P. 1
Problemy Unii Europejskiej

Problemy Unii Europejskiej

|Views: 19|Likes:
Wydawca: Wacław Wu
prezentacja
prezentacja

More info:

Published by: Wacław Wu on Apr 02, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Problemy Unii Europejskiej

Chrońmy świat!
Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do najwyższych na świecie. Są one efektem wieloletnich prac i obejmują szereg kwestii. Obecnie do najważniejszych problemów należą:  walka ze zmianami klimatu,  ochrona różnorodności biologicznej,  ograniczenie problemów zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia środowiska oraz bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Geneza Polityki Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej
Rok 1972 uznaje się za początek budowania wspólnej polityki środowiskowej, wieloletnich programów działania w ochronie środowiska oraz opartego na zawartych w nich priorytetach prawa w postaci dyrektyw i rozporządzeń. Komisja Europejska przedstawiła Radzie Pierwszy Program Działań na lata 1973-1975. Sformułowane w nim zostały podstawowe zasady polityki ochrony środowiska WE, w tym zasada podejmowania środków ostrożności i prewencji oraz odpowiedzialności finansowej sprawcy zanieczyszczeń.

. Wspólnota otrzymała podstawę prawną w kwestii działań podejmowanych w dziedzinie środowiska.Czwarty Program Działań na okres 19871992 okazał się przełomowy dla polityki ochrony środowiska. Do Traktatu EWG wprowadzono nowy tytuł "Środowisko naturalne". prewencji. W Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r. naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w pierwszym rzędzie u źródła. integracji z innymi politykami Wspólnoty oraz subsydiarności. a zawarte w nim przepisy wprowadziły zasady: ostrożności. odpowiedzialności sprawcy za degradację środowiska.

w którym bierze się pod uwagę wszelkie przyczyny zanieczyszczeń (w odróżnieniu od poprzednio przyjętego tzw."Ku zrównoważeniu" Piąty Program Działań. który jako pierwszy określił osiągniecie zrównoważonego rozwoju jako główny cel UE. Zastosowano w nim po raz pierwszy tzw. Program ten bazował na wzroście świadomości ekologicznej oraz był wyrazem współodpowiedzialności za przyszły rozwój Wspólnoty Europejskiej. . Był on po części realizacją założeń Traktatu z Maastricht. Sformułowano również priorytety działania w obszarze ochrony środowiska. przedłużony do roku 2000. podejście horyzontalne. podejścia wertykalnego lub sektorowego). 1993-1997.

oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozsądna gospodarka odpadami (recykling). w tym mórz). ochrona przyrody i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych.Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska zatytułowany "Środowisko 2010: Nasza przyszłość zależy od naszego wyboru" 20012010. . dbałość o wpływ środowiska na zdrowie (surowsze normy). Priorytetami są przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (efektowi cieplarnianemu).

Istotnymi elementami kształtowania polityki ochrony środowiska w UE są również porozumienia międzynarodowe.Kierunek rozwoju Unii Europejskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX w. wyznacza również Strategia Lizbońska z 2000 r. W 2001 r. Do najważniejszych z nich można zaliczyć Protokół z Kioto (1997 r. zawarte przez Wspólnotę.) . w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości.dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz Konwencja Genewska z 1979 r. Unia Europejska do 2010 r. Zgodnie z nią. ma stać się najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką. . dołączono do niej rozdział dotyczący ochrony środowiska (Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE).

w szczególności zwalczania zmian klimatu. .  promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego. 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób następujący:  zachowanie.  ochrona zdrowia człowieka. Zasady i Prawo Ochrony Środowiska w UE Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art.Cele.  ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

.

Większość prawodawstwa UE w ochronie środowiska ma charakter sektorowy (dotyczy poszczególnych działów środowiska lub rodzaju uciążliwości). Wśród regulacji sektorowych można wyróżnić następujące obszary tematyczne:  Powietrze i emisje przemysłowe  Woda  Przyroda i bioróżnorodność  Odpady  Chemikalia  Ochrona ludności  Hałas  GMO .

Zwykła procedura prawodawcza .

.

Organy UE Zajmujące Się Ochorną Środowiska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska  Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency)  Egzekwowanie Przestrzegania Unijnego Prawa Ochrony Środowiska  . Środowiska Komisji Europejskiej  Komisja Ochrony Środowiska. Zdrowia i Praw Konsumentów w Parlamencie Europejskim (ENVI)  Rada Unii Europejskiej ds.

Wydatki na ochronę środowiska .

Egzekwowanie i przestrzeganie prawa Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwości UE  Możliwość nałożenia kar finansowych  Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przed krajowymi organami administracyjnymi i sądowymi  .

.

. niebezpieczne substancje chemiczne. dwutlenku azotu oraz ozonu troposferycznego. dyrektywa ramowa 96/62/WE. magazynów produktów petrochemicznych oraz ich dystrybucji do stacji paliw oraz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania paliw. – np.  dyrektywy określające jakość produktów. pyłów.Ochrona powietrza Jakość powietrza w UE określa tzw.  wymagania dotyczące pojazdów silnikowych. ołowiu. Dyrektywy te możemy podzielić na cztery grupy:  normy jakości powietrza – odnoszą się do dopuszczalnych wartości stężeń dwutlenku siarki.  dopuszczalną emisje zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady przemysłowe – dotyczą one emisji z zakładów przemysłowych. zawartości ołowiu w benzynie i siarki w niektórych paliwach płynnych. spalarni odpadów. azbest. która wpływa na stopień zanieczyszczenia powietrza (głównie paliw) oraz określające ograniczenia produkcji i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową.

Emisja zanieczyszczeń powietrza na świecie w roku 2006 .

metali ciężkich. sposobu i częstotliwości pobierania próbek do analiz oraz metod oznaczania zawartości substancji w wodach i ściekach.Ochrona wód Unia Europejska przyjęła szereg regulacji w zakresie ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi: • standardy wód pobieranych do konsumpcji. detergentów. • zrzutów do wód niektórych substancji niebezpiecznych np. • wymagania w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. mięczaków i skorupiaków. • zanieczyszczeń wód azotanami pochodzenia rolniczego. wód w kąpieliskach oraz wymagań dla zachowania życia ryb. . pestycydów. • warunków.

.

wraki samochodowe. Jeśli nie jest możliwe zapobieżenie powstawaniu odpadów. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).  recykling i powtórne użycie. powinny zostać bezpiecznie spalone. Składowanie odpadów powinno być ostatecznością. jak najwięcej surowców powinno być odzyskiwanych z odpadów.  dpowiednie składowanie i kontrola. które nie mogą zostać poddane recyklingowi lub powtórnie użyte. .Gospodarka odpadami Polityka Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opiera się na trzech podstawowych zasadach:  zapobieganie powstawaniu odpadów. baterie. Odpady. Zasada ta ma zastosowanie w szczególności w regulacjach dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów (opakowania.

.

spycharki.Ochrona przed hałasem Wprowadzenie europejskich norm spowoduje konieczność zmian konstrukcyjnych i wymagań jakościowych w stosunku do urządzeń:  sprzęt i maszyny budowlane.  sprężarki.  żurawie wieżowe. .  kosiarki trawy.  koparki hydrauliczne.  agregaty prądotwórcze. liniowe. Polskie wymagania nie były zgodne w tym obszarze z unijnymi.  maszyny i urządzenia fabryk elementów budowlanych.  generatory spawalnicze.  zmechanizowany sprzęt domowy. ładowarki i koparkoładowarki. co spowodowało konieczność oceny zgodności wyrobów z wymaganiami i wprowadzenie obowiązku certyfikacji tych wyrobów.  ręczne kruszarki betonu i młoty.

Przepisy te dotyczą głównie przemysłu spożywczego.GMO Postęp technologiczny i naukowy w dziedzinie genetyki spowodował konieczność kontroli rozmiaru zmian. jakie powodują te modyfikacje. farmaceutycznego. Unia Europejska w celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska wprowadziła reglamentacje prawne w zakresie: • kontrolowanego wykorzystania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów • zamierzonego uwalniania do środowiska genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów dostosowująca do postępu technicznego. . ochrony środowiska (biologiczne oczyszczanie ścieków) i produkcji biopreparatów.

.

Ochrona ludności .

.

. Jednocześnie zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia określonego systemu kontroli praktyk łowieckich.Ochrona bioróżnorodności i przyrody Najważniejszymi instrumentami prawnymi służącymi ochronie przyrody i bioróżnowrodności w Unii Europejskiej są:  Dyrektywa ptasia. Dyrektywa zezwala na polowanie tylko określonych gatunków ptaków. chwytania i zabijania ptactwa przez człowieka.ustanawia ona system ochrony gatunków dzikiego ptactwa. płoszenia. wybierania jaj oraz handlu żywymi lub martwymi okazami ptaków. występujących naturalnie na europejskim terytorium państw członkowskich. niszczenia ich gniazd. Dyrektywa wprowadza zakaz niszczenia i zanieczyszczania naturalnych siedlisk ptaków.

w stosownych przypadkach. ich odtworzenia.Dyrektywa siedliskowa.składa się ona z ochrony siedlisk i ochrony gatunków Celem utrzymywania sieci Natura 2000 jest umożliwienie zachowania typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub.  .

W tym obszarze dorobek prawny UE jest również bogaty.Chemikalia Prawo Unii Europejskiej w tym zakresie koncentruje się na sposobie wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych. • listy substancji notyfikowanych. Szczegółowo opisują to dyrektywy i rozporządzenia Rady dotyczące m. importu i eksportu niektórych z nich oraz oceny ryzyka ich oddziaływania na życie ludzkie i środowisko. znakowania i opakowania substancji niebezpiecznych.in. . • zasad oceny ryzyka dla człowieka i środowiska powodowanego przez te substancje.: • klasyfikacji.

.

Dziękujemy za uwagę Wykonały: Katarzyna Krucz Paulina Łaszewska Patrycja Niewiadomska Dagmara Roj .

GMO. czy Polska powinna zazwolić czy zakazać upraw tego typu?  działaniach unii względem ochrony środowiska?  ...Co sądzisz o.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->