P. 1
Problemy Unii Europejskiej

Problemy Unii Europejskiej

|Views: 19|Likes:
Wydawca: Wacław Wu
prezentacja
prezentacja

More info:

Published by: Wacław Wu on Apr 02, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Problemy Unii Europejskiej

Chrońmy świat!
Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do najwyższych na świecie. Są one efektem wieloletnich prac i obejmują szereg kwestii. Obecnie do najważniejszych problemów należą:  walka ze zmianami klimatu,  ochrona różnorodności biologicznej,  ograniczenie problemów zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia środowiska oraz bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Geneza Polityki Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej
Rok 1972 uznaje się za początek budowania wspólnej polityki środowiskowej, wieloletnich programów działania w ochronie środowiska oraz opartego na zawartych w nich priorytetach prawa w postaci dyrektyw i rozporządzeń. Komisja Europejska przedstawiła Radzie Pierwszy Program Działań na lata 1973-1975. Sformułowane w nim zostały podstawowe zasady polityki ochrony środowiska WE, w tym zasada podejmowania środków ostrożności i prewencji oraz odpowiedzialności finansowej sprawcy zanieczyszczeń.

naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w pierwszym rzędzie u źródła. prewencji. Wspólnota otrzymała podstawę prawną w kwestii działań podejmowanych w dziedzinie środowiska. . a zawarte w nim przepisy wprowadziły zasady: ostrożności. odpowiedzialności sprawcy za degradację środowiska.Czwarty Program Działań na okres 19871992 okazał się przełomowy dla polityki ochrony środowiska. integracji z innymi politykami Wspólnoty oraz subsydiarności. W Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r. Do Traktatu EWG wprowadzono nowy tytuł "Środowisko naturalne".

Zastosowano w nim po raz pierwszy tzw. Sformułowano również priorytety działania w obszarze ochrony środowiska. podejście horyzontalne. Był on po części realizacją założeń Traktatu z Maastricht. Program ten bazował na wzroście świadomości ekologicznej oraz był wyrazem współodpowiedzialności za przyszły rozwój Wspólnoty Europejskiej. . w którym bierze się pod uwagę wszelkie przyczyny zanieczyszczeń (w odróżnieniu od poprzednio przyjętego tzw. który jako pierwszy określił osiągniecie zrównoważonego rozwoju jako główny cel UE."Ku zrównoważeniu" Piąty Program Działań. 1993-1997. podejścia wertykalnego lub sektorowego). przedłużony do roku 2000.

Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska zatytułowany "Środowisko 2010: Nasza przyszłość zależy od naszego wyboru" 20012010. . oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozsądna gospodarka odpadami (recykling). w tym mórz). Priorytetami są przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (efektowi cieplarnianemu). ochrona przyrody i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych. dbałość o wpływ środowiska na zdrowie (surowsze normy).

w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. dołączono do niej rozdział dotyczący ochrony środowiska (Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE). ma stać się najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką.dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz Konwencja Genewska z 1979 r.Kierunek rozwoju Unii Europejskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX w. Do najważniejszych z nich można zaliczyć Protokół z Kioto (1997 r. zawarte przez Wspólnotę. wyznacza również Strategia Lizbońska z 2000 r. Zgodnie z nią. W 2001 r.) . . Unia Europejska do 2010 r. Istotnymi elementami kształtowania polityki ochrony środowiska w UE są również porozumienia międzynarodowe.

ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Zasady i Prawo Ochrony Środowiska w UE Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art.  promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego. w szczególności zwalczania zmian klimatu.  ochrona zdrowia człowieka. 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób następujący:  zachowanie.Cele. .  ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

.

Wśród regulacji sektorowych można wyróżnić następujące obszary tematyczne:  Powietrze i emisje przemysłowe  Woda  Przyroda i bioróżnorodność  Odpady  Chemikalia  Ochrona ludności  Hałas  GMO .Większość prawodawstwa UE w ochronie środowiska ma charakter sektorowy (dotyczy poszczególnych działów środowiska lub rodzaju uciążliwości).

Zwykła procedura prawodawcza .

.

Zdrowia i Praw Konsumentów w Parlamencie Europejskim (ENVI)  Rada Unii Europejskiej ds. Środowiska  Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency)  Egzekwowanie Przestrzegania Unijnego Prawa Ochrony Środowiska  .Organy UE Zajmujące Się Ochorną Środowiska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej  Komisja Ochrony Środowiska.

Wydatki na ochronę środowiska .

Egzekwowanie i przestrzeganie prawa Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwości UE  Możliwość nałożenia kar finansowych  Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przed krajowymi organami administracyjnymi i sądowymi  .

.

 dyrektywy określające jakość produktów. azbest.  dopuszczalną emisje zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady przemysłowe – dotyczą one emisji z zakładów przemysłowych. magazynów produktów petrochemicznych oraz ich dystrybucji do stacji paliw oraz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania paliw. która wpływa na stopień zanieczyszczenia powietrza (głównie paliw) oraz określające ograniczenia produkcji i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową. spalarni odpadów. pyłów.Ochrona powietrza Jakość powietrza w UE określa tzw. ołowiu. – np.  wymagania dotyczące pojazdów silnikowych. dyrektywa ramowa 96/62/WE. dwutlenku azotu oraz ozonu troposferycznego. . niebezpieczne substancje chemiczne. zawartości ołowiu w benzynie i siarki w niektórych paliwach płynnych. Dyrektywy te możemy podzielić na cztery grupy:  normy jakości powietrza – odnoszą się do dopuszczalnych wartości stężeń dwutlenku siarki.

Emisja zanieczyszczeń powietrza na świecie w roku 2006 .

• zrzutów do wód niektórych substancji niebezpiecznych np. wód w kąpieliskach oraz wymagań dla zachowania życia ryb. • zanieczyszczeń wód azotanami pochodzenia rolniczego. • warunków.Ochrona wód Unia Europejska przyjęła szereg regulacji w zakresie ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi: • standardy wód pobieranych do konsumpcji. detergentów. pestycydów. sposobu i częstotliwości pobierania próbek do analiz oraz metod oznaczania zawartości substancji w wodach i ściekach. mięczaków i skorupiaków. • wymagania w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. metali ciężkich. .

.

. Odpady.  recykling i powtórne użycie.Gospodarka odpadami Polityka Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opiera się na trzech podstawowych zasadach:  zapobieganie powstawaniu odpadów. Jeśli nie jest możliwe zapobieżenie powstawaniu odpadów. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). które nie mogą zostać poddane recyklingowi lub powtórnie użyte. wraki samochodowe. Składowanie odpadów powinno być ostatecznością. Zasada ta ma zastosowanie w szczególności w regulacjach dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów (opakowania. powinny zostać bezpiecznie spalone. baterie. jak najwięcej surowców powinno być odzyskiwanych z odpadów.  dpowiednie składowanie i kontrola.

.

spycharki.  generatory spawalnicze. Polskie wymagania nie były zgodne w tym obszarze z unijnymi. .  sprężarki.  ręczne kruszarki betonu i młoty.  zmechanizowany sprzęt domowy.Ochrona przed hałasem Wprowadzenie europejskich norm spowoduje konieczność zmian konstrukcyjnych i wymagań jakościowych w stosunku do urządzeń:  sprzęt i maszyny budowlane. ładowarki i koparkoładowarki.  koparki hydrauliczne.  maszyny i urządzenia fabryk elementów budowlanych.  agregaty prądotwórcze. liniowe.  żurawie wieżowe. co spowodowało konieczność oceny zgodności wyrobów z wymaganiami i wprowadzenie obowiązku certyfikacji tych wyrobów.  kosiarki trawy.

ochrony środowiska (biologiczne oczyszczanie ścieków) i produkcji biopreparatów.GMO Postęp technologiczny i naukowy w dziedzinie genetyki spowodował konieczność kontroli rozmiaru zmian. Przepisy te dotyczą głównie przemysłu spożywczego. jakie powodują te modyfikacje. farmaceutycznego. . Unia Europejska w celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska wprowadziła reglamentacje prawne w zakresie: • kontrolowanego wykorzystania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów • zamierzonego uwalniania do środowiska genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów dostosowująca do postępu technicznego.

.

Ochrona ludności .

.

. wybierania jaj oraz handlu żywymi lub martwymi okazami ptaków. Dyrektywa wprowadza zakaz niszczenia i zanieczyszczania naturalnych siedlisk ptaków.Ochrona bioróżnorodności i przyrody Najważniejszymi instrumentami prawnymi służącymi ochronie przyrody i bioróżnowrodności w Unii Europejskiej są:  Dyrektywa ptasia. Dyrektywa zezwala na polowanie tylko określonych gatunków ptaków. płoszenia.ustanawia ona system ochrony gatunków dzikiego ptactwa. występujących naturalnie na europejskim terytorium państw członkowskich. Jednocześnie zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia określonego systemu kontroli praktyk łowieckich. chwytania i zabijania ptactwa przez człowieka. niszczenia ich gniazd.

składa się ona z ochrony siedlisk i ochrony gatunków Celem utrzymywania sieci Natura 2000 jest umożliwienie zachowania typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub. w stosownych przypadkach.  . ich odtworzenia.Dyrektywa siedliskowa.

Chemikalia Prawo Unii Europejskiej w tym zakresie koncentruje się na sposobie wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych. importu i eksportu niektórych z nich oraz oceny ryzyka ich oddziaływania na życie ludzkie i środowisko.in. • listy substancji notyfikowanych. • zasad oceny ryzyka dla człowieka i środowiska powodowanego przez te substancje.: • klasyfikacji. Szczegółowo opisują to dyrektywy i rozporządzenia Rady dotyczące m. W tym obszarze dorobek prawny UE jest również bogaty. znakowania i opakowania substancji niebezpiecznych. .

.

Dziękujemy za uwagę Wykonały: Katarzyna Krucz Paulina Łaszewska Patrycja Niewiadomska Dagmara Roj .

GMO. czy Polska powinna zazwolić czy zakazać upraw tego typu?  działaniach unii względem ochrony środowiska?  ...Co sądzisz o.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->