P. 1
Majewski Tadeusz - Psychologia niewidomych i niedowidzących.rtf

Majewski Tadeusz - Psychologia niewidomych i niedowidzących.rtf

Ratings:
(0)
|Views: 730|Likes:

More info:

Published by: Chichiro Fortunatus on Mar 27, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

TADEUSZ MAJEWSKI PSYCHOLOGIA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH WARSZAWA 1985 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

SPIS TREŚCI WSTĘP ........ ^ ....... 7 CZĘŚĆ PIERWSZA. TYFLOPSYCHOLOGIA TEORETYCZNA . . 9 I. OGÓLNE ZAGADNIENIA TYFLOPSYCHOLOGII ...... 9 1. Znaczenie wzroku w życiu człowieka ....... & 2. Defekt wzroku i ogólna charakterystyka jego skutków . . .. 15 3. Przedmiot i zadania tyfiopsychologii ....... \3 4. Tyflopsychologia a psychologia defektologiczna ... . . . 23. 5. Tyflopsychologia a inne dyscypliny psychologiczne .... 25 6. Tyflopsychologia a inne nauki . . . . . . . . 26 7. Krótki rys historyczny tyflopsychologii ... . . . 29 II. ZAGADNIENIE KOMPENSACJI U NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH . . . . . . . , . . . ... 33 1. Kompensacja poznawcza u niewidomych i niedowidzących . . 33 1.1. Kompensacja sensoryczna .......... 34 1.2. Kompensacja percepcyjna . . . . . . . '" . . 36 1.3. Kompensacja werbalna .......... 39 2. Kompensacyjna rola zmysłu dotyku .... . . . . . 40 2.1. Definicja zmysłu dotyku .......... 40 2.2. Badania dotyku u niewidomych . . . . . . . . 42: 2.3. Różnice między dotykiem a wzrokiem . . . . . . . 43 2.4. Rola dotyku w poznawaniu przedmiotów ...... 45 2.5. Rola dotyku w działalności praktycznej ...... 49 2.6. Rola dotyku w orientacji przestrzennej i poruszaniu się . . . 5tt 3. Kompensacyjna rola zmysłu słuchu ........ 51 3.1. Środowisko akustyczne człowieka . . . • • • • • ^ 3.2. Badania słuchu u niewidomych . » . . . . ' . . . 53 •3.3. Rola słuchu w poznawaniu przedmiotów izjawisk .... 55 3.4. Rola słuchu w działalności praktycznej ...... 56 3.5. Rola słuchu w orientacji przestrzennej . . . . • • .56. 3.6. Rola słuchu w odbiorze mowy - . . . . . • • • 81 3.7. Rola słuchu w przeżyciach estetycznych ...... 6Ł 4. Kompensacyjny charakter ,.,zmysłu przeszkód" ..... 81. 4.1. Opis zjawiska "zmysłu przeszkód" . . . . . . • • 61 4.2. Teorie wyjaśniające "zmysł przeszkód" ...... 62 5. Kompensacyjna rola zmysłu węchu ... • • • • • 88; III. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEWIDOMYCH ....... 7» 1. Wprowadzenie ... , • 2. Czynniki rozwoju psychicznego dziecka .niewidomego ' . • • 2.1. Zadatki organiczne 2.2. Wpływ środowiska 2.3. Wychowanie .... ' ' ' ' 2.4. Aktywność własna dziecka .. . -3. Rozwój motoryczny dzieci niewidomych " S.l. Wady postawy u dzieci niewidomych '3.2.

Rozwój lokomocji i manipulacji u dzieci niewidomych 3.3. Blindyzmy ••••••....... 3.4. Lateralizacja u dzieci niewidomych . . . . . 4. Rozwój działalności "dzieci niewidomych ... . . 4.1. Rozwój czynności życia codziennego u dzieci niewidomych 4.2. Zabawa u dzieci niewidomych .... . . . 5. Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych .... 5.1. Rozwój wrażeń i spostrzeżeń u dzieci niewidomych . . ' . 5.2. Rozwój wyobrażeń u dzieci niewidomych ... 5.3. Rozwój pamięci u dzieci niewidomych ...... 5.4. Rozwój mowy u dzieci niewidomych . ...... 5.5. Rozwój myślenia u dzieci niewidomych . . /. 6. Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci niewidomych . ' . 6.1. Emocje i uczucia dzieci niewidomych .... €.2. Rozwój społeczny dzieci niewidomych .._ ...... 7. Rozwój osobowości dzieci niewidomych . . 7.1. Postawy dzieci niewidomych wobec siebie i otoczenia . . . . 7.2. Potrzeby dzieci niewidomych . , . ... 7.3. Zainteresowania dzieci niewidomych ... 8. Niektóre zagadnienia psychopatologiczne u dzieci niewidomych 9. Dzieci niewidome z resztkami wzroku . . . . IV. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEDOWIDZĄCYCH . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . - • 2. Problem definicji niedowidzenia ........ 3. Percepcja wzrokowa u dzieci niedowidzących ...... 3.1. Zaburzenia widzenia .......... 3.2. Ograniczenia percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących 3.3. Warunki poprawy percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących . 4. Rozwój umysłowy dzieci niedowidzących ...... 5. Niektóre zagadnienia osobowości dzieci niedowidzących i 5.1. Akceptacja kalectwa i jego 'skutków przez dzieci niedowidzące 5.2. Problemy społecznej i emocjonalnej adaptacji dzieci niedowidzących 5.3. Potrzeby psychiczne i społeczne dzieci niedowidzących .... V. PSYCHOLOGIA OCIEMNIAŁYCH . . . 1. Wprowadzenie 2. Psychologiczna analiza utraty wzroku 2.1. Reakcje na nagłą utratę wzroku ..... 2.2. Reakcje na stopniową utratę wzroku .... • 3. Skutki utraty wzroku . . 3.1. Utrata podstawowej funkcji poznania rzeczywistości 3.2. Skutki utraty wzroku w działalności praktycznej 3.3. Dezintegracja osobowości . . . 3.4. Skutki utraty wzroku w życiu społecznym4. Zagadnienia psychologiczne w rehabilitacji ociemniałych . 4.1. Zadania rehabilitacji ociemniałych 4.2. Korekcja mechanizmu poznania zmysłowego 4.3. Akceptacja ślepoty i jej skutków . . ... /4.4. Ocena własnych możliwości i postawa wobec siebie 4;5. Modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych 4.6. Postawa wobec rehabilitacji ...... 4.7. Postawa wobec widzących . . . . 4.8. Postawa widzących wobec ociemniałych . 4.8. Zachowanie się ociemniałych w sytuacjach trudnych VI. PSYCHOLOGIA NIEWIDOMYCH W WIEKU STARSZYM l. Niewidomi w wieku starszym . . . '2. Ociemniali w wieku

starszym . . . CZĘŚĆ DRUGA. TYFLOPSYCHOLOGIA STOSOWANA VII. DIAGNOSTYKA' TYFLOPSYCHOLOGICZNA l. Rodzaje diagnoz tyfiopsychologicznych -. . . . . . 1.1. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów pedagogicznorewalidacyjnych 1.2. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów rehabilitacji psychicznej 1.3. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów poradnictwa zawodowego . 2. Diagnostyczne badania tyfiopsychologiczne . . . . . ' .. 2.1. Ogólne uwagi o metodach badań tyfiopsychologicznych 2.2. Problem testów w badaniach tyfiopsychologicznych . . . . ; 2.3. Badanie zmysłu, wzroku u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących ............. 2.4. Badanie zmysłu dotykowo-ruchowego u niewidomych . . . 2.5. Badanie zmysłu słuchu u niewidomych . . . . . 2.6. Badanie sprawności manualnej u niewidomych i niedowidzących . 2.7. Badanie rozwoju małych dzieci niewidomych i niedowidzących 3.8. Badanie inteligencji niewidomych i niedowidzących .... 2.9. Badanie osobowości niewidomych i niedowidzących .... VIII. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY REWALIDACJI DZIECI NIEWIDO^ MYCH I NIEDOWIDZĄCYCH . . . . . . . 1. Rewalidacja małych dzieci niewidomych i niedowidzących . 2. Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku szkolnym IX. REHABILITACJA PSYCHICZNA OCIEMNIAŁYCH . . . 1. Pojęcie rehabilitacji psychicznej ociemniałych .... 2. Metody rehabilitacji psychicznej ociemniałych .... 3. Wstępna rehabilitacja psychiczna pacjenta tracącego wzrok . 3.1. Informowanie pacjenta o ślepocie . . ' . S.2. Wstępne oddziaływanie psychoterapeutyczne .... 4. Właściwa faza rehabilitacji psychicznej ociemniałych 4.1. Psychoterapia indywidualna . . . . . 4.2. Psychoterapia grupowa . . 4.3. Socjoterapia ... . . . . • • • 4.4. Inne sposoby oddziaływania psychoterapeutycznego 5. Czynniki hamujące proces rehabilitacji psychicznej ociemniałych X. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZAWODOWE REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH 1. Zakłady rehabilitacji zawodowej dla niewidomych 2. Spółdzielnie niewidomych i ogólnoinwalidzkie Bibliografia WSTĘP W polskiej literaturze psychologicznej ważne miejsce zajmuje tematyka związana ze ślepotą. Pomimo że populacja niewidomych nie jest duża ukazało się u nas stosunkowo wiele prac i artykułów poświęconych w całości lub częściowo uwzględniających psychologiczną problematykę tej grupy społecznej. W stosunkowo krótkim czasie udało si^ nam zgromadzić obszerną wiedzę z tego zakresu dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu kilku placówek oraz licznych psychologów - praktyków pracujących z niewidomymi. Wiedza ta jest jednak bardzo rozpro--szona i nie ujęta w systematyczną całość czy zwarty system. Stan ter powoduje, że osoby pragnące całościowo zapoznać się z tą problematyką zmuszone są do korzystania z różnych źródeł i pomimo to nie otrzymują pełnej wiedzy

oraz odpowiedzi na wszystkie interesujące je pytania. Istnieje w tej chwili potrzeba zebrania wiedzy psychologicznej c niewidomych w pewną całość, z uwagi na brak tego rodzaju pracy w literaturze powojennej; praca M. Grzegorzewskiej pt. Psychologia niewidomych z 1926 r. jest trochę zdezaktualizowana i niekompletna (ukazał się tylko I tom). W ostatnim okresie duże zainteresowanie na świecie, a także u nas w kraju zyskała psychologiczna problematyka związana z niedowidzeniem (słobowzrocznością). Zaczyna powstawać pewna psychologiczna wiedza o osobach niedowidzących, choć jest ona niewspółmiernie mniejszs niż wiedza o niewidomych. Praca Psychologia niewidomych i niedowidzących jest próbą dokonania pewnej syntezy i systematyzacji dotychczas zgromadzonej psy etiologicznej wiedzy o niewidomych i niedowidzących oraz o wykorzystaniu-jej w praktyce psychologicznej1. Składa się ona ź 2 części. Pierwsza część pt.: "Tyfiopsychologia teo retyczna" zawiera całokształt wiedzy tyflopsychologicznej, obejmujące ' Dla psychologii niewidomych ł niedowidzących' przyjęto określenie "tyfio psychologia", którym będziemy się posługiwać w tej pracy. Termin ten pochodzi od 3 starogreckich słów: typlos - niewidomy, psyche dusza i logos - naukizagadnienia ogólne, jak też specyficzne dla różnych grup osób z defektem wzroku, a więc dzieci niewidomych, dzieci niedowidzących, ociemniałych i niewidomych w wieku starszym. Druga część pt.: "Tyfiopsy-chologia stosowana" poświęcona jest wykorzystaniu wiedzy tyfiopsy-chologicznej w działalności na rzecz niewidomych i niedowidzących. Praca ta ma być swego rodzaju kompendium wiedzy tyfiopsycholo-gicznej. Jako skrypt centralny przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów psychologii, zwłaszcza specjalizujących się w psychologii defęktologicznej, oraz studentów pedagogiki specjalnej, kierunku tyfiope-' dagogika. Poza tym mogą z niej korzystać różni specjaliści zajmujący się kształceniem, wychowaniem czy rehabilitacją niewidomych i niedowidzących, a więc psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pracownicy socjalni itd. Wzbudzić ona może także zainteresowanie członków rodzin, w których żyją niewidomi czy niedowidzący, a zwłaszcza rodziców mających dzieci z defektem wzroku. Część pierwsza TYFLOPSYCHOLOGIA TEORETYCZNA I. OGÓLNE ZAGADNIENIA TYFLOPSYCHOLOGII 1. Znaczenie wzroku w życiu człowieka Nie ulega wątpliwości, że znaczenie wzroku w życiu człowieka jest bardzo duże. Najlepiej może się przekonać o tym ten, kto go stracił. Rozważając to zagadnienie trzeba podkreślić, że wzrok odgrywa bardzo istotną rolę nie tylko w procesach poznania rzeczywistości. Z uwagi na t(r), że wszystkie procesy psychiczne są ze sobą zintegrowane i wzajemnie uwarunkowane, jego wartość znacznie wykracza poza sferę poznawczą. Ogólnie znaczenie wzroku w życiu człowieka można rozpatrywać w zakresie: - procesów poznawczych, - działalności praktycznej, -

- orientacji przestrzennej, - sfery emocjonalnej, -- komunikowania się z otoczeniem.

.

^

1.1. Znaczenie wzroku w procesach poznawczych Dzięki procesom poznawczym człowiek ma możliwość tworzenia w świadomości subiektywnych obrazów obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Według T. Tomaszewskiego (1971, s. 10) - rzeczywistość składa się z ciał, do których zalicza on przedmioty martwe, jak też organizmy żywe. 'Do rzeczywistości zalicza on także cechy ciał, stosunki, jakie istnieją między nimi, oraz procesy, jakim podlegają. Biorąc pod uwagę możliwości percepcyjne niewidomych, rzeczywistość dzielimy na przedmioty i zjawiska. Do przedmiotów zaliczamy przedmioty martwe (stół, dom, kamień) i organizmy żywe (człowiek, zwierzę, ptak); charakteryzują się one określoną strukturą, która różni je między sobą, oraz względną stałością i niezmiennością. Zjawiska mają raczej charakter czasowy i zmienny; należą do nich zdarzenia, procesy, czynności, stosunki, zależności i ciała w stanach niestałych (dzień, deszcz, jadący samochód, piłowanie, ogień). Procesy poznawcze dostarczają człowiekowi informacji o przedmiotach, zjawiskach i ich związkach. Są więc one źródłem wiedzy o świecie, którą człowiek gromadzi i magazynuje w pamięci, a następnie wykorzystuje w swoim działaniu. Dla kontaktowania się i poznawania rzeczywistości rozwinęły się w -trakcie rozwoju filogenetycznego człowieka wyspecjalizowane narządy, tzw. narządy zmysłowe (zmysły) albo - używając terminologii neuropsychologicznej - analizatory, których zadaniem jest analiza i synteza bodźców płynących z otoczenia. Każdy analizator składa się z 3 części, a mianowicie: \ - receptorów, czyli zakończeń nerwowych, które reagują na bodźce -(podniety) i przetwarzają je w odpowiednie impulsy nerwowe, - nerwu przewodzącego '(konduktora), który impulsy nerwowe przenosi do kory mózgowej, - ośrodka mózgowego, czyli odpowiedniej partii komórek mózgowych, w 'których następuje dalsze przekształcenie impulsów nerwowych ^powstawanie elementarnych zjawisk psychicznych, jakimi są wrażenia. Każdy analizator odbiera z otoczenia właściwe dla siebie bodźce, które działają na jego receptory. Biorąc za podstawę kryterium styczności przedmiotu z organizmem - wszystkie analizatory, których receptory znajdują się na powierzchni ciała, tzw. eksteroanałizatory, można podzielić na: . - teleanalizatory, które odbierają bodźce oddalone od organizmu; do nich należą analizatory: wzrokowy, słuchowy, węchowy, . ..--> kontaktoanalizatory, które reagują na bodźce w bezpośrednim zetknięciu się z nimi; należą do nich analizatory: dotykowy i smakowy1. - ' W wyniku działania bodźców z otoczenia powstają w świadomości człowieka wrażenia stanowiące elementarne procesy poznawcze. Odzwierciedlają one nie całe przedmioty czy zjawiska, lecz tylko ich cechy, a więc barwę, dźwięk, kształt itd. Odzwierciedleniem całego przedmiotu czy zjawiska jest spostrzeżenie. Powstaje ono w wyniku równoczesnego działania przedmiotu czy zjawiska na wszystkie zmysły, człowieka, dzięki czemu wrażenia ulegają skojarzeniu. Spostrzeżenie

Oprócz jasności (światła) i barwy dzięki wzrokowi człowiek widzi także kształt przedmiotów i zjawisk. Jest to jedna z istotnych cech przedmiotów i zjawisk. które oddziałują na człowieka. żółta i niebieska. Poniżej i powyżej tych długości znajdują się fale ' raewidzialne dla oka ludzkiego. Nerw wzrokowy dochodzi do ośrodka widzenia znajdującego się w płacie potylicznym kory mózgowej (tylna część czaszki). Ponadto trzeba podkreślić.jest-więc połączeniem różnych wrażeń. siatkówka znajdująca się na dnie gałki ocznej. że jest ono bardzo istotne na poziomie powstawania wrażeń i spostrzeżeń. lecz również barwy. s. wyobrażenia i pojęcia wykorzystuje człowiek w myśleniu stanowiącym najwyższą formę procesów poznawczych. Poznanie przedmiotów jako brył trójwymiarowych zapewnia człowiekowi widzenie obuoczne lub stereoskopowe. Sensowna percepcja (spostrzeganie) polega właściwie na rozpoznawaniu 1 Czasami można spotkać określenie: zmysły "dalekosiężne" lub "dalekonośne" dla teleanalizatorów i zmysły "bliskosiężne" lub "bliskonośne" dla kontaktoanalizatorów.. do których należą: biel.zostają zakodowane w naszej korze mózgowej i połączone z dawnymi spostrzeżeniami. 274) . Receptory wzrokowe stanowią zakończenie nerwu wzrokowego. że dzięki wzrokowi człowiek poznaje rzeczywistość nie jako zjawisko statyczne.. jak: seledynowa. znajdujące się w ruchu (spostrzeganie zmian i ruchu). W wyniku dalszych operacji umysłowych powstają pojęcia.. . które w formie ogólnej zawierają wiedzę o rzeczywistości. lecz dynamiczne podlegające stałym zmianom. do której należą 4 barwy podstawowe: zielona. na ogół jednak ocenia się go na 84 . Człowiek widzi nie tylko światło jako jasność. W każdej chwili mogą więc one być odtworzone w postaci wyobrażeń. dla niektórych zwie•rząt. Reaguje on na największą liczbę bodźców. fioletowa itd. czerwona. ^yv^.. lecz widzialne np.chromatyczne. na n-n ua^wam^. oict-z. oraz pochodne od nich barwy mieszane. . Hierarchicznie zajmuje on w nich najwyższe miejsce.udział wzroku w całkowitym procesie percepcji u osób nie wykazujących uszkodzeń narządów zmysłów bywa oceniany różnie. Zmysł słuchu jest ogólnie uważany za drugi z kolei najbardziej intensywnie wykorzystany zmysł w procesie percepcji". Spostrzeżenia. Barwy dzieli się na:. którym jest tzw. Rothschild (1972. Jak podaje J. Analizator (zmysł) wzrokowy podobnie jak inne analizatory składa się z 3 części. Wzrok zapewnia człowiekowi konkretną i bezpośrednią wiedzę o świecie o konkretnych przedmiotach i zjawiskach.u^^ żenią zostawiają ślad w naszej świadomości ./ Receptory wzrokowe reagują na bodźce świetlne (światło). które pod względem fizycznym stanowią fale elektromagnetyczne o długości 370 -'750 milimikronów. lecz nie jest to zwykła ich suma. czerń i wszystkie odcienie barwy szarej (mieszanka barwy czarnej i białej). brązowa. która stanowi podstawę 11 .90%. Człowiek spostrzega przedmioty i zjawiska na tle dotychczasowego doświadczenia. .achromatyczne. Właściwie wszystko ma jakąś barwę. 10 ^odpoznawamu) przecumolow i ^JBWISK. Mówiąc o znaczeniu wzroku w procesach poznawania rzeczywistości trzeba podkreślić.

których człowiek nabywa w ciągu życia. Człowiek nie tylko poznaje rzeczywistość. że "głównym kontrolerem i regulatorem ruchów jest analizator wzrokowy".modelem ruchu czy zespołu ruchów ściśle ze sobą połączonych i skoordynowanych.przejścia umiejętności w trwały nawyk ruchowy i osiągnięcie określonej sprawności. Do tych celów wzrok jest właściwie potrzebny każdemu człowiekowi. w etapie zapoznania się ze wzorem . 12 •Proces kształtowania ruchu czy zespołu ruchów (czynności) składa się z kilku etapów: -^ . Występują one przy wykonywaniu czynności życia codziennego. . polegającej na informowaniu o zachodzących zmianach v/ miejscu. z którymi spotyka się w sytuacjach życia codziennego czy zawodowego. . . które ma -opanować. którą człowiek stale poznaje i z którą się styka.funkcji orientacyjnej. lecz również ją zmienia tworzy jej nowe elementy i podporządkowuje ją sobie zgodnie ze swoimi potrzebami. W. Wzrok odgrywa więc podstawową rolę w wykonywaniu różnych ruchów i czynności. czyli zademonstrowania wzoru ruchu. Do tego współdziałania włączany jest także w wielu sytuacjach i w określonym zakresie zmysł słuchu. który nauczył się czytać. Sołowjowa (1976. w którym czynność jest wykonywana. tabel itd. nauka. Należą do nich umiejętności wykonywania ruchów i czynności (zespołów ruchów). 'których człowiek uczy się przez całe życie. Obserwują . Szczególnie istotna rola przypada analizatorowi wzrokowemu w pierwszym etapie.. praca. Dla naszych rozważań szczególnie istotna jest działalność praktyczna opierająca się na umiejętnościach praktycznych. Mówiąc o znaczeniu wzroku w procesach poznawczych i zdobywaniu wiedzy konieczne jest także podkreślenie jego wartości w procesie czytania. s. Wspólna praca analizatorów kinestetycznego i wzrokowego jest również niezbędna do osiągnięcia zamierzonych efektów w tym okresie. O ile chodzi o małe dzieci. Zarówno wykonywanie nabytych już umiejętności praktycznych (ruchów i czynności). czynny odpoczynek itd. to różne formy działania człowieka. to uczą się one w poważnym zakresie nowych ruchów i czynności w drodze naśladownictwa. Zabawa. Podobnie przedstawia się sprawa z kształtowaniem nowych ruchów i czynności. czynności zawodowych (produkcyjnych). nie mówiąc już o przeczytaniu gazety czy książki. Funkcję wzroku w działalności praktycznej .. Znaczenie wzroku w praktycznej działalności człowieka . 22) pisze.przy wykonywaniu różnorodnych czynności sprowadzić można do: . Podobnie duże znaczenie ma wzrok przy pisaniu. Przeciętny człowiek każdego dnia zmuszony jest do odczytywania wielu różnych napisów. Jest to tzw. 1. koordynacja wzrokowo-ruchowa.2.do tworzenia wiedzy uogólnionej. rysunków.. I. celem reagowania na nie odpowiednim dostosowaniem zachowania. Warunkiem tego działania są różnorodne umiejętności.zapoznania z ruchem.funkcji 'kierującej lub regulującej przebieg wykonania czynności. jak też nabywanie nowych wymaga współdziałania i koordynacji kilku analizatorów. czyli działa. . przy czym współdziałanie analizatorów kinestetycznego i wzrokowego ma zasadnicze znaczenie. poruszaniu się w przestrzeni itd. Potrafi on najwierniej odzwierciedlić otaczającą rzeczywistość.funkcji kontrolującej przebieg i efekt wykonywanej czynności.nabycia umiejętności wykonania ruchu.

regulowania i kontrolowania czynności ruchowych. 13 1. W dalszych etapach funkcja wzroku jest również dość istotna i sprowadza się do funkcji. zwłaszcza w nauce zawodu. które zostały omówione przy zagadnieniu wykonywania ruchów i czynności już wyuczonych. 7) określa ją jako "kontrolę ciała wobec otoczenia w odniesieniu do miejsc. Jednym wejrzeniem otrzymuje człowiek >braz otoczenia i jego szczegółów. który staje się zdolny do wykonywania. Można więc stwierdzić. W ten sposób dzieci starają się samodzielnie nauczyć takich czynności. np. wzoru ruchu czy czynności. jedzenie itd. wzrasta sprawność. W miarę jak dana czynność wykonywana jest w sposób nawykowy. staje się narządem samoregulującym wykonywany przez siebie ruch. rzeczy i osób. Ponadto wzrok przekazuje mu bieżące nformacje. jak inni je wykonują.one. w których naśladują czynności (zajęcia) wykonywane przez dorosłych. Znaczenie wzroku w orientacji przestrzennej i poruszaniu się Z Kolei należy podkreślić znaczenie bodźców wizualnych (wzrokowych) dla orientacji przestrzennej i poruszania się. a więc funkcji orientacyjnej. jak ubieranie się. jakie zmiany dokonują ię w najbliższym otoczeniu. kiedy człowiek wzrokowo poznaje ruch. Wyrazem tendencji naśladowczych są różne zabawy dzieci. kształtów i rozmieszczenia w niej przedmiotów". i bez jego sprawnego funkcjonowania występują u człowieka określone trudności w wykonywaniu różnorodnych ruchów i czynności. Dopiero po krótszym lub dłuższym okresie ćwiczenia rola wzroku i słuchu zmniejsza się na korzyść analizatora kinestetycznego. regulacyjnej i kontrolnej. Wynika ono przede wszystkim stąd. co się wokół niego dzieje i znajduje. a więc bez udziału wzmożonej regulacji i kontroli wzroku. Tak więc rola wzroku w działalności praktycznej jest również dość istotna. podobnie jak w procesie poznania rzeczywistości. A. którzy właściwie muszą stale uczyć się nowych umiejętności praktycznych. tez korzystają bardzo często z metody obserwacji i naśladowania innych. reagujących na bodźce pochodzące od przedmiotów znajdujących się w znacznej adiegłości. i we wszelkich innych zajęciach. jaką dziecko czy osoba starsza ma opanować. natomiast inne zmysły pełnią rolę pomocniczą i drugorzędną. . W ten sposób narząd ruchowy. który pozwala mu . Metoda ta jest powszechnie stosowana poczynając od zajęć wychowawczych w przedszkolu. zdawanie sobie sprawy z rozmiarów i kształtów otaczającej przestrzeni oraz wielkości. s. U osób wiizących zasadnicze znaczenie w orientacji przestrzennej odgrywa niewątpliwie wzrok. a więc ustalać kierunek i ich od-egłość w odniesieniu do siebie. kończyna górna. że udział wzroku w tym procesie jest zasadniczy. Dzięki bodźcom wizualnym człowiek potrafi ściśle lokalizować irzedmioty i zjawiska w przestrzeni. Zresztą i dorośli. że zmysł wzroku należy do teleanalizatorów. Dąbrowski (1964. których celem jest przyswojenie sobie pewnych praktycznych umiejętności. który ma się nauczyć wykonywać. a następnie starają się ich naśladować. następnie w szkole.'1. W pewnym zakresie w wypełnianiu tych funkcji ze zmysłem wzroku współdziała także zmysł słuchu. • Tak samo przy systematycznej nauce praktycznych umiejętności podstawową metodę stanowi pokaz . Funkcja wzroku nie kończy się tylko na pierwszym etapie.3.wizualna demonstrac-ja modelu. Orientacja przestrzenna jest warunkiem samodzielnego i bez-3iecznego poruszania się.

a także może dowiedzieć się od innych tego wszystkiego. czego potrzebują.iom. czyli uszkodzenia narządów zmysłowych. Znaczenie wzroku w komunikowaniu się z otoczeniem Najpowszechniejszą formą komunikowania się człowieka jest mowa dźwiękowa. których źródłem są wrażenia i spostrzeżenia wzrokowe. Wypowiadane słowa są jednak tylko jednym z elementów mowy. Każdy bodziec wizualny aa więc również określoną wartość emocjonalną.). pod wpływem bodźców zmysłowych. jak również znak ujemny . Emocje. Znaczenie wzroku w sferze emocjonalnej Z psychologii ogólnej wiadomo. . a więc charakteryzować się irzyjemnością. Pojawiają się one. Te dodatkowe elementy dodają dopiero pełnego znaczenia przekazywanym słowom.dzieła i wydarzenia kulturalne (słynne obrazy czy rzeźby. mogą mieć zarówno znak dodatni. pozytywnym.).5. że emocje powstają m. Towarzyszą one wrażeniom i spostrzeże-. kościoły. tęczę.. kiedy zasypia . . emocje. za pomocą których człowiek przekazuje drugiemu człowiekowi swoje myśli.na prawidłowe ibranie kierunku swojej marszruty i unikanie ewentualnych przeszkód są drodze. 2.). kiedy się budzi.). potrzeby. Obniżenie to może mieć różny zakres i stopień. czują.4. aż do wieczora. Z uwagi na to. Mówiąc o znaczeniu wzroku w sferze emocjonalnej przede wszystkim "zęba podkreślić jego wagę w genezie tej pierwszej formy emocji o cha-akterze dodatnim. Dwa podstawowe rodzaje defektu . wschód słońca. co myślą. wśród nich także defekty sensoryczne. zadowoleniem. Z uwagi na to. nieprzyjemność.:apewnia on mu też stałe poczucie bezpieczeństwa. . • i co wiedzą. wiadomości o sobie i świecie. Stała wzrokowa obserwacja otoczenia w trakcie poruszania się pozwala mu na regulowanie i kontrolowanie się czy zmierza do obra-iego celu. kiedy człowiek ogląda różne: • . Składa 'się ona z odpowiednich symboli słownych (słów).wydarzenia sportowe (zawody lekkoatletyczne. . programy telewizyjne itp. Wszystkie tego rodzaju zjawiska i wydarzenia są dla człowieka widzącego źródłem wielu przyjemnych emocji. przedstawienia teatralne czy baletowe. właściwie cała mimika mówiącego.niezadowólcie..wydarzenia o charakterze społeczno-politycznym (defiladę wojskową. Tak więc w porozumiewaniu się za 'pomocą mowy dźwiękowej obok zmysłu słuchu matakże swój udział zmysł wzroku.od rana. zmysł wzroku odgrywa również dominującą olę w genezie emocji pochodzenia zmysłowego. uroczystą akademię itd. Dla słuchającego mają także znaczenie wyraz twarzy. in. że receptory wzrokowe reagują na największą ilość óżnorodnych bodźców. gesty. postawa. piłki nożnej itd. 14 1. że wzrok działa przez cały okres czuwania :złowieka . Defekt wzroku i ogólna charakterystyka jego skutków Na skutek różnorodnych przyczyn powstają w organizmie ludzkim defekty. lasy itd.zjawiska przyrody '(krajobrazy. pałace. czyli zdolność wywoływania emocji. Przez defekt wzroku rozumiemy uszkodzenie narządu wzroku powodujące znaczne obniżenie jego sprawności funkcjonalnej.

zupełny brak wzroku. . Obok terminu "osoba z defektem wzroku" w literaturze typologiczne] można również spotkać termin "inwalida wzroku". kardiologicznymi czy gastrologicznymi. a więc z całkowitą głuchotą lub głębokim niedosłuchem.wzroku to-ślepota i niedowidzenie (słabowzroczność). że ostrość ta jest 20-krotnie i więcej mniejsza niż u osoby normalnie widzącej. a mianowicie na: .niewidomi i niedowidzący w różnym stopniu umysłowo upośledzeni.całkowicie niewidomych. . które całkowicie lub w znacznym stopniu utraciły wzrok w ciągu swego życia. Przy definiowaniu niedowidzenia nie przyjmuje się żadnego kryterium odnoszącego się do ubytków pola widzenia. Należą do nich: . zwłaszcza ślepota. ' Biorąc pod uwagę omówione definicje. . czyli głuchoniewidomi. ' .niewidomych z resztkami wzroku albo szczątkowowidzących. .niewidomi i niedowidzący dotknięci epilepsją (padaczką). w oznacza. 15 Natomiast za niedowidzenie (słabowzroczność) uznaje się obniżenie ostrości wzroku od 1/20 do 1/4.niewidomi i niedowidzący z defektem (dysfunkcją) narządu ruchu w formie amputacji. każde poważniejsze uszkodzenie wzroku.ociemniałych. a więc osoby. Osoby z defektem wzroku można również podzielić ze względu na okres wystąpienia ślepoty lub słabowzroczności. pociąga za sobą głębokie i rozległe konsekwencje. . wśród osób z defektem wzroku można wyróżnić: .stanowią pewną integralną całość i są wzajemnie uwarunkowane. Wynikają one stąd. które posiadają dodatkowe defekty organizmu lub przewlekłe schorzenia. Sprawa skutków ślepoty i niedowidzenia ściśle wiąże się ze znaczeniem wzroku w życiu człowieka.resztki wzroku nie przekraczające przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych 1/20 normalnej ostrości wzroku lub 3/60 według tablic Snellena.niewidomi i niedowidzący z dodatkowym defektem słuchu. . całkowitą ślepotę. że jest ono bardzo duae. Między dolną a górną granicą słabowzroczności istnieje wiele pośrednich stopni obniżenia ostrości wzroku. podczas gdy pojęcie "osoba z defektem wzroku" obejmuje wyłącznie osoby niewidome czy niedowidzące na dwoje oczu.jak już podkreślono .niewidomi i niedowidzący dotknięci przewlekłymi (chronicznymi) schorzeniami pulmonologicznymi. . albowiem mieszczą się w nim także osoby jednooczne. niedowładów czy deformacji kończyn górnych lub dolnych. Pojęcie to ma jednak trochę szerszy zakres. -. że wszystkie czynności organizmu . . uwzględniających obniżenie ostrości wzroku i ubytki w polu widzenia. Przyjęta w 1954 roku przez II Międzynarodowy Kongres Niewidomych w Paryżu definicja uznaje za ślepotę: -.niewidomych i niedowidzących od urodzenia lub wczesnego dzie-ciństwa. Z uwagi na to. do których należą także niewidomi z poczuciem światła.niedowidzących lub słabowidzących.zwężenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w 20°. De-. czyli osłabienie wzroku od 20-krotnego do 4-krotnego w najlepszym przypadku. Wśród osób z defektem wzroku znajduje się wiele takich. Dlatego obniżenie sprawności jednych czynności lub całkowite ich zniesienie pociąga za sobą . fekty te z reguły określamy według kryteriów okulistycznych {oftalmo-logicznych).

a więc psychiczny. od najdawniejszych lat przekonania ludzi widzących o niewidomych ł daleko odbiegały 1 Dawniej przedmiot zainteresowania stanowiły osoby dotknięte ślepotą. Osoby te nie zostały więc całkowicie pozbawione percepcji wzrokowej. pozostawiając jeszcze dzisiaj piętno i ślady w umysłach ludzi XX wieku. a zwłaszcza poglądów na ludzi dotkniętych kalectwem i . Dlatego skutki defektu wzroku zaznaczają się we wszystkich 3 sferach: psychicznej. Ponadto należy zwrócić uwagę na dość istotne różnice pod względem zakresu i stopnia skutków defektu wzroku u całkowicie niewidomych. u niewidomych z resztkami wzroku analizator wzrokowy wprawdzie w bardzo ograniczonym zakresie. emocji. W przypadku ociemniałych uszkodzenie wzroku burzy ukształtowaną już osobowość i przystosowanie do życia i pracy w warunkach pełnosprawnego wzroku. które stanowią przedmiot naszych rozważań. lecz działa nadal. rozwoju i funkcjonowania osobowości. Psychologia 17 od rzeczywistości. Przekonania te mają swoje historyczne uwarunkowania. U tych pierwszych funkcja wzroku została całkowicie zniesiona. gdyż będą one jeszcze szczegółowo omawiane w dalszych rozdziałach pracy. a więc tylko niewidomi. 3. Przeciwnie. Przedmiot i zadania tyfiopsychologii Z uwagi na dość rozległe i brzemienne skutki ślepoty. Szczególnie rozległe i głębokie są skutki defektów sprzężonych. W pierwszym przypadku ślepota czy niedowidzenie wywiera wpływ na cały rozwój człowieka. lecz jest również ściśle uzależniony od swego środowiska . Takie poglądy na niewidomych kształtowały się na przestrzeni wieków. Podobnie dość istotna różnica występuje u niewidomych czy niedowidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa i ociemniałych w późniejszym. że niewidomi uważani byli za całkowicie niezdolnych do nauki. a także w pewnym zakresie fizyczny. W jeszcze mniejszym zakresie skutki uszkodzenia narządu wzroku występują u niedowidzących. 2 T. do pracy zawodowej. związane są lub wynikają bezpośrednio ze skutków ślepoty lub głębszego uszkodzenia wzroku. z umysłowym upośledzeniem itd. niewidomych z resztkami wzroku czy niedowidzących. Te drugie zaznaczają się natomiast w sferze działania. Wszystkie bowiem zagadnienia. Albo mówiąc inaczej człowiek jest istotą nie tylko 16 psychofizyczną. Majewski. a mówiąc dokładniej percepcji wzrokowej.konsekwencje dla innych. a więc defektu wzroku z defektem słuchu. okresie życia. potęgując zakres i stopień skutków wynikających ze ślepoty czy niedowidzenia. Skutki w sferze psychicznej można podzielić na skutki pierwotne (bezpośrednie) i wtórne (pośrednie). Wyrażały się one w tym. Te pierwsze dotyczą procesów poznawczych. Wówczas skutki obu tych defektów nakładają się. Skutki w sferze społecznej i fizycznej mają charakter skutków wtórnych. Są one odbiciem ówczesnych systemów społeczno-ekonomicznych. W tym rozdziale skutki defektu wzroku zostały przedstawione tylko w formie ogólnej. społecznej i fizycznej. do samodzielnego i niezależnego życia.pełni w nim określone role społeczne. społeczny. pośrednio wynikających z konsekwencji w sferze poznania.

"czystości duszy". Wielu z nich wypowiadało się pozytywnie w tej sprawie. że według istniejącej sprawiedliwości i równowagi we wszechświecie. a także takie cechy. Dla przykładu można . Dlatego też od początków psychologii niewidomych jednym z zasadniczych problemów była sprawa odrębności niewidomych. na jakie może zdobyć się fantazja ludzka. naturalną skłonność do dobroci. wielu innych rzeczach. Ponieważ nie potrafiono wyjaśnić. jak mściwość. jak też psychicznych właściwości niewidomych. a często nawet fizycznego. ale za to od najdawniejszych czasów krążą rozmaite wersje i legendy na temat posiadanych przez nich nadzwyczajnych zdolności. łączono dawniej poglądy dotyczące rzekomych cech psychicznych niewidomych. "cudownego" wprost dotyku . Zaniedbania środo-' wiskowe i izolacja społeczna powodowały to. W naszym 18 przypadku wyłączną przyczyną wszelkich specyficznych zjawisk psychicznych u niewidomych miałaby być ślepota. 211) nazywa to "legendami" o niewidomych. a zwłaszcza z XX wieku starali się rozstrzygnąć ten zasadniczy problem. Podobnie jak inne zjawiska. Według M. wybitnego umuzykalnienia. Dolański (1954. III. 32) przypisywano im np. jak np. A więc nie dostrzegano tutaj wpływu innych czynników (por. l i 2). dlaczego dziecko rodzi się niewidome lub ustalić przyczynę utraty przez nie wzroku . że większość niewidomych nie miała warunków do osiągnięcia przeciętnego rozwoju psychicznego i społecznego. Z przekonaniem. rozdz. naturalną skłonność do zła i niemoralność. a zwłaszcza tzw. jakie są odrębności strukturalne. Kaziowa (1968. dar prorokowania czy jasnowidzenia lub nawet uzdrawiania innych. Tyfiopsycholo-gowie z XIX. W. sama natura wynagradza niewidomemu brak wzroku przez obdarowywanie go atrybutami. przeznaczeniem itp. że ślepota jest przekleństwem lub karą Bożą. determinizmu psychologicznego. o darze jasnowidzenia i o wielu.tłumaczono to przekleństwem lub karą Bożą za grzechy. że ówczesny człowiek nie potrafił odpowiedzieć sobie na wiele pytań. czy niewidomy jest innym typem itd. Dotyczyły one zarówno pochodzenia ślepoty. jakie nasuwali niewidomi. s. jak też sama ślepota. pisząc o nich w sposób następujący: "Dziś ogół ludzi mało wie o istotnych możliwościach kształcenia się oraz pracy niewidomych. po-pędliwość. w myśl którego każde zjawisko psychiczne ma swoją przyczynę w innym zjawisku lub zdeterminowane jest czynnikami dziedzicznymi. że mogły wystąpić istotne różnice w sensie ujemnym w porównaniu z widzącymi. Tego rodzaju mniemania znajdowały swoje uzasadnienie.przewlekle chorych. czy psychika niewidomych jest różna od psychiki widzących. których odmawia ludziom widzącym". okrucieństwo czy bezwzględność. które wpływały na kształtowanie się postaw ludzi pełnosprawnych wobec członków społeczeństwa o obniżonej zdolności do samodzielnego życia i pracy. przypisywano im specjalne zdolności czy pozytywne cechy. "tajemnice" związane ze ślepotą starano się tłumaczyć odwołując się do sił nadprzyrodzonych.pozwalającego odróżnić barwy. Dzisiaj medycyna zna już dokładnie etiologię ślepoty i w większości przypadków potrafi dokładnie ustalić jej przyczynę. Albo też przeciwnie. Tego rodzaju dawne przekonania wynikały z niekórych koncepcji filozoficznych. Błędne poglądy zrodzone w świadomości ludzi dawnych czasów wynikały stąd. Niekorzystna sytuacja ludzi pozbawionych wzroku powodowała w dawnych czasach to. Na błędne poglądy na temat niewidomych miał także wpływ brak wychowania i rehabilitacji osób dotkniętych ślepotą. s.

s. jak wrażenia wzrokowe". s. wychodząc z bezspornych różnic między widzącymi i niewidomymi. jest poznanie osobowości niewidomych. Grzegorzewska (1926. pisze. poza tym. W 1917 roku również L. że wynikających z braku widzenia. czy też różnice strukturalne są mniej głębokie i niewidomi tylko innymi środkami osiągają te same cele co widzący. s. obiektywna ich ocena i na . na których opiera się życie psychiczne człowieka normalnego. ma ono również znaczenie dla ogólnego życia psychicznego. Grzegorzewska. Burklen. sam fakt istnienia różnic •strukturalnych {co do których nie może być wątpliwości). 12). Steinberg (1917)^twierdził: "Celem psychologii niewidomych jest zbadanie typowych.mych jest zasadniczo różna od naszej (widzących . przez utratę wzroku" (wg K. s. Zagadnienia odrębności czy różnic psychicznych u niewidomych i widzących formułowano też jako główny przedmiot i uzasadnienie dla psychologii niewidomych (tyfiopsychologii). »• 19 Również sam K. Podobnie K. I tak wymieniony już niewidomy psycholog z Lipska W. Oko jest najważniejszym narządem poznania świata zewnętrznego. '5). autora). czym jest ona ze swej istoty. Wymieniana już M. Blirklen (1924. 1926. Celem. 7). czy psychiczna struktura niewido-.] Do jej zadań należy wykrycie różnicy między rozwojem niewidomego z rozwojem widzącego i przeprowadzenie granicy między jednym a drugim". ponieważ całkowicie odmienne wrażenia przekazane przez pozostałe zmysły grają tę samą rolę w kształtowaniu osobowości. autor poważnego podręcznika psychologii niewidomych. s. 6). do którego dąży psychologia niewidomych. . czyli elementów psychicznych". za: K. Burklen (1924. Podobnie J.struktur albo nawet ich derywatów. będącej przeto jednym z działów psychologii różniczkowej. a ponieważ spostrzeżenia wchodzą jako element składowy złożonych zjawisk psychicznych. co nie sprzeciwia l się uzasadnionemu poglądowi bliższego zbadania cech psychicznych . w jakim zakresie i w jakim stopniu jest możliwe stworzenie dla niewidomych namiastki brakującego wzroku oraz. s. tj. Mendruń (1967. W sprawie psychologii niewidomych wypowiedziało się także kilku polskich psychologów. s. że brakuje mu spostrzeżeń. że "Niewidomy jak to "bezsprzecznie wynika z naszych rozważań jest typem odrębnym. Raz. Cohn pisał o psychologii niewidomych w sposób następujący: "Szczytowym osiągnięciem psychologii niewidomych ma być odpowiedź na pytanie. 6 i 7) w następujący sposób uzasadnia psychologię niewidomych: "Nie przesądzając tutaj spornego zagadnienia.przyp. pisze: "Zadaniem tak pojętei tyfiopsychologii byłoby szczegółowe określenie i opisanie istniejących i różnic. który pisał: "Niewidomy jest raz na zawsze typem odrębnym. a mianowicie jako odrębny dział psychologii wyznaczony przez ślepotę [. 8) twierdził. aby powróciła równowaga duchowa mocnoi zachwiana. 95). 'takie ukształtowanie jego życia wewnętrznego. Burklen. specyficznych form życia du•chowego tej kategorii jednostek. . 1924. a których różnorodne i powikłane połączenia •z najrozmaitszymi czynnikami psychicznymi składają się na wytworzenie osobowości niewidomego" (cyt. że: "Tyfiopsychologię należy rzeczywiście teoretycznie i praktycznie uznać i stosować ją jako coś. za: M. Wpływ braku wzroku sięga aż do czynności czysto intelektualnych" (cyt. wykazuje całą prawomocność specjalnej psychologii niewidomych. 1924.wymienić W. Steinberga (1917). form dlatego typowych.

Tego rodzaju różnice występują w percepcji u niewidomych z resztkami wzroku i słabowidzących. Przeprowadza się dalej liczne badania porównawcze i formułuje się różne wnioski w tym zakresie. Z punktu widzenia rozwojowego można ponadto mówić o różnicach: 1.podstawie tych faktów przeciwstawienie się fałszywym pojęciom tak wśród widzących. Dalszymi przykładami może tutaj być niższa sprawność motoryczna. mowy. Ilościowe . intensywniejsze reakcje emocjonalne na sytuacje trudne czy przewaga myślenia pojęciowego nad konkretnym u niewidomych w porównaniu z widzącymi. s. że badania psychologiczne nad niewidomymi głównie koncentrowały się na wykrywaniu różnic w ich strukturze psychicznej w porównaniu z osobami widzącymi. Odwrotnie. ujmując zagadnienie historycznie trzeba stwierdzić. Ten komparatystyczny kierunek utrzymuje się nadal \ także dzisiaj. a więc bez udziału elementów wzrokowych. opóźniony rozwój motoryczny. jak i samych niewido-. cech) dotyczą. 2. W sposobie rozwoju danego zjawiska. Faktycznie. W wyniku tego wewnętrzna reprezentacja rzeczywistości nie zostaje całkowicie pozbawiona treści wizualnych. Oznacza to.(spostrzeżenia. 2. że percepcja wzrokowa nie jest u nich całkowicie zniesiona. U dzieci z defektami wzroku stwierdzamy np. a nie występuje u widzących lub odwrotnie.. że: "Zacieranie różnic pomiędzy widzącymi a niewidomymi jest bezcelowe. pojęcia kształtują się tylko na podstawie danych uzyskanych z pozostałych zmysłów. U dzieci niewidomych np. . 95) pisze. Albowiem mogą tutaj wystąpić różnice: l. a 'nie jak to bywa u dziecka widzącego na bazie wrażeń wzrokowych.20 A więc ma ona miejsce wyłącznie u całkowicie 'niewidomych.gdy dane zjawisko występuje później lub wcześniej w grupie dzieci niewidomych czy niedowidzących niż widzących. Inna jakościowa. u których proces percepcji rzeczywistości opiera się na zupełnie innych zmysłach niż u widzących.gdy dane zjawisko występuje częściej lub intensywniej w Jednej grupie niż w drugiej. Oczywiście tyfiopsychologia nie zawęża swego przedmiotu wyłącznie do .Mówiąc o różnicach jako głównym przedmiocie tyfiopsychologii trzeba jednak dokładniej określić jakiego są one rodzaju i jakich zjawisk psychicznych {procesów. . wyobrażenia) pozbawiona jest całkowicie elementów wzrokowych. mych". istotna różnica występuje u całkowicie niewidomych od urodzenia. niewidomych czy niedowidzących. .gdy dane zjawisko psychiczne występuje u.będące konsekwencjami ślepoty (utraty wzroku) lub niedowidzenia. a mówiąc dokładniej w sferze percepcji i tylko w przypadku całkowitej ślepoty. lecz ulegają one w większym lub mniejszym stopniu zmniejszeniu. Podobnie przywiązanie dziecka niewidomego do matki rozwija się na bazie doznań dotykowych i słuchowych. J Mendruń (1967. lecz że jej rola zostaje sprowadzona do roli drugorzędnej lub znacznie ograniczona. ponieważ one istnieją i są oczywiste". Tak więc należy przyjąć. Tego typu różnica występuje jedynie w sferze poznania. wyobrażeń przestrzennych. wcześniej zaczynają u nich kształtować się pojęcia abstrakcyjne. zawężenie zainteresowań. Temporalnych (w czasie) .podstawą i uzasadnieniem dla tyfiopsychologii są występujące różnice. Właściwie zdecydowana większość różnic między niewidomymi czy niedowidzącymi a widzącymi ma charakter ilościowy. że . Jakościowe . . u których struktura psychiczna treść wewnętrznej reprezentacji rzeczywistości .

a więc innej niż u inwalidów z uszkodzeniem narządu ruchu czy głuchych. a więc zastąpienie funkcji brakującego lub poważnie uszkodzonego wzroku przez inne zmysły. stosowanie psychologicznych metod diagnostycznych czy psychoterapeutycznych itd.zagadnienia swoiste występujące wyłącznie u niewidomych czy niedowidzących i wskazujące na różnice w stosunku do osób widzących. . że skutki defektu wzroku stwarzają wiele swoistych i specyficznych zagadnień psychologicznych odrębnych od tych. że u niewidomych czy niedowidzących mają one również swoją specyfikę. reakcje emocjonalne (psychiczne) na kalectwo. np. W naszym przypadku chodzi głównie o kompensację percepcyjną poprzez inne. np. schematy dotykowe w procesie percepcji dotykowej it. W tym zakresie do istotnych zagadnień należy kompensacja. Jako przykład może posłużyć zjawisko kompensacji. pozostałe zmysły. Każdy organizm dysponuje dużymi możliwościami kompensacyjnymi. 'Część tematyczna ma za zadanie: . lecz obejmuje także całą problematykę związaną z ich likwidacją lub redukcją. jak też osób widzących. jak też praktyczną (stosowaną). Podobnie przedstawia się sprawa stosowania tych samych psychologicznych metod diagnostycznych w odniesieniu zarówno do osób niewidomych czy niedowidzących. głównie mowę (kompensacja werbalna). niektórych testów. że składają się na niego: . zjawisko kompensacji. 'które utraciły wzrok. akceptacja kalectwa. specyficzne skutki psychiczne ślepoty (utraty wzroku) czy'niedowidzenia. Są to zagadnienia należące do psychologii stosowanej. np. że mają one charakter wspólnych tylko wówczas. Natomiast przy szczegółowej analizie okazuje się. nie można w ogóle stosować do badania niewidomych i niedowidzących lub można je stosować dopiero po ich adaptacji.. a także inne funkcje psychiczne. Jest ona zarówno nauką teoretyczną (wiedzotwórczą). Jest to zagadnienie bardzo złożone i posiada wiele aspektów. zjawisko "zmysłu przeszkód". U niewidomych ma ono głównie charakter kompensacji percepcyjnej i werbalnej. które w znacznym stopniu zastępują utraconą funkcję wzroku. a także stosowanie różnych zabiegów psychokorekcyjnych. emocjonalnej.przystosowania dokonuje się zarówno w sferze intelektualnej.badania psychologiczne osób z defektami wzroku. lecz jest działem psychologii defektologicznej. 21 Innym zagadnieniem jest sprawa psychicznej adaptacji do nowych sytuacji i warunków osób.zagadnienia. jakie wynikają z innych defektów czy jakie występują u ludzi widzących.różnic w sferze psychicznej będących skutkami defektu wzroku. Jednakże głębsza analiza zagadnień drugiej grupy wskazuje na to. Adaptacja psychiczna ociemniałych jako pewien proces przemian . Zajmuje się ona swoistymi (specyficznymi) zagadnieniami wynikającymi ze ślepoty i niedowidzenia oraz adaptacją psychiczną do życia w warunkach ślepoty albo znacznie ograniczonej funkcji wzroku. gdy rozważa się je w formie ogólnej. Niestety wielu metod.d. Bardzo złożone i trudne zagadnienie stanowi także diagnostyka tyfiopsychologiczna . które występują również w innych grupach osób niepełnosprawnych (inwalidów). jak też behawioralnej. Jednak tyfiopsychologia nie stanowi samodzielnej dyscypliny psychologicznej. ma możliwość uruchomienia pewnych mechanizmów kompensacyjnych. Ogólnie trzeba więc stwierdzić. Precyzując dokładniej przedmiot tyfiopsychologii trzeba podkreślić.

a więc prawidłowości i specyfiki zjawisk psychicznych u osób z defektami wzroku. I. jakie pociąga on za sobą w sferze psychicznej i innych.wynikającą i związaną z defektami fizycznymi i psychicznymi. będą używane terminy: rewalidacją lub rehabilitacja. 183). W tym zakresie powiązana jest ona z kształceniem. Defekt w tym . czy sprawa będzie dotyczyć dzieci czy dorosłych niewidomych i niedowidzących. de1 W odniesieniu do dzieci z defektami (niepełnosprawnych) zamiast terminu rehabilitacja częściej stosuje się termin rewalidacja. w dalszej części pracy w zależności od tego. jaik też w innych sferach (skutków wtórnych). Wymienione zadania tyfiopsychologii w sposób zróżnicowany odnoszą się do różnych grup osób z defektami wzroku. trwałej. które pozwoli na uniknięcie przede wszystkim wtórnych skutków defektu wzroku i doprowadzi do pełnego rozwoju osobowości {por. 2a fekty w zakresie mowy. Dotyczy to samego defektu. 2) psychologię głuchych i niedosłyszących.mechanizmów kompensacyjnych w procesie percepcji oraz w rozwoju psychicznym dzieci niewidomych i niedowidzących. in. wychowaniem i rehabilitacją 1 niewidomych i niedowidzących. . tyfiopsychologia jest działem psychologii defektologicznej. W przypadku osób ociemniałych na pierwszy plan wysuwa się natomiast sprawa psychicznej adaptacji do nowych sytuacji i warunków po utracie wzroku.wszystkich psychicznych skutków defektów wzroku zarówno w sfe22 rze poznania . raczej nieodwracalnej i z trudnością poddającej się leczeniu. . umysłowe upośledzenie. 2) ustalenie rodzaju i zakresu różnic psychicznych u niewidomych i niedowidzących w porównaniu z widzącymi. opis. wzroku w rozwoju i rewalidacji. Należą do nich defekty sensoryczne . Wymienione więc grupy osób z defektem wzroku stwarzają częściowo odrębne zagadnienia. takie jej działy. a więc ich wpływem na rozwój i funkcjonowanie psychiki. M. tworząc oddzielne działy tyfiopsychologii. 3) psychologię umysłowo upośledzonych. Część praktyczna ma za zadanie wykorzystanie wiedzy tyfiopsychologicznej do usunięcia lub zredukowania w możliwie najwyższym stopniu psychicznych skutków ślepoty (utraty wzroku) i niedowidzenia poprzez uruchamianie mechanizmów kompensacyjnych i adaptacyjnych.przypadku ma charakter zmiany ustabilizowanej. Tyfiopsychologia a psychologia defektologiczna Jak już zaznaczono. Dla dzieci nievvidomych z resztkami wzroku i niedowidzących dodatkowym zadaniem będzie sprawa maksymalnego wykorzystania zachowanych sprawności. Dotyczą one odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego. Ziemcowa. Zachowując pewną tradycję. W ramach tradycyjnej psychologii defektologicznej wyróżnia się m. s. która zajmuje się specyficzną problematyką psychologiczną '. a nie konsekwencji. 4. Dla dzieci niewidomych pozbawionych wzroku od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa zadania te będą związane z rozwojem.l) poznanie (ustalenie. jak: 1) psychologię niewidomych i niedowidzących. stworzeniem optymalnych warunków do jego przebiegu bez udziału bodźców wzrokowych. różne dysfunkcje narządu ruchu. 1976.(skutków pierwotnych).uszkodzenia wzroku i słuchu. kwalifikację): .

235) i "psychologia rewalidacji" '(K. s. Zjawiska. a zwłaszcza logiczne. nie mówiąc już o licznej grupie osób z dysfunkcjami narządu ruchu.Psychologia defektologiczna powstała z oddzielnych studiów nad wymienionymi defektami. W miarę rozwoju kształcenia specjalnego i rehabilitacji wyłania się wiele swoistych psychologicznych problemów wynikających i związanych nie tylko z trwałym defektem. a więc w pewnym sensie zjawiskami patologicznymi. ta ostatnia zajmuje się zaburzeniami zachowania człowieka. ale nie patologiczne i(np. Takie określenia wydają się 24 odpowiednie. Dzisiaj na psychologię defektologiczna trzeba patrzeć szerzej i nie ograniczać jej do psychologicznej problematyki wymienionych grup osób niepełnosprawnych (inwalidów). Mamy tutaj na uwadze inwalidów w wyniku schorzeń układu krążenia. 1979. 1979. 48). lecz również ź przewlekłymi schorzeniami somatycznymi i psychicznymi. a ściślej mówiąc funkcję psychologii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niektórzy bowiem uważają. systematycznie odbywające się sympozja poświęcone psychologii defektologicznej (1974. Pierwsze konferencje w latach 1961. Obecnie psychologia defektologiczna obok specyficznej problematyki psychologicznej. s. Inwalidzi ci przedstawiają także swoiste problemy psychologiczne obok problemów wspólnych z niewidomymi. 37) pisze w tej sprawie: "Należy zwrócić uwagę. albowiem są one nadrzędne w stosunku do "psychologii niewidomych". ramach psychologii klinicznej. a następnie ukierunkowanych na 'wykorzystanie uzyskanej wiedzy w działalności praktycznej. niektórzy psychologowie przyjmują nazwę "psychologia niepełnosprawnych" lub "psychologia inwalidów" (M. s. orientowanie się w przestrzeni przy pomocy "zmysłu przeszkód" nie są patologią). 1981). Termin "psychologia defektologiczna" nie od razu przyjął się u nas w kraju i do dnia dzisiejszego ma swoich przeciwników. Klimasiński. "psychologii głuchych" itd. s. Z. mających . 48). że całą problematykę. nie mają takiego charakteru. I one 'właśnie łączą wszystkie działy i tworzą pewien zwarty system i zharmonizowaną całość. można rozpatrywać w. 1969 i 1973 poświęcone psychologii defektologicznej odbywały się pod hasłem "Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów". Wydaje się. układu oddechowego (schorzeń pulmonologicznych) itd. Ogólnie mówiąc. które stają się specyficzne. 1980. 1978. Jednak nadał powszechnie stosuje się raczej termin "psychologia defektologiczna" czego dowodem są m. Szewczuk. struktura czytania dotykowego u niewidomych. 63 i K. że kalectwo wprawdzie doprowadza często do zmian w zakresie różnych funkcji i zjawisk psychicznych. 1976. że wymienione nazwy zbytnio akcentują aspekty praktyczne. Obok określenia "psychologia defektologiczna" zaczęły się pojawiać inne. Na tle dotychczasowych rozważań wyłania się jeszcze problem stosunku psychologii defektologicznej (psychologii inwalidów) do psychologii klinicznej.początkowo charakter teoretyczny. Klimasiński. choć są jakościowo .. Kulczyc-ki. Uznając nieadekwatność wyżej przedstawionych określeń dla omawianej problematyki. in. głuchymi itd. s. wynikającej i związanej z wymienionymi defektami. Nie jest to jednak zwykła kompilacja odzielńych działów. a mianowicie: "psychologia rehabilitacyjna" (W. które rozważa psychologia defektologiczna. 1980. którą zajmuje się psychologia defektologiczna. zajmuje się również problemami wspólnymi dla wszystkich wymienionych grup osób niepełnosprawnych. Sękowska (1979. ich wyobrażenia surogatowe.

nawet jeśli osoby nią dotknięte nie są pacjentami. która zajmuje się podstawowymi procesami psychicznymi i cechami osobowości człowieka. a problematyka psychologiczna stanowi tylko jedną z wielu. pojęcia. ociemniali.różne od izjawisk u ludzi widzących.psychologia normalnego człowieka". ą więc i do tyfiopsychologii. Są to bowiem zagadnienia wymagające z reguły ujęcia wieloaspektowego. Wiedza ta musi stanowić podstawę do określenia i ustalenia specyfiki i swoistości zjawisk psychicznych u niewidomych i niedowidzących oraz zagadnień.". to przede . którymi mą się zajmować tyfłopsychologia. oraz psychologia rozwojowa. Oznacza to. Tyfiopsychologia a inne ^dyscypliny psychologiczneTyfiopsychologia jako dział psychologii defektologicznej jest również ściśle związana z innymi dyscyplinami psychologicznymi. socjologią i techniką. u nowo ociemniałych w związku z utratą wzroku. a co za tym idzie udziału różnych specjalistów. że: "Podstawą i punktem wyjścia dla psychologii niewidomych może być tylko psychologia ogólna . metody itd. Już K. ' którym nie można przywrócić wzroku . której przedmiotem są przeobrażenia i zmiany psychiczne w rozwojowym okresie życia człowieka. K. adaptacji stanowiska pracy. wprawdzie w odniesieniu do psychologii defektologicznej. Na przykład przedmiotem zainteresowań psychologii klinicznej jako dziedziny naukowo-badawczeJ pozostają zaburzenia przystosowania uwarunkowane patologią w sensie medycznym. Wychodząc z tego ścisłego związku. Oczywiście nie oznacza to. s. jak psychologia kliniczna. . np. z psychologią pracy.. 5. 10) 25 twierdził. M. w zakresie oceny zdolności do pracy.. których rehabilitacja ma charakter interdyscyplinarny. 'Zi uwagi na to. Klimasiński (1980. Jarosz (1978. że spotykamy w niej "strategię polegającą na wykorzystaniu ogólnych teorii psychologicznych do konstruowania hipotez na temat rozwoju i przebiegu procesów psychicznych u inwalidów". Przede wszystkim należą do nich: psychologia ogólna. np. Dotyczy to także osób niepełnosprawnych. to nie można ich określić jako patologiczne". klasyfikacje. z psychologią defektologiczna . ma > ona dość istotne powiązania ze stosowanymi dyscyplinami psychologicznymi. które stosuje się w psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej.). że tyfłopsychologia jest także nauką praktyczną. 23) pisze w tej sprawie: "Problematyka psychologii klinicznej zbliża się w pewnym zakresie do problematyki innych dziedzin. że nie występują u osób niepełnosprawnych (inwalidów) zaburzenia zachowania. Psychologia defektologiczna ma więc związek i wiele zagadnień wspólnych czy zbliżonych z psychologią kliniczną. 50). in. że nie można uprawiać tyfiopsychologii w oderwaniu od dotychczasowej wiedzy psychologicznej o człowieku i jego rozwoju. s. bo nie wymagają leczenia (np. O ile chodzi o związek z medycyną. co zostało podkreślone przy omawianiu jej związku z psychologią defektologiczną. Blirklen (1924. stwierdza.wszystkim dotyczy on . . lecz ścisłe ze sobą powiązanych dziedzin.a także z psychologią wychowawczą. Mówiąc o tyfiopsychologii podkreślić trzeba j'ej związek z medycyną. Tyfłopsychologia a inne nauki Dzisiaj rozwiązanie poważnych zagadnień dotyczących człowieka jest nie do pomyślenia w obrębie jednej nauki. s. . 6. m. . W 'ten sposób psychologia kliniczna dzieli nieiktóre zagadnienia z dziedzinami pokrewnymi. pedagogiką. w tyfiopsychologii stosuje się tę samą terminologię.

psychologicznych aspektów w procesie informowania pacjenta o ślepocie oraz stosowania pewnych elementów psychoterapii w początkowym okresie po utracie wzroku. Wydaje się. lecz odnoszącej się także do pedagogiki i psychologii niewidomych i niedowidzących. Często istnieje tutaj także konieczność uciekania się do psychiatrii. które nie ogranicza się tylko do dysfunkcji analizatora wzrokowego. 26 Następnie okulistyka dokładnie ustala diagnozę dotyczącą stopnia uszkodzenia wzroku. że nauczanie i wychowanie stanowiące główny przedmiot zainteresowania pedagogiki bazują i wykorzystują wiedzę psychologiczną. 39 i 40) wprawdzie w formie ogólniejszej.. co nie jest bez znaczenia dla psychologa. czy jego funkcja została całkowicie zniesiona. tyfiopedagogiką. za cel rozwój procesów psychicznych i osobowości ucznia. Istnieje więc tutaj pewne sprzężenie zwrotne. w tym również w tyfiopedagogice. Są to więc te zjawiska. Szczególnego podkreślenia wymaga związek tyfiopsychologii z pedagogiką. Okulistyka daje nam też prognozę co do przyszłości uszkodzenia wzroku. Dzięki temu można bazować w oddziaływaniu rewalidacyjnym nie na brakach.poważniejsze zaburzenia osobowości. zwłaszcza gdy utracie wzroku towarzyszą . Szczególnie mocno ta sprawa występuje w pedagogice specjalnej. Chodzi mianowicie o stwierdzenie. Na przykład w przypadku ślepoty pochodzenia korowego może istnieć wielofunkcyjne uszkodzenie. programów i metod pracy rewalidacyjnej. przy wykrywaniu pozytywnych dyspozycji i potencjalnych uzdolnień dzieci specjalnych. Okulistyka w pierwszej kolejności stara się ustalić etiologię i patogenezę ślepoty czy słabowzroczności. prowadzący do całkowitej ślepoty. Ogólnie można powiedzieć. Warunkiem ich stymulowania jest stworzenie warunków pedagogicznych działających harmonizująco i tonizująco na system nerwowy dziecka oraz wzmagających jego dynamizm adaptacyjny".Integracja psychologii i pedagogiki specjalnej występuje szczególnie przy badaniu i ustalaniu możliwości rozwojowych dzieci specjalnych i mechanizmów kompensacji. Szczególnie jest ona istotna w przypadku zachowania resztek wzroku. że tyfłopsychologia i tyfiopedagogiką mają najwięcej wspólnych i zazębiających się za27 . Nauczanie i wychowanie stawia sobie m. pisze w tej sprawie w sposób następujący: . Z psychologicznego punktu widzenia jest to potrzebne dla ustalenia zakresu dalszego wykorzystania zachowanej zdolności widzenia. łącznie z profilaktyką i higieną okulistyczną. które pozostały. Sękowska (1979. które z kolei warunkują optymalne osiągnięcia celów nauczania i wychowania. czy mają one charakter ustabilizowany czy też progresywny. W zależności od przyczyny defektu wzroku i czasu jego powstania mogą wystąpić różne zaburzenia i konsekwencje psychiczne. które są skutkiem upośledzeń. przy przystosowaniu form organizacyjnych szkolnictwa. Sprawa ta jest bardzo istotna dla prawidłowej oceny procesów poznawczych u niewidomego czy niedowidzącego i uruchamiania mechanizmów kompensujących. ale na dyspozycjach rozwojowych.okulistyki. Z. Można również mówić o związkach z neurologią. zwłaszcza. a więc czy analizator wzrokowy nadal funkcjonuje • i w jakim zakresie. W tym przypadku ina to związek z profilaktyką przed całkowitą utratą wzroku i higieną zachowanych'resztek wzroku. Specjalnego podkreślenia wymaga związek okulistyki z tyfłopsychologia w przypadku nowo ociemniałych. Jest to problem uwzględniania. treści. in. s.

w tym również przyrządów do samodzielnego poruszania się. Ślepota czy niedowidzenie wywiera także wpływ na życie społeczne człowieka. jak np. 28 7. możliwości adaptacyjne itd.przynosi ociemniałym pełne zadowolenie i radość życia". Krótki rys historyczny tyflopsychologii Różne były koleje niewidomych na 'przestrzeni dziejów. które dzięki stworzeniu sprzyjających warunków.S.zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wynika on stąd. pomocy technicznych mających charakter kompensacyjny. Z kolei należy wymienić socjologię czy szerzej nauki społeczne. Żyje on w określonym środowisku społecznym. od rozwiązania szeregu problemów socjalno-bytowych . pełni w 'nim określone role.projektowania i produkowania pomocy technicznych (rehabilitacyjnych) 'ułatwiających niewidomym wykonywanie czynności życia codziennego. 108) pisze: "Zapewnienie bowiem dobrych warunków socjalno-bytowych. . W tej sprawie T. . jak to stwierdził już w starożytności Arystoteles. jak też dalszym. Kiedy mówimy o związku socjologii z tyf-lopsychologią.projektowania i produkowania pomocy i przyrządów optycznych dla niedowidzących. do pracy. a nawet na początku czasów nowożytnych poglądy. właściwych stosunków w środowisku rodzinnym i poza rodzinym. Trudno więc sobie wyobrazić te dwie nauki bez wzajemnego ścisłego powiązania w pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi. zwany tyfiotechniką (W. to przede wszystkim jest to sprawa integracji czy reintegracji niewidomych i niedowidzących w zwykłe życie społeczne. w tym. l). . adaptacja psychiczna itd. Swierłow. takich jak akceptacja kalectwa. do życia v/ społeczeństwie. które uzależniają go od innych ludzi. s. przy ich projektowaniu i produkowaniu muszą być uwzględnione i wykorzystane pewne twierdzenia i prawa tyfiopsychologii. Są to więc zagadnienia. Majewski <1971a. posiada określone potrzeby społeczne. zarówno w środowisku rodzinnym. Istnieje specjalny dział zajmujący się tymi zagadnieniami. . że trudno wyobrazić sobie dzisiaj pełną rehabilitację niewidomych i niedowidzących bez specjalnych urządzeń.. Wyjątek stanowiły jednostki. odmawiające niewidomym zdolności do nauki. 1960. W szczególności dotyczy to: .'aparatów. Nie można też pominąć tutaj zależności rozwiązania wielu problemów psychologicznych. Człowiek jest istotą społeczną. współdziałanie pozostałych zmysłów w procesie kompensacji. . Zależność i związek tych dwóch nauk najwyraźniej przejawia się w zagadnieniu kształtowania właściwych postaw ludzi widzących wobec osób z defektem wzroku. .projektowania i produkowania pomocy naukowych.gadnień. s. .adaptacji (oprzyrządowania) stanowisk pracy dla niewidomych i niedowidzących. specyfika procesów poznawczych niewidomych. Na ogół los ich był bardzo ciężki z uwagi na panujące w starożytności^-średniowieczu. Zależy to w znacznej mierze od postaw społecznych ludzi widzących. również przyrządów do czytania przez niewidomych pisma płaskiego. Aby miały one wartość. a także skierowanie do pracy zaspokajającej ambicje zawodowe .a mianowicie ogranicza jego możliwości pełnego w nim 'uczestnictwa. Na zakończenie należy także podkreślić związek tyfiopsychologii z techniką. którymi zajmuje się socjologia i inne nauki społeczne.

który wniósł poważny wkład w rozwój psychologii niewidomych. które otworzyło niewidomym "okno na świat" i stworzyło im możliwość wykazania swoich możliwości. Przełomowym wydarzeniem dla psychologii niewidomych było powstanie w II połowie. oparta na 29 własnych badaniach eksperymentalnych w Zakładzie Dla Niewidomych w Lipsku.była słynna książka Diderota. Mniej więcej w tym samym czasie również Polska doczekała się poważnej pozycji poświęconej psychologicznej problematyce niewidomych. interesował się m.. na których często jeszcze dzisiaj się opieramy lub do których często wracamy. (zob. Grzegorzewska (1926. przeprowadzał on liczne badania nad zmysłami.osiągnęły wykształcenie i odpowiednią pozycję społeczną. procesami sensorycznymi . Pierwszą pracą wartościową z psychopedagogiki ociemniałych . in. zorganizowanym w Lipsku w 1879 r. s. Wilhelm Wundt. to wymienić trzeba P. Odstępstwem od tej reguły ibyli ci filozofowie. Dużym wydarzeniem w dziejach pedagogiki i psychologii niewido-mych było stworzenie przez Ludwika Braille'a pisma punktowego w 1825 r. Steinberga: Niewidomy jako osobowość (1917) i Wyobrażenia przestrzenne niewidomych.' Hauy. Pod koniec XIX i w początkach XX wieku obok prac przyczynkowych powstało kilka poważniejszych opracowań na ten temat.funkcjonowaniem zmysłów. którzy m. tzw. M. Wśród nich wymienić -trzeba prace niemieckiego niewidomego psychologa W. W XIX wieku mieliśmy już kilku badaczy. 1895).. W 2 lata później wydał on już swoje słynne dzieło: Rozprawa na temat wychowania niewidomych2. in. ' Wśród uczniów Wundta znajdował się Teodor Heller. "która autorowi swemu spowodowała rok więzienia w twierdzy Yincen-nes". którzy widząl. obejmująca całokształt ówczesnej wiedzy psychologicznej dotyczącej niewidomych. O ile chodzi 'o Francję. V. Tytuł tej pracy brzmi: Listy o niewidomych na użytek tych. choć koncentrowały się one zbytnio na stronie fizjologicznej. Niewidomi stanowili interesujący przedmiot badawczy w tym zakresie. jeden z głównych przedstawicieli tego kierunku. Heller. Istotny wpływ na rozwój psychologii niewidomych miało zorganizowanie na przełomie XVIII i XIX wieku specjalnych szkół dla niewidomych. zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty psychologiczne. Diderot. 1749). Villeya i jego dzieła: Świat niewidomych i(19'24) i Niewidomy w świecie widzących (1927). które zawiera również problematykę psychologiczną stanowiącą podstawę pedagogiki niewidomych (zob. a mianowicie Psychologii . psychologicznej problematyce poświęcili swoje większe lub mniejsze prace (por. Instytut Niewidomych. Z tego też powodu niewidomi nie stanowili przedmiotu większych zainteresowań naukowców. a ukazała się ona w 1749 r. XIX wieku psychologii naukowej opartej na doświadczeniu {psychologii doświadczalnej). 1786). Między innymi zajmował się w nim sprawą zastępstwa zmysłów u niewidomych. Akcję tę zapoczątkował w 1784 roku Valenti'n Hauy.. który założył w Paryżu pierwszą na świecie tego typu szkołę. 100) . (1920) oraz Austriaka K. '1926). Grzegorzewska. należy do pierwszych poważniejszych prac eksperymentalnych dotyczących psychologu osób dotkniętych ślepotą (zot»/ T. którzy starali się wykorzystać niewidomych dla wyjaśnienia swoich teorii poznania. Jego praca: Studia z zakresu psychologii niewidomych1 opublikowana w 1895 r. W swoim słynnym laboratorium psychologii eksperymentalnej. Blirklena: Psychologia niewidomych (1924).pisze M.

Niestety ukazał się tylko pierwszy tom tej pracy.. docenia także znaczenie problematyki psychologicznej w tych pracach.skala Irwina-Bineta (wg: S. Podczas gdy w Europie kładło się nacisk na poznanie psychiki niewidomych i ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy nimi a widzącymi . została opracowana pierwsza adaptacja dla niewidlomych skali inteligencji Bineta . to jednak coraz częściej zaczynają się pojawiać większe czy mniejsze publikacje z tego zakresu. K. Choldena. W Związku Radzieckim do rozwoju tyfiopsychologii przyczynił się I. która stworzyła znany Inwentarz Czynników Emocjonalnych do badania niewidomych.niewidomych Marii Grze-gorzewskiej '(1926).skal inteligencji dla niewidomych.ma . 'która doczekała się kolejnych zmian i udoskonaleń. Duże znaczenie dla rozwoju badań i publikowania prac poświęconych tyfiopsychologii ma Amerykańska Fundacja dla Niewidomych. Lewenfelda. O ile chodzi o psychologiczną problematykę ociemniałych.drugiej półkuli bardziej interesowano się aspektami praktycznymi. 'który już w okresie przedwojennym na podstawie swoich doświadczeń w Zakładzie dla Niewidomych w Charkowie opublikował 30 wiele prac. Niemieckiej Republice Demokratycznej itd. Współczesne badania z zakresu tyfiopsychologii mają nie tylko charakter wiedzotwórczy. Kułagina. Dzisiaj liczba osób zajmujących się tyfiopsychologią jest znaczna. Pierwszej adaptacji skali Bineta dokonał on w 1923 r. S. Obecnie poważny wkład w tej dziedzinie'ma Prof. Wśród znanych tyfiopsychologów radzieckich wymienić trzeba M. Obecnie mówi się . Wśród pierwszych ważniejszych tyfiopsychologów amerykańskich trzeba wymienić przede wszystkim S. Dolańskiego. Sę-kowska z Uniwersytetu M. Bateman i innych. koncentrują się na problematyce diagnostyki psychologicznej oraz wykorzystaniu środków psychologicznych w procesie rozwoju i adaptacji do życia w warunkach ślepoty czy niedowidzenia. wychowania i rehabilitacji. Hayes. Swierłowa. A. który zasłynął jako twórca . 1976. I. l). Sołn-cewę. L. Wprawdzie nie ma szerszych opracowań. Sokolański. w Związku Radzieckim. Carrolla i L. Obecnie Instytut Defektologii Akademii Nauk Pedagogicznych w sposób kompleksowy zajumuje się sprawami wychowania i rehabilitacji niewidomych. Z. jakie dominują w dzisiejszym podejściu do spraw osób niepełnosprawnych. Oczywiście do państw mających swój dorobek w zakresie tyfiopsychologii należy także Polska. ale również praktyczny. Wśród wyróżniających się tyfiopsychologów amerykańskich wymienić trzeba także B. Od kilku już lat zainteresowaniem cieszy się również psychologiczna problematyka niedowidzących. J. Już w 1914 r. I. Bauman. to wymienić trzeba T. P. B. W dziedzinie testów osobowości mamy M. Stąd dotychczasowy szkic historyczny obejmował psychologię [niewidomych. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dr K. Jak już podkreślono .niewidomych". Mieliśmy słynną M. Tom drugi przygotowany do druku uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. D. Problematykę tę bardzo docenia się w Stanach Zjednoczonych. Kli-. masiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. który stara się osobom niewidomym i niedowidzącym zapewnić warunki do prawidłowego kształcenia. a więc "stosowaną psychologią . Również na terenie Stanów Zjednoczonych zajmowano się psychologicznymi aspektami ślepoty.dawni tyfiopsycholodzy głównie interesowali się niewidomymi. Grzegorzewską i W. J. Hayesa. Wynika to z ogólnych tendencji. Każdy kraj. P. W. s. Ziemcową.

mogą wyrównać czy zastąpić uszkodzoną funkcję lub sprawność. Carrolla: Ślepota (1961). Dysponuje również pewnymi "rezerwami". których nie zauważają osoby widzące. J. którym od początku tyflopsychologia aacżęła^-ili^ zajmować i które do dnia dzisiejszego nie doczekało się definitywnego rozwiązania. Przykładem tego rodzaju opracowań może być praca T. Klimasiński. Majewskiego: Rehabilitacja psychiczna ociemniałych (1971a). że ich zmysły potrafią w sposób bardziej dokładny wychwytywać i różnicować płynące z otoczenia bodźce.przede wszystkim o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. ą także T. 21).radzą sobie w różnych sytuacjach życiowych czy zawodowych. u których liczne funkcje organizmu są zaburzone lub całkowicie zniesione. Oznacza to. że tyfiopsychologów zaczęły interesować bardziej praktyczne problemy oraz to. a więc fizyczne. Ten rodzaj kompensacji nazywany jest kompensacją poznawczą czy kognitywną (K. Fakt wyższości. U podstaw kompensacji leży fakt. Szczególnie zjawisko to występuje u osób niepełnosprawnych. zastąpienie czegoś brakującego czymś innym. że organizm ludzki charakteryzuje się pewną dynamiką i zdolnością adaptacji do zaistniałych zmian. to jest to przede wszystkim E{ r^wa kompensacji utraconej czy uszkodzonej funkcji analizatora wzrokowego i przejęcia jej przez pozostałe analizatory (zmysły). Ta tendencja spowodowała to. Stanowi ona przedmiot zainteresowania nie tylko psychologii. że niewidomi potrafią dostrzegać w otoczeniu takie cechy przedmiotów i zjawisk oraz ich różnice.pomimo braku najważniejszego ze zmysłów . psychologiczne. ZAGADNIENIE KOMPENSACJI U NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Kompensacja jest zagadnieniem bardzo szerokim. gdzie problematyka psychologiczna jest tylko jedną z wielu. a więc medyczne. Schoeffiera: Niewidomy w życiu narodu (1956). Majewskiego: Zagadnienia rehabilitacji niewidomych (1971b) oraz prace Z. Termin kompensacja pochodzi od słowa łacińskiego compensatio i oznacza wyrównanie braku. Stąd udział różnych specjalistów w tym procesie. społeczne i zawodowe lub tylko niektóre z nich. Tego typu charakter ma też u nas w Polsce praca T. s. Zauważono też. społeczne i zawodowe. . Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych (1965). oraz z zakresu praktyki psychologicznej. M. psychiczne. II. W tym kryją się więc możliwości kompensacyjne organizmu. Ogólnie mówiąc polega ona na zastępowaniu zaburzonych funkcji organizmu innymi. większej subtelności i sprawności pozostałych zmysłów u niewidomych w porównaniu z widzącymi zrodził jedno1 z -pĄd-stawowych zagadnień. Kształcenie dzieci niewidomych (1974). które w odpowiedni sposób uruchomione. *. O ile chodzi o niewidomych i niedowidzących.ompen'--icja poznawcza u niewidomych i niedowidzących Już w dawnych czasach zaobserwowano. lecz głównie nauk biologicznych. że wszystkie problemy i potrzeby osoby niepełnosprawnej muszą być zaspokojone. W rehabilitacji jako najważniejsza obowiązuje zasada kompleksowości. które w przypadku zaburzeń czy defektóyy mogą być wykorzystane. Sękowskiej o charakterze psychopedagogicznym: Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie nauczania (1968). K. pedagogiczne. że zamiast czysto psychologicznych prac zaczęły powstawać prace bardziej uniwersalne obejmujące różne aspekty defektu wzroku. 1979. że niewidomi .

aby powstało wrażenie. 23) nazywa kompensacją senso-ryczną. wychodząc z założenia ścisłej analogii między dotykiem a wzrokiem. które mimo że nie urodziły się jako niewidome. że istotnym czynnikiem powodującym wyższą sprawność pozostałych u niewidomych zmysłów jest ćwiczenie (trening). dolny próg podniety. tym wrażliwość większa i . Próg podniety jest to więc minimalna siła bodźca potrzebna do pobudzenia receptorów i wywołania elementarnego zjawiska psychicznego .wrażenia. że w wyniku ćwiczenia ulegają obniżeniu tzw. U widzących wzrok odgrywa rolę dominującą w percepcji otaczającego świata. Z uwagi na brak wzroku niewidomi zmuszeni są do częstszego i intensywniejszego używania zachowanych zmysłów. Klimasiński (1979. albowiem sama natura stara się wyrównać im defekt wzroku. zawierać odpowiednią energię fizyczną. 1. Dla naszych rozważań szczególnie istotny jest tzw. Dolnym progiem mierzy się bowiem wrażliwość zmysłów (receptorów). Wśród ówczesnych tyflologów byli również tacy. s. Zakładała ona.1. / / 2. próg podniety i próg różnicy. bodziec działający n'a receptory musi być odpowiednio silny. że większa sprawność pozostałych 'zmysłów u niewidomych jest właściwością nabytą odrzucając zdecydowanie wrodzoną wyższość w tym zakresie.Na początku problemem było. co stwarza okazję do ich ćwiczenia i funkcjonalnego doskonalenia. lub usprawnienie funkcji korowych (wyższych czynności nerwowych) stanowiących psychologiczną część analizatora. 'którzy uważali. 34 3. że niewidomi na skutek braku wzroku mają 'nieomal automatycznie sprawniejsze pozostałe zmysły. czyli części fizjologicznej. Problemem jednak pozostawała sprawa. Im więc siła bodźca potrzebna do pobudzenia receptorów jest mniejsza. Pierwszą teorią starającą się w sposób naukowy je wyjaśnić u niewidomych była teoria "wikariatu zmysłów" albo zastępstwa zmysłów. W grę bowiem może wchodzić usprawnienie funkcji receptorów. Usprawnienie analizatorów na poziomie receptorów celem przejęcia funkcji brakującego lub uszkodzonego wzroku K. Zastąpienie całkowite.. które funkcje pozostałych analizatorów podlegają usprawnieniu w wyniku tego ćwiczenia. teoria "wikariatu" zakładała. dźwięku) zdolna wywołać reakcję receptorów w postaci impulsu nerwowego. Jak wiadomo z psychologii ogólnej. Wrodzona wyższość zmysłów niewidomych została odrzucona w wyniku badań eks. A więc teoria ta przyjmowała. Zastąpienie funkcji wzroku tylko przez jeden zmysł {analizator). Najprostszym dowodem 'są w tej kwestii ociemniałe osoby. Mówiąc o doskonaleniu funkcji receptorów. a mianowicie przez dotyk. Usprawnienie (doskonalenie) funkcji receptorów. czy wyższa sprawność zmysłów niewidomych jest właściwością wrodzoną czy nabytą. Teoria "wikariatu zmysłów" przyjmowała: 1. a więc części fizjologicznej. którzy zajmowali się niewidomymi. Kompensacja sensoryczna Zjawisko kompensacji ma duże znaczenie dla praktycznej działal-•ności pedagogicznej i rehabilitacyjnej na rzecz niewidomych. perymentalnych w XIX wieku. aż do początków XX wieku. Znajdowała ona zwolenników wśród wielu psychologów i pedagogów. dlatego pozostałe zmysły nie są tak intensywnie wykorzystywane. czyli najmniejsza siła bodźca (światła. również wykazują wyższość w tym zakresie w porównaniu z widzącymi.

105). Podobnie twierdzenie o ścisłej analogii dotyku i wzroku nie zostało w badaniach potwierdzone. 22. czyli minimalny przyrost bodźca. Na tej zasadzie oparł on nauczanie 'niewidomych w założonej przez siebie szkole dła niewidomych w Paryżu. Niemniej jednak na początku XIX wieku jeszcze takim poglądom hołdowano i rozwój pedagogiki niewidomych na nich bazował. Podobnie P. 66. . światła itd. Każdy bowiem zmysł ma swoistą budowę strukturę i funkcję . że już od najdawniejszych lat zajmowano się tym bardzo ważnym zagadnieniem. które temu zaprzeczały. których wyniki wskazywały na wyższą sprawność innych zmysłów u niewidomych. że jedynym zmysłem. Jeszcze bardziej rewelacyjne wyniki uzyskał w 1899 r.2). nawet pod wpływem podniet niewłaściwych" (W. a nie innych wrażeń. U podstaw tego twierdzenia leżały wyniki badań uzyskane przez niektórych badaczy nad zmysłami u niewidomych. należą badania S. Villoy pisze: "Liczne doświadczenia wykazały. na skutek częstego używania i intensywniejszego wykorzystywania u niewidomych jest wyższa. Witwicki 1946. np. że jest to nawet zastępstwo pełne (całkowite). Oczywiście dzisiaj teoria "wikariatu zmysłów" u niewidomych należy do historii i stanowi przykład tego. Kleina. że dotyk i słuch u niewidomego nie jest subtelniejszy niż u widzącego". Wskazywały one na pewną wyższość niewidomych nad widzącymi pod względem wrażliwości i czułości zmysłów dotyku i słuchu. twórca tyfiopedagogiki Valentin Haliy. Griesbach. przyjmowała ona. 65. który może zastąpić brakujący u niewidomych wzrok. Najdokładniej stwierdza to znane w psychologii prawo swoistej energii zmysłów J.zastępstwie wzroku przez dotyk u niewidomych. że zmysły nie doskonalą się u niewidomego.patrz rozdz. Hellera. s. M. niezbędną do wy^ wołania dwóch ilościowo różnych wrażeń. Oprócz progu podniety istnieje ponadto próg' różnicy. Tak dalece posunięte utożsamianie wzroku z dotykiem oczywiście musiało mieć swoje konsekwencje w praktycznej 'działalności pedagogicznej. Nie może więc być mowy o całkowitym . Muellera. który powoduje różnicę wrażenia. 11. który stwierdził niższą sprawność dotyku i słuchu u niewidomych (por. in. tzn. s. Grzegorzewska 1926. in.odwrotnie. W XIX wieku obok badań. Teoria "wikariatu" przyjmowała ponadto.oraz wykazuje swoistość wrażeń. które brzmi: "Wszelkie różnice jakościowe między głównymi rodzajami wrażeń zależą nie tylko od rodzaju podniety. przyrost siły dźwięku. Zarówno próg podniety. jest dotyk. wychodząc z założenia ścisłej analogii obu zmysłów. 21. że wrażliwość i czułość zachowanych zmysłów (receptorów) u niewidomych. Teoria "wikariatu" przyjmowała więc. Próg różnicy wskazuje na czułość receptorów. Co więcej. Przykładowo•można tu wymienić J. istniały również takie. Przyjęcie więc twierdzenia o ścisłej analogii między dotykiem i wzrokiem jest niezgodne 'z tym prawem. jak też próg różnicy są indywidualnymi właściwościami i w związku z tym występują pewne różnice między poszczególnymi jednostkami. 99). Do takich m. '(Różnice między dotykiem a wzrokiem . W. który na tych zasadach oparł swój Pod-ręcznik clla niewidomych (1819). czyli na minimalną różnicę ^pomiędzy dwiema siłami bodźca:. przeprowadzone w Lipsku w 1892 r. Do wyznawców takiego poglądu należał m. ale również od swoistej zdolności każdego z organów zmysłowych oraz odpowiednich centrów mózgu do wywoływania takich. że o wiele słabsze bodźce potrafią u niewidomych wywoływać odpowiednie wrażenia albo ich zmianę próżnicę) i w tym przejawia się wyższość niewidomych nad widzącymi.

w referacie pt. wśród których wzrok. Do zwolenników takiej interpretacji wyższości funkcjonalnej zmysłów u niewidomych należała M.(ostrości). Tak więc układy strukturalne. nazywane są dynamicznymi. 19) pisze na ten temat: "Przynależność narządów zmysłów do jednego systemu uzależnia pracę każdego narządu od działalności całego systemu". I. Przedstawiła ona w nim teorię kompensacji poprzez kształtowanie tzw. możemy wywnioskować. Joteyko nad kształtowaniem zmysłów 36 u osób pełnosprawnych stwierdza ona: "Nie może być wikariatu zmysłów w znaczeniu fizjologicznym dla tej przyczyny. nabytek jest natury psychologicznej". Rola każdego ze zmysłów jest różna w tym systemie. przyjmując za podstawę naukę I. dynamicznych układów strukturalnych. Współdziałanie zmysłów trzeba rozumieć jako pewien system.2.przedmiotów czy zjawisk . GrzegorzeWska (1926. Związki czasowe. które powstają . Dynamiczne układy strukturalne powstają jako skutek pobudzenia różnych punktów kory mózgowej w wyniku równoczesnego działania bodźców .1. w którym każdy z nich ma swoją rolę i uzależniony jest od innych zmysłów. co określa się mianem. W tym przypadku doskonaleniu miałaby podlegać ogólna sprawność poznawcza. związków czasowych. a nie wrażliwości i czułości sensorycznej. s. podlegają utrwaleniu w korze mózgowej. W ten sposób w wyniku współdziałania wszystkich zmysłów '(analizatorów) powstają obrazy spostrzeganych przedmiotów czy zjawisk. że wszyscy autorowie przemawiający za wikariatem zmysłów u niewidomych przypisują go wprawie. teoria "wikariatu" była wypierana przez poglądy. P. a także mogą powstawać nowe połączenia i coraz to bardziej złożone w wyniku dalszej syntezy. że pobudliwość organów zmysłowych nie podlega wyćwiczeniu. czyli strony fizjologicznej wrażeń zmysłowych. że znajdujemy się wobec prawa ogólnego [. 111 i 112). a ściślej mówiąc na receptory.. Opierając się na badaniach J. Wynika to z pewnej hierarchii zmysłów. spostrzeżeń związki te mogą ulec rozkojarzeniu w wyniku tzw. Sołowjowa (1976. M. a następnie słuch odgrywają wiodącą rolę.cały proces spostrzegania. "Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych" (1964). czyli skojarzenia intermodalne. s. Pawiowa o wyższych czynnościach nerwowych. Pobudzone punkty ulegają skojarzeniu dzięki podstawowej funkcji kory mózgowej syntezie. eyjna. Kompensacja percepcyjna W miarę rozwoju badań nad funkcjonowaniem zmysłów. Zagadnienie kompensacji u niewidomych dokładniej omówiła ona na sesji Komisji Kompensacji Czynności Narządów Zmysłów Polskiej Akademii Nauk w 1958 r.kompensacja percep-.. w korze mózgowej. W miarę nabywania nowych doświadczeń .] Kształcenie zmysłów nie prowadzi do powiększenia pobudliwości . które wyższą sprawność pozostałych zmysłów u niewidomych przypisywały ich stronie psychologicznej. Jednak w konkretnych i . lecz nie jest to utrwalenie statyczne i trwałe. wyższej analizy. jak to można stwierdzić u normalnych.wrażeń.na nasze zmysły. A ponieważ nie możemy przyznać niewidomym jakichś władz specjalnych i wobec tego. a zwłaszcza sprawności percepcyjne . Stąd nazwa tego poziomu kompensacji .

lecz cały ich zespół. Zależy to od rodzaju bodźców aktualnie działających. U niewidomych jest to zespół zachowanych zmysłów. zmienia ich rolę. słuch. s. dzięki czeanu nabierają one dla niewidomych znaczenia i wartości. zwłaszcza małe. I tu należy zaznaczyć. nie potrafią jeszcze wykorzystywać kompensacyjnej roli poszczególnych zmysłów. 38 1. 'Podobnie jest z usprawnieniem zmysłów. lecz skutkiem współdziałania. kiedy rola receptorów jest większa. M. Grzegorzewska sprawę kompensacji przenosi do korowych' ośrodków analizatorów i odnosi ją do układów strukturalnych. W przypadku niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących do tego zespołu jest włączony również szczątkowo zachowany wzrok i stanowi on element systemu kompleksowego działania zmysłów u tych osób. fakt. a nie pojedyncze człony tej struktury. ze udział mechanizmu odbioru -bodźców. rola zmysłów się nie zmniejsza. kiedy struktury osiągnęły już pełny rozwój. 54) pisze jednak: "Gdy chodzi o całość życia . w którym dominującą rolę odgrywa dotyk. odnosi się także do zachowanych resztek wzroku u niewidomych i niedowidzących. albowiem nie wykształciły jeszcze odpowiednich struktur. narażeni na więcej niebezpieczeństw niż widzący i na więcej różnorodnych zapotrzebowań poznawczych". A więc zjawisko kompensacji nie jest wynikiem działania jednego zmysłu (analizatora). a więc części obwodowej analizatora '(receptorów). Znaczenie to jest faktycznie małe lub niewielkie.pisze M. Grzegorzewska {1964. bardziej rozczłonkowane. ma różne znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju układów strukturalnych.określonych sytuacjach rola ta może się zmienić od wiodącej do współuczestniczącej czy nawet pomocniczej (drugorzędnej). Wyjaśnienia wymaga jeszcze. a więc wyższych czynności kory mózgowej stanowiącej podstawę wszelkich czynności psychicznych. co sprawia. a zarazem zniewala do działania w nowym układzie. że w miarę doskonalenia się tych układów. / 37 M. wykryte stosunki bardziej zróżnicowane (ponieważ stają się międzyanalizatorowymi). dokładniejsze".3. że czynność zmysłów u ludzi niewidomych nigdy nie usypia. "Zdolność doskonalenia korowych komponentów analizatorów .nie podlegają mu poszczególne zmysły. Kompensacja werbalna . psychicznego jednostki. Grzegorzewska (1964. I pomimo takiego • zespolonego działania jest to tylko zastępstwo częściowe i ograniczone.jest zdolnością kształtowania dynamicznych układów strukturalnych opartych na danych. Tak więc rolę kompensacyjną pełnią tutaj całości strukturalne powstające w wyniku współdziałania kilku zmysłów. wszystkich pozostałych zmysłów. gdyż wskutek braku wzroku są oni. Znaczenie ich w tym systemie i możliwości funkcjonalnego usprawnienia ograniczone są stopniem defektu wzroku. Uszkodzenie jednego ze zmysłów odbija się na funkcjonowaniu całego systemu i poszczególnych jego części (elementów). Dlatego wszystko. które zostały dostarczone przez wiele analizatorów jednocześnie. Dzieci. s. 52) . ciągle bowiem powstają struktury i zjawisko odbioru wrażeń zmysłowych znajduje nowe pole do zastosowania. co zostało powiedziane o usprawnieniu zmysłów. Układy strukturalne podlegają rozwojowi i doskonaleniu wraz z wiekiem. węch itd. mechanizmy odbioru wrażeń wchodzące w skład tej struktury stają się bogatsze. Przeciwnie ma się sprawa na początku kształtowania się struktur. .

Kułagin. instruktażu itp. Wynika z nich. Niewidomi mogą więc otrzymać wiele informacji o przedmiotach i zjawiskach z otaczającego świata na podstawie słownego opisu. Kompensacja werbalna polega na większym wykorzystaniu funkcji poznawczej mowy. bez specjalnych zaburzeń. Kompensacja werbalna może występować także u niedowidzących w tych wszystkich przypadkach. Za możliwościami wykorzystania tej formy kompensacji przemawiają wyniki badań nad językiem (mową) niewidomych. Jest to zagadnienie tzw. • . informacjami przekazanymi w drodze werbalnej. Szczególne znaczenie ma kompensacja werbalna dla poznania przez niewidomych: . Trzeba jednak podkreślić. wyjaśnień. dzięki dynamizmowi kompensacyjnemu i przystosowaniu tych ludzi. Z. że język (słownik i gramatyka) rozwija się u dzieci niewidomych dobrze. U niewidomych drugi układ sygnałowy. uczestniczeniu w życiu i kulturze ludzi widzących. w przygotowaniu do pracy. gdy osłabiony wzrok nie pozwala im na wzrokowe poznanie niektórych elementów otaczającej rzeczywistości. które człowiek poznaje dzięki obserwacji wzrokowej w sytuacjach życia codziennego i społecznego. rozdz. że treść odpowiadających im wyobrażeń i pojęć będzie adekwatna do rzeczywistości. jak i środek komunikowania się z myślą ludzką. Obecnie zajmiemy się kompensacyjną rolą zachowanych zmysłów u niewidomych.. Oczywiście jest to tylko teoretyczne wyodrębnianie . Otrzymanie informacji słownych zastępuje niewidomemu nabywanie wielu osobistych bezpośrednich doznań dotyczących właściwości i zjawisk otaczającego świata".przedmiotów niedostępnych poznaniu pozawzrokowemu. co stwarza niebezpieczeństwo rozwoju u niewidomego tzw. A.przyp. w pracy zawodowej itd.. której istota polega na tym. a więc uzupełnienie informacji uzyskanych za pomocą pozostałych zmysłów. werbalizmu. kompensacji werbalnej '(słownej). że słowo może dostarczać osobom z defektem wzroku takich samych treści poznawczych jak widzącym wzrok.wym. . . . s. że opanowują one język jako narzędzie komunikowania się tak dobrze jak dzieci widzące (por. gdy będą miały one konkretną podbudowę opartą na bezpośrednim doświadczeniu zmysło. III). rozwija się wyjątkowo dobrze.zastąpienie informacji. J. krajobrazu. 1956. Dlatego można wykorzystać jego funkcję poznawczą w szerszym zakresie.tych wszystkich zjawisk. Sękowska. który zapewnia im.zjawisk przyrody. pełną informację. aut.) odgrywa kierowniczą rolę w kompensacji zarówno jako mechanizm wyższej analizy i syntezy. 76 i 77) pisze na temat kompensacji werbalnej: "Drugi układ sygnałowy (słowa .] Słowo kompensuje nieuchwytne dla niewidomego spostrzeżenia wzrokowe w zdobywaniu wiedzy teoretycznej. W przeciwnym wypadku przekazywane niewidomemu słowa będą "pustymi dźwiękami". które człowiek widzący uzyskuje za pomocą wzroku. I. tzn. niż to się czyni u ludzi posiadających pełnosprawny wzrok.Ostatnio wielu tyfiopsychologów i(M. 1969. Kompensacja werbalna u niewidomych może stanowić: . że słowa będą miały charailater infonmacyj39 ny i kompensacyjny dla niewidomego tylko wówczas. a więc przedmiotów bardzo dużych lub bardzo małych. Ziemcowa. Sękowska :(1974. 1974) zwraca uwagę na duże znaczenie i rolę słowa (języka) w kompensacji braku funkcji wzroku u niewidomych. [. Z.uzupełnienie kompensacji percepcyjnej.

Najliczniej występują one w opuszkach paliczków palców rąk oraz na czubku języka i wargach. ciepła. ucisk) i energii cieplnej (dopływ i odpływ ciepła). którym przypisywano reagowanie na różne rodzaje bodźców. s.wśród zmysłów istnieje pewna hierarchia. Swierłow (1957. Wrażenia kinestetyczne należą do wrażeń proprioceptycznych i powstają przy ruchu ciała człowieka lub poszczególnych jego części.działania poszczególnych zmysłów. 224) ipisze: "Jednakże nie jest pewne. zachowuje swoją dominującą rolę. zimna i bólu. np. np. Jedne zmysły mają większe. a mianowicie energii mechanicznej (dotyk. W praktyce często wrażenia dotykowe. zimna. Wrażenia kinestetyczne . Podobna sytuacja istnieje ze zmysłem kinestetycznym ł.1. Dlatego też W. to zachował on duże możliwości kompensacyjne. Pomimo że stracił on swoją wartość wobec dominacji wzroku. zimna czy nawet bólu ziewają się. W zasadzie daje on wrażenie dotknięcia. 50) w szerokim znaczeniu dotykowi przypisuje także wrażenie ciepła. podobnie jak ze zmysłem bólu. W rozwoju filogenetycznym dotyk był wcześniejszy niż wzrok. O ile chodzi o dotyk właściwy odizolowany od innych zmysłów. dzięki któremu dotyk nabiera właściwej wartości dla niewidomych. Dzisiaj sprawa ta nie jest tak pewna. Kompensacyjna rola zmysłu dotyku 2. Przy ruchu następuje zmiana naprężenia mięśni szkieletowych oraz stopień napięcia wiązadeł i ścięgien. choć jest to rozmieszczenie bardzo nierównomierne. Definicja zmysłu dotyku Jak już 'zaznaczono . inne mniejsze znaczenie dla człowieka. Ekel '(1976. s. co powoduje pobudzenie wymienionych receptorów kinestetycznych. czy receptory o tej samej budowie anatomicznej reagują zawsze na te same bodźce niezależnie od tego. dotykaniu ostrza noża itp. np. U niewidomych rolę tę przejmuje zmysł dotyku. i w procesie percepcji dotykowej trudno go wyłączyć i odizolować.receptory o różnej budowie. Dotyk wchodzi w skład tzw. U osób widzących dominująca rola przypada zmysłowi wzroku. "W skórze odkryto zakończenia nerwowe . Natomiast u niedowidzących zmysł wzroku. ucisku czy oporu {uczucie twardości lub miękkości). w przypadku ślepoty. zmysłów skórnych. a raz w innym miejscu". albowiem w rzeczywistości działają one w ścisłym ze sobą zespoleniu jako określony system. Jego możliwości poznawcze wzrastają w połączeniu ze zmysłem temperatury (ciepła i zimna). ciepła. to rzeczywiście jego-wartość poznawcza jest niewielka. Receptory zmysłów skórnych rozmieszczone są w całej skórze i innych powłokach ciała. w stawach (receptory stawowe) i w ścięgnach (receptory ścięgnowe). Mamy wiele danych eksperymental40 nych trudnych do pogodzenia ze ścisłym przyporządkowaniem czterech wymienionych uprzednio różnych bodźców określonym typom receptorów. gdzie są umieszczone. w tej samej okolicy skóry na ciepło i . Bodźcami dla receptorów skórnych są zmiany energii fizycznej.zimno raz reaguje punkt położony w tym. J. Obok dotyku należą do nich również zmysł temperatury . narząd ruchu. Stąd uwagi dotyczące kompensacyjnej roli dotyku odnoszą się w głównej mierze do niewidomych i niewidomych 'z resztkami wzroku. stanowiących tzw. a więc pozwala na poznanie stosunkowo małej ilości cech przedmiotów. 2. pomimo znacznego osłabienia. do którego należy kręgosłup. Praktycznie jest on z nim połączony. śluzówkach. a mianowicie: na bodźce dotykowe. przy chwytaniu szklanki z gorącą herbatą.ciepła i zimna oraz zmysł bólu. Receptory zmysłu kinestetycznego znajdują się w mięśniach (receptory mięśniowe). na przykład niestałość punktów czuciowych na skórze. a nawet bólu. kończyny górne i kończyny dolne.

Stąd dotyk czynny nazywany bywa też zmysłem dotykowo-ruchowym. kierunek itd. 36). a co za tym idzie . chodziło o stwierdzenie. jak długość. z tym że' dotytowy należy rozumieć szeroko. Podobnie w 189'1 roku. spoistość przedmiotów. a nawet bólu. gdy narząd dotykający jest równocześnie w ruchu.btelniejszy .się w nim także wrażenia zimna i ciepła. dotyk bierny i dotyk czynny. Ten pierwszy występuje przy biernym zetknięciu się z przedmiotem. Hali w Stanach Zjednoczonych stwierdził zadziwiająco subtelny dotyk głuchoniewidome j. zmysł mięśniowo-stawowy. 41 Kiedy mówimy o zmyśle dotyku jako 'najważniejszym u 'niewidomych narządzie sensorycznym biorącym udział w poznaniu rzeczywistości i kompensującym brak wzroku . czy ich dotyk faktycznie jest lepszy. W ten sposób do dotyku włącza się element ruchu. s. 2. a więc elementarne cechy przestrzenne. W 1895 r. przeprowadził w Niemczech badania tomparystyczne nad 2 widzącymi oraz 2 niewidomymi dziećmi i l niewidomym dorosłym. czego wynikiem jest jedynie wrażenie dotknięcia. ucisku lub oporu. S. Z tego też powodu W. Inna głuchoniewidoma. Dotyczyło to wrażliwości i czułości dotykowej (haptycznej) mierzonej tzw. że "za pomocą dotyku człowiek może stwierdzić kształt przedmiotów.to trzeba go rozumieć przede wszystkim jako zmysł dotykowo-ruchowy. wysokość. Tak więc i w tym przypadku dotyk rozumiany jest bardzo szeroko. należy Czermak. zmiany miejsca (przesuwania się). jak szorstkość. * Inne spotykane nazwy dla zmysłu kinestetycznego to: zmysł ruchu albo ruchowy. jakościowe właściwości powierzchni. szerokość. Steru w badaniach obejmujących 100 niewidomych i 400 widzących w różnym wieku.informują człowieka o położeniu poszczególnych elementów jego aparatu ruchowego . ich trójwymiarowość i ciężar". W związku z tym wyróżnia się tzw. w połączeniu ze zmysłem kinestetycznym. 95) pisze. s. ruchach statycznych oraz o ich przemieszczaniu . gładkość oraz ich kształt.o-tzw. które przeprowadził w Zakładzie dla Niewidomych w Monachium. Z uwagi na to. np. ucisku lub oporu. Sołowjowa (1976. funkcjonalnie sprawniejszy. Faktycznie pierwsze badania wskazywały na pewną wyższość niewidomych nad widzącymi. przesuwanie ręki po przedmiocie celem dokładnego poznania jego kształtów albo przesuwanie nogi po nawierzchni celem zbadania jej właściwości czy odszukania przeszkody. czy mają oni obniżone progi podniety (wrażliwość) i różnicy (czułość). Badania dotyku u niewidomych Podobnie jak inne zmysły również dotyk niewidomych był przedmiotem licznych badań. Helena Keller. Również I. Laury Bridgman. Dotyk czynny występuje wówczas. M.zwiększa się zakres jego możliwości percepcyjnych. Do badaczy.2. polegającej na ujęciu za pomocą dotyku najmniejszych odległości przy jednoczesnym dotknięciu dwóch punktów skóry oraz za pomocą minimalnych zmian bodźca. niekiedy bólu". Dziwki takiemu zespoleniu i wrażeniom dotykowo-ruchowym niewidomy ma możliwość poznać takie cechy przedmiotów. wyniki te potwierdził W. odległość. którzy uzyskiwali wyniki wskazujące na wyższość niewidomych. posiadała także w pewnym stopniu su. kiedy rozważa znaczenie dotyku w orientacji przestrzennej.o ruchach dynamicznych. który w 1855 r. w których skład wchodzi wiele wrażeń: dotknięcia. ciepła. zmysł mięśniowy. progiem przestrzennym Webera. mieszczą . że niewidomi potrafili go świetnie wykorzystywać w różnych sytuacjach życiowych. Swierłow (1957. definiuje go jako "skomplikowany zespół czynności.

Przede wszystkim należy wymienić tutaj wspomniane już bada42 nia T.22).dotyk. że do powstania wrażenia dotykowego konieczny jest bezpośredni kontakt receptorów z przedmiotem. a więc jego receptory reagują na bodźce pochodzące od przedmiotów i zjawisk znajdujących się w znacznej odległości. przyjmując. Jak wynika z powyższego przeglądu badań z XIX i początków XX wieku. z jakiej człowiek ma możliwość spostrzegania przedmiotów. dotyk jest kontaktoanalizatorem. Dodatkowo może ono być powiększone na skutek możliwości ruchowych gałek ocznych oraz obrotu całej głowy czy możliwości lokomocyjnych całego organizmu. Do tych badaczy należy także W. że zmysł dotyku miał całkowicie zastępować wzrok u niewidomych. Pole percepcji wzrokowej jest niewspółmiernie większe niż pole percepcji dotykowej. Różnice te.3. 43 Wręcz przeciwnie pole wyznaczają je długość stanowi główny narząd których można sięgnąć pozycji ciała. Natomiast o ile chodzi o odległość. dawna teoria "wikariatu zmysłów" przyjmowała ścisłą analogię pomiędzy zmysłem dotyku i wzroku. Utożsamienie to szło tak dalece. Obecnie wyższość niewidomych w percepcji dotykowej. których wyniki nie wskazywały na takie różnice. to może ona nawet sięgać kilku kilometrów. Jest to więc różnica dość istotna rzutująca na możliwości percepcyjne. teleanalizatorów. 17 . który w 1914 roku stwierdził u 4 niewidomych od urodzenia wyższość dotyku w porównaniu z widzącymi. Podobnie różnicy pod względem wrażliwości i czułości u niewidomych i widzących nie stwierdzili Rosse we Włoszech. uzyskane wyniki są bardzo zróżnicowane. Oczywiście stanowisko takie zostało odrzucone z uwagi na zupełnie różną strukturę i funkcję obu zmysłów. Wyznaczają je punkty. Biorąc za podstawę pole widzenia obu oczu. Różnice między dotykiem a wzrokiem Jak już wspomniano. zwłaszcza jeśli chodzi o odległość. a przy percepcji dotykowej jest znacznie ograniczone i i rozpiętość kończyn górnych. w których brało udział 37 niewidomych z Zakładu dla Niewidomych w Illżach pod Miihuzą oraz 56 widzących w tym samym wieku. że ręka percepcji dotykowej. podobnie jak w zakresie innych zmysłów. Foncault we Francji (wg: Grzegorzewska. której podstawę stanowią dynamiczne układy strukturalne.120°. Wyniki badań przyznające nawet widzącym nieco wyższą wrażliwość i czułość dotykową zostały uzyskane przez Griesbacha w 1899 r. Takiej właściwości nie ma natomiast dotyk. w Zakładzie dla Niewidomych w Lipsku przy zastosowaniu estezjometru '(badanie progu przestrzennego). Ma ono kształt . Wzrok należy do tzw. 2. s. Oznacza to.. Loeve i Tornay w Anglii. do końcem palca wskazującego przy niezmienia-jącej poruszaniu tylko ręką i ramieniem. Obok wyników wskazujących na przewagę po stronie niewidomych było w tym okresie wiele badań. Występuje więc tutaj istotna różnica w polach percepcji. Hellera przeprowadzone w 1892 r. Petkoff. Przeciwnie. pole percepcji wzrokowej wynosi w płaszczyźnie poziomej 220°. Z pewnością miały na to także pewien wpływ względy metodologiczne. są istotne i można je sprowadzić do następujących: l. Za pomocą wzroku człowiek ma więc możliwość spostrzegania przedmiotów i zjawisk znajdujących się nawet w znacznej odległości. 1926. jak stwierdzili to Jastrow i 'Macy. Teoria mówiąca o fizjologicznej wyższości dotyku została całkowicie odrzucona w świetle nowszych badań eksperymentalnych. a w płaszczyźnie pionowej . wyjaśnia teoria kompensacji.

a więc obejmujących równocześnie wszystkie wzrokowe cechy przedmiotu czy nawet kilku przedmiotów znajdujących się w polu percepcji. a więc przedmiotów i zjawisk znajdujących aię w ruchu. Ponadto trzeba podkreślić. Podobnie jak w przypadku wzroku . miękkość. a więc elementarne cechy przestrzenne (odległość. W związku z tym percepcja dotykowa jest o wiele wolniejsza niż percepcja wzrokowa. Wzrok ujmuje równocześnie całą sytuację bodźcową (bodziec kompleksowy). jak twardość. jak: barwa. Wymaga to od niewidomego aktywnej postawy. . lecz w porównaniu ze wzrokiem wykazuje znaczne ograniczenia. że percepcja dotykowa jest bardziej męcząca. a nie jest. Biorąc pod uwagę . gładkość. W przypadku posługiwania się obiema rękami pole percepcji dotykowej ulega powiększeniu. Dotyk ujmuje ją bardziej statycznie.działalności praktycznej. 3. że pole percepcji dotykowej jest dalekie od pola percepcji wzrokowej. porównanie zmysłu wzroku ze zmysłem dotyku wypada na niekorzyść tego ostatniego Nie oznacza to jednak. światło (jasność). Zmysł wzroku można nazwać zmysłem ireceptorycznym. albowiem przedmiot i jego cechy same się narzucają. że dotyk ma ograniczone możliwości ujmowania rzeczywistości podlegającej zmianie w formie dynamicznej. Spostrzeganie ruchu jest natomiast domeną wzroku. szorstkość itp.orientacji przestrzennej i poruszania się.bodźce wizualne. co oznacza. albowiem wymaga 'wykonywania wielu ruchów oraz stałej koncentracji. 44 Mówiąc o treści poznawczej trzeba jeszcze podkreślić. że wzrok jest zmysłem wrażeń symultanicznych (jednoczesnych). Natomiast o ile chodzi o kształt. . które w danej chwrii przedstawiają dla niego określoną wartość. albowiem pola wyznaczone przez obie kończyny nie pokrywają się. . Bardzo istotne różnice istnieją między wzrokiem a dotykiem pod względem treści poznawczych. a niektórych w ogóle nie może poznać. dotyk może je ujmować.pole percepcji dotykowej może ulec dalszemu poszerzeniu przy zmianie pozycji całego ciała. niezależnie od tego. Z kolei dotyk ma przewagę nad wzrokiem w percepcji takich cech. Przeciwnie dotyk jest zmysłem i "detekcyjnym". który musi szukać i wykrywać właściwe i potrzebne bodźce .poznawania przedmiotów. Rolę kompensacyjną dotyku u niewidomych można rozpatrywać w zakresie: . Wśród nich dokonuje on dopiero pewnej analizy i wybiera te. horyzont i perspektywa. Inna różnica przejawia się w tym. długość. wysokość). że nie przedstawia on żadnej wartości kompensacyjnej dla niewidomych. Przeciwnie dotyk jest zmysłem wrażeń sukcesywnych (kolejnych). przekazywana jednocześnie. jak to 'ma miejsce w przypadku percepcji wzrokowej. że działają na niego stale . '2. nawet duże możliwości lokomocyjne organizmu (zmianę miejsca) należy stwierdzić. . a więc ujmujących kolejno poszczególne cechy percypowanego przedmiotu. Za pomocą dotyku człowiek może poznać niewiele cech przedmiotów czy zjawisk. szerokość. Taka postawa nie jest konieczna przy percepcji wzrokowej. 4. W ten sposób wiedza o przedmiocie stopniowo narasta.wyznaczony przez prawa ruchów ramion. które mogą być dokonywane w płaszczyźnie poziomej i pionowej.przedmioty i ich cechy. czy człowiek sobie tego życzy czy też nie. Jak wynika z przedstawionej analizy. a co za tym idzie niewidomi potrzebują więcej czasu na poznanie tego samego przedmiotu niż widzący.

Niewidomi w pierwszej kolejności spostrzegają te cechy przedmiotu. kształt. np. szerokości i wysokości. Zwykło się więc mówić. temperatura. Pomimo że dotyk jest najważniejszym zmysłem. Dzięki dotykowi niewidomi mają możliwość poznania przedmiotów i w tym przejawia-się jego wartość kompensacyjna. lecz tylko elementy przestrzenne. budynku. W szczególności niewidomi mają trudności w dotykowym poznawaniu przedmiotów: . a następnie jego szczegóły. chociaż jest to ujmowanie przedmiotu bez jego związku z całą sytuacją bodźcową. szerokość.zbyt dużych. które pozwolą na powstanie adekwatnego spostrzeżenia. Są to jednak spostrzeżenia przedmiotów. zieleń dla łąki.4. która z tych cech jest dla niego najbardziej charakterystyczna. w wargach czy innych częściach ciała.który znajduje się w pozycji statycznej. bez jego relacji do innych przedmiotów i zjawisk występujących w danej sytuacji. Palhegyi (1976. Ujmuje on przedmioty jako bryły o określonej formie i kształcie. że łatwo może dostosować się do ich kształtów.2. Stwierdza jednak. Niewidomi spostrzegają przedmioty jako bryły o określonej formie. . Od samego przedmiotu zależy. Starają się oni jednak skierować swój dotyk na istotne cechy przedmiotu. F. s. jak barwa. W ten sposób stopniowo powstaje pełne spostrzeżenie przedmiotu poprzez narastanie wiedzy o nim. samochodu. np. wysokość itd. że: "W większości przypadków do rozpoznania przedmiotu wystarczy zobaczyć jego kształt". W poznaniu przedmiotów w niektórych sytuacjach bierze także udział zmysł dotyku zlokalizowany :W kończynach dolnych. twardość. o określonej długości.oraz doskonalenia się dynamicznych układów strukturalnych. Przy percepcji dotykowej niewidomi najpierw ujmują całość.analizy i syntezy . Rola dotyku w poznawaniu przedmiotów Najważniejszym narządem poznawania przedmiotów jest u niewidomych ręka (palce wraz z dłonią). zapach dla cebuli. góry. lecz przede wszystkim na przesuwaniu narządu poznającego po przedmiocie. Następuje to na skutek doskonalenia się podstawowych funkcji kory mózgowej . które się same narzucają oraz które są dostępne i dogodne dla percepcji dotykowej. że przedmiot ma wiele cech i właściwości. to posiada on znaczne ograniczenia w tym względzie. strukturę całego przedmiotu. Doskonalenie to polega na pełniejszym i dokładniejszym spostrzeganiu przedmiotu i jego cech. że niewidomi żyją w świecie kształtów. 87) podkreśla. kształcie. z uwagi na to. które nie mają barwy. a więc długość. szorstkość itd. Spostrzeganie dotykowe ulega u niewidomych rozwojowi w miarę ćwiczenia oraz nabywania doświadczenia. które są dla człowieka spostrzeganie. Percepcja dotykowa nie polega na dotykaniu. Dotyk zlokalizowany w kończynach górnych w połączeniu ze zmysłem kinestetycznym jest u niewidomych najważniejszym zmysłem ujmującym cechy przestrzenne przedmiotów. wy45 chwytaniu cech istotnych przedmiotu oraz na szybszym i łatwiejszym rozpoznawaniu przedmiotów. W tym zakresie dotyk ma więc u niewidomych decydujące znaczenie. na którym opiera się poznanie przedmiotów. . kształt dla stołu.

w ruchu. mrówki. aby niewidomy ujmował dany przedmiot na tle i w związku z innymi przedmiotami i zjawiskami występującymi w danej sytuacji. Wynikające stąd niedokładności zmuszają niewidomych do zastosowania dotyku analizującego. schematyczny obraz przedmiotu. np. przedmiotu palącego się (ognia) itp. jadącego pociągu.swobody manipulowania rękoma (wg: M. słońca.zbyt małych. gdy następuje jednoczesny ucisk przedmiotu na narząd dotykowy. Wprowadza on również pojęcie dotyku obejmującego. Polega on na obejmowaniu rękoma przedmiotu per-cypowanego i dostosowaniu ich do jego kształtu. jakie występują przy percepcji wzrokowej. Podkreśla również. a w wielu przypadkach nawet przemieszczanie całego organizmu.wody. referując teorię T.. celem powiększenia pola percepcji dotykowej. w stanach płynnych. • Najlepiej niewidomi poznają . T. Trudniej natomiast 'mogą poznawać przedmioty. statuy na pomniku. Grzegorzewska (1926. np. Heller i(1895) zajmował się szerzej zagadnieniem poznania dotykowego i stworzył pierwszą jego teorię. Uważa on. że w wielu przypadkach dotyk obejmujący przy pomocy obu rąk nie zapewnia . s. 153 i 154). Przyjmował on. według Hellera. Hel-lera. . nie jest w stanie wywołać wyobrażeń przestrzennych. pajęczyny. Przy percepcji dotykowej istotną jest także sprawa. iM. płatka kwiatu. Dotyk syntetyczny. pracującej maszyny . Heller (1895) wyróżnia szerokie i wąskie pole (przestrzeń) dotykowe. natomiast wąskie pole dotykowe wyznaczają ruchy rąk przy lekko zgiętym stawie łokciowym i swobodnym manipulowaniu. że w tego rodzaju sytuacji spostrzeżenie przedmiotu jest często fragmentaryczne lub zbyt ogólne.zbyt oddalonych. że jedynie dotyk w połączeniu ze zmysłem kinestetycznym jest zdolny do poznania przedmiotów. Nie przypisuje on żadnej wagi słuchowi w tym zakresie. np. Dotyk analizujący polega natomiast na kolejnym wykonywaniu ruchów dotykowych i wówczas powstaje bardziej dokładny obraz przedmiotu z uwzględnieniem jego szczegółów. 46 Dla poznania dużych przedmiotów konieczne jest natomiast obejmowanie przedmiotu za pomocą rozłożonych obu kończyn górnych. 1926. który okazuje się niezbędnym dla dokładnego określenia wrażenia i dla ukształtowania odnośnych wyobrażeń".. O ile chodzi o ujmowanie przedmiotów trójwymiarowych i wytwarzanie wyobrażeń przestrzennych. które 'mieszczą się w zasięgu ruchów dłoni i całych kończyn górnych. ' ' . to istotną rolę odgrywa w tym zakresie dotyk analizujący.Dotyk syntetyczny dostarcza przeto we wszystkich okolicznościach tylko schematycznego ogólnikowego obrazu przedmiotów. W związku z tym rozróżnia tzw. Według autora . które znajdują 'się na peryferiach pola dotykowego. .niewidomi znajdują najkorzystniejsze warunki do percepcji przedmiotów w ramach wąskiego pola dotykowego. lecącego ptaka. Trzeba jednak zaznaczyć. że przy użyciu jednej ręki poznanie przedmiotu jest prawie niemożliwe. 150). To pierwsze pokrywa się z wymienionym już polem percepcji dotykowej. . np. Daje on jednak tylko bardzo ogólny. wieży kościoła. dotyk syntetyczny i analizujący. Grzegorzewska. ' Z dotykiem syntetycznym mamy do czynienia wówczas. co stwarzałoby analogiczne warunki. ze względu na brak .w pewnych specjalnych stanach. księżyca. pisze: . Mówiąc o dotykowym poznaniu przedmiotów T. s..przedmioty niezbyt małe i niezbyt duże.kombajmu czy piły tartacznej.

168 i nast. kształty kuliste będą zawsze uprzywilejowane w porównaniu z innymi kształtami. Jest to możliwe dzięki temu. który może być również źródłem wyobrażeń przestrzennych. że istnieją u niewidomych 2 rodzaje schematów. Przyjmuje on za Hellerem dotyk syntetyczny i analizujący. Zagadnieniem poznania dotykowego zajmował się również niewidomy . Heller zwrócił także uwagę na' fakt. Braille'a. że w świecie przedmiotów dominuje kształt. Jest to skłonność do percepcji przedmiotów w sposób skrótowy. W tym przypadku kształt przeważa jako cecha dominująca. W pierwszej kolejności spostrzegają oni kształt przedmiotu. Sękowska (1974. Z. a mianowicie: schematy ogólne i 'schematy . np. prostokąt. lecz mają charakter empiryczny. że niewidomi nastawieni są na poznanie kształtu przedmiotu. gładkość itd. sześcian. M. Schemat jest to skrócony i ogólny wygląd przedmiotu. stanowiącymi pośrednie ogniwo między wrażeniami a pojęciami. który dokonał wielu badań nad problematyką ślepoty w Instytucie Psychologicznym w Hamburgu. Mówiąc o poznaniu dotykowym przedmiotów trzeba podkreślić rolę tzw. Schematy ogólne stanowią rodzaj szkicu przedmiotu i mają podobny charakter.adekwatnego spostrzeżenia przedmiotu. M. schematów dotykowych w tym procesie. że schematy stanowią ważny czynnik w kształtowaniu pojęć ogólnych i abstrakcyjnych. które mogą \ być wypełniane dalszą treścią. s. a następnie dopiero takie jego cechy. Steinberg. jak Villey. co znalazło już wcześniej swoje odbicie w piśmie punktowym stworzonym przez L. 71) pisze: "Dzięki owym schematom niewidomi mogą tworzyć ogólne wyobrażenie przedmiotów. miękkość.punktowe niż linie ciągłe. ze względu na 48 .). odgrywają podobną rolę jak schematy wzrokowe u widzących. schematyczny. jak kwadrat. które pozwalają na poznanie przedmiotów. w którym 'dotyk odgrywa wiodącą rolę. Grzegorzewska (1964. Są one konkretnymi. Na zagadnienie to zwracało już uwagę kilku dawnych tyfiopsychologów. Grzegorzewska (1964. których pełna percepcja jest utrudniona. T. że niewidomi wybierają spośród wielu te elementy. Schematy dotykowe kształtują się i utrwalają dzięki specyfice poznania przedmiotów przez niewidomych. skróconymi i skracającymi wyobrażeniami przedmiotów.psycholog W. w których przeważają czynniki geometryczne. które są dla nich dostępne i dzięki schematom również mają możność tworzenia przez analogię wyobrażenia przedmiotów poznanych przypadkowo lub nawet całkowicie dotąd nieznanych i niedostępnych poznaniu dotykowemu". Uważali oni.formy. Są to puste ramy. kula itd. że dotyk lepiej percypuje linie przerywane . które są konieczne do poznania przedmiotu. Podobnie jak Heller nie przywiązuje większej wagi do zmysłu słuchu w poznaniu przedmiotów (wg: Grzegorzewska. Schematy . z pominięciena innych. s. Zależy to od kształtu danego przedmiotu. 86) przyjmuje. Inaczej jednak określa 47 funkcję dotyku syntetycznego.formy nie 'mają swojego odpowiednika u widzących. jak twardość. mają skłonność do tworzenia jego schematu na podstawie prostych kształtów. s. koło. Dotyk w procesie syntezy ujmuje już przedmiot wszechstronnie. należą do świata zmysłów. czyli elementy geometryczne charakteryzujące się symetrią. s. Polega ona na tym. 85) podkreśla. Są to pewnego rodzaju formy umysłowe. 1926. Fis-cher. Odgrywają one też znaczną rolę w orientacji przestrzennej. iSteinjberg (1920). natomiast w wyniku dalszej analizy ujmuje szczegóły danego przedmiotu.

Polegała ona na eksponowaniu układu ruchów w ten sposób. wynikających z samego ruchu narządu wykonawczego. Majewski. największe zadania kompensujące brak wzroku w praktycznej działalności. Podobnie jest z poznaniem półek w szafie czy regale. s. percepcja jednego koła samochodu do wyobrażenia sobie pozostałych trzech. a zwłaszcza kinestetycznym. Majewski. Występuje to wówczas. trzeba posiadać w pamięci bardzo wyraźny obraz tego ruchu.wielkość. Rola dotyku w działalności praktycznej ' Nie ulega najmniejszej wątpliwości. że najskuteczniejszą metodą demonstrowania jest metoda ki-nestetycznosłownej ekspozycji bodźców. że na analizatorze dotykowym.roboczych u niewidomych wykazały. W tym przypadku niewidomy zadowala się percepcją tylko części przedmiotu i przenosi jej cechy na pozostałe części przedmiotu. W tym przypadku analizator kinestetyczny przejmuje funkcję regulującą i kontrolującą. na podstawie którego tylko może się odbyć samokontrola i samoregulacja". Sołowjowa '(1976. s. Psychologia . Zespół wrażeń dotykowo-ruchowych na pewno w dużym zakresie może przejąć funkcję brakującego wzroku u niewidomych. M. Następ4 T. Oczywiście zmysł kinestetyczny współdziała tutaj ściśle z dotykiem.słownym objaśnianiu zespołu ruchów. 22) pisze. spoczywają. to również wrażenia kinestetyczne odgrywają zasadniczą rolę. s. Metoda oparta na eKspozycji kinestetycznej wraz ze słownym objaśnianiem wymagała najmniejszej liczby prób. "Dla regulowania ruchu . 23) . że ruchy te wykonywał kończyną górną badanego sam eksperymentator trzymając ją w stawie łokciowym i nadgarstku z równoczesnym słownym objaśnianiem tego.za pośrednictwem wrażeń kinestetycznych.) dotyczące kształtowania ruchów. Tego typu wyobrażanie sobie przedmiotów nazywane też bywa zjawiskiem stereognozy. a często zachodzi potrzeba kontrolowania wykonywanej czynności za pomocą obu rąk. Badania przeprowadzone przez autora (T. ma on tutaj duże możliwości. które badany miał wykonać. Podczas gdy prawa ręka spełnia bardziej funkcje wykonawcze. lub po prostu niekonieczna. Na podstawie oglądnięcia jednej lub dwóch wyobrażają sobie oni pozostałe półki. lecz nie jest to pełne i . O ile chodzi o nauczanie nowych ruchów i czynności. co robi. Zdecydowanie przeważała ona nad metodami opartymi na dotykowym śledzeniu przez niewidomego eksponowanych ruchów. Trzeba podkreślić. 49 nie badany odtwarzał demonstrowany zespół ruchów. Jak już zaznaczono przy omawianiu znaczenia wzroku w tej dziedzinie. że przy wyłączonym wzroku zwiększa się kontrolująca rola lewej ręki.pisze J.5. 2. gdy przedmiot składa się z części o symetrycznych elementach geometryczych. jego «wzorzec». 87 i nast. to lewa skłania się bardziej do funkcji kontrolnych (u osób praworęcznych). nie mówiąc już o wyłącznie słownej ekspozycji . Wymieniona Sołowjowa '(1976. Dzięki uprzednio wytworzonymi schematom . aby niewidomi nauczyli się odtwarzać demonstrowany zespół ruchów. 1971. a więc automatyzacji jego wykonywania.zwłaszcza jeśli chodzi o funkcję kontrolną. jego rola zmniejsza się na rzecz analizatora kinestetycznego w miarę utrwalania się nawyku ruchowego. że u niewidomych następuje podział funkcji między obie ręce.formie umysłowej niewidomym wystarcza np.

kija.. schody. Zjawisko to bardzo często występuje u niewidomych. Kompensacyjna rola zmysłu słuchu 3. tym zmysłowi dotykowemu i kinestetycznemu trudniej kompensować wielorakie funkcje brakującego wzroku. dom itd. Podczas gdy przy poznawaniu przedmiotów główna rola przypadała dotykowi zlokalizowanemu w kończynach górnych. Przy poruszaniu się po często uczęszczanych trasach kierują się oni wyłącznie "pamięcią mięśniową". Dla uzupełnienia trzeba wspomnieć jeszcze o funkcji kontrolującej zmysłu kinestetycznego w poruszaniu się w przestrzeni. czyli odbywają się bez świadomej kontroli wzroku. w której występuje wiele różnych przedmiotów. 2. proces sa-moregulacji i samokontroli w trakcie poruszania się w przestrzeni. a jego funkcję przejmują utrwalone wrażenia kinestetyczne. Jego znaczenie polega na tym. Rola dotyku w orientacji przestrzennej i poruszaniu się. dotyk posream. spadzista. jeśli chodzi o ustalanie długości danego odcinka i dotarcie do wyznaczonego sobie celu.zadowalające zastępstwo. w którym dana czynność jest wykonywana. J-Tzez to pojęcie rozumie się dotyk za pomocą laski. I tak przy wykonywaniu kroków informuje on niewidomego o tym. co zostało tutaj podkreślone. to w przypadku orientacji przestrzennej dotyk zlokalizowany w kończynach dolnych ma nie mniejsze znaczenie. Oddzielnego omówienia wymaga sprawa udziału zmysłu dotyku. płaska itd. asfalt.sposób narząd dotyku zostaje przedłużony. Ułatwia to mu dotykowe rozpoznanie charakterystycznych znanych elementów trasy.6. co stwarza możliwość wykrywania przedmiotów i niektórych ich cech. dotyczy przede wszystkim funkcji kierującej (regulującej) i kontrolującej. Im czynności są bardziej złożone i skomplikowane. Stosunkowo dużo trudności mają niewidomi o ile chodzi o zastąpienie orientacyjnej funkcji wzroku w miejscu. bruk) czy miękka (piaszczysta. zanim nastąpi bezpośredni z nimi kontakt. Obok zmysłu słuchu występuje on tutaj jako drugi ważny zmysł zastępujący brakujący wzrok. czy przestrzeń jest w ogóle wolna czy też znajdują się przed nim określone przeszkody. a mówiąc dokładniej zmysłu dotykowo-ruchowego w orientacji przestrzennej stanowiącej warunek samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy poruszaniu się wysuwają oni ręce przed siebie starając się wychwycić na swojej drodze ewentualne przeszkody i zapobiec przykrym zderzeniom się z nimi. płot. jak np. zwane często "pamięcią mięśniową". 50 Specjalną rolę odgrywa u niewidomych tzw. W ten . Jest to tzw. 3. rozmokła). ruchy kończyn dolnych ulegają automatyzacji. duży kamień. Środowisko akustyczne człowieka Słuch jest drugim pod względem wartości kompensacyjnej zmysłem u . krawężnik. czy niewidomy zmierza do zamierzonego miejsca. Sposób ten głównie stosują oni w przestrzeni zamkniętej. igły itd.1.pozwalająca na ocenę. że na skutek częstego powtarzania tych samych kroków do określonego miejsca w przestrzeni. a mianowicie czy nawierzchnia jest twarda {chodnik. Do celów orientacji przestrzennej niewidomi wykorzystują także dotyk zlokalizowany w kończynach górnych. Ponadto pozwala mu na poznanie właściwości terenu. po jakim się porusza. Przy znajomości trasy dotyk przejmuje też funkcję kontrolującą . W ten sposób wartość dotyku jako narządu zmysłowego biorącego udział w orientacji przestrzennej znacznie wzrasta. To. widelca.

że podobnie jak wzrok należy on do tzw. a co za tym idzie różne jakościowo dźwięki. stuki. szumy itd. -l. Barwa albo tembr zależy od kształtu fali drgającego ciała. 'mają . herców ł. Należą do nich hałasy. Absolutna cisza należy do rzadkości i najłatwiej ją osiągnąć w warunkach laboratoryjnych. Różne przedmioty będące źródłem fal dźwiękowych wywołują fale o różnym kształcie. Im drgań tych jest mniej w jednostce czasu. . czyli dźwięki. głośniejszy. Bodźce akustyczne. szelesty. I tak fale krótkie powodują wysokie tony. ' .mianowicie: wysokość siłę i barwę. a fale długie . Dźwięki można podzielić na: . tym ton jest wyższy i odwrotnie. 'poruszający się samochód.niewidomych. a więc odbierających bodźce. szelest papieru. jak np. dzwonek. wysokości. zwane szmerami. środowisko człowieka jest pełne różnorodnych dźwięków. na które one reagują. a więc zespoły tonów pojedynczych. występujące np. Otoczenie jest pełne bodźców akustycznych (słuchowych). Największą wrażliwość wykazuje ucho ludzkie na fale dźwiękowe o częstotliwości od 2000 do 4000 herców. Są onecharakterystyczne dla pewnych przedmiotów i naturalnych zjawisk. od odchylenia fali drgającego ciała.tony pojedynczej które w czystej formie wydają instrumenty. Są to przede wszystkim dźwięki złożone.powyżej 5000 Hz. Wysokość dźwięku zależy od ilości drgań na sekundę. Im amplituda ta jest większa. wśród których można wyodrębnić: . które wywołują określone wrażenia słuchowe. • > 2. Siła albo intensywność dźwięku zależy od amplitudy drgań. Jest to podobne zjawisko jak w przypadku bodźców wzrokowych (wizualnych). Bodźcami akustycznymi. -. to mieszczą się one w narządzie Cortiego w uchu wewnętrznym. wysokości i barwie.niskie tony. syrena itd. teleanalizatorów. stuk maszyny do pisania.. ńp. ' Jak już zaznaczono. dźwięk dzwonu. Tony. stanowiące zakończenie nerwu słuchowego. a powstają na skutek nierównomierhości drgań powietrza. w muzyce. Źródłem dźwięków są także przedmioty znajdujące się w ruchu. dźwięk strun fortepianowych. barwie.pewne cechy. jak np. szum morza itd. Każdy człowiek właśnie przyzwyczaja się do pewnego poziomu dźwięków i traktuje go jako rzecz zwykłą. i.fale dźwiękowe (dźwięki). Szmery. o różnej sile (głośności). Z reguły dzieli się je na: -'fale długie -do 1500 Hz. pojedynczy ton fortepianu. np. które składają się z dźwięków o różnej sile. rytmie itd.5000 Hz. tym fala jest dłuższa i odwrotnie.tony złożone.fale krótkie . których źródłem są przedmioty drgające i wprawiające w ruch cząstki powietrza. towarzyszą one-różnym czynnościom człowieka i procesom technicznym. tzn. są natomiast fale powietrza . Na wysokość dźwięku ma wpływ długość fali dźwiękowej. O ile chodzi o receptory słuchowe.na sekundę. których źródłem są przedmioty i zjawiska nie znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z receptorami. czyli tzw. które stale oddziałują na zmysł słuchu.np. 'tym dźwięk jest silniejszy. . Częstotliwość drgań ma wpływ na długość fali dźwiękowej. np. Im więcej drgań na sekundę. a . .od 1500 . Ucho ludzkie jest więc zdolne do reagowania na fale o różnej długości.fale średnie . Wartość ta wynika stąd. Receptory słuchowe człowieka reagują na fale powietrza o częstotliwości od 16 do 20 000 drgała .

. że i w dziedzinie słuchowej daje się zauważyć rozbieżność zdań wśród badaczy. s. s.2. Grazzi (1896).. barwy itd. że występujące w nim dźwięki podlegają permanentnym zmianom pod względem poziomu.. ' 1 Herc (Hz) . Te różnice stanowić' mogą dla człowieka.wbijaniu gwoździa.jak wiemy . "montowaniu elementów itd. 1926." Dzisiaj .silnych bodźców akustycznych.bodźców zmieniających? się pod względem siły. Niektórzy ź nich. . że niewidomi charakteryzują się wyższą pobudliwością (wrażliwością) słuchową w porównaniu z widzącymi. O ile chodzi o pierwsze zagadnienie. . 3. zamiataniu. Griesbach (1899) i Kunz (1908). Grzegorzewska (1926. . ' . Do nich należą np. Inni badacze. w wyniku których usprawnieniu ulegają także poszczególne mechanizmy odbioru wrażeń. Tego typu bodźce będące nośnikami określonych informacji nazywane SĄ sygnałami akustycznymi. nicami indywidualnymi. natężenia.wrodzony słuch muzyczny u niewidomych. pracy silników. Dufoura przeprowadzone w 1895 r. chodzeniu.68) pisze natomiast na ten temat: "Z powyższych badań wynika. W.. wysokości. jak: . 67 i 68) pisze w tej sprawie: "Na . .bodźców pojawiających się w sposób nagły i niespodziewany.np. co może być wywołane znacznymi róż-. barwy cey czasu tryania. nie stwierdzają żadnej różnicy między niewidomymi a widzącymi pod względem wrażliwości słuchowej. Badania słuchu u niewidomych Wobec braku wzroku sprawa znaczenia słuchu dla niewidomych była przedmiotem licznych badań już na przełomie XIX i XX wieku. Swierłow (1957.silniejszych bodźców w stosunku do tła lub odwrotnie. Gr-zegorzewska. dynamicznych układów strukturalnych.nawierzchni.wyższą sprawność zachowanych zmysłów u niewidomych. Waidele '(1905) czy Hoerter (1913). Najbardziej charakterystycznymi dźwiękami dla człowieka jest mowa dźwiękowa.lokalizacja przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców akustycznych (dźwięków). 64 --67). Dźwięki występujące w określonym środowisku mogą pochodzić bezpośrednio od źródła lub być dźwiękami odbitymi od innych przedmiotów i od podłoża .. jak np. zanik pewnych bodźców akustycznych. na której się on(r) znajdują. s. 52 Najbardziej charakterystyczną cechą środowiska akustycznego jest to.wyższa sprawność słuchu u niewidomych. badania porównawcze szwajcarskiego okulisty M. źródło informacji o tym środowisku. M. stwierdzili nawet niższość w tym zakresie u tych pierwszych (wg: M. to faktycznie niektóre dawniejsze badania wykazywały. Głównym zainteresowaniem cieszyły się wówczas takie zagadnienia. tłumaczy i wyjaśnia teoria kom53 pensacji poprzez tworzenie tzw. zwłaszcza niewidomego.jednostka pomiarowa częstotliwości dźwięku równa l drganiu (cyklowi) na sekundę. w tym również słuchu. Na ogół człowiek dostrzega jako zmianę (różnicę) pojawienie się na horyzoncie w polu percepcji słuchowej: . . podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do innych pozostałych zmysłów. W każdym razie nie można mówić o przewadze niewidomych w pobudliwości słuchowej .

a mianowicie sygnalizują mu jedynie istnienie przedmiotu czy zjawiska (będącego źródłem dźwięku). K. a samo poznanie odbywa się za pomocą Wzroku odgrywającego w tym procesie rolę wiodącą. Biirklen (1924. zdolność prawidłowej interpretacji i wyzyskania tych zmian dla celów praktycznych. Niektórzy przypisywali niewidomym w tym względzie wyższość nad widzącymi. . s. Ze względu jednak na to.że "tak jak nie zostało dowiedzione fizjologicznie wysubtelnienie słuchu w ogólności u niewidomych [. których przedtem nie słyszał (nie dostrzegał). W innym miejscu M. Rola słuchu w poznawaniu przedmiotów i zjawisk W zakresie poznawania przedmiotów i zjawisk dźwięki (bodźce akustyczne) stanowią dla człowieka widzącego drugorzędne znaczenie.jest on bardziej wyćwiczony niż słuch widzących. który predysponuje ich do zawodów muzycznych.] Słuch pod względem fizjologicznym pozostaje niezmieniony. s. Rozwija się psychiczna zdolność dostrzegania najmniejszych zmian w brzmieniu. bardzo często kojarzą dany przedmiot z cechą . 54 orientacji przestrzennej. że nie ma żadnej różnicy między słuchem niewidomych a słuchem widzących. niewidomy uczy się słyszeć (dostrzegać) dźwięki. zwłaszcza w orientacji przestrzennej". zmienia się natomiast ustosunkowanie niewidomego do dźwięków.3. że zdolność lokalizacji dźwięków podlega wpływowi treningu i że jest lepiej rozwinięta u niewidomych. Ogólnie trzeba powiedzieć. 25) z kolei uważa. odbioru mowy dźwiękowej. Blirklen (1924. Po prostu uważano. 68) stwierdza.działalności praktycznej. że bodźce akustyczne mają dla człowieka o wiele szersze znaczenie niż to. Grzegorzewska (1926. Zdecydowaną większość przedmiotów i zjawisk stara się on przede wszystkim poznać za pomocą wzroku. że niewidomi na skutek konieczności zmuszeni są częściej uciekać się do pomocy słuchu . . Prawdopodobnie nie zwiększa się przy tym ostrość słuchu [. które wynika z przedstawionych badań i stanowisk dawnych tyfiopsychologów. Natomiast Griesbach (1899) stwierdza niewielką przewagę po stronie widzących. że "jest rzeczą natomiast bardzo możliwą. ujmując cechy dostępne dla tego zmysłu. . co się słyszy. Kolejnym zagadnieniem stanowiącym przedmiot zainteresowania dawnych tyfiopsychologów była sprawa lokalizacji przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców akustycznych (dźwięków). słuch muzyczny. że mają oni wrodzony słuch muzyczny. a wśród nich Dufour (1895).poznawania przedmiotów i zjawisk.. 27). lecz dodaje. 121). Z reguły bodźce akustyczne pełnią u niego nieco inną rolę. s. Uczy się dokładniej lokalizować w przestrzeni źródło dźwięku i określać jego charakter. Niewidomi natomiast. Wielu tyfiologów.. Można je rozpatrywać w zakresie: .podstawie badań tyfiopsychologowie doszli do wniosku. Trzecim zagadnieniem rozważanym przez dawnych tyfiopsychologów był tzw. Oczywiście nie ma żadnych przesłanek tego rodzaju twierdzenia i definitywnie negatywnie wypowiedział się w tej sprawie K. dowodzą. s..] tak też przewaga ich w lokalizacji wrażeń słuchowych". tłumacząc to czynnikami wrodzonymi. Krogius (1907). 1926. Grzegorzewska. Kształci się uwaga słuchowa oraz ustala ścisła ocena tego. 3. Javal (1903). jako źródło przeżyć estetycznych. że są oni obdarzeni lepszą lokalizacją dźwięków". z uwagi na brak wzroku i ograniczone możliwości poznania dotykowego. że zdolność lokalizacji dźwięków jest wysoce indywidualna (wg: M.

budując je z pewnych elementarnych wyobrażeń zdobytych uprzednio poprzez doświadczenie [.] W czasie słuchania dźwięków wywołanych przez nieznany przedmiot albo przez ruchy. Sołowjowa (1976. a niejedno-krotnic dominujący. W. Już przy omawianiu znaczenia wzroku w praktycznej działalności człowieka zaznaczono.] Przy «wyłączeniu» percepcji wzrokowej okazało się. . Szczególnie regulująca i kontrolująca funkcja słuchu ujawnia się przy wykonywaniu czynności życia codziennego oraz czynności zawodo. 3. Rola słuchu w działalności. Jest to tzw. Mówiąc o znaczeniu i wartości bodźców akustycznych dla poznania przedmiotów i zjawisk trzeba wspomnieć o tym. pomimo że jest to cecha drugorzędna dla osoby widzącej. Jednakże zwykle przy koordynacji oba te analizatory współpracują ze sobą [. że: "W niektórych przypadkach funkcję regulującą spełnia głównie analizator słuchowy. samochodu. Zjawisko to występuje wówczas. Jednak w przypadku braku wzroku zostaję on zniewolony do intensywnej pracy i przejęcia w pewnym zakresie jego funkcji. że zmysł słuchu współdziała ze zmysłem wzroku. czyli wywołuje wyobrażenie całego przedmiotu.4. 22) podkreśla wprawdzie. transpozycji intermodalnej. czyli przeniesieniu z jednej modalności (jakości) zmysłowej na drugą. . Stąd udział elementów słuchowych w wyobrażeniach przedmiotów i zjawisk u niewidomych jest znaczny. jak ważną rolę odgrywa słuch jako kontroler i regulator działalności. węchowymi itd. Posługując się wzrokiem roli tej prawie nie dostrzegamy". 75) dodaje nawet: " . występujące w formie wspomnianych dynamicznych układów strukturalnych.w świadomości powstają 55 niekiedy całkowicie konkretne wyobrażenia danego przedmiotu oraz danej czynności". Ogólnie trzeba powiedzieć. dzwonka itd. Swierłow (1957. s. Dla niektórych przedmiotów i zjawisk są to tak charakterystyczne dźwięki.• wych. np. np. M. I.. to dodaje jednak. W miarę napełniania się szklanki dźwięk towarzyszący . skojarzenie intermodalne. których sens nie jest dla niewidomego jasny . że udział zmysłu słuchu w procesie poznania rzeczywistości u niewidomych jest znaczny. praktycznej v W działalności praktycznej u człowieka widzącego słuch nie odgrywa specjalnej i znaczącej roli. U niewidomych jest to przenoszenie głównie z modalności słuchowej na dotykową. brzęczenie pszczoły. ale pomagają również w tworzeniu nowych wyobrażeń. że wrażenia słuchowe ulegają łatwo tzw. Z tego też powodu niewidomi często kojarzą dany przedmiot czy zjawisko z ich charakterystycznym dźwiękiem. że trudno ich nie odróżnić lub pomylić. zwłaszcza że jego receptory należą do telereceptorów. dźwięk otwieranych drzwi. s. Wówczas w momencie pojawienia się bodźca słuchowego aktywizuje się cały układ strukturalny. że głównym regulatorem i kontrolerem przy wykonywaniu ruchów jest analizator wzrokowy. dźwięk wydawany przez poruszane pudełko zapałek.akustyczną. gdy wrażenia słuchowe są silnie skojarzone z innymi. a więc dotykowymi. .. dźwięki nie tylko kształtują wyobrażenia o przedmiotach. Dla przykładu można podać nalewanie płynu do szklanki przez niewidomego. .pochodzące od przedmiotów i zjawisk znajdujących się w znacznej odległości. które są zdolne reagować na bodźce . wywołując je w pamięci ludzkiej na podstawie asocjacji z poprzednim doświadczeniem. kinestycznymi.

które są dla niewidomego znaczącym sygnałem akustycznym. a. którego źródłem jest 'praca maszyny. które opierają się na znanych. jak kierunek. że dany proces wkracza w nową fazę lub że maszyna zaczyna nieprawidłowo pracować. a zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty dostępne dla dotyku. ale nie najważniejsze. przestrzeń otwartą. wyjaśnienie. (W. A więc słuch. Dla dokładnego zlokalizowania go używają natomiast wzroku.nalewaniu ulega pewnym zmianom. Mówiąc o znaczeniu wzroku w kształtowaniu nowych ruchów i czynności trzeba również zaznaczyć. 56 3.lub trójwymiarowego) albo określonej przestrzeni z takimi elementami. może być dla niewidomego pracownika sygnałem.nowych czynności. o ile jest on źródłem dźwięku. Rola słuchu w orientacji przestrzennej Znaczenie bodźców akustycznych w orientacji przestrzennej i poruszaniu się u człowieka widzącego jest niewielkie. Znaczenie bodźców akustycznych dla orientacji przestrzennej niewidomych i.-między niewidomym a przedmiotem znajdującym się w ruchu. 1957. Podobnie zmiana dźwięku. odległość itd.5. ukształtowanych ruchach. a więc przestrzeń. Obok wartości sygnalizacyjnej pozwalają one na spostrzeganie dokonywa j ących się niektórych zmian w otoczeniu. że jest ono o wiele większe dla niewidomych niż dla widzących. W tym względzie główną rolę przypisują wyniki badań naukowych wrażeniom dotykowo ruchowym. halę produkcyjną czy tzw. zwłaszcza gdy chodzi o przestrzeń dużą. np. ogólnie trzeba stwierdzić. W niektórych przypadkach przy nauce . który odbiera bodźce akustyczne sikładające się na mowę dźwiękową.wykraczającej poza możliwości percepcyjne dotyku. w której możliwe jest poruszanie się. towarzyszy słowna instruk-c^.wytwarzania wyobrażeń określonej przestrzeni u niewidomych można sprowadzić do: 1) sygnalizacji istnienia w polu percepcji słuchowej przedmiotu przeszkody będące źródłem dźwięku. Chodzi tutaj mianowicie o duże pomieszczenia. jak również wykrywanie przeszkód na drodze i ustalanie dokładnej ich lokalizacji. 3) ustalenia odległości. s.czy bodźce dźwiękowe nie posiadając elementów przestrzennych mogą wywołać wyobrażenie przedmiotu (dwu.1 Sygnalizowanie pr»edmiot6w i zjawisk Już samo zasygnalizowanie istnienia w polu percepcji słuchowej . Dla niewidomych dźwięki mają wręcz zasadnicze znaczenie w orientacji przestrzennej. 71). Swierłow.przeszkody w polu percepcji słuchowej. a więc kierunku i odległości od niewidomego. 2) ustalenia lokalizacji przedmiotu czy zjawiska będącego źródłem dźwięku. A więc bodźce akustyczne zwracają tylko uwagę ludzi widzących na obecność danego przedmiotu w najbliższym otoczeniu. że w bardzo wielu przypadkach demonstracji ruchu. i w tym zakresie spełniać może znaczną rolę kompensacyjną. sama słowna instrukcja i objaśnienie wystarcza do opanowania nowej umiejętności praktycznej. Słuch ma natomiast swój poważny udział w kształtowaniu wyobrażenia przestrzeni dużej . Z reguły ich rola ogranicza się do sygnalizacji istnienia przedmiotu .5. Rozważając to zagadnienie przede wszystkim trzeba rozstrzygnąć sprawę stosunku dźwięku do przestrzeni . jeśli nie zauważyli go uprzednio za pomocą wzroku. Mówiąc o znaczeniu słuchu w kształtowaniu wyobrażeń przestrzennych. który jest przedmiotem nauki.

Nie zawsze wyobrażenia te -są adekwatne do sygnalizowanego przedmiotu. z którego pochodzi dźwięk. Oczywiście. co głownie czyni dotyk. w jakiej się od niego znajduje. który zaczął do niego mówić. węchowymi itd. s. np. Dźwięki nie tylko pozwalają niewidomym na stwierdzenie obecności przedmiotu w danej przestrzeni.ma stałą lokalizację . słysząc określony dźwięk. mają jednostajne i równomierne . Z tego też powodu bardzo istotne jest stwarzanie w trakcie nauczania i wychowania dziecka niewidomego warunków do poznawania otaczającego świata za pomocą wszystkich pozostałych . zawsze wyobraża sobie jego źródło. zaczęło grać radio. Jeśli chodzi o kierunek źródła dźwięku. czy jest on stabilny .5. Ogólnie można więc powiedzieć. że bodźce akustyczne pozwalają również w pewnym zakresie poznawać zmiany pojawiające się w otoczeniu.jeżeli bodźce akustyczne były skojarzone z innymi (dotykowymi. Podobnie na podstawie pojawienia się nowych dźwięków lub zmiany istniejących w polu percepcji niewidomy orientuje się.nie zmieniające się cechy akustyczne. o czym będzie mowa w dalszej części. a więc pozwalają niewidomym poznawać rzeczywistość nie statycznie. Często są to po prostu wyobrażenia surogatowe. siły i barwy. że w danej przestrzeni pojawił się nowy przedmiot. człowiek. celem podjęcia pewnych praktycznych decyzji. sprowadza się do określenia kierunku. Przeciwnie. a mówiąc dokładniej . że większość przedmiotów czy zjawisk (będących źródłem dźwięku) ma swoje charakterystyczne cechy akustyczne różniące się pod względem wysokości. ktoś zaczął wbijać gwóźdź. jeśli są źródłem dźwięku. "Doświadczenie życiowe . Ustalanie lokalizacji przedmiotów i zjawisk Zagadnienie ustalania lokalizacji przedmiotu lub zjawiska na podstawie bodźców akustycznych. Wynika 57 ono stąd. Wyobrażenia te są względnie dokładne. 58 3. Jednak niewidomy. Zresztą dla orientacji przestrzennej i poruszania się w przestrzeni nie jest konieczne dokładne wyobrażenie przedmiotu znajdującego się na drodze. to ustalenie go możliwe jest . Wystarczy tutaj stwierdzenie przybliżonej wielkości i charakteru danego przedmiotu. lecz dynamicznie jako podlegającą stałym zmianom. ale również na ustalenie. i odległości pomiędzy źródłem dźwięku a niewidomym.pisze W.czy znajduje się w ruchu. dla niewidomego charakterystyczny dźwięk przedmiotu będącego w ruchu ulega zmianie w zależności od odległości. Do spostrzeżenia istnienia przedmiotu w danej przestrzeni wystarcza właściwie słyszenie jednouszne (mono-. lub piesek. 72) -: nauczyło człowieka ustalić przyczynę wywołującą dźwięk oraz określać źródło dźwięku na podstawie jego właściwości: barwy albo części składowych szmerów".auralne).zmysłów. który człapie łapkami.przedmiotu czy zjawiska ma dla niewidomego określone znaczenie. Z reguły przedmioty ze stałą lokalizacją.2. Jako przykład może posłużyć tutaj głos człowieka zbliżającego się lub oddalającego się od niewidomego albo szum jadącego samochodu. np. dźwięk nie posiadając cech przestrzennych nie jest w stanie przekazać kształtu przedmiotu będącego źródłem dźwięku. Swierłow (1957. jeżeli przedmiot jest znany niewidomemu. albo wystąpiło określone zjawisko.) przy kształtowaniu wymienionych już dynamicznych układów strukturalnych stanowiących fizjologiczne podłoże wyobrażeń.

2.' 1.. ale i na podstawie jego brzmienia (timbre). czy dany przedmiot jest w ruchu czy nie. słuch dwuuszny daje nam możność określić z dużą dokładnością kierunek źródła dźwięku (liczne obserwacje wykazały. 40 i 41). Najważniejsza pozostaje jednak sprawa ustalenia przez niewidomego odległości między. że każde ucho odbiera je jako wrażenie o różnym natężeniu. natężenia i barwy czy też nie. Według tego autora ustalenie kierunku dźwięku odbywa się: . Ansaldi dowodzi. skąd pochodzi dźwięk. Na znaczenie tego zjawiska dla niewidomych zwrócił już uwagę włoski ty-flolog L. "Gdy wsłuchujemy się obu uszami . W. ruchy własnej osoby w stosunku do otaczających przedmiotów" (cyt. co powoduje.nim a przedmiotem będącym źródłem dźwięku.głowa niewidomego stanowi pewnego rodzaju cień akustyczny. Puzyna <1977. za: M. Grzegorzewska. co stanowi zasadniczy czynnik pozwalający wnioskować o kierunku dźwięku na podstawie różnicy otrzymanego wrażenia". Ansaldi pod koniec XIX wieku. Swierłow (1957. s. w związku ze zmianą położenia źródła dźwięku i osoby słuchającej..wyłącznie za pomocą słyszenia dwuusznego (biauralnego).. s. Dla uzyskania lepszych efek^&w niewidomi ustawiają często głowę. Generalnie trzeba powiedzieć. dla niewidomych posiada nieobliczalną wartość. 66). s. a mówiąc dokładniej ucho. pod odpowiednim kątem (dokonują skrętu głowy). 3. że droga dźwięku do obu uszu jest różna. Jak już podkreślono. Przy falach dźwiękowych stosunkowo długich (dźwiękach niskich) do 1500 Hz na podstawie różnicy czasu dojścia fali -dźwiękowej (bodźca akustycznego) do obu uszu. Dzięki kierunkowi mogą oni odróżnić położenie oddalonych przedmiotów i ich ruchu lub odwrotnie. Ustalenie kierunku dźwięku przez niewidomych może być nawet bardzo dokładne. W przypadku znajomości przedmiotu może on sto. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie mechanizmu ustalania 'kierunku źródła dźwięku podaje C. to niewidomi ustalają na podstawie tego. . pozbawione jest większego znaczenia dla widzących. Dla fal dźwiękowych o długości od 1500 do 5000 Hz teoretycznie określenie dźwięku powinno być najtrudniejsze. celem stworzenia opty59 malnych warunków do wykorzystania zjawiska słyszenia biauralnego dla ustalenia kieruniku źródła dźwięku. Jeśli chodzi o ustalenie. Podczas gdy spostrzeżenie kierunku. a zwłaszcza czy jest to odległość stała czy ulegająca zmianie. Szczególnie jest to istotna sprawa przy przechodzeniu przez . czy dane źródło dźwięku znajduje się w stałym punkcie w przestrzeni czy jest ono w ruchu.dźwięk usłyszany w prawym polu słyszenia zostaje odczuty z większą intensywnością przez ucho prawe i lewe. taki sam dźwięk słyszany bywa z różną intensywnością przez ucho prawe i lewe. doświadczenie nauczyło niewidomych wykorzystywać dźwięki i ich charakterystyczne cechy do ustalenia . że niewidomi na podstawie bodźców słuchowych nie mogą zbyt dokładnie określać swojej odległości od przedmiotów. że "jesteśmy przyzwyczajeni sądzić o kierunku dźwięku nie tylko na podstawie jego intensywności. Mówiąc inaczej. Zjawisko to daje najkorzystniejsze dla niewidomego efekty. jeśli źródło dźwięku znajduje się w takim położeniu. 72) pisze w tym zakresie: .pisze on . czy dany dźwięk ulega zmianie pod względem siły.jezdnię. Przy falach dźwiękowych stosunkowo krótkich (dźwiękach wysokich) powyżej 5000 Hz.^ sunkowo dokładnie określić. 1926. w jakiej odległości on się znajduje. że omyłki nie przekraczają tutaj 3-4 stopni)".

Swierłow (1957. Pisze on: "W przypadku dźwięku złożonego ze źródeł dobrze znanych odbiorcy. Burklen. toteż w miarę oddalania się przedmiotu wydającego dźwięk stopniowo przestajemy słyszeć najpierw słabsze.lokalizacji. wskutek czego ze zwiększaniem się odległości od źródła zmieniają się proporcje intensywności pomiędzy składowymi o dużej i małej częstotliwości. Oczywiście. samochód. potem silniejsze dźwięki. ocena oparta na opisanym zjawisku jest dokładniejsza przy większych odległościach od źródła. Doświadczenie życiowe nauczyło niewidomych na podstawie tych zmian określać odległość. a odbiorca słyszy dźwięk o nieco innej barwie.] Dźwięki złożone nie tylko pomagają określić źródło dźwięku. ale także jako źródło . dźwięk muchy z bliska i samolotu z daleka miałby tę samą siłę i odbie. jest w ruchu.(1904) przyjmował. Rola słuchu w odbiorze mowy Podobnie w zakresie odbioru mowy dźwiękowej bodźce akustyczne mają większe znaczenie dla niewidomych niż dla widzących. w jakiej w danym momencie znajduje się oddalające lub zbliżające się źródło dźwięku. Są to dźwięki o różnej sile. że każde nasilenie dźwięku można tłumaczyć przybliżaniem źródła dźwięku i odwrotnie. towarzyszących. W skład tych szmerów wchodzą zawsze dźwięki o różnej intensywności. że decydujące znaczenie dla określania'^ przez niewidomych odległości przedmiotów w ruchu odgrywają dźwięki złożone. 40) podkreśla znaczenie zmiany barwy dźwięku w tym zakresie. •l" s. czyli szmery. . zmniejszanie siły dźwięku . Heller . 1924. 72) pisze: "Czysty muzyczny dźwięk .3. Dzisiaj przyjmuje się. lecz wystarczająca do podjęcia odpowiednich decyzji w trakcie samodzielnego poruszania się w przestrzeni. które występują właściwie stale w otoczeniu człowieka. że niewidomi kierują się tutaj wyłącznie siłą dźwięku.6.. przypadku. Puzyna (1977.. Wówczas .ton nie zawierający żadnych uzupełniających dźwięków. Podobnie C. s. Ustalanie odległości przedmiotów znajdujących się w ruchu Dla orientacji przestrzennej i poruszania istotniejsze jest jednak ustalanie odległości w. 3. tzw. nie każdy niewidomy i nie zawsze może prawidłowo ocenić tę odległość w metrach lub innych jednostkach miary". nadających mu określoną barwę. Dzięki temu szmer stopniowo zmienia swój charakter. T. np. a więc od źródeł o dużej intensywności. 'Ci pierwsi wykorzystują mowę dźwiękową (zespół bodźców akustycznych) nie tylko jako środek porozumiewania się z otoczeniem. Dawniej sądzono. przejścia przez ulicę. ocena odległości od samolotu czy pociągu. Ocena odległości potrzebna jest niewidomemu do podjęcia decyzji w sprawie np.jego oddalaniem.5. ułatwienie oceny odległości od takiego źródła wiąże się z intensywniejszym tłumieniem przez powietrze jego składowych o częstotliwości dużej. W miarę oddalania się źródła dźwięku intensywność szmeru stopniowo maleje. gdy dany przedmiot. Jest to niewątpliwie ocena orientacyjna. jak również zmieniające się w poszczególnych odstępach czasu. W. rany byłby jako wrażenie o tej samej głośności (wg: K. nie może stanowić żadnego kryterium do wydawania sądów o oddalaniu źródła dźwięku [. bywa oparta właśnie na takim zjawisku'\ 3. s. 24). Oczywiście. wysokości i barwie.

"wrażenie przeszkody". Kompensacyjny charakter "zmysłu przeszkód" 4. zanim nastąpi bezpośredni z nią kontakt. Powstało wówczas kilka teorii starających się je wyjaśnić. ze słuch należy do teleanalizatorów . 61 4. zadowolenia. Ogólnie można powiedzieć. słuchanie muzyki. Zjawisko to polega na odczuciu przez niewidomego przeszkody na odległość.1. w zasadzie u widzących i niewidomych jest taka sama. Teorie wyjaśniające "zmysł przeszkód" / Zagadnienie "zmysłu przeszkód" było przedmiotem 'zainteresowania już dawnych tyfiopsychologów. że w przypadku braku wzroku wartość kompensacyjna zmysłu słuchu jest dość duża. Czy istnieje "zmysł przieszkód" u . niewidomi częściej korzystają z różnych form kulturalnych opartych na bodźcach akustycznych.. Z uwagi na to. które odbierałyby tego rodzaju wrażenia. Przeglądu teorii dokonał u nas w kraju Włodzimierz Dolański (19'54) w swojej pracy pt. że wrażenie to sygnalizuje tylko zbliżanie się niewidomego do przeszkody.2.jak niektórzy określają . że zjawisko "zmysłu przeszkód". albowiem pozostałe teleanalizatory (zmysł węchu. "tele-stezja". recytacji. dla którego u nas w Polsce przyjęła się nazwa: "zmysł przeszkód". odgrywa poważną rolę w życiu każdego niewidomego. np. budynku. Pierwszą wzmiankę o nim można znaleźć w 1749 r.. "percepcja twarzą". 4. że niewidomy. "zmysł X". Zaobserwował on. Jak dotychczas nie stwierdzono specjalnych receptorów. Jednak z uwagi na ograniczenie doznań estetycznych. które nie są źródłem dźwięku. których źródłem są bodźce wzrokowe. Oczywiście mówimy tutaj o przeszkodach. zwłaszcza ze zmysłem dotyku. które występuje nieomal u wszystkich niewidomych. np. "dotyk na odległość". że niewidomi zatrzymują się przed przeszkodą i potrafią ją omijać. Otwarcie trzeba powiedzieć.7. Rolę tego zmysłu trzeba jednak widzieć i oceniać w połączeniu z pozostałymi zmysłami.w górnej części twarzy pewien rodzaj muśnięcia lub lekkiego ucisku albo .stan przygnębienia. zwłaszcza w czasie poruszania się w przestrzeni. Opis zjawiska "zmysłu przeszkód" Charakter kompensacyjny ma również zjawisko występujące u niewidomych. Rola słuchu w przeżyciach estetycznych Wartość dźwięków ."mrowienia". Objawia się ono w ten sposób. (śmiech) itd. u Diderota w jego słynnej pracy Listy o niewidomych do użytku tych.poznania pewnych cech osoby mówiącej. skroni.jako źródła przeżyć estetycznych.rola jego w tym zestawie jest dość istotna. kinestetycznym itd. odczuwa w okolicy czoła. 3. drzewa itp. zbliżając się do przeszkody w postaci np. radości . Z przedstawionych rozważań wynika. Ogólnie trzeba powiedzieć. gałek ocznych . wieku a nawet pewnych stanów psychicznych . słupa telefonicznego. Jest to więc ogólne wrażenie przeszkody bez bliższego określania jej wielkości i charakteru. Oprócz tej nazwy można również spotkać takie określenia jak: "szósty zmysł". Dużym zainteresowaniem licznych tyfiopsychologów cieszyło się to zjawisko na początku bieżącego wieku. którzy widzą. Pod tym względem jest on najważniejszym zmysłem. wibracji) nie przedstawiają dla niewidomego tak dużej wartości. że pomimo licznych badań kryje ono w sobie nadal wiele niejasności. płci.

że zjawisko "zmysłu przeszkód" jest natury dotykowej. nagle wzrasta o określony interwał i pozostaje na tym poziomie aż do chwili. Teoria termiczna A. . 18). jak ospa. aby wywołać wrażenie słuchowe. 1954. które przeszły takie choroby. Wyniki tych badań wykazały. Główną rolę odgrywają w nim bodźce dotykowe. odrą czy szkarlatyna. Truschel żadnego znaczenia barwie dźwięku gdy chodzi o wykrywanie przez niewidomych przeszkód na swojej drodze.ucisk fal powietrza na twarz. którego źródłem są kroki. kiedy minie się ten obiekt. Szczególnie w ten sposób odczuwają przeszkodę osoby. Wrażenie ucisku występuje przy zbliżaniu się niewidomego do przeszkody. ale i dla określenia ich przybliżonej odległości i położenia" <wg: W. że "modyfikacja odgłosów kroków. że przy zbliżaniu się do obiektu znajdującego się równolegle do drogi siła dźwięku. że niewidomi lepiej odczuwali naczynia 'rozgrzane.bezwzględna cisza sprzyja przejawom "dotyku na odległość". Natomiast nie przypisuje L. W. 15). którzy stracili wzrok na skutek wypadku. że zdolności odczuwania przeszkód nie mają ociemniali. Ponadto Kunz twierdzi.na czarno. zarzucając nawet Kunzowi nierzetelność w przeprowadzeniu badań. zewnętrzne przewody słuchowe oraz błonę bębenkową. Kunz (1907) twierdzi. Dolański.przy zasłoniętych uszach zjawisko to nie zanika. Zwrócił on także uwagę na fakt. a cylindry odwrócone czarną stroną do twa63 . a mówiąc dokładniej . 62 stąpanie lub uderzanie laską o nawierzchnię. posiada znaczenie nie tylko dla wyczucia przedmiotów. . gdy niewidomy jest w ruchu i nagle zbliża się do przeszkody (wg: W. Zjawisko "zmysłu przeszkód" nazywa on "dotykiem na odległość" i bezwzględnie wyklucza w nim udział zmysłu słuchu. s. w szczególności na czoło. a z drugiej . 20) robi wiele krytycznych uwag pod adresem tej teorii. .niektórzy głuchoniewidomi obdarzeni są "dotykiem na odległość". . powieki oczu. 1954. Teoria uciskowa M. Podobne zjawisko występuje przy zbliżaniu się niewidomego do przeszkody.' ^ Teoria akustyczna L. Na podstawie wielu badań stwierdził on. Kunsa Na podstawie swoich badań M. Dolański (1954. powodujące w konsekwencji hiperestezję naskórka twarzy. Truschela L. że: . napełnione wodą. spowodowana odbitymi falami dźwiękowymi. Twierdzenie dotyczące charakteru dotykowego tego zjawiska opiera na tym. które występują na skutek odbicia się fal dźwiękowych o przeszkodę znajdującą się na drodze.zjawisko to intensyfikuje się. s.niewidomych. wówczas niewidomy odbiera je za pomocą zmysłu statycznego (równowagi). że jeżeli fale dźwiękowe są zbyt słabe. Krogiusa W przeciwieństwie do poprzednich teorii A. a zwłaszcza ich modyfikacjom.' Zauważył on. Jego badania polegały na przybliżaniu do twarzy niewidomych pustych lub napełnionych wodą o temperaturze 42° cylindrów pomalowanych z jednej strony na biało. co stanowi podstawę do wnioskowania o jej obecności na drodze. Krogius '(1907 i 1908) podkreśla znaczenie wpływów termicznych (zmysłu temperatury) w "zmyśle przeszkód". s. Truschel (1906) przypisuje główne znaczenie w zjawisku "zmysłu przeszkód" bodźcom akustycznym. Dolański.

Gdy zbliżamy się do przeszkody. np. gdy obrażeniu ulega wrażliwość słuchowa. że w przypadku przejściowej choroby. . 64 'Heller dokonał wielu badań nad udziałem poszczególnych zmysłów . przyjmuje w zasadzie akustyczną teorię "zmysłu przeszkód" Truschela. 21 i 22) pisząc: "Gdyby naprawdę różnica termiczna zachodząca pomiędzy twarzą osobnika postępującego naprzód a przeszkodą znajdującą się na drodze była . co się znajduje poza nią. że są one dla nas prawie niedosłyszalne. Żaden z nich nie posiadał tej zdolności. Teoria J.:• P.że podstawą wyczuwania przeszkód są zaburzenia akustyczne. bowiem na ogół wszyscy ludzie mają jednakową temperaturę z wyjątkiem chorych". kataru. do których się zwrócił w tej sprawie. który rozróżnia 3 możliwości zetknięcia się niewidomego z przeszkodą: • -'przeszkoda zbliża się do niewidomego. Dolański (1954.niewidomy i przeszkoda zbliżają się do siebie. że znajdzie przeszkodę na swojej drodze i dzięki temu może ją ominąć. które wkrótce wystąpią w formie charakterystycznego uczucia ciśnienia w okolicy czoła. że zjawisko to składa się z "kompleksu wrażeń". Proces odbioru wrażenia przeszkody przez niewidomego opisuje on w następujący sposób: "Zmiana odgłosu kroków zniewala go do skupienia uwagi na wrażeniach dotykowych. lecz nadaje jej inną interpretację. jak też dotyku ma w nim swój udział. s. i z powstałej ciszy wnioskujemy. W pierwszym przypadku przeszkoda naciska na warstwę powietrza. O akustycznym charakterze "zmysłu przeszkód" Villey wnioskuje również ze stanowiska 11 głuchoniewidomych. s.istniały również teorie przyjmujące. niż gdy były odwrócone stroną białą. Według A. Dlatego wrażenia słuchowe nabierają znaczenia sygnału . równocześnie słabnie wyczuwanie przeszkód. że zarówno zmysł słuchu. Ponadto przytacza on doświadczenia innych niewidomych. którzy twierdzą. v ..rzy wydawały im się bliższe. a niewidomy odczuwa to jako ciśnienie. Doszedł do wniosku."zmysłu przeszkód" za pomocą jednego rodzaju wrażeń . Villey (1924) niewidomy profesor uniwersytetu w Caen . odcina nas ona od tego wszystkiego. We wszystkich tych ^sytuacjach występuje zjawisko nacisku na warstwę powietrza znajdującą się między niewidomym a przeszkodą.w wyczuwaniu przeszkód na drodze. Heller (1904).Yilleya . Teoria akwtyciziw P. Będąc sam niewidomym oraz mając możliwość wymiany własnych doświadczeń z innymi niewidomymi dokonał własnej oceny i interpretacji tego bardzo charakterystycznego zjawiska występującego u osób pozbawionych wzroku. Hellera Obok prób wyjaśnienia . to niewidomy nie mógłby nigdy spostrzec obecności osób znajdujących się obok niego. Dolański (1954.(Francja). 22) .powodem wyczucia przeszkody. a otaczająca nas przestrzeń jest nasycona wielką ilością fal dźwiękowych tak cichych. które odbija się od przeszkody i wraca z powrotem dając jednak dużo słabszy ucisk na twarz niewidomego. W drugim przypadku niewidomy naciska na warstwę powietrza. a 3 z nich nawet ją utraciło w momencie utraty słuchu. Krogiusa wyniki te miały potwierdzać znaczenie czynników termicznych w wyczuwaniu przez niewidomych przeszkód. ciszy absolutnej nie ma. Teorii tej zdecydowanie przeciwstawił się W.Villey sądzi . Takie stanowisko reprezentował T. -niewidomy zbliża się do przeszkody. że coś odgradza nas od reszty świata". niewidomy wie wówczas z całą pewnością.pisze W.

ostrzegawczego. Z kolei odbite fale powietrza trafiają na wrażliwą powierzchnię twarzy (czoła. jakie nakłada na nie ślepota. ' Jak już zaznaczono . za: W.s. Ponieważ nie możemy przypuścić. przede wszystkim zaś dlatego. że jest to zdolność nabyta przez istoty.jako odgłos (oddźwięk). 74) główne znaczenie przypisuje zmysłowi dotyku. których źródłem są kroki niewidomego. Grzegorzewska (1964. 94) . Występuje ona u niewidomych jako znakomite przystosowanie się do specjalnych warunków ich życia". 25). Fale te również wracają do niewidomego. . ponieważ skóra oddaje -część swego ciepła chłodniejszej warstwie powietrza. Majewakt. to w genezie "izmysłu przeszkód" M. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem strukturalnym. policzków) i zostają odczute jako pewnego rodzaju ucisk. s. wrażeń ściśle ze sobą zespolonych w czasie.nie tylko jako wrażenie wywołane określonymi bodźcami. Widziała ona" to zjawisko szerzej . 3) członu emocjonalnego w postaci obawy lub niepokoju wobec grożącego .nie jest żadnym zmysłem. o wyraźnym początku i końcu. która opracowała własną ocenę i interpretację tego zjawiska. mających na celu zwrócenie jego uwagi" (cyt. . Można w ogóle powątpiewać. "Zmysł przeszkód" pisze ona (1926. s. Słuchowi autorka przypisuje pomocniczą rolę. s. aby ów całokształt ochronny istniał w chwili urodzenia niewidomych.Oprócz tego niewidomy odbiera wrażenie zimna. jak też wysokości. należy przyjąć. które są zmuszone do Wytworzenia sobie specjalnych struktur dla przełamania tych hamulców. W ten sposób następuje skojarzenie (asocjacja) W czasie między wrażeniami dotykowymi i słuchowymi.według M. którego zadaniem jest wzbudzanie pewnego stanu przygotowania w ośrodkach spostrzegawczych. z którą się zetknęła. aby zdolność ta mogła się przejawić u widzących w całej pełni wobec braku wyćwiczenia. A więc jest to cecha nabyta w ciągu życia niewidomego w wyniku specyficznych warunków życia jako pewien mechanizm kompensujący brak wzroku w orientacji przestrzennej. Doznawszy specyficznych wrażeń słuchowych niewidomy odbiera je jako sygnał o zbliżaniu się do przeszkody. Grzegorzewska. Nie wyklucza ona udziału sfery sensorycznej.. Teoria M. ale traktuje ją jako jeden z członów tego zjawiska. że byłaby u nich pozbawiona wszelkiej celowości. 2) członu intelektualnego polegającego na zrozumieniu grożącego niebezpieczeństwa. Grzego-rzewskiej . Psychologia mię zmienionej . Przy poruszaniu się cząstki powietrza zostają wprowadzone w ruch i w przypadku przeszkody zostają od niej odbite. skroni. Dolański 1954. Grzeg-orzewskiej Zagadnieniem "zmysłu przeszkód" zajmowała się u nas także M. o jasno zaznaczonej celowości. Zmiana dźwięków dotyczy zarówno ich natężenia. 94) . lecz w for65 5 T. Cała jego struktura . muśnięcie.człon sensoryczny stanowi tylko jeden z elementów "zmysłu przeszkód". A więc wrażenia słuchowe spełniają tutaj jedynie funkcję sygnalizacyjną.składa się z 4 głównych członów: 1) członu czuciowego powstającego na tle specyficznych bodźców dotykowo-słuchowych wywołanych obecnością przeszkody. Jeśli chodzi o sferę sensoryczną. (1962. której bliską obecność wyczuje za pomocą wrażeń dotykowych na twarzy. Przy zbliżaniu się do przeszkody następuje także odbicie fal dźwiękowych.

niewidomi odczuwają na skroni. Do takich należą fale dźwiękowe występujące w środowisku. który przeprowadził dość dokładne badania w tej kwestii. Dolanskiego Obok M. czole czy okolicach oczu. Grzegorzewskiej "zmysłem przeszkód" zajmował się również u nas w Polsce W. Ostatecznie Dolański (1954. jak też innych przedmiotów będących źródłem dźwięku. Przyjmuje on (1949 i 1957). że największą wrażliwość dotykową na twarzy wykazują wargi. lecz o określonym natężeniu i zabarwieniu. Zjawisko to ma więc charakter reakcji odruchowo-^wiarunko-wej. Sijoierłowa Na zakończenie należałoby przytoczyć dość ciekawą interpretację zjawiska "zmysłu przeszkód" radzieckiego tyfiopsychologa W. które znajdują się w pobliżu człowieka. odbite od przeszkody. która stanowi jedno z poważniejszych dzieł poświęconych temu zagadnieniu. Jako dowód przytacza fakt. Później w miarę nabywania doświadczenia korzysta z innych sygnałów ostrzegawczych. Wyklucza w nim całkowicie udział zmysłu dotyku. jak twierdzi Dotański. Początkowo niewi66 domy chroniąc się przed zderzeniem z przeszkodą wysuwa ręce przed siebie. W. leży instynkt obronny.muśnięcie na skroniach. Równocześnie powoduje ono prawie niedostrzegalne uczucie dotyku.tknięcia z przeszkodą (zatrzymanie się. 115) określa "zmysł przeszkód" jako "mechanizm strukturalny. czyli w górnej części twarzy. która powstaje w miarę doświadczenia osobistego polegającego na przykrym zetknięciu się z różnymi przeszkodami. s. Teoria W. które są nabywane w zależności od indywidualnych warunków życiowych. wówczas receptory . Wyniki tych badań oraz swoje wyjaśnienie "zmysłu przeszkód" przedstawił w wymienionej już pracy pt. zwolnienie chodu). zmiana kierunku. że w naturalnym środowisku człowieka znajdują się liczne i bardzo złożone dźwięki o różnej wysokości. Pojawienie się wrażenia ucisku czy mrowienia na twarzy wyjaśnia on teorią Pawiowa o odruchach warunkowych. odbija te dźwięki. które zjawia się po otrzymaniu ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych. Wzięło w nich udział 42 niewidomych. Dolański główną rolę w "zmyśle 'przeszkód" przypisuje bodźcom akustycznym. jest wynikiem odruchowego procesu psychofizjologicz-nego". wówczas niewidomy odbiera je jako oddźwięk (odgłos) w formie zmodyfikowanej. .niebezpieczeństwa. a uczucie muśnięcia na twarzy. sile i barwie. Podobnie przedmiot--przeszkoda. Dolański (niewidomy). Czy istnieje "zmysł przeszkód" u niewidomych. Jeśli są one dość silne. Pochodzą one zarówno od samego człowieka. Ulegają one odbiciu od przedmiotów. 4) reakcji ruchowej mającej na celu uniknięcie niepożądanego ze. a przecież muśnięcie czy ucisk. główne bodźce natury słuchowej. która dogłęb. Jeśli natomiast są to dźwięki bardzo słabe lub zbliżające się do progu wrażliwości słuchowej. W formie zmodyfikowanej wracają cne do niewidomego jako sygnał ostrzegawczy. która znajdzie się na drodze niewidomego. czole. Stąd jego teorię można zaliczyć do teorii akustycznych. którego podstawą jest instynkt obronny. Teorię Grzegorzewskiej należy uznać za jedną z teorii.niej stara się wyjaśnić to złożone zjawisko u niewidomych. Teoria W. jaki pojawia się w momencie zbliżania się do przeszkody. Swierłowa. na podstawie których odrzuca wszystkie dotychczasowe teorie. Przeprowadził on liczne badania nad tym zagadnieniem. U podstaw tego zjawiska. a więc słuchowi.

Mają na nie także negatywny wpływ takie czynniki. niejasne wrażenie o charakterze akustycznym. wyrażniejsze. Kompensacyjna rola zmysłu węchu Na zakończenie omawiania kompensacyjnej roli poszczególnych zmysłów należy jeszcze wspomnieć o zmyśle węchu. Prawdopodobnie jest ono uwarunkowane kurczeniem się płytkich mięśni podskórnych. Wydaje się jednak. wzrokowego". Materiały twarde i gładkie lepiej odbijają fale i dlatego 'odczucie przeszkody jest. jak u widzących. Zagadnieniem "zmysłu przeszkód" zajmowało się więc wielu badaczy. że u pewnych osobników widzących na widok przedmiotu znajdującego się bezpośrednio przed twarzą i pozornie im zagrażającego. a wrażenie. ale jako słabe i niejasne wrażenie. 5. niewidomy nie traktuje jako wrażenie słuchowe. s. który jednak zjawia się na skutek spostrzegania słuchowego. Być może. s. choć taka nazwa u nas się przyjęła. zmęczenie. że również u niewidomych powstaje w skórze twarzy podobne wrażenie jako odruch. względnie dać własne interpretacje tego tak bardzo charakterystyczne dla osób pozbawionych wzroku zjawiska. Im większa i szersza przeszkoda. dekoncentracja czy hałas. skrzynia odwrócona otworem do niewidomego są bardzo wyraźnie odczuwane przez niewidomych. A więc jest to zmysł. 105 i 106) stwierdził. że na intensyfikację wrażenia przeszkody ma także wpływ wielkość. Swierłow (1957. które wskazuje na obecność w pobliżu przeszkody . Natomiast dźwięki. Ma on dla niewidomych również określone znaczenie. a 'nie. które posiadają największą energię. Podobnie na intensywność wrażenia ma wpływ kształt przeszkody. że należy on do teleanalizatorów. które trudno bliżej określić". Opierając się na badaniach Szyslina dotyczących osób widzących stara się wyjaśnić mechanizm powstawania tych wrażeń u niewidomych. Reagują one na substancje charakteryzujące się dużą lotnością. ani temibru". którzy 'starali się stworzyć własne teorie. przede wszystkim dlatego. W tych warunkach dźwięki tracą właściwie swoje charakterystyczne cechy. nie posiadają "ani tonu. do czego większość badaczy się skłania. a zwłaszcza szerokość przeszkody. Na podstawie swych badań W. 99) pisze na ten temat: "Działanie bardzo słabych dźwięków odbitych od przedmiotu wywołuje w pewnych warunkach bardzo słabe. to znaczy że zasadniczą rolę odgrywają w nim bodźce dźwiękowe. podobne do dotyfcowego. Na pewno jest to zjawisko bardzo złożone i trudno uznać je za jeden ze zmysłów. że zjawisko to ma charakter akustyczny.W. Przeciwnie cisza sprzyja intensyfikacji tego wrażenia. które zaledwie y/znoszą się ponad próg wrażliwości słuchowej. który tworzy przeszkodę. s. jakie one wywołują. który obok zmysłu słuchu i zmysłu wibracji reaguje na bodźce pochodzące od przedmiotów i zjawisk znajdujących się w określonej odległości. jak choroba. który znajduje się ^v przewodach nosowych.pisze Swierłow (1957. czyli na bodźce bardzo niskie. Bardzo łatwo wytwarza się przy tym odruch warunkowy. Receptory węchowe mieszczą się w nabłonku węchowym. Nazywa je "utajonym wrażeniem słuchowym". Swierłow (1957.słuchowe reagują tylko na te spośród nich. "Obserwacje profesora Szyslina . Nie bez znaczenia jest także rodzaj materiału. Na przykład stos drewna lub różnych przedmiotów. Wyczuwanie przeszkód na odległość jest w różnym stopniu rozwinięte u poszczególnych niewidomych. 103) wykazały. tym niewidomy wyczuwa ją z większej odległości. a więc łatwo mieszają się z powietrzem i łatwo się w . w skórze twarzy powstaje charakterystyczne wrażenie pochodzenia wtórnego.

np. jak również bez związku i zależności od środowiska społecznego dziecka. Mówiąc o wartości zapachów w życiu niewidomych trzeba je zawsze rozpatrywać w powiązaniu z innymi bodźcami. zaczyna nieprawidłowo funkcjonować i zagraża pożarem. albowiem będziemy zajmować się w niej psychicznym rozwojem niewidomych od ich poczęcia aż do osiągnięcia dojrzałości. albo że maszyna. s. a zwłaszcza w pracy zawodowej. 122) pisze: "Czasami niewidomi posługują się węchem w pracy zawodowej dla dokonania wyboru gatunku drewna. Natomiast jego identyfikacja i poznanie przedmiotu czy zjawiska. lasu itd. a niekiedy metalu". III. Zapach np. a które polegają na występowaniu coraz to nowych zjawisk psychicznych (procesów. ulega przypaleniu. jakie dokonują się w organizmie dziecka w poszczególnych okresach jego życia. na której pracuje. Przez rozwój psychiczny należy rozumieć proces jakościowych i ilościowych zmian. Oczywiście dotyczy to znanych tras. w której się poruszają. Pozwala to im na ustalanie miejsca. które dokonują się w poszczególnych okresach rozwojowych życia człowieka. Również wonie mogą być źródłem doznań estetycznych dla . łąki. Duże znaczenie mają bodźce węchowe także dla orientacji przestrzennej i pruszania się.nim rozchodzą docierając w ten sposób do receptorów węchowych. czy zmierzają do obranego celu. i kontrolowanie. W rozwoju dziecka trzeba wyróżnić: . posiadają zdolność wywoływania wyobrażenia całego przdmiotu czy zjawiska. zapachy kwiatów. Wprowadzenie Bardziej odpowiednią nazwą dla tej części skryptu byłaby "psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży niewidomej". cech) i doskonaleniu się już istniejących.niewidomych. a więc do ukształtowania wszystkich procesów psychicznych i osobowości. W ten sposób na podstawie percepcji tych cech niewidomi mogą łatwo poznać przedmiot czy zjawisko. Swierłow (1957. W niektórych przypadkach zapachy mogą mieć także znaczenie w praktycznej działalności niewidomego. Wobec braku wzroku zmysł węchu u niewidomych nabiera określonego znaczenia. którą gotuje. Pojawienie 68 się jakiegoś nowego zapachu w środowiaku. Za pomocą woni niewidomi mogą ustalać stałe punkty w przestrzeni. że zapachy są charakterystyczne dla wielu przedmiotów i zjawisk oraz stanowią ich dość c istotną cechę. od którego on pochodzi. zwraca tylko na niego uwagę osoby widzącej. Mówiąc o wartości zapachów w pracy zawodowej W. produkty żywnościowe. apteka. spalenizny może być sygnałem dla 'niewidomego. że wrażenia węchowe ulegają łatwej transpozycji. Przede wszystkim trzeba podkreślić. dla którego nie jest on charakterystyczny. jak np. w którym się znajdują. Bodźcami węchowymi są wszelkiego rodzaju zapachy (wonie). od których bodźce tę pochodzą. że potrawa. tzn. leki. następuje zwykle za pomocą zmysłu wzroku lub innych zmysłów. albowiem tylko w takim. niektóre zwierzęta itd. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEWIDOMYCH l. piekarnia. a zwłaszcza substancje wysoce aromatyczne. podobnie jak to jest w przypadku pozostałych zmysłów u niewidomych. Zaznaczyć wypada. sad itd. Dla widzących zmysł węchu nie ma większego znaczenia. Zmian tych nie można rozpatrywać bez związku ze zmianami biologicznymi (anatomiczno-fizjologicz-nymi). Dla przykładu można wymienić kwiaty. trawnik z 'kwiatami. związku może ujawnić się ich faktyczne znaczenie.

Były też teorie.12 lat i dorastania . Stąd też uczą się one razem z dziećmi całkowicie niewidomymi. jak też czynnikom zewnętrznym. co wiąże się z kształtowaniem osobowości. które dziecko przynosi ze sobą na świat. która rozszerza liczbę czynników do czterech. Dzisiaj nieomal powszechnie przyjmuje się dialektyczną teorię rozwoju psychicznego. lecz również dzieci. u których analizator wzrokowy jeszcze funkcjonuje. a także czy brak wzroku w tym przypadku odgrywa jakąś zdecydowanie negatywną rolę.od 3 do 7 lat.od l do 3 lat. a więc percepcja otaczającego świata ma u nich charakter dotykowo-słuchowo-wzrokowy. Rozumiejąc psychologię niewidomych jako psychologię rozwojową 70dzieci i młodzieży 'niewidomej. wówczas do zagadnienia kontynuowania dalszego rozwoju w nowych warunkach dołączają się problemy psychologiczne typowe dla osób ociemniałych. Nie zostaną one ujęte z uwzględnieniem podziału na poszczególne okresy życia dziecka. Z punktu widzenia pedagogicznego są to dzieci. które utraciły wzrok nie osiągnąwszy pełni rozwoju psychicznego. młodszym szkolnym .rozwój procesów poznawczych. Zostanie tutaj zastosowany sposób rzadziej prezentowany w pracach poświęconych psychologii rozwojowej. które przypisywały znaczenie w rozwoju psychicznym człowieka zarówno* czynnikom dziedzicznym i wrodzonym.kształtowanie osobowości. celem wykazania pewnych różnic w porównaniu z dziećmi dotkniętymi całkowitą ślepotą. W naszych rozważaniach wymienione aspekty rozwojowe zostaną przedstawione w odniesieniu do dzieci niewidomych. który pokazuje przebieg rozwoju danego procesu czy właściwości psychicznej poprzez całe dzieciństwo i młodość. . Obok dzieci całkowicie niewidomych istnieje także. Mówiąc o dzieciach niewidomych mamy na' uwadze nie tylko dzieci. Ten sposób pozwoli bardziej wyraźnie uchwycić i przedstawić specyfikę rozwoju niewidomego dziecka i'ewentualne różnice w porównaniu z dzieckiem widzącym. ponieanowlęcym . . zwłaszcza obrazu samego siebie (własnej osoby). w procesie dydaktycznym posługują się metodami bezwzrokowymi. Od samego początku psychologii rozwojowej ścierały się poglądy na temat: . które przy zachowaniu pewnego stopnia wzroku. a zwłaszcza pismem wypukłym. przedszkolnym . środowiskowym.rozwój fizyczny i motoryczny. Czynniki rozwoju psychicznego dziecka niewidomego Podobnie jak w odniesieniu do dziecka widzącego. i proces ten musi być kontynuowany w zmienionych warunkach bez udziału analizatora wzrokowego. 2. również w odniesieniu do dziecka niewidomego powstaje zasadnicze pytanie: jakie czynniki decydują o jego rozwoju psychicznym. duża grupa dzieci niewidomych z resztkami wzroku.' W zależności od przypisywania decydującego znaczenia w tym procesie pierwszemu czy drugiemu czynnikowi powstawały teorie biologiczne (natywistyczne) i socjologiczne (empiryzm). a więc odrębnie wszystkie aspekty w -wieku niemowlęcym -. a więc w znaczeniu szerszym .pierwszy rok życia.. M.jej zadaniem jest poznanie prawidłowości i specyfiki rozwoju psychiki dzieci niewidomych. które od urodzenia są niewidome. . Są to dzieci.rozwój emocjonalny i społeczny.od 12 do 17-18 lat. Dzieciom tym poświęcony jest końcowy podrozdział. .. Że- .dziedziczność czy środowisko" decyduje o rozwoju człowieka. Gdy proces utraty wzroku wystąpi w wieku mniej więcej 11 13 lat i później.rozwój działalności.od 7 do 11 .

Należą do nich: 1) zadatki organiczne. środowiskowych. że dzieci niewidome mają możliwość osiągnięcia normalnego rozwoju psychicznego. s. Rozwój polega na stopniowym kształtowaniu się różnych procesów i trwałych właściwości psychicznych w toku działalności samego dziecka w określonych warunkach i dzięki wychowawczemu oddziaływaniu osób dorosłych na dziecko". Problemem jednak pozostaje. a rozwój psychiczny nie polega na "samorzutnym" ich ujawnianiu się w określonym czasie.1..browska (1979. s. 29) w następujący sposób przedstawia istotę tej teorii: "Oczywiście. nie uszko72 dziła także kory mózgowej. a zwłaszcza jego najważniejszej części . najważniejsze dla rozwoju psychiki właściwości układu nerwowego człowieka i inne. o ile przyczyna. że nie wyznaczają one w sposób fatahstyczny i ściśle określony przebiegu i granicy rozwoju psychicznego człowieka. istnieją wrodzone i odziedziczone zadatki organiczne. 154) pisze m. 2. in. Jakie ma to konsekwencje dla procesów poznawczych i całego rozwoju psychicznego dziecka niewidomego? Ogólnie trzeba powiedzieć. że: "Dla rozwoju dziecka ważna jest budowa i funkcjonowanie analizatorów". Zebrowska (1979. Stąd zadatki organiczne nie stanowią jedynego wyznacznika możliwości rozwoju dziecka. odgrywających zasadniczą rolę w procesach poznania rzeczywistości.zgodnie z teorią Pawiowa . jakie miejsce wśród nich zajmuje kalectwo dziecka niewidomego. Ślepota może . że również te 4 czynniki wpływają na rozwój dziecka niewidomego. że układ nerwowy . albowiem może ona mieć wpływ na jego ogólny rozwój psychiczny. . Dziecko niewidome natomiast przychodzi na świat ze zmienioną strukturą i funkcją systemu analizatorów. M. [. Z tego też powodu bardzo istotną sprawą jest określenie dokładnej patogenezy i etiologii ślepoty dziecka. Mówiąc o zadatkach organicznych wymieniana już M. które ściśle ze sobą współdziałają. Zadatki organiczne Do zadatków organicznych zalicza się przede wszystkim strukturę i niektóre cechy funkcjonalne układu nerwowego. 2) wpływ środowiska. Grzegorzewska (1955. względnie zmiana ta występuje później w przypadku dzieci. Dialektyczna teoria rozwoju psychicznego przyjmuje 4 czynniki. Oznacza to. Jest to wynikiem tego.] które stanowią podłoże kształtowania się cech spe71 cyficznych dla rozwoju ludzkiego i indywidualnych psychicznych cech człowieka. Mają one charakter dziedziczny i wrodzony oraz sprowadzają się do plastycznych i zmiennych zadatków anatomiczno-fizjologicznych stanowiących materialne podłoże wszelkich zjawisk psychicznych. chyba że inne niż ślepota czynniki stanowią przeszkodę w tym względzie. . jak rap. 3) wychowanie. 227) pisze. które tracą wzrok już po urodzeniu. że dziecko niewidome jest dzieckiem normalnym. w jaki sposób wpływa ono na jego rozwój psychiczny. Same jednak dyspozycje i zdolności psychiczne człowieka nie są wrodzone. s. która pozbawiła je wzroku.4) własna aktywność dziecka.kory mózgowej. Ogólnie trzeba powiedzieć.jest plastyczny i podatny na wpływy czynników zewnętrznych.

które mają uwarunkowanie w uszkodzonej korze mózgowej. Utrudnienie polega na brakach w doświadczeniu zmysłowym". Wyjątek stanowi tylko system analizatorów odgrywających . w żłobku dla dzieci niewidomych od urodzenia przebywało 25% z dodatkowymi zaburzeniami motorycznymi.w zasadzie nie powodują większych konsekwencji natury ogólniejszej. W takiej sytuacji konieczna jest. U. s. 16) podaje. poza brakiem percepcji wzrokowej. utrudniona jest jednak aktualizacja tych możliwości.jak już podkreślono zasadniczą rolę w procesie poznania rzeczywistości. względnie znacznym jej ograniczeniem. Baumann (1980. a także różnych chorób.pisze autor . aby móc w sposób prawidłowy ocenić możliwości dziecka niewidomego i rozgraniczyć niedobory rozwojowe wynikające ze ślepoty od tych. Niestety istnieje bardzo wiele przypadków ślepoty pochodzenia centralnego. złego odżywiania. Uszkodzenie to może nastąpić w wyniku działania szkodliwych dla płodu czynników w okresie ciąży. ocenie odległości i kształtów. co każde inne dziecko. 47) pisze w tej sprawie: " . że przeciętne dziecko niewidome rodzi się z tymi samymi zadatkami organicznymi. K. Podobnie Z. J. które występowały pojednyczo lub nawet łącznie u jednego dziecka. czyli wywołanej uszkodzeniem odpowiedniej części kory mózgowej.2. Z tego też powodu ślepota stanowi poważną barierę i utrudnienie w procesie rozwoju psychiki i przystosowania społecznego.bowiem nastąpić w wyniku uszkodzenia różnych części analizatora wzrokowego. jak również różnego rodzaju chorób matki. jak też centralnej. s. zarówno części obwodowej.. 'Uszkodzenia gałki ocznej. Wpływ środowiska Jak już zaznaczono . jakie dziecko przechodzi już po urodzeniu. 49) stwierdza. Dlatego dokładna znajomość patogenezy i etiologii ślepoty dziecka jest konieczna. które może mieć wpływ na rozwój psychiczny i nie tylko psychiczny dziecka niewidomego. że uszkodzenie analizatora wzrokowego zmieniające normalny układ zadatków organicznych może mieć określony negatywny wpływ na przebieg procesu rozwoju psychicznego. siatkówki (receptorów wzrokowych) i nerwu wzrokowego . Klimasiński (1977. W tym przypadku mamy więc szersze podłoże organiczne. Mogą bowiem w takim przypadku wystąpić różne deficyty parcjalne czy nawet niedorozwój umysłowy znaczniejszego stopnia. Sękowska (1968. kiedy uszkodzenie analizatora wzrokowego jest tylko jedną z wielu konsekwencji. że "Dziecko niewidome 73 jest na ogół pod względem intelektualnym dzieckiem .że zaburzenia w percepcji dziecka niewidomego są zjawiskiem wtórnym wynikającym z niemożliwości badania otoczenia za pomocą zmysłu kinestetycznego i dotyku". Abstrahując od przypadków ślepoty pochodzenia korowego. można przyjąć. Dzieci te miały trudności w rozwoju orientacji przestrzennej. "Jest rzeczą wielce prawdopodobną . zatrucia. atetoza (niezborność ruchowa). intensyfikacja pozostałych czynników rozwoju celem skompensowania pewnych niedostatków w układzie zadatków organicznych. a także zaburzenia w sferze moto-rycznej-. 2. Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić.normalnym. jak spastyczność. s.zadatki organiczne podlegają wpływowi środowiska zewnętrznego. potencjalne wrodzone możliwości rozwoju umysłowego nie są zmienione przez fakt występowania ślepoty. że w 1968 r.'. jednak z powodu uszkodzenia analizatora wzrokowego wykazuje pewne ograniczenia i nieprawidłowości w poznaniu świata". które stanowi również bardzo istotny czynnik rozwoju .

że środowisko społeczne jest niezbędnym warunkiem rozwoju specyficznie ludzkich procesów i właściwości psychicznych. należy uznać za postawę pozytywną i. 1973. Sękowska (1974. umożliwiającą dziecku niewidomemu normalny rozwój".pisze Z. W tej złożonej i trudnej sytuacji kształtują się zwykle niewłaściwe postawy rodziców."Akceptacja dziecka i jego kalectwa .3) postawę nadmiernej opiekuńczości. pseudopozytywną. jak też postawy o różnym stopniu odrzucenia dziecka czy jego kalectwa są postawami niewłaściwymi czy .w sposób właściwy. 2. w przedszkolu. s.robić. w szkole itd. Postawa jako forma trwałego ustosunkowania się rodziców wobec dziecka wyznacza ich zachowanie. 4) postawę ukrytego odrzucenia. Jest to sprawa szczególnie ważna w przypadku rodziców posiadających dzieci niewidome. zwłaszcza dotyczące dzieci znajdujących się w skrajnej izolacji społecznej.2. Zresztą wielu młodych rodziców nie ma orientacji z zakresu opieki i wychowania dziecka widzącego. s. 2) postawę akceptacji dziecka. a cóż dopiero mówić o dziecku nie74. B. •widomym. czy będą oni opiekować się i wychowywać swoje dziecko oraz czy będą czynić to . lecz odrzucenia skutków kalectwa.. Dziecko niewidome wymaga bowiem od rodziców więcej zrozumienia. a więc grupę społeczną. Nie tylko najbardziej pożądaną. \ Środowisko społeczne dziecka tworzą w pierwszej kolejności jego rodzice i inni członkowie jego rodziny. więcej specjalnej pomocy.I. jak i co dalej . w parku.właściwą.jest najbardziej pożądaną formą postawy rodzicielskiej. do której przynależy oraz z członkami której wchodzi w określone interakcje. Liczne badania. społecznie czy pedagogicznie "zaniedbanych" na skutek udaremnienia im oddziaływania tego ważnego czynnika rozwoju. Na pewno ślepota dziecka jest szokiem dla rodziców. że postawy rodziców wobec dziecka mają bardzo duży wpływ na jego rozwój. dostarczyły w tej sprawie również licznych dowodów. a więc takim. ale bezwarunkowo konieczną. Zaistniała sytuacja jest całkowicie niezgodna z oczekiwaniami rodziców i jest źródłem licznych emocji o zabarwieniu ujemnym. 7) . jakim jest drugi człowiek. Ileż to mamy dzieci niewidomych tzw. Dlatego też zarówno postawa nadmiernej opiekuńczości. V. ą później jego rówieśnicy . cierpliwości. . Przez środowisko należy rozumieć środowisko społeczne. Sommers (1944) wyróżnia 5 rodzajów postaw rodziców wobec dzieci niewidomych: 1) postawę akceptacji dziecka i jego kalectwa. w której dziecko przebywa. z którymi spotyka się na podwórzu. a w ślad za tym postępowanie rodziców wobec dziecka nie sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi. którą określić trzeba jako postawę. Spośród tych 5 różnych rodzajów postaw jedynie postawę pełnej akceptacji dziecka i jego ślepoty. a więc to.koledzy. zwłaszcza w pierwszych latach jego życia. jakim ono jest. 332). Jedynie zapewnienie dziecku takich warunków w jego 'środowisku rodzinnym pozwoli mu na możliwie wszechstronny rozwój i przystosowanie się do życia w warunkach ślepoty. Postawy rodziców Nie ulega najmniejszej wątpliwości.dziecka. 5) postawę jawnego odrzucenia (por. Zresztą dzieci niepełnosprawne. wyrzeczenia i miłości niż dziecko widzące. który może zdezorganizować ich zachowanie i spowodować dezorientację. wśród nich także [niewidome. Bateman. wykazały.

nawet negatywnymi. Ma-jewski. 'które nie pozwalają 'rodzicom postępować i działać zgodnie z potrzebami ich dziecka. którego skutki trudno usunąć nawet w długotrwałym procesie rehabilitacji. Majewski. Na tym tle wyłania się zagadnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców dzieci niewidomych. a także fizycznym znęcaniu się nad nim (kary fizyczne). wyrażaniu niechęci i niezadoworlenia w stosunku do niego. Przyczyną niewłaściwych postaw rodziców wobec swoich niewidomych dzieci . możliwości. Sprawa przyczyn niewłaściwych postaw rodziców wobec swoich dzieci niewidomych jest na pewno bardzo złożona. do pracy zawodowej. które zapewniłoby im fachową pomoc w roztaczaniu właściwej opieki i wychowywaniu tych dzieci zgodnie z zasadami tyfiopsychologii i tyfiopedagogiki. postawę negatywną 'i postawę pseudopozytywną (por. który powoduje to. do udziału w życiu społecznym. jego poczynań i kłopotów. Postawa pseudopozytywna. Z reguły postawa taka pro75 wadzi do zaniedbania pedagogicznego. Z tego powodu całe życie rodzinne skoncentrowane jest i podporządkowane dziecku. że rodzice czują się zagubieni i nie wiedzą. nie wymagając od niego równocześnie żadnego wysiłku i aktywności. 1971b. is. brak troski o przyszły los niewidomego dziecka są często tak silne. stąd nie wymaga ono specjalnego zajmowania się. nadmiernej opiekuńczości. a więc pozbawione oddziaływania tego ważnego czynnika. Wynika ona stąd. potrzeb swojego dziecka niewidomego. "Obojętność rodziców. charakteryzuje się stwarzaniem "cieplarnianych" warunków dziecku niewidomemu. Sprawą niewłaściwych postaw środowiska rodzinnego wobec dzieci i 'młodzieży niewidomej zajmował się również autor tej pracy. narastającego przez wiele lat. Wyodrębnił on 3 rodzaje niewłaściwych postaw. Obok niewątpliwie bezpośredniej przyczyny. jakim jest środowisko społeczne. T. W wyniku takich postaw dziecko z reguły jest skazane na izolację społeczną. Z reguły mają oni obraz bardzo zniekształcony. 43 i 44).do nauki. które mają w tym zakresie swój udział. to. że pomoc udzielana przez różne instytucje lub osoby w zakresie skierowania do odpowiedniej szkoły czy zakładu spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem" (T. Oczywiście wszystkie 3 wymienione rodzaje niewłaściwych postaw nie sprzyjają rozwojowi dziecka niewidomego. zaniżający faktyczne możliwości dziecka. którym stale . jak mają się do dziecka ustosunkować i jakie warunki mu stwarzać. psychiczny i społeczny dziecka niewidomego. które nie "sprzyjają albo hamują rozwój i rewalidację dziecka niewidomego. że ich postępowanie jest wręcz szkodliwe dla niego. Taka sytuacja prowadzi w następstwie do formowania bardziej -lub mniej niewłaściwych czy wręcz negatywnych postaw. jakie sprawia. że rodzice tradycyjnym zwyczajem uważają swoje niewidome dziecko za niezdolne do wszystkiego . s. 1971b. Postawa obojętności charakteryzuje się całkowitym brakiem zainteresowania i troski rodziców o rozwój fizyczny. jaką jest fakt ślepoty dziecka. a często nawet powodują.'trzeba się opiekować i izajmować. Jest to torak u większości rodziców właściwego rozeznania faktycznych ograniczeń. Są to bowiem postawy. albowiem spotkało je wielkie nieszczęście. 43). trzeba jeszcze zwrócić uwagę na bezsprzeczne 2 czynniki. Postawa negatywna przejawia się w izolacji niewidomego dziecka^ wstydzeniu się go przed otoczeniem. a mianowicie: postawę obojętności.

postawy otoczenia są czynnikiem mającym ogromny wpływ na osobowość dziecka niewidomego i bez ich poznania oraz prób ich modyfikacji.niezawieraniu z nim więzów koleżeńskich czy przyjacielskich oraz wyłączaniu go z różnych grup. Orkan-Łęcka (1974. Na tym tle wyłania się sprawa postaw wobec dziecka niewidomego jego widzących rówieśników. Początkowa niechęć do swych dzieci. W początkowym okresie życia właściwie rodzice i inni członkowie rodziny są jedynymi osobami. Bardziej drastyczne przejawy tych postaw to różne formy agresji słownej i fizycznej. jakiemu podlegają dzieci. może mieć także wpływ na rozwój dziecka niewidomego. Z reguły jest ono bardziej izolowane od środowiska pozarodzinnego. Wraz z wiekiem stopniowo zaczyna podlegać ono także wpływowi poza-rodzinnego środowiska społecznego. Rodzice tacy są «wytykani palcami» przez współmieszkańców. w którym pozbawione jest wpływu nieformalnych grup rówieśniczych. Ogólnie trzeba powiedzieć. a nawet wręcz negatywne. s. które stwarzałoby warunki do optymalnego rozwoju dziecka. że ślepota jest karą za grzechy rodziców.2. W ten sposób społeczność pozarodzinna. W tej sprawie M. 44) pisze: "Opinia publiczna i pewne przesądy panujące w świadomości środowisk. Tego rodzaju fakty negatywnie ustosunkowują ich do swych niewidomych dzieci. . Ten pierwszy kontakt ma często decydujący wpływ na kształtowanie się postawy dziecka wobec osób widzących w ogóle. 20) pisze: " . przeznaczeniem. Wiele dzieci już wcześnie opuszcza swój dom rodzinny i trafia do odpowiedniego zakładu . w przedszkolu. Niewłaściwe czy negatywne postawy widzących rówieśników (dzieci. a później w szkole.mogą być także postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych. które z kolei zupełnie izolowane są od ludzi. Jeszcze dzisiaj mówi się w niejednej wsi. że środowisko pozarodzinne oddziałuje na dziecko niewidome w stosunkowo niewielkim stopniu.ośrodka szkolno-wychowawczego. może z czasem przerodzić się w bardziej przykre formy postępowania. prawidłowe oddziaływanie wychowawcze i pełna rewalidacja społeczno-emocjonalna są niemożliwe". Jest to zresztą odbiciem postaw ogółu społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych. na podwórzu. młodzieży) przejawiają się przede wszystkim w izolacji dziecka niewidomego . że jest to często środowisko nieprzyjazne czy nawet wrogie dziecku niewidomemu. T. do fizycznego znęcania się włącznie". 2. Postawy widzących rfiwieśników Obok rodziców duży wpływ na rozwój dziecka mogą mieć także jego rówieśnicy. że z reguły są to postawy niewłaściwe. Z licznych obserwacji i badań wynika. Ze zrozumiałych względów dziecko niewidome jest pozbawione tego wpływu w takim zakresie. A przecież powinno być odwrotnie. z którymi dziecko się kontaktuje. w jakim ma je dziecko widzące. a zwłaszcza jego rówieśników. w sposób pośredni. A więc można powiedzieć. Ogólnie trzeba więc powiedzieć. zwłaszcza małomiejskich i wiejskich. z którymi spotyka się w parku. Jednakże prędzej czy później każde dziecko niewidome znajdzie się wśród widzących dzieci w przeróżnych sytuacjach życiowych. słyszą często aluzje pod ich adresem. powstała pod wpływem 76 opinii publicznej.2. również wywierają poważny wpływ na postępowanie rodziny wobec niewidomego człowieka. które nie przebywają w internatach. jak prze- . Majewski (1971b. na ulicy. s. powinno to. że sprawa kształtowania właściwych postaw rodziców wobec ich niewidomych dzieci jest olbrzymiej wagi. . być środowisko.

45) wypływają z niezrozumienia kalectwa. 2. . z tym że wzrost ten jest najwyraźniejszy w klasach od III do VI.'pozytywnie oceniały możliwości dzieci niewidomych niż dzieci wiejskie.77 zywanie. że osobista styczność z dziećmi niewidomymi rozszerza wiedzę o ich realnych możliwościach. uderzanie znienacka. . . Bateman (1976. sytuacje. niewidomy staje się dla nich przedmiotem śmiechu i wesołości. jest sprawą o olbrzymiej wadze.pisze autorka . prawa w danej społeczności". 78 Sprawa postaw ludzi widzących wobec osób niepełnosprawnych^ w tym także wobec niewidomych. które miały kontakty z dziećmi niewidomymi.widzące zajmowała się B. że: . a zmniejsza się w klasach VI . Niewłaściwe zachowanie i postępowanie środowiska w stosunku do upo^ śledzonych ma swoje tradycje i walka z nimi jest bardzo trudna [. a wraz ze wzrostem tej wiedzy zmniejsza się skłonność do nieuzasadnionych uogólnień i wyciągania pochopnych wniosków. . rzucanie kamieniami itd. ze ich postawy wobec dzieci niewidomych są dalekie od pożądanych. '» Najbardziej . podkładanie przeszkód. Przeprowadziła ona badania 232 dzieci widzących z klas od III do VIII. a przede wszystkim długotrwała. Kie uświadamiają oni sobie.(115) nigdy .oceny pozytywne wzrastały w . Majewski (1971'b. Rzutuje on na pewno także na sprawę postaw samych inwalidów wobec osób pełnosprawnych.smutne jest to. nie miała kontaktu . • ' -• dzieci widzące pochodzące z miast bardziej . Wychowanie . traktują jako rozrywkę. z którymi nie trzeba się liczyć. Dzieci i młodzież. • W wyniku tych badań autorka stwierdziła. s. To.' które można niewłaściwie traktować i którym nie należą się normalne.z dziećmi niewidomymi. Walka z tego rodzaju stereotypami jest na ogół trudna. 178) .stwierdza.kolejnych klasach.1 Uważa się ich za jednostki nienormalne. na stworzenie im warunków do pełnego rozwoju. s . i68 i nast.pisze T. uczęszczających do szkół na terenie Stanów Zjednoczonych. że robią wiele krzywdy i przykrości niewidomemu. s. To z kolei powoduje fakt. że sytuacje takie nie są przypadkowe. "'Motywy takiego postępowania i zachowania -osób widzących . Z reguły ^oceny w tym zakresie są zaniżone.3. Sprawą oceny możliwości dzieci niewidomych przez dzieci . wyśmiewanie jego ułomności. Jest to na pewno jeden z istotnych czynników mających wpływ na rozwój dzieci niepełnosprawnych.zmienia zatem postawy wobec niewidomych". " W podsumowaniu B. ich zdaniem.dzieci widzące. wywołują w ten sposób komiczne. s.). oceniały bardziej pozytywnie ich możliwości niż dzieci nie mające takich okazji. jednym z czynników wpływających na niewłaściwe postawy dzieci widzących wobec niewidomych jest brak rozeznania taktycznych możliwości życiowych dzieci dotkniętych ślepotą. Jak już zaznaczono. że mogą dokuczyć inwalidzie i pośmiać się z niego.VIII. wprowadzając częisto niewidomego w trudne dla niego sytuacje. które ich bezpośrednio nie dotknęło. Połowa tych dzieci . Tak więc obok niewiedzy działa tutaj pewien myślowy stereotyp niewidomego wyznaczający określony rodzaj postaw. "Wzrost osobistego doświadczenia . Bateman (1976. .

z nauczaniem i wychowaniem dziecka.stosowaniu specjalnych pomocy dydaktycznych.. technik i środków nauczania . Biorąc pod uwagę skutki kalectwa dziecko niewidome musi mieć specjalnie zorganizowany tok zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 78 . lecz z konieczności adaptacji metod. któremu nie zapewni się nauki. dostosowany do jego potrzeb. bardzo istotnym czynnikiem rozwoju dziecka jest wychowanie. lecz specyfika nauczania i wychowania dzieci niewidomych w ramach wspólnych zajęć jest szeroko uwzględniana.prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych przez nauczycieli i wychowawców specjalnie przygotowanych. Dziecko nie jest więc skazane tylko na siebie. a które oparte •są na właściwościach dynamicznych układów strukturalnych kompensujących ślepotę.wynika wyłącznie z konieczności stosowania tych metod i technik nauczania. . Jest to planowe i zamierzone oddziaływanie. lecz także innych dzieci niepełnosprawnych jest metoda "ośrodków pracy" opracowana i rozpowszechniona przez M. a więc musi mieć specjalne warunki szkolne. Na temat specjalnych metod nauczania Z. Szkoła i jej program najlepiej potrafią bowiem zrealizować cele związane .Kolejnym. które realizują wprawdzie ten sam program co zwykłe szkoły.stosowamiu specjalnych metod nauczania.. Grzegorzewską (1964. Dzieci niewidome mają olbrzymie trudności w korzystaniu z nauki w szkole zwykłej razem z dziećmi widzącymi.istniejący w większości krajów. gdyż te są analogiczne do możliwości widzących. Stosuje się tutaj całkowitą lub częściową (niektóre zajęcia) integrację. s. 15 i 16) pisze: "Specjalny charakter szkolnictwa dla niewidomych . w tym także w Polsce . Autorka określa ją jako "najlepiej przystosowaną ze znanych dotychczas . Obecnie istnieje tendencja do integracji dzieci niewidomych z dziećmi widzącymi.ważnym stopniu odbiegać od poziomu przewidzianego dla danego wieku. " Większość dzieci niewidomych musi jednak korzystać z nauki w specjalnej szkole dla 'uzyskania możliwie pełnego i prawidłowego rozwoju.. Sękowska '(1974. Trudno sobie wyobrazić.".. które uwzględniają specyfikę percepcji i działania bez pomocy wzroku. Specjalną metodą nauczania nie tylko dzieci niewidomych. a więc systematycznym i planowym wspólnym działaniem nauczycieli i uczniów zmierzającym do spowodowania określonych zmian osobowości tych ostatnich. 250) charakteryzuje się ona specjalną konstrukcją systemu lekcyjnego oraz łącze'-mem treści programowych z warunkami życia i zadaniami społecznymi dziecka. jeśli chodzi o naukę szkolną.. Specyfika szkolnictwa specjalnego dla niewidomych wyraża się przede wszystkim w: -. Wychowanie jest ściśle związane z nauczaniem. aby dzisiaj dziecko nie uczęszczało do szkoły a-lbo nie miało zapewnionej nauki szkolnej w innej formie. zwłaszcza o ile . a nauczyciele posiadają specjalne przygotowanie. Stąd powstały specjalne szkoły dla dzieci niewidomych.chodzi o aspekty metodyczne i szerokie stosowanie specjalnych pomocy. Specyfika szkolnictwa dla niewidomych i niedowidzących nie wynika z ograniczonych możliwości intelektualnych uczniów. Stawia ono sobie za cel wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie. Dziecko. lecz jest wychowywane przez dorosłych. będzie w po-. s. efektem którego ma być uzyskanie przez dziecko dojrzałości. Dlatego też do końca XVIII wieku były one uważane za niezdolne do nauki szkolnej w ogóle. lecz stosują odmienne metody i środki. oczywiście przy współpracy z rodzicami.

s. jakim odpowiadają pomoce naukowe dla dzieci widzących. Sękowska. 80 W końcu trzeba podkreślić rolę nauczyciela i wychowawcy w szkole specjalnej dla niewidomych dzieci. Mówiąc inaczej powinni oni posiadać specjalne studia tyfiopedagogiczne.. Z. M. 33) . s. . Oczywiście najlepsze są te metody.4. 2. To z kolei wpływa na rozwój różnych jego czynności psychicznych i kształtowanie cech osobowości.który decyduje o rozwoju dziecka. Wszystkie pomoce naukowe dla dzieci niewidomych muszą także odpowiadać wszystkim innym kryteriom. mówiąc inaczej. . które stwarzają im warunki do poznania niedostępnych lub trudno dostępnych dla nich przedmiotów i zjawisk. "Bez własnej aktywności .samoaktywizacja. Nowogrodzki (1962. Następuje więc tutaj pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne . kształtuje bowiem te wartości. kiedy chodzi o szybki jego rozwój. że w nauczaniu dzieci niewidomych nie stosuje się innych pomocy dydaktycznych.pomoce specyficzne dla niewidomych. 143) wyróżnia 3 grupy pomocy dydaktycznych stosowanych w szkołach specjalnych: . Do nich należą zasady: indywidualizacji. Janik (1963.pisze T. lecz jest także aktywnym podmiotem biorącym udział we wszystkim. które stwarzają dziecku niewidomemu bezpośrednie zetknięcie się z przedmiotem czy zjawiskiem będącym przedmiotem nauczania. proporcje itd. Dziecko nie jest tylko biernym przedmiotem wpływów środowiska zewnętrznego. rodzinnego. poznania nowych przedmiotów i zjawisk. s. które gwarantowałyby wysoki poziom prowadzonych przez nich zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki aktywności dziecko nie tylko poznaje różne przedmioty i zjawiska. ~ Ponadto B.pomoce stosowane we wszystkich szkołach dla dzieci widzących (bez żadnych zmian). Jej znaczenie polega na tym. 10). . Szczególnie jest ona ważna w początkowych okresach rozwojowych dziecka. jego własna działalność. Lewenfeid (1956) podkreśla konieczność przestrzegania pewnych zasad w nauczaniu niewidomych dzieci. Powinni oni posiadać wszystkie cechy dobrego pedagoga. . że wywołuje ona potrzeby: ruchu. mobilizowania do zbierania doświadczeń i samoaktywności (por.skierowanej na rzeczywistość nie może być wszechstronnego jej poznania i tym samym nie może być rozwoju psychicznego". o jakie w chwili obecnej walczy pedagogika". a ponadto odpowiednią wiedzę tyfiologiczną.pomoce dostępne 'dzieciom niewidomym po uprzednim dostosowaniu.metod pracy nad rozwojem i w ogóle rewalidacją społeczną dzieci szkoły specjalnej. W ostatnim okresie czynnik aktywności dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych jest mocno podkreślany w ich wychowaniu i rewalidacji. zwłaszcza zmysłu wzroku i słuchu. konkretności nauczania. jak wielkość. lecz uczy się nimi posługiwać i je wykorzystywać. Aktywność własna dziecka Czwartym czynnikiem. Nie oznacza to. 1974. Z tego też powodu duże znaczenie w nauczaniu mają specjalne pomoce dydaktyczne (naukowe) przeznaczone dla dzieci niewidomych. Aktywność dziecka uwarunkowana jest w znacznym stopniu stymulacją sensoryczną. które należy wykonywać odrębnie dostosowując je do potrzeb percepcyjnych pozostałych zmysłów. własna aktywność albo. Stanowią one z kolei stymulację wewnętrzną dla dalszej aktywności. . Niestety nie zawsze jest to możliwe. działania. co się wokół niego dzieje. jest jego . szkolnego itd.

przechodzenie przez rowy. Wraz z opanowywaniem różnych form poruszania się kształtuje się też właściwa i prawidłowa sylwetka (układ poszczególnych elementów aparatu ruchu) przy chodzeniu. ma znacznie ograniczoną stymulację sensoryczną (pobudzenie zewnętrzne). chodzić. Dopiero w 3 roku życia dziecko zaczyna dobrze. chodzenie po górach. tym trudniej jest wyrwać je z bierności. Te formy osiągają dopiero odpowiedni poziom w okresie przedszkolnym czy nawet młodszym okresie szkolnym. 29) pisze w tej sprawie: "Małe niewidome dziecko w typowy dla siebie sposób pozostaje stale •w1' określonej pozycji w znanym sobie otoczeniu. Na przełomie pierwszego i drukiego roku ostatecznie ustala się pionizacja dziecka postawa stojąca. Na skutek braku wizualnej styumlacji. Zaczyna się on od takich ruchów lokomocyjnych. następnie raczkowanie i w końcu chodzenie. skakanie. jak to występuje u dzieci widzących. ale całego zachowania się dziecka w swoim środowisku [. że dziecko obserwuje dorosłych i inne dzieci oraz stara . że dziecko niewidome ma ograniczoną zarówno stymulację zewnętrzną.). po nawierzchni miękkiej. . później w wieku 2-3 lat będzie można osiągnąć tylko częściowo i przy nakładzie wielu zabiegów". To ma też określony wpływ na powstawanie wewnętrznej stymulacji. Rezultaty. Taka statyczna (bierna) postawa nie ogranicza się tylko do motoryki. a chodzenie staje się zasadniczą formą poruszania się w przestrzeni.przyp. jakimi są bodźce wizualne. a także poruszanie się w nietypowym terenie. Majewskt. jak pełzanie. na skutek tego. w zamian za ruchy oparte o właściwe wzorce. s. prawdopodobnie pojawią się u niego pewne zaburzenia motoryczne (blindyzmy . S. Składa się na niego rozwój lokomocji i manipulacji. która stanowi wstępny etap rozwoju różnych form działalności dziecka. 3. małe niewidome dziecko jest zamknięte w swoim świecie.1 Dziecko wykazuje ogólnie słabą elastyczność i trudności w adaptacji do nowych i niezna81 S T. aut. 'bierne w (stosunku do osób i przedmiotów. Jeżeli 'nie uda się pomóc dziecku wyzbyć się izolacji w ciągu pierwszych miesięcy życia. z uwagi na brak wzroku. trzeba podkreślić. Można więc powiedzieć. np. Psychologia nych sytuacji. jakie można stosunkowo łatwo osiągnąć we wczesnym wieku. Im dłużej dziecko pozostaje w 'takim stanie. Rozwój motoryczny dzieci niewidomych Rozwój motoryczny (ruchowy) dziecka widzącego dokonuje 'się na bazie ogólnego rozwoju fizycznego. bieganiu itd. Tak więc mówiąc o aktywności własnej jako czynniku rozwoju psychicznego. Dreier (1980. jak też wewnętrzną. Kiedy dziecko widzące ma już dobrze opanowany nawyk chodzenia. wspinanie się. różne przeszkody itd. że nie odgrywa on takiej roli u dzieci niewidomych jak u dzieci widzących. jak bieganie. automatyzacji i koordynacji ruchów. Występuje u niego deprywacja w obrębie najważniejszych stymulatorów.spontanicznie. a więc nie jest pobudzane do działania i poznawania otaczającej rzeczywistości w takim stopniu. W tym okresie czynność ta nie jest jeszcze doskonała brak jej płyn-' ności. piaszczystej. Rozwój lokomocji polega na przyjmowaniu odpowiedniej pozycji ciała (postawy) oraz opanowaniu umiejętności przemieszczania ciała w przestrzeni. .Dziecko niewidome. zaczynają rozwijać się wyższe formy poruszania. Rozwój lokomocji rozwija się u dziecka widzącego .

. 4-5 mieś. s. Dziecko bowiem spostrzegając przedmiot wyciąga do niego ręce. Wykonywanie tych ruchów musi bowiem odbywać się pod kierunkiem i kontrolą wzroku. a później w szkole następuje-bardziej systematyczna nauka różnych sprawności ruchowych. a następnie młodzież osiągają często nieprzeciętne wyniki pod tym względem na skutek np. . Spłonek (1979.mówiąc już o tym. W tym okresie następuje rozwój dziecięcej manipulacji. życia i kształtuje się przez dłuższy czas". treningu itd. początkowo obie razem. co oczywiście jest możliwe jedynie dzięki zestrojeniu ruchów rąk ze spostrzeżeniami dziecka.opóźnieniu rozwoju lokomocji i manipulacji.się ich naśladować. zwłaszcza zniekształcenia kręgosłuokreślanych jako wady postawy ciała. Spłonek (1979. M. nie . w której rola wzroku jest dominująca. Tak więc te najprostsze i pierwsze ruchy dziecka w poważnym stopniu uwarunkowane są funkcją analiza-' tora wzrokowego. Dopiero w wieku 7-8 miesięcy następuje zróżnicowanie czynnościowe prawej i lewej ręki. Przełącznikowa i H. . W okresie przedszkolnym i szkolnym następuje dalszy rozwój motoryczny. Przy po82 ruszaniu się istotną sprawą jest orientacja przestrzenna. O ile chodzi o dzieci niewidome. zgodna ze strukturą i funkcją przedmiotu. to liczne obserwacje i 'badania wykazują pewną specyfikę ich rozwoju motorycznego w porównaniu z dziećmi widzącymi. W tym okresie pojawiają się coraz to> większe zróżnicowania. Przełącznikowa i H. Początkowo manipulacja dziecka ma charakter niespecyficzny. że dziecko otale obserwuje przedmiot i zachodzące zmiany pod wpływem manipulacji. Później manipulacja ta zaczyna być bardziej specyficzna. praworęcznych następuje przewaga funkcjonalna ręki prawej i odwrotnie u dzieci leworęcznych. -'w większej asymetrii funkcjonalnej (lateralizacji) rąk. czyli wykonywanie najprostszych form czynności na przedmiotach.ruchów wykonywanych palcami rąk. s. które dziecko chwyciło. U dzieci tzw.pewnych nieprawidłowościach w rozwoju aparatu ruchu.formowaniu się pewnych anormalnych nawyków ruchowych (btinany). ich wielkości. Zwracają na nie uwagę liczni torzy . który ściśle łączy się z rozwojem psychicznym. Przejawia się ona w: . oddalenia itd. 300) piszą: "Rozwój tych ruchów postępuje od okresu chwytania odruchowego do zdobycia przez dziecko umiejętności chwytania dowolnego pod kontrolą wzroku [. Dopiero w przedszkolu. Rozwój manipulacji u dziecka widzącego zaczyna się od rozwoju ruchów chwytania. ' Wady postawy u dzieci niewidomych U dzieci niewidomych bardzo często stwierdza się występowanie róz-?h deformacji aparatu ruchowego.] Chwytanie dowolne rozpoczyna się ok.". Niektóre dzieci. M. 348) piszą: "W 2 roku życia wzrasta precyzja . czyli następuje lateralizacja czynności ruchowych. stąd mówi się-o rozwoju psychomotorycznym. Dziecko uczy się coraz lepiej dostosowywać swoje ruchy do kształtów przedmiotów. zaczynają się ujawniać pewne specjalne uzdolnienia w zakresie czynności ruchowych. Szczególnie przy manipulacji specyficznej rola analizatora wzrokowego jest bardzo istotna.. ćwiczenia. polegający na wielokrotnym powtarzaniu takich samych ruchów niezależnie od struktury i funkcji przedmiotu. czyli dzięki koordynacji wzrokowo-ruchowej.

"Niewidome niemowlę . Odnosi się to także do bardziej złożonych form przemieszczania się w przestrzeni.zbytnie odchylenie krzywizny kręgosłupa do tyłu (plecy rągłe i spłaszczenie klatki piersiowej) (5 dzieci). l skoliozę i lordozę równocześnie. ale umiejętności te nie osiągają takiej sprawności jak u dzieci widzących. 3.boczne skrzywienie kręgosłupa (3 dzieci).ieci niewidomych na 10 dzieci 6 wykazywało lordozę. Dobrzańska-Socha. choć sprawę trzeba traktować bardzo indywidualnie. również później zaczyna poruszać się w przestrzeli. Dziecko niewidome poznaje pozycję iedzącą dużo później od dziecka widzącego.lordozę . poziom ten jest u nich znacznie obniżony. 21). kiedy siecko przyjmuje pozycję leżącą na brzuszku. chwytanie go.połączenie bocznego skrzywienia kręgosłupa z ky-zą (4 dzieci). bieganie. Z. jak też manipulacyjnych.(J. jak wyginanie się lo tyłu i czołganie. jedynie u 5 nie stwierdziła wad postawy.emu wzmacniają się mięśnie pleców i okolicy lędźwi oraz mięśnie gór-3j części klatki piersiowej i prawidłowo kształtuje się wygięcie szyi. 33) w sposób następujący: "Wpływ na iztałtowanie postawy mają już wczesne miesiące.. jak też . 129) .zbytnie odchylenie krzywizny kręgosłupa do przodu } dzieci). 1960. Dzieci niewidome nie tylko później siadają. W późniejszym okresie dziecko widzące stara się uchwycić. Brak pewnych czynności w okresie niemowlęcym. zaczynają chodzić. że w pewnym zakładzie dla .skoliozę . Sękowska. a także dużo później przyj-auje pozycję stojącą. która przebadała grupę niewidomych dzieci. Przejawia się to zarówno w precyzji (dokładności). W jeszcze wyższym stopniu stwierdza te wady u dzieci niewidomych Dziedzic (1960. to również w tym względzie dzieci niewidome 'wykazują pewne opóźnienie w stosunku do dzieci widzących.kyfozę . kiedy rozwijają się mięśnie brzucha. . . Majewski. O ile chodzi o rozwój czynności manipulacyjnych. Zeuthen (1978. (wg: A. U postały ch wykryła: . s.2. bawi się paluszkami i używa je do . T. opchnąć czy przyciągnąć przedmioty znajdujące się w pewnej odleg-)ści.kyfoskoliozę . . Podnosi głowę i obraca nią. Przyczyną jest tutaj oczywiście brak wzroku i niefunkcjonowa-nie mechanizmu koordynacji wzrokowo-ruchowej tak istotnego w wykonywaniu wszelkiej działalności praktycznej. Opóźnienie rozwoju motorycznego u dzieci niewidomych dotyczy zarówno rozwoju czynności lokomocyjnych. W szczególności odnosi się to do ruchów docelowych. Powstawanie wad postawy u dzieci ewidomych wyjaśnia autor (s. że dzieci niewidome nie osiągają takiego poziomu ogólnego rozwoju motorycznego jak dzieci widzące. ziecko niewidome nie jest pobudzane wrażeniami wzrokowymi do ru-nów głową. a więc wyciąganie rączek w kierunku przedmiotu. brzańskaSocha. Rozwój lokomocji i manipulacji u dzieci niewidomych Obok bardzo częstych deformacji aparatu ruchu stwierdza się ponadto u dzieci niewidomych pewne opóźnienia w rozwoju motorycznym. widzący osesek przejawia rtywność w rozglądaniu się dokoła. Dziedzic. kierowanych na określony cel w przestrzeni. A. 1971a. koordynowanie ruchów obu rąk itd. 1974. wspinanie się itd. s. tempie wykonywania różnych ruchów i czynności. Jest to okres czołgania. jak: skakanie. 1975. W okresie. 3 skoliozę. s. manipulowanie nim. dzięki . 1975). A.pisze L. wpływa negatywnie na kształtowanie się sylwetki.patrzy na swoje rączki w wieku 3-4 miesięcy. który podaje. uwłaszcza że późniejsze różne ruchy nie zastępują opisanych wyżej rierwszych ruchów rozwijającego się normalnie dziecka". 40). ple-ów i kończyn oraz układ kostny. Sieradzka (1968). Ogólnie trzeba stwierdzić. wstają.

A. dziecko niewidome nie jest pobudzane do ruchu wrażeniami wzrokowymi. "Rodzice . nie rusza się do przodu. s. z uwagi. Następnym 'czynnikiem mającym negatywny wpływ na rozwój mo-ryczny niewidomego dziecka jest brak możliwości obserwacji sfery eterycznej u innych osób i naśladowania ich. 20) pisze: " . Dotyczy to nie tylko sprawności lokomocyjnych. jak też doskonalenie już ibytych. . Dreier (1980. nasze niewidome niemowlę jest stanie zacząć raczkować w stronę interesującego go przedmiotu. s. 1980). rozwój motoryczny jest u nich przede wszystkim opóźniony. Dobrzańska-Socha. s. itowości. zarówno o ile chodzi nabywanie nowych umiejętności ruchowych. agadnienie to zostało szerzej omówione w rozdz. 29) pisze: "Wzrtfk jest bardzo ważnym stymulatorem w rozwoju motorycznym.5. Sękowska.gienicznych.Ji". 'M.nie zdając sobie sprawy z faktu. wstawać. Dobrzańska-Socha (1975. s. 11. •zęba podkreślić również fakt. Innym z wymienianych czynników hamujących rozwój motoryczny zieoka niewidomego jest ograniczenie swobody ruchowej dziecka przez 'go rodziców i rówieśników. w związku z czym rozwija się znacznie wolniej. sięganie po nie wyłącznie w oparciu wskazówki dźwiękowe jest umiejętnością dużo trudniejszą i przychodzi kilka miesięcy później.chwytania i wypuszczania przedmiotów. 1974. pociągania ich. który yszy przed sobą i który chciałoby uchwycić". ik więc dopiero po opanowaniu tej umiejętności.pisze A. "Brak bodźców wzrokowych i możliwości spontanicznego na-adownictwa otoczenia utrudnia 'naukę jedzenia. że niewidome dziecko la takie same potrzeby i przejawy aktywności jak dziecko widzące. Podobnie A. 1974.o . że dziecko niewidome. Sękowska. 20) . S. Dobrzańska-Socha 975....] Potrzebuje ono bowiem więcej czasu na opanowanie tych czynnoś-. później zaczyna siadać. wykonywania zabiegów . które dziecko widzi. przy omówieniu impensacyjnej roli zmysłu dotyku i ikinestetycznego. s. Wykazuje ono tendencję do zaciskania piąstek i trzymania ich na poziomie ramion". manipulowania itd. Orkan-Łęcka (1979. dostępnymi sobie metodami.na ko-leczność korzystania z metod niewizualnych w zapoznawaniu się z zorcem ruchu. Dlaczego tak się dzieje? ) prostu lokalizowanie zabawek.e: ". bez'pomocy wzrokowej kontroli sytu-. Bez stymulacji wzrokowej niewidome niemowlę nie używa rąk nawet w wieku 6-7 miesięcy. choćbyśmy umieszczali tuż przed nim ijulubieńsze grające czy dzwoniące zabawki. Jako najważniejszą wymienia się z reguły brak stymulacji wizualnej do aktywności motorycznej. Sprawą przyczyn opóźnień w rozwoju motorycznym u dzieci niewidomych poruszało kilku autorów (Z. zabawy i koordynacji ruchów" (Z. cały proces rozwoju ruchowego jest dla niewidomego dziecka 3rawą trudniejszą i bardziej skomplikowaną niż dla dziecka widzącego . lecz także chwytania przedmiotów. co następuje zazwy-aj pomiędzy 11 a 15 miesiącem życia. 1975.jeśli chodzi o umiejętność zyjmowania właściwej pozycji ciała. a czasami nawet zaburzony". czę-. poruszać się". s. dużo wolniej opanowuje różne sprawności ruchowe i synności. 29) pi-'. W tej sprawie cytowana już M. S. niż sięganie po zabawki. Ponieważ u dzieci niewidomych ten stymulator nie istnieje lub tylko częściowo istnieje. . wyciągania rączek w ich kierunku. Dreier. Jednakże pomimo tej wyraźnej. W tym miejscu. 47). Orkan-Łęcka (1979. 28) uzasadniając opóźnienie rozwoju 85 3-torycznego w pierwszych miesiącach życia dziecka dotkniętego śle-tą pisze: "Niewidome niemowlę jest na ogół w wieku 7-8 miesięcy wnie gotowe do podjęcia prób pełzania .

osiągnięcie przez dziecko niewidome możliwie 'normalnego rozwoju motorycznego. np.ograniczają jego swobodę z powodu nadmiernej opiekuńczości lub wstydzenie się takiego «innego» dziecka. Nie wolno. Zdarza się często. Pracę nad rozwojem dziecka niewidomego powinno rozpocząć się od sfery motorycznej.. 38 i 39) pisząc o tej sprawie zaleca już w wieku 3 miesięcy rozpoczęcie systematycznych ćwiczeń usprawniających (fizjoterapii). 'Podobnie Z. raczkowanie.prewencję powstawania pewnych [nieprawidłowych nawyków ruchowych (blindyzmów). Tak wczesne rozpoczęcie fizjoterapii i terapii zajęciowej . s.zdaniem autorki . s. . aż samo zacznie przejawiać pewną aktywność. S. siadanie czy wstawanie. Pisze ona: " . A.pełzanie. które powinny być kontynuowane do 6 roku życia. I. Sołcewa (1976. 125) piszą: " . a także wykluczanie go z różnych zespołowych gier i zabaw należy uznać za czynnik negatywny w tym zakresie. . Od 18 miesiąca życia proponuje rozpoczęcie systematycznej terapii zajęciowej z dzieckiem niewidomym. . 12) pisze. co w pewnym stopniu mogłoby kompensować brak odżców wzrokowych". Ponadto urazy te wytwarzają u dzieci niewidomych stan napięcia nerwowego. które 'mogą hamować rozwój motoryczny dziecka. jak też sprawności manipulacyjne .wczesne zapoczątkowaime rozwoju funkcji (mechanizmów) kompensacyjnych. . ' •'• Podobnie L. Danilewicz i L.brak wzroku eliminuje możliwość szybkiego rozpoznawania przeszkody i zdobywania informacji o niebezpieczeństwie. Przy prawidłowej pracy rewalidacyjnej niewidome dziecko może osiągnąć względnie dobry poziom sprawności motorycznej. obracanie główką.ograniczenie jego swobody. Podobnie izolacja dziecka nie widomego od jego rówieśników. przejawiający się wzmożonym tonusem mięśniowym. s.ruchy kończyn górnych i sprawności lokomocyjne . Brak właściwej pracy opiekuńczej i wychowawczej e strony rodziców nie tylko nie sprzyja. chodzenie itd. że dziecko niewidome pozostawione jest przez większą część dnia bez żadnej opieki i skazane jest wy-iczme na siebie. procesy poznawcze.] W rezul--tacie dzieci coraz mniej poruszają się. że dziecko zaczyna bać się przestrzeni [. Dobrzańska-Socha (1975. 20) zwraca także uwagę na czynniki o charakterze emocjonalnym.. .. a nie starają się dostarczyć mu uzej ilości wrażeń. Stąd częste urazy wywołują u dziecka strach przed zderzeniem i lęk przed pokonywaniem przestrzeni. przy rozpoczęciu tego rodzaju zajęć znacznie później mogą wystąpić w tym zakresie znaczne opóźnienia i deficyty. a więc jeszcze w przedszkolu. jak chwytanie. co nie pozostanie bez wpływu na inne sfery.ma na celu: . a coraz częściej siedzą". że niewidome niemowlę musi być świadomie stymulowane do wykonywania takich ruchów. Szczególnego uwzględnienia w tym programie wymagają ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. bowiem pozostawiać dziecka w bezruchu i czekać. Dlatego nie należy . a u opiekunów . . s. ale wyraźnie negatywnie odbija ię na rozwoju motorycznym ich dziecka. pierwsze niepowodzenia przy poruszaniu się w przestrzeni na skutek nieumiejętnego i mało sprawnego kierowania własnymi ruchami prowadzą do' tego. B. Zeuthen . Dreier <1980.(1978. W przypadku zaniedbania tej sfery będzie się ono charakteryzować całkowitą biernością. co odbija się niekorzystnie na pracy całego organizmu". Program rozwoju sprawności motorycznej powinien obejmować zarówno ogólną kondycję fizyczną.

s. próbuje ono bawić się samo. Zachowanie to ma charakter bardziej lub mniej świadomy. aby ochronić twarz. Blindyzmy Ślepota jest przyczyną nie tylko opóźnienia ogólnego rozwoju motorycznego. poza ogólną sztywnością motoryki. na przykład porusza rytmicznie w przód i w tył. s. które są obronną reakcją na cierpienie i wyrażają się w mrużeniu oczu. czyli mimowalnych wyładowań ruchowych. potrząsa w ręku bez przerwy jakąś zabawkę. 38 i 39) pisze w tej sprawie w sposób następujący: "Typowa sylwetka dziecka niewidomego samodzielnie poruszającego się to wyciągnięte do przodu ramiona. odwracaniu od światła lub opuszczaniu głowy. za: P. M. towarzyszącego zwykle chodzeniu. Niektóre z tych zachowań podobne są do tzw. bezcelowych ruchów lub czynności albo ich niewykonywaniu w sytuacjach.wykonywanie stereotypowych. np. J. tików nerwowych. Odruchy obronne zmierzające do spostrzegania przeszkody i je'} ominięcia. Z. Ruchy czy zespoły ruchów l(czynności) w danej sytuacji nieuzasadnione i niepotrzebne. 2. Dziedzic '(1960. a często nawet odruchu warunkowego. 3. 43). Bardzo wyraźnie blindyamy zaznaczają się przy poruszaniu się niewidomych w przestrzeni. lecz powoduje także formowanie się pewnych anomalii czy nieprawidłowości w sferze motorycznej. jak kołysanie się w tył i w przód lub w lewo i prawo. a więc przyjmowanie postawy lub zachowanie odbiegające od przyjętych form lub obyczajów. 88 przekręca głowę w prawo i w lewo. brak rytmicznego kołysania przedramion.87 umniejszać znaczenia rozwoju motorycznego dziecka niewidomego i czynić wszelkie wysiłki w 'kierunku maksymalnego jego usprawnienia ruchowego. kręcenie się w kółko itp. potrząsanie głową. Brak ruchów czy zespołów ruchów potrzebnych w danej sytuacji. 4. cofnięta głowa i tułów. 1964. które pojawiają się u osób o dużej pobudliwości psychomotorycznej. Sękowska (1974. Mianowicie pisze ona: "Gdy dzieckiem nikt się nie zajmuje. s.3. Określa się je jako blindyzmy (blaindyzmy). przekłada nogi jedną na drugą. niepotrzebnych. Miny i pozy. chód z nieruchomymi ramionami. odchylanie tułowia w tył. jak: podnoszenie nóg celem zbadania nierówności terenu stopą. brak gestykulacji i mimiki przy mówieniu. -przecieraniu ich. chód na sztywnych nogach. Baillart. tzw. W rezultacie daje to dziecku "odprężenie odreagowujące napięcie nerwowe wywołane ślepotą i ograniczeniem w zaspokajaniu potrzeb". Valet-Bellot przyjmuje nieco inną interpretację tego zjawiska i widzi w niektórych rodzajach blindyzmów pewną formę zabawy. Według autorki . Daje się także zauważyć. a gdy będzie starsze zacznie się kręcić w kółko tak jakby «tańczyło»" (cyt. w których powinny wystąpić. stanie i chodzenie z . wyciąganie przed siebie rąk. 49) rozróżnia 4 następujące grupy blindyzmów: 1. co daje pozory 'nienaturalnie wyprostowanej postawy. bezcelowych ruchów czy czynności jest spowodowane koniecznością wyładowania nagromadzonej energii psychomotorycznej na skutek ograniczenia aktywności. Są to pewne charakterystyczne formy zachowania się nie-widomych przejawiające się w wykonywaniu pewnych stereotypowych. 3. chód koguci (pochylenie górnej części ciała w przód i do tyłu przy każdym kroku).

. że prawa ręka dziecka niewidomego spełnia przede wszystkim funkcje ruchowe.ze spożywaniem posiłków . Należą do nich czynności związane: . gdy prowadzi go osoba widząca". zapinanie guzików. Te ostatnie u dzieci widzących spełnia wzrok (koordynacja wzrokowo-ruchowa). 4. stanowiącej zasadniczą formę działalności człowieka dorosłego. Z punktu widzenia motoryki czynności życia codziennego i zdecydowana większość zabaw dziecięcych stanowią bardzo złożone zespoły różnorodnych ruchów. 18) pisząc o konieczności zastosowania w stosunku do małych dzieci niewidomych ćwiczeń usprawniających (kinezyte-rapii) podkreśla.1. Polega to na tym. a lewa przejmuje funkcje samokontroli i samooceny. Klimasiński. Jak wykazały badania Z. Zjawisko bardziej zaznaczonej lateralizacji u niewidomych ma charakter kompensacyjny i rozwija się w związku ze specyfiką ich poznawania rzeczywistości i orientowania się w przestrzeni. s. czynności samoobsługowe. zębów. Lateralizacja u dzieci niewidomych Mówiąc o pewnej specyfice rozwoju motorycznego dzieci niewidomych trzeba wspomnieć o tzw.tułowiem odchylonym do tyłu. Wśród nich w pierwszej kolejności rozwijają się tzw. 188). Klimasiński. Rozwój czyniriości życia codziennego u dzieci niewidomych Już w okresie poniemowlęcym dzięki poznawaniu coraz to nowych przedmiotów dziecko widzące uczy się je używać zgodnie z ich strukturą i funkcją. Farfela <1962) zwiększenie asymetrii funkcjonalnej dotyczy także nóg dzieci niewidomych (por.jedzenie łyżeczką. Rozwój działalności dzieci niewidomych Manipulacja dziecięca stanowi wstępny etap rozwoju różnych form działalności dziecka. W naszych rozważaniach chcemy skoncentrować się głównie na 2 pierwszych formach. . Liczne badania tyfiologów radzieckich wykazały u dzieci niewidomych wyraźniej zaznaczoną asymetrię rąk (lateralizację) niż u dzieci widzących <por. 1976b.nakładanie koszulki. Bardzo wyraźnie sprawa ta zaznacza się u niewidomych przy czytaniu pisma wypukłego (brajla). K. 3. Hartman (1980. bucika. S. s. które można zaliczyć do tzw. wskutek czego nie dochodzi do wyprostu nogi w kolanie. a 'następnie nauka szkolna łącznie z przygotowaniem do pracy.4. K. 69 4. siedzenie na nocniku. Przeciętne dziecko przyswaja sobie umiejętności związane z wykonywaniem podstawowych czynności samoobsługowych do 7 roku życia. lateralizacji. działalności praktycznej. S. Należą do niej początkowo czynności życia codziennego i zabawa. s. 1976b.z zabiegami toaletowymi . . że: "Zlikwidowanie tych stereotypowych ruchów. jeśli niemożliwe w przypadkach. są więc czynnościami o różnym stopniu złożoności. jest trudne.188). gdy ćwiczenia nie rozpoczną się przed ukończeniem pierwszego roku dziecka".mycie rąk.z ubieraniem się . Pewien wpływ na kształtowanie się u dzieci niewidomych pewnych niepożądanych lub brak pożądanych nawyków ruchowych ma na pewno brak wzorców prawidłowych zachowań ruchowych. Taki chód zachowuje niewidomy nawet wówczas. jakimi są ruchy dzieci widzących {niemożliwość obserwacji). które przekształciły się w nawyk. Zaczyna więc wykonywać różne czynności użytkowe określane jako czynności życia codziennego. stawianie stopy z góry. picie z kubeczka.

np.brak właściwej rewalidacji małego dziecka niewidomego. które zostały nazwane gospodarczymi. Bardzo często na taką . jak też formowania się czynności. Zdobycie orientacji co do funkcji i przeznaczenia danego przed^ miotu czy 'narzędzia. że dzieci niewidome często wykazują znaczne opóźnienia w zakresie opanowania czynności samoobsługowych. czynności gospodarcze. M. Muszą to wszystko zdobywać za pomocą innych niż dzieci widzące metod. 14) wymienia obok przytoczonych już przyczyn kilka innych. a także często całkowity brak przyswojenia sobie czynności. Stąd w rozwoju czynności życia codziennego u tych dzieci obserwujemy znaczne opóźnienia. s. który ono percypuje jako obraz wizualny.pisze M. Cytowana już A. 90 A. U dzieci niewidomych obserwuje się opóźnienie. jak przygotowywanie posiłków. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. złożenie ich w całość ruchowego działania czynność oraz usprawnienie i zautomatyzowanie tej czynności. które rzutują na to. które każde dziecko powinno opanować w stopniu zadowalającym. 14) . 's. że na wszystkich 3 etapach kształtowania się czynności życia codziennego olbrzymie znaczenie ma wzrok . Szczególne znaczenie ma tutaj obserwacja i naśladowanie innych osób. 162) pisze:.czy nawet dziesięcioletnie.samodzielności jak dzieci widzące. jak też sprawności wykonywania tych czynności.niewidome dzieci sześcio-.Dorosły stanowi dla dziecka wzór. niejednokrotnie znaczne. \. np.zarówno na etapach poznawania przedmiotów użytkowych. czyli opanowamie głównych elementów ruchów. s. Dzierżanka (1955.sytuację mają wpływ pewne zaniedbania pedagogiczne . Brak rozeznania przez rodziców faktycznych możliwości dziecka w . siedmio. sprzątanie w domu. U podstaw takiego stanu rzeczy leży przede wszystkim opóźnienie rozwoju motorycznego 'w ogóle i trudności w wykonywaniu ruchów i czynności wynikające z braku wzroku. choć przyznać trzeba. Orkan-Łęcka (1979. s. że nie osiągną w tym zakresie takiej sprawności i. Dzieci niewidome są bowiem zdolne do przyswojenia sobie wielu czynności życia codziennego przy właściwym procesie rewalidacji. Wypracowanie odpowiedniej formy kinetycznej.. 2. które w dziedzinie samoobsługi nie potrafią dosłownie nic". Dzieci 'niewidome nie otrzymują wizualnego obrazu przedmiotu i jego części oraz wizualnego obrazu czynności. trzonika u łyżeczki. Dane ruchowe odzwierciedlone w obrazie' spostrzeżeniowym dziecka musi ono przetransponować na obraz kinestetyczny". otworów na głowę i szyję w koszulce. pranie itd. że łyżka służy do jedzenia. Do nich należą: 1. rozwoju czynności samoobsługowych.Niezależnie od czynności samoobsługowych rozwijają się tzw. "Spotykamy dosyć często . 162) wyróżnia następujące elementy w kształtowaniu się umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku {czynności życia codziennego): 1. zarówno pod względem zakresu. 3. Nie jest to jednak jedyna przyczyna opóźnienia czy braku rozwoju czynności życia codziennego u dzieci niewidomych. Wyróżnienie części istotnych w strukturze przedmiotów użytkowych i narzędzi. Dzierżanka (1955. a w wielu przypadkach mniejszą sprawność w ich wykonywaniu czy nawet całkowity brak umiejętności wykonywania niektórych czynności. Orkan-Łęcka <1979. Rozwój ich przypada jednak na okres późniejszy i stwierdza się w tym względzie duże zróżnicowanie u dzieci i młodzieży.

Jeżeli ten okres zostanie zmarnowany i nie wykorzystany. . Wymieniony F.pisze F. to w wielu sytuacjach jest ono ograniczane.ich struktury i funkcji oraz do ćwiczenia posługiwania się 'nimi. co dziecko niewidome potrzebuje więcej. winy. Pisze on: "Niektórzy rodzice psują swoje dziecko. §2 "Jeśli rodzice . .wymagają one metod dostosowanych do ich percepcyjnych możliwości. 46) . 42) dodaje jeszcze jedną przyczynę opóźnienia czy braku rozwoju samodzielności dzieci niewidomych w zakresie czynności życia codziennego. Nie ulega wątpliwości.ucząc się metodami bezwzrokowymi wymagają więcej czasu na opanowanie tych czynności.u . co wymaga znacznego wysiłku ze strony tych dzieci. wówczas może przynieść to niepowetowane straty dla dziecka. Zniechęcanie się rodziców pierwszymi trudnościami i niepowodzeniami dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych. Z tego też powodu powinno się je uczyć tej samodzielności możliwie jak najwcześniej.osiągają już zadowalający poziom. pomimo że są one gotowe do tego znacznie wcześniej. Wielu rodziców uważa. że ich niewidome dziecko z uwagi na brak wzroku 'narażone będzie przy samodzielnym wykonywaniu czynności ży91 cia codziennego na pewne urazy ^uderzenia. 2. 3. Tonkovic (1878. że dziecko trzeba uczyć czynności życia codziennego. to: więcej ćwiczenia. albowiem nie nabywa ich spontanicznie w drodze obserwacji l naśladowania innych. s. . niż rodzice się tego spodziewają. że: . że dziecko niewidome jest zdolne do przyswojenia sobie wielu czyirmości związanych z samoobsługą i do 'stopniowego nabywania samodzielności w tym zakresie.jak już zaznaczono . Oczywiście. hamowane czy wyręczane przez rodziców. Stąd chociaż dziecko próbuje samo coś robić. ubierać się.wykażą niezbędną konsekwencję i cierpliwość następujące umiejętności można rozwinąć u . a więc rezultaty w tym zakresie przychodzą później. 44) pisze: "Fizycznie i psychicznie normalne dziecko niewidome-może uczyć się samodzielności w dokładnie tym samym wieku. stąd rezygnacja z dalszych wysiłków. Tonkowić (1978.zakresie opanowania czynności samoobsługowych. albowiem przyswajają sobie te czynności z dużymi trudnościami. ponieważ czują się winni za jego ślepotę.wymagają więcej inspiracji (stymulacji). Tonkoyić (1978. to jednak rodzice starają się usuwać wszelkie 'kłopoty i obowiązki od dziecka w celu wymazania ich własnego poczucia. s. co dziecko widzące. upadki). codziennego. Tego. pomocy. a więc dotykowego poznawania przedmiotów i czynności wykonywanych na tych przedmiotach. Chociaż takie samooskar-żenię nie ma żadnej podstawy. pomocy i czasu". Obawa i lęk rodziców. • F. Chronią oni swoje dziecko od robienia czegokolwiek dla siebie". że dziecko niewidome nie jest w stanie 'nauczyć się samodzielnie jeść. Mówiąc o nauczaniu dzieci niewidomych czynności życia. s. Stąd przystępują oni do uczenia swoich dzieci niewidomych tych czynności ze znacznym opóźnieniem. trzeba zwrócić uwagę na fakt. Powinno to polegać na stwarzaniu okazji i warunków do poznawania różnych przedmiotów codziennego użytk.cierpliwości i zrozumienia ze strony rodziców. myć się itd. zakresie robią dzieci widzące w wieku przedszkolnym i do okresu szkolnego . Największe postępy w tym.

dziecka niewidomego, zanim osiągnie wiek szkolny: 1. Wykonywanie elementarnych zabiegów higienicznych, takich jak korzystanie z toalety, mycie się, czyszczenie zębów i częściowo kąpanie się. 2. Samodzielne jedzenie, picie z kubka, jedzenie kanapki trzymanej w jednej ręce i posługiwanie się prawidłowo łyżką. 3. Znajdowanie drogi do własnego pokoju, poruszanie się w swoim domu i bliższym środowisku oraz znajdowanie drogi do miejsc i budynków, do których często dziecko uczęszcza. 4. Radzenie sobie z garderobą, rozpoznawanie różnych jej części, rozpoznawanie, czy jest ona przenicowana czy nie, samodzielne ubieranie i rozbieranie się, zapinanie guzików i wiązanie sznurowadeł u butów. 5. Znajdowanie swoich zabawek, trzymanie ich w porządku i na swoim miejscu". 4.2. Zabawa u dzieci niewidomych Nie wnikając w różne teorie zabawy starające się wyjaśnić jej genezę, cele, znaczenie dla dziecka, trzeba stwierdzić, że jest ona najbarrdziej charakterystyczną formą działalności małego dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Nie ulega też wątpliwości, że zabawa ma dużą wartość dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Na pewno sprzyja ona jego rozwojowi fizycznemu i psychicznemu, a także społecznemu. Dzieci widzące zaczynają bawić się bardzo wcześnie. Już w okresie niemowlęcym proste czynności manipulacyjne niektórzy uważają za zabawę, ale na pewno są to czynności przygotowujące dziecko do późniejszych zabaw. O właściwej zabawie możemy mówić dopiero w drugim roku życia. Wiek poniemowlęcy i przedszkolny to okresy zabawy dziecka. Stwierdza się występowanie u dzieci widzących różnych rodzajów zabaw. M. Przetacznikowa i H. Spłonek (1979, s. 363 i nast.) wskazują na następujące rodzaje zabaw dzieci w wieku poniemowlęcym: zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe. Jako typowe dla wieku przedszkolnego M. Przetacznikowa (1979, s. 425) wymienia zabawy tematyczne i konstrukcyjne. Podkreśla również, że istnieją różnice między zabawami dziecka w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Pisze ona, że: "Zabawa dziecka przybiera w wieku przedszkolnym różnorakie i bogate formy. Staje się czynnością bardziej samodzielną i twórczą w stosunku do zabawy małego dziecka. Od zabaw indywidualnych i samotnych dzieci przechodzą do zabaw zespołowych; bawią się w grupie,, ucząc się stopniowo podporządkować swe życzenia i chęci 93 proJeKTom i postępowaniu innycn dzieci oraz przyJę-cym z góry regułom i zasadom wspólnej zabawy". Oczywiście dzieci nadal bawią się w wieku szkolnym. Jednak zasadniczą formą działalności dziecka, która stara się wypierać i zastępowaćzabawę, jest nauka szkolna. Ogólnie trzeba powiedzieć, że dziecko niewidome ma olbrzymie 'trudności praktycznie we wszystkich rodzajach zabaw. Brak wzroku ogranicza je i eliminuje z bardzo wielu zabaw, które dla dziecka widzącego nieprzedstawiają żadnej trudności. Oznacza to, że zabawa ma znacznie mniejszy wpływ na rozwój dziecka niewidomego niż normalnie widzącego. Przeanalizujmy teraz różne rodzaje zabaw z punktu widzenia dziecka niewidomego, a więc z punktu widzenia udziału w nich analizatora wzrokowego i motoryki. Zabawy manipulacyjne (funkcjonalne) polegają na wielokrotnym

wykonywaniu pewnych czynności ruchowych na przedmiotach, lecz nie prowadzących do żadnego wytworu, np. przekładanie klocków z jednego pudełka do drugiego, nakładanie piasku do wiaderka. Dominuje w nich wykonywanie określonych ruchów - manipulacja tak bardzo uwarunkowana funkcjonowaniem analizatora wzrokowego. Zabawy tematyczne (twórcze, fikcyjne, w role), w których dzieci starają się naśladować przede wszystkim dorosłych pełniąc określone role lub wykonując określone zadania {obowiązki). Należy do nich zabawa w lekarza, w mamę, która karmi swoją lalkę, gotuje itd. Istotę tych zabaw stanowi obserwacja sytuacji życiowych i zachowania się w nich osób dorosłych, a następnie ich odtwarzanie i naśladowanie. Są to więc rzeczy bardzo trudne dla dziecka niewidomego. Zabawy konstrukcyjne, jak 'sama nazwa wskazuje, polegają na' konstruowaniu - budowaniu różnych przedmiotów, np. domu, wieży z klocków, zamku z piasku, lepieniu zwierząt z plasteliny. Również te zabawy wymagają od dziecka zarówno funkcjonowania analizatora wzrokowego, jak również określonych sprawności ruchowych, zwłaszcza sprawności manualnych. Dla dzieci niewidomych stwarzają one także wiele trudności. Zabawy dydaktyczne stawiają przed dzieckiem pewne zadanie, które musi ono rozwiązać i osiągnąć pewien wynik. Należą do nich różnego rodzaju loteryjki obrazkowe, odszukiwanie i nazywanie różnych przedmiotów, a także gry stolikowe. Są to zabawy, które przede wszystkim wymagają od dziecka określonych sprawności umysłowych, mniej moto-rycznych. Istotny jest jednak dla nich analizator wzrokowy. Zabawy ruchowe polegające na wykonywaniu różnorakich ruchów z przewagą ruchów lokomocyjnych, np. jazda na rowerku, wchodzenie po drabinie, zsuwanie się po zjeżdżalni itp. Do tej grupy zabaw należą też gry ruchowe. Z uwagi na to, że zabawy te związane są z różnymi 94 formami poruszania się (bieganie, skakanie, wspinanie ;się), wymagają. dobrej orientacji w przestrzeni, którą najlepiej zapewnia wzrok. Do tych ograniczeń trzeba jeszcze dodać trudności dziecka niewido•megoi związane z udziałem w zabawach zespołowych, które zaczynają •dominować w wieku przedszkolnym. Brak wzrokowej orientacji prze-' strzennej eliminuje je lub znacznie ogranicza ich udział w tych zabawach. Ta pobieżna analiza różnych rodzajów zabaw dziecięcych wykazała liczne i o dużym zakresie trudności i ograniczenia dzieci niewidomych. Po prostu wiele zabaw wskutek ślepoty jest dla nich niedostępnych lub udział w nich jest znacznie ograniczony. Godnym podkreślenia jest również fakt, że dziecko widzące właściwie 'spontanicznie zaczyna się. bawić lub włączać do zabawy zespołowej, grupowej. Jest to wynikiem wzrokowej stymulacji, której nie ma u dziecka niewidomego. Ze względu na przedstawione trudności i ograniczenia najczęściej spotyka się niewidome dziecko siedzące w miejscu i kiwające się lub stojące i kręcące się w kółko. Znaczne ograniczenie możliwości bawienia się nie oznacza, że dziecko niewidome nie może czy nie powinno się bawić. Takie stanowisko byłoby nie tylko niewłaściwe, lecz nawet szkodliwe dla dzieci niewidomych. Wręcz przeciwnie, zabawa ma dla tych dzieci szczególną wartość i należy ją traktować jako jedną z form rewalidacji. W. Fromm (1978, s. 36 i nast.) pisze, że zabawa właściwie prowadzona 'nabiera szczególnej wartości dla rozwoju dziecka niewidomego, albowiem w czasie zabawy uczy

się ono wykonywać prawidłowo ruchy, używać zmysły, rozpoznawać różne przedmioty i materiały, ćwiczyć język, nawiązywać kontakt i stawać się niezależnym. W czasie zabawy dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, które mają wielkie znaczenie dla nauki szkolnej a później pracy zawodowej. Dalej pisze on, że: "Jeśli niewidome dziecko nie bawi się, wówczas-pod względem rozwoju pozostaje daleko poza swoimi widzącymi rówieśnikami". Jednak dziecko niewidome - jak już podkreślono - na ogół nie zaczyna się bawić samo z siebie, albowiem nie wie, jak i czym się bawić. I tutaj leży wielka rola i odpowiedzialność rodziców, a później opiekunek czy wychowawczyń, jeśli dziecko przebywa w odpowiedniej placówce. Rodzice (opiekunki, wychowawczynie) muszą po prostu stwarzać mu warunki do zabawy. Oznacza to, że muszą inspirować i stymulować dziecko oraz uczyć je, jak i czym się bawić. Już przy zabawach manipulacyjnych (funkcjonalnych), które stosunkowo wcześnie występują, rodzice muszą dziecku podawać zabawki do -ręki, zachęcać do poznania ich budowy i funkcji, a później pokazywać' jak się nimi bawić, np. potrząsać grzechotką, wkładać klocki do pudełka, ciągnąć samochodzik itd. Wskazane jest przy tym słowne objaśnianie ze 95 strony rodziców. Podobnie wygląda sprawa z zabawami konstrukcyjnymi, tematycznymi, które są szczególnie trudne, oraz zabawami ruchowymi. Aby przez zabawę uzyskać pewne wartości poznawcze, należy też zwracać uwagę dziecka na podobieństwo zabawek do rzeczywistych przedmiotów znajdujących się w otoczeniu dziecka (por. W. Fromm, 1978, s. 40). Starsze dziecko niewidome nie powinno tylko bawić się samo lub tylko z matką, która uczyła je różnych rodzajów zabaw. Do jego zabawy należy włączać rodzeństwo lub inne dzieci, aby stworzyć mu warunki do szerszych kontaktów społecznych, ł " 5. Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych Jak już podkreślono, procesy poznawcze mają duże znaczenie w życiu człowieka, albowiem dostarczają mu niezbędnej informacji - wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Informacje te zakodowane są we wrażeniach, spostrzeżeniach, wyobrażeniach i pojęciach. Są one produktem podstawowych procesów poznawczych. Poznanie rzeczywistości przebiega u człowieka na 2 poziomach, a mianowicie na poziomie: 1. Zmysłowym (sensorycznym), albo - używając terminologii Pa-włowa - na poziomie I układu sygnałów, w wyniku którego powstaje konkretne i bezpośrednie poznanie przedmiotów i zjawisk. Takie konkretne i bezpośrednie odzwierciedlenie rzeczywistości następuje we wrażeniach, spostrzeżeniach i wyobrażeniach. Na informacjach zawartych w spostrzeżeniach, które są odzwierciedleniem całego przedmiotu czy zjawiska, oraz na wyobrażeniach, które są zaktualizowanymi obrazami przedmiotów i zjawisk wcześniej spostrzeganych, bazuje taw. myślenie konkretne. Składa się na nie tzw. myślenie sensoryczno-motoryczne (spostrzeżeniowo-ruchowe) i myślenie konkretno-wyobrażeniowe (poglądowo-obrazowe). 2. Umysłowym - na poziomie II układu sygnałów, w wyniku którego -człowiek poznaje rzeczywistość w formie uogólnionej i pośredniej. Wiedza ta mieści się w pojęciach, które stanowią bazę dla tzw. myślenia pojęciowego (abstrakcyjno-pojęciowego). '5.1. Rozwój wrażeń i spostrzeżeń u dzieci niewidomych Mogłoby się wydawać, że pierwsze miesiące życia dziecka, tzw. okres

niemowlęcy, nie mają większego znaczenia dla rozwoju procesów poznawczych, albowiem dziecko w tym okresie wykazuje słabą aktywność -96 i przez większą część doby pogrążone jest we śnie. Oczywiście tak nie jest. Pierwsze miesiące życia dziecka są okresem rozwoju wrażliwości sensorycznej, rozwoju funkcjonowania zmysłów. Już w pierwszych tygodniach dziecko zaczyna reagować na bodźce świetlne, zaczyna spostrzegać przedmioty duże, jaskrawe i znajdujące się w ruchu. W drugim miesiącu potrafi już kierować ruchami gałek ocznych i śledzić poruszający się przedmiot. Wytwarza się'więc u niego zdolność fiksacji wzroku - utrzymania wzroku na przedmiocie. W tym czasie powstaje także odruch eksploracyjny (orientacyjno-badawczy), kiedy dziecko samo szuka wzrokiem przedmiotów w swoim otoczeniu. W trzecim miesiącu życia zaczyna spostrzegać przedmioty dzięki współdziałaniu różnych bodźców. Jest to więc okres powstawania pierwszych związków czasowych (skojarzeń intermodalnych) w korze mózgowej dziecka. "Dzięki prawidłowo działającemu systemowi percepcji wzrokowej - pisze T. Gałkowski (1975, s. 5) - kształtują się u małego dziecka wzrokowe skojarzenia z bodźcami słuchowymi, dotykowymi, kinestetycznymi, tworząc cały skomplikowany proces zintegrowanej percepcji świata zewnętrznego". Jest to również okres, kiedy pole widzenia intensywnie się rozwija i osiąga swój prawie normalny zakres. Pod koniec trzeciego i na początku czwartego miesiąca życia dziecko zaczyna rozróżniać barwy. Dalszemu rozwojowi ulega odruch eksploracyjny, zwłaszcza ukierunkowany na przedmioty związane z zaspokajaniem jego potrzeb biologicznych (karmienie). Jego cechą jest to, że jest on odruchem samowzmacniającym się, tzn. potęguje się w miarę poznawania nowych przedmiotów i nowych ich sytuacji. Wymieniony już T. Gałkowski (1975, s. 6) mówiąc o znaczeniu rozwoju wrażliwości wzrokowej w okresie niemowlęcym pisze: "Tempo dojrzewania receptora wzroku dowodzi, że ma on podstawowe znaczenie w przystosowaniu dziecka do otoczenia, stanowiąc jedno z najważniejszych ogniw funkcji poznawczych". W drugim i trzecim tygodniu życia dziecko zaczyna też reagować na bodźce akustyczne. Noworodek reaguje przede wszystkim na bodźce silne. Około 4-5 miesiąca potrafi już lokalizować źródło dźwięku, a więc zwracać główkę w jego kierunku. O ile chodzi o słowa wypowiadane przez jego społeczne otoczenie, to nabierają one dla dziecka określonego znaczenia dopiero w czwartym kwartale życia. W miarę rozwoju fizycznego i funkcji manipulacyjnych, następuje rozwój wrażliwości dotykowej i kinestetycznej oraz włączanie zmysłów dotyku i kinestetycznego w system procesów poznawania rzeczywistości. Godnym podkreślenia jest tutaj fakt, że 'zmysł wzroku, a mówiąc dokładniej telereceptory odgrywają podstawową rolę w tym zakresie. M. Przełącznikowa i H. Spłonek (1979, s. 315) piszą w tej sprawie: "Przedmioty działają zwykle najpierw na telereceptory (należą tu, jak wiadomo, receptory: wzrokowy i słuchowy), a dopiero wtórnie - na receptory kontaktowe (wśród 'nich na receptory 97 1 T. MalewsU. Psychologia dotyku). Podrażnienie jednego z narządów zmysłowych wywołuje u małego dziecka, jak twierdzi Szuman, ogólny niepokój ruchowy, nastawienie innych narządów zmysłowych w kierunku pierwszej podniety, a potem ruch

powodujący zbliżenie do źródła podniety (ruch lokomocyjny oraz chwyt). Z chwilą gdy dziecko dostaje przedmiot do ręki, odbiera liczne wrażenia dotykowe. Podczas manipulacji przedmiot pozostaje ciągle ten sam, dostarcza on jednak dziecku bardzo różnorodnych, a zarazem. zmiennych wrażeń. Dziecko poznaje więc nie jednym, lecz kilkoma zmysłami, poznaje je w sposób aktywny w czasie manipulacji, w trakcie której dochodzi do identyfikacji polisensorycznej przedmiotu". W wieku poniemowlęcym, a więc w drugim i trzecim roku życia następuje dalszy rozwój spostrzeżeń dziecka. Związane to jest przede wszystkim z rozwojem sprawności ruchowych, a zwłaszcza czynności loko-mocyjnych i manipulacyjnych. Dzięki poruszaniu się dziecko ma możliwość spostrzegania coraz to więcej nowych przedmiotów, osób, zjawisk. Doskonali się współdziałanie i koordynacja jego zmysłów w poznaniu rzeczywistości. "Rozwój spostrzeżeń dziecka - piszą M. Przełącznikowa i H. Spłonek (1979, s. 382) - polega na coraz bardziej precyzyjnej i coraz bardziej złożonej syntezie tych podniet, 'które działają w postaci bodźców komplekiaowych na narządy zmysłowe dziecka, przede wszystkim . na jego dotyk, wzrok, słuch. Dzięki poruszaniu się dziecko ma możliwość nie tylko poznania coraz to nowych i nieznanych przedmiotów, lecz znajdowania ich w różnych układach i sytuacjach. Nowych doświadczeń percepcyjnych dostarczają dziecku różnorodne zabawy, które są charakterystyczną formą działania w tym i w następnym (przedszkolnym) okresie rozwojowym". Z punktu widzenia rozważanego przez nas zagadnienia godny pod-. kreślenia jest fakt, że w miarę rozwoju dziecka coraz większego załączenia w poznaniu rzeczywistości nabierają telereceptory, w tym zwłaszcza wzrok. Aby poznać przedmiot, dziecko nie musi brać go do rąk, manipulować nim; wystarczy obejrzeć go nawet z pewnej odległości. Two-/rzy się tutaj bardzo ważne zjawisko, które wykorzystywane jest przez ociemniałych, a mianowicie zjawisko transpozycji. Na skutek utrwalonych skojarzeń intermodalnych .(pomiędzy analizatorami: wzrokowym, słuchowym, dotykowym itd.) wystarczy pobudzenie jednego analizatora,-aby pobudzić całą dynamiczną strukiturę spostrzeżeniową. Kolejnym etapem rozwoju spostrzeżeń jest młodszy wiek szkolny i wiek dorastania. Obok zabawy dochodzi tutaj nowy element, jakim jest nauka w szkole. W okresie przedszkolnym spostrzeżenia dziecka nie były zbyt dokładne, albowiem spostrzegało ono przeważnie to, co przypadkowo zainteresowało lub mimo woli narzuciło się. W szkole dziecko uczy się kierowania spostrzeganiem, aby było ono coraz dokładniejsze, tzn. ujmujące wszystkie istotne cechy spostrzeganych przedmiotów i zjawisk. Spostrzeganie jego staje się teraz systematyczną i planową obserwacją, 98 dzięki której poznaje ono rzeczywistość w sposób uporządkowany, aktywny, wybiórczy i celowy. To krótkie przedstawienie rozwoju wrażeń i spostrzeżeń u dziecka widzącego wskazuje, że wzrok odgrywa w tym procesie bardzo istotną i właściwie pierwszoplanową rolę. U dziecka niewidomego z uwagi na uszkodzenie analizatora wzrokowego nie rozwija się wrażliwość wzrokowa lub rozwija się w bardzo ograniczonym zakresie (resztki wzroku). Nie rozwija się więc u niego najważniejszy rodzaj percepcji otaczającego świata, która pozwala nie tylko na spostrzeganie kształtów przedmiotów, lecz także ich barw; na spostrzeganie perspektywy, głębi, przestrzeni, ruchu. Nie rozwija się u nich ten rodzaj percepcji, który

następuje za pomocą dotyku. a także kształt . a więc w treści jego spostrzeżeń przeważają elementy przestrzenne kształt. a zwłaszcza o barwę. kinestetycznych i węchowych. że sprawność motory czna ma duże znaczenie dla rozwoju percepcji dziecka niewidomego. słuchu i węchu. ciepło. przedmiotów zbyt dużych i zbyt małych. Z jednej strony zmysł dotykowo-kinestetyczny. że niewidomi żyją w świecie kształtów. miękkość. wypukłość. zimno. gładkość. czy to przypadkowe czy też zamierzone przez jego otoczenie. W rozwoju tych zmysłów. co' u dziecka widzącego' ma charakter zjawiska wtórnego. perspektywę. Stąd mówiąc o tworzeniu skojarzeń intermodalnych u dzieci niewidomych i tworzeniu się "zintegrowanej percepcji" otaczającego świata mamy na uwadze zmysły: dotykowo-ruchowy. Świat doznań dziecka niewidomego sprowadza się do wrażeń i spostrzeżeń dotykowych. Stąd. na którym bazuje wymieniony odruch eksploracyjny {badawczy) i który jest głównym zewnętrznym stymulatorem dziecka do poznawania coraz to nowych przedmiotów i zjawisk. dźwięk grzechotki. podobnie jak to . jako najważniejszego stymulatora zewnętrznego. W niektórych przypadkach funkcję tę spełniają bodźce akustyczne. .poruszania się w przestrzeni i stykania się z coraz to nowymi przedmiotami i zjawiskami. mówi się.ograniczeniem mobilności . . .podkreślono przy omawianiu rozwoju motorycznego. W większości przypadków pierwsze konkretne zetknięcie się dziecka niewidomego z przedmiotem. który jest tylko kontaktoanalizatorem {kontaktoreceptory). co pozwala mu na rozwój wrażeń ciężaru. Wypada jeden z teleanalizatorów. prostokątność. jakim jest wzrok. Jest ona ściśle powiązana z procesami poznawczymi. wklęsłość itd. np. . horyzont.zasięgiem zmysłu dotyku. słuchowych. zwłaszcza dotyku i kinestetycznego.ograniczoną stymulacją zewnętrzną na skutek braku zasadniczego teleanalizatora (telereceptorów). W jego percepcji zaczyna dominować dotyk.mniejszą liczbą analizatorów biorących udział w percepcji otaczającego świata. o ile spo--strzegany przedmiot jest ich źródłem. Niemowlę chwytając i manipulując przedmiotem dotykowo poznaje sam przedmiot i jego właściwości. Trzeba tutaj podkreślić.okrągłość. Pracę nad rozwojem sprawności funkcjonalnej zmysłów dziecka niewidomego trzeba rozpocząć możliwie jak najwcześniej. Spowodowane jest ono:' .ograniczeniem czynności manipulacyjnych odgrywających w początkowym okresie życia dziecka zasadniczą rolę w poznaniu przedmiotów. dla niewidomych jest niedostępny. odczuwa się brak wzroku. Ogólnie trzeba więc powiedzieć. W ten sposób wrażenia dotykowe łączą się z wrażeniami kinestetycznymi. dla poznania których wzrok jest wiodący. chropowatość. stanowiący u niewidomych podstawowy narząd poznania rzeczywistości. jak już zaznaczono.daje symultaniczny (równowczesny) obraz oglądanego przedmiotu czy zespołu przedmiotów. stuk przedmiotu powstały przy uderzeniu o inny itd. w ruchu. zlokalizowany . ł* 99 U dziecka niewidomego stwierdza się ograniczenie spostrzeżeń w ogóle w porównaniu z dzieckiem widzącym. jak twardość. dzwonka. a często także z wrażeniami słuchowymi i węchowymi. stąd wiele przedmiotów znajdujących się w znacznej odległości. Występuje więc u nich od najmłodszych lat deprywacja sensoryczna w zakresie bodźców wizualnych. że treść spostrzeżeń dziecka niewidomego jest uboższa o elementy swoiste dla wzroku.

Oczywiście. słuchowych i węchowych. zwracanie na nie uwagi i ich różnicowanie. 100 Ważne jest także to. słuch. dominujące komponenty tego bodźca. 97) pisze. Następnie trening powinien polegać na stwarzaniu dziecku okazji do samodzielnego brania i percepcji przedmiotów. opartych na danych dostarczonych jednocześnie przez kilka analizatorów". W początkowym okresie rozwojowym najbardziej znaczące mogą okazać się dla dzieci niewidomych cechy drugorzędne. W końcu dziecko powinno 'docierać do przedmiotów. A. aby dziecko uczyć percepcji przedmiotów za pomocą wszystkich zmysłów. które potrafią już chodzić.są sygnałem przedmiotu. W tym zakresie trening sensoryczny ściśle łączy się z ćwiczeniami orientacji przestrzennej i po-ruszamia się. aby w czasie treningu zwracać uwagę dziecka na istotne cechy przedmiotów. np. kształt dla pudełka. zwłaszcza przy urozmaiconych formach. że przedmiot działa na dziecko jako bodziec kompleksowy. konieczna jest także odpowiednia ich siła i jej zróżnicowanie. J. Należy go jednak rozpocząć jak najwcześniej. Kułagin (1976. albowiem procesy poznawcze u dzieci niewidomych przebiegają zupełnie inaczej niż . Na początku konieczne jest silne pobudzenie". dźwięk dla dzwonka. Wymieniana już S. Z drugiej strony rozwój lokomocji (poruszania się w przestrzeni) ma duże znaczenie dla dotarcia do przedmiotów znajdujących się w otoczeniu dziecka. a nawet w drugim miesiącu życia należałoby rozpocząć odpowiedni trening sensoryczny. s. na który składają się różne jego cechy i właściwości. które oddziaływałyby równocześnie 'na kilka zmysłów (dotyk. s. równocześnie ten zmysł. które nabierają znaczenia sygnałowego . kolejnych spostrzeżeniach. Dopiero przy dalszych. A więc obok zróżnicowania bodźców pod względem poszczególnych modalności i w ramach różnych modalności. Przede wszystkim trzeba pobudzić gotowość dziecka dostrzegania bodźców pochodzących z zewnątrz. że: "Ćwiczenie zdolności kompensacyjnych polega na kształtowaniu dynamicznych układów strukturalnych. które znajdowałyby się w jego najbliższym otoczeniu (w zasięgu rąk). Inne cechy mają natomiast charakter drugoplanowy. celem ich dokładnego poznania. Jedne z nich stanowią podstawowe. nauczenie odbioru bodźców dotykowo-kinestetycznych. Ma on na celu pobudzenie wrażliwości zachowanych zmysłów. Poza tym ważne jest. Dreier pisze w ten sposób: "Niemowlę niewidome trzeba nauczyć badać świat wokół niego wszystkimi pozostałymi zmysłami. W przeciwieństwie do dzieci widzących dzieci niewidome muszą mieć bezpośredni kontakt z poznawanym przedmiotem. 106) podkreśla. aby mogło je dotykać (poznawać) i manipulować nimi. w miarę nabywania doświadczenia sensorycznego dzieci te budują sobie obraz przedmiotu opierając się na jego podstawowych cechach. aby w czasie treningu sensorycznego zwracać uwagę na to. Oczywiście dotyczy to dzieci. Już w I kwartale. że rozwój mechanizmów kompensacyjnych w sferze poznawczej u dzieci niewidomych jest procesem długotrwałym występującym już w okresie szkolnym. które znajdują się poza nim. Trening ten powinien polegać w pierwszym okresie na dostarczaniu dziecku przedmiotów (zabawek) i wkładaniu do rączek. kojarzenie ich z różnymi przedmiotami i zjawiskami itd. Sę-kowska (1974. Powinny to być przedmioty. Z.jest w kończynach górnych i ich ćwiczenie usprawnia. zapach dla kwiatka. Węch). Konieczność poznawania przez dziecko otoczenia poprzez wszystkie zachowane zmysły jest warunkiem pojawienia się mechanizmów kompensacyjnych opartych na dynamicznych układach strukturalnych.

które mogą być 'odtworzone. Wyobrażenia są jednak mniej dokładne . że są niezainteresowane czy nawet leniwe. co spostrzega. 387) charakteryzuje je v/ sposób następujący: "Wyobrażenia w tym okresie zbyt silnie są związane z realnie przeżytymi doznaniami i bardziej zbliżone do niedokładnych przypomnień niż do twórczych. Stopniowo zaczyna odróżniać to. jak też dokładności. Spostrzeżenia znikają w momencie zaprzestania działania podniety zewnętrznej.pozostawiają określone ślady. często nawet bardzo długo.ograniczają się głównie do cech istotnych oraz mniej żywe niż spostrzeżenia. Ogólna charakterystyka wyobrażeń dzieci niewidomych Ogólnie trzeba powiedzieć.odtwórcze (reprodukcyjne). Przejawia się to m.u widzących. . jak również . Wyobrażenia dziecka widzącego rozwijają się wraz z rozwojem spostrzeżeń. Rozwój wyobrażeń u dzieci niewidomych Wyobrażenia są ściśle związane ze spostrzeżeniami. świadomych przekształceń uprzednio spostrzeżonych elementów". od tego. Następuje więc u niego wyodrębnianie się wyobrażeń przedmiotów i zjawisk od funkcji czysto percepcyjnych. choć jest to zagadnienie-o znacznie szerszym zakresie. co faktycznie istnieje. lOt Rozróżnia się 2 rodzaje wyobrażeń: .2. s. które nie osiągnęły jeszcze perfekcji. 5. w licznych zabawach dziecka w tym okresie zawierających liczne elementy fantazyjne. W wieku 2-3 lat są one jednak ściśle związane z procesami percepcji. zabawach tematycznych. co znajduje się tylko w jego wyobraźni.2. powstałych w wyniku nałożenia się. natomiast wyobrażenia trwają. Przełącznikowa i H. Na prze3(0mie wieku poniemowlęcego i przedszkolnego następuje u dzieci widzących silny rozwój wyobrażeń wytwórczych (fantazyjnych) będących już pewnym przekształceniem zdobytego doświadczenia w dziedzinie poznawczej. Z tego też powodu wyobrażenie określa się jako odtworzenie obrazu przedmiotu czy zjawiska na podstawie dawnych doświadczeń (pamięciowych śladów). Stąd dzieci niewidome często robią wrażenie. potrzebną mu w codziennych sytuacjach życiowych. Dzięki plastyczności kory mózgowej spostrzeżenia zostają w niej zakodowane . Jednak wraz z wiekiem i dokładniejszym spostrzeganiem dziecko doskonali także swoje wyobrażenia o otaczającym świecie. A więc są to przede wszystkim wyobrażenia odtwórcze (reprodukcyjne). Są one również wykorzystywane w innych procesach poznawczych.wytwórcze (fantazyjne). M. w tzw. których fizjologicznym podłożem są zachowane ślady w korze mózgowej. Spłonek (1979.1. albowiem bazują na spostrzeżeniach. Istnieją dość istotne różnice pomiędzy spostrzeżeniami i wyobrażeniami zarówno pod względem czasu trwania. Percepcja dotykowo-^kinestetyczna przy poznawaniu przedmiotów jest procesem bardziej aktywnym niż percepcja wzrokowa i wymaga od dziecka więcej energii i odpowiedniej motywacji. że rozwój wyobrażeń u dzieci niewidomych jest znacznie ograniczony pod względem ilościowym. a zwłaszcza w myśleniu. W tym okresie są one jednak mało precyzyjne i mało dokładne. stanowiące nowe obrazy przedmiotów i zjawisk dotychczas nie spostrzeganych. stanowiące odtworzenie obrazu dawniej spostrzeganych przedmiotów i zjawisk. in. S. Wraz z rozwojem wyobrażeń odtwórczych wiąże się zagadnienie rozwoju pamięci. Dzięki mm dziecko gromadzi wiedzę o konkretnych przedmiotach i zjawiskach. Wyobrażenia. łączenia i przekształcenia dawnych spostrzeżeń. mają duże znaczenie dla człowieka.

Niewidomym od urodzenia brak takiego porównania. Grzegorzewska.jak już zaznaczono . słuchowe. Aby niewidomy mógł wyobrazić sobie ciemność musiałby znać jasność (światłość) czy inne ich odcienie. ale w ogóle wyłączyć musimy przypuszczenie. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest również negatywna. Wynika to stąd. Wyobrażenia dzieci niewidomych stanowią często przedmiot badań tyfiopsychologicznych. nie posiadają nawet elementarnych wyobrażeń światła i barwy. Keller. 153) . Problem wrodzonych treści świadomości stanowił jedno z zagadnień.pisze M. Steru i(1905) w wyniku badań głucho-niewidomej H.2. u których analizator wzroku jest całkowicie zniszczony. jakim zajmował się już starożytny filozof Platon i od tego czasu trwał spór między zwolennikami i przeciwnikami tego poglądu.spostrzegania.2.są znacznie uboższe z uwagi na brak elementów wzrokowych. II.. Wówczas przy ucisku i pobudzeniu tego nerwu dziecko takie odbiera elementarne wrażenia światła (błysk) zgodnie z prawem swoistej energii zmysłów Muellera (patrz: rozdz. Wyobrażenia wzrokowe u dzieci niewidomych Do jednych z pierwszych zagadnień. we. 151). kineste-tyczne itd. 1964. że związane są one funkcjonalnie ze spostrzeżeniami. Dlatego u dzieci niewidomych rozwijają się wyobrażenia zawierające tylko treści dotykowe. Ostatecznie negatywne stanowisko w tej kwestii zostało potwierdzone przez badania eksperymentalne. 4). Ogólnie trzeba więc powiedzieć. że jest to zmysł.. a zwłaszcza nerw przewodzący. Między innymi istnienie wrodzonych treści wzrokowych i słuchowych wykluczył W. "W istocie rzeczy . które .. s. M.102 ich treści. Z zagadnieniem tym związane jest następne. czyli z ciemnością.nie tylko możemy przyjąć zdolności odróżniania szarego i czarnego przez niewidomych. które w sposób konkretny odzwierciedlają rzeczywistość i reprezentują konkretną wiedzę dziecka niewidomego o niej. że niewidomi potrafią w sposób zupełnie poprawny stosować i posługiwać się określeniami zawierającymi treści wizualne i stosować język ludzi widzących. względnie mają nie uszkodzony nerw wzrokowy (uszkodzona tylko gałka oczna). a taka możliwość u nich nie istnieje ani nigdy nie zaistniała." 103 W tym miejscu trzeba jednak zamączyć. należy porównać ją z inną. Również przykład innej głuchoniewidomej M. Heurtin potwierdził to stwierdzenie (por. 5. że niektórzy niewidomi od urodzenia zachowali poczucie światła. który pozwala . Zagadnienie to powstało stąd. s. Grzegorzewska (1964. jakimi zajmowali się dawni tyfiopsychologowie. których celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące struktury psychicznej niewidomych. a mianowicie czy niewidomi od urodzenia żyją w wiecznych ciemnościach. np. że niewidomi od urodzenia. Są one pierwszym trwałym produktem procesów poznawczych . Jasność należy porównać z jej brakiem. należała sprawa wrodzonych treści wzrokowych oraz czy niewidomi od urodzenia potrafią wytworzyć sobie wyobrażenia wzrokó. że niewidomi od ' urodzenia są pogrążeni w ciemnościach. Niewidomi od urodzenia w większości przypadków mają ogólne wyobrażenie o wzroku i jego funkcji. Z tego też powodu wskazują one w sposób pośredni na funkcjonowanie pozostałych analizatorów dziecka niewidomego. Aby zdać sobie sprawę z jakiejś barwy. 'oni w ogóle nic nie widzą .

Jako metody sugeruje on zmuszanie dziecka do przypomnienia faktów i zdarzeń z okresu^ kiedy dziecko widziało poprzez zadawanie pytań oraz pobudzanie wyo104 brażeń wzrokowych w drodze barwnych opowiadań. że struktura psychiczna niewidomych od urodzenia jest haptyczno-słuchowa (por. którzy utracili wzrok mając 8 lat i więcej.człowiekowi spostrzegać przedmioty na odległość. jakie podkładają oni pod te określenia. Pozostają jednak u nich zawsze elementarne wyobrażenia światła (jasności. Twierdzi on. Dzięki temu możliwa jest wymieniona transpozycja i wizualizacja wyobrażeń tych dzieci. w takim razie brak mu wyobrażeń wzrokowych (chociaż i tu sprawa jest natury wysoce indywidualnej) i porusza się w przestrzeni dotykowej". co łączy się z tzw. jak też akustycznej powodują odtworzenie dawnych wzrokowych doświadczeń. to zbliża je bardzo do dzieci widzących. a więc całkowicie pozbawiona elementów wizualnych. W tej sprawie M. Oczywiście te dzieci posiadają wyobrażenia wzrokowe. 77). Oczywiście im dziecko później ociemniało.. różni się od tej. Przeciwieństwo-stanowią dzieci ociemniałe. jest sprawa treści. których często występowałyby treści wizualne. wówczas posiada wyobrażenia wzrokowe. 158) pisze: "Ogólnie przyjęto. które kojarzą się z napływającymi wciąż wrażeniami i wyobrażeniami dotykowymi. kiedy one widziały. które utraciły wzrok w wieku przedszkolnym czy nawet później. u których pamięć dawnych spostrzeżeń trwa. Grzegorzewska i(1964. tym wyobrażenia te są liczniejsze i trwalsze. że jeśli ociemniały utracił wzrok w czwartym lub piątym roku życia (chociaż ścisłej granicy przeprowadzić niepodobna). S. a więc stosowaniem języka ludzi widzących. nawet sprzed wielu lat. Jeśli otoczenie dziec-kta potrafi podtrzymać i często wywoływać u niego wyobrażenia wzrokowe. że inteligentni ociemniali mogą zachować świeżość wspomnień. M. Drugim zagadnieniem związanym ze stosowaniem przez niewidomych zupełnie poprawnych określeń o charakterze wizualnym. Z uwagi jednak na brak nowych doświadczeń ulegają one osłabieniu. które ludziom . s. Są jednak dzieci. U dzieci ociemniałych istnieje tendencja do odnowy wrażeń i wyobrażeń wzrokowych. 88) jako "pewne substytuty psychiczne tych treści poglądowych. Wyobrażenia surogatowe określa M. ciemności) i podstawowych barw. Baillart (1964. Wyobrażenia surogatowe u dzieci niewidomych . ale różnica nie jest tak duża. Grzegorzewska (1964. albowiem istniał w ich życiu. P. jak można by przypuszczać. s. Grzegorzewska. i z tego okresu zachowały się ślady. Ogólnie trzeba powiedzieć. W innym miejscu P. 1964. 32) pisze. Jeśli wzrok utracił wcześniej. s. transpozycją wrażeń.2. W ten sposób świat wyobrażeń dziecka ociemniałego nie jest całkowicie różny od tego. wyobrażeń surogatowych albo zastępczych stanowiących najbardziej charakterystyczny przejaw życia psychicznego niewidomych. Dotychczas mówiliśmy o dzieciach niewidomych od urodzenia. że struktura psychiczna tych. okres. jaki mają dzieci widzące.. s. Zarówno pobudzenia natury dotykowej. Jest to zagadnienie tzw. s. 28) podkreśla konieczność pobudzania i podtrzymywania wyobrażeń wzrokowych.3. jaką mają dzieci widzące w tym samym wieku. Baillart (1964. również bardzo szczegółowych. o ile zostały one uprzednio silnie z nimi skojarzone. •tracą na wyrazistości i dokładności. Taki ociemniały porusza się w przestrzeni wzrokowej.

zamek. wątła kobieta) ma podstawie wielkości kształtu ręki (przy uścisku) albo wielkości budynku na podstawie otworu drzwiowego. Opierając się na przyjętych przez nich 2 podziałach można wyodrębnić: 1. A więc kojarzenie sobie barwy z barwą dźwięków. w pełnym zakresie. że mamy tu do czynienia ze specjalnego rodzaju strukturami psychicznymi. s. i dostrzegł ich duże psychologiczne znaczenie dla osób pozbawionych wzroku. a więc wyobrażania przedmiotów niedostępnych dla percepcji oso-ay niewidomej. np. a odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się ich wyobrażeń i pojęć. 2. zwłaszcza przedmiotów i zjawisk-niedostępnych poznaniu dotykowemu oraz bacznej obserwacji języka ludzi widzących. wyobrażanie sobie człowieka (mężczyzna.hoć nie tylko ona. np. góra. Mogą one powstać na tle: a) bodźców właściwych (adekwatnych). błękitne niebo. np. w 1892 r.). s. Bliższe wniknięcie w istotę tych zjawisk doprowadza nas do wniosku. 89) .iż sposoby wyrażania się widzących zwracają wciąż uwagę niewidomym na luki w ich świecie wyobrażeniowym. w zupełności lub częściowo. -Oznacza to. . Wyobrażenia surogatowe odnoszące się do stosunków przestrzennych. jak T. W miarę 105rozwoju tych wyobrażeń dzieci niewidome potrafią coraz to doskonalej Dkreślać przedmioty i zjawiska w sposób typowy dla osób widzących. Grzegorzewska (1964..'np. wyobrażanie sobie wielkości całego organizmu (dorosły człowiek. 92 i nast. zielona łąka. powstaje u nich dążność do. Wyobrażenia surogatowe odnoszące się do światła i barw. które powstają tylko na tle bodźców niewłaściwych. Określenie "wyobrażenia surogatowe" wprowadził Hitschmann. które skupia dokoła siebie przeróżne cechy. np. Heller (1904) i W. Grzegorzewska. 96) . A ponieważ-zupełnie dokładne przyswajanie. dziecko) na podstawie wysokości. np. głównie słuchowych. kobieta. Grzegorzewska (1964. barwy jego głosu albo typu samochodu '(ciężarówka. Wyobrażenia zastępcze mają więc charakter wyobrażeń wytwór-' czych (fantazyjnych) i wraz z wiekiem są one coraz bardziej doskonałe.pisze M. czerwona krew albo pomiędzy przedmiotami a ich niedostępnymi częściami. dom z kominem. są niedostępne. kościół z wieżą.Wobec tego . że u dzieci niewidomych następuje rozwój coraz to bardziej prawidłowych i typowych skojarzeń między przedmiotami a ich niedostępnymi cechami (barwami). Steinberg (1920). b) bodźców niewłaściwych (nieadekwatnych). oraz ich treść (por. wtórzy za podstawę podziału przyjęli rodzaj bodźców. 'barwy zielonej z barwą tonów fletu itd. należące do różnych dziedzin zmysłowych [. barwy żółtej z barwą iżwięku (tonów) wydawanego przez klarnet. wieża. Ten rodzaj wyobrażeń rozwija się u niewidomych dzieci na skutek ograniczenia spostrzeżeń.] W niektórych wypadkach struktury surogatowe powstać mogą także na . popełniając w tym względzie coraz mniej błędów.pisze M. "Analogia . 1964. samochód z silnikiem. a więc głównie słuchowych (dźwięków).niewidzącym. na tle których one powstają. powstającymi u niewidomych na skutek właściwych im warunków życia i jako wynik ich przystosowania do świata widzących". . dziecko. W tworzeniu wyobrażeń surogatowych istotną rolę odgrywa analogia. wyobrażenia surogatowe są naturalnym wyrazem ubóstwa wyobrażeń-u niewidomych".stanowić tu będzie owe wielkie jądro struktury. samochód małolitrażowy) na podstawie szmeru silnika. a więc dotykowych. . przyswajania sobie rzeczy im obcych na podstawie fantazji. Sprawą podziału wyobrażeń surogatowych zajmowali się przede wszystkim tacy psychologowie. jest niemożliwe. M. s. .

a więc ich wyobrażenia odzwierciedlały rzeczywistość w sposób zniekształcony. karoseria a koła u taksówki. którzy w trakcie swego życia utracili wzrok. które nie są im bezpośrednio znane. to znaczy odpowiada obiektywnie istniejącym przedmiotom? Zagadnieniem tym zajmowała się Z. że wyobrażenia zastępcze niewidomych dotyczą przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Typowym przykładem zastosowania analogii w tworzeniu wyobrażeń surogatowych u niewidomych jest analogia barwy (koloru) z barwą dźwięków. Ich celem było stwierdzenie prawidłowości ukształtowania się wyobrażeń przedmiotów już poznanych.widzących.pisze Z. jest adekwatna do rzeczywistości. Sękowska (1974. oraz prawidłowości w budowie . Są to tzw. Jak już podkreślono. w formie naturalnej lub za pomocą modeli (pomocy naukowych). gdyż widzący posługują się analogią do posiadanych prawidłowych wyobrażeń wzrokowych". może jednak nie jedyną".podstawie symboli i metafory. 153 i nast. Sękowska (1974. Nie ulega wątpliwości.4. Jak więc rozwijają się u dzieci niewidomych tego typu wyobrażenia? Czy • ich treść oparta na danych. wyobrażenia surogatowe mają charakter wyobrażeń wytwórczych (fantazyjnych) i tu istnieje ich podobieństwo do wyobrażeń wytwórczych ludzi . jak i u dzieci i dorosłych. które dostarczają pozostałe zmysły. np.8%. W tych ostatnich przypadkach wyottt-ażenia te mogą być zbliżone do wyobrażeń wytwórczych ludzi widzących. Wyobrażenia przedmiotów u dzieci niewidomych W poprzednim rozdziale zajmowaliśmy się sprawą wyobrażeń zastępczych u niewidomych. z którymi niewidomy może zetknąć się za pomocą innych zmysłów. że wyobrażenia te zawierały odpowiednią liczbę zasadniczych elementów. która przeprowadziła odpowiednie badania na grupie 30 całkowicie niewidomych od urodzenia dziewcząt i chłopców w wieku od 9-14 lat. 5. Na tym tle wyłania się sprawa stosunku tych wyobrażeń do wyobrażeń surogatowych niewidomych. uszy na głowie u psa. sądzimy jednak. tułów. Im więcej danych zmysłowych. a więc wyobrażeń przedmiotów i ich cech. Zresztą nie zaprzeczamy możliwości i innych przyczyn {'nawet często przypadkowych). s. . Odnosi się to do 157 uzyskanych wyników spośród 210.). czyli 74. Wyobrażenia surogatowe rozwijają się zarówno u dzieci niewidomych od urodzenia. nogi. 83) . albowiem w pewnym stopniu mogą być budowane na zasadzie analogii do zachowanych wyobrażeń wzrokowych. których nigdy nie widzieli. np. że większość dzieci niewidomych w wieku 914 lat posiada prawidłowe (adekwatne do rzeczywistości) wyobrażenia znanych sobie przedmiotów. wyobrażenia wytwórcze. które są niedostępne lub trudno dostępne dla percepcji osób pozbawionych wzroku. s. Oznacza to. U pewnej liczby dzieci niewidomych stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. tym wyobrażenie jest wierniejsze i dokładniejsze. "Istnieje jednak . po legająca na tym.2. analogia jest Aarakterystyczną i typową podstawą. ogon u psa. Ponadto wyobrażenia wytwórcze widzących są bardziej adekwatne od wyobrażeń surogatowych u niewidomych. Obecnie zajmiemy się sprawą wyobrażeń przedmiotów dostępnych dla percepcji niewidomych.między nimi dość duża różnica. właściwe proporcje między poszczególnymi elementami. np. że ludzie widzący potrafią sobie także wyoorażać przedmioty i zjawiska. że i tutaj dałoby się bez trudu wykrywać prawo analogizowania.właściwa lokalizacja elementów. Wyobrażenia przedmiotów uwarunkowane są wrażeniami pochodzącymi od różnych zmysłów. głowa. Wyniki tych badań wykazały. głównie w trakcie nauki szkolnej.

w wyobrażeniu dzięcioła częściej dadzą się wyodrębnić elementy słuchowe. co może spowodować trudności we właściwym ujęciu proporcji między całością a poszczególnymi częściami. każde wrażenie lub . Ponadto autorka podkreśla.] Ten obraz jest uzupełniony elementami mającymi związek z innymi wrażeniami. w wyobrażeniach dzieci niewidomych w odniesieniu do szczegółowych. że wśród indywidualnych czynników największy wpływ na dokładność i jasność wyobrażeń dzieci niewidomych ma ich poziom ogólnej sprawności umysłowej {inteligencja). że "o adekwatności wyobrażeń dzieci niewidomych decyduje dokładność. bezpośrednio dotykowego poznania przedmiotu". . Oprócz tego badania wykazały wiele luk.niewłaściwego (kształtu lub proporcji danego elementu. Biorąc pod uwagę cechy przedmiotów niedostępne dla dziecka niewidomego. a więc wyobrażenia zastępcze. to występują tutaj substytuty tych treści. które charakteryzowały się wyższym ilorazem inteligencji. W omawianych przez nas przypadkach nie dało się wyróżnić innych elementów zmysłowych poza wyżej wymienionymi".. 34 i 35). Swierłow (1957. Jest to szczególnie istotne. którą spełnia. Tak np.pominięcia pewnych istotnych elementów przedmiotu. . albowiem za pomocą dotyku dziecko niewidome nie zawsze stara się poznać całość przedmiotu.niewłaściwej jego lokalizacji. l' O ile chodzi o poszczególne modalności zmysłowe. . np. a więc głównie barwę.. W. Są to więc elementy pozazmysłowe. Ba. każdy sygnał. Przewaga wrażeń określonego typu zależy od rodzaju przedmiotu i funkcji. to decydującą rolę-w powstawaniu wyobrażeń większości przedmiotów odgrywał zmysł dotyku i kinestezji. że tworzą się one przez analogię do przeżyć uczuciowych i nastrojów. które towarzyszyły spostrzeganiu przedmiotów. W ten sposób w strukturze tych wyobrażeń występują uczucia. 175) najczęściej są wywołane przez odnawiane wrażenia dotykowe i kinestetycz-ne [. co staje się przyczyną tych nieprawidłowości.powstawanie zjawiska stereognozy tłumaczy w sposób następujący: ". W7 . umieszczenia go. s. uzyskiwały lepsze wyniki i odwrotnie. natomiast w wyobrażeniu róży elementy węchowe.: dania nie wykazały istotnych różnic w liczbie ujmowanych szczegółów '? przedmiotów u dziewcząt i chłopców. cech przedmiotów. Ogólne wyobrażenia przedmiotów u badanych dzieci. s. z uwagi na dominującą rolę kształtu i wielkości.pisze Z. . Wraz z" wiekiem stają się one jednak coraz bogatsze pod względem treści. niejasności-i niedokładności. ' Dzieci. Godnym podkreślenia jest fakt.Nieprawidłowości te sprowadzały się do: . że w procesie dotykowej percepcji wiedza o przedmiocie stopniowo narasta. . Wśród badanych dzieci niewidomych stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem prawidłowości kształtowania się wyobrażeń przedmiotów. wyobrażenia sobie stołu na podstawie dotknięcia tylko płyty stołowej lub całego samochodu na podstawie dotknięcia części karoserii.' były bardzo schematyczne ujmujące istotne cechy przedmiotów. W związku z powyższym wydaje się.niewłaściwej ich liczby (za dużo lub za mało). głównie słuchowymi i węchowymi. niepełnego wrażenia. "Wyobrażenia kształtu i wielkości . Ponadto pewien wpływ na to ma fakt. r Mówiąc o rozwoju wyobrażeń u niewidomych trzeba jeszcze wspomnieć o rozwoju umiejętności stereognostycznego odtwarzania obrazu 108 przedmiotu znanego na podstawie częściowego. Sękowska (1974.

zlokalizowane w różnych punktach i o różnych relacjach.spostrzeżenia działające jako sygnał wywołuje wyobrażenie tego. W zależności od fragmentu rzeczywistości (pokój. a także charakteryzuje się pewnymi cechami przestrzennymi (długość. Dla przykładu w wyobrażeniu placu w dużym mieście w jego strukturze znajdą się liczne przedmioty o różnej wielkości i kształcie.2. kształt). Zjawisko stereognozy przedstawia wartość poznawczą i może być niezawodne przy dokładnym uprzednim poznaniu danego przedmiotu czy zjawiska. wysokość. Opierając się na podziale orientacji przestrzennej W. Zwykle łączy się je z orientacją przestrzenną i poruszaniem się niewidomych w przestrzeni. polna droga). im bogatsze i pełniejsze jest doświadczenie niewidomego".w orientacji w przestrzeni roboczej. to głównie chodzi tutaj o działalność praktyczną.5. Swierłowa (1957. szerokość. w której możliwe jest i poruszanie się. ruchliwy plac miasta.w zakresie poznania przedmiotów. Zagadnienie sprowadza się do wyobrażenia sobie układu bodźców i ich zmian.] Wyobrażenie takie będzie tym bardziej prawidłowe i dokładne. u których orientacja w głównej mierze bazuje na wyobrażeniach przestrzennych wytworzonych dawniej (przestrzeń poznana dawniej i znana niewidomemu) oraz wyobrażeniach danej przestrzeni wytworzonych na podstawie aktualnych spostrzeżeń niewzrokowych. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę. przedmioty statyczne i znajdujące się w . ale jako wyobrażenie przedmiotu czy przestrzeni jako całości [. wyobrażenia przestrzenne są bardziej lub mniej złożone i dokładne. w której dane działanie (praca. że nie należy uczyć dzieci niewidome umiejętności wykorzystywanie tego zjawiska. s.. Każdy przedmiot znajduje się bowiem w określonej przestrzeni. Wyobrażenia przestrzenne u dzieci niewidomych Zagadnienie wyobrażeń przestrzennych należy do bardzo ważnych w tyfiopsychologii. Najważniejsze dla niewidomych jest jednak zastosowanie wyobrażeń przestrzennych w 'orientacji w dużej przestrzeni. . .orientacji przestrzennej.w orientacji w dużej przestrzeni. 109 Jeśli chodzi o zastosowanie wyobrażeń przestrzennych w orientacji przestrzeni roboczej. Inaczej przedstawia się sprawa u niewidomych. Orientacja przestrzenna u widzących bazuje głównie na spostrzeżeniach i to wzrokowych. Dlatego nie należy go przeceniać. W tym aspekcie jest to sprawa praktycznego zastosowania wyobrażeń przestrzennych w . Wyobrażenia te odzwierciedlają przestrzenne konfiguracje bodźców i ich zmiany.) można mówić o zastosowaniu wyobrażeń przestrzennych: . jaką reprezentują. jaką reprezentują. ma bardzo złożoną strukturę. co zostało spostrzeżone nie w postaci wyodrębnionej części całości zawieszonej w próżni. Nie oznacza to jednak. a więc na aktualnie spostrzeganym fragmencie rzeczywistości. Ich struktura jest bardzo złożona i uzależniona od fragmentu rzeczywistości. . albowiem przy braku odpowiedniego doświadczenia może okazać się zwodnicze. które stanowią jedno z podstawowych zagadnień rehabilitacyjnych. 3'5 i nast.. czynności życia codziennego) ma miejsce. 5. a więc układów przedmiotów (lokalizacja) i wzajemnych ich relacji oraz dokonujących się zmian i przekształceń w przestrzeni. to wyobrażenia przestrzenne łączą się ściśle z wyobrażeniami przedmiotów. A więc W strukturze wyobrażeń przedmiotów występują elementarne wyobrażenia przestrzenne. Taka przestrzeń jest bardzo skomplikowana.

ruchu. Istotna jest jednak systema110 tyczna praca nad rozwojem i korektą tych wyobrażeń.wyobrażenia (obrazy) statyczne . barwy. 17 i nast. w jakim stopniu pozostałe u niewidomych zmysły potrafią skompensować brak zmysłu wzroku. oraz wyobrażenia (obrazy) antycypacyjne .przedmiotów znajdujących się w ruchu. Klimasiński (1977. Im bowiem wyobrażenia te będą bogatsze i dokładniejsze. funkcja symboliczna. bez specjalnych ograniczeń. Przyjmuje ona. do czego przyczynia się w poważnym stopniu nauka samodzielnego poruszania się w prze-strzeni. Rozwoju tych wyobrażeń u dzieci niewidomych nie można porówny-> wać z rozwojem u dzieci widzących. kineste-tycznych. Wyodrębnia on ponadto w obu kategoriach: . i są pozbawione elementów czysto wizualnych jak np. Zwykle kiedy rozważa się zagadnienie wyobrażeń przestrzennych u niewidomych w aspekcie orientacji przestrzenenj. Swierłow (1957. . Sprawa ta została omówiona przy omawianiu roli 'kompensacyjnej poszczególnych zmysłów. Dziecko niewidome uzyskuje obraz tej samej przestrzeni w wyniku długotrwałego procesu poznania poszczególnych jej elementów za pomocą pozostałych zmysłów i nie zawsze jest to obraz pełny i dokładny. tym orientacja przestrzenna będzie lepsza. uprzednio nie spostrzeganych. U tych ostatnich wyobrażenia przestrzenne rozwijają się głównie --jak już podkreślano .wyobrażenia (obrazy) transformacyjne . s. W badaniach swoich opierał się m. W ontogenezie wyobrażenia reprodukcyjne są wcześniejsze niż .na podstawie spostrzeżeń wzrokowych. że orientacja przestrzenna może i powinna być kryterium oceny rozwoju wyobrażeń przestrzennych u niewidomych. Wyobrażenia te rozwijają się na podstawie wrażeń dotykowych. Dziecko widzące uzyskuje symultaniczny obraz przestrzeni. Sprawą ich rozwoju zajmował się u nas K. 6) twierdzi. wyobrażenia (obrazy umysłowe). na teorii rozwoju intelektualnego dziecka opracowanej przez J. Wyróżnia on wyobrażenia (olbrazy) reprodukcyjne. Rozwój wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych jest sprawą bardzo istotną. uwarnkotwany jest rozwojem procesów poznawczych w ogóle. W.przekształceń przedmiotów.łatwiejsza oraz sprawniejsze działanie praktyczne i poruszanie się w przestrzeni. s. zwłaszcza na poziomie operacji konkretnych (myślenia konkretno-obrazowego).przedmiotów nieruchomych. in. in. Rozwój tych wyobrażeń u dzieci niewidomych zależy od wielu czynników. a co za tym idzie . czyli wyobrażenie stanów i układów przedmiotów i zjawisk znanych. praktycznie każdego jej fragmentu. . czyni się to pod kątem udziału w ich powstawaniu poszczególnych modalności zmysłowych. że pod koniec wieku poniemowlęcego rozwija się u dziecka tzw. Piageta. Chodzi więc o to.stanów i układów przedmiotów i zjawisk nieznanych. słuchowych itd.wyobrażenia (obrazy) kinetyczne . Wyobrażenia przestrzenne można także rozważać jako wewnętrzną symboliczną reprezentację przestrzennych kofiguracji bodźców i ich przekształceń biorącą udział w myśleniu. Stanowią one wewnętrzną symboliczną reprezentację przedmiotów i zjawisk występujących w przestrzeni. zwłaszcza na poziomie poznania zmysłowego.) przy opracowywaniu zagadnienia myślenia u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia. której przejawem są m. liczne zjawiska o mniej lub więcej wyraźnych kształtach i podlegające stałej zmianie.

s. dzieci niewidome mniej sprawnie tworzą wyobrażenia przestrzennych. Wyniki te wskazywałyby na potwierdzenie postawionej powyżej hipotezy o opóźnieniu rozwoju u dzieci niewidomych przestrzennych wyobrażeń reprezentujących statyczne i transformacyjne układy bodźców. 1977. statycznych układów przedmiotów. Była to więc ekspozycja statycznego układu bodźców. z tym że badany musiał odtworzyć dany układ w odwrotnej kolejności. Zmysły te mogą w pewnym stopniu zastąpić wzrok i tak się rzeczywiście dzieje np. (zakres) zaczynając od 2. M. że u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia później niż u dzieci widzących powstają przestrzenne wyobrażenia reprezentujące statyczne i dynamiczne (kinetyczne) układy bodźców oraz później tworzą się wyobrażenia transformacyjne zmian przestrzennych układów bodźców." (K. .] oparte na dotyku i słuchu. albo nigdy nie osiągną tego stopnia adekwatności i precyzji. Wyobrażenia przestrzenne niewidomych [. mają mniejszy zakres. ale można sądzić. s. Klimasiński. Przełącznikowa. reprodukcja wprost oparta na wyobrażeniach statycznych.możemy mówić o opóźnieniu statycznych wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych t. W badaniach tych brało udział 78 dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia oraz grupa kontrolna dzieci widzących. s. Klimasiński (1977. z których szczególnie pierwsza i 111 -^-^ -^. W swoich badaniach K. Badania te wykazały statystycznie istotne różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi przez dzieci widzące posługujące się wzrokiem i przez dzieci niewidome rozwiązujące zadania metodą bezwzrokową. U dzieci niewidomych w klasie V obserwuje się skok rozwojofwy polegający na znacznym rozszerzeniu zakresu (pojemności) . 27) wysunął hipotezę.y^Ju w^uurazen przestrzennych. choć mogą w nim brać udział także inne zmysły . . 54 i 55) pisze: ". Druga część eksperymentów tej serii miała podobny przebieg. . krzyż itd. mieszczą mniej elementów niż wyobrażenia przestrzenne dzieci widzących. 6). 1979. Następnie eksperymentator eksponował układy figur układając je jedną nad drugą i zwiększając stopniowo ich liczbę . że percep-cyjne ujmowanie układów przestrzennych i ich zmian dokonuje się przede wszystkim wizualnie. tzn.antycypacyjne. Była więc to tzw. albo też możemy tu spodziewać się pewnego opóźnienia rozwojowego.. Wyobrażenia dzieci niewidomych są uboższe. 448 i 449). . Po każdej ekspozycji badany odtwarzał dany układ figur w tej samej kolejności. s. Dla zweryfikowania przedstawionej wyżej i innych hipotez autor przeprowadził 5 serii eksperymentów. Seria I eksperymentów miała na celu porównanie rozwoju reprodukcyjnych i transformacyjnych wyobrażeń przestrzennego układu figur u dzieci niewidomych i widzących. następnie 3 aż do 6. Wyszedł on z następującego założenia: "Nie ulega wątpliwości. . że ta kompensacja jest częściowa i niedoskonała. podobnie jak statyczne rozwijają się wcześniej niż kinetyczne i transformacyjne (por. jaki mają wizualne wyobrażenia przestrzenne ludzi widzących. że 'badani otrzymali 6 figur geometrycznych (koło. kwadrat.) w celu dokładnego zapoznania się. Klimasiński (1977. .dotyk i słuch. Eksperymenty polegały na tym. . u niewidomych. figury znajdujące się na pierwszym miejscu przechodziły na ostatnie itd. W konkluzji K. Jeśli potraktujemy zwiększenie się zakresu statycznych wyobrażeń przestrzennych jako proces rozwojowy .] Opóźnienie to występuje szczególnie wyraźnie w klasach od III do V. Była to więc reprodukcja wspak oparta na wyobrażeniach transformacyjnych.

Majewski. Na obwodzie tarczy znajdowały się 4 figury geometryczne (koło. Badały one przede wszystkim wyobrażenia raosformacyjne i antycypacyjne. 65) pisze: "Wyobrażenia przestrzenne statyczne (część A) oraz wyobrażenia transformacyjne i antycypacyjne (część B i~C) tworzą • się u dzieci niewidomych znacznie później niż u dzieci widzących.zademonstrowanie ruchu kolistego na obwodzie tarczy.. W konkluzji K. Jeśli zatem reprodukcja wspak jest miarą rozwoju transformacyjnych wyobrażeń przestrzennych układów bodźców. kwadrat i krzyżyk) umieszczone naprzeciwległe. Eksperymenty te odbywały się w 3 i«>częściach. 5. W ostatniej części C badani mieli za zadania wskazanie na tarczy drogi.aKże eksperymenty III serii. Jak wykazują szczegółowe wyniki. jaką przeszła figura (trójkąt) przy obrocie o 270° . Z czasem pojemność pamięci wzrasta. Po zapoznaniu się z układem tych figur (układ statyczny) badany odtwarzał go przy wykorzystaniu drugiego zestawu figur.statycznych wyobrażeń przestrzennych. Rozwoju wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych dotyczyły . Klimasiński (1974. • Podobnie polepszenie wyników obserwuje się u dzieci niewidomych także przy reprodukcji wspak.3. stają adekwatne wyobrażenia zmian przestrzennego układu przedmiotów". opóźnienie to występuje na poziomie każdej klasy old I do VIII. bez której życie człowieka byłoby niemożliwe. Psychologia 113 .] W dalszym rozwoju następuje u dzieci niewidomych częściowe wyrównanie opóźnienia także w tym sakresie". Eksperymenty polegały na odtworzeniu układu figur jak w części A. Polega ona 'na przechowywaniu śladów dawnych doświadczeń w korze mózgowej i gotowości do ich reprodukcji (przypominania). W części A badani zapoznali się ze specjalnie skonstruowanym urządzeniem w formie metalowej tarczy o średnicy 28 cm obracającej się na pionowej osi. co świadczy . lecz z uwzględnieniem ruchu obrotowego tarczy "o 90°. s. Zaczyna się ona rozwijać u dzieci w wieku poniemowlęcym.. a u niektórych uczniów niewidomych do końca szkoły podstawowej nie pow-. Dalej autor pisze: "Na podkreślenie zasługuje także malejący procent prawidłowych rozwiązań w grupie starszych dzieci niewidomych w kolejnych zadaniach części B i jeszcze mniejszy przy przewidywaniu pozycji trójkąta w części C. Początkowo ma ona charakter pamięci mimowolnej bez aktywnego udziału dziecka oraz obejmuje niewiele elementów. We wszystkich trzech częściach eksperymentu dzieci niewidome uzyskały wyraźnie gorsze wyniki niż dzieci widzące. W okresie przedszkolnym rozwija się zarówno pamięć bezpośrednia (świeża) wyrażająca się w możliwości odtwarza8 T. 180° i 270°. to możemy mówić o opóźnieniu rozwoju tych wyobrażeń u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia I.-jak się wydaje .o pogłębiającym się opóźnieniu dzieci' niewidomych w porównaniu z widzącymi w miarę przechodzenia przez kolejne stadia rozwoju wyobrażeń wzdłuż kontinuum od wyobrażeń statycznych do wyobrażeń ruchu i zmian oraz od wyobrażeń reprodukcyjnych do antycypacyjnych". Wykonanie tego zadania wymagało więc wyobrażenia sobie zmiany układu figur poznanych uprzednio (transformacja i antycypacja). Rozwój pamięci u dzieci niewidomychPamięć należy do bardzo ważnych procesów poznawczych. Druga część (część B) badań tej serii dotyczyła przewidywania zmian układu przestrzennego. trójkąt.

jest lepiej wykształcona itd.4. że dzieci niewidome gorzej zapamiętują słowa konkretne o treści wzrokowej. 5. O ile chodzi o niewidomych. że ma 114 ona dla nich duże znaczenie. Szczególna rola pamięci przypada w uczeniu się. Natomiast badania K. to historycznie rzecz ujmując nigdy nie podkreślano czy nie stwierdzano negatywnego wpływu ślepoty na rozwój i funkcjonowanie pamięci. że dzieci niewidome gorzej zapamiętują przestrzenne układy figur eksponowane dotykowo (pamięć dotykowa). że spełnia ona wiele istotnych funkcji. Obok wymienionych już form pamięci (bezpośrednia i długotrwała) wyróżnia się pamięć wzrokową. Stąd okres szkolny i nauka stwarza dziecku dalsze warunki rozwoju pa-. które następnie ułatwiają im wykonywanie różnych czynności bez bieżącego dopływu informacji z otoczenia. 42 i nast. Przeciwne zjawisko występuje przy słowach o treści słuchowej. Rozwój mowy u dzieci niewidomych Mowa jako specyficzne zjawisko ludzkie ma olbrzymie znaczenie dla każdego człowieka. Klimasińskiego (1976) wykazały. Stwierdzili oni. Podobnie. które wywołują wyobrażenia wzrokowe. Ciekawe badania przeprowadzili Bliss i Orane dokonując pewnej ana-/ lizy porównawczej pojemności bezpośredniej pamięci wzrokowej i dotykowej. że nie można mówić o globalnym lepszym funkcjonowaniu u nich pamięci. Niewidomi starają się zapamiętywać kilka przedmiotów czy zjawisk.) przytacza wiele wyników badań i poglądów mówiących o większej pojemności (zakresie) pamięci. Polega ono na tym. że dzieci gorzej zapamiętują słowa abstrakcyjne niż konkretne. I w tym zakresie sprawy mogą się różnie przedstawiać. że pamięć u niewidomych rozwija się lepiej. a więc pamięć dźwięków. to jednak następuje to wolniej niż u dzieci widzących. niż dzieci widzące. że poijemność pamięci wzrokowej u niewidomych jest o około 50% większa.). jak również czas przechowywania informacji Jest dłuższy niż w przypadku pamięci dotykowej. s. dokonując przeglądu współczesnych badań nad pamięcią u dzieci niewidomych. mają oni lepszą słuchową pamięć niewerbalną. dawni tyfiopsychoilogowie uważali. słuchową. W sposób zróżnicowany przedstawia się sprawa pamięci werbalnej. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów Paivo (1971) uważa. mięci. K. kinestetyczną. a zwłaszcza funkcję społecznej komunikacji . Na tym opierają się wszelkie poglądy podkreślające kompensacyjną rolę pamięci. Ogólnie stwierdza on.nią bodźców tylko w przeciągu krótkiego czasu po ich zadziałaniu. K.porozumiewania . zgodnie z wynikami uzyskanymi przez Witkina (1968). s. 310 i nast. Klimasiński (1979. Wręcz przeciwnie. jak i pamięć trwała (długotrwała) przejawiająca się w możli'wości odtworzenia bodźców po dłuższym często nieograniczonym okresie od momentu ich zadziałania. Blirklen (1924. Obok więc roli kompensacyjnej zastępującej wzrok w zakresie funkcji poznawczych ułatwia ona im również przystosowanie się do życia w warunkach ślepoty. które wywołują żywsze wyobrażenia. Badania Juurmaa (1967) wskazują rzeczywiście na lepszą pamięć bezpośrednią u niewidomych. dotykową czy werbalną. stwierdza. "Wprawdzie jej zakres zwiększa się wraz z wiekiem. lepszej bezpośredniej reprodukcji. lepszej pamięci dźwięków u niewidomych w porównaniu z widzącymi. melodii. lecz odnosić to do pewnych jej form czy rodzajów. Pomimo tych zróżnicowanych wyników i poglądów na rozwój i funkcjonowanie pamięci u dzieci niewidomych trzeba podkreślić.

dziecko stara się spotrzegać i naśladować przy wymawianiu poszczególnych słów. W rozwoju mowy ustnej ma również pewien 'udział zmysł wzroku-Wymowie poszczególnych liter. albowiem mowa moiże stanowić także jeden z czynników kompensujących brak wzroku. Zasadniczy okres rozwoju mowy dźwiękowej (fonetycznej) przypada natomiast na okres poiniemowlęcy i około 7 roku życia kończy się normalnym jej ukształtowaniem. krtani i żuchwy.się ludzi między sobą i furikcję poznawczą . Od 2 roku życia zaczyna rozwijać się także druga strona mowy. Niezbędnym warunkiem rozwoju mowy dźwiękowej jest naturalnie percepcja bodźców akustycznych. W tym okresie następuje jedynie wokali-zacja różnych fotaemów (dźwiękowych elementów mowy) składających się na bardziej złożone jednostki mowy. nie zawsze bardzo wyraźny. Mowa ustna dzieci niewidomych . Dziecko opanowuje dźwięki mowy ojczystej już ok.znaczy odrywa się od konkretnych sytuacji. Jego mowa mb. 5.zdobywania wiedzy o świecie. których dziecko używa. . Szczególnie umiejętność pisania wymaga ścisłej koordynacji wzrokowo-^ruchowej. a zaznacza się związek mowy z myśleniem.1. Wołoszynowa (1979. W okresie poniemowlęcym dziecko zdobywa ele*mentarny zasób słów i podstawowe zasady gramatyki języka ojczystego. pragnienia. Następnie dzięki nauce szkolnej dziecko dalej rozszerza zakres i treść słów oraz lepiej opanowuje gramatykę. Pierwsze słowa dziecko zaczyna wymawiać pod koniec l roku życia. s. osób. Ten obraz fonetycznych elementów mowy. Stopniowo zwiększa się liczba słów. a mianowicie słownik i gramatyka (język). 4 r. potrzeby itd. czyli bezpośrednio związany z określoną sytuacją i działaniem dziecka.. to wyodrębnia się jej stronę fonetyczną (dźwiękową) oraz system wyrażeń (symboli słownych) i reguł ich łączenia . lecz zdolnoiść subtelnego rozróżniania fonemów rozwija się dalej i w wieku szkolnym". O ile chodzi o rozwój mowy ustnej. czynności.mowy pisanej {graficznej). W drugiej połowie 2 roku dziecko formułuje już proste zdania. Dzięki niej dziecko ma możliwość odbioru skierowanej do niego mowy i zdobywa wzorce do naśladowania i kontrolowania własnej wymowy. wyrazów. że dziecko 7-letnie potrafi swobodnie posługiwać się mową potoczną. który tak bardzo uwarunkowany jest percepcją wzrokową. W tym okresie doskonali się także zasób i treść słownika oraz opanowanie zasad gramatyki tak. że dziecko potrafi wyrażać werbalnie swoje uczucia.ust. 595) pisze: "Rozwój dźwiękowej (fonetycznej) strojny mowy kończy się zasadniczo przed wstąpieniem dziecka do szkoły. a więc fonetycznej stronie mowy odpowiada określony wizualny obraz układu i ruchów narządu mowy .reguł gramatycznych składających się na język. Dużo jest też w niej elementów pozawerbalnych. jednak charakter sytuacyjny i synpraktyczny. a co przejawia się w tym. Zarówno rozwój umiejętności pisania. Istotną sprawą w młodszym wieku szkolnym jest rozwój drugiej formy mowy . Doskonali się także funkcja symboliczna języka. Mowa może mieć formę ustną '(oralną) i pisaną (graficzną). a jego mowa staje się coraz doskonalszym narzędziem komunikacji społecznej.ż. jak mimika i gestykulacja. Około 3 roku życia następuje rozwój symbolicznej funkcji języka przy stopniowym zmniejszaniu się mimiki i gestykulacji. Szczególnie ta ostatnia funkcja jest dla niewidomych ważna. to . jak też czytania pismia płaskiego bazuje na zmyśle wzroku. przedmiotów. choć. L. Niemowlęctwo jest właściwie okresem wstępnym i przygotowawczymi do właściwego rozwoju mowy. V/ tym ostatnim zakresie pewne znaczenie ma także zmysł kinestetyczny zlokalizowany w narządzie mowy.1.

która przeprowadziła odpowiednie badania w tym zakresie. pewne znaczenie przypisuje się także wzrokowi. T. "Ten rodzaj stymulacji . s. Tak więc dziecko niewidome z jednej strony nie ma wzorców do naśladowania. s. badania Brielanda (1950). Jednak stwierdza się. Zwraca także uwagę na to. równo opanowania strony dźwiękowej. że czynniki te prawidłowo oddziałują. że dzieci niewidome z reguły później zaczynają mówić. domowników nie towarzyszą obrazy wzrokowe ruchów i układów ust podczas artykulacji". s. 194 i nast. Formy językowe. F. nie zawsze są przez nie właściwie rozumiane". u których takie opóźnienia wystąpiły. Zasobem słownika dzieci niewidomych w wieku szkolnym zajmowała się u nas Z. Istnieje wiele czynników. 24) zwraca jednak uwagę na to.wzrokowej stymulacji do mówienia. które polegały na ocenie i odróżnianiu materiału czytanego przez dzieci widzące i niewidome nagranego na taśmie magnetofonowej (wg: B. że obok decydującej roli słuchu. że dzieci całkowicie niewidome nie są wzrokowo stymulowane do nazywania różnych przedmiotów i zjawisk. które decydują o jej rozwoju. Przyczyną może być tutaj fakt. że słyszanym przez nie wypowiedziom pochodzącym od rodziców. że ślepota dziecka nie sta-' nowi istotnej przeszkody w prawidłowym rozwoju mowy. s. w późniejszym okresie je nadrobiły. Gałkowski (1975.Rozwój mowy dziecka pozostaje w ścisłym związku z jego ogólnym rozwojem psychicznym. Podkreśla także. D. Pisze on: "Jeszcze więk-1 sze braki występują u niewidomego dziecka w procesie tworzenia symboli słownych. a także czynniki środowiskowe. Szczególne trudności występują u niewidomych dzieci w wieku przedszkolnym. a z drugiej strony . gdy powinny w sposób właściwy rozumieć i posługiwać się pojęciami. które odnoszą się do oceny dystansu. Sękowska <1974. in. a więc symboli słownych i zasad ich łączenia . 8) zwraca uwagę na opanowanie przez małe dzieci niewidome niektórych symboli słownych. Ich celem było zbadanie zasobu słownika dzieci niewidomych w porównaniu z dziećmi widzącymi oraz czy potrafią one wykorzystać nagromadzony zasób słów w mowie dla logicznego wyrażania swoich myśli. wielkości czy stosunków przestrzennych. że czasami dzieci niewidome wymagają dłuższego czasu do nauczenia się języka.). 8) pisze w tej sprawie: "U niemowląt niewidomych ewentualne opóźnienia w mowie mogą być spowodowane faktem. rodzeństwa. ogólnie stwierdza się. a także zadawania pytań dotyczących jego otoczenia. które są im niedostępne w codziennym doświadczeniu. 317). O ile chodzi o badanie zasobu słownika to . Batemau. u których kora 116 ny fonetycznej mowy. Jeśli jednak nie ma specjalnych uszkodzeń organicznych narządu słuchu czy kory mózgowej. pytań. s. Potwierdziły fo m. prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu i kora mózgowa.gramatyki.. który przypada na od 3-6 roku życia dziecka". Tonković (1978. Podobnie przedstawia się sprawa z opanowaniem przez dzieci niewidome języka. W zasadzie nie stwierdza się u dzieci niewidomych. że wiele dzieci. Zakładając. Gałkowski (1975. jak prawidłowo ukształtowany narząd mowy. 1973.jest szczególnie istotny w wieku tzw. ogól<ny stan zdrowia.pisze on . Dotyczy to za-. którym w normalnych warunkach odpowiadają wyobrażenia wzrokowe. Ogółem badaniami objęto 30 dzieci niewidomych z Zakładu dla Niewidomych w Laskach (zamieszkałych w internacie) oraz 30 dzieci widzących z domów dziecka w wieku 8-10 lat. jak też rozwoju języka. takie opóźnienie może być spowodowane "specjalnymi indywidualnymi okolicznościami". T. poziom inteligencji.

nie tylko nie jest uboższy. czy dzieci niewidome potrafią wykorzystać zgromadzony zasób słów w mowie dla logicznego wyrażenia swoich myśli. Badania te wykazały. Z tego wynika wniosek. s. Istotna różnica na korzyść dzieci niewidomych zaznaczyła się przy podawaniu przeciwstawnych przymiotników oraz zestawieniu końcowych wyników wszystkich serii. że brak wzroku uniemożliwia naśladownictwo.dzieci z obydwu grup jasno i logicznie formułują swe myśli.jest on bogatszy. przeciągać itd. to jednak dziecko niewidome wymaga określonej pracy nad jej .. które dotyczyły: 1. a ono musiało podać przymiotnik przeciwstawny. Druga seria badań Z. Sękowska (1974. 211) . że zasób słów badanej grupy dzieci niewidomych jest bogatszy od tego. 4. s. kto sprzedaje w sklepie itd. "Wynik badania pisze Z. że: . stosunkach. np. pomimo ograniczenia możliwości poznawczych. Sękowskiej (1974. lecz przeciwnie .) nie ma większych różnic między dziećmi niewidomymi a widzącymi. że dziecko niewidome jest dzieckiem normalnym pod względem intelektualnym.) dotyczyła sprawy. Ze względu na to. Uwydatnia również rolę wychowania i nauczania w rozwoju umysłowym człowieka niewidomego". Należy więc często mówić do dziecka opisując czy wyjaśniając różne sytuacje i zjawiska.dzieci niewidome dysponują większym zasobem słów. jeśli przyczyna. smutny. 76 i 77) pisze w tej sprawie: "Słowo mówione czy pisane kompensuje braki w poznaniu niewidomego dziecka. nie uszkodziła także kory mózgowej.polecano dzieciom wykonanie określonej czynności. .potwierdza tezę. np. które w przeprowadzonym eksperymencie swobodnie wypowiadały się na określony temat. Pomimo że ślepota nie powoduje poważniejszych zaburzeń w rozwoju mowy. Z. jak: kto buduje dom. Badania Z.pod względem częstotliwości używania różnych części mowy (rzeczowników.dzieci odpowiadały na takie pytania. lecz tylko 4 jego serie.autorka stosowała test językowy A. 212 i nast. że mowa może spełniać także pewną rolę kompensacyjną w przypadku intensywniejszego wykorzystywania jej funkcji poznawczej. że słownik dzieci niewidomych. jaki posiadają ich widzący rówieśnicy. jak: z czego uszyte jest ubranie. . W badaniach wzięły udział te same dzieci. czasowników. że ślepota nie powoduje większych zaburzeń rozwoju języka dziecka niewidomego (zasób słów i stosowanie reguł gramatycznych). na co wskazują różnice w użyciu części mowy przy opowiadaniu.dzieci odpowiadały na takie pytania. Nazw materiałów . z tego. co świadczy o tym. in. Descoudres z 1929. Sękowska (1974. sytuacjach oraz zmianach zachodzących w przestrzeni i czasie. informując o niedostępnych dla jego bezpośredniego poznania zjawiskach przyrody. Nazw czynności . że w trakcie rozwoju psychicznego należy dążyć do intensywnego rozwoju języka dziecka niewidomego i wykorzystywania jego znaczenia kompensacyjnego. słowo jest przewodnikiem w zachowaniu dziecka wśród różnych sytuacji życiowych". czym są pokryte dachy itd. s. Wynika to m. Nazw zawodów . przymiotników itd. Nazw właściwości przedmiotów . pochylać się. Sękowskiej wykazały. że rozumieją znaczenie używanych słów. rozwojem. a dzieci musiały je wykonywać. Tak więc ogólnie można przyjąć. 2. skąpy. w jakich ono .podawano dziecku określony 117 przymiotnik. która pozbawiła je wzroku. Okazuje się. 3.

aby to. Wydaje się.pisze F. kiedy do tego są przygotowane. aby w miarę możliwości towarzyszyło temu sensoryczne doświadczenie. z którego wywodzą się znaki odpowiadające literom i innym znakom graficznym. nawet gdy nic nie widzi. Pisanie jest to czynność wymagająca wysokiej sprawności manualnej sprawności prawej ręki. Jest to jedna z istotnych konsekwencji ślepoty. s. «ja mogę to widzieć». mogło ono równocześnie poznawać za pomocą zachowanych zmysłów. Opiera się om na tzw. Mowa graficzna dzieci niewidomych Mówiąc o mowie graficznej mamy na uwadze umiejętności pisania i czytania.. "Musimy przygotować nasze dziecko niewidome . albo używa podobnych wyrażeń. Wymieniany już F. Tak samo dobry wzrok potrzebny jest do czytania. s. 36). o ile to możliwe. Dla zredukowania tej konsekwencji już '150 lait temu L. 5. która zmusza do stworzenia tym dzieciom specjalnych warunków nauki. zjawisk i ich cech dostępnych dla percepcji wzrokowej. że odpowiedź na to pytanie dał nam P. że trawa jest zielona. Oczywiście.2. 28) . Dziecko musi wiedzieć. to powstaje problem. gdy dotyka przedmiot. 28) pisze: "Często rodzice nie uczą swoich dzieci niewidomych tak jak należy. A więc trzeba mówić o kolorach i stosować określenia odnoszące się do przedmiotów. «widzieć».118 się znajduje. Baillart (1964. "Alfabet Braille'a stanowi bezpośrednią transformację . W szczególności odnosi się to do sprawności funkcjonalnej zmysłów: wzroku. aby duchowy z nim związek stał się. który czyta isię za pomocą dotyku. aby mogło ono chwycić. których dzieci nabywają dopiero w młodszym wieku szkolnym. który pisze: "Musimy stale powracać do jednego zagadnienia o kapitalnym znaczeniu. Jeśli dziecko mówi. s. istnieje tutaj pewne niebezpieczeństwo wystąpienia u tych dzieci zjawiska werbalizmu. Uczą je mówić bez wkładania przedmiotu do jego rąk. czy należy uczyć je języka ludzi widzących. o którym mówi. które zawierają takie terminy. Braille stworzył specjalny system znaków wypukły alfabet. Domagają się mówienia od dziecka. co możliwe. Dlatego też jest niepożądane unikanie wyrażeń i zdań. dotknąć czy samo zbadać przedmiot. musi więc ten świat stać się dla niego najmniej obcy. Na skutek braku wzroku dzieci niewidome nie mają możliwości naU119 czenia się pisania i czytania płaskiego pisma czy druku. Wydaje się więc słuszne. Istotę każdego znaku '(litery) stanowi liczba i wzajemny układ (położenie) punktów w ramach sześciopunktu. sześciopunkcie brajlowskim (2 rzędy pionowe po 3 punkty). Tonković (1978. które tworzą kształt danego znaku. nie mówiąc już o sprawności zmysłu wzroku. tzn.do życia wśród widzących. kinestetycznego i słuchu.. jak: »wzrok». Tonković (1978. Pamiętać trzeba jednak. Opanowanie umiejętności pisania i czytania wymaga bowiem rozwoju i aktywizacji kilku funkcji psychicznych i fizjologicznych. Powinno nauczyć się również nazw kolorów. a więc również słów odnoszących się do treści wzrokowych. naszemu małemu dziecku niewidomemu wypadnie kiedyś współżyć z widzącymi. miły i pożyteczny". to nie należy tego korygować. aby od najmłodszych lat mówić do dziecka używając zwykłego języka tak samo jak byłoby to dziecko widzące. Jeśli chodzi o rozwój języka dzieci niewidomych. nie dając mu możliwości dotykowego poznania przedmiotu i otoczenia". a przy czytaniu głośnym także słuch. niebo niebieskie i jakie kolory harmonizują ze sobą przy ubiorze".4.

z tego. dotykając go bardzo dokładnie. Grzegorzewska (1964.prawej i lewej rę!ki. co pozwala na łatwe ich ujęcie.alny. Rozwój umiejętności czytania dotykowego u dzieci niewidomych M. Jest ona dużo łatwiejsza w obsłudze i pisze się na niej szybciej niż przy użyciu tabliczki i bolczyka. Bauman. Jak wynika z doświadczeń. że przeciętnie umysłowo rozwinięte dziecko niewidome może opanować bez . 19'73. tłoczenie liter brajilowakich odbywa się od' stromy prawej ku lewej. Nigdy jednak dziecko niewidome nie osiągnie szybkości dziecka widzącego przy pisaniu płaskiego pisma. grubszy papier. Pisanie brajlem odbywa się za pomocą specjalnej tabliczki i bolczyka do tłoczenia punktów. 137 i nast.znaku. dzieci niewidome uczą się także pisać na specjalnej maszynie brajlowskiej. Przede wszystkim uwzględnia on to. po której ma się przesuwać. ' . Czytanie palcem prawej ręki ma charakter bardziej syntetyczny.zaobo" wać trwałość znaków. . W miarę nabywania większej wprawy liczba .120 . Tak więc w miarę nabywania umiejętności czytania dotykowego następuje podział funkcji .pojemność uwagi przy równoczesnej percepcji ograniczona jest do 6 elementów prostych.6). przy czym prawy czyta z dużą szybkością prześlizgując się po znaku i dając tylko jego ogólny obraz. ' Mówiąc o pisaniu trzeba jeszcze wspomnieć. podobnie jałk alfabet palcowy głuchych" (B.specjalnych trudności umiejętność pisania i czytania alfabetu Braille'a. lecz stanowi raczej równoważną formę tego samego języka.słowa pisanego . 32. a zwłaszcza zmysłu dotyku. Nie jest więc to pod względem lingwistycznym język całkowicie inny.odległość między punktami liter uwzględnia próg przestrzenny (Webera). chociaż udział obu rąk w tym procesie różni się często u poszczególnych niewidomych. ze system punktowy Braille'a uwzględnia możliwości percepcyjne osób dotkniętych ślepotą.) przedstawia w sposób następujący: Czytanie dotykowe odbywa się palcami wskazującymi obu rąk. zwanego popularnie "brajlem". Później dziecko uczy się czytać za pomocą obu palców wskazujących. / .dotyk lepiej ujmuje linie przerywane (kropki) niż linie ciągłe czy płaszczyznę. że w odpowiednim wieku dziecko niewidome powinno opanować umiejętność pisania na zwykłej maszynie. . Wynika to m. Stosuje się 'tutaj łapeć j. W przeciwieństwie do zwykłego pisma. który w tym procesie spełnia decydującą rolę. mowa migowa głuchych. s.czy trzykrotnie. in. przeciętne dziecko niewidome nie ma specjalnych trudności w opanowaniu umiejętności czytania brajlem. czasem imawet dwu. Obok ipisania za pomocą tabliczki i bolczyka. tak jak np. W miarę ćwiczenia w poszczególnych klasach szybkość się zwiększa. . Początkowo dziecko bardzo wolno opanowuje umiejętność pisania (tłoczenia) liter.całość znaku (litery) mieści się pod opuszkiem jednego palca. co stworzy jemu możliwość pisemnego porozumiewania się z osobami widzącymi. D. co pcizwala na ich odczytywanie (z drugiej strony papieru) od strony lewej do prawej. że: . podczas gdy lewy dokonuje wolniejszej jego analizy wykonując kolejne dotykania znaku. aby . Ogólnie trzeba powiedzieć. W pierwszych próbach lewa ręka wskazuje prawej początek linii '(wiersza).(drukowanego) na druk wytłaczany. a ręki lewej bardziej analityczny. Początkowo dziecko zwraca większą uwagę na iicabę punktów w . str.

I w tym jest pewna analogia między czytaniem wzrokowym i dotykowym. s. 139) tłumaczy to tym. Przy biegłym czytaniu poszczególne punkty litery '(znaku) przestają być odczuwane jako pojedyncze elementy. U nich następuje dopiero stopniowe przekształcanie struktury wzrokowej na dotykową. Przetwarzanie to odbywa się dzięki operacjom myślowym (umysłowym). dzieci ociemniałe. które polega na przetwarzaniu treści (informacji) zawartych w spoirtrzeżeniach.porównywanie. Biorąc za podstawę geinezę luto materiał myślenia . Jedną z nich 'są tzw. ale także zwiększenie szybkości czytania i pisania alfabetem punktowym. przechodzi ona przez różne poziomy. Podobnie twierdzi autorka. wyobrażeniach i pojęciach stanowiących materiał myślenia. s.na najniższym poziomie rozwojowym jest myślenie sensoryczno-motoryczne (spostrzeżeniowo-ruchowe). A więc brajl ma jeszcze wiele lat życia przed sobą jako system •najlepiej dostosowany do percepcji osób pozbawionych wzroku. 5. a więc tranisponuje je na • wzrokowe. Grzegorzewska (1964. Można więc przyjąć. jakie można objąć wzrokiem. że 121 -nie mają one jasno wyrobionej żadnej struktury.5. W ostatnim czasie system punktowy zaczynają wypierać tzw. że dzieci z resztkami wzroku na ogół gorzej czytają niż dzieci całkowicie niewidome. abstrahowanie. Przeciętny niewidomy czyta jednak około 100 . Przyczyną tego jest to. Nie są one jednak jeszcze powszechnie dostęp•ne. które polegają na zastępowaniu jednym znakiem kilku liter (sylab).120 słów w ciągu tego samego czasu. Zanim w ontogenezie czynność myślenia osiągnie swój najwyższy rozwój. Jest to więc znacznie wolniej niż czytanie u osób widzących.punktów schodzi na plan dalszy. BraiUe'a stosowane jest już ponad 'li50 lat i doczekało się różnych zastosowań i modyfikacji. wysuwa hipotezy. które opiera się na spotrzeżeniach i manipulacji. Fankhauser . operacje podstawowe . skróty. 122) podaje. Mają one ina celu przede wszystkim zmniejszenie objętości książek brajlowskich. do których należą tzw. które osiągają szybkość nawet ponad 500 słów na minutę. którego nie można porównywać z polem. która reprezentuje. wyrazem itd. M. że dobry "brajlista" może czytać z szybkością 200 słów na minutę.analiza i synteza oraz operacje pochodne . są u nich ciągłe wahania między strukturą dotykową i wzrokową. Dzięki myśleniu człowiek lepiej i dogłębniej poznaje rzeczywistość. uogólnianie. Następny poziom rozwoju myślenia bazuje . dokonuje oceny. a więc literą. które utraciły wzrok po nauczeniu się czytania wzrokowego.(1980. Pismo punktowe L. wnioskowanie itd. że wypracowana i udoskonalona struktura wzrokowa nie może sObie poradzić teraz z członkami dotykowymi. mają ipewine trudności w oipa-^ nowaniu czytania dotykowego. maszyny czytające. Przyczyną tego jest ograniczone pole dotyku palców. F. a na pierwsze miejsce wysuwa się całościowy kształt znaku jako określona forma dotykowa. natomiast następuje całościowe ujęcie obrazu danej litery czy nawet wyrazu. klasyfikowanie. rozwiązuje bardziej lub mniej złożone problemy. ' Jak wynika z doświadczenia. Rozwój myślenia u dzieci niewidomych Najwyżej zorganizowaną i złożoną czynnością poznawczą jest myślenie. że w początkowym okresie nauki czytania wrażliwość dotykowa ma duże zna-^czenie. które obniża się w miarę utrwalania się struktury czytania punktowego i ustalania się związku między znakiem a treścią. co trwa znacznie dłużej.

Sękowska (1974. Wreszcie najwyższym poziomem jest myślenie pojęciowe . że dominują w nim bardziej operacje syntezy i poznanie ich ma charakter bardziej całościowy. Ciągle się zjawia odruch badawczy. Czy jednak czynniki związane ze ślepotą nie mają żadnego wpływu na rozwój myślenia dzieci niewidomych? Czy nie można mówić o pewnej swoistości myślenia dzieci niewidomych? Z reguły. niektórzy . 114) wyraża się w sposób następujący: "Wpływ ślepoty na rozwój myślenia jest mniej oczywisty. że nie ma większych różnic między myśleniem u dzieci niewidomych i widzących. z tego. synteza. stąd nazywane jest myśleniem konkretno^obrazowym (konkretno-wyobrażeniowym). systematyzowania. in. Na podstawie bardziej lub mniej dokładnych badań tyfiopsychologowie reprezentowali i nadal reprezentują różne poglądy w tym względzie. mogą osiągnąć poziom rozwoju umysłowego na równi z dziećmi widzącymi. że operacje myślowe jak analiza. Brak wizroku nie powoduje opóźnień w samych spnawnościach językowych. że dzieci niewidome. M. podobnie jak u dzieci widzących.inny niż u dzieci widzących". szukania pewnych analogii. z tym że. cze dostatecznie zbadane i nasuwa wiele wątpliwości. Z pewnością wynika to m.nawet przypisywali tym pierwszym pewną przewagę. Jeśli się przyjmie pogląd. podkreśla się. Dzieci niewidome mają więc potencjalne możliwości rozwoju myślenia. uogólnianie. porównywania. .widzieli pewien ^negatywny wpływ czynni122 Itów związanych ze ślepotą na rozwój i przebieg myślenia u osób pozbawionych wzroku. abstrahowanie. że: "Dopiero bowiem logiczne wnioskowanie z dostępnych . rozwoju wyższej analizy i syntezy oraz bogatego rozwoju drugiego układu sygnałowego u dzieci niewidomych abstrahowanie rozwija się łatwo. Należy zanotować specjalne dążenie dzieci niewidomych do różnicowania. a inni wręcz przeciwnie -. choćby np. kontroli wzrokowej u dziecka niewidomego kształtuje się ciągła potrzeba wysuwania wniosków na podstawie dochodzących bodźców w oparciu o doświadczenia dawniej zdobyte. Wprawdzie już w XIX wieku zajmowano się tym zagadnieniem. ludziach i ich wzajemnym stosunku. wnioskowanie itd. s. O myśleniu niewidomych K. s. Oznacza to. w sprawie sytuacji w otoczeniu. 8. Ogólnie trzeba powiedzieć. że zagadnienie myślenia w ogóle (u osób widzących) nie jest jesz-. s. Jedni uważają. o ile nie została u nich uszkodzona kora mózgowa. że myślenie dziecka niewidomego rozwija się w sposób swoisty . Klimasiński (1977. co to jest.na utrwalonych śladach spostrzeżeń .nie ma powodów spodziewać się. 260) pisze w tej sprawie. Klimasiński. wiązania w logiczne całości i schematyzowania.(por. 1974. zależy on od wielu czynników. K. s. że język jest narzędziem i podstawą myślenia -'. globalny niż analityczny . kiedy się mówi o pewinej specyfice myślenia niewidomych. czy też kształtowaniu sądów o różnych zjawiskach.(abstrakcyjne). którego materiałem są pojęcia. Z. "Wskutek sprawnego uczynnienia kory mózgowej. którą widzący ma przed oczyma". to jednak do dnia dzisiejszego nie jest ono do końca rozpracowane. Grzegorzewska {1964.. 78) pisze natomiast.wyobrażeniach. Rozwój i przebieg myślenia u dzieci niewidomych należy do jednego z bardziej złożonych zagadnień tyfiopsychologicznych.niewidomemu wrażeń pozwala mu na poznanie tej rzeczywistości. klasyfikowania. i ciągle trwa praca myślowa odbudowywania otaczającej rzeczywistości". mogą się rozwijać i osiągnąć normalny poziom. Wskutek braku .

w których to okresach spostrzeżenia i wyobrażenia stanowią zasadniczy materiał myślenia. że fakt ten może 'mieć też pewien wpływ na rozwój myślenia u dzieci niewidomych. Zgodnie z tą teorią pierwszym etapem .J. ogólne cechy przedmiotów i zjawisk. 1968.1. Rozwija się ono jako kontynuacja myślenia sensoryczno-moto-rycznego i poprzedza stadium myślenia pojęciowego. są po prostu ich uwiewnętirzmelnaem. aby osiągnąć zamierzony skutek (pewną zmianę sytuacji). 5. z zagadnieniem tym związana jest także 1 sprawa specyficznego werbalizmu u tych dzieci. Piageta rozwój myślenia na poziomie operacji musi być poprzedzony przez rozwój działania zewnętrznego. Piageta (1966). A więc podstawowym 'materiałem myślenia na tym -poziomie są wewnętrzne reprezentacje określonych sytuacji bodźcowych i ich zmian (wyobrażenia). a zwłaszcza na poziomie. czy wiernie odzwierciedlają istotne i. '/•'••• ^ ' W badaniach swoich oparł się on m. Na pewno jest to związane z dotykowym charakterem poznania niewidomych.na teorii rozwoju umysłowego . mają pewien wpływ na rozwój i przebieg myślenia w niektórych okresach rozwojowych. . omawianiu rozwoju wyobrażeń przestrzennych. s. musi wykonać pewne działanie. Sękowska. Nasuwa to przypuszczenie. Już pod koniec stadium inteligencji sensoryczno-motorycznej można zauważyć pierwsze przejawy uwewnętrznienia działania dziecka. Na tym etapie rozwoju dziecko nie musi już wykonywać określonych manipulacji przedmiotami. lecz może tego dokonać w płasizczyżnie wewnętrznej wykorzystując w tym celu wewnętrzną reprezentację tych manipulacji. które można określić jako zinterioryzowane :(uwewnętrznione) czynności. na którym materiał myślenia stanowią wyobrażenia. chodzi tutaj głównie o myślenie na poziomie semsoryczno-motorycznym i 123 konkretno-wyobrażeniowym. Według J. W tym okresie. tzn. in. Klimasiński (1977). albowiem myślenie jest niczym innym jak zinterioryzowanym działaniem. . A więc myślenie na tym poziomie jest związane ściśle ze spostrzeżeniami i wykonywaniem czynności. o badaniach którego wspomniano przy. 2) czy zbudowane na niepełnej bazie sensoryczńej pojęcia dzieci nie-' widomych są adekwatne. aby dziecko mogło dojść do określanego celu. rozwój wyobrażeń przestrzennych u dzieci niewidomych ulega pewnym zahamowaniom i opóźnieniu. Myślenie konkretno-obrazowe u dzieci niewidomych Jak już podkreślono . Stadium to tr'wa mniej więcej do drugiego roku życia dziecka. Ponadto mówiąc o pewnej specyfice myślenia tych dzieci z reguły podnosi się 2 kwestie: ^ l) czy pewne braki w sferze sensorycznej . co do których nie ma większych wątpliwości. Tak więc wszelkie operacje umysłowe (wewnętrzne) pochodzą od zewnętrznych działań. czyli wyobrażenia. nią charakter synpraktycizny. Zagadnieniem tym zajmował się u nas K.tego rozwoju jest stadium inteligencji sensoryczno-motorycznej ograniczającej się do manipulacji (działań) aktualnie wykonywanej na' przedmiotach. Zagadnieniom tym poświęcimy teraz nieco uwagi. 26). a więc rozwój właściwych operacji (czynności) umysłowych. uzyskać określony skutek.5..myślenie konkretno-obrazowe jest myśleniem. Faktycznymi elementami procesu myślenia są jednak operacje. Jak już stwierdaono w poprzednim rozdziale. które polega na przetwarzaniu informacji (treści) zawartych w wyobrażeniach.spostrzeżeń i wyobrażeń.Z.

12 roku życia zaczyna się kolejny okres rozwoju myślenia . Klimasińskiego wzię-• ło udział 78 dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia i grupa kontrolna dzieci widzących. jak też z poważnych proihlemów naukowych..stadium operacji formalnych. w którym materiałem są wyobrażenia przestrzenne. Chodziło mianowicie o stwierdzenie. Myślenie ukierunkowane przeciwstawia się zwykle myśleniu . próbę ich wyjaśnienia. Piageta stadium operacji formalnych w rozwoju ontogenetycznym jest poprzedzane przez stadium operacji konkretnych.stadium operacji konkretnych. 125 Występuje ono zarówno przy rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji życia codziennego. Odwracalność polega na tym.Obok interioryzacji w trakcie rozwoju operacje umysłowe stają się także odwracalne. Operacje myślowe byłyby tutaj definiowame jako czynności uwewnętrznione i odwracalne [. s.) miała.pisze A. Klimasińskiego (1977.] Myślenie. . Przez myślenie ukierunkowane autor rozumie myślenie.biernemu. pojęć). objętość.zasadniczo okres do 7 . '147) stanowi też warunek uznania czynności myślowych za operacje. W ramach tych badań przeprowadzono 5 serii eksperymentów. s. że dziecko . w którym brakuje jeszcze odwracalności. 55 i nast. określa się jako myślenie przedoperacyjne.wewnętrzną czynnością poznawczą operującą pojęciami. Od 11 . do tej.może myślowo wrócić do sytuacji wyjściowej. Przed przystąpieniem do badań K..język). pomimo dokonywających się przeIdsiżtałceń. 27) wysunął następujące hipotezy: u dzieci całkowicie niewidomych od urodzenia występuje opóźnienie rozwoju myślenia ukierunkowanego oraz że opóźnienie to spowodowane jest opóźnieniem rozwoju wyobrażeń przestrzennych. w którym. Jurkowski (1975.operacyjność i odwracalność jest już ogólna . a zwłaszcza myślenia. którym odpowiadają pojęcia. "Odwracalność . polegającemu na przesuwaniu się luźno powiązanych skojarzeń (wyobrażeń. 47) było porównanie rozwoju dzieci niewidomych i widzących. z których 2 zostały przeidtstawione przy omówieniu. rozwoju wyobrażeń przestrzennych (seria I i III). Celem badań K. na celu zbadanie rozwoju myślenia operacyjnego . a także o. która stanowiła punkt wyjściowy przed dokonaniem przekształcenia (zmiany) w wyniki operacji czy całych sekwencji operacji umysłowych. zgod-* nie z regułami logiki formalnej (myślenie logiczne). Jak już zaznaczono poprzednio. s. iSeria II eksperymentów K. Operacje formalne dokonywane są na materiale symboli werbalnych (słowa . Odwracalność łączy się z pojęciem stałości. że w myśleniu dziecka zanikają rodzaje myślenia uformowane na poprzednich etapach rozwojowych. niezależnie od treści. Jego oznaką jest ukształtowanie się pojęcia stałości. KTimasińskiego (1'9'T7. w badaniach K. Zgodnie z teorią J. autystycznemu. czy zeapół ozyinników związanych ze ślepotą powoduje występowanie w niektórych okresach rozwoju myślenia zahamowań i opóźnień. a więc oderwaną od konkretnych spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z konkretnymi • sytuacjami. (zadania). które zmierza do określonego celu lub rozwiązania określonego problemu.(operacji . s.8 roku żyoia". Na tym etapie rozwojowym myślenie dziecka staje się samodzielną. Nie oznacza to jednak. obejmuje ono . Klimasiński (1977. kształt) są stałe i niezmienne. Tak więc dopiero na początku młodszego okresu szkolnego mamy okres faktycznego myślenia operacyjnego . a więc cechy (właściwości) przedmiotów (ciężar.

K.. Klimasiński. że zadania grupy A (łatwiejszej) wykonało 55% dzieci widzących i tylko . to znaczy ujmowały tylko jedną relację. Wyrażało się to w tym. że dodatkowych linijek nie włączały one w już ułożony układ. lecz dzieci niewidome nie osiągnęły takiego poziomu jak dzieci widzące. Piageta stanowi istotę rozwoju myślenia na poziomie operacji konkretnych (por. ciężaru ani objętości".] Na podstawie wyników II serii eksperymentów można także sądzić.dłuższy od . "krótszy od-. .. że opóźnienie rozwoju myślenia ukierunkowanego u dzieci niewidomych wiąże się z małą trwałością i niewielkim zakrętem. stosowano wariant składający się z 5 linijek. zaczynając od najdłużlszej lub najkrótszej linijki. GO) na sformułowanie następującej konkluzji: ".. Eksperymenty polegały na przechodzeniu (wyobrażeniowo) z kartki do kartki na dziewięciopolowej tablicy według zasad ruchów konika szachowego. 8). s. U żadnych z 26 badanych dzieci w wieku 6-10 lat nie stwierdził on "konserwacji masy.przedoperacyjnego.konkretnych). albowiem wymaga ujęcia relacji "krótszy od. Eksperymenty K..VIII zaled126 dwie 83% dzieci osiągnęło poziom operacyjny.III 20% dla poziomu operacyjnego. a więc rozwoju pojęcia stałości cech i ich właściwości przedmiotów i zjawisk.. u dzieci całkowicie . W grupie badanych z klas VII . Miller (1969).. dome były o wiele gorsze. . .wynosiła 2 cm. który stwierdził u dzieci niewidomych od urodzenia znaczne opóźnienie myślenia operacyjnego. Wykonanie tego zadania polegające na systematycznym szeregowaniu elementów o różnej długości wymaga myślenia na poziomie opera-. którzy nie potrafili tego zrobić. Klimasińskiego (1977. U dzieci niewidomych analogiczne liczby wynosiły w klasach I . 5% przedoperacyjny. a pozostałe 12% na poziomie myślenia pośredniego . Klimasińskiego polegały na ułożeniu według długości 'S linijek. wyobrażeń przestrzennych [. z tym że różnica między dwiema kolejnymi linijkami . cji konkretnych.. W klasach I . wyniki uzyskane przez dzieci niewi-. . lecz go burzyły i układały go od nowa..III 88°/o dzieci widzących osiągnęło poziom myślenia operacyjnego. Jak można było się spodziewać. Dla przykładu można podać. Dla badanych.)-miała na celu zbadanie rozwoju wyobrażeń układu przestrzennego i sprawności posługiwania się wyobrażeniami przestrzennymi przy rozwiązywaniu coraz to trudniejszych problemów.. a 71% dzieci nie potrafiło w ogóle rozwiązać zadania. co według teorii J. 1977. W grupie tej od IV klasy wszystkie dzieci znajdowały się już na poziomie myślenia operacyjnego. Wyniki Itej serii eksperymentu pozwoliły autorowi (s. Bo ich ułożeniu badany otrzymywał dalsze 4 linijki o innej długości niż poprzednie.niewidomych od uroidzemia ugrupowania przedoperacyjne (takie jak szeregowanie) oraz konkretne operacje przestrzenne powstają później niż u dzieci widzących [. 67 i nast. s. ^ Podobnie jak w poprzedniej serii eksperymentów dzieci niewidome uzyskały gorsze wyniki niż dzieci widzące. K. Seria zadań ułożona była z zachowaniem zasady stopniowania trudności. które miał włączyć w ułożony szereg kierując się kryterium długości.. a 12% nie rozwiązało zadania w ogóle. a więc opanowania odwracalności w zakresie działań na materiale wyobrażeń przestrzennych". np.". Zagadnieniem tym zajmował się uprzednio Ch. W następnych klasach sytuacja wprawdzie się poprawiła."..]" Seria IV eksperymentów K.

. które nie potrafią wykonywać konkretinej czynności Sizeregowania długości • . że dzieci niewidome gorzej niż dzieci widzące wykorzystują w procesie 'myślenia wyobrażenia o układach przestrzennych dostarczone im przez dotyk (por. A>B i B>C. Klimasińskiego potwierdziły postawioną przez niego tezę o opóźnieniu rozwodu myślenia ukierunkowanego. np. "leży nad". 5. dwuletnie w zakresie zadań nieprzestrzennych jedno-i dwukierunkowych [. że wyniki badań K. czy różnice między 'dziećmi niewidomymi i widzącymi w rozwiązywaniu zadań werbalnych wymagających wnioskowania (myślenie ukie-ruinko!wane na maiteriale werbalnym) wynikają z opóźnienia rozwojowego i czy istnieje związek między tym opóźnieniem a opóźnieniem rozwoju wyobrażeń przestrzennych. Roczne opóźnienie obserwuje się w zakresie zadań przestrzennych jednokierunkowych. np. Eksperymenty te polegały na rozwią-zywaniu werbalnych trójelementowych zadań skonstruowanych według tej samej zaisady. Myślenie pojęciowe u dzieci niewidomych Jak już zaznaczono. .VIII zwiększył się on do 5l5%. 127 Dzieci niewidome i w tych eksperymentach uzyskały gorsze wyniki -niż dzieci widzące. l'977i.) miała za zadanie stwierdzenie. Z porównania rezultatów uzyskanych przez dzieci niewidome w II i V serii eksperymentów można wnioskować. . "mniej odważmy i odważny". np. Ogólnie trzeba stwierdzić. że przyczyną opóźnienia rozwoju myślenia ukierunkowanego u tych dzieci jest opóźnienie rozwoju wyobrażeń przestrzennych.] Można wnioskować. . "leży pod".. mniejszy od . na którym ono bazuje (pojęcia) ma w nim swoją genezę.2. " itd. Wskazują na to "wyniki wszystkich przedstawionych serii badań.2 dzieci niewidomych (około 4%) z klas I . Zadania te. 82).] Możma przypuszczać. Klimasiński. 80) charakteryzuje je w sposób następujący: " ...VI analogiczne wskaźniki wynosiły 100% (wszystkie dzieci widzące) i 5'1%. 74). W zadaniach tych występowały 2 przesłanki. "Dzieci niewidome.nie potrafią także rozwiązywać trójelementowych zadań werbalnych i to niezależnie od treści" (K. które określały relacje jednokierunikowe. s. Wprawdzie myślenie na tym poziomie jest już czynnością całkowicie wewnętrzną i niezależną od sfery sensorycznej. najwyższym poziomem rozwoju myśleinlia jest myślenie pojęciowe. . że formalne operacje umysłowe u dzieci niewidomych zaczynają funkcjonować później niż u dzieci widzących [. Klimasiński (1977. 1977. z czego należało wyciągnąć wniosek odnośnie do relacji między A i C. z tym że w klasach VII . K. dzieci niewidome później niż dzieci widzące zaczynają rozwiązywać bez zgadywania trójelementowe zadania werbalne. "A jest bardziej zdolny niż B" i "B jest mniej zdolny niż C". a więc relacji "większy od . np.... ddtyczyły stosunków przestrzeinnych. s.. K. albo dwukierunkowe.dzieci widzących". Seria V eksperymentów (s. co zadania w eksperymentach II serii. 74 i nasrt. i nieprze^ strzeninych. np. Jeszcze większe różnice zaznaczyły się w grupie B (zadania trudniejsze). to jednak materiał. że rozumienie słownych informacji o relacjach przestrzennych jest inne niż u .5. których było 28. Klimaisiński. w którym przetwarzaniu podlegają pojęcia. natomiast dla klas IV .III. Ponadto były zadania. dwuletnie w zakresie zadań nieprzestrzennych jednokierunkowych. Z tego też powodu rozwój pojęć u dzieci niewidomych stanowił przedmiot badań niektórych tyfiopsychologów.. Przedstawione przykładowo wyniki tej serii eksperymentów wskazują na fakt. "scyzoryk leży przed klockiem" i "klocek leży przed ołówkiem". . s.

pojęcia abstrakcyjne przedstawiające ogólne cechy. czy kształtowane na niepełnej bazie sensorycznej pojęcia dzieci niewidomych są prawidłowe. . ----. tym częstsza 'będzie sposobność. funkcja. Z zagadnieniem tym wiąże się często kwestię. jak algebra. 235). Są one wynikiem takich operacji umysłowych.. s. Chodzi mianowicie o to.proces myślenia dzieci niewidomych .pod wspólną nazwą lub rodzajem (uogólnienia . cierpliwość. Zawierają więc wiedzę o rzeczywistości w formie uogólnionej i pośredniej. czy nie są zbyt ogólnikowe i adekwatne do bogatej treści rzeczywistości oraz czy odpowiadające pojęciom słowa nie są tylko pustymi dźwiękami.opanowanie przez nie znaczenia słów. rodzaj. i Iim większa jest ta umiejętność. Na podstawie wyników tych badań autorka stwierdza: "'Umiejętność znajdowania cech podobnych w przedmiotach. jak abstrahowanie i uogólnianie. zagadnienie werba-lizmu przypisywane tak często dzieciom niewidomym. p^s. Pojęcia. . a'by dziecko samo łączyło w swym umyśle różne przedmioty ze względu na wspólne cechy. Początkowo pojęcia dziecka nie odpowiadają jeszcze pod względem treści i zakresu pojęciom człowieka dorosłego.VII.iij-i. a wyodrębnianiu cech wspólnych i właściwych danej klasie przedmiotów czy zjawisk. które 'ujmują określoną treść i którym odpowiada określona' kla-sa przedmiotów. które mają charakter jednostkowy i konkretny. tzn. prawda. kretene. Jest to tzw. aut.przyp. aby mogły spełniać swoją funkcję.. Poprzednio wspomniano już. Ich podstawą jest rozwój mowy dziecka . które pełnią funkcję bardziej uogólniającą i eliminują w ten sposób potrzebę wyobrażeń w procesie poznania. im łatwiej się ten proces odbywa w umyśle. czy ewentualny weriballizm może mieć wpływ na. Zagadnieniem rozwoju istotnych dla rozwoju pojęć operacji zajmowała się u nas Z.) stopniowo wzrasta.Pojęcia są wynikiem poznania na poziomie umysłowym i odzwierciedlają ogólne i istotne cechy przedmiotów i zjawisk. Sękowska (1974. dzięki takim przedmiotom. Pod koniec młodszego okresu szkolnego (12 -14 lat).. Werbalizm dzieci niewidomych miałby być wynikiem pewnego deficytu informacji (treści) i dotyczyłby słów wyrażających stosunki przestrzenne i cechy przedmiotów dostępne percepcji wzrokowej. Abstrahowanie polega ina myślowym odrywaniu cech nieistotnych i jednostkowych. Pierwsze pojęcia zaczynają kształtować się już u dziecka w wieku 128 poniemowlęcym.'-^" ^^. zdolność łączenia ich . Podobnie jak adekwatność wyobrażeń również adekwatność pojęć stanowi jeden z ważnych problemów tyfiopsychologicznych. W jej badaniach wzięło udział 60 dzieci niewidomych z klas II . . np. przygotowując tym samym iteren do powstawania właściwych pojęć ogólnych i rodzajowych".nie zawierać cech jednostkowych. że bardzo dobrze rozwija się u dzieci niewiiidomycih abisitrahowanie.na rozwiązywanie określonych sytuacji . czyli atetrahiowanie cech podobnych. jak abstrahowanie i uogólnianie. W rozwoju pojęć istotną rolę odgrywają więc takie operacje. stosunki itd. Powstają one na bazie spostrzeżeń i wyobrażeń. Dopiero w okresie nauki szkolnej osiągają one coraz to wyższy stopień doskonałości. .. ujmują najbardziej ogólne i istotne cechy i właściwości przedmiotów i zjawisk. Stopień uogólnienia tych pojęć jest jednak niski. powinny być zupełne obejmować wszystkie istotne cechy i dokładne . geometria zaczynają intensywnie rozwijać się tzw. Natomiast uogólnianie polega na łączeniu przedmiotów czy zjawisk posiadających wspólne cechy.

test słownika i test wolnych skojarzeń. s. Badaniami swymi objęła ona 30 dzieci niewidomych z III . Szczechowicz (1976.) wykazały. pojęć w ogóle w porównaniu z dziećmi widzącymi. Polega ona na tym. s. to badania A. że z uwagi na odmienny sposób poznania rzeczywistości również kształtowanie się pojęć ma swoją specyfikę. rodzaju. W koinkluzja autorka stwierdza. albowiem dzieci z tej samej klasy reprezentują w zasadzie ten sam poziom wiedzy niezależnie od wieku. wielkość iitp. W klasach V i VI występuje mniej więcej zrównanie poziomu dzieci niewidomych i widzących w tym zakresie. test przysłów. a zmniejsza się liczba porównań konkretnych . Dla . W klasie III dzieci niewidome przejawiają niższy poziom rozwoju. 93 i nast. Wyraża się to w wykrywaniu więcej podobieństw . jak: test porównań. Autorka stosowała takie metody. Szczechowicz (1976.cech wspólnych.wykrywanie wspólnej funkcji. a więc od III do VIII klasy. Majewski. s.pisze A. a nie na wiek. Natomiast w klasie VII i VIII ponownie zarysowuje się przewaga po stronie dzieci niewidomych. głębsze rozumienie związków i stosunków zachodzących między przedmiotami. że: "Fakt ten potwierdza hipotezę gło130 szącą przewagę u dzieci niewidomych poznania ogólnego nad toonikret- . Jeśli chodzi o kategorie porównań. "U uczniów niewidomych .problemowych.). 93) . Szczechowicz (1976. jak też widzących wraz z wiekiem wzrasta liczba porównań abstrakcyjnych . celów tych badań dzieci podzielone były ze względu na! klasy. przez co pojęcia stworzone na jej podstawie są bardziej usystematyzowane i ścisłe".poziom. 2) czy pojęcia dzieci niewidomych są adekwatne do rzeczywistości. Psychologia 129 zw. albowiem przewyższają one znacznie swoich widzących rówieśników. kiształit. dostrzeganiu istotnych cech i związków między przedmiotami oraz w częstszym operowaniu pojęciami abstrakcyjnymi.VIII klas szkoły specjalnej dla niewidomych. którą reprezentują.wiedza o przedmiotach i zjawiskach sprowadza się często do sumowania cech.iycn szKOi podstawowych. i O ile chodzi o pierwsze zagadnienie. Szczegółowa analiza wykazuje jednak. 86 i nast. że zarówno w grupie dzieci niewidomych. Różnice w rozwoju pojęć właściwie przejawiają się przez cały okres objęty badaniami. Grupę kontrolną stanowiły dzieci widzące ze t T.najistotniejszych cech przedmiotów i uogólniać cech wspólnych występujących w grupie przedmiotów czy zjawisk. Ich synteza osiąga większy . Przejawia się to w braku znajomości i rozumienia wielu pojęć. że dzieci niewidome na wszystkich poziomach częściej używały kategorii abstrakcyjnych.jLK. Sprawą prawidłowości kształtowania się pojęć u dzieci niewidomych zajmowała się A. że fa:za pojęć konkretnych u dzieci niewidomych trwa krócej niż u dzieci widzących i szybciej pojawia się faza występowania pojęć abstrakcyjnych. to badania wykazały. Autorka postawiła sobie 2 zagadnienia do rozstrzygnięcia: 1) czy kształtowanie się pojęć u dzieci 'niewidomych przebiega w ten sam sposób co u dzieci widzących.budowa. Natomiast w klasie IV następuje duży przełom u dzieci niewidomych. Nie potrafią one wyodrębniać . Widzący w klasie trzeciej wykazują większą uinie'jętniość dokonywania uogólnień. nie zawiera natomiast uogólnionej wiedzy o przedmiocie. .

w których występowało porównywanie i wykrywanie cech wspólnych należących do kategorii konkretnych. materiał. materiał schodziły na miejsca od III do IX. Na skutek innego sposobu poznania rzeczywistości skierowują one uwagę na inne kategorie porównań (niewzrokowe) niż dzieci widzące.) posiada węższy zakres i mniejszą adekwatność". to widzi ją przede wszystkim w odmiennym sposobie poznawania rzeczywistości. .przyip. Stąd lepiej u tych dzieci są rozwinięte operacje analizujące (analiza) niż syntetyzujące (synteza). \ Analogiczne wyniki uzyskała poprzednio Z. przewyżsizając widzących kolegów już w klasie IV. a mianowicie czy nie są one puste i jaka jest ich treść. bardziej złożone etapy rozwoju myślenia". ona (s. W związku ze stwierdzonymi wynikami można postawić hipotezę. Szczechowicz się zajmowała. na zubożenie pierwszego układu sygnałowego (sfery sensoryczneij . Chcąc •osiągnąć ten sam cel pokonują o wiele trudniejszą i bardziej złożoną drogę. takich jak: kształt. dzieci z wszystkich klas niezależnie od wieku najczęściej wymieniały kategorie abstrakcyjne: wspólny rodzaj. Różnica zaznaczyła się jednak w itym. że dzieci niewidome podobnie jak dzieci widzące potrafiły porównywać i wykrywać ich podobieństwa na podstawie konkretnych cech. A. Nie są one jednak "mniej adekwatne od kategorii występujących i dominujących u widzących". aut. którym A. . : Odnośnie do pozostałych kategorii porównań trudno jest ustalić ścisłe prawidłowości. jak: budowa. jak kształt. dzięki której większe doświadczenie w zakresie "przeprowadzanych operacji myślowych pociąiga za siobą' przechodzenie na kolejne. Natomiast w tym czasie nie występuje jeszcze kompensacyjna ro'la mowy. że u dzieci niewidomych poznanie ogólne przeważa nad konkretnym.ze-chowiciz stara się także znaleźć przyczynę odmiennego kształtowania 'się pojęć u dzieci niewidomych. wielkość. Pojęcia dzieci niewidomych nie są więc pojęciami pustymi i ogólnikowymi. smalcu i kirieistetyczny !(clężar). wielkość. O ile chodzi o pewne opóźnienia w klasie III. w którym dominującą rolę odgrywa dotyk będący zmysłem analitycznym. Sękowska i(19i7'4. W konkluzji A. pod wpływem systematycznej nauki szkolnej. wyższe. Szczechowicz . Okazało się. wskazuje na szybszy rozwój pojęć abstrakcyjnych". Chcąc dorównać rówieśnikowi musi poprzez abstrakcję i uogólnienie dochodzić do tego co dla widzącego dziecka nie stanowi żadnych trudności poznawczych [. wielkość. Rzadziej natomiast podkreślały takie kategorie. że dzieci niewidome częściej posługiwały slię kategoriami kształtu i materiału oraz kategoriami podpadającymi pod zmysł słuchu. budowa. Dla zbadania tego 'zagadnienia autorka posłużyła się zadaniami. a następnie funkcję. Ponadto pisze.nym. Szc. barwa.] Dopiero po przełamaniu tych barier. Podsumowując swoje badania pisze ona: "Jak się okazało..] Poznanie konkretne ze względu..s. niewidome dzieci"'zaczynają się szybko rozwijać. [. W każdym razie takie kategorie. 9'8): "Rozwój myślenia dziecka widzącego w klasie III znajduje się jeszcze na poziomie operacji konkretnych. Niewidomy uczeń w tej samej klasie zmuszony jest więc do pokonywania trudności wykraczających poza jego możliwości rozwojowe. była sprawa adekwatności pojęć dzieci niewidomych do rzeczywistości. Drugim zagadnieniem. 277) w wymienionych badaniach nad klasyfikowaniem przedmiotów i pojęć przez dzieci niewidome. ciężar. czyli były znacznie rzadziej używane niż kategorie rodzaju i funkcji.

Oprócz tych pierwotnych emocji dziecko uczy się też reagować emocjonalnie. jak też ujemnym na zasadzie skojarzenia. dla którego stanowią one materiał (myśle-.zachwyt itd. 313). zjawiska . sen). Każde dziecko bardzo szybko zaczyna reagować gniewem. Spłonek. uczucia moralne sprawiedliwość. k gdy mamy na uwadze uczucia społeczne . Emocje i uczucia dzieci niewidomych Mówiąc o rozwoju emocjonalnym na wstępie trzeba podkreślić. to pierwszym ich przejawem jest stan ogólnego podniecenia noworodka. w przeciwieństwie do pewnych nieprawidłowości (opóźnień) rozwoju myślenia konkretno-wyobrażeniowego. zjawisk. ludzi jako "nosicieli wartości społecznych" (por. ma prawidłowy przebieg i osiąga normalny po. jak: emocje i uczucia. Pierwsze emocje dziecka pochodzą od bodźców wewnętrznych i związane są ściśle z zaspokajaniem lub niezaspoka-janiem podstawowych potrzeb biologicznych (pokarm. które w wielu przypadkach używane są zamiennie. Uczucia rozwijają się w trakcie włączenia się dziecka w życie społeczne. 6. zaprzeczają werbalizmowi i ogólnikowości stosowanych przez nich pojęć abstrakcyjnych". sympatia.(1976. 99) stwierdza: "Uzyskane wyniki potwierdzają tezę głoszącą adekwatność pojęć dzieci niewidomych. s. uczucia estetyczne . butelki z pokarmem. s. Pojawiają się one u dziecka nieomal zaraz po urodzeniu. gdy ma się na uwadze odzwierciedlenie stosunku człowieka do aktualnie działających bodźców.miłość. O uczuciach. Często ten rodzaj uczuć nazywany jest uczuciami wyższymi. że rozwój myślenia. w której się on znajduje.przedmioty. M. a nie o emocjach mówimy. 6. a . np. że pewne formy zachowania człowieka można traktować jako zjawiska i emocjonalne. W. radość.Natomiast rozwój społeczny palega na zmianie i dostosowywaniiu zachowania dziecka do wymogów tej społeczności. do określonej sytuacji. Emocje (uczucia) rozwijają się w sytuacjach społecznych i mają swój udział w1 regulacji stosum-" ków z otoczeniem oraz wpływają na proces społecznej adaptacji człowieka.stają się dla dziecka źródłem emocji i to zarówno o znaku dodatnim. s. Przełącznikowa i H. strach itd. Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci niewidomych \ Rozwój emocjonalny jest ściśle związany z rozwojem społecznym. . Niektóre bodźce . Wynika to stąd. Przedstawione wyniki badań wskazują więc na całkowitą poprawność rozwoju i kształtowania się pojęć u dzieci! niewidomych. Już w pierwszych tygodniach niemowlę zaczyna uśmiechać się na widok matki. 330). O ile chodzi o rozwój emocji. Oznacza to również. 1979. np.zi'oim. W tym przypadku istoitne źródło emocji stanowią bodźce zewnętrzne. strachem. aby mogło ono aktywnie brać udział w jej życiu i działalności.1. Emocje ('uczucia) odzwierciedlają stosunek człowieka do rzeczywistości. gniew. Są one jakościowe bardziej złożone i odzwierciedlają istosunek człowieka do 132 przedmiotów. zazdrość itd. Z reguły o emocjach mówi się. że 'istnieją pewne trudności w precyzyjnym odróżnieniu takich pojęć. krzyku itd. a później zabawki itd. Ten początkowo niezróżnicowany stanemoojonamy przechyla się szybko w kierunku pozytywnym dając w efekcie stan przyjemnego samopoczucia lub w kierunku negatywnym. Szewczuk 1979. aigresja. a później uczuciowo pod wpływem nabywania doświadczenia. dając przeciwnie poczucie nieprzyjemne (por. nie pojęciowe). i społeczne. w której ludzie stanowią centralny punkt i tworzą całą sfpołeoz-ność. co wyraża się w płaczu.

jaka staje się dostępna dzieciom na poziomie tego wielku. O pewnej specyfice można mówić w odniesieniu do rozwoju emocji. uświadomiony przez dziecko stosunek emocjonalny do ludzi. jałk poznawcze. W miarę jafc zaczyna ono opanowywać różne iSprawności manipulacyjne i lokomo-cyjnie (chodzentie). emoo j analnego.. Wołoszynowa (1979. są rozwijające się uczucia wyższe jako trwały.. Wyrazem pierwszych kontaktów społecznych i rozwoju przywiązania się do swego otoczenia społecznego jest uśmiech dziecka. Dziecko niewidome podobnie jak dziecko widzące będzie reagować płaczem. różnych stron otaczających je rzeczywistości". : 1975. Gałkowiski. zazdrość. s. s. że udział per-. następuje także rozwój jego emocji. których genezą są bodźce płynące od organów wewnętrznych. tj. społeczne czy estetyczne. Dobre warunki ku temu stwarza współżycie i współdziałanie dzieci w przedszkolu. s. Najwyższy poziom rozwoju uczuć osiąga dziecko w wieku szkolnym. 1975. choć nie zmienia to jakości samych procesów emocjonalnych (por.. 626) pisze: "Wreszcie najwyższą formą życia. s. W tym okresie można już kształtować u dzieci uczucia' wyżsize. L. który pojawią się już w 3 tygodniu życia i określany jest jako "uśmiech socjalny". 13S przedmiotów. a ściślej mówiąc związanych z zaspokajaniem lub niezaspokajaniem potrzeb biologicznych. Dobrzańska-Socha.chodzi o rozwój emocji i uczuć u" dzieci 'niewidomych. Emocje towarzyszą bowiem wszelkim czynnościom dziecka. W wieku przedszkolnym następuje dalszy rozwój uczuć dziecka w związku z poszerzeniem kręgu osób z jego środowiska społecznego. miłość. moralne. 399). to jak dotychczas nie przeprowadzono wielu badań w tym zakresie. T. dzieci niewidome są równocześnie pozbawione możliwości emocjonalnego reagowania na wiele przedmiotów i zjawisk. Weźmy dla przykładu dzieci w wieku 2-3 lat i ich reakcje emocjonalne na widok zwierząt. których genezą są bodźce zewnętrzne. że nie ma większych różnic w rozwoju emocji u dzieci niewidomych i widzących. cepcji wzrokowej w poznaniu otaczającego świata jest bardzo duży. &). Z uwagi na to. krzykiem czy gniewem. niechęć czy nawet nienawiść (por. Przede wszystkim trzeba podkreślić. Duży wpływ na rozwój emocji ma także rozwój działalności dziecka. A. Rzecz zrozumiała. nowej zabawki itd. jaki isltoijeje ' . Przełącznikowa i H. 26). Mówiąc o pewnym ograniczeniu i zubożeniu sfery emocjonalnej u dzieci niewidomych trzeba zwrócić uwagę na wpływ w tym zakresie ogranicizenia działalności tych dzieci. Można więc mówić o pewnym ograniczeniu i zubożeniu sfery emocjonalnej u dzieci niewidomych. gdy będzie głodne. Wielu autorów podkreśla duże znaczenie koja-' rzema stanów emocjonalnych z .zwłaszcza wzrokowe. dotykowe. M. 1979. a więc słuchowe.percepcją wzrokową (por. zjawisk. że dzieci niewidome będą reagować emocjonalnie tylko na dostępne dla nich bodźce. ptaszków. a właściwie na jej uśmiech. O ile . Wraz z rozwojem kontaktów społecznych już w 2 i 3 roku dziecko zaczyna być zdolne do przeżywania takich uczuć. określony już w znacznym. gdy będzie nakarmione. odczuwać niewygodę z powodu mokrej pieluszki lub zadowoleniem. Rozwój uczuć wyższych w tym okresie pozostaje w ścisłym związku z 'kształtowaniem się osobowości. Pojawia się on jako reakcja na widok matki. jak współczucie. na które dzieci wadzące bez Specjalnych trudności reagują. Spłonek. węchowe itd.. Reakcja ta jest wzmacniana przez bardzo częsty kontakt. stopniu.

przyciskanie). Ponadto dla dzieci niewidomych przyczyną przestraszenia mogą być przedmioty czy zjawiska. S. s. . lecz charakteryzuje się ono większą intensywnością niż u dzieci widzących (wg: T. gdy od niego 'odchodzę. s. W tej sprawie B. uśmiechają się rzadziej niż dzieci widzące. Również komponenty pozawzrokowe. Jednak dla rozwoju przywiązania dziecka do matki i reakcji będących jego wyrazem bodźce wzorkowe nie stanowią jedynego źródła. 12113'). B. co widzą. niemowlęta niewidome przejawiają wolniejsze tempo wprzywiązaniu się do osób z otoczenia. Gałkowski. terapeutki prowadzącej zajęcia z dziećmii miewidomymi podaje.także głos (mowa). nagłe bez uprzedzenia pojawienie się lub zniknięcie przedmiotu (zabawki). 134 ale znacznie później niż w przypadku dzieci widzących. które zniechęciło do badania otoczenia". Dreier (1980. . Już w piątym. 28) pisząc o swoich doświadczeniach jako kinezy-. 19'715. Dzieci widzące boją się przede wszystkim tego. natomiast 'dzieci niewidome tego..] Głos jako bodziec ma duże znaozlenie wyzwalające uśmiech. już w wieku 2-3 lat dziecko odkrywa. li9T5. jak kontakt dotykowy (obejmowanie..między matką a dzieckiem. że u niewidomych niemowląt tego typu reakcje występowały dopiero pomiędzy 13 a 15 miesiącem życia (wg: T. które zapewnia dziecku wzrokowa kontrola jego otoczenia. '12). że przezwyciężenie tego stanu często zajmowało kilka miesięcy. które rozpoczynały ćwiczenia usprawniające dość późno. mogą stymulować uśmiech dziecka l równoważyć znaczenie bodźców wzrokowych. 'że. że otaczające przedmioty mogą być niebezpieczne. że te dzieci. że u niewidomych niemowląt bodźce głosowe i dotykowe mogą w wielu przypadkach działać bardzo skutecznie. 14). Bowliby'eigo (1869). . że głos matki nie stanowi jeszcze dla niewidomych niemowląt w wieku 10 tygodni 'bodźca wywołującego uśmiech dziecka.s. s. Jest to sprawa tzw. Wymieniona już S. gdy zostaje samo". szóstym miesiącu życia zaczynają się pojawiać pierwsze reakcje przestraszenia na widok nowych nieznanych osób. u (których pod wpływem głosu matki można zaobserwować go już w pierwszych tygodniach życia" (T. czego dotykają. . Fraibeng (1971!) w wyniku swoich obserwacji stwierdziła. to też zaczyna się ich bać. Gałkowsiki. ' ' Podobnie S. 171 pilgze: "Moje dziecko boi się dotykać przedmiotów. osoby itd. Pisze ona. ale może przestraszyć je samotność. 172) pisze w tej sprawie: "Dla naszego dziecka nie będzie straszne przebywanie w ciemności. a. który uważa. dopiero w wieku 2-3 lat. np. Gałkowski. poczucia bezpieczeństwa. charakteryzowały się wysokim poziomem lęku przed dotykaniem nieznanych przedmiotów. jako czynniki wyzwalające uśmiech [. Warto jeszcze dodać tutaj stanowisko J. że dzieci niewildome nie inicjują konitaktów za pomocą uśmiechu'. 1975. Lewenfeid (1956. s. s. zwłaszcza nieuprzedzoina [. Lewe'nfeld <'1956. Podkreśla również.Fraiberg (1971) w wyniku swoich obserwacji stwierdziła. Oczywiście zjawisko to oparte na bodźcachwzrokowych nie występuje u dziecka niewidomego i tu mamy pierwsze zahamowania rozwoju kontaktów społecznych. W innym miejscu autor pisze: "Czasem łatwo niewidomego przestraszyć gniewną uwagą.] Moje dziecko płacze. Przyczyną tego stanu rzeczy jesit najczęściej nieprzyjemne doświadczenie. Jest to zjawisko noirmalne. które u dzieci widzących takiej reakcji nie wywołują.. "Freedman (1964) pisze. przedmiotów albo też głosu.

Wyrażają się one często płaczem. że są one częściej narażone na występowanie u nich reakcji emocjonalnych o negatywnym zabarwieniu. sytuacje trudne. 27) pisze w 'związku z tym: "Dlatego tez z jednej strony mimika niewidomego dziecka będzie uboższa. agresją w formie słownej czy ruchowej (fizycznej). złości itd.ku ujemnym.. Dziecko nie spojrzy jak wyraz naszej twarzy zmienia się i wypogadza". Albo mówiąc inaczej niewidome dziecko częściej narażone jest na izolację. wrogości. osamotnienie. w jakich dziecko niewidome częściej się znajduje niż jego widzący rówieśnik. których dziecko niewidome w codziennym życiu ma niemało. a z drugiej nie będzie ono ukrywać swoich stanów emocjonalnych. Charakteryzują się one tym. Źródłem ich są tzw. które hamuje i zniechęca dziecko do samodzielnego poruszania się w przestrzeni. że są one w najmniejszym stopniu zależne od percepcji wzrokowej. Nie ma więc żadnych powodów do twierdzenia. dużo w nich agresji. Szczególnego podkreślenia wymaga występowanie u dzieci niewidomych strachu przed samodzielnym 'poruszaniem się w przestrzeni. Chodzi tutaj o adekwatną pantomimikę. ograniczenia w tym zakresie. kiedy dzieci uczą się samodzielnie chodzić. przeBizkody i niepowodzenia. a zwłaszcza społecznych i moralnych. często reakcji gniewu". albo przyjmuje ją dosłownie. Często powstałe w wyniku skojarzenia reakcje strachu mogą przerodzić się u dziecka w postawę lękową. Wydaje się. Dobrzańska-Socha (1975. że dzieckoi ma zahamowane lub udaremnionie zaspokajanie wielu potrzeb natury psychicznej i społecznej. A. zwane też stresowymi. knzykiem. brak kontaktów z rówieśnikami. jeśli się stwierdzi. Zresztą i dzieci widzące przejawiają często lęk przed samodzielnym pierwszym pokonywaniem przestrzeni. Na zakończenie należałoby wspomnieć o pewnych trudnościach..pozbawione felgo wszystkiego . którą trudno później zlikwidować. Tak jak dziecko widzące . w których czuje się .dziecko nie^widome reaguje w określony slpoisób na te sytuacje. . Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zazwyczaj przykre i nieprzyjemne doświadczenie ._a z drugiej strony narażone jest na częste przeżycia z dużym ładunkiem emocji o znaku ujemnym. że przeciętne dziecko niewidome na skutek braku wzroku jest ograniczone w znacznym zakresie pod względem dodatnio zabarwionych emocjonalnie prze-żyć.zetknięcie się z twardą rzeczywistością. zazdrości.. jak również okresu późniejszego.co inne dzieci osiągają bez trudu. a zwłaszcza mimikę twarzy. Decydujący Czynnik kształtowania tych uczuć to wychowanie. Ewentualny problem mogą stanowić uczucia poznawcze i estetyczne. Dotyczy to zarówno dka-iasu. Specjalnego ustosunkowania wymaga sprawa kształtowania uczuć wyższych. Wśród nich na pierwszym miejscu znajdują się sytuacje deprywacji (pozbawienia). aby niewidomi mieli większe. Nie będzie więc dużym błędem. jako rzeczywistą groźbę. kiedy umiejętność tę opanowały. jakie mają dzieci niewidome w opanowaniu zewnętrznych wyrazów emocji i uczuć. Dziecko uczy się odpowiedniego wyrazu twarzy i reakcji ruchowych towarzyszących w wyniku obserwacji zachowania się innych osób 136 'w sytuacjach wywołujących duże nasilenie reakcji emocjonalnych. Mówiąc o pewnej specyfice rozwoju życia emocjonalnego 'dzieci niewidomych trzeba wspomnieć. s.której albo nie rozumie. właśnie na skutek braku wzroku. Reakcje te określane jako stres zawierają również niemały ładunek emocji o zaaa-.

Dotyczy to takichoech społecznych oisobowości. wspólny udział w zajęciach przedszkolnych czy szkolnych. dzięki którym jest ono zdolne do aktywnego uczestnictwa w życiu i działalności społeczeńsitwa. współdziałania z innymi dziećmi czy osobami dorosłymi. uśmiechają się do niego. do której dziecko przynależy. Wół oszynoiwa •(19719. braćmi. że adaptacja społeczna przejawia się w kontaktach społecznych. Dziecko poznaje ludzi i inicjuje :z nimi odpowiednie interakcje dzięki spostrzeżeniom wzrokowym. W tym okresie jest ono jednak biernym partnerem w tych kontaktach. koleżeństwa. jakie dokonują się w osobowości dziecka polegające na pojawienilu się takich ceteh. wyraźnie 2 środowiska społeczne: rodzina oraz rówieśnicy z przedszkola czy otoczenia domu (park. W domu spotyka osoby. Dziecko społecznie-przystosowane to takie. siostrami. W okresie przedszkolnym następuje dalsza socjalizacja dziecka.pisze L. podwórko. grup nieformalnych. lecz do swobodnych kontaktów ze swoimi rówieśnikami.społeczną dziecka. babciami. którzy podchodzą do dziecka. które odwiedzają rodziców. a więc zachowań oczekiwanych i wyznaczanych przez grupę społeczną. s. W tych kontaktach przeważa jednak nastawienie orien-tacyjno^badawcze polegające na chęci poznania spotykanych osób.społecznych. Rozwój kontaktów społecznych decydujących o socjalizacji dziecka bazuje 'na percepcji wzrokowej . Wraz z rozwojem sprawności lokomocyjnych dziecko zaczyna szukać towarzystwa. np. społecznym i pełnienie określonych ról społecznych. Szkoła stwarzadziecku liczne okazje do kontaktów nie tylko z nauczycielami i wychowawcami.się nieraz z okresu przedszkolnego. zainteresowanie życiem społecznym itd. a wraz z rozwojem mowy zaczyna samo nawiązywać kontakty werbalne.2. widłowy rozwój społeczny warunkuje adaptację . wspólną zabawę. często w ramach tzw..rozwój społeczny czyni jednostkę zdolną do pełnienia różnych ról społecznych". a więc w kontaktach z innymi jednostkamL Wspomniano już o pierwszych kontaktach małego dziecka . Prą-. Na dziecko oddziałują teraz. skwer). Rozwój społeczny dzieci niewidomych 'W psychologii rozwojowej przez rozwój społeczny rozumie się zmiany. Wreszcie w wieku szkolnym dochodzi ko137 -puje już ukształtowanie wielu istotnych cech osobowości dziecka.szczególności . które umożliwiają mu funkcjonowanie w środowisku. życzliwość wobec innych. jak: gotowość do' aktywnych kontaktów społecznych. . zbiorowych zajęciach.niemowlęcia z matką. Staje się ono zdolne do uczestniczenia we wspólnych zabawach i innych. które dąży do kontaktów . a niewchodzenia z nimi w bliższe kontakty. Już w pierwszych miesiącach życia jest ono zdolne do kontaktów z innymi członkami rodziny: z ojcem. Inicjatywa bowiem należy raczej do dorosłych. potrafi zachować się w sytuacjach społecznych zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi standardami w danym środowisku oraz ułożyło sobie harmonijne stosunki z członkami swojego społecznego środowiska. Zaczynają się zawiązywać pierwsze przyjaźnie. wywodzące . W tym okresie krąg osób składających się na środowisko społeczne dziecka zaczyna się powiększać. dziadkami itd.6. a wśród nich inne dzieci. która i wyraża się w regulacji jego stosunków z otoczeniem.. Podobnie na spacerze ma możliwość poznania wielu ludzi. "W . Ogólnie można więc powiedzieć. 626) . wyciągają ręce itd. W wieku poniemowlęcym sytuacja się zmienia.orientacji wzrokowej w środowisku społecznym.

rodzeństwem. że dziecko niewidome n'ie percyipuje swojego środowisfca społecznego za pomocą analizatora wzrokowego. zapach charakterystyczny itd. jakie z tego kontaktu płynie. wówczas nie ma wątpliwości. .. Docierają do niego jednak inne bodźce. Przejawiają się one przede wszystkim w nierozwijaniu się społecznych potrzeb dziecka.. Wszystkie te bodźce stanowią dla dziecka niewidomego pewną tajemnicę. ich działania. odczuwa ich dotyk (otarcie się) na ulicy. s. które wskazują na obecność w pobliżu różnych osób. Dziecko takie po prostu nie odczuwa zadowolenia. Innym zagadnieiem jest sprawa trudności w opanowaniu przez te dzieci wzorów społecznych zachowań z uwagi na brak wzroku i niemożliwość obserwacji zachowań innych osób. Desmerger (1978. nadawać rodzice i czy sprawa ta znajdzie u nich odpowiednie zrozumienie. ich kroki w domu czy na ulicy. Konsekwencją tego jest następnie brak inicjatywy -i dążności do kontaktów z rodzicami.wspólnego udziału w zajęciach. że rodzina nie włożyła wystarczających wysiłków w jego socjalizację". i nie zawsze potrafią w sposób adekwatny reagować na określone sytuacje społeczne. np. Mówiąc o roli i znaczeniu rodziców i środowiska rodzinnego podkreślić trzeba ich obowiązki w zakresie zapewnienia ich niewidomemu dziecku: .odpowiedniego czasu na kontakty z członkami rodziny. jakie znaczenie tej sprawie będą. . potrzeby kontaktu z drugiem człowiekiem. ich lokalizacji. w których wymagana jest zgodna interakcja kilku partnerów. jak np.możliwości poznania bliższego i dalszego środowiska społecznego i nauczenia rozpoznawania go na podstawie dostępnych biodźców.Dzieci niewidome na skutek braku percepcji wzrokowej i orientacji wzrokowej w środowisku społecznym mają ograniczone możliwości: . na wspólnej zabawie. . V/ związku z tym niektóre dzaeoi niewidome nie . na podstawie bodźców słuchowych (igłois).iswuic} przyczyną pew nych nieprawidłowości na tym odcinku jest fakt. Słyszy ono ich głos (rozmowę). . Podobnie jak u dzieci widzących również u dzieci niewidomych duże znaczenie i dużą rolę w rozwoju społecznym odgrywają rodzice i środowisko rodzinne. innymi dziećmi. .nawiązywania werbalnych kontaktów.potrafią zachowywać się w grupie rówieśników. kim są. które mogłyby być ich partnerami w bomtaktach społecznych. r Biorąc powyższe pod uwagę rozwój społeczny i bazująca na nim adaptacja społeczna dziecka niewidomego należy do bardzo ważnych zagad138 uusi-. lękliwe i nie zainteresowane swoim środowiskiem. Stąd też zachowanie dzieci niewidomych robi często wrażenie zachowania aspołecznego. Nieprawidłowości w rozwoju społecznym u starszych dzieci niewidomych mogą przejawiać się także w braku zainteresowań życiem społecznym. w kontaktach interpersonalnych itd. . dotykowych (uścisk ręiki czy innych części ciała) itd.poznania osób.. którą wraz z wiekiem musi rozwikłać. W związku z powyższym u dzieci niewidomych możemy często zaobserwować pewne nieprawidłowości w rozwoju społecznym i adaptacji społecznej.. Na pewno uspołecznienie dziecka niewidomego będzie zależeć od tego:. rozpoczęcie rozmowy z innym dzieckiem itd. 54) pisząc o znaczeniu rodziny dla rozwoju społecznego dziecka niewidomego stwierdza: "Jeśli dziecko jest apatyczne. zwrócenie się z prośbą o coś do osoby dorosłej. .poznania nowych osób. M. odpowiednią dozę poświęcenia i miłości. nip.

Nie oznacza to jednak. które pozwolą mu zachowywać się zgodnie z rolą wyznaczoną przez jego wiek i pozycję i ' 139 w jego środowisku społecznym. Już niejednokrotnie podkreślano. a często trwa jeszcze dalej poza okres dorastania. Nie wnikając głębiej w teoretyczne podstawy będziemy starali się przedstawić niektóre cechy i czynniki osobowości w aspekcie ontogenetycz-nym u dzieci niewidomych. w którym 'dziecko przebywa. samodzielnym wykonywaniu czynności życia codziennego czy poruszaniu się w przestrzeni. Jeszcze większe wymagania stawia się przed dzieckiem w wieku szkolnym. potrzeby. że osobowość dziecka jelst już całkowicie skrystalizowana.. jak: temperament. Od stopnia adaptacji społecznej. Większe znaczenie w tym zakresie ma wiek przedszkolny. zdolności. Na rozwój osobowości mają w pewnym stopniu wpływ wrodzone zadatki. że grupa ta oczekuje od niego zachowania i reakcji według wzorów w niej akceptowanych. lecz decydujące znaczenie ma wychowanie i środowisko. postawy. Pod wpływem zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych dokonuje się proces przeobrażenia się istniejących w dziecku właściwości i zjawiają . in.. która następuje w trakcie rozwoju społecznego w okresie przedszkolnym. w którym ono przebywa. a później szkolnym zależy w późniejszym 'oferesie integracja społeczna niewidomego. lecz duże znaczenie ma tutaj środowisko. Osobowość dziecka jest bardzo złożoną strukturą. że osobowość dziecka kształtuje się na przestrzeni całego okresu rozwojowego. Oznacza to. wśród których istnieje wzajemne uzależnienie i hierarchia. Rozwój osobowości dzieci niewidomych Rozwój osobowości u dzieci niewidomych należy do bardzo ważnych zagadnień tyfiopsychologicznych. kiedy zaczynają się rozwijać potrzeby. a więc przystosowania się do warunków społecznego działania wśród widzących. w który wkroczyło dlziedko 7-letniie.kontaktów z rówieśnikami i aktywnego uczestniczenia w różnych sytuacjach społecznych. że brak jest w tej chwili jednolitych poglądów na rozwój osobowości. Nie ulega wątpliwości. Równocześnie trzeba podkreślić. charakter.. że ślepota stwarza w tym zakresie duże trudności i ograniczenia. stąd. Te pierwsze 'kontakty społeczne mają duże znaczenie dla społecznej adaptacji dzieci niewidomych. np. Zalążki osobowości dziecka można obserwować już w okresie poniemowlęcym.możliwości nauczenia ich nawiązywania kontaktów werbalnych z osobami dorosłymi i innymi dziećmi. nawyki i wzory zachowania się. zainteresowanie itd. że adaptacja społeczna dziecka niewidomego zależy nie tylko od niego samego. . że dziecko niewidome trzeba przygotowywać do życia wśród widzących i trzeba mu stworzyć warunki do nabycia tych wszystkich umiejętności i sprawności. Już w przedszkolu od dziecka oczekuje się pewnych form społecznego zachowania w grupie rówieśników. na którą składają się takie składniki. Podobnie jak dziecko widzące również dziecko niewidome przynależy do określonej grupy i pełni w niej określone role społeczne. w zabawach. Ogólnie trzeba powiedzieć. "Młodszy wiek szkolny. jej genezę. lecz w stosunkowo małym stopniu zbadanych. strukturę. charakteryzuje doskonalenie struktury całej osobowości. 7. funkcje itd. Wynika to m. kiedy stara się ono samodzielnie pokonywać trudności na drodze do osiągnięcia celu.

7'69). s. kiedy dziecko zaczyna zwracać większą uwagę na samego siebie. Ocena ta nie zawsze jest zgodna 'ze stanem faktycznym. albowiem człowiek stale podlega wpływom środowiska. . w którym przebywa. że nie ma w tym zakresie iatotnych różnic między 'dziećmi widzącymi i niewidomymi.1. 771) pisze. Postawy dzieci niewidomych wobec siebie i otoczienia Do'istotnych składników osobowości należą postawy. nauczycieli. by mówić o generalnej odmienności lub zasadniczych brakach". Obraz własnego ja zaczyna kształtować się dopiero w wieku 11-13 lat. Składają się na niego wyobrażenia i pojęcia człowieka dotyczące własnych cech fizycznych (wyglądu). Jak już podkreślono brak jest dotychczas badań obejmujących kompleksowo zagadnienie rozwoju osobowości u dzieci niewidomych. własnego życiowego doświadczenia (sukcesy. potrzeb itd.W ciągu kilku pierwszych lat okresu dorastania . W okresie rozwoju jest on jeszcze chwiejny i ulega pod wpływem nowych doświadczeń zmianie i korekcie. J. Odchylenia rozwojowe idą w 2 kierunkach: . 95) twierdzi. ) Doprowadzenie w trakcie kształtowania się osobowości dziecka do zgodności między "ja świadomym" i "ja rzeczywistym" jest sprawą dość istotną. Obnaż ten kształtuje się pod wpływem opinii środowiska społecznego i wychowawczego (rodziców. Powstaje on pod wpływem samooceny samego siebie wymienionych elementów składających się na ten obraz. 7. Decydującym okresem dla Uikiształ-towiania . w którym dziecko niewidome rozwija się i przebywa. niezgodność in minus między "ja rzeczywistym" a "ja świadomym". rówieśników). Zebr owaka. w którym przebywa. na swoje właściwości fizyczne i psychiczne oraz zaczyna siebie porównywać z innymi ze środowiska. 1&79. . Obraz pozytywny daje pewność sie141 . Jednak moiżna przyjąć. to są one wynikiem błędów wychowawczych. Trudno więc mówić o zakończeniu tego procesu w ściśle określonym czasie. który należy do mechanizmów regulujących zachowanie człowieka. że "charakter obrazu samego siebie decyduje w dużym stopniu o samopoczuciu jednostki i jej stosunku do otaczającego świata. stosunku do innych ludzi.narastania wyobrażeń i pojęć zawyżających własne możliwości w stosunku do rzeczywiście posiadanych. 636). który często przedłuża się poza wiek 18 lat. Łapiń^ka i M. zdolności. niepowodze--nia) nabywanego w kontaktach społecznych. s. to łączy się ona ściśle z problemem obrazu samego siebie (własnego ja). umiejętności. możliwości wykonywania różnych zadań i pełnienia ról społecznych.się i skrystalizowania osolbowości jest jednak okres dorastania. że . Jeżeli występują w tym zakresie zdecydowanie negatywne zjawiska. niezgodność in plus między "ja rzeczywistym" a "ja świadomym". O ile chodzi o tę pierwszą sprawę. w tym/również postawy wobec samego siebie oraz innych ludzi.(średni wiek szkolny) młodzież dopracowuje się obrazu własnego ja" (R..narastania wyobrażeń i pojęć ^zaniżających własne możliwości w stosunku do faktycznie posiadanych. s. J. Reykowski (1971. s. li979.się nowie" (L.zmiany osobowościowe u niewidomych nie są tak znaczne.. Obraz negatywny wywołuje niepokój. Wołoszynowa. braku właściwej rewalidacji czy niewłaściwych postaw środowiska. Ewentualne różnice mogą mieć jedy140 nie charakter ilościowy lub temporalny (opóźnienia rozwojowe). lęk i różne objawy nieprzystosowania. Mendruń {1967.

ale za to ma rączki. Jeśli powiemy mu. czy ślepota jest czynnikiem.bie. Dobrząńskiej-Sochy (1976. udział w grach sportowych itd. Czy dzieci niewidome na skutek poznania konsekwencji swego ka142 lectwa wykazują zaniżoną samoocenę i poczucie mniejszej wartości? Czy -ich "ja świadome" i "ja rzeczywiste" wykazują dużą różnicę in minus? Wielu autorów podkreśla. co je też utwierdza w przekonaniu.przyp. przychylny stosunek do innych. lecz różnica między obydwiema grupami 'nie jest statystycznie . Morę wzrok utraciły . 31) przeprowadzonie na dzieciach niewidomych i widzących w wieku 8. np. możliwe do zrealizowania. s. W tej sprawie B. który wpływa na zaniżenie oceny i 'kształtowanie się obrazu samego siebie poniżej stanu faktycznego. że "u dzieci niewidomych wystąpiła tendencja do niedoceniania siebie. Z samym określeniem swego kalectwa dziecko spotyka się właściwie stosunkowo wcześnie. Lewenfeid (1956.ociemniałych. uszy. s. jej cele i zadania życiowe i zawodowe. tzn. 6-12. Zagadnienie kształtowania się obrazu samego siebie należy do bardzo istotnych u dzieci niewidomych. gdzie 'leży agutoa [. Wydaiją się bardzo słulsizne poglądy wskazujące na konieczność stosunkowo wczesnego wyjaśniania dziecku niewidomemu jego sytuacji życiowej. że u dzieci niepełnosprawnych występuje negatywny obraz samego siebie. aut. równowagę emocjonalną. Na wstępie trzeba sobie uświadomić. że nie wszystko udaje mu się zrobić tak jak innym. Na tle obrazu samego siebie kształtują się aspiracje młodzieży. .dzieci widzące nabywają zupełnie łatwo. że jest irane niż pozostałe osoby z jego otoczenia. Badania porównawcze A. co potrafi zrobić. W tej.oparte na nim aspiracje będą realne. Lewemfeild (•1'85'6. Pozwoli to mu na wczesne właściwe wykorzystanie swoich możliwości rozwojowych. zwłaszcza jeśli chodzi o poruszanie się. 88) pisze: "Najlepiej być wobec dziecka szczerym. 6 nie potwierdziły takiego stanowiska. podobnie jak 'u innych dzieci niepełnosprawnych. że dzieci niewidome w przeciwieństwie do osób. jak wiele rzeczy nie potrafią zrobić. s. Bardzo często bowiem słyszy słowo "niewidomy" w odniesieniu do siebie. Tak więc u dzieci niewidomych poznanie swego kalectwa następuje w trakcie rozwoju w wyniku stwierdzania niemożliwości opanowania lub opanowania z dużymi trudnościami pewnych umiejętności. Chodzi mianowicie o sprawę. że 'dzieci niewidome czują się nieszczęśliwe z tego powodu (braku wzroku . Wielu autorów podkreśla.. lepsze wyniki w nauce".] Dzieci są na tyle initeligentoe. to i . toteż fakt ten nie przeszkadza im w rozwoju psychicznym. nos i język i wyliczymy mu różnorodne czynności. oczywiście w sposób dostosowany do jego wieku i poziomu rozwoju.'że jego oczy nie pracują. 87 i 88) pisze: "Niesłuszny jest pogląd. nie przeżywają swego kalectwa i jego konsekwencji w sposób bardzo intensywny i tragiczny. gdy coś mu upadnie i nie.). które . 'że faktycznie u dzieci niepełnosprawnych występuje niedocenienie swoich możliwości i poczucie mniejszej wartości. Przede wszystkim w pierwszym okresie nie zdają one sobie sprawy z braku wzroku. zanim inni nie powiedzą mu. lepsze kontakty z ludźmi. może tego (c)d razu podnieść.. sprawie wymieniany już B. Gdy dziecko ma dwa lub trzy lata spostrzega.". Pisze ona. uwaga dziecka skupi fflę raczej na tym. które dzięki temu może wykonywać.. Jeżeli obraz ten jest właściwy. W ten spolsólb słowo « niewidomy » nie będzie miało dla niego znaczenia ujemnego".-że jest niewidome. by dostrzec wkrótce.

na zajmowanie się samym sobą. że ślepota może stwarzać warunki do tego. W tym znaczeniu wśród dzieci i młodzieży 143: niewidomej przeważałby typ introwertyka. Wydaje się słusznym stanowisko. Pozostawione w środowisku nieznajomym. ale mogłoby być inaczej. dziecko staje się nieufne i zamyka się w sobie. t j. wyzwolenia -się z ograniczeń spowodowanych ślepotą". np. możliwości wykonywania pewnych czynności. bazie. rezerwę'wobec innych ludzi. które muszą być oparte na realnej. stykając się z osobami. poddaje się mniej chętnie. s. bezradności. Tak jak już podkreśliła A.pisze w tej sprawie w sposób następujący: "Dziecko niewidome ma naturalną skłonność do myślenia o sobie. Sękowska (1974. a jednocześnie pragnienie pełnego rozwoju swej osobowości. Lewenfeid {1956. Na podstawie analizy przyczyn występowania tej zaniżonej samooceny można stwierdzić. . że stosunek dziecka do siebie jako niewidomego zależy w znacznej mierze od naszej własnej postawy". Często mają poczucie inności. Lecz niekoniecznie musi to być regułą. aniżeli dziecko widzące rozróżniające na twarzy rozmówcy wyraz sympatii i wyrozumiałości. zależy od prawidłowego wychowania i rewalidacji.istotna. która na podstawie-badań przeprowadzonych przez W. bo jest bardziej odosobnione we wszystkich okolicznościach życia i świata zewnętrznego.1964. Ukształtowanie właściwego obrazu samego siebie będzie miało bowiem zasadniczy wpływ na aspiracje.. że cechy intro-wersji staną się dominujące i będą tłumić cechy ekstrawersji. że obraz samego siebie u niewidomych dziewcząt w wieku 8-12 lat jest bardzo negatywny i w wielu sytuacjach na pewno odbiegający od rzeczywistego obrazu. s. wiele. Początkowo występuje ona w formie zdawania sobie sprawy z nie. Na pewno duży wpływ na zachowanie właściwych proporcji cech obu typów ma wychowanie i prawidłowe postawy środowiska dziecka niewidomego. że dzieci niewidome są więcej zamknięte w sobie. ciągłej zależności od innych. Jest to zagadnienie jednego z wymiarów osobowości podkreślanego w niektórych teoriach. co oczywiście ma pewien wpływ na ich adaptację społeczną. Następnie uświadamiają solbie ograniczenie własnych możliwości życiowych. obcości. Mniej optymistyczny pogląd w tej sprawie przedstawia Z.swoim «ja» immiej odrywane przez in-ne . Nie można więc mówić o zdecydowanym występowaniu u dzieci nie"widomych poczucia mniejszej wartości. 37) . do egzaltacji i wyolbrzymiania swoich wyobrażeń i obaw. Często podkreśla się. zachowując pewien dystans. La^ socką (w ramach pracy magisterskiej) stwierdza: "niewidome dziewczęta już w wieku 8-12 lat mają świadomość ograniczeń spowodowanych ślepotą. P. Stąd może też zrodzić się skłonność do egoizmu". s. Z takim zjawiskiem trzeba się liczyć u dzieci niewidomych. ułożenia sobie życia rodzinnego i odgrywania roli społecznej w przyszłości. W przeciwnym wypadku młodzież niewidoma narażona będzie na duże rozczarowania i życiowe porażki. 5i2). W ocenie swej sytuacji dziewczęta w tym wieku skłonine są. jest więc zajęte . B.] Słuszna jest uwaga. a mianowicie introwersji i ekstrawersji. w których to procesach ten aspekt powinien być szczególnie uwzględniany. Bailliard (. których głos słyszy po raz pierwszy.. że dzieci i młodzież niewidoma szczególnie lub bardziej niż widząca nastawiona jest na wewnętrzne treści swoich przeżyć. Dobrzańska-Socha. Przedstawiony fragment faktycznie wskazuje na to. 89) zwracając się do rodziców dzieci niewidomych pisze: "Nie wolno nam zapominać. cele i zadania życiowe i zawodowe. wyboru zawodu.sprawy [. że bezpośrednim jej źródłem jest ujemny wpływ środowiska społecznego".

stąd człowiek dąży do ich usunięcia. s. Przełącznikowa (1979. Czynią one wiele wysiłku.pisze M. Te trwałe nastawienia w trakcie rozwoju przekształcają się w coraz to wyższego rzędu czynne i pobudzające do działania potrzeby. Dlatego też wśród niewidomych spotykamy wiele dzieci biernych czy apatycznych. Potirzeiby biologiczne (organiczne) pojawiają się już w pierwszych 'dniach życia noworodka. potrzeby poznawcze czy potrzeba kontaktu społecznego. kiedy •odczuwa brak pokarmu. jeśli w toku rozwoju nie wytworzy się trwałe nastawienie. A więc przy błędach wychowawczych. W określonych okresach rozwojowych u dzieci występują szczególnie intensywnie pewne rodzaje potrzeb.nie powstanie. "Potrzeba psychiczna . zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach wychowawczych i rewalidacyjnych. Stanowią więc one motywy jego działania. kiedy dziecko zaczyna poznawać otaczający świat i nawiązywać kanitakty z otoczeniem. lecz także psychicznych i społecznych. na skutek braku motywacji wynikającej z potrzeb domagających się realizacji. Problemem pozostaje jedniak. ałbo też gdy to. Niemożliwość ich realizacji na skutek różnych przyczyn przeżywają natomiast często bardzo intensywnie. to jednak hipotetycznie można przyjąć. które wymagają zaspokojenia. Odnosi się to przede wszystkim do potrzeb psychicznych i społecznych. aby przywrócić zachwianą równowagę.2. Ślepota jest bowiem czynnikiem mającym określony wpływ w tym zakresie. Zagadnienie rozwoju i zaspokajania potrzeb u dzieci niewidomych należy do bardzo istotnych. kontaktów z innymi dziećmi itp. aby je w pełni zaspokajać. Niezaspokojone potrzeby są źródłem często bardzo silnych emocji o charakterze ujemnym. snu itd. które skłaniają dziecko do podejmowania różnych działań. można przyjąć. aby ślepota miała większy wpływ w odniesieniu do potrzeb biologicznych. Przy prawidłowych warunkach rozwojowych u dzieci niewidomych powstają potrzeby tak samo jak u dzieci widzących. które rozwijają się w wyniku częstego obcowania z innymi ludźmi. Nie oznacza to. Potrzeby dzieci niewidomych Ważnym składnikiem osobowości są potrzeby. że ślepota dziecka może mieć pewien wpływ na powstawanie potrzeb psychicznych i społecznych. U wielu dzieci niewidomych takie odczucie może w ogóle się nie pojawiać. albo potrzeby kontaktu społecznego. Na pewno ślepota . Z uwagi na to. względnie w pełni zaspokojone. że pewne ich rodzaje u dzieci niewidomych nie powstają. To może być przyczyną ograniczenia aktywności dziecka. których genezę stanowiły spostrzeżenia wzrokowe. Rozwijają się one w wyniku wytworzenia się trwałych nastawień wobec przedmiotów. zjawisk. Każdy człowiek dąży do realizacji swoich potrzeb nie tylko biologicznych. O potrzebie mówimy bowiem wówczas. braku właściwej rehabilitacji dziecko niewidome może nie odczuwać potrzeby poznawania piękna otaczającego świata. gdy dziecko odczuwa brak czegoś. jak np. że dzieci niewidome nie mają żadnych potrzeb psychicznych i społecznych.7. a objawiają się jako odczucie swego rodzaju niezaspokojenia braku. zostaje zawsze lub prawie zawsze spełnione". Wprawdzie brak jest głębszych badań. Jako przykład posłużyć mogą pewne potrzeby estetyczne oparte na nastawieniach. czy na 'skutek braku wzroku potrze-»by te mogą być zaspokojone. Natomiast potrzeby wyższego rzędu o charakterze psychicznym (psycholofgicznym) i 'społecznym pojawiają się dopiero później. czego jednostka oczekuje. ludzi. że potrzeby bazują na trwałych nastawieniach. . 503) . albowiem nie ma podstaw do przypuszczenia. Potrzeby występują wówczas. gdy następuje zachwianie równowagi między organizmem i środowiskiem.

że brak wzroku negatywnie zaznacza się w tym zakresie. s. Drugą grupę potrzeb silnie zablokowanych przez ślepotę stanowią potrzeby. które rozwijają się wraz z uspołecznianiem się dzieci i charakteryzują je jako istotę społeczną. poezja itd. Nie ulega najmniejszej wątpliwości.. .(zestawy barw). . zadawanie pytań itd. s. Z. Wydaje się. w którym dziecko niewidome przebywa i wychowuje się. odgrywać w niej upragnioną rolę i uzyskać uznanie". . . których zaspokajanie może dziecko niewidome znaleźć . że niewidomy doznaje uczucia osamotnienia. najdotkliwsze dla niewidomego są ograniczenia w zakresie uczynienia zadość potrzebom: -^poznawczym i estetycznym. . Już przy omawianiu rozwoju kontaktów społecznych dzieci niewidomych wskazywano na pewne ^ trudności w tym zakresie. że w bardzo wielu przypadkach barierę stanowią niewłaściwe postawy środowiska. Cytowana już kilkakrotnie Z. Sękowska (1974. czy na skutek niemożliwości zaspokajania potrzeb estetycznych opartych na bodźcach wizualnych rozwijają się potrzeby. Z uwagi na to. pod wpływem spostrzeżeń wzrokowych. że ślepota jako taka nie jest tego wyłączną przyczyną. które rozwijają się głównie. również u dzieci niewidomych przy prawidłowym rozwoju psychicznym obserwujemy dążność do poznawania przedmiotów i zjawisk.niezależności i samourzeczywistnienia. wszystkie 10 T. . a więc drogą dotykową.obrazów.) lub dotykowych. W tym przypadku ślepotę trzeba uznać za zasadniczą przyczynę niemożliwości zaspokajania tego rodzaju potrzeb. Zaspokojenie dwu ostatnich spośród nich jest jednak ograniczone w najwyższym stopniu przez ślepotę. harmonia kształtów itd. Podobnie jak u dzieci widzących. choć nie wyłącznie.. że konsekwencje ślepoty w szczególny sposób odnoszą się do sfery poznawczej. którzy nie widzą [. A więc ślepotę można także uznać za pewną barierę w realizacji potrzeb społecznych. a mianowicie oglądania krajobrazów . uznania itd. Ich źródłem są trwałe nastawienia. Przejawia się to w . jak potrzeba afiliacji. uzupełnionego wymową słów i dającego poczucie bliskości sprawia. '.] Samotność . Odnosi się to zwłaszcza do takich potrzeb. .w sferze bodźców akustycznych (muzyką.. Psychologia 145 potrzeby poznawcze w ten sposób mogą być zaspokojone. Z potrzebami poznawczymi związane 'są potrzeby estetyczne.dziecka jest czynnikiem blolkuijąicym zaspokojenie wielu potrzeb.). Sękowska (1974. Mówiąc o niezaspokajaniu potrzeb społecznych trzeba z dużym naciskiem podkreślić. Problemem pozostaje natomiast.to przeżycie charakterystyczne dla ludzi.piękna przyrody. pewnej izolacji i wyobcowania [.społecznym". dzieł sztuki . Majewski. W konsekwencji niewidomemu trudniej stać się członkiem upragnionej grupy społecznej.intensywnym poznawaniu otaczającej rzeczywistości za pomocą dostępnych sposobów. Jednak nie. słuchową (mowa. potrzeby poznawcze (zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń) są najsilniej blokowane. fotografii czy rzeźb.] Dziecko niewidome żywo odczuwa potrzebę społecznego uznania i afiliacji. 58) pisze w tej sprawie: "Brak wzroku utrudnia zaspokajanie wielu potrzeb. akceptacji społecznej. których istotnymi elementami jest odpowiednia kolorystyka . 54) pisze w tej sprawie: "Brak możliwości nawiązania kontaktu wzrokowego. niezależności i samodzielności.

urazach czaszki itd. Stąd też na przykład podkreśla się zainteresowanie muzyczne tych dzieci. Z uwagi na to. a więc zaburzeń czynności psychicznych. które w rozwoju ontogenetyczriym kształtują się w kontaktach ze światem 146 zewnętrznym. Ogólnie trzeba podkreślić. Zjawiska psychopatologiczne należy odróżnić od pewnych nieprawidłowości rozwojowych (opóźnień. Przez dzieci umysłowo upośledzone rozumiemy dzieci o znacznie obniżonej sprawności intelektualnej mierzonej tzw.to «śroideik ich ciężkości» przeisu'nie się u niewidomych dzieci na przedmioty związane z percepcją słuchową i dotykową oraz II układ sygnałowy. 30) . Dopiero dokładne i systematyczne poznawanie otaczającego świata . Na wstępie należy wymienić niedorozwój umysłowy. udział w różnych przejawach życia społecznego prowadzą do utrwalania się zainteresowań dziecka. Do-brzańSkaSocha (1975. że percepcja wzrokowa ma wpływ na kształtowanie się określonego rodzaju zainteresowań.przedmiotów i zjawisk.pisze A. lecz również obniżenie ogólnej sprawności umysłowej. czy ślepota ma jakiś wpływ na kształtowanie się zainteresowań. s. że może w tym zakresie wystąpić pewna różnica między dziećmi niewidomymi i widzącymi. W zainteresowaniach tkwią też pewne elementy motywacyjne. Na przykład u dzieci niewidomych w wieku 12. a które zostały omówione w poprzednich rozdziałach." . W miarę rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży następuje coraz większe ich zróżnicowanie pod względem treści. Zainteresowania dzieci niewidomych Ważnym . że dzieci miewidołne upośledzone umysłowo stanowią barłdziej złożony i trudniejszy problem rewalidacyjny niż . Stany takie występują po zapaleniu mózgu czy opon mózgowych. "Jeśli chodzi o zainteresowania -. brakiem oddziaływania filmów. W poprzedzającym okresie przedszkolnym zainteresowania dziecka mają raczej charakter płynny i niestały. Nasuwa siłę więc pytanie. dysharmonii).'oznych. co można tłumaczyć opóźnionym rozwojem psychicznym. Właściwe kształtowanie się zainteresowań przypada na okres szkolny i dorastania. Na podstawie badania testem zdań niedokończonych Sachsa stwierdziłam u niewidomych dzieci między innymi znacznie zawężony zakres zainteresowań w porównaniu z dziećmi widzącymi. ilorazem inteligencji.3. Jednakże wśród dzieci niewidomych spotykamy znacznie wyższy wskaźnik dzieci umysłowo upośledzonych niż w populacji dzieci widzących. W takiej sytuacji uszkodzenie to powoduje nie tylko ślepotę. stąd ich duże znaczenie dla ogólnej aktywności dziecka. jakie występują w rozwoju dziecka dotkniętego głębokim delektem wzroku. 8. należy przyjąć. Przyczyną znacznej liczby dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych jest fakt.5 lat nie występowały jeszcze zainteresowania heteroseksuame. Niektóre zagadnienia psychopatologiczne u dzieci niewidomych Omawiając rozwój dzieci niewidomych nie można pominąć pewnych zjawisk psychopatoloigd. telewizji itd.-' . jafkie mogą pojawić się u tych dzieci.7. Jak już podkreślono dzieci niewidome są pod względem intelektualnym dziećmi normalnymi i przy prawidłowej rewalidacji mogą osiągnąć normalny poziom umysłowy. że u wielu z nich ślepota ma swoją przyczynę w uszkodzeniu io» 147 kory mózgowej. wylewach do mózgu. tak jak każde inne dziecko o pełnosprawnym wzroku.składnikiem osobowości są także zainteresowania.

niewidomych umysłowo upośledzonych. Jednak . U podłoża zmian psychicznych. która realizuje odpowiedni dla nich program dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjny uwzględniający ich potrżelby i możliwości intelektualne. Nakładają się bowiem u nich skutki ślepoty ze skutkami upośledzenia umysłowego.jak już podkreślono . Po prostu dzieciom tym nie zapewniono właściwej opieki wychowawczej . dla których najodpowiedniejszy byłby program rewalidacyjny podobny do tzw. leżą uszkodzenia kory mózgowej mające charakter nieodwracalny. głównie intelektualnych. Mniej liczną grupę stanowią dzieci umysłowo upośledzone w stopniu umiarkowanym czy znacznym. W tej sytuacji dzieci te charakteryzują się (mniejszymi możliwościami rewalidacyjnymi. Nerwowość zaliczana jest do funkcjonalnych zaburzeń układu nerwowego. Różnica między obiema grupami jest jednak dość istotna. że często utożsamia się je z dziećmi niewidomymi umysłowo upośledzonymi. Niektóre z tych daileoi (z umiarkowanym i . Z kolei należy wspomnieć o nerwowości (zaburzeniach nerwowych) u dzieci niewidomych. Natomiast przyczyną opóźnień rozwojowych u dzieci pedagogicznie czy śro148 dowiskowo zaniedbanych jest ibrak odpowiednich warunków rozwojowych przy w zasadzie normalnie funkcjonującej korze mózgowej. Są one po proistu mniej podatne na zabiegi rewalidacyjne i często pomjimo intensywnych zabiegów afekty są 'niewielkie. bądź też w spowolnieniu reakcji . i. a zwłaszcza intelektualne. W zależności od stopnia deprywacji tej opieki stopień niedorozwoju i braku adaptacji do życia tych dzieci może być bardzo różny. co powoduje. .dzieci niewidome z normą intelektualną. Od umysłowo upośledzonych należy odróżnić dzieci niewidome pedagogicznie lub środowiskowo "zaniedbane". "szkoły życia".bierności czy apatii.znacznym stopniem upośledzenia) podobnie jiak 'dzieci niewidoime z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego umieszczane są w domach pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci umyisłoiwo upośledzonych widzących. Są to dzieci. Stopień umysłowego upośledzenia u dzieci niewidomych może być bardzo różny. których liczba jest również znaczna. że zagadnienie dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych jest stosunkowo mało zbadane i opracowane. Dzieci te z reguły uczęszczają do specjalnej szkoły dla dzieci. które w możliwie najwyższym atopniu . Z reguły w wyniku właściwych zabiegów rewalidacyj-nych wiele z tych opóźnień 'można zlikwidować. i rewalidacyjnej.często zaniedbania z okresu wczesnego dzieciństwa są bardzo trudne do usunięcia i nadrobienia. Jednakże w stoisunku do tych dzieci należy podejmować 'odpowiednie działania rewalidacyJne. Program rewalidacyjny tych dzieci musi z. a z drugiej ich możliiwośoi rozwojowe. Ogólnie trzeba stwierdzić.przystosowałyby je do życia w wa!TUinkach bardzo złożonego inwalidztwa. Z reguły są one w wysokim stopniu uzależnione od innych osób.grupę wśród nich stanowią dzieci posiadające lekki stopień umysłowego upośledzenia. Dlatego też dzieci te pozostają bardzo często na niskim poziomie ogólnego rozwoju oraz przy-' stosowania do życia. Niestety jak dotychczas nie posiadamy w Polsce tego rodzaju placówki. jednej strony uwzględniać potrzeby wynikające z defektu wzroku. Charakteryzuje się ona nieproporcjonalnością reakcji w stosunku do siły bodźca lub sytuacji. Najliczniejszą . które wykazują znaczne opóźnienia rozwojowe. analloigicznie jak u dzieci widzących. Przejawia się ona bądź to w nadpobudliwości.

że pewien wpływ na rozwój tego rodzaju zaburzeń osobowości może mieć ślepota. Przykładem w tym-zakresie mogą być dzieci i młodzież niewidoma charakteryzująca się: 1. na które częściej narażone są dzieci niewidome". nagłe.nastroju. wywołujące silne przeżycia emocjonalne. Tego rodzaju zaburzenia osobowości nie mają wyraźnego podłoża organicznego. w jakich roz148 wijają się dzieci i młodzież niewidoma. a więc o osobowości schizoidalnej. zwłaszcza w zakresie temperamentu. że osobowość dziecka niewidomego charakteryzuje się wysokim stopniem. 10) pisze: "Niewidomi są bardziej wrażliwi od pozostałych ludzi. możemy spotkać się z objawami psychopatycznymi. nie towarzyszą im żadne zmiany w korze mózgowej. które towarzyszą wszystkim przeżyciom psychicznym człowieka.nastroju określana jest jako osobowość cyklotymiczna. Jest to następstwo okazywania niewidomemu od dzieciństwa miłości i tkliwości większej niż w stosunku do widzących". stresy czy sytuacje konfliktowe dziecka. Psychopatia jest to zaburzenie struktury i cech osobowości. niskim poziomem energii. P. a podwyższonym poziomem nastroju bez wyraźnego uwarunkowania sytuacją zewnętrzną. Często u dzieci. s. a więc sztywnością. Wielu autorów podkreśla. stwierdza:'"U dzieci niewidomych częściej niż u widzących można się spotkać z objawami nerwowości. mimowolne ruchy określonych grup mięśni lub narządów. 2. które wskazują na stosunkowo dużą częstotliwość psychopatii i tendencji do zachowań psychopatycznych wśród jednostek dotkniętych • defektem wzroku. podejrzliwością czy nadwrażliwością. stanowiące urazy.4. . charakteru-. . Obniżenie poziomu ogólnego nastroju może iść w kierunku apatii lub depresji. 31). 3. Może to wynikać stąd.wydarzeniami w otoczeniu. SąJko cechy charakterystyczne dla osobowości astenicznej. Osobowość charakteryzująca się zaburzeniami ogólnego tonu uczuciowego . . o których wspomniano przy okazji blindyzmów. Właściwymi przyczynami nerwowości są jednak czynniki środowiskowe. Wydaje się. Dowodem tego są liczne obserwacje. skłonnościami do izolacji i unikania kontaktów społecznych. a zwłaszcza warunki. że dziecko niewidome narażone jest częściej na działanie różnych bodźców sytuacji trudnych. . Są to pojawiające się okresowo. że dzieci niewidome są bardziej wrażliwe (nadwrażliwe)niż dzieci widzące. stany podwyższonego nastroju mogą przyjąć postać euforii lub nawet stanów maniakalnych. Wahania te mogą oscylować pomiędzy obniżonym. Dolbrzańska-So-cha (1975. Ogólnie można powiedzieć.Wyrazem nerwowości mogą być też tzw. Baillart '(1964. neurotyczności. Brakiem aktywności. że 'np. Nieśmiałością. bardzo długo. Tendencjami paranoidalnymi (osobowość paranoidalna). a zwłaszcza młodzieży niewidomej. Są one raczej uwarunkowane czynnikami psychospołecznymi. Prze/ ciwnie. a więc konstytucją osobowości lub czynnikami środowiskowymi. zwłaszcza pod wpływem bodźców emocjonalnych. czynniki powodujące inwalidztwo wzroku działają toksycznie na cały system nerwowy. która może przyjąć różne stopnie i utrzymywać się nieraz. Podobnie na podstawie przeprowadzonych badań Ą. . sfery emocjonalnej i popędowej. które stanowią pewien rodzaj urazu psychicznego wywołującego w konsekwencji nerwowość u tych dzieci. inicjatywy. brakiem związków uczuciowych z otoczeniem. s. Zaburzeniami w sferze emocjonalnej przejawiającymi się w wahaniach podstawowego . tiki. tzn.

s.5. Swierłow (1957. to resztki wzroku w zależności od ich stopnia pozwalają na mniej lub więcej dokładną percepcję ogólnej sylwetki przedmiotu. Nie stanowi on dominującego źródła poznania rzeczywistości. Mówiąc o pewnych różnicach przede wszystkim trzeba podkreślić. ale nadal funkcjonuje. niewyraźny.". U dzieci szczątkowo widzących proces poznania ma więc charakter dotykowosłuchowo-wzrokowy. Można ją rozpatrywać w zakresie poznawania przedmiotów oraz orientacji przestrzennej istotnej w poruszaniu się i działalności praktycznej. . Oczywiście taki obraz przedmiotu jest bardzo ogólny. że "osobników z absolutną ślepotą. 150 Podobnie W. . Tak więc problem dzieci z użytecznymi resztkami wzroku. że wśród 7757 dzieci niewidomych jedynie 25'% było całkowicie niewidomych. Nie zawsze dostrzega się i podkreśla różnice. 40) pisze. jakie istnieją między obu grupami dzieci niewidomych. ogólnych jego kształtów czy innych cech. lecz jest na pewno dużym wsparciem i uzupełnieniem dla zachowanych u tych dzieci analizatorów. Tendencjami do zachowań agresywnych. gdy przedmiot ten znajduje się w pobliżu dziecka szczątkowo widzącego. B. .widzących) jest znacznie więcej niż 'całkowicie niewidomych. D. 324) przytaczając-badania przeprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych podaje. Wartość poznawczą resztek wzroku trzeba rozpatrywać jednak bardzo indywidualnie w zależności od stopnia uszkodzenia funkcji narządu wzroku. że dzieci niewidomych z resztkami wzroku (szczątkowo. *>. wprawdzie w ograniczonym zakresie. jest bardzo mało [. fragmentaryczny. nie przekraczała 20% ogólnego stanu uczniów . O ile chodzi o pierwszą sprawę. Z uwagi na ich psychospołeczne uwarunkowania wiele z tego rodzaju zaburzeń można zlikwidować lub znacznie złagodzić w drodze odpowiednich oddziaływań psychokorekcyjnych.] Na przykład w szkole w Irkucku liczba zupełnie niewidomych w 1943 r. 6. . Większość przeprowadzanych badań tyfiologicznych dotyczy przede wszystkim tych ostatnich. . tzn. Pozostali posiadali w większym czy mniejszym stopniu użyteczne resztki wzroku. z niewyraźną . że u dzieci niewidomych z resztkami wzroku analizator wzrokowy. czyli mechanizm poznania wzrokowego wchodzi także w skład kształtujących się u nich dynamicznych układów strukturalnych. że dzieci z resztkami wzroku znajdują się w dużo korzystniejszej sytuacji. Ma to miejsce zazwyczaj tylko wówczas.ztkami wąroku <* Z psychologicznego punktu wildzenia istnieją pewne dość znaczne różnice między dziećmi 'całkowicie niewidomymi i niewidomymi z resztkami wzroku. zupełnie niereagujących na światło i niezdolnych do odróżniania światła od ciemności. l Przede wszystkim trzeba podkreślić. chociaż istnieje także wiele problemów identycznych lub bardzo podobnych. u których struktura psychiczna nie jest całkowicie pozbawiona elementów wizualnych. mglisty. Bateman (1973. oraz fakt. a IWo posiadało poczucie światła. Są to więc dzieci. jest ilościowo problemem nie mniejszym niż całkowicie niewidomych. s. Utrzymującymi się stanami i reakcjami lękowymi bez uzaisadmio-nej przyczyny. Dzieci niewidome z 1'es. Zbliżone proporcje dotyczące dzieci całkowicie niewidomych i szczątkowo widzących występują także u nas w kraju.

a często może być też dla niewidomego zwodniczy. Przede wszystkim mają one z reguły większe pole widzenia niż pole percepcji dotykowej. Wprawdzie dla dziecka niewidomego z poczuciem światła wszystko wydaje się szare. to jednak ta szarość ma swoje odcienie. s. nie ujmujący szczegółów ani jego stosunku do innych przedmiotów w przestrzeni. o ile w ogóle można w takich przypadkach mówić o polu widzenia. U wielu dzieci szczątkowo widzących obserwuje się tendencję do zbytniej koncentracji na bodźcach wizualnych. co ułatwia im poruszanie się i wykonywanie czynności życia codziennego. 43 i 44). Jest to zjawisko bardzo szkodliwe. Wzrok pomaga w orientacji nawet wtedy. jak już podkreślono. węchu itd. że nie można jej wyrazić cyframi". Należy przy tym pamiętać. mglisty. s. 1957. które często nie przedsta<wiają zdecydowanej wartości i nie przynoszą rzeczywistej im korzyści poznawczej. zielony. Praktycznie dzieci z resztkami wzroku nie opierają poznania przedmiotu wyłącznie na wzroku.barwą. W tym zakresie nawet poczucie światła w niektórych sytuacjach życiowych nie pozostaje bez znaczenia. W ten sposób eliminuje ona z pola percepcji inne bodźce. zwłaszcza te. I w tym zakresie zaznacza się dość duża przewaga dzieci z resztkami wzroku nad dziećmi całkowicie niewidomymi. ale wykorzystując nawet zwykłe poczucie światła.05).. zwłaszcza kolory podstawowe . Mówiąc o pewnych różnicach i specyfice rozwoju dzieci niewidomych 7 resztkami wzroku.to analizator wzrokowy dominuje nawet wtedy. biorą one przedmiot do ręki i dodatkowo pomagają sobie wzrokiem. które mają dla tych dzieci rzeczywistą wartość poznawczą. wysuwa się tutaj sprawa maksymalnej korektury oraz właściwego wykorzystania zachowanej zdolności widzenia. gdy jego siła jest tak minimalna.czerwony. Taka tendencja występuje głównie u dzieci. jaki dostarczają resztki wzroku. Swierłow. słuchu. Nie można oczywiście zbytnio przeceniać resztek wzroku jako źródła 'informacji o przestrzeni. jest bardzo niewyraźny. mają duże możliwości spostrzegania i lokalizowania przedmiotów w przestrzeni na podstawie ich ogólnych. które widziały i utraciły wzrok. nie tylko przez spostrzeganie przedmiotów lub ich sylwetek w sposób niewyraźny i mglisty. Wiele dzieci szczątkowo widzących potrafi także rozpoznać kolory. które mogą być cennymi sygnałami informacyjnymi. gdy pozostały bardzo nikłe resztki wzroku. a więc dzieci ociemniałych. 23 i 24) . że najsłabsze nawet poczucie światła nie występuje w formie izolowanej od innych wrażeń i spostrzeżeń. zanikających resztek wzroku niewidomi posługują się nimi. i włączenia jej w system^ poznania rzeczywistości na poziomie zmysłowym. Tak więc informacje o przedmiocie uzyskane za pomocą resztek wzroku stanowią tylko pewne uzupełnienie informacji uzyskanych za pomocą dotyku. których stopień zbliża się do górnej granicy (0.pisze W. . albowiem hamuje rozwój mechanizmów kompensacyjnych opartych na innych zmysłach. Pozwala to im na znaczną wzrokową orientację w przestrzeni. żółty i niebieski. Obraz różnych przedmiotów i sytuacji. Wręcz odwrotnie. nieznacznie rozjaśniające pole widzenia. tak ważnej dla poruszania 'się i działalności praktycznej. 151 Dużo większą wartość przedstawiają resztki wzroku dla orientacji przestrzennej. często bardzo niewyraźnych i fragmentarycznych sylwetek. Tak więc niewidome dzieci 'z resztkami wzroku. Swierłow (1955. "Jeśli chodzi o orientację na dużej przestrzeni . "Nawet przy zachowaniu minimalnych. nie mówiąc już o bardziej skomplikowanych spostrzeżeniach" (W. niby drogowskazami w podróży.

<wg: B. Zachowanie znacznych resztek wzroku może być też przyczyną kształ153.152 Zagadnienie to sprowadza się nie tylko do ewentualnego zastosowania odpowiednich szkieł korekcyjnych. s: 342). A -więc pewne zmiany dokonały się w centralnej części uszkodzonego analizatora wzroku. 1973. •towania się postawy wyższości wobec całkowicie niewidomych. Może się to przejawiać w lekceważeniu. Batemań. W systemie zintegrowanej percepcji resztki wzroku muszą mieć swoje właściwe miejsce w zależności od faktycznej wartości i musi być zachowana właściwa proporcja w wykorzystywaniu poszczególnych analizatorów. U starszych. różnych elementów barwnych o wysokim stopniu ich koń-trastowości itd. Badania te wskazują na możliwości znacznego podniesienia sprawności uszkodzonego analizatora wzroku przy zastosowaniu właściwych metod. Stworzy to warunki do powstawania możliwie adekwatnych dynamicz-. Wielu z nich bardzo broni się przed uznaniem siebie za niewidomych. Wspomniano już o pewnej tendencji do nieuzasadnionego wykorzystywania resztek wzroku przez niektóre dzieci niewidome. nych układów strukturalnych. Nie stwierdzono natomiast u nich istotnych 'zmian w ostrości wzroku. dzieci czy młodzieży może to wynikać z bardziej ogólnej postawy .postawy wobec siebie jako niewidomego. Stąd starają się przed innymi uchodzić za osoby o pełnosprawnym wzroku. N. Na tym tle wyłania się sprawa uwzględniania w pomocach dydaktycznych dla dzieci niewidomych dostosowanych głównie do percepcji dotykowej również elementów wizualnych. D. np. Barraga (1964) przeprowadzała z dziećmi niewidomymi z resztkami wzroku codziennie po 45 minut przez okres 2 miesięcy ćwiczenia. gdzie one faktycznie nie przynoszą większej korzyści. 'których celem było rozwinięcie umiejętności posługiwania się resztkami wzroku. Chodzi tutaj mianowicie o zwalczanie pewnej' szkodliwej i nieuzasadnionej tendencji do zbytniego wykorzystywania resztek wzroku tam. jakie płyną kanałem. Postawa . Tylko takie podejście bez przeceniania lub niedoceniania resztek wzroku może dać tym dzieciom możliwie adekwatny obraz otaczającego świata. Rzeczywiście ci pierwsi są w dużo korzystniejszej sytuacji życiowej i często okoliczności zmuszają ich do udzielania pomocy lub zastępowania swoich kolegów w wykonywaniu różnych czynności życia codziennego czy nawet do pełnienia funkcji przewodnika. wzrokowym. Drugą 'sprawą. W wyniku tych ćwiczeń dzieci te uzyskały znacznie większą poprawę w różnicowaniu bodźców wzrokowych niż dzieci nie objęte nimi. lecz także do ukształtowania umiejętności maksymalnego wykorzystania informacji. Powinny się one tworzyć na zasadzie zachowania właściwej proporcji i hierarchii poszczególnych modalności zmysłowych w zależności od rzeczywistej ich wartości poznawczej. jest właściwa ocena przez nie własnej zdolności widzenia. niechęci czy nawet unikaniu przez dzieci czy młodzież z resztkami wzroku tych. Temu celowi powinny służyć specjalne ćwiczenia korekcyjne polegające na odpowiedniej stymulacji wzrokowej. W trakcie rozwoju procesów poznawczych u tych dzieci trzeba dążyć do maksymalnego skojarzenia szczątkowych wrażeń wzrokowych z wrażeniami' pochodzącymi od pozostałych modalności zmysłowych. odgrywających istotną rolę w kompensacji. którzy całkowicie pozbawieni są zdolności widzenia. na którą w rozwoju procesów poznawczych tych dzieci trzeba zwrócić uwagę.

sprawami ludzi niedowidzących.taka ujawnia się w sytuacjach. związku z tym. Bateman (1973. B. pełnienie ról społecznych itd. l) piszą: "Dużo większe zainteresowanie problematyką 'niewidomych.brak większego zainteresowania wśród naukowców. w jakim stopniu obniżone funkcjonowanie wzroku ma wpływ na rozwój i zachowanie się dzieci i dorosłych z defektem wzroku. Jeżeli jest to prawdziwe. 338 i nast. powinno też być uwzględniane w rozwoju psychicznym tych dzieci. to dzieci te traktowane są tak samo jak dzieci całkowicie niewidome. . W szczególności brak zainteresowania odnosi się do niedowidzących dorosłych. 336) stwierdza jednak. że literatury poświęconej zagadnieniom psychologicznym wynikającym z niedowidzenia (isłabowzroczności) jest stosunkowo mało. wynika między innymi z faktu. . że poważne zniekształcenie lub zmniejszenie tego typu informacji będzie miało istotny wpływ na rozwój i zachowanie dziecka. 155 Podstawowym problemem w psychologii niedowidzących jest sprawa określenia. Z uwagi na brak szerszych badań w tym zakresie trudno jest udzielić autorytatywnej odpowiedzi w tej sprawie. kiedy dzieci czy młodzież niewidoma razem przebywa w szkole. s. in. Pilecka i B.czy nawet 3-krotnie więcej niż niewidomych i niewidomych z resztkami wzroku. że częściej podejmuje się tutaj tematy o charakterze medycznym. dociera do niego w postaci bodźców wzrokowych. wzroku." wiem postawy mogą negatywnie odbić się na procesie ich rewalidacji^. lub choćby bliskie prawdy. które mogą mieć swoje źródło właśnie w korzystniejszej sytuacji wynikającej z posiadania resztek wzroku. zwłaszcza o ile chodzi o rehabilitację (korekcję) wzroku.) tłumaczy ten fakt m. zwłaszcza tych. w której łatwiej o weryfikację naukowych hipotez dotyczących ogólnych mechanizmów zachowania człowieka". Wprowadzenie Na y/stępie trzeba podkreślić. to możemy przypuszczać. Bateman (1973. na regulowanie swoich stosunków z otoczeniem. Niewłaściwe bo-. na obozach itd. pomimo że osób całkowicie niewidomych jest znacznie mniej niż słabowidzących. pomimo że osób niedowidzących jest 2. tym. D.brak wyraźniejszych różnic w metodach nauczania i wychowywania dzieci niedowidzących i widzących. PSYCHOLOGIA DZIECI NIEDOWIDZĄCYCH 3. zaledwie 10% dzieci niedowidzących w Stanach Zjednoczonych korzysta ze specjalnych szkół. a reszta radzi sobie w szkołach masowych. B. s. IV. lub pedagogicznym niż psychologicznym. O ile chodzi o inne zagadnienia psychologiczne. Zagadnienie kształtowania właściwych postaw i unikania niewłaściwych.ze specjalnych form nauczania i wychowania. s. że wiele tych dzieci musi korzystać . że "we współczesnym społeczeństwie około 85°/o informacji czy danych. Jest jej kilkakrotnie mniej w porównaniu z psychologiczną literaturą poświęconą ślepocie. Jednakże badania . 'Podobnie W. odbieranych przy pomocy zmysłów przez organizm ludzki. w internacie. że w ostatnim okresie obserwuje się pewne zainteresowanie psychologiczną problematyką osób niedowidzących. Zachara •(1981. Stosunkowo lepsza sytuacja występuje w\tym zakresie w odniesieniu do dzieci niedowidzących w . że: -• brak jest wyraźniejszych różnic między niedowidzącymi a widzącymi. Ponadto 'trzeba zwrócić uwagę. u których w trakcie życia nastąpiło znaczne obniżenie sprawności. Dla sprawiedliwości trzeba jiednak zaznaczyć. że ślepota stanowi sytuację ekstremalną.

1/4 normalnej ostrości wzroku albo używając ułamków dziesiętnych w granicach 0. zakładając.04 (np. Podobnie E. o czym można się przekonać analizując przyjęte definicje niedowidzenia. Problem definicji niedowidzenia Odpowiedź na pytanie. Oczywiście dotyczy to wartości ipo zastosowaniu szkieł korekcyjnych oraz obu oczu.wzroku.25. Znaczy to. w . 184) pisze: "W sposób swoisty i odmienny przebiega . Za osobę niedowidzącą . że niedowidzący stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. s.05 . u której.naukowe nie potwierdziły jeszcze w całej rozciągłości tej hipotezy". Pasternak (1978. Innym zagadnieniem jest sprawa. orientacji przestrzennej. Na temat rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących M. 'Na zagadnienie niedowidzenia można spojrzeć z różnych punktów widzenia. charakteru. z tym że mają tendencję przynależenia raczej do tych ostatnich. Klimasiński. a na ile osoby nim dotknięte są bliskie osobom o pełnosprawnym wzroku. Ziemcowa (1976. 162). Wykazują oni wiele cech wspólnych z niewidomymi. zachował podstawowe funkcje w zakresie poznania rzeczywistości . na kształtowanie się uczuć. tzn. » 2. stąd "większość problemów interesujących psychologa jest w obu przypadkach ta sama" (G. wzrokowym poznaniu przedmiotów i zjawisk". pisze: "Tak poważne zaburzenie widzenia nie pozostaje bez. Po prostu radzą oni sobie w codziennych sprawach życiowych i zawodowych.poznawania przedmiotów. Oznacza to. Dotyczy to zarówno dolnej. wzrok pozostał nadal głównym źródłem poznania rzeczywistości. Można spotkać też definicje. wpływu na sferę poznawczą 'dziecka. Przede wszystkim trzeba jednak podkreślić fakt. W zasadzie osoby jednooczne nie są uważane za osoby niedowidzące z medycznego punktu widzenia.jak już podkreślono . że wielu niedowidzących pomimo znacznego defektu wzroku nie posiada istotnych ogra156 stanowi wyraźnego przedmiotu zainteresowania służb rehabilitacyjnych. Najczęściej przy definiowaniu niedowidzenia opieramy się na ikryte-rium okulistycznym (oftalmologicznym). na 'ile niedowidzenie powoduje podobne problemy jak ślepota. pomimo znacznego uszkodzenia. a więc dotkniętą niedowidzeniem nie jest prosta. u których ostrość widzenia została zmniejszona w granicach 1/20 . że ostrość wzroku u niedowidzących może być nawet 25 razy niższa niż u normalnie widzących. które dolną granicę obniżają do 0. Niedowidzący stanowią grupę pośrednią między niewidomymi a widzącymi.. w NRD) i górną granicę do 0. wywołuje przeszkody i trudności. s. jak też górnej granicy tego defektu. 1979. że osoby z ostrością wzroku do 0.rozwój dzieci słabowidzących (z zachowanymi resztkami wzroku).05 uznawane są za niewidome. Z reguły definicje te przyjmują jeden element dla określenia defektu . Za niedowidzącą w tym znaczeniu uważa się osobę. stosunku do otoczenia". ponieważ mają one możliwość ich wykorzystania w orientacji przestrzennej i w bezpośrednim. że 'możemy zastosować różne kryteria uznawania kogoś za niedowidzącego. Dla nas najważniejsze jest jednak 'kryterium psychologiczne. nie wspominając nic o uszkodzeniu pola widzenia.3. I. które mają wpływ na poziom wiedzy.0. kogo należy uważać za osobę niedowidzącą. 7). a mianowicie obniżenie ostrości wzroku. Jurewicz-Tuz i K. Brak jednoznacznych odpowiedzi w wielu kwestiach wynika często stąd. s.uważa się w tym przypadku osoby.

1979. które w znacznym stopniu mogą usprawnić percepcję wzrokową i stworzyć możliwości lepszego wykorzystania ograniczonych bodźców wzrokowych w poznaniu rzeczywistości i działalności . że osoba taka w różnych sytuacjach życiowych w głównej mierze wykorzystuje informacje. można podzielić na osoby niedowidzące od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa oraz osoby. w jakim stopniu uszkodzenie wzroku ma wpływ na powstawanie spostrzeżeń wzrokowych. Znaczy to. a więc dla celów korzystania z różnych przywilejów i świadczeń. Jurewicz-Tuz i K. Jeszcze inaczej określa się słabowzroczńość dla celów zawodowych. Można mówić jeszcze o prawnym pojęciu niedowidzenia. Przykładem tego może być przy^-rząd produkcji szwedzkiej zwany "Magnivision". Do celów zawodowych ustalono u nas 3 grupy inwalidów wzroku bazując głównie i przede wszystkim na kryteriach oftalmologicznych. a niedowidzącymi znacznie przesuwają się w dół. Tę ostatnią grupę trzeba traktować jako potencjalnych kandydatów na całkowicie niewidomych.mi. Zagadnienie to jest stosunkowo mało opracowane. . jakie dostarczają jej bodźce wizualne.e luJ. które zachowało zdolność widzenia jako główne źródło uczenia się. podobnie jak to miało miejsce u niewidomych. np.c s±ciiin. którzy korzystać muszą z pisma wypukłego (brajla). tzn. J-". w których wzrok odgrywa doniosłą rolę. w "orientacji przestrzennej przy poruszaniu się. G. albowiem aktualny stan jest tylko przejściowym prowadzącym do całkowitej utraty wzroku. Ogólnie osoby niedowidzące. inwalidztwa i zatrudnienia. podobnie jak procesy poznawcze w psychologii niewidomych. że może ono przez dłuższy czas czytać teksty czarnodrukowe (pismo płaskie).ęuzy niewidomy. Klimasiński. Kolejnym kryterium jest kryterium pedagogiczne uwzględniające możliwość' zachowanej zdolności widzenia w realizacji programu szkolnego. który pozwala osobom nawet z niewielkimi resztkami wzroku na pisanie i czytanie standardowego pisma. Orzeczeniem w tym zakresie zajmują się u nas komisjęlekarskie do spraw. a więc z jednej strony zastosowanie coraz to doskonalszych pomocy optycznych. s.. Duże znaczenie w tym przypadku ma bowiem rehabilitacja wzroku. albo jednego i drugiego (por. W tym przypadku za dziecko niedowidzące uważa się takie. Definicja posychologiczna niekoniecznie musi pokrywać. . a z drugiej strony odpowiednie ćwiczenia. 3. W tym przypadku podstawę zaliczenia do grupy inwalidów wzroku sta-newi obniżenie zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia i zarobkowania. które stanowią bazę dla wyobrażeń i pojęć o otaczającej rzeczywistości.dzia-" łalności praktycznej itd. Pochodnym zagadnieniem jest także sprawa wpływu 'defektu wzroku na inne sfery. które w późniejszym okresie życia stały się niedowidzącymi . . Sprowadza się ono do pytania.osobami z głębszym uszkodzeniem wzroku. Percepcja wzrokowa u dzieci niedowidzących Percepcja wzrokowa stanowi najważniejsze zagadnienie w psychologii niedowidzących. choćby wymagało to specjalnie powiększonego druku.praktycznej. Dzisiaj rozwój techniki 157 ^ "---. specjalnie powiększających pomocy optycznych. 14). Pod tym względem można wyróżnić osoby niedowidzące z ustabilizowanym oraz nieustabilizowanym niedowidzeniem. Inny podział tej grupy inwalidów uwzględnia jako kryterium podziału stałość aktualnego stanu wzroku.się z def-fnicją oftalmologiczną.--»v*^^^. np. choć ich zakres jest znacznie ograniczony w porównaniu z osobami widzącymi. ^. lup.

funkcją wzroku. że w widzeniu nie bierze udziału cała siatkówka.przy wykonywaniu działalności praktycznej i(funkcja orientacyjna. soczewka i ciało szkliste. o prawidłowej budowie i funkcjonowaniu aparatu optycznego.1. gdzie następuje dalsze ich przetworzenie. ' . jest najważniejszą .1. jak też od rozwoju i przebiegu zmian chorobowych (patogenezy).w czopkach i pręcikach. Widzenie jako proces fizjologiczny odbywa się dzięki współdziałaniu' różnych czynności analizatora wzrokowego. stąd trudno pewne konsekwencje jego uszkodzenia generalizować i odnosić do wszystkich jednostek. dzięki której człowiek widzi najlepiej przedmioty. Uzależniony jest on zarówno od przyczyny. ako-modacji (nastawności). czopki i pręciki. . jak też w dali. Przy normalnym widzeniu promienie świetlne prawidłowo skupiają się na tzw. przechodząc przez źrenicę. że promienie te odbite od przedmiotów z otoczenia. stereoskopowego i barwnego. ulegają załamaniu dzięki aparatowi załamania '(rogówka. ciałko szkliste) i skupiają się na dnie oka v/ siatkówce. zwłaszcza . plamce żółtej. Zaburzenia widzenia " Normalne oko. która je spo158 wodowała (etiologu). w których pod wpływem światła zachodzą . zapewnia człowiekowi normalne widzenie przedmiotów i zjawisk w otaczającej rzeczywistości. czyli powstają odpowiednie wrażenia i spostrzeżenia. Pierwsza faza odbywa się dzięki aparatowi optycznemu aka. obwodowego. które charakteryzują się wysokim współczynnikiem załamywania promieni świetlnych. Dokonuje się to dzięki przystosowaniu się soczewki do odpowiedniego załamywania promieni świetlnych. Proces widzenia odbywa się w ten sposób.fizjologiczne zmiany w siatkówce powodujące pobudzenie nerwów wzrokowych. powodując ich pobudzenie (impulsy nerwowe). określone zmiany chemiczne. Niedowidzący stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod względem zachowanych funkcji wzroku. która zawiera najwięcej czopków i połączeń nerwowych. i ich szczegóły. Siatkówkę tworzą zakończenia nerwu wzroko-< wego. Składa się na niego "rogówka. 159 1. Na zróżnicowanie to wpływa bowiem różny zakres uszkodzenia poszczególnych funkcji wzroku. tzw. Dzięki niemu człowiek widzi przedmioty. czyli tzw. Na proces ten składa się: . wśród których można wyróżnić zaburzenia widzenia centralnego (środkowego). Istnieją jednak liczne zaburzenia procesu widzenia. Nie oznacza to. czyli wadzenie plamką żółtą. Promienie świetlne padające na siatkówkę powodują określone zmiany chemiczne w zakończeniach nerwu wzrokowego . 3. zaburzenia widzenia centralnego Widzenie centralne. Soczewka z powodu dużej elastyczności i sprężystości może stawać się bardziej spłaszczoną lub uwypukloną i załamywać promienie pod różnym kątem. regulująca i kontrolująca wzroku) itd.powstawanie obrazu przedmiotu na siatkówce. Jest to ta część siatkówki. Człowiek ma możliwość widzenia przedmiotów znajdujących się blisko. zwłaszcza małe. dzięki czemu obraz ten zostaje przekazany do kory mózgowej. soczewka.przetworzenie tego pobudzenia (impulsów nerwowych) w korze mózgowej we wrażenia i spostrzeżenia. . Dzięki temu pobudzeniu obraz przedmiotu zostaje przeniesiony do ośrodka wzrokowego w korze mózgowej.

Astygmatyzm polega na niejednakowym załamywaniu.maksymalnym zbliżeniu.5 mm {1. J. Osoby te więc widzą z odległości zaledwie l m to. Korekcja ta nie zawsze jest jednak w pełni skuteczna. Jeśli stopień wymienionych wad jest stosunkowo niewielki. -' Obniżenie ostrości wzroku występuje przy takich wadach.5 mm2 powierzchni na siatkówce i składa się wyłącznie z czopków. gdy aparat łamiący jest za słaby 'lub długość oka za mała i promienie świetlne tworzą ostry obraz przedmiotu w płaszczyźnie poza siatkówką. 1951. gdy aparat łamiący (rogówka. H.przy odległości 3 m. że jest on zamazany. a mianowicie o obniżonej ostrości wzroku od 1/20 do 1/4. Dzięki widzeniu centralnemu człowiek widzi także pismo płaskie (czarnodruk).75 mm . albo w najlepszym przypadku z odległości 4 m. i ma możliwość rozróżniania ich szczegółów. Obniżenie ostrości wzroku mierzy się i określa na podstawie badań za pomocą tablic Snellena. Mówiąc inaczej oko ludzkie przy normalnej ostrości jest zdolne widzieć przedmioty o wielkości 0. 71 i 72). Wada ta występuje wówczas. s. co odpowiada wielkościom 0.iprzy odległości 1000 m (por. co powoduje..est to wada wzroku. Główne rodzaje katarakty to katarakta wrodzona i katarakta starcza. że człowiek nie widzi przedmiotów o określonej wielkości z danej odległości. soczewka) jest za silny lub długość oka (od rogówki do siatkówki) jest za duża. astygmatyzm. zmętnienie lub brak soczewki itd. czyli na tym. że promienie'świetlne odbite od przedmiotu nie padają prosto na siatkówkę. Podobnie jak przy krótkowzroczności obraz tworzący się na siatkówce jest nieostry. Odwrotna sytuacja występuje przy dalekowzrocznosci (hipermetro160 pia). Na ile te proporcje są zachwiane. bardzo małych elementów. Wówczas obraz przedmiotu tworzy się w płaszczyźnie przed siatkówką. która polega na zmętnieniu soczewki. ostrości wzroku. 1. dalekowzroczność. Prawidłowość widzenia centralnego (widzenia plamką żółtą) określamy za pomocą tzw. widzenie centralne pozwala człowiekowi na widzenie. którą widzi. Jak z tego wynika. 17. Jest to zdolność zróżnicowania 2 punktów oglądanego przedmiotu przy ich . którą powinien widzieć.przy odległości 5 m.75 cm) z odległości 50 m itd.różnych" płaszczyznach promieni świetlnych wpadających do gałki ocznej. Mówiąc o zaburzeniach widzenia centralnego wspomnieć trzeba także o katarakcie (zaćmie). szczegółów oglądanych przedmiotów czy zjawisk.07 mm z odległości 25 cm. Krótkowzroczność i(miopia) występuję wówczas. Z okulistycznego punktu widzenia niedowidzący. określane są w ułamku wyrażającym stosunek wielkości przedmiotu. co powinny widzieć z 20 m. Między tymi dwiema wartościami istnieje jednak wiele pośrednich możliwości. o wielkości 16. lecz przecinają się przed nią. .5 mm . zamazany. nieostry. stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. co powoduje. która spowodowana jest nieprawidłowym kształtem rogówki. w .07 mm przy odległości 25 cm.przy odległości 50 m. Melanowski. to można je wyrównać stosując odpowiednie szkła korekcyjne (okulary).' jak krótkowzroczność. l mm . Plamka żółta zajmuje zaledwie 0. ' Zaburzenia widzenia centralnego polegają na obniżeniu ostrości wzroku. Oko ludzkie jest więc bardzo precyzyjnym instrumentem do wychwytywania bodźców optycznych i ich różnic płynących z otoczenia. Przyjmując jako jednostkę pomiaru wartości kątowe wynosi to około l minuty (dokładnie 56"). przy dolnej granicy słabowzroczności. 20 mm przy odległości 60 m i 29 cm .małe. do tej. W.

81).2. Zdarzają się też przypadki chorobowe z wypadnięciem obu skroniowych pól widzenia. Polega to na usunięciu zmętniałych soczewek. 3. to mamy n» uwadze ubytki pola widzenia. . Tego rodzaju wady powstają przy zmianach chorobowych w mózgowych szlakach wzrokowych. W zależności od stopnia zmętnienia soczewki obraz odbierany z otoczenia może być bardziej lub mniej dokładny i ostry.1. 2.pierwszym przypadku dziecko rodzi się z całkowicie zmętniałymi soczewkami. Dokonuje . Często zanik taki prowadzi do całkowitej ślepoty. często zmętnienie to osiąga taki stopień. a także przedmiotów znajdujących się w ruchu. s. Osoby z tą wadą mają więc bardzo ograniczone pole widzenia. Przy równoczesnym obuocznym widzeniu pola widzenia oka prawego i lewego częściowo nakładają się (por. które polega na wypadnięciu połowy pola widzenia . Zaburzenia widzenia stereoskopowego Widzenie stereoskopowe. stopniowo prowadząc do utraty lub znacznego obniżenia się zdolności widzenia. przy czytaniu drobnego druku. czyli widzenie za pomocą obu oczu (binokularne). a więc przedmiotów jako brył. l.1. Poważne obniżenie ostrości wzroku powoduje także zanik nerwu wzrokowego. Prawostronna ślepota połowicza utrudnia bardzo czytanie i pisanie. 3. Do najważniejszych należą: • . widzenie lunetowe. Melanowski. co utrudnia im widzenie dużych przedmiotów i orientację w przestrzeni. H. uszkodzeniu kory mózgowej w okolicy potylicznej itd. Widzenie połowicze (ślepota połowicza). Psychologia 161 klucza lub rurę. Wysypkowe ubytki pola widzenia występujące w różnych częściach siatkówki. lewostronna jest mniej uciążliwa. Ubytki w postaci mroczków mają też znaczny wpływ na ostrość widzenia np. Często kataraktę leczy się w drodze operacyjnej. Jeśli mówimy o zaburzeniach widzenia obwodowego. Umożliwia ono człowiekowi widzenie i odróżnianie kształtów przedmiotów. Wada taka występuje przy zwyrodnieniu siatkówki.3. Koncentryczne (równomierne) ograniczenie pola widzenia powodujące tzw. który może mieć charakter dziedziczny lub spowodowany 'stanem zapalnym. Majewski. przestrzeni jako głębi i perspektywy. 1951. Zaburzenia widzenia obwodowego Widzenie obwodowe. Normalne pole widzenia dla każdego oka wynosi w płaszczyźnie poziomej 150° (od strony skroni 90° i od strony nosa 60°) oraz w płaszczyźnie pionowej 120° (od dołu 65° i od góry 55°). zwane też widzeniem pręcikowym.po lewej lub prawej stronie. W tym przypadku konieczne jest noszenie okularów. natomiast w katarakcie starczej zmętnienie to następuje powoli. jak gdyby patrzył przez dziurkę od H T. Mogą one wystąpić pod postacią mroczków spowodowanych uszkodzeniem chorobowym siatkówki w okolicach plamki żółtej lub ćwiartkowego niedowidzenia pola widzenia w wyniku porażenia szlaków nerwowych. jest widzę--niem siatkówką poza plamką żółtą. co powoduje znaczne osłabienie akomo-dacji i oko staje się nadwzroczne. że osoba dotknięta zaćmą jest praktycznie niewidomą. Szczególną rolę odgrywa ono w orientacji przestrzennej. zapewnia człowiekowi widzenie trójwymiarowości. Człowiek z lunetowym widzeniem widzi tylko mały skrawek przestrzeni. rozróżnianiu szczegółów drobnych przedmiotów. 3. Człowiek ze ślepotą połowiczą patrząc wprost nie widzi przedmiotów leżących po prawej lub lewej stronie.

że nakładające się pola widzenia obu oczu nie są całkowicie jednakowe. czyli całkowitą ślepotę na barwy. czyli głębokie obniżenie ostrości wzroku. do tego podstawowego zaburzenia dołącza się wiele innych czynników utrudniających pracę narządu wzroku.2. do którego należy: . w którym brak jest czopków.. nie reaguje na barwy w ogóle. Podobne zaburzenia mogą wystąpić przy 2 różnych wadach obu oczu. Powoduje to. 'I tak obszar (strefa) najbardziej zewnętrzny. czyli ślepotę (zaburzenia) w obrębie pewnych barw. wielkości. 3) trójchromatyzm nieprawidłowy. przestrzeń z 2 różnych punktów. stereoskopowego czy barwnego. . jak podaje Z.. u których wystąpiło poważne uszkodzenie widzenia centralnego. . lokalizacji w przestrzeni. Jedną z zasadniczych funkcji wzroku jest widzenie barwne. czyli ślepota na barwy żółtą i niebieską. Z zaburzeniem te} funkcji wzroku spotykamy się natomiast w przypadku uszkodzenia i nieprawidłowości funkcjonalnej aparatu mięśniowonerwowego gałki ocznej. barwy. . Z tego też powodu mówiąc o niedowidzących i ich potencjalnych możliwościach percepcyjnych trzeba oceniać je właśnie z punktu widzenia ograniczenia wszystkich funkcji wzroku.1. ponieważ ujmują spostrzegany przedmiot. 1979. Jednak. które z komponentów spostrzeżeń pozostają pod negatywnym wpływem zaburzenia widzenia (defektu wzroku). Do nich należą właśnie zaburzenia widzenia obwodowego. że różne obszary siatkówki dostosowane są do odbioru określonych długości fal 1. czyli ślepota na barwy czerwoną i zieloną.tritanopia.4.się to dzięki temu. Mówiąc o ograniczeniu percepcji u osób niedowidzących mamy na uwadze przede wszystkim ocenę i określenie. Istnieje pewien procent jednostek. Brak widzenia stereoskopowego występuje przede wszystkim u osób jednoocznych. Nakładanie się takich niejednakowych obrazów daje spostrzeżenie trójwymiarowości. 3. które stanowią pewną funkcjonalną całość. s. Wśród nich można wyróżnić: 1) monochromatyzm (dyschromatopię). Przykładem tego typu zaburzenia jest popularny zez.62świetlnych. s. Ograniczenia percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących Jak już podkreślono.deuteranopia. że obie osie widzenia nie spotykają się (przecinają się) w miejscu wpatrywania się i dają 2 częściowo nakładające się na siebie obrazy. Jest to możliwe dlatego. Obszar pośredni reaguje na barwy żółtą i niebieską. człowiek widzi całą rzeczywistość tylko w różnych odcieniach szarości. Galewska (1973. które cierpią na zaburzenia lub ślepotę na barwy określane popularnie jako daltoinizm. stosunek do innych przedmiotów itd. 2) dichromatyzm. 332). czyli ślepota na barwę czerwoną. Zaburzenia widzenia barwnego . 526). Szewczuk. Człowiek widzi otaczający świat w barwach.protanopia. Prawidłowe spostrzeganie określonego przedmiotu zlokalizowanego w określonej przestrzeni zależy bowiem od wszystkich wymienionych funkcji wzroku. Występuje bowiem tutaj ujęcie jego kształtu. a także odległości. a obszar najbardziej wewnętrzny w pobliżu plamki żółtej reaguje na barwy zieloną i czerwoną. które uniemożliwiają skierowanie obu oczu w jeden punkt w przestrzeni. głębi itd. 3. czyli nieznaczne zaburzenia widzenia barwnego przejawiające się najczęściej w gorszym rozróżnianiu barwy zielonej i czerwonej bez całkowitej utraty wrażliwości na te barwy (wg: W. za osoby niedowidzące uważamy jednostki. Przy zaburzeniu widzenia stereoskopowego występują trudności w prawidłowej ocenie wielkości i kształtu przedmiotu.

Najwymowniejszym przykładem jest tutaj niemożliwość percepcji druku o normalnych czcionkach. Percepcji przestrzeni. Procesy percepcji wzrokowej przebiegają u dzieci słabo widzących znacznie wolniej niż u rówieśników widzących. . że " . 1 Prawdopodobnie u uczniów słabo widzących ze 'zmętnieniem rogówki. wyodrębnianie poszczególnych ele164 . długotrwałe »złe wid'zenie» utrudnia doskonalenie się procesów analityczno-syntetycznych w korze mózgowej i zdarza się. Odnosi się to do takich ich cech. Obrazy te zawie-' rają nie tylko znacznie mniejszą ilość elementów. które skłaniają wielu autorów do przyjęcia tezy o swoistości procesów poznawczych osób dotkniętych kalectwem wzroku. Schwarz (1976. Możliwe jest także' niewłaściwe 'ujęci(r) tych związków. w miarę ich oddalania się od oka. jak wielkość. . niedokładnych. czyli spostrzegania 'trójwymiarowego otoczenia wraz z rozmieszczeniem w nim różnych przedmiotów. że dziecko zaczęło nosić szkła (przypada to zwykle na okres szkolny). A. że u podstaw 'spostrzegania wzrokowego dzieci z resztkami wzroku. że istotną rolę w percepcji kształtu odgrywa nie tylko ostrość widzenia. Percepcji (spostrzegania) przedmiotów. podręczniki. . co w konsekwencji może prowadzić do całkowicie mylnej interpretacji spostrzeganej rzeczywistości". Kułagina i(1967). którymi pisane są książki. że u osób niedowidzących mogą wystąpić ograniczenia w zakresie: l. Zachara (1981.. Nartowska (1980. jak i normalnie. widzi więc dobrze. np. 4). lecz także jakość zaburzenia [. zwłaszcza małe lub bardzo małe. Im wada ta jest głębsza. prasa codzienna itd. ogranicza zakres jego doświadczenia wzrokowego". s. jakie między tymi elementami zachodzą. W.76) pisze: "Jest pewne. co. S. ' ' Podobnie H. relacjonując. Oznacza to. Pilecka i B. że niektóre przedmioty. apercepcja figury lub ustalenie linii granicznych jest bardzo utrudnione albo w ogóle niemożliwe i to mimo stosowania wszelkich aparatów optycznych". 75 . Dla niektórych osób niedowidzących przedmioty znajdujące się w dalszej odległości mogą być niedostępne lub nie w pełni dostępne. piszą: "Na podstawie badań autor stwierdza. a więc zmniejszania się obrazów przedmiotów na siatkówce. s. zamazany oraz mieć trudności w różnicowaniu pola spostrzeżeniowego na przedmioit (figurę) i tło. niedokładnie. badania J. lecz subtelne różnice kształtów. Ponadto "charakteryzują się one niskim stopniem organizacji. statycznych i ubogich w treść obrazów wzrokowych. Mogą one otrzymy-. co w efekcie prowadzi 'do powstawania fragmentarycznych. spostrzega powierzchownie. 2. Może tutaj wystąpić zaburzenie spostrzegania perspektywy. W spostrzeganiu wzrokowym dzieci słabo widzących daje się jednak zauważyć pewne charakterystyczne właściwości. barwa itd. zwężeniem pola widzenia czy silnym oczopląsem . widzących leżą te same mechanizmy rozwoju percepcyjnego poznania świata. pola spostrzeżeniowe-' go. s. szczegóły większych przedmiotów są dla osób niedowidzących niedostępne. ale co ważniejsze często nie ujmują wzajemnych relacji.wać obraz tych przedmiotów niezbyt ostry. kształt. krótkowzroczne lub dalekowzroczne.spostrzeganie.Biorąc pod uwagę ten aspekt przyjąć można. Dalej autorka pisze. tym ograniczenie to jest większe. 44) pisze: "Dziecko z wadą wzroku. rozczłonowanie kształtów.

Inną charakterystyczną cechą percepcji wzrokowej u tych dzieci jest zbytnia koncentracja na bodźcach wzrokowych i wynikające stąd trudności przerzucania się z czynności opartych na wzroku na czynności. .S. punktów zacze165 pienia oraz takiego sterowania ich działaniem. że procesy percepcyjne przebiegają u dzieci niedowidzących wolniej niż u dzieci widzących. Podając konkretne . -^ Potwierdzeniem. 81): "W przypadku demonstracji środków poglądowych nie .wskazania w tej sprawie zaleca on (1976. wyobrażeń. tym trudniej można wykazać częściowy/brak któregoś z nich. Jest on zintegrowany w pewną całość. lecz ujęciem ich na tle dotychczasowego doświadczenia. są badania przeprowadzone przez A. s. aby w możliwie największym stopniu skompensowane zostały i przekształcone skutki uszkodzenia Wzroku". odpisywanie z książki czy z tablicy. Treści wyobrażeniowe biorą bezpośredni udział w badanym przez nas procesie. aby obraz wzrokowy był zróżnicowany. że inne procesy poznawcze oraz zgromadzone dotychczas doświadczenia poznawcze mają u osób niedowidzących określone znaczenie kompensacyjne. Jest to wynikiem . pisanie. s.wystarczy. Nie zawsze można w sposób pewny wykazać skutki defektu wzroku". właściwe ich scalanie są jeszcze przez długi czas utrudnione". Schwarz (1976. 74) pisze: "Istnieją bardzo ścisłe związki między spostrzeżeniem wzrokowym i innymi procesami psychicznymi. dotychczas zgroma--dzonego zasobu wyobrażeń i pojęć. że wykonują one dużo wolniej zadania szkolne bazujące na percepcji wzrokowej. Występują więc w nim nie tylko czynniki fizjologiczne (bodźce i reakcje receptorów i nerwu wzrokowego). jest jakimś wyizolowanym procesem poznawczym. przejrzysty i typowy. s. ze: "Dla nauczyciela dzieci słabo widzących wszystko sprowadza się do ujęcia owych innych. Schwarz (1976. akustyczne. Stwierdziła ona mianowicie. np. "silną wolę" w pokonywaniu trudności występujących w percepcji otaczającej rzeczywistości. aut.psychologiczne. s.przyp. powodując. 3). czynników. lecz również czynniki .mentów z całości. choć zagadnienie to nie jest w dostatecznym stopniu zbada-dane. Dotychczas analizowaliśmy sprawę ograniczeń w percepcji wzrokowej niedowidzących przede wszystkim pod kątem zaburzeń fizjologicznego'procesu widzenia.jak twierdzi autorka .). bardziej adekwatny. Obok wykorzystania innych receptorów ważna jest pełna aktywizacja procesów psychicznych przez opisy werbalne. Mówiąc JI czynnikach kompensujących S. Te ostatnie w pewnej mierze mogą kompensować braki wynikające z defektu wzroku. Trzeba jednak podkreślić. poza defektem wzroku. że dzieci . że proces percepcji nie. w których dominują inne bodźce. poczynając od wrażeń.z zaburzeniami percepcji wzrokowej gorzej zapamiętują obrazy wzrokowe. pamięci aż do myślenia. Należy więc założyć. Zwraca ona uwagę także na to. dokładne . duży. Rytkę '(1979. Spostrzeżenia są jednak wynikiem nie tylko bezpośrednich oddziaływań bodźców wizualnych na receptory wzrokowe. 67) pisze. Dalej autor <1966. Im więcej czynników określa dany wynik (treść spostrzeżenia . s.braku przerzutności uwagi. że obraz spostrzeganej rzeczywistości może być dokładniejszy. Chodzi tutaj mianowicie o jego aktywność. jak: czytanie. . 76) wskazuje także na znaczenie w procesie percepcji postawy (nastawienia) dziecka z defektem wzroku.

podobnie jak to zostało omówione przy niewidomych z resztkami wzroku. w której wzrok z uwagi na ścisłą koordynację wzrokowo-ruchową pełni określone funkcje. s. Wymieniany już kilkakrotnie S. «świadomego patrzenia» musi stać się planowym składnikiem nauczania uczniów słabo widzących. podnoszenia elementów o pewnej wadze itd. a więc mniejsza precyzja i wolniejsze tempo.). np. W ostrzejszej formie wpływ ograniczonej percepcji wzrokowej może się zaznaczyć przy poruszaniu się i innych formach lokomocji (bieganie. gry w piłkę. 192) pisze: "Praktycznie przy zmniejszonym polu widzenia mogą zachodzić duże niedokładności w zachowaniu kierunku i wykonywaniu pewnych czynności ruchowych. ćwiczeń fizycznych. 'że: "Większość czynności wykonywanych przez dzieci ma charakter wzrokowo-ruchowy. lecz z pewnych wskazań profilaktycznych. że znaczne ograniczenia percepcji wzrokowej mają także pewien wpływ na działalność praktyczną. H. że osoby niedowidzące mogą również poprawić procesy percepcyjne w drodze odpowiednich ćwiczeń. Mówiąc o pewnych ograniczeniach w działalności praktycznej i niektórych formach lokomocji (skakanie.jak obecnie być czymś sporadycznym. Nie bez wpływu może to być także na poziom graficzny pisma. że: "Wysiłek fizyczny jest bezwzględnie przeciwwskazany w wielu stanach . s. np. Dziedzic (1963. uniemożliwia prawidłową ocenę wielkości i kształtu 166 przedmiotu. Schwarz (1976. Powodzenie tych czynności uzależnione jest więc nie tylko od poziomu rozwoju każdej z tych funkcji. s. że z reguły koncentrują one zbytnio uwagę na bodźcach wzrokowych znajdujących się przed nimi. Może ona być zniekształcona przy zaburzeniach wzrokowych [. bieganie) trzeba ponadto zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczny czynnik. a tym samym w ich bezpiecznym omijaniu. pozostawionym osobistym zapatrywaniom poszczególnych nauczycieli". czyli stereoskopowego. krawężnik itd. Otóż pewne ograniczenia w tym zakresie wynikają nie tylko z ograniczonej percepcji wzrokowej. Nie ulega wątpliwości. rodzaj nawierzchni (kałuża. Dzieci takie mogą pisać "brzydko". Dotyczyć to może przede wszystkim wykonywania czynności życia codziennego. Konsekwencją tego może być niższa sprawność wykonywania różnych czynności. a -nie .] Brak widzenia dwuocznego. że: "Ćwiczenie obserwacji. a więc kreślić niekształtne litery. Dodatkowym czynnikiem może też być fakt.objaśnienia. s. Z uwagi na brak dokładniejszych 'badań sprawa tę należy oceniać bardzo indywidualnie. Ograniczenia percepcji wzrokowej w dużej przestrzeni mają zasadniczy wpływ na orientację przestrzenną będącą warunkiem samodzielnego poruszania się. przerw itd. . J. . nie zachowywać odpowiedniej wielkości liter. a . Osoby niedowidzące mogą więc mieć pewne trudności w spostrzeganiu wszystkich istotnych przeszkód na drodze. skakanie). J. wskazówki do obserwacji. . Nartowska (1980. pobudzenie myślenia i ujmowania porównawczego. wskutek tego także i upadki [. Nie należy oczywiście zapominać. Kodejszko (1973. Przy niektórych schorzeniach (wadach) wzroku osoby niedowidzące mają przeciwwskazania do wykonywania pewnych czynności. lecz również od koordynacji wzrokowo-ruchowej. . 523) pisze. biegania. 81) pisze. odległości i głębokości". nie zwracając uwagi na bodźce dochodzące z boku lub z dołu. mającego na celu wsparcie i udoskonalenie doświadczenia wzrokowego".] w których je'st zakłócone właściwie współdziałanie obu sfer". 59) pisze.

Jest to sprawa. 4. typów lamp. • 3. Bielickiej (1974). która musi być rozwiązana w ramach rehabilitacji okulistycznej. Problem sprowadza się do tego. Dysponujemy dzisiaj już dość dużym zestawem różnorodnych przyrządów optycznych (szkła korekcyjne. Dotyczy to zarówno oświetlenia naturalnego. ustawienie oglądanego przedmiotu w stosunku do gałki ocznej. W szczególności odnosi się to do podręczników dla dzieci niedowidzących. 1980). oświetlenia ogólnego i indywidualnego {lokalnego) w miejscu nauki.3. Zagadnienie to sprowadza się do zapewnienia właściwego natężenia i równomier167 nego rozproszenia światła przy równoczesnym zapobieganiu negatywnym zjawiskom opitycznym. Właściwe oświetlenie oglądanego przedmiotu czy przestrzeni. tzn. a tym samym wpłynąć korzystnie na percepcję wzrokową. Warunki poprawy percepcji wzrokowej u dzieci niedowidzących Dotychczas nie wspominaliśmy o bardzo ważnym zagadnieniu. jak też sztucznego. jak: krótkowzroczność. po usunięciu soczewek czy w ogóle wszystkie stany pooperacyjne. lornetki. Pewnie sprawa innych pomocy dydaktycznych uwzględniających ich ograniczenia wzrokowe należy do grupy warunków. 2. linijki optyczne itd. Cis-Bankiewicz i E. aby umożliwiał najbardziej korzystne padanie promieni świetlnych na siatkówkę. które w zależności od rodzaju wady (zaburzenia) wzroku mogą okazać się bardzo korzystne (patrz: H. Jest to również problem zastosowania odpowiedniego rodzaju światła (światło żarowe czy luminescencyjne). aby poprawić percepcję wzrokową dzieci niedowidzących. epidiaskopy i rzutniki. Kurcz. układanki literowe. Zapewnienie odpowiedniego kąta patrzenia. stany po odwarstwieniach siatkówek. a także odpowiedni stopień kontrastowoś-' ci. produkowanych w kraju i za granicą. Zastosowanie odpowiednich szkieł optycznych korygujących wady czy zaburzenie widzenia. We wszystkich tych przypadkach nawet stosunkowo nieduży wysiłek fizyczny może doprowadzić do nieodwracalnej utraty resztek wzroku". lunetki. w miejscu pracy.chorobowych luib pochorobowych narządu wzroku. która stawia sobie za cel maksymalne' wyrównanie niedoborów wzrokowych za pomocą odpowiednich przyrządów optycznych. 4. wisk pracy itd. jak np. w których osoby niedowidzące przebywają. Chodzi mianowicie o to. 3. a mianowicie o warunkach. czy dzieci niedowidzące osiągają taki sam poziom rozwoju . Jest to sprawa zapewnienia dzieciom niedowidzącym odpowiednich ławek z regulowanymi płaszczyznami w szkołach. J. które należy spełnić. Do warunków tych należą: 1. które mogą wpłynąć na złagodzenie skutków zaburzeń poszczególnych funkcji wzroku. w domu itd.) dla niedowidzących. Rozwój umysłowy dzieci niedowidzących Innym zagadnieniem często rozważanym jest rozwój umysłowy dzieci niedowidzących określany ilorazem inteligencji. Zagadnienie to zostało szeroko omówione w pracy W. monitory telewizyjne (Magniyision). uczą się czy pracują. Przy ocenie stanu funkcjonalnego wzroku bierze się pod uwagę stan po korekcji. olśnienia. lupy o różnym stopniu powiększenia. pracownikom odpowiednich stano-. aby dobór barw w pomieszczeniach czy barw przedmiotów zapewniał odpowiedni współczynnik odbicia światła. : Odrębnym zagadnieniem jest sprawa zastosowania pisma o powiększonych czcionkach umożliwiających osobom niedowidzącym korzystanie ze słowa drukowanego. jak np. Odpowiednie 'warunki barwne.

Ogólnie dobre wyniki uzyskane w badaniach .I. porządkowania obrazków oraz symboli figur i cyfr. Myers przebadał 709 dzieci niedowidzących. Uzyskała ona średni 1. że poziom umysłowy tych dzieci był znacznie niższy w porównaniu z dziećmi widzącymi.=9i5.1. Przebadała ona grupę 30 dzieci z klas VII i VIII specjalnej szkoły podstawowej dla niedowidzących. z tym że dla skali słownejwynosił on 115. 344 i 345) podaje krótki przegląd wyników uzyskiwanych przez te dzieci w badaniach za pomocątestów inteligencji. w których z 12 pOdtestów dzieci uzyskują wyniki lepsze od średniej wszystkich podtestów.l przy 41% wyników poniżej 90 i 17% powyżej 109. : a dzieci z lekkim defektem wzroku floraz niższy . miały niekorzystne środowisko rodzinne i złe warunki wychowawcze. Z ogólnej liczby prawię 60% dzieci uzyskało iloraz inteligencji poniżej 90. Różnice w kierunku ujemnym autorka natomiast stwierdziła w podtestach: powtarzania cyfr. Również B.96. Świadczy to o tym. Sękowska (1978. że dzieci uczęszczają do szkoły specjalnej. Wyniki wskazywały. mają zdolność organizowania izolowanych fragmentów w jedną sensowną całość (podtest porządkowanie obrazków) oraz małą zdolnością uczenia się nowej sytuacji. Średni iloraz inteligencji wynosił 113. mają bogaty zasób wiedzy i pojęć (podtest słownik) oraz charakteryzują się dużą zdolnością planowania i przewidywania sytuacji (podtest labiryntów).należy przypisać temu.umysłowego jak dzieci widzące czy też defekt wzroku ma w tym zakresie pewien negatywny wpływ. pochodziły ze środowisk miejskich i miały troskliwe rodziny. Posłużyła się skalą inteligencji Wechsiera dla dzieci. Bateman w 1963 roku przebadała 131 dzieci niedowidzących uczęszczających do klas I . Dziecko z głęb-I szym defektem wzroku musi dysponować wyższą inteligencją od prze-iciętnej. Niskie wyniki w 2 ostatnich podtestach autonka tłumaczy słabym . Dla ułatwienia zastosował on powiększone niektóre pomoce testowe.zdaniem autorki . Dalsza analiza wyników szła w kierunku określenia.(podtest rozumienia). 105 i nast. Wręcz przeciwnie dzieci z niskim 1. dzieci -niedowidzących zajmowała się u nas Z. Okazało się. a tylko 9% powyżej . że dzieci z wysokim 1. Bateman (1973. że powiększenie obrazków nie wpływa na rezultaty badań inteligencji. =100 dla całej grupy.1. ucząc się razem z dziećmi widzącymi. która stwarza im odpowiednie warunki. Wyniki tych badań były stosunkowo wysokie. Podobnie R. Wyniki te wskazują na niski poziom koncentracji uwagi i słabą pamięć bezpośrednią (podtest powtarzania cyfr). a dla skali bezsłownej 104. tempa pracy. z głębszym uszkodzeniem wzroku miały nieco wyższy iloraz . s.). co wskazuje na poziom inteligencji powyżej przeciętnej.1. że dzieci te charakteryzują się dużą zdolnością sądzenia i rozumienia sytuacji społecznych .1.109.Badaniem inteligencji. aby mogło uzyskać zadowalające wyniki w nauce. do prawidłowego rozwoju. . Autorka tłumaczy to specjalną selekcją dzieci do szkół masowych. Pinter (1942) badając 602 dzieci niedowidzących w wieku 10-12 lat testami Bineta uzyskał średni I. że badane dzieci uzyskały wyniki istotnie różniące się od średnich w podtestach: rozumienie. Stwierdzono.^s. Również inne badania potwierJ68 dziły to. B.IV szkół masowych (publicznych) testami Bineta.1.106. które uzyskały najwyższe i najniższe ilorazy. słownik i labirynty. z tym że dzieci. Autorka analizowała także przypadki. Już w 1930 roku E. a w których gorsze. koordynacji wzrokowo-ruchowej u tych dzieci (podtest symboli figur i cyfr).

a tym samym w mniejszym stopniu je akceptują". a w innych za niewidome '(wg: B. 342) pisze w tej . również w tej sprawie trudno o zweryfikowanie hipotez. Umberg (1958) na podstawie swych badań stwierdza. Podobnie jak przy omawianiu innych zagadnień. s. 170 l'Możliwość konfrontacji i niewłaściwe postawy. s. Niektóre zagadnienia osobowości dzieci niedowidzących Mówiąc o zagadnieniu osobowości u osób niedowidzących mamy na uwadze rozwój czy zachowanie tych cech. a zwłaszcza przystosowanie emocjonalne i społeczne. u których defekt wzroku jest nawet poważniejszy".2. że trudności w przystosowaniu się emocjonalnym i społecznym występują u niedowidzących silniej niż u normalnie widzących lub niewidomych". Bateman (1973. dylemat identyfikacyjny jest bardzo istotnym rysem osobopwości inwalidów wzroku III grupy". 16& 5.) na podstawie własnych badań pisze. to są jednak pewne dane wskazujące. R. Podoibnie T. 5. w niektórych sytuacjach starają się uchodzić za dzieci widzące. aby mogli się identyfikować z niewidomymi. s. w środkach lokomocji. że "zachowanie dzieci z defektem wzroku średniego stopnia trudniej przewidzieć niż z głębokim defektem". Stwierdzenie swoje autorka uzasadnia tym. l i nast. tzn. Bateman. pł. Sprowadza się ono do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz reakcji emocjonalnych z tym . że "wewnętrzny fekonflikt. 243) twierdzi.na ulicy. Wynikiem tego jest fakt. widzących powodują to. 4) pisze. Czy istnieją tutaj pewne różnice w porównaniu z osobami całkowicie czy prawie całkowicie niewidomymi? . s. 1973. Bateman (1973. Niewidomi odbierają tego typu reakcje tylko poprzez wypowiedzi werbalne. 242 i 243).wzrokiem dzieci.1. które określają przystosowanie się do życia w warunkach ograniczonego funkcjonowania wzroku. kanałem słuchowym. a więc mają lepszą znajomość możliwości ludzi o pełnosprawnym wzroku. ze mają oni trudności w identyfikowaniu się z widzącymi.sprawie: "Choć brak rozstrzygających materiałów. / Biorąc również pod uwagę trudności związane z akceptacją ograniczeń wynikających z obniżenia sprawności wzroku B. nieprzychylnych gestów) wobec nich ze strony osób widzących. że "niedowi"* dzący są w zasadzie mniej zdolni do akceptowania ograniczeń związanych z ich kalectwem niż osoby. które pozwalają im na prawidłowe funkcjonowanie w swoim środowisku. Problemy społecznej i emocjonalnej adaptacji dzieci niedowidzących Podobnie jak w przypadku niewidomych również u niedowidzących jest -to zagadnienie bardzo istotne. że "niedowidzący na ogół mocniej niż niewidomi odczuwają swoje kalectwo. które często same narzucają się. Mają oni też większą możliwość 'zaobserwowania niewłaściwych reakcji {zbytniego zainteresowania. Chodzi tutaj o te cechy osobowości. Końćzyk (1980. w sklepie. że dzieci niedowidzące są niekonsekwentne w swoim postępowaniu. natomiast dla niedowidzących są one także dostępne poprzez kanał wzrokowy. Autorka (1980. Z drugiej strony stopień ich utraty wzroku nie jest tak duży. B. Akceptacja kalectwa i jego skutków przez dzieci niedowidzące Do interesujących zagadnień należy sprawa akceptacji przez niedó^. s. że niedowidzący dzięki zachowanej zdolności widzenia mają możliwość konfrontacji z widzącymi w różnych sytuacjach społecznych . widzących swego kalectwa i Jego skutków. .

a tym bardziej jak niewidome. 342). Bateman. osoby niedowidzące stanowią dla niektórych grup społeczeństwa widzącego pewien dylemat.niedowidzące są również mniej akceptowane przez środowisko dalsze. . "Byłoby błędem . Pisze ona. choć istnieją także przeciwne przykłady. jak wykazuje doświadczenie. egoizmu.przyjęcie założenia. również z uwagi na charakter swego kalectwa. s. czy . s. 5) potwierdzają. że "słabo widzący nie są przyjmowani w zakładach pracy na równi z widzącymi". że z uwagi na swój specyficzny rodzaj wady wzroku (widzenie tylko z bliska) nie mogą oni współzawodniczyć ze swoimi kolegami w zawodach sportowych. ' egocentryzmu i łączenia się w grupy solidarnościowe. Nie widzi się natomiast tego. Umberg (1958) na podstawie swoich badań stwierdziła. 17) pisze. 243) stwierdza. podobnie jak ikażde inne dziecko. że rodzice trudniej rozumieli swoje dzieci niedowidzące niż rodzice dzieci niewidomych (wg: B. Może też wystąpić poczucie mniejszej wartości. jak również nauczycieli.związanych.sprawa przedstawia się analogicznie jak u niewidomych? Omawianie tego zagadnienia rozpoczniemy od sprawy akceptacji społecznej niedowidzących przez ludzi o pełnosprawnym wzroku. Wymieniana już kilkakrotnie B. lękliwi. ocena. co chcieliby jego rodzice. Force (1958) stwierdza. Wymieniona M. s. Czy niedowidzenie ma w tym względzie pewien wpływ. które nie będą sprzyjać społecznej ich adaptacji.e wpływać na rozwój takich cech osobowości niedowidzących. że osłabienie narządu wzroku może prowadzić do kompleksu niższości. s. wychowawcy. Może to być spowodowane tym. 343). Bateman (1973. których działalność jest niezgodna z zasadami społecznego przystosowania i higieny psychicznej. 76) zaznacza. Inną' charakterystyczną cechą jest to. że niedowidzący mogą stać się nieśmiali. s. Bateman. 172) podkreśla także pewien związek niektórych wad widzenia z określonymi cechami osobowości.może być mniej zdolne. postawy społeczeństwa. Brak pełnej akceptacji społecznej moż. i postawa wobec kalectwa określa przystosowanie niedowidzących do życia w społeczeństwie. bezsilności. introwertyczni. że dzieci niedowidzące otrzymują mniej wyborów jako towarzysze zabaw niż dzieci widzące. Faktycznie. albowiem akceptacja społeczna (postawa) ma niewątpliwy związek ze społecznym funkcjonowaniem osób z poważnie uszkodzonym wzrokiem. Zwracają na to uwagę niektórzy autorzy. Podobnie 171 badania T. Schwarz (1976. 1973. 66) . s. że na wszystkie niepowodzenia dziecka niedowidzącego patrzy się przez pryzmat jego kalectwa. Young (1952^ s. a także własną. izolacji. M. To samo dotyczy wyboru jako towarzyszy pracy <wg: B. może być mniej motywowane do robienia tego. że dzieci ze średnim defektem wzroku były najmniej akcepto-. że wyniki szkolne zależą od ostrości wzroku". Podobnie S. Podkreśla ona. Kończyk (1980. Należy ono doi często podnoszonych zagadnień. Z reguły aspiracje rodziców sięgają wyżej niż faktyczne możliwości ich dzieci. 1973.pisze S. rezygnacji. Schwarz (1976. której możliwości życiowe i zawodowe trudno ocenić: Uważają. DalekÓ-widze. Rzeczywiście. wane przez swoich widzących rówieśników. że reakcje rodziny. że dziecko niedowidzące. że nie można ich traktować jak osoby z pełnosprawnym wzrokiem. bez pomocy ze strony kompetentnych osób '(psychologa. Osoby . depresji. zamknięcia się w sobie. R. Young (1952. Tworzą one grupę w pewnym sensie nieokreśloną. lekarza) rodzice mogą 'mieć trudności w prawidłowej ocenie możliwości życiowych swoich dzieci. a nawet aspołeczni. mogą być. grach itd. . s. że krótkowzroczność może często prowadzić do intro"wertyzmu.

K. s^343) wskazuje na gorsze przystosowanie emocjonalne u dzieci niedowidzących uczęszczających do specjalnych klas przy szkołach masowych. s. np. Dokonała ona analizy odpowiedzi na pytania skonstruowanego przez nią inwentarza czynników emocjonalnych udzielonych przez niedowidzących uczniów uczęszczających do szkół specjalnych.: Podobnie M. s.. którymi jakoby rozporządzają inwalidzi wzroku. Ujawniają większe napięcie. Natomiast dzieci poniżej tej granicy wykazywały stosunkowo dobre przystosowanie. D.1). Podkreśla ona także. Zjawisko to ma swoje źródło w uwarunkowaniach społecznych. dają więcej odpowiedzi twierdzących na pytania ^dolegliwości somatyczne i nerwicowe). np. Występuje tutaj poczucie stałego zagrożenia dla istniejących resztek wzroku i lęk przed całkowitą ślepotą. że tego wszystkiego można uniknąć lub zminimalizować poprzez odpowiedni program wychowawczy. Szczególnego rodzaju stan lękowy występuje u niedowidzących z progresywnym defektem wzroku. s. przy jaskrze itd. Klimasiński (1979. a także uczęszczających dozwykłych szkół. Ogólnie trzeba powiedzieć. jak też psychiczne komponenty. poprzez skargi o charakterze hipochondrycznym i histeryczno-konwersyjnym :(tzn. 5) pisze. że brak lub niedostateczna akceptacja społeczna (niewłaściwe postawy) może być powodem pewnych zaburzeń w adaptacji społecznej osób niedowidzących. bardziej nastawieni na zewnątrz {ekstrawertyzm). . nierozumiani i odrzuceni przez swe rodziny i przez normalnie widzących rówieśników i to w znacznie większym stopniu niż młodzież całkowicie. Źródłem tych reakcji jest nieznajomość "natury" swego kalectwa. 77) relacjonując te badania pisze: . Bauman (1973. -^ Zagadnieniem emocjonalnej adaptacji uczniów niedowidzących zajmowała się wymieniana już M. Stwierdziła ona. a także są bardziej napięci i podejrzliwi w kontaktach społecznych. nierozumienie.leniwi. ze zwyrodnieniem siatkówki. przystosowania emocjonalnego. Starają się kompensować swoje poczucie niepewności przez przekonanie o specjalnych uzdolnieniach. ' . że u niedowidzących występuje swoisty rodzaj reakcji lękowych różny od reakcji u in" nych jednostek. zawierający zarówno organiczne. Bardzo złym stopniem przystosowania emocjonalnego charakteryzowały się natomiast dzieci ze średnim defektem wzroku (ostrość od około 0. T. Kończyk (1980. mają mniejsze możliwości w niektórych dziedzinach niż ich widzący rówieśnicy. że częściej u niedowidzących niż -u niewidomych spotykamy postawę lękową i z reguły o większym nasileniu. który stworzy ' możliwość stałych i różnorodnych kontaktów niedowidzących z -ich widzącymi rówieśnikami.3) wykazywały średni stopień.3-0. mieszkających w internatach. czują się po172 krzywdzeni. Zjawsko to może być też spowodowane nierównymi szansami tych dzieci w sytuacjach domowych czy w szkole. dlaczego są oni mniej zdolni. 170 i 171) podkreśla. Podobne B. Bauman. niewidoma". K. Niektórzy autorzy podkreślają także występowanie u niedowidzących •pewnych stanów czy reakcji łękowych albo mówią po prostu o postawielękowej.Uczniowie niedowidzący w porównaniu z całkowicie niewidomymi wykazują ogólnie gorsze przystosowanie emocjonalne.. Może też stwarzać to określone problemy emocjonalne. nieuważni. Young (1952. że dzieci z niewielkimi defektami wzroku (ostrość wzroku więcej niż 0.

skakanie itd. w jakim stopniu odnosi się to także do dzieci niedowidzących. Masiowem przyjęła ona 7 wymienionych przez /niego rodzajów potrzeb w jego "hierarchii potrzeb" oraz dodała 2 inne. Palak (1978. że problemy emocjonalne i społeczne związane z defektem wzroku są liczne i różne. s. podobnie jak dzieci niewidome. Badania wykazały.Wymieniona już M. ruchu i samodzielności. W rozdziale poświęconym dzieciom niewidomym podkreślono. Grupę kontrolną stanowiło 33 uczniów o pełnosprawnym wzroku. bo ją-się przyszłości. Nie można jednak ich generalizować. szacunku. która przeprowadziła badania grupy 33 uczniów niedowidzących z VIII klasy szkoły podstawowej. Za A. to autorka tłumaczy totym że środowisko. Powstaje więc pytanie. pragnienia wiedzy i rozumienia (rozwijania zainteresowań). Potrzeba szacunku najmniej jest realizowana w interakcjach z nauczycielami. rówieśnicy. nie zaspokajają w odpowiednim stopniu ich oczekiwań. Potrzeby psychiczne i społeczne dzieci niedowidzących Dzieci niedowidzące. Wynikają one bowiem zarówno z tego. samourzeczywistnienia. planów. estetycznych. Przy wszystkich pozostałych potrzebach sytuacja była odwrotna. Dwa rodzaje potrzeb. Autorka tłumaczy to tym. dzieciom. jak bieganie. Trzeba więc traktować je w sposób bardzo indywidualny. 152 i nast. bezpieczeństwa. że stosunkowo mało jest potrzeb. Przytoczone tutaj wyniki badań i opinie niektórych tyfiopsychologów świadczą o tym.). O ile chodzi o potrzeby bezpieczeństwa i afiliacji. Ogólnie trzeba więc stwierdzić. jakie znaczenie przypisuje temu defektowi sam niedowidzący. . które przez dzieci' niedowidzące odczuwane są w szczególny sposób. jak też z jakimi postawami spotyka się on ze strony swojego środowiska społecznego.. że ślepota stanowi poważną barierę w zaspokajaniu ich potrzeb psychicznych i społecznych. a mianowicie: potrzeby estetyczne i rozwoju zainteresowań. Ostatecznie badania miały na celu stwierdzenie stopnia zaspokajania następujących potrzeb tych dzieci: fizjologicznych. że jedynie potrzeby fizjologiczne dzieci niedowidzących są zaspokajane na zbliżonym poziomie co dzieci o pełnosprawnym wzroku.zwłaszcza takie jej formy. Niepełne zaspokojenie potrzeby ruchu autorka natomiast tłumaczy tym» że dzieci niedowidzące mają bardzo często wiele lekarskich przeciwwskazań ograniczających ich mobilność. miłości i przynależności (afiliacji). że proces społecznej i emocjonalnej adaptacji u niedowidzących przebiega trudniej niż u niewidomych. Young (1952-. 171) podkreśla. s. że dzieci te patrzą na siebie przez pryzmat ograniczonych przez swoje kalectwo możliwości. Wystąpiło więc zjawisko niepełnego zaspokojenia większości potrzeb dzieci o obniżonej sprawności wzroku. Stąd odczuwają ograniczenia w realizacji swoich marzeń. /' 5. Podobnie niezaspokojenie potrzeby samodzielności u dzieci niedowidzących wiąże się z nadmierną troskliwością rodziców okazywaną tym. Zagadnieniem tym : -' .rodzice.173 zajmowała się u nas Z. wychowawcy. a. zaspokajane były u dzieci niedowidzących na poziomie wyższym niż u dzieci widzących. w którym one przebywają .3. mają takie same potrzeby jak dzieci widzące. które uznała za ważne dla dzieci niedowidzących. Dzieci niedowidzące częściej niż ich widzący rówieśnicy odczuwają niezaspokojenie potrzeby samourzeczywistnienia w stopniu pełnego nasycenia.

51) określa stres jako wzrost napięcia wywołany przez: zewnętrzne i wewnętrzne elementy sytuacji (stresory). który można nazwać podnieceniem. chodzi tutaj o osoby. a więc osób.powoduje istotne zmiany w 175 psychicznym funkcjonowaniu. Jak wykazują liczne badania <H. "Stres . 'Ł. że utrata wzroku jest silnym stresorem. Rozpatrując to zagadnienie w świetle teorii stresu psychologicznego trzeba stwierdzić. Majewski. J.. który związany jest z utratą na stałe czegoś ważnego lub z trwałym uszkodzeniem organizmu. i" z reguły bardzo silne reakcje. L. albowiem są to jednostki. które nadal wymagają pracy nad psychicznym i społecznym rozwojem. trwały stres. tzn. lecz wywołuje określone. s. 174 V. potrzeby te mogą być zaspokajane na zbliżonym poziomie jak u dzieci normalnie widzących. PSYCHOLOGIA OCIEMNIAŁYCH 1. jakim jest wzrok. utracie wzroku towarzyszą . że przy prawidłowych warunkach wychowawczych. Stres jest to więc stan organizmu charakteryzujący się wewnętrznym napięciem powstałym na skutek określonej sytuacji. samourzeczywistnienia). Sękowska. 2. kfóre utraciły wzrok w trakcie swego życia. 1952. Jak już podkreślono w poprzednich rozdziałach z psychologicznego punktu widzenia.których niezaspokojenie spowodowane jest bezpośrednio stanem wzroku (potrzeba ruchu. który wywołuje trwały stres. Rusalem. od spokojnej czujności do stanu. Na psychologiczną problematykę ociemniałych składają się natomiast psychiczne konsekwencje utraty wzroku oraz psychiczna adaptacja do nowych sytuacji w warunkach ślepoty. czyli wzrost poziomu aktywacji. Dzieci ociemniałe włączyliśmy do psychologii dziecka niewidomego. Lewicki '(1969. Reykowski (1971. s. T. Psychologiczna analiza utraty wzroku Utrata wzroku nie jest dla człowieka czynnikiem obojętnym.pisze autor . Cholden. a zwłaszcza niezrozumienie i niewłaściwe postawy ze strony rodziców czy nauczycieli i wychowawców. 34) wśród różnych rodzajów stresów wyróżnia także tzw. '1958. Należy więc przyjąć. polegają na znacznym pogorszeniu zdolności radzenia sobie w danej sytuacji i efektywnej samoregulacji". Tego rodzaju sytuacja ma na pewno miejsce w przypadku utraty najważniejszego ze zmysłów. A. 1971a). które utraciły zdolność widzenia całkowicie lub w znacznym stopniu w okresie ukształtowanej osobowości i adaptacji do życia w warunkach pełnosprawnego wzroku.mogą występować z większym nasileniem). 1958. Wprowadzenie Innym ważnym działem tyflopsychologii jest psychologia ociemniałych. Źródłem tego stanu jest raczej brak odpowiednich warunków zewnętrznych. Zmiany te często mają charakter dezadaptacyjny. uwzględniających pewną specyfikę potrzeb psychicznych i społecznych dzieci niedowidzących (niektóre z nich . człowieka.

Stan zdrowia psychicznego -i fizycznego w chwili utraty wzroku (wyczerpanie nerwowe i psychiczne. Zwykle dopiero wtedy. pełen cierpień. s. przed którym stoi przyszłość otwo-. 1952. Sytuacje. którego życie skłania się już ku końcowi i który niemal całe swoje życie przeszedł będąc osobą widzącą. 219) . Są one następujące: .1. s. s. czy też powoli. tzn. stopniowo. 1960. w jakiej znajduje się ociemniały zaraz po utracie wzroku. dolegliwości i choroby somatyczne). Wiek ociemniałego w momencie utraty wzroku. 2. Maj^ one charakter bardzo indywidualny i trudno ująć je w pewne ramy. które początkowo nie zdają sobie~w pełni sprawy z tego. Sękowska (1960. Rusalem (1952. s. rem. L. konsekwencje swego kalectwa". okres depresji i okres stopniowej adaptacji (reorganizacji). 5.liczne reakcje silnie zabarwione emocjonalnie o znaku ujemnym. -. opa-nowania i przetwarzania rzeczywistości. Reakcje na nagłą utratę wzroku Szczególnie dramatyczna jest nagła utrata wzroku. Wymieniona Z.) wyróżniają 3 okresy w przebiegu reakcji na nagłą utratę wzroku. Cholden (1958. że ociemniały mężczyzna nie widzi możliwości przejawienia swej ekspansji życiowej. 208). która zaistniała po utracie przez nią wzroku.1. Rusalem. który realizuje swoje plany życiowe. na przestrzeni określonego czasu (H. 55. Płeć. na wychowanie dzieci.fakt utraty wzroku przyjmują dzieci. ' 1.1. •6. twarzy itd. czy nastąpiła ona nagle. czy ślepota wystąpiła sama czy towarzyszą jej dodatkowe kalectwa w postaci uszkodzenia kończyn. Inaczej kształtują 'się te reakcje u człowieka młodego. W takim przypadku reakcje się potęgują i nakładają. Cholden. Okres szoku Moment uświadomienia sobie faktu ślepoty i jej skutków oraz faktu nieodwracalności tego stanu działa na nowo ociemniałego w sposób szokujący. Sposób utraty wzroku.pisze Z. tzn. ociemniała kobieta zazwyczaj ma mniejsze aspiracje. Są więc one znacznie uwarunkowane osobowościowe. Stanowi to pewnego rodzaju uraz psychiczny (szok). Ma upokarzające ją poczucie. który -ma negatywny wpływ na stan psychiczny ociemniałego. Ponadto niektórzy autorzy wymieniają kilka innych czynników. ale te angażują całe jej uczucie. które mają wpływ na reakcje (przeżycia) osób ociemniałych na utratę zdolności widzenia. 1958. bezradny. gdy zdrowy człowiek w jednej chwili staje-się niewidomy. a jeszcze inaczej u człowieka w wieku starczym." 4. Sękowska w dalszej części pisze. s. czy otrzymuje natychmiast właściwą opiekę i pomoc czy też •zostaje opuszczony i zdany na własne siły (por. s. St. 59-60). albowiem doznane-straty i ograniczenia mają większy zakres. co utraciły. że nigdy nie dorówna kobiecie widzącej". 176 2. inaczej u człowieka w wieku dojrzałym. gdy przychodzi dojrzałość fizyczna i psychiczna. a także L. "Nieco łatwiej . ociemniali w dzieciństwie uświadamiają sobie w całej pełni. 73 i nast. niespodziewanie i zaskoczyła człowieka. To. W nowej sytuacji. Szczególnie dramatyczna jest to sprawa dla człowieka młodego i w wieku dojrzałym. a przede wszystkim na ukształtowaną już osobowość powodując zaburzenie jej funkcjonowania . czasem nawet z przesadną wyrazistością. 73). Tego rodzaju ekstremalnie trudna sytuacja wywołuje u ociemniałego bardzo złożone reakcje. doznaje niezaspokojonego głodu serca wskutek braku szans na założenie rodziny. H. Żemis. 2. 3. a mianowicie: okres szoku.

Uraz psychiczny określa się zwykle jako pewnego rodzaju stresor. Szuka winnych. po której nie przedstawia już żadnej wartości. Dochodzi często do wniosku. w którym ociemniały ocenia całą przyszłość bardzo pesymistycznie.(zaburzeń reaktywnych). że życie straciło dla niego swój sens i dlatego nierzadkim zjawiskiem w tym okresie jest zamiar popełnienia samobójstwa. że poniósł wielką stratę. ogarnia ich bezgraniczny strach i lęk. co stracił na skutek ślepoty. mylnej diagnozy czy niedostatecznej opieki. która obok stresu prowadzi także do zaburzeń reaktywnych (por. wpadają po prostu w szał. Nie znajduje również żadnych wartości. w zahamowaniu mechanizmów samokontroli i samoobrony. dla których miałby żyć.2. s. 113). L. procesami pobudzania i hamowania. w przetrwaniu tej fazy (psychoterapia podtrzymująca) jest niezbędna i konieczna. a cała psychika staje się jak gdyby sparaliżowana. a więc pełnych żalu. Obwinia lekarzy w przypadku' nieudanej operacji. Jest to okres głębokiej depresji. Napawa go to rozpaczą. Powstaje on pod wpływem ujem4 nych silnych bodźców sytuacyjnych albo wielokrotnie działających bodź-s-ców ujemnych niekoniecznie zbyt silnych. że wszystko jest dla niego stracone. Stan taki utrzymuje się u nowo ociemniałych bardzo długo i trudno go usiyląć. krzyku. : W przypadku nagłej utraty są to ekstremalnie silne bodźce(prze-i życia). beznadziejność i nieprzydatność nawet do najprostszych prac. Jest on wzmacniany i utrwalany codziennymi sytuacjami pełnymi ograniczeń i trudności . swego nieszczęścia. Jedni całą rozpacz.1. Nagła utrata wzroku i jej przeżycia stanowiące rodzaj urazu psychicznego prowadzą często do reakcji i stanów nerwicowych . rozpaczy itd. Mają one zazwyczaj charakter reakcji bardzo silnych o znaku ujemnym. które może przybrać różne formy. Nie pozostaje to bez wpływu na zachowanie się ociemniałych. Na każdym kroku odczuwa uzależnienie. powodując zachwianie równowagi między. agresji słownej. Wydaje mu się. (zupełnie nowe sytuacje stresowe). Okres depresji Po silnym szoku psychicznym następuje okres pozornego uspokojenia. Dlatego w'tym okresie po-ihoc innych osób.oraz wywołując silne reakcje emocjonalne o Walencji ujemnej. Psychologia 177 człowiek pozbawiony zdolności widzenia. w jakich nagle znalazł się 12 T. Stan ten ulega . Paryzek. iń. 2. jeśli sam był winien swego kalectwa. gdyż ma on charakter odruchu warunkowego. długotrwałych rozmyślań i zupełnej bezczynności. przygnębieniem i żalem za tym wszystkim. Inni natomiast zamykają się w sobie i przeżywają swoje nieszczęście w samotności. które niejednokrotnie przekraczają możliwości adaptacyjne układu nerwowego. tragizm i żal wyrażają na zewnątrz w postaci płaczu. trudną do zniesienia. a zwłaszcza psychologa. Ten początkowy okres charakteryzuje się także dezorganizacją reakcji emocjonalnych. trudną emocjonalnie. jeśli wzrok stracił w jego mniemaniu z ich powodu. Przejawia się to m. nie może darować sobie swej lekkomyślności. Uważa. Czasami dochodzi nawet do zahamowania pewnych procesów korowych (wyższych czynności nerwowych). obwinia zakład pracy czy współpracowników. a więc jako szczególnie trudną sytuację. Majewski. 1971.

Stopniowo przekonuje się on. realizować konkretne cele życiowe. ale pozostał człowiekiem z pełnym prawem do walki o własne szczęście i realizacji własnych celów życiowych. gdyż są stale wzmacniane i pogłębiane pogarszającym się stanem wzroku i trudniejszą sytuacją życiową. Nie wiedząc. s. Aktywizacja i włączaniu się w nurt życia najbliższego otoczenia zaczyna pomału wypierać stan depresji i pesymistyczną wizję przyszłości. że po przełamaniu przez ociemniałych wewnętrznych oporów.strat zachował on pewne zdolności i umiejętności oraz w związku z tym przedstawia pewną wartość . postęp w tym zakresie jest bardzo wyraźny i następuje dość szybko. że jego badania wskazują na to. Reakcje na stopniową utratę wzroku Często okres utraty wzroku trwa całymi miesiącami czy nawet latami. Cholden (1958. "Co więcej . W tym okresie szczególnie potrzebna jest pomoc ociemniałemu w odnalezieniu perspektyw życiowych. gdyż ^zanik zdolności widzenia następuje powoli i stopniowo. Ta niepewność wywołuje u niego uczucie stałego niepokoju. jakie występują w początko178 wym okresie psychicznej adaptacji. s. po którym następuje gotowość pewnego działania i wstąpienia na drogę rehabilitacji. hamują często likwidację depresji. 2. 2.3.2. potwierdzających wielkość doznanych strat i ograniczeń. Bywają także przypadki. Powrót do pełnej równowagi psychicznej i pełnej aktywności jest r^a. dążyć do stabilizacji swego życia. Przy takim stanie rzeczy tracący wzrok żyje w ciągłej niepewności i przewijającej się nadziei na uratowanie czy zahamowanie tego procesu. czy i kiedy nastąpi całkowita ślepota. nawet z cofaniem się. L. Rusalem (1962. Ten niepokój i niepewność sprawia mu wiele cierpień i hamuje jego aktywność. pewnymi skokami. Opóźnia to na ogół przystąpienie ich do pracy nad przystosowaniem się do nowych. podobnie jak u nagle ociemniałych stany. Pociąga to za sobą stopniowe wycofywanie się z życia społecznego. czyli ponownego przygotowania się do życia i pracy. względnie reakcje nerwicowe trudne do Usunięcia. a czasem nawet ją pogłębiają. Postęp w tym zakresie odbywa się jednak powoli. Uważa ponadto. zmieniających się warunków .mowym.przedłużający się niepokój może spowodować poważne zaburzenia psychiczne i trudności w współżyciu z innymi ludźmi". że wprawdzie stracił wzrok. ogół procesem trudnym i długotrwałym. Trudności i nikłe rezultaty. 61) . Prawie wszyscy tracący wzrok usilnie bronią się przed ślepotą i uznaniem siebie za niewidomych. że jest możliwe przyspieszenie przejścia przez ten okres w drodze rozsądnego włączania nowo ociemniałego w różne czynności i wyznaczania mu zadań.jest momentem przeło-. W wyniku przeciążenia komórek nerwowych permanentną nie--. 81) pisze. trudno mu1podjąć decyzję W sprawie planów i zamierzeń na przyszłość.pisze . że okres depresji musi koniecznie poprzedzać okres przystąpienia do rehabilitacji.H. właściwej ocenie swoich możliwości i pobudzeniu do pewnej aktywności.1. że oprócz doznanych ograniczeń i . Okres stopniowej adaptacji Uświadomienie sobie 'przez ociemniałego.pewnością i niepokojem następują.stopniowemu nasilaniu w miarę uświadamiania sobie nowych dowodów.

W przypadku ociemniałych ślepota burzy już ukształtowaną osobowość. Istotną sprawą jest też fakt. pomimo że zarówno niewidomi od urodzenia. Ci. rodzinne. 3.. J. pociąga za sobą również rozległe i różnorodne trwałe skutki. Fakt ten przeżywają oni bardzo silnie. Utrata podstawowej funkcji poznania rzeczywistości Jak już podkreślono w rozdz.na rozwój poszczególnych procesów.nie reagują na bodźce wizualne i to stwarza im określone trudności.osoby stopniowo tracące wzrok mogą przestawić się i przystosować do nowych warunków. przeżywają ją na ogół mocno". Jednak w przypadku ślepoty od urodzenia miała ona decydujący.. Występują one w formie pewnych ograniczeń i trwałych strat. hamuje jej funkcjonowanie i stwarza konieczność adaptacji psychicznej do zupełnie nowej sytuacji. Najlepiej przekonuje się o tym ten. cech osobowości itd. że ociemniały nagle lub na przestrzeni określonego czasu traci podstawowe źródło informacji. s. Tutaj należy jednak podkreślić fakt.życiowych. Momentem przełomowym w ich życiu jest konieczność zrezygnowania z pracy zawodowej czy nauki na skutek poważnych ubytków wzrokowych. znaczenie wzroku w życiu człowieka jest bardzo duże. 1. Wreszcie na skutek utraty wzroku człowiek traci poczucie bezpieczeństwa. Ślepota ze swoimi konsekwencjami wkracza również w życie osobiste. u których uczucia estetyczne były szczególnie rozwinięte i estetyka w życiu widzącym odgrywała znaczną rolę. powodując pewne zahamowania. traci więc podstawowe źródło wiedzy o świecie. opóźnienia czy ograniczenia.1. 3. że: "Nie wszyscy ociemniali v/ równym stopniu odczuwają tę szczególną stratę. jak też osobowości. a dotyczą one nie tylko sery poznania. Carrol (1961. jak też ociemniali nie widzą . Przy rozpoczęciu rehabilitacji w odpowiednim czasie . albowiem ma ograniczone możliwości poznawania jej dynamicznych cech-zmian. kto go traci. bo zgasło dla niego światło i stracił możliwość spostrzegania barw. Świat stał się dla ociemniałego bezbarwny. które mają swoją genezę we 'wrażeniach wzrokowych.1. Z tym łączy się całe zagadnienie przeżyć estetycznych. Skutki utraty wzroku Utrata wzroku obok silnych i tragicznych przeżyć występujących szczególnie intensywnie w pierwszym okresie. że człowiek traci podstawową funkcję poznania rzeczywistości. w której wzrok ma dominujące znaczenie. zanim nastąpi całkowity zanik zdolności widzenia. Dominującą jej cechą jest teraz kształt. zwłaszcza działalności praktycznej. ruchu itd. że traci również wzrokową orientację przestrzenną tak istotną dla samodzielnego poruszania się i działalności praktycznej. lecz także działania. którym podlega. Mówiąc o skutkach utraty wzroku przede wszystkim trzeba podkreślić. T. jakim jest kanał wzrokowy. 'albowiem przyjmują go jako oficjalne uznanie za niewidomych i wykluczenie z grona ludzi widzących. społeczne i zawodowe ociemniałego. Skutki utraty wzroku w ciągu życia trzeba oceniać inaczej niż skutki ślepoty od urodzenia. przez który przepływa zdecydowanie najwięcej bodźców pochodzących z otoczenia. 57) pisze w tej sprawie. ą właściwie "czarny". albowiem skutki braku wzroku zostały obszernie przedstawione w rozdziale: "Psychologia dziecka niewidomego". negatywny wpływ na rozwój psychiczny i społeczny dziecka . Szczegółowo nie potrzeba tej sprawy przedstawiać. co jest atrybutem wzroku. Ponadto rzeczywistość staje się dla niego bardziej statyczna. I pod tym względem znajdują się oni w podobnej sytuacji. albowiem utracił możliwość orientowania się w ewentualnie grożącym mu niebezpieczeństwie .

3. J. W miarę rehabilitacji ociemniały zaczyna dostrzegać wartość pozostałych analizatorów w jego życiu i pracy oraz wykorzystywać je jako* źródło informacji o otaczającej rzeczywistości. wartości nionet. Trudności w wykonywaniu podstawowych ruchów i czynności na skutek rozbicia mechanizmu koordynacji wzrokowo-ruchowej rzutują właściwie na całą dalszą działalność praktyczną ociemniałego. Podobnie ludzie widzący mają przede wszystkim zaufanie do wrażeń wzrokowych. nie jest to bowiem tylko utrata jednego ze zmysłów. Nagle zaczyna dostrzegać wiele bodźców. źródła. Człowiek traci wówczas orientację nie radząc sobie z naporem licznych bodźców. 1961.analizatory nie działają oddzielnie. gdyż wypada z nich jedno z zasadniczych ogniw analizator wzrokowy. . U osób tracących wzrok na przestrzeni pewnego okresu ta transformacja następuje stopniowo w miarę wyłączania się analizatora wzroko-wego z procesu poznania. czyli następuje przedstawienie i ukształtowanie nowych układów strukturalnych bez udziału wzroku (M. Coraz częściej zaczyna znajdować się w sytuacjach zagrożenia. Następstwem tego jest dezorganizacja i osłabienie ich funkcjonowania. Początkowy chaos w odbiorze wrażeń ulega jednak w miarę czasu uporządkowaniu. Jak już stwierdzono przy omawianiu zagadnienia kompensacji . s. czy dotyk go nie myli. s. miały one dla niego zupełnie inne znaczenie i inną wartość. Najbardziej odczuwalne jest to przy wykonywaniu czynności życia codziennego. W poprzednich układach. z którymi nie .2. że w wyniku utraty wzroku człowiek traci nagle lub na przestrzeni pewnego okresu wiele umiejętności praktycznych.. "Wraz z utratą wzroku pojawia się też nieufność do pozostałych • zmysłów" (T. przy współudziale wzroku.które opanował w trakcie nieraz długotrwałej nauki i adaptacji do życia i pracy w warunkach pełnosprawnego wzroku.może sobie poradzić. Tutaj należy natomiast podkreślić fakt. które stanowią dość obszerną dziedzinę i świadczą o . przy dotykowym ustalaniu np. Grzegorzewska. Carroll. które dotychczas uchodziły jego uwagi. sprawdza ponadto wzrokowo. Na skutek tego współdziałania kształtują się w korze mózgowej dynamiczne układy strukturalne. 1964. Przy nagłej utraćcie wzroku następuje po prostu chaos w odbiorze wrażeń. głównie słuchowych. To samo. Jest to automatyczna wzrokowa kontrola innych. działają kompleksowo. ale ściśle ze sobą współdziałają. chcąc się przekonać. W wyniku utraty wzroku następuje rozbicie tych układów. Skutki utraty wzroku w działalności praktycznej Zagadnienie konsekwencji braku wzroku dla działalności praktycznej zostało szeroko omówione w rozdziale poświęconym dzieciom niewidomym i to odnogi się w znacznej mierze także do ludzi ociemnia18t łych. W układach tych każdy z analizatorów ma swoją pozycję i swoje zadania. w skład których wchodzą mechanizmy odbioru wrażeń z poszczególnych analizatorów. 18). W wyniku utraty wzroku ulega rozbiciu cały mechanizm poznania zmysłowego. analizatorów.pochodzącym'z zewnątrz. 180 Z punktu widzenia percepcji jest to jednak sprawa bardziej złożona. co to jest i skąd pochodzi. że żaden z nich czy nawet cały ich zespół nie potrafi w pełni zastąpić mu wzroku w jego życiu. Ociemniały przekonuje się bowiem. 52). które nie od razu potrafi zidentyfikować i wykorzystać jako źródła informacji. Człowiek słysząc pewien głos czy dźwięk natychmiast odwraca głowę i oczy w stronę ich.

człowiek nowo ociemniały w pierwszym momencie nie potrafi 'samodzielnie chodzić. mają trudności w opanowywaniu nowych umiejętności praktycznych. Szczególnie odczuwalne konsekwencje utraty wzroku zaznaczają się w poruszaniu się. Utrata wzroku bardzo wyraźnie zaznacza swoje piętno na osobowości człowieka powodując rozbicie jej integralności.też czynności typu gospodarczego związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. przekonania. Utrata i ograniczenia możliwości wykonywania tych czynności dotyczą zarówno czynności samoobsługowych. zdolności. zwłaszcza gdy bacuje ona na umiejętnościach praktycznych. s. 182 3. 1961. s. Osobowość wyraża się w aktywnej postawie wobec otoczenia . charakter) o określonej strukturze. 204 . będące motywami i pobudkami działania^ Nieraz zanik ten jest tak duży. które można też uznać za . Trudności i ograniczenia w wykonywaniu ruchów i czynności wpływają także na działalność zawodową ociemniałego. na spacer. Psychologowie zazwyczaj określają osobowość jako zorganizowaną całość cech psychicznych (postawy. do znajomych itp. B. Zostaje on po prostu "przybity do miejsca" i pozbawiony możliwości realizacji naturalnej skłonności do ruchu. 'Ogólne osłabienie aktywności u ociemniałych wypływa także stąd. Na ogół . s. szczególnie ważnych dla każdego człowieka. Kształtuje się ona i rozwija w wyniku przystosowania się jednostki do otoczenia w trakcie jej rozwoju psychicznego oraz określa jej przystosowanie do warunków i sytuacji życiowych (T.w działaniu. również osoby. Przyczyną trudności w poruszaniu się u ociemniałych jest brak wzrokowej orientacji w przestrzeni. Człowiek. Wright. Wielu ociemniałych traci -po prostu dotychczasowe swoje kwalifikacje zawodowe. Powoduje to uzależnienie ociemniałego w codziennych podstawowych sytuacjach życiowych. będącą przyczyną różnic w reakcjach i zachowaniu się poszczególnych jednostek wobec takich samych zjawisk i sytuacji. Trudności i ograniczenia w poruszaniu się nie pozwalają ludziom ociemniałym na~ samodzielne pójście do pracy. Dezintegracja osobowości Jednym z ciężkich ciosów. 200-201. s.samodzielności. Czynnikiem hamującym inicjatywę ociemniałego w kierunku samodzielnego chodzenia bywa bardzo często początkowy lęk przed niebezpiecznymi sytuacjami wywołany brakiem wzrokowej orientacji przestrzennej. . Nowacki. A. jak. nie mówiąc już o innych formach poruszania. Mówiąc o działalności praktycznej trzeba także podkreślić. Tyborowska. jest dezintegracja jego osobowości.3. 1965. 1964. K. do kawiarni. Hilgard. który utracił wzrok. że doprowadza do całkowitej obojętności wobec wydarzeń i zjawisk wymagających czynnego zaangażowania. osłabienie jej . że podobnie jak dzieci niewidome. 667. po zakupy.205).pewną formę działalności praktycznej lub jej istotny składnik. 233). Dalszymi konsekwencjami tego ograniczenia jest zmiana dotychczasowego ruchliwego trybu życia na bardziej spokojny i siedzący. jakie spadają na psychikę człowieka. który utracił wzrok. Niektórzy do cech osobowości włączają także lub podkreślają znaczenie właściwości fizycznych (E. temperament. które wywołują określone zainteresowania. jak bieganie czy skakanie. które w późniejszym okresie swego życia utraciły wzrok. do teatru. 1967. musi właściwie uczyć się chodzenia od nowa. że są oni całkowicie pozbawieni wrażeń wzrokowych.

gdyż wypada z niego jedna z podstawowych funkcji .) stwierdza. .3. a więc regulujący postępowanie człowieka. W wyniku tego człowiek ociemniały staje się inny niż wszyscy inni przeciętni ludzie.to co mi się należy od innych.jak określa autor . 158) . ze: "wieiJKosc reaKCji psycnologicznej musi być wiązana nie tyle ze stopniem inwalidztwa fizycznego. a także warunkujący ocenę własnych możliwości (samoocenę). Nastąpiła więc utrata fizycznej integracji. Na obraz ten składają się więc zarówno elementy fizyczne (somatyczne). własny obraz swego ciała. Jak podaje B. -własne postawy i potrzeby. Wzrok i proces widzenia jest właśnie jedną z funkcji organizmu. Ogólnie trzeba powiedzieć. Obraz własnej osoby ."ja fizyczne". jak: . s. W szczególny sposób podkreśla on naruszenie struktury . Stwierdza to bardzo dobitnie na podstawie swych badań R. ile z tym.własna pozycja wśród innych ludzi.znaczenie dla kształtowania się stosunków z otoczeniem. • Podobnie J. Można więc przyjąć. jakim jest inwalidztwo. posiadającą określone narządy i wykonującą określone funkcje właściwe istotom żywym. z którą nie mogą się pogodzić i która warunkuje powstawanie określonych postaw. . że organizm stanowi także pewną fizyczną całość o określonych kształtach.każdy człowiek "zżył się" ze swoim składnikiem somatycznym oraz posiada własne wyobrażenie.jest to "zorganizowany system nastawień skupionych wokół pojęcia »własnego ja» występujących w formie nie zwerbalizowanych przeświadczeń na swój temat i sądów • o samym sobie". w jakim stopniu dany rodzaj inwalidztwa dotknął obszarów ważnych ze względu na poczucie własnej wartości". jak też psychiczne. s. czego nie da się ukryć przed otoczeniem. Wright (1965. 35 i 36).aktywności i dynamiki w działaniu oraz utratę przystosowania do dotychczasowych sytuacji życiowych i warunków środowiskowych. podkreśla. t\.. wychodząc z założenia. s. s. że organizm ludzki wprawdzie stanowi jedność psychofizyczną. Na strukturę obrazu własnej osoby składają się takie komponenty. A.oczekiwania . cały system wiedzy o samym sobie i stosunkach z otoczeniem oraz wytworzony wokół niej system nastawień i oczekiwań ulega po prostu rozpadowi i zachodzi konieczność zbudowania go od nowa. upośledzonym na ciele. Rey183 KOWSKI u»(i. ale można wyraźnie wyodrębnić w nim składniki somatyczne .1. Na skutek utraty wzroku ten obraz ulega zmianie. Problem "inności" jest dla wielu ociemniałych zasadniczą sprawą życiową. że trwały stres związany z inwalidztwem oddziałuje na "elementy struktury osobowości" i że konsekwencje tego oddziaływania mogą być "różnorodne i rozległe". Kto przed utratą wzroku więcej cenił walory swego ciała.własne umiejętności i zdolności. zwłaszcza społecznych.własny wygląd i fizyczne właściwości. Utrata fizycznej integracji Na wstępie trzeba podkreślić. 3. 9) pisząc: "zaburzenie w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego wywierają istotny wpływ na osobowość człowieka". Organizm człowieka staje się niewidzący. że w wyniku utraty wzroku obraz własnej osoby ulega poważnemu uszkodzeniu. J. Ossowski (1979. a sam człowiek inwalidą.obrazu własnej osoby" stanowiącego mechanizm regulacyjny mający bardzo istotne . żg osobowość stanowi centralny system regulacji i integracji czynności człowieka. . . Reykowski (1971.widzenie. Mówiąc o reakcji na trwały stres.

brak wiary we własne siły). obraz samego siebie i jego postawa wobec otoczenia fizycznego są silnie zaburzone. Carroll {1961. iNa tle tycn zmian wyłaniają się nowepotrzeby i zmienia się cała sytuacja życiowa ociemniałego. utraty wzroku obiektywna wartość człowieka na pewnych odcinkach życia ulega obniżeniu". Owocem tego są często długotrwałe rozmyślania nad własnym losem. Codzienne życie ociemniałego obfituje w liczne sytuacje. oczy są najmniejszą cząstką. obraz własnej osoby warunkuje także ocenę-własnych możliwości.dla tego fizyczna dezintegracja jest bardziej gorzkim i przykrym przeżyciem. ulegają zmianie cele i plany życiowe. ograniczony i uzależniony od innych. jeśli nie całkowicie zmienione". 36) podkreśla. albowiem przywiązują one więcej wagi do własnych walorów somatycznych. Na skutek wymienionych zmian ociemniały zostaje ograniczony w działaniu.2. rodzinnego. 67) pisze. dzięki którym może w znacznym stopniu odzyskać utraconą wartość osobistą. 51 i 52) pisze: "Jednostka. społecznego i zawodowego. Ogólnie można więc powiedzieć. że: "Uszkodzenie ciała często pociąga za'Sobą w różnym stopniu dezintegrację osobowości". ulegają zmianie jego postawy wobec siebie. który dotychczas był dostosowany do życia osobistego. ludzi widzących. s. w istocie staje się inną osobą od tej. traci on wiele z nabytych umiejętności. A. 3. T. członków rodziny. zwłaszcza w pierwszym okresie po utracie wzroku. Utrata psychicznej integracji W wyniku utraty wzroku ulega rozbiciu wewnętrzna organizacja i struktura osobowości. Głównie psychika człowieka podlega zmianie. I tak w poważnym stopniu zostają ograniczone niektóre zdolności ociemniałego. a także reguluje jego zachowanie. apatię. wypływa stąd. To przesadne nieraz niedocenianie własnej wartości. wyznacza cele i zadania życiowe. obraz swego ciała. która stała się inwalidą. która zostaje uszkodzona. że człowiek. Cholden (1958. Ogólnie trzeba powiedzieć. s. nagle staje się bezradny i zagubiony wobec nowych warunków i sytuacji zaistniałych w wyniku utraty zdolności widzenia. Te zmiany w wewnętrznej strukturze osobowości. Silniej zazwyczaj sprawa ta występuje u kobiet niż u mężczyzn. aspiracje itd. co znajduje swój wyraz zazwyczaj w zaniżonej ocenie (kompleks niższości. jaką była poprzednio. Jego aspiracje. W przypadku ślepoty. że: "Na skutek. Ociemniały przekonuje się o tym w codziennym doświadczeniu.3. Każdy człowiek wytworzył sobie obraz własnych możliwości w zależności od posiadanych zdolności. To daje mu poczucie własnej wartości. w których jest i czuje się bezradny. Jak już podkreślono. W wyniku tego zamyka się w sobie oraz skierowuje swoją uwagę na własne życie wewnętrzne i własne problemy (introwersja). Hulek (1961. które dotyczą właściwie wszystkich komponentów "obrazu własnej osoby". ponieważ wiele z cech ulega większym lub mniejszym zmianom. L. nabytych umiejętności. J. które pogłębiają depresję i. że utrata wzroku powoduje równocześnie znaczne ograniczenie osobistej niezależności. s. a nawet często 184 następuje utrata sensu życia. stosunki interpersonalne. osobistego doświadczenia itd. Moment uświadomienia sobie obniżenia własnej wartości powoduje nieraz utratę realnej oceny swych możliwości. a w wielu przypadkach pozbawiony możliwości aktywnego oddziaływania na otoczenie. że człowiek ociemniały nie zna możliwości rehabilitacyjnych. że utrata wzroku w poważnym stopniu burzy . powodują również to.

34) pisze w tej sprawie: "Sytuacja rodzinna ociemniałych często komplikuje się wskutek utraty przez nich wzroku [• •. jaką jest rodzina. a także. Żyje on w okreś4 lonym środowisku społecznym. 3. W związku z tym jego wartość i pozycja w rodzinie ulega znacznemu obniżeniu.8. Utrata wzroku i jej liczne skutki w dziedzinie poznania i działania w znacznym stopniu ograniczają człowieka w wypełnianiu jego roli w rodzinie'-^.4. '3. parano-idalnych.] Nie stwierdziłam. Człowiek. Tak więc każda jednostka w zależności od pełnionej roli . rozwój trwałych zaburzeń osobowości wyrażających się w tendencjach i reakcjach charakterystycznych dla osobowości astenicznych. Rola społeczna określa nie tylko zachowanie się jednostki w grupie. Bierze on też udział we wszystkich przejawach życia społecznego środowiska. Skutki utraty wzroku w życiu społecznym Z psychicznego punktu widzenia duże znaczenie mają także skutki •> utraty wzroku w życiu społecznym. których wypełnianie oczekiwane jest przez członków: grupy. . każdy z jej członków ma swoją pozycję i spełnia określoną rolę. 18& W przypadku niepodjęcia we właściwym czasie odpowiednich działań psychoterapeutycznych (rehabilitacji psychicznej) może nastąpić. Utrata wzroku wywiera także negatywny wpływ na społeczną stronę życia człowieka. wykonywaniem wielu czynności. III. Zazwyczaj pozbawia się wówczas ociemniałego także i dzieci. jestj. matki.jego obowiązków rodzinnych. albo też postawę pseudopozytywną wyrażającą się w przesadnym opiekowaniu się nim ustawicznym ubolewaniu nad jego losem.4. Utrata pozycji w rodzinie W najmniejszej komórce społecznej. jak już podkreślono. Z tego też powodu reakcje. jak również przyczynia się on do ich pomnażania. cykibtymicznych. s. .] Natomiast spotykamy przykłady opuszczenia ociemniałego małżonka przez widzącą żonę lub porzucenie ociemniałej żony przez widzącego męża. co stanowi jeden z zasadniczych problemów w rehabilitacji psychicznej ociemniałych. zwłaszcza emocjonalne. Fakt ten bardzo często wpływa na stosunek pozostałych członków rodziny do ociemniałego.ukształtowaną już osobowość człowieka i jego przystosowanie do życia oraz dotyka niemal wszystkich komponentów obrazu własnej osoby. są tak silne i długotrwałe. związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.' które mógłby sam wykonywać. dziecka . a także załatwianiem wielu spraw dla rodziny poza domem. co się często zdarza. którzy przyjmują wobec niego albo postawę negatywną. na które on sam i które również na niego oddziałuje. wychowaniem dzieci. Z. oświatowych i socjalnych. aby rodzice pozostawili ociemniałego syna lub córkę samym sobie. Korzysta on z wszystkich dóbr kulturalnych.1. nie tylko istotą psychofizyczną.ma określone zadanie i obowiązki. w którym żyje i pracuje. a zwłaszcza w wykonywaniu wielu czynności życia codziennego. Sękowska (1965. schizoidalnych itd. lecz także jej oczekiwania w stosunku do jednostki. lecz także społeczną. podobnie jak to zostało omówione w rozdz. chociaż często błądzą oni w metodach wychowaw186 czych i w osobistym stosunku do dziecka [.ojca. odchodzących wraz z nim". .

Samotność jest dla wielu ociemniałych źródłem tragicznych przeżyć. przedstawiający niższą wartość społeczną. np. którzy utracili wzrok. do którego przynależeli od najmłodszych lat. zrywając dotychczasowe koń. Wiąże się to z faktem. Jak jednak wykazuje doświadczenie. Brak wzroku daje się również Odczuć w bezpośrednich kontaktach z ludźmi. którzy nie potrafią współpracować z ludźmi pozbawionymi zdolności widzenia oraz nie znajdują zrozumienia dla ich inicjatyw i . nie jest pewien. Słowa są bowiem tylko jednym z elementów mowy. że ociemniali nieustannie głęboko przeżywają swoje tragiczne kalectwo i nie są zdolni do jakichkolwiek kontaktów towarzyskich. Dla słuchającego mają znaczenie nie tylko słowa. istnieje bardzo wiele. Dlatego ociemniali często nie czują się swobodnie w gronie ludzi widzących.• takty. właściwie cała mimika mówiącego. ale całkowicie nie pozbawia ociemniałych możliwości pracy w różnych organizacjach.2. Stopień zażyłości w stosunku do człowieka. który traci wzrok. wyłączeni ze środowiska. Zdają oni sobie sprawę z tragicznych skutków ślepoty. Stopniowo jednak odsuwają się od niego. Nie widzi on reakcji swego rozmówcy. Utrata wzroku wpraw-. Niemałą rolę w izolowaniu się ludzi widzących od ociemniałych odgrywa lęk przed utratą wzroku. że nie potrafią oni często nawiązać kontaktu z ociemniałymi . Zdarzają się też <s 187 przypadki. niewielu z nich zachowało aktywność w tym zakresie sprzed utraty wzroku. podczas rozmowy. Ograniczenie kontaktów ze środowiskiem pozarodzinnym Człowiek posiada przyjaciół. ludzie pozbawieni zdolności widzenia są jakby poza nawiasem społeczeństwa. Na ogół obserwuje się stopniowe ich wycofywanie się z czynnego życia społecznego. Wypływa to oczywiście z niewiedzy i nieznajomości życiowych możliwości ludzi. W oczach większości widzących. Dla osoby pozbawionej wzroku są' one niestety niedostrzegalne. politycznym czy narodowym.3. Takich sytuacji. uczestniczenia w różnych imprezach o charakterze społecznym.dzie utrudnia i ogranicza.mówiącym jest ociemniały. dzięki czemu jego życie nabiera nowych wartości i daje zadowolenie. czy go uważnie słucha l czy stoi do niego odwrócony twarzą. wyizolowani z niego. W wyniku tego pozostają oni sami. które dla mówiącego mogą mieć znaczenie. Wielu błędnie mniema. ulega na ogół stopniowej zmianie. Podobna sytuacja istnieje. lecz także wyraz twarzy. a pomoc udzielona jest nie zawsze we właściwej formie. Stąd ociemniali otrzymują od widzących jedynie litość. że słuchający znienacka odchodzi bez uprzedzenia ociemniałego.4. Nie bez winy są tutaj widzący. Wycofywanie się z czynnego życia społecznego Człowiek jako istota społeczna stara się uczestniczyć we wszystkich przejawach życia społecznego swego środowiska.3. Niewłaściwa postawa widzących w stosunku do ludzi ociemniałych prowadzi tych ostatnich do izolacji i unikania kontaktów z widzącymi. postawa. Te dodatkowe elementy dodają dopiero pełnego znaczenia wymawianym słowom. który w dalszym ciągu mówi do niego. gdzie stosunki przyjacielskie sprzed utraty wzroku pozostają niezmienione. gesty. ubolewanie. z którymi nieraz łączą go serdeczne więzy. Rzadko spotyka się przypadki. 3. gdy. dlatego nie chcą zetknąć się z nią bezpośrednio. kolegów i znajomych.nie potrafią z nimi rozmawiać.4. W początkowym okresie wszyscy znajomi i przyjaciele starają się przyjść ociem•niałemu z jak najdalej idącą pomocą i otaczają go serdeczną opieką.

przedsięwzięć. że ociemniały wraz z utratą wzroku traci równocześnie umiejętność pisania i czytania pisma płaskiego. itd. Ślepota jest więc kalectwem. Ograniczenie życia kulturalno-oświatowego i sportowoturystycznego Utrata wzroku powoduje także poważne ograniczenia w korzystaniu z dóbr kulturalnych i oświatowych oraz ogranicza udział ociemniałego w różnych zajęciach rozrywkowych i sportowo-turystycznych.4. Zostawia również swoich współtowarzyszy pracy. ogłoszeń. 25). szkiców. 3. które powoduje stratę anonimowości. czytanie książek^ zwiedzanie muzeów. znużenie czy rozdrażnienie. którą dostrzega się dopiero przy bliższym kontakcie z inwalidą słuchu. 1971a. Dla przykładu można wymienić oglądanie telewizji. książek. jak ciemnych okularów.' możliwość regeneracji sił psychicznych i fizycznych. W konsekwencji pociąga -to za sobą pozbawienie możliwości czytania prasy. powoduje często nadmierne zmęczenie. niejednokrotnie stanowi on dla nich przedmiot zainteresowania. Na ograniczenie korzystania z różnych zajęć kulturalno-oświatowych ma także pewien wpływ utrata anonimowości ociemniałego. s. Sprowadzają się one do niemożliwości odczytywania reklam. Dotyczy to zwłaszcza środowisk małych {małych miasteczek i wiosek). Jiyeh imprezach kulturalnych. Utrata możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu W wyniku utraty wzroku człowiek zazwyczaj zostaje pozbawiony możliwości dalszego wykonywania dotychczasowego zawodu i zmuszony jest do opuszczenia swego stanowiska. Przeciwnie 'człowiek. .5. tak bardzo potrzeb--hych ociemniałemu do pokonywania codziennych trudności. filmów. Ludzie widzący łatwo go dostrzegają. Nie. Utracił pracę. . oświatowych i innych organizowanych •wspólnie z widzącymi (T. prowadzenia korespondencji prywatnej. wypełniania druków. turystykę (wycieczki) itd. Jak silna jest tendencja człowieka do anonimowości . Człowiek ociemniały zostaje więc w znacznym stopniu pozbawiony możliwości czynnego odpoczynku w formie korzystania z różnych rozrywek kulturalno-oświatowych czy sportowo-turystycznych. Majewski. łowienie ryb.. z którymi zżył się. Niemożliwość .4. Zostaje nagle pozbawiony pracy. uprawianie niektórych dyscyplin sportowych. znaków informacyjnych. Nie pociąga tego za sobą np. że mają . nie pozwalając ociemniałemu na poruszanie się i przebywanie w swoim środowisku niezauważonym.one dużą wartość relaksującą powodującą odprężenie psychiczne i fizyczne. głuchota. że ociemniali niechętnie używają wszelkich znaków informujących otoczenie o ich kalectwie.4. rysunków. którą nieraz przez bardzo wiele lat z wielkim zainteresowaniem i zamiłowaniem wykonywał. in.ukrywania swego kalectwa i zachowania swej anonimowości jest także czynnikiem hamującym udział ociemniałych w róż-. udział w grach towarzyskich. Mówiąc o życiu kulturalno-oświatowym trzeba podkreślić również fakt. na tym. który stracił wzrok. opasek na rękę.188 Przeciętny człowiek jest kimś anonimowym w tłumie ludzi chodzących po ulicach. wykresów. Waga tego typu strat i ograniczeń polega m. Pozbawienie ociemniałego możliwości czytania i pisania ma zresztą dużo szersze skutki. białych lasek itp. staje się nagle kimś wyróżniającym się i zwracającym na siebie uwagę. i służbowej. która dawała mu zadowolenie. robienia notatek itd. jeżdżących w autobusach i tramwajach.świadczy najlepiej fakt. .3.

Spotkać można wśród widzących pogląd. Podobnie przedstawia się sprawa pewnych schorzeń somatycznych czy trwałych kalectw. Nie ulega wątpliwości. Na ogół po okresie rehabilitacji przechodzi do pracy stojącej hierarchicznie niżej i całkowicie nie odpowiadającej jego zainteresowaniom. . Pogorszenie sytuacji materialnej Utrata wzroku pociąga za sobą z reguły pogorszenie sytuacji materialnej. Tak samo brak rehabilitacji.6. zapalenie czy guz mózgu. Niezależnie od zmiejszenia dochodów musi on ponosić często wiele wydatków związanych z nowymi warunkami życia. Zmniejszenie dochodów z tytułu pracy zawodowej czy przejście na rentę wpływają rzecz jasna na obniżenie 189 standardu życiowego ociemniałego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zagadnienia psychologiczne w rehabilitacji ociemniałych 4. ale np. Są one jednak procentowo nieliczne. Wystąpić one" mogą u ociemniałych na skutek dodatkowych przyczyn względnie. 4. które kwalifikują się do leczenia psychiatrycznego. że nie można bagatelizować ślepoty i jej skutków. Zadania rehabilitacji ociemniałych Przedstawione w poprzednim rozdziale straty i .4. brak wteściwej opieki natychmiast po utracie wzroku. Taki pogląd jest całkowicie niesłuszny i bezpodstawny.niewielu jest takich. jednostkami psychicznie chorymi czy umysłowo upośledzonymi. Wprawdzie ślepota. 3. a także warunki życiowe mogą w niektórych wypadkach negatywnie odbić się na zdrowiu psychicznym i fizycznym człowieka pozbawionego zdolności widzenia. w którym pobory są niższe niż dawniej otrzymywane wynagrodzenie. gdy ślepota miała bardziej ogólną przyczynę powodującą nie tylko utratę wzroku.jest on człowiekiem zdrowym psychicznie. Dezorganizacja życia psychicznego spowodowana przeżyciami związanymi z utratą wzroku ma na ogół charakter przejściowy i w wyniku rehabilitacji psychicznej daje się zazwyczaj usunąć. pozbawionym jedynie jednego z podstawowych. ogranicza człowieka na wielu odcinkach życia.''"utracił możliwości awansu i zdobywania dalszej specjalizacji w wybranym zawodzie. Zdarzają się oczywiście także przypadki trwałych śladów psychicznych. lecz nie można również zbyt pesymistycznie patrzeć na życie człowieka ociemniałego. W rzeczywistości tak nie jest. O ile nie ma innych dodatkowych powodów . że jego sytuacja życiowa jest beznadziejna. że osoby pozbawione widzenia są . niewątpliwie życiowo ważnych analizatorów. urazy itp. Ociemniały jest normalnym człowiekiem. Jak już zaznaczaliśmy . że całkowita czy nawet częściowa utrata wzroku i liczne jej skutki stawiają człowieka ociemniałego w trudnej sytuacji życiowej. albo do zawodu.1. wtedy. W przypadku przejścia na rentę inwalidzką . Całe dotychczasowe jego przystosowanie do . W nielicznych przypadkach ociemniały ma możliwość kontynuowania pracy w dotychczasowym zawodzie. jak wykazaliśmy. którzy nadal wykonują swój zawód sprzed utraty wzroku i tym samym ich wynagrodzenie nie ulega zmianie. Człowiek ociemniały przechodzi albo na rentę inwalidzką..ograniczenia spowodowane utratą wzroku mogą wywołać tragiczny obraz 'człowieka dotkniętego ślepotą oraz sprawiać wrażenie. nie jest jednak przyczyną powstania poważnych i trwałych zaburzeń psychicznych.ociemniały zostaje całkowicie pozbawiony możliwości zaspokajania naturalnej potrzeby pracy będącej bardzo istotnym czynnikiem w życiu człowieka.

Cały proces przygotowania ociemniałego do samodzielnego i niezależnego życia osobistego. Hulek (1961. "Istota rehabilitacji . 2) psychiczna adaptacja do nowych warunków i sytuacji 'bez wzroku (rehabilitacja psychiczna). 4-) opanowanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego (samoobsługa i czynności gospodarcze). rodzinnego.życia i pracy ulega rozbiciu stając się nieprzydatne w nowych warunkach -. 9) rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań życiem kulturalnym. w których jest on bezradny.jak się to określa . Dzięki rehabilitacji może on w znacznym stopniu odzyskać utraconą samodzielność i niezależność osobistą. stanów lękowych itp.i zdezorientowany. że osobie upośledzonej pod względem zdrowia przywraca się w maksymalnym stopniu zdolność do samodzielnego życia i pracy zawodowej. czyli . 5) opanowanie umiejętności czytania i pisania systemem punktowym oraz pisania na maszynie czarnodrukowej. Ponadto natychmiastowa rehabilitacja ma na celu stworzenie ociemniałym perspektyw życiowych i właściwe ukierunkowanie jego aktywności (działania). Dlatego musi ona rozpocząć się jak najszybciej. natychmiast po utracie wzroku jeszcze w czasie pobytu w szpitalu. uzależniony . a także niedopuszczenie do trwałych skutków psychicznych w formie kompleksów czy stanów lub reakcji nerwicowych. Chodzi bowiem o to. społecznego i zawodowego nazywa się rehabilita-' cją. 7) przygotowanie do korzystania z urządzeń socjalnych i kulturalnych oraz osiągnięć współczesnej cywilizacji. stając się w ten sposób wartościowym członkiem społeczeństwa. warunkach defektu wzroku. Rehabilitacja ma więc wyrównać w możliwie najwyższym stopniu straty i ograniczenia spowodowane brakiem wzroku. na które składa się: 1) doprowadzenie organizmu ociemniałego w możliwie maksymalnym stopniu do fizycznej sprawności poprzez ogólne i manualne usprawnienie motoryczne oraz podniesienie stanu zdrowotnego w przypadkach koniecznych.do "zaniedbania". Zajmują one jedną z głównych pozycji wśród ogólnych zadań rehabilitacji tej grupy osób niepełnosprawnych.pisze A.polega na tym. aby nie dopuścić do bezczynności i bezruchu prowadzącego do zahamowania dalszego rozwoju osobniczego i utraty dotychczasowego doświadczenia. 13) . W zasadzie pomimo doznanego kalec190 -p Wtwa i licznych jego skutków zachowuje on jednak możliwość adaptacji do nowych warunków i sytuacji spowodowanych uszkodzeniem wzroku. aby wartość ociemniałego jako człowieka i członka społeczeństwa w wyniku kalectwa nie uległa poważniejszemu obniżeniu. a dzięki temu włącza się tę jednostkę w czynne życie społeczne". s.' . Zagadnienia psychologiczne w procesie rehabilitacji osób ociemniałych należą do bardzo istotnych. 191 8) przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym środowiska ludzi niewidomych i widzących. 3) opanowanie umiejętności samodzielnego poruszania się. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko poprzez jak najszybszą i właściwie przeprowadzoną rehabilitację. • 6) wypracowanie' umiejętności korzystania z różnych powszechnie stosowanych pomocy technicznych kompensujących brak wzroku.

8) zachowanie się ociemniałych w sytuacjach trudnych. Z uwagi na to. w której szczególny nacisk kładzie się na elementy fizyczne. Korekcja mechanizmu poznania zmysłowego Jak już zaznaczono. gospodarczym. W związku z tym . a mianowicie: elementy fizyczne (somatyczne). Problematyka psychologiczna w rehabilitacji ociemniałych jest bardzo szeroka i złożona.. społecznym i politycznym. Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne zmierzają właściwie do maksymalnej rehabilitacji społecznej. przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia zawodowego oraz zatrudnienie w odpowiednich warunkach. współmieszkańców wioski czy miasteczka) do współpracy z ociemniałym. 7) postawa widzących wobec ociemniałych.2.w zależności od elementów. Druga faza obejmuje okres rehabilitacji zawodowej. społecznej i zawodowej. Wypadnięcie jednego z podstawowych zmysłów (analizatorów) powoduje tak głębokie zaburzenie.otaczającego świata. jak: 1) korekcja mechanizmu poznania zmysłowego.etapie rehabilitacji zawodowej i nie zawsze osiąga się nawet po jego zakończeniu w pełni zadowalające wyniki. Z reguły proces psychicznej i społecznej adaptacji kontynuowany jest na . której ce-. społeczne i zawodowe. że rehabilitacja jest procesem stosunkowo długotrwałym i wymaga pewnej kolejności w realizacji poszczególnych jej elementów powinna ona zasadniczo przebiegać w 2 fazach. w wyniku utraty wzroku ulega rozbiciu mechanizm poznania zmysłowego powodując poważne zaburzenia w percepcji . że ociemniały odczuwa je jako wielki chaos w odbiorze bodźców i nie potrafi ich wykorzystywać jako nośników określonych informacji. 4. Z tego też powodu do istotnych psychologicznych zagadnień w rehabilitacji nowo ociemniałych należy korekcja mechanizmu poznania zmysłowego przy wykorzystaniu możliwości kompensacyjnych pozostałych . 10) wprowadzanie w problematykę niewidomych . 12) przygotowanie środowiska (rodziny. lem jest integracja ociemniałego w normalne życie społeczne. Pierwsza faza obejmuje okres tzw. zakładu pracy. 2) akceptacja ślepoty i jej skutków. 11) zorientowanie się w możliwościach zawodowych ociemniałego.zapoznanie z sytuacją i osiągnięciami niewidomych w kraju i na świecie. natomiast z elementów zawodowych uwzględnia się jedynie preorientację zawodową i ogólne przygotowanie do pracy. Nie oznacza to. 6) postawa wobec widzących. 1925) postawa wobec rehabilitacji. jakie są realizowane mówi się o rehabilitacji leczniczej. 4) modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych. psychiczne. Problematyka rehabilitacyjna ociemniałych jest więc bardzo obszerna i złożona. 3) ocena własnych możliwości i postawa wobec siebie jako niewidomego. której istotę stanowi kształcenie zawodowe i zatrudnienie w'odpowiednich do stanu zdrowia i możliwości ociemniałego warunkach. Wyodrębnić możemy w niej pewne elementy. Integralną część całego procesu rehabilitacji ociemniałego stanowi także przygotowanie środowiska do przyjęcia i współpracy z inwalidą (rehabilitacja środowiska). w jakim poszczególni ociemniali tego wymagają. psychicznej. V/ trakcie rehabilitacji za-wodowej powinna być kontynuowana rehabilitacja podstawowa w takim zakresie. że w tym okresie inne elementy mają być pominięte. psychiczne i społeczne. rehabilitacji podstawowej.oświatowym. Składają się na nią takie zagadnienia.

która zmienia tak bardzo osobowość. 77) stwierdza. nieszkodliwe ich wykorzystanie. Z. Ogólnie twierdzi ona.3. Wymieniany już L. Proces korekcji. w którym nastąpiła utrata wzroku. Cholden (1957. Wymienia ona także takie czynniki. którzy np. Sposób utraty wzroku. 79) pisze. a więc dotykowych. Mówiąc o zachowaniu wyobrażeń wzrokowych u ociemniałych Z. które posiada inwalidztwo. Psychologia także często fakt niezrozumienia istoty kompensacji. ten z reguły nie osiąga większych efektów w rehabilitacji. W literaturze przedmiotu spotkać można różne stanowiska w tej kwestii. a także typ układu nerwowego. Czynnikiem hamującym jest 193 1S T. Majewski. 52) pisze. Kto nie zaakceptuje swego kalectwa i jego skutków. s. nie chcą uznać prymatu dotyku i słuchu w poznaniu otaczającego świata. słuchowych czy węchowych. jak środowisko geograficzne i społeczne. że w przypadku ślepoty. Sękowska (1965. aby mógł on przystąpić do efektywnego zrehabilitowania się. o ile zachowały się one u osoby ociemniałej. czyli kształtowanie się nowego mechanizmu poznania zmysłowego w drodze kompensacji. Wiek. jest zwykle długotrwały i wymaga intensywnych ćwiczeń. Jest to podstawowa zmiana w wewnętrznej psychicznej strukturze ociemniałego. Akceptacja ślepoty i jej skutków Wśród psychologicznych zagadnień występujących w rehabilitacji osób niepełnosprawnych akceptacja kalectwa i jego skutków uważana jest za najważniejsze. że ociemniały musi uznać ślepotę i jej skutki za realnie . który upłynął od utraty wzroku. a także właściwości psychiczne ociemniałego. tym miał bogatsze doświadczenie wizualne i jego wspomnienia wrażeń wzrokowych są bardziej żywe i dokładne. Jedni podkreślają konieczność akceptacji kalectwa jako takiego-z wszystkimi jego konsekwencjami. która musi nastąpić. Sękowska (1965. Wydaje się. że należy zaniedbywać ukształtowane przed utratą wzroku struktury wzrokowe. Przy korekcji konieczne jest także właściwe wykorzystanie ewentualnych resztek wzroku. Mówiąc o korekcji mamy na uwadze ukształtowanie nowej hierarchii zmysłów i ich roli w kompleksowym ich działaniu w percepcji otaczającego świata i tworzeniu nowych dynamicznych układów strukturalnych. że "ociemniały musi zaakceptować nowe ja" (new self). W takim przypadku istnieje konieczność ich korektury za pomocą odpowiednich szkieł oraz ćwiczeń mających na celu pełne. trzeba mówić przede wszystkim o akceptacji samego siebie (osoby) ze ślepotą. a więc także ze wszystkimi jej skutkami. Nie oznacza to jednak. a więc. s. że decydującymi czynnikami są w tym zakresie: 1. 4. s. że ma ona ograniczoną wartość (kompensacja częściowa). że stan wyobrażeń wzrokowych ociemniałych jest funkcją pierwotnej siły struktur wzrokowych i czasu. Jest to zagadnienie dalszego pielęgnowania wyobrażeń wzrokowych oraz rozwoju zdolności transpozycji intermodalnej.zmysłów. że "pozytywne możliwości kompensacyjne dostrzeżone jak najbardziej obiektywnie są właściwie punktem wyjścia adaptacji psychicznej i społecznej". 2. Często odbywa się to z dużymi oporami ze strony samych ociemniałych. Im człowiek później stracił wzrok. czyli reprodukcji wyobrażeń wzrokowych na podstawie bodźców dostępnych dla ociemniałego. Przy stopniowej utracie wzroku człowiek może świadomie i planowo gromadzić doświadczenie wizualne. inni mówią natomiast o akceptacji siebie samego jako człowieka z inwalidztwem. wykształcenie. Zaakceptowanie "nowego ja" oznacza.

które uczyniłyby ją trwałą. Powodzenie. T. 197 la. albowiem jest to sprawa poważna. ten nie jest zdolny do wielkich czynów. Naczelnym założeniem powinien być w tym przypadku fakt. Doświadczenia życiowe kształtują na ogół poglądy człowieka na wartość życia oraz jego stosunek do życia. znienawidzenie. ale czasami w próbie samobójstwa.istniejące i za cząstkę samego siebie. I to jest chyba największa wartość. s. Przeciwnie gorzkie doświadczenia i nieszczęścia wpływają na zniechęcenie. a mianowicie: "Jestem nadal istotą ludzką". a nawet wstręt do własnego istnienia. 34). że ich życie straciło swój sens i nie 194 wyobraża sobie możliwości jego kontynuowania w nowych warunkach. Kto stracił wiarę w sens własnego życia. Każdy ociemniały musi więc odnaleźć sens życia w nowych i zmienionych warunkach oraz pozytywnie ustosunkować się do niego. istotę tej akceptacji stanowi odnalezienie sensu życia oraz ukształtowanie pozytywnego i w miarę możliwości optymistycznego stosunku do niego (por. a co nie ma większego znaczenia w życiu człowieka. Utrata wzroku jest właśnie takim czynnikiem. 118) pisze. 171) stwierdza. że traktowanie uszkodzonej części ciała jako nie własnej opóźnia rehabilitację. A. s. Przyjmując. Z tego też powodu ociemniały musi jak najszybciej odnaleźć sens życia i pozytywnie się do niego ustosunkować. Wielu ociemniałych pod wpływem własnego kalectwa dochodzi do wniosku.^ Zwraca ona . do pracy nad sobą. Szuman (1947. a więc i ociemniały ma. B. s. że pomimo utraty wzroku nie przestała być człowiekiem. 76) jeden z rozdziałów słynnej książki: Pożegnanie z lękiem. Tak więc bez pozytywnego stosunku do własnego istnienia nie ma w ogóle mowy o pozytywnych wynikach rehabilitacji. Pięknie zatytułowała ociemniała Tomi Keitlen (1964. dla Ittórych warto żyć. że: "Taki dojrzały pozytywny stosunek do życia jest zarazem koniecznym warunkiem egzystencji. Każdy człowiek. prawo do powodzenia w życiu. S. Wright (19'65. s. s. Majewski. Akceptacja ślepoty musi być oparta na racjonalnych przesłankach. posiadającej poczucie swego sensu. że ociemniały musi zaakceptować siebie samego jako inwalidę. 127) pisząc o akceptacji kalectwa poświęca wiele miejsca konieczności zmiany czy korekty systemu uznawanych wartości co ma. że istnieją wartości. B. który zmienia stosunek człowieka do życia. Uznanie realności ślepoty i jej skutków nie oznacza tu •'' biernego pogodzenia się i poddania się jej. Wright (1965. życia w społeczeństwie. Wyrażają oni często to nie tylko w formie werbalnej. do walki o własne szczęście oraz realizacji swych zamiarów i celów osobistych. oznacza ^ przyjęcie jej jako podstawy znalezienia sposobów maksymalnej redukcji jej skutków i powrotu do użytecznego i przynoszącego satysfakcję. brak trosk i kłopotów to czynniki pozytywne wpływające na optymizm życiowy człowieka. Autorka wyraża w tym zdaniu przekonanie. Zasadniczo negatywne poglądy na sens życia uniemożliwiają w dużej mierze postępowanie w życiu z wiarą w celowość własnych poczynań". że brak wzroku nie umniejsza w zasadzie wartości ociemniałego jako człowieka. zdrowie. A. Poglądu na sens życia nie można budować jedynie na emocjonalnych podstawach. Wręcz przeciwnie. I dlatego zagadnienia psychologiczne mają szczególne znaczenie w rehabilitacji i rehabilitacja psychiczna musi się rozpocząć natychmiast po utracie wzroku i ustaleniu ostatecznej diagnozy co do nieodwracalności tego faktu. Pozytywny/ stosunek do życia jest przezwyciężeniem pesymizmu czy depresji i znalezieniem podstaw do twierdzenia.

przetwarzania wartości względnych w stałe itd. depresja itd. które jego elementy wypadły lub. i na tej podstawie'stworzyć nowy system nastawień i oczekiwań. przeobrażeniem w sferze intelektualnej. to słuszne. Jednostkom dotkniętym ślepotą na ogół nie przychodzi łatwo realnie ocenić swoje możliwości i wykształcić właściwą postawę wobec siebie jako inwalidy. ale nie wszystko. aby ociemniały właściwie ocenił swoje możliwości życiowe oraz swoją sytuację społeczną i do nich dostosował swoje zamierzenia i plany na przyszłość. która jest konieczna. sprawności. Oczywiście w rehabilitacji psychicznej chodzi o to. uznania strony fizycznej za wartość drugorzędną. regresja. Dezorganizacja osobowości i świadomość doznanych strat i ograniczeń nie zawsze pozwalają ociemniałemu na obiektywne spojrzenie na swoje możliwości i perspektywy życiowe. 36) podkreśla. a także wyznaczenia sobie zadań i celów życiowych w nowych i zmienionych warunkach. musi uświadomić sobie. J. doprowadziły niejednego ociemniałego do całko196 witego zaniedbania i wyizolowania się z własnego środowiska . s. Wzrok ma dla każdego człowieka taką wartość. uwagę na konieczność rozszerzania zakresu uznawanych dotychczas wartości. właściwości somtyczne i psychiczne. Często także zdarza się. umiejętności. zwłaszcza środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. to musi on zrozumieć. 78 i 79) zwraca uwagę na trudności modyfikowania obrazu własnej osoby pod wpływem inwalidztwa u wielu inwalidów i działanie wielu mechanizmów obronnych. W ten sposób ociemniały ma możliwość odzyskania wielu utraconych wartości i stania się znowu użytecznym członkiem społeczeństwa. znaleźć dla niej wartości zastępcze. w świadomości człowieka. mogą być zrealizowane. ale nie tak łatwe do zrealizowania w przypadku ociemniałych. albowiem warunkuje ona w ogóle sukcesy na innych odcinkach rehabilitacji. Posiada on duże możliwości.np. 4. projekcja. Tak więc ociemniały musi zbudować nowy albo skorygować dotychczasowy obraz samego siebie. które poprzez prawidłowy program rehabilitacyjny. Ignorancja i dawne przesądy. Reykowski (1971. a nade wszystko zdolność przystosowania się do nowej sytuacji życiowej. racjonalizacja. że "obraz własnej osoby warunkuje ocenę własnych możliwości. I tej sprawie w procesie rehabilitacji ociemniałego trzeba poświęcić wiele miejsca. że trudno z niej łatwo zrezygnować. Hulek (1969. A. ą zwłaszcza z "nowym obrazem własnej osoby" skorygowanym po Uwzględnieniu doznanych strat i ograniczeń.4. uległy zmianie. że wpływają na nią poglądy własnego środowiska na wartość ludzi niewidomych. W wielu przypadkach u ociemniałych ocenę tę komplikują dodatkowe kalectwa i schorzenia. Na pewno jest. Zachował on wiele zdolności. a skutki ślepoty znacznie zredukowane. Akceptacja ślepoty jest więc wielką zmianą. Ocena własnych możliwości i postawa wobec siebie Kolejnym psychologicznym zagadnieniem w rehabilitacji ociemniałych jest ocena własnych możliwości i ukształtowanie na jej podstawie postawy wobec siebie jako człowieka pozbawionego zdolności widzenia. takich jak: zaprzeczanie inwalidztwu. czyli samoocenę". ucieczka. aby mógł on w miarę możliwości z poczuciem wartości i satysfakcją egzystować. że wprawdzie stracił wiele. s. Jeśli chodzi o zmianę systemu wartości u człowieka ociemniałego. Jest to zagadnienie wynikające i związane z akceptacją kalectwa. które będą miały istotne znaczenie dla regulacji jego stosunków z otoczeniem.

że ociemniały przypisuje sobie większe możliwości. Zarówno jedna. Od lęku należy odróżnić uczucie strachu jako naturalnej . zawodowe itd. Po prostu lekceważy on swoje kalectwo i jego skutki. Mówiąc inaczej przesadnie negatywnie ocenia on skutki swego kalectwa. co łączy się z brakiem jego akceptacji. Błędna . nieudolności czy niezdolności do wykonywania pewnych zadań i obo" wiązków życiowych określa się jako kompleks (poczucie) niższości. obniżającym przeświadczenie ociemniałego co do własnej wartości. wykazuje mniej inicjatywy i aktywności.' wiem rozległe i głębokie skutki ślepoty mogą przyczynić się do wywołania tego rodzaju postawy. lub nie potrafią. Podejmują często bezkrytycznie pewne zadania. W tym przypadku mamy rozbieżność in plus między "ja świadomym" a "ja rzeczywistym". ści.postawa wobec siebie jako inwalidy jest niewłaściwa. że jest upośledzony i w wielu sytuacjach ograniczony. a więc wynikające z postaw niedoceniania czy przeceniania. kalectwa prowadzi z reguły do licznych porażek i do zatraty zaufania do własnych sił. że ociemniały przypisuje sobie niższe możliwości życiowe. którzy zachowali resztki wzroku (szczątkowo widzących). z którą można się spotkać. a więc obrazem samego siebie. " Postawa niedoceniania samego siebie ma dalsze konsekwencje...się nieprawidłowych postaw ociemniałych wobec siebie wspomnieć trzeba o postawie lękowej. których wykonać nie mogą. Dlatego nie liczą się oni z trudnościami i ograniczeniami. a co za tym idzie. jaki on jest w rzeczywistości.: Taka zaniżona ocena samego siebie u ociemniałych jest zrozumiała. Tego rodzaju przeświadczenie o mniejszej warto. Postawa lękowa jest również czynnikiem negatywnym. Ociemniały porównując siebie z widzącymi. zwłaszcza u nowo ociemniałych. W takim przypadku istnieje więc duża rozbieżność in minus między "ja świadomym" a "ja rzeczywistym". którzy przed otoczeniem starają się uchodzić za widzących. •z. Postawa niedoceniania charakteryzuje się tym. przekonuje się bardzo często. Szczególnie z taką postawą spotykamy się u ociemniałych.społecznego. i nieprawidłowa ocena siebie przez ociemniałych idzie zazwyczaj w dwóch kierunkach . jakie wyznacza im ślepota. Z tego też powodu ocena ta z reguły jest nieprawidłowa. traci wiarę w skuteczność swego działania. jak i druga postawa jest szkodliwa dla ociemniałego. 197 ^n-^y wiście zacnowanie się i postępowanie ociemniałych niezgodne z ich rzeczywistymi możliwościami.e jest inny. niż w rzeczywiście posiada. co często może przerodzić się w trwałe i nieodwracalne obniżenie samooceny. świadczy o braku adaptacji w sferze beha-wioralnej. narażając się na porażkę. niż rzeczywiście posiada. Podejmowanie przez nich zadań przekraczających ich możliwości oraz zachowanie nie uwzględniające ich. Postawa przeceniania charakteryzuje się tym.niedocenienia lub przeceniania swoich możliwości. albo-. Pod jej wpływem ociemniały traci całą energię. U podłoża takiej postawy leży obrona przed uznaniem siebie za niewidomego należącego jak gdyby do innej kategorii ludzi. Mówiąc o kształtowaniu . Taka postawa: może być też przeszkodą na drodze do rehabilitacji. sądami i przeświadczeniami o samym sobie o tym. Ociemniali z tego rodzaju postawą chcą być traktowani jako ludzie widzący. Ich usiłowania. aby ukryć przed innymi poważne ubytki wzroku noszą cechy determinacji lub wręcz poświęcenia.'.

jak: nauka. aby nie wywołać przeciwnej reakcji. Trudności w procesie rehabilitacji mogą bowiem wpłynąć na zmianę oceny i wywołać postawę niedoceniania. Jest ona spowodowana brakiem poczucia pewności i bezpieczeństwa.rozbiciu lub zburzeniu. Modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych Z zagadnieniem oceny własnych możliwości łączy się sprawa planów życiowych. ^życiowych ociemniałego musi uwzględniać te zmiany. co wyraża się w jego działalności społecznej.to może przeobrazić . wy198 korzystywanie czasu wolnego.się on w stałe poczucie lęku . modyfikacja i rekonstrukcja planów. Proces ten należy bardzo ostrożnie przeprowadzać. . Cele i dążenia te mogą dotyczyć zarówno spraw osobistych. Z uwagi na to. s. 4. że ociemniały żyje w ciągłym napięciu emocjonalnym.postawę lękową. które mogą zjawić się znienacka. W przypadku postawy niedoceniania oraz postawy lękowej należy budzić w ociemniałych poczucie własnej mocy i wartości. C. którzy realnie siebie oceniają. Taki chroniczny stan lękowy powoduje to. strach i lęk hamują go po prostu przed podjęciem nawet najdrobniejszych czynności i zadań. Niewłaściwe postawy mogą również wystąpić u ociemniałych. że przyjęte w nich cele muszą być dla ociemniałego osiągalne. Sękowska (1960. zarówno tzw. jakim człowiek jest i jakim chciałby być. s. wynika stąd. Wyznaczanie sobie . Banach. -w którym człowiek żyje. w ustawicznej obawie przed przykrymi i niebezpiecznymi sytuacjami. biorąc pod uwagę aktualne możliwości ociemniałego. pobudza energię i inicjatywę. Zadaniem rehabilitacji jest w tym przypadku korekta błędnych przeświadczeń ociemniałych o swoich możliwościach i likwidacja niewłaściwych postaw wobec siebie. W przeciwnym przypadku będzie istnieć niebezpie-czeństwo ich nierealizowania i poniesienia porażki. który traci wzrok. a on sam pozbawiony swobody i inicjatywy w działaniu. do których on zmierza (por. Plany życiowe człowieka uwarunkowane są w znacznym stopniu obrazem własnej osoby. W takiej sytuacji psychika ociemniałego jest w pewnym stopniu sparaliżowana. "ja świado-Jnym".daje ociemniałym satysfakcję. że "ja świadome" po utracie wzroku musi ulec modyfikacji i korekcie. "Poczucie osobistej wyższości. 3). organizacji społecznej i tego wszystkiego. a także "ja idealne" musi być oparte na . U ociemniałych przeceniających swe możliwości korekta powinna iść w kierunku urealnienia postawy i dostosowania się do ograniczeń spowodowanych ślepotą. Jak już podkreślono. poczucie własnej mocy pisze Z. Jeśli jednak strach w pewnych sytuacjach zaczyna występować w nasilonej formie. jak również środowiska społecznego. plany życiowe człowieka.reakcji obronnej na grożące niebezpieczeństwo. a więc faktycznych możliwości w odbudowie planów życiowych. Plan życiowy człowieka jest to system celów i dążeń. które ludziom widzącym zapewnia ustawiczna kontrola wzrokowa otoczenia. a więc takim. gdyż w warunkach ślepoty nie mogą być realizowane albo są realizowane tylko częściowo. w tym głównie planów zawodowych. która będzie wywierać wpływ na postępowanie człowieka. jak też "ja idealnym". Podobnie brak ich może doprowadzić do przecenienia swych możliwości i lekceważenia kalectwa. Konieczność uwzględniania realnych podstaw. 1979. 225) .5.realnych podstawach. ulegają znacznemu . W związku z tym muszą -one ulec modyfikacji lub rekonstrukcji. kariera zawodowa. a więc rodziny.

V/ ten sposób program ten odpowiada całkowicie potrzebom rehabilitacyjnym inwalidy. a zwłaszcza nowo ociemniałych. że u osoby nowo ociemniałej trudno o taką postawę biorąc pod uwagę jej reakcje na ślepotę. Stwarzają bowiem one perspektywy życiowe ociemniałym i przywracają im sens życia stanowiący istotę akceptacji ślepoty. bierności itd. w tym zawodowych. Sprawa ustalenia i zaakceptowania realnych planów życiowych. należy również do ważnych zagadnień psychologicznych w rehabilitacji ociemniałych. . Albowiem zwycięstwo nad własnym ograniczeniem i oporem twardej rzeczywistości . czyli założenie rodziny. 4.działalność społeczna. . jak: . Istotną sprawą jest w tym przypadku wzbudzenie w ociemniałym -pragnienia stania się samodzielnym' i niezależnym.przez ociemniałego planów i celów przekraczających własne możliwości i narażanie się na częste porażki prowadzi zwykle do wytworzenia się postawy niedoceniającej swoich możliwości. Zasada ta odnosi się również do osób. Postawa wobec rehabilitacji Kolejnym ważnym psychologicznym zagadnieniem w rehabilitacji ociemniałych. które realizowane.nuw ^yuluwycn stanowi bardzo ważny wskaźnik poziomu psychicznej adaptacji człowieka.to jednak nie wolno mu rezygnować i załamywać się w dążeniu do wyznaczonego celu. aby żadne trudności i przeszkody nie odciągnęły go od zdecydowanego zamiaru ich osiągnięcia. Wymienione elementy dotyczą właściwie planów długoterminowych. Wyznaczane także w tym przypadku cele muszą być adekwatne do możliwości ociemniałego. 117). braku wiary we własne siły. Cel taki musi być wyraźnie postawiony przed 'ociemniałym. w tym również utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. a ponadto on sam czuje się odpowiedzialny za jego wykonanie. ułożenie harmonijnych stosunków w istniejącej rodzinie (korekta pewnych obowiązków) itd. czasami zbyt dużych i przekraczających jego możliwości . Aktywna postawa wobec rehabilitacji jest warunkiem osiągnięcia przez ociemniałego zadowalających wyników w zakresie odzyskania samodzielności i niezależności życiowej.sprawa rodziny. systematyczne uprawianie sportu.plany zawodowe. 1969.6. jakim jest efektywna rehabilitacja..*^^^^v-^ JJJ. jest ich postawa wobec rehabilitacji. które utraciły wzrok. Chodzi tutaj o to. który utracił wzrok. Tak więc u osób nowo ociemniałych trzeba wykształcić aktywną postawę wobec rehabilitacji. czy chcą oni podjąć wysiłki i aktywnie współdziałać w kierunku redukcji skutków nabytego kalectwa i przystosowania się do nowych i zmienionych warunków. Niewątpliwie życie ociemniałego jest pełne przeszkód i trudności. decydujących niemal o całym życiu czy dłuższym okresie życia człowieka. t99 _--. Mówiąc o modyfikacji i rekonstrukcji planów życiowych nowo ociemniałych przede wszystkim trzeba w nich uwzględniać takie elementy. Związane jest ono właściwie z realizacją planów życiowych. pomimo licznych oporów i trudności w początkowym okre-' się. . a więc kompleksu niższości. a więc możliwości kontynuowania dotychczasowego zawodu. Łatwo zrozumieć.a. korzystanie z dóbr kulturalno-oświatowych. s. zdobycia nowego zawodu. są w stosunkowo krótkim czasie. turystyki itd.-".przystosowanie się do życia w warunkach ślepoty (rehabilitacja podstawowa). Jedna z podstawowych zasad rehabilitacji mówi o udziale inwalidy w układaniu programu własnej rehabilitacji i w jego realizacji (A. Hulek. Oprócz tego typu istnieją plany obejmujące cele.

lecz absolutnie nie wyklucza człowieka z życia społecznego. Nie jest to jednak jedyny powód unikania i wycofywania się ociemniałych z życia społecznego. szyderstwo. s. Również po osiągnięciu sukcesów na drodze do samodzielności i niezależności osobistej nie wolno spocząć ociemniałemu na laurach. Uspołecznienie człowieka wynika stąd. W społeczeństwie znajduje człowiek naturalne środowisko. Dlatego też ociemniali z bierną postawą nigdy nie osiągną samodzielności i niezależności w życiu. wstydzenie się niewidomego (22% badanych). Aktywna postawa ociemniałego musi więc zawierać w sobie element walki. Istotnym czynnikiem w tym zakresie są także niewłaściwe postawy i formy zachowania się widzących wobec osób pozbawionych wzroku. Zasada ta dotyczy również ludzi pozbawionych wzroku. drwiny. krytykowanie. Szczególnie w ten sposób mogą powiedzieć o swoim życiu ludzie pozbawieni wzroku. dokuczanie (62% badanych).). litość i współczucie (48% badanych). a mianowicie zagadnienie postawy ociemniałych wobec ludzi widzących. Życie każdego człowieka jest ustawiczną walką z trudnościami i prze-ciwnościami. lekceważenie. 97) wymienia na podstawie swoich badań następujące najbardziej nielubiane zachowanie ludzi widzących: 1) Wyśmiewania. wypracowanie nastawienia na ich zwalczanie i umiejętności znajdowania sposobów ich rozwiązywania. 3) rozmowy na temat inwalidztwa. potrzeba bezpieczeństwa. R.człowiek ociemniały nie przestał być istotą społeczną. ubliżanie. Ossowski (1979. takie jak: potrzeba przynależności i miłości. Jest faktem. ćwiczenia itd. Wprawdzie każda społeczność ma swoje prawa i wymaga od jednostki podporządkowania się oraz respektowania ustalonych norm . jego przyczyn (44% badanych). Szu-man (1947.to jednak każdy indywidualny człowiek zachowuje w niej swoją autonomię i swoją odrębność. potrzeba pozycji itd. Jak już niejednokrotnie podkreślono . potrzeba samourzeczywistnienia. Ślepota wprawdzieogranicza i utrudnia. żyją bardziej "swoim światem wewnętrznym". 11) .zwiększa zakres panowania człowieka nad sobą i daje mu poczucie niezależności i . 5) zbytnie interesowanie się niewidomym (26% badanych). Chodzi tutaj o. 2) nadmierna chęć niesienia pomocy. 201 .siły". Wyniki rehabilitacji nie zawsze zjawiają się szybko i trzeba je często okupywać długotrwałym wysiłkiem. jakie czekają ociemniałego w przyszłości. a także nastawienie na długotrwałą pracę (naukę. celem szybkiego uzyskania pozytywnych rezultatów i wytworzenia aktywnej postawy wobec trudności życiowych. U podstaw życia społecznego leżą społeczne potrzeby człowieka.przynosi mu satysfakcję i zbliża do upragnionego celu. 6) obojętność. s.pisze S.7. 4. co zmusza go do łączenia się z innymi ludźmi w pewne związki i grupy. Postawa wobec widzących Z kolei należy przedstawić bardzo ważne zagadnienie. w którym te potrzeby może zaspokoić. że ociemniali na skutek organiczenia realnego kontaktu z otoczeniem zamykają się bardziej w sobie. 200 Mówiąc o aktywnej postawie wobec rehabilitacji mamy na myśli dynamizowanie mechanizmów przystosowawczych. że nie jest on samowystarczalny. "Opanowanie przeszkód . w wyniku czego stopniowo wycofują się z czynnego życia społecznego. 4) rozmowy między widzącymi na temat ślepoty (30% badanych).

Ociemniali nie powinni jednak rezygnować z odnowienia dawnych zażyłych stosunków ze swoimi znajomymi z okresu. że ociemniali muszą być skazani na samotność i pozostawać bez kontaktów społecznych z innymi ludźmi. Włączenie się ociemniałych w życie społeczne i utrzymywanie ścisłych kontaktów ze swoim środowiskiem zależy w głównej mierze od nich samych. Praca społeczna i polityczna jest dla ociemniałych całkowicie dostępna. Taki pierwszy udany kontakt może stać . Koleżeństwo i przyjaźń ociemniałego niekoniecznie muszą być skierowane do widzących. znajdują więcej zrozumienia dla swoich spraw życiowych itp. Życie społeczne człowieka nie ogranicza się jednak do stosunków koleżeńskich czy przyjacielskich. jak też innych inwalidów wzroku. Tłumaczą to przeważnie tym. Nie powinni w tym przypadku sugerować się mylnymi poglądami.się czynnikiem zachęcającym do powrotu do dawnych serdecznych spotkań.7) nadmierny podziw 1(8% badanych).to jednak wyzwala go z ciężkiego brzemienia samotności. Ślepota nie stanowi bowiem bariery nie do pokonania na drodze do kontynuowania różnych form kontaktów społecznych. Nie dotyczy to jednak wszystkich widzących. Koleżeństwo i przyjaźń osób płci odmiennej może doprowadzić do połączenia swoich dróg życiowych w małżeństwie. o których dawniej się rozmawiało. Dlatego dla ociemniałych bardzo 'ważna jest sprawa odnowienia zerwanych i zapomnianych kontaktów z kolegami z pracy i przyjaciółmi. wewnętrzne opory przed publicznymi wystąpieniami itp. Jako pierwsi powinni ich odwiedzić czy zaprosić do siebie. Niewątpliwie istnieją wśród widzących jednostki. Pierwszy krok w tym kierunku powinni jednak uczynić sami. Inicjatywa w tym kierunku. przekona z pewnością dawnego kolegę czy znajowego. na którą często jest skazany przez całe życie. Istnieją bowiem tacy. którzy serdecznie przyjaźnią się z inwalidami wzroku. że pomimo utraty wzroku wiele się nie zmieniło. gdyż boją się ślepoty i nie chcą się z nią bezpośrednio zetknąć. które niechętnie kontaktują się z osobami pozbawionymi wzroku i unikają ich. lecz obejmuje szeroką dziedzinę pracy 202 społecznej i politycznej. udział w wydarzeniach o charakterze państwowym i narodowym. że wśród sobie równych czują się swobodniej. mają więcej sobie do powiedzenia. a mianowicie udział w pracy organizacji społecznych i politycznych. Nie oznacza to jednak. którzy aktywnie włączają się w tego rodzaju formy współżycia społecznego na płaszczyźnie współpracy z widzącymi. gdyż od widzącego trudno tego oczekiwać. U podstaw tego leżą trudności w kontaktowaniu się z ludźmi. Niewielu istnieje ociemniałych. Mogą w niej znaleźć dużo zadowolenia osobistego i . Niektórzy po prostu wolą niewidomych jako kolegów i przyjaciół. kiedy widzieli. że tego rodzaju przedsięwzięcie z góry jest skazane na niepowodzenie. Z tego też powodu do istotnych spraw w rehabilitacji należy wypracowanie u ociemniałych właściwej postawy społecznej. Zazwyczaj po okresie troskliwej opieki i serdeczności natychmiast po utracie wzroku następuje osłabienie przywiązania i stopniowe odsuwanie się od dotkniętego nieszczęściem kolegi czy przyjaciela. które miały miejsce przed utratą wzroku. Dotyczy to zarówno osób widzących. a następnie swoboda w zachowaniu i poruszaniu tematów. Dwom osobom spojonym uczuciem miłości zawsze iść lepiej przez życie niż samotnie. Wprawdzie małżeństwo dla inwalidy wzroku pociąga za sobą dodatkowe trudności i obowiązki .

członków rodziny oraz środowisko dalsze . Obejmuje ono przede wszystkim przygotowanie ludzi . Ponieważ rehabilitacja ma za zadanie między innymi przygotowanie ociemniałych do życia społecznego. Wśród niewłaściwych postaw środowiska rodzinnego wobec ociem203 niałego członka rodziny można wyróżnić postawę obojętności. a także wzbudzić potrzebę aktywności społecznej. Zadaniem rehabilitacji jest również przygotowanie ociemniałych do aktywnego życia społecznego.współmieszkańców i współpracowników na przyjęcie ociemniałego. z którym spólnie zamieszkują. Jak już podkreślono . Widzący wraz z inwalidami wzroku tworzą bowiem wspólną społeczność. Chodzi mianowicie o wykształcenie pozytywnej postawy wobec widzących. jakie człon-kowie rodziny wymieniają między sobą. zostaje on uznany za niezdolnego do pełnienia przynależnej jemu roli w rodzinie i zostaje odsuwany lub niewłączany do różnych obowiązków.8.zaspokojenie potrzeb społecznych. postawę negatywną i postawę pseudopozytywną. Z reguły pozbawiany jest również informacji. która ułatwiałaby im nawiązywanie kontaktów z ludźmi i współżycie w swoim środowisku. Wynikiem tego jest zazwyczaj niewłaściwa postawa ludzi widzących wobec tego rodzaju inwalidów. z tego względu w ślad za nią powinno iść przygotowanie środowiska do współpracy i współżycia z tego rodzaju inwalidą.postawa ich wobec człowieka.współmieszkańców wioski czy miasta. np. "banie polegające na braku znajomości w społeczeństwie problematyki tyfiologicznej. jakie nawet przy braku 'zdolności widzenia mógłby wypełniać. Nieraz postępowanie członków rodziny w stosunku do ociemniałego-jest do tego stopnia niewłaściwe. że urąga elementarnym zasadom humanitaryzmu. Poprzez rehabilitację trzeba rozbudzić u ociemniałych na nowo zainteresowanie sprawami gospodarczymi. z którym mają wspólnie żyć i pracować. agresja słowna czy wykorzystywanie jako siły roboczej. -który traci wzrok. Ma to miejsce przy zdecydowanie negatywnej postawie. współpracowników w zakładzie pracy. Do łagodniejszych form . Postawa członków rodziny i ich postępowanie w stosunku do człowieka ociemniałego. a które dotyczą istotnych spraw rodzinnych. Postawa taka przejawia się w takim zachowaniu. w ramach której wzajemnie się kontaktują. kłopotów itd. O stopniu społecznego zaangażowania decydują bowiem potrzeby społeczne. społecznymi i politycznymi. na ogół budzi wiele zastrzeżeń. 4. W takiej sytuacji ociemniały nie jest uznawany jako pełnoprawny członek rodziny i aktywnie uczestniczący w jej życiu. jak fizyczne znęcanie się. W tej dziedzinie istnieje niestety duże zanied-. Szczególnie jaskrawo sytuacja la występuje w środowiskach małomiejskich i wiejskich. sukcesów czy niepowodzeń. Rozważając zagadnienie niewłaściwej postawy widzących wobec ociemniałych wyraźnie trzeba wyodrębnić środowisko bliższe . Postawa obojętności charakteryzuje się całkowitym brakiem zainteresowania ociemniałym i'jego sprawami oraz brakiem działania w kierunku jego rehabilitacji. Postawa widzących wobec ociemniałych Postawa ludzi widzących wobec ociemniałych jest ściśle związana z poprzednio omawianym zagadnieniem. Wręcz przeciwnie. ulega nieraz poważnym zmianom. Postępowanie takie prowadzi z reguły do głębokiego zaniedbania rehabilitacyjnego. które trudno usunąć.

awantur czy wymówek. • ! • Ponadto pewne cechy osobowości mogą y/pływać na niewłaściwe postępowanie domowników wobec ociemniałego członka rodziny. Postawa negatywna przejawia się przede wszystkim w izolacji ociem-f . którego spotkała wielkie nieszczęście i dlatego trzeba mu stworzyć cieplarniane warunki. Pseudopozytywną postawa środowiska rodzinnego jest bardzo szkodliwa dla ociemniałego.miłości czy przyjaźni. nad człowiekiem pozbawionym wzroku ze strony ludzi widzących. Nie może więc pracować zawodowo. jakie mają oni w naszym kraju '(zakłady rehabilitacyjne.zachowania wynikających z tego rodzaju postawy należy izolacja ociemniałego.. rzucanie kamieniami. w której wzajemne kontakty są luźne. \ " :. wynika na ogół z postawy negatywnej lub pseudopozytywnej. a więc wynikających z . Niewłaściwe postępowanie ludzi widzących przypadkowo spotykających się z człowiekiem pozbawionym wzroku przyjmuje na ogół inne formy. spółdzielnie niewidomych itd. zwłaszcza gdy jest on niezrehabilitowany i sprawia pewne kłopoty. Na tym tle może dochodzić często do kłótni. Postawa taka wynika zazwyczaj z jak najbardziej pozytywnych pobudek . Na specjalną uwagę zasługuje nietaktowne zachowanie się widzących . jak: uderzenie znienacka. że jest ciężarem dla rodziny.' Może ona też wpływać na różne agresywne formy zachowania się. na którą trzeba mieć wzgląd i którą stale trzeba. Ociemniały staje się osobą.. jakim charakteryzuje się bardzo wielu widzących.). Przypadki przesadnej opieki i rozczulania się. Na niewłaściwe postawy wobec ociemniałego członka rodziny mogą mieć także pewien wpływ pewne przesądy dotyczące osób niewidomych. Niewłaściwe zachowanie się. Do niewłaściwych należy również zaliczyć postawę. Tam ociemniały nie jest postacią obojętną i wiele osób staje na jego drodze. Ludzie spotykający się na ulicach czy w innych miejscach są sobie nieznani i tworzą grupę społeczną przypadkową. małych i wyłączaniu ich z różnych grup towarzyskich czy społecznych. łych miasteczkach i na wsiach. • • . Świadczy to również o braku znajomości życiowych możliwości ludzi dotkniętych ślepotą. wobec ociemniałych. .. W pewnym stopniu inaczej kształtuje się postawa środowiska dalszego wobec ociemniałych. okazywanie tego. Okazuje się przy tym bardzo dużo politowania i ubolewania. natomiast wszyscy powinni jemu służyć. się opiekować. w domu nie powinien nic robić. którą można określić jako pseudopozytywną. że nie pozwala się ociemniałemu na rozwój jego samodzielności i niezależności życiowej. Charakteryzuje się ona tym. panujące niestety jeszcze dzisiaj w niektórych środowiskach wiejskich czy małomiasteczkowych. agresja słowna itd. Zupełnie inaczej sprawa ta przedstawia się w ma. że rodzina chce się pozbyć ociemniałego i umieścić go w domu pomocy społecznej. Szkodliwość jej polega na tym. Taka sytuacja prowadzi czasami do tego. : ' :. ' W dużych miastach ludzie dotknięci ślepotą'są raczej postaciami obojętnymi. Wymienione niewłaściwe postawy (obojętności 'i negatywna) są 'na ogół wynikiem braku znajomości u członków rodziny faktycznych możliwości życiowych ludzi pozbawionych wzroku oraz możliwości 'rehaBilitacyjnych. wyrażanie niechęci czy niezadowolenia w stosunku do niego i jego poczynań. ociemniałego za człowieka.. że członkowie rodziny uważają. 204 wokół której z "namaszczeniem" się chodzi.

1965. Z reguły środowisko człowieka ma charakter względnie stałego układu elementów. O ile chodzi o środowisko rodzinne. Jak już podkreślono przy omawianiu postawy środowiska. Zagadnienie postaw ludzi widzących wobec tych. cele i zamierzenia są bez trudu i wysiłku realizowane. jest sprawą o doniosłym znaczeniu społecznym. podróży). Każda z sytuacji stanowi dla niego nie tylko określony zespół bodźców (aspekt bodźcowy)-stymulujący go do określonej reakcji . in. że unikają oni kontaktów z ludźmi widzącymi. można również spotkać w / autobusie. W grę mogą tutaj także wchodzić pewne negatywne cechy osobowościowe. Sytuacje więc zmieniają się i człowiek często znajduje się w nowym układzie elementów. że nie występują w nim określone zmiany. Tomaszewski (1976. Z tego też powodu przeciętny człowiek widzący nie wie dużo o możliwościach życiowych ludzi niewidomych. są one tak szkodliwe.postawy pseudopozytywnej. T. nawet najzdrowszego. środowisko rodzinne.zachowania się' reaktywnego. w życiu których wszystko układa się pomyślnie. Ponieważ w tym przypadku są to kontakty w zasadzie krótkotrwałe (ograniczają się do wspólnej drogi. R. Sytuacja wyznacza mu określone zadanie. którzy utracili wzrok. dlatego nie. wyrażanie współczucia.przedmioty. np. ale też określone zadanie (aspekt zadaniowy). Tak więc w sytuacji występują określone zadania (potrzeby). Omówione niewłaściwe formy zachowania ludzi widzących wobec %fl5 ociemniałych wynikają na ogół z braku szerszej znajomości problematyki tyfiologicznej w naszym społeczeństwie. Zaliczyć można do nich głośne wyrażanie ubolewania przy ociemniałym. wszystkie potrzeby są zaspo1kajane. szczególnie ostro występuje ono jednak u ociemniałych. to. Majewski 1971a. jak też środowisko (otoczenie) fizyczne . Są to formy zachowania bardzo nielubiane przez ociemniałych. Chodzi tutaj zarówno o środowisko społeczne . rodzinnego. s. wypływa i to na ogół z bardzo pozytywnych motywów. zbytnie wypytywanie się o przyczynę ślepoty itd. którzy "męczą" ociemniałego swoim towarzystwem i opieką bez jego wyraźnej zgody. to przygotowanie go do współżycia i współpracy powinno stanowić integralną część programu rehabilitacyjnego-Podobnie sprawa kształtowania właściwych postaw ludzi widzących poprzez szeroką działalność publicystyczną jest warunkiem pełnej integracji ludzi pozbawionych wzroku z ich środowiskiem społecznym.9. Jest to zagadnienie odnoszące się do wszystkich niewidomych. frustracyjnych) zajmowało się u nas w kraju kilku autorów (Z.osoby. Bardzo charakterystyczną formą zachowania się ludzi widzących ze środowiska dalszego wobec ociemniałych są tzw. Zachowanie się ociemniałych w sytuacjach trudnych Zagadnieniem zachowania się osób pozbawionych wzroku w sytuacjach trudnych (stresowych. 4. a co za tym idzie .nie wie. zamierzeń. Określona sytuacja może być korzystna lub niekorzystna dla realizacji zadania lub realizacji celów. Jeśli istnieje . Ossowski" 1979). jak właściwie zachowywać się w bezpośrednich z nimi kontaktach. zmusza do określonego działania. Przez sytuację T. Nie oznacza to jednak. jak to ma miejsce w środowisku rodzinnym. 17) rozumie wzajemny-układ stosunków człowieka z elementami jego środowiska w określonym czasie. Niewielu jest bowiem ludzi.. potrzeb. pracy itd.. zwłaszcza w początkowym okresie po utracie wzroku. najsprawniejszego. tramwaju czy na ulicy. do rozwiązania sytuacji. Sytuacje trudne występują w życiu każdego człowieka. nietakty. . Sękowska. Istnieją "filantropi". warunki i czynności. albowiem człowiek reguluje swoje stosunki z otoczeniem poprzez czynności. które powodują m.

Jeśli ten korzystny układ zostaje zakłócony tak. wówczas mamy normalną sytuację pozwalającą rozwiązać zadanie. Jednakże można zaryzykować stwierdzenie. zbędnych. Wszystkie wymienione rodzaje sytuacji trudnych są przede wszystkim w większym lub mniejszym stopniu sytuacjami "emocjonalnie trudnymi".9.braki informacyjne (informacje niepełne. które dostosowane jest dla ludzi widzących. że ich funkcjonowanie to jedno wielkie pasmo. s. materiał osoby). Taka sytuacja przynosi człowiekowi satysfakcję i dobre samopoczucie. Według R. 1969. "trudne do zniesienia". A. s. Sytuacje trudne ociemniałych Jak wynika z licznych badań. Może jest to stwierdzenie trochę przesadne. a mianowicie: sytuacje deprywacji. a także w zachowaniu się w sytuacjach społecznych. prawdopodobne). nieprzewidzianych elementów. T. utrudnienia. 19) . Regulowanie wzajemnych stosunków odbywa się przy znacznym udziale wzroku.) wyróżnia 5 rodzajów sytuacji trudnych w życiu człowieka. Sytuacje trudne do rozwiązania mogą być równocześnie trudne emocjonalnie. na którą reaguje emocjami o Walencji ujemnej. Ossowskiego (1979. 4. przeciążenia.konfliktowe decyzje (brak pewności.świat dostosowany jest. I odwrotnie. i. W sytuacji normalnej występuje wzajemne dostosowanie zadań. wówczas człowiek znajduje się w sytuacji trudnej. ' Tak więc mówiąc o sytuacji trudnej można w niej wyodrębnić 2 znaczenia.(działalności praktycznej). pośrednie. Odnosi się to w szczególny sposób do sytuacji deprywacji i zagrożenia. Lewicki.czynności jest niemożliwy na skutek braku któregoś z elementów lub pojawienia się nowych. Niektóre z nich są też sytuacjami "tirudnymi do rozwiązania". osiągnąć zamierzoną wartość itd. że normalny przebieg działania . s. sytuacje trudne emocjonalnie mogą spowodować trudności w ich rozwiązaniu.pozwala nam dostrzec. 33) przyczynami powstawania trudności u ludzi pozbawionych wzroku są: . . "Obserwacja życia niewidomych . czy podjęta decyzja na skutek niedoinformowania jest słuszna). w których występuje utrudnienie wykonania zadania. do warunków funkcjonowania widzących).pisze R. że liczba sytuacji trudnych u ludzi ociemniałych jest niewspółmiernie większa niż u przeciętnego człowieka widzącego. s. zmagania się z tego rodzaju sytuacjami" <sytuacjiami trudnymi .). Ogólnie trzeba stwierdzić. uszkodzenia ciała). dodatkowych. aut. Szczególnie niektóre z nich występują w ostrej formie u ociemniałych. zagrożenia i konfliktowe. Sytuację trudną "do rozwiązania" w wyniku braku odpo-i wiednich warunków lub sytuację trudną "emocjonalnie". ślepota i jej skutki poważnie zakłócają wzajemny układ człowieka z jego środowiskiem. że nieomal w . Tomaszewski (1976. co przede wszystkim przejawia się w wykonywaniu różnych zadań .każdej sytuacji ociemniały napotyka pewien stopień utrudnienia. ci pierwsi zmuszeni są do funkcjonowania w warunkach daleko odbiegających od normalnych. Odnosi się to^j w .równowaga między warunkami wewnętrznymi (możliwoś206 ciami wykonania czynności) a zewnętrznymi (układem elementów niezbędne narzędzia. . warunków i czynności.1.zagrożenia fizyczne (zdrowia.przyp. Ossowski (1979.przeciążenia (przeciążenia aparatu regulacji w trakcie wykonywania zadań . a więc wywołującą określone negatywne emocje (por. Z tego też powodu ociemniali mają trudności w regulowaniu tych stosunków. 32 i nast. 50-51).

Oczywiście utrata wzroku jest szczególnym czynnikiem. -materiału. są sytuacjami szczególnie "emocjonalnie trudnymi". Sytuacje utrudnienia. np.| to więc sytuacje. Mówiąc o sy-?! tuacjach deprywacji z reguły odnosimy je do zaspokajania potrzeb. do wydłużania się czasów reakcji. Ograniczenie możliwości zaspokajania niektórych potrzeb na skutek braku wzroku powoduje to. s. Dopiero szczególne sytuacje mogą zakłócić normalny tok ich zaspokajania. Te ostatnie związane są z izolacją ociemniałych od społeczeństwa i unikaniem kontaktów z ludźmi. w których ociemniały zdany jest "na łaskę i niełaskę" osób widzących."w sytuacjach deprywacji może nastąpić albo obniżenie poziomu sprawności organizmu. Ociemniały po prostu nie odczuwa potrzeby działania. który udaremnia lub ogranicza zaspokajanie i realizowanie niektórych potrzeb człowieka. co prowadzi często do całkowitego zahamowania tej potrzeby. pobudzenia emocjonalnego. zawężenia pola świadomości". . Są. że występują one ze znacznym nasileniem. 44). Szczególnemu zahamowaniu ulegają potrzeby o charakterze psychologicznym i społecznym. innych osób. Sytuacje deprywacji (pozbawienia) to takie. jak też psychologicznych czy społecznych. Na szczególną uwagę zasługuje udaremnienie zaspokojenia potrzeb poznawczych.szczególności do sytuacji utrudnienia i przeciążenia. potrzeba aktywności i potrzeba niezależności materialnej' (por. który powoduje . Są to sytuacje. kulturalnych i społecznych potrzeby człowieka są zaspokajane bez specjalnych trudności. Przeszkody czy braki dezorganizują sytuację i utrudniają czynności orientacyjne. Wyrazem tego jest nieraz przesadna troska o materialne warunki dla siebie i siwojej rodziny. Sytuacje. związanych ze zdobywaniem informacji (deprywacja informacyjna). Utrata wzroku jest właśnie takim czynnikiem. Tomaszewski (1976.t. W normalnych warunkach ekonomicznych. Należą do nich: potrzeba samodzielności i niezależności osobistej. działania wynika z ograniczeń w sferze działalności praktycznej. informacji. narzędzi. że są one w szczególny sposób odczuwane. życia lub do normalnego działania w swoim środowisku. stan bezczynności przyjmuje jako rzecz normalną dla niego. a w niektórych przypadkach prowadzi do całkowitego ich zahamowania. 1971a. a więc w konsekwencji obniżenie się poziomu wykonywanych czynności.zwłaszcza ta pierwsza. w których człowiek ma udaremnione lub ograniczone ( możliwości zaspokajania swoich potrzeb i to zarówno podstawowych i (fizjologicznych). Potrzeby te. decyzyjne i wykonawcze. s. 33) . Majewski. w których człowiek jest pozbawiony czegoś istotnego i niezbędnego do t. mogą być wykorzystane jako czynniki stymulujące (motywy) do pracy nad sobą i do aktywnego włączenia się w proces rehabilitacji. Potrzeba aktywności. że ociemniały bardzo intensywnie przeżywa ten rodzaj strat czy ograniczeń. że ociemniały oddaje się bezczynności. T. Ograniczenie zdolności do pracy i pogorszenie sytuacji materialnej w związku z utratą wzroku powoduje nieraz to. prowadzące również do obniżenia poziomu sprawności. Jak twierdził T. fi Sytuacje deprywacji. U podstaw potrzeby samodzielności i niezależności osobistej leży uzależnienie ociemniałego na wielu odcinkach życia i konieczność korzystania z pomocy innych osób. albo procesy dezorganizacji funkcjonalnej. w których możliwości wykonania zadania zostają zmniejszone na skutek pojawienia się w sytuacji pewnych elementów -• przeszkód lub braku potrzebnych elementów. Brak możliwości %08 jej zaspokajania powoduje to.

Tomaszewskiego (1976. Wynikają one z braku wzrokowej kontroli otoczenia. w pośpiechu. poddany krytyce." Są to sytuacje. . Chodzi tutaj o sytuacje. Ponadto brak dostatecznych informacji może spowodować podjęcie przez ociemniałego błędnej decyzji czy podjęcie nieprawidłowego^ działania. Pisze on. własnego dzieła. która człowiekowi widzącemu zapewnia bezpieczeństwo działania.względu na inwalidztwo lub błędy. s. a wykonać je musi lub pragnie. s. s. które może popełnić. samodzielne wykonywanie wielu trudnych czynności życia codziennego. poglądów. zdrowia. gdy człowiek . że "niewidomy w trakcie codziennej. w których mu-ązą wkładać wiele wysiłku. Życie ociemniałych obfituje w sytuacje przeciążenia. Łączą się one bardzo z sytuacjami utrudnienia. '•. Majewski.psychicznymi (intelektualnymi). gdy trudności realizacji zadania osiągają stopień (poziom) graniczący z możliwościami . uprawnień. zdobywanie wielu 209 T. w których zadania nie są dostosowane do jego możliwości lub nie ma on warunków do jego wykonania. pozycji społecznej. to sytuacje. Ossowski (1979. Sytuacje konfliktowe. dobrego samopoczucia lub samooceny itd. które może stworzyć sytuacje zagrożenia o charakterze fizycznym. s. Wynika to stąd. własności. R. 18) wśród czynników utrudniających regulację stosunków osoby pozbawionej wzroku ze środowiskiem wymienia: . Szczególnie wypada tutaj podkreślić utrudnienia wynikające z braku odpowiednich informacji." Zagrożeń w życiu ociemniałych jest dużo.znaczne utrudnienia w sytuacjach życiowych człowieka ociemniałego. Wymieniony już R. samodzielne poruszanie się. odsunięty że . podejmowanie decyzji przy braku lub ograniczeniu niezbędnych informacji. według T. możliwości podejmowania właściwych decyzji. Ossowski (1979. na pewno więcej niż w przypadku ludzi widzących. Psychologia koniecznych informacji. dobrego imienia. że nieomal w każdej sytuacji rola wzroku jest istotna. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na zagrożenia o charakterze fizycznym dla zdrowia czy nawet życia. w których "istnieje zwiększone prawdopodobieństwo naruszenia jakiejś wartości cenionej przez podmiot działający: życia. 19) zwraca uwagę na zagrożenia dla "własnego ja". działalności zmuszony jest angażować wszystkie swoje sprawności na granicy jego górnej możliwości".stosunek widzących niedopuszczający niewidomych do równorzęd-ności w życiu społecznym. czy nie zostanie ośmieszony. Z uwagi na to. wykonywania licznych czynności zmierzających do realizacji wynikającego z danej sytuacji zadania. aby zadanie wykonać. Sytuacje zagrożenia.utrudnienia związane z procesem opanowywania nowych sprawności motorycznych. że skutki ślepoty wkraczają we wszystkie płaszczyzny życia codziennego. . U postaw izolowania się niewidomych od widzących leży między innymi i tego rodzaju motywacja". np. zwłaszcza po terenie mało znanym. jego samego i jego bliskich. dla dobrego imienia ociemniałego. Powstają one wówczas. fizycznymi człowieka. stąd jego brak jest odczuwany jako utrudnienie o wielkim zasięgu.braki informacyjne przy wykonywaniu czynności. Ossowski :(1979. Sytuacjfe przeciążenia. które powstają. brak możliwości kontroli efektów swego działania. Sytuacje zagrożenia.konieczność działania pod presją czasową. 34). 18) pisze. R. że "stała potrzeba wchodzenia w interakcje z widzącymi rodzi stałe u inwalidy uczucie lęku.

znajduje się w polu działania dwóch sił, wartości przeciwstawnych pozytywnych i negatywnych oraz musi dokonać wśród nich wyboru. Do sytuacji konfliktowych zalicza się też sytuacje, w których występują elementy walki, konkurencji, a więc, w których chodzi o ochronę własnej godności, praw i interesów lub zwycięstwo własnych poglądów, uzyskanie właściwej pozycji społecznej itd. Należy stwierdzić, że ten rodzaj sytuacji jest także częstym udziałem osób, które straciły wzrok. Mamy tutaj na myśli z jednej strony sytuacje współzawodnictwa z ludźmi widzącymi na różnych odcinkach życia, a z drugiej -^ i to przede wszystkim - sytuacje walki o własną godność. Chodzi tutaj o uznanie przez widzących ich praw i ich wartości jako ludzi i członków określonych grup społecznych. Ciekawe rozważania na temat sytuacji konfliktowych, w których występuje sprawa zachowania własnej godności, obrony swoich interesów, podaje S. Kotowski (1978, s. 20-21). Stawia on problem, czy nie210 widomemu łatwo zachować "własną twarz" w tego rodzaju sytuacjach. Człowiek z "własną twarzą" - według autora - to ten, który jest "w stanie zająć stanowisko zgodnie z jego przekonaniami, niezależnie od wywieranych przez otoczenie nacisków. Jest to człowiek, na którego można liczyć, przewidywać zachowanie w różnych sytuacjach". Przeciwnie ludzie bez ,,własnej twarzy" to takie osoby, które "łatwo ulegają naciskom otoczenia, a zwłaszcza osób znaczących, nawet wtedy, gdy są przekonani o niesłuszności zajmowanego stanowiska". V/ konkluzji twierdzi on, że osobom pozbawionym wzroku trudniej jest zachować "własną twarz" niż osobom widzącym. Uzasadnia on to tym, że niewidomi mają znacznie mniejsze możliwości wyboru pracy zawodowej, kolegów, przyjaciół, zmiany otoczenia, znalezienia dostępnych form rozrywki, są w większej mierze zdani na pomoc ludzi widzących. W takiej sytuacji walka o własne interesy, przeciwstawianie się czy zajmowanie odmiennego stanowiska może narazić niewidomego na bardziej dotkliwe konsekwencje niż człowieka widzącego. Nie oznacza to, że .ludzie pozbawieni wzroku nie powinni lub nie mogą zachować "własnej twarzy" wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę ich godność osobista czy uprawnienia, które im jako ludziom i członkom społeczeństwa się należą. R. Ossowski (1979, s. 56) przyjmuje natomiast, że u inwalidów wzroku występują 2 rodzaje sytuacji trudnych, a mianowicie sytuacje o charakterze zakłóceń i zagrożeń oraz sytuacje społecznie trudne. Sytuacje zakłóceń i zagrożeń występują wówczas, gdy inwalida wzroku realizuje ważne zadania i ma poczucie rozbieżności między własnymi możliwościami a wartościami, które .pragnie osiągnąć. Im większa istnieje rozbieżność i im większe pragnienie likwidacji tej rozbieżności, a zarazem mniejsze prawdopodobieństwo jej usunięcia i tym samym poniesienia porażki, tym określone sytuacje są bardziej trudne. Sytuacje te są wynikiem tego, że całe otoczenie dostosowane jest do ludzi widzących, a ociemniali zmuszeni są do działania w nim bez wzroku. Stąd występują znaczne zakłócenia w ich działaniu zmierzającym do rozwiązania określonego zadania czy osiągnięcia celu. W działanie to muszą oni wkładać więcej wysiłku, stąd działają oni w warunkach obciążenia. Z uwagi na to, że pewne wartości nie mogą być przez nich zdobyte lub potrzeby zaspokojone, sytuacje zakłócenia czy- zagrożenia przekształcają się w sytuacje deprywacji, które łączą się z poczuciem porażki. Tak więc wyodrębnione przez R. Ossowskiego sytuacje zakłócenia czy zagrożenia mają szeroki zakres i obejmują większość sytuacji

trudnych wyodrębnionych przez T. Tomaszewskiego. Sytuacje społecznie trudne powstają w wyniku interakcji ociemniałych z osobami widzącymi. Ich źródłem są niewłaściwe postawy ludzi widzących i wynikające z nich właściwe formy zachowania. Na ich znaczenie w życiu ludzi pozbawionych wzroku zwrócił uwagę R. Ossowski {1979, s. 9). Pisze on: "Liczne zaburzenia w przystosowaniu niewi21il domych powstają także na skutek negatywnych lub obojętnych postaw otoczenia wobec niewidomych. Postawy te przejawiają się w zachowaniach w postaci pogardy, litości lub podziwu, nadmiernego zaintereso* wanta itd. Inwalidzi wzrokowi odzwierciedlają te sytuacje jako przykre i trudne do zniesienia oraz zakłócające włączenie się ich do nurtu normalnego życia społecznego". Jako przykłady sytuacji społecznie trudnych autor (s. 94 i 95) podaje: - nadmierną chęć niesienia pomocy, co ludzie pozbawieni wzroku uważają za przejaw własnej niezdolności, -• wyrażanie podziwu dla dużych możliwości niewidomych, co odczuwają jako przejaw opinii społecznej, że niewidomi mają małe możliwości, -' wyrażanie nadmiernego zainteresowania w stosunku do niewidomych, co przyjmują jako przejaw traktowania ich Jako innych ludzi, - wyrażanie wątpliwości odnośnie do możliwości samoobsługi i poruszania się, co odbierają jako negatywną ocenę ich możliwości, - publiczne wyrażanie opinii o wielkiej tragedii i nieszczęściu człowieka pozbawionego wzroku, co przyjmują jako wyraz współczucia i, litości, -wyrażanie negatywnych opinii i niewłaściwe zachowanie wobec nich (wyśmiewanie, szyderstwa, ubliżanie, krytyka), co przyjmują jako wyraz poniżenia i pogardy. Przedstawionych sytuacji trudnych nie można podzielić według jakiegoś jednolitego kryterium. Z tego też powodu omówione sytuacje nie wykluczają się wzajemnie w sposób ostry. W jednej i tej samej sytuacji mogą bowiem występować różne trudności, więc i deprywacja, zagrożenie, przeciążenie itd. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że pojęcie trudności jest pojęciem względnym, to znaczy ,nie każdy w jednakowym stopniu odczuwa coś jako trudność. Istnieje więc indywidualna odporność na sytuacje trudne (próg tolerancji),. 4.9.2. Reakcje ociemniałych na sytuacje trudne Człowiek ociemniały, podobnie jak posiadający pełnosprawny wzrok, nie pozostaje obojętny wobec sytuacji trudnych (stresowych), lecz w określony sposób na nie reaguje. Reakcje te są bardzo złożone i charakteryzują się przede wszystkim przedłużającym się stanem napięcia . emocjonalnego i określane są jako stres psychologiczny. Jest to więc stan organizmu następujący w wyniku działania pewnej trudności jako zjawisko .""posytuacyjne" (por. T. Tomaszewski, 1976, s. 35). W zbliżony sposób definiuje się pojęcie frustracji, jako stan wewnętrzny organizmu odznaczający się napięciem emocjonalnym o znaku ujemnym występujący w przypadku niemożliwości zaspokojenia potrzeb, zrealizowania celu, piętrzenia się trudności, zagrożenia (por. W. Szewczuk, 1979, s. 82). Są to więc również procesy następcze po pojawieniu się trudności, prze212 szkody. Na ogół jednak pojęcie frustracji odnosi się ao syi,ucn;Ji ucyi.^- wacji, a więc udaremnienia zaspokojenia potrzeb, realizacji celu i w tej sytuacji jest ono raczej pojęciem podrzędnym w stosunku do

pojęcia stresu psychologicznego odnoszącego się do wszystkich kategorii sytuacji trudnych. J. Reykowski (1963, s. 220) pisze w tej sprawie: "O ile w pojęciu stresu zawarty jest aspekt obciążenia, to w pojęciu frustracji aspekt deprywacji na skutek udaremnienia lub niepowodzenia". A. Hulek (1969, s. 78) wprawdzie w odniesieniu do wszystkich osób niepełnosprawnych w następujący sposób pisze o ich zachowaniu się w sytuacjach trudnych w związku z udaremnieniem zaspokajania potrzeb: "U upośledzonych na zdrowiu przy zaspokajaniu potrzeb własnych w zasadzie działają te same mechanizmy zachowania, co u ludzi zdrowych. Ale kiedy w procesie przystosowania inwalidzi napotykają trudności, stwierdza się u nich niekiedy reakcje mniej pożądane. Główna różnica między nimi a inwalidami polega raczej na częstotliwości występowania takich reakcji i. ich sile występowania; jest więc różnica .stopnia, a nie jakości". • Zagadnieniem reakcji ociemniałych na pewne rodzaje sytuacji trudnych, a mianowicie wynikających'z niemożliwości zaspokojenia potrzeb na skutek braku wzroku, zajmowała się u nas Z. Sękowska (1960 i 1965). Zbadała ona 203 ociemniałych w wieku od 15 do 60 lat, którzy utracili wzrok w różnych okresach swego życia, nie wcześniej jednak niż w 15 roku życia. Starała się ona ustalić typ reakcji na sytuacje frustra-cyjne rozumiane jako sytuacje pozbawienia możliwości zaspokojenia potrzeb (sytuacje deprywacjł). Potrzeby ograniczone przez ślepotę, autorka (1965, s. 52 i nast.)'podaje następujące ich kategorie: 1. Ograniczenie potrzeb poznawczych i estetycznych, np. brak wizualnego poznania świata, ograniczenie doznań estetycznych z dziedziny malarstwa, architektury. 2. Ograniczenie potrzeb osobistych, np. swobody ruchu, utrata poczucia własnej wartości. • 3. Ograniczenie potrzeb społecznych, np. kontaktów z przyjaciółmi, kolegami, uzależnienie od innych. ', • Mówiąc o stwierdzonych w wyniku badań reakcjach ociemniałych 2. Sękowska (19'60, s. 222 i 223) pisze: "Wszystkie opracowane przez badaczy frustracji typy i przykłady reakcji frustracyjnych zarysowują się tutaj z wielką wyrazistością". Wśród tych reakcji autorka wymienia: 1. Reakcje czysto uczuciowe, pozalogiczne, np. płacz, krzyki, rzucanie się. 2. Reakcje agresywne, np. gniew, agresja słowna i fizyczna, wrogość, zazdrość, zawiść, nieufność, złośliwość. 3. Reakcje wymijające, unikające, do których należą różnego rodzaju łatwizny, ucieczki, wymówki, szukanie pretekstów, postawa samotnicza, rezygnacja, depresja, izolowanie się. 213 To samo odnosi się do kierunku reakcji na frustrację. Autorka (1965, s. 57 i 68) stwierdza u ociemniałych następujące kierunki reakcji na frustrację: 1. Szukanie sprawcy frustracji na zewnątrz, czyli tzw. reakcje ekstrapunitywne. Polegają ,one na obwinieniu innych (lekarza, kolegów) za kalectwo i występujące w związku z tym trudności w zaspokajaniu potrzeb. 2. Szukanie sprawcy frustracji w sobie, czyli tzw. reakcje interapunitywne. Polegają one na tym, że ociemniały sam siebie obwinia za utratę wzroku i wszystkie jego konsekwencje. 3. Nie szukanie sprawcy frustracji, czyli tzw. reakcje impunitywne. Ociemniały stara się wyprzeć ze świadomości przeszkodę lub trudności,

jakie powoduje ślepota, i znaleźć bezkonfliktowe rozwiązanie problemu. Sprawą reakcji ociemniałych na sytuacje frustracyjne - udaremnienia zaspokojenia potrzeb zajmował się również autor tej pracy. Zgodnie z jego obserwacjami (por. T. Majewski, 1971a, s. 45) w początkowym okresie po utracie wzroku przeważają reakcje typu agresywnego i reakcje uczuciowo negatywne. W miarę upływu czasu reakcje te ustępują •miejsca reakcjom wymijającym i unikającym, a więc uruchamiane są tutaj różne mechanizmy obronne. Tłumaczyć to można tym, że sytuacje pozbawienia, deprywacji wywołują, szczególnie u nowo ociemniałych, silne pobudzenie emocjonalne, które znajduje swoje "wyładowanie" - odprężenie, w natychmiastowych, gwałtownych reakcjach agresywnych czy uczuciowo negatywnych. Z biegiem czasu następuje pewna adaptacja emocjonalna tolerancja na sytuacje frustracyjne i zmiana rodzaju reakcji. Na miejsce reakcji agresywnych i uczuciowo negatywnych, wyrażających się zewnętrznym buntem i będących niejednokrotnie przyczyną konfliktów z otoczeniem, zjawiają się reakcje polegające na wewnętrznym, w samotności i zamknięciu przeżywaniu doznanych ograniczeń i strat, a więc reakcje ukierunkowane na obronę własnego ja (ego). Wracając do badań Z. Sękowskiej (1965, s. 97) trzeba podkreślić, że stwierdziła ona również u badanych reakcje pozytywne, a więc zmierzające do defrustracji. Przejawiały się one w: 1. Mobilizowaniu wysiłku, aby przeszkody pokonać i cel mimo trudności osiągnąć (zaspokojenie potrzeby). U ociemniałych jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach, albowiem pewne trudności dla nich z uwagi na brak wzroku stanowią przeszkody nie do pokonania. Stąd ociemniali tak często są skazani na porażkę w swoich dążeniach do zaspokojenia potrzeb, co prowadzi do deprywacji. Często mimo ogromnego wysiłku cel może być osiągnięty tylko częściowo. ' 2. Wyrzeczenie się tego, czego zostało się pozbawionym. Chodzi tutaj o zaakceptowanie wszystkich skutków ślepoty, których nie można zredukować. Jest to oczywiście proces dość długi wymagający znacznych zmian w sferze psychicznej. 214 3. Znalezienie innego sposobu rozwiązania trudności, które są źródłem frustracji. Wiąże się z tym tzw. zjawisko substytucji, a więc zastąpienia pey/nych celów przez inne lub znajdowania satysfakcji w zaspokojeniu potrzeb, które w warunkach ślepoty mogą być realizowane. Ponadto autorka (s. 98) zwraca uwagę na fakt, że "o postawie fruistracyjnej", a więc o stopniu oddziaływania frustracyjnego decyduje nie tylko sama ślepota, ale w jakiejś mierze jest ona przeszkodą w przebiegu normalnego życia ociemniałego oraz ogranicza i przekreśla jego plany i nadzieje na przyszłość. "Ociemniały - pisze ona - o słabej konstrukcji fizycznej, niskiej inteligencji i wykształceniu, o mniejszych aspiracjach, po zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb jest na ogół zadowolony z życia i gorycz frustracyjną odczuwa dotkliwie dopiero wtedy, gdy warunki życiowe postawią tamę jego dążeniom. Często taki człowiek mawia: »do wszystkiego można się przyzwyczaić«, co oznacza, że przyzwyczaił się do swojej ślepoty, nie wybiegając myślami zbyt daleko [...] Natomiast człowiek obdarzony wysoką inteligencją, wykształceniem, ambicją osobistą lub skłonnościami do pracy społecznej, naukowej czy twórczej wciąż czuje gorycz swojej ślepoty, gdyż ona go zahamowuje w swobodzie dążenia do wszystkich pożądanych przezeń celów". Badania nad reakcjami (zachowaniem się) inwalidów wzroku w sytuacjach trudnych przeprowadził także R. Ossowski (1979). W badaniach tych

wzięło udział 50 inwalidów wzroku w wieku od 18 do 50 lat przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zawodowej Niewidomych w Bydgoszczy. 'Wprawdzie autor nie rozróżnia ich z punktu widzenia mo- ' mentu utraty wzroku, to jednak należy przyjąć, że wielu z nich utraciło wzrok w późniejszym okresie życia. W przeciwnym wypadku uczęszczaliby oni do szkół specjalnych dla dzieci niewidomych i nie potrzebowaliby rehabilitacji w Ośrodku w Bydgoszczy, który przeznaczony jest dla dorosłych. Jak już zaznaczono, autor przyjmuje 2 rodzaje sytuacji trudnych u inwalidów wzroku, a mianowicie: sytuacje zakłóceń i zagrożeń oraz sytuacje społecznie trudne, Równocześnie autor przyjmuje 2 typy reakcji na sytuacje trudne, a mianowicie: • 1. Reakcje zmierzające do zwalczania trudności i szukania rozwiązań zadania, osiągnięcia celu. 2. Reakcje polegające 'na poddaniu się i uleganiu trudnościom, czyli poczuciu się niezdolnym do ich pokonania, ,a w konsekwencji rezygnacji z realizacji zadania, osiągnięcia zamierzonego celu. Są to więc reakcje obronne, które mają chronić poczucie własnej godności. W wyniku swoich badań R. Ossowski (1979, s. 113 i nast.) wyodrębnił 3 grupy inwalidów wzroku biorąc pod uwagę dominujący typ reakcji '(zachowania się) w sytuacjach trudnych: l. Pierwsza grupa stanowiąca 18% badanych charakteryzowała się 215 tym, że we wszystkich sytuacjach/a więc zarówno zakłóceń i zagrożeń, jak też społecznie trudnych, reagowała' głównie i aktywnie zwalczaniem i szukaniem rozwiązań trudności. O ile chodzi o sytuacje .zakłóceń i zagrożeń występujące przy wykonywaniu ważnych zadań, to autor (s. 72) w następujący sposób charakteryzuje tę grupę: "Cechuje ją tendencja do pokonywania trudności, dostosowywania struktury czynności do warunków przedmiotowych. i podmiotowych oraz tworzenia schematów orientacyjnych dobrze zastępujących wzrok. Osoby te nie przejawiają lęku przed niepowodzeniem, antycypują prawdopodobieństwo sukcesu (pomyślny wynik), a natężenie motywacji średnie lub wysokie". O ile chodzi o sytuacje społecznie trudne, to podstawowymi formami zwalczania i rozwiązywania trudności były: próba kierowania rozmowy na inny temat, wyjaśnianie błędności poglądów ludzi widzących, pozorny uśmiech, pozorna oibojętność i milczenie. Reakcje takie są dość skuteczne, a zarazem nie komplikują stosunków z otoczeniem ludzi widzących (por. s. 113). 2. Druga grupa, również nieliczna, bo stanowiąca 22°/o, składała się z inwalidów wzroku, którzy w sytuacjach trudnych głównie koncentrowali się na obronie własnego ja (ego), a więc dominujący typ reakcji stanowiły reakcje obronne. Takie swoiste reakcje zwane mechanizmami obronnymi stanowią sposoby zmniejszania obciążenia emocjonalnego bez. zmiany rzeczywistej sytuacji trudnej, jak to bywa w przypadku podejmowania próby zwalczania i znajdowania sposobu rozwiązania sytuacji trudnej. Autor (s. 72) charakteryzuje tę grupę w sposób następujący: "Cechuje ją tendencja poddawania się i ulegania trudnościom oraz obronnym reagowaniem na sytuacje trudne. Osoby te miały małą zdolność dostosowania struktury czynności do przedmiotowych i podmiotowych warunków,. w jakich dana czynność przebiegała. Nie dysponowały ponadto

Reakcje obronne w sytuacjach zakłóceń i zagrożeń przyjmowały z. 111). to R. Różnice te autor (s. reguły formę racjonalizacji.. sprzyjają . których rozwiązania nie podejmują się. o niskiej tolerancji na sytuacjetrudne. s. W sytuacjach o charakterze zadaniowym. Inny wniosek wynikający z badań R. Przeciwnie w sytuacjach społecznie trudnych osoby o wyższym poziomie inteligencji są mniej odporne i stąd uciekają się do reagowania -obronnego. Ossowski (1979. odejście lub ucieczkę. nie miały poczucia prawdopodobieństwa sukcesu [. wywołujące reakcje zwalczania trudności. Jest to związane z tym. albowiem zgodnie z danymi statystycznymi stanowią oni około 50% całej populacji niewidomych.zdolnościami tworzenia schematów orientacyjnych zastępujących wzrok. aby zmienić jego postępowanie. stąd częstsze porażki. Badania R. s: 141) dotyczy częstotliwości występowania sytuacji trudnych i stopnia odporności na nie. Przeciwna zależność występuje w przypadku sytuacji społecznie trudnych. Jest to więc grupa mało odporna. fiksacji lub rezygnacji z celu (s. a na sytuacje społecznie trudne . w których występują zakłócenia i zagrożenia. W tych sytuacjach prawdopodobieństwo sukcesu jest mniejsze. wśród członków Polskiego Związku Niewidomych było 27 095 niewidomych w wieku powyżej . Im sytuacja jest trudniejsza w odczuciu ociemniałego. Do reakcji dalszych zaliczył on tendencję do izolowania się od widzących i zamykania się w środowisku ludzi niewidomych. które mają wpływ na obniżenie się progu tolerancji na te sytuacje. nie przystosowana i nie akceptująca własnego kalectwa. osoby o wysokiej inteligencji przejawiają tendencję do zwalczania i rozwiązywania trudności. 113) wyodrębnił wśród reakcji obronnych 2 rodzaje: dalsze i bliższe.VI. Natomiast wśród reakcji bliższych wymienił on: agresję werbalną i czynną..kształtowaniu się tendencji do przezwyciężania skutków ślepoty i adaptacji do nowych sytuacji. Zależność ta związana jest prawdopodobnie z tym. Można więc przyjąć twierdzenie. PSYCHOLOGIA NIEWIDOMYCH W WIEKU STARSZYM W naszych rozważaniach nie możemy pominąć niewidomych w wie--ku starszym. Ociemniały nie ma bowiem w tych sytuacjach bezpośredniego wpływu na partnera. u których próg odporności na sytuacje trudne jest zróżnicowany.reakcjami obronnymi. racjonalizację oraz rezygnację z celu. tym częściej reaguje on zachowaniem obronnym. 142) wykazały również wysoką zależność między odpornością na sytuacje trudne a poziomem inteligencji. że badani w takich sytuacjach odnieśli więcej sukcesów niż porażek. 216 3.] Nie zauważano zasadniczych różnic w natężeniu motywacji między grupą pierwszą a drugą". W sytuacjach zadaniowych z zakłóceniami i zagrożeniami ich częstsze występowanie powoduje podwyższenie odporności (progu tolerancji). Istnieje więc ścisły związek między poczuciem stopnia trudności sytuacji a typem reakcji. że sytuacje zakłóceń i zagrożeń są mniej trudne dla ludzi pozbawionych wzroku niż sytuacje społecznie trudne. Najliczniejszą grupę {6Wo badanych) stanowią osoby. Na sytuacje zakłóceń i zagrożeń reagują one zwalczaniem i rozwiązywaniem trudności. Ossowskiego (1979. Na koniec 1979 r. s. że sytuacje zakłócające i zagrażające. że osoby inteligentne łatwiej i częściej w sytuacjach trudnych o charakterze zadaniowym odnoszą sukces. w porównaniu z osobami o niskim poziomie inteligencji.. O ile chodzi o sytuację społecznie trudne.(1979. 142) wyjaśnia w ten sposób. Ossowskiego . Przejawiały lęk przed porażką.

1981. Niewidomi w wieku starszym Niewidomi v/ wieku starszym są to osoby. stąd brak jest szerszych opracowań w tym zakresie. Okres dojrzałości fizycznej i psychicznej. Okres szybkiego rozwoju fizycznego i psychicznego. 2. Przedmiotem zainteresowania są więc ich potrzeby biologiczne .(problemy socjalno-bytowe) z pominięciem lub niedostrzeganiem złożonej problematyki psychologicznej. . na które organizm ludzki w tym wieku jest bardzo podatny. sienią pomocy niewidomym w wieku starszym jest lekarz i pracownik socjalny. pełnym wycofywaniem się z aktywnego życia. niepełną wydolnością biologiczną i psychiczną w czynnościach życia codziennego. Podział ten oczywiście ma charakter orientacyjny. 23) okres starzenia się charakteryzuje się wyraźniejszym obniżeniem się funkcji fizycznych i umysłowych.60 lat.ociemniałych w wieku starszym. co stanowi 52°/o ogółu. a więc większą część swego 'życia przeżyli jako niewidomi. życia". s. B. jak też zewnętrznych. względnie niektóre z tych okresów przeżyły jako niewidome i wkroczyły w okres starości będąc osobami dotkniętymi ślepotą. czyli okres dzieciństwa i młodzieńczości. 5). obejmuje okres starzenia się (wiek przedstarczy) od 55 do 70 lat życia oraz okres właściwej starości . która miałaby ich przywrócić do w miarę "normalnego. Z reguły są to niewidomi. zależnością od innych. którzy zostali w odpowiednim czasie przygotowani do życia i pracy w warunkach ślepoty . . Duży wpływ na to mają tutaj także czynniki chorobowe.niewidomych. Gałkowski. Według D. Stąd jedni ludzie starzeją się szybciej. jedni żyją dłużej. Okres inwolucji charakteryzujący się powolnym zanikaniem zdolności życiowych. Natomiast w wieku starczym funkcje te osiągają nieprzeciętnie niski poziom i stąd ludzie w wieku powyżej 70 lat charakteryzują się niewydolnością fizyczną i umysłową. Często dominuje tutaj pogląd. W życiu człowieka można wyodrębnić zasadniczo 3 okresy: 1. T.(wiek starczy) powyżej 70 lat. którzy utracili wzrok w okresie inwolucji będąc przez zasadnicze okresy swego życia osobami widzącymi (por. .s. którym będziemy się tutaj szczególnie interesować. W przypadku ślepoty połączonej ze starością mamy bowiem nałożenie się skutków wynikających z obu tych stanów. Wśród niewidomych w wieku starszym możemy wyróżnić 2 grupy: . Takie stanowisko jest oczywiście niesłuszne. a więc tych. którzy od urodzenia nie widzą lub stosunkowo wcześnie utracili wzrok. które okresy dzieciństwa. Psychologiczna problematyka związana z niewidomymi w wieku starszym jak dotychczas nie znalazła większego zainteresowania wśród tyfiopsychologów. a więc nie potrzebują rehabilitacji. a nie psycholog. młodzieńczości i dojrzałości. Przy takich założeniach najbardziej powołanymi osobami do nie. stopniowym wycofywaniem się z ról zawodowych i społecznych. Powoduje to również poważne problemy psychologiczne. że na tę grupę nie widomych patrzy się raczej z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. inni wolniej. l. 3. U podstaw takiego stanu rzeczy leży przede wszystkim to. Bromleya (1969. że ludzie ci mają już życie poza sobą. inni krócej. Okres inwolucji. albowiem proces starzenia się uzależniony jest od wielu czynników zarówno wewnętrznych.

poprzez proces rehabilitacji. Jak już podkreślono - okres starzenia się, a później wiek starczy charakteryzują się stopniowym obniżeniem się sprawności funkcjonalnej organizmu prowadzącym do nieprzeciętnie niskiego jej poziomu. Dotyczy to praktycznie wszystkich funkcji organizmu człowieka z tym, że okres ich występowania jest zróżnicowany. Jedne narządy or-. ganizmu starzeją się wcześniej, inne później. Istnieje także duże zróżnicowanie indywidualne pod tym względem u ludzi starzejących się i starych. • U niewidomych w wieku starszym występuje więc zjawisko nakładania się skutków ślepoty ze skutkami starzenia się, czyli naturalnymi ..zmianami, jakie występują wraz z i wiekiem w organizmie człowieka. Często zmiany te 'są przyspieszane lub intensyfikowane przez stany chorobowe, które u ludzi w wieku podeszłym nie należą do rzadkości. Przy omawianiu tego zagadnienia skoncentrujemy się tylko na niektórych z tych zmian, które z punktu widzenia kompensacyjnego i adap219 tacyjnego do życia i pracy w warunkach ślepoty mają duże znaczenie. Niewątpliwie sprawę należy rozpocząć od zachowanych zmysłów niewidomego, a zwłaszcza słuchu i dotyku. W wyniku zmian anatomiczno-fizjologicznych pojawiających się wraz. z wiekiem, zwłaszcza w uchu środkowym i wewnętrznym, następują liczne zmiany w normalnym odbiorze bodźców słuchowych. Słuch jest jednym ze zmysłów, w którym zmiany starcze dają się zauważyć dość wcześnie - już około 40 roku życia. W tym okresie stopniowo obniża się zdolność odbierania wysokich tonów, następnie zdolność różnicowania bodźców słuchowych. Stopniowa, postępująca wraz z wiekiem utrata słuchu prowadzi w końcu do zaburzeń w odbiorze mowy dźwiękowej. Często dochodzi nawet do 'bardzo poważnych ubytków słuchowych u ludzi w wieku starczym {por. D. B. Bromley, 1969, s. 58 i T. Majewski, 1972, s. 143). Nie potrzeba chyba specjalnie udowadniać, co znaczy dla człowieka niewidomego nawet, najmniejsze obniżenie sprawności funkcjonowania narządu słuchu, nie mówiąc już o głębszym niedosłuchu. Powoduje to automatycznie zmniejszenie się jego możliwości kompensacyjnych. Przede wszystkim ulega ograniczeniu źródło informacji, jakim jest mowa dźwiękowa (kompensacja werbalna). Poza tym pewne konsekwencje może to mieć dla orientacji' przestrzennej i poruszania się, w której bodźce akustyczne odgrywają doniosłą rolę. Wraz z wiekiem obserwujemy także obniżenie wrażliwości i czułości zmysłu dotyku (dotykowo-ruchowego), co łączy się z trudnościami w różnicowaniu bodźców dotykowych. Jest to sprawa bardzo istotna dla osób niewidomych, których dotyk stanowi podstawowe źródło 'poznania przedmiotów, ich cech przestrzennych. Poważne konsekwencje zaznacza starość także w sferze motóryczhej. Wypracowane na przestrzeni lat sprawności motoryczne {manipulacyjne i lokomocyjne) ulegają stopniowemu obniżaniu się. Człowiek stary nie wykonuje ruchów i czynności z taką precyzją jak człowiek w wieku średnim. Dotyczy to również szybkości ich wykonywania. Nabywanie nowych sprawności ruchowych odbywa się dużo wolniej i trudniej. Łatwo też zauważyć, że u ludzi starszych następuje stopniowe ograniczenie zdolności samodzielnego poruszania się, zdolności do wykonywania czynności życia codziennego, a tym samym zdolności do pracy zawodowej. Te wszystkie konsekwencje wraz z konsekwencjami wynikającymi ze • ślepoty powodują, że człowiek niewidomy starzejący się czy będący już w

wieku starczym jest uzależniony od innych w dużo większym stopniu niż widzący człowiek w tym samym wieku. Powoduje to również stopniowe wycofywanie się z życia społecznego, z udziału w różnych imprezach kulturalnych, oświatowych itd. Ta grupa niewidomych w wieku starszym w zasadzie spokojnie wchodzi w okres starości przyjmując dokonujące się zmiany jako naturalne zmiany występujące w organizmie każdego człowieka. 220 T. Gałkowski (1981, s. 5) pisze w tej sprawie, że "osoby niewidome mają w wieku starszym lepszą zdolność przystosowania i wyższy poziom ogólnej sprawności życiowej, niż osoby ociemniałe często bardziej podatne na załamanie emocjonalne i mające za sobą ostry uraz psychiczny, jakim była utrata wzroku". O ile chodzi o zagadnienia rehabilitacyjne tych niewidomych, to wyznaczają je przede wszystkim zmiany starcze, a nie ślepota. Zadaniem rehabilitacji ludzi w wieku starszym "jest podtrzymanie jak najdłużej maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej" i(A. Hulek, 1961, s. 112). Z tego też powodu w programie rehabilitacji tych osób nie można pominąć lub zaniedbać tego wszystkiego, co sprzyjałoby utrzymaniu jak najdłużej dobrej kondycji, a nawet jej poprawie. Chodzi tutaj o te wszystkie przedsięwzięcia, które składają się na tzw. profilaktykę geriatryczną. K. Wiśniewska-Roszkowska (1975, s. 115) podaje, że przez przestrzeganie profilaktyki geriatrycznej "organizm staje się bardziej odporny na grożące starości choroby, wzrasta sprawność fizyczna i umysłowa, wybitnie poprawia się nastrój psychiczny, a życie nie tylko znacznie się wydłuża, ale staje się dużo ciekawsze i przyjemniejsze". Według autorki profilaktyka geriatryczną obejmuje: prawidłowe odżywianie się, ruch fizyczny, gimnastykę i odpowiednio dobraną pracę oraz higienę psychiczną. 2. Ociemniali w wieku starszym Zupełnie inną grupę stanowią osoby, które utraciły wzrok będąc już w wieku podeszłym. Oznacza to, że przez zasadnicze okresy, swego życia, a więc młodość, wiek dorosły, byli oni osobami normalnie widzącymi. •Grupa ta rekrutuje się najczęściej z osób, które utraciły wzrok całkowicie lub v/ poważnym stopniu na skutek naturalnych zmian starczych występujących w narządzie wzroku lub schorzeń tego narządu czy innych schorzeń. Wymieniony już D. B. Bromley .(1969, s. 56 i nast.) w następujący sposób charakteryzuje zmiany starcze w obrębie narządu wzroku: Soczewka oka "starzeje się" już od niemowlęctwa, a w wieku dojrzałym staje się mniej przezroczysta i elastyczna. Przyczyną tego jest to, ze rośnie ona nie pozbawiając się starych komórek. Powoduje to również zmniejszenie się zdolności akomodacyjnej. W późniejszym wieku gorsza jest również konwergencja linii widzenia obu gałek ocznych. Zmiany w siatkówce mogą prowadzić do zaniku komórek nerwowych, co przyczynia się do gorszego odbioru obrazu otoczenia i wyraża się w zmniejszeniu się ostrości obrazu, złym rozróżnianiu barw i kontrastów, gorszej adaptacji do ciemności. W niektórych przypadkach występuje ograniczenie pola widzenia. Wraz z wiekiem zmiany-te potęgują się, a różne choroby mogą je powiększyć czy pogłębić. Według H. Wolter-Czerwińskiej (1970, 221 s. 300) do najczęstszych schorzeń narządu wzroku w okresie inwolucyjnym należą: starcza zaćma, jaskrą, starcze zwyrodnienie plamki żółtej i

starcze odwarstwienie siatkówki. W porównaniu z poprzednią grupą ociemniali w starszym wieku znajdują się z psychologicznego punktu widzenia w dużo trudniejszej sytuacji, albowiem mniej więcej w tym samym okresie spadają na nich 'kon-sekwencje wynikające ze ślepoty i postępujących zmian starczych. Ogólnie można powiedzieć, że mają oni mniejsze możliwości kompensacji skutków wynikających z utraty wzroku. O ile chodzi o problemy związane z psychiczną adaptacją ociemniałych w wieku starszym, to T. Majewski <1971b, s. 104) twierdzi, że "realizacja niektórych problemów psychologicznych, jak akceptacja kalectwa i wykształcenie odpowiednich postaw, przebiega zazwyczaj z dużymi oporami. Ludzie starsi mają na ogół pewne trudności w adaptacji do nowych warunków, co znajduje swój wyraz w trakcie psychicznej rehabilitacji tych osób. Poza tym ludzie w podeszłym wieku nie łatwo się zmieniają. Nie wykazują oni specjalnych chęci do wypracowania w sobie cech psychicznych, które pozwalałyby im na przystosowanie się do nowych warunków, jakie zaistniały w związku ze starością i ślepotą, a dzięki którym ich życie i współżycie z otoczeniem przebiegałyby harmonijnie i spokojnie". T. Gałkowski (1981, s. 5) pisząc o "dobrej kondycji psychofizycznej" osób w starszym wieku, co odnosi także do niewidomych, podkreśla, że zależy ona od aktywnego stosunku do życia, od właściwej postawy życiowej. Podkreśla również, że aby "móc kształtować u nich właściwe podstawy życiowe i utrzymywać właściwą aktywność, potrzebne są odpowiednie formy zorganizowanej opieki lekarsko-psychologicznej opartej na współczesnych osiągnięciiach gerontologii". A więc autor dostrzega tu-. taj doniosłe problemy psychologiczne i poważną rolę psychologa. •Ociemniali • w wieku starszym, podobnie jak inne osoby ociemniałe, wymagają rehabilitacji, która jest zagadnieniem bardzo złożonym. Mieszczą się bowiem tutaj zadania wynikające zarówno ze ślepoty, jak też ze Starości. Precyzując dokładniej starcze zmiany somatyczne i psychiczne potęgują i pogłębiają skutki utraty wzroku czyniąc w ten sposób proces rehabilitacji trudniejszym i bardziej skomplikowanym. Zadaniem rehabilitacji ludzi starych - jak już zaznaczono - jest "podtrzymanie jak najdłużej maksymalnej sprawności fizycznej l psychicznej". Zadaniem rehabilitacji niewidomych jest przygotowanie ich do życia poprzez rozwój różnych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w warunkach ślepoty. 6ą to więc zadania bardzo złożone i-wymagające dużego zaangażowania. Program rehabilitacji ociemniałych w wieku starszym nie musi specjalnie odbiegać od programu rehabilitacji podstawowej i społecznej niewidomych w innym wieku, z tym że pewne .zagadnienia muszą 222 być bardziej uwypuklone, a inne zredukowane. W trakcie realizacji programu rehabilitacji ociemniałych w wieku starszym trzeba się liczyć z możliwościami umysłowymi tych osób, tzn. możliwościami przyswajania sobie nowej wiedzy, umiejętności itd. W zasadzie proces ten przebiega dużo wolniej i z pewnymi trudnościami, których nie spotykamy u niewidomych w młodszym wieku. Często można też spotkać zdecydowanie negatywną postawę wobec rehabilitacji w tej grupie jednostek <por. T. Majewski, 1971, s. 104 i 105). Część druga TYFLOPSYCHOLOGIA STOSOWANA

Tyfiopsychologia jest nie tylko nauką teoretyczną, lecz również praktyczną (stosowaną). Zadaniem części stosowanej jest wykorzystanie wiedzy tyfiopsychologicznej w rozwiązywaniu praktycznych problemów wy-H ' nikający i związanych ze ślepotą lub głębokim uszkodzeniem narządu '>: wzroku. Takimi praktycznymi problemami jest rewalidacja dzieci nie-il widomych i niedowidzących oraz rehabilitacja dorosłych osób z defek-| tem wzroku, głównie ludzi, którzy utracili wzrok (ociemniałych). W 's pierwszym przypadku chodzi o stworzenie tym dzieciom optymalnych f warunków rozwoju i przygotowania do życia i pracy zawodowej w warunkach głębokiego uszkodzenia wzroku. W drugim przypadku chodzi natomiast o przywrócenie ludziom ociemniałym, u których proces rozwojowy w zasadzie się zakończył, zdolności do możliwie samodzielnego życia i pracy zawodowej, a tym samym włączenie ich w czynne życie społeczne. Rozgraniczamy tutaj pojęcie rewalidacja i rehabilitacja, co uczyniliśmy już w rozdz. I. 3, albowiem zarówno sam przedmiot oddziaływań, jak też zabiegi stosowane w tych procesach znacznie się różnią, O ile chodzi, o'dzieci niewidome i niedowidzące, to akcent pada na ich rozwój. Przeciwnie u dorosłych akcent ten położony jest na rekonstrukcję (odbudowę) tego, co uległo rozbiciu w wyniku utraty wzroku. Aby proces rewalidacji lub rehabilitacji mógł być prawidłowo przeprowadzony, musi być oparty na diagnozie, która wskazywałaby na konieczność zastosowania takich czy innych zabiegów ,rewalidacyjnych czy rehabilitacyjnych. Należy tutaj podkreślić, że zarówno w ustalaniu diagnozy dla celów rewalidacji czy rehabilitacji dzieci i dorosłych osób z uszkodzonym zmysłem wzroku, jak też w samych tych procesach problematyka psychologiczna jest mocno zaakcentowana i posiada duże znaczenie. • Stąd też w tyfiopsychologii stosowanej wyłaniają się 2 grupy zagadnień, a mianowicie związanych z: - diagnostyką tyfiopsychologiczną, •- rozwiązywaniem problemów .psychologicznych występujących w rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących oraz w rehabilitacji ludzi ociemniałych. 225 15 T. Majewski, Psychologia VII. DIAGNOSTYKA TYFLOPSYCHOLOGICZNA 1. Rodzaje diagnoz tyflopsychologicznych Diagnostyka psychologiczna należy do bardzo ważnych" zagadnień psychologii stosowanej, albowiem od prawidłowo postawionej diagnozy zależy w znacznym stopniu ustalenie i efektywność zastosowanych na jej podstawie zabiegów (oddziaływań) .rewalidacyjnych czy rehaibilitacyj-, hych. Diagnoza psychoolgiczna jest wynikiem złożonych czynności zmierzających do poznania człowieka w aspekcie psychicznym. Poznanie to dokonuje się dzięki badaniom diagnostycznym, które dostarczają psychologowi niezbędnych informacji. Informacje te, uzyskane za pomocą psychologicznych metod diagnostycznych, pozwalają na wykrycie i ustalenie niedoborów rozwojowych (opóźnień, odchyleń czy dysharmonii), braków lub luk w wiadomościach oraz zaburzeń w .zachowaniu człowieka, . Diagnozę psychologiczną sporządza się w formie orzeczenia o psychicznym funkcjonowaniu człowieka odnoszącym się do jego całości - diagnoza

globalna lub określonego aspektu - diagnoza cząstkowa. Po-• winna ona zawierać nie tylko ustalenia .(opis) stwierdza jąceNyymienione nieprawidłowości czy zaburzenia, lecz także podawać ich wyjaśnienie genetyczne, a więc ustalać udział w ich genezie mechanizmów organicznych (somatycznych), psychologicznych, a także uwarunkowań środowiskowych czy wychowawczych. Integralną część diagnozy psychologicznej stanowić powinna także prognoza, a więc przewidywanie wyników oddziaływań rewalidacyjnych czy rehabilitacyjnych. Z reguły najważniejszy cel diagnozy psychologicznej ^ostateczne og- ' mwo jej opracowania stanowi propozycja • odnośnie do-ustalenia i zastosowania odpowiednich zabiegów mających na celu wyrównanie, złagodzenie, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości czy zaburzeń. Te same ustalenia odnoszą się także do diagnozy tyfiopsychologicznej, a-więc diagnozy odnoszącej się do niewidomych i niedowidzących. Diagnozę tyfiopsychologiczną sporządza się dla różnych celów, a orzeczenie psychologiczne zawierające tę diagnozę i wynikające z niej wskazania dotyczące odpowiednich zabiegów rewalidacyjnych czy rehabilitacyjnych przeznaczone jest dla różnych osób - rodziców, nauczycieli, wychowaw226 ców, różnych pracowników rehabilitacyjnych czy .samego psychologa diagnosty. Potrzebują jej zarówno dzieci niewidome i niedowidzące od urodzenia czy wczesnego dzieciństwa, jak również osoby, które w późniejszym okresie życia utraciły całkowicie lub w znacznym stopniu wzrok (ociemniali). Ogólnie mówiąc diagnozę tyfiopsychologiczną sporządza się dla następujących celów: 1. Pedagogiczno-^rewalidacyjnych, diagnoza powinna ustalać niedobory rozwojowe (nieprawidłowości); dotyczy więc ona głównie dzieci niewidomych i niedowidzących. 2. Rehabilitacji psychicznej, w diagnozie powinny być zawarte ustalenia i ocena poziomu psychicznej, adaptacji do nowych sytuacji i warunków po utracie wzroku; dotyczy więc ona osób ociemniałych. 3. Poradnictwa zawodowego, diagnoza powinna zawierać ustalenia i ocenę psychologicznych "komponentów zdolności (przydatności) do pracy; sporządza się ją zarówno w przypadku młodzieży niewidomej i niedowidzącej stojącej przed wyborem zawodu, jak również osób starszych, które na skutek utraty wzroku wymagają zmiany -zawodu >(przekwalifi-kowa.nia). 1.1. Diagi^ozsa tyfiopsychologicznja dla celów pedagogiczniorewalidacyjnych Kształcenie specjalne i rewalidacja mają na celu stworzenie dziecku niewidomemu i niedowidzącemu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i przygotowania się do życia i pracy zawodowej. Warunkiem efektywnego przeprowadzenia tych procesów jest prawidłowe ustalenie diagnozy zawierającej ocenę niedoborów rozwojowych, a więc odchyleń, opóźnień czy dysharmonii w rozwoju. Diagnoza taka jest nie-izbędna dla ustalenia stosownych zabiegów rewalidacyjnych dla dziecka z defektem wzroku. Diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych powinna być z reguły diagnozą globalną obejmującą wszystkie aspekty rozwojowe, a więc przedstawiającą prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowe odnoszące się do wszystkich procesów psychicznych, cech osobowości, a także na pewnym etapie rozwojowym - do adaptacji

. w którym obok psychologa i pedagoga występuje także lekarz. prognozę co do przewidywanych efektów •zabiegów rewalidacyjnych.gdy przystępuje się do systematyczna i programowej pracy rewalidacyjnej nad dzieckiem niewidomym lub niedowidzącym. że diagnoza tyfiopsychologiczna "nie może być jednorazowym stwierdzeniem. Klimasiński (1979.. nauczycieli.funkcję doradcy rodziców. Z reguły diagnoza psychologiczna w odniesieniu do dzieci niewido.powinna być raczej procesem ciągłym. Diagnoza ta powinna także zawierać wyjaśnienie genetyczne wskazujące na czynniki. Diagnoza dla celów pedagogicznorewalidacyjnych ma charakter diagnozy zespołowej. jak też zaniedbań środowiskowych i wychowawczych (por. zwłaszcza lekarz okulista. 31). o istocie. Powinna ona także podawać.psychicznej i społecznej do życia w warunkach ślepoty czy niedowidzenia. K. T. albowiem mogą nakładać się tutaj różne czynniki zarówno organiczne i funkcjonalne.• mych luib niedowidzących jest diagnozą dla innych.. Drugą cechą diagnozy dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych jest "to. które mają swój udział w genezie tych niedoborów. Klimański. sposobem kontrolowania i korygowania ich przebiegu". s. Psycholog sporządzając diagnozę powinien opierać 'się na ogólnych twierdzeniach dotyczących rozwoju i funkcjonowania psychiki dzieci niewidomych i niedowidzących. że powinna to być diagnoza ciągła. który ją ustala. 8) pisze. Szczególnie duże znaczenie w tym przypadku ma diagnoza okulistycz-' na. że skutki defektu wzroku są bardzo rozległe i dotyczą wielu sfer. szkole. "Musi więc dysponować głęboką wiedzą o swoistych zjawiskach rozwojowych i specyfice funkcjonowania psychicz-:. wynikające z defektu wzro•ku. albowiem ustalony Jia-jej podstawie program rewalidacyjny realizowany jest przez inne •osotoy. ze nie ma ona żadnej wartości dla psychologa. nego osób z defektami wzroku. s. . 1980. 1978. towarzyszącym nauczaniu i rehabilitacji. 2. albowiem opracowywana jest z reguły przez zespół specjalistów. Gałkowski. Bierze on bowiem udział w opracowywaniu programu rewalidacyjnego. rodziców.spełnia on . . To samo dotyczy także psychologii rozwojowej i klinicznej. a więc stwierdzająca niedobory rozwojowe. jaki typ uwarunkowań przyczynowych przewa227 za w konkretnym przypadku. Z tego też powodu wśród tego typu diagnoz można wyróżnić: 1. np. 35). czy nauczycieli i wychowawców. Bez tej wiedzy opracowanie prawidłowej globalnej diagnozy byłoby niemożliwe. internacie. s. nych zaburzeń i o miejscu ich w całokształcie rozwoju psychicznego -dziecka niewidomego lub niedowidzącego" (K. co stanowiłoby podstawę do ustalenia programu rewalidacyjnego mającego na celu usunięcie stwierdzonych niedoborów. gdy dzi-ecko wychowywane jest w domu. Nie oznacza to jednak. W tym miejscu trzeba podkreślić. bywa w przedszkolu. Stąd istnieje konieczność uchwycenia wszelkich niedoborów rozwojowych. ale także skuteczność zabiegów rewalidacyjnych. wychowawców. Diagnozę sprawdzającą efektywność zabiegów rewalidacyjnych* n'a podstawie której dokonuje się korekty pierwotnie ustalonego programu lub podejmuje się decyzję o zaprzestaniu dalszych zabiegów. uwzględniając oczywiście specyfikę rozwoju dziecka niewidomego czy niedowidzącego. Diagnozę początkową .. genezie i przebiegu ewentuał-. gdy dziecko prze-. a także 'z reguły . Wynika to stąd. że niekiedy jest dość trudno rostr-zygnąć.sporządzaną w momencie.

Z tego też powodu przed opracowaniem swojej diagnozy psycholog powinien zapoznać się z diagnozą okulistyczną. Z etiologią i patogenezą. wychowawczych czy środowiskowych przy ustalaniu wpływu i przyczyn pewnych odchyleń i nieprawidłowości rozwojowych lub zaburzeń zachowania. scho22& rżeń wewnętrznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o informacje dotyczące: . Szczególne znaczenie ma określenie funkcji wzroku przy kwalifikowaniu dzieci z defektami wzroku do odpowiednich szkół.Trudno właściwie opracować wyczerpującą diagnozę tyfiopsycholo23. jak też w kierunku polepszenia stanu funkcjonalnego wzroku. a więc czy aktualny stan wzroku ma charakter ustabilizowany czy też należy się liczyć z dalszymi zmianami. Z aktualnym stanem wzroku.. psychiatry. który spowodował ślepotę lub głębokie uszkodzenie wzroku. które bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie. zaburzenia słuchu. ewentualnie innymi zaburzeniami funkcjonalnymi wzroku oraz z możliwością korekcji zachowanej zdolności widzenia w drodze zastosowania pomocy optycznych. które obok defektu wzroku może także spowodować umysłowe upośledzenie. : 2. Jest to niezbędne dla ustalenia faktycznych możliwości percepcyjnych osób z defektem wzroku oraz możliwości wykorzystania.8 gicźną dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych bez informacji dotyczących defektu wzroku dziecka. ortopedy. . pochodzi. Z prognozą odnośnie do stanu wzroku. Obok informacji dotyczących stanu zdrowia ważne dla ustalenia diagnozy tyfiopsychologicznej są również informacje dotyczące historii życia i warunków środowiskowych. w których dziecko niewidome lub niedowidzące żyje lub z których. jak np. np. laryngologa. wzrok szczątkowy. Chodzi mianowicie o stwierdzenie i określenie zakresu dodatkowych kalectw czy schorzeń u niewidomego czy niedowidzącego dziecka. Szczególnie jest to istotne w przypadkach ślepoty pochodzenia centralnego . . Zmiany te mogą iść zarówno w kierunku pogorszenia i prowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku. Często dla pełnej diagnozy lekarskiej potrzebne są również badania innych specjalistów. Ten element diagnozy okulistycznej ma znaczenie dla ustalenia prawidłowego kierunku rewalidacji uwzględniającej przyszły stan wzroku dziecka. ewentualnie dla widzących. 3. . zaburzenia w rozwoju motorycżnym itd. a więc ze stopniem obniżenia ostrości wzroku (całkowita ślepota.uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Diagnoza okulistyczna pozwala przede wszystkim na określenie potencjalnych możliwości percepcyjnych dziecka niewidomego lub niedowidzącego. . lekarza neurologa. . stopniem zwężenia (ubytków) pola widzenia. a więc z przyczyną oraz z rozwojem i przebiegiem procesu chorobowego. słabowzroczność). Informacje w tym względzie pozwalają na ewentualne odróżnienie czynników somatycznych (organicznych) od psychologicznych. Oczywiście kryterium okulistyczne nie jest jedynym. które mogą mieć także pewien wpływ na sferę psychiczną. zachowanych resztek wzroku w różnych sytuacjach życiowych. a także w wielu przypadkach na genetyczne wyjaśnienie wielu odchyleń i nieprawidłowości rozwojowych czy zaburzeń zachowania. internisty. . a zwłaszcza z następującymi jej składnikami: 1. uszkodzenia narządu ruchu. . a więc czy może ono uczęszczać do szkoły dla niewidomych czy dla niedowidzących. ' .

1. Ogólnej sprawności umysłowej (inteligencji). Odnosi się ona z reguły do dzieci małych.sprawności lokomocyjnych..ich wiek.ślepoty jako takiej. kolegów." • .środowiska rodzinnego. . a więc: a) rodziców . W tym przypadku chodzi o ocenę dojrzałości szkolnej. praca zawodowa. a więc: _ • . ich wiek. wychowawców.czynników wychowawczych . małe miasteczko. 230 Nie w każdym rodzaju diagnozy tyfiopsychologicznej dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych jest konieczne uwzględnienie wszystkich wymienionych komponentów.poznawania przedmiotów. którym trzeba stworzyć optymalne warunki rozwoju poprzez odpowiedni program rewalidacyjny. zwłaszcza praca zawodowa matki. warunki mieszkaniowe. Rozwoju motorycznego.kolegów. ^ 5. a zwłaszcza ich kompleksowego działania (rozwoju kompensacji percepcyjnej). zwłaszcza: . stan zdrowia. Biorąc pod uwagę wiek chronologiczny oraz różne formy oddziaływań rewalidacyjnych wśród diagnoz dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych można wyróżnić: 1.funkcji orientacyjnej. 2. dodatkowych kalectw i schorzeń. regulującej i kontrolującej w działalności praktycznej.inne dzieci w rodzinie. Rozwoju i przystosowania emocjonalnego. 7. internatu. Czynników mających swój udział w genezie niedoborów rozwoje-. oraz z indywidualnych potrzeb dziecka badanego. Diagnozę dla celów zakwalifikowania dziecka niewidomego lub niedowidzącego do odpowiedniej placówki lub formy kształcenia i rewalidacji. 6. Wszechstronna i wyczerpująca diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów pedagogiczno-rewalidacyjnych powinna obejmować określenie i ocenę: 1. wynika przede wszystkim z tego. w jakim celu sporządza się diagnozę.i środowiskowej dziecka niewidomego czy niedowidzącego oraz możliwości przeprowadzenia rewalidacji w warunkach domowych.czynników środowiskowych . . duże miasto.wieś. Warunków materialnych . Sytuacji rodzinnej. 4.sprawności manualnych. Które z nich powinny być szczególnie zaakcentowane. szkoły.orientacji przestrzennej i poruszaniu się. środowiska społecznego i kulturowego. a . ogólnej aktywności społecznej). b) rodzeństwa .percepcji barw podstawowych i mieszanych. Sprawności pozostałych zmysłów: słuchu. . wych. Miejsca zamieszkania .czynników somatycznych . Potencjalnych możliwości funkcjonalnych zachowanych resztek wzroku. Rozwoju społecznego (postaw wobec rodziców. dotykowo-ruchowego. . Te informację pozwalają na określenie sytuacji rodzinnej .źródło utrzymania rodziców. 3. . wykształcenie. 2. 'miejsca zamieszkania. Diagnozę dla celów poradnictwa dla rodziców wychowujących swoje dziecko niewidome lub niedowidzące w warunkach domowych albo dla wychowawczyń przedszkoli specjalnych lub zwykłych zajmujących się tego rodzaju dziećmi. a zwłaszcza w zakresie: . zaburzeń neurologicznych. 3. . 2.

biorąc oczywiście pod uwagę specyfikę rozwoju małego dziecka z defektem wzroku. a więc informacje dotyczące odchyleń. . Diagnoza ta ma na celu ustalenia i wyjaśnienia pewnych nieprawidłowości rozwojowych. wyrażający się zainteresowaniem nauką {por.określony system rozmaitych czynności ruchowych. . . opóźnień czy dysharmonii rozwojowych. -. które powinny być przeprowadzone przez rodziców. M. Z reguły przyjmiuje się. i(r) . 517).język. trudności w nauce (niepowodzeń szkolnych) i trudności wychowa wczych. s.' Pojęcie dojrzałości szkolnej różnie jest definiowane.to zgodnie z Oregońskim Programem Rehabilitacji (1978. względnie opóźnień lub luk w tym zakresie. jakie stawia szkoła przed uczniem pierwszej klasy. manualnych i umysłowych.diagnoza lekarska . na którą składa się: . chodzi o ocenę dojrzałości szkolnej. lecz dynamicznie ze wskazaniem na potencjalne możliwości rozwojowe dziecka oraz sugerować zastosowanie 231 odpowiednich zabiegów rewalidacyjnych.sprawności pozostałych zmysłów.ocena psychicznej gotowości dziecka do . Przełącznikowa. Nie powinna ona ujmować tych zagadnień statycznie. lub przez wychowawczynie. . s. jak już podkreślono.diagnoza psychologiczna . Diagnozę dla celów poradnictwa 'dla nauczycieli i wychowawców realizujących program rewalidacji w odpowiedniej placówce szkolno-wychowawczej. . w tym również resztek wzroku. Diagnoza ta powinna zawierać ocenę stanu rozwoju dziecka niewidomego czy niedowidzącego. 'Diagnoza dojrzałości szkolnej jest również diagnozą zespołową.wykonywanie czynności życia codziennego. że na jej strukturę składa się: .małą motorykę •. Zawierać powinien on zestaw niezbędnych zabiegów rewalidacyjnych dla dziecka.poruszanie się w przestrzeni połączone z działaniem praktycznym.gdy dziecko przebywa w specjalnym przedszkolu lub innej placówce wychowawczej. . 1979.określone postawy oraz stosunek poznawczy do otoczenia. psychicznego i społecznego w odniesieniu do wymagań szkolnych. Tego rodzaju diagnoza . .samodzielność .diagnoza pedagogiczna .ocena stanu zdrowia dziecka.) w diagnozie tych dzieci należy kłaść nacisk na 6 następujących aspektów rozwojowych: .dużą motorykę . Biorąc pod uwagę pierwszy rodzaj diagnozy dla celów pedagogicznorewalidacyjnych. . wyobrażeń i pojęć o przedmiotach i zjawiskach otoczenia.ocena zasobu niezbędnych wiadomości. -. Odnosi się więc ona do dzieci w wieku szkolnym. a więc czy rozwój dziecka odpowiada wymaganiom. 3. . Podobnie pewną specyfikę ma diagnoza dla celów zakwalifikowania dziecka z 'defektem wzroku do odpowiedniej placówki szkolnej. 7 i nast. W diagnozie tej.więc ocenę rozwoju fizycznego. a więc diagnozę w odniesieniu do małych dzieci niewidomych i niedowidzących do wieku szkolnego .sporządzona na podstawie badań psychologicznych przy wykorzystaniu diagnozy okulistycznej powinna stanowić podstawę do określenia programu rewalidacji dziecka niewidomego lub niedowidzącego.rozwój kontaktów społecznych.sprawności manipulacyjne.funkcje poznawcze .socjalizację .określony zasób wiadomości. gdy dziecko wychowywane jest w domu.

a więc: . . do szkoły dla dzieci widzących lub trzeba stworzyć mu inne warunki rewalidacji. 3.sprawności lokomocyjnych. trudności w nauce czy trudności wychowawczych. Sprawności motorycznej.Sprawności manualnych. niż to miało miejsce w przypadku dzieci niewidomych i niedowidzących.potrzeba tego typu diagnozy wyłania się w przypadku wystąpienia pewnych zahamowań rozwojo-. lecz diagnozy cząstkowej. który równocześnie przeprowadza proces rehabilitacji psychicznej badanej osoby.sprawności słuchu '•. Jak już podkreślono .podjęcia nauki szkolnej. . 1. . reedukacyjnych. do szkoły dla dzieci niedowidzących. ' O ile chodzi o diagnozę tyfiopsychologiczną dla celów zakwalifikowania dziecka do odpowiedniej placówki szkolnej. Pozostała jeszcze do omówienia diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów poradnictwa dla nauczycieli i wychowawców.z defektem wzroku należy skierować do szkoły dla dzieci niewidomych.lokalizacja przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców słuchowych. Diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów rehabilitacji psychicznej Istotnym zadaniem całego procesu rehabilitacji osób. Ostatecznym celem tej diagnozy jest korekta czy zmodyfikowanie programu rewalidacyjnego poprzez wprowadzenie odpowiednich zabiegów wyrównawczoikorekcyjnych. do szkoły dla dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych. 2. Diagnoza tyfiopsychologiczną dla celów rehabilitacji psychicznej ma inną treść. to szczególne znaczenie ma w niej określenie: ' 1.różnicowanie bodźców przestrzennych niezbędne dla nauki brajla. którzy zajmują się dziećmi z defektami wzroku w odpowiednich placówkach szkolno-wy-chowawczych. a więc ustalenia diagnozy psychologicznej. zwłaszcza . której elementy określają konkretne problemy czy potrzeby dziecka niewidomego lub niedowidzącego. Potencjalnych możliwości zachowanych resztek wzroku.sprawności dotyku . Samodzielności w wykonywaniu niektórych czynności życia codziennego.2. które utraciły wzrok całkowicie lub częściowo (ociemniałych). a więc' ustalających przebieg zjawisk (zmian) i wyjaśniających mechanizmy po--" wstałych nieprawidłowości czy trudności. W .tych przypadkach z reguły nie zachodzi potrzeba opracowania diagnozy globalnej. Jest to . . Ogólnego rozwoju umysłowego (inteligencji). 232 5. usprawniających itd. 4. Często potrze-. czy dziecko .rozwoju kompensacji pęrcepcyjnej (kompleksowego działania zmysłów). a zwłaszcza: . Często tego typu diagnozy mają charakter diagnoz genetycznych. Sprawności pozostałych zmysłów. wych. Z reguły jest to diagnoza ustalana przez psychologa. zwłaszcza w szkołach specjalnych dla dzieci niewidomych i niedowidzących.foa ta powstaje na tle diagnozy pedagogicznej wskazującej na pewne opóźnienia i luki w opanowaniu materiału programowego w szkole. płaskiego pisma. efektywne wykorzystywanie dotyku w poznawaniu przedmiotów. jest adaptacja psychiczna do nowych warunków i sytuacji stanowiąca istotę rehabilitacji psychicznej. Zespołowa diagnoza stanowi dla zespołu orzekającego podstawę do podjęcia decyzji. przy pisaniu i czytaniu zwykłego. Jej przeprowadzenie wymaga także dokładnego poznania funkcjonowania psychiki po tak ciężkim urazie psychicznym (szoku).

Obok informacji dotyczących stopnia -utraty wzroku. a zwłaszcza ustalania wskazań dla rehabilitacji psychicznej ociemniałego. Może to mieć także znaczenie dla ustalenia czynników hamujących i stymulujących proces rehabilitacji psychicznej. Wskazują one bowiem na pozycję i pełnioną rolę badanego w swoim środowisku rodzinnym.zy to okresu. czy badany jest osobą nowo ociemniałą i jej przeżycia związane z utratą wzroku są jeszcze świeże. dużą wagę mogą mieć czynniki (warunki) społeczne.więc diagnoza dla niego samego. czy utrata wzroku nastąpiła nagle czy stopniowo. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie także wiek badanego. chodzi mianowicie o to. Przede wszystkim doty-.wieś. czy też upłynął pewien okres od tego motnentu i na-. miejsce i warunki zamieszkania. a reakcje emocjonalne bardzo intensywne. Obok wymienionych czynników dla interpretacji wyników psychologicznych. Inaczej bowiem będzie reagować na utratę wzroku młody człowiek. W takim przypadku pewne reakcje i zaburzenia funkcjonowania osobowości mogą być spotęgowane. Miejsce zamieszkania . IX). a inaczej . małe miasteczko. Mówiąc o diagnozie lekarskiej nie bez znaczenia jest również to. czego środowisko od badanego oczekuje i . a możliwości rehabilitacyjne znacznie zmniejszone. 2) uzyskane z ankiety personalnej lub wywiadu społecznego dotyczące sytuacji społecznej badanego.czego on sam maże od niego się spodziewać. Diagnoza okulistyczna ma szczególne znaczenie dla interpretacji wyników badań psychologicznych.13 Do opracowania rzetelnej diagnozy tyflopsychologicznej dla celów rehabilitacji psychicznej ociemniałych psychologowi niezbędne są informa•cje: 1) zawarte w diagnozie okulistycznej. Jest to konieczne do ustalenia prawidłowego programu rehabilitacji psychicznej oraz odpowiednich metod do jego realizacji (patrz rozdz. przed którym stoi jeszcze przyszłość. Treść diagnozy w tym przypadku wyznaczają podstawowe problemy psychologiczne wynikające i związane z utratą wzroku. Pozwala to również na określenie tego. liczba dzieci. takie jak stan cywilny.ma szczególne znaczenie dla tego. stąpiła pewna adaptacja do nowej sytuacji i warunków.człowiek w wieku starszym. które w procesie rehabilitacji psychicznej powinny być 234 rozwiązane. czy ociemniały znajdzie w swoim środowisku warunki dla pełnej integracji społecznej czy też nie. czy w ogóle lekarskiej. Inną ważną informacją jest to. albowiem przebieg reakcji na ten fakt jest w obu przypadkach różny.<. a zwłaszcza niektórych jej cech. czy ślepota nastąpiła sama czy towarzyszą jej dodatkowe dysfunkcje lub schorzenia. jaki upłynął od utraty wzroku (data utraty wzroku). duże miasto •. O ile chodzi o diagnostyczne badania psychologiczne. możliwości jego korekcji i prognozy istotne są tutaj także bliższe informacje dotyczące utraty wzroku. 3) uzyskane z badań psychologicznych. Celem badań diagnostycznych jest w tym przypadku ustalenie stopnia psychicznej adaptacji do nowych sytuacji oraz zdolności do prawidłowego funkcjonowania w warunkach ślepoty. 8. to są one ukierunkowane przede wszystkim na poznanie osobowości ociemniałego. Tak więc tego rodzaju diagnoza tyfiopsychologiczna powinna .

dokonuje się to zwykle w wyniku analizy stanowiska pracy. s. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów poradnictwa zawodowego Poradnictwo zawodowe stanowi pierwszy i bardzo ważny etap w re•habilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. . a więc cech i właściwości osób. 5.ustalaną w momencie przystępowania ociemniałego do rehabilitacji. 6. Wewnętrznych warunków pracy. Jego postaw wobec widzących. J. mówiąc inaczej. • sprawności manualnych itd. w ustaleniu planu rehabilitacji • zawodowej. Czynników hamujących i stymulujących proces psychicznej adaptacji do nowych i zmienionych warunków. fizycznych warunków pracy wystepujących przy wykonywaniu danego zawodu czy pracy na danym stanowisku pracy. 1. (por. a ustalone w jej wyniku warunki i wymogi w stosunku do przyszłego pracownika zawiera charakterystyka zawodu lub stanowiska pra^ 2.zawierać ocenę: 1.fizyczne. oceny poziomu inteligencji. 79). Zewnętrznych warunków pracy. w tym również niewidomych i niedowidzących. Jego postawy wobec członków rodziny. Karney (1979. maszyn. 3. np. której celem jest zaproponowanie właściwych zabiegów psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Prawidłowe udzielenie niewidomemu lub niedowidzącemu porady zawodowej i_wspólnie z nim zadecydowanie o przyszłości zawodowej musi być oparte na poznaniu: l. Jego postawy wobec rehabilitacji. a więc czynności i operacji. narzędzi. socjoterapii itd'. Majewski. której ocena jest szczególnie istotna w przypadku inwalidów wzroku posiadających znaczne ograniczenia zawodowe wynikające z ich kalectwa. W niektórych przypadkach diagnoza dla celów rehabilitacji psychicznej ociemniałych może wymagać także uwzględnienia innych elementów niż te.3. 1971a. Stopnia akceptacji przez badanego kalectwa i jego skutków. Jego postawy wobec siebie jako inwalidy. T. sprawności fizyczne . Orzeczenie psychologiczne dla celów rehabilitacji psychicznej obok ustalenia diagnozy powinno także zawierać wyraźne wskazania odnośnie do przeprowadzenia odpowiednich oddziaływań psychokorekcyjnych. Często tego typu diagnoza łączy się także z diagnozą zawodową. na które zwrócono tutaj uwagę.sprawność . 29) dzieli warunki wewnętrzne pracy na: . Stawia ono sobie za cel udzielenie tym osobom pomocy w wyborze najwłaściwszego kierunku kształcenia zawodowego lub zatrudnienia albo. technologii. 2. której celem jest ustalenie potrzeby kontynuowania lub zaprzestania dotychczasowego programu rehabilitacji psychicznej lub ustalenie konieczności jego skorygowania.diagnozę początkową . które ten zawód lub pracę mają wykonywać. a więc zastosowania odpowiednich form psychoterapii. s. Wśród diagnoz tyflopsychologicznych dla celów rehabilitacji psychicznej ociemniałych można wyróżnić: . Zespół warunków wewnętrznych umożliwiających wykonywanie pracy zwykło się określać zdolnością lub przydatnością do' pracy. 4. Ma ono szczególne znaczenie dla inwalidów wzroku.diagnozę sprawdzającą skuteczność przeprowadzonych w okresie rehabilitacji zabiegów. z uwagi na ich ograniczoną zdolność do pracy i tym samym mniejsze szansę zawodowe. materiałów. jak: stan zdrowia.

psychiczne. Niewidomego lub niedowidzącego stosunkowo młodego można skierować do odpowiedniej szkoły zawodowej na dłuższy okres przygotowania do pracy.badania lekarskiego . Mówiąc o fizycznych wewnętrznych warunkach pracy trzeba jeszcze podkreślić znaczenie wieku badanegoi dla ustalenia formy kształcenia zawodowego.. osobowościowe. . intelektualne. wykształcenie. -. pochodzenie. zdolności. ewentualnych innych zaburzeń funkcjonalnych wzroku.ocena społecznych wewnętrznych warunków pracy. oraz ustalenie możliwości korekcji zachowanej zdolności widzenia za pomocą odpowiednich szkieł optycznych. postawy. które mogą pogłębiać istniejące już ograniczenia zawodowe niewidomego czy niedowidzącego.społeczne. niedowidzenie). . Inaczej sprawa wygląda ze starszym człowiekiem. jak: przynależność do grupy społecznej.Diagnoza lekarska dla celów poradnictwa zawodowego musi zawierać wyraźne wskazania i przeciwwskazania odnośnie do rodzaju pracy oraz warunków prący. psychologa lub psychologów (psychologa . O ile chodzi o badania internistyczne i ewentualnie inne specjalistyczne badania lekarskie. powinny one uwzględnia(r) zarówno aspekt okulistyczny. cechy procesów decyzyjnych i motywacyjnych. a więc ocenę stopnia obniżenia ostrości wzroku (całkowita ślepota. . w jakich niewidomy czy niedowidzący może pracować.ocena fizycznych wewnętrznych warunków pracy. Badania okulistyczne mają na celu ocenę stanu funkcjonalnego wzroku. psychologa klinicznego).ocena psychicznych wewnętrznych warunków pracy. .badania psychologicznego . umiejętności.badania socjologicznego (środowiskowe) -. -•' badania internistyczne.badania okulistyczne. temperamentalne. miejsce zamieszkania.poszczególnych narządów i organów. to mają one na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia i wykrycie ewentualnych dodatkowych kalectw czy chronicznych schorzeń. kwalifikacje itd. stopnia zwężenia (ubytki) pola widzenia. Szczególne znaczenie mają tutaj badania lekarskie. czy aktualny stan wzroku ma chaarkter ustabilizowany czy też należy się liczyć z dalszymi zmianami. . Nie bez znaczenia jest tutaj także prognoza okulistyczna. Jest to istotne do ustalenia faktycznych możliwości percepcyjnych osób badanych oraz możliwości wykorzystania 236 zachowanych resztek wzroku w sytuacjach pracy. który będzie uwzględniał przyszły stan wzroku. jak też ogólno-/ -lekarski. ". Diagnoza zawodowa jest więc diagnozą zespołową sporządzaną przez zespół specjalistów. pracownika socjalnego i ewentualnie innych specjalistów. jeśli zachodzi tego-rodzaju potrzeba. Sprowadza się ona do ustalenia.doradcę zawodowego. wśród których należy wyodrębnić: -. użyteczne resztki wzroku. . Ocena tych warunków w celu ustalenia diagnozy zawodowej i udzielenia właściwej porady zawodowej musi odbywać się na podstawie: . . takich jak: lekarza czy lekarzy. jak: cechy psychofizjologiczne. Ten element diagnozy okulistycznej ma znaczenie dla Ustalenia prawidłowego kierunku rehabilitacji zawodowej.ewentualnie inne badania specjalistyczne.

Podobnie badania społecznych wewnętrznych warunków pracy. Potencjalne 'możliwości funkcjonalne zachowanych resztek wzroku. regulacyjną i kontrolującą przy wykonywaniu ruchów i czynności (w działalności praktycznej). czy była ona głównym źródłem utrzymania dla niego i jego rodziny. Tego rodzaju informacja może wskazywać na możliwości zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania. w małym miasteczku. co nie jest bez znaczenia dla osób z uszkodzonym wzrokiem.funkcje orientacyjną. Sprawność pozostałych zmysłów. ..funkcję orientacyjną przy poruszaniu się w przestrzeni. a więc czy ociemniały może kontynuować swój zawód albo czy rodzaj dotychczasowej pracy może mieć pewne znaczenie w nowej sytuacji za<-wodowej. np. Stanowią one bardzo ważne informacje. czy ma dzieci i w jakim wieku.. . sytuacja rodzinna. internistyczną i ewentualnie inną.danymi dotyczącymi społecznych wewnętrznych warunków pracy zebranymi przez pracownika socjalnego w wywiadzie. Podkreślając dotychczasowe doświadczenie zawodowe ociemniałego zwrócić trzeba jeszcze uwagę na fakt. Diagnoza tyfiopsychologiczna dla celów poradnictwa zawodowego powinna określać i oceniać następujące elementy: 1. .którego trzeba przygotować do podjęcia pracy w stosunkowo krótkim terminie. poprzez szkolenie przywarsztatowe. tzn.zdolność odróżniania barw podstawowych i mieszanych. Innym ważnym czynnikiem mającym znaczenie dla oceny zdolności' do pracy jest stan rodzinny. a więc czy osoba niewidoma lub niedowi237 dząca jest wolna czy żonaty lub zamężna. jakie należy dobrać niewidomemu czy niedowidzącemu.okulistyczną.funkcję orientacyjną na stanowisku pracy w pozycji siedzącej i stojącej.. Psycholog przystępując do oceny psychologicznych .komponentów przydatności zawodowych albo inaczej mówiąc psychicznych wewnętrznych warunków pracy musi uprzednio zapoznać się z: . 2. Są to wszystko ważne informacje dla określenia roli społecznej badanego i oczekiwań członków rodziny wobec niego. Informacja dotycząca aktualnego wykształcenia ogólnego i zawodowe. czym była dla niego praca zawodowa w sensie ekonomicznym. a więc osób które utraciły wzrok po ukończeniu nauki. Kolejnym czynnikiem jest miejsce zamieszkania. . To samo odnosi się do dotychczasowego doświadczenia zawodowego. W przypadku osób ociemniałych. dotychczasowe doświadczenie zawodowe. miejsce zamieszkania itd. go ma szczególne znaczenie dla' ustalenia rodzaju dalszego kształcenia zawodowego czy rodzaju pracy i warunków. czy dotychczasowe wykształcenie może być wykorzystane w dalszym kształceniu czy pracy zawodowej. a mianowicie: ' . stanowią ważny element w ocenie zdolności do pracy niewidomych i niedowidzących. '- . czy mieszka razem z rodzicami itd. które pozwolą psychologowi lepiej rozumieć i zinterpretoiwać wyniki własnych badań. jak: -wykształcenie.diagnozą lekarską . czy niewidomy lub niedowidzący mieszka na wsi. w dużym mieście. Ta z kolei może determinować w pewnym sensie rodzaj i miejsce pracy. . problemem pozostaje. a zwłaszcza kompleksowe ich działanie (kompensacja percepayjna).

etodach badań tyfiopsychologicznych W poprzednim rozdziale omówiono zagadnienie różnych rodzajów diagnoz tyfiopsychologicznych. Umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni. systematyczność. 7. w zakładzie zwartym. • "2. Specjalne zdolności zawodowe (ukierunkowane). 2. w wyniku których psycholog mógłby zdobyć niezbędne informacje dotyczące badanej osoby. Ponadto dla oceny zdolności do pracy niewidomych istotne są informacje dotyczące niektórych elementów rehabilitacji podstawowej. że psychologiczne badania diagnostyczne . Do ich ustalenia niezbędne są rzetelne badania tyfiopsychologiczne. w zakładzie rehabilitacji zawodowej. Diagnoza psychologiczna stanowi więc jeden z ważnych elementów diagnozy zawodowej ustalanej przez zespół rehabilitacyjny (zespół orzekający). Cechy osobowości istotne dla zachowania się w sytuacji pracy i dla adaptacji społeczno-zawodowej: . a więc w specjalnej szkole zawodowej. zdyscyplinowanie w pracy.umiejętność współżycia i współpracy w kolektywie.akceptację ślepoty i jej skutków. . w spółdzielni niewidomych lub spółdzielni ogólnoinwalidżkiej. 5. do zakładu pracy).formę zatrudnienia bez specjalnego przygotowania. Diagnostyczne badania tyfiops^ychologiczne / 2. punktualność.reakcje na trudności i niepowodzenia. w spółdzielni niewidomych czy w spółdzielni ogólnoinwalidżkiej.cała jego przyszłość zawodowa. szkodliwa dla zdrowia. Ogólne uwagi o m.formę przygotowania do pracy. dalszym (ewentualne dojazdy do szkoły. Obecnie istnieje 238 przekonanie wśród psychologów. a w szczególności: 1. . Umiejętności pisania i czytania brajlem oraz na maszynie do pisania. Poziom rehabilitacji psychicznej. . . dokładność.postawę wobec rehabilitacji. . 3.uciążliwa. 8. 238 .postawę wobec siebie (ocena własnych możliwości). ^' 4. w zakładzie pracy chronionej. w placówkach kształcenia zawodowego dla widzących. . . Ustalenie diagnozy zawodowej jest ważnym etapem w rehabilitacji zawodowej inwalidy wzroku. . zwłaszcza w środowisku. w systemie pracy nakładczej. . a więc czy to będzie praca odpowiednia i przynosząca mu zadowolenie czy też odwrotnie . a więc w zwykłym zakładzie pracy. Ogólną sprawność umysłową {inteligencję). a zwłaszcza: .postawę wobec widzących.3. Sprawność manualną. albowiem od prawidłowości jej ustalenia zależy .1.staranność. 6. . Umiejętności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego. Zainteresowania zawodowe. Stanowi ona następnie podstawę udzielenia inwalidzie wzroku porady zawodowej i wspólnego z nim ustalenia'planu (programu) rehabilitacji zawodowej obejmującego: : . nielubiana itd.motywację do pracy.umiejętność organizacji sobie pracy.aspiracje zawodowe.umiejętność postępowania według instrukcji. .

wczesne dzieciństwa.mówiąc dokładniej -wszystkie techniki można stosować do badania osób z defektami wzroku. warunki środowiskowe.eksperyment naturalny i laboratoryjny.wywiad i rozmowę z rodzicami.. Istnieje bardzo dużo metod niepsychome-trycznych. w internacie. np. . to dla dokładnego poznania rozwoju i funkcjonowania ich psychiki tyfiopsycholog ma do dyspozycji następujące metody psychologiczne: • . które pozwalają na stosunkowo łatwe ich przeprowadzenie oraz interpretację uzyskanych wyników. Zresztą tego typu metody są również stosowane do badania osób widzących..obserwacja zachowania ociemniałego w różnych sytuacjach życiowych. . s. albowiem wiele testów. Niektórzy niedowidzący mogą nawet posługiwać się zachowaną zdolnością widzenia w czasie badań psychologicznych.wywiad i rozmowę z dzieckiem. które są odpowiednie do badania osób pozbawionych zdolności widzenia.kwestionariusze (inwentarze) osobowości specjalnie opracowane lub dostosowane do badania tej kategorii inwalidów wzroku. Nie znaczy to jednak. zwłaszcza obejmującą historię ży--cia dziecka.' Ogólnie trzeba powiedzieć. uwzględnieniu specyfiki osób badanych. zwłaszcza sprawdzone i przystosowane do badania dzieci z •defektami wzroku. O ile chodzi o dzieci niewidome i niedowidzące. 31) twierdzi jednak. sytuację rodzinną itd. że wszystkie metody czy . . a więc 240 poznania stopnia adaptacji psychicznej do nowych i zmienionych sytuacji i warunków najbardziej odpowiednie są natomiast takie metody. jak: .niewidomych czy niedowidzących napotykają liczne trudności związane przede wszystkim z doborem odpowiednich metod. często' nawet bardzo znanych i szeroko stosowanych. W końcu o ile chodzi o badania młodzieży i dorosłych niewidomych ^i . . Wydaje się.. • Przy badaniu ociemniałych do celów rehabilitacji psychicznej.kwestionariusze (inwentarze) osobowości.obserwację dziecka w różnych sytuacjach w'szkole. -. Na sprawę psychologicznych badań diagnostycznych nie należy patrzeć zbyt pesymistycznie. ' . że "dla psychologa mało doświadczonego albo rzadko stykającego się w swej pracy z dziećmi niewidomymi. okres prenatalny. . . f .testy.wywiad psychologiczny.testy psychologiczne. że psychologiczne badania diagnostyczne w znacznym stopniu opierają się na metodach psychometrycznych. że przekonanie to ma swoje źródło w tym. metod diagnostycznych przeznaczonych do badania osób widzących bez lub po odpowiednim ich dostosowaniu do własnych potrzeb i. że psychologowie pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi mogą stosować wiele psychologicznych. Kli-masiński (1978.. jest rzeczą szczególnie kłopotliwą konieczność zdobywania niemal wszystkich informacji o niewidomym metodami niepsychometrycznymi". K. przy rozwiązywaniu niektórych zadań testowych. w czasie wolnym itd. Niestety wielu testów przeznaczonych do badania osób widzących z różnych przyczyn nie można zastosować do osób z głębszym defektem wzroku. w tym głównie na testach. choćby jako metody dodatkowe (uzupełniające). które przy rzetelnej wiedzy tyfiopsychologicznej mogą również spełnić oczekiwania psychologa sporządzającego diagnozę. nie doczekało się jeszcze polskiej normalizacji.

. będące standaryzowaną metodą określenia i oceny potencjału badanego i jego zachowania się w sytuacji pracy przy wykorzystaniu rzeczywistych czy symulowanych wzorców pracy.obserwacja. że jest to metoda standaryzowana i znormalizowana. typową dla pracy w wybranym zawodzie i na podstawie zaobserwowanego zachowania się' 'ocenia się jego możliwości i przydatność do tego zawodu.testy specjalnie opracowane do badania niewidomych i niedowidzących. s. K. Problem testów w badaniach tyfiopsychologicznych Specjalny problem w badaniach tyfiopsychologicznych stanowi metoda testowa (testy). .r. Dzięki temu jest ona stosunkowo łatwa w stosowaniu i interpretacji uzyskanych za jej pomocą wyników. potrzeb osób z defektem wzroku. a następnie M.różnego rodzaju kwestionariusze.test sytuacyjny lub ocena sytuacyjna polegająca na wprowadzeniu badanego w określoną sytuację.całe doświadczenie diagnostyczne zawarte jest w normach testowych. Ogólnie trzeba powiedzieć. Od bardzo wielu lat starają się ją wykorzystywać do badania funkcjonowania psychiki tych inwalidów. . to najczęściej stosowane są tutaj: . Jest ona bardzo popularna wśród psychologów pomimo licznych zastrzeżeń i wątpliwości wysuwanych pod jej adresem. Zanim zostanie to omówione. s. Duże zainteresowanie tą metodą wynika chyba stąd. .testy przeznaczone dla widzących. .wywiad zawodowy. . Z uwagi na określone trudności w ich stosowaniu. celu ocenę psychologicznych kompleksów przydatności do pracy (psychicznych wewnętrznych warunków pracy).jaki pisze K. 2. np. Te 2 ostatnie metody są ostatnio bardzo popularne w badaniach zdolności do pracy. Z czasem zaczęły powstawać specjalne testy przeznaczone wyłącznie dla tych osób. Na przełomie lat 1966 .niedowidzących mające na. lecz przystosowane do badań osób z ukszkodzo'nym narządem wzroku. Pionierami w zakresie szerszego upowszechnienia metody testowej w badaniach osób z defektem wzroku byli amerykańscy tyfiopsychiologowie S. Są wśród nich: . 16 T. Dzisiaj można już spotkać setki różnych testów stosowanych przez psychologów w badaniach niewidomych i niedowidzących. .2. należałoby rozważyć kilka zagadnień ogólnych związanych z zastosowaniem testów w badaniach osób z defektem wzroku. 23 .różne baterie testów psychologicznych mierzących sprawność motoryczną i umysłową.próby pracy. Bauman (b. Hayes. Klimasiński (1978. Majewskt.. zainteresowań. głównie testów. Testy nie pozostały również obojętną metodą badań diagnostycznych dla psychologów pracujących z niewidomymi i niedowidzącymi. że brak jest szerszych doświadczeń i opracowań w tym zakresie.1967 rozesłała ona kwestionariusz do . Psychologia 241 albowiem . Z tego też powodu skoncentrujemy się głównie na badaniach za pomocą metod standaryzowanych. testy przeznaczone dla jednostek widzących zaczęto adaptować do.. K. Zagadnieniem stosowania przez psychologów testów w badaniach niewidomych zainteresowała się wspomniana już M. P. 31) . Bauman. Po nakreśleniu kilku ogólnych uwag na temat diagnostyki tyfiopsychologicznej przejdziemy do omówienia niektórych rodzajów badań.32).testy przeznaczone dla widzących stosowane w nie zmienione} formie.

że amerykańscy i kanadyjscy psychologowie posługują się około 150 różnymi testami. jakimi posługują się psychologowie w badaniach osób widzących.testy sprawności manualnych. grup niewidomych obejmowanych badaniami testowymi oraz opinii odnośnie do przydatności stosowanych testów. Jest to jednak zagadnienie szersze. Wynika to z faktu. Jak już zaznaczono .testy specjalnych zdolności. że ich wyniki należy w sposób bardzo ostrożny interpretować. 11) twierdzi. a . s. 31) twierdzi na przykład. Zawierał on pytania dotyczące rodzaju stosowanych testów. . że nie można ich w Polsce znormalizować. Ostatecznie odpowiedź nadesłało 319 psychologów. M. którzy w swojej pracy z niewidomymi stosowali testy. które przeznaczone są dla widzących. . Bauman (b. specjalny problem stanowi sprawa polskich norm.testy typu projekcyjnego i inwentarze osobowości. bo populacja dzieci niewidomych jest niewielka i skrajnie zróżnicowana pod względem czynników mających decydujący wpływ na rozwój umysłowy i na całokształt rozwoju psychicznego".stosowane bez lub z niewielkimi zmianami.wiele testów stosowanych do badania osób z defektami wzroku to testy przeznaczone dla osób z pełnosprawnym wzrokiem. z uwagi na dużą różnorodność. Mówiąc o metodzie testowej powstaje właściwie problem. czy uzyskane za jej pomocą wyniki mogą stanowić podstawę rzetelnej diagnozy tyfiopsychologicznej. Wydaje się. Wyniki tej akcji wykazały. . Oprócz tej zasadniczej sprawy przy analizowaniu możliwości zastosowania testów do badania niewidomych i niedowidzących wyłania się wiele innych problemów. że niewidomi. K. niedowidzący z uwagi na całkowitą ślepotę lub ' znaczne obniżenie sprawności funkcjonalnej wzroku.testy zainteresowań. że większość testów została znormalizowana na populacjach w innych krajach.psychologów pracujących z niewidomymi na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. czy ma ona faktycznie znaczenie w badaniach osób z defektem wzroku. częstotliwości ich stosowania. .testy osiągnięć szkolnych.. Są tam testy dla niewidomych dzieci i dorosłych oraz testy z odrębnymi normami dla całkowicie" 242 niewidomych. nie mogą rozwiązywać niektórych zadań testowych.skale słowne i 'bezsłowne (testy wykonawcze). czy w badaniach tych osób lepiej jest stosować testy dla widzących po odpowiedniej adaptacji czy też tworzyć nowe testy przeznaczone wyłącznie dla nich. również nie ma polskiej normalizacji.] bardzo ograniczone zastosowanie w tyfio-psychologii. jak również testy specjalnie opracowane dla niewidomych. Powstaje więc problem. Z uwagi na to. Znaczy to.testy rozwojowe i dojrzałości społecznej. lecz w większym lub mniejszym stopniu przystosowane. że testy w zastosowaniu do niewidomych i niedowidzących przedstawiają tę samą wartość. albowiem wiele testów. Konieczność ich adaptacji związana jest z tym.testy inteligencji . Wśród testów tych znajdują się zarówtao takie. że tworzenie nowych testów dla niewidomych nasuwa pewne trudności. . że "testy mają [. szczątkowo widzących i niedowidzących posługujących się przy rozwiązywaniu zadań testowych wzrokiem. a często nawet.r. jaka . s. wśród których autorka wyodrębniła: . Klimasiński (1978.. porównywać z wynikami uzyskanymi za pomocą innych metod itd. co w odniesieniu do widzących.testy osobowości . K. . .

gdy jej odczytywano zadania testowe. Okazało się. P. aby na skutek zmian treściowych czy proceduralnych test nie utracił swojej trafności i rzetelności. Inny problem występuje przy testach wykonawczych. 5) stwierdzają. Wynikać on może stąd. M. raczej starają się używać i adaptować znane sobie testy niż szukać specjalnych testów dla niewidomych. jak miałoby to miejsce w przypadku osobistego zapoznania się z tym tekstem. Faza zapoznania się z pomocami testowymi przebiega więc u nich bardzo szybko. Stanowi to przeszkodę w doborze odpowiedniej grupy normatywnej. Bauman (b.. np. s. s. Osoba badana posiadająca pełnosprawny wzrok ma możliwość objęcia jednym wejrzeniem wszystkich pomocy testowych potrzebnych do rozwiązania zadania. Podobny wpływ może mieć głośne czytanie zadań testowych przez badającego zamiast osobistego czytania przez badanego. W pierwszym przypadku jest to możliwe tylko w odniesieniu do niewidomych znających brajla. elementy o różnych kształtach i wielkościach składające się na pewną całość itp. jak też wzajemnych ich stosunków i związków. Uległ on zdecydowanej poprawie. K. jak koieczki. Często zadania te są stosunkowo długie albo zawierają wiele cyfr lub innych istotnych elementów. Osoba widząca ma możliwość ponownego przeczytania tekstu w razie potrzeby. wkładanie kołeczków do otworów. jak też pisanie (o ile odpowiedzi udzielane są pisemnie) jest o wiele wolniejsze niż czytanie czy pisanie przy użyciu wzroku. kostki. że czytanie brajlem. że badana uzyskała bardzo niski wynik. W takich przypadkach istnieje możliwość napisania ich brajlem lub głośnego przeczytania ich przez badającego.istnieje w populacji osób z uszkodzonym wzrokiem.r. lokalizacji. których rozwiązanie połączone jest z manipulacją całym szeregiem pomocy testowych. że reprezentują oni dużą różnorodność pod Względem umiejętności czytania i pisania brajlem. Niewidomy zmuszony jest do zapoznania się z pomocami testowymi za pomoce dotyku . Najprościej jest adaptować testy typu słownego podawane badanemu w formie drukowanej do osobistego czytania. Bauman i S. Odwrotna sytuacja istnieje. Dla wielu rozwiązywanie zadań testowych napisanych w brajlu może więc stwarzać dodatkowe trudności i mieć wpływ na wynik badań. że psychologowie. Tkwią one w tym. gdy tekst napisany jest brajlem. K. gdy na rozwiązanie testu określony jest ścisły limit czasowy. Hayes (1951. kształty itp.musi każdego elementu dotknąć lub nawet wziąć do ręki. . Stąd lepiej stosować znane i znormalizowane testy wprowadzając małe i konieczne adaptacje. że stwarza to możliwość porównywania wyników niewidomych z wynikami osób widzących. Ustalenie odrębnych limitów czasowych dla niewidomych w tych przypadkach nie jest również -zbyt proste z uwagi na to. że nie każdy niewidomy będzie w ten sam sposób rozumieć tekst słyszany. To samo występuje. Związany jest on z tym. M. Wówczas w grę wchodzi sprawa dobrego zapamiętania tych wszystkich szczegółów. Adaptacja testów dla niewidomych nasuwa wiele trudności i problemów. Również samo zapoznanie się z zadaniem testowym. kształtów. którzy zaczynają pracę z niewidomymi. Powstaje jednak pewien problem wówczas. gdy test ten przedstawiono badanej w brajlu. śrubki i nakrętki. 11) przeprowadziła badania jednej bardzo uzdolnionej niewidomej za pomocą Testu Analogii Millera. zarówno ich wielkości. Nie jest to jedyny kłopot występujący przy głośnym czytaniu zadań testowych przez badającego. aby dokładnie poznać jego wielkość. Potrzebuje więc na to o wiele więcej czasu niż widzący. Wynika to stąd. gdy badanym jest osoba pozbawiona wzroku.

jak i próbne wykonanie zadań - ćwicze244 nią są dla niewidomych bardziej czasochłonne niż dla widzących. Z reguły czas przeznaczony na fazę wstępną - wprowadzającą jest ściśle limitowany. Stąd zachodzi konieczność przyznawania niewidomym w takich przypadkach dodatkowego limitu czasu. Za takim rozwiązaniem opowiada się M. K. Bauman i S. P. Hayes (1951, s. 26). Następnym problemem związanym ze stosowaniem testów w badaniach psychologicznych niewidomych jest sprawa norm. Sprowadza się on do tego, czy do tych osób s-tosować takie same normy jak dla widzących czy też opracowywać dla nich odrębne. Odpowiedź jest na to prosta. O ile jest 'to możliwe, to należy przy adaptacji testów dla niewidomych lub niedowidzących utrzymywać normy przewidziane dla widzących. Takie stanowisko reprezentuje również Bauman (b.r., s. 12). W badaniach psychologicznych niewidomych chodzi o to, aby stwierdzić i ustalić różnice w stosunku do osób widzących. Jak wiemy - rehabilitacja niewidomych zakłada w maksymalnym stopniu zredukowanie skutków ślepoty; zakłada również pełną integrację niewidomych ze społeczeństwem ludzi widzących. Przy takich założeniach rehabilitacyjnych ocena możliwości niewidomych musi być dokonana w aspekcie norm przewidzianych dla osób z pełnosprawnym wzrokiem. Zasada ta jest utrzymywana przy stosowaniu w badaniach niewidomych'testów dla wi-. dzących, które nie uległy większym zmianom na skutek adaptacji. Bauman (b.r., s. 13) podaje, że jedną z przyczyn dużej popularności testów Wechsiera (części słownej) jest fakt, że nie potrzeba stosować :w nich odrębnych norm. Ustalony za ich pomocą iloraz inteligencji ma tę samą wartość diagnostyczną w stosunku do widzących, jak też niewidomych. Nie zawsze jest jednak możliwe stosowanie norm przewidzianych dla widzących. Ma to miejsce wówczas, gdy test ulega znacznej korekcie w związku z jego adaptacją dla niewidomych. Bauman (b.r., s. 12) podkreśla, że jeśli do treści zadań testowych lub samej procedury badawczej wprowadza się większe zmiany, wówczas muszą być opracowane nowe normy. W tym przypadku autorka podkreśla konieczność właściwego doboru grupy normatywnej, która reprezentowałaby całą populację niewidomych, wszystkich jej przedstawicieli. Często psychologowie upraszczają sobie sprawę. Biorą do badań normatywnych niewidomych z jednej szkoły, zakładu czy środowiska. Taki materiał badawczy jest w pewnym sensie wyselekcjonowany, nie reprezentatywny dla całej populacji niewidomych. Nie można na jego postawie tworzyć norm ogólnych. Jest rzeczą samą przez się zrozumiałą, że testy specjalnie opracowane dla niewidomych mogą mieć tylko jedną wersję norm. Stosując więc tego typu testy mamy możliwość stwierdzenia różnic tylko w grupie samych niewidomych. W odniesieniu do norm dla niewidomych Bauman (1958, s. 36) zwraca uwagę na bardzo istotną sprawę. Z uwagi na brakhomogemcznosci vvśród niewidomych, psycholog -nie może traktować wszystkich badanych w ten sam sposób ani też interpretować ich wyników w aspekcie tych samych norm. Stąd np. proponuje odrębne normy dla całkowicie niewidomych oraz szczątkowo widzących, którzy zachowali jeszcze tzw. wzrok praktyczny. H. Rusalem (1972, s. 132) wyraża w tej sprawie pogląd, że do badającego należy decyzja co do stosowania •właściwych norm, biorąc pod uwagę wpływ zachowanej zdolności widzenia i stopnia adaptacji do kalectwa na wykonanie zadań testowych. Nie ulega wątpliwości, że słuszny jest pogląd, aby tworzyć odrębne normy dla osób praktycznie widzących i całkowicie niewidomych.

Większość testów specjalnie opracowanych dla inwalidów wzroku posiada odrębne normy dla tych 2 grup. Dla przykładu można wymienić stanfordzki test kostek dla niewidomych (Stanford-Kohs Błock Design Test for the Blind), minesotański test manipulacji (Minnesota Ratę of Manipulation) pensylwańską próbę pracy oburęcznej (Pensylvania Bi-Manu-al Worksample). Szczególnie istotna jest uwaga Rusalema (1972, s. 138) dotycząca uwzględnienia stopnia adaptacji do kalectwa przy doborze odpowiednich norm i interpretacji wyników z badań testowych. Na sprawę tę zwraca uwagę także Bauman '(1958, s. 37). Osoby bowiem, które od dłuższego czasu nie widzą, nauczyły się przyjmować informacje z innych źródeł niż wzrok; nauczyły .się interpretować subtelne bodźce słuchowe, co tak wyraźnie nie występuje u nowo ociemniałych; nauczyły się orientować i rozpoznawać rodzaje materiałów, kształty i wielkość przedmiotów za pomocą dotyku, co dla osób, które niedawno utraciły wzrok, może przychodzić z pewnymi trudnościami. Ma to szczególne znaczenie przy rozwiązywaniu testów wykonawczych, przy których umiejętność dotykowego rozróżniania przedmiotów, ujmowania przestrzennych stosunków między nimi itp. odgrywa doniosłą rolę. W niektórych przypadkach pewne trudności w prawidłowym wykonaniu zadania testowego mogą stwarzać dodatkowe kalectwa niewidomego czy brak psychicznej adaptacji do kalectwa (zaburzenia emocjonalne) występujący często u nowo ociemniałych. Te momenty należałoby także uwzględniać przy interpretacji wyników uzyskanych w badaniach testowych. Na pewno możemy spodziewać się istotnych różnić w wynikach niewidomych od urodzenia i ociemniałych w późniejszym, wieku. W pierwszym przypadku z reguły obserwujemy większy rozwój zdolności werbalnych niż niewerbalnych. Rzutuje to niewątpliwie na wyniki badań testowych. Testy psychologiczne mają bezsprzeczną wartość w pracy diagnostycznej psychologa pracującego z niewidomymi i -niedowidzącymi. Jak pisze H. Rusalem (1972, s. 136): "Metody standaryzowane mają swój udział w diagnozie rehabilitacyjnej dzięki dostarczaniu istotnych danych dotyczących możliwości rehabilitacyjnych niewidomych w aspekcie psychicznym, społecznym i zawodowym. Zwykle testy nabierają większego znaczenia, o ile są stosowane łącznie z iinnymi metodami, jak obserwacja, wywiad itp." 2.3. Badanie zmysłu wzroku u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących Omawianie różnych rodzajów badań tyfiopsychologicznych rozpoczniemy od badań wzrokowych możliwości percepcyjnych u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących. Zagadnienie to sprowadza się do określenia i oceny wpływu uszkodzonych funkcji wzroku na percepcję wzrokową. Wstępnej oceny w tym zakresie można dokonać na podstawie diagnozy okulistycznej, która zawiera (lub powinna zawierać) ocenę ^ostrości wzroku, ubytków poła widzenia, zaburzenia widzenia stereoskopowego i barwnego. Na marginesie można podać, że lekarze okuliści używają do badania ostrości wzroku tzw. taiblic Snellena oraz tzw. przyrządu Rotha; do badania pola widzenia - polomierza lub kampimetru Foerstera lub de Weckera, a w badaniu widzenia stereoskopowego stosują tzw. metodę Litińskiego (por. W. Melanowski, 1951, s. 73 i nast.). Natomiast do najbardziej znanych metod wykrywania zaburzeń widzenia barwnego należą: S - włóczki Holmgrena, - tablice pseudoizochromatyczne Stiiiinga, - tablice mozaikowe Schaffa i Bluma

- tablice Ishihary. Ta pierwsza metoda polega na doborze .przez .badanego spośród mnóstwa motków o wszelkich możliwych odcieniach, np. do zielonego motka te wszystkie, które są do niego podobne pod względem jiakości. W pozostałych metodach badana osoba musi odczytywać znaki pisarskie (litery, liczby) ułożone z plamek jednej barwy, a rozanieszczone w chaosie różnobarwnych plamek (por. W. Witwicki, 1946, s. 141 i W. Melanowski, 1951, s. 94). Metody te są głównie przeznaczone do wykrywania zaburzeń widzenia barwnego: protanopii, deuteranopii i trytanopii. Diagnoza okulistyczna nie zawsze jednak pozwala na pełne określenie rzeczywistych możliwości percepcyjnych zachowanych resztek wzroku. Z tego też powodu S. Schwarz <1976, s. 82) stwierdza, że: "Należy za pomocą eksperymentów psychologiczno-pedagogicznych zbadać dokładnie proces percepcji wzrokowej u uczniów słalbo widzących. Należy zbadać, które komponenty percpecji - percepcja kształtu, wielkości, głębi, barwy - pozostaje pod specjalnym wpływem defektu". Na konieczność przeprowadzenia tego rodzaju oceny zwrócono uwagę przy omawianiu różnych rodzajów diagnoz tyfiopsychologicznych. Biorąc to 247 pod uwagę' przy ocenie wzrokowych możliwości percepcyjnych u niewidomych i niedowidzących należy uwzględniać: - percepcję przedmiotów, a zwłaszcza percepcję takich ich cech, jak wielkość,' kształt i barwa. -percepcję przestrzeni - orientację w przestrzeni istotną przy poruszaniu się, - koordynację .wzrokowo-ruchową, czyli zachowanie funkcji orientacyjnej, regulującej i kontrolującej resztki wzroku w działalności praktycznej (przy wykonywaniu ruchów i czynności). Zagadnieniem oceny możliwości percepcyjnych u niewidomych z resztkami wzroku i niedowidzących zajmował się również autor tej pracy (por. T. Majewski, 19'66, s. 379 i nast.). Opracował on pewne zestawy eksperymentów (prób) przeznaczonych do oceny wpływu uszkodzonego wzroku na percepcję. Pierwszy zestaw przeznaczony był do badania wielkości i kształtów przedmiotów. Składał się on z 2 tablic z białego kartonu, na których znajdowały się szeregi figur geometrycznych (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty itd.) o wielkości (średnica, wysokość boku) l, 2 i 6 cm. Na 'jednej z tych tablic figury te były w kolorze czarnym, a więc o dużym kontraście w stosunku do tła. Przeciwnie na drugiej tablicy były one w kolorze żółtym, co dawało mały kontrast. Drugi zestaw tablic przeznaczony był do badania zdolności odróżniania barw. Na jednej z tablic znajdowały się koła w barwach podstawowych: czerwona, zielona, żółta i niebieska oraz czarna, a na drugiej w barwach mieszanych: .seledynowa, pomarańczowa, brązowa itd. Badanie za pomocą przedstawionych zestawów tablic przeprowadzano w ten sposób, że badanemu podawano tablice z poleceniem podania nazwy lub barwy figury <z odległości 30 - 35 cm). Jeśli zachodziła obawa, że badany nie zna nazw figur, wówczas otrzymywał pojedyncze figury' i musiał odnajdywać na tabliczkach ich odpowiedniki. Do badania wykrywania przeszkód w przestrzeni (orientacja przestrzenna) stosowano metodę, która polegała na eksponowaniu badanemu różnych naturalnych przedmiotów (stół, krzesło, drzwi, drzewo, drzwi wejściowe do domu) znajdujących się w różnych odległościach od niego.

Eksperymenty te odbywały się zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak też otwartej. Następnie pytano badanego, czy je wadzi. W przypadku odpowiedzi pozytywnej polecano mu podejście do .eksponowanego przedmiotu. Bardzo szczegółową ocenę stanu funkcjonowania wzroku u niedowidzących można otrzymać przy zastosowaniu metody opracowanej przez L. Roessing (1978). Jest to metoda, która pozwala na ocenę funkcji wzroku od strony behawioralnej, a więc jego wartości i użyteczności w praktycznej działalności (koordynacja wzrokowo-ruchową). Badania za pomocą tej metody składają się z 2 etapów: 248 . 1. Etapu oceny funkcji wzroku na podstawie badania okulistyce go, wywiadu i ogólnej obserwacji zachowania niedowidzącego w cz, badań. 2. Etapu oceny funkcji wzroku na podstawie dłuższego okresu obi wacji i wielu eksperymentów pozwalających na sprawdzenie użyte ności zachowanego wzroku w różnych sytuacjach życiowych. Szczególnie interesujące są 'badania drugiego etapu. Dla jego przep wadzenia L. Roessing (1978, s. 13 i nast.) opracowała specjalny ark obserwacyjny (checklists) obejmujący ponad 350 pozycji (sytuac w których wzrok odgrywa dość istotną rolę. Na podstawie obserws czy eksperymentów ocenia się, czy i w jakim zaikresie fuińkcje wzro zostały zachowane. Pozycje te dotyczą następujących sfer działalno człowieka: - nauki szkdinej (academics), . - psychomotoryki wraz z orientacją i poruszaniem się w przestrze - czynności życia codziennego, - funkcjonowania społecznego, - pracy zawodowej. Trudno przytoczyć tutaj wszystkie pozycje. Dla przykładu wym: •nimy niektóre z opracowanych przez autorkę eksperymentów czy oihst wacji, które miały ujawnić wzrokowe możliwości percepcyjne badany-c l. Czytanie tekstów drukowanych o różnej wielkości czckrnfci, n] - 24 punktów ,(9,Q2 mm), - 16 punktów (6,01 mm), - 12 punktów (4,51 mm), -- .8 punktów (3,01 mm). l. Percepcja wielkości i kształtów przedmiotów: - przystosowanie różnych figur geometrycznych, nip. koła, kwadr. tu, trójkąta, krzyża, figur złożonych (kwadrat podzielony na 2 trójkąty - prowadzenie ołówka lub długopisu wzdłuż różnych linii lub faigi geometrycznych. 3. Opis obrazków, wykresów w podręcznikach. / 4. Wykrywanie i opis małych przedmiotów znajdujących się w n chu z różnej odległości l, 3, 5, 10 ^więcej metrów. 5. Wykrywanie i opis przedmiotów o stałej lokalizacji z różnej oc ległości od badanego. 6. Dochodzenie do przedmiotów znajdujących się w różnej odległoś< od badanego. Poza tym wymienione 'sytuacje W arkuszu obserwacyjnym zalecaj, dokonanie oceny wartości zachowanych: resztek wzroku przy spozywanii i przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, posługiwaniu się środkami płat niczym! (wzrokowe rozróżnianie moment i banknotów), w kontaktac] z innymi ludźmi (rozpoznawanie osób), orientacji w zakładzie pracy itd Arkusz obserwacyjny wypełniany jest przez kilka osób (specjalistów) które mają kontakt z niewidomym posiadającym resztki wzroku lub

niedowidzącym w różnych sytuacjach i są włączone w proces jego rehabilitacji. 2.4. Badanie zmystu dotyfcowo-ruchowego u niewidomych W literaturze tyfiopsychologicznej stosunkowo rzadko porusza się zagadnienia badania zmysłu dotyku czy, mówiąc dokładniej, zmysłu dotykowo-ruchowego, który dla niewidomych ma olbrzymie znaczenie. Przyjmuje on bowiem dominującą rolę w procesie poznania rzeczywistości. Wśród zadań rehabilitacji niewidomych znaleźć można także zadanie mówiące o konieczności usprawniania pozostałych zmysłów i przygotowania ich do przejęcia funkcji brakującego wzroku (kompensacja). Stąd w wymienionych uprzednio rodzajach diagnoz wskazywano także na konieczność określenia (oceny) .sprawności funkcjonalnej tego zmysłu. Mówiąc o prawidłowości funkcjonowania tego zmysłu w aspekcie kompensacyjnym u niewidomych mamy na myśli przede wszystkim ocenę jego zdolności do rozróżniania elementarnych cech przedmiotów, a mianowicie: - różnych stopni szerokości (gładkości), - różnych stopni grubości, - różnych stopni nierówności (wklęsłości), - małych odległości, - różnych wielkości, - różnych kształtów (regullamych i nieregularnych), ' - małych ciężarów (różnic w wadze). Brak jest właściwie materiału, który podawałby metody (standaryzowane) do badania sprawności zmysłu dotykowo-ruchowego specjalnie przeznaczonych dla niewidomych. Ogólnie trzeba jednak zaznaczyć, że właściwie niewidomi nie potrzebują w tym względzie specjalnych metod, albowiem można wykorzystywać w tym celu metody stosowane do badania tego zmysłu u widzących. Przykładem tego może być estezjometr Webera do badania wrażliwości dotykowej mierzonej tzw. progiem przestrzennym. Przyrząd ten podobny jest do suwmiarki o 2 nóżkach (ostrzach) z podziałką z dokład- ' nością do 0,10 mm. Badanie polega na równoczesnym dotykaniu obu ostrzami skóry badanego, którego zadaniem jest określenie, czy odczuwa jeden czy dwa uciski. Wrażliwość dotykową w tym przypadku określa się jako najmniejszą odległość między nóżkami estezjometru, przy której badany odczuwa 2 uciski. Dla różnych części ciała występują różne wartości. Dla opuszków palców, co dla niiewidomych jest szczególnie ważne, wartość ta wynosi około 2i 'mm. Próbę stworzenia baterii testów do badania sprawności zmysłu do250 tykowo-ruchowego u niewidomych podjęły w naszym kraju H. Klawe i J. Kowalczewska (1962, s. 10 i 32-36). Pracując w Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie dobrały one kilka testów i opracowały wstępne normy na podstawie stosunkowo niewielkiego materiału badawczego. Do testów tych należą: Test szorstkich deseczek. Służy on do oceny zdolności rozróżniania stopni szorstkości (gładkości) za pomocą dotyku. Składa się on z 7 par deseczek, na powierzchni których naklejony jest papier ścierny o różnym stopniu szorstkości - od gładkości do stosunkowo dużej szorstko^ sci. Zadaniem badanego jest ułożenie 14 'deseczek według stopnia szorstkości parami. Występuje więc tutaj konieczność doboru deseczek o tym samym stopniu szorstkości, a następnie ułożenie tych par od najbardziej szorstkich do gładkich. Przy ocenie bierze się pod uwagę czas wykonania i liczbę popełnionych błędów.

5 do kilku setnych milimetra. Obok sprawności dotykowej (rozróżnianie wielkości i kształtów) test ten pozwala także na ocenę takich cech i umiejętności. Wykryć on bowiem może gotowość dziecka do nauki brajla. Przeznaczony jest on do oceny zdolności rozróżniania wielkości i kształtów małych przedmiotów. Zadaniami testowymi . 36 i 37) stosowały test odtwarzania małych odległości. sześciany. .ułożyć parami figury o tym samym . Przedstawiony zestaw testów należy uznać za odpowiedni do badania niewidomych. że nie posiadają one norm opracowanych na odpowiednio dużej próbie. 8.zestaw figur geometrycznych trójwymiarowych: kulki.zestaw figur o nieregularnych kształtach zawierających krzywizny. lecz różnym ciężarze (6. wklęsłości. Klawe i J. Do badania dzieci niewidomych wkraczających w okres szkolny pożyteczny może być test oparty na 6-ciopunkcie 'brajlowskim. Składa się on z 11 'krążków o różnej grubości. walce o różnych wielkościach. . a mianowicie: teśl odtwarzania kąta. Zadaniem badanego jest ułożenie ich w szeregu od najcieńszych do najgrubszych. Po upływie 30 sekund rozstaw ramion likwidowano do O i polecano badanemu odtworzenie tej odległości. Układy te są następujące: . prostopadłościany. a mianowicie polecając badanemu: . Ich wadą jest jednak to.zestaw figur geometrycznych płaskich: koła. Zadaniem osoby badanej jest uszeregowanie par pudełek o tym samym ciężarze od najlżejszych do najcięższych. Test ciężarków. że do badania zdolności odróżniania kształtów i wielkości za pomocą dotyku u niewidomych można także wykorzystać: . Składa się on z 3 rodzajów małych śrubek i nakrętek (razem 60 sztuk). . 15 i 18 g). Ponadto do badania sprawności zmysłu dotykowo-ruchowego H. s. lecz o różnej' wielkości zaczynając od najmniejszych do największych. orientacja na stanowisku pracy. które umieszczone są w jednym pudełku. Wykonanie zadania oceniane jest zarówno pod względem jakości. prostokąty.kształcie. uwypuklenia itd. Podobnie jak przy pozostałych testach na wynik składa się czas i liczba błędów popełnionych w próbie. Przy ocenie bierze się pod uwagę czas i liczbę błędów popełnionych w trakcie wykonywania zadania. jak koncentracjia uwagi. Analogicznie postępowano z odległościami 2 i 3 cm.5.115°. W szczegółiny sposób przeznaczony jest on do badania wrażliwości kinestetycznej. Składa się z 5 par małych pudełek o jednakowej wielkości. Posługiwano się tutaj drewnianym dużym cyrkiem. Test śrubek. .dobierać do podawanych kolejno różnych figur taką samą figurę. 9.135° i 160°.był rozstaw jego ramion o wartościach: 90°. kwadraty. Zestawy te pozwalają na przeprowadzenie badań w różnej formie. * Należy jeszcze dodać. 2. 4.układy 2-punktowe o odległości 10. Odchylenie od wzoru mierzone w milimetrach stanowiło wynik badania. 3. od 1. Przeznaczony jest on do oceny zdolności rozróżniania stopni grubości za pomocą dotyku. 2.. jak też liczby błędów. Kowalczewska (1962. Na tej samej zasadzie zbudowany był następny test. organizacja pracy.Test krążków. 12. 45°. trójkąty o różnych wielkościach. 2 mm. Składa się on z układów punktów brajlowskich wytłoczonych na papierze brajlowskim i odpowiednio wzmocnionych. Rozwiązanie zadania testowego polega na posegregowaniu tych elementów i umieszczeniu ich w 6 oddzielnych pudełkach. Polegał on na podawaniu niewidomemu zwykłej suwmiarki z lcentymetrowym rozstawem jej ramion do zapoznania się.

' . że u niewidomych ulega rozbiciu mechanizm koordynacji wzrokowo-ruchowej tak istotny przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych. /. ojciec). 2. jak np. Niektóre z nich wraz z testami inteligencji stanowią całą baterię testów do badania przydatności do pracy.5. Może to być określanie lokalizacji osoby mówiącej. jak minesotański test manipulacji . Ustalaniu odległości przedmiotów znajdujących się w ruchu. Waga tego typu badań wynika stąd. mężczyzna. gdy chodzi o dobór odpowiedniego zawodu. Lokalizację w przestrzeni przedmiotów (o stałej lokalizacji) i zjawisk będących źródłem dźwięku. Przystosowała ona dla potrzeb inwalidów wzroku takie testy. Bauman. kura. Badania sprawności manualnej u niewidomych i niedowidzących Badania sprawności manualnej mają szczególne znaczenie w diagnozie dla celów poradnictwa zawodowego. K.. Powoduje to znaczne obniżenie sprawności manualnej u tych osób. Badanie zmysłu słuchu u niewidomych Podobnie jak zmysł dotyku również zmysł słuchu spełnia określoną -olę kompensacyjną u osób dotkniętych defektem wzroku. np. Ocenę taką można jednak wypracować na podstawie obserwacji i prostych eksperymentów. Identyfikowaniu przedmiotów i zjawisk na podstawie bodźców akustycznych. szum drzew itd.. 3.. Pionierem systematycznego rozwoju testów sprawności manualnej dla niewidomych była wymieniona już M. a więc w jakim stopniu niewidomy potrafi wykorzystać bodż52 ce akustyczne w różnych sytuacjach życiowych. • rodło odbiornika na podstawie płynących od niego dźwięków. zwierząt (pies. tzn. a zwłaszcza orientacji przestrzennej. Dotychczas opracowano stosunkowo dużo różnorodnych testów do badania sprawności manualnej. Oczywiście jest to również sprawa ważna dla (•kreślenia ewentualnych ubytków słuchowych. zwłaszcza pracy typu produkcyjnego. pszczoła). zwłaszcza -i niewidomych. gotowanie wody.6. Q. Przez sprawność manualną rozumiemy sprawność wykonywania ruchów kończyn górnych. 2. Stanowią one korzystne uzupełnienia metod poprzednio przedstawionych. skrzypiące drzwi. Dłuższe przebywanie z niewidomym stwarza na ogół liczne okazje do oceny wykorzystywania przez niego słuchu w różnych sytuacjach życiowych. pracujące] ^ maszyny.układy 4-punktowe w formie kwadratu o wyżej wymienionych odległościach. zbliżającego się człowieka itp. lecz należy do zakresu balań lekarskich. człowieka wbijającego gwoździe lub piłującego drewno itp. ustalanie ich kierunku i odległości w stosunku do siebie. .układy 3-punktowe w formie trójkąta prostokątnego o wyżej wymienionych odległościach. W tym przypadku chodzi o ocenę kompensacyjnej funk-ji słuchu. Niestety brak jest standaryzowanych metod badań tego aspektu zmysłu słuchu u niewidomych. których zadaniem jest określenie ostrości słuchu w >ełnej skali słyszalności. Wymienione 2 ostatnie testy autor tej pracy stosował eksperymentalt-nie w swej praktyce tyfiopsychologicznej. Poza tym opracowanie i przeprowadzenie prostych eksperymentów nie powinno nastręczać większych trudności. Jak już podkreślono kompensacyjną wartość słuchu można rozpatrywać w zakresie poznawania przedmiotów. matka. dziecko. Powinny one uwzględniać zadania polegające na: l. rozpoznawanie po głosie ludzi (koihieta. i ich koordynację. Mówiąc o badaniu słuchu nie mamy na uwadze badań sudiometrycznych. poruszającego się samochodu czy motocykla.

R. Roberts z Uniwersytetu w Stanie Pensylwania (USA) opublikował test do badania sprawności manualnej. które uwzględniają stopień utraty wzroku. Pierwsza wersja tego testu zakładała wykonywanie przez badanego 2 zadań. s.(1969. a dokładniej mówiąc koordynacji ruchów obu rąk. lecz dostosowała tylko instrukcję dla niewidomych oraz wprowadziła pewne-zmiany w próbnych wykonaniach zadań: Na podstawie biadań normatywnych na grupie 4000 inwalidów wzroku w wieku od 13 do ponad 60 lat opracowała ona specjalne normy dla różnych grup. który został nazywany pensylwańską próbą pracy oburęcznej.rozkręcania tych śrubek i nakrętek oraz odkładania ich do specjalnych miseczek znajdujących się po lewej i prawej strome deski testowej. Pozostawiła natomiast jedno wykonanie dla niewidomych z użytecznymi resztkami wzroku. 1972. Rusalem. a więc jest to zupełnie zmienione zadanie w porównaniu z zadaniem pierwotnym dla widzących. Test ten składa się z 2 zadań testowych. a wersja z 19619 r. 42) posiada 2 zadani. s. postępowanie według instrukcji. . Na podstawie swoich ba1 Minnesota Ratę of Manipulation 1 Pennsylvania Birnanilal Worksample 253 dań Di Michael (1946) uważa. Zieglera na Uniwersytecie w Stanie Minnesota (USA). Zmianie uległa jedynie instrukcja uwzględniająca odmienny sposób poznania i wykonywania zadań testowych przez niewidomych. a więc zadanie takie samo jak dla widzących. 13) dopracował do tego testu dodatkowo arkusz obserwacyjny do badania zachowania się badanego w czasie badań. Wynik testu stanowi czas potrzebny na wykonanie każdego zadania. Wprowadziła 'ona również dwukrotne wykonywanie zadań dla niewidomych nie posłujących się wzrokiem. K. Carter . a mianowicie: . . Zastosowała ona skalę centy Iową.ł i pensylwańska próba pracy oburęcznej2. Bauman .(1958. 254 Wynik stanowi czas potrzebny na wykonanie zadań.przemieszczanie krążków z jednego do drugiego (sąsiedniego) otworu na desce testowej.obracanie krążków. a mianowicie: wkładanie drewnianych krążków do 60 otworów w specjallnej desce '(4 Xl 5' otworów) oraz odwracanie tych krążków w ten sposób. i Minesotański test manipulacji dla niewidomych przystosowany przez M. W. orientacja na desce testowej.a testowe. rs. . Zawiera ona takie elementy. 46 .48) nie wnosi specjalnych zmian w pomocach testowych. koordynacja obu rąkitd Pensylwańska.skręcania 100 śrubek i nakrętek oraz wkładania ich do otworów na specjalnie przygotowanej desce testowej. Kolejne wersje tego testu miały już więcej zadań. K. Minesotański test manipulacji dla niewidomych W 1933 roku został opublikowany minesotański test manipulacji opracowany przez W. próba pracy oburęcznej dla niewidomych W 1943 roku J. Jest to test przeznaczony do badania sprawności manualnej osób widzących. jak: motywacja. ze płaszczyzna górna staje się płaszczyzną dolną i odwrotnie ("odwrócenie do góry nogami"). koncentracja.. Adaptacja ivi. 144). s. sporządzając odrębne tabele norm dla kobiet niewidomych i niewidomych z użytecznymi resztkami wzroku oraz takie samo rozróżnienie dla mężczyzn z podziałem na różne przedziały wiekowe. a mianowicie: . że są to odpowiednie narzędzia do badania sprawności manualnej (H. Bauman {1958. s. A. Bauman nie dokonała żadnej zmiany w pomocach testowych. aż 5. płeć i wiek.

a następnie nakładaniu na niego 3 innych elementów metalowych. a więc dla kobiet i mężczyzn oraz osób posługujących się przy rozwiązywaniu zadań testowych wyłącznie dotykiem. dla praktycznie niewidomych i posługujących się resztkami wzroku oraz dla różnych przedziałów wiekowych. Test ten składa się z 4 zadań. pierścień i znów podkładki. w kolejności: podkładka. pakowanie. Jako pomoce testowe służą: 20 metalowych krążków z 3 otworami każdy oraz widełki w formie rękojeści z 3 prętami. którzy ocenili go jako odpowiedni. obsługa różnych maszyn i innych prac ręcznych. s. wykorzystywanym również do badania osób z defektem wzro-* ku są widełki Roloffa. obu rąk pracujących równocześnie i wykonujących takie same ruchy oraz obu rąk pracujących równocześnie. lecz wykonujących różne ruchy. Polegały jedynie na uwypukleniu płytki z otworami na desce 255testowej . jak też mężczyzn. Rozwiązanie zadania testowego polega na nakładaniu tych krążków na widełki. Dokonano także pewnych zmian w instrukcji. W. Purduenski test kołeczków powstał jako narzędzie. zarówTło kobiety. Podobnie jak przy poprzednich testach sprawności manualnych pur-dueński test kołeczków dla niewidomych ma arkusz obserwacyjny dla ustalenia oceny zachowania się podczas badań. a liczba włożonych kołeczków lub złożonych elementów metalowych stanowi wynik testu. 18 do 5f& lait. Zmiany wprowadzone przez nich do pomocy testowych były właściwie niewielkie. lewej ręki. Wykonanie 3 pierwszych polega na wkładaniu metalowych kołeczków do otworów na specjalnej desce testowej oddzielnie prawą i lewą ręką oraz obiema rękoma równocześnie^ Czwarte zadanie jest bardziej skomplikowane i polega również na wkładaniu kółeczka do otworu. które miało ułatwiać selekcję pracowników do pracy w przemyśle. K. Poszczególne zadania badany wykonuje w określonych limitach czasu. Widełki Rolojfa Stosunkowo dobrze znanym w Polsce testem do badania sprawności manualnej. 22) i M.na. Tiffin z Uniwersytetu Lafayete (Purdue Uniwersity) w Stanie Indiana (USA) opracował specjalny test do badania sprawności manualnej. Cartera 1(1972.Podobnie jak przy minesotańskim teście manipulacji M. K. •Badania normalizacyjne obejmowały '274 osoby w wieku od. Próbę . a także pomagających sobie wzrokiem '(użyteczne resztki wzrokowe). s.na dostosowaniu jej do możliwości percepcyjnych niewidomych. 18) opracował dla tego celu specjalny arkusz obserwacyjny. -Test ten stosowany był przez wielu psychologów do badania osób z defektami wzroku. W czasie wykonywania zadania testowego można obserwować badanego i oceniać pewne istotne cechy 'zachowania się w sytuacji pracy. do takich prac jak: miontaż. stosunkowo małą grupę normalizacyjną opracowano wspólne normy centylowe. Bauman dokonała normalizacji testu na grupie 4000 niewidomych w wieku od 13 do ponad 60 lat. Poszczególne zadania testowe można wykonywać jednokrotnie lub trzykrotnie. Wymieniony już W. Purduenski test kołeczków dla niewidomych) ~ W 1948 roku J. Z uwagi . Carter (1969. Opracowała ona odrębne normy na skali centylowej dla niewidomych kobiet i niewidomych mężczyzn. Seaberry-Kelley z Zakładu dla Inwalidów Wzroku (Illinois Yisually Handicapped Institute) w Chicago. Pragnę tutajprzedstawić próbę adaptacji tego testu dla niewidomych dokonaną przez. a mówiąc dokładniej do odrębnej oceny sprawności: prawej ręki. K. Służy on do badania sprawności prawej i lewej ręki.

259).. J. a następnie biorąc pod uwagę wiek. A. chociaż nie pierwszą. Są one często nie ujawniane przez rodziców. socjalizacji. s. poruszaniu się i wykonywaniu różnych zajęć przewidzianych dla określonego wieku (por. s. W skali tej na każdy miesiąc przypada po 5 zadań nie licząc zadań alternatywnych. z których po 20 przeznaczonych j-est ' A. 5 dla czterech miesięcy itd. którzy nie chcą się pogodzić z diagnozą 'lekarską. znanej' winelandzkiej skali dojrzałości społecznej E. s. Social Maturity Scalę for Blind Preschool Chiidren. Norris polegała na tym. s. Oprócz tego starano się zmodyfikować sam przebieg badania w tem sposób. 10). Skala dojrzałości społecznej przedszkolnych dzieci niewidomych Maxfielda i Buchholz 1 Skala ta jest adaptacją. życia dziecka ustala się iloraz społeczny (social quotient}. Klawe i J. 2. 1972. że małych dzieci niewidomych czy niedowidzących nie obejmuje się jak -dotychczas fachową opieką rewalidacyjną. Przeznaczona jest ona dla dzieci niewidomych w wieku od O do 5 lat. Doiła. Składa się z 85 pozycji. N. Raskin. Adaptacja ta została dokonana przez K. lalki itd.nakładania krążków badany podejmuje 3-krotnie każdą ręką. 258). J. M. które nie nadają się do badania dzieci niewidomych. Wstępne normy tego testu dla niewidomych opracowały H. Wynika to z pewnością stąd. a opublikowana w Nowym Jorku w 1957 r. Dla uzyskania oceny rozwoju dziecka oblicza się ogólny wynik stanowiący tzw. 256 dla pierwszego i drugiego roku życia. że ich dziecko . Kowalczewska '(1962. oceny dojrzałości społecznej dzieci niewidomych są zasadniczo niższe niż dzieci widzących w tym samym wieku (N. Oregoński inwentarz osiągnięć rozwojowych dzieci niewidomych i niedowidzących ' . która przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2-30 miesięcy. wiek społeczny. Na wynik składa się najlepszy czas uzyskany w 3 próbach.Norris i jej współpracownicy (1957) z Uniwersytetu w Chicago próbowali badać małe dzieci niewidome przy zastosowaniu skali inteligencji dla małych dzieci P. 1972. Bauman i(b. porozumiewaniu się. na wzór skal binetowskich. Raskin. które pozwoliłyby na ocenę rozwoju dzieci z defektem wzroku w pierwszych latach ich życia. aby dziecko mogło uświadomić sobie obecność przedmiotów za pośrednictwem dotyku (N. W ten sposób powstały po 3 zadania dla poziomu dwóch i trzech miesięcy. Skala inteligencji dla małych dzieci Cattella M. grzechotki. że zgodnie z opinią wielu psychologów.nie będzie nigdy widzieć. J. Buchholz. . Włączone zostały do niej pozycje dotyczące radzenia sobie dziecka przy ubieraniu się."zmysłowych. jedzeniu. Adaptacja M. Badanie rozwoju małych dzieci niewidomych i niedowidzących Na wstępie trzeba stwierdzić. że jest to odcinek cieszący się najmniejszym zainteresowaniem i w zakresie którego nie ma większego doświadczenia i dorobku. łyżki. 258). z uwagi na duże ograniczenie doświadczeń .7. K.r. że usunęła ona te zadanie testowe. a po 15 dla trzech następnych lat. Jak wynika z badań przeprowadzonych skalą Doiła lub jej adaptacjami. kubki. Cattella. Jednakże były czynione próby opracowania narzędzi diagnostycznych. badanie dziecka niewidomego za pomocą standaryzowanych testów jest . s. Maxfielda i S. 16) stwierdza. Raskin. zwłaszcza u nas w kraju. 1972. Jako pomoce testowe stosuje się w -niej klocki. E.

powodu ocena rozwoju dziecka powinna być przeprowadzona w domu dziecka niewidomego czy niedowidzącego. Do badań inteligencji zwykło się używać różnego rodzaju testów..małej motoryki . Ocena ta stanowi podstawę do ustalenia zajęć rewalidacyjnych. . Z tego też powodu wielkiego znaczenia nabierają przy badaniach rozwoju tych dzieci skale opierające się na obserwacji (observational scales). . Oregonski. aż do 5 . Zostały tutaj włączone wszystkie najważniejsze umiejętności. należą do bardzo ważnych w diagnostycznych badaniach tyfiopsychologicznych. Każdy z tych 6 aspektów rozwojowych zawiera umiejętności ułożone pod względem rozwojowym w następujących przedziałach wiekowych: 0-1.. Oregfński Program Rehabilitacji przeznaczony jest dla dzieci wychowujących się w warunkach domowych. s. 1978.raczej nieodpowiednie. . celem wykrycia innych nieprawidłowości w rozwoju dziecka (por. Oregoński. 1&78.. 24). 17 T.. Oregonski . zwłaszcza w odniesieniu do młodszych dzieci. Jak już zaznaczomo. . 2. Do tego typu technik należy oregoński inwentarz osiągnięć rozwojowych dzieci niewidomych i niedowidzących. które dziecko niewidome lub niedowidzące powinno opanować w poszczególnych okresach rozwojowych. Wchodzi on w skład tzw. Wymieniony inwentarz służy 3 celom: .funkcji poznawczych.samodzielności wykonywania czynności samoobsługowych.dużej motoryki ^.ustalaniu poziomu rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących.8. a także sprawdzania wyników postępowania rewalidacyjnego. 7.socjalizacji. . . który przeznaczony jest dla dzieci niewidomych i niedowidzących wychowujących się w warunkach domowych (por. które swoim początkiem . Inwentarz został oparty na normach przewidzianych dla dzieci widzących z uwzględnieniem specyfiki dziecka dotkniętego defektem wzroku.języka. Z tego też. a także badań medycznych i środowiskowych. Przeznaczony jest on do ustalania poziomu rozwoju dzieci z defektem wzroku do lat 6.. psychologia 257 Zawiera on łącznie 69'6 pozycji dotyczących zachowania się dziecka niewidomego lub niedowidzącego (niektóre z nich dotyczą wyłącznie dzieci niedowidzących). Oregońskiego Programu Rehabilitacji. -dokonywaniu wyboru właściwych zajęć rewalidacyjno-wychowaw-czych dla tych-dzieci.. czyli ogólnego poziomu rozwoju i funkcjonowania umysłowego (sprawności umysłowych). l). Jest to stosunkowo łatwa metoda oceny rozwoju dziecka niewidomego i niedowidzącego. s.. 1-2 itd..czynności manipulacyjnych.poruszania się w przestrzeni i wykonywania czynności wymagających przemieszczania się (por. Majewski. Dla uzupełnienia autorzy inwentarza zalecają stosowanie dodatkowych badań psychologicznych za pomocą innych technik. -. 1&7'8. Pozycje te odnoszą się do 6 aspektów rozwojowych: . które miałyby na celu rozwnięcie umiejętności.rejestracji nabytych przez te dzieci nowych umiejętności. Badania inteligencji niewidomych i niedowidzących (Badania inteligencji.6. s. które nie zostały lub w niedostatecznym stopniu zostały rozwinięte. Dokonuje się jej na podstawie obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami lub opiekunami.

które można było zastosować do badania dzieci nie posługujących się wzrokiem. P. 1905. Hayes (1976. Hayes'(1976. jakie należy uwzględnić przy badaniu niewidomych. s. 2-4) dokonał 3-krotnie adaptacji skal binetow-skich i ich późniejszych modyfikacji dla potrzeb niewidomych. \ 6) powtórzenie krótkich zdań. koncentracji uwagi (attention). B. 1'9'76. 2) porównywanie 2 linijek. P. która była jedną z kolejnych amerykańskich modyfikacji skaili Bineta. Hayes połączył podtesty z formy L i M skali Termana^Merril'1.jak poda je'S. a także o -pewnych dodatkowych zaburzeniach.rozkład ilorazów inteligencji uzyskanych przez niewidomych jest bardzo zbliżony . W ten sposób otrzymał on po 6 podtestów dla 2 stopni . Skala Biineta. 11) .o wyższym poziomie umysłowym. Na przykład dla... O ile chodzi o tę pierwszą cechę. Kilka lat później podjęto próbę zaistoisowania testów do badania iTiteligemc ji dzieci iniewidomych. H. która zawiera wskazówki. pochodzi z 1&412 r. 3 roku życia wśród 6 podtestów znajdują się 3 z formy oraz 3 z adaptacji z 1930 r. pewności w sytuacjach społecznych (socźal confidence). 4) wskazanie części ciała. Najważniejsze z nich. że badania często dawały wiele wartościowych informacji o ogól' Interim Hayes-Binet Intelligence Tests tor the Blind. S. Merrtll. Tymczasowe testy inteligencji Hayesa-Bineta dla niewidomych charakteryzują się wysoką trafnością i rzetelnością. Dotyczą one stosowania materiałów brajlowskich. Na podstawie poprawnie wykonanych zadań oblicza się tzw. W tymczasowych testach inteligencji dla niewidomych S. nym przystosowaniu badanych. Hayes (1976. które w większym lub mniejszym stopniu są znane również w naszym kraju. jak zaburzenia mowy. Zasady badania i obliczania ilorazu inteligencji w skali Hayesa są takie same jak w skali Termana-iMerrill. W trakcie badania psycholog ma też możliwość obserwacji zachowania się niewidomego. iloraz inteligencji. a mianowaicie: 1) powtarzanie 3 cyfr. P. który porównuje się z wiekiem życia osoby badanej. 3) rozumienie słów. Hayes. zostaną tutaj przedstawione.sięgają r. P. 5) nazywanie znanych przedmiotów. s. Irwin i H. to . P. kiedy francuski psycholog A. wiary we własne ^możliwości (self-confidence). Na arkuszu wyników ma on 5-stopniowe skale odnoszące się do: postawy wobec badań i(willźragźess). s. 24 i 25) pisze. ustnego przekazywania instrukcji lub jej powtarzania itd. Binet opracował swoją pierwszą skalę inteligencji dla dzieci. Do skali tej opracowano specjałiną instrukcję. jak również dalsze jej modyfikacje składają się z zestawu zadań testowych opracowanych dla każdego poziomu wieku. a więc w niektórych przypadkach także niedowidzących. Od tego czasu powstało kilka adaptacji różnych testów do badania inteligencji niewidomych. Ostatnia jej wersja. i jest adaptacją skali L. s. 258 w Stanach Zjednoczonych R. Goddard na podstawie skali Bmeta opracowali testy do 'badania dzieci niewidomych (wg: S. a także kilka podtestów ze swojej wcześniejszej adaptacji z 1930 r. W 1914 r. Tenmana i M. Tymczasowe testy inteligencji Hayesa-Bineta dla niewidomychł S. wiek umysłowy (inteligencji). l). W wyniku tego otrzymuje się tzw. tymczasowe testy inteligencji dla niewidomych. słuchu itd.

5 miesięcy i w stopniu III . s.uzyskujących wysokie i niskie ilorazy.0. P. a metody połówkowej 0. "w niedostatecznym stopniu uwzględnia specyfikę poznania dziecka niewidomego" (por. Janca.88 do 0. czego. O ile chodzi o rzetelność skali Hayesa. Test inteligencji Williams dla dzieci niewidomych i niedowidzących^ Inną angielską próbą stworzenia narzędzia pomiaru inteligencji dla dzieci z defektami wzroku jest test inteligencji M. s. M. Langan dokonała również adaptacji skali Termana-Merrill dla niewidomych. M.90. .słowne pytania testowe ze skali Termana-Merrill (forma M).. a współczynniki . angielska psycholożka Ivy W.w każdym stopniu przy wyższym poziomie umysłowym. L.. W stopniu I każdy podtest ma wartość 4 miesiące. Wyjątek stanowią tylko 2 testy wykonawcze. P.6 miesięcy (por. w stopniu II . Test inteligencji Langan dla niewidomych W 1943' r. 379 dzieci niewidomych z resztkami wzroku i 241 dzieci niedowidzących.96. ł. 1978.do rozkładu. 1976. Janca. Uczestniczyło w niej 299 dzieci całkowicie niewidomych. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Podobnie współczynniki korelacji między wynikami uzyskanymi za pomocą skali Hayesa a słowną skalą Wechsiera dla dzieci wynosiły w różnych badaniach od 0. Ponadto 8 podtestów przeznaczonych jest dla dorosłych^ o przeciętnym poziomie umysłowym o wartości po 2 miesiące każdy oraz po 6 podtestów . Standaryzacja -tej skali oparta była na badaniach uczniów całkowicie niewidomych lub z poczuciem światła z 27 szkół podstawowych (S. 1951.5 miesiąca każdy oraz na lata 6-14 -po 6 podtestów o wartości^ < 2 miesiące. stąpiła je testami o" "treści haptyteznej".94 dla całej grupy.słownik ze skali słownej Wechsiera (por. a więc testami typu wykona w-i. że.91 (por. -• W teście Langan przypada na lata 2-5 po 8 podtestów o wartości? . L. Williams dla dzieci niewidomych i niedowidzących z 1956 r.-. Normalizacja testu oparta była na próbach niemal ze wszystkich szkół dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Wielkiej Brytanii. Za-:. Hayes. s. 47). 61). Różnica przejawia się tylko w tym. jaki otrzymują dzieci widzące przy użyciu sikali Termana-Merril'1. Iloraz inteligencji podobnie jak przy skalach typu binetow-skiego oparty jest na wieku umysłowym i wieku życia. obliczono wspólne normy dla wszystkich grup (por. Hayes. Z uwagi na to. . K. Ostateczna wersja testu zawiera zdecydowaną większość testów typu werbalnego. że wśród niewidomych jest mniej osób uzyskujących ilorazy inteligencji w okolicach średnich i więcej . Klimasiński. lecz raczej kompilacją zadań testowych z kilku dotychczas 260 ' ~ • sprawdzonych skal do badania dzieci widzących. s. Składają się na 'niego: . 1979. 4).testy rozumienia Burta. Test charakteryzuje się wysoką rzetelnością . 1976. K. 155). Zastosowała też teksty brajlowskie przy słownych zadaniach te-^: stowych. Bauman i S. Testowi temu zarzuca się jednak. . s. s. 29). Test ten nie jest adaptacją jednego określonego testu. to jest ona również bardzo wysoka i współczynniki wynoszą przy zastosowaniu metody retestowej 0. niła lub wyeliminowała ona testy wymagające percepcji wzrokowej. . 155). Zarówna. 1976. Podobnie jak przy tymczasowych testach inteligencji Bineta-Hayesa zmie-. że różnice w wynikach były minimalne.

test klocków. K.83»/o. 224 . w porównaniu ze skalami typu binetowskiego. Traktuje się je raczej jako-testy zastępcze. Spośród 319 psychologów.60 lat. 18) ankiecie na temat stosowania testów w badaniach niewidomych przez psychologów amerykańskich i kanadyjskich. K. test symboli cyfr i test labiryntów (występuje tylko w WISC). Forma II tej skali została opublikowana w 1946 r. bezsłownej i pełnej (globalnej).50 do 0.r. Bellevue . Przeznaczona była ona dla osób w wieku 10 . s. że test ten dobrze różnicuje dzieci niewidome i po dokonaniu pewnych poprawek w instrukcji może być używany w diagnozie inteligencji dzieci z inwalidztwem wzroku. Skale Inteligencji Wechsiera .6 testów i skalę bezsłowną . 27 i 27 zalecają stosowanie do . że tzw. test układanka. które tworzą tzw. w którym onapowstała. Pierwsza z nich -ukazała się w 1939 r.trafności dla różnych poziomów wieku wynoszą od 0. tomiast skalę bezsłowną tworzą: test porządkowania obrazków. 1 Nazwa Bellevue pochodzi od nazwy szpitala w Nowym Jorku. test rozumienia.89. -Próbę polskiej adaptacji Testu M. Sposób ustalania ilorazu inteligencji jest taki. Opuszcza się w tym przypadku test pamięci liczb i test symboli cyfr luib test labiryntu jako najmniej diagnostyczne.WA. tRt Inną różnicę obok wprowadzenia skal słownej i bezsłownej. M. WAIS . Na skalę słowną składają się: test wiadomości. Hayes (1951. Skale Wechsiera zyskały sobie dużą popularność wśród psychologów zajmujących się niewidomymi. a następnie odszukuje się dla nich odpowiedni iloraz inteligencji za pomocą wspomnianych tabel. albowiem normy opracowane są dla tej liczby testów. którzy nadesłali odpowiedzi. test rozumowania arytmetycznego. Na--. że są to odpowiednie lub dobre narzędzia pomiaru inteligencji niewidomych (WISC . 157). Następnie w 1949 r. i nazwana została skalą inteligencji Wechsiera-Bellevueł. Stwierdza ona (19'76. Baumain i(b. Pełna skala składa si<f z 12 testów. skalę słowną . bezsłownej i globalnej. P. s. Zazwyczaj w badaniach stosuje się 10 testów.89%). forma I (Wechsler-Bellevue Intelligence Scalę). 237 stosuje w swojej pracy WISC. Janca z Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Gdańsku. test pamięci liczb oraz test słownika. Wspomniano już o przeprowadzonej przez M. wyniki surowe przelicza się na wyniki ważone.91«/o. a mianowicie: iloraz inteligencji słownej. Stosując testy Wechsiera można ustalić dla osoby badanej 3 ilorazy inteligencji. Zdecydowana większość tych psychologów uważa. Wechsier opublikował skalę inteligencji dla dzieci (Wechsier Intelligence Scalę for Chiidren-WISC) w wieku 5-16 lat. Ostatnią skalę wydał Wechsier w 1955 r> Jest to skala inteligencji dla dorosłych (Weohaler Adult InteUigience ScaleWAlS).6 testów. Bauman i S. Wszystkie wymienione skale mają taką samą strukturę i konstrukcję.IS' i 40 skalę Wechsler-Bellevue.. jest sposób obliczania ilorazu inteligencji. Williiams podjęła L. Wyniki te stanowiły podstawę do sporządzania specjalnych tabel z ilorazami inteligencji i to oddzielne dla skali słownej. test uzupełniania braków na obrazkach. -W badaniach rozwoju i funkcjonowania umysłowego niewidomych i niedowidzących wykorzystywane są także skale inteligencji opracowane przez amerykańskiego psychologa D. Wechsiera. s. 'Skalef Wechsiera oparte są na średnich wynikach i ich odchyleniach standardowych uzyskanych przez grupy normatywne dla każdego wieku.

który zawiera zarówno zadania testowe typu słownego. s. s. choć nie doczekała się jeszcze polskiej normalizacji. s.żar" i "Jeśli zabiedzisz w lesie podczas dnia.) i zawsze należy podawać. jak będziesz starał się z niego wydostać?". 46 . s. Miały one na celu sprawdzenie. że . Badaniami za pomocą obu technik objęła ona 70 dzieci niewidomych obu płci w wieku 9-15 lat. gdyby znać faktyczną jej wartość diagnostyczną.5'7). do jakiego stopnia poszczególne zadania wchodzące w skład tej skali są odpowiednie dla dzieci niewidomych. 65) pisze w związku z tym. Skala inteligencji Wechsiera dla dzieci jest bardzo popularna w Polsce. a w konsekwencji o możliwości ich zamiennego stosowania do badania tychże dzieci".. Zadania tego podjęła się M. "Wiadomości" i . które wyżej wymieniliśmy '("Rozumowanie arytmetyczne". Mogłaby więc być wykorzystywana również do badania dzieci niewidomych (skala słowna). . 9) zalecają stosowanie tylko słownej skali inteligencji Wechsiera dla dorosłych (WAIS) razem z testem przez nich opracowanym.tak samo dobre wyniki w podtestach: "Rozumowanie arytmetyczne". -gorsze wyniki w podtestach: "Rozumienie" i "Podobieństwa". Klimasiński (1979. że określanie poziomu umysłowego za pomocą tylko zadań werbalnych nie pozwala na pełną ocenę poziomu umysłowego badanej osoby i może prowadzić do błędnej diagnozy. Tillman (1976. 46) stwierdza. Dotyczą one podtestów 2 i 7 w teście "Rozumienia". Dotykowa skala inteligencji dla niewidomych dorosłych1 . Postawiła ona sobie problem. i Ph.46). Równocześnie autor stwierdza. Badania polegały na porównaniu wyników uzyskanych przez 123 dzieci niewidomych oraz dzieci widzące. czy test Langan."Pamięci liczb". np.badania niewidomych tylko słownych skal inteliigencji Wechsiera dla dzieci (WISC) bez żadnych zmian oraz Wechslera-Bellevue z pewnymi modyfikacjami. co u niewidomych nie jest zjawiskiem rzadkim. W wyniku tych badań M.Słownik". Zarówna •(1978.: "Co powinieneś zrobić.przyp. że dzieci niewidome w porównaniu z dziećmi widzącymi uzyskują: •. 262 może być zastąpiony przez słowną sikalę Wechsiera dla dzieci (WISC) w diagnozie poziomu umysłowego dzieci niewidomych.w badaniach diagnostycznych trzeba więc stosować sześć podtestów albo trzy podtesty. 29 . jak też wykonawczego i jest stosunkowo mało znany w Polsce. jeśli siedząc w 'kinie (teatrze) pierwszy zauważysz po-.lepsze wyniki w podtekście: "Pamięć liczb". K. Jest rzeczą zrozumiałą. Średnie ilorazy inteligencji obliczone n'a podstawie uzyskanych wyników nie ujawniły statystycznie istotnych różnic. H. aut. s. H. Mówiąc o diagnostyczności słownej skali inteligencji Wechsiera dla dzieci w odniesieniu do dzieci niewidomych należy jeszcze wymienić badania M. Przy tego rodzaju podejściu faworyzowane są osoby charakteryzujące się dużą płynnością słowną (werbalną).. Podobnie H. na podstawie jakich podtestów obliczono iloraz w skali WISC". Tillmana (1976. że przy zastosowaniu wszystkich '6'podtestów obniżenie ilorazu inteligencji spowodowane gorszymi wynikami "Rozumienia" i "Podobieństw" jest wyrównywane przez wyższe wyniki . W konkluzji autorka stwierdza: "Na podstawie uzyskanych wyników utwierdzamy się w przekonaniu o istnieniu wysokiej współzallez-ności pomiędzy wynikami osiąganymi w omówionych skalach i tekście przez dzieci niewidome w wieku 9-15 lat. "Wiadomości" i "Słownik" . Shurrager (1964. które wybitnie odnoszą się do sytuacji człowietea widzącego.

Badanie polega na tym. a ostateczna jej wersja ukazała się w 1964 r. zapoznaniu się z figurami z punktami na pierwszej tablicy. Watson. kończyny). Druga tablica zawiera 40 tych samych figur geometrycznych jednak bez punktów. Każdy z tych przedmiotów ma usuniętą (brakuje mu) jedną dość istotną część. Skala ta składa się z następujących testów: •l) symboli cyfr. Również wartość krążków jest zróżnicowana. Adaptacja ta przechodziła przez 3 fazy. np. Następnie po zapoznaniu badany proszony jest o jego odtworzenie. Podział ścianki na część gładką i szorstką następuje po przekątnej.części przedmiotu z polece^-iliem złożenia ich w całość. . z którymi człowiek spotyka się w życiu codziennym. Zadanie polega na wskazaniu brakującej części. Kolejność zadań testowych uwzględnia zasadę stopniowania trudności. Do przeprowadzenia badań testem symboli cyfr służą 2 talilioe.3 punkty itd. kula. które posiadają po 2 ścianki gładkie i szorstkie Pozostałe 2 ścianki są częściowo gładkie i częściowo szorstkie. * The Haptic Intelligence Scalę for the Blind Adulta. Do przeprowadzenia badań za pomocą testu kołeczków służy drewniana deska z 25 otworami oraz 8 drewnianych kołeczków. trójkąt itd. przyporządkowuje liczbę punktów do figur bez punktów znajdujących się na drugiej tablicy. 264 . głowa. Jedna zawiera 6 wypukłych figur geometrycznych (koło. ręka (dłoń i palce).). Zadanie testowe polega na odczytywaniu ułożonych przez badającego liczb za pomocą krążków oraz układaniu przez badanego podawanych jemu liczb. sześcian. B. Wzory te podawane są niewidomemu na specjalnej kwadratowej deseczce o wielkości 4 kostek. 6) liczenia na krążkach. Wykonanie wszystkich omówionych zadań testowych jest ograniczone określonymi limitami czasowymi. że badanemu przedstawia się określony układ kołeczków na desce. Oparta jest ona na bezsłownej skali inteligencji "Wechsiera dla dorosłych (WAIS).Próbę wypełnienia luki w skalach typu wykonawczego dla dorosłych osób z defektami wzroku stanowi dotykowa skala inteligencji dla niewidomych dorosłych. na których znajdują się wypukłe punkty od l do 6. Shurrager i Phii S. Shurrager. że niewidomy po.5 cm). Zadanie testowe polega na odtwarzaniu 7 'różnych wzorów powstałych z ułożenia 4 kostek. koło . a mianowicie: lalka (tułów. Do badania testem kostek służą 4 kostki (sześciany o długości krawędzi 3. W tekście wykrywania braków występuje 15 przedmiotów.składania przedmiotów. 2) kostek. kwadrat. Badanie polega na tym. np. jak również ich dodawaniu.część górna i dolna o zróżnicowanej liczbie krążków.5 punktów. koło u autka (zabawki).. co w konsekwencji daje 2 trójkąty. że niewidomy otrzymuje poszczególne elementy . a także ich student S. Na cały test składa się 10 zadań o wzrastającym stopniu trudność JTTest liczenia na krążkach przeprowadza się za pomocą specjalnego liczydła. 5) kołeczków. Jej twórcami byli profesorowie z Instytutu Technologii w Chicago Henriette C. trójkąt . W teście składania przedmiotów występują 4 rozkładalne na części przedmioty. Badanie tym testem polega na tym. 263 4) wykrywania braków. Składa się ono z 2 części . Łącznie w tekście występuje 14 zadań. '3) . ogon u konia.

które mają po jednej ściance w kolorze czerwonym. C. L. W normalizacji dotykowej skali inteligencji dla niewidomych dorosłych brało udział 700 całkowicie niewidomych i niewidomych z minimalnymi resztkami wzroku. s. Shurrager. Shurrager. S. Kanina (19'64) na wykonanie zadań testowych w tej skali ma wpływ wiek. Jedna z nich jest biało^czerwona. a druga . na Uniwersytecie 265 w Standard w Kalifornii podjęto badania nad restaindaryzacją tego tetstu i próbę opracowania norm dla niewidomych amerykańskich.964. że może ona być stosowana tylko łącznie ze słowną skalą inteligencji Wechsiera. 1964. Stanfordzki test kostek Kohsa dla niewidomych nie jest pierwszą próbą adaptacji testu Kohsa dla potrzeb osób z defektami wzroku. Są one zróżnicowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych od 16 do 64 lat. H. Adaptacja polegała na zastąpieniu barw na wzorach i kostkach różnymi materiałami. M. 24). ich suma stanowi podstawę do odszukania odpowiedniego ilorazu inteligencji na specjalnie opracowanej tabeli ilorazów inteligencji. Zadania testowe polegają na odtwarzaniu 17 wzorów za pomocą różnobarwnych kostek. Zwracają oni także uwagę. żółtym. powiększając w ten sposób liczbę zadań testowych do 20. 2-barwnym i 2-materiałoiwym oraz dodali 3 dalsze. a także okres trwania ślepoty. Z tego też powodu obliczone ilorazy inteligencji dotyczą tej właśnie grupy inwalidów wzroku. które można było dotykowo odróżniać.91. a metody połówkowej . Pozostałe 2 ścianki są dwubarwne. Wyniki surowe uzyskane z poszczególnych testów ulegają przeliczeniu (wyniki ważone).95. uzyskują z reguły lepsze wyniki <H. i Ph.niebiesko-żółta. nowe i trudniejsze wzory. Do odtwiarzania tych wzorów używa się 16 kostek. O inteligencji badanej osoby można bowiem wnioskować tylko na podstawie ilorazów uzyskanych za pomocą obu skal (H. '9). s. Stanfordzki test kostek Kohsa dla niewidomych Mówiąc o testach inteligencji dla niewidomych i niedowidzących dorosłych trzeba wymienić także stanfordzki test kostek Kohsa dla niewidomych (Stanford-Kohs Design Test for tnę Blind). a 'zwłaszcza nowo ociemniali. Współczynnik korelacji wynosił 0. Ph. że powstał nieomal nowy test.0. i Ph. R. W teście używa się 16 kostek (sześcianów) o długości krawędzi . Po' raz pierwszy dokonał jej Japończyk dr Y. w którym badany utracił wzrok. s. Rzetelność tej skali jest dość wysoka. Przy zastosowaniu metody retestowej wynosi 0. Trafność jej badana była jedynie poprzez porównanie wyników z wynikami słownej skali inteligencji Wechsiera dla dorosłych. Shurrager. s. w Stanach Zjednoczonych. W 1&64 r. Należy on do grupy testów wykonawczych. Ociemniali. Dautem-raan '('l 966. którzy realizowali to zadanie. 2 -17). Według H. Ohwaki i nazwał ten test dotykowym testem inteligencji Ohwaki-Kohsa dla niewidomych (Ohwa-ki-Kohs Tactiie -Design Intelligence Test for the Blind). że obecna forma skali nie jest jeszcze doskonała i uzyskane wyniki należy interpretować z ostrożnością. Autorzy dotykowej skali inteligencji dla niewidomych stwierdzają. niebieskim i ibiałym. Kohsa opracowanego i opublikowanego w 1923 r.Zasady obliczania ilorazu inteligencji podobne są do zasad obowiązujących w skalach typu wechsierowskiego. Sutnn i W. Przede wszystkim zastąpili ani system 4-barwny Kofasa i 4-łnateriałowy Ohwaki systemem. Jest on adaptacją bardzo znanego testu kostek S. 21 i 22). dokonali jednak tylu zmian. 1. 1964.65 (por.

a mianowicie: . Klimasiński (1979. Na początku odtwarza się więc wzory stanowiące układ 4 kostek.104 niewidomych z resztkami wzroku (ostrość wzroku do 0. który przekształca się na iloraz inteligencji posługując się odpowiednią tabelą ilorazów lub na wynik' cen-tylowy . dotyku z pomocą wzroku .05).'.posługując się tabelą wyników centylowych. wynik surowy. -Test ten został znormailizofwany na podstawie wyników badań przeprowadzonych aa grupie składającej się z 425 osjób z defektami wzroku. Test ten zawiera jednego rodzaju zadania testowe. a więc czy za pomocą dotyku całkowicie niewidomi. dość szczegółowy plan obserwacji. Dla zbadania trafności wyniki całej grupy skorelowano z wynikami uzyskanymi za pomocą słownej skali inteligencja Wechsiera. Szósta ścianka jest w połowie gładika. trochę grubszą gumą.24. które można wykorzystać w badaniach tyfiopsychologicznych. -. 70) pisze. ale stosunkowo niski 0. który dotyczy: •początkowej reakcji na badanie.niewidomi z resztkami wzroku i wzroku . że należy . s. Oprócz rozwoju i funkcjonowania umysłowego test kostek Kohsa pozwala także na ocenę niektórych cech osobowości.. co daje w komsekweńcji 2 trójkąty. Natomiast przy porównaniu wy-lików testu z osiągnięciami szkolnymi okazało się.1).czarną.szorstka i czarna '(guma). szorstką. Rzetelność retestowa osiągnęła natomiast współczynnik 0. które ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności. .2. Dla wykonania każdego zadania istnieje określony limit czasowy. Współ-'zynnik jest dodatni. i biała. gładką.] Podobną zmianę podejścia diagnostycznego można zaobserwować w wielu krajach w całym szkolnictwie specjalnym • nie tylko w szkolnictwie dla dzieci z defektami wzroku".niedowidzący. a w połowie .9 kostek i w końcu '-. Jest to tzw. Przedstawiliśmy tutaj kilka mniej lub więcej znanych testów inteligencji. że są to testy. autorzy (19'6i6. a jedna ścianka . że wśród badanych s najlepszymi wynikami aż 70n/o miało dobre i bardzo dobre stopnie szkolne. Jest to zrozumiałe z uwa-?i na odmienny charakter obu testów. cienką płytą plastikową. Z uwagi na to. reakcji na trudności i niepowodzenia oraz końcowejreakcji badanego. że cztery ścianki pokryte są białą.w diagnozie inteligencji dzieci niewidomych i niedowidzących oprzeć się w większym niż dotychczas stopniu na metodach niepsychometrycznych [.124 niedowidzących (ostrość wzroku do 0.86. Adaptacja ich polega na tym. Na wynik testu składa się suma punktów uzyskanych ze wszystkich zadań. Tak jak w każdych badaniach testowych. następnie . . s. że uzyskane wyniki istotnie się różniły. Ponadto trzeba podkreślić. Wzory te znajdują się na arkuszach plastikowych i podawane są kolejno niewidomemu do rozwiązania poczynając od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Zaliczenie badanego do jednej z wymienionych grup odbywało się przede wszystkim na podstawie sposobu rozwiązywania zadań testowych. również przy ich stosowaniu i interpretacji wyników trzeba zachować daleko idącą ostrożność.. stosunku do badań. Z tego też powodu K. Podział tej ścianki dokonany jest po przekątnej.197 całkowicie niewidomych. przystosowania się do badania.5 cm. które nie zostały znormalizowane na populacji polskiej.. 28) opracowali odrębne normy dla grup inwalidów wzroku biorących udział w badaniach normalizacyjnych. Do tego celu autorzy opracowali specjalny.16 kostek.

twierdzeń starannie dobranych ma podstawie analizy cech i trudności wynikających ze ślepoty. brak zaufania do własnych decyzji itd. Hayes (1976.Pominięto tutaj sprawę stosowania tzw. grupowych testów inteligencji. Powolność czytania pisma brajlowskiego powoduje. Tworzą one 7 następujących skal: l. bóle głowy. łatwość nawiązywania rozmowy itd. A. która powinna ujawniać poczucie niezdolności do rozwiązywania swoich własnych problemów. Skala poczucia niewydolności. 5. należy do bardzo trudnych i złożonych. Skala fizycznego samopoczucia. 3. Skalę wrażliwości . 2. że wiele z metod przeznaczonych dla widzących można także stosować bez większych adaptacji do niewidomych i niedowidzących. lękli-wości. zmęczenie fizyczne. Doświadczenia wykazały jednak małą ich przydatność do badań osób niewidomych. Należą do nich przede wszystkim różne inwentarze i kwestionariusze osobowości. . koszmarne sny itd.. ich intencji. przeznaczony dla niewidomych dorosłych. podejrzliwość i ogólny brak zaufania do innych ludzi. Inwentarz czynników emocjonalnych Baumanl 1 The Emotional Factors Iiwentory. ivi. tiauman opublikowała specjaliny inwentarz osobowości. 4. Hayes. i2. która bada zainteresowania kontaktami społecznymi. tendencji do denerwowania się. 6. choć nie ma powodu zupełnie odradzać posługiwania się nimi dla uzyskania dodatkowych wiadomości w pewnych szczególnych wypadkach. Bauman i S. s. które podawane są w formie pisemnej osobom badanym. poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie w sytuacjach społecznych. t3w r. dolegliwości żołądkowe. P. nie mówiąc o często stosowanym wywiadzie psychologicznym. silnego emocjonalnego reagowania na stresy itd. Trzeba jednak zaznaczyć. W przypadku niewidomych można by je podawać w brajlu. . poczucie. 27) pisze: "Naszym zdaniem nie należy szerzej •stosować grupowych testów inteligencji do badania niewidomych ani polegać na ich wynikach. 'Skala tendencji parahoidalnych (podejrzliwości).która przeznaczona jest do badania niestałości (chwiejności) emocjonalnej. które wynikają z fizycznego inwalidztwa. 267 v. w przeciwieństwie do poczucia. Oprócz tego opracowano kilka narzędzi diagnostycznych specjalnie przeznaczonych do badania niewidomych i uwzględniających ich specyficzne problemy. odczuwania urazów. że nie jest się tak dobrym lub tak zdolnym jak inni. a tym bardziej z defektem wzroku. s. która bada tendencje do przeceniania samego siebie. 1951.9. która ma ujawniać wiarę w przyszłość. 37). Składa się on ze 170 pozycji . że testy grupowe są bardzo czasochłonne i oszczędzają czas badającego tylko wtedy. S. łatwego popadania w przygnębienie.że w życiu może stać się jeszcze coś dobrego. Badanie osobowości niewidomych i niedowidzących Zagadnienie badania osobowości osób widzących. takich jak napięcie nerwowe. P. szczerości i uczciwości. jakim jest ślepota. Stara się on badać te cechy osobowości. Wynika to w znacznej mierze z ograniczeń metodologicznych. która dotyczy kłopotów zdrowotnych. chęć przewodzenia w grupie. Skala współżycia społecznego. że życie jest nic nie warte. który nazwała inwentarzem czynników emocjonalnych (M. gdy bada się jednocześnie dość duże grupy osób". rozmyślania nad trudnościami. Skala optymizmu. K.

". współżycia społecznego. Kwestionariusz czynników emocjonalnych dla niewidomych .". odrębne dla kobiet .. który musi udzielić odpowiedzi. Inwentarz posiada także skalę kłamstwa. s.Moja matka . s. Przedstawienie to może odbywać się w formie kolejnego odczytywania twierdzeń lub odtwarzania z taśmy magnetofonowej. 523 i nast. Inwentarz czynników emocjonalnych dla młodzieży niewidomejl W 1963 r. depresji. te zwane trzonami lub hasłami. potrzeb. należące do metod projekcyjnych. Fragmenty..7. z. Skala przystosowania szkolnego. że jest się interesującym. 65 . i mężczyzn. "W życiu muszę. która mierzy stopień napięcia i niepewności w kontaktach z osobnikami płci odmiennej. która bada stopień zadowolenia z przebiegu nauki szkolnej. zgodności celów życiowych z wymaganiami stawianymi przez program szkolny oraz zaufania do własnych możliwości w zakresie wymagań szkolnych. Możliwe jest także zastosowanie formy pisemnej w brajlu. poczucia niewydolności. Trzy dodatko-l we są następujące: l. kłamstwa oraz włączoną dla celów eksperymentalnych skalę jawnego niepokoju. która ma wskazywać zrozumienie i szczerość badanego wobec badań (wg: M. Składają się na niego następujące skale: wrażliwości. o radę. s. 3. Platt i Strause skonstruowali inwentarz ^czynników emocjonalnych dla młodzieży niewidomej w wieku 13-18 | lat. Skala postawy wobec ślepoty. s.. postaw wobec kalectwa. Ogółem inwentarz zawiera 9 skal. Normy centylowe zostały opracowane dla wszystkich 9 skal (wg: K. Kotwica-Zapar-cińska (1977. Inwentarz został znormalizowany na grupie 442 niewidomych chłopców i dziewcząt. M. czy zgadza się czy nie zgadza z nimi. 1&79. Składają się one z fragmentów zdań. "Chciałbym bardzo . pragnień. (validation). która przeznaczona jest do ujawniania poczucia akceptacji lub odrzucenia przez rodziców. sądów. . np. 74 . Do obliczenia polskich norm centylowych przyjęto wyniki badań normalizacyjnych 118 niewidomych i niedowidzących. przekonania. rodzeństwo j innych członków rodziny. Bauman.. 51 .. lubianym przez osoby płci odmiennej. . o rozwiązywanie problemów dnia codziennego. K. Bauman 1958. Ostateczna wersja kwestionariusza zawiera 197 pytań. Skala 'stosunków rodzinnych. są bodźcami do wyrażania przez badanego swoich poglądów. KMmasiński. uczuć. gdy trzeba obcą osobę pytać o drogę. Klimasiński i S. którego zapożyczono aż 6 skal z wyjątkiem skali po-| czucia niewydolności.KECZ Próbę polskiej normalizacji inwentarza czynników emocjonalnych Bauman podjęli się u nas w kraju K."'. zamierzeń. Badacie inwentarzem czynników emocjonalnych polega na przedstawianiu wymienioinych twierdzeń (pytań) 'badanemu. tworząc kwestionariusz czynników emocjonalnych dla niewidomych (KECZ).54). Test zadań niedokończonych dla ociemniałych W badaniach osobowości często stosuje się także testy zdań niedokończonych. Skala wzajemnych relacji chłopców i dziewcząt. podejrzliwości.). które badany musi uzupełnić.. Na podstawie badań normalizacyjnych Bauman (1958. planów . K. Stara 'się ona mierzyć reakcje emocjonalne w takich sytuacjach. 2. W znacznej mierze jest on oparty na omówionym "uprzednio inwen-| tarzu Bauman. . w iktórej występują problemy wyraźnie wywodzące się ze ślepoty. objawów somatycznych.66) opra268cowała dla wszystkich 7 skal normy centylowe.7i6).

Teare'a ze stanu Virginia (Stany Zjednoczone). 5) stosunku wobec osobników płci odmdeninej. Test zdań niedokończonych Teare'a ł Wśród testów zdań niedokończonych specjalnie przeznaczonych do badania niewidomych znajduje się także test opracowany w latach 1957 -. ty możesz . czego ty nie potrafisz.). s. Hasła dotyczą właściwie wyłącznie sytuacji o charakterze społecznym i mają na celu wykrycie: l) stosunków badanego z wispółipraoowni. Test ten bazuje na znanym teście zdań niedokończonych J.. 270 2. 6) stosunków z przyjaciółmi. lecz również badania skuteczności zabiegów psychoterapeutycznych poprzez powtórne badania w trakcie lub po zakończeniu rehabilitacji ociemniałego. Sidneya. C) czynników hamujących proces rehabilitacji psychicznej. jaki uważa on za najwłaściwszy.". s. Dokonane uzupełnienia wskazują więc na to. które zostały przedstawione w rozdziale V. * The Sentence Completion Test. Hasła te przedstawiają dla badanego pewien dylemat lub sytuację konfliktową z życia codziennego. który obejmuje dużo szerszą problematykę i czasami znajduje zastosowanie w badaniach osobowości osób z defektami wzroku. 3) stosunków z przełożoa-iyimd. "Jeśli proszą ciebie o coś. ty możesz . co daje możliwość porównania wyników uzyskanych za pomocą obu metod i skorygowania ewentualnie mylnych ocen dokonanych na podstawie wyników badań przy zastosowaniu jednej metody. Uzasadnienie teoretyczne dla testu stanowią zagadnienia psychologiczne wynikające z utraty wzroku. 4) stosunków rodzinnych.. Sacksa i L. Składa się on z 24 specjalnie dobranych haseł. 5) postawy wobec widzących. "Jeśli rodzina nie docenia twoich wysiłków. Odpowiedzi (uzupełnienia) badanego anahzowane są w 7 kategoriach.itd. 2) . Test ten jest odpowiedni nie tylko do ustalania początkowej diagnozy.z ogółem społe|--cz>eństwa. pomyślałby czy odczuwałby.1959 przez R. np. 1 Adolescent Emotional Factors Inwentory. 3) 'postawy wobec siebie (ocena własnych inożMwości). co badany w określonej sytuacji zrobiłby. .osobami o tym samym statusie społecznym. Autor (1971a. 1971a.kama . M. ty możesz . postaw wobec siebie itd.".postawy wobec rehabilitacji. Składa się on z 43 haseł (trzonów) i posiada bardzo interesującą formę. 4) postawy wobec rodziny. .. z których po 4 przeznaczone są do oceny: l!) akceptacji ślepoty i jej skutków. stosunków w swoim środowisku społecznym . J.Na podstawie badań 90 ociemniałych {całkowicie i z resztkami wzroku) zostały opracowane orientacyjne normy dla oceny stopnia akceptacji ślepoty. Zadaniem badanego jest uzupełnienie zdania w sposób. 269 Próby stworzenia testu zdań niedokończonych dla ociemniałych podjął się autor tej pracy (T."" "Jeśli zgubisz laskę na ruchliwej ulicy. 46 i nast. 78) zaleca stosowanie tej metody razem z wywiadem psychologicznym.. . które opisują sposób podejścia (modę oj approach) badanego do sytuacji . Majewski.

Obraz ludzi widzących (outlook toward sighted people) .znaleźć. Twierdzenia te pogrupowane są w 6 zestawów po 7 w każdym tworząc 6 następujących podskail: 1. . .która bada stopień zaufania i wiarę w swoje możliwości radzenia sobie z problemami życiowymi. 3. Mniejszą wartość ma on natomiast do badania nowo ociemniałych. Fitting. * Ądjustment to Blindness Scalę.która jest przeznaczona do oceny obrazu innych ludzi i poglądu na stosunki z nimi.swej apinii.która skoncentrowana jest na sposobie akceptacji ślepoty.-która ma ujawnić stosunek badanego do ćwiczeń rehabilitacyjnych i do współpracy w takich sytuacjach. . zależności i niezależności od nich.tlo. (por. 2. 5. z jakimi badany się spotyka lub jakie może w przyszłości spotkać. czy z treścią twierdzenia zgadza się czy nile zgadza. . W szczególności chodzą tutaj o ocenę.ok on blindness) .która ma odzwierciedlić stosunki badanego z członkami rodziny w sytuacjach domowych. gdy chcemy poznać ich zachowanie się w sytuacjach społecznych. Teare. l . Badanie polega na kolejnym odczytywaniu pozycji inwentarza badanemu. . Postawa wobec pracy (occupational outlook) .dominacja. w jakim stopniu badany potrafi opierać się postawie odrzucenia. R. E.która bada poglądy badanego na pracę i zatrudnienie. jak również jego oczekiwań w stosunku do pracy zawodowej.).agresja. " Poszczególne twierdzenia dotyczą talkże oceny przez badanego własnej przydatności zawodowej.poddanie się (rezygnacja i porażka). s. Są one następujące: . Pogląd na ślepotę (ov. Stosunki rodzinne (family relationship) .r. Obraz samego siebie (morale) . w jakich mogą się oni . A. Postawa wobec ćwiczeń (attitude toward training) . A.bierne wycofywanie się. b.unikanie. a więc czy czyni to w sposób racjonalny (realistyczny). zwłaszcza w aspekcie korzystania z ich pomocy. Fitting opublikował skalę przystosowania do ślepoty przeznacizoną do badania całkowicie niewidomych i niewidomych z resztkami wzroku.zawartych w pytaniach (zdaniach niedokończonych).8). który proszony jest o wyrażenie . przeciwstawiać się dominacji i włączać się w życie rodzinne jako pełnoprawny członek rodziny. Ma ona charakter kwestionariusza standaryzowanego (am-wentarza) składającego się z 42 twierdzeń odnoszących się do osób niewidomych i sytuacji. Na wynik składa się liczba uzyskanych punktów zgodnie z określonym kluczem. Wydaje się. J. 271 4. 6.wewnętrzne tłumienie. 1954.pozytywne dostosowanie się. Niektóre twierdzenia odnoszą się także do nauki w ogóle. 35 i nast. Skala przystosowania do ślepoty 1 W 19'5'4 r. żei jest on odpowiedni do badania niewidomych dorosłych. czy odrzuca ślepotę lub czy jej całkowicie się ("oddaje. . gdy chodzi o badanie osobowości dla celów rehabilitacji psychicznej. E. s. Test ten normalizowany był na grupie 640 niewidomych i niedowidzących (z ostrością wzroku do 6/60) w wieku od 20 do 50 lat zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i nie posiadających dodatkowych kalectw i schorzeń (por. .

"nie zgadza się" lub "trudno jej na to odpowiedzieć". uznano jako obciążone błędem i odpowiedzi na nie traktowano jako "nie wiem". 16). że: "Test WISKAD nadaje się do badania niewidomych po wprowadzeniu niewielkich zmian. zamiast czytania samodzielniie. w których wzrok odgrywa znaczną rolę. Przedstawienie go w zestawie narzędzi do badania osób z defektami wzroku wynika stąd. 6) skala paranoi. Przede wszystkim. 4) skala psychopatii. 1968. 7) skala psychiatrii.) stosując test do badania niewidomych dokonał pewnych zmian w procedurze badawczej. 2) skala depresji. 8) isikala schizofrenii. że został on z powodzeniem zastosowany u nas w kraju przez K. Ch. Wydaje się. Dotyczą one procedury badań i interpretacji odpowiedzi na niektóre pytania". 5) sikała zainteresowań męskich i ikOlbiecych. Skale te odpowiadające jednostkom psy-cholpatologicznym według klasyfiikacJi Kraapelina są następujące: 1 Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Inwentarz zbudowany jest z 550 twierdzeń (zdań twierdzących). czy z zawartymi twierdzeniami "zgadza się". pytania . jak to bywa u osób widzących.oceny ich stanu psychicznego. które pogrupowaine są w zespoły tworzące 9 skal [zasadniczych oraz 3 skale kontrolne pozwalające na ocenę wiarygodności uzyskanych wyników. jak również ogólnego stopnia adaptacji niewidomego do ślepoty (suma wszystkich wskaźnikowa Wieloczynnikowy inwentarz osobowości ł Na zakończenie omawiania technik badania osobowości niewidomych i niedowidzących należy wymienić wieloczynnikowy inwentarz osobowości opracowany przez amerykańskiego psychologa S. s. Ponadto 8 pytań odnoszących się do sytuacji. Klimasiński (1968. Hathawaya i psychiatrę J. Pomimo że inwentarz ten "opisuje osobowość w kategoriach skłonności do określonych schorzeń psychicznych". 3) sikała histerii. Badanie polega na tym. Klimasiński.Skala ta została znormalizowana na 155 niewidomych (całkowicie i z resztkami wzroku) w wieku od 15 do 55 lat i więcej. s. Test WISKAD był także stosowany w formie brajlowskiej. Oparta jest ona na średnich wynikach i ich standardowych odchyleniach. Pozwala na ustalenie wskaźników przystosowania w poszczególnych podskalach. K. R. że osoba badana odczytuje kartki z napisami i sugeruje je w zależności od tego.(K. pytania badawcze były odczytywane niewidomym. 9) skala manii. Klimasińskiego. W wyniku przeprowadzonych badań K. 56) stwierdza. to "interpretacja wyników testu może iść w kierunku opisu cech charakterologicznych oraz wykrywania mechanizmów adaptacyjnych niakoniieczniie związanych z patologią" . a mianowicie 30 osób niewidomych i niedowidzących (z ostrością wzroku do 6/60). 272 1) sikała hipochondri. z których większość była w wieku od 19 do 40 lat. s. Mc Kinieya. tzn. Badaniami objęto stosunkowo małą grupę. 33 i nast. Klimasiński (1968. Pierwsza jego^ wersja ukazała się w 1940 roku. że test ten można z powodzeniem stosować przede wszystkim do nowo ociemniałych dla . Inna zmiiana polegała na pominięciu skali zainteresowań męskich i kobiecych z uwagi na "małą diagnostyczność tej skali".

349) "zadamiia pracy rewaiidacyjnej obejmują: rewalidację zdrowia. --rozwój mechanizmów adaptacyjnych do funkcjonowania w wiairiun- . s. Z. które mają za zadanie uzupełnaenie. jak to ma miejsce u dzieci z pełnosprawnym wzrokiem. lecz także brak właściwych warunków wychowawczych oraz niewłaściwe postawy środowiska. Sękowska. że ich źródłem jest nie tylko głębokie uszkodzenie wzroku. lecz próby te jak dotychczas nie przyniosły większych efektów.napisane były na specjalnych kartach pismem wypukłym (por.. działania praktycznego itd. dynamizowania i defrustracji we wszelkich dziedzinach życia jednostki i w jej kształceniu ogólnym i zawodowym. 3) zabiegi usprawniające mające na celu maksymalny rozwój fizyczny i motoryczny dziecka. Grzegorzewsikiej (1964. które mają za zadanie wszechstronny rozwój dziecka. do tych zabiegów należy także korelacja resztek wzroku za pomocą szkieł optycznych. Według M. s. względnie innych przyczyn. mamy na uwadze nie tylko odpowiednie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze.-rozwój mechanizmów komipensujących braik lub znaczne ograirti-czenie funkcjonaiLne wzroku w 'sferze percepcji. rozwoju fizycznego i psychicznego przez kompensowanie różnego rodzaju braków i uszkodzeń. VIII. społeczne i zawodowe. akcję korygowania i usprawniania. jaki osiągają dzieci z pełnosp-raiw-nym wzrokiem. Takie kompleksowe działanie zmierzające do osiągnięcia możliwie pełnego rozwoju dziecka dotkniętego defektem wzroku i przygotowanie go do życia w społeczeństwie nazywamy rewalidacją. w ogóle we wprowadzeniu jej w życiu". psychiczne. Wychodząc z tych założeń w rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących można wyróżnić następujące rodzaje zabiegów rewalidacyjnych: l) zwykłe zabiegi dydaktyczne i wychowawcze. 1974. Z tego też powodu szczególnie istotną sprawą jest stwarzanie im optymalnych warunków rozwoju. 44). 274 jrT-^^' ^ zabiegi wyrównawczo-ikorekcyjne '(uzupełniające i redukacyjne). Chodzi tutaj głównie o maksymalne usprawnienie fizyczne. rozwój dzieci niewidomych i niedowidzących charakteryzuje się pewną specyfiką i stąd wykazują one pewne różnice w porównaniu z dziećmi widzącymi. celem przygotowania dziecka do życia i pracy w warunkach inwalidztwa wzroku i w ten sposób usamodzielnienie i uniezależnienie go od innych osób. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY REWALIDACJI DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Jak już podkreślono w poprzednich rozdziałach. lecz także specjalne oddziaływania zmierzające do maksymalnego zlikwidowania lub zredukowania skutków ślepoty czy niedowidzenia. aby mogły osiągnąć możliwie najwyższy jego poziom zbliżony do tego. Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o próbach opracowania dźwiękowych testów projekcyjnych dla niewidomych na wzór testu apercepcji tematycznej Murraya czy testu plam atramentowych Rorschacha. Wskazano także. których głównym celem jest: . Mówiąc o stwarzaniu optymalnych warunków rozwoju. 4) zabiegi psychoikorekcyjine. a zwłaszcza rozwój różnych sprawności mani-'• pulacyjnych i lokomocyjnych. w którym dzieci te przebywają i wychowują się. wyrównanie • pewnych 'niedoborów rozwojowych wynikających z braku lub uszkodzenia wzroku.

VJI. aby sprzyjało ono wszechstronnemu rozwojowi dziecka. lekarze.których celem jest wykształcenie takich tonm zachorwania społecznego. Instrukcji dla realizujących program. -.rozdz. Inwentarza osiągnięć rozwojowych. rewalidacja jest to działanie kompleksowe o charakterze multidyscyplinarnym. wychowawcy. jak też niewidomych.kach braku lub znacznego iograriiczenda funkcjonalnego wzroku.me progu tolerancji na frustrację. Rewalidacja małych dzieci niewidomych i niedowidzących Rewalidacja dziecka niewidomego i niedowidzącego powinna rozpocząć aię możliwite jak najszybciej. również małe dzieci niewidome i niedowidzące wychowywane są z reguły w domu rodzinnym. które mają na celu takie manipulowanie środowiskiem społecznym dziecka (oddziaływanie na nie). Składa się on z 3 części: 1.(1978). że znaczenie zagadnień psychologicznych i rola psychologa w rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących jest znaczna. Bardzo pomocnym w rewalidacji dziecka niewidomego czy niedowi-. Tylko bowiem wspólne i skoordynowane wsipółdziałaniie może przyczynić się do osiągnięcia celów rewalidacyjnych. stwarzać optymalne warunki do jego wszechstronnego rozwoju i zminimalizowania skutków jego kalectwa. którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. 5) zabiegi socjalizujące. należą do uzasadnionych form oddziaływań rewallidacyjnych. Opracowanie takiego programu musi być poprzedzone odpowiednią diagnozą. Podobnie jak dzieci widzące. . aby mogło cno w miarę możliwości prawidłowo się rozwijać. albowiem ewentualne 'zandiedbanie trudno odrobić w okresie późniejszym. Nie oznacza to. w którym muai współdziałać wielu różnych specjalistów. kinezyterapeuci.!). Na tle tych ogólnych rozważań można się zorientować. psycholodzy. . . . Jak z powyższego wynika. l. 6) zabiegi socjaterapeutyczne. które pozwolą dziecku na .podejmowanie interakcji i działania w środowisku społecznym. "Oregoński Pro-i'' gram Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych do lat 6" . 2. który został omówiony w poprzednim rozdziale. pracownicy socjalni i ewentualnie inni. zarówmo wśród ludzi widzących. Z tego powodu środowisko rodzinne powinno poczynając od pierwszych dni życia dziecka. którego zadaniem jest przekazanie dziecku możliwie adekwatnego obrazu rzeczywistości i rozwój ogólnej sprawności poznawczej. które pozwalałyby na pokonywanie trudności występujących na drodze do realizacji wyznaczonych celów. dominujące miejsce przypada jednak nauczycielom i i wychowawcom.dynamizowanie aktywności dziecka poiprzez rozwój dynamicznych składników osobowości. dzącego w pierwszych latach jego życia może być tzw. stąd tyfiopedagogika odgrywa w tym procesie szczególną ro'lę. . Zarówno nauczanie. jak: nauczyciele. . która zawierałaby ocenę rozwoju dziecka i sugerowała niezbędne zabiegi rewalidacyjne (por. której celem jest rozwój pozytywnych reakcji na sytuacje trudne i podwyżs'ze. W rewalidacji dzieci. a więc w naszym przypadku dzieci niewidomych i niedowidzących. Chodzi tu przede wszystkaim o opracowanie programu rewalidacyj-nego zawierającego odpowiednie izabdiegi potrzebne dziecku. jak 'też wychowanie. że inni specjaliści i ich oddziaływania mają drogorzędne znaczenie.defrustracja. a mówiąc dokładniej od momentu kiedy defekt wzroku dziecka definitywnie zostanie stwierdzony i uznany za fakt nieodwracalny.

).3. że pod wpływem przeżyć związanych z kolectwem dziecka postawy rodziców mogą ukształtować się w sposób niewłaściwy jako postawy nadopiekuńcze lub odrzucające dziecko.przeprowadzenie praktycznego instruktażu dla rodziców w zakresie prowadzenia różnych zajęć rewalidacyjnych. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo.udzielania rodzicom porad i instruktażu w zakresie prowadzenia zabiegów rewalidacyjnych.opracowywania wraz z innymi specjalistami programu rewalidacyjnego (zabiegów) dla niego.defekt wzroku dziecka jest dla rodziców pewnego rodzaju szokiem. Innym warunkiem determinującyim prawidłowy rozwój dziecka z defektem wzroku wychowywanego w warunkach domowych jest właściwy "klimat psychiczny" oraz postawa rodziców i innych członków rodziny wobec niego.. języka. Jak już podkreślono . jego faktycznych możliwościach i ograniczeniach oraz F metodach jego opieki i wychowania. wychowywaniu czy szerzej rewalidacji ich dziecka. Sprawą poradnictwa dla rodziców dzieci z defektami wzroku powinna się zająć specjalna placówka. l . Zestawu ćwiczeń rewalidacyjnych.ustalenia diagnozy tyfiopsychologicznej w zakresie rozwoju dziecka. samodzielności wykonywania czyn-ności samoobsługowych. Postawa akceptacji dziecka i jego kalectwa jest jedyną właściwą postawą.dostarczanie rodzicom informacji o rozwoju dziecka niewidomego | czy niedowidzącego. 1978. Od 1981 r. Na tle dotychczasowych rozważań można określić rolę psychologa w procesie wczesnej rewalidacji dziecka dotkniętego poważnym uszkodzeniem wzroku albo mówiąc inaczej w poradnictwie dla rodziców wychowujących takie dzieci w warunkach domowych. wychowaniu i rewalidacji.oddziaływanie na rodziców w kierunku wykształcenia prawidłowego stosunku ich do dziecka. W szczególności program ten przeznaczony jest dla rodziców wychowujących swoje dzieci dotknięte poważną wadą wzroku w warunkach domowych. muszą oni jak najszybciej otrząsnąć siię z niego i zaakceptować dziecko takim. Przedstawione warunki prawidłowego wychowania małych dzieci nie-| widomych i niedowidzących wskazują na konieczność korzystania przez Irodziców ze specjalnego poradnictwa. Ogólnie mówiąc zadaniem psychologa (tyfiopsychologa) jest udzielanie fachowej i systematycznej pomocy rodzicom w opiece. .wspólne opracowywanie programu oddziaływań rewalidacyjnych |na dziecko w warunkach domowych '(rodzinnych). W szczególności zadania te sprowadzają się do: -. Obszerny zestaw ćwiczeń dotyczy 6 następujących aspektów rozwojowych: funkcji poznawczych. 8 i nast. socjalizacji. działa u nas w kraju w ramach Centrum Zdrowia Dziecka poradnia wczesnej rewalidacji dzieci niewidomych i niedowidzących1.. małej motoryki i dużej motoryki (Oregoński. '( . co z reguły stwarza niekorzystne warunki rozwojowe. jego opiece. s. która może zapewnić mu prawidłowy rozwój. jąkam ono jest ze wszystkimi ograniczeniami i trudnościami. s . . 276 Do prawidłowego rozwoju dziecka niewidomego i niedowidzącego konieczne jest także posiadanie przez rodziców niezbędnych informacji o samym dziecku. . które obejmowałoby: | . .

brak wyrozumiałości dla dziecka i^d. Jest to niezgodne z oczekiwaniami rodziców. która w znacznym 1 w p. a więc dziecko oderwane jest od swojej rodziny.' " • 1 W Polsce obecnie są 4 ośrodki szkolno-wychowawcze (zespoły placówek szko-lno-wychowawczych) dla dzieci niewidomych: w Bydgoszczy.-. które w zasadzie stwarzają najkorzystniejsze warunki do przygotowania dziecka do nauki w szkole. gdy dziecko z defektem wzroku osiągnie wiek szkolny i powinno być skierowane do odpowiedniej placówki szkolnowychowawczej1. W miarę upływu lat zmiany rozwojowe są coraz liczniejsze i jakościowo zróżnicowane. systematyczna i kontynuowana do momentu. zwłaszcza w przypadku dzieci niewidomych. a współpraca rodziców z psychologiem powinna być systematyczna i kontynuowana przez cały czas wychowywania dziecka w warunkach domowych. Na pewno są tego plusy i minusy. 277 to praca bardzo żmudna. Rodzice nie powinni czekać i łudzić się. która stwarzałaby warunki do jego rewalidacji. Praca nad rewalidacją dziecka musi być ciągła. więcej ćwiczeń dla opanowania określonych umiejętności i sprawności niż dzieci widzące.. stąd wymagają bardziej złożonych oddziaływań. dojrzałości szkolnej. a także 3 zakłady wychowawcze dla dzieci . a z drugiej . pełna trudności i nie zawsze przynosząca zadowalające rezultaty. którzy wykazują nieraz duże -zniecierpliwienie. o które nietrudno.. że sytuacja dziecka ulegnie zmianie.kształtowania właściwych postaw rodziców wobec ich dziecka. Sprowadzają się one z jednej strony do oceny dojrzałości szkolnej dziecka. . Są to placówki połączone z internatem. Różne są poglądy na tak wczesne oderwanie dziecka z kręgu oddziaływań rodziny.-iic^^ ^^^"". Jest * W odniesieniu do dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku przedszkolnym podobne zadania spełniają wojewódzkie poradnie wychowawczo-zawodowe. że praca nad rozwojem dziecka z defektem wzroku musi rozpocząć się jak najwcześniej. Dla większości dzieci jest to na pewno korzystne. a więc takich przemian psychofizycznych. które pozwoliłyby na podjęcie z powodzeniem nauki szkolnej..do wyboru najlepszej formy nauczania i wychowywania. Udział psychologa w ocenie dojrzałości szkolnej jest znaczny. Sprowadza się do ustalenia diagnozy tyfiopsychologicznej. Dzieci dotknięte zaburzeniami wzroku wymagają z reguły więcej czasu. Powstaje więc pytanie. Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku szkolnym Nowe problemy powstają wówczas. Z tego też powodu dziecko niewidome czy niedowidzące powinno być pod stałą opieką poradni. 2. kiedy skierowane ono będzie do odpowiedniej placówki szkolno-wychowawczej. czy dom rodzinny jest w stanie zapewnić dziecku niewidomemu lub niedowidzącemu odpowiednie warunki rozwojowe. Godnym podkreślenia jest fakt.czuwania nad prawidłowością przebiegu procesu rewalidacji. Na pewno wiele rodzin nie ma takich możliwości. Z tego też powodu i z innych poważny procent tego rodzaju dzieci korzysta ze specjalnych przedszkoli funkcjonujących u nas w ramach ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych. jeśli brak jest podstaw do takich oczekiwań. Owińskach k/Poznania i Wrocławiu oraz zakład wychowawczy dla niewidomych w Krakowie. są często trudne do odrobienia nawet przy intensywnym procesie rewalidacji w okresie późniejszym.. Zmierzają one do osiągnięcia przez dziecko tzw. Laskach k/War-szawy. albowiem pewne zaniedbania w czasie wychowywania w domu rodzinnym.

że dla zdecydowanej większości dzieci niewidomych. a także samo dziecko musi być do tego dobrze przygotowane poprzez prawidłową rewalidację w poprzednich okresach rozwojowych. oraz rodzicom (opiekunom) dzieci pomocy w przygotowaniu ich do życia i pracy. 91) we wszystkich placówkach szkolno-wychowawczych zatrudniony jest psycholog. wywiadów z rodzicami. dziecka niewidomego czy niedowidzącego. Prowadzenie zajęć (zabiegów) psychokorekcyjnych . niewidomych i niedowidzących w masowych szkołach zgodnie z zasadą społecznej integracji. -MOiW nr 7) . obserwacji iin279 nych pracowników. Dlatego też zgodnie z Instrukcją Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 4 X 1971 r. 3. w siprawie organizowania opieki psychologicznej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (Dz. w sprawie kwalifikowania dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich form kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno-wyrównawczej oraz. organizacji badań i zakresu działania poradni wychowawczo-zawodowych i poradni służby zdrowia (Dz.określenie niedoborów rozwojowych. Wydaje saę. Wprawdzie istnieje obecnie tendencja do umieszczenia dzieci. W szczególności do jego zadań należy: " ' 1. a także pewnej liczby niedowidzących szkoła specjalna jeszcze przez wiele lat pozostanie najkorzystniejszym miejscem rewalidacji. które z pełnym powodzeniem je kończą. a także przyczyn trudności w nauce. Ogólnie mówiąc jego zadaniem jest sprawowanie opieki psychologicznej nad uczniami (wychowankami) oraz udzielanie personeltoiwii placówki. póz. do specjalnej szkoły dla dzieci niewidomych umysłowo upośledzonych. MOiW nr B 14. musi uwzględniać wszystkie jego potrzeby rewalidacji. czy dziecko skierowane będzie do specjalnej szkoły dla dzieci niewidomych. a więc także dzieci niewidomych i niedowidzących. które gwarantowałyby jak najpełniejszą rewalidację. Opracowywanie charakterystyk psychologicznych uczniów (wychowanków) na podstawie wyników własnych badań.wyjaśnianie ich przyczyn. zajmują •saę poradniie wychowawczo-zawodowe. to niewiele jest takich dzieci. 2. . 278 stopniu decyduje o tym.1975 r.reedukacyj-nych. w której on pracuje. Łodzi i Warszawie. 4. psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych w odniesieniu do . Inspirowanie (sugerowanie) wprowadzenia odpowiednich oddziaływań (zabiegów) w procesie dydaktyczno-wychowawczym.masowa szkoła miogła stwarzać warunki do prawidłowej rewalidacji dziecka niewidomego czy niedowidzącego. Urz. a więc również psychologowie w nich zatrudnieni. wyników badań okulistycznych itd.niedowidzących w Lublinie. do szkoły dla widzących czy do innej formy rewalidacji. Urz. .określanie efektów zabiegów rewalidacyjnych. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj rewalidację dzieci niewidomych i niedowidzących przebywających w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych czy specjalnych zakładach wychowawczych bez udziału tyfio-psychologa. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 V . do specjalnej szkoły dla dzieci niedowidzących. Przeprowadzanie badań i opracowywanie diagnoz tyfiopsycholo-gicznych zawierających: . trudności wychowawczych (zaburzeń w zachowaniu). Aby .kwalifikowaniem dzieci z odchyleniami od normy.

VIII. a na tej podstawie inspirować i sugerować modyfikowanie i korygowanie oddziaływań rewalidacyjnych. REHABILITACJA PSYCHICZNA OCIEMNIAŁYCH l. której celem jest zorientowanie uczniów w możliwościach kształcenia zawodowego i pracy zawodowej. koordynuje oddziaływania nauczycieli. Osobowość bowiem . rozwój zainteresowań zawodowych itd. Z tego też powodu zachodzi konieczność ponownego jej zintegrowania w wyniku jej przebudowy lub rekonstrukcji. Może to nastąpić tylko poprzez adaptację psychiczną do nowych sytuacji i warunków spowodowanych defektem wzroku. • Psycholog musi przez cały okres pobytu dziecka niewidomego czy niedowidzącego w ośrodku szkolno-wychowawczych (zakładzie wychowawczym) współpracować również z rodzicami. Z reguły psycholog pełni równocześnie funkcję doradcy zawodowego.dzieci wykazujących nieprawidłowości rozwojowe. Współpraca ta może też obejmować wspólne analizowanie przyszłości zawodowej ucznia . 2. który w pewnym zakresie łączy.. IX. kiedy dziecko przebywa w domu. a zwłaszcza nauczycielom zajęć dydaktyczno-technicznych. Współpraca ta powinna 280 polegać przede wszystkim na udzielaniu porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. a także ocena przez nich samych własnych możliwości zawodowych. zaburzenia zachowania itd. Grzegorzewska (1964. Opierając się na wymienionej Instrukcji Mdinisterstwa Oświaty i Wychowanaia spro wadzić je można do następujących: 1. s. Psycholog w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych czy niedowidzących jest tym pracownikiem. umiejętności uczniów. Stara się on w porę wychwytywać wszelkie nieprawidłowości rozwojowe. M.!. zwłaszcza w pierwszym roku ich pracy zawodowej. Praca psychologa ii opieka psychologiczna w placówkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych i ndedolwidzących dzieci ma na pewno duże znaczenie i w dużym stopniu zależą od niej efekty rewalidacji. Opieki nad absolwentami szkół zawodowych. Pojęcie rehabilitacji psychicznej ociemniatych Jak już podkreślono .jak już zaznaczono . 4. Przeprowadzania badań i opracowywania diagrnozy tyfiopsychblogicznej dla celów poradnictwa zawodowego i(por.bardzo poważną konsekwencją utraty wzroku w sferze psychicznej jest dezintegracja osobowości oraz związane z nią zaburzenie całego dotychczasowego przystosowania do życia. zainteresowań. Do jego zadań należy też wpływanie na kształtowanie się właściwych postaw rodziców (opiekunów) wobec dziecka i stwarzaniu mu właściwego klimatu w warunkach domowych.). 352) pusze: "We wszystkich zakładach rewalidacyjnych należy zawsze pamiętać. że oddziaływanie psychiczne w procesie rewalidacji ma zasadnicze znaczetniie w sprawności tej rewalidacja". wychowawców i innych specjalistów.wybór zawodu. szkoły zawodowej. 3. miejsca i warunków zatrudnienia. pomocy w opracowaniu i realizacji planu preorientacji zawodowej. Do zadań psychologa szkolnego należy także wiele zadań związanych z przygotowamiem dzieci iniewlidomych i niedowidzących do wyboru zawodu. Udzielania nauczycielom i wychowawcom konsultacji dotyczących specjalnych uzdolnień. w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych i spędzaniu wolnego czasu. Udzielania nauczycielom i wychowawcom klas V . VII. a tym samym czuwa nad prawidłowym przebiegiem rewalidacji. rozdz. zwłaszcza z dziećmi starszymi (12-15 lat).kształtuje się w wyniku . gdy problemy ze ślepotą zaczynają występować w ostrzejszej formie.

siiebie z uWiZględnieniem wszystkich jego komponentów.adaptacji jednostki do otoczenia. Adaptację w sferze emocjonalnej zmierzającą do przywrócenia normalnej struktury emocjonalnej. • Z powyższego wynika. jak też niewidomych. Potrzebna jest mu pomoc innych osób. głównie psychologa. Ułożenie poprawnych stosunków ze środowiskiem społecznym zarówno ludzi widzących. . Adaptacja psychiczna do nowych sytuacji i warunków na pewno nie jest łatwa i ociemniały na ogół nie jest w stanie samemu sobie poradzić z tym problemem. Mechanizmami przystosowawczymi jest tutaj głównie kompensacja braku wzroku przez pozostałe zmysły.jako proces wewnętrznych przemian zmierzających do psychicznej adaptacji do ślepoty i wszystkich jej 'konsekwencji. a więc dostosowanie jej do iposiada282 nych możliwości. 4. Chodzi tutaj przede wszystkim o dostosowanie swoich planów życiowych. podejmowanych zadań do możliwości ociemniałego. ocen.do ponownej integracji osobowości. s. ale także określa jej "przystosowanie do sytuacji i warunków życiowych. 3. Hulek (1969. Adaptację w sferze behawi oralne j. Człowiek ociemniały wymaga więc głębszych wewnętrznych przemian i proces ten stanowi istotę rehabilitacji psychicznej. 86) pisze w tej sprawie: "Przedmiotem rehabilitacji psychicznej będą zatem zmiany.odbudowanie uszkodzonego obrazu . zmiany te bowiem stanowią podstawę akceptacji samego siebie jako osoby upośledzonej". ożyli zmianę zachowania i dostosowania go do wymogów i ograniczeń wynikających ze ślepoty. psychiczna adaptacja ociemniałych do nowych sytuacji i warunków jest procesem bardzo złożonym. a w ślad za tym przyjęcie nowego systemu wartości. a więc adekwatnych reakcji emocjonalnych. ' .jako zespół oddziaływań. W adaptacji! psychicznej. nastawień i oczekiwań od innych ludzi. 2. Adaptację w sferze intelektualnej polegającą na modyfikacji pojęć (wyobrażeń) i sądów o samym sobie i otaczającym świecie albo mówiąc inaczej. że rehabilitację psychiczną ociemniałych można określić: .(metodami) psychologicznymi dla tego rodzaju zadań. albowiem one wzajemnie się warunkują.samego . Jak wynika z powyższej ogólnej analizy. głównie psychologicznych. Adaptację w sferze percepcji. A. których celem jest psychiczna adaptacja ociemniałego oraz przebudowa i rekonstrukcja jego osobowości. do łączy się już częściowo z adaptacją społeczną. Jest ona bardzo związana z zachowaniem się w sytuacjach trudnych wynikających z braku wzroku. kształtowaniu się postaw ociemniałych wobec widzących i widzących wobec ociemniałych. a co za tym idzie . 5. jako procesie. Jest to więc proces zintegrowany\ i tylko jako tafkii daje gwarancję pozytywnych . Wyodrębnronych sfer 'adaptacji nie należy traktować oddzielnie. który dysponuje odpowiednimi środkami . można wyoidrębmć następujące sfery lub aspekty: l. jakie muszą obecnie zajść w strukturze osobowości. albowiem one wyznaczają w znacznej mierze zachowanie człowieka. pewnych przemian. Zagadnienie to zostało szeroko omówione przy. wytworzenia odporności (tolerancji) na sytuacje trudne oraz wykorzystania emocji jako motywów działania prowadzącego do defrustracji i pokonywania trudności (osiągania celu).

np. celowe i systematyczne leczenie lub korygowanie zaburzeń czynności organizmu środkami psychologicznymi (por. wymienia się tutaj słowo będące nośnikiem pewnych treści.akceptacji ślepoty i jej skutków. 'kontakcie psychoterapeutycznym. 2. Psychoterapię określa saę zwykle jako zamierzone. zwłaszcza lekarza okulisty. 283 W tej fazie rola lekarza. poradzie. Druga faza obejmuje okres po zakończeniu terapii lekarskiej i przystąpienia do rehabilitacji czy to w odpowiednim zakładzie. Ponadto trzeba ''podkreślić zna. 1958. . należy ten trudny proces rozpocząć przychodząc ociemniałemu z fachową i systematyczną pomocą. Kratochvil. funkcji narządów zmysłowych. w rozmowie. jak też procesów somatycznych. Cholden. ż. Majewski. . 'maksymalne zredukowanie napięcia emocjonalnego towarzyszącego uifcnacae wzrdku.wykształceruilu aktywnej postawy wobec rehabilitacji. w którym występuje psychoterapeuta i(psycholog lub lekarz) i pacjent lub pacjenci. przyszłości.wykształceniu właściwej postawy wobec saebie i ustaleniiu planów życiowych na przyszłość. miejsca w społeczeństwie. W tym okresie oddziaływanie psychoterapeutyczne powinno koncentrować się na: . Ponadto do środków psychologicznych wykorzystywanych w oddziaływaniu psychoterapeutycznym należą: różne gesty mi-miczne czy pantomimiczne. S.. rehabilitację psychiczną można traktować także jako zespół oddziaływań w kierunku psychicznej adaptacji ociemniałego do nowych sytuacji i warunków.e ślepota jest faktem nieodwracalnym. to przede wszystkim. Przy czym zaburzenia/czynności mogą dotyczyć zarówno procesów psychicznych. które mogą być przekazywane sobie wzajemnie przez ludzi. 1971 i 1972).wykształceniu właściwej postawy wobec widzących. wyrażenie gestem serdeczności. stwarzanie atmosfery (manipulowanie) w środowisku człowieka itp. -. funkcjonowania osobowości. W procesie rehabilitacji psychicznej można wyróżnić 2 fazy (okresy): l. sugestii itd. W niektórych formach znaczenie tego pierwszego ograniczone jest do minimum.rezultatów. Skoro tyliko zostanie ustalona diagnoiza lekarska. kiedy pacjent przebywa jeszcze w szpitalu lub kiedy znajduje się on w trakcie stopniowej utraty wzroku i pozostaje nadal pod opieką lekarza. ' Zamierzone i celowe oddziaływania psychoterapeutyczne realizuje się w tzw. W tym okresie celem oddziaływań w kierunku adaptacji psychicznej-jest: . Pierwsza faza obejmuje okres zaraz po utracie wzroku.ulEiimięcie wszelkich wątpliwości i niepewności ociemniałego co do jego osoby. Za pomocą jakich metod można uzyskać najlepsze efekty w adaptacji psychicznej ociemniałych? W nielicznych publikacjach z tej dziedziny na pierwszym miejscu podkreśla się znaczenie różnych form psychoterapii (L. Z tego też powodu oddziaływanie w kierunku psychicznej adaptacji powfinno rozpocząć się jak najszybciej. T.itacyjnego. . 2.szienie tego procesu dla powodzeinda całego procesu re-hatnd. W związku z tym wyłania się zagadnienie metod rehabilitacji psychicznej. . Metody rehabilitacji psychicznej ociemniałych Jak już podkreślono. s. O ile chodzi o stosowane środki psychologiczne. czy w warunkach domowych. • ^ . jak serdeczny uśmiech. . 21). 1974. więź emocjonalna między ludźmi. jest bardzo duża.

zakładającą redukcję patogenne-go wpływu nadmiaru negatywnych emocji.oczyszczenia z destruktywnych emocji zaburzających funkcjonowanie człowieka. b. . W zależności od kierunku oddziaływania: a. gdy celem oddziaływań jest głębsza analiza przyczyn zaburzeń i szukanie dróg reorganizacji osobowości i jej integracji poprzez dokonywanie odpowiednich przemian. U ociemniałych może to odnosić się do redukcji nadmiernego napięcia emocjonalnego występującego w początkowym okresie po utracie wzroku. 33).7kładem zastosowania tej formy psychoterapii w stosunku do ociemniałych może być udzielanie wyjaśnień dotyczących możliwości życiowych człowieka pozbawionego wzroku. celem tych oddziaływań jest tylko doraźne usunięcie objawów zaburzeń bez głębszego wnikania w ich przyczyny. gdy chodzi' o wytworzenie lub ukształtowanie pewnych postaw. zjawisko katharsis . W zależności od celu oddziaływań: a. 2. Psychoterapię głęboką (wglądową lub przyczynową). Psychoterapię indywidualną . ta forma psychoterapii pokrywa się w znacznej mierze z różnymi rodzajami poradnictwa zawierającego wiele elementów uczenia się. że 'metoda ta stwarza "różnorodne -korzyści w rozwiązaniu niektórych problemów. umiejętności i sprawności. poglądów. Psychoterapię kierowaną (dyrektywną). 4. Wśród stosowanych rodzajów psychoterapii -\v odniesieniu do ociemniałych i niewidomych w ogóle można wymienić: 1.odreagowanie. w której rola psy285 chotarapeuty sprowadza się tylko do pobudzania a prowokowania pacjenta '(ociemniałego). lub likwidację niepożądanych napięć emocjonalnych.oddziaływanie indywidualne na pacjenta (ociemniałego).odwołującą Isię do zdrowego rozsądku i logicznego myślenia.Ogólnie mówiąc zastosowanie psychoterapii może mieć następujące cele: 284 . że psychoterapia może mieć duże znaczenie dla rozwiązania problemów psychologicznych występujących u ociemniałych w związku z utratą wzroku. 3. b. Jej istotę stanowi tzw. Ze względu na liczbę osób podlegających oddziaływaniu: . Psychoterapię podtrzymującą (objawową).reorientację. niepewności i powstałych problemów u pacjenta. -w której psychoterapeuta bezpośrednio oddziałuje na sposób myślenia. to. trening. . jakie prezentują nasi niewidomi". kształtowaniu właściwych i niezbędnych postaw itd. s. . Psychoterapię racjonalną . przekonywanie go o faktycznej wartości rehabilitacji itd.wyjaśnienie. W zależności od sposobu oddziaływania: a. . . a. aby on sam zanalizował swój stan psychiczny i doszedł do rozwiązania jego problemów. Z przedstawionej ogólnej analizy wynika. nastawienia czy oczekiwania pacjenta (ociemniałego). piisze. gdy chodzi o redukcję. Cholden (1958. Psychoterapię niekierowaną i(niedyrektywną). wprawdzie w odniesieniu do psychoterapii grupowej. L. W zależności od przyjętego kryterium istnieją różne podziały psychoterapii. Prz. poglądy. Psychoterapię odreagowującą . . gdy chodzi o usunięcie pewnych wtąpiiwości. W przypadku ociemniałych ten rodzaj psychoterapii jest konieczny przy odbudowie i korekcie obrazu własnej osoby.

Oprócz tych metod duże znaczenie dla psychicznej adaptacji ociemniałych do nowych warunków i sytuacji mają różne zajęcia prowadzone w ramach programu rehabilitacyjnego.zdrowieniu i utrzymaniu dobrego 'zdrowia. Wstępna rehabilitacja psychiczna pacjenta tracącego wzrok Jak już podkreślono .bądź co bądź nieprzyjemną.Gcy.aterapia. Oczywiście. Na pewno rozmowa taka jest dla lekarza zadaniem bardzo niewdzięcznym i przychodzi mu me bez trudności. wobec rehabilitacji. w kierunku przygotowania go do współżycia i współdziałania 'z osobą niepełnosprawną nazywa się często rehabilitacja środowiska. że adaptacja pisychicz-n'a ściśle łączy się z adaptacją społeczną. 274).prawdę.1. Istotny w tym. W. a nawet nie chce być zwiastunem złych .stąd. że jego kalectwo' ma charakter stały i nieodwracalny. 1979. Szewczuk. ale nawet przekonać go o prawdziwości i ostateczności przekazanej informacji. Właściwie psychoterapia grupowa ma w sobie 'wiele elementów socjoterapii. Nikt z nas nie lubi. w której panowałaby atmosfera życzliwości. bezkonfliktowości itd. niałego może mieć a. przypadku jest kontakt chorego z osobami z jego otoczenia i jego znaczenie . kiedy zostanie ostatecznie ustalona diagnoza. która powinna przekazać pacjentowi tę . zrozumienia. a także poprzez przywracanie utraconych czy ograniczonych 'sprawności wpływają na podniesienie poczucia własnej wartości. które podtrzymują aktywność ociemniałych i odwracają ich uwagę od przeżyć związanych z utratą wzroku. gdy wyraża on wątpliwości w tym względzie.jest lekarz. z uwagi na jej podstawowe znaczenie. jak terapia zajęciowa. Właściwe oddziaływanie na środowisko. Niechęć czy pewne opory do przeprowadzenia szczerej i otwartej rozmowy wynikają na ogół z następujących powodów: 1. wobec widzących itd.równoczesne oddziaływanie na całą grupę (nazywaną często psychoterapią zespołową) i wzajemne oddziaływanie na siebie jej członków. w którym przebywają. Osobą. Mówiąc o so-cjoterapii w odniesieniu do ociemniałych mamy na uwadze takie zorganizowanie ich środowiska. Wynika ono . że utrata wzroku ma charakter stały i nieodwracalny. Informowanie pacjenta o ślepocie ^ Przede wszystkim powstaje zagadnienie. wówczas należy ociemniałemu to jasno i wyraźnie powiedzieć. społeczności terapeutycznej. Socjoterapia albo terapia środowiskowa polega na zorganizowaniu środowiska społecznego pacjenta w ten sposób. usprawnienie fizyczne kinezyterapia. 'w którym wykorzystuje się dynamikę grupy. z reguły lekarz okulista. nowo ociemniały musi znać tę diagnozę. s. Psychoterapię grupową . pomocy. aby sprzyjało ono zaakceptowaniu ślepoty. już w szpi%6 talu. Duży wpływ na stan psychiczny ociemniałego mają także warunki socjalno-ibytowe stwarzające możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb biologicznych. 3.dla przebiegu leczenia (por. Nie tylko powiedzieć. a nawet tragiczną wiadomość . sportowo--turystyczne itd. czy okulista powinien powiedzieć pacjentowi całą prawdę . kształtowaniu właściwych postaw wobec siebie. Po prostu chodzi tutaj o stworzenie tzw. Oprócz psychoterapii duże znaczenie dla psychicznej adaptacji ociem-. Aby proces rehabilitacji psychicznej mógł się rozpocząć ze świadomym udziałem inwalidy.rehabilitacja psychiczna. aby w możliwie dużym stopniu sprzyjało ono jego wy-. jeżeli diagnoza jest jednoznaczna i zostały wyjaśnione wszystkie wątpliwości.ib. 3. a zwłaszcza rodzinne. powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Szczególne znaczenie psychoterapeutyczne mogą mieć także różnego rodzaju zajęcia kulturalnooświatowe.

Powiedzenie ociemniałemu. który powinien ją podjąć opierając -się na własnym doświadczeniu i intuicji zawodowej. 4. kiedy. połączone czasem z próbami samobójstwa. Lekarz cieszy się w naszym społeczeństwie dużym autorytetem i z tego tytułu. który nie tylko będzie goił "psychiczne rany". Stan niepewności i wątpliwości jest dla pacjenta często bardzie} męczący i denerwujący niż dowiedzenie się tej tragicznej prawdy. W wyniku tego •może nastąpić u ociemniałego dezorganizacja reakcji emocjonalnych. Często ze względów humanitarnych lekarz nie chce pozbawiać ociemniałego tej odrobiny nadziei na uratowanie czy odzyskanie wzroku. Lekarz na ogół obawia się wystąpienia u ociemniałego szoku na -skutek uświadomienia sobie faktu ślepoty i jej skutków. który przecież domyśla się. Kiedy więc powiedzieć ociemniałemu o tym.jako inwalidy i wobec rehabilitacji. formy i miejsca do tak poważnej -z nim rozmowy. jest właściwie przyznaniem się do bezradności czy nieskuteczności medycyny. Jest to więc -sprawa wybrania odpowiedniego czasu. lecz jest to konieczne. a tym samym akceptacji kalectwa. lecz także o tym. zwłaszcza tak tragicznych i brzemiennych w skutki. że po okresie rehabilitacji będzie miał on 'możliwość dalszego użytecznego ży-cia społecznego i zawodowego. że decyzja tutaj należy do lekarza. jak też w kierunku psychicznej adaptacji do nowych warunków. lecz zagadnieniem pozostaje. Może też nastąpić u lekarza obawa przed skierowaniem reakcji agresywnych ociemniałego przeciwko niemu. Stąd lepiej sprawę postawić jasno i otwarcie. Nieprzekazanie pacjentowi faktycznej diagnozy i pozostawienie 287 bezpodstawnej nadziei na uratowanie czy . Przy podjęciu decyzji odnośnie do tak poważnej rozmowy . że ta nadzieja potrafi trzymać go przy życiu. że rehabilitacja w znacznym stopniu zredukuje skutki kalectwa i w poważnym stopniu przywróci mu utraconą. . a nawet przyznaniem się do własnej porażki. zahamowanie mechanizmów samokontroli i samoobrony oraz niekontrolowane zachowanie się. jak również 'ze Względu na wykonywaną funkcję ma on jako pierwszy wyjątkową okazję do pozytywnego oddziaływania na 'ociemniałego . Wydaje się mu. ' Na pewno powiedzenie ociemniałemu całej prawdy wymaga od lekarza dużej odwagi. samodzielność i niezależność życiową. lecz także przyczyniał się do stopnipwego zaakceptowania kalectwa oraz "do prawidłowego kształtowania się postaw ociemniałego wobec siebie . 3. że jego kalectwo ma charakter nieodwracalny. .odzyskanie wzroku przedłuża okres oczekiwania na uleczenie i opóźnia moment przystąpienia ociemniałego do rehabilitacji. Na pewno łagodząco będą działać na psychikę nowo ociemniałego słowa lekarza. Nie jest więc zagadnieniem. 2. że jego kalectwo ma raczej charakter nieodwracalny.lekarz powinien jednak wziąć . Często lekarzowi trudno ukryć całą prawdę i większość pacjentów wyczuwa czy domyśla się nieszczerości lub niepełnej szczerości z jego strony. Przemawiają za tym następujące względy: 1. czy powiedzieć pacjentowi całą prawdę. 3. jak i gdzie to uczynić. 4. który nie tylko powie o fakcie ślepoty. Lekarz ma więc okazję być pierw-szym psychoterapeutą. który w mniemaniu pacjenta jest sprawcą całego nieszczęścia. Lekarz z reguły potwierdza najgorsze obawy pacjenta. że przy obecnym sta4-:nie medycyny jego kalectwo ma charakter nieodwracalny? Oczywiście.wiadomości. 2.zarówno w kierunku złagodzenia tragicznych przeżyć.

przez przeprowadzenie rozmowy na temat ostatecznej diagnozy. 288 Przygotowując pacjenta do przekazania wiadomości o nieodwracalności jego ślepoty. Na ogół jednak lekarz powinien. np. co czasami prowadzi do jakiejś zabobonnej interpretacji. że nie odzyska już wzroku. czy będzie nadal widziała. o przykładach serdecznego zajęcia się przez rodzinę itd. Często lekarz dobrze zna swego pacjenta. kiedy dowiedziała się. gdyż stopniowo pogarszający się stan . po pewnym okresie. . jego reakcje i zachowanie. nie mogła spać przez kilka tygodni. Przede wszystkim należy. . Sprawę stanu wzroku trzeba przedstawić jasno i wyraźnie. aby jego kalectwa nie było dla niego czymś tajemniczym. istnieje bardzo wielu. że tego rodzaju fakt w przyszłości może lub będzie miał miejsce. Niepewność jest często gorsza od przykrej prawdy. to. po -ciężkim wypadku. wiadomości i fakty. jak jego pacjent reaguje na tego rodzaju. W. Takie dygresje w kontaktach z pacjentem pozwolą lekarzowi zorientować się.się on. Niedopuszczalne jest przekazanie tak ważnej życiowo wiadomości np. wytworzyć odpowiedni klimat do przyjęcia takiej tragicznej wiadomości. że pewna pacjentka. Amerykański psychiatra L. kiedy powiedzieć pacjentowi o tym.obok pacjentów. Wówczas wybór momentu do rozmowy z pacjentem ma znacznie ułatwiony. Jak już wspomniano . dla pacjenta. zanim nastąpi całkowita utrata wzroku. Nie ma tutaj gotowej recepty.w końcu omówić utratę wzroku jako pewnik. Przespała natomiast całą noc i następne. którzy tracą wzrok nagle lub na przestrzeni niedługiego okresu.pod uwagę przede wszystkim stan psychiczny i fizyczny pacjenta. Wczesne przekazanie diagnozy pozwoli bowiem na rozpoczęcie rehabilitacji pacjenta. rzeczowo i osobiście. wzroku jest przez niego odczuwany. aby pacjent nie miał wątpliwości i niejasności. Rozmowę ż pacjentami należy przeprowadzić spokojnie. Trudno wyobrazić sobie taką rozmowę w momencie. Podjęcie decyzji w tej sprawie wymaga dużej rozwagi i doświadczenia. czy jest on przygotowany do przyjęcia tej wiadomości. S. naświetlić przyczyny utraty wzroku. że w przyszłości zagraża mu całkowita ślepota. Przed wyborem momentu do rozmowy z pacjentem na temat ostatecznej diagnozy dotyczącej stanu jego wzroku lekarz powinien starać się bliżej poznać osobowość. gdyż leczy go od dłuższego czasu. Dokładne naświetlenie przyczyn utraty wzroku pozwala z reguły na łatwiejsze zaakceptowanie kalectwa i wkroczenie na drogę rehabilitacji. wyczerpany nerwowo i psychicznie. podać to jako prawdopodobieństwo. w okresie niepewności. a w konsekwencji tego szukał porad u innych lekarzy czy nawet znachorów. . kiedy ociemniały jest pełen cierpień fizycznych. 28) proponuje stopniowo przygotowywać pacjenta do przyjęcia tej wiadomości. W zasadzie nie należy zwlekać z decyzją poinformowania pacjenta o nieodwołalnej utracie wzroku. Szuman (196'5) podaje. o instytucjach zajmujących się nowo ociemniałymi. Po prostu domyśla . Cholden (1958. u których proces ten postępuje stopniowo i trwa czasami kilka lat. długotrwałej chorobie. w sposób zrozumiały. należałoby wspomnieć od czasu do czasu o innych przypadkach utraty wzroku.następnie. a mianowicie: -Wpierw należy zasygnalizować pacjentowi możliwość utraty wzroku. Polegać to powinno przede wszystkim na wytworzeniu stosunku zaufania i serdeczności między lekarzem a pacjentem. przez pielęgniarkę. s.

W pierwszej jednak kolejności 'powinien swojemu pacjentowi 'starać się wytłumaczyć. najlepiej w pokoju lekarskim. mają-cą charakter pomocy doraźnej i usuwającej aktualne trudności nowo ociemniałego. a raczej kilku rozmów stanowiących kontynuację rozmowy informacyjnej.utrata wzroku jest źródłem silnie zabarwionych emocjonalnie przeżyć pełnych żalu. lecz że pozostają mu jeszcze duże -możliwości. Jak już wspomniano •. na której znajdują się inni pacjenci. miejsca w społeczeństwie i przyszłości. a także udzielać mu pierwszych wskazówek. Lekarz może jedynie powiedzieć pacjentowi o tym. rozpaczy. przy przypadkowym spotkaniu się z pacjentem. a . Trzeba starać się. : Jak już podkreślono . a także wątpliwości i niepewności co do możliwości działania.Zdajemy sobie sprawę z tego. jak żyć w nowych i zmienionych warunkach. że w wyniku kalectwa nie stracił wszystkiego. aby wiadomość ta przyniosła pacjentowi jak najmniej bólu i cierpienia. Niedopuszczalne jest przekazanie tej wiadomości np. Wymaga to dużego taktu i wczucia się w sytuację ociemniałego. w gabinecie. w najbliższych latach nie zostanie spełniona. . Dla realizacji tego celu lekarz okulista powinien stosować tzw. Należy to jednak czynić jedynie wówczas. psychoterapię podtrzymującą. Stan ten stale jest umacniany przez bezpośrednie poznawanie i doświadczanie strat i ograniczeń spowodowanych utratą wzroku. Na ogół po takiej rozmowie pacjent pozostaje jeszcze przez pewien okres w szpitalu lub jest pod stałą opieką ambulatoryjną i jego kontakt z lekarzem nie urywa się. Dlatego też sytuacja osoby nowo ociemniałej wymaga jak najszybszej interwencji w formie właściwych oddziaływań psychoterapeutycznych. często trudnego do zniesienia napięcia emocjonalnego. że niełatwo dobrać słowa. Nieprzyjemna dla niego może też być taka rozmowa na Sali. Lekarz ma więc w tym okresie wyjątkową okazję do udzielenia pacjentowi pomocy w tych pierwszych trudnych dniach w psychicznej adaptacji do nowej sytuacji i warunków. o ile dla pacjenta jest to możliwe. gdy faktycznie jakieś perspektywy istnieją. Wstępne oddziaływanie psychoterapeutyczne Rola lekarza nie kończy się jedynie na poinformowaniu ociemniałego o nieodwracalności jego kalectwa. Już sama rozmowa informacyjna powinna mieć charakter psychoterapeutyczny i stanowić początek dalszych kontaktów ze ściśle ukierunkowanym celem psychoterapeutycznym. wzbudzając "w nim nadzieję na możliwość użytecznego i aktywnego życia społeczne290 . jeśli ta nadzieja w najbliższej przyszłości. gdy trzeba przekazać pacjentowi tak poważną i tragiczną w skutkach wiadomość. W ramach tej rozmowy lekarz okulista powinien w sposób ogólny zapoznać ociemniałego z możliwościami rehabilitacyjnymi.celem pierwszych oddziaływań psychoterapeutycznych jest usunięcie wszystkich wątpliwości i niepewności ociemniałego oraz przykrego. Nie należy więc w imię źle pojętego dobra ociemniałego 19 T. na korytarzu. Psychoterapia podtrzymująca powinna odbyć się w formie rozmowy. Rozmowę dotyczącą nieodwracalności ślepoty należy przeprowadzić w odpowiednim miejscu. 3. Psychologia 289 stwarzać mu nadziei na odzyskanie czy uratowanie wzroku.2. cierpień i tragizmu. że w przyszłości dzięki postępowi i ewentualnym osiągnięciom medycyny może uda się poprawić jego wzrok. Majewski. go i zawodowego.

zjawisko katharsis charakterystyczne dla psychoterapii psychoanalityczJiej.świadomości tych przeżyć o zabarwieniu negatywnym. Lewicki (1969. Często człowiek ociemniały reprezentuje wysoki poziom umysłowy. co przynosi mu cierpienie i ból. Możliwość opanowania umiejętności wykonywania wielu czynności życia codziennego. Możliwość opanowania umiejętności samodzielnego poruszania się za pomocą laski lub psa przewodnika. zdobywania wiedzy i umiejętności. Są to czynniki. które zostały wyparte do podświadomości. Możliwość korzystania z wielu form życia kulturalno-oświatowe-i go. lecz skierowana na źródło napięcia emocjonalnego. 2. Usunięcie wielu wątpliwości i niepewności z reguły tylko częściowo redukuje stan napięcia emocjonalnego. Ponadto lekarz okulista powinien przedstawić pacjentowi w ogólnych zarysach działalność Polskiego Związku Niewidomych. 5. s. przyjaciołach i kolegach z zakładu pracy. Możliwość włączenia się w różne przejawy życia społecznego i. psychoterapii odreagowującej..^wówczas tzw.pisze A. które w znacznym stopniu ułatwiają zrozumienie swojej sytuacji i adaptację do nowych warunków. który jest przyczyną przykrych napięć. W ten sposób jego psychika zostaje jak gdyby oczyszczona. 3. Z tego też powodu lekarz powinien stwarzać pacjentowi warunki do tzw. które polega na oczyszczeniu psychiki poprzez doprowadzenie do . Przedstawiona forma psychoterapii ma w sobie wiele cech poradnictwa i określana jest często jako psychoterapia racjonalna. szpitala trzeba także wspomnieć o członkach rodziny. aby mógł "wyrzucić" z siebie to wszystko. Możliwość wykonywaniia niektórych. 4. zwłaszcza jego akcję na rzecz nowo ociemniałych. zdolności czy doświadczenia w określonym kierunku. "punktów zaczepienia". i usunięcie (wyrzucenie) ich ze świadomości. . > . 'politycznego (łącznie z efektywnym Zajmowaniem odpowiednich stano-' wisk). towarzyskiego i sportowo-turystycznego."wygadania się" i wyżalenia się.bardzo interesujących zawodów zapewniających w wielu przypadkach dobre zarobki. . ] 6.w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej przynosi ulgę. który stracił wzrok. Bardzo ważnym momentem jest poznanie u ociemniałego tzw. a tym samym możliwość utrzymania rodziny. Chodzi w niej o ponowne uświadomienie sobie faktu. Możliwość uczenia się. które będzie można rozwijać i wykorzystać w ustawieniu ociemniałego w jego przyszłym życiu. pogłębiania dotychczasowego doświadczenia życiowego i rozwijania swojej osobowości. często . zmniejsza napięcie stresowe tak jak wypuszczenie pewnej ilości paTy z kotła zmniejsza nacisk wywierany przez parę na ściany kotła". Najprostszą jej •formą jest również rozmowa. "Takie wyładowanie emocjonalne . które stanowiłyby płaszczyznę rozwijania przed pacjentem perspektyw na przyszłość. . a także wysoką kulturę osobistą. W ramach tej akcji każdy ociemniały zostaje otoczony właściwą opieką oraz otrzymuje właściwą pomoc w rehabilitacji. którzy z całą serdecznością pomogą mu w przystosowaniu się do życia w nowych warunkach.mianowicie: 1. Mogą to być pewne zainteresowania. Przedstawiając pacjentowi przyszłe jego życie po wyjściu z kliniki. Piątego też npwo ociemniałemu trzeba stworzyć możliwość takiej rozmowy . Występu je. Należy więc te momenty wykorzystać w decydującej rozmowie z człowiekiem. 124) .

które nie sprzyjają jego akceptacji kalectwa.wiodącą do akceptacji kalectwa i przystosowania się do życia i 'pracy w zmienionych przez brak wzroku warunkach. musi sam być przekonany o tym. w codziennym. również w sposób właściwy. Dlatego też konieczne jest ścisłe współdziałanie lekarza ii pozostałego personelu w zakresie rehabilitacji psychicznej pacjenta. a więc pielęgniarek i salowych. Przedstawiciel ten będzie mógł wiele pomóc w zapoczątkowaniu procesu rehabilitacji. a także . Nie każdy jednak nowo ociemniały będzie chciał rozmawiać o tej sprawie. 2) zapoznawaniu się z lokalizacją podstawowych urządzeń. umywalni. Byłoby także bardzo wskazane jak najwcześniejsze rozpoczęcie współpracy z terenową jednostką Polskiego Związku Niewidomych. mebli na-sali itp. Na ogół jest to personel przygotowany do swoich obowiązków i potrafi także w tym zakresie dobrze spełniać swoje zadania. przekazując pacjentowi pewne wiadomości czy dzieląc się własną oceną stanu zdrowia pacjenta. przedstawiał życie człowieka ociemniałego. w której pacjent ma być stroną bardzo aktywną. a nawet rozmawiać w ogóle. że życie ociemniałego nie jest wiecznie trwającą tragedią.Oczywiście że do takiej rozmowy. Często też personel ten uprzedza pewne decyzje lekarza.się od innych. 292 W tym trudnym okresie ociemniałemu potrzebne są nie tylko psychoterapeutyczne słowa lekarza czy wzmożona opieka ze strony pozostałego personelu. aby pacjent czuł się swobodnie i mógł szczerze mówić o dręczących go przeżyciach. W tym zakresie dominująca rola przypada średniemu personelowi medycznemu. a nawet przyjaźni.ubikacji.w budynkach-i parku szpitalnym. czyli pomoc w czynieniu pierwszych kroków na odcinku rehabilitacji. zrozumienia. które zamykają się w sobie i przeżywają swoją tragedię w samotności. poprzez zapoznawanie no. lecz że irioże być użyteczne i przynoszące zadowolenie.wo ociemniałego z celem i możliwościami rehabilitacji. a także stwarzać odpowiedni klimat psychiczny sprzyjający akceptacji kalectwa i(socjoterapia). Psychoterapeutyczne oddziaływanie lekarza powinno być skoordynowane z oddziaływaniem pozostałego personelu oddziałowego. Tego rodzaju rozmowy wywołują u pacjenta na ogół wiele niepokoju. aby pozostały personel.. Pomoc ta powinna przejawiać się przy: 1) nauce samodzielnego poruszania się w najbliższym otoczeniu . opowiadają pacjentowi różne przeżycia innych ociemniałych czy fakty. Odwiedziny przez przedstawiciela tego Związku na pewno pozytywnie wpłyną na stan psychiczny ociemniałego. Wiele zależy w tym względzie od lekarza. ubieraniem się itp.. obok serdeczności i troskliwej opieki. a zwłaszcza salowe. Personel ten powinien przede wszystkim wzmóc ogólną opiekę nad pacjentem. z tym że rola lekarza powinna być tutaj decydująca i ustalająca zasady tej wspólnej akcji. Zdarzają się bowiem przypadki. że pielęgniarki.ma możliwość właściwego i ciągłego oddziaływania w kierunku (wkroczenia na drogę . bezpośrednim kontakcie . Potrzebna jest mu także konkretna pomoc w dziedzinie usamodzielniania się i uniezależniania . potrzebna j-est atmosfera życzliwości. • 3) wykonywaniu czynności samoobsługowych związanych z przyjmowaniem pokarmów. Aby lekarz mógł dodatnio wpłynąć na psychikę swego pacjenta w jego trudnych dniach. Są jednostki. z którychpacjent może samodzielnie korzystać . który ukierunkowany przez lekarza. Chodzi bowiem o to.

dostarczanie pewnych podstawowych pomocy ułatwiających człowiekowi niewidomemu życie codzienne. Praktyka wielu lat wykazuje. że Związek z powodzeniem wywiązuje się ze swej roli głównego koordynatora i opiekuna. którzy odwiedzają pacjenta w szpitalu. Nie potrzeba więc chyba specjalnie udowadniać. Podobnie znajomi i przyjaciele przychodzący do pacjenta wyrażają mu w przygnębiającej formie wyrazy swego współczucia i zastanawiają się. Kiedy pacjent żegna się w momencie opuszczania szpitala. że często cała rodzina siedzi nad łóżkiem nowo ociemniałego opłakując i ubolewając nad jego losem. Nie ulega wątpliwości. życzliwy stosunek lekarza. jak będzie w przyszłości wyglądać jego tragiczne życie. winien zaprosić go. jak również rozbudowaną sieć jednostek organizacyjnych. lem zasięgnięcia dalszych praktycznych porad. Procesy psychiczne u każdego nowo ociemniałego. aby w czasie odwiedzin swoim zacho293 waniem nie przeszkadzali w pracy personelowi szpitalnemu nad psychiczną rehabilitacją. zanim ociemniały nie pojedzie do zakładu! rehabilitacyjnego. Wcześniejsza wizyta mogłaby stan psychiczny pogorszyć.^ Nowo ociemniały w zasadzie powinien jeszcze przez pewien czas pozo-1^ stawać pod opieką ambulatoryjną. niezależnie od cech wspólnych dla wielu osób. zegarek brajlowski. tabliczka i bolczyk do pisania systemem punktowym L. Wywrze to na pacjencie! dodatnie wrażenie. że na drodze do akceptacji kalectwa i przystosowania się do życia i pracy bardzo ważnym czynnikiem. gdy pacjent zna prawdę o swym wzroku i już ją przyjął. mając duże doświadczenie w pracy z niewidomymi. Braille'a. Potrafi. Jeżeli mówimy o roli lekarza w zakresie rehabilitacji psychicznej nowo ociemniałych . Przede wszystkim jednak pielęgniarka | środowiskowa powinna okresowo odwiedzać nowo ociemniałego w domu.'jak: biała laska. Z tego też powodu do zadań lekarza czy pielęgniarki należy właściwe pouczenie rodziny oraz znajomych. jak żadna inna instytucja. Wręcz przeciwnie. potrafiły sobie poradzić. ta.'". W wyniku tego mamy przypadki. posiadają indywidualne właściwości charakterystyczne dla danej jednostki i z tego tytułu stosowana terapia psychiczna wymaga ogromnego doświadczenia. ma możliwość otoczenia fachową opieką każdego nowo ociemniałego. służąc mu zawsze pomocą i radą. że tego rodzaju zachowanie negatywnie odbija się na stanie psychicznym pacjenta. że przeżycia jednego z członków rodziny udzielają się pozostałym. wyczucia sytuacji (intuicji) . Je] praca podobnie zresztą jak i szpitala powinna być ściśle skoordynowana z Polskim Związkiem Niewidomych. jest bezpośredni przykład osób. wyegzekwować konieczne świadczenia ze specjalistycznych instytucji na rzecz ociemniałego. lekarz po-|. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego okre-y su po opuszczeniu szpitala. które znajdując się w podobnych warunkach. Ścisła współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych jest ponadto konieczna przy ustalaniu przyszłości nowo ociemniałego i wysuwaniu w tym zakresie w bezpośrednich z nim rozmowach sugestii na przyszłość. aby po pewnym okresie przyszedł go odwiedzić ce-|.wspomnieć musimy także o zadaniach w odniesieniu do członków rodziny i znajomych.to . akcentując przyjacielski. Pamiętać ponadto należy. Organizacja. Termin wspomnianej wizyty u nowo ociemniałego powinien być umiejętnie dobrany i nastąpić w okresie. zachowanie rodziny i znajomych od pierwszych kontaktów z nowo ociemniałym powinno charakteryzować się pełnym zrozumieniem i chęcią pomocy w wytworzeniu wła-? ściwego klimatu psychicznego. często nawet decydującym.

W Zakładzie tym dla realizacji celów rehabilitacji psychicznej stosowano następujące metody: psychoterapię indywidualną.celem rehabilitacji psychicznej w tej fazie jest akceptacja ślepoty. ukształtowanie aktywnej po-I stawy wobec rehabilitacji oraz właściwej postawy 'wobec środowiska | ludzi widzących. kiedy oddziały okulistyczne nie posiadają etatów psychologów. Problem psycholo-I gicznej diagnostyki dla celów rehabilitacji został omówiony w rozdz. Po tym okresie idzie | on albo do odpowiedniej placówki rehabilitacyjnej. Każdy lekarz okulista powinien dostrzegać również swoją rolę jako psychoterapeuty. Z reguły nowo ociemniali otrzymują niskie oceny w tym zakresie. którzy sami bardzo często przeszli podobne procesy. Jak ocenia siebie jako inwalidę (postawa wobec siebie) i jaki . daje gwarancje większej skuteczności prowadzonej terapii i rehabilitacji. Jak już podkreślono .oraz umiejętności działania. który jako pierwszy" może pomóc nowo ociemniałemu wejść na nową drogę życia. Jaka jest jego postawa wobec środowiska rodzinnego? 5. | VII. Jaka jest jego postawa wobec rehabilitacji i trudności życiowych spowodowanych brakiem wzroku? ! 3. wpływ ma ta ocena na jego zachowanie i postępowanie? . ocena własnych możliwości l^przez ociemniałego i ukształtowanie właściwej postawy wobec siebie.4. których okres rehabilitacji podstawowej trwał 3 miesiące. psychoterapię grupową. jak ociemniały będzie przeżywał swoje kalectwo oraz jak będzie przebiegała akceptacja jego kalectwa i kształtowanie się jego postawy wobec siebie jako inwalidy i wobec rehabilitacji. Jaka jest jego postawa wobec środowiska ludzi widzących? 6. Jakie czynniki wpływają hamująco na proces rehabilitacji psychicznej. zwłaszcza w chwili obecnej. Właściwa faza rehabilitacji psychicznej ociemniałych Właściwa rehabilitacja psychiczna powinna rozpocząć się po zakoń-> czeniu pobytu nowo ociemniałego w szpitalu (hospitalizacji) lub leczenia ambulatoryjnego w związku z utratą wzroku.l. W wyniku badań diagnostycznych psycholog '(psychoterapeuta) powinien uzyskać odpowiedź na takie pytania. W obu przy-' padkach potrzebna jest jemu pomoc w psychicznej adaptacji do nowych '• warunków i sytuacji. Praktyczną realizacją procesu rehabilitacji psychicznej ociemniałych •zajmował się autor tej pracy pełniąc przez kilka lat funkcję psychologa w Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie. 294 4. § ustalenie planów życiowych na przyszłość. Ustalenie tych ocen jest jednak niezbędne do zaplanowania systematycznego oddziaływania psychoterapeutycznego. l Przeprowadzenie rehabilitacji psychicznej powinno być poprzedzone t dokładnymi badaniami diagnostycznymi. Lekarz okulista jest więc tym. a także wykorzystywano dla celów psychoterapeutycznych . W jakim stopniu ociemniały zaakceptował ślepotę i jej skutki? 2. które powinny dać rozpoznanie i stanu psychicznego ociemniałego ze szczególnym uwzględnieniem psychicznej adaptacji do nowych sytuacji i warunków. Oczywiście pobyt w placówce rehabilitacyjnej (stwarza lepsze warunki do udzielania ociemniałemu systematycznej po-| mocy w tym zakresie. jak: 1. Była to placówka przeznaczona głównie dla nowo ociemniałych. Konsultacja z ludźmi doświadczonymi. socjoterapię. Często od postawy lekarza i pozostałego personelu oddziałowego zależy to. albo pozostaje w do-| mu i ewentualnie korzysta z usług rehabilitacyjnych organizowanych i w ramach działalności Polskiego Związku Niewidomych.

a także podsuwaniem i zwracaniem uwagi na pewne fakty. Snucie przed człowiekiem pozbawionym zdolności widzenia nierealnych celów przynosi w konsekwencji poważne skutki w postaci rozczarowania i całkowitego zniechęcenia do życia. przekonań i poglądów ociemniałych na samych siebie i ich sytuację życiową. był etapem walki z dezorientacją i dewaluacją samych siebie. Z nowo ociemniałymi.1.w zakresie rehabilitacji. 295 4. które to cechy dominowały u większości osób ociemniałych. W zależności od diagnozy i wskazań na posiedzeniach psychoterapeutycznych poruszano te problemy. przemyślenia i ustosunkowania się przez niego. które charakteryzują się brakiem akceptacji kalectwa. T. przekonań i poglądów na samego siebie kończył się zazwyczaj wyraźnym nakreśleniem przez ociemniałych planów i zadań na najbliższą przyszłość . bierną postawą wobec rehabilitacji i niewłaściwą postawą wobec siebie. O ile większość ociemniałych łatwo można było przekonać o słuszności wywodów na temat możliwości życiowych i rehabilitacyjnych. Ten etap oddziaływania psycho-terapeuty był etapem modyfikacji pojęć. które zostały ujawnione w czasie badań. Jest rzeczą zrozumiałą. Wskazywano na zachowane umiejętności i sprawności oraz przedstawiano to wszystko.do aktywnego realizowania nakreślonych planów i zadań. W tym okresie . I tu dochodzimy do drugiej płaszczyzny oddziaływania na ociemniałych. Psychoterapię indywidualną rozpoczynano na ogół podczas badań diagnostycznych. Psychoterapia indywidualna Doświadczenia autora ze stosowania psychoterapii indywidualnej w rehabilitacji psychicznej z ociemniałymi przedstawiają się w skrócie następująco (por. którzy zazwyczaj charakteryzowali się całkowitym brakiem akceptacji ślepoty. Majewski. że prowadzone przez psychologa rozmowy z ociemniałymi odbywały się na realnej płaszczyźnie.proces rehabilitacji psychicznej rzpoczynano od wy jaśnienia możliwości życiowych i rehabilitacyjnych ludzi pozbawionych wzroku. 81 .inne zajęcia. o tyle droga . a stopniowo na dalszą . które wymagają uświadomienia. Wówczas wspólne analizowanie różnych stanów i reakcji psychicznych było właściwie zapoczątkowaniem psychoterapeutycznego oddziaływania poprzez skierowanie uwagi badanego na te problemy. które pozwalały im właściwie na siebie spojrzeć i w końcu właściwie siebie ocenić.88): Większość ociemniałych potrzebowała osobistego i okresowego kontaktu z psychologiem celem wspólnego rozwiązania problemów psychologicznych. 1971a s.psychoterapia indywidualna była pewnego rodzaju uczeniem ociemniałych. przekazywaniem im pewnego zasobu wiadomości o nich samych. uwzględniały indywidualne możliwości i warunki każdego z nich. Problem modyfikacji postępowania i zachowania ociemniałych sprowadzał się w głównej mierze do ich aktywizacji . Z reguły były to osoby. tzn.w zakresie planów życiowych i zawodowych. a mianowicie do kształtowania ich postępowania i zachowania / 296 uwzględniającego specyfikę kalectwa. zwłaszcza gdy stosowany był wywiad psychologiczny. co w drodze rehabilitacji można zdobyć i odzyskać. Etap modyfikacji pojęć. bierną postawą wobec rehabilitacji oraz niewłaściwą postawą wobec siebie .

który odbywał się w czasie pobytu w zakładzie poprzez konkretne zajęcia i sytuacje. To stanowiło przyczynę okresowych zniechęceń i załamań. W pierwszym etapie ociemniali raczej w sposób bierny przyjmowali wskazania czy uwagi psychoterapeuty. Bardzo ważnym momentem w tym okresie jest wytworzenie u ociemniałych odpowiedniej. które zdążyły się już zakorzenić. Z tego powodu starano się wywołać u ociemniałych silne pragnienie i potrzebę powrotu do użytecznego życia osobistego. która na ogół prowadzi do długotrwałych i destrukcyjnych rozmyślań. Motywy mobilizują do pracy nad sobą. a także przełamania pewnych nawyków.motywacji. wykazywać. że zdolny jest pokonywać największe przeszkody. było łączone z różnymi zajęciami prowadzonymi w ramach rehabilitacji podstawowej. Prowadzenie rehabilitacji psychicznej metodą psychoterapii indywidualnej. Tego rodzaju pomoc pozostałych członków zespołu rehabilitacyjnego była psychologowi bardzo potrzebna z uwagi na to. aby wyznaczone zadania nie przekraczały możliwości rehabilitowanych osób.pomimo wielkiego zapału i dobrych chęci oraz intensywnej pracy . starano się o to. niż się tego spodziewają. że efekty tej pracy zjawią się później. które wypełniałyby cały dzień. zwłaszcza w zakresie aktywizacji ociemniałych. Z tego powodu kształtując postawę ociemniałych wobec rehabilitacji nastawiano ich na długotrwałą pracę. Można to nazwać "planem walki z bezczynnością". jak wyznaczone zadania zostały przez ociemniałych zrealizowane. o ile takie miały miejsce. Rozmowy psychologa z ociemniałymi stanowiły bowiem tylko fragment całego procesu psychicznej adaptacji do kalectwa. Wyraźnie przedstawiono ociemniałym. . Polegało to na tym. Niestety tych niepowodzeń w rehabilitacji ociemniali mieli stosunkowo dużo. Dlatego jak najdokładniej przestrzegano zasadę . na to. aktywizują człowieka nieraz do takiego stopnia. W wielu przypadkach . Wręcz przeciwnie. Realizacja nakreślonych planów i zadań wymagała bowiem pewnego wysiłku.ustaleniu zajęć. kiedy starał się modyfikować pojęcia i poglądy ociemniałych na samych siebie. że wyniki ich wysiłków będą natychmiastowe i bardzo widoczne. czy potrafią. aby w czasie swoich zajęć w szczególny sposób zwracali uwagę na aktywny udział ociemniałych w tych zajęciach. że mieli oni kontakt i wpływ na ociemniałych przez większą część dnia. Tego rodzaju motywy mobilizowały ociemniałych do pracy rehabilitacyjnej przynoszącej im w efekcie samodzielność i niezależność życiową. terapię zajęciową i naukę samodzielnego poruszania się otrzymywali wskazania. Zwracano również uwagę na to. Pomoc i oddziaływanie psychologa na tym etapie polegało na ustaleniu zadań dla ociemniałego na najbliższe dni . oraz analiza przyczyn niepowodzeń. że instruktorzy prowadzący przygotowanie zawodowe. Dalsze zadania psychologa w ramach indywidualnego oddziaływania 297 to sprawdzenie. tak jak to 'miało miejsce przed utratą wzroku. aby ociemniali jak najszybciej odczuwali wyniki swej pracy na odcinku własnej rehabilitacji. że jedynie ich aktywny udział w procesie rehabilitacji może zapewnić im pozytywne-wyniki w przystosowaniu się do życia i pracy bez wzroku.do aktywizacji ich postępowania była dużo trudniejsza. teraz musieli przechodzić do czynu. społecznego i zawodowego. Nad wytworzeniem właściwej motywacji psycholog zaczął już pracować w pierwszym okresie. pokonywania trudności wynikających z braku wzroku. Na ogół ociemniali spodziewali się.wyniki w rehabilitacji były nikłe.

Zdarzały się jednak poszczególne przypadki. Miało to miejsce wówczas. dla mobilizacji mniej aktywnych i mniej odpornych. Tego rodzaju rozmowy miały bowiem charakter psychokatartyczny.ie reagujące. jakie istnieją między ociemniałymi. Tu z kolei psycholog musiał wyjaśniać albo usuwać przyczyny nieporozumień. Wspólne omówienie tej sprawy i możliwość "wyżalenia się" przed kimś działało pozytywnie "na psychikę ociemniałego. Zdarzały się także inne przyczyny zniechęceń i rezygnacji z pracy nad sobą.stopniowania trudności. konflikty w samej grupie ociemniałych. W takiej sytuacji psycholog -wykorzystywał postępy jednych ociemniałych dla dobra drugich. Biorąc pod uwagę sposób reagowania na pomoc psychologa udzielaną w ramach psychoterapii indywidualnej . poprawiało się jego samopoczucie. w większości przypadków psychoterapia prowadzona była jako forma poradnictwa (psychoterapia racjonalna). których można określić jako typy pozyty. których realizacja na skutek braku wzroku stwarza specjalne trudności oraz udzielaniu im pomocy w takiej formie. Jest to zjawisko zupełnie naturalne.wn. gdy u ociemniałego wyraźnie występowało poczucie winy za utratę wzroku lub gdy ociemnia-. a także dostosowywali się do wskazań i rad psychoterapeuty. Z uwagi na to. aby omówić nurtujące ich problemy.wśród ociemniałych można było wyróżnić 3 grupy. Po takiej rozmowie na ogół czuł się lepiej. aż nie wypowie wszystkiego. które nasuwałyby im myśl o kalectwie. Łatwo się z nimi współpracowało. W niektórych przypadkach poruszono także bezpośrednią sprawę akceptacji kalectwa. O ile chodzi o postawę wobec rodziny i widzących . Polegało ono na niestwarzaniu ociemniałym sytuacji. że sprawy te stanowiły także przedmiot wspólnych rozważań w czasie indywidualnych spotkań. Zaangażowanie w proces własnej rehabilitacji odsuwało bowiem myśli ociemniałych od ślepoty i'je j skutków. a także zmniejszało się jego napięcie emocjonalne. Z tego powodu niejednokrotnie zachęcano rehabilitowanego do wypowiadania się. Przyczyną zniechęcenia i rezygnacji u niektórych ociemniałych bywał także czasami fakt. co go gnębi i boli.to zagadnienia te poruszano na posiedzeniach psychoterapii grupowej. wiadomości i wyjaśnienia przyjmowali bez specjalnych zastrzeżeń. 'Pierwsza grupa to ociemniali. że byli oni nastawieni na bierne przyjmowanie wskazań i wyjaśnień psychologa. jeżeli się zważy na indywidualne różnice. W tym miejscu trzeba wspomnieć o pewnym profilaktycznym działaniu psychologa i całego personelu zakładowego. jak konflikty z personelem. w której nie odczuwaliby swego uzależnienia i braku samodzielności. Często sami szukali kontaktu z psychologiem. ły obciążał innych winą za swoje kalectwo. że inni łatwiej i szybciej robią postępy. które w każdym środowisku są nieuniknione. . 298 na niewyznaczaniu im zadań. Pomyślne wyniki w zakresie kształtowania właściwej postawy wobec siebie jako inwalidy oraz aktywnej postawy wobec rehabilitacji powodowały stopniowe narastanie akceptacji kalectwa oraz redukowały negatywne reakcje związane ze ślepotą. aby żalił się tak długo. W zasadzie poprzez psychoterapię indywidualną starano się oddziaływać w głównej mierze w kierunku kształtowania właściwej postawy wobec siebie i wobec rehabilitacji oraz zaakceptowania kalectwa. Grupa ta składała się na .

Jej zadaniem było niedopuszczenie do pogorszenia się stanu . na które ewentualnie byliby skłonni rozma-.' . analizowano motywy takiego czy innego postępowania w określonych warunkach.. Przedstawianie możliwości aktywnego i pożytecznego życia bez wzroku nie zawsze wywoływało pozytywne reakcje u ociemniałych. Obok wychwytywania ich zainteresowań i tematów. które utrudniają lub uniemożliwiają mu radzenie sobie w życiu codziennym. zajmowano się przyczynami. w pokoju mieszkalnym. zwłaszcza gdy miało się dp czynienia z młodym człowiekiem. Wspólnie zastanawiano się nad jego poglądami. . Wręcz przeciwną grupę stanowiły typy negatywnie reagujące. Częstokroć nawiązanie rozmowy psychoterapeutycznej z tymi ociemniałymi.ogół z dawniej ociemniałych. W tych przypadkach zanim przystąpiono do ścisłej i efektywnej współpracy między psychologiem a ociemniałym. przed którym dawniej otwierały się perspektywy kariery życiowej.psychicznego ociemniałego. upłynął okres kilku tygodni. nieraz uciekano się do opowiadania anegdot. starając się pozyskać zaufanie ociemniałego. Stosowanie psychoterapii podtrzymującej nie oznaczało rezygnacji •z. których można określić jako .wiać. niż to miało miejsce w poprzedniej grupie. Polegało ono /na wskazywaniu na nierealność i bezpodstawność ustawicznego rozmyślania nad swoją sytuacją i bezczynnego w samotności spędzania czasu przeznaczonego na rehabilitację oraz na zadawaniu pytań skłaniających do ponownego . 299 l Czyniono to wszystko w sposób taktowny. a wszelkiego rodzaju wyjaśnienia i rady natychmiast kwestionowane i negowane. Faktycznie sytuacja psychologa nieraz bywała bardzo trudna. aż okres szoku psychicznego czy depresji minie i ociemniały będzie zdolny podjąć pracę nad psychiczną adaptacją. Tego rodzaju reakcje spotykano głównie u nowo ociemniałych znajdujących się jeszcze w okresie szoku psychicznego po nagłej utracie wzroku. Uciekano się do niej przejściowo. Z tego powodu rola psychologa sprowadzała się do działania profilaktycznego. Kiedy psychoterapia indywidualna z tymi ociemniałymi przybrała Właściwy charakter. z którymi trudno było nawiązać kontakt. którzy zdecydowanie odrzucali pomoc psychologa. Czynione przez psychologa próby wspólnej rozmowy były całkowicie odrzucane. których od utraty wzroku dzielił okres dłuższy niż 2 lata. prowadzona była dalej na innym poziomie. Była to psychoterapia głęboka. zapatrywaniami i postawami. Zdarzały się także sytuacje. w świetlicy itp. . odbywało się w sposób podstępny. np. a również do modyfikacji jego postępowania i zachowania w określonych sytuacjach życiowych. co często okazywało się skuteczne. bo cóż mógł on ofiarować ociemniałym w zamian za wzrok. polegająca na bardziej wnikliwym analizowaniu psychiki ociemniałego. W stosunku do tych ociemniałych w początkowym okresie stosowano psychoterapię podtrzymującą.rozważania swego stanowiska i postępowania. że rozpoczęcie psychoterapii z ociemniałymi "trudnymi" odbywało się czasami w warunkach nieoficjalnych. co w konsekwencji prowadziło do modyfikacji jego poglądów i zapatrywań 'na samego siebie. systematycznej współpracy z ociemniałym w zakresie jego rehabilitacji psychicznej. W ten sposób ociemniały uświadomił sobie pewne zjawiska psychiczne występujące w jego sytuacji. na spacerze. Jeszcze inną grupę stanowili ociemniali.

bliżej zapoznać się z jej zastosowaniem w sto^-sunku do niewidomych dorosłych. Stąd nazwa tej metody terapia skoncentrowana na pacjencie {client-centered the-rapy).typy obojętne. Terapia ta polega na tym. Inną formą psychoterapii indywidualnej stosowanej w' rehabilitacji psychicznej ociemniałych jest psychoterapia niekierowana (niedyrektywna) rozpracowana i rozpowszechniona przez amerykańskiego psychologa K. głównie nowo ociemniałych. że pacjent. natomiast w miarę upływu czasu i postępów stawały 'się coraz krótsze. Terapia ta odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności i rola psychoterapeuty (psychologa) sprowadza się właściwie do pobudzania pacjenta do poznania samego siebie i szukania własnych rozwiązań nurtujących go problemów.do własnej rehabilitacji. W tych przypadkach praca nad uaktywnieniem w szczególny sposób spoczywała na barkach całego personelu rehabilitacyjnego. W ich życiu zakładowym obserwowało się wręcz coś innego. O ile chodzi o czas trwania jednego posiedzenia. jakiś mu towarzyszą. Rola psychoterapeuty polega nie na zdobywaniu materiału klinicznego (poznawaniu pacjenta). Przy czym kładzie się . że posiedzenia w początkowym okresie rehabilitacji były dłuższe. lecz na udzielaniu pomocy w poznaniu 'samego siebie. w naszym przypadku ociemniały. Tego rodzaju typy były na ogół trudniejsze niż ociemniali reagujący negatywnie na pomoc psychoterapeuty. reguły procesem długotrwałym i wymagał dużego zaangażowania nie tylko ze strony psychologa. W zasadzie przyjmowali oni wskazania i rady psychoterapeuty 'bez specjalnych oporów. swych problemów i emocji. że pozwala się osobie mającej problemy jak najwięcej mówić. to kształtował się on bardzo różnie . Na początku kursu rehabilitacji każdy ociemniały objęty psychoterapią indywidualną miał l seans w tygodniu. jest sam sobie psychoterapeutą.od 10 minut do 'nawet l godziny. R. chyba że sam zainicjował dodatkowe spotkanie. w stosunku do których próby podejmowania rozmów psychoterapeutycznych podejmowano o wiele częściej. lecz nie stosowali ich w praktyce. swoich kłopotach i emocjach.'• Kości w kierunku rehabilitacji. lecz to wszystko zamykało się w sferze projektów i planów. który pobudziłby ich myślenie i wywołał pewne zaintereso-/anie własną rehabilitacją. 00 Proces kształtowania aktywnej postawy u tych ociemniałych był 7.hologa koncentrowała się głównie na dostarczaniu tym ociemniałym nateriału. Charakteryzowali się oni całkowitą obojętnością w stosunku . Praca psy-. a mianowicie brak jakiejkolwiek aktyw. Autor tej pracy będąc przez okres 3 miesięcy" w Zakiadzie dla Inwalidów Wzroku w Chicago (Illinois Visually Handicapped Institute) miał możliwość . W miarę upływu czasu i postępów w rehabilitacji psychicznej liczbę spotkań redukowano do 'l na 2-3 tygodnie. z tym jednak. W czasie posiedzeń psychoterapeutycznych wykazywali nawet pewne zainteresowanie własnymi sprawami. lecz także instruktorów prowadzących różne zajęcia. udzielać wyjaśnień i rad. Podstawową zasadą tej metody jest to. zamiast zadawać pytania. a przede wszystkim wychowawców i asystentów socjalnych sprawujących nadzór nad ociemniałymi w czasie wolnym. Należałoby jeszcze omówić sprawę częstotliwości oraz czasu trwania seansów psychoterapii indywidualnej. Pomoc ta polega przede wszystkim na stwarzaniu serdecznej i otwartej atmosfery do wypowiadania się i zachęcaniu do dalszego mówienia o sobie.. Nie dotyczy to oczywiście przypadków "trudnych". 7 uwagi na całkowity brak zainteresowania przyszłym swoim życiem. Rogersa.

19 . z którymi rzeczywiście się boryka i które zamierza ujawnić i rozwiązać. K. aby on sam potrafił znajdować sposoby rozwiązywania różnych trudnych problemów i sytuacji. kiedy powinien zakończyć z nim kontakty psychoterapeutyczne. lecz 'na problemach i trudnościach życiowych w ogóle. Rozmowa koncentrowała się niekoniecznie na sprawach ślepoty. Zdarzały się przypadki. Zaletą tej metody . Jaka jest faktyczna wartość psychoterapii niekierowanej? Przede wszystkim ociemniały ujawnia w niej te problemy. Psychoterapia grupowaDrugą metodą. że może on jednocześnie oddziaływać na kilka osób. jeśli stworzy się mu właściwe warunki. Z reguły ociemniali sami zgła301 szali się do psychologów i wyrażali chęć rozmowy z nimi. że zadaw wano im pytanie zmierzające do większego uwypuklenia istoty poruszonej sprawy i wyraźniejszego wyjawienia towarzyszących jej emocji. która miała na celu ' kolektywne rozwiązywanie niektórych zagadnień wspólnych dla wszystkich ociemniałych. 4. jako motywy do określonego działania.2. Również sam decydował. Stąd 302 duża oszczędność czasu.z punktu widzenia psychologa . W końcowym efekcie ten rodzaj psychoterapii powinien doprowadzić ociemniałego do tego. W czasie rozmowy zachęcali oni do wyjawiania swoich spraw i emocji nie narzucając im ani swojego" poglądu na te sprawy. że każdy może poznać samego siebie. Psychoterapia grupowa nie zastąpi jednak psychoterapii indywidualnej. Ta metoda była szeroko stosowana w wymienionym Zakładzie w Chicago (por.. T. Ociemniali nie 'byli nigdy zachęcani przez psychologów do przychodzenia na rozmowę psychoterapeutyczną. Takie warunki stwarza właśnie psychoterapia niekierowana. W tej sprawie ociemniały musiał sam decydować. Kiedy ociemniały sam dochodził do uświadomienia sobie swoich problemów" i wysuwania przypuszczalnych ich przyczyn i nieśmiałego wysuwania propozycji ich rozwiązania. 1972. Majewski. W przeciwieństwie do psychoterapii indywidualnej.ak powinni postępować. Nie są to więc problemy narzucone przez psychoterapeutę. psy-chicznej ociemniałych.tutaj większy r. s.acisk na aspekt emocjonalny niż intelektualny. wówczas psycholog rzucał takie pyta. Psychoterapia ta ma też charakter psychokatartyczny.21). jaką stosowano w wymienionym Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie w rehabilitacji. może ją jedynie uzupełniać. j. a liczba ich osiągała nieraz 20-30 z częstotliwością nawet 2-4 tygodniowo. inni je kontynuowali. Na przykład gdy ociemniały mówił o konfliktach rodzinnych czy negatywnej postawie wobec rehabilitacji. nie: "Czy doprawdy pan nienawidzi rodziców?" albo "Czy rzeczywiście nie chce pan brać udziału w nauce samodzielnego chodzenia?". zbiorową formą . R. wówczas psycholog je akceptował i zachęcał do przyjęcia ich jako własne. albowiem redukuje lub uwalnia ociemniałego z dręczących go negatywnych emocji przez możliwość ich ujawnienia i w ten sposób wyzbycia się ich. kiedy i jak często powinien-rozmawiać z psychologiem. była psychoterapia grupowa. że ociemniały zaprzestawał dalszych rozmów już po pierwszym spotkaniu.jest to. ani nie udzialając rad. Zachęcanie do dalszej wypowiedzi odbywało się w ten sposób. Rogers uważa. zwłaszcza jeśli chodzi o dalsze wspólne spotkania. podczas której pacjent sam analizuje swoje stany psychiczne.

Były to: 1. społecznym i zawodowym. Wykład. Tego rodzaju wypowiadanie się przynosiło im ulgę i odprężenie emocjonalne. siebie prowadzą do modyfikacji i korekty błędnych przekonań. co ich boli i gnębi. Poza tym wszystkie rady i uwagi. z uwagi na częściowo odrębną problematykę jednej i drugiej grupy inwalidów wzroku. Z posiedzeń psychoterapeutycznych odnosili korzyści nie tylko aktywni ociemniali.. v/ wyniku czego powstawały grupy szczątkowo widzących i całkowicie niewidomych. jak postępować w różnych sytuacjach życiowych. W gronie podobnych sobie ociemniali czuli się bardziej swobodnie oraz łatwiej wypowiadali i' uzewnętrzniali to wszystko. Kretschmer (1958. Nie wykluczało się też możliwości poruszania różnych innych osobistych problemów życiowo ważnych dla wszystkich ociemniałych. Wykład na temat celu i sensu .od zwykłego wykładu prowadzonego przez psychologa do swobodnej dyskusji rehabilitowanych między sobą. Tę formę . Z tego powodu zasadniczymi zagadnieniami dyskutowanymi przez ociemniałych w ramach grupowej psychoterapii były postawy wobec środowiska rodzinnego i wobec widzących oraz sposoby pokonywania trudności w życiu rodzinnym. jak inni rozwiązują podobne problemy. "które z kolei znajdują swoje odbicie w zachowaniu i postępowaniu uczestników posiedzeń.stosowano tylko jeden raz w każdej grupie. ponieważ płynęły z ust samych ociemniałych. a więc miało -charakter psychokatartyczny.Metoda psychoterapii grupowej ma te zalety. na dyskretnym kierowaniu i czuwaniu nad przebiegiem dyskusji oraz sporadycznym włączaniu się do dyskusji celem wyjaśnienia czy skorygowania błędnych poglądów i stanowisk niektórych ociemniałych.oddziaływania psychoterapeutycznego objęci byli wszyscy ociemniali. który miał być poruszony na danym posiedzeniu. wszelkie socjalne i zawodowe problemy. kształtowali własne poglądy i postępowanie.. były przyjmowane przez nich z całym zaufaniem oraz przekonaniem o ich wiarygodności i słuszności.. s. Wzajemne przekazywanie sobie przeżyć i ujawnianie podobnych kłopotów bardzo zbliżało ociemniałych i mobilizowało do udzielania sobie wzajemnie pomocy. Dowiadując się. Istotę psychoterapii grupowej stanowi jednak czynny udział ociemniałych w rozwiązywaniu problemów poprzez wyrażanie swoich poglądów i przekonań oraz przyjmowanie rad i uwag swoich kolegów znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji. Każda z grup zbierała się raz na tydzień na swoje posiedzenia psychoterapeutyczne. Chętnie są omawiane przez pacjentów również bardziej osobiste zagadnienia współżycia z innymi ludźmi. Tego rodzaju metoda kształtowania społecznych postaw ociemniałych okazała się bardzo skuteczna. kiedy chodziło o wprowadzenie i przygotowanie ociemniałych do wspólnego rozwiązywania problemów psychologicznych. ze do psychoterapii grupowej szczególnie nadają się " . dyskusji prowadzonej przez ociemniałych. Podział ten okazał się jak najbardziej słuszny. Ta wzajemna wymiana doświadczeń i wzajemne oddziaływanie na. uczyli się sami. że łączy isilnie ze sobą osoby rehabilitowane. w niektórych przypadkach bardziej skuteczna niż indywidualne oddziaływanie. Posiedzenia psychoterapeutyczne odbywały się w grupach nie większych niż 10 osób. 379) podkreśla. E. Rola psychologa ograniczała się jedynie do wprowadzenia w problem (krótki wykład). Psychoterapia grupowa stosowana w wymienionym Zakładzie miała różne formy. jak ogólniejsze zagadnienia rodzinne i małżeńskie". Typowe posiedzenia psychoterapeutyczne miały na ogół charakter. lecz także ci. Jako kryterium podziału przyjęto stopień utraty wzroku. którzy słuchając wywodów i przeżyć innych. Psychoterapia grupowa może mieć różne stopnie .

Dyskusja nad konkretnymi przypadkami. "Kierunek encounter .! wraził-. W tych przypadkach zaproszona osoba opowiadała swój życiorys. 21 . 4. Sięgano tutaj także często do życiorysów wybitnych ociemniałych. 1972. 2. zaproszonych na posiedzenie. Podobnie jak to miało miejsce przy omawianiu psychoterapii indywidualnej. Czas przeznaczony na l spotkanie ograniczony był do 45 minut. Zdarzali się również tacy.. Dyskusja nad problematyką ogólną. . Często dyskusja przeciągała się i kontynuowana była po oficjalnym posiedzeniu. Rogers zwrócił uwagę na znaczenie wykorzystania intensywnych przeżyć w grupie dla dobrego samopoczucia człowieka. Zdarzały się jednak często odchylenia od~ tego limitu. Pierwsze z nich przedstawiały. R. wości w kontaktach międzyludzkich. Oparta była ona na zasadach psychoterapii niekierowanej C.psychoterapii . Bardzo dyskusyjna okazała się słynna książka ociemniałej Tomi Keitlen Pożegnanie z lękiem. pobudzaniu samoaktywności i poczucia radości w życiu [. Większość ociemniałych brała aktywny udział we wszystkich formach prowadzonej przez nas psychoterapii grupowej. również tutaj dla porównania zostanie przedstawiona inna. s. 257) nie jest nastawiony na leczenie stwierdzonych zaburzeń. którzy na skutek usilnej pracy nad sobą doszli do znacznej samodzielności i niezależności życiowej często w bardzo trudnych warunkach. swojej drogi do pełnej rehabilitacji. Kratochvil (1974. Rogersa i stanowiła dalszy jej etap rozwojowy. Natomiast po wysłuchaniu ociemniali zadawali pytania lub podejmowali dyskusję. : Pewną odmianą tej formy psychoterapii grupowej było przedstawienie przez zrehabilitowanych ociemniałych.] Encounter znaczy . 3. Na ogół jednak zauważono u ociemniałych dużą poprawę nastroju i samopoczucia po posiedzeniach psychoterapeutycznych. Stosowano 2 rodzaje życiorysów . który dobrowolnie zgłaszał się i przedstawiał swoje problemy. Pozostali natomiast analizowali i udzielali porad odnośnie rozwiązania tych problemów na podstawie własnych doświadczeń. lecz chce służyć przede wszystkimi rozwojowi. raczej in plus. s. . Dostrzegali oni wartość i sens tych posiedzeń. C. którzy niepoważnie i z ironią podchodzili do tej iormy psychoterapii. wzmacnianiu indywidualnych wartości. którzy nie potrafili przezwyciężyć trudności na swojej drodze do rehabilitacji i stali się jednostkami społecznie bezwartościowymi.grupowej wygłoszony był zawsze przez psychologa na pierwszym posiedzeniu. głównie związaną z postawami społecznymi.pisze S. uwzględniając przede' wszystkim momenty związane z pracą nad usamodzielnieniem i uniezależnieniem się. metoda psychoterapii grupowej stosowana w rehabilitacji psychicznej ociemniałych v/ wymienionym już zakładzie Inwalidów Wzroku w Chicago (wg: T. Majewski. Niektórzy z nich przygotowywali się do posiedzeń i zabierania głosu wyszukując odpowiednie 304 pytania i problemy.23). interesującą wszystkich ociemniałych.ociemniałych. czyli rozwiązywanie trudności życiowych jednego spośród uczestników.pozytywne i negatywne. R. Analizowanie życiorysów ociemniałych i wyciąganie z nich praktycznych wniosków. Przeciwieństwo stanowiły życiorysy ociemniałych. Kierunek ten nazywał on "grupami spotkaniowymi" (encoUnter groups).

po jej ukonstytuowaniu nie włączano nowych członków.szczęście zależy od nas samych. Celem tej formy terapii było umożliwienie ociemniałym poznania samego siebie. W określonym' kontekście rozumie się otwarty.z przeżywaniem oraz werbalnym i niewerbalnym. . Następnie uczestnicy spotkania dzielili się tym z grupą. które wpływają na zachowanie się ociemniałych. . na emocjonalne składniki osobowościWe wspomnianym Zakładzie Inwalidów Wzroku w Chicago metoda spotkań grupowych stosowana była w ten sposób. Prowadzący spotkanie zalecił grupie pomyśleć przez 3 minuty o najprzyjemniejszej lub najbardziej przykrej sprawie. . intensywny i silnie zabarwiony uczuciowo kontakt. a więc niedzielenie się uwagami o spotkaniach z osobami nie będącymi członkami grupy. odczytywali temat i przekazywali swoje opinie. przeżyć głęboko zabarwionych emocjonalnie. . Prowadzący spotkanie zalecał grupie przez 3 minuty skupić sią. Grupa. Podobnie jak przy indywidualnej psy-• choterapii niekierowanej nacisk położony był na ujawnianie emocji. Wszyscy uczestnicy spotkań mieli do siebie zaufanie i obowiązywała ich dyskrecja. swoich problemów życiowych i kłopotów. a zwłaszcza emo' cjonalne ustosunkowanie się do niego.opowiedz grupie o swojej samotności. Następnie uczestnicy na zasadzie dobrowolności opowiadali o tym. Terapia oparfa na koncepcji spotkań grupowych kładzie duży nacisk na przeżywanie. Majewski. . że dobrana grupa ociemniałych zbierała się raz w tygodniu^ Udział w tej formie terapii był oczywiście dobrowolny. wyrażaniem uczuć". Psychologia 305 Wprawdzie spotkaniom przewodniczył psycholog. 3.opowiedz.opowiedz grupie. co w tym czasie zaprzątnęło ich świadomość. . np. . . co inni. w których każdy z uczestników rezygnuje z formalnych i wyuczonych konwencji i z otwartością oddaje się temu kontaktowi całą swoją istotą bez hamulców i przeszkód. lecz jego rola sprowadzała się raczej do pewnych organizacyjnych inicjatyw. Dlatego nazywa się go osobą ułatwiającą prowadzenie terapii (faciiatator) albo prowadzącym grupę (group leader). W czasie spotkania uczestnicy po kolei ciągnęli kartki.każdy może być szczęśliwy. Natomiast nie narzucał on żadnych treści wypowiedzi. które samowolnie się narzucają.wszyscy ludzie są dobrzy.były także osoby widzące. aby w świadomości zjawiły się przeżycia.: . 20 T. oparty na aktualnie doznawanych uczuciach.spotkanie. nie interpretował wypowiedzi członków 'grupy ani nie udzielał żadnych rad. co odczuwasz w tej chwili. 2. co czujesz do ludzi widzących. Był on po prostu jednym z uczestników oraz wypowiadał się na tych samych zasadach. A oto kilka przykładów przebiegu spotkań grupowych ociemniałych w Zakładzie w Chicago: 1. Na spotkania zapraszane. które nurtują ich obecnie i zakłócają ich życie. Tematy były także sformułowane jako pewne stwierdzenia: . jak w poprzednim przykładzie. myśli. miała w zasadzie charakter stały. Prowadzący spotkanie oraz niektórzy z członków grupy przygotowali uprzednio pewne tematy na piśmie (w brajlu lub czarnodruku) na specjalnych kartkach. tzn.

. że ociemniali mają duże trudności w wyrażaniu i manifestowaniu swoich uczuć w kontaktach z innymi osobami. Powyższe stwierdzenia zdecydowały o tym.. kogo rzeczywiście dana osoba nie lubi). • . W przeciwieństwie do psychoterapii grupowej prowadzonej w Zakładzie w Warszawie. lecz aby każdy swobodnie wypowiadał się na ten temat. Rogersa rehabilitację psychiczną ociemniałych prowadził L. ' O ile chodzi o wartość tej formy psychoterapii. co chciałby mu powiedzieć. Na podstawie swych doświadczeń stwierdził on. W pracy grup terapeutycznych L. Ta faza była też okresem. L. Uważa on również. ja306 kie im towarzyszą. oraz możliwość nawiązywania kontaktów z ludźmi o podobnych trudnościach życiowych. s. a sesje terapeutyczne odbywały się raz w tygodniu. zapoznanie się z celami. Następnie ktoś z grupy przedstawia tę osobę (może to nawet być ktoś. ograniczeniami i znaczeniem sesji terapeutycznych. w jaki sposób jest to odbierane przez osobę słuchającą. W tym okresie L. albowiem nie dostrzega on reakcji swego rozmówcy w postaci uśmiechu. aby wypowiedzi te nie przybierały formy dyskusji. co różni ich od innych ludzi. Często wydaje się im.47). że aby człowiek mógł swobodnie rozmawiać o swoich przeżyciach i problemach emocjonalnych. krytykowania wypowiedzi innych. Pracując jako psychiatra w Zakładzie Rehabilitacji Niewidomych w Topeka w stanie Kansas (Kansas Rehabilitation Center for the Blind) prowadził on przez okres 2. osoba biorąca w niej udział musi doceniać jej wartość i poważnie do niej się ustosunkować. Zwracano jednak uwagę na to. jakie płyną z indywidualnej psychoterapii niekierowanej. 33 . To hamuje go przed dzieleniem się swoimi przeżyciami i problemami. Pierwsza obejmująca pierwsze spotkania miała na celu zorganizowanie się grupy na zasadzie dobrowolnego udziału. wysuwania argumentów czy kontrargumentów. a jeden z uczestników "wygarnia" mu wszystkie swoje żale. Niewidomy nie ma takiej możliwości. musi być on świadomy. co faktycznie o tym myśli i jakie w zwiąż-' ku z tym narzucają się emocje.5 lat grupy terapeutyczne ociemniałych. która głównie ukierunkowana była na adaptację w sferze intelektualnej poprzez modyfikację pojęć i sądów o samym sobie i otoczeniu. że wielu ociemniałych myśli. Prowadzący grupę zalecał. Twierdził on. Cholden bardziej koncentrował się na sferze emocjonalnej. Cholden wyodrębnia 2 fazy. R. polemiki. jakie żywi do niego. olbawa. stany depresyjne itd. kogo najbardziej nie lubi lub nienawidzi. 4. Podobnie na zasadach psychoterapii grupowej K. zadowolenia pojawiającego się na twarzy. Cholden (1958. w którym wyłaniał się spośród ociemniałych prowadzący sesje . to obok podobnych korzyści. gdyby go spotkał. | że problemy te wskazują na chorobę psychiczną. ociemniałymi prowadzona przez L. dodatkowo stwarza ona możliwość poznania problemów ludzi i emocji. .W tych ostatnich przykładach wszyscy wypowiadali się na ten sam temat. Aby jednak terapia ta osiągnęła zamierzony skutek. Liczyły one od 8 do 10 osób. oraz o tym. aby każdy pomyślał o kimś. jak lęk. są czymś specyficznym tylko dla nich. Może to odbywać się nawet w formie bardzo agresywnej oraz przyjąć formę dialogu. Cholden jako prowadzący te spotkania starał się być bardzo aktywny. aprobaty poprzez skłon-głowy itd. że ich problemy emocjonalne. że terapia grupowa/ ? z. Choldena była głównie ukierunkowana na sferę emocjonalną.

która nie zawsze ostro oddzielała się od pierwszej.różnic w porównaniu z widzącymi. nie był odizolowany od innych. Reakcje emocjonalne na ograniczenia płynące ze ślepoty. Jak podaje autor . Stosunek do niedowidzących i niewidomych z resztkami wzroku. Na skutek udziału w grupach terapeutycznych zaobserwował on u wielu ociemniałych bardzo wyraźne pozytywne zmiany osobowości i społecznej dojrzałości.dowiedzieli się o sposobach radzenia sobie z problemami emocjonalnymi od innych uczestników sesji terapeutycznych.dowiedzieli się o tym. a na tym tle uczucie zazdrości. Doszukiwano się źródeł tych reakcji oraz wskazywano na ich skutki dla funkcjonowania osobowości. w której chodziło o ukształtowanie się grupy. ' . Socjoterapia W wymienionym Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej dla Niewidomych w Warszawie w adaptacji psychicznej ociemniałych do nowych sytuacji i warunków starano się także wykorzystać pewne. s. Postawa wobec widzących określona przez autora jako "wrogość wobec widzących" i na tym tle poczucie mniejszej wartości. ta pierwsza faza. a często uświadomili sobie własne sposoby rozwiązywania i pokonywania trudności. wyzwolenie) i traktował ją Jako najważniejszą. ' . 40).-' W miarę konsolidacji grupy oraz swobodnego i bezpiecznego poczucia się jej członków poruszano sprawy bardziej osobiste. a także aktywizował w tym kierunku pozostałych uczestników sesji. Majewski. a więc reakcje na sytuacje frustrujące.wpływy 308 środowiska społecznego (por.(s. że w wyniku terapii grupowej ociemniali: . z ceaa* 307 lami i znaczeniem sesji terapeutycznych. lecz tworzył wraz z . zależność od innych.(leader). . Ociemniały nie był w Zakładzie sam. przeciągała się często do 3-4 spotkań. Tę fazę autor nazwał fazą katharsis (oczyszczenie. jej prowadzącego oraz zapoznanie się. skoncentrowana była na bardziej merytorycznej stronie. Cobierał on tematy i inicjował dyskusję. że jakkolwiek wszystkie zajęcia rehabilitacyjne skierowane były na dokonanie tych przemian i nie można wyodrębniać tylko korzyści terapii grupowej. 47) stwierdza. . to trzeba ją jednak uważać za integralną i ważną część całego programu rehabilitacyjnego. a mianowicie problemach emocjonalnych ociemniałych. Ponadto twierdzi on. 4. W podsumowaniu autor (s. 1971a. związane z różnymi sytuacjami społecznymi. 2. Druga faza. T. 90 i nast. przejmował on stopniowo główną rolę w grupie przy równoczesnym minimalizowaniu roli głównego psychoterapeuty. 3.nauczyli się wyrażać z większą swobodą swoje problemy emocjonalne i przeżycia. Wzajemne oddziaływanie ociemniałych na siebie w różnych sytuacjach zakładowych można uważać za pewną formę socjoterapii. • Z reguły przedmiotem wspólnych rozważań były następujące problemy: 1. izolację społeczną.). że ich problemy emocjonalne mają charakter ogólniejszy i dotyczą także innych ludzi. izolacja. Cholden uważa terapię grupową za okazję dla ociemniałych do nauczenia się wielu ważnych spraw..3. zagadnienie "inności" . szczególnie trudnymi emocjonalnie. L.

nieuwzględniania indywidualnych możliwości i nieprzestrzegania zasady stopniowania trudności. nie pozostawało bez śladu. zachęcały do pracy i sięgania po podobne wyniki. a nie tylko psychologa. lecz również cały personel zmuszony był walczyć. Człowiek łatwo ulega sugestii grupy. gdzie się wygodnie i beztrosko spędza czas. zwierzanie się ze swoich trudności i kłopotów oraz dzielenie się swoimi uwagami na temat przebiegu swojej rehabilitacji. Zależy to od sposobu prowadzenia zajęć oraz od ich postawy wobec ociemniałych. Wielu z ociemniałych. Już sam przyjazd do Zakładu. Rola poszczególnych pracowników w zakresie psychicznej adaptacji może być bardzo duża. negatywnej postawy wobec rehabilitacji. jakim jest rehabilitacja. może zniechęcić ociemniałych uczniów i przyczynić się do ukształtowania'^.pozostałymi ociemniałymi pewne grupy i całą społeczność terapeutyczną. przekonania i zapatrywania poszczególnych ociemniałych oraz wywierało wpływ na ich postępowanie i zachowanie się. Wynika stąd wniosek. Radykalne zmiany u niektórych ociemniałych dały się zauważyć już po kilku dniach pobytu w Zakładzie. 309 4. która wspierałaby zewsząd oddziaływanie psychologa. Inne sposoby oddziaływania psychoterapeutycznego Rehabilitacja psychiczna ociemniałych w Zakładzie była dziełem wszystkich pracowników. Niejednokrotnie instruktor na skutek niewłaściwego prowadzenia zajęć. nastawiając ich negatywnie do rehabilitacji oraz namawiając do lekkomyślnego łamania regulaminu i zaniedbywania obowiązków. o ile się weźmie pod uwagę wartość psychoterapeutyczną prowadzonych przez nich zajęć. Poprzez kontakty i rozmowy podlegał on wpływom całego środowiska. otwierającą przed nimi perspektywy użytecznego i wartościowego życia. którzy chwalili się swoimi osiągnięciami. Pobyt w Zakładzie traktowali oni jak wczasy. Środowisko zakładowe urabiało więc poglądy. . Zdarzały się również przypadki. pochodziło ze środowisk reprezentujących błędne poglądy na wartość i przydatność ludzi pozbawionych zdolności widzenia oraz wywierających negatywny wpływ r. Celem zbiorowych wysiłków całego personelu w tym zakresie było stworzenie odpowiedniej atmosfery. aby przypadkowo nie odciągał od zasadniczego celu pobytu w Zakładzie. spotkanie się z grupą ludzi ociemniałych będących w podobnej sytuacji i dążących do takich samych celów zmienia psychikę wielu w sposób zasadniczy. działały mobilizująco na ociemniałych mniej aktywnych i niezorientowanych w swoich możliwościach. Wartość ta może być przez nich wykorzystana lub zmarnowana. a mianowicie .a ich postawę wobec rehabilitacji. Z tego rodzaju wpływami nie tylko psycholog. o ile chodzi o rehabilitację psychiczną. którzy trafili do Zakładu.'. że pewne grupy rehabilitowanych osób niekorzystnie oddziaływały na swoich kolegów. Jak wykazały obserwacje . Zetknięcie się z wręcz odwrotną sytuacją. który był specjalnie powołany do tego zadania. Kontakty z ociemniałymi bardziej zrehabilitowanymi. Z tego powodu wpływ ten musi być przez psychologa oraz pozostałych członków personelu rehabilitacyjnego kontrolowany i ewentualnie korygowany. Wzajemne rozmowy. że wpływ jednych ociemniałych na drugich musi pozostawać pod kontrolą.wzajemne oddziaływanie ociemniałych na siebie w warunkach zakładowych jest korzystne dla większości z nich. Wpływ środowiska może być pozytywny lub negatywny.4.

który powinien mieć na uwadze indywidualne cechy i możliwości ociemniałych. Nie ulega wątpliwości. który sprawuje opiekę nad ociemniałymi w czasie wolnym od zajęć. audycje muzyczne.eiiia ^a-ięć w aspekcie rehabilitacji psychicznej. 2. a mianowicie . instruk. W ten sposób ociemniali będą mogli osiągać systematycznie pozytywne wyniki. Rozrywka musi jednak być podporządkowana naczelnemu celowi pobytu w Zakładzie. torzy muszą prowadzić je na właściwym poziomie i uwzględniać podstawowe zasady. Wspólnie ustalenie wskazań i przeciwskazań dla prowauz. przedstawienia teatralne. pokonywaniu trudności i dążność do osiągania zamierzonego celu. kiedy ociemniali nie mają zajęć obowiązkowych." zwłaszcza zajęć typu rozrywkowego. które temu celowi nie służą. nauka brajla i pisania na maszynie czarnodrukowej oraz przygotowanie zawodowe połączone z terapią zajęciową. nie powinny mieć miejsca w Zakładzie.rehabilitacji. jak też bardzo pozytywnie wpływają na kształtowanie społecznych postaw oraz postawy wobec siebie. zabawy taneczne i towarzyskie. przyczyniają się do wytworzenia optymistycznej wizji przyszłości i likwidacji stanów depresyjnych. co nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie się postawy wobec .Mówiąc o wartości psychoterapeutycznej różnych prowadzonych w ramach rehabilitacji zajęć. przede wszystkim zwrócić trzeba uwagę na te. których zadaniem było: 1. należą: gry stolikowe. Do rozrywek. Przekazywanie instruktorom i nauczycielom przez psychologa wyników badań psychologicznych. Przekazywanie psychologowi przez instruktorów i nauczycieli uwag odnośnie do zachowania się ociemniałych podczas zajęć. 3. która powinna być oparta na zasadzie stopniowania trudności. Związane są one z doborem programu. lecz nie można w tym czasie bezczynnie rozmyślać nad swoim losem. Nic bardziej korzystnie nie wpływa na samopoczucie jak widoczne wyniki własnych wysiłków. 1.. a także z jego realizacją. które redukują lub likwidują skutki kalectwa oraz dają ociemniałemu możliwość powrotu w pewnym zakresie do sytuacji sprzed utraty wzroku. Z tego powodu dużą uwagę przykładano do form czynnego odpoczynku:. słuchowiska radiowe. Te wzajemne konsultacje stwarzały możliwości głębszego poznania poszczególnych ociemniałych oraz płaszczyznę planowego i zorganizowali nego oddziaływania na osoby rehabilitowane przez cały zespół. Przede wszystkim jednak powodują poczucie własnej wartości i użyteczności oraz stwarzają perspektywy na lepszą przyszłość. że po pracowitym dniu należy się odpoczynek. Te formy odpoczynku czynnego zarówno powodują regenerację sił fizycznych i psychicznych. wyrabiają wytrwałość w. ożywiają zbiorowe życie wyrywając jednostki nieuspołecznione i . Wyrazem współpracy psychoterapeuty z całym zespołem rehabilitacyjnym były między innymi wzajemne konsultacje. Wszystkie rozrywki. Na jego barkach spoczywa troska o to. Do nich należy: nauka samodzielnego poruszania się. Bardzo dużo w dziedzinie psychicznej rehabilitacji może zdziałać wychowawca czy asystent socjalny. Aby jednak przynosiły one pożądane efekty. Poza tym zajęcia te todciągają od bezczynności i destruktywnego rozmyślania oraz zasklepienia się w sobie. aby wspólny wysiłek psychologa i całego personelu nie został zmarnowany wówczas.siebie jako inwalidy. nauka czynności życia codziennego. które naszym zdaniem wywierały bardzo pozytywny wpływ psychoterapeutyczny. wycieczki turystyczne i krajoznawcze. Zajęcia te korzystnie wpływają na system nerwowy powodując uspokojenie i po• lepszenie samopoczucia.

Zmniejszenie rozmiarów tego kalectwa może jedynie spowodować oprotezowanie. Poważny wpływ na psychikę ociemniałego ma bowiem poczucie. Polega ona na wspieraniu psychoterapii przez terapię środkami farmakologicznymi. aby /wszyscy chętni brali w nich aktywny udział oraz wszyscy odnosili zamierzoną korzyść i zadowolenie. W końcu wymienić trzeba niewłaściwe warunki socjalno-bytowe i trudności . s. Polepszenie sytuacji w tym zakresie może przynieść jedynie rehabilitacja środowiska. na które ociemniali z dużym zainteresowaniem oczekiwali. gdzie istnieją rzeczywiste podstawy. 1971a. Zabawy taneczne. przygotowanie członków rodziny. duże znaczenie ma skuteczne leczenie somatyczne. że w przyszłości będzie można w wyniku odpowiednich zabiegów poprawić stan wzroku. Ujawnienie ociemniałemu faktycznej diagnozy jest warunkiem podjęcia przez psychologa (psychoterapeutę) jakiejkolwiek pracy zmierzającej w kierunku przystosowania się ociemniałego do sytuacji. Bardzo wielu ociemniałych wskazywało w czasie badań diagnostycznych na niewłaściwą postawę członków rodziny i konflikty rodzinne jako czynniki utrudniające proces rehabilitacji psychicznej.nietowarzyskie z autyzmu. kardiologicznych. Lekarze okuliści niejednokrotnie dają pacjentowi pewne nikłe nadzieje na odzyskanie czy uratowanie wzroku w przypadkach. mającej na celu przygotowanie ociemniałego do życia i pracy. W przypadkach. Organizując tego rodzaju imprezy trzeba jednak mieć na uwadze to. które powinno poprzedzić okres intensywnej rehabilitacji. a także zachęca do szukania pomocy u różnych lekarzy czy nawet znachorów.czynnikiem jest niejasne przedstawienie ociemniałemu diagnozy odnośnie do stanu jego wzroku. które mogą hamować właściwy i skuteczny przebieg rehabilitacji psychicznej osób ociemniałych. Majewski. pulmonologicznych. Nie dotyczy to oczywiście przypadków. Tego rodzaju skutki daje często leczenie szpitalne lub sanatoryjne. które ma również swój aspekt psychologiczny. 77). T. Wytwarza to u ociemniałego negatywną postawę wobec rehabilitacji. że najważniejszym tego rodzaju . tzn. ^ 311 Istnieje wiele czynników. Z doświadczenia Zakładu Rehabilitacji Podstawowej Niewidomych w Warszawie wynika (por. wyjścia do teatrów itp. Ociemniali o złożonym inwalidztwie trudniej adaptują się psychicznie do nowych warunków niż osoby. były w naszym. a także innych osób do współżycia i współpracy z człowiekiem pozbawionym wzroku. które dotknięte są wyłącznie ślepotą. które nie pozostaje bez wpływu na stan psychiczny. opiekę u swoich bliskich. Na specjalne podkreślenie zasługuje współpraca psychologa z lekarzami internistą i psychiatrą. a później wspominali przez najbliższe dni. kiedy u ociemniałych występują stany podniecenia lub stany głębokiej depresji bardzo pomocne mogą okazać się środki uspokajające i antydepresyjne. życiu zakładowym wydarzeniami. Trudniej przedstawia się sprawa z dodatkowymi ka-lectwami o charakterze ustabilizowanym (amputacje kończyn lub części kończyn). które powodują dalsze ograniczenia człowieka dotkniętego ślepotą. Kolejnym czynnikiem są dodatkowe schorzenia i kalectwa. W przypadku przewlekłych i nieuleczalnych schorzeń. Odpowiedni lek musi jednak być indywidualnie dobrany przez lekarza. Poza tym rehabilitacja musi być prowadzona z uwzględnieniem obu kalectw. że znajduje on zrozumienie j. w których nieodwracalność ślepoty z lekarskiego punktu widzenia jest faktem bezprzecznym. jaka zaistniała w związku ze ślepotą. np.

X. a zwłaszcza ociemniałych. 1. W procesie rehabilitacji zawodowej można wyróżnić następujące etapy: .w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych jako czynniki hamujące i utrudniające rehabilitację psychiczną ociemniałych. . PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZAWODOWEJ REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Mówiąc o rehabilitacji niewidomych i niedowidzących nie można pominąć zagadnienia rehabilitacji zawodowej. oraz w specjalnych zakładach wychowawczych dla niedowidzących. w których znajdują się specjalne szkoły zawodowe dla niewidomych.udzielenie osobie niepełnosprawnej porady zawodowej na podstawie kompleksowej oceny zdolności do pracy. Wprawdzie 314 . Zakłady rehabilitacji zawodowej dla niewidomych Zakłady rehabilitacji zawodowej przeznaczone są dla niewidomych. Sytuacja taka powoduje to. w wieku 16-40 lat. co z kolei jest czynnikiem pozytywnym w rehabilitacji psychicznej ociemniałych. Obecnie pragnę poświęcić trochę miejsca problematyce psychologicznej występującej w procesie rehabilitacji inwalidów wzroku przebywających w zakładach (ośrodkach) rehabilitacji zawodowej oraz w spółdzielniach niewidomych i spółdzielniach ogólnoinwalidzkich.-Chorzowie i Krakowie. jeśli dotychczas takiej okazji nie miały.przygotowanie jej do pracy poprzez odpowiednią formę kształcenia zawodowego.c^^ ^^»-niowe trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego związanych z zaspokajaniem potrzeb życiowych . Kierowane do nich osoby wymagają z reguły przekwalifikowania w związku z utratą wzroku. a mianowicie: w Bydgoszczy. Obecnie istnieją w naszym kraju 3 tego rodzaju zakłady. ^ v. .w dość istotny sposób wpływają na przeżywanie swego kalectwa. jeśli występują w konkretnym przypadku.sprawowanie opieki profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjno-socjalnej w czasie zatrudnienia. Wspomniano też o roli psychologa w przygotowaniu do pracy w ośrodkach szkolno-<wychowawczych. nowinny jak najszybciej być usunięte lub zredukowane do minimum.zawodowych. Psychologicznym aspektem pierwszego etapu poświęcono już dość dużo miejsca przy omawianiu diagnozy tyflopsychologicznej dla celów poradnictwa zawodowego. Dla ociemniałych posiadających złe warunki życiowe ślepota właściwie nie przestaje być problemem.zapewnienie odpowiedniej dla niej pracy . ..stanowiska i warunków pracy. względnie uzyskania kwalifikacji zawodowych. której celem jest przygotowanie oraz zapewnienie pracy osobie niepełnosprawnej zgodnie z jej psychofizycznymi możliwościami i kwalifikacjami zawodowymi. że ociemniałemu trudno ją zaakceptoTe wszystkie czynniki. Nie312 wysiarczaJace sroum piwu^iif ^ruuiu uu^^u. Istotne jest tu także roztoczenie przed ociemniałymi perspektyw .

Udzielania nauczycielom. O znacze31& niu tej opieki J.. wyczerpującym i prawidłowym poradnictwie rehabilitacyjno-zawodowym bez udziału w nim psy-': chologa". Jego zadania można więc sprowadzić do następujących: 1. zmiany kierunku szkolenia itd.. 2. Pełni on bowiem wiele funkcji. 2. że w procesie rehabilitacji realizowanym przez te zakłady problematyka psychologiczna zajmuje również właściwe sobie miejsce. Przeprowadzania badań psychologicznych zarówno dla celów poradnictwa zawodowego. Jego zadania są bardzo zróżnicowane. . 42) pisze. że każdy z tych zakładów zatrudnia psychologa. to największe szansę dla niewidomych i niedowidzących stwarzają spółdzielnie inwalidów. w ramach której wszystkie potrzeby niewidomego czy niedowidzącego są realizowane. które są specjalnymi zakładami pracy przeznaczonymi dla osób o obniżonej zdolności do pracy.doradcy zawodowego. Mahnowski (1980. to jednak realizują one zasadę rehabilitacji kompleksowej. a zwłaszcza przeprowadzania psychoterapii indywidualnej i grupowej. Dotyczy to kształtowania właściwych wzajemnych stosunków pomiędzy uczniami oraz personelem a uczniami (socjoterapia). O ile chodzi o zadania/psychologa funkcjonującego w ramach zespołu^ . Psycholog jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego sprawującego opiekę profilaktyczno-leczniczą i rehabilitacyjno-socjalną nad zatrudnionymi w spółdzielniach osobami niepełnosprawnymi. Nie może też być mowy o pełnym. wychowawcom i innym pracownikom porad w rozwiązywaniu trudności występujących w pracy z osobami rehabilitowanymi. a więc ustalania kierunku szkolenia. 3. O ile chodzi o zatrudnienie. Kierowania procesem rehabilitacji psychicznej i społecznej niewidomych czy niedowidzących. Stwarzania odpowiedniego klimatu w zakładzie sprzyjającego rehabilitacji. Dowodem tego jest fakt. fizjologii i socjologii skonstruowanego programu rehabilitacji^.doradcy dla nauczycieli i wychowawców. Stanowią one bowiem zespół problemów. W placówkach tych przywiązuje się dużą wagę do opieki psychologicznej. których rozwiązanie decyduje zazwyczaj o powodzeniu najbardziej prawidłowo z punktu widzenia medycyny.. . jak równie dla celów rehabilitacji psychicznej. a zwłaszcza udzielania wyjaśnień (na podstawie przeprowadzonych badań) przyczyn występujących trudności i problemów. s. ^. 4. a mianowicie: . Spółdzielnie niewidomych i ogólnoinwalidzkie W spółdzielniach niewidomych i spółdzielniach ogólnoinwalidzkich pracuje około 20 000 niewidomych i niedowidzących na stanowiskach pracy dostosowanych do ich psychofizycznych możliwości i kwalifikacji zawodowych. zwłaszcza psychicznej.głównym celem działalności tych placówek jest rehabilitacja zawodowa przygotowanie do pracy. o ile taka potrzeba zachodzi.psychoterapeuty. Do niego należy też oddziaływanie na środowisko rodzinne i przygotowanie go do' współżycia i współpracy z niewidomym czy niedowidzącym. Oznacza to. że "zagadnienia psycholo-' giczne często dominują w pełnym kompleksie problemów związanych z diagnostyką i terapią w procesie rehabilitacji zawodowej inwalidów.. inwalidy. .

-• kształtowanie właściwej atmosfery społecznej i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród pracowników.współudział w organizowaniu czasu wolnego pracowników.udzielania porad w problemach życia codziennego.sprawowania opieki psychologicznej nad niewidomymi zatrudnionymi w systemie pracy nakładczej. . w zwykłych zakładach pracy. Zadania psychologa w odniesieniu do pracowników już zatrudnionych przedstawiają się natomiast następująco: \f .przeprowadzania psychologicznych badań diagnostycznych dla celów ustalania programu rehabilitacji niewidomego. . 2 i nast.. sprowadzenie psychoprofilaktyki poprzez odczyty. . 45^ i 46) dzieli je na 3 grupy uwzględniające przy tym różne grupy pracowników. .. .) na podstawie własnej praktyki w spółdzielni niewidomych zadania psychologa sprowadza do: . . ze względu na wiek.współpracy z lekarzami i pracownikiem socjalnym w zaspokajaniu potrzeb rehabilitacyjnych niewidomych. zadania psychologa sprowadzają się do: . w zaspokajaniu ich potrzeb społecznych i kulturalnych. rozmowy itd. W odniesieniu do pracowników opuszczających pracę w spółdzielni. pogadanki.udzielania okresowych porad i konsultacji w ramach opieki spółdzielni nad byłymi jej pracownikami.rehabilitacyjnego w każdej spółdzielni.te sprowadzają się do następujących: . Ponadto do zadań psychologa należy wspólnie z innymi członkami ze316 społu rehabilitacyjnego organizowanie opieki nad życiem domowym nie-widomego czy niedowidzącego i członkami jego rodziny.kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich w spółdzielni.przeprowadzanie badań psychologicznych potrzeb pracowników. Podobnie A.. to wymieniony autor (1980. chorobę itd. .prowadzenie różnych form psychoterapii: indywidualne j i grupowej. . . . . dyskusje. . Józkowicz (1981. s. że wielu niewidomych i niedowidzących pracuje również poza spółdzielnią inwalidzką. doboru odpowiedniego zawodu lub stanowiska pracy i opracowywania wspólnie z pozostałymi członkami zespołu. s.dokonywanie analizy psychologicznej szeroko pojętych warunków pracy. V. . ". ^ W odniesieniu do pracowników nowo przyjętych do spółdzielni za-' dania .przeprowadzania badań psychologicznych w celu oceny stanu psychicznego nowego pracownika. Tam jednak nie mają zapewnionej specjalnej opieki psychologicznej. .oddziaływania w kierunku jego rehabilitacji psychicznej poprzez stosowanie różnych form psychoterapii. rehabilitacyjnego szczegółowego programu rehabilitacji. Mówiąc o rehabilitacji zawodowej trzeba także zaznaczyć.opracowania szczegółowych wskazań i udzielania szczegółowych instrukcji w zakresie higieny psychicznej.współudziału w organizacji procesu jego adaptacji zawodowej 1< czuwania nad prawidłowością jego przebiegu. .instruowania spółdzielni o zasadach i formach postępowania zposzczególnymi nowo przyjętymi pracownikami.

Londreś. Dąbrowski A.BIBLIOGRAFIA 1. (red. New York 1958. the blind at different ages. 17. . w: Klimasiński. . "Przegląd Typologiczny" 1975. i Schie-felbusch R. 15. Bauman M. Leipzig 1924. Biirklen K. D. Burklen K. Cohn L.' / 31823. Bauman M. J. L. Bauman M. 8. Bateman B. ' 5. Kraków 1976 (maszynopis). Bateman B. 19.: A Psychiatrist Works with Blindness. 20. i Sołncewa L. Washington (b. Baillart P. Handbook for the Blind. MZiOS oraz PZN. PWN. Lettre sur les Avegles a 1'usage de ceux qui voyent. Baumann J. PZN.: Czy istnieje "zmysł przeszkód" u niewidomych. • 3. I. ' 6. Warszawa 1980. 9. 16. Chicago 19'69. K.: Yocational Evaluation. WSiP.: Wpływ inwalidztwa wzroku na rozwój fizyczny i psychiczny niewidomego dziecka. ' 10. Danilewicz Z.: A Manual for the Psychological Examinatton of the Adult Blind. Kraków 1976 (maszynopis).: A Manual of Norms for Tests Used. KE SRPN. ' 14.: Przyrządy optyczne dla slat»owidzących.: La familie et le developpemevit des relatiófn sodiales. in Counseling Bitnd Persons. 4. w: Klimasiński K. Warszawa 1864. Moskwa. w: Unser blindes Kind. and Hayes S. :24. "Pedagogika" 1974 (maszynopis). nr 1/3. "^-. New York 1951.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. Hans Huber Publishers. 18.: Blindness. Desmerger M. Warszawa 1954^ . Carroll T. P. K. Boston-Toronto 1961.: Metody pedagogiki specjalnej. Dobrzańska-Socha A. Bindt J. B. 2.: Tyfiopsychologia. Leipzig 1917. PWN. PZN. .: Opinie dzieci • widzących na temat możliwości ich niewidomych rówieśników.: Dzieci niewidome i niedowidzące. w:Harmg N.: Rozwój orientacji przestrzenne] i ćwiczenie-podstawowych sprawności ruchowych u niewidomych dzieci przedszkolnych.12. / 7.: Tests Used in the Psychological Evaluation of Blind and Visually Handicapped Persons. B. I. 11. Haptic Deyelopment and Work Adjust-ment Program. Diderot (Denis):. Cholden L. ' . 13.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. New York 1952. Warszawa 1!978.: A. Warszawa 1979. Lipsk 19i24 (maszynopis). Bern 1980. Bieleckaja W. INHJ.: Blindenpsychologie.: Orientacja i poruszanie się niewidomych W przestrzeni.). Dolański W.r.: Psychologia starzenia się. * . ' 22. K.. i Kurcz E. Warszawa 19<S9.: Sztuczne oświetlenie w szkołach dla niedowidzących. G. w: Rehabilitation of the visually disąbled and. K '(red. Bromley D. Carter W. Lipsk 1978.: Dziecko niewidome. ^congenital visual handicaps. Warszawa 1964. Banach Cz. New York 1958. Cis-Bankiewicz H.: Early treatment for promotion o f compensary mecanisms in.: Beitraege żur Blinden-psychologie. 21.: Modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych. K. U. 1749.

II. 26. New York 1954.' Griesbach: Yergleichende Untersuchungen uber die Sinnesschaerfe Blinder und Schender. Warszawa 1976. WUW. nr 1/3. nr 1. Wrocław 1980.: Uzasadnienie w świetle nauki Pawiowa wartości rewalida-"' cyjnych metod pracy w szkole specjalnej.: Sinneserziehung. w: Rehabilitation of Visualty Disąbled and the Blind at Different Ages. Grzegorzewska M.34. Warszawa 1964. w: Rehabilitation of the visually disąbled and the blźłid ot different ages. 32.: O rozwoju umiejętności posługiwania się narzędziami i przedmiotami codziennego użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. KE SRPN. 42. . PWN. w: Rehabilitacja inwalidów w PRL. Warszawa 1973. Gerhardt D. . KE SRPN. "Problemy" 1854. "Przegląd Typologiczny" 1975. A.: Electronic Aids for the Visually Handicapped and the Blind. Rri-ferat wygłoszony na IV Sympozjum Psychologii Defektologicznej. • 25. . . . Bern 1980. 33. Galewska Z. Dziedzic J.: Sprawność ż ochrona wzroku u niedowidzących. Defekt. '' . w: Wy• bór pism. Hans Huber Publishers.: Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych. PZWL. Warszawa 1964. Dueren Th. 39.: 'Wychowanie fizyczne dzieci niewidomych. "' . i Tomaszewski T. . nr 4. •w: Rehabilitation of the visually disąbled and .: Das Spiel.: Trudności rozwojowe u dzieci niewidomych w okresie niemowlęcym. Warszawa-LwóW 1926. II.: Psychologia niewidomych. • . PWN. Gałkowski T. ' 40. Psych.: Orientacja w otoczeniu. In Pfluegers Archiv 1899. Lipsk 1978. Warszawa 1980.ind. Ekel J. w: Tomaszewski T. AEB. Grzegorzewska M. • 37. . "Studia Pedagogiczne" 1955.: Materialen żur Blindenpsychologie. w: Unser blindes Kind. PZWS..: Poradnia dla słabowzrocznych (niedowidzących) jako ośrodek rehabilitacji wzrokowej.: Kalectwo wzroku połączone z dodatkowymi ograniczeniami. 30. Grzegorzewska M. Dolański W. Warszawa •1981. t. •43. Dzierżanka A. . Gałkowski T.: Die musische Erziehung.: Principal goals o f occupational therapy for visualty Handicapped infants and toddlers. Symp. Grzegorzewska M. Gałkowski T. Hans Huber Publishers. t. •27. Bern 1980.1. 31. Lipsk 1978. _41. 28.35. Hartmann S. •w: Unser blindes Kind. "Szkoła Spęcjął-" na" 1983. w: Materiały III Kraj.): Psychologia. PWN. 44. (red. 36. "Studia Pedagogiczne" 1955. Lipsk 1978. Fromm W.: Legendy o rzeczywistości.: Wybór pism.: Miejsce psychologii defektologicznej wśród innych nauk.: Early motor training of congenital blind and visually handicap-ped chiidren. 46. • 38. Fankhauser F.33. Dueren Th. •w: Unser blindes K. KE SRPN.: Evaluation of Adjustment to Blindness. >' . Langensałza 1918. . Fitting A. •45. Dreier S.PWN. Dziedzic J.

319 Hitschmann F. w: Klimasiński K. • Klimasiński K.: Próba badania osobowości niewidomych testem WI&KAD. • . Warszawa 1975.): Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji. "Szkoła Specjalna" 1963. Ossolineum. . Kraków 1976b (maszynopis). Warszawa 1976a.: Dobór zawodowy. Referat wygłoszony na IV Sympozjum Psychologii Defektologicznej. 47. In Ber. Wrocław 1977.3.• . . Klimasiński K. MOiW. Klimasiński K. m. UJ (praca magisterska). Hulek A. Warszawa 1979.: Warunki prawidłowej diagnozy psychologicznej. telorii rozwoju umysłowego w badaniach tyfiopsychologicznych. w: Problemy 'psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. Józkowicz A.: Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden. Czytelnik. P. Kraków 19'68. Kraków 1976 '(maszynopis). Warszawa 1961.: Kompensacja sensory czna u niewidomych. Warszawa F976. Bern 1980. Ossolineum. Hilgard E.. WSiP. Williams do badania inteligencji polskich dzieci niewidomych.. Hulek A. Warszawa 1964.kiej. Heller S.): Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji. nr 3. Hans Huber Publishers.-(red. Haiiy V.. (red. Wrocław 1968. PZWL. .9. (red. '(red.: Podstawy rehabilitacji inwalidów. Kaziów M. "Pochodnia" 1978. w: Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących.. Leipzig 1895 i 1904.: Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewidomych. . t. 49.)': Psychologia pracy. Hayes S.. Heller Th.'.: System der Blindenpaedagogik. Klawe H. E. . Langensolza 1892. PZWL-'Janca ti. 50.: Badanie inteligencji niewidomych.oraz PZN. 'Klimasiński K. Jurewicz-Tuz G.: Wprowadzenie do psychologii. nr 11.: Ontogeneza mowy i myślenia. i Klimasiński K. PZWL. 1892.^i Kotwica-Zaparcińska St..: Psychologia lekarska. Warszawa 1962 (maszynopis). Klimasiński K.: Niektóre cechy swoiste rozwoju psychicznego dzieci niewidomych i niedowidzących. Klimasiński K. w: Jurewicz-Tuz G. Warszawa 1979. .: O zastosowaniu piągetow. 111. : . .: Metody psychologiczne w poradnictwie dla inwalidów wzrokowych.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. '. Janik M.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. 51. w: Gliszczyńska X.. Jurkowski A. w: Klimasiński K.: Pożegnanie z lękiem. Warszawa 1974.: Postać niewidomego w oczach poetów. i Kowalczewska J. (red. Wien 1819. PZWL. MOiW oraz PTP.: Wybrane problemy diagnozy i poradnictwa dla dzieci niewidomych i słabowidzących. . PWN. . Jarosz M. "Przegląd Psychologiczny" 1977. PWN. 48.: Ueber die Begruendung einer Blinden-psychologie. Warszawa 1978. i Klimasiński K. Klein J. ' .the blind at different ages. MOiW oraz .: Pomoce naukowe w szkole dla dziwi niewidomych. -Klimasiński K.. Warszawa 1969. • .Keitlen T.: Wyniki wstępne] normalizacji kwestionariusza czynników emocjonalnych dla niewidomych -KECZ. .Karney J. "Przegląd Psychologiczny" 1976. • ..: Wybrane problemy tyfiopsychólogii. .: Essai sur L'Education des Avegles. 'Warszawa 1981.: Próba stosowania testu M.. Paris 1786. . Klimasiński K. : . W.: Rola i zadania psychologa w spółdzielniach inwalidów niewidomych.): Wybrane problemy tyfiopsychólogii. Klimasiński K. nr 3. .: Studien żur Blindenpsychologie. Warszawa 1967. Warszawa 1979.

Lewicki A. w: Wybrane zagadnienia z dejektologii. Illinois 1956. w: Materiały III Kraj. ' '.' ' • 89. i Zibinowa M. Warszawa 1969.: Psychologia lekarska.: Wiek dorastania. w: Inwalidztwo ź rehabilitacja. WUW. Majewski T.. Warszawa lOTłb. ATK. PZWL. Uniw. . PZWL90. 81. w: Klimasiński K.: Wybrane metody rehabilitacji psychicznej' ocźemTiźalych. w: Problemy psychologiczne w rehabilitacji wwalidów.widylszczije dieti. Kratochvil S. 80.: Wosprijatije sriedstw nagliadnosti uczaszczimisia szkoly sliepych. 82. w: Rehabilitacja inwalidów w PRL. Warszawa 1966 (maszynopis). nr 11. 84.: Rehabilitacja niewidomych w Stanach Zjednoczonych' A. Kretschmer E. Wrocław 1S80. 86. Moskwa 1969.: Psychologia gerontolopiczna. Kraków 1976 (maszynopis). Lewenteid B. Warszawa 19.: Zagadnienia rehabilitacyjne TOźeluidomych. PWN. Warszawa 1958. Warszawa 1973. 93. 79.) Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. Kotowski St: Czy niewidomemu łatwiej jest zachować "wtasną twarz'. Kułagin J. .P. Klimasiński K. Majewski ^T. Majewski T. A. 78. ' Kończyk T. Izd. Pedagogika. A. Warszawa 1972.Majewski T. Symp. . i • ' • 91. Kułagin J. Poolqdowosć naliczania w szkole dla dzieci niewidomych i jej podstawy teoretyczne.: Our Blind Chźidren. ' .: Rehabilitacja podstawowa niewidomych dorosłych. Majewski T. B. Kodejszko J. PZWL.. Moskwa 1967.. Wrocław 1980. Warszawa 1971. nr 23. .): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Wrocław 1'979. 92.. • .:. 83. Springfieid. 88. Kulczycki M. "s-uchodnia" 1978. Warszawa 1971a. w: Biuletyn Zespołu Wizytatorów Metodyków Zakładów Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów.: Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku I i II grupy. PWN. Łapińska R. A. . 87. i Żebrowska M.: Rehabilitacja psi/ełuczna óciemnźdtych. '. PZWL.: Psychoterapia..: Wpływ niedowidzenia na kształtowanie się osobowości inwalidów wzroku III grupy. PWN.: Psychologia kliniczna. War' szawa 1972 (maszynopis).74.. G. Defekt. Kułagin J.: Slabo.: Wybrane zagadnienia psychologii inwalidów. . Psych. 85. Warszawa 1979. (red. Morozowa N. <red. . Wrocł. Majewski T.PZN. w: Zebrowska M.. O wnioskowaniu z danych porównawczych w psychologii de-fektologicznej.

"Przegląd Tyfologiczny" 1974..): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych -i niedowidzących. "Pochodnia" 1979. PZWL. Kraków 1976 .: Blindness and Chiidren. Majewski T. Spaulding P. Majewski T.: Psycholog.: "Ja sam". Orkan-Łęcka M.: Siadam . 108.: Próba interpretacji pojęcia "uraz psychiczny'1. 0.: Niewidomi wśród widzących. . "Przegląd Psychoz logiczny" 1971.^ ' / . • 104. Orkan-Łęcka M. nr 1/1. Warszawa 1962. . nr 3119. 103.wstaje . . Amer.w spótdziel96. .chodzę. Mendruń J. J. Warszawa 1'9'80. i Brodie F. . Pasternak E. Warszawa 1961. 97. . nr 7/8. PZWS. . PZWL. 1978 (maszynopis). Norris M.: Biopsychiczne potrzeby dzieci niedowidzących i ogólny poziom ich zaspokajania. 105.94. nr 2/2. . " ' • }.. ' -. • • . New York. UMCS. Melanowski H. <red.: Okulistyka. Warszawa 1973. Psychologia .: Zagadnienia rehabilitacyjne gluchoniewidomych. . ' . Found for tnę Blind. 1957. 100. Palhegyi F. H.321 9. PZWS. Ossowski R. 1. w: System kompleksowej rehabilitacji . Orkan-Łęcka M. Warszawa 1951. w: Sękowska Z. . w: Klimasiński K. Maxfield K. .: Zarys psychologii. Warszawa-Poznań 1979. .E. 1957. Warszawa 1979^ PZWL. .): Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkół dla uczniów niewidomych i niedowidzących. i Buchholz S. ' .: Wewnętrzna struktura pojęć u niewidomych. . 98. . nr 12.: Testy psychologiczne dla niewidomych._. "Pochodnia" 1967. Preschool Chźidren. Nowogrodzki T..Malinowski J.: Nieprawidłowe postawy otoczenia jako czynniki utrudniające proces wychowania i rewalidacji niewidomego dziecka./. . "Pochodnia" 1979. . . Chicago 102. Nartowska H. Majewgki. 96. (red.: Teoretyczne załozema tyfiopsychólogii.: Zachowanie się inwalidów wzrokowych w sytuacjach trudnych. / . • • Nowacki T. "Przegląd Tyfiologiczny" 1974. 21 T. • : 107..(maszynopis). •niach inwalidów.: Psychologia rozwojowa. nr 21.: Opóźnienia ź dysharmonie rozwoju dzieci. PWN. Palak Z. 101. Warszawa 1980.: Stres w . Paryzek L. • WSiP. ' 106. Lublin 1978. . Oregonski Program Rehabilitacji dla wiewidómych dziźeci do lat 6. Majewski T.: A social Maturźty Scalę for Blinia.. 99. ' • 2.

PWN.): Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. '.): Rozwój umysłowy i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. S. Sękows)^ ^••: Rehabilitacja niewidomych. Rusalem H. PWN. Illinois 1952.: Mechanizmy lokalizacji przeszkód oraz sygnałów akustycznych . (red. i. Warszawa 1981. PWN. Reykowski J.-fióio w f^. . nr 4/5. (red. • . Warszawa 1972.. PZWL. (red. L Piaget J. J. w: Garret J.): Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkól uczniów niewidomych i niedowidzących. (red.. Lublin 1978.: Tworzenie pojęć w trakcie nauc^artia geometrii w szkole Średniej dla słabowidzących. w.: Psychologiczne problemy w rehabilitacji slabowidzących. Warszawa 1979. PWN. Warszawa 1972. Puzyna C. •w: Sękowska Z. Warszawa 1979. UMCS..): Psychologia wzwojówa dzieci i młodzieży. "Szkoła Specjalna" 19.. Rytka A. Roessing L. Warszawa .60.: Metody nauczania języka polskiego w szkole dla dzieci rHedwii-dzących i w szkole dla dzieci o normalnym wzroku. Raskin N. II.: Kształcenie dzieci niewidomych. .: Studia z psychologii dziecka. w: Czynniki efektywności practy pedago-Su-znej szkół uczniów meu/idomych i niedowidzących. Warszawa 1966. (red. w: Zebrowska M. Sęlsows'^' 2. Rusalem H.: Funkcjonowanie Os^bc^woSci w warunkach sti\esu psychologicznego. Sękowska Z. (red. Sękowsi^ ^•: Rehabilitacja zuu/"u->-«-. w: Garret J. F. t. Sękowska Z. Lublin 1965. Schwarz S. Sękowska Z. Rothschild J.: Gtuchoniewidomi. Reykowski J.: Wiek niemowlęcy i wiek poniemowlecy.: Rehabilitation o} tnę BUnd.charakterystyczne cechy sygnałów akustycznych. Warszawa 1966. w: Hulek A. Referat wygłoszony na IV Sympozjum Psychologii Defektologicznej. Sękows^ 2. i Levins F.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. . w: Klimasiński K.: Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemmialyeb.życiu dziedka niedowidzącego v niektóre mechanizmy obronne. Przełącznikowa M.: Wspólna i odrębna problematyka w rehabilitacji dzieci i młodzieży z różnymi odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi. New York 197i2.: Osobowość a trwały stres. Przełącznikowa M.): Prafc-. i Spłonek H. PWN. F. i Levine E. i Zachara B. Winnetka. Fremont 1978.: Inteligencja i zasób wiadomości uczniów niedowidzących oraz 'Sroblen^y 'poradnictwa zawodowego.: Der Blinde im Leben des Volkes. PWN.: Niedowidzenie i ślepoto.: Wiek przedszkolny. i(red. Schoeffier M.: Przeżycie ociemniałych związane z utratą wzroku.: Poznanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie «ta-uczania. Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. . ."Warszawa 1977. Kraków 197'6 (maszynopis). PZWL. Lublin 1968.: Functional Vision Checklists. •w: Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. Pilecka W.Warszawa 1973. UMCS. Warszawa 1979. Warszawa 1971. Warszawa 1974. . nr 4. Zebrowska M. ' ' l. PZWL. "Problemy Rehabilitacji Zawodowej" li977. i.): Pedagogika re•^a-lidac^^. S. LeipzigJena 1-966. tyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. PZWL. KUL. .: Coping with the Unseen Environment.

Sti-urra S61 H. -w: Dieti s głubohimi naruszeriźjami zrienżja. Lipsk A^-KS SRPN. '^ifcri'1'1111'1^ W. "Klinika Oczna" 1965. WSiP. .: Die Raumwahrnehmunfien der Blinden.: L'Aveugle dans le Mówcie des Voyants.: Poważne i pogodne zagadnienia afirmacji życia. w:.): Psychologia.I•: Wospitanie ślepych dietej w doszkolnych wżreżdeniach. ^'lEl^are %. w: .: Wstęp do psychologii. 1949. PWN. S.Sentence Completion Test.dów z resztkami wzroku. Warszawa 1971.: Osobirioosci występujące przy zatrudnianiiu słabozoidzacych ż in»a. (red. Warszawa (b. ". ^^^-masiński K. . S-wi&geriow W.^_" '• . iS-tudiEł pedagogiczne" (b.): Psychologia dzieci głuchych. 323 162.). PZWS.: Deceloping Linguał Es:pression. Warszawa 1976. i'wie:9eiłow W."^a-wczuk -w.): Rozwój •umysłowy ź nauczanie dzieci nie-^'^dcrrfych » niedowidzących. . rir 35.): Słownik psychologiczny. Paris 1924. (red.(td.: The . UMCS. iS-wicierto-w W. . ^^u^"laii W. H. PZWS. Me Lean.r. Warszawa 1957. Kraków 1976 (maszynopis).) 1979. ' . w: Unser blindes Kind.• (rełnce^73 L. Ps-ychu ^Sy Kesearch. .Interdysc-ir .: Niewidomy o niewidomych. Pł^^gogika-ałnce wa '^'.'78. Warszawa 1916.): Procesy poznawcze a defekty sensoryczne. (ted. C. w: Unser blindes Kind. Liipsk . KE SRPN. I.9. Yirginia (b.: Wpływ lekarza okulisty na przygotowanie chorego do życia po ^esą^asie wzroku. -w: Klimasiński K. 1966.1978. Gebethner i Wollf. i-wiertriow W. J. i Shurrager Ph. Katowice 1947. Warszawa .li(t». Villey P. Moskwa 1967.: Wychowanie nżewźdomego dziecka.: Swoistość kształtowania się pojęć u dzieci niewidomych. Leipzig l'9il7. w: Unser blindśs Kind.. (red. ^ '''iman S. . Lipsk 1978. iffio-w-^ywa.1.^^szewski T.).M. XI. ł^^Ęe-wa L.: Oszczuszczcnije prżepriaciwija i ego ról w orientżrowkie ślepych. it. . . l. ' ' . Leningrad 1955 (maszynopis). i Dauterman W. "•'K-O c. • • ' • Y^a-^ić F.: Manilal for Stanford-Kohs Block Design Test jfr tł^e Bimd. / "^. 1 . (red.^er ^wdes Kilid.: Learning to be Independent.: Razwitije póznawatielnoj dźejatielnosti ślepych dietej doszkoi-fygo ^^Tasta.marny charakter pedagogiki specjalne. w: Hulek A.^szewski T. itlinrC3 B. 163. t. • Sizserar'11'16 M.: Le mowie des Avengeles. Sfceirifc^(r)1^ W. ' : it-einifci^S W.r. Viney P. Moskwa 1S60. Paris 1927 164.witije slepogo riebionka. Chicago 1964.: Haptźc Intellżgence Scalę for Ad-ult Biżłld. Kraków 1976.: Der Blinde als Persoenlichkeżt.r. Muenschen 1820. ""^ ^roan M. L. Lipsk 1978. ^i^-Wtó F. Stanford Univ. Warszawa 1OT9. (red. M.). zczĘsechowicz A. Wiedza Po^^echna. PWN.: Wyniki dzieci niewidomych i widzących w Skali Inteligencji '^^slera. Warszawa 196. •^E SKPN.): "'N^W^"^'^ teorie ź tendencje wychowania i kształcenia specjalnego.: Tyflotżechnika.czpu^driz.1••'• Roz.: Orientacja niewidomych w przestrzeni. Wiśniewska-Roszkowska K. Stary człowiek w rodzinie. Seltows^s 7-'.

1975 PZWL. t ' 169. (red. Pedagogika.: Młodszy wiek szkolny.^3. L: Puti"kompiensacji ślepoty. 168.naruszenijami zrienija. Young M. Wright B. C-: Phe Partially Seemg. w: Dieti s glubokim^ . Ziemcowa M. ' : ' 165. Zebrowska M. . 170. w: Unser biźndes ^ K. PZWL. 175.): Geriatria. UMCS.'174. Zarówna M. KE SRPN. Zemis St. pWN^W*? . ' i nauczanie dzieci niewidomych i niedowidzących. . Warszawa 1970. (r9Lpzynniki efektywności macy pedagogiczne] szkót dla uczniów niewidomy:h\ . Ziemeowa M. Warszawa !'.: Zmiany w -psychice łudzi . A. • • ! .. Kraków 1946. PWN. "• nr 4/5. w: J. ' .1965.): Psychologia rozwoyowa dzieci i 'młodzieży.1 1979. . •«" . w: Sękowska Z.iemnialych. I.. Ziemcowa M. Psychological Aspęcts o f Physica!. PZWL. Wołoszynowa L. domych i niedowidzących (opracowanie K.w. Izd.'. psychicznego dzieci nie •o^-••. • dowidzących.: Physical Training and Movement Teaching.''. . Rutkie-•wicz (red. Moskwa 1967. Warszawa 1979. Kraków 1976 (maszynopis). A. Zeuthen L. Witwicki W. :• . Lublin 1978. Washington 1952. Niektóre cechy swoiste rozwoju. V.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. •w:.ia-ruszenijami zrienija. .^^szawa.: Zagadnienia geriatry^zne w okulistyce.^k-'.::.ind. Wolter-Czerwińska H. L: Niekotoryje osobiennosci psychicziskogo razwitija dietej s . •.173. 171.: Analiza porównawcza wyników badania inteligency^zieci niewidomych słowną skalą WISC i Testem Langan.: Psychologia.Q<). "Szkoła Specjalna" 1960.M (red. '' • 167. KlimasińsKi). Lipsk 1978. Rozwój umysl'/wy .172.: Psychologiczne aspekty fizycznego żwualżdztw^. Moskwa 1956. 166. . w: 2rete.' ^ ' 176. Disabiłity.

Aktywność (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
mira ida liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->