej do tych ostatnich. wywołuje przeszkody i trudności. a mianowicie obniżenie ostrości wzroku.jak już podkreślono . s. 1979. s. Można spotkać też definicje.05 . o czym można się przekonać analizując przyjęte definicje niedowidzenia. Znaczy to.rozwój dzieci słabowidzących (z zachowanymi resztkami wzroku). Klimasiński. pomimo znacznego uszkodzenia. Oznacza to. a na ile osoby nim dotknięte są bliskie osobom o pełnosprawnym wzroku. w NRD) i górną granicę do 0. u których ostrość widzenia została zmniejszona w granicach 1/20 . stosunku do otoczenia". w . a więc dotkniętą niedowidzeniem nie jest prosta.uważa się w tym przypadku osoby. kogo należy uważać za osobę niedowidzącą. orientacji przestrzennej.04 (np. wzrokowym poznaniu przedmiotów i zjawisk". 184) pisze: "W sposób swoisty i odmienny przebiega . Za osobę niedowidzącą . nie wspominając nic o uszkodzeniu pola widzenia. Pasternak (1978. 'Na zagadnienie niedowidzenia można spojrzeć z różnych punktów widzenia. wpływu na sferę poznawczą 'dziecka. zachował podstawowe funkcje w zakresie poznania rzeczywistości . I. które dolną granicę obniżają do 0. 162). Oczywiście dotyczy to wartości ipo zastosowaniu szkieł korekcyjnych oraz obu oczu. Na temat rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących M. W zasadzie osoby jednooczne nie są uważane za osoby niedowidzące z medycznego punktu widzenia. Przede wszystkim trzeba jednak podkreślić fakt. Jurewicz-Tuz i K. na kształtowanie się uczuć. Problem definicji niedowidzenia Odpowiedź na pytanie. tzn. pisze: "Tak poważne zaburzenie widzenia nie pozostaje bez. wzrok pozostał nadal głównym źródłem poznania rzeczywistości. Ziemcowa (1976. Wykazują oni wiele cech wspólnych z niewidomymi. Dla nas najważniejsze jest jednak 'kryterium psychologiczne. że wielu niedowidzących pomimo znacznego defektu wzroku nie posiada istotnych ogra156 stanowi wyraźnego przedmiotu zainteresowania służb rehabilitacyjnych. 7). Niedowidzący stanowią grupę pośrednią między niewidomymi a widzącymi. u której. Za niedowidzącą w tym znaczeniu uważa się osobę. stąd "większość problemów interesujących psychologa jest w obu przypadkach ta sama" (G. Dotyczy to zarówno dolnej.0. Po prostu radzą oni sobie w codziennych sprawach życiowych i zawodowych. że ostrość wzroku u niedowidzących może być nawet 25 razy niższa niż u normalnie widzących. że 'możemy zastosować różne kryteria uznawania kogoś za niedowidzącego.05 uznawane są za niewidome.poznawania przedmiotów. że niedowidzący stanowią bardzo zróżnicowaną grupę.. jak też górnej granicy tego defektu. s. Z reguły definicje te przyjmują jeden element dla określenia defektu . Innym zagadnieniem jest sprawa. na 'ile niedowidzenie powoduje podobne problemy jak ślepota. że osoby z ostrością wzroku do 0. ponieważ mają one możliwość ich wykorzystania w orientacji przestrzennej i w bezpośrednim.3. charakteru. Najczęściej przy definiowaniu niedowidzenia opieramy się na ikryte-rium okulistycznym (oftalmologicznym).naukowe nie potwierdziły jeszcze w całej rozciągłości tej hipotezy".wzroku. » 2. które mają wpływ na poziom wiedzy. zakładając. Podobnie E.1/4 normalnej ostrości wzroku albo używając ułamków dziesiętnych w granicach 0.25. Brak jednoznacznych odpowiedzi w wielu kwestiach wynika często stąd.

choć ich zakres jest znacznie ograniczony w porównaniu z osobami widzącymi. 14). Orzeczeniem w tym zakresie zajmują się u nas komisjęlekarskie do spraw. Jurewicz-Tuz i K. którzy korzystać muszą z pisma wypukłego (brajla). tzn. które w znacznym stopniu mogą usprawnić percepcję wzrokową i stworzyć możliwości lepszego wykorzystania ograniczonych bodźców wzrokowych w poznaniu rzeczywistości i działalności .. J-". że może ono przez dłuższy czas czytać teksty czarnodrukowe (pismo płaskie). Kolejnym kryterium jest kryterium pedagogiczne uwzględniające możliwość' zachowanej zdolności widzenia w realizacji programu szkolnego. . G. a więc z jednej strony zastosowanie coraz to doskonalszych pomocy optycznych. Znaczy to. można podzielić na osoby niedowidzące od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa oraz osoby. Pochodnym zagadnieniem jest także sprawa wpływu 'defektu wzroku na inne sfery. W tym przypadku podstawę zaliczenia do grupy inwalidów wzroku sta-newi obniżenie zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia i zarobkowania. W tym przypadku za dziecko niedowidzące uważa się takie.ęuzy niewidomy. a niedowidzącymi znacznie przesuwają się w dół. Percepcja wzrokowa u dzieci niedowidzących Percepcja wzrokowa stanowi najważniejsze zagadnienie w psychologii niedowidzących.praktycznej. 1979. które zachowało zdolność widzenia jako główne źródło uczenia się.osobami z głębszym uszkodzeniem wzroku. ^. Ogólnie osoby niedowidzące. Sprowadza się ono do pytania. Klimasiński. który pozwala osobom nawet z niewielkimi resztkami wzroku na pisanie i czytanie standardowego pisma. inwalidztwa i zatrudnienia. lup.e luJ. które w późniejszym okresie życia stały się niedowidzącymi . Inny podział tej grupy inwalidów uwzględnia jako kryterium podziału stałość aktualnego stanu wzroku. albowiem aktualny stan jest tylko przejściowym prowadzącym do całkowitej utraty wzroku. podobnie jak procesy poznawcze w psychologii niewidomych. . s. w których wzrok odgrywa doniosłą rolę. podobnie jak to miało miejsce u niewidomych. albo jednego i drugiego (por. które stanowią bazę dla wyobrażeń i pojęć o otaczającej rzeczywistości. a więc dla celów korzystania z różnych przywilejów i świadczeń. a z drugiej strony odpowiednie ćwiczenia. np.c s±ciiin. Definicja posychologiczna niekoniecznie musi pokrywać. Duże znaczenie w tym przypadku ma bowiem rehabilitacja wzroku. . choćby wymagało to specjalnie powiększonego druku. w "orientacji przestrzennej przy poruszaniu się.dzia-" łalności praktycznej itd. Jeszcze inaczej określa się słabowzroczńość dla celów zawodowych.się z def-fnicją oftalmologiczną. jakie dostarczają jej bodźce wizualne. Przykładem tego może być przy^-rząd produkcji szwedzkiej zwany "Magnivision". Do celów zawodowych ustalono u nas 3 grupy inwalidów wzroku bazując głównie i przede wszystkim na kryteriach oftalmologicznych. Pod tym względem można wyróżnić osoby niedowidzące z ustabilizowanym oraz nieustabilizowanym niedowidzeniem. 3. że osoba taka w różnych sytuacjach życiowych w głównej mierze wykorzystuje informacje. Dzisiaj rozwój techniki 157 ^ "---. Zagadnienie to jest stosunkowo mało opracowane. w jakim stopniu uszkodzenie wzroku ma wpływ na powstawanie spostrzeżeń wzrokowych. Można mówić jeszcze o prawnym pojęciu niedowidzenia. Tę ostatnią grupę trzeba traktować jako potencjalnych kandydatów na całkowicie niewidomych. np.mi. specjalnie powiększających pomocy optycznych.--»v*^^^.

zaburzenia widzenia centralnego Widzenie centralne. jest najważniejszą . Składa się na niego "rogówka. jak też w dali. Zaburzenia widzenia " Normalne oko.1. i ich szczegóły. Na proces ten składa się: . zapewnia człowiekowi normalne widzenie przedmiotów i zjawisk w otaczającej rzeczywistości. Istnieją jednak liczne zaburzenia procesu widzenia. 3. które charakteryzują się wysokim współczynnikiem załamywania promieni świetlnych. określone zmiany chemiczne. Promienie świetlne padające na siatkówkę powodują określone zmiany chemiczne w zakończeniach nerwu wzrokowego . Nie oznacza to. stereoskopowego i barwnego. tzw. Dzięki temu pobudzeniu obraz przedmiotu zostaje przeniesiony do ośrodka wzrokowego w korze mózgowej. ' . dzięki której człowiek widzi najlepiej przedmioty. . w których pod wpływem światła zachodzą . Przy normalnym widzeniu promienie świetlne prawidłowo skupiają się na tzw. soczewka i ciało szkliste. że w widzeniu nie bierze udziału cała siatkówka. zwłaszcza małe. która zawiera najwięcej czopków i połączeń nerwowych. czyli powstają odpowiednie wrażenia i spostrzeżenia. Człowiek ma możliwość widzenia przedmiotów znajdujących się blisko. Soczewka z powodu dużej elastyczności i sprężystości może stawać się bardziej spłaszczoną lub uwypukloną i załamywać promienie pod różnym kątem. ulegają załamaniu dzięki aparatowi załamania '(rogówka. która je spo158 wodowała (etiologu).powstawanie obrazu przedmiotu na siatkówce. ciałko szkliste) i skupiają się na dnie oka v/ siatkówce. plamce żółtej. gdzie następuje dalsze ich przetworzenie. Proces widzenia odbywa się w ten sposób. powodując ich pobudzenie (impulsy nerwowe). czyli tzw. soczewka. Na zróżnicowanie to wpływa bowiem różny zakres uszkodzenia poszczególnych funkcji wzroku. wśród których można wyróżnić zaburzenia widzenia centralnego (środkowego). Niedowidzący stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod względem zachowanych funkcji wzroku. Jest to ta część siatkówki. obwodowego. Widzenie jako proces fizjologiczny odbywa się dzięki współdziałaniu' różnych czynności analizatora wzrokowego. czyli wadzenie plamką żółtą. czopki i pręciki.1.przetworzenie tego pobudzenia (impulsów nerwowych) w korze mózgowej we wrażenia i spostrzeżenia. Pierwsza faza odbywa się dzięki aparatowi optycznemu aka. 159 1.fizjologiczne zmiany w siatkówce powodujące pobudzenie nerwów wzrokowych. stąd trudno pewne konsekwencje jego uszkodzenia generalizować i odnosić do wszystkich jednostek. Siatkówkę tworzą zakończenia nerwu wzroko-< wego. Uzależniony jest on zarówno od przyczyny. regulująca i kontrolująca wzroku) itd. przechodząc przez źrenicę.przy wykonywaniu działalności praktycznej i(funkcja orientacyjna. Dokonuje się to dzięki przystosowaniu się soczewki do odpowiedniego załamywania promieni świetlnych. Dzięki niemu człowiek widzi przedmioty.funkcją wzroku. jak też od rozwoju i przebiegu zmian chorobowych (patogenezy).w czopkach i pręcikach. o prawidłowej budowie i funkcjonowaniu aparatu optycznego. . zwłaszcza . że promienie te odbite od przedmiotów z otoczenia. dzięki czemu obraz ten zostaje przekazany do kory mózgowej. ako-modacji (nastawności).

różnych" płaszczyznach promieni świetlnych wpadających do gałki ocznej. 1. Główne rodzaje katarakty to katarakta wrodzona i katarakta starcza. Korekcja ta nie zawsze jest jednak w pełni skuteczna. szczegółów oglądanych przedmiotów czy zjawisk. która polega na zmętnieniu soczewki. Osoby te więc widzą z odległości zaledwie l m to. s. Wówczas obraz przedmiotu tworzy się w płaszczyźnie przed siatkówką. gdy aparat łamiący jest za słaby 'lub długość oka za mała i promienie świetlne tworzą ostry obraz przedmiotu w płaszczyźnie poza siatkówką. Na ile te proporcje są zachwiane. stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. że jest on zamazany. Między tymi dwiema wartościami istnieje jednak wiele pośrednich możliwości.małe. widzenie centralne pozwala człowiekowi na widzenie.. w . bardzo małych elementów. Mówiąc inaczej oko ludzkie przy normalnej ostrości jest zdolne widzieć przedmioty o wielkości 0. 1951. soczewka) jest za silny lub długość oka (od rogówki do siatkówki) jest za duża. Mówiąc o zaburzeniach widzenia centralnego wspomnieć trzeba także o katarakcie (zaćmie). Dzięki widzeniu centralnemu człowiek widzi także pismo płaskie (czarnodruk).przy odległości 50 m. J. Plamka żółta zajmuje zaledwie 0. Jak z tego wynika. określane są w ułamku wyrażającym stosunek wielkości przedmiotu. Astygmatyzm polega na niejednakowym załamywaniu. że promienie'świetlne odbite od przedmiotu nie padają prosto na siatkówkę. to można je wyrównać stosując odpowiednie szkła korekcyjne (okulary).5 mm . ' Zaburzenia widzenia centralnego polegają na obniżeniu ostrości wzroku. że człowiek nie widzi przedmiotów o określonej wielkości z danej odległości. -' Obniżenie ostrości wzroku występuje przy takich wadach.07 mm z odległości 25 cm. zmętnienie lub brak soczewki itd.iprzy odległości 1000 m (por. Prawidłowość widzenia centralnego (widzenia plamką żółtą) określamy za pomocą tzw.75 cm) z odległości 50 m itd. 20 mm przy odległości 60 m i 29 cm . lecz przecinają się przed nią. którą powinien widzieć. Z okulistycznego punktu widzenia niedowidzący. zamazany. czyli na tym. 71 i 72).' jak krótkowzroczność. dalekowzroczność.est to wada wzroku. i ma możliwość rozróżniania ich szczegółów. Przyjmując jako jednostkę pomiaru wartości kątowe wynosi to około l minuty (dokładnie 56"). a mianowicie o obniżonej ostrości wzroku od 1/20 do 1/4. astygmatyzm. l mm . W.75 mm . gdy aparat łamiący (rogówka. co odpowiada wielkościom 0. która spowodowana jest nieprawidłowym kształtem rogówki. Oko ludzkie jest więc bardzo precyzyjnym instrumentem do wychwytywania bodźców optycznych i ich różnic płynących z otoczenia.maksymalnym zbliżeniu. 17. Wada ta występuje wówczas. co powinny widzieć z 20 m. nieostry. co powoduje. Jeśli stopień wymienionych wad jest stosunkowo niewielki. Odwrotna sytuacja występuje przy dalekowzrocznosci (hipermetro160 pia).07 mm przy odległości 25 cm.5 mm2 powierzchni na siatkówce i składa się wyłącznie z czopków. którą widzi. o wielkości 16. co powoduje. .5 mm {1. albo w najlepszym przypadku z odległości 4 m. przy dolnej granicy słabowzroczności. Jest to zdolność zróżnicowania 2 punktów oglądanego przedmiotu przy ich . ostrości wzroku.przy odległości 3 m. do tej. Melanowski. H. Podobnie jak przy krótkowzroczności obraz tworzący się na siatkówce jest nieostry. Obniżenie ostrości wzroku mierzy się i określa na podstawie badań za pomocą tablic Snellena.przy odległości 5 m. Krótkowzroczność i(miopia) występuję wówczas.

Wada taka występuje przy zwyrodnieniu siatkówki. Normalne pole widzenia dla każdego oka wynosi w płaszczyźnie poziomej 150° (od strony skroni 90° i od strony nosa 60°) oraz w płaszczyźnie pionowej 120° (od dołu 65° i od góry 55°). 81). Tego rodzaju wady powstają przy zmianach chorobowych w mózgowych szlakach wzrokowych. W zależności od stopnia zmętnienia soczewki obraz odbierany z otoczenia może być bardziej lub mniej dokładny i ostry. rozróżnianiu szczegółów drobnych przedmiotów. Przy równoczesnym obuocznym widzeniu pola widzenia oka prawego i lewego częściowo nakładają się (por. 3. widzenie lunetowe. Prawostronna ślepota połowicza utrudnia bardzo czytanie i pisanie. co powoduje znaczne osłabienie akomo-dacji i oko staje się nadwzroczne. że osoba dotknięta zaćmą jest praktycznie niewidomą. który może mieć charakter dziedziczny lub spowodowany 'stanem zapalnym. Poważne obniżenie ostrości wzroku powoduje także zanik nerwu wzrokowego. Osoby z tą wadą mają więc bardzo ograniczone pole widzenia. to mamy n» uwadze ubytki pola widzenia. Człowiek ze ślepotą połowiczą patrząc wprost nie widzi przedmiotów leżących po prawej lub lewej stronie. przestrzeni jako głębi i perspektywy. l. 2. Jeśli mówimy o zaburzeniach widzenia obwodowego. Majewski. a więc przedmiotów jako brył. Mogą one wystąpić pod postacią mroczków spowodowanych uszkodzeniem chorobowym siatkówki w okolicach plamki żółtej lub ćwiartkowego niedowidzenia pola widzenia w wyniku porażenia szlaków nerwowych. uszkodzeniu kory mózgowej w okolicy potylicznej itd. Koncentryczne (równomierne) ograniczenie pola widzenia powodujące tzw.po lewej lub prawej stronie. stopniowo prowadząc do utraty lub znacznego obniżenia się zdolności widzenia. jest widzę--niem siatkówką poza plamką żółtą.1. Do najważniejszych należą: • . Widzenie połowicze (ślepota połowicza). .1. Zaburzenia widzenia stereoskopowego Widzenie stereoskopowe. często zmętnienie to osiąga taki stopień. 3. H. Ubytki w postaci mroczków mają też znaczny wpływ na ostrość widzenia np. Zdarzają się też przypadki chorobowe z wypadnięciem obu skroniowych pól widzenia. Często zanik taki prowadzi do całkowitej ślepoty.3. s. zapewnia człowiekowi widzenie trójwymiarowości. Dokonuje . Psychologia 161 klucza lub rurę. a także przedmiotów znajdujących się w ruchu. Człowiek z lunetowym widzeniem widzi tylko mały skrawek przestrzeni. lewostronna jest mniej uciążliwa.pierwszym przypadku dziecko rodzi się z całkowicie zmętniałymi soczewkami. natomiast w katarakcie starczej zmętnienie to następuje powoli. Polega to na usunięciu zmętniałych soczewek. Umożliwia ono człowiekowi widzenie i odróżnianie kształtów przedmiotów. 3. 1951. Wysypkowe ubytki pola widzenia występujące w różnych częściach siatkówki. przy czytaniu drobnego druku. które polega na wypadnięciu połowy pola widzenia .2. jak gdyby patrzył przez dziurkę od H T. Zaburzenia widzenia obwodowego Widzenie obwodowe. zwane też widzeniem pręcikowym. Szczególną rolę odgrywa ono w orientacji przestrzennej. Melanowski. W tym przypadku konieczne jest noszenie okularów. co utrudnia im widzenie dużych przedmiotów i orientację w przestrzeni. czyli widzenie za pomocą obu oczu (binokularne). Często kataraktę leczy się w drodze operacyjnej.

które uniemożliwiają skierowanie obu oczu w jeden punkt w przestrzeni. 3. że nakładające się pola widzenia obu oczu nie są całkowicie jednakowe. a także odległości. człowiek widzi całą rzeczywistość tylko w różnych odcieniach szarości. czyli ślepota na barwy czerwoną i zieloną..4. Nakładanie się takich niejednakowych obrazów daje spostrzeżenie trójwymiarowości. czyli ślepota na barwy żółtą i niebieską. Jedną z zasadniczych funkcji wzroku jest widzenie barwne. 1979. Z zaburzeniem te} funkcji wzroku spotykamy się natomiast w przypadku uszkodzenia i nieprawidłowości funkcjonalnej aparatu mięśniowonerwowego gałki ocznej. czyli ślepotę (zaburzenia) w obrębie pewnych barw. Galewska (1973.protanopia. barwy. 332). wielkości.tritanopia.deuteranopia. Z tego też powodu mówiąc o niedowidzących i ich potencjalnych możliwościach percepcyjnych trzeba oceniać je właśnie z punktu widzenia ograniczenia wszystkich funkcji wzroku. które stanowią pewną funkcjonalną całość. że różne obszary siatkówki dostosowane są do odbioru określonych długości fal 1. Podobne zaburzenia mogą wystąpić przy 2 różnych wadach obu oczu. do tego podstawowego zaburzenia dołącza się wiele innych czynników utrudniających pracę narządu wzroku. stosunek do innych przedmiotów itd. 3. czyli całkowitą ślepotę na barwy. Do nich należą właśnie zaburzenia widzenia obwodowego. jak podaje Z. które z komponentów spostrzeżeń pozostają pod negatywnym wpływem zaburzenia widzenia (defektu wzroku).1. Obszar pośredni reaguje na barwy żółtą i niebieską. stereoskopowego czy barwnego. u których wystąpiło poważne uszkodzenie widzenia centralnego.62świetlnych. przestrzeń z 2 różnych punktów. . Ograniczenia percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących Jak już podkreślono. Prawidłowe spostrzeganie określonego przedmiotu zlokalizowanego w określonej przestrzeni zależy bowiem od wszystkich wymienionych funkcji wzroku. które cierpią na zaburzenia lub ślepotę na barwy określane popularnie jako daltoinizm.się to dzięki temu. 'I tak obszar (strefa) najbardziej zewnętrzny. lokalizacji w przestrzeni. nie reaguje na barwy w ogóle. Człowiek widzi otaczający świat w barwach. Powoduje to. czyli nieznaczne zaburzenia widzenia barwnego przejawiające się najczęściej w gorszym rozróżnianiu barwy zielonej i czerwonej bez całkowitej utraty wrażliwości na te barwy (wg: W. Występuje bowiem tutaj ujęcie jego kształtu. Zaburzenia widzenia barwnego . w którym brak jest czopków.. . czyli ślepota na barwę czerwoną. Brak widzenia stereoskopowego występuje przede wszystkim u osób jednoocznych. 2) dichromatyzm. Przykładem tego typu zaburzenia jest popularny zez. do którego należy: . Przy zaburzeniu widzenia stereoskopowego występują trudności w prawidłowej ocenie wielkości i kształtu przedmiotu. Wśród nich można wyróżnić: 1) monochromatyzm (dyschromatopię). ponieważ ujmują spostrzegany przedmiot. że obie osie widzenia nie spotykają się (przecinają się) w miejscu wpatrywania się i dają 2 częściowo nakładające się na siebie obrazy. czyli głębokie obniżenie ostrości wzroku. s. Istnieje pewien procent jednostek. głębi itd. Jednak. Mówiąc o ograniczeniu percepcji u osób niedowidzących mamy na uwadze przede wszystkim ocenę i określenie. 526). Jest to możliwe dlatego. Szewczuk. 3) trójchromatyzm nieprawidłowy. a obszar najbardziej wewnętrzny w pobliżu plamki żółtej reaguje na barwy zieloną i czerwoną. za osoby niedowidzące uważamy jednostki.2. s. .

niedokładnie. lecz także jakość zaburzenia [. jakie między tymi elementami zachodzą. S. s. kształt. Najwymowniejszym przykładem jest tutaj niemożliwość percepcji druku o normalnych czcionkach. W. zamazany oraz mieć trudności w różnicowaniu pola spostrzeżeniowego na przedmioit (figurę) i tło. Pilecka i B. relacjonując. widzi więc dobrze. Kułagina i(1967). A. ' ' Podobnie H. . szczegóły większych przedmiotów są dla osób niedowidzących niedostępne. co w konsekwencji może prowadzić do całkowicie mylnej interpretacji spostrzeganej rzeczywistości". niedokładnych. Możliwe jest także' niewłaściwe 'ujęci(r) tych związków. wyodrębnianie poszczególnych ele164 . 2. które skłaniają wielu autorów do przyjęcia tezy o swoistości procesów poznawczych osób dotkniętych kalectwem wzroku. lecz subtelne różnice kształtów. Dla niektórych osób niedowidzących przedmioty znajdujące się w dalszej odległości mogą być niedostępne lub nie w pełni dostępne. 4). barwa itd.76) pisze: "Jest pewne. Procesy percepcji wzrokowej przebiegają u dzieci słabo widzących znacznie wolniej niż u rówieśników widzących. Percepcji przestrzeni. Percepcji (spostrzegania) przedmiotów. rozczłonowanie kształtów. np. co w efekcie prowadzi 'do powstawania fragmentarycznych. zwłaszcza małe lub bardzo małe. że " . widzących leżą te same mechanizmy rozwoju percepcyjnego poznania świata.. apercepcja figury lub ustalenie linii granicznych jest bardzo utrudnione albo w ogóle niemożliwe i to mimo stosowania wszelkich aparatów optycznych". którymi pisane są książki. Oznacza to. statycznych i ubogich w treść obrazów wzrokowych. Mogą one otrzymy-. 75 . Może tutaj wystąpić zaburzenie spostrzegania perspektywy. Odnosi się to do takich ich cech. ale co ważniejsze często nie ujmują wzajemnych relacji. 44) pisze: "Dziecko z wadą wzroku. Dalej autorka pisze. . Ponadto "charakteryzują się one niskim stopniem organizacji. prasa codzienna itd.spostrzeganie. . w miarę ich oddalania się od oka. W spostrzeganiu wzrokowym dzieci słabo widzących daje się jednak zauważyć pewne charakterystyczne właściwości. s. jak i normalnie. a więc zmniejszania się obrazów przedmiotów na siatkówce. ogranicza zakres jego doświadczenia wzrokowego". Obrazy te zawie-' rają nie tylko znacznie mniejszą ilość elementów. piszą: "Na podstawie badań autor stwierdza. czyli spostrzegania 'trójwymiarowego otoczenia wraz z rozmieszczeniem w nim różnych przedmiotów. długotrwałe »złe wid'zenie» utrudnia doskonalenie się procesów analityczno-syntetycznych w korze mózgowej i zdarza się. tym ograniczenie to jest większe. Zachara (1981. spostrzega powierzchownie. pola spostrzeżeniowe-' go. badania J. że istotną rolę w percepcji kształtu odgrywa nie tylko ostrość widzenia. co. podręczniki.Biorąc pod uwagę ten aspekt przyjąć można. Im wada ta jest głębsza. że dziecko zaczęło nosić szkła (przypada to zwykle na okres szkolny). zwężeniem pola widzenia czy silnym oczopląsem . że u podstaw 'spostrzegania wzrokowego dzieci z resztkami wzroku. 1 Prawdopodobnie u uczniów słabo widzących ze 'zmętnieniem rogówki.wać obraz tych przedmiotów niezbyt ostry. Schwarz (1976. że niektóre przedmioty. Nartowska (1980. że u osób niedowidzących mogą wystąpić ograniczenia w zakresie: l. s. krótkowzroczne lub dalekowzroczne. jak wielkość.

wystarczy. 81): "W przypadku demonstracji środków poglądowych nie . Zwraca ona uwagę także na to. właściwe ich scalanie są jeszcze przez długi czas utrudnione". w których dominują inne bodźce. jest jakimś wyizolowanym procesem poznawczym. 3). poczynając od wrażeń.wskazania w tej sprawie zaleca on (1976. Należy więc założyć. punktów zacze165 pienia oraz takiego sterowania ich działaniem. są badania przeprowadzone przez A. akustyczne. wyobrażeń. Podając konkretne . aby w możliwie największym stopniu skompensowane zostały i przekształcone skutki uszkodzenia Wzroku". aut. czynników. Te ostatnie w pewnej mierze mogą kompensować braki wynikające z defektu wzroku. poza defektem wzroku. choć zagadnienie to nie jest w dostatecznym stopniu zbada-dane. że dzieci . powodując. Jest on zintegrowany w pewną całość. Mówiąc JI czynnikach kompensujących S. s. Nie zawsze można w sposób pewny wykazać skutki defektu wzroku". jak: czytanie. lecz ujęciem ich na tle dotychczasowego doświadczenia. Spostrzeżenia są jednak wynikiem nie tylko bezpośrednich oddziaływań bodźców wizualnych na receptory wzrokowe. pamięci aż do myślenia.z zaburzeniami percepcji wzrokowej gorzej zapamiętują obrazy wzrokowe. bardziej adekwatny. 67) pisze.braku przerzutności uwagi. 74) pisze: "Istnieją bardzo ścisłe związki między spostrzeżeniem wzrokowym i innymi procesami psychicznymi. Treści wyobrażeniowe biorą bezpośredni udział w badanym przez nas procesie. Schwarz (1976. -^ Potwierdzeniem. . odpisywanie z książki czy z tablicy. Obok wykorzystania innych receptorów ważna jest pełna aktywizacja procesów psychicznych przez opisy werbalne. duży. "silną wolę" w pokonywaniu trudności występujących w percepcji otaczającej rzeczywistości. że obraz spostrzeganej rzeczywistości może być dokładniejszy.S. Inną charakterystyczną cechą percepcji wzrokowej u tych dzieci jest zbytnia koncentracja na bodźcach wzrokowych i wynikające stąd trudności przerzucania się z czynności opartych na wzroku na czynności. przejrzysty i typowy. s. że proces percepcji nie.przyp. Im więcej czynników określa dany wynik (treść spostrzeżenia . Trzeba jednak podkreślić. Jest to wynikiem . lecz również czynniki . ze: "Dla nauczyciela dzieci słabo widzących wszystko sprowadza się do ujęcia owych innych.mentów z całości. Stwierdziła ona mianowicie. że inne procesy poznawcze oraz zgromadzone dotychczas doświadczenia poznawcze mają u osób niedowidzących określone znaczenie kompensacyjne. Schwarz (1976. Rytkę '(1979. Występują więc w nim nie tylko czynniki fizjologiczne (bodźce i reakcje receptorów i nerwu wzrokowego). Chodzi tutaj mianowicie o jego aktywność. Dalej autor <1966. że wykonują one dużo wolniej zadania szkolne bazujące na percepcji wzrokowej. tym trudniej można wykazać częściowy/brak któregoś z nich. że procesy percepcyjne przebiegają u dzieci niedowidzących wolniej niż u dzieci widzących. .jak twierdzi autorka .). 76) wskazuje także na znaczenie w procesie percepcji postawy (nastawienia) dziecka z defektem wzroku. dotychczas zgroma--dzonego zasobu wyobrażeń i pojęć. np. s. s.psychologiczne. aby obraz wzrokowy był zróżnicowany. pisanie. dokładne . s. Dotychczas analizowaliśmy sprawę ograniczeń w percepcji wzrokowej niedowidzących przede wszystkim pod kątem zaburzeń fizjologicznego'procesu widzenia.

s. H. Przy niektórych schorzeniach (wadach) wzroku osoby niedowidzące mają przeciwwskazania do wykonywania pewnych czynności. uniemożliwia prawidłową ocenę wielkości i kształtu 166 przedmiotu. Nie bez wpływu może to być także na poziom graficzny pisma. bieganie) trzeba ponadto zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczny czynnik. że: "Ćwiczenie obserwacji. podobnie jak to zostało omówione przy niewidomych z resztkami wzroku. skakanie). krawężnik itd. mającego na celu wsparcie i udoskonalenie doświadczenia wzrokowego". Dzieci takie mogą pisać "brzydko". Schwarz (1976. np. Otóż pewne ograniczenia w tym zakresie wynikają nie tylko z ograniczonej percepcji wzrokowej. Kodejszko (1973.] w których je'st zakłócone właściwie współdziałanie obu sfer". Nartowska (1980. 'że: "Większość czynności wykonywanych przez dzieci ma charakter wzrokowo-ruchowy. biegania. s. Może ona być zniekształcona przy zaburzeniach wzrokowych [. lecz również od koordynacji wzrokowo-ruchowej.). lecz z pewnych wskazań profilaktycznych. . a więc mniejsza precyzja i wolniejsze tempo. Nie należy oczywiście zapominać. wskazówki do obserwacji. a -nie . Mówiąc o pewnych ograniczeniach w działalności praktycznej i niektórych formach lokomocji (skakanie. Ograniczenia percepcji wzrokowej w dużej przestrzeni mają zasadniczy wpływ na orientację przestrzenną będącą warunkiem samodzielnego poruszania się. s. . odległości i głębokości". «świadomego patrzenia» musi stać się planowym składnikiem nauczania uczniów słabo widzących. Powodzenie tych czynności uzależnione jest więc nie tylko od poziomu rozwoju każdej z tych funkcji. . 59) pisze. 81) pisze. a . że osoby niedowidzące mogą również poprawić procesy percepcyjne w drodze odpowiednich ćwiczeń. wskutek tego także i upadki [. w której wzrok z uwagi na ścisłą koordynację wzrokowo-ruchową pełni określone funkcje.] Brak widzenia dwuocznego. podnoszenia elementów o pewnej wadze itd. Dodatkowym czynnikiem może też być fakt. że znaczne ograniczenia percepcji wzrokowej mają także pewien wpływ na działalność praktyczną. ćwiczeń fizycznych. J. 523) pisze. Osoby niedowidzące mogą więc mieć pewne trudności w spostrzeganiu wszystkich istotnych przeszkód na drodze. pobudzenie myślenia i ujmowania porównawczego. s. pozostawionym osobistym zapatrywaniom poszczególnych nauczycieli". że: "Wysiłek fizyczny jest bezwzględnie przeciwwskazany w wielu stanach . W ostrzejszej formie wpływ ograniczonej percepcji wzrokowej może się zaznaczyć przy poruszaniu się i innych formach lokomocji (bieganie.objaśnienia. Dziedzic (1963. J. Z uwagi na brak dokładniejszych 'badań sprawa tę należy oceniać bardzo indywidualnie.jak obecnie być czymś sporadycznym. Dotyczyć to może przede wszystkim wykonywania czynności życia codziennego. nie zwracając uwagi na bodźce dochodzące z boku lub z dołu. że z reguły koncentrują one zbytnio uwagę na bodźcach wzrokowych znajdujących się przed nimi. a więc kreślić niekształtne litery. czyli stereoskopowego. rodzaj nawierzchni (kałuża. gry w piłkę. Wymieniany już kilkakrotnie S. Nie ulega wątpliwości. a tym samym w ich bezpiecznym omijaniu. Konsekwencją tego może być niższa sprawność wykonywania różnych czynności. przerw itd. nie zachowywać odpowiedniej wielkości liter. np. . 192) pisze: "Praktycznie przy zmniejszonym polu widzenia mogą zachodzić duże niedokładności w zachowaniu kierunku i wykonywaniu pewnych czynności ruchowych.

linijki optyczne itd. Zagadnienie to zostało szeroko omówione w pracy W. Jest to sprawa. w miejscu pracy. Bielickiej (1974). Do warunków tych należą: 1. lupy o różnym stopniu powiększenia. Pewnie sprawa innych pomocy dydaktycznych uwzględniających ich ograniczenia wzrokowe należy do grupy warunków. a mianowicie o warunkach. Przy ocenie stanu funkcjonalnego wzroku bierze się pod uwagę stan po korekcji. które w zależności od rodzaju wady (zaburzenia) wzroku mogą okazać się bardzo korzystne (patrz: H. po usunięciu soczewek czy w ogóle wszystkie stany pooperacyjne. wisk pracy itd. aby umożliwiał najbardziej korzystne padanie promieni świetlnych na siatkówkę. J. Jest to również problem zastosowania odpowiedniego rodzaju światła (światło żarowe czy luminescencyjne). : Odrębnym zagadnieniem jest sprawa zastosowania pisma o powiększonych czcionkach umożliwiających osobom niedowidzącym korzystanie ze słowa drukowanego. typów lamp. oświetlenia ogólnego i indywidualnego {lokalnego) w miejscu nauki. Zapewnienie odpowiedniego kąta patrzenia. Problem sprowadza się do tego. 4. które należy spełnić. która musi być rozwiązana w ramach rehabilitacji okulistycznej. lornetki. We wszystkich tych przypadkach nawet stosunkowo nieduży wysiłek fizyczny może doprowadzić do nieodwracalnej utraty resztek wzroku". a tym samym wpłynąć korzystnie na percepcję wzrokową. układanki literowe.chorobowych luib pochorobowych narządu wzroku. w których osoby niedowidzące przebywają. która stawia sobie za cel maksymalne' wyrównanie niedoborów wzrokowych za pomocą odpowiednich przyrządów optycznych. jak np. a także odpowiedni stopień kontrastowoś-' ci. Cis-Bankiewicz i E. uczą się czy pracują. lunetki. Rozwój umysłowy dzieci niedowidzących Innym zagadnieniem często rozważanym jest rozwój umysłowy dzieci niedowidzących określany ilorazem inteligencji. ustawienie oglądanego przedmiotu w stosunku do gałki ocznej. Odpowiednie 'warunki barwne. Dysponujemy dzisiaj już dość dużym zestawem różnorodnych przyrządów optycznych (szkła korekcyjne. jak np. stany po odwarstwieniach siatkówek. • 3. jak też sztucznego. epidiaskopy i rzutniki. Zagadnienie to sprowadza się do zapewnienia właściwego natężenia i równomier167 nego rozproszenia światła przy równoczesnym zapobieganiu negatywnym zjawiskom opitycznym. Warunki poprawy percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących Dotychczas nie wspominaliśmy o bardzo ważnym zagadnieniu. w domu itd. Chodzi mianowicie o to. czy dzieci niedowidzące osiągają taki sam poziom rozwoju . 1980).) dla niedowidzących. Jest to sprawa zapewnienia dzieciom niedowidzącym odpowiednich ławek z regulowanymi płaszczyznami w szkołach. W szczególności odnosi się to do podręczników dla dzieci niedowidzących.3. produkowanych w kraju i za granicą. Zastosowanie odpowiednich szkieł optycznych korygujących wady czy zaburzenie widzenia. monitory telewizyjne (Magniyision). jak: krótkowzroczność. Dotyczy to zarówno oświetlenia naturalnego. Kurcz. 2. aby poprawić percepcję wzrokową dzieci niedowidzących. tzn. 4. olśnienia. 3. pracownikom odpowiednich stano-. które mogą wpłynąć na złagodzenie skutków zaburzeń poszczególnych funkcji wzroku. aby dobór barw w pomieszczeniach czy barw przedmiotów zapewniał odpowiedni współczynnik odbicia światła. Właściwe oświetlenie oglądanego przedmiotu czy przestrzeni.

koordynacji wzrokowo-ruchowej u tych dzieci (podtest symboli figur i cyfr).1.1. Wręcz przeciwnie dzieci z niskim 1. Dla ułatwienia zastosował on powiększone niektóre pomoce testowe. co wskazuje na poziom inteligencji powyżej przeciętnej. tempa pracy. Myers przebadał 709 dzieci niedowidzących. Ogólnie dobre wyniki uzyskane w badaniach . Pinter (1942) badając 602 dzieci niedowidzących w wieku 10-12 lat testami Bineta uzyskał średni I. Bateman (1973. że dzieci z wysokim 1. 105 i nast. a dla skali bezsłownej 104. dzieci -niedowidzących zajmowała się u nas Z. Autorka analizowała także przypadki. . słownik i labirynty. miały niekorzystne środowisko rodzinne i złe warunki wychowawcze. Z ogólnej liczby prawię 60% dzieci uzyskało iloraz inteligencji poniżej 90.l przy 41% wyników poniżej 90 i 17% powyżej 109.109. Autorka tłumaczy to specjalną selekcją dzieci do szkół masowych. z głębszym uszkodzeniem wzroku miały nieco wyższy iloraz . =100 dla całej grupy. Uzyskała ona średni 1. a w których gorsze. że badane dzieci uzyskały wyniki istotnie różniące się od średnich w podtestach: rozumienie.umysłowego jak dzieci widzące czy też defekt wzroku ma w tym zakresie pewien negatywny wpływ. mają bogaty zasób wiedzy i pojęć (podtest słownik) oraz charakteryzują się dużą zdolnością planowania i przewidywania sytuacji (podtest labiryntów). Już w 1930 roku E.=9i5. Sękowska (1978. pochodziły ze środowisk miejskich i miały troskliwe rodziny. Podobnie R.96. Wyniki wskazywały. B. Wyniki tych badań były stosunkowo wysokie.Badaniem inteligencji. Przebadała ona grupę 30 dzieci z klas VII i VIII specjalnej szkoły podstawowej dla niedowidzących.1. : a dzieci z lekkim defektem wzroku floraz niższy . że powiększenie obrazków nie wpływa na rezultaty badań inteligencji. a tylko 9% powyżej .1. 344 i 345) podaje krótki przegląd wyników uzyskiwanych przez te dzieci w badaniach za pomocątestów inteligencji. Wyniki te wskazują na niski poziom koncentracji uwagi i słabą pamięć bezpośrednią (podtest powtarzania cyfr). ucząc się razem z dziećmi widzącymi. Stwierdzono.IV szkół masowych (publicznych) testami Bineta. że dzieci te charakteryzują się dużą zdolnością sądzenia i rozumienia sytuacji społecznych . Niskie wyniki w 2 ostatnich podtestach autonka tłumaczy słabym .I. Świadczy to o tym. że dzieci uczęszczają do szkoły specjalnej. Średni iloraz inteligencji wynosił 113. Posłużyła się skalą inteligencji Wechsiera dla dzieci.zdaniem autorki . Dziecko z głęb-I szym defektem wzroku musi dysponować wyższą inteligencją od prze-iciętnej. mają zdolność organizowania izolowanych fragmentów w jedną sensowną całość (podtest porządkowanie obrazków) oraz małą zdolnością uczenia się nowej sytuacji.należy przypisać temu. s. aby mogło uzyskać zadowalające wyniki w nauce. Dalsza analiza wyników szła w kierunku określenia.1. z tym że dla skali słownejwynosił on 115. Różnice w kierunku ujemnym autorka natomiast stwierdziła w podtestach: powtarzania cyfr. do prawidłowego rozwoju. z tym że dzieci. Okazało się. w których z 12 pOdtestów dzieci uzyskują wyniki lepsze od średniej wszystkich podtestów.(podtest rozumienia). Również inne badania potwierJ68 dziły to. porządkowania obrazków oraz symboli figur i cyfr.^s.106. która stwarza im odpowiednie warunki. że poziom umysłowy tych dzieci był znacznie niższy w porównaniu z dziećmi widzącymi. które uzyskały najwyższe i najniższe ilorazy. Bateman w 1963 roku przebadała 131 dzieci niedowidzących uczęszczających do klas I .). Również B.

Czy istnieją tutaj pewne różnice w porównaniu z osobami całkowicie czy prawie całkowicie niewidomymi? . 16& 5. s. Umberg (1958) na podstawie swych badań stwierdza. Chodzi tutaj o te cechy osobowości. 243) twierdzi. a zwłaszcza przystosowanie emocjonalne i społeczne. kanałem słuchowym. dylemat identyfikacyjny jest bardzo istotnym rysem osobopwości inwalidów wzroku III grupy". ze mają oni trudności w identyfikowaniu się z widzącymi. / Biorąc również pod uwagę trudności związane z akceptacją ograniczeń wynikających z obniżenia sprawności wzroku B. które pozwalają im na prawidłowe funkcjonowanie w swoim środowisku. Mają oni też większą możliwość 'zaobserwowania niewłaściwych reakcji {zbytniego zainteresowania. B. 4) pisze. . 170 l'Możliwość konfrontacji i niewłaściwe postawy.wzrokiem dzieci. Akceptacja kalectwa i jego skutków przez dzieci niedowidzące Do interesujących zagadnień należy sprawa akceptacji przez niedó^. Wynikiem tego jest fakt.2. aby mogli się identyfikować z niewidomymi. które określają przystosowanie się do życia w warunkach ograniczonego funkcjonowania wzroku. 242 i 243).) na podstawie własnych badań pisze. 1973. a tym samym w mniejszym stopniu je akceptują". tzn. nieprzychylnych gestów) wobec nich ze strony osób widzących. że dzieci niedowidzące są niekonsekwentne w swoim postępowaniu. że "zachowanie dzieci z defektem wzroku średniego stopnia trudniej przewidzieć niż z głębokim defektem". 5.1. w niektórych sytuacjach starają się uchodzić za dzieci widzące. l i nast. Niektóre zagadnienia osobowości dzieci niedowidzących Mówiąc o zagadnieniu osobowości u osób niedowidzących mamy na uwadze rozwój czy zachowanie tych cech. Podoibnie T. a więc mają lepszą znajomość możliwości ludzi o pełnosprawnym wzroku.na ulicy. s. widzących swego kalectwa i Jego skutków. że "niedowi"* dzący są w zasadzie mniej zdolni do akceptowania ograniczeń związanych z ich kalectwem niż osoby. pł. Problemy społecznej i emocjonalnej adaptacji dzieci niedowidzących Podobnie jak w przypadku niewidomych również u niedowidzących jest -to zagadnienie bardzo istotne. że niedowidzący dzięki zachowanej zdolności widzenia mają możliwość konfrontacji z widzącymi w różnych sytuacjach społecznych . Końćzyk (1980. s. Autorka (1980. s. Bateman (1973. 342) pisze w tej . w sklepie. również w tej sprawie trudno o zweryfikowanie hipotez. a w innych za niewidome '(wg: B. Bateman. s. Stwierdzenie swoje autorka uzasadnia tym. Z drugiej strony stopień ich utraty wzroku nie jest tak duży. Podobnie jak przy omawianiu innych zagadnień. natomiast dla niedowidzących są one także dostępne poprzez kanał wzrokowy.sprawie: "Choć brak rozstrzygających materiałów. które często same narzucają się. to są jednak pewne dane wskazujące. widzących powodują to. Sprowadza się ono do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz reakcji emocjonalnych z tym . u których defekt wzroku jest nawet poważniejszy". Niewidomi odbierają tego typu reakcje tylko poprzez wypowiedzi werbalne. w środkach lokomocji. Bateman (1973. że "niedowidzący na ogół mocniej niż niewidomi odczuwają swoje kalectwo. że trudności w przystosowaniu się emocjonalnym i społecznym występują u niedowidzących silniej niż u normalnie widzących lub niewidomych". że "wewnętrzny fekonflikt. R.

depresji. . Young (1952. że dziecko niedowidzące. rezygnacji. Tworzą one grupę w pewnym sensie nieokreśloną. osoby niedowidzące stanowią dla niektórych grup społeczeństwa widzącego pewien dylemat. 76) zaznacza. 66) .przyjęcie założenia. że niedowidzący mogą stać się nieśmiali. a tym bardziej jak niewidome. R. co chcieliby jego rodzice. bez pomocy ze strony kompetentnych osób '(psychologa. Bateman. grach itd. Schwarz (1976. 342). s. Kończyk (1980. wychowawcy. DalekÓ-widze. czy . że osłabienie narządu wzroku może prowadzić do kompleksu niższości. ocena. że na wszystkie niepowodzenia dziecka niedowidzącego patrzy się przez pryzmat jego kalectwa.związanych. że krótkowzroczność może często prowadzić do intro"wertyzmu. Zwracają na to uwagę niektórzy autorzy. 5) potwierdzają. Inną' charakterystyczną cechą jest to. lekarza) rodzice mogą 'mieć trudności w prawidłowej ocenie możliwości życiowych swoich dzieci. Faktycznie. których działalność jest niezgodna z zasadami społecznego przystosowania i higieny psychicznej. egoizmu. Może też wystąpić poczucie mniejszej wartości. s. Rzeczywiście. Young (1952^ s. Osoby . Bateman (1973. postawy społeczeństwa. Należy ono doi często podnoszonych zagadnień. Umberg (1958) na podstawie swoich badań stwierdziła. Może to być spowodowane tym. 1973.niedowidzące są również mniej akceptowane przez środowisko dalsze. Schwarz (1976. i postawa wobec kalectwa określa przystosowanie niedowidzących do życia w społeczeństwie. izolacji. Podobnie S. Podobnie 171 badania T. że reakcje rodziny. a nawet aspołeczni. że dzieci ze średnim defektem wzroku były najmniej akcepto-. zamknięcia się w sobie. ' egocentryzmu i łączenia się w grupy solidarnościowe. może być mniej motywowane do robienia tego. że nie można ich traktować jak osoby z pełnosprawnym wzrokiem. Wymieniona M. Brak pełnej akceptacji społecznej moż. które nie będą sprzyjać społecznej ich adaptacji. również z uwagi na charakter swego kalectwa. że dzieci niedowidzące otrzymują mniej wyborów jako towarzysze zabaw niż dzieci widzące. jak również nauczycieli. Bateman. choć istnieją także przeciwne przykłady.pisze S. . że wyniki szkolne zależą od ostrości wzroku".może być mniej zdolne. To samo dotyczy wyboru jako towarzyszy pracy <wg: B. 172) podkreśla także pewien związek niektórych wad widzenia z określonymi cechami osobowości.sprawa przedstawia się analogicznie jak u niewidomych? Omawianie tego zagadnienia rozpoczniemy od sprawy akceptacji społecznej niedowidzących przez ludzi o pełnosprawnym wzroku. s. 17) pisze. Nie widzi się natomiast tego. której możliwości życiowe i zawodowe trudno ocenić: Uważają. albowiem akceptacja społeczna (postawa) ma niewątpliwy związek ze społecznym funkcjonowaniem osób z poważnie uszkodzonym wzrokiem.e wpływać na rozwój takich cech osobowości niedowidzących. że rodzice trudniej rozumieli swoje dzieci niedowidzące niż rodzice dzieci niewidomych (wg: B. M. s. Podkreśla ona. bezsilności. 243) stwierdza. "Byłoby błędem . 343). że "słabo widzący nie są przyjmowani w zakładach pracy na równi z widzącymi". mogą być. lękliwi. s. a także własną. 1973. introwertyczni. Wymieniana już kilkakrotnie B. s. że z uwagi na swój specyficzny rodzaj wady wzroku (widzenie tylko z bliska) nie mogą oni współzawodniczyć ze swoimi kolegami w zawodach sportowych. wane przez swoich widzących rówieśników. jak wykazuje doświadczenie. Force (1958) stwierdza. Czy niedowidzenie ma w tym względzie pewien wpływ. Z reguły aspiracje rodziców sięgają wyżej niż faktyczne możliwości ich dzieci. podobnie jak ikażde inne dziecko. s. Pisze ona.

Zjawisko to ma swoje źródło w uwarunkowaniach społecznych.1). jak też psychiczne komponenty. że tego wszystkiego można uniknąć lub zminimalizować poprzez odpowiedni program wychowawczy. Ogólnie trzeba powiedzieć. Występuje tutaj poczucie stałego zagrożenia dla istniejących resztek wzroku i lęk przed całkowitą ślepotą. bardziej nastawieni na zewnątrz {ekstrawertyzm). ' . nierozumiani i odrzuceni przez swe rodziny i przez normalnie widzących rówieśników i to w znacznie większym stopniu niż młodzież całkowicie. a także są bardziej napięci i podejrzliwi w kontaktach społecznych. nieuważni.. Klimasiński (1979. Źródłem tych reakcji jest nieznajomość "natury" swego kalectwa. nierozumienie. poprzez skargi o charakterze hipochondrycznym i histeryczno-konwersyjnym :(tzn. Zjawsko to może być też spowodowane nierównymi szansami tych dzieci w sytuacjach domowych czy w szkole. dają więcej odpowiedzi twierdzących na pytania ^dolegliwości somatyczne i nerwicowe). Young (1952. dlaczego są oni mniej zdolni. -^ Zagadnieniem emocjonalnej adaptacji uczniów niedowidzących zajmowała się wymieniana już M. Starają się kompensować swoje poczucie niepewności przez przekonanie o specjalnych uzdolnieniach.leniwi.. s. Może też stwarzać to określone problemy emocjonalne. Kończyk (1980. że u niedowidzących występuje swoisty rodzaj reakcji lękowych różny od reakcji u in" nych jednostek. który stworzy ' możliwość stałych i różnorodnych kontaktów niedowidzących z -ich widzącymi rówieśnikami. Dokonała ona analizy odpowiedzi na pytania skonstruowanego przez nią inwentarza czynników emocjonalnych udzielonych przez niedowidzących uczniów uczęszczających do szkół specjalnych. D. Szczególnego rodzaju stan lękowy występuje u niedowidzących z progresywnym defektem wzroku. T. a także uczęszczających dozwykłych szkół. Ujawniają większe napięcie. np. że dzieci z niewielkimi defektami wzroku (ostrość wzroku więcej niż 0. Bauman (1973.3) wykazywały średni stopień.: Podobnie M. ze zwyrodnieniem siatkówki. przystosowania emocjonalnego. np. Podkreśla ona także. s^343) wskazuje na gorsze przystosowanie emocjonalne u dzieci niedowidzących uczęszczających do specjalnych klas przy szkołach masowych. K. Bardzo złym stopniem przystosowania emocjonalnego charakteryzowały się natomiast dzieci ze średnim defektem wzroku (ostrość od około 0. że brak lub niedostateczna akceptacja społeczna (niewłaściwe postawy) może być powodem pewnych zaburzeń w adaptacji społecznej osób niedowidzących. Stwierdziła ona. czują się po172 krzywdzeni. mieszkających w internatach. którymi jakoby rozporządzają inwalidzi wzroku. mają mniejsze możliwości w niektórych dziedzinach niż ich widzący rówieśnicy.Uczniowie niedowidzący w porównaniu z całkowicie niewidomymi wykazują ogólnie gorsze przystosowanie emocjonalne.3-0. Bauman. 77) relacjonując te badania pisze: . niewidoma". s. s. 170 i 171) podkreśla. K. 5) pisze. zawierający zarówno organiczne. Niektórzy autorzy podkreślają także występowanie u niedowidzących •pewnych stanów czy reakcji łękowych albo mówią po prostu o postawielękowej. Podobne B. . Natomiast dzieci poniżej tej granicy wykazywały stosunkowo dobre przystosowanie. że częściej u niedowidzących niż -u niewidomych spotykamy postawę lękową i z reguły o większym nasileniu. przy jaskrze itd.

planów. że ślepota stanowi poważną barierę w zaspokajaniu ich potrzeb psychicznych i społecznych. /' 5. bo ją-się przyszłości. zaspokajane były u dzieci niedowidzących na poziomie wyższym niż u dzieci widzących. podobnie jak dzieci niewidome. a mianowicie: potrzeby estetyczne i rozwoju zainteresowań. Przy wszystkich pozostałych potrzebach sytuacja była odwrotna.3. . które przez dzieci' niedowidzące odczuwane są w szczególny sposób. Stąd odczuwają ograniczenia w realizacji swoich marzeń.. pragnienia wiedzy i rozumienia (rozwijania zainteresowań). dzieciom. O ile chodzi o potrzeby bezpieczeństwa i afiliacji. to autorka tłumaczy totym że środowisko. Ostatecznie badania miały na celu stwierdzenie stopnia zaspokajania następujących potrzeb tych dzieci: fizjologicznych. Badania wykazały. Palak (1978. Trzeba więc traktować je w sposób bardzo indywidualny. Za A. Przytoczone tutaj wyniki badań i opinie niektórych tyfiopsychologów świadczą o tym. w jakim stopniu odnosi się to także do dzieci niedowidzących. a.173 zajmowała się u nas Z. s. miłości i przynależności (afiliacji). jak też z jakimi postawami spotyka się on ze strony swojego środowiska społecznego. 171) podkreśla. rówieśnicy. Nie można jednak ich generalizować. ruchu i samodzielności. Zagadnieniem tym : -' . Grupę kontrolną stanowiło 33 uczniów o pełnosprawnym wzroku. nie zaspokajają w odpowiednim stopniu ich oczekiwań. że dzieci te patrzą na siebie przez pryzmat ograniczonych przez swoje kalectwo możliwości. wychowawcy. Dzieci niedowidzące częściej niż ich widzący rówieśnicy odczuwają niezaspokojenie potrzeby samourzeczywistnienia w stopniu pełnego nasycenia. bezpieczeństwa. s. Wystąpiło więc zjawisko niepełnego zaspokojenia większości potrzeb dzieci o obniżonej sprawności wzroku. w którym one przebywają . jak bieganie. Niepełne zaspokojenie potrzeby ruchu autorka natomiast tłumaczy tym» że dzieci niedowidzące mają bardzo często wiele lekarskich przeciwwskazań ograniczających ich mobilność. Autorka tłumaczy to tym. Powstaje więc pytanie. Potrzeby psychiczne i społeczne dzieci niedowidzących Dzieci niedowidzące. Young (1952-. która przeprowadziła badania grupy 33 uczniów niedowidzących z VIII klasy szkoły podstawowej. estetycznych. szacunku. że jedynie potrzeby fizjologiczne dzieci niedowidzących są zaspokajane na zbliżonym poziomie co dzieci o pełnosprawnym wzroku. jakie znaczenie przypisuje temu defektowi sam niedowidzący.zwłaszcza takie jej formy. że proces społecznej i emocjonalnej adaptacji u niedowidzących przebiega trudniej niż u niewidomych.rodzice.). które uznała za ważne dla dzieci niedowidzących. że problemy emocjonalne i społeczne związane z defektem wzroku są liczne i różne. Wynikają one bowiem zarówno z tego. Potrzeba szacunku najmniej jest realizowana w interakcjach z nauczycielami. skakanie itd. Masiowem przyjęła ona 7 wymienionych przez /niego rodzajów potrzeb w jego "hierarchii potrzeb" oraz dodała 2 inne. mają takie same potrzeby jak dzieci widzące. 152 i nast. Ogólnie trzeba więc stwierdzić. Dwa rodzaje potrzeb. samourzeczywistnienia. Podobnie niezaspokojenie potrzeby samodzielności u dzieci niedowidzących wiąże się z nadmierną troskliwością rodziców okazywaną tym. W rozdziale poświęconym dzieciom niewidomym podkreślono. że stosunkowo mało jest potrzeb.Wymieniona już M.

Źródłem tego stanu jest raczej brak odpowiednich warunków zewnętrznych. a więc osób. uwzględniających pewną specyfikę potrzeb psychicznych i społecznych dzieci niedowidzących (niektóre z nich . chodzi tutaj o osoby. jakim jest wzrok. Rozpatrując to zagadnienie w świetle teorii stresu psychologicznego trzeba stwierdzić. Sękowska. '1958. polegają na znacznym pogorszeniu zdolności radzenia sobie w danej sytuacji i efektywnej samoregulacji". które utraciły zdolność widzenia całkowicie lub w znacznym stopniu w okresie ukształtowanej osobowości i adaptacji do życia w warunkach pełnosprawnego wzroku.których niezaspokojenie spowodowane jest bezpośrednio stanem wzroku (potrzeba ruchu. Wprowadzenie Innym ważnym działem tyflopsychologii jest psychologia ociemniałych. od spokojnej czujności do stanu. Stres jest to więc stan organizmu charakteryzujący się wewnętrznym napięciem powstałym na skutek określonej sytuacji. L. a zwłaszcza niezrozumienie i niewłaściwe postawy ze strony rodziców czy nauczycieli i wychowawców. utracie wzroku towarzyszą . s. potrzeby te mogą być zaspokajane na zbliżonym poziomie jak u dzieci normalnie widzących. trwały stres.mogą występować z większym nasileniem). A. Jak wykazują liczne badania <H. T. Należy więc przyjąć. 1958. który można nazwać podnieceniem. Cholden. że przy prawidłowych warunkach wychowawczych. 'Ł. że utrata wzroku jest silnym stresorem. 51) określa stres jako wzrost napięcia wywołany przez: zewnętrzne i wewnętrzne elementy sytuacji (stresory). 1971a). tzn. lecz wywołuje określone. Reykowski (1971. i" z reguły bardzo silne reakcje. Zmiany te często mają charakter dezadaptacyjny. Psychologiczna analiza utraty wzroku Utrata wzroku nie jest dla człowieka czynnikiem obojętnym. 34) wśród różnych rodzajów stresów wyróżnia także tzw. Majewski. Jak już podkreślono w poprzednich rozdziałach z psychologicznego punktu widzenia.pisze autor . czyli wzrost poziomu aktywacji. J.powoduje istotne zmiany w 175 psychicznym funkcjonowaniu. s. człowieka. "Stres . Rusalem. Lewicki '(1969. PSYCHOLOGIA OCIEMNIAŁYCH 1. które nadal wymagają pracy nad psychicznym i społecznym rozwojem. 2. który związany jest z utratą na stałe czegoś ważnego lub z trwałym uszkodzeniem organizmu. 1952. Tego rodzaju sytuacja ma na pewno miejsce w przypadku utraty najważniejszego ze zmysłów. Dzieci ociemniałe włączyliśmy do psychologii dziecka niewidomego. Na psychologiczną problematykę ociemniałych składają się natomiast psychiczne konsekwencje utraty wzroku oraz psychiczna adaptacja do nowych sytuacji w warunkach ślepoty.. który wywołuje trwały stres. albowiem są to jednostki. kfóre utraciły wzrok w trakcie swego życia. 174 V. samourzeczywistnienia).

Maj^ one charakter bardzo indywidualny i trudno ująć je w pewne ramy. St. 73). Cholden. konsekwencje swego kalectwa".fakt utraty wzroku przyjmują dzieci. opa-nowania i przetwarzania rzeczywistości. bezradny. 208). które mają wpływ na reakcje (przeżycia) osób ociemniałych na utratę zdolności widzenia. Wymieniona Z. że ociemniały mężczyzna nie widzi możliwości przejawienia swej ekspansji życiowej. Zwykle dopiero wtedy. stopniowo." 4.) wyróżniają 3 okresy w przebiegu reakcji na nagłą utratę wzroku. 5. a jeszcze inaczej u człowieka w wieku starczym.liczne reakcje silnie zabarwione emocjonalnie o znaku ujemnym. Okres szoku Moment uświadomienia sobie faktu ślepoty i jej skutków oraz faktu nieodwracalności tego stanu działa na nowo ociemniałego w sposób szokujący. Szczególnie dramatyczna jest to sprawa dla człowieka młodego i w wieku dojrzałym. Wiek ociemniałego w momencie utraty wzroku. a mianowicie: okres szoku. doznaje niezaspokojonego głodu serca wskutek braku szans na założenie rodziny. która zaistniała po utracie przez nią wzroku. 1958. pełen cierpień. który realizuje swoje plany życiowe.1. ale te angażują całe jej uczucie. ociemniali w dzieciństwie uświadamiają sobie w całej pełni. czy nastąpiła ona nagle. Reakcje na nagłą utratę wzroku Szczególnie dramatyczna jest nagła utrata wzroku. że nigdy nie dorówna kobiecie widzącej". na wychowanie dzieci. inaczej u człowieka w wieku dojrzałym. czy też powoli. którego życie skłania się już ku końcowi i który niemal całe swoje życie przeszedł będąc osobą widzącą. Rusalem (1952. 59-60). gdy zdrowy człowiek w jednej chwili staje-się niewidomy. Sękowska (1960. Sękowska w dalszej części pisze. s. s. s. Sytuacje. Stanowi to pewnego rodzaju uraz psychiczny (szok). "Nieco łatwiej . 73 i nast. tzn. To. czy ślepota wystąpiła sama czy towarzyszą jej dodatkowe kalectwa w postaci uszkodzenia kończyn. 1960. Stan zdrowia psychicznego -i fizycznego w chwili utraty wzroku (wyczerpanie nerwowe i psychiczne. L. 219) . Są one następujące: . gdy przychodzi dojrzałość fizyczna i psychiczna. na przestrzeni określonego czasu (H. a także L. H.1. Ma upokarzające ją poczucie. Rusalem. •6. niespodziewanie i zaskoczyła człowieka. ociemniała kobieta zazwyczaj ma mniejsze aspiracje. tzn. Cholden (1958. który -ma negatywny wpływ na stan psychiczny ociemniałego. Tego rodzaju ekstremalnie trudna sytuacja wywołuje u ociemniałego bardzo złożone reakcje.1. które początkowo nie zdają sobie~w pełni sprawy z tego. co utraciły. Sposób utraty wzroku. -. s. Są więc one znacznie uwarunkowane osobowościowe. 2. 2. Płeć. a przede wszystkim na ukształtowaną już osobowość powodując zaburzenie jej funkcjonowania . Ponadto niektórzy autorzy wymieniają kilka innych czynników. W nowej sytuacji. 176 2. rem. s. ' 1. W takim przypadku reakcje się potęgują i nakładają. przed którym stoi przyszłość otwo-. twarzy itd.pisze Z. okres depresji i okres stopniowej adaptacji (reorganizacji). czasem nawet z przesadną wyrazistością. 3. Żemis. Inaczej kształtują 'się te reakcje u człowieka młodego. 55. w jakiej znajduje się ociemniały zaraz po utracie wzroku. 1952. s. dolegliwości i choroby somatyczne). albowiem doznane-straty i ograniczenia mają większy zakres. czy otrzymuje natychmiast właściwą opiekę i pomoc czy też •zostaje opuszczony i zdany na własne siły (por.

Jest on wzmacniany i utrwalany codziennymi sytuacjami pełnymi ograniczeń i trudności . wpadają po prostu w szał. która obok stresu prowadzi także do zaburzeń reaktywnych (por. 113). swego nieszczęścia. długotrwałych rozmyślań i zupełnej bezczynności. (zupełnie nowe sytuacje stresowe). Napawa go to rozpaczą. Jedni całą rozpacz. że życie straciło dla niego swój sens i dlatego nierzadkim zjawiskiem w tym okresie jest zamiar popełnienia samobójstwa. trudną emocjonalnie. Nie pozostaje to bez wpływu na zachowanie się ociemniałych. Okres depresji Po silnym szoku psychicznym następuje okres pozornego uspokojenia. 1971. w przetrwaniu tej fazy (psychoterapia podtrzymująca) jest niezbędna i konieczna. w zahamowaniu mechanizmów samokontroli i samoobrony. s. Na każdym kroku odczuwa uzależnienie. a zwłaszcza psychologa. Stan taki utrzymuje się u nowo ociemniałych bardzo długo i trudno go usiyląć. powodując zachwianie równowagi między. ogarnia ich bezgraniczny strach i lęk. iń. że wszystko jest dla niego stracone. Jest to okres głębokiej depresji. Dlatego w'tym okresie po-ihoc innych osób.2.1. agresji słownej. L. Stan ten ulega . beznadziejność i nieprzydatność nawet do najprostszych prac. przygnębieniem i żalem za tym wszystkim.(zaburzeń reaktywnych). procesami pobudzania i hamowania. które może przybrać różne formy. po której nie przedstawia już żadnej wartości. Obwinia lekarzy w przypadku' nieudanej operacji. a cała psychika staje się jak gdyby sparaliżowana. co stracił na skutek ślepoty. mylnej diagnozy czy niedostatecznej opieki. w jakich nagle znalazł się 12 T. Wydaje mu się. rozpaczy itd. a więc pełnych żalu. trudną do zniesienia. dla których miałby żyć. Inni natomiast zamykają się w sobie i przeżywają swoje nieszczęście w samotności. : W przypadku nagłej utraty są to ekstremalnie silne bodźce(prze-i życia). Mają one zazwyczaj charakter reakcji bardzo silnych o znaku ujemnym. Nie znajduje również żadnych wartości. w którym ociemniały ocenia całą przyszłość bardzo pesymistycznie. Przejawia się to m. Nagła utrata wzroku i jej przeżycia stanowiące rodzaj urazu psychicznego prowadzą często do reakcji i stanów nerwicowych . gdyż ma on charakter odruchu warunkowego. Uraz psychiczny określa się zwykle jako pewnego rodzaju stresor. Ten początkowy okres charakteryzuje się także dezorganizacją reakcji emocjonalnych. że poniósł wielką stratę. Majewski. Powstaje on pod wpływem ujem4 nych silnych bodźców sytuacyjnych albo wielokrotnie działających bodź-s-ców ujemnych niekoniecznie zbyt silnych. które niejednokrotnie przekraczają możliwości adaptacyjne układu nerwowego. jeśli wzrok stracił w jego mniemaniu z ich powodu. 2.oraz wywołując silne reakcje emocjonalne o Walencji ujemnej. krzyku. Czasami dochodzi nawet do zahamowania pewnych procesów korowych (wyższych czynności nerwowych). obwinia zakład pracy czy współpracowników. nie może darować sobie swej lekkomyślności. a więc jako szczególnie trudną sytuację. Paryzek. Uważa. Psychologia 177 człowiek pozbawiony zdolności widzenia. jeśli sam był winien swego kalectwa. tragizm i żal wyrażają na zewnątrz w postaci płaczu. Dochodzi często do wniosku. Szuka winnych.

Cholden (1958. właściwej ocenie swoich możliwości i pobudzeniu do pewnej aktywności.przedłużający się niepokój może spowodować poważne zaburzenia psychiczne i trudności w współżyciu z innymi ludźmi". jakie występują w początko178 wym okresie psychicznej adaptacji. W tym okresie szczególnie potrzebna jest pomoc ociemniałemu w odnalezieniu perspektyw życiowych. Bywają także przypadki. W wyniku przeciążenia komórek nerwowych permanentną nie--.strat zachował on pewne zdolności i umiejętności oraz w związku z tym przedstawia pewną wartość . s. że oprócz doznanych ograniczeń i . czyli ponownego przygotowania się do życia i pracy.H.3. postęp w tym zakresie jest bardzo wyraźny i następuje dość szybko. gdyż są stale wzmacniane i pogłębiane pogarszającym się stanem wzroku i trudniejszą sytuacją życiową.2. dążyć do stabilizacji swego życia. Przy takim stanie rzeczy tracący wzrok żyje w ciągłej niepewności i przewijającej się nadziei na uratowanie czy zahamowanie tego procesu. gdyż ^zanik zdolności widzenia następuje powoli i stopniowo. s. względnie reakcje nerwicowe trudne do Usunięcia. Opóźnia to na ogół przystąpienie ich do pracy nad przystosowaniem się do nowych. 81) pisze. Pociąga to za sobą stopniowe wycofywanie się z życia społecznego.pisze . 2. "Co więcej . że jego badania wskazują na to. Prawie wszyscy tracący wzrok usilnie bronią się przed ślepotą i uznaniem siebie za niewidomych. czy i kiedy nastąpi całkowita ślepota. Aktywizacja i włączaniu się w nurt życia najbliższego otoczenia zaczyna pomału wypierać stan depresji i pesymistyczną wizję przyszłości. realizować konkretne cele życiowe. 61) . po którym następuje gotowość pewnego działania i wstąpienia na drogę rehabilitacji. a czasem nawet ją pogłębiają. nawet z cofaniem się. Powrót do pełnej równowagi psychicznej i pełnej aktywności jest r^a. Stopniowo przekonuje się on. Rusalem (1962. Ta niepewność wywołuje u niego uczucie stałego niepokoju. ale pozostał człowiekiem z pełnym prawem do walki o własne szczęście i realizacji własnych celów życiowych.mowym.jest momentem przeło-. pewnymi skokami. Okres stopniowej adaptacji Uświadomienie sobie 'przez ociemniałego. że po przełamaniu przez ociemniałych wewnętrznych oporów.pewnością i niepokojem następują. że jest możliwe przyspieszenie przejścia przez ten okres w drodze rozsądnego włączania nowo ociemniałego w różne czynności i wyznaczania mu zadań. podobnie jak u nagle ociemniałych stany. hamują często likwidację depresji. że wprawdzie stracił wzrok. zmieniających się warunków . Ten niepokój i niepewność sprawia mu wiele cierpień i hamuje jego aktywność. że okres depresji musi koniecznie poprzedzać okres przystąpienia do rehabilitacji. trudno mu1podjąć decyzję W sprawie planów i zamierzeń na przyszłość. Postęp w tym zakresie odbywa się jednak powoli. Trudności i nikłe rezultaty. 2. ogół procesem trudnym i długotrwałym. Reakcje na stopniową utratę wzroku Często okres utraty wzroku trwa całymi miesiącami czy nawet latami.stopniowemu nasilaniu w miarę uświadamiania sobie nowych dowodów. Uważa ponadto. Nie wiedząc. potwierdzających wielkość doznanych strat i ograniczeń. L.1.

Momentem przełomowym w ich życiu jest konieczność zrezygnowania z pracy zawodowej czy nauki na skutek poważnych ubytków wzrokowych. 3. Dominującą jej cechą jest teraz kształt.na rozwój poszczególnych procesów. lecz także działania. Wreszcie na skutek utraty wzroku człowiek traci poczucie bezpieczeństwa.nie reagują na bodźce wizualne i to stwarza im określone trudności. Ślepota ze swoimi konsekwencjami wkracza również w życie osobiste. Najlepiej przekonuje się o tym ten. znaczenie wzroku w życiu człowieka jest bardzo duże. traci więc podstawowe źródło wiedzy o świecie. 3. które mają swoją genezę we 'wrażeniach wzrokowych.życiowych. 1. s.1. co jest atrybutem wzroku. jak też osobowości. Jednak w przypadku ślepoty od urodzenia miała ona decydujący. hamuje jej funkcjonowanie i stwarza konieczność adaptacji psychicznej do zupełnie nowej sytuacji. Przy rozpoczęciu rehabilitacji w odpowiednim czasie .. jak też ociemniali nie widzą . a dotyczą one nie tylko sery poznania. Świat stał się dla ociemniałego bezbarwny. W przypadku ociemniałych ślepota burzy już ukształtowaną osobowość. przeżywają ją na ogół mocno". u których uczucia estetyczne były szczególnie rozwinięte i estetyka w życiu widzącym odgrywała znaczną rolę. albowiem skutki braku wzroku zostały obszernie przedstawione w rozdziale: "Psychologia dziecka niewidomego". powodując pewne zahamowania. Skutki utraty wzroku Utrata wzroku obok silnych i tragicznych przeżyć występujących szczególnie intensywnie w pierwszym okresie. pociąga za sobą również rozległe i różnorodne trwałe skutki. T. J. społeczne i zawodowe ociemniałego. że człowiek traci podstawową funkcję poznania rzeczywistości. że ociemniały nagle lub na przestrzeni określonego czasu traci podstawowe źródło informacji. albowiem ma ograniczone możliwości poznawania jej dynamicznych cech-zmian. Fakt ten przeżywają oni bardzo silnie.osoby stopniowo tracące wzrok mogą przestawić się i przystosować do nowych warunków. Istotną sprawą jest też fakt. Skutki utraty wzroku w ciągu życia trzeba oceniać inaczej niż skutki ślepoty od urodzenia. ruchu itd. Ci. Występują one w formie pewnych ograniczeń i trwałych strat. albowiem utracił możliwość orientowania się w ewentualnie grożącym mu niebezpieczeństwie . rodzinne. pomimo że zarówno niewidomi od urodzenia. opóźnienia czy ograniczenia. którym podlega. Ponadto rzeczywistość staje się dla niego bardziej statyczna. negatywny wpływ na rozwój psychiczny i społeczny dziecka . że traci również wzrokową orientację przestrzenną tak istotną dla samodzielnego poruszania się i działalności praktycznej. w której wzrok ma dominujące znaczenie. jakim jest kanał wzrokowy. Carrol (1961. Z tym łączy się całe zagadnienie przeżyć estetycznych. Tutaj należy jednak podkreślić fakt. zanim nastąpi całkowity zanik zdolności widzenia. Utrata podstawowej funkcji poznania rzeczywistości Jak już podkreślono w rozdz. kto go traci. ą właściwie "czarny". przez który przepływa zdecydowanie najwięcej bodźców pochodzących z otoczenia.. że: "Nie wszyscy ociemniali v/ równym stopniu odczuwają tę szczególną stratę. Mówiąc o skutkach utraty wzroku przede wszystkim trzeba podkreślić. 'albowiem przyjmują go jako oficjalne uznanie za niewidomych i wykluczenie z grona ludzi widzących. bo zgasło dla niego światło i stracił możliwość spostrzegania barw. 57) pisze w tej sprawie. Szczegółowo nie potrzeba tej sprawy przedstawiać. zwłaszcza działalności praktycznej.1. cech osobowości itd. I pod tym względem znajdują się oni w podobnej sytuacji.

w skład których wchodzą mechanizmy odbioru wrażeń z poszczególnych analizatorów. 1961. przy współudziale wzroku. 3. Następstwem tego jest dezorganizacja i osłabienie ich funkcjonowania. nie jest to bowiem tylko utrata jednego ze zmysłów. Podobnie ludzie widzący mają przede wszystkim zaufanie do wrażeń wzrokowych.. Przy nagłej utraćcie wzroku następuje po prostu chaos w odbiorze wrażeń.2. które dotychczas uchodziły jego uwagi. Grzegorzewska. Coraz częściej zaczyna znajdować się w sytuacjach zagrożenia. z którymi nie . ale ściśle ze sobą współdziałają.może sobie poradzić. Tutaj należy natomiast podkreślić fakt. czyli następuje przedstawienie i ukształtowanie nowych układów strukturalnych bez udziału wzroku (M. sprawdza ponadto wzrokowo. Trudności w wykonywaniu podstawowych ruchów i czynności na skutek rozbicia mechanizmu koordynacji wzrokowo-ruchowej rzutują właściwie na całą dalszą działalność praktyczną ociemniałego. Na skutek tego współdziałania kształtują się w korze mózgowej dynamiczne układy strukturalne. że żaden z nich czy nawet cały ich zespół nie potrafi w pełni zastąpić mu wzroku w jego życiu. gdyż wypada z nich jedno z zasadniczych ogniw analizator wzrokowy. przy dotykowym ustalaniu np. s. W poprzednich układach. J. że w wyniku utraty wzroku człowiek traci nagle lub na przestrzeni pewnego okresu wiele umiejętności praktycznych. 18). Skutki utraty wzroku w działalności praktycznej Zagadnienie konsekwencji braku wzroku dla działalności praktycznej zostało szeroko omówione w rozdziale poświęconym dzieciom niewidomym i to odnogi się w znacznej mierze także do ludzi ociemnia18t łych. 180 Z punktu widzenia percepcji jest to jednak sprawa bardziej złożona.analizatory nie działają oddzielnie. które stanowią dość obszerną dziedzinę i świadczą o . Najbardziej odczuwalne jest to przy wykonywaniu czynności życia codziennego. s. W układach tych każdy z analizatorów ma swoją pozycję i swoje zadania. co to jest i skąd pochodzi. chcąc się przekonać. W wyniku utraty wzroku następuje rozbicie tych układów. miały one dla niego zupełnie inne znaczenie i inną wartość. . To samo. Człowiek słysząc pewien głos czy dźwięk natychmiast odwraca głowę i oczy w stronę ich. źródła. głównie słuchowych. 1964. Jest to automatyczna wzrokowa kontrola innych. Człowiek traci wówczas orientację nie radząc sobie z naporem licznych bodźców. czy dotyk go nie myli. Carroll. analizatorów. działają kompleksowo. Początkowy chaos w odbiorze wrażeń ulega jednak w miarę czasu uporządkowaniu. W wyniku utraty wzroku ulega rozbiciu cały mechanizm poznania zmysłowego.które opanował w trakcie nieraz długotrwałej nauki i adaptacji do życia i pracy w warunkach pełnosprawnego wzroku. Jak już stwierdzono przy omawianiu zagadnienia kompensacji . wartości nionet. U osób tracących wzrok na przestrzeni pewnego okresu ta transformacja następuje stopniowo w miarę wyłączania się analizatora wzroko-wego z procesu poznania.pochodzącym'z zewnątrz. Nagle zaczyna dostrzegać wiele bodźców. Ociemniały przekonuje się bowiem. 52). które nie od razu potrafi zidentyfikować i wykorzystać jako źródła informacji. "Wraz z utratą wzroku pojawia się też nieufność do pozostałych • zmysłów" (T. W miarę rehabilitacji ociemniały zaczyna dostrzegać wartość pozostałych analizatorów w jego życiu i pracy oraz wykorzystywać je jako* źródło informacji o otaczającej rzeczywistości.

Trudności i ograniczenia w poruszaniu się nie pozwalają ludziom ociemniałym na~ samodzielne pójście do pracy. Na ogół . Utrata wzroku bardzo wyraźnie zaznacza swoje piętno na osobowości człowieka powodując rozbicie jej integralności. Mówiąc o działalności praktycznej trzeba także podkreślić. 'Ogólne osłabienie aktywności u ociemniałych wypływa także stąd. 233). 1964. 1967. Człowiek. jakie spadają na psychikę człowieka. Dezintegracja osobowości Jednym z ciężkich ciosów. Wright. Hilgard. temperament. zwłaszcza gdy bacuje ona na umiejętnościach praktycznych. Psychologowie zazwyczaj określają osobowość jako zorganizowaną całość cech psychicznych (postawy. po zakupy. 1965. na spacer. K. który utracił wzrok. s. jak. że podobnie jak dzieci niewidome. zdolności.w działaniu. Tyborowska. które w późniejszym okresie swego życia utraciły wzrok. Dalszymi konsekwencjami tego ograniczenia jest zmiana dotychczasowego ruchliwego trybu życia na bardziej spokojny i siedzący. że są oni całkowicie pozbawieni wrażeń wzrokowych. Powoduje to uzależnienie ociemniałego w codziennych podstawowych sytuacjach życiowych. będące motywami i pobudkami działania^ Nieraz zanik ten jest tak duży. s. 200-201. Niektórzy do cech osobowości włączają także lub podkreślają znaczenie właściwości fizycznych (E. 667. jak bieganie czy skakanie. Trudności i ograniczenia w wykonywaniu ruchów i czynności wpływają także na działalność zawodową ociemniałego.3.samodzielności. charakter) o określonej strukturze. musi właściwie uczyć się chodzenia od nowa. Czynnikiem hamującym inicjatywę ociemniałego w kierunku samodzielnego chodzenia bywa bardzo często początkowy lęk przed niebezpiecznymi sytuacjami wywołany brakiem wzrokowej orientacji przestrzennej. jest dezintegracja jego osobowości. do kawiarni. które wywołują określone zainteresowania. osłabienie jej . 182 3. A. do teatru. będącą przyczyną różnic w reakcjach i zachowaniu się poszczególnych jednostek wobec takich samych zjawisk i sytuacji. szczególnie ważnych dla każdego człowieka. do znajomych itp. przekonania. B. Osobowość wyraża się w aktywnej postawie wobec otoczenia . również osoby. Kształtuje się ona i rozwija w wyniku przystosowania się jednostki do otoczenia w trakcie jej rozwoju psychicznego oraz określa jej przystosowanie do warunków i sytuacji życiowych (T.205). nie mówiąc już o innych formach poruszania.też czynności typu gospodarczego związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.pewną formę działalności praktycznej lub jej istotny składnik. . mają trudności w opanowywaniu nowych umiejętności praktycznych. Utrata i ograniczenia możliwości wykonywania tych czynności dotyczą zarówno czynności samoobsługowych. który utracił wzrok. s. Przyczyną trudności w poruszaniu się u ociemniałych jest brak wzrokowej orientacji w przestrzeni. s. człowiek nowo ociemniały w pierwszym momencie nie potrafi 'samodzielnie chodzić. 1961. Szczególnie odczuwalne konsekwencje utraty wzroku zaznaczają się w poruszaniu się. że doprowadza do całkowitej obojętności wobec wydarzeń i zjawisk wymagających czynnego zaangażowania. Nowacki. 204 . które można też uznać za . Wielu ociemniałych traci -po prostu dotychczasowe swoje kwalifikacje zawodowe. Zostaje on po prostu "przybity do miejsca" i pozbawiony możliwości realizacji naturalnej skłonności do ruchu.

Rey183 KOWSKI u»(i. a więc regulujący postępowanie człowieka. 3. J. s. Kto przed utratą wzroku więcej cenił walory swego ciała. Wzrok i proces widzenia jest właśnie jedną z funkcji organizmu. Jak podaje B. ale można wyraźnie wyodrębnić w nim składniki somatyczne . Ogólnie trzeba powiedzieć. Obraz własnej osoby ..aktywności i dynamiki w działaniu oraz utratę przystosowania do dotychczasowych sytuacji życiowych i warunków środowiskowych. Utrata fizycznej integracji Na wstępie trzeba podkreślić. -własne postawy i potrzeby.własna pozycja wśród innych ludzi.własny wygląd i fizyczne właściwości. że organizm stanowi także pewną fizyczną całość o określonych kształtach. 35 i 36). s. gdyż wypada z niego jedna z podstawowych funkcji . że organizm ludzki wprawdzie stanowi jedność psychofizyczną. cały system wiedzy o samym sobie i stosunkach z otoczeniem oraz wytworzony wokół niej system nastawień i oczekiwań ulega po prostu rozpadowi i zachodzi konieczność zbudowania go od nowa.1. Na strukturę obrazu własnej osoby składają się takie komponenty.każdy człowiek "zżył się" ze swoim składnikiem somatycznym oraz posiada własne wyobrażenie. 158) . czego nie da się ukryć przed otoczeniem.jest to "zorganizowany system nastawień skupionych wokół pojęcia »własnego ja» występujących w formie nie zwerbalizowanych przeświadczeń na swój temat i sądów • o samym sobie".jak określa autor .to co mi się należy od innych. 9) pisząc: "zaburzenie w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego wywierają istotny wpływ na osobowość człowieka". a sam człowiek inwalidą. Organizm człowieka staje się niewidzący."ja fizyczne". Mówiąc o reakcji na trwały stres.) stwierdza. własny obraz swego ciała.znaczenie dla kształtowania się stosunków z otoczeniem. . W wyniku tego człowiek ociemniały staje się inny niż wszyscy inni przeciętni ludzie.widzenie. jakim jest inwalidztwo. . . s. Problem "inności" jest dla wielu ociemniałych zasadniczą sprawą życiową. żg osobowość stanowi centralny system regulacji i integracji czynności człowieka. w jakim stopniu dany rodzaj inwalidztwa dotknął obszarów ważnych ze względu na poczucie własnej wartości". wychodząc z założenia. • Podobnie J. posiadającą określone narządy i wykonującą określone funkcje właściwe istotom żywym. A. W szczególny sposób podkreśla on naruszenie struktury . że w wyniku utraty wzroku obraz własnej osoby ulega poważnemu uszkodzeniu. że trwały stres związany z inwalidztwem oddziałuje na "elementy struktury osobowości" i że konsekwencje tego oddziaływania mogą być "różnorodne i rozległe".obrazu własnej osoby" stanowiącego mechanizm regulacyjny mający bardzo istotne . Na obraz ten składają się więc zarówno elementy fizyczne (somatyczne). Nastąpiła więc utrata fizycznej integracji. z którą nie mogą się pogodzić i która warunkuje powstawanie określonych postaw. zwłaszcza społecznych. t\. . Wright (1965. jak: .własne umiejętności i zdolności. Stwierdza to bardzo dobitnie na podstawie swych badań R. Można więc przyjąć. ze: "wieiJKosc reaKCji psycnologicznej musi być wiązana nie tyle ze stopniem inwalidztwa fizycznego. upośledzonym na ciele. Na skutek utraty wzroku ten obraz ulega zmianie. s. jak też psychiczne. podkreśla. ile z tym. Reykowski (1971.oczekiwania . a także warunkujący ocenę własnych możliwości (samoocenę).3. Ossowski (1979.

ludzi widzących. Te zmiany w wewnętrznej strukturze osobowości. Ogólnie można więc powiedzieć. Silniej zazwyczaj sprawa ta występuje u kobiet niż u mężczyzn. obraz samego siebie i jego postawa wobec otoczenia fizycznego są silnie zaburzone. obraz własnej osoby warunkuje także ocenę-własnych możliwości. To przesadne nieraz niedocenianie własnej wartości. Jak już podkreślono. Na skutek wymienionych zmian ociemniały zostaje ograniczony w działaniu. wypływa stąd. Cholden (1958. ograniczony i uzależniony od innych. W przypadku ślepoty.dla tego fizyczna dezintegracja jest bardziej gorzkim i przykrym przeżyciem. powodują również to. J. I tak w poważnym stopniu zostają ograniczone niektóre zdolności ociemniałego. Jego aspiracje. nabytych umiejętności. że człowiek ociemniały nie zna możliwości rehabilitacyjnych. nagle staje się bezradny i zagubiony wobec nowych warunków i sytuacji zaistniałych w wyniku utraty zdolności widzenia. oczy są najmniejszą cząstką. To daje mu poczucie własnej wartości. a w wielu przypadkach pozbawiony możliwości aktywnego oddziaływania na otoczenie. społecznego i zawodowego. co znajduje swój wyraz zazwyczaj w zaniżonej ocenie (kompleks niższości. Hulek (1961. iNa tle tycn zmian wyłaniają się nowepotrzeby i zmienia się cała sytuacja życiowa ociemniałego. albowiem przywiązują one więcej wagi do własnych walorów somatycznych. osobistego doświadczenia itd. że: "Na skutek. apatię.3. s. 67) pisze. że: "Uszkodzenie ciała często pociąga za'Sobą w różnym stopniu dezintegrację osobowości". Moment uświadomienia sobie obniżenia własnej wartości powoduje nieraz utratę realnej oceny swych możliwości. w których jest i czuje się bezradny. zwłaszcza w pierwszym okresie po utracie wzroku. traci on wiele z nabytych umiejętności. członków rodziny. Codzienne życie ociemniałego obfituje w liczne sytuacje. ulegają zmianie jego postawy wobec siebie. jeśli nie całkowicie zmienione". Głównie psychika człowieka podlega zmianie. s. która stała się inwalidą. 3. ponieważ wiele z cech ulega większym lub mniejszym zmianom. utraty wzroku obiektywna wartość człowieka na pewnych odcinkach życia ulega obniżeniu". obraz swego ciała. ulegają zmianie cele i plany życiowe. 36) podkreśla. Każdy człowiek wytworzył sobie obraz własnych możliwości w zależności od posiadanych zdolności. w istocie staje się inną osobą od tej. która zostaje uszkodzona. s. Carroll {1961. A. który dotychczas był dostosowany do życia osobistego. brak wiary we własne siły). Ogólnie trzeba powiedzieć. Utrata psychicznej integracji W wyniku utraty wzroku ulega rozbiciu wewnętrzna organizacja i struktura osobowości. wyznacza cele i zadania życiowe. aspiracje itd.2. że utrata wzroku powoduje równocześnie znaczne ograniczenie osobistej niezależności. stosunki interpersonalne. a nawet często 184 następuje utrata sensu życia. rodzinnego. dzięki którym może w znacznym stopniu odzyskać utraconą wartość osobistą. W wyniku tego zamyka się w sobie oraz skierowuje swoją uwagę na własne życie wewnętrzne i własne problemy (introwersja). L. jaką była poprzednio. T. które dotyczą właściwie wszystkich komponentów "obrazu własnej osoby". 51 i 52) pisze: "Jednostka. że człowiek. a także reguluje jego zachowanie. które pogłębiają depresję i. że utrata wzroku w poważnym stopniu burzy . Owocem tego są często długotrwałe rozmyślania nad własnym losem. Ociemniały przekonuje się o tym w codziennym doświadczeniu.

. Fakt ten bardzo często wpływa na stosunek pozostałych członków rodziny do ociemniałego. jestj.jego obowiązków rodzinnych. jak również przyczynia się on do ich pomnażania. na które on sam i które również na niego oddziałuje. w którym żyje i pracuje. którzy przyjmują wobec niego albo postawę negatywną. Sękowska (1965. Żyje on w okreś4 lonym środowisku społecznym.4.ukształtowaną już osobowość człowieka i jego przystosowanie do życia oraz dotyka niemal wszystkich komponentów obrazu własnej osoby. a także załatwianiem wielu spraw dla rodziny poza domem. odchodzących wraz z nim". dziecka . albo też postawę pseudopozytywną wyrażającą się w przesadnym opiekowaniu się nim ustawicznym ubolewaniu nad jego losem. rozwój trwałych zaburzeń osobowości wyrażających się w tendencjach i reakcjach charakterystycznych dla osobowości astenicznych. jak już podkreślono. a także. co się często zdarza. Z.' które mógłby sam wykonywać. W związku z tym jego wartość i pozycja w rodzinie ulega znacznemu obniżeniu. których wypełnianie oczekiwane jest przez członków: grupy. matki. 3. co stanowi jeden z zasadniczych problemów w rehabilitacji psychicznej ociemniałych. chociaż często błądzą oni w metodach wychowaw186 czych i w osobistym stosunku do dziecka [. wychowaniem dzieci.1. cykibtymicznych. Rola społeczna określa nie tylko zachowanie się jednostki w grupie. każdy z jej członków ma swoją pozycję i spełnia określoną rolę. Tak więc każda jednostka w zależności od pełnionej roli . a zwłaszcza w wykonywaniu wielu czynności życia codziennego.] Nie stwierdziłam. są tak silne i długotrwałe. aby rodzice pozostawili ociemniałego syna lub córkę samym sobie. Utrata wzroku i jej liczne skutki w dziedzinie poznania i działania w znacznym stopniu ograniczają człowieka w wypełnianiu jego roli w rodzinie'-^. Człowiek. wykonywaniem wielu czynności. jaką jest rodzina. '3. parano-idalnych. 34) pisze w tej sprawie: "Sytuacja rodzinna ociemniałych często komplikuje się wskutek utraty przez nich wzroku [• •. zwłaszcza emocjonalne. Utrata pozycji w rodzinie W najmniejszej komórce społecznej. . 18& W przypadku niepodjęcia we właściwym czasie odpowiednich działań psychoterapeutycznych (rehabilitacji psychicznej) może nastąpić.4. nie tylko istotą psychofizyczną. lecz także społeczną.8. schizoidalnych itd. s. lecz także jej oczekiwania w stosunku do jednostki. Z tego też powodu reakcje.ojca. Zazwyczaj pozbawia się wówczas ociemniałego także i dzieci. Utrata wzroku wywiera także negatywny wpływ na społeczną stronę życia człowieka. związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.] Natomiast spotykamy przykłady opuszczenia ociemniałego małżonka przez widzącą żonę lub porzucenie ociemniałej żony przez widzącego męża. . oświatowych i socjalnych.ma określone zadanie i obowiązki. Korzysta on z wszystkich dóbr kulturalnych. III. Skutki utraty wzroku w życiu społecznym Z psychicznego punktu widzenia duże znaczenie mają także skutki •> utraty wzroku w życiu społecznym. Bierze on też udział we wszystkich przejawach życia społecznego środowiska. podobnie jak to zostało omówione w rozdz.

politycznym czy narodowym.4. kolegów i znajomych. Brak wzroku daje się również Odczuć w bezpośrednich kontaktach z ludźmi.• takty. Podobna sytuacja istnieje. zrywając dotychczasowe koń. Rzadko spotyka się przypadki. Takich sytuacji. którzy nie potrafią współpracować z ludźmi pozbawionymi zdolności widzenia oraz nie znajdują zrozumienia dla ich inicjatyw i . Zdają oni sobie sprawę z tragicznych skutków ślepoty. ludzie pozbawieni zdolności widzenia są jakby poza nawiasem społeczeństwa. że ociemniali nieustannie głęboko przeżywają swoje tragiczne kalectwo i nie są zdolni do jakichkolwiek kontaktów towarzyskich. a pomoc udzielona jest nie zawsze we właściwej formie. gesty. Dla słuchającego mają znaczenie nie tylko słowa. niewielu z nich zachowało aktywność w tym zakresie sprzed utraty wzroku. W początkowym okresie wszyscy znajomi i przyjaciele starają się przyjść ociem•niałemu z jak najdalej idącą pomocą i otaczają go serdeczną opieką. W wyniku tego pozostają oni sami. że słuchający znienacka odchodzi bez uprzedzenia ociemniałego. wyizolowani z niego. Wypływa to oczywiście z niewiedzy i nieznajomości życiowych możliwości ludzi. przedstawiający niższą wartość społeczną. z którymi nieraz łączą go serdeczne więzy.dzie utrudnia i ogranicza. czy go uważnie słucha l czy stoi do niego odwrócony twarzą. Stąd ociemniali otrzymują od widzących jedynie litość. Niewłaściwa postawa widzących w stosunku do ludzi ociemniałych prowadzi tych ostatnich do izolacji i unikania kontaktów z widzącymi. Wielu błędnie mniema. nie jest pewien. ubolewanie. Wiąże się to z faktem. Stopień zażyłości w stosunku do człowieka. dzięki czemu jego życie nabiera nowych wartości i daje zadowolenie.nie potrafią z nimi rozmawiać. Te dodatkowe elementy dodają dopiero pełnego znaczenia wymawianym słowom. gdzie stosunki przyjacielskie sprzed utraty wzroku pozostają niezmienione. Jak jednak wykazuje doświadczenie. Dla osoby pozbawionej wzroku są' one niestety niedostrzegalne. Zdarzają się też <s 187 przypadki. Wycofywanie się z czynnego życia społecznego Człowiek jako istota społeczna stara się uczestniczyć we wszystkich przejawach życia społecznego swego środowiska. np. postawa. istnieje bardzo wiele. wyłączeni ze środowiska. Na ogół obserwuje się stopniowe ich wycofywanie się z czynnego życia społecznego. gdy.2. Niemałą rolę w izolowaniu się ludzi widzących od ociemniałych odgrywa lęk przed utratą wzroku. Ograniczenie kontaktów ze środowiskiem pozarodzinnym Człowiek posiada przyjaciół. Samotność jest dla wielu ociemniałych źródłem tragicznych przeżyć. Dlatego ociemniali często nie czują się swobodnie w gronie ludzi widzących. które dla mówiącego mogą mieć znaczenie.4. do którego przynależeli od najmłodszych lat. Nie bez winy są tutaj widzący. lecz także wyraz twarzy. właściwie cała mimika mówiącego.3. ulega na ogół stopniowej zmianie. Słowa są bowiem tylko jednym z elementów mowy. że nie potrafią oni często nawiązać kontaktu z ociemniałymi . który traci wzrok. Utrata wzroku wpraw-. uczestniczenia w różnych imprezach o charakterze społecznym. dlatego nie chcą zetknąć się z nią bezpośrednio. ale całkowicie nie pozbawia ociemniałych możliwości pracy w różnych organizacjach. podczas rozmowy. Stopniowo jednak odsuwają się od niego. który w dalszym ciągu mówi do niego. Nie widzi on reakcji swego rozmówcy.mówiącym jest ociemniały. 3. W oczach większości widzących.3. którzy utracili wzrok.

wypełniania druków.ukrywania swego kalectwa i zachowania swej anonimowości jest także czynnikiem hamującym udział ociemniałych w róż-. łowienie ryb. nie pozwalając ociemniałemu na poruszanie się i przebywanie w swoim środowisku niezauważonym.przedsięwzięć. jeżdżących w autobusach i tramwajach. Utrata możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu W wyniku utraty wzroku człowiek zazwyczaj zostaje pozbawiony możliwości dalszego wykonywania dotychczasowego zawodu i zmuszony jest do opuszczenia swego stanowiska.4. prowadzenia korespondencji prywatnej. że mają . s. Nie. które powoduje stratę anonimowości. Dotyczy to zwłaszcza środowisk małych {małych miasteczek i wiosek). Przeciwnie 'człowiek. Na ograniczenie korzystania z różnych zajęć kulturalno-oświatowych ma także pewien wpływ utrata anonimowości ociemniałego. .świadczy najlepiej fakt. z którymi zżył się. Utracił pracę. i służbowej. tak bardzo potrzeb--hych ociemniałemu do pokonywania codziennych trudności. Niemożliwość . Człowiek ociemniały zostaje więc w znacznym stopniu pozbawiony możliwości czynnego odpoczynku w formie korzystania z różnych rozrywek kulturalno-oświatowych czy sportowo-turystycznych. 1971a. . itd. znaków informacyjnych. rysunków. Sprowadzają się one do niemożliwości odczytywania reklam. którą dostrzega się dopiero przy bliższym kontakcie z inwalidą słuchu.5.4. filmów. W konsekwencji pociąga -to za sobą pozbawienie możliwości czytania prasy. znużenie czy rozdrażnienie. że ociemniali niechętnie używają wszelkich znaków informujących otoczenie o ich kalectwie. staje się nagle kimś wyróżniającym się i zwracającym na siebie uwagę. czytanie książek^ zwiedzanie muzeów. Dla przykładu można wymienić oglądanie telewizji.. Zostaje nagle pozbawiony pracy. który stracił wzrok. na tym. in. głuchota. która dawała mu zadowolenie. opasek na rękę. Ludzie widzący łatwo go dostrzegają. niejednokrotnie stanowi on dla nich przedmiot zainteresowania. Jiyeh imprezach kulturalnych. Ograniczenie życia kulturalno-oświatowego i sportowoturystycznego Utrata wzroku powoduje także poważne ograniczenia w korzystaniu z dóbr kulturalnych i oświatowych oraz ogranicza udział ociemniałego w różnych zajęciach rozrywkowych i sportowo-turystycznych. Nie pociąga tego za sobą np. . udział w grach towarzyskich. 3.' możliwość regeneracji sił psychicznych i fizycznych.4. Mówiąc o życiu kulturalno-oświatowym trzeba podkreślić również fakt. białych lasek itp. którą nieraz przez bardzo wiele lat z wielkim zainteresowaniem i zamiłowaniem wykonywał. Zostawia również swoich współtowarzyszy pracy. oświatowych i innych organizowanych •wspólnie z widzącymi (T. że ociemniały wraz z utratą wzroku traci równocześnie umiejętność pisania i czytania pisma płaskiego. Majewski. Pozbawienie ociemniałego możliwości czytania i pisania ma zresztą dużo szersze skutki.one dużą wartość relaksującą powodującą odprężenie psychiczne i fizyczne. ogłoszeń. szkiców. turystykę (wycieczki) itd. 25). Jak silna jest tendencja człowieka do anonimowości . książek.188 Przeciętny człowiek jest kimś anonimowym w tłumie ludzi chodzących po ulicach. Waga tego typu strat i ograniczeń polega m. powoduje często nadmierne zmęczenie. uprawianie niektórych dyscyplin sportowych. wykresów. robienia notatek itd. jak ciemnych okularów. Ślepota jest więc kalectwem.3.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości.. Tak samo brak rehabilitacji.6. Niezależnie od zmiejszenia dochodów musi on ponosić często wiele wydatków związanych z nowymi warunkami życia. którzy nadal wykonują swój zawód sprzed utraty wzroku i tym samym ich wynagrodzenie nie ulega zmianie. nie jest jednak przyczyną powstania poważnych i trwałych zaburzeń psychicznych. że jego sytuacja życiowa jest beznadziejna.jest on człowiekiem zdrowym psychicznie. że całkowita czy nawet częściowa utrata wzroku i liczne jej skutki stawiają człowieka ociemniałego w trudnej sytuacji życiowej. Wystąpić one" mogą u ociemniałych na skutek dodatkowych przyczyn względnie. Zagadnienia psychologiczne w rehabilitacji ociemniałych 4. Zadania rehabilitacji ociemniałych Przedstawione w poprzednim rozdziale straty i .''"utracił możliwości awansu i zdobywania dalszej specjalizacji w wybranym zawodzie. lecz nie można również zbyt pesymistycznie patrzeć na życie człowieka ociemniałego.4. urazy itp. w którym pobory są niższe niż dawniej otrzymywane wynagrodzenie. Zmniejszenie dochodów z tytułu pracy zawodowej czy przejście na rentę wpływają rzecz jasna na obniżenie 189 standardu życiowego ociemniałego. Taki pogląd jest całkowicie niesłuszny i bezpodstawny. W rzeczywistości tak nie jest. Spotkać można wśród widzących pogląd. O ile nie ma innych dodatkowych powodów . jednostkami psychicznie chorymi czy umysłowo upośledzonymi. że nie można bagatelizować ślepoty i jej skutków. Całe dotychczasowe jego przystosowanie do . brak wteściwej opieki natychmiast po utracie wzroku.1. albo do zawodu.ociemniały zostaje całkowicie pozbawiony możliwości zaspokajania naturalnej potrzeby pracy będącej bardzo istotnym czynnikiem w życiu człowieka. 4. wtedy. ale np. jak wykazaliśmy.ograniczenia spowodowane utratą wzroku mogą wywołać tragiczny obraz 'człowieka dotkniętego ślepotą oraz sprawiać wrażenie. Są one jednak procentowo nieliczne. Wprawdzie ślepota.niewielu jest takich. Ociemniały jest normalnym człowiekiem. a także warunki życiowe mogą w niektórych wypadkach negatywnie odbić się na zdrowiu psychicznym i fizycznym człowieka pozbawionego zdolności widzenia. pozbawionym jedynie jednego z podstawowych. Dezorganizacja życia psychicznego spowodowana przeżyciami związanymi z utratą wzroku ma na ogół charakter przejściowy i w wyniku rehabilitacji psychicznej daje się zazwyczaj usunąć. że osoby pozbawione widzenia są . Na ogół po okresie rehabilitacji przechodzi do pracy stojącej hierarchicznie niżej i całkowicie nie odpowiadającej jego zainteresowaniom. W przypadku przejścia na rentę inwalidzką . 3. Nie ulega wątpliwości. Pogorszenie sytuacji materialnej Utrata wzroku pociąga za sobą z reguły pogorszenie sytuacji materialnej. Zdarzają się oczywiście także przypadki trwałych śladów psychicznych. Człowiek ociemniały przechodzi albo na rentę inwalidzką. ogranicza człowieka na wielu odcinkach życia. niewątpliwie życiowo ważnych analizatorów. W nielicznych przypadkach ociemniały ma możliwość kontynuowania pracy w dotychczasowym zawodzie. które kwalifikują się do leczenia psychiatrycznego. Podobnie przedstawia się sprawa pewnych schorzeń somatycznych czy trwałych kalectw. Jak już zaznaczaliśmy . gdy ślepota miała bardziej ogólną przyczynę powodującą nie tylko utratę wzroku. . zapalenie czy guz mózgu.

a także niedopuszczenie do trwałych skutków psychicznych w formie kompleksów czy stanów lub reakcji nerwicowych.pisze A. • 6) wypracowanie' umiejętności korzystania z różnych powszechnie stosowanych pomocy technicznych kompensujących brak wzroku. "Istota rehabilitacji . na które składa się: 1) doprowadzenie organizmu ociemniałego w możliwie maksymalnym stopniu do fizycznej sprawności poprzez ogólne i manualne usprawnienie motoryczne oraz podniesienie stanu zdrowotnego w przypadkach koniecznych.jak się to określa .' . czyli . aby wartość ociemniałego jako człowieka i członka społeczeństwa w wyniku kalectwa nie uległa poważniejszemu obniżeniu. Rehabilitacja ma więc wyrównać w możliwie najwyższym stopniu straty i ograniczenia spowodowane brakiem wzroku. aby nie dopuścić do bezczynności i bezruchu prowadzącego do zahamowania dalszego rozwoju osobniczego i utraty dotychczasowego doświadczenia. Dlatego musi ona rozpocząć się jak najszybciej. Dzięki rehabilitacji może on w znacznym stopniu odzyskać utraconą samodzielność i niezależność osobistą. W zasadzie pomimo doznanego kalec190 -p Wtwa i licznych jego skutków zachowuje on jednak możliwość adaptacji do nowych warunków i sytuacji spowodowanych uszkodzeniem wzroku. 191 8) przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym środowiska ludzi niewidomych i widzących. 5) opanowanie umiejętności czytania i pisania systemem punktowym oraz pisania na maszynie czarnodrukowej. Cały proces przygotowania ociemniałego do samodzielnego i niezależnego życia osobistego. Hulek (1961. 4-) opanowanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego (samoobsługa i czynności gospodarcze). Zagadnienia psychologiczne w procesie rehabilitacji osób ociemniałych należą do bardzo istotnych. rodzinnego.i zdezorientowany. w których jest on bezradny. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko poprzez jak najszybszą i właściwie przeprowadzoną rehabilitację.życia i pracy ulega rozbiciu stając się nieprzydatne w nowych warunkach -. stanów lękowych itp. s. 9) rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań życiem kulturalnym. 2) psychiczna adaptacja do nowych warunków i sytuacji 'bez wzroku (rehabilitacja psychiczna). 3) opanowanie umiejętności samodzielnego poruszania się. Ponadto natychmiastowa rehabilitacja ma na celu stworzenie ociemniałym perspektyw życiowych i właściwe ukierunkowanie jego aktywności (działania). społecznego i zawodowego nazywa się rehabilita-' cją. stając się w ten sposób wartościowym członkiem społeczeństwa. 13) .polega na tym. a dzięki temu włącza się tę jednostkę w czynne życie społeczne". Zajmują one jedną z głównych pozycji wśród ogólnych zadań rehabilitacji tej grupy osób niepełnosprawnych. natychmiast po utracie wzroku jeszcze w czasie pobytu w szpitalu. uzależniony . Chodzi bowiem o to. że osobie upośledzonej pod względem zdrowia przywraca się w maksymalnym stopniu zdolność do samodzielnego życia i pracy zawodowej.do "zaniedbania". 7) przygotowanie do korzystania z urządzeń socjalnych i kulturalnych oraz osiągnięć współczesnej cywilizacji. warunkach defektu wzroku.

Z tego też powodu do istotnych psychologicznych zagadnień w rehabilitacji nowo ociemniałych należy korekcja mechanizmu poznania zmysłowego przy wykorzystaniu możliwości kompensacyjnych pozostałych . 7) postawa widzących wobec ociemniałych. natomiast z elementów zawodowych uwzględnia się jedynie preorientację zawodową i ogólne przygotowanie do pracy.etapie rehabilitacji zawodowej i nie zawsze osiąga się nawet po jego zakończeniu w pełni zadowalające wyniki. 11) zorientowanie się w możliwościach zawodowych ociemniałego. że ociemniały odczuwa je jako wielki chaos w odbiorze bodźców i nie potrafi ich wykorzystywać jako nośników określonych informacji.otaczającego świata. Nie oznacza to. Z reguły proces psychicznej i społecznej adaptacji kontynuowany jest na . a mianowicie: elementy fizyczne (somatyczne). V/ trakcie rehabilitacji za-wodowej powinna być kontynuowana rehabilitacja podstawowa w takim zakresie.oświatowym. Pierwsza faza obejmuje okres tzw. gospodarczym. przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia zawodowego oraz zatrudnienie w odpowiednich warunkach.w zależności od elementów. psychicznej. Druga faza obejmuje okres rehabilitacji zawodowej. lem jest integracja ociemniałego w normalne życie społeczne. 12) przygotowanie środowiska (rodziny. Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne zmierzają właściwie do maksymalnej rehabilitacji społecznej. w której szczególny nacisk kładzie się na elementy fizyczne. 6) postawa wobec widzących. w jakim poszczególni ociemniali tego wymagają. 8) zachowanie się ociemniałych w sytuacjach trudnych. W związku z tym . że w tym okresie inne elementy mają być pominięte. 1925) postawa wobec rehabilitacji. Korekcja mechanizmu poznania zmysłowego Jak już zaznaczono. współmieszkańców wioski czy miasteczka) do współpracy z ociemniałym. 4. społeczne i zawodowe. 10) wprowadzanie w problematykę niewidomych . psychiczne. jakie są realizowane mówi się o rehabilitacji leczniczej. Składają się na nią takie zagadnienia. której ce-.. Integralną część całego procesu rehabilitacji ociemniałego stanowi także przygotowanie środowiska do przyjęcia i współpracy z inwalidą (rehabilitacja środowiska). rehabilitacji podstawowej. zakładu pracy. społecznym i politycznym. że rehabilitacja jest procesem stosunkowo długotrwałym i wymaga pewnej kolejności w realizacji poszczególnych jej elementów powinna ona zasadniczo przebiegać w 2 fazach. Problematyka psychologiczna w rehabilitacji ociemniałych jest bardzo szeroka i złożona. społecznej i zawodowej. Problematyka rehabilitacyjna ociemniałych jest więc bardzo obszerna i złożona. Wyodrębnić możemy w niej pewne elementy.2. 2) akceptacja ślepoty i jej skutków. Z uwagi na to. Wypadnięcie jednego z podstawowych zmysłów (analizatorów) powoduje tak głębokie zaburzenie.zapoznanie z sytuacją i osiągnięciami niewidomych w kraju i na świecie. której istotę stanowi kształcenie zawodowe i zatrudnienie w'odpowiednich do stanu zdrowia i możliwości ociemniałego warunkach. jak: 1) korekcja mechanizmu poznania zmysłowego. w wyniku utraty wzroku ulega rozbiciu mechanizm poznania zmysłowego powodując poważne zaburzenia w percepcji . 3) ocena własnych możliwości i postawa wobec siebie jako niewidomego. 4) modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych. psychiczne i społeczne.

Jest to podstawowa zmiana w wewnętrznej psychicznej strukturze ociemniałego. aby mógł on przystąpić do efektywnego zrehabilitowania się. czyli reprodukcji wyobrażeń wzrokowych na podstawie bodźców dostępnych dla ociemniałego. Często odbywa się to z dużymi oporami ze strony samych ociemniałych. jak środowisko geograficzne i społeczne. który upłynął od utraty wzroku. które posiada inwalidztwo.zmysłów. nieszkodliwe ich wykorzystanie. która musi nastąpić. Przy korekcji konieczne jest także właściwe wykorzystanie ewentualnych resztek wzroku. Jedni podkreślają konieczność akceptacji kalectwa jako takiego-z wszystkimi jego konsekwencjami. s. Wymieniany już L. a także typ układu nerwowego. że "ociemniały musi zaakceptować nowe ja" (new self). że ociemniały musi uznać ślepotę i jej skutki za realnie . s.3. 77) stwierdza. Proces korekcji. W literaturze przedmiotu spotkać można różne stanowiska w tej kwestii. Mówiąc o zachowaniu wyobrażeń wzrokowych u ociemniałych Z. Wydaje się. że w przypadku ślepoty. o ile zachowały się one u osoby ociemniałej. Sposób utraty wzroku. Mówiąc o korekcji mamy na uwadze ukształtowanie nowej hierarchii zmysłów i ich roli w kompleksowym ich działaniu w percepcji otaczającego świata i tworzeniu nowych dynamicznych układów strukturalnych. nie chcą uznać prymatu dotyku i słuchu w poznaniu otaczającego świata. wykształcenie. czyli kształtowanie się nowego mechanizmu poznania zmysłowego w drodze kompensacji. a więc. 2. Akceptacja ślepoty i jej skutków Wśród psychologicznych zagadnień występujących w rehabilitacji osób niepełnosprawnych akceptacja kalectwa i jego skutków uważana jest za najważniejsze. jest zwykle długotrwały i wymaga intensywnych ćwiczeń. a więc dotykowych. Majewski. Nie oznacza to jednak. Przy stopniowej utracie wzroku człowiek może świadomie i planowo gromadzić doświadczenie wizualne. Zaakceptowanie "nowego ja" oznacza. słuchowych czy węchowych. która zmienia tak bardzo osobowość. Psychologia także często fakt niezrozumienia istoty kompensacji. Kto nie zaakceptuje swego kalectwa i jego skutków. że należy zaniedbywać ukształtowane przed utratą wzroku struktury wzrokowe. 4. że "pozytywne możliwości kompensacyjne dostrzeżone jak najbardziej obiektywnie są właściwie punktem wyjścia adaptacji psychicznej i społecznej". że ma ona ograniczoną wartość (kompensacja częściowa). że decydującymi czynnikami są w tym zakresie: 1. inni mówią natomiast o akceptacji siebie samego jako człowieka z inwalidztwem. którzy np. Sękowska (1965. tym miał bogatsze doświadczenie wizualne i jego wspomnienia wrażeń wzrokowych są bardziej żywe i dokładne. Cholden (1957. w którym nastąpiła utrata wzroku. 52) pisze. że stan wyobrażeń wzrokowych ociemniałych jest funkcją pierwotnej siły struktur wzrokowych i czasu. 79) pisze. a także właściwości psychiczne ociemniałego. Im człowiek później stracił wzrok. a więc także ze wszystkimi jej skutkami. Ogólnie twierdzi ona. Wymienia ona także takie czynniki. Sękowska (1965. W takim przypadku istnieje konieczność ich korektury za pomocą odpowiednich szkieł oraz ćwiczeń mających na celu pełne. Wiek. trzeba mówić przede wszystkim o akceptacji samego siebie (osoby) ze ślepotą. s. ten z reguły nie osiąga większych efektów w rehabilitacji. Jest to zagadnienie dalszego pielęgnowania wyobrażeń wzrokowych oraz rozwoju zdolności transpozycji intermodalnej. Z. Czynnikiem hamującym jest 193 1S T.

Szuman (1947. a co nie ma większego znaczenia w życiu człowieka. brak trosk i kłopotów to czynniki pozytywne wpływające na optymizm życiowy człowieka. Majewski. Wright (19'65. znienawidzenie. A. 118) pisze. s. Pozytywny/ stosunek do życia jest przezwyciężeniem pesymizmu czy depresji i znalezieniem podstaw do twierdzenia. Utrata wzroku jest właśnie takim czynnikiem. Z tego też powodu ociemniały musi jak najszybciej odnaleźć sens życia i pozytywnie się do niego ustosunkować. że traktowanie uszkodzonej części ciała jako nie własnej opóźnia rehabilitację. T. a więc i ociemniały ma. a mianowicie: "Jestem nadal istotą ludzką". I dlatego zagadnienia psychologiczne mają szczególne znaczenie w rehabilitacji i rehabilitacja psychiczna musi się rozpocząć natychmiast po utracie wzroku i ustaleniu ostatecznej diagnozy co do nieodwracalności tego faktu. s. Wright (1965. Każdy człowiek. Naczelnym założeniem powinien być w tym przypadku fakt. że brak wzroku nie umniejsza w zasadzie wartości ociemniałego jako człowieka. Powodzenie. Przeciwnie gorzkie doświadczenia i nieszczęścia wpływają na zniechęcenie. s. zdrowie. Wyrażają oni często to nie tylko w formie werbalnej. prawo do powodzenia w życiu. ten nie jest zdolny do wielkich czynów. 197 la. że: "Taki dojrzały pozytywny stosunek do życia jest zarazem koniecznym warunkiem egzystencji. że pomimo utraty wzroku nie przestała być człowiekiem. że ich życie straciło swój sens i nie 194 wyobraża sobie możliwości jego kontynuowania w nowych warunkach. Akceptacja ślepoty musi być oparta na racjonalnych przesłankach. s. życia w społeczeństwie. oznacza ^ przyjęcie jej jako podstawy znalezienia sposobów maksymalnej redukcji jej skutków i powrotu do użytecznego i przynoszącego satysfakcję. Wielu ociemniałych pod wpływem własnego kalectwa dochodzi do wniosku. Każdy ociemniały musi więc odnaleźć sens życia w nowych i zmienionych warunkach oraz pozytywnie ustosunkować się do niego. dla Ittórych warto żyć. posiadającej poczucie swego sensu. Poglądu na sens życia nie można budować jedynie na emocjonalnych podstawach.istniejące i za cząstkę samego siebie. 76) jeden z rozdziałów słynnej książki: Pożegnanie z lękiem. 171) stwierdza. A. Kto stracił wiarę w sens własnego życia. Pięknie zatytułowała ociemniała Tomi Keitlen (1964. że istnieją wartości. a nawet wstręt do własnego istnienia. ale czasami w próbie samobójstwa. do pracy nad sobą. s. że ociemniały musi zaakceptować siebie samego jako inwalidę. Wręcz przeciwnie. B. Uznanie realności ślepoty i jej skutków nie oznacza tu •'' biernego pogodzenia się i poddania się jej. Tak więc bez pozytywnego stosunku do własnego istnienia nie ma w ogóle mowy o pozytywnych wynikach rehabilitacji. 34). istotę tej akceptacji stanowi odnalezienie sensu życia oraz ukształtowanie pozytywnego i w miarę możliwości optymistycznego stosunku do niego (por.^ Zwraca ona . Autorka wyraża w tym zdaniu przekonanie. albowiem jest to sprawa poważna. które uczyniłyby ją trwałą. Zasadniczo negatywne poglądy na sens życia uniemożliwiają w dużej mierze postępowanie w życiu z wiarą w celowość własnych poczynań". Przyjmując. 127) pisząc o akceptacji kalectwa poświęca wiele miejsca konieczności zmiany czy korekty systemu uznawanych wartości co ma. B. Doświadczenia życiowe kształtują na ogół poglądy człowieka na wartość życia oraz jego stosunek do życia. I to jest chyba największa wartość. który zmienia stosunek człowieka do życia. S. do walki o własne szczęście oraz realizacji swych zamiarów i celów osobistych.

zwłaszcza środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. które poprzez prawidłowy program rehabilitacyjny. s. Ocena własnych możliwości i postawa wobec siebie Kolejnym psychologicznym zagadnieniem w rehabilitacji ociemniałych jest ocena własnych możliwości i ukształtowanie na jej podstawie postawy wobec siebie jako człowieka pozbawionego zdolności widzenia. Wzrok ma dla każdego człowieka taką wartość. ucieczka. Posiada on duże możliwości. Na pewno jest. sprawności. umiejętności. W wielu przypadkach u ociemniałych ocenę tę komplikują dodatkowe kalectwa i schorzenia. ą zwłaszcza z "nowym obrazem własnej osoby" skorygowanym po Uwzględnieniu doznanych strat i ograniczeń. 4. aby ociemniały właściwie ocenił swoje możliwości życiowe oraz swoją sytuację społeczną i do nich dostosował swoje zamierzenia i plany na przyszłość. 36) podkreśla. a także wyznaczenia sobie zadań i celów życiowych w nowych i zmienionych warunkach.np. racjonalizacja. które będą miały istotne znaczenie dla regulacji jego stosunków z otoczeniem. takich jak: zaprzeczanie inwalidztwu.4. 78 i 79) zwraca uwagę na trudności modyfikowania obrazu własnej osoby pod wpływem inwalidztwa u wielu inwalidów i działanie wielu mechanizmów obronnych. Zachował on wiele zdolności. właściwości somtyczne i psychiczne. przetwarzania wartości względnych w stałe itd. w świadomości człowieka. że wprawdzie stracił wiele. uznania strony fizycznej za wartość drugorzędną. ale nie tak łatwe do zrealizowania w przypadku ociemniałych. Jednostkom dotkniętym ślepotą na ogół nie przychodzi łatwo realnie ocenić swoje możliwości i wykształcić właściwą postawę wobec siebie jako inwalidy. mogą być zrealizowane. W ten sposób ociemniały ma możliwość odzyskania wielu utraconych wartości i stania się znowu użytecznym członkiem społeczeństwa. które jego elementy wypadły lub. uległy zmianie. a nade wszystko zdolność przystosowania się do nowej sytuacji życiowej. Ignorancja i dawne przesądy. że trudno z niej łatwo zrezygnować. uwagę na konieczność rozszerzania zakresu uznawanych dotychczas wartości. Akceptacja ślepoty jest więc wielką zmianą. że wpływają na nią poglądy własnego środowiska na wartość ludzi niewidomych. która jest konieczna. projekcja. Oczywiście w rehabilitacji psychicznej chodzi o to. Hulek (1969. że "obraz własnej osoby warunkuje ocenę własnych możliwości. depresja itd. Reykowski (1971. Dezorganizacja osobowości i świadomość doznanych strat i ograniczeń nie zawsze pozwalają ociemniałemu na obiektywne spojrzenie na swoje możliwości i perspektywy życiowe. przeobrażeniem w sferze intelektualnej. Tak więc ociemniały musi zbudować nowy albo skorygować dotychczasowy obraz samego siebie. musi uświadomić sobie. doprowadziły niejednego ociemniałego do całko196 witego zaniedbania i wyizolowania się z własnego środowiska . czyli samoocenę". znaleźć dla niej wartości zastępcze. Często także zdarza się. I tej sprawie w procesie rehabilitacji ociemniałego trzeba poświęcić wiele miejsca. to musi on zrozumieć. albowiem warunkuje ona w ogóle sukcesy na innych odcinkach rehabilitacji. Jeśli chodzi o zmianę systemu wartości u człowieka ociemniałego. a skutki ślepoty znacznie zredukowane. regresja. aby mógł on w miarę możliwości z poczuciem wartości i satysfakcją egzystować. A. i na tej podstawie'stworzyć nowy system nastawień i oczekiwań. s. to słuszne. ale nie wszystko. J. Jest to zagadnienie wynikające i związane z akceptacją kalectwa.

" Postawa niedoceniania samego siebie ma dalsze konsekwencje. z którą można się spotkać. Dlatego nie liczą się oni z trudnościami i ograniczeniami. Postawa niedoceniania charakteryzuje się tym. którzy przed otoczeniem starają się uchodzić za widzących. Mówiąc inaczej przesadnie negatywnie ocenia on skutki swego kalectwa. obniżającym przeświadczenie ociemniałego co do własnej wartości. wykazuje mniej inicjatywy i aktywności. 197 ^n-^y wiście zacnowanie się i postępowanie ociemniałych niezgodne z ich rzeczywistymi możliwościami. Tego rodzaju przeświadczenie o mniejszej warto. Postawa lękowa jest również czynnikiem negatywnym. jaki on jest w rzeczywistości.e jest inny. lub nie potrafią. Ich usiłowania. Podejmowanie przez nich zadań przekraczających ich możliwości oraz zachowanie nie uwzględniające ich.: Taka zaniżona ocena samego siebie u ociemniałych jest zrozumiała. nieudolności czy niezdolności do wykonywania pewnych zadań i obo" wiązków życiowych określa się jako kompleks (poczucie) niższości. co łączy się z brakiem jego akceptacji. kalectwa prowadzi z reguły do licznych porażek i do zatraty zaufania do własnych sił.. Ociemniali z tego rodzaju postawą chcą być traktowani jako ludzie widzący.się nieprawidłowych postaw ociemniałych wobec siebie wspomnieć trzeba o postawie lękowej. Szczególnie z taką postawą spotykamy się u ociemniałych. a więc obrazem samego siebie. jakie wyznacza im ślepota. traci wiarę w skuteczność swego działania. Błędna . że jest upośledzony i w wielu sytuacjach ograniczony. ści. niż w rzeczywiście posiada. albo-. Po prostu lekceważy on swoje kalectwo i jego skutki. jak i druga postawa jest szkodliwa dla ociemniałego. Od lęku należy odróżnić uczucie strachu jako naturalnej . zawodowe itd.społecznego. Pod jej wpływem ociemniały traci całą energię. Taka postawa: może być też przeszkodą na drodze do rehabilitacji. przekonuje się bardzo często. Podejmują często bezkrytycznie pewne zadania. że ociemniały przypisuje sobie większe możliwości. niż rzeczywiście posiada.postawa wobec siebie jako inwalidy jest niewłaściwa. Ociemniały porównując siebie z widzącymi. W takim przypadku istnieje więc duża rozbieżność in minus między "ja świadomym" a "ja rzeczywistym".'. świadczy o braku adaptacji w sferze beha-wioralnej. narażając się na porażkę. co często może przerodzić się w trwałe i nieodwracalne obniżenie samooceny. zwłaszcza u nowo ociemniałych. sądami i przeświadczeniami o samym sobie o tym. Mówiąc o kształtowaniu .. a co za tym idzie. których wykonać nie mogą. W tym przypadku mamy rozbieżność in plus między "ja świadomym" a "ja rzeczywistym". a więc wynikające z postaw niedoceniania czy przeceniania. •z. Zarówno jedna. Z tego też powodu ocena ta z reguły jest nieprawidłowa.niedocenienia lub przeceniania swoich możliwości. którzy zachowali resztki wzroku (szczątkowo widzących).' wiem rozległe i głębokie skutki ślepoty mogą przyczynić się do wywołania tego rodzaju postawy. Postawa przeceniania charakteryzuje się tym. U podłoża takiej postawy leży obrona przed uznaniem siebie za niewidomego należącego jak gdyby do innej kategorii ludzi. aby ukryć przed innymi poważne ubytki wzroku noszą cechy determinacji lub wręcz poświęcenia. że ociemniały przypisuje sobie niższe możliwości życiowe. i nieprawidłowa ocena siebie przez ociemniałych idzie zazwyczaj w dwóch kierunkach .

Modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych Z zagadnieniem oceny własnych możliwości łączy się sprawa planów życiowych. Niewłaściwe postawy mogą również wystąpić u ociemniałych. ulegają znacznemu . Podobnie brak ich może doprowadzić do przecenienia swych możliwości i lekceważenia kalectwa. s. Jak już podkreślono. Jest ona spowodowana brakiem poczucia pewności i bezpieczeństwa. jak też "ja idealnym". 1979.reakcji obronnej na grożące niebezpieczeństwo. 3).5.się on w stałe poczucie lęku . Jeśli jednak strach w pewnych sytuacjach zaczyna występować w nasilonej formie. poczucie własnej mocy pisze Z. w tym głównie planów zawodowych. Wyznaczanie sobie . "ja świado-Jnym". Plan życiowy człowieka jest to system celów i dążeń. strach i lęk hamują go po prostu przed podjęciem nawet najdrobniejszych czynności i zadań. którzy realnie siebie oceniają. kariera zawodowa. wynika stąd. Sękowska (1960. Plany życiowe człowieka uwarunkowane są w znacznym stopniu obrazem własnej osoby. że przyjęte w nich cele muszą być dla ociemniałego osiągalne.to może przeobrazić . w ustawicznej obawie przed przykrymi i niebezpiecznymi sytuacjami. U ociemniałych przeceniających swe możliwości korekta powinna iść w kierunku urealnienia postawy i dostosowania się do ograniczeń spowodowanych ślepotą. a on sam pozbawiony swobody i inicjatywy w działaniu. Taki chroniczny stan lękowy powoduje to. a także "ja idealne" musi być oparte na . które mogą zjawić się znienacka. który traci wzrok. aby nie wywołać przeciwnej reakcji. jak również środowiska społecznego.postawę lękową. że ociemniały żyje w ciągłym napięciu emocjonalnym. W przypadku postawy niedoceniania oraz postawy lękowej należy budzić w ociemniałych poczucie własnej mocy i wartości. gdyż w warunkach ślepoty nie mogą być realizowane albo są realizowane tylko częściowo. . Banach. plany życiowe człowieka. biorąc pod uwagę aktualne możliwości ociemniałego. wy198 korzystywanie czasu wolnego. Zadaniem rehabilitacji jest w tym przypadku korekta błędnych przeświadczeń ociemniałych o swoich możliwościach i likwidacja niewłaściwych postaw wobec siebie.rozbiciu lub zburzeniu. W związku z tym muszą -one ulec modyfikacji lub rekonstrukcji. która będzie wywierać wpływ na postępowanie człowieka. ^życiowych ociemniałego musi uwzględniać te zmiany. jakim człowiek jest i jakim chciałby być. pobudza energię i inicjatywę. organizacji społecznej i tego wszystkiego. jak: nauka. że "ja świadome" po utracie wzroku musi ulec modyfikacji i korekcie. Trudności w procesie rehabilitacji mogą bowiem wpłynąć na zmianę oceny i wywołać postawę niedoceniania. 4. "Poczucie osobistej wyższości. do których on zmierza (por. modyfikacja i rekonstrukcja planów. W przeciwnym przypadku będzie istnieć niebezpie-czeństwo ich nierealizowania i poniesienia porażki. zarówno tzw. 225) . a więc takim. a więc faktycznych możliwości w odbudowie planów życiowych. Konieczność uwzględniania realnych podstaw. Cele i dążenia te mogą dotyczyć zarówno spraw osobistych. Proces ten należy bardzo ostrożnie przeprowadzać. W takiej sytuacji psychika ociemniałego jest w pewnym stopniu sparaliżowana. co wyraża się w jego działalności społecznej. -w którym człowiek żyje.daje ociemniałym satysfakcję. C. s.realnych podstawach. Z uwagi na to. które ludziom widzącym zapewnia ustawiczna kontrola wzrokowa otoczenia. a więc rodziny.

*^^^^v-^ JJJ. Aktywna postawa wobec rehabilitacji jest warunkiem osiągnięcia przez ociemniałego zadowalających wyników w zakresie odzyskania samodzielności i niezależności życiowej. Cel taki musi być wyraźnie postawiony przed 'ociemniałym. jest ich postawa wobec rehabilitacji. ułożenie harmonijnych stosunków w istniejącej rodzinie (korekta pewnych obowiązków) itd. V/ ten sposób program ten odpowiada całkowicie potrzebom rehabilitacyjnym inwalidy. s. są w stosunkowo krótkim czasie.plany zawodowe. Wyznaczane także w tym przypadku cele muszą być adekwatne do możliwości ociemniałego. 1969. Chodzi tutaj o to. .nuw ^yuluwycn stanowi bardzo ważny wskaźnik poziomu psychicznej adaptacji człowieka. aby żadne trudności i przeszkody nie odciągnęły go od zdecydowanego zamiaru ich osiągnięcia. bierności itd. Jedna z podstawowych zasad rehabilitacji mówi o udziale inwalidy w układaniu programu własnej rehabilitacji i w jego realizacji (A.. w tym również utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. które utraciły wzrok. który utracił wzrok. decydujących niemal o całym życiu czy dłuższym okresie życia człowieka. a więc możliwości kontynuowania dotychczasowego zawodu. Tak więc u osób nowo ociemniałych trzeba wykształcić aktywną postawę wobec rehabilitacji.przez ociemniałego planów i celów przekraczających własne możliwości i narażanie się na częste porażki prowadzi zwykle do wytworzenia się postawy niedoceniającej swoich możliwości. należy również do ważnych zagadnień psychologicznych w rehabilitacji ociemniałych. a więc kompleksu niższości. Niewątpliwie życie ociemniałego jest pełne przeszkód i trudności. pomimo licznych oporów i trudności w początkowym okre-' się.przystosowanie się do życia w warunkach ślepoty (rehabilitacja podstawowa). jakim jest efektywna rehabilitacja. jak: . braku wiary we własne siły. Zasada ta odnosi się również do osób. Wymienione elementy dotyczą właściwie planów długoterminowych. Hulek. t99 _--. które realizowane.6. korzystanie z dóbr kulturalno-oświatowych. czasami zbyt dużych i przekraczających jego możliwości . Oprócz tego typu istnieją plany obejmujące cele. Związane jest ono właściwie z realizacją planów życiowych. w tym zawodowych.działalność społeczna. . Mówiąc o modyfikacji i rekonstrukcji planów życiowych nowo ociemniałych przede wszystkim trzeba w nich uwzględniać takie elementy. 4. Łatwo zrozumieć. systematyczne uprawianie sportu. czy chcą oni podjąć wysiłki i aktywnie współdziałać w kierunku redukcji skutków nabytego kalectwa i przystosowania się do nowych i zmienionych warunków. zdobycia nowego zawodu.-". Istotną sprawą jest w tym przypadku wzbudzenie w ociemniałym -pragnienia stania się samodzielnym' i niezależnym. czyli założenie rodziny.a. a ponadto on sam czuje się odpowiedzialny za jego wykonanie. że u osoby nowo ociemniałej trudno o taką postawę biorąc pod uwagę jej reakcje na ślepotę. a zwłaszcza nowo ociemniałych. Postawa wobec rehabilitacji Kolejnym ważnym psychologicznym zagadnieniem w rehabilitacji ociemniałych. Albowiem zwycięstwo nad własnym ograniczeniem i oporem twardej rzeczywistości .sprawa rodziny. Stwarzają bowiem one perspektywy życiowe ociemniałym i przywracają im sens życia stanowiący istotę akceptacji ślepoty. . 117). Sprawa ustalenia i zaakceptowania realnych planów życiowych. turystyki itd.to jednak nie wolno mu rezygnować i załamywać się w dążeniu do wyznaczonego celu.

litość i współczucie (48% badanych). 4. wstydzenie się niewidomego (22% badanych). Ossowski (1979. Aktywna postawa ociemniałego musi więc zawierać w sobie element walki. s. 4) rozmowy między widzącymi na temat ślepoty (30% badanych). dokuczanie (62% badanych). U podstaw życia społecznego leżą społeczne potrzeby człowieka. że nie jest on samowystarczalny. drwiny. krytykowanie.). 5) zbytnie interesowanie się niewidomym (26% badanych).zwiększa zakres panowania człowieka nad sobą i daje mu poczucie niezależności i . Jest faktem. Chodzi tutaj o. potrzeba pozycji itd.to jednak każdy indywidualny człowiek zachowuje w niej swoją autonomię i swoją odrębność. wypracowanie nastawienia na ich zwalczanie i umiejętności znajdowania sposobów ich rozwiązywania.siły". lecz absolutnie nie wyklucza człowieka z życia społecznego. 200 Mówiąc o aktywnej postawie wobec rehabilitacji mamy na myśli dynamizowanie mechanizmów przystosowawczych. w którym te potrzeby może zaspokoić. Wprawdzie każda społeczność ma swoje prawa i wymaga od jednostki podporządkowania się oraz respektowania ustalonych norm . Istotnym czynnikiem w tym zakresie są także niewłaściwe postawy i formy zachowania się widzących wobec osób pozbawionych wzroku. Zasada ta dotyczy również ludzi pozbawionych wzroku. potrzeba bezpieczeństwa. 97) wymienia na podstawie swoich badań następujące najbardziej nielubiane zachowanie ludzi widzących: 1) Wyśmiewania. ćwiczenia itd. jego przyczyn (44% badanych). żyją bardziej "swoim światem wewnętrznym". 6) obojętność. co zmusza go do łączenia się z innymi ludźmi w pewne związki i grupy. a także nastawienie na długotrwałą pracę (naukę. Dlatego też ociemniali z bierną postawą nigdy nie osiągną samodzielności i niezależności w życiu. "Opanowanie przeszkód . że ociemniali na skutek organiczenia realnego kontaktu z otoczeniem zamykają się bardziej w sobie.7. Uspołecznienie człowieka wynika stąd.przynosi mu satysfakcję i zbliża do upragnionego celu. w wyniku czego stopniowo wycofują się z czynnego życia społecznego. Szu-man (1947. 11) .człowiek ociemniały nie przestał być istotą społeczną. R. jakie czekają ociemniałego w przyszłości. Życie każdego człowieka jest ustawiczną walką z trudnościami i prze-ciwnościami. Jak już niejednokrotnie podkreślono . takie jak: potrzeba przynależności i miłości. a mianowicie zagadnienie postawy ociemniałych wobec ludzi widzących. lekceważenie. 2) nadmierna chęć niesienia pomocy. celem szybkiego uzyskania pozytywnych rezultatów i wytworzenia aktywnej postawy wobec trudności życiowych. Ślepota wprawdzieogranicza i utrudnia. Również po osiągnięciu sukcesów na drodze do samodzielności i niezależności osobistej nie wolno spocząć ociemniałemu na laurach. W społeczeństwie znajduje człowiek naturalne środowisko. 3) rozmowy na temat inwalidztwa. szyderstwo. ubliżanie. s. Wyniki rehabilitacji nie zawsze zjawiają się szybko i trzeba je często okupywać długotrwałym wysiłkiem. Szczególnie w ten sposób mogą powiedzieć o swoim życiu ludzie pozbawieni wzroku.pisze S. Nie jest to jednak jedyny powód unikania i wycofywania się ociemniałych z życia społecznego. potrzeba samourzeczywistnienia. 201 . Postawa wobec widzących Z kolei należy przedstawić bardzo ważne zagadnienie.

a mianowicie udział w pracy organizacji społecznych i politycznych. kiedy widzieli. Koleżeństwo i przyjaźń ociemniałego niekoniecznie muszą być skierowane do widzących. że wśród sobie równych czują się swobodniej. mają więcej sobie do powiedzenia. że pomimo utraty wzroku wiele się nie zmieniło. Ślepota nie stanowi bowiem bariery nie do pokonania na drodze do kontynuowania różnych form kontaktów społecznych. które niechętnie kontaktują się z osobami pozbawionymi wzroku i unikają ich. lecz obejmuje szeroką dziedzinę pracy 202 społecznej i politycznej. Niewielu istnieje ociemniałych. Koleżeństwo i przyjaźń osób płci odmiennej może doprowadzić do połączenia swoich dróg życiowych w małżeństwie. Nie powinni w tym przypadku sugerować się mylnymi poglądami.się czynnikiem zachęcającym do powrotu do dawnych serdecznych spotkań. Nie dotyczy to jednak wszystkich widzących. Taki pierwszy udany kontakt może stać . że tego rodzaju przedsięwzięcie z góry jest skazane na niepowodzenie. Zazwyczaj po okresie troskliwej opieki i serdeczności natychmiast po utracie wzroku następuje osłabienie przywiązania i stopniowe odsuwanie się od dotkniętego nieszczęściem kolegi czy przyjaciela. Ociemniali nie powinni jednak rezygnować z odnowienia dawnych zażyłych stosunków ze swoimi znajomymi z okresu. Pierwszy krok w tym kierunku powinni jednak uczynić sami. udział w wydarzeniach o charakterze państwowym i narodowym. na którą często jest skazany przez całe życie. Praca społeczna i polityczna jest dla ociemniałych całkowicie dostępna. Mogą w niej znaleźć dużo zadowolenia osobistego i . którzy serdecznie przyjaźnią się z inwalidami wzroku. które miały miejsce przed utratą wzroku. a następnie swoboda w zachowaniu i poruszaniu tematów. Z tego też powodu do istotnych spraw w rehabilitacji należy wypracowanie u ociemniałych właściwej postawy społecznej. którzy aktywnie włączają się w tego rodzaju formy współżycia społecznego na płaszczyźnie współpracy z widzącymi. znajdują więcej zrozumienia dla swoich spraw życiowych itp. Dwom osobom spojonym uczuciem miłości zawsze iść lepiej przez życie niż samotnie. Inicjatywa w tym kierunku. Dotyczy to zarówno osób widzących. U podstaw tego leżą trudności w kontaktowaniu się z ludźmi. wewnętrzne opory przed publicznymi wystąpieniami itp. Wprawdzie małżeństwo dla inwalidy wzroku pociąga za sobą dodatkowe trudności i obowiązki . Nie oznacza to jednak. Niewątpliwie istnieją wśród widzących jednostki. Włączenie się ociemniałych w życie społeczne i utrzymywanie ścisłych kontaktów ze swoim środowiskiem zależy w głównej mierze od nich samych. jak też innych inwalidów wzroku.7) nadmierny podziw 1(8% badanych). gdyż od widzącego trudno tego oczekiwać. przekona z pewnością dawnego kolegę czy znajowego. Niektórzy po prostu wolą niewidomych jako kolegów i przyjaciół. Jako pierwsi powinni ich odwiedzić czy zaprosić do siebie. że ociemniali muszą być skazani na samotność i pozostawać bez kontaktów społecznych z innymi ludźmi. Istnieją bowiem tacy. Tłumaczą to przeważnie tym. gdyż boją się ślepoty i nie chcą się z nią bezpośrednio zetknąć. o których dawniej się rozmawiało. Życie społeczne człowieka nie ogranicza się jednak do stosunków koleżeńskich czy przyjacielskich. Dlatego dla ociemniałych bardzo 'ważna jest sprawa odnowienia zerwanych i zapomnianych kontaktów z kolegami z pracy i przyjaciółmi.to jednak wyzwala go z ciężkiego brzemienia samotności.

W takiej sytuacji ociemniały nie jest uznawany jako pełnoprawny członek rodziny i aktywnie uczestniczący w jej życiu. jak fizyczne znęcanie się. Jak już podkreślono . z którym spólnie zamieszkują.członków rodziny oraz środowisko dalsze . Z reguły pozbawiany jest również informacji. Ponieważ rehabilitacja ma za zadanie między innymi przygotowanie ociemniałych do życia społecznego. jakie nawet przy braku 'zdolności widzenia mógłby wypełniać.współmieszkańców wioski czy miasta. która ułatwiałaby im nawiązywanie kontaktów z ludźmi i współżycie w swoim środowisku. "banie polegające na braku znajomości w społeczeństwie problematyki tyfiologicznej. w ramach której wzajemnie się kontaktują. kłopotów itd. Wśród niewłaściwych postaw środowiska rodzinnego wobec ociem203 niałego członka rodziny można wyróżnić postawę obojętności. współpracowników w zakładzie pracy. z tego względu w ślad za nią powinno iść przygotowanie środowiska do współpracy i współżycia z tego rodzaju inwalidą.postawa ich wobec człowieka. -który traci wzrok. W tej dziedzinie istnieje niestety duże zanied-. postawę negatywną i postawę pseudopozytywną. Wynikiem tego jest zazwyczaj niewłaściwa postawa ludzi widzących wobec tego rodzaju inwalidów.zaspokojenie potrzeb społecznych. 4. z którym mają wspólnie żyć i pracować. że urąga elementarnym zasadom humanitaryzmu.współmieszkańców i współpracowników na przyjęcie ociemniałego. a także wzbudzić potrzebę aktywności społecznej. a które dotyczą istotnych spraw rodzinnych. Obejmuje ono przede wszystkim przygotowanie ludzi . Do łagodniejszych form . Chodzi mianowicie o wykształcenie pozytywnej postawy wobec widzących. które trudno usunąć. na ogół budzi wiele zastrzeżeń. społecznymi i politycznymi. Widzący wraz z inwalidami wzroku tworzą bowiem wspólną społeczność. Rozważając zagadnienie niewłaściwej postawy widzących wobec ociemniałych wyraźnie trzeba wyodrębnić środowisko bliższe .8. Ma to miejsce przy zdecydowanie negatywnej postawie. Poprzez rehabilitację trzeba rozbudzić u ociemniałych na nowo zainteresowanie sprawami gospodarczymi. Wręcz przeciwnie. zostaje on uznany za niezdolnego do pełnienia przynależnej jemu roli w rodzinie i zostaje odsuwany lub niewłączany do różnych obowiązków. sukcesów czy niepowodzeń. Postawa widzących wobec ociemniałych Postawa ludzi widzących wobec ociemniałych jest ściśle związana z poprzednio omawianym zagadnieniem. O stopniu społecznego zaangażowania decydują bowiem potrzeby społeczne. agresja słowna czy wykorzystywanie jako siły roboczej. Zadaniem rehabilitacji jest również przygotowanie ociemniałych do aktywnego życia społecznego. Szczególnie jaskrawo sytuacja la występuje w środowiskach małomiejskich i wiejskich. Nieraz postępowanie członków rodziny w stosunku do ociemniałego-jest do tego stopnia niewłaściwe. Postawa taka przejawia się w takim zachowaniu. Postępowanie takie prowadzi z reguły do głębokiego zaniedbania rehabilitacyjnego. np. ulega nieraz poważnym zmianom. Postawa obojętności charakteryzuje się całkowitym brakiem zainteresowania ociemniałym i'jego sprawami oraz brakiem działania w kierunku jego rehabilitacji. jakie człon-kowie rodziny wymieniają między sobą. Postawa członków rodziny i ich postępowanie w stosunku do człowieka ociemniałego.

Ociemniały staje się osobą. Taka sytuacja prowadzi czasami do tego. . wynika na ogół z postawy negatywnej lub pseudopozytywnej. że członkowie rodziny uważają. Charakteryzuje się ona tym. Postawa taka wynika zazwyczaj z jak najbardziej pozytywnych pobudek .miłości czy przyjaźni.). rzucanie kamieniami. że jest ciężarem dla rodziny. agresja słowna itd. Zupełnie inaczej sprawa ta przedstawia się w ma. : ' :. Przypadki przesadnej opieki i rozczulania się. Na specjalną uwagę zasługuje nietaktowne zachowanie się widzących . panujące niestety jeszcze dzisiaj w niektórych środowiskach wiejskich czy małomiasteczkowych. którego spotkała wielkie nieszczęście i dlatego trzeba mu stworzyć cieplarniane warunki. Szkodliwość jej polega na tym. którą można określić jako pseudopozytywną.. awantur czy wymówek.zachowania wynikających z tego rodzaju postawy należy izolacja ociemniałego. Do niewłaściwych należy również zaliczyć postawę. łych miasteczkach i na wsiach.. że rodzina chce się pozbyć ociemniałego i umieścić go w domu pomocy społecznej. Pseudopozytywną postawa środowiska rodzinnego jest bardzo szkodliwa dla ociemniałego. • ! • Ponadto pewne cechy osobowości mogą y/pływać na niewłaściwe postępowanie domowników wobec ociemniałego członka rodziny. W pewnym stopniu inaczej kształtuje się postawa środowiska dalszego wobec ociemniałych. a więc wynikających z . się opiekować. ociemniałego za człowieka. spółdzielnie niewidomych itd. Na tym tle może dochodzić często do kłótni. \ " :. • • . w której wzajemne kontakty są luźne. zwłaszcza gdy jest on niezrehabilitowany i sprawia pewne kłopoty. natomiast wszyscy powinni jemu służyć. Okazuje się przy tym bardzo dużo politowania i ubolewania. Ludzie spotykający się na ulicach czy w innych miejscach są sobie nieznani i tworzą grupę społeczną przypadkową. Na niewłaściwe postawy wobec ociemniałego członka rodziny mogą mieć także pewien wpływ pewne przesądy dotyczące osób niewidomych. nad człowiekiem pozbawionym wzroku ze strony ludzi widzących. okazywanie tego. małych i wyłączaniu ich z różnych grup towarzyskich czy społecznych. 204 wokół której z "namaszczeniem" się chodzi. w domu nie powinien nic robić.. jakim charakteryzuje się bardzo wielu widzących. Nie może więc pracować zawodowo. Niewłaściwe postępowanie ludzi widzących przypadkowo spotykających się z człowiekiem pozbawionym wzroku przyjmuje na ogół inne formy. wobec ociemniałych.' Może ona też wpływać na różne agresywne formy zachowania się. na którą trzeba mieć wzgląd i którą stale trzeba.. Wymienione niewłaściwe postawy (obojętności 'i negatywna) są 'na ogół wynikiem braku znajomości u członków rodziny faktycznych możliwości życiowych ludzi pozbawionych wzroku oraz możliwości 'rehaBilitacyjnych. jakie mają oni w naszym kraju '(zakłady rehabilitacyjne. Postawa negatywna przejawia się przede wszystkim w izolacji ociem-f . Tam ociemniały nie jest postacią obojętną i wiele osób staje na jego drodze. ' W dużych miastach ludzie dotknięci ślepotą'są raczej postaciami obojętnymi. wyrażanie niechęci czy niezadowolenia w stosunku do niego i jego poczynań. Świadczy to również o braku znajomości życiowych możliwości ludzi dotkniętych ślepotą. jak: uderzenie znienacka. Niewłaściwe zachowanie się. że nie pozwala się ociemniałemu na rozwój jego samodzielności i niezależności życiowej.

rodzinnego.. jak właściwie zachowywać się w bezpośrednich z nimi kontaktach. to. zmusza do określonego działania. warunki i czynności. nawet najzdrowszego. Ponieważ w tym przypadku są to kontakty w zasadzie krótkotrwałe (ograniczają się do wspólnej drogi. tramwaju czy na ulicy. T. środowisko rodzinne. Sytuacja wyznacza mu określone zadanie. Jak już podkreślono przy omawianiu postawy środowiska. Z reguły środowisko człowieka ma charakter względnie stałego układu elementów. Chodzi tutaj zarówno o środowisko społeczne . że nie występują w nim określone zmiany. zamierzeń.postawy pseudopozytywnej. zbytnie wypytywanie się o przyczynę ślepoty itd. Jeśli istnieje . jak to ma miejsce w środowisku rodzinnym. ale też określone zadanie (aspekt zadaniowy). szczególnie ostro występuje ono jednak u ociemniałych. dlatego nie. Nie oznacza to jednak. potrzeb. R. Są to formy zachowania bardzo nielubiane przez ociemniałych. to przygotowanie go do współżycia i współpracy powinno stanowić integralną część programu rehabilitacyjnego-Podobnie sprawa kształtowania właściwych postaw ludzi widzących poprzez szeroką działalność publicystyczną jest warunkiem pełnej integracji ludzi pozbawionych wzroku z ich środowiskiem społecznym. najsprawniejszego. Każda z sytuacji stanowi dla niego nie tylko określony zespół bodźców (aspekt bodźcowy)-stymulujący go do określonej reakcji . Ossowski" 1979). którzy utracili wzrok. Sytuacje więc zmieniają się i człowiek często znajduje się w nowym układzie elementów. Zagadnienie postaw ludzi widzących wobec tych. a co za tym idzie . frustracyjnych) zajmowało się u nas w kraju kilku autorów (Z. Sytuacje trudne występują w życiu każdego człowieka. Przez sytuację T. jest sprawą o doniosłym znaczeniu społecznym.przedmioty.9.nie wie. wyrażanie współczucia. in. Z tego też powodu przeciętny człowiek widzący nie wie dużo o możliwościach życiowych ludzi niewidomych. W grę mogą tutaj także wchodzić pewne negatywne cechy osobowościowe. 1965. Jest to zagadnienie odnoszące się do wszystkich niewidomych. nietakty. pracy itd. Majewski 1971a.osoby. cele i zamierzenia są bez trudu i wysiłku realizowane. że unikają oni kontaktów z ludźmi widzącymi.. O ile chodzi o środowisko rodzinne. Istnieją "filantropi". do rozwiązania sytuacji. jak też środowisko (otoczenie) fizyczne . Bardzo charakterystyczną formą zachowania się ludzi widzących ze środowiska dalszego wobec ociemniałych są tzw. którzy "męczą" ociemniałego swoim towarzystwem i opieką bez jego wyraźnej zgody. które powodują m. Omówione niewłaściwe formy zachowania ludzi widzących wobec %fl5 ociemniałych wynikają na ogół z braku szerszej znajomości problematyki tyfiologicznej w naszym społeczeństwie. Niewielu jest bowiem ludzi. Tomaszewski (1976. 4. podróży). Określona sytuacja może być korzystna lub niekorzystna dla realizacji zadania lub realizacji celów. Tak więc w sytuacji występują określone zadania (potrzeby). Zachowanie się ociemniałych w sytuacjach trudnych Zagadnieniem zachowania się osób pozbawionych wzroku w sytuacjach trudnych (stresowych. są one tak szkodliwe. w życiu których wszystko układa się pomyślnie. można również spotkać w / autobusie. Zaliczyć można do nich głośne wyrażanie ubolewania przy ociemniałym. Sękowska. albowiem człowiek reguluje swoje stosunki z otoczeniem poprzez czynności. 17) rozumie wzajemny-układ stosunków człowieka z elementami jego środowiska w określonym czasie. s. wszystkie potrzeby są zaspo1kajane. np. zwłaszcza w początkowym okresie po utracie wzroku.zachowania się' reaktywnego. . wypływa i to na ogół z bardzo pozytywnych motywów.

zbędnych. . Sytuacje trudne ociemniałych Jak wynika z licznych badań. Ossowskiego (1979. materiał osoby). wówczas człowiek znajduje się w sytuacji trudnej. "trudne do zniesienia".przeciążenia (przeciążenia aparatu regulacji w trakcie wykonywania zadań . s.pozwala nam dostrzec. prawdopodobne). Odnosi się to^j w . 4. 50-51). s. Regulowanie wzajemnych stosunków odbywa się przy znacznym udziale wzroku. Wszystkie wymienione rodzaje sytuacji trudnych są przede wszystkim w większym lub mniejszym stopniu sytuacjami "emocjonalnie trudnymi". s. aut. Niektóre z nich są też sytuacjami "tirudnymi do rozwiązania". które dostosowane jest dla ludzi widzących. . warunków i czynności. co przede wszystkim przejawia się w wykonywaniu różnych zadań . I odwrotnie. na którą reaguje emocjami o Walencji ujemnej. ' Tak więc mówiąc o sytuacji trudnej można w niej wyodrębnić 2 znaczenia. Sytuacje trudne do rozwiązania mogą być równocześnie trudne emocjonalnie.9. a więc wywołującą określone negatywne emocje (por. w których występuje utrudnienie wykonania zadania. przeciążenia. ci pierwsi zmuszeni są do funkcjonowania w warunkach daleko odbiegających od normalnych. i. Tomaszewski (1976. Według R. Odnosi się to w szczególny sposób do sytuacji deprywacji i zagrożenia. Ossowski (1979.czynności jest niemożliwy na skutek braku któregoś z elementów lub pojawienia się nowych. Taka sytuacja przynosi człowiekowi satysfakcję i dobre samopoczucie. T. że nieomal w . że liczba sytuacji trudnych u ludzi ociemniałych jest niewspółmiernie większa niż u przeciętnego człowieka widzącego. "Obserwacja życia niewidomych . pośrednie. zmagania się z tego rodzaju sytuacjami" <sytuacjiami trudnymi . do warunków funkcjonowania widzących). Sytuację trudną "do rozwiązania" w wyniku braku odpo-i wiednich warunków lub sytuację trudną "emocjonalnie". W sytuacji normalnej występuje wzajemne dostosowanie zadań. że normalny przebieg działania . 1969. wówczas mamy normalną sytuację pozwalającą rozwiązać zadanie.braki informacyjne (informacje niepełne. Lewicki. dodatkowych.) wyróżnia 5 rodzajów sytuacji trudnych w życiu człowieka. ślepota i jej skutki poważnie zakłócają wzajemny układ człowieka z jego środowiskiem. Jednakże można zaryzykować stwierdzenie. że ich funkcjonowanie to jedno wielkie pasmo. Szczególnie niektóre z nich występują w ostrej formie u ociemniałych.). 19) .zagrożenia fizyczne (zdrowia.1. 33) przyczynami powstawania trudności u ludzi pozbawionych wzroku są: . czy podjęta decyzja na skutek niedoinformowania jest słuszna).konfliktowe decyzje (brak pewności. uszkodzenia ciała).przyp. osiągnąć zamierzoną wartość itd. zagrożenia i konfliktowe.pisze R. Ogólnie trzeba stwierdzić. Jeśli ten korzystny układ zostaje zakłócony tak. A.każdej sytuacji ociemniały napotyka pewien stopień utrudnienia. 32 i nast. a także w zachowaniu się w sytuacjach społecznych. nieprzewidzianych elementów. s.równowaga między warunkami wewnętrznymi (możliwoś206 ciami wykonania czynności) a zewnętrznymi (układem elementów niezbędne narzędzia. utrudnienia. a mianowicie: sytuacje deprywacji. sytuacje trudne emocjonalnie mogą spowodować trudności w ich rozwiązaniu. Z tego też powodu ociemniali mają trudności w regulowaniu tych stosunków. Może jest to stwierdzenie trochę przesadne.(działalności praktycznej).świat dostosowany jest.

Szczególnemu zahamowaniu ulegają potrzeby o charakterze psychologicznym i społecznym. że ociemniały bardzo intensywnie przeżywa ten rodzaj strat czy ograniczeń. . zawężenia pola świadomości". życia lub do normalnego działania w swoim środowisku. Są to sytuacje. s. Ociemniały po prostu nie odczuwa potrzeby działania. fi Sytuacje deprywacji. kulturalnych i społecznych potrzeby człowieka są zaspokajane bez specjalnych trudności. Mówiąc o sy-?! tuacjach deprywacji z reguły odnosimy je do zaspokajania potrzeb. który udaremnia lub ogranicza zaspokajanie i realizowanie niektórych potrzeb człowieka. Jak twierdził T. 33) . Ograniczenie zdolności do pracy i pogorszenie sytuacji materialnej w związku z utratą wzroku powoduje nieraz to. informacji. Są. innych osób. Potrzeba aktywności. narzędzi. w których człowiek jest pozbawiony czegoś istotnego i niezbędnego do t. s. w których możliwości wykonania zadania zostają zmniejszone na skutek pojawienia się w sytuacji pewnych elementów -• przeszkód lub braku potrzebnych elementów. 1971a. potrzeba aktywności i potrzeba niezależności materialnej' (por. Ograniczenie możliwości zaspokajania niektórych potrzeb na skutek braku wzroku powoduje to. związanych ze zdobywaniem informacji (deprywacja informacyjna). że występują one ze znacznym nasileniem. -materiału. prowadzące również do obniżenia poziomu sprawności.szczególności do sytuacji utrudnienia i przeciążenia. Te ostatnie związane są z izolacją ociemniałych od społeczeństwa i unikaniem kontaktów z ludźmi. Majewski. do wydłużania się czasów reakcji. Oczywiście utrata wzroku jest szczególnym czynnikiem. co prowadzi często do całkowitego zahamowania tej potrzeby. U podstaw potrzeby samodzielności i niezależności osobistej leży uzależnienie ociemniałego na wielu odcinkach życia i konieczność korzystania z pomocy innych osób. w których człowiek ma udaremnione lub ograniczone ( możliwości zaspokajania swoich potrzeb i to zarówno podstawowych i (fizjologicznych). są sytuacjami szczególnie "emocjonalnie trudnymi". Utrata wzroku jest właśnie takim czynnikiem. stan bezczynności przyjmuje jako rzecz normalną dla niego. Tomaszewski (1976.zwłaszcza ta pierwsza. który powoduje . Wyrazem tego jest nieraz przesadna troska o materialne warunki dla siebie i siwojej rodziny. Należą do nich: potrzeba samodzielności i niezależności osobistej. Sytuacje. 44). np. albo procesy dezorganizacji funkcjonalnej. Sytuacje utrudnienia. Potrzeby te. Dopiero szczególne sytuacje mogą zakłócić normalny tok ich zaspokajania. W normalnych warunkach ekonomicznych.t. że ociemniały oddaje się bezczynności."w sytuacjach deprywacji może nastąpić albo obniżenie poziomu sprawności organizmu. Brak możliwości %08 jej zaspokajania powoduje to. decyzyjne i wykonawcze. Sytuacje deprywacji (pozbawienia) to takie. a więc w konsekwencji obniżenie się poziomu wykonywanych czynności. pobudzenia emocjonalnego. mogą być wykorzystane jako czynniki stymulujące (motywy) do pracy nad sobą i do aktywnego włączenia się w proces rehabilitacji. w których ociemniały zdany jest "na łaskę i niełaskę" osób widzących. Przeszkody czy braki dezorganizują sytuację i utrudniają czynności orientacyjne. jak też psychologicznych czy społecznych. że są one w szczególny sposób odczuwane. działania wynika z ograniczeń w sferze działalności praktycznej. T. a w niektórych przypadkach prowadzi do całkowitego ich zahamowania. Na szczególną uwagę zasługuje udaremnienie zaspokojenia potrzeb poznawczych.| to więc sytuacje.

stosunek widzących niedopuszczający niewidomych do równorzęd-ności w życiu społecznym. Z uwagi na to. na pewno więcej niż w przypadku ludzi widzących. uprawnień. możliwości podejmowania właściwych decyzji. że skutki ślepoty wkraczają we wszystkie płaszczyzny życia codziennego. działalności zmuszony jest angażować wszystkie swoje sprawności na granicy jego górnej możliwości". 19) zwraca uwagę na zagrożenia dla "własnego ja". '•. 34). według T. Szczególnie wypada tutaj podkreślić utrudnienia wynikające z braku odpowiednich informacji. U postaw izolowania się niewidomych od widzących leży między innymi i tego rodzaju motywacja". w których mu-ązą wkładać wiele wysiłku. zdobywanie wielu 209 T. dobrego samopoczucia lub samooceny itd. Ossowski (1979. Chodzi tutaj o sytuacje. s. 18) wśród czynników utrudniających regulację stosunków osoby pozbawionej wzroku ze środowiskiem wymienia: . samodzielne poruszanie się. zdrowia. R. dobrego imienia. jego samego i jego bliskich. s. że "stała potrzeba wchodzenia w interakcje z widzącymi rodzi stałe u inwalidy uczucie lęku.utrudnienia związane z procesem opanowywania nowych sprawności motorycznych. które może stworzyć sytuacje zagrożenia o charakterze fizycznym. wykonywania licznych czynności zmierzających do realizacji wynikającego z danej sytuacji zadania. własności. odsunięty że . Łączą się one bardzo z sytuacjami utrudnienia. . brak możliwości kontroli efektów swego działania. w których zadania nie są dostosowane do jego możliwości lub nie ma on warunków do jego wykonania. np. Sytuacje zagrożenia. Wynika to stąd. która człowiekowi widzącemu zapewnia bezpieczeństwo działania. dla dobrego imienia ociemniałego. 18) pisze.braki informacyjne przy wykonywaniu czynności. fizycznymi człowieka. w których "istnieje zwiększone prawdopodobieństwo naruszenia jakiejś wartości cenionej przez podmiot działający: życia. które powstają. poddany krytyce. Psychologia koniecznych informacji. Sytuacje konfliktowe." Są to sytuacje. Tomaszewskiego (1976. gdy człowiek . aby zadanie wykonać.psychicznymi (intelektualnymi).konieczność działania pod presją czasową. Ossowski :(1979. Wymieniony już R. Ponadto brak dostatecznych informacji może spowodować podjęcie przez ociemniałego błędnej decyzji czy podjęcie nieprawidłowego^ działania. a wykonać je musi lub pragnie. Pisze on. s. . w pośpiechu. s. które może popełnić. zwłaszcza po terenie mało znanym. czy nie zostanie ośmieszony. podejmowanie decyzji przy braku lub ograniczeniu niezbędnych informacji. że nieomal w każdej sytuacji rola wzroku jest istotna. Sytuacjfe przeciążenia. Życie ociemniałych obfituje w sytuacje przeciążenia.znaczne utrudnienia w sytuacjach życiowych człowieka ociemniałego. Powstają one wówczas. R. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na zagrożenia o charakterze fizycznym dla zdrowia czy nawet życia. Wynikają one z braku wzrokowej kontroli otoczenia. gdy trudności realizacji zadania osiągają stopień (poziom) graniczący z możliwościami . Majewski. stąd jego brak jest odczuwany jako utrudnienie o wielkim zasięgu. Sytuacje zagrożenia. Ossowski (1979. to sytuacje." Zagrożeń w życiu ociemniałych jest dużo.względu na inwalidztwo lub błędy. że "niewidomy w trakcie codziennej. samodzielne wykonywanie wielu trudnych czynności życia codziennego. własnego dzieła. pozycji społecznej. poglądów.

znajduje się w polu działania dwóch sił, wartości przeciwstawnych pozytywnych i negatywnych oraz musi dokonać wśród nich wyboru. Do sytuacji konfliktowych zalicza się też sytuacje, w których występują elementy walki, konkurencji, a więc, w których chodzi o ochronę własnej godności, praw i interesów lub zwycięstwo własnych poglądów, uzyskanie właściwej pozycji społecznej itd. Należy stwierdzić, że ten rodzaj sytuacji jest także częstym udziałem osób, które straciły wzrok. Mamy tutaj na myśli z jednej strony sytuacje współzawodnictwa z ludźmi widzącymi na różnych odcinkach życia, a z drugiej -^ i to przede wszystkim - sytuacje walki o własną godność. Chodzi tutaj o uznanie przez widzących ich praw i ich wartości jako ludzi i członków określonych grup społecznych. Ciekawe rozważania na temat sytuacji konfliktowych, w których występuje sprawa zachowania własnej godności, obrony swoich interesów, podaje S. Kotowski (1978, s. 20-21). Stawia on problem, czy nie210 widomemu łatwo zachować "własną twarz" w tego rodzaju sytuacjach. Człowiek z "własną twarzą" - według autora - to ten, który jest "w stanie zająć stanowisko zgodnie z jego przekonaniami, niezależnie od wywieranych przez otoczenie nacisków. Jest to człowiek, na którego można liczyć, przewidywać zachowanie w różnych sytuacjach". Przeciwnie ludzie bez ,,własnej twarzy" to takie osoby, które "łatwo ulegają naciskom otoczenia, a zwłaszcza osób znaczących, nawet wtedy, gdy są przekonani o niesłuszności zajmowanego stanowiska". V/ konkluzji twierdzi on, że osobom pozbawionym wzroku trudniej jest zachować "własną twarz" niż osobom widzącym. Uzasadnia on to tym, że niewidomi mają znacznie mniejsze możliwości wyboru pracy zawodowej, kolegów, przyjaciół, zmiany otoczenia, znalezienia dostępnych form rozrywki, są w większej mierze zdani na pomoc ludzi widzących. W takiej sytuacji walka o własne interesy, przeciwstawianie się czy zajmowanie odmiennego stanowiska może narazić niewidomego na bardziej dotkliwe konsekwencje niż człowieka widzącego. Nie oznacza to, że .ludzie pozbawieni wzroku nie powinni lub nie mogą zachować "własnej twarzy" wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę ich godność osobista czy uprawnienia, które im jako ludziom i członkom społeczeństwa się należą. R. Ossowski (1979, s. 56) przyjmuje natomiast, że u inwalidów wzroku występują 2 rodzaje sytuacji trudnych, a mianowicie sytuacje o charakterze zakłóceń i zagrożeń oraz sytuacje społecznie trudne. Sytuacje zakłóceń i zagrożeń występują wówczas, gdy inwalida wzroku realizuje ważne zadania i ma poczucie rozbieżności między własnymi możliwościami a wartościami, które .pragnie osiągnąć. Im większa istnieje rozbieżność i im większe pragnienie likwidacji tej rozbieżności, a zarazem mniejsze prawdopodobieństwo jej usunięcia i tym samym poniesienia porażki, tym określone sytuacje są bardziej trudne. Sytuacje te są wynikiem tego, że całe otoczenie dostosowane jest do ludzi widzących, a ociemniali zmuszeni są do działania w nim bez wzroku. Stąd występują znaczne zakłócenia w ich działaniu zmierzającym do rozwiązania określonego zadania czy osiągnięcia celu. W działanie to muszą oni wkładać więcej wysiłku, stąd działają oni w warunkach obciążenia. Z uwagi na to, że pewne wartości nie mogą być przez nich zdobyte lub potrzeby zaspokojone, sytuacje zakłócenia czy- zagrożenia przekształcają się w sytuacje deprywacji, które łączą się z poczuciem porażki. Tak więc wyodrębnione przez R. Ossowskiego sytuacje zakłócenia czy zagrożenia mają szeroki zakres i obejmują większość sytuacji

trudnych wyodrębnionych przez T. Tomaszewskiego. Sytuacje społecznie trudne powstają w wyniku interakcji ociemniałych z osobami widzącymi. Ich źródłem są niewłaściwe postawy ludzi widzących i wynikające z nich właściwe formy zachowania. Na ich znaczenie w życiu ludzi pozbawionych wzroku zwrócił uwagę R. Ossowski {1979, s. 9). Pisze on: "Liczne zaburzenia w przystosowaniu niewi21il domych powstają także na skutek negatywnych lub obojętnych postaw otoczenia wobec niewidomych. Postawy te przejawiają się w zachowaniach w postaci pogardy, litości lub podziwu, nadmiernego zaintereso* wanta itd. Inwalidzi wzrokowi odzwierciedlają te sytuacje jako przykre i trudne do zniesienia oraz zakłócające włączenie się ich do nurtu normalnego życia społecznego". Jako przykłady sytuacji społecznie trudnych autor (s. 94 i 95) podaje: - nadmierną chęć niesienia pomocy, co ludzie pozbawieni wzroku uważają za przejaw własnej niezdolności, -• wyrażanie podziwu dla dużych możliwości niewidomych, co odczuwają jako przejaw opinii społecznej, że niewidomi mają małe możliwości, -' wyrażanie nadmiernego zainteresowania w stosunku do niewidomych, co przyjmują jako przejaw traktowania ich Jako innych ludzi, - wyrażanie wątpliwości odnośnie do możliwości samoobsługi i poruszania się, co odbierają jako negatywną ocenę ich możliwości, - publiczne wyrażanie opinii o wielkiej tragedii i nieszczęściu człowieka pozbawionego wzroku, co przyjmują jako wyraz współczucia i, litości, -wyrażanie negatywnych opinii i niewłaściwe zachowanie wobec nich (wyśmiewanie, szyderstwa, ubliżanie, krytyka), co przyjmują jako wyraz poniżenia i pogardy. Przedstawionych sytuacji trudnych nie można podzielić według jakiegoś jednolitego kryterium. Z tego też powodu omówione sytuacje nie wykluczają się wzajemnie w sposób ostry. W jednej i tej samej sytuacji mogą bowiem występować różne trudności, więc i deprywacja, zagrożenie, przeciążenie itd. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że pojęcie trudności jest pojęciem względnym, to znaczy ,nie każdy w jednakowym stopniu odczuwa coś jako trudność. Istnieje więc indywidualna odporność na sytuacje trudne (próg tolerancji),. 4.9.2. Reakcje ociemniałych na sytuacje trudne Człowiek ociemniały, podobnie jak posiadający pełnosprawny wzrok, nie pozostaje obojętny wobec sytuacji trudnych (stresowych), lecz w określony sposób na nie reaguje. Reakcje te są bardzo złożone i charakteryzują się przede wszystkim przedłużającym się stanem napięcia . emocjonalnego i określane są jako stres psychologiczny. Jest to więc stan organizmu następujący w wyniku działania pewnej trudności jako zjawisko .""posytuacyjne" (por. T. Tomaszewski, 1976, s. 35). W zbliżony sposób definiuje się pojęcie frustracji, jako stan wewnętrzny organizmu odznaczający się napięciem emocjonalnym o znaku ujemnym występujący w przypadku niemożliwości zaspokojenia potrzeb, zrealizowania celu, piętrzenia się trudności, zagrożenia (por. W. Szewczuk, 1979, s. 82). Są to więc również procesy następcze po pojawieniu się trudności, prze212 szkody. Na ogół jednak pojęcie frustracji odnosi się ao syi,ucn;Ji ucyi.^- wacji, a więc udaremnienia zaspokojenia potrzeb, realizacji celu i w tej sytuacji jest ono raczej pojęciem podrzędnym w stosunku do

pojęcia stresu psychologicznego odnoszącego się do wszystkich kategorii sytuacji trudnych. J. Reykowski (1963, s. 220) pisze w tej sprawie: "O ile w pojęciu stresu zawarty jest aspekt obciążenia, to w pojęciu frustracji aspekt deprywacji na skutek udaremnienia lub niepowodzenia". A. Hulek (1969, s. 78) wprawdzie w odniesieniu do wszystkich osób niepełnosprawnych w następujący sposób pisze o ich zachowaniu się w sytuacjach trudnych w związku z udaremnieniem zaspokajania potrzeb: "U upośledzonych na zdrowiu przy zaspokajaniu potrzeb własnych w zasadzie działają te same mechanizmy zachowania, co u ludzi zdrowych. Ale kiedy w procesie przystosowania inwalidzi napotykają trudności, stwierdza się u nich niekiedy reakcje mniej pożądane. Główna różnica między nimi a inwalidami polega raczej na częstotliwości występowania takich reakcji i. ich sile występowania; jest więc różnica .stopnia, a nie jakości". • Zagadnieniem reakcji ociemniałych na pewne rodzaje sytuacji trudnych, a mianowicie wynikających'z niemożliwości zaspokojenia potrzeb na skutek braku wzroku, zajmowała się u nas Z. Sękowska (1960 i 1965). Zbadała ona 203 ociemniałych w wieku od 15 do 60 lat, którzy utracili wzrok w różnych okresach swego życia, nie wcześniej jednak niż w 15 roku życia. Starała się ona ustalić typ reakcji na sytuacje frustra-cyjne rozumiane jako sytuacje pozbawienia możliwości zaspokojenia potrzeb (sytuacje deprywacjł). Potrzeby ograniczone przez ślepotę, autorka (1965, s. 52 i nast.)'podaje następujące ich kategorie: 1. Ograniczenie potrzeb poznawczych i estetycznych, np. brak wizualnego poznania świata, ograniczenie doznań estetycznych z dziedziny malarstwa, architektury. 2. Ograniczenie potrzeb osobistych, np. swobody ruchu, utrata poczucia własnej wartości. • 3. Ograniczenie potrzeb społecznych, np. kontaktów z przyjaciółmi, kolegami, uzależnienie od innych. ', • Mówiąc o stwierdzonych w wyniku badań reakcjach ociemniałych 2. Sękowska (19'60, s. 222 i 223) pisze: "Wszystkie opracowane przez badaczy frustracji typy i przykłady reakcji frustracyjnych zarysowują się tutaj z wielką wyrazistością". Wśród tych reakcji autorka wymienia: 1. Reakcje czysto uczuciowe, pozalogiczne, np. płacz, krzyki, rzucanie się. 2. Reakcje agresywne, np. gniew, agresja słowna i fizyczna, wrogość, zazdrość, zawiść, nieufność, złośliwość. 3. Reakcje wymijające, unikające, do których należą różnego rodzaju łatwizny, ucieczki, wymówki, szukanie pretekstów, postawa samotnicza, rezygnacja, depresja, izolowanie się. 213 To samo odnosi się do kierunku reakcji na frustrację. Autorka (1965, s. 57 i 68) stwierdza u ociemniałych następujące kierunki reakcji na frustrację: 1. Szukanie sprawcy frustracji na zewnątrz, czyli tzw. reakcje ekstrapunitywne. Polegają ,one na obwinieniu innych (lekarza, kolegów) za kalectwo i występujące w związku z tym trudności w zaspokajaniu potrzeb. 2. Szukanie sprawcy frustracji w sobie, czyli tzw. reakcje interapunitywne. Polegają one na tym, że ociemniały sam siebie obwinia za utratę wzroku i wszystkie jego konsekwencje. 3. Nie szukanie sprawcy frustracji, czyli tzw. reakcje impunitywne. Ociemniały stara się wyprzeć ze świadomości przeszkodę lub trudności,

jakie powoduje ślepota, i znaleźć bezkonfliktowe rozwiązanie problemu. Sprawą reakcji ociemniałych na sytuacje frustracyjne - udaremnienia zaspokojenia potrzeb zajmował się również autor tej pracy. Zgodnie z jego obserwacjami (por. T. Majewski, 1971a, s. 45) w początkowym okresie po utracie wzroku przeważają reakcje typu agresywnego i reakcje uczuciowo negatywne. W miarę upływu czasu reakcje te ustępują •miejsca reakcjom wymijającym i unikającym, a więc uruchamiane są tutaj różne mechanizmy obronne. Tłumaczyć to można tym, że sytuacje pozbawienia, deprywacji wywołują, szczególnie u nowo ociemniałych, silne pobudzenie emocjonalne, które znajduje swoje "wyładowanie" - odprężenie, w natychmiastowych, gwałtownych reakcjach agresywnych czy uczuciowo negatywnych. Z biegiem czasu następuje pewna adaptacja emocjonalna tolerancja na sytuacje frustracyjne i zmiana rodzaju reakcji. Na miejsce reakcji agresywnych i uczuciowo negatywnych, wyrażających się zewnętrznym buntem i będących niejednokrotnie przyczyną konfliktów z otoczeniem, zjawiają się reakcje polegające na wewnętrznym, w samotności i zamknięciu przeżywaniu doznanych ograniczeń i strat, a więc reakcje ukierunkowane na obronę własnego ja (ego). Wracając do badań Z. Sękowskiej (1965, s. 97) trzeba podkreślić, że stwierdziła ona również u badanych reakcje pozytywne, a więc zmierzające do defrustracji. Przejawiały się one w: 1. Mobilizowaniu wysiłku, aby przeszkody pokonać i cel mimo trudności osiągnąć (zaspokojenie potrzeby). U ociemniałych jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach, albowiem pewne trudności dla nich z uwagi na brak wzroku stanowią przeszkody nie do pokonania. Stąd ociemniali tak często są skazani na porażkę w swoich dążeniach do zaspokojenia potrzeb, co prowadzi do deprywacji. Często mimo ogromnego wysiłku cel może być osiągnięty tylko częściowo. ' 2. Wyrzeczenie się tego, czego zostało się pozbawionym. Chodzi tutaj o zaakceptowanie wszystkich skutków ślepoty, których nie można zredukować. Jest to oczywiście proces dość długi wymagający znacznych zmian w sferze psychicznej. 214 3. Znalezienie innego sposobu rozwiązania trudności, które są źródłem frustracji. Wiąże się z tym tzw. zjawisko substytucji, a więc zastąpienia pey/nych celów przez inne lub znajdowania satysfakcji w zaspokojeniu potrzeb, które w warunkach ślepoty mogą być realizowane. Ponadto autorka (s. 98) zwraca uwagę na fakt, że "o postawie fruistracyjnej", a więc o stopniu oddziaływania frustracyjnego decyduje nie tylko sama ślepota, ale w jakiejś mierze jest ona przeszkodą w przebiegu normalnego życia ociemniałego oraz ogranicza i przekreśla jego plany i nadzieje na przyszłość. "Ociemniały - pisze ona - o słabej konstrukcji fizycznej, niskiej inteligencji i wykształceniu, o mniejszych aspiracjach, po zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb jest na ogół zadowolony z życia i gorycz frustracyjną odczuwa dotkliwie dopiero wtedy, gdy warunki życiowe postawią tamę jego dążeniom. Często taki człowiek mawia: »do wszystkiego można się przyzwyczaić«, co oznacza, że przyzwyczaił się do swojej ślepoty, nie wybiegając myślami zbyt daleko [...] Natomiast człowiek obdarzony wysoką inteligencją, wykształceniem, ambicją osobistą lub skłonnościami do pracy społecznej, naukowej czy twórczej wciąż czuje gorycz swojej ślepoty, gdyż ona go zahamowuje w swobodzie dążenia do wszystkich pożądanych przezeń celów". Badania nad reakcjami (zachowaniem się) inwalidów wzroku w sytuacjach trudnych przeprowadził także R. Ossowski (1979). W badaniach tych

wzięło udział 50 inwalidów wzroku w wieku od 18 do 50 lat przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zawodowej Niewidomych w Bydgoszczy. 'Wprawdzie autor nie rozróżnia ich z punktu widzenia mo- ' mentu utraty wzroku, to jednak należy przyjąć, że wielu z nich utraciło wzrok w późniejszym okresie życia. W przeciwnym wypadku uczęszczaliby oni do szkół specjalnych dla dzieci niewidomych i nie potrzebowaliby rehabilitacji w Ośrodku w Bydgoszczy, który przeznaczony jest dla dorosłych. Jak już zaznaczono, autor przyjmuje 2 rodzaje sytuacji trudnych u inwalidów wzroku, a mianowicie: sytuacje zakłóceń i zagrożeń oraz sytuacje społecznie trudne, Równocześnie autor przyjmuje 2 typy reakcji na sytuacje trudne, a mianowicie: • 1. Reakcje zmierzające do zwalczania trudności i szukania rozwiązań zadania, osiągnięcia celu. 2. Reakcje polegające 'na poddaniu się i uleganiu trudnościom, czyli poczuciu się niezdolnym do ich pokonania, ,a w konsekwencji rezygnacji z realizacji zadania, osiągnięcia zamierzonego celu. Są to więc reakcje obronne, które mają chronić poczucie własnej godności. W wyniku swoich badań R. Ossowski (1979, s. 113 i nast.) wyodrębnił 3 grupy inwalidów wzroku biorąc pod uwagę dominujący typ reakcji '(zachowania się) w sytuacjach trudnych: l. Pierwsza grupa stanowiąca 18% badanych charakteryzowała się 215 tym, że we wszystkich sytuacjach/a więc zarówno zakłóceń i zagrożeń, jak też społecznie trudnych, reagowała' głównie i aktywnie zwalczaniem i szukaniem rozwiązań trudności. O ile chodzi o sytuacje .zakłóceń i zagrożeń występujące przy wykonywaniu ważnych zadań, to autor (s. 72) w następujący sposób charakteryzuje tę grupę: "Cechuje ją tendencja do pokonywania trudności, dostosowywania struktury czynności do warunków przedmiotowych. i podmiotowych oraz tworzenia schematów orientacyjnych dobrze zastępujących wzrok. Osoby te nie przejawiają lęku przed niepowodzeniem, antycypują prawdopodobieństwo sukcesu (pomyślny wynik), a natężenie motywacji średnie lub wysokie". O ile chodzi o sytuacje społecznie trudne, to podstawowymi formami zwalczania i rozwiązywania trudności były: próba kierowania rozmowy na inny temat, wyjaśnianie błędności poglądów ludzi widzących, pozorny uśmiech, pozorna oibojętność i milczenie. Reakcje takie są dość skuteczne, a zarazem nie komplikują stosunków z otoczeniem ludzi widzących (por. s. 113). 2. Druga grupa, również nieliczna, bo stanowiąca 22°/o, składała się z inwalidów wzroku, którzy w sytuacjach trudnych głównie koncentrowali się na obronie własnego ja (ego), a więc dominujący typ reakcji stanowiły reakcje obronne. Takie swoiste reakcje zwane mechanizmami obronnymi stanowią sposoby zmniejszania obciążenia emocjonalnego bez. zmiany rzeczywistej sytuacji trudnej, jak to bywa w przypadku podejmowania próby zwalczania i znajdowania sposobu rozwiązania sytuacji trudnej. Autor (s. 72) charakteryzuje tę grupę w sposób następujący: "Cechuje ją tendencja poddawania się i ulegania trudnościom oraz obronnym reagowaniem na sytuacje trudne. Osoby te miały małą zdolność dostosowania struktury czynności do przedmiotowych i podmiotowych warunków,. w jakich dana czynność przebiegała. Nie dysponowały ponadto

Różnice te autor (s. że sytuacje zakłócające i zagrażające. Na koniec 1979 r. nie miały poczucia prawdopodobieństwa sukcesu [. sprzyjają . wśród członków Polskiego Związku Niewidomych było 27 095 niewidomych w wieku powyżej . których rozwiązania nie podejmują się. u których próg odporności na sytuacje trudne jest zróżnicowany.. Najliczniejszą grupę {6Wo badanych) stanowią osoby. Natomiast wśród reakcji bliższych wymienił on: agresję werbalną i czynną. Na sytuacje zakłóceń i zagrożeń reagują one zwalczaniem i rozwiązywaniem trudności. że badani w takich sytuacjach odnieśli więcej sukcesów niż porażek. osoby o wysokiej inteligencji przejawiają tendencję do zwalczania i rozwiązywania trudności. Im sytuacja jest trudniejsza w odczuciu ociemniałego. Można więc przyjąć twierdzenie. s. wywołujące reakcje zwalczania trudności.] Nie zauważano zasadniczych różnic w natężeniu motywacji między grupą pierwszą a drugą". w porównaniu z osobami o niskim poziomie inteligencji. Istnieje więc ścisły związek między poczuciem stopnia trudności sytuacji a typem reakcji. W tych sytuacjach prawdopodobieństwo sukcesu jest mniejsze. albowiem zgodnie z danymi statystycznymi stanowią oni około 50% całej populacji niewidomych. Reakcje obronne w sytuacjach zakłóceń i zagrożeń przyjmowały z.reakcjami obronnymi. że sytuacje zakłóceń i zagrożeń są mniej trudne dla ludzi pozbawionych wzroku niż sytuacje społecznie trudne. Ossowski (1979. o niskiej tolerancji na sytuacjetrudne. fiksacji lub rezygnacji z celu (s.zdolnościami tworzenia schematów orientacyjnych zastępujących wzrok. 113) wyodrębnił wśród reakcji obronnych 2 rodzaje: dalsze i bliższe.(1979. to R. W sytuacjach o charakterze zadaniowym. które mają wpływ na obniżenie się progu tolerancji na te sytuacje. że osoby inteligentne łatwiej i częściej w sytuacjach trudnych o charakterze zadaniowym odnoszą sukces. O ile chodzi o sytuację społecznie trudne. s: 141) dotyczy częstotliwości występowania sytuacji trudnych i stopnia odporności na nie. Ossowskiego (1979. Inny wniosek wynikający z badań R. Jest to związane z tym. s. 216 3. nie przystosowana i nie akceptująca własnego kalectwa. 142) wykazały również wysoką zależność między odpornością na sytuacje trudne a poziomem inteligencji. 111). racjonalizację oraz rezygnację z celu. Ociemniały nie ma bowiem w tych sytuacjach bezpośredniego wpływu na partnera. Jest to więc grupa mało odporna. Ossowskiego . w których występują zakłócenia i zagrożenia. tym częściej reaguje on zachowaniem obronnym. reguły formę racjonalizacji. odejście lub ucieczkę. Przejawiały lęk przed porażką. W sytuacjach zadaniowych z zakłóceniami i zagrożeniami ich częstsze występowanie powoduje podwyższenie odporności (progu tolerancji). Zależność ta związana jest prawdopodobnie z tym. aby zmienić jego postępowanie. stąd częstsze porażki. PSYCHOLOGIA NIEWIDOMYCH W WIEKU STARSZYM W naszych rozważaniach nie możemy pominąć niewidomych w wie--ku starszym. 142) wyjaśnia w ten sposób. Badania R. Przeciwna zależność występuje w przypadku sytuacji społecznie trudnych.VI...kształtowaniu się tendencji do przezwyciężania skutków ślepoty i adaptacji do nowych sytuacji. a na sytuacje społecznie trudne . Do reakcji dalszych zaliczył on tendencję do izolowania się od widzących i zamykania się w środowisku ludzi niewidomych. Przeciwnie w sytuacjach społecznie trudnych osoby o wyższym poziomie inteligencji są mniej odporne i stąd uciekają się do reagowania -obronnego.

(wiek starczy) powyżej 70 lat. młodzieńczości i dojrzałości. l. zależnością od innych. jak też zewnętrznych. Z reguły są to niewidomi. Przedmiotem zainteresowania są więc ich potrzeby biologiczne . . którym będziemy się tutaj szczególnie interesować. czyli okres dzieciństwa i młodzieńczości. Takie stanowisko jest oczywiście niesłuszne. a więc większą część swego 'życia przeżyli jako niewidomi. co stanowi 52°/o ogółu. 1981. stopniowym wycofywaniem się z ról zawodowych i społecznych. inni krócej. Okres inwolucji. a więc tych. Okres dojrzałości fizycznej i psychicznej. że ludzie ci mają już życie poza sobą. względnie niektóre z tych okresów przeżyły jako niewidome i wkroczyły w okres starości będąc osobami dotkniętymi ślepotą.s.niewidomych. którzy zostali w odpowiednim czasie przygotowani do życia i pracy w warunkach ślepoty . a nie psycholog. albowiem proces starzenia się uzależniony jest od wielu czynników zarówno wewnętrznych. które okresy dzieciństwa. Często dominuje tutaj pogląd. życia". W przypadku ślepoty połączonej ze starością mamy bowiem nałożenie się skutków wynikających z obu tych stanów. niepełną wydolnością biologiczną i psychiczną w czynnościach życia codziennego. jedni żyją dłużej.ociemniałych w wieku starszym. obejmuje okres starzenia się (wiek przedstarczy) od 55 do 70 lat życia oraz okres właściwej starości .(problemy socjalno-bytowe) z pominięciem lub niedostrzeganiem złożonej problematyki psychologicznej.60 lat. stąd brak jest szerszych opracowań w tym zakresie. sienią pomocy niewidomym w wieku starszym jest lekarz i pracownik socjalny. Przy takich założeniach najbardziej powołanymi osobami do nie. W życiu człowieka można wyodrębnić zasadniczo 3 okresy: 1. 3. inni wolniej. Według D. . a więc nie potrzebują rehabilitacji. B. Gałkowski. U podstaw takiego stanu rzeczy leży przede wszystkim to. Stąd jedni ludzie starzeją się szybciej. Powoduje to również poważne problemy psychologiczne. którzy od urodzenia nie widzą lub stosunkowo wcześnie utracili wzrok. Wśród niewidomych w wieku starszym możemy wyróżnić 2 grupy: . która miałaby ich przywrócić do w miarę "normalnego. . Okres szybkiego rozwoju fizycznego i psychicznego. że na tę grupę nie widomych patrzy się raczej z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. pełnym wycofywaniem się z aktywnego życia. 23) okres starzenia się charakteryzuje się wyraźniejszym obniżeniem się funkcji fizycznych i umysłowych. Natomiast w wieku starczym funkcje te osiągają nieprzeciętnie niski poziom i stąd ludzie w wieku powyżej 70 lat charakteryzują się niewydolnością fizyczną i umysłową. s. 5). Podział ten oczywiście ma charakter orientacyjny. Okres inwolucji charakteryzujący się powolnym zanikaniem zdolności życiowych. Psychologiczna problematyka związana z niewidomymi w wieku starszym jak dotychczas nie znalazła większego zainteresowania wśród tyfiopsychologów. T. Duży wpływ na to mają tutaj także czynniki chorobowe. 2. którzy utracili wzrok w okresie inwolucji będąc przez zasadnicze okresy swego życia osobami widzącymi (por. Bromleya (1969. Niewidomi w wieku starszym Niewidomi v/ wieku starszym są to osoby. na które organizm ludzki w tym wieku jest bardzo podatny.

poprzez proces rehabilitacji. Jak już podkreślono - okres starzenia się, a później wiek starczy charakteryzują się stopniowym obniżeniem się sprawności funkcjonalnej organizmu prowadzącym do nieprzeciętnie niskiego jej poziomu. Dotyczy to praktycznie wszystkich funkcji organizmu człowieka z tym, że okres ich występowania jest zróżnicowany. Jedne narządy or-. ganizmu starzeją się wcześniej, inne później. Istnieje także duże zróżnicowanie indywidualne pod tym względem u ludzi starzejących się i starych. • U niewidomych w wieku starszym występuje więc zjawisko nakładania się skutków ślepoty ze skutkami starzenia się, czyli naturalnymi ..zmianami, jakie występują wraz z i wiekiem w organizmie człowieka. Często zmiany te 'są przyspieszane lub intensyfikowane przez stany chorobowe, które u ludzi w wieku podeszłym nie należą do rzadkości. Przy omawianiu tego zagadnienia skoncentrujemy się tylko na niektórych z tych zmian, które z punktu widzenia kompensacyjnego i adap219 tacyjnego do życia i pracy w warunkach ślepoty mają duże znaczenie. Niewątpliwie sprawę należy rozpocząć od zachowanych zmysłów niewidomego, a zwłaszcza słuchu i dotyku. W wyniku zmian anatomiczno-fizjologicznych pojawiających się wraz. z wiekiem, zwłaszcza w uchu środkowym i wewnętrznym, następują liczne zmiany w normalnym odbiorze bodźców słuchowych. Słuch jest jednym ze zmysłów, w którym zmiany starcze dają się zauważyć dość wcześnie - już około 40 roku życia. W tym okresie stopniowo obniża się zdolność odbierania wysokich tonów, następnie zdolność różnicowania bodźców słuchowych. Stopniowa, postępująca wraz z wiekiem utrata słuchu prowadzi w końcu do zaburzeń w odbiorze mowy dźwiękowej. Często dochodzi nawet do 'bardzo poważnych ubytków słuchowych u ludzi w wieku starczym {por. D. B. Bromley, 1969, s. 58 i T. Majewski, 1972, s. 143). Nie potrzeba chyba specjalnie udowadniać, co znaczy dla człowieka niewidomego nawet, najmniejsze obniżenie sprawności funkcjonowania narządu słuchu, nie mówiąc już o głębszym niedosłuchu. Powoduje to automatycznie zmniejszenie się jego możliwości kompensacyjnych. Przede wszystkim ulega ograniczeniu źródło informacji, jakim jest mowa dźwiękowa (kompensacja werbalna). Poza tym pewne konsekwencje może to mieć dla orientacji' przestrzennej i poruszania się, w której bodźce akustyczne odgrywają doniosłą rolę. Wraz z wiekiem obserwujemy także obniżenie wrażliwości i czułości zmysłu dotyku (dotykowo-ruchowego), co łączy się z trudnościami w różnicowaniu bodźców dotykowych. Jest to sprawa bardzo istotna dla osób niewidomych, których dotyk stanowi podstawowe źródło 'poznania przedmiotów, ich cech przestrzennych. Poważne konsekwencje zaznacza starość także w sferze motóryczhej. Wypracowane na przestrzeni lat sprawności motoryczne {manipulacyjne i lokomocyjne) ulegają stopniowemu obniżaniu się. Człowiek stary nie wykonuje ruchów i czynności z taką precyzją jak człowiek w wieku średnim. Dotyczy to również szybkości ich wykonywania. Nabywanie nowych sprawności ruchowych odbywa się dużo wolniej i trudniej. Łatwo też zauważyć, że u ludzi starszych następuje stopniowe ograniczenie zdolności samodzielnego poruszania się, zdolności do wykonywania czynności życia codziennego, a tym samym zdolności do pracy zawodowej. Te wszystkie konsekwencje wraz z konsekwencjami wynikającymi ze • ślepoty powodują, że człowiek niewidomy starzejący się czy będący już w

wieku starczym jest uzależniony od innych w dużo większym stopniu niż widzący człowiek w tym samym wieku. Powoduje to również stopniowe wycofywanie się z życia społecznego, z udziału w różnych imprezach kulturalnych, oświatowych itd. Ta grupa niewidomych w wieku starszym w zasadzie spokojnie wchodzi w okres starości przyjmując dokonujące się zmiany jako naturalne zmiany występujące w organizmie każdego człowieka. 220 T. Gałkowski (1981, s. 5) pisze w tej sprawie, że "osoby niewidome mają w wieku starszym lepszą zdolność przystosowania i wyższy poziom ogólnej sprawności życiowej, niż osoby ociemniałe często bardziej podatne na załamanie emocjonalne i mające za sobą ostry uraz psychiczny, jakim była utrata wzroku". O ile chodzi o zagadnienia rehabilitacyjne tych niewidomych, to wyznaczają je przede wszystkim zmiany starcze, a nie ślepota. Zadaniem rehabilitacji ludzi w wieku starszym "jest podtrzymanie jak najdłużej maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej" i(A. Hulek, 1961, s. 112). Z tego też powodu w programie rehabilitacji tych osób nie można pominąć lub zaniedbać tego wszystkiego, co sprzyjałoby utrzymaniu jak najdłużej dobrej kondycji, a nawet jej poprawie. Chodzi tutaj o te wszystkie przedsięwzięcia, które składają się na tzw. profilaktykę geriatryczną. K. Wiśniewska-Roszkowska (1975, s. 115) podaje, że przez przestrzeganie profilaktyki geriatrycznej "organizm staje się bardziej odporny na grożące starości choroby, wzrasta sprawność fizyczna i umysłowa, wybitnie poprawia się nastrój psychiczny, a życie nie tylko znacznie się wydłuża, ale staje się dużo ciekawsze i przyjemniejsze". Według autorki profilaktyka geriatryczną obejmuje: prawidłowe odżywianie się, ruch fizyczny, gimnastykę i odpowiednio dobraną pracę oraz higienę psychiczną. 2. Ociemniali w wieku starszym Zupełnie inną grupę stanowią osoby, które utraciły wzrok będąc już w wieku podeszłym. Oznacza to, że przez zasadnicze okresy, swego życia, a więc młodość, wiek dorosły, byli oni osobami normalnie widzącymi. •Grupa ta rekrutuje się najczęściej z osób, które utraciły wzrok całkowicie lub v/ poważnym stopniu na skutek naturalnych zmian starczych występujących w narządzie wzroku lub schorzeń tego narządu czy innych schorzeń. Wymieniony już D. B. Bromley .(1969, s. 56 i nast.) w następujący sposób charakteryzuje zmiany starcze w obrębie narządu wzroku: Soczewka oka "starzeje się" już od niemowlęctwa, a w wieku dojrzałym staje się mniej przezroczysta i elastyczna. Przyczyną tego jest to, ze rośnie ona nie pozbawiając się starych komórek. Powoduje to również zmniejszenie się zdolności akomodacyjnej. W późniejszym wieku gorsza jest również konwergencja linii widzenia obu gałek ocznych. Zmiany w siatkówce mogą prowadzić do zaniku komórek nerwowych, co przyczynia się do gorszego odbioru obrazu otoczenia i wyraża się w zmniejszeniu się ostrości obrazu, złym rozróżnianiu barw i kontrastów, gorszej adaptacji do ciemności. W niektórych przypadkach występuje ograniczenie pola widzenia. Wraz z wiekiem zmiany-te potęgują się, a różne choroby mogą je powiększyć czy pogłębić. Według H. Wolter-Czerwińskiej (1970, 221 s. 300) do najczęstszych schorzeń narządu wzroku w okresie inwolucyjnym należą: starcza zaćma, jaskrą, starcze zwyrodnienie plamki żółtej i

starcze odwarstwienie siatkówki. W porównaniu z poprzednią grupą ociemniali w starszym wieku znajdują się z psychologicznego punktu widzenia w dużo trudniejszej sytuacji, albowiem mniej więcej w tym samym okresie spadają na nich 'kon-sekwencje wynikające ze ślepoty i postępujących zmian starczych. Ogólnie można powiedzieć, że mają oni mniejsze możliwości kompensacji skutków wynikających z utraty wzroku. O ile chodzi o problemy związane z psychiczną adaptacją ociemniałych w wieku starszym, to T. Majewski <1971b, s. 104) twierdzi, że "realizacja niektórych problemów psychologicznych, jak akceptacja kalectwa i wykształcenie odpowiednich postaw, przebiega zazwyczaj z dużymi oporami. Ludzie starsi mają na ogół pewne trudności w adaptacji do nowych warunków, co znajduje swój wyraz w trakcie psychicznej rehabilitacji tych osób. Poza tym ludzie w podeszłym wieku nie łatwo się zmieniają. Nie wykazują oni specjalnych chęci do wypracowania w sobie cech psychicznych, które pozwalałyby im na przystosowanie się do nowych warunków, jakie zaistniały w związku ze starością i ślepotą, a dzięki którym ich życie i współżycie z otoczeniem przebiegałyby harmonijnie i spokojnie". T. Gałkowski (1981, s. 5) pisząc o "dobrej kondycji psychofizycznej" osób w starszym wieku, co odnosi także do niewidomych, podkreśla, że zależy ona od aktywnego stosunku do życia, od właściwej postawy życiowej. Podkreśla również, że aby "móc kształtować u nich właściwe podstawy życiowe i utrzymywać właściwą aktywność, potrzebne są odpowiednie formy zorganizowanej opieki lekarsko-psychologicznej opartej na współczesnych osiągnięciiach gerontologii". A więc autor dostrzega tu-. taj doniosłe problemy psychologiczne i poważną rolę psychologa. •Ociemniali • w wieku starszym, podobnie jak inne osoby ociemniałe, wymagają rehabilitacji, która jest zagadnieniem bardzo złożonym. Mieszczą się bowiem tutaj zadania wynikające zarówno ze ślepoty, jak też ze Starości. Precyzując dokładniej starcze zmiany somatyczne i psychiczne potęgują i pogłębiają skutki utraty wzroku czyniąc w ten sposób proces rehabilitacji trudniejszym i bardziej skomplikowanym. Zadaniem rehabilitacji ludzi starych - jak już zaznaczono - jest "podtrzymanie jak najdłużej maksymalnej sprawności fizycznej l psychicznej". Zadaniem rehabilitacji niewidomych jest przygotowanie ich do życia poprzez rozwój różnych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w warunkach ślepoty. 6ą to więc zadania bardzo złożone i-wymagające dużego zaangażowania. Program rehabilitacji ociemniałych w wieku starszym nie musi specjalnie odbiegać od programu rehabilitacji podstawowej i społecznej niewidomych w innym wieku, z tym że pewne .zagadnienia muszą 222 być bardziej uwypuklone, a inne zredukowane. W trakcie realizacji programu rehabilitacji ociemniałych w wieku starszym trzeba się liczyć z możliwościami umysłowymi tych osób, tzn. możliwościami przyswajania sobie nowej wiedzy, umiejętności itd. W zasadzie proces ten przebiega dużo wolniej i z pewnymi trudnościami, których nie spotykamy u niewidomych w młodszym wieku. Często można też spotkać zdecydowanie negatywną postawę wobec rehabilitacji w tej grupie jednostek <por. T. Majewski, 1971, s. 104 i 105). Część druga TYFLOPSYCHOLOGIA STOSOWANA

Tyfiopsychologia jest nie tylko nauką teoretyczną, lecz również praktyczną (stosowaną). Zadaniem części stosowanej jest wykorzystanie wiedzy tyfiopsychologicznej w rozwiązywaniu praktycznych problemów wy-H ' nikający i związanych ze ślepotą lub głębokim uszkodzeniem narządu '>: wzroku. Takimi praktycznymi problemami jest rewalidacja dzieci nie-il widomych i niedowidzących oraz rehabilitacja dorosłych osób z defek-| tem wzroku, głównie ludzi, którzy utracili wzrok (ociemniałych). W 's pierwszym przypadku chodzi o stworzenie tym dzieciom optymalnych f warunków rozwoju i przygotowania do życia i pracy zawodowej w warunkach głębokiego uszkodzenia wzroku. W drugim przypadku chodzi natomiast o przywrócenie ludziom ociemniałym, u których proces rozwojowy w zasadzie się zakończył, zdolności do możliwie samodzielnego życia i pracy zawodowej, a tym samym włączenie ich w czynne życie społeczne. Rozgraniczamy tutaj pojęcie rewalidacja i rehabilitacja, co uczyniliśmy już w rozdz. I. 3, albowiem zarówno sam przedmiot oddziaływań, jak też zabiegi stosowane w tych procesach znacznie się różnią, O ile chodzi, o'dzieci niewidome i niedowidzące, to akcent pada na ich rozwój. Przeciwnie u dorosłych akcent ten położony jest na rekonstrukcję (odbudowę) tego, co uległo rozbiciu w wyniku utraty wzroku. Aby proces rewalidacji lub rehabilitacji mógł być prawidłowo przeprowadzony, musi być oparty na diagnozie, która wskazywałaby na konieczność zastosowania takich czy innych zabiegów ,rewalidacyjnych czy rehabilitacyjnych. Należy tutaj podkreślić, że zarówno w ustalaniu diagnozy dla celów rewalidacji czy rehabilitacji dzieci i dorosłych osób z uszkodzonym zmysłem wzroku, jak też w samych tych procesach problematyka psychologiczna jest mocno zaakcentowana i posiada duże znaczenie. • Stąd też w tyfiopsychologii stosowanej wyłaniają się 2 grupy zagadnień, a mianowicie związanych z: - diagnostyką tyfiopsychologiczną, •- rozwiązywaniem problemów .psychologicznych występujących w rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących oraz w rehabilitacji ludzi ociemniałych. 225 15 T. Majewski, Psychologia VII. DIAGNOSTYKA TYFLOPSYCHOLOGICZNA 1. Rodzaje diagnoz tyflopsychologicznych Diagnostyka psychologiczna należy do bardzo ważnych" zagadnień psychologii stosowanej, albowiem od prawidłowo postawionej diagnozy zależy w znacznym stopniu ustalenie i efektywność zastosowanych na jej podstawie zabiegów (oddziaływań) .rewalidacyjnych czy rehaibilitacyj-, hych. Diagnoza psychoolgiczna jest wynikiem złożonych czynności zmierzających do poznania człowieka w aspekcie psychicznym. Poznanie to dokonuje się dzięki badaniom diagnostycznym, które dostarczają psychologowi niezbędnych informacji. Informacje te, uzyskane za pomocą psychologicznych metod diagnostycznych, pozwalają na wykrycie i ustalenie niedoborów rozwojowych (opóźnień, odchyleń czy dysharmonii), braków lub luk w wiadomościach oraz zaburzeń w .zachowaniu człowieka, . Diagnozę psychologiczną sporządza się w formie orzeczenia o psychicznym funkcjonowaniu człowieka odnoszącym się do jego całości - diagnoza

globalna lub określonego aspektu - diagnoza cząstkowa. Po-• winna ona zawierać nie tylko ustalenia .(opis) stwierdza jąceNyymienione nieprawidłowości czy zaburzenia, lecz także podawać ich wyjaśnienie genetyczne, a więc ustalać udział w ich genezie mechanizmów organicznych (somatycznych), psychologicznych, a także uwarunkowań środowiskowych czy wychowawczych. Integralną część diagnozy psychologicznej stanowić powinna także prognoza, a więc przewidywanie wyników oddziaływań rewalidacyjnych czy rehabilitacyjnych. Z reguły najważniejszy cel diagnozy psychologicznej ^ostateczne og- ' mwo jej opracowania stanowi propozycja • odnośnie do-ustalenia i zastosowania odpowiednich zabiegów mających na celu wyrównanie, złagodzenie, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości czy zaburzeń. Te same ustalenia odnoszą się także do diagnozy tyfiopsychologicznej, a-więc diagnozy odnoszącej się do niewidomych i niedowidzących. Diagnozę tyfiopsychologiczną sporządza się dla różnych celów, a orzeczenie psychologiczne zawierające tę diagnozę i wynikające z niej wskazania dotyczące odpowiednich zabiegów rewalidacyjnych czy rehabilitacyjnych przeznaczone jest dla różnych osób - rodziców, nauczycieli, wychowaw226 ców, różnych pracowników rehabilitacyjnych czy .samego psychologa diagnosty. Potrzebują jej zarówno dzieci niewidome i niedowidzące od urodzenia czy wczesnego dzieciństwa, jak również osoby, które w późniejszym okresie życia utraciły całkowicie lub w znacznym stopniu wzrok (ociemniali). Ogólnie mówiąc diagnozę tyfiopsychologiczną sporządza się dla następujących celów: 1. Pedagogiczno-^rewalidacyjnych, diagnoza powinna ustalać niedobory rozwojowe (nieprawidłowości); dotyczy więc ona głównie dzieci niewidomych i niedowidzących. 2. Rehabilitacji psychicznej, w diagnozie powinny być zawarte ustalenia i ocena poziomu psychicznej, adaptacji do nowych sytuacji i warunków po utracie wzroku; dotyczy więc ona osób ociemniałych. 3. Poradnictwa zawodowego, diagnoza powinna zawierać ustalenia i ocenę psychologicznych "komponentów zdolności (przydatności) do pracy; sporządza się ją zarówno w przypadku młodzieży niewidomej i niedowidzącej stojącej przed wyborem zawodu, jak również osób starszych, które na skutek utraty wzroku wymagają zmiany -zawodu >(przekwalifi-kowa.nia). 1.1. Diagi^ozsa tyfiopsychologicznja dla celów pedagogiczniorewalidacyjnych Kształcenie specjalne i rewalidacja mają na celu stworzenie dziecku niewidomemu i niedowidzącemu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i przygotowania się do życia i pracy zawodowej. Warunkiem efektywnego przeprowadzenia tych procesów jest prawidłowe ustalenie diagnozy zawierającej ocenę niedoborów rozwojowych, a więc odchyleń, opóźnień czy dysharmonii w rozwoju. Diagnoza taka jest nie-izbędna dla ustalenia stosownych zabiegów rewalidacyjnych dla dziecka z defektem wzroku. Diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych powinna być z reguły diagnozą globalną obejmującą wszystkie aspekty rozwojowe, a więc przedstawiającą prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowe odnoszące się do wszystkich procesów psychicznych, cech osobowości, a także na pewnym etapie rozwojowym - do adaptacji

gdy przystępuje się do systematyczna i programowej pracy rewalidacyjnej nad dzieckiem niewidomym lub niedowidzącym. o istocie. jaki typ uwarunkowań przyczynowych przewa227 za w konkretnym przypadku. Z reguły diagnoza psychologiczna w odniesieniu do dzieci niewido.powinna być raczej procesem ciągłym.funkcję doradcy rodziców. Klimasiński (1979. sposobem kontrolowania i korygowania ich przebiegu". 8) pisze. albowiem ustalony Jia-jej podstawie program rewalidacyjny realizowany jest przez inne •osotoy. że diagnoza tyfiopsychologiczna "nie może być jednorazowym stwierdzeniem. Powinna ona także podawać. a także 'z reguły . Szczególnie duże znaczenie w tym przypadku ma diagnoza okulistycz-' na. W tym miejscu trzeba podkreślić. nych zaburzeń i o miejscu ich w całokształcie rozwoju psychicznego -dziecka niewidomego lub niedowidzącego" (K. bywa w przedszkolu. że skutki defektu wzroku są bardzo rozległe i dotyczą wielu sfer. szkole. ze nie ma ona żadnej wartości dla psychologa. genezie i przebiegu ewentuał-. . Diagnoza dla celów pedagogicznorewalidacyjnych ma charakter diagnozy zespołowej. Z tego też powodu wśród tego typu diagnoz można wyróżnić: 1. uwzględniając oczywiście specyfikę rozwoju dziecka niewidomego czy niedowidzącego. gdy dzi-ecko wychowywane jest w domu. czy nauczycieli i wychowawców. Stąd istnieje konieczność uchwycenia wszelkich niedoborów rozwojowych. Nie oznacza to jednak. nego osób z defektami wzroku. nauczycieli. jak też zaniedbań środowiskowych i wychowawczych (por. prognozę co do przewidywanych efektów •zabiegów rewalidacyjnych. albowiem mogą nakładać się tutaj różne czynniki zarówno organiczne i funkcjonalne. gdy dziecko prze-. "Musi więc dysponować głęboką wiedzą o swoistych zjawiskach rozwojowych i specyfice funkcjonowania psychicz-:. co stanowiłoby podstawę do ustalenia programu rewalidacyjnego mającego na celu usunięcie stwierdzonych niedoborów. wynikające z defektu wzro•ku. Gałkowski. 31). 2. Wynika to stąd.spełnia on . zwłaszcza lekarz okulista. T. Drugą cechą diagnozy dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych jest "to.• mych luib niedowidzących jest diagnozą dla innych.. s.sporządzaną w momencie. Diagnozę początkową . s. K. Bierze on bowiem udział w opracowywaniu programu rewalidacyjnego. Diagnoza ta powinna także zawierać wyjaśnienie genetyczne wskazujące na czynniki. np. ale także skuteczność zabiegów rewalidacyjnych.. s. internacie. Psycholog sporządzając diagnozę powinien opierać 'się na ogólnych twierdzeniach dotyczących rozwoju i funkcjonowania psychiki dzieci niewidomych i niedowidzących. wychowawców. że niekiedy jest dość trudno rostr-zygnąć.psychicznej i społecznej do życia w warunkach ślepoty czy niedowidzenia. 35). a więc stwierdzająca niedobory rozwojowe. To samo dotyczy także psychologii rozwojowej i klinicznej. Klimański. które mają swój udział w genezie tych niedoborów. 1980. . Bez tej wiedzy opracowanie prawidłowej globalnej diagnozy byłoby niemożliwe.. rodziców. który ją ustala.. 1978. towarzyszącym nauczaniu i rehabilitacji. Diagnozę sprawdzającą efektywność zabiegów rewalidacyjnych* n'a podstawie której dokonuje się korekty pierwotnie ustalonego programu lub podejmuje się decyzję o zaprzestaniu dalszych zabiegów. że powinna to być diagnoza ciągła. albowiem opracowywana jest z reguły przez zespół specjalistów. w którym obok psychologa i pedagoga występuje także lekarz.

. Często dla pełnej diagnozy lekarskiej potrzebne są również badania innych specjalistów. Ten element diagnozy okulistycznej ma znaczenie dla ustalenia prawidłowego kierunku rewalidacji uwzględniającej przyszły stan wzroku dziecka. a zwłaszcza z następującymi jej składnikami: 1. Chodzi tutaj przede wszystkim o informacje dotyczące: . które bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie. jak też w kierunku polepszenia stanu funkcjonalnego wzroku. jak np. lekarza neurologa. zaburzenia w rozwoju motorycżnym itd. który spowodował ślepotę lub głębokie uszkodzenie wzroku. Zmiany te mogą iść zarówno w kierunku pogorszenia i prowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku. . Chodzi mianowicie o stwierdzenie i określenie zakresu dodatkowych kalectw czy schorzeń u niewidomego czy niedowidzącego dziecka. słabowzroczność). a więc z przyczyną oraz z rozwojem i przebiegiem procesu chorobowego.8 gicźną dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych bez informacji dotyczących defektu wzroku dziecka. . ewentualnie dla widzących.Trudno właściwie opracować wyczerpującą diagnozę tyfiopsycholo23. zachowanych resztek wzroku w różnych sytuacjach życiowych. a także w wielu przypadkach na genetyczne wyjaśnienie wielu odchyleń i nieprawidłowości rozwojowych czy zaburzeń zachowania. Informacje w tym względzie pozwalają na ewentualne odróżnienie czynników somatycznych (organicznych) od psychologicznych. ' . . pochodzi. scho22& rżeń wewnętrznych. Z etiologią i patogenezą. psychiatry. ewentualnie innymi zaburzeniami funkcjonalnymi wzroku oraz z możliwością korekcji zachowanej zdolności widzenia w drodze zastosowania pomocy optycznych. a więc czy aktualny stan wzroku ma charakter ustabilizowany czy też należy się liczyć z dalszymi zmianami.. 3. .uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Z tego też powodu przed opracowaniem swojej diagnozy psycholog powinien zapoznać się z diagnozą okulistyczną. wychowawczych czy środowiskowych przy ustalaniu wpływu i przyczyn pewnych odchyleń i nieprawidłowości rozwojowych lub zaburzeń zachowania. : 2. internisty. np. uszkodzenia narządu ruchu. zaburzenia słuchu. stopniem zwężenia (ubytków) pola widzenia. Szczególnie jest to istotne w przypadkach ślepoty pochodzenia centralnego . Obok informacji dotyczących stanu zdrowia ważne dla ustalenia diagnozy tyfiopsychologicznej są również informacje dotyczące historii życia i warunków środowiskowych. a więc czy może ono uczęszczać do szkoły dla niewidomych czy dla niedowidzących. . a więc ze stopniem obniżenia ostrości wzroku (całkowita ślepota. Z prognozą odnośnie do stanu wzroku. w których dziecko niewidome lub niedowidzące żyje lub z których. wzrok szczątkowy. ortopedy. Szczególne znaczenie ma określenie funkcji wzroku przy kwalifikowaniu dzieci z defektami wzroku do odpowiednich szkół. laryngologa. Diagnoza okulistyczna pozwala przede wszystkim na określenie potencjalnych możliwości percepcyjnych dziecka niewidomego lub niedowidzącego. Z aktualnym stanem wzroku. . Jest to niezbędne dla ustalenia faktycznych możliwości percepcyjnych osób z defektem wzroku oraz możliwości wykorzystania. Oczywiście kryterium okulistyczne nie jest jedynym. które obok defektu wzroku może także spowodować umysłowe upośledzenie. które mogą mieć także pewien wpływ na sferę psychiczną.

Czynników mających swój udział w genezie niedoborów rozwoje-.sprawności manualnych. Rozwoju społecznego (postaw wobec rodziców. . Diagnozę dla celów poradnictwa dla rodziców wychowujących swoje dziecko niewidome lub niedowidzące w warunkach domowych albo dla wychowawczyń przedszkoli specjalnych lub zwykłych zajmujących się tego rodzaju dziećmi. Odnosi się ona z reguły do dzieci małych. środowiska społecznego i kulturowego.czynników somatycznych . ogólnej aktywności społecznej). oraz z indywidualnych potrzeb dziecka badanego. .orientacji przestrzennej i poruszaniu się. Biorąc pod uwagę wiek chronologiczny oraz różne formy oddziaływań rewalidacyjnych wśród diagnoz dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych można wyróżnić: 1. Ogólnej sprawności umysłowej (inteligencji). 'miejsca zamieszkania. 3. zwłaszcza: . W tym przypadku chodzi o ocenę dojrzałości szkolnej.kolegów. a więc: _ • .inne dzieci w rodzinie. małe miasteczko.ich wiek. Sytuacji rodzinnej. Wszechstronna i wyczerpująca diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych powinna obejmować określenie i ocenę: 1. stan zdrowia. Miejsca zamieszkania .. Warunków materialnych . a . Te informację pozwalają na określenie sytuacji rodzinnej . internatu. Potencjalnych możliwości funkcjonalnych zachowanych resztek wzroku. . Rozwoju i przystosowania emocjonalnego. kolegów.czynników środowiskowych . 2.źródło utrzymania rodziców. warunki mieszkaniowe.i środowiskowej dziecka niewidomego czy niedowidzącego oraz możliwości przeprowadzenia rewalidacji w warunkach domowych. praca zawodowa. Diagnozę dla celów zakwalifikowania dziecka niewidomego lub niedowidzącego do odpowiedniej placówki lub formy kształcenia i rewalidacji. . zwłaszcza praca zawodowa matki. regulującej i kontrolującej w działalności praktycznej. którym trzeba stworzyć optymalne warunki rozwoju poprzez odpowiedni program rewalidacyjny. w jakim celu sporządza się diagnozę.poznawania przedmiotów. wychowawców. 230 Nie w każdym rodzaju diagnozy tyfiopsychologicznej dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych jest konieczne uwzględnienie wszystkich wymienionych komponentów. dotykowo-ruchowego. szkoły. duże miasto.1. 4.czynników wychowawczych .funkcji orientacyjnej. zaburzeń neurologicznych.wieś. a więc: a) rodziców . 3. b) rodzeństwa . Rozwoju motorycznego. ." • .percepcji barw podstawowych i mieszanych. 7. . a zwłaszcza ich kompleksowego działania (rozwoju kompensacji percepcyjnej). Które z nich powinny być szczególnie zaakcentowane. wykształcenie.ślepoty jako takiej. 6.sprawności lokomocyjnych. wych.środowiska rodzinnego. dodatkowych kalectw i schorzeń. 2. wynika przede wszystkim z tego. 2. ich wiek. ^ 5. Sprawności pozostałych zmysłów: słuchu. a zwłaszcza w zakresie: .

Zawierać powinien on zestaw niezbędnych zabiegów rewalidacyjnych dla dziecka.poruszanie się w przestrzeni połączone z działaniem praktycznym.więc ocenę rozwoju fizycznego. Tego rodzaju diagnoza . a więc czy rozwój dziecka odpowiada wymaganiom.diagnoza pedagogiczna . wyobrażeń i pojęć o przedmiotach i zjawiskach otoczenia. lub przez wychowawczynie.sporządzona na podstawie badań psychologicznych przy wykorzystaniu diagnozy okulistycznej powinna stanowić podstawę do określenia programu rewalidacji dziecka niewidomego lub niedowidzącego.diagnoza lekarska . 517).) w diagnozie tych dzieci należy kłaść nacisk na 6 następujących aspektów rozwojowych: . .to zgodnie z Oregońskim Programem Rehabilitacji (1978. .określony zasób wiadomości. a więc diagnozę w odniesieniu do małych dzieci niewidomych i niedowidzących do wieku szkolnego . Nie powinna ona ujmować tych zagadnień statycznie. trudności w nauce (niepowodzeń szkolnych) i trudności wychowa wczych. . w tym również resztek wzroku.dużą motorykę .język.diagnoza psychologiczna . a więc informacje dotyczące odchyleń. opóźnień czy dysharmonii rozwojowych. jak już podkreślono. M. -. Diagnozę dla celów poradnictwa 'dla nauczycieli i wychowawców realizujących program rewalidacji w odpowiedniej placówce szkolno-wychowawczej. Odnosi się więc ona do dzieci w wieku szkolnym.małą motorykę •. . wyrażający się zainteresowaniem nauką {por. . manualnych i umysłowych.gdy dziecko przebywa w specjalnym przedszkolu lub innej placówce wychowawczej. psychicznego i społecznego w odniesieniu do wymagań szkolnych.socjalizację . 7 i nast.sprawności manipulacyjne. i(r) . -. . Przełącznikowa.rozwój kontaktów społecznych. . s. że na jej strukturę składa się: . lecz dynamicznie ze wskazaniem na potencjalne możliwości rozwojowe dziecka oraz sugerować zastosowanie 231 odpowiednich zabiegów rewalidacyjnych.określone postawy oraz stosunek poznawczy do otoczenia. biorąc oczywiście pod uwagę specyfikę rozwoju małego dziecka z defektem wzroku. gdy dziecko wychowywane jest w domu. Diagnoza ta powinna zawierać ocenę stanu rozwoju dziecka niewidomego czy niedowidzącego. . na którą składa się: . Z reguły przyjmiuje się.wykonywanie czynności życia codziennego. 3.ocena stanu zdrowia dziecka. chodzi o ocenę dojrzałości szkolnej. 1979.' Pojęcie dojrzałości szkolnej różnie jest definiowane. s.samodzielność .sprawności pozostałych zmysłów. W diagnozie tej.funkcje poznawcze . Diagnoza ta ma na celu ustalenia i wyjaśnienia pewnych nieprawidłowości rozwojowych.ocena psychicznej gotowości dziecka do . względnie opóźnień lub luk w tym zakresie. które powinny być przeprowadzone przez rodziców. Biorąc pod uwagę pierwszy rodzaj diagnozy dla celów pedagogicznorewalidacyjnych. Podobnie pewną specyfikę ma diagnoza dla celów zakwalifikowania dziecka z 'defektem wzroku do odpowiedniej placówki szkolnej.określony system rozmaitych czynności ruchowych.ocena zasobu niezbędnych wiadomości. . 'Diagnoza dojrzałości szkolnej jest również diagnozą zespołową. jakie stawia szkoła przed uczniem pierwszej klasy.

do szkoły dla dzieci widzących lub trzeba stworzyć mu inne warunki rewalidacji. . Potencjalnych możliwości zachowanych resztek wzroku. zwłaszcza w szkołach specjalnych dla dzieci niewidomych i niedowidzących. a więc: . Sprawności pozostałych zmysłów. wych.z defektem wzroku należy skierować do szkoły dla dzieci niewidomych. Ogólnego rozwoju umysłowego (inteligencji). Często potrze-. to szczególne znaczenie ma w niej określenie: ' 1. reedukacyjnych. . do szkoły dla dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych. 2. które utraciły wzrok całkowicie lub częściowo (ociemniałych). 1. czy dziecko .rozwoju kompensacji pęrcepcyjnej (kompleksowego działania zmysłów).sprawności słuchu '•.lokalizacja przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców słuchowych. efektywne wykorzystywanie dotyku w poznawaniu przedmiotów. Ostatecznym celem tej diagnozy jest korekta czy zmodyfikowanie programu rewalidacyjnego poprzez wprowadzenie odpowiednich zabiegów wyrównawczoikorekcyjnych.sprawności dotyku . który równocześnie przeprowadza proces rehabilitacji psychicznej badanej osoby. Pozostała jeszcze do omówienia diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów poradnictwa dla nauczycieli i wychowawców. Jej przeprowadzenie wymaga także dokładnego poznania funkcjonowania psychiki po tak ciężkim urazie psychicznym (szoku). Jak już podkreślono .podjęcia nauki szkolnej. Diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów rehabilitacji psychicznej ma inną treść.potrzeba tego typu diagnozy wyłania się w przypadku wystąpienia pewnych zahamowań rozwojo-. Zespołowa diagnoza stanowi dla zespołu orzekającego podstawę do podjęcia decyzji.foa ta powstaje na tle diagnozy pedagogicznej wskazującej na pewne opóźnienia i luki w opanowaniu materiału programowego w szkole. 3. Często tego typu diagnozy mają charakter diagnoz genetycznych. 232 5. trudności w nauce czy trudności wychowawczych. .tych przypadkach z reguły nie zachodzi potrzeba opracowania diagnozy globalnej. lecz diagnozy cząstkowej. usprawniających itd. której elementy określają konkretne problemy czy potrzeby dziecka niewidomego lub niedowidzącego. 4. do szkoły dla dzieci niedowidzących. płaskiego pisma.różnicowanie bodźców przestrzennych niezbędne dla nauki brajla. Samodzielności w wykonywaniu niektórych czynności życia codziennego. Z reguły jest to diagnoza ustalana przez psychologa. Diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów rehabilitacji psychicznej Istotnym zadaniem całego procesu rehabilitacji osób. Sprawności motorycznej. . przy pisaniu i czytaniu zwykłego. ' O ile chodzi o diagnozę tyfiopsychologiczną dla celów zakwalifikowania dziecka do odpowiedniej placówki szkolnej.2. niż to miało miejsce w przypadku dzieci niewidomych i niedowidzących. którzy zajmują się dziećmi z defektami wzroku w odpowiednich placówkach szkolno-wy-chowawczych. W . Jest to .sprawności lokomocyjnych. a zwłaszcza: . a więc' ustalających przebieg zjawisk (zmian) i wyjaśniających mechanizmy po--" wstałych nieprawidłowości czy trudności. a więc ustalenia diagnozy psychologicznej. zwłaszcza .Sprawności manualnych. jest adaptacja psychiczna do nowych warunków i sytuacji stanowiąca istotę rehabilitacji psychicznej.

chodzi mianowicie o to. dużą wagę mogą mieć czynniki (warunki) społeczne. Tak więc tego rodzaju diagnoza tyfiopsychologiczna powinna . Wskazują one bowiem na pozycję i pełnioną rolę badanego w swoim środowisku rodzinnym. Jest to konieczne do ustalenia prawidłowego programu rehabilitacji psychicznej oraz odpowiednich metod do jego realizacji (patrz rozdz. Treść diagnozy w tym przypadku wyznaczają podstawowe problemy psychologiczne wynikające i związane z utratą wzroku. 8. czy badany jest osobą nowo ociemniałą i jej przeżycia związane z utratą wzroku są jeszcze świeże. czy ociemniały znajdzie w swoim środowisku warunki dla pełnej integracji społecznej czy też nie.wieś. W takim przypadku pewne reakcje i zaburzenia funkcjonowania osobowości mogą być spotęgowane. liczba dzieci. czy ślepota nastąpiła sama czy towarzyszą jej dodatkowe dysfunkcje lub schorzenia. Diagnoza okulistyczna ma szczególne znaczenie dla interpretacji wyników badań psychologicznych. które w procesie rehabilitacji psychicznej powinny być 234 rozwiązane. a inaczej . takie jak stan cywilny.człowiek w wieku starszym. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie także wiek badanego. czy w ogóle lekarskiej. 3) uzyskane z badań psychologicznych. a zwłaszcza niektórych jej cech. możliwości jego korekcji i prognozy istotne są tutaj także bliższe informacje dotyczące utraty wzroku.<. czy utrata wzroku nastąpiła nagle czy stopniowo. a reakcje emocjonalne bardzo intensywne. 2) uzyskane z ankiety personalnej lub wywiadu społecznego dotyczące sytuacji społecznej badanego. Obok informacji dotyczących stopnia -utraty wzroku.czego on sam maże od niego się spodziewać. Mówiąc o diagnozie lekarskiej nie bez znaczenia jest również to. małe miasteczko. stąpiła pewna adaptacja do nowej sytuacji i warunków. jaki upłynął od utraty wzroku (data utraty wzroku). Celem badań diagnostycznych jest w tym przypadku ustalenie stopnia psychicznej adaptacji do nowych sytuacji oraz zdolności do prawidłowego funkcjonowania w warunkach ślepoty. Obok wymienionych czynników dla interpretacji wyników psychologicznych. Może to mieć także znaczenie dla ustalenia czynników hamujących i stymulujących proces rehabilitacji psychicznej. O ile chodzi o diagnostyczne badania psychologiczne. czy też upłynął pewien okres od tego motnentu i na-.13 Do opracowania rzetelnej diagnozy tyflopsychologicznej dla celów rehabilitacji psychicznej ociemniałych psychologowi niezbędne są informa•cje: 1) zawarte w diagnozie okulistycznej. Przede wszystkim doty-. miejsce i warunki zamieszkania. Inaczej bowiem będzie reagować na utratę wzroku młody człowiek. a możliwości rehabilitacyjne znacznie zmniejszone. czego środowisko od badanego oczekuje i .zy to okresu. albowiem przebieg reakcji na ten fakt jest w obu przypadkach różny. Miejsce zamieszkania . a zwłaszcza ustalania wskazań dla rehabilitacji psychicznej ociemniałego. przed którym stoi jeszcze przyszłość.ma szczególne znaczenie dla tego. duże miasto •. Pozwala to również na określenie tego. to są one ukierunkowane przede wszystkim na poznanie osobowości ociemniałego. IX).więc diagnoza dla niego samego. Inną ważną informacją jest to.

Zewnętrznych warunków pracy. Wewnętrznych warunków pracy. Jego postawy wobec siebie jako inwalidy. a więc czynności i operacji. narzędzi. Jego postaw wobec widzących. a ustalone w jej wyniku warunki i wymogi w stosunku do przyszłego pracownika zawiera charakterystyka zawodu lub stanowiska pra^ 2. na które zwrócono tutaj uwagę. Stawia ono sobie za cel udzielenie tym osobom pomocy w wyborze najwłaściwszego kierunku kształcenia zawodowego lub zatrudnienia albo. Czynników hamujących i stymulujących proces psychicznej adaptacji do nowych i zmienionych warunków. 5. Karney (1979. oceny poziomu inteligencji. Majewski. Często tego typu diagnoza łączy się także z diagnozą zawodową. Jego postawy wobec rehabilitacji. a więc zastosowania odpowiednich form psychoterapii.ustalaną w momencie przystępowania ociemniałego do rehabilitacji. które ten zawód lub pracę mają wykonywać.sprawność . 29) dzieli warunki wewnętrzne pracy na: . s. w tym również niewidomych i niedowidzących. W niektórych przypadkach diagnoza dla celów rehabilitacji psychicznej ociemniałych może wymagać także uwzględnienia innych elementów niż te. materiałów. fizycznych warunków pracy wystepujących przy wykonywaniu danego zawodu czy pracy na danym stanowisku pracy. np. Stopnia akceptacji przez badanego kalectwa i jego skutków. J. socjoterapii itd'. T. Orzeczenie psychologiczne dla celów rehabilitacji psychicznej obok ustalenia diagnozy powinno także zawierać wyraźne wskazania odnośnie do przeprowadzenia odpowiednich oddziaływań psychokorekcyjnych. jak: stan zdrowia. 79). sprawności fizyczne . Zespół warunków wewnętrznych umożliwiających wykonywanie pracy zwykło się określać zdolnością lub przydatnością do' pracy. Jego postawy wobec członków rodziny. dokonuje się to zwykle w wyniku analizy stanowiska pracy. której celem jest ustalenie potrzeby kontynuowania lub zaprzestania dotychczasowego programu rehabilitacji psychicznej lub ustalenie konieczności jego skorygowania.zawierać ocenę: 1. 6. w ustaleniu planu rehabilitacji • zawodowej. maszyn. której ocena jest szczególnie istotna w przypadku inwalidów wzroku posiadających znaczne ograniczenia zawodowe wynikające z ich kalectwa. Wśród diagnoz tyflopsychologicznych dla celów rehabilitacji psychicznej ociemniałych można wyróżnić: . a więc cech i właściwości osób. 1.diagnozę sprawdzającą skuteczność przeprowadzonych w okresie rehabilitacji zabiegów. Prawidłowe udzielenie niewidomemu lub niedowidzącemu porady zawodowej i_wspólnie z nim zadecydowanie o przyszłości zawodowej musi być oparte na poznaniu: l. z uwagi na ich ograniczoną zdolność do pracy i tym samym mniejsze szansę zawodowe. 3. technologii. Ma ono szczególne znaczenie dla inwalidów wzroku. (por. 1971a. 4. 2. mówiąc inaczej. której celem jest zaproponowanie właściwych zabiegów psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych.3. s. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów poradnictwa zawodowego Poradnictwo zawodowe stanowi pierwszy i bardzo ważny etap w re•habilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.diagnozę początkową .fizyczne. • sprawności manualnych itd. .

poszczególnych narządów i organów. -•' badania internistyczne. ewentualnych innych zaburzeń funkcjonalnych wzroku. Szczególne znaczenie mają tutaj badania lekarskie. osobowościowe. w jakich niewidomy czy niedowidzący może pracować.. które mogą pogłębiać istniejące już ograniczenia zawodowe niewidomego czy niedowidzącego. stopnia zwężenia (ubytki) pola widzenia.ocena społecznych wewnętrznych warunków pracy. ". Inaczej sprawa wygląda ze starszym człowiekiem.ocena fizycznych wewnętrznych warunków pracy. jeśli zachodzi tego-rodzaju potrzeba.badania okulistyczne. pochodzenie. to mają one na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia i wykrycie ewentualnych dodatkowych kalectw czy chronicznych schorzeń.ocena psychicznych wewnętrznych warunków pracy.doradcę zawodowego. . powinny one uwzględnia(r) zarówno aspekt okulistyczny. .psychiczne. który będzie uwzględniał przyszły stan wzroku.ewentualnie inne badania specjalistyczne. -. kwalifikacje itd. Jest to istotne do ustalenia faktycznych możliwości percepcyjnych osób badanych oraz możliwości wykorzystania 236 zachowanych resztek wzroku w sytuacjach pracy. Badania okulistyczne mają na celu ocenę stanu funkcjonalnego wzroku. Mówiąc o fizycznych wewnętrznych warunkach pracy trzeba jeszcze podkreślić znaczenie wieku badanegoi dla ustalenia formy kształcenia zawodowego. Ocena tych warunków w celu ustalenia diagnozy zawodowej i udzielenia właściwej porady zawodowej musi odbywać się na podstawie: . umiejętności. Niewidomego lub niedowidzącego stosunkowo młodego można skierować do odpowiedniej szkoły zawodowej na dłuższy okres przygotowania do pracy. . czy aktualny stan wzroku ma chaarkter ustabilizowany czy też należy się liczyć z dalszymi zmianami. Sprowadza się ona do ustalenia. psychologa klinicznego). a więc ocenę stopnia obniżenia ostrości wzroku (całkowita ślepota. temperamentalne. O ile chodzi o badania internistyczne i ewentualnie inne specjalistyczne badania lekarskie. zdolności.badania socjologicznego (środowiskowe) -. wśród których należy wyodrębnić: -. intelektualne. . postawy. użyteczne resztki wzroku. jak: cechy psychofizjologiczne. . .Diagnoza lekarska dla celów poradnictwa zawodowego musi zawierać wyraźne wskazania i przeciwwskazania odnośnie do rodzaju pracy oraz warunków prący. jak: przynależność do grupy społecznej. Diagnoza zawodowa jest więc diagnozą zespołową sporządzaną przez zespół specjalistów.badania psychologicznego . wykształcenie. jak też ogólno-/ -lekarski.badania lekarskiego . oraz ustalenie możliwości korekcji zachowanej zdolności widzenia za pomocą odpowiednich szkieł optycznych. niedowidzenie). Nie bez znaczenia jest tutaj także prognoza okulistyczna. cechy procesów decyzyjnych i motywacyjnych. takich jak: lekarza czy lekarzy. pracownika socjalnego i ewentualnie innych specjalistów. miejsce zamieszkania. Ten element diagnozy okulistycznej ma znaczenie dla Ustalenia prawidłowego kierunku rehabilitacji zawodowej. .społeczne. psychologa lub psychologów (psychologa .

a więc czy ociemniały może kontynuować swój zawód albo czy rodzaj dotychczasowej pracy może mieć pewne znaczenie w nowej sytuacji za<-wodowej. Tego rodzaju informacja może wskazywać na możliwości zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania.komponentów przydatności zawodowych albo inaczej mówiąc psychicznych wewnętrznych warunków pracy musi uprzednio zapoznać się z: . czy była ona głównym źródłem utrzymania dla niego i jego rodziny. tzn. Psycholog przystępując do oceny psychologicznych .diagnozą lekarską .funkcję orientacyjną przy poruszaniu się w przestrzeni. np.. co nie jest bez znaczenia dla osób z uszkodzonym wzrokiem.którego trzeba przygotować do podjęcia pracy w stosunkowo krótkim terminie. .okulistyczną. Sprawność pozostałych zmysłów. problemem pozostaje. a zwłaszcza kompleksowe ich działanie (kompensacja percepayjna). Potencjalne 'możliwości funkcjonalne zachowanych resztek wzroku. Ta z kolei może determinować w pewnym sensie rodzaj i miejsce pracy. czy dotychczasowe wykształcenie może być wykorzystane w dalszym kształceniu czy pracy zawodowej. Stanowią one bardzo ważne informacje. '- . jak: -wykształcenie. . internistyczną i ewentualnie inną. . . które pozwolą psychologowi lepiej rozumieć i zinterpretoiwać wyniki własnych badań. czym była dla niego praca zawodowa w sensie ekonomicznym. jakie należy dobrać niewidomemu czy niedowidzącemu. miejsce zamieszkania itd. Kolejnym czynnikiem jest miejsce zamieszkania. sytuacja rodzinna.danymi dotyczącymi społecznych wewnętrznych warunków pracy zebranymi przez pracownika socjalnego w wywiadzie. czy mieszka razem z rodzicami itd. dotychczasowe doświadczenie zawodowe.. Są to wszystko ważne informacje dla określenia roli społecznej badanego i oczekiwań członków rodziny wobec niego. a więc osób które utraciły wzrok po ukończeniu nauki.funkcje orientacyjną.. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów poradnictwa zawodowego powinna określać i oceniać następujące elementy: 1. czy ma dzieci i w jakim wieku. . go ma szczególne znaczenie dla' ustalenia rodzaju dalszego kształcenia zawodowego czy rodzaju pracy i warunków. w dużym mieście. a więc czy osoba niewidoma lub niedowi237 dząca jest wolna czy żonaty lub zamężna. Innym ważnym czynnikiem mającym znaczenie dla oceny zdolności' do pracy jest stan rodzinny. Informacja dotycząca aktualnego wykształcenia ogólnego i zawodowe. 2. regulacyjną i kontrolującą przy wykonywaniu ruchów i czynności (w działalności praktycznej). Podkreślając dotychczasowe doświadczenie zawodowe ociemniałego zwrócić trzeba jeszcze uwagę na fakt. a mianowicie: ' . czy niewidomy lub niedowidzący mieszka na wsi. W przypadku osób ociemniałych. Podobnie badania społecznych wewnętrznych warunków pracy. poprzez szkolenie przywarsztatowe.zdolność odróżniania barw podstawowych i mieszanych. w małym miasteczku. To samo odnosi się do dotychczasowego doświadczenia zawodowego. stanowią ważny element w ocenie zdolności do pracy niewidomych i niedowidzących.funkcję orientacyjną na stanowisku pracy w pozycji siedzącej i stojącej.

Umiejętności pisania i czytania brajlem oraz na maszynie do pisania. Ogólne uwagi o m.1. . nielubiana itd. zwłaszcza w środowisku. w placówkach kształcenia zawodowego dla widzących. a więc w specjalnej szkole zawodowej. .postawę wobec siebie (ocena własnych możliwości).staranność. w spółdzielni niewidomych czy w spółdzielni ogólnoinwalidżkiej. dokładność. Ustalenie diagnozy zawodowej jest ważnym etapem w rehabilitacji zawodowej inwalidy wzroku. . w systemie pracy nakładczej. Ponadto dla oceny zdolności do pracy niewidomych istotne są informacje dotyczące niektórych elementów rehabilitacji podstawowej. Do ich ustalenia niezbędne są rzetelne badania tyfiopsychologiczne.reakcje na trudności i niepowodzenia.aspiracje zawodowe. 5. . punktualność. Zainteresowania zawodowe. 8. a zwłaszcza: . • "2. zdyscyplinowanie w pracy.formę zatrudnienia bez specjalnego przygotowania. . w zakładzie rehabilitacji zawodowej. Umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni. a więc w zwykłym zakładzie pracy. Obecnie istnieje 238 przekonanie wśród psychologów. a w szczególności: 1. Cechy osobowości istotne dla zachowania się w sytuacji pracy i dla adaptacji społeczno-zawodowej: . a więc czy to będzie praca odpowiednia i przynosząca mu zadowolenie czy też odwrotnie . 3. w spółdzielni niewidomych lub spółdzielni ogólnoinwalidżkiej.umiejętność postępowania według instrukcji. Stanowi ona następnie podstawę udzielenia inwalidzie wzroku porady zawodowej i wspólnego z nim ustalenia'planu (programu) rehabilitacji zawodowej obejmującego: : . . Poziom rehabilitacji psychicznej. albowiem od prawidłowości jej ustalenia zależy .umiejętność współżycia i współpracy w kolektywie. Umiejętności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego. w wyniku których psycholog mógłby zdobyć niezbędne informacje dotyczące badanej osoby. .umiejętność organizacji sobie pracy. . .postawę wobec widzących. 7. 238 . systematyczność.cała jego przyszłość zawodowa.uciążliwa. 6. że psychologiczne badania diagnostyczne . 2. Ogólną sprawność umysłową {inteligencję).3. do zakładu pracy). w zakładzie zwartym. Specjalne zdolności zawodowe (ukierunkowane).akceptację ślepoty i jej skutków. Diagnoza psychologiczna stanowi więc jeden z ważnych elementów diagnozy zawodowej ustalanej przez zespół rehabilitacyjny (zespół orzekający).motywację do pracy. . Diagnostyczne badania tyfiops^ychologiczne / 2.postawę wobec rehabilitacji. dalszym (ewentualne dojazdy do szkoły. ^' 4.etodach badań tyfiopsychologicznych W poprzednim rozdziale omówiono zagadnienie różnych rodzajów diagnoz tyfiopsychologicznych. Sprawność manualną. szkodliwa dla zdrowia.formę przygotowania do pracy. w zakładzie pracy chronionej. .

s.testy psychologiczne. że wszystkie metody czy . f . w tym głównie na testach.obserwacja zachowania ociemniałego w różnych sytuacjach życiowych.niewidomych czy niedowidzących napotykają liczne trudności związane przede wszystkim z doborem odpowiednich metod.. to dla dokładnego poznania rozwoju i funkcjonowania ich psychiki tyfiopsycholog ma do dyspozycji następujące metody psychologiczne: • . zwłaszcza sprawdzone i przystosowane do badania dzieci z •defektami wzroku.kwestionariusze (inwentarze) osobowości. Zresztą tego typu metody są również stosowane do badania osób widzących. ' . . . które przy rzetelnej wiedzy tyfiopsychologicznej mogą również spełnić oczekiwania psychologa sporządzającego diagnozę. O ile chodzi o dzieci niewidome i niedowidzące. a więc 240 poznania stopnia adaptacji psychicznej do nowych i zmienionych sytuacji i warunków najbardziej odpowiednie są natomiast takie metody. . np. Nie znaczy to jednak.. że psychologiczne badania diagnostyczne w znacznym stopniu opierają się na metodach psychometrycznych. okres prenatalny. w czasie wolnym itd. Wydaje się. W końcu o ile chodzi o badania młodzieży i dorosłych niewidomych ^i . które pozwalają na stosunkowo łatwe ich przeprowadzenie oraz interpretację uzyskanych wyników. Kli-masiński (1978. jest rzeczą szczególnie kłopotliwą konieczność zdobywania niemal wszystkich informacji o niewidomym metodami niepsychometrycznymi". . metod diagnostycznych przeznaczonych do badania osób widzących bez lub po odpowiednim ich dostosowaniu do własnych potrzeb i.' Ogólnie trzeba powiedzieć. że przekonanie to ma swoje źródło w tym. Niektórzy niedowidzący mogą nawet posługiwać się zachowaną zdolnością widzenia w czasie badań psychologicznych.wywiad i rozmowę z dzieckiem. wczesne dzieciństwa. . Istnieje bardzo dużo metod niepsychome-trycznych. Niestety wielu testów przeznaczonych do badania osób widzących z różnych przyczyn nie można zastosować do osób z głębszym defektem wzroku. że psychologowie pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi mogą stosować wiele psychologicznych. • Przy badaniu ociemniałych do celów rehabilitacji psychicznej. często' nawet bardzo znanych i szeroko stosowanych. które są odpowiednie do badania osób pozbawionych zdolności widzenia.wywiad psychologiczny. -.. K.wywiad i rozmowę z rodzicami.obserwację dziecka w różnych sytuacjach w'szkole. Na sprawę psychologicznych badań diagnostycznych nie należy patrzeć zbyt pesymistycznie. warunki środowiskowe.eksperyment naturalny i laboratoryjny. jak: .testy.mówiąc dokładniej -wszystkie techniki można stosować do badania osób z defektami wzroku. albowiem wiele testów. uwzględnieniu specyfiki osób badanych.kwestionariusze (inwentarze) osobowości specjalnie opracowane lub dostosowane do badania tej kategorii inwalidów wzroku.. że "dla psychologa mało doświadczonego albo rzadko stykającego się w swej pracy z dziećmi niewidomymi. nie doczekało się jeszcze polskiej normalizacji. sytuację rodzinną itd. przy rozwiązywaniu niektórych zadań testowych. zwłaszcza obejmującą historię ży--cia dziecka. w internacie. choćby jako metody dodatkowe (uzupełniające). 31) twierdzi jednak. .

Na przełomie lat 1966 .. to najczęściej stosowane są tutaj: . Te 2 ostatnie metody są ostatnio bardzo popularne w badaniach zdolności do pracy.całe doświadczenie diagnostyczne zawarte jest w normach testowych. lecz przystosowane do badań osób z ukszkodzo'nym narządem wzroku. Dzisiaj można już spotkać setki różnych testów stosowanych przez psychologów w badaniach niewidomych i niedowidzących. Zagadnieniem stosowania przez psychologów testów w badaniach niewidomych zainteresowała się wspomniana już M. testy przeznaczone dla jednostek widzących zaczęto adaptować do. .różne baterie testów psychologicznych mierzących sprawność motoryczną i umysłową. 31) .próby pracy.jaki pisze K. . Testy nie pozostały również obojętną metodą badań diagnostycznych dla psychologów pracujących z niewidomymi i niedowidzącymi.1967 rozesłała ona kwestionariusz do . Od bardzo wielu lat starają się ją wykorzystywać do badania funkcjonowania psychiki tych inwalidów.testy przeznaczone dla widzących stosowane w nie zmienione} formie. należałoby rozważyć kilka zagadnień ogólnych związanych z zastosowaniem testów w badaniach osób z defektem wzroku. s. Zanim zostanie to omówione. Bauman (b. Psychologia 241 albowiem . . Ogólnie trzeba powiedzieć.r. Klimasiński (1978. że brak jest szerszych doświadczeń i opracowań w tym zakresie. zainteresowań. Z tego też powodu skoncentrujemy się głównie na badaniach za pomocą metod standaryzowanych.niedowidzących mające na. P.2. np. Bauman. Problem testów w badaniach tyfiopsychologicznych Specjalny problem w badaniach tyfiopsychologicznych stanowi metoda testowa (testy). że jest to metoda standaryzowana i znormalizowana.32). a następnie M. Duże zainteresowanie tą metodą wynika chyba stąd. s. 23 . .wywiad zawodowy. celu ocenę psychologicznych kompleksów przydatności do pracy (psychicznych wewnętrznych warunków pracy). głównie testów. Po nakreśleniu kilku ogólnych uwag na temat diagnostyki tyfiopsychologicznej przejdziemy do omówienia niektórych rodzajów badań. 16 T. Majewskt.test sytuacyjny lub ocena sytuacyjna polegająca na wprowadzeniu badanego w określoną sytuację. Są wśród nich: . . Dzięki temu jest ona stosunkowo łatwa w stosowaniu i interpretacji uzyskanych za jej pomocą wyników. typową dla pracy w wybranym zawodzie i na podstawie zaobserwowanego zachowania się' 'ocenia się jego możliwości i przydatność do tego zawodu. . Jest ona bardzo popularna wśród psychologów pomimo licznych zastrzeżeń i wątpliwości wysuwanych pod jej adresem. 2.testy specjalnie opracowane do badania niewidomych i niedowidzących.testy przeznaczone dla widzących.. potrzeb osób z defektem wzroku. Z czasem zaczęły powstawać specjalne testy przeznaczone wyłącznie dla tych osób.różnego rodzaju kwestionariusze. K.obserwacja. . Z uwagi na określone trudności w ich stosowaniu. K. Hayes. będące standaryzowaną metodą określenia i oceny potencjału badanego i jego zachowania się w sytuacji pracy przy wykorzystaniu rzeczywistych czy symulowanych wzorców pracy. Pionierami w zakresie szerszego upowszechnienia metody testowej w badaniach osób z defektem wzroku byli amerykańscy tyfiopsychiologowie S.

psychologów pracujących z niewidomymi na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z uwagi na to. Oprócz tej zasadniczej sprawy przy analizowaniu możliwości zastosowania testów do badania niewidomych i niedowidzących wyłania się wiele innych problemów. Wydaje się.testy osobowości . .. że niewidomi. 11) twierdzi. szczątkowo widzących i niedowidzących posługujących się przy rozwiązywaniu zadań testowych wzrokiem. . Znaczy to. specjalny problem stanowi sprawa polskich norm. Bauman (b. z uwagi na dużą różnorodność. czy w badaniach tych osób lepiej jest stosować testy dla widzących po odpowiedniej adaptacji czy też tworzyć nowe testy przeznaczone wyłącznie dla nich. porównywać z wynikami uzyskanymi za pomocą innych metod itd. że "testy mają [. . . Klimasiński (1978. nie mogą rozwiązywać niektórych zadań testowych. Wśród testów tych znajdują się zarówtao takie. niedowidzący z uwagi na całkowitą ślepotę lub ' znaczne obniżenie sprawności funkcjonalnej wzroku. wśród których autorka wyodrębniła: . również nie ma polskiej normalizacji.testy rozwojowe i dojrzałości społecznej. czy uzyskane za jej pomocą wyniki mogą stanowić podstawę rzetelnej diagnozy tyfiopsychologicznej. 31) twierdzi na przykład. Zawierał on pytania dotyczące rodzaju stosowanych testów. Konieczność ich adaptacji związana jest z tym.. Jak już zaznaczono . s.skale słowne i 'bezsłowne (testy wykonawcze). że ich wyniki należy w sposób bardzo ostrożny interpretować. a często nawet. Powstaje więc problem. . Jest to jednak zagadnienie szersze. a . że większość testów została znormalizowana na populacjach w innych krajach.testy sprawności manualnych. bo populacja dzieci niewidomych jest niewielka i skrajnie zróżnicowana pod względem czynników mających decydujący wpływ na rozwój umysłowy i na całokształt rozwoju psychicznego". częstotliwości ich stosowania. Mówiąc o metodzie testowej powstaje właściwie problem. Są tam testy dla niewidomych dzieci i dorosłych oraz testy z odrębnymi normami dla całkowicie" 242 niewidomych. że amerykańscy i kanadyjscy psychologowie posługują się około 150 różnymi testami. Wyniki tej akcji wykazały. co w odniesieniu do widzących. lecz w większym lub mniejszym stopniu przystosowane. Wynika to z faktu. jak również testy specjalnie opracowane dla niewidomych. K.stosowane bez lub z niewielkimi zmianami.testy specjalnych zdolności.testy typu projekcyjnego i inwentarze osobowości. s. grup niewidomych obejmowanych badaniami testowymi oraz opinii odnośnie do przydatności stosowanych testów. Ostatecznie odpowiedź nadesłało 319 psychologów. że testy w zastosowaniu do niewidomych i niedowidzących przedstawiają tę samą wartość.testy zainteresowań.] bardzo ograniczone zastosowanie w tyfio-psychologii. K. jakimi posługują się psychologowie w badaniach osób widzących. które przeznaczone są dla widzących.testy osiągnięć szkolnych.testy inteligencji . że nie można ich w Polsce znormalizować. M.wiele testów stosowanych do badania osób z defektami wzroku to testy przeznaczone dla osób z pełnosprawnym wzrokiem. którzy w swojej pracy z niewidomymi stosowali testy. . że tworzenie nowych testów dla niewidomych nasuwa pewne trudności. . jaka . czy ma ona faktycznie znaczenie w badaniach osób z defektem wzroku.r. albowiem wiele testów.

śrubki i nakrętki. jak miałoby to miejsce w przypadku osobistego zapoznania się z tym tekstem. Odwrotna sytuacja istnieje. Niewidomy zmuszony jest do zapoznania się z pomocami testowymi za pomoce dotyku . kostki. Adaptacja testów dla niewidomych nasuwa wiele trudności i problemów. K. Bauman i S. że psychologowie. Faza zapoznania się z pomocami testowymi przebiega więc u nich bardzo szybko. których rozwiązanie połączone jest z manipulacją całym szeregiem pomocy testowych. M. s. Ustalenie odrębnych limitów czasowych dla niewidomych w tych przypadkach nie jest również -zbyt proste z uwagi na to. K. Wówczas w grę wchodzi sprawa dobrego zapamiętania tych wszystkich szczegółów. Osoba widząca ma możliwość ponownego przeczytania tekstu w razie potrzeby. aby dokładnie poznać jego wielkość. gdy test ten przedstawiono badanej w brajlu. Wynika to stąd. . Podobny wpływ może mieć głośne czytanie zadań testowych przez badającego zamiast osobistego czytania przez badanego. jak koieczki. Potrzebuje więc na to o wiele więcej czasu niż widzący. Hayes (1951.istnieje w populacji osób z uszkodzonym wzrokiem.. 11) przeprowadziła badania jednej bardzo uzdolnionej niewidomej za pomocą Testu Analogii Millera. Powstaje jednak pewien problem wówczas. P. gdy badanym jest osoba pozbawiona wzroku. W takich przypadkach istnieje możliwość napisania ich brajlem lub głośnego przeczytania ich przez badającego. Inny problem występuje przy testach wykonawczych. jak też wzajemnych ich stosunków i związków.r. że reprezentują oni dużą różnorodność pod Względem umiejętności czytania i pisania brajlem. że czytanie brajlem. W pierwszym przypadku jest to możliwe tylko w odniesieniu do niewidomych znających brajla. zarówno ich wielkości. aby na skutek zmian treściowych czy proceduralnych test nie utracił swojej trafności i rzetelności. Często zadania te są stosunkowo długie albo zawierają wiele cyfr lub innych istotnych elementów. elementy o różnych kształtach i wielkościach składające się na pewną całość itp. raczej starają się używać i adaptować znane sobie testy niż szukać specjalnych testów dla niewidomych. 5) stwierdzają. Związany jest on z tym. gdy na rozwiązanie testu określony jest ścisły limit czasowy. gdy jej odczytywano zadania testowe. Stanowi to przeszkodę w doborze odpowiedniej grupy normatywnej. którzy zaczynają pracę z niewidomymi. Również samo zapoznanie się z zadaniem testowym. jak też pisanie (o ile odpowiedzi udzielane są pisemnie) jest o wiele wolniejsze niż czytanie czy pisanie przy użyciu wzroku. gdy tekst napisany jest brajlem. kształtów. Okazało się. Dla wielu rozwiązywanie zadań testowych napisanych w brajlu może więc stwarzać dodatkowe trudności i mieć wpływ na wynik badań. Nie jest to jedyny kłopot występujący przy głośnym czytaniu zadań testowych przez badającego. Bauman (b. wkładanie kołeczków do otworów. s. kształty itp. Wynikać on może stąd. Najprościej jest adaptować testy typu słownego podawane badanemu w formie drukowanej do osobistego czytania. M. np. że stwarza to możliwość porównywania wyników niewidomych z wynikami osób widzących. To samo występuje. lokalizacji. Uległ on zdecydowanej poprawie. Tkwią one w tym. Osoba badana posiadająca pełnosprawny wzrok ma możliwość objęcia jednym wejrzeniem wszystkich pomocy testowych potrzebnych do rozwiązania zadania. że nie każdy niewidomy będzie w ten sam sposób rozumieć tekst słyszany.musi każdego elementu dotknąć lub nawet wziąć do ręki. że badana uzyskała bardzo niski wynik. Stąd lepiej stosować znane i znormalizowane testy wprowadzając małe i konieczne adaptacje.

jak i próbne wykonanie zadań - ćwicze244 nią są dla niewidomych bardziej czasochłonne niż dla widzących. Z reguły czas przeznaczony na fazę wstępną - wprowadzającą jest ściśle limitowany. Stąd zachodzi konieczność przyznawania niewidomym w takich przypadkach dodatkowego limitu czasu. Za takim rozwiązaniem opowiada się M. K. Bauman i S. P. Hayes (1951, s. 26). Następnym problemem związanym ze stosowaniem testów w badaniach psychologicznych niewidomych jest sprawa norm. Sprowadza się on do tego, czy do tych osób s-tosować takie same normy jak dla widzących czy też opracowywać dla nich odrębne. Odpowiedź jest na to prosta. O ile jest 'to możliwe, to należy przy adaptacji testów dla niewidomych lub niedowidzących utrzymywać normy przewidziane dla widzących. Takie stanowisko reprezentuje również Bauman (b.r., s. 12). W badaniach psychologicznych niewidomych chodzi o to, aby stwierdzić i ustalić różnice w stosunku do osób widzących. Jak wiemy - rehabilitacja niewidomych zakłada w maksymalnym stopniu zredukowanie skutków ślepoty; zakłada również pełną integrację niewidomych ze społeczeństwem ludzi widzących. Przy takich założeniach rehabilitacyjnych ocena możliwości niewidomych musi być dokonana w aspekcie norm przewidzianych dla osób z pełnosprawnym wzrokiem. Zasada ta jest utrzymywana przy stosowaniu w badaniach niewidomych'testów dla wi-. dzących, które nie uległy większym zmianom na skutek adaptacji. Bauman (b.r., s. 13) podaje, że jedną z przyczyn dużej popularności testów Wechsiera (części słownej) jest fakt, że nie potrzeba stosować :w nich odrębnych norm. Ustalony za ich pomocą iloraz inteligencji ma tę samą wartość diagnostyczną w stosunku do widzących, jak też niewidomych. Nie zawsze jest jednak możliwe stosowanie norm przewidzianych dla widzących. Ma to miejsce wówczas, gdy test ulega znacznej korekcie w związku z jego adaptacją dla niewidomych. Bauman (b.r., s. 12) podkreśla, że jeśli do treści zadań testowych lub samej procedury badawczej wprowadza się większe zmiany, wówczas muszą być opracowane nowe normy. W tym przypadku autorka podkreśla konieczność właściwego doboru grupy normatywnej, która reprezentowałaby całą populację niewidomych, wszystkich jej przedstawicieli. Często psychologowie upraszczają sobie sprawę. Biorą do badań normatywnych niewidomych z jednej szkoły, zakładu czy środowiska. Taki materiał badawczy jest w pewnym sensie wyselekcjonowany, nie reprezentatywny dla całej populacji niewidomych. Nie można na jego postawie tworzyć norm ogólnych. Jest rzeczą samą przez się zrozumiałą, że testy specjalnie opracowane dla niewidomych mogą mieć tylko jedną wersję norm. Stosując więc tego typu testy mamy możliwość stwierdzenia różnic tylko w grupie samych niewidomych. W odniesieniu do norm dla niewidomych Bauman (1958, s. 36) zwraca uwagę na bardzo istotną sprawę. Z uwagi na brakhomogemcznosci vvśród niewidomych, psycholog -nie może traktować wszystkich badanych w ten sam sposób ani też interpretować ich wyników w aspekcie tych samych norm. Stąd np. proponuje odrębne normy dla całkowicie niewidomych oraz szczątkowo widzących, którzy zachowali jeszcze tzw. wzrok praktyczny. H. Rusalem (1972, s. 132) wyraża w tej sprawie pogląd, że do badającego należy decyzja co do stosowania •właściwych norm, biorąc pod uwagę wpływ zachowanej zdolności widzenia i stopnia adaptacji do kalectwa na wykonanie zadań testowych. Nie ulega wątpliwości, że słuszny jest pogląd, aby tworzyć odrębne normy dla osób praktycznie widzących i całkowicie niewidomych.

Większość testów specjalnie opracowanych dla inwalidów wzroku posiada odrębne normy dla tych 2 grup. Dla przykładu można wymienić stanfordzki test kostek dla niewidomych (Stanford-Kohs Błock Design Test for the Blind), minesotański test manipulacji (Minnesota Ratę of Manipulation) pensylwańską próbę pracy oburęcznej (Pensylvania Bi-Manu-al Worksample). Szczególnie istotna jest uwaga Rusalema (1972, s. 138) dotycząca uwzględnienia stopnia adaptacji do kalectwa przy doborze odpowiednich norm i interpretacji wyników z badań testowych. Na sprawę tę zwraca uwagę także Bauman '(1958, s. 37). Osoby bowiem, które od dłuższego czasu nie widzą, nauczyły się przyjmować informacje z innych źródeł niż wzrok; nauczyły .się interpretować subtelne bodźce słuchowe, co tak wyraźnie nie występuje u nowo ociemniałych; nauczyły się orientować i rozpoznawać rodzaje materiałów, kształty i wielkość przedmiotów za pomocą dotyku, co dla osób, które niedawno utraciły wzrok, może przychodzić z pewnymi trudnościami. Ma to szczególne znaczenie przy rozwiązywaniu testów wykonawczych, przy których umiejętność dotykowego rozróżniania przedmiotów, ujmowania przestrzennych stosunków między nimi itp. odgrywa doniosłą rolę. W niektórych przypadkach pewne trudności w prawidłowym wykonaniu zadania testowego mogą stwarzać dodatkowe kalectwa niewidomego czy brak psychicznej adaptacji do kalectwa (zaburzenia emocjonalne) występujący często u nowo ociemniałych. Te momenty należałoby także uwzględniać przy interpretacji wyników uzyskanych w badaniach testowych. Na pewno możemy spodziewać się istotnych różnić w wynikach niewidomych od urodzenia i ociemniałych w późniejszym, wieku. W pierwszym przypadku z reguły obserwujemy większy rozwój zdolności werbalnych niż niewerbalnych. Rzutuje to niewątpliwie na wyniki badań testowych. Testy psychologiczne mają bezsprzeczną wartość w pracy diagnostycznej psychologa pracującego z niewidomymi i -niedowidzącymi. Jak pisze H. Rusalem (1972, s. 136): "Metody standaryzowane mają swój udział w diagnozie rehabilitacyjnej dzięki dostarczaniu istotnych danych dotyczących możliwości rehabilitacyjnych niewidomych w aspekcie psychicznym, społecznym i zawodowym. Zwykle testy nabierają większego znaczenia, o ile są stosowane łącznie z iinnymi metodami, jak obserwacja, wywiad itp." 2.3. Badanie zmysłu wzroku u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących Omawianie różnych rodzajów badań tyfiopsychologicznych rozpoczniemy od badań wzrokowych możliwości percepcyjnych u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących. Zagadnienie to sprowadza się do określenia i oceny wpływu uszkodzonych funkcji wzroku na percepcję wzrokową. Wstępnej oceny w tym zakresie można dokonać na podstawie diagnozy okulistycznej, która zawiera (lub powinna zawierać) ocenę ^ostrości wzroku, ubytków poła widzenia, zaburzenia widzenia stereoskopowego i barwnego. Na marginesie można podać, że lekarze okuliści używają do badania ostrości wzroku tzw. taiblic Snellena oraz tzw. przyrządu Rotha; do badania pola widzenia - polomierza lub kampimetru Foerstera lub de Weckera, a w badaniu widzenia stereoskopowego stosują tzw. metodę Litińskiego (por. W. Melanowski, 1951, s. 73 i nast.). Natomiast do najbardziej znanych metod wykrywania zaburzeń widzenia barwnego należą: S - włóczki Holmgrena, - tablice pseudoizochromatyczne Stiiiinga, - tablice mozaikowe Schaffa i Bluma

- tablice Ishihary. Ta pierwsza metoda polega na doborze .przez .badanego spośród mnóstwa motków o wszelkich możliwych odcieniach, np. do zielonego motka te wszystkie, które są do niego podobne pod względem jiakości. W pozostałych metodach badana osoba musi odczytywać znaki pisarskie (litery, liczby) ułożone z plamek jednej barwy, a rozanieszczone w chaosie różnobarwnych plamek (por. W. Witwicki, 1946, s. 141 i W. Melanowski, 1951, s. 94). Metody te są głównie przeznaczone do wykrywania zaburzeń widzenia barwnego: protanopii, deuteranopii i trytanopii. Diagnoza okulistyczna nie zawsze jednak pozwala na pełne określenie rzeczywistych możliwości percepcyjnych zachowanych resztek wzroku. Z tego też powodu S. Schwarz <1976, s. 82) stwierdza, że: "Należy za pomocą eksperymentów psychologiczno-pedagogicznych zbadać dokładnie proces percepcji wzrokowej u uczniów słalbo widzących. Należy zbadać, które komponenty percpecji - percepcja kształtu, wielkości, głębi, barwy - pozostaje pod specjalnym wpływem defektu". Na konieczność przeprowadzenia tego rodzaju oceny zwrócono uwagę przy omawianiu różnych rodzajów diagnoz tyfiopsychologicznych. Biorąc to 247 pod uwagę' przy ocenie wzrokowych możliwości percepcyjnych u niewidomych i niedowidzących należy uwzględniać: - percepcję przedmiotów, a zwłaszcza percepcję takich ich cech, jak wielkość,' kształt i barwa. -percepcję przestrzeni - orientację w przestrzeni istotną przy poruszaniu się, - koordynację .wzrokowo-ruchową, czyli zachowanie funkcji orientacyjnej, regulującej i kontrolującej resztki wzroku w działalności praktycznej (przy wykonywaniu ruchów i czynności). Zagadnieniem oceny możliwości percepcyjnych u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących zajmował się również autor tej pracy (por. T. Majewski, 19'66, s. 379 i nast.). Opracował on pewne zestawy eksperymentów (prób) przeznaczonych do oceny wpływu uszkodzonego wzroku na percepcję. Pierwszy zestaw przeznaczony był do badania wielkości i kształtów przedmiotów. Składał się on z 2 tablic z białego kartonu, na których znajdowały się szeregi figur geometrycznych (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty itd.) o wielkości (średnica, wysokość boku) l, 2 i 6 cm. Na 'jednej z tych tablic figury te były w kolorze czarnym, a więc o dużym kontraście w stosunku do tła. Przeciwnie na drugiej tablicy były one w kolorze żółtym, co dawało mały kontrast. Drugi zestaw tablic przeznaczony był do badania zdolności odróżniania barw. Na jednej z tablic znajdowały się koła w barwach podstawowych: czerwona, zielona, żółta i niebieska oraz czarna, a na drugiej w barwach mieszanych: .seledynowa, pomarańczowa, brązowa itd. Badanie za pomocą przedstawionych zestawów tablic przeprowadzano w ten sposób, że badanemu podawano tablice z poleceniem podania nazwy lub barwy figury <z odległości 30 - 35 cm). Jeśli zachodziła obawa, że badany nie zna nazw figur, wówczas otrzymywał pojedyncze figury' i musiał odnajdywać na tabliczkach ich odpowiedniki. Do badania wykrywania przeszkód w przestrzeni (orientacja przestrzenna) stosowano metodę, która polegała na eksponowaniu badanemu różnych naturalnych przedmiotów (stół, krzesło, drzwi, drzewo, drzwi wejściowe do domu) znajdujących się w różnych odległościach od niego.

Eksperymenty te odbywały się zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak też otwartej. Następnie pytano badanego, czy je wadzi. W przypadku odpowiedzi pozytywnej polecano mu podejście do .eksponowanego przedmiotu. Bardzo szczegółową ocenę stanu funkcjonowania wzroku u niedowidzących można otrzymać przy zastosowaniu metody opracowanej przez L. Roessing (1978). Jest to metoda, która pozwala na ocenę funkcji wzroku od strony behawioralnej, a więc jego wartości i użyteczności w praktycznej działalności (koordynacja wzrokowo-ruchową). Badania za pomocą tej metody składają się z 2 etapów: 248 . 1. Etapu oceny funkcji wzroku na podstawie badania okulistyce go, wywiadu i ogólnej obserwacji zachowania niedowidzącego w cz, badań. 2. Etapu oceny funkcji wzroku na podstawie dłuższego okresu obi wacji i wielu eksperymentów pozwalających na sprawdzenie użyte ności zachowanego wzroku w różnych sytuacjach życiowych. Szczególnie interesujące są 'badania drugiego etapu. Dla jego przep wadzenia L. Roessing (1978, s. 13 i nast.) opracowała specjalny ark obserwacyjny (checklists) obejmujący ponad 350 pozycji (sytuac w których wzrok odgrywa dość istotną rolę. Na podstawie obserws czy eksperymentów ocenia się, czy i w jakim zaikresie fuińkcje wzro zostały zachowane. Pozycje te dotyczą następujących sfer działalno człowieka: - nauki szkdinej (academics), . - psychomotoryki wraz z orientacją i poruszaniem się w przestrze - czynności życia codziennego, - funkcjonowania społecznego, - pracy zawodowej. Trudno przytoczyć tutaj wszystkie pozycje. Dla przykładu wym: •nimy niektóre z opracowanych przez autorkę eksperymentów czy oihst wacji, które miały ujawnić wzrokowe możliwości percepcyjne badany-c l. Czytanie tekstów drukowanych o różnej wielkości czckrnfci, n] - 24 punktów ,(9,Q2 mm), - 16 punktów (6,01 mm), - 12 punktów (4,51 mm), -- .8 punktów (3,01 mm). l. Percepcja wielkości i kształtów przedmiotów: - przystosowanie różnych figur geometrycznych, nip. koła, kwadr. tu, trójkąta, krzyża, figur złożonych (kwadrat podzielony na 2 trójkąty - prowadzenie ołówka lub długopisu wzdłuż różnych linii lub faigi geometrycznych. 3. Opis obrazków, wykresów w podręcznikach. / 4. Wykrywanie i opis małych przedmiotów znajdujących się w n chu z różnej odległości l, 3, 5, 10 ^więcej metrów. 5. Wykrywanie i opis przedmiotów o stałej lokalizacji z różnej oc ległości od badanego. 6. Dochodzenie do przedmiotów znajdujących się w różnej odległoś< od badanego. Poza tym wymienione 'sytuacje W arkuszu obserwacyjnym zalecaj, dokonanie oceny wartości zachowanych: resztek wzroku przy spozywanii i przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, posługiwaniu się środkami płat niczym! (wzrokowe rozróżnianie moment i banknotów), w kontaktac] z innymi ludźmi (rozpoznawanie osób), orientacji w zakładzie pracy itd Arkusz obserwacyjny wypełniany jest przez kilka osób (specjalistów) które mają kontakt z niewidomym posiadającym resztki wzroku lub

niedowidzącym w różnych sytuacjach i są włączone w proces jego rehabilitacji. 2.4. Badanie zmystu dotyfcowo-ruchowego u niewidomych W literaturze tyfiopsychologicznej stosunkowo rzadko porusza się zagadnienia badania zmysłu dotyku czy, mówiąc dokładniej, zmysłu dotykowo-ruchowego, który dla niewidomych ma olbrzymie znaczenie. Przyjmuje on bowiem dominującą rolę w procesie poznania rzeczywistości. Wśród zadań rehabilitacji niewidomych znaleźć można także zadanie mówiące o konieczności usprawniania pozostałych zmysłów i przygotowania ich do przejęcia funkcji brakującego wzroku (kompensacja). Stąd w wymienionych uprzednio rodzajach diagnoz wskazywano także na konieczność określenia (oceny) .sprawności funkcjonalnej tego zmysłu. Mówiąc o prawidłowości funkcjonowania tego zmysłu w aspekcie kompensacyjnym u niewidomych mamy na myśli przede wszystkim ocenę jego zdolności do rozróżniania elementarnych cech przedmiotów, a mianowicie: - różnych stopni szerokości (gładkości), - różnych stopni grubości, - różnych stopni nierówności (wklęsłości), - małych odległości, - różnych wielkości, - różnych kształtów (regullamych i nieregularnych), ' - małych ciężarów (różnic w wadze). Brak jest właściwie materiału, który podawałby metody (standaryzowane) do badania sprawności zmysłu dotykowo-ruchowego specjalnie przeznaczonych dla niewidomych. Ogólnie trzeba jednak zaznaczyć, że właściwie niewidomi nie potrzebują w tym względzie specjalnych metod, albowiem można wykorzystywać w tym celu metody stosowane do badania tego zmysłu u widzących. Przykładem tego może być estezjometr Webera do badania wrażliwości dotykowej mierzonej tzw. progiem przestrzennym. Przyrząd ten podobny jest do suwmiarki o 2 nóżkach (ostrzach) z podziałką z dokład- ' nością do 0,10 mm. Badanie polega na równoczesnym dotykaniu obu ostrzami skóry badanego, którego zadaniem jest określenie, czy odczuwa jeden czy dwa uciski. Wrażliwość dotykową w tym przypadku określa się jako najmniejszą odległość między nóżkami estezjometru, przy której badany odczuwa 2 uciski. Dla różnych części ciała występują różne wartości. Dla opuszków palców, co dla niiewidomych jest szczególnie ważne, wartość ta wynosi około 2i 'mm. Próbę stworzenia baterii testów do badania sprawności zmysłu do250 tykowo-ruchowego u niewidomych podjęły w naszym kraju H. Klawe i J. Kowalczewska (1962, s. 10 i 32-36). Pracując w Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie dobrały one kilka testów i opracowały wstępne normy na podstawie stosunkowo niewielkiego materiału badawczego. Do testów tych należą: Test szorstkich deseczek. Służy on do oceny zdolności rozróżniania stopni szorstkości (gładkości) za pomocą dotyku. Składa się on z 7 par deseczek, na powierzchni których naklejony jest papier ścierny o różnym stopniu szorstkości - od gładkości do stosunkowo dużej szorstko^ sci. Zadaniem badanego jest ułożenie 14 'deseczek według stopnia szorstkości parami. Występuje więc tutaj konieczność doboru deseczek o tym samym stopniu szorstkości, a następnie ułożenie tych par od najbardziej szorstkich do gładkich. Przy ocenie bierze się pod uwagę czas wykonania i liczbę popełnionych błędów.

Składa się on z układów punktów brajlowskich wytłoczonych na papierze brajlowskim i odpowiednio wzmocnionych. lecz różnym ciężarze (6. że do badania zdolności odróżniania kształtów i wielkości za pomocą dotyku u niewidomych można także wykorzystać: . Przy ocenie bierze się pod uwagę czas i liczbę błędów popełnionych w trakcie wykonywania zadania. Posługiwano się tutaj drewnianym dużym cyrkiem. lecz o różnej' wielkości zaczynając od najmniejszych do największych. 12. od 1. 8. trójkąty o różnych wielkościach. a mianowicie polecając badanemu: . Ponadto do badania sprawności zmysłu dotykowo-ruchowego H. Do badania dzieci niewidomych wkraczających w okres szkolny pożyteczny może być test oparty na 6-ciopunkcie 'brajlowskim. Ich wadą jest jednak to. Zestawy te pozwalają na przeprowadzenie badań w różnej formie.układy 2-punktowe o odległości 10. które umieszczone są w jednym pudełku.. wklęsłości. .był rozstaw jego ramion o wartościach: 90°. Podobnie jak przy pozostałych testach na wynik składa się czas i liczba błędów popełnionych w próbie. Test ciężarków. . Analogicznie postępowano z odległościami 2 i 3 cm. 15 i 18 g). * Należy jeszcze dodać. Na tej samej zasadzie zbudowany był następny test.zestaw figur geometrycznych płaskich: koła. 3. W szczegółiny sposób przeznaczony jest on do badania wrażliwości kinestetycznej. Kowalczewska (1962. prostokąty. s. Układy te są następujące: . 9. Składa się on z 3 rodzajów małych śrubek i nakrętek (razem 60 sztuk). a mianowicie: teśl odtwarzania kąta. Przeznaczony jest on do oceny zdolności rozróżniania wielkości i kształtów małych przedmiotów. kwadraty. 2 mm. jak koncentracjia uwagi.zestaw figur o nieregularnych kształtach zawierających krzywizny. że nie posiadają one norm opracowanych na odpowiednio dużej próbie.ułożyć parami figury o tym samym . Wykonanie zadania oceniane jest zarówno pod względem jakości. Polegał on na podawaniu niewidomemu zwykłej suwmiarki z lcentymetrowym rozstawem jej ramion do zapoznania się.dobierać do podawanych kolejno różnych figur taką samą figurę. Składa się on z 11 'krążków o różnej grubości.135° i 160°. Zadaniami testowymi . 45°. Przedstawiony zestaw testów należy uznać za odpowiedni do badania niewidomych. organizacja pracy. Obok sprawności dotykowej (rozróżnianie wielkości i kształtów) test ten pozwala także na ocenę takich cech i umiejętności. walce o różnych wielkościach.115°.Test krążków. Wykryć on bowiem może gotowość dziecka do nauki brajla.5 do kilku setnych milimetra. Zadaniem badanego jest ułożenie ich w szeregu od najcieńszych do najgrubszych. Odchylenie od wzoru mierzone w milimetrach stanowiło wynik badania. Po upływie 30 sekund rozstaw ramion likwidowano do O i polecano badanemu odtworzenie tej odległości.5. . Test śrubek. 36 i 37) stosowały test odtwarzania małych odległości. . prostopadłościany. Klawe i J.kształcie. Przeznaczony jest on do oceny zdolności rozróżniania stopni grubości za pomocą dotyku. orientacja na stanowisku pracy. Zadaniem osoby badanej jest uszeregowanie par pudełek o tym samym ciężarze od najlżejszych do najcięższych. 4. 2. jak też liczby błędów.zestaw figur geometrycznych trójwymiarowych: kulki. 2. sześciany. uwypuklenia itd. Składa się z 5 par małych pudełek o jednakowej wielkości. Rozwiązanie zadania testowego polega na posegregowaniu tych elementów i umieszczeniu ich w 6 oddzielnych pudełkach.

Waga tego typu badań wynika stąd. których zadaniem jest określenie ostrości słuchu w >ełnej skali słyszalności. Dotychczas opracowano stosunkowo dużo różnorodnych testów do badania sprawności manualnej.6. Przystosowała ona dla potrzeb inwalidów wzroku takie testy. gotowanie wody. Jak już podkreślono kompensacyjną wartość słuchu można rozpatrywać w zakresie poznawania przedmiotów. Niestety brak jest standaryzowanych metod badań tego aspektu zmysłu słuchu u niewidomych. dziecko. np. . człowieka wbijającego gwoździe lub piłującego drewno itp.. szum drzew itd. Bauman. 3. Identyfikowaniu przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców akustycznych. gdy chodzi o dobór odpowiedniego zawodu. /. Powinny one uwzględniać zadania polegające na: l. mężczyzna. Mówiąc o badaniu słuchu nie mamy na uwadze badań sudiometrycznych. 2. poruszającego się samochodu czy motocykla.układy 4-punktowe w formie kwadratu o wyżej wymienionych odległościach. zwłaszcza pracy typu produkcyjnego. ojciec). lecz należy do zakresu balań lekarskich. K. Q. tzn. Przez sprawność manualną rozumiemy sprawność wykonywania ruchów kończyn górnych. a zwłaszcza orientacji przestrzennej. skrzypiące drzwi. kura.5. matka. Ustalaniu odległości przedmiotów znajdujących się w ruchu. zwierząt (pies. i ich koordynację. Niektóre z nich wraz z testami inteligencji stanowią całą baterię testów do badania przydatności do pracy. ustalanie ich kierunku i odległości w stosunku do siebie. pracujące] ^ maszyny. zwłaszcza -i niewidomych. Ocenę taką można jednak wypracować na podstawie obserwacji i prostych eksperymentów. • rodło odbiornika na podstawie płynących od niego dźwięków. 2. ' . rozpoznawanie po głosie ludzi (koihieta. a więc w jakim stopniu niewidomy potrafi wykorzystać bodż52 ce akustyczne w różnych sytuacjach życiowych.. jak minesotański test manipulacji .. W tym przypadku chodzi o ocenę kompensacyjnej funk-ji słuchu. Lokalizację w przestrzeni przedmiotów (o stałej lokalizacji) i zjawisk będących źródłem dźwięku. Dłuższe przebywanie z niewidomym stwarza na ogół liczne okazje do oceny wykorzystywania przez niego słuchu w różnych sytuacjach życiowych.układy 3-punktowe w formie trójkąta prostokątnego o wyżej wymienionych odległościach. Badanie zmysłu słuchu u niewidomych Podobnie jak zmysł dotyku również zmysł słuchu spełnia określoną -olę kompensacyjną u osób dotkniętych defektem wzroku. Wymienione 2 ostatnie testy autor tej pracy stosował eksperymentalt-nie w swej praktyce tyfiopsychologicznej. Badania sprawności manualnej u niewidomych i niedowidzących Badania sprawności manualnej mają szczególne znaczenie w diagnozie dla celów poradnictwa zawodowego. że u niewidomych ulega rozbiciu mechanizm koordynacji wzrokowo-ruchowej tak istotny przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych. zbliżającego się człowieka itp. Stanowią one korzystne uzupełnienia metod poprzednio przedstawionych. Powoduje to znaczne obniżenie sprawności manualnej u tych osób. Poza tym opracowanie i przeprowadzenie prostych eksperymentów nie powinno nastręczać większych trudności. Pionierem systematycznego rozwoju testów sprawności manualnej dla niewidomych była wymieniona już M. Może to być określanie lokalizacji osoby mówiącej. Oczywiście jest to również sprawa ważna dla (•kreślenia ewentualnych ubytków słuchowych. jak np. pszczoła).

a mianowicie: . płeć i wiek. a dokładniej mówiąc koordynacji ruchów obu rąk. 144). Pierwsza wersja tego testu zakładała wykonywanie przez badanego 2 zadań. W. Wynik testu stanowi czas potrzebny na wykonanie każdego zadania. K. s.a testowe. rs. 42) posiada 2 zadani. 254 Wynik stanowi czas potrzebny na wykonanie zadań. lecz dostosowała tylko instrukcję dla niewidomych oraz wprowadziła pewne-zmiany w próbnych wykonaniach zadań: Na podstawie biadań normatywnych na grupie 4000 inwalidów wzroku w wieku od 13 do ponad 60 lat opracowała ona specjalne normy dla różnych grup. próba pracy oburęcznej dla niewidomych W 1943 roku J. s.obracanie krążków. sporządzając odrębne tabele norm dla kobiet niewidomych i niewidomych z użytecznymi resztkami wzroku oraz takie samo rozróżnienie dla mężczyzn z podziałem na różne przedziały wiekowe.(1969. Bauman {1958.rozkręcania tych śrubek i nakrętek oraz odkładania ich do specjalnych miseczek znajdujących się po lewej i prawej strome deski testowej. Bauman nie dokonała żadnej zmiany w pomocach testowych.. . że są to odpowiednie narzędzia do badania sprawności manualnej (H. 46 . Carter . Adaptacja ivi. aż 5. Roberts z Uniwersytetu w Stanie Pensylwania (USA) opublikował test do badania sprawności manualnej. 1972. Zieglera na Uniwersytecie w Stanie Minnesota (USA). Bauman . K. a mianowicie: wkładanie drewnianych krążków do 60 otworów w specjallnej desce '(4 Xl 5' otworów) oraz odwracanie tych krążków w ten sposób. Minesotański test manipulacji dla niewidomych W 1933 roku został opublikowany minesotański test manipulacji opracowany przez W. Pozostawiła natomiast jedno wykonanie dla niewidomych z użytecznymi resztkami wzroku.48) nie wnosi specjalnych zmian w pomocach testowych. który został nazywany pensylwańską próbą pracy oburęcznej. postępowanie według instrukcji. Test ten składa się z 2 zadań testowych.przemieszczanie krążków z jednego do drugiego (sąsiedniego) otworu na desce testowej. Zastosowała ona skalę centy Iową. Kolejne wersje tego testu miały już więcej zadań. . Jest to test przeznaczony do badania sprawności manualnej osób widzących. orientacja na desce testowej. koordynacja obu rąkitd Pensylwańska. Zmianie uległa jedynie instrukcja uwzględniająca odmienny sposób poznania i wykonywania zadań testowych przez niewidomych. a więc zadanie takie samo jak dla widzących. s. koncentracja. Rusalem. które uwzględniają stopień utraty wzroku. Na podstawie swoich ba1 Minnesota Ratę of Manipulation 1 Pennsylvania Birnanilal Worksample 253 dań Di Michael (1946) uważa.skręcania 100 śrubek i nakrętek oraz wkładania ich do otworów na specjalnie przygotowanej desce testowej. a więc jest to zupełnie zmienione zadanie w porównaniu z zadaniem pierwotnym dla widzących. A. a wersja z 19619 r. ze płaszczyzna górna staje się płaszczyzną dolną i odwrotnie ("odwrócenie do góry nogami"). s. 13) dopracował do tego testu dodatkowo arkusz obserwacyjny do badania zachowania się badanego w czasie badań.(1958. i Minesotański test manipulacji dla niewidomych przystosowany przez M. a mianowicie: . R.ł i pensylwańska próba pracy oburęcznej2. Zawiera ona takie elementy. Wprowadziła 'ona również dwukrotne wykonywanie zadań dla niewidomych nie posłujących się wzrokiem. . jak: motywacja.

Poszczególne zadania testowe można wykonywać jednokrotnie lub trzykrotnie. K. wykorzystywanym również do badania osób z defektem wzro-* ku są widełki Roloffa. Pragnę tutajprzedstawić próbę adaptacji tego testu dla niewidomych dokonaną przez. zarówTło kobiety. a więc dla kobiet i mężczyzn oraz osób posługujących się przy rozwiązywaniu zadań testowych wyłącznie dotykiem. W. -Test ten stosowany był przez wielu psychologów do badania osób z defektami wzroku. Jako pomoce testowe służą: 20 metalowych krążków z 3 otworami każdy oraz widełki w formie rękojeści z 3 prętami. lewej ręki. •Badania normalizacyjne obejmowały '274 osoby w wieku od. s. Cartera 1(1972. Seaberry-Kelley z Zakładu dla Inwalidów Wzroku (Illinois Yisually Handicapped Institute) w Chicago. którzy ocenili go jako odpowiedni. pierścień i znów podkładki. Próbę . Poszczególne zadania badany wykonuje w określonych limitach czasu. a liczba włożonych kołeczków lub złożonych elementów metalowych stanowi wynik testu. do takich prac jak: miontaż. Tiffin z Uniwersytetu Lafayete (Purdue Uniwersity) w Stanie Indiana (USA) opracował specjalny test do badania sprawności manualnej. W czasie wykonywania zadania testowego można obserwować badanego i oceniać pewne istotne cechy 'zachowania się w sytuacji pracy. Bauman dokonała normalizacji testu na grupie 4000 niewidomych w wieku od 13 do ponad 60 lat. a także pomagających sobie wzrokiem '(użyteczne resztki wzrokowe). obsługa różnych maszyn i innych prac ręcznych. Widełki Rolojfa Stosunkowo dobrze znanym w Polsce testem do badania sprawności manualnej. Podobnie jak przy poprzednich testach sprawności manualnych pur-dueński test kołeczków dla niewidomych ma arkusz obserwacyjny dla ustalenia oceny zachowania się podczas badań.na dostosowaniu jej do możliwości percepcyjnych niewidomych. Rozwiązanie zadania testowego polega na nakładaniu tych krążków na widełki. s. Polegały jedynie na uwypukleniu płytki z otworami na desce 255testowej . a następnie nakładaniu na niego 3 innych elementów metalowych. a mówiąc dokładniej do odrębnej oceny sprawności: prawej ręki. dla praktycznie niewidomych i posługujących się resztkami wzroku oraz dla różnych przedziałów wiekowych. 18) opracował dla tego celu specjalny arkusz obserwacyjny. pakowanie. Dokonano także pewnych zmian w instrukcji. Służy on do badania sprawności prawej i lewej ręki. stosunkowo małą grupę normalizacyjną opracowano wspólne normy centylowe. Opracowała ona odrębne normy na skali centylowej dla niewidomych kobiet i niewidomych mężczyzn. obu rąk pracujących równocześnie i wykonujących takie same ruchy oraz obu rąk pracujących równocześnie. Purduenski test kołeczków dla niewidomych) ~ W 1948 roku J.na. Purduenski test kołeczków powstał jako narzędzie. Wymieniony już W. Zmiany wprowadzone przez nich do pomocy testowych były właściwie niewielkie. w kolejności: podkładka. które miało ułatwiać selekcję pracowników do pracy w przemyśle. 18 do 5f& lait. K. 22) i M. Test ten składa się z 4 zadań. Carter (1969. Wykonanie 3 pierwszych polega na wkładaniu metalowych kołeczków do otworów na specjalnej desce testowej oddzielnie prawą i lewą ręką oraz obiema rękoma równocześnie^ Czwarte zadanie jest bardziej skomplikowane i polega również na wkładaniu kółeczka do otworu. jak też mężczyzn. lecz wykonujących różne ruchy. Z uwagi .Podobnie jak przy minesotańskim teście manipulacji M. K.

Raskin. Adaptacja M. Wynika to z pewnością stąd. 16) stwierdza. Kowalczewska '(1962. że usunęła ona te zadanie testowe. Maxfielda i S. Składa się z 85 pozycji. M. kubki. aby dziecko mogło uświadomić sobie obecność przedmiotów za pośrednictwem dotyku (N. 256 dla pierwszego i drugiego roku życia. Badanie rozwoju małych dzieci niewidomych i niedowidzących Na wstępie trzeba stwierdzić. A. Dla uzyskania oceny rozwoju dziecka oblicza się ogólny wynik stanowiący tzw. Przeznaczona jest ona dla dzieci niewidomych w wieku od O do 5 lat. na wzór skal binetowskich.7. 258). Wstępne normy tego testu dla niewidomych opracowały H. lalki itd. że jest to odcinek cieszący się najmniejszym zainteresowaniem i w zakresie którego nie ma większego doświadczenia i dorobku. Social Maturity Scalę for Blind Preschool Chiidren. 1972. W ten sposób powstały po 3 zadania dla poziomu dwóch i trzech miesięcy. Raskin. 10). że małych dzieci niewidomych czy niedowidzących nie obejmuje się jak -dotychczas fachową opieką rewalidacyjną. Jako pomoce testowe stosuje się w -niej klocki.r. badanie dziecka niewidomego za pomocą standaryzowanych testów jest . zwłaszcza u nas w kraju. E. N. J. oceny dojrzałości społecznej dzieci niewidomych są zasadniczo niższe niż dzieci widzących w tym samym wieku (N. grzechotki. Oprócz tego starano się zmodyfikować sam przebieg badania w tem sposób. Skala inteligencji dla małych dzieci Cattella M. a opublikowana w Nowym Jorku w 1957 r. 1972. Jednakże były czynione próby opracowania narzędzi diagnostycznych. K.nakładania krążków badany podejmuje 3-krotnie każdą ręką. s. 258). że ich dziecko . a następnie biorąc pod uwagę wiek. s. Buchholz. Jak wynika z badań przeprowadzonych skalą Doiła lub jej adaptacjami. Są one często nie ujawniane przez rodziców.. Norris polegała na tym."zmysłowych. J. 5 dla czterech miesięcy itd. Klawe i J. Oregoński inwentarz osiągnięć rozwojowych dzieci niewidomych i niedowidzących ' . która przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2-30 miesięcy. Doiła. łyżki.Norris i jej współpracownicy (1957) z Uniwersytetu w Chicago próbowali badać małe dzieci niewidome przy zastosowaniu skali inteligencji dla małych dzieci P.nie będzie nigdy widzieć. Na wynik składa się najlepszy czas uzyskany w 3 próbach. Skala dojrzałości społecznej przedszkolnych dzieci niewidomych Maxfielda i Buchholz 1 Skala ta jest adaptacją. 2. które nie nadają się do badania dzieci niewidomych. W skali tej na każdy miesiąc przypada po 5 zadań nie licząc zadań alternatywnych. Cattella. poruszaniu się i wykonywaniu różnych zajęć przewidzianych dla określonego wieku (por. którzy nie chcą się pogodzić z diagnozą 'lekarską. s. Włączone zostały do niej pozycje dotyczące radzenia sobie dziecka przy ubieraniu się. J. jedzeniu. 259). socjalizacji. a po 15 dla trzech następnych lat. wiek społeczny. s. Bauman i(b. s. znanej' winelandzkiej skali dojrzałości społecznej E. że zgodnie z opinią wielu psychologów. które pozwoliłyby na ocenę rozwoju dzieci z defektem wzroku w pierwszych latach ich życia. z uwagi na duże ograniczenie doświadczeń . życia dziecka ustala się iloraz społeczny (social quotient}. porozumiewaniu się. Raskin. z których po 20 przeznaczonych j-est ' A. chociaż nie pierwszą. Adaptacja ta została dokonana przez K. 1972. .

.. Wymieniony inwentarz służy 3 celom: .8. Dokonuje się jej na podstawie obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami lub opiekunami.ustalaniu poziomu rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących. 17 T.. Oregońskiego Programu Rehabilitacji. Ocena ta stanowi podstawę do ustalenia zajęć rewalidacyjnych.czynności manipulacyjnych. Przeznaczony jest on do ustalania poziomu rozwoju dzieci z defektem wzroku do lat 6. Jak już zaznaczomo. . Majewski.samodzielności wykonywania czynności samoobsługowych.dużej motoryki ^.. s. s. czyli ogólnego poziomu rozwoju i funkcjonowania umysłowego (sprawności umysłowych). 1&7'8. Wchodzi on w skład tzw. aż do 5 . powodu ocena rozwoju dziecka powinna być przeprowadzona w domu dziecka niewidomego czy niedowidzącego. . Do badań inteligencji zwykło się używać różnego rodzaju testów..poruszania się w przestrzeni i wykonywania czynności wymagających przemieszczania się (por. należą do bardzo ważnych w diagnostycznych badaniach tyfiopsychologicznych. l).socjalizacji. które dziecko niewidome lub niedowidzące powinno opanować w poszczególnych okresach rozwojowych.rejestracji nabytych przez te dzieci nowych umiejętności. . 7. Badania inteligencji niewidomych i niedowidzących (Badania inteligencji. 24). Zostały tutaj włączone wszystkie najważniejsze umiejętności. Z tego też.6. ... Do tego typu technik należy oregoński inwentarz osiągnięć rozwojowych dzieci niewidomych i niedowidzących. które miałyby na celu rozwnięcie umiejętności. 1978. Dla uzupełnienia autorzy inwentarza zalecają stosowanie dodatkowych badań psychologicznych za pomocą innych technik. Pozycje te odnoszą się do 6 aspektów rozwojowych: . które nie zostały lub w niedostatecznym stopniu zostały rozwinięte. Oregfński Program Rehabilitacji przeznaczony jest dla dzieci wychowujących się w warunkach domowych. 1&78.funkcji poznawczych. Inwentarz został oparty na normach przewidzianych dla dzieci widzących z uwzględnieniem specyfiki dziecka dotkniętego defektem wzroku. zwłaszcza w odniesieniu do młodszych dzieci. Jest to stosunkowo łatwa metoda oceny rozwoju dziecka niewidomego i niedowidzącego.małej motoryki . celem wykrycia innych nieprawidłowości w rozwoju dziecka (por.. a także sprawdzania wyników postępowania rewalidacyjnego. -. które swoim początkiem .. 1-2 itd.języka. . Każdy z tych 6 aspektów rozwojowych zawiera umiejętności ułożone pod względem rozwojowym w następujących przedziałach wiekowych: 0-1. 2. Z tego też powodu wielkiego znaczenia nabierają przy badaniach rozwoju tych dzieci skale opierające się na obserwacji (observational scales). Oregonski . a także badań medycznych i środowiskowych. s. psychologia 257 Zawiera on łącznie 69'6 pozycji dotyczących zachowania się dziecka niewidomego lub niedowidzącego (niektóre z nich dotyczą wyłącznie dzieci niedowidzących). Oregonski.raczej nieodpowiednie. Oregoński. który przeznaczony jest dla dzieci niewidomych i niedowidzących wychowujących się w warunkach domowych (por. -dokonywaniu wyboru właściwych zajęć rewalidacyjno-wychowaw-czych dla tych-dzieci.

Hayes (1976. H. 1905.. P. Na przykład dla. B. W trakcie badania psycholog ma też możliwość obserwacji zachowania się niewidomego. to . s. l). P. Hayes (1976. P. Najważniejsze z nich. Na arkuszu wyników ma on 5-stopniowe skale odnoszące się do: postawy wobec badań i(willźragźess). Hayes'(1976. tymczasowe testy inteligencji dla niewidomych. a więc w niektórych przypadkach także niedowidzących. Do skali tej opracowano specjałiną instrukcję. koncentracji uwagi (attention). 5) nazywanie znanych przedmiotów. że badania często dawały wiele wartościowych informacji o ogól' Interim Hayes-Binet Intelligence Tests tor the Blind. 11) . W wyniku tego otrzymuje się tzw.jak poda je'S. Hayes połączył podtesty z formy L i M skali Termana^Merril'1. P. 3 roku życia wśród 6 podtestów znajdują się 3 z formy oraz 3 z adaptacji z 1930 r. Tymczasowe testy inteligencji Hayesa-Bineta dla niewidomychł S. które można było zastosować do badania dzieci nie posługujących się wzrokiem.o wyższym poziomie umysłowym. S. wiek umysłowy (inteligencji). Na podstawie poprawnie wykonanych zadań oblicza się tzw. W tymczasowych testach inteligencji dla niewidomych S. 258 w Stanach Zjednoczonych R. która zawiera wskazówki. \ 6) powtórzenie krótkich zdań. s. 4) wskazanie części ciała. słuchu itd. a mianowaicie: 1) powtarzanie 3 cyfr. która była jedną z kolejnych amerykańskich modyfikacji skaili Bineta. ustnego przekazywania instrukcji lub jej powtarzania itd. Skala Biineta. W ten sposób otrzymał on po 6 podtestów dla 2 stopni . jak również dalsze jej modyfikacje składają się z zestawu zadań testowych opracowanych dla każdego poziomu wieku. Hayes. kiedy francuski psycholog A. zostaną tutaj przedstawione. nym przystosowaniu badanych. 24 i 25) pisze. s. 1'9'76. Tenmana i M. Ostatnia jej wersja. pewności w sytuacjach społecznych (socźal confidence). W 1914 r. Dotyczą one stosowania materiałów brajlowskich. Binet opracował swoją pierwszą skalę inteligencji dla dzieci. 3) rozumienie słów. 2-4) dokonał 3-krotnie adaptacji skal binetow-skich i ich późniejszych modyfikacji dla potrzeb niewidomych. P. jak zaburzenia mowy.rozkład ilorazów inteligencji uzyskanych przez niewidomych jest bardzo zbliżony . Kilka lat później podjęto próbę zaistoisowania testów do badania iTiteligemc ji dzieci iniewidomych. Zasady badania i obliczania ilorazu inteligencji w skali Hayesa są takie same jak w skali Termana-iMerrill. Merrtll. jakie należy uwzględnić przy badaniu niewidomych. 2) porównywanie 2 linijek. i jest adaptacją skali L. które w większym lub mniejszym stopniu są znane również w naszym kraju.sięgają r. iloraz inteligencji.. który porównuje się z wiekiem życia osoby badanej. O ile chodzi o tę pierwszą cechę. Tymczasowe testy inteligencji Hayesa-Bineta dla niewidomych charakteryzują się wysoką trafnością i rzetelnością. Od tego czasu powstało kilka adaptacji różnych testów do badania inteligencji niewidomych. a także o -pewnych dodatkowych zaburzeniach. pochodzi z 1&412 r. a także kilka podtestów ze swojej wcześniejszej adaptacji z 1930 r. Goddard na podstawie skali Bmeta opracowali testy do 'badania dzieci niewidomych (wg: S. Irwin i H. s. wiary we własne ^możliwości (self-confidence).

Williams dla dzieci niewidomych i niedowidzących z 1956 r. K.96. K. niła lub wyeliminowała ona testy wymagające percepcji wzrokowej. Iloraz inteligencji podobnie jak przy skalach typu binetow-skiego oparty jest na wieku umysłowym i wieku życia.94 dla całej grupy. 155). to jest ona również bardzo wysoka i współczynniki wynoszą przy zastosowaniu metody retestowej 0. M. czego. W stopniu I każdy podtest ma wartość 4 miesiące. Ostateczna wersja testu zawiera zdecydowaną większość testów typu werbalnego. Hayes. 155). Bauman i S. Uczestniczyło w niej 299 dzieci całkowicie niewidomych. Testowi temu zarzuca się jednak. s. Zastosowała też teksty brajlowskie przy słownych zadaniach te-^: stowych. P. s. "w niedostatecznym stopniu uwzględnia specyfikę poznania dziecka niewidomego" (por. Składają się na 'niego: . 29). . Normalizacja testu oparta była na próbach niemal ze wszystkich szkół dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Wielkiej Brytanii. Langan dokonała również adaptacji skali Termana-Merrill dla niewidomych. 1976. 1951.. Test inteligencji Williams dla dzieci niewidomych i niedowidzących^ Inną angielską próbą stworzenia narzędzia pomiaru inteligencji dla dzieci z defektami wzroku jest test inteligencji M. s. ł. Zarówna. M. a współczynniki . 1979. że. obliczono wspólne normy dla wszystkich grup (por. Klimasiński.testy rozumienia Burta..0. Z uwagi na to. Test inteligencji Langan dla niewidomych W 1943' r. 1978. . P. Różnica przejawia się tylko w tym. Za-:. że wśród niewidomych jest mniej osób uzyskujących ilorazy inteligencji w okolicach średnich i więcej . jaki otrzymują dzieci widzące przy użyciu sikali Termana-Merril'1. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 379 dzieci niewidomych z resztkami wzroku i 241 dzieci niedowidzących.5 miesiąca każdy oraz na lata 6-14 -po 6 podtestów o wartości^ < 2 miesiące.90. a metody połówkowej 0. Podobnie jak przy tymczasowych testach inteligencji Bineta-Hayesa zmie-. .w każdym stopniu przy wyższym poziomie umysłowym. Wyjątek stanowią tylko 2 testy wykonawcze. . L. 1976. 61).słownik ze skali słownej Wechsiera (por.-. 4).do rozkładu. stąpiła je testami o" "treści haptyteznej". angielska psycholożka Ivy W. Podobnie współczynniki korelacji między wynikami uzyskanymi za pomocą skali Hayesa a słowną skalą Wechsiera dla dzieci wynosiły w różnych badaniach od 0.88 do 0. s. Test charakteryzuje się wysoką rzetelnością .6 miesięcy (por. L. Hayes. Janca. O ile chodzi o rzetelność skali Hayesa. Standaryzacja -tej skali oparta była na badaniach uczniów całkowicie niewidomych lub z poczuciem światła z 27 szkół podstawowych (S. -• W teście Langan przypada na lata 2-5 po 8 podtestów o wartości? . Ponadto 8 podtestów przeznaczonych jest dla dorosłych^ o przeciętnym poziomie umysłowym o wartości po 2 miesiące każdy oraz po 6 podtestów . Janca.słowne pytania testowe ze skali Termana-Merrill (forma M). lecz raczej kompilacją zadań testowych z kilku dotychczas 260 ' ~ • sprawdzonych skal do badania dzieci widzących. s.5 miesięcy i w stopniu III .uzyskujących wysokie i niskie ilorazy. a więc testami typu wykona w-i. 1976. że różnice w wynikach były minimalne. 47).91 (por. s. Test ten nie jest adaptacją jednego określonego testu. w stopniu II .

w porównaniu ze skalami typu binetowskiego. forma I (Wechsler-Bellevue Intelligence Scalę). test pamięci liczb oraz test słownika. K.6 testów. test rozumienia. Bellevue . WAIS . a mianowicie: iloraz inteligencji słownej. Baumain i(b. Wszystkie wymienione skale mają taką samą strukturę i konstrukcję. którzy nadesłali odpowiedzi. 224 .89. bezsłownej i pełnej (globalnej).WA. Wyniki te stanowiły podstawę do sporządzania specjalnych tabel z ilorazami inteligencji i to oddzielne dla skali słownej. 27 i 27 zalecają stosowanie do . Pierwsza z nich -ukazała się w 1939 r. albowiem normy opracowane są dla tej liczby testów.50 do 0. Ostatnią skalę wydał Wechsier w 1955 r> Jest to skala inteligencji dla dorosłych (Weohaler Adult InteUigience ScaleWAlS). test rozumowania arytmetycznego. że są to odpowiednie lub dobre narzędzia pomiaru inteligencji niewidomych (WISC . Hayes (1951. Spośród 319 psychologów. test układanka. Następnie w 1949 r.89%). M. w którym onapowstała. że tzw.83»/o. Skale Inteligencji Wechsiera . bezsłownej i globalnej. 'Skalef Wechsiera oparte są na średnich wynikach i ich odchyleniach standardowych uzyskanych przez grupy normatywne dla każdego wieku. i nazwana została skalą inteligencji Wechsiera-Bellevueł. Forma II tej skali została opublikowana w 1946 r. Sposób ustalania ilorazu inteligencji jest taki. s. Bauman i S.6 testów i skalę bezsłowną . Wspomniano już o przeprowadzonej przez M. skalę słowną . 18) ankiecie na temat stosowania testów w badaniach niewidomych przez psychologów amerykańskich i kanadyjskich.60 lat. Na skalę słowną składają się: test wiadomości. jest sposób obliczania ilorazu inteligencji. P. Opuszcza się w tym przypadku test pamięci liczb i test symboli cyfr luib test labiryntu jako najmniej diagnostyczne. Skale Wechsiera zyskały sobie dużą popularność wśród psychologów zajmujących się niewidomymi. Na--.trafności dla różnych poziomów wieku wynoszą od 0. wyniki surowe przelicza się na wyniki ważone. s.. K.r.91«/o. Janca z Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Gdańsku. Williiams podjęła L. tRt Inną różnicę obok wprowadzenia skal słownej i bezsłownej. Zdecydowana większość tych psychologów uważa. Wechsiera. test uzupełniania braków na obrazkach. Zazwyczaj w badaniach stosuje się 10 testów. test symboli cyfr i test labiryntów (występuje tylko w WISC). Stosując testy Wechsiera można ustalić dla osoby badanej 3 ilorazy inteligencji.IS' i 40 skalę Wechsler-Bellevue. test klocków. s. które tworzą tzw. 237 stosuje w swojej pracy WISC. 1 Nazwa Bellevue pochodzi od nazwy szpitala w Nowym Jorku. Pełna skala składa si<f z 12 testów. tomiast skalę bezsłowną tworzą: test porządkowania obrazków. -W badaniach rozwoju i funkcjonowania umysłowego niewidomych i niedowidzących wykorzystywane są także skale inteligencji opracowane przez amerykańskiego psychologa D. Traktuje się je raczej jako-testy zastępcze. -Próbę polskiej adaptacji Testu M. 157). Przeznaczona była ona dla osób w wieku 10 . a następnie odszukuje się dla nich odpowiedni iloraz inteligencji za pomocą wspomnianych tabel. Wechsier opublikował skalę inteligencji dla dzieci (Wechsier Intelligence Scalę for Chiidren-WISC) w wieku 5-16 lat. Stwierdza ona (19'76. że test ten dobrze różnicuje dzieci niewidome i po dokonaniu pewnych poprawek w instrukcji może być używany w diagnozie inteligencji dzieci z inwalidztwem wzroku.

jeśli siedząc w 'kinie (teatrze) pierwszy zauważysz po-. Mogłaby więc być wykorzystywana również do badania dzieci niewidomych (skala słowna). Badaniami za pomocą obu technik objęła ona 70 dzieci niewidomych obu płci w wieku 9-15 lat.tak samo dobre wyniki w podtestach: "Rozumowanie arytmetyczne". K. 9) zalecają stosowanie tylko słownej skali inteligencji Wechsiera dla dorosłych (WAIS) razem z testem przez nich opracowanym..: "Co powinieneś zrobić. czy test Langan. że dzieci niewidome w porównaniu z dziećmi widzącymi uzyskują: •. W wyniku tych badań M.46). s. Mówiąc o diagnostyczności słownej skali inteligencji Wechsiera dla dzieci w odniesieniu do dzieci niewidomych należy jeszcze wymienić badania M. Skala inteligencji Wechsiera dla dzieci jest bardzo popularna w Polsce.w badaniach diagnostycznych trzeba więc stosować sześć podtestów albo trzy podtesty. że określanie poziomu umysłowego za pomocą tylko zadań werbalnych nie pozwala na pełną ocenę poziomu umysłowego badanej osoby i może prowadzić do błędnej diagnozy. Równocześnie autor stwierdza. 46) stwierdza. Klimasiński (1979.lepsze wyniki w podtekście: "Pamięć liczb". że przy zastosowaniu wszystkich '6'podtestów obniżenie ilorazu inteligencji spowodowane gorszymi wynikami "Rozumienia" i "Podobieństw" jest wyrównywane przez wyższe wyniki .badania niewidomych tylko słownych skal inteliigencji Wechsiera dla dzieci (WISC) bez żadnych zmian oraz Wechslera-Bellevue z pewnymi modyfikacjami. jak będziesz starał się z niego wydostać?"."Pamięci liczb". które wyżej wymieniliśmy '("Rozumowanie arytmetyczne". H.żar" i "Jeśli zabiedzisz w lesie podczas dnia. które wybitnie odnoszą się do sytuacji człowietea widzącego. Średnie ilorazy inteligencji obliczone n'a podstawie uzyskanych wyników nie ujawniły statystycznie istotnych różnic. -gorsze wyniki w podtestach: "Rozumienie" i "Podobieństwa". Podobnie H.. gdyby znać faktyczną jej wartość diagnostyczną. s. H. i Ph.Słownik". Zadania tego podjęła się M. "Wiadomości" i . aut. 46 .przyp. s. Jest rzeczą zrozumiałą. co u niewidomych nie jest zjawiskiem rzadkim. Postawiła ona sobie problem. Miały one na celu sprawdzenie. . do jakiego stopnia poszczególne zadania wchodzące w skład tej skali są odpowiednie dla dzieci niewidomych. "Wiadomości" i "Słownik" . Przy tego rodzaju podejściu faworyzowane są osoby charakteryzujące się dużą płynnością słowną (werbalną). który zawiera zarówno zadania testowe typu słownego. choć nie doczekała się jeszcze polskiej normalizacji. 65) pisze w związku z tym. a w konsekwencji o możliwości ich zamiennego stosowania do badania tychże dzieci". Dotykowa skala inteligencji dla niewidomych dorosłych1 . jak też wykonawczego i jest stosunkowo mało znany w Polsce. 29 . Zarówna •(1978. 262 może być zastąpiony przez słowną sikalę Wechsiera dla dzieci (WISC) w diagnozie poziomu umysłowego dzieci niewidomych. Shurrager (1964. na podstawie jakich podtestów obliczono iloraz w skali WISC". s. Tillmana (1976. Badania polegały na porównaniu wyników uzyskanych przez 123 dzieci niewidomych oraz dzieci widzące.5'7). np.) i zawsze należy podawać. W konkluzji autorka stwierdza: "Na podstawie uzyskanych wyników utwierdzamy się w przekonaniu o istnieniu wysokiej współzallez-ności pomiędzy wynikami osiąganymi w omówionych skalach i tekście przez dzieci niewidome w wieku 9-15 lat. że . s. Dotyczą one podtestów 2 i 7 w teście "Rozumienia". Tillman (1976.

6) liczenia na krążkach. przyporządkowuje liczbę punktów do figur bez punktów znajdujących się na drugiej tablicy. Wzory te podawane są niewidomemu na specjalnej kwadratowej deseczce o wielkości 4 kostek. jak również ich dodawaniu. kula. Skala ta składa się z następujących testów: •l) symboli cyfr. Adaptacja ta przechodziła przez 3 fazy. że niewidomy po. . Shurrager i Phii S. ręka (dłoń i palce). np. B. Do badania testem kostek służą 4 kostki (sześciany o długości krawędzi 3. z którymi człowiek spotyka się w życiu codziennym. '3) . głowa. Wykonanie wszystkich omówionych zadań testowych jest ograniczone określonymi limitami czasowymi. Badanie tym testem polega na tym. trójkąt . 5) kołeczków. Każdy z tych przedmiotów ma usuniętą (brakuje mu) jedną dość istotną część. Badanie polega na tym.części przedmiotu z polece^-iliem złożenia ich w całość. * The Haptic Intelligence Scalę for the Blind Adulta. 264 . Badanie polega na tym. Shurrager. Zadanie testowe polega na odtwarzaniu 7 'różnych wzorów powstałych z ułożenia 4 kostek.5 punktów. a także ich student S. Zadanie polega na wskazaniu brakującej części..3 punkty itd. Oparta jest ona na bezsłownej skali inteligencji "Wechsiera dla dorosłych (WAIS). koło . 2) kostek. Druga tablica zawiera 40 tych samych figur geometrycznych jednak bez punktów. Na cały test składa się 10 zadań o wzrastającym stopniu trudność JTTest liczenia na krążkach przeprowadza się za pomocą specjalnego liczydła. 263 4) wykrywania braków. a ostateczna jej wersja ukazała się w 1964 r.).5 cm). kwadrat. co w konsekwencji daje 2 trójkąty. trójkąt itd. np. ogon u konia. na których znajdują się wypukłe punkty od l do 6. Podział ścianki na część gładką i szorstką następuje po przekątnej. Do przeprowadzenia badań za pomocą testu kołeczków służy drewniana deska z 25 otworami oraz 8 drewnianych kołeczków. a mianowicie: lalka (tułów. Następnie po zapoznaniu badany proszony jest o jego odtworzenie. W tekście wykrywania braków występuje 15 przedmiotów. Do przeprowadzenia badań testem symboli cyfr służą 2 talilioe. że badanemu przedstawia się określony układ kołeczków na desce. sześcian. Jedna zawiera 6 wypukłych figur geometrycznych (koło. Watson. Składa się ono z 2 części . koło u autka (zabawki). Zadanie testowe polega na odczytywaniu ułożonych przez badającego liczb za pomocą krążków oraz układaniu przez badanego podawanych jemu liczb. kończyny). Łącznie w tekście występuje 14 zadań. Jej twórcami byli profesorowie z Instytutu Technologii w Chicago Henriette C. Również wartość krążków jest zróżnicowana.składania przedmiotów.Próbę wypełnienia luki w skalach typu wykonawczego dla dorosłych osób z defektami wzroku stanowi dotykowa skala inteligencji dla niewidomych dorosłych. W teście składania przedmiotów występują 4 rozkładalne na części przedmioty. zapoznaniu się z figurami z punktami na pierwszej tablicy. Kolejność zadań testowych uwzględnia zasadę stopniowania trudności. które posiadają po 2 ścianki gładkie i szorstkie Pozostałe 2 ścianki są częściowo gładkie i częściowo szorstkie. że niewidomy otrzymuje poszczególne elementy .część górna i dolna o zróżnicowanej liczbie krążków.

niebieskim i ibiałym. uzyskują z reguły lepsze wyniki <H. Współczynnik korelacji wynosił 0.91. 1964. Jest on adaptacją bardzo znanego testu kostek S.Zasady obliczania ilorazu inteligencji podobne są do zasad obowiązujących w skalach typu wechsierowskiego. Przede wszystkim zastąpili ani system 4-barwny Kofasa i 4-łnateriałowy Ohwaki systemem. W normalizacji dotykowej skali inteligencji dla niewidomych dorosłych brało udział 700 całkowicie niewidomych i niewidomych z minimalnymi resztkami wzroku. na Uniwersytecie 265 w Standard w Kalifornii podjęto badania nad restaindaryzacją tego tetstu i próbę opracowania norm dla niewidomych amerykańskich. Po' raz pierwszy dokonał jej Japończyk dr Y. '9). Kohsa opracowanego i opublikowanego w 1923 r. Autorzy dotykowej skali inteligencji dla niewidomych stwierdzają. s. L. Według H. że obecna forma skali nie jest jeszcze doskonała i uzyskane wyniki należy interpretować z ostrożnością. Rzetelność tej skali jest dość wysoka. a także okres trwania ślepoty. Ph. że powstał nieomal nowy test. Są one zróżnicowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych od 16 do 64 lat. Shurrager. 21 i 22). Kanina (19'64) na wykonanie zadań testowych w tej skali ma wpływ wiek. 2 -17).95. Jedna z nich jest biało^czerwona.65 (por. 1964. w Stanach Zjednoczonych. W teście używa się 16 kostek (sześcianów) o długości krawędzi . H.0. ich suma stanowi podstawę do odszukania odpowiedniego ilorazu inteligencji na specjalnie opracowanej tabeli ilorazów inteligencji. i Ph. 1. 2-barwnym i 2-materiałoiwym oraz dodali 3 dalsze. że może ona być stosowana tylko łącznie ze słowną skalą inteligencji Wechsiera.964. Stanfordzki test kostek Kohsa dla niewidomych nie jest pierwszą próbą adaptacji testu Kohsa dla potrzeb osób z defektami wzroku. Z tego też powodu obliczone ilorazy inteligencji dotyczą tej właśnie grupy inwalidów wzroku. które mają po jednej ściance w kolorze czerwonym. Shurrager. Zadania testowe polegają na odtwarzaniu 17 wzorów za pomocą różnobarwnych kostek. Należy on do grupy testów wykonawczych. a 'zwłaszcza nowo ociemniali. Do odtwiarzania tych wzorów używa się 16 kostek. Shurrager. M. które można było dotykowo odróżniać. W 1&64 r. s. Przy zastosowaniu metody retestowej wynosi 0. Stanfordzki test kostek Kohsa dla niewidomych Mówiąc o testach inteligencji dla niewidomych i niedowidzących dorosłych trzeba wymienić także stanfordzki test kostek Kohsa dla niewidomych (Stanford-Kohs Design Test for tnę Blind). Ohwaki i nazwał ten test dotykowym testem inteligencji Ohwaki-Kohsa dla niewidomych (Ohwa-ki-Kohs Tactiie -Design Intelligence Test for the Blind).niebiesko-żółta. a metody połówkowej . Trafność jej badana była jedynie poprzez porównanie wyników z wynikami słownej skali inteligencji Wechsiera dla dorosłych. powiększając w ten sposób liczbę zadań testowych do 20. którzy realizowali to zadanie. 24). Dautem-raan '('l 966. Pozostałe 2 ścianki są dwubarwne. S. s. Sutnn i W. nowe i trudniejsze wzory. dokonali jednak tylu zmian. C. Zwracają oni także uwagę. Adaptacja polegała na zastąpieniu barw na wzorach i kostkach różnymi materiałami. s. a druga . O inteligencji badanej osoby można bowiem wnioskować tylko na podstawie ilorazów uzyskanych za pomocą obu skal (H. w którym badany utracił wzrok. i Ph. Wyniki surowe uzyskane z poszczególnych testów ulegają przeliczeniu (wyniki ważone). R. Ociemniali. żółtym.

a mianowicie: . . Do tego celu autorzy opracowali specjalny. a jedna ścianka .posługując się tabelą wyników centylowych. Współ-'zynnik jest dodatni.szorstka i czarna '(guma). następnie . Jest to zrozumiałe z uwa-?i na odmienny charakter obu testów. który przekształca się na iloraz inteligencji posługując się odpowiednią tabelą ilorazów lub na wynik' cen-tylowy .24. Wzory te znajdują się na arkuszach plastikowych i podawane są kolejno niewidomemu do rozwiązania poczynając od najłatwiejszych do najtrudniejszych. które można wykorzystać w badaniach tyfiopsychologicznych. -. które ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności. który dotyczy: •początkowej reakcji na badanie.'. Przedstawiliśmy tutaj kilka mniej lub więcej znanych testów inteligencji.5 cm. Na początku odtwarza się więc wzory stanowiące układ 4 kostek. 28) opracowali odrębne normy dla grup inwalidów wzroku biorących udział w badaniach normalizacyjnych.05). dotyku z pomocą wzroku . s. że są to testy. Zaliczenie badanego do jednej z wymienionych grup odbywało się przede wszystkim na podstawie sposobu rozwiązywania zadań testowych. autorzy (19'6i6. Oprócz rozwoju i funkcjonowania umysłowego test kostek Kohsa pozwala także na ocenę niektórych cech osobowości.197 całkowicie niewidomych. a więc czy za pomocą dotyku całkowicie niewidomi. cienką płytą plastikową. przystosowania się do badania.124 niedowidzących (ostrość wzroku do 0. Z tego też powodu K. -Test ten został znormailizofwany na podstawie wyników badań przeprowadzonych aa grupie składającej się z 425 osjób z defektami wzroku. Test ten zawiera jednego rodzaju zadania testowe. Dla wykonania każdego zadania istnieje określony limit czasowy. które nie zostały znormalizowane na populacji polskiej. Podział tej ścianki dokonany jest po przekątnej. że wśród badanych s najlepszymi wynikami aż 70n/o miało dobre i bardzo dobre stopnie szkolne.. co daje w komsekweńcji 2 trójkąty.9 kostek i w końcu '-.104 niewidomych z resztkami wzroku (ostrość wzroku do 0. ale stosunkowo niski 0. że cztery ścianki pokryte są białą. a w połowie . dość szczegółowy plan obserwacji. że należy . 70) pisze. Jest to tzw. trochę grubszą gumą. że uzyskane wyniki istotnie się różniły. i biała. gładką. Na wynik testu składa się suma punktów uzyskanych ze wszystkich zadań.1). wynik surowy. s.16 kostek. stosunku do badań. Adaptacja ich polega na tym. . Z uwagi na to. Dla zbadania trafności wyniki całej grupy skorelowano z wynikami uzyskanymi za pomocą słownej skali inteligencja Wechsiera. reakcji na trudności i niepowodzenia oraz końcowejreakcji badanego. Szósta ścianka jest w połowie gładika. Ponadto trzeba podkreślić. Klimasiński (1979. również przy ich stosowaniu i interpretacji wyników trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Natomiast przy porównaniu wy-lików testu z osiągnięciami szkolnymi okazało się.2..niedowidzący.. Tak jak w każdych badaniach testowych. szorstką. Rzetelność retestowa osiągnęła natomiast współczynnik 0.w diagnozie inteligencji dzieci niewidomych i niedowidzących oprzeć się w większym niż dotychczas stopniu na metodach niepsychometrycznych [.] Podobną zmianę podejścia diagnostycznego można zaobserwować w wielu krajach w całym szkolnictwie specjalnym • nie tylko w szkolnictwie dla dzieci z defektami wzroku".czarną.niewidomi z resztkami wzroku i wzroku .86.

zmęczenie fizyczne. Składa się on ze 170 pozycji . ich intencji. 27) pisze: "Naszym zdaniem nie należy szerzej •stosować grupowych testów inteligencji do badania niewidomych ani polegać na ich wynikach. który nazwała inwentarzem czynników emocjonalnych (M. poczucie. dolegliwości żołądkowe. takich jak napięcie nerwowe. nie mówiąc o często stosowanym wywiadzie psychologicznym.że w życiu może stać się jeszcze coś dobrego. Inwentarz czynników emocjonalnych Baumanl 1 The Emotional Factors Iiwentory. odczuwania urazów. rozmyślania nad trudnościami. podejrzliwość i ogólny brak zaufania do innych ludzi. Stara się on badać te cechy osobowości. że nie jest się tak dobrym lub tak zdolnym jak inni. K. lękli-wości. Oprócz tego opracowano kilka narzędzi diagnostycznych specjalnie przeznaczonych do badania niewidomych i uwzględniających ich specyficzne problemy.twierdzeń starannie dobranych ma podstawie analizy cech i trudności wynikających ze ślepoty. Bauman i S. które wynikają z fizycznego inwalidztwa. t3w r. 1951. 2. 37). . S. choć nie ma powodu zupełnie odradzać posługiwania się nimi dla uzyskania dodatkowych wiadomości w pewnych szczególnych wypadkach. P.która przeznaczona jest do badania niestałości (chwiejności) emocjonalnej. że wiele z metod przeznaczonych dla widzących można także stosować bez większych adaptacji do niewidomych i niedowidzących. brak zaufania do własnych decyzji itd. która dotyczy kłopotów zdrowotnych. tendencji do denerwowania się. łatwość nawiązywania rozmowy itd. a tym bardziej z defektem wzroku. w przeciwieństwie do poczucia. Badanie osobowości niewidomych i niedowidzących Zagadnienie badania osobowości osób widzących. bóle głowy. Hayes. 267 v. chęć przewodzenia w grupie. Skala poczucia niewydolności. s. przeznaczony dla niewidomych dorosłych. poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie w sytuacjach społecznych. szczerości i uczciwości. Doświadczenia wykazały jednak małą ich przydatność do badań osób niewidomych. W przypadku niewidomych można by je podawać w brajlu.. grupowych testów inteligencji. Skala współżycia społecznego. i2. 6. . należy do bardzo trudnych i złożonych. które podawane są w formie pisemnej osobom badanym.Pominięto tutaj sprawę stosowania tzw. Tworzą one 7 następujących skal: l. Skala optymizmu. jakim jest ślepota.9. łatwego popadania w przygnębienie. A. 3. że życie jest nic nie warte. ivi. gdy bada się jednocześnie dość duże grupy osób". silnego emocjonalnego reagowania na stresy itd. która bada tendencje do przeceniania samego siebie. która bada zainteresowania kontaktami społecznymi. Wynika to w znacznej mierze z ograniczeń metodologicznych. tiauman opublikowała specjaliny inwentarz osobowości. P. 4. Skala fizycznego samopoczucia. koszmarne sny itd. która powinna ujawniać poczucie niezdolności do rozwiązywania swoich własnych problemów. że testy grupowe są bardzo czasochłonne i oszczędzają czas badającego tylko wtedy. Hayes (1976. 5. 'Skala tendencji parahoidalnych (podejrzliwości). która ma ujawniać wiarę w przyszłość. s. Trzeba jednak zaznaczyć. Powolność czytania pisma brajlowskiego powoduje. Należą do nich przede wszystkim różne inwentarze i kwestionariusze osobowości. Skalę wrażliwości .

3. Składają się one z fragmentów zdań. która przeznaczona jest do ujawniania poczucia akceptacji lub odrzucenia przez rodziców. objawów somatycznych. "W życiu muszę. s. pragnień. 1&79. 51 . . Ogółem inwentarz zawiera 9 skal. o rozwiązywanie problemów dnia codziennego. . Stara 'się ona mierzyć reakcje emocjonalne w takich sytuacjach. Możliwe jest także zastosowanie formy pisemnej w brajlu. 74 . czy zgadza się czy nie zgadza z nimi. Test zadań niedokończonych dla ociemniałych W badaniach osobowości często stosuje się także testy zdań niedokończonych. tworząc kwestionariusz czynników emocjonalnych dla niewidomych (KECZ). W znacznej mierze jest on oparty na omówionym "uprzednio inwen-| tarzu Bauman. że jest się interesującym. s. sądów. która bada stopień zadowolenia z przebiegu nauki szkolnej. rodzeństwo j innych członków rodziny.7i6). który musi udzielić odpowiedzi. kłamstwa oraz włączoną dla celów eksperymentalnych skalę jawnego niepokoju.. lubianym przez osoby płci odmiennej. Fragmenty. M..Moja matka . "Chciałbym bardzo . Platt i Strause skonstruowali inwentarz ^czynników emocjonalnych dla młodzieży niewidomej w wieku 13-18 | lat. K. uczuć. 523 i nast. planów . przekonania. odrębne dla kobiet . Skala postawy wobec ślepoty. 65 . Bauman.. potrzeb. poczucia niewydolności.7. Trzy dodatko-l we są następujące: l.KECZ Próbę polskiej normalizacji inwentarza czynników emocjonalnych Bauman podjęli się u nas w kraju K. w iktórej występują problemy wyraźnie wywodzące się ze ślepoty. .. którego zapożyczono aż 6 skal z wyjątkiem skali po-| czucia niewydolności. zamierzeń. o radę."'. Na podstawie badań normalizacyjnych Bauman (1958. która mierzy stopień napięcia i niepewności w kontaktach z osobnikami płci odmiennej. Skala 'stosunków rodzinnych. Kwestionariusz czynników emocjonalnych dla niewidomych . Przedstawienie to może odbywać się w formie kolejnego odczytywania twierdzeń lub odtwarzania z taśmy magnetofonowej. Inwentarz posiada także skalę kłamstwa. s. podejrzliwości. należące do metod projekcyjnych.54). Skala wzajemnych relacji chłopców i dziewcząt. postaw wobec kalectwa. Składają się na niego następujące skale: wrażliwości.). depresji. Bauman 1958. Kotwica-Zapar-cińska (1977. współżycia społecznego. KMmasiński. te zwane trzonami lub hasłami.". gdy trzeba obcą osobę pytać o drogę. Badacie inwentarzem czynników emocjonalnych polega na przedstawianiu wymienioinych twierdzeń (pytań) 'badanemu. s. Skala przystosowania szkolnego. Inwentarz został znormalizowany na grupie 442 niewidomych chłopców i dziewcząt. Ostateczna wersja kwestionariusza zawiera 197 pytań.. które badany musi uzupełnić.". (validation). 2. Do obliczenia polskich norm centylowych przyjęto wyniki badań normalizacyjnych 118 niewidomych i niedowidzących. Normy centylowe zostały opracowane dla wszystkich 9 skal (wg: K. np.66) opra268cowała dla wszystkich 7 skal normy centylowe. zgodności celów życiowych z wymaganiami stawianymi przez program szkolny oraz zaufania do własnych możliwości w zakresie wymagań szkolnych. która ma wskazywać zrozumienie i szczerość badanego wobec badań (wg: M. z. są bodźcami do wyrażania przez badanego swoich poglądów. K. Inwentarz czynników emocjonalnych dla młodzieży niewidomejl W 1963 r.. Klimasiński i S. i mężczyzn.

lecz również badania skuteczności zabiegów psychoterapeutycznych poprzez powtórne badania w trakcie lub po zakończeniu rehabilitacji ociemniałego. np. .. które opisują sposób podejścia (modę oj approach) badanego do sytuacji . który obejmuje dużo szerszą problematykę i czasami znajduje zastosowanie w badaniach osobowości osób z defektami wzroku.z ogółem społe|--cz>eństwa. ty możesz . 3) 'postawy wobec siebie (ocena własnych inożMwości).".osobami o tym samym statusie społecznym. 3) stosunków z przełożoa-iyimd. Sidneya. które zostały przedstawione w rozdziale V.". "Jeśli rodzina nie docenia twoich wysiłków. Autor (1971a. stosunków w swoim środowisku społecznym . 6) stosunków z przyjaciółmi. 4) postawy wobec rodziny. Dokonane uzupełnienia wskazują więc na to. Odpowiedzi (uzupełnienia) badanego anahzowane są w 7 kategoriach. Test ten bazuje na znanym teście zdań niedokończonych J.. Teare'a ze stanu Virginia (Stany Zjednoczone)."" "Jeśli zgubisz laskę na ruchliwej ulicy. Hasła te przedstawiają dla badanego pewien dylemat lub sytuację konfliktową z życia codziennego.1959 przez R. 46 i nast. Zadaniem badanego jest uzupełnienie zdania w sposób.. co badany w określonej sytuacji zrobiłby. 5) postawy wobec widzących. Majewski. co daje możliwość porównania wyników uzyskanych za pomocą obu metod i skorygowania ewentualnie mylnych ocen dokonanych na podstawie wyników badań przy zastosowaniu jednej metody. 5) stosunku wobec osobników płci odmdeninej. ty możesz .. J.postawy wobec rehabilitacji. s.itd. ty możesz . Hasła dotyczą właściwie wyłącznie sytuacji o charakterze społecznym i mają na celu wykrycie: l) stosunków badanego z wispółipraoowni. Składa się on z 43 haseł (trzonów) i posiada bardzo interesującą formę. * The Sentence Completion Test. s.kama . 269 Próby stworzenia testu zdań niedokończonych dla ociemniałych podjął się autor tej pracy (T.Na podstawie badań 90 ociemniałych {całkowicie i z resztkami wzroku) zostały opracowane orientacyjne normy dla oceny stopnia akceptacji ślepoty. Składa się on z 24 specjalnie dobranych haseł. Test zdań niedokończonych Teare'a ł Wśród testów zdań niedokończonych specjalnie przeznaczonych do badania niewidomych znajduje się także test opracowany w latach 1957 -. 2) . 78) zaleca stosowanie tej metody razem z wywiadem psychologicznym. . . 1971a. z których po 4 przeznaczone są do oceny: l!) akceptacji ślepoty i jej skutków. czego ty nie potrafisz. 1 Adolescent Emotional Factors Inwentory. Uzasadnienie teoretyczne dla testu stanowią zagadnienia psychologiczne wynikające z utraty wzroku. M. 270 2. pomyślałby czy odczuwałby. 4) stosunków rodzinnych. jaki uważa on za najwłaściwszy.). Test ten jest odpowiedni nie tylko do ustalania początkowej diagnozy. "Jeśli proszą ciebie o coś. postaw wobec siebie itd. C) czynników hamujących proces rehabilitacji psychicznej. Sacksa i L.

5.poddanie się (rezygnacja i porażka). (por. b. a więc czy czyni to w sposób racjonalny (realistyczny).dominacja.która bada poglądy badanego na pracę i zatrudnienie. Fitting. Postawa wobec ćwiczeń (attitude toward training) . Stosunki rodzinne (family relationship) . zależności i niezależności od nich. Teare. w jakim stopniu badany potrafi opierać się postawie odrzucenia.bierne wycofywanie się. Obraz ludzi widzących (outlook toward sighted people) . żei jest on odpowiedni do badania niewidomych dorosłych. z jakimi badany się spotyka lub jakie może w przyszłości spotkać. 35 i nast. zwłaszcza w aspekcie korzystania z ich pomocy. 6. Fitting opublikował skalę przystosowania do ślepoty przeznacizoną do badania całkowicie niewidomych i niewidomych z resztkami wzroku.-która ma ujawnić stosunek badanego do ćwiczeń rehabilitacyjnych i do współpracy w takich sytuacjach. Twierdzenia te pogrupowane są w 6 zestawów po 7 w każdym tworząc 6 następujących podskail: 1. E.pozytywne dostosowanie się. J. czy odrzuca ślepotę lub czy jej całkowicie się ("oddaje. jak również jego oczekiwań w stosunku do pracy zawodowej. . W szczególności chodzą tutaj o ocenę. 3. Test ten normalizowany był na grupie 640 niewidomych i niedowidzących (z ostrością wzroku do 6/60) w wieku od 20 do 50 lat zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i nie posiadających dodatkowych kalectw i schorzeń (por. .znaleźć. E.unikanie. A. R. gdy chodzi o badanie osobowości dla celów rehabilitacji psychicznej. s. Obraz samego siebie (morale) .swej apinii. * Ądjustment to Blindness Scalę. s.która bada stopień zaufania i wiarę w swoje możliwości radzenia sobie z problemami życiowymi. Na wynik składa się liczba uzyskanych punktów zgodnie z określonym kluczem. gdy chcemy poznać ich zachowanie się w sytuacjach społecznych. Pogląd na ślepotę (ov.ok on blindness) . . .tlo.która jest przeznaczona do oceny obrazu innych ludzi i poglądu na stosunki z nimi. czy z treścią twierdzenia zgadza się czy nile zgadza.r. Ma ona charakter kwestionariusza standaryzowanego (am-wentarza) składającego się z 42 twierdzeń odnoszących się do osób niewidomych i sytuacji.która ma odzwierciedlić stosunki badanego z członkami rodziny w sytuacjach domowych.). Postawa wobec pracy (occupational outlook) . który proszony jest o wyrażenie . przeciwstawiać się dominacji i włączać się w życie rodzinne jako pełnoprawny członek rodziny.która skoncentrowana jest na sposobie akceptacji ślepoty. Są one następujące: .8). . . l .wewnętrzne tłumienie. " Poszczególne twierdzenia dotyczą talkże oceny przez badanego własnej przydatności zawodowej. 271 4. A. Wydaje się. Niektóre twierdzenia odnoszą się także do nauki w ogóle. Mniejszą wartość ma on natomiast do badania nowo ociemniałych. 1954. Skala przystosowania do ślepoty 1 W 19'5'4 r. Badanie polega na kolejnym odczytywaniu pozycji inwentarza badanemu. . w jakich mogą się oni . 2.agresja.zawartych w pytaniach (zdaniach niedokończonych).

Inwentarz zbudowany jest z 550 twierdzeń (zdań twierdzących). Test WISKAD był także stosowany w formie brajlowskiej. Ponadto 8 pytań odnoszących się do sytuacji. Badaniami objęto stosunkowo małą grupę. 5) sikała zainteresowań męskich i ikOlbiecych. K. Oparta jest ona na średnich wynikach i ich standardowych odchyleniach. Klimasiński (1968. czy z zawartymi twierdzeniami "zgadza się". Wydaje się. Przede wszystkim. 2) skala depresji. s. "nie zgadza się" lub "trudno jej na to odpowiedzieć".oceny ich stanu psychicznego. że test ten można z powodzeniem stosować przede wszystkim do nowo ociemniałych dla . 1968. 8) isikala schizofrenii. uznano jako obciążone błędem i odpowiedzi na nie traktowano jako "nie wiem". Pierwsza jego^ wersja ukazała się w 1940 roku. Skale te odpowiadające jednostkom psy-cholpatologicznym według klasyfiikacJi Kraapelina są następujące: 1 Minnesota Multiphasic Personality Inventory. pytania .(K. pytania badawcze były odczytywane niewidomym.) stosując test do badania niewidomych dokonał pewnych zmian w procedurze badawczej. w których wzrok odgrywa znaczną rolę. 33 i nast. jak również ogólnego stopnia adaptacji niewidomego do ślepoty (suma wszystkich wskaźnikowa Wieloczynnikowy inwentarz osobowości ł Na zakończenie omawiania technik badania osobowości niewidomych i niedowidzących należy wymienić wieloczynnikowy inwentarz osobowości opracowany przez amerykańskiego psychologa S. Mc Kinieya. 6) skala paranoi. s. 7) skala psychiatrii. to "interpretacja wyników testu może iść w kierunku opisu cech charakterologicznych oraz wykrywania mechanizmów adaptacyjnych niakoniieczniie związanych z patologią" . które pogrupowaine są w zespoły tworzące 9 skal [zasadniczych oraz 3 skale kontrolne pozwalające na ocenę wiarygodności uzyskanych wyników. 3) sikała histerii. 56) stwierdza. Klimasiński. s. jak to bywa u osób widzących. Klimasińskiego. Hathawaya i psychiatrę J. Ch. że osoba badana odczytuje kartki z napisami i sugeruje je w zależności od tego. Dotyczą one procedury badań i interpretacji odpowiedzi na niektóre pytania". z których większość była w wieku od 19 do 40 lat.Skala ta została znormalizowana na 155 niewidomych (całkowicie i z resztkami wzroku) w wieku od 15 do 55 lat i więcej. że został on z powodzeniem zastosowany u nas w kraju przez K. 16). 9) skala manii. 4) skala psychopatii. tzn. Inna zmiiana polegała na pominięciu skali zainteresowań męskich i kobiecych z uwagi na "małą diagnostyczność tej skali". a mianowicie 30 osób niewidomych i niedowidzących (z ostrością wzroku do 6/60). 272 1) sikała hipochondri. Pozwala na ustalenie wskaźników przystosowania w poszczególnych podskalach. Klimasiński (1968. R. Badanie polega na tym. Przedstawienie go w zestawie narzędzi do badania osób z defektami wzroku wynika stąd. Pomimo że inwentarz ten "opisuje osobowość w kategoriach skłonności do określonych schorzeń psychicznych". W wyniku przeprowadzonych badań K. że: "Test WISKAD nadaje się do badania niewidomych po wprowadzeniu niewielkich zmian. zamiast czytania samodzielniie.

mamy na uwadze nie tylko odpowiednie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze. 274 jrT-^^' ^ zabiegi wyrównawczo-ikorekcyjne '(uzupełniające i redukacyjne).napisane były na specjalnych kartach pismem wypukłym (por. 44). w którym dzieci te przebywają i wychowują się. 3) zabiegi usprawniające mające na celu maksymalny rozwój fizyczny i motoryczny dziecka. do tych zabiegów należy także korelacja resztek wzroku za pomocą szkieł optycznych. Z. lecz także specjalne oddziaływania zmierzające do maksymalnego zlikwidowania lub zredukowania skutków ślepoty czy niedowidzenia. Chodzi tutaj głównie o maksymalne usprawnienie fizyczne. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY REWALIDACJI DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Jak już podkreślono w poprzednich rozdziałach. 4) zabiegi psychoikorekcyjine. Z tego też powodu szczególnie istotną sprawą jest stwarzanie im optymalnych warunków rozwoju. że ich źródłem jest nie tylko głębokie uszkodzenie wzroku. Wskazano także. celem przygotowania dziecka do życia i pracy w warunkach inwalidztwa wzroku i w ten sposób usamodzielnienie i uniezależnienie go od innych osób. Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o próbach opracowania dźwiękowych testów projekcyjnych dla niewidomych na wzór testu apercepcji tematycznej Murraya czy testu plam atramentowych Rorschacha.. lecz także brak właściwych warunków wychowawczych oraz niewłaściwe postawy środowiska. względnie innych przyczyn. dynamizowania i defrustracji we wszelkich dziedzinach życia jednostki i w jej kształceniu ogólnym i zawodowym. Według M. a zwłaszcza rozwój różnych sprawności mani-'• pulacyjnych i lokomocyjnych. Mówiąc o stwarzaniu optymalnych warunków rozwoju. w ogóle we wprowadzeniu jej w życiu". s. VIII. Takie kompleksowe działanie zmierzające do osiągnięcia możliwie pełnego rozwoju dziecka dotkniętego defektem wzroku i przygotowanie go do życia w społeczeństwie nazywamy rewalidacją. działania praktycznego itd. 349) "zadamiia pracy rewaiidacyjnej obejmują: rewalidację zdrowia. --rozwój mechanizmów adaptacyjnych do funkcjonowania w wiairiun- . rozwój dzieci niewidomych i niedowidzących charakteryzuje się pewną specyfiką i stąd wykazują one pewne różnice w porównaniu z dziećmi widzącymi. rozwoju fizycznego i psychicznego przez kompensowanie różnego rodzaju braków i uszkodzeń. wyrównanie • pewnych 'niedoborów rozwojowych wynikających z braku lub uszkodzenia wzroku. jak to ma miejsce u dzieci z pełnosprawnym wzrokiem. 1974.-rozwój mechanizmów komipensujących braik lub znaczne ograirti-czenie funkcjonaiLne wzroku w 'sferze percepcji. których głównym celem jest: . jaki osiągają dzieci z pełnosp-raiw-nym wzrokiem. Grzegorzewsikiej (1964. Sękowska. Wychodząc z tych założeń w rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących można wyróżnić następujące rodzaje zabiegów rewalidacyjnych: l) zwykłe zabiegi dydaktyczne i wychowawcze. społeczne i zawodowe. które mają za zadanie wszechstronny rozwój dziecka. które mają za zadanie uzupełnaenie. akcję korygowania i usprawniania. s. lecz próby te jak dotychczas nie przyniosły większych efektów. psychiczne. aby mogły osiągnąć możliwie najwyższy jego poziom zbliżony do tego.

5) zabiegi socjalizujące. które pozwolą dziecku na .rozdz. jak też niewidomych. który został omówiony w poprzednim rozdziale. należą do uzasadnionych form oddziaływań rewallidacyjnych.!). aby sprzyjało ono wszechstronnemu rozwojowi dziecka. -. Bardzo pomocnym w rewalidacji dziecka niewidomego czy niedowi-. albowiem ewentualne 'zandiedbanie trudno odrobić w okresie późniejszym. kinezyterapeuci. a więc w naszym przypadku dzieci niewidomych i niedowidzących.defrustracja. 2. Na tle tych ogólnych rozważań można się zorientować.me progu tolerancji na frustrację. Zarówno nauczanie. . Jak z powyższego wynika. pracownicy socjalni i ewentualnie inni.(1978). dominujące miejsce przypada jednak nauczycielom i i wychowawcom. Z tego powodu środowisko rodzinne powinno poczynając od pierwszych dni życia dziecka.podejmowanie interakcji i działania w środowisku społecznym. w którym muai współdziałać wielu różnych specjalistów. której celem jest rozwój pozytywnych reakcji na sytuacje trudne i podwyżs'ze.VJI.kach braku lub znacznego iograriiczenda funkcjonalnego wzroku. że znaczenie zagadnień psychologicznych i rola psychologa w rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących jest znaczna. lekarze. . Instrukcji dla realizujących program. . którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. które mają na celu takie manipulowanie środowiskiem społecznym dziecka (oddziaływanie na nie). . dzącego w pierwszych latach jego życia może być tzw. stwarzać optymalne warunki do jego wszechstronnego rozwoju i zminimalizowania skutków jego kalectwa. również małe dzieci niewidome i niedowidzące wychowywane są z reguły w domu rodzinnym. Chodzi tu przede wszystkaim o opracowanie programu rewalidacyj-nego zawierającego odpowiednie izabdiegi potrzebne dziecku. jak: nauczyciele. rewalidacja jest to działanie kompleksowe o charakterze multidyscyplinarnym. Tylko bowiem wspólne i skoordynowane wsipółdziałaniie może przyczynić się do osiągnięcia celów rewalidacyjnych. która zawierałaby ocenę rozwoju dziecka i sugerowała niezbędne zabiegi rewalidacyjne (por. W rewalidacji dzieci.których celem jest wykształcenie takich tonm zachorwania społecznego. .dynamizowanie aktywności dziecka poiprzez rozwój dynamicznych składników osobowości. Podobnie jak dzieci widzące. Nie oznacza to. 6) zabiegi socjaterapeutyczne. aby mogło cno w miarę możliwości prawidłowo się rozwijać. które pozwalałyby na pokonywanie trudności występujących na drodze do realizacji wyznaczonych celów. Opracowanie takiego programu musi być poprzedzone odpowiednią diagnozą. wychowawcy. Rewalidacja małych dzieci niewidomych i niedowidzących Rewalidacja dziecka niewidomego i niedowidzącego powinna rozpocząć aię możliwite jak najszybciej. . psycholodzy. Inwentarza osiągnięć rozwojowych. jak 'też wychowanie. a mówiąc dokładniej od momentu kiedy defekt wzroku dziecka definitywnie zostanie stwierdzony i uznany za fakt nieodwracalny. którego zadaniem jest przekazanie dziecku możliwie adekwatnego obrazu rzeczywistości i rozwój ogólnej sprawności poznawczej. że inni specjaliści i ich oddziaływania mają drogorzędne znaczenie. l. zarówmo wśród ludzi widzących. Składa się on z 3 części: 1. "Oregoński Pro-i'' gram Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych do lat 6" . stąd tyfiopedagogika odgrywa w tym procesie szczególną ro'lę.

8 i nast.dostarczanie rodzicom informacji o rozwoju dziecka niewidomego | czy niedowidzącego. l . wychowywaniu czy szerzej rewalidacji ich dziecka. Przedstawione warunki prawidłowego wychowania małych dzieci nie-| widomych i niedowidzących wskazują na konieczność korzystania przez Irodziców ze specjalnego poradnictwa. . 276 Do prawidłowego rozwoju dziecka niewidomego i niedowidzącego konieczne jest także posiadanie przez rodziców niezbędnych informacji o samym dziecku. Obszerny zestaw ćwiczeń dotyczy 6 następujących aspektów rozwojowych: funkcji poznawczych.defekt wzroku dziecka jest dla rodziców pewnego rodzaju szokiem.. która może zapewnić mu prawidłowy rozwój.udzielania rodzicom porad i instruktażu w zakresie prowadzenia zabiegów rewalidacyjnych. samodzielności wykonywania czyn-ności samoobsługowych.ustalenia diagnozy tyfiopsychologicznej w zakresie rozwoju dziecka. W szczególności zadania te sprowadzają się do: -. Sprawą poradnictwa dla rodziców dzieci z defektami wzroku powinna się zająć specjalna placówka. Ogólnie mówiąc zadaniem psychologa (tyfiopsychologa) jest udzielanie fachowej i systematycznej pomocy rodzicom w opiece.przeprowadzenie praktycznego instruktażu dla rodziców w zakresie prowadzenia różnych zajęć rewalidacyjnych. s. muszą oni jak najszybciej otrząsnąć siię z niego i zaakceptować dziecko takim. Jak już podkreślono . socjalizacji. co z reguły stwarza niekorzystne warunki rozwojowe. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo. że pod wpływem przeżyć związanych z kolectwem dziecka postawy rodziców mogą ukształtować się w sposób niewłaściwy jako postawy nadopiekuńcze lub odrzucające dziecko. . działa u nas w kraju w ramach Centrum Zdrowia Dziecka poradnia wczesnej rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących1..wspólne opracowywanie programu oddziaływań rewalidacyjnych |na dziecko w warunkach domowych '(rodzinnych).oddziaływanie na rodziców w kierunku wykształcenia prawidłowego stosunku ich do dziecka. jego faktycznych możliwościach i ograniczeniach oraz F metodach jego opieki i wychowania. 1978. . jego opiece. Postawa akceptacji dziecka i jego kalectwa jest jedyną właściwą postawą.3. Na tle dotychczasowych rozważań można określić rolę psychologa w procesie wczesnej rewalidacji dziecka dotkniętego poważnym uszkodzeniem wzroku albo mówiąc inaczej w poradnictwie dla rodziców wychowujących takie dzieci w warunkach domowych. wychowaniu i rewalidacji. . s . '( .). W szczególności program ten przeznaczony jest dla rodziców wychowujących swoje dzieci dotknięte poważną wadą wzroku w warunkach domowych. które obejmowałoby: | . Innym warunkiem determinującyim prawidłowy rozwój dziecka z defektem wzroku wychowywanego w warunkach domowych jest właściwy "klimat psychiczny" oraz postawa rodziców i innych członków rodziny wobec niego. jąkam ono jest ze wszystkimi ograniczeniami i trudnościami. Zestawu ćwiczeń rewalidacyjnych. języka.opracowywania wraz z innymi specjalistami programu rewalidacyjnego (zabiegów) dla niego. małej motoryki i dużej motoryki (Oregoński. Od 1981 r.

Udział psychologa w ocenie dojrzałości szkolnej jest znaczny. że praca nad rozwojem dziecka z defektem wzroku musi rozpocząć się jak najwcześniej. są często trudne do odrobienia nawet przy intensywnym procesie rewalidacji w okresie późniejszym. a współpraca rodziców z psychologiem powinna być systematyczna i kontynuowana przez cały czas wychowywania dziecka w warunkach domowych. Powstaje więc pytanie. Owińskach k/Poznania i Wrocławiu oraz zakład wychowawczy dla niewidomych w Krakowie.. Jest to niezgodne z oczekiwaniami rodziców. dojrzałości szkolnej.. że sytuacja dziecka ulegnie zmianie. Sprowadzają się one z jednej strony do oceny dojrzałości szkolnej dziecka. które pozwoliłyby na podjęcie z powodzeniem nauki szkolnej. 277 to praca bardzo żmudna. a więc dziecko oderwane jest od swojej rodziny. Różne są poglądy na tak wczesne oderwanie dziecka z kręgu oddziaływań rodziny. a z drugiej . więcej ćwiczeń dla opanowania określonych umiejętności i sprawności niż dzieci widzące. którzy wykazują nieraz duże -zniecierpliwienie. kiedy skierowane ono będzie do odpowiedniej placówki szkolno-wychowawczej. która stwarzałaby warunki do jego rewalidacji. systematyczna i kontynuowana do momentu. Z tego też powodu dziecko niewidome czy niedowidzące powinno być pod stałą opieką poradni. Na pewno są tego plusy i minusy.-. brak wyrozumiałości dla dziecka i^d. stąd wymagają bardziej złożonych oddziaływań.-iic^^ ^^^"". . Rodzice nie powinni czekać i łudzić się. jeśli brak jest podstaw do takich oczekiwań. czy dom rodzinny jest w stanie zapewnić dziecku niewidomemu lub niedowidzącemu odpowiednie warunki rozwojowe. Z tego też powodu i z innych poważny procent tego rodzaju dzieci korzysta ze specjalnych przedszkoli funkcjonujących u nas w ramach ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych.. albowiem pewne zaniedbania w czasie wychowywania w domu rodzinnym. która w znacznym 1 w p.czuwania nad prawidłowością przebiegu procesu rewalidacji. Dzieci dotknięte zaburzeniami wzroku wymagają z reguły więcej czasu. W miarę upływu lat zmiany rozwojowe są coraz liczniejsze i jakościowo zróżnicowane. zwłaszcza w przypadku dzieci niewidomych. Zmierzają one do osiągnięcia przez dziecko tzw. pełna trudności i nie zawsze przynosząca zadowalające rezultaty. gdy dziecko z defektem wzroku osiągnie wiek szkolny i powinno być skierowane do odpowiedniej placówki szkolnowychowawczej1. Dla większości dzieci jest to na pewno korzystne. a także 3 zakłady wychowawcze dla dzieci . Laskach k/War-szawy. a więc takich przemian psychofizycznych. które w zasadzie stwarzają najkorzystniejsze warunki do przygotowania dziecka do nauki w szkole. Sprowadza się do ustalenia diagnozy tyfiopsychologicznej. Praca nad rewalidacją dziecka musi być ciągła. Są to placówki połączone z internatem. Na pewno wiele rodzin nie ma takich możliwości.. Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku szkolnym Nowe problemy powstają wówczas. Jest * W odniesieniu do dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku przedszkolnym podobne zadania spełniają wojewódzkie poradnie wychowawczo-zawodowe. 2.do wyboru najlepszej formy nauczania i wychowywania. Godnym podkreślenia jest fakt.kształtowania właściwych postaw rodziców wobec ich dziecka. o które nietrudno.' " • 1 W Polsce obecnie są 4 ośrodki szkolno-wychowawcze (zespoły placówek szko-lno-wychowawczych) dla dzieci niewidomych: w Bydgoszczy.

4. Przeprowadzanie badań i opracowywanie diagnoz tyfiopsycholo-gicznych zawierających: . póz.masowa szkoła miogła stwarzać warunki do prawidłowej rewalidacji dziecka niewidomego czy niedowidzącego. że dla zdecydowanej większości dzieci niewidomych. musi uwzględniać wszystkie jego potrzeby rewalidacji. -MOiW nr 7) . które z pełnym powodzeniem je kończą. Aby .1975 r. Wprawdzie istnieje obecnie tendencja do umieszczenia dzieci. Inspirowanie (sugerowanie) wprowadzenia odpowiednich oddziaływań (zabiegów) w procesie dydaktyczno-wychowawczym.wyjaśnianie ich przyczyn.określanie efektów zabiegów rewalidacyjnych. a także samo dziecko musi być do tego dobrze przygotowane poprzez prawidłową rewalidację w poprzednich okresach rozwojowych. czy dziecko skierowane będzie do specjalnej szkoły dla dzieci niewidomych. a więc także dzieci niewidomych i niedowidzących. wywiadów z rodzicami. Ogólnie mówiąc jego zadaniem jest sprawowanie opieki psychologicznej nad uczniami (wychowankami) oraz udzielanie personeltoiwii placówki. 91) we wszystkich placówkach szkolno-wychowawczych zatrudniony jest psycholog. niewidomych i niedowidzących w masowych szkołach zgodnie z zasadą społecznej integracji. 3. a także pewnej liczby niedowidzących szkoła specjalna jeszcze przez wiele lat pozostanie najkorzystniejszym miejscem rewalidacji. dziecka niewidomego czy niedowidzącego. które gwarantowałyby jak najpełniejszą rewalidację. to niewiele jest takich dzieci. do szkoły dla widzących czy do innej formy rewalidacji. .kwalifikowaniem dzieci z odchyleniami od normy. a więc również psychologowie w nich zatrudnieni. do specjalnej szkoły dla dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych. w sprawie kwalifikowania dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich form kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno-wyrównawczej oraz. psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych w odniesieniu do . do specjalnej szkoły dla dzieci niedowidzących. W szczególności do jego zadań należy: " ' 1. Dlatego też zgodnie z Instrukcją Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 4 X 1971 r. zajmują •saę poradniie wychowawczo-zawodowe. Prowadzenie zajęć (zabiegów) psychokorekcyjnych . 278 stopniu decyduje o tym. w siprawie organizowania opieki psychologicznej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (Dz. wyników badań okulistycznych itd. a także przyczyn trudności w nauce.określenie niedoborów rozwojowych. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj rewalidację dzieci niewidomych i niedowidzących przebywających w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych czy specjalnych zakładach wychowawczych bez udziału tyfio-psychologa. Wydaje saę. Urz. organizacji badań i zakresu działania poradni wychowawczo-zawodowych i poradni służby zdrowia (Dz. obserwacji iin279 nych pracowników. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 V . w której on pracuje.reedukacyj-nych.niedowidzących w Lublinie. trudności wychowawczych (zaburzeń w zachowaniu). . MOiW nr B 14. 2. Łodzi i Warszawie. Opracowywanie charakterystyk psychologicznych uczniów (wychowanków) na podstawie wyników własnych badań. Urz. oraz rodzicom (opiekunom) dzieci pomocy w przygotowaniu ich do życia i pracy.

Z reguły psycholog pełni równocześnie funkcję doradcy zawodowego.bardzo poważną konsekwencją utraty wzroku w sferze psychicznej jest dezintegracja osobowości oraz związane z nią zaburzenie całego dotychczasowego przystosowania do życia. a tym samym czuwa nad prawidłowym przebiegiem rewalidacji. który w pewnym zakresie łączy. w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych i spędzaniu wolnego czasu. Udzielania nauczycielom i wychowawcom klas V . Grzegorzewska (1964. Udzielania nauczycielom i wychowawcom konsultacji dotyczących specjalnych uzdolnień. Praca psychologa ii opieka psychologiczna w placówkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych i ndedolwidzących dzieci ma na pewno duże znaczenie i w dużym stopniu zależą od niej efekty rewalidacji. Stara się on w porę wychwytywać wszelkie nieprawidłowości rozwojowe. 4. Współpraca ta powinna 280 polegać przede wszystkim na udzielaniu porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. zainteresowań. 3. s. M.). gdy problemy ze ślepotą zaczynają występować w ostrzejszej formie. zwłaszcza w pierwszym roku ich pracy zawodowej. Opierając się na wymienionej Instrukcji Mdinisterstwa Oświaty i Wychowanaia spro wadzić je można do następujących: 1. Do zadań psychologa szkolnego należy także wiele zadań związanych z przygotowamiem dzieci iniewlidomych i niedowidzących do wyboru zawodu.!. Do jego zadań należy też wpływanie na kształtowanie się właściwych postaw rodziców (opiekunów) wobec dziecka i stwarzaniu mu właściwego klimatu w warunkach domowych. kiedy dziecko przebywa w domu. koordynuje oddziaływania nauczycieli. rozwój zainteresowań zawodowych itd. Pojęcie rehabilitacji psychicznej ociemniatych Jak już podkreślono . REHABILITACJA PSYCHICZNA OCIEMNIAŁYCH l. zaburzenia zachowania itd. której celem jest zorientowanie uczniów w możliwościach kształcenia zawodowego i pracy zawodowej. Opieki nad absolwentami szkół zawodowych. zwłaszcza z dziećmi starszymi (12-15 lat).kształtuje się w wyniku . wychowawców i innych specjalistów. Współpraca ta może też obejmować wspólne analizowanie przyszłości zawodowej ucznia . Osobowość bowiem . Może to nastąpić tylko poprzez adaptację psychiczną do nowych sytuacji i warunków spowodowanych defektem wzroku.dzieci wykazujących nieprawidłowości rozwojowe. pomocy w opracowaniu i realizacji planu preorientacji zawodowej. • Psycholog musi przez cały okres pobytu dziecka niewidomego czy niedowidzącego w ośrodku szkolno-wychowawczych (zakładzie wychowawczym) współpracować również z rodzicami. 352) pusze: "We wszystkich zakładach rewalidacyjnych należy zawsze pamiętać. a zwłaszcza nauczycielom zajęć dydaktyczno-technicznych. Psycholog w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych czy niedowidzących jest tym pracownikiem. a na tej podstawie inspirować i sugerować modyfikowanie i korygowanie oddziaływań rewalidacyjnych. że oddziaływanie psychiczne w procesie rewalidacji ma zasadnicze znaczetniie w sprawności tej rewalidacja".VIII. 2. rozdz.jak już zaznaczono . a także ocena przez nich samych własnych możliwości zawodowych. VII. umiejętności uczniów. IX. miejsca i warunków zatrudnienia. Z tego też powodu zachodzi konieczność ponownego jej zintegrowania w wyniku jej przebudowy lub rekonstrukcji.wybór zawodu.. Przeprowadzania badań i opracowywania diagrnozy tyfiopsychblogicznej dla celów poradnictwa zawodowego i(por. szkoły zawodowej.

odbudowanie uszkodzonego obrazu .adaptacji jednostki do otoczenia. Adaptację w sferze behawi oralne j. ' . ale także określa jej "przystosowanie do sytuacji i warunków życiowych. Adaptację w sferze percepcji. ożyli zmianę zachowania i dostosowania go do wymogów i ograniczeń wynikających ze ślepoty. 3. albowiem one wyznaczają w znacznej mierze zachowanie człowieka. który dysponuje odpowiednimi środkami . a co za tym idzie . • Z powyższego wynika.siiebie z uWiZględnieniem wszystkich jego komponentów. Człowiek ociemniały wymaga więc głębszych wewnętrznych przemian i proces ten stanowi istotę rehabilitacji psychicznej. pewnych przemian. ocen. Adaptację w sferze emocjonalnej zmierzającą do przywrócenia normalnej struktury emocjonalnej. Zagadnienie to zostało szeroko omówione przy. Chodzi tutaj przede wszystkim o dostosowanie swoich planów życiowych. kształtowaniu się postaw ociemniałych wobec widzących i widzących wobec ociemniałych. głównie psychologa. psychiczna adaptacja ociemniałych do nowych sytuacji i warunków jest procesem bardzo złożonym. wytworzenia odporności (tolerancji) na sytuacje trudne oraz wykorzystania emocji jako motywów działania prowadzącego do defrustracji i pokonywania trudności (osiągania celu). nastawień i oczekiwań od innych ludzi. s. Jak wynika z powyższej ogólnej analizy. głównie psychologicznych. A. W adaptacji! psychicznej. a więc adekwatnych reakcji emocjonalnych.(metodami) psychologicznymi dla tego rodzaju zadań. 86) pisze w tej sprawie: "Przedmiotem rehabilitacji psychicznej będą zatem zmiany. Jest to więc proces zintegrowany\ i tylko jako tafkii daje gwarancję pozytywnych . których celem jest psychiczna adaptacja ociemniałego oraz przebudowa i rekonstrukcja jego osobowości.samego . do łączy się już częściowo z adaptacją społeczną.do ponownej integracji osobowości. Adaptację w sferze intelektualnej polegającą na modyfikacji pojęć (wyobrażeń) i sądów o samym sobie i otaczającym świecie albo mówiąc inaczej. Wyodrębnronych sfer 'adaptacji nie należy traktować oddzielnie. Mechanizmami przystosowawczymi jest tutaj głównie kompensacja braku wzroku przez pozostałe zmysły. Hulek (1969. podejmowanych zadań do możliwości ociemniałego. . jako procesie. Jest ona bardzo związana z zachowaniem się w sytuacjach trudnych wynikających z braku wzroku. Potrzebna jest mu pomoc innych osób. a więc dostosowanie jej do iposiada282 nych możliwości. jak też niewidomych.jako zespół oddziaływań. zmiany te bowiem stanowią podstawę akceptacji samego siebie jako osoby upośledzonej". a w ślad za tym przyjęcie nowego systemu wartości. Ułożenie poprawnych stosunków ze środowiskiem społecznym zarówno ludzi widzących. 5. Adaptacja psychiczna do nowych sytuacji i warunków na pewno nie jest łatwa i ociemniały na ogół nie jest w stanie samemu sobie poradzić z tym problemem. jakie muszą obecnie zajść w strukturze osobowości.jako proces wewnętrznych przemian zmierzających do psychicznej adaptacji do ślepoty i wszystkich jej 'konsekwencji. można wyoidrębmć następujące sfery lub aspekty: l. że rehabilitację psychiczną ociemniałych można określić: . albowiem one wzajemnie się warunkują. 4. 2.

jak serdeczny uśmiech.rezultatów. 2. Pierwsza faza obejmuje okres zaraz po utracie wzroku. funkcjonowania osobowości. ż. 'maksymalne zredukowanie napięcia emocjonalnego towarzyszącego uifcnacae wzrdku. w rozmowie. 283 W tej fazie rola lekarza.wykształceniu właściwej postawy wobec saebie i ustaleniiu planów życiowych na przyszłość. O ile chodzi o stosowane środki psychologiczne. . W związku z tym wyłania się zagadnienie metod rehabilitacji psychicznej. Kratochvil. Cholden. . .szienie tego procesu dla powodzeinda całego procesu re-hatnd.akceptacji ślepoty i jej skutków. .. Skoro tyliko zostanie ustalona diagnoiza lekarska. jak też procesów somatycznych. poradzie. Majewski. funkcji narządów zmysłowych. 1958. miejsca w społeczeństwie. Ponadto trzeba ''podkreślić zna. 'kontakcie psychoterapeutycznym. np. jest bardzo duża. Ponadto do środków psychologicznych wykorzystywanych w oddziaływaniu psychoterapeutycznym należą: różne gesty mi-miczne czy pantomimiczne. s. sugestii itd. wymienia się tutaj słowo będące nośnikiem pewnych treści. -. W tym okresie celem oddziaływań w kierunku adaptacji psychicznej-jest: . Za pomocą jakich metod można uzyskać najlepsze efekty w adaptacji psychicznej ociemniałych? W nielicznych publikacjach z tej dziedziny na pierwszym miejscu podkreśla się znaczenie różnych form psychoterapii (L. celowe i systematyczne leczenie lub korygowanie zaburzeń czynności organizmu środkami psychologicznymi (por. należy ten trudny proces rozpocząć przychodząc ociemniałemu z fachową i systematyczną pomocą. przyszłości. 1974. W procesie rehabilitacji psychicznej można wyróżnić 2 fazy (okresy): l.e ślepota jest faktem nieodwracalnym. to przede wszystkim.wykształceniu właściwej postawy wobec widzących. Z tego też powodu oddziaływanie w kierunku psychicznej adaptacji powfinno rozpocząć się jak najszybciej. które mogą być przekazywane sobie wzajemnie przez ludzi.itacyjnego. wyrażenie gestem serdeczności. więź emocjonalna między ludźmi. Psychoterapię określa saę zwykle jako zamierzone. T. Druga faza obejmuje okres po zakończeniu terapii lekarskiej i przystąpienia do rehabilitacji czy to w odpowiednim zakładzie. S. zwłaszcza lekarza okulisty. czy w warunkach domowych. ' Zamierzone i celowe oddziaływania psychoterapeutyczne realizuje się w tzw. rehabilitację psychiczną można traktować także jako zespół oddziaływań w kierunku psychicznej adaptacji ociemniałego do nowych sytuacji i warunków. kiedy pacjent przebywa jeszcze w szpitalu lub kiedy znajduje się on w trakcie stopniowej utraty wzroku i pozostaje nadal pod opieką lekarza. stwarzanie atmosfery (manipulowanie) w środowisku człowieka itp.ulEiimięcie wszelkich wątpliwości i niepewności ociemniałego co do jego osoby. • ^ . 1971 i 1972). W niektórych formach znaczenie tego pierwszego ograniczone jest do minimum. . Metody rehabilitacji psychicznej ociemniałych Jak już podkreślono. 2. W tym okresie oddziaływanie psychoterapeutyczne powinno koncentrować się na: .wykształceruilu aktywnej postawy wobec rehabilitacji. 21). w którym występuje psychoterapeuta i(psycholog lub lekarz) i pacjent lub pacjenci. Przy czym zaburzenia/czynności mogą dotyczyć zarówno procesów psychicznych.

gdy celem oddziaływań jest głębsza analiza przyczyn zaburzeń i szukanie dróg reorganizacji osobowości i jej integracji poprzez dokonywanie odpowiednich przemian. 2.odwołującą Isię do zdrowego rozsądku i logicznego myślenia. Psychoterapię kierowaną (dyrektywną).oczyszczenia z destruktywnych emocji zaburzających funkcjonowanie człowieka.wyjaśnienie. przekonywanie go o faktycznej wartości rehabilitacji itd. Psychoterapię racjonalną . nastawienia czy oczekiwania pacjenta (ociemniałego). . W zależności od celu oddziaływań: a. niepewności i powstałych problemów u pacjenta. gdy chodzi o usunięcie pewnych wtąpiiwości. Psychoterapię odreagowującą . że 'metoda ta stwarza "różnorodne -korzyści w rozwiązaniu niektórych problemów.Ogólnie mówiąc zastosowanie psychoterapii może mieć następujące cele: 284 . W zależności od sposobu oddziaływania: a. Z przedstawionej ogólnej analizy wynika.zakładającą redukcję patogenne-go wpływu nadmiaru negatywnych emocji. . W zależności od przyjętego kryterium istnieją różne podziały psychoterapii. to. ta forma psychoterapii pokrywa się w znacznej mierze z różnymi rodzajami poradnictwa zawierającego wiele elementów uczenia się. . kształtowaniu właściwych i niezbędnych postaw itd. a. W przypadku ociemniałych ten rodzaj psychoterapii jest konieczny przy odbudowie i korekcie obrazu własnej osoby. lub likwidację niepożądanych napięć emocjonalnych. . b. poglądów. Psychoterapię głęboką (wglądową lub przyczynową). Prz. 4. celem tych oddziaływań jest tylko doraźne usunięcie objawów zaburzeń bez głębszego wnikania w ich przyczyny. b. jakie prezentują nasi niewidomi". w której rola psy285 chotarapeuty sprowadza się tylko do pobudzania a prowokowania pacjenta '(ociemniałego).7kładem zastosowania tej formy psychoterapii w stosunku do ociemniałych może być udzielanie wyjaśnień dotyczących możliwości życiowych człowieka pozbawionego wzroku. gdy chodzi o redukcję. poglądy. . zjawisko katharsis . Jej istotę stanowi tzw. Psychoterapię niekierowaną i(niedyrektywną). Ze względu na liczbę osób podlegających oddziaływaniu: . Cholden (1958. piisze. trening. W zależności od kierunku oddziaływania: a. . wprawdzie w odniesieniu do psychoterapii grupowej. 33).oddziaływanie indywidualne na pacjenta (ociemniałego). gdy chodzi' o wytworzenie lub ukształtowanie pewnych postaw. Psychoterapię podtrzymującą (objawową). że psychoterapia może mieć duże znaczenie dla rozwiązania problemów psychologicznych występujących u ociemniałych w związku z utratą wzroku. 3. -w której psychoterapeuta bezpośrednio oddziałuje na sposób myślenia. aby on sam zanalizował swój stan psychiczny i doszedł do rozwiązania jego problemów. U ociemniałych może to odnosić się do redukcji nadmiernego napięcia emocjonalnego występującego w początkowym okresie po utracie wzroku. Wśród stosowanych rodzajów psychoterapii -\v odniesieniu do ociemniałych i niewidomych w ogóle można wymienić: 1.odreagowanie. s.reorientację. umiejętności i sprawności. L. Psychoterapię indywidualną .

prawdę. 3. kiedy zostanie ostatecznie ustalona diagnoza. Nikt z nas nie lubi. że jego kalectwo' ma charakter stały i nieodwracalny. Istotny w tym. Mówiąc o so-cjoterapii w odniesieniu do ociemniałych mamy na uwadze takie zorganizowanie ich środowiska.dla przebiegu leczenia (por. Aby proces rehabilitacji psychicznej mógł się rozpocząć ze świadomym udziałem inwalidy. jeżeli diagnoza jest jednoznaczna i zostały wyjaśnione wszystkie wątpliwości.jest lekarz. Właściwie psychoterapia grupowa ma w sobie 'wiele elementów socjoterapii. Psychoterapię grupową .ib. Na pewno rozmowa taka jest dla lekarza zadaniem bardzo niewdzięcznym i przychodzi mu me bez trudności. wobec rehabilitacji. Duży wpływ na stan psychiczny ociemniałego mają także warunki socjalno-ibytowe stwarzające możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb biologicznych. W. a nawet nie chce być zwiastunem złych . Informowanie pacjenta o ślepocie ^ Przede wszystkim powstaje zagadnienie. wobec widzących itd. Oprócz psychoterapii duże znaczenie dla psychicznej adaptacji ociem-.aterapia. Szczególne znaczenie psychoterapeutyczne mogą mieć także różnego rodzaju zajęcia kulturalnooświatowe. Wynika ono . Niechęć czy pewne opory do przeprowadzenia szczerej i otwartej rozmowy wynikają na ogół z następujących powodów: 1. powinna rozpocząć się jak najwcześniej. społeczności terapeutycznej. usprawnienie fizyczne kinezyterapia. że adaptacja pisychicz-n'a ściśle łączy się z adaptacją społeczną. zrozumienia.stąd. w którym przebywają. jak terapia zajęciowa. wówczas należy ociemniałemu to jasno i wyraźnie powiedzieć. która powinna przekazać pacjentowi tę . Socjoterapia albo terapia środowiskowa polega na zorganizowaniu środowiska społecznego pacjenta w ten sposób. a także poprzez przywracanie utraconych czy ograniczonych 'sprawności wpływają na podniesienie poczucia własnej wartości. a zwłaszcza rodzinne. w której panowałaby atmosfera życzliwości. Nie tylko powiedzieć. sportowo--turystyczne itd. Wstępna rehabilitacja psychiczna pacjenta tracącego wzrok Jak już podkreślono . ale nawet przekonać go o prawdziwości i ostateczności przekazanej informacji. niałego może mieć a. gdy wyraża on wątpliwości w tym względzie.rehabilitacja psychiczna. które podtrzymują aktywność ociemniałych i odwracają ich uwagę od przeżyć związanych z utratą wzroku. z reguły lekarz okulista. Szewczuk. Po prostu chodzi tutaj o stworzenie tzw. w kierunku przygotowania go do współżycia i współdziałania 'z osobą niepełnosprawną nazywa się często rehabilitacja środowiska. Oczywiście. aby sprzyjało ono zaakceptowaniu ślepoty. Osobą. że utrata wzroku ma charakter stały i nieodwracalny. kształtowaniu właściwych postaw wobec siebie. z uwagi na jej podstawowe znaczenie. 'w którym wykorzystuje się dynamikę grupy. 1979.zdrowieniu i utrzymaniu dobrego 'zdrowia. a nawet tragiczną wiadomość . s. Oprócz tych metod duże znaczenie dla psychicznej adaptacji ociemniałych do nowych warunków i sytuacji mają różne zajęcia prowadzone w ramach programu rehabilitacyjnego. aby w możliwie dużym stopniu sprzyjało ono jego wy-. czy okulista powinien powiedzieć pacjentowi całą prawdę . bezkonfliktowości itd.równoczesne oddziaływanie na całą grupę (nazywaną często psychoterapią zespołową) i wzajemne oddziaływanie na siebie jej członków. pomocy. nowo ociemniały musi znać tę diagnozę.1. przypadku jest kontakt chorego z osobami z jego otoczenia i jego znaczenie . 3.Gcy. już w szpi%6 talu. 274).bądź co bądź nieprzyjemną. Właściwe oddziaływanie na środowisko.

zarówno w kierunku złagodzenia tragicznych przeżyć.lekarz powinien jednak wziąć . że przy obecnym sta4-:nie medycyny jego kalectwo ma charakter nieodwracalny? Oczywiście. który powinien ją podjąć opierając -się na własnym doświadczeniu i intuicji zawodowej. Często lekarzowi trudno ukryć całą prawdę i większość pacjentów wyczuwa czy domyśla się nieszczerości lub niepełnej szczerości z jego strony. że jego kalectwo ma raczej charakter nieodwracalny. Stan niepewności i wątpliwości jest dla pacjenta często bardzie} męczący i denerwujący niż dowiedzenie się tej tragicznej prawdy.odzyskanie wzroku przedłuża okres oczekiwania na uleczenie i opóźnia moment przystąpienia ociemniałego do rehabilitacji. jest właściwie przyznaniem się do bezradności czy nieskuteczności medycyny. lecz także o tym. 2. Lekarz na ogół obawia się wystąpienia u ociemniałego szoku na -skutek uświadomienia sobie faktu ślepoty i jej skutków. który nie tylko będzie goił "psychiczne rany". zwłaszcza tak tragicznych i brzemiennych w skutki. Stąd lepiej sprawę postawić jasno i otwarcie. Na pewno łagodząco będą działać na psychikę nowo ociemniałego słowa lekarza. lecz zagadnieniem pozostaje. 4. Nie jest więc zagadnieniem. Często ze względów humanitarnych lekarz nie chce pozbawiać ociemniałego tej odrobiny nadziei na uratowanie czy odzyskanie wzroku. jak również 'ze Względu na wykonywaną funkcję ma on jako pierwszy wyjątkową okazję do pozytywnego oddziaływania na 'ociemniałego . Lekarz z reguły potwierdza najgorsze obawy pacjenta. a tym samym akceptacji kalectwa. połączone czasem z próbami samobójstwa. zahamowanie mechanizmów samokontroli i samoobrony oraz niekontrolowane zachowanie się. kiedy. 2. jak i gdzie to uczynić. który w mniemaniu pacjenta jest sprawcą całego nieszczęścia. że rehabilitacja w znacznym stopniu zredukuje skutki kalectwa i w poważnym stopniu przywróci mu utraconą. Lekarz ma więc okazję być pierw-szym psychoterapeutą.jako inwalidy i wobec rehabilitacji. że jego kalectwo ma charakter nieodwracalny. że decyzja tutaj należy do lekarza. który przecież domyśla się. Jest to więc -sprawa wybrania odpowiedniego czasu. W wyniku tego •może nastąpić u ociemniałego dezorganizacja reakcji emocjonalnych. Kiedy więc powiedzieć ociemniałemu o tym. Przemawiają za tym następujące względy: 1. a nawet przyznaniem się do własnej porażki. Może też nastąpić u lekarza obawa przed skierowaniem reakcji agresywnych ociemniałego przeciwko niemu.wiadomości. ' Na pewno powiedzenie ociemniałemu całej prawdy wymaga od lekarza dużej odwagi. Przy podjęciu decyzji odnośnie do tak poważnej rozmowy . Nieprzekazanie pacjentowi faktycznej diagnozy i pozostawienie 287 bezpodstawnej nadziei na uratowanie czy . Powiedzenie ociemniałemu. 3. czy powiedzieć pacjentowi całą prawdę. że ta nadzieja potrafi trzymać go przy życiu. że po okresie rehabilitacji będzie miał on 'możliwość dalszego użytecznego ży-cia społecznego i zawodowego. Lekarz cieszy się w naszym społeczeństwie dużym autorytetem i z tego tytułu. . który nie tylko powie o fakcie ślepoty. lecz także przyczyniał się do stopnipwego zaakceptowania kalectwa oraz "do prawidłowego kształtowania się postaw ociemniałego wobec siebie . Wydaje się mu. 4. samodzielność i niezależność życiową. 3. jak też w kierunku psychicznej adaptacji do nowych warunków. lecz jest to konieczne. formy i miejsca do tak poważnej -z nim rozmowy. .

naświetlić przyczyny utraty wzroku. Niedopuszczalne jest przekazanie tak ważnej życiowo wiadomości np. Podjęcie decyzji w tej sprawie wymaga dużej rozwagi i doświadczenia. istnieje bardzo wielu. Niepewność jest często gorsza od przykrej prawdy.w końcu omówić utratę wzroku jako pewnik. Amerykański psychiatra L. wyczerpany nerwowo i psychicznie. że w przyszłości zagraża mu całkowita ślepota. po -ciężkim wypadku. przez pielęgniarkę. Przespała natomiast całą noc i następne. Po prostu domyśla . w sposób zrozumiały. np. którzy tracą wzrok nagle lub na przestrzeni niedługiego okresu. wytworzyć odpowiedni klimat do przyjęcia takiej tragicznej wiadomości.pod uwagę przede wszystkim stan psychiczny i fizyczny pacjenta. że nie odzyska już wzroku. Przed wyborem momentu do rozmowy z pacjentem na temat ostatecznej diagnozy dotyczącej stanu jego wzroku lekarz powinien starać się bliżej poznać osobowość. a mianowicie: -Wpierw należy zasygnalizować pacjentowi możliwość utraty wzroku. gdyż stopniowo pogarszający się stan . to. wiadomości i fakty. przez przeprowadzenie rozmowy na temat ostatecznej diagnozy. s. Wówczas wybór momentu do rozmowy z pacjentem ma znacznie ułatwiony. po pewnym okresie. podać to jako prawdopodobieństwo. o instytucjach zajmujących się nowo ociemniałymi. W zasadzie nie należy zwlekać z decyzją poinformowania pacjenta o nieodwołalnej utracie wzroku. jego reakcje i zachowanie. że pewna pacjentka. że tego rodzaju fakt w przyszłości może lub będzie miał miejsce. wzroku jest przez niego odczuwany. jak jego pacjent reaguje na tego rodzaju. Na ogół jednak lekarz powinien. W. kiedy dowiedziała się. .następnie. Rozmowę ż pacjentami należy przeprowadzić spokojnie. nie mogła spać przez kilka tygodni. o przykładach serdecznego zajęcia się przez rodzinę itd. zanim nastąpi całkowita utrata wzroku. kiedy ociemniały jest pełen cierpień fizycznych. należałoby wspomnieć od czasu do czasu o innych przypadkach utraty wzroku. a w konsekwencji tego szukał porad u innych lekarzy czy nawet znachorów. Sprawę stanu wzroku trzeba przedstawić jasno i wyraźnie. 28) proponuje stopniowo przygotowywać pacjenta do przyjęcia tej wiadomości. co czasami prowadzi do jakiejś zabobonnej interpretacji.obok pacjentów. czy jest on przygotowany do przyjęcia tej wiadomości. Dokładne naświetlenie przyczyn utraty wzroku pozwala z reguły na łatwiejsze zaakceptowanie kalectwa i wkroczenie na drogę rehabilitacji. rzeczowo i osobiście. . u których proces ten postępuje stopniowo i trwa czasami kilka lat. aby jego kalectwa nie było dla niego czymś tajemniczym. Nie ma tutaj gotowej recepty. dla pacjenta.się on. gdyż leczy go od dłuższego czasu. Cholden (1958. Szuman (196'5) podaje. aby pacjent nie miał wątpliwości i niejasności. w okresie niepewności. . Polegać to powinno przede wszystkim na wytworzeniu stosunku zaufania i serdeczności między lekarzem a pacjentem. Przede wszystkim należy. czy będzie nadal widziała. 288 Przygotowując pacjenta do przekazania wiadomości o nieodwracalności jego ślepoty. Często lekarz dobrze zna swego pacjenta. Wczesne przekazanie diagnozy pozwoli bowiem na rozpoczęcie rehabilitacji pacjenta. kiedy powiedzieć pacjentowi o tym. S. Takie dygresje w kontaktach z pacjentem pozwolą lekarzowi zorientować się. Trudno wyobrazić sobie taką rozmowę w momencie. długotrwałej chorobie. Jak już wspomniano .

Jak już wspomniano •. cierpień i tragizmu. W ramach tej rozmowy lekarz okulista powinien w sposób ogólny zapoznać ociemniałego z możliwościami rehabilitacyjnymi. że niełatwo dobrać słowa. a raczej kilku rozmów stanowiących kontynuację rozmowy informacyjnej. miejsca w społeczeństwie i przyszłości. gdy faktycznie jakieś perspektywy istnieją. a także wątpliwości i niepewności co do możliwości działania. go i zawodowego. Lekarz ma więc w tym okresie wyjątkową okazję do udzielenia pacjentowi pomocy w tych pierwszych trudnych dniach w psychicznej adaptacji do nowej sytuacji i warunków. wzbudzając "w nim nadzieję na możliwość użytecznego i aktywnego życia społeczne290 . Psychoterapia podtrzymująca powinna odbyć się w formie rozmowy. na korytarzu.Zdajemy sobie sprawę z tego. Lekarz może jedynie powiedzieć pacjentowi o tym. przy przypadkowym spotkaniu się z pacjentem. rozpaczy. w gabinecie. 3. lecz że pozostają mu jeszcze duże -możliwości. Stan ten stale jest umacniany przez bezpośrednie poznawanie i doświadczanie strat i ograniczeń spowodowanych utratą wzroku. Majewski. Na ogół po takiej rozmowie pacjent pozostaje jeszcze przez pewien okres w szpitalu lub jest pod stałą opieką ambulatoryjną i jego kontakt z lekarzem nie urywa się. Psychologia 289 stwarzać mu nadziei na odzyskanie czy uratowanie wzroku. : Jak już podkreślono . mają-cą charakter pomocy doraźnej i usuwającej aktualne trudności nowo ociemniałego. o ile dla pacjenta jest to możliwe. Trzeba starać się. jeśli ta nadzieja w najbliższej przyszłości.2. najlepiej w pokoju lekarskim. Dlatego też sytuacja osoby nowo ociemniałej wymaga jak najszybszej interwencji w formie właściwych oddziaływań psychoterapeutycznych. Należy to jednak czynić jedynie wówczas. . Wstępne oddziaływanie psychoterapeutyczne Rola lekarza nie kończy się jedynie na poinformowaniu ociemniałego o nieodwracalności jego kalectwa.celem pierwszych oddziaływań psychoterapeutycznych jest usunięcie wszystkich wątpliwości i niepewności ociemniałego oraz przykrego. W pierwszej jednak kolejności 'powinien swojemu pacjentowi 'starać się wytłumaczyć. w najbliższych latach nie zostanie spełniona. aby wiadomość ta przyniosła pacjentowi jak najmniej bólu i cierpienia. a . Wymaga to dużego taktu i wczucia się w sytuację ociemniałego. jak żyć w nowych i zmienionych warunkach. Rozmowę dotyczącą nieodwracalności ślepoty należy przeprowadzić w odpowiednim miejscu. Dla realizacji tego celu lekarz okulista powinien stosować tzw. Nieprzyjemna dla niego może też być taka rozmowa na Sali. często trudnego do zniesienia napięcia emocjonalnego.utrata wzroku jest źródłem silnie zabarwionych emocjonalnie przeżyć pełnych żalu. a także udzielać mu pierwszych wskazówek. Niedopuszczalne jest przekazanie tej wiadomości np. Nie należy więc w imię źle pojętego dobra ociemniałego 19 T. Już sama rozmowa informacyjna powinna mieć charakter psychoterapeutyczny i stanowić początek dalszych kontaktów ze ściśle ukierunkowanym celem psychoterapeutycznym. na której znajdują się inni pacjenci. gdy trzeba przekazać pacjentowi tak poważną i tragiczną w skutkach wiadomość. psychoterapię podtrzymującą. że w przyszłości dzięki postępowi i ewentualnym osiągnięciom medycyny może uda się poprawić jego wzrok. że w wyniku kalectwa nie stracił wszystkiego.

2. 'politycznego (łącznie z efektywnym Zajmowaniem odpowiednich stano-' wisk). Przedstawiając pacjentowi przyszłe jego życie po wyjściu z kliniki. Często człowiek ociemniały reprezentuje wysoki poziom umysłowy. 4. Możliwość opanowania umiejętności samodzielnego poruszania się za pomocą laski lub psa przewodnika. > . i usunięcie (wyrzucenie) ich ze świadomości. który stracił wzrok. Możliwość uczenia się. Mogą to być pewne zainteresowania. Piątego też npwo ociemniałemu trzeba stworzyć możliwość takiej rozmowy . które zostały wyparte do podświadomości.^wówczas tzw. a także wysoką kulturę osobistą. Występu je. . Są to czynniki. Usunięcie wielu wątpliwości i niepewności z reguły tylko częściowo redukuje stan napięcia emocjonalnego. "punktów zaczepienia".pisze A. psychoterapii odreagowującej. Możliwość włączenia się w różne przejawy życia społecznego i. towarzyskiego i sportowo-turystycznego. Lewicki (1969.. Możliwość korzystania z wielu form życia kulturalno-oświatowe-i go.świadomości tych przeżyć o zabarwieniu negatywnym. którzy z całą serdecznością pomogą mu w przystosowaniu się do życia w nowych warunkach. który jest przyczyną przykrych napięć. Należy więc te momenty wykorzystać w decydującej rozmowie z człowiekiem. zwłaszcza jego akcję na rzecz nowo ociemniałych. szpitala trzeba także wspomnieć o członkach rodziny. zmniejsza napięcie stresowe tak jak wypuszczenie pewnej ilości paTy z kotła zmniejsza nacisk wywierany przez parę na ściany kotła". 5. Z tego też powodu lekarz powinien stwarzać pacjentowi warunki do tzw. Bardzo ważnym momentem jest poznanie u ociemniałego tzw. Ponadto lekarz okulista powinien przedstawić pacjentowi w ogólnych zarysach działalność Polskiego Związku Niewidomych. często . zjawisko katharsis charakterystyczne dla psychoterapii psychoanalityczJiej. . Najprostszą jej •formą jest również rozmowa.w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej przynosi ulgę. W ramach tej akcji każdy ociemniały zostaje otoczony właściwą opieką oraz otrzymuje właściwą pomoc w rehabilitacji. zdolności czy doświadczenia w określonym kierunku. s. W ten sposób jego psychika zostaje jak gdyby oczyszczona. Możliwość wykonywaniia niektórych. które będzie można rozwijać i wykorzystać w ustawieniu ociemniałego w jego przyszłym życiu. a tym samym możliwość utrzymania rodziny. które stanowiłyby płaszczyznę rozwijania przed pacjentem perspektyw na przyszłość. które polega na oczyszczeniu psychiki poprzez doprowadzenie do . zdobywania wiedzy i umiejętności. przyjaciołach i kolegach z zakładu pracy. Chodzi w niej o ponowne uświadomienie sobie faktu. ] 6. .mianowicie: 1."wygadania się" i wyżalenia się. "Takie wyładowanie emocjonalne . lecz skierowana na źródło napięcia emocjonalnego. 124) . które w znacznym stopniu ułatwiają zrozumienie swojej sytuacji i adaptację do nowych warunków. 3. pogłębiania dotychczasowego doświadczenia życiowego i rozwijania swojej osobowości. Możliwość opanowania umiejętności wykonywania wielu czynności życia codziennego. aby mógł "wyrzucić" z siebie to wszystko. Przedstawiona forma psychoterapii ma w sobie wiele cech poradnictwa i określana jest często jako psychoterapia racjonalna.bardzo interesujących zawodów zapewniających w wielu przypadkach dobre zarobki. co przynosi mu cierpienie i ból.

które nie sprzyjają jego akceptacji kalectwa. przedstawiał życie człowieka ociemniałego. musi sam być przekonany o tym. który ukierunkowany przez lekarza. obok serdeczności i troskliwej opieki. Odwiedziny przez przedstawiciela tego Związku na pewno pozytywnie wpłyną na stan psychiczny ociemniałego. Potrzebna jest mu także konkretna pomoc w dziedzinie usamodzielniania się i uniezależniania . Na ogół jest to personel przygotowany do swoich obowiązków i potrafi także w tym zakresie dobrze spełniać swoje zadania. Byłoby także bardzo wskazane jak najwcześniejsze rozpoczęcie współpracy z terenową jednostką Polskiego Związku Niewidomych. z tym że rola lekarza powinna być tutaj decydująca i ustalająca zasady tej wspólnej akcji. a także .ubikacji. lecz że irioże być użyteczne i przynoszące zadowolenie. również w sposób właściwy. Dlatego też konieczne jest ścisłe współdziałanie lekarza ii pozostałego personelu w zakresie rehabilitacji psychicznej pacjenta. a więc pielęgniarek i salowych.wo ociemniałego z celem i możliwościami rehabilitacji. ubieraniem się itp. Wiele zależy w tym względzie od lekarza. a nawet przyjaźni. poprzez zapoznawanie no. Są jednostki.w budynkach-i parku szpitalnym. Personel ten powinien przede wszystkim wzmóc ogólną opiekę nad pacjentem. 2) zapoznawaniu się z lokalizacją podstawowych urządzeń. Psychoterapeutyczne oddziaływanie lekarza powinno być skoordynowane z oddziaływaniem pozostałego personelu oddziałowego. czyli pomoc w czynieniu pierwszych kroków na odcinku rehabilitacji. przekazując pacjentowi pewne wiadomości czy dzieląc się własną oceną stanu zdrowia pacjenta. z którychpacjent może samodzielnie korzystać . W tym zakresie dominująca rola przypada średniemu personelowi medycznemu. • 3) wykonywaniu czynności samoobsługowych związanych z przyjmowaniem pokarmów.ma możliwość właściwego i ciągłego oddziaływania w kierunku (wkroczenia na drogę .się od innych. Często też personel ten uprzedza pewne decyzje lekarza. a nawet rozmawiać w ogóle. które zamykają się w sobie i przeżywają swoją tragedię w samotności. Aby lekarz mógł dodatnio wpłynąć na psychikę swego pacjenta w jego trudnych dniach.. Tego rodzaju rozmowy wywołują u pacjenta na ogół wiele niepokoju. w codziennym. Pomoc ta powinna przejawiać się przy: 1) nauce samodzielnego poruszania się w najbliższym otoczeniu . że życie ociemniałego nie jest wiecznie trwającą tragedią. mebli na-sali itp. w której pacjent ma być stroną bardzo aktywną. aby pacjent czuł się swobodnie i mógł szczerze mówić o dręczących go przeżyciach.Oczywiście że do takiej rozmowy. zrozumienia. a zwłaszcza salowe. potrzebna j-est atmosfera życzliwości. Zdarzają się bowiem przypadki. bezpośrednim kontakcie . Chodzi bowiem o to.. opowiadają pacjentowi różne przeżycia innych ociemniałych czy fakty. a także stwarzać odpowiedni klimat psychiczny sprzyjający akceptacji kalectwa i(socjoterapia). że pielęgniarki. umywalni. 292 W tym trudnym okresie ociemniałemu potrzebne są nie tylko psychoterapeutyczne słowa lekarza czy wzmożona opieka ze strony pozostałego personelu. Nie każdy jednak nowo ociemniały będzie chciał rozmawiać o tej sprawie.wiodącą do akceptacji kalectwa i przystosowania się do życia i 'pracy w zmienionych przez brak wzroku warunkach. aby pozostały personel. Przedstawiciel ten będzie mógł wiele pomóc w zapoczątkowaniu procesu rehabilitacji.

Je] praca podobnie zresztą jak i szpitala powinna być ściśle skoordynowana z Polskim Związkiem Niewidomych. Z tego też powodu do zadań lekarza czy pielęgniarki należy właściwe pouczenie rodziny oraz znajomych. aby w czasie odwiedzin swoim zacho293 waniem nie przeszkadzali w pracy personelowi szpitalnemu nad psychiczną rehabilitacją. niezależnie od cech wspólnych dla wielu osób.wspomnieć musimy także o zadaniach w odniesieniu do członków rodziny i znajomych. Potrafi. Przede wszystkim jednak pielęgniarka | środowiskowa powinna okresowo odwiedzać nowo ociemniałego w domu. winien zaprosić go. Jeżeli mówimy o roli lekarza w zakresie rehabilitacji psychicznej nowo ociemniałych . potrafiły sobie poradzić. które znajdując się w podobnych warunkach. tabliczka i bolczyk do pisania systemem punktowym L.dostarczanie pewnych podstawowych pomocy ułatwiających człowiekowi niewidomemu życie codzienne. Kiedy pacjent żegna się w momencie opuszczania szpitala. jak będzie w przyszłości wyglądać jego tragiczne życie. akcentując przyjacielski. że Związek z powodzeniem wywiązuje się ze swej roli głównego koordynatora i opiekuna. że tego rodzaju zachowanie negatywnie odbija się na stanie psychicznym pacjenta. jak żadna inna instytucja. jest bezpośredni przykład osób. Wcześniejsza wizyta mogłaby stan psychiczny pogorszyć. jak również rozbudowaną sieć jednostek organizacyjnych. Wręcz przeciwnie. Podobnie znajomi i przyjaciele przychodzący do pacjenta wyrażają mu w przygnębiającej formie wyrazy swego współczucia i zastanawiają się. zachowanie rodziny i znajomych od pierwszych kontaktów z nowo ociemniałym powinno charakteryzować się pełnym zrozumieniem i chęcią pomocy w wytworzeniu wła-? ściwego klimatu psychicznego. Nie ulega wątpliwości. wyegzekwować konieczne świadczenia ze specjalistycznych instytucji na rzecz ociemniałego. że na drodze do akceptacji kalectwa i przystosowania się do życia i pracy bardzo ważnym czynnikiem.'jak: biała laska. Ścisła współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych jest ponadto konieczna przy ustalaniu przyszłości nowo ociemniałego i wysuwaniu w tym zakresie w bezpośrednich z nim rozmowach sugestii na przyszłość. posiadają indywidualne właściwości charakterystyczne dla danej jednostki i z tego tytułu stosowana terapia psychiczna wymaga ogromnego doświadczenia. lem zasięgnięcia dalszych praktycznych porad. że często cała rodzina siedzi nad łóżkiem nowo ociemniałego opłakując i ubolewając nad jego losem. życzliwy stosunek lekarza.to . Pamiętać ponadto należy. Wywrze to na pacjencie! dodatnie wrażenie. Termin wspomnianej wizyty u nowo ociemniałego powinien być umiejętnie dobrany i nastąpić w okresie. mając duże doświadczenie w pracy z niewidomymi. ma możliwość otoczenia fachową opieką każdego nowo ociemniałego. Organizacja. służąc mu zawsze pomocą i radą. Nie potrzeba więc chyba specjalnie udowadniać. że przeżycia jednego z członków rodziny udzielają się pozostałym. Praktyka wielu lat wykazuje. wyczucia sytuacji (intuicji) . lekarz po-|. W wyniku tego mamy przypadki. którzy odwiedzają pacjenta w szpitalu. aby po pewnym okresie przyszedł go odwiedzić ce-|.^ Nowo ociemniały w zasadzie powinien jeszcze przez pewien czas pozo-1^ stawać pod opieką ambulatoryjną. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego okre-y su po opuszczeniu szpitala. ta. gdy pacjent zna prawdę o swym wzroku i już ją przyjął. zegarek brajlowski. Braille'a. Procesy psychiczne u każdego nowo ociemniałego. zanim ociemniały nie pojedzie do zakładu! rehabilitacyjnego.'". często nawet decydującym.

Lekarz okulista jest więc tym. zwłaszcza w chwili obecnej. Ustalenie tych ocen jest jednak niezbędne do zaplanowania systematycznego oddziaływania psychoterapeutycznego. Jak ocenia siebie jako inwalidę (postawa wobec siebie) i jaki .l. Każdy lekarz okulista powinien dostrzegać również swoją rolę jako psychoterapeuty. W Zakładzie tym dla realizacji celów rehabilitacji psychicznej stosowano następujące metody: psychoterapię indywidualną. Praktyczną realizacją procesu rehabilitacji psychicznej ociemniałych •zajmował się autor tej pracy pełniąc przez kilka lat funkcję psychologa w Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie.4. Była to placówka przeznaczona głównie dla nowo ociemniałych. W jakim stopniu ociemniały zaakceptował ślepotę i jej skutki? 2. l Przeprowadzenie rehabilitacji psychicznej powinno być poprzedzone t dokładnymi badaniami diagnostycznymi. jak: 1. kiedy oddziały okulistyczne nie posiadają etatów psychologów. psychoterapię grupową. Oczywiście pobyt w placówce rehabilitacyjnej (stwarza lepsze warunki do udzielania ociemniałemu systematycznej po-| mocy w tym zakresie. Jaka jest jego postawa wobec rehabilitacji i trudności życiowych spowodowanych brakiem wzroku? ! 3. albo pozostaje w do-| mu i ewentualnie korzysta z usług rehabilitacyjnych organizowanych i w ramach działalności Polskiego Związku Niewidomych. W obu przy-' padkach potrzebna jest jemu pomoc w psychicznej adaptacji do nowych '• warunków i sytuacji. Często od postawy lekarza i pozostałego personelu oddziałowego zależy to. | VII. wpływ ma ta ocena na jego zachowanie i postępowanie? . jak ociemniały będzie przeżywał swoje kalectwo oraz jak będzie przebiegała akceptacja jego kalectwa i kształtowanie się jego postawy wobec siebie jako inwalidy i wobec rehabilitacji. ukształtowanie aktywnej po-I stawy wobec rehabilitacji oraz właściwej postawy 'wobec środowiska | ludzi widzących. Właściwa faza rehabilitacji psychicznej ociemniałych Właściwa rehabilitacja psychiczna powinna rozpocząć się po zakoń-> czeniu pobytu nowo ociemniałego w szpitalu (hospitalizacji) lub leczenia ambulatoryjnego w związku z utratą wzroku. Konsultacja z ludźmi doświadczonymi. Jakie czynniki wpływają hamująco na proces rehabilitacji psychicznej. a także wykorzystywano dla celów psychoterapeutycznych . Problem psycholo-I gicznej diagnostyki dla celów rehabilitacji został omówiony w rozdz.oraz umiejętności działania. Z reguły nowo ociemniali otrzymują niskie oceny w tym zakresie. daje gwarancje większej skuteczności prowadzonej terapii i rehabilitacji. socjoterapię. których okres rehabilitacji podstawowej trwał 3 miesiące. którzy sami bardzo często przeszli podobne procesy. który jako pierwszy" może pomóc nowo ociemniałemu wejść na nową drogę życia. Jaka jest jego postawa wobec środowiska ludzi widzących? 6. Jaka jest jego postawa wobec środowiska rodzinnego? 5. które powinny dać rozpoznanie i stanu psychicznego ociemniałego ze szczególnym uwzględnieniem psychicznej adaptacji do nowych sytuacji i warunków. Jak już podkreślono .celem rehabilitacji psychicznej w tej fazie jest akceptacja ślepoty. W wyniku badań diagnostycznych psycholog '(psychoterapeuta) powinien uzyskać odpowiedź na takie pytania. 294 4. Po tym okresie idzie | on albo do odpowiedniej placówki rehabilitacyjnej. ocena własnych możliwości l^przez ociemniałego i ukształtowanie właściwej postawy wobec siebie. § ustalenie planów życiowych na przyszłość.

proces rehabilitacji psychicznej rzpoczynano od wy jaśnienia możliwości życiowych i rehabilitacyjnych ludzi pozbawionych wzroku. co w drodze rehabilitacji można zdobyć i odzyskać. I tu dochodzimy do drugiej płaszczyzny oddziaływania na ociemniałych. W tym okresie . które wymagają uświadomienia.inne zajęcia.w zakresie planów życiowych i zawodowych. O ile większość ociemniałych łatwo można było przekonać o słuszności wywodów na temat możliwości życiowych i rehabilitacyjnych. przemyślenia i ustosunkowania się przez niego. 81 .w zakresie rehabilitacji. 1971a s. a stopniowo na dalszą . Problem modyfikacji postępowania i zachowania ociemniałych sprowadzał się w głównej mierze do ich aktywizacji . Z nowo ociemniałymi. którzy zazwyczaj charakteryzowali się całkowitym brakiem akceptacji ślepoty. przekonań i poglądów na samego siebie kończył się zazwyczaj wyraźnym nakreśleniem przez ociemniałych planów i zadań na najbliższą przyszłość . Z reguły były to osoby. Majewski.88): Większość ociemniałych potrzebowała osobistego i okresowego kontaktu z psychologiem celem wspólnego rozwiązania problemów psychologicznych. Jest rzeczą zrozumiałą. Psychoterapię indywidualną rozpoczynano na ogół podczas badań diagnostycznych. był etapem walki z dezorientacją i dewaluacją samych siebie. które pozwalały im właściwie na siebie spojrzeć i w końcu właściwie siebie ocenić. Etap modyfikacji pojęć. bierną postawą wobec rehabilitacji oraz niewłaściwą postawą wobec siebie . a mianowicie do kształtowania ich postępowania i zachowania / 296 uwzględniającego specyfikę kalectwa. przekonań i poglądów ociemniałych na samych siebie i ich sytuację życiową. Wskazywano na zachowane umiejętności i sprawności oraz przedstawiano to wszystko. które zostały ujawnione w czasie badań. uwzględniały indywidualne możliwości i warunki każdego z nich. zwłaszcza gdy stosowany był wywiad psychologiczny. tzn. Snucie przed człowiekiem pozbawionym zdolności widzenia nierealnych celów przynosi w konsekwencji poważne skutki w postaci rozczarowania i całkowitego zniechęcenia do życia. przekazywaniem im pewnego zasobu wiadomości o nich samych. 295 4. T. Wówczas wspólne analizowanie różnych stanów i reakcji psychicznych było właściwie zapoczątkowaniem psychoterapeutycznego oddziaływania poprzez skierowanie uwagi badanego na te problemy. Ten etap oddziaływania psycho-terapeuty był etapem modyfikacji pojęć. które charakteryzują się brakiem akceptacji kalectwa.psychoterapia indywidualna była pewnego rodzaju uczeniem ociemniałych. Psychoterapia indywidualna Doświadczenia autora ze stosowania psychoterapii indywidualnej w rehabilitacji psychicznej z ociemniałymi przedstawiają się w skrócie następująco (por. a także podsuwaniem i zwracaniem uwagi na pewne fakty. że prowadzone przez psychologa rozmowy z ociemniałymi odbywały się na realnej płaszczyźnie. o tyle droga . W zależności od diagnozy i wskazań na posiedzeniach psychoterapeutycznych poruszano te problemy. bierną postawą wobec rehabilitacji i niewłaściwą postawą wobec siebie. które to cechy dominowały u większości osób ociemniałych.1.do aktywnego realizowania nakreślonych planów i zadań.

tak jak to 'miało miejsce przed utratą wzroku. Pomoc i oddziaływanie psychologa na tym etapie polegało na ustaleniu zadań dla ociemniałego na najbliższe dni . które wypełniałyby cały dzień. Z tego powodu kształtując postawę ociemniałych wobec rehabilitacji nastawiano ich na długotrwałą pracę. społecznego i zawodowego. Nad wytworzeniem właściwej motywacji psycholog zaczął już pracować w pierwszym okresie. że mieli oni kontakt i wpływ na ociemniałych przez większą część dnia. aktywizują człowieka nieraz do takiego stopnia. Prowadzenie rehabilitacji psychicznej metodą psychoterapii indywidualnej. wykazywać. czy potrafią. Rozmowy psychologa z ociemniałymi stanowiły bowiem tylko fragment całego procesu psychicznej adaptacji do kalectwa. na to. Tego rodzaju motywy mobilizowały ociemniałych do pracy rehabilitacyjnej przynoszącej im w efekcie samodzielność i niezależność życiową. aby w czasie swoich zajęć w szczególny sposób zwracali uwagę na aktywny udział ociemniałych w tych zajęciach. zwłaszcza w zakresie aktywizacji ociemniałych. jak wyznaczone zadania zostały przez ociemniałych zrealizowane. który odbywał się w czasie pobytu w zakładzie poprzez konkretne zajęcia i sytuacje. Polegało to na tym. Bardzo ważnym momentem w tym okresie jest wytworzenie u ociemniałych odpowiedniej. kiedy starał się modyfikować pojęcia i poglądy ociemniałych na samych siebie. oraz analiza przyczyn niepowodzeń. Motywy mobilizują do pracy nad sobą. aby ociemniali jak najszybciej odczuwali wyniki swej pracy na odcinku własnej rehabilitacji. aby wyznaczone zadania nie przekraczały możliwości rehabilitowanych osób. niż się tego spodziewają. teraz musieli przechodzić do czynu. która na ogół prowadzi do długotrwałych i destrukcyjnych rozmyślań. Można to nazwać "planem walki z bezczynnością".wyniki w rehabilitacji były nikłe. Niestety tych niepowodzeń w rehabilitacji ociemniali mieli stosunkowo dużo. Zwracano również uwagę na to. że jedynie ich aktywny udział w procesie rehabilitacji może zapewnić im pozytywne-wyniki w przystosowaniu się do życia i pracy bez wzroku.motywacji. Realizacja nakreślonych planów i zadań wymagała bowiem pewnego wysiłku.do aktywizacji ich postępowania była dużo trudniejsza. starano się o to. było łączone z różnymi zajęciami prowadzonymi w ramach rehabilitacji podstawowej. że efekty tej pracy zjawią się później. o ile takie miały miejsce.pomimo wielkiego zapału i dobrych chęci oraz intensywnej pracy . Na ogół ociemniali spodziewali się. W wielu przypadkach . a także przełamania pewnych nawyków. Tego rodzaju pomoc pozostałych członków zespołu rehabilitacyjnego była psychologowi bardzo potrzebna z uwagi na to. Wyraźnie przedstawiono ociemniałym.ustaleniu zajęć. że zdolny jest pokonywać największe przeszkody. które zdążyły się już zakorzenić. . pokonywania trudności wynikających z braku wzroku. W pierwszym etapie ociemniali raczej w sposób bierny przyjmowali wskazania czy uwagi psychoterapeuty. że instruktorzy prowadzący przygotowanie zawodowe. Dalsze zadania psychologa w ramach indywidualnego oddziaływania 297 to sprawdzenie. terapię zajęciową i naukę samodzielnego poruszania się otrzymywali wskazania. Dlatego jak najdokładniej przestrzegano zasadę . Wręcz przeciwnie. To stanowiło przyczynę okresowych zniechęceń i załamań. Z tego powodu starano się wywołać u ociemniałych silne pragnienie i potrzebę powrotu do użytecznego życia osobistego. że wyniki ich wysiłków będą natychmiastowe i bardzo widoczne.

298 na niewyznaczaniu im zadań. Zdarzały się jednak poszczególne przypadki. co go gnębi i boli. Pomyślne wyniki w zakresie kształtowania właściwej postawy wobec siebie jako inwalidy oraz aktywnej postawy wobec rehabilitacji powodowały stopniowe narastanie akceptacji kalectwa oraz redukowały negatywne reakcje związane ze ślepotą. W niektórych przypadkach poruszono także bezpośrednią sprawę akceptacji kalectwa. aby żalił się tak długo. a także dostosowywali się do wskazań i rad psychoterapeuty. które nasuwałyby im myśl o kalectwie.stopniowania trudności. Przyczyną zniechęcenia i rezygnacji u niektórych ociemniałych bywał także czasami fakt. wiadomości i wyjaśnienia przyjmowali bez specjalnych zastrzeżeń. że sprawy te stanowiły także przedmiot wspólnych rozważań w czasie indywidualnych spotkań. Zaangażowanie w proces własnej rehabilitacji odsuwało bowiem myśli ociemniałych od ślepoty i'je j skutków.wśród ociemniałych można było wyróżnić 3 grupy. Grupa ta składała się na . . a także zmniejszało się jego napięcie emocjonalne. 'Pierwsza grupa to ociemniali. Biorąc pod uwagę sposób reagowania na pomoc psychologa udzielaną w ramach psychoterapii indywidualnej . gdy u ociemniałego wyraźnie występowało poczucie winy za utratę wzroku lub gdy ociemnia-. W tym miejscu trzeba wspomnieć o pewnym profilaktycznym działaniu psychologa i całego personelu zakładowego. Jest to zjawisko zupełnie naturalne. Zdarzały się także inne przyczyny zniechęceń i rezygnacji z pracy nad sobą. Często sami szukali kontaktu z psychologiem. Po takiej rozmowie na ogół czuł się lepiej. aby omówić nurtujące ich problemy. Polegało ono na niestwarzaniu ociemniałym sytuacji. że byli oni nastawieni na bierne przyjmowanie wskazań i wyjaśnień psychologa. Z tego powodu niejednokrotnie zachęcano rehabilitowanego do wypowiadania się. że inni łatwiej i szybciej robią postępy. W takiej sytuacji psycholog -wykorzystywał postępy jednych ociemniałych dla dobra drugich. Łatwo się z nimi współpracowało. aż nie wypowie wszystkiego. jakie istnieją między ociemniałymi. dla mobilizacji mniej aktywnych i mniej odpornych. w której nie odczuwaliby swego uzależnienia i braku samodzielności. jeżeli się zważy na indywidualne różnice.wn. jak konflikty z personelem. O ile chodzi o postawę wobec rodziny i widzących . poprawiało się jego samopoczucie. konflikty w samej grupie ociemniałych. Tego rodzaju rozmowy miały bowiem charakter psychokatartyczny. Z uwagi na to. Tu z kolei psycholog musiał wyjaśniać albo usuwać przyczyny nieporozumień. których można określić jako typy pozyty. które w każdym środowisku są nieuniknione. Miało to miejsce wówczas. Wspólne omówienie tej sprawy i możliwość "wyżalenia się" przed kimś działało pozytywnie "na psychikę ociemniałego. ły obciążał innych winą za swoje kalectwo. w większości przypadków psychoterapia prowadzona była jako forma poradnictwa (psychoterapia racjonalna). W zasadzie poprzez psychoterapię indywidualną starano się oddziaływać w głównej mierze w kierunku kształtowania właściwej postawy wobec siebie i wobec rehabilitacji oraz zaakceptowania kalectwa. których realizacja na skutek braku wzroku stwarza specjalne trudności oraz udzielaniu im pomocy w takiej formie.ie reagujące.to zagadnienia te poruszano na posiedzeniach psychoterapii grupowej.

przed którym dawniej otwierały się perspektywy kariery życiowej. Polegało ono /na wskazywaniu na nierealność i bezpodstawność ustawicznego rozmyślania nad swoją sytuacją i bezczynnego w samotności spędzania czasu przeznaczonego na rehabilitację oraz na zadawaniu pytań skłaniających do ponownego . w świetlicy itp. Była to psychoterapia głęboka. W ten sposób ociemniały uświadomił sobie pewne zjawiska psychiczne występujące w jego sytuacji.' . . a również do modyfikacji jego postępowania i zachowania w określonych sytuacjach życiowych. starając się pozyskać zaufanie ociemniałego.rozważania swego stanowiska i postępowania. systematycznej współpracy z ociemniałym w zakresie jego rehabilitacji psychicznej. zapatrywaniami i postawami. Jeszcze inną grupę stanowili ociemniali. Wspólnie zastanawiano się nad jego poglądami.psychicznego ociemniałego. a wszelkiego rodzaju wyjaśnienia i rady natychmiast kwestionowane i negowane. na spacerze. Tego rodzaju reakcje spotykano głównie u nowo ociemniałych znajdujących się jeszcze w okresie szoku psychicznego po nagłej utracie wzroku. Czynione przez psychologa próby wspólnej rozmowy były całkowicie odrzucane. Jej zadaniem było niedopuszczenie do pogorszenia się stanu . . na które ewentualnie byliby skłonni rozma-.ogół z dawniej ociemniałych. Przedstawianie możliwości aktywnego i pożytecznego życia bez wzroku nie zawsze wywoływało pozytywne reakcje u ociemniałych. zwłaszcza gdy miało się dp czynienia z młodym człowiekiem. którzy zdecydowanie odrzucali pomoc psychologa. które utrudniają lub uniemożliwiają mu radzenie sobie w życiu codziennym. w pokoju mieszkalnym. co często okazywało się skuteczne. Obok wychwytywania ich zainteresowań i tematów. W tych przypadkach zanim przystąpiono do ścisłej i efektywnej współpracy między psychologiem a ociemniałym. których można określić jako . niż to miało miejsce w poprzedniej grupie. których od utraty wzroku dzielił okres dłuższy niż 2 lata. Z tego powodu rola psychologa sprowadzała się do działania profilaktycznego. upłynął okres kilku tygodni. co w konsekwencji prowadziło do modyfikacji jego poglądów i zapatrywań 'na samego siebie. odbywało się w sposób podstępny. Kiedy psychoterapia indywidualna z tymi ociemniałymi przybrała Właściwy charakter. Zdarzały się także sytuacje. aż okres szoku psychicznego czy depresji minie i ociemniały będzie zdolny podjąć pracę nad psychiczną adaptacją. z którymi trudno było nawiązać kontakt.. Uciekano się do niej przejściowo. zajmowano się przyczynami. że rozpoczęcie psychoterapii z ociemniałymi "trudnymi" odbywało się czasami w warunkach nieoficjalnych. polegająca na bardziej wnikliwym analizowaniu psychiki ociemniałego. nieraz uciekano się do opowiadania anegdot. Częstokroć nawiązanie rozmowy psychoterapeutycznej z tymi ociemniałymi. bo cóż mógł on ofiarować ociemniałym w zamian za wzrok. Wręcz przeciwną grupę stanowiły typy negatywnie reagujące. prowadzona była dalej na innym poziomie. W stosunku do tych ociemniałych w początkowym okresie stosowano psychoterapię podtrzymującą. Stosowanie psychoterapii podtrzymującej nie oznaczało rezygnacji •z. np.wiać. Faktycznie sytuacja psychologa nieraz bywała bardzo trudna. analizowano motywy takiego czy innego postępowania w określonych warunkach. 299 l Czyniono to wszystko w sposób taktowny.

że posiedzenia w początkowym okresie rehabilitacji były dłuższe. to kształtował się on bardzo różnie . Pomoc ta polega przede wszystkim na stwarzaniu serdecznej i otwartej atmosfery do wypowiadania się i zachęcaniu do dalszego mówienia o sobie. W czasie posiedzeń psychoterapeutycznych wykazywali nawet pewne zainteresowanie własnymi sprawami. swych problemów i emocji. chyba że sam zainicjował dodatkowe spotkanie. swoich kłopotach i emocjach. W zasadzie przyjmowali oni wskazania i rady psychoterapeuty 'bez specjalnych oporów. Praca psy-. Terapia ta odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności i rola psychoterapeuty (psychologa) sprowadza się właściwie do pobudzania pacjenta do poznania samego siebie i szukania własnych rozwiązań nurtujących go problemów. Charakteryzowali się oni całkowitą obojętnością w stosunku .'• Kości w kierunku rehabilitacji.typy obojętne. 00 Proces kształtowania aktywnej postawy u tych ociemniałych był 7. O ile chodzi o czas trwania jednego posiedzenia. że pacjent. R.od 10 minut do 'nawet l godziny. w stosunku do których próby podejmowania rozmów psychoterapeutycznych podejmowano o wiele częściej. jakiś mu towarzyszą. natomiast w miarę upływu czasu i postępów stawały 'się coraz krótsze.. 7 uwagi na całkowity brak zainteresowania przyszłym swoim życiem.bliżej zapoznać się z jej zastosowaniem w sto^-sunku do niewidomych dorosłych. Terapia ta polega na tym. Podstawową zasadą tej metody jest to. lecz także instruktorów prowadzących różne zajęcia. jest sam sobie psychoterapeutą. który pobudziłby ich myślenie i wywołał pewne zaintereso-/anie własną rehabilitacją. głównie nowo ociemniałych. z tym jednak. Tego rodzaju typy były na ogół trudniejsze niż ociemniali reagujący negatywnie na pomoc psychoterapeuty. zamiast zadawać pytania. lecz nie stosowali ich w praktyce. Rola psychoterapeuty polega nie na zdobywaniu materiału klinicznego (poznawaniu pacjenta). w naszym przypadku ociemniały. Stąd nazwa tej metody terapia skoncentrowana na pacjencie {client-centered the-rapy). Autor tej pracy będąc przez okres 3 miesięcy" w Zakiadzie dla Inwalidów Wzroku w Chicago (Illinois Visually Handicapped Institute) miał możliwość . Inną formą psychoterapii indywidualnej stosowanej w' rehabilitacji psychicznej ociemniałych jest psychoterapia niekierowana (niedyrektywna) rozpracowana i rozpowszechniona przez amerykańskiego psychologa K. lecz na udzielaniu pomocy w poznaniu 'samego siebie. że pozwala się osobie mającej problemy jak najwięcej mówić. Należałoby jeszcze omówić sprawę częstotliwości oraz czasu trwania seansów psychoterapii indywidualnej. W miarę upływu czasu i postępów w rehabilitacji psychicznej liczbę spotkań redukowano do 'l na 2-3 tygodnie. Nie dotyczy to oczywiście przypadków "trudnych". W ich życiu zakładowym obserwowało się wręcz coś innego. reguły procesem długotrwałym i wymagał dużego zaangażowania nie tylko ze strony psychologa.hologa koncentrowała się głównie na dostarczaniu tym ociemniałym nateriału. a mianowicie brak jakiejkolwiek aktyw. W tych przypadkach praca nad uaktywnieniem w szczególny sposób spoczywała na barkach całego personelu rehabilitacyjnego. a przede wszystkim wychowawców i asystentów socjalnych sprawujących nadzór nad ociemniałymi w czasie wolnym. udzielać wyjaśnień i rad.do własnej rehabilitacji. lecz to wszystko zamykało się w sferze projektów i planów. Na początku kursu rehabilitacji każdy ociemniały objęty psychoterapią indywidualną miał l seans w tygodniu. Rogersa. Przy czym kładzie się .

a liczba ich osiągała nieraz 20-30 z częstotliwością nawet 2-4 tygodniowo. Stąd 302 duża oszczędność czasu. zbiorową formą . W przeciwieństwie do psychoterapii indywidualnej.. s. jeśli stworzy się mu właściwe warunki. W czasie rozmowy zachęcali oni do wyjawiania swoich spraw i emocji nie narzucając im ani swojego" poglądu na te sprawy.tutaj większy r. zwłaszcza jeśli chodzi o dalsze wspólne spotkania. może ją jedynie uzupełniać. Rozmowa koncentrowała się niekoniecznie na sprawach ślepoty. psy-chicznej ociemniałych. Rogers uważa. j. jaką stosowano w wymienionym Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie w rehabilitacji. podczas której pacjent sam analizuje swoje stany psychiczne. Jaka jest faktyczna wartość psychoterapii niekierowanej? Przede wszystkim ociemniały ujawnia w niej te problemy. R. inni je kontynuowali. Psychoterapia grupowaDrugą metodą. Z reguły ociemniali sami zgła301 szali się do psychologów i wyrażali chęć rozmowy z nimi. Takie warunki stwarza właśnie psychoterapia niekierowana. Nie są to więc problemy narzucone przez psychoterapeutę.2. Psychoterapia grupowa nie zastąpi jednak psychoterapii indywidualnej.z punktu widzenia psychologa . wówczas psycholog rzucał takie pyta. Na przykład gdy ociemniały mówił o konfliktach rodzinnych czy negatywnej postawie wobec rehabilitacji. kiedy powinien zakończyć z nim kontakty psychoterapeutyczne. że każdy może poznać samego siebie. albowiem redukuje lub uwalnia ociemniałego z dręczących go negatywnych emocji przez możliwość ich ujawnienia i w ten sposób wyzbycia się ich. ani nie udzialając rad. Zaletą tej metody .ak powinni postępować. lecz 'na problemach i trudnościach życiowych w ogóle. Kiedy ociemniały sam dochodził do uświadomienia sobie swoich problemów" i wysuwania przypuszczalnych ich przyczyn i nieśmiałego wysuwania propozycji ich rozwiązania. Ociemniali nie 'byli nigdy zachęcani przez psychologów do przychodzenia na rozmowę psychoterapeutyczną. Psychoterapia ta ma też charakter psychokatartyczny. Majewski.21). która miała na celu ' kolektywne rozwiązywanie niektórych zagadnień wspólnych dla wszystkich ociemniałych.jest to. nie: "Czy doprawdy pan nienawidzi rodziców?" albo "Czy rzeczywiście nie chce pan brać udziału w nauce samodzielnego chodzenia?". że zadaw wano im pytanie zmierzające do większego uwypuklenia istoty poruszonej sprawy i wyraźniejszego wyjawienia towarzyszących jej emocji. była psychoterapia grupowa. Również sam decydował. kiedy i jak często powinien-rozmawiać z psychologiem. aby on sam potrafił znajdować sposoby rozwiązywania różnych trudnych problemów i sytuacji. Zdarzały się przypadki. 19 . Zachęcanie do dalszej wypowiedzi odbywało się w ten sposób. 1972. jako motywy do określonego działania. Ta metoda była szeroko stosowana w wymienionym Zakładzie w Chicago (por.acisk na aspekt emocjonalny niż intelektualny. W końcowym efekcie ten rodzaj psychoterapii powinien doprowadzić ociemniałego do tego. że ociemniały zaprzestawał dalszych rozmów już po pierwszym spotkaniu. W tej sprawie ociemniały musiał sam decydować. wówczas psycholog je akceptował i zachęcał do przyjęcia ich jako własne. K. że może on jednocześnie oddziaływać na kilka osób. T. 4. z którymi rzeczywiście się boryka i które zamierza ujawnić i rozwiązać.

Z tego powodu zasadniczymi zagadnieniami dyskutowanymi przez ociemniałych w ramach grupowej psychoterapii były postawy wobec środowiska rodzinnego i wobec widzących oraz sposoby pokonywania trudności w życiu rodzinnym. Kretschmer (1958. Dowiadując się. Jako kryterium podziału przyjęto stopień utraty wzroku.. Ta wzajemna wymiana doświadczeń i wzajemne oddziaływanie na. "które z kolei znajdują swoje odbicie w zachowaniu i postępowaniu uczestników posiedzeń.Metoda psychoterapii grupowej ma te zalety. Typowe posiedzenia psychoterapeutyczne miały na ogół charakter. Z posiedzeń psychoterapeutycznych odnosili korzyści nie tylko aktywni ociemniali.stosowano tylko jeden raz w każdej grupie. Istotę psychoterapii grupowej stanowi jednak czynny udział ociemniałych w rozwiązywaniu problemów poprzez wyrażanie swoich poglądów i przekonań oraz przyjmowanie rad i uwag swoich kolegów znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji. Poza tym wszystkie rady i uwagi. że łączy isilnie ze sobą osoby rehabilitowane. E. z uwagi na częściowo odrębną problematykę jednej i drugiej grupy inwalidów wzroku. a więc miało -charakter psychokatartyczny.od zwykłego wykładu prowadzonego przez psychologa do swobodnej dyskusji rehabilitowanych między sobą. Posiedzenia psychoterapeutyczne odbywały się w grupach nie większych niż 10 osób. którzy słuchając wywodów i przeżyć innych. Były to: 1. w niektórych przypadkach bardziej skuteczna niż indywidualne oddziaływanie. Psychoterapia grupowa może mieć różne stopnie . co ich boli i gnębi. v/ wyniku czego powstawały grupy szczątkowo widzących i całkowicie niewidomych. Każda z grup zbierała się raz na tydzień na swoje posiedzenia psychoterapeutyczne. kształtowali własne poglądy i postępowanie. siebie prowadzą do modyfikacji i korekty błędnych przekonań. jak ogólniejsze zagadnienia rodzinne i małżeńskie". Nie wykluczało się też możliwości poruszania różnych innych osobistych problemów życiowo ważnych dla wszystkich ociemniałych. Tego rodzaju metoda kształtowania społecznych postaw ociemniałych okazała się bardzo skuteczna. Psychoterapia grupowa stosowana w wymienionym Zakładzie miała różne formy. Wzajemne przekazywanie sobie przeżyć i ujawnianie podobnych kłopotów bardzo zbliżało ociemniałych i mobilizowało do udzielania sobie wzajemnie pomocy. ponieważ płynęły z ust samych ociemniałych. Rola psychologa ograniczała się jedynie do wprowadzenia w problem (krótki wykład). Tego rodzaju wypowiadanie się przynosiło im ulgę i odprężenie emocjonalne. który miał być poruszony na danym posiedzeniu. jak postępować w różnych sytuacjach życiowych. 379) podkreśla.oddziaływania psychoterapeutycznego objęci byli wszyscy ociemniali. lecz także ci. Tę formę . W gronie podobnych sobie ociemniali czuli się bardziej swobodnie oraz łatwiej wypowiadali i' uzewnętrzniali to wszystko. uczyli się sami. jak inni rozwiązują podobne problemy. społecznym i zawodowym.. Chętnie są omawiane przez pacjentów również bardziej osobiste zagadnienia współżycia z innymi ludźmi. kiedy chodziło o wprowadzenie i przygotowanie ociemniałych do wspólnego rozwiązywania problemów psychologicznych. Wykład na temat celu i sensu . ze do psychoterapii grupowej szczególnie nadają się " . s. Podział ten okazał się jak najbardziej słuszny.. na dyskretnym kierowaniu i czuwaniu nad przebiegiem dyskusji oraz sporadycznym włączaniu się do dyskusji celem wyjaśnienia czy skorygowania błędnych poglądów i stanowisk niektórych ociemniałych. Wykład. wszelkie socjalne i zawodowe problemy. były przyjmowane przez nich z całym zaufaniem oraz przekonaniem o ich wiarygodności i słuszności. dyskusji prowadzonej przez ociemniałych.

czyli rozwiązywanie trudności życiowych jednego spośród uczestników. Zdarzali się również tacy. Rogers zwrócił uwagę na znaczenie wykorzystania intensywnych przeżyć w grupie dla dobrego samopoczucia człowieka. 21 . Często dyskusja przeciągała się i kontynuowana była po oficjalnym posiedzeniu. metoda psychoterapii grupowej stosowana w rehabilitacji psychicznej ociemniałych v/ wymienionym już zakładzie Inwalidów Wzroku w Chicago (wg: T.! wraził-. Czas przeznaczony na l spotkanie ograniczony był do 45 minut. Oparta była ona na zasadach psychoterapii niekierowanej C. Zdarzały się jednak często odchylenia od~ tego limitu. Dyskusja nad konkretnymi przypadkami. wości w kontaktach międzyludzkich. Podobnie jak to miało miejsce przy omawianiu psychoterapii indywidualnej. Stosowano 2 rodzaje życiorysów . Przeciwieństwo stanowiły życiorysy ociemniałych. Dostrzegali oni wartość i sens tych posiedzeń. 257) nie jest nastawiony na leczenie stwierdzonych zaburzeń. "Kierunek encounter . Większość ociemniałych brała aktywny udział we wszystkich formach prowadzonej przez nas psychoterapii grupowej. raczej in plus. którzy na skutek usilnej pracy nad sobą doszli do znacznej samodzielności i niezależności życiowej często w bardzo trudnych warunkach. Analizowanie życiorysów ociemniałych i wyciąganie z nich praktycznych wniosków. Niektórzy z nich przygotowywali się do posiedzeń i zabierania głosu wyszukując odpowiednie 304 pytania i problemy. interesującą wszystkich ociemniałych. C. W tych przypadkach zaproszona osoba opowiadała swój życiorys.ociemniałych. głównie związaną z postawami społecznymi. również tutaj dla porównania zostanie przedstawiona inna. Kierunek ten nazywał on "grupami spotkaniowymi" (encoUnter groups). Rogersa i stanowiła dalszy jej etap rozwojowy.psychoterapii . Sięgano tutaj także często do życiorysów wybitnych ociemniałych. Pozostali natomiast analizowali i udzielali porad odnośnie rozwiązania tych problemów na podstawie własnych doświadczeń. którzy niepoważnie i z ironią podchodzili do tej iormy psychoterapii. Natomiast po wysłuchaniu ociemniali zadawali pytania lub podejmowali dyskusję. Majewski.] Encounter znaczy .pisze S.pozytywne i negatywne. R.grupowej wygłoszony był zawsze przez psychologa na pierwszym posiedzeniu. 4. lecz chce służyć przede wszystkimi rozwojowi. swojej drogi do pełnej rehabilitacji. Bardzo dyskusyjna okazała się słynna książka ociemniałej Tomi Keitlen Pożegnanie z lękiem. Dyskusja nad problematyką ogólną. którzy nie potrafili przezwyciężyć trudności na swojej drodze do rehabilitacji i stali się jednostkami społecznie bezwartościowymi. Kratochvil (1974. : Pewną odmianą tej formy psychoterapii grupowej było przedstawienie przez zrehabilitowanych ociemniałych. R. . Pierwsze z nich przedstawiały.23). wzmacnianiu indywidualnych wartości. 2. 3. który dobrowolnie zgłaszał się i przedstawiał swoje problemy. Na ogół jednak zauważono u ociemniałych dużą poprawę nastroju i samopoczucia po posiedzeniach psychoterapeutycznych.. uwzględniając przede' wszystkim momenty związane z pracą nad usamodzielnieniem i uniezależnieniem się. 1972. s. s. zaproszonych na posiedzenie. pobudzaniu samoaktywności i poczucia radości w życiu [. .

co w tym czasie zaprzątnęło ich świadomość. po jej ukonstytuowaniu nie włączano nowych członków. Prowadzący spotkanie oraz niektórzy z członków grupy przygotowali uprzednio pewne tematy na piśmie (w brajlu lub czarnodruku) na specjalnych kartkach. . oparty na aktualnie doznawanych uczuciach.szczęście zależy od nas samych.opowiedz. Następnie uczestnicy spotkania dzielili się tym z grupą.wszyscy ludzie są dobrzy. które wpływają na zachowanie się ociemniałych. na emocjonalne składniki osobowościWe wspomnianym Zakładzie Inwalidów Wzroku w Chicago metoda spotkań grupowych stosowana była w ten sposób. przeżyć głęboko zabarwionych emocjonalnie. które samowolnie się narzucają. Prowadzący spotkanie zalecił grupie pomyśleć przez 3 minuty o najprzyjemniejszej lub najbardziej przykrej sprawie. . miała w zasadzie charakter stały. jak w poprzednim przykładzie. Tematy były także sformułowane jako pewne stwierdzenia: . Natomiast nie narzucał on żadnych treści wypowiedzi. intensywny i silnie zabarwiony uczuciowo kontakt. co czujesz do ludzi widzących. swoich problemów życiowych i kłopotów. . W określonym' kontekście rozumie się otwarty. . że dobrana grupa ociemniałych zbierała się raz w tygodniu^ Udział w tej formie terapii był oczywiście dobrowolny.: . Celem tej formy terapii było umożliwienie ociemniałym poznania samego siebie. . Dlatego nazywa się go osobą ułatwiającą prowadzenie terapii (faciiatator) albo prowadzącym grupę (group leader). . Wszyscy uczestnicy spotkań mieli do siebie zaufanie i obowiązywała ich dyskrecja. 3.były także osoby widzące. Był on po prostu jednym z uczestników oraz wypowiadał się na tych samych zasadach. 20 T. Podobnie jak przy indywidualnej psy-• choterapii niekierowanej nacisk położony był na ujawnianie emocji. co inni. lecz jego rola sprowadzała się raczej do pewnych organizacyjnych inicjatyw. . a zwłaszcza emo' cjonalne ustosunkowanie się do niego.opowiedz grupie. Psychologia 305 Wprawdzie spotkaniom przewodniczył psycholog. odczytywali temat i przekazywali swoje opinie.spotkanie. nie interpretował wypowiedzi członków 'grupy ani nie udzielał żadnych rad. które nurtują ich obecnie i zakłócają ich życie. tzn. aby w świadomości zjawiły się przeżycia. Prowadzący spotkanie zalecał grupie przez 3 minuty skupić sią. Następnie uczestnicy na zasadzie dobrowolności opowiadali o tym. Grupa. wyrażaniem uczuć".opowiedz grupie o swojej samotności. Terapia oparfa na koncepcji spotkań grupowych kładzie duży nacisk na przeżywanie. a więc niedzielenie się uwagami o spotkaniach z osobami nie będącymi członkami grupy. w których każdy z uczestników rezygnuje z formalnych i wyuczonych konwencji i z otwartością oddaje się temu kontaktowi całą swoją istotą bez hamulców i przeszkód. np. Majewski. 2. myśli.każdy może być szczęśliwy. . A oto kilka przykładów przebiegu spotkań grupowych ociemniałych w Zakładzie w Chicago: 1. co odczuwasz w tej chwili.z przeżywaniem oraz werbalnym i niewerbalnym. Na spotkania zapraszane. W czasie spotkania uczestnicy po kolei ciągnęli kartki.

a jeden z uczestników "wygarnia" mu wszystkie swoje żale. • . ja306 kie im towarzyszą. że aby człowiek mógł swobodnie rozmawiać o swoich przeżyciach i problemach emocjonalnych. stany depresyjne itd. kogo najbardziej nie lubi lub nienawidzi. osoba biorąca w niej udział musi doceniać jej wartość i poważnie do niej się ustosunkować. 33 . w jaki sposób jest to odbierane przez osobę słuchającą. W przeciwieństwie do psychoterapii grupowej prowadzonej w Zakładzie w Warszawie. W pracy grup terapeutycznych L. Cholden (1958. w którym wyłaniał się spośród ociemniałych prowadzący sesje . jakie płyną z indywidualnej psychoterapii niekierowanej. Na podstawie swych doświadczeń stwierdził on. Ta faza była też okresem. to obok podobnych korzyści. że wielu ociemniałych myśli. oraz o tym. s. dodatkowo stwarza ona możliwość poznania problemów ludzi i emocji. jak lęk. R. Zwracano jednak uwagę na to. W tym okresie L. To hamuje go przed dzieleniem się swoimi przeżyciami i problemami. co chciałby mu powiedzieć. gdyby go spotkał. Cholden jako prowadzący te spotkania starał się być bardzo aktywny. polemiki.W tych ostatnich przykładach wszyscy wypowiadali się na ten sam temat. aprobaty poprzez skłon-głowy itd. Często wydaje się im. Może to odbywać się nawet w formie bardzo agresywnej oraz przyjąć formę dialogu. . Twierdził on. Powyższe stwierdzenia zdecydowały o tym. | że problemy te wskazują na chorobę psychiczną.. Aby jednak terapia ta osiągnęła zamierzony skutek. Cholden bardziej koncentrował się na sferze emocjonalnej. L. zapoznanie się z celami. olbawa. a sesje terapeutyczne odbywały się raz w tygodniu. co różni ich od innych ludzi. Cholden wyodrębnia 2 fazy.47). musi być on świadomy. Następnie ktoś z grupy przedstawia tę osobę (może to nawet być ktoś. Niewidomy nie ma takiej możliwości. albowiem nie dostrzega on reakcji swego rozmówcy w postaci uśmiechu. że ociemniali mają duże trudności w wyrażaniu i manifestowaniu swoich uczuć w kontaktach z innymi osobami. wysuwania argumentów czy kontrargumentów. krytykowania wypowiedzi innych.5 lat grupy terapeutyczne ociemniałych. Choldena była głównie ukierunkowana na sferę emocjonalną. że terapia grupowa/ ? z. ' O ile chodzi o wartość tej formy psychoterapii. oraz możliwość nawiązywania kontaktów z ludźmi o podobnych trudnościach życiowych. aby każdy pomyślał o kimś. 4. Uważa on również. Pracując jako psychiatra w Zakładzie Rehabilitacji Niewidomych w Topeka w stanie Kansas (Kansas Rehabilitation Center for the Blind) prowadził on przez okres 2. kogo rzeczywiście dana osoba nie lubi).. Podobnie na zasadach psychoterapii grupowej K. Pierwsza obejmująca pierwsze spotkania miała na celu zorganizowanie się grupy na zasadzie dobrowolnego udziału. Rogersa rehabilitację psychiczną ociemniałych prowadził L. Prowadzący grupę zalecał. lecz aby każdy swobodnie wypowiadał się na ten temat. ociemniałymi prowadzona przez L. aby wypowiedzi te nie przybierały formy dyskusji. są czymś specyficznym tylko dla nich. Liczyły one od 8 do 10 osób. że ich problemy emocjonalne. która głównie ukierunkowana była na adaptację w sferze intelektualnej poprzez modyfikację pojęć i sądów o samym sobie i otoczeniu. ograniczeniami i znaczeniem sesji terapeutycznych. co faktycznie o tym myśli i jakie w zwiąż-' ku z tym narzucają się emocje. zadowolenia pojawiającego się na twarzy. jakie żywi do niego.

4. ' . Reakcje emocjonalne na ograniczenia płynące ze ślepoty. Jak podaje autor .-' W miarę konsolidacji grupy oraz swobodnego i bezpiecznego poczucia się jej członków poruszano sprawy bardziej osobiste. skoncentrowana była na bardziej merytorycznej stronie. Cobierał on tematy i inicjował dyskusję. przejmował on stopniowo główną rolę w grupie przy równoczesnym minimalizowaniu roli głównego psychoterapeuty. a mianowicie problemach emocjonalnych ociemniałych.3. Socjoterapia W wymienionym Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie w adaptacji psychicznej ociemniałych do nowych sytuacji i warunków starano się także wykorzystać pewne. a na tym tle uczucie zazdrości. ' . zagadnienie "inności" .różnic w porównaniu z widzącymi. że jakkolwiek wszystkie zajęcia rehabilitacyjne skierowane były na dokonanie tych przemian i nie można wyodrębniać tylko korzyści terapii grupowej. 2.nauczyli się wyrażać z większą swobodą swoje problemy emocjonalne i przeżycia. W podsumowaniu autor (s. z ceaa* 307 lami i znaczeniem sesji terapeutycznych. Postawa wobec widzących określona przez autora jako "wrogość wobec widzących" i na tym tle poczucie mniejszej wartości. L. Stosunek do niedowidzących i niewidomych z resztkami wzroku. 90 i nast. wyzwolenie) i traktował ją Jako najważniejszą. . Ponadto twierdzi on. s. ta pierwsza faza. 40). związane z różnymi sytuacjami społecznymi. 47) stwierdza. a więc reakcje na sytuacje frustrujące. to trzeba ją jednak uważać za integralną i ważną część całego programu rehabilitacyjnego. że ich problemy emocjonalne mają charakter ogólniejszy i dotyczą także innych ludzi. Doszukiwano się źródeł tych reakcji oraz wskazywano na ich skutki dla funkcjonowania osobowości. izolację społeczną. zależność od innych.dowiedzieli się o sposobach radzenia sobie z problemami emocjonalnymi od innych uczestników sesji terapeutycznych. T. izolacja. Majewski. w której chodziło o ukształtowanie się grupy. Wzajemne oddziaływanie ociemniałych na siebie w różnych sytuacjach zakładowych można uważać za pewną formę socjoterapii.(s.dowiedzieli się o tym. 1971a. jej prowadzącego oraz zapoznanie się. lecz tworzył wraz z . Cholden uważa terapię grupową za okazję dla ociemniałych do nauczenia się wielu ważnych spraw. Druga faza.). Ociemniały nie był w Zakładzie sam. a często uświadomili sobie własne sposoby rozwiązywania i pokonywania trudności. Tę fazę autor nazwał fazą katharsis (oczyszczenie. a także aktywizował w tym kierunku pozostałych uczestników sesji. przeciągała się często do 3-4 spotkań.wpływy 308 środowiska społecznego (por. Na skutek udziału w grupach terapeutycznych zaobserwował on u wielu ociemniałych bardzo wyraźne pozytywne zmiany osobowości i społecznej dojrzałości. . • Z reguły przedmiotem wspólnych rozważań były następujące problemy: 1. szczególnie trudnymi emocjonalnie. że w wyniku terapii grupowej ociemniali: . nie był odizolowany od innych. 3.. która nie zawsze ostro oddzielała się od pierwszej.(leader).

Wzajemne rozmowy. pochodziło ze środowisk reprezentujących błędne poglądy na wartość i przydatność ludzi pozbawionych zdolności widzenia oraz wywierających negatywny wpływ r. Inne sposoby oddziaływania psychoterapeutycznego Rehabilitacja psychiczna ociemniałych w Zakładzie była dziełem wszystkich pracowników. którzy chwalili się swoimi osiągnięciami.pozostałymi ociemniałymi pewne grupy i całą społeczność terapeutyczną. Jak wykazały obserwacje . może zniechęcić ociemniałych uczniów i przyczynić się do ukształtowania'^. zachęcały do pracy i sięgania po podobne wyniki. o ile się weźmie pod uwagę wartość psychoterapeutyczną prowadzonych przez nich zajęć. Środowisko zakładowe urabiało więc poglądy. nie pozostawało bez śladu. przekonania i zapatrywania poszczególnych ociemniałych oraz wywierało wpływ na ich postępowanie i zachowanie się. Z tego rodzaju wpływami nie tylko psycholog. nastawiając ich negatywnie do rehabilitacji oraz namawiając do lekkomyślnego łamania regulaminu i zaniedbywania obowiązków.a ich postawę wobec rehabilitacji. Człowiek łatwo ulega sugestii grupy. Zależy to od sposobu prowadzenia zajęć oraz od ich postawy wobec ociemniałych.nieuwzględniania indywidualnych możliwości i nieprzestrzegania zasady stopniowania trudności. Już sam przyjazd do Zakładu. że wpływ jednych ociemniałych na drugich musi pozostawać pod kontrolą. Poprzez kontakty i rozmowy podlegał on wpływom całego środowiska. Z tego powodu wpływ ten musi być przez psychologa oraz pozostałych członków personelu rehabilitacyjnego kontrolowany i ewentualnie korygowany. Zetknięcie się z wręcz odwrotną sytuacją. Niejednokrotnie instruktor na skutek niewłaściwego prowadzenia zajęć. Wpływ środowiska może być pozytywny lub negatywny. Wynika stąd wniosek. a mianowicie . jakim jest rehabilitacja.4. Rola poszczególnych pracowników w zakresie psychicznej adaptacji może być bardzo duża. Pobyt w Zakładzie traktowali oni jak wczasy. że pewne grupy rehabilitowanych osób niekorzystnie oddziaływały na swoich kolegów. otwierającą przed nimi perspektywy użytecznego i wartościowego życia. Kontakty z ociemniałymi bardziej zrehabilitowanymi. działały mobilizująco na ociemniałych mniej aktywnych i niezorientowanych w swoich możliwościach. zwierzanie się ze swoich trudności i kłopotów oraz dzielenie się swoimi uwagami na temat przebiegu swojej rehabilitacji. negatywnej postawy wobec rehabilitacji.wzajemne oddziaływanie ociemniałych na siebie w warunkach zakładowych jest korzystne dla większości z nich. Wielu z ociemniałych. która wspierałaby zewsząd oddziaływanie psychologa. który był specjalnie powołany do tego zadania. Wartość ta może być przez nich wykorzystana lub zmarnowana. lecz również cały personel zmuszony był walczyć. o ile chodzi o rehabilitację psychiczną. gdzie się wygodnie i beztrosko spędza czas.'. 309 4. spotkanie się z grupą ludzi ociemniałych będących w podobnej sytuacji i dążących do takich samych celów zmienia psychikę wielu w sposób zasadniczy. Radykalne zmiany u niektórych ociemniałych dały się zauważyć już po kilku dniach pobytu w Zakładzie. Celem zbiorowych wysiłków całego personelu w tym zakresie było stworzenie odpowiedniej atmosfery. aby przypadkowo nie odciągał od zasadniczego celu pobytu w Zakładzie. którzy trafili do Zakładu. . Zdarzały się również przypadki. a nie tylko psychologa.

które temu celowi nie służą. Z tego powodu dużą uwagę przykładano do form czynnego odpoczynku:. który powinien mieć na uwadze indywidualne cechy i możliwości ociemniałych. 2. 1. Poza tym zajęcia te todciągają od bezczynności i destruktywnego rozmyślania oraz zasklepienia się w sobie.siebie jako inwalidy. Te formy odpoczynku czynnego zarówno powodują regenerację sił fizycznych i psychicznych. 3. który sprawuje opiekę nad ociemniałymi w czasie wolnym od zajęć. torzy muszą prowadzić je na właściwym poziomie i uwzględniać podstawowe zasady. nauka czynności życia codziennego. Nic bardziej korzystnie nie wpływa na samopoczucie jak widoczne wyniki własnych wysiłków. Na jego barkach spoczywa troska o to. wycieczki turystyczne i krajoznawcze. Zajęcia te korzystnie wpływają na system nerwowy powodując uspokojenie i po• lepszenie samopoczucia. Przekazywanie psychologowi przez instruktorów i nauczycieli uwag odnośnie do zachowania się ociemniałych podczas zajęć. należą: gry stolikowe. słuchowiska radiowe. jak też bardzo pozytywnie wpływają na kształtowanie społecznych postaw oraz postawy wobec siebie. co nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie się postawy wobec . Do rozrywek." zwłaszcza zajęć typu rozrywkowego. Przekazywanie instruktorom i nauczycielom przez psychologa wyników badań psychologicznych.. Wszystkie rozrywki.rehabilitacji. które naszym zdaniem wywierały bardzo pozytywny wpływ psychoterapeutyczny. lecz nie można w tym czasie bezczynnie rozmyślać nad swoim losem. pokonywaniu trudności i dążność do osiągania zamierzonego celu. których zadaniem było: 1. Te wzajemne konsultacje stwarzały możliwości głębszego poznania poszczególnych ociemniałych oraz płaszczyznę planowego i zorganizowali nego oddziaływania na osoby rehabilitowane przez cały zespół. nie powinny mieć miejsca w Zakładzie.Mówiąc o wartości psychoterapeutycznej różnych prowadzonych w ramach rehabilitacji zajęć. Wyrazem współpracy psychoterapeuty z całym zespołem rehabilitacyjnym były między innymi wzajemne konsultacje. że po pracowitym dniu należy się odpoczynek. przedstawienia teatralne. Bardzo dużo w dziedzinie psychicznej rehabilitacji może zdziałać wychowawca czy asystent socjalny. kiedy ociemniali nie mają zajęć obowiązkowych. Przede wszystkim jednak powodują poczucie własnej wartości i użyteczności oraz stwarzają perspektywy na lepszą przyszłość. Rozrywka musi jednak być podporządkowana naczelnemu celowi pobytu w Zakładzie. a także z jego realizacją. które redukują lub likwidują skutki kalectwa oraz dają ociemniałemu możliwość powrotu w pewnym zakresie do sytuacji sprzed utraty wzroku. przede wszystkim zwrócić trzeba uwagę na te. która powinna być oparta na zasadzie stopniowania trudności. Nie ulega wątpliwości. aby wspólny wysiłek psychologa i całego personelu nie został zmarnowany wówczas. nauka brajla i pisania na maszynie czarnodrukowej oraz przygotowanie zawodowe połączone z terapią zajęciową. instruk. Związane są one z doborem programu. przyczyniają się do wytworzenia optymistycznej wizji przyszłości i likwidacji stanów depresyjnych. wyrabiają wytrwałość w. zabawy taneczne i towarzyskie. Wspólnie ustalenie wskazań i przeciwskazań dla prowauz. W ten sposób ociemniali będą mogli osiągać systematycznie pozytywne wyniki.eiiia ^a-ięć w aspekcie rehabilitacji psychicznej. audycje muzyczne. ożywiają zbiorowe życie wyrywając jednostki nieuspołecznione i . Do nich należy: nauka samodzielnego poruszania się. Aby jednak przynosiły one pożądane efekty. a mianowicie .

Zmniejszenie rozmiarów tego kalectwa może jedynie spowodować oprotezowanie. jaka zaistniała w związku ze ślepotą. Lekarze okuliści niejednokrotnie dają pacjentowi pewne nikłe nadzieje na odzyskanie czy uratowanie wzroku w przypadkach. Trudniej przedstawia się sprawa z dodatkowymi ka-lectwami o charakterze ustabilizowanym (amputacje kończyn lub części kończyn). Na specjalne podkreślenie zasługuje współpraca psychologa z lekarzami internistą i psychiatrą.nietowarzyskie z autyzmu. a także zachęca do szukania pomocy u różnych lekarzy czy nawet znachorów. przygotowanie członków rodziny. Poza tym rehabilitacja musi być prowadzona z uwzględnieniem obu kalectw. Ujawnienie ociemniałemu faktycznej diagnozy jest warunkiem podjęcia przez psychologa (psychoterapeutę) jakiejkolwiek pracy zmierzającej w kierunku przystosowania się ociemniałego do sytuacji. które powinno poprzedzić okres intensywnej rehabilitacji. że najważniejszym tego rodzaju . Zabawy taneczne. T. Poważny wpływ na psychikę ociemniałego ma bowiem poczucie. W przypadkach. aby /wszyscy chętni brali w nich aktywny udział oraz wszyscy odnosili zamierzoną korzyść i zadowolenie. tzn. 77). były w naszym. że znajduje on zrozumienie j. Wytwarza to u ociemniałego negatywną postawę wobec rehabilitacji. a także innych osób do współżycia i współpracy z człowiekiem pozbawionym wzroku. wyjścia do teatrów itp. ^ 311 Istnieje wiele czynników. które powodują dalsze ograniczenia człowieka dotkniętego ślepotą. s. Z doświadczenia Zakładu Rehabilitacji Podstawowej Niewidomych w Warszawie wynika (por. mającej na celu przygotowanie ociemniałego do życia i pracy. pulmonologicznych. Odpowiedni lek musi jednak być indywidualnie dobrany przez lekarza. duże znaczenie ma skuteczne leczenie somatyczne. kiedy u ociemniałych występują stany podniecenia lub stany głębokiej depresji bardzo pomocne mogą okazać się środki uspokajające i antydepresyjne. kardiologicznych. np.czynnikiem jest niejasne przedstawienie ociemniałemu diagnozy odnośnie do stanu jego wzroku. Polega ona na wspieraniu psychoterapii przez terapię środkami farmakologicznymi. które nie pozostaje bez wpływu na stan psychiczny. gdzie istnieją rzeczywiste podstawy. Majewski. Bardzo wielu ociemniałych wskazywało w czasie badań diagnostycznych na niewłaściwą postawę członków rodziny i konflikty rodzinne jako czynniki utrudniające proces rehabilitacji psychicznej. które ma również swój aspekt psychologiczny. w których nieodwracalność ślepoty z lekarskiego punktu widzenia jest faktem bezprzecznym. które mogą hamować właściwy i skuteczny przebieg rehabilitacji psychicznej osób ociemniałych. Nie dotyczy to oczywiście przypadków. a później wspominali przez najbliższe dni. W końcu wymienić trzeba niewłaściwe warunki socjalno-bytowe i trudności . Ociemniali o złożonym inwalidztwie trudniej adaptują się psychicznie do nowych warunków niż osoby. Kolejnym czynnikiem są dodatkowe schorzenia i kalectwa. życiu zakładowym wydarzeniami. Tego rodzaju skutki daje często leczenie szpitalne lub sanatoryjne. W przypadku przewlekłych i nieuleczalnych schorzeń. Organizując tego rodzaju imprezy trzeba jednak mieć na uwadze to. na które ociemniali z dużym zainteresowaniem oczekiwali. że w przyszłości będzie można w wyniku odpowiednich zabiegów poprawić stan wzroku. 1971a. które dotknięte są wyłącznie ślepotą. Polepszenie sytuacji w tym zakresie może przynieść jedynie rehabilitacja środowiska. opiekę u swoich bliskich.

sprawowanie opieki profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjno-socjalnej w czasie zatrudnienia. Sytuacja taka powoduje to. . Psychologicznym aspektem pierwszego etapu poświęcono już dość dużo miejsca przy omawianiu diagnozy tyflopsychologicznej dla celów poradnictwa zawodowego. 1.zapewnienie odpowiedniej dla niej pracy . w wieku 16-40 lat. W procesie rehabilitacji zawodowej można wyróżnić następujące etapy: .w dość istotny sposób wpływają na przeżywanie swego kalectwa. w których znajdują się specjalne szkoły zawodowe dla niewidomych. a zwłaszcza ociemniałych. Zakłady rehabilitacji zawodowej dla niewidomych Zakłady rehabilitacji zawodowej przeznaczone są dla niewidomych. względnie uzyskania kwalifikacji zawodowych.stanowiska i warunków pracy. . Obecnie istnieją w naszym kraju 3 tego rodzaju zakłady. Wprawdzie 314 . Istotne jest tu także roztoczenie przed ociemniałymi perspektyw . X. której celem jest przygotowanie oraz zapewnienie pracy osobie niepełnosprawnej zgodnie z jej psychofizycznymi możliwościami i kwalifikacjami zawodowymi. . Nie312 wysiarczaJace sroum piwu^iif ^ruuiu uu^^u. Dla ociemniałych posiadających złe warunki życiowe ślepota właściwie nie przestaje być problemem. oraz w specjalnych zakładach wychowawczych dla niedowidzących. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZAWODOWEJ REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Mówiąc o rehabilitacji niewidomych i niedowidzących nie można pominąć zagadnienia rehabilitacji zawodowej. Obecnie pragnę poświęcić trochę miejsca problematyce psychologicznej występującej w procesie rehabilitacji inwalidów wzroku przebywających w zakładach (ośrodkach) rehabilitacji zawodowej oraz w spółdzielniach niewidomych i spółdzielniach ogólnoinwalidzkich.c^^ ^^»-niowe trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego związanych z zaspokajaniem potrzeb życiowych . że ociemniałemu trudno ją zaakceptoTe wszystkie czynniki. jeśli dotychczas takiej okazji nie miały. co z kolei jest czynnikiem pozytywnym w rehabilitacji psychicznej ociemniałych.przygotowanie jej do pracy poprzez odpowiednią formę kształcenia zawodowego. Wspomniano też o roli psychologa w przygotowaniu do pracy w ośrodkach szkolno-<wychowawczych. ^ v. a mianowicie: w Bydgoszczy.-Chorzowie i Krakowie. jeśli występują w konkretnym przypadku.. Kierowane do nich osoby wymagają z reguły przekwalifikowania w związku z utratą wzroku. nowinny jak najszybciej być usunięte lub zredukowane do minimum.zawodowych.w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych jako czynniki hamujące i utrudniające rehabilitację psychiczną ociemniałych.udzielenie osobie niepełnosprawnej porady zawodowej na podstawie kompleksowej oceny zdolności do pracy.

Przeprowadzania badań psychologicznych zarówno dla celów poradnictwa zawodowego. Dotyczy to kształtowania właściwych wzajemnych stosunków pomiędzy uczniami oraz personelem a uczniami (socjoterapia). Mahnowski (1980. to największe szansę dla niewidomych i niedowidzących stwarzają spółdzielnie inwalidów. w ramach której wszystkie potrzeby niewidomego czy niedowidzącego są realizowane. wyczerpującym i prawidłowym poradnictwie rehabilitacyjno-zawodowym bez udziału w nim psy-': chologa". to jednak realizują one zasadę rehabilitacji kompleksowej. że "zagadnienia psycholo-' giczne często dominują w pełnym kompleksie problemów związanych z diagnostyką i terapią w procesie rehabilitacji zawodowej inwalidów. a zwłaszcza przeprowadzania psychoterapii indywidualnej i grupowej. Stwarzania odpowiedniego klimatu w zakładzie sprzyjającego rehabilitacji.. że każdy z tych zakładów zatrudnia psychologa. O znacze31& niu tej opieki J.psychoterapeuty. Spółdzielnie niewidomych i ogólnoinwalidzkie W spółdzielniach niewidomych i spółdzielniach ogólnoinwalidzkich pracuje około 20 000 niewidomych i niedowidzących na stanowiskach pracy dostosowanych do ich psychofizycznych możliwości i kwalifikacji zawodowych. a więc ustalania kierunku szkolenia. zmiany kierunku szkolenia itd. O ile chodzi o zadania/psychologa funkcjonującego w ramach zespołu^ . Kierowania procesem rehabilitacji psychicznej i społecznej niewidomych czy niedowidzących. Udzielania nauczycielom. 4.doradcy dla nauczycieli i wychowawców. Stanowią one bowiem zespół problemów... zwłaszcza psychicznej. 42) pisze. 2. Dowodem tego jest fakt. o ile taka potrzeba zachodzi. a zwłaszcza udzielania wyjaśnień (na podstawie przeprowadzonych badań) przyczyn występujących trudności i problemów. Nie może też być mowy o pełnym. Pełni on bowiem wiele funkcji. 2. W placówkach tych przywiązuje się dużą wagę do opieki psychologicznej. a mianowicie: . 3. inwalidy. . s. Do niego należy też oddziaływanie na środowisko rodzinne i przygotowanie go do' współżycia i współpracy z niewidomym czy niedowidzącym. Jego zadania można więc sprowadzić do następujących: 1. których rozwiązanie decyduje zazwyczaj o powodzeniu najbardziej prawidłowo z punktu widzenia medycyny. O ile chodzi o zatrudnienie. .głównym celem działalności tych placówek jest rehabilitacja zawodowa przygotowanie do pracy. . Oznacza to.doradcy zawodowego. ^. wychowawcom i innym pracownikom porad w rozwiązywaniu trudności występujących w pracy z osobami rehabilitowanymi. Jego zadania są bardzo zróżnicowane. Psycholog jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego sprawującego opiekę profilaktyczno-leczniczą i rehabilitacyjno-socjalną nad zatrudnionymi w spółdzielniach osobami niepełnosprawnymi. jak równie dla celów rehabilitacji psychicznej. że w procesie rehabilitacji realizowanym przez te zakłady problematyka psychologiczna zajmuje również właściwe sobie miejsce. fizjologii i socjologii skonstruowanego programu rehabilitacji^.. które są specjalnymi zakładami pracy przeznaczonymi dla osób o obniżonej zdolności do pracy.

". ze względu na wiek. . że wielu niewidomych i niedowidzących pracuje również poza spółdzielnią inwalidzką. Józkowicz (1981.. s. -• kształtowanie właściwej atmosfery społecznej i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród pracowników.instruowania spółdzielni o zasadach i formach postępowania zposzczególnymi nowo przyjętymi pracownikami. pogadanki. . dyskusje.udzielania porad w problemach życia codziennego.kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich w spółdzielni. sprowadzenie psychoprofilaktyki poprzez odczyty.oddziaływania w kierunku jego rehabilitacji psychicznej poprzez stosowanie różnych form psychoterapii. 2 i nast. 45^ i 46) dzieli je na 3 grupy uwzględniające przy tym różne grupy pracowników. rehabilitacyjnego szczegółowego programu rehabilitacji. W odniesieniu do pracowników opuszczających pracę w spółdzielni. .współudziału w organizacji procesu jego adaptacji zawodowej 1< czuwania nad prawidłowością jego przebiegu. V. to wymieniony autor (1980.rehabilitacyjnego w każdej spółdzielni. . Podobnie A. w zaspokajaniu ich potrzeb społecznych i kulturalnych.sprawowania opieki psychologicznej nad niewidomymi zatrudnionymi w systemie pracy nakładczej. . Zadania psychologa w odniesieniu do pracowników już zatrudnionych przedstawiają się natomiast następująco: \f .udzielania okresowych porad i konsultacji w ramach opieki spółdzielni nad byłymi jej pracownikami. chorobę itd. . Mówiąc o rehabilitacji zawodowej trzeba także zaznaczyć. . .. . .przeprowadzania psychologicznych badań diagnostycznych dla celów ustalania programu rehabilitacji niewidomego.. zadania psychologa sprowadzają się do: . . doboru odpowiedniego zawodu lub stanowiska pracy i opracowywania wspólnie z pozostałymi członkami zespołu.współudział w organizowaniu czasu wolnego pracowników.opracowania szczegółowych wskazań i udzielania szczegółowych instrukcji w zakresie higieny psychicznej. Ponadto do zadań psychologa należy wspólnie z innymi członkami ze316 społu rehabilitacyjnego organizowanie opieki nad życiem domowym nie-widomego czy niedowidzącego i członkami jego rodziny. . . . s.współpracy z lekarzami i pracownikiem socjalnym w zaspokajaniu potrzeb rehabilitacyjnych niewidomych.dokonywanie analizy psychologicznej szeroko pojętych warunków pracy.prowadzenie różnych form psychoterapii: indywidualne j i grupowej. w zwykłych zakładach pracy. rozmowy itd.przeprowadzanie badań psychologicznych potrzeb pracowników.te sprowadzają się do następujących: .) na podstawie własnej praktyki w spółdzielni niewidomych zadania psychologa sprowadza do: . . Tam jednak nie mają zapewnionej specjalnej opieki psychologicznej. ^ W odniesieniu do pracowników nowo przyjętych do spółdzielni za-' dania .przeprowadzania badań psychologicznych w celu oceny stanu psychicznego nowego pracownika.

i Schie-felbusch R. Diderot (Denis):. Dobrzańska-Socha A. Warszawa 1964. w: Klimasiński K. Burklen K. ' 6. Washington (b.' / 31823. 9. G.: Wpływ inwalidztwa wzroku na rozwój fizyczny i psychiczny niewidomego dziecka.BIBLIOGRAFIA 1.: Blindness. Baillart P. Bromley D. U.).: Blindenpsychologie. Bateman B.: Tests Used in the Psychological Evaluation of Blind and Visually Handicapped Persons. Handbook for the Blind. 18.12. I. Bern 1980. K. WSiP. 21. Lipsk 1978. Dolański W. L. Warszawa 1864. Bateman B. 15.: Metody pedagogiki specjalnej. 1749. 11.: Yocational Evaluation. :24. P..: A Manual for the Psychological Examinatton of the Adult Blind. K '(red. . MZiOS oraz PZN. Dąbrowski A.: A.: Opinie dzieci • widzących na temat możliwości ich niewidomych rówieśników.r. ' 5.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. Cohn L. nr 1/3. 16. J. Warszawa 19<S9. Londreś. ' 14. . New York 1952. i Kurcz E. Cis-Bankiewicz H. Danilewicz Z. the blind at different ages. "Pedagogika" 1974 (maszynopis). 2. ^congenital visual handicaps. New York 1958. D. Cholden L. 8. INHJ.: Early treatment for promotion o f compensary mecanisms in. 13. Bindt J.: Przyrządy optyczne dla slat»owidzących.: A Manual of Norms for Tests Used. / 7. and Hayes S. Warszawa 1!978. Chicago 19'69. w: Unser blindes Kind. Bieleckaja W. Warszawa 1979. B.: Rozwój orientacji przestrzenne] i ćwiczenie-podstawowych sprawności ruchowych u niewidomych dzieci przedszkolnych. Banach Cz. Warszawa 1980. Leipzig 1917. "^-.: Tyfiopsychologia. ' 22. PWN. New York 1958. PZN. ' 10.: Modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych. 4. I. PZN. "Przegląd Typologiczny" 1975. 17. New York 1951. ' . Boston-Toronto 1961. w: Rehabilitation of the visually disąbled and. Lettre sur les Avegles a 1'usage de ceux qui voyent. Kraków 1976 (maszynopis). Bauman M. Leipzig 1924. w:Harmg N. Bauman M. K. Carter W. Bauman M. 20. Warszawa 1954^ . K. i Sołncewa L. Biirklen K. 19.: Dziecko niewidome. Lipsk 19i24 (maszynopis). Desmerger M. Moskwa. Kraków 1976 (maszynopis). (red. • 3.: La familie et le developpemevit des relatiófn sodiales. in Counseling Bitnd Persons. Carroll T. Baumann J.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących.: Czy istnieje "zmysł przeszkód" u niewidomych. B.: Psychologia starzenia się. .: Beitraege żur Blinden-psychologie. PWN. KE SRPN. w: Klimasiński. K.: A Psychiatrist Works with Blindness.: Orientacja i poruszanie się niewidomych W przestrzeni.: Sztuczne oświetlenie w szkołach dla niedowidzących. * . Haptic Deyelopment and Work Adjust-ment Program.: Dzieci niewidome i niedowidzące. Hans Huber Publishers.

•27. •w: Unser blindes Kind.1. 36. Dziedzic J. Warszawa 1973.35. Warszawa 1964. • 38. Dolański W. "Studia Pedagogiczne" 1955. AEB. Grzegorzewska M. KE SRPN.: Uzasadnienie w świetle nauki Pawiowa wartości rewalida-"' cyjnych metod pracy w szkole specjalnej. Grzegorzewska M. KE SRPN.: Miejsce psychologii defektologicznej wśród innych nauk. Lipsk 1978. New York 1954.34. Gałkowski T. . Grzegorzewska M.' Griesbach: Yergleichende Untersuchungen uber die Sinnesschaerfe Blinder und Schender.: Kalectwo wzroku połączone z dodatkowymi ograniczeniami. w: Tomaszewski T. •w: Rehabilitation of the visually disąbled and . Rri-ferat wygłoszony na IV Sympozjum Psychologii Defektologicznej.: Das Spiel. 31. Gałkowski T. .: Poradnia dla słabowzrocznych (niedowidzących) jako ośrodek rehabilitacji wzrokowej. '' . w: Wy• bór pism. >' .: Early motor training of congenital blind and visually handicap-ped chiidren. Ekel J. _41. . Dziedzic J.PWN. Warszawa 1980. .: Electronic Aids for the Visually Handicapped and the Blind. Hans Huber Publishers. Dzierżanka A. Gerhardt D.ind. A. "Problemy" 1854. "Studia Pedagogiczne" 1955. Gałkowski T. 33. KE SRPN. PZWL. In Pfluegers Archiv 1899. "Przegląd Typologiczny" 1975.: 'Wychowanie fizyczne dzieci niewidomych. 46. PWN.: Evaluation of Adjustment to Blindness. Bern 1980. • 37. w: Unser blindes Kind. • 25. 44. 30. II. . Hartmann S. . "' . Fromm W. •w: Unser blindes K. Hans Huber Publishers. 42. ' 40. Lipsk 1978. II. •45. (red. .. Galewska Z. PWN.: Principal goals o f occupational therapy for visualty Handicapped infants and toddlers. w: Rehabilitation of Visualty Disąbled and the Blind at Different Ages.: Materialen żur Blindenpsychologie. WUW. Dueren Th. i Tomaszewski T.33. Wrocław 1980. 32.: O rozwoju umiejętności posługiwania się narzędziami i przedmiotami codziennego użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. •43. Symp. Grzegorzewska M. 26.: Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych.: Wybór pism. Lipsk 1978. PZWS.: Sprawność ż ochrona wzroku u niedowidzących. • .: Die musische Erziehung. Dreier S. Psych.: Psychologia niewidomych. Bern 1980. nr 4.: Orientacja w otoczeniu. PWN. Warszawa-LwóW 1926. w: Rehabilitation of the visually disąbled and the blźłid ot different ages. Langensałza 1918. 28. Warszawa 1964. t.: Trudności rozwojowe u dzieci niewidomych w okresie niemowlęcym.: Legendy o rzeczywistości. 39. w: Rehabilitacja inwalidów w PRL. Fitting A. "Szkoła Spęcjął-" na" 1983. nr 1/3. . Warszawa •1981. nr 1. Dueren Th.: Sinneserziehung. Fankhauser F. Defekt. .): Psychologia. t. w: Materiały III Kraj. Warszawa 1976.

Klimasiński K. W. PZWL.... PZWL. i Klimasiński K.: Metody psychologiczne w poradnictwie dla inwalidów wzrokowych.: Warunki prawidłowej diagnozy psychologicznej. telorii rozwoju umysłowego w badaniach tyfiopsychologicznych. 47.Karney J. i Kowalczewska J. Kraków 1976b (maszynopis). • Klimasiński K.: Pożegnanie z lękiem.): Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji.: Niektóre cechy swoiste rozwoju psychicznego dzieci niewidomych i niedowidzących.3. Klimasiński K.: O zastosowaniu piągetow. P. Williams do badania inteligencji polskich dzieci niewidomych. 'Klimasiński K.• .. Klein J.: Kompensacja sensory czna u niewidomych.: Postać niewidomego w oczach poetów. .: Wyniki wstępne] normalizacji kwestionariusza czynników emocjonalnych dla niewidomych -KECZ.): Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji.^i Kotwica-Zaparcińska St. w: Jurewicz-Tuz G. 48. Wrocław 1968. Haiiy V..: Rola i zadania psychologa w spółdzielniach inwalidów niewidomych.Keitlen T.: Ontogeneza mowy i myślenia. . Warszawa 1961. 1892.: Wprowadzenie do psychologii..: Pomoce naukowe w szkole dla dziwi niewidomych.: Essai sur L'Education des Avegles. Heller Th. t.. E.: Wybrane problemy diagnozy i poradnictwa dla dzieci niewidomych i słabowidzących.: Ueber die Begruendung einer Blinden-psychologie.. (red. . . Hulek A. Warszawa 1969. Klawe H. Jurewicz-Tuz G.: Wybrane problemy tyfiopsychólogii.: Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden. Warszawa F976. '. Hayes S.: Podstawy rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1978. : . Kraków 1976 '(maszynopis). '(red. 50. Leipzig 1895 i 1904. Warszawa 1974. w: Gliszczyńska X. Kraków 19'68. Ossolineum.: Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewidomych. 49. Warszawa 1975.: Badanie inteligencji niewidomych. • .-(red. In Ber.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1979. Warszawa 1979. ' . nr 3. . Wrocław 1977.'. Bern 1980. MOiW. . w: Problemy 'psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. 51. Warszawa 1979. Heller S. Klimasiński K. PZWL-'Janca ti. nr 3. w: Klimasiński K. Czytelnik.: Próba stosowania testu M. PWN.. Warszawa 1964.9. Ossolineum. Paris 1786. "Przegląd Psychologiczny" 1976.): Wybrane problemy tyfiopsychólogii. . : . 111. nr 11.)': Psychologia pracy. -Klimasiński K. w: Klimasiński K. WSiP. Jurkowski A.: Dobór zawodowy. UJ (praca magisterska). Klimasiński K.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. . Warszawa 1967. Józkowicz A. m.: Studien żur Blindenpsychologie. Warszawa 1962 (maszynopis). Wien 1819. Hans Huber Publishers. MOiW oraz . "Szkoła Specjalna" 1963. . (red. Janik M. Jarosz M. 'Warszawa 1981. PZWL.: System der Blindenpaedagogik. Kaziów M.: Psychologia lekarska.. MOiW oraz PTP. Warszawa 1976a. "Pochodnia" 1978.oraz PZN.: Próba badania osobowości niewidomych testem WI&KAD. . Hilgard E. "Przegląd Psychologiczny" 1977.kiej. w: Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących.the blind at different ages. . Hulek A. i Klimasiński K. • . 319 Hitschmann F. Klimasiński K. (red. . Klimasiński K. Langensolza 1892. PWN. • . . Referat wygłoszony na IV Sympozjum Psychologii Defektologicznej.

Warszawa 1971a. Kułagin J. w: Zebrowska M. Warszawa 1969.: Slabo. . ' '. Warszawa 1973. w: Rehabilitacja inwalidów w PRL. Moskwa 1969. Łapińska R. 80.:. w: Wybrane zagadnienia z dejektologii. Wrocław 1980.. Kretschmer E.P. Kotowski St: Czy niewidomemu łatwiej jest zachować "wtasną twarz'. O wnioskowaniu z danych porównawczych w psychologii de-fektologicznej. 92. G. Warszawa 1958. nr 23.: Psychologia lekarska.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa lOTłb. Warszawa 19. w: Inwalidztwo ź rehabilitacja. . 83. Springfieid. Kułagin J. Klimasiński K.. ATK. w: Klimasiński K. PWN.. Majewski T. "s-uchodnia" 1978.: Rehabilitacja podstawowa niewidomych dorosłych. Majewski T. Wrocław 1'979. 87.. Symp. . WUW.. Wrocław 1S80. PZWL.: Psychologia kliniczna. 78. PWN. . PWN. A. Kraków 1976 (maszynopis). Warszawa 1971. 86. Warszawa 1966 (maszynopis).. Kodejszko J.widylszczije dieti. w: Biuletyn Zespołu Wizytatorów Metodyków Zakładów Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów.: Wiek dorastania. 81. Kulczycki M. 82.: Psychologia gerontolopiczna. Izd. Psych. nr 11. Lewicki A. Wrocł. i • ' • 91. PZWL.: Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku I i II grupy.Majewski T.: Our Blind Chźidren. . .: Psychoterapia. i Zibinowa M.: Rehabilitacja psi/ełuczna óciemnźdtych.: Rehabilitacja niewidomych w Stanach Zjednoczonych' A.' ' • 89..PZN.: Wybrane zagadnienia psychologii inwalidów. Kułagin J. w: Problemy psychologiczne w rehabilitacji wwalidów. A. Morozowa N. A. Majewski ^T. • . 84. Poolqdowosć naliczania w szkole dla dzieci niewidomych i jej podstawy teoretyczne.: Zagadnienia rehabilitacyjne TOźeluidomych.: Wpływ niedowidzenia na kształtowanie się osobowości inwalidów wzroku III grupy. . 93. War' szawa 1972 (maszynopis). Defekt. 88. B. PZWL.: Wosprijatije sriedstw nagliadnosti uczaszczimisia szkoly sliepych. Moskwa 1967. Majewski T. 79. w: Materiały III Kraj. (red. ' . 85. Uniw. Illinois 1956. Pedagogika. i Żebrowska M.) Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. Warszawa 1972. <red. Kratochvil S. Warszawa 1979. ' Kończyk T. Lewenteid B. '.: Wybrane metody rehabilitacji psychicznej' ocźemTiźalych. PZWL90.74. Majewski T.

. "Pochodnia" 1979. Warszawa 1'9'80. <red. .: Stres w .: Psycholog. Warszawa 1951. 0. Majewgki. Spaulding P.E. Orkan-Łęcka M. Found for tnę Blind. . . Majewski T. Warszawa-Poznań 1979. Kraków 1976 .: Testy psychologiczne dla niewidomych. "Przegląd Psychoz logiczny" 1971.): Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkół dla uczniów niewidomych i niedowidzących. 103. . 1957. 96.(maszynopis). .: "Ja sam". Ossowski R. • WSiP. 1978 (maszynopis).w spótdziel96. nr 3119. Paryzek L. 101.chodzę. . J. Orkan-Łęcka M.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych -i niedowidzących. Warszawa 1979^ PZWL. Amer.: Wewnętrzna struktura pojęć u niewidomych. i Brodie F. PZWS. Palak Z. 1. . .Malinowski J. Preschool Chźidren.: A social Maturźty Scalę for Blinia.: Siadam . ' -.: Zarys psychologii.: Psychologia rozwojowa. 97. Nowogrodzki T. w: Sękowska Z. nr 7/8.: Zachowanie się inwalidów wzrokowych w sytuacjach trudnych.: Blindness and Chiidren. •niach inwalidów. "Pochodnia" 1967./. • • . UMCS. . . PWN. . Lublin 1978. • • Nowacki T. 21 T. "Pochodnia" 1979. 1957. nr 1/1. .94. PZWL. . nr 21. Chicago 102. Majewski T. PZWS. .: Zagadnienia rehabilitacyjne gluchoniewidomych. nr 12. ' 106. 100. . " ' • }.: Biopsychiczne potrzeby dzieci niedowidzących i ogólny poziom ich zaspokajania. Maxfield K. Psychologia . / . w: Klimasiński K.: Nieprawidłowe postawy otoczenia jako czynniki utrudniające proces wychowania i rewalidacji niewidomego dziecka.321 9. "Przegląd Tyfologiczny" 1974. Norris M.^ ' / ._. H.: Próba interpretacji pojęcia "uraz psychiczny'1. Palhegyi F.. • 104. Warszawa 1962.: Okulistyka. (red.: Teoretyczne załozema tyfiopsychólogii.wstaje . 105. Warszawa 1961. New York.. w: System kompleksowej rehabilitacji . • : 107. nr 2/2. Oregonski Program Rehabilitacji dla wiewidómych dziźeci do lat 6. ' • 2. Mendruń J.. . 98. Nartowska H. PZWL. Melanowski H...: Niewidomi wśród widzących. Orkan-Łęcka M.: Opóźnienia ź dysharmonie rozwoju dzieci. i Buchholz S. 99. Majewski T. "Przegląd Tyfiologiczny" 1974. . Warszawa 1980. . ' . ' . Pasternak E. 108. Warszawa 1973.

(red.): Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. PWN. PWN.. Warszawa 1972.: Poznanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie «ta-uczania. Sękowska Z. tyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. Sękows^ 2. L Piaget J.: Przeżycie ociemniałych związane z utratą wzroku. PWN. Sękowsi^ ^•: Rehabilitacja zuu/"u->-«-.: Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemmialyeb. Reykowski J.. II. Roessing L.. F.. PWN.: Functional Vision Checklists. Sękowska Z. (red.: Mechanizmy lokalizacji przeszkód oraz sygnałów akustycznych . Winnetka. Przełącznikowa M. "Szkoła Specjalna" 19. . Warszawa 1974. Sękowska Z. Warszawa 1971. i Zachara B.: Niedowidzenie i ślepoto.: Inteligencja i zasób wiadomości uczniów niedowidzących oraz 'Sroblen^y 'poradnictwa zawodowego. KUL. Warszawa . Lublin 1978. PZWL. .życiu dziedka niedowidzącego v niektóre mechanizmy obronne. i. . Warszawa 1966. PZWL. i.60. UMCS. Warszawa 1966. . Schwarz S. '. • . Warszawa 1981. Referat wygłoszony na IV Sympozjum Psychologii Defektologicznej. (red. S. •w: Sękowska Z.: Wiek niemowlęcy i wiek poniemowlecy. Warszawa 1979.: Der Blinde im Leben des Volkes.: Studia z psychologii dziecka.): Pedagogika re•^a-lidac^^. nr 4. . i Levine E.charakterystyczne cechy sygnałów akustycznych.: Coping with the Unseen Environment. Rytka A. UMCS. w: Garret J. Lublin 1968. Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. . PZWL. w: Czynniki efektywności practy pedago-Su-znej szkół uczniów meu/idomych i niedowidzących. Sęlsows'^' 2. PWN.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.: Tworzenie pojęć w trakcie nauc^artia geometrii w szkole Średniej dla słabowidzących. Sękows)^ ^••: Rehabilitacja niewidomych. i(red. Rusalem H. F.): Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkól uczniów niewidomych i niedowidzących. nr 4/5. w: Hulek A. Schoeffier M. Warszawa 1972. w. Illinois 1952.): Prafc-.: Rehabilitation o} tnę BUnd.: Gtuchoniewidomi. LeipzigJena 1-966. Zebrowska M. Przełącznikowa M. Rothschild J. Raskin N.: Psychologiczne problemy w rehabilitacji slabowidzących.Warszawa 1973.): Psychologia wzwojówa dzieci i młodzieży. w: Garret J. Puzyna C. PZWL. i Spłonek H. PWN. Warszawa 1979. Warszawa 1979.-fióio w f^. i Levins F.: Wspólna i odrębna problematyka w rehabilitacji dzieci i młodzieży z różnymi odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi. Pilecka W. w: Zebrowska M. •w: Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. "Problemy Rehabilitacji Zawodowej" li977. ' ' l. t. (red."Warszawa 1977. Reykowski J. Fremont 1978.: Kształcenie dzieci niewidomych. (red. (red. New York 197i2.: Wiek przedszkolny.: Osobowość a trwały stres.: Metody nauczania języka polskiego w szkole dla dzieci rHedwii-dzących i w szkole dla dzieci o normalnym wzroku. Rusalem H. J. .: Funkcjonowanie Os^bc^woSci w warunkach sti\esu psychologicznego. w: Klimasiński K. Lublin 1965. Kraków 197'6 (maszynopis). S.

PWN. 323 162.^szewski T.^^szewski T. Katowice 1947. Leipzig l'9il7. zczĘsechowicz A. w:.: Osobirioosci występujące przy zatrudnianiiu słabozoidzacych ż in»a.): Słownik psychologiczny. ^'lEl^are %.(td.): Procesy poznawcze a defekty sensoryczne. Sfceirifc^(r)1^ W. . Gebethner i Wollf.marny charakter pedagogiki specjalne.r. iffio-w-^ywa.: Orientacja niewidomych w przestrzeni.dów z resztkami wzroku. Warszawa 1976. i'wie:9eiłow W. Stary człowiek w rodzinie. ł^^Ęe-wa L.): Psychologia dzieci głuchych. ^^^-masiński K.witije slepogo riebionka.: Tyflotżechnika. Warszawa (b.^_" '• .: Haptźc Intellżgence Scalę for Ad-ult Biżłld.Sentence Completion Test. -w: Dieti s głubohimi naruszeriźjami zrienżja. (red.. KE SRPN. H. Lipsk 1978. ' . . Kraków 1976 (maszynopis). Wiedza Po^^echna.: The . (red. 1949. PWN.: Wyniki dzieci niewidomych i widzących w Skali Inteligencji '^^slera. w: . "Klinika Oczna" 1965. Warszawa 196. iS-wicierto-w W. Chicago 1964. i Shurrager Ph. I. Villey P. . (red.): Psychologia. w: Unser blindes Kind. M. i-wiertriow W. l. itlinrC3 B.9. it. WSiP.: Wychowanie nżewźdomego dziecka.I•: Wospitanie ślepych dietej w doszkolnych wżreżdeniach.Interdysc-ir . Paris 1924.): "'N^W^"^'^ teorie ź tendencje wychowania i kształcenia specjalnego.1978. Me Lean. i Dauterman W.).: Le mowie des Avengeles. Moskwa 1S60. J. Ps-ychu ^Sy Kesearch.: Die Raumwahrnehmunfien der Blinden.).: Der Blinde als Persoenlichkeżt.czpu^driz. • Sizserar'11'16 M. Stanford Univ. w: Unser blindśs Kind. Lipsk A^-KS SRPN. Warszawa 1971. 1 . "•'K-O c. (red. Wiśniewska-Roszkowska K. (red. L.): Rozwój •umysłowy ź nauczanie dzieci nie-^'^dcrrfych » niedowidzących. Warszawa 1OT9.• (rełnce^73 L. Kraków 1976."^a-wczuk -w. Warszawa . S. rir 35. ". ""^ ^roan M. 1966. Muenschen 1820. .^er ^wdes Kilid.: L'Aveugle dans le Mówcie des Voyants.: Poważne i pogodne zagadnienia afirmacji życia. Seltows^s 7-'.1••'• Roz. C. ^ '''iman S. ' ' . Moskwa 1967. Sti-urra S61 H. • • ' • Y^a-^ić F. XI. Viney P.: Niewidomy o niewidomych.M.'78. Leningrad 1955 (maszynopis).: Learning to be Independent. PZWS. Warszawa 1916.: Wpływ lekarza okulisty na przygotowanie chorego do życia po ^esą^asie wzroku. .: Swoistość kształtowania się pojęć u dzieci niewidomych. ' : it-einifci^S W. 163. . Lipsk 1978. UMCS.: Razwitije póznawatielnoj dźejatielnosti ślepych dietej doszkoi-fygo ^^Tasta.). PZWS.: Oszczuszczcnije prżepriaciwija i ego ról w orientżrowkie ślepych.: Wstęp do psychologii. Pł^^gogika-ałnce wa '^'. t. .r. ^i^-Wtó F.) 1979. Liipsk . Paris 1927 164.: Manilal for Stanford-Kohs Block Design Test jfr tł^e Bimd. '^ifcri'1'1111'1^ W. Yirginia (b.li(t». •^E SKPN. .r. -w: Klimasiński K. S-wi&geriow W.1. iS-tudiEł pedagogiczne" (b. (ted. / "^.: Deceloping Linguał Es:pression. ^^u^"laii W. Warszawa 1957. w: Unser blindes Kind. w: Hulek A.

w: Dieti s glubokim^ . Warszawa 1970..w. . Zebrowska M. Warszawa !'. Zeuthen L. 170. . Psychological Aspęcts o f Physica!. Wołoszynowa L.Q<).' ^ ' 176. . (r9Lpzynniki efektywności macy pedagogiczne] szkót dla uczniów niewidomy:h\ . 166. (red. Lublin 1978. A. pWN^W*? . w: Unser biźndes ^ K. t ' 169. PZWL.^k-'. Ziemcowa M.1965. L: Puti"kompiensacji ślepoty. :• . . •«" . KlimasińsKi). 171. '' • 167. . w: Sękowska Z. •.ind. Niektóre cechy swoiste rozwoju. Lipsk 1978. Disabiłity.: Zmiany w -psychice łudzi . Zarówna M.^^szawa. Witwicki W. ' : ' 165. Ziemeowa M. • dowidzących.: Zagadnienia geriatry^zne w okulistyce.: Physical Training and Movement Teaching. • • ! .173. I.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. 168.iemnialych. ' i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących.1975 PZWL.: Psychologiczne aspekty fizycznego żwualżdztw^.. Rutkie-•wicz (red. C-: Phe Partially Seemg.'174. ' . Zemis St. Wright B. "Szkoła Specjalna" 1960.): Psychologia rozwoyowa dzieci i 'młodzieży. Kraków 1976 (maszynopis). domych i niedowidzących (opracowanie K. w: 2rete. w: J. Young M. Warszawa 1979. "• nr 4/5. L: Niekotoryje osobiennosci psychicziskogo razwitija dietej s . Rozwój umysl'/wy . KE SRPN.): Geriatria. V.''. Washington 1952.^3.1 1979.172. Ziemcowa M.naruszenijami zrienija. Izd. .: Młodszy wiek szkolny. Kraków 1946.::. PWN. Moskwa 1967. UMCS. PZWL. Pedagogika. Moskwa 1956.ia-ruszenijami zrienija. Wolter-Czerwińska H. 175.: Analiza porównawcza wyników badania inteligency^zieci niewidomych słowną skalą WISC i Testem Langan.: Psychologia. •w:. A.'.M (red. psychicznego dzieci nie •o^-••.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->