P. 1
001 - Wystąpienie osady OK

001 - Wystąpienie osady OK

|Views: 66|Likes:

More info:

Published by: Marta Szymańska on Mar 30, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • Niejednorodne układy reakcyjne – część 1
 • Niejednorodne układy reakcyjne – część 2
 • Rozpuszczanie w wodzie związków nieorganicznych – część 1
 • Rozpuszczanie w wodzie związków nieorganicznych – część 2
 • Rozpuszczalność – część 1
 • Rozpuszczalność – część 2
 • Rozpuszczalność – część 4
 • Rozpuszczalność – część 5
 • Twardość wody – część 1
 • Twardość wody – część 2
 • Rozpuszczanie osadów a amfoteryczność
 • Wytrącanie osadów wodorotlenków roztworami słabych zasad
 • Przegląd rozpuszczalności związków nieorganicznych
 • Wpływ kwasowości roztworu na rozpuszczanie osadów
 • Podział anionów na grupy analityczne według Aleksiejewa
 • Rozpuszczalność związków litowców w wodzie
 • Rozpuszczalność związków berylowców w wodzie
 • Rozpuszczalność związków fluorowców w wodzie

Osady 2

Niejednorodne układy reakcyjne – część 1
W niejednorodnym środowisku reakcyjnym tworzące je reagenty występują przynajmniej w dwóch różnych stanach skupienia. Stan ciekły przyjmuje się za podstawowy w symbolicznym zapisie reakcji chemicznej

i nie wyróżnia się go żadnym dodatkowym symbolem poza wzorem związku.
Dla reagentów w innych stanach skupienia stosuje się następującą symbolikę: 1. stan gazowy: strzałka za wzorem związku skierowana w górę (np. H2↑) 2. stan stały: strzałka za wzorem związku skierowana w dół (np. BaSO4↓). W innej konwencji stosuje się specyficzną symbolikę dla substancji we wszystkich stanach skupienia: ciekłym - NH3 aq, gazowym - H2 g oraz stałym - BaSO4 s.

Osady 3

Niejednorodne układy reakcyjne – część 2
Typy niejednorodnych układów reakcyjnych o największym praktycznym znaczeniu:
1. faza stała – faza ciekła 2. faza gazowa – faza ciekła 3. dwie niemieszające się fazy ciekłe

Uwaga!
Reakcje wytrącania i rozpuszczania osadów przebiegają w niejednorodnych układach reakcyjnych typu faza stała – faza ciekła. Współistnienie różnych faz w układzie reakcyjnym pozwala na łatwe stosowanie wielu

technik rozdziału (np. sączenie, filtracja, adsorpcja i wymiana jonów w układzie faza
stała - faza ciekła; ekstrakcja w układzie dwóch niemieszających się faz ciekłych).

Aktywność a stężenie – część 1

Osady 4

Stężenie – wielkość fizykochemiczna (uwaga! - nie fizyczna), niemająca atrybutów parametru stanu, bo nieliczona na podstawie zachowania się substancji w roztworze, a jedynie na podstawie „parametrów zewnętrznych”, czyli znanej ilości substancji jaka uległa rozpuszczeniu i objętości (lub masy) roztworu (lub rozpuszczalnika). Aktywność (czasami nazywana aktywnością stężeniową) – parametr stanu, czyli wielkość fizykochemiczna obliczana na podstawie rzeczywistego zachowania się substancji w roztworze (z uwzględnieniem wszelkich oddziaływań) – można zatem powiedzieć, że jest to efektywne stężenie substancji w roztworze. Aktywność (a) i stężenie (c) połączone są ze sobą zależnością:

a = γ∙c
w której współczynnikiem proporcjonalności jest tzw. współczynnik aktywności (γ).

Uwaga!
Współczynnik aktywności jest wielkością bezwymiarową (zazwyczaj jego wartość mieści się w przedziale 0÷1), natomiast stężenie i aktywność są wielkościami fizykochemicznymi o wymiarze stężenia (najczęściej mol/l).

Dla wysokich rosną (dla wielu jonów w roztworze wodnym. . uwzględniającym wszelkie odstępstwa w zachowaniu się substancji w roztworach rzeczywistych. że jest to wartość stężenia w zakresie 0.Aktywność a stężenie – część 2 Osady 5 Współczynnik aktywności (γ) jest swego rodzaju współczynnikiem korekcyjnym. jak też oddziaływań substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika. od którego można w praktyce zaniedbać różnicę pomiędzy wartością stężenia i aktywności. najczęściej współczynniki aktywności najpierw maleją a następnie Nie ma ostrego stężenia granicznego. nawet powyżej jedności).01 mola/l (wartość ta zależy m. Przyjmuje się. od budowy związku będącego w roztworze – czyli od tego na jakie jony dysocjuje w roztworze).001÷0. współczynnik aktywności γ → 1 i wtedy a → c (dla nieskończenie dużych rozcieńczeń γ = 1 – czyli a = c). w stosunku do warunków idealnych. w których nie ma jakichkolwiek oddziaływań wzajemnych pomiędzy jonami i cząsteczkami. stężeń substancji. Dla bardzo niskich stężeń substancji w roztworze.in.

59 0.64 0.32 0.68 0.82 0.68 0.07 0.21 0.45 0.68 0.70 0.47 0.00 25 °C 50 °C 100 °C 200 °C 300 °C 350 °C 0. W idealnym roztworze wszystkie te wartości byłyby równe jedności.50 2.81 0.62 0.47 0.73 0.79 0.04 .89 0.05 0.87 0.64 0.80 0. Odchylenia mają tendencję do zwiększania się wraz ze wzrostem stężenia i temperatury. choć istnieje od tej reguły wiele wyjątków.Aktywność a stężenie – część 3 Osady 6 W tabeli podano przykładowe wartości współczynnika aktywności dla chlorku sodu w roztworze wodnym (podwyższone ciśnienie).00 5.18 0. Molalność NaCl (mol/kg) 0.17 0.

w celu zapewnienia jasnego opisu i niezmienności wyliczanej wielkości. Dla zapisanego w postaci ogólnej stanu równowagi reakcji chemicznej: aA + bB↓ + cC = mM + nN↑ + pP zakładając. i temp.Stan równowagi – prawo działania mas Osady 7 We wszystkich wyrażeniach na termodynamiczną stałą równowagi.ciśnienie 1 atm. i temp. 0 °C (273 K) * Warunki standardowe (warunki umowne) . stężeniowej stałej równowagi powinno się liczyć tzw. w której nie występują aktywności składników stałych (B) i gazowych (N): K= [M]m ▪ [P]p [A]a ▪ [C]c Uwaga! * Warunki normalne (warunki umowne) . wynikającą z prawa działania mas (prawo Guldberga-Waagego).ciśnienie 1 atm. że aktywność fazy stałej i aktywność gazów pod ciśnieniem atmosferycznym wynosi γ = 1. 25 °C (298 K) . powinno używać się aktywności reagentów a nie stężeń (czyli zamiast tzw. otrzymuje się zależność na aktywnościową stałą równowagi w ustalonych warunkach*. aktywnościową stałą równowagi).

Polarne cząsteczki wody hydratują rozpuszczone w niej cząsteczki soli nieorganicznych.4 w temp. Związki organiczne zazwyczaj rozpuszczają się tylko w formie cząsteczkowej. . 25 oC).Rozpuszczanie w wodzie związków o różnej budowie Osady 8 Woda to rozpuszczalnik silnie polarny (stała dielektryczna ε = 80. powodując zawsze ich dysocjację na jony.

To zaś oznacza. że energia sieciowa tego związku była mniejsza od sumarycznej energii hydratacji jonów powstałych w wyniku jego dysocjacji. Dla związków dobrze rozpuszczalnych w wodzie ma miejsce odwrotna zależność.Osady 9 Termodynamiczne uwarunkowania procesu rozpuszczania – część 1 Aby związek nieorganiczny uległ rozpuszczeniu w wodzie. najpierw musi przejść do roztworu w formie molekularnej. „nierozpuszczalnych”) energia sieciowa jest znacznie wyższa od energii hydratacji jonów w roztworze. a następnie zdysocjować na jony. Ostateczna dysocjacja związku na jony świadczy o tym. . Podsumowanie: Dla związków trudno rozpuszczalnych w wodzie (lub tzw. że zniszczeniu uległa jego sieć krystaliczna.

Związek LiF NaF KF RbF CsF Energia hydratacji [kJ/mol] -1034 -921 -837 -808 -779 Energia sieciowa [kJ/mol] -1039 -919 -817 -779 -730 Rozpuszczalność [g/kg H2O] 3 42 923 1306 3670 . Związek LiI NaI KI RbI CsI Energia hydratacji [kJ/mol] -824 -711 -627 -598 -569 Energia sieciowa [kJ/mol] -763 -703 -647 -624 -601 Rozpuszczalność fluorków litowców drastycznie rośnie w kierunku LiF → CsF.Osady 10 Termodynamiczne uwarunkowania procesu rozpuszczania – część 2 Rozpuszczalność jodków litowców maleje w kierunku LiI → CsI.

że na jony może zdysocjować tylko ta część związku. W postaci ogólnej dla związku AmBn↓ proces ten można zapisać następująco: AmBn↓ = AmBn aq = mAn+aq + nBm-aq Ze względu na fakt.Osady 11 Rozpuszczanie w wodzie związków nieorganicznych – część 1 Proces rozpuszczania w wodzie związku nieorganicznego składa się z dwóch etapów: 1. dysocjacji hydratowanej cząsteczki na jony. pozostającym w kontakcie z roztworem wysyconym jonami pochodzącymi z jego dysocjacji. która wcześniej rozpuściła się w formie molekularnej. . rozpuszczania w formie molekularnej z jednoczesną hydratacją cząsteczki 2. zapis można uprościć do formy: AmBn↓ = mAn+ + nBmTak więc opis procesu rozpuszczania związku sprowadza się do charakterystyki równowagi pomiędzy związkiem w fazie stałej.

zgodnie z prawem działania mas. i nazywana jest iloczynem rozpuszczalności związku trudno rozpuszczalnego. że aktywność fazy stałej wynosi jeden (aAmBn = [AmBn↓] = 1). powyższy wzór można uprościć do postaci: Ir = [An+]m ∙ [Bm-]n Z fizykochemicznego punktu widzenia. .Osady 12 Rozpuszczanie w wodzie związków nieorganicznych – część 2 W stanie równowagi. tak zdefiniowana wielkość ma sens aktywnościowej stałej równowagi. zapisać matematyczną postać wyrażenia na aktywnościową stałą równowagi (Kso): Kso = [An+]m ∙ [Bm-]n [AmBn ↓] Pamiętając. dla procesu rozpuszczania związku: AmBn↓ = mAn+ + nBmmożna.

pIrBi2S3 = 97. podniesionych do odpowiednich potęg.8.Iloczyn rozpuszczalności – część 1 AmBn↓ = mAn+ + nBmIr = [An+]m · [Bm-]n Osady 13 W ujęciu ogólnym .dla związku trudno rozpuszczalnego . pIrHgS = 52).iloczyn rozpuszczalności obliczany jest jako iloczyn aktywności jonów (kationów oraz anionów) powstałych w wyniku dysocjacji tego związku. Wartość iloczynu rozpuszczalności jest w ustalonych warunkach wartością stałą. Przykłady: chlorek srebra: AgCl↓ = Ag+ + Cl- IrAgCl = [Ag+] · [Cl-] siarczek bizmutu(III): Bi2S3↓ = 2Bi3+ + 3S2IrBi2S3 = [Bi3+]2 · [S2-]3 Iloczyny rozpuszczalności różnych związków przyjmują wartości liczbowe w zakresie 10-2÷10-100 (przykładowo: pIrPbCl2 = 4. równych współczynnikom przy poszczególnych jonach w reakcji dysocjacji. .

znajdującymi się w roztworze wodnym. jak i symboli aktywności (stwierdzenie to jest słuszne dla każdego procesu rozpuszczania związku trudno rozpuszczalnego w czystej wodzie).symboliczny zapis aktywności jonów srebra Zatem – w poprawnej formie – wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności chlorku srebra powinno być zapisane następująco: IrAgCl = aAg+ · aClNależy jednak pamiętać o tym. że w tych warunkach różnica pomiędzy stężeniem i aktywnością jest praktycznie do zaniedbania. opisującą równowagę pomiędzy tymi związkami w fazie stałej i odpowiednimi jonami pochodzącymi z ich dysocjacji. charakterystyczną dla związków trudno rozpuszczalnych. W przypadku równowag w roztworach związków trudno rozpuszczalnych osiągane stężenia są tak niskie.Iloczyn rozpuszczalności – część 2 AgCl↓ = Ag+ + ClIrAgCl = [Ag+] · [Cl-] Osady 14 Czy zapisanie iloczynu rozpuszczalności w podanej wyżej formie jest błędem? [Ag+] (lub cAg+) – symboliczny zapis stężenia jonów srebra aAg+ . zapisane zarówno z użyciem symboli stężeń. Dla każdego związku trudno rozpuszczalnego jest zatem poprawne wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności. że iloczyn rozpuszczalności jest wielkością termodynamiczną. .

Jest to wielkość wymierna. Ca3(PO4)2 . charakteryzującą jednoznacznie podatność na rozpuszczanie związku trudno rozpuszczalnego. mają różny wymiar iloczynu rozpuszczalności. Zr(OH)4. AlPO4 Ag2CO3. której wymiarem (ze względu na sposób jej liczenia) jest wymiar stężenia molowego do odpowiedniej potęgi (równej liczbowo ilości jonów na jakie związek dysocjuje w roztworze). Al(OH)3 Ag4P2O7. AB4. PbCl2 Ag3PO4. Związek AgCl PbCl2 BiI3 Dysocjacja Ilość jonów 2 3 4 Ir Ir = [Ag+] · [Cl-] Ir = [Pb2+] · [Cl-]2 Ir = [Bi3+] · [I-]3 Wymiar Ir (mol/l)2 (mol/l)3 (mol/l)4 AgCl↓ = Ag+ + ClPbCl2↓ = Pb2+ + 2Cl- BiI3↓ = Bi3+ + 3I- Uwaga! Związki dysocjujące na różną ilość jonów. Związki o identycznej budowie AB A2B i AB2 A3B i AB3 A4B. Bi2S3. BaSO4.Iloczyn rozpuszczalności – część 3 Osady 15 Iloczyn rozpuszczalności jest wielkością termodynamiczną. Takie postępowanie jest poprawne tylko dla związków o identycznej budowie (dysocjujących na tyle samo jonów w roztworze). A2B3 i A3B2 AgCl. Różnic w ich podatności na rozpuszczanie nie można ustalić przez porównanie wartości iloczynów rozpuszczalności.

zachowują się jak kompleksy doskonałe. podniesionych do odpowiednich potęg. W innym ujęciu iloczyn rozpuszczalności definiowany jest jako: . np. równych współczynnikom przy poszczególnych jonach w reakcji dysocjacji” nie jest jedynym sposobem spotykanym w literaturze. np. podniesionych do odpowiednich potęg. Zazwyczaj obydwie definicje prowadzą do identycznej postaci wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności. w tym aniony.in. że jony kompleksowe pochodzące z rozpuszczenia osadu. Jego iloczyn rozpuszczalności (zgodnie z zapisem reakcji dysocjacji) należy podawać w postaci: IrHg2Cl2 = [Hg22+]·[Cl-]2. (NH4)2[PtCl6]↓ oraz kationy – szczególnie oksokationy. do związków rtęci(I). W takich przypadkach należy kierować się zasadą. równych współczynnikom wynikającym ze wzoru stechiometrycznego tego związku”. a zwłaszcza w powszechnym użyciu.VO2+ ([VO](OH)2↓) lub uranylowy – UO22+ (NaZn[UO2](CH3COO)9▪H2O↓). czyli w praktyce nie dysocjują na jony składowe. „iloczyn aktywności jonów (kationów i anionów) powstałych w wyniku dysocjacji trudno rozpuszczalnego związku. Przykładowo. które zawierają kation Hg22+. wanadylowy . Druga z nich nie daje się jednak zastosować m. Wątpliwości może budzić także sposób zapisywania wyrażeń na iloczyn rozpuszczalności dla związków zawierających jony kompleksowe. chlorek rtęci(I): Hg2Cl2↓ = Hg22+ + 2Clnie jest związkiem o budowie A2B2 tylko AB2.Iloczyn rozpuszczalności – część 4 Definiowanie iloczynu rozpuszczalności jako: Osady 16 „iloczynu aktywności jonów (kationów i anionów) powstałych w wyniku dysocjacji trudno rozpuszczalnego związku.

Wymiarem rozpuszczalności (niezależnie od budowy związku!) jest wymiar stężenia . która byłaby wolna od tej wady? (czyli. Czy jest jakaś wielkość fizykochemiczna. Bezpośrednio można zatem porównywać iloczyny rozpuszczalności tylko dla związków o takiej samej budowie. która ma taki sam wymiar dla związków o różnej budowie?). że jego wartość liczbowa zależy od liczby jonów powstających podczas dysocjacji związku.Osady 17 Rozpuszczalność – część 1 Wadą iloczynu rozpuszczalności jest to. czy jest taka wielkość. .głównie stężenia molowego – mol/l. Wprowadzamy pojęcie rozpuszczalności: W ustalonych warunkach rozpuszczalność trudno rozpuszczalnego związku (s) równa jest stężeniu jego nasyconego roztworu.

1 0. w temp. .01 poniżej 0.01 Związki rozpuszczalne trudno rozpuszczalne „nierozpuszczalne” Związki mogą znacznie różnić się rozpuszczalnością. taką rozpuszczalność ma siarczek rtęci(II) . 25 °C [mol/l] powyżej 0. Rozpuszczalności najtrudniej rozpuszczalnych związków są rzędu 1·10-25 mola/l (przykładowo.1÷0.Osady 18 Rozpuszczalność – część 2 Jakiego rzędu są wartości rozpuszczalności związków? Rozpuszczalność w wodzie.HgS). Związki zupełnie nierozpuszczalne w praktyce nie istnieją.

Rozpuszczalność – część 3 Osady 19 Jaka jest zależność funkcyjna między rozpuszczalnością i iloczynem rozpuszczalności? Dla każdego trudno rozpuszczalnego związku można podać funkcję wiążącą jego rozpuszczalność z iloczynem rozpuszczalności. Przykład: wyprowadzenie zależności s = f(Ir) dla węglanu srebra Jeżeli rozpuszczalność Ag2CO3 wynosi s. tyle samo wynosi rozpuszczalność anionu. aby wymiar iloczynu rozpuszczalności sprowadzić do wymiaru stężenia molowego. to zgodnie z reakcją dysocjacji. Zawsze jest to funkcja pierwiastkowa takiego stopnia. a rozpuszczalność kationu jest dwa razy większa (2s): s 2s s Ag2CO3↓ = 2Ag+ + CO32Po wstawieniu tych wartości do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności. otrzymujemy: IrAg2CO3 = [Ag+]2 · [CO32-] IrAg2CO3 = (2s)2 · s IrAg2CO3 = 4s 3 3 s= IrAg2CO3 4 . Dla związków o identycznej budowie ma ona identyczną postać.

. otrzymujemy następującą postać funkcji pierwiastkowej.Osady 20 Rozpuszczalność – część 4 AmBn↓ = mAn+aq + nBm-aq W ogólnym przypadku. łączącej rozpuszczalność (s) z iloczynem rozpuszczalności (Ir): m+n s= IrAmBn mm · nn Zależność ta jest słuszna dla wszystkich przypadków rozpuszczania związków trudno rozpuszczalnych w czystej wodzie. dla związków trudno rozpuszczalnych o dowolnej budowie (dysocjujących zgodnie z powyższym równaniem).

jak: 1. rodzaju rozpuszczalnika. . że ma taki sam wymiar dla związków o różnej budowie. kompleksowanie (tzw. dodatek wspólnego jonu (tzw. Rozpuszczalność zależy między innymi od: rodzaju substancji rozpuszczanej. Rozpuszczalność bardzo silnie modyfikują także takie czynniki. zmiana siły jonowej roztworu (tzw. zaletą rozpuszczalności jest to. efekt wysalania).Osady 21 Rozpuszczalność – część 5 W porównaniu do iloczynu rozpuszczalności. efekt wspólnego jonu) 2. temperatury i ciśnienia. efekt kompleksowania) 3. Wadą natomiast jest duża podatność na zmiany pod wpływem różnych czynników.

Rozpuszczalność – część 6 Osady 22 Jak modyfikują rozpuszczalność efekty: wspólnego jonu. Skoro więc maleją współczynniki aktywności (γ).(np. Efekt kompleksowania: Aniony o silnych cechach kompleksotwórczych (np.także tych pochodzących z rozpuszczania osadów. to żeby zachować stałą wartość Ir. Aby zachować niezmienioną wartość IrAgCl.+ Cl.= [AgI2]- W stężonych roztworach soli nieorganicznych (np. I-). w postaci NaCl) Wprowadzone dodatkowo jony chlorkowe (uwaga – w niewielkim stężeniu!) zwiększają całkowite stężenie jonów Cl.w roztworze. Gdy ich nadmiar w roztworze jest duży.+ 2Na+ + SO42- Efekt wysalania: . musi wzrastać stężenie. to nawet najtrudniej rozpuszczalne osady mogą się rozpuścić wskutek kompleksowania. Zatem w stężonych roztworach soli związki trudno rozpuszczalne rozpuszczają się lepiej niż w wodzie. czyli rozpuszczalność osadu AgCl↓ musi się w tych warunkach zmniejszyć. AgCl↓ + Na2SO4 = Ag+ + Cl. konieczne jest obniżenie stężenia jonów Ag+. kompleksowania i wysalania? Efekt wspólnego jonu: AgCl↓ = Ag+ + Cl. Na2SO4) ruchliwość jonów jest wyraźnie ograniczona (współczynniki aktywności silnie maleją – γ → 0) . z wieloma kationami metali tworzą trudno rozpuszczalne osady. AgI↓ + I.

kompleksowania i wysalania na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych związków.Rozpuszczalność – część 7 Osady 23 Podsumowanie wpływu efektów wspólnego jonu. efekt wysalania rozpuszczalność efekt kompleksowania so so – rozpuszczalność w czystej wodzie efekt wspólnego jonu stężenie jonów dodanych .

dlatego wszystkie związki dysocjujące na 4 jony mają taką samą postać wyrażenia s=f(Ir). zawierające kation Hg22+. Hg2I2). Hg2Cl2. mają sumaryczne wzory pasujące pozornie do tej klasy (np. Sole rtęci(I).Iloczyn rozpuszczalności. jak i postaci funkcji wiążącej rozpuszczalność z iloczynem rozpuszczalności. W rzeczywistości dysocjują one z utworzeniem w roztworze wodnym kationu Hg22+ .zatem należą do klasy AB2. wynikające z innej proporcji kationów do anionów. . zarówno z punktu widzenia wymiaru iloczynu rozpuszczalności. Od związków dysocjujących na 5 jonów pojawiają się w ramach klas różnice w postaci funkcji s=f(Ir). rozpuszczalność a budowa związku Osady 24 Klasy podobieństwa budowy związków pokrywają się dla związków dysocjujących na niewielką ilość jonów w roztworze. Klasa budowy AB AB2 i A2B AB3 i A3B A2B3 i A3B2 Wymiar Ir (mol/l)2 (mol/l)3 (mol/l)4 Postać funkcji s=f(Ir) s= s= s= s= 3 Ir Ir 4 Ir 27 Ir 108 Ir 256 4 5 (mol/l)5 AB4 i A4B s= 5 Uwaga! Nie ma klasy związków A2B2.

Osady 25 Roztwarzanie Roztwarzanie . . jednak spowodowane jest przebiegiem reakcji chemicznych: Fe↓ + 2HCl → FeCl2 aq + H2↑ Cu↓ + 4HNO3 → Cu(NO3)2 aq + 2NO2↑ + 2H2O Uwaga! Cechą odróżniającą roztwarzanie od rozpuszczania jest to. roztwarzaniem są reakcje metalicznego żelaza z kwasem solnym lub metalicznej miedzi z kwasem azotowym(V). polegające na przejściu substancji stałej do roztworu. w wyniku jej reakcji z rozpuszczalnikiem lub innym składnikiem roztworu.zjawisko fizykochemiczne. ale produkt reakcji w której bierze on udział podczas tego procesu. Przykładowo. z zatężonego roztworu nie krystalizuje substrat użyty do roztwarzania. Zewnętrznie zjawisko to jest podobne do rozpuszczania (stopniowy ubytek żelaza i miedzi wraz z ich przechodzeniem do roztworu). że po odparowaniu rozpuszczalnika.

MgCO3↓ i np. magnezu . Mn2+. Sr2+). Określa ona zawartość jonów dwuwartościowych związanych zwłaszcza z anionami Cl. Nazywana jest ona twardością przemijającą. np. twardość niewęglanową (tzw.: Fe2+. żelaza . twardość ogólną wywołują w praktyce tylko Ca2+ i Mg2+. dlatego. Wytrącają się wtedy osady węglanów: wapnia . Rozróżnia się: 1. Ba2+.FeCO3↓. SO42– i NO3-.. twardość węglanową (jest to całkowita zawartość węglanów i wodorowęglanów - głownie wapnia i magnezu – w wodzie). że zanika podczas gotowania wody. określającym zawartość w wodzie dwuwartościowych kationów metali.Twardość wody – część 1 Osady 26 Twardość wody jest pojęciem umownym. twardość ogólną (jest to całkowita zawartość w wodzie jonów Ca2+ i Mg2+ oraz innych dwuwartościowych jonów metali. głównie Ca2+ oraz Mg2+.CaCO3↓. Z powodu dużego stężenia jonów Ca2+ i Mg2+ oraz małego innych kationów dwuwartościowych. 2. jest to różnica między twardością ogólną a węglanową). . 3. twardość trwała.

jak i w gospodarstwie domowym. .Osady 27 Twardość wody – część 2 1. i w mniejszej ilości MgCO3↓. Strącanie osadów jako czynnik szkodliwy Tendencja jonów Ca2+ i Mg2+ do wytrącania się w postaci osadów jest przyczyną tworzenia się tzw. kamienia kotłowego. Jest to efekt niepożądany – tak w przemyśle. Usuwanie twardości przez wytrącanie osadów Twardość przemijającą redukuje znacznie gotowanie wody: 2Ca(HCO3)2 = CaCO3↓ + H2O + CO2↑ Twardość można usunąć dodając węglan sodu lub ortofosforan(V) sodu: CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl 2. Podstawowymi składnikami kamienia kotłowego są CaCO3↓ i Mg(OH)2↓ jako składniki dominujące.

może prowadzić do hydroksykompleksów wielordzeniowych: 2Be(OH)2↓ + 2OH. glinu i jego wodorotlenku: Al(OH)3↓ + OH.(Be2O32-) . Większość wodorotlenków metali to trudno rozpuszczalne osady w środowisku obojętnym i umiarkowanie alkalicznym. Zwiększenie stężenia jonów wodorotlenowych w roztworze. powoduje ujawnienie się amfoterycznych cech niektórych metali.Rozpuszczanie osadów a amfoteryczność Osady 28 W ujęciu współczesnej chemii nieorganicznej.= [Be2(OH)6]2. właściwości amfoteryczne niektórych pierwiastków metalicznych i ich związków. jak np.= [Al(OH)4].(AlO2-) Działanie na niektóre trudno rozpuszczalne wodorotlenki metali amfoterycznych stężonymi zasadami. wynikają bezpośrednio z ich zdolności do tworzenia hydroksykompleksów.

CN-) oraz mocną zasadą (anion OH-). Teoretycznie mogą więc wytrącić się osady węglanów lub wodorotlenków. Cr3+.in. Osady te w nadmiarze amoniaku rozpuszczają się. np. W tych warunkach wodorotlenki wytrącają się m.in.+ H2O = HCO3. Zn2+ i Mn2+). w roztworze ustala się równowaga między słabą zasadą (anion CO32-. Be2+: Cr3+ + 3CO32.+ 3H2O= Cr(OH)3↓ + 3HCO3Także amoniak wytrąca osady wodorotlenków z roztworów wodnych niektórych jonów metali. kationy Cu2+. tworząc aminakompleksy (tak z amoniakiem reagują m. Na2CO3. Ni2+.Osady 29 Wytrącanie osadów wodorotlenków roztworami słabych zasad Po rozpuszczeniu w wodzie soli słabego kwasu (np. SO32-. dla anionu CO32-: CO32. NaCN). dla następujących kationów: Al3+.+ OHObydwa aniony są dostępne dla wprowadzanych do roztworu kationów metali. Na2SO3. . Ti3+.

Sr2+. Rozpuszczalność związków ze względu na rodzaj anionu: Anion w związku NO3-. I- pozostałe pozostałe NH4+ i kationy metali alkalicznych NH4+. octany. Ba2+. CdI2 i BiI3 Ca2+. Hg22+. Pb2+ oraz np. Br-. OH- pozostałe . CH3COO-. PO43-. siarczany(VI). Pb2+ pozostałe Cl-. HCO3Związki rozpuszczalne wszystkie Związki nierozpuszczalne brak Ag+. Cu+. ClO4-. ClO3-. Wśród związków pozostałych metali często spotyka się rozpuszczalne azotany(V). S2- O2-. chlorany(V). kationy metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych (od Ca2+) SO42CO32-.Osady 30 Przegląd rozpuszczalności związków nieorganicznych Rozpuszczalność związków ze względu na rodzaj kationu: Do dobrze rozpuszczalnych zaliczana jest zdecydowana większość związków zawierających kation amonowy (NH4+) i kationy metali alkalicznych. chlorany(VII) oraz niektóre halogenki.

pka2 = 10. . siarczany(IV) – SO32-.Osady 31 Wpływ kwasowości roztworu na rozpuszczanie osadów Dużą grupą związków trudno rozpuszczalnych są sole słabych kwasów protonowych (ortofosforany(V) – PO43-. pKa H2CO3 = 16. Rozpuszczalność takich związków silnie zależy od odczynu roztworu.9.3).4. cyjanki – CN-. NiCO3↓ + 2H+ = Ni2+ + H2CO3 (H2O + CO2↑) Stała równowagi takich reakcji zależy od wartości iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnego związku i od stałej dysocjacji kwasowej słabego kwasu: K = f(Ir. węglany – CO32-. Ka) Dla podanego przykładu: pIrNiCO3 = 6.6 (pka1 = 6. siarczki – S2-).

pk2 = 3. Metale amfoteryczne dodatkowo są zdolne do tworzenia hydroksykompleksów z jonami wodorotlenowymi – OH-: AgBr↓ + Br.7. pKc AgBr2- = 7.Wpływ kompleksowania na rozpuszczanie osadów Osady 32 Kationy metali tworzą liczne kompleksy z wieloma ligandami. Stała równowagi takich reakcji zależy od iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnego związku i od stałej nietrwałości powstającego kompleksu: K = f(Ir. .7 (pk1 = 4.= [AgBr2]Na kompleksowanie podatne są też kationy metali związane w trudno rozpuszczalne osady. bromki – Br-.0). w tym także z resztami kwasowymi mocnych kwasów protonowych (np. chlorki – Cl-. Kc) Dla podanego przykładu: pIrAgBr = 12. jodki – I-).7.

Ir. Tl(I)) Podgrupa IIA: Hg(II). In(III).= HgS↓ (grupa siarkowodoru w H 2S II środowisku w 0. Hg2(II) (Cu(I).= CaCO3↓ amonowego) (NH4)2CO3 (Ra(II)) (bez Mg(II). Fr(I)) grupowego) . Podgrupa IIIB: Al(III). Be(II) alkalicznym i lantanowce) (grupa węglanu 1M Ca(II). Sn(IV) w (NH4)2S tworząc tiosole: Sn2+ + S2. Cr(III) alkalicznego) obojętnym (Ti(IV). Sb(III). Rh. Na(I) V odczynnika brak brak (Li(I).= CoS↓ słabo (V(IV). Ta(V). Mo. Pd.= SnS↓ (Au(III) i Ge. Ru. Pt na SnS↓ + S2. Ba(II) Powstają osady węglanów: IV Ca2+ + CO32. Cs(I). Th(IV). W. Ni(II). Os na różnych stopniach utlenienia) Osady 33 Reakcja wytrącania osadu z odczynnikiem grupowym Powstają osady chlorków: Ag+ + Cl. Co(II). Pb(II).= Al(OH)3↓ lub słabo La(III). Powstają osady wodorotlenków: Al3+ + 3OH. Sc(III). Hf(IV). Sr(II). Cu(II). As(V).2 M HCl Podgrupa IIB: As(III).= AgCl↓ Powstają osady siarczków: Hg2+ + S2.= [SnS2]2-aq różnych stopniach utlenienia) (NH4)2S w Podgrupa IIIA: Zn(II). Pb(II). K(I). Sn(II). Zr(IV). Au(I). U(IV). Powstają osady siarczków: środowisku Mn(II).1 M HCl Kationy wchodzące w skład grupy Ag(I). Ga(III)) (grupa siarczku III kwaśnym. Osady siarczków rozpuszczają się kwasu solnego) Sb(V). Cd(II) (Re. Rb(I). Fe(III) Co2+ + S2. Bi(III).Klasyczny podział kationów na grupy analityczne według Freseniusa Grupa analityczna kationów I (grupa kwasu solnego) Odczynnik grupowy 0. Y(III).

Ba2+ + 2BO2. SiO32-. CH3COO-.= Ba(BO2)2↓ 2C4H4O6 oraz aniony siarki: SO42-. [Fe(CN)6]3- 0.2 M BaCl2 CO32-. Br-. AsO43-. ClO-. NO2-.1 M AgNO3 2Ag+ + S2. I-. CN-. S2-. SO32-. C2O42-. AsO33-. PO43-. CrO42-.(S2-) Cl-. S2O32.= Ag2S↓ brak NO3-. F-. [Fe(CN)6]4-. ClO3- brak . BO2-. SCN-.Osady 34 Podział anionów na grupy analityczne według Aleksiejewa Grupa analityczna anionów Odczynnik grupowy Aniony wchodzące w skład grupy Reakcja wytrącania osadu z odczynnikiem grupowym (grupa anionów tworzących I osady z kationem baru) (grupa anionów tworzących II osady z kationem srebra) (grupa anionów tworzących rozpuszczalne III sole z jonami baru i srebra) 0.

Charakterystyka podatności na rozpuszczanie w wodzie związków grup głównych układu okresowego .

K3[Co(NO2)6].Osady 36 Rozpuszczalność związków litowców w wodzie Wszystkie proste sole litowców (z pewnymi wyjątkami dla litu) są dobrze rozpuszczalne w wodzie. że energia tworzenia sieci krystalicznej tych soli jest mniejsza od energii hydratacji jonów w roztworze. Li3PO4. Wśród nielicznych trudno rozpuszczalnych soli litowców można wymienić: Lit: Li2CO3. LiF. K[B(C6H5)4] Rubid: Rb[B(C6H5)4] Cez: Cs[B(C6H5)4] . LiOH (słabo rozpuszczalny) Sód: NaZnUO2(CH3COO)9▪H2O Potas: KClO4. Oznacza to.

są dobrze rozpuszczalne w wodzie (np. Wszystkie węglany. octany). ortofosforany i ortoarseniany berylowców są związkami nierozpuszczalnymi w wodzie. dla których energia hydratacji jonów jest większa od energii tworzenia sieci krystalicznej. Rozpuszczalność wodorotlenków i fluorków berylowców rośnie (nietypowy efekt!) wraz ze wzrostem liczby atomowej berylowca (nierozpuszczalne są tylko Be(OH)2 i Mg(OH)2 oraz (BeF2)n).Osady 37 Rozpuszczalność związków berylowców w wodzie Te związki berylowców. Spośród siarczanów(VI) berylowców rozpuszczalne w wodzie są tylko BeSO4 i MgSO4. . azotany(V). halogenki z wyjątkiem fluorków. Siarczany(VI) wyższych berylowców są nierozpuszczalne (iloczyn rozpuszczalności maleje ze wzrostem liczby atomowej berylowca).

in. dla których energia hydratacji jest większa od energii sieciowej. Związki talu na +I stopniu utlenienia są zazwyczaj trudniej rozpuszczalne niż analogi na +III stopniu utlenienia (jedne z niewielu wyjątków to wodorotlenek i selenian(IV)). In. halogenki z wyjątkiem niektórych fluorków. Do najtrudniej rozpuszczalnych związków boru należą tetrafenyloboran potasu – K[B(C6H5)4] i metaborany. Pb. Ga. Z tlenków metalicznych borowców tylko Al2O3 wykazuje minimalną rozpuszczalność w wodzie. Tl) są wszystkie nierozpuszczalne. są umiarkowanie dobrze rozpuszczalne w wodzie. Wodorotlenki borowców Me(OH)3 (Me=Al. siarczany. Kwas ortoborowy – H3BO3 i tlenek boru – B2O3 . Co. a iloczyny rozpuszczalności maleją ze wzrostem liczby atomowej borowca. Zn. . pozostałe są nierozpuszczalne. Siarczki indu i talu na +III stopniu utlenienia są nierozpuszczalne. In. Spośród siarczków borowców B2S3. Al2S3 i Ga2S3 są dobrze rozpuszczalne w wodzie. zwłaszcza metali przejściowych – Me(BO2)2. Ni. Tl) należą do najtrudniej rozpuszczalnych w wodzie związków tych metali. gdzie Me=Cd. są dobrze rozpuszczalne w wodzie (m. Ga. Wszystkie ortofosforany – MePO4 i ortoarseniany – MeAsO4 borowców (Me=Al. azotany. częściowo siarczki).Rozpuszczalność związków borowców w wodzie Osady 38 Te związki borowców.

których energia hydratacji jest większa od energii sieciowej. wszystkie octany są związkami dobrze rozpuszczalnymi. pIrPbS =28. wszystkie azotany (cyna.0 pIrPb(OH)2 =16.0) Z halogenków węglowców trudno w wodzie rozpuszczają się wszystkie związki ołowiu(II). natomiast jeszcze mniejsze iloczyny rozpuszczalności od siarczków mają odpowiednie selenki i tellurki. ołów). . pIrSnS =25. Spośród krzemianów rozpuszczalne są tylko sole sodowe i potasowe. Do trudno rozpuszczalnych związków cyny i ołowiu należą ortofosforany (pIrPb3(PO4)2 =43. są dobrze rozpuszczalne w wodzie (m. GeS i GeS2 wykazują zróżnicowaną rozpuszczalność w wodzie. np. są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.5) i ortoarseniany (pIrPb3(AsO4)2 =35.0) < PbS (pIr=28.4). Poza nielicznymi wyjątkami.0. pIrSn(OH)2 =28. pIrPb(OH)4 =64. np.0 PbTe (pIr=48. halogenki – poza związkami ołowiu(II)).in. Siarczki cyny i ołowiu są nierozpuszczalne.0) < PbSe (pIr=38. a także niektóre związki węgla.Rozpuszczalność związków węglowców w wodzie Węglowiec w anionie kwasu tlenowego Osady 39 Dobrze rozpuszczalne w wodzie są węglany.1. szczawiany i mrówczany metali alkalicznych. Związki z węglowcem w pozycji kationu Te związki węglowców.8. Wodorotlenki i różne formy tlenków (w tym uwodnionych) pozostałych węglowców. pIrSn(OH)4 =56.0 Spośród siarczków węglowców CS2. Węgiel tworzy gazowe tlenki (CO i CO2) – CO2 w większym stopniu niż CO rozpuszcza się w wodzie. SiS2. Do trudno rozpuszczalnych w wodzie związków ołowiu(II) należą też siarczan(VI) i chromian.

poza solami Pb2+. Sole kwasów arsenowych są pod względem rozpuszczalności w wodzie analogami soli odpowiednich kwasów fosforowych.4.6 i BeNH4PO4 – pIr=12. zawierające kation amonowy (UO2NH4PO4 – pIr=25.są dobrze rozpuszczalne. Trudno rozpuszczalne są wszystkie podfosforany (P2O54-).6). HSbO3 oraz H3SbO4 są trudno rozpuszczalne w wodzie. MgNH4PO4 – pIr=12.Rozpuszczalność związków azotowców w wodzie Azotowiec w anionie kwasu tlenowego lub beztlenowego Osady 40 Azotany(III) i azotany(V) są generalnie związkami dobrze rozpuszczalnymi. wodoroortofosforany(V) i pirofosforany(V). Dość trudno rozpuszczają się tylko AgNO2 i zasadowe azotany Hg22+ i Bi3+. . Spośród azydków (sole zawierające anion N3-) trudno rozpuszczalne są sole: Ag+. Cu+. Cu2+. Pb2+ i Tl+. że wśród trudno rozpuszczalnych ortofosforanów(V) są sole mieszane. Ortofosforany(I) – PO23. Do trudno rozpuszczalnych należą także ortoantymoniany(V) i heksahydroksyantymoniany(V) – nawet gdy zawierają kation metalu alkalicznego. Wszystkie diwodoroortofosforany(V) są dobrze rozpuszczalne.. Jedynie metale alkaliczne tworzą rozpuszczalne w wodzie ortofosforany(III). Th4+ i U4+. Hg22+. ortofosforany(V). Kwasy HSbO2. Interesujące jest to.

Siarczki arsenu i antymonu – As2S3. SCN. Znane są nieliczne związki zawierające kation As3+.1). Cl. antymon i bizmut mogą w środowisku kwaśnym występować w postaci oksokationów: (AsO+. Sb2S3. Obok siarczku Bi2S3 do najtrudniej rozpuszczalnych soli bizmutu należą: ostofosforan(V) BiPO4 (pIr=21. Istnieją trudno rozpuszczalne jodki o wzorze ogólnym XI3 (X = As. AsO2+. Rozpuszczają się natomiast w nadmiarze siarczków alkalicznych dając tiosole (np. SbO+. I. Sb. AsO3+. Tlenki pozostałych azotowców są ciałami stałymi – ich rozpuszczalność maleje ze wzrostem masy atomowej azotowca (tlenki antymonu i bizmutu są trudno rozpuszczalne w wodzie). BiOX. As2S5 i Sb2S5 są bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie. Bi).1).= 2[AsS2]-). SbO2+. Znane są trudno rozpuszczalne w wodzie sole zawierające takie oksokationy (SbOCl. As2S3↓ + S2. BiO+). . wodorotlenek – Bi(OH)3 (pIr=31.5) oraz jodek – BiI3 (pIr=18. Siarczek bizmutu(III) – Bi2S3 – należy do najtrudniej rozpuszczalnych w wodzie związków (pIr=97). Arsen. NO3). gdzie X = Br. nieco liczniejsze z kationem Sb3+ i powszechnie występujące z kationem Bi3+. SbO2Cl.Rozpuszczalność związków azotowców w wodzie Osady 41 Związki z azotowcem w pozycji kationu Azot (ze względu na możliwość tworzenia wiązań wielokrotnych) tworzy tlenki gazowe. Istnienia kationów na stopniu utlenienia 5+ do tej pory nie potwierdzono.

Najtrudniej rozpuszczalne wodorotlenki mają wykładniki iloczynu rozpuszczalności w zakresie pIr~25÷35. Tlenki (O2-) i wodorotlenki (OH-) metali alkalicznych i ziem alkalicznych (poza związkami litu. w tym najtrudniej – BaSO4 i RaSO4 (dla obydwu pIr~11).1). berylowców. Selenki (Se2-) i tellurki (Te2-) są nawet trudniej rozpuszczalne od siarczków. Ca2+. Pb2+ i Hg22+. Ra2+. są dobrze rozpuszczalne w wodzie. lżejszych borowców (poza indem i talem na +III stopniu utlenienia) i lantanowców. Inne należą do najtrudniej rozpuszczalnych związków (np. Trudno rozpuszczalne są siarczany(VI) następujących pierwiastków: Ag+. Siarczany(VI) (SO42-) należą generalnie do dobrze rozpuszczalnych.2) i Ag2SO3 (pIr=13.8). pIrHgS =52. Wszystkie związki zawierające aniony selenu i telluru są pod względem rozpuszczalności w wodzie analogami związków zawierających siarkę. Sr2+. pIrBi2S3 =97. Związki zawierające tlenowiec w anionie . Do najtrudniej rozpuszczalnych należą Hg2S2O3 (pIr=14. nie jest pewne jakie związki tworzą i jakie są ich właściwości.Rozpuszczalność związków tlenowców w wodzie Osady 42 Mimo że udowodniono istnienie w roztworach wodnych kationów Te4+ i Po4+. Siarczki (S2-) litowców. Wiele tiosiarczanów (S2O32-) i siarczanów(IV) (SO32-) trudno rozpuszcza się w wodzie. berylu i magnezu) są dobrze rozpuszczalne w wodzie.7. pIrCu2S =48. Ba2+.

Spośród soli tlenowych kwasów fluorowców większość bardzo dobrze i dobrze rozpuszcza się w wodzie. Większość halogenków (Cl-. Ze związków trudno rozpuszczalnych można wymienić AgIO oraz sporo jodanów(V) (IO3-) – w tym Hg2(IO3)2 (pIr=18.Osady 43 Rozpuszczalność związków fluorowców w wodzie Fluorki (F-) metali alkalicznych i Ag+ są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Do trudno rozpuszczalnych należą halogenki Pb2+.7) i Pb(IO3)2 (pIr=12. Tl+. . Cu+. Br-. I-) rozpuszcza się łatwo w wodzie. Ag+ i Hg22+.6).

Andrzej Szymański .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->